Page 1

Hình cuõ cho thaáy Marwan Barghouti, moät thuû laõnh nhoùm noåi daäy Palestine, giô hai tay bò cuøm khi böôùc vaøo toøa aùn trong phieân toøa tröôùc ñaây taïi Tel-Aviv xöû vuï maø phía Do Thaùi caùo buoäc laø saùt nhaân. Barghouti ñaõ quyeát ñònh ruùt ra khoûi cuoäc tranh cöû Toång Thoáng Palestine.( Reuters)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BA 14 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6947 - 25xu

Hoa Kyø:

Ngaøy Leã Noel coù soá cheát cao nhaát

WASHINGTON.- Caùc nhaø nghieân cöùu cho bieát hoâm 13 Thaùng Möôøi Hai, laø ngaøy Leã Noel laø ngaøy coù soá ngöôøi thieät maïng cao nhaát trong naêm taïi Hoa Kyø, thöôøng cao hôn soá ngöôøi cheát trong caùc ngaøy bình thöôøng ñeán 12.4%. Caùc nhaø nghieân cöùu naøy cho bieát raèng trong ngaøy Leã Noel thöôøng coù nhieàu ngöôøi Hoa Kyø qua ñôøi vì leân côn ñau tim vaø caùc caên beänh bình thöôøng khaùc, trong ngaøy keá Tieáp trang A6

Thuoác môùi hy voïng chöõa ñöôïc beänh tieåu ñöôøng

LONDON - Moät thuoác chuûng choáng laïi hình thöùc beänh tieåu ñöôøng traàm troïng nhaát laàn ñaàu tieân seõ ñöôïc thöû nghieäm treân ngöôøi, laøm taêng trieån voïng ñaït ñöôïc moät moät phöông thuoác chöõa trò coù theå ñöôïc cung caáp roäng raõi trong voøng 10 naêm tôùi, theo baùo caùo cuûa tôø Times taïi London. Möôøi taùm beänh nhaân bò tieåu ñöôøng loaïi I, laø loaïi thöôøng xuaát hieän tröôùc tuoåi

Online: www.nguoi-viet.com

Boài thaåm ñoaøn ñeà nghò aùn töû hình cho Scott Peterson

Ñoïc Trong Soá Naøy - Vieät Nam (A8): Haøng ngaøn ngöôøi ôû Tuyeân Quang bò cöôùp ñaát laøm thuûy ñieän. - Dieãn Ñaøn (A10): Phieám luaän veà nhöõng böùc töôøng löûa treân Talawas. - Ñòa Phöông (B1): Phaùt haønh 40,000 cuoán Yearbook Ngöôøi Vieät 2005 - Phaùt Giaûi Nhaân Quyeàn cho BS Nguyeãn Ñan Queá. - Ñôøi Soáng (B6): Treû con vaø nhöõng caâu hoûi - Krisnamurti vôùi “Giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi”. - Queâ Höông Qua OÁng Kính (C1): Nhöõng hình aûnh tuyeät vôøi veà Traøm Chim. - Rao Vaët (C3):Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

Caûnh saùt Pakistan giaûi giao nhöõng du kích Hoài Giaùo (bòt maët) thuoäc Toå Chöùc Lashkar-e-Jhangvi sau khi hoï bò baét taïi thaønh phoá Multan. Pakistan ñang coá gaéng phaù tan nhöõng toå chöùc Hoài Giaùo cöïc ñoan. (Reuters)

REDWOOD CITY, Calif.- Hoâm Thöù Hai, moät boài thaåm ñoaøn ñaõ khuyeán caùo aùn töû hình cho Scott Peterson vì toäi gieát ngöôøi vôï ñang coù thai cuûa anh ta, keát thuùc moät cuoäc xeùt xöû gaây chuù yù treân toaøn quoác. Caùc boài thaåm, nhöõng ngöôøi thaùng tröôùc ñaõ tuyeân boá Peterson coù toäi saùt nhaân, ñaõ thaûo luaän khoaûng 12 tieáng ñoàng hoà tröôùc khi ñi ñeán quyeát ñònh raèng anh ta phaûi cheát vì gieát ngöôøi vôï 27 tuoåi ñang mang thai, Laci, vaø ñöùa con trai chöa ra ñôøi. Peterson ñaõ ít bieåu loä caûm xuùc khi baûn aùn ñöôïc tuyeân ñoïc, maét nhìn thaúng veà phía tröôùc trong luùc anh ta ngoài keá beân vò luaät sö, Mark Geragos. Boài thaåm ñoaøn goàm 6 ñaøn oâng vaø 6 ñaøn baø ñaõ traùnh khoâng nhìn bò caùo khi hoï böôùc vaøo phoøng xöû ñoâng ngheït ngöôøi. Theo luaät phaùp cuûa California, Thaåm Phaùn Alfred Delucchi vaãn coù theå khoâng laøm theo khuyeán caùo cuûa boài thaåm ñoaøn vaø ra moät aùn tuø chung thaân khi oâng chính Phaùn quyeát trong vuï aùn Scott Peterson thöùc tuyeân aùn Peterson vaøo ngaøy Trong hình laø Edith Alejandre, moät ngöôøi baùn baùo rao tôø San Francisco Examiner, phaùt haønh ñaëc bieät töôøng thuaät 25 Thaùng Hai. Nhöng caùc thaåm phaùn quyeát vuï Scott Peterson, ôû phía ngoaøi Toøa AÙn San Mateo taïi thaønh phoá Redwood, tieåu bang California, ngaøy Tieáp trang A5 13 Thaùng Möôøi Hai 2004. Moät boài thaåm ñoaøn ñaõ ra aùn quyeát töû hình ñoái vôùi Peterson vì toäi gieát vôï. (Reuters)

Haø Noäi:

Haøng traêm ngöôøi daân taán coâng coâng an taïi leã khôûi coâng saân golf ôû Ñoâng Anh HAØ NOÄI 13-12 - Haøng traêm ngöôøi daân ôû xaõ Kim Noã, huyeän Ñoâng Anh, ngoaïi thaønh Haø Noäi, ñaõ ñoàng loaït duøng gaïch ñaù vaø caû bom xaêng taán coâng löïc löôïng coâng an taïi buoåi leã khôûi coâng xaây döïng khu giaûi trí vaø saân golf taïi ñòa phöông naøy vaøo saùng

sôùm Thöù Hai ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004. Nguyeân nhaân chính cuûa vuï ñuïng ñoä naøy laø vieäc nhaø caàm quyeàn thaønh phoá cöôùp ñaát cuûa hoï hoaëc ñeàn buø vôùi giaù reû maït ñeå laáy ñaát xaây döïng saân golf vaø khu giaûi trí. Vuï maâu thuaãn naøy khoâng

chæ xaûy ra môùi ñaây maø noù aâm æ töø naêm 1996. Ñaây laø vuï maø ngöôøi daân Kim Noã, ngoâi laøng naèm caùch trung taâm Haø Noäi 20 caây soá, choáng laïi chuû tröông sai traùi cuûa nhaø caàm quyeàn moät caùch quyeát lieät nhaát töø tröôùc ñeán nay. Caàn Tieáp trang A6

Tieáp trang A6

Iraq:

Noå xe bom ôû Baghdad 13 ngöôøi thieät maïng

BAGHDAD, Iraq.- Moät chieác xe bom do moät teân caûm töû, nghi laø coù dính daùng ñeán toå chöùc Al Qaeda, töï cho noå ngay beân ngoaøi Khu Vöïc Xanh Laù Caây, töùc khu ñöôïc baûo veä an ninh toái ña cuûa thuû ñoâ Baghdad, hoâm 13 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ laøm cho 13

Tuyeân theä trôû thaønh coâng daân sau khi thaønh pheá binh

Phaùt haønh 40,000 cuoán Yearbook Ngöôøi Vieät 2005

Trong hình laø nhöõng cuoán Yearbook Ngöôøi Vieät 2005 ñöôïc xeáp saün treân baøn trong khi nhaân vieân Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät chuaån bò phaùt cho ñoäc giaû vaø ñoàng höông. Khoaûng 5,000 cuoán trong soá 40,000 cuoán ñöôïc phaùt cho caùc ñoäc giaû vaø ñoàng höông trong ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai 2004. Nhöõng ngaøy khaùc quí vò coù theå ñeán laáy taïi quaày tieáp khaùch haøng taïi toøa Tieáp trang A6 soaïn Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. (N.V.)

Trung Só Manuel Mendoza, cö daân Boomville, tieåu bang California, cuït caû hai chaân giô tay tuyeân theä trôû thaønh coâng daân Hoa Kyø vôùi gia ñình anh beân caïnh. Leã tuyeân theä ñöôïc toå chöùc taïi quaân y vieän Walter Reed taïi Washington ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai 2004. Mendoza sinh taïi Mexico, laø coâng daân thöôøng truù, ñi lính vaø bò thöông taïi Iraq phaûi cöa caû hai chaân. (Reuters)

TT Bush ñeà cöû Giaùm Ñoác EPA laõnh ñaïo Boä Y Teá

WASHINGTON - Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Hai TNS McCain tuyeân boá thaúng thöøng: ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, tuyeân boá ñeà cöû oâng Michael Leavitt - Giaùm Ñoác Cô Quan PHOENIX, Arizona - khoâng phaûi laø moät lôøi keâu goïi Baûo Veä Moâi Tröôøng EPA Thöôïng Nghò Só John oâng Rumsfeld töø chöùc, vaø giaûi (Environmental Protection NGOÂ NHAÂN DUÏNG McCain hoâm Thöù Hai tuyeân thích raèng Toång Thoáng Bush Agency) vaøo chöùc Boä Tröôûng Ngöôøi daân ôû Thoï Ñaø laïi bieåu tình choáng chính quyeàn boá raèng oâng “khoâng tin “coù theå löïa choïn toaùn maø oâng cöôùp ruoäng ñaát cuûa noâng daân ñeå cho caùc coâng ty du lòch töôûng” vaøo Boä Tröôûng Quoác muoán coù chung quanh oâng.” OÂng öôùc löôïng caàn theâm laøm khu giaûi trí, saân golf. Theo baùo chí cuûa ñaûng Coäng Phoøng Donald Rumsfeld, khi Saûn thì caùc ñoøi hoûi cuûa noâng daân laø voâ lyù. Nhöng haøng oâng neâu leân cung caùch oâng khoaûng 80,000 binh só Luïc traêm ngöôøi lieàu ñem an ninh vaø maïng soáng cuûa hoï ñeán Rumsfeld ñieàu khieån cuoäc Quaân vaø töø 20,000 ñeán ngaên chaën caùc toaùn thôï do nhaø nöôùc ñöa tôùi baét ñaàu coâng chieán tranh taïi Iraq vaø vieäc 30,000 binh só Thuûy Quaân BAÉC KINH - Hoâm Thöù trình xaây caát, hoï khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi ngu doát, ñoøi khoâng gôûi theâm quaân sang Luïc Chieán ñeå duy trì an ninh Hai, chính phuû Trung Quoác taïi Iraq. Iraq. nhöõng ñieàu voâ lyù. cho bieá t raèng Nga vaø Trung “Toâi ñaõ maïnh meõ ñoøi coù OÂng McCain - noùi vôùi Möôøi naêm tröôùc ñaõ coù thoûa hieäp nhöôïng ñaát cho moät Quoá c seõ toå chöùc cuoäc thao coâng ty Haøn quoác khai thaùc, nay laïi trao cho moät coâng ty Thoâng Taán Xaõ AP trong moät quaân soá lôùn hôn ôû Iraq, keå caû dieã n quaâ n söï hoãn hôïp ñaàu khaùc, mang teân coù chöõ Vieät Nam trong ñoù nhöng khoâng cuoäc phoûng vaán keùo daøi moät loaïi binh só thích hôïp - ngöôøi tieâ n vaø o naê m tôùi, trong khi Tieáp trang A6 bieát cuûa ai. Ngöôøi noâng daân maát ruoäng ñoøi ñöôïc boài tieàn tieáng ñoàng hoà, cho raèng Chuû Tòch Hoà Caåm Ñaøo keâu Tieáp trang A7 nhöõng lôøi bình luaän cuûa oâng goïi môû roäng moái lieân minh ñang phaùt trieån nhanh choùng giöõa hai cöïu ñoái thuû trong Tröôûng Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng, oâng Michael O. Leavitt (traùi) chaáp Cuoäc Chieán Tranh Laïnh. nhaän vieäc ñeà cöû cuûa Toång Thoáng Bush vaøo chöùc vuï Boä Tröôûng Y Teá Vaø Lôøi loan baùo ñaõ ñöôïc ñöa Xaõ Hoäi thay theá oâng Tommy Thompson. (Reuters) ra trong moät cuoäc vieáng thaêm

Daân Vieät Nam coù yù thöùc veà Daân Quyeàn

Khoâng tin töôûng Boä Tröôûng Rumsfeld

Y Teá Vaø Nhaân Sinh thay theá oâng Tommy Thompson ñaõ töø chöùc. OÂng Leavitt - cöïu Thoáng Ñoác Tieåu Bang Utah, laø Giaùm Ñoác EPA môùi ñöôïc hôn moät naêm. Neáu ñöôïc Thöôïng Vieän Tieáp trang A6

Nga vaø Trung Quoác toå chöùc taäp traän chung Baéc Kinh cuûa Boä Tröôûng Quoác Phoøng Nga Sergei Ivanov. Nhöõng cuoäc thöïc taäp seõ dieãn ra treân laõnh thoå Trung Quoác, cô quan thoâng taán chính thöùc cuûa Trung Quoác cho bieát. Nhöng baùo caùo ñoù vaø nhöõng lôøi tuyeân boá khaùc cuûa chính phuû ñaõ khoâng cho bieát khi naøo hoaëc caùc löïc löôïng naøo seõ tham gia. Tieáp trang A6

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

Moät trong nhöõng phaûn öùng cuûa cöïu Toång Thoáng Bill Clinton khi oâng kyù teân vaøo baûn tieáng AÛ Raäp cuoán hoài kyù “My Life” cuûa oâng taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Dubai, Vöông Quoác Bahrain. (Reuters) GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

Haø Noäi: Xuaát hieän loaïi tieàn 100 ñoâ la “sieâu” giaû HAØ NOÄI 13-12 - Giôùi buoân baùn ngoaïi teä vaø caùc ngaân haøng taïi Haø Noäi ñang raát lo laéng, khi thôøi gian gaàn ñaây taïi thaønh phoá naøy vaø vuøng laân caän xuaát hieän haøng loaït loaïi tieàn ñoâ la Myõ ñöôïc laøm giaû raát tinh vi vôùi meänh giaù 100 ñoâ la - series 1999-2001. Nhöõng tôø baïc giaû daïng môùi phaùt hieän naøy ñöôïc in treân moät loaïi giaáy coù chaát löôïng cao hôn so vôùi caùc tôø ñoâ la giaû tröôùc ñaây. Tôø Thôøi Baùo Ngaân Haøng Vieät Nam tieát loä, coù moät ñieåm khaùc bieät laø caùc sôïi tô baûo hieåm treân tôø baïc giaû coù

maøu xanh ñoû döôùi tia ñeøn cöïc tím, khoâng phaùt quang, trong khi ôû tieàn thaät, nhöõng sôïi tô naøy coù daïng lieân keát quyeän vôùi caùc sôïi giaáy, döôùi tia ñeøn cöïc tím phaùt saùng maøu ñoû nhaït. Beà maët möïc cuûa con soá “100” ôû goùc döôùi beân phaûi maët tröôùc tôø baïc giaû ñöôïc troän theâm caùc haït nhuõ nhieàu maøu (ôû tieàn thaät beà maët möïc con soá “100” naøy seõ bieán ñoåi töø maøu xanh oâ-liu sang ñen vaø ngöôïc laïi khi quan saùt ôû caùc goùc ñoä khaùc nhau). Beân caïnh ñoù, con daáu kho baïc xanh laù caây, phía beân

phaûi maët tröôùc tôø baïc giaû ñöôïc in baèng phöông phaùp offset vôùi caùc hoïa tieát thay ñoåi khaùc nhau treân töøng tôø baïc cuï theå (trong khi ôû tieàn thaät con daáu naøy ñöôïc in baèng phöông phaùp typo vôùi hoïa tieát khoâng ñoåi). Ñaëc bieät, caùc hoïa tieát nhö: 4 con soá meänh giaù “100” ôû 4 goùc, khung trang trí, doøng chöõ “The United States Of America”... ôû loaït tieàn “sieâu” giaû ñôït naøy ñöôïc in baèng phöông phaùp offset phaúng, sau ñoù duøng khuoân ñeå daäp töø phía sau laøm cho caùc hoïa tieát noùi treân noåi cao

ôû maët tröôùc (ñeå giaû laøm hoïa tieát noåi ôû tieàn thaät, voán ñöôïc hình thaønh töø phöông phaùp in intaglio, möïc noåi cao vaø nhaùm treân beà maët tôø giaáy baïc). Khi quan saùt ôû maët sau tôø baïc, coù theå thaáy roõ caùc veát haèn cuûa caùc hoïa tieát giaû naøy in saâu vaøo neàn giaáy. Theo giôùi chuyeân moân, ñaây laø moät loaïi tieàn ñoâ la “sieâu” giaû, coù khaû naêng choáng ñöôïc söï phaùt hieän cuûa caùc thieát bò kieåm tra nhö maùy ñeám vaø nhaän daïng tieàn, chæ coù theå phaân bieät ñöôïc chuùng khi quan saùt, giaùm ñònh caån thaän.

Hoa Kyø:

Tiger Cup:

Naïn saùt nhaân giaûm 6% trong Singapore thaéng Laøo 6-2, Vieät Nam heát cöûa vaøo baùn keát 6 thaùng ñaàu naêm KUALA LUMPUR, Maõ Lai AÙ.- Chieàu Thöù Hai ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, ñoäi tuyeån Laøo duø raát coá gaéng vaø coù nhöõng phuùt thi ñaáu töng böøng, nhöng cuoái cuøng vaãn chòu thaûm baïi 2-6 tröôùc Singapore. Nhôø keát quaû naøy, ñoäi banh cuûa ñaûo quoác Sö Töû chæ caàn thaéng Cam Boát vôùi tyû soá toái thieåu ôû traän cuoái voøng baûng laø coù veù vaøo baùn keát Tiger Cup, baát chaáp noã löïc cuûa Vieät Nam tröôùc Laøo. Nhö vaäy ñoäi tuyeån Vieät Nam chæ coù theå vaøo ôû baùn keát

neáu thaéng Laøo trong traän vaøo chieàu Thöù Tö 15 Thaùng Möôøi Hai, vôùi ñieàu kieän Singapore khoâng thaéng ñöôïc Cam Boát - chuyeän raát khoù xaûy ra. Trong Baûng A hieän nay, Indonesia daãn ñaàu vôùi 7 ñieåm (2 thaéng, 1 hoøa), Singapore thöù nhì vôùi 5 ñieåm (1 thaéng, 2 hoøa), Vieät Nam thöù ba vôùi 4 ñieåm (1 thaéng, 1 hoøa, 1 baïi), Laøo ñöùng thöù tö vôùi 3 ñieåm (1 thaéng, 2 baïi), vaø Cam Boát khoâng coù ñieåm naøo sau hai traän ñeàu thaát baïi.

WASHINGTON - Cô Quan FBI hoâm Thöù Hai ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, cho bieát toång soá caùc vuï saùt nhaân ñaõ giaûm xuoáng ñöôïc gaàn 6% trong 6 thaùng ñaàu naêm nay, so vôùi cuøng thôøi kyø naêm ngoaùi. Trong caû naêm ngoaùi, soá vuï gieát ngöôøi xaûy ra treân toaøn quoác Hoa Kyø laø 16,500. Con soá sô khôûi naøy cho thaáy chieàu höôùng gia taêng trong toång soá saùt nhaân suoát 4 naêm qua coù theå ñaõ chaám döùt. Möùc toäi phaïm toaøn quoác ñaõ haï xuoáng tôùi möùc kyû luïc trong nhöõng naêm vöøa qua. Thaáp nhaát laø naêm 1999, laø naêm toaøn quoác coù 15,500 vuï saùt nhaân. Caùc naêm sau ñoù, möùc naøy gia taêng lieân tuïc cho tôùi naêm ngoaùi laø 16,500 vuï. Toäi phaïm veà baïo doäng toång quaùt - bao goàm caùc toäi nhö saùt nhaân, hieáp daâm, cöôùp cuûa, taán coâng gia troïng - ñaõ giaûm ñöôïc 2% trong 6 thaùng ñaàu naêm nay. Baùo caùo veà möùc toäi phaïm cho toaøn naêm 2004 seõ ñöôïc coâng boá vaøo Muøa Thu sang naêm. Baùo caùo sô khôûi noäp cho FBI do hôn 10,700 cô quan caûnh saùt tieåu bang vaø ñòa phöông cho thaáy soá caùc vuï gieát ngöôøi ñaõ giaûm ñöôïc 5.75, tieáp ñoù laø caùc vuï cöôùp cuûa giaûm 5% vaø taán coâng gia troïng giaûm 1%. Theá nhöng, soá caùc vuï hieáp daâm taêng 1.4% treân toaøn quoác, vaø taïi caùc thaønh phoá ñoâng daân -

30 ngöôøi Vieät Nam vöôït bieân töø Ukraine sang Ba Lan bò baét WARSAW, Ba Lan.- Hoâm Chuû Nhaät ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai, caûnh saùt bieân phoøng Ba Lan ñaõ baét giöõ 30 ngöôøi Vieät Nam vaø 5 ngöôøi Trung Hoa nhaäp cö baát hôïp phaùp töø nöôùc Ukraine laùng gieàng. 14 ngöôøi trong soá naøy phaûi vaøo beänh vieän vì meät laû sau 4 ngaøy ñöôøng. Sau khi bò thaåm vaán, nhöõng ngöôøi nhaäp cö laäu naøy seõ bò traû veà Ukraine. Ñöôøng daây ñöa ngöôøi vöôït bieân töø Vieät Nam sang caùc nöôùc Taây AÂu qua ngaû caùc nöôùc Ñoâng AÂu dieãn ra khoâng ngöøng. Ñöôøng daây naøy ñaõ haønh thaønh töø nhöõng naêm 1980 vaø toàn taïi cho ñeán baây giôø. Nhöõng ngöôøi naøy thuû ñaéc hoä chieáu Vieät Nam roài sau ñoù xin hoaëc mua visa cuûa Nga. Sau ñoù hoï ñaùp phi cô

sang Moscow, nhöng khi tôùi ñaây thì boïn buoân ngöôøi tòch thu heát giaáy tôø cuûa hoï roài toå chöùc cho hoï ñi töø Moscow qua Ñoâng AÂu baèng moïi ngaû ñöôøng maø tröôùc ñaây chuû yeáu laø Lithuania, Belarus, Ukraine. Nhöng ñöôøng vöôït bieân ngang qua Ukraine thì thöôøng ñöôïc söû duïng nhieàu hôn caû vì bieân giôùi Ba Lan vaø Ukraine laø bieân giôùi ñöôøng boä neân vieäc toå chöùc cho ngöôøi vöôït bieân baêng röøng qua bieân giôùi khoâng maáy khoù khaên. Sau khi Ba Lan gia nhaäp Lieân Hieäp Chaâu AÂu thì nöôùc naøy ñöôïc Lieân Hieäp Chaâu AÂu taøi trôï phöông tieän vaø tieàn baïc ñeå gia taêng canh phoøng bieân giôùi. Tuy nhieân, ñöôøng daây buoân ngöôøi cuõng coù nhieàu maùnh khoùe ñeå vöôït qua chöôùng ngaïi haàu ñöa ngöôøi vöôït bieân ñeán Taây AÂu.

