Page 1

Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Nhaät Nobutaka Machimura traû lôøi caùc phoùng vieân taïi moät cuoäc hoïp baùo ôû Tokyo hoâm 16/12, sau khi caùc giôùi chöùc Nhaät loan baùo hoï seõ cho pheùp cöïu Toång Thoáng Ñaøi Loan Lí Ñaêng Huy tôùi vieáng thaêm.

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ SAÙU 17 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 6950 - 25xu

Moät cö daân cuûa thaønh phoá Jenin ôû Taây Ngaïn hoâm 16/12 khoe chìa khoùa cöûa cuûa moät trong 460 ngoâi nhaø ñöôïc kieán thieát do ngaân quó cuûa Hoäi Hoàng Thaäp Töï Dubai vaø LHQ maø gia ñình baø ñöôïc cung caáp, vì nhaø hoï ñaõ bò quaân ñoäi Israel phaù huûy.

Online: www.nguoi-viet.com

Toång Thoáng Bush:

Ñoïc Trong Soá Naøy

Caàn töùc thôøi caûi toå Quó Höu Boång baèng söï tö höõu hoùa

- Vieät Nam (A8): Bi kòch cuûa nhöõng lao ñoäng Vieät Nam troán laïi Nam Haøn. - Dieãn Ñaøn (A10): Vieãn töôïng daân chuû hoùa Vieät Nam. - Phuï Nöõ (B1): Noreen Miura: Ngöôøi giuùp treû em meâ ñoïc saùch. - Ca Nhaïc Ñieän AÛnh (B10): Ñieåm phim Ocean’s Twelve. - Ñòa Phöông (B12): Tin theâm veà vuï aùn maïng trong gia ñình Vieät Nam taïi Santa Ana - Treû sô sinh Vieät bò maùy truyeàn hình rôùt xuoáng ñeø cheát. - Du Lòch (C1): Vòt baàu Long Beach - Veà thuû ñoâ Sacramento. - Nhaø Ñaát (D1): Lieân bang lo aâu vì giôùi chuû nhaø xaøi “equity credit lines” quaù baïo. - Rao Vaët (D5): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn vaø quaûng caùo.

Hoa Kyø:

Cuoái naêm naøy treân toaøn quoác 63 trieäu ngöôøi ñi chôi xa WASHINGTON.Theo Caâu Laïc Boä AAA thì naêm nay Leã Noel vaø naêm môùi ñeàu rôi vaøo ngaøy Thöù Baûy, neân ngöôøi Hoa Kyø seõ di chuyeån, du lòch ñaït möùc kyû luïc. Theo caâu laïc boä treân thì coù ñeán 63 trieäu ngöôøi treân toaøn Tieáp trang A5

Vieät Nam:

110,000 gia ñình ñoái dieän naïn ñoùi SAØI GOØN 16-12 (TH).“Haïn haùn ñaõ laøm cho 600,000 ngöôøi ôû khu vöïc Taây Nguyeân, Trung Boä, vaø Nam Trung Boä thieáu nöôùc sinh hoaït, 110,000 hoä coù khaû naêng thieáu ñoùi hoaëc ñöùt böõa.” Baûn tin cuûa tôø Saøi Goøn Tieáp trang A5

WASHINGTON - Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Naêm 16 Thaùng Möôøi Hai, xaùc ñònh “ñaây laø luùc phaûi ñoái phoù vaán ñeà Quó Höu Boång” nhaèm giaûi quyeát soá thieáu huït $3.7 ngaøn tyû ñöôïc döï ñoaùn seõ xaûy ra trong voøng 75 naêm saép tôùi, ñoàng thôøi cho pheùp löïc löôïng lao ñoäng treû ñöôïc ñaàu tö moät phaàn tieàn thueá höu boång cuûa hoï vaøo caùc tröông muïc caù nhaân, vaãn thöôøng ñöôïc goïi laø tö höõu hoùa. Toång Thoáng Bush höùa seõ chuyeån sang cho Quoác Hoäi moät döï thaûo ngaân saùch tieát kieäm hôn vaøo ñaàu naêm tôùi ñeå coù theå haïn cheá möùc chi tieâu cuûa chính phuû lieân bang. Phaùt bieåu trong cuoäc hoïp taïi Tieáp trang A6

Tình hình Haiti laïi hoãn loaïn

Caùc binh só Brazil thuoäc löïc löôïng giöõ hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác treân nhöõng thieát vaän xa boá trí beân ngoaøi tö dinh cuõ cuûa cöïu Toång Thoáng Jean-Bertrand Astride cuûa Haiti ôû Tabarre, ngoaïi oâ thuû ñoâ Port-au-Prince, hoâm 16 thaùng 12, trong khi moät nhoùm cöïu quaân nhaân thuoäc quaân ñoäi cuõ ñaõ bò giaûi taùn ñang chieám giöõ khu dinh thöï naøy. (Reuters)

Na Uy nhaän moät soá thuyeàn nhaân Vieät Nam keït laâu ñôøi taïi Phi LUAÂN ÑOÂN 16-12 (TH).Vöôït bieân caùch ñaây 15 naêm vaø ñeán nay vaãn coøn laø nhöõng ngöôøi tò naïn Coäng Saûn voâ toå quoác, khoaûng ngaøn ngöôøi Vieät Nam hieän ñang taïm cö treân ñaát Phi Luaät Taân vaãn chôø ñôïi ñeå ñi ñònh cö ôû moät nöôùc thöù ba. Trong ngaøy Thöù Tö 15 Thaùng Möôøi Hai 2004, Quoác Hoäi Na Uy ñaõ bieåu quyeát chaáp thuaän cho 98 ngöôøi trong soá ñoù sang ñònh cö ôû nöôùc hoï, nhôø söï vaän ñoäng raùo rieát cuûa moät soá ngöôøi, ñaëc bieät laø moät phuï nöõ treû ngöôøi

Vieät. Baûn tin cuûa Ñaøi Phaùt Thanh BBC cho hay, Traàn Thò Dieãm Kieàu, 28 tuoåi, moät trong nhöõng ngöôøi vaän ñoäng tích cöïc suoát 3 naêm qua vôùi chính phuû vaø Quoác Hoäi Na Uy noùi raèng ñaây laø moät cuoäc vaän ñoäng raát gay go vì caàn tôùi thôøi gian daøi nhö vaäy ñeå thuyeát phuïc giôùi daân cöû quoác hoäi nöôùc naøy. Cuoái cuøng, cuoäc boû phieáu cuõng ñaõ dieãn ra vaø keát quaû cuõng töông ñoái sít sao, 53 phieáu thuaän vaø 47 phieáu choáng. Theo nguoàn tin treân, 98

thuyeàn nhaân hy voïng seõ ñeán Na Uy vaøo nöûa naêm sau cuûa naêm 2005. Hoï laø laø nhöõng ngöôøi ñaõ rôùt thanh loïc vaø cuõng khoâng chòu trôû veà Vieät Nam suoát 15 naêm qua. Chính phuû Phi chæ cho hoï taïm dung chöù khoâng cho nhaäp quoác tòch. Giöõa Thaùng Tö 2004, Haõng Thoâng Taán AFP daãn nguoàn tin töø Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû Manila noùi raèng chính phuû Hoa Kyø seõ daønh nhieàu deã daõi ñeå taùi phoûng vaán soá khoaûng 1,800 thuyeàn nhaân Tieáp trang A6

Falluja vaãn chöa oån ñònh

Moät toaùn binh só Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø ngoài taïi moät toøa nhaø trong thaønh phoá Falluja, Iraq, ñeå chôø ñôïi, trong khi caùc xe taêng giao chieán vôùi nhöõng keû daáy loaïn hoâm 16/12. Khi caøn queùt loaïn quaân coøn soùt laïi trong thaønh phoá naøy, caùc binh só Myõ gaëp söùc khaùng cöï maïnh hôn laø hoï ñaõ döï kieán. (Reuters)

Toång Thö Kyù LHQ lo ngaïi veà tình traïng cuûa laõnh tuï ñoái laäp Mieán Ñieän NEW YORK - Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan lo ngaïi veà chuyeän laõnh tuï ñoái laäp Mieán Ñieän Aung San Suu Kyi bò haïn cheá tieáp xuùc vôùi baùc só rieâng vaø caùc caän veä cuûa baø, theo lôøi moät phaùt ngoân nhaân. “Vò toång thö kyù raát quan taâm khi ñöôïc bieát raèng ban an ninh rieâng cuûa baø Aung San Suu Kyi ñaõ bò caét giaûm, vaø söï tieáp vôùi baùc só cuûa baø voán ñaõ bò haïn cheá baây giôø laïi

coøn bò haïn cheá theâm nöõa,” phaùt ngoân nhaân Lieân Hieäp Quoác Fred Eckhard noùi trong moät baûn tuyeân boá. Nhaø laõnh tuï ñoái laäp 59 tuoåi töøng nhaän Giaûi Nobel Hoøa Bình ñaõ trôû thaønh moät bieåu töôïng cuûa daân chuû trong cuoäc tranh ñaáu choáng nhoùm quaân phieät ñaõ cai trò xöù Ñoâng Nam AÙ ngheøo khoù naøy baèng baøn tay saét hôn boán thaäp nieân qua. Tieáp trang A5

Thay ñoåi moät hôïp ñoàng xaõ hoäi NGOÂ NHAÂN DUÏNG

T

oång thoáng George W. Bush ñaõ môøi nhieàu nhaø kinh doanh vaø kinh teá gia tôùi hoïp ôû Toøa Baïch OÁc ñeå hoï goùp yù kieán veà chöông trình kinh teá trong 4 naêm saép tôùi cuûa chính phuû. Moät vaán ñeà ñöôïc ñöa ra ñeå thuyeát phuïc caùc ngöôøi tham döï, laø keá hoaïch thay ñoåi quyõ höu boång xaõ hoäi maø oâng Bush ñaõ ñöa ra khi ñang tranh cöû. Moät ñieåm chính trong keá hoaïch ñoù laø cho caùc ngöôøi laøm vieäc ôû Myõ ñöôïc laäp quyõ höu boång rieâng vaãn ñöôïc tröø thueá nhö ñoùng vaøo quyõ höu boång xaõ hoäi. Phaûi nhaän raèng quyõ höu boång xaõ hoäi (social security, hay SS) seõ laø moät vaán ñeà lôùn trong moät thaäp nieân nöõa, vì seõ coù theå thieáu tieàn. Khoâng coù phöông thuoác naøo hoaøn haûo ñeå chöõa trò, vaø trong thôøi gian tôùi chæ coù moät döï aùn seõ ñöôïc ñem ra thaûo luaän laø cuûa chính phuû Bush. Tieáp trang A5

Cöïu TT Saddam laàn ñaàu tieân ñöôïc gaëp luaät sö baøo chöõa BAGHDAD, Iraq - Nhaø cöïu ñoäc taøi Saddam Hussein hoâm Thöù Naêm ñaõ ñöôïc gaëp luaät sö cuûa mình laàn ñaàu tieân keå töø sau khi oâng bò baét caùch ñaây moät naêm. Dieãn bieán naøy ñaõ xaûy ra 2 ngaøy sau khi Iraq Tín ñoà Hoài Giaùo ñi haønh höông ôû Saudi Arabia Tín ñoà Hoài Giaùo Pakistan xeáp haøng taïi phi caûng Multan hoâm 16/12 ñeå leân phi cô bay ñi Saudi tuyeân boá seõ sôùm ñöa caùc giôùi Arabia tham döï cuoäc haønh höông Haji haèng naêm. Caùc giôùi chöùc Pakistan öôùc tính seõ coù khoaûng chöùc cao caáp nhaát cuûa cöïu cheá ñoä ra toøa. 150,000 coâng daân cuûa hoï ñi haønh höông tôùi thaùnh ñòa Mecca trong naêm nay. (Reuters) Tieáp trang A6

Ukraine:

Cuoäc khuûng hoaûng chính trò coù theå daãn tôùi thaûm hoïa KIEV, Ukraine - Thuû Töôùng Viktor Yanukovich, ñang phaûi ñoái phoù vôùi moät cuoäc baàu cöû môùi choáng laïi öùng cöû vieân coù khuynh höôùng töï do ñöôïc caùc cuoäc bieåu tình ngoaøi ñöôøng phoá hoã trôï, hoâm

Nhaân vieân cuûa haõng Samsung tröng moät maøn aûnh truyeàn hình roäng 102 inch (2.60 meùt) taïi xöôûng cuûa haõng ôû Chonan, Nam Haøn, hoâm 16/12. Samsung cho bieát hoï seõ baùn loaïi maøn aûnh naøy treân thò tröôøng vaøo ñaàu naêm tôùi. Moät caäu beù Brazil troâng gioáng nhö moät tay ñoâ vaät Sumo cuøng vôùi baø meï treân baõi bieån Rio de Janeiro hoâm 16/12. Xöù Brazil voán noåi tieáng veà nhöõng ngöôøi maãu thaân hình maûnh mai vaø nhöõng caàu thuû boùng troøn taøi ba, baây giôø daân chuùng ngaøy caøng maäp vì aên nhieàu fast food.

Thöù Naêm 16 Thaùng Möôøi Hai, cho hay Ukraine sau khi bò maéc keït trong côn khuûng hoaûng noäi an thì laïi coù cô nguy ñi tôùi thaûm hoïa sau Tieáp trang A6

Tình baùo Hoa Kyø:

Baêng môùi laø tieáng cuûa Bin Laden WASHINGTON.- Moät giôùi chöùc tình baùo Hoa Kyø hoâm 16 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ xaùc nhaän vôùi “loøng tin maïnh meõ” laø cuoän baêng thu thanh môùi ñöôïc ñöa leân maïng Internet trong ngaøy naøy, ñuùng laø tieáng noùi cuûa laõnh tuï Osama Bin Laden cuûa Toå Chöùc Al Qaeda. Vieân chöùc naøy nhaän xeùt tieáp raèng, ñaây laø laàn ñaàu tieân moät lôøi phaùt bieåu cuûa Bin Laden ñöôïc ñöa thaúng leân Internet, thay vì tröôùc ñaây ñöôïc moät ñaøi truyeàn hình AÛ

Raäp phoå bieán tröôùc. Trong cuoän baêng thu thanh môùi naøy, Bin Laden ñaõ ca ngôïi caùc tay voõ trang ñaõ taán coâng vaøo moät toøa laõnh söï cuûa Hoa Kyø ôû Jeddah, Saudi Arabia, laøm 5 nhaân vieân khoâng phaûi laø ngöôøi Hoa Kyø thieät maïng, vaøo hoâm muøng 06 Thaùng Möôøi Hai vöøa qua vaø caûnh caùo tieáp caùc nhaø laõnh ñaïo Saudi Arabia, laø hoï coù theå bò laät ñoå nhö quoác vöông cuûa Iran tröôùc ñaây. Tieáp trang A6

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Toång Thö Kyù LHQ Annan vaän ñoäng Baïch OÁc uûng hoä WASHINGTON - Hoa Kyø muoán Lieân Hieäp Quoác göûi theâm nhaân vieân kieåm soaùt baàu cöû ñeán Iraq tröôùc ngaøy baàu cöû vaøo thaùng tôùi. Trong khi ñoù, Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan thì laïi muoán ñöôïc söï uûng hoä maïnh meõ cuûa chính quyeàn Bush vaø coá gaéng choáng ñôõ tröôùc nhöõng lôøi keâu goïi oâng töø chöùc. Hoâm Thöù Naêm 16 Thaùng Möôøi Hai, caû hai beân ñeàu gia taêng noã löïc vaän ñoäng ñoái phöông. OÂng Annan thì gaëp gôõ Ngoaïi Tröôûng Colin Powell, vaø Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Condoleezza Rice laø ngöôøi ñaõ ñöôïc Toång Thoáng Bush ñeà cöû thay theá oâng Powell. OÂng Annan cuõng ñeà caäp tôùi vieäc caûi toå Lieân Hieäp Quoác vaø moái lieân heä giöõa Hoa Kyø vôùi cô quan quoác teá toái cao naøy trong moät dieãn vaên ñoïc tröôùc Hoäi Ñoàng Lieân Heä Ngoaïi Giao tö nhaân. OÂng toång thö kyù ñaõ khoâng ñeán Ñieän Capitol laø nôi maø caùc ñaïi dieän daân cöû thuoäc

vieân ñeán Iraq vaø môû roäng söï hieän dieän cuûa mình taïi ñaây. Maëc daàu 25 nhaân vieân Lieân Hieäp Quoác ñeå phuïc vuï baàu cöû toaøn quoác quaû thöïc laø khoâng thaám vaøo ñaâu, nhöng Ñaïi Söù John Danforth hoâm Thöù Hai cho bieát Lieân Hieäp Quoác ñang “ñi ñuùng ñöôøng” vaø hy voïng cô quan quoác teá naøy seõ ñöa ngöôøi vaøo caùc vuøng Nam vaø Baéc Iraq. OÂng Annan ñaõ keùo heát nhaân vieân Lieân Hieäp Quoác ra khoûi Iraq töø Thaùng Möôøi naêm ngoaùi sau khi truï sôû bò ñaùnh bom. Nhöng hoài Thaùng Taùm vöøa qua, oâng ñaõ phaùi moät ñoäi nguõ chuyeân vieân nhoû trôû laïi quoác gia naøy. OÂng aán ñònh con soá toái ña laø 35, nhöng sau ñoù ñaõ naâng leân 59 ngöôøi. Toång Thoáng Bush vaøo ñaàu thaùng naøy ñaõ neù traùnh caâu hoûi veà vieäc lieäu oâng Annan coù neân töø chöùc sau nhöõng lem nhem trong chöông trình ñoåi daàu laáy löông thöïc do Lieân Hieäp Quoác ñieàu haønh hay khoâng, nhaát laø khi laïi coù con trai cuûa oâng dính daùng trong ñoù. Tuy nhieân Ñaïi Söù Danforth sau ñoù cho bieát oâng Annan ñöôïc söï uûng hoä cuûa chính quyeàn Bush. (D.P.)

Ñaûng Coäng Hoøa ñaõ keâu goïi oâng töø chöùc do nhöõng caùo buoäc veà tham oâ xaûy ra trong chöông trình ñoåi daàu laáy löông thöïc tröôùc kia taïi Iraq. Phaùt ngoân vieân Lieân Hieäp Quoác Fred Eckhard cho hay, “chính quyeàn ñaõ baøy toû yù muoán thaûo luaän vaán ñeà Iraq vôùi oâng toång thö kyù, coøn oâng cuõng muoán thaûo luaän vôùi chính quyeàn veà moät soá vaán ñeà maø Lieân Hieäp Quoác vaø Hoa Kyø caàn phaûi laøm vieäc saùt caùnh beân nhau - chaúng haïn nhö Afghanistan, Sudan vaø Haiti.” Lieân Hieäp Quoác ñang ñi böôùc ñaàu tieân trong noã löïc baønh tröôùng söï hieän dieän cuûa mình beân ngoaøi khu vöïc Baghdad, lan sang caùc thaønh phoá Basra vaø Irbil, nhöng laïi chæ muoán phaùi khoaûng 25 chuyeân vieân kieåm tra baàu cöû phuïc vuï toaøn quoác trong cuoäc baàu cöû ngaøy 30 Thaùng Gieâng tôùi ñaây. OÂng Powell, baø Rice vaø Chính Quyeàn Laâm Thôøi Iraq ñeàu coá vaän ñoäng ñeå Lieân Hieäp Quoác göûi theâm chuyeân

Kinh teá Myõ: Khieám huït maäu dòch leân tôùi hôn $164 tyû, thaát nghieäp giaûm maïnh WASHINGTON - Caùc baùo caùo chính phuû phoå bieán hoâm Thöù Naêm 16 Thaùng Möôøi Hai, cho bieát, soá khieám huït maäu dòch cuûa Hoa Kyø ñaõ leân tôùi moät con soá kyû luïc laø $164.71 tyû - phaûn aùnh khuynh höôùng cuûa ña soá daân chuùng Hoa Kyø laø thích duøng haøng ngoaïi, ñoàng thôøi ñôn xin tieàn baûo hieåm thaát nghieäp trong tuaàn qua cuõng giaûm ôû möùc maïnh nhaát trong voøng 3 naêm. Tuy nhieân, theo moät baùo caùo khaùc cuõng cuûa chính phuû, caùc ñôn xin xaây döïng nhaø ôû trong Thaùng Möôøi Moät laïi giaûm maïnh nhaát trong voøng 11 naêm. Nhöõng tin vui buoàn laãn loän naøy khoâng coù aûnh höôûng maáy treân hoái suaát ñoàng myõ kim cuõng nhö giaù coâng traùi phieáu. Soá ñôn xin tieàn baûo hieåm thaát nghieäp laàn ñaàu trong tuaàn leã chaám döùt hoâm 11 Thaùng Möôøi Hai ñaõ giaûm xuoáng coøn 317,000, möùc thaáp nhaát keå töø Thaùng Baûy. Con soá naøy laø moät dieãn bieán laïc quan, vöôït quaù söï tieân ñoaùn cuûa giôùi chuyeân moân taïi Wall Street cho raèng soá ngöôøi xin thaát nghieäp seõ giaûm xuoáng coøn 340,000. Boä Lao Ñoäng cho hay khoâng tìm ra nguyeân nhaân ñaëc bieät naøo taùc ñoäng söï suït giaûm thaát nghieäp nhö vaäy.

döùt”, theo oâng David Wyss, kinh teá gia tröôûng taïi Standard & Poor’s. Trong moät baùo caùo khaùc, Boä Thöông Maïi cho hay, soá khieám huït maäu dòch - nghóa laø nhaäp caûng nhieàu hôn xuaát caûng - cuûa Hoa Kyø, ñaõ taêng leân ñeán $164.7 tyû trong tam caù nguyeät thöù 3, 2004, töông ñöông 5.6% toång löôïng kinh teá Hoa Kyø. Tuy nhieân, möùc taêng khieám huït naøy vaãn chöa baèng döï ñoaùn cuûa Wall Street laø $170 tyû. (D.P.)

Soá thuït giaûm ñöôïc coi laø lôùn nhaát keå töø tuaàn leã Thaùng Möôøi Hai 2001, laø thôøi kyø soá ñôn xin tieàn baûo hieåm giaûm ñöôïc 77,000 so vôùi tuaàn leã tröôùc ñoù. OÂng Patrick Fearon - kinh teá gia taïi A.G. Edwards & Sons ôû St. Louis, nhaän xeùt, “Nhö vaây laø tình hình thaát nghieäp ñaõ ñöôïc ñöa veà moät tyû leä bình thöôøng. Söï chuyeån bieán naøy raát laø tích cöïc.” Veà thò tröôøng xaây döïng ñòa oác, moät baùo caùo khaùc cho hay, toång soá nhaø khôûi coâng xaây döïng ñaõ baát ngôø giaûm 13.1% vaøo thaùng tröôùc. Bieán chuyeån naøy cuõng ñöôïc ghi nhaän nhö söï suït giaûm kyû luïc trong 10 naêm trôû laïi ñaây, chæ thua Thaùng Gieâng naêm 1994, laø thôøi gian maø caùc sinh hoaït xaây caát ñaõ thuït giaûm 17% treân toaøn quoác. Coøn baây giôø, theo Baùo Caùo Boä Thöông Maïi phoå bieán hoâm Thöù Naêm, sinh hoaït xaây caát ñaõ giaûm xuoáng coøn 1.771 trieäu ñôn vò (theo möùc tính ñoàng nieân) trong Thaùng Möôøi Moät, sau khi ñaõ suït coøn 2.039 trieäu ñôn vò trong Thaùng Möôøi. Caùc kinh teá gia cho raèng, con soá naøy cho thaáy thò tröôøng ñòa oác ñaõ baét ñaàu nguoäi daàn, vaø ñaây laø “ñieåm khôûi ñaàu cho giai ñoaïn chaám

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

17-12: Tieán Duõng ra maét CD “Cho em ra ñi...chuyeän thöôøng tình theá thoâi” LITTLE SAIGON, Westminster.- Nam ca só Tieán Duõng ra maét CD “Cho em ra ñi... chuyeän thöôøng tình theá thoâi” vaøo toái Thöù Saùu ngaøy 17 Thaùng Möôøi Hai taïi Majestic. Ca só Tieán Duõng, moät khuoân maët môùi noåi trong laøng ca nhaïc haûi ngoaïi, sau khi cho ra CD ñaàu tay “Quaû tim khoâ maùu” caùch ñaây 2 naêm, giôø ñaây cho ra maét CD thöù nhì, vôùi caùi teân khaù laõng maïn tuy coù phaàn... ngheïn ngaøo “Cho em ra ñi... Chuyeän thöôøng tình theá thoâi”, thaät ra laø teân cuûa hai baûn nhaïc khaùc nhau ñöôïc gheùp laïi. CD môùi nhaát naøy, goàm caùc baøi nhö: Sau Moät Tình Yeâu, Caên Phoøng Troáng, Traùi Tim Tan Vôõ, Ñeâm Lao Xao, Vuøng Trôøi Bình Yeân, Lôøi Gian Doái, Anh Seõ Ñeán, Ta Vaãn Yeâu Ngöôøi, Cho Em Ra Ñi vaø Chuyeän Thöôøng Tình Theá Thoâi. Trong ñeâm ra maét CD naøy, seõ coù nhieàu nam nöõ ca só thaân höõu vôùi Tieán Duõng cuøng ñeán goùp tieáng nhö Nguyeân Khang, Henry Chuc, Thieân Kim, Haï Vy, Huy M.C, VPop, Nguyeãn Thaéng, Rebecca Quyønh Giao, Ngoïc Thuùy, Gia Huy, Quoác Vieät, Caùt Ly, Thaùi Thaûo, Coâng Thaønh, Lynn... MC: Nguïy Vuõ vaø Orchid Laâm quyønh. Ñ.H.C.T: Dieãm Phuùc. Giaù veù: 25 ñoâla. Veù baùn taïi: Tuù Quyønh, Bích Thu Vaân, Zip Post, Micki Music, Leï gôûi tieàn leï. Moïi chi tieát khaùc, xin lieân laïc vôùi: 714-936-5784.

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Saùu 17 thaùng 12, 2004. 06 thaùng 11 AÂm Lòch, Giaùp Thaân 5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông Trình Dieäu Phaùp 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali vaø Houston Texas 06:30 - Giôùi thieäu tieäm vaøng Kim Taøi 07:15 - Ñaøn Döông Caàm vaø Giaùo Sö Töôøng Vaân 07:25 - Chuyeän xe coä vôùi Harbor Auto Center 07:30 - Shanghai Photo Studio 07:35 - Nhaø haøng Thaùi Dishes 07:45 - Giôùi thieäu tieäm Nöû Trang Kieàu Haïnh 07:55 - Caùc maët haøng sales Chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Keát thuùc phaùt thanh. 12:00 PM - 4:00 PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - Ñôøi Soáng vaø Ñieän Töû vôùi coâng ty Hitek 12:40 - Garden Grove Auto Imports 12:50 - Saigon Supermarket vaø shopping centers 12:55 - Rangdong.com 01:05 - Coâng Ty Ñieän Thoaïi Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ 01:15 - Giôùi thieäu Norm Reeves Honda 01:20 - Giôùi thieäu Mattress Magic 01:30 - Thoâng baùo Coäng Ñoàng &Thöông Maïi 01:45 - Chuyeän Xe Coä vôùi Toyota of Garden Grove 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:05 - Happy 2 EZ Furniture 02:20 - Caùc Maët Haøng Sales taïi Chôï AÙ Chaâu 02:25 - Chöông trình “Tin Laønh” vôùi Muïc sö Nguyeãn Thæ 02:55 - Mua saém ñieän töû vôùi New World Electronic 03:05 - Chuyeän Ñòa OÁc vôùi Micheal Tuù 03:25 - Tieàn Haûi Ngoaïi, Tình Vieät Nam vôùi Le Gôûi Tieàn Leï 03:35 - Giôùi thieäu South Coast Acura 03:50 - Giôùi thieäu coâng ty ñieän töû Superco 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

Rao Vaët nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

TRUST CARPET & TILE

WHOLE SALE

NÔI CUNG CAÁP TAÁT CAÛ MAËT HAØNG VEÀ THAÛM GAÏCH & LAMINATE

LAMINATE

WHITE THIN SET

/sqft.

/1 Bao

1.29

$

16X16

1.49

$

Made Italy

/sqft.

$

7

Porcelaine Stone Look 13 X 13

99¢

/sqft.

FREEery

Local Deliv

°Coù giaù ñaëc bieät cho Contractors & Builders °Thaûm Dupont Stain Master New 2004 design tuyeät ñeïp Porcelain °Coù caû kho haøng lôùn Porcelaine vaø Gaïch baùn sæ & leû Polis /sqft. °Haøng ngaøn maãu thaûm môùi nhaát naêm 2004

20X20

1.69

$

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

B

UT LOW O

SHOWROOM & WAREHOUSE 17 X 17 Porcelain

SALE $1.29 /1 Sqft

ÑAËC BIEÄT Porcelain, new design 2005 môùi veà tuyeät ñeïp

15111 Jackson St. Midway City, CA 92655 (Goùc Beach Blvd. vaø Bolsa Ave.)

(714) 890-5725

Fax: 714-890-5735 MÔÛ CÖÛA: THÖÙ HAI - CHUÛ NHAÄT : 8:00 am-6:30 pm.

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN TÖÙC

THÔØI SÖÏ FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Quaân LHQ coá truïc xuaát phieán quaân Haiti khoûi tö dinh cuûa cöïu TT Aristide PORT-AU-PRINCE, Haiti (TH) - Hoâm 16 Thaùng Möôøi Hai, caùc binh só Lieân Hieäp Quoác ñaõ bao vaây tö dinh cuûa toång thoáng bò truaát pheá JeanBertrand Aristide ôû thuû ñoâ cuûa Haiti, vaø ñe doïa seõ duøng vuõ luïc truïc xuaát phieán quaân voán laø caùc cöïu binh maø ngaøy hoâm tröôùc ñoù ñaõ keùo tôùi chieám ñoùng tö dinh naøy. Chöøng 100 keû voõ trang voán laø binh só ñaõ raõ nguõ trong quaân ñoäi Haiti cuõ tröôùc ñaây, töøng giuùp caàm ñaàu cuoäc noåi daäy toáng xuaát OÂng Aristide ra khoûi Haiti roài löu vong sang Nam Phi vaøo hoài Thaùng Hai, hoâm Thöù Tö ñaõ ñeán chieám giöõ ngoâi tö dinh naøy ôû vuøng ngoaïi oâ Tabarre ôû Port-au-Prince, vôùi keá hoaïch söû duïng nôi naøy laøm toång haønh dinh chieán ñaáu. Cöïu Ñaïi UÙy Francois Macoffe trong toaùn quaân chieám ñoùng noùi raèng vì loái cö xöû boäi baïc cuûa Jean Bertrand Aristide, hoï ñaõ chieám ñoùng ngoâi nhaø cuûa oâng vaø bieán thaønh caên cöù quaân söï cho tôùi khi naøo chính phuû hieän nay nhìn nhaän traùch nhieäm phaûi lo cho hoï. Nhöõng ngöôøi lính cuõ naøy ñaõ ñeán truù nguï beân trong vaø ôû voøng ngoaøi thuû ñoâ Port-auPrince ñeå chôø chính phuû goïi ñeán giuùp caûnh saùt vaø löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình Lieân Hieäp Quoác nhaèm chaän ñöùng baïo ñoäng. Caùc binh lính naøy thuoäc quaân ñoäi ñaõ bò Toång Thoáng Arisride giaûi taùn hoài naêm 1995. Chính phuû laâm thôøi cuûa Thuû Töôùng Gerard Latortue ñaõ haï leänh cho nhoùm phieán quaân phaûi ra khoûi tö dinh maø hoï ñang chieám ñoùng. Maáy giôø tröôùc khi bình minh loù daïng vaøo hoâm Thöù Naêm, binh lính

Lieân Hieäp Quoác ñi treân nhöõng xe boïc theùp ñaõ bao vaây khu dinh thöï naøy, chaën loái ra vaøo khu, vaø duøng loa phoùng thanh thuùc giuïc cö daân quanh ñoù haõy di taûn ñeå ñeà phoøng coù noå suùng taán coâng. Vò chæ huy quaân ñoäi Lieân Hieäp Quoác ngöôøi Brazil cho hay binh lính döôùi quyeàn oâng saün saøng duøng vuõ löïc khi caàn ñeå truïc xuaát nhoùm phieán loaïn naøy, nhöng hoï seõ coá gaéng heát söùc ñeå thöông thuyeát cho nhoùm ngöôøi naøy ra ñi maø khoâng phaûi noå suùng. Nhöõng ngöôøi laùng gieàng, caùc sinh vieân hoïc sinh vaø nhöõng keû hieáu kyø ñaõ keùo tôùi beân ngoaøi khu vöïc ñaõ bò coâ laäp ñeå coi chôi. “Chuùng toâi khoâng muoán binh só ngoaïi quoác baén vaø quaân ñoäi cuõ cuûa Haiti. Chuùng toâi ñoàng yù laø hoï seõ phaûi ra ñi, nhöng chuùng toâi khoâng muoán quaân ngoaïi quoác baén gieát hoï,

moät cö daân ñòa phöông teân laø Mogene Mathely, 47 tuoåi, phaùt bieåu nhö vaäy. Haiti, nöôùc ngheøo nhaát treân luïc ñòa Chaâu Myõ, ñang phaûi gaùnh chòu nhöõng caêng thaúng aâm æ keå töø khi OÂng Aristide bò ñaåy ra khoûi nöôùc vaøo ngaøy 29 Thaùng Hai vì quaân ñoäi noåi loaïn vaø cuõng vì aùp löïc cuûa Phaùp vaø Hoa Kyø buoäc oâng phaûi ra ñi. Caùc baêng ñaûng uûng hoä OÂng Aristide hieän naém quyeàn kieåm soaùt caùc khu daân ngheøo, trong khi caùc löïc löôïng quaân ñoäi choáng ñoái oâng vaãn coøn cai quaûn saùu, baûy thaønh phoá, ñoøi thieát laäp laïi quaân ñoäi vaø boài thöôøng cho hoï. Caùc löïc löôïng Lieân Hieäp Quoác vaø caûnh saùt Haiti hoâm kia cuõng ñaõ tieán vaøo khu vöïc bò baïo ñoäng quaáy phaù nhieàu nhaát taïi thuû ñoâ laø Khu Citeù Soleil trong nieàm hy voïng ñem laïi oån ñònh cho khu naøy vaø laäp laïi hoøa bình nôi ñaây. (V.P.)

LONDON, Anh Quoác.- Toøa Toái Cao Anh Quoác hoâm Thöù Naêm 16 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ coù moät phaùn quyeát raát baát lôïi cho chöông trình choáng khuûng boá cuûa chính phuû, theo ñoù thì chính phuû khoâng coù quyeàn giam giöõ nghi can khuûng boá voâ thôøi haïn maø khoâng xeùt xöû. Caùc thaåm phaùn trong Vieän Quí Toäc ñaõ phaùn quyeát vôùi tyû leä 8-1, daønh phaàn thaéng lôïi cho moät nhoùm nghi can ngoaïi quoác hieän ñang bò giam khoâng truy toá tôùi 3 naêm trôøi. Luaät sö cuûa nhoùm naøy cho bieát söï giam giöõ nhö vaäy laø vi phaïm traàm troïng ñoái vôùi nhaân quyeàn. Moät vò thaåm phaùn ñaõ moâ

taû ñaïo luaät cho pheùp giam giöõ nhö vaäy laø söï ñe doïa lôùn lao cho ñaát nöôùc coøn hôn caû khuûng boá. Chính quyeàn Anh Quoác bieän luaän raèng vieäc giam giöõ khoâng xeùt xöû moät soá nghi can khuûng boá laø moät bieän phaùp baát ñaéc dó nhöng caàn thieát ñeå baûo veä xaõ hoäi töï do khoûi bò ñe doïa taán coâng. Maëc daàu caùc vò thaåm phaùn khoâng tröïc tieáp baùc boû ñaïo luaät, nhöng roõ raøng khi cho raèng luaät naøy ñi ngöôïc laïi Hieán Chöông Nhaân Quyeàn Chaâu AÂu (European Convention on Human Rights), phaùn quyeát ñoù ñaõ buoäc chính quyeàn phaûi giaûi quyeát maâu thuaãn

Toøa Anh Quoác phaùn quyeát baát lôïi cho chöông trình choáng khuûng boá

DAT

Cöïu ñeä nhaát phu nhaân Ñaøi Loan töø traàn

Daân chuùng Ñaøi Loan quì laïy tröôùc baøn thôø cuûa baø Faina Vakhreva Chiang, quaû phuï cuûa coá Toång Thoáng Töôûng Kinh Quoác, taïi tang leã ôû Ñaøi Baéc hoâm 16 thaùng 12. Vò cöïu ñeä nhaát phu nhaân Ñaøi Loan goác ngöôøi Nga ñaõ töø traàn hoâm Thöù Tö, thoï 88 tuoåi. (Reuters)

baèng caùch moät laø thaâu hoài hai laø tu chính ñaïo luaät noùi treân. Boä Tröôûng Noäi Vuï Charles Clarke cho bieát nhöõng nghi can bò giam giöõ vaãn tieáp tuïc bò giam, vaø ñaïo luaät treân vaãn coù hieäu löïc cho ñeán khi naøo Quoác Hoäi phaùn quyeát veà nhöõng gì phaûi laøm tieáp ñoù. OÂng noùi, “Sau cuøng, Quoác Hoäi seõ coù quyeát ñònh veà vieäc chuùng ta coù tu chính hay khoâng vaø tu chính nhö theá naøo.” Chín vò thaåm phaùn - ñeàu laø thaønh vieân cuûa Vieän Quí Toäc

caùch khoâng bieän giaûi ñöôïc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác vì lyù do quoác tòch hoaëc qui cheá di daân cuûa hoï, nhöõng bieän phaùp nhö vaäy khoâng thöïc söï caàn thieát vì chuùng cho pheùp giam giöõ voâ thôøi haïn khoâng phaûi laø moät soá nhöng taát caû nhöõng ngöôøi coù chung moät nguy cô.” OÂng noùi raèng, luaät naøy kyø thò laø vì chæ aùp duïng vôùi nhöõng nghi can ngoaïi quoác chöa phaûi laø coâng daân Anh Quoác, vaø nhöõng ngöôøi coù theå gaëp nguy hieåm neáu bò truïc xuaát. (D.P.)

(House of Lords), taïo thaønh cô caáu toøa phaù aùn cao nhaát nöôùc, ñaõ boû phieáu choáng laïi caùc bieän phaùp maø chính quyeàn ñöa ra sau vuï taán coâng khuûng boá 11 Thaùng Chín 2001 taïi Hoa Kyø, theo ñoù thì nhöõng nghi can khuûng boá ngoaïi nhaäp coù theå bò giam giöõ voâ thôøi haïn maø khoâng caàn truy toá hoaëc xeùt xöû neáu khoâng theå ñöa hoï sang moät quoác gia khaùc an toaøn. Thaåm Phaùn Bingham of Cornhill ñaõ trình baøy yù kieán ña soá cuûa toøa nhö sau, “Caùc bieän phaùp naøy ñaõ kyø thò moät

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Criminal Law

Luaät Khai Phaù Saûn (Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Bankruptcy

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

aêm 5n 2 ân äm Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Richard Paul Attorney At Law

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

FREE

Nokia 7260

CT Wireless

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

FREE Samsung P735

10161 Bolsa Ave., B102, Westminster, CA 92683 (Goùc Brookhurst vaø Bolsa, gaàn Lily Bakery, caïnh chôï Saigon Môùi [cuõ])

(714) 531-9380

Only $19.99 for 1 line

FREE

Nokia 6260

We match any prices

FREE V3

1. 600 anytime mins 2. Free Phone 3. Free night and weekend 4. Free Long distance 5. Free accessories 6. Free gift

Only $29.99 for 5 lines

Xaøi laïi ñieän thoaïi cuõ chuùng toâi traû laïi

* * * * * * *

850 anytime mins Free 5 phone Free night and weekend Free Long distance Free Mobile to Mobile Free accessories Free gift

$400 cho moãi ñöôøng daây.

FREE + $400 cash back

Nokia 9500 in stock Lowest price

FREE with $400 cash back TAÏI

CTWireless:

FREE SERVICE ONE YEAR & FREE PHONE CHO CHÖÔNG TRÌNH FAMILY TALK


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

T ö ø luùc ñoù cho ñeán h e á t ngaøy, Ignatz n g o à i t r e â n baøn laøm vieäc cuûa Ba. Xaây nhöõng toøa nhaø cao taàng raát cöïc nhoïc vaø Ignatz giuùp ñôõ baèng caùch khoâng caét ngang söï taäp trung cuûa Ba. Khi Ba cuûa Jim ñöa noù veà nhaø, Ignatz khoâng phaûi naèm trong caùi caëp ñöïng hoà sô nöõa. Noù ngoài moät caùch veû vang ôû gheá tröôùc. Veà ñeán nhaø, Ba ñaët Ignatz leân beä cöûa soå trong phoøng Ignatz maø noù thöôøng ngoài. Hoâm sau, Jim veà ñeán nhaø vôùi thaät nhieàu chuyeän vui em gaëp ôû nhaø Dì Jasmine treân cao nguyeân. “Tôù ñi chôi vui laém,” em noùi vôùi Ignatz. Ignatz khoâng noùi gì veà chyeän cöùu ñöôïc toøa nhaø. Noù khoâng thích ba hoa veà nhöõng thaønh quaû cuûa mình.

‘Ignatz Goes to Work’ The story so far: Ignatz has fallen into a deep hole filled with water and he is sinking fast.

“Get some pumps down here!” Jim’s dad shouted. “Hurry, or it may be too late to save the building!” The workers scurried around and soon big machines were dropped into the water. Jim’s father took Ignatz back to the surface, but seemed to forget about him as giant hoses sucked out the water. Ignatz was glad to be rescued and he showed his appreciation by not causing any further trouble. Besides, he didn’t want to bother Jim’s father while he was so busy. One of the workers walked over to them. “Good thing for us your kid’s stuffed animal fell into that hole,” he said. “It might have been days or even weeks before we found out the basement was flooded.” Jim’s father agreed. For the rest of the day, Ignatz sat on the desk of Jim’s father. Building tall buildings was hard work and Ignatz helped by not interrupting his concentration. When Jim’s dad took him home, Ignatz didn’t have to ride in the briefcase. He triumphantly rode in the front seat. At home Jim’s dad put Ignatz on the window seat in Jim’s room where he normally hung out. Jim got home the next day full of stories about the fun he’d had at Aunt Jasmine’s house in the mountains. “It was really cool,” he said to Ignatz. Ignatz said nothing about saving the building. He didn’t like to brag about his accomplishments.

Ñaây laø truyeän thöù ba cuûa Mel Gilden veà Ignatz. Truyeän ñöôïc ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/ kids. Nhöõng truyeän khaùc goàm “Cuoäc phieâu löu cuûa Ignatz” (Ngaøy 27-30 thaùng Saùu, 2002) vaø “Söï Trôû Veà cuûa Ignatz” (Ngaøy 2327 thaùng Hai, 2004)

Suddenly beams of light stabbed around Ignatz and men were shouting. A moment later someone fished him out of the water and wrung him out, squeezing a lot of water out of him. It felt good not to be bloated. The man holding Ignatz was Jim’s dad.

This is Mel Gilden’s third story about Ignatz. It is on The Times’ website at latimes.com/kids. Other stories in the series include “The Adventures of Ignatz” (June 27-30, 2002) and “The Return of Ignatz” (Feb. 23-27, 2004).

‘Ignatz ñi laøm’ MEL GILDEN

Ñaëc bieät cho baùo Times Phaàn 5 Tieáp theo kyø tröôùc: Ignatz bò teù vaøo moät caùi loã nöôùc vaø noù bò chìm thaät nhanh.

Thình lình, aùnh saùng maët trôøi chieáu quanh ngöôøi Ignatz vaø nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ñang la où. Moät phuùt sau, coù ngöôøi nhaác noù ra khoûi maët nöôùc vaø eùp nöôùc ra, vaét khoâ ngöôøi noù. Ngöôøi ñöôïc phoàng leân laïi thieät deã chòu. Ngöôøi caàm Ignatz trong tay laø Ba cuûa Jim. “Mang maáy caùi maùy bôm hôi xuoáng ñaây naøo!” Ba cuûa Jim la lôùn. “Nhanh leân naøo, khoâng coù thì khoâng kòp cöùu toøa nhaø baây giôø!” Maáy ngöôøi coâng nhaân chaïy boå chung quanh vaø chaúng bao laâu, maáy caùi maùy ñöôïc thaû xuoáng nöôùc. Ba cuûa Jim ñöa Ignatz trôû laïi maët baèng nhöng queân ngay noù ñi trong luùc maáy caùi voøi ñang huùt nöôùc. Ignatz sung söôùng vì ñöôïc cöùu vaø noù toû veû bieát ôn baèng caùch khoâng gaây theâm raéc roái. Hôn nöõa, noù khoâng muoán laøm phieàn Ba cuûa Jim trong luùc oâng quaù baän roän. Moät ngöôøi coâng nhaân böôùc laïi gaàn hoï. “May laø con vaät nhoài oâng cuûa con trai anh rôùt vaøo caùi loã ñoù,” anh ta noùi. “Khoâng thì chaúng bieát bao nhieâu ngaøy hay bao nhieâu tuaàn leã nöõa chuùng ta môùi bieát taàng haàm bò luït.” Ba cuûa Jim ñoàng yù.

Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

BY MEL GILDEN Special to The Times Part 5

This story is on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

.3”

Thay ñoåi moät hôïp ñoàng xaõ hoäi Tieáp trang A1

Quyõ höu boång xaõ hoäi SS laäp ra töø thôøi Toång thoáng F. Roosevelt töø 69 naêm tröôùc laø moät giaûi ñaùp cho vaán ñeà cuûa thôøi ñaïi ñoù. Nhieàu ngöôøi veà giaø khoâng coù ñoàng löông ñeå soáng, soá ngöôøi ñoù caøng taêng leân khi kinh teá xuoáng. Laäp ra quyõ höu boång xaõ hoäi do chính phuû ñieàu haønh laø giuùp baûo ñaûm ai ñaõ laøm vieäc trong ñôøi, thí duï ít nhaát 10 naêm, ñeàu coù tieàn höu boång ñuû soáng khi veà giaø. Nhö hieän nay, soá tieàn thueá goïi laø payroll tax ñoù laø 12.4 phaàn traêm löông, cho tôùi 87,900 ñoâ laø toái ña, treân soá löông ñoù khoûi ñoùng. Soá tieàn khaáu tröø ñoù duøng ñeå traû löông nhöõng ngöôøi veà höu, ngöôøi phoái ngaãu cuûa hoï, vaø nhöõng ngöôøi phaûi nghæ vì bò khieám taät khi laøm vieäc. Ngöôøi veà höu coù theå höôûng soá löông baèng khoaûng 42 phaàn traêm soá löông luùc laøm vieäc. Hieän coù hôn 47 trieäu ngöôøi Myõ laõnh tieàn naøy, ñoä hai phaàn ba soá ngöôøi veà höu soáng nhôø vaøo tieàn höu boång SS naøy. Quyõ SS laø moät thöù hôïp ñoàng xaõ hoäi giöõa caùc theá heä. Nhöõng ngöôøi ñi laøm ñoùng teàn vaøo quyõ ñeå nhöõng ngöôøi nghæ höu laõnh, bieát raèng khi ñeán löôït mình veà höu thì coù theá heä sau seõ ñi laøm vaø ñoùng goùp vaøo quyõ cho mình laõnh. Nhöng baûn hôïp ñoàng naøy ñang bò ñe doïa vì thay ñoåi daân soá. Trong vaøi ba chuïc naêm qua soá ngöôøi ñang ôû tuoåi ñi laøm ñoâng, soá ngöôøi nghæ höu nhoû, cho neân soá tieàn ñoùng goùp luùc naøo cuõng dö daû. Trong thôøi gian tôùi seõ khaùc. Soá ngöôøi sinh sau Ñaïi chieán Thöù hai, goïi laø baby boomers, saép ñeán tuoåi veà höu haøng loaït trong khi soá ngöôøi ñi laøm khoâng taêng theo kòp. Neáu khoâng laøm gì ñeå thay ñoåi, ñeán naêm 2018 thì quyõ höu boång xaõ hoäi seõ khoâng thaëng dö maø baét ñaàu thieáu huït. Neáu cöù tieáp tuïc nhö theá thì nhieàu ngöôøi tính laø tôùi naêm 2040 quyõ seõ bò khaùnh kieät. Cuõng coù nhieàu ngöôøi tính toaùn laïc quan hôn, coù theå keùo daøi maáy chuïc naêm nöõa, nghóa laø vaán ñeà cuûa ñôøi cha, oâng seõ ñöôïc truyeàn cho con chaùu giaûi quyeát. Nhöng sôùm muoän vaán ñeà cuõng phaûi giaûi quyeát. Keá hoaïch cuûa Toång thoáng Bush thöôøng goïi laø “tö höõu

Hoa Kyø: Cuoái naêm naøy treân toaøn quoác 63 trieäu ngöôøi ñi chôi xa Tieáp trang A1

Hoa Kyø seõ di chuyeån treân 50 miles (75 km) khoûi nhaø mình, trong nhöõng ngaøy leã quan troïng saép tôùi. Theo caâu laïc boä naøy, thì vôùi 63 trieäu ngöôøi di chuyeån nhö treân, laø töông ñöông 21% daân soá Hoa Kyø, neáu ngöôøi ta tính daân soá Hoa Kyø, laø 295 trieäu ngöôøi. Vôùi soá ngöôøi di chuyeån ñoâng ñaûo nhö treân, ñöôïc coi laø taêng ñeán 3% so vôùi möùc ngöôøi di chuyeån taïi Hoa Kyø trong cuøng khoaûng thôøi gian naøy hoài naêm ngoaùi.

Theo Caâu Laïc Boä AAA thì coù 50.9 trieäu ngöôøi - töùc 81% soá ngöôøi di chuyeån cao treân, seõ laùi xe hôi, taêng 3% so vôùi naêm qua. Khoaûng 8.6 trieäu ngöôøi seõ ñaùp maùy bay, taêng 3.5% so vôùi naêm qua, vaø khoaûng 3.2 trieäu ngöôøi seõ di chuyeån baèng caùc phöông tieän khaùc, nhö xe löûa, xe buyùt hay moät phöông tieän naøo khaùc, taêng 5% so vôùi naêm qua. (L.T.)

Vieät Nam: 110,000 gia ñình ñoái dieän naïn ñoùi Tieáp trang A1

Giaûi Phoùng ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai 2004 cho hay nhö vaäy chæ ít ngaøy sau khi caùc tænh mieàn Trung töø Quaûng

hoùa,” seõ cho pheùp theá heä nhöõng ngöôøi ñi laøm saép tôùi ñöôïc ñoùng moät phaàn tieàn thueá höu boång xaõ hoäi vaøo moät quyõ caù nhaân. Soá tieàn trong quyõ caù nhaân ñoù coù theå ñöôïc duøng ñeå mua coå phaàn vaø traùi phieáu, hy voïng ñöôïc tieàn lôøi cao hôn ñeå ruùt ra khi veà höu. Hieän nay soá tieàn trong quyõ höu boång xaõ hoäi chæ ñöôïc duøng ñeå mua coâng khoá phieáu cuûa chính phuû Myõ, raát an toaøn nhöng möùc lôøi raát thaáp. Nhöng neáu moät soá ngöôøi ñeå tieàn vaøo quyõ tö nhaân thì hoï seõ bôùt ñoùng goùp vaøo quyõ höu boång xaõ hoäi chung. Haäu quaû laø quyõ seõ thieáu tieàn ñeå traû löông cho nhöõng ngöôøi ñaõ veà höu cuõng nhö nhöõng ngöôøi seõ veà höu maø khoâng ñoàng yù thieát laäp quyõ höu boång tö nhö luaät môùi seõ cho pheùp. Haäu quaû naøy coù nghóa laø quyõ höu boång xaõ hoäi SS seõ thieáu tieàn sôùm hôn vaø traàm troïng hôn. Neáu keá hoaïch naøy ñöôïc quoác hoäi ñoàng yù laøm thaønh luaät thì moät vaán ñeà ñaàu tieân cuûa chính phuû Bush laø laøm caùch naøo buø laáp vaøo choã thieáu ñoù. Con soá thieáu huït cuûa quyõ SS trong möôi naêm tôùi ñöôïc tính töø moät ñeán hai ngaøn tyû myõ kim. Chính phuû Myõ seõ phaûi vay ñeå buø ñaép cho quyõ höu boång xaõ hoäi. Hieän nay chính phuû Myõ ñaõ laâm vaøo caûnh khieám huït ngaân saùch raát nhieàu, hôn 400 tyû myõ kim moät naêm. Chính phuû phaûi ñi vay nôï ñeå ñaép vaøo. Toång thoáng Bush höùa trong 4 naêm tôùi seõ giaûm möùc khieám huït ngaân saùch moät nöûa nhöng oâng chöa noùi ñeán moät keá hoaïch cuï theå naøo. Neáu quyõ höu boång xaõ hoäi khieám huït theâm thì lôøi höùa cuûa oâng Bush caøng khoù thöïc hieän. Duø keá hoaïch cuûa Toång thoáng Bush coù ñöôïc quoác hoäi chaáp thuaän hay khoâng, vaán ñeà thieáu huït trong quyõ höu boång xaõ hoäi cuõng vaãn coøn ñoù, vì söï thay ñoåi trong daân soá. Cho neân ai cuõng thaáy raèng phaûi giaûi quyeát vaán ñeà baèng moät trong hai caùch, hoaëc caû hai, laø taêng thu vaøo giaûm chi. Vaäy phaûi yeâu caàu nhöõng ngöôøi ñi laøm ñoùng thueá payroll cao hôn tröôùc, vaø giaûm bôùt soá tieàn löông cuûa nhöõng ngöôøi veà höu ñöôïc laõnh. Naêm 1983 moät uûy ban nghieân cöùu vaán ñeà quyõ höu boång xaõ hoäi ñaõ ñeà nghò giaûm bôùt soá chi ra baèng caùch taêng daàn daàn tuoåi ñöôïc laõnh höu boång. Bieän phaùp naøy cuõng

hôïp lyù vì ngöôøi Myõ hieän nay soáng laâu hôn, nghóa laø seõ laõnh ra nhieàu löông höu hôn theá heä tröôùc, cho neân phaûi ñi laøm ñeå ñoùng goùp laâu hôn. Tuy nhieân trong cuoäc tranh cöû naêm nay Toång thoáng Bush cuõng nhö Nghò só Kerry ñeàu cam keát laø neáu ñaéc cöû hoï seõ khoâng giaûm löông höu vaø cuõng khoâng taêng thueá. Cho neân raát khoù thi haønh caùc bieän phaùp naøy. Giaûi phaùp caûi toå maø Toång thoáng Bush seõ ñöa ra hieän môùi coù nhöõng neùt ñaïi cöông, vì ñöa ra caùc chi tieát theá naøo cuõng seõ bò chæ trích. Thí duï, hieän nay tieàn löông höu ñöôïc tính taêng leân moãi naêm theo tyû leä gia taêng cuûa löông boång trung bình trong nöôùc Myõ. Seõ ñeà nghò chæ gia taêng theo tyû leä laïm phaùt maø thoâi, maø tyû laïm laïm phaùt thöôøng thaáp döôùi tyû leä taêng löông boång. Moät ñeà nghò khaùc laø seõ giaûm bôùt tyû soá löông boång, töø 43 phaàn traêm hieän nay, xuoáng 22 phaàn traêm trong voøng 40 naêm. Nhöõng ngöôøi choïn laäp quyõ höu boång tö nhaân seõ ñöôïc ñoùng 4 phaàn traêm löông vaøo quyõ ñoù, ñöôïc tröø thueá, vaø bôùt soá ñoùng töông ñöông vaøo quyõ höu boång xaõ hoäi, do ñoù tieàn höu laõnh töø quyõ xaõ hoäi naøy cuõng seõ giaûm ñi. Cuoäc thaûo luaän veà quyõ höu boång xaõ hoäi ñaõ baét ñaàu vaø seõ coøn laø moät vaán ñeà soâi noåi treân chính tröôøng Myõ trong naêm tôùi. Treân ñaây laø maáy ñieåm chính chuùng ta neân bieát tröôùc khi tham gia thaûo luaän. Coù theå noùi ñaây laø moät söï thay ñoåi quan troïng trong hôïp ñoàng xaõ hoäi giuõa ngöôøi Myõ vôùi nhau. Thaäp nieân 1930 Toång thoáng Franklin Roosevelt, ñaûng Daân Chuû, ñaõ ñöa nöôùc Myõ qua thôøi kyø khuûng hoaûng kinh teá, vaø oâng ñaõ ñöa ra nhieàu thay ñoåi trong hôïp ñoàng xaõ hoäi cuûa daân Myõ. Toång thoáng Bush vaø theá heä caùc nhaø chính trò ñaûng Coäng Hoøa hieän nay ñang muoán thay ñoåi caùc hôïp ñoàng xaõ hoäi ñoù moät laàn nöõa. Quyõ höu boång xaõ hoäi chæ laø moät trong nhieàu cuoäc vaän ñoäng thay ñoåi ñoù. Trong boán naêm tôùi, Toång thoáng Bush theá naøo cuõng coù cô hoäi ñeà cöû vaøi ba vò thaåm phaùn Toái cao Phaùp vieän. Choïn nhöõng thaåm phaùn coù khuynh höôùng baûo thuû hay caáp tieán, vieäc ñoù cuõng seõ thay ñoåi caùch giaûi thích baûn hieán phaùp Hoa Kyø, nghóa laø giaûi thích baûn hôïp ñoàng xaõ hoäi caên baûn. Ngoâ Nhaân Duïng

Bình ñeán Quaûng Ngaõi hoài cuoái Thaùng Möôøi Moät bò luõ luït baát ngôø do haäu quaû cuûa traän baõo soá 4 thoåi taït qua mieàn Nam Vieät Nam, laøm cho 53 ngöôøi cheát vaø gaàn 200,000 ngoâi nhaø bò ngaäp nöôùc. “Tính ñeán heát ngaøy 11 Thaùng Möôøi Hai 2004, caû nöôùc ñaõ coù treân 500,000 hecta ñaát saûn xuaát noâng nghieäp gaëp khoù khaên veà nguoàn nöôùc. Khu vöïc Taây Nguyeân coù 50,000 hecta, khu vöïc trung boä vaø Nam Trung Boä coù 40,000 hecta vaø khu vöïc Baéc boä coù 350,000 hecta gaëp khoù khaên veà nöôùc töôùi vaøo thôøi kyø laøm ñaát gieo caáy.” Tôø Saøi Goøn Giaûi Phoùng vieát. Vieân chöùc Boä Thöông Binh Xaõ Hoäi Vaø Lao Ñoäng Coäng

sinh hoaït cho daân vuøng haïn haùn vaø Boä Thöông Binh Xaõ Hoäi Vaø Lao Ñoäng thöïc hieän caùc chính saùch cöùu ñoùi cho daân.”

Saûn Vieät Nam hoài tuaàn tröôùc noùi raèng gaàn 1 trieäu ngöôøi ôû caùc tænh bò luõ luït coù nguy cô thieáu ñoùi vaø caàn ñöôïc cöùu trôï khaån caáp. Duø caùc tænh duyeân haûi mieàn Trung bò luõ luït nhöng mieàn cao nguyeân laïi vaãn khoâng coù möa ñeå troàng caáy cuõng nhö sinh hoaït haøng ngaøy cuûa daân chuùng. Vì tình hình haïn haùn vaãn keùo daøi, theo tôø Saøi Goøn Giaûi Phoùng, Boä Noâng Nghieäp Vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ phaûi keâu goïi caùc ñòa phöông “coù bieän phaùp vaø keá hoaïch tieát kieäm nguoàn nöôùc, öu tieân caáp nöôùc sinh hoaït cho daân.” Boä naøy cuõng ñeà nghò nhaø caàm quyeàn trung öông “chæ ñaïo Toång Coâng Ty Ñieän Löïc Vieät Nam öu tieân xaû nöôùc, caáp ñieän

Toång Thö Kyù LHQ lo ngaïi veà tình traïng cuûa laõnh tuï ñoái laäp Mieán Ñieän Tieáp trang A1

Hoäi ñoàng töôùng laõnh ñaõ cai trò Mieán Ñieän töø naêm 1962 vaø baát chaáp keát quaû cuûa cuoäc toång tuyeån cöû naêm 1990 maø ñaûng Lieân Minh Quoác Gia Vì Daân Chuû (NLD) cuûa baø Suu Kyi ñaõ thaéng lôùn. OÂng Annan keâu goïi chính phuû quaân nhaân haõy toân troïng lôøi höùa heïn cuûa hoï ñeå nôùi loûng nhöõng haïn cheá veà an

ninh vaø söï tieáp caän vôùi baùc só cuûa baø Suu Kyi. Hoâm Thöù Naêm ñaûng NLD caùo buoäc cheá ñoä quaân phieät ñang gaây nguy hieåm cho laõnh tuï cuûa hoï baèng caùch haïn cheá söï tieáp xuùc vôùi baùc só vaø ban an ninh rieâng cuûa baø. Tröôùc ñaây baø ñöôïc gaëp baùc só moãi tuaàn ba laàn, baây giôø chæ ñöôïc pheùp gaëp moãi tuaàn moät laàn, vaø ban an ninh cuûa baø ñaõ bò giaûm töø 13 ngöôøi xuoáng chæ coøn 6 ngöôøi, ñaûng NLD noùi trong moät baûn tuyeân boá. “Chuùng toâi raát lo ngaïi raèng baø Suu Kyi coù theå gaëp nguy hieåm,” baûn tuyeân boá cuûa ñaûng noùi vaø theâm raèng nhöõng haïn cheá noùi treân ñaõ baét ñaàu töø hoâm Thöù Ba, maëc duø chính phuû quaân nhaân höùa Tieáp trang A6

NATIONWWIDE DIRECT LENDER* ***KHOÂNG QUA TRUNG GIAN*** Möôïn tieàn vôùi phí toån nheï nhaát: 1855 W. Katella Ave., Ste. 200, Orange, CA 92867 Chuùng toâi coù chöông trình

1.10%* Möôïn $300,000 Chæ Traû $978.76/Thaùng

MORTGAGECLOSE.COM

VAÊN PHOØNG KHAÙC -Origination -Appraisal -Credit Report -Funding Fee -Processing Fee -Administration Fee -Underwriting Fee

Quí vò seõ tieát kieäm ñöôïc

CHUÙNG TOÂI COÙ CHÖÔNG TRÌNH CHO:

- Low FICO (500 - 620) -Bankruptcy -100% treân trò giaù caên nhaø -Collections & Judgements Ñaëc bieät cho quí vò mua nhaø ôû caùc tieåu bang: Texas, Arizona, Nevada v.v... Caùc tieåu bang ngoaøi California xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát

Attn: Brokers/ Loan officers need close out of state loans, please call us for detail

Free Free Free Free Free Free $999

1%-$3,000 350 50 395 495 295 999

$4,585.00

Xin lieân laïc:

Joe Lam-CEO www.MortgageClose.com

Cell Phone: Office: Toll Free Fax

(714) 450-0880 (714) 453-0220 Ext. 206 (866) 267-7691 Ext. 206 (714) 453-0219

*MortgageClose.com is liscensed CFL by the CA Dept. of Corporation. Please see our website for additional licensing information. Payment above is based on initial rate of 1.10% APR 4.42%. Lifetime adjustment cap of 8.75%. Please call to request full program disclosure. Rate and fees subject to change without notice. Loan requires 660 FICO score and 80% LTV.

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Toång Thö Kyù LHQ lo ngaïi veà tình traïng cuûa laõnh tuï ñoái laäp Mieán Ñieän

nhaän quay veà nöôùc sang Hoa Kyø ñònh cö. Naêm 1997, chính phuû Phi quyeát ñònh ñoùng cöûa traïi tò naïn Palawan vaø cho pheùp khoaûng 2,000 ngöôøi coøn laïi ra ngoaøi kieám vieäc laøm taïm möu Tieáp trang A5 heïn seõ khoâng coù nhöõng thay sinh nhöng qui cheá cö truù ñoåi khi loan baùo thaùng tröôùc khoâng roõ raøng. raèng hoï seõ quaûn thuùc baø theâm moät naêm nöõa. Ukraine: Vaøi nguoàn tin noùi vôùi thoâng taán AFP raèng nhaân Cuoäc khuûng hoaûng vieân an ninh cuûa chính phuû chính trò coù theå daãn gaàn ñaây ñaõ baét ñaàu khaùm xeùt baùc só rieâng cuûa nhaø laõnh tuï tôùi thaûm hoïa ñoái laäp, khieán cho baø khoù coù Tieáp trang A1 theå chuyeån nhöõng thoâng ñieäp cuoäc baàu cöû môùi. ra ngoaøi. (nm) OÂng Yanukovich seõ ñoái ñaà u vôùi laõnh tuï ñoái laäp Viktor Na Uy nhaän moät Yushchenko trong cuoäc baàu soá thuyeàn nhaân cöû vaøo ngaøy 26 Thaùng Möôøi Hai ñeå boû phieáu laïi, vì cuoäc Vieät Nam baàu cöû tröôùc ñoù ñaõ bò Toái Cao keït laâu ñôøi taïi Phi Phaùp Vieän Ukraine tuyeân boá laø voâ giaù trò vì bò gian laän. Tieáp trang A1 Vò thuû töôùng trong cuoäc Vieät Nam ñang coøn keït ôû baàu cöû tröôùc ñaây ñaõ ñöôïc nöôùc Phi. Naêm 1979, traïi tò naïn toång thoáng maõn nhieäm laø thuyeàn nhaân Vieät Nam treân Leonid Kuchma uûng hoä heát ñaûo Palawan ñöôïc thaønh laäp mình, nhöng sau ñoù thì chính vì caùc laøn soùng thuyeàn nhaân OÂng Yanukovich ñaõ buoäc loøng vaãn tieáp tuïc vöôït bieân baèng phaûi chæ trích ngöôøi thaày vaø ghe thuyeàn ñaùnh caù moûng ñoàng minh tröôùc ñaây, baûo manh baát chaáp nguy hieåm raèng vò toång thoáng chaúng baõo toá vaø haûi taëc ñeå chaïy chòu laøm gì ñeå ngaên chaën troán guoàng maùy cai trò ñoäc nhöõng cuoäc bieåu tình naùo taøi haø khaéc Coäng Saûn Vieät ñoäng ngoaøi ñöôøng phoá cuûa Nam. Phaàn lôùn ñi ñeán Thaùi nhöõng ngöôøi uûng hoä OÂng Lan, Maõ Lai nhöng vì sôï naïn Yushchenko keùo daøi tôùi maáy haûi taëc hoaønh haønh, moät soá tuaàn leã. ÖÙng cöû vieân thieân veà Taây ghe thuyeàn ñaõ höôùng veà phía Phöông - Yushchenko, trôû laïi quaàn ñaûo Phi Luaät Taân. Ñeán naêm 1989, coäng ñoàng vaän ñoäng tuyeån cöû sau khi quoác teá muoán chaën laøn soùng baùc só tuyeân boá oâng ñaõ bò ngöôøi Vieät Nam tò naïn neân ñaùnh thuoác ñoäc dioxin, vaãn ñaõ coi caùc ngöôøi vöôït bieân laø coøn duy trì ñöôïc söï uûng hoä nhaém lyù do kinh teá hôn laø tò cuûa ñaùm ñoâng bieåu tình vaø naïn chính trò. Bôûi vaäy, töø sau coøn hy voïng len loûi ñöôïc vaøo ngaøy 24 Thaùng Ba 1989, ghe nhöõng vuøng ôû mieàn Ñoâng thuyeàn tò naïn cuûa ngöôøi Vieät Ukraine laø nôi maø cöû tri ñaõ naøo ñeán ñaát Phi ñeàu khoâng baàu thaät ñoâng ñuùc cho ñoái ñöôïc nhìn nhaän laø tò naïn thuû cuûa oâng laø Yanukovich chính trò nöõa. Nhöõng ngöôøi hoài thaùng tröôùc. Caû hai öùng cöû vieân ñeàu ñaõ ñeán ñaây maø khoâng ñöôïc ñi ñònh cö ôû moät nöôùc thöù ba ñaõ hoaïch ñònh chöông trình ñi ñöôïc khuyeán khích roài sau ñoù vaän ñoäng tuyeån cöû taïi mieàn Ñoâng trong nhöõng ngaøy tôùi, cöôõng baùch hoài höông. Chöông trình cöùu xeùt ñònh trong khi OÂng Zyanukovich cö “Ra Ñi Coù Traät Töï” (ODP) laïi chaúng noùi gì ñeán chuyeän cuõng ñaõ cöùu xeùt cho raát nhieàu ñi vaän ñoäng taïi caùc cöù ñieåm ngöôøi trong soá caùc ngöôøi chaáp cuûa OÂng Yushchenko taïi

mieàn Taây. Thuû töôùng kieâm öùng cöû vieân Yanukovich, khoâng nhieàu thì ít, coù söï uûng hoä cuûa Toång Thoáng Nga Vladimir Putin keå töø luùc khôûi ñaàu cuoäc tuyeån cöû, vaø oâng cuõng ñaõ töøng noùi vôùi cöû tri laø töông lai neàn thònh vöôïng cuûa Ukraine tuøy thuoäc vaøo moái daây lieân heä chaët cheõ vôùi Moscow. Nhöng trong nhöõng lôøi bình luaän môùi nhaát, OÂng Yanukovich ñaõ xua ñuoåi baát cöù yù nieäm naøo veà chuyeän cöû tri seõ boû cho öùng cöû vieân thaân Nga hay thaân Taây Phöông. “Trong tö caùch laø thuû töôùng vaø öùng cöû vieân toång thoáng, toâi khoâng bao giôø nghi ngôø veà chuyeän Ukraine löïa choïn AÂu Chaâu,” oâng noùi vaäy. “Nhöng vaán ñeà caàn phaûi tranh caõi laø vôùi khaû naêng naøo vaø trong ñieàu kieän naøo thì Ukraine môùi ñuû söùc tham gia vaøo coäng ñoàng caùc nöôùc AÂu Chaâu ñang môû roäng voøng tay.” (V.P.)

Toång Thoáng Bush: Caàn töùc thôøi caûi toå Quó Höu Boång baèng söï tö höõu hoùa Tieáp trang A1

Baïch OÁc veà kinh teá, oâng noùi, “Hieän nay khieám huït laø vaán ñeà caàn giaûi quyeát, vaø chuùng ta phaûi choïn löïa kyõ caøng vaán ñeà chi tieâu.” OÂng cho raèng caùc bieän phaùp giaûm thueá cuûa oâng ñang phuïc hoài kinh teá, vaø “seõ laøm cho kinh teá phaùt trieån, nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi ñoái phoù vôùi vaán ñeà khieám huït baèng caùc phöông caùch chi tieâu chính ñaùng.” OÂng cho raèng caûi toå Quó Höu Boång seõ laø moät öu tieân lôùn. OÂng noùi, “Toâi saün saøng laøm vieäc vôùi 2 vieän Quoác Hoäi vaø 2 ñaûng nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà naøy, tröôùc khi noù trôû thaønh nhöùc nhoái hôn. Laøm nhö vaäy chuùng toâi muoán göûi moät thoâng ñieäp khoâng nhöõng cho daân chuùng Hoa Kyø, maø

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

coøn cho caùc thò tröôøng taøi chaùnh hay raèng chuùng toâi nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà khieám huït ngaân saùch tröôùc maét vaø vaán ñeà khoâng ñuû tieàn chi traû höu boång trong laâu daøi.” Tuy nhieân, oâng Bush khoâng noùi roõ laø oâng seõ giaûi quyeát vaán ñeà ra sao, maø chæ ñöa ra moät soá nguyeân taéc “phaûi laøm baèng khoâng seõ bò tieâu dieät.” OÂng cho bieát seõ khoâng coù gì thay ñoåi ñoái vôùi moät soá thaønh phaàn cao nieân, seõ khoâng coù theâm thueá lôïi töùc, vaø raèng löïc löôïng lao ñoäng treû seõ ñöôïc quyeàn boû tieàn höu boång cuûa mình vaøo caùc quó ñaàu tö tö nhaân. OÂng ñaõ laøm cho cöû toïa cöôøi thaàm vôùi lôøi keát luaän hôi luûng cuûng nhö sau, “Vôùi nhöõng nguyeân taéc ñoù trong trí, toâi seõ côûi môû taâm trí vôùi caùc ñaïi dieän quoác hoâi.” (“With those principles in mind, I’m open-minded with the members of Congress.”) OÂng cho bieát caøng luùc caøng coù nhieàu ngöôøi lao ñoäng Hoa Kyø tin raèng seõ chaúng coù cô hoäi nhìn thaáy caùi chi phieáu höu boång nhö theá naøo moät khi tôùi laàn hoï veà höu. Theo söï baùo ñoäng cuûa oâng Richard Parsons, Chuû Tòch Toång Giaùm Ñoác Coâng Ty Time Warner, thì “chuùng ta ñang ngoài treân caùi xe löûa raùch. Khoâng laøm sao chænh söûa ñöôïc vaán ñeà naøy neáu khoâng chòu ñau, neáu khoâng chòu hy sinh. Vaø baây giôø laø luùc phaûi hy sinh.” Theo oâng, vaøo khoaûng naêm 2020, phaûi coù 2 ngöôøi ñi laøm ñoùng thueá höu boång thì môùi ñuû tieàn cho moät ngöôøi veà höu nhaän chi phieáu höu boång. (D.P.)

Cöïu TT Saddam laàn ñaàu tieân ñöôïc gaëp luaät sö baøo chöõa Tieáp trang A1

Moät giôùi chöùc quaân söï Hoa Kyø thoâng thaïo nguoàn tin cho bieát oâng Saddam Hussein ñaõ gaëp luaät sö baøo chöõa cho

mình taïi phoøng giam. Giôùi chöùc laõnh ñaïo nhoùm baøo chöõa cho Saddam Hussein, oâng Ziad alKhasawneh, phaùt bieåu, Saddam Hussein ñaõ gaëp gôõ vôùi ñaïi dieän nhoùm baøo chöõa trong 4 tieáng ñoàng hoà. OÂng khoâng chòu khai roõ teân cuûa ngöôøi luaät sö, nhöng coù cho bieát luaät sö laø ngöôøi Iraq vaø cuoäc gaëp gôõ ñaõ dieãn tieán taïi ñòa ñieåm giam caàm bí maät. OÂng Al-Khasawneh cho hay töø Amman, Jordan, raèng “Nhaø cöïu ñoäc taøi khoûe maïnh, tinh thaàn cao vaø raát vöõng vaøng. OÂng troâng coù veû khaù hôn ngaøy ra toøa laàn ñaàu tieân caùch ñaây vaøi thaùng.” OÂng Al-Khasawneh cuõng cho bieát khoâng bieát khi naøo thì Saddam Hussein seõ laïi ñöôïc mang ra toøa. Thuû Töôù n g Iraq Laâ m Thôø i , oâ n g Ayad Allawi, hoâ m Thöù Ba cho hay, toø a xöû toä i aù c chieá n tranh ñoá i vôù i caù c cöï u nhaâ n vieâ n Ñaûng Baath seõ baét ñaàu vaøo tuaà n tôù i . Nhöng oâ n g Saddam Hussein seõ khoâ n g naèm trong danh saùch ra toøa vaøo cuøng ngaøy. Nhieàu thaønh vieân trong cheá ñoä bò laät ñoå hieän naèm trong tuø ñaõ hôn moät naêm nay, vaø khoâng coù maáy ngöôøi ñöôïc gaëp luaät sö baøo chöõa. Caùc luaät sö cuûa Saddam Hussein, goác Jordan, ñaõ phaøn naøn raèng hoï khoâng ñöôïc gaëp nhaø cöu ñoäc taøi, vaø raèng Chính Phuû Iraq Laâm Thôøi cuõng nhö chính phuû Hoa Kyø ñaõ khoâng cho ñöông söï ñöôïc höôûng quyeàn gaëp gôõ luaät sö hoaëc nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình mình. OÂng Saddam bò giam giöõ taïi moät khaùm ñöôøng bí maät keå töø sau ngaøy oâng bò baét hoâm 13 Thaùng Möôøi Hai 2003, töùc 8 thaùng sau khi bò laät ñoå trong cuoäc chieán do Hoa Kyø laõnh ñaïo. Giôùi chöùc Hoa Kyø taïi Iraq töø tröôùc tôùi nay vaãn töø choái khoâng cho luaät sö hoaëc thaân nhaân ñöôïc vaøo gaëp Saddam Hussein. Khi oâng ra toøa laàn thöù nhaát ñeå nghe caùo traïng veà toäi gieát caùc chính trò gia ñoái

laäp suoát trong 30 naêm caàm quyeàn, gieát ngöôøi Kurds baèng hôi ngaït, xaâm laêng Kuwait, ñaøn aùp caùc cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi Kurd vaø ngöôøi Shiite vaøo naêm 1991, Saddam Hussein xuaát hieän moät mình, khoâng coù luaät sö baøo chöõa beân caïnh. Ñoäi nguõ luaät sö baøo chöõa cho oâng bao goàm 20 luaät sö tröù danh vaø 1,500 thieän nguyeän vieân, ñöôïc vôï cuûa oâng laø Sajida tuyeån moä. Caùc luaät sö naøy ñeán töø nhieàu quoác gia khaùc nhau, nhö Hoa Kyø, Phaùp, Jordan vaø Libya. Ña soá caùc luaät sö thieän nguyeän vieân laø töø khoái quoác gia AÛ Raäp. (D.P.)

Tình baùo Hoa Kyø: Baêng môùi laø tieáng cuûa Bin Laden Tieáp trang A1

Vieân chöùc tình baùo naøy nhaän xeùt tieáp: “Gioïng ñieäu trong cuoän baêng cuõng phuø hôïp vôùi caùc phaùt bieåu tröôùc cuûa Bin Laden. Noù gioáng heät caùc luaän ñieäu tröôùc ñaây. Noù khoâng mang moät lôøi ñe doïa cuï theå naøo caû vaø toâi nghó raèng khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân, khi Bin Laden tieáp tuïc khoâng öa gì nhaø caàm quyeàn Saudi Arabia.” Baûn thaân Bin Laden cuõng laø moät ngöôøi Saudi Arabia, vaø bò Hoa Kyø coi laø keû chuû möu caùc cuoäc taán coâng khuûng boá taïi Hoa Kyø vaøo ngaøy 11 Thaùng Chín 2001, hieän ñöôïc coi laø ñang soáng laån troán trong vuøng bieân giôùi Afghanistan vaø Pakistan, sau khi Hoa Kyø ñaùnh tan cheá ñoä Taliban, ôû Afghanistan, ñaõ dung döôõng cho Toå Chöùc Al Qaeda hoaït ñoäng, hoài cuoái naêm 2001. (L.T.) Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

Retail and Mail Order Business Software

Internet Business Gateway

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155 TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!!

BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail and Mail Order Business Desktop Model

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail and Mail Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail & Restaurant Countertop Model

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Apriva M500 Purchase: $450 Lease: $25/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Theâm 1 vieân chöùc bò baén cheát taïi Baghdad Taêng cöôøng an ninh sau vuï noå taïi Kerbala BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Naêm 16 Thaùng Möôøi Hai, nguoàn tin Boä Vieãn Thoâng Iraq cho hay caùc tay suùng ñaõ baén haï moät vieân chöùc cao caáp cuûa boä khi oâng ñang laùi xe töø nhaø ñi ñeán sôû laøm taïi Baghdad. Vieân chöùc naøy ñaõ caàm ñaàu caùc noã löïc taùi laäp heä thoáng ñieän thoaïi bò chieán tranh laøm hö haïi taïi Iraq sau khi traûi qua gaàn hai thaäp nieân tuø ñaøy döôùi thôøi Saddam Hussein. Caùc tay suùng ñaõ chaïy keø keø theo xe cuûa OÂng Kassim Imhawi - Toång Giaùm Ñoác Vieãn Thoâng, roài noå suùng trong khi xe oâng chaïy vaøo khu phía Taây thuû ñoâ. Hung thuû ñaõ nhaû nhieàu baêng ñaïn vaøo ngöôøi oâng xuyeân qua kieáng xe vaø gieát cheát oâng ngay laäp töùc, nguoàn tin caûnh saùt cho hay nhö vaäy. Moät vieân chöùc cao caáp cuûa chính phuû noùi vôùi Thoâng Taán Xaõ Reutrers: “Ñaây tuyeät ñoái laø moät vuï aùm saùt chuyeân nghieäp. Naïn nhaân khoâng coù caùch naøo choáng ñôõ.” Moät veä só cuûa OÂng Imhawi cuõng bò gieát, vaø hai veä só khaùc bò thöông naëng. Vuï taán coâng xaûy ra treân Ñaïi Loä Haifa, con loä vaét ngang qua trung taâm thuû ñoâ Baghdad laø nôi laâu nay quaân baïo ñoäng vaãn thöôøng tung hoaønh. OÂng Imhawi - moät kyõ sö vieãn thoâng do Lieân Xoâ ñaøo taïo, ñaõ coù coâng thieát ñaët laïi maïng löôùi ñieän thoaïi vieãn lieân töøng bò caét ñöùt vì nhöõng cuoäc oanh taïc cuûa Hoa Kyø trong cuoäc chieán tranh môùi nhaát ñaùnh vaøo Iraq naêm 2003. OÂng cuõng laø ngöôøi ñaõ daøn xeáp ñeå laäp neân heä thoáng ñieän thoaïi caàm tay ñaàu tieân duøng cho daân söï taïi Iraq. OÂng Imhawi ñaõ soáng gaàn

20 naêm trong nhaø tuø cuûa Saddm Hussein vì leân tieáng chæ trích caùc chính saùch cuûa nhaø ñoäc taøi. Laø toång giaùm ñoác cuûa Boä Vieãn Thoâng, OÂng Imhawi ñöôïc coi laø moät trong caùc vieân chöùc choùp bu cuûa chính phuû. Khoâng ai bieát nhöõng keû saùt nhaân laø ai ngoaøi chæ daáu mô hoà hoï laø quaân khuûng boá. Saùu, baûy vieân chöùc cao caáp thuoäc caùc nha, boä cuûa Iraq ñaõ bò baén cheát trong maáy thaùng qua, keå caû moät vò toång giaùm ñoác trong Boä Taøi Chaùnh. Thuû Töôùng Chính Phuû Laâm Thôøi Iraq - laø OÂng Allawi, hoài ñaàu tuaàn naøy ñaõ leân tieáng caûnh caùo raèng quaân noåi daäy vaø caùc taøn dö cuûa cheá ñoä Saddam, ñaëc bieät laø nhoùm thieåu soá AÛ Raäp Sunni bò maát quyeàn lôïi, coù theå gia taêng chieán dòch gaây baïo ñoäng vaø uy hieáp trong nhöõng ngaøy gaàn tôùi cuoäc toång tuyeån cöû baàu Quoác Hoäi vaøo ngaøy 30 Thaùng Gieâng. Cuõng taïi thuû ñoâ Baghdad, caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñaõ khoùa chaët khu vöïc phía Taây cuûa thaønh phoá sau khi khaùm phaù thaáy coù hai traùi bom boû beân ngoaøi hai quaùn röôïu. Caùc xe haâm-vi cuûa Hoa Kyø ñaõ chaën Ñaïi Loä Al-rabaie laïi ñeå ngaên khoâng cho daân chuùng tôùi gaàn khu vöïc, chôø thaùo gôõ cho ñöôïc ngoøi cuûa hai traùi bom ñoù. Vì ngöôøi Hoài Giaùo caám röôïu, maáy luùc gaàn ñaây caùc tieäm röôïu chuû yeáu giao dòch vôùi ngöôøi ngoaïi quoác ñaõ trôû thaønh muïc tieâu cuûa nhöõng cuoäc taán coâng baïo ñoäng. Maët khaùc, caùc löïc löôïng tieáp vieän cuûa caûnh saùt vaø Veä Binh Quoác Gia ñaõ ñöôïc boá trí taïi thaønh phoá thieâng lieâng Kerbala vaøo hoâm Thöù Naêm, moät ngaøy sau khi moät vuï noå bom saùt haïi 10 ngöôøi

vaø laøm bò thöông hôn 30 ngöôøi khaùc, keå caû moät giaùo só cao caáp heä phaùi Shi’ite. Cö daân cho hay coù theâm caùc traïm kieåm soaùt ñaõ ñöôïc döïng leân qua ñeâm taïi trung taâm thaønh phoá laø khu vöïc taäp trung nhieàu ñeàn thôø cuûa ngöôøi Shi’ite. Cuõng coù theâm Veä Binh Quoác Gia ñöôïc ñieàu ñoäng ra traán ñoùng ôû ven rìa thaønh phoá. Vuï noå bom vaøo hoâm Thöù Tö, ñeán tröôùc luùc khôûi söï leã caàu kinh chieàu vaø ngay vaøo ngaøy chieán dòch vaän ñoäng tuyeån cöû Quoác Hoäi chính thöùc khai dieãn, döôøng nhö nhaém ñaùnh vaøo AbdulMedhi al-kerbalai, moät giaùo só phuï taù cho Ñaïi Giaùo Só Atyatollah Ali al-Sistani, ñaïi dieän cho giaùo quyeàn Shi’ite trong nöôùc. Ñaïi Giaùo Só Sistani ñaõ pheâ chuaån vieäc thaønh laäp moät lieân minh do giaùo phaùi Shi’ite caàm ñaàu ñeå ra tranh cöû trong kyø baàu Quoác Hoäi tôùi ñaây. Lieân hieäp naøy ñöôïc troâng ñôïi seõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi lôùn, baûo ñaûm söùc maïnh chính trò cuûa ngöôøi Shi’ite sau nhieàu thaäp nieân bò ñaøn aùp döôùi thôøi Saddam Hussein Ayatollah Mohammed Taqi al-Muddaresi, coù giaùo phaän taïi Kerbala vaø laø giaùo só thaân caän vôùi Ngaøi Sistani, noùi raèng cuoäc taán coâng naøy roõ raøng laø nhaèm phaù hoaïi cuoäc baàu cöû saép tôùi. Trong moät baûn tuyeân boá, oâng noùi: “Cuoäc taán coâng naøy laø moät phaàn trong moät loaït nhöõng hoaït ñoäng khuûng boá vôùi yù ñoà gieo raéc baát hoøa trong daân chuùng Iraq vaø caûn trôû tieán trình baàu cöû. Moïi tín ñoà Hoài Giaùo coâng chính ñeàu phaûi ñeà cao caûnh giaùc ñeå ñaäp tan aâm möu thaâm ñoäc cuûa keû thuø.” (V.P.)

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

Afghanistan:

Löïc löôïng ñaëc nhieäm choáng ma tuùy tòch thu 15 taán thuoác phieän KABUL - Moät löïc löôïng ñaëc nhieäm choáng ma tuùy ñaõ boá raùp caùc xöôûng saûn xuaát trong vuøng mieàn ñoâng Afghanistan vaø tòch thu hôn 15 taán thuoác phieän, ñaây laø moät trong nhöõng vuï tòch thu thuoác phieän lôùn nhaát trong nhöõng naêm qua ôû xöù naøy, theo lôøi caùc giôùi chöùc chính quyeàn hoâm Thöù Naêm. Nhöõng vuï boá raùp, ñöôïc thi haønh hoâm Thöù Tö, thuoäc chieán dòch dieät tröø kyõ ngheä ma tuùy maø Toång Thoáng Hamid Karzai coi laø moái ñe doïa traàm troïng nhaát ñoái vôùi Afghanistan. Soá löôïng thuoác phieän naøy coù theå tinh cheá thaønh khoaûng moät taán röôõi baïch phieán. Nhöõng cuoäc khaûo saùt cuûa LHQ öôùc löôïng raèng naêm ngoaùi Afghanistan ñaõ saûn xuaát ba phaàn tö toång soá thuoác phieän treân theá giôùi. Moät baûn tin cuûa Boä Noäi Vuï cho bieát nhöõng nôi bò boá

raùp thuoäc tænh Nangarthar vaø theâm raèng Löïc Löôïng Ñaëc Nhieäm Choáng Ma Tuùy cuûa Afghanistan cuõng ñaõ phaù huûy 24 maùy eùp duøng ñeå eùp nhöïa thuoác phieän. Hoï cuõng tòch thu ba taán hoùa chaát duøng ñeå tinh cheá thuoác phieän thaønh baïch phieán vaø 5 khaåu suùng tieåu lieân AK-47. Nhöng khoâng coù keû naøo bò baét, vì coù veû nhö chuû nhaân cuûa caùc xöôûng cheá thuoác phieän ñaõ ñaøo taåu tröôùc khi cuoäc haønh quaân baét ñaàu. Boä Tröôûng Noäi Vuï Ali Jalali noùi: “Cuoäc haønh quaân naøy laø moät taám göông cuï theå cho nhöõng keû troàng troït vaø buoân baùn thuoác phieän thaáy raèng töø nay chính phuû Afghanistan cöông quyeát tieâu dieät kyõ ngheä ma tuùy.” Moät vuï boá raùp khaùc trong tuaàn tröôùc ñaõ tòch thu gaàn hai taán thuoác phieän. Trong baøi dieãn vaên nhaäm chöùc ñoïc hoâm muøng 6 thaùng

naøy, Karzai noùi raèng vieäc dieät tröø kyõ ngheä ma tuùy ñang lôùn maïnh seõ laø öu tieân cao nhaát trong nhieäm kyø 5 naêm ñaàu tieân cuûa oâng. Vò taân toång thoáng noùi raèng kyõ ngheä naøy coù lieân heä vôùi keû khuûng boá vaø goïi noù laø moái ñe doïa coøn nguy hieåm hôn caû nhöõng keû daáy loaïn thuoäc taøn quaân Taliban vaø maïng löôùi al-Qaida. LHQ caûnh giaùc raèng kyõ ngheä ma tuùy ñang nôû roä coù theå bieán Afghanistan thaønh moät quoác gia soáng nhôø ma tuùy. Chính phuû Afghanistan ñaõ coù nhöõng keá hoaïch ñeå tröøng phaït caùc chuû traïi vaø tieâu huûy nhöõng caùnh ñoàng troàng caây anh tuùc trong nhöõng vuøng chuû yeáu töø ñaàu naêm 2005. Ñoàng thôøi, hoï cuõng daønh haøng traêm trieäu myõ kim ñeå giuùp caùc noâng daân chuyeån sang nhöõng loaïi hoa maàu hôïp phaùp nhöng thu ñöôïc ít lôïi töùc hôn. (nm)

Sieâu ngöôøi maãu Natalia Vodianova gaây quyõ giuùp treû em Nga sau thaûm hoïa Beslan NEW YORK - Sieâu ngöôøi maãu Nga Natalia Vodanova ñaõ gaây quyõ ñöôïc treân 200,000 myõ kim taïi moät cuoäc baùn ñaáu giaù ôû New York vaøo hoâm Thöù Tö 15 Thaùng Möôøi Hai, ñeå giuùp caùc em nhoû soáng soùt sau vuï baén gieát khuûng boá taïi moät tröôøng hoïc ôû Beslan ôû Nga vaøo hoài Thaùng Chín. Soá tieàn naøy seõ ñöôïc duøng ñeå phaùt trieån 500 nhaø chôi treû em taïi Nga qua Hoäi Traùi Tim Côûi Môû, moät cô quan töø thieän do Toå Hôïp Ngöôøi Maãu Kevin Klein thieát laäp. Vodianova noùi raèng yù nghóa cuûa vieäc quyeân tieàn cho caùc em nhoû laø ñeå traû laïi cho coäng ñoàng daân chuùng baèng traùi tim côûi môû cuûa mình, vì theá hoäi töø thieän môùi mang teân laø Traùi Tim Côûi Môû. Cuoäc baùn ñaáu giaù naøy,

ñöôïc toå chöùc taïi tö gia cuûa nhaø thieát keá Diane Von Furstenberg, ñaõ thu huùt ñöôïc söï tham döï cuûa nhöõng nhaø maïnh thöôøng quaân giaøu coù vaø nhöõng tay ñaàu tö côõ lôùn taïi Thò Tröôøng Chöùng Khoaùn New York, coù ngöôøi ñaõ daùm boû tieàn ra ñaáu giaù tôùi 75,000 myõ kim chæ ñeå ñöôïc ñi aên toái rieâng vôùi Vodianova vaø caùc baïn sieâu ngöôøi maãu cuûa coâ. Caùc tieát muïc khaùc ñöôïc ñem ra baùn ñaáu giaù goàm coù caùc veù ñi xem trình dieãn thôøi trang cuûa Calvin Klein, veù ñi döï Ñaïi Hoäi Giaûi Thöôûng Grammay vaø veù ñi döï Ñaïi Hoäi Giaûi Oscar. Cho tôùi nay, cuoäc baùn ñaáu giaù do saùng kieán cuûa Vodanova ñaõ gaây quyõ ñöôïc 200,000 myõ kim, nhöng cuoäc baùn ñaáu giaù seõ vaãn coøn tieáp tuïc qua maïng

löôùi ñieän toaùn cho tôùi ngaøy 20 Thaùng Möôøi Hai. Vodianova noùi raèng coâ hy voïng soà tieàn gaây quyõ daønh cho treû em Beslan seõ vöôït quaù soá 500,000 myõ kim. Vuï khuûng boá taïi moät tröôøng hoïc ôû Beslan ñaõ xaûy ra vaøo Thaùng Chín, vôùi keát quaû laø 330 ngöôøi ñaõ cheát, ña soá laø treû em. Cuoäc ñôøi cuûa Vodianova laø tieâu bieåu cho keû töø khoá raùch aùo oâm tieán leân ñòa vò cao sang. Luùc môùi 15 tuoåi, Vodianova ñaõ phaûi rôøi boû maùi aám gia ñình ñeå kieám tieàn nuoâi thaân baèng caùch baùn traùi caây ngoaøi chôï taïi thaønh phoá kyõ ngheä NizhnyNovgorod. Tröôùc ñoù, coâ ñaõ phaûi troâng coi ñöùa em gaùi bò lieät naõo trong khi meï coâ phaûi ñaàu taét maët toái ñi laøm ñeå nuoâi soáng gia ñình. (V.P.)

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Soá ngöôøi töï töû taêng voït ôû mieàn Trung VN VIEÄT NAM 16-12 - Baùo chí trong nöôùc ñang goïi nhöõng tröôøng hôïp töï tìm ñeán caùi cheát ôû khu vöïc mieàn Trung Vieät Nam laø “côn soát töø choái söï soáng” vì noù gia taêng moät caùch choùng maët vaø khoù hieåu taïi nôi naøy. Tôø Thanh Nieân hoâm 16 Thaùng Möôøi Hai trích con soá thoáng keâ chæ rieâng ôû tænh Gia Lai trong naêm 2004 cho thaáy: “Ñaõ coù 77 ngöôøi cheát vì töï töû, taêng 35 vuï (87.8%) so vôùi naêm 2003”. Môùi ñaây nhaát laø 3 nöõ sinh lôùp 10 ôû huyeän Gia Laâm ñaõ ruû nhau caét coå töï töû... Caâu chuyeän cuûa ba nöõ sinh laøm ngöôøi ta baøng hoaøng: “Chín giôø toái 11 Thaùng Möôøi Hai, nhieàu ngöôøi daân ñaõ phaùt hieän 3 nöõ sinh cuûa tröôøng Leâ Ngoïc Haân naèm ôû doác chaân ñeâ Chi Ñoâng, thuoäc ñòa baøn xaõ Leâ Chi, huyeän Gia Laâm, Gia Lai. Treân coå cuûa 3 hoïc sinh ñeàu coù veát caét saéc ngoït Tieáp trang A9

Malaysia phong toûa gaïo xuaát caûng cuûa VN VIEÄT NAM 16-12 - Baùo trong nöôùc trích daãn nguoàn tin töø baùo chí Malaysia cho hay thueá quan quoác gia naøy ñang phong toaû moät khoái löôïng lôùn gaïo do Coâng Ty Padiberas Nasional (BERNAS), nhaäp caûng töø Vieät Nam vaøo hoâm 16 Thaùng Möôøi Hai. Toång khoái löôïng bò phong toûa leân ñeán 17 ngaøn 617 taán gaïo taïi 6 caûng ôû Malaysia, trong ñoù coù 12,000 taán gaïo trò giaù treân 40 trieäu ringit nhaäp töø Vieät Nam. Thueá quan nöôùc naøy cho raèng BERNAS ñaõ nhaäp caûng soá gaïo treân maø khoâng xin giaáy pheùp. Tuy nhieân BERNAS phuû nhaän vaø cho raèng veà maët kyõ thuaät, soá haøng treân chöa vaøo laõnh thoå Malaysia vì noù vaãn naèm ôû khu “Töï do thöông maïi” ôû caùc caûng vaø coâng ty coøn thôøi haïn 30 ngaøy ñeå xin giaáy pheùp nhaäp caûng. Trong thôøi gian gaàn ñaây, ngoaøi Thaùi Lan vaø moät soá thò tröôøng khaùc, BERNAS ñaõ taêng cöôøng mua gaïo cuûa Vieät Nam vaø neáu sai phaïm treân thuoäc veà phía BERNAS, thì trieån voïng kinh doanh gaïo cuûa coâng ty BERNAS vôùi Vieät Nam seõ gaëp nhieàu khoù khaên.

ÑEÁN TÆNH FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

DAT

Ñôøi soáng Saøi Goøn:

Chuyeän ôû “vöông quoác” ve chai SAØI GOØN - “Thaàn daân” ve chai cuõng coù naêm baûy ñöôøng. Hoï soáng hoàn nhieân nhö coû caây, chaáp nhaän “sinh ngheà töû nghieäp” quanh nhöõng baõi raùc lôùn ôû ngoaïi thaønh nhö Ñoâng Thaïnh, Hoùc Moân, nhöõng saân phôi ñoà nhöïa, boïc nilon ñaày oâ nhieãm ôû khu keânh nöôùc ñen Taân Höông, Taân Bình, nhöõng ñaïi lyù thu gom saùch baùo, nhoâm nhöïa thieác vuøng Chôï Lôùn. Haàu heát daân ve chai daïo ñeàu chæ kieám soáng qua ngaøy vaø chæ caàn bieát ñeán nhöõng vöïa, ñaïi lyù thu mua pheá lieäu. Ñoái vôùi hoï, haèng ngaøy quaåy quang gaùnh cuoác boä hoaëc chaïy xe ñaïp thoà, ñaåy xe ba baùnh luoàn laùch khaép ñaàu ñöôøng xoù chôï ñeå ñeâm veà xeáp haøng chôø caùc chuû vöïa thanh toaùn ít tieàn lôøi “ñoå moà hoâi soâi nöôùc maét” laø vui roài. Beân caïnh ñoù coøn coù moät loaïi thaàn daân coù söï ñôõ ñaàu vaø muïc tieâu roõ raøng. Loaïi thaàn daân ve chai thöù thieät naøy luoân trang bò trong ngöôøi moät duïng cuï taïo ra aâm thanh taïm laø caùi luïc laïc. Vuõ khí luïc laïc aáy voán laø hôïp aâm cuûa nhöõng ñoàng tieàn kim loaïi va chaïm nhau loaûng xoaûng maø khi ngöôøi rao caát ñieäp khuùc leân ngöôøi ta seõ bieát anh ta caàn thu mua thöù gì. Chaúng haïn coù thaàn daân chuyeân thu mua goïng kieáng, coù keû gom ñaù quyù hoät xoaøn, chuyeân ngaønh voû chai röôïu ngoaïi, hay thaàu ñoà coå ñoà xöa... Tuøng - moät thaàn daân “chuyeân moân gom voû chai röôïu ngoaïi”, sau 10 naêm ñaõ bieán thaønh ñaàu lónh trong ngheà. Trong moät quaùn nhaäu ôû xoùm Chuøa vuøng Taân Ñònh, Tuøng

ñaët caùi voøng luïc laïc cuõ meøm leân baøn taâm söï: “Böûu boái ngaøy xöa cuûa toâi ñaáy oâng aï. Hoài ñoù toâi rao muoán raùch mieäng: “Voû chai röôïu Taây, mua. Voû Remi Martin mua. Voû Hennessy, mua. Voû röôïu ngoaïi naøo cuõng mua tuoát luoát”. Tuøng chæ tay vaøo caùi nhaø kho voû chai gaàn ñoù: “Toâi ñaàu cô ñoáng voû naøy ñeå xaøi luùc Teát. Ñaùm con buoân baát haûo laøm röôïu laäu ôû Chôï Lôùn coù hôn 1001 caùch kieám tieàn vôùi caùc voû chai röôïu. Chuùng thöøa hieåu ñaùm nhaø giaøu môùi phaát hoaëc caùc quan chöùc raát khoaùi röôïu Taây. Taây nhö Remi Martin hay Hennessy XO thì khoûi noùi, bieáu nhau moät caëp laøm quaø taëng Teát ai maø chaúng ham. Chính vì theá sau khi gom haøng nuùi voû chai, chuùng laàn löôït tung ngöôïc ra thò tröôøng theo nhieàu caùch.” Thöù nhaát, ñoå röôïu doûm vaøo chai cho voâ bao bì ñuùng haøng compleâ roài baøy ôû caùc quaày saïp hoäi chôï. Thöù hai, duøng oáng tieâm trích hai phaàn ba röôïu doûm voâ moät phaàn ba röôïu xòn ñeå laáy “muøi” roài ñoùng hoäp thaûy voâ caùc khaùch saïn nhaø haøng. Thöù ba, gaëp khaùch nöôùc ngoaøi khoù tính vaø saønh röôïu, chuùng khoâng duøng bieän phaùp thuû coâng maø coù caû moät daây chuyeàn coâng nghieäp haún hoi ñeå saûn xuaát. Trong phaân xöôûng bí maät, chuùng trang bò nhöõng moû haøn thuûy tinh vaø ñoùng naép toái taân ñuû laøm “zin” chai röôïu, chöa keå nhöõng nuùi hoäp thieác, hoäp giaáy caùu baån ñöôïc röûa saïch baèng hoùa chaát vaø cuoái cuøng laø

“Thaàn daân” cuûa “vöông quoác” ve chai ñang laàm luõi trong ñeâm Saøi Goøn kieám soáng.

toáng röôïu trôøi ôi ñaát hôõi vaøo. Maøu traéng, maøu hoå phaùch, maøu tím than môùi nhìn gioáng heät nhau laøm sao roõ thöïc hö...” Caâu chuyeän cuûa ñaøn anh Tuøng nghe muoán noåi da gaø. Ngöôïc laïi vôùi Tuøng xoùm Chuøa, Phaùt töø moät thaàn daân laéc luïc laïc hoùa thaân thaønh ñaàu anh ve chai baèng moät hình thöùc khaùc. Phaùt khoâng “thaàu” voû chai röôïu, maùy moùc hö cuõ maø chuyeân trò ñoà coå. Moät hoâm anh ñi qua caên nhaø ngoaïi oâ quaän 8 coù hai vôï choàng ñang caõi nhau. Hoï ñoå ra moät loâ cheùn ñóa cuõ, coù leõ töø thôøi oâng coá hoï ñeå laïi. “EÂ, ve chai!”, hoï keâu Phaùt vaø baùn thaùo baùn ñoå; hoï coøn muoán baùn caû caên nhaø. Phaùt doác tieàn ra mua heát, con maét thì môø nhöng mieäng laïi töø choái: “Toaøn laø ñoà naùt, reû laém”. Hoï thieáu ñieàu naên næ Phaùt. Toaøn boä soá ñoà maø Phaùt mua ñöôïc laø ñoà saønh söù thôøi Khang Hy, Caøn Long caû, khoâng döôùi 10 caây vaøng. Theá laø anh truùng maùnh. Anh rung ñuøi ngaâm maáy caâu thô giang hoà caûm khaùi cuûa moät nhaø thô trong ngheà:

Raâu toùc ñeå laâu thaønh voõ hieäp Traùng só maø öa nhaém thòt caày Thöïc ra anh em ta raát ñeïp trai Khoâng ñeïp trai sao baùn ve chai Caùi nhìn giaù trò ngang vaøng “xòn” Con maét nheo laø hoát tieàn xaøi”.