TRUST CARPET & TILE WHITE THIN SET

/sqft.

/1 Bao

1.29

$

$

16X16

1.49

Made Italy

/sqft.

$

7

Porcelaine Stone Look 13 X 13

99¢

/sqft.

$

WHOLE SALE

FREEery

Local Deliv

°Coù giaù ñaëc bieät cho Contractors & Builders °Thaûm Dupont Stain Master New 2004 design tuyeät ñeïp Porcelain °Coù caû kho haøng lôùn Porcelaine vaø Gaïch baùn sæ & leû Polis /sqft. °Haøng ngaøn maãu thaûm môùi nhaát naêm 2004

T W OU

BLO

SHOWROOM & WAREHOUSE 17 X 17 Porcelain

SALE $1.29 /1 Sqft

ÑAËC BIEÄT Porcelain, new design 2005 môùi veà tuyeät ñeïp

Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414.

VNCR

20X20

1.69

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer.

treân 1 trieäu ngöôøi, soá caùc vuï hieáp daâm coøn taêng maïnh Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: hôn: 6.5%. Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE Naêm 2003 laø naêm maø soá (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu caùc vuï saùt nhaân taêng cao ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi nhaát taïi Hoa Kyø vôùi 16,500 Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, vuï, tyû leä 6 vuï saùt nhaân trong khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. soá 100,000 daân. Nhö vaäy laø Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø taêng 1.7% so vôùi naêm 2002, chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. vaø taêng hôn 6% keå töø naêm Average daily 1999. circulation: Tuy nhieân, con soá noùi treân 17,000 copies vaãn coøn thaáp hôn 29% so vôùi tyû leä saùt nhaân naêm 1994. Caùc soá lieäu sô khôûi cho thaáy caùc toäi phaïm nhö troäm CHÖÔNG TRÌNH caép taøi saûn, aên troäm xe ñaõ PHAÙT THANH giaûm ñöôïc 1.9% trong 6 thaùng ñaàu naêm 2004 naøy. Ngoaøi ra, 14781 Moran St Westminster, CA 92683 106.3 FM Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 theo FBI, caùc vuï ñoát nhaø ñaõ giaûm 6.8% trong thôøi khoaûng töø Thaùng Gieâng ñeán Thaùng Thöù Ba 14 thaùng 12, 2004. 03 thaùng 11 AÂm Lòch, Giaùp Thaân. Saùu. Cuõng trong ngaøy Thöù Hai, 5:00 AM - 8:00 AM FBI ñaõ keát thuùc chieán dòch 05:00 - Chöông Trình Tieáng Xöa ñieàu tra keùo daøi trong suoát 05:30 - Chöông Trình “Tieáng Noùi Phuùc AÂm” moät naêm trôøi veà vuï duøng caên vôùi MS Nguyeãn Thæ cöôùc giaû maïo, vaø ñaõ baét ñöôïc 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy – Nam Cali & Houston 6 ngöôøi ôû Madison, Beloit vaø 06:30 - Chöông trình Thuùy Nga Milwaukee. 07:00 - Ngöôøi Vieät 2 vôùi Baûo Anh FBI cho bieát caùc theû caên 07:30 - Garden Grove Auto Imports cöôùc gia ñaõ ñöôïc baùn taïi 1 07:55 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng tieäm söûa saéc ñeïp, coù teân 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. Yolimar Beauty Salon, trong luùc khaùch haøng caét toùc, laøm 12:00PM - 4:00PM moùng tay, vaø ñöôïc baùn chung 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas vôùi nhöõng thöù myõ phaåm nhö 12:30 - Giôùi thieäu Shanghai Photo Studio xaø boâng, kem thoa maët... 12:35 - Biocalth vaø Söùc Khoûe (D.P.) 12:45 - Saigon Supermarket vaø Shopping Center

NÔI CUNG CAÁP TAÁT CAÛ MAËT HAØNG VEÀ THAÛM GAÏCH & LAMINATE

LAMINATE

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

15111 Jackson St. Midway City, CA 92655 (Goùc Beach Blvd. vaø Bolsa Ave.)

(714) 890-5725

Fax: 714-890-5735 MÔÛ CÖÛA: THÖÙ HAI - CHUÛ NHAÄT : 8:00 am-6:30 pm.

12:55 - Coâng ty chuyeån tieàn Saigon Central Post 01:00 - Noùi chuyeän vôùi Kevin Le 01:15 - Hoäi Luaän Luaät Phaùp vôùi LS Töø Huy Hoaøng 01:30 - Century Republic Insurance 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Thoâng baùo Coäng Ñoàng & Thöông 02:15 - Chuyeän Ñòa OÁc vôùi Thanh Thaûo 02:40 - Noùi chuyeän vôùi Baùc Só Nguyeãn Quang Hieän 02:50 - Cô sôû Happy 2 EZ 03:00 - Tieàn Haûi Ngoaïi Tình Vieät Nam vôùi Le gôûi tieàn Leï 03:10 - Chuyeän luaät phaùp vôùi LS Nguyeãn Chí Toân 03:25 - Chöông Trình Tieáng Töø Bi 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TIN NHANH TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Phaùp ñeà nghò cöïu Cao UÛy Maäu Dòch EU laõnh ñaïo WTO PARIS - OÂng Pascal Lamy - cöïu Cao UÛy Maäu Dòch Lieân Hieäp AÂu Chaâu, hoâm Thöù Hai ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, cho bieát oâng ñaõ ñöôïc chính phuû Phaùp quoác chính thöùc ñeà nghò vaøo chöùc laõnh ñaïo Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi WTO (World Trade Organization). OÂng Lamy, 57 tuoåi, quoác tòch Phaùp, seõ tranh cöû vôùi caùc öùng vieân khaùc laø oâng Luis Felipe Seixas Correa, goác Brazil, hieän laø ñaïi dieän Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi, vaø ít nhaát 2 öùng vieân khaùc töø khoái caùc quoác gia ñang phaùt trieån laø Mauritus vaø Uruguay. Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi hieän coù 148 thaønh vieân, truï sôû taïi Geneve, hoâm Thöù Hai cho bieát ñaõ nhaän ñöôïc ñeà nghò cuûa Phaùp. Cuoäc tranh cöû ñöôïc tieân ñoaùn laø seõ raát gay caán giöõa 2 thaønh vieân chính laø Lieân Hieäp Chaâu AÂu vaø Brazil. Keát quaû seõ ñöôïc coâng boá vaøo cuoái Thaùng Naêm naêm sau. Tieáng noùi cuûa nhöõng quoác gia khoâng ñöôïc giaøu coù laém nhö Brazil - ñang moãi luùc moãi trôû neân maïnh meõ hôn trong caùc cuoäc thöông löôïng maäu dòch quoác teá, nhaát laø trong caùc voøng ñaøm phaùn nhaèm thieát laäp moät hieäp öôùc maäu

dòch toaøn caàu, coù teân Doha Development Round. Nhieàu quoác gia thuoäc khoái naøy ñang vaän ñoäng ñeå ñöa ngöôøi cuûa khoái mình leân laõnh ñaïo Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi. Caùc chính quyeàn Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaøo tuaàn qua ñaõ leân tieáng uûng hoä oâng Lamy ra tranh cöû vaøo chöùc Toång Giaùm Ñoác Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi vôùi nhieäm kyø 4 naêm. Chöùc vuï naøy hieän do oâng Supachai Panitchpakdi, cöïu Phoù Thuû Töôùng Thaùi, naém giöõ, vaø seõ maõn nhieäm vaøo cuoái Thaùng Taùm 2005. Tuyeân boá treân ñaøi Radio Classique, oâng Lamy cho hay, chính phuû Phaùp ñaõ chính thöùc noäp teân oâng ra tranh cöû, vôùi söï uûng hoä cuûa 24 quoác gia AÂu Chaâu. OÂng Lamy môùi keát thuùc nhieäm kyø 5 naêm trong vai troø ñaïi söù maäu dòch cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu, hoâm Thöù Hai cho bieát, neáu ñöôïc baàu laøm Toång Giaùm Ñoác Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi, oâng seõ coá gaéng laøm vieäc voâ tö chöù khoâng phaûi chæ coå ñoäng cho quyeàn lôïi cuûa Phaùp hoaëc AÂu Chaâu. Caùc öùng cöû vieân khaùc bao goàm oâng Carlos Perez del Castillo, ngöôøi Uruguay, hieän

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

laø Ñaëc Söù Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi; oâng Jaya Krishna Cuttaree, hieän laø Ngoaïi Tröôûng Mauritia; vaø oâng Mukhisa Kituyi, Boä Tröôûng Maäu Dòch Kenya. Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi thöïc söï muoán traùnh söï beá taéc hoaëc khoâng khí chua chaùt trong tranh cöû nhö ñaõ xaûy ra trong kyø baàu phieáu caùch ñaây 6 naêm. Khi ñoù, caùc quoác gia thaønh vieân khoâng theå choïn ñöôïc giöõa 2 öùng cöû vieân laø oâng Supachai vaø oâng Mike Moore, cöïu Thuû Töôùng Taân Taây Lan, neân phaûi ñeå cho caû 2 ngöôøi ñaéc cöû, moãi ngöôøi phuïc vuï 3 naêm. Laàn naøy oâng Lamy ñöôïc söï uûng hoä cuûa 25 quoác gia thaønh vieân Lieân Hieäp Aâu Chaâu vaø ñaïi dieän Hoa Kyø. Caùc giôùi chöùc maäu dòch Hoa Kyø cho bieát, oâng Lamy seõ laø moät öùng cöû vieân maïnh, nhöng khoâng noùi roõ laø seõ uûng hoä oâng. Coøn caùc quoác gia nhoû hôn thì cho raèng chöùc Toång Giaùm Ñoác Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi phaûi do ñaïi dieän nöôùc nhoû naém giöõ, vì caùc nöôùc giaøu ñaõ laøm Chuû Tòch Quyõ Tieàn Teä Quoác Teá IMF vaø Ngaân Haøng Theá Giôùi WB roài. (D.P.)

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Concord & Associates Hình Luaät

Treân 25 naêm kinh nghieäm

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 Richard Paul Attorney At Law

(714)799-7714

Bankruptcy

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit • • •

Nhöõng ngöôøi lính cuûa Sö Ñoaøn 1 Khoâng Kî vaø Sö Ñoaøn 10 Daõ Chieán ñöa moät thöôøng daân Iraq bò thöông trong moät vuï noå xe bom gaàn traïm kieåm soaùt Vuøng Xanh leân xe cöùu thöông ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai 2004. Duø coù nhöõng phaûn öùng maïnh veà phía Hoa Kyø, nhöõng vuï noå bom töï saùt vaãn tieáp tuïc dieãn ra haøng ngaøy taïi khaép nôi treân laõnh thoå Iraq (Reuters)

DAÏY KEØM / LUYEÄN THI SAT MATH - ENGLISH - PHYSICS - BIOLOGY - CHEMISTRY

(714)

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Bad Credit

Xe bom noå taïi “Vuøng Xanh”

100% Money Back Guarantee

539-8170

DAÏY KEØM RIEÂNG TÖØNG MOÂN

TRUNG TAÂ M GIAÙ O DUÏ C LITTLE SAIGON 10181 Westminster Ave., #212 (Treân laàu khu BOØ 7 MOÙN AÙNH HOÀNG)

DAÏY KEØM HOMEWORK

Giuùp caùc em tieán boä trong thôøi gian ngaén: Ñoïc, vieát, vaên phaïm & toaùn.

Ñaøo taïo caùc em vaøo GATE PROGRAM

ENGLISH: Reading comprehension, Phonics Grammar, Essaywriting MATH: Elementary, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre Calculus, Calculus, Physics, Chemistry

* Töø 3:30pm - 6:30pm * Daïy hoaøn taát homework * Daïy theâm Toaùn + Anh Vaên

Lôùp: 1-12 töø Thöù Hai - Thöù Naêm

LUYEÄN THI

SAT

CHÖÔNG TRÌNH THI MÔÙI 2005

Lôùp môùi ngaøy 18/12/04 Thöù Baûy: Töø 9:30am - 6:00pm

Daïy theo taøi lieäu thi môùi nhaát BAÛO ÑAÛM KEÁT QUAÛ CAO Giuùp choïn caâu traû lôøi ñuùng & nhanh NAÂNG CAO ÑIEÅM THI VERBAL - WRITING - MATH

naêm 25 äm n â Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Richard Paul Attorney At Law

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

FREE

Nokia 7260

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

CT Wireless

FREE Samsung P735

10161 Bolsa Ave., B102, Westminster, CA 92683 (Goùc Brookhurst vaø Bolsa, gaàn Lily Bakery, caïnh chôï Saigon Môùi [cuõ])

(714) 531-9380

Only $19.99 for 1 line

FREE

Nokia 6260

We match any prices

FREE V3

1. 600 anytime mins 2. Free Phone 3. Free night and weekend 4. Free Long distance 5. Free accessories 6. Free gift

Only $29.99 for 5 lines

Xaøi laïi ñieän thoaïi cuõ chuùng toâi traû laïi

* * * * * * *

850 anytime mins Free 5 phone Free night and weekend Free Long distance Free Mobile to Mobile Free accessories Free gift

$400 cho moãi ñöôøng daây.

FREE + $400 cash back

Nokia 9500 in stock Lowest price

FREE with $400 cash back TAÏI

CTWireless:

FREE SERVICE ONE YEAR & FREE PHONE CHO CHÖÔNG TRÌNH FAMILY TALK


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

DAT

PART 2 BY MEL GILDEN The story so far: Ignatz got stuffed inside a briefcase by accident. Jim’s father dumped his briefcase onto the seat of his car, giving Ignatz a thump, but he did not cry out. He was strong. The car started and they were on their way. Ignatz enjoyed the ride. Because he could not see out, he imagined what sort of country they were passing through. The siren of a passing emergency vehicle became the scream of a dinosaur. The rush of passing cars became the roar of space ships taking off. Honking horns became big birds. Ignatz was not bored. Soon the car stopped and Jim’s father picked up his briefcase again. After a few minutes Jim’s father laid the briefcase down flat and clicked the locks. The briefcase opened and Jim’s father pulled out the file folders. “Hey, look, Ormund!” he exclaimed, as he lifted Ignatz out of the briefcase. At first, Ignatz could not see because of the brightness of the light. Gradually he got used to it. “What is it?” Ormund asked. The man was large and had big muscles up and down his arms. He wore a sort of round metal helmet on his head. Behind him was a window through which Ignatz could see the skeleton of a big building. Workers were putting it together as if it were an enormous toy. “It’s my son’s bear,” Jim’s father said. “He calls it Ignatz.” “That’s a good name,” Ormund said.

‘Ignatz Goes to Work’

‘Ignatz ñi laøm’

“Give it here. I have an idea.” “Be careful with it,” Jim’s father said. “If you hurt it, my son will never forgive me.” “Don’t you worry,” Ormund said. “We’re just going to have some fun. Bring a camera.” He took Ignatz away. Ignatz trusted Jim’s father, but he wasn’t so sure about Ormund. Still, Ignatz was brave. He knew that he was equal to anything Ormund might do to him. Wednesday: Uh oh. This is Mel Gilden’s third story about Ignatz. It is on The Times’ website at latimes.com/kids. Other stories in the series include “The Adventures of Ignatz” (June 27-30, 2002) and “The Return of Ignatz” (Feb. 23-27, 2004).

PHAÀN 2 MEL GILDEN Ñaëc bieät cho baùo Times

Tieáp theo kyø tröôùc: Ignatz voâ tình bò nheùt trong caùi caëp ñöïng hoà sô. Ba cuûa Jim quaêng caùi caëp ñöïng hoà sô leân gheá trong xe, laøm Ignatz bò naûy leân nhöng noù khoâng khoùc nheø. Noù maïnh meõ laém. Xe baét ñaàu noå maùy vaø hoï leân ñöôøng. Ignatz thöôûng thöùc chuyeán ñi. Vì noù khoâng nhìn thaáy beân ngoaøi, neân noù töôûng töôïng nhöõng vuøng hoï ñi qua. Tieáng coøi huù cuûa moät chieác xe caáp cöùu trôû thaønh tieáng

Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

gaàm theùt cuûa moät con khuûng long. Tieáng xe chaïy vuø vuø qua thaønh tieáng aàm aàm cuûa moät con taøu vuõ truï ñang bay leân. Tieáng coøi xe thaønh nhöõng con chim to lôùn. Ignatz thaáy khoâng chaùn chuùt naøo. Chaúng bao laâu, chieác xe döøng laïi vaø Ba cuûa Jim nhaác chieác caëp leân laïi. Sau vaøi moät phuùt, Ba cuûa Jim ñaët chieác caëp xuoáng moät maët phaúng vaø môû caùi khoùa ra. Caùi caëp môû ra vaø Ba cuûa Jim loâi maáy xaáp hoà sô ra. “Nhìn xem neø Ormund!” oâng thoát leân trong luùc oâng nhaác Ignatz ra khoûi caùi caëp. Luùc ñaàu Ignatz khoâng thaáy ñöôøng vì aùnh saùng beân ngoaøi. Daàn daàn noù quen ñi. “Caùi gì vaäy?” Ormund hoûi. Ngöôøi ñaøn oâng naøy cao to vaø coù nhöõng baép thòt cuoàn cuoän treân caùnh tay. Anh ta ñoäi moät caùi noùn saét troøn treân ñaàu thì phaûi. Sau löng anh laø moät caùi cöûa soå maø qua ñoù Ignatz nhìn thaáy moät ‘boä xöông’ cuûa moät toøa nhaø. Nhöõng coâng nhaân ñang laép raép ngoâi nhaø nhö moät moùn ñoà chôi khoång loà vaäy. “Laø con gaáu cuûa con trai toâi,” Ba cuûa Jim noùi. “Noù ñöôïc goïi laø Ignatz.” “Caùi teân hay ñaáy,” Ormund noùi. “Mang noù laïi ñaây naøo. Toâi nghó ra moät chuyeän.” “Caån thaän nha,” Ba cuûa Jim noùi. “Neáu caäu laøm raùch noù, con trai toâi seõ khoâng tha cho toâi ñaâu.” “Ñöøng lo,” Ormund noùi. “Chuùng toâi ñuøa moät chuùt thoâi. Mang maùy hình laïi ñaây naøo.” Anh ta mang Ignatz ñi. Ignatz tin vaøo Ba cuûa Jim nhöng noù khoâng bieát anh Ormund ra laøm sao caû. Nhöng Ignatz can ñaûm laém. Noù bieát noù seõ khoâng chòu thua baát cöù chuyeän gì Ormund tính laøm vôùi noù. Thöù Tö: Thoâi roài. Ñaây laø truyeän thöù ba cuûa Mel Gilden veà Ignatz. Truyeän ñöôïc ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/ kids. Nhöõng truyeän khaùc goàm “Cuoäc phieâu löu cuûa Ignatz” (Ngaøy 27-30 thaùng Saùu, 2002) vaø “Söï Trôû Veà cuûa Ignatz” (Ngaøy 2327 thaùng Hai, 2004)

This story is on The Times’ website at latimes.com/kids.

4545 Stockdale Hwy., Suite D, Bakersfield, CA 93309 Office: 661-835-1777 * Direct: 661-816-7497 * Fax: 661-835-1661

·Coâng ty ñòa oác cuûa ngöôøi Vieät Nam ñaàu tieân taïi Bakersfield ·Bakersfield laø thaønh phoá ñang Steven Khanh Doan phaùt trieån raát maïnh New Listing! Broker/Owner ·Cô hoä i toá t ñeå ñaà u tö veà Commercial, Brand New 4 bedrooms, 2 baths, never live in, 1,590 sqft. Front and backyards are fully landscaped Residental vaø Ñaát Little Saigon is coming soon to Bakersfield with auto sprinkler, khu toát. (North Country Meadow area) $262,000

Moïi chi tieát xin lieân laïc Steven Khanh Doan: 661-816-7497


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

DAT

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

NATIONWWIDE DIRECT LENDER* ***KHOÂNG QUA TRUNG GIAN*** Möôïn tieàn vôùi phí toån nheï nhaát: 1855 W. Katella Ave., Ste. 200, Orange, CA 92867 Chuùng toâi coù chöông trình

1.10%* Möôïn $300,000 Chæ Traû $978.76/Thaùng

MORTGAGECLOSE.COM

VAÊN PHOØNG KHAÙC -Origination -Appraisal -Credit Report -Funding Fee -Processing Fee -Administration Fee -Underwriting Fee

Quí vò seõ tieát kieäm ñöôïc

CHUÙNG TOÂI COÙ CHÖÔNG TRÌNH CHO:

- Low FICO (500 - 620) -Bankruptcy -100% treân trò giaù caên nhaø -Collections & Judgements Ñaëc bieät cho quí vò mua nhaø ôû caùc tieåu bang: Texas, Arizona, Nevada v.v... Caùc tieåu bang ngoaøi California xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát

Attn: Brokers/ Loan officers need close out of state loans, please call us for detail

Free Free Free Free Free Free $999

1%-$3,000 350 50 395 495 295 999

$4,585.00

Xin lieân laïc:

Joe Lam-CEO www.MortgageClose.com

Cell Phone: Office: Toll Free Fax

(714) 450-0880 (714) 453-0220 Ext. 206 (866) 267-7691 Ext. 206 (714) 453-0219

*MortgageClose.com is liscensed CFL by the CA Dept. of Corporation. Please see our website for additional licensing information. Payment above is based on initial rate of 1.10% APR 4.42%. Lifetime adjustment cap of 8.75%. Please call to request full program disclosure. Rate and fees subject to change without notice. Loan requires 660 FICO score and 80% LTV.


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoa Kyø: Ngaøy Leã Noel coù soá cheát cao nhaát Tieáp trang A1

tieáp cuõng nhö trong Ngaøy Ñaàu Naêm môùi, thöôøng coù soá ngöôøi cheát cao hôn möùc bình thöôøng cuûa baát cöù ngaøy naøo khaùc trong naêm. Trong taïp chí Circulation, phaùt haønh hoâm 13 Thaùng Möôøi Hai, caùc nhaø nghieân cöùu cho raèng soá ngöôøi ñaõ cheát cao nhö vaäy trong ngaøy Leã Noel, coù theå laø vì hoï ñaõ trôû neân quaù baän roän trong ngaøy naøy hay laø vì hoï coøn maõi lo vui neân lôø phaàn ñi ñeán beänh vieän trong muøa leã nghæ ñoâng keùo daøi naøy. Caùc nhaø nghieân cöùu ñaõ ñöa ra caùc lôøi nhaän xeùt treân laø nhaø nghieân cöùu xaõ hoäi David Phillips cuûa Vieän Ñaïi Hoïc California, San Diego, vaø caùc ñoàng nghieäp taïi caû vieän ñaïi hoïc naøy, laãn cuûa Vieän Ñaïi Hoïc Tufts ôû Boston, Massachusetts. Caùc nhaø nghieân cöùu treân khoâng tính ñeán caùc caùi cheát lieân quan ñeán töï töû, saùt nhaân hay taïi naïn xe coä, trong dòp leã lôùn treân, maø chæ nhaém vaøo caùc beänh cuûa con ngöôøi, trong ñoù coù beänh tim maø thoâi. (L.T.)

Thuoác môùi hy voïng chöõa ñöôïc beänh tieåu ñöôøng Tieáp trang A1

40, seõ khôûi söï cuoäc thöû nghieäm vaøo Thaùng Taùm, theo tôø baùo. “Neáu cuoäc thöû nghieäm sô khôûi coù keát quaû, sau ñoù chuùng toâi seõ thöïc hieän theâm 18 thaùng thöû nghieäm laâm saøng ñaày ñuû,” theo lôøi Colin Dayan, moät giaûng vieân y hoïc taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Bristol ôû Taây Nam nöôùc Anh, noùi vôùi tôø Times. Trong beänh tieåu ñöôøng loaïi I, tuyeán tuïy ngöng saûn xuaát chaát insulin. Beänh nhaân caàn haøng ngaøy chích chaát insulin toång hôïp vaø coù theå gaëp nguy cô muø loøa, maát tay chaân vaø töû vong. Beänh tieåu ñöôøng loaïi II thöôøng xuaát hieän ôû ngöôøi lôùn tuoåi, ñaëc bieät ôû nhöõng ngöôøi quaù caân löôïng, nhöng cuõng aûnh höôûng tôùi nhöõng ngöôøi treû nhaát laø neáu luùc nhoû hoï bò phì maäp. Loaïi thuoác chuûng, ñöôïc saûn xuaát bôûi Clinalfa, moät chi nhaùnh cuûa haõng döôïc phaåm khoång loà Merk, chöùa moät phaân töû töông töï nhö moät phaàn cuûa nhöõng teá baøo tieåu ñaûo saûn xuaát ra chaát insulin. Khi ñöôïc theâm vaøo maùu, phaân töû ñoù taïo ra nhöõng teá baøo baûo veä ngaên chaën nhöõng teá baøo baïch huyeát taán coâng vaø phaù huûy caùc tieåu ñaûo. “Vieäc khôûi söï nhöõng cuoäc thöû nghieäm leân ngöôøi ñaùnh daáu moät trong nhöõng tieán trieån quan troïng nhaát choáng laïi chöùng beänh naøy keå töø khi chaát insulin ñöôïc caùc baùc só cho toa roäng khaép baét ñaàu töø thaäp nieân 1920s. Ñaây laø ñöôøng loái duy nhaát ñeå chöõa trò beänh tieåu ñöôøng töø 80 naêm qua,” tôø Times noùi. (n.n.)

Iraq: Noå xe bom ôû Baghdad 13 ngöôøi thieät maïng Tieáp trang A1

ngöôøi thieät maïng, ñuùng moät naêm sau khi Saddam Hussein bò caùc binh só Hoa Kyø baét giöõ, maø ngöôøi ta nghó raèng seõ giuùp cho tình hình ñöôïc laéng dòu hôn. Ngoaøi soá thieät maïng treân coøn coù moät soá ngöôøi bò thöông, tuy nhieân phaùt ngoân vieân quaân söï Hoa Kyø quaû quyeát raèng khoâng coù quaân nhaân Hoa Kyø naøo bò thöông caû. Phaùt ngoân vieân quaân söï Hoa Kyø ñaõ phaûi noùi roõ laø khoâng coù quaân nhaân Hoa Kyø naøo bò thöông caû, vì vuï noå bom xe, ñaõ xaûy ra ngay saùt Khu Vöïc Xanh Laù Caây, laø khu vöïc ñöôïc baûo veä troïng yeáu, vì beân trong coù Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø vaø caùc cô sôû cuûa Chính Phuû Laâm Thôøi Iraq. Caùc cuoäc ñuïng ñoä cuõng ñaõ taùi phaùt taïi Fallujah, moät cöù ñieåm cuûa quaân noåi daäy Iraq, maø Hoa Kyø cho raèng ñaõ

chieám giöõ ñöôïc, cuõng nhö coù 7 Thuûy Quaân Luïc Chieán hy sinh trong khi taùc chieán taïi thaønh phoá Anbar, thuoäc mieàn Taây Iraq, trong ngaøy Chuû Nhaät 12 Thaùng Möôøi Hai, cuõng laø con soá thöông vong cao nhaát cuûa löïc löôïng naøy trong moät ngaøy, keå töø sau khi hoï chaám döùt cuoäc taán coâng vaøo Fallujah hoài thaùng roài. Vôùi soá thöông vong môùi nhaát naøy, khieán naâng toång soá quaân Hoa Kyø hy sinh taïi Iraq leân ñeán gaàn 1,300 ngöôøi, keå töø sau khi Hoa Kyø môû caùc cuoäc taán coâng vaøo Iraq hoài Thaùng Ba 2003. Nhöõng cuoäc baïo ñoäng vaø toån thaát treân cho thaáy caùc khoù khaên maø caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñaõ vaø ñang phaûi ñoái ñaàu, hôn moät naêm röôõi sau khi Saddam Hussein bò laät ñoå vaø moät naêm sau khi Saddam Hussein ñaõ bò baét, trong khi Hoa Kyø coá gaéng deïp tan phe noåi daäy, ñeå kieåm soaùt ñöôïc Iraq trôû laïi. Caùc tö leänh quaân söï Hoa Kyø nhìn nhaän luùc ñaàu hoï ñaõ ñaùnh giaù coù phaàn thaáp söùc maïnh cuûa caùc nhoùm noåi daäy, trong khi caùc löïc löôïng an ninh Iraq do quaân lieân minh ñaøo taïo thì chöa ñuû khaû naêng ñeå coù theå baûo veä ñöôïc cho ñaát nöôùc, duø raèng ñaõ gaàn ñeán ngaøy baàu cöû treân toaøn quoác Iraq vaøo cuoái Thaùng Gieâng tôùi ñaây. (L.T.)

Boài thaåm ñoaøn ñeà nghò aùn töû hình cho Scott Peterson Tieáp trang A1

phaùn cuûa California ít khi ñaûo ngöôïc yù muoán cuûa caùc boài thaåm ñoaøn trong nhöõng vuï töû hình. Vò luaät sö noåi tieáng cuûa Peterson, Mark Geragos, höùa heïn seõ theo ñuoåi moïi ñöôøng loái phaùp lyù ñeå cöùu thaân chuû khoûi bò töû hình vaø ñaûo ngöôïc baûn aùn. Trong nhöõng thaùng tôùi ñaây, Peterson seõ ñöôïc di chuyeån tôùi nhaø tuø San Quentin cuûa tieåu bang ñeå chôø thi haønh aùn. Vôùi nhöõng thuû tuïc khaùng caùo, caùc baûn aùn töû hình taïi California thöôøng maát haøng thaäp nieân tröôùc khi ñöôïc thi haønh. Tieåu bang ñaõ haønh quyeát 10 ngöôøi keå töø khi aùn töû hình ñöôïc taùi laäp naêm 1978 vaø hieän coù hôn 600 ñaøn oâng vaø ñaøn baø trong danh saùch chôø haønh quyeát. Trung bình, aùn töû hình taïi tieåu bang caàn 17 naêm ñeå thi haønh. Peterson töø laâu vaãn nhaát möïc noùi mình voâ toäi vaø noùi raèng anh ta ñang ñi caâu ôû Vònh San Francisco vaøo luùc ngöôøi vôï ñang mang thai cuûa anh bieán maát khoûi nhaø ôû Modesto vaøo buoåi chieàu tröôùc Leã Giaùng Sinh naêm 2002. (n.n.)

Haø Noäi: Haøng traêm ngöôøi daân taán coâng coâng an... Tieáp trang A1

nhaéc laïi, laøng Kim Noã ñaõ töøng xaûy ra nhieàu cuoäc bieåu tình cuûa daân chuùng khi nhaø caàm quyeàn quyeát ñònh tòch thu ñaát cuûa daân laøng ñeå caáp cho coâng ty Daewoo cuûa Nam Haøn xaây saân golf. Vuï ñuïng ñoä ñaàu tieân xaûy ra vaøo Thaùng Ba naêm 1996, khieán haøng chuïc vieân chöùc chính quyeàn bò thöông. Ñeán naêm 1998, trong moät cuoäc xoâ xaùt keùo daøi hai giôø ñoàng hoà, theâm haøng chuïc nhaân vieân coâng an bò thöông. Sau vuï naøy, coâng an ñaõ baét giöõ 3 ngöôøi bieåu tình. Tuy nhieân lo ngaïi laøn soùng choáng ñoái seõ boäc phaùt maïnh hôn, Haø Noäi ngay laäp töùc ra leänh traû töï do cho nhöõng ngöôøi naøy. Trôû laïi vuï ñuïng ñoä vaøo saùng ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, theo töôøng thuaät cuûa tôø Haø Noäi Môùi (cô quan ngoân luaän cuûa nhaø caàm quyeàn thaønh phoá Haø Noäi), sau nhieàu naêm giaùn ñoaïn, saùng ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, Coâng Ty Lieân Doanh NOBLE, ñôn vò chuû ñaàu tö ñaõ toå chöùc khôûi coâng xaây döïng döï aùn khu vui chôi, giaûi trí (coù saân golf) taïi xaõ Kim Noã. Nhö vaäy laø sau hôn 10 naêm

keå töø ngaøy coù quyeát ñònh thu hoài 93 maãu ñaát vaø hôn 6 naêm sau khi hoaøn thaønh vieäc thu hoài ñaát ñai döï aùn môùi ñöôïc khôûi coâng. Tuy nhieân, ngay trong buoåi leã khôûi coâng, haøng traêm ngöôøi daân xaõ Kim Noã ñaõ keùo ra neùm gaïch, ñaù, chai xaêng, kieân quyeát caûn trôû vieäc thi coâng. Khi coâng an coù maët ñeå can thieäp daân chuùng taán coâng luoân löïc löôïng naøy”. Chæ baèng gaïch ñaù, gaäy goäc vaø caû bom xaêng daân laøng Kim Noã ñaõ laøm chuøn böôùc haøng traêm caûnh saùt cô ñoäng coù mang laù chaén choáng baïo ñoäng. Ñaõ coù ñoå maùu trong vuï ñuïng ñoä khi coù raát nhieàu coâng an bò thöông. Leã khôûi coâng ñaõ phaûi taïm döøng tröôùc söï taán coâng quaù maïnh meõ cuûa nhöõng ngöôøi daân ñòa phöông... Theo moät nguoàn tin ñoäc laäp, ngay trong chieàu ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, nhaø caàm quyeàn thaønh phoá Haø Noäi ñaõ toå chöùc cuoäc hoïp khaån caáp veà vuï ñuïng ñoä naøy. Coù theå trong nhöõng ngaøy tôùi phía chính quyeàn seõ cho aùp duïng caùc bieän phaùp maïnh nhaèm traán aùp laøn soùng choáng ñoái cuûa ngöôøi daân. Moät trong nhöõng bieän phaùp maø nhaø caàm quyeàn ñang nhaém tôùi laø baét giöõ moät soá ngöôøi caàm ñaàu cuoäc phaûn khaùng cuûa daân laøng ñeå khoáng cheá nhöõng thaønh phaàn coøn laïi. Tôø Haø Noäi Môùi toùm taét “Döï aùn aaân golf Ñoâng Anh” cho thaáy, töø Thaùng Chín naêm 1995, chính phuû Vieät Nam ñaõ chaáp thuaän cho Coâng Ty Daeha cuûa Nam Haøn thueâ 128 hecta dieän tích ôû xaõ Kim Noã, huyeän Ñoâng Anh, trong ñoù coù 93 hecta ñaát vaø 35 hecta ao hoà ñeå ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh khu giaûi trí - saân golf Ñaàm Vaân Trì. Töø Thaùng Möôøi naêm 1995 ñeán Thaùng Möôøi Hai naêm 1998, Coâng Ty Daeha ñaõ traû ñuû caùc khoaûn ñeàn buø, hoã trôï boài hoaøn ñaát ñai theo ñuùng “chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø thaønh phoá Haø Noäi” cho caùc hoä daân bò thu hoài ñaát naèm trong 93 hecta cuûa döï aùn saân golf. Löu yù, ñaây laø giaù ñeàn buø maø nhaø caàm quyeàn aùp ñaët cho daân chuùng chöù khoâng phaûi ñeàn buø ñaát ñai theo giaù cuûa thò tröôøng! Ngaøy muøng 4 Thaùng Möôøi Hai naêm 1998, nhaø caàm quyeàn xaõ Kim Noã ñaõ baøn giao toaøn boä 93 hecta ñaát thoân Thoï Ña vaø thoân Baéc, thuoäc xaõ Kim Noã, Ñoâng Anh cho Coâng Ty Daeha ñeå ñaàu tö xaây döïng döï aùn. Coâng Ty Deaha ñaõ toå chöùc ñoäng thoå, raøo xung quanh ñeå quaûn lyù ñaát vaø chuaån bò cho vieäc xaây döïng. Nhöng töø Thaùng Hai 1999 Coâng Ty Deaha ñaõ phaûi taïm döøng vieäc laøm döï aùn xaây döïng saân golf ñaàm Vaân Trì ñeán nay ñaõ ñöôïc 6 naêm. Ngaøy 17 Thaùng Saùu naêm 2003, chính phuû Vieät Nam laïi cho pheùp Coâng Ty Noble thay theá Coâng Ty Deaha tieáp tuïc xaây döïng khu giaûi trí saân golf ñaàm Vaân Trì. Ngaøy 18 Thaùng Möôøi Moät 2003, Coâng Ty Noble - Vieät Nam ñaõ chuyeån gaàn 2,5 tyû ñoàng cho xaõ Kim Noã ñeå chi traû caùc toàn ñoïng coøn laïi trong döï aùn cho caùc hoä daân. Theá nhöng vôùi giaù ñeàn buø reû maït, ngöôøi daân Thoï Ña, Kim Noã, Ñoâng Anh vaãn khoâng chòu, ñoàng thôøi ñaõ ñöa ra nhieàu ñoøi hoûi khaùc nhö taêng tieàn ñeàn buø theâm, hoã trôï tieàn ñaát ñai... Ñaëc bieät, caùc hoä daân coøn yeâu caàu chuû ñaàu tö (Coâng Ty NOBLE) phaûi chi traû 70% tieàn löông thaát nghieäp cho con em ñòa phöông do tröôùc ñaây, chuû ñaàu tö cuõ laø Coâng Ty DEAHA ñaõ cam keát seõ tieáp nhaän moãi hoä daân baøn giao ñaát tröôùc thôøi haïn 1 ngöôøi vaøo laøm vieäc khi döï aùn hoaøn thaønh vaø ñi vaøo hoaït ñoäng vôùi möùc löông 400,000 ñoàng/ thaùng/ ngöôøi... Taát caû nhöõng ñoøi hoûi chính ñaùng cuûa ngöôøi daân khoâng ñöôïc chaáp thuaän vaø ñoù laø nguyeân do vì sao haøng traêm ngöôøi daân Kim Noã ñaõ toå chöùc bieåu tình, taán coâng coâng an khi löïc löôïng naøy ñeán ñaøn aùp hoï vaøo saùng 13 Thaùng Möôøi Hai vöøa qua.

TT Bush ñeà cöû Giaùm Ñoác EPA laõnh ñaïo Boä Y Teá Tieáp trang A1

Quoác Hoäi coâng nhaän, oâng seõ laõnh ñaïo Boä Y Teá hieän ñang traên trôû vôùi vaán naïn chi phí y teá moãi ngaøy moät taêng cao, ñoàng thôøi phaûi tìm caùch aå giaûm tieàn thuoác chöõa beänh cho beänh nhaân. Tuyeân boá trong leã nghi giôùi thieäu oâng Leavitt, 53 tuoåi, Toång Thoáng Bush cho bieát, “Toâi tin raèng Mike laø moät vò giaùm ñoác toát, moät ngöôøi coù loøng traéc aån lôùn. OÂng laø ngöôøi raát phuø hôïp ñeå laõnh ñaïo moät trong nhöõng boä lôùn nhaát cuûa chính phuû Hoa Kyø.” Chuû Tòch UÛy Ban Taøi Chaùnh Thöôïng Vieän - Nghò Só Coäng Hoøa Charles Grassley, nhaän xeùt oâng Leavitt “döôøng nhö ñöôïc trang bò ñaày ñuû ñeå hieåu bieát vaán ñeà chi phí y teá vaø aûnh höôûng cuûa vaán ñeà naøy treân ngaân saùch lieân bang cuõng nhö tieåu bang.” OÂng cho raèng Leavitt nhaän coâng taùc naøy ôû moät thôøi ñieåm quan troïng, vôùi nhieàu bieán chuyeån môùi veà y teá, nhö ñaïo luaät veà trôï caáp thuoác cho beänh nhaân Medicare, chi phí Medicaid ñaõ vöôït tôùi möùc kyû luïc, vaø haøng trieäu trieäu ngöôøi daân Hoa Kyø ñang than van vì khoâng coù baûo hieåm y teá. Nghò Só Grassley tuyeân boá, “Toâi troâng mong ñöôïc nghe nhöõng yù kieán cuûa Thoáng Ñoác Leavitt veà vieäc ñieàu haønh cô quan khaån yeáu naøy.” Nghò só ñoäc laäp cuûa tieåu bang Vermont - oâng James Jeffords, cho hay, oâng hy voïng oâng Leavitt “seõ coù theå tieán haønh caùc bieän phaùp baûo veä söùc khoûe con ngöôøi cuõng nhö baûo veä moâi tröôøng, hôn laø laëp laïi nhöõng thaønh tích yeáu keùm cuûa chính quyeàn Bush trong nhöõng naêm vöøa qua.” OÂng Leavitt cho bieát seõ tieáp noái Toång Thoáng Bush ñaåy maïnh vieäc caûi toå luaät leä veà vaán ñeà kieän caùo y teá vaø seõ

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 tìm caùch caét giaûm chi phí y teá. OÂng noùi, “Toâi tin raèng chuùng ta coù theå duøng caùc tieán boä khoa hoïc ñeå ñaùp öùng nguyeän voïng chính ñaùng nhaát cuûa chuùng ta maø khoâng laøm giaûm bôùt nhöõng giaù trò quan troïng khaùc.” Vôùi oâng Leavitt, Toång Thoáng Bush ñaõ thöïc hieän gaàn heát vieäc boå nhieäm nhaân söï cho noäi caùc nhieäm kyø II. Giôø ñaây, oâng laïi phaûi lo tìm moät nhaân vaät khaùc nhaèm thay theá oâng Bernard Kerik vaøo chöùc vuï Boä Tröôûng Noäi An, sau khi oâng naøy phaûi töï yù ruùt lui vì vaán ñeà lieân quan ngöôøi giuùp vieäc trong gia ñình. Baùo New York Daily News hoâm Thöù Hai coøn coù baøi töôøng thuaät cho hay, oâng Kerik, nguyeân UÛy Vieân Caûnh Saùt New York, dính daùng tôùi 2 vuï ngoaïi tình. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng lôøi ñoàn thoåi veà vieäc oâng lieân heä vôùi 1 coâng ty xaây döïng coù dính daùng tôùi baêng ñaûng. (D.P.)

TNS McCain tuyeân boá thaúng thöøng... Tieáp trang A1

bieát ngoân ngöõ, caùc löïc löôïng ñaëc bieät, daân söï vuï, v.v...” theo lôøi oâng McCain Thöôïng Nghò Só Coäng Hoøa ôû Arizona. “Coù nhöõng khaùc bieät raát lôùn veà quan ñieåm giöõa toâi vaø oâng Boä Tröôûng Rumsfeld veà vaán ñeà ñoù.” Khi ñöôïc hoûi laø lieäu oâng Rumsfeld coù phaûi laø moät gaùnh naëng cho chính phuû Bush hay khoâng, oâng McCain traû lôøi: “Toång thoáng coù theå nhaän ñònh ñieàu ñoù, khoâng phaûi toâi.” McCain - moät cöïu chieán binh nhieàu huy chöông thuoäc Haûi Quaân vaø cuõng laø cöïu tuø nhaân chieán tranh Vieät Nam, laø moät thaønh vieân cao caáp trong UÛy Ban Quaân Vuï Thöôïng Vieän, laø uûy ban giaùm saùt nhöõng hoaït ñoäng quaân söï vaø coù aûnh höôûng ñaùng keå tôùi ngaân saùch cuûa Nguõ Giaùc Ñaøi. Phaùt ngoân vieân Nguõ Giaùc Ñaøi Larry Di Rita noùi oâng McCain “ñaõ thöôøng xuyeân baøy toû caùc quan ñieåm cuûa oâng

lieân quan ñeán möùc quaân soá taïi Iraq, vaø oâng laø moät thaønh vieân quan troïng” trong uûy ban. OÂng Rumsfeld ñaõ “döïa theo söï phaùn ñoaùn cuûa caùc caáp chæ huy quaân söï ñeå quyeát ñònh möùc löïc löôïng thích hôïp ñeå ñoái phoù vôùi tình hình,” Di Rita noùi. OÂng McCain tin raèng tinh thaàn quaân ñoäi vaãn cao, nhöng oâng coâng nhaän raèng nhöõng vuï cöôõng baùch keùo daøi thôøi gian phuïc vuï gaây baát maõn cho caùc binh só. “Toâi tin raèng chuùng ta seõ hieän dieän veà quaân söï taïi Iraq trong nhieàu naêm nöõa. Ñieàu ñoù khoâng phaûi laø moät vaán naïn cho ngöôøi daân Myõ,” oâng noùi. “Nhöng ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc ñoái vôùi ngöôøi Myõ laø löu löôïng gia taêng veà soá ngöôøi cheát vaø bò thöông.” (n.n.)