HAØ NOÄI 16-12 - Tröôùc kia, Song chæ laø tay “gay” ñöùng ñöôøng ñoùn khaùch ôû hoà Thieàn Quang. Theá maø hai naêm sau, Song “taäu” ñöôïc xe Dylan ñôøi môùi, coøn baïn tình thì thay nhö thay aùo. Moät khaùch quen cuûa Song thì thaàm: “Nhôø loäc cuûa caùc Thaùnh ñaáy! Tay naøy coù tieáng laø raát baïo trong ñaùm ñoàng coâ”. Hieän taïi, caùi teân Song “Gaùi” cuùng côm cuûa anh ta ñaõ cheát. Thay vaøo ñoù laø moät caùi teân hoaøn toaøn môùi: “coâ” Phuùc. ÔÛ Haø Noäi, hieän taïi coù ñeán 70% nhöõng ngöôøi ñöùng giaù haàu ñoàng laø daân gay, cuõng caïnh tranh khoác lieät nhö baát kyø ngheà naøo. “Coâ” Phuùc ngaû ngôùn vôùi maáy caäu trai treû. Treân tay traùi cuûa boïn hoï ñeàu ñeo moät caùi khuyeân nhoû nhaén, daáu hieäu tìm baïn tình. Daân “gay” ôû ñaây nhaün maët nhau. Nam ñöôïc “coâ” Phuùc môøi ngoài “cuøng laøm vaøi ly”. Moät anh baïn hoûi: “Chò daïo naøy laøm aên theá naøo? Thaùng naøy chò leân ñoàng ñöôïc maáy ñaùm haû?” Nhoå toeït mieáng baõ traàu trong mieäng ra, nhaáp nguïm röôïu maïnh, “coâ” Phuùc thong thaû ñaùp: “Daïo naøy khoâng coù khaùch maáy neân thaùng vöøa roài chaïy ñöôïc hôn chuïc vuï, chæ kieám ñöôïc maáy nghìn ñoâ tieâu vaët”. Moät luùc sau, Phuùc than vaõn, “coâ” AÙnh, “coâ” Bình vöøa truùng quaû ñi môû phuû ôû Haø Taây, Ninh Bình, kieám haøng traêm trieäu. Phuùc noùi: “OÁi daøo! “Con” aáy Tieáp trang A9 gioïng thì chua loeùt, ñöùc ñoä

khoâng coù, nghieän ngaäp, theá maø maáy thaèng boùng cöù meâ tít, cuùng cho noù haøng traêm trieäu”. Hoâm sau, theo lôøi giôùi thieäu cuûa ngöôøi quen, Nam ñeán gaëp “coâ” Loäc ôû Giaûng Voõ, Haø Noäi. Vöøa gaëp Nam, “coâ” caát gioïng eo eùo: “Giôøi ôi! Em laø coù caên cô ñaáy nhaù. Ra haàu ñoàng, loäc ñeø cheát ngöôøi”. Thì ra, “coâ” Loäc ñang xem Nam laø “khaùch”. Muoán haàu moät giaù ñoàng phaûi tìm ñöôïc nhöõng “nhaø taøi trôï”. Ñoù laø nhaân vaät seõ chi töø A ñeán Z cho cuoäc leân ñoàng ñoù. Thaáy Nam ngaån ngô chaúng hieåu gì, “coâ” caàm tay Nam vuoát vuoát vai, theõ thoït: “Ñaày ngöôøi “maát saïch saønh sanh maø chaúng ñöôïc manh aùo ñoû” ñaáy! Theo “coâ” thì maët hoa da phaán, aên sung maëc söôùng. Neáu khoâng theo, seõ gaëp vaän haïn caû ñôøi ñoù”. Nhöõng lôøi cuûa caùc “coâ” sao maø ngoït ngaøo chí lyù ñeán vaäy. Nam ngoài nghe maø meâ maåm caû taâm thaàn. Theá môùi bieát khoâng ít ngöôøi hieåu bieát, töøng traûi, coù hoïc haún hoi maø vaãn bò caùc “coâ” vaàn vaøo baãy. Khi con moài ñaõ say ñoøn cuõng laø luùc caùc “coâ” luoäc gaø. Thuû tuïc tröôùc nhaát laø saém aùo, khaên, ñai, haøi. Nhöõng boä quaàn aùo xanh xanh, ñoû ñoû daønh cho giôùi leân ñoàng chæ coù baùn ôû moät chôï duy nhaát, phoá Haøng Noùn. Caùc “coâ” vaø nhöõng tay chuû naøy ñaõ nhaám nhaùy vôùi nhau töø tröôùc. Moät boä aùo xoáng goàm aùo, khaên, quaàn ñai giaù thaät chæ 1-2 trieäu ñoàng. Theá

“Anh em ta ñi baùn ve chai Thaèng thì choät maét, ñöùa cuït tay

Ñoaïn thô Phaùt vöøa ngaâm laø coù thaät vaø ñöôïc moät nhaïc só ve chai khaù noåi tieáng teân phoå nhaïc cuõng laø chuyeän coù thaät. Nhöõng nhaân vaät trong thô töøng ñoùng ñoâ quanh caùc tieäm vaøng vaø quanh chôï Leâ Vaên Syõ, thænh thoaûng trong moät tieäm buùn boø Hueá treân ñöôøng Traàn Huy Lieäu, ñaõ cuøng thieát laäp neân moät trieàu ñình aûo. Trong ñoù, töù ñaàu lónh töùc “Töù ñaïi thieân vöông” cho duø taûn maùc khaép nôi nhöng gia saûn vaø tay ngheà ve chai 4 vò thì thöôïng thöøa côõ thöông gia baïc tæ. Ñoù laø Nguyeân, chuyeân gom hoät xoaøn vaø phaân kim vaøng baïc. Laø truøm goïng kính Laâm, laø Taán, laø AÙnh saün saøng mua töø caây kim ñeán... phi thuyeàn neáu thöù ñoù coù ngöôøi rao baùn. Beân caïnh töù ñaàu lónh caàn phaûi lieät keâ theâm hoaøng töû vaø

Tieáp trang A9 Laïng Sôn: Cöôùp tieàn giöõa ban ngaøy baèng thuaät thoâi mieân Bi kòch cuûa nhöõng lao ñoäng Haø Noäi: Daân gay tuï taäp “leân ñoàng” LAÏNG SÔN 16-12 - Raát nhieàu ngöôøi buoân baùn ôû khu vöïc

thò xaõ Laïng Sôn, giaùp bieân giôùi Trung Quoác, ñaõ bò keû gian cöôùp haøng chuïc trieäu ñoàng Vieät Nam baèng thuaät thoâi mieân kyø quaùi. Tôø Tieân Phong cho bieát, muïc tieâu maø keû gian nhaém ñeán laø caùc nöõ chuû nhaân cöûa hieäu buoân baùn saàm uaát. Naïn nhaân phaàn lôùn khoâng baùo coâng an, hoï nghó “cuûa ñi thay ngöôøi”. 10 giôø ngaøy muøng 6 Thaùng Möôøi Hai, hai ngöôøi ñaøn oâng tôùi cöûa haøng baùn xe gaén maùy soá 71, ñöôøng Tam Thanh, thaønh phoá Laïng Sôn. Moät ngöôøi xuoáng xe mua hoäp daàu nhôùt 30,000 ñoàng (2 ñoâ la) ruùt tôø 100 ñoâ la ra traû. Chuû tieäm Buøi Thu Haèng vaøo nhaø môû keùt laáy tieàn traû laïi, khaùch cuõng ñi theo. Chò caàm moät coïc tieàn coù meänh giaù 100,000 ñoàng ñaët leân baøn. Khaùch caàm leân vaø baèng ñoäng taùc raát nhanh, anh ta laøm tung daây buoäc, tieàn rôi vung vaõi... Chò Haèng thaáy khaùch caàm tieàn khua khoaéng tröôùc maët mình, beân tai nghe thaáy moät traøng tieáng Trung Quoác vaø töï nhieân thaáy ngöôøi meät moûi, baøng hoaøng. Chò laúng laëng môû keùt laáy tieáp moät coïc tieàn coù meänh giaù 500,000 ñoàng... Tuy ngöôøi nhö khoâng coù troïng löôïng, hoa maét, nhöng chò vaãn lô mô thaáy haønh ñoäng cuûa vò khaùch, beøn noùi to: “Thaèng naøy, maøy laáy tieàn cuûa tao”. Luùc naøy, choàng chò Haèng vöøa veà tôùi cöûa haøng, thaáy vôï noùi vaäy lieàn tuùm laáy keû gian, thu tôø 100 ñoâ la maø haén vöøa laáy laïi ñöôïc töø tay chò Haèng. Ngöôøi choàng hoûi vôï: “Kieåm tieàn ñuû chöa?”; ñaùp: “Ñuû roài, khoâng thieáu gì ñaâu”. Nghe vaäy anh buoâng khaùch ra. Haén nhanh choùng leo leân xe cuûa ñoàng boïn. Hai teân phoùng ñi. Vôï choàng chò Haèng phaùt hieän hoï bò maát 20 trieäu ñoàng. Töông töï, moät chuû hieäu baùn vaät lieäu xaây döïng ôû ñöôøng Huøng Vöông, teân Hoøa, cuõng bò khaùch haøng thoâi mieân laáy tieàn. Moät ngöôøi ñaøn baø to ñaäm, khoaûng 40 tuoåi tôùi mua haøng. Thaáy ngöôøi baùn xôûi lôûi, baø ta xin ñoåi 2 tôø 50,000 ñoàng laáy tôø 100,000 ñoàng, noùi laø ñeå ñi möøng ñaùm cöôùi. Caàm tieàn chò Hoøa ñöa, khaùch noùi: “Noù bò maát goùc roài. Em tìm cho chò maûnh goùc bò maát. Thoâi ñöa ñaây chò tìm cho” - vöøa noùi baø ta nhanh tay caàm tuùi tieàn cuûa chò Hoøa vaø moät coïc tieàn coù giaù trò lôùn cuûa chuû tieäm boãng tung ra, chao ñaûo döôùi baøn tay khua khoaéng cuûa khaùch... Chò Hoøa meâ man vaø chæ chôït tænh khi baø naøy noùi: “Chò tìm thaáy maûnh goùc roài”. Vuï naøy keû gian laáy cuûa chò 2.5 trieäu ñoàng. Vaãn theo tôø Tieàn Phong, taïi Laïng Sôn, nhieàu cöûa haøng buoân baùn ôû chôï Kyø Löøa, chôï ñoåi tieàn... cuõng töøng bò keû gian löøa ñaûo laáy tieàn. Naïn nhaân cho raèng, noùi bò maát cuûa trong tröôøng hôïp laï luøng naøy khoâng ai tin, coù khi laïi mang tieáng. Cuõng coù ngöôøi trình baùo cô quan coâng an nhöng khoâng coù keát quaû neân töø ñoù khoâng ai toá caùo haønh vi cuûa nhoùm löøa ñaûo. Vì vaäy, gaàn ñaây caùc vuï vieäc naøy caøng xaûy ra nhieàu hôn.

VN troán laïi ñaát Nam Haøn

VIEÄT NAM 16-12 - Moät thoáng keâ chöa ñaày ñuû cuûa caùc cô quan chöùc naêng Vieät Nam cho hay, hieän coù khoaûng 4,000 lao ñoäng Vieät Nam boû troán soáng baát hôïp phaùp treân ñaát Haøn. Hoï soáng khoâng giaáy tôø, nôm nôùp lo sôï bò caûnh saùt Haøn Quoác baét vaø truïc xuaát. Nhöõng ñöùa treû sinh ra treân ñaát Haøn ñaõ phaûi xa meï veà Vieät Nam baèng nhieàu caùch. Hoï ñang soáng lô löûng giöõa traàn gian... Theo baùo Saøi Goøn Giaûi Phoùng, daân Vieät Nam khoâng hôïp phaùp chæ ñuû tieàn thueâ nhöõng caên hoä beù tí ôû saùt maùi nhaø, hoaëc ôû döôùi taàng haàm. Muøa Ñoâng thì hoä aùp maùi laïnh coùng, Muøa Heø thì noùng nung; coøn hoä taàng haàm luùc naøo cuõng thieáu khoâng khí. Thôøi tieát Seoul toái nay trôû laïnh, aâm 1 ñoä C, coù leõ do gaàn Noel, laïnh hôn vì maùi toân saùt vôùi trôøi ñoâng, laïi ñang coù möa laéc raéc. Ngoïc - moät lao ñoäng sang ñaây baèng ñöôøng du lòch, roài troán ôû laïi theo anh chò ñang soáng löu vong beân naøy töø 4 naêm tröôùc, cho bieát: “Caû nhaø coù boán anh em sang ñaây taát, chæ coøn thaày u ôû Vieät Nam”. Ñeå coù ñuû 200 trieäu ñoàng chi phí cho anh vaø chò daâu ñi lao ñoäng Haøn Quoác, cha meï anh phaûi baùn nhaø cöûa, ñaát ñai, xe coä vaø vay nôï khaép nôi. Naêm ñaàu tieân caùc lao ñoäng ñi theo chöông trình tu nghieäp sinh chæ ñöôïc aên löông 80%. Giaù caû taïi Haøn Quoác ñaét ñoû, gaùnh naëng nôï naàn khieán hai vôï choàng Ngoïc laøm ñeán 18 giôø moãi ngaøy, baát keå ngaøy nghæ, ngaøy leã. Hoï ngaõ beänh vaø ôû queâ nhaø cha meï bò ngaân haøng tòch thu nhaø vì nôï quaù haïn. Theá laø hoï chæ coøn ñöôøng troán ra ngoaøi môùi mong laøm ñuû tieàn traû nôï cho meï cha. Nhaø maát, cha meï ñi ôû nhôø nhaø hoï haøng. Theo yù cha meï, anh chò Ngoïc phaûi chòu nuoâi “thanh lyù” hai thaèng em. Voán lieáng hoï daønh duïm beân naøy chæ ñuû mua hai veù maùy bay cho hai em sang Haøn Quoác. Giaác mô laøm giaøu baèng ñöôøng lao ñoäng nöôùc ngoaøi cuûa hoï tan nhö boït nöôùc. “Haøn Quoác khoâng phaûi laø mieàn ñaát höùa nhö nhieàu ngöôøi töøng nghó khi coøn ôû queâ nhaø. Laøm möûa maät töø saùng ñeán toái chæ ñuû aên. Phaûi ñeán naêm thöù ba tay ngheà môùi leân, löông môùi khaù thì ñaõ heát hôïp ñoàng. Cay ñaéng laém khi soáng “lô löûng” theá naøy nhöng veà queâ tay traéng aø?” Hai naêm tröôùc, Hoa (chò cuûa Ngoïc) sinh con nhöng khoâng theå ñeå laïi Haøn Quoác nuoâi ñöôïc, phaûi göûi veà queâ nhôø meï nuoâi hoä. Chi phí göûi con veà Vieät Nam hôn 1,000 USD. Ngaøy chia tay con, Hoa ñaõ khoùc ngaát beân goùc haønh lang xa tít nhìn con khoùc ngaët trong tay ngöôøi phuï nöõ laï. Caâu chuyeän ñang ñeán luùc thaân tình thì Hoa coù ñieän thoaïi. “Buøng thoâi, caûnh saùt noù quaây khu nhaø con Taâm roài”, Hoa vöøa noùi vöøa vôùi voäi caùi aùo laïnh vöùt treân giöôøng vaø moïi ngöôøi ruøng ruøng ñöùng daäy ra veà. Ñi hai cuoác taxi vaø ñi qua khu chôï nhoû ñeå leo ngöôïc con doác

TUAN TONY NGUYEN , CPA, MS Tax Attorney At Law Estate Planning Living Trust Will Tax Probate Administration

THE LAW

Cell: 714-612-2337 714-612-2337 Cell:

5001 Birch Street, Suite 4 Newport Beach, CA 92660 Tel: 949-263-1030 * Fax: 949-263-1703

Tieáp trang A9


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Soá ngöôøi töï töû taêng voït ... Tieáp trang A8

baèng dao. Khi ñöôïc phaùt hieän, maùu vaãn ñang chaûy töø caùc veát caét. Ba em ñaõ ñöôïc ñöa ñi caáp cöùu kòp thôøi vaø thoâng baùo cho gia ñình. Ba hoïc sinh naøy ñeàu 16 tuoåi ôû Phuø Ñoång (Gia Laâm). Nguyeân nhaân ban ñaàu ñöôïc 3 hoïc sinh naøy cho bieát laø do yeâu ñöông quaù sôùm neân ñaõ boû nhaø ñi töø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai vaø böôùc ñaàu coù theå xaùc ñònh ñöôïc ñaây laø moät vuï töï töû vì tình.” Nhöõng ngöôøi tìm ñeán ngoõ cuït toäi tình naøy ôû caùc ñoä tuoåi khaùc nhau vaø nguyeân nhaân cuõng khaùc nhau... OÂng Hoaøng naêm nay ñaõ ôû tuoåi nguõ tuaàn nhöng ñoät nhieân moät ngaøy cuoái Thaùng Möôøi Moät, trong luùc caû nhaø ñi vaéng, oâng coät daây ñieän vaøo tay, ñoùng caàu dao ñieän töï vaãn. Ngöôøi nhaø oâng than thôû: OÂng tham gia hoaït ñoäng xaõ hoäi ôû ñòa phöông ñaõ ngaàn aáy naêm, tính tình vui veû, hoaït baùt, chaêm chuùt gia ñình, thöông con quyù chaùu. Theá maø gaàn ñaây, oâng ít noùi, bieáng cöôøi. Xong vieäc ôû cô quan, oâng ñi thaúng veà nhaø vaø nhö pho töôïng. Nhieàu hoâm, baø nhaø gaëng hoûi, oâng cöôøi nöûa mieäng, laéc ñaàu. Baø ñaâm lo, töï hoûi khoâng bieát mình ñaõ laøm ñieàu gì ñeå oâng buoàn loøng, hay ñöùa chaùu, ñöùa con naøo laøm oâng phaät yù. ÔÛ vôùi nhau ñeán baïc maùi ñaàu, baø laï gì tính oâng. OÂng queâ ôû moät vuøng bieån mieàn Trung, tính noùng vaø thaúng nhö ruoät ngöïa, coù gì laø noùi “toaïc moùng heo”. Chaéc laø coù tuoåi, oâng giaän hôøn chuyeän vaån vô... Roài moät ngaøy, oâng ñoät ngoät ra ñi. Cuõng chính ngaøy naøy, ngöôøi nhaø môùi phaùt hieän döôùi ñaàu giöôøng oâng naèm coù ñeán chuïc trang chuùc thö oâng vieát ñeå laïi. OÂng daën doø ñaïi yù nhö sau: Vieäc oâng ra ñi laø khoâng thuø, khoâng oaùn haän ai maø do beänh taät vaø... khoâng xöùng ñaùng vôùi gia ñình nöõa. OÂng coøn khuyeân caùc con coá gaéng hoïc haønh, khoâng neân boùi toaùn, meâ tín dò ñoan... OÂng ñi, thoâi thì ñeå oâng thanh thaûn nhöng ngöôøi soáng cöù daèn vaët khoân cuøng. OÂng khoûe maïnh laø vaäy maø sao oâng baûo oâng beänh taät? Vaø, oâng khoâng xöùng ñaùng vôùi gia ñình ñieàu gì?... Ngöôøi ta theâu deät xung quanh caùi cheát cuûa oâng bieát bao ñieàu nhöng chæ coù oâng môùi toû... Möôøi boán tuoåi, hoïc lôùp 8, chaùu Thuûy boû nhaø chui vaøo buïi raäm uoáng thuoác tröø saâu töï töû. Vaøi ngaøy sau, khi ngöôøi nhaø tìm ñöôïc thì xaùc Thuûy ñaõ khoâng coøn nguyeân veïn. Gia ñình cho bieát, cha meï raát yeâu thöông Thuûy, hoâm aáy chæ raày chaùu moãi moät vieäc laø khoâng chaêm hoïc. Coù vaäy, chaùu boû nhaø ñi vaø laøm ñieàu daïi doät. Song, ñoù chæ laø nguyeân côù coøn nguyeân nhaân saâu xa coù leõ laø nhöõng taâm söï, tình caûm löùa ñoâi maø Thuûy ghi laïi trong cuoán nhaät kyù cuûa mình. Vieát nhaät kyù töø naêm hoïc lôùp 6, coâ hoïc troø ña saàu, ña caûm naøy choaùng ngôïp vaø khoâng theå naøo caét nghóa noåi caùi tình yeâu tuoåi hoïc troø. Ngöôøi ta keå toùm löôïc raèng: Thuûy yeâu moät caäu hoïc troø lôùp treân, trao nhau nuï hoân ñaàu tieân nhöng ñeâm veà laïi aân haän. Theá roài tình yeâu traéc trôû. Thuûy öôùc sao mình trôû thaønh moät trinh saùt ñaïi taøi, khoâng phaûi ñeå dieät gian, baûo thieän maø... ñeå theo doõi bieát anh aáy (ñang hoïc lôùp 10) ñi vôùi ai, coù thay loøng ñoåi daï khoâng. Vaø, coù leõ ñoù laø nhöõng giaèng xeù ngu ngô daãn ñeán söï chaùn chöôøng, choái töø söï soáng. Nguyeân nhaân daãn ñeán töï töû thì nhieàu nhöng phaàn lôùn laø do maâu thuaãn trong gia ñình vaø tình aùi. ÔÛ Pleiku, Gia Lai, ngöôøi ta coøn nhôù caùi cheát ñau loøng cuûa moät hoïc sinh caáp III, uoáng thuoác saâu keát lieãu ñôøi mình khi bieát coù thai. Hay moät caäu con trai vì hôøn giaän ngöôøi yeâu, nöûa ñeâm ñeán nhaø baïn gaùi, caén tay laáy maùu vieát vaøo cöûa roài thaét coå töï töû. Coù ngöôøi, vì vôï phuï tình töùc giaän nhaûy xuoáng gieáng; coù cuï baø thaét coå töï vaãn chæ vì lôõ thaû boø aên luùa ngöôøi haøng xoùm vaø bò ngöôøi naøy maéng

nhieác... ÔÛ nhöõng tröôøng hôïp töï töû thoáng keâ ñöôïc, phaàn lôùn hoï vöøa ñaùng giaän laïi ñaùng thöông. Coù nhöõng maâu thuaãn nhoû nhaët, ñôn giaûn nhöng caùch haønh xöû, giaûi quyeát thieáu teá nhò. Coù ngöôøi vì khoâng ñöôïc giaùo duïc, chia seû, khuyeân can neân beá taéc trong caùch giaûi quyeát ñaønh tìm ñeán caùi cheát... Cuõng coù ngöôøi may maén hôn, sôùm tænh ngoä tröôùc khi caùi cheát keát thuùc taát caû. Sinh ñöùa con ñaàu loøng ñaõ gaàn 3 thaùng, nhaø neo ngöôøi, noäi ngoaïi ñeàu ôû döôùi queâ nhöng anh Tuaán choàng chò Tuyeát maáy hoâm raøy veà nhaø muoän. Luùc thì say khöôùt, böõa thì nghe “thôm thôm caùi muøi laø laï”. Quanh quaån ôû nhaø, chò Tuyeát ñaâm nghi theá laø côn “tam baønh” doäi xuoáng ñaàu anh. Khoâng daèn loøng ñöôïc, anh Tuaán cho chò moät caùi taùt naûy löûa. Chò Tuyeát lao chaïy veà phía con soâng, nhaûy xuoáng nhöng vöøa chaïm nöôùc ñaõ keâu cöùu... Baø con loái xoùm keùo ñöôïc chò Tuyeát töø döôùi soâng leân, laïnh run, öôùt suõng. Sau naøy tónh taâm, chò teõn toø thoå loä: “Luùc aáy ghen quaù maø em hoùa roà, may laø baø con ñeán cöùu, neáu khoâng thì... Baây giôø, coù cho em caû khoái vaøng cuõng chaúng daùm”.

Chuyeän ôû “vöông quoác” Tieáp trang A8

coâng chuùa, voán laø nhöõng myõ nam töû vaø giai nhaân ve chai chuyeân laøm coâng taùc coø moài vaø ngoaïi giao. Coøn nhôù coù laàn moät coâng chuùa ve chai ngaâm thô vaø ca haùt cöïc hay thuoäc khu vöïc Phuù Nhuaän coù bieät danh Kim Hoa Baø Baø laâm baïo beänh qua ñôøi, daân ve chai ñaõ khoùc heát nöôùc maét. Thaäm chí coù caû moät hoaøng töû xuaát thaân hoaøng toäc Hueá thaät söï phaûi caïo ñaàu thöông tieác ñi tu. Naøo ñaõ xong, treân caáp hoaøng töû, coâng chuùa laø caëp thöøa töôùng uy nghi. Trong ñoù taû thöøa töôùng choät maét traùi vaø höõu thöøa töôùng choät maét phaûi luùc naøo cuõng bòt mieáng baêng da. Chính hai seáp thöøa töôùng naøy ñoùng vai troø quaân sö sau löng ñaïi ñeá. Coøn vò ñaïi ñeá cuûa vöông quoác aûo buïi ñôøi huøng maïnh ö? AÁy laø moät oâng vua keå chuyeän tieáu laâm, kyø hình dò töôùng, thoaét aån thoaét hieän trong caùc quaùn nhaäu væa heø, nhöng moãi caâu chuyeän keå ra ñeàu mang tính duï ngoân gôïi yù cho nhöõng phi vuï ve chai chieán löôïc treân toaøn thaønh phoá. Töù ñaàu lónh hieän giôø thì ba ngöôøi ñaõ giaûi ngheä qua ngaønh ñòa oác hoaëc môû nhaø haøng. Moät ngöôøi vaãn laø “hoïa só” ñang soáng chung cuøng moät naøng coâng chuùa. Rieâng hai thöøa

töôùng thì moät ñang ñònh cö ôû Canada, moät thì chaàu trôøi ñeå laïi baøi thô baát huû: “Anh laø hoaøng töû döôùi ñòa nguïc- Em laø coâng chuùa trong röøng mô Chieác giaøy em rôùt xuoáng caàu Kieäu - Laøm nöôùc soâi leân haêm boán giôø”! (Theo Kieán Thöùc Ngaøy Nay)

Bi kòch cuûa nhöõng... Tieáp trang A8

môùi ñeán nhaø hai vôï choàng Hoøa-Duõng. Caên hoä cuûa vôï choàng Hoøa tueành toaøng vì taát caû tieàn laøm ñöôïc hoï phaûi ñeå daønh sinh con vaøo khoaûng Noel naøy. Hoøa keå vôùi Thu chuyeän Yeán, queâ An Giang laøm ñaùm cöôùi môøi 100 ngöôøi maø chæ coù 30 “ngöôøi can ñaûm” ñeán döï vì Seoul ñang vaøo muøa cao ñieåm baét lao ñoäng baát hôïp phaùp. Ñaùm cöôùi Yeán dieãn ra khoâng ñaày 1 giôø ñoàng hoà thì tieáng xe caûnh saùt ñeán, theá laø “tan haøng”! Hoøa than thôû vieäc göûi con mang veà Vieät Nam hieän raát khoù khaên vì caûnh saùt saân bay chæ cho chính meï beá con môùi ñöôïc laøm thuû tuïc. Ñoù cuõng laø moät caùch buoäc lao ñoäng löu vong veà nöôùc. “Nhöng voán lieáng chöa bao nhieâu veà laáy gì nuoâi con, ñeå ôû ñaây thì khoâng ñi laøm ñöôïc cuõng cheát ñoùi. Thaät, chaúng leõ laáy choàng khoâng ñeû con, ñaõ ba möôi maáy tuoåi roài. Soáng lô löûng giöõa ñaát trôøi xa laï khoå, tuûi ñuû beà. Giaù ôû queâ coù

vieäc laøm nhö beân naøy, thì veà taát”, Hoøa thôû daøi meät moûi. Theá nhöng lo laéng nhaát cuûa Hoøa baây giôø laø laøm sao coù theå göûi con veà meï an toaøn. “Chöa chaøo ñôøi coøn ñöôïc gaàn meï, ra ñôøi laïi meï nôi, con ngaû...”, Hoøa thôû daøi, ñöa tay xoa buïng. Cô ngôi nhaø vôï choàng Duõng-Lan laøm thôï may khaù giaû ñaày ñuû hôn. Duõng cöôøi to, noùi: “Taïi chòu khoù ñi nhaët ñoà cuõ ngöôøi Haøn vöùt ñaáy”. Lan ñi chôï vöøa veà ñeán khoe böùc aûnh con gaùi 12 tuoåi beân nhaø môùi göûi sang. Con beù thaät xinh. Lan baûo: “Chaéc qua Teát phaûi veà queâ thoâi, con gaùi töøng yù tuoåi, khoâng coù meï deã hö laém. Khoâng giaøu cuõng phaûi veà”. Trong hoäi coù Tuaán, ñang löu vong kieám soáng beân Haøn thì vôï cheát ôû queâ. Anh ñònh laøm raùng vaøi naêm nöõa kieám ít tieàn laän löng veà queâ laøm gaø troáng nuoâi con. Caùch ñaây nöûa thaùng, meï anh nhaén - con gaùi anh ôû nhaø “hình nhö ñang hö” moi tieàn noäi khoâng ñöôïc ñoøi töï töû, theá laø anh buoäc phaûi ñaàu thuù chính phuû Haøn Quoác xin veà Vieät Nam ñeå chaêm soùc con. Hai vôï choàng Taùm (thôï in luïa) - Löôùt (thôï may) queâ Nam Ñònh thì ñang nhaáp nhoåm muoán veà, nhöng chæ sôï veà nhaø khoâng coù vieäc laøm. Chò Löôùt coâng nhaân may, ñeå coù thu nhaäp 1.5 trieäu won moãi thaùng (töông ñöông 130 USD), chò phaûi may 1,200 aùo coâng ñoaïn cuûa mình. Chò noùi: “Laøm 12 giôø moãi ngaøy chæ daùm ñi veä sinh 2 laàn. Ñi laïi nhieàu hoï khoâng thích”. Hai vôï choàng anh coù hai ñöùa con maø ñöùa beù xa meï töø khi 3 tuoåi, nay ñaõ gaàn 10 tuoåi. Ñeå coù tieàn veà queâ, hai vôï choàng chò laøm 16 tieáng moãi ngaøy. “ÔÛ ñaây soáng chui ruùc nhö chuoät, khoå vaø tuûi thaân laém”, chò noùi gioïng raàu raàu. Moãi ngöôøi moät caûnh, nhöng chaúng ai muoán trôû thaønh keû soáng lô löûng giöõa trôøi ñaát naøy. Ra ñöôøng thaáy caûnh saùt nöôùc baïn laø troán chui, troán nhuûi. Vieát thö veà khoâng daùm noùi thaät söï vaát vaû, khoán khoå ñang cam chòu. Gaùnh naëng nôï naàn ngaøy ra ñi khieán hoï baèng moïi caùch phaûi tìm ñöôïc soá tieàn gaáp naêm, baûy laàn môùi ngaång ñaàu quay veà choán queâ.

Haø Noäi: Daân gay tuï taäp “leân ñoàng” Tieáp trang A8

nhöng khi caùc “coâ” daét ñi mua, giaù cuûa noù leân tôùi 8-10 trieäu ñoàng. Rieâng ñai coù nhöõng caùi raát ñaét, leân tôùi 5 trieäu ñoàng. Soá tieàn cheânh leäch ñoù “coâ” xôi ñeán 2/3, khaùch toû yù cheâ ñaét hoaëc tieác cuûa, “coâ” tru treùo: “Gôùm caùi nhaø naøy. Ñöøng tieác tieàn. Boû ra 1 thaùnh thöôûng cho 10, tha hoà maø höôûng. Hoâm tröôùc, “coâ” daãn caùi Hoàng ôû Thuïy Khueâ leân ñaây, noù saém boä aùo xoáng nhöõng 15 trieäu ñoàng cô”. Khoaûn saém leã cuùng cuõng laø moät nguoàn thu baát taän cho caùc “coâ”. Nhöõng ngöôøi hay ñi haàu chuû yeáu laø daân buoân baùn lôùn, nhaø giaøu, vôï con caùc ñaïi gia... ngaïi ra Haøng Maõ mua ñoà leã neân khoaùn traéng cho caùc “coâ”. Vaán ñoàng lôùn chæ khoaûng 2-3 trieäu ñoàng, “coâ” toá leân 7-8 trieäu ñoàng, ung dung nheùt tuùi 5-6 trieäu ñoàng maø chaúng maát tyù coâng söùc naøo. Moät kieåu laøm tieàn khaùc cuûa caùc “coâ” laø khi chuaån bò ñi haàu ôû moät nôi naøo ñoù, caùc “coâ” goïi ñieän cho caùc con nhang: “Naøy! Vaøi ngaøy nöõa laø “coâ” ñi haàu oâng Hoaøng Baûy ñaáy! Coù ñi cuøng ñeå “caàu taøi ñaéc taøi, caàu loäc ñaéc loäc, caàu bình an ñaéc bình an” khoâng?” Neáu ñeä töû ñoù baän khoâng ñi ñöôïc thì: “Thoâi göûi coâ chuùt ít leã goïi laø nhôø coâ caàu cho vaøi caâu ñeå con ôû nhaø ñöôïc maùt loøng, hôûi daï”. “Moät ít” cuûa hoï coù khi laø daêm baûy traêm nghìn ñoàng, coù khi laø vaøi trieäu baïc. Taát caû ñeàu “chui” goïn vaøo tuùi caùc “coâ”. Daân meâ ñoàng boùng coøn nhôù chuyeän “coâ” Giang ôû Phuû Giaày, Nam Ñònh. Cöù gaëp con nhang naøo, “coâ” cuõng chæ tay vaøo ñoâi hoa tai baèng baïc noùi: “Coâ thaét löng buoäc buïng, nhòn aên, nhòn uoáng hoøng saém ñoâi hoa tai hôn 3 trieäu ñoàng naøy ñeå thôø Maãu ñaáy! Baây giôø nôï naàn coøn chöa traû xong, khoå quaù!” Theá laø ai cuõng moùc tuùi ra, ngöôøi thì daêm baûy chuïc nghìn ñoàng, ngöôøi vaøi traêm nghìn ñoàng an uûi ñöa “coâ”. Maõi sau naøy, moät baø nghe Tieáp trang A14

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TAØI LIEÄU FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

DAT

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

Vieät Nam:

Vieãn töôïng daân chuû hoùa LEÂ XUAÂN KHOA

Quaân Ñoäi Nhaân Daân naøo? 60 naêm nhìn laïi: Moät chuoãi daøi gian doái PHAÏM TRAÀN Hoa Thònh Ñoán.- Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam kyû nieäm 60 naêm ngaøy thaønh laäp Quaân ñoäi Nhaân daân (22-12-1944 22-12-2004) vôùi nhöõng baøi vieát môû laïi veát thöông haän thuø daân toäc vaø ñaøo saâu theâm hoá chia reõ giöõa ngöôøi Vieät Nam. Baøi vieát Thöù nhaát cuûa Leâ Quang Laïng (Vieän lòch söû Quaân söï Vieät Nam) laäp laïi nguoàn goác ñau buoàn cuûa cuoäc chieán taøn saùt daân laønh trong baøi ñöôïc goïi laø “Phong traøo ñoàng khôûi naêm 1960”. Laïng vieát: “Phong traøo ñoàng khôûi naêm 1960 ñaùnh daáu böôùc ngoaët quan troïng cuûa söï nghieäp khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc, ñöa caùch maïng mieàn nam töø theá giöõ gìn löïc löôïng chuyeån sang theá tieán coâng, ñaùnh baïi moät hình thöùc thoáng trò ñieån hình cuûa chuû nghóa thöïc daân kieåu môùi. Laøm neân söï kieän lòch söû ñoù, coù söï ñoùng goùp quan troïng cuûa löïc löôïng vuõ trang caùch maïng mieàn nam.” (Baùo Nhaân

Vieät Nam:

daân, 6-12-2004) Nhöng ai “Ñoàng khôûi” vôùi ai? Nhaân daân mieàn Nam khoâng töï yù ñöùng leân choáng laïi chính quyeàn Ngô Ñình Dieäm. Chính Hoà Chí Minh vaø ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ möu tính vaø dí suùng vaøo löng daân trong vuøng quaân CS kieåm soát baét hoï ñi phaù xoùm, boû laøng, baát chaáp nhöõng cam keát tôn troïng “chuû quyeàn cuûa chính phuû ôû mieàn Nam” maø Haø Noäi ñaõ kyù trong Hieäp ñònh ñình chieán Geneve 1954. Chöùng minh ñieàu naøy, taøi lieäu lòch söû cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam noùi roõ keá hoaïch ñaùnh phaù mieàn Nam thôøi baáy giôø: “Boä Chính trò Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng hoïp töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 7 thaùng 9-1954 ra quyeát nghò veà Tình hình môùi, nhieäm vuï môùi vaø chính saùch môùi cuûa Ñaûng. Nghò quyeát neâu roõ cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta böôùc vaøo moät thôøi kyø môùi, coù nhöõng ñaëc ñieåm môùi. Song

Soå tay thöôøng daân TÖÔÛNG NAÊNG TIEÁN

Phuøng Quaùn, Toá Höõu vaø Nguyeãn Khoa Ñieàm

Döôùi ñaây laø baûn dòch baøi môû ñaàu baèng Anh ngöõ cho nhoùm thaûo luaän veà “Trieån voïng cho xaõ hoäi coâng daân” taïi cuoäc Hoäi Luaän Veà Vieät Nam naêm 2005: Töông Lai Phaùt Trieån Vaø Hoäi Nhaäp Toaøn Caàu, toå chöùc taïi Ñaïi Hoïc St. Thomas, Houston, Texas, ngaøy töø 12 ñeán ngaøy 13 Thaùng Möôøi Moät 2004.

Daân chuû döôùi hình thöùc chính quyeàn chöa bao giôø ñöôïc nghó ñeán ôû Vieät Nam tröôùc khi xöù sôû hoaøn toaøn bò ngöôøi Phaùp ñoâ hoä vaøo nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû 20. Trong voøng kieåm soaùt chaët cheõ cuûa moät ñeá quoác thöïc daân huøng maïnh, caùc só phu Vieät Nam yeâu nöôùc nhaän thaáy khoâng theå naøo giaûi phoùng daân toäc baèng voõ löïc, nhaát laø trong khi ñaát nöôùc coøn bò coâ laäp vaø laïc haäu döôùi moät chính theå quaân chuû ñaõ loãi thôøi. Hoï baét ñaàu thieát laäp nhöõng chieán löôïc laâu daøi nhaèm ñaøo taïo moät theá heä nhöõng ngöôøi laøm caùch maïng heát loøng chieán ñaáu cho moät nöôùc Vieät Nam khoâng nhöõng töï do maø coøn canh taân hoùa. Moâ hình cuûa neàn quaân chuû saùng suoát ôû Nhaät baûn do Phan Boäi Chaâu coå voõ naêm 1904 chaúng bao laâu bò thay theá bôûi moät loaït nhöõng khaùi nieäm chính trò môùi do aûnh höôûng cuûa Taây phöông. Traøo löu canh taân vaø daân chuû hoùa môùi meû naøy ñöôïc Phan Chu Trinh khôûi xöôùng khi oâng cuøng vôùi Phan vaên Tröôøng, moät luaät sö ôû Paris, thaønh laäp “Hoäi Ngöôøi Vieät Nam AÙi Quoác” vaøo khoaûng naêm 1913. Trong soá nhöõng thaønh vieân danh tieáng cuûa hoäi naøy coù Nguyeãn AÙi Quoác, Nguyeãn An Tieáp trang A11 Ninh vaø Nguyeãn Theá Truyeàn.

“Nhieäm vuï ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa nhaân daân ta chöa phaûi ñaõ hoàn thaønh... Cuoäc ñaáu tranh ñoù coøn ñang tieáp tuïc nhöng phöông thöùc ñaáu tranh caàn phaûi thay ñoåi. Chuùng ta caàn hoàn thaønh söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc trong hình thöùc ñaáu tranh môùi. Vì vaäy, trong moät thôøi gian nhaát ñònh nhieäm vuï chung cuûa Ñaûng ta laø ñoàn keát vaø laõnh ñaïo nhaân daân ñaáu tranh thöïc hieän Hieäp ñònh ñình chieán ñeå cuûng coá hoà bình, ra söùc hoàn thaønh caûi caùch ruoäng ñaát, phuïc hoài vaø naâng cao saûn xuaát, taêng cöôøng xaây döïng quaân ñoäi nhaân daân ñeå cuûng coá mieàn Baéc, giöõ vöõng vaø ñaåy maïnh cuoäc ñaáu tranh chính trò cuûa nhaân daân mieàn Nam nhaèm cuûng coá hoà bình, thöïc hieän thoáng nhaát, hoàn thaønh ñoäc laäp daân chuû trong toàn quoác.” “ÔÛ mieàn Nam: nhieäm vuï cuûa Ñaûng... laø laõnh ñaïo nhaân daân mieàn Nam ñaáu tranh thöïc hieän Hieäp ñònh ñình chieán, cuûng coá hoà bình, thöïc hieän töï do daân chuû, caûi thieän daân sinh, thöïc hieän thoáng nhaát vaø tranh thuû ñoäc laäp. Ñoàng thôøi... ñaáu tranh choáng nhöõng haønh ñoäng khuûng boá, ñaøn aùp, phaù cô sôû cuûa ta”. Phöông thöùc ñaáu tranh cuûa ta luùc naøy laø kheùo coâng taùc,

Naêm 1920, Nguyeãn AÙi Quoác choïn ñöôøng ñi rieâng baèng caùch gia nhaäp Ñaûng Coäng saûn Phaùp. Maëc duø daân chuû nhö moät ñònh cheá chính trò laø moät saûn phaåm cuûa Taây phöông, yeáu toá coát loõi cuûa noù, töùc laø “vì daân”, ñaõ ñöôïc giaûng daïy ôû Trung Hoa vaø Vieät Nam thôøi coå nhö moät thieân chöùc cuûa nhaø vua. Theo Maïnh Töû, moät trieát gia chính trò noåi tieáng cuûa Nho giaùo, “vua” ñöùng haøng thöù ba sau “daân” vaø “nöôùc” (daân vi quyù, xaõ taéc thöù chi, quaân vi khinh). Theo quan nieäm naøy, moät vò minh quaân coù loøng “thöông daân nhö con ñeû” seõ ñöôïc nhaân daân toân kính vaø tuaân leänh; traùi laïi, moät nhaø vua ñoäc taøi taøn baïo khoâng quan taâm ñeán traùch nhieäm cuûa mình vaø “coi daân nhö coû raùc” seõ bò nhaân daân coi nhö keû thuø caàn phaûi laät ñoå. ÔÛ thoân queâ Vieät Nam, coù nhöõng taäp tuïc trong laøng xaõ maø ngay caû luaät leä cuûa vua chuùa cuõng khoâng theå thay ñoåi ñöôïc, do ñoù coù caâu “Pheùp vua thua leä laøng”. Nhöõng trôû ngaïi cuûa daân chuû hoùa Ñieåm töông ñoàng naøy - “vì daân” - giöõa chính theå daân chuû thaät söï vaø neàn quaân chuû lyù töôûng ñaõ bò cheá ñoä Coäng saûn gaït boû cho ñeán khi Ñaûng baét buoäc phaûi chuyeån höôùng boán

LND - Ngoaøi chuyeän chuû tröông kieåm soaùt thoâng tin, xaây döïng töôøng löûa - ñieàu maø nhöõng ngöôøi tieàn nhieäm khoâng phaûi baän taâm - thôøi oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm laøm Tröôûng Ban Tö Töôûng Vaên Hoùa Trung Öông, nhöõng “vuï aùn giaùn ñieäp”, nhöõng taùc phaåm bò thu hoài, vaø nhöõng baûn thaûo bò töôùc ñoaït hay... maát caép (xem ra) coù phaàn “phong phuù” hôn TRAÀN TRUNG ÑAÏO thôøi Toá Höõu. (Trích Talawas)

Soá phaän moät loaøi chim

Caùch ñaây khoâng laâu. Anh chuû nhieäm cuûa moät tôø baùo ñòa phöông ñeán thaêm vaø nghe caùc con toâi noùi chuùng thích nuoâi thuù vaät kieång (pet). Laàn sau anh trôû laïi vôùi moät chieác loàng vaø hai con chim nhoû ñeå taëng caùc chaùu. Anh daën kyõ: “Chim naøy chæ nuoâi trong nhaø, ñem ra ngoaøi gioù chuùng seõ cheát.” Toâi thaät khoâng tin. Chim laø phaûi bay nhaûy chöù laøm gì ngay caû gioù cuõng sôï. Toâi ñeán moät tieäm baùn chim hoûi laïi. Baø chuû tieäm cuõng ñoàng yù vôùi anh chuû nhieäm: “Ñaây laø loaïi chim ñöôïc saûn xuaát theo loái coâng nghieäp chöù khoâng phaûi chim sinh nôû töï nhieân. Neáu ñem ra ngoaøi trôøi, chuùng seõ cheát vì khoâng thích hôïp vôùi moâi tröôøng.” Tieáp trang A12 Toâi ñaønh giöõ kyõ chim trong

Coù laàn, toâi nghe Phuøng Quaùn keå chuyeän “Xoâng Ñaát Nhaø Thô Toá Höõu” - ñaïi löôïc - nhö sau: “Saùng muøng moät Teát naêm Canh Ngoï. Nhö thöôøng leä, vôï choàng chuùng toâi xuaát haønh vaøo 9 giôø saùng, ñeán chuùc Teát nhöõng gia ñình hoï haøng noäi ngoaïi. Naêm ñoù, chuùng toâi quyeát ñònh xoâng ñaát ñaàu tieân gia ñình nhaø thô Toá Höõu.” “Trong moái lieân heä gia toäc, toâi goïi nhaø thô baèng caäu... Moïi naêm, treân ñöôøng ñi chuùc Teát, toâi vaãn thöôøng ñaïp xe ñi qua tröôùc coång bieät thöï cuûa nhaø thô treân ñöôøng Phan Ñình Phuøng Caûnh töôïng töng böøng, taáp naäp tröôùc coång bieät thöï toâi khoâng taû noåi; chæ ñoaùn chaéc caû Haø Noäi cuõng chæ naêm baåy nhaø saùnh kòp maø thoâi...” “Nhöng teát naøy, tröôùc coång bieät thöï cuûa nhaø thô quang caûnh vaéng teo Khoâng coù chieác oâ toâ con naøo, khoâng coâng an cuõng chaúng lính caûnh veä. Caùi coång saét moïi ngaøy nom nhö heïp haún laïi, hai caùnh cöûa kheùp hôø, ai vaøo cöù vieäc ñaåy cöûa maø vaøo y nhö theå daân thöôøng. Hai vôï choàng chuùng toâi xuoáng xe ñaïp ñöùng taàn ngaàn moät luùc tröôùc coång saét.” Daáu xöa xe ngöïa hoàn thu thaûo. Neàn cuõ laâu ñaøi boùng tòch döông... “Hai caâu thô cuûa baø huyeän Thanh Quan boãng ñoät ngoät hieän ra trong trí nhôù cuûa toâi vôùi toaøn boä veû ñeïp u traàm vaø

nhaø. Vaøi hoâm sau, moät ngöôøi baïn cuøng queâ cuûa toâi tôùi thaêm. Anh nghieâm chænh khieån traùch: “Maøy laø Phaät töû maø boû tuø sinh vaät. Ngöôøi ta chaúng ví caûnh tuø ñaøy nhö caù chaäu chim loàng ñoù sao. Phaûi thaû chuùng bay ñi.” Toâi thaät khoù xöû, vöøa caûm thaáy vieäc “boû tuø sinh vaät” laø khoâng neân laøm nhöng thaû bay ñi chuùng seõ cheát. Toâi phaân traàn vôùi anh: “Ñaây laø chim coâng nghieäp, ñem ra ngoaøi chuùng seõ cheát, vaø thaû bay ñi chuùng caøng cheát nhanh hôn.” Anh baïn Quaûng Nam ñaùp: “Neáu chuùng cheát thì chuùng seõ troïn nghieäp vì bieát ñaâu kieáp sau chuùng seõ laø nhöõng con chim töï do.” Toâi chöa haún ñoàng yù vôùi caùch caõi cuûa anh ta nhöng

phaûi coâng nhaän vieäc toân troïng töï do cuûa moïi sinh vaät laø ñuùng, neân vieát thö veà Vieät Nam hoûi yù moät vò Ñaïi Ñöùc ôû Hoäi An. Thaày traû lôøi theo loái “vaïn söï do taâm”: “Chim coâng nghieäp vaãn laø chim. Neáu moâi tröôøng xaáu laøm cho chuùng xaáu ñi thì moâi tröôøng toát seõ laøm cho chuùng toát trôû laïi. Haõy taäp cho chuùng quen daàn, töøng böôùc vaø khi chuùng hoaøn toaøn quen thuoäc vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi thì phoùng sinh chuùng ñi.” Toâi cho ñoù laø giaûi phaùp hôïp lyù. Raát tieác toâi laïi quaù baän ñeå taäp cho chim quen vôùi thieân nhieân, beøn taëng chuùng cho ngöôøi em vaø daën chuù aáy taäp cho chuùng quen daàn vôùi ñôøi soáng beân ngoaøi, ñònh buïng khi chuùng hoaøn toaøn laøm quen seõ baøn

möôi naêm sau. Tuy nhieân caùc nhaø laõnh ñaïo Ñaûng vaãn luoân luoân tuyeân döông nhaõn hieäu daân chuû. Quoác hieäu “Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa” ñöôïc duy trì trong ba möôi naêm cho ñeán khi ñöôïc ñoåi thaønh “Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam” naêm 1976 sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc. Sau ñoù, Ñaûng noùi nhieàu hôn ñeán quyeàn löïc cuûa nhaân daân, nhaán maïnh raèng döôùi cheá ñoä coäng saûn, nhaân daân laøm chuû ñaát nöôùc, ban haønh vaø thöïc thi caùc chính saùch. Ñaây laø ñònh nghóa cuûa “daân chuû nhaân daân” hay “daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa” vì nguyeân taéc cuûa xaõ hoäi chuû nghóa laø “daân bieát, daân baøn, daân laøm, daân kieåm tra”. Treân thöïc teá, nhaân daân khoâng coù quyeàn haønh gì vaø taùm chuïc trieäu ngöôøi daân Vieät Nam ñaõ bò moät boä maùy cuûa chöa ñaày ba trieäu ñaûng vieân coäng saûn quaûn lyù vaø khai thaùc. Nhôø haøo quang chieán thaéng ñöôïc “keû thuø maïnh meõ nhaát, nguy hieåm nhaát vaø taøn saùt nhieàu nhaát” (töùc laø nöôùc Myõ) vaø söï kieåm soaùt toaøn boä ñôøi soáng cuûa nhaân daân, ñaûng Coäng saûn ñaõ duy trì ñöôïc cheá ñoä ñoäc taøi toaøn trò cho ñeán khi Ñeá quoác Soâ-vieát bò tan raõ vaøo cuoái thaäp kyû 1980. Theo göông Mikhail Gorbachev trong chính saùch “môû cöûa” (glasnost) vaø “taùi caáu truùc” (perestroika), Toång Bí thö Nguyeãn Vaên Linh tuyeân boá “Ñoåi môùi hay laø Cheát” vaø baét ñaàu moät chöông trình caûi toå goàm coù nhöõng noã Tieáp trang A12

vôùi chuù em laøm leã phoùng sinh. Thaùng sau toâi trôû laïi nhaø ngöôøi em nhöng khoâng thaáy chim. Chöa kòp hoûi, chuù em traû lôøi: “Chaúng giaáu gì anh, ngaøy naøo em cuõng ñem chim ra vöôøn taäp. Chuùng tieán boä laém. Chuùng raát thích caûnh thieân nhieân. Vöøa thaáy caûnh caây laù sum seâ laø chuùng keâu ríu rít leân ngay. Tuaàn tröôùc, trong luùc em ñeå chuùng treân saân sau, chaïy vaøo nhaø traû lôøi ñieän thoaïi, khi trôû ra thì chæ coøn maáy caùi loâng rôi rôùt beân caïnh chieác loàng vôõ naùt vaø con meøo cuûa haøng xoùm ñang nhaûy sang beân kia haøng raøo.” Toâi an uûi chuù em theo lyù luaän cuûa anh baïn Quaûng Nam: “Hai con chim ñoù ñaõ troïn nghieäp trong kieáp naøy, hy voïng ñôøi soáng sau, chuùng seõ laøm chim cuûa nuùi röøng töï do thay vì laøm kieáp chim coâng nghieäp.” Moãi khi nhôù ñeán caâu Tieáp trang A13


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Vieät Nam: Quaân Ñoäi Nhaân Daân naøo? Tieáp trang A10

kheùo che giaáu löïc löôïng vaø tranh thuû hoaït ñoäng hôïp phaùp vaø nöûa hôïp phaùp, keát hôïp coâng taùc hôïp phaùp vaø khoâng hôïp phaùp. Nghò quyeát cuûa Boä Chính trò coù taùc duïng chæ ñaïo kòp thôøi cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta treân caû hai mieàn ñaát nöôùc...” (Taøi lieäu Trung öông) Trong khi mieàn Nam khoâng heà coù quaân ñoäi ôû mieàn Baéc vaø khoâng göûi ngöôøi ra quaáy phaù Hoà Chí Minh thì ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ chuaån bò xaâm laêng mieàn Nam ngay sau hai naêm caàm quyeàn ôû Haø Noäi. Taøi lieäu vieát tieáp: “Vaøo muøa thu naêm 1956 baûn Ñeà cöông caùch maïng mieàn Nam ñaõ ñöôïc ñöa ra thaûo luaän trong hoäi nghò caùc bí thö tænh uûy mieàn Taây Nam Boä, sau ñoù ôû mieàn Ñoâng Nam Boä vaø ñeán thaùng 12-1956, ñöôïc thaûo luaän ôû Hoäi nghò xöù uûy hoïp taïi PhnoâmPeânh. Ñeà cöông neâu ra xu theá phaùt trieån taát yeáu cuûa caùch maïng mieàn Nam “muoán choáng Myõ Dieäm, ngoài con ñöôøng caùch maïng, nhaân daân mieàn Nam khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc”. Ñeà cöông caùch maïng mieàn Nam ñaõ goùp phaàn tích cöïc chuaån bò veà chính trò, tö töôûng vaø toå chöùc cho phong traøo khôûi nghóa töøng phaàn ôû mieàn Nam vaø goùp phaàn chuaån bò cô sôû lyù luaän vaø chính trò cho Nghò quyeát 15 cuûa Trung öông veà caùch maïng ôû mieàn Nam.” “... Thaùng 1-1959, Hoäi nghò laàn thöù möôøi laêm (môû roäng) cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng ñaõ hoïp ôû Haø Noäi, do Hoà Chí Minh chuû trì. Tham döï Hoäi nghò coøn coù ñaïi bieåu cuûa Xöù uûy Nam Boä, Lieân khu uûy Khu V vaø Ban Caùn söï Ñaûng caùc tænh cöïc Nam Trung Boä. Caên cöù vaøo söï phaân tích tình hình xaõ hoäi treân caû hai mieàn ñaát nöôùc vaø nhöõng maâu thuaãn cô baûn cuûa xaõ hoäi Vieät Nam caàn giaûi quyeát, Hoäi nghò nhaän ñònh caùch maïng Vieät Nam luùc naøy phaûi thöïc hieän hai nhieäm vuï chieán löôïc: caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc vaø caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân ôû mieàn Nam. Hai nhieäm vuï chieán löôïc ñoù khaùc nhau veà tính chaát, nhöng quan heä höõu cô vôùi nhau, song song tieán haønh, aûnh höôûng saâu saéc laãn nhau, trôï löïc maïnh meõ cho nhau, nhaèm phöông höôùng chung laø giöõ vöõng hoà bình, thöïc hieän thoáng nhaát nöôùc nhaø, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñöa caû nöôùc tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi. “ “Hoäi nghò laàn thöù möôøi laêm cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng laø moät coät moác môùi quan troïng vaø coù yù nghóa to lôùn trong söï phaùt trieån veà ñöôøng loái caùch maïng ôû mieàn Nam, ñaùp öùng nhu caàu böùc thieát cuûa quaàn chuùng caùch maïng, goùp phaàn taïo neân böôùc chuyeån bieán nhaûy voït cuûa caùch maïng ôû mieàn Nam naêm 1959 -1960.” Neân nhaéc laïi duø Hieäp ñònh Geneve ñaõ buoäc Haø Noäi

phaûi ruùt heát löïc löôïng voõ trang veà Baéc nhöng Hoà Chí Minh khoâng laøm, ñeå laïi mieàn Nam töø 30 ñeán 40 ngaøn quaân chính quy, caùn boä chính trò vaø quaân du kích mieàn Nam theo Coäng saûn. Soá quaân naøy taäp trung phaàn lôùn ôû Lieân khu V (töø Bình Ñònh trôû ra Vyõ tuyeán 17), Taây Nguyeân vaø khu U Minh, Ñoàng Thaùp Möôøi ñeå xaây döïng cô sôû tieáp tuïc ñaùnh phaù mieàn Nam veà sau. Leâ Quang Laïng coøn chöùng minh theâm: “Sau khi Nghò quyeát T.Ö 15 (khoùa III) ra ñôøi, hoaït ñoäng ñaáu tranh quaân söï cuûa caùc löïc löôïng vuõ trang ôû mieàn nam dieãn ra soâi ñoäng. Qua caùc böùc maät ñieän cuûa Trung öông Ñaûng vaø Boä Chính trò, Xöù uûy Nam Boä, caùc ñaûng boä khu, tænh vaø caùc ñaûng boä cô sôû kòp thôøi naém baét tinh thaàn cuûa Nghò quyeát T.Ö 15 vôùi noäi dung coát loõi ñöôïc caùn boä, ñaûng vieân vaø ñoâng ñaûo quaàn chuùng lónh hoäi laø “Ñaûng ñaõ cho ñaùnh roài!” Noäi dung “coát yeáu” aáy nhö moät luoàng sinh khí môùi, thoåi buøng ngoïn löûa ñaáu tranh maïnh meõ cuûa quaàn chuùng vaø löïc löôïng vuõ trang caùch maïng mieàn Nam.” Ñieàu maø Laïng khoâng daùm khoe thaønh tích cuûa “Phong traøo ñoàng khôûi naêm 1960” laø chieán dòch khuûng boá, aùm saùt nhöõng ngöôøi laøm vieäc cho chính phuû Ngô Ñình Dieäm vaø haønh ñoäng gieát haïi daân laønh cuûa löïc löôïng quaân söï Coäng saûn trong chieán dòch naøy. TÖØ MAÄU THAÂN ÑEÁN 1975 Nhöng ñeán baøi baùo Thöù hai thì toäi aùc cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ hieän ra trong baøi vieát “Cuoäc tieán coâng vaø noåi daäy muøa xuaân 1968” cuûa Ñaïi taù Tieán só Hoà Khang (Vieän lòch söû Quaân söï Vieät Nam). Khang ñaõ haû heâ lyù giaûi veà söï “chaán ñoäng” cuûa noù treân baùo Nhaân Daân ngaøy 8-12-2004. Khang vieát: “Söï kieän “Teát Maäu Thaân” 1968, vôùi hieäu löïc vaø söùc chaán ñoäng cuûa noù, giöõ vò trí raát quan troïng trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa nhaân daân ta Ñoù laø cuoäc tieán coâng xuaát thaàn cuûa quaân vaø daân ta ôû mieàn nam nhaèm vaøo trung taâm ñaàu naõo chæ ñaïo chieán tranh cuûa Myõ, nguïy. Baèng loái ñaùnh “taùo baïo” vaø duõng maõnh, löïc löôïng vuõ trang ta ñaõ giaùng ñoøn quyeát lieät, laøm lung lay yù chí xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ trong cuoäc chieán tranh Vieät Nam.” “Cuoäc tieán coâng ñoù ñöôïc khôûi xöôùng trong ñieàu kieän löïc löôïng quaân söï ñòch treân chieán tröôøng mieàn nam - chæ tính rieâng chuû löïc cuõng ñaõ leân tôùi xaáp xæ 1 trieäu 300 nghìn teân, boä maùy chieán tranh cuûa noù vaãn raát hung haêng vaø coøn hieäu löïc, tieàm löïc vaø söùc maïnh coøn raát doài daøo. Veà phía ta, cho ñeán thôøi ñieåm noå ra Teát Maäu Thaân, boä ñoäi chuû löïc vaø boä ñoäi ñòa phöông chæ coù khoaûng 270 nghìn quaân......” “... Vôùi ngheä thuaät nghi binh, choïn höôùng tieán coâng,

boá trí vaø söû duïng löïc löôïng nhö vaäy, trong dòp “Teát Maäu Thaân”, löïc löôïng vuõ trang vaø quaàn chuùng caùch maïng treân chieán tröôøng, ôû khaép caùc ñòa phöông, vôùi khí theá “xung thieân”, vôùi nieàm tin taát thaéng, ñaõ phaùt huy ñaày ñuû vaø maïnh meõ yù chí, nghò löïc, söùc maïnh to lôùn cuûa mình, khieán Nhaø Traéng vaø töôùng lónh, binh só Myõ treân chieán tröôøng kinh hoàng...” “... Bò tieán coâng baát ngôø vaø roäng khaép, thoaït ñaàu, ñòch luùng tuùng choáng ñôõ. Nhöng ngay sau ñoù, chuùng nhanh choùng ñieàu ñoäng löïc löôïng, toå chöùc phaûn kích. Cuoäc giao tranh giaønh quyeàn kieåm soát caùc muïc tieâu troïng yeáu dieãn ra quyeát lieät vaø döõ doäi ôû caùc ñô thò treân toàn mieàn..... Trong nhöõng ñieàu kieän ñoù, cho duø boä ñoäi ta ñaõ chieán ñaáu duõng maõnh, giaønh giaät quyeát lieät vôùi ñòch töøng ngôi nhaø, töøng goùc phoá; gaây cho chuùng nhieàu toån thaát naëng neà veà sinh löïc vaø phöông tieän chieán tranh, nhöng phía ta cuõng bò tieâu hao naëng...” Nhöng theo Hoà Khang thì muïc ñích cuûa quaân Coäng saûn khi môû cuoäc toång tieán coâng Teát Maäu Thaân laø nhaèm vaøo dö luaän quaàn chuùng Hoa Kyø. Khang vieát:”Ñieàu quan troïng khieán cho phía Myõ vaø dö luaän theá giôùi kinh ngaïc laø ôû choã: Quaân giaûi phoùng mieàn Nam ñaõ coù theå môû cuoäc tieán coâng roäng khaép, ñoàng loaït, laøm choáng vaùng chính quyeàn Myõ....” ( Laøm gì coù chuyeän löïc löôïng “Quaân giaûi phoùng mieàn Nam” cuûa Maët traän giaûi phoùng mieàn Nam hay löïc löôïng “Quaàn chuùng caùch maïng” naøo ñaõ töï mình noåi leân chæ huy cuoäc tieán coâng mieàn Nam hoài Teát Maäu Thaân. Chæ coù löïc löôïng quaân söï cuûa ñaûng Coäng saûn mieàn Baéc naém quyeàn chæ huy cuoäc taán coâng trong ñeâm Giao thöøa Teát aâm lòch. Löïc löôïng ñaëc coâng, du kích cuûa mieàn Nam neáu coù cuõng chæ ñoùng vai phuï dieãn cho coù maàu saéc Nam Boä maø thoâi. Neùt ñau thöông bi thaûm nhaát cuûa traän chieán Teát Maäu Thaân ñaõ dieãn ra ôû Hueá Thöøa Thieân. Caùc traän ñaùnh aùc lieät baét ñaàu töø ñeâm Giao thöøa cho maõi ñeán cuoái thaùng 2/1968 môùi keát thuùc. Treân 2,500 xaùc con ngöôøi vô toäi bò lính Coäng saûn haønh quyeát roài vuøi thaây trong caùc naám moà taäp theå ñaõ ñöôïc ñaøo leân ôû khaép nôi trong thaønh phoá vaø vuøng ngoaïi ô cuûa coá Ñô. Loái 6,000 ngöôøi khaùc, trong soá naøy coù nhieàu ngöôøi ñaõ bò lôi ra töø caùc nôi truù aån ôû Nhaø thôø hay ñeàn Chuøa ñem ñi haønh quyeát hay maát tích vaø 120 ngaøn ngöôøi khaùc maát nôi cö truù. Nhöõng ngöôøi bò gieát ñaõ bò lính Coäng saûn leân aùn laø “keû thuø cuûa nhaân daân”, trong khi ngöôøi daân Hueá laïi khoâng coù gì ñeå thuø gheùt hoï. Vuï Teát Maäu Thaân ñaõ daäy cho ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam moät baøi hoïc chua chaùt: Nhaân daân mieàn Nam khoâng ñöùng veà phía hoï maø ñaõ coi hoï laø quaân gieát ngöôi khoâng bieát gôùm tay. Toång keát thieät

haïi nhaân maïng cuûa hai beân cho thaáy quaân Coäng saûn bò thieät maïng loái 45 ngaøn quaân, treân 7,000 lính bò baét laøm tuø binh trong khi Hoa Kyø vaø quaân ñoàng minh Vieät Nam Coäng hoøa bò maát 4,300 ngöôøi, khoaûng 16 ngaøn quaân bò thöông vaø loái 1,000 lính bò maát tích. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam chöa bao giôø coù can ñaûm xin loãi nhaân daân Hueá veà nhöõng thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa maø lính CS ñaõ gaây ra cho hoï trong thôøi gian taïm thôøi chieám ñoùng thaønh phoá. Sau Maäu Thaân coù 4 naêm, ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laïi môû chieán dòch Trò - Thieân naêm 1972 ñeå chieám ñaát, daønh daân laøm baøn ñaïp cho cuoäc ñaøm phaùn hoà bình vôùi Myõ vaø Vieät nam Coäng hoà ôû Ba Leâ Cuoäc taán coâng quaân söï naøy xaåy ra sau khi Hoa Kyø vöøa hoàn taát chöông trình Vieät Nam hoá chieán tranh töø ñaàu naêm 1972. Hoa Kyø goïi cuoäc taán coâng naøy laø Easter Offensive (Taán coâng vaøo muøa Phuïc sinh) cuûa quaân mieàn Baéc nhaèm thöû söùc chieán ñaáu cuûa quaân VNCH khi phaûi chieán ñaáu moät mình. Vuõ Troïng Hoan, Ñaïi taù (Vieän lòch söû Quaân söï Vieät Nam) tieát loä möu ñoà naøy cuûa Haø Noäi treân baùo Nhaân Daân ngaøy 10-12-2004: “Maëc duø luùc ñaàu Boä Chính trò quyeát ñònh môû cuoäc tieán coâng chieán löôïc naêm 1972 treân caùc höôùng mieàn Ñoâng Nam Boä, Trò-Thieân, Taây Nguyeân, nhöng trong quaù trình chuaån bò, nhaän thaáy ñòch treân höôùng mieàn Ñoâng Nam Boä coøn maïnh, hôn nöõa vieäc chuaån bò vaät chaát cuûa ta cho chieán tröôøng naøy coøn nhieàu haïn cheá, cho neân ñaàu thaùng 3-1972, Quaân uûy Trung öông quyeát ñònh chuyeån höôùng tieán coâng chieán löôïc chính sang chieán tröôøng TròThieân.” “Quyeát taâm môùi cuûa Quaân uûy Trung öông ñöôïc Boä Chính trò thoâng qua ngaøy 11-3-1972. Ngay sau ñoù, Quaân uûy Trung öông quyeát ñònh thaønh laäp Ñaûng uûy vaø Boä Tö leänh chieán dòch TròThieân. Thieáu töôùng Leâ troïng Taán, Phoù Toång tham möu tröôûng ñöôïc cöû laøm Tö leänh. Thieáu töôùng Leâ Quang Ñaïo, Phoù Chuû nhieäm Toång cuïc Chính trò laøm Chính uûy kieâm Bí thö ñaûng uûy. Caùc ñoàng chí Cao Vaên Khaùnh, Giaùp Vaên Cöông, Doãn Tueá, Phaïm Hoàng Sôn, Löông Nhaân, Nguyeãn Anh Ñeä laøm Phoù Tö leänh.” “Thöôïng töôùng Vaên Tieán Duõng, UÛy vieân Boä Chính trò, Toång Tham möu tröôûng ñöôïc cöû laøm ñaïi dieän cuûa Quaân uûy Trung öông tröïc tieáp chæ ñaïo höôùng chieán löôïc quan troïng naøy.” Haø Noäi ñaõ taäp trung khoaûng 15 ngaøn quaân cho chieán dòch Trò - Thieân baét ñaàu töø ngaøy 30-3, keát thuùc ngaøy 27-6-1972. Nhöõng cuoäc taán coâng böøa baõi cuûa lính Coäng saûn vaøo thöôøng daân treân ñöôøng chaïy giaëc töø Quaûng Trò vaøo Hueá baèng Quoác loä 1 ñaõ ñeå laïi ngoån ngang xaùc cheát cuûa caùc cuï giaø, ñaøn baø vaø treû em. Haøng

traêm ngaøn daân laïi laâm vaøo caûnh vô gia cö ñeøn trôøi chieáu ñaát. Tuy Haø Noäi chieám ñöôïc öu theá treân chieán tröôøng sau chieán dòch naøy, nhöng moät laàn nöõa ngöôøi daân mieàn Nam ñaõ chaïy troán hoï veà vôùi chính phuû Vieät nam Coäng hoøa. AÁy theá maø Vuõ Troïng Hoan vaãn coù theå vieát ngöôïc ngaïo laø quaân Coäng saûn tham döï chieán dòch ñaõ: “Hoã trôï nhaân daân Trieäu Phong, Haûi Laêng noåi daäy dieät aùc phaù kìm giaønh quyeàn laøm chuû.” Hay:” Phoái hôïp caùc löïc löôïng vuõ trang ñòa phöông tieâu dieät vaø laøm tan raõ löïc löôïng kìm keïp cuûa ñòch, hoã trôï quaàn chuùng hai huyeän Do Linh, Trieäu Phong noåi daäy giaønh quyeàn laøm chuû.” (Baùo Nhaân Daân, 10-12-2004) Sau cuøng ñeán cuoäc taán coâng toàn dieän mieàn Nam töø thaùng ngaøy 4-3-1975, khôûi ñaàu töø Taây Nguyeân (Cao Nguyeân mieàn Nam cuõ) baèng cuoäc taán coäng caét ñöùt ñöôøng 19 noái lieàn An Kheâ (Bình Ñònh) vôùi caùc tænh Taây Nguyeân. Keá hoaïch naøy cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ ñöôïc Nguyeãn Maïnh Haø, Ñaïi taù (Vieän lòch söû Quaân söï Vieät Nam) tieát loä: “Töø thaùng 10 ñeán thaùng 12-1974, Boä Chính trò vaø Quaân uûy Trung öông cuøng caùn boä laõnh ñaïo, chæ huy caùc chieán tröôøng hoïp thoáng nhaát quyeát taâm chieán löôïc giaûi phoùng mieàn nam trong 2 naêm 1975-1976. Boä Chính trò coøn döï kieán moät phöông aùn nöõa: neáu thôøi cô ñeán thì laäp töùc giaûi phoùng mieàn nam trong naêm 1975.” “Thaùng 7-1973, BCH T.Ö Ñaûng hoïp hoäi nghò laàn thöù 21, khaúng ñònh: Nhieäm vuï cô baûn cuûa caùch maïng mieàn nam trong giai ñoaïn môùi laø tieáp tuïc thöïc hieän chieán löôïc caùch maïng daân toäc, daân chuû nhaân daân, kieân ñònh con ñöôøng caùch maïng baïo löïc, giöõ vöõng chieán löôïc tieán coâng. Thaùng 7-1974, ñoàng chí Leâ Duaån, Bí thö Thöù nhaát BCH T.Ö Ñaûng, tröïc tieáp höôùng daãn Boä Toång tham möu khôûi thaûo keá hoaïch chieán löôïc giaûi phoùng mieàn nam. Tieáp ñoù, töø thaùng 10 ñeán thaùng 12 - 1974, Boä Chính trò vaø Quaân uûy Trung öông cuøng caùn boä laõnh ñaïo, chæ huy caùc chieán tröôøng hoïp thoáng nhaát quyeát taâm chieán löôïc giaûi phoùng mieàn nam trong 2 naêm 1975-1976. Boä Chính trò coøn döï kieán moät phöông aùn nöõa: neáu thôøi cô ñeán thì laäp töùc giaûi phoùng mieàn nam trong naêm 1975. Ngoài ra coøn caùc löïc löôïng xe taêng, phaùo binh, cao xaï, coâng binh, ñaëc coâng vaø caùc ñôn vò boä ñoäi ñòa phöông du kích.” (Nhaân Daân, 13-122004) Chuû tröông taán coâng mieàn Nam baèng quaân söï sau khi ñaõ ñaët tay kyù Hieäp ñònh Hoà bình Paris 1973 ñaõ chöùng minh cho ta thaáy theâm moät baèng chöùng veà tính gian doái cuûa ñaùm Laõnh ñaïo ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Tính khoâng ngay thaät cuûa Haø Noäi coøn ñöôïc theå hieän trong ñieàu khoaûn ruùt quaân “ngoaïi nhaäp” o trong mieàn Nam. Ngoài tröø

quaân Myõ ruùt veà nöôùc, Haø Noäi khoâng nhìn nhaän quaân ñoäi CS mieàn Baéc ôû mieàn Nam laø “quaân ngoaïi nhaäp” neân cöù ôû lì trong nam. Nguyeãn Maïnh Haø, Ñaïi taù (Vieän lòch söû Quaân söï Vieät Nam) xaùc nhaän aâm möu naøy: “Cuoäc ñaáu tranh ngoaïi giao luoân nhaän ñöôïc söï hoã trôï, taïo ñieàu kieän kòp thôøi, vöõng chaéc cuûa ñaáu tranh quaân söï do caùc löïc löôïng vuõ trang tieán haønh treân chieán tröôøng, ñaõ thöïc hieän xuaát saéc chuû tröông vaø cuõng laø muïc tieâu cuûa ta trong ñaøm phaùn laø laøm cho “quaân Myõ phaûi ruùt ra, coøn quaân ta thì ôû laïi” mieàn Nam. Maët khaùc, ñaáu tranh ngoaïi giao buoäc Myõ phaûi ruùt heát quaân ra khoûi Vieät Nam ñeå hai naêm sau ñoù, quaân vaø daân ta thöïc hieän cuoäc Toång tieán coâng vaø noåi daäy Xuaân 1975, ñaùnh cho nguïy nhaøo, thöïc hieän troïn veïn muïc tieâu, giaønh laïi ñoäc laäp daân toäc, thoáng nhaát non soâng, ñaát nöôùc.” (Baùo Nhaân Daân, 14-12-2004) Nhìn laïi cuoäc chieán Vieät Nam töø Phong traøo ñöôïc goïi laø “ñoàng khôûi” cho ñeán cuoäc taøn saùt daân laønh hoài Teát Maäu Thaân qua ñeán chieán dòch Trò - Thieân 1972 vaø sau cuøng laø Muøa xuaân 1975, Haø Noäi ñaõ khoâng che giaáu ñöôïc taám maët naï “giaûi phoùng” ñeå löøa doái thanh nieân nam nöõ mieàn Baéc vaøo Nam ñaùnh nhau ñeå gaây tang toùc cho ngöôøi daân vô toäi trong Nam. Sau 20 naêm theo ñuoåi cuoäc chieán trong Nam (19541975), ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ daønh ñöôïc chieán thaéng ñeå naém quyeàn cai trò caû nöôùc, nhöng nhöõng ngöôøi caàm ñaàu ñaûng naøy coù bieát raèng hoï ñaõ ñoaït ñöôïc quyeàn haønh baèng maùu xöông cuûa treân 6 trieäu ngöôøi Vieät Nam voâ toäi? Nhöõng oan hoàn trong cuoäc chieán Vieät Nam; cuûa binh lính CS boû xaùc ôû chieán tröôøng “vì nghóa vuï quoác teá Coäng saûn ôû Ai Lao”, ôû Cao Mieân,trong cuoäc vieãn chinh cuûa 200 ngaøn quaân Vieät Nam xaâm chieám nöôùc laùng gieàng Cao Mieân töø cuoái naêm 1978 ñeán 1991; vaø cuûa haøng traêm ngaøn ngöôøi daân mieàn Nam vô toäi ñaõ cheát chìm, hay bò haûi taëc cöôõng hieáp hoaëc gieát ngöôøi laáy cuûa treân caùc chuyeán thuyeàn vöôït bieån tìm töï do sau 1975 haõy coøn vaát vöôûng ñaâu ñoù treân ñaát nöôùc Vieät Nam. Nhöõng oan hoàn naøy caàn ñöôïc tôn troïng vì hoï muoán ñöôïc nguû yeân vôùi soá phaän khoâng may cuûa mình. Trieäu trieäu con ngöôøi Vieät Nam ñaõ cheát vì cuoäc chieán do ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam phaùt ñoäng nhöng veát thöông chieán tranh cuûa hoï vaãn coøn ñoù. Nhöõng ngöôøi coøn soáng, duø beân naøy hay beân kia chieán tuyeán, coù boån phaän phaûi giöõ sao cho veát thöông khoâng bò ræ maùu nöõa. Chæ coù nhöõng keû vong ôn baïc nghóa môùi muoán môû laïi veát thöông vaø khôi laïi haän thuø khi ñem heát chieán thaéng naøy ñeán thaéng lôïi kia cuûa Quaân ñoäi Nhaân daân chaø ñaïp leân nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát. Phaïm Traàn (Thaùng Chaïp 2004)

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Vieät Nam: Vieãn töôïng daân chuû hoùa Tieáp trang A10

löïc tieán ñeán moät neàn kinh teá thò tröôøng vaø moät chính saùch côûi môû veà töï do ngoân luaän meänh danh laø “côûi troùi vaên ngheä só”. Naêm 1990, tröôùc Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác, Phoù Thuû töôùng kieâm Ngoaïi tröôûng Nguyeãn Cô Thaïch, ñoàng thôøi laø UÛy vieân Boä Chính trò, ñaõ thaúng thaén nhìn nhaän raèng “nhöõng thaønh quaû ban ñaàu trong chính saùch ñoåi môùi cuûa chuùng toâi ñaõ cho thaáy roõ nhöõng sai laàm cô baûn. Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø xaây döïng moät xaõ hoäi vì daân nhöng sai laàm laø ôû choã, treân thöïc teá, ñaây laø moät xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc vaø bôûi nhaø nöôùc.” Tieáp ñoù, oâng Thaïch long troïng tuyeân boá raèng “vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi cuûa daân, bôûi daân vaø vì daân ñoøi hoûi phaûi ñoåi môùi khoâng chæ veà kinh teá maø caû veà moïi maët bao goàm kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa vaø chính trò. Song song vôùi coâng cuoäc ñoåi môùi vaø taùi caáu truùc kinh teá, Vieät Nam ñang thöïc hieän moät tieán trình ñoåi môùi töøng böôùc vöõng chaéc veà chính trò.” [1] Thaät chaúng ñaùng ngaïc nhieân, khi trôû veà Haø Noäi sau phieân hoïp ôû Lieân Hieäp Quoác vaø moät chuyeán gheù thaêm ngaén thuû ñoâ Washington D.C., oâng Thaïch ñaõ bò caùc ñoàng nghieäp baûo thuû cöïc ñoan thaân (hay sôï) Trung Quoác chæ trích kòch lieät vaø buoäc phaûi töø chöùc vaøi thaùng sau ñoù. Vì quaù lo ngaïi sau khi khoái Soâ-vieát hoaøn toaøn suïp ñoå naêm 1991, caùc nhaø caàm quyeàn Vieät Nam ñaõ laäp töùc baõi boû tình traïng töï do ngoân luaän coù giôùi haïn vaø ñöa ra nhöõng lôøi caûnh giaùc maïnh meõ choáng laïi “aâm möu dieãn bieán hoøa bình do caùc theá löïc thuø ñòch.” Vieät Nam voäi vaøng noái laïi caùc quan heä bình thöôøng vôùi Trung Quoác vaø coá gaéng theo sau nöôùc ñoàng minh gaàn nhaát vaø maïnh nhaát naøy trong nhöõng toan tính thöïc hieän moät neàn “kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa” cuõng nhö nhöõng phöông caùch ñoái phoù vôùi aùp löïc cuûa quoác teá veà caùc vaán ñeà nhaân quyeàn. Tuy nhieân, voán laø moät nöôùc nhoû khoâng coù theá löïc maëc caû nhö Trung Quoác, Vieät Nam phaûi vaát vaû hôn nhieàu trong nhöõng cuoäc ñaøm phaùn vôùi Hoa Kyø vaø coäng ñoàng theá giôùi ñeå coù theå ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng nhö nhöõng quoác gia khoâng coäng saûn. Trong tieán trình naøy, Vieät Nam khoù coù theå cöôõng laïi caùc bieän phaùp caûi toå veà chính trò. Nhöõng bieän phaùp nöûa vôøi Vaán ñeà ñaët ra laø caùc nhaø laõnh ñaïo ôû Vieät Nam, muoán cho caùc noã löïc hoäi nhaäp ñaát nöôùc vôùi coäng ñoàng theá giôùi ñöôïc thaønh coâng, coù yù ñònh tieán ñeán moät neàn daân chuû thöïc söï hay khoâng. Ta haõy xem xeùt phaûn öùng cuûa nhaø nöôùc coäng saûn Vieät Nam ñoái vôùi aùp löïc ngaøy caøng gia taêng cuûa Hoa Kyø, Coäng ñoàng AÂu chaâu, Toå chöùc Thöông maïi Quoác teá, caùc quoác gia vaø cô

quan vieän trôï, vaø caùc toå chöùc nhaân quyeàn treân theá giôùi. Naêm 2000, töø ngöõ “daân chuû” laïi noåi baät trong ngoân ngöõ chính thöùc ôû Vieät Nam. Trong moät chuyeán vieáng thaêm Washington D.C. vaøo thaùng Chín naêm ñoù, Toång Bí thö Noâng Ñöùc Maïnh, luùc aáy coøn laø Chuû tòch Quoác hoäi, loan baùo raèng “Chuùng toâi vöøa quyeát ñònh theâm “daân chuû” vaøo nhöõng muïc tieâu nhaø nöôùc caàn thöïc hieän laø “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh.” Quyeát ñònh nhaán maïnh laïi vaøo muïc tieâu daân chuû coù veû cho thaáy yù muoán tieán haønh ñoåi môùi chính trò cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Tuy nhieân, boán naêm ñaõ troâi qua vaø daân chuû vaãn chæ laø moät lôøi höùa suoâng. Giôùi laõnh ñaïo chính trò ôû Vieät Nam vaãn chuù troïng vaøo vieäc “oån ñònh chính trò vaø xaõ hoäi” nhö ñieàu kieän taát yeáu trong böôùc quaù ñoä ñeán “daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa”. Vaán ñeà laø ôû choã khoâng bieát thôøi gian bao laâu môùi coù ñöôïc söï oån ñònh veà chính trò vaø xaõ hoäi ñeå ñaït tôùi “daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa”, moät muïc tieâu ñaõ bò Khoái Soâvieát vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu loaïi boû töø laâu. Maëc duø ñoåi môùi kinh teá ñaõ laøm cho ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân ñöôïc caûi thieän, chaúng haïn vieäc baõi boû chính saùch “hoä khaåu”, vieäc ñi laïi vaø du lòch vaø vieäc laøm aên cuûa tö nhaân ñöôïc töï do hôn, nhöõng vi phaïm traéng trôïn veà nhaân quyeàn vaãn xaûy ra khieán cho caùc quan saùt vieân quoác teá phaûi leân tieáng toá giaùc maïnh meõ. Gaàn ñaây, theo khuyeán nghò cuûa UÛy hoäi Hoa Kyø veà Töï do Toân giaùo Theá giôùi, Boä Ngoaïi giao Myõ ñaõ qui ñònh Vieät Nam laø “moät nöôùc caàn ñaëc bieät quan taâm”. Nhaèm ñaùp laïi aùp löïc cuûa quoác teá, Vieät Nam ñaõ thaû moät soá ngöôøi choáng ñoái vaø giaûm aùn tuø cho moät soá ngöôøi khaùc nhö moät haønh ñoäng thieän chí. Phaùp leänh Toân giaùo ban haønh ngaøy 18 thaùng Saùu, 2004, xaùc nhaän coâng daân coù quyeàn theo baát cöù toân giaùo naøo maø mình löïa choïn, nhöng treân thöïc teá quyeàn töï do naøy môùi chæ ñöôïc giôùi haïn vaøo töï do thôø phuïng chöù chöa phaûi laø töï do toân giaùo. Moïi coá gaéng cuûa chính quyeàn nôùi loûng söï kìm haõm caùc quyeàn töï do cuûa coâng daân ñeàu chæ laø nhöõng bieän phaùp nöûa chöøng ñeå cho söï an toaøn cuûa cheá ñoä vaãn ñöôïc baûo veä. Duø sao chaêng nöõa, tình hình chung ñaõ ñöôïc caûi thieän vaø tieán trình daân chuû, duø khoù khaên vaø chaäm chaïp, hieån nhieân laø moät tieán trình khoâng theå ñaûo ngöôïc. Trong khi doø daãm treân böôùc ñöôøng caûi toå chính trò, chính quyeàn Vieät Nam ñaõ chaáp nhaän nhöõng thay ñoåi môùi trong xaõ hoäi do nhöõng cuoäc tieáp xuùc vôùi theá giôùi beân ngoaøi qua söï hôïp taùc vaø giuùp ñôõ cuûa quoác teá vaø nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng ñieän töû taân kyø. Nhöõng taùc nhaân laøm thay ñoåi xaõ hoäi laø nhöõng ngöôøi laøm kinh doanh, chuyeân vieân cuûa caùc toå chöùc quoác teá, vaên ngheä só trong caùc chöông trình trao ñoåi vaên hoùa, sinh vieân du hoïc trôû veà

nöôùc sau khi toát nghieäp, ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi veà thaêm queâ höông, vaø nhaát laø haøng traêm toå chöùc quoác teá phi chính phuû ñang thöïc hieän nhöõng chöông trình nhaân ñaïo vaø phaùt trieån ôû khaép nôi treân toaøn quoác. Qua nhöõng cuoäc giao tieáp naøy, caùc ñieàu kieän thuaän lôïi cho moät xaõ hoäi coâng daân ñöôïc naûy nôû vaø môû ñöôøng cho söï thaønh laäp moät chính quyeàn daân chuû. (OÂng Noâng Duy Tröôøng seõ thuyeát trình veà vaán ñeà naøy vaø nhaán maïnh ñeán vai troø cuûa caùc toå chöùc phi chính phuû vaø coâng cuoäc toaøn caàu hoùa.) Ngoaøi ra, cuõng caàn ghi nhaän raèng ña soá daân chuùng Vieät Nam ôû trong nöôùc, öôùc ñònh khoaûng 60 phaàn traêm, laø nhöõng ngöôøi sinh sau naêm 1975. Chaéc chaén laø theá heä treû vaø naêng ñoäng naøy raát tha thieát vôùi coâng cuoäc hieän ñaïi hoùa vaø daân chuû hoùa Vieät Nam. (Baø OÂng Thuïy Nhö Ngoïc seõ thaûo luaän kyõ vaán ñeà naøy trong moät baøi nghieân cöùu coâng phu veà nhöõng ñieåm khaùc bieät giöõa caùc ñòa phöông vaø caùc theá heä ngöôøi Vieät ñoái vôùi caùc giaù trò veà chính trò). Moät ñöôøng loái thöïc teá Daân chuû laø moät muïc tieâu maø Vieät Nam ñang phaán ñaáu ñeå ñaït tôùi. Tuy nhieân, tieán trình daân chuû khoâng theå naøo hoaøn taát ñöôïc chöøng naøo maø chính quyeàn hieän nay coøn caûm thaáy söï toàn taïi cuûa mình bò ñe doïa. Cuõng nhö ôû Trung Quoác, söï giaèng co giöõa hai khuynh höôùng baûo thuû vaø tieán boä coù theå bieán tieán trình daân chuû hoùa thaønh moät voøng laån quaån cho ñeán khi chính quyeàn vaø nhaân daân ñaït ñöôïc söï ñoàng thuaän. Vaán ñeà laø laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc söï ñoàng thuaän giöõa ñaûng caàm quyeàn vaø daân chuùng? Mao Vu Thöùc, chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Vieän Nghieân cöùu Kinh teá “Thieân Taéc”, moät cô quan tö duy ñoäc laäp veà kinh teá vaø chính trò ôû Baéc Kinh, döôøng nhö coù caâu giaûi ñaùp thích hôïp cho Trung Quoác, vaø giaûi ñaùp naøy, trong moät möùc ñoä lôùn, cuõng coù theå aùp duïng vaøo tình traïng cuûa Vieät Nam. Trong moät baøi baùo ñaêng treân nguyeät san China Review thaùng Chín, 2003, [1] Mao Vu Thöùc (khoâng coù quan heä vôùi Mao Traïch Ñoâng) thaûo luaän veà tieán trình ñoåi môùi kinh teá vaø chính trò ôû Trung Quoác töø giöõa thaäp kyû 1980 vaø nhaän xeùt raèng “maëc duø moâi tröôøng chính trò ngaøy nay toát hôn nhieàu so vôùi 25 naêm veà tröôùc, vaãn chöa coù söï caûi toå thieát yeáu trong heä thoáng chính trò vaø khoâng coù ñieàu gì coù theå tieân ñoaùn ñöôïc. Khoâng ai bieát laø caàn phaûi ñi vaø seõ ñi veà ñaâu. Böôùc ñi naøo laø khaû thi vaø an toaøn cho moïi phía?” Tieáp ñoù, hoï Mao nhaán maïnh raèng ñieàu kieän tieân quyeát cho nhaân daân vaø chính phuû ñaït ñöôïc ñoàng thuaän laø söï nhìn nhaän laãn nhau vaø thaùi ñoä khoan dung ñoái vôùi nhau. Nhaân daân caàn phaûi nhìn nhaän tính caùch chính ñaùng cuûa chính phuû vì khoâng theå coù laõnh ñaïo höõu hieäu neáu khoâng coù thaåm quyeàn vaø oån ñònh xaõ hoäi. Ñeå ñoåi laïi, chính phuû phaûi chaáp nhaän söï tham gia cuûa nhöõng coâng daân

khoâng phaûi laø ñaûng vieân, khoâng chæ trong nhöõng cuoäc thaûo luaän xaây döïng maø coøn caû trong vaán ñeà ñieàu haønh vieäc nöôùc, töø caùc hoäi ñoàng ôû caáp xaõ leân ñeán cô quan chính quyeàn trung öông. Mao phaøn naøn raèng “Hieän nay, tæ leä nhöõng ngöôøi ngoaøi ñaûng trong caùc chöùc vuï boä tröôûng vaø thöù tröôûng coøn ít hôn caû döôùi thôøi Mao Traïch Ñoâng. Ñaát nöôùc ñöôïc quaûn lyù gioáng nhö ñaûng coäng saûn. Ñoù laø ñieàu baát bình thöôøng. Neáu chuùng ta khoâng qua ñöôïc traïm kieåm soaùt thì vaán ñeà daân chuû vaø phaùp trò chæ laø nhöõng lôøi noùi roãng tueách.” Veà vaán ñeà khoan dung, Mao yeâu caàu boä tuyeân truyeàn ñình chæ leà loái ñoäc quyeàn vieäc nöôùc ñeå cho nhöõng yù kieán ñoäc laäp coù theå ñöôïc phaùt bieåu. OÂng noùi: “Neáu nhöõng yù kieán duø hay hay dôû ñeàu bò caám xuaát baûn, neáu moïi cuoäc thaûo luaän ñeàu bò chieám ñoäc quyeàn thì laøm sao chuùng ta coù theå nhaän dieän ñaây (Trung Quoác) laø moät xaõ hoäi daân chuû?” OÂng coøn ñeà nghò raèng caùc tuø nhaân löông taâm phaûi ñöôïc ñoái xöû töû teá hôn vì “treân nguyeân taéc, nhöõng toäi phaïm chính trò khoâng theå bò tröøng phaït.” OÂng coøn maïnh baïo hôn khi lyù luaän: “Neáu ñaûng Coäng saûn tuyeân boá aân xaù caùc phaïm nhaân chính trò thì tính caùch chính ñaùng cuûa Ñaûng seõ laäp töùc ñöôïc môû roäng vaø ñòa vò quoác teá seõ ñöôïc naâng cao. Ñaëc bieät seõ coù moät khoâng khí khoan hoøa cho nhöõng cuoäc thaûo luaän veà chính trò.” Maët khaùc, theo Mao, nhöõng yù kieán khaùc bieät caàn phaûi ñöôïc phaùt bieåu baèng lyù trí chöù khoâng baèng caûm tính, baèng lòch söï chöù khoâng baèng xuùc phaïm. Mao caûnh giaùc raèng: “Söï chæ trích caàn phaûi xuaát phaùt töø nhöõng yù ñònh toát ñeå ñöôïc beân kia vui loøng chaáp nhaän... Nhöõng ñieàu chuùng ta ñoïc thaáy treân maïng thoâng tin haàu heát laø than phieàn vaø ngay caû xæ vaû... Baøy toû loøng baát maõn coù theå chaáp nhaän ñöôïc, nhöng neáu haàu heát moïi ngöôøi ñeàu thaûo luaän vôùi thaùi ñoä (chæ trích) nhö theá, cuoäc thaûo luaän seõ trôû neân gay go vaø seõ phaûi giaùn ñoaïn nöûa chöøng.” Töø ngaøy Ñaëng Tieåu Bình leân caàm quyeàn, Trung Quoác ñaõ tieán leân chaäm chaïp nhöng vöõng chaõi treân con ñöôøng daân chuû hoùa, duø cho muïc tieâu chöa ñöôïc xaùc ñònh roõ vaø khoâng bieát chaéc bao giôø môùi ñaït ñöôïc. Theo yù kieán hoï Mao, tieán trình naøy coù theå laâu töø ba tôùi boán chuïc naêm, vaø oâng yeâu caàu moïi ngöôøi chôù neân voäi vaõ vì ña soá daân Trung Quoác voán ngheøo vaø thaát hoïc. “(Hoï) khoâng coi daân chuû thôøi hieän ñaïi laø chính trò toát, hoï chæ mong coù ñöôïc moät chính phuû nhaân ñöùc do moät vò minh quaân caàm ñaàu.”OÂng quaû quyeát raèng daân chuû hoùa “khoâng phaûi laø moät tieán trình thoâng suoát... Ñaây laø moät quaù trình moät böôùc luøi, hai böôùc tieán.” [1] Ñeà nghò cuûa Mao Vu Thöùc veà söï nhìn nhaän laãn nhau vaø khoan dung ñoái vôùi nhau coù theå thích hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam hieän nay coøn leâ böôùc ôû ñaøng sau Trung Quoác

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 veà ñoåi môùi caû kinh teá laãn chính trò. Ñaõ ñeán luùc Vieät Nam caàn cho pheùp nhöõng nhaø trí thöùc coù taâm huyeát thaønh laäp moät cô quan nghieân cöùu tö nhaân töông töï nhö Vieän Kinh teá “Thieân Taéc” [1] ôû Baéc Kinh. Vieän naøy ñöôïc thaønh laäp naêm 1993, luùc ñaàu chuyeân nghieân cöùu veà kinh teá nhöng töø ngaøy caûi toå cô caáu naêm 1999 thì môû roäng söù meänh, töø “nhöõng cuoäc nghieân cöùu haøn laâm veà kinh teá vaø caùc khoa hoïc xaõ hoäi khaùc” ñaõ trôû thaønh moät dieãn ñaøn “toân troïng yù kieán ñoäc laäp, töï do tìm toøi vaø thaûo luaän coâng khai. Qui cheá môùi cuûa Vieän vôùi tö caùch moät toå chöùc nghieân cöùu voâ vò lôïi cuõng laøm cho Vieän coù theå môû roäng cho coâng chuùng thöïc söï tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa Vieän.” [1] Moät thí duï khaùc veà tính coâng khai naøy laø baûn phuùc trình veà phieân hoäi luaän thöù 234 (hai tuaàn moät laàn) cuûa Vieän. Baûn phuùc trình naøy daãn lôøi Cai Decheng (Thaùi Ñaéc Sanh?), moät tham luaän vieân choáng ñoái maïnh meõ tieán trình daân chuû hoùa chaäm chaïp baèng vieäc nhaéc ñeán tröôøng hôïp Ñaøi Loan. OÂng noùi: “Khi Töôûng Kinh Quoác baõi boû hai ñieàu ngaên caám thì dö luaän choáng ñoái oàn aøo trong noäi boä Quoác Daân Ñaûng. Hoï cho raèng daân chuùng Ñaøi Loan coøn thaáp keùm khoâng ñuû trình ñoä daân chuû hoùa. Nhöng caùc söï kieän sau ñoù ñaõ chöùng toû laø hoï sai laàm. Vì theá, chuùng ta phaûi tin töôûng raèng ngöôøi daân Trung Quoác cuõng coù ñuû ñieàu kieän daân chuû hoùa.” [1] Trong tröôøng hôïp Vieät Nam, vaán ñeà nhìn nhaän laãn nhau vaø khoan dung vôùi nhau khoâng phaûi chæ ñaët ra giöõa chính quyeàn vaø nhaân daân trong nöôùc. Noù coøn laø vaán ñeà giöõa chính quyeàn trong nöôùc vaø moät coäng ñoàng haûi ngoaïi ngaøy caøng lôùn maïnh veà tieàn baïc, trí tueä vaø aûnh höôûng chính trò. Trong tröôøng hôïp naøy, chính quyeàn trong nöôùc caàn phaûi ñi böôùc tröôùc vaø chöùng toû thieän chí moät caùch cuï theå hôn, nhaát laø nhöõng cöû chæ hoøa giaûi vôùi caùc naïn nhaân cuûa nhöõng chính saùch hoïc taäp caûi taïo vaø vuøng kinh teá môùi, ñeå coù ñöôïc söï ñaùp öùng tích cöïc cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. Ñaây laø moät vaán ñeà raát nhaïy caûm vaø phöùc taïp caàn phaûi ñöôïc thaûo luaän rieâng bieät trong moät dòp khaùc. Giaùo Sö Leâ Xuaân Khoa laø cöïu Chuû Tòch Trung Taâm Taùc Vuï Ñoâng Nam AÙ (SEARAC) vaø laø giaùo sö thænh giaûng taïi tröôøng Cao Hoïc Nghieân Cöùu Quoác Teá thuoäc Ñaïi Hoïc Johns Hopkins, Washington, D.C. OÂng laø taùc giaû cuûa nhieàu baøi vieát veà vaán ñeà tò naïn vaø veà quan heä giöõa coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi vaø Vieät Nam. Cuoán saùch cuûa oâng môùi xuaát baûn gaàn ñaây “Vieät Nam 1945-1995: Chieán tranh, tò naïn vaø baøi hoïc lòch söû” ñaõ gaây ñöôïc söï chuù yù ñaëc bieät trong dö luaän. Ñòa chæ email cuûa Giaùo Sö Khoa laø: khoa.le2@verizon.net Leâ Xuaân Khoa

Phuøng Quaùn, Toá Höõu vaø Nguyeãn Khoa Ñieàm Tieáp trang A10

saâu saéc ñeán kinh ngöôøi cuûa noù...” “Thöa caäu, naêm môùi vôï choàng chaùu xin ñeán chuùc Teát, möøng tuoåi caäu môï vaø caùc anh chò...” Sau ba möôi naêm khoâng gaëp laïi, nhaø thô vaãn nhaän ra toâi “Vôï choàng Phuøng Quaùn” - nhaø thô noùi nhö muoán giôùi thieäu luoân vôùi maáy ngöôøi khaùch - Sao laâu nay chaùu khoâng ñeán caäu?” Gioïng nhaø thô aân caàn, coù pha chuùt traùch cöù cuûa beà treân...” “Sau khi khaùch khöùa ra veà chæ coøn laïi ba caäu chaùu Toâi ñaõ uoáng ñeán ly Ararat thöù naêm. Röôïu baét ñaàu ngaám laøm toâi trôû neân maïnh daïn. Toâi hoûi nhaø thô caâu hoûi toâi muoán hoûi töø laâu: -”Thöa caäu, chaùu raát muoán bieát, baây giôø thöïc söï caäu mong muoán ñieàu gì?”. Moät thoaùng traàm ngaâm nhaø thô noùi: “Caäu ao öôùc coøn ñuû söùc khoûe, ñaïp moät chieác xe ñaïp veà trong queâ mình, soáng laïi kyû nieäm cuûa thôøi aáu thô, thôøi hoaït ñoäng suïc soâi cuûa tuoåi thanh nieân, roài ñaët nhöõng baøi veø... tìm ñeán nôi ñoàng baøo, baø con tuï taäp, ñoïc leân cho baø con nghe... Caäu mong muoán ñöôïc laøm ngöôøi haùt rong cuûa nhaân daân...” “Coù luùc nhaø thô ñaõ ñaït ñeán chöùc Tam Coâng trong boä maùy quyeàn löïc cuûa ñaát nöôùc, nhöng cuoái ñôøi laïi chæ mong öôùc ñöôïc laøm moät ngheä só haùt rong cuûa nhaân daân maø khoâng hy voïng thöïc hieän ñöôïc Trong khoaûnh khaéc ñoù, laàn ñaàu tieân toâi lónh hoäi ñöôïc heát veû cao sang cuûa thi ca ñích thöïc.” “Vôï choàng toâi xin pheùp caäu ra veà... Böôùc xuoáng khoûi nhöõng baäc tam caáp, nhaø thô noùi vôùi vôï toâi: “Thaèng Quaùn noù daïi...” Khi ra gaàn ñeán coång saét, nhaø thô döøng laïi, noùi tieáp nhö vaãn khoâng döùt doøng suy nghó cuûa mình:” maø caäu cuõng daïi” (Ngoâ Minh et al. Nhôù Phuøng Quaùn. Phöông Nam Corp., 2003). Neáu ñöôïc soáng laïi ñôøi mình, vaø cuõng ôû vaøo hoaøn caûnh cuõ, toâi tin raèng Phuøng Quaùn seõ vaãn cöù “daïi” y nhö theá nhöng Toá Höõu thì chöa chaéc. OÂng aáy ñuû khoân ngoan ñeå bieát raèng “mong öôùc ñöôïc laøm moät ngheä só haùt rong cuûa nhaân daân” seõ khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, neáu cöù tieáp tuïc daïi doät laøm nhöõng caâu veø (baäy baï) kieåu nhö: Vui bieát maáy khi nghe con taäp noùi Tieáng ñaàu loøng con goïi Stalin! Neáu Toá Höõu khoâng phaûi laø moät ngöôøi laøm thô, khoâng phaûi baän taâm ñeán chuyeän heøn moïn hay “cao sang cuûa thi ca” thì söï daïi doät cuûa oâng cuõng... toát thoâi. OÂng ñöôïc ban phaùt boång loäc haäu vaø chöùc quyeàn cao nhôø theá. “Nhaø caøng loäng gioù thô caøng nhaït” thì laïi laø chuyeän khaùc. Ñeå ôû nhaø cao cöûa roäng, ñeå “ñaït ñeán chöùc Tam Coâng trong boä maùy quyeàn löïc cuûa ñaát nöôùc,” Toá Höõu khoâng chæ soáng xa rôøi nhaân daân maø coøn Tieáp trang A13

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Phuøng Quaùn, Toá Höõu vaø Nguyeãn Khoa Ñieàm Tieáp trang A12

nhuùng tay vaøo vaøo (hôi) nhieàu toäi aùc “Nhìn Laïi vuï AÙn Nhaân Vaên - Giai Phaåm Caùch Ñaây 40 Naêm”, coù ngöôøi ñaõ vieát nhö sau: “Trong caùi beà boän roái raém cuûa söï vieäc, chaân lyù laïi thöôøng ôû daïng raát ñôn giaûn. Toâi ñaõ thaáy ñöôïc caùi ñuoâi chuoät thoø ra ôû söï caám ñoaùn saùng taùc nghieät ngaõ vôùi anh em Nhaân Vaên - Giai Phaåm keùo daøi quaù ñaùng. Nhöõng 30 naêm. Nhôø vaäy maø toâi nhìn ra caùi maïch ngaàm, caùi coát loõi, caùi nguyeân nhaân saâu xa, laø söï ñoá kî taøi naêng, ñöôïc phuû ñaäy leân baèng taám maøn ñaáu tranh tö töôûng, ñaáu tranh giai caáp... OÂng Toá Höõu laõnh ñaïo thôøi ñoù, haún phaûi bieát taøi thô cuûa caùc oâng Höõu Loan, Quang Duõng, Hoaøng Caàm, Traàn Daàn, Vaên Cao, Leâ Ñaït, Phuøng Quaùn... Neáu maø hoï toàn taïi thì thô cuûa oâng khoù maø ñöôïc suy toân nhö ngöôøi ta ñaõ suy toân. Vaäy toát hôn heát laø trieät ñi, khoâng cho hoï vieát baùo in saùch nöõa...” “Tieáp theo laø baét bôù, tuø ñaày, vaø haøng loaït vaên ngheä só phaûi ñi caûi taïo lao ñoäng ôû caùc nhaø maùy hoaëc ôû noâng thoân trong nhieàu naêm trôøi Sau nöõa laø söï quaûn thuùc, söï caám ñoaùn saùng taùc keùo daøi haøng vaøi chuïc naêm. Ñeán khi ñöôïc côûi troùi cho vaên ngheä só thì nhieàu ngöôøi ñaõ ñaàu baïc, da nhaên nheo, ngöôøi thì baïi lieät; ngöôøi taâm thaàn; coù ngöôøi cheát tröôùc khi ñöôïc côûi troùi...” ( h t t p : / / diendandanchuvn.com/ sangtac/HoangTien/HTnhinlaivuNVGP.htm). Nhaän xeùt naøy cuûa nhaø vaên Hoaøng Tieán tuy khoâng sai nhöng thieáu. Ñoù “chæ laø phaàn noåi cuûa moät taûng baêng sôn.” Phaàn chìm cuûa noù “laø caû moät neàn vaên hoïc, ngheä thuaät giaùo duïc, ñaïo ñöùc cuûa mieàn Baéc bò luïn baïi, meùo moù, queø quaët vaø haàu nhö caû moät theá heä trí thöùc, vaên ngheä só mieàn Baéc bò ñaùnh guïc, bò dìm trong noãi sôï trieàn mieân.” (Traàn Minh, “Nhaân Vaên - Giai Phaåm, Moät Tö Traøo, Moät Vuï An, Moät Toäi Ac,” Theá Giôùi Ngaøy Nay, Nov. Dec. 1994). “Vuï aùn” naøy lòch söû chöa xeùt ñeán neân Toá Höõu ñaõ lo tröôùc vieäc “chöõa chaïy” vôùi hy voïng ñöôïc giaûm khinh hay traéng aùn. Cuõng theo Hoaøng Tieán, ngöôøi ñaõ coù dòp ñoïc baûo thaûo “Nhaø Thô Toá Höõu Taâm Söï” (vieát xong vaøo thaùng 5 naêm 1977) thì Toá Höõu vaøo luùc cuoái ñôøi “hoaøn toaøn khaùc vôùi Toá Höõu ñaõ soáng tröôùc ñaây... coù hai Toá Höõu khaùc haún nhau nhö nöôùc vôùi löûa, nhö loøng baøn tay vôùi mu baøn tay... Trong lôøi taâm söï Toá Höõu Nhaät Hoa Khanh ghi khoâng thaáy lôøi nhaän loãi hoaëc xin loãi nhöõng naïn nhaân tröôùc ñaây cuûa mình, ai cuõng ñöôïc oâng Toá Höõu ñaùnh giaù raát cao, chæ thaáy khen laø khen. Nhöõng theá heä baây giôø khoâng bieát chuyeän cuõ, cöù töôûng oâng Toá Höõu raát toát vôùi moïi ngöôøi, raát ñaùng kính vaø raát ñaùng yeâu, oâng khoâng thuø gheùt ai, laøm sao oâng Toá Höõu laïi coù theå ñaùnh nhöõng taøi naêng vaên ngheä nhö anh em Nhaân Vaên - Giai Phaåm ñöôïc?” (“Söï Thaät ÔÛ Ñaâu?” http://www.geocities.com/ hoangmaidat/opinion/ 0730hoangtien.html). Toâi e raèng Hoaøng Tieán ñaõ lo xa quaù, vaø söï lo laéng naøy khoâng caàn thieát. Moïi coá gaéng gian giaûo ñeå “phi tang” cuûa Toá Höõu ñeàu ñaõ muoän maøng vaø (hoaøn toaøn) voâ ích. “Söï Thöïc ÔÛ Ñaâu” ai maø khoâng bieát. Toâi bieát noù, caû nöôùc naøy bieát noù Vieäc noù laøm toäi aùc noù ra sao? Hai caâu thô vöøa daãn [vieát veà Ngöôøi (khaùc)] boãng chôït hieän - duø toâi ñang khoâng ngoài trong phoøng thaåm vaán - vaø tieän tay neân toâi ghi laïi chôi cho vui vaäy thoâi, chöù thöïc khoâng coù yù muoán möôïn lôøi Nguyeãn Chí Thieän ñeå luaän toäi hay keát aùn gì nhaø thô Toá Höõu. Chuùng toâi sinh ra vaø soáng trong moät thôøi ñaïi maø moïi ngöôøi ñeàu voäi vaõ. Khoâng

ai raûnh ñeå ñi ñaù vaøo nhöõng con choù cheát. Toâi xin duøng thì giôø coù ñöôïc hoâm nay ñeå noùi chuyeän vôùi oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm, UÛy Vieân Boä Chính Trò, Bí Thö Trung Öông Ñaûng, vaø laø keû ñang giöõ chöùc Tröôûng Ban Tö Töôûng Vaên Hoùa Trung Öông. Cuõng nhö oâng Toá Höõu, oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm xem chöøng - cuõng... daïi! Phaûi ñôïi ñeán boán möôi naêm, Hoaøng Tieán môùi nhìn ra “caùi taâm” cuûa Toá Höõu trong vuï aùn Nhaân Vaên - Giai Phaåm nhöng chæ caàn boán ngaøy sau chuyeän töôøng löûa xaåy ra vôùi website talawas thì moïi ngöôøi ñeàu thaáy ñöôïc “taám loøng” cuûa oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm. Vì phôû quoác doanh khoâng ngöôøi aên, caø pheâ quoác doanh khoâng coù ngöôøi uoáng, cöûa haøng quoác doanh khoâng coù haøng baùn, tu só quoác doanh khoâng coù tín ñoà, baùc só quoác doanh khoâng coù beänh nhaân, vaên só vaø thi só quoác doanh khoâng coù ñoäc giaû, web site quoác doanh khoâng coù ngöôøi xem...; do ñoù, oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm ñaõ duøng ñeán “haï saùch” laø döïng töôøng löûa ñeå ngaên nhöõng trang webs (ñaét khaùch) ngoaøi voøng kieåm soaùt cuûa mình. Vaø ñoù chæ laø chuyeän nhoû. Ngöôøi ta coù theå nhìn thaáy con ngöôøi cuûa oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm qua nhieàu chuyeän nöõa, teä haïi hôn - tröôùc ñoù. Xin ñan cöû moät thí duï khaùc. Toái moàng moät Teát nguyeân ñaùn Giaùp Thaân (2004), Haø Noäi ñaõ long troïng toå chöùc buoåi Leã Trao Giaûi Thöôûng Cuoäc Thi Trí Tueä Vieät Nam do oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm chuû toïa. Giaûi nhaát ñöôïc trao cho nhoùm ngöôøi “saùng taïo” ra phaàn

meàm (software) “Heä Thoáng Quaûn Trò Noäi Dung”. Hoï laø boán sinh vieân, goïi laø nhoùm iCMS. Ñaây vöøa laø teân nhoùm vöøa laø teân saûn phaåm cuûa hoï: Content Management System. “Toâi nhôù moät chi tieát hoâm xem leã trao giaûi ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp. Khi nghe ñoïc teân nhoùm truùng giaûi, ñeà taøi vaø lôøi giaûi thích saûn phaåm truùng giaûi, anh toâi la leân: “Thaáy chöa, noù trao giaûi Nhaát cho Quaûn lyù noäi dung thoâng tin. Höøm!” Tieáng la cuûa anh ñaõ gôïi yù cho toâi vieát baøi naøy...” “Ñoù laø buoåi trao giaûi nhieàu yù nghóa Noù mang teân laø “Trí Tueä Vieät Nam.” Giaûi nhaát laø “Kieåm soaùt thoâng tin.” Ngöôøi trao giaûi laø UÛy vieân Boä Chính trò kieâm Tröôûng ban Tö töôûng vaø Vaên hoùa Trung öông.” “Ñaàu naõo tinh tuùy nhaát cuûa nhaø caàm quyeàn ñaõ choïn vieäc kieåm soaùt thoâng tin laøm trí tueä Vieät Nam Neáu ñoàng yù ngu doát laø thieáu thoâng tin vaø do thieáu thoâng tin, thì hoï ñaõ muoán laáy ngu doát laøm saùch löôïc trò nöôùc” (Leâ Loâ, “Trí Tueä Vieät Nam: Heä Thoáng Quaûng Trò Noäi Dung,” Theá Kyû 21, May 2004:31). Ngoaøi chuyeän chuû tröông kieåm soaùt thoâng tin, xaây döïng töôøng löûa - ñieàu maø nhöõng ngöôøi tieàn nhieäm khoâng phaûi baän taâm - thôøi oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm laøm Tröôûng Ban Tö Töôûng Vaên Hoùa Trung Öông, nhöõng “vuï aùn giaùn ñieäp”, nhöõng taùc phaåm bò thu hoài, vaø nhöõng baûn thaûo bò töôùc ñoaït hay... maát caép (xem ra) coù phaàn “phong phuù” hôn thôøi Toá Höõu.