Nga vaø Trung Quoác toå chöùc taäp traän chung Tieáp trang A1

Baéc Kinh vaø Moscow ñaõ taêng cöôøng caùc quan heä quaân söï vaø chính trò keå töø khi Soâ Vieát suïp ñoå vaøo naêm 1991, moät phaàn ñöôïc thuùc ñaåy bôûi nhu caàu chung muoán ñoái laïi söï thoáng trò toaøn caàu cuûa Hoa Kyø. Hai nöôùc hieän laø caùc ñoái taùc trong Toå Chöùc Hôïp Taùc Thöôïng Haûi goàm 6 quoác gia, ñöôïc thaønh laäp ñeå choáng laïi ñieàu maø hoï coi nhö moái ñe doïa chung cuûa chuû nghóa ly khai vaø Hoài Giaùo cöïc ñoan. Caùc thaønh vieân kia laø nhöõng nöôùc coäng hoøa trong khoái Soâ Vieát cuõ, goàm Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan vaø Tajikistan. Lôøi loan baùo veà nhöõng cuoäc thao dieãn quaân söï ñöôïc ñöa ra hai thaùng sau khi Baéc Kinh vaø Moscow daøn xeáp nhöõng tranh chaáp cuoái cuøng veà bieân giôùi ñaõ keùo daøi töø nhieàu thaäp nieân nay, töøng ñöa ñeán nhöõng cuoäc ñuïng ñoä döõ doäi trong thaäp nieân 1960 Tieáp trang A7

DAT


.3”

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

Daân Vieät Nam coù yù thöùc veà Daân Quyeàn

thaám nhuaän tinh thaàn daân chuû thì ngöôøi daân caøng bieát roõ quyeàn lôïi cuûa mình, khoâng deã gì maø baét hoï hoái loä ñöôïc. Ngöôøi daân Uy Noã cho chuùng ta hy voïng laø vôùi tinh thaàn tranh ñaáu cuûa hoï, ngöôøi Vieät Nam khoâng coøn bò mang tieáng laø heøn nöõa. Muoán daân ta taäp ñöôïc thoùi quen soáng daân chuû, töï troïng vaø troïng luaät phaùp, thì tröôùc heát chính quyeàn phaûi ñoái thoaïi ngang haøng vôùi noâng daân Thoï Ñaø, nhöõng ngöôøi nhö quyù oâng Phaïm Queá Döông vaø Nguyeãn Ñan Queá phaûi ñöôïc töï do. Ngöôøi ta coù theå ñaët ra caùc ñònh cheá nhö baàu cöû quoác hoäi hay baàu toång thoáng töï do, nhöng caùc ñònh cheá ñoù seõ bò laïm duïng hoaëc chæ ñem duøng ñeå ñaùnh löøa nhau thoâi, neáu trong daân trí chöa coù taäp quaùn soáng tö do daân chuû. Theá kyû tröôùc Phan Chaâu Trinh ñaõ thoáng thieát keâu goïi phaûi naâng cao daân trí, phaûi laøm cho khí theá ngöôøi daân höng phaán. Ñeán baây giôø chuùng ta vaãn caàn theo ñuoåi caùc muïc tieâu ñoù, vaø ñoàng baøo Thoï Ñaø cho ta theâm nieàm hy voïng. Caàn phaûi moät theá heä, neáu khoâng phaûi vaøi theá heä cuûa nhöõng ngöôøi nhö noâng daân Thoï Ñaø, nhöõng Phaïm Queá Döông vaø Nguyeãn Ñan Queá hy sinh tranh ñaáu, taâm lyù daân toäc ta môùi daàn daàn thaám tinh thaàn daân chuû ñöôïc.

Tieáp trang A1

thoûa ñaùng, khoâng nhöõng tieàn ñaát maø coøn caû nhöõng lôïi töùc bò maát khi maát ñaát, ñoù laø nhöõng ñoøi hoûi hôïp lyù. Nhöõng vuï noâng daân tranh ñaáu vì ñaát ñai nhö theá naøy ñang xaûy ra thöôøng xuyeân ôû Trung Quoác, nhö chuùng toâi ñaõ trình baøy trong tuaàn tröôùc. Ngöôøi daân ôû Du Laâm, ôû mieàn Baéc tænh Thieåm Taây laø nôi Mao Traïch Ñoâng laäp chieán khu thôøi khaùng Nhaät ñaõ tranh ñaáu nhieàu naêm trôøi khoâng ngöng, maø ñeán nay hoï vaãn chöa thaønh coâng. Noäi vuï cuõng khoâng khaùc gì chuyeän xaåy ra ôû Uy Noã, Thoï Ñaø. Moät beân laø noâng daân khoâng coù nguoàn lôïi naøo khaùc hôn laø ruoäng ñaát. Moät beân laø ñaûng Coäng Saûn toaøn quyeàn sinh saùt ñang muoán khai phaù ñaát cho nhöõng hoaït ñoäng kinh teá khaùc, nhö xaây caát khu thöông maïi hay khu giaûi trí. Vaø caùn boä ñaûng Coäng Saûn quen thoùi tuøy tieän quyeát ñònh khoâng hieåu ñöôïc quyeàn lôïi cuûa ngöôøi daân. Xaõ hoäi thì chöa coù luaät phaùp ñeå giaûi quyeát caùc vuï xung ñoät naøy, cuoái cuøng beân naøo maïnh seõ thaéng. Vaø thöôøng thì ñaûng Coäng Saûn maïnh hôn daân. ÔÛ Du Laâm, cuoái cuøng daân chuùng ñaõ chieám laáy truï sôû xaõ cuûa ñaûng Coäng Saûn ñeå phaûn ñoái vieäc sung coâng ñaát ñai cuûa hoï, boài thöôøng cho moãi saøo ruoäng ñöôïc gaàn 500 nguyeân, khoaûng 60 ñoâ la Myõ. Daân chuùng trong vuøng ñaõ toå chöùc caùc phuï nöõ thaønh 16 nhoùm luaân phieân bieåu tình chieám truï sôû, nhöng sau cuøng bò coâng an taán coâng baét heát nhöõng ngöôøi chuû tröông. Vieäc chieám ñoùng truï sôû ñaûng Coäng Saûn laø ñöôøng cuøng, khoâng ai muoán laøm. Nhöng ngöôøi daân ñaõ nhieàu laàn khieáu oan, ñöa ñôn leân huyeän thì huyeän baûo phaûi leân tænh. Tôùi tænh thì tænh baûo phaûi chôø Trung öông. Coù ngöôøi töøng laø ñaûng vieân coäng saûn ñaõ lieàu maïng ñeä ñôn taän Baéc Kinh, vaø ñöôïc chaáp ñôn ñeå ra veà, bao nhieâu chi phí do daân laøng ñoùng goùp. Nhöng chôø ñôïi haøng naêm vaãn khoâng thaáy ñoäng tónh, ngöôøi daân laïi goùp tieàn cho ñaïi bieåu ñi Baéc Kinh laàn nöõa. Cô quan phuï traùch nhöõng vuï khieáu oan cho bieát hoà sô noäi vuï ñaõ ñöôïc chuyeån veà tænh, tænh trao cho huyeän vaø huyeän ñöa cho xaõ giaûi quyeát! Nghóa laø moät laù ñôn kieän oâng Xaõ thì laïi do oâng Xaõ xöû! Chuyeän xaûy ra ôû Thoï Ñaø chaéc coù nhieàu chi tieát maø baùo chí trong nöôùc khoâng keå roõ ñöôïc, baùo chí ôû nöôùc ngoaøi cuõng chòu thau khoâng theå ñieàu tra. Nhöng chuùng ta khoâng theå tin raèng ñoàng baøo noâng daân laïi ngu doát hay lieàu lónh ñoøi hoûi nhöõng quyeàn lôïi khoâng chính ñaùng. Ñaây laø moät vaán ñeà lôùn, khoâng phaûi chæ laø chuyeän sung coâng ñaát ñai maø khoâng boài thöôøng thoûa ñaùng. Caên baûn cuûa vaán ñeà naøy laø ñaûng Coäng Saûn vaãn chöa coâng nhaän quyeàn sôû höõu ñaát ñai. Taát caû moïi ngöôøi Vieät Nam ñeàu ñang soáng taïm, laøm aên taïm treân maûnh ñaát maø hoï ñöôïc quyeàn khai thaùc. Daân thaønh phoá cuõng chæ ñöôïc taïm duøng ñaát ñai cuûa ngoâi nhaø hoï ôû. Heä thoáng naøy laøm cho noâng daân luoân luoân bò thieät thoøi, vaø cho daân thaønh phoá höôûng nhieàu quyeàn lôïi hôn nhaø noâng. Ngöôøi daân thaønh phoá coù quyeàn sang nhöôïng nhaø cöûa, duø hoï khoâng ñöôïc laøm chuû ñaát. Nhieàu caùn boä hoaëc baïn beø baø con hoï coù theå ñaàu cô mua nhaø roài baùn laïi kieám lôøi duø chæ sang nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát. Nhöng ngöôøi noâng daân soáng baèng thöøa ruoäng mình troàng troït thì khoâng ñöôïc laøm chuû ñaát, cho neân baát cöù luùc naøo cuõng coù theå bò cöôùp maát. Khoâng nhöõng hoï bò cöôùp taøi saûn maø coøn bò maát caû quyeàn laøm vieäc ñeå sinh soáng. Nhaø nöôùc coäng saûn khi baét daân nhöôøng ñaát cho caùc tay tö baûn laøm saân cuø, hoï coù theå ñeàn buø giaù trò quyeàn söû duïng ñaát ñai maø khoâng quan taâm ñeán keá sinh nhai cuûa ngöôøi daân maát ñaát. Ñaây laø moät ñeà taøi tranh ñaáu, ôû Vieät Nam cuõng nhö ôû Trung Quoác. Taïi tænh Trieát Giang, quan chöùc coäng saûn ñaõ chieám ñaát cuûa daân, boài thöôøng moãi maãu ñöôïc hôn 3,000 myõ kim, sau ñoù ñem cho caùc nhaø ñaàu tö xaây caát thueâ vôùi giaù 122,000 myõ kim. Nhöõng khoaûn boài thöôøng cho noâng daân laïi thöôøng bò caùc quan chöùc ñòa phöông chaám muùt, ngöôøi daân chaúng coøn ñöôïc bao nhieâu. Vuï bieåu tình môùi ôû Thoï Ñaø cho thaáy ngöôøi noâng daân Vieät Nam ñaõ yù thöùc veà quyeàn cuûa hoï, khoâng theå bòt maét vaø boùp coå daân ñöôïc nöõa. YÙ thöùc veà quyeàn coâng daân laø neàn taûng xaây döïng cheá ñoä daân chuû. Khi naøo ngöôøi daân hieåu ñöôïc quyeàn haïn cuûa mình thì hoï seõ khoâng chòu ñeå cho tham nhuõng boùc loät nöõa. Thöôøng ngöôøi daân thaønh phoá coù yù thöùc veà quyeàn töï do sôùm hôn caùc noâng daân, nhöng ngöôøi daân thoân queâ laïi hay bò ñeø neùn, boùc loät nhieàu hôn. Khi ngöôøi daân coù yù thöùc veà quyeàn haïn cuûa mình thì ñaát nöôùc deã tieán leân treân ñöôøng daân chuû hoùa. Xaây döïng daân chuû cho moät nöôùc baét ñaàu baèng vieäc xaây döïng caùc ñònh cheá, nhöng rieâng caùc ñònh cheá thoâi cuõng khoâng ñuû. Ñieàu quan troïng laø caùc yù thöùc daân chuû ñöôïc thaám nhuaàn trong neáp soáng, neáp suy nghó cuûa moïi ngöôøi, baét ñaàu töø nhöõng vieäc nhoû nhaët trong ñôøi soáng haøng ngaøy chöù khoâng phaûi chôø ñeán khi bò ñaøn aùp môùi tranh ñaáu. Thí duï, ngöôøi daân moät nöôùc daân chuû toân troïng caûnh saùt, nhöng khoâng hoái loä caûnh saùt! Baø con ta hieän chöa taäp ñöôïc thoùi quen ñoù, hoï sôï vaø hoï hoái loä, nhöng hoï khinh, khi chính caûnh saùt, coâng an chæ ñoùng vai troø aùp böùc daân. Ngaøy Chuû Nhaät vöøa qua, Maïng löôùi Nhaân quyeàn cho Vieät Nam môùi phaùt giaûi thöôûng veà Nhaân quyeàn cho hai oâng Phaïm

Queá Döông vaø Nguyeãn Ñan Queá, hai nhaø tranh ñaáu cho daân chuû taïi Vieät Nam vaø ñang bò chính quyeàn trong nöôùc ñaøn aùp, boû tuø. Taïi sao chính quyeàn coäng saûn laïi ñoái xöû vôùi hoï nhö vaäy? OÂng Nguyeãn Ñan Queá ñaõ tranh ñaáu moät caùch baát baïo ñoäng töø gaàn 30 naêm nay, ñöa ra caùc ñoøi hoûi daân chuû hoùa nöôùc Vieät Nam. OÂng bò giam caàm nhieàu laàn, treân caên baûn chæ vì oâng ñaõ phaùt bieåu yù kieán coâng khai khoâng sôï haõi. OÂng Phaïm Queá Döông cuõng töøng tranh ñaáu cho töï do nhö vaäy; vaø laø moät cöïu ñaûng vieân coäng saûn ñaõ boû ñaûng, oâng coøn yù ñònh cuøng baïn beø laäp moät “Hoäi nhaân daân giuùp ñaûng (Coäng Saûn) vaø chính phuû choáng tham nhuõng.” Vaø haønh ñoäng ñoù cuõng bò chính quyeàn coäng saûn gheùp laïi thaønh moät thöù toäi. Khi moät chính quyeàn buoäc toäi taát caû nhöõng ngöôøi phaùt bieåu yù kieán ngoaøi voøng kieåm soaùt tö töôûng cuûa hoï, khi hoï khoâng cho pheùp caùc toå chöùc tö nhaân ñoäc laäp ra ñôøi, ñoù laø nhöõng vi phaïm ñoái vôùi tinh thaàn daân chuû. Nhöng ñieàu ñaùng tieác laø haønh ñoäng cuûa chính quyeàn naøy seõ laøm cho tinh thaàn daân chuû khoâng theå naøo naûy maàm, khoâng theå ñôm hoa, keát traùi ñöôïc trong xaõ hoäi maø hoï cai trò. Muoán cho ngöôøi daân quen vôùi luaät chôi daân chuû thì ñieàu ñaàu tieân laø chính quyeàn phaûi toân troïng nhöõng quyeàn töï do toái thieåu, nhö töï do phaùt bieåu vaø töï do laäp hoäi. Neáu khoâng thì caû xaõ hoäi khoâng theå tieán ñöôïc maø coøn thoaùi lui nöõa. Vieäc trao giaûi thöôûng cho quyù oâng Phaïm Queá Döông vaø Nguyeãn Ñan Queá cho thaáy Maïng löôùi Nhaân quyeàn muoán ngôïi ca caùc coá gaéng ñoùng goùp cuûa hai oâng ñeå xaây döïng taäp quaùn daân chuû cho ngöôøi Vieät Nam; hôn nöõa, Maïng löôùi coøn khuyeán khích, thuùc ñaåy söï phaùt trieån tinh thaàn daân chuû trong toaøn theå xaõ hoäi Vieät Nam. Khi naøo nöôùc Vieät Nam coù theâm nhieàu Phaïm Queá Döông vaø Nguyeãn Ñan Queá, moãi ngöôøi daân ñeàu töï yù haønh xöû nhö ñoàng baøo tranh ñaáu ôû Thoï Ñaø, thì luùc ñoù caû nöôùc thaám nhuaàn tinh thaàn daân chuû. Khi ñoù, ngöôøi ta soáng moãi ngaøy trong tinh thaàn daân chuû, chöù khoâng phaûi chæ chôø ngaøy boû phieáu môùi thi haønh caùi quyeàn löïa choïn bò caét cuït cuûa mình. Khi daân coù yù thöùc daân chuû, chaéc chaén naïn tham nhuõng seõ bôùt ñi. Taïi sao nöôùc ta nhieàu tham nhuõng nhö vaäy? Tröôùc heát vì ngöôøi daân coi tham nhuõng laø chuyeän bình thöôøng, nhö aên côm teû vaäy! Bò phaït vì laùi xe sai luaät? Ñöa tieàn ra laø ñöôïc “thoâng caûm!” Muoán môû moät cöûa haøng baùn keïo baùnh? Tröôùc heát haõy tìm ra manh moái phaûi hoái loä nhöõng ai. Muoán cho con vaøo hoïc tröôøng toát? Muoán voâ nhaø thöông moå ruoät dö? Phaûi coù thuû tuïc ñaàu tieân ñaõ! Tình traïng nhö vaäy phaûi noùi laø noù laøm cho con ngöôøi ôû nöôùc ta hoùa ra heøn. Coù quaù nhieàu ngöôøi heøn, neân cuõng coù nhieàu ngöôøi gian tham truïc lôïi treân taâm lyù heøn yeáu nhu nhöôïc ñoù. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu maát phaåm giaù, ngöôøi ñoøi hoái loä vaø ngöôøi nhaän hoái loä. Muoán bôùt naïn hoái loä thì phaûi ñeà cao tinh thaàn troïng phaùp, phaûi cho ngöôøi daân ñöôïc töï do noùi, töï do laäp hoäi. Toùm laïi laø phaûi xaây döïng daân chuû, bieán loái soáng daân chuû töï do thaønh moät thoùi quen. Quyeàn töï do sinh ra yù thöùc töï do. Soáng töï do, ngöôøi ta thaáy phaûi soáng coù phaåm giaù. ÔÛ nhöõng nöôùc caøng Trung Quoác sau cuoäc ñaøn aùp ñaãm maùu naêm 1989 taïi Thieân An Moân ñoái vôùi nhöõng cuoäc phaûn ñoái ñoøi daân chuû. Nhöng Moscow ñaõ cung caáp cho Baéc Kinh nhöõng chieán Tieáp trang A6 ñaáu cô SU-27 tính naêng cao vaø nhöõng vuõ khí toái taân vaø 1970. Thoûa thuaän ñaõ ñöôïc kyù keát khaùc. (n.n.) trong moät chuyeán ñi Baéc Kinh vaøo Thaùng Möôøi cuûa Toång Thoáng Nga Vladimir Putin. Cuoäc vieáng thaêm ñoù cuõng ñöa tôùi moät thoûa hieäp ñeå hôïp taùc phaùt trieån nhöõng nguoàn naêng löôïng cuûa Nga moät vaán ñeà khaån thieát ñoái vôùi Baéc Kinh, hieän ñang coá traùnh thieáu huït veà nhieân lieäu trong thôøi kyø kinh teá buøng noå nhö hieän nay. Ñöôøng bieân giôùi töøng coù thôøi 700,000 binh só Soâ Vieát ñoái dieän vôùi moät trieäu lính Trung Quoác hieän laø moät thò tröôøng ñang phaùt trieån ngang qua bieân giôùi. Trung Quoác ñaõ trôû thaønh khaùch haøng soá 1 cuûa kyõ ngheä vuõ khí Nga, vaø ñöôïc troâng ñôïi seõ mua 2 tæ ñoâ la vuõ khí trong naêm nay. Nga laø moät nhaø cung caáp then choát cho noã löïc canh taân hoùa kho vuõ khí cuûa quaân ñoäi Trung Quoác vaø hoã trôï nhöõng ñe doïa xaâm laêng Ñaøi Loan maø Trung Quoác thöôøng xuyeân ñöa ra. Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ caám baùn vuõ khí cho

Nga vaø Trung Quoác toå chöùc taäp traän chung

Ngoâ Nhaân Duïng

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

Chuyeän laï Saøi Goøn:

Haøng traêm con chim eùn “töï saùt taäp theå”

SAØI GOØN 13-12 - Caû traêm con chim eùn ñaäu kín daây ñieän, roài boãng nhieân moät soá ñaâm ñaàu xuoáng nöôùc “töï saùt”. Chuyeän xaûy ra taïi moät ao rau muoáng ôû khu phoá 2, phöôøng Bình Höng Hoøa, quaän Bình Taân - Haõng tin VietNamNet hoâm 13 Thaùng Möôøi Hai cho hay nhö vaäy. Theo töôøng thuaät, khoaûng 3 ngaøy trôû laïi ñaây, baø con sinh soáng taïi phöôøng Bình Höng Hoøa toû ra hoang mang tröôùc hieän töôïng laï treân. Theo lôøi baø con, cöù vaøo khoaûng töø saùng sôùm ñeán gaàn 10 giôø, hieän töôïng “chim töï saùt taäp theå” cöù laëp ñi laëp laïi cuøng moät ñòa ñieåm laø ao rau muoáng roäng khoaûng 5 maãu naèm trong loøng khu daân cö thuoäc khu phoá 2, phöôøng Bình Höng Hoøa. Chim cheát nhieàu ñeán noãi, xaùc noåi leành beành treân maët ao, toûa ra moät muøi hoâi thoái noàng naëc. Moät soá ngöôøi daân hoang mang, roài keát hôïp vôùi nhöõng tin töùc thôøi söï ñoïc ñöôïc treân baùo cho raèng chim bò nhieãm H5N1 neân môùi bò cheát nhieàu nhö vaäy. Nhieàu ngöôøi khoâng daùm vôùt xaùc chim vöùt ñi, cuõng khoâng daùm beùn maûng tôùi khu vöïc naøy. Ñem hieän töôïng coù kyø laï naøy hoûi nhieàu caù nhaân, chuyeân gia coù hieåu bieát veà loaøi chim. Hoï ñeàu cho bieát chöa heà nhaän ñöôïc moät thoâng baùo ñaëc bieät naøo veà hieän töôïng chim cheát haøng loaït taïi quaän Bình Taân. Theo suy ñoaùn chuû quan cuûa nhieàu ngöôøi daân ñòa phöông, coù theå ñaây laø chim eùn ñöôïc caùc Phaät töû phoùng sinh taïi khu nghóa trang Bình Höng Hoøa, sau khi ñöôïc thaû ra ñaõ ñuoái söùc neân cheát haøng loaït.

eùn cheát nhieàu ñeán möùc coù theå nhaët ñöôïc ôû baát cöù choã naøo.