“OÂng Toá Höõu, laø moät nhaø thô trung bình, ñöôïc Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam troïng duïng cho phuï traùch coâng taùc vaên ngheä, ñaõ duøng quyeàn löïc cuõng traán aùp tuø ñaày, laøm thui choät ñi nhieàu taøi naêng vaên hoïc. OÂng cuõng keùo luøi neàn vaên hoïc Vieät Nam ít nhaát laø 30 naêm, tính töø 1957 cho ñeán thôøi kyø ñoåi môùi môû cöûa 1987.” Ñoù laø moät nhaän xeùt khaùc cuûa nhaø vaên Hoaøng Tieán khi “Nhìn laïi Vuï AÙn Nhaân Vaên Giai Phaåm” Hoaøng Tieán laïi ñuùng nhöng vaãn... thieáu. Traùch nhieäm cuûa Toá Höõu (e) khoâng ñôn thuaàn chæ giôùi haïn trong laõnh vöïc vaên hoïc vaø cuõng khoâng phaûi chæ aûnh höôûng ñeán moät theá heä maø thoâi. Nhöõng theá heä keá tieáp tuy khoâng ñeán noãi meùo moù, queø quaët nhöng (roõ raøng) raát khoù nuoâi vì... coøi coïc.” Vöøa roài, Boä Keá hoaïch Ñaàu tö coâng boá chæ tieâu veà trí tueä, trình ñoä ngoaïi ngöõ, khaû naêng thích öùng vôùi ñieàu kieän tieáp nhaän KHKT cuûa thanh nieân Vieät Nam theo tieâu chuaån thang ñieåm 10 cuûa khu vöïc khieán ngöôøi ta giaät mình: trí tueä ñaït 2,3/10ñ; ngoaïi ngöõ laø 2,5/ 10ñ vaø khaû naêng thích öùng vôùi ñieàu kieän tieáp caän KHKT chæ ñaït hôn 2/10ñ! Ñieàu ñoù chöùng toû thanh nieân chuùng ta ñang tuït haäu raát xa so vôùi khu vöïc, ñaáy laø chöa keå yeáu toá söùc khoûe, theå löïc” (“Thanh Nieân VN Ñang Tuït Haäu Töø A Ñeán Z” http:// tintucvietnam.com/News/ PrintView.aspx?ID=52975). Ngoaøi nhöõng caâu thô daïi doät, vaø nhöõng ngoâi nhaø loäng gioù (khoâng theå mang theo veà theá giôùi beân kia), hieän töôïng “Thanh Nieân VN Ñang Tuït

Haäu Töø A Ñeán Z” laø “di saûn” maø Toá Höõu (ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû) ñeå laïi cho haäu theá. Toâi hy voïng laø oâng Nguyeãn Khoa Ñieàm, moät ngöôøi (vaãn) coøn soáng, seõ soáng khoân ngoan hôn nhöõng ngöôøi tieàn nhieäm cuûa mình - chuùt xíu. Töôûng Naêng Tieán

Soá phaän moät loaøi chim Tieáp trang A10

chuyeän hai con chim, toâi laïi ngaäm nguøi nghó ñeán soá phaän cuûa caùc em beù Baéc Haøn. Cuoäc ñôøi cuûa caùc em khoâng khaùc gì nhöõng con chim coâng nghieäp kia. Ngay khi caùc em ra ñôøi, caùc cô cheá chính trò vaø xaõ hoäi ñaõ ñöôïc chuaån bò saün ñeå caùc em soáng, suy nghó vaø haønh ñoäng moät caùch thích nghi. Töông töï nhö moâi tröôøng daønh cho loaïi chim coâng nghieäp, cô cheá chính trò Baéc Haøn ñöôïc xaây döïng vaø toàn taïi baèng nieàm tin tuyeät ñoái nôi laõnh tuï cuûa hoï. Trong cô cheá ñoù söï nhaàm laãn, hoaøi nghi duø hôïp lyù ñeàu khoâng ñöôïc cho pheùp toàn taïi. Trong buoåi phoûng vaán daønh cho tuaàn baùo Time, ngöôøi caän veä cuûa Kim Chính Nhaät ñaøo thoaùt nhaéc laïi caâu chuyeän cuûa moät ngöôøi laùi xe voâ tình chaïy laïc vaøo khu vöïc dinh thöï cuûa Kim Chính Nhaät. Sau khi thaåm vaán anh taøi xeá, ñaùm caän veä cuûa Kim Chính Nhaät ñeàu ñoàng yù raèng anh ta thaät söï ñi laïc. Tuy nhieân caùch giaûi quyeát hoï choïn trong tröôøng hôïp ñoù laø baén cheát anh ta ngay taïi choã. Gia ñình anh taøi xeá ñöôïc thoâng baùo raèng anh ñaõ “ñeàn nôï nöôùc” vaø thöôûng coâng cho gia ñình moät

caùi tuû laïnh. Nhieàu caâu chuyeän, ñoái vôùi ngöôøi soáng beân ngoaøi baùn ñaûo Baéc Haøn, coù theå laø chuyeän hoang ñöôøng ñeán ñoä buoàn cöôøi, nhöng vôùi ngöôøi daân Baéc Haøn laïi laø chaân lyù, ñuùng nhö moät nhaø thô Vieät Nam coù laàn ñaõ ñònh nghóa: “Chaân lyù laø ñöôøng Ñaûng ñaõ vaïch ra vaø söï thaät laø gì Ñaûng ñaõ daïy ta.” Giôø sinh cuûa Kim Chính Nhaät, con trai Kim Nhaät Thaønh vaø laø ñöông kim laõnh tuï Baéc Haøn, ñöôïc moâ taû trong giaùo trình tieåu hoïc: “Laõnh Tuï Kính Yeâu sinh ra trong moät caên cöù quaân söï bí maät beân raëng nuùi thaùnh Paektu-san (Baïch Ñaàu Sôn), luùc Ngöôøi ra ñôøi moät coù hai caàu voàng röïc rôõ vaø moät ngoâi sao saùng hieän ra treân neàn trôøi” (Ngöôøi daân Baéc Haøn goïi Kim cha laø Laõnh Tuï Vó Ñaïi hay Laõnh Tuï Vónh Cöûu vaø Kim con laø Laõnh Tuï Kính Yeâu). Thaät ra laøm gì coù caên cöù quaân söï naøo, chaúng treân nuùi thaùnh naøo vaø laïi caøng khoâng coù chuyeän thaàn thoaïi nhö hai voøng caàu voàng nguõ saéc hieän ra trong giôø Kim Chính Nhaät giaùng traàn. Theo söû lieäu cuûa Soâ-Vieát cuõ, anh chaøng Kim Chính Nhaät sinh ra trong moät ñoàn lính nhoû heûo laùnh ôû Siberia vì cha anh ta laøm lính cho Stalin sau khi troán khoûi Maõn Chaâu. Moät maåu chuyeän khaùc veà Kim Chính Nhaät: “Maëc duø tröôùc kia chöa bao giôø chôi goân (golf), khi caàm caây goân laàn ñaàu Laõnh Tuï Kính Yeâu ñaõ ñaùnh truùng ngay 5 loã moät laàn.” Vaø nöõa, “Moät laàn noï, Laõnh Tuï Kính Yeâu ñeán kieåm tra suùng cuûa moät ñôn vi quaân ñoäi vaø tröôùc maët binh só Ngöôøi ñaõ ruùt suùng baén truùng Tieáp trang A14

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Soá phaän moät loaøi chim Tieáp trang A13

Laù Thö Illinois Chieán thuaät thu baïc caéc laøm haïi daân ngheøo HAØ QUANG XÖÔNG Naøy Baïn, Trong nhöõng naêm gaàn ñaây caùc chính quyeàn taïi nhieàu Tieåu Bang vaø taïi nhieàu Thaønh Phoá treân Hoa Kyø ñaõ aùp duïng chieán thuaät löôïm baïc caéc ñeå taêng thu nhaäp cho ngaân saùch. Hoï khoâng muoán taêng thueá nhaø ñaát hoaëc thueá lôïi töùc laø 2 loaïi nguoàn thu nhaäp chính cuûa ngaân saùch vì sôï bò choáng ñoái vaø maát phieáu khi ra tranh cöû laïi. Vì vaäy hoï taêng leä phí cho taát caû moïi thöù töø vieäc thueâ phoøng cuûa khaùch saïn ñeán vieäc söû duïng ñieän thoaïi, ñoå xaêng nhôùt, hôi söôûi aám, uoáng bia, sa thaûi voû xe cuõ... vv. Hoï nghó raèng ít ai phaøn naøn khi traû theâm vaøi xu hoaëc vaøi chuïc xu veà thueá vaø leä phí. Loái taêng thueá vaø leä phí naøy beà ngoaøi troâng coù veû coâng baèng nhöng thöïc söï laø ngöôøi ngheøo seõ bò aûnh höôûng nhieàu nhaát. Laáy moät thí duï ñôn giaûn laø moät tyû phuù hay moät ngöôøi lao ñoäng thay 4 voû xe thì cuõng phaûi traû theâm leä phí 8$ ñeå sa thaûi caùc voû xe cuõ. Coù khaùc chaêng laø 8$ ñoái vôùi moät tyû phuù thì chaúng ra gì nhöng ñoái vôùi moät gia ñình ngheøo thì coù theå duøng ñeå mua theâm ñoà aên nöôùc uoáng cho con caùi. Vaû chaêng khi coäng laïi choã naøy phaûi chi theâm vaøi chuïc xu, choã kia chi theâm vaøi chuïc xu khaùc thì ngaân saùch gia ñình haøng thaùng cuõng bò thieáu huït caû traêm ñoàng nhö chôi. Moät ñieåm quan troïng khaùc laø neáu thueá nhaø ñaát vaø thueá lôïi töùc gia taêng thì ngöôøi ta coøn coù theå khai thueá cuoái naêm ñeå laáy laïi chuùt ñænh, coøn caùc thueá vaø leä phí ñaùnh vaøo tieâu thuï thì chaúng coù caùch naøo laáy laïi caû. Theo thoáng keâ trong voøng moät naêm qua chính quyeàn caùc Tieåu Bang ñaõ taêng khoaûng hôn 300 loaïi leä phí khaùc nhau laøm cho chi phí laøm aên buoân baùn bò taêng cao. Noù aûnh höôûng tôùi taát caû caùc ngaønh thöông maõi töø nhaø döôõng laõo ñeán tieäm baùn xe hôi, töø nhaø treû ñeán caùc thöông xaù... ai ai cuõng thaáy chi phí ñieàu haønh ngaøy caøng cao. Ngay caû caùc leä phí noäp caùc giaáy tôø thöông maïi, nhö caùc baùo caùo moãi tam caù nguyeät cuûa caùc xí nghieäp chaúng haïn, cuõng taêng. Dó nhieân nhö Baïn ñaõ bieát taát caû caùc chi phí naøy cuoái cuøng roài cuõng ñoå leân ñaàu ngöôøi tieâu nguyeän, toân giaùo, nhaân ñaïo khaép theá giôùi ñang tìm moïi caùch ñeå cöùu giuùp thieáu nhi Baéc Haøn, nhöng ñoàng thôøi, moïi ngöôøi cuõng ñoàng yù raèng, taát caû nhöõng gì hoï ñang laøm chæ laø nhöõng bieän phaùp vaù víu trong luùc chôø ñôïi moät söï thay ñoåi toaøn dieän vaø caên baûn. Ñuùng vaäy, sinh meänh cuûa moät quoác gia khoâng theå thay ñoåi baèng vaøi bao boät mì, höôùng ñi cuûa moät ñaát nöôùc khoâng theå ñöôïc loùt baèng daêm ba lon söõa vaø haïnh phuùc cuûa moät daân toäc khoâng bao giôø ñeán baèng söï vuoát ve an uûi töø

D

www.chanel.com

ngay maét traùi cuûa möôøi con boø röøng.” Kim Chính Nhaät khoâng phaûi laø ngöôøi thöôøng, trong yù thöùc cuûa ngöôøi daân Baéc Haøn, anh chaøng laø hieän thaân cuûa moät thieân thaàn. Chaøng ta tuy chöa bao giôø ñi lính moät ngaøy nhöng ñöôïc goïi trong saùch laø “Töôùng Trôøi”. Taïi Baéc Haøn, ngay caû chieác khaên ñeå lau taám aûnh cuûa hai cha con hoï Kim cuõng khoâng ñöôïc pheùp duøng ñeå lau caùc ñoà vaät khaùc trong nhaø. Gioáng nhö nhöõng con chim coâng nghieäp, caùc em beù Baéc Haøn cuõng líu lo moãi saùng, nhöng neáu ai laéng tai nghe, baøi haùt caùc em haùt trong giôø vaøo lôùp luoân baét ñaàu baèng caâu: “Hoa nôû nhôø coù khoâng khí vaø caùc em cöôøi nhôø ôn cuûa Kim Laõnh Tuï Vó Ñaïi.” Hoïc sinh Baéc Haøn ñöôïc daïy phaûi “yeâu toå quoác vaø yeâu ñoàng baøo” nhöng toå quoác cuûa em ñöôïc moâ taû trong saùch vôû khoâng phaûi laø moät quoác gia ngheøo ñoùi, coâ laäp vôùi theá giôùi beân ngoaøi maø moät thieân ñöôøng treân traùi ñaát döôùi söï laõnh ñaïo anh minh cuûa Kim Laõnh Tuï. Trong caùc ví duï ñöôïc duøng ôû tröôøng hoïc, töø vaên chöông ñeán toaùn hoïc, cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa hai cha con hoï Kim luoân ñöôïc duøng ñeå ví nhöõng ñieàu toát ñeïp vaø “ñeá quoác Myõ xaâm löôïc” luoân ñöôïc duøng ñeå aùm chæ nhöõng ñieàu xaáu xa toäi loãi nhaát treân ñôøi. Sinh vieân hoïc sinh Baéc Haøn raát kieâu caêng khi noùi veà lòch söû vaø daân toäc Trieàu Tieân vì moät lyù do ñôn giaûn, ngoaøi nhöõng caâu chuyeän tuyeân truyeàn ñöôïc daïy ôû tröôøng, hoï khoâng bieát gì veà lòch söû loaøi ngöôøi vaø cuõng khoâng bieát ñuùng veà lòch söû cuûa toå tieân hoï. Vaø vôùi moät moâi tröôøng nhö theá, nhieàu theá heä ngöôøi daân Baéc Haøn, hôn nöûa theá kyû qua ñaõ tieáp tuïc sinh ra, lôùn leân trong soá phaän moät loaøi chim coâng nghieäp. Maëc duø nhöõng maåu chuyeän

treân coù theå gôïi laïi trong kyù öùc cuûa nhöõng ngöôøi Vieät lôùn tuoåi nhöõng hình aûnh, nhöõng tieáng thì thaàm nghe raát quen quen, tuoåi thô Vieät Nam ngaøy nay duø sao cuõng may maén hôn nhöõng ngöôøi cuøng tuoåi vôùi hoï ôû Baéc Haøn. Trong luùc nhieàu nôi vaãn coøn khoù khaên, thieáu thoán, ña soá tuoåi thô Vieät Nam ñang coù moät ñôøi soáng tinh thaàn deã chòu hôn tuoåi thô Baéc Haøn. Baøi hoïc cuûa thieáu nhi Vieät Nam hoïc hoâm nay khoâng ñeán noãi hoang ñöôøng nhö cuûa thieáu nhi Baéc Haøn vaø baøi haùt cuûa caùc em beù Vieät Nam haùt khoâng trô treõn khoù nghe nhö nhöõng caâu maø thieáu nhi Baéc Haøn duøng ñeå ca tuïng cha con hoï Kim. Hai möôi naêm qua, aùnh saùng beân ngoaøi ñaõ theo nhöõng khe hôû cuûa “chính saùch ñoåi môùi” roïi vaøo caên nhaø Vieät Nam mang theo kieán thöùc môùi laï töø nhöõng phöông trôøi khaùc. Qua nhöõng khe hôû ñoù, chuùng ta cuõng ñöôïc nghe nhieàu tieáng noùi chaân thaønh voïng ra töø trong nöôùc töông töï nhö chuùng ta ñang nghe nhöõng öu tö traên trôû cuûa nhöõng ngöôøi Vieät ñang soáng ôû ngoaøi nöôùc duø hoï ñaõ moät thôøi lôùn leân beân naøy hay beân kia soâng Beán Haûi. Nhö vaäy coù gì gioáng nhau trong hoaøn caûnh cuûa hai em thieáu nhi Baéc Haøn vaø Vieät Nam khoâng? Coù chöù. Hai cô cheá chính trò aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa caùc em beù Baéc Haøn vaø Vieät Nam veà caên baûn vaãn gioáng nhau. Hai con nöôùc ñeàu baét nguoàn töø thöôïng löu soâng Volga trong nhöõng thaäp nieân naêm ñaàu cuûa theá kyû 20 vaø vaãn coøn ñang chaûy xieát. Caû hai cô cheá chính trò ñeàu nhaèm ngaên chaën moïi suy nghó ñoäc laäp vaø huûy dieät moïi khaû naêng phaûn khaùng cuûa con ngöôøi. Quyeàn caên baûn ñaàu tieân trong nghieân cöùu khoa hoïc laø quyeàn ñaët vaán ñeà, theá nhöng quyeàn ñoù khoâng ñöôïc toân troïng trong hai xaõ hoäi Baéc Haøn vaø Vieät Nam. Hieän nay, nhieàu quoác gia vaø haøng traêm toå chöùc thieän

© 2003 CHANEL®, Inc.

.3”

WHITE HIGH-TECH CERAMIC AVAILABLE WITH OR WITHOUT DIAMONDS

nhöõng baøn tay thöông xoùt beân ngoaøi. Soá phaän cuûa moät daân toäc phaûi ñöôïc quyeát ñònh baèng moà hoâi nöôùc maét, baèng nhöõng taám loøng taän tuïy vôùi töông lai daân toäc, baèng ñöùc tính kieân nhaãn laøm vieäc vì ñaát nöôùc cuûa chính ngöôøi daân nöôùc ñoù. Vaø duø dieãn ra döôùi baát cöù hình thöùc naøo, nheï nhaøng hay cöùng raén, xoùi moøn hay cöôøng taäp, thay ñoåi cô cheá chính trò vaãn laø muïc tieâu quyeát ñònh cuûa moïi cuoäc caùch maïng xaõ hoäi. Traàn Trung Ñaïo (C) 2004 Talawas

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 thuï, giaàu cuõng nhö ngheøo ñeàu chòu baèng nhau. Nhöng khoâng phaûi baát cöù leä phí naøo taêng cuõng coù theå chuyeån qua ngöôøi tieâu thuï. Giaù caû taêng, buoân baùn khoù khaên laøm giôùi thöông maõi phaûi la laøng. Môùi ñaây Phoøng Thöông Maõi Illinois ñaõ kieän Tieåu Bang veà vieäc taêng leä phí ñaùnh treân Quyõ Boài Thöôøng Coâng Nhaân Khi Bò Tai Naïn Hoaëc Ñau OÁm Phaûi Taïm Nghæ (Worker’s Compensation). Leä phí naøy theo nguyeân thuûy khi laäp ra laø duøng ñeå taøi trôï hoaït ñoäng cho Hoäi Ñoàng Kyõ Ngheä Illinois, laø Hoäi Ñoàng cöùu xeùt caùc ñôn khieáu naïi veà Tieàn Boài Thöôøng. Phoøng Thöông Maõi cho raèng vieäc taêng leä phí naøy baát hôïp phaùp vì trong toång soá thu 30 trieäu chæ coù 14 trieäu ñöôïc duøng cho Hoäi Ñoàng, 16 trieäu coøn laïi ñöôïc sung vaøo ngaân saùch toång quaùt cuûa Tieåu Bang. Theo luaät ñònh caùc leä phí thu veà vieäc naøo chæ ñöôïc duøng chi cho caùc vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc aáy maø thoâi. Toøa AÙn Cook Cao Ty ñaõ ñoàng yù vôùi Phoøng Thöông Maõi vaø phaùn quyeát laø vieäc taêng leä phí vöøa noùi treân ñaõ vi hieán. Phoøng Thöông Maõi Illinois hieän ñang cöùu xeùt laïi vieäc taêng cuûa hôn 10 loaïi leä phí khaùc maø hoï cho laø Tieåu bang cuõng ñaõ vi hieán. Chieán löôïc traùnh taêng thueá nhaø ñaát vaø thueá lôïi töùc ñeå thay theá baèng vieäc taêng chuùt ñænh caû traêm thöù leä phí khaùc nhau coù theå goïi laø moät “tieän nghi chính trò” cho caùc giôùi chöùc daân cöû. Hoï chæ sôï bò maát phieáu maø kieám caùch moi töøng ñoàng baïc caéc cuoái cuøng trong tuùi cuûa Baïn vaø Toâi. Roát cuoäc thì chæ coù thaèng naøo ngheøo laø laõnh ñuû, caùi toäi cuûa Baïn laø ngheøo vì vaäy Baïn phaûi raùng chòu cho quen! Heïn Baïn thö sau, Haø Quang Xöông

Haø Noäi: Daân gay tuï taäp “leân ñoàng” Tieáp trang A9

chuyeän böïc mình quaù môùi noùi: “Thoâi xin “coâ”. Caùi voøng ñoù laø cuûa oâng Haøm ôû Haøng Baïc thaùng tröôùc ñi kính Maãu. Theá maø “coâ” ñöa ra duøng noù ñeå moi tieàn thieân haï coøn ra theå thoáng naøo nöõa?” Moät baø giaøu coù ôû Haøng Boâng meâ maån nghe lôøi caùc “coâ” giaáu choàng con hieán haún moät maûnh ñaát beân Gia Laâm ñeå “laäp phuû”. Bieát chuyeän, maáy caäu con keùo ñeán ñaäp phaù aàm ó.

Chò Thanh Bình, buoân baùn nhoû ôû chôï Ñoàng Xuaân, laø moät con nhang tích cöïc suoát 10 naêm nay, chaùn naûn noùi: “Nghe duï ngon, duï ngoït ñi caàu ñöôïc giaøu sang phuù quyù, leân xe xuoáng ngöïa, ngöôøi haàu keû haï. Theá maø toâi ngheøo vaãn hoaøn ngheøo, maát bao nhieâu tieàn cuûa, giôø môùi tænh ngoä”. Theá nhöng, “haäu vaän” cuûa nhieàu “coâ” cuõng chaúng saùng suûa gì. Keû kieám tieàn veà coáng naïp cho maáy tay trai tô aên chôi heát, keû thì nghieän ngaäp, côø baïc. Khoâng ít ngöôøi bò gia ñình, xaõ hoäi ruoàng boû.

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

.3”

DAT


Phuï Nöõ Gia Ñình

.3”

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Laù Thö Baïn Gaùi YEÁN TUYEÁT

Tieàn baïc coù mang laïi haïnh phuùc khoâng nhæ?

Taát caû nhöõng böu ñieän trong thaønh phoá Santa Ana vaø nhöõng thaønh phoá khaùc, khaùch haøng xeáp thaønh haøng daøi chôø gôûi nhöõng böu kieän Giaùng Sinh cho kòp. Hoï phaûi laøm theâm giôø ñeå giaûi quyeát soá khaùch haøng quaù ñoâng. (Hình Rose Palmisano/ Register)

Khuoân Maët

Phuï Nöõ

Noreen Miura giuùp treû em yeâu ñoïc saùch VY UYEÂN

K

hi ñöôïc hoûi veà kyû nieäm naøo ñaùng nhôù nhaát trong quaõng ñôøi daïy hoïc cuûa baø, Noreen Miura keå laïi raèng ñoù laø ngaøy coù moät ñöùa hoïc troø nhoû trong lôùp hoûi raèng coù phaûi baø laø moät ngöôøi giaøu coù hay khoâng? Luùc aáy, vì baát thình lình bò hoûi nhö vaäy, vaø khoâng hieåu roõ yù cuûa ñöùa beù naøy neân baø Miura ñaùp ngay laø ñieàu ñoù khoâng ñuùng. Theá roài, baø Miuri laïi nghe ñöùa nhoû noùi: “Neáu baø khoâng giaøu thì taïi

sao baø coù nhieàu saùch ñeán theá!” Baáy giôø, baø Miura môùi hieåu ra raèng khi ñöùa beù ñeà caäp ñeán söï giaøu sang cuûa baø laø noù noùi ñeán nhöõng cuoán saùch maø baø coù ñöôïc. Dó nhieân, ñoái vôùi baø Miura, ñaây laø moät lôøi khen taëng daønh cho moät ngöôøi laøm ngheà goõ ñaàu treû lieân tuïc trong moät thôøi gian daøi 34 naêm, vaø laø ngöôøi coù coâng gaày döïng cho nhöõng ñöùa hoïc troø cuûa baø bieát ñöôïc giaù trò cuûa thuù ñoïc saùch. Cuõng chính ñieàu naøy ñaõ khieán baø ñöôïc goïi laø ngöôøi nöõ anh huøng trong ngaønh giaùo duïc. Döôùi caùi nhìn cuûa moät ñöùa treû maãu giaùo, dó nhieân baø

Miura laø moät ngöôøi giaøu coù vì baø sôû höõu ñeán ba ngaøn cuoán saùch thieáu nhi. Moät soá cuoán saùch naøy tuïi treû ñaõ thöôøng ñöôïc baø Miura ñoïc cho nghe, moät soá khaùc laø ñeå daønh cho nhöõng ñöùa treû muoán möôïn veà nhaø ñoïc moät mình. Nhöõng cuoán saùch cuûa baø luùc naøo cuõng coù saün cho caùi lôùp toång hôïp goàm lôùp maãu giaùo vaø lôùp moät maø baø phuï traùch taïi tröôøng Tieåu Hoïc Susan B. Anthony thuoäc Hoïc Khu Garden Grove. Baø phoái hôïp hoïc trình cuûa hai lôùp keå treân ñeå soaïn ra moät thôøi khoùa bieåu phong phuù goàm taäp ñoïc (reading), vieát (writing), ngheä thuaät ngoân ngöõ (language art), toaùn ñoá (math), khoa hoïc (science), xaõ hoäi hoïc (social studies), söùc khoûe (health), ELD (English Language Development - söï phaùt trieån cuûa Anh ngöõ), vaø theå duïc (physical education). Tuøy töøng nieân khoùa khaùc nhau maø ñoâi khi baø Miura coøn daïy lôùp moät vaø lôùp hai hôïp laïi. Tieáp trang B4

Coâ baïn gaùi cuûa toâi, Trôøi buoåi saùng ñang noåi gioù khi toâi thöùc daäy. Theá laø caùi saân coû saïch seõ vaø töôm taát ñöôïc ngöôøi baïn ñôøi cuûa toâi saên soùc caån thaän trong ngaøy nghæ giöõa tuaàn cuûa oâng aáy ñi ñoong vì nhöõng traän möa laù vaøng. Toâi tieân ñoaùn thôøi tieát cuoái tuaàn naøy seõ khoâng laïnh laém vì nhöõng traän gioù nhö theá naøy vaø töï nhieân toâi thöông nhôù Muøa Thu ngaén nguûi ñaõ ra ñi. Chæ coøn moät tuaàn leã nöõa laø ñeán Leã Giaùng Sinh roài baïn nhæ. Thaáy thieân haï mua saém quaø caùp töng böøng roài boãng suy nghó xa xoâi veà söï giaøu ngheøo. Ngöôøi thieáu thoán dó nhieân seõ khoâng vui höôûng ñöôïc nhöõng ngaøy leã hoäi moät caùch hoaøn toaøn roài. Theá nhöng toâi thaáy ôû Myõ, neáu coù phaûi xin trôï caáp ñi nöõa, maáy ngöôøi ngheøo vaãn ñöôïc nhöõng söï giuùp ñôõ cuûa chính phuû qua vieäc taëng quaø cho treû con ôû nhöõng cô quan xaõ hoäi, cho duø khoâng laø bao nhieâu. Ngoaøi ra, khoâng bieát bao nhieâu cô quan, ñoaøn theå, coâng ty tö nhaân cuõng keâu goïi moïi ngöôøi ñoùng goùp, chia seû vôùi nhöõng gia ñình khoâng may maén aáy.

DAT

Toâi chæ thaáy hôi baát maõn khi haøng naêm, phaûi chöùng kieán caûnh chuû nhaân cuûa nhöõng chieác xe hôi boùng loaùng hieäu Toyota Camry LX, Lexus, BMW, Mercedes, hay nhöõng chieác SUV... ñeán saép haøng nhaän nhöõng phaàn quaø Giaùng Sinh ñöôïc phaùt cho nhöõng ngöôøi lôïi töùc thaáp do moät ñaøi phaùt thanh ôû Quaän Cam toå chöùc. Toâi chaéc chaén khi coù khaû naêng laøm chuû nhöõng chieác xe ñaét tieàn nhö theá, hoï cuõng phaûi coù theå saém söûa cho con caùi hoï nhöõng moùn quaø Giaùng Sinh. Theá maø khoâng hieåu taïi sao coøn muoán tranh giaønh nhöõng phaàn quaø daønh cho ngöôøi ngheøo. Thaät laø kyø cuïc! (Nhaân ñaây, toâi cuõng muoán noùi veà moät soá nhöõng phuï huynh khi ñeán nhaän quaø ñaõ khoâng coù ñöôïc thaùi ñoä nhaõ nhaën cho laém ñoái vôùi nhöõng thieän nguyeän vieân, trong soá ñoù coù caùc höôùng ñaïo sinh, phuï giuùp vieäc phaùt quaø. Hoï coù bieát laø nhöõng em naøy ñaõ phaûi thöùc daäy töø raát sôùm trong thôøi tieát laïnh leõo cuûa Muøa Ñoâng ñeå tham gia vaøo coâng taùc töø thieän naøy hay khoâng? Hay chæ bieát ñeán nhaän quaø vaø nghó laø mình coù quyeàn cö xöû thieáu töû teá nhö theá! Ñaây laø moät ñieàu ñaùng buoàn, nhöng toâi hy voïng chæ coù moät soá raát ít ñaõ laøm nhö vaäy vaø hoï seõ thay ñoåi ñeå caùc ñöùa treû laøm vieäc thieän nguyeän ñôõ tuûi thaân). Coøn noùi ñeán ngöôøi giaøu coù thì khoûi phaûi baøn nhieàu vì quaø caùp cho nhau chaéc phaûi laø caùi xe môùi toanh ñaäu trong garage hay moät veù ñi du lòch ñaâu ñoù treân theá giôùi. Con caùi hoï thì seõ coù ñöôïc toaøn laø ñoà chôi ñieän töû, maùy chôi games kieåu môùi nhaát, xe hôi nhoû ñeå laùi voøng voøng nhö ngöôøi lôùn... Nhaân noùi ñeán chuyeän giaøu ngheøo, hoâm qua, toâi môùi ñoïc ñöôïc moät baøi vieát khaù lyù thuù treân Internet lieân quan ñeán ñeà taøi naøy. Bieát ñaâu, ñaây coù theå laø moät moùn quaø nhoû gôûi ñeán baïn trong muøa Leã Giaùng Sinh (ñeå an uûi nhöõng ngöôøi khoâng giaøu tieàn baïc maø traøn ñaày tình caûm nhö toâi vôùi baïn). Neáu baïn ñang tìm kieám haïnh phuùc qua Tieáp trang B4

Beáp hoàng Khoai taây nghieàn ñuùt loø NGOÏC YEÁN Vaät lieäu: 4 cuû khoai taây voû maøu naâu nhaït, 2 muoãng canh bô; 1 cuû haønh, baêm nhoû; 10 ounce broccoli, xaét nhoû, ñeå raùo nöôùc; 1/2 cheùn nöôùc xoát ñeå cheá leân xaø laùch - ranch salad dressing (coù theå mua ôû caùc chôï Myõ), 1 muoãng canh daàu thöïc vaät, 2 muoãng caø pheâ ngoø taây, muoái vaø tieâu. Caùch laøm: 1. Ñoát loø tröôùc ôû 425 ñoä Tieáp trang B4


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 179 Vuï aùn cuûa Ñoã quí Ñieät xöû cuoái thôøi oâng Dieäâm, traûi qua maáy naêm trôøi, Nguyeân nghó Ñieät seõ ñöôïc aân xaù, vì haén ñaõ toû ra aên naên hoái haän, nhöng nay laïi mang ra gieát, lyù do laø haén phaïm toäi baát nhaân baïc aùc traùi vôùi ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi. Gieát haén ñeå laøm göông…ñeå chaán höng ñaïo ñöùc trong moät xaõ hoäi ngaøy moät theâm suy ñoài. Neàn vaên minh Myõ baêng hoaïi ñaïo ñöùc ñang traøn ngaäp vaøo Vieät Nam, maø ngöôøi Vieät Nam voán dó ngheøo

ñoùi, nay cuõng ñua ñoøi baát chaáp caû ñaïo lyù coå truyeàn gaây ra bao nhieâu ñieàu traùi vôùi ñaïo ñöùc, nhan nhaûn trong xaõ hoäi. Nhieàu oâng to baø lôùn, caäy quyeàn caäy theá laøm ra bieát bao nhieâu ñieàu xaèng baäy. Vaäy thì gieát ngöôøi ñeå caûnh caùo, nhöng caûnh caùo caùi gì, naøo ai hay. Buoåi saùng ngaøy hoâm sau trôøi thaät sôùm, taïi phaùp tröôøng caùt troâng sang chôï beán thaønh, naêm chieác xe hôi GMC, ñaäu caùch xa phaùp tröôøng caùt côõ saùu chuïc thöôùc pha ñeøn saùng tröng soi vaøo naêm coät thoï hình. Ñoäi lính haønh quyeát nay taêng gaáp ñoâi ñöùng giaøn tröôùc phaùp tröôøng, caùc ngaû ñöôøng giaêng daây theùp gai ñeå daân chuùng khoûi traøn vaøo, chæ coù caùc nhaø baùo ñöôïc vaøo chöùng kieán, nhöng khoâng ñöôïc mang theo maùy hình, maùy quay phim, theo luaät nhaân ñaïo cuûa phaùp luaät qui ñònh, khoâng cho ghi laïi hình aûnh giaây phuùt cuoái cuøng cuûa töû toäi. Naêm chieác aùo quan ñeå giaøn saêõn gaàn ñoù chôø ñôïi nhöõng thi haøi töû toäi. Trong nhieàu naêm nay, Nguyeân xem qua bao nhieâu cuoäc haønh quyeát, töø ngaøy cheùm ngöôøi baèng maõ taáu thuôû Nguyeân coøn thô aáu hoài khaùng chieán, ngaøy cheùm ngöôøi baèng

maùy cheùm thôøi oâng Dieäm, vaø baây giôø gieát ngöôøi baèng suùng, do ñoäi haønh quyeát, moãi ngöôøi lính chæ coù moät vieân ñaïn, moät vieân ñaïn maõ töû duy nhaát trong 10 khaåu suùng, ñeå ngöôøi thi haønh aùn khoâng gheâ tay, tin raèng mình nhaän ñöôïc caây suùng coù naïp vieân ñaïn maõ töû. Moät söï ñaùnh löøa caûm giaùc, nhöng cuõng caàn thieát. Vì ngheà nghieäp phoùng vieân nhaø baùo, Nguyeân ñaõ chöùng kieán vuï söû baén Ngoâ Ñình Caån, xöû baén Taï Vinh, xöû baén Nguyeãn vaên Troãi, baây giôøø thì xöû baén naêm teân du ñaõng naøy. Caûm giaùc kinh sôï chaïy khaép ngöôøi Nguyeân, coù leõ giôø naøy hoï saép ñeán. Moät ñeâm naèm trong phoøng Tu Döôõng ñeå xeùt laïi toäi aùc cuûa mình, böõa aên saùng cuoái cuøng, moät ly röôïu, moät thö tuyeät maïng göûi veà cho ngöôøi thaân, vaø nhöõng nhaén nhe cuoái cuøng ôû phoøng Can Nhaân, lôøi an uûi cuoái cuøng cuûa quaûn ñoác nhaø tuø. Nguyeân bieát heát nhöõng thuû tuïc aáy, vì coù thôøi gian Nguyeân ñaõ ôû trong khaùm ñöôøng Chí Hoøa laøm vieäc taïi phoøng can nhaân. Nguyeân nhìn quanh khoâng thaáy moät nöõ phoùng vieân naøo, toaøn nhöõng nam phoùng vieân, coù leõ ban thi haønh aùn cho raèng chæ nhöõng nam phoùng vieân môùi coù gan theùp, traùnh cho nhöõng nöõ phoùng vieân yeáu ôùt. Coù tieáng huù coøi cuûa xe hoä toáng, daãn ñaàu laø moät xe jeep, hai beân xe moto hoä toáng quanh xe giaûi töû tuø ra phaùp tröôøng, trôøi vaãn coøn toái,

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 chæ coù aùnh ñieän thaønh phoá. Kìa Ñoã Quí Ñieät böôùc xuoáng xe, bình tónh , khoâng tìm caùch níu keùo söï soáng nhö nhöõng töû toäi khaùc. Moät thanh nieân cao lôùn ñeïp trai, ñaàu toùc goïn gheõ, haén maëc beân ngoaøi aùo sô mi chieác aùo len maàu xaùm Nguyeân taëng haén hoâm naøo, coù leõ chieác aùo naøy laø chieác ñeïp nhaát, maø töû tuø coù quyeàn ñoøi hoûi cuoái cuøng, nhö Taï Vinh ñoøi maëc boä quaàn aùo Veston cuûa haén, caø vaït coå coàn caån thaän khi ra phaùp tröôøng, khoâng maëc aùo traéng töû tuø. Caùc phoùng vieân nhaø baùo ñöôïc pheùp phoûng vaán ngaén vôùi töû tuø . Nguyeân ñeán gaàn Ñieät: -Ñieät, caäu nhaän ra toâi khoâng? Ñieät mæm cöôøi gaät ñaàu, khoâng ñeå Nguyeân hoûi, haén noùi ngay: -Chuùc ôû laïi vui vôùi ñôøi, cuoäc ñôøi naøy gian truaân laém, toâi ra ñi ñuùng vôùi toäi loãi toâi gaây ra, khoâng coù gì aân haän heát, chæ tieác toâi ôû treân ñôøi naøy quaù ít, nhöng kieáp sau neáu coù, toâi khoâng laøm ngöôøi nöõa ñaâu, meät moûi quaù. Ñieät bình tónh ñi ñeán coät thoï hình, khoâng phaûi loâi keùo nhö nhöõng töû toäi khaùc. HaÉn bình tónh nhìn trôøi Saøi Goøn vaø nhìn ñoäi haønh quyeát ñoâng ñaûo tröôùc khi caùi baêng ñen bòt kín maét. Möôøi chieác ñeøn pha xe hôi chieáu roõ moàn moät vaøo caùc töû toäi bò troùi vaøo coät, coù tieáng la cuûa töû toäi naøo ñoù, keâu bò cheát oan, nhöng taát caû ñeàu laïnh luøng. Coøn tieáp

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

loï son phaán ngoån ngang treân baøn phaán. Hoaït toâ son baèng coï khoâng ñeå lem ñöôøng vieàn moâi, roài tieáp tuïc daùn loâng nheo leân maét. - Boä maøy tính ñi döï daï hoäi sao? - Trang ñieåm laø moät ngheä thuaät mang tính cöùu roãi con ngöôøi. Giaûn dò sô saøi cuõng ñeïp ñoù, nhöng chæ ñeïp neáu maøy khoâng beänh hoaïn. Coøn xanh xao nhö tao toäi tình gì maø khoâng che giaáu döôùi lôùp phaán son. Toäi tình gì maø khoâng laøm ñeïp ñeán phuùt cuoái cuøng. Neáu tao cheát treû, tao thích ñöôïc trang ñieåm cho ñeïp tröôùc khi ñaët tao vaøo aùo quan. - Maøy noùi chuyeän gì vui hôn ñi. Hai möôi taùm tuoåi ñaàu maø laøm nhö baø giaø taùm möôi hai. - Neáu ñaùnh theo queû töù töôïng, tao naêm nay tuoåi hai möôi taùm laø soá buø laø sao keá ñoâ. Keá ñoâ khoâng xoâ cuõng teù. Nam la haàu nöõ keá ñoâ maø. - Phaûi maøy keùm tao moät tuoåi khoâng? Hoaït kheõ khaøng. - ÖØ. Chöa giaø ñaõ laån roài. Hoaït thaân thieát vôùi Haân töø luùc coøn hoïc chung tröôøng khaùc lôùp. Sau khi Haân vaøo ñaïi hoïc thì Hoaït ñi laáy choàng. Thænh thoaûng gaëp nhau tay baét maët möøng roài moãi ñöùa moät phöông, moãi ñöùa coù moät cuoäc soáng rieâng tö.

Coøn tieáp

NÖÕ BAÙC SÓ SAÛN PHUÏ KHOA

HUYØNH THÒ NGOÏC MYÕ, M.D., F.A.C.O.G.

DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY FELLOW AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY Nöõ Baùc Só Vieät Nam toát nghieäp Ñaïi Hoïc U.C.L.A. Chuyeân moân ngaønh Saûn Phuï Khoa taïi Hoa Kyø.

CHUYEÂN TRÒ: Thaêm thai vaø ñôõ ñeû l Khaùm beänh phuï nöõ: Kinh nguyeät baát thöôøng, huyeát traéng l Giaûi phaãu caùc beänh phuï nöõ l

Giôø Laøm Vieäc:

Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10am - 6pm Thöù Baûy: 10am - 2pm

Keá hoaïch hoùa gia ñình Truy taàm ung thö vuù, coå töû cung, töû cung, buoàng tröùng l Beänh hieám muoän l l

8900 Bolsa Ave., Ste. #C, Westminster, CA 92683 (Trong khu chôï ABC)

(714) 379-8809

WESTMINSTER BROOKHURST

Naøng tìm moät vieäc gì ñoù ñeå laøm, coát xua ñuoåi caûm giaùc bò ñe doïa bôûi nhöõng tieáng saám mô hoà. Choàng Hoaït ñaõ nhaän maáy coâng trình xaây döïng ôû trong thaønh phoá vaø coù khi ôû laïi ñeâm. Caû tuaàn Cö môùi veà nhaø. Caùc con Hoaït ñeàu ñöôïc gôûi noäi truù cuoái tuaàn môùi ñoùn veà. Töø luùc bieát mình mang chöùng beänh ung thö vuù, Hoaït khoâng coøn thích ra ngoaøi, töø khi ñi taùi khaùm beänh. Hoaït voán thích aên dieän, thích ñi ñoù ñi ñaây. Nhöng giôø ñaây

haáp taáp böôùc ra: - Quyû. Tao muoán maøy ôû laïi vôùi tao heát ngaøy hoâm nay. Haân nhìn neùt maët nhôït nhaït treân maët baïn: - Maøy coù khoûe khoâng? Hoaït oâm vai baïn: - Laøm sao tao coù theå khoûe ñöôïc tröø phi nguû luoân, khoâng theøm troãi daäy nöõa. - Maøy ñang haïnh phuùc, coá soáng ñeå höôûng ñi. Tao theøm caûnh vôï choàng maøy, nhöng khoâng bieát bao giôø tao môùi coù ñöôïc. - Haïnh phuùc ö? Chæ tröø phi naøo cheát môùi coù ñöôïc thoâi. - Giaøu coù. Choàng con ñeà hueà, maøy coøn mô öôùc gì nöõa? - Thaáy vaäy chôù chaúng phaûi vaäy ñaâu maøy ôi. Ñôøi laøm gì coù chuyeän tuyeät ñoái. Hoaït naém tay baïn loâi ñeán baøn phaán: - Maøy ngoài ñaây chôø tao trang ñieåm roài tuïi mình ñi chôi moät voøng. - Ñi chôi ö? Tao töôûng tao tôùi maøy chôi laø ñöôïc roài, coøn ñònh keùo tao ñi ñaâu nöõa ñaây? Hoaït caàm thoûi son maøu hoàng ñöa leân moâi: - Tao bieát maøy khoâng thích maøu son naøy. Maøy khoaùi maøu cam laém maø. Hoaït thoa maù hoàng. Göông maët Hoaït saùng daàn leân, ñeïp haøi hoøa. Bao nhieâu chai

MAGNOLIA

Kyø 24

naøng ôû lì trong nhaø ñoïc saùch, xem ti vi hoàn nhieân lau nöôùc maét sau nhöõng tröôøng ñoaïn söôùt möôùt cuûa nhöõng boä phim daøi taäp. Tieáng chuoâng ñieän thoaïi reo reùo trong phoøng. Hoaït böôùc vaøo nhaác ñieän thoaïi leân moät caùch ueå oaûi. Ñaàu daây beân kia Haân chaäm raõi hoûi: - Maøy ñoù haû Hoaït? - ÖØ. Haân haû? Tôùi tao chôi, tao ñang chaùn ñôøi ñaây neø. Gioïng cöôøi cuûa Haân ñöôïm veû meät moûi: - Ñôøi khoâng chaùn tuïi mình thì thoâi, sao maøy noùi ngöôïc vaäy? Hoaït coá neùn tieáng thôû daøi: - Maøy nhôù ñeán nghen. Tao doïn veà ñaây caû tuaàn roài. Caên nhaø maø maøy ñeán hoâm noï tao ñaõ baùn vaø dôøi veà ñaây, vuøng ngoaïi oâ coù caây cao boùng maùt quanh nhaø. Thích laém! Coâ giuùp vieäc laëng leõ doïn deïp phía sau beáp. Coâ ta keo kieát nuï cöôøi nhöng haøo phoùng nhöõng caùi ngaùp vaët voâ toäi vaï. Tuy vaäy coâ ta chaêm chæ hoaøn thaønh coâng vieäc maø Hoaït ñaõ giao. - Thöa coâ. Coù khaùch ñang chôø ngoaøi phoøng. Maét Hoaït ngôøi saùng. Haân ñeán roài. Naøng

NEWLAND

.3”

BOLSA

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Laù Thö Baïn Gaùi Tieàn baïc coù mang laïi haïnh phuùc khoâng nhæ? Tieáp trang B1

söï thaønh coâng veà maët taøi chaùnh vaø muoán bieát caùi con soá lôïi töùc coù theå mang ñeán söï haøi loøng töông ñoái thì con soá ñoù laø 40 ngaøn moät naêm cho moät ngöôøi. Ñaáy laø soá lôïi töùc maø taïp chí O cuûa baø Oprah Winfrey ñöa ra vaø Giaùo Sö Daniel Gilbert cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Harvard cuõng ñoàng yù khi oâng tìm hieåu veà vieäc haïnh phuùc coù phaûi do tieàn baïc ñem laïi hay khoâng? Theá thì, neáu ai trong chuùng ta kieám ñöôïc khoaûng tieàn ñoù trong moät naêm, chuùng ta phaûi sung söôùng. Vaø neáu baïn laøm vieäc ñeå kieám nhieàu tieàn hôn nöõa thì neân queân noù ñi vaø neân duøng thôøi giôø kieám tieàn ñeå daïy mình caùch nhìn ñoàng tieàn baèng moät caùi nhìn khaùc tröôùc. Taùc giaû cuûa baøi vieát (taïm goïi laø oâng X.) ñeà caäp ñeán tröôøng hôïp cuûa oâng ta khi ñang kieám ñöôïc lôïi töùc laø 100 ngaøn moät naêm. Chuû nhaân cuûa oâng X. raát haøi loøng vôùi coâng vieäc neân leân löông cho oâng ñeán möùc 125 ngaøn. Theá nhöng, moät coâng ty khaùc laïi ñeà nghò traû cho oâng nhöõng 140 ngaøn ñoàng moät naêm vaø ngöôøi chuû hieän taïi khoâng theå traû ñeán möùc ñoù. Vaøo thôøi gian aáy oâng X. chöa laäp gia ñình, chöa mua nhaø vaø cuõng khoâng phaûi traû nôï xe neân oâng khoâng caàn tieàn laém. Tuy nhieân, oâng cuõng nhaän ra löông boång laø caùi maùy ño löôøng cuûa söï noåi baät trong laõnh vöïc ngheà nghieäp cuûa oâng vaø cho duø ñang kieám ñöôïc 125 ngaøn, oâng caûm thaáy soá löông ñoù khoâng ñuùng vôùi khaû naêng cuûa mình tí naøo! Sau cuøng, oâng X. cuõng boû caùi job aáy ñeå nhaän moät coâng vieäc laøm khaùc traû ñeán 200 ngaøn ñoàng moät naêm, vaø dó nhieân oâng phaûi soáng vôùi caâu caùch ngoân: “Baïn muoán laøm ra tieàn thì phaûi tieâu tieàn”. Vì khoâng theå ñoùn khaùch haøng ñi aên vôùi caùi xe caø taøng neân oâng X. phaûi mua moät caùi xe BMW. OÂng cuõng phaûi aên maëc nhöõng aùo quaàn ñaét tieàn cho phuø hôïp vôùi caùc khaùch haøng sang troïng cuûa oâng. Roài baïn beø oâng ôû trong nhöõng caên nhaø sang troïng khieán oâng khoâng muoán thua keùm vaø cuõng taäu cho mình moät caên nhaø khang trang. Vaø roài oâng ta phaûi möôùn moät ngöôøi phuï taù ñeå lo lieäu nhöõng chuyeän rieâng tö cuûa ñôøi soáng bôûi vì coâng vieäc môùi chieám heát taát caû thì giôø maø oâng coù ñöôïc. Baïn coù theå cheá nhaïo veà nhöõng choïn löïa aáy, nhöng oâng X. noùi raèng oâng khoâng phaûi laø ngöôøi duy nhaát soáng nhö vaäy trong soá nhöõng ngöôøi coù lôïi töùc cao. Nhöõng phí toån cuûa oâng gia taêng theo löông boång cuûa oâng, vaø nhöõng ham muoán cuûa oâng cuõng nôùi roäng tuøy theo soá tieàn oâng coù trong nhaø baêng. Coù ngöôøi seõ noùi raèng: “Vieäc ñoù khoâng ñôøi naøo xaûy ra cho toâi neáu coù tieàn vì toâi seõ tieát kieäm”, nhöng suy nghó naøy seõ khieán cho baïn coù veû hôi baát thöôøng khi khoâng tuaân theo qui luaät keå treân. Vaø caùi qui luaät naøy ñaõ ñöôïc tìm hieåu, nghieân cöùu vaø ñöôïc trình baøy nhö sau: Soá tieàn 40 ngaøn ñoàng ñaàu tieân thöïc söï taïo neân moät möùc ñoä haïnh phuùc thöïc söï. Nhöõng soá tieàn kieám nhieàu hôn sau ñoù chæ ñem laïi theâm moät ít sung söôùng maø thoâi. Haïnh phuùc tuøy thuoäc vaøo vieäc maø chuùng ta coù theå ñaït ñöôïc nhöõng nhu caàu caên baûn laø coù ñöôïc thöùc aên, choã ôû vaø aùo quaàn che thaân. Sau khi ñaït ñöôïc nhöõng nhu caàu caên baûn ñoù, ngöôøi ta thöôøng quay sang nhöõng caùi khoâng caàn thieát laém bôûi vì nhöõng soá tieàn kieám theâm ñöôïc khoâng gaây aûnh höôûng ñaùng keå ñeán haïnh phuùc maø baïn coù ñöôïc. Bôûi vì möùc ñoä haïnh phuùc cuûa baïn tuøy thuoäc vaøo nhaõn quan veà ñôøi soáng. OÂng X. cho bieát, vôùi kinh nghieäm cuûa moät ngöôøi coù lôïi töùc cao vaø soáng giöõa nhöõng nhaø tö baûn, oâng tìm thaáy keát luaän laø tieàn baïc maø baïn kieám ñöôïc seõ khoâng bao giôø thoûa maõn cho ñuû nhöõng nhu caàu vaät chaát, vì caøng coù tieàn caøng ham muoán theâm. OÂng X. nhaén nhuû nhöõng ai ñang tìm kieám haïnh phuùc neân thaáy raèng chính söï laïc quan veà cuoäc ñôøi ñöa ñeán haïnh phuùc. OÂng cuõng noùi raèng ai cuõng coù theå töï huaán luyeän mình veà vieäc suy nghó moät caùch laïc quan. Haõy nhìn thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi haïnh phuùc. Hoï laø nhöõng ngöôøi nhaän traùch nhieäm veà söï thaønh coâng cuûa mình vaø nhìn söï thaát baïi chæ laø moät loãi laàm taïm thôøi coù theå cöùu chöõa. Ñeå thay ñoåi caùch suy nghó, baïn neân baét ñaàu nhaän traùch nhieäm veà nhöõng caûm xuùc vaø ham muoán cuûa mình. Haõy thöû baét ñaàu suy nghó raèng neáu ñôøi soáng coù nhöõng ñieàu baát nhö yù xaûy ra thì ñoù chæ laø nhöõng thöû thaùch ñeå xem chuùng ta coù ñuû söùc ñeå vöôït qua hay khoâng, ñeå giuùp chuùng ta trôû neân maïnh meõ hôn maø thoâi. Coøn neáu baïn noùi: “Toâi khoâng tin vaøo ñieàu gì caùi oâng X naøy noùi caû bôûi vì toâi khoâng theå laøm ñöôïc nhöõng ñieàu ñoù.” Thì ñoù laø choïn löïa cuûa rieâng baïn vaø dó nhieân toâi toân troïng choïn löïa aáy. Seõ coù nhieàu ngöôøi soáng theo caùch noùi cuûa coå nhaân: “Coù tieàn mua tieân cuõng ñöôïc”. Coøn ngöôøi Myõ cuõng coù caâu töông töï: “Money talks - Tieàn baïc coù tieáng noùi”. ÔÛ xöù töï do, ai nghó sao cuõng ñöôïc, laøm gì cuõng ñöôïc. Noùi veà chuyeän tieàn baïc vaø haïnh phuùc thì naêm ngöôøi möôøi yù, phaûi khoâng baïn? Heïn baïn thö sau nheù. Yeán Tuyeát

Khuoân Maët

Phuï Nöõ

Noreen Miura giuùp treû em yeâu ñoïc saùch Tieáp trang B1

Baø Noreen Miura choïn ngheà daïy hoïc vì nhieàu lyù do. Gia ñình vaø baïn beø nghó raèng baø thích laøm vieäc vôùi con nít vaø vì baø thích ngaønh giaùo duïc. Beân caïnh ñoù, baø chòu aûnh höôûng toát ñeïp töø nhieàu coâ vaø thaày giaùo cuûa baø khi coøn laø hoïc sinh cuûa Hoïc Khu Garden Grove. Theá nhöng, coù leõ lyù do saâu xa nhaát khieán baø choïn ngheà naøy laø taám göông saùng cuûa moät ngöôøi thaày giaùo daïy lôùp moät. Ngöôøi naøy ñaõ gìn giöõ giuøm caên nhaø cuûa toå tieân baø khi gia ñình baø bò baét buoäc phaûi di taûn khoûi tieåu bang California trong thôøi gian Ñeä Nhò Theá Chieán vì phong traøo baøi Nhaät. Baø noùi raèng raát nhieàu ngöôøi Nhaät khaùc maát taát caû taøi saûn trong khi gia ñình baø thì may maén coù ñöôïc ngöôøi baïn toát giuùp ñôõ neân baø raát bieát ôn loøng töû teá cuûa oâng ta vaø tö caùch cuûa moät nhaø giaùo. Ñeå boå tuùc cho kieán thöùc veà giaùo duïc cuûa mình cuõng nhö chia seû nhöõng hieåu bieát maø baø coù ñöôïc, baø Miura luoân luoân tham döï nhieàu cuoäc hoäi thaûo. Baø laø thuyeát trình vieân trong nhöõng buoåi hoäi thaûo cuûa California Kindergarten Conference, Southern California Kindregarten Conference vaø Early Childhood Cuuriculum Conference. Ngoaøi ra, baø Miura cuõng tham döï trong moät chöông trình huaán luyeän cho nhöõng coâ, thaày giaùo daïy lôùp maãu giaùo. Qua ñoù, baø ñaõ saùng taïo nhöõng taøi lieäu cho baøi hoïc, phoái hôïp toaùn ñoá vôùi caùch taäp ñoïc ñeå giuùp caùc thaày coâ trong vieäc caûi tieán chöông trình caên baûn veà toaùn ñoá ôû tieåu bang California. Baø noùi: “Chuùng toâi muoán ñöa caùc hoïc sinh maãu giaùo vaøo theá giôùi cuûa nhöõng con soá vaø nhöõng khaùi nieäm cuûa noù baèng

nhöõng sinh hoaït vui töôi”. Baø Miura keå laïi raèng moät laàn kia coù moät coâ giaùo cho duø ñang bò caûm laïnh vaãn muoán ñeán tham döï buoåi hoäi thaûo do baø thuyeát trình bôûi vì coâ aáy cho raèng noù boå ích vaø thích thuù. Abby Hansen - moät baïn ñoàng nghieäp cuûa baø Noreen Miura, cuõng ñang daïy hoïc taïi tröôøng Susan B. Anthony Elementary, nhaän xeùt veà baø Miura nhö sau: “Baø aáy coù nhieàu yù töôûng ñoäc ñaùo veà phöông caùch laøm sao giuùp maáy ñöùa hoïc troø hoïc hoûi. Neáu maáy ñöùa treû khoâng hieåu ñöôïc khaùi nieäm naøy, baø aáy seõ nghó ra ñieàu khaùc. Baø Miura muoán hoïc troø hoïc ñöôïc caøng nhieàu caøng toát vaø baø coøn boû tieàn tuùi ra ñeå mua theâm saùch theâm cho tuïi nhoû nöõa.” Chính caù nhaân baø Noreen Miura cuõng laø ngöôøi ham meâ ñoïc saùch. Trung bình haøng naêm baø ñoïc chöøng 200 cuoán saùch, phaàn lôùn thuoäc loaïi tieåu thuyeát bí hieåm (mystery novels). Trong khi ñang ñi nghæ heø taïi Anh Quoác vaøo naêm ngoaùi, moät ngöôøi baïn giôùi thieäu cho baø moät boä saùch tieåu thuyeát ôû UÙc. Theá laø baø ñoïc moät leøo heát 700 trang saùch khoå nhoû trong voøng moät ngaøy. Tìm kieám ra phöông phaùp môùi ñeå giuùp treû con ñoïc saùch cuõng laø moät ñam meâ cuûa baø Miura. Naêm nay baø nhaän ñöôïc moät ngaân khoaûn taøi trôï cuûa Education Foundation (do Orange County Teacher Federal Credit Union vaø Sôû Giaùo Duïc Quaän Cam thaønh laäp) ñeå aùp duïng chöông trình Scholstic Reading Counts trong lôùp hoïc cuûa baø. Chöông trình naøy khuyeán khích treû con töï ñoïc saùch, roài traéc nghieäm khaû naêng hieåu bieát vaø lónh hoäi baèng moät baøi thi ôû treân computer. Maëc duø baø Miura chæ coù moät caùi computer trong lôùp cuûa baø maø thoâi nhöng hoïc sinh xeáp haøng daøi ñeå ñöôïc tham döï cuoäc traéc nghieäm. Coù raát nhieàu treû con tieán boä mau choùng cho duø chöông tình naøy chæ môùi baét ñaàu maø thoâi. Maëc duø phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng thöû thaùch trong vieäc daïy hai lôùp, baän roän thuyeát trình ôû caùc buoåi hoäi thaûo, thöû

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 nghieäm chöông trình hoïc môùi, nhöng baø Miura vaãn coøn thì giôø ñeå laøm ñaïi dieän cho tröôøng cuûa baø tham döï Garden Grove Education Association vaø laø hoäi vieân cuûa Alpha Delta Kappa vaø California Kindergarten Association. Moät ngöôøi ñoàng nghieäp khaùc cuûa baø Miura - teân laø Laurel Wilkerson, nhaän xeùt: “Baø aáy boû ra khoâng bieát bao nhieâu laø thôøi gian beân caïnh giôø daïy hoïc ôû tröôøng ñeå söûa soaïn taøi lieäu cho hoïc troø cuûa baø aáy, cuõng nhö cho caùc thaày, coâ giaùo khaùc. Baø Miura luoân muoán hoïc hoûi ñeå baø coù theå laøm ñöôïc nhöõng ñieàu toát hôn nöõa cho tuïi treû.” Baø Miura noùi raèng mô öôùc cuûa baø trong moät ngaøy raûnh roãi laø ñöôïc ngoài ñoïc saùch döôùi

boùng maùt cuûa moät caây palm ôû Hawaii. Tuy nhieân, ñoái vôùi moät nhaø giaùo duïc maø söï laøm vieäc vaø ñam meâ cuûa cuoäc ñôøi laø giuùp treû con hoïc hoûi thì baø Miura ñang soáng gaàn nhö trong coõi thieân ñaøng. Baø noùi: “Nieàm vui söôùng nhaát cuûa toâi laø bieát ñöôïc tuïi treû con coù theå hoïc hoûi ñöôïc bao nhieâu trong moät nieân hoïc vaø toâi ñaõ laøm ñöôïc nhöõng ñieàu gì khaùc hôn ñeå giuùp chuùng hoaøn taát nhöõng khaû naêng cuûa chuùng. Toâi thích nhìn thaáy aùnh maét vaø khuoân maët raïng rôõ cuûa tuïi treû khi chuùng baét ñaàu hieåu vaán ñeà maø toâi coá gaéng daïy doã chuùng.” VY UYEÂN (Vieát theo taøi lieäu cuûa OCTFCU)

Beáp hoàng Khoai taây nghieàn ñuùt loø Tieáp trang B1

NGOÏC YEÁN F. Boû microwave khoai taây trong 12 phuùt roài ñuùt loø trong 15 phuùt. Laïng maët treân cuûa cuû khoai. Muùc khoai ra vaø phaûi giöõ cho lôùp voû moûng cuûa cuû khoai coøn nguyeân veïn. Nghieàn khoai taây trong moät caùi cheùn. 2. Ñun moät caùi chaûo nhoû treân löûa vöøa; boû bô vaøo, roài cho cuû haønh vaøo xaøo khoaûng 5 phuùt cho ñeán khi meàm. Sau ñoù cho theâm broccoli, nöôùc xoát vaø khoai vaøo troän kyõ. 3. Pheát daàu leân beân ngoaøi voû cuû khoai. 4. Muùc khoai ñoå vaøo trong nhöõng caùi voû, nhôù chia cho ñeàu. Ñaët khoai leân moät mieáng giaáy nhoâm, vaø ñuùt loø khoaûng 15 phuùt cho ñeán khi noùng ñeàu. Raéc ngoø taây leân treân. Duøng muoái vaø tieâu ñeå neâm cho vöøa aên. NGOÏC YEÁN

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT

ªDQJWKDºWQJKLH½SNKR»QJELHºWGRÈQÊLÊD»X" 0XRºQÍÔQKDÑPÍÒLUHÔÊHÈS" 0XRºQÊD¹XWÏYDÑRªËDRºF"

7LH¾XEDQJ1HZ0H[LFRFRÒJÅODÈe  &RÛKD×QJ,QWHO+RQH\ZHOO,77,QGXVWULHV(FOLSVH$YLDWLRQ $LU)RUFH%DVH1RUWKURS/RV$ODPRV/DEgYDÚ1$,/6  &RÛNKX9LHÆW1DPFKÖÑQKDÚKDÚQJQKDÚWKÖÚ7LQ/DÚQK &RÄQJ*LDÛR&KXÚD9LHÆW1DP  &2»&+8<(¤19,(¤1³´$2£&7$¦17$¤0.,1+1*+,(¦0 3ULQFH5HDOW\

-XDQ7DER1(6XLWH$OEXTXHUTXH10

1KDQPLQKFKkX MLPP\ 5HDOWRU &HOO      2IILFH    (PDLOMFQKDQ#FVFRP

2QO\ 0/6 %XLOW.KXYÏÈFWRºW EHG6WXG\2IILFH EDWKVTIW 7LOHURRI+DUGZRRGIORRU


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Tu Chính AÙn veà con H.O:

Toång Thoáng Bush ñaõ kyù thaønh luaät TAÂM VIEÄT Muoän vaøo chieàu Thöù Tö moàng 08 Thaùng Möôøi Hai, anh Chris Lopez - phuï taù laäp phaùp cuûa Daân Bieåu Tom Davis (Coäng Hoøa, TB Virginia), ñaõ goïi vaø gôûi e mail cho baø Khuùc Minh Thô thoâng baùo: Toång Thoáng Bush vöøa kyù xong Luaät HR 4818, moät luaät khoång loà treân 1,000 trang quyeát ñònh veà söï phaân boá ngaân saùch cho toaøn theå chính phuû lieân bang, trong ñoù coù moät phaàn veà vieäc gia haïn chöông trình “con H.O” thöôøng ñöôïc bieát döôùi teân goïi laø “McCain children.” Sôû dó coù teân naøy laø vì sau khi chöông trình H.O ñoùn nhaän caùc cöïu tuø chính trò vaø gia ñình töø Vieät Nam sang ñöôïc thoâng qua vaø thöïc hieän cho nhöõng ai ñaõ phaûi ñi “hoïc taäp caûi taïo” töø 3 naêm trôû leân sau khi Coäng Saûn xaâm chieám mieàn Nam, vaán ñeà caùc “con H.O” ñoäc thaân treân 21 tuoåi ñaõ ñöôïc giaûi quyeát moät caùch khaù nhaân ñaïo vaø hôïp lyù. Neáu nhö hoï ñaõ phaûi ôû vaäy ñeå phuïng döôõng boá meï thì hoï ñöôïc quyeàn ñi theo sang ñònh cö ôû Hoa Kyø. Nhöng ñeán Muøa Xuaân naêm 1995, Sôû Di truù Vaø Nhaäp Tòch Hoa Kyø (Immigration and Naturalization Service) ñaõ tìm caùch giaûi thích luaät moät caùch khaét khe hôn vaø khoâng nhaän cho nhöõng “con H.O” treân 21 tuoåi maø coøn ñoäc thaân ñi theo boá

meï. Ñieàu naøy, theo nhö söï giaûi thích cuûa oâng Tom Davis ôû Dieãn Ñaøn Quoác Hoäi hoâm moàng 06 Thaùng Möôøi Hai khi vaän ñoäng cho Tu Chính AÙn, ñaõ trôû neân moät chuyeän baát coâng vì khoâng nhöõng hoï ñaõ phaûi ôû vaäy, chòu nhieàu naêm thieät thoøi trong thôøi gian ngöôøi boá H.O phaûi ñi “hoïc taäp caûi taïo,” ñeán khi ngöôøi boá ñöôïc traû töï do maáy ngöôøi con aáy laïi phaûi ôû laïi Vieät Nam, ñeå cho hai oâng baø giaø ñi ñònh cö ôû moät nöôùc xa laï khoâng nôi nöông töïa. Vì theá neân sau ñoù, Thöôïng Nghò Só John McCain (Coäng hoøa, TB Arizona) ñaõ ñöa ra moät Tu Chính AÙn, luùc ñaàu goïi laø “Tu Chính AÙn McCain,” nhaèm chöõa laïi ñieàu baát coâng kia, cho pheùp nhöõng ngöôøi con treân 21 nhöng coøn ñoäc thaân vaãn ñöôïc ñi theo boá meï ñi ñònh cö theo dieän H.O ôû Hoa Kyø. Tu Chính AÙn McCain ñöôïc thoâng qua vaø trôû thaønh luaät vaøo nieân khoùa 1997 roài sau ñoù ñöôïc Quoác Hoäi Hoa Kyø tieáp tuïc uûng hoä qua ba khoùa Quoác Hoäi, nghóa laø ñöôïc ñem ra aùp duïng ñeán heát Thaùng Chín naêm 2003. Vì vaãn coøn moät soá “con H.O” chöa laäp xong thuû tuïc hoà sô neân trong nieân khoùa 2002, vaên phoøng Daân Bieåu Tom Davis ñöa ra moät Tu Chính AÙn môùi nhaèm

gia haïn “Tu Chính AÙn McCain” vaø giaûi quyeát vaán ñeà cho troùt, do ñoù maø noù ñöôïc goïi laø “Tu Chính AÙn Davis” (HR 1792). Tu Chính AÙn naøy, tuy coù ñöôïc ñöa vaøo Quoác Hoäi Hoa Kyø song ñaõ khoâng ñöôïc thoâng qua vì thieáu ngöôøi uûng hoä. Keát quaû laø töø ñaàu Thaùng Möôøi naêm 2003, chöông trình caùc “con H.O” naøy bò ngöng ñoïng, khoâng tieán haønh ñöôïc do khoâng coù luaät cho pheùp xuùc tieán thuû tuïc. Maõi ñeán giöõa naêm nay, Nghò Hoäi vaø Hoäi Gia Ñình Tuø Nhaân Chính Trò (cuûa baø Khuùc Minh Thô) môùi phaùt ñoäng moät cuoäc vaän ñoäng qui moâ treân Quoác Hoäi ñeå cho Tu Chính AÙn ñöôïc thoâng qua. Töø Thaùng Naêm cho ñeán Thaùng Baûy, phaùi ñoaøn cuûa Nghò Hoäi vaø Hoäi Gia Ñình Tuø Nhaân Chính Trò Vieät Nam ñaõ ñeán goõ cöûa nhieàu vaên phoøng daân bieåu nghò só ñeå keâu goïi hoï uûng hoä cho Tu Chính AÙn. Trong soá nhöõng daân bieåu nghò só chuû choát naøy, ñaõ coù caùc daân bieåu thuoäc caû hai ñaûng nhö Tom Davis (gaëp hoâm 15 Thaùng Saùu), Patrick Kennedy (muøng 06 Thaùng Baûy), Chris Smith, Dana Rohrabacher (muøng 08 Thaùng Baûy), Jim Moran (13 Thaùng Baût), Ed Royce, Frank Wolf, Zoe Lofgren (ngaøy 16 Thaùng Baûy), Nicholas Lampson (29 Thaùng Baûy) vaø

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

nhaát laø vaên phoøng Thöôïng Nghò Só John McCain (muøng 06 Thaùng Baûy). Moät soá vaên phoøng khoâng tieän gaëp thì ngöôøi cuûa Nghò Hoäi vaø Hoäi Gia Ñình Tuø Nhaân Chính Trò Vieät Nam cuõng lieân laïc baèng ñieän thoaïi hay fax xin uûng hoä, chöa keå laø moät cuoäc vaän ñoäng baèng thö, fax cuûa caùc gia ñình H.O cuõng ñöôïc tung ra treân toaøn quoác, vôùi söï tieáp tay cuûa moät soá hoäi thieän nguyeän nhö Catholic Charities (oâng Nam Loäc ôû California) hay Refugee Council USA (thö ngaøy 13 Thaùng Baûy) qua söï vaän ñoäng cuûa oâng Shep Lowman. Sang thaùng sau, trong hai ngaøy 10 vaø ngaøy 11 Thaùng Baûy, nhaân ñi vaän ñoäng cho Döï Luaät Nhaân Quyeàn Cho Vieät Nam (HR 1587), “Caâu Laïc Boä 50” ôû vuøng thuû ñoâ cuõng tham gia vaän ñoäng vaø “noùi vaøo” cho Tu Chính AÙn. Nhôø coäng ñoàng Vieät Nam treân toaøn quoác Hoa Kyø ñöa ra moät tieáng noùi thoáng nhaát uûng hoä cho Tu Chính AÙn neân khi noù ñöôïc ñöa vaøo Omnibus Bill HR 4818, Tu Chính AÙn ñaõ ñöôïc thoâng qua moät caùch deã daøng chöù khoâng bò gaït ra nhö moät vaøi döï luaät khaùc. Ñeå ñaùnh daáu söï thaønh coâng naøy, Daân Bieåu Tom Davis ñang döï ñònh laøm vieäc vôùi Nghò Hoäi vaø Hoäi Gia Ñình Tuø Nhaân Chính Trò Vieät Nam ñeå sang ñaàu naêm taây, seõ trao laïi moät phoù baûn chính thöùc cuûa Tu Chính AÙn HR 1792 cho coäng ñoàng chuùng ta. Taâm Vieät

VOØNG QUANH THEÁ GIÔÙI

AÂu Chaâu baùo ñoäng tuoåi treû cöïc ñoan ñöôïc huaán luyeän ôû Iraq

BRUSSELS - Laõnh ñaïo cô quan choáng khuûng boá AÂu Chaâu hoâm Thöù Ba ngaøy 14 Thaùng Möôøi Hai ñaõ leân tieáng baùo ñoäng nhöõng thaønh phaàn tuoåi treû cöïc ñoan ñang gaây nhöùc ñaàu cho giôùi höõu traùch AÂu Chaâu vaø AÛ Raäp ñaõ ñöôïc huaán luyeän taïi Iraq roài phaân taùn ñi quaáy roái theá giôùi. Vò naøy coøn cho bieát, nhöõng traïi ñaøo taïo khuûng boá seõ coøn phaùt trieån theâm nöõa ôû nhöõng quoác gia baát oån ñònh hoaëc nhöõng quoác gia ngheøo khoù khaùc. Ñieàu phoái vieân maïng löôùi choáng khuûng boá cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu - oâng Gijs de Vries, tieát loä trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho Thoâng Taán AP, raèng “Thöïc söï, coù moät soá ngöôøi treû töø beân ngoaøi AÂu Chaâu, xuaát phaùt töø caùc nöôùc AÛ Raäp vaø ñöôïc huaán luyeän quaân söï taïi Iraq.” Tuy nhieân, oâng De Vries töø choái khoâng chòu noùi theâm veà chi tieát, chaúng haïn nhö con soá thaønh phaàn naøy laø bao nhieâu ngöôøi, quoác gia goác cuûa hoï laø gì... OÂng noùi khoâng theå tieát loä vì caùc thoâng tin naøy coøn ñöôïc baûo maät. Tuy nhieân, oâng caûnh baùo caàn phaûi töùc thôøi coù bieän phaùp ngaên chaën caùc tình traïng baát oån taïo maàm moáng cho khuûng boá. OÂng noùi, “Khoâng phaûi chæ laø Iraq maø thoâi. Baát oån ôû baát cöù nôi naøo treân theá giôùi, chaúng haïn nhö ôû Phi Chaâu, luoân luoân gaây khoù khaên cho luaät phaùp, cho daân chuû, vaø vì theá seõ deã trôû thaønh nôi aån troán vaø huaán luyeän cuûa khuûng boá.” OÂng keâu goïi caáp thôøi thieát laäp traät töï taïi Iraq vaø taùi phuïc hoài tieán trình hoøa bình Trung Ñoâng ñeå coù theå voâ hieäu hoùa hoaëc chaën ñöùng ñaø tuyeån moä khuûng boá. Theo oâng, tình traïng beá taéc hieän nay taïi Trung Ñoâng ñang ñöôïc caùc toå chöùc cöïc ñoan AÛ Raäp khai thaùc vaø tuyeân truyeàn nhaèm loâi cuoán thanh nieân Hoài Giaùo ñi vaøo khuûng boá.” OÂng cuõng caûnh giaùc AÂu Chaâu ñöøng voäi yeân loøng khi thaáy

Tieáp trang B8

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH THEÁ GIÔÙI

AÂu Chaâu baùo ñoäng tuoåi treû cöïc ñoan ñöôïc huaán luyeän ôû Iraq Tieáp trang B6

tình hình coù veû taïm laéng ñoïng keå töø sau vuï khuûng boá Thaùng Ba taïi Taây Ban Nha vaø söï thaønh coâng trong chieán dòch taûo thanh khuûng boá taïi moät soá caùc quoác gia AÂu Chaâu khaùc. OÂng noùi, “Nhìn chung, coù theå noùi raèng nguy cô khuûng boá taïi AÂu Chaâu vaãn coøn cao. Chuùng ta phaûi coi ñaây laø moät söï vieäc nghieâm troïng.” Chính quyeàn caùc nöôùc Taây Ban Nha vaø Anh Quoác cho bieát trong maáy thaùng vöøa qua hoï ñaõ voâ hieäu hoùa ñöôïc moät soá aâm möu khuûng boá lôùn. Hoài Thaùng Möôøi, coù tôùi 30 ngöôøi ñaõ bò baét vì aâm möu laùi xe bom vaøo Toøa AÙn Quoác Gia Madrid. Coøn caûnh saùt Anh Quoác tuaàn qua cho bieát hoï ñaõ ngaên ñöôïc moät vuï khuûng boá ôû London, maø neáu xaûy ra thì taàm möùc khoâng thua gì vuï Madrid. (D.P.)

Vieät Nam, Ñaøi Loan hôïp taùc nghieân cöùu haûi döông hoïc ÑAØI BAÉC, Ñaøi Loan.- Töôøng thuaät cuûa tôø Taipei Times soá ñeà ngaøy Thöù Ba 14 Thaùng Möôøi Hai, cho bieát coâng cuoäc hôïp taùc giöõa Ñaøi Loan vaø Vieät Nam trong laõnh vöïc nghieân cöùu khoa hoïc haûi döông ñaõ ñöôïc taêng cöôøng taïi Haø Noäi hoài tuaàn tröôùc khi ñoâi beân ñoàng yù tieán haønh nhöõng cuoäc nghieân cöùu ôû vuøng bieån doïc theo duyeân haûi vaø trong vuøng bieån Nam Haûi (töùc Bieån Ñoâng). Tôø Taipei Times trích lôøi Giaùo Sö Lyù Trung Phieân cuûa Ñaïi Hoïc Trung Sôn cho bieát: Trong nay mai, caùc nhaø khoa hoïc cuûa 4 tröôøng ñaïi hoïc lôùn nhaát Ñaøi Loan seõ laøm vieäc chung vôùi caùc nhaø nghieân cöùu cuûa Vieät Nam trong nhieàu laõnh vöïc lieân quan tôùi haûi döông hoïc. Thoûa thuaän hôïp taùc naøy ñaõ ñaït ñöôïc taïi moät cuoäc hoäi thaûo veà ñòa lyù hoïc haûi döông toå chöùc taïi Haø Noäi hoài tuaàn tröôùc. Giaùo sö Lyù Trung Phieân cho bieát theâm raèng: Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Haø Noäi ñaõ ñoàng yù thöïc hieän nhöõng döï aùn hôïp taùc vôùi 4 tröôøng ñaïi hoïc ôû Ñaøi Loan, bao goàm Ñaïi Hoïc Trung Sôn, Ñaïi Hoïc Ñaøi Loan, Ñaïi Hoïc Trung Öông vaø Ñaïi Hoïc Sö Phaïm. Thoâng qua nhöõng döï aùn hôïp taùc naøy, caùc tröôøng ñaïi hoïc ôû

71 sinh vieân Vieät Nam ñöôïc nhaän hoïc boång du hoïc taïi Hoa Kyø

HA NOÄI, Vieät Nam.Thoâng tín vieân Ben Stocking cuûa nhaät baùo San Jose Mercury News cho bieát hoâm thöù Ba 14-12 laø caùc vieân chöùc Vieät Nam vaø Hoa Kyø loan baùo vieäc daønh hoïc boång cho 71 sinh vieân Vieät Nam ñi du hoïc taïi Hoa Kyø trong nieân hoïc tôùi. Caùc sinh vieân naøy, taát caû ñeàu ñang theo hoïc ñeå laáy baèng tieán só, ñaõ ñöôïc nhaän vaøo hoïc taïi moät soá vieän ñaïi hoïc haøng ñaàu cuûa Hoa Kyø, trong ñoù coù caùc Vieän Ñaïi Hoïc Stanford, Brown, Princeton, Carnegie-Mellon vaø MIT. Phí toån veà vieäc theo hoïc cuûa 71 sinh vieân ñoù ñöôïc trích ra töø ngaân khoaûn 5 trieäu ñoâla do Hoa Kyø ñoùng goùp haøng naêm cho Quyõ Giaùo Duïc Vieät Nam. Daân Bieåu George Miller, ngöôøi ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy Quoác Hoäi Hoa Kyø thoâng qua chöông trình naøy, moâ taû 71 sinh vieân ñöôïc höôûng hoïc boång laø 71 ñaïi söù giuùp cuûng coá moái quan heä giöõa Vieät Nam vaø Hoa Kyø. Daân Bieåu Miller ñang coù maët taïi Vieät Nam ñeå gaëp gôõ caùc sinh vieân naøy vaø ñeå tham khaûo yù kieán vôùi caùc vieân chöùc Vieät Nam veà vieäc thaønh laäp nhöõng trung taâm ñeå naâng cao trình ñoä giaûng daïy vaø nghieân cöùu. Ñaây laø naêm thöù nhì Quyõ Giaùo Duïc Vieät Nam daønh hoïc boång cho sinh vieân Vieät Nam theo hoïc taïi Hoa Kyø. Naêm ngoaùi, 19 sinh vieân Vieät Nam ñöôïc höôûng hoïc boång cuûa Quyõ naøy. Trong cuoäc hoïp baùo hoâm Thöù Ba ñeå giôùi thieäu nhöõng sinh vieân ñöôïc hoïc boång trong nieân hoïc tôùi, nguyeân Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Vieät Nam - OÂng Raymond Burghardt cho hay moãi naêm Hoa Kyø cung caáp gaàn 10 trieäu ñoâla ñeå taøi trôï nhöõng chöông trình trao ñoåi giöõa Hoa Kyø vaø Vieät Nam, trong ñoù phaân nöûa daønh cho Quyõ Giaùo Duïc Vieät Nam vaø phaân nöûa daønh cho caùc hoïc boång Fulbright, vaø theo oâng, ñaây laø soá tieàn lôùn nhaát maø Chính Phuû Hoa Kyø daønh cho caùc chöông trình trao ñoåi giaùo duïc treân theá giôùi.

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Ñaøi Loan seõ caáp hoïc boång tieán só vaø haäu tieán só cho caùc nhaø nghieân cöùu Vieät Nam. Caùc ñaïi hoïc naøy cuõng cho bieát hoï hoan ngheânh caùc nhaø nghieân cöùu Vieät Nam ñeán Ñaøi Loan ñeå söû duïng caùc trang thieát bò vaø taøu nghieân cöùu cuûa hoï. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi laø tuy coù caùc moái lieân heä khaù toát ñeïp veà maët kinh teá thöông maïi nhöng Ñaøi Loan vaø Vieät Nam hieän nay khoâng coù quan heä ngoaïi giao chính thöùc vaø ñoâi beân vaãn coøn tranh chaáp khaù gay gaét veà vaán ñeà chuû quyeàn ñoái vôùi hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa trong vuøng Bieån Ñoâng.

nhanh, ôû möùc raát thaáp. Trong khi caùc soâng ôû Mieàn Baéc Trung Vieät xuaát hieän moät soá ñôït möa luït nhoû neân löu löôïng thaáp hôn trung bình nhieàu naêm 15% ñeán 25%. Gay gaét nhaát laø khu vöïc Mieàn Nam Trung Vieät vaø Cao Nguyeân Trung Vieät khi löu löôïng caùc doøng soâng nhoû hôn trung bình nhieàu naêm töø 20% ñeán 60%. Vôùi tình traïng naøy thì haàu heát caùc hoà chöùa nöôùc chæ ñaït 60% ñeán 70% dung tích thieát keá, khoâng ñuû cho nhu caàu vaøo muøa khoâ. Nhö vaäy naêm nay seõ laø naêm thöù 3 lieân tieáp cuûa chu kyø khoâ haïn, vôùi möùc ñoä haïn haùn gay gaét vaø keùo daøi hôn naêm ngoaùi. Do hieän töôïng El Nino keùo daøi töø Thaùng Gieâng ñeán Thaùng Tö 2005 neân haïn haùn ôû Vieät Nam seõ ñaëc bieät khoác lieät vaøo caùc thaùng 1, 2, 3 naêm 2005, vaø chæ coù theå keát thuùc vaøo cuoái Thaùng Tö ñaàu Thaùng Naêm 2005.

TOKYO (Reuters) - Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng Nhaät coøn ñoäc thaân hay ñang caûm thaáy coâ ñôn coù theå tìm an uûi trong muøa Giaùng Sinh naøy treân ñuøi cuûa moät ngöôøi ñaøn baø - laøm baèng chaát xoáp. Moät moùn haøng phoå thoâng daønh cho nhöõng ngöôøi mua saém ngaøy leã laø “goái ñuøi,” troâng gioáng nhö caëp ñuøi cuûa moät phuï nöõ trong moät chieác vaùy ngaén. Chieác goái giaù 9,429 yen (khoaûng 90 Myõ kim), vôùi hai maøu vaùy ñoû vaø ñen, ñaõ ñöôïc tung ra baùn vaøo cuoái thaùng Möôøi Moät vaø haõng saûn xuaát Trane Co Ltd cho bieát nhöõng chuyeán haøng gôûi ñi ñaõ ñaït tôùi con soá 3,000 chæ trong voøng moät vaøi tuaàn. “Chuùng toâi ñaõ taïo ra moùn haøng naøy coát ñeå giuùp nhöõng ngöôøi meät moûi tìm kieám söï thö giaõn,” theo lôøi Makoto Igarashi, giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa haõng Trane. Caùc chi tieát ñöôïc löu yù caån thaän chaúng haïn söï meàm maïi cuûa caëp ñuøi, nhöõng veát nhaên cuûa chieác vaùy treân ñuøi ñeå chieác goái nhìn vaø caûm thaáy caøng nhö thaät caøng toát. “Chuùng toâi ñaõ töôûng khaùch haøng chính cuûa chuùng toâi seõ laø nhöõng ngöôøi ñaøn oâng trong löùa tuoåi 20, nhöng ngay caû nhöõng ngöôøi ñaøn oâng tuoåi 60 cuõng ñang mua,” Igarashi noùi. Taïi caùc cöûa haøng, nhöõng chieác goái ñuøi thu huùt ñöôïc nhöõng ñaùm ñoâng toø moø aán ngoùn tay vaøo caëp ñuøi baèng chaát xoáp. “Toâi nghó thöù naøy chæ toát cho nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ñoäc thaân, nhöng noù coù theå gaây raéc roái cho tay naøo coù vôï,” theo lôøi Shingo Shibata, moät nhaân vieân coâng ty 27 tuoåi trong luùc löôùt qua moät cöûa tieäm ñoà chôi coù baùn goái. (n.n.)

Hoa Haäu Nam Phi 2005 vaø Hoa Haäu Trung Myõ 2004

“Goái ñuøi,” moùn quaø Giaùng Sinh cho ñaøn oâng coâ ñôn

Vieät Nam seõ bò haïn haùn naëng trong muøa khoâ 2004-2005 HAØ NOÄI, Vieät Nam.- Hoâm Thöù Tö 15 Thaùng Möôøi Hai, Trung Taâm Khí Töôïng Thuûy Vaên Trung Öông ôû Haø Noäi, cho bieát trong muøa khoâ 2004-2005 taïi Vieät Nam seõ xaûy ra tình traïng thieáu nöôùc, khoâ haïn nghieâm troïng, löu löôïng nöôùc treân caùc heä thoáng soâng lôùn cuûa Vieät Nam ñeàu suy kieät, thaáp hôn trung bình nhieàu naêm 30% ñeán 50%. Treân caùc soâng ôû Baéc Vieät, muøa möa luït keát thuùc sôùm hôn bình thöôøng khoaûng 1 thaùng, möïc nöôùc caùc soâng hieän xuoáng

PRETORIA, Nam Phi.- Vöông mieän Hoa Haäu Nam Phi naêm 2005 ñaõ thuoäc veà Claudia Hankel, coâ gaùi 21 tuoåi ñeán töø Pretoria, voán laø ngöôøi maãu nghieäp dö töøng leân aûnh bìa vaøi taïp chí thôøi trang vaø hieän laø sinh vieân luaät xuaát saéc cuûa Ñaïi Hoïc Pretoria. Taân hoa haäu laø moät ngöôøi raát yeâu ñoäng vaät vaø thích tieâu khieån thôøi gian trong röøng. Coâ chôi tennnis, boùng roå vaø bôi loäi ñeå giöõ gìn voùc daùng. Coâ gaùi toùc vaøng cao 1.82 meùt naøy taâm söï tröôùc ñaây coâ luoân caûm thaáy loùng ngoùng vaø xaáu hoå veà chieàu cao cuûa mình. Claudia hy voïng seõ ñöôïc thöû söùc trong caû hai cuoäc thi Hoa Haäu Hoaøn Vuõ vaø Hoa Haäu Theá Giôùi 2005. Cuøng luùc vôùi cuoäc thi Hoa Haäu Nam Phi, trong ñeâm Thöù Baûy ngaøy 11 Thaùng Möôøi Hai, cuoäc thi Hoa Haäu Trung Myõ 2004 (Miss Mesoamerica International) cuõng ñaõ keát thuùc taïi thaønh phoá Houston (Texas) vôùi ngoâi vò hoa haäu thuoäc veà Saidia Palma - ngöôøi ñeïp El Salvador. Ngoâi vò aù haäu thöù nhaát thuoäc veà Lucia Alva Espinoza ngöôøi ñeïp Peru, cuõng töøng ñaêng quang ngoâi aù haäu taïi cuoäc thi Nöõ Hoaøng Nam Myõ. Ngöôøi ñeïp Ecuador - Priscilla del Saltom, ñoaït aù haäu 2. Trong 6 ngöôøi ñeïp vaøo chung keát Hoa Haäu Trung Myõ coøn coù ngöôøi ñeïp Panama, Costa Rica vaø Venezuela. (Theo globalbeauties.com)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

.3”

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

ÑIEÅM M PHIM PHIM ÑIEÅ

Ocean’s Twelve Danny Ocean: Rusty Ryan: Isabel Lahiri: Tess Ocean:

NGUYEÃNGOCHAÁN, CNN

Tess vaø Danny Ocean ñang an höôûng cuoäc soáng xa hoa thì coù bieán coá quan troïng.

Ocean Twelve laø cuoán phim noùi veà ngheà choâm chóa cao caáp, vôùi caùc taøi töû giai nhaân thöôïng thaëng. Cuoán phim thu huùt ñöôïc thaønh phaàn khaùn giaû aùi moä vì caùc taøi töû aên khaùch nhaát vaø taát

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

nhieân hoát ñöôïc khaù boän, tuaàn ñaàu ra maét ñaõ thu ñöôïc gaàn 40 trieäu. Tess Ocean (Julia Roberts) ñang coù cuoäc soáng khaù sung tuùc, cuøng vôùi Danny (George Clooney) nhaøn nhaõ ôû tieåu

Nhoùm Ocean bò nhieàu theá löïc ngaên trôû, xe coä bò phaù noå töù tung.

George Clooney Bratt Pitt Catherine Zeta-Jones Julia Roberts

bang Connecticut. Chaøng thong dong chôi golf trong khi naøng lo trang trí nhaø cöûa tuøy thích. Tess ñang ñieän thoaïi vôùi choàng veà maøu saéc ngoaøi saân, naøng thaáy coù boùng ngöôøi böôùc vaøo cöûa chính, vaø Tess chôït aáp uùng “Oh-Oh”. Danny haáp taáp hoûi: “Ai ñoù?” Tess chöa kòp traû lôøi thì ngöôøi khaùch ñaõ môû cöûa vaøo nhaø thaät töï nhieân. Ngöôøi khaùch aáy laø Terry Benedict (Andy Garcia). Sau löng oâng laø hai teân hoä phaùp to coátxìtoâ, ñöùng khoanh tay laàm lì nhö saün saøng ra tay boùp cheát baát cöù ngöôøi naøo ñuïng vaøo Terry Benedict. Danny voäi boû heát moïi chuyeän, phoùng xe veà nhaø. Ñeán nôi vöøa thaáy boùng 3 ngöôøi rôøi nhaø. Tess cho bieát Terry Benedict ñeán ñoøi laïi soá tieàn phe “Ocean 11” ñaõ ñaùnh cöôùp töø soøng baøi cuûa haén ôû Las Vegas. Soá tieàn cöôùp naøy laø $160 trieäu caùch ñoù maáy naêm. Nay Terry ñeán töøng thaønh vieân cuûa nhoùm Ocean ñoøi laïi soá tieàn ñaõ bò cöôùp. Terry Benedict, tay anh chò Las Vegas ñaõ ñöôïc haõng baûo hieåm boài thöôøng ñaày ñuû soá tieàn ñaõ bò cöôùp maát, haén vaãn ñeán ñoøi nhoùm Ocean traû laïi soá tieàn cuûa haén, nhöng baây giôø, khoâng phaûi laø $160 trieäu ñoâla maø coäng vôùi tieàn lôøi maáy naêm vöøa qua, nay Terry ñoøi $193 trieäu. Rusty Ryan (Brad Pitt) ñang laøm manager hotel ôû Los Angeles, bò Terry ñeán baát thaàn, ñoøi

Linus: Matt Damon Terry Benedict: Andy Garcia Francois: Vincent Cassel Ñaïo dieãn Steven Soderbergh

$19 trieäu phaàn cuûa anh. Rusty noùi: “Haõng baûo hieåm ñaõ traû laïi anh troïn veïn soá tieàn roài, sao coøn ñoøi tuïi toâi”? Terry laïnh luøng: “Baûo hieåm laø vieäc cuûa noù, tuïi bay laáy tieàn cuûa tao thì phaûi traû laïi cho Cesar, neáu khoâng thì Kapuùt caét gaân”. Danny Ocean caáp toác trieäu taäp 11 thaønh vieân ñaõ tham döï cuoäc ñaùnh cöôùp 3 naêm tröôùc. 160 trieäu ñaõ chia ñeàu cho moãi thaønh vieân. Hoï ñoàng yù toân theo moät soá luaät leä chung laø soáng ñôn giaûn, kín ñaùo, khoâng ñeå loä chaân töôùng toå chöùc. Theá nhöng, moät trong soá thaønh vieân ñaûng “choâm” ñaõ vi phaïm leä chung. Danny hoûi töøng ngöôøi ñaõ xaøi heát bao nhieâu, phaàn coøn laïi gom voâ, kieám theâm tieàn traû laïi cho Terry, neáu khoâng seõ

cuûa hoï ôû haûi ngoaïi vaø hoï choïn Amsterdam nôi coù moät baùu vaät, tröng baøy taïi vieän baûo taøng vaø ñöôïc baûo veä nghieâm ngaët. Ñoù laø moät haït kim cöông khoång loà vôi hình daïng cuûa traùi tröùng ngoãng trò giaù vaøi traêm trieäu ñoâla. Danny vaø nhoùm Ocean phaûi ñöông ñaàu vôùi löïc löôïng an

Danny taäp hoïp laïi taát caû 11 tay anh chò ñaõ tham döï chuyeán aên haøng, tính chuyeän traû tieàn laïi cho Benedict.

khoâng oån vôùi haén. Nhoùm Ocean taäp hoïp, taùi xuaát giang hoà. Ñeå traùnh oàn aøo, ñòa baøn hoaït ñoäng môùi

ninh noäi boä, ñöôïc yeåm trôï cuûa löïc löôïng caûnh saùt quoác teá, caàm ñaàu bôûi nöõ thanh tra Isabela Lahiri (Catherine Zeta-Jones). Danny nghieân cöùu ñòa hình, ñòa vaät, bieát roõ ngoõ ngaùch vaøo nôi tröng baøy haït ngoïc. Ñaây laø cuoäc tröng baøy raát nghieâm ngaët nhöng laïi coù nhieàu tay choâm chóa danh tieáng muoán chieám cöù. Francois (Vincent Cassel) noåi tieáng laø tay troäm löøng danh mang bieät hieäu “Choàn Ñeøn”, Night Fox. Haén coù gia taøi to lôùn vaø vieäc troäm cöôùp ñoái vôùi haén chæ laø troø vui. Night Fox khoâng chæ muoán chieám baùu vaät maø haén töï tin, ngoaøi haén ra khoâng ai coù khaû naêng laøm ñöôïc chuyeän choâm chóa quoác Terry Benedict tôùi ñoøi laïi soá tieàn toå chöùc cuûa Danny Ocean teá naøy, haén coøn thaùch thöùc, Tieáp trang B11 ñaõ cöôùp töø soøng baøi ôû Las Vegas cuûa haén maáy naêm tröôùc.

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Ocean’s Twelve Tieáp trang B10

anh seõ thoaùt ra, môû ñöôøng cho caùc baïn chui vaøo toøa nhaø naøy xuoáng döôùi haàm hieän baûo taøng. Nhoùm khaùc, töø toøa cao oác toøa nhaø ñoái dieän, duøng cung teân baén xuyeân qua keõ hôû cöûa soå, chuyeàn daây cable, ñöa moät “keypad” vaøo vò theá cöûa an toaøn, ñoïc maõ soá “Password”, ñeå nhoùm khaùc loït vaøo phoøng tröng baøy. Chuyeân vieân ñieän toaùn söû duïng kyõ thuaät cao, nghieân cöùu haït Nhoùm Ocean nghieân cöùu con moài raát caån thaän vôùi nhieàu ngoïc, taïo ra hình cloning ñaët phöông tieän kyõ thuaät cao. vaøo vò theá ñeå qua maët nhaân vieân an ninh. toác bay qua Amsterdam. Hoï Moïi toan tính ñaõ saép ñaët baøy möu giaû daïng cho Tess thaät chu ñaùo. Khi thi haønh, Ocean laø nöõ taøi töø Julia RobLinus (Matt Damon), laø ert, noåi danh khaép nôi. Vai chaøng thanh nieân coù veû thö Tess do Julia Roberts ñoùng sinh, nhaùt khæ chaäm treã vaøi cho neân khi coâ ñeán giaây khieán cho coâ thanh tra Amsterdam moïi ngöôøi ñeàu Isabel khaùm phaù ra aâm möu nhaän ra Julia Roberts vôùi ñaùnh cöôùp. thoâng haønh qua Ñan Maïch Trong khi aáy Francois ñoùng phim. Khi Tess ñeán phi cuõng chuaån bò cuoäc aên haøng tröôøng, ngöôøi ra ñoùn, ngoaøi vôùi phöông tieän vaø kyõ thuaät thaønh vieân cuûa nhoùm Ocean sieâu ñaúng cuûa haén. Isabel coøn coù caû taøi töû Bruce Willis, phaêng daàn manh moái baét cuõng laø taøi töû chuaån bò ñoùng ñöôïc gaàn heát caùc thaønh vieân cuoán phim, môùi vôùi Julia. cuûa nhoùm Ocean, trong ñoù coù Bruce Willis raát vui möøng Danny Ocean. Linus baùo tin vì nghe tin Julia ñang coù baàu, cho Tess Ocean bieát choàng baø coâ ñaõ tuyeân boá khoâng chòu ñaõ bò cum vaø chæ coù baø môùi coù Rusty vaø nöõ thanh tra Isabel thaønh ñoâi nhaân tình noùng theå cöùu ñöôïc Danny. Tess caáp boûng vaø laø Ocean member 12.

baát cöù ai laáy ñöôïc baùu vaät tröôùc haén, haén seõ thöôûng theâm soá tieàn trò giaù töông ñöông vieân ngoïc. Nhoùm Ocean coù caùc chuyeân vieân veà ñuû maët ñieän toaùn, vuõ khí, ñoät kích. Yen (Shaobo Qin) laø ngöôøi goác Hoa, (raát voâ duyeân vì chæ noùi tieáng Taøu maø khoâng ai hieåu) xuaát thaân töø moät gaùnh xieäc. Anh nhoû thoù, coù theå co quaép ngöôøi, xeáp goïn vaøo trong moät caùi tuùi xaùch, ñöôïc keùo tôùi khu vöïc haønh lyù, boû laïi nhaø ga xe löûa. Ban ñeâm töø trong kho

DAT

Maáy thaønh vieân noøng coát bò sa löôùi caûnh saùt ñòa phöông.

nhöõng chuyeän cöôøi vui laï. Linus phaûi xoay trôû ñeå naøng khoûi bò loä maø tieáp tuïc vieäc vöøa cöùu Danny vöøa laáy haït ngoïc quí. Hoï saép ñaët cho Tess ñi thaêm vieän baûo taøng vaø chieâm ngöôõng haït ngoïc. Caû nhoùm hoä toáng Tess nhö chuyeân vieân haõng phim ñöôïc öu tieân vaøo xem ngoïc. Chæ caàn nhaáp nhaùy, nhoùm naøy ñaõ traùo haït ngoïc. Theá nhöng, Isabel ñoïc ñöôïc aâm möu cuûa nhoùm Ocean ñaõ loät maët naï Tess, baèng caùch, cho Bruce Willis laøm kyø ñaø caûn muõi vaø chính Bruce goïi ñieän thoaïi cho Julia

traùn vôùi Bruce Willis gioáng thaät maø laïi laø giaû, chæ laø caùi baãy cuûa Isabel. Vaø roài chính Isabel cuõng laø thöù hai mang khieán cho cuoán phim coù nhieàu thuù vò. Thaønh vieân cuûa Ocean bò toùm gaàn heát. Phim Ocean Twelve coù nhieàu guùc maéc, troøng treùo. * Muoán bieát keát Danny vaø Tess Ocean coù thoaùt vaøo phuùt cuoái? * Muoán bieát moùn nôï vôùi Terry Benedict Danny coù traû ñöôïc khoâng? * Muoán bieát ai laø nhaân vaät thöù 12 cuûa Ocean Twelve?

Danny vaø Francois chaïm traùm sau khi ñaõ hoaøn thaønh cuoäc thaùch ñoá.

Ba tay ñaàu soû tìm ñòa baøn hoaït ñoäng môùi taïi Amsterdam.

ñoùng phim saép quay, theá maø nay Julia laïi xuaát hieän ôû Ñan Maïch. Söï xuaát hieän baát thaàn cuûa Bruce khieán cho nhoùm Ocean raát boái roái gaây neân

Roberts thaät ôû Hollywood. Chuyeän nhaäp nhaèng bò ñoå beå, Tess bò baét nhoát. Thì ra aâm möu cuûa Tess laøm Julia Roberts giaû maø laø thaät laïi chaïm

Xin môøi baïn ñi xem cuoán phim töø ñaàu ñeán cuoái ñeå thaáy nhöõng maùnh mung lôïi haïi cuûa nhoùm chuyeân vieân choâm chæa Ocean Twelve.


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Tin theâm veà vuï aùn maïng taïi Santa Ana

Register: Caõi coï coù theå laø nguyeân nhaân daãn ñeán vuï gieát ngöôøi trong gia ñình moät ngöôøi Vieät Nam

Peter Noâng Le

SANTA ANA.- Nghi can Peter Noâng Leâ bò caùo buoäc gieát cheát chò daâu vaø chaùu gaùi coù theå laø do quaù boái roái veà vieäc saên soùc cha meï mình. Caûnh saùt Santa Ana cho bieát nhö vaäy vaøo hoâm Thöù Tö. Peter Noâng Leâ 60 tuoåi ñaõ ñaàu haøng caûnh saùt vaøo hoâm Thöù Ba ngay taïi tröôùc cöûa nhaø treân ñöôøng West Anahurst Place. Caûnh saùt cho raèng coù theå caõi coï laø nguyeân nhaân daãn ñeán vuï noå suùng trong gia ñình naøy. Tieáp trang B13

Maùy truyeàn hình rôùt khieán moät beù sô sinh goác Vieät thieät maïng SANTA ANA.- Moät beù trai 16 thaùng tuoåi ñaõ bò thieät maïng hoâm Thöù Tö khi chieác maùy truyeàn hình 32 inches, naëng 200 pounds, ñaõ ñoå xuoáng ñeø leân ngöôøi em. Naïn nhaân, Jason Taï, bò keït döôùi chieác maùy truyeàn hình khi beù trai naøy cuøng 3 ñöùa treû khaùc laéc maïnh chieác baøn nhoû keâ chieác maùy naøy trong phoøng baø noäi. Cha cuûa Jason Taï, laø Khanh Taï, cho bieát nhö vaäy. Nhöng nhaân vieân ñieàu tra laïi ñöa ra moät caâu chuyeän khaùc. Jason Taï coá gaéng vôùi ñeå laáy cuoán video-

tape ñeå treân maùy neân chieác maùy truyeàn hình lôùn naøy ñoå xuoáng. Ba ñöùa treû khaùc trong nhaø keå caû coâ con gaùi 3 tuoåi cuûa oâng Khanh Taï khoâng heà haán gì. OÂng Khanh Taï cho bieát trong luùc xaûy ra tai naïn, vôï oâng cuõng coù maët ôû nhaø. Khi baø meï thaáy con naèm baát ñoäng döôùi maùy truyeàn hình ñaõ voäi keâu caûnh saùt. Toaùn caáp cöùu ñeán nôi ñöa caäu beù vaøo Beänh Vieän UCI, nôi caäu qua ñôøi vì naõo boä bò hö haïi vaø tim ngöøng ñaäp.

LITTLE SAIGON.- Chuùng toâi vöøa nhaän ñöôïc baûn thoâng caùo baùo chí do Toå Hôïp Döôïc Phoøng Myõ Goác AÙ phoå bieán lieân quan ñeán vuï moät nhoùm döôïc phoøng vaø hai beänh nhaân ñeä ñôn kieân Toå Chöùc CalOptima. Baûn thoâng caùo kyù teân Tieán Só Döôïc Khoa Traàn Thu Haèng, Döôïc Só Nguyeãn Ñöùc Naêng vaø oâng Ñoã Troïng Ñöùc. Chuùng toâi xin ñaêng taûi nguyeân vaên cuõng nhö seõ saün saøng ñaêng taûi nhöõng yù kieán ngöôïc laïi neáu ñöôïc yeâu caàu. “Vaøo ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, hai beänh nhaân Vieät Nam vaø moät nhoùm döôïc phoøng Vieät Myõ ñaõ ñeä ñôn leân Toøa AÙn Lieân Bang ôû Santa Ana toá caùo cô quan lo veà söùc khoûe cuûa Quaän Cam (CalOptima) khoâng nhöõng ñang coá tình loaïi boû nhöõng döôïc phoøng ñoäc laäp ôû Quaän Cam moät caùch baát hôïp leä maø coøn toû roõ söï kyø thò vôùi nhöõng beänh nhaân vaø Toå Hôïp Döôïc Phoøng Ngöôøi Myõ Goác AÙ Chaâu - ñang vi phaïm luaät

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Toå Hôïp Döôïc Phoøng Myõ Goác AÙ phoå bieán thoâng caùo baùo chí veà vuï kieän CalOptima daân söï (Civil Right). “Trong tuaàn naøy nguyeân caùo seõ yeâu caàu Thaåm Phaùn Alicemarie H. Stotler thuoäc Toøa AÙn Lieân Bang ban haønh moät aùn leänh taïm thôøi buoäc CalOptima khoâng ñöôïc “thöïc thi” moät ñieàu leä môùi, seõ ñöôïc aùp duïng vaøo ngaøy muøng 01 Thaùng Gieâng 2005. Trong ñoù baét buoäc nhöõng döôïc phoøng ñoäc laäp phaûi ñaêng kyù, phaûi ñöa hoà sô beänh nhaân vaø hoà sô dòch vuï cuûa tieäm cho moät “coâng ty kieåm soaùt tö nhaân” maø coâng ty naøy khoâng thuoäc quyeàn kieåm soaùt cuûa CalOptima, xem nhö ñaây laø moät ñieàu kieän cho döôïc phoøng naøo muoán tieáp tuïc hôïp ñoàng vôùi chöông trình CalOptima.” “CalOptima ñöôïc laäp ra bôûi Ban Giaùm Saùt (Board of Supervisors) naêm 1993 ñeå troâng coi nhöõng dòch vuï veà

söùc khoûe cho nhöõng beänh nhaân ñöôïc höôûng Medical vaø höôûng trôï caáp cuûa chính phuû ôû Quaän Cam. Hieän taïi coù vaøo khoaûng 438 döôïc phoøng phuïc vuï khoaûng 290,000 beänh nhaân thuoäc CalOptima. Moät nöûa nhöõng döôïc phoøng thuoäc heä thoáng daây chuyeàn (chain pharmacies) vaø moät nöûa laø nhöõng döôïc phoøng ñoäc laäp. Trong ñoù hôn moät phaàn ba laø nhöõng döôïc phoøng do ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu laøm chuû - khoaûng 50 tieäm do ngöôøi Myõ goác Vieät, 25 do ngöôøi Myõ goác Ñaïi Haøn, vaø 5 do ngöôøi Myõ goác Trung Hoa laøm chuû.” “Nguyeân ñôn laø Toå Hôïp Döôïc Phoøng Ñoäc Laäp Vieät Myõ goïi taét laø VAIPG, moät hoäi baát vuï lôïi goàm hôn 50 chuû nhaân cuûa nhöõng döôïc phoøng Vieät Myõ, vaø 2 beänh nhaân nhaän thuoác töø nhöõng

Ñeâm nhaïc Cung Tieán, Trònh Coâng Sôn vaø Ngoâ Thuïy Mieân vôùi nhöõng tieáng haùt treû CHAÂU MINH

Nhöõng nhaïc phaåm vieát caùch ñaây 30, 40 hay caû 50 naêm cuûa caùc nhaïc só Cung Tieán, Trònh Coâng Sôn, vaø Ngoâ Thuïy Mieân seõ ñöôïc moät Tieáp trang B14 nhoùm ca nhaïc só treû trình dieãn trong moät chöông trình nhaïc thính phoøng taïi phoøng sinh hoaït Vieãn Ñoâng vaøo luùc 08 giôø toái Thöù Baûy ngaøy 18 Thaùng Möôøi Hai 2004. Chöông trình coù söï goùp maët cuûa caùc tieáng haùt Baûo Chaâu, Bích Vaân, Vaân Quyønh, Nguyeãn Cao Thaêng, nhaïc só döông caàm Leâ Trung Duõng, vaø nhaïc só vó caàm Nguyeãn

Laïi nghe tin luït ôû queâ nhaø

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

Quang. Y-Sa ñieàu khieån chöông trình. Chuùng toâi ñeán thaêm vaøo luùc caùc ca nhaïc só ñang taäp cho chöông trình. Nôi taäp laø studio cuûa nhaïc só Leâ Trung Duõng, tröôûng ban nhaïc Viet Band. “Studio” voán laø garage cuûa nhaø Duõng, nhöng qua baøn tay kheùo leùo, ngheä thuaät cuûa Duõng ñaõ trôû thaønh moät nôi tuï hoïp, taäp dôït ca haùt lyù töôûng. Töôøng sôn maøu naâu aám, tranh sôn daàu do chính Duõng veõ treo quanh töôøng. Chieác grand piano ñen chieám moät khoaûng dieän tích lôùn cuûa

caên phoøng, beân caïnh piano laø boä goõ. Khi toâi ñeán, Vaân Quyønh ñang taäp vôùi Duõng ca khuùc “Soùng Veà Ñaâu” cuûa Trònh Coâng Sôn. Gioïng Vaân Quyønh vuùt cao vaø maïnh. “Bieån soùng, bieån soùng ñöøng xoâ nhau. Ta xoâ bieån laïi soùng veà ñaâu? Soùng baïc ñaàu vaø nuùi chìm saâu, ta veà ñaâu ñoù...” Toâi ñaõ ñöôïc nghe Vaân Quyønh vöøa ñeäm piano vöøa haùt nhöõng ca khuùc ngoaïi quoác trong moät buoåi vaên ngheä thaân höõu taïi Hoäi Quaùn Thuøy Döông moät laàn. Tieáp trang B14

HUY PHÖÔNG Nhöõng ngaøy coøn beù daïi, moãi laàn nghe côn luït ñeán laø hí höûng möøng thaàm, vöøa ñöôïc nghæ hoïc, vöøa ñöôïc loäi nöôùc treân nhöõng con ñöôøng xoùm, ñöôïc xeáp thuyeàn thaû ngay trong saân nhaø hay theo anh em keát nhöõng thaân caây chuoái laøm beø. Ñoù laø nhöõng côn luït nhoû. Nhöõng naêm luït lôùn, nöôùc vaøo nhaø laøm öôùt heát caû saùch vôû, aùo quaàn, luùa gaïo, vì chaïy khoâng kòp, coù ngaøy chæ aên moät böõa. Caû gia ñình choàng chaát giöôøng tuû leân nhau ñeå laøm nôi truù nguï taïm thôøi. Nhieàu khi suoát ñeâm, cha meï ngoài chong maét keûo sôï trong baày con coù ñöùa laên uøm xuoáng nöôùc. Cha toâi coøn chuaån bò moät caùi röïa saéc ñeå phaù maùi tranh ngoâi nhaø cho gia ñình thoaùt ra ngoaøi trong tröôøng hôïp nöôùc vaãn tieáp tuïc daâng cao. Sau khi nöôùc ruùt laïi laø nhöõng ngaøy vaát vaû doïn laïi nhaø cöûa, phôi phong vaät duïng trong khi vöôøn töôïc laãn ñöôøng saù ngaäp ñaày moät lôùp buøn non. Nhöng chuyeän aáy, ngaøy xöa vaøi naêm laïi môùi xaûy ra moät laàn. Maáy naêm gaàn ñaây, vì ñoùi ngheøo, con ngöôøi tranh nhau chaët röøng laøm cuûi, goã quí theo tuùi tham xuoáng chôï, maïnh ai naáy taøn phaù röøng, neân naêm naøo cuõng nghe tôùi luït loäi ôû queâ nhaø. Soá kieáp mieàn Trung eøo uoät ngheøo ñoùi, xöa nay ñaõ laøm thaân ñoøn gaùnh cho hai thuùng gaïo Baéc Nam, Hueá baây giôø laïi laø trung taâm ñieåm ñeå nöôùc thöôïng nguoàn ñoå veà moãi naêm. Ngheøo ñoùi, oan khieân laïi luõ luït, sao soá phaän cuûa maûnh ñaát caèn coãi queâ höông toâi laïi coù nhieàu ñaéng cay ñeán theá. Luõ luït laïi

Tieáp trang B14

döôïc phoøng thuoäc chöông trình CalOptima.” “Söï ñuïng chaïm giöõa CalOptima vaø nhöõng thaønh vieân VAIPG gaàn ñaây nhaát ñaõ ñöa ñeán toät ñoä do söï ñoøi hoûi môùi cuûa CalOptima coi nhö moät ñieàu kieän ñeå nhöõng döôïc phoøng naøo muoán tieáp tuïc ñöôïc coäng taùc vôùi CalOptima phaûi chòu giöõ tình traïng “S.A.F.E. registrant” vôùi Cô Sôû Ngaên Ngöøa Sai Laàm “Fraud Prevention Institute” (FPI), ñaây laø moät coâng ty kieåm soaùt tö nhaân. Coâng ty naøy coù theå töø choái khoâng cho pheùp hoaëc caám phaùt haønh giaáy pheùp “S.A.F.E. registrant” maø khoâng caàn cho bieát lyù do.” “Theâm vaøo ñoù, hôïp ñoàng baét buoäc “S.A.F.E. registrant” naøy khoâng cho pheùp choáng laïi hoaëc baát cöù moät söï Tieáp trang B13

Thoâng baùo ra maét saùch Traân troïng kính môøi: Thaân höõu, ñoäc giaû vaø caùc thaân chuû. Vui loøng ñeán döï buoåi ra maét boä saùch töû vi:

“TÖÛ VI LYÙ SOÁ DAÃN GIAÛI” (Quyeån I vaø II)

Cuûa Töû Vi Nhaân Quang.

Seõ dieãn ra vaøo hoài saùng Chuùa Nhaät ngaøy 26 Thaùng Möôøi Hai 2004, töø 10 giôø ñeán 12 giôø. Taïi: Phoøng sinh hoaït Leâ Ñình Ñieåu - Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Soá 14772 Moran Street, Westminter, CA 92683. Vaøo cöûa töï do vaø coù duøng buoåi aên nheï taïi thính phoøng. Buoåi leã ñöôïc söï baûo trôï cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät vaø toå chöùc trong voøng thaân maät cuûa taùc giaû cuøng quí thaân höõu, thaân chuû vaø ñoäc giaû. Söï hieän dieän cuûa quí vò seõ laø nieàm vinh haïnh vaø caûm thoâng giöõa nhöõng ngöôøi cuøng yeâu thích khoa töû vi lyù soá Vieät Nam. Little Saigon, Thaùng Möôøi Hai naêm 2004. Kính môøi, Töû Vi Nhaân Quang

Bích Vaân trong moät ca khuùc trình dieãn cuøng Giang Nguyeãn (guitar) vaø Uy Vuõ (drums). (Photo by Hoaøng Kim Anh Thö).

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Help the Poor

Thoâng Baùo Khaån

(Hoäi Thieän Nguyeän Giuùp Ngöôøi Ngheøo)

Ban Ñaïi Dieän Coäng Ñoàng Vieät Nam - Nam California traân troïng thoâng baùo: Tröôùc vieäc Toân Nöõ Thò Ninh - Phoù Chuû Nhieäm UÛy Ban Ñoái Ngoaïi cuûa Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam, ñeán tröôøng Ñaïi Hoïc San Diego (UCSD) vaøo luùc 04 giôø chieàu ngaøy Thöù Saùu 17 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, ñeå dieãn thuyeát tuyeân truyeàn cho Coäng Saûn Vieät Nam, vaän ñoäng Hoa Kyø uûng hoä vieäc gia nhaäp vaøo WTO, vaø ñöøng tröøng phaït Coäng Saûn Vieät Nam vì nhöõng vi phaïm traàm troïng veà nhaân quyeàn, moät phaùi ñoaøn ñaáu tranh seõ ñöôïc toå chöùc ñeå toá caùo nhöõng haønh vi vi phaïm nhaân quyeàn traéng trôïn cuûa Coäng Saûn Vieät Nam, taêng cöôøng vaø tham gia vaøo cuoäc bieåu tình phaûn ñoái buoåi noùi chuyeän naøy cuûa Toân Nöõ Thò Ninh cuøng ñoàng baøo vaø giôùi treû taïi Dan Diego. Quyù ñoàng höông vaø ñoaøn theå ñaáu tranh coù theå tham gia phaùi ñoaøn baèng caùch taäp trung taïi tröôùc tieäm phôû Hoøa trong khu chôï AÙ Ñoâng vaøo luùc 12 giôø tröa ngaøy Thöù Saùu 17 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004. Xin ñem theo côø Vieät Nam Coäng Hoøa vaø côø Hoa Kyø, cuøng caùc bieåu ngöõ neáu coù. Ñaây laø cuoäc ñaáu tranh ñoät xuaát. Ban Toå Chöùc keâu goïi quyù ñoàng höông naøo khoâng coù phöông tieän di chuyeån xin haõy neân chia seû tieàn xaêng vôùi nhöõng ñoàng höông coù xe. Westminster Ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai 2004 TM. Ban Ñaïi Dieän Coäng Ñoàng Vieät Nam - Nam California

Ngoâ Chí Thieàng

Löu yù: - Quyù ñoàng höông coù theå nhaän giaáy chæ ñöôøng taïi tieäm Phôû Hoøa. - Tieäm Phôû Hoøa cuõng saün saøng discount 30% cho quyù ñoàng höông tham gia chuyeán coâng taùc ñaáu tranh naøy tröôùc vaø sau khi coâng taùc.

Tin theâm veà vuï aùn maïng taïi Santa Ana... Tieáp trang B12

Nguoàn tin ñaêng taûi treân tôø Register cuõng cho bieát nhö vaäy. Caûnh saùt ñaõ tìm ra khaåu suùng luïc cuõng nhö moät khaåu suùng tröôøng taán coâng ñöôïc nghi can söû duïng trong vieäc gieát ngöôøi. Cuoäc ñieàu tra vaãn coøn ñang tieán haønh, nhöng Trung Só Caûnh Saùt Carlos Rojas thuoäc Sôû Caûnh Saùt Santa Ana cho bieát khi vuï noå suùng xaûy ra khieán cho baø Tuyeát Leâ bò thöông vaø cheát taïi beänh vieän, coâ con gaùi Jennifer Cuø cheát taïi traän, nhöng cha meï cuûa nghi can thì laïi

khoâng bò heà haán gì. Vaãn theo Rojas, coù theå Jennifer môùi ñi hoïc veà bò lieân luïy vaøo vuï caõi coï giöõa Peter Noâng Leâ vaø chò daâu laø baø Tuyeát Leâ, hoaëc coù theå laø coâ con gaùi naøy ñaõ baûo veä meï maø bò gieát. Rojas cho raèng coù theå vuï caõi nhau xaûy ra vì Peter Noâng Leâ baát maõn vieäc saên soùc boá meï oâng ta. Nhöng Trung Só Rojas cho bieát vieäc saên soùc boá meï nghi can raát toát vaø oâng khoâng coù daáu hieäu naøo cho thaáy coù söï cheånh maûng trong vieäc chaêm soùc naøy. Choàng baø Tuyeát Leâ laø Howard Leâ tuyeân boá vôùi Ñaøi Truyeàn Hình KCAL-TV/9 raèng em cuûa oâng ñieân leân coù leõ do moät ñieàu gì ñoù xaûy ra trong vieäc chaêm soùc boá meï

Thö caùm ôn

LM Traàn Quang Ñieåm trong moät chuyeán coâng taùc thieän nguyeän taïi queâ nhaø.

oâng. Theo lôøi Howard Leâ, em oâng soáng chung vôùi boá meï maø khoâng phaûi traû tieàn nhaø vaø tröôùc ñaây caûnh saùt ñaõ töøng ñöôïc goïi tôùi vì caùch maø Peter Noâng Leâ xöû söï vôùi cha meï. Theo lôøi cuûa Howard Leâ, em cuûa oâng gaây ra khaù nhieàu phieàn toaùi nhöng khoâng bao giôø oâng nghó raèng Peter laïi coù theå haønh ñoäng nhö vaäy.

Toå Hôïp Döôïc Phoøng Myõ Goác AÙ ... Tieáp trang B12

taùi chaáp thuaän naøo moät khi bò FPI töø choái hoaëc treo giaáy pheùp “S.A.F.E. registrant” tröø tröôøng hôïp döôïc phoøng ñoù chòu traû cho FPI moät soá tieàn töø $1,000 ñeán $5,000, vaø cho pheùp FPI hieän dieän lieân tuïc ñeå theo doõi nhöõng hoaït ñoäng cuûa tieäm vaø hoà sô thì döôïc phoøng ñoù coù theå tieáp tuïc “aùn treo” vôùi Chöông Trình Caloptima. Ñieàu naøy, theo nguyeân ñôn, khoâng nhöõng coi thöôøng söï laøm vieäc cuûa caùc döôïc phoøng moät caùch voâ luaät leä maø coøn vi phaïm “quyeàn rieâng tö cuûa beänh nhaân” maø luaät phaùp

lieân bang vaø tieåu bang ñaõ ban haønh chæ cho pheùp hoà sô beänh nhaân ñöôïc kieåm soaùt bôûi nhöõng cô quan thuoäc chính quyeàn lieân bang hoaëc tieåu bang maø thoâi - chöù khoâng ñöôïc bôûi nhöõng thaùm töû tö nhö FPI. Söï vi phaïm naøy ñi ngöôïc laïi quyeàn lôïi cuûa beänh nhaân, nhöng coù lôïi cho hoï baèng soá tieàn traû töø $1,000 ñeán $5,000 - baát cöù luùc naøo FPI phaùn raèng hoï khaùm phaù ra döôïc phoøng ñoù hoaëc beänh nhaân cuûa döôïc phoøng ñoù coù theå ñöa ñeán söï gian laän trong Chöông Trình Caloptima.” “Ñôn kieän toá caùo Caloptima ñaõ phaù huûy giaù baùn cuûa caùc döôïc phoøng ñoäc laäp baèng caùch ñöa ra moät ñieàu leä kyø thò maø trong ñoù khoâng moät ai mua laïi caùc döôïc phoøng ñoäc laäp ñöôïc pheùp kyù hôïp ñoàng vôùi Caloptima. Ngöôïc laïi Caloptima cho pheùp nhöõng heä thoáng nhaø thuoác daây chuyeàn môû theâm bao nhieâu döôïc phoøng môùi nhö hoï muoán cuõng ñöôïc CalOptima chaáp thuaän.” “Ñôn kieän cuõng toá caùo

Tieáp trang B14

UNITED STATES CENCUS BUREAU EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

HIRING FIELD REPRESENTATIVE $11.43 to $12.88 (Varies by Location)

If you are a seft-starter, enjoy meeting people, available to work days, evenings, and weekends, this is a challenging, but rewarding job. * U.S Citizenship Required * Must have Valid Driver's License * Must have use of an automobile * Must have telephone line * Minimum 18 years old EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

FOR ADDITIONAL INFORMATION 1-800-992-3529

Chuùng toâi chaân thaønh caùm ôn: - Caùc lieân ñoaøn Höôùng Ñaïo: Chí Linh, Cöûu Long, Lam Sôn, Vaên Lang, Huøng Vöông vaø Traùng Ñoaøn Baïch Ñaèng Giang; - Trung Taâm Vieät Ngöõ Hoàng Baøng; Trung Taâm Vieät Ngöõ Coäng Ñoaøn Westminster, Trung Taâm Giaùo Duïc A+ (Rosemaid); - Ñoaøn Ñaïi Ñaïo Thanh Nieân Cao Ñaøi; - Gia Ñình Phaät Töû Mieàn Quaûng Ñöùc; - Hoäi Sinh Vieân Coâng Giaùo Vieät Nam, giôùi treû, Thieáu Nhi Thaùnh Theå; - Caùc cô quan truyeàn thoáng, baùo chí: Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, Vieät Baùo Kinh Teá, Ñaøi VNCR, Ñaøi Little Saigon, Radio Bolsa, Saigon Radio Haûi Ngoaïi, Ñaøi Vaên Ngheä Truyeàn Thanh... - Caùc sô sôû Thöông Maïi: Chôï ABC, Chôï AÙ Chaâu, Chôï AÙ Ñoâng, Chôï Bolsa, Chôï Ñoàng Höông, Chôï Hoàng Phaùt, Chôï Hôïp Phaùt, Chôï Ngöôøi Vieät, Chôï Saigon City, Chôï Vieãn Ñoâng, Chôï Vónh Phaùt, Lee’s Sandwich, Saigon Market, Ñaõ tích cöïc yeåm trôï cho Help the Poor trong coâng taùc thieän nguyeän suoát hai ngaøy 11 vaø 12 thaùng 12, 2004, khi Help the Poor toå chöùc “xuoáng ñöôøng” ñeå gaây quyõ cho döï aùn “Cöùu giuùp caùc treû em Vieät Nam baát haïnh taïi Vieät Nam vaø Campuchia.” Quyù vò cuøng vôùi nhieàu toå chöùc vaø aân nhaân aân danh khaùc ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp nhaân löïc, taøi löïc, tinh thaàn, vaät chaát, phöông tieän, ñeå ñem ñeán moät keát quaû ñaùng möøng: Qua hai ngaøy laïc quyeân, nhöõng ngöôøi coù loøng ôû Orange County ñaõ ñoùng goùp cho döï aùn naøy $27,006.35 vaø seõ coøn nhieàu ñoùng goùp khaùc ñang ñöôïc tieáp tuïc göûi veà. Söï coäng taùc naøy, nhaèm phuïc vuï cho moät muïc ñích cao caû laø cöùu vôùt caùc treû em baát haïnh, ñaõ noùi leân ñöôïc lyù töôûng cao ñeïp cuûa taát caû chuùng ta. Qua coâng taùc naøy, chuùng toâi cuõng vui möøng nhaän thaáy raèng, duø moãi toå chöùc, ñoaøn theå, cô sôû coù nhöõng quan ñieåm khaùc bieät nhau treân nhieàu laõnh vöïc, thì taát caû nhöõng ngöôøi mang doøng maùu Vieät Nam luoân ñoaøn keát vôùi nhau khi caàn phaûi cöùu giuùp nhöõng ngöôøi cuøng khoå treân queâ höông mình. Chuùng toâi cuõng khoâng theå naøo queân caùm ôn nhöõng aân nhaân ñaõ goùp phaàn mình vaøo quyõ naøy: Duø ít duø nhieàu, duø 5$ hay 10$, quí vò cuõng ñaõ ñoùng goùp theo khaû naêng mình vaø chöùng toû raèng loøng nhaân aùi luoân laø truyeàn thoáng cao ñeïp cuûa ngöôøi Vieät Nam. Help the Poor yù thöùc raèng nhöõng hy sinh duø lôùn duø nhoû cuûa quí vò, khi chung goùp laïi, thì seõ giuùp cho bieát bao cuoäc soáng trôû neân töôi ñeïp hôn, cöùu thoaùt bieát bao treû thô khoán cuøng vaø thay ñoåi bieát bao cuoäc ñôøi treû em baát haïnh. Vì theá, cuøng vôùi lôøi chaân thaønh caùm ôn, nguyeän xin Ôn Treân chuùc laønh cho taát caû quí vò. Thay maët hoäi Help the Poor LM Traàn Quang Ñieåm

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Toå Hôïp Döôïc Phoøng Myõ Goác AÙ ... Tieáp trang B13

raèng cho ñeán nay chöa coù moät heä thoáng döôïc phoøng daây chuyeàn lôùn hoaëc toaøn quoác naøo kyù vôùi FPI ñeå ñöôïc “S.A.F.E. registrant” maëc duø Caloptima ñang ñoøi hoûi söï ñaêng kyù naøy phaûi noäp laïi haïn choùt laø muøng 01 Thaùng Gieâng 2005 cho nhöõng döôïc phoøng naøo muoán tieáp tuïc vôùi chöông trình Caloptima, baét ñaàu sau ngaøy muøng 01 Thaùng Gieâng 2005.” “VAIPG cho raèng ñieàu naøy deã hieåu bôûi vì Caloptima ñang aâm thaàm quyeát ñònh boû qua cho nhöõng döôïc phoøng thuoäc heä thoáng daây chuyeàn nhöng khoâng cho nhöõng döôïc phoøng ñoäc laäp phaûi noäp caùi goïi laø “S.A.F.E. registrant”. “Ñôn kieän toá caùo raèng ngay töø luùc baét ñaàu Caloptima, Ban Giaùm Saùt cuûa Quaän Cam, vaø Sôû Y Teá Tieåu Bang laø cô quan troâng coi veà Chöông Trình Medical, ñaõ thöïc hieän quy luaät vi phaïm vaø quyeàn bình ñaúng cuûa nhöõng döôïc phoøng ñoäc laäp vaø nhöõng beänh nhaân cuûa hoï, ñaëc bieät laø nhöõng döôïc phoøng Myõ goác Vieät vaø beänh nhaân cuûa hoï trong Quaän Cam, trong ñoù: Thöù nhaát, giôùi höõu traùch Quaän Cam ñoå cho ban giaùm saùt cuûa quaän haït kieåm soaùt hoaøn toaøn Caloptima baèng caùch cho nhöõng giaùm saùt vieân naøy quyeàn toái thöôïng ñeå chæ ñònh hoaëc ñuoåi taát caû nhöõng thaønh vieân cuûa Caloptima ñang ñieàu haønh trong ban chæ huy, coù hoaëc khoâng coù lyù do. “Thöù hai, giôùi höõu traùch quaän, ngöôøi ñaõ taïo ra Caloptima, cho raèng ban ñieàu haønh Caloptima seõ ñaïi dieän cho nhöõng khuynh höôùng quyeàn lôïi, cho nhöõng daân toäc khaùc nhau trong quaän, nhöng khoâng coù moät ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu naøo trong ban ñieàu haønh cuûa CalOptima.” “Thöù ba, ban ñieàu haønh CalOptima ñaõ kyø thò daân Myõ goác AÙ Chaâu, ñi ngöôïc laïi ñöôøng höôùng cuûa giôùi höõu traùch laäp ra CalOptima, ñaõ quyeát ñònh seõ khoâng chaáp nhaän nhöõng ngöôøi mua laïi nhöõng döôïc phoøng ñoäc laäp ñöôïc vaøo chöông trình CalOptima, nhöng laïi cho pheùp nhöõng döôïc phoøng thuoäc heä thoáng daây chuyeàn môû theâm nhöõng tieäm môùi khoâng giôùi haïn, nhö vaäy laøm thieät haïi cho döôïc phoøng ñoäc laäp, nhöng coù lôïi cho nhöõng heä thoáng nhaø thuoác daây chuyeàn.” “Thöù tö, ban chaáp haønh CalOptima hieän nay ñaõ thöïc thi ñieàu kieän “Ñaêng Kyù An Toaøn”, raát mô hoà vaø baát hôïp phaùp vì noù vi phaïm quyeàn haïn cuûa caùc döôïc phoøng ñoäc laäp vaø beänh nhaân cuûa hoï, nhöng roõ raøng, ñieàu naøy seõ khoâng thöïc thi ñoái vôùi nhöõng döôïc phoøng thuoäc heä thoáng daây chuyeàn lôùn hoaëc toaøn quoác.” “Thöù naêm, caû 2 cô quan y teá tieåu bang, nôi coù nhieäm vuï xem xeùt Chöông Trình CalOptima do luaät Medicaid cuûa lieân bang qui ñònh vaø nhöõng giaùm saùt cuûa Quaän Cam laø ngöôøi coù toaøn quyeàn kieåm soaùt CalOptima döïa treân döõ kieän raèng hoï coù quyeàn toái thöôïng ñeå thay theá baát cöù ngöôøi naøo trong ban chaáp haønh CalOptima khi hoï muoán, caû hai ñeàu coù toäi; ñoàng thôøi vôùi vieäc ñaët ra CalOptima, ñöa ñeán vieäc ñoái xöû phaân bieät vôùi nhöõng ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu ñaõ ñöôïc phaûn aùnh qua nhöõng söï kieän treân.” “Nhöõng ngöôøi nguyeân ñôn yeâu caàu khoâng nhöõng chæ ra moät traùt leänh ñeå buoäc bò caùo phaûi chaám döùt nhöõng haønh ñoäng kyø thò, maø coøn cho moät traùt leänh yeâu caàu Ban Giaùm Saùt Quaän Cam phaûi cho thoâi vieäc moät ngöôøi hoaëc nhieàu hôn trong ban ñieàu haønh CalOptima, vaø thay theá hoï (1) vôùi nhöõng ngöôøi chæ ñònh töø coäng ñoàng Myõ goác AÙ Chaâu vaø (2) vôùi moät hay nhieàu hôn trong soá nhöõng chuû döôïc

phoøng ñoäc laäp, nhö vaäy ñeå thoûa ñoøi hoûi cuûa giôùi höõu traùch Quaän Cam, cuõng nhö cuûa Hieán Phaùp Hoa Kyø, ñoøi hoûi ban ñieàu haønh CalOptima phaûn aùnh moät caùch hôïp lyù ñeán nhöõng nhoùm ngöôøi thieåu soá trong daân soá maø CalOptima ñaõ ñöôïc laäp ra ñeå phuïc vuï.”

D.

Ñòa chæ lieân laïc: Traàn Thu Haèng, Pharm. (714) 554-3320 Fax: (714) 554-3508 E-mail: Vaip@yahoo.com

Lynn S.Carman Luaät sö nguyeân ñôn (714) 927-4023 Fax (415) 499-1687 E-mail: Lynnscarman@hotmail.com

Maùy truyeàn hình rôùt khieán moät beù... Tieáp trang B12

OÂng Khanh Taï, cuõng gioáng nhö vôï oâng ñeàu laø thôï nail taïi Santa Monica, khoâng coù maët taïi nhaø luùc xaûy ra tai naïn. Luùc ñoù, oâng ñang coù maët taïi tröôøng daïy thaåm myõ. Dave Thomas, phaùt ngoân vieân Sôû Cöùu Hoûa Santa Ana, noùi raèng oâng raát buoàn vaø moâ taû ñaây laø moät tai naïn do baát caån. OÂng khuyeán caùo raèng, vieäc ñöa nhöõng ñoà vaät ra khoûi taàm tay cuûa treû nhoû chöa ñuû ñeå traùnh moät tai naïn maø moïi ngöôøi caàn phaûi ñeå maét xem taát caû nhöõng ñoà vaät naëng trong nhaø coù ñöôïc ñaët ñeå sao cho noù khoâng theå ñoå ñöôïc khi coù treû nhoû keùo xuoáng hay khoâng.

Ñeâm nhaïc Cung Tieán... Tieáp trang B12

Ñang theo ñuoåi ngaønh aâm nhaïc taïi moät tröôøng ñaïi hoïc coäng ñoàng, Vaân Quyønh mong seõ vöøa ñöôïc trau luyeän veà ngheä thuaät ca haùt laãn theo ñuoåi ngaønh saùng taùc. Trong ñeâm nhaïc saép tôùi ñaây, Vaân Quyønh seõ haùt Ngoâ Thuïy Mieân vaø Trònh Coâng Sôn. Toâi ñeán ngoài caïnh Bích Vaân, ngöôøi ca só coù nuï cöôøi thaät töôi taén. Coâ ñaõ taäp xong vaø ñang ngoài laïi nghe caùc baïn trong nhoùm taäp dôït. Trong tay Bích Vaân laø taäp nhaïc Cung Tieán. Taäp nhaïc naøy laø baûn photocopy maø Bích Vaân ñem sang töø Vieät Nam. Coâ cho bieát ñaây laø baûn photocopy coâ coù ñöôïc töø moät giaùo sö ñaõ daïy coâ taïi Nhaïc Vieän Saøi Goøn, nôi maø Bích Vaân ñaõ theo hoïc 3 naêm veà thanh nhaïc. “Dó nhieân laø nhaïc Cung Tieán khoâng ñöôïc haùt trong tröôøng, nhöng em raát thích nhaïc Cung Tieán. Baây giôø thì ñöôïc haùt töï do roài!” Bích Vaân cöôøi. Coâ seõ haùt Thu Vaøng, Hoaøi Caûm, Keû ÔÛ cuûa Cung Tieán vaø Tuoåi Möôøi Ba cuûa Ngoâ Thuïy Mieân. Nguyeãn Cao Thaêng cuõng seõ haùt nhaïc Cung Tieán vôùi Höông Xöa vaø Nguyeät Caàm. Trong chöông trình naøy, Thaêng khoâng chæ laø ca só maø coøn laø “oâng baàu.” “Tröôùc khi thöïc hieän chöông trình naøy, toâi ñaõ xin pheùp nhaïc só Cung Tieán, Ngoâ Thuïy Mieân, vaø lieân laïc vôùi ca só Trònh Vónh Trinh ñeå xin pheùp haùt nhaïc Trònh Coâng Sôn,” Thaêng cho bieát. Vieäc xin pheùp naøy laø

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

moät vieäc maø Thaêng vaø caùc baïn trong nhoùm muoán laøm ñeå toû loøng traân troïng ñoái vôùi caùc nhaïc só saùng taùc. Cuõng nhö Leâ Trung Duõng, Nguyeãn Cao Thaêng laø moät thaønh vieân cuûa Viet Band. Viet Band töø tröôùc ñeán nay vaãn chuù troïng ñeán trình dieãn nhöõng saùng taùc môùi cuûa caùc thaønh vieân trong ban nhaïc. Tuy nhieân, nhö vaäy cuõng khoâng coù nghóa laø hoï khoâng yeâu meán vaø daønh moät söï quan taâm ñaëc bieät ñeán nhöõng doøng nhaïc cuûa caùc nhaïc só thuoäc theá heä tröôùc. “Chuùng toâi choïn nhaïc cuûa Cung Tieán vì nhaïc cuûa oâng hay nhöng ít ngöôøi haùt, mình muoán popularize nhöõng nhaïc phaåm cuûa Cung Tieán,” Nguyeãn Cao Thaêng noùi. “Choïn Ngoâ Thuïy Mieân vì nhaïc cuûa oâng trong saùng, tröõ tình, cho duø noùi veà moät cuoäc tình tan vôõ cuõng vaãn giöõ veû tröõ tình, trong saùng, chöù khoâng quaù thaûm thieát. Coøn Trònh Coâng Sôn? Nhoùm cuûa mình nhieàu ngöôøi thích nhaïc Trònh Coâng Sôn. Lôøi nhaïc nghe nhieàu khi raát khoù hieåu, nhöng maø thaáy thích.” Khi chuùng toâi ra veà thì Baûo Chaâu ñang taäp baøi “Paris coù gì laï khoâng em”. Tieáng haùt trong nhö pha leâ cuûa Baûo Chaâu trong ñieäu valse roän raõ... “Paris coù gì laï khoâng em? Mai anh veà em coù coøn ngoan...” Moïi chi tieát veà chöông trình nhaïc Cung Tieán, Trònh Coâng Sôn, Ngoâ Thuïy Mieân, xin ñoäc giaû lieân laïc ñieän thoaïi (714) 200-7464. Chaâu Minh

DAT

Laïi nghe tin luït ôû queâ nhaø Tieáp trang B12

keùo theo baõo taùp, taøn phaù ruoäng vöôøn, queùt saïch ngoâ khoai, töông lai muø mòt maø con ngöôøi cuõng phaûi oâm laáy ñaát maø soáng, oâm laáy moà maû oâng cha, oâm laáy baát haïnh cuûa ñôøi ngöôøi. Naêm naøy côn luït vöøa xong, doïn deïp ruoäng vöôøn, troàng laïi ngoâ khoai, chöa lai tænh thì naêm sau côn luït khaùc laïi ñoå ñeán. Cha oâng ñaõ keå laïi côn baõo naêm Thìn (ngaøy muøng 08 Thaùng Saùu naêm 1904), côn baõo phaûi lôùn laém, taøn phaù huûy hoaïi taát caû môùi coù theå mang caû boán vaøi caàu saét Tröôøng Tieàn gôûi gioù bay ñi. Ngöôøi ta cuõng khoâng queân côn luït naêm 1953, söùc nöôùc maïnh hôn phaùo ñaïn, bom mìn ngaøy nay, xoâ ñoå caùc cöûa thaønh Theå Nhôn (cöûa Ngaên), Quaûng Ñöùc (sau traän luït naøy goïi laø cöûa Saäp), cöûa Taây Nam (naèm phía höõu Hoaøng Thaønh). Caû ba cöûa thaønh naøy ñeàu höôùng veà phía Taây Nam, ñeàu chòu söùc nöôùc töø phía thöôïng nguoàn soâng Höông ñoå veà. Nhöõng coång thaønh naøy xaây baèng haøng vaïn vieân gaïch nung vaø voâi vöõa thôøi ñoù, khoâng coù gì ñuïc thuûng, khoâng coù gì coù theå xoâ ngaõ, maø söùc nöôùc reùo qua ñeâm ñaõ xoâ saäp caû ba coång thaønh, nhö vaän nhaø Nguyeãn ñaõ tôùi hoài chung cuoäc. Môùi ñaây côn luït naêm 1999, ñaõ cuoán ñi bao nhaø cöûa, cöôùp ñi bao sinh maïng con ngöôøi, do vaäy maø ngaøy nay nhaø nhaø ñeàu caát cao, neáu ai coøn chuùt khaû naêng ñeàu leân laàu, khieán cho nhöõng khu nhaø daân cö troâng loâ nhoâ, nheách nhaùc chaúng coøn chi laø loái kieán truùc nhaø vöôøn tónh laëng ngaøy xöa. Haõy veà coi Phuû Tuy Lyù Vöông, coång tam quan truøng tu, xaây laïi ñieåm long toâ phuïng, nhöng nhaø trong vöôøn caát cao nhö caùi choøi canh thôøi hieän ñaïi, vöôn cao leân laøm thaønh caùi boái caûnh thieáu caân ñoái cho coång phuû traùng leä, nghieâm trang. Moãi traän luït ñeàu coù nhöõng thaûm caûnh rieâng cuûa noù, nhöng ñeàu chung moät caûnh ngoä con ngöôøi choáng choûi vôùi söùc nöôùc. Naïn nhaân ñeàu ôû trong nhöõng gia ñình ngheøo khoù, nhaø tranh vaùch ñaát, chæ caàn moät côn möa lôùn, moät traän cuoàng phong ñuû ñeå cho caùi toå aám che möa ñuït naéng naøy tan taùc. Söùc con ngöôøi yeáu ñuoái khoâng theå naøo ñöông ñaàu vôùi gioù möa, baõo taùp, con ngöôøi chæ laø moät chieác laù khoâ boït beøo trong trong bieån nöôùc meânh moâng, “nhö chieác laù tre khoâ noåi trong vuõng maùu, nhö con muoãi maét cheát ñuoái trong nghieân son” nhö lôøi vieát cuûa Khaùi Höng trong “Anh Phaûi Tieáp trang B16


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

ÑAÏI KHAI TRÖÔNG

Duïng cuï vaø baøn gheá vaên phoøng taïi nhaø hay taïi sôû

DAT

Business Furniture Dealer

Giao haøng & Nhaän laép raùp 11135 Condor Ave. ° Fountain Valley 405 Fwy - Euclid Exit 714-241-0777 ° Mon-Fri 9-6, Sat 11-3 www.office-furniture-concepts.com


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH THEÁ GIÔÙI

Iraq: Moät naêm sau ngaøy Saddam Hussein bò baét BAGHDAD, Iraq.- Ñaõ troøn moät naêm keå töø khi bò baét, cöïu Toång Thoáng Saddam Hussein hieän ñang bò löïc löôïng Hoa Kyø giam giöõ taïi moät ñòa ñieåm bí maät. Haøng ngaøy, oâng chaêm soùc caây coái, laøm thô vaø chöõa chöùng thoaùt vò. Trong khi ñoù, taïi Iraq, löïc löôïng noåi daäy vaãn khoâng ngöøng hoaït ñoäng... Vaøo ngaøy 14 Thaùng Möôøi Hai naêm ngoaùi, oâng Paul Bremer - khi ñoù coøn laø Toaøn Quyeàn Hoa Kyø taïi Iraq, vui möøng tuyeân boá tröôùc ñaùm ñoâng cuûa cuoäc hoïp baùo: “Thöa quyù baø quyù oâng, chuùng toâi ñaõ baét ñöôïc oâng ta”. Phaùt bieåu treân truyeàn hình sau ñoù, Toång Thoáng Bush cuõng khaúng ñònh: “Kyû nguyeân ñen toái vaø ñau khoå taïi Iraq ñaõ chaám döùt”. Coøn Töôùng John Abizaid chæ huy löïc löôïng Hoa Kyø taïi Iraq thì cho raèng vieäc Saddam bò baét laø moät “ñoøn” giaùng maïnh leân löïc löôïng noåi daäy. Nhöng tình hình taïi Iraq vaãn khoâng thay ñoåi. Ñoù laø moät thöïc teá maø caùc giôùi chöùc Hoa Kyø khoâng theå phuû nhaän. Moät naêm sau, Iraq vaãn nhö theá. Nhieàu binh só Hoa Kyø thieät maïng hôn tröôùc. Caùc vuï baét coùc lieân tuïc dieãn ra khieán khoâng moät ngöôøi Phöông Taây naøo daùm ñi laïi treân ñöôøng phoá. Theo Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Iraq - oâng Mouwafak alRubaie, thì giôùi chöùc Hoa Kyø vaø Iraq vaãn tình nghi Saddam ñoùng vai troø raát quan troïng trong phong traøo noåi daäy naøy. OÂng al-Rubaie noùi: “Chuùng toâi coù baèng chöùng veà vieäc oâng ta ñaõ chuaån bò tröôùc moïi vieäc, cho caû thaát baïi cuûa oâng ta vaø cho phong traøo choáng ñoái sau ñoù”. Coøn Nguõ Giaùc Ñaøi ñaõ phaûi ra quyeát ñònh taêng quaân soá taïi Iraq leân ñeán möùc kyû luïc - 150,000 quaân, ñeå baûo ñaûm an ninh cho cuoäc baàu cöû saép tôùi. Tuy nhieân, döôøng nhö noã löïc naøy khoâng coù keát quaû khi ngaøy caøng coù nhieàu baèng chöùng cho thaáy chính Saddam ñaõ tham gia vaøo vieäc ra leänh, ñaët ra nguyeân taéc, cung caáp tieàn, leân keá hoaïch vaø huaán luyeän cho caùc phaàn töû noåi daäy. Moät naêm troâi qua, vaø Saddam vaãn ñang chôø phieân toøa xeùt xöû oâng dieãn ra. Nhöõng döï ñoaùn veà phieân toøa naøy khoâng heà deã daøng hôn luùc oâng môùi bò ñöa ra khoûi nôi aån naùu taïi thaønh phoá Tikrit queâ nhaø. Khi Saddam laàn ñaàu tieân xuaát hieän tröôùc toøa hoâm muøng 01 Thaùng Baûy 2004, moät soá quan chöùc cho raèng moïi vieäc seõ dieãn tieán nhanh choùng. Nhöng roài tieáp ñoù, chính quyeàn Iraq laïi tuyeân boá seõ xeùt xöû Saddam vaøo Thaùng Möôøi, roài Thaùng Möôøi Moät vaø cuoái naêm 2004. Vaø baây giôø, oâng al-Rubaie laïi cho bieát phieân toøa seõ khoâng sôùm hôn ñaàu naêm 2006. OÂng al-Rubaie noùi: “Ñaây coù leõ laø phieân toøa theá kyû vaø chuùng toâi phaûi chuaån bò kyõ caøng cho phieân toøa naøy. Chuùng toâi khoâng theå ñoät ngoät ñöa oâng ta ra

Laïi nghe tin luït ôû queâ nhaø Tieáp trang B12

Soáng”. Coù nhöõng ngöôøi ngheøo, nhaân cô hoäi nöôùc nguoàn veà keùo theo goã muïc, ñaõ coá gaéng cheøo thuyeàn vöôït doøng vôùt nhöõng caây khoâ, daønh duïm cho nhöõng ngaøy giaù reùt, thoåi noài côm ñoän khoai, hay gaùnh ra chôï baùn ñoåi laáy vaøi kyù gaïo. Hoï laø nhöõng chò Laïc cuûa nhöõng thôøi ñaïi môùi, thôøi ñaïi sau Töï Löïc Vaên Ñoaøn hôn nöûa theá kyû, vaãn mang caùi caûnh aáy khoán khoå, baàn haøn, böõa ñoùi böõa no, saün saøng xaû thaân ñeå mang veà cho gia ñình moät vaøi thanh cuûi muïc. Coù nhöõng gia ñình meï cha, choàng con vaø chaùu chaét, tröôùc caûnh töôïng nöôùc caøng luùc caøng leân cao, nhaø leû baïn giöõa ñoàng khoâng moâng quaïnh, lôøi keâu cöùu laïc giöõa gioù gaøo, ñeå khoûi xaùc troâi moãi ngöôøi moät ngaû, ñaõ ñaønh coät dính vaøo nhau ñeå chôø caùi cheát ñang ñeán. OÂi, nhöõng caûnh cheát chuøm, coù khaùc chi cuøng moät ñoaïn daây saét trong moät moà choân taäp theå nhöõng ngaøy Teát Maäu Thaân. Oan khuaát chi laém Hueá cuûa toâi ôi! Coù nhöõng meï giaø thaáy con baän bòu theo mình, ñaõ töï buoâng tay theo doøng nöôùc luõ, ñeå nhöôøng söùc löïc con mình cho ñaøn chaùu nhoû, khaùc chi ngöôøi meï trung kieät thôøi xöa, xeùt xöû vaø keát aùn oâng ta tuø chung thaân hay töû hình”. Caùc giôùi chöùc khaùc cuõng cho bieát coâng vieäc thu thaäp chöùng cöù vaãn tieáp tuïc. Boä Tö Phaùp Hoa Kyø cuõng ñaõ vaøo cuoäc vaø tích cöïc tö vaán cho vieäc thaønh laäp toøa aùn ñaëc bieät cuûa Iraq ñeå ñöa Saddam ra xeùt xöû. Hoa Kyø cuõng ñaõ chi ñeán 75 trieäu ñoâla cho tieán trình naøy. Tuy nhieân, trong boái caûnh Iraq ñang tieán gaàn ñeán ngaøy baàu cöû 30 Thaùng Gieâng 2005, coù veû nhö chính quyeàn nöôùc naøy muoán giöõ nguyeân caùch xöû lyù hieän taïi trong moät naêm nöõa, cho ñeán khi hieán phaùp môùi ñöôïc thaûo ra vaø cho ñeán khi toå chöùc ñöôïc caùc cuoäc baàu cöû vaøo Thaùng Möôøi Hai 2005. “Saddam coù theå seõ cung caáp nhöõng thoâng tin raát quan troïng, vaø phieân toøa xöû oâng ta seõ laø moät baøi hoïc khoâng chæ cho ngöôøi daân Iraq maø cho caû lòch söû. Tuy nhieân, cô hoäi naøy ñaõ khoâng coøn vaø phieân toøa hieän ñang khoâng taïo ñöôïc loøng tin”, phaùt ngoân vieân cuûa Ñaûng Quoác Ñaïi Iraq - do oâng Ahmad Chalabi ñöùng ñaàu, tuyeân boá nhö vaäy. Chaùu cuûa oâng Chalabi laø Salem Chalabi tröôùc ñoù ñaõ töøng ñöôïc boå nhieäm laø ngöôøi ñöùng ñaàu phieân toøa nhöõng sau ñoù ñoät ngoät bò baõi chöùc. Iraq hieän ñang ñöùng tröôùc tình traïng thieáu coâng toá vieân, luaät sö vaø quan toøa ñuû ñieàu kieän cho phieân toøa “ñaëc bieät” ñeå xeùt xöû Saddam Hussein. Theâm vaøo ñoù, nöôùc naøy coøn bò maát moät “ñoái taùc” quan troïng khi Lieân Hieäp Quoác töø choái huaán luyeän caùc thaåm phaùn cho toøa aùn naøy vôùi lyù do hoï khoâng theå hôïp taùc vôùi baát kyø toøa aùn naøo vaãn aùp duïng aùn töû hình. Tieáp ñoù laø vaán ñeà baûo ñaûm an ninh cho nhöõng ngöôøi tham gia phieân toøa. Vì baát cöù ai, duø laø luaät sö baøo chöõa, coâng toá vieân hay quan toøa, ñeàu deã daøng trôû thaønh muïc tieâu cuûa caùc du kích trung thaønh vôùi Saddam hay nhöõng ñoái töôïng muoán ngaên caûn phieân toøa dieãn ra. Bôûi vaäy, coù raát ít luaät sö muoán ñaïi dieän cho Saddam tröôùc toøa cuõng nhö khoâng coù coâng toá vieân naøo ñuû can ñaûm ñeå buoäc toäi oâng ta.

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 töï keát lieãu ñôøi mình cho con ñöøng bòn ròn chöõ hieáu vôùi meï maø queân chöõ trung vôùi nöôùc. Coù nhöõng ngöôøi mang taám loøng vò tha, heát loøng cöùu giuùp laùng gieàng choøm xoøm trong côn hoaïn naïn, maø queân nghó ñeán thaân mình, cho tôùi luùc söùc taøn löïc kieät, thaân xaùc bò nhaän chìm döôùi laøn soùng döõ. Phuø sa cuûa Cöûu Long luoân luoân boài ñaép cho ñoàng baèng mieàn Nam moät lôùp ñaát boài boå sau moãi traän luït, laøm cho ruoäng luùa toát töôi, ñem toâm caù töø soâng vaøo ruoäng ñoàng, laøm rau quaû ñaày ngaäp treân nhöõng khoang thuyeàn töø vöôøn ra chôï. Luït mieàn Trung naïo veùt doøng soâng, ñem phuû leân ruoäng ñoàng voán ñaõ thieáu maøu môõ laïi daøy theâm caùt soûi. Noùi veà söùc chòu ñöïng cuûa con ngöôøi, quaû laø con ngöôøi mieàn Trung ñaõ truyeàn kieáp chòu ñöïng vôùi ñòa dö ngheøo khoù, vôùi khí haäu khaéc nghieät vaø luoân luoân cam phaän vôùi cuoäc ñôøi maø soá meänh ñaõ ban cho. Toâi coù moät hai ngöôøi chò con oâng baùc ruoät, töø luùc sinh ra ñaõ lôùn leân vôùi ruoäng ñoàng, khoai saén, qua nhieàu cuoäc chieán tranh, ly loaïn, ñaõ bieát tôùi ñoùi, reùt, baõo luït; bieát sôï haõi, lo laéng vì bom ñaïn, boá raùp, vaø ñieàu chaéc chaén laø hoï chöa bao giôø coù mieáng aên ngon, maëc ñöôïc chieác aùo ñeïp. Toâi coù nhieàu ngöôøi anh hoï trong laøng, beân naøy hay beân kia, ngöôøi xöông ñaõ muïc trong nhöõng naám moà queân laõng; keû vaãn soáng coøn nhö nhaùnh giaây khoâ giöõa ruoäng ñoàng caèn coãi. Vaäy maø baây giôø caû nöôùc vaøo thôøi môû cöûa, ñi leân kinh teá thò tröôøng, vaãn khoâng nghe coù ai ra ñi baùn söùc xöù ngöôøi hay lôùp con chaùu raép taâm trang ñieåm, rao baùn thaân xaùc trong khu chôï ngöôøi, öôùc mô ñöôïc coù moät taám choàng ngoaïi nhaân. Huy Phöông 2004 “Thænh thoaûng toøa aùn cuõng ñaõ tieáp nhaän moät soá quan toøa nhöng sau ñoù hoï laïi ruùt lui”, theo baø Hania Mufti, phaùt ngoân vieân cuûa Human Rights Watch coù truï sôû ôû New York. Saddam xuaát hieän laàn ñaàu tieân tröôùc toøa hoâm muøng 01 Thaùng Baûy 2004 vaø khoâng coù luaät sö ñaïi dieän. OÂng bò buoäc 7 toäi danh, trong ñoù coù vuï ñaàu ñoäc haøng nghìn ngöôøi Kurd naêm 1988, vuï xaâm löôïc Kuwait naêm 1990, ñaøn aùp phong traøo noåi daäy cuûa ngöôøi Kurd vaø ngöôøi Shiite naêm 1991 vaø saùt haïi caùc thuû lónh toân giaùo vaø chính trò ñoái laäp... Moät ñoaøn luaät sö goàm 20 ngöôøi ñeán töø Bæ, Anh, Phaùp, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya vaø Tunisia ñaõ nhaän baøo chöõa cho Saddam nhöng chöa ai trong soá 20 ngöôøi naøy ñöôïc pheùp tieáp xuùc vôùi thaân chuû cuûa mình. Trong khi nhieàu raéc roái vaãn xaûy ra vôùi phieân toøa ñaëc bieät laäp neân ñeå xeùt xöû Saddam Hussein, taïi phoøng giam, Saddam Hussein ñaõ ñöôïc Hoäi Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá vaøo thaêm vaøi laàn. Qua ñoù, oâng cuõng göûi ñöôïc moät soá böùc thö cho gia ñình. OÂng ñöôïc ra khoûi xaø lim roäng 3.5 meùt, daøi 4.5 meùt hai laàn moät ngaøy ñeå “hít khí trôøi”, taäp theå duïc vaø chaêm soùc moät vaøi caây coái moïc quanh ñoù. OÂng coøn phaûi traûi qua phaãu thuaät chöùng thoaùt vò vaø bò vieâm tuyeán tieàn lieät. Ngöôøi ta coøn cho bieát Saddam ñang vieát tieåu thuyeát vaø laøm thô. Coù veû nhö oâng ñang töï taïi vôùi cuoäc soáng nhaøm chaùn trong phoøng giam cuûa mình moät naêm sau ngaøy bò baét. (Source: BBC)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B17

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

PPO Baûo Hieåm Söùc Khoûe KHOÂNG COÙ BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE?

VÌ: Thaát Nghieäp - Small Business - Self Employed Ñang coù beänh - Du lòch - Baûo hieåm ñaét tieàn * Maùy nghe Khoâng g * Laøm kính tuoåi, mö iôùi haïn ùc lö ông * Mua thuoác

Benefits: * Beänh vieän c só $89. 95 ** Baù Nha só family/month * Nurse line 24 giôø

Caàn Agent Cho 50 Tieåu Bang

* Tieàn töû, tai naïn

Cell: VICKY DIEÄU HOÀ: 714-326-9351

12522 Brookhurst St., Suite #1, Garden Grove, CA 92840

22 years old US Non-Profit Company

Website: IABWEB.NET/DH35114

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c Orange & Brookhurst) Lake Forest, CA 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


B18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH THEÁ GIÔÙI

Khi ñöôïc hoûi veà keá hoaïch hoaït ñoäng aâm nhaïc phuïc vuï coâng chuùng trong töông lai, Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ noùi: “Toâi khoâng coøn nhieàu söùc khoûe neân khoâng coøn phaûi ñi ñieàn daõ nghieân cöùu thöïc ñòa nhö ngaøy xöa. Tính soå laïi, nhöõng gì toâi thaâu thaäp ñöôïc ñeå phaùt huy laø raát phong phuù. Nhöõng tö lieäu ñoù coù giaù trò cao caàn ñöôïc nghieân cöùu, phaân tích, dieãn giaûi. Trong ñoù coù taøi naêng bieåu dieãn cuûa Quaùch Thò Hoà (cuï ñaõ maát), cuûa coâ baûy Phuøng Haù, cuûa ngheä só Voõ Só Thöøa... vaø nhöõng coâng trình nghieân cöùu veà baøi baûn taøi töû Nam boä, baøi U-Laêng cuûa Ñöùc Khoång Töû coù trong 1 ñóa haùt toâi mua ñöôïc töø laâu ôû Baéc Kinh, Trung Quoác nay khoù tìm thaáy ñöôïc treân thò tröôøng.”

Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ mang heát gia taøi nghieân cöùu aâm nhaïc veà nöôùc Giaùm Ñoác Cô Quan NASA töø chöùc sau SAIGON, Vieät Nam.- Hoâm Thöù Naêm 9-12, Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ ñaõ ñöa treân 420 kieän hieän vaät quyù cuûa rieâng oâng töø Phaùp veà Saøi Goøn, goàm raát nhieàu loaïi nhaïc cuï daân toäc, taøi lieäu aâm nhaïc, saùch baùo... Ñaây laø soá taøi saûn ñoà soä vaø voâ giaù cuûa caû cuoäc ñôøi hoaït ñoäng khoa hoïc aâm nhaïc heát söùc phong phuù cuûa oâng. OÂng coù nguyeän voïng ñöôïc soáng vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam ñeán cuoái ñôøi vaø seõ hieán taëng toaøn boä soá hieän vaät, taøi lieäu aâm nhaïc treân cho thaønh phoá. Vôùi 462 thuøng taøi lieäu, hieän vaät goàm ñôøn, saùch, caùc coâng trình nghieân cöùu aâm nhaïc, ñóa haùt cuøng nhieàu kyû vaät quyù baùu maø Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ chuyeån veà Vieät Nam, cuøng vôùi kho aâm nhaïc trong nöôùc, ngöôøi ta hy voïng thaønh phoá Saøi Goøn seõ coù moät baûo taøng aâm nhaïc daân toäc coù giaù trò cao. Trong soá hieän vaät nhö Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ moâ taû, goàm coù caùc loaïi ñôøn tranh, ñôøn nhò, ñôøn gaùo, ñôøn tyø baø, haøng traêm quyeån “soå ñi ñöôøng”, raát nhieàu baêng cassette, ñóa haùt, nhieàu taøi lieäu nghieân cöùu khoa hoïc aâm nhaïc v.v... ñaõ gaén boù maùu thòt nhö nhöõng kyû nieäm khoâng theå phai môø trong taâm töôûng cuûa oâng vaø giôùi yeâu aâm nhaïc. Sôû VHTT cuûa thaønh phoá ñaõ saün saøng giuùp vieäc chuyeån tö lieäu tieáng noùi töø baêng cassette sang ñóa CD, nhöõng hình aûnh, aâm thanh töø baêng video ra ñóa DVD ñeå coù theå baûo quaûn, löu giöõ laâu daøi. Tröôùc maét, caùc nhaø nghieân cöùu aâm nhaïc, vaên hoùa ñang chuaån bò kieåm tra, phaân loaïi ñeå sau naøy ñöa ra tröng baøy, giôùi thieäu khi coù ñòa ñieåm. Naêm nay Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ ñaõ 84 tuoåi, söùc khoûe yeáu nhöng vaãn vui veû coá gaéng heát söùc mình ñoùng goùp cho söï nghieäp aâm nhaïc cuûa daân toäc. Traû lôøi caâu hoûi cuûa baùo chí trong nöôùc veà vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån neàn vaên hoùa Vieät Nam, Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ noùi: “Tröôùc ñaây toâi coù vieát baøi “Caên beänh maõn tính cuûa aâm nhaïc truyeàn thoáng Vieät Nam”. Do yeáu toá lòch söû, thôøi kyø ñaát nöôùc bò ñoâ hoä thì ngoaïi bang ñöa vaên hoùa hoï leân laøm cho ngöôøi Vieät Nam chuùng ta töï ti maëc caûm thaáy caùi gì cuõng thua hoï. Thöïc ra vaên hoùa chuùng ta vöøa phong phuù, vöøa saùng ngôøi neùt ñeïp Vieät Nam, mang tính nhaân vaên cao caû. Thí duï caây ñôøn baàu chæ moät daây maø ñaùnh ra bao nhieâu laø aâm thanh uyeån chuyeån, “Moät daây chöùa caû moät trôøi aâm thanh”. “Veà yeáu toá kinh teá, hoïc nhaïc daân toäc raát coâng phu nhöng khi haønh ngheà laïi khoâng coù tieàn neân thöïc teá coù tình traïng aâm nhaïc khoâng coøn laø ngheä thuaät phuïc vuï maø bieán thaønh moät moùn haøng mua baùn. Ta ra ngoaøi ñoàng khoâng coøn nghe caâu hoø, ñieäu lyù maø thay vaøo ñoù laø maùy thaâu thanh phaùt nhaïc. ÔÛ nhaø treû ít thaáy tieáng haùt ru. Nhöõng ngöôøi meï treû ít coøn ru con baèng nhöõng caâu haùt tình töï queâ höông nhö tröôùc. Vì vaäy, baây giôø phaûi laøm thay ñoåi tö duy naøy cuøng vôùi vieäc naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm, hoïc taäp, ñaøo taïo, boài döôõng veà aâm nhaïc daân toäc moät caùch caên cô, baøi baûn.

3 naêm phuïc vuï ngaønh khoâng gian

PASADENA, California - Giaùm Ñoác Cô Quan Quaûn Trò Haøng Khoâng Vaø Khoâng Gian Quoác Gia Hoa Kyø - goïi taét laø NASA, hoâm Thöù Hai ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ töø chöùc sau ba naêm phuïc vuï ñaày soùng gioù taïi cô quan khoâng gian cuûa Hoa Kyø. Cô quan naøy ñaõ bò daèn vaät vì vuï noå tan cheát ngöôøi cuûa phi thuyeàn con thoi Columbia cuøng nhöõng haäu quaû ñau thöông cuûa vuï ñoù. Trong laù thö töø chöùc gôûi cho Toång Thoáng Bush, OÂng O’ Keefe noùi raèng oâng seõ ôû laïi chöùc vuï cho tôùi khi moät ngöôøi keá vò ñöôïc chæ ñònh leân thay, hy voïng raèng Thöôïng Vieän seõ chaáp thuaän ngöôøi thay theá oâng vaøo Thaùng Hai. OÂng O’ Keefe - moät cöïu Boä Tröôûng Haûi Quaân, cuõng töøng laøm vieäc vôùi Sôû Ñieàu Haønh Vaø Ngaân Saùch cuûa lieân bang, laø moät öùng vieân vöõng vaøng cuûa chöùc Vieän Tröôûng Vieän Ñaïi Hoïc Luisiana State University ôû Baton Rouge. Ñöôïc boå nhieäm caàm ñaàu Cô Quan Quaûn Trò Haøng Khoâng Vaø Khoâng Gian Quoác Gia ba naêm tröôùc ñaây, OÂng O’ Keefe ñang leøo laùi cô quan khoâng gian thì phi thuyeàn Columbia noå tung khi bay vaøo baàu khí quyeån vaøo ngaøy muøng 01 Thaùng Hai naêm 2003, laøm thieät maïng taát caû baûy phi haønh gia khoâng gian. Moät cuoäc ñieàu tra keùo daøi baûy thaùng veà tai naïn naøy ñaõ tìm thaáy raèng “phong caùch laøm vieäc gaây maát an toaøn” taïi Cô Quan Quaûn Trò Haøng Khoâng Vaø Khoâng Gian Quoác Gia Hoa Kyø cuõng ñaùng bò cheâ traùch nhö laø nhöõng vaán ñeà truïc traëc maùy moùc daãn tôùi thaûm hoïa kia. Nhöõng chaát boït deûo rôi töø moät bình xaêng meù ngoaøi ñaõ laøm hö haïi chieác caùnh cuûa phi thuyeàn Coloumbia chæ maáy giaây sau khi ñöôïc phoùng leân, ñeå cho hôi noùng toät ñoä xaâm nhaäp vaøo beân trong chieác phi thuyeàn roài xeù toaïc phi thuyeàn ra. OÂng O’ Keefe ñaõ phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng caâu hoûi daèng dai cuûa caùc thaønh vieân Quoác Hoäi khi oâng hoaït ñoäng ñeå thöïc hieän nhöõng söûa ñoåi nhaèm baûo ñaûm choáng laïi nhöõng tai naïn veà sau naøy. Ba chieác phi thuyeàn coøn laïi cuûa Cô Quan Quaûn Trò Haøng Khoâng Vaø Khoâng Gian Quoác Gia Hoa Kyø ñaõ bò caám bay keå töø khi coù tai naïn cuûa phi thuyeàn Coloumbia. Phi haønh ñoaøn gôûi ñi laøm coâng taùc khoâng gian treân Traïm Khoâng Gian Quoác Teá ñaõ bò caét giaûm töø ba xuoáng coøn hai ngöôøi, vaø traïm khoâng gian naøy hieän ñang ñöôïc caùc phi thuyeàn Soyuz vaø Proress cuûa Nga phuïc vuï vaän chuyeån. Khoâng coù döï truø naøo ñeå phi thuyeàn con thoi trôû laïi bay vaøo khoâng gian cho tôùi Thaùng Naêm naêm tôùi. Maëc duø coù nhöõng thaát baïi nhö theá, OÂng O’ Keefe vaãn uûng hoä döï kieán cuûa Toång Thoáng Bush veà moät chöông trình thaùm hieåm khoâng gian do con ngöôøi chuû ñoäng nhaèm ñöa ngöôøi trôû laïi Maët Traêng vaø chung cuoäc laø gôûi moät ñoaøn thaøm hieåm leân Hoûa Tinh. (V.P.)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Tiger Cup 2004:

Ñoäi tuyeån tuùc caàu Vieät Nam chính thöùc bò loaïi khoûi Tiger Cup 2004

HAØ NOÄI, Vieät Nam - Chieán thaéng 3-0 tröôùc Laøo trong löôït traän cuoái cuøng baûng A vaøo chieàu Thöù Tö 15-12, vaãn khoâng theå giuùp caùc caàu thuû Vieät Nam trong vieäc laùch qua khe cöûa heïp vaøo baùn keát Tiger Cup, vì cuøng luùc ñoù ñoái thuû Singapore ñaõ chieán thaéng ñoäi banh xöù Chuøa Thaùp cuõng cuøng moät tyû soá 3-0. Döôøng nhö khoâng coøn cô hoäi loït vaøo baùn keát neân traän ñaáu vôùi Laøo taïi saân vaän ñoäng Myõ Ñình (Haø Noäi) ñöôïc xem nhö traän ñaáu vì danh döï cuûa ñoäi tuyeån Vieät Nam. Döôùi söï daãn daét cuûa taân huaán luyeän vieân tröôûng Traàn Vaên Khaùnh, sau khi huaán luyeän vieân Tavares ra ñi, moät soá vò trí ñöôïc thay ñoåi vaø trôû veà ñuùng vò trí sôû tröôøng cuûa hoï. Nhôø vaäy, ngay ôû phuùt thöù 7 Coâng Vinh (9) ñaõ ghi baøn môû tyû soá sau sai laàm cuûa thuû moân ñoäi Laøo. Ñaây cuõng laø baøn thaéng thöù tö cuûa anh keå töø ñaàu giaûi. Phuùt thöù 40, töø ñöôøng chuyeàn chuaån xaùc beân caùnh traùi cuûa Ñöùc Thaéng, Minh Phöông coù maët kòp thôøi naâng tyû soá leân 20. Vöôït leân daãn tröôùc, nhöng ñoäi chuû nhaø baát ngôø chôi chuøng xuoáng khi nghe tin Singapore cuõng ñang daãn tröôùc Cam Boát 2-0. Phuùt 74, nhaän ñöôïc ñöôøng chuyeàn ñeïp gaàn vaïch 16m50, Baûo Khanh tung cuù suùt caêng sôû tröôøng ghi baøn thaéng aán ñònh tyû soá. Treân saân Laïch Tray (Haûi Phoøng), Singapore deã daøng vöôït qua Cam Boát vôùi tyû soá 3-0, cuøng vôùi Indonesia giaønh veù vaøo baùn keát giaûi voâ ñòch Ñoâng Nam AÙ.

Voøng hoa thuoác laù cho moät ngöôøi huùt thuoác 105 tuoåi vöøa töø traàn

LONDON (Reuters) - Nhaân vieân cuûa moät vieän döôõng laõo ñaõ toû loøng thöông tieác daønh cho moät phuï nöõ Anh 105 tuoåi, ngöôøi ñaõ huùt thuoác töø naêm môùi 15 tuoåi, baèng caùch thieâu xaùc baø cuøng vôùi moät bao thuoác laù vaø ñaët moät ñieáu thuoác laù lôùn keát baèng hoa leân quan taøi cuûa baø. Baø Marie Ellis ñaõ töø traàn - vì nhöõng nguyeân do töï nhieân - taïi vieän döôõng laõo Eaton Lodge ôû Kent, ñoâng nam nöôùc Anh, vaøo ñaàu thaùng Chaïp vaø ñöôïc thieâu hoâm Thöù Ba, oâm chaët moät goùi thuoác Benson & Hedges maø sinh thôøi baø öa thích. “Chuùng toâi seõ luoân luoân nhôù ñeán baø vì chuyeän huùt thuoác cuûa baø bôûi vì vieäc ñaàu tieân maø baø yeâu caàu khi thöùc daäy laø “Toâi huùt moät ñieáu thuoác ñöôïc khoâng,” theo lôøi baø tröôûng traïi Maria Kallis, ngöôøi ñaõ ñaët laøm moät voøng hoa lôùn coù hình moät ñieáu thuoác laù, laøm baèng nhöõng ñoùa hoa cuùc traéng vaø vaøng, ñeå ñaët leân quan taøi cuûa ngöôøi quaù coá. Baø Ellis, töøng laø moät thö kyù ñaùnh maùy, ñaõ tôùi vieän döôõng laõo 15 naêm veà tröôùc. Ngoaøi thoùi quen huùt 15 ñieáu thuoác moät ngaøy, baø cuõng noåi tieáng trong ban nhaân vieân vì nhöõng thoùi quen aên uoáng thieáu laønh maïnh khaùc, thöôøng ñoøi boû ñöôøng trong moùn suùp vaø luoân luoân ñoøi ba goùi ñöôøng trong ly caø pheâ cuûa baø. Ban nhaân vieân ñaõ chôi baøi haùt “Smoke gets in your eyes” taïi tang leã cuûa baø Ellis vaø ñang döï tính laøm moät chieác gaït taøn thuoác baèng xi maêng ñeå töôûng nieäm baø trong khu vöôøn cuûa vieän döôõng laõo, nôi tro cuûa baø cuõng seõ ñöôïc choân caát. (n.n.)

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B19

.3”

DAT


B20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

.3”

DAT


Du Lòch

.3”

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

DAT

Vòt Baàu Long Beach

ÔÛ queâ nhaø mình döôøng nhö ngöôøi ta khoâng quí vòt baèng gaø. Cöù suy nhö baûn thaân toâi luùc coøn beù, ngaøy leã naøo ñöôïc aên mieáng thòt vòt ñaõ laø to laém. Nhöng coøn gaø thì phaûi chôø ñeán teát, ngaøy leã hoäi to nhaát trong naêm, môùi ñöôïc xôi mieáng thòt gaø. Sau naøy ra nöôùc ngoaøi, söï khinh troïng aáy döôøng nhö ñoåi ngöôïc laïi: AÊn thòt gaø thì deã, chöù aên thòt vòt thì khoù hôn. Vì noù laø cuûa hieám quí nhö vaäy, neân hoâm nay toâi môùi môøi baïn ñi xôi... vòt: Vòt Baàu Long Island, thaønh phoá Flanders, New York.

PHAÏM ÑÌNH

Kieán truùc Vòt Baàu beân ñöôøng 24, bieåu töôïng ñaëc thuø cuûa Long Island, New York. Chieác xe hôi nhoû tí ôû beân caïnh coù theå giuùp du khaùch hình dung kích thöôùc Vòt Baàu.

Toâi bieát laø baïn ñang laåm baåm, “aên ñöôïc baùt chaùo, chaïy ba quaõng ñoàng.” Buùn vòt xaùo maêng ngon laønh ôû Little Saigon thieáu gì maø phaûi chaïy taän leân Long Island, New York? Thaät ra, môøi baïn ñeán

ñaây, toâi muoán “ñaõi” baïn moät moùn ngon hôn nhieàu: Ñoù laø môøi baïn thöôûng thöùc thaéng caûnh The Big Buck, moät kieán truùc dò kyø mang hình con vòt baàu to töôùng döïng beân Ñöôøng (Route) 24, giöõa thaønh phoá

Kyù söï du lòch:

Flanders vaø Hampton Bays thuoäc Long Island. Ñuùng vaäy, con vòt baàu to lôùn, traéng toaùt, ôû ngay öùc moå moät loái ñi roäng, vöøa ñuû cho nhöõng ngöôøi cao nhaát ñi vaøo maø khoâng phaûi khoøm löng.

Khôûi ñaàu, Vòt Coà laø cöûa haøng ñöôïc döïng neân do saùng kieán cuûa moät chuû nhaân trang traïioâng Martin Maurer vaø vôï laø Jeule - vaøo naêm 1930. Söï theå xuaát phaùt töø chuyeán ñi chôi California.

Hai oâng baø ñöôïc môøi ra uoáng caø pheâ taïi moät nhaø haøng xaây theo hình aám caø pheâ khoång loà. Trôû veà nhaø, hoï lieàn nghó ngay ra moät keá hoaïch töông töï: Xaây moät caùi quaùn theo hình con vòt ñeå baùn vòt. Phaûi

roài! Thieân haï baùn caø pheâ trong nhaø haøng “aám caø pheâ”, thì mình baùn vòt trong quaùn Vòt Baàu chöù sao! Chaéc caùc baïn cuõng nhôù vaøo ñaàu thaäp nieân 30, caû nöôùc Myõ coøn Tieáp trang C2

Veà Thuû Ñoâ

TRÒNH HAÛO TAÂM

“Anh veà thuû ñoâ chuùng em chôø mong Chuùt quaø möøng anh chieán binh ñöôøng xa. Ngöôøi daân nöôùc Vieät ghi ôn caùc anh: Caùc anh trai huøng böôùc qua”. Nhôù laïi khuùc haùt ngaøy xöa khi nhöõng ngöôøi chieán só veà laïi thuû ñoâ, caùc em nöõ sinh haäu phöông mang voøng hoa chaøo ñoùn. Ngaøy nay toâi veà thaêm thuû ñoâ Sacramento nhöng chaúng thaáy ai ñoùn chaøo! Toâi coøn nhôù soá quaân cuûa mình laø 67/814611 nhöng khoâng coøn ai chaøo ñoùn coù leõ vì ñaõ giaûi nguõ maëc duø khoâng thaáy ai kyù leänh naøy? Noùi gì toâi, môùi vaøi tuaàn tröôùc ñaây khi Toång Thoáng Bush ñeán thuû ñoâ Ottawa beân Canada ñeå haøn gaén moái bang giao, ngöôøi chaøo ñoùn thì ít maø ngöôøi bieåu tình raát ñoâng. Khi vaøo noùi chuyeän tröôùc Quoác Hoäi, oâng ñaõ nöûa ñuøa nöûa moùc raèng: “Saùng nay toâi ñeán ñaây ngöôøi ta “chaøo ñoùn” toâi raát ñoâng, chaøo ñoùn baèng hai baøn

tay coøn nguyeân veïn!” Toâi ñaõ ôû California maáy chuïc naêm, ñi töø Baéc xuoáng Nam moøn khoâng bieát bao nhieâu voû xe nhöng ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi veà thaêm thuû ñoâ cuûa tieåu bang mình sinh soáng. California ñaâu phaûi nhoû, noù lôùn hôn ñaát nöôùc VN, coù neàn kinh teá ñöùng thöù saùu treân theá giôùi vaø daãn ñaàu veà vi tính, ñieän aûnh vôùi daân soá khoaûng 35 trieäu daân laø tieåu bang giaøu nhaát Hoa Kyø neân coù bieät danh laø “Tieåu Bang Vaøng” (Golden State). Rôøi Monterey trôøi ñaõ veà chieàu, xe buyùt ñöa chuùng toâi vaøo xa loä 156 ñi veà höôùng Baéc, beân traùi laø bôø bieån Vònh Monterey neân soùng yeân bieån laëng, beân phaûi laø nhaø cöûa caát

Sacramento

Tieáp trang C4 Caây caàu Fairoaks baét ngang doøng soâng American ôû Sacramento.


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Vòt Baàu Long Beach Tieáp trang C1

baøng hoaøng vì Côn Ñaïi Khuûng Hoaûng Toaøn Caàu, nhö beänh nhaân vöøa tænh daäy sau côn beänh naëng. Thôøi ñoù, ôû vuøng naøy coù ngheà nuoâi vòt. OÂng baø Maurer nuoâi vòt, haøng xoùm nuoâi vòt, ñaâu ñaâu cuõng thaáy nuoâi vòt. Tìm ñöôïc ngheà laø toát roài. Huoáng hoà ñaây coøn laø ngheà cha truyeàn con noái töø theá kyû thöù 19. OÂng baø thueâ ngay oâng thôï moäc haøng xoùm George Reeve vaø 2 thôï thieát keá - anh em William vaø Samuel Collins, cuõng laø nhöõng ngöôøi baïn trong cuøng xoùm - thöïc hieän caùi yù töôûng ngoä nghónh ñoù. Moät con vòt soáng ñöôïc buoäc vaøo chaân cöûa laøm maãu cho anh em Collins veõ kieåu, baùc

thôï moäc Reeve thi coâng theo hình daùng moät chuù gaø luoäc ñeå treân maët baøn. Ñoù laø khôûi nguyeân cuûa kieán truùc Vòt Baàu. Ít thaùng sau, moät kieán truùc laï ñôøi, raát baét maét cao 20 boä, daøi 30 boä, baèng beâ toâng Ferrocement ñaép treân daøn xöông goã - Quaùn Vòt Baàu - ra ñôøi vaøo naêm 1931. Toaøn thaân ñöôïc toâ maøu traéng toaùt, caëp moû thì da cam, ñoâi maét laø boùng ñeøn laáy töø ñuoâi xe TFord saùng rôõ raøng haèng ñeâm. Trong buïng vòt dó nhieân laø cöûa tieäm baùn... vòt, caû thòt vòt, tröùng vòt, laãn vòt soáng laáy töø trang traïi cuûa oâng baø Maurer. Mau choùng trôû thaønh nieàm

haõnh dieän cuûa daân chuùng ñòa phöông, Quaùn Vòt Baàu cuõng laø ñoái töôïng raát baét maét ñoái vôùi khaùch vaõng lai. Voán laø moät thöông gia nhaïy beùn, oâng Maurer ñaõ ñaêng kyù xin taùc quyeàn cho coâng trình ñoäc ñaùo cuûa mình. Kinh doanh treân ñöôøng West Main Street ñeán naêm 1936, thì gia ñình Maurers doïn nhaø. Thaät laø ñuùng nghóa doïn nhaø, hoï ñöa caû trang traïi vaø Quaùn Vòt Baàu - khi ñoù ñaõ khaù noåi tieáng xa gaàn - veà beân Ñöôøng 24 taïi Flanders. Dó nhieân, daân chuùng Flanders raát vui möøng, roäng môû 2 tay ñoùn Vòt Baàu vaø gia ñình Maurer. Taïi ñaây, hai oâng baø Moät traïi vòt Long Island, sinh hoaït kinh teá truyeàn thoáng cuûa daân chuùng ñòa phöông. Maurer ñaõ soáng nhöõng ngaøy

cuoái cuøng thaät sung tuùc, vaø töø giaõ cuoäc ñôøi trong söï haõnh dieän vaø nieàm thöông meán cuûa moïi ngöôøi. Coøn Vòt Baàu truï laïi, traûi qua thôøi gian, caøng luùc caøng trôû neân noåi tieáng, trôû thaønh moät töø tröôøng kinh taøi cöïc maïnh vaø nieàm töï haøo cuûa daân chuùng ñòa phöông. To lôùn nhöng goïn gaøng, Vòt Baàu vaãn coù theå di chuyeån y nhö moät con vaät soáng ñoäng. Thì roõ raøng nhö vaäy. Töø ngaøy chaøo ñôøi vaøo naêm 1931 ñeán nay, Vòt Baàu ñaõ thieân di nhieàu vò trí. Tröôùc tieân laø töø ñöôøng West Main Street, Vòt Baàu ñöôïc gia ñình ñöa veà Flanders. Roài sau naøy, khi ñaát caém duøi cuûa Vòt Baàu ñöôïc thaønh phoá tröng thu xaây döïng khu gia cö, nhöõng ngöôøi chuû tröông baûo trì phoái hôïp vôùi Hoäi Baïn Di Saûn Long Beach vaän ñoäng giöõ laïi kieán truùc ñaëc bieät naøy, khoâng cho phaù huûy. Naêm 1987, chuû nhaân - khi ñoù laø oâng baø Kia vaø Pouran Eshghi - ñaõ taëng Vòt Baàu laïi cho Quaän Suffolk Ñeâm Thaép Saùng Vòt Baàu khai maïc muøa Leã Giaùng Sinh haøng naêm taïi Long Island. Baïn coù theå ñeå yù thaáy County. Naêm 1988, Vòt Baàu loái ñi ñöôïc moå ngay giöõa öùc vòt, ñuû roäng ñeå cho nhöõng du khaùch “coàng keành” nhaát ñi loït vaøo trong cöûa ñöôïc di chuyeån moät laàn nöõa, töø Flanders sang Hampton haøng baùn ñoà kyû nieäm... vòt.

Bays doïc theo Ñöôøng 24, vaø truï laïi ngay loái vaøo Coâng Vieân Quaän Sears-Bellow cho ñeán ngaøy nay. Neáu coù dòp ñi Long Island, nhaát laø trong thaùng 12 naøy, chaéc chaén baïn phaûi ñeán thaêm Vòt Baàu, Laø taøi saûn chung cuûa coäng ñoàng hieän do Hoäi Baïn Di Saûn Long Island (Friends for Long Island’s Heritage) quaûn lyù, trong loøng kieán truùc vaãn coøn moät cöûa haøng... vòt. Nhöng baây giôø du khaùch chæ coù theå mua nhöõng taám hình hoaëc caùc töôïng ñieâu khaéc vòt ñeå laøm kyû nieäm maø thoâi. Moãi naêm, vaøo ñeâm thöù Tö tuaàn leã ñaàu tieân cuûa thaùng 12, du khaùch theo goùt daân chuùng ñòa phöông qui tuï veà ñaây raát ñoâng ñeå tham döï Ñeâm Thaép Saùng Vòt Baàu (Annual Holiday Lighting of the Big Duck) do Sôû Coâng Vieân Quaän Suffolk County ñöùng ra toå chöùc. Ñeâm nay, du khaùch seõ ñöôïc thöôûng thöùc nhieàu ca khuùc “Vòt” do caùc ban nhaïc hoïc sinh trong quaän haït bieåu dieãn. Khi OÂng Giaø Noel ñi Xe Chöõa Löûa xuaát hieän, thì caû moät röøng ñeøn treân mình Vòt

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $60 Name: Address: Phone number: E-mail: Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street , Westminster, CA 92683

Baàu böøng saùng giöõa tieáng reo hoø naùo nhieät, roài ngöôøi ngöôøi vui chôi, aên uoáng thaû giaøn caû ñeâm. Ai coù söùc chòu ñöïng thì cöù ôû laïi quaäy “meät nghæ” cho ñeán saùng ngaøy hoâm sau. Ñoù laø leã nghi khai maïc muøa leã hoäi töng böøng vaø naùo nhieät nhaát trong naêm - muøa Giaùng Sinh. Laøm vòt baàu ôû caùi ñòa phöông naøy quaû thöïc oai veä vaø sung söôùng. Chaéc baïn khoâng theå ngôø raèng gioáng vòt veû vang naøy laïi laø haäu dueä cuûa loaøi vòt... Trung Quoác. Ñuùng, töø Trung Quoác. Chính vì vaäy, xin ñöøng ngaïc nhieân neáu nhìn thaáy chöõ Peking Duck (Vòt Baéc Kinh) treân caùc taám hình hoaëc ñoà kyû nieäm mua ñöôïc trong loøng Vòt Baàu. Taïi sao laïi Trung Quoác vaø Baéc Kinh? Chaéc ñaønh phaûi heïn nhau moät laàn khaùc ñeå noùi veà chuyeän naøy! Khoâng caàn phaûi ñi New York, chuùng ta coù theå gaëp gôõ trong moät nhaø haøng naøo ñoù ôû Little Saigon, vöøa noùi chuyeän vöøa aên buùn vòt xaùo maêng cuõng ñöôïc. PHAÏM ÑÌNH dinhcpham@yahoo.com

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

.3”

DAT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Kyù söï du lòch:

Veà Thuû Ñoâ Sacramento

DAT

Tieáp trang C1

treân söôøn ñoài. Chæ coù vuøng 17 Daëm Ñöôøng Tình nhaø cöûa môùi sang troïng coøn ôû ñaây nhaø cöûa chæ laø “thöôøng thöôøng baäc trung”. Sau ñoù nhaäp vaøo xa loä 101 ñeå ñi San Jose. Ngang qua San Jose trôøi ñaõ toái vaø xa loä löu thoâng thoaûi maùi khoâng keït xe duø laø toái thöù baûy neân coâ höôùng daãn vieân du lòch noùi vôùi baùc taøi ngöôøi Hawaii cho xe chaïy thaúng leân San Francisco ñeå gheù beán taøu ai ñoùi buïng thì aên toái, coøn ai khoâng aên thì ngoaïn caûnh beán taøu veà ñeâm. BEÁN TAØU SAN FRANCISCO VEÀ ÑEÂM Tôùi San Francisco xe exit ra nôi ñöôøng Market reõ phaûi chaïy thaúng xuoáng beán taøu ngang qua Ferry Building ôû bôø bieån cuoái ñöôøng Market laø toøa nhaø coù thaùp ñoàng hoà ban ñeâm ñoát ñeøn raát ñeïp (Xin xem kyù söï du lòch San Francisco ñaõ ñaêng tröôùc ñaây). Roài reõ traùi caäp theo bôø bieån qua nhöõng caàu taøu maø con soá taêng leân daàn, baét ñaàu baèng Ferry Building laø Caàu Taøu Soá 1. Nhöõng caàu taøu laø nhöõng nhaø kho coù kieán truùc xöa cuõ khieán cho toâi nhôù laïi ngaøy xöa qua nhöõng nhaø kho ôû beán taøu ñöôøng Trònh Minh Theá beân Khaùnh Hoäi. Cuõng aùnh ñeøn ñöôøng maøu vaøng vì San Francisco nhieàu söông muø neân haàu heát ñeøn ñöôøng ñeàu maøu vaøng cho deã thaáy nhöng caùc nhaø kho ôû ñaây ñöôïc sôn pheát baûo trì raát caån thaän, nhöõng khung cöûa kính khoâng thaáy beå caùi naøo. San Francisco coù veû raát an ninh neân ban ñeâm vaãn thaáy khaùch du lòch lang thang töøng caëp doïc theo caùc nhaø kho. Thænh thoaûng coù nhöõng restaurant

vaø Bar röôïu chen vaøo caùc nhaø kho. Ñeán Caàu Taøu 39 (Pier 39) thì con ñöôøng baét ñaàu keït xe vì ñaây laø ñòa ñieåm du lòch, raát nhieàu nhaø haøng ôû phía bôø bieån giaêng ñeøn maøu vaø nhöõng tieäm buoân saùng röïc daäp dìu du khaùch phía traùi beân kia ñöôøng. Gaàn ñoù laø caàu taøu Fishman’s Wharf nôi ban ngaøy laø beán du thuyeàn chaïy döôùi caàu Golden Gate hay ñöa du khaùch sang thaêm ñaûo nguïc tuø Alcatraz Island. Baõi ñaäu xe cho xe buyùt saùt bôø bieån vaø chuùng toâi xuoáng xe coù hôn moät giôø 15 phuùt ñi aên hay daïo phoá veà ñeâm vaø seõ trôû laïi xe luùc 9 giôø 15. Nguyeân moät daõy gian haøng baùn thöùc aên, ña soá laø ñoà bieån nhö cua haáp, caù chieân, ngheâu soø oác heán, buoân baùn ñoâng vui, ngöôøi mua taáp naäp tuy giaù khaù ñaét coù leõ vì phaåm chaát töôi soáng vaø laø ñòa ñieåm du lòch neân tieàn thueâ choã raát cao. Nôi ñaây coù moùn aên goïi laø ñaëc saûn noåi tieáng töø xöa laø moùn Clam Chowder (Chaùo Ngheâu) aên vôùi baùnh mì boät chua, toâi khoâng aên baùnh mì vì ñaõ aên moãi ngaøy neân huùp chaùo khoâng, mua cuûa oâng ngöôøi Taøu ñöïng trong toâ baèng moáp vôùi giaù 4$. Trong nhoùm du khaùch VN coù ngöôøi aên cua, coù ngöôøi vaøo Mac Donald beân kia ñöôøng. Lang thang moät luùc laïi gaëp moät tieäm phôû nôi con ñöôøng röïc rôõ ñeøn maøu trang trí treân caây troàng doïc leà ñöôøng thaúng goùc vôùi ñöôøng bôø bieån. Gaëp tieäm phôû thì ñaõ quaù muoän maøng vì troùt ñaõ huùp chaùo ngheâu, neáu bieát tröôùc nôi ñaây coù tieäm phôû thì aên moùn queâ höông thích hôn! Sau hôn moät giôø aên uoáng vaø lang thang daïo phoá, chaân

Giang caûng Sacramento tieáp nhaän nhieàu taøu beø lôùn ñeán töø San Francisco.

cuõng moûi vaø ngöôøi cuõng oaûi vì hoâm nay ñaõ ñi quaù nhieàu nôi neân moïi ngöôøi veà laïi xe. Xe chaàm chaäm tìm ñöôøng leân caàu Oakland Bay. Caây caàu to lôùn raát cao neân ñöôøng leân ôû taän beân trong chöù khoâng ôû bôø bieån. ÔÛ bôø bieån thaáy caàu tröôùc maët nhöng ôû treân cao laøm sao leân? Caàu coù hai taàng moãi taàng laø moät chieàu löu thoâng, tuy ñi ôû taàng döôùi aùng bôûi nhöõng truï coät nhöng vaãn nhìn ñöôïc thaønh phoá San Francisco veà ñeâm vôùi nhöõng building, cao oác chi chít aùnh ñeøn. Xe veà khaùch saïn ôû thaønh phoá Union City beân kia Vònh San Francisco vaø khi nhaän card môû cöûa phoøng thì ñaõ hôn 10 giôø ñeâm. Khi laáy haønh lyù töø döôùi gaàm xe buyùt ra thì coù moät baø cuï maát moät tuùi xaùch. Coù ngöôøi xaùch loän cuûa baø cuï laïi lôùn tieáng vôùi baø neân coù ngöôøi beânh vöïc cho baø cuï vaø moät cuoäc trao ñoåi

thanh aâm khoâng laáy gì laøm trìu meán xaûy ra. Maáy anh chaøng Myõ tröïc ôû quaøy khaùch saïn khoâng hieåu hai beân noùi nhöõng gì neân ñöùng cöôøi vaû laõ. Saùng hoâm sau laø ngaøy Chuû Nhaät chuùng toâi khôûi haønh thaät sôùm theo xa loä 880 roài qua 80, gheù vaøo Mac Donald ôû thaønh phoá Richmond caø pheâ aên saùng roài tröïc chæ Sacramento. Vaãn xa loä 80 ñi vaøo vuøng nuùi thuoäc Solano County, con ñöôøng vaéng veû ít xe, hai beân laø ñoài coû vaøng uùa vì ñaàu thaùng 9 chöa tôùi muøa möa. Thænh thoaûng qua nhöõng khu ñoài caây Oak coù nhöõng khu nhaø môùi caát. Tôùi thaønh phoá nhoû Davis gaëp moät doøng soâng ñaày nöôùc, hai beân bôø nhieàu caây coái lau saäy. ÔÛ Nam California nhieàu nôi goïi laø soâng nhöng khoâng thaáy nöôùc nhö Santa Ana River chæ nhöõng ngaøy möa môùi coù nöôùc nhöng nôi ñaây

duø laø mieàn nuùi nhöng soâng ñaày nöôùc, phong caûnh gioáng nhö soâng La Ngaø gaàn Ñònh Quaùn treân ñöôøng ñi Ñaø Laït. Khi gaàn tôùi Sacramento vuøng ngoaïi oâ nhaø môùi xaây raát nhieàu. Xe chuùng toâi tôùi West Sacramento, vì coù moät em beù gaùi nhöùc ñaàu choùng maët neân xe ngöøng laïi moät chô thöïc phaåm ñeå cha meï cuûa em beù mua thuoác, toâi cuõng ñi vaøo chô mua chuùt ít traùi caây vaø cuõng ñeå tham quan cho bieát söï tình. Chôï ôû ñaây roäng raõi, baøy trí ñeïp nhöng giaù caû traùi caây gaàn gaáp ñoâi giaù ôû Quaän Cam. TOØA NHAØ LAÄP PHAÙP CALIFORNIA Luùc 10 giôø saùng sau khi qua caàu baét ngang soâng Sacramento chuùng toâi ñaõ tôùi toøa nhaø Laäp Phaùp California Capitol. Cuøng moät kieåu kieán truùc vôùi ñieän Capitol Lieân

Bang ôû Washington DC, toøa nhaø Capitol ôû Sacramento nhoû hôn cuõng sôn maøu traéng, coù 3 taàng vaø chính giöõa coù moät maùi voøm hình baùn caàu beân ngoaøi sôn xaùm nhöng beân trong maï vaøng. Sau khi thaønh phoá Sacramento ñöôïc choïn laøm thuû ñoâ California naêm 1854, toøa nhaø khôûi coâng xaây döïng naêm 1860 do kieán truùc sö Reuben Clark chæ huy nhöng bò traän luït phaù huûy vaø thieáu huït ngaân saùch neân vieäc xaây caát bò ñình treä khieán oâng bò khuûng hoaûng tinh thaàn phaûi vaøo bònh vieän vaø cheát naêm 1866. OÂng Gordon Cummings tieáp tuïc coâng vieäc vaø hoaøn thaønh naêm 1874 vôùi phí toån toång coäng laø 2 trieäu röôõi myõ kim. Sau ñoù toøa nhaø ñöôïc xaây theâm vaø tu boå toaøn dieän ñeå ñöùng vöõng khi coù ñoäng ñaát. Hieän nay toøa nhaø laø nôi ñaët vaên phoøng cuûa

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Tieáp trang C16

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

.3”

DAT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Moät taùc phaåm ngheä thuaät môùi:

.3”

DVD ca nhaïc Kim Lôïi 12 naêm kyû nieäm Baøi vieát cuûa HOÀ VAÊN XUAÂN NHI Toâi coù theå taïm goïi laø moät khaùn thính giaû trung thaønh cuûa ca nhaïc Vieät Nam. Toâi ñam meâ nghe nhaïc vaø thöôûng thöùc nhöõng chöông trình ca nhaïc. Noùi veà nhöõng taùc phaåm ca nhaïc DVD hay Video ôû haûi ngoaïi suoát hôn 20 naêm qua, thì toâi vaãn chòu khoù mua vaø chòu khoù xem raát kyõ, duø laø cuûa baát cöù trung taâm naøo. Tuû nhaïc cuûa toâi khoâng thieáu taùc phaåm naøo cuûa caùc trung taâm haûi ngoaïi naøy. Coù khi laø quaø taëng thaân tình cuûa trung taâm, hay laø phaûi boû tieàn tuùi mua, nhöng toâi vaãn xem nhöõng taùc phaåm vaên ngheä naøy laø moùn aên tinh thaàn caàn thieát cuûa moät ñôøi soáng thöôøng coù quaù nhieàu caêng thaúng tinh thaàn, vaø buoàn baõ taâm tö ôû xöù Myõ naøy. AÂm nhaïc vaãn luoân laøm chuùng ta thö giaõn ñöôïc tinh thaàn. Laàn ñaàu tieân trung taâm Kim Lôïi thöïc hieän moät taùc phaåm ca nhaïc thu hình tröïc tieáp. Toâi coù caùi haân haïnh ñöôïc tham döï chöông trình naøy ôû saân khaáu ñaïi hí vieän Center Performing Arts cuûa thaønh phoá San Jose. San Jose laø moät thaønh phoá ñöôïc xem laø coù nhieàu sinh hoaït vaên ngheä Vieät Nam nhaát trong suoát 2 naêm qua. Moät thaønh phoá cuõng ñaõ naåy maàm leân nhieàu khuoân maët vaên ngheä töø laõnh vöïc saùng taùc ñeán trình dieãn. San Jose khoâng phaûi laø nôi ñònh cö cuûa nhieàu ngheä só haûi ngoaïi, nhöng laïi laø vuøng ñaát soáng cuûa ngheä só. Khaùn thính giaû ôû ñaây bieát traân troïng, caûm taï nhöõng coâng vieäc vaø daâng hieán cuûa nhöõng ngöôøi ngheä só. Toâi ñaõ ñeán San Jose tham döï chöông trình ñaïi nhaïc hoäi thu hình kyû nieäm 12 naêm thaønh laäp trung taâm Kim

Lôïi, ngaøy Chuùa Nhaät 17 thaùng 10 naêm 2004. Toâi ñöôïc quen bieát vôùi anh Thaønh Hammer, chuû nhaân cuûa trung taâm Kim Lôïi, cuõng khoaûng thôøi gian daøi naøy, qua ngöôøi baïn thaân ñaõ daãn ñöa toâi vaøo theá giôùi ngheä só, ñoù laø MC Traàn Quoác Baûo. Toâi quen anh Thaønh Hammer, quyù meán anh vì baûn tính phoùng khoaùng, chaân tình, bieát toân troïng vaø ñoái xöû baïn beø, anh em, ngheä só raát möïc tình caûm. Ñeâm ca nhaïc kyû nieäm 12 naêm cuûa trung taâm Kim Lôïi ñaõ coù treân 6,000 khaùn giaû ñeán tham döï chöông trình naøy (2 buoåi trình dieãn trong ngaøy). Toâi vieát baøi naøy khoâng vì tình caûm rieâng vôùi anh Thaønh Hammer, cho duø toâi raát quyù, raát muoán laøm moät ñieàu gì ñoù ñeå ñeàn ñaùp tình nghóa anh em maø anh ñaõ luoân daønh rieâng cho toâi. Trung taâm Kim Lôïi vôùi “Kim Lôïi 12th Anniversary” laø moät taùc phaåm lôùn, nhieàu kích thöôùc cuûa vaên ngheä haûi ngoaïi naêm 2004 naøy. Dó nhieân, neáu baïn laø moät khaùn thính giaû thaät khoù tính, hay quaù khaét khe, thöôøng coù söï so saùnh giöõa caùc trung taâm saûn xuaát vôùi nhau, thì baïn seõ tìm thaáy coù nhöõng ñieåm khoâng vöøa yù. Nhöng neáu khaùch quan hôn, khaùn thính giaû seõ phaûi nhìn nhaän taùc phaåm “Kim Lôïi 12th Anniversary” laø moät cuoán DVD ca nhaïc xuaát saéc, maø chính toâi, moät ngöôøi ñaõ coù dòp coi raát nhieàu saûn phaåm DVD hay Video ca nhaïc Vieät haûi ngoaïi naøy, coù theå töï tin ñaùnh giaù cho raèng ñaây laø moät trong 5 cuoán DVD ca nhaïc haûi ngoaïi hay nhaát cuûa naêm 2004. Laø moät taùc phaåm ñaàu tay,

nhöng töï nhaän bieát mình seõ bò so saùnh vôùi nhöõng trung taâm khaùc, cho neân Kim Lôïi ñaõ doàn heát ñaàu tö vaøo taùc phaåm naøy, coá gaéng ñaït ñeán moät möùc tieâu chuaån haøng ñaàu, hy voïng vöøa yù khaùn thính giaû veà kyõ thuaät laãn noäi dung cuûa chöông trình. Duø khoâng phaûi laø moät coâng ty coù voán lôùn nhö caùc coâng ty ñoù, nhöng Kim Lôïi ñaõ doàn heát söùc löïc cuûa mình, vôùi moät kinh phí leân ñeán caû trieäu ñoâ la, cuøng vôùi thôøi gian suoát 8 thaùng daøi laøm vieäc ñeå hoaøn taát saûn phaåm. Löïc löôïng ca só Dó nhieân ñoái vôùi 1 taùc phaåm DVD hay Video ca nhaïc, thì ñaùnh giaù quan troïng ñaàu tieân phaûi laø thaønh phaàn ca só trình dieãn. Moät show ca nhaïc live baùn veù muoán thu huùt cuõng phaûi huy ñoäng moät löïc löôïng ca só teân tuoåi, thu huùt ñöôïc khaùn giaû tôùi xem. Kim Lôïi khoâng quaûn ngaïi kinh phí, ñaõ môøi 40 ca só teân tuoåi haøng ñaàu ôû haûi ngoaïi vaø moät soá ngheä só top ten töø trong nöôùc laàn ñaàu tieân trình dieãn treân moät saân khaáu thu hình live taïi Myõ. Chuùng ta seõ ñöôïc xem nhöõng teân tuoåi haûi ngoaïi laâu ñôøi nhöng vaãn laø haøng ñaàu cuûa taân nhaïc Vieät Nam nhö Leä Thu, Khaùnh Haø, YÙ Lan, Tuaán Ngoïc, AÙi Vaân, Höông Lan, Tröôøng Vuõ, Tuaán Anh, Tuaán Vuõ, Thanh Haø, Gia Huy, Truùc Lam, Truùc Linh, Thaùi Thaûo, Quoác Huøng, Quang Tuaán, Trònh Nam Sôn, Hoaøi Linh, Hoàng Ñaøo, Quang Minh, Chí Taøi... cuøng vôùi nhöõng teân tuoåi lôùn töø trong nöôùc ñang thu huùt khaùch ôû haûi ngoaïi nhö Caåm Ly, Lam Tröôøng, Traàn Thu Haø, Thu Phöông, Huy MC, Kim Töû Long, Ngoïc Huyeàn,

Minh Nhí... roài caû nhöõng taøi naêng treû, nhöng gioïng haùt ñaõ chuyeân nghieäp vaø nhieàu ngöôøi ñaõ thaønh danh noåi tieáng hoâm nay nhö Tieåu Phuïng, Mai Linh, Nguyeãn Ngoïc Thuùy, Anh Tuaán, Laâm Vónh Khang, Tri Na Baûo Traân, Nhaõ Vy, Quyønh Vy, Töôøng Vaân... Nhieàu ngheä só trong soá caùc teân tuoåi ñoù ñaõ töøng coù maët vaø giuùp laøm röïc rôõ nhöõng taùc phaåm video cuûa nhieàu trung taâm, chöông trình viedo hay DVD haûi ngoaïi hay trong nöôùc. Nhöõng tieáng haùt cuûa nhöõng theá heä khaùc nhau, nhöõng loaïi nhaïc khaùc nhau, cho thaáy söï ña daïng vaø thích hôïp vôùi taát caû löùa tuoåi, moïi thaønh phaàn khaùn giaû. Chæ vôùi thaønh phaàn ca só nhö treân, thì taùc phaåm DVD “Kim Lôïi 12 Naêm Kyû Nieäm” naøy coù leõ ñaõ khoâng thua baát cöù moät taùc phaåm DVD cuûa trung taâm lôùn naøo veà löôïng. Chæ caàn nhìn qua nhöõng teân tuoåi ñoù, thì nhöõng ngöôøi quen thuoäc trong sinh hoaït kinh doanh ca nhaïc cuõng coù theå hieåu taïi sao kinh phí ñaõ phaûi toán keùm khaù nhieàu nhö theá. Phaàn ñoâng anh chò em ngheä só ai cuõng nhìn nhaän laø trung taâm Kim Lôïi luoân daønh söï chieâu ñaõi “first class” ñeán vôùi ngheä só trình dieãn cho caùc buoåi ca nhaïc cuûa Kim Lôïi, neân toå chöùc moät chöông trình ñeå ñôøi theá naøy, Kim Lôïi caøng phaûi chaêm soùc ngheä só chu ñaùo hôn. Kyõ thuaät vaø saân khaáu: Toâi khoâng coù con soá chính thöùc, nhöng neáu döïa vaøo teân tuoåi vaø phaåm chaát cuûa caùc nhaø ñaïo dieãn hình aûnh kyõ thuaät, caùc chuyeân vieân thu hình (vôùi 8 oáng kính thu hình), caùc ñoaøn vuõ coâng thöôïng thaëng, taát caû ñöôïc

thueâ töø Hollywood, cho ñeán caùc cô sôû raùp noái phim aûnh haøng ñaàu ôû Hollywood maø trung taâm Kim Lôïi ñaõ hôïp ñoàng ñeå hoaøn chænh vaán ñeà kyõ thuaät vaø raùp noái hình aûnh, thì kinh phí cho phaàn kyõ thuaät cuûa cuoán DVD naøy, theâm vaøo phaàn thieát keá saân khaáu raát toán keùm, cuõng phaûi caû traêm ngaøn ngaøn ñoâ la. Söï coá gaéng phi thöôøng ñeå baûo ñaûm moät phaåm chaát kyõ thuaät haøng ñaàu khoâng thua moät trung taâm naøo khaùc, laø moät ñieàu ñaùng khen, taïo neân moät giaù trò toái thieåu veà chaát löôïng cho taùc phaåm. Trung taâm Kim Lôïi coù quyeàn töï haøo vôùi phaàn hình aûnh, aâm thanh, vaø kyõ thuaät cuûa taùc phaåm mình. Hình aûnh maøu saéc thaät ñeïp, aâm thanh roõ raøng, vaø neáu maø baïn coù moät daøn maùy aâm thanh thaät chuaån hay moät maøn aûnh truyeàn hình lôùn, môû leân xem vaø nghe cuoán DVD naøy, thì baïn seõ caûm thaáy söôùng nhieàu hôn nöõa. Nghe nhaïc söôùng laém thoâi, nhö toâi ñaõ söôùng khi thöôûng thöùc troïn boä ca nhaïc DVD naøy. Noäi dung chöông trình: Neáu thaønh phaàn ca só vaø phaåm chaát kyõ thuaät seõ taïo neân giaù trò cuûa cuoán DVD, thì bao giôø noäi dung chöông trình cuõng seõ laø moùn aên chính ñeå khaùn thính giaû coù haøi loøng hay thaát voïng. Khaùn thính giaû seõ yeâu thích, coù xem ñi xem laïi nhieàu laàn hay khoâng, coù truyeàn mieäng nhau giôùi thieäu nhau veà taùc phaåm hay khoâng, coù seõ uûng hoä laàn tôùi hay khoâng, laø do phaåm chaát noäi dung cuûa chöông trình. Noùi roõ hôn, laø nhöõng nhaïc phaåm vaø söï bieåu dieãn, trình baøy cuûa ca só. Cho neân chuùng ta haõy thöû tìm hieåu xem coù nhöõng baøi haùt naøo, vaø

ai haùt theá naøo. Ngoaøi teân tuoåi nhöõng ca só noùi treân, thì söï ñoùng goùp laøm vó ñaïi cuoán DVD naøy phaûi keå ñeán nhöõng ngöôøi ngheä só voâ danh, ñoùng moät vai troø phuï hoïa, nhöng laøm quyeán ruõ phaàn bieåu dieãn cuûa ngöôøi ca só, laøm ñeïp theâm hình aûnh chöông trình, laøm thu huùt chuù yù khaùn giaû xem. Toâi muoán ñöôïc nhaéc ñeán nhöõng vuõ coâng cuûa chöông trình cuûa ñoaøn vuõ ngheä thuaät Sanchez ñeán töø Hollywood vaø ñoaøn vuõ YÙ Nhi, roài nhoùm ngöôøi maãu thôøi trang Kim Lôïi vôùi 8 thieáu nöõ xinh ñeïp, vaø ban nhaïc Kim Lôïi Cali. Chuùng ta ít bieát ñeán teân tuoåi hoï laø ai, nhöng hoï cuõng vaát vaû taäp luyeän, phaûi noùi laø nhieàu khi taäp khoå nhoïc hôn caùc ca só, ñeå chöông trình coù theå thaønh coâng. Chuùng ta seõ thaáy ngay söï ñoùng goùp giaù trò cho chöông trình cuûa nhöõng ngöôøi vuõ coâng naøy, ngay khi maøn bieåu dieãn ñaàu tieân cuûa cuoán DVD, vôùi lieân khuùc Phoá Hoa, goàm nhöõng baøi haùt treû trung, thôøi trang, ñang ñöôïc thònh haønh trong giôùi treû, cuûa caùc nhaïc só trong nöôùc nhö Hoaøi An, Voõ Hoaøi Phuùc, vaø Nguyeãn Nhaát Huy, do 3 thieáu nöõ treû, raát xinh ñeïp, gioïng haùt môùi nhöng ñaõ vöõng vaøng, vaø trình dieãn khoâng chuùt boái roái, ñoù laø nhoùm tam ca Ba Con Chuoàn Chuoàn vôùi Trina Baõo Traân, Nhaõ Vy vaø Quyønh Vy. Chæ vôùi ngay taùc phaåm môû maøn cuûa chöông trình, vôùi tieáng haùt cuûa 3 ngöôøi con gaùi tieáng haùt raát môùi, laàn ñaàu treân moät saân khaáu chuyeân nghieäp, hôïp cuøng nhöõng vuõ coâng cuûa vuõ ñoaøn Sanchez, chuùng ta seõ caûm Tieáp trang C10

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

.3”

DAT

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

C C l

CALIFORNIA CABINETS

SHOW ROOM

7610 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683

DECORATIVE & DESIGN KITCHEN CAM VI VUONG Tel: (714) 901-1500 * Fax: 714-901-1544 * Cell: (714) 931-9929 GRAND OPENING 12/01/2004 Granite 2 feet x 8 feet

$149/1 piece Free Back Splash 6"

Special 50% Off

cho tuû Vanity Bathroom Cherry Solid Wood

Special Discount cho Constructor $79.00 per Lineal Foot for Cherry solid wood $69.00 per Lineal Foot for Maple solid wood $59.00 per Lineal Foot for Oak solid wood

Email:camvivuong@yahoo.com

FREE Estimate, Shipping & Sink 9" Deep Stainless Steel (made in USA). Over Mount or Under Mount


.3”

VAÊN HOÙA

Tieáng Vieät Meán Yeâu

C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

GIAÙO DUÏC FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

DAT

VAÊN HOÏC NGHEÄ THUAÄT

Giaûi Saùng Taùc Baøi Ca Veà Taân Nhaïc & AÂm Nhaïc Truyeàn Thoáng Daân Toäc 2004 VÖÔNG TRUØNG DÖÔNG

Chieàu thöù Baûy, 11 thaùng 12-2004, Ban Toå Chöùc Giaûi Khuyeán Hoïc (Viet Olympiad) ñaõ toå chöùc Leã Phaùt Thöôûng Giaûi Saùng Taùc Baøi Ca Taân Nhaïc & AÂm Nhaïc Truyeàn Thoáng Daân Toäc 2004 taïi hoäi tröôøng Vieän Vieät Hoïc, soá 15355, Brookhurst St. # 222, thaønh phoá Westminster. Naêm 2003, Ban Toå Chöùc Giaûi Saùng Taùc Baøi Ca vôùi thaønh phaàn: - Tröôûng Ban, Cao Thò Minh Chaâu - Phoù Tröôûng Ban: Nguyeãn Ñoan Thuøy vaø Traàn Leâ Ngaân - Thö Kyù: Nguyeãn Phöông Nam Khaûo Thí: Nguyeãn Thò Kim

Boån Phaän Cuûa Ngöôøi Hoïc Sinh

Nietzsche

Beethoven

THAØNH NGÖÕ TIEÁNG VIEÄT GS TRAÀN NGOÏC DUÏNG (GS Traàn Ngoïc Duïng trong khi bieân soaïn boä saùch Thaønh Ngöõ Tieáng Vieät ñaõ coù nhaõ yù daønh cho Trang TVMY nhaèm phoå bieán roäng raõi. Raát mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù ñoäc giaû ñeå coâng vieäc bieân soaïn cuûa GS Traàn Ngoïc Duïng ñöôïc hoaøn haûo. Xin lieân laïc qua e-mail: tiengvietmenyeu2004@yahoo.com - VTrD) * Ghi chuù: a: Nghóa ñen (literal meaning) b: nghóa boùng (figurative meaning)

Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Quang, NS Hoaøi Vieät (Giaûi Khuyeán Khích) vaø Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung. AÛnh Vöông Truøng Döông.