Saøi Goøn:

Chaùy chôï Hoaøng Hoa Thaùm, 1 ngöôøi cheát, 1 ngöôøi bò thöông

SAØI GOØN 13-12 - Ít nhaát moät phuï nöõ ñaõ bò cheát chaùy, moät phuï nöõ khaùc bò thöông naëng khi moät saïp baùn quaàn aùo ôû chôï Hoaøng Hoa Thaùm, phöôøng 13, quaän Taân Bình, boác chaùy döõ doäi vaø nhanh choùng lan sang caùc nôi khaùc vaøo luùc 09 giôø 35 phuùt ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai. Tôø Thanh Nieân cho hay, hai phuï nöõ laø khaùch haøng cuûa saïp naøy bò keït trong phoøng thöû quaàn aùo, moät ngöôøi bò cheát chaùy, ngöôøi coøn laïi bò thöông khaù naëng tröôùc khi ñöôïc cöùu thoaùt. Haøng nghìn tieåu thöông vaø khaùch haøng ñi chôï hoát hoaûng thaùo chaïy, gaây ra caûnh hoãn loaïn. Ngay sau ñoù nhöõng tieåu thöông trong chôï ñaõ nhanh choùng daäp taét ñöôïc ngoïn löûa tröôùc khi lính cöùu hoûa chuyeân nghieäp coù maët. Ngöôøi ta vaãn chöa ñieàu tra ñöôïc nguyeân nhaân cuûa vuï chaùy nhöng toaøn boä saïp A79-81 cuûa baø Nguyeät vaø moät phaàn saïp A77 cuûa oâng Ñaëng Vaên Laâm ñaõ bò chaùy ruïi. Rieâng ngöôøi phuï nöõ bò naïn ñaõ bò chaùy heát aùo quaàn vaø giaáy tôø tuøy thaân neân ñeán cuoái giôø chieàu qua, cô quan ñieàu tra môùi xaùc minh ñöôïc laø Leâ Thò Sinh, 34 tuoåi, queâ Ngheä An.

Nha Trang:

Du khaùch ngoaïi quoác cuõng choâm ñoà

NHA TRANG 13-12 - Moät ngöôøi ngoaïi quoác ñaõ ñoät nhaäp cöûa haøng maùy tính, dôõ traàn, chui vaøo gian haøng laáy ñi moät maùy tính xaùch tay (laptop), 2 maøn hình LCD loaïi 15 vaø 17 inch; toång trò giaù gaàn 30 trieäu ñoàng. Vuï troäm kyø cuïc naøy ñöôïc phaùt hieän saùng ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai taïi cöûa haøng baùn maùy vi tính vaø thieát bò tin hoïc cuûa Coâng Ty Tin Hoïc 218 Thoáng Nhaát, Nha Trang. Keû troäm ñeå rôi taïi hieän tröôøng moät cuoän phim chuïp aûnh cuøng kìm, buùa... Trong soá nhöõng böùc hình ñöôïc röûa coù aûnh cuûa hai ngöôøi ñaøn oâng nöôùc ngoaøi da ñen, hai phuï nöõ Chaâu AÂu vaø moät em beù baùn saùch daïo ngöôøi Vieät Nam. Coâng An Nha Trang ñaõ tìm ra Ikenga Peter (sinh ngaøy 08 Thaùng Tö 1976, quoác tòch Nigeria), laø ngöôøi ñaøn oâng coù maët trong nhöõng böùc aûnh treân. Ikenga Pete bò phaùt hieän ñang nguû taïi moät khaùch saïn treân ñöôøng Traàn Quang Khaûi cuøng nhöõng ñoà vöøa aên troäm; trong tuùi xaùch cuûa coøn ñoâi gaêng tay cao su. Nhaân vieân cöûa haøng maùy tính cho bieát, tröôùc ñoù ít ngaøy, Ikenga Peter thöôøng tôùi hoûi mua maùy vi tính xaùch tay.

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

Tuyeân Quang:

Haøng ngaøn ngöôøi cuøng cöïc vì bò cöôùp ñaát laøm thuûy ñieän THAÙI NGUYEÂN 13-12 Khi caàn ñaát ñai xaây döïng moät coâng trình naøo ñoù, nhaø caàm quyeàn trong nöôùc tìm caùch ñaåy daân chuùng ra khoûi nôi sinh soáng ñoàng thôøi tìm caùch xaây döïng nhöõng nôi taùi ñònh cö baèng nhöõng caên nhaø voäi vaõ, thieáu tieän nghi sinh soáng ñeán cuøng cöïc, khoâng vieäc laøm, khoâng hoïc vaán... vaø khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc laø ñi tha phöông caàu thöïc. Baøi phoùng söï döôùi ñaây cuûa baùo trong nöôùc cho thaáy ñieàu naøy qua baøi vieát veà “döï aùn di daân taùi ñònh cö thuûy ñieän Tuyeân Quang”: “Chuùng toâi ñeán khu taùi ñònh cö cuûa Döï AÙn Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Na Hang (nay laø Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Tuyeân Quang) vaøo moät buoåi chieàu nhaäp nhoaïng, naéng daàn taét buoâng xuoáng nuùi röøng moät maøu toái môø ñuïc. “Ngaøy 19 Thaùng Tö 2002, thuû töôùng chính phuû pheâ duyeät Döï AÙn Xaây Döïng Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Na Hang (nay laø Thuûy Ñieän Tuyeân Quang). Ñeå xaây döïng nhaø maùy naøy, tænh Tuyeân Quang phaûi di chuyeån hôn 4,000 hoä daân, töông ñöông treân 20,000 ngöôøi thuoäc huyeän Na Hang ñeán nôi ôû môùi”. Coâng taùc di daân ñöôïc thöïc hieän töø Thaùng Möôøi Moät naêm 2002 nhöng cho ñeán nay, nôi ñaây vaãn laø moät vuøng khoâng ñöôøng ñi, khoâng nöôùc saïch, khoâng traïm xaù... vaø ngöôøi daân thì khoâng ngheà nghieäp. Ngöôøi ta luõ löôït vöôït nuùi boû veà queâ cuõ, soá it ôû laïi thi chöa bieát ngaøy mai seõ ra

sao... Anh Nguyeãn Maïnh Haø, moät laùi xe chuyeân chôû cho nhöõng ngöôøi daân taùi ñònh cö, cho bieát: Ñaây laø 2 thoân Taân Laäp vaø Cam Laâm, xaõ Phuù Laâm (huyeän Yeân Sôn, Tuyeân Quang) moät trong nhöõng ñieåm taùi ñònh cö cuûa vuøng loøng hoà thuûy ñieän. Doïc 2 beân ñöôøng, nhöõng ngoâi nhaø môùi xaây ñuû kieåu daùng, maøu saéc saép haøng nhö daõy phoá. Xen laãn vôùi daõy nhaø xaây laø nhöõng ngoâi nhaø vaùch ñaát xaäp xeä ñang buïc töøng maûng lôùn. Ñaõ ñeán giôø chuaån bò böõa côm chieàu nhöng ngoâi laøng vaãn hoang vaéng kyø laï. Nhöõng oâ cöûa khoâng caùnh troáng hoaùc, nhöõng caùnh coång saét khoùa im æm. Thænh thoaûng coù ngoâi nhaø bò loät tung caû taám lôïp xi maêng. Nhaø troáng, khoâng moät ñoà ñaïc naøo soùt laïi. Treân töôøng, nhöõng hình veõ cuûa ñaùm treû con ngueäch ngoaïc, nhaèng nhòt. Ngoâi laøng hoang vaéng laïnh leõo nhö chöa töøng coù söï xuaát hieän cuûa con ngöôøi. Chaïy xe voäi vaøng trong im laëng, chôït Haø reo leân: “Ñaèng kia coù ngöôøi!” Vaø chuùng toâi nhaém thaúng ñeán moät aùnh ñeøn le loùi thoaùt ra töø ngoâi nhaø nhoû. Chuû vaø khaùch cuøng möøng rôõ. Caû ba ngöôøi töø sau caùnh cöûa uøa ra. Anh Giaøng A Ngaøi, chuû nhaø, noùi voäi nhö sôï khoâng kòp: “Tröôùc caû thoân soáng ñoâng ñuùc. Chæ trong 3 ñeâm chuùng toâi maát heát haøng xoùm anh em”. Anh Ngaøi cho bieát, anh vaø nhöõng ngöôøi haøng xoùm cuûa mình ôû 2 thoân Phaïc Maï vaø Song Long (xaõ

Laøng taùi ñònh cö bò boû hoang, haàu heát caùnh cöûa ñaõ bò laáy caép.

Thuùy Loa, huyeän Na Hang, Tuyeân Quang). Do naèm trong vuøng quy hoaïch loøng hoà thuûy ñieän Tuyeân Quang, thaùng 10 naêm 2003, 60 hoä daân 2 thoân naøy di chuyeån veà 2 thoân Taân Laäp vaø Cam Laâm. Khoâng coù cô sôû haï taàng, khoâng ngheà nghieäp, töø sau teát Giaùp Thaân, caùc hoä daân baét ñaàu quay trôû veà queâ cuõ. Ñeán nay chæ coøn laïi 3 hoä laø gia ñình caùn boä coâng chöùc. Quay laïi tröôøng tieåu hoïc xaõ Phuù Laâm, chuùng toâi gaëp coâ giaùo La Thò Tieàn, cuõng laø ngöôøi di daân cuøng vôùi thoân Phaïc Maï. Coâ noùi: “Nguy cô trong naêm hoïc naøy seõ coù gaàn 60 hoïc sinh cuûa thoân thaát hoïc”. Lyù do, toaøn boä 60 hoïc sinh cuûa 2 thoân Phaït Maï vaø Song Long ñöôïc chuyeån veà hoïc taïi huyeän Yeân Sôn theo döï aùn di daân. Nhöng ñaàu naêm 2004, cha meï caùc em quay trôû laïi queâ cuõ, caùc em tieáp tuïc ôû laïi xaõ Phuù Laâm

Saøi Goøn:

Moät ngöôøi sôû höõu nhöõng moùn ñoà coå trò giaù 30 trieäu ñoâ la SAØI GOØN 13-12 - Coù leõ chæ ñöùng sau nhaø söu taäp Vöông Hoàng Seån, oâng Hoaøng Vaên Cöông, 56 tuoåi, ñöôïc xem laø ngöôøi noåi tieáng nhaát Saøi Goøn hieän nay veà gia taøi ñoà coå maø oâng ñang sôû höõu. Hieän boä söu taäp naøy coù khoaûng gaàn 2,000 moùn, trong ñoù coù 200 chieác aám, taùch ñuû thôøi kyø, xuaát xöù, ñöôïc chuû nhaân taâm ñaéc nhaát. Hieän vaät ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm Ñoâng Sôn, OÙc Eo, Chu Ñaäu, Chaêmpa... vôùi nhöõng moùn ñoà töø hieám ñeán cöïc hieám. Coå vaät Thaêng

Long môùi ñöôïc phaùt hieän chính thöùc gaàn ñaây nhöng chuùng ñaõ coù trong boä söu taäp naøy töø boán naêm tröôùc. Nhaø söu taäp naøy ít khi tieát loä giaù caû cuûa caùc moùn ñoà, vì sôï keû xaáu nhoøm ngoù, sôï mang tieáng phaù giaù, laøm khoù cho ngöôøi chôi khaùc, vaø sôï chính mình bò hôù! Quanh boä söu taäp naøy coù nhieàu caâu chuyeän khaù thuù vò. Chaúng haïn, trong khi thieân haï tranh nhau mua nhöõng moùn coå vaät men lam laønh laën ñôøi Khang Hy thì nhaø söu taäp naøy laïi choïn maáy

Haø Noäi:

Gaàn 100 ngöôøi ñi boä cheát vì tai naïn giao thoâng

HAØ NOÄI 13-12 - Rieâng taïi Haø Noäi trong naêm 2004, ñaõ coù 97 vuï tai naïn giao thoâng lieân quan ñeán ngöôøi ñi boä, laøm 97 ngöôøi cheát, chieám 16% toång soá ngöôøi cheát do tai naïn giao thoâng. Phaàn lôùn tai naïn laø do ngöôøi ñi xe maùy phoùng nhanh, vöôït aåu gaây ra. Trong soá naøy coù 68 ngöôøi cheát do xe maùy gaây ra, 17 ngöôøi do oâtoâ, coøn laïi laø cheát do va chaïm vôùi taøu hoûa. Coâng an Haø Noäi, vöøa cho bieát, soá ngöôøi ñi boä bò cheát do va chaïm vôùi xe maùy, oâtoâ ñaõ taêng leân ñaùng baùo ñoäng. Ngoaøi nhöõng tröôøng hôïp ngöôøi ñi boä baêng qua ñöôøng khoâng ñuùng quy ñònh, khoâng chuù yù quan saùt caùc phöông tieän giao thoâng neân ñeå xaûy ra gaây tai naïn, coøn coù nhieàu ngöôøi bò tai naïn treân laøn daønh rieâng cho ñoái töôïng naøy. Nguyeân do ngöôøi ñi xe maùy ñöùng tröôùc ñeøn ñoû ñaõ phoùng nhanh khi coù tín hieäu ñeøn xanh taïi caùc nuùt giao thoâng, neân thöôøng va chaïm vôùi ngöôøi ñi boä khi hoï chöa thoaùt khoûi laøn boä haønh.

ÑEÁN TÆNH

Raát nhieàu ñoà coå trong nhaø oâng Cöông.

moùn ñoà ñoå vôõ, dính chuøm nhau. Baây giôø chuùng ñaõ trôû thaønh cuûa “ñoäc”. Vôùi boä suùng hoûa mai baùng caån ngaø voi 25 khaåu, coù ñeán boán baûo taøng cuûa Nhaät tìm tôùi hoûi mua, thaäm chí trao luoân taám seùc cho nhaø söu taäp muoán ghi con soá naøo vaøo thì tuøy! Hoaëc chieác gheá goã ñoäc ñaùo duøng ñeå naèm, ngoài nghæ ngôi cuûa coâng töû Baïc Lieâu noåi danh moät thôøi, Baûo Taøng Baïc Lieâu naêm laàn baûy löôït thöông löôïng nhöng khoâng thaønh... Moät baøi vieát cuûa VietNamNet cho hay, oâng

theo hoïc. Tuy nhieân, tuoåi coøn nhoû, phaûi soáng xa cha meï neân vieäc aên ôû sinh hoaït gaëp raát nhieàu khoù khaên. Thôøi gian sau ñoù, caùc em cuõng laàn löôït theo cha meï veà queâ, soá hoïc sinh theo hoïc rôi ruïng daàn. Trong kyø thi cuoái naêm hoïc 1993-1994, chæ coøn 20 em döï thi. Naêm hoïc môùi 20042005, chæ coøn 5 hoïc sinh laø con em cuûa 3 hoä caùn boä coâng chöùc ôû laïi xaõ Phuù Laâm tieáp tuïc ñi hoïc. Ngoâi tröôøng cuõ cuûa caùc em hoïc sinh taïi xaõ Song Long hieän ñaõ bò xoùa. Coøn tröôøng môùi thì bò boû hoang. Chaéc chaén soá hoïc sinh naøy thaát hoïc. Ngoâi laøng 6 chuïc noùc nhaø laïnh leõo naøy coù theå seõ khoâng giöõ ñöôïc caû ba gia ñình coøn laïi vì hoï ñang laâm vaøo theá cuøng quaãn khoâng loái thoaùt. Laøng naùt Tieáp trang A9

Cöông ñaõ 40 naêm trôøi giöõ beân mình moät gia saûn keách xuø 30 trieäu ñoâ-la. Laém luùc tuùi khoâng tieàn nhöng nhöõng moùn ñoà coå maø caû ñôøi söu taàm ñöôïc thì nhaát ñònh khoâng baùn duø traû giaù ngaát ngöôûng... Caên nhaø cuûa oâng Cöông naèm treân ñöôøng Ñoâng Du ôû ngay trung taâm Saøi Goøn. Saùng saùng, ngöôøi ta coù theå thaáy oâng ngoài nhaâm nhi caø pheâ döôùi taùn hoa nguyeät queá tröôùc cöûa nhaø mình. Chaúng ai bieát ñoù laø chuû nhaân cuûa nhöõng moùn ñoà coå thuoäc haøng ñoäc nhaát Saøi Goøn vaø coù theå cuûa caû nöôùc. Bôûi taàng treät cuûa ngoâi nhaø ñaõ cho ngöôøi ta thueâ baùn haøng löu nieäm cho Taây. Taàng treät baùn buoân thì welcome, kính môøi ñuû kieåu Tieáp trang A9

DAT


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Saøi Goøn: Moät ngöôøi sôû höõu... Tieáp trang A8

nhöng tieán leân gaùc vaøi böôùc chaân thì giaät thoät ngöôøi: Ngay taàm maét ôû chieác caàu thang thöù hai hieän leân doøng chöõ: “Nhöõng ai baïc beõo xin ñöøng ñeán / Haõy ñeå theàm toâi xanh saéc reâu”. Caâu thô Nguyeãn Bính quaû hôïp caûnh hôïp tình vôùi choán naøy ñeán laï. Chuû nhaân coù theå nhaéc maø khoâng sôï phaät yù nhöõng ai ñeán tham quan raèng “caát giuøm nhöõng moùn ñoà lænh kænh treân ngöôøi, khoâng thì noù vöôùng rôùt ñoà tröng baøy cuûa toâi”. Neáu ôû trong vò trí aáy, haún ai cuõng phaûi laøm theá. Ñoà ñaïc ôû ñaây ñoái vôùi “ngöôøi traàn maét thòt” nom bình thöôøng nhöng daân trong ngheà thì chæ coù xuyùt xoa. Ñoà coå. Meânh moâng ñoà coå. Coù quaù nhieàu xuaát xöù, chuûng loaïi, nieân ñaïi, kích côõ, kieåu daùng... nhìn ñeán hoa maét. OÂng Cöông baûo: “Ñieàu taâm ñaéc nhaát cuûa toâi ñeán giôø

naøy laø mình coù ñöôïc moät boä söu taäp ñaùng haõnh dieän vôùi gia ñình, beø baïn. Nhieàu ngöôøi môùi nghe noùi ñeán thì khoâng theå hình dung ñöôïc. Bao nhieâu tieàn baïc toâi ñoå vaøo ñoù, neân coù nhöõng luùc ñi chôi khoâng coù ñoàng naøo trong tuùi”. Sôû höõu moät danh muïc ñoà coå phong phuù, trong ñoù coù nhieàu moùn haøng ñoäc ñaùo, neân oâng thöôøng xuyeân nhaän nhöõng lôøi ñeà nghò naëng kyù. Ñôøi soáng xaõ hoäi phaùt trieån, caùc ñaïi gia noåi leân cuõng nhieàu, trong ñoù coù khoâng ít nhöõng vò coù maùu chôi ñoà coå hoaëc chí ít cuõng taäp toõm kieám vaøi moùn veà nhaø tröng ra khoe thieân haï. Ñaây chính laø nhöõng vò khaùch “quaáy raày” nhieàu nhaát, taâng boác, ca tuïng ñaõ ñaønh, vaø naên næ, laãn khích baùc cuõng khoâng hieám, mieãn chuû nhaân chòu baùn. Töø ñoù oâng Cöôøng ra “tuyeân boá” neáu cam keát khoâng hoûi chuyeän baùn mua, xin môøi ñeán tham quan thoaûi maùi, coøn khoâng thì ñaønh chòu maát loøng nhau.

Ñeå coù choã ñeå ñoà coå, oâng Cöông ñaõ phaûi laøm theâm moät ngoâi nhaø ôû Thuû Ñöùc. Caên chính dieän laø moät ngoâi nhaø saøn Thaùi chính hieäu ñöôïc mang töø Sôn La veà, beân döôùi laøm choã ôû, treân chöùa ñoà coå; caên beân traùi laø nhaø röôøng Hueá chöùa gaàn nhö toaøn ñoà coå xöù Hueá; caên beân phaûi ñuïc maùi laáy aùnh saùng trôøi soi haøng haøng lôùp lôùp nhöõng bình, taùch, aám, voø... töø thôøi Luïc Trieàu beân Trung Quoác ñeán ñôøi Nguyeãn, Vieät Nam. Hai-ba laàn cöûa vaø chöøng aáy oå khoùa. Nhöng chuû nhaân chuû yeáu ôû trong thaønh phoá, giao chìa khoùa vaø vieäc troâng coi cho moät ngöôøi thôï cuøng gia ñình anh ta ñeán 14 ngöôøi. Chieác quyù phi saøng (goïi noâm na laø giöôøng coâng chuùa) nhö coøn boùng daùng nhöõng ngöôøi ñaøn baø saéc nöôùc höông trôøi moät thuôû. Chieác giöôøng quyù ñöôïc mua taän Goø Coâng (Tieàn Giang) laøm baèng goã sôn chi, leä chi choáng muoãi, raát maùt vaøo Muøa Heø xöù Hueá. Gaõ baûo coù ngöôøi ñoøi ñoåi

Tuyeân Quang: Haøng ngaøn ngöôøi... Tieáp trang A8

Taïi xaõ Thanh Töông, moät taám bieån lôùn sôn xanh coù doøng chöõ ñeà khaù trònh troïng: “Khu taùi ñònh cö Laøng Neû”. Con ñöôøng daãn vaøo laøng loä moät maàu ñaát ñoài ñoû au. Nhöõng veät baùnh oâ toâ, coâng noâng taïo thaønh 2 raõnh lôùn chöùa ñaày nöôùc ñuïc ngaàu. Leà ñöôøng, ñaát ñoài nhaõo nhoeùt nhö buøn ao. Moät chieác coâng noâng sa laày. Tieáng ñoäng cô gaàm nhöùc oùc, 4 baùnh xe quay nhö ñieân loaïn nhöng xe vaãn naèm ì taïi choã. Ngöôøi lôùn, treû con xaén quaàn, xaùch deùp loäi bì boõm trong ñaùm buøn laày tìm ñöôøng ra khoûi laøng. Trong laøng beà boän nhö moät coâng tröôøng, ñaây ñoù ngöôøi ta vaãn tieáp tuïc döïng nhaø, lôïp maùi... Ñi vaøo giöõa laøng ñaõ thaáy saëc muøi xuù ueá. Baø Leâ Thò Nhaïn, moät ngöôøi daân Laøng Neû, daãn chuùng toâi doø theo raõnh nöôùc thaûi chaïy vaây quanh laøng. Cuoái laøng laø tieáp giaùp bôø soâng Gaâm nhöng coáng thoaùt nöôùc chöa coù, nöôùc thaûi öù ñoïng laïi ñen ñaëc. Baø Nhaïn baûo: “Ngaøy möa nöôùc daâng leân, raùc thaûi traøn caû vaøo nhaø, 1/3 soá hoä cuoái laøng chæ coøn caùch daït vaøo trong ôû nhôø haøng xoùm”. Ngöôøi laøng Neû noùi: Nöôùc thaûi thì ngaäp taän coå nhöng nöôùc aên thì thieáu töøng gioït. 5 giôø chieàu caùc hoä daân luïc tuïc chuaån bò quang gaùnh, xoâ thuøng bì boõm loäi treân con ñöôøng laày loäi ra khoûi laøng. Gaàn moät giôø sau, ñoaøn ngöôøi kóu kòt gaùnh nöôùc veà. Baø Ñinh Thò Hueä, ngöôøi laøng Neû baûo: “Khoâng coù nöôùc saïch. AÊn uoáng taém giaët ñeàu phaûi nhôø gieáng nöôùc cuûa moät ngöôøi ôû caùch ñaây 2 km. Ngöôøi ta chôû nöôùc vaøo laøng baùn cho töøng nhaø giaù 10,000 ñoàng moät m3”. Baø Hueä cho bieát: “Laøng Neû hình thaønh töø nhöõng hoä daân cuûa thò traán Na Hang di daân taùi ñònh cö. Töø Thaùng Ba 2004 ñeán nay, 70 hoä daân vaãn soáng

Nhaø ngöôøi daân bò nöôùc luït thöôøng xuyeân traøn vaøo.

trong caûnh khoâng nöôùc aên, chia toái ña laø 200 m3 vöøa ñuû khoâng ñöôøng saù ñi laïi...” laøm nhaø vaø moät khoaûng saân, ñaát troàng rau cuõng khoâng ñuû noùi gì ñaát canh taùc. Caùi khoå cuûa ngöôøi môùi Caùc hoä daân laøm ngheà buoân ñeán laây sang caû ngöôøi baùn thì maát ngheà, coøn nhöõng baûn ñòa. hoä thuaàn noâng thì khoâng Ñoù laø do san laáp maët baèng ñöôïc nhaän ñaát canh taùc hoaëc neân nhöõng raõnh thoaùt nöôùc ôû ñaát khoâng ñuùng chuûng loaïi, ñaây ñeàu bò laáp. Ngaøy 18 keùm chaát löôïng. Thaùng Baûy 2004, möa lôùn, Anh Giaøng A Ngaøi, xaõ Phuù nöôùc ñaõ daâng leân, theá laø Laâm, huyeän Yeân Sôn cho ngöôøi mieàn nuùi laàn ñaàu phaûi bieát, ôû queâ cuõ (xaõ Song Long, soáng caûnh luït loäi, nöôùc ngaäp huyeän Na Hang), nhaø naøo löng nhaø. Hoï phaûi laáy nhöõng cuõng coù töø 1-2 hecta ñeán chuïc ñoaïn luoàng keâ leân löng nhaø hecta röøng cuøng daêm vaøi saøo ñeå sô taùn ñoà ñaïc vaø... soáng ruoäng. Thaùng Möôøi 2003, ñeán treân ñoù. Caùc ñieåm taùi ñònh cö nôi taùi ñònh cö thì khoâng hoä khaùc nhö thoân Taân Laäp vaø daân naøo ñöôïc caáp ñaát canh Cam Laâm (xaõ Phuù Laâm), xoùm taùc. Khi vaän ñoäng di chuyeån, 2, xaõ Kim Phuù (huyeän Yeân ban di daân taùi ñònh cö huyeän Sôn)... cuõng soáng trong tình Na Hang höùa: Taïi nôi ôû môùi, traïng khoâng ñöôøng ñi laïi, moãi nhaân khaåu seõ ñöôïc caáp khoâng nöôùc saïch, khoâng nôi 400 m2 ñaát ruoäng 2 luùa. Nhöng tôùi nôi, hoï laïi saép xeáp thoaùt nöôùc thaûi... cho caùc hoä daân thueâ ñaát cuûa laâm tröôøng Phuù Laâm ñeå Khoâng ngheà nghieäp Chæ tay vaøo taám bieån baèng troàng coû thueâ cho laâm tröôøng. saét lôùn nhö taám phaûn coù Tuy vaäy ñaây cuõng môùi chæ laø doøng chöõ “Côm phôû” giôø ñöôïc lyù thuyeát. Treân thöïc teá, cuõng duøng laøm taám lôïp maùi hieân, chöa coù baát kyø hoä daân naøo baø Leâ Thanh Nhaïn, ôû Laøng ñöôïc kyù loaïi hôïp ñoàng thueâ Neû, than thôû: “Tröôùc soáng ôû ñaát hay troàng coû. Khoâng ñöôïc thò traán, chuùng toâi môû cuûa giao ñaát saûn xuaát, khoâng keá haøng baùn côm phôû. Giôø sinh nhai, hoï baét ñaàu tìm chuyeån vaøo laøng chaû bieát laøm ñöôøng trôû veà queâ cuõ. Khaùc vôùi ñieåm taùi ñònh cö gì ñeå soáng”. Chung caûnh ngoä vôùi baø xaõ Phuù Laâm, caùc hoä daân taùi Nhaïn laø 70 hoä daân toå 1, thò ñònh cö taïi xoùm 2, xaõ Kim traán Na Hang. Tröôùc khi di Phuù, huyeän Yeân Sôn thì coù chuyeån, caùc hoä daân naøy ñeàu ñöôïc nhaän ñaát. Tuy nhieân laøm dòch vuï, buoân baùn nhoû ôû dieän tích ñaát naøy do huyeän thò traán. Giôø vaøo laøng, hoï Yeân Sôn vöøa san laáp ñaát ñoài maát ngheà vaø chöa bieát laøm gì neân hoaøn toaøn khoâng theå ñeå sinh soáng. Moãi hoä ñöôïc troàng luùa ñöôïc.

TUAN TONY NGUYEN , CPA, MS Tax Attorney At Law Estate Planning Living Trust Will Tax Probate Administration

THE LAW

Cell: 714-612-2337 714-612-2337 Cell:

5001 Birch Street, Suite 4 Newport Beach, CA 92660 Tel: 949-263-1030 * Fax: 949-263-1703

chieác giöôøng baèng moät chieác Mercedes. Vaø kia, chieác aám thôøi Luïc Trieàu Trung Hoa ñaõ 4,000 naêm tuoåi, hay chieác aám ñaàu gaø ñôøi Lyù ñoäc nhaát voâ nhò maø Baûo Taøng Guimet (Phaùp) ñoøi mua giaù 150,000 ñoâ la, naèm laëng leõ treân giaù. Ai ñaõ uoáng traø vôùi nhöõng chieác aám naøy? Thôøi gian cuoán ñi nhöng noù cuõng kòp ñeå laïi cho hoâm nay nhöõng hình boùng ñeïp. OÂng Cöông baûo: “Toâi chôi ñoà coå baèng caû taâm linh. Toâi tin raèng chuùng coù linh hoàn, ai coù loøng thì noù ôû laïi, ai khoâng coù loøng thì noù seõ ra ñi. Chuùng ñaõ ñi qua haøng bao nhieâu theá kyû, qua bao nhieâu baøn tay con ngöôøi...” Trong moät goùc tuû, gaõ coøn löu giöõ chieác bình men lam Hueá, vaät coù ñöôïc ñaàu tieân trong cuoäc ñôøi söu taàm ñoà coå cuûa mình. Caâu chuyeän khaù “ly kyø”. Moät cuï giaø ñoøi gaõ giöõ chieác bình aáy trong moät cuoäc taûn cö, ñôn giaûn vì “toâi thaáy chæ coù caäu môùi giöõ ñöôïc noù”. Gaõ caûm ñoäng suyùt khoùc, ñoøi chia moät nöûa tieàn mình coù ñöôïc cho oâng cuï, roài caát chieác bình vaøo ba-loâ. Chieác bình aáy laø voâ giaù. Coù leõ vì theá neân duø chæ caàn nhoùn moät moùn ñoà laø coù vaøi nghìn ñoâ-la xaøi, nhöng oâng khoâng bao giôø baùn. Boû tieàn ra mua roài baùn ñi, gioáng nhö döùt boû ñöùa con cuûa mình. Gaõ chæ trao ñoåi vôùi ñoàng nghieäp, baïn beø trong giôùi. “Ngöôøi giaøu baây giôø raát nhieàu, maáy moùn ñoà coå cuûa toâi coù khi hoï chæ mua veøo moät caùi trong 15 phuùt. Toâi coù theå soáng giaøu sang nhöng chæ ñeå nhö

DAT

Chieác aám ñaàu gaø thôøi Lyù ñöôïc Baûo Taøng Guimet (Phaùp) traû giaù 150,000 ñoâ la.

theá thì taàm thöôøng quaù.” Boán möôi naêm gìn giöõ taøi saûn cuûa cha oâng ñeå laïi vaø töï mình ñi söu taàm, oâng Cöôøng ñaõ coù moät gia taøi trò giaù khoaûng 30 trieäu ñoâla. OÂng baûo sôï nhaát laø chaùy noå, maát maùt, khoâng coù baûo hieåm cho nhöõng moùn ñoà coå cuûa mình. Nhöng roài chaëc löôõi raèng Trôøi cho thì cöù höôûng, ñeán khi ñöùc ñaõ caïn, nghieäp ñaõ heát thì maát maùt cuõng laø leõ thöôøng tình.


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Vöôït qua,

vöôït qua bôø kia LEÂ ANH DUÕNG LTS: Baøi vieát döôùi ñaây cuûa oâng Leâ Anh Duõng, nhaèm traû lôøi cho laù thö “Minh Xaùc” cuûa oâng Vuõ Ngöï Chieâu ñaõ ñöôïc ñaêng taûi treân trang Dieãn Ñaøn Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät vaøo ngaøy 1711-2004. Moät tuaàn leã sau khi göûi baøi vieát naøy tôùi ngöôøi phuï traùch Trang Dieãn Ñaøn cuûa tôø Ngöôøi Vieät, trong dòp ñeán tham döï buoåi sinh hoaït ra maét taäp thô Thaép Taï cuûa nhaø thô Toâ Thuøy Yeân, oâng Leâ Anh Duõng ñaõ tröïc tieáp gaëp gôõ vôùi Ban Bieân Taäp ñeå ñöôïc xaùc nhaän laø baøi vieát naøy seõ ñöôïc ñaêng taûi trong muïc Dieãn Ñaøn. Nhaân ñaây Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät laïi moät laàn nöõa minh ñònh, nhöng quan ñieåm cuûa caùc taùc giaû caùc baøi vieát treân trang Dieãn Ñaøn, chæ phaûn aûnh quan ñieåm cuûa caùc taù giaû, maø khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Döôùi ñaây laø nguyeân vaên baøi vieát cuûa oâng Leâ Anh Duõng, tuy nhieân chuùng toâi xin ñöôïc quyeàn caét boû nhöõng chöõ khoâng caàn thieát. Nhö thöôøng leä chuùng toâi cuõng seõ daønh choã cho oâng Vuõ Ngöï Chieâu leân tieáng.

H

ai baøi vieát cuûa toâi Ñöùng treân hay ñöùng ngoaøi, ñoái thoaïi hay ñoái thoaïi vaø Thö traû lôøi oâng Vuõ Ngöï Chieâu ñaêng treân Ngöôøi Vieät ngaøy 3/11/ 2004 gaây ra phaûn öùng caáp kyø töø oâng Chieâu. Do chuû tröông xieån döông ñoái thoaïi neân trong baøi tröôùc toâi ñaõ trình baøy vôùi lyù leõ, chöùng côù roõ raøng, vaø ñaõ maát raát nhieàu thôøi giôø quí baùu, caån thaän

töøng chöõ ñeå traû lôøi, bôûi vì trong caùc cuoäc tranh luaän nhö theá naøy, moãi moät chöõ khoâng chænh coù theå ñöôïc coi laø moät caùi toäi. Lôøi “minh xaùc” cuûa oâng Chieâu ñaêng treân Ngöôøi Vieät vaøo ngaøy 17/11/2004, moät laàn nöõa laøm toâi ngaïc nhieân vì söï thieáu vaéng hoaøn toaøn cuûa chöùng côù, lyù leõ. Khi phaùt bieåu, ñaëc bieät trong 2 laõnh vöïc söû hoïc vaø luaät hoïc, söï

kieän vaø baèng chöùng laø 2 yeáu toá caên baûn, laø tieâu chuaån bình thöôøng ñeå thaåm ñònh giaù trò, söï khaû tín cuûa lôøi phaùt bieåu. OÂng Chieâu khoâng heà ñöa ra baát kyø moät baèng côù, moät döõ kieän naøo ñeå phaûn baùc nhöõng ñieàu toâi vieát, leõ giaûn dò laø oâng Chieâu khoâng theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Laàn naøy, oâng vieát thaät ngaén, khoâng phaûi vì oâng ngaén goïn, ñanh theùp maø vì oâng khoâng coù ñieàu gì nghieâm chænh ñeå trình baøy. Vì khoâng ñöa ra ñöôïc baát kyø moät lyù leõ, chöùng côù naøo neân oâng Chieâu löïa choïn loái phuû ñònh troïn goùi, chung chung trong lôøi “minh xaùc” cuûa oâng. Bieát chöõ Haùn ñoâi chuùt laø ñieàu caàn thieát cho ngöôøi muoán nghieân cöùu söû vaø vaên hoùa Vieät Nam moät caùch nghieâm tuùc. Chöõ “minh” laø saùng, goàm chöõ nhaät vieát beân chöõ nguyeät, nhaät nguyeät maø chieáu moät luùc aét haún phaûi raát saùng, noù cuõng neâu leân vieäc khi muoán soi saùng, caàn phaûi coù nguoàn saùng. Nguoàn saùng ñeå soi saùng ñieàu tranh caõi, coøn naèm trong voøng chöa roõ raøng laø baèng chöùng, laø lyù luaän. Coù leõ oâng Chieâu khoâng hieåu roõ yù nghóa chöõ “minh xaùc” maø oâng MAI LAN duøng, neân taát caû 4 ñieàu oâng traân troïng vieát ngaøy 17/11/ 2004, moät laàn nöõa, chæ laø LTS: Töø laâu nay ñoäc giaû nhöõng ñieàu khaúng ñònh voâ Ngöôøi Vieät ñaõ ñoïc raát caên cöù. Khoâng duøng tôùi lyù leõ, nhieàu baøi ñöôïc ghi chuù: chöùng côù ñeå chöùng minh, thì Trích “Talawas”, vaø caùch laøm sao coù theå laøm cho vuï ñaây khoaûng ba thaùng vieäc ñöôïc “saùng” toû theâm, neáu nhoùm chuû tröông Talawas thaät söï oâng Chieâu muoán minh cho ñang taûi moät loaït baøi nhaèm kyû nieäm ba naêm cuûa Tieáp trang A11 trang maïng naøy. Nhaân dòp kyû nieäm naøy, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät xin coù vaøi lôøi giôùi thieäu veà trang baùo maïng Talawas.

MACHIDA TRINH NGUYEÂN

TAÏI SAO GIANG TRAÏCH DAÂN TÖØ CHÖÙC? Ñaây laø moät caâu hoûi naøy chöùa ñaày bí aån, vì cho ñeán vaøi ngaøy tröôùc cuoäc hoäi nghò, nhöõng ngöôøi thaân tín nhaát cuûa hoï Giang vaø giôùi thaïo tin quoác teá veà Trung Quoác ñaõ raát baát ngôø tröôùc quyeát ñònh thoaùi vò naøy. Taát caû ñeàu nghó raèng ñaây chæ laø quaû bong boùng cuûa hoï Giang tung ra ñeå ñoùn nhaän nhöõng lôøi môøi löu nhieäm nhö ñaõ xaûy ra hai naêm tröôùc ñaây. Cuoái cuøng söï kieän ñaõ dieãn ra ngoaøi yù muoán cuûa moïi ngöôøi, ngaøy 19-9 ñôn xin töø

chöùc cuûa oâng Giang ñaõ ñöôïc Hoäi nghò trung öông Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác thoâng qua vôùi ña soá phieáu. Cuõng neân bieát, tröôùc khi nhöôøng chöùc chuû tòch nöôùc cho Hoà Caåm Ñaøo naêm 2003, Giang Traïch Daân ñaõ thöông löôïng khaù gay gaét ñeå tieáp tuïc giöõ chöùc chuû tòch uûy ban quaân uûy trung öông. Ñaây laø moät khoù chòu ñoái vôùi ñaïi ña soá nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Trung Quoác, keå caû caùc töôùng laõnh tröôùc ñoù ñaõ töøng uûng hoä oâng, nhöng khoâng ñeå loä ra ngoaøi. Haàu nhö taát caû caùc caáp laõnh ñaïo coäng saûn Trung Quoác ñeàu ñoàng yù raèng seõ khoâng ñeå nhöõng tranh chaáp noäi boä aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa Trung Quoác ít nhaát cho tôùi ngaøy khai maïc Theá vaän hoäi Baéc Kinh 8-8-2008. Tuy nhieân, neáu nhìn kyõ, ngöôøi ta vaãn coù theå thaáy cuoäc ñoï söùc ngaám ngaàm baét ñaàu xaûy ra töø cuoái naêm 2002 giöõa Hoà Caåm Ñaøo - toång bí thö Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác, ngöôøi ñöùng ñaàu moät toå chöùc chính trò lôùn nhaát theá giôùi vôùi

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

Phieám luaän veà nhöõng böùc töôøng löûa treân Talawas

Ñöôøng loái ngoaïi giao môùi cuûa Trung Quoác sau Giang Traïch Daân OÂng Giang Traïch Daân (78 tuoåi) ñaõ chính thöùc töø chöùc chuû tòch UÛy ban quaân uûy trung öông trong Hoäi nghò laàn thöù 4 cuûa UÛy ban trung öông Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác, hoïp taïi Baéc Kinh töø 16 ñeán 19-9-2004 vöøa qua. Chöùc vuï naøy ñaõ ñöôïc Hoäi nghò giao laïi cho Hoà Caåm Ñaøo. Ñoái vôùi theá giôùi, ñaây laø moät söï kieän quan troïng môû ra moät trang söû môùi cuûa Trung Quoác.

TAØI LIEÄU

68 trieäu ñaûng vieân - vaø Giang Traïch Daân - ngöôøi naém giöõ quyeàn löïc toái cao treân 1,3 tyû ngöôøi trong suoát 15 naêm qua vaø vaãn coøn giöõ thöïc quyeàn trong boùng toái töø sau 2002. Theo giôùi thaïo tin, coù ít nhaát ba lyù do buoäc Giang Traïch Daân phaûi töø chöùc: 1. Khoâng coøn ñöôïc caùc töôùng laõnh uûng hoä Trong buoåi leã chieâu ñaõi kyû nieäm 77 naêm ngaøy thaønh laäp quaân ñoäi nhaân daân do boä quoác phoøng toå chöùc ngaøy 31-7-2004 ôû Ñaïi Hoäi Ñöôøng Nhaân Daân Baéc Kinh, töôùng Taøo Cöông Xuyeân, boä tröôûng quoác phoøng kieâm phoù chuû tòch quaân uûy trung öông, ñaõ ba laàn keâu goïi “chuùng ta phaûi khaån maät ñoaøn keát chung quanh trung öông ñaûng ñöùng ñaàu laø ñoàng chí toång bí thö Hoà Caåm Ñaøo”, vaø khoâng laàn naøo nhaéc ñeán teân Giang Traïch Daân. So vôùi moät naêm tröôùc ñoù, cuõng chính oâng boä tröôûng quoác phoøng naøy ñaõ khoâng ngöøng laëp ñi laëp laïi Tieáp trang A15

Do nhaø vaên Phaïm Thò Hoaøi vaø moät soá anh chò em hieän cö nguï taïi Ñöùc thöïc hieän, Talawas coù theå ñöôïc coi laø moät trong nhöõng tôø baùo maïng ñaàu tieân cuûa ngöôøi Vieät. Vì laø moät tôø baùo, talawas coù baøi môùi moãi ngaøy töø Thöù Hai tôùi Thöù Saùu, trong khi nhöõng tôø baùo khaùc thöôøng laø coù aán coù baûn in, tröôùc khi nhöõng baøi vieát tuyeån choïn cuûa caùc tôø baùo naøy ñöôïc ñöa leân maïng rieâng cuûa moãi tôø baùo. Talawas ñöôïc söûa soaïn vaøo giöõa naêm 2001, nhöng phaûi vaøi thaùng sau talawas môùi baét ñaàu thöïc söï hieän dieän thöôøng tröïc vôùi ngöôøi ñoïc. Ban ñaàu nhöõng ngöôøi theo doõi talawas phaàn lôùn laø nhöõng ngöôøi ñang caàm buùt, nhöng chæ vaøi thaùng sau nhöõng baøi vôû ñaày giaù trò cuûa talawas ñaõ ñöôïc quaàn chuùng trong nöôùc cuõng nhö haûi ngoaïi ñoùn nhaän, vaø hieän nay thì ñoù laø moät moùn aên tinh thaàn khoâng theå thieáu cuûa haøng traêm ngaøn ngöôøi ñoïc ôû Vieät Nam, cuõng nhö ôû khaép caùc nöôùc coù ngöôøi Vieät cö truù. Khoù khaên cuûa talawas thì thaät nhieâu. Tröôùc tieân ñoù laø tôø baùo “chuøa”, baát cöù ai coù moät daøn maùy vi tính vaø coù ñóa chæ Email laø coù theå vaøo ñoïc thoaûi

maùi, theá nhöng talawas khoâng heà coù moät keá hoaïch naøo ñeå coù theå tìm kieám ngaân khoaûn nuoâi soáng tôø baùo, thaäm chí cuõng khoâng heà coù moät thaân chuû quaûng caùo naøo. Taát caû caùc bieân taäp vieân cuûa talawas ñeàu laø nhöõng ngöôøi tình nguyeän “aên côm nhaø vaùc ngaø voi”, theá nhöng talawas phaûi traû m oät soá löông cho nhöõng ngöôøi ñaùnh maùy, vaø ngöôøi dòch töø trong nöôùc. Hy voïng anh chò em chuû tröông talawas tìm ra moät ñöôøng loái naøo ñoù, ñeå talawas vaãn laø moät moùn aên tinh thaàn cho haøng traêm ngaøn ngöôøi Vieät, ñaëc bieät laø ngöôøi Vieät trong nöôùc. Baøi vieát döôùi ñaây cuûa Mai Lan, moät ngöôøi thöôøng xuyeân ñoïc talawas vaø cö nguï taïi Sai Gon, ñöôïc ñaêng taûi treân talawas sau khi tôø baùo maïng naøy bò nhaø caàm quyeàn Haø Noäi aùp duïng töôøng löûa ñeå ngaên chaën. Gaàn ñaây treân talawas thieân haï coù veû xoân xao vôùi vuï “töôøng löûa,” nhöng theo toâi, chuyeän chaúng coù gì maø aàm ó, bôûi vì xöa nay thieân haï ñaâu ñaâu cuõng “töôøng löûa,” chaúng qua khoâng ai bieát, khoâng ai hay ñoù thoâi. Noùi coù saùch, maùch coù chöùng, quyù vò cöù yeân taâm, toâi chaúng heà ngoa ngöõ chuùt naøo. Töø xöa laém roài, khi Ñöùc Phaät noùi veà “chaáp” vaø “phaù chaáp,” töùc laø ñaõ noùi veà “khoùa” vaø “beû khoùa.” Tuy nhieân vì khi ñoù chöa coù computer, chöa coù internet nhö baây giôø neân chöa ra ñôøi caùi vuï Firewall vôùi laïi hacker. Theo toâi, kòch baûn cuoäc soáng thì muoân ñôøi vaãn cuõ, chæ ngoân ngöõ laø coù veû luoân luoân thôøi thöôïng. Do vaäy, xin khoâng baøn tôùi “kyõ thuaät” cuûa ngaønh tin hoïc, chæ xin noùi tôùi nhöõng “böùc töôøng ñònh kieán” muoân thuôû laøm giaù baêng

nhöõng traùi tim cuûa con ngöôøi vaø “kyõ thuaät” vöôït qua nhöõng “böùc töôøng ñònh kieán,” mong traû laïi cho cuoäc ñôøi nhöõng chaân giaù trò cuûa töï do, haïnh phuùc. Qua loaït baøi gaàn ñaây, trong “boä nhôù” cuûa toâi ñoïng hai caùi teân: thöù nhaát laø quyù oâng George Soros vaø thöù hai laø quyù “ngaøi” Töôûng (mình laø) Bình Minh. Neáu nhö quyù oâng George Soros, qua baûn dòch cuûa dòch giaû Nguyeãn Quang A, ñaõ trình baøy cho chuùng ta thaáy nhöõng “lôïi haïi” cuûa chuû nghóa tö baûn toaøn caàu vôùi moät nhaän ñònh raát khaùch quan bieän chöùng laø: “Söï toaøn thaéng cuûa chuû nghóa tö baûn treân toaøn theá giôùi khoâng coù nghóa laø söï ca khuùc khaûi hoaøn cuûa neàn daân chuû treân toaøn theá giôùi!” Do vaäy, nhöõng vaán naïn veà töôøng löûa, theo toâi, seõ vaãn coøn laøm cho “chuùng sinh” phaûi nhöùc ñaàu daøi daøi. Coøn vôùi rieâng “quyù ngaøi” Töôûng (mình laø) Bình Minh thì söï “nhöùc ñaàu” coù hôi khaùc vì “quyù ngaøi” laø haøng noäi ñòa, nhö daân chôï trôøi Saøi Goøn vaãn thöôøng goïi ñuøa nhöõng moùn haøng “doûm” laø haøng “loâ-can-chaân” (chaéc hoï bòa ra töø chöõ tieáng Anh laø “local-true?!”) Khi môùi chuù yù tôùi “ngaøi” Töôûng Bình Minh, toâi cöù ngôõ ngaøi laø moät vò “laõo trang” lôùn tuoåi, sau naøy teù ra laø hình nhö quyù ngaøi coøn khaù treû (buoàn thay cho nhöõng “tuoåi treû” nhö theá). Toâi laïi cuõng töôûng “quyù anh” hoï Töôûng laø moät chöùc saéc vaên hoùa taàm côõ... xaõ, nhö...” tröôûng thoân vaên ngheä” taïi moät huyeän heo huùt naøo ñoù treân bieân giôùi Vieät-Trung chaúng haïn, ngoaøi vieäc “giöõ gìn tö töôûng” trong thoân, chaéc thöôøng theo chaân ñaùm “cöûu vaïn” buoân laäu sang ñaát Taøu Tieáp trang A13