Nhaïc só Nguyeãn Hieàn trao ª chia côm seû aùo Giaûi Nhaát cho NS Leâ Vuõ vôùi a.- divide rice share clothes ca khuùc Nhôù Thaày. AÛnh b.- give help to people in need Vöông Truøng Döông. A Vietnamese proverb has it that Moät mieáng khi ñoùi baèng moät goùi khi no ‘a handful of food given to a hungry man is phaåm döï thi: - TRÒNH PHUÙC worth a big bag of food given to him not hungry.” This VIEÄT TOAØN (Trieäu Trinh phrase reminds everyone to give a helping hand when people Nöông), TRAÂM KHANH badly need it. (Moäng Ban Ñaàu), TRAÀN KIM Anh Ba laø ngöôøi toát buïng. Anh aáy tuy ngheøo nhöng luùc BAÈNG (Xuaân Vieät Nam Vui, naøo cuõng saün loøng chia côm seû aùo vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo Ai Ngöôøi Tri Kyû, Coøn Coù Moät chung quanh anh aáy. Toå Quoác), TRAÀN NGOÏC LEÂ Brother Ba is a kind-hearted person. He is poor but always (Tuoåi Treû Leân Ñöôøng, Toâi Seõ ready to give help to poorer people in need around him. Veø, Ñau Meï Vöôït Bieân, Tieáng Theùt Oai Linh, Vieät Nam ª chia naêm xeû baûy Khoâng Bieân Giôùi, Haõy Veà Maø a.- divide into five cut into seven Xem, Tuyeân Ngoân Choáng b.- be at strife; fall into pieces Coäng), NGUYEÄN HÖÕU TAÂN It is a sad thing when faction and treason play a key role (Em Tôùi Tröôøng, Thaêm Laïi in a group of people or a community. That breaks up the Tröôøng Xöa, Töø Ñaâu - Vì unity, which is supposed to be ever enhanced, for the sake of Sao?, Xin Nhôù Ngöôøi Pheá the group or the community. Physically, something big is Binh, Ngoõ Vaéng Tan Tröôøng, divided into smaller parts, and cannot be restored to its Lôøi Ru Ngaøn Ñôøi, Meï Toâi), original condition. LEÂ DUY TAÂM (Vieät Nam Chieán tranh ñaõ chaám döùt gaàn ba thaäp nieân nhöng loøng Queâ Höông Meán Yeâu), TRAÀN daân thì vaãn coøn chia naêm xeû baûy vì teä naïn tham nhuõng vaø MINH NGHÓA (Xuaân Ñaõ Veà), beø phaùi. NGUYEÃN QUANG Tieáp trang C9 MICHEAL (Cuøng Nhau Ñoaøn Keát, Tuoåi Treû & Queâ Höông, Tuoåi Treû Ñi Xaây Queâ Höông), SINH NGUYEÃN DUY HAÏP (Hôïp Ñoaøn Ca, Queâ Höông Töôûng HOAÏT YÙ Thô: Phaïm Coâng Luaän Nhôù, Soùng Chieàu, Nhôù Veà Nhaïc: Leâ Vuõ Ñaát Nöôùc Queâ Höông),

Nhôù Thaày

CA

Laøm ngöôøi ai cuõng phaûi hoïc,vì söï hoïc ñem laïi hieåu bieát cho chuùng ta .

Thaùng Chín em töïu tröôøng Thaùng Möôøi thaày nhaäp nguõ Trang vôû bao nhieâu chöõ Goùi tình thöông cuûa thaày? Thaùng Hai laïi veà ñaây Muøa Xuaân chim laøm toå Saân tröôøng roäng meânh moâng Thaày khoâng veà chôi Teát Ngaém hoa vaøng bay bay.

Taâm laø moät hoïc sinh toát, chuyeân caàn luoân ñi hoïc ñuùng giôø. Trong lôùp Taâm luoân chaêm chæ chuù yù nghe lôøi giaûng cuaû thaày coâ, sieâng naêng hoïc baøi, laøm baøi ñaày ñuû. Do ñoù söï hoïc cuûa Taâm ngaøy caøng tieán boä.

Taâm luoân kính troïng thaày coâ, hoøa nhaõ vaø giuùp ñôõ baïn beø. Vì vaäy, Taâm ñöôïc thaày yeâu baïn quyù, cha meï vui loøng. Taâm laø moät hoïc sinh toát,ñaõ laøm troøn boån phaän cuûa ngöôøi hoïc sinh. Giaûi nghóa: Boån phaän: (duty) phaàn vieäc phaûi laøm Hieåu bieát: (knowledge) nhaän bieát roõ raøng baèng trí tueä Chaêm chæ: (laborious) ñeå heát taâm trí vaøo coâng vieäc Chuyeân caàn: (diligent) chaêm chæ, sieâng naêng moät caùch beàn bó Ngoan ngoaõn: (obedient) deã baûo, saün saøng nghe vaø laøm theo ngöôøi treân Hoøa nhaõ: (amiable and corteous) khoâng xích mích, vui veû vôùi moïi ngöôøi

Khoâng aâm nhaïc, ñôøi soáng laø moät laàm laïc. AÂm nhaïc laø moät maëc khaûi cao sieâu hôn moïi khoân ngoan vaø moïi trieát lyù.

Ngaân - Thuû Quyõ: Nguyeãn Hoang Mai vaø Haønh Chaùnh: Nguyeãn Hoàng Xuyeân. Ban Giaùm Khaûo: - Veà Taân Nhaïc coù: Coá Nhaïc Só Ngoâ Maïnh Thu, NS Nguyeãn Ñöùc Quang, NS Nhaät Ngaân. AÂm Nhaïc Truyeàn Thoáng Daân Toäc coù: Giaùo Sö Nguyeãn Thuyeát Phong, GS Nguyeãn Vaên Chaâu, GS Nguyeãn Thò Mai. – Chaùnh Chuû Khaûo: Nhaïc Só Nguyeãn Hieàn. Qua phong traøo phaùt ñoäng trong naêm 2003, Giaûi Saùng Taùc Baøi Ca 2004 ñaõ ñöôïc söï tham gia ñoâng ñaûo cuûa caùc nhaïc só vaø ngheä só xa gaàn,

GIAÙO KHOA VIEÄT NGÖÕ

LÔØI HAY YÙ ÑEÏP

Trình dieãn vaên ngheä. AÛnh Vöông Truøng Döông.

theå hieän tinh thaàn ñoùng goùp cuûa caùc tham döï vieân vôùi Ban Toå Chöùc, ñaëc bieät “Nhöõng taùc phaåm aâm nhaïc daønh cho tuoåi treû haûi ngoaïi vôùi noäi dung xaây döïng raát Ñaïi yù: trong saùng vaø phong phuù”. Nhöõng ñöùc tính toát cuaû moät hoïc sinh. - Boä moân Taân Nhaïc, caùc (Trích Giaùo Khoa Vieät Ngöõ Lôùp Ba – BÑDCTTVNNC) tham döï vieân ñaõ gôûi taùc

NGUYEÃN KHOA ANH H. (Chuyeän Tình Trong Ñeâm), PHÖÔÏNG VUÕø (Chieàu Nay Meï ÔÛ Ñaâu, Ngöôøi Em Gaùi Mieàn Nam, Thöông Thaàm Taø Aoù Tím), VAÂN TUØNG (Ñeán Vôùi Muøa Heø), KHUÙC LAN (Cho Em), PHAÏM VAÊN TUAÁN Tieáp trang C9

Muøa Xuaân ong böôùm bay Hoa vöôøn tröôøng nôû roä Treân vôû em thaém ñoû Ñieåm 10 choùi trong tim. Em ñi giöõa bình yeân Hai baøn tay oâm gioù Gioù ôi bay tôùi ñoù Taëng thaày ngaøn ñoùa hoa. Leâ Vuõ (Giaûi Nhaát – Giaûi Saùng Taùc Baøi Ca 2004- Viet Olympiad)


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Giaûi Saùng Taùc Baøi Ca Veà Taân Nhaïc... Tieáp trang C8

(Soâng Xöa, Tuoåi Hoïc Troø), TAÂM TRÍ NGUYEÃN QUANG VUI (Phuù Quoác Tình Toâi), NGUYEÃN TRAÀN LEÂ MINH (Tuoåi Treû Thôøi Ñaïi, Maët Trôøi Muøa Haï, Ngöôøi Tuø & Queâ Höông, Buoàn Lyù Qua Caàu, Trong Tim Con Nhòp Tieáng Ru, Em Laø Ngöôøi Vieät Nam, Tình Meï Cha, Chuyeån Löûa Veà Queâ Höông, Lòch Söû Vinh Danh, Côø Vieät Nam, Chæ Moät Laàn Yeâu), VINH PHÖÔNG (Caùm Ôn Em, Moäng Bình Thöôøng, Ñöøng Goïi Em Baèng Chò, Con Gaùi Thích, Ñöôøng Tình Bolsa), PHAN TRÖÔØNG (Keõm Tuø Ñaøy, Vieät Nam Queâ Höông Nöôùc Toâi), HOAØNG PHÖÔNG (Tuùy Ca, Xoùt Xa) vaø LEÂ VUÕ (Ngoït Tình Queâ Höông, Giaõ Töø Tuoåi 15, Muøa Xuaân Hoûi Meï, Muøa Xuaân Cuûa Beù, Beù Raát Ngoan, Ñoùn Giao Thöøa, Xuaân Ñaõ Veà, Ñieäu Nhaïc Heø, Hoïc Kyø 3, Neáu Em Laø, Doøng Phaán Traéng, Maùi Toùc Thaày, Nhôù Thaày)... - Boä moân AÂm Nhaïc Truyeàn Thoáng Daân Toäc: QUEÁ ANH (Vieät Nam Meán Yeâu), HOAØI VIEÄT TRÖÔØNG AN NINH (Caâu Hoø: Höông Saéc Mieàn Taây, Ñòa Lyù, Baûo Toàn Vaên Hoùa Daân Toäc, Ñaát Nöôùc Vaø Daân Toäc, Ñaát Nöôùc Vieät Nam, Ñòa Lyù Vieät Nam Haùt Ñoá Mieàn Trung: Ñaát Nöôùc Vieät Nam, - Ñoàng Dao: Nhôù Ôn Cha Meï Thaày Coâ, Nhôù Ôn Cha Meï, Veø - Haùt Ñoá: Lòch Söû Vieät Nam - Nhôù Teát Naêm Xöa, Nhôù Muøa Hoa Phöôïng, NHÒ THANH T.V.T (Löu Thuûy Haønh Vaên, Lyù Chim Xanh, Hoäi Ngoä, Khoùc Hoaøng Thieân, Khuùc Ca, Chia Tay vaø Nam Ai, 1 lôùp)...

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

Tröôùc söï höôûng öùng nhieät tình cuûa caùc tham döï vieân qua nhieàu taùc phaåm döï thi, Ban Toå Chöùc vaø Ban Giaùm Khaûo baøy toû nieàm caûm meán vôùi phong traøo phaùt huy Vaên Hoùa Vieät Nam giuùp cho con em trong vaàn ñeà hoïc vaø duy trì tieáng Vieät nôi haûi ngoaïi. Hieän nay, coâng vieäc giaûng daïy Vieät ngöõ ñöôïc lan roäng khaép nôi, coù ñöôïc nhöõng baøi ca ñoùng goùp, giuùp cho con em deã daøng trong vieäc luyeän gioïng vaø sinh hoaït ôû hoïc ñöôøng... Phaàn thöôûng cao ñeïp khoâng thuaàn tuùy ôû caùc giaûi thöôûng ñoaït ñöôïc maø söï ñoàng taâm hieäp löïc cuûa quyù vò cuøng Ban Toå Chöùc cho töông lai coù theâm nhieàu tham döï vieân vôùi nhöõng baøi ca môùi ñeå con em ôû haûi ngoaïi sinh hoaït.

DAT

Keát quaû Giaûi Saùng Taùc Baøi Ca 2004: Taân Nhaïc: - Giaûi Nhaát: Nhôù Thaày cuûa LEÂ VUÕ, - Giaûi Nhì: Em Tôùi Tröôøng cuûa NGUYEÃN HÖÕU TAÂN, - Giaûi Ba: Trieäu Trinh Nöông cuûa TRÒNH PHUÙC VIEÄT TOAØN vaø Trong Tim Con Nhòp Tieáng Ru cuûa NGUYEÃN TRAÀN LEÂ MINH, vaø Giaûi Khuyeán Khích: Hôïp Ñoaøn Ca cuûa NGUYEÃN DUY HAÏP. AÂm Nhaïc Truyeàn Thoáng Daân Toäc: Giaûi Nhì: QUEÁ ANH vaø NHÒ THANH T.V.T, -Khuyeán Khích: HOAØI VIEÄT. Ban Toå Chöùc trao plaque vôùi tham döï vieân Danh Döï: KHUÙC LAN, PHÖÔÏNG VUÕ, NGUYEÃN QUANG VUI vaø VAÂN TUØNG. Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Ban Toå Chöùc, chuùng toâi seõ laàn löôït ñaêng taûi nhöõng baøi haùt trong phaàn Sinh Hoaït Ca ñeå ñöôïc phoå bieán roäng raõi. Vöông Truøng Döông

Hính aûnh löu nieäm: Ban Toå Chöùc, Ban Giaùm Khaûo vaø caùc Nhaïc só saùng taùc. AÛnh Vöông Truøng Döông.

THAØNH NGÖÕ TIEÁNG VIEÄT

buøi – redolent of good taste are the two favorable tastes many people love.] Baïn beø cuõng nhö vôï choàng, ñieàu quan troïng laø caàn phaûi GS TRAÀN NGOÏC DUÏNG chia ngoït seû buøi vôùi nhau ñeán cuoái cuoäc ñôøi. (GS Traàn Ngoïc Duïng trong khi bieân soaïn boä saùch Thaønh It is important that friends as well as husband and wife Ngöõ Tieáng Vieät ñaõ coù nhaõ yù daønh cho Trang TVMY nhaèm be together in all plights until the end of their lives. phoå bieán roäng raõi. Raát mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù ñoäc giaû ñeå coâng vieäc bieân soaïn cuûa GS Traàn Ngoïc Duïng ª chieác aùo khoâng laøm neân thaày tu ñöôïc hoaøn haûo. Xin lieân laïc qua e-mail: a.- a cloak does not make a man a monk tiengvietmenyeu2004@yahoo.com - VTrD) b.- fine feathers do not make fine birds True! A cloak or fine feathers are just superficial. The more important part is the personality and qualities one has – morality, virtue and willingness to help others – to make a man a monk. Likewise, a bird with fine feathers may not be Tieáp trang C8 a fine bird. Outer appearance fades away, whereas quality The war ended nearly three decades ago. The public, how- and good personality remains unchanged. ever, is still at strife because of faction and corruption. OÂng aáy luùc naøo cuõng aên maëc chænh teà, troâng ñaïo maïo nhöng chieác aùo khoâng laøm neân thaày tu. Taùnh tình oâng aáy ª chia ngoït seû buøi raát buûn xæn. a.- divide sweet share taste He always looks neat and serious. But fine feathers do b.- be together in all plights not make fine birds; he is very mean. Applied to friendship or marriage, this phrase praises a good relationship among people, especially two friends or a ª chieác baùch giöõa doøng couple. What is particular about this is that when poor a.- a boat admist the current people can overcome all hardships together. Unfortunately, b.- a boat in the storm when these very poor people become well-off, they will posThe ups and downs in one’s life is metaphorically comsibly soon forget their dark days and their loved ones and pared to a storm ready to capsize any vessels, espeically turn their backs away from them. [Note: Ngoït – sweet, and Tieáp trang C10 * Ghi chuù: a: Nghóa ñen (literal meaning) b: nghóa boùng (figurative meaning)


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Moät taùc phaåm ngheä thuaät môùi:

THAØNH NGÖÕ TIEÁNG VIEÄT GS TRAÀN NGOÏC DUÏNG (GS Traàn Ngoïc Duïng trong khi bieân soaïn boä saùch Thaønh Ngöõ Tieáng Vieät ñaõ coù nhaõ yù daønh cho Trang TVMY nhaèm phoå bieán roäng raõi. Raát mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù ñoäc giaû ñeå coâng vieäc bieân soaïn cuûa GS Traàn Ngoïc Duïng ñöôïc hoaøn haûo. Xin lieân laïc qua e-mail: tiengvietmenyeu2004@yahoo.com - VTrD) * Ghi chuù: a: Nghóa ñen (literal meaning) b: nghóa boùng (figurative meaning) Tieáp trang C9

small ones. A lonely and helpless person is also compared to such an unfortunate small vessel. Influenced by Chinese culture, many people in Vietnam take for granted that a woman’s fate depends heavily on her husband. If lucky enough, she is married to a good husband who loves her with all his heart. If not, her life eventually is like a “boat in the storm,” meaning she has to endure misfortunes and miseries. Chaúng hôn chieác baùch giöõa doøng, E deø soùng gioù, haõi huøng coû hoa. (I) couldn’t be better than a boat in the storm, That’s scared of waves and wind, and everything on shore. ª chieâu binh maõi maõ

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

DVD ca nhaïc Kim Lôïi 12 naêm kyû nieäm Tieáp trang C6

thaáy höùng thuù ngay. Ñaây laø moät trong nhöõng phaàn bieåu dieãn maø khaùn thính giaû seõ phaûi haøi loøng thoâi. Chæ rieâng phaàn kyõ thuaät cho baøi haùt vaø phaàn môû ñaàu chöông trình naøy qua nhöõng hình aûnh hitech, ñaõ laø moät toán keùm lôùn lao roài. Rieâng caù nhaân toâi, raát voâ cuøng öng yù vôùi phaàn bieåu dieãn cuûa 3 nöõ ca só môùi naøy. Moät baøi haùt nheï nhaøng hôn, cuûa taùc giaû Ngoïc Sôn, baøi haùt Vaàng Traêng Coâ Ñôn, vôùi tieáng haùt baát ngôø Kim Töû Long. Baát ngôø laø vì chuùng ta thöôøng nghe Kim Töû Long vôùi coå nhaïc nhieàu hôn taân nhaïc. Laàn ñaàu tieân treân moät saân khaáu thu hình live taïi haûi ngoaïi cho moät cuoán DVD, Kim Töû Long haùt taân nhaïc cho chuùng ta nghe. Khoâng mang chuùt aâm höôûng caûi löông naøo heát, ta nghe muøi maãn noàng naøn cuûa moät gioïng haùt tình ca. Nhaïc só Tuù Minh (phu nhaân cuûa nhaïc só Traàn Quaûng Nam taùc giaû nhaïc phaåm Möôøi Naêm Tình Cuõ moät thôøi ñöôïc yeâu chuoäng khoaûng cuoái thaäp nieân 80),

ñöôïc bieát ñeán nhieàu qua saùng taùc Haõy Cöù Laø Tình Nhaân ñaõ laøm neân teân tuoåi chò, nay coù theâm nhieàu taùc phaåm môùi raát hay, vaø moät baøi theo theå ñieäu daân ca laø nhaïc khuùc Baïc Tình Lang, ñöôïc tieáng haùt AÙi Vaân bieåu dieãn trong cuoán DVD naøy. AÙi Vaân vaãn xinh ñeïp, ñaùng yeâu vaø haùt tuyeät vôøi nhö nhöõng naêm xöa. Khaùn giaû vaãn coøn yeâu meán AÙi Vaân, cho duø ñaõ laâu ít coøn dòp nghe coâ haùt ôû saân khaáu ca nhaïc haûi ngoaïi. Haùt daân ca thì khoâng coù maáy ai coù theå hôn AÙi Vaân ñöôïc. Bieåu dieãn ngheä thuaät thì thaät cuõng khoù ai hôn AÙi Vaân. Nhoùm ca vuõ Allias cuûa YÙ Nhi phuï hoïa cho AÙi Vaân baèng hoaït caûnh. Toâi vaãn voán khoâng coù caûm tình vôùi neùt maët buoàn buoàn, chaùn chaùn, ít heù nuï cöôøi treân moâi cuûa ngöôøi nam ca só naøy, Quang Tuaán. Nhöng gioïng haùt cuûa Quang Tuaán thì khoâng theå cheâ bai gì ñöôïc, haùt aám laém. Sôû tröôøng Quang Tuaán haùt nhöõng baøi maø nhieàu ngöôøi goïi laø loaïi “nhaïc sang”, noùi ñuùng ra laø nhöõng ca khuùc tröõ tình traàm

a.- recruit soldiers buy horses b.- organize an armed troop In the old days, when Vietnam was invaded by foreigners, noted figures in various areas throughout the country would initiate resistance movements and organize armed troops to fight against the invaders by recruiting and traning followers, buying horses, storing supplies in places called caên cöù khaùng chieán ‘resistance bases’. [Chieâu, binh, maõi, maõ are all Sino-Vietnamese meaning ‘recruit, military troop, purchase, horses’ respectively.] Nguyeãn Hueä cuøng anh laø Nguyeãn Nhaïc vaø em laø Nguyeãn Löõ chieâu binh maõi maõ taïi Taây Sôn, tænh Bình Ñònh. Nguyeãn Hueä, together with his older brother Nguyeãn Nhaïc areas made by many good kings of Vietnam in the past was and his younger brother Nguyeãn Löõ, organized an armed chieâu daân laäp aáp. Nhôø chính saùch chieâu daân laäp aáp cuûa vua Leâ maø caùc troop at Taây Sôn in Bình Ñònh province. vuøng hoang vu ñaõ trôû thaønh nhöõng laøng maïc truø phuù. ª chieâu daân laäp aáp Thanks to the policy of orginzation of new residential areas of King Leâ, many wild regions had been turned into a.- recruit people found hamlet prosperous villages. b.- organization of new residential area (Coøn Tieáp) One of the programs to attract people in overpopulated

buoàn, thích hôïp treân saân khaáu thính phoøng. Cho neân Quang Tuaán thích hôïp vôùi baøi Göûi Ngöôøi Em Gaùi cuûa hai nhaïc só theá heä tieàn chieán Ñoaøn Chuaån, Töø Linh. Bao nhieâu naêm roài, Höông Lan laø tieáng haùt ngoït ngaøo nhaát cuûa taân nhaïc Vieät Nam haûi ngoaïi vôùi nhöõng tình ca ñöôïm tình queâ höông daân toäc. Toâi vaãn thích nghe Höông Lan haùt daân ca mieàn Nam, nhöng laàn naøy Höông Lan laïi haùt moät baûn tình ca cho xöù Hueá, cho thaáy söï ña daïng maø thaønh coâng cuûa tieáng haùt coâ. Höông Lan haùt nhaïc phaåm ñaõ laøm nhieàu trieäu con tim cuûa mieàn ñaát kinh kyø vaãn xuùc ñoäng khi nghe, laø baøi Taïm Bieät Hueá cuûa Xuaân An. Gia Huy laø tieáng haùt treû, ñaõ trôû thaønh thaàn töôïng cuûa giôùi treû ôû haûi ngoaïi, vaø ñaõ thaønh coâng treân nhieàu saân khaáu caùc trung taâm lôùn. Gia Huy mang laïi neùt treû trung cuûa chöông trình vôùi moät ca khuùc ñang laø moät trong nhöõng top hit nhaïc thôøi trang hoâm nay töø trong nöôùc ñeán haûi ngoaïi: Chæ Moät Mình Anh Thoâi, cuûa taùc giaû Thaùi Thònh. Suoát ba thaäp nieân qua, cho duø coù ai leân, ai xuoáng trong soá nhöõng ngoâi sao ca nhaïc Vieät Nam haûi ngoaïi, thì Khaùnh Haø vaãn laø ngoâi sao saùng choùi haøng ñaàu, giöõ vöõng cho mình caùi ñòa vò naøy trong

haøng trieäu traùi tim khaùn thính giaû. Khaùnh Haø mang theâm phong phuù cho cuoán DVD Kim Lôïi 12 Naêm Kyû Nieäm, vôùi moät ca khuùc tieáng Anh, nhaïc phaåm My Way cuûa taùc giaû Paul Anka. Chuùng ta ít bao giôø thaát voïng khi nghe Khaùnh Haø caát tieáng haùt, laàn naøy cuõng theá. Coù theå noùi, duø laø rieâng yù toâi, Hoaøi Linh laø ngheä só haøi hay nhaát haûi ngoaïi hoâm nay, neáu chöa muoán noùi cuõng laø danh haøi hay nhaát khi anh veà nöôùc trình dieãn. Toâi voán ít cöôøi, keå caû nuï cöôøi cho nhöõng chuyeän haøi, tieáu laâm treân maøn aûnh hay saân khaáu. Nhöng Hoaøi Linh vaãn luoân laøm toâi cöôøi, coù nhöõng luùc toâi phaûi chaûy nöôùc maét vì cöôøi Hoaøi Linh. Anh coù ñaâu boä oùc haøi thoâng minh ñeán theá? Cho neân toâi thaät haøi loøng, vaø toâi bieát baát cöù ai xem maøn haøi kòch treân cuoán DVD Kim Lôïi do chính Hoaøi Linh vôùi Chí Taøi, vôû haøi kòch raát ngaén, coù yù nghóa mang töïa: Sau Böùc Maøn Nhung, ñeàu phaûi cöôøi nghieâng ngöûa thoâi. Hoaøi Linh haøi thaät xuaát saéc, vaø deã meán. Chí Taøi, thì chæ caàn nhìn khuoân maët anh cuõng coù theå ñaõ buoàn cöôøi roài. Trònh Nam Sôn laø moät ngheä só coù taøi, moät nhaïc só coù nhieàu taùc phaåm ñaû thaønh coâng, ñaõ giuùp anh thaønh danh. Toâi khoâng thích Trònh Tieáp trang C12

DVD Kim Lôïi Cali kyû nieäm 12 naêm Seõ phaùt haønh vaøo trung tuaàn thaùng 12

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

.3”

DAT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Moät taùc phaåm ngheä thuaät môùi: DVD ca nhaïc Kim Lôïi 12 naêm kyû nieäm Tieáp trang C10

Nam Sôn trình dieãn treân saân khaáu vôùi loái aên maëc coù veû coi thöôøng khaùn giaû. Coù theå ñoù laø baûn chaát ngheä só tính cuûa anh, vaø maét nhìn toâi coù phaàn khaéc khe. Nhöng maø toâi khoâng theå phuû nhaän laø Trònh Nam Sôn coù nhieàu “fans” laém. Nhaïc cuûa Trònh Nam Sôn, nhieàu baøi toâi ñaõ luïy tình. Trònh Nam Sôn, cuõng nhö nhieàu ngheä só haûi ngoaïi khaùc ñaõ tìm veà laïi queâ höông ca dieãn vaø thaønh coâng. Anh trôû veà Haø Noäi, tìm laïi nguoàn caûm höùng ñeå saùng taùc nhieàu ca khuùc môùi, trong ñoù baøi haùt Chieàu Taây Hoà maø anh trình baøy trong cuoán DVD naøy. Trina Baûo Traân laø coâ ca só môùi cuûa ban Tam Ca môùi Ba Con Chuoàn Chuoàn. Xinh ñeïp, coù nhieàu trieån voïng laém ñeå trôû thaønh moät ngoâi sao nhaïc treû trong moät töông lai khoâng xa laém. Toâi thích quaù baøi haùt Trina bieåu dieãn moät mình, baøi Chuyeän Thöôøng Tình Theá Thoâi cuûa Leâ Quang. Baøi haùt khaù deã thöông, deã nghe, vaø deã caûm. Baøi haùt ñoäc quyeàn cho trung taâm Kim Lôïi. Laàn ñaàu trình dieãn treân saân khaáu thu hình, chöa phaûi laø gioïng haùt chuyeân nghieäp, nhöng toâi nghó Trina Baûo Traân ñaõ ñöôïc khaùn giaû thöông yeâu ñoùn nhaän. Thanh Haø töø khoaûng 2 naêm nay ñang khoâi phuïc trôû laïi vò trí haøng ñaàu treân saân khaáu ca nhaïc haûi ngoaïi. Coù moät thôøi coâ ñaõ laø gioïng ca ñaét giaù ôû haûi ngoaïi, roài coâ trôû veà queâ höông, trôû laïi Hoa Kyø, coù phaàn chìm xuoáng moät khoaûng thôøi gian. Nhöng maø gaàn ñaây, cho duø nhieàu ca só Vieät Nam trong nöôùc sang ñaây, nhöng Thanh Haø laïi khoâng bò maát cô hoäi, traùi laïi coâ ñaõ phaùt leân laáy laïi cho mình vò trí moät ngoâi sao. Coâ ñaõ thaønh coâng trôû laïi vôùi tieáng haùt, vôùi loái bieåu dieãn thaät quyeán ruõ, thaät con gaùi lieâu trai. Haùt vôùi Huy MC trong moät ca khuùc tình töù,

maø phaàn bieåu dieãn cuûa 2 ngöôøi caøng tình töù hôn theá nöõa, coi chöøng coù phaûi laø toâi ñaõ thaáy Huy MC hoân thaät leân bôø moâi Thanh Haø luùc ñoù trong baøi haùt??? Baøi haùt Vò Ngoït Ñoâi Moâi, moät trong nhöõng saùng taùc sau cuøng cuûa Leâ Höïu Haø, raát deã thöông nhö ñoâi song ca naøy. Tieåu Phuïng laø aùi nöõ ngheä só caûi löông Minh Phuïng. Coâ coù gioïng haùt buoàn vaø muøi maãn laém. Treân khuoân maët coâ laø neùt ñeïp cuûa moät ngöôøi con gaùi Vieät Nam buoàn. Khi coâ haùt baøi Noãi Loøng Thieáu Phuï cuûa Hoaøng Nghóa, neùt ñeïp saàu cuûa Tieåu Phuïng vaø gioïng haùt buoàn caûm ñaõ coù theå laøm rung ñoäng nhieàu traùi tim khaùn thính giaû. Mai Linh laø aùi nöõ cuûa ca só YÙ Lan. Gioïng haùt thì khoâng gioáng meï, vaø cuõng khoâng thuïc nöõ yeåu ñieäu nhö khi meï trình dieãn, Mai Linh traùi laïi laø bieåu töôïng cuûa söùc soáng tuoåi treû. Sexy vaø soâi ñoäng, tieáng haùt cuûa Mai Linh vôùi moät ca khuùc treû cuûa Ngoïc Sôn, baøi Khuùc Tình Noàng goùp phaàn soáng ñoäng chöông trình. Tieáng haùt môùi Anh Tuaán laøm toâi ngaïc nhieân. Laàn ñaàu tieân nghe ngöôøi ca só treû khaù ñeïp trai naøy haùt, toâi ñaõ coù nhieàu caûm tình vaø caûm thích gioïng haùt cuûa Anh Tuaán. Ñaây phaûi noùi laø khaùm phaù môùi nhöng raát nhieàu höùa heïn laø moät ngoâi sao saùng ngaøy sau cuûa trung taâm Kim Lôïi. Toâi tin laø nhieàu thính giaû cuõng seõ öng yù khi nghe Anh Tuaán haùt. Baøi haùt cuûa ngöôøi ca só môùi naøy cuõng laø moät ca khuùc raát môùi, vieát bôûi moät nhaïc só môùi, ñeán töø San Jose laø nöõ nhaïc só Ngoïc Loan, baøi haùt Naéng UÙa Tình Toâi. Beân caïnh Anh Tuaán coøn coù theâm 8 coâ ngöôøi maãu xinh ñeïp cuûa Kim Lôïi phuï hoïa bieåu dieãn. Thaät söï vôùi rieâng yù toâi, trong soá nhöõng ca só töø trong nöôùc sang ñònh cö ôû Myõ

nhöõng naêm gaàn ñaây, thì Traàn Thu Haø laø tieáng haùt vöõng chaõi kyõ thuaät, thaät söï dieãn taû ñöôïc taùc phaåm khi coâ haùt. Traàn Thu Haø haùt thaät xuaát saéc. Toâi khoâng hieåu sao coâ chöa coù cô hoäi xuaát hieän ôû nhöõng saân khaáu caùc trung taâm lôùn khaùc haûi ngoaïi, nhöng maø Kim Lôïi seõ thaønh coâng vôùi Traàn Thu Haø, neáu tieáng haùt naøy ñoäc quyeàn cho Kim Lôïi. Traàn Thu Haø haùt moät ca khuùc cuûa Phaïm Theá Myõ, baøi Toùc Maây. Coâ haùt tôùi choán, trình baøy tôùi nôi. Toâi raát haøi loøng vôùi tieáng haùt vaø phong caùch bieåu dieãn cuûa Traàn Thu Haø. Ñaõ laâu roài chuùng ta khoâng coù nhieàu dòp nghe Tuaán Vuõ haùt treân nhöõng saân khaáu caùc trung taâm lôùn, nhöng trong taùc phaåm DVD Kim Lôïi naøy, Tuaán Vuõ haùt moät ca khuùc raát laâu ñôøi cuûa Maïc Theá Nhaân, baøi Em Veà Vôùi Ngöôøi. Tuaán Vuõ khoâng coøn haùt luïy tình, ngoït muøi nhö khoaûng 10-20 naêm hôn veà tröôùc cuûa moät thuôû naøo Tuaán Vuõ huy hoaøng nöõa. Nhöng nghe Tuaán Vuõ haùt baøi naøy, cuõng coøn chuùt “pheâ say” laém. Truùc Lam, Truùc Linh laø ñoâi song ca song sinh nöõ ñöôïc raát nhieàu khaùn thính giaû öa thích. Toâi khoâng bieát vì lyù do naøo maø hai ngöôøi khoâng coøn haùt treân saân khaáu cuûa TN nöûa. Nhöng neáu khaùn thính giaû cuûa Truùc Linh Truùc Lam tieác nhôù hai coâ, thì seõ tìm thaáy vaø seõ haøi loøng laém, khi hai chò em song sinh vaãn coøn raát treû ñeïp, naåy löûa, trong moät ca khuùc maø chính Truùc Lam vieát soaïn, baøi Moät Ngaøy Naéng Xanh. Toâi vaãn si tình vôùi tieáng haùt Caåm Ly ñaõ töø nhieàu naêm nay... Coâ ca só naøy laø chò em vôùi caùc ca só Haø Phöông vaø Minh Tuyeát ñang ôû Myõ. Caåm Ly coù maët treân saân khaáu Kim Lôïi, trong chöông trình DVD kyû nieäm 12 naêm naøy, laø moät ñieåm son noåi baät ñaùng ghi nhaän vaø laøm neân khaùc bieät. Caåm Ly chæ haùt moät baøi, cuõng ñuû laøm nhieàu khaùn thính giaû chuùng ta söôùng laém roài, ca khuùc Em Seõ Laø Ngöôøi

Ra Ñi cuûa taùc giaû Thaùi Thònh. Caåm Ly keát thuùc phaàn 1 cuûa chöông trình. Phaàn 2 baét ñaàu vôùi tieáng haùt cuûa moät ngöôøi ca só luùc naøo cuõng vaãn giöõ ngoâi vò thaàn töôïng trong loøng khaùn giaû haûi ngoaïi: YÙ Lan, vaãn tuyeät ñeïp trong aùo daøi vôùi 1 ca khuùc khaùc cuûa Tuù Minh, baøi haùt Thoâi Thì Cuõng Xong. YÙ Lan bao giôø cuõng vaãn laø gioïng haùt sang troïng, cao vuùt maø thaám saâu vaøo hoàn ngöôøi nghe. Taïo theâm maøu saéc ña daïng nhöng phong phuù hôn cho chöông trình laø moät trích ñoaïn caûi löông hoà quaûng trong vôû tuoàng Phuïng Nghi Ñình. Xuaát saéc ôû ñieåm laø phaàn naøy ñöôïc bieåu dieãn bôûi 2 ngoâi sao saùng choùi cuûa neàn coå nhaïc trong nöôùc vaø haûi ngoaïi: Ngoïc Huyeàn vaø Höông Lan. Ngoïc Huyeàn dieãn xuaát hoàn quaù ñi thoâi, coøn Höông Lan vaãn quaù ngoït ngaøo duø haùt caûi löông hoà quaûng. Coù theâm Minh Nhí phuï dieãn. Moät tieát muïc khaù aên khaùch cuûa chöông trình. Nhieàu ngöôøi vaãn khoâng hieåu vaø toâi cuõng khoâng hieåu taïi sao Tuaán Anh vaãn luoân laø moät ca só coù nhieàu söï thu huùt vôùi khaùn giaû nhaát, ôû nôi choán naøo anh ñeán trình dieãn, anh vaãn laø ngheä só ñöôïc thaønh coâng nhaát vôùi nhöõng ñoùn nhaän cuûa khaùn giaû. Phaûi chaêng laø caùch aên maëc trang söùc hôi kyø laï, khoâng gioáng ñaøn oâng cuûa anh? Nhöng maø toâi thì thích Tuaán Anh haùt laém. Khi Tuaán Anh haùt, anh quaû thaät bieåu dieãn raát coù hoàn. Gioïng haùt cuûa anh khoâng phaûi laø moät gioïng haùt ngoït muøi cho laém, nhöng Tuaán Anh haùt “pheâ” laém baïn aï, khaùn giaû nhieàu ngöôøi si tình vôùi nhieàu baøi haùt chæ vì nghe anh haùt baøi ñoù. Nhaïc phaåm cuûa Ngoïc Loan baøi Thieân Ñöôøng Ñaõ Maát quaû thaät ñaõ ñi vaøo loøng ngöôøi nghe vôùi phaàn bieåu dieãn cuûa Tuaán Anh. Ngöôøi ta goïi Leä Thu laø gioïng haùt vaøng roøng, cuõng xöùng ñaùng laém. Tieáng haùt cuûa chò khi caát leân, raát nhieàu

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 ngöôøi phaûi nhôù veà Saøi Goøn cuûa moät thôøi kyû nieäm ban xöa. Leä Thu haùt, nhieàu ngöôøi vaãn coøn thích nghe. Moät Mai Em Ñi laø moät trong nhöõng baøi haùt “tuû” cuûa Leä Thu, raát quen thuoäc vôùi nhöõng ngöôøi soáng vaø lôùn leân Saøi Goøn nhöõng ngaøy chöa ñoåi teân, baøi haùt cuûa taùc giaû Tröôøng Sa. Laâm Vónh Khang laø moät khuoân maët môùi, moät tieáng haùt môùi, coøn treû laém. Khuoân maët coøn chuùt neùt theïn thuøng con trai, tieáng haùt tuy môùi nhöng ñaõ khoâng coù chuùt boái roái, hay vaáp vaùp naøo heát. Tieáng haùt coù nhieàu trieån voïng cuûa moät töông lai ngheà nghieäp vöôït tôùi, xa hôn. Anh haùt moät ca khuùc ngoaïi quoác do chính anh vieát lôøi vieät, baøi Doái Gian. Töø moät thuôû raát xöa, cuõng phaûi raát nhieàu naêm laém roài, töø khi Tuaán Ngoïc vaø Thaùi Thaûo haùt chung nhau treân moät video raát xa xöa, ñaõ laâu chuùng ta ít coù dòp thöôûng thöùc ñoâi vôï choàng ca só naøy haùt chung vôùi nhau treân moät saân khaáu thu hình. Laàn naøy, hoï haùt vôùi nhau, raát xöùng ñoâi, thaønh coâng trong ca khuùc tieáng Anh baøi Prayer cuûa David Froster. Tuaán Ngoïc thì hôi xaáu trai ñi moät chuùt khi dieãn taû baøi haùt, nhöng tieáng haùt cuûa anh thì

chæ laøm cheát con tim ngöôøi nghe maø thoâi. Toâi cuõng phaûi lòm hoàn theo caûm giaùc khi nghe anh haùt. Coøn Thaùi Thaûo vaãn xinh ñeïp vaø haùt tieáng Anh vaãn luoân laø sôû tröôøng cuûa coâ. Toâi thích Quoác Huøng vôùi nhöõng saùng taùc raát treû trung, deã thöông cuûa anh. Nhöõng baøi anh saùng taùc Troáng Vaéng, Con Gaùi, Con Trai Thôøi Nay... ñaõ thu huùt giôùi treû nhieàu laém. Uoáng Cho Nhau Noãi Ñau Naøy laø moät saùng taùc môùi cuûa Quoác Huøng, do chính anh haùt trong chöông trình naøy. Tieáng haùt nöõ ca só Nguyeãn Ngoïc Thuùy vôùi baøi Yeâu Nhau Gheùt Nhau saùng taùc cuûa Vy Nhaät Taûo. Toâi ít coù dòp nghe tieáng haùt ngöôøi con gaùi naøy, nhöng Ngoïc Thuùy khoâng laøm toâi thaát voïng, vaø toâi nghó coâ seõ coù nhieàu cô hoäi thaønh coâng hôn. Roài ñeán tieáng haùt chuyeân trò nhaïc ngheøo Tröôøng Vuõ (theo lôøi giôùi thieäu cuûa MC Thanh Tuøng) cuøng vôùi Tieåu Phuïng. Tröôøng Vuõ laø moät trong nhöõng ca só ñang coù soá löôïng baùn ñóa chaïy nhaát , cuõng ñuû noùi leân söï thu huùt cuûa tieáng haùt anh. Ñoâi song ca naøy trong ca khuùc (dó nhieân laø Ngheøo) Tình Ngheøo Tieáp trang C16

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

.3”

DAT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

.3”

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C15

.3”

DAT


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Kyù söï du lòch:

Veà Thuû Ñoâ Sacramento

DAT

Tieáp trang C4

thoáng ñoác (Governor), phoøng hoïp cuûa hai cô quan laäp hieán laø State Assembly (80 thaønh vieân) vaø Senators (khoaûng 40 ngöôøi). Trong toøa nhaø Capitol coøn coù vaên phoøng cuûa Attorney General (Toái Cao Phaùp Vieän), Secretary Of State vaø Toång Tröôûng Ngaân Khoá (Treasurer). Toøa nhaø Capitol laø nôi ñaët vaên phoøng nhaø nöôùc ñieàu haønh heát moïi vieäc cuûa tieåu bang coøn laø moät vieän baûo taøng, taøng tröõ caùc tranh aûnh töø 1850 ñeán nay trong ñoù coù chaân dung cuûa 45 vò thoáng ñoác töø khi thaønh laäp tieåu bang cho ñeán baây giôø. Quanh toøa nhaø laø moät coâng vieân roäng 40 maãu troàng ñuû loaïi caây moïi mieàn treân theá giôùi. Phía Nam cuûa toøa nhaø laø tö thaát coå cuûa oâng Leland Stanford laø ngöôøi saùng laäp neân ñaïi hoïc noåi tieáng Stanford gaàn San Jose, oâng cuõng töøng laø thoáng ñoác cuûa California (Xin xem kyù söï du lòch San Jose) LÒCH SÖÛ CUÛA SACRAMENTO

Naêm 1839 oâng Johann Augustus Sutter caát nhaø ñònh cö gaàn ngaõ ba nôi hai con soâng Sacramento vaø soâng American gaëp nhau. Qua thoáng ñoác Alvarado, chính quyeàn Meã Taây Cô taëng cho oâng 48 ngaøn maãu ñaát trong vuøng ñeå oâng toaøn quyeàn khai thaùc maø ñaâu coù ngôø raèng ñaõ trao cho oâng moät moû vaøng lôùn vì sau ñoù vaøo naêm 1848 ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy vaøng ôû Coloma chæ caùch Sacramento 30 miles veà höôùng Ñoâng. Daân töù xöù ñoå xoâ nhau ñeán tìm vaøng vaø California trôû thaønh tieåu bang cuûa Hoa Kyø naêm 1850 vaø 4 naêm sau Sacramento ñöôïc choïn laøm thuû ñoâ tieåu bang. Sacramento ngaøy tröôùc coøn coù moät giang caûng gaàn ngaõ ba soâng Sacramento vaø American khaù saâu coù theå tieáp nhaän taøu beø lôùn. Thôøi kyø tìm vaøng naêm 1850 taøu thuyeàn töø San Francisco ñeán chôû theo saét theùp ñeå laøm duïng cuï khai thaùc moû vaøng, haøng hoùa cho daân tìm vaøng. Cuoái thaäp nieân 1920 haøng ngaøy coù 2 chuyeán taøu hôi nöôùc coù truïc quaït

Moät taùc phaåm ngheä thuaät môùi: DVD ca nhaïc Kim Lôïi 12 naêm kyû nieäm Tieáp trang C12

cuûa Hoaøng Nghóa. Nhaïc muøi luùc naøo cuõng thu huùt ñoâng ñaûo ngöôøi yeâu chuoäng, vaø ñaõ chöùng toû moät laàn nöõa trong chöông trình naøy. Hoàng Ñaøo, Quang Minh laø ñoâi uyeân öông haøi soá moät ôû haûi ngoaïi. Minh Nhí ñaõ moät thôøi laø danh heà soá 1 trong nöôùc. Ba danh haøi cuøng bieåu dieãn chung vôùi nhau trong vôû haøi kòch Hoaïn Naïn Coù Nhau cuûa Quang Minh vieát baûn. Thaät ra toâi khoâng haøi loøng laém vôùi kòch baûn naøy, toâi hôi khoù tính, neân khoâng thaáy buoàn cöôøi nhieàu khoâng haøi loøng cho laém, nhöng phaàn nhieàu khaùn giaû khaùc hieän

dieän ñeâm naøy thì laïi cöôøi ruõ röôïi. Töôøng Vaân xinh ñeïp, laø moät dieãn vieân môùi laàn ñaàu treân saân khaáu kòch haøi, coøn hôi göôïng gaïo trong vai troø mình. Thu Phöông laø söùc thu huùt khaùn giaû cuûa nhieàu chöông trình ca nhaïc haûi ngoaïi hoâm nay. Ngöôøi ca só quyeán ruõ, noùng boûng töø gioïng haùt ñeán phong caùch bieåu dieãn. Ñaây laø laàn ñaàu tieân Thu Phöông haùt cho moät chöông trình thu hình ôû haûi ngoaïi, cho moät taùc phaåm ca nhaïc DVD. Taùc phaåm coâ choïn haùt laø moät ca khuùc maø ai cuõng meâ say qua tieáng haùt cuûa coâ: Bang Bang,

Doøng soâng Sacramento eâm ñeàm chaûy ngang thaønh phoá.

nöôùc ôû phía sau chôû moãi chuyeán 200 haønh khaùch cuûa haõng Delta King vaø Delta Queen xuoâi ngöôïc giöõa Sacramento vaø San Francisco. Sau theá chieán thöù hai ngöôøi ta ñaøo moät con kinh daøi 43 miles noái lieàn soâng Sacramento töø vuøng West Sacramento ñeán Rio Vista ôû veà phía haï löu soâng Sacramento, kinh môùi ñaøo saâu hôn doøng soâng thieân nhieân neân taøu beø troïng taûi lôùn coù theå löu thoâng

ñöôïc deã daøng. Sau ñoù beán taøu ñöôïc dôøi veà West Sacramento cho ñeán ngaøy nay. Sacramento khoâng coù khu thöông maïi ngöôøi Vieät to lôùn, caàn mua saém ngöôøi Vieät trong vuøng laùi xe veà San Jose caùch ñoù 2 tieáng ñoàng hoà. Nhöõng nhaø haøng Vieät trong vuøng laø Hoa Vieät ôû soá 1827 Broadway, Andy Nguyen’s 2007 Broadway. Hai nhaø haøng naøy coù nhieàu chi nhaùnh ôû ngoaïi oâ nhö Hoa Vieät coøn

coù theâm 2 restaurants nöõa trong thaønh phoá Sacramento vaø moät ôû Davis. TRÒNH HAÛO TAÂM (Cali ngaøy thaùng Ñoâng sang Giaùng Sinh laïi ñeán Hai Ngaøn Leû Tö) Cuøng moät taùc giaû, ñaõ phaùt haønh saùch kyù söï du lòch “Treân Nhöõng Neûo Ñöôøng Vieät Nam” Saùch daøy treân 300 trang, nhieàu hình aûnh Vieät Nam, giaù 15 US$.

Nhaø saùch Vaên Buùt phaùt haønh vaø ñaõ coù baùn taïi caùc nhaø saùch toaøn quoác. ÔÛ xa lieân laïc taùc giaû, cuõng giaù 15 US$ saùch ñöôïc gôûi ñeán taän nhaø: TRÒNH HAÛO TAÂM 3683 Hawks Drive Brea, CA 92823 Ñieän thoaïi: 714-528-1413 (Nhaø) 909-395-2134 (Sôû) Email: trinhhaotam@hotmail.com

moät ca khuùc ngoaïi quoác vôùi lôøi Vieät cuûa Phaïm Duy. Phaàn bieåu dieãn cuûa coâ vôùi nhöõng vuõ coâng töø Hollywood phuï hoïa laø phaàn soâi ñoäng nhaát trong chöông trình. Toâi quyù meán tieáng haùt Thu Phöông, nhöng chæ buoàn giuøm cho coâ veà nhöõng ngoä nhaän xaûy ra maø coâ ñang ñöùng giöõa hai laèn ñaïn. Vôùi khaùn giaû, hoï chæ caàn bieát Thu Phöông haùt cho hoï thaät tuyeät vôøi moãi laàn coâ böôùc ra saân khaáu. Toâi coù gaëp Lam Tröôøng vaøi naêm tröôùc khi laàn ñaàu anh sang Myõ bieåu dieãn. Ngöôøi nam ca só treû, ñaõ coù nhieàu naêm laø ngoâi sao ca nhaïc soá 1 phaùi nam trong nöôùc, nay vaãn laø haøng top 10 ca nhaïc Vieät Nam. Toâi coù nhieàu caûm tình vôùi tieáng haùt

Lam Tröôøng. Kim Lôïi daønh cho anh haùt cuoái cuøng cuûa chöông trình vôùi 2 ca khuùc, baét ñaàu laø baøi haùt phim boä Trieàu Tieân lôøi Vieät cuûa Chu Minh Kyù Maõi Maõi, roài ñeán baøi Ñöøng Löøa Doái. Hai baøi haùt ñöôïc öa chuoäng taïi Vieät Nam baây giôø. Toâi khoâng coù caûm xuùc nhieàu laém vôùi 2 baøi haùt naøy, nhöng Lam Tröôøng laø moät yeáu toá mang ñeán thaønh coâng cho cuoán DVD Kim Lôïi. Lam Tröôøng vaø taát caû 40 ngheä só, cuøng nhöõng vuõ coâng, ngöôøi maãu cuøng nhau haùt chuùc möøng sinh nhaät 12 naêm Kim Lôïi ñeå keát thuùc chöông trình. Phaàn giôùi thieäu do MC Thanh Tuøng, moät teân tuoåi vaø khuoân maët quen thuoäc cuûa

San Jose, aên noùi cuõng duyeân daùng laém. Beân caïnh laø luaät sö ngöôøi Myõ chính goác nhöng laïi thoâng thaïo tieáng Vieät nhö tieáng meï ñeû, Luaät Sö Tom Treutler. Toâi khoâng hieåu döïa vaøo taâm lyù naøo, maø trung taâm Kim Lôïi laïi choïn 2 ngöôøi ñaøn oâng cuøng laøm MC vôùi nhau. Phaàn MC khoâng phaûi laø ñieåm son cuûa chöông trình, nhöng caû hai Thanh Tuøng vaø Tom Treutler cuõng khoâng gaây loãi laàm naøo, khoâng thieáu khoâng thöøa trong vai troø MC. 33 tieát muïc bieåu dieãn vôùi 40 ngheä só cuøng haøng chuïc vuõ coâng vaø ngöôøi maãu thôøi trang cho moät chöông trình daøi gaàn 4 tieáng ñoàng hoà. Noäi dung ña daïng, thích hôïp cho moïi thaønh phaàn khaùn giaû, moïi löùa tuoåi. Söï xuaát hieän ñaëc

bieät cuûa nhöõng ngheä só töø trong nöôùc laø moät chaán ñoäng, vì Kim Lôïi laø trung taâm nhaïc ñaàu tieân ôû haûi ngoaïi thu hình DVD vôùi caùc ngheä só trong nöôùc bieåu dieãn treân saân khaáu ôû California... Vôùi moät thaønh phaàn ngheä só trình dieãn huøng haäu, vaø moät hy sinh daùm chôi daùm chòu veà maët kyõ thuaät, saân khaáu cuõng ñaõ ñuû ñeå taùc phaåm naøy ñöôïc xem laø moät trong nhöõng cuoán DVD ca nhaïc xuaát saéc nhaát trong naêm 2004. DVD Kim Lôïi 12 Naêm Kyû Nieäm laø moät taùc phaåm vaên ngheä lôùn xöùng ñaùng trong tuû nhaïc gia ñình vaø laøm moùn quaø tinh thaàn ñeå taëng nhau trong muøa leã Noel vaø Teát naêm nay. Hoà Vaên Xuaân Nhi


.3”

DAT

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D1

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Soá vuï keâu ca veà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa ñòa oác vieân ngaøy moät nhieàu hôn VÖÔNG THUAÄN

N

Thò tröôøng ñòa oác trong naêm nay ñaït möùc kyû luïc môùi TÖØ VAÊN THAÏCH

W

ASHINGTON DC. 16-12 (TH).- “Soá nhaø baùn ñöôïc nhieàu hôn con soá döï ñoaùn naêm ngoaùi tính cho ñeán nay. Döïa vaøo ñoù, chuùng toâi phoûng ñònh soá caên nhaø baùn ñöôïc cho caû naêm 2004 seõ leân khoaûng 6.38 trieäu ñôn vò, töùc laø kyû luïc môùi vaø taêng 7.9% so vôùi soá baùn cuûa naêm ngoaùi.” Baûn tin töùc cuûa Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø (NAR) phoå bieán hoài tuaàn qua cho hay nhö vaäy. Coøn nhôù cuoái naêm ngoaùi,

hoï cuõng tieân ñoaùn raèng naêm 2003 laø naêm kyû luïc vaø naêm 2004 coù soá caên nhaø ñoåi chuû cuõng chæ gaàn baèng 2003 maø thoâi bôûi neàn kinh teá Myõ ñaõ hoài phuïc vaø laõi suaát taêng leân cao hôn. Döï ñoaùn deø daët naøy ñaõ bò thöïc teá chöùng minh ngöôïc laïi. Naêm 2004 trôû thaønh kyû luïc môùi nhöng NAR laïi vaãn döï ñoaùn raèng naêm 2005 seõ thua naêm 2004 chuùt ñænh. Cuõng vaãn laø deø daët vôùi con soá baùn khoaûng 6.38 trieäu ñôn vò. Trong khi ñoù, ôû thò tröôøng

Quaän Cam California, Trung Taâm Nghieân Cöùu vaø Döï Baùo Kinh Teá cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Chapman laïi coøn bi quan hôn. Hoï cho raèng giaù nhaø ôû vuøng naøy seõ giaûm gaàn 10% vaøo naêm tôùi. Tuy suït giaù, nhöng ñoù chæ laø söï töï ñieàu tieát cuûa tình hình thò tröôøng giöõa mua vaø baùn, chöù khoâng phaûi do haäu quaû cuûa moät cuoäc khuûng hoaûng kinh teá daãn ñeán tình traïng “beå bong boùng”. Moät soá khu vöïc coù giaù nhaø quaù ñaét ñoû khieán soá ngöôøi bò ñaåy ra khoûi thò tröôøng caøng

ngaøy caøng nhieàu hôn nhöng giaù nhaø trung bình treân caû nöôùc Myõ chæ coù $182,500, tuy ñaõ taêng 7.9% so vôùi naêm ngoaùi. Trong khi ñoù, giaù nhaø xaây môùi trung bình treân caû nöôùc cuõng chæ coù $214,600 duø nhieàu thaønh phoá doïc theo bieån California cuõng phaûi gaáp ba gaáp boán laàn nhö vaäy trôû leân. “Chuùng ta ñaït kyû luïc môùi 4 naêm lieân tieáp”. David Lereah, kinh teá gia tröôûng cuûa NAR, noùi. “Duø neàn kinh Tieáp trang D20

gheà ñòa oác laø moät trong nhöõng ngheà töï do coù ñoâng ñaûo ngöôøi haønh ngheà nhaát. Chuyeän deã hieåu. Giuùp ngöôøi ta baùn xong moät caên nhaø laø coù tieàn hoa hoàng töø vaøi ngaøn tôùi vaøi chuïc ngaøn. Laáy baèng haønh ngheà ñòa oác cuõng laø chuyeän raát deã daøng so vôùi ñoøi hoûi veà ñieàu kieän haønh ngheà cuûa nhieàu ngheà khaùc, töø ñaàu beáp ñeán thôï caét toùc. Coù leõ cuõng vì vaäy maø caøng ngaøy caøng coù nhieàu vuï than phieàn, kieän caùo ñoái vôùi giôùi chuyeân vieân ñòa oác chaêng? Theo tin töùc töø Sôû Ñòa OÁc Tieåu Bang California (Department of Real Estate), thoáng keâ moät naêm tính ñeán ngaøy 30 Thaùng Saùu 2004, cô quan naøy ñaõ nhaän ñöôïc hôn 10,000 ñôn thöa chuyeân vieân ñòa oác (Real Estate Agent/ Broker). Con soá vöøa keå nhieàu gaáp moät phaàn ba so vôùi moät naêm tröôùc. Trong khi ñoù, vì ngaân saùch tieåu bang khieám huït, soá nhaân vieân phuï traùch giaûi quyeát caùc vuï kieän caùo laïi bò caét bôùt ñi 3 ngöôøi. Cho neân cô quan naøy cho hay soá vuï toàn ñoïng thöôøng xuyeân leân tôùi 3,663 tröôøng hôïp (nhieàu gaáp ñoâi cuûa 4 naêm tröôùc) vaø

coù daáu hieäu coøn toàn ñoïng nhieàu hôn nöõa. Trong caùc baûn tin ñònh kyø göûi ñeán taát caû moïi ñòa oác vieân coù baèng haønh ngheà coøn hieäu löïc, Sôû Ñòa OÁc luoân luoân coù muïc thoâng baùo teân cuûa caùc ñòa oác vieân bò treo baèng haønh ngheà moät thôøi gian (suspended) hoaëc bò thu hoài (revoked) tuøy theo toäi traïng naëng nheï. Sau khi ñöôïc caáp phaùt giaáy haønh ngheà (taïm thôøi) ñòa oác vieân (Real Estate Agent) baét buoäc phaûi hoïc thi laáy tín chæ ñaïo ñöùc ngheà nghieäp (Code of Ethics) noäi trong naêm ñaàu môùi ñöôïc coi nhö ñöôïc pheùp haønh ngheà tieáp tuïc. Theâm nöõa, haøng naêm vaãn phaûi hoïc theâm caùc chöùng chæ coù tính caùch chuyeân moân thuoäc nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau ñeå taêng khaû naêng hieåu bieát vaø phuïc vuï khaùch haøng. Mua baùn nhaø cöûa laø moät laõnh vöïc phöùc taïp, lieân quan ñeán haøng traêm ngaøn, ñeán haøng trieäu ñoâ la chæ trong moät caên nhaø hay moät cô sôû thöông maïi, moät chung cö. Vieäc mua baùn nhaø haàu heát ñeàu laø moät vuï mua baùn vaø ñaàu tö lôùn lao nhaát trong ñôøi cuûa nhieàu Tieáp trang D19


D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Website caáp tieåu söû tín duïng “chuøa” chaën ngöôøi ta truy caäp töø choã khaùc NGOÂ ÑOÀNG

Cö daân caùc tieåu bang phía Taây Hoa Kyø töø ngaøy ñaàu Thaùng Möôøi Hai 2004 ñaõ baét ñaàu vaøo trang nhaø www.annualCreditReport.com ñeå yeâu caàu cung caáp moät baûn tieåu söû tín duïng mieãn phí ñeå kieåm soaùt xem coù ñieàu gì sai hay thieáu soùt haàu ñieàu chænh tröôùc khi caàn ñeán vaø traùnh haäu quaû tai haïi. Nhôø ñaïo luaät cuûa chính phuû lieân bang (Fair and Accurate Credit Transaction Act) ban haønh hoài cuoái naêm 2003 maø baây giôø moïi ngöôøi ñöôïc höôûng ôn möa moùc. Khoâng phaûi baûn tieåu söû tín duïng (Credit Report) chæ quan troïng ñoái vôùi vieäc vay tieàn mua nhaø maø noùi chung, vieäc vay möôïn tieàn hay moät soá nhu caàu khaùc cuõng ñoøi hoûi ngöôøi ta cung caáp taøi lieäu naøy nhaèm xaùc ñònh möùc ñoä khaû tín cuûa ñöông ñôn. Trong ñieàu suy nghó bình thöôøng, ngöôøi nghó website

keå treân caàn phaûi taïo moïi ñieàu kieän deã daõi ñeå moïi ngöôøi coù theå truy caäp khi muoán vaøo noù töø baát cöù ñaàu caàu naøo (link). Nhöng theo söï phaûn ñoái cuûa moät soá toå chöùc baûo veä giôùi tieâu thuï cuõng nhö cô quan giaùm saùt lieân bang ñöôïc toå chöùc thoâng tin ñòa oác Hoa Kyø baùo ñoäng môùi ñaây thì caâu chuyeän traùi ngöôïc hoaøn toaøn. Website AnnualCreditReport.com khoâng theå truy caäp töø nhieàu ñòa chæ, trang nhaø khaùc. Khi muoán noái keát vaøo ñoù, ngöôøi ta ñaõ bò chaän laïi vôùi lyù do ñöôïc neâu ra laø “vì vaán ñeà an ninh” (For security purposes). Muoán vaøo ñoù, nhö vaäy, ngöôøi ta chæ coù theå vaøo tröïc tieáp hay chæ coù theå “noái keát” (link) töø UÛy Ban Thöông Maïi Lieân Bang FTC (Federal Trade Commission) hoaëc töø chính 3 nhaø cung caáp döõ lieäu tieåu söû tín duïng cuûa giôùi tieâu thuï (töùc laø equifax.com, e x p e r i a n . c o m ,

transunion.com). Nhöng nhieàu ngöôøi ñaõ böïc mình vì söï khoù khaên truy caäp ñöôïc ñaët ra maø hoï cho raèng traùi vôùi ñieàu leä cuûa chính phuû lieân bang veà truy caäp trang nhaø treân maïng löôùi ñieän töû. Ngay nhö muoán vaøo caùc trang nhaø cuûa chính phuû lieân bang töø Toøa Baïch OÁc, CIA, Quoác Hoäi Lieân Bang, Nguõ Giaùc Ñaøi, Boä Ngoaïi Giao v.v... ñeå laáy thoâng tin bình thöôøng cuûa caùc nôi naøy coù theå truy caäp baát cöù töø ñaâu, vaø cuõng coøn chæ daãn ñeán caùc ñaàu caàu noái keát khaùc raát deã daøng cho ngöôøi tìm kieám. Bôûi vaäy, 6 toå chöùc baûo veä giôùi tieâu thuï goàm The Electronic Privacy Information Center, Consumers Union, The US Public Interest Research Group, The Privacy Clearinghouse, Privacy Times, vaø Consumer Federation of America ñaõ göûi chung moät böùc thö khieáu naïi tôùi FTC toá caùo raèng haønh

ñoäng ngaên chaën truy caäp töø nhöõng nôi khaùc cuûa website chuøa tieåu söû tín duïng laø vi phaïm ñieàu leä cuûa chính phuû lieân bang xuyeân qua cô quan FTC vaø caùc lo ngaïi veà vaán ñeà an ninh khoâng hôïp lyù. Nhö vaäy laø laøm cho quaàn chuùng khoù khaên hôn khi ngöôøi ta muoán truy caäp ñeå laáy moät baûn tieåu söû tín duïng mieãn phí, theo duùng luaät leä cuûa chính phuû lieân bang ñoøi hoûi. Caùc toå chöùc baûo veä giôùi tieâu thuï noùi treân nhaán maïnh raèng theo ñieàu leä cuûa FTC, trang nhaø cung caáp baûn tieåu söû tín duïng mieãn phí “khoâng ñöôïc pheùp can thieäp, ñaùnh laïc höôùng haàu caûn trôû giôùi tieâu thuï khi ngöôøi ta muoán laáy moät baûn tieåu söû tín duïng mieãn phí töø moät nguoàn cung caáp trung öông.” Khi caûn trôû ngöôøi ta nhö vaäy, caùc toå chöùc treân caùo buoäc raèng caùc coâng ty cung caáp döõ lieäu tieåu söû tín duïng

“laøm naûn loøng nhöõng ngöôøi muoán coù baûn tieåu söû tín duïng mieãn phí” vaø nhö vaäy laø traùi vôùi muïc ñích khi website ñoù ñöôïc taïo ra ñeå phuïc vuï quaûng ñaïi quaàn chuùng. Khi buoäc caùc coâng ty cung caáp baûn tieåu söû tín duïng mieãn phí cho quaàn chuùng, ñaïo luaät noùi treân ñaâu coù caét “caàn caâu côm” cuûa hoï? Bôûi vì hoï chæ cung caáp cho ngöôøi ta caùc döõ lieäu “thoâ” ñeå khaûo cöùu, tìm hieåu, ñoái chieáu maø tìm ra caùc söï thieáu soùt vaø sai chaïy ñeå söûa chöõa. Caùi maø caùc nhaø taøi trôï caàn laø “ñieåm soá tín duïng” (Credit Scores) ñeå quyeát ñònh cho vay hay khoâng thì ñaïo luaät khoâng ñoøi hoï phaûi cho mieãn phí. Ai caàn moät baûn tieåu söû tín duïng goàm caû ñieåm soá tín duïng cuõng ñeàu phaûi traû tieàn, neáu muoán. Ñaây laø caùi laøm cho caùc toå chöùc baûo veä giôùi tieâu thuï “khoâng hieåu noåi”. Coù theå caùc coâng ty

cung caáp döõ lieäu tín duïng tìm caùch “goø” laïi phaàn naøo ñeå “chôi khoù anh em” chuùt chuùt chaêng? Cuõng coù theå hieåu ñöôïc ñieàu naøy phaàn naøo khi ñang kieám aên maø töï dung coù ngöôøi (caùc nhaø laäp phaùp) dí suùng vaøo be söôøn thuùc hoái phaûi theá naøy, phaûi theá kia ñeå daân chuùng noù bôùt keâu ca. Thaät tình, vì caùc baûn tieåu söû tín duïng, nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát quaù phaân nöûa laø chöùa ñuïng caùc döõ kieän sai laàm. “Raâu oâng noï caém caèm baø kia” laø chuyeän “thöôøng ngaøy ôû huyeän” khi boû tieàn ra ñeå mua moät baûn tieåu söû tín duïng khi caàn ñeán. Ñaõ vaäy, ñieàu chænh ñöôïc caùc söï sai soùt ñoù nhieàu khi cuõng raát traàn ai. Trong chuùng ta, nhöõng ai töøng ñi vay nôï ngaân haøng mua nhaø, mua xe, xin theû tín duïng v.v... khoâng maáy ai khoâng phaûi than trôøi vì chuyeän naøy?

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D3

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhieàu chuû nhaø “chòu chôi” ruùt tieàn trong nhaø ra ñeå ñaàu tö chöùng khoaùn NGOÂ ÑOÀNG

Maáy ñôït eâ caøng vì thò tröôøng chöùng khoaùn tuoät doác hôn 3 ngaøn ñieåm, nhieàu ngöôøi vaãn coøn tin raèng laøm giaøu mua choùng khoâng gì hôn chôi chöùng khoaùn. Vaø vì chôi chöùng khoaùn, noù laø tieàn treân giaáy tôø ñaáy nhöng coù theå ruùt aên “goûi ngay”, neáu muoán, khoâng phöùc taïp baèng ruùt “equity” töø caên nhaø. Theo moät soá cuoäc khaûo cöùu gaàn ñaây, ngöôøi ta thaáy coù raát nhieàu vò chuû nhaø ruùt phaàn trò giaù nhaø cuûa mình (equity) thay vì ñeå taân trang hay duøng vaøo vieäc gì khaùc, laïi ñem ñaàu tö chöùng khoaùn. Tin töùc naøy gaây giaät mình ñoái vôùi nhieàu giôùi chuyeân gia kinh teá taøi chính, vì hoï nhìn thaáy söï lieàu lónh baát thöôøng cuûa

nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy. Chaét boùp daønh duïm ñeå daønh ñöôïc ít tieàn khoâng phaûi deã daøng, nhöng khi tieâu tieàn, ai cuõng hieåu laø noù ñi nhanh laém, neáu chaúng may... Gaàn ñaây, cô quan Freddie Mac phoå bieán moät baûn phuùc trình tam caù nguyeät veà chæ soá giaù traùi trôï ñòa oác, cho hay raèng trò giaù nhaø (home value) gia taêng trung bình haøng naêm laø 16% trong quí thöù ba cuûa naêm 2004, quí thöù hai tröôùc ñoù chæ gia taêng ñöôïc 9.8%. Trong khi ñoù, chæ soá chöùng khoaùn Dow Jones chæ quanh quaån gaàn con soá 10,000 ñieåm trong gaàn nöûa thaäp kyû vaø caùc thò tröôøng chöùng khoaùn khaùc cuõng

“xaäp xình” töông töï. Coù moät vaøi ngöôøi bi quan caûnh caùo, nhöng cho tôùi nay, thò tröôøng ñòa oác treân caû nöôùc Myõ vaãn vöõng nhö baøn thaïch. Lôøi doïa naït “beå bong boùng” ñoái vôùi thò tröôøng ñòa oác bò oâng Thoáng Ñoác Ngaân Haøng Trung Öông Alan Greenspan cuõng nhö nhieàu nhaø kinh teá khaùc caû quyeát laø khoâng theå xaûy ra. Trong khi ñoù, ai cuõng coù theå nhìn thaáy haøng ngaøy, thò tröôøng chöùng khoaùn nhuùc nhích töøng chuùt trong bao noãi lo ngaïi vaø aùm aûnh. Giaù daàu, giaù vaøng. Chieán cuoäc Iraq. Khoâng coù caùi gì döï ñoaùn ñöôïc laøm cho thò tröôøng chöùng khoaùn vaø tieàn teä cuõng cheânh veânh theo. Ñoái vôùi moät nhaø ñaàu tö

coø con, voán lieáng ñaàu tö khôûi söï laø neùm vaøo caên nhaø. Caên nhaø vöøa laø maùi aám gia ñình, vöøa laø cô sôû ñaàu tö caên baûn vôùi hy voïng moät ngaøy kia, laøm chuû caên nhaø hoaøn toaøn (free and clear title), nghæ höu, ngaøy ngaøy xaùch caàn ñi caâu. Nhöng neáu coù cô hoäi, khi trò giaù nhaø gia taêng leân kha khaù, ngöôøi ta ruùt “equity” ra ñeå ñaàu tö moät caùch khoân ngoan qua nhieàu phöông caùch khaùc nhau (diversified) laø ñieàu coù theå hieåu ñöôïc. Thí duï, ñaàu tö moät ít vaøo chöùng khoaùn (stocks), moät ít vaøo coâng khoá phieáu (bonds) moät ít vaøo mutual funds vaø nhieàu chöông trình ñaàu tö khaùc. Tuy nhieân laáy tieàn “equity” ra

ñeå neùm vaøo moät troø chôi naøo ñoù maø nghó raèng sinh lôïi nhanh choùng, ngöôøi ta noùi raèng raát lieàu lónh. Moät cuoäc khaûo cöùu cuûa Ngaân Haøng Trung Öông thaáy raèng töø naêm 2001 ñeán giöõa naêm 2002, coù khoaûng 11% caùc soá tieàn ruùt ra töø caùc vuï taùi taøi trôï laïi caên nhaø (home refinancing) ñöôïc duøng ñeå mua chöùng khoaùn cuõng nhö moät soá ñaàu tö taøi chính khaùc. Ngöôøi ta thaáy raèng giöõa caùc naêm 1998 ñeán 1999, chæ coù 2% soá tieàn ruùt ra töø taùi taøi trôï moùn nôï nhaø laø ñöôïc söû duïng vaøo muïc ñích naøy. Cuoäc khaûo cöùu vöøa keå ñoàng thôøi cuõng cho thaáy, soá tieàn laáy ra töø caên nhaø ñeå ñaàu tö sinh lôïi nhöõng naêm

1998-1999 raát nhoû, trong khi caùc naêm 2001-2002 trung bình laø $24,000. Ngöôøi ta laáy laøm ngaïc nhieân vì soá tieàn ruùt ra ñoù laïi ñöôïc duøng ñeå ñaàu tö chöù khoâng phaûi laø caùc muïc ñích khaùc nhö söûa nhaø, mua xe, giuùp con caùi hoïc ñaïi hoïc. Moät trong nhöõng lyù do thò tröôøng ñòa oác gaàn ñaây taêng giaù nhanh laø nhôø nhieàu ngöôøi boû chaïy khoûi thò tröôøng chöùng khoaùn vaø duøng soá tieàn ñoù ñaàu tö ñòa oác. Ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi laøm cho kyõ ngheä ñieän töû, ñieän toaùn ôû thung luõng hoa vaøng, coâng ty chia tieàn lôøi, cho coå phieáu cho nhaân vieân. Ngöôøi ta ñua nhau laáy caùi “giaøu baát ngôø” ñoù mua nhaø, Tieáp trang D4

DAT


D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhieàu chuû nhaø “chòu chôi” ruùt tieàn trong nhaø ra ñeå ñaàu tö chöùng khoaùn Tieáp trang D3

mua caùc loaïi haøng hoùa coù giaù trò lôùn. Haàu heát caùc nhaø tö vaán taøi chính, chuyeân vieân ñòa oác ñeàu ñoàng yù vôùi nhau raèng, khi ngöôøi ta mua caên nhaø, tröôùc heát noù laø choã ñeå ôû, tröôùc khi noù laø moät cô sôû ñaàu tö. Bôûi vaäy, ñöøng tính toaùn ñieàu gì gaây aûnh höôûng thieät haïi xaáu ñeán maùi nhaø ôû ñaàu cuûa gia ñình mình. Khoâng phaûi thieân tai gaây ra maø do tay mình keùo saäp xuoáng laø toäi cuûa mình, vì khoâng bieát tính toaùn, vì chôi daïi. Theo caùc giôùi vöøa keå, ruùt tieàn töø trò giaù caên nhaø (equity) ñeå duøng vaøo vieäc khaùc, caùch toát nhaát laø ñeå söûa chöõa, taân trang giöõ giaù trò hay laøm taêng giaù trò cho caên nhaø. Thöù ñeán, giuùp con caùi hoïc cao ôû ñaïi hoïc. Thöù nöõa, boû tieàn kinh doanh sinh lôïi. Ruùt tieàn töø caên nhaø ñeå duøng vaøo vieäc khaùc, neân nhaém ñeán vieäc laáy laïi caû voán laãn lôøi cuûa ñoàng tieàn phaûi chi. Caùc chuyeân vieân tö vaán taøi chính caån thaän coøn khuyeân raèng chæ neân laáy tieàn “equity” khi naøo thaáy raát caàn thieát, hoaëc laø khi gaëp khoù khaên taøi chính. Neáu laøm ñöôïc nhö vaäy, khi veà giaø, ngöôøi ta traû xong moùn nôï nhaø thì cuõng ñaõ tôùi luùc khoâng coøn ñi laøm ra tieàn nöõa. Ñaây laø laàn thöù ba trong naêm 2004, Hieäp Hoäi Mua Baùn Coå Phieáu Quoác Gia NASD (National Association of Securities Dealers) khuyeán caùo taát caû hoäi vieân cuûa hoï raèng ñöøng höôùng daãn giôùi chuû nhaø (homeowners) vöôït quaù giôùi haïn ñoù. “Raát nhieàu vò chuû nhaø trôû neân giaøu coù - ít nhaát laø treân giaáy tôø, nhôø trò giaù nhaø gia

taêng nhanh choùng. Caøng ngaøy caøng thaáy coù nhieàu chuû nhaø ruùt tieàn trò giaù nhaø (equity) ñeå mua caùc loaïi coå phieáu.” Baø Mary L. Schapiro, Phoù Chuû Tòch NASD, nhaän xeùt. “Nhöng hoï khoâng bieát raèng duøng ñoàng tieàn tuùt ra töø caên nhaø ñeå ñaàu tö taøi chính khoâng phaûi laø moät keá hoaïch thích ñaùng ñoái vôùi raát nhieàu nhaø ñaàu tö. Keá hoaïch ñoù raát nguy hieåm. Neáu ngöôøi ta khoâng hieåu ñöôïc caùc nguy hieåm, nguy cô maát nhaø coù theå xaûy ra.” NASD nhaéc nhôû caùc hoäi vieân cuûa hoï phaûi coù traùch nhieäm khuyeán caùo khaùch haøng raèng khi laáy tieàn töø caên nhaø ra ñeå ñaàu tö taøi chính, phaûi bieát tröôùc raèng nguy cô ñoái vôùi caên nhaø cuûa mình ñeán ñaâu. “Chôi baïo” laø troø chôi khoâng toát khi nghó ñeán maùi nhaø laø neàn taûng cuûa moïi sinh hoaït töï döng bò maát ñi vì söï tính toaùn lieàu lónh. NASD noùi raèng giôùi chuû nhaø caàn phaûi bieát phaàn trò giaù nhaø coù theå duøng ñeå ñaàu tö taøi chính khi phaûi bieát raèng, giaû söû ñaàu tö bò thaát baïi thì cuõng khoâng aûnh höôûng tôùi caên nhaø. Sau khi ruùt moät soá tieàn ra (refinance cash-out) dó nhieân chuû nhaø phaûi traû haøng thaùng nhieàu hôn. Neáu vaán ñeà traû nôï môùi laø moät gaùnh naëng lôùn laø moät ñieàu caàn phaûi thaän troïng. Vaø khi thaát nghieäp hay ñau oám, gaëp tai naïn thì sao? Coù caùch naøo khaùc ñeå choáng ñôõ vaø tieáp tuïc traû caùc khoaûn nôï cho nhaø taøi trôï trong khi khoaûn ñaàu tö chöa nhìn thaáy lôïi töùc? Ñaây laø moät vaán ñeà laøm nhöùc ñaàu raát nhieàu chuyeân vieân tö vaán taøi chính cuõng nhö kinh teá gia. Duø thò tröôøng ñòa oác vöõng vaøng, caùc chæ daáu ñeàu cho thaáy tuy giaù nhaø coù veû leân chaäm laïi nhöng phaàn lôùn caùc khu vöïc thò tröôøng ñeàu leân giaù. Tuy nhieân,

khoâng ai khoâng loaïi tröø moät khaû naêng nhoû luùc naøo cuõng coù theå ñoå aäp ñeán. Ñoù laø, khi gaëp bieán coá baát thöôøng khoâng löôøng tröôùc noåi, thò tröôøng ñòa oác cuõng tuoät doác vaø “beå bong boùng”. Bôûi vaäy, baát cöù moät cuoäc ñaàu tö naøo, ngöôøi ta ñeàu khuyeân neân thaän troïng vaø giöõ laáy moät con ñöôøng luøi. Taán coâng maø khoâng thuû laø coù ngaøy vaát vaû. NASD khuyeán caùo giôùi ñaàu tö moät soá ñieàu sau ñaây: Chuû nhaø coù theå maát nhaø neáu khoaûn tieàn ruùt ra ñeå ñaàu tö khoâng ñem laïi lôïi ích ñuû ñeå thanh toaùn cho moùn nôï môùi (refinancing) hay “line of credit”. Haõy ñeà cao caûnh giaùc. Nhieàu nhaø moâi giôùi chöùng khoaùn (stock brokers) chæ nghó ñeán lôïi cuûa hoï (commissions) neân xuùi ngöôøi ta chôi lieàu. Nhöõng ngöôøi moâi giôùi khoâng phaûi chæ kieám lôøi treân vieäc mua baùn chöùng khoaùn, maø coøn kieám lôøi treân caû caùc loaïi dòch vuï khaùc, chaúng haïn, cho vay tieàn “line of credit”, hay giuùp ngöôøi khaùc taùi taøi trôï laïi caên nhaø. Neáu laáy heát tieàn trong caên nhaø ñeå chôi chöùng khoaùn, seõ khoâng coøn gì ñeå söû duïng cho nhöõng nhu caàu khaùc cuûa gia ñình, khi caàn ñeán. Toùm laïi, theo caùc chuyeân vieân ñaàu tö taøi chính nhieàu kinh nghieäm, nhöõng ngöôøi khoâng coù nhieàu tieàn, töùc laø chæ coù moät caên nhaø ñeå ôû, ñöøng thaáy trò giaù nhaø taêng nhanh maø noân noùng. Muoán laøm giaøu nhanh choùng baèng caùch moi tieàn “equity” ñeå mua lung tung, nhaát laø chôi chöùng khoaùn, ñoù coù theå laø con ñöôøng daãn ñeán chuyeän maát nhaø nhanh nhaát. Thò tröôøng chöùng khoaùn töøng chöùng toû cho thaáy caùi baát ñònh kinh hoaøng cuûa noù nhö theá naøo. Ngoâ Ñoàng

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Lieân bang lo aâu vì giôùi chuû nhaø xaøi “equity credit lines” quaù baïo HOÀ ÑIEÄP

Khoâng maáy ngaøy laø ngöôøi ta khoâng phaûi vaát vaøo thuøng raùc nhöõng tôø giaáy quaûng caùo cho vay tieàn deã daøng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang laøm chuû moät caên nhaø (Equity Credit Lines). Giôùi kinh doanh taøi chính bieát raèng phaàn lôùn caùc ngöôøi chuû nhaø ñeàu laø nhöõng vò “house rich, cash poor” töùc coù raát nhieàu tieàn ôû trong caên nhaø nhôø nhaø leân giaù nhanh maø khoâng moi ra ñeå “aên goûi” ñöôïc. Thuû tuïc vay tieàn möôïn “nôï nhì” (second loan) döïa treân trò giaù caên nhaø ñoøi hoûi thuû tuïc phöùc taïp vaø cuõng toán keùm baïc ngaøn. “Equity Credit Lines” laø moät giaûi phaùp tuyeät vôøi ñeå giuùp giôùi chuû nhaø vay nôï nhöõng soá tieàn lôùn maø khoâng qua thuû tuïc nhieâu kheâ vaø toán keùm thöôøng leä cuûa ngaân haøng, töø nhieàu naêm qua ñöôïc moïi giôùi taùn thöôûng vaø taän duïng. Danh töø phoå thoâng goïi laø HELOC (Home Equity Line Of Credit), bôûi vaäy, chæ baét ñaàu ñöôïc coå ñoäng töø nhöõng naêm ñaàu thaäp nieân 1980 nhöng ñeán giôø naøy cuûa naêm 2004, ngöôøi ta thaáy giôùi chuû nhaø ñaõ nôï caùc nhaø taøi trôï ñeán $416 tæ

USD. Naêm 1990, caùc nhaø taøi trôï chæ cho vay ra ñöôïc khoaûn tín duïng HELOC laø $85 tæ USD. Ngöôøi ta phoûng ñònh duø chæ coøn maáy ngaøy nöõa laø heát naêm nhöng soá tieàn vay döôùi hình thöùc HELOC cuõng coù theå leân treân $1,000 tæ USD. Neáu moi phaàn trò giaù nhaø ra ñeå vay nôï nhì, ngöôøi ta traû theo laõi suaát coá ñònh. Nhöng caùc chöông trình HELOC ñeàu gaén theo thò tröôøng taøi trôï laõi suaát thaû noåi. Caùc con soá thoáng keâ gaàn ñaây cho thaáy giôùi chuû nhaø moi “equity” cuûa caên nhaø ra xaøi döôùi hình thöùc HELOC nhieàu ñeán 80% trong khi hoï vay nôï nhì chæ chieám ñeán 20%. Chöùng toû hình thöùc tín duïng naøy phoå bieán laán aùt haún hình thöùc vay nôï nhì ngaøy tröôùc. Chuyeän naøy deã hieåu, theo cô quan FDIC (Federal Deposit Insurance Corp.) vì noù giaûn dò vaø khoâng toán keùm nhieàu cho ngöôøi vay nôï. Ngöôøi ta chuyeån ñöôïc moät “taøi saûn cheát” (Dead Equity) thaønh tieàn töôi (Fresh Cash) ñeå xaøi baát cöù luùc naøo. Vì söï deã daøng laáy tieàn, caàm caùi theû “caø” laø coù ngay vaøi chuïc ngaøn, ngöôøi ta khoâng thaáy xoùt

xa laém vì “coøn sa ruoät”. Xaøi böøa baõi, thieáu tính toaùn beân treân caû khaû naêng traû nôï haøng thaùng. Traû treã haïn xaûy ra. “Tieâu chuaån cho vay tieàn quaù loûng leûo cuûa caùc chöông trình HELOC coù theå laøm cho chöông trình nay nôï kieåu naøy trôû thaønh toài teä.” FDIC caûnh caùo raèng khi laõi suaát trôû neân cao hôn, soá ngöôøi traû nôï caùc khoaûn tín duïng HELOC bò treã haïn seõ nhieàu hôn leân. Hoaëc ngöôøi ta seõ khoâng traû noåi khi thò tröôøng ñòa oác xuoáng doác, trò giaù nhaø tuït xuoáng beân döôùi moùn nôï. Theá laø coù theå nhìn thaáy caûnh ngöôøi ta boû nhaø ñeå ngaân haøng tòch thu chöù khoâng maáy ngöôøi traû nôï nöõa. Hieän nay, caùc thoáng keâ cho thaáy tæ leä caùc vò chuû nhaø vay tieàn qua hình thöùc HELOC coù ñieåm soá tín duïng thaáp döôùi tring bình ñang coù tæ leä nhaø bò ngaân haøng tòch thu laø 5.43%. “Tæ leä naøy coù theå trôû neân cao hôn khi laõi suaát treân thò tröôøng taêng cao hôn nöõa.” FDIC caûnh caùo. Cô quan naøy coøn cho bieát theâm raèng caùc chöông trình tín duïng döïa vaøo trò giaù caên nhaø caøng ngaøy caøng deã daõi vaø Tieáp trang D20

ADVANCE FINANCIAL PC MORTGAGE - PC REALTY

9081 Bolsa Avenue # 201, Westminster, CA 92683 MUA / BAÙN NHAØ - VAY TIEÀN UP TO 100% APARTMENT / COMMERCIAL / CONSTRUCTION

Adjustable 1.250% 15 Years Fixed 5.000% 30 Years Fixed 5.500% * Rate subject to change without notice.

- HOME EQUITY LOAN - NO FEE CHARGED - Laõi Xuaát Thaáp Nhaát - Thuû Tuïc Deã Daøng, Nhanh Choùng - Leä Phí Reû Nhaát Vuøng Orange County - Hoà Sô Khoâng Ñöôïc, Khoâng Thu Leä Phí

PETER PHAN

(714) 720-1818

Thoâng thaïo tieáng Quan Thoaïi, Quaûng Ñoâng

BAÛO ÑAÛM APPROVAL BANKRUPTCY

OK

BAD CREDIT

OK

FORECLOSURE

OK

NO PAY STUBS OK NO W2

OK

NO TAXES

OK

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-121004/147519

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT

Nhaø troáng 3 phoøng an ninh coù laàu, gaïch thaûm thoaùng maùt. Doïn vaøo 12/15, goùc G.G & Golden West $1500. No housing. 714799-1498, 714-797-2160.

100-7L-121204/147628

100-7L-121504/148057

100-6L-121004/147587

100-28L-091004/135848

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

100-7L-111604/144388

Condo Westminster, 2PN/1.5PT, 2 parking space. Hoaøn toaøn taân trang. Ñi boä tôùi tröôøng vaø chôï. Goùc ñöôøng Westminster/Magnolia $1400/Mo. Goïi 714-457-4645

100-28L-111904/144954

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

100-28L-120104/146259

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-14L-120304/146580

LawnDale nhaø 3PN, 2½PT, 2 car garage, khu yeân tónh. Goïi Coâ Thu 310-590-5618

100-14L-121204/147629

Nhaø laàu 4 phoøng nguû 3 phoøng taém, ngay trung taâm Westminster coù vöôøn caây aên traùi. Nhaän Housing. $1,870. Goïi 714963-7910.

100-7L-121204/147640

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, $1800/thaùng. Deposit $1800. 5411 W. Roosevelt, Santa Ana. Doïn vaøo Dec. 05.04. Nhaän housing. Goïi Mr Bình. 714-655-6114 cell: 894-6602 B

100-7L-121204/147654

Nhaø vuøng HB. 4 phoøng nguû, 2 phoøng taân trang toøan dieän, raát ñeïp cho thueâ Giaù $2650. Lieân laïc soá 714-657-8417 or 714534-1059 ñeå laïi tin nhaén.

100-7L-121304/147703

Nhaø vuøng Orange cho möôùn 4 phoøng nguõ, 3 bathroom môùi, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng aên, saân sau roäng, cho thueâ $2700. Xin Lieân laïc 714-978-7033, 714595-8420, 714-979-1780. Chò Haèng.

NHAØ CHO THUEÂ, 3 phoøng nguû, 1½ taém, saân truôùc sau, parking roäng, goùc Bolsa Magnolia. Doïn vaøo Jan 05. LL: Loan 714-7756844 sau 7 giôø toái hoaëc nhaén maùy.