DAT


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Vöôït qua, vöôït qua bôø kia Tieáp trang A10

xaùc? Söï ñoái ñaùp giöõa oâng Chieâu vaø toâi khoâng coù gì laø quan troïng maø phaûi phieàn ñoäc giaû chòu ñöïng quaù vaøi kyø baùo. Do ñoù, nhöõng chuyeän neâu ra trong baøi naøy ngoaøi muïc ñích traû lôøi oâng Chieâu, coøn laø moät söï tri aân, vaø laø thoâng ñieäp höôùng tôùi söï thoâng caûm, hieåu bieát, vì vaäy noù daøi hôn bình thöôøng. Toâi daãn laïi nguyeân vaên lôøi minh xaùc thaät ngaén cuûa oâng Chieâu vieát ngaøy 17/11/2004, vaø traû lôøi ñuùng theo thöù töï 4 ñieåm: 1/ “Thöù nhaát, caù nhaân Leâ Anh Duõng naøo ñoù khoâng heà tham döï vaøo vieäc aán loaùt taùc phaåm Moät Ngoâi Tröôøng Khaùc Cho Nguyeãn Taát Thaønh taïi Paris vaøo muøa Heø 1983. Thaùi ñoä maïo nhaän naøy ñaõ boäc loä baûn chaát ñích thöïc cuûa ñöông söï”. Toâi raát phieàn loøng phaûi nhaéc laïi chuyeän toâi giuùp oâng Chieâu in saùch, ñieàu maø chöa bao giôø toâi coi laø moät haân haïnh, phaûi vô laáy vaøo, tranh ñaáu ñeå khoe ra cho baèng ñöôïc. Chuyeän gì xaûy ra cuõng phaûi coù lyù côù. Toâi bòa ñaët chuyeän giuùp vieäc in aán xaûy ra treân 20 naêm tröôùc ñeå laøm gì, khi oâng Chieâu khoâng phaûi laø moät nhaân vaät taøi ñöùc xuaát saéc soi saùng kim coå, cuõng khoâng giaøu coù, quyeàn theá, ñeå toâi coù theå gaët haùi moät phaàn thöôûng naøo ñoù veà tinh thaàn hay vaät chaát. Coøn bòa ñaët chuyeän xöa ñeå beâu xaáu oâng Chieâu thì cuõng khoâng oån, toâi chæ trích oâng Chieâu treân nhöõng chuyeän xaûy ra baây giôø, chöù khoâng phaûi treân moät söï kieän xaûy ra treân 20 naêm tröôùc, ñoïc taát caû caùc baøi vieát cuûa toâi coù nhaéc tôùi oâng Chieâu ñeàu thaáy ñöôïc ñieàu naøy. Toâi coù caàn phaûi chöùng minh roõ raøng chuyeän ñaõ giuùp oâng Chieâu hay khoâng, khi oâng Chieâu nhaát ñònh choái boû, vaø ñoù chæ laø moät chuyeän quaù nhoû? Theá nhöng khi oâng Chieâu moät laàn nöõa vieát “Thaùi ñoä maïo nhaän naøy ñaõ boäc loä baûn chaát ñích thöïc cuûa ñöông söï”, toâi hieåu laø oâng muoán duøng moät thuû thuaät cuûa bieän luaän loaïi “quí vò thaáy chöa, teân naøy bòa ñaët, thì nhöõng ñieàu khaùc haén phaùt bieåu coù ñaùng tin caäy khoâng”, ñaây laø moät thuû thuaät ñuùng, nhöng phaûi duøng ñuùng caùch, neáu khoâng seõ trôû laïi quaät vaøo mình. Chieàu loøng oâng Chieâu, toâi seõ laøm cho thaät saùng toû, ñeå khoâi phuïc söï thaät, voán laø caên baûn cuûa moät xaõ hoäi ñaøng hoaøng, töû teá. Trong baøi tröôùc toâi ñaõ neâu roõ raøng laø vieäc in aán saùch cuûa oâng Chieâu coù Vuõ Anh Ñaït, Traàn Toân Trí, Traàn Minh Caûnh vaø toâi. Haõy taïm boû toâi qua moät beân, xin oâng Chieâu cho moïi ngöôøi bieát laø oâng coù ñoàng yù vôùi 3 teân Ñaït, Trí vaø Caûnh maø toâi ñaõ ñöa ra hay khoâng? Neáu khoâng, thì oâng cung caáp danh saùch nhöõng ai khaùc ñaõ giuùp oâng. Neáu oâng khoâng cung caáp ñöôïc teân naøo khaùc ngoaøi 3 teân Ñaït, Trí, Caûnh, thì chuùng ta ñi qua böôùc 2 döôùi ñaây. OÂng Chieâu ñaõ kieåm chöùng vôùi ai trong 3 ngöôøi Ñaït, Trí, Caûnh veà chuyeän toâi khoâng

tham döï? Xin oâng Chieâu cöù coâng boá cho moïi ngöôøi bieát ai ñaõ noùi laø toâi khoâng tham döï? Chæ nhaéc theâm moät chi tieát nhoû nhöng coù tính logic laø: laøm sao toâi coù theå phuï giuùp chuyeän in aán, laøm baùo Chieán Höõu vôùi baïn beø maø khoâng giuùp theâm moät chuùt khi caû boïn nhaûy vaøo giuùp oâng Chieâu, hay giuùp baát kyø ngöôøi naøo khaùc in saùch vôû cuûa hoï? Caû boïn laøm vieäc chuøa, neân khoâng coù chuyeän löïa choïn laøm hay khoâng laøm vì vieäc laøm mang lôïi nhieàu hay ít. Nhöõng caâu hoûi raát ñôn giaûn neâu treân raát deã traû lôøi cho ai thöïc söï muoán tìm söï thaät. Coøn neáu oâng Chieâu cöù noùi khôi khôi, maø khoâng ñöa ra noåi moät teân duy nhaát ñeå phaûn chöùng ñieàu toâi ñöa ra, thì toâi nghó neân chaám döùt chuyeän minh xaùc loâi thoâi, maát thôøi giôø naøy, traéng ñen ñaõ roõ raøng. Toâi thaáy vieäc coá gaéng ñoái thoaïi tôùi ñaây laø ñuû. OÂng Chieâu neân yù thöùc laø ngoaøi toâi vaø oâng, nhöõng ñoäc giaû seõ coù nhaän xeùt cuûa hoï. 2/ “Thöù hai, ña soá chi tieát do caù nhaân Leâ Anh Duõng neâu leân trong baøi ñaêng treân Ngöôøi Vieät veà caù nhaân toâi ñeàu hoaøn toaøn bòa ñaët ñaày aùc taâm”. Neáu quaû thöïc “ña soá chi tieát” ñöôïc toâi “hoaøn toaøn bòa ñaët” thì yeâu caàu oâng Chieâu neâu ra moät thí duï, vieäc naøy deã daøng quaù. Toâi troâng ñôïi ñieàu naøy, coøn neáu oâng Chieâu khoâng chöùng minh ñöôïc laø toâi bòa ñaët baèng vieäc tröng ra moät chi tieát duy nhaát, chuùng ta neân daønh thôøi giôø ñeå uoáng traø, ñi caïo raâu, hôùt toùc... thì lôïi laïc hôn laø cöù cuø nhaày, phaùt bieåu voâ caên cöù. 3/ “Thöù ba, haønh ñoäng ñoøi toáng tieàn, thu thueá ngöôøi Myõ goác Vieät cuûa Hoaøng Cô Minhñaõ trích ñaêng roõ raøng trong Traû Ta Soâng Nuùi, taäp 3, cuûa cöïu Ñaïi taù Phaïm Vaên Lieãu-laø toäi aùc, vi phaïm luaät phaùp Myõ. Chæ coù nhöõng ñaàu oùc baát bình thöôøng hoaëc toäi phaïm môùi coâng khai coå voõ hay taùn thaønh vieäc naøy. Thaät ñaùng tieác khi moät cô quan ngoân luaän ñöùng ñaén nhö tôø Ngöôøi Vieät laïi coù theå phoå bieán loaïi coå voõ hay ñoàng loõa vôùi haønh ñoäng toäi phaïm toáng tieàn noùi treân”. Ñoaïn naøy coù 2 veá, moät cho toâi, moät cho Ngöôøi Vieät. Tröôùc khi tieáp tuïc caâu chuyeän, toâi xin pheùp ñoäc giaû ñöôïc ñi xa choác laùt. Luùc Vieät Nam Coäng Hoøa suïp ñoå, toâi chæ laø moät thanh thieáu nieân. Toâi rôøi Vieät Nam naêm 1981 baèng thuyeàn. Sau ñoù coù dòp hoïc taäp vaø laøm vieäc taïi Phaùp, AÛ raäp, Myõ, ñoâi khi laøm vieäc vôùi 12 quoác tòch khaùc nhau trong cuøng moät nhoùm, ñoâi khi coâng vieäc laøm coù ñoái töôïng laø 57 quoác gia ôû caû 5 chaâu luïc. Toâi cuõng coù dòp ñöôïc thaêm vieáng treân 30 quoác gia ôû 4 luïc ñòa, tröø UÙc Chaâu. Coù veû laø toâi ñang thöøa cô ñaùnh boùng “caùi toâi”? Toâi xin pheùp keå raønh roït chæ ñeå noùi cho coù cô sôû. Chuyeän thaáy nhieàu caùi khaùc nhau, giao tieáp vôùi nhieàu saéc daân khaùc nhau, cuõng töông ñoái hoùa nhieàu chuyeän, vì ñuùng ôû ñaây coù theå laø sai ôû choã khaùc. Coøn keå veà coâng vieäc laøm vôùi nhieàu ngöôøi ngoaïi quoác, ñeå neâu leân laø do laøm vieäc chung daøi ngaøy, ñoái dieän vôùi nhöõng caêng thaúng, ñuïng chaïm

thöôøng nhaät, roài coù dòp thaéc maéc, hoûi han trao ñoåi thoaûi maùi, neân nhaän xeùt cuûa toâi coù phaàn khaùc nhaän xeùt cuûa moät khaùch du lòch côõi ngöïa xem hoa. Ñi thaêm caùc quoác gia töø Thaùi Lan qua AÁn Ñoä, qua baùn ñaûo AÛ Raäp, leân nhöõng quoác gia Baéc Phi nhö Algerie, Maroc, roài voøng qua nhöõng quoác gia laân caän Phaùp oû chaâu AÂu, roài leân nhöõng nöôùc Baéc AÂu nhö Na Uy, Ñan Maïch, Thuïy Ñieån... ñieàu laøm toâi ngaïc nhieân, caûm ñoäng laø Vieät Nam Coäng Hoøa, nôi toâi ñaõ sinh ra vaø lôùn khoân, thaät khoâng teä laém so vôùi nhöõng nöôùc toâi ñaõ thaêm. Chieán tranh thaûm khoác, daân queâ chaïy loaïn tan taùc ra tænh, caû xaõ hoäi bò ñaûo ñieân, ñaïo ñöùc suy ñoài, ngöôøi cheát, nhaø tan, cöûa naùt... nhöng phaûi noùi Vieät Nam Coäng Hoøa trong thôøi gian hieän höõu ngaén nguûi chæ coù 20 naêm, so vôùi taát caû tai öông phaûi gaùnh chòu, ñaõ laø moät xaõ hoäi coù neàn moùng khaù toát ñeïp. Vieät Nam Coäng Hoøa coù moät hieán phaùp ñaøng hoaøng, do caáu truùc chính trò döïa treân tam quyeàn phaân laäp, baùo chí coù moät töï do töông ñoái, moät xaõ hoäi daân söï (societe civile) hieän dieän vôùi söï hoaït ñoäng ñoäc laäp cuûa caùc toân giaùo, hoäi ñoaøn, hieäp hoäi. Vaên só vieát vaên, thi só laøm thô theo yù mình. Nhaïc só phaûn chieán nhö Trònh Coâng Sôn ñöôïc yeâu thích coâng khai, baøi haùt cuûa anh löu haønh töï do, moät ñoàn vaéng cuõng vang leân lôøi ca cuûa anh, moät anh lính raèn ri, troâng thaät ngaàu cuõng huyùt saùo nhaïc anh treân moâi. Nhöõng vaên só, ca só thaân Coäng nhö Vuõ Haïnh, Sôn Nam, Mieân Ñöùc Thaéng... ñöôïc chính quyeàn ñoái xöû khoan dung. Chaân Tín, Nguyeãn Ngoïc Lan, Phan Khaéc Töø, Ngoâ Baù Thaønh... choáng ñoái chính quyeàn toái ña. Töï do tö töôûng coù bò haïn cheá nhöng ngaãm laïi thaät quaù quaù ít... Chính do neàn taûng khaù laønh maïnh ñoù, neân beân caïnh moät soá laõnh ñaïo baát xöùng, nhöõng teä ñoan, nhöõng ngöôøi ñaøng hoaøng, tö caùch coù theå noùi leân nhöõng ñieàu mình suy nghó vaø tin töôûng. Nhöõng chæ trích doõng daïc veà nhöõng beâ boái cuûa chính quyeàn ñöôïc phaùt bieåu coâng khai, vieäc phaûn ñoái söï can thieäp cuûa ngöôøi Myõ cuõng ñöôïc caát leân, vang tôùi tai quaàn chuùng duø taøi nguyeân ñaát nöôùc khoâng khai thaùc ñöôïc do chieán tranh, vaø caû mieàn Nam soáng nhôø vieän trôï Myõ. Mieàn Nam tröôùc 1975 ngoaøi neàn taûng caên baûn khaù ñaøng hoaøng, toát ñeïp neâu treân, ñaõ ñöùng ñöôïc laø nhôø maùu xöông cuûa nhöõng ngöôøi lính, nhöõng haï só quan, só quan töø caáp uùy tôùi caáp töôùng. Quaân ñoäi khoâng phaûi laø caâu laïc boä cuûa nhöõng oâng thaùnh, noù ñöôïc caáu thaønh bôûi nhöõng con ngöôøi bình thöôøng neân coù ngöôøi toát, keû xaáu, coù nhöõng chuyeän cheøn eùp baát coâng, nhöõng teä naïn nhö baát kyø moät taäp theå lôùn naøo; nhöng noù ñaûm traùch boån phaän cao quí maø quoác gia trao cho nhöõng thaønh vieân cuûa noù laø Toå Quoác, Danh Döï, Traùch Nhieäm. Vaø nhöõng thaønh vieân cuûa noù phaûi chaáp nhaän coáng hieán cho ñaát nöôùc chính ñôøi soáng cuûa mình. Toâi voâ cuøng tri

aân taát caû nhöõng caù nhaân ñaõ laøm neân taäp theå Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, taäp theå maø nhôø noù, toâi, gia ñình toâi vaø haøng trieäu gia ñình khaùc ñöôïc soáng trong moät ñaát nöôùc, maø haøng chuïc naêm sau, khi coù dòp thaêm treân 30 quoác gia, toâi thaáy Vieät Nam Coäng Hoøa khoâng teä. Guoàng maùy coâng quyeàn cuûa noù hieäu quaû hôn AÁn Ñoä, noù thoaûi maùi hôn haàu heát caùc quoác gia AÛ Raäp, noù ñaøng hoaøng hôn Italy laø moät nöôùc ñang naèm trong nhoùm G7, ñaïi bieåu quoác hoäi cuûa noù khoâng ñaùnh nhau thöôøng tröïc baèng chaân tay nhö ôû Ñaøi Loan, Ñaïi Haøn baây giôø, tham nhuõng haïng goäc cuûa noù ít hôn raát nhieàu, coù lieâm sæ hôn so vôùi nhöõng nöôùc khaùc, cuï theå laø nhöõng laân bang nhö Phi Luaät Taân, Indonesia... Sau hieäp ñònh Paris, nhaát laø sau Watergate, söï toàn taïi cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa chæ coøn laø vaán ñeà thôøi gian, khi nöôùc Myõ töø chính quyeàn tôùi quoác hoäi ñeàu muoán phuûi tay, khi quyeát taâm chieám ñoùng ñaát nöôùc, baét moïi ngöôøi phaûi theo yù mình cuûa moät nhoùm laõnh ñaïo mieàn Baéc vaãn khoâng lay chuyeån, khi vieän trôï voâ giôùi haïn cuûa khoái Coäng Saûn vaãn tieáp tuïc ñöôïc ñoå ñeàu vaøo mieàn Baéc. Caùi theá ñoù khieán cho laõnh ñaïo Vieät Nam Coäng Hoøa phaûi laáy nhöõng quyeát ñònh gaây thaûm hoïa, suïp ñoå daây chuyeàn. Chuùng ta ngöôõng moä, tri aân nhöõng só quan caùc caáp maø Toå Quoác, Danh Döï, Traùch Nhieäm ñaõ luoân giöõ hoï vôùi quaân só cuûa hoï, nhöõng Nguyeãn Vónh Nghi, Phaïm Ngoïc Sang, Lyù Toøng Baù, Nguyeãn Thu Löông, Nguyeãn Vaên Thaønh “raâu”... bò baét trong luùc chieán ñaáu, Leâ Minh Ñaûo ñaùnh tôùi cuøng, chæ ruùt theo leänh treân. Nhöõng Phan Vaên Huaán, Phaïm Chaâu Taøi... vaãn ñi ñaàu haøng quaân, cuøng toaøn theå Lieân Ñoaøn 81 vôùi quaân phuïc, vuõ khí, ñoäi nguõ chænh teà, duø leänh ñaàu haøng cuûa toång thoáng Döông Vaên Minh ñaõ ban. Nhöõng Phaïm Baù Hoa... ôû phía sau, vaãn baûo ñaûm vieäc haäu caàn cho tôùi giôø cuoái. Nhöõng caáp chæ huy Nhaûy Duø ñaõ rôøi ñaát nöôùc vôùi ñôn vò cuûa mình. Nhöõng Phaïm Vaên Phuù, Nguyeãn Khoa Nam, Leâ Vaên Höng, Leâ Nguyeân Vyõ, Traàn Vaên Hai... ñaõ cheát nhö moät lôøi höùa ñöôïc thöïc hieän veïn toaøn vôùi ñaát nöôùc, vôùi lyù töôûng töï do khi cuoäc toàn sinh cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ roõ raøng, khi quí lieät vò thöøa phöông tieän ñeå rôøi boû Toå Quoác, nhöng ñaõ löïa choïn ôû laïi vì Traùch Nhieäm, vaø töï xöû trong Danh Döï. Quí vò ñaõ chieán ñaáu cho töï do, ñaõ maát vuõ khí ñuùng nhö moät chieán só. Toâi thaønh kính tri aân muoân vaïn chieán só voâ danh. Nhöõng lôøi tri aân naøy chæ laø chöõ nghóa nhoû nhaët khoâng theå naøo ñeàn ñaùp laïi maùu xöông cuûa lieät vò, khoâng theå boài ñaép noãi maát maùt voâ cuøng to lôùn cuûa gia ñình lieät vò. Vôùi nhöõng töôùng laõnh, caùc só quan ñaõ rôøi nöôùc tröôùc ngaøy 30/4/1975 thì sao? Neân coù caùi nhìn thoâng caûm, haøng traêm ngaøn quaân nhaân bò ñi tuø khoå sai “caûi taïo”, theâm moät soá ngöôøi khaùc ôû laïi cuõng khoâng chia xeû, laøm cho nheï ñi ñöôïc