100-14L-120304/146684

100-7L-121304/147725

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôù n thöôø n g hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway

100-14L-120504/146815

Nhaø môùi roäng raõi, ñeïp, 3PN + den, 2PT ôû Surprise, tieåu bang Arizona, gaàn khu Pheonix $900 thaùng. Lieân laïc 714-280-2185

100-14L-120604/146936

Nhaø 6PN, 3PT, vuøng Stanton goùc Beach vaø Lampson cho thueâ giaù $2500. Housing OK, xin goïi 714230-9588 or 714-230-9589

100-7L-120704/146991

Nhaø laàu, 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém raát ñeïp (built in 2004), raát roäng vôùi 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng taém ôû döôùi laàu, khu vöïc raát an ninh, goùc ñöôøng Westminster NewLand, saân sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe, Cho thueâ $2,750., chuû muoán cho ngöôøi coù coâng vieäc vaø tín duïng toát möôùn. Xin goïi soá 714-797-1080 hoaëc soá 714-894-3422 (English speaking please) 100-8D1567-120804/147209

NHAØ CHO THUEÂ: Nhaø laàu 2 taàng, maùi ngoùi, thaûm môùi, sôn môùi, 4 bedrooms, 3½ phoø n g taé m . Double garage, ñaát roäng, khu raát yeân tònh & ñeïp. Goùc Standford & Gilbert, Garden Grove. $2100/ month, sec Deposit 12752 Melody Dr, GG. Call: 714-2005114, anytime. 100-6D167-120804/147215

Nhaø khang trang 3PN 2PT. Khu yeân tònh, vuøng Beach Cerritos. No housing giaù $1350/thaùng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 01-05. Goïi Johnny Nguyeãn 714-531-3845

100-7L-121304/147733

Nhaø cho thueâ vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû 2 phoøng taém coù family room gaàn tröôøng hoïc vaø nhaø thôø. L/L: 397-7997 or 9715613

100-21L-121304/147749

Nhaø cho thueâ vuøng Santa Ana, Fairview - Edinger 3 phoøng nguû 2 phoøng taém cover patio saân tröôùc saân sau roäng gaàn goùc ñöôøng, nhaän housing. 714-6413532 H, 714-376-1030 C

100-7L-121304/147771

Townhouse Anaheim 2 taà n g, 3PN/2.5PT, 2 garage ñi thaúng vaøo nhaø, khu yeân tónh saïch seõ parking roäng, doïn vaøo anytime gaàn fwy 5 vaø 91, school, $1500/ thaùng + $300 deposit. Tel: 714956-5699 John

100-7L-121404/147805

Nhaø House cho thueâ 3/2/2 car garage, taân trang toaøn dieän, saïch seõ thoaùng maùt, khu an ninh, goùc ñöôøng Fairview + Willit. Xin goïi 714-720-7279

100-7L-121404/147828

Nhaø House caên sau loái ñi rieâng, 1 phoøng nguû 1PT, saïch maùt, yeân tònh, khu Bolsa /Bushard, cho thueâ $800/mth, bao gas ñieän nöôùc. LL 714-251-7578 or 714251-7538, voâ 1/1/05

100-7L-121404/147833

Nhaø 2 taàng townhouse 3PN/ 1.5PT goùc Beach/Lampson cho thueâ. Coù theå doïn ñaàu 01/01/05. Housing OK. Giaù $1,500/m + Deposit. Lieân laïc Haøo 714-7093836.

100-7L-121404/147853

100-7L-121004/147434

Nhaø loái ñi rieâng 2PN/1PT, phoøng naáu aên, bao gas, ñieän, nöôùc. Cho gia ñình ít ngöôøi thueâ khu yeân tónh, gaàn Chapman + Brookhurst. LL Thöôøng. 714-260-8132 or 714-534-1269

100-1L-121004/147445

Santa Ana, nhaø 1PN + 1PT + 1 Phoøng khaùch + phoøng aên, nhaø beáp rieâng, taát caû ñeàu rieâng. Giaù $900/thaøng. Doïn vaøo 12/15. Nhaø ñang troáng, housing OK 714429-0475

100-7L-121004/147450

Nhaø rieâng boán phoøng cho möôùn ñöôøng Chapman /Dale $1700. Doïn vaøo thaøng 01/2005. LL: 714417-2228 or 714-797-1362

100-7L-121004/147493

Nhaø môùi 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém nhaän housing only, parking roäng raõi khu yeân tónh, sau chôï Quang Minh. Toø a n 714-7758019

100-4L-121504/148036

Nhaø 4Flex vuøng Orange - khu cul de sac yeân tònh, an ninh, goùc ñöôøng Ball/Sunkist 1 caên 3 phoøng nguû 1.5 phoøng taém, 2 car garage attached ñi vaøo nhaø $1,450/ 1000 deposit - 1 caên 2 phoøng nguû 1.5 phoøng taém, 1 car garage + 1 car pot rieâ n g bieä t $1,200/900 Deposit. Moãi caên ñeàu coù maùy giaët saáy hook up. Patio rieâng bieät vaø loø söôûi sang troïng. L/L 714-757-2828. Anytime.

Nhaø (Triplex) Westminster. Goùc Beach/Westminster. Ba phoøng nguû, hai phoøng taém 2 car garage attached. Sôn, thaûm môùi. Doïn vaøo ñaàu thaùng January. Giaù $1,550. Nhaän housing. 562-9269424.

100-21L-121404/147871

Nhaø 4 phoøng cho thueâ, thaønh phoá Orange, Lieân laïc A Hieäp. H. 714-538-6267, cell: 714-3433105

100-7L-121504/148003

Cho thueâ nhaø 4PN + Den + 2PT. Giaù $1700., khoâng housing, goùc Westminster vaø Beach, soá nhaø 13652 Jackson St., Westminster. LL Thanh. 714-381-3534

100-7L-121504/148032

Nhaø môùi 2PN/1PT Phoøng taém & phoøng beáp ñeïp, saøn goã & gaïch, 2 xe garage, khu yeân tónh. Bao utilities, laundry, cable. Gaàn Magnolia & Orangethorpe, freeway 5/91. L/L: 714-366-6137 (Home), 626-627-0170 (Cell). Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-33L-022004/105415

Duplex 2Bed 1 Bath, garage dính lieàn vôùi nhaø, coù choã ñeå giaët xaáy. Gaà n Harbor/Hazard. $1,150/ thaùng. Doïn vaøo 1/1/05. Phone: 714-775-6721.

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519.

100-7L-121604/148108

110-DL-022504/106167

Nhaø house cho thueâ raát roäng thoaùng 3PN + 2PT, Garden Grove & Westminster. Ñoái dieän chuøa Hueä Quang, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714775-2826, 251-4852

Nhaø treät. Stanton 3P.nguû, 2P.taém + garage, thaûm môùi. Bao nöôùc, raùc. Giaù $1395/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo ñaàu thaùng. L/L: 714775-7878 or 714-330-4125

NHAØ 3PN + 2PT LÔÙN Khu yeân tònh, lòch söï, gaàn Bolsa, phoøng aên rieâng, saân sau roäng coù patio cover. Nhieàu parking. Nhaän housing $1645, 350-4408

110-14L-121404/147787

Apartment cho thueâ vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, coù garage vaø maùy giaët, maùy saáy, khu yeân tónh, xin lieân laïc phone: 714-890-5885

100-7L-121604/148194

Nhaø 3PN/2PT môù i remodel khang trang saïch seõ khu yeân tónh gaàn goùc ñöôøng Euclid & soá 5th. $1,000/M. Deposit $1,000. LL Jim 714-364-2420.

110-7L-121404/147822

100-3L-121604/148208

Nhaø cho thueâ. Nhaø 9061 Reading/Magnolia, Westminster 3 phoøng nguû + 1 taém. Khu toát. Rent $1500. Deposit $1200. Move in anytime. Tom: 714719-1888

100-4L-121604/148248

Nhaø rieâng 2PN 1PT taân trang hoaøn toaøn thaät roäng $1250, doïn vaøo anytime, housing OK. Jani 714-892-4370 or 791-3432 100-3L-121604/148256

Nhaø rieâng 3PN + 2PT goùc West + Garden Grove, khu yeân tónh, parking nhieàu, khoâng garage. Doïn vaøo 1-1-05 thueâ 1,500$/ thaùng. Deposit thaùng. L/L OÂ. Ñaøo 714-448-1193 or 414-2222. 100-7L-121304/147731

ANAHEIM - 4 nguû, 2½ phoøng taém, 3 garages roäng 2300 sqft., Khu an toøan, $2200. Nhaän Housing. LL 714-797-3515 Doïn vaøo ngay. 100-14L-121304/147769

ANAHEIM - Nhaø môùi, non community 2300 sqft 4PN, 2.5PT, 2 garage nhieàu parking saân sau roäng ñeïp khu yeân tónh. Housing OK $2150. L/L: 714-553-5526 100-14L-121304/147701

HUNTINGTON BEACH - Nhaø 4PN/2PT for rent $2100. gaàn shopping, School, chôï VN, Park. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-2349817, 925-0601, 454-3023 100-14L-120304/146723

LAWNDALE - 3PN/2PT duplex $1700/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo 01/05. Phone 714-651-2332 sau 6PM 100-7L-121604/148231

ROSEMEAD - Nhaø townhouse cho thueâ: 3PN, 2.75PT. Chuû môùi taân trang, nhaø roäng raõi, khu an toaøn. Nhaän housing. Xin L/L: 626-786-4119, 626-840-1638 100-4L-121604/148141

WESTMINSTER - Nhaø 3PN, 2PT môùi ñeïp, garage 2 xe, saân sau roäng, ñaäu xe thoaûi maùi an toaøn, nhaä n housing $1650/thaù n g. 13801 Edwards / Westminster. LL: 714-692-2460, 271-1039

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas

110-7L-121304/147754

$495. City of Orange, APT, 1PN/ 1PT, gas, water, trash paid. Tieän cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, free giaët saáy, tuû laïnh. Goïi Cao 714458-2000, hoaëc Khanh 639-6229

110-7L-121304/147768

100-7L-121604/148115

100-14L-121604/148219

110-7L-121204/147670

APT 1 phoøng cho ñoäc thaân öu tieân Nöõ vuøng Highland Park. Giaù $350/thaùng. Cell: 626-757-9704 sau 9PM, business: 323-2584419

110-14L-121304/147761

Rent reû . Nhaø goù c Hazard Bushard, 2 beds, 1 bath, kitchen $1150/thaùng. Bao ñieän nöôùc, gas, choã ñaäu xe roäng raõi. Khoâng nhaän housing, goïi ngay keûo treã, 714-720-5869

Nhaø Garden Grove 3PN/2PT, garage 2 xe. Nhaø ñeïp taân trang toaøn dieän. Brookhurst/Trask, gaàn Little Saigon. $1800/thaùng + deposit. Nhaä n housing. L/L Thaønh 714-240-7590 hoaëc 714785-2193

110-7L-121204/147665

Townhouse: 7051 Wyoing St#2 Westminster, goùc Goldenwset/ Westminster. 2 bedroom, 1½ bathroom, enclosed garage, sôn môùi, saøn gaïch, coù Balcony. Nhaän housing. Goïi OÂ Lu 949-831-6054, or 949-295-1508

Garden Grove for rent. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém vaø 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang, saïch seõ, saùng suûa, garage coù cöûa ñoùng, gaàn tröôøng hoïc, khu an khang vaø yeân tònh. Giaù $1,350. vaø $1,150. LL: John Ñoaøn. 714-550-3382, 714-2004975

100-5L-121604/148112

110-14L-042204/114620

THAÙNG ÑAÀU BÔÙT $200. Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell. 110-32L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. 110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266 110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148 110-12L-120204/146364

Garden Grove, 12581 Louise, 2 bed / 2 bath coù choã ñaäu xe, goùc Lampson/Magnolia, $1150/ thaùng. Huøng 714-654-6198. 110-14L-120304/146665

Vuøng Anaheim khu toát, garage, vöôøn nhoû, 1PN/1PT. Giaù $895/ thaùng. Ñòa chæ 2283 W. Colchester, goùc Brookhurst/Ball (Nhaän housing) Vuøng Garden Grove khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT, giaù $1350/thaù n g, 2PN, 2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/GG. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän housing) Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaø n boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing) L/L Thaønh/Gina 714-772-7550 110-15L-120704/147107

2-nguû, 2-taém, 2-garage, washer + dryer hook-up, Westminster + Goldenwest. 2-nguû, 1-taém, 1garage, Beach + Edinger, pool, sôn, thaûm, raïch môùi, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh, gaàn tröôøng chôï VN. L/L: 714-448-8987 110-7L-121004/147477

2Bd/1 bath APT. Upstair paint, quiet neighborhood $925/month. Newland/Bolsa. 14882 Wilson St, Apt C, Midway City. 714-5233827, 949-394-7076 cell, English please

110-7L-121204/147621

Garden Grove Apt., 1PN, 1PT, treân laàu, housing OK. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/05. LL 714-8927494, 714-653-8876 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D5

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) Nhaø rieâng vuøng G.G, Harbor & Trask, khu yeân tónh, gaàn chôï, gaàn nhaø thôø. Trong ngoaøi môùi khoâng nhaän housing. Xin lieân laïc Thöông 714-902-3784

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

APT ôû Westminster, 2PN, 1PT, ñaët coïc $300, $950 tieàn thueâ, mieãn traû gas, nöôùc, thaûm môùi, beáp môùi, saøn taém môùi, sôn môùi, giöõa ñöôøng Newland vaø Westminster. 8341 15th St #2, LL:Mrs Hillda, phone: 714-8983825 110-7L-121404/147889

2 Bedroom 1.5 Bath 2 story, Patio $1200 - 2 Bedroom 1 Bath, Front porch rear Balcony, large kitchen, dining area $1200. 8665 Trask near Newland. No Housing. 714-317-6769. 110-7L-121504/147945

Apartment cho thueâ 1PN 1PT gaàn Bolsa vaø tröôøng hoïc giaù $950/mo. Khoâng nhaän housing, xin lieân laïc Cöôøng 714-822-5630 110-7L-121504/147948

Garden Grove/Lewis 2BR - 2BA. Döôùi laàu, môùi taân trang. Saïch seõ, roäng. Nhaän housing. Ñi boä sang nhaø thôø Tam Bieân. $1050. Lieân laïc 714-321-6983 110-14L-121504/147956

Apartment ôû Garden Grove 2PN 1PT hoaø n toaø n môù i . 10862 Lampson #2, $1200 moät thaùng, khoâng housing. L/L Daân 714608-2864 110-5L-121504/147963

Apartment For Rent soá 7332, 21St #C. T/P Westminster, 1P.nguû, 1P.taém. Giaù $800 + deposit. Doï n vaø o ngay. L/L Mr.Son: 714-724-5529, 714897-4627 110-5L-121504/147996

APT. WMT. 5 unit cho thueâ, #4, 2PN, 2PT, khu yeân tónh, saïch seõ, khang trang, 1 single garage, 1 parking space. Giaù $1250. + Deposit. Housing OK, Doïn vaøo 01/01/05. Ñòa chæ: 7887, 10th st, WMT. ( Giöõa Beach vaø 10th). Tell: 714-964-1834 or 714-7675488 110-7L-121504/147997

Nhaän housing $1500/thaùng deposit $800. L/L coâ Hoa: 714-8912087 hoaëc coâ Mai: 714-8473236 110-3L-121604/148138

4 Flex. 1PN,1PT, caên bìa, thaùng $850, deposit $600. Harbor / Ball Anaheim, Chuû bao ñieän gas, nöôùc. Doïn vaøo 1/2005 Housng OK. L/Laïc Peter, Thanh 714-6671102, cell: 714-856-2777

110-7L-121604/148242

Apartment 1 nguû 1 taém ñeïp roäng Fountain Valley $1,045/m. Bôùt $400 cho thaùng ñaàu. Xin vui loøng goïi 714-454-9744. (Ñoái dieän Mile Square Park).

110-28L-112104/145134

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

110-28L-112104/145136

110-7L-121004/147432

Goùc McFadden - Goldenwest. Nhaø ñeïp, saïch, ít ngöôøi phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân only, khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc $350/thaùng. 714-892-1570, 949-981-2560.

110-7L-121504/147962

Newhope/Garden Grove $325. Nhaø saïch ñeïp, ít ngöôøi, khu yeân tónh, doïn vaøo ngay. Bao utilities, giaët saáy. Öu tieân sinh vieân, coù vieäc laøm. L/L Nga 714-260-5647, Quan: 714-260-5648

110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090 ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550

ANAHEIM - 2PN 2PT roä n g thoaùng 1 car garage. Goùc Haster/ Orangewood ñang ñöôïc taân trang laïi. Doïn vaøo ñaàu naêm 2005. $970/thaùng. Nhaän housing. L/L Huøng: 714-299-8881

ANAHEIM - Large and quiet 1BR, garage, high ceiling, up-stairs, walk-in, closet, $875, near State College and Lincoln, 714-2921838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK.

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

110-14L-120304/146567

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater/Newland) 2PN/2PT $1295/thaùng vaø 3PN/2PT $1650/ thaùng. Patio, saøn gaïch & thaûm. Saïch & ñeïp. Khoâng huùt thuoác, pets. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714328-7236

110-7L-121304/147730

SANTA ANA - 7th goùc Euclid 2PN 1PT treân laàu roäng, saïch garage cöûa ñoùng. Nhaän housing $1050/thaùng + deposit 1 thaùng. Doïn vaøo ngay, 714-334-6990, 714-891-6881

110-28L-112104/145137

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

110-7L-121004/147476

WESTMINSTER Gaàn Westminster & Goldenwest. Apt 3PN, 2PT, 2 xe garage lieàn voâ nhaø, choã ñeå maùy giaët saáy (nhaän housing). L/L: 714-612-8200

110-7L-121404/147816

WESTMINSTER - Apartment 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, treân laàu, nhaø xe döôùi laàu, Phoøng roäng, khu vöïc yeân tónh, rent $1100, deposit $800, coù nhaän housing. Goïi: 714-698-1777, 714-4731069

110-14L-121504/148050

WESTMINSTER - Apartment 2 beds, 1 bath, treân laàu gaàn freeway 22, 405, tröôøng hoïc, chôï, $1150, deposit $500. 6622 WestPark APT C LL: Toøng 714414-8837

110-30L-121504/148075

Lafayette Apartment, 11201 Euclid Street, G.G: Move in Special: One Month Free. 1 bed 1 bath $925, 2 bed 1 bath $1150; gated, pool, laundry, no pets, call 714-537-0924, office hours Friday through Tuesday 11am to 5pm, or 310-640-3100, ext.148 110-7L-121504/148083

4 Plex vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû 2 phoøng taém 2 choã ñaäu xe. Coù theå doïn vaøo ngay.

120-7L-083104/134488

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. Goïi 714-609-2811, 714999-9654.

ª Garden Grove: Beach/ Lampson, 2 bedroom, 1 bath, garage, water/trash paid. 12571 Camus, $1100/mo. Available 1/ 1/05 ª Tustin. House 2 bedroom, garage, yard. $1350/mo. 714-6579100 Corona, 2nd level, 2BR, 2 Bath, 2 car garage, Fire place, Poll, Jacuzzi, dryer, washer. $1,350/ mo., deposit $1,300. 714-2353940.

120-8L-080604/130924

Nhaø gaàn PLT, chôï ABC, chæ 2 vôï choàng, dö 2 phoøng nhoû, loái ñi buoàng taém rieâng, chæ nhaän single ñi laøm. Haø 714-890-9852, $400/thaùng

110-7L-121604/148185

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-7L-050404/116541

Nhaø dö phoøng khu Little Saigon yeân tònh coù bath + loái ñi rieâng cho single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên cho share. Doïn 01/15/05, goïi 714-537-2040, 714-719-4249.

120-7L-091204/136011

120-6L-092004/137125

120-3L-100604/139286

1 phoøng cho thueâ, coù loái ñi rieâng vaø 1 phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng, gaàn khu Bolsa. Xin L/L 714-636-3016, Cell 714932-9806.

120-3L-110904/143478

Nhaø ñuû tieän nghi gaàn tröôøng chôï nhaø thôø freeway, goùc Beach Chapman, dö 1 phoøng cho share, tieän cho ñoäc thaân vôï choàng. L/L 714-891-5751, 714-299-0137.

120-7L-111704/144557

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ Newland + Westminster bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân ñoäc thaân coù job naáu aên, huùt thuoác OK. Call 714-651-1486.

120-7L-120104/146324

Nhaø môùi goùc Warner/Newhope dö 1 master, tieän cho vôï choàng hoaëc nöõ ñoäc thaân. No cooking, no smoking. L.L Baø Mai 714417-7819, 714-902-3335.

120-7L-120904/147271

Nhaø cho share Beach/Chapman loái ñi rieâng naáu aên rieâng, bao gas ñieä n nöôù c , gaà n School, church, parking an toøan, doïn ñaàu thaùng 1. $380/thaùng. 714-9012607, 714-390-0464, 714-3900628 120-14L-120904/147372

Nhaø khu Bolsa/Bushard dö phoøng cho share. Bao giaët saáy, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, raát yeân tònh saïch seõ, doïn anytime. L/L: 714-425-1884, 714-531-7273 120-7L-121004/147418

Nhaø G.G coù phoøng lôùn, loái ñi rieâng cho giaët saáy naáu aên, 1 ngöôøi $400 deposit $200. Doïn vaøo 12/15/04. Deposit $200. An: 263-6346 120-7L-121004/147425

Nhaø môùi dö 2 phoøng coù restroom rieâng vaø maùy giaët maùy saáy coù theå doïn vaøo ngay, xin lieân laïc 714-580-4753, 714-580-4752 120-7L-121004/147438

Nhaø dö phoøng cho share goùc Brookhurst + Hazard sau chôï Quang Minh. Xin hoûi ÑT: 714531-1580 120-7L-121004/147442

Cho möôùn moät master bedroom, coù loái ñi rieâng gaàn Mile Square Park. Goùc ñöôøng Ward vaø Edinger. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Please. LL Coâ Haø 714531-4069 120-7L-121004/147463

Nhaø goùc Magnolia / Lampson dö 1 master bedroom, coù loái ñi rieâng, nhaø taém r ieâng, cable, parking roäng khu yeân tònh, bao gas ñieän nöôùc, öu tieân cho Nöõ doïn 1-1-05 Xin goïi 714-5373897 or 714-460-3191 120-7L-121004/147473

MÔÙI + SAÏCH Nhaø 3 phoøng dö 1 master bedroom/bath. Walk-in closet, loái ñi rieâng. Parking roäng coù microwave, tuû laïnh, taát caû rieâng bieät, môùi, saïch, gaàn freeway 5 & 22, $500/thaùng. L/L: 714-719-4558, cho nöõ 120-7L-121004/147488

120-3L-120204/146354

Nhaø Master bedroom cho vôï choàng lôùn tuoåi share sôn môùi double sink, saïch seõ loái ñi rieâng, khoâng naáu, huùt thuoác bao gas ñieän LL: 714-891-2816 cell: 714657-5553

120-14L-120504/146817

Nhaø G.G (Garden Grove & Harbor) ít ngöôøi cho möôùn master bedroom coù phoøng taém & parking rieâng. Bao utilties + giaët saáy. Doïn vaøo anytime $350/thaùng. Coâ Taâm or Tong 714-636-8746

Nhaø cho share 2 phoøng khu Brookhurst / Ball/ Cerritos/ Gilbert. An toøan, yeân tònh, saân roäng, nhieàu choã ñaäu xe, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Xin lieân laïc 714-5352757 Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM

120-7L-120504/146820

Nhaø ôû Newland/Larson roäng raõi thoaùng maùt coù dö phoøng master bedroom cho share ñieàu kieän deã daøng, bao gas ñieän nöôùc, parking an toaøn, naáu aên OK. Öu tieân cho vôï choàng nöõ ñoäc thaân, doïn ñeán baát cöù luùc naøo. Lieân laïc 714590-8974

120-14L-120604/146864

Studio goùc Euclid La Palma cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém, walk-in closet, bao ñieän nöôùc gas $700. Khoâng huùt thuoác. Goïi Quaân 714-491-4908 hoaëc Thaûo 714588-0167 sau 6PM 120-10D124567-120804/147117

Nhaø SA ít ngöôøi, goùc Bristol/ Mc.Fadden, dö phoøng cho share, khoâng naáu aên. Vaøo giöõa thaùng 12. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Sau 2:00g chieàu goïi baø Minh 714-545-6403 120-6D167-120904/147264

Townhouse goùc Euclid Crescent dö phoøng cho share bao giaët saáy ñöôïc naáu aên cuoái tuaàn. Öu tieân cho ngöôøi laøm haõng. L/L 714778-1886 H, cell: 623-6974

120-6D167-120904/147267

LUCKY Nhaø goùc Wesmtinster Brookhurst, dö 1 phoøng cho ñoäc thaân share $300 thaùng. Khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc giaët, goïi Baùc Ba 714-534-6436

120-7L-121004/147538

120-7L-121004/147549

G.G. APT dö phoøng cho share, öu tieân hai meï con, ñieàu kieän deã daøng cho naáu aên, xin lieân laïc 714-636-4598 or 714-425-8328 120-7L-121004/147550

Nhaø gaàn chôï, dö 1 phoøng cho share, phoøng khaùch & loái ñi rieâng, öu tieân cho vôï choàng son, khoâng huùt thuoác. L/L cell 714468-6364, cell: 714-468-6365, home: 714-418-1847 120-7L-121004/147553

Nhaø môùi goùc Beach & Cerritos cho share 1 phoøng master bedroom 1 thaùng $450. Bao ga, ñieän nöôùc. L/laïc phone 714-260-8293 120-7L-121004/147554

Phoøng roäng raõi coù loái ñi rieâng goùc Hazard/Brookhurst, bao giaët saáy, goïi Vaân 714-839-7852

120-7L-121004/147567

Apt# dö phoøng cho thueâ, goùc ñöôøng Bolsa and Euclid $400/ mos. Call 714-423-8327 120-7L-121004/147588

Nhaø môùi FV, Brookhurst/Ellis gaàn fw 405, dö 2 phoøng coù internet direct TV cho nam/nöõ ñoäc thaân möôùn, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L Nghóa 626-3203799, 714-963-6634

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-14L-121004/147589

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-121404/147802

Nhaø house khu an ninh yeân tónh Mc Fadden Euclid gaàn nhaø thôø San Babara phoøng roäng cho share $300/th, khoâng naáu aên. L/L sau 7PM 714-839-3860.

Nhaø Yeân Tónh, 2 phoøng $500/ thaùng (chæ 2 ngöôøi) Ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. Goïi: 714-6587554, 595-5263

120-7L-121204/147609

Nhaø dö phoøng cho share, Nöõ ñoäc thaân, khu yeân tónh, saïch seõ, gaàn Cal-State Fullerton, $350/m, lieân laïc Michelle. 714-393-2533

Nhaø Trask / Hoover dö phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, ñaäu xe roäng, nice view, khoâng naáu aên, $450/thaùng. LL: 714-251-7330. Bao ñieän nöôùc.

120-7L-121204/147625

Nhaø Westminster goùc Mc Fadden / Bushard, dö phoøng cho share, chæ nhaän single ñi laøm, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, bao giaët saáy. LL: 714-839-1672

120-14L-121404/147806

120-7L-121404/147807

Phoøng cho möôùn, nhaø môùi nhieàu phoøng cho share, ñuû tieän nghi. Irvine. Phone: 714-838-2523

120-7L-121404/147810

120-7L-121404/147922

120-7L-121404/147925

BURBANK Nhaø dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, khu toát, yeân tònh, Raát tieän cho ñoäc thaân. Xin LL: Helen. 818-247-2506 (B), 818-8466281

Nhaø Brookhurst/McFadden cho share Masterbedroom loái ñi rieâng $460/month, bao cable, DSL. Khu yeân tónh, saïch, ñeïp. Khoâng naáu, giaët. Öu tieân ngöôøi ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. 714-345-3415, 714-775-5812.

120-7L-121404/147933

120-3L-121504/148082

Sun Set & HollyWood, nhaø dö phoøng single, cho thueâ, khu toát, 1 PN, 1PT, beáp rieâng coù parking, gaàn tröôøng, chôï. Goïi Linh. (sau 9PM). 323-469-1583

120-14L-121204/147636

120-7L-121404/147811

Nhaø gaàn Disneyland dö 1 phoøng raát roäng treân 300SQ. Coù restroom vaø loái ñi rieâng, coù theå doïn vaøo ngay neáu coù con nhoû vaãn ñöôïc. Goïi: 714-991-4163

120-3L-121404/147812

Brookhurst/Lampson phoøng ñang troáng cho ñoäc thaân share $300/ M, khoâng naáu aên bao ga ñieän nöôùc giaët saáy, doïn vaøo anytime phone 537-4534

Phoøng cho share yeân tónh, ít ngöôøi loái ñi rieâng, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, mieãn huùt thuoác hoaëc naáu aên. Doïn Ngay, Baø Taùm. 714-373-4165

120-7L-121204/147637

Phoøng cho share, goùc ñöôøng Flower, $400-$500, ôû TP. Garden Grove, CA 92843. LL: 714653-2909

Nhaø gaàn goùc Trask & Magnolia, ít ngöôøi, yeân tónh, dö phoøng cho thueâ, öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. LL: 714-539-8132

120-5L-121204/147643

Nhaø goùc Bolsa/Beach cho share 1 phoøng master bedroom, roäng raõi, thoùang maùt. Coù phoøng taém rieâng, maùy giaët. Bao gas. Ñoäc thaân $400/thaùng hay vôï choàng $550/thaùng. LL MyMy cell: 619309-9241

120-7L-121204/147653

Nhaø goùc Mc Fadden - Ward dö 1 phoøng master coù loái ñi rieâng, naáu aên chuùt ít ($600) vaø 1 phoøng nhoû, Öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên ($350). Coù theå thueâ caû 2 phoøng thoâng nhau. LL 714-5310899, 714-653-8418

120-7L-121204/147656

Nhaø dö phoøng, loái ñi rieâng, öu tieân cho vôï choàng son, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, Euclid & Mc Fadden, doïn voâ anytime. cell: 714-785-1705, Home: 714-4189792

120-7L-121204/147669

Master bedroom cho share, bathroom rieâng, parking rieâng, yeân tónh, ít ngöôøi, saïch seõ, bao utilities, cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân. Doïn anytime, 04. LL Stephanie. 714-903-3673, 657-5303

120-7L-121304/147677

Brookhurst & Cunningham, sau phôû 54 cho share phoøng, vôï choàng son hay Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Giaët saáy, naáu aên OK. Doïn vaøo 12-15 hay 1-105. LL: 714-213-2101

120-7L-121304/147684

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon Bolsa, master bedroom share loái ñi rieâng doïn vaøo ngay, öu tieân ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. LL: 714-531-0928 haëoc 878-9958

120-7L-121304/147687

Nhaø Beach Westminster coù phoøng master bedroom, loái ñi rieâng cho share, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, khoâng giaët, vaøo 1/1/05. Lieân laïc: 714-903-1565

120-7L-121304/147693

Nhaø dö phoøng cho möôùn sau chôï Quang Minh daønh cho Ñoäc thaân khoâng naáu aên, xin goïi cho Baø Thanh. 714-531-5246

120-7L-121304/147694

Nhaø dö phoøng cho share, goùc Warner vaø Fairview, Öu tieân phuï Nöõ, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. ÑT: 714-429-9838

120-7L-121304/147698

Corona / Riverside nhaø môùi cho share phoøng, khoâng naáu aên doïn vaøo ôû ngay. Thoûai maùi nhö nhaø cuûa mình. $450/month. 714417-7322

120-7L-121304/147699

Nhaø Bolsa & Magnolia cho share phoøng master bedroom, coù line phone rieâng, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, naáu aên, bao utilities $550, loái ñi rieâng. 714-757-2373

120-7L-121304/147728

Nhaø dö 2 phoøng cho share, goùc Fairview/Bolsa gaàn chuøa. Bao gas, ñieän, nöôùc $350 - $450/ thaùng, naáu aên goïi Vaân: 714-3282814

120-7L-121304/147756

1 Phoøng raát roäng upstair, loái ñi rieâ n g, khu yeâ n tónh, ñeï p , Brookhurst/ Chapman, öu tieân 1 ngöôøi hoaëc 2 ngöôøi. Xin lieân laïc 714-425-2151

120-7L-121304/147767

Phoøng coù loái ñi rieâng trong khu xoùm vôùi baø thò tröôûng Westminster ôû yeân caàn ñoäc thaân nöõ or nam ñaøng hoaøng möôùn. 714-897-0870 sau 8AM 562728-3408

120-5L-121304/147777

Nhaø Irvine gaàn UCI, 405, 5. Khu lòch söï cho ñoäc thaân share phoøng $400, mieãn naáu aên, doïn vaøo ngay. G.S Nguyeân 714-8998249 W, 949-552-5148 H.

120-7L-121404/147791

Nhaø coù dö 1 phoøng cho share ôû Euclid + Mc Fadden, öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân, xin LL: 714-7570928

120-4L-121404/147801

Master Bedroom Trask / Harbor phoøng roäng saïch seõ coù phone rieâng, giaët saáy nhaø khu yeân tónh, chuû vui veû. Doïn ñaàu thaùng 1-05. LL: Taân 714496-4773, 530-5041 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

120-7L-121404/147815

Nhaø dö 1 phoøng, nôi yeân tònh, loái ñi rieâng gaàn chôï ngöôøi Vieät, $290, khoâng naáu aên, vaøo thaùng 01-05, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. Goïi Löu. 714-554-3570, cell: 3987801

120-7L-121404/147818

Master Bedroom, loái ñi rieâng coù phoøng giaët saáy, satellite, ngaû tö Katella & Magnolia, cho ñoäc thaân thueâ, $500/thaùng. Lieân laïc 714-828-2136 hoaëc 714-9552726

120-7L-121404/147819

Nhaø coù moät ngöôøi dö phoøng cho share,bao gas, ñieän nöôùc naáu aên töï nhieân, khoâng huùt thuoác. Please phone: Thaø n h 714-554-9720 hoaëc 714-675-2006

120-7L-121404/147835

Nhaø goùc Brookhurst/Trask dö phoøng cho share. Öu tieân vôï choàng, meï con. Ñieàu kieän deã daøng. Cho naáu aên. $450/M. L/L 714-454-9904.

120-7L-121404/147838

Townhouse ôû Brookhurst & Westminster. Nice & quiet, dö 1 master bedroom caàn cho 1 nöõ single share. Gas, ñieän nöôùc, garage, laundry included. Goïi 714-658-4764 or 636-8902.

120-5L-121404/147839

Mobilehome goù c Hazard vaø Bushard dö 1 masterbed cho share 400/thaùng. Bao gas ñieän nöôùc. Nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. L/L 714-5315093 hay 787-8725.

120-7L-121404/147841

Nhaø khu Westminster & Fairview an toaøn, saïch seõ, loái ñi rieâng, cho share $300/thaùng. Doïn 01/ 1/05. Goïi Taâm 714-554-7964, 554-7127.

120-5L-121404/147842

Coù 1 phoøng master bedroom cho share loái ñi rieâng vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân, vaø ñöùng tuoåi. Lieân laïc 714-799-7323.

120-5L-121404/147844

Nhaø roäng dö phoøng cho share coù phoøng taém rieâng gaàn chôï Ngöôøi Vieät cho nam nöõ hoaëc vôï choàng doïn 01-01-05. Phone chò Thanh 714-554-5235, Cell 714675-1047.

120-14L-121404/147846

APT dö 2 phoøng cho share, khu yeân tónh, ñaäu xe trong gate, raát toát cho vôï choàng son, ñoäc thaân, cho naáu aên. Doïn vaøo ngay. 714317-9366.

120-7L-121404/147852

Nhaø House Westminster coù phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân thueâ $350 thaùng. Coù vieäc laøm, khoâng naáu aên. L/L Phone 714-899-7148 vaø 714-454-2184.

120-7L-121404/147867

Nhaø môùi khu Little Saigon, yeân tónh, dö phoøng lôùn, cho ñoäc thaân möôùn, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. $300/M. LL: Anh Lyù 714530-4430 day, 714-554-1048 night

120-3L-121404/147869

Nhaø house Brookurst & Margo dö phoøng master bedroom, raát ñeïp vaø lôùn, nhaø taém poor, no smoking. $500, 714-623-0089

120-7L-121404/147877

Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt dö phoøng cho share,bao ñieän nöôùc, giaët saáy,cable Tivi, phone line ready, khoâng naáu aên, Baùn 1 Laptop dö duøng, $280 LL: 714-903-9258, cell: 714-251-2445

120-7L-121404/147880

Nhaø roäng ít ngöôøi sau löng Phöôùc Loäc Thoï. Öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng lôùn tuoåi. Goïi coâ Vaân 714-821-4615, 714-6066028.

120-7L-121404/147891

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ, Restroom rieâng, nhaø ñeïp, saïch seõ, yeân tònh. Khoâng naáu aên huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc. $300/thaùng. L/L 714-5379768.

120-7L-121404/147893

Nhaø vuøng Garden Grove gaàn nhaø thôø Saint Columban dö phoøng cho share. Xin lieân laïc soá 714227-2896 gaëp oâng Taân. Caùm ôn.

120-7L-121404/147900

Nhaø house, coù phoøng troáng cho thueâ, sau löng nhaø haøng Myõ Nguyeân, doïn voâ baát cöù luùc naøo. LL: Chò Chi phone: 714-8397258

120-7L-121504/148070

Nhaø House cho thueâ khu Garden Grove goùc Fairview vaø Trask 4PN, 2PT, 2 garage 2 xe. $1,800/thaùng. L/L Haûi 714-6093217.

Nhaø coù phoøng cho share. Lieân laïc Lisa. 714-554-5185, cell 714-200-4017 Share 1 phoøng master room vuøng GG. $500, bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên thoûai maùi, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi, doïn voâ anytime. LL Coâ Haø 714-2006294

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaø goùc Euclid + Garden Grove. Dö 2 phoøng Master bedroom môùi taân trang, phoøng coù cable, bathroom + phoøng aên rieâng. Nhaø ít ngöôøi, khu yeân tónh. LL: 714537-5557 or 714-653-0450

Dö 1 master room môùi, saïch ñeïp, toillet rieâng, saùt beân Garden Grove Park, gaàn chôï Phaùt Taøi, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son, khoâng huùt thuoác, goïi Bình. 714-890-6517 hoaëc 2345970

120-7L-121204/147632

RAO RAO VAË VAËTT

120-7L-121504/147952

120-6L-121504/147958

120-3L-121504/148072

Edinger/Newland. Nhaø roäng saïch seõ, khu Myõ Traéng, an toaøn. Dö 1 phoøng lôùn cho nöõ share. $360/ mo. Khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc. Move-in 1/05. L/L Nga 714-244-5943 message 120-7L-121604/148096

Dö moät phoøng saïch seõ, thoaùng maùt. Goùc Fifth/Euclid cho nöõ single share. Coù parking, bao utilities. L/L: 714-554-9598 or 714-417-1214 120-5L-121604/148103

120-7L-121504/147959

Nhaø môùi Magnolia/Newland yeân tónh saïch seû ñeïp, coù 2 phoøng lôùn cho share, good for ñoäc thaân or vôï choàng son, naáu aên OK. Move in anytime. L/L David: 714251-7459, 714-893-8325

120-4L-121504/147961

PHOØNG MASTER. Nhaø goùc Bolsa & Euclid, ba ngöôøi, môùi xaây, cho share ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Bao utilities $400/ thaùng. Tuù: 714-531-7002

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Mc.Fadden & Bushard dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-9282192 hoaëc 714-531-0222 Phoøng cho share loái ñi rieâng yeân tónh, frigidaire Microw, $300. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Ball/ Brokh. Ñoäc thaân khoâng naáu aên: 714491-1319, cell phone: 393-4256. 120-4L-121504/147964

Nhaø goùc Brookhurst + Westminster gaàn baùnh mì Lee, dö phoøng master bedroom cho share, Giaù $450. LL: 714-6383260, 260-2366, 821-9725 120-5L-121504/147965

Nhaø goùc Bolsa & Magnolia, nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, coù ñuû giöôøng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5529, 714897-4627 120-7L-121504/147968

Master bedroom, saïch, ñeïp, tieän moïi sinh hoaït, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable, giöôøng tuû. Ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $500/M. Brookhurst/ Westminster. Nhaän giöõ treû. 714539-9981 120-7L-121504/147971

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward, dö phoøng cho share, khu yeân tònh, parking roäng coù theå doïn vaøo ngay khoâng huùt thuoác naáu aên. Bao ñieän nöôùc. ÑT: 714-5888469 120-4L-121504/147972

Nhaø Garden Grove khu yeân tænh, phoøng cho share, öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân bao ñieän nöôùc, giaët saáy. LL: 714-263-6508 120-4L-121504/147974

Nhaø House (sau Böu ñieän Garden Grove) dö phoøng cho Nam Nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son share. Khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, giaët, LL Baùc Hoøang. 714534-4819 120-4L-121504/147985

Nhaø goùc Brookhurst / Katella dö 2 phoøng, master coù bathroom rieâng $500, phoøng nhoû $350. Ñöôïc naáu aên, giaët saáy, Öu tieân vôï choàng, Nöõ ñoäc thaân. LL: Cöôøng 714-330-2425 120-5L-121504/148010

APT dö moät phoøng + bathroom ñöùng rieâng + cable, goùc Taft + Trask, naáu aên thoaûi maùi, $300. Goïi 714-638-9181 tröôùc hoaëc sau 8h saùng, toái. 120-5L-121504/148012

Nhaø Bushard / Hazard dö choå nguû $200, phoøng (double) $420, öu tieân student ít furniture. LL day 562-691-2546, toái 714-7994317 120-7L-121504/148024

Nhaø goùc Bolsa Brookhurst moät phoøng tieän nghi, loái ñi rieâng cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân lôùn tuoåi. Bao ga ñieän nöôùc. Goïi 714-7173908. 120-14L-121504/148028

120-3L-121604/148104

120-7L-121604/148105

Nhaø môùi saïch seõ khu Little Saigon caùch Bolsa 5 phuùt. Dö 2 phoøng cho thueâ, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi (45T trôû leân). Bao utilities. L/L Joe: 714-657-5719, 714-799-6066 120-7L-121604/148107

Mobilehome coøn dö 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng nhoû caïnh nhaø cho thueâ. Phoøng taém rieâng. Nhaø beáp + phoøng khaùch roäng saïch seõ $600/month. Available Dec 15. 714-894-3901 120-3L-121604/148109

Nhaø Brookhurst/Edinger, khu an ninh, dö master bedroom cho ngöôøi ñoäc thaân coù vieäc laøm share. Loái ñi rieâng, bao utilities, cable TV, giaët saáy. No smoking, no cooking, no pets. Giaù $450/ thaùng coäng deposit $200. Doïn voâ Jan/01/05. Goïi sau 7:00PM 714-721-9107 120-3L-121604/148110

120-14L-121604/148113

Moät phoøng nguû vaø moät phoøng khaùch cho share, khu yeân tónh, Midway City $400/T, naáu aên thoaûi maùi. L/L Ñænh cell 714-6549037, home: 744-893-4347 120-7L-121604/148117

Nhaø dö phoøng cho share nam ñoäc thaân bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy, cable, ñöôøng Hazard goùc Hoover call 714-894-4326, cell 714-200-5705 120-3L-121604/148118

Nhaø Brookhurst/Hazard dö phoøng master bedroom cho share ñoäc thaân $400, vôï choàng son $500. Bao utilities, öu tieân ngöôøi ñöùng tuoåi khoâng naáu aên/smoke. 714775-0309 120-7L-121604/148120

Nhaø roäng thoaùng maùt goùc Hazard - Brookhurst cho share master bedroom, vôï choàng son, doïn 01/2005. Bao gas, ñieän, nöôùc, huùt thuoác mieãn goïi, phone Le 714-531-9528 120-3L-121604/148121

Phoøng roäng raõi môùi xaây trong khu yeân tónh, lòch söï, buoàng taém, loái ñi rieâng cho nöõ ñoäc thaân, ñi laøm khoâng naáu aên thueâ. $400 1 thaùng goùc Bushard/Mc Fadden, goïi Kim 531-5041, 349-1410 120-7L-121604/148122

Nhaø ñeïp, saïch yeân tònh gaàn Bolsa cho ñoäc thaân share master bedroom bao giaët saáy, khoâng naáu aên huùt thuoác, doïn voâ ñaàu thaùng 01/05. $500/M, 714-8906363

120-7L-121604/148128

120-7L-121604/148140

Hai phoøng nguû hai phoøng taém loø naáu boàn röûa cheùn loái ñi rieâng. Khoâng bia ruôïu thuoác laù. Coù TV cable ñieän thoaïi. 714-636-9733.

Master/B. Ñuû tieän nghi loái rieâng, naáu aên OK. Nhaø coù saân, hoâ bôi, Hazard/Bushard. Bao utility, doïn anytime. L/L: 714-757-5261

120-7L-121504/148045

120-3L-121604/148143

Nhaø dö hai phoøng cho ñoäc thaân share coù loái ñi rieâng gaàn chôï Hoàng Phaùt Garden Grove vaø Euclid. Hoûi coâ Thöông 714-5306991.

Nhaø môùi dö phoøng cho share gaàn Moreno Valley Mall vaø tröôøng hoïc UCR, öu tieân ñoäc thaân. LL: Coâ Truùc: 714-360-7566, 714360-7567

120-7L-121504/148048

120-6D167-121604/148145

120-7L-121504/148064

SHARE PHOØNG Nhaø House saïch seõ, yeân tónh goùc Westminster - Brookhurst dö phoøng cho share thích hôïp cho quí vò Nam Trung nieân. Goïi coâ Höông: Phone nhaø 714-6385740, Cell 714-251-0886.

Phoøng cho share gaàn goùc ñöôøng Katella & Brookhurst. Nhaø saïch seõ thoaùng maùt, parking roäng raõi, coù theå doïn vaøo ôû ngay. Cable TV vaø DSL internet available $400/thaùng, goïi 714-904-2627 120-3L-121604/148147

House Magnolia / Trask, khu yeân tónh cho share 01 phoøng, phone, loái ñi, tuû laïnh rieâng. Bao utilities, phone /Mesage 714-2606689, 714-539-0545. $300/1 ngöôøi. (gaàn Freeway22, chôï, bus)

120-14L-120704/147078

120-3L-121604/148157

G.G - Edinger & Ward, phoøng cho ngöôø i khoâ n g huù t thuoá c , khoâng naáu aên $290/1 ngöôøi hoaëc hai, thöông löôïng, bao Ñ/N, cable. 714-724-2843, 8am - 10am, 3pm-10pm

120-3L-121604/148160

GARDEN GROVE - Khu yeân tònh, moät caên 2 phoøng nguû, phoøng taém/toilet lôùn, phoøng khaùch lôùn, double sinks. Beáp naáu aên beân ngoaøi, saân roäng, loái ñi rieâng, môùi tinh. Doïn vaøo ngay. Goïi Thònh 714-801-9044, 714-394-6019

120-3L-121604/148169

ORANGE - Gaàn fwy 22/57, dö 1PN/1PT döôùi laàu include utilities, loái ñi rieâng, ñoäc thaân $400/ M. Goïi sau 2pm 714-234-6987 or 714-731-0618

Westminster/Newland; keá chôï Myõ - Vieät, tröôøng T/T + T/T SG. Phoøng saïch, thoaùng. Bao gas + ñieän nöôùc cho naáu aên. Giaù nheï nhaøng, öu tieân ngöôøi giaø + coù job. L/L: 714-894-4349 or 6559103 APT 2 phoøng dö 1 phoøng cho 1 ngöôøi share roäng raõi, saïch seõ, khoâng naáu aên. Goác Magnolia + Garden Grove LL: 714-350-5493 or 675-5858 ÔÛ ngay Master theâm choã uoáng traø, loái cöûa taém tieâu rieâng bieät xe ñaäu toäng, an toaøn, khoâng naáu coù tuû laïnh. Midway $500, 1 ngöôøi ñöôïc bôùt. 714-943-7624 120-3L-121604/148170

APT dö phoøng master bedroom cho share, öu tieân vôï choàng, naáu aên thoaûi maùi, ít ngöôøi, tuû laïnh rieâng, nhaø Lampson / Haster. LL: Thu 714-390-7243 cell. 120-3L-121604/148174

Nhaø goùc Euclid + Hazard phoøng cho thueâ khu yeân tónh, gaàn chôï Freeway, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay. Phone: 714-265-0986, or 7218889 120-3L-121604/148175

Nhaø dö phoøng cho share, $300/ M, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Gaàn chôï, gaàn bus stop. Tieäm cho ngöôøi khoâng xe. Lieân laïc. Nhö 714-251-0403 120-14L-121604/148181

Nhaø goùc Westminster/Bushard coù phoøng share $350/thaùng, öu tieân nöõ coù job hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, cable. L/laïc 714-530-9888 hoaëc 714-222-0260 120-3L-121604/148191

Nhaø coù dö phoøng cho thueâ ôû Beach & Orangewood bao tieän nghi, cho naáu aên giaët xaáy. Khoâng nhaän coù con nít. Goïi chò Ñoan 714-293-4915. 120-3L-121604/148204

Nhaø thoaùng maùt, Euclid/Edinger dö phoøng cho share. Gaàn Mile Square Park, chôï, nhaø thôø. Coù Cable, Phone rieâng. Bao giaët saáy, khoâng naáu aên. L/L Nhieân 714227-2104. 120-5L-121604/148207

Nhaø vuøng South Coast Metro dö phoøng cho share. Öu tieân Nöõ ñoäc thaân - $300/thaùng. Bao giaët, saáy, utility. Xin goïi phone 714-5571296 ñeå laïi lôøi nhaén. 120-3L-121604/148222

Phoøng share trung taâm khu lòch sö,ï Nöõ only khoâng naáu aên huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc. $300. Gaàn chôï. Lieân laïc 714-273-4042. 120-3L-121604/148228

Dö phoøng cho thueâ gaàn DMV vôï choàng meï con chò em, cho naáu aên. Doïn ñaàu thaùng 01/05. Chuû nhaø deã. 714-728-2419 Hieáu, 468-4488 Nini. 120-7L-121604/148232

Nhaø goùc Westminster / Bowen. Coù 1 phoøng rieâng bieät, coù toillet vaø loái ñi rieâng, choå ñaäu xe an toøan. Caàn moät ñoâi vôï choàng treû ñang ñi laøm, khoâng naáu aên. Thueâ ôû $420/thaùng, bao gas, ñieän nöôùc. Doïn vaøo 1.1.05. Xin LL: Thím Naêm 714-539-2860 120-7L-121604/148253

Nhaø gaàn Chapman & Brookhurst coù master bedroom cho thueâ, khoâng treû em raát tieän cho ñoäc thaân vôï choàng son. L/L Thaùi Haø 714-537-6097 tröôùc 10:00AM sau 8:00 toái 120-7L-121604/148254

Nhaø goùc Euclid McFadden cho share phoøng loái ñi rieâng. Khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Öu tieân nam ñoäc thaân lôùn tuoåi. 714-4181991. 120-3L-121604/148259

Nhaø Beach/Chapman cho share master bedroom coù bathroom rieâng, loái ñi rieâng, living room dining kitchen cable laundry parking öu tieân ñoäc thaân, vôï choàng son 1 xe, 714-636-7249, 714-606-6581 120-7L-121604/148263

Nhaø saïch khu yeân tónh an toaøn parking roäng dö phoøng cho thueâ $300 nam ñoäc thaân ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên bao giaët saáy, Garden Grove/Haster, 714-7507640, 757-5852 120-7L-121404/147904

ANAHEIM - Master bedroom roäng môùi, phoøng taém veä sinh rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, doïn vaøo ngay, khu yeân, saïch, an ninh. $450/m. LL: 714-7767456, 883-1160 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-3L-121504/147976

ANAHEIM - Gaàn Ball/Brookhurst. Nhaø dö phoøng cho share. Bao utilities, khoâng naáu aên huùt thuoác caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, xin L/L: 714-531-2626 hay 714-7725841

120-3L-121604/148156

Condo: Sau löng nhaø haøng Vaân 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém dö 1 phoøng cho share ngöôøi ñoäc thaân lôùn tuoåi coù vieäc laøm giaù $500/ thaùng. L/L Taán cell 714-4682081

120-7L-121604/148202

Nhaø dö phoøng cho nam ñoäc thaân share, Brookhurst & Westminster. Goïi nhaø 534-7967, tay: 883-3913

RAO RAO VAË VAËTT

FULLERTON - Nhaø gaàn tröôøng Cal State & College Fullerton, dö phoøng cho share. LL: Quyønh Hoa phone: 714-870-5866 or 714743-2788

120-3L-121604/148111

120-4L-121504/148034

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho share, khu yeân tònh parking roäng, ñoäc thaân lôùn tuoåi khoâng naáu aên khoâng huùt thuoác. L/L Saùng 714839-3785.

120-7L-121604/148154

Nhaø vuøng Santa Ana dö 1 phoøng cho share ñoäc thaân or vôï choàng son or nhöõng baùc lôùn tuoåi, ñieàu kieän deã daøng. 714-362-4978

Nhaø vuøng Anaheim caùch Bolsa 10' dö 1 phoøng Masterbedroom caàn cho thueâ nhaø môùi roäng raõi ñaäu xe an toaøn. Doïn vaøo ôû ngay. LL 714-515-8001.

Nhaø Bolsa - Bushard cho share master bedroom lôùn, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän giaët saáy. No cook. L/L: 714-839-1813 sau 5:00PM

120-5L-121504/148044

120-5L-121604/148152

Nhaø saïch, ñeïp, yeân tónh, khoâng con nít. Phoøng cho nöõ coù vieäc laøm khoâng naáu giaët share $300/ T. Khu Westminster - Euclid. OÂ.Tuyeân 530-6151 & 720-5409

Nhaø gaàn Bolsa PLT dö phoøng môùi 300 sqft, restroom beáp, loái ñi rieâng. Khu yeân tónh, gaàn nhaø thôø. Öu tieân coù vieäc laøm khoâng huùt thuoác, call Ngaân 714-8922838 home, 714-251-1874 cell

Nhaø môùi G.G. tröôùc maët nhaø thôø Columban dö 1 master bedroom cho share caùc baùc lôùn tuoåi hoaëc nöõ ñoäc thaân. Goïi sau 7PM 714359-9537, 714-420-9654. Nhaø goùc Bolsa Ward dö phoøng cho ñoäc thaân coù Job share. Bao utilities khoâng naáu aên. Doïn 12/ 04 $300. L/L Thi sau 6PM hay weekend. 714-728-5699.

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

120-7L-121504/147950

120-10L-120804/147157

120-15L-121504/147994

120-7L-121304/147757

ROSEMEAD - Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tònh chæ daønh rieâng cho phuï nöõ. L/L: 626-2725552 120-7L-121604/148192

SANTA ANA - Dö phoøng cho thueâ, nhaø ñeïp yeân tònh, parking roäng raõi, gaàn Fwy22 bao ga, ñieän nöôùc, Lieân laïc Coâ Saùu. 714-8780742, or 714-971-0562 120-6D167-120204/146350

SOUTH COAST METRO - Nhaø saïch seõ, ít ngöôøi, coù DSL, phoøng nam ñoäc thaân, bao giaët saáy, ñieän, gas. L/L Phi: 714-979-7317 or 200-6565 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067 120-7L-121004/147479

TUSTIN - Cho share phoøng roäng hôn 500SF, coù loø söôûûi coù hoà bôi. Bao ga, ñieän, nöôùc, giaët saáy vöøa cho moät caëp vôï choàng gia ñình 2, 3 ngöôøi, tieän cho SV UCI, ngöôøi laøm vieäc taïi Tustin, Santa Ana, Irvine. Hoûi baø Vaân 714-614-0899 120-14L-120504/146839

300-28L-120204/146394

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

300-7L-070604/126276

3 caên nhaø treân moät loâ ñaát taïi Westminster. Trung taâm Little Saigon moät caên 3/2, hai caên 2/ 1 ñang cho thueâ. Giaù $829,000. L/L OÂ. Chöôùc (Broker) 714-7204501. 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-14L-111504/144226

Mobile Home xinh ñeï p , khu sang, 2PN/2PT + 1 bonus room phoøng phuï traàn cao, skylight, fireplace, caây hoa + aên traùi, 55 tuoåi laøm chuû, 18 tuoåi ôû OK, sau chôï Phaùt Taøi, $79,900, tieàn ñaát $600. L/L: 714-651-5105

120-7L-121004/147433

300-36L-111604/144514

300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

300-36L-120204/146559

300-7L-120304/146639

ª Condo: 2PN/2PT, G1, living 1086SF, xaây 1981, ass $185. Baùn $215,000. Santa Ana ª House: 4PN/2PT, G2, living 1594SF, lot 7226 SF, xaây 1954. Baùn $439,900. Anaheim ª Triplex: Moät unit 2PN/2PT, hai unit 2PN/1PT. Living 3000SF, lot 8500 SF. Baùn $670,000. Garden Grove ª Fourplex: Moät unit 2PN/2PT, ba unit 2PN/1.5PT. One level, gross income $53,700/naêm. Baùn $785,000. Anaheim. Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Laân Ñinh/LS Gateway 714791-8881 300-14L-120504/146796

MOBILEHOMES FOR SALE 3 bedrooms 1 bath, nhaø doublewide 4 choã ñaäu xe, khu cho g/ñ ôû, nhaø ñaèng sau chôï Bolsa Supermarket $70,000. Finance easy, lease ñaát $630 per mos. Goïi 714-590-8423 or 714757-6741 300-28L-120504/146803

LYÙ MOBILEHOMES! Chuyeân lo moïi dòch vuï mua baùn mobilehome cuõ môùi ñuû loaïi coù nhieàu nhaø bò Bank Repos. Baùn giaù reû (lo laøm Loan or Refinance low rate easy terms). 3 bed 2 bath brandnew 2005, khu Garden Grove. Lease ñaát $695 per mos. 2 bed 2 bath brandnew 2005 khu Midway City giaù $70,000. Lease ñaát $700 per mos, 714-757-6741 300-14L-120504/146806

ÑAÁT BAÙN RIVERSIDE 1.40 acres. Fronting ñöôøng traùng nhöïa, caïnh tröôøng hoïc môùi, khu phaùt trieån Van Buran/Mockingbird, giaù $125,000. Helen: 714785-3122, 951-786-7488 300-21L-120704/146985

GARDEN GROVE TOWNHOUSE 3 Bedrooms, loft, 2.5 baths, gated Community, 1462 sqft, Assoc Due $170, $399,000. Era New star. Linda pak 714-6245323

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES

300-16L-120204/146557

300-28L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $510,000. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän. Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $745,900. ª NHAØ CHO THUEÂ: G.G 4PN/ 4PT + Bonus room roäng 3000 sqft. Parking ñaäu ñöôïc 10 xe, ñi boä ñeán nhaø thôø St. Colombine giaù $2400/thaùng. No housing. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399

WESTMINSTER - 2 nguû, coù taém lôùn, loái ñi rieâng, coù beáp vaø giaët saáy $620, bao ñieän gas 1 nguû khaùc coù phoøng beáp rieâng taém rieâng loái rieâng $585 (1 xe) chæ nhaän vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, 893-0694 WESTMINSTER - Nhaø Bolsa Brookhurst. Master bedroom cho thueâ coù phoøng taém beáp vaø loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc gas. Lieân laïc 714-775-5877 hoaëc 7282341

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig. Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell

300-7L-111804/144825

MobileHome baùn bôûi chuû, Park 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT laøm theâm phoøng OK, Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu 300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234 300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515 300-28L-112904/145932

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010 300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed, Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2.5 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590 300-28L-120104/146306

- Nhaø Santa Ana, 5PN + 2PT probate sale Giaù $399,000 - Nhaø Anaheim 4PN + 2PT, $419,000 - Nhaø Garden Grove, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8136 sqft. $450,000. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim treân lot ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or Keith Tran (Realtor), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell). Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

300-21L-120704/147018

Mobile Home, 1998 Fleetwood, double wide, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, goùc First & Euclid, Santa Ana, $79,000. Goïi Chuck 714-775-2953 300-14L-120804/147179

1 mieáng ñaát roäng treân 9100 sq.ft taïi Anaheim, giaù $425,000. L/L Marie: 714-767-7884 or 714775-6332 300-6D167-120904/147260

ª Nhaø 4PN, 2PT, gaà n Mile Square Park vaø nhaø thôø St.Barbara ($525,000) ª Townhouse 4PN, 2PT. HOA $110, beáp môùi, PT môùi, ñeøn aâm, 2 car garage ñi vaøo beáp, nhieàu parking. 714-315-0199 300-28L-120904/147350

NHAØ MÔÙI 2004 4PN, 3PT traàn cao, tuyeät ñeïp - Nhaø: 2400 Sqft., - Ñaát 4200 sqft. Thaønh phoá Elmonte, CA. Goùc ñöôøng Ramona & Maxson. $599,000. Xin goïi Owner Charlie: 714-925-8904 Agent 1.5% Com 300-7L-121004/147475

Nhaø baùn 5857 Springcrest St, Corona, CA 92880, nhaø môùi 3PN, 2PT, 3 car garage, option cho phoøng nguû thöù 4, family room 1850 s.feets, corner lot, 30 phuùt töø Bolsa $450,000. Lani Nguyen 714-534-2119, 714-878-7671 cell Lo thuû tuïc möôïn tieàn mua nhaø 300-7L-121004/147516

Mile Square Park nhaø 5PN, 2PT, $525,000., 10% down $1700., Nhaø 4PN, 2PT 1,594 sqft, 10% down, 1450. $435,000. Nhaø 3PN, $420,000. 10% down $1,241. 714-612-5081 300-7L-121004/147520

Brookhurst / Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, 1637 sqft $350,000 10% down $1,024. Nhaø 2 story 3PN, 2.5PT $460,000 10% down $1500, 2 story townhouse 2PN, $289,900 10% $925. 714-654-3157 300-7L-121004/147524

ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 KIMBERLY: 714-863-5066


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-121004/147525

Townhouse in S.A near Little Saigon 2 STRY. 3BDRM, 2 1/2 Baths. 2 car attached garage, new roof, tile thru-out, $374,800. Agent Cathy Lam: 714-251-2448

300-7L-121004/147528

- Nhaø Fountain Valley single story, môùi ñöôïc taân trang, 3PN/ 2.5PT, roäng gaàn 1,800 sf. ñaát roäng 7,750 sf, xaây 1965, giaù $599,900. - Nhaø Cul-de-sac at Irvine, 4PN/ 2.5PT, roäng 2,250 sf, ñaát roäng 6000 sf, xaây 1977, 1 bedroom & 1 bath downstairs, no HOA & mello roos, Giaù $699,000. - Fourplex townhouse at 57 & 91 freeway, 4 units 2PN/1.5PT, thu nhaäp $4,200/thaùng, roäng 4,200 sf, lot roäng 10,500 sf, xaây 1964, giaù $750,000 - Townhouse at Garden Grove & Magnolia, 3PN/1.5PT, xaây 1972, roäng gaàn 1,100 sf, xe garage, HOA: $175, Giaù $359,999. LL: Raymond: 714-488-4998

300-7L-121004/147545

ª Mobilehome ñöôøng Bushard, cho 55 - 18 tuoåi ôû, 1440SQFT, 2PN/2PT, 1 phoøng gia ñình coù theâm phoøng patio. Central air, 2 nhaø kho, caây aên traùi... Giaù reû $59,900 ª Mobilehome cho tuoåi 55 - 40 ôû, 1PN/1PT, möôùn ñaát $465. Giaù $21,900 ª Mobilehome ñöôøng Mc.Fadden, ngöôøi cao nieân 55 tuoåi ôû, 3PN/2PT, 1999. Thaûm vaø sôn môùi, ñaäu 4 xe, möôùn ñaát $500. Mobilehome cuõ, môùi, tòch thu, park cho moïi tuoåi hoaëc cao nieân, giuùp vay tröïc tieáp vôùi baêng. L/L Thaùi: 714-553-6585

300-7L-121004/147570

Townhouse Brookhurst + Hazard 2PN + 2.5PT, central air, HOA thaáp $150. Caên bìa good investment $1400 thaùng, giaù $350,000. L/L: 714-360-9722

300-7L-121204/147622

NHAØ BAÙN Stanton: 10872 Rose st., goùc Beach & Katella, nhaø 4 PN, 3PT, roäng 1810 sqft., ñaát 6900 sqft, höôùng Taây, gaàn tröôøng hoïc, Thö vieän, coâng vieân vaø shopping. Giaù $495K. Mua,Baùn, Ñaàu tö, taøi trôï, refinance GINA NGUYEÃN 714-425-5708 www.imMsRealtor.com

300-28L-121204/147648

Ñaát baùn thaønh phoá Garden Grove 16,137 square feets, zone R3,baûo ñaûm 5 units $790,000. Tony 714-775-8681 cell 425-5713 khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi.

300-7L-121204/147659

Beauty Townhouse with Community Pool Townhouse with large yard for kids and pets. End unit recently refurbished with carpet, paint and lanscaping. Kitchen and baths also refurbished. Two master suites with 2.5 baths, whirlpool bath in one bathroom. Two-car garage. $375,000. Hugh Swanson. Coldwell Banker 949-500-2145

300-7L-121304/147721

For Sale by Owner. Beautiful big 5 rooms mobilehome, nice family park space for 3 cars, 40 thousand only. Call Gladys: 714-5902796

300-7L-121304/147723

Nhaø Garden Grove 2N, 2T, roäng 18,000 SF, $880,000. Gaàn chôï Vinh Phaùt. Duplex 3N 2T, Westminster thueâ $2950/mo, giaù $609,000K, good income. L/L Aliwoong 714-315-1877, Ton ny 714-658-3575

300-7L-121304/147734

2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát taïi Garden Grove, gaàn Little Saigon, 1 caên 3/2, 1 caên 1/1. Ñang cho thueâ. Giaù $520,000. LL: OÂ Chöôùc. Broker . 714-720-4501

300-7L-121404/147879

Mobilehome Bolsa / Newland Central Air/Heat. 3 car port, new paint, washer + Dryer, P khaùch, P aên, Wet bar, saân roäng 4N+2T, $59,900. Rent $1,125 + 3PN + 2T $42,900 Rent, $1,100.Long. 714-719-3042

300-5L-121404/147892

- WMT: 3PN, 2PT, 2 car, 1350/ 6700 sf., ñaõ taân trang, xaáy 1965, höôùng baéc, Giaù 499K - GG. ,4PN, 2PT, 2 car, 1,465/ 6,000 sf, gaàn nhaø thôø, tröôøng, shopping, Giaù 489K - TownHouse GG: 3PN, 2.5PT, 2 car, 1,319 sf., 2 taàng, maùi ngoùi, trung taâm, HOA $170/m. Giaù 350K LL: Tommy 714-785-3762

300-7L-121404/147908

Sale By Owner. 2 story built 2000, 53 Serena Way, Stanton. Nhaø 2 PN, LOFT (Optional Bedroom), 2.5PT. Giaù $460,000. L/ L Ñöùc 714-403-4499.

300-28L-121504/147938

Baùn ñaát commercial vuøng Hesperia (Victovalley) 2.78 acres, giaù $375,000. Raát toát ñeå xaây shopping center hay apartment. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/laïc Tom: 760-265-2626

300-14L-121504/147940

Mobilehome For Sale, 1989, 20x44, 880 Sq.Feet, 2 bedroom, 2 bath. All age park, space rent $699 in city of Garden Grove, $49,500. 714-377-1693

300-4L-121504/147967

Caàn sang laïi 5 loâ ñaát ñeïp, ñòa theá toát, naèm ngay giöõa trung taâm Park caïnh nhau ôû Nghóa trang Westminster, goùc Beach + Hazard. Goïi 714-234-0164

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-4L-121504/147970

MobileHome Bellflower caù c h Bolsa 20 phuùt, 2 nguû, 2 taém, theâm 1 phoøng chôi lôùn, phoøng khaùch roäng ñeïp, doïn vaøo ôû ngay, rent thaáp $350/thaùng. Goïi: 714234-0164

300-7L-121504/147975

4 units in Garden Grove, Trask/ Newland, 1) 3BR/2BA, 3) 2BR/ 2BA. Built 1976, lot over 7800 sqft. Income $4600/month. Asking $919,500. 13401 Shepparo Dr. Phaïm Ñöùc Traàn 714-7205431

300-7L-121504/148033

Dry Cleaning GG. Asking $115,000, gross sale $14K/mon, net. $5,000-$6,000/mo., owner move out state. Caàn baùn gaáp, khu toát, ñoâng khaùch. Hurry! L/L Chuù Kennedy Kim 714-4936396.

300-28L-121504/148040

ª 4PN/2PT Westminster/Garden Grove/FV töø $450,000 « 5.375% 30yrs khoâng caàn W2, Tax quality ngay taïi V/P United Finance & Investment. 7902 Westminster & Beach. ª V/P cho möôùn, töø 450/month. Broker 714-903-0056.

300-14L-121504/148043

Mobile Home, GG, 1997, 3PN/ 2PT. Tuû laïnh, giaët, saáy, microwave coù saün. Nhaø ñeïp, khu toát, môùi haï giaù, coù theå giuùp tieàn ñaát. L/L Anh 714-638-3834.

300-7L-121504/148049

Townhouse 2 taà n g. Garden Grove. 2 beds/2.5 baths. Khu yeân tònh. Nhaø ñeïp, saùng suûa, saïch seõ & loùt gaïch men. Doïn vaøo ôû ngay. $349,900. Peter Traàn 714343-3388.

300-28L-121504/148076

LAND FOR SALE 5K - 75K. LA county, Kern - San Bernadino. Terms Available 702205-5192

300-7L-121504/148091

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-36L-111804/144874 300-7L-121604/148239

Duplex Orange 1 caên 3 nguû-2 taém, 1 caên 2 nguû-2 taém - 2 taàng. Ñeïp - Khu toát, caïnh Villa Park. Ñang cho Housing möôùn $1,600$1,250. Baùn $717,000. Xin vui loøng goïi 714-454-9744.

töï ñoäng, 4 cöûa. Full power taát caû nguyeân thuûy giöõ kyõ khoâng 1 veát traày 1 ñôøi chuû. 21K miles $10,900 (4KSQ842), 714-2613812 400-5L-121404/147850

2001 TOYOTA Camry LE 4 door

300-7L-121604/148240

Mile Square Park. Nhaø 5PN, 2PT, $520,000. 10% down, $2400. Nhaø 4PN, 2PT, 1594 sqft, $439,900 10% down $1800. Nhaø Westminster 3PN $424,000 10% down $1700. 714-612-5081

maøu silver 4 cly power seat töï ñoäng good condition. 47,319 mile. Caàn baùn $7,600. L/L 714333-5309. LC#24055. 400-7L-121604/148264

400-70L-111404/144134

300-7L-121604/148246

Brookhurst / Westminster, 2 story Townhouse 1639 sqft, $350,000 10% down, $1400. 2 story townhouse 2PN $289,900. 10% down $925. nhaø 2 taàng 3PN, 2.5PT, $460,000 10% down $2000.

traéng GS Full power soá tay 5 speed. Xe ñeïp eâm 41,215 mile. Never accident. Giaù $8,600. L/ L 714-588-9804. Vin#S000215. 400-7L-121004/147453

2000 HONDA Civic EX, töï ñoäng, 400-36L-111104/143751

400-5L-121404/147905

ª Garden Grove: Towhouse ngay Little SG 2PN & 2.5PT, 2 car garage, built 1986, raát môùi, traàn cao ñeïp, central air + heat caên bìa. Tieàn HOA thaáp $350,000 ª Westminster: 3PN + 2.5PT, 2 xe garage, built 1996. Roäng 1570 sqft $559,000 ª Westminster: 3PN 2PT, ngay SG, remodeled giaù $499,000 L/L: 714-360-9722

töï ñoäng, full power, maøu traéng, CD, Cass, 01 chuû, low Mi, xe raát ñeïp, tình traïng toát, chuû ñi kyõ, baùn $7800. (#4MAZ445). 714-315-9383 400-7L-121404/147917

2000 HONDA Accord EX maøu

ñen, gheá da, CD, sunroof, thaáp mailes, 1 ñôøi chuû, (PL#4PEL666) Xin vui loøng lieân laïc. 714-588-9740, 714-7280943

300-7L-121604/148257

400-7L-121004/147506

400-36L-110704/143262

400-7L-121504/147946

2004 HONDA Civic Si, hatchback

2 door, 9000 miles, maøu xanh nhö môùi caàn baùn, xin goïi Kim 714-968-9162 sau 7PM 714348-1953

300-14L-121604/148097

300-14L-121604/148124

Ly dò baùn ñaát gaàn thaùc Ñaâm Ri (Baûo Loäc, VN) 3 maãu coù ao caù suoái vaø ñaát ôû Saøigoøn xin lieân laïc Charlie 714-241-0454 hoaëc 714244-2525

300-7L-121604/148180

Condo Townhouse, 2P/1.5PT roä n g khoaû n g 1200SF. caù c h Downtown Las Vegas 5' trong khu yeân tònh, coù hoà bôi. Giaù $89,900. LL Peter. 714-2519335

300-14L-121604/148210

Mobilehome for Sale, vuøng Bolsa 3PN + 2PT, $75,000, rent $620, ñôøi 2005, Nhaø 2PN + 2PT khu lôùn tuoåi $57,000, rent $550. Nhaän laøm Loan, Refinace, listing, sang teân by owner, vaø coù nhieàu nhaø cöûa nhaø baêng tòch thu. Giaù reû, vuøng Orange. Lieân laïc. 714-642-5790 Huy, 720-9017 Sôn, anytime.

300-7L-121604/148225

Nhaø Fountain Valley, 2 taà n g 2,300 sqft, 5 phoø n g nguû , 3 phoøng taém, 3 phoøng khaùch, lot size 7,200 sqft, 3 car garage, khu yeân tònh, gaàn Shopping vaø chôï giaù $739,000. L/L 714-9653686 (message), 714-333-8096 (Cell) Pauline Taêng.

300-3L-121604/148226

ª Townhouse city Westminster 2PN/2PT one story 2 car garage, maùi ngoùi living approx 1200SF. Lot size 2000SF move in already, chuû ñaõ söûa sang laïi raát nhieàu trong khu coù saân tennis, yeân tónh gaàn nhaø baêng, tröôøng hoïc, chôï, ngay trung taâm thaønh phoá Little Saigoøn. Goùc Magnolia/Bolsa giaù baùn $337,000 ª Nhaø house 3PN/2PT one story roäng 1300SF, ñaát roäng 6200SF saùt ranh city Fountain Valley gaàn chôï, shopping, nhaø thôø vaø Mile Square Park 2 cars garage goùc Euclid/Edinger. Giaù baùn $450,000 ª Nhaø house ngay trung taâm Little Saigon thuoäc Westminster city 3PN/2PT, 2 cars garage attached ñaõ upgrade nhieàu central air and heat goùc Bolsa/Magnolia giaù baùn $499,000 ª Duplex in city Westminster, moãi caên 2PN/1PT, nhaø ñeïp ñang cho thueâ month to month, gaàn city Huntington Beach, tieàn rent moãi thaùng $1,200 cho moät caên. Coù theå ôû 1 caên, 1 caên cho thueâ make income. Giaù baùn $599,000. Nhöõng nhaø treân ñaây coù nhieàu chöông trình Loan tieàn payment raát thaáp. Xin vui loøng. Lieân laïc: Charlie Vo, Realty/Loan Consultant 714-785-9951 Chuyeân veà caùc dòch vuï ñòa oác vaø finance

GARDEN GROVE - Nhaø söûa môùi toaøn dieän ôû khu vöïc toát: 4PN, 2PT. Roäng khoaûng 2000SF. Ñaát roäng 1300SF. Coù theå xaây theâm 1 guest house ôû saân sau. Trong ngoaøi nhaø söûa sang taát caû. Nhaø beáp, phoøng taém, oáng nöôùc, ñieän. Chuû saøi ñoà chieán. Ñ/C: 12651 Brookhurst Way. Gaàn Stanford vaø Brookhurst Blvd, giaù $779,000. L/L Larry Long Tran, broker 714-537-6111

300-7L-121504/147995

SANTA ANA - Ñaát troáng commercial (96x120) 11,460SF coù theå xaây commercial retail building hay xaâ y nhaø rieâ n g. Giaù $340,000. Gaàn goùc First St/ Bristol St. Ñ/C: 1339 W, 5th St, Santa Ana. L/L Larry Long Tran broker 714-537-6111

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 3000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-28L-120204/146525

3000 MUA XE. Hö cuõ môùi baûo ñaûm 100% giaù cao hôn nôi khaùc. L/L: 714-757-3171

400-28L-112404/145524

2008 MUA XE TOWING

Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486 400-36L-111804/144883

Open House Sat 12/18, Sun 12/ 19. TEMPLE CITY, nhaø ñeïp 5PN/ 4.75PT, 3517 sqft, ñaát 12,130, zone R-2, New Central Air, Heater, Granite, kitchen, counter, xin L/L Sieâu Tröông 626-3199711, 626-475-5475

400-7L-121004/147583

2000 TOYOTA Sienna, LE. Maøu

400-3L-121404/147912

2004 TOYOTA Corolla LE. Maøu traéng, 4 cöûa. Taát caû töï ñoäng. 5,000 mile. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn $8,700. License #57105. 714-657-5301. 400-7L-121404/147870

2003 TOYOTA Corolla, maøu silver, töï ñoäng, chuû giöõ kyõ raát toát, xe dö duøng baùn Giaù $10,000. Lieân laïc 714-705-9444 or 714705-5520 (Lic# 4YFA046)

400-7L-121004/147564

2002 HONDA Odyssey EX, 2

cöûa, töï ñoäng, maøu traéng, voû môùi, maùy vtech (3.5) 1 chuû, 60K miles, no accident 2 maùy laïnh CD alarm, coøn nhö môùi $15,800, 714-231-9453 (4USS143) 400-7L-121004/147510

2002 TOYOTA Camry LE, töï

ñoäng, maøu ñen 4 cöûa. Full power radio cassette, A/C, CD trong ngoaøi coøn môùi 11,000 miles caàn baùn $11,200.OBO. L/L: 714-6750340 or 554-6223, vin #72001 400-7L-121504/148061

2002 TOYOTA Sienna van, 7 choã

ngoài, töï ñoäng. Full power silver, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi $11,400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-121004/147443

2001 CAMRY LE, V4. Full power,

AC, CD, thaéng ABS, alarm, voû môùi, 1 chuû 45K miles, coøn môùi trong ngoaiø. No accident maøu gold. $8900.714-757-5816, #4SWP431

V6, töï ñoäng, white, $6900, tieän cho shop may or chôû haøng. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down 400-7L-121304/147715

2001 HONDA Civic LX. Fully power 4Drs, soá töï ñoäng, 28K miles mint condition $10,400. 714-613-3703, #4NGS832

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-121004/147449

power, maù y laï n h, cassette, alarm, 4 voû môùi, 1 chuû. 80K miles. No accident $5900. 714757-5816, 4XK495

400-7L-121504/148065

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

400-3L-121604/148177

2000 SIENNA LE, V6, van, maøu

2000 TOYOTA Corolla. Full

2001 FORD Cargo van, E150,

300-3L-121604/148233

2000 NISSAN Frontier xacb, soá tay, AC, cassette, $5800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

400-7L-121004/147563

maøu white, like new, low milages, caàn baùn gaáp giaù $19,800. LL: Duõng 714-4189028, 714-200-6317 (L/ C#4HO006)

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

4 cöûa, töï ñoäng, complete power radio, CD, AC, power steering, cruise control 2 airbag, new sticker 05, low miles giöõ kyõ $5500, #4XUU155. 714-3219543 400-7L-112604/145666

1999 HONDA CR-V 1 ñôøi chuû,

töï ñoäng, radio cassette, maøu black. Good condition, 4 doors. Giaù $10,500, call 714-705-3338 or 714-534-7876, xin ñeå laïi soá phone vaø lôøi nhaén. Lic #4JEK563 400-7L-121404/147797

1999 HONDA Prelude V-teck, 2-

d töï ñoäng, full power, good condition, 100,000 miles, black, CD, full loaded, alloy wheels, sunroof, $8300. 714-230-9908 (#5GYW891). 714-230-9908 400-3L-121604/148183

1999 MERCEDES ML430, maøu

traéng 105K. Thaéng môùi, voû môùi. Trong ngoaø i toaø n haû o . Giaù $15,800. L/laïc AÂn: 714-6365874 or 714-537-2629, lic #002CBK 400-7L-121304/147737

1999 ODYSSEY Van, EX, auto. P/seat 2 cöûa hoâng töï ñoäng, 1 owner, giöõ kyõ nhö môùi 32K miles, $12,900 (4TKB726). 714-2344746

400-7L-111204/143965

1999 TOYOTA RAV4 maøu traéng

xe ñeïp, maùy toát, moät ñôøi chuû, 106,000 miles, $6,600. Caà n baùn.Goïi Bryan. 714-876-8844 (#VIN 54894)

400-7L-121004/147444

1999 TOYOTA Camry 4 door LE

loaded, 4 cöûa, A/C, CD, alloy wheels, bed liner, running board, maøu gray 1 chuû 70K miles. No accident $11,300 (714-2319453 (#6S635)

2004 TOYOTA Tacoma, 4 doors,

400-7L-121304/147765

1999 COROLLA LE, maøu traéng,

400-7L-121504/148069

2000 TOYOTA Tundra V8. Fully

400-5L-121304/147679

sunroof, alloy wheel, maøu silver, 1 chuû 98K miles coøn môùi. No accident moïi thöù toát $7900. 714231-9453, 4POX600

1999 TOYOTA Tacoma SR5,

400-36L-110504/143081

blue, 21K miles caàn tieàn baùn $31,500 hoaëc ñoåi xe cuõ, #L40239, 714-657-9539

400-7L-121004/147460

1999 ACCORD EX, gheá da,

auto, fully loaded, one owner, navigation System, CD change, white (A1259611) 90Kmiles, excellent condition, xe tuyeät ñeïp. Giaù $15,900. LL: 714-200-8144 cell, 714-899-5630, 714-4586658

2004 LEXUS RX300 SUV silver,

300-28L-121504/148051

SAN GABRIEL - 8 brandnew condo 3 bed, 2 1/2 baths, high quality amenities through out 2 attached garage from $498,000. Add: 1232-1258 Elm Ave, call Ching Vuong 626-688-5697 (Agt). Open Sat & Sun

2000 MERCEDES ML 320 SUV,

silver blue, 75K miles, 7 seats auto full power CD tape, roof rack, thaéng ABS. Xe giöõ gìn raát môùi. Baùn $10,300, lic #4GBS972. L/L: 714-270-7226

400-7L-121004/147536

300-7L-121504/147989

4 cöûa, maùy Vtech, sunroof, thaéng ABS, alarm, CD, AC coøn môùi, 1 chuû 91K miles, no accident $7400, 714-623-6866

2000 HONDA Accord LX, 4 cöûa,

300-7L-121604/148269

NHAØ BAÙN Townhouse taïi Fountain Valley, gaàn tröôøng hoïc toát. Gaàn Mile Square Park; goàm 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém. Môùi 6 tuoåi, traàn nhaø raát cao, phoøng roäng raõi tuû quaàn aùo phoøng chính raát roäng, sôn môùi, maøn cöûa soå vertical ñeàu môùi. Giaù $449,900. Xin goïi California 1St Realty 714-373-4992, gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát

power, maøu xanh, 6 maùy, CD, Radio cassette. 36K miles Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $8,800. L/L 714-856-5857. Vin#C456673. 400-5L-121404/147849

300-3L-121604/148255

BAÙN ÑAÁT CALI ª 1.64 acres Riverside $35,000 ª 37.61 acres Barstown, San Bernadino $66,000 ª 20,254 sqft commercial Victoville, San Bernadino $63,000 ª 10 acres Liano Los Angeles $39,000 ª 160 acres, 15N. San Bernadino $79,000 L/L: 714-720-6332

2001 TOYOTA Solara SE V6, full

2000 ACURA Integra 2 door maøu

300-5L-121604/148250

ÑAÁT CALIFORNIA Los Angeles, San Bernadino, Kern Country, ñaát daãn ñieän, nöôùc, hoaëc surveyor’s certifate, hoaëc ñang boû khoâng. Baùn töø 1 maãu khoaûng 43,560 sqft trôû leân. Giaù tuøy vuøng, coù baûn ñoà coi, muoán theá naøo coù theá ñoù. L/L Khaûi: 714493-1920

400-7L-121304/147740

2001 HONDA Accord LX, V4,

RAO RAO VAË VAËTT

nöôùc bieån xe raát ñeïp. Trong ngoaøi nhö môùi, sôn nguyeân thuûy. No accident, CD, alloy wheel, voû môùi. Full power ABS brake giaù $10,850 bao luoân thueá. #4HTT990, call 714-553-7188 400-7L-121404/147890

2000 TOYOTA Avalon XL, V6

maøu traéng, Full power CD cassette, low miles power seat, nieàng nhoâm, trong ngoaøi coøn môùi, xe dö duøng caàn baùn $9,600. L/L 714-856-5857. Lic #5EHH195. 400-5L-121404/147906

2000 TOYOTA Camry LE, full

power, maøu traéng, 01 chuû, low mile, power seat, thaéng ABS, new tires, new timing, xe raát ñeïp, chaïy toát, baùn $7900. (LP# 3WZR185) 714-315-9383 400-3L-121404/147911

2000 TOYOTA Corolla LE. Maøu

xanh, 5 cöûa. Taát caû töï ñoäng. 50,000 miles. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn $4,900. License #57105. 714-657-5301.

extracap, töï ñoä n g, AC, CD, bedliner handtop, V4, chaïy toát, body coøn môùi trong ngoaøi. Xem thích ngay, 101K miles $7000. 714-623-6866 (#5Y16395) 400-5L-121404/147851

V6 maøu gold, power seat Fullpower töï ñoäng ñeïp eâm, Freeway mile 104,015, good condition. Giaù $6,900. L/L 714-3335309. Vin#X0197803. 400-7L-121404/147907

1999 TOYOTA Avalon XLS, 4 cöû töï ñoäng, full loaded, gheá da, sunroof, dual P/seat, side air bag, 32K miles, 1 ñôøi chuû, garage kip nhö môùi. $9900. (#4TBK360). 714-261-3782

400-5L-121404/147848

1998 ACURA Integra 2 door

GS.R VTEC maøu traéng Fullpower 5 speed. Xe ñeïp eâm, 78,109 mile. Caàn baùn $8,700. L/L 714588-9804. Vin #S004059.

1998

400-3L-121604/148155

ACURA Intergra (#5HOF922) töï ñoäng sunroof CD maøu red, 2 doors, hatch back good condition. Giaù $7500. OBO Lieän laïc Huyeàn 714-757-1140

400-7L-121004/147458

1998 CAMRY LE, V6, sunroof,

rear spoiler, A/C, CD, alarm, 4 voû môùi, 1 chuû 110K miles coøn toát, xe ñeïp trong ngoaøi $6300, 714-231-9453, #4VGE725 400-7L-121004/147561

1998 CAMRY LE, V6. Full power,

AC, CD, side airbag, coøn raát môùi, 1 chuû, 87K miles, maøu gold, xe ñeïp trong ngoaøi. No accident alloy wheels, voû môùi $7200. 714493-3149, 4HOZ680 400-7L-121004/147509

1998 HONDA Accord EX, auto, 4 doors, silver ABS, sunroof, nieàng nhoâm, voû môùi, No accident, 1 chuû giöõ kyõ saïch ñeïp (#4XPG507, $6850. LL: 714878-1665

400-7L-121304/147689

1998 HONDA Accord EX , green, 79,000 miles. Xe giöõ kyõ, moät ñôøi chuû. Giaù baùn $7,900. LL: 714-981-9878 License # 4AUM654 400-7L-121504/148081

1998 HONDA Accord, EX, V6, auto tran, gheá da, fully loaded, trans rebuilt, 4 new tires

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS (Michelin) trong ngoaøi nhö môùi, 1 owner 129K fwy miles. Excellent condition $8200, 562-6828715 400-5L-121604/148165

1998 HONDA Accord/2 door maøu traéng, V6, vtech töï ñoäng gheá da. Full power new trans, A/C, CD radio miles 101, 4VDL163, $7999. Xe dö duøng. L/L: 714309-5782 or 714-507-8254

400-7L-121004/147448

1998 LEXUS ES300, 6 maùy, gheá da, sunroof, alloy wheels, tình traïng toát, coøn môùi trong ngoaøi A/C. Full power 1 chuû 105K miles, no accident $8600, 714839-5620, 3BVE392

400-5L-121604/148213

1998 LEXUS ES300 V6, maøu traéng, Pearl, full power, trong ngoøai raát ñeïp, low miles (32 miles). Giaù $9,600. LL: Mai. 714376-0580. LS# W5026123

400-7L-121504/148071

1998 MERCEDES ML320, SUV, töï ñoäng, white, AC, cassette, CD changer. Full option 89K, all original, chaïy good, $14,900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

400-7L-121304/147722

1998 NISSAN Altima, 4 doors, gheá da, tint window, CD, maùy laïnh, 75,000 miles. Chaïy toát. Giaù $5800. Xe nhìn laø thích ngay, #3NB872, 714-224-2810

400-4L-121604/148205

1998 SIENNA XLE V6 full Loaded, auto, P/seat excellent condition, giöõ kyõ garage 34K miles, 1 ñôøi chuû (#4KBS767), $9900. 714-261-3784

400-5L-121304/147680

1998 TOYOTA Corolla LE, 4 doors, A/C, P/Windows, gheá coù airbags, dö duøng caàn baùn bôûi chuû, good, $4800. 714-251-3155 (#4FHN903) 714-468-2665

400-3L-121604/148188

1998 TOYOTA Sienna LE V6 maøu

green, No accident, very good condition. Trong ngoaøi raát ñeïp xe nhaø baùn $6,900. Miles 103,000. 714-839-5012. 4HTK989. 400-7L-121404/147934

1997 Freighline Century, class

(#UP15934), 1990 Stocton Dry Van 53'. Giaù $30,000. LL: Duõng 909-731-2474

400-7L-121504/148058

1997 DODGE Truck 150. Xcab,

long bed, töï ñoäng. Full power, alloys wheel, running board, bedline, AC, cassette, good condition $4900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St)

400-7L-121404/147883

1997 DODGE CARAVAN Van, 70K moät ñôøi chuû, maøu traéng, toát, hoaøn haûo, 714-757-1282 or 8392509. Caà n baù n Giaù $4750. (#3WMJ182)

400-5L-121304/147681

1997 HONDA Accord LX, 4 drs, töï ñoäng, P/Windows, A/C, CD, xe ñeïp, chuû giöõ kyõ, saïch seõ, chaïy raát toát, baùn $5,500. (#3UTK801). 714-251-3155, 714-468-2665

400-7L-121004/147451

1997 LEXUS LS400. Full option,

A/C, CD changer, side airbag, chrome wheels, alarm, voû môùi, chaïy nhö yù. No accident. 1 chuû 80K miles maøu gold. $12,500, 714-231-9453 (#4CBY133) 400-7L-121004/147456

1997 TOYOTA Previa LE, S/C, A/C, CD, alarm, 4 voû môùi, 1 chuû 110K miles, coøn raát môùi, maøu gold, body raát ñeïp. No accident $6200. 714-776-7549 (#4HOK680)

400-4L-121504/148008

1997 TOYOTA Camry LE. CD/ Cass, full power (#3UH943), run good trong ngoaøi, never been in accident, $5800. 714-261-0798

400-3L-121404/147821

1996 ACCORD EX White (#5DFL003) Giaù $3800, 125K xe coù Bodykits, CD, New sticker, Pass smog check, slv. Lieân laïc: Tín 714-757-7675

400-7L-121004/147446

1996 ACURA Integra SE, spe-

cial Edition, 2 cöûa, töï ñoäng, gheá da, rear spoiler, alloy wheels, CD changer, xe raát ñeïp, chaïy toát, 1 chuû 101K miles. No accident sunroof. Xem thích ngay $5300, 714-839-5620, #4HFV852 400-7L-121304/147738

1996 ACURA 3.5RL, V6, 4 cöûa.

Fully loaded taát caû sôn gine giöõ kyõ khoâng traày moùp 1 ñôøi chuû 50K miles, black color, $8900. (3TLK240), 714-613-3841 400-7L-121004/147455

1996 CAMRY LE. Full power,

AC, cassette, voû môùi, 1 chuû 90K miles ñaõ laøm timing belt, alarm, chaïy toát coøn môùi ñi kyõ $5250. 714-231-9453, 3RWF306 400-5L-121304/147750

1996 COROLLA 4 cöû a , 150

miles, maøu xanh, tình traïng coøn toát, Moving caàn baùn $3,000. LL: 714-799-0075 or 714-653-8343 400-7L-121504/148066

1996 HONDA Civic, töï ñoäng,

white, 2 cöûa, 90K, AC, cassette, good condition $4300. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-3L-121604/148099

1996 HONDA Accord, aniversary

edition 4 doors, maøu silver. Mui neäm thaûm môùi tinh. Maùy moùc hoaøn haûo. Baûo trì ñònh kyø. 714468-6085. Moät ñôøi chuû (3PPG884) 400-3L-121604/148176

1996 HONDA Accord LX, 4 door,

maøu green, auto power windows, CD. Alloy wheel xe maùy hoäp soá raát toát baùn $4500. Lic #024580. L/L: 714-270-7226 400-7L-101704/140347

1996 NISSAN Pathfinder 4 x 4

SE tình traïng toát, new tires, new shocks, full power, new stickers. Giaù 6,000. OBO. LL. 714418-9487 (H), 714-230-5678 Cell. #5TOF095. 400-3L-121404/147910

1996 TOYOTA Truck T100 ñang chaïy toát, caàn tieàn baùn gaáp giaù $4200. LL: 714-552-2034 (PL#6E91603).

400-7L-121504/148006

1996 TOYOTA Previa. Baùn $650, 97,000 chuû giöõ kyõ, bình voû môùi, maùy taát toát. Goïi bieát theâm chi tieát. 714-401-2839, (#3RWD643) 400-7L-121504/148068

1996 TOYOTA Tacoma, soá tay,

green, coù camper, AC, cassette tieän chôû haøng, boû baùo $4400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-3L-121604/148235

1996 TOYOTA RAV-4 töï ñoäng,

4 cöûa, maøu traéng, AC, CD, remote start, full power, voû môùi chaïy toát, 140K miles, caàn baùn $4750. Lic#3KR890. Goïi 714531-3286 400-14L-121204/147671

1995 BMW 740I Luxury Sedan,

loaded, premium sound. 106K miles, maøu Metalic Violet, gheá da, soá töï ñoäng, coøn toát trong ngoøai. No accident. Giaù $10,500. LL: Tuaàn. 714-724-6698 400-3L-121604/148125

1995 FORD Windstar GL, mini

van. Moving caà n baù n gaá p . 86,000 miles. Body vaø xe chaïy raát toát, chæ baùn $1700 or offer. Ñòa chæ 10032 Melory Park Dr, Garden Grove, 92843, Hieàn 714313-6786 400-7L-121004/147521

1995 HONDA Accord LX, 125

ngaøn miles soá tay giaù $4300.OBO, xin goïi John 714615-7830, #5BMB323 400-7L-121304/147704

1995 HONDA Accord LX, 4 drs,

automatic transmis, 70K, Price $5000. License (#3LGR606) Baø Lan: 714-379-2803 400-7L-121504/148060

1995 HONDA Odyssey EX, töï

ñoäng, blue. Full power, AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance


D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-3L-121504/147978

400-7L-121504/148073

1995 MERCEDES S500, töï ñoäng, black, 4 cöûa. Full option, ñeïp loäng laãy, $14,800. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-121404/147831

1995 MERCURY GS, xe Van maøu

traéng, full power, 4 voû môùi, chaïy toát. Giaù $3,000. (#4KKW305). Xin LL 714-883-4324, 714-9325568. 400-6L-120704/147105

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6400. L/L: 714321-9543 400-7L-121504/148063

1995 TOYOTA Previa LE, SC, töï

ñoäng, 7 choã ngoài, AC, cassette, wheel, red, gheá da, $4400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card 400-3L-121604/148201

1995 TOYOTA 4 Runner töï ñoäng

maøu ñen 4 cöûa boán voû môùi, trong ngoaøi ñeïp, giaù caû nheï nhaøng. Caàn tieàn muoán baùn. LL. 714-7750269, 714-588-9980. 400-7L-121004/147459

1994 CAMRY LE, 4 maùy, AC,

cassette, voû môùi, 100K miles, ñaõ laøm timing belt maøu gold chaïy toát, sôn gine giaù $3800. 714623-6866 (#3GSJ144) 400-14L-110204/142494

1994 LEXUS ES300, maøu green,

4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, 1 ñôøi chuû, xe dö caàn baùn $5,900. Lieân laïc Trinh 714585-3846, Ñöùc 714-530-7416. Lic #3TOA962 400-7L-121504/148086

1994 QUEST GXE, V6, air con-

dition, power seat, silver green in good condition. Lieân laïc ñieän thoaïi 949-861-8498 400-4L-121504/147987

1994 TOYOTA Camry V4, 105K,

ñieàu kieän toát, $4,100. (#4MLF623). Goïi 714-251-4233 400-7L-121504/148031

1994 TOYOTA Camry V6 XLE

Full power & Sunroof. Lc#3MOC785, 133,000 M. Caàn baùn giaù $3,500. LL: 714-8927648, Cell 714-553-0467. 400-3L-121604/148252

1991 HONDA Accord, Ñi xa caàn baùn, maøu ñoû soá tay. (#2XJG851). Xin LL: Hoaøng. 714-585-1680

400-3L-121604/148249

1991 NISSAN Maxima dö duøng

baùn $1,800. Trong ngoaøi saïch ñeïp. 178,000M. No accident, maùy chaïy toát. Phone 714-5536708. #4IXC560. 400-7L-121504/147949

miles, auto, new AC, new CD, 4 doors, $1000.OBO. Vì ñi xa caàn baù n gaá p . 714-830-9090, lic 3TKV662 400-4L-121404/147834

1991 TOYOTA Corolla maøu traéng

dö duøng baùn reû $1,250. L/L 714839-3852. Lic#3KWE580. 400-3L-121604/148258

1991 TOYOTA Camry V4 4 cöûa, maøu traéng, 151,000 miles. Full power, maù y eâ m 1,850. LS: 2XJM265. Tel: 714-757-2396.

maøu xanh töï ñoäng 180,000, 4 voû môùi. Xe ñeïp baùn $1,750. 2SAB546. 714-956-2365. 400-3L-121504/147988

1990 LEXUS 400 Xe raát toát,low

mile, Giöõ kyõ Timing belt, water pump, bình ñieän môùi cuûa Dealer. Dö duøng baùn $5,975. (#4VDL314) Xin LL: 714-7503623 400-7L-121504/148007

xe ñang chaïy freeway. No accident, dö xe caàn baùn $1500. 2TVG159. Vieân: 714-932-4386 400-3L-121404/147861

1990 TOYOTA Corolla 4 cöûa, töï

ñoäng, 157,000 miles, tình traïng trong ngoaøi ñeàu toát, $1,350 chaéc giaù. Lieân laïc 714-891-8921. L#3LIU706. 400-7L-121404/147872

1989 HONDA Accord LXI soá tay

5 soá, xe raát toát, baùn $1700 OBO. Goïi Sæ 714-903-3288,sau 6PM 714-251-7403 (Lic# 2NQM625) 400-4L-121504/148020

1989 OLSDMOBILE 120K xe coøn toát dö duøng baùn reû $600 (giaù coøn thöông löôïng). Lieân heä 714892-6575. Soá xe 2PLW216. 400-3L-121604/148217

1987 TOYOTA Camry LE 4 cöûa, töï ñoäng, maøu traéng xe chaïy coøn toát,caàn baùn gaáp. $500, Xin lieân laïc OÂng Tö soá phone 714-7782881 (#3NRW247) 400-3L-121604/148178

1986 MAZDA Truck Long bed,

1993 FORD Taurus GL. Miles

thaáp 58,000 miles, maøu caø pheâ söõa. Xe coøn môùi, gheá neäm saïch. Caàn baùn xe giaù $1,500. Lieân laïc: 714-553-1512 gaëp Katie. Lic#3EVA282. 400-7L-121404/147856

1993 MAZDA 626 soá töï ñoäng, 145K mile, gheá da, CD, AC, Cassette, Full power, good condition. (3BOF383). Veà Vieät Nam caàn baùn gaáp giaù $3,300. LL 714-5886031.

400-3L-121404/147793

1993 TOYOTA Camry, Caàn baùn,

maøu ñen, 6 maùy, maùy môùi, sôn coøn môùi, AC, CD player, 120,000 miles. Giaù $3800. Coù theå thöông löôïng. Lieân laïc: 714-552-3671 (LC#2ZPH583) 400-DL-110503/

1992 Legend, dö duøng xe moät

ñôøi chuû chaïy coøn raát toát, giaù $3200. L/L Hoa 310-430-8600, vin 005997 400-3L-121604/148146

1992 ACCORD EX Sunroof, maøu black, 4 cöûa, CD radio, full Power, 4 maùy, Giaù $3500. Phone Henry: 714-554-9383 , cell: 714-7055507 (#4GJX902) 400-7L-113004/146012

1992 HONDA Civic, LX, maøu

xanh, töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp, giöõ kyõ, 88,000 miles. Xe dö duøng. Giaù $3,650. L/L: 714-651-6093, lic #2ZIP898 400-7L-121404/147865

1992 LEXUS SPORT SC300,

Red,leather Sun-moon roof, everything original, New timing belt, Tranmission oil, Break oil, Engine oil, look nice, run great. LL: 714-310-2538 (#2ZDT930). $5,700. 400-6L-121404/147788

1992 TOYOTA Camry LE 4

doors, black, auto AC, AM/FM, cassette, full power xe, moät chuû, 49K miles, good condition (LP#3BMA517), $3,900. Trieäu. 714-373-4466 400-7L-121404/147899

1991 ACURA Legend LS 4 dr,

white, fully loaded, new timing belt, water pump and belts. 165,000. 2,300 OBO. 714-2607130. 2XCY229. 400-7L-121004/147420

1991 GEO Maùy Corolla, xe môùi

trong ngoøai, New timing belt + voû. Ñi xa caàn baùn gaáp $1300. LL Quyønh. 678-524-3546 saùng, 310-355-0642 toái. (#2XOF633)

400-38L-103003/091107

1990 NISSAN Maxima. Maùy toát,

400-38L-111901/000732

123,000 mil Good condition, in/ out baùn giaù $2000. Lieân laïc 714420-4872.

400-36L-092603/086741

1990 HONDA Accord EX 4 door

400-7L-121604/148206

400-7L-121304/147753

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205.

400-7L-121604/148199

W/camper, 4 new tires, (#2T19800) Dod Caravan 1993, (#4XWI88) Mua xe môùi dö duøng. Baùn reû cho ñoàng höông, goïi Döông 714-534-3212

1993 TOYOTA Cileca 2 doors,

400-36L-060303/069779

1991 PLYMOUTH Sundance 93K

baùn $2,300, miles cao, maùy ñaõ rebuilt coù receipt, no accident. #4IXC370. Phone sau 3PM 714588-0665.

1994 TOYOTA Camry dö duøng

° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2004 Toyota Corolla S, töï ñoäng, CD sunroof, only 11 ngaøn miles nhö môùi $12,500 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Corolla LE, töï ñoäng, full power 79 ngaøn miles, maøu silver tuyeät ñeïp $6000 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoäng, full power, tuyeät ñeïp, $6200 ° 2000 Toyota Celica GT, 2 cöûa, soá tay, sunroof, nieàn ñuùc, tuyeät ñeïp, 89K miles. $7800 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2001 Honda Odyssey EX van, 6 maùy, CD, 2 cöûa beân hoâng töï ñoäng, nieàng ñuùc, navigation system, 100 ngaøn miles, maøu silver tuyeät ñeïp $11,500 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver tuyeät ñeïp, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-5341426 ° 2001 BMW 325I, 18K miles, like new SALE $23,900 (stk. 2233) ° 2002 BMW 525I, the ultimate driving machine, SALE $24,900 (stk. 2227) ° 2000 BMW 323CI, gorgeous 2-door sport coupe, SALE $19,900 (stk. 2164) ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, SALE $43,900 (stk. 2169A) 2001 BMW X5, luxury sport utility, 38K miles, SALE $30,900 (stk. 2186) ° 2001 ACURA 3.2TL, luxury sedan, SALE $14,900 (stk. 2229) ° 2001 ACURA 3.2CL TYPE-S, CD changer, 17" alloy, SALE $14,900 (stk. 2228) 2003 MERCEDES-BENZ E500, navigation, sport package, SALE $43,900 (stk. 2230) ° 2002 MERCEDES-BENZ S430, navigation, SALE $34,900 (stk. 2236) ° 2002 MERCEDES-BENZ CLK430, 2-door coupe, factory warranty, SALE $35,900 (stk. 2074) ° 2001 MERCEDES-BENZ SLK230, 30K miles, retractable hardtop, SALE $25,900 (stk. 2138) ° 2001 MERCEDES-BENZ ML55 AMG, navigation, loaded w/ options, SALE $29,900 (stk. 2080) ° 2002 MERCEDES-BENZ ML500, navigation, CD changer, SALE $28,500 (stk. 2145) ° 2000 MERCES-BENZ SL500, 2-door roadster, 2 tops, SALE $31,900 (stk. 2219) ° 2003 LEXUS GS300, like new, chromes, SALE $27,900 (stk. 2225) ° 2000 LEXUS RX300, 100K miles warranty, pearl white, SALE $19,900 (stk. 2187)) ° 1999 LEXUS ES300, excellent family sedan, SALE $11,900 (stk. 2192) ° 2002 TOYOTA COROLLA, excellent family sedan, SALE $9,900 (stk. 2178A) ° 2001 TOYOTA CELICA, sporty coupe, SALE $13,900 (stk. 2224) 2000 TOYOTA SIENNA LE, ideal family van, SALE $11,500 (stk. 2120) OFFERS EXPIRE 12-13-2004 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 2001 Lexus LS430, auto, 4dr, crome wheel, one owner, all power, leather, moonroof, cass + CD. Giaù $27,800 ° 2001 Mercedes E320, 4dr, white, moonroof, leather CD changer. Giaù $18,800. ° 2002 Toyota Camry LE, V6, 4 dr, silver, one owner, good condition, cass + CD, Alloy wheel. Giaù $12,800. ° 2001 Lexus TS300, 4Dr, auto, moonroof, full power, low Mi, Side airbag. Giaù $19,700. ° 2000 Acura RL 3.5, V6 4Dr, Navigation, moonroof, all power, all leather. Giaù $17,400. ° 2000 Lexus ES300, Platinum Edition, Auto, 4 Dr, all power, leather, moonroof, Cass + CD. Giaù $13,200 ° 2002 Toyota Avalon XLS, auto, one owner, moonroof, silver, allpower, all Leather, Cass + CD changer. Giaù $16,400.

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 2000 Lexus LS400, Black/ Beige, 4Dr, moonroof, allpower, leather, Cass, CD. Giaù $19,500. ° 2002 Honda Accord V6, 4Dr, 40K, Fullpower, ABS, CD Player, good condition. Giaù $13,600. ° 2001 Acura TL 3.2, Auto, 4DR, Silver, moonroof, leather, Cass + CD cganger. Giaù $14,500. ° 2003 Toy Maxtrix, 4Dr, auto, fullpower, lowMi, Cass + CD. Giaù $12,900. ° 2001 Nissan PatFider, SUV V6 LE, Auto, 4 Dr, Moonroof, all Power, all Leather, rack, board, cass + CD. Giaù $10,900. ° 2002 Toyota Siena CE, Auto, 4 Dr, Dual A/C, Cass + CD, Low Mi, good condition, Full Power. Giaù $12,700. ° 2002 LIncoln Navigator, SUV, 7 Pass, Dual A/C, one owner, all power leather, Cass + CD. Giaù $20,800. ° 2000 Mercedes ML430, SUV, navigation, moonroof, all power, leather, Cass + CD changer. Giaù $19,300. ° 2001 Lexus RX300, Auto, SUV, navigation, full power, leather, silver, Cass + CD. Giaù $20,500. ° 2001 Toyota XLE, V6, Van, 7 pass, white, moonroof, all power, Cass + CD. Giaù: $14,400. ° 2000 Toyota RAV.4, Auto, 85K, white, fullpower, good condition, Cass + CD. Giaù $8,600. ° 1999 Honda Passport LX, auto, SUV, 75K, Fullpower, silver, Good condition. Giaù $8,000. ° 2000 Toyota Camry CE, Auto, 4 Dr, grey, 55K, fullPower, Cass + CD. Giaù $8,600. ° 2002 Acura RSX, 2 Dr, 5SP, moonroof, leather, CD, Full power. Giaù $14,000. ° 2001 Toyota Celica GT, 2 Dr, 5SP, LowMi, moonroof, fullPower, Cass + CD. Giaù $10,800. Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù Quyù Khaùch. 400-37L-021004/104034

400-39L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE!!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.39Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Honda Civic EX sedan silver color. Four door, 4 cylinder, automatic, $11,900, (Stk #1954) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX sport van white color. Coù TV/VCR $10,809 (Stk #1769). Nhaän traû goùp khoâng caàn dow $194 moät thaùng. OAC ° 2000 BMW X5, 4.4i. AWD silver color. Driver airbag. Air conditioning. Alloy wheels, cruise control, passenger air bag, rear window defroster, power seats. Leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/ moonroof. Titl wheel $26,799 (Stk #1593) nhaän traû goùp khoâng caàn down $468 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX V6, sedan. Black color. Driver air bag, air condition. Alloy wheels, cruise control, passenger air bag, rear windows defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirror, power windows, power steering, sunroof/ moonroof. Titl wheel $13,495 (Stk #1648) nhaän traû goùp khoâng caàn down $240 moät thaùng. OAC ° 1996 Acura 3.5RL sedan white color. Drive airbag, anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, child seat, passenger defroster, power seat, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/ moonroof, tinted glass, titl wheel. Fully loaded $11,995 (Stk #3346) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura MDX, 4 door, 4x4, black color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, power seats, leather seats, power door locks, power

mirror, power windows, power steering, sunroo/moonroof $24,999 (Stk #1792) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura RSX type S door, hatchback color. Driver airbag, rear window defroster, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof, tinted glass, titl wheel $12,900 (Stk #1951) nhaän traû goùp khoâng caàn dow $230 moät thaùng. OAC ° 2003 Acura 3.2 CL types S, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $19,900 (Stk #1943) nhaän traû goùp khoâng caàn down $350 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX, V6, sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $8900 (Stk #1999) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $160 moä t thaùng. OAC ° 1998 Honda Passport 4 door sedan. Leather seat, roof rack, moonroof. Full power, fully loaded, $8700 (Stk #1089) nhaän traû goùp khoâng caàn down $158 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport LX 4wd, blue color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, passenger airbag, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, tilt wheel $8900 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $160 moä t thaùng. OAC ° 1999 Honda Civic DX 2 door hatchback, silver color, $7900 (Stk #1946) nhaän traû goùp khoâng caàn down $143 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Accord EX, V6 sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $12,995 (Stk #1978) nhaän traû goùp khoâng caàn down $230 moät thaùng. OAC ° 1999 Lexus GS300 silver color, Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $13,900 (Stk 1966) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $250 moä t thaùng. OAC ° 2001 Lexus LS430, black color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $31,900 (Stk 1781) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $555 moä t thaùng. OAC ° 1999 Lexus ES300 grey color. Nice car fully power drive new one owner car come and test drive. Finance available $8995 (Stk #1967) nhaän traû goùp khoâng caàn down $162 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes Benz E-430 sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $23,900 (Stk #1921) nhaän traû goùp khoâng caàn down $418 moät thaùng. OAC ° 2002 Mercedes Benz S430, sedan, silver color. Comme with navigation sys. Also clean title. Excellent condition $34,500 (Stk #1932) nhaän traû goùp khoâng caàn down $598 moät thaùng. OAC ° 2002 Mercedes Benz C320 sedan, silver color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, power seats, leather seats, power door locks, power windows, power steering, titl wheel $23,995 (Stk #1970) nhaän traû goùp khoâng caàn down $420 moät thaùng. OAC ° 1999 Mercedes Benz E320, sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $16,895 (Stk #1414) nhaän traû goùp khoâng caàn down $298 moät thaùng. OAC ° 1999 Mercedes Benz ML430, 4x4, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/moonroof. Tinted glass, tilt wheel $14,899 (Stk #1885) nhaän traû goùp khoâng caàn down $265 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Previa LE, white color. Very good condition also clean title. Perfect for family $3900 (Stk #1874) ° 2002 Toyota Tundra Limited, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, power door locks, power

RAO RAO VAË VAËTT

windows, power steering, $13,900 (Stk #1742) nhaän traû goùp khoâng caàn down $245 moät thaùng. OAC ° 1997 Toyota Camry LE grey color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, passenger airbag, rear window defroster, power door locks, power mirror, power windows, power steering, tilt wheel $5900 (Stk #1900) nhaän traû goùp khoâng caàn down $110 moät thaùng. OAC °1998 Toyota Camry XLE, V6, black color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power door locks, power mirrors, power windows, power sttering, tinted glass, titl wheel $7500 (Stk #1898) nhaän traû goùp khoâng caàn down $135 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $11,900 (Stk #1835) nhaän traû goùp khoâng caàn down $212 moät thaùng. OAC ° 1999 Toyota 4 Runner Limited, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $12,595 (Stk #194) nhaän traû goùp khoâng caàn down $225 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander 2wd, V6, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, rear window defroster, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/moonroof, tilt wheel $13,500 (Stk #1794) nhaän traû goùp khoâng caàn down $240 moät thaùng. OAC. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/17/04 ñeán ngaøy 12/23/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord LX, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power $10,800 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $5700 ° 00 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $6,800 ° 98 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $7000 ° 97 Honda Accord EX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4800 ° 96 Acura Intergra 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4400 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $3900 ° 98 Honda Accord, LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $6500 ° 93 Toyota Previa, van, 7 choã ngoài, soá töï ñoäng, full power $3400 400-7L-121004/147530

91 Acura Legen, #4DWA061 vaø Toyota Cressida 91, 2PXZ008 maøu traéng vaø gold. Good condition giaù $2400 moät chieác, lieân laïc 714-703-1336 400-7L-121004/147601

SAIGON AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd Goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2001 Lexus ES300, platium Edision, auto. Full loaded, low miles 59K/miles, tay laùi goã, gheá da, sunroof, maø u silver, CD changer. Alloy wheel xe ñeïp sale $16,900 ° 2001 Lexus IS300, auto. Full power, low mileage only 40K/ mile, gheá da, sunroof, CD changer, maøu silver xe ñeïp trong ngoaøi sale $20,700 ° 2000 Toyota Avalon, auto. Full power, low miles, only 47K miles. Alloy wheels, power seats, CD, xe raát ñeïp trong ngoaøi sale $13,400 ° 2001 Honda Civic, 2 door coupe, low miles only $47K miles, auto. Full power, alloy wheel. Thích hôïp cho giôùi treû sale $9990 Saigoøn Auto Sale Kính Môøi 400-36L-121304/147780

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS $13,400, 66K miles, 4KFJ143 ° 1991 Blk Civic hatcback w/ 92Si motor stickshit, 90K miles UDM parts $3700, 3HMK312 Tom: 714-932-3581

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ

500-30L-111704/144569

500-100L-041304/113176

500-14L-052604/120130

Khoâng theå ñieàu haønh 2 business cuøng moät luùc. Caàn baùn tieäm Furniture ñaõ hoaït ñoäng 9 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, tieàn thueâ reû. Lieân laï c David 714-547-9671 töø 11AM tôùi 6PM.

500-36D567-060204/121149

500-28L-111904/144907

500-7L-111904/144919

500-28L-081404/132174

Caàn sang gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Myõ traéng, xe thuøng ñôøi 95 model E350, 132K miles, new sticker. Sang gaáp giaù reû. Goïi Hoàng or John 714-534-5293, cell 714-615-7830.

500-7L-081704/132415

400-7L-121604/148262

Tieäm Food To Go vuøng Little Saigon ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm môùi roäng 1200 square feet, coù walk-ing cooler, roäng 300 square feet, heä thoáng coáng toát. Coù haàm chöùa môõ ñuùng tieâu chuaån, heä thoáng huùt daøi 16 feet, coù 2 loø beáp lôùn, Chinese oak, fryer, caùc maùy mixer, maùy xay thòt coù 3 freezer lôùn. Choã ñaäu xe roäng raõi. Giaù 200,000, goïi Sieâu 714-292-2148 500-28L-111904/145066

SANG TIEÄM VIDEO Coù chuyeän gaáp caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, lôïi töùc cao. L/L: 714-657-5301.

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755

500-60L-082004/133057

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644

500-56L-090204/134663

HAPPY NAILS PALM SPRING MOVING Caàn sang tieäm Nails ñoâng khaùch good location, khaùch sang tip haäu. Môû treân 8 naêm. Giaù cao. L/ L Lyna 714-296-5878 , W: 760416-8758. Caàn good credit

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

SPACE FOR SHARE Excellent location space cho share, parking roäng raõi, trong khu nhaø haøng Paracel. L/L 714839-3028.

500-36L-091504/136541

500-28L-111904/145075

500-27L-112104/145125

500-30L-112104/145149

500-7L-101704/140213

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. Caàn waitress PT. L/L: Laâm 714-6530793 coù theå thöông löôïng.

500-28L-101704/140512

LEASE & NAIL Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882.

BUSINESS FOR SALE & LISTING Perfume Cosmetic, Westminster: gross sale $15,000/m Clothing Store, Westminster, gross sale $8000/m Gift Shop & Tabacco, Anaheim: gross sale $8000/m Deli Sandwich, Costa Mesa: gross sale $6000/m Nails & skincare, Whittier. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 420 tieäm buoân (Nails & beauty shop, restaurant, Coffee shop, market v.v...) Xin L/L Chris Huynh 714-936-9269 cell 500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-28L-112304/145448

500-28L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $450/th, bao ultilities + Internet. Döôùi laàu. L/L Tony 714-903-0056, 714-4178669.

500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561

500-10L-102104/141232

Shop May vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, nguoàn haøng thung raát lôùn voâ coù income lieàn. Lieân laïc: 714-981-6899

500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477.

500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562

500-28L-110704/143221

° 2000 Honda Accord 2Dr, V6, EX, red, leather, moonroof, alloy wheels, automatic, very clean, 1 owner, fully loaded

NHAØ IN BAÙN Baù n nhaø in taï i Resida, San Fernando Valley. 18 naêm ôû moät ñòa ñieåm. Ñoâng khaùch ngoaïi quoác vaø ngöôøi Vieät Nam. Tieàn rent reû. Income cao. Nhaø in ñoäc nhaát cuûa ngöôøi Vieät trong vuøng, khoâng coù caïnh tranh. Dòp may ñeå quyù vò töï laøm chuû. Chuû veà höu seõ höôùng daãn ngheà vaø giôùi thieäu khaùch. L/L oâng Laân: 818-609-1013 Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161

500-14L-110504/143002

400-3L-121604/148189

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318 500-28L-111904/144894

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

95 Toyota Previa LE, Auto, White, (4BHQ114) and 98 Toyota Sienna LE (4AQB 243) baùn $4,600, $6,700. Caû 2 chaïy toát. No accident. 714-251-1766.

500-28L-111604/144437

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-769-0856 tieäm, 225-2058431 cell.

500-9L-110704/143225

Sang tieäm môùi ñeïp aùo quaàn fashion trong chôï vuøng Westminster. Rent thaáp, sang lease OK. Tieän cho moïi dòch vuï khaùc. L/L: 818441-1550

500-12D167-112504/145573

Chôï VN caàn baùn thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi. Trong chôï coù nhaø haøng chöùa ñöôïc 60 choã ngoài vaø quaày Food To Go. Chôï ñaõ coù 7 naêm. Baùn ñaày ñuû thöïc phaåm AÙ Ñoâng. Rent reû $180,000 coäng tieàn haøng, xin lieân laïc 806381-0029 500-28L-112504/145617

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO 500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C 500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664 500-28L-112604/145689

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D9

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-112604/145730

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-120304/146676

500-30L-120804/147187

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775.

Sang tieäm Nails, Arizona, Myõ Traéng 8 baøn, 4 spa, facial wax, maùy giaët saáy roäng, ñeïp, rent reû, good location xem thích lieàn. L/ L: 602-481-3771 cell, 480-9705387 W

Caàn sang gaáp tieäm 98 Cents & Gift roäng 6000 sqft. Tieäm ñeïp good location coù theå môû theâm Cell Phone. Maùy loïc nöôùc. L/L: 714-623-2117

500-28L-120504/146785

500-28L-112904/145957

Cô hoäi lôùn. Tieäm Cell Phone lôùn nhaát Orange County naèm trong khu shopping saàm uaát cuûa Vietnam income trung bình 20,000 ñeán $25000 monthly thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang xin L/L coâ Yeán 714-797-0203

TIEÄM ICE CREAM Tieä m Marble Slab Creamery (Franchise) trong mall. Income $8000/month. Lease coøn 9 naêm option 10 naêm. Höôùng daãn töø AZ. Giaù $250K. Goïi Quyeân 714836-7375 töø 10AM - 1PM, 562787-6147 töø 1PM - 8PM

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657

500-28L-112904/145978

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

500-28L-112904/145981

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

500-6L-113004/146024

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $85,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478

500-15D14567-113004/146079

Hai nhaø haøng $70K/each. Baùn phôû, nhaäu, chay khu meã, myõ, VN. Hai food to go ngay Bolsa giaù naøo cuõng baùn. Serious only. Broker Baûo 714-899-8249 W, 949-552-5148 H

500-3L-113004/146085

Caàn baùn laïi xe baùn hot dogs 2 ngaøy cuoái tuaàn taïi chôï trôøi. Good income $41,000. L/L: 714-7570012

500-30L-120104/146254

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908

500-28L-120104/146334

500-28L-120504/146855

Caàn sang gaáp tieäm nail. T/B New Hampshire. Ñoäc quyeàn trong khu Myõ Traéng full set $35, fill $20 income cao. L/L Vuõ 603-9349065 or 603-934-6304

500-14L-120604/146883

500-14L-120604/146888

500-28L-120804/147207

Caàn sang tieäm Nails & Spa vuøng Myõ traéng tieäm môùi lôùn ñeïp vaø sang, ôû trong Mall lôùn, Vuøng East Coast, FS $32, Pedi $35, 6 gheá pedi, 3 phoøng tanning, 3 phoøng facial all neon and computer. Vì thieàu ngöôøi troâng coi xin LL Coâ Vaân: 603-396-4394, $250K plus only.

Caàn sang gaáp tieäm nails caùch Bolsa vaø San Jose 3 tieáng, tieäm khang trang. Trong khu Circuit City nhieàu nhaø haøng vaø trong Cotsco shopping center, nhieàu khaùch walk-in, tieàn rent thaáp. L/L: 559-313-6559

500-28L-120204/146507

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2592

500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723

500-30L-120304/146563

Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, approximately 1200 sqf. Call “Ahn” 818-2449998

500-14L-120304/146582

Cho möôùn choã söûa xe, roäng hôn 1,054 sqft, vuøng Garden Grove. Call Tony: 714-425-8110

500-17L-120304/146607

Caàn sang tieäm Hair & Nails khu thöông Maïi ñoâng daân cö Valley View City, La Mirada. Rent $982 thaùng. 4 toùc, 4 nail, 2 spa, 1 facial waxing. Giaù 52K, khoâng interest xin mieãn goïi. W: 562946-6964, cell: 714-728-0720 Kathy

500-30L-120304/146633

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

500-14L-120304/146643

NEW MEXICO Central Nails caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi vuøng Myõ Traéng. L/L Kevin: 505-400-0049, 505-715-0002

500-14L-120304/146666

Caàn sang laïi Office Professional raát ñeïp, taàng treät, goùc Brookhurst & Hazard, ñoái dieän chôï Nam Hoa. Coù ñaày ñuû heä thoáng ñieän thoaïi, alarm system. Tieän cho vaên phoøng baùc só real estate loan, luaät sö, thueá & baûo hieåm etc... Tieàn möôùn raát reû. Toaøn boä ñoà goã tuyeät ñeïp Mogohany, negotibale. Call 714-931-5500

FULLERTON Beauty Salon ñaày ñuû duïng cuï cho thueâ, coù Nail, Toùc Facial. Tel: 714-992-0061. Goïi töø 11AM ñeán 6PM Wed to Sat. 500-14L-120904/147279

500-28L-120904/147301

* Caàn tìm ñaïi lyù traø ñaéng Cao Baèng, thuoác laù giao 5 ngaøy taän nhaø. Ngöïa, 555, Manbaro, $15, $25, $20. * Caàn mua xe oâtoâ ñuïng naêm 2000 trôû leân. L/L 510-759-1684, 084-90-3565655, cell 714-360-5888. Baùn aùo traéng cho nails Email: doanxuan_us@yahoo.com

500-28L-120704/146966

500-28L-120704/147023

Vì ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Bodyshop ngay goùc Garden Grove vaø Western. Lieân laïc 714-537-9388, cell: 417-5050, ñeå thöông löông Giaù caû.

500-30L-120704/147034

Tieäm baùn WholeSale Taïi vuøng DownTown L.A. raát ñoâng khaùch busy shop. Chuyeân cung caáp THUOÁC LAÙ, CIGARS vaø taïp hoùa (General Merchandise) cho caây xaêng, liquor. Vì lyù do con nhoû caàn sang laïi. Xin LL: 714-326-9480 or, 714-6750473

500-14L-120704/147046

SALON Ñi xa caàn sang tieäm Toùc + Barber Facial Massage. Vuøng San Dimas. Rent reû coù theå baù n Beauty Supply. Hai tieäm $19,500. Cô hoäi toát. Goïi gaáp 626-3760667

500-14L-120704/147049

Tieäm Spa & Nail raát ñeïp. Khu sang troïng, vuøng Burbank (Cali) caùch Santa Ana 30 phuùt. Ñòa ñieåm raát toát. Kieán truùc môùi laï vaø thô moäng chöa töøng coù caàn baùn gaáp 155 ngaøn. L/L: 949-3883437, 949-697-1843

500-14L-120704/147088

Vuøng AZ caàn sang tieäm nails: 480-650-7478, 714-553-2099 cell, 480-839-0333 home

500-14L-120704/147090

2 tieäm nails ñoâng khaùch caàn sang. Vuøng L.A (khu Meã) trong shopping. Rent reû income 12K16K/thaùng, khoâng interest xin mieãn goïi sau 8:00PM 714-8935184, 714-318-8813

500-14L-120804/147128

Sang tieäm CLEANERS, ALTERATIONS & REPAIR, goùc ñöôøng Westminster vaø Goldenwest, muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc 714-902-4039

500-14L-120804/147163

Tieäm Phôû caàn sang xinh xaén ngay Bieån cô hoäi toát cho GÑ laøm chuû. Giaù $49,500. LL: 714-7910260

500-30L-120804/147172

Ñi xa caàn sang Body Shop ôû Westminster coù daøn frame chiep EZ liner, phoøng sôn, maùy pha sôn, P.P.G. Giaù sang $60,000. Xin lieân laïc anh An 714-2006398

500-28L-120804/147181

Arizona, caàn baùn tieäm Nail trong Shopping Center, chôï Safeway khu Myõ traéng, 4 gheá Spa, 7 baøn, coù phoøng waxin g, xin LL: 480241-4785 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-7L-121204/147611

ARIZONA Sang Tieäm Nail: vuøng peoria 6 baøn, 2 gheá spa, coù chôï Albertson, khu Myõ traéng. LL: 623-878-9400 or 623-203-9192 cell. 500-7L-121204/147615

Caàn sang Tieäm Nails ñöôøng Telegraph, 8 baøn, 1 spa, 1 phoøng facial, phoøng aên maùy facial, baøn hô tay, warmerTowel.Giaù $40,000. Tieàn Rent $1000/thaùng. LL: 562-777-2526, 9:00PM. 626-780-3237 500-7L-121204/147620

Sang vaên phoøng baûo hieåm khu Little Saigon, ñòa ñieåm toát, seõ höôùng daãn laáy license baùn baûo hieåm. Lieân laïc: 714-839-8055, or 714-624-7811

500-14L-121204/147627

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm baùn cellphone vaø cho thueâ DVD phim Myõ, goùc Beach & Lampson trong khu SamClub. Giaù reû $18,000. Goïi 714-2518887 Nail San Francisco. Sang Lease Vuøng San Francisco trong Mall lôùn coù Northstrom + Maycy, ñoâng khaùch traéng, roäng 700 sqft., rent $3500, gaàn bieån saàm quaát, quí vò muoán môû tieäm Nails sang troïng trong Mall coù lôïi töùc lôùn. LL: Kim 714-925-1469 500-7L-121204/147631

500-30L-120904/147387

Baûo hieåm söùc khoûe Giaù reû !!! Chöông trình tieát kieäm Y teá PPO $69,95/thaùng/gia ñình cho Hospital, doctor, lab, dental, vision. LL: 714-539-3836

Caàn sang tieäm Nail & Tieäm thöïc phaåm AÙ Ñoâng thaønh phoá Jacksonville, Florida. L/L ÑT: 904783-7664, 904-693-9898, cell 714-904-530-3072.

Muoán sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Ñòa ñieåm lyù töôûng, trang nhaû ñang ñoâng khaùch. LL 714-728-6541 500-14L-121004/147419

Caàn sang tieäm nail trong Super Wallmart, cô hoäi cho gia ñình caàn thôï Nail, giaù nail cao, tip haäu, coù income cao. Xin Lieân laïc Nancy. 505-523-2154, 505-6495887 500-28L-121004/147472

Caàn sang tieäm Nail trong khu Myõ Traéng Scottsdale, AZ. Trong tieäm coù 4 gheá Spa chair vaø 6 baøn vaø coù phoøng wax. 1200 square feet roäng vaø coøn 3 1/2 naêm lease with option. Cell: 480235-0679, tieäm: 480-451-9200

500-7L-121204/147645

500-28L-121204/147651

500-7L-121204/147672

Caàn tieàn baùn gaáp tieäm 1 hours Photo vaø Studio Downey, ñaàu ñuû maùy Noritsu vaø Background. Giaù $75,000 hoaëc Thöông löôïng. LL: Tín 714-300-8780 500-7L-121204/147673

500-7L-121004/147579

SANG TIEÄM NAIL Arizona state. Tieäm ñoâng khaùch khu Myõ Traéng. Income cao baûy thôï taùm gheá. Tieàn rent thaáp. L/laïc phone 480330-3625. ARIZONA Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, giaù coøn cao, khoâng bò caïnh tranh, khu Myõ Traéng, 6 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng wax, rent reû. L/L Hieàn 623-330-8979 500-7L-121004/147598

Arizona caàn sang gaáp tieäm nail ñeïp shopping center 3 gheá 5 baøn phoøng facial rent reû khaùch sang. Lieân laïc 480-833-3039

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

NAILS Vuøng Palm Springs, khu shopping lôùn môùi môû, khaùch Traéng 5 spa 6 baøn phoøng facial massage. Rent reû. Lease deã. Chuù Naêm 760-322-7888, 818-5158621 sau 9PM 500-7L-121304/147766

Caàn sang tieäm Nails, Facial, Spa. Vuøng bieån Orange county, good location hoaït ñoäng töø naêm 2000, giaù $59,000, goïi 714-658-7042 500-14L-121304/147779

500-7L-121404/147789

Caàn sang tieäm Nails vuøng Upland, khu Myõ traéng, 8 baøn nail, 4 spa, phoøng facial, khaùch ñoâng, tips haäu, lieân laïc: 909-981-8638 sau 9pm. 909-987-0737 500-14L-121404/147823

Tieäm Nail trong vuøng Woodland Hills sang giaù $80,000. Coù 7 thôï, 6 gheá spa. Goïi Ngoïc 818-3161303 Day, 714-595-8983 Night

500-28L-121404/147830

Tieäm Alterations vaø Tuxedo Rentals (tieäm coù tuxedos cho khaùch möôùn khoâng caàn order) khaùch Myõ, tieàn coâng cao, tieäm laâu naêm. Rent khoaûng $1,500/mon. Thu vaøo töø $8,000 ñeán $9,000/mon. Baùn giaù $75,000. Tieäm ôû City San Clemente. Phone 949-4982002.

500-28L-121404/147854

500-10L-121304/147675

Beauty SALON IRVINE, Caàn baùn giaù $48,000 main street location, ñòa ñieåm toát trong khu food Park, Starbucks, Bank, Businness Center, tieäm raát ñeïp 1025 sqft. 5 Hair, 3 Nails, 2 Ped Spa, 2 phoøng Wax Facial, maùy giaët & Saáy, khu Myõ traéng, rent thaáp, lease coøn daøi haïn, thaät loøng mua xin goïi 949-756-8726 500-7L-121304/147682

Tieäm nail sang troïng vuøng Diamond Bar, 3 phoøng Facial + Waxing, 8 Spa chair, 1,700 sqft, rent $3200, sang $150,000, ñeán coi seõ thích, 6 thôï $3500-$4000/ w. 714-213-2503, 310-3843128 Vì lyù do gia ñình caàn baùn gaáp tieäm Video ñang ñoâng khaùch vuøng Santa Ana, xin lieân laïc vôùi Vinh soá phone: 714-537-4389 500-14L-121304/147702

Tieäm Phim Myõ caàn sang, giaù $120,000. Trong khu Shopping Center, Fountain Valley, raát ñoâng khaùch, LL Randy 714-454-3023, 714-651-0587 Nga. 500-14L-121304/147708

Tieä m Hair & Nails, khu Myõ Traéng, Lakewood, trong shopping center caàn sang laïi phaàn Nail, xin l/laïc chò Mai 562-4229468 tieäm, 562-841-4309 cell

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-7L-121504/148019

Vì lyù do g/ñ caàn sang gaáp Shop Moäc chuyeân laøm Furniture vaø Cabinet thaønh phoá Paramount. Xin goïi 714-875-0645.

500-7L-121504/148030

Caàn sang tieäm Nail. Caàn sang gaáp tieäm Nail trong khu Tyler Mall, Riverside. Tieäm roäng, ñeïp. Xin L/L Khanh Ñ/T 951-6375778.

500-14L-121504/148037

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp vì lyù do gia ñình. Xin L/L Linda: 714-260-1692

500-7L-121404/147887

CHO MÖÔÙN CHOÃ Thích hôïp ñeå môû shop may, nhaø kho, hay nhöõng coâng ngheä khaùc. Tieàn thueâ reû. L/L: 714-229-8951.

500-30L-121504/148056

NAIL Caàn sang tieäm AZ vì thieáu ngöôøi coi Tieäm thoaùng roäng beân caïnh nhaø haøng ChinaBuffet. Neáu thaät loøng LL 480-570-2502 Cell, 480570-5813 Cell.

500-14L-121504/148080

TIEÄM NAILS LÔÙN môùi build trong mall, ñoâng khaùch, Plano Dallas, ñöôïc ñoäc quyeàn caàn sang gaáp. Free 2 weeks rent. L/L: 469-3662334, toái 469-964-3313

500-7L-121504/147939

Caàn baùn (hoaëc hôïp taùc) tieäm Western Union göûi tieàn VN, check cashing. Payday loan, cell phone booth, nhieàu ñòa ñieåm. Income up to 200K/year, 714-264-9936 500-7L-121504/147953

Beauty Supplies city Garden Grove coù khaùch cuûa caùc tieäm Nail, Toùc, Spa vaø caùc tröôøng hoïc caàn sang, see chæ daãn caën keõ xin goïi 714-206-3424 500-14L-121504/147957

Nhaø kho cho thueâ 1800 Sqft. Building lot 7000 sqft, 2 roll up door & 2 slide gate $1800 moät thaùng. L/L Daân 714-608-2864

500-14L-121504/147960

Caàn baùn tieäm Nail trong mall Bakersfield. L/L Kim or Michael. Ñ/T: 661-397-7470 500-7L-121504/147966

Cho share vaên phoøng roäng raõi, thoaùng maùt ngay trung taâm Little Saigon (Brookhurst & Westminster) thích hôïp vôùi caùc dòch vuï du lòch, di truù, ñòa oác. Lieân laïc 714-537-9954

500-7L-121604/148224

Tieäm Nail vuøng Upland caàn sang, môùi remodel hoøan toøan môùi, 6 baøn Nails, 5 gheá Spa, 2 phoøng facial, tuû baùn ñoà, maùy giaët + Saáy; Baùn xe Mazda 95, model 929, white, sunroof, coøn toát (#4UKE469). LL: 909-946-2207; 909-297-0436

500-6D167-121604/148234

500-14L-121604/148251

BAKERSFIELD Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp nails vuøng Myõ Traéng hay hôïp taùc laøm chung coù 4 spa, coù phoøng taém. Laøm facial. L/L: 661-860-4672

500-7L-121604/148260

Baùn tieäm Nail vuøng Myõ Traéng. Location toát, giaù coøn cao, goàm coù 6 baøn nail, 5 spa, giaù 70K. Xin LL chò Thuûy hay anh Tuaán: 805-541-6624 (B), 408-6442124 (C).

500-36L-121604/148270

500-14L-121504/148087

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-12D567-101502/041258

500-14L-121604/148098

500-7L-121604/148100

Nhaø haøng vuøng Little Saigon gaàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laï c soá phone 714-260-6266 ngaøy, 714-539-1712 ñeâm

500-7L-121604/148102

500-28L-121604/148119

500-7L-121604/148133

Vì baän roän chuyeän gia ñình caàn sang shop may goùc ñöôøng Beach & Katella. Haøng vaø thôï raát nhieàu moïi chi tieát xin lieân laïc 714-8925390, cell 714-728-8190

500-14L-121604/148137

Caàn sang tieäm maët tieàn ñöôøng Bolsa. Tieàn rent reû, xin vui loøng lieân laïc 714-373-2244. Caàn baùn reû 3 tuû kieáng ñöïng ñoà.

600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-3315164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-14L-100604/139282

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng. 600-7L-101204/140059

600-14L-101704/140217

Tran Transport, caàn owner operator vaø taøi xeá ñi GA, NJ vaø IL haøng nhieàu. Giaù cao traû tieàn xoøng phaúng. Xin LL : 714-288-1849 office, 714-206-2000 cel, 714612-4191 cel. 600-14L-101704/140644

VIETBIRD INC BUILDING MATERIAL CONSTRUCTION Job opportunites: - Caàn general construction coù license laøm full time, hoaëc khoaùn. - Caàn project coordinator ñeå coi caùc coâng vieäc xaây caát. - Caàn Handyman coù kinh nghieäm vaø tools vaø xe truck laøm full time. - Caàn ngöôøi delivery coù xe truck bieát mua part Home Depot. - Caàn thö kyù coù kinh nghieäm customer service laøm part time or full time. - Caàn thôï chuyeân plumbing,, ñieän, hoaëc landscaping. Apply at: 12620 Westminster #G Santa Ana, ca 92706 Phone: (714) 554-5050; Fax resume: (714) 554-5333 600-28L-102504/141616

500-14L-121504/148094

TIEÄM SÖÛA XE BAÙN Tieäm söûa xe ñoâng khaùch ngay trung taâm Little Saigon, goàm 4 con ñoäi. Chuû veà höu baùn vôùi giaù ñaëc bieät, chæ coù $69,000. Xin goïi California 1st Realty, 714373-4992, hoûi oâng Leâ Troïng Uyeân ñeå bieát theâm chi tieát.

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

500-6D167-121604/148230

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, renting phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM

500-7L-121404/147926

VIDEO Caàn sang Tieäm Video Phim Myõ trong khu saàm uaát, vì khoâng ngöôøi troâng coi. LL: Marian 909625-5049

500-14L-121604/148218

Caàn sang tieäm Nail xinh xaén khang trang 4 gheá Spa 8 baøn Nail. Cô hoäi laøm chuû tính caùch gia ñình. Chuû retire khaùch deã. Giaù coøn cao. Vuøng Hawthorne. Giaù thöông löôïng. Xin goïi 562331-1009.

500-28L-121504/148054

Hollywood new restaurant with steam table 30+ seat walk to famous Chinese theatre & mall. Ask $228,000 or better offer. Owner sickness force to sale. 6721 Hollywood Blvd, call Ching 626-688-5697 (Agt)

Caàn sang gaáp tieäm nail trong shopping center. Tieàn nhaø reû, giaù cao. Khaùch sang 5 spa. 8 baøn waxing. L/L: 760-369-0406 or 951-907-6739

500-14L-121404/147927

500-7L-121604/148182

ÑAÀU TÖ ! BAÛO ÑAÛM. Laøm chuû Business, voán ít lôøi nhieàu, baûo ñaûm lôïi töùc haèng thaùng, Ñ/B caùc baïn treû thöôøng ñi VN. Ñoaøn. 714757-2294

COIN LAUNDRY Anaheim khu nhieàu Apartment 34 maùy giaët, 17 maùy xaáy, 2 changers, soap vending, 8 maùy giaët lôùn, game, phone. Rent $2520, income $9,000. Giaù $299,000. 714-4486907.

500-14L-121404/147921

HAIR & NAILSPA - Thieáu ngöôøi troâng coi caànsang tieäm trong Shopping Center môùi môû - Caàn 5 thôï Toùc 2 tay chaân nöùôc P/T & Full-time. LL: Ashley: 626922-9699, 626-340-3191

500-28L-121604/148163

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp Hair + Nails khu Meã deã chòu vuøng SouthGate ñòa ñieåm raát toát, tieä m roä n g 1000 sqft.,. Giaù $20,000. 323-566-2939, cell: 714-726-1068

500-28L-121504/148039

SANG 99 CENTS PLUS Caàn sang gaáp tieäm 99 Cents Plus 6000 sqft. Vuøng Rancho Cucamonga. Vì lyù do söùc khoûe. Tieäm ñang ñoâng khaùch khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 909476-8336, 951-775-4794

G.G Nail shop caàn sang gaáp. Chuû ñi xa giaù $6000 - xang lease, Brookhurst & Chapman 5 stations, 1 spa, facial room, goïi Jon 714-317-2390

Coù lease cho tieäm Nail, vuøng Morono Valley naèm trong khu Shopping Center, coù chôï Food 4 Less. Caàn sang laïi, muoán bieát theâm chi tieát LL: 909-496-5908

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

BAÙN 6 XE TRUCK lôùn chôû haøng xuyeân bang 6 heads, 6 freezer containers daøi 53 feet. Income $7,000 1 tuaàn chuyeán ñi + veà. Xe hieäu Kenwooth KW-900 year 2000. Giaù $469,000. 714-4486907.

500-7L-121404/147873

Caàn sang lease môû tieäm nail Center lôùn, ñòa ñieåm toát. Goïi Judy 760-340-0319

500-28L-121404/147896

500-21L-121204/147674

500-4L-121504/148014

Tieäm Nail gaàn South Coast Plaza. Good income caàn sang gaáp. Xin lieân laïc Trang. 714-417-7210 (cell), hay 714-827-6714 (home)

Vì lyù do gia ñình caàn sang nhaø haøng trong khu Little Saigon, choã ñaäu xe roäng raõi, rent $2048. LL: 714-856-5581

500-7L-121304/147690

500-28L-121004/147591

500-14L-121304/147759

500-3L-121404/147888

Nhaø Haøng vuøng sang troïng caùch Little Saigon 45 phuùt coù tieáng nhieàu naêm trong thò tröôøng Myõ, chuû muoán baùn ñeå retire. Income töø $5,000 - $10,000. Giaù $79,900. Seõ train. LL Tröông Trung Tín 714-713-4834. Agent Commission 5%.

500-28L-121004/147567

500-28L-121304/147719

2 tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, tieåu bang Wisconsin, vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp vôùi giaù raát reû. Caàn bieát theâm chi tieát. L/ L H: 920-237-1544, W: 920237-1220

Tieäm khang trang nhaát vuøng SouthBay, ñoâng khaùch Myõ Traéng, 12-16 gheá spa, 12 baøn nail, 2 Phoøng wax, roäng 2,300sqf, lease daøi haïng. Caàn sang gaáp. L/L 714-534-7288.

500-14L-121004/147532

Caàn sang tieäm Nails tieåu bang Arizona khu sang giaù cao tieäm ñeïp thaät loøng muoán mua giaù caû thöông löôïng, goïi Tony 714-4789116

Caàn baùn gaáp tieäm nails, tieäm môùi ñeïp, 6 gheá, sap. Vuøng Myõ Traéng, khu nhaø môùi ñang leân taïi Arizona, xin goïi 480-720-3594

500-14L-121404/147866

500-14L-121004/147498

500-14L-121004/147540

Hair Nail Spa, GG ñeïp saïch thoaùng 3 Spa, 2 facial, 3 toùc bò bònh baùn gaáp $33,000. Nhieàu khaùch work-in. 714-750-5607, 714-251-0177, 714-537-2474

500-28L-121204/147661

Caà n sang Tieä m Massage 5 phoøng coù phoøng taém, tieäm môùi, thaønh phoá Anaheim. LL 714310-2259

RESTAURANT Caàn sang nhaø haøng vuøng North LA. Gaàn Fwy roäng 4000 sqft, 150 choã, coù beer & wine, coøn lease 9 naêm. LL: 562-715-5039, 562-715-5039

500-28L-121304/147717

Nhaø haøng ôû Phoenix caàn sang gaáp. Giaù $40,000 coù theå thöông löôïng giaù caû. 2900sqft, $2,000 moät thaùng tieàn möôùn. Xin L/L 480-649-6410 ñeå bieát theâm chi tieát.

Sang Tieäm Nails, khu Myõ traéng caïnh bieån, gaàn Mall, ôû thaønh phoá Eureka, CA. Giaù $28,000. Vui loøng lieân laïc Tuøng 707-2680638, 707-443-7479

500-7L-121504/147984

Kingman, AZ. Caàn sang tieäm gaáp vì phaûi ñi xa, rent reû, giaù cao, khu Myõ Traéng. Baùn 35K coù theå thöông löôïng, caàn thôï. L/L Kevin: 928-458-9280, W: 928-7578487

Vì lyù do Gia ñình caànsang tieäm Nail ôû ARIZONA. Khu SHOPPING LÔÙN. Tieäm ñeïp roäng raõi khaùch sang. MYÕ TRAÉNG. Neáu thaät loøng mua LL: 480-205-7840, 480205-7840

500-7L-121004/147494

Salon hoaït ñoäng töø 10/29/01 taïi Orkland Park, Florida. Salon coù 7 gheá rolling massage chairs, 2 phoøng facial/wax & 6 baøn nails coù showcase baùn supplies, muoán cho thueâ. L/L Gary 954-4949682 ñeå bieát theâm chi tieát

500-14L-121304/147714

RAO RAO VAË VAËTT

GAÁP. Tieäm nail vuøng HB gaàn bieån khu Myõ Traéng sang troïng, tieäm môùi remodel raát mong tìm ngöôøi thaät loøng muoán mua, giaù $95,000, giaù coù theå thöông löôïng laïi. L/L vôùi coâ Anh tel: 949-8870148

500-7L-121204/147630

500-28L-120904/147354

Caàn sang tieäm Nails & Spa, vuøng Cypress, caùch Bolsa2'. Myõ traéng, 4 Spa, 5 baøn Nails. Tieäm ñeïp, rent reû $770/thaùng. Xin LL: Chris 714-821-4717, cell: 714-3608692.

500-7L-121004/147416

Tieäm Nail trong mall ñoâng khaùch giaù cao ôû tieåu bang Indiana caàn baùn vì hoaøn caûnh gia ñình ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi 714-454-3433 or 479-4426229 coâ Baûo

500-36L-121004/147603

SANG LEASE MÔÛ TIEÄM NAILS Nhieàu lease vuøng Orange Conty trong shopping lôùn coù chôï Savon drug, 30 raï p haù t , H-DEpot, Panda Express, Smart + Final, rent reû, nhieàu location toát ñeå môû Nails + Day Spa. Caàn nhieàu Investor ñeå bill nhieàu tieäm nails + Spa vuøng Cali. Goïi gaáp Kim 714-925-1469

Baùn tieäm nail ôû Arizona vuøng Scottdale, phone 626-320-3609, 626-320-3610

500-28L-120204/146439

500-16L-120204/146505

500-12D167-120904/147240

500-28L-120604/146948

500-14L-120604/146942

500-28L-120204/146396

Caàn baùn gaáp Chinese Food Restaurant Goùc Euclid / Chapman Giaù baùn $45,000. Rent reû lease daøi haïn, 1 fast food goùc Harbor & Trask, giaù $70,000. LL: 714271-5009

Sang tieäm Sandwich & Fast Food gaàn chôï Hong Kong III (Houston, Texas). Vì lyù do söùc khoûe. Ai thaät loøng mua, xin goïi 281650-7443

Tieäm NAILS vuøng Santa Monica caàn sang, ñoâng khaùch walk-ins, parking roäng raõi, khaùch nice, tip haäu. Xin lieân laïc 310-392-4388 or 310-400-4163

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760

500-21L-120204/146479

500-14L-120804/147206

Anaheim One Hour Photo Lab. Coâng vieäc deã laøm. Maùy in hình töï ñoäng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6000 net thaùng. Gross $10K thaùng. Coù theå ñeå thôï laøm, khoâng caàn ra tieäm. Giaù $59,999. Seõ höôùng daãn chi tieát 714-260-3049

500-14L-120604/146960

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

500-28L-120804/147204

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû tieåu bang North Carolina. Tieäm ñeïp, saùng suûa, ñòa ñieåm raát toát. Giaù baùn thaáp. Lieân laïc Chuck 252353-6888 day, 252-756-8298 night Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon, Vietnam, khu thò töù. Ñeïp, ñaày ñuû tieän nghi, sang troïng. Chuû ñi ñoaøn tuï baùn giaù reû 89K raát hieám coù taïi Saigon. L/L: 714-231-1397

500-30L-120604/146893

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-120804/147190

Cô hoäi toát ai muoán laøm chuû tieäm Chinese Food To Go CT Corona Main St vuøng ñang phaùt trieån ñoái dieän raïp haùt Big K-Mart. L/ L Amy 951-737-8888, 11:00AM - 9:00PM. Cell 24/24: 951-9614774

Caàn sang tieäm Hair & Nail vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Fullerton, ñòa ñieåm toát, xin goïi 714526-5435, cell: 714-271-3899

RAO RAO VAË VAËTT

COMPUTER ART & TECHNOLOGY ª Training töø sô caáp ñeán chuyeân nghieäp cho moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. ª Coù caùc lôùp saùng, chieàu, toái & cuoái tuaàn. ª Computer Graphic/Layout Artist: Photoshop CS-Illustrator CS, InDesign CS, Quark Xpress 6 & Page Maker... ª Coù nhieà u lôù p chuyeâ n veà Graphic Design, Web Design, TV & Movie Production, 3D & Animation, Drafting, Programming, Database, Office 2003. ª Nhaän: Design & Layout Posters, Brochures, business cards, Company Logo.... ª nhaän Design Website (cho cô sôû thöông maïi) Setup PC, Network design, setup International Satellite, (xem ñöôïc ñaøi VN) ª Ñeå gia haïn theâm tieàn thaát nghieäp & hoïc theâm moät ngheà môùi cho töông lai, xin L/L: 714-260-5517 or 310-920-9950 Lotus Visual Art School 600-3L-082503/081862

Caàn thôï vaø thôï phuï cho thôï construction. Goïi Minh 714-7192939

600-30L-061504/123185

Tieäm Furniture 40,000 sqf, vuøng city of Industry caàn gaáp 2 Salesman coù kinh nghieäm. Löông cao + commission. Goïi Andy 626712-8269.

600-14L-072804/129574

SECURITY GUARDS WANTED Immediate start 2nd shift. F/T, P/T & weekend. Must have guard card. Able to write report. Call: 714-531-5111

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384 600-28L-110204/142561

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time, khoâng kinh nghieäm seõ train. Caàn ngöôøi röõa ly. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934. 600-28L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-34L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-28L-111904/144996

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & supporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no support from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty 600-28L-111904/145016

ª Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268. ª Caàn thôï Massage xin goïi 714251-0198.


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-14L-120704/147045

600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-28L-112204/145284

Haõng Furniture vuøng Fountain Valley caàn ngöôøi laøm full time Delevery vaø bieát laép raùp cabinets. Löông töø $9.50-$11.00/hr, coù vacation paid. LL: Mr Le: 714434-6106 10 AM-8PM

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong

Coâng ty caàn 1 taøi xeá laùi xe truck thuøng giao haøng. Vaø caàn 1 coâ thö kyù giuùp vieäc vaên phoøng. Lieân laïc Tony or Mimi 714-825-1638

600-28L-112204/145287

600-15L-120704/147112

600-36L-112204/145327

Look for TV, CD, Repairperson, one or two positions. Work in Orange county. Must speak English. Pay depends on skills. Job opens now. Please call Jeff 714696-5350 or 714-970-5929

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709

600-28L-112804/145816

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179

600-30L-113004/146051

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444

600-28L-113004/146065

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322

600-8L-120204/146510

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714369-3028

600-14L-120704/147070

600-90L-120804/147114

600-21L-120804/147164

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist, khoâng caàn thi City Permit. Löông cao $25/hr + Tip. Lieân laïc: 714993-5215

600-30L-120904/147219

Hiring. Looking for technical quality control person to check cellular phones. We train. Start immediately. Irvine, CA, call 714724-7177 600-6D167-120904/147258

Tieäm Hair Nail vuøng Long Beach, caàn thôï Hair bieát laøm Nail. Full time or part time. Bao löông 6 days $400/tuaàn. L/L chò Dung tieäm: 562-424-9300, cell: 562537-3307 600-28L-120904/147349

Caàn Physical Therapy US Medical ôû goùc G.G vaø Lampson vaø taøi xeá coù kinh nghieäm laøm vaên phoøng baùc só, phone: 714-4129270, 714-244-0633 Doctor Chung

600-28L-120904/147361

International Business Expansion in Vietnam. Part time: $500 $5000. Full time: $5000 and up. Work from home available contact Tony 909-319-6660

600-14L-120904/147396

600-14L-120904/147401

600-7L-120504/146851

600-14L-120604/146907

600-14L-120604/146911

Caà n tuyeå n deliveryman cho wholesale furniture vuøng Fountain Valley. Xin goïi 714-9684228, 714-968-4279 Mr.Paul

600-7L-120604/146914

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N OK coù baèng caøng toát. Tieäm Anaheim. L/L: 714-310-2259

600-21L-120704/146986

Tieäm Furniture vuøng Artesia caàn Sale Person vaø Delivery kinh nghieäm. Löông haäu. Lieân laïc 562-924-1065 or 714-240-8483 Tony or Peter

600-14L-120704/146996

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng caàn Owner/Operator. Thuøng 53 feet. Ñi xuyeân bang vaø local. Haø n g ñöôï c giaù cao. L/L Cal Transport Inc. Tel: 714-2510471, fax: 714-775-6076

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

600-7L-121204/147650

Caàn ngöôøi phuï vieäc söûa chöõa nhaø cöûa coù kinh nghieäm caøng toát, goïi Huøng. 714-878-1700 600-7L-121204/147667

Caàn ngöôøi Full-time - Customer Service - Data Entry - Warehouse Caàn phaûi bieát noùi tieáng Anh raønh. Lieân laïc Kathy: 714-719-9994 hoaëc gôûi resume Email: kathytruong@sbcblobal.net 600-7L-121204/147668

Tieäm Thueâ phim boä khu Bolsa caàn ngöôøi tieáp khaùch vui veû, laøm part-time, öu tieân HS/SV. LL Anh Thaønh. 714-757-7407

Quaùn Chôït Nhôù caàn gaáp tieáp vieân treû ñeïp laøm Part time or Fulltime, Löông cao, $12/up + Tip. LL Julie. 714-271-5009

Orange Valley College caàn Instructor Facial, Massage, Hair vaø caàn Sale personal beautiful supplier telephone: 714-713-8765, address: 7138 Westminster Ave, suite C, Westminster, CA. W e b s i t e : www.wahooproducts.net

600-14L-120504/146805

Caàn thôï söûa xe, nhieàu naêm kinh nghieäm coù ñoà ngheà rieâng, löông haäu vuøng Anaheim xin lieân laïc Frank 714-816-8931 hoaëc Ly 714-816-8923

Coâng Ty caàn ngöôøi laøm full-time. Xin LL Cindy. 714-775-4388

600-28L-121304/147764

Caàn 1 licensed massage therapist for Hair & Nail Salon with 1000 hrs of training start thaùng January. Vuøng South Coast Plaza. Goïi Ñaït 949-231-7748

600-180L-120604/146875

600-14L-121204/147616

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster vaø Pomona caàn massage therapist coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-931-6988

Quaùn cafe caàn möôùn waitress laøm vieäc full/part time, ca saùng vaø ca chieàu. Löông cao vaø tips nhieàu, xin lieân laïc 714-454-8857, 714-801-8881

CLUB CASANOVA TAÏI HAWAII caàn tuyeån nöõ tieáp vieân tuoåi töø 20 - 35. Bao aên ôû, ôû xa mua veù maùy bay, löông cao, xin lieân heä Jackie 808-382-8303 or 808386-4376

600-5L-121204/147614

Caàn nhieàu ngöôøi laøm vaên phoøng thoâng thaïo Computer, Anh Vieät, Shipping vaø Warehouse, coù kinh nghieäm. LL Coâ Mai. 714-2651900

600-7L-121304/147751

600-14L-120304/146708

Wholesale caàn taøi xeá giao haøng ñeán caùc nhaø haøng. Lieân laïc 714901-6682 sau 2:00PM (coâng vieäc naëng). Ñòa chæ 14831 Moran St, Westminster

600-14L-121204/147613

Printing. Caàn thôï in, coù kinh nghieäm Benefit ñaày ñuû, vuøng Irvine löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin Lieân laïc 714-4781811 Loäc.

600-7L-121304/147739

600-14L-120304/146689

Cafe SI (Eden cuõ) caàn Nam Nöõ röûa ly cho ca saùng toái, caàn tuyeån tieáp vieân vui , deã thöông cho ca chieàu. Xin LL: 714-534-0108 hay 714-460-3252

600-7L-121204/147606

JOB OPPORTUNITY Caàn Receptionist/ Sale person baùn Myõ phaåm. Full/part time. Speak English vaø Vietnamese. Löông haäu + commission. LL: 949-837-7433

600-5L-121304/147726

Caàn owner Operator chaïy töø CA to NC, chuû xe laáy veà töø $4700 ñeán $5000 traû tieàn layover. Xin L/L Le: 714-720-9020

600-14L-121304/147774

600-14L-121004/147408

Coâng ty ôû Orange County caàn ngöôøi baùn haøng (Salesman) laøm vieäc sieâng naêng coù traùch nhieäm. Xin goïi: 323-268-2743

Caàn tuyeån waitress cho quaùn cafe. Löông haäu. Xin goïi 714638-0736 sau 1PM caùm ôn 600-36L-121304/147781

600-30L-121004/147551

600-7L-121004/147576

Caø pheâ Em caàn tuyeån tieáp vieân treû, vui veû, maëc ñoà töï do OK, khoâng kinh nghieäm khoâng sao. L/L: 714-636-6150

600-7L-121404/147876

Tieäm Dryclean caàn thôï uûi Shirt Full time coù kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). L/L 714-636-9311 from 8:00 to 6:00PM M-F.

Caàn Cashier caây xaêng vuøng LA Long Beach GG., coù hay khoâng coù kinh nghieäm (will train). 562865-8536, xin ñeå laïi Teân, soá phone neáu ñi vaéng. Caàn ngöôøi layout design cho Printed Circuits Board, coù kinh nghieäm Only. LL: 714-251-2445 or 714-903-9258 600-7L-121404/147878

Tieäm Cellular phone caàn 2-3 nöõ part time hay full time khoâng caàn kinh nghieäm seõ train, phaûi bieát tieáng Vieät vaø hieåu ñöôïc chuùt tieáng Anh. Lieân laïc anh Quoác 714-4780828. 600-7L-121404/147895

Caàn chuyeân vieân vi tính gioûi phaàn meà m cho töï ñieå n ñieä n töû , saleman nam nöõ Full or Part time. L/L 714-713-0866 or 8945924. 600-7L-121404/147897

Caàn salespersons fluent in English - Vietnamese. Good people skill, work hard. Door to Door sales experience A+. Tremendous Income. Call 714-898-9343 or Fax resume 714-898-9353. 600-7L-121404/147916

Lôùp Ñòa OÁc Mieãn Phí. Xin löu yù quyù Cöïu Tuø nhaân Chính Trò. Chuùng toâi seõ môû lôùp huaán luyeän laáy baèng ñòa oác vaøo ñaàu thaùng 1/2005 daønh cho caùc baïn HO. Caùc CTNCT muoán coù moät ngheà vöõng chaéc, töï do, lôïi töùc cao, haõy ghi teân taïi Renaissance Home & Mortgate Nam Cali Office: 14241 Euclid Street C110 Garden Grove CA 92843. Tel: 714-554-1325 (Van Vo). 600-21L-121404/147935

Caàn gaáp Nöõ Thö Kyù Full-time thoâng thaïo Anh & Vieät. Taøi xeá laùi xe 32FT soá tay, öu tieân vuøng Industry & Pomona. LL: Julie: 909-524-0889, May 626-7863222 600-7L-121504/147941

Caàn tuyeån Salesman cho Toång ñaïi lyù xe hôi môùi & cuõ. Coù hoaëc khoâng coù kinh nghieäm seõ training. Coù benefit ñaà y ñuû . L/L Tommy 714-317-2424 600-14L-121504/147942

GAÁP - GAÁP - GAÁP Tieäm Furniture khu Lawndale caàn saleman coù kinh nghieäm, coù khaû naê n g laø m manager, full/part time. Coù theå laøm ngay. Caàn resume. Lieân laïc 408-228-7446 600-3L-121504/147947

Cafeùteria Chez Rose baùn thöùc aên nheï caàn tieáp vieân nöõ. L/L: 714890-9711 goïi coâ Hoàng

600-7L-121504/147955

Quaùn cafe ñoâng khaùch, tip haäu. Ñang caàn nhieàu waitress maëc bikini cho ca toái, xin L/L: 714336-2100, 714-636-5107 600-4L-121504/148021

Quaùn nhaäu caàn tieáp vieân treû ñeïp duyeân daùng lòch söï coù kinh nghieäm. Löông töø $8/h ñeán $9/ h. Ñ/K deã daøng. Lieân laïc Lam 714-653-0793 or 534-2960. 600-7L-121504/148046

5 motivated people needed! Work from home. workonyourdreams.com. 714230-4684 voicemail. 714-3139556 Nikki.

600-14L-121604/148095

600-7L-121004/147454

Bank Card Service 17 year old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster areas is looking for hard working and ambitious individuals to join our dynamic team. we have opening available positions: ° Receptionist ° Telemarketing Representative ° Technician We offer paid salary and full benefits including health & life insurance, 401K, vacations, sick days, and year-end bonus. Candidates must be speak English and Vietnamese Fluently. Qualified candidates please email your resume or call to: Brianton2000@yahoo.com Phone: 714-901-1333

Nhaän truyeàn ngheà quay phim chuïp hình ñaùm cöôùi mieãn phí. LL Thöông Only You Studio 9550 Bolsa #213 Treân laàu chôï Bolsa. 714-350-2349 anytime.

600-7L-121504/148074

600-7L-121004/147437

600-3L-121404/147794

Caàn 2 ngöôøi khoeû maïnh chuyeân caàn, khoâng caàn kinh nghieäm, seõ höôùng daãn trong ngheà xaây döïng vaø 1 phuï nöõ bieát söû duïng computer vaø internet laøm Thö Kyù cho haõng chuyeân veà xaây döïng nhaø cöûa, coâng vieäc laøm laâu daøi. Goïi OÂng Quang - Golden Construction Co. 714-206-2471 or 714890-6321 600-14L-121404/147798

Ñoà Sôn Club caàn tuyeån Bartender coù kinh nghieäm. Moïi chi tieát xin lieân heä: 714-328-8884 gaëp Andy. 600-7L-121404/147800

Caàn 1 coâ lanh lôïi tuoåi 35-45 tuoåi, bieát baùn haøng vaø bieát Computer, lieân laïc coâ Hai. 714-893-4348, 714-235-3468 600-7L-121404/147803

CAÀN THÔÏ BAÏC Caàn thôï nhaän hoät, thôï laøm ñoà moùn, thôï ñaùnh boùng, laøm vieäc Full-time. Xin Lieân laïc 714-3733087, 899-2718 töø 11 giôø - 8 giôø. 600-7L-121404/147843

Vaên phoøng Baùc Só caàn moät nöõ Medical Assistant ñeå laøm “Front office”. Xin lieân laïc 714-9570044. 600-7L-121404/147862

Caàn ngöôøi laøm vieäc noâng traïi gaø ôû tieåu bang Mississippi. Bao aên ôû moãi thaùng $1,200. Xin lieân laïc Hieàn Leâ: Home 714-379-5174 or Cell 714-757-6568.

RAO RAO VAË VAËTT

600-3L-121604/148195

600-7L-121404/147874

Caàn ngöôøi quaûn lyù apartment caàn bieát tieáng Anh, coù xe neáu bieát computer hoaëc söûa chöõa nhaø (construction) caøng toát. Xin goïi 714-478-7504 anytime

Caàn moät nhaân vieân massage Therapist cho phoøng maïch, part time, löông traû töø $20 tôùi $30/ giôø. Xin goïi 714-821-8682

Caàn thôï Smog Check, löông tuøy kinh nghieäm. LL: 714-539-0797 sau 7 PM, 714-636-9592.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-121004/147600

NHAN HOA CLINIC Is recruiting for: - a part-time Dentist - a part-time Dental Assistant Must be experienced, initiator, team player, possess leadership skills, exceptional customer service skills, must be handle multitasks and work in a demanding environment, and fluent in English & Vietnamese. If you are interested, please fax your resume to Tricia Nguyen at 714-539-9015

CERRITOS Caàn thôï boät nöôùc, full time, nghæ Chuû Nhaät vieäc laøm thoaûi maùi vui veû. Ngaøy: 562-860-4477, ñeâm: 714-734-0628

600-14L-120304/146584

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sales person, Store Manager, vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ. High salary comission, benefit and vacation. Lieân laïc 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257 600-7L-121604/148101

Tieäm in ôû Westminster caàn moät ngöôøi giuùp vieäc khoâng caàn kinh nghieäm, goïi cho oâng Thöùc 714799-1122 600-7L-121604/148131

Caàn customer service full time bieát computer, soå saùch, billing thoâng thaïo tieáng Anh, xin lieân laïc anh Hoøa 310-619-4419 600-9D167-121604/148135

VideoPro Networks caàn tuyeån: Marketing Manager, Office assistant, Cameraman, Editor. Email resume: Videopronetworks@gmail.com or Call 714-924-8463 600-3L-121604/148149

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIGSREEN Field Service vuøng South Lake Forest. ÑT: 310-753-3266 600-7L-121604/148151

CHÔÏT NHÔÙ 714-778-3664 Quaùn Chôït Nhôù Euclid/Katella, Anaheim caàn nhieàu waitress treû ñeïp vaø phaûi treân 21 tuoåi. Löông töø $10 up cash + tip cao. L/L Kevin 949-939-1225. Seõ khai tröông vaøo thöù Tö 12/22/204

600-7L-121604/148200

600-14L-121604/148221

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 714719-7047 or ñieàn ñôn @11362 Westminster Ave Ste A, Garden Grove, CA 92843 600-7L-121604/148241

MODELS WANTED Caàn tuyeån gaáp caùc ngöôøi maãu/ dieãn vieân nam nöõ ñeå chuïp hình thôøi trang vaø quaûng caùo cho Fashion & Beauty Magazine. Ñieàu kieän: cao, ñeïp, thaân hình caân ñoái haáp daãn, töø 16 ñeán 27 tuoåi. Göûi 1 hình headshot vaø 1 full body veà email: sainttuan@yahoo.com hoaëc lieân laïc St.Tuan @ 909-309-0005 or 909-753-6124 600-7L-121604/148245

CASH CHRISTMAS!!! Caàn gaáp 2 E.Tech: Troubleshoot & Repair, 5yrs kinh nghieäm Power Supply Anaheim 1st shift, temp to hire, $15-$16/hr. 1 Bookkeeper, Tustin, gioûi English, QuickBooks, Accounting, löông negoiable, 15 QC Workers, Garden Grove, khoâ n g caà n kinh nghieäm, English 3 ca $7.70 and up. L/L Thuy or Laura @131 Tustin Ave #119, Tustin, CA 92780. Tel: 714-210-5959, fax 714-2109550, email: jobs@vitesserecruiting.com 600-7L-121604/148261

Tieäm sinh toá & baùnh mì caàn thôï nhanh nheïn vuøng Cypress College. Lieân laïc Vuõ 714-878-7832

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-14L-092004/137021

Caàn ngöôøi giöõ em beù bao aên ôû vuøng Corona. 951-271-0667

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750. 630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384 630-14L-120604/146880

Caàn ngöôøi giöõ hai em beù gaùi 2 tuoåi, trai sô sinh, vuøng Diamond Bar vaøo thöù Baûy vaø Chuùa Nhaät. L/L coâ Thaùi: 714-381-8712 630-7L-120604/146937

Caàn phuï nöõ ñöùng tuoåi coi hai beù sô sinh (2 thaùng) vaø phuï vieäc nhaø (thaønh phoá Cypress) xin lieân laïc coâ Tieân 714-826-8158 630-7L-120604/146947

Nhaän Giöõ treû em töø 3 thaùng ñeán 4 tuoåi. Nhaø roäng vaø saïch seõ, thöông treû em vaø raát taän taâm. Xin L/L coâ Thuûy 714-894-6121 630-14L-120704/146994

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù. Phaûi ôû laïi ñeâm. Löông $1300/month. Neáu good coù theå traû theâm. Lieân laïc Nhi 714-960-7567, 714-5312238 630-14L-121004/147424

Caàn ngöôøi giöõ hai chaùu moät tuoåi vaø ba tuoåi taïi vuøng Anaheim (Lakeview/Riverdale) töø Monday - Friday. L/L 714-974-1335 hay 949-900-4818 630-7L-121004/147480

Caàn dì khoûe maïnh thöông yeâu treû, chaêm soùc chaùu beù 10 thaùng tuoåi, & naáu aên. L/L 714-7053739 630-7L-121004/147501

Caàn ngöôøi giuùp vieäc taïi Rancho Santa Margarita cho 2 vò cao nieân. ÑT: 714-230-5127 630-7L-121004/147523

Caàn moät coâ ñöùng tuoåi giöõ hai chaùu trai taïi nhaø Cypress bao aên ôû töø thöù Hai ñeán thöù Baûy xin goïi 714-720-2586 630-14L-121004/147537

Phuï Nöõ khoûe maïnh chaêm soùc Baø cuï taøn taät, giuùp vieäc nhaø, bao aên ôû laïi ñeâm vuøng Alhambra. Löông haäu. L: Thanh 323-7251562

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 640-28L-120704/147082

630-14L-121404/147826

Caàn moät Dì ñöùng tuoåi trong 2 chaùu trai 4 tuoåi vaø 2 tuoåi, ôû laïi nhaø (vuøng Irvine) hoaëc ñi veà 5 ngaøy/tuaàn, phuï naáu côm, caàn ngöôøi thaät thaø, taän taâm, saïch seõ. Traû löông haäu, laøm sau 6 thaùng seõ taêng luông. Lieân laïc Duõng, phone nhaø 949-387-0267, cell : 661-803-3359

630-7L-121404/147827

Caàn ngöôøi vui tính, thöông treû, giöõ beù gaùi vaø giuùp vieäc nhaø ôû Fountain Valley, töø thöù Hai - Thöù Baûy. LL: 714-965-4673.

630-14L-121404/147837

Caàn gaáp moät ngöôøi khoûe giöõ 1 Beù tuoåi. Bao aên ôû coù phoøng nguû rieâng. 2 tuaàn veà nhaø moät laàn. Löông $1,200 thaùng. LL Cel Danny 951-375-6888.

630-14L-121404/147898

Caàn ngöôøi giöõ treû töø 45-55 tuoåi, saùng ñeán chieàu veà. Goùc ñöôøng Magnolia vaø Ball Rd. Lieân laïc Baø Thuùy. 714-761-8982

630-7L-121404/147914

Caàn 1 coâ kinh nghieäm troâng beù gaùi 6 thaùng, bieát naáu aên. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Löông $1,000/thaùng. Nhaø caùch Bolsa 15 phuùt. ÔÛ laïi ñeâm OK. LL 714-775-7878, 714330-4125.

630-7L-121404/147932

Caàn ngöôøi sieâng naêng giöõ treû 5 thaùng, bao aên ôû.Xin goïi Nancy. 213-481-2701

630-4L-121504/147944

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ treû 2 tuoåi, ôû qua ñeâm, vuøng Westminster. Goïi Cöôøng 714480-6445 ngaøy thöôøng hoaëc 714-894-9056 cuoái tuaàn

630-7L-121504/147998

Caàn 1 phuï Nöõ töø 40 ñeán 60 tuoåi, giöûa 1 treû 3 tuoåi ôû Chicago, löông haäu, bao aên ôû, lieân laïc Raïng 714775-3954, cell: 714-705-5675

630-7L-121504/148015

Caàn ngöôøi taän taâm, kinh nghieäm giöõ beù gaùi 2 tuoåi röôûi. Ñeán nhaø , gaàn Edinger / Harbor, töø 8AM5PM, nghæ cuoái tuaàn. 714-4146120

630-7L-121504/148025

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø vuøng Huntington Beach. Laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L coâ Chín 714-7059135 goïi sau 1 giôø tröa.

630-7L-121504/148059

Caàn ngöôøi chaêm soùc Cuï giaø trong vieän döôõng laõo saïch seõ, vui veû. L/L Baø Chuùc Manor Care 11680 Warner Ave. Phoøng 210B Fountain Valley. 714-434-6474.

630-7L-121604/148114

Caàn phuï nöõ khoûe maïnh laøm baïn vaø chaêm soùc baø cuï beänh töø 4 tieáng tôùi 6 hay 8 tieáng moãi ngaøy. L/L Haø sau 6:30PM toái 714-6361015

630-3L-121604/148130

Caàn phuï nöõ bieát laùi xe vaø noùi bieát tieáng Anh chuùt chuùt OK, giöõ 2 beù 4 vaø 5 tuoåi ñöa/ñoùn tröôøng hoïc, goïi Thuùy cell: 714-6158749, H: 714-775-2938

630-7L-121604/148144

Caàn ngöôøi troâng nom 2 treû treân 10 tuoåi. Giuùp vieäc nhaø, thích naáu aên vaø ôû laïi ñeâm. Nghæ Chuû Nhaät. Öu tieân cho ngöôøi bieát laùi xe, xin L/L coâ Kim 714-918-8402 hoaëc 714-981-9990

630-7L-121604/148150

Caàn ngöôøi giöõ moät ñöùa treû, nhaø gaàn khu Bolsa, 6 ngaøy moät tuaàn. Löông haäu. Goïi soá 714-943-0234 ñeå bieát theâm chi tieát

630-7L-121604/148159

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø töø thöù 2 ñeán thöù 6 8 giôø saùng ñeán 4 giôø chieàu, vuøng Garden Grove löông $800 1 thaùng. Lieân laïc coâ Phöôïng 714-537-9441

630-14L-121604/148203

Caàn baø 45-55t ñeán nhaø troâng 1 baø cuï, ôû laïi ñeâm. Bao aên, löông haäu. L/L 909-239-6839 An, hoaëc 909-483-3591 Ngoan.

630-7L-121604/148216

Caàn moät phuï nöõ khoûe maïnh ñeán nhaø troâng 1 em beù trai vaø giuùp theâm vieäc nhaø. Xin lieân laïc H: 562-860-7125, C: 562-261-3485

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-36L-112404/145569

630-7L-121004/147541

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai 3 tuoåi vaø naáu aên, löông haäu. Xin L/L: 714523-5481 630-4L-121404/147790

Caàn ngöôøi giöõ 4 em beù taïi nhaø, xin lieân laïc Cöôøng hoaëc Phöôùc. 626-962-9419, 626-688-9652.

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. LL: United College of Dental Technician. 714-379-8228

640-14L-120904/147276

Immediate Full time job openings in Anaheim and Brea for the following: ª Test Technician: $9.00 $11.00/Hr ª Electro Mechanical Assembly: $8.50 - $9.00/Hr ª Electronic soldering: $9.00 $10.00/Hr Must have 6 months prev. electronic assembly work exper. Apply in person 9AM - 12:00 Monday - Wednesday: Venturi Staffing 377 E.Chapman Ave., ste 220; Placentia (corner of Kraemer and Chapman Ave, near CSUF). Bring ID

640-7L-121004/147562

Looking for experienced Conventional Machinist to operate Bridgeports and Lathes. Contact: 714-424-9250 x 14

640-14L-121004/147566

Haõng ñieän töû vuøng Irvine caàn ngöôøi sieâng naêng, nhanh nheïn, coù kinh nghieäm laøm veà QC Inspector, handsolder rework & touch-up. SMT operator, stockroom kit auditor, general assembly assistant. Shift 8:30AM tôùi 5:00PM vaø 3:30PM tôùi 8:00PM full time & part time. Xin lieân laïc Haïnh Nguyeãn tel 949-5531234, fax 949-553-1229

640-7L-121004/147596

Haõng ñieän töû ôû Fountain Valley caàn 2 assemblers bieát haøn vaø touch up. Vaø 2 khoâng caàn kinh nghieäm seõ höôùng daãn goïi 714556-2399 hoaëc gôûi resume veà 714-556-2351

640-14L-121204/147607

Machine Shop looking for (3) person. (1) Machinist with 3 years min experience in CNC Milling & Lathe, SU and program. (1) QA inspector with 2 years min experience in machine shop inspection. (1) 2nd shift milling machine operator (3:00 - 11:30PM) - Min 1 year experience. Fax resume to 714-903-9992 or email to echo23@hotmail.com. Need to speak English

650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691 650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377 650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn 650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL Ñeå trôû thaønh CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ FACIAL, haõy döï lôùp caáp toác 2 tuaàn trong 1 salon lôùn. Caùch Bolsa 15', ñeå ñöôïc höôùng daãn töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT. Goïi HANNA: 562833-5433. 650-100L-032104/109698

640-7L-121404/147936

IMMEDIATE OPENINGS 30 Medical Assemblers 1 Medical Assembly Lead 1st & nd shifts available $10+/hr Sign-on incentive BONUS

Growing Medical Manufacturing Company located in South Orange County is seeking Assemblers. - Familiar with working in a clean room environment - Follow written and verbal instructions according to drawings and training. - Must be able to work with small parts - Sewing & suturing experience a plus - Must have fine detail assembly experience - Microscope experience a plus. * Females encouraged to apply Contact Noe Vazquez at 949-8550300 or email resumes to : nvazquez@kimco.com 640-7L-121504/148079

Haõng laøm hoäp möïc cho maùy in Laser tìm ngöôøi laøm. Khoâng caàn kinh nghieäm seõ chæ daãn. Phaûi coù khieáu laép raùp caùc boä phaän nhoû. Baét ñaàu $7 moät giôø, coù vacation, 401K, baûo hieåm söùc khoûe. Ghi ñôn taïi: Laser Image Plus 180 Mccormick Aver., Costa Mesa, CA 92626

640-3L-121604/148142

Machine Shop. Haõng Myõ caàn tuyeån ngöôøi bieát set up and run CNC, Lathe Fanuc Control vaø CNC Mill Fadal. Ít nhaát 5 naêm kinh nghieäm. Top pay, good benefit. Laøm 1st shift. Lieân laïc. 714-2298419 gaëo Dominic

650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466 650-7L-070704/126398

Nail Las Vegas caàn thôï K/N boät facial waxing coù baèng Nevada caøng toát. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Nancy 702-2071989, 702-401-0136 650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784 650-22L-072204/128776

640-7L-121604/148148

SMICA Manufacturing, CNC Machine. Operator. $10.00 to $12.00 Hr, call Marie: 562-9269407

640-7L-121604/148168

FURNITURE MANUAFACTURING We need experienced Upholsterers, Sewers & Cutters for a rapidly growing office chair manufacturer in Huntington Beach. Full time, day shift (6AM - 2:30PM) plus overtime as necessary. English skills are helpful. Pay depends on experience. Call 714427-0240 or apply in person at 3601 W MacArthur Blvd; suite 906, Santa Ana (in “Harbor Business Park” cross street Harbor”)

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

630-7L-121404/147813

Caàn moät baø dì, giöõ 2 em beù State Ohio, xin LL ñeå bieát theâm chi tieát, löông raát haäu. LL: 513-9426426

650-28L-120904/000014

640-14L-120304/146667

CNC Machinist, auto wheel manufacturer program/setup mill & lathe, 7 years experience preferred. Fax resume 323-2635176

640-30L-120504/146776

Leading aparel manufacturer is now hiring for warehouse shipping picking. Knowledge of UPS software helpful. Please fax resume to 310-639-4958 or Email to info@magicheadwear.com

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï coù kinh nghieäm, Tieäm giaù cao, khu khaùch traéng sang vaø tip haäu , Bao löông $800 / 6 ngaøy. Lieân laïc Duõng 914-4340610 cell, 914-562-3399 (W)

650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

650-7L-083104/134358

Tieäm Toùc caàn gaáp thôï Toùc bieát laøm Nail caøng toát hoaëc thôï Nail. Khu Myõ traéng. Neáu caàn xin lieân laïc 714-558-2490. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-100L-091604/136733

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-21L-112904/145922

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-78D23456-102904/142278 650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

650-36L-111804/144891

650-28L-112904/145972

650-28L-113004/146113

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538

650-30L-120104/146222

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell)

650-28L-112104/145144

650-28L-120204/146444

650-14L-112504/145580

650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H 650-28L-112604/145791

Tieäm vuøng Paramount caàn gaáp thôï Toùc Nail. Xin lieân laïc: 714200-8387 or 562-630-8561

650-14L-120304/146627

T&T NAILS & SPA Khu shopping Mall, khaùch sang, Myõ traéng, tip cao, caàn gaáp thôï Nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, facial, kinh nghieäm Spa. Xin LL: Bus# 714-529-3886, cell# 714478-5356

650-14L-120304/146714

Costa Mesa Hair & Nails caàn moät thôï nöõ kinh nghieäm veà toùc vaø moùng tay. Goïi 949-642-3880 ngaøy hoaëc 949-294-5777 toái

Caàn tôï boät Nöõ gaáp tieäm raát ñoâng khaùch, löông $600/tuaàn trôû leân tuøy kinh nghieäm. Coù theå ñi chung xe, xin LL: Tom. 323-583-4046 (W), 714-636-4939 (cell), 714598-6092 (H)

650-28L-120604/146930

650-21L-112904/145921

Caàn thôï nails kinh nghieäm xuyeân bang coù choã ôû. B/löông $2500/ thaùng xin L/laïc W: 478-4534202, cell: 478-414-6812

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-120704/147095

Tyler Ranch Spa & Salon caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm ôû trong Tyler Mall Riverside, bao löông goïi Bình 951-354-0324 hoaëc 714-757-2596 650-36D4567-120704/147109

650-14L-120604/146952

650-7L-120604/146958

Tieäm Barber Shop caàn thôï caét toùc xin lieân laïc töø 9AM to 7PM, 714-534-5472

650-8L-120904/147397

650-10L-120904/147400

650-7L-121004/147507

650-7L-121004/147534

650-14L-120804/147151

CAÀN THÔÏ NAIL Nam nöõ coù kinh nghieäm bao $3000 1 thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h gaà n Chinatown caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, baèng môùi OK. Fulltime, nghæ thöù 2. LL Mary 323-7320814 (W), 323-661-5436 (H) 650-7L-121004/147543

2 tieäm Salon Tustin vaø Irvine caàn thôï toùc nail, M + P, Wax laøm ñuû thöù, bao löông cao hoaëc cho möôùn station toùc nail. L/L: 949833-3855, cell 714-728-3921 650-7L-121004/147544

Tieäm Nails vuøng La Mirada caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät aên chia hoaëc bao löông tuøy khaû naêng. Bieát wax & Facial caøng toát, khu nhieàu khaùch walk-in. Xin LL Andy 626-236-2764 hoaëc Höông 626-236-3449

650-28L-121304/147711

RENT STATION Tustin & 17 Street Salon vaø Irvine gaàn fwy 55, 405, vuøng sang, tip cao coù F.C, wax, nail, toùc. Good location. L/L: 728-3921, 949-8333855

650-7L-121304/147716

ARIZONA Caàn thôï nail coù license Arizona. Bao $600/tuaàn. Khoâng khí thaân maät. Lieân laïc Hana B: 928-6491537 or H: 928-649-1906

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-121304/147718

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ laøm gioûi boät P/W, neáu bieát facial caøng toát, full-time or part-time OK. Holly 714-633-3696

650-14L-121204/147662

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, bieát chuùt boät. F/T, P/T Vuøng 714 ñi cuøng xe. H: 714-6382566, W: 310-902-2862

Caàn gaáp Tieäm Hair & Nails laâu naêm ôû Anaheim. Caàn gaáp thôï Hair, bao löông or Commission hay cho rent Station LL: 714-484-6656 or 714-213-2101 650-7L-121304/147678

TOÙC Salon one raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï toùc treû coù kinh nghieäm laøm vieäc F/T bao löông töø $400$500/tuaàn + Chia 60%. Khoâng kinh nghieäm vui loøng ñöøng goïi. LL: Haûi 714-638-8544, cell: 714350-1929 650-5L-121304/147691

Shopping nhieàu tieäm (Nail),caàn thôï Nam Nöõ, Full/part, boät, nöôùc, se loâng maøy, wax, deã, raát ñoâng, $400-$600, Bolsa 15', Thu 714893-5184 , 8PM, 714-260-5184, 714-260-5185

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-121404/147913

650-7L-121404/147782

Caàn thôï Nöõ gioûi boät ôû Porm Dessert treân ñöôøng 111, bao löông $700-$1000. LL: Windy 760776-4119 hay cell 714-454-4362

650-7L-121404/147785

Caàn thôï boät kinh nghieäm bieát laø m P/W laø m part-time, thöù 5,6,7. Tieäm vuøng traéng caùch Bolsa 15'. LL: 567-493-0732 or: 714-636-6341 sau 8 pm 650-7L-121404/147786

Tieäm Nails ñoâng khaùch walk-in caàn thôï tay chaân nöôùc coù chuùt kinh nghieäm, caùch Bolsa 20'. LL: 714-251-1727, 562-809-1063 650-7L-121404/147796

Tieäm ñeïp coù nhieàu gheá Spa, trong shopping center lôùn, caùch Bolsa 20 phuùt, ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nöõ phaûi kinh nghieäm Pink/white, laøm ñöôïc Sunday, bao löông + Tip. Phone: 714-2005231 650-7L-121404/147799

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm caùch Bolsa 15', vuøng traéng, tip haäu. LL: 562-290-2276, 562290-2275 650-14L-121404/147804

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï nails, boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Coù choã aên ôû vaø coù phoøng rieâng. Bao löông hoaëc aên chia. L/L chuù Khuyeán 414-3647643

CAÀN THÔÏ NAILS Tieäm vuøng LA. caàn thôï Nam Nöõ boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm, löông $500 and up/tuaàn. LL: 310-613-4234, 714-3924434

650-7L-121304/147720

650-5L-121404/147808

Vuøng Myõ Traéng, Meã, caàn thôï bieát boät tay chaân nöôùc laøm 5, 6, 7 bao löông $200/wk treân chia 6/4. L/L: 562-777-2526 sau 9PM 626-780-3237

Caàn gaáp thôï phuï laøm toùc parttime 2 ngaøy thöù Saùu, thöù Baûy, môùi ra tröôøng cuõng ñöôïc, seõ train, xin goïi Kathy cell: 714-588-4975

650-14L-121304/147729

Bakersfield Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong Mall, 6 ngaøy moät tuaàn, löông bao hoaëc aên chia. Lieân laïc Yeán: 661-398-1717

650-7L-121304/147732

Tieäm 8 Spa chair ñeïp sang ñoâng khaùch walk-in, caùch Bolsa 20', caàn thôï Nail Nöõ KN boät, tip haäu $500-$700/w. Ñi xe chung vôùi chuû OK. LL: 714-757-5225, 714251-7578

Caà n gaá p thôï nails Nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ traéng, löông töø $500/tuaàn trôû leân, tip haäu, xin LL: 310-519-7596 sau 8PM, 310-781-9422

650-7L-121204/147642

650-7L-121304/147676

Tieäm raát ñoâng khaùch Myõ Traéng. Caàn thôï nöõ bieát laøm boät. Chuû seõ bao löông cao. Khoâng K/N mieãn goïi, 949-425-0863 Don

650-7L-121304/147707

Tieäm vuøng Corona ñoâng khaùch, khoâng khí thoaûi maùi caàn thôï nail laøm boät + T/C nöôùc, weekend. 951-549-8469, 714-653-8242

Löông Cao Tieäm caùch LA 1:30 caàn thôï nail kinh nghieäm, löông toái thieåu $2500/thaùng, Tip cao, coù choã aên ôû. Goïi Tuøng. 661-717-2609

HOT TIPS NFL, NBA, COLLEGE FOOTBALL & BASKETBALL. WWW. CALIPICKS.COM 714-422-9303 Chuyeân nghieäp - Caån Thaän Traùch Nhieäm.

650-7L-121004/147496

650-7L-121304/147706

Tieäm Nail vuøng Palm Spring, khaùch Myõ Traéng. Tip haäu caàn thôï nöõ K/N boät vaø thôï tay chaân nöôùc. L/L anh Ngoïc cell: 760880-8407, B: 760-324-5538

650-7L-121204/147639

650-30L-121204/147666

Caàn thôï Nail xuyeân bang gaáp, bao löông $700/tuaàn, coù phoøng rieâng, thôï môùi ra tröôøng OK. LL: 715-215-0101 vaø 715-215-0479

Caàn thôï Nail Nam Nöõ laøm tay chaân nöôùc laøm Full-time, tieäm khaùch ñoâng deã chòu, tip cao, neáu caàn chuû bao löông. Xin lieân laïc 562-699-0132

Tieäm nails & spa vuøng Newport Beach caàn thôï nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc. Lieân laïc soá 949645-4296

Nails Spa Tieäm nails vuøng Santa Monica, löông cao tip haäu.Caàn thôï Nöõ, khoâng kinh nghieäm, bao löông $360/week. 714-724-1990

Caàn thôï nail vaø boät kinh nghieäm nam hay nöõ tieäm sang troïng gaàn Bolsa, löông cao. L/L Jacqueline 714-514-9217 or 714-564-0787

650-14L-120804/147143

650-7L-121204/147634

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn thôï tay chaân nöôùc, môùi ra tröôøng OK. Full time or Part-time. Caùch Bolsa 10 phuùt Lieân laïc: 714-542-5516

650-14L-121204/147658

650-7L-121004/147522

Caàn thôï nail gioûi P & W bao $600 tieäm caùch Santa Ana 3 tieáng 30 phuùt. L/L Tuyeát B: 805237-2608, sau 9PM C: 805-6109195

650-7L-121204/147633

Tieäm Nail caàn ngöôøi chaân tay nöôùc, bieàt fill caøng toát, nam Nöõ OK, laøm tính caùch gia ñình, Xin Lieân laïc Andy. 714-588-9855 hoaëc 310-763-8876

Tieäm gaàn Hawthorne (caùch Bolsa 30 phuùt) shopping lôùn, tieàn tip raát cao, caàn thôï wax, boät, chaân tay nöôùc. Haø 310-265-2565, 310-872-7067

650-7L-121004/147512

650-14L-120804/147142

650-14L-121204/147618

Caàn thôï nail coù baèng Arizona. Bao $3000/thaùng. Free choã ôû. Xin goïi 520-227-2652o

650-7L-121204/147635

Tieäm nail caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm pink & white, bieát wax caøng toát. Bao löông $3200 moät thaùng. Laøm ôû Coronado xin vui loøng lieân laïc Haûi hoaëc Loan soá phone tieäm: 970-223-6520 cell phone 970412-8081

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät khoâng caàn kinh nghieäm, lieân laïc Truùc phone 714-514-5213

Tieäm Nail vuøng Long Beach raát ñoâng khaùch Meã vaø Myõ ñen, caàn thôï boät kinh nghieäm. LL: 562599-2225, 562-277-5324

Tieäm ñoâng khaùch Tip haäu, caàn thôï kinh nghieäm hay training, bao löông tuøy kinh nghieäm, coù choã ôû. LL: Tieäm 760-342-8448, Nhaø 760-360-5752

650-14L-120704/147076

Tieäm Nail vuøng BellFlower caùch Bolsa or Rosemead 15 phuùt freeway, caàn thôï chaân tay nöôùc full time or part-time. LL: 562-9204777 or Gina 323-788-1374

650-14L-120604/146858

TOÙC Tieäm Toùc Fantastic Sams vuøng Santa Monica caàn thôï toùc kinh nghieäm bieát laøm maøu, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc Don 951201-7134

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

650-36L-120904/147394

Caàn gaáp thôï nail Nam Nöõ, phaûi coù chuùt ít kinh nghieäm, aên chia hay bao löông tuøy khaû naêng, coù choã ôû LL: 928-704-6551 (b), 928-234-1631 (cel)

Caàn thôï Nails gaáp. Tieäm nails vuøng Lancaster caàn thôï kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc bieát waxing caøng toát aên chia hoaëc bao löông tuøy theo khaû naêng. L/ L: 661-940-9999, 661-202-5782

650-28L-112904/145890

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-14L-120904/147383

Caàn thôï Nail gaáp. Caàn thôï nail nöõ cho vuøng Newport Beach. Xin lieân laïc coâ Helen tieäm: 949-7231653, cell: 714-883-6905

650-28L-120704/147075

Caàn Thôï Nails. Caàn thôï nails laøm ôû khu Myõ Traéng. Bao löông vaø aên ôû trong nhaø. Moïi chi tieát xin lieân laïc Kenny W: 870-930-3733, cell: 870-351-5145

650-14L-120604/146905

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866

650-14L-120904/147353

Tustin, khu Myõ traéng, Tip haäu, ñoâng walk-in. Caànthôï Hair Nöõ, bieát laøm M+P caøng toát, bao löông cao. Laøm 4567. Kim 714-7317190. cell: 714-260-4756

NAIL Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát laøm boät, tay chaân nöôùc, vuøng Arcadia. Khu Myõ Traéng. Lieân laïc day: 626574-9765, night: 626-284-0816

650-28L-120504/146831

650-14L-120604/146882

650-28L-112804/145802

650-7L-121204/147610

650-14L-120704/147019

650-14L-120704/147041

650-7L-121204/147605

650-6D167-120904/147335

650-14L-120704/146975

650-30L-120204/146527

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495

650-14L-121004/147578

Caàn thôï nail nöõ, xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, löông $800 up/tuaàn. L/L: 714326-7187, 402-614-8888

Caàn thôï Nails boät full time. Löông treân $500 khaùch walk-in ñoâng vuøng Inglewood gaàn phi tröôøng LA. L/L: 310-674-0350 work

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng Traéng, trong khu shopping lôùn, caùch Bolsa 2 tieáng. Caàn gaáp nöõ thôï boät, K/N traéng hoàng, bao löông tuøy khaû naêng. Tip haäu. L/L Ted bus: 661-5883317, cell: 714-928-0345

Chuû tieäm Nails chuù yù! Haõy laøm taêng theâm khaùch môùi vaø giöõ laïi khaùch quí baèng caùch cho ñieåm thöôûng moãi khi khaùch ñeán tieäm. Quí vò khoâng caàn phaûi raûi coupon nöõa. L/L: 714-715-3439, 800-604-9668

Caàn thôï Nail gioûi hoaëc khoâng K/ Ng (Nöõ) laøm taïi Hemet California vaø caàn sang tieäm nails raát ñoâng khaùch. T/B Michigan. Lieân laïc 951-652-6120 cell: 714-7242686

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926

650-14L-120704/146974

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Laøm taïi Florida bao löông, öu tieân thôï nöõ bieát laøm boät. Call Julie or Jimmy W: 941-358-3030, C: 941-518-9366

ACRYLICS EXPERT Caàn thôï nails, thôï laøm facial & waxing, khu lòch söï gaàn South Coast Plaza, tieäm môùi sang troïng & ñeïp, bao löông 3 thaùng ñaàu. Xin goïi 714-936-3669, 714-7175197.

650-14L-120304/146626

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

Star Nails & Spa caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm, vuøng Brea & Diamond Bar seõ bao löông neáu laøm gioûi. Caàn manager nöõ coù kinh nghieäm bieát noùi tieáng Anh. Thôï laøm chæ muoán laáy tieàn maët xin mieãn goïi. Bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Tina 714-715-2028 or Tammy 714-715-1616

650-14L-120704/147002

650-14L-120304/146564

650-28L-112404/145546

650-14L-120704/146968

650-7L-121004/147568

Tieäm caùch Bolsa 40', caàn Nöõ Nail bieát boät, ñi chung xe vôùi chuû. Bao löông / AÊn chia. Lieân laïc : 714-300-8722 (cell), 909-9483868 (work)

Tieäm toùc ñeïp, ñoâng khaùch, caàn thôï Nam kinh nghieäm bao löông töø $400 - $500/tuaàn. Xin lieân laïc Toøan 714-775-5454

Caùch Bolsa 20 phuùt, caàn gaáp thôï boät Nöõ aên chia hoaëc bao löông theo kinh nghieäm. Lieân laïc: Cel: 714-657-2301, Bus: 714-2289171

CAÀN THÔÏ NAIL Kinh nghieäm bao $800 tuaàn treân chia taïi CT, NY, AZ. Tip cao, mall vaø Wal-Mart. Coù choã ôû. L/L Phöôùc 860-883-4471, 845-4977087

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï nöõ, laøm boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Bao löông. Goïi Bình 951-279-8146, 714-757-2596.

Tieäm nails raát ñoâng khaùch vuøng LA, löông cao, caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc waxing, laøm tính caùch gia ñình, khoâng giaønh giöït. LL: Tina 310-632-7962

Tieäm Toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch, caàn thôï caét toùc cho ñaøn oâng, kinh nghieäm bieát Fade. LL Coâ Kim 714-425-3071

650-28L-112204/145260

650-28L-112304/145447

Tieäm Nails ñoâng khaùch walk-in. Caàn thôï löông töø $500 - $700/1 tuaàn, coù choã aên ôû, laøm vieäc khoâng khí g/ñ, xin L/L Hoàng 714-7676611, 661-363-0081

650-7L-120704/146995

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479

650-30L-112204/145326

650-14L-120904/147259

650-14L-120904/147331

650-48L-113004/146110

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097

NAILS Caàn gaáp thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Wisconsin, bao $750-$1000/ tuaàn. LL 262-691-4557, 414899-4612

Tieäm Nail vuøng LA khu shopping Meã ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nam Nöõ boät tay chaân nöôùc wax. Löông cao. 323-587-7883 650-7L-120604/146965

650-14L-121004/147565

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Tieäm nail vuøng Rancho Marige caùch Bolsa 1 tieáng röôûi caàn thôï nail nöõ. Bao löông $600 - $800/ tuaàn. Coù choã aên ôû, tieäm sang, khaùch Myõ Traéng. W: 760-3410654, cell: 760-831-0931

650-21L-120904/147318

650-28L-112904/145979

650-36L-120104/146333

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592

650-14L-120604/146964

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-121304/147705

650-28L-120804/147182

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-120604/146961

650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-121304/147741

650-14L-121404/147824

650-7L-121404/147829

650-7L-121404/147832

650-7L-121304/147744

Tieäm Nail vuøng Bellflower caùch Bolsa 15' laùi xe caàn gaáp thôï boät nöôùc bieát wax caøng toát. Bao löông tuøy khaû naêng. Xin lieân laïc Tieán: Cell 714-675-5084, Business 562-461-3878.

650-7L-121304/147747

Tieäm Nail vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1 tieáng 30 min. toaøn Myõ traéng, tip haäu. Caàn thôï boät/nöôùc/ facial/waxing. Bao ôû/bao löông cao tuøy khaû naêng. Goïi coâ Thaûo Traâm 714-728-9213, 714-5547127.

Caàn Thôï Gaáp Caàn thôï Nails Nöõ gioûi boät, bieát facial waxing, vuøng Anaheim trong khu chôï Ralph - Savon, caùch Bolsa 10'. Ñoâng khaùch walk-in, löông cao, Sunday close. 714-230-9665

Barber Shop in Anaheim need Barbers with experience. Bilingual a plus. Shop has clients already. Call 714-635-9234 Asai

650-7L-121304/147752

650-14L-121404/147840

Caàn thôï chaân ty nöôùc bieát chuùt boät, tieäm ôû Norwalk caùch Bolsa 25' raát ñoâng khaùch. LL chò Vaân Anh ÑT soá 562-929-1963.

650-14L-121304/147760

650-7L-121404/147864

650-3L-121404/147859

NAILS Caàn thôï nöõ kinh nghieäm full time 6 ngaøy trong Montebello Mall. Löông töø $650 - $700/tuaàn. L/L: 323-888-9953 work, 626-3925515 cell

Caàn Thôï Nails gioûi baèng Wax, art $90/day, thôï Pedi. môùi OK, F/T & PT. Tieäm caùch Bolsa 10' nail xuyeân bang $800/w. 714206-8944.

650-7L-121304/147762

Tieäm toùc vuøng Long Beach caùch Bolsa 15 miles ñoâng khaùch, caàn thôï Toùc Nail FT or PT. Xin lieân laïc Susan: 714-814-7570

650-5L-121304/147772

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn thôï nails, tieåu bang UT gaàn Caly nam nöõ kinh nghieäm or khoâng kinh nghieäm OK coù choã ôû. Bao löông neáu caàn. L/L: 801942-6848 tieäm 901-856-0946 toái

650-14L-121304/147778

650-3L-121404/147915

Tieäm Nail vuøng Los, khaùch Meã, Myõ Ñen, caàn thôï Nam nöõ bieát laøm boät, tay chaân nöôùc, laøm tính caùch gia ñình, ôû vuøng 714 ñi chung xe. 323-766-0205, 714724-3588

650-7L-121404/147918

Tieäm Beauty Salon vuøng Tustin caàn gaáp thôï Cosmetology bieát laøm Hair Cut Arcrylic Pedicure manicure, wax vaø Facial, Fulltime, thöù Hai ñeán thöù Baûy, nghæ Chuû Nhaät. LL: Kimmi 714-8329861

650-30L-121404/147919

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät Pink & White, facial. Laøm taïi bang Florida, löông bao töø 600$-800$/tuaàn, tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, khu Myõ Traéng. Tip cao. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. LLaïc: Coâ Höông: 352-332-9662 (work), 352-328-8198 (cell).

650-14L-121404/147923

Caà n gaá p thôï nail Nam kinh nghieäm, bao löông hoaëc aên chia, coù choã ôû, lieân laïc. 805-736-8655

650-3L-121404/147928

NAIL STATION FOR RENT Taïi Culver City / WLA. LL: Delia. Bus: 310-202-1600, cell: 310351-2095

650-7L-121404/147929

NAIL Caà n gaá p thôï Nam Nöõ kinh nghieäm boät & Tay chaân nöôùc, Full-time / Part-time OK vuøng MonteBello keá beân Monterrey Park, bao löông $400&up/tuaàn LL: 323-728-1503, 626-2904225

650-7L-121404/147930

Vuøng San Frenando, caàn thôï wax & Facial bieát boät caøng toát, neáu caàn bao löông, Tieäm sang Gheá Spa. Rosemead, Elmonte, Alhambra ñi chung xe. 626-2368164, 818-898-7881

650-7L-121404/147931

NAIL Caàn gaáp thôï Nail Nöï laøm taïi Tieåu bang AZ. Bao löông $700/6 ngaøy. LL: 928-257-8825

650-14L-121404/147937

650-7L-121404/147847

Caàn Thôï Toùc treû, vui tính. Xin lieân laïc Linda 714-894-3834, 425-1912.

Nail & Spa vuøng West LA caàn thôï nöõ K/N laøm nail hoaëc waxing full time hoaëc cuoái tuaàn, löông cao + tips haäu. L/L: 310-8954058

Tieäm nail vuøng bieån Ventura Myõ Traéng caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc wax. Bao löông $700/6 ngaøy. Thôï khoâng kinh nghieäm will train. Xin goïi 805-659-5982

Tieäm Nail raát ñoâng khaùch vuøng Corona, caàn gaáp 2 thôï boät tay chaân nöôùc, kinh nghieäm löông cao, Treân $600/w. Tip haäu laøm vieäc vui veû, vui loøng. LL Trinh. (cel) 951-225-9802, (bus) 981479-0259

650-7L-121404/147875

650-7L-121404/147901

Tieäm Nail vuøng Lancaster caàn thôï kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát, bao $800/tuaàn. Goïi 661-910-1437 650-14L-121404/147903

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm moùng boät cho tieäm Nail ôû Long Beach. Bao löông $400/tuaàn. LL: 714-705-5513 khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. 650-7L-121404/147909

Arizona & New Mexico caàn thôï kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Bao löông $700-$800/tuaàn. Lieân laïc Duõng 310-634-6414, 520426-0494 Tieäm.

650-7L-121504/147943

Nail Palmdale caàn thôï boät nöôùc kinh nghieäm bao löông $550/W. L/L: 714-757-8995 or 661-2736894 anytime

650-14L-121504/147969

Tieäm nail raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nail coù baèng laøm wax, boät, chaân tay nöôùc. L/L: 310675-2558 or 310-384-4427

650-4L-121504/147973

Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm laøm boät. Bao löông $700/W. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Xin L/L: 812-962-3202, 812-459-2065

650-7L-121504/147979

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ xuyeân bang. Laøm vuøng Myõ Traéng kinh nghieäm khoâng bieát wax caøng toát. Löông $800/tuaàn up, tip $200$300/tuaàn. Goïi Thuïy W: 708349-5151, H: 708-745-5121, C: 714-876-3093

650-14L-121504/147983

Tieäm nails trong mall, gaàn Cali, caàn thôï gaáp bieát laøm boät, tay chaân nöôùc. Bao $700/tuaàn. Lieân laïc Kim: 928-314-3870, 714902-4066

650-7L-121504/147993

Caàn thôï Nail gaáp kinh nghieäm boät 5,6,7 caùch Bolsa 50 phuùt, ñi chung xe vôùi chuû. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc Kim. 909-875-0667


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-3L-121504/148002

650-14L-121604/148123

Tieäm nails vuøng Cypress caàn theâm 1 thôï tay chaân nöôùc laøm cuoái tuaàn. ÑT: 714-761-5611, cell: 714-366-3673

Caàn thôï Nail ôû Las Vegas. Bao löông, xin goïi 702-459-0386 home, 702-292-3501 cell

650-14L-121504/148004

Caàn thôï nail kinh nghieäm bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao $700 saùu ngaøy treân aên chia, coù phoøng rieâng, choã aên ôû. L/L Linda: 505-710-6857, 505-866-4513

Caàn thôï nail xuyeân bang Wisconsin, moïi chi tieát xin lieân laïc chò Nguyeät 141-364-6055 cell or 414-353-1523 H

650-28L-121504/148005

Caàn thôï nail coù KN laøm PW, tay chaân nöôùc & waxing. Coù choã aên ôû taïi NJ. Caàn ngöôøi lôùn giöõ 2 treû. L/L A.Taâm 908-296-0447, 732-542-7280 650-3L-121504/148009

Caàn Thôï Nail Tieäm vuøng LA, caàn thôï tay chaân nöôøc, khoâng caàn kinh nghieäm , thôï vuøng Westminster ñi chung xe. LL phone: 323-750-5191 LYLY, sau 9PM. 714-878-9942 650-14L-121504/148017

Angel Nails & Spa. Tieäm gaàn Redondo Beach, khaùch Myõ traéng. Caàn thôï Nails nöõ bieát chuùt ít veà boät. Xin lieân laïc Cindy 310-7985086. Sau 8:00PM. Goïi 310293-5033. 650-7L-121504/148022

Nails gaàn Seal Beach caàn thôï Full time + Part time kinh nghieäm bieát laøm boät, pink & white, thôï chaân tay nöôùc. Lieân laïc Penna 562-438-3722 hoaëc 562-2902732 Cell. 650-7L-121504/148023

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc + boä t + Facial + Waxing kinh nghieäm. LL Tony: Tieäm 714-8955117, Cell 714-468-6429.

650-7L-121604/148126

650-7L-121604/148134

NAILS & SPA Caàn thôï nöõ laøm boät kinh nghieäm, 35 tuoåi trôû leân. Bao löông theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, vuøng LA. 714-657-4160 Dian 650-3L-121604/148161

650-14L-121604/148190

Escape Above Spa caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh, khaùch Myõ Traéng, giaù cao. Bao löông hoaëc möôùn choã. L/L 562-433-2177.

650-7L-121604/148193

Caàn Thôï Nail. Caàn 1 Thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc khu Myõ traéng ñoâng. Tip haäu. Vuøng Cypress. Lieân laïc 714-827-9863 töø 10:00AM ñeán 6:00 PM.

650-7L-121604/148197

650-7L-121504/148029

HAIR & NAILS Anaheim - Fullerton goùc Orangethorpe caïnh nhaø haøng Kim Loan, coù nhieàu khaùch walk in caàn Thôï Toùc bieát laøm Nail moùng boät. Lieân laïc Kimie: 714879-4858 B/s, 714-397-0858 Cell, 714-515-0858 Cell. 650-7L-121504/148042

Nail caùch Bolsa 1H30 giaù cao khaùch sang Myõ Traéng. Bao löông hôn chia 6/4. Nghæ Chuùa Nhaät veà Bolsa. Caàn gaáp Thôï treû gioûi boät coù choã ôû. L/L: 714-417-1391, 417-1390. 650-4L-121504/148047

CAÀN GAÁP Thôï Toùc laøm Part time 4 ngaøy hoaëc Full time 5 ngaøy. Khaùch Myõ Traéng lòch söï. Goïi Thaûo 714-234-4610 hoaëc 949859-3820. 650-4L-121504/148055

CAÀN THÔÏ NAILS Khu Myõ Traéng, tieäm laâu naêm. Löông cao ($500 & up). Tip haäu. Ñ/K deã daøng, vuøng laân caän San Gabriel ñi chung xe. L/L: 310231-9129, 626-573-8461, 626512-0370 650-7L-121504/148062

NAILS Tieäm Nails vuøng LA caàn gaáp Thôï Nöõ bieát laøm Boät tay chaân nöôùc. Baûo ñaûm löông cao. Gaàn Chinatown. LL 323-234-6913. 650-7L-121504/148067

Caàn Thôï kinh nghieäm, boät traéng hoàng. AÊên chia hoaëc bao löông. Vuøng Fullerton, khu Shopping, caùch Bolsa 15 phuùt. Nghæ Chuû Nhaät. 714-870-0212, Cell 714468-6259. 650-7L-121504/148077

Caàn thôï Nail coù baèng bieát laøm boät. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. Khoâng khí gia ñình. Close on Sunday. Lieân laïc Long 310637-1882, cell: 310-349-9652 650-7L-121504/148078

NAILS. Caàn gaáp thôï Nails Nöõ tay chaân nöôùc. Vuøng Myõ Traéng gaàn Fullerton. Nghæ Sunday. Lieân laïc Leyna 714-792-0964 or 714425-6637 650-7L-121504/148090

660-44L-111204/144118

650-7L-121604/148211

650-7L-121604/148220

Caàn Thôï gaáp Nail khaù veà boät, bieát Wax. Bao löông töø $350$400. Xin goïi 562-331-1009.