noãi khoán khoå, nhuïc nhaèn cuûa nhöõng ngöôøi tuø. Nhöng nhöõng ngöôøi boû nguõ phaûi yù thöùc laø mình ñaõ khoâng troøn traùch nhieäm, ñaõ coù raát nhieàu caáp chæ huy, nhöõng Maët Trôøi, nhöõng Ñaïi Baøng ñaõ boû quaân só maø chaïy thaùo thaân raát sôùm, trong khi thuoäc caáp ôû laïi, chieán ñaáu, cheát hoaëc bò caàm tuø. Caùc vò chæ huy boû chaïy sôùm phaûi laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå ñoùng goùp cho ñaát nöôùc. Ñaây laø ñoøi hoûi cuûa traùch nhieäm, cuûa löông taâm. Trôû laïi vôùi oâng Chieâu. OÂng Chieâu vieát “haønh ñoäng ñoøi toáng tieàn, thu thueá ngöôøi Myõ goác Vieät cuûa Hoaøng Cô Minhñaõ trích ñaêng roõ raøng trong Traû Ta Soâng Nuùi, taäp 3, cuûa cöïu Ñaïi taù Phaïm Vaên Lieãu- laø toäi aùc, vi phaïm luaät phaùp Myõ. Chæ coù nhöõng ñaàu oùc baát bình thöôøng hoaëc toäi phaïm môùi coâng khai coå voõ hay taùn thaønh vieäc naøy”. Toâi coå voõ haønh ñoäng toáng tieàn, thu thueá ngöôøi Myõ goác Vieät hoài naøo? Duø oâng Chieâu coá tình boùp meùo, toâi seõ giaûi thích theâm moät laàn nöõa nhöõng ñieàu toâi ñaõ noùi raát chi tieát trong baøi tröôùc. Laàn naøy toâi seõ trình baøy khaùc ñeå traùnh nhaøm tai ñoäc giaû vaø laøm nhaøm chaùn chính toâi. Trong quaân ñoäi, vieäc ñaøo nguõ tröôùc ñòch quaân coù theå bò xöû baén ngay taïi maët traän. Moät thieáu taù Thuûy Quaân Luïc Chieán taïi maët traän Quaûng Trò naêm 1972 ñaõ baén moät binh só boä binh boû nguõ chaïy qua tuyeán cuûa oâng (toâi coù taøi lieäu daãn chöùng nhöng khoâng neâu ra ñaây, coù nhöõng veát thöông neân ñeå cho noù kheùp laïi, duø khi laøm vieäc ñoù vò só quan treân ñaõ laøm theo traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa mình ñeå giöõ kyû luaät chieán traän, khi ñòch quaân truøng truøng, hung haõn tröôùc maët). Neâu roõ chuyeän naøy ôû ñaây ñeå nhaán maïnh laø quaân phaùp phaûi ñöôïc aùp duïng coâng baèng, khoâng phaûi laø lính traùng caáp thaáp laø phaän con saâu, caùi kieán laø nhöõng ngöôøi gaùnh caùi cheát ñaàu tieân, khi hoaûng sôï, boû chaïy thì bò baén boû, coøn thöôïng caáp thì boû qua. Danh saùch 28 ngöôøi ñöôïc ñaïi taù Lieãu neâu ra coù toång thoáng kieâm tö leänh toái cao Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, 2 thuû töôùng, 3 boä tröôûng, 15 töôùng laõnh vaø 2 ñaïi taù. 15 töôùng laõnh, tröø 2 ñaïi töôùng Khieâm vaø Vieân, coù 5 ngöôøi laø trung töôùng tö leänh hoaëc cöïu tö leänh vuøng: Toaøn, Khang, Minh, Maïnh, Quang (tö leänh vuøng laø töù truï trieàu ñình, töôùng cuûa töôùng). Vieät Nam Coäng Hoøa ñöôïc toàn taïi töông ñoái ñaøng hoaøng vì ñöôïc xaây döïng treân moät caên baûn ñaøng hoaøng, neàn taûng cuûa söï ñaøng hoaøng ñoù laø hieán phaùp (ôû ñaây ta khoâng baøn veà “caùi goïi laø” hieán phaùp cuûa caùc nöôùc Coäng Saûn). Hieán phaùp laø moät thoûa öôùc quoác gia, gaàn nhö thieâng lieâng, neâu leân nhöõng giaù trò, löïa choïn caên baûn maø quoác gia höôùng tôùi, hoaëc ñöôïc xaây döïng treân ñoù, hieán phaùp baûo veä quoác gia qua khoûi nhöõng xao ñoäng ngaén haïn hay trung haïn cuûa thôøi theá. Noù treân caû yù nguyeän daân chuû, vì daân chuû ñaûm baûo söï chaân chính cuûa quyeàn löïc, nhöng cuõng chính yù nguyeän

cuûa cöû tri ñaõ ñöa Hitler tôùi chính quyeàn. Daàu vaäy, hieán phaùp cuõng nhö taát caû caùc vaên kieän ñöôïc con ngöôøi vieát ra, chaéc chaén coù baát toaøn, caàn ñöôïc tu söûa. Vì tính chaát “gaàn nhö thieâng lieâng” cuûa hieán phaùp, caùc nöôùc daân chuû Taây Phöông nhieàu khi caàn caû maáy chuïc naêm, thaäm chí caû traêm naêm môùi söûa chuùt ít hieán phaùp, vaø coù nhöõng ñieàu khoâng ñöôïc söûa duø vôùi baát cöù ña soá naøo. Ñoåi nhieäm kyø laø chuyeän voâ cuøng quan troïng trong hieán phaùp, ñuïng tôùi ñònh cheá caên baûn. Duø coù söï ñoàng thuaän cuûa ña soá chính trò gia töø taû sang höõu vaø cuûa daân chuùng, nöôùc Phaùp caàn haøng chuïc naêm baøn caõi, duï döï ñeå ñoåi nhieäm kyø cuûa toång thoáng töø 7 xuoáng 5 naêm, vaø chæ môùi ñoåi vaøo thaùng 10 naêm 2000. Toång thoáng laø ngöôøi tuyeân theä baûo veä hieán phaùp. Coi hieán phaùp Vieät Nam Coäng Hoøa nhö moät môù chöõ nghóa khoâng thöïc chaát, toång thoáng Thieäu söûa hieán phaùp moät caùi xoaïch, trong moät thôøi gian thaät ngaén nguûi, ñeå ñöôïc tranh cöû laàn thöù 3. Vieäc söûa hieán phaùp naøy xaûy ra hoaøn toaøn khoâng phaûi do quyeàn lôïi cuûa ñaát nöôùc, noù chæ vì oâng Thieäu, ñaây laø moät loãi voâ cuøng traàm troïng, noù nhaûm nhí hoùa neàn taûng cuûa quoác gia, caùi neàn taûng maø nhôø noù Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ toàn taïi ngaén nguûi nhöng khaù ñaøng hoaøng. Trong dieãn vaên töø chöùc toång thoáng, oâng Thieäu phaùt bieåu oâng trôû veà laøm moät ngöôøi quaân nhaân, vaøi ngaøy sau ñoù trung töôùng Thieäu rôøi nöôùc cuøng vôùi ñaïi töôùng Khieâm. Theo cuoán Nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa cuûa ñaïi töôùng Cao Vaên Vieân, trang 255 “Trong nhöõng naêm 1970, 1971, taùc giaû ñaõ ñeä ñôn xin toång thoáng Thieäu cho veà höu ít nhaát laø 3 laàn”, roài “Lyù do taùc giaû haønh ñoäng nhö vaäy vì vaøo khoaûng giöõa naêm 1970, sau moät buoåi hoïp vôùi ñaïi töôùng Creighton Abrams (tö leänh MACV) oâng ta cho bieát, theo tin toøa ñaïi söù Hoa Kyø, toång thoáng Thieäu coù yù ñònh cho trung töôùng Ñoã Cao Trí thay theá taùc giaû. Chôø ñôïi maõi khoâng thaáy leänh thay theá, taùc giaû caûm thaáy mình khoâng coøn ñöôïc “suûng aùi” neân ñaõ xin veà höu”. Laàn ñaàu ñoïc chöõ “suûng aùi” toâi töôûng mình ñoïc loän, ngoân ngöõ khoâng phaûi laø cuûa ñaïi töôùng ôû vò trí cao nhaát quaân ñoäi, maø laø cuûa moät cung phi hôøn doãi. ÔÛ trang 257 saùch ñaõ daãn, ñaïi töôùng Vieân vieát tieáp “Toái Chuû Nhaät 27 thaùng 4, sau khi quoác hoäi bieåu quyeát trao quyeàn laïi cho oâng Döông Vaên Minh, vì thôøi gian quaù gaáp ruùt, theo heä thoáng quaân giai, taùc giaû trình mieäng vôùi trung töôùng Traàn Vaên Ñoân, ñang laø toång tröôûng Quoác Phoøng trong noäi caùc cuûa thuû töôùng Nguyeãn Baù Caån, trình leân toång thoáng Traàn Vaên Höông nguyeän voïng veà höu cuûa taùc giaû ñaõ xin töø naêm naêm veà tröôùc. Toång thoáng Höông bieát roõ chuyeän naøy neân ñaõ kyù saéc leänh cho taùc giaû veà höu. OÂng Nguyeãn Thaïch Vaân, phuï taù toång thoáng, hieän ñang soáng beân Phaùp, bieát roõ chuyeän naøy”. Trong 2 naêm 70-71, oâng Tieáp trang A12

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Vöôït qua, vöôït qua bôø kia Tieáp trang A11

ñaïi töôùng ñoøi veà höu “ít nhaát laø 3 laàn” vì hôøn doãi khoâng coøn ñöôïc “suûng aùi”! Sau ñoù, oâng khoâng nhaéc tôùi chuyeän veà höu nöõa (chöõ “ít nhaát” khoâng löông thieän, trong khi ñaát nöôùc traûi qua chieán tranh cöïc ñoä, quyeát ñònh töø chöùc hay ôû laïi cuûa moät oâng ñaïi töôùng ñöùng ñaàu quaân ñoäi voâ cuøng quan troïng, vì noù aûnh höôûng tôùi caû trieäu quaân só döôùi côø, ñöa ra phaûi do suy nghó chín chaén, caân nhaéc, khoâng theå vieát aám ôù khoâng chính xaùc kieåu “ít nhaát laø 3 laàn”). Khi ñòch quaân bao vaây, taán coâng Saøi Goøn, khi haøng chuïc ngaøn chieán só ñang ñoå maùu chaën ñòch, khi quaân nhaân naøo boû vò trí coù theå bò baén, thì oâng ñaïi töôùng laïi xin veà höu, gaáp ruùt ñeán noãi khoâng coù thôøi giôø ñeå soaïn thaûo moät vaên kieän xin töø chöùc cho ñaøng hoaøng, xöùng ñaùng vôùi chöùc vuï cuûa oâng.” Vì thôøi gian quaù gaáp ruùt”, oâng ñaïi töôùng chæ “trình mieäng”. Duø lyù do nghe khoâi haøi moät caùch thaûm naõo, nhöng ít nhaát laø oâng khoâng laúng laëng boû chaïy tröôùc ñòch quaân maø khoâng thöa göûi ai heát, oâng “xin” veà höu trong luùc daàu soâi, löûa boûng vaø ñöôïc “kyù saéc leänh” bôûi toång thoáng Höông, keå ra cuõng veïn toaøn cho söï nghieäp cuûa moät ñaïi töôùng. Nhöng vaãn coù söï baát xöùng giöõa “trình mieäng” vaø “kyù saéc leänh”, söï baát xöùng giöõa thieáu tö caùch cuûa keû döôùi vaø söï ñaøng hoaøng, ñaâu ra ñoù cuûa ngöôøi treân. Chæ tieác laø oâng Vieân ñaõ ôû treân caû trieäu quaân só trong nhieàu naêm daøi. Söï nghieäp cuûa Traàn Vaên Höông caàn ñöôïc nghieân cöùu cho xöùng ñaùng, toâi bieát coøn raát lôø môø, caàn tìm toøi theâm. ÔÛ oâng, nhöõng neùt saàn suøi, gaân guoác cuûa caù tính noåi leân treân chaân dung cuûa söï ñaøng hoaøng khaù nhaát quaùn. Ñôøi oâng laø nhöõng phaûn dieän cuûa lòch söû Vieät Nam caän ñaïi. OÂng Höông laø nhaø giaùo, ñaõ tham gia khaùng chieán vôùi Vieät Minh, ñaõ ôû tuø. Coù con ñi theo Coäng Saûn. OÂng tham chính nhieàu laàn, 2 laàn laøm thuû töôùng, phoù toång thoáng, roài toång thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa. OÂng coù moät caâu thô baát huû laøm luùc ôû tuø “Ngoài ruø, gaõi haùng, daùi laên taên”. Toång thoáng Traàn Vaên Höông ñaõ caân nhaéc, khoå sôû khi phaûi trao chöùc vuï toång thoáng cho ñaïi töôùng Döông Vaên Minh, khoâng phaûi vì oâng ham gì chöùc toång thoáng, nhöng vì “chöùc vuï toång thoáng khoâng phaûi laø caùi muøi-soa ñeå maø ruùt ra trao laïi”. Söï caân nhaéc, ñaén ño khoå sôû naøy tôùi töø söï toân troïng hieán phaùp, söï toân troïng troïng traùch oâng ñaûm nhaän ñoái vôùi quoác gia. Döôùi aùp löïc cuûa tình theá nguy caáp, oâng chæ laøm chuyeän naøy vôùi söï bieåu quyeát, chöùng kieán cuûa khoaùng ñaïi löôõng vieän quoác hoäi, trong yù thöùc roõ raøng vì quyeàn lôïi cuûa ñaát nöôùc. Sau ñoù oâng Höông ôû laïi Vieät Nam. OÂng Höông ñaõ töø choái khoâng nhaän quyeàn coâng daân tôùi töø nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn, vì haøng traêm ngaøn thuoäc caáp cuûa oâng vaãn coøn bò giam caàm, neân cöïu toång thoáng Vieät Nam

nhaän “quyeàn coâng daân” ñoù, khaùc vôùi oâng Döông Vaên Minh nhaän quyeàn coâng daân, vaø ñi baàu. Ñaây laø Toå Quoác, Danh Döï, Traùch Nhieäm duø Traàn Vaên Höông khoâng phaûi laø moät quaân nhaân, oâng chæ laø moät thaøy giaùo. Toång thoáng Traàn Vaên Höông ñaõ cö xöû ñuùng tö caùch moät baäc laõnh ñaïo xöùng ñaùng cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa, cuûa tö leänh toái cao Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa. Moät nhaân caùch ñaøng hoaøng, moät nhaân caùch lôùn. (Toâi raát deø daët khi nhaéc tôùi cöïu toång thoáng Döông Vaên Minh ôû ñaây, vieäc ñi baàu cuûa oâng coù theå laø ñeå toû thieän chí hoøa giaûi, taïo ñaàu caàu cho vieäc traû töï do caùc quaân nhaân, vieân chöùc Vieät Nam Coäng Hoøa, ñaây laø nöôùc choùt, oâng khoâng coù löïa choïn naøo khaùc, ngöôøi muoán hoøa giaûi luoân phaûi chuû ñoäng ñi böôùc tröôùc, khieâm cung. Neáu vaäy, oâng cuõng ñaõ laøm taát caû nhöõng gì oâng coù theå laøm cho ñaát nöôùc, duø ôû moät vò theá hoaøn toaøn traéng tay; neáu vaäy, söï hy sinh, chòu nhuïc cuûa oâng voâ cuøng ñaùng kính. Thöïc söï toâi khoâng bieát, neân chæ deø daët duøng chöõ “coù theå”, “neáu vaäy”). Tröø 3 oâng cao nhaát nöôùc Thieäu, Khieâm, Vieân, 12 oâng töôùng coøn laïi cuûa danh saùch 28 ngöôøi tôùi ngaøy 30-4 vaãn mang quaân phuïc, vaãn laø caáp chæ huy, nhieàu oâng ñaõ boû nhieäm sôû töø laâu tröôùc khi coù leänh ñaàu haøng cuûa oâng Döông Vaên Minh. Nhaéc laïi, khi nhöõng quaân só boû chaïy tröôùc ñòch quaân, maáy oâng töôùng naøy coù theå baén hoï taïi choã. Trong cuoán The TwentyFive Year Century, trung töôùng Laâm Quang Thi, tö lònh tieàn phöông quaân ñoaøn I keå laïi chuyeän cho xe quaân caûnh coù gaén coøi huï, ñeå ñöa vôï ra phi tröôøng. Baø ñi tröôùc ñöôïc hoä toáng coù coøi huï, oâng ñi sau. Trong khi só toát cuûa oâng bò boû rôi döôùi ñaát, döôùi bieån, thì oâng trung töôùng keå raèng oâng lo maùy bay tröïc thaêng cuûa oâng bay khoâng tôùi. Ñoïc nghe thaät kyø cuïc, nhöng cuõng caùm ôn laø oâng ñaõ vieát trung thöïc. Vaøo ñaàu thaäp nieân 80, haøng traêm ngaøn quaân, caùn chính Vieät Nam Coäng Hoøa coøn bò giam caàm trong caùc traïi khoå sai “caûi taïo”, coù ngöôøi chæ ra tuø treân 10 naêm sau tính töø 1980, raát nhieàu ngöôøi vónh vieãn ôû laïi. Vaøo thôøi ñieåm ñoù, vieäc xin hoaëc ñoøi nhöõng ngöôøi ñaõ ngoài ôû choùt ñænh cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa, ñaõ boû nöôùc ra ngoaøi, uûng hoä cho vieäc choáng laïi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam coù caùi lyù cuûa noù. Trong 28 ngöôøi treân danh saùch oâng Lieãu ñöa ra, ai laø ngöôøi ñaõ khoâng thuû ñaéc nhöõng taøi saûn baát chính? Ai laø ngöôøi coá baùm vaøo quyeàn löïc duø phaûi söûa hieán phaùp? Toâi khoâng can döï vaøo chuyeän ñaáu ñaù chaû coù ích lôïi gì cho toâi, chuyeän xöa quaù roài, 20 naêm roài. Toâi chæ coù yù kieán veà chuyeän maét thaáy, tai nghe tröôùc maét; veà chuyeän saùch vôû raèng nhöõng laäp luaän, baèng chöùng ñaïi taù Lieãu ñöa ra, coù söï kieåm ñoïc chuyeân moân cuûa oâng tieán só Chieâu laø khoâng ñuû thuyeát phuïc, chæ giaûn dò coù vaäy. Vaøo ñaàu thaäp nieân 80, oâng Thieäu coøn ôû Anh, Ñaëng Vaên Quang ôû Canada vaø

nhieàu ngöôøi cuõng chöa coù quoác tòch Myõ, neân chöõ “ngöôøi Myõ goác Vieät” maø oâng Chieâu gaùn gheùp cho danh saùch 28 ngöôøi cuõng sai noát. Ñaùng löu yù laø toâi coù yù kieán veà danh saùch 28 ngöôøi cuûa saùch oâng Lieãu laø taùc gæa maø oâng Lieãu thì im laëng, coøn oâng Chieâu thì taû xung, höõu ñoät. OÂng Chieâu cöù vieäc boùp meùo yù cuûa toâi, toâi voâ cuøng hoan ngheânh. Toâi seõ xin moät job thöôøng tröïc taïi baùo Ngöôøi Vieät, coù löông boång ñaøng hoaøng ñeå tham döï troø theå thao “boùp meùo vaø chænh hình” cuøng vôùi oâng Vuõ Ngöï Chieâu. Tuy nhieân, treân phöông dieän “chuyeân nghieäp” maø oâng Chieâu hay nhaéc tôùi, vieäc boùp meùo laø moät loãi ngheà nghieäp naëng. Caàn nhaéc laïi laàn choùt töø vò trí moät ñoäc giaû, toâi ñoïc nhieàu nguoàn khaùc nhau ñeå ñoái chieáu. Duø môùi ñoïc treân 100 trang, toâi ghi nhaän coá gaéng khaùch quan trong vieäc nghieân cöùu lòch söû nhö cuûa tieán só Leâ Xuaân Khoa. Ñoïc saùch thì toâi coù yù kieán, duø ñoái töôïng ñoù coù laø Hoaøng Cô Minh, Phaïm Vaên Lieãu, Cao Vaên Vieân, Laâm Quang Thi, Nguyeãn Vaên Toaøn, Traàn Ñoä, Voõ Nguyeân Giaùp, Mai Chí Thoï, Hoaøng Caàm, Nguyeãn Höõu An, Ñoàng Só Nguyeân, Ñaëng Vuõ Hieäp, Colin Powell, Bill Clinton, Hilary Clinton, Monica Lewinsky, Vuõ Ngöï Chieâu, Ñöùc Giaùo Hoaøng, Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma v.v... vaø toâi khoâng coù thieân taøi noùi cho vöøa loøng taát caû caùc taùc giaû, caùc chuû nhaø xuaát baûn cuûa nhöõng saùch toâi ñoïc. Vaø duø voâ cuøng mong muoán, toâi cuõng khoâng theå naøo coù khaû naêng laø tay chaân phe ñaûng cuûa taát caû nhöõng ngöôøi ñoái choïi nhau ôû treân ñöôïc, ôû ñaây toâi xin kính caån taùch rieâng ra Ñöùc Giaùo Hoaøng, Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma. Veà lôøi traùch cuûa oâng Chieâu ñoái vôùi baùo Ngöôøi Vieät: Thö ngoû cuûa oâng Chieâu gôûi tôùi Talawas.org khoâng ñöôïc ñaêng taûi, baùo Ngöôøi Vieät laøm moät ngoaïi leä ñaùng löu yù laø ñaêng thö ngoû cuûa oâng Chieâu gôûi Talawas.org, ñaây laø moät cöõ chæ thaân höõu, phaûi noùi laø khaù ñaëc bieät vaø öu aùi ñoái vôùi oâng Chieâu. Tuy nhieân, Ngöôøi Vieät cuõng daønh cho toâi moät cô hoäi traû lôøi. ÔÛ taàm voùc cuûa Ngöôøi Vieät laø tôø baùo Vieät Nam lôùn nhaát ôû haûi ngoaïi, ñaây laø ñieàu bình thöôøng, naèm trong ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, laø vieäc ñuùng ñaén, coâng chính caàn laøm. Vieäc oâng Chieâu traùch Ngöôøi Vieät ñaêng baøi traû lôøi cuûa toâi cho oâng “Thaät ñaùng tieác khi moät cô quan ngoân luaän ñöùng ñaén nhö tôø Ngöôøi Vieät laïi coù theå phoå bieán loaïi coå voõ hay ñoàng loõa vôùi haønh ñoäng toäi phaïm toáng tieàn noùi treân” laøm phuï taám loøng thaân höõu Ngöôøi Vieät ñoái vôùi oâng, hôn theá ñaây laø vieäc tìm caùch ngaên chaën quyeàn traû lôøi, nhaèm thoâng tin moät chieàu, noù thieáu lieâm khieát tri thöùc. Quí vò hôn chuùng toâi moät hoaëc hai theá heä, ñuùng ra quí vò laø ñaøn anh, hoaëc cha chuù cuûa chuùng toâi, chuùng toâi raát buoàn phaûi nhaéc nhôû laø quí vò coi thöôøng söï thaät quaù, quí vò duøng lôøi naëng neà vôùi nhau nhieàu quaù, laïm phaùt chöõ nghóa hay ñeïp quaù... vaø quí vò muoán chuùng toâi phaûi im laëng

thöôûng thöùc nhöõng ñieàu ñoù. 4/ “Thöù tö, chuùng toâi seõ nghieân cöùu nhöõng bieän phaùp caàn thieát ñeå töï veä moät