650-7L-121604/148223

Caàn gaáp moät thôï toùc vaø facial, phaûi coù kinh nghieäm, cho tieäm toùc vaø nail, raát ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng, South Corona bao löông tuøy theo khaû naêng. L/L Linh 951-317-9731, 951-520-0101

650-7L-121604/148227

Tieäm nails vuøng Inglewood & Cucamonga. Caàn nhieàu thôï Nails boät, tay chaân nöôùc, facial, waxing. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. L/L: 909-434-3754, 323-757-9888

650-7L-121604/148229

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät, wax caøng toát. Löông $400/tuaàn tip $200/tuaàn, walkin nhieàu, vui veû. Tính caùch gia ñình. Rosemead, Monterey Park ñi xe chung neáu caàn. L/L: 818716-2893 ngaøy, 626-203-1340 toái

650-7L-121604/148236

ARCADIA. Caàn thôï boät K/N bieát wax caøng toát. Bao löông $500 & up. Tieäm gheá spa caàn tay chaân nöôùc. 626-215-5470 cell, 626448-1127 home

650-14L-121604/148238

New full service nail salon manicurist and pedicurist. Wanted waxing, facial & masseuses with experience. 466 N.Doheny Drive, West Hollywood, CA 90048, call Kathy: 310-497-4842

650-7L-121604/148244

HAIR Caàn gaáp Haircuts for Men 70%, $50-$100 per day. Full time-Part time. Will train. La Habra, Whittier, Norwalk. 562-6941582.

650-3L-121604/148247

Vuøng Newport Beach. Caàn thôï nöõ boät kinh nghieäm bieát traéng hoàng, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Xin lieân laïc 714-856-2289.

650-3L-121604/148266

Lakewood Mall. Caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâ ng khaùch walk-in, caàn 1 thôï Nöõ gioûi ngheà, Löông töø $500-$600/w. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. 562-532-6755, 714-522-4990 650-3L-121604/148267

Lakewood Mall, caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walk-in, caàn 1 thôï Nöõ gioûi ngheà. Löông töø $500-$600/W. Khoâng kinh nghieä m mieã n goï i . 714-5316755, 714-522-4990

650-7L-121604/148268 650-7L-121504/148092

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com 660-28L-112104/145126

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018

650-36D567-121504/148093 650-7L-121604/148106

Tieäm nail vuøng Palm Desert caàn thôï P/W löông $650 trôû leân, tay chaân nöôùc $450 trôû leân, tip treân $150 ñi chung xe tuaàn veà 1 laàn. Goïi Tony 760-345-8488, 714454-3256

660-28L-071103/075446

Medical office in Westminster caàn full time: Acupuncturist (phuï giuùp M.D), M.A, (front/back) thoâng thaïo Anh/Vieät Ngöõ. Coù Dental/Health Insurance, good benefit. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or

665-14L-120304/146637

Nhaø haøng vuøng South Bay caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng Food To Go. F/T. Löông haäu + tip. L/ L: 310-644-4828 665-28L-120604/146918

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress vaø Anaheim Hill, caà n phuï beá p , waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562924-1838, 714-995-1006.

660-28L-112304/145350

Genkai, Japanese Restaurant in Corona Del Mart & Irvine is looking for waitresses, hostage, and kitchen help. Full and part time positions welcome. Very busy and friendly environment. English speaking is required. Please contact Tin/Toshi 949-675-0771 (Corona Del Mar/Newport Beach), Jalyn/Annie 949-7863420 Irvine. Or fax resume to 949-719-1766 665-14L-120604/146926

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ tieáp vieân, vui veû, deã thöông, löông cao + tip nhieàu. L/L: 714-474-8106 sau 2 giôø tröa 665-14L-120804/147123

Nhaø haøng gaàn Cal State Fullerton caàn ngöôøi phuï beáp kinh nghieäm. Goïi Höông 714-5284087 665-28L-120804/147184

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp, xin lieân laïc Kyù hay Phuïng. 518-426-0203, 518-2293052

660-30L-112604/145702

Caàn 1 thôï naáu (chính) Food To Go coù kinh nghieäm LL: 714-6574644, 839-3019 sau 02pm. Caùm ôn.

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caà n thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul or Tiffany 714-5318875 office or 714-726-2132 cellular 660-7L-112904/145918

Coâng ty ñieän thoïai Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ.- Total Call caàn nhieàu nhaân vieân laøm part-time vaø fulltime, caàn kinh nghieäm thoâng thaïo Tieáng Vieät. Xin lieân laïc OÂ. Vuõ - Hieáu taïi 714-894-7100 Ray 1-866-662-6562 660-28L-120204/146502

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134 660-14L-120504/146778

Caàn ngöôøi laøm vaên phoøng bieát thoâng thaïo hai ngoân ngöõ Anh vaø Vieät. Xin goïi 714-514-4415 hoaëc 714-402-2131 660-14L-120704/147044

Medical Office at Westminster needs one receptionist. Must have prior medical experience and speak English & Vietnamese. Good salary + Benefit. Fax resume: 714-590-1641 or contact 714-801-6972 660-14L-120704/147064

Vaên Phoøng Baûo Hieåm taïi Fountain Valley caàn thö kyù full time or part time bieát duøng computer vaø microsoft office. Resume email to agapeinsurane@earthlink.net or fax 714-437-7012 660-14L-120804/147132

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster caàn moät thö kyù full time or part time. Löông traû theo kinh nghieäm, phone 714-5964288

665-7L-121004/147417

665-7L-121004/147427

Nhaø haøng vuøng Little Saigon caàn Nam tieáp vieân tuoåi töø 18 ñeán 40. LL: 714-534-5384 sau 10AM 665-7L-121004/147497

Baùnh cuoán HMai 1 & 2 caàn Nam chaïy baøn coù K/N ( khoâng K/N mieãn goïi) ll: 714-554-9190, 714534-4526

665-7L-121004/147499

Tieäm BBQ caàn ngöôøi bieát chaët vaø quay heo. Xin LL: 714-3080336

Caàn thö kyù lanh leï + vui veû cho phoøng maïch baùc só maét. Thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ. Coù kinh nghieäm Optical ñöôïc öu tieân. F/T & P/T. L/L gaáp 714-444-0303, 714-615-0303 660-7L-121204/147617

ORTHODONTIC OFFICE Needs people Oriented front desk manager and receptionist. Please call: 714-839-6300 after 6:30PM. Caàn thö kyù löu loaùt Anh - Vieät, bieát chuùt veà computer. Laøm 30Hrs/tuaàn $8/hr or cash option, call for interview 714-898-9343, or Fax 714-898-9353. 660-7L-121604/148116

Caàn thö kyù laøm vieäc part time buoåi saùng bieát tieáng Anh vaø computer (öu tieân hoïc sinh). Lieân laïc Nancy 714-478-1600 660-14L-121604/148166

Phoøng maïch vuøng Westminster caàn moät nhaân vieân laøm back & front office coù kinh nghieäm. Thoâng thaïo Anh ngöõ. Laøm vieäc full time. L/L: 714-379-0199 trong giôø laøm vieäc vaø ñeå laïi soá phone

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

Tieäm Phôû vuøng Orange Main & Chapman. Caàn phuï beáp kinh nghieäm full time caàn boài baøn part time (11-3PM). Xin L/L: 714978-1453 665-14L-121004/147571

Nhaø haøng caàn phuï beáp chaïy baøn part time, ñieän thoaïi lieân laïc 714963-1700 sau 10 giôø saùng

665-7L-121004/147577

Caàn ngöôøi waiter part/full time. Coù kinh nghieäm 714-719-6938 665-7L-121204/147608

Nhaø Haøng treân ñöôøng Westminster caàn phuï beáp gaáp. LL Anh Thaûo 714-539-8811 665-7L-121204/147657

670-28L-112804/145857

HAØNG MAY. Shop may ñoà deã laøm caàn thôï overlock, coverstich, 1 kim, caét chæ, xin lieân laïc Phöôùc 714-588-3916 670-21L-113004/146037

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328 670-14L-120504/146814

Quy Tailors caàn gaáp thôï sômi quaàn taây vaø thôï söûa ñoà kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm xin vui loøng mieãn goïi caûm ôn. Tieäm ôû Anaheim, Brookhurst & Broadway. L/L: 714-533-8999

670-5L-120704/147059

Tieäm Alteration caàn gaáp thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm aùo vest, bieát tieáng Anh vui loøng goïi xin ñeå laïi teân, phone seõ goïi laïi. L/L: 714563-1093, 714-724-5876

665-7L-121404/147845

665-7L-121404/147884

Nhaø haøng ÑOÀ SÔN caàn tuyeån Bartender xin lieân laïc Chò Phöông 714-878-5104. 665-7L-121504/147992

Full Bar-Restaurant Chôït Nhôù ôû Katella & Euclid caàn ñaàu beáp coù kinh nghieäm bieát naáu ñoà nhaäu. Löông traû cash töø $2,500 ñeán $3,000 Coäng tieàn Tip. Xin lieân laïc Kevin 949-939-1225

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

700-DL-112701/001551

670-14L-121304/147770

Shop may caàn thôï overlock and thôï 1 kim. Lieân laïc coâ Kim 714590-1691 670-14L-121404/147855

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383

700-DL-091302/037525

670-6D167-121604/148171

670-7L-121604/148187

Shop May caàn caëp vôï choàng caét chæ taïi Shop, haøng soá löôïng lôùn, tieàn soøng phaüng. Goïi coâ Hueä 714981-6899.

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839 700-24D167-072503/077583

ÑAÊNG’S DVD - Nhaän chuyeån Tape caùc loaïi Ñaùm cöôùi, Du lòch, Sinh nhaät sang DVD. - Chia chapter, theâm nhaïc, hình aûnh, boû phaàn hö laøm thaønh DVD. L/L 714-750-4537 cell 714595-0319. 700-36D1567-082003/081346

702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-92L-111901/000548

700-DL-111901/000525

700-84L-090303/083142

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell)

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

700-395L-111901/000526

700-28L-100703/087977

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

700-30L-121404/147886

TUAÁN

700-90L-022803/057291

700 - DÒCH VUÏ BUSINESS PHONE SYSTEM

ACCUTECH COMPUTER - Chuyeân caøi ñaët, naâng caáp, baûo træ, tö vaán, söûa chöõa taïi nhaø caùc söï coá veà maùy tính. - Nhaän daïy keøm caùch söû duïng Computer / Software moïi trình ñoä. - Thieát keá, xaây döïng phaàn meàm cho coâng ty theo yeâu caàu. Giaù thaønh phuø hôïp. LL Tuaán, taïi 714376-9077. Accutechcomputer @yahoo.com

702-90L-111901/000544

670-7L-121604/148153

Need Seamstress, good pay in Laguna Nigule Must speak English.Call: 949-495-1520

700-7L-121004/147500

GRAPHIC DESIGN Nhaä n design logo, brochure, business cards, packaging, poster... Exceptional portfolio: Gate & Barrel, Pier 1, San Diego Fire deparment, Noah’s Bagel. Giaù phaûi chaêng goïi Ben 714322-7344

702 - DU LÒCH

670-14L-121504/147991

670-7L-121504/148052

700-28L-120704/147048

KIEÂN ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa chöõa, laép raùp heä thoáng laïnh, maùy söôûi, Central air, tuû laïnh, beáp gas, ñieän, Bình nöôùc noùng. Goïi Kieân 714-3505004, free estimate

700-3L-121604/148127

CHO MÖÔÙN CHOÃ Thích hôïp ñeå môû shop may, nhaø kho, hay nhöõng coâng ngheä khaùc. Tieàn thueâ reû. L/L: 714-229-8951. Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän thôï may vaø thôï uûi. thôï Final. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Coâ Kim. 714-675-5627 hoaëc laø 714638-0743

700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

COÂ NÖÕ LAØM ÑUÙNG HEÏN 714-425-2979, 714-906-1189 Chuyeân dòch vuï Phi Tröôøng, tuyeân theä, thi quoác tòch, cung caáp tröôøng hôïp thoâng dòch luoân.

670-7L-121304/147696

670-7L-121304/147763

700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

KHUNG HÌNH Chuyeân nhaän laøm custom khung hình caêng canvas lôùn, nhoû, söûa hình cuû thaønh môùi, laminate maët hình traùnh hö, coù nhieàu khung vaø hình ñaõ thaønh phaåm ñang on sale (giaù raát reû 30-50% off) Call Minh 714-757-5269

Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, sieâng naêng, chòu khoù, ñeå giuùp vieäc ngoøai chôï trôøi Costa Mesa. LL: 714-5545030 Job Cleaners. Looking for lady know how to sewing to work in the cleaners. Shop in Lakewood city. Cell: 714-317-9614, 562883-1697

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

700-7L-121204/147649

670-14L-120904/147290

AA 2000 COMMUNICATIONS 665-7L-121504/148016 Lic#789428 Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Netcaàn phuï beáp nhanh nheïn, chòu khoù coù hoaëc khoâng kinh nghieäm. working cho tö gia hay busiLöông traû theo kinh nghieäm. Môùi sang Myõ OK. Goïi 714-531-5798.

700-DL-111901/000743

670-14L-120804/147160

665-14L-121404/147809

Caàn moät ngöôøi ñaàu beáp bieát naáu ñoà aên togo. Xin lieân laïc vôùi Phôû Quyeân Phone 714-896-0928 sau ba giôø chieàu.

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407

670-14L-120704/146990

Haõng ñan aùo len caàn thôï ñan maùy, uûi, may crochet coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-557-6161 töø Mon ñeán Friday 9AM ñeán 11AM

Caàn thôï kheùo tay bieát may quaàn taây, vieäc laøm quanh naêm, löông haäu. Lieân laïc Tom: 714-998-3500

665-5L-121404/147820

700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

670-14L-120604/146892

665-7L-121404/147783

Phôû Hoaø Bolsa caàn ngöôøi phuï beáp, chaïy baøn, full & Part time, löông $6.75/hr + Tip. 9211 Bolsa Ave, #101, Westminster. 714899-4886

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

Shop may Santa Ana haøng nhieàu, caàn thôï 1 kim, lock, nguyeân caùi, thôï uûi coù kinh nghieäm. LL: 714554-9262

Shop May Garden Grove nhieàu haøng quaàn taây, ñaàm Caàn thôï 1 kim, lock, manager bieát may maãu. Xin lieân laïc 714-554-5684.

Nhaø Haøng caàn phuï beáp, bao löông. 714-260-3582 caàn ngöôøi chaïy baøn bieát tieáng Anh vaø vui veû. Goïi Maxx :714-403-2117

THEÁ MOVING INC.

700-31L-111901/000531

670-7L-121404/147882

Nhaø Haøng VN ôû Anaheim caàn ngöôøi phuï beáp, xin goïi Coâ Yeán sau 2 giôø chieàu: 714-695-0603.

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24

670-9D456-113004/146017

665-7L-121204/147660

665-7L-121304/147736

700-DL-111901/000529

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684

Shop May goùc Hazard & Hoover caàn Thôï may nguyeân caùi, Haøng ñaàm, Jacket, Thun, Vaûi. Haøng deã may tieàn ñaøng hoaøng. Goïi Cöông 714-417-2539.

Quaùn nhaäu caàn gaáp moät beáp chaùnh coù kinh nghieäm, löông cao + 1 MC & 1 ngöôøi chôi keyboard. LL: Julie 714-271-5009

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

Job open for cook Chinese fast Food in Santa Ana, look for the cook, some experience, speak some English. Call: 714-624-7924, or after 10 AM. 714-5430190

665-7L-121304/147695

700-32L-091404/136341

700-DL-111901/000527

700-90L-111901/000530

665-7L-121004/147560

660-14L-120904/147332

660-7L-121004/147413

665-7L-121604/148186

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter). Xin lieân laïc gaáp phone: 714-839-8916.

Shop may Trask/Newhope caét chæ thôï 1 kim, overlock caét chæ. Tieàn baïc soøng phaúng. L/L Nhung 714539-5640, 714-588-3988

Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, sieâng naêng, chòu khoù, ñeå giuùp vieäc ngoøai chôï trôøi Costa Mesa. LL: 714-5545030

Caàn Full-time Customer Service cho Farmer Insurance & Income Tax Office. Thoâng thaïo Anh Vieät, Söõ duï n g Computer löu loù a t, nhanh nheïn, Thaät thaø coù benefit vaø vacation. Coâ Jennifer. 714373-2376

665-7L-121604/148162

Nhaø haøng vuøng Huntington Beach caàn tieáp vieân vaø ñaàu beáp bieát naáu moùn nhaäu, xin lieân laïc 714307-4564 hoaëc 714-310-5933

665-28L-121004/147503

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn Waiter / Waitress, phuï beáp, laøm nöôùc kinh nghieäm, laøm part time. LL: Phöông 714-531-6018

Tieäm phôû caàn ngöôøi coù kinh nghieäm bieát ra phôû. LL Vöông 714-422-8064

SECRETARY, BILINGUAL, GOOD ENGLISH COMPUTER SKILLS A+, AVG. TYPING, WILL TRAIN. SANTA ANA 714-542-6777.

665-7L-121504/148018

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon caàn ngöôøi chaïy baøn part time nhanh nheïn, bieát tieáng Anh. Coù kinh nghieäm caøng toát, khoâng seõ train. Goïi 714-721-1888.

Shop may Trask & Harbor caàn thôï may taïi shop may nguyeân caùi vaø caét chæ. L/L Dung 714534-4349

660-6D167-120804/147213

660-7L-121404/147902

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

665-21L-112604/145765

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877.

665-14L-120604/146919

650-3L-121604/148179

Baùn hoøn non boä vaø Fountain ñeïp giaù reû töø Vieät Nam. 951-4546011.

650-14L-121504/148041

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

Caàn thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm F/T hoaëc P/T. L/L: 562-461-0562 after 8PM30: 714-870-5866

650-7L-121504/148027

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï Nöõ laøm Fill tay chaân nöôùc. Löông $300-$500/tuaàn. Bao löông neáu caàn. Xin LL 310-637-3761, Cell 310-308-7666.

660-14L-111004/143675

Caàn thôï tay chaân bieát fill caøng toát neáu ôû Westminster ñi chung xe, xin lieân laïc Trang cell phone 422-8519, W: 909-393-6778

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang. Löông cao típ nhieàu coù nôi aên ôû luùc ñaàu. L/L Lieân: Bus 256-880-8884, Cell 256520-6738 or 714-372-3318.

Tieäm ñoâng khaùch Meã caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc môùi coù baèng O.K. will train. LL: W 310549-0911, Cell 562-822-4604.

Fax resume/information veà 714573-3931

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn. 702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754. 702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154 702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 702-30L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn. 702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín. 702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû. 702-95L-042104/114406

ÑUÙNG HEÏN 24/24 Phi tröôøng, INS Nail, toùc, Baùc sæ, Moïi luùc, moïi nôi Van 2005 Lòch söï, kinh nghieäm Anh LAÂM 714-254-5909 714-254-5758

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597. 702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883 702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206. 702-28L-091904/136965

DÒCH VUÏ 24/24 714-553-7509 Phi tröôøng, casino, quoác tòch, theû xanh, tuyeân theä, nail toùc (coù models & kits) caùc nôi xa gaàn. Uy tín, ñuùng heïn. Goïi Nhaân 714553-7509 702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748 702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän 702-28L-112604/145670

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn! Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

702-15L-111804/146164

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, Models, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

710-44D12467-071404/127532 710-DL-112101/001076

710-37L-072704/129443

702-30L-120104/146206

702-30L-120104/146209

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215

710-36L-062302/027141

710-28L-121204/147655

706-DL-111901/000567-R/B

706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

710-100L-073004/129970

LAPTOP SPECIALIST Chuyeâ n söõ a chöõ a : laptop & Desktpo. HARDWARE - SOFTWARE. ÑT: 714-418-9603 Xem trang nhaø: www.tivionline.com 710-14L-121404/147858

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

710-31L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

710-38L-030203/057431

Chuyeân lo veà caùc heä thoáng ñieän, söôûi vaø ñieän laïnh cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi Contractor Lic #766492C10C20. Laâ m : 714720-3747.

710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826. 720-28L-102204/141340

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

720-14L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

AUTO REPAIR

CONSTRUCTION

720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

706-28L-072803/077852

APPLIANCES REPAIR

720-28L-072704/129435

720 - SÖÛA XE HÔI

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

720-DL-111901/000576

706-30L-050203/065492

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 & 10 naêm manager nhieàu haõng California kinh nghieäm ñieän, Maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn. Goïi Chuù Baù 714- 590-8450, 714-897-8731.

720-28L-070804/126528

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

720-14L-060403/069898

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

HIEÅN/HO7 Orange 714-636-6588 714-878-4620 Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Reû, an toaøn, taän taâm, lòch söï xin goïi Hieån

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

720-28L-032504/110371

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640

702-16L-121004/147548

RAO RAO VAË VAËTT

740-90L-022003/000590

710-28L-072803/077738

740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088

710-36L-120503/095891

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-7L-121102/047965

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898. 710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

710-90L-052104/119323

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

740-31L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-539-9405, 714-251-7208 cell, 714-5888910.

710-DL-112001/000888

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-DL-011702/006657-B/R

NL CONSTRUCTION License #635459 - Nhaän xaây nhaø, theâm phoøng. - Söûa nhaø cuõ. - Laøm tieäm aên, Phoøng maïch. - Laøm heä thoáng, ñieän, nöôùc, gas. - Laøm cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù nheï. Free estimate Laõnh 714-971-5648 Cell: 714-396-7409 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

740-38L-010804/099641

740-28L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

1658.

740-29L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-16L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333 740-90L-090402/036170

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-7425017, Loâi 714-448-9435

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus

740-551L-080503/078934

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. 740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-14L-022003/000592

740-50L-081003/079762

Chuyeân söûa chöõa nhaø. Nhaän sôn söûa. Loùt gaïch. Söûa oáng nöôùc. Khai thoâng oáng coáng. Thay kieáng. Cöû a soå . Water heater. Call Minh:714-465-6934 cell, 714750-5907

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-30L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

740-36D1567-052604/120219

740-36D246-012604/101684

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-28L-021904/105196

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517.

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

740-36L-060204/121136

740-58L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-28L-031204/108376

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-30L-042804/115481

740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283

740-28L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-29L-061903/072254

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-191L-031003/058389

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-DL-022003/000581

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a NHAØ & MOBILEHOME, add phoøng, remodeling kitchen, phoøng taém, texture, sôn. v.v.. ÑIEÄN, NÖÔÙC, GAS, PHONE. 15 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714448-9435.

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808.

740-90L-032102/014096

RAO RAO VAË VAËTT

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-37L-051104/117720

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & BUSINESS Fully licensed - Bonded Insured Nhaän: - Xaây caát vaø Addition - Veõ vaø laøm laïi hôïp thöùc hoùa. - Gas, ñieän, nöôùc Giaù ñaëc bieät cho: - Re-modeling, xaây töôøng (Blockwall) - Ñoå Cement, Stucco, Laùt gaïch - Landscape (pavers, bricks, springler) Kinh nghieäm vaø ñuùng heïn Phone: 714-697-2051 714-934-8646 740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 740-30L-080304/130343

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150 740-30L-080404/130530

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

740-8L-080904/131264

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu

Hieäu

Nhaát

Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

!

740-21L-081704/132493

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. (cell) 714-653-8231, (home) 714-894-4723

740-29L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-30L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714-724-3028 740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490

740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157. 740-36D567-102004/141099

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542 740-28L-112604/145740

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523.

740-28L-112904/145927

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed

740-21L-113004/146004

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832

740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249

740-28L-120504/146801

CONSTRUCTION. Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch goã, sôn trong ngoaøi nhaø, apartment, söûa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm patio v.v... Linh: 714-767-7205, 200-4237, 803-1232

740-14L-120704/146976

L.F.S B #752069 - $25 Services gas, ñieän, nöôùc. - Rebuilt bathroom $950. - Countertop kitchen, granite. - Tile, marble, hardwood floor $1.75/SQ. - Phuïc vuï töø A - Z 9 naêm taïi CA. Lee: 714-336-7307

740-7L-121004/147505

CONSTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, leminate goã, maùi nhaø, cöûa soå, laøm patio, sôn söûa remodel bath, thoåi texture. Xaây töôøng ñoå concrete. Goïi Tín 714-719-5614

740-14L-121004/147586

PGI CONSTRUCTION Lic #824924 ª Design Office, Nails Shop, Restaurant. ª Leân laàu, theâm phoøng, xaây garage. ª Footing, driway, concrete. ª Spa chair service & plumbing. ª Baûn veõ & permit city available. Goïi Tong Pham hoaëc Tami 714-728-5028, 714-728-7531

740-7L-121004/147602

714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869. 742-31L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867. 742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615. 742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521. 742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178. 742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949 742-56L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939 740-36L-102504/141649

742-21L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-DL-080904/131253

740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-16L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942

740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355.

740-7L-112404/145465

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù

740-14L-121404/147817

Nhaän söûa chöõa nhaø cöûa, gas, ñieän, nöôùc, gaén maøn cöûa, cöûa soå, cöûa ra vaøo, sôn nhaø, gaén sprinkler. vv... Xin LL: John 714224-2814, 714-531-0553, Tröôøng 714-333-7659

740-7L-121404/147836

“Thieát keá & söûa chöõa” tieäm Nail & Salon & Massage & Baùc só & Tieäm Buoân. Coâng vieäc baûo ñaûm & ñuùng heïn & Giaù caû phaûi chaêng. Mr. Ñoaøn 714-757-2294.

740-28L-121404/147860

CONSTRUCTION: Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch - goã, sôn trong vaø ngoaøi, thay cöûa, cabinet, sink. bathtub, eùp phoøng, patio, enclose patio. Xin L/L Hoang: 714-898-3257, Cell 714230-5006.

740-36L-121504/148089

742 - DOÏN NHAØ

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

744-28L-120303/095408

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719 744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-84L-112101/000963

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552 LIC:938002 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760 744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân trò oáng Main (reã caây) ª Chuyeân thay, söûa faucet, toilets, water heaters, sink. ª Chuyeân trò oáng nöôùc chaûy döôùi xi maêng ª Chuyeân moân thay (repipe) heä thoáng oáng coáng gas vaø oáng nöôùc môùi. ª Chuyeân laép ñaët vaø söûa chöûa heä thoáng spa vaø boàn goäi ñaàu cho tieäm nail & salon. Ñaëc bieät giaù reû, baûo ñaûm L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-623-3392 cell: 714-623-3369 Unlicensed contractor

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-31L-033004/111017

747-17L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

747-102D14567-112101/001086

744-33L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-14L-120604/146889

TÖØ A TÔÙI Z PLUMBING Chuùng toâi nhaän söûa chöõa vaø laép ñaët taát caû moïi dòch vuï veà Plumbing töø nhaø (residential) tôùi tieäm (commercial). Unlicensed contraction. Call cell: 714-623-4088, Cöôøng cell: 714-623-3392, Quoác cell: 714-623-3369

744-14L-121404/147857

Chuyeân söûa chöõa vaø thay môùi caùc heä thoáng, oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, bình nöôùc noùng, voøi nöôùc, maùy xay raùc v.v... Lic #766492C36. Laâm: 714-7203747.

746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-30L-041503/030681

746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617. 746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424 746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School KHIEU VU Daïy private & group lesson ñuû moïi trình ñoä (Vietnamese, International Style). Phöông phaùp deã hieåu. Giaù caû vaên ngheä. Call Ngoïc Anh 714-531-1436

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN

750-24D167-072502/031145

744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu 750-14L-070704/126419

ABC DRIVING SCHOOL Lic #3966 INSTRUCTOR Kinh nghieäm taän taâm. Daïy vaø caáp certificate cho teenager. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu, ñuû moïi löùa tuoåi. L/L chuù Nieân 714-335-6620, 714-5305267 office.

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-70L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. Daïy töøng ngöôøi, GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-623-3607. 750-102L-120704/147110

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell).

747-28L-121604/148139

SUNSHINE GIAËT THAÛM Maùy toái taân 2003. Baûo ñaûm saïch, mau khoâ, giaù reû. Kinh nghieäm taän taâm, uy tín, xin L/L: 714425-0357

770-38L-091404/136370

750-15L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #203 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

770-28L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn. 770-28L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale ª Nhaän daïy hoïc qua phone vaø göûi haøng ñi caùc tieåu bang. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170 770-28L-112204/145245

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476 770-30L-120204/146376

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie 770-30L-120904/147390

VI QUYØNH SKIN CLINIC - Baùn thuoác vaø noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% OFF. - Maøi da $30, ñoát noát ruoài $10 up. - Xaâm 20% OFF. - Maùy maøi da Raprd Peel $2500. - Thuoác loät taåy naùm khoâng ñoû maët, keát quaû nhanh $180/set. 714-839-4577 770-14L-121204/147623

Nhaän cung caáp duïng cuï moái loâng mi vaø Daïy giaù ñaëc bieät $250. Coù duïng cuï noái toùc. Kem thoa tan môõ maët buïng ñaëc bieät Haøn Quoác. ÑT: 714-883-9397 Leyna., 714-458-3560 770-14L-121204/147641

750-14L-120804/147189

Lôùp daïy keøm khai giaûng 01/03/ 04 töø lôùp 1-8. Ñaëc bieät cho caùc em yeáu veà ñoïc hieåu, vieát vaên, toaùn ñoá. AÙp duïng saùch giaùo khoa ôû tröôøng, giuùp h/s hoaøn taát homework vaø huaán luyeän caùc em gioûi veà vaên phaïm vaø moân ñoïc hieåu. Tieán boä trong thôøi gian ngaén. Thaày coù coù baèng Master tröïc tieáp giaûng daïy. L/L coâ Truùc: 714-5399692

750-14L-121504/148000

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm, taän taâm, vui veû, nhaän daïy giôø hoaëc bao ñaäu, daïy laùi Freeway. LL: Loc 714-234-0045 , 234-0045

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-28L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

770-28L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

770-32L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy

Kim Eyelash Extension. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân, chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole sale, nhaän gaén loâng mi vaø daïy free. Caàn ñaïi lyù khaép nôi. LL: Kim or Anne: 714-609-4258

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535. 780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592. 780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740, Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D15

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

780-95L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

780-90L-083004/134298

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

780-28L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

780-17L-111704/144661

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

830-14L-120804/147156

Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân, nhaø ôû Harbor & Trask. LL Coâ Thaûo 714-260-7222 (cell), 714-534-2857 (H)

830-14L-120804/147180

License giöõ treû, nhaø roäng, saïch, thoaùng. Coù phoøng chôi. Nhaän Cal-work. Gaà n Westminster/ Euclid. Phone: 714-590-1585

830-7L-121004/147490

Nhaän giöõ treû, nhaø ít ngöôøi thoùang maùt. Taän taâm & yeâu treû. Chæ nhaän 1 chaùu töø 4-6 thaùng tuoåi. Goùc Westminster & Bowen. LL Coâ Caøi: 714-636-8074

830-14L-121204/147612

Nhaøhouse, saïch seõ ôû goùc Hazard vaø Newhope, licensed nhaän chöông trình Calwork töø 4 tuoåi trôû leân, ñöa ñoùn ñi hoïc. LL C. Nguyeä t . 714-227-7540, 714554-5983

830-7L-121204/147638

Nhaän Giöõ Treû. Nhaø roäng thoùang maùt, nhaän giöõ treû töø moïi löùa tuoåi phía sau chôï Ñoàng Höông. LL: Dì Hai: 714539-9384, 300-8426.

830-7L-121304/147697

Nhaän giöõ treû töø 1-5 tuoåi. Nhaø roäng saïch seõ, thöông yeâu em beù, ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Myõ Tieân. 714-928-8903

830-7L-121304/147709

780-14L-120504/146830

Thaày veõ buøa Mieân treân vaûi aùo caø sa $35 raát coâng hieäu: haïnh phuùc, xe bình an, laøm aên toát, choáng ngöôøi xaáu, ma quæ. Thaày Kieân 805-462-9315

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

800-30L-120604/146949

SouthBay, Vu Satellite Cel: 310-985-1006 Baùn laép raùp satellite system. Ñaëc bieät coù baùn Pansat 2500A giaù reû xem ñöôïc nhieàu Ñaøi

800-7L-121404/147792

Caàn ngöôøi sanh hoä cho ñoâi vôï choàng khoâng coù con ñöôïc. Ngöôøi môùi qua caøng toát. Coù leä phí cao. Xin haäu taï. Thöông: 714-2248527

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-9L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

Nhaø thoaùng maùt goùc Trask Beach nhaän giöõ treû moät tuoåi trôû leân, phone baø Dung 714-8914309, gaàn DMV

830-7L-121304/147727

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng saïch ít ngöôøi yeâu treû goùc Hazard - Ward, xin lieân laïc cho coâ Linh phone: 714-531-1556, 724-5382

830-14L-121404/147881

Nhaø MidwayCity, coù license child-care. Nhaän giöõ baby, öu tieân töø sô sinh ñeán 2 tuoåi. Thöông yeâu, chaêm soùc chu ñaùo. Nhöõng chaùu treân 2 tuoåi seõ ñöôïc daïy vaø taäp aên nguû, chôi hoïc, ñuùng giôø giaác. LL Coâ Thu. 714-899-2967

830-4L-121504/147977

Nhaø House (sau Böu Ñieän Garden Grove). Nhaän giöõ treû töø 3 thaùng trôû leân. Yeâu treû, kinh nghieäm, chaêm soùc kyõ löôõng. LL Baø Hoàng 714-534-4819

830-7L-121504/148038

Caàn moät Chò/Baùc giöõ treû. Nhaø ôû FV gaàn Mile Square Park. Coù phoøng dö neáu muoán ôû ñeâm. Löông haäu! Goïi Khanh 714-5531530.

830-7L-121604/148198

Nhaø roäng thoùang maùt saïch seõ, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi coù xe ñöa ñoùn ñeán tröôøng, goùc Westminster / Magnolia, lieân laïc chò Kim 714-618-4636

830-7L-121604/148212

Caàn ngöôøi töø 40-50 tuoåi, giöõ em beù môùi sinh vaø naáu aên. Löông töø $1,200, ôû Texas. Phone 325374-2883 gaëp Quoác.

CHILD CARE

FOR SALE

830-7L-013004/102399

830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273

830-28L-120304/146591

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863

830-14L-120504/146842

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng saïch coù phoøng chôi. Taän taâm thöông yeâu treû. Nhaø gaàn Magnolia vaø Hazard. L/L coâ Lan 714-894-3286

830-14L-120604/146908

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, nhaø rieâng thoaùng maùt nhaø gaàn tröôøng hoïc ñöôøng Ward moïi chi tieát L/ L: 714-839-4181

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444. 850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale

850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime. 850-36L-061404/122985

850-32L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Upgrade. Mua/Baùn Desktop. ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium4, $470. ° Desktop 3.0GHz Intel Pentium4, $420. Maùy môùi, toát, baûo ñaûm 714-3621032. 850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150.

850-7L-120104/146171

1 ñóa + motor coi ñöôïc 5 satellites, caùc ñaøi AÙ Chaâu vaø US. L/L Tony: 714-403-4775, 714-4254817 850-28L-120104/146298

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992 Caàn baùn 1 soá tuû kieáng tröng ñoà cho Tieäm vaø 1 soâ keä saét ñeå ñoà coøn raát toát. Xin LL: Giang 714476-4407 850-7L-120304/146673

850-14D167-090904/135731

Moving Sale lan ñaát cymbidium thaúng ñuû maàu ñeïp, saép ra boâng $7-$15/chaäu & lan ruû cascading, giaù ñaëc bieät wholesale 909625-0116, 909-395-6579 cell, 909-673-0473 850-3L-120304/146674

Choù phoác Minature Pincher 8 tuaàn tuoåi raët gioáng maàu ñen ñoû da boø, khoân thaät ñeïp $250 $300/1 con. 909-395-6579, 909625-0116, 909-673-0473 850-14L-120504/146824

Baùn hoa lan. Caàn baùn 400 chaäu hoa lan ruû. “Nine half charman” whole sale $45/chaäu, so vôùi thò tröôøng $75/chaäu. Ñang ra hoa. 714-553-9082 850-5L-120704/147037

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147 850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381 850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944 Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward. Môû cöûa 6 ngaøy töø 9Am ñeán 10PM, nghæ thöù 3. 714-5540974. Parkings phía sau 850-7L-112204/145299

Baùn computer môùi raùp Athlon XP2800 512MB memory 90GB hardrive Mitsumi DVD burner $380. Pentium 400MB internet ready $120. Nhaän söûa chöûa/Upgrade. Toaøn 714-914-3746, 714-554-4465. 850-28L-112404/145468

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com 850-36L-112604/145792 850-63L-112804/145844

Baùn Computer PentiumIII 900MHz, WindowXP, professonal, DVD/CDRW copy microsof office & more + Monitor 17" Keyboard speaker mouse internet ready $290. Maùy môùi b.ñaûm. Hoøa 714-414-7676, 5341654

850-14L-121504/147982

Xem phim Myõ, Taøu, Vieät Nam khoâng lo traû tieàn moãi thaùng. Free. Free. Nhaän gaén cho tieäm: Nail or home. Xin goïi Brian 310-8772771

850-3L-121504/147986

Caàn baùn hoà caù 150/G gallons, coù filter wet & dry vaø power ball / Full complate system. Giaù $500. LL: Dung 714-418-9028, 200-6317

850-3L-121504/147990

SALE 02 gheá Solace ñen, 10 baøn Nails, giaù thöông löôïng 50% off. Ngaøy 562-860-4477, ñeâm 714734-0628

850-7L-121504/147999

Caàn baùn moät soá maùy may kyõ ngheä: 1 kim, overlock, hem, coverstich, khuy nuùt, merrow, boiler. Taát caû ñeàu coøn chaïy toát, xin L/L ÑT: 714-878-5798

850-4L-121504/148001

Baùn choù chihuahua 10 tuaàn tuoåi raát nhoû khoâng bò lai. Coâ Anh: 714-839-4516

850-14L-121004/147517

Baùn choù Chihuahua 8 tuaàn tuoåi gioáng nhoû con raát khoân ñeïp vaø deã thöông. Goïi 562-233-8334

850-7L-121204/147664

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, baøn hoïc + Computer, tivi 27, 1 maùy chaùy boä, caëp giaët saáy, 1 sofa + baøn vaø ñoà duøng trong nhaø. Goïi Dung. 714-914-8506 850-5L-121304/147683

Moving. Caàn baùn maùy may Juki 1 kim toát, $300, 1 maùy caét coû, 1 maùy huùt buïi toát baùn reû. 714474-8079 (Huøng) 850-7L-121404/147784

Baùn sæ caùc loaïi maùy duøng theû Credit. Baûo ñaûm giaù reû, coù baùn giaáy ain vaø ribbon. Lieân laïc Harrison. Cell: 714-362-1357 850-7L-121404/147795

Caàn baùn maùy xay thuoác Baéc / Cafeù. Giaù $2500. 5HP, 60 lbs/ hr, 220v. Lieân laïc: Sôn 714-6231685 850-3L-121404/147920

Baùn Laptop DELL P III, 750 Mhz, 256MB Ram, 20 GB, Window XP, DVD, 14.1" TFT, hình aûnh roõ raøng tuyeät ñeïp. Giaù $550. Xin LL: 714-418-9747 850-7L-121404/147924

Doïn nha,ø caàn baùn gaáp taát caû ñoà ñaïc Giaù reû, Xin goïi Thaûo. 714369-8282 850-5L-121504/147951

Baùn chihuahua ñöïc 8 tuaàn maàu naâu maét chaám vaøng ngöïc vaøng nhoû con raët gioáng, moät ñöïc vaøng hai naêm. Lieân laïc 714-928-4378

ª ATM Cash Machine for all types business thaâu theâm tieàn cash cho tieäm nail, khoâng toán tieàn chi phí cho chuû tieäm. FREE. ª Nhaän gaén heä thoáng Survilliance Security Camera for home or business 24Hrs, xem hình anytime, anywhere. Call Brian Pham: 310-877-2771 850-7L-121504/147981

- Airbag set 91-95 Acura Legen: $350 - Mercedes Ben, V8 complete injector wire hardness brandnew from Dealer $350 - Fr 93 to 98 - Scanner Snap On Cartrige 832001 Domestic & Import set used call $ - Lexus RX300. Headlight set used - 90 - 92 Lexus LS400, ñoàng hoà Dashboard $260.

ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caê n g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-14L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ (hieän ñònh cö ôû Sedney). cell: 0405-397-375 “UÙC” . 900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM 900-30L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466 900-7L-111904/144906

THU LAN Töôi maùt treû ñeïp yeâu ñôøi. Laáy heïn: 714-345-2739. Laøm vieäc töø 10AM - 10PM. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân 900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963 900-36L-112304/145445

900-36L-020904/103860

850-3L-121504/148011

850-4L-121504/148013

Caàn baùn moät soá baøn Nail coøn 80% môùi. Giaù thaät reû. LL: 714-251-9334

850-7L-121504/148026

850-4L-121504/148035

Goïi ñieän thoaïi VN mieãn phí. Chuùng toâi coù phaân phoái ñeå goïi Vietnam or taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi. Quí vò chæ caàn mua ñieän thoaïi giaù raát reû $49/per phone, no monthly fee. Goïi ñieän thoaïi trong heä thoáng naøy hoaøn toaøn mieãn phí, ngoaøi heä thoáng chæ toán coù 3 cent/phuùt töø VN tôùi USA. Hoaëc 37.9 cents töø USA tôùi VN ( including cell in VN). Caàn nhieàu ñaïi lyù phaân phoái ñieän thoaïi treân toaøn USA. Xin goïi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát 714-425-6318

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn baùn baøn tuû cho phoøng Lab Baùc só, duøng very good condition. LL: 714-251-2448

850-28L-121004/147409

850-13L-120804/147154

850-14L-121504/147980

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268

- 93-94 Lexus LS400, Cluster $500 Call Brian 310-877-2771

Caàn baùn 5 caùi baøn nails ñeïp reõ. Xin call 714-638-0991 sau 5 PM 714-932-1636.

Caàn baùn gaáp 2 tanning bed mode 2003 hieäu Sun/Dash. 1 caùi 40 boùng, 1 caùi 24 boùng. Giaù $2500 cho 2 caùi. Lieân laïc 562-493-4591

850-28L-113004/146000

RAO RAO VAË VAËTT

Sale - Sonic Frontier SFS80. Tube Amplifier + Pream $1,550 Nakamichi CD + Pream + Harmonkardon Amplifier $1,150 - Sumo Polaris Amplifier + Pream, $650. 14061 Rondeau St #7 Westminster, 92683. 714902-7364.

850-7L-121504/147954

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843

850-14L-120304/146575

850-28L-110704/143248

Special Baby Sitter ai caàn ñem laïi 1 thaùng baby 1-5T mình chaêm soùc kinh nghieäm. Giaù raát nheï nhaøng bình daân. 714-638-8269 10:00-7:00.

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

830-7L-121604/148237

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Dì Tö queâ Caàn Thô nhaän giöõ Baby 2 thaùng trôû leân, cha meï laøm Nails röôùc treã OK, ngang tröôøng Murdy - Mustang, saùt chôï T & K. 714839-9671, cell 714-200-4519.

$999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1769.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

RAO RAO VAË VAËTT

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-84L-051404/118342

850-4L-121504/148053

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

850-3L-121604/148132

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

Baùn choù Nhöït luøn nhoû raát ñeïp loâng suø ñöïc traéng vaøng. 714896-0098. Baùn 4 con choù Chihuahua raët gioáng loaïi mini toy beù tyù 7 week raát ñeïp deã thöông vaø khoân lanh. L/L: 626-285-2249 or 626-5890658 Caàn baùn ñaøn Piano dö duøng khoâng xaøi, môùi ñeïp aâm thanh hay, coù gheá cuøng boä giaù baøn $580. Xin goïi Kim. 714-8283209, 714-229-0209

850-7L-121604/148136

Doïn nhaø caàn baùn gaáp choù phoác Miniacher female 6 thaùng maàu naâu vaø ñen raát ñeïp deã thöông giaù $350, 714-890-6363

850-3L-121604/148158

1 maùy giaët hieäu Kenmore (1 year), 1 maùy saáy hieäu Kenmore (1 year), 1 tuû laïnh, 2 cöûa hieäu Kenmore (3 year). Goïi cho Dieäu. 714-895-9168

850-3L-121604/148164

Doïn deïp nhaø baùn 1 con keùt maøu xanh $320, 1 hoà caù 50gals meca coù 1 caù roàng UÙc 1 feet, giaù $350. Lieân laïc 714-899-8950 James

850-3L-121604/148167

Baùn Computer Pentium 4 3.2 E GHZ, 512 MB memory, 19", monitor, 56 modem, 120GB HD, DVD+/-RW. Giaù $680, Xin goïi 714-234-7685

900-91L-052104/119322

900-42L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-4257081, 775-1442 Thanks.

900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030.

Caàn baùn 4 baøn Nail coøn môùi. Giaù $40 moãi baøn vaø 1 maùy Tanning. Ai caàn xin lieân laïc. Trang 714-531-3913 or 714-609-9287

850-3L-121604/148196

900-28L-120104/146216

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201. Thaønh thaät caùm ôn. 900-7L-120204/146531

Grand Opening Massage Therapy nhieàu coâ treû ñeïp phuïc vuï taän taâm vui veû goùc Ball vaø Gilbert, Anaheim. L/L: 714-520-5591 or 714-310-2259 900-14L-120504/146833

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù nguyeän. H.T 900-7L-120604/146913

900-30L-083104/134428

Osaka Massage caàn tìm caùc baïn cuõ vaø caàn nöõ laøm massage löông cao. L/L Anthony: 714-791-8230

900-28L-091504/136379

LEÄ HAÈNG Baïn ôû xa muoán treû ñeïp töôi maùt vui töôi. L/L 714-653-2909. Chuyeân trò ñau nhöùc, meät moûi töù chi.

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai. Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

850-3L-121604/148172

900-36L-112804/145847

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

900-7L-120704/147033

900-7L-121004/147423

Bích Ngoï c Video Hazard + Brookhurst ñaõ môû cöûa hoïat ñoäng bình thöôøng. Ñang coù giaù ñaëc bieät cho khaùch môùi vaø khaùch cuõ. $30 taëng töø 10-20 cuoán. $60 taëng theû ñieän thoïai hay maùy rewired. LL: 714-839-1323 Bích Ngoïc Kính môøi. 900-8L-121004/147597

Baùn 4 wheels ñoä hieäu toát 18 inch cho xe 6 maùy $780 vaø 4 wheels ñoä 17 inch xe 4 maùy taát caû voû môùi 100%. Call Minh 714-8395012.

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

Sau giôø laøm vieäc meät moûi quí baïn caàn caïo gioù giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe, xin goïi 310-3283770 Thaém

850-7L-121604/148209

900-36L-100704/139546

Anh chò naøo coù vieäc laøm vöõng laøm ôn co sign giuùp toâi ñeå baûo laõnh ba toâi, seõ haäu taï. Chi tieát lieân laïc buoåi toái 6 giôø - 10 giôø. 714-379-3341

Caàn baùn gaáp 1 ñoàng hoà hieäu Movado, 1 Laptop Toshiba, 1 Sony Karaoke DVD. Chæ coù $600 cho taát caû. L/L 714-425-5931. 850-30D167-121604/148214

Baùn reû caây aên traùi vaø hoa kieång Vieät Nam. Coù nhieàu Mai - Lan Truùc - Ñaøo cho ngaøy Teát, coù nhieàu quyønh hoa ñeïp. Xin goïi 714-534-0248, (12862 Magnolia St) 850-3L-121604/148215

Moving caàn baùn taát caû vaät duïng trong nhaø. TV Computer v.v... Lieân laïc 714-545-4552, Cell 714280-3506.

850-3L-121604/148243

Moving caàn baùn 6 keä baèng goã vaø saét coù nhieàu caây treo ñeå baùn haøng vaø caùc thöù toùc gia, ñoà linh tinh giaù reû. LL 714-590-9930.

850-5L-121604/148265

900-7L-121204/147652

900-14L-121204/147663

MASSAGE 1919 W.17th St., Santa Ana. 714-244-8314 900-16D1567-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

900-21L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

Baùn 4 nieàng luoân voû xe 2000 Toyota Land Cruiser $300. 1 gheá ñaùm boùp 2003 Giaù $500. Moät tuû laïnh 16 CU. $70. OÂng Tuyeân 714-530-6151, 720-5409

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay

900-30L-110104/142420

900-28L-110304/142743

900-7L-121304/147735

Giaùc Hôi: Caùc baïn caûm ñau ñaàu. Caêng thaúng tinh thaàn hoaëc caàn coù baïn ñeán taän nhaø ñeå chaêm soùc haõy goïi tel 714-757-0645 900-7L-121304/147773

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9/L ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN 900-7L-121404/147868

Massage Therapy caïo gioù giaùc hôi. LL: 714-630-1774 Long, Duõng, Anaheim Hill. 714-6301774 900-3L-121404/147894

Sau giôø laøm vieäc meät moûi muoán Massage. Lieân laïc Tram 714902-5780 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Motoboy Ñoäi quaân xe maùy thieát yeáu cuûa thaønh phoá Sao Paulo SAO PAULO, Brazil - Thaønh phoá Sao Paulo cuûa Brazil hieän coù gaàn 11 trieäu daân vôùi 4.5 trieäu xe hôi, 32,000 taxi vaø 15,000 xe buyùt. Vì vaäy, tình traïng taéc ngheõn giao thoâng khoâng phaûi chuyeän laï ñoái vôùi cö daân taïi thaønh phoá Nam Myõ saàm uaát naøy: Bình thöôøng, ñi töø ñaàu naøy sang ñaàu kia thaønh phoá phaûi maát hai tieáng ñoàng hoà hoaëc hôn. Tuy vaäy, laïi coù moät nhoùm ngöôøi khoâng bao giôø bò chaäm treã. Ñoù laø ñoäi quaân giao haøng baèng xe maùy, thöôøng ñöôïc goïi laø “motoboy”. Chaïy luoàn laùch qua caùc xe hôi ñang döøng treân phoá, moät soá thaäm chí coøn coi thöôøng nhöõng bieån chæ ñöôøng, ñeøn ñoû vaø caùc bieån taïm döøng, hoï thöôøng xuyeân gaây phieàn haø cho ngöôøi ñi boä vaø laøm nhöõng ngöôøi ñi xe maùy khaùc phaùt ñieân khi hoï tìm ñöôøng treân caùc phoá xaù, ñöôøng cao toác ñoâng ñuùc. Ñoäi quaân naøy ñöôïc trang bò “vuõ khí” nhaän thöùc raèng khoâng coù hoï vieäc kinh doanh seõ phaûi ngöng laïi. Ednaldo Silva, moät motoboy ñöùng ñaàu nhoùm gaàn 50 ngöôøi, khaúng ñònh: “Hieän nay, chuùng toâi tham gia saâu vaøo neàn kinh teá tôùi möùc Sao Paulo khoâng theå hoaït ñoäng maø khoâng coù chuùng toâi. Ngöôøi daân khoâng thích vaø khoâng coi troïng chuùng toâi, nhöng chuùng toâi ñoùng vai troø quan troïng trong vaän chuyeån, ngang vôùi xe taûi. Neáu chuùng toâi ñình coâng, thì thaønh phoá seõ bò teâ lieät”. Nhöõng ngöôøi vaän chuyeån baèng xe maùy thöôøng chuyeån hôïp ñoàng hoaëc caùc loaïi vaên baûn phaùp lyù khaùc töø doanh nghieäp naøy tôùi doanh nghieäp khaùc, ñaëc bieät laø lieân quan ñeán nhöõng khoaûn vay ngaân

haøng. Tuy nhieân, treân thöïc teá, töø phuï tuøng xe hôi cho tôùi keá hoaïch cuûa kieán truùc sö, nhöõng boä phaän trong cô theå ngöôøi ñeå laép gheùp hay baùnh pizza, gaàn nhö laø khoâng coù gì maø motoboy khoâng chuyeån ñöôïc. Gerson Luis Bittencourt, giaùm ñoác Sôû Vaän Taûi Sao Paulo, thöøa nhaän: “Khoâng coøn caùch naøo khaùc ngoaøi hoï. Hoï coù ñoäi quaân ñoâng ñaûo vaø nhaän taát caû caùc loaïi hôïp ñoàng. Vì vaäy, vieäc chuùng toâi phaûi laøm laø tìm caùch ñieàu chænh hieän töôïng vaø laäp laïi tính thaân thieän trong giao thoâng coâng coäng”. Duø khoâng ai chaéc chaén con soá chính xaùc, nhöng nhieàu ngöôøi öôùc tính coù khoaûng 120,000 motoboy vaø cao nhaát coù theå laø 200,000. Nhieàu ngöôøi laøm vieäc tôùi 12 giôø hoaëc hôn moãi ngaøy ñeå kieám 300USD moät thaùng. Theo caùc con soá chính thöùc, Sao Paulo giôø ñaây coù 322 haõng vaän chuyeån baèng xe maùy. Tính caïnh tranh raát cao.Caùc coâng ty thöôøng laáy nhöõng teân baèng tieáng Anh, nhaán maïnh tính hieäu quaû, nhö Adrenaline Express, Moto Bullet, Fast Express, Agile Boys, Motojet, Fly Boy, Motoboy Speed, AeroBoy Express, Fast Boys... Quaù taäp trung vaøo toác ñoä vaø caïnh tranh vôùi nhöõng

phöông tieän khaùc, coâng vieäc cuûa ngöôøi ñi xe maùy thöôøng laø nguy hieåm. Gaõy xöông vaø hoûng xe laø tai naïn ngheà nghieäp thöôøng xuyeân. Lieân ñoaøn nhöõng ngöôøi vaän chuyeån baèng xe maùy coâng boá, ít nhaát moät motoboy thieät maïng do tai naïn giao thoâng moãi ngaøy. Edson Agripino, 38 tuoåi, ñaõ laøm ngheà vaän chuyeän baèng xe maùy 15 naêm nay, noùi: “Söï thaät laø chuùng toâi raát deã bò sa thaûi. Khi moät ñoàng nghieäp bò thöông hay thieät maïng, caâu hoûi ñaàu tieân maø oâng chuû hoûi laø: Anh ta ñaõ giao haøng chöa?” Tuy nhieân, nhieàu motoboy, ñaëc bieät laø caùc tay laùi treû tuoåi, töï coi mình laø bieåu töôïng tinh thaàn töï do hay cao boài ñoâ thò. Fabio Cesar Lopes, 29 tuoåi, ñaõ coù kinh nghieäm 9 naêm, cho bieát: “Thaät tuyeät vôøi khi ôû treân phoá, ngaém caùc coâ gaùi, khoâng bò giaùm saùt trong phoøng laøm vieäc suoát caû ngaøy. Toâi ñaõ laøm vieäc cho moät coâng ty baûo hieåm 5 naêm. Tin toâi ñi, vôùi ngheà vaän chuyeån haøng, toâi khoâng chæ kieám nhieàu tieàn hôn maø coâng vieäc coøn thuù vò hôn nhieàu”. Nhöõng ngöôøi ñi xe maùy thoâng thöôøng coi motoboy laø moät tai hoïa. Söï caïnh tranh giöõa caùc nhoùm laø raát gheâ gôùm vaø vaãn ñang taêng leân.

Coù ít nhaát 17 dieãn ñaøn treân maïng phaøn naøn veà motoboy, vaø caùc cuoäc ñuïng ñoä treân phoá giöõa caùc laùi xe vaø ngöôøi vaän chuyeån baèng xe maùy khoâng phaûi laø hieám. Hoïa só thieát keá ñoà hoïa Flavio Kobayashi cho bieát: “Toâi khoâng theå chòu noåi boïn motoboy. Baïn ñang bò keït vì ngheõn ñöôøng khi ñang veà nhaø sau moät ngaøy daøi vaát vaû. Ñoät nhieân, nhöõng tieáng bíp bíp vang leân, caùc motoboy vöôït qua con ñöôøng chaät chöùng ngöôøi maø chaúng theøm quan taâm tôùi ai. Hoï coù theå laøm vôõ göông xe hôi cuûa baïn neáu baïn caûn ñöôøng. Neáu caõi nhau xaûy ra, thì vaøi motoboy khaùc xuaát hieän cuøng xoâng vaøo caõi vaõ”. Nhöõng ngöôøi ñi boä, ñaëc bieät laø vôùi nhöõng ngöôøi ñeán töø caùc thaønh phoá nhoû, caûm thaáy raát deã toån thöông. Naêm 2001, tay guitar trong ban nhaïc rock noåi tieáng Os Titas laø Marcelo Fromer bò moät motoboy ñaõ heát haïn giaáy pheùp laùi xe caùn cheát. Thuû phaïm boû troán nhöng sau ñoù moät naêm thì bò baét, bò xeùt xöû vaø keát aùn. Ñeå kieåm soaùt tình hình, naêm ngoaùi, chính quyeàn thaønh phoá ñaõ aùp duïng heä thoáng ñaêng kyù baét buoäc. Theo ñoù, taát caû caùc motoboy phaûi traû 110USD thueá, chöùng minh chöa coù tieàn aùn, mua baûo hieåm nhaân thoï, ñoäi muõ baûo hieåm, ñi chieác xe maùy chöa duøng ñeán 10 naêm vaø coù thuøng chôû haøng vôùi soá ñaêng kyù ñeå nhaø chöùc traùch coù theå theo doõi deã daøng. Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi vaän chuyeån baèng xe maùy phaûn ñoái heä thoáng naøy vôùi lyù do thöïc ra chính quyeàn muoán ñuoåi hoï khoûi ñöôøng phoá. Chæ coù 40,000 ngöôøi ñaêng kyù, vaø hoï toå chöùc caùc cuoäc bieåu tình, ngaên chaën treân caùc phoá chính. Trong chieán dòch tranh cöû thò tröôûng Sao Paulo thaùng 10 vöøa qua, moät soá öùng vieân chaáp nhaän raèng moät soá motoboy nhaát ñònh khoâng phaûi ñaêng kyù. Cuoái cuøng Thò Tröôûng Marta Suplicy ñaõ

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Coäng ñoàng töï töû ôû Nhaät Baûn

TOKYO, Nhaät Baûn - Coäng ñoàng treân Internet naøy goàm haøng nghìn thaønh vieân, haàu heát laø treû tuoåi, coù maët treân maïng khoâng keå ngaøy ñeâm ñeå kieám ngöôøi ñoàng haønh tôùi coõi cheát. hình. Coâ aáy noùi, chuùng ta coù theå laøm vieäc ñoù sau khi hoï ñi”. Andrew Harding cho bieát anh ñaõ maát nhieàu ngaøy tìm kieám treân maïng, göûi thö ñieän töû ñeå coù theå dieän ñoái dieän vôùi moät thaønh vieân cuûa “coäng ñoàng töï töû treân Internet” cuûa Nhaät. Theo phoùng vieân naøy, caùc phoøng chat, website coù teân goïi “Caâu laïc boä töï töû” - nôi haøng nghìn ngöôøi chaùn soáng tuï taäp ñeå baøn caùch cheát, ñang Tìm baïn ñoàng haønh ngaøy caøng taêng. Trong voøng Naoki Tachiwana môû cöûa 2 thaùng qua, ít nhaát 26 caên hoä vôùi nuï cöôøi aám aùp vaø ngöôøi cheát theo caùch naøy. môøi khaùch vaøo moät caên phoøng goïn gaøng. Maùy tính Quaûng caùo muoán cheát “Toâi coù thuoác vieân vaø than cuûa thanh nieân naøy vaãn ñang baät. Naoki noùi: “Toâi thöùc caû ñaù. Toâi ñang tìm ngöôøi muoán ñeâm qua”, thanh nieân naøy laïi cheát cuøng”; “Toâi 23 tuoåi, muoán cheát, coù cöôøi, “ñeå noùi chuyeän vôùi moät ngöôøi phuï nöõ thöïc söï muoán theå ñi baát cöù ñaâu”; Ñoù laø nhöõng quaûng caùo caù cheát. Toâi noùi laø thöïc söï. Coâ aáy ñeà nghò toâi cuøng cheát vôùi nhaân xuaát hieän treân baûng tin coâ aáy hoâm nay. Tuy nhieân, chung cuûa moät website caâu toâi cho bieát phaûi tieáp moät laïc boä töï töû. Tieáp trang D18 ñoaøn phoùng vieân truyeàn Taïi Nhaät Baûn, Internet ñang laø nguyeân nhaân chính daãn tôùi moät loaït caùc vuï töï saùt taäp theå. Theo ñoù, nhöõng ngöôøi muoán giaõ töø cuoäc soáng tham gia vaøo moät soá phoøng taùn gaãu (chat) treân maïng ñeå tìm ñeán nhöõng ngöôøi cuøng yù ñònh. Andrew Harding, phoùng vieân BBC, ñaõ gaëp Naoki Tachiwana, moät thanh nieân Nhaät chaùn soáng ñang tìm ngöôøi cuøng töï vaãn, ñeå tìm hieåu veà coäng ñoàng naøy.

phaûi huûy boû chöông trình. Caùch ñaây vaøi naêm, Quoác Hoäi Brazil thoâng qua luaät coi ngöôøi vaän chuyeån baèng xe maùy laø baát hôïp phaùp vaø hoï khoâng ñöôïc haønh ngheà naøy nöõa. Khi ñoù, motoboy ñaõ lan sang caùc thaønh phoá khaùc. Tuy nhieân, Toång Thoáng Brazil khi ñoù laø oâng Henrique Cardoso ñaõ phuû quyeát ñaïo luaät vì nhaän ra tính thieát yeáu

cuûa ngheà vaän chuyeån baèng xe maùy. Caito Ortiz, giaùm ñoác haõng “Motoboys: Crazy Life” noùi: “Ai cuõng gheùt motoboy tröø phi hoï caàn. Khi moät ngöôøi vaän chuyeån baèng xe maùy voäi vaõ chuyeån taøi lieäu cho baïn khaép thaønh phoá, thì anh aáy trôû thaønh vò cöùu tinh, ngöôøi huøng cuûa baïn”. (Source: New York Times)

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D17

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Voøng Quanh Theá Giôùi Nam California: Tòch thu baêng ñóa laäu LOS ANGELES, California - Hoâm Thöù Tö 15 Thaùng Möôøi Hai 2004, nhaø chöùc traùch ñaõ baát ngôø khaùm xeùt naêm nhaø maùy saûn xuaát ñóa nhaïc vaø phim aûnh, tòch thu nhieàu xe taûi CD vaø DVD giaû cuøng duïng cuï ñeå cheá taïo, taát caû trò giaù haøng chuïc trieäu myõ kim. Leänh khaùm xeùt ñöôïc toáng ñaït cuøng moät luùc taïi nhieàu coâng ty ôû Quaän Los Angeles vaø Quaän Cam. Teân cuûa nhöõng coâng ty naøy ñaõ khoâng

ñöôïc tieát loä, trong khi caùc cuoäc ñieàu tra ñang ñöôïc tieán haønh. Carlos Lopez - phaùt ngoân vieân cuûa Sôû Caûnh Saùt Quaän Los Angeles, tuyeân boá: “Taát caû caùc coâng ty naøy ñeàu hôïp phaùp... nhöng hoï cuõng saûn xuaát nhöõng ñóa giaû.” Nhaø chöùc traùch ñaõ xin leänh baét giöõ. Vuï khaùm xeùt treân ñöôïc tieán haønh sau saùu thaùng ñieàu tra. (N.Y.)

Georgia: Boàn acid bò ræ, haøng traêm ngöôøi phaûi di taûn EAST POINT, Ga.- Chaát acid ræ ra töø moät boàn chöùa khieán cho haøng traêm ngöôøi phaûi di taûn khoûi nhaø, vaø phaûi ñoùng cöûa caùc tröôøng hoïc ôû gaàn moät khu kyõ ngheä, ngay beân ngoaøi Atlanta. Moät boàn, coù dung tích 5,000 gallon, ñang chöùa moät hoùa chaát ñöôïc goïi laø acid axeâtic (acetic acid) ñaõ bò roø ræ vaøo ñeâm Thöù Tö, ñeå thoaùt ra moät laøn hôi trong khoâng khí. Acid axeâtic raát deã baét löûa, vaø coù theå gaây ra nhöõng veát boûng nghieâm troïng khi tieáp xuùc. Hai caûnh saùt ñaõ ñöôïc chöõa trò vì hôi naøy laøm cho maét hoï bò noùng boûng.

Nhaø chöùc traùch coù leõ seõ coâ laäp khu vöïc naøy, cho ñeán khi boàn chöùa treân caïn heát acid hôn laø coá bít laïi choã roø ræ. Khoaûng 40 con ñöôøng, ôû trong voøng baùn kính hôn moät daëm gaàn choã acid roø ræ, ñaõ bò ñoùng laïi, vaø moät vaøi dòch vuï xe buyùt hoaëc xe löûa chôû ngöôøi ñi laøm baèng veù thaùng trong khu vöïc ñöôïc goïi laø East Point ñaõ bò caét bôùt. Axit axeâtic ñöôïc söû duïng trong vieäc saûn xuaát nhieàu loaïi saûn phaåm keå caû chaát deûo, phim chuïp hình vaø caùc döôïc phaåm. Giaám laø moät hình thöùc raát loaõng cuûa loaïi acid naøy. (N.Y.)

Haøng trieäu con ong traøn ra Xa Loä Las Vegas LAS VEGAS - Moät chieác cuûa xa loä, khoâng laâu tröôùc giôø xe taûi chôû 12 trieäu con ong cao ñieåm cuûa buoåi chieàu. Tröa Thöù Tö, chieác xe taûi maät ñaõ ñaâm vaøo moät böùc ñang chôû 480 ñaøn ong, moãi töôøng treân ñoaïn ñöôøng doác

ñaøn coù 25,000 con, ñeán California ñeå raéc phaán hoa cho muøa haïnh nhaân (almond) thì ñuïng vaøo böùc töôøng, laøm ñoå nhöõng con ong vaø nhöõng gallon maät leân xa loä, vaø buoäc caùc caûnh saùt cuûa tieåu bang phaûi ñoùng ñoaïn ñöôøng höôùng veà phía Nam, giöõa Xa Loä Lieân Bang 15 vaø Xa Loä Lieân Bang 95, trong hôn boán tieáng ñoàng hoà.

Caûnh saùt tin raèng ngöôøi taøi xeá ñaõ maát kieåm soaùt treân ñoaïn ñöôøng quanh co naøy. Nhaø chöùc traùch ñaõ môøi nhöõng ngöôøi nuoâi ong ñeán giuùp, nhöng quyeát ñònh baét nhöõng con ong coøn soáng seõ maát nhieàu thôøi giôø vaø tieàn baïc. Caùc nhaân vieân cöùu hoûa ñaõ gioäi nöôùc leân ong ñeå gieát chuùng. (N.Y.)

Hieän töôïng ly hoân thöû taïi Trung Quoác BAÉC KINH, Trung Quoác.Hieän töôïng “ly hoân thöû” ñöôïc ña soá nhöõng caëp vôï choàng treû höôûng öùng. Hoï cho raèng sau khi traûi qua thôøi gian laõng maïn vaø haïnh phuùc cuûa thôøi kyø ñaàu hoân nhaân, nhöõng lo toan veà kinh teá, con caùi daàn khieán cho moái quan heä vôï choàng xuaát hieän nhöõng raïn nöùt vaø khi maâu thuaãn gia ñình trôû neân nghieâm troïng ñuû ñeå ngöôøi vôï hoaëc choàng nghó ñeán chuyeän ly hoân. Giai ñoaïn naøy seõ xuaát hieän moät trong hai traïng thaùi: thöù nhaát laø noùng voäi quyeát ñònh ly hoân ñeå roài sau ñoù coù theå hoái haän vì khoâng theå soáng thieáu nhau; thöù hai vaãn coøn “daây döa” vì khoâng ñuû töï tin ñeå ñöa ra chuyeän ly hoân. Giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra trong tröôøng hôïp naøy laø “ly hoân thöû”. Trong thôøi gian “ly hoân thöû”, vôï choàng seõ taïm giaûi quyeát oån thoûa chuyeän con caùi, neáu coù, ñeå soáng rieâng vaø ñaëc bieät laø ñoäc laäp trong moïi moái quan heä nam nöõ..., Taát caû ñeàu nhö ly hoân thaät nhöng hai vôï choàng ñeàu ngaàm hieåu ñaây laø “chuyeän thöû” maø thoâi vaø neáu thaät söï coøn caàn nhau hoï coù theå “quay veà”. Sau ñaây laø caâu chuyeän cuûa oâng Coå - moät vieân chöùc haønh chaùnh taïi thaønh phoá Caùp Nhó Taân. Trung Quoác. OÂng Coå laáy vôï ñöôïc 10 naêm, coù 1 con trai gaàn 10 tuoåi tình caûm vôï choàng raát toát ñeïp, boãng tình côø oâng gaëp laïi vaø coù caûm tình vôùi moät ngöôøi baïn thôøi caáp ba. Theá laø oâng ngoaïi tình vôùi ngöôøi ñaøn baø ñoù vaø moät

möïc ñoøi ly hoân vôï. Cuõng may, vôï oâng Coå khoâng hoà ñoà laøm lôùn chuyeän maø chæ baøn vôùi oâng chuyeän “ly hoân thöû”, neáu sau moät thôøi gian oâng vaãn khoâng thay ñoåi yù ñònh ly hoân thì baø seõ chaáp nhaän. Keát quaû laø oâng thaät söï khoâng “thích nghi” ñöôïc moái tình nhaát thôøi noï vaø vôï choàng hoï ñaõ trôû laïi vôùi nhau. Chuyeân vieân nghieân cöùu veà hoân nhaân vaø gia ñình cuûa Vieän Khoa Hoïc Xaõ Hoäi tænh Haéc Long Giang, baø Vöông AÙi Leä, noùi: “Ly hoân laø bieän phaùp giaûi quyeát maâu thuaãn vôï choàng nhöng khoâng phaûi laø caùch duy nhaát, caøng khoâng phaûi laø caùch hay nhaát. Toâi uûng hoä giaûi phaùp “ly hoân thöû”. Ñoàng thôøi, baø cuõng löu yù raèng “ly hoân thöû” vaø “ly thaân” laø hai khaùi nieäm hoaøn toaøn khaùc nhau, coù söï khaùc bieät raát lôùn veà muïc ñích. “Ly thaân” laø hình thöùc tieàn ly hoân, khi hai vôï choàng ñaõ quyeát ñònh soáng ly thaân laø hoï khoâng coøn tình caûm vôùi nhau nöõa, thôøi gian “ly thaân” chaúng qua laø khoaûng thôøi gian ñeå vôï choàng giaûi quyeát oån thoûa nhöõng gì coøn raøng buoäc nhö vieäc chia taøi saûn vaø con caùi. Ña soá nhöõng caëp vôï choàng quyeát ñònh ly thaân ñeàu ñi ñeán ly hoân. Coøn “ly hoân thöû” theå hieän thaønh yù coøn hy voïng cöùu vaõn hoân nhaân cuûa hai vôï choàng. Tuy nhieân, hieän töôïng “ly hoân thöû” khoù traùnh khoûi hai luoàng dö luaän traùi ngöôïc nhau. Ngöôøi thì cho raèng “ly hoân thöû” theå hieän caùch giaûi

quyeát maâu thuaãn hoân nhaân moät caùch saùng suoát vaø laø sôïi daây keát noái tình caûm vôï choàng. Beân caïnh ñoù khoâng ít ngöôøi lôùn tuoåi cho raèng “ly hoân thöû” laø thieáu nghieâm tuùc vaø khoâng coi troïng giaù trò hoân nhaân. Ñieån hình laø yù kieán cuûa oâng Löu - moät giôùi chöùc trong Chính Phuû Trung Quoác. “Toâi laáy vôï ñaõ ñöôïc 25 naêm, caøng gioáng nhö nhöõng caëp vôï choàng lôùn tuoåi khaùc chuùng toâi ñaõ traûi qua nhöõng gì goïi laø soùng gioù trong cuoäc ñôøi cuõng nhö trong cuoäc soáng gia ñình, chuùng toâi caøng hieåu saâu saéc theá naøo laø yù nghóa cuûa hai töø “traân quyù”, khoâng nhö lôùp thanh nieân treû tuoåi baây giôø, thöôøng chôi nhöõng

troø chôi “kieåu Taây”, caùi gì cuõng thích “thöû” caû, baây giôø laïi coù “ly hoân thöû”. Ñeå coù cuoäc soáng hoân nhaân haïnh phuùc caàn traùch nhieäm vaø söï khoan dung chöù khoâng theå duøng “ly hoân thöû” ñeå haâm noùng hay giaûi quyeát ñöôïc”. Söï thaät thì “ly hoân thöû” laø moät caùch giaûi quyeát toát hay khoâng toát trong hoân nhaân? Ñieàu ñoù coøn phaûi ñôïi nhöng ñieàu thaáy ñöôïc qua hieän töôïng “ly hoân thöû” traøn lan ôû Trung Quoác hieän nay laø tình traïng sôùm vaø deã raïn nöùt trong hoân nhaân cuûa thanh nieân treû Trung Quoác ngaøy caøng nhieàu. (Theo China Daily)

Missouri: Hieäu tröôûng bò cho nghæ vieäc vì coøng tay moät beù trai 5 tuoåi ST. LOUIS, Missouri Hoâm Thöù Tö 15 Thaùng Möôøi Hai 2004, ban giaùm ñoác cuûa moät tröôøng tö ôû St. Louis ñaõ cho hieäu tröôûng nghæ vieäc sau khi oâng coøng tay moät beù trai 5 tuoåi, vaø chôû em ñi xung quanh “loác” nhaø trong moät chieác xe tuaàn tra cuûa caûnh saùt, ñeå kieàm cheá thaùi ñoä öông ngaïnh, ngoã ngöôïc cuûa em. Hieäu Tröôûng Sam Morgan hieän nghæ vieäc vì tröôøng tö thuïc Thurgood Marshall Academy ñang trong quaù trình ñieàu tra söï kieän xaûy ra hoài thaùng roài. Hoâm Thöù Tö, Morgan ñaõ töø choái khoâng bình luaän gì, nhöng hoài tuaàn qua oâng noùi laø ñaõ toán nhieàu thì giôø cho ñöùa beù naøy hôn “baát cöù ñöùa treû naøo trong toøa nhaø naøy, vaø coá höôùng daãn em vaøo con ñöôøng toát.” OÂng cho bieát ñaõ nhôø caûnh saùt coøng moät tay, vaø ñaët em

vaøo baêng sau, roài laùi xe ñöa em ñi voøng quanh moät chuùt. Morgan noùi theâm: “... Haàu nhö moãi ngaøy noù ñeàu ñaùnh hoaëc taán coâng moät ngöôøi naøo ñoù treân xe buyùt...” Morgan - moät hieäu tröôûng laâu naêm taïi tröôøng Trung Hoïc East St. Louis ôû Illinois, cuõng ñaõ laøm vieäc taùm naêm trong Sôû Tröøng Giôùi. Ngöôøi meï cuûa ñöùa beù, Aroni Rucker, hoâm Thöù Tö, cho bieát laø con trai baø gaëp khoù khaên ñeå thích nghi vôùi naêm ñaàu tieân ôû tröôøng, vaø coù theå ñaõ phaù phaùch, nhöng khoâng laøm ñieàu gì ñeå bò ñoái xöû nhö theá. Baø ta döï ñònh ñem ñöùa beù ra khoûi tröôøng naøy vaøo cuoái luïc caù nguyeät, khi Morgan noùi vôùi baø, hoài tuaàn tröôùc, laø em hoïc sinh maãu giaùo naøy khoâng theå trôû laïi tröôøng ñöôïc. Sôû Caûnh Saùt St. Louis ñang ñieàu tra vuï naøy. (N.Y.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

DAT


D18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Coäng ñoàng töï töû ôû Nhaät Baûn

Tieáp trang D16

Andrew Harding ñaõ hoûi Naoki, 34 tuoåi, nhaân vieân ngaân haøng, nghæ vieäc töø 6 thaùng nay do stress, lyù do taïi sao laïi tham gia vaøo moät nhoùm töï töû. “Toâi chaùn naûn - ñoù laø moät beänh. Tuy nhieân, thaät thaø maø noùi, toâi luoân muoán töï töû. Toâi chöa bao giôø nghó mình seõ laøm vieäc naøy vôùi moät nhoùm ngöôøi. Tuy nhieân, khi môû moät website veà töï töû, toâi nghó: AØ, neáu tham gia, mình seõ khoâng phaûi ra ñi moät caùch ñôn ñoäc. Noù gioáng nhö qua ñöôøng luùc ñeøn ñoû... baïn seõ khoâng sôï haõi neáu ñi cuøng ngöôøi khaùc”. Tyû leä töï vaãn cao Vaøi thaùng gaàn ñaây, haøng chuïc ngöôøi Nhaät ñaõ cuøng nhau töï töû. Chæ tính rieâng trong ñeâm muøng 06 Thaùng Möôøi Hai, coù 3 nhoùm 3 ngöôøi vaø 2 nhoùm 4 ngöôøi ñaõ ruû nhau töï vaãn baèng caùch baät khí gas treân xe hôi. Nhaät Baûn hieän laø quoác gia coù tyû leä töï vaãn cao nhaát treân theá giôùi vaø tính ñeán nay caùc tröôøng hôïp töï vaãn treân maïng chæ chieám moät soá löôïng nhoû. Tuy nhieân, soá löôïng naøy ñang taêng leân. Yukiko Nishihara, moät nhaân vieân trôï giuùp ôû Tokyo, cho bieát: “Noù gioáng nhö moät ñam meâ môùi... nhöõng ngöôøi muoán töï töû lieân keát vôùi nhau qua Net. Khi coâ ñôn vaø muoán töï vaãn, nhöng laïi sôï cheát, hoï tìm ñeán moät website khuyeán khích. Ñoù laø moät nhaân toá phi nhaân ñaïo”. Tuy nhieân, moät soá ngöôøi laïi coù quan ñieåm khaùc. Wataru, taùc giaû moät cuoán saùch baùn chaïy veà chuû ñeà naøy noùi: “Chaúng coù gì xaáu. Nhaät Baûn khoâng coù toân giaùo hay boä luaät naøo noùi chuùng toâi phaûi laøm khaùc ñi. Tröôùc khi coù Internet, nhoùm nhöõng

ngöôøi muoán töï töû coù theå vieát thö, lieân laïc baèng ñieän thoaïi... noù luoân luoân laø moät phaàn vaên hoùa cuûa chuùng toâi”. Caùc chuû quaûn lyù website khuûng khieáp, toaøn nhöõng hình aûnh veà ñaàu laâu vaø maùu chaûy, cho bieát, trang tin cuûa hoï mang laïi lôïi ích hôn laø gaây haïi. Ñeâm qua, taïi moät quaùn caø pheâ Net ñoâng ngöôøi ôû trung taâm Tokyo, phoùng vieân BBC gaëp moät thanh nieân 24 tuoåi, ñeà nghò ñöôïc goïi baèng nickname Ama Terasu. Ngöôøi naøy noùi: “Website cuûa chuùng toâi coù baûng tin, phoøng chat vaø lieân keát tôùi caùc trang khaùc. Ñoù laø moät theá giôùi aûo maø baïn coù theå noùi veà caùc chuû ñeà khoâng theå thaûo luaän trong ñôøi thöïc”. Nhöõng trang web toäi loãi “Coù nhöõng trang web khuyeán khích ngöôøi ta ñi tìm caùi cheát. Khi baïn tham gia vaøo moät nhoùm ngöôøi muoán töø giaõ cuoäc soáng, seõ coù moät ñoäng löïc khieán baïn khoâng theå ngöøng laïi, moïi ngöôøi trôû neân khoâng coøn lyù trí. Tuy nhieân, trang web cuûa toâi khaùc. Toâi ñöa noù leân vì baûn thaân ñaõ 2 laàn coá gaéng töï huûy hoaïi mình. Toâi nghó raèng noù ñaõ cöùu maïng toâi, vì noù giuùp toâi khai phaù theâm nhieàu ñieàu treân maïng. Toâi nghó raèng mình coù theå giuùp nhöõng ngöôøi khaùc nöõa”. Quay laïi caên phoøng nhoû cuûa Naoki, ngöôøi naøy vaãn ñang caân nhaéc löïa choïn. Naoki noùi vôùi Andrew Harding raèng anh ta ñaõ gaàn nhö huûy hoaïi cuoäc soáng töø ngaøy hoâm tröôùc vôùi moät ngöôøi phuï nöõ. Tuy nhieân, moïi vieäc khoâng xaûy ra khi baïn töï vaãn cuûa anh ruùt lui vaøo phuùt choùt. “Thôøi ñieåm ñoù, toâi caûm thaáy heøn nhaát. Toâi noùi vôùi moät ngöôøi phuï nöõ khaùc ñang muoán töï töû raèng hoâm nay toâi chöa saün saøng ñeå cheát”. (Source: BBC)

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

Hollywood:

Nhöõng phuï nöõ quyeàn löïc nhaát naêm 2004 Julia Roberts: Nöõ dieãn vieân coù caùt-seâ cao nhaát Hollywood 2004 Hollywood Reporter vöøa coâng boá danh saùch nhöõng ngoâi sao ñöôïc traû caùt-seâ cao nhaát Hollywood 2004. Daãn ñaàu laø Julia Roberts vôùi 20 trieäu ñoâla cho moät phim. Coù leõ ñaây laø thôøi ñieåm haïnh phuùc nhaát cuûa “Ngöôøi ñaøn baø ñeïp”. Nöõ minh tinh maøn baïc naøy vöøa ñöôïc laøm meï caùch ñaây khoâng laâu vôùi moät caëp sinh ñoâi, moät trai vaø moät gaùi. Coù veû nhö thôøi hoaøng kim cuûa Pretty Woman (1990) laïi laëp laïi sau 14 naêm. Cameron Diaz, thieân thaàn cuûa Charlie xeáp thöù 2 Maëc duø cuõng ñöôïc traû tôùi 20 trieäu ñoâla cho moät phim nhöng raát tieác coâ laïi khoâng tham gia baát cöù boä phim naøo trong naêm nay. Naêm nay, Cameron Diaz chæ tham gia chuyeån aâm cho 2 boä phim hoaït hoïa aên khaùch, Princess Fiona vaø Shrek 2. Loït vaøo top 5 laø nhöõng teân tuoåi ñaõ quaù quen thuoäc taïi Hollywood Ñoù laø Nicole Kidman, Reese Witherspoon vaø Drew Barrymore. Caû 3 ngöôøi ñeàu mang veà 15 trieäu

LOS ANGELES, California - Taïp chí Hollywood Reporter vöøa coâng boá danh saùch nhöõng ngoâi sao ñöôïc traû caùtseâ cao nhaát Hollywood, 5 ngheä só ñoät phaù cuûa naêm vaø 100 phuï nöõ quyeàn löïc nhaát laøng giaûi trí Hoa Kyø naêm 2004. ñoâla sau moãi phim tham gia. Vôùi 3.71 trieäu ñoâla (928,000 ñoâla moãi phuùt) cho ñoaïn phim quaûng caùo daøi 4 phuùt cuûa nöôùc hoa Chanel No 5, Nicole Kidman ñaõ trôû thaønh ngheä só coù caùt-seâ quaûng caùo cao nhaát trong lòch söû ñieän aûnh theá giôùi vaø ñöôïc ghi teân vaøo saùch kyû luïc Guinness. Chæ keùm 1 trieäu ñoâla (14 trieäu ñoâla), nöõ dieãn vieân xinh ñeïp Halle Berry ñaønh ngaäm nguøi ñöùng ôû vò trí thöù 6. Tuy nhieân, thaønh tích naøy vaãn coøn hôn Sandra Bullock. Coù leõ vì maûi kieän caùo maø Miss Congeniality khoâng coù thôøi gian ñaàu tö cho vai dieãn neân khoâng daùm nhaän nhöõng vai khoù ñeå nhaän doanh thu cao. Angelina Jolie, ngöôøi phuï nöõ quyeán ruõ nhaát theá giôùi cuûa taïp chí Esquire, chæ ñöôïc xeáp ôû nöûa cuoái top 10 vôùi 12 trieäu ñoâla cho moät phim. Jennifer Lopez phaûi ñöùng ôû vò trí thöù 10 coøn tieåu thö Jones, Renee Zellweger theá haïng 9 cuûa J.

Lo naêm ngoaùi. Kirsten Dunst: Ngheä só ñoät phaù cuûa naêm Ngoaøi danh saùch 10 nöõ dieãn vieân coù doanh thu cao nhaát, Hollywood Reporter coøn coâng boá nhöõng baûng xeáp haïng haáp daãn trong aán phaåm ñaëc bieät “Women in Entertainment”. Ñoù laø “5 ngheä só ñoät phaù”. Vôùi 8 trieäu ñoâla, Kirsten Dunst, ngoâi sao cuûa Ngöôøi Nheän 2 giaønh ngoâi quaùn quaân. Lindsay Lohan, coâ ca só kieâm dieãn vieân tuoåi teen ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu nhaát trong naêm nay, ñöùng haïng 2 vôùi 7.5 trieäu ñoâla. “Thieân thaàn boùng toái” Jessica Alba ñöôïc xeáp vò trí thöù 3 vôùi 3 trieäu ñoâla. Mandy Moore, coâ ca só keïo ngoït kieâm dieãn vieân ñieän aûnh cuõng coù maët trong danh saùch naøy vôùi 3 trieäu ñoâla. thöù haïng cuoái cuøng trong top 5 daønh cho Sarah Michelle Gellar (2 trieäu ñoâla). Anne Sweeney: Daãn ñaàu

“Power 100” 2005 ÔÛ top daãn ñaàu haàu heát laø nhöõng “ñaàu naõo” cuûa caùc keânh truyeàn hình cuõng nhö caùc haõng phim. Anne Sweeney, ñoàng chuû tòch cuûa Heä Thoáng Truyeàn Thoâng Coâng Ty Walt Disney, Chuû Tòch Taäp Ñoaøn Truyeàn Hình Disney-ABC giaønh vò trí soá 1 cuûa danh saùch 100 phuï nöõ quyeàn löïa nhaát naêm 2004 “Power 100”. Amy Pascal, Chuû Tòch Sony Pictures Entertainment vaø Nancy Tellem, Chuû Tòch CBS Paramount Network cuõng naèm trong top 3. Vò trí tieáp theo thuoäc veà Chuû Tòch Heä Thoáng Truyeàn Hình MTV, Judy McGrath. Stacey Snider, Chuû Tòch Universal Pictures ñöùng haïng 5, treân Chuû Tòch Coâng Ty Truyeàn Thoâng Fox 1 baäc. Vò trí thöù 7 thuoäc veà Sherry Lansing, Chuû Tòch Haõng Paramount. Ngöôøi phuï nöõ ñaùng kính cuûa laøng truyeàn thoâng Hoa Kyø, Oprah Winfrey, Chuû Tòch Taäp Ñoaøn Harpo xeáp haïng 8. Loït vaøo top 10 coøn coù Nina Jacobson, Chuû Tòch Haõng Buena Vista (9) vaø Dana Walden, Chuû Tòch 20th Century Fox Television (10).

DAT


FRIDAY, DECEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D19

THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Soá vuï keâu ca veà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa ñòa oác vieân ngaøy moät nhieàu hôn Tieáp trang D1

ngöôøi. Ñeå traùnh laàm laãn, ñeå traùnh bò löøa gaït, ñeå traùnh raéc roái, caû ngöôøi baùn laãn ngöôøi mua nhaø phaàn ñoâng ñeàu söû duïng caùc chuyeân vieân coù kieán thöùc chuyeân moân ñöùng trung gian. Vì laø moät vuï vieäc raát quan troïng, chính phuû ñoøi hoûi caùc ngöôøi ñöùng ra laøm trung gian trong vieäc mua baùn ñòa oác phaûi coù baèng haønh ngheà. Muoán coù baèng haønh ngheà phaûi qua moät lôùp hoïc caên baûn veà kieán thöùc ñòa oác. Phaûi ñi thi vaø neáu ñaäu môùi ñöôïc pheùp böôùc chaân vaøo ngheà. Sau hai naêm laøm ñòa oác vieân, ngöôøi ta hoïc theâm moät soá lôùp hoïc baét buoäc ñeå thi laáy baèng “Broker”. Agent laø ngöôøi chæ ñöôïc pheùp

laøm nhaân vieân cho moät vaên phoøng ñòa oác. Ngöôøi coù baèng Broker coù quyeàn môû moät vaên phoøng moâi giôùi ñòa oác (Realty) vaø möôùn caùc Agent laøm cho mình. Nhöng luaät leä tieåu bang California khoâng ñoøi hoûi ngöôøi thi laáy chöùng chæ haønh ngheà ñòa oác xuaát trình baèng caáp vaên hoùa toång quaùt hay chuyeân moân naøo, duø laø giaáy chöùng nhaän ñaõ hoïc qua tieåu hoïc. Mieãn laø ngöôøi ñoù ñuû 18 tuoåi vaø coù giaáy xaùc nhaän ñaõ hoïc xong lôùp caên baûn ñòa oác (Real Estate Principal). Trong khi ñoù, so vôùi ngheà hôùt toùc hoaëc ngheà naáu beáp, ngöôøi ta ñoøi hoûi phaûi hoïc vaø thöïc taäp tôùi 1,500 giôø, töùc 300 laàn nhieàu hôn söï ñoøi hoûi ñoái vôùi moät ngöôøi muoán haønh ngheà ñòa oác. Bôûi laáy baèng haønh ngheà ñòa oác deã daøng, khoaûng hôn 15 naêm tröôùc, tieåu bang Califor-

nia coù luùc coù tôùi hôn 600,000 chuyeân vieân ñòa oác. Naêm baûy naêm tröôùc, con soá naøy suït xuoáng quaù nöûa vì ngöôøi ta kieám khoâng ra tieàn. Môùi ñaây thoáng keâ noùi raèng soá ñòa oác vieân ôû California taêng leân con soá khoaûng 400,000 ngöôøi, nhöng chæ coù khoaûng 150,000 ngöôøi laø hoäi vieân cuûa Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Tieåu Bang (CAR). Soá coøn laïi laø caùc “broker” soáng vaø haønh ngheà ñoäc laäp. (Treân toaøn nöôùc Myõ coù khoaûng 2 trieäu röôõi chuyeân vieân ñòa oác nhöng chæ coù hôn moät trieäu laø thuoäc Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø - NAR, soá coøn laïi soáng ñoäc laäp). Khoaûng hai chuïc naêm trôû laïi ñaây, kyõ ngheä ñieän töû, ñieän toaùn phaùt trieån roài suy thoaùi leân xuoáng, khaù nhieàu chuyeân vieân ngaønh naøy cuõng ñoàng thôøi laáy luoân baèng haønh ngheà ñòa oác (vì quaù deã vaø giôø giaác laøm ñieän toaùn cuõng töông ñoái linh ñoäng) ñeå caâu côm khi bò

thaát nghieäp, hoaëc laøm ngheà tay traùi. Coù moät vaøi khu vöïc nhö vuøng thung luõng ñieän töû Santa Clara hoaëc khu vöïc Los Angeles - Quaän Cam, chuyeân vieân ñòa oác coù theå nhieàu hôn soá ngoâi nhaø ñang coù baùn treân thò tröôøng. Ñoù laø lyù do taïi sao laïi coù söï caïnh tranh raùo rieát ñeå daønh khaùch haøng, ñeå kieám aên. Vaø cuõng laø ñaàu moái cuûa caùc “maùnh mung” trong ngheà ñeå kieám tieàn, haäu quaû daãn ñeán caùc vuï thöa kieän. Ngöôøi vieát baøi naøy töøng coù khaùch haøng coù anh ruoät laø “R.E. Broker” maø khoâng nhôø daét ñi mua nhaø. Chæ vì anh ta ñaõ bò ngöôøi anh “chôi” cho moät voá quaù baïo, maát caû tieàn laãn nhaø. Bôûi vì ngöôøi ñi mua nhaø (buyer) khoâng tröïc tieáp ñieàu ñình vôùi ngöôøi baùn nhaø (seller) moïi chuyeän ñeàu phaûi qua trung gian cuûa ñòa oác vieân hai beân (selling agent vaø buying agent) hoaëc coù khi moät ñòa

oác vieân laøm ñaïi dieän cho caû hai (dual agent). Thuû tuïc mua baùn nhaø bò raøng buoäc bôûi nhieàu ñieàu kieän vaø luaät leä ñeå traùnh löøa loïc hoaëc laïm duïng neân raát phöùc taïp. Gaàn moät chuïc loaïi giaáy tôø khaùc nhau caàn phaûi kyù, haøng chuïc ñieàu khoaûn khaùc nhau trong moãi loaïi giaáy caàn phaûi kyù taét ñeå xaùc nhaän laø ñaõ ñoïc vaø thoûa thuaän. Tuy vaäy, vaãn coù nhöõng keõ hôû ñeå xaûy ra caùc vuï tranh caõi vaø kieän tuïng. Coù theå voâ tình, coù theå laàm loãi nhöng cuõng coù theå coù nhöõng tröôøng hôïp coá tình. Bôûi vaäy, giôùi tieâu thuï, duø laø ngöôøi baùn hay mua nhaø nhieàu khi chæ nhìn thaáy caùi lôïi nhoû tröôùc maët maø queân maát caùi haïi lôùn naèm tieàm aån ôû ñaèng sau. Trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät, vì soá ngöôøi haønh ngheà ñòa oác quaù ñoâng, ñòa oác vieân saün saøng “cöa” tieàn hoa hoàng vôùi khaùch haøng ñeå giaønh

khaùch. Khaùch haøng cuõng nhaân dòp naøy “eùp tôùi” ñeå ñoøi ñöôïc “cöa” nhieàu hôn, töôûng raèng nhö theá laø mình khoân ngoan vì ñöôïc lôïi loäc theâm tieàn baïc. Ñaây cuõng laø cô hoäi ñeå moät soá tay ñòa oác dôû “maùnh” ñeå traû thuø maø ngöôøi khaùch haøng khoâng bieát. Ñoøn thuø naøy, khoâng thaáy ñöôïc vì noù laø ñoøn ngaàm. Ngöôøi ta khoâng bieát noù tai haïi nhö theá naøo, nhöng chaéc chaén toán tieàn veà laâu veà daøi nhieàu hôn laø soá tieàn ñaõ “caáu” theâm ñöôïc töø ngöôøi moâi giôùi trung gian. Möôøi maáy naêm tröôùc, chuyeân vieân ñòa oác ngöôøi Vieät chæ “bieáu laïi” khaùch haøng moät hai ngaøn, chieác maùy caét coû, boä maùy giaët maùy saáy, goïi laø ñeå caûm ôn nhau. Nay, caâu hoûi ñaët ra raát roõ reät laø “cöa bao nhieâu” vaø khoâng ít hôn 50% soá tieàn hoa hoàng. Caùi gì cuõng coù giaù cuûa noù. Vöông Thuaän

DAT


D20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 6950 - 17 thaùng 12, 2004 (6 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

BAÙ N NHAØ

!

NHAØ BAÙ N

!

BAÙ N NHAØ

!

NHAØ BAÙ N

FRIDAY, DECEMBER 17, 2004

!

NHAØ BAÙ N

Caùc vaán ñeà ñòa oác, ñaàu tö, taøi trôï ñöôïc ñeà caäp ñeàu döïa treân caùc döõ lieäu thoáng keâ vaø tin töùc môùi nhaát ghi nhaän töø caùc ñònh cheá taøi chính lieân bang nhö Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, caùc Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø (NAR), Hieäp Hoäi Ñòa OÁc California (CAR), Dataquick v.v... Nhoùm kyù giaû phuï traùch trang ñòa oác cuûa Nhaät baùo Ngöôøi Vieät goàm nhöõng kyù giaû chuyeân nghieäp coù hôn 30 naêm kinh nghieäm vieát baùo töø Vieät Nam vaø ñoàng thôøi coù haøng chuïc naêm kinh nghieäm trong ngaønh ñòa oác taïi Hoa Kyø.

Tieáp trang D1

nhaøo loän treân trôøi. Coù quaù nhieàu daáu hieäu tieàm aån aûnh höôûng tôùi möùc ñoä laõi suaát daøi haïn maø caùc ngöôøi nhìn vaán ñeà toång quaùt theo ñöôøng daøi khoâng theå bieát tröôùc ñöôïc. Ñoù laø nguyeân do taïi sao raát nhieàu caùc lôøi tieân ñoaùn kinh teá, taøi chính sai beùt khoâng khaùc gì caùc thaøy boùi muø xem voi. Theo döï ñoaùn cuûa Lereah, naêm 2005, giaù nhaø trung bình treân caû nöôùc Myõ seõ gia taêng 5% cho loaïi nhaø ñang coù do chuû baùn (existing homes) trong khi loaïi nhaø môùi xaây seõ taêng giaù khoaûng 5.8%. “Giaù nhaø taêng leân ít seõ laø tin phaán khôûi cho nhöõng ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu. Nhöng vì möùc ñoä laïm phaùt gia taêng chaäm hôn, giaù nhaø tuy vaäy vaãn gia taêng nhanh hôn möùc ñoä laïm phaùt töø 1% ñeán 2%. Ñieàu naøy cho thaáy boû tieàn mua nhaø duø ñeå ôû hay ñaàu tö vaãn hieäu quaû hôn boû tieàn vaøo tröông muïc tieát kieäm ñònh kyø raát nhieàu. NAR phoûng ñònh möùc ñoä laïm phaùt naêm nay khoaûng 2.7% nhöng laêm tôùi laïm phaùt seõ nhoû hôn, vaø chæ ôû khoaûng 2.1%. Tæ leä thaát nghieäp cuõng ñöôïc phoûng ñònh giaûm xuoáng ñoâi chuùt vaøo naêm tôùi vaø seõ ôû möùc 5.1%. Töø Vaên Thaïch

!

Quaûng caùo mua baùn nhaø, vay nôï treân Trang Ñòa oác Nhaät baùo Ngöôøi Vieät höõu hieäu nhaát

Thò tröôøng ñòa oác trong naêm nay ñaït möùc kyû luïc môùi teá taêng tröôûng khaù hôn, laõi suaát vaãn coøn thaáp, lôïi töùc gia ñình gia taêng chuùt ít, chuùng ta vaãn khoâng theå ñaït kyû luïc môùi maõi ñöôïc.” OÂng cho hay tieáp raèng nhìn vaøo con soá baùn gia taêng ñaùng keå cuûa naêm nay so vôùi naêm ngoaùi, vì coù nhieàu ngöôøi tin raèng ñaõ kieám ñöôïc ngoâi nhaø “lyù töôûng” cho neân thò tröôøng coù veû seõ chaäm laïi phaàn naøo trong naêm tôùi. Cuõng ñoàng quan ñieåm vôùi NAR maø tröôøng Ñaïi Hoïc Chapman ñöa ra baûn tieân ñoaùn thò tröôøng ñòa oác Quaän Cam California khöïng laïi phaàn naøo chaêng? Veà phöông dieän taøi trôï ñòa oác, Lereah phoûng ñoaùn loaïi laõi suaát coá ñònh 30 naêm seõ töø töø leân cao hôn vaøo naêm tôùi vaø trung bình cho caû naêm 2005 seõ khoaûng 6.4%. Cuõng cuoái naêm ngoaùi, oâng naøy ñaõ tieân ñoaùn loaïi laõi suaát phoå thoâng vöøa noùi cuõng taêng leân ñeán treân döôùi 6.5% cho naêm 2004. Thöïc teá, chuùng ta thaáy hoaøn toaøn khaùc haún. Cho tôùi ngaøy hoâm nay, laõi suaát taøi trôï ñòa oác chöông trình vay nôï 30 naêm laõi suaát coá di95nh vaãn coøn raát xa vôùi con soá 6%. Chuùng ta ñeàu bieát laõi suaát taêng leân tuït xuoáng raát chaäm chaïp chöù khoâng voït leân lao ñaàu xuoáng nhö maùy bay

BAÙ N NHAØ

Lieân bang lo aâu Tieáp trang D4

haáp daãn neân caû nhöõng ngöôøi “coá nhòn” khoâng xaøi “HELOC” trong quaù khöù, nay cuõng phaûi caàm laáy caùc taám theû naøy ñeå “caø” cho söôùng. Nhöõng caùi caùi haáp daãn naøy ñöôïc FDIC neâu ra nhö sau: Möùc tín duïng töï ñoäng gia taêng theo trò giaù nhaø. Moät soá ngaân haøng coù chöông trình gia taêng möùc vay nôï HELOC theo chæ soá trò giaù nhaø gia taêng haøng naêm theo caùc thoáng keâ cuûa thò tröôøng ñòa oác ñòa phöông. ÔÛ Moät soá thò tröôøng coù trò giaù nhaø taêng leân raát nhanh, ngaân haøng coù theå saün saøng cho vay tôùi 100% treân trò giaù caên nhaø, moät ñieàu khoâng theå coù thôøi maáy chuïc naêm tröôùc. Chæ phaûi traû tieàn lôøi. Ñaõ vaäy, nhieàu nhaø taøi trôï coøn coù chöông trình HELOC con nôï khoâng bò ñoøi hoûi traû nôï goác (Principal) maø chæ traû phaàn tieàn lôøi maø thoâi. Tröôøng hôïp naøy, soá tieàn traû nôï haøng thaùng coù theå khaù thaáp cho ñeán moät luùc naøo ñoù con nôï phaûi traû troïn goùi moùn nôï. Luùc ñaàu thì thaáy haáp daãn,

nhöng tôùi khi phaûi traû troïn goùi soá tieàn ñaõ vay maø khoâng coù, khuûng hoaûng taøi chaùnh coù theå aäp ñeán, aûnh höôûng tôùi maùi nhaø che treân ñaàu. Moät ñieàu khaùc cuõng ñöôïc FDIC baùo ñoäng laø ngöôøi ta, daïo sau naøy, khi vay qua HELOC laø “chôi tôùi beán” luoân. Töùc laø laáy troïn soá tieàn toái ña ngaân haøng cho vay. Thí duï, tín duïng leân tôùi $80,000 laø “chôi” caû soá tieàn naøy chöù khoâng coù laáy ra laét nhaét naêm hay möôøi ngaøn. Thoáng keâ cuûa FDIC noùi raèng tæ leä caùc vò chuû nhaø moi tieàn toái ña töø tín duïng treân trò giaù nhaø leân tôùi 48.3% trong naêm nay, moät tæ leä gia taêng raát lôùn so vôùi naêm ngoaùi. “Möùc ñoä söû duïng tín duïng tôùi ñaâu laø thöôùc ño ñeå caùc nhaø taøi trôï theo doõi tình hình.” FDIC khuyeán caùo giôùi kinh doanh taøi chính. “Khi soá tieàn laáy ra gia taêng maïnh meõ töø HELOC, ngöôøi chuû nhaø seõ ñöùng ôû vò trí khaù cheânh veânh veà maët taøi chính.” Ñieàu naøy cuõng deã hieåu thoâi. Khi ñaõ chôi baïo vaø khoâng tính ñeán böôùc luøi an toaøn, gaëp moät bieán coá baát thöôøng nhö beänh

taät, tai naïn, thaát nghieäp xaûy ra, choáng ñôõ ñöôïc khoù khaên taøi chính ñeå khoûi maát nhaø laø chuyeän khoâng phaûi deã vôùi taát caû moïi ngöôøi. Cô Quan Lieân Bang FDIC baùo ñoäng nhö treân khi coù moät baûn phuùc trình khaùc noùi raèng soá nôï mua nhaø nay toång coäng ñeán 72% cuûa toång coäng caùc

moùn nôï gia ñình, möùc ñoä cao nhaát töø tröôùc cho ñeán nay, vaøo luùc maø trò giaù nhaø baét ñaàu luïc tuïc ñi xuoáng taïi moät vaøi khi vöïc thò tröôøng. Coù tin töùc baùo ñoäng raèng trò giaù nhaø ôû khu vöïc Las Vegas naêm nay coù theå giaûm xuoáng ñeán 42% so vôùi naêm ngoaùi. Hoà Ñieäp

DAT

NV2004-1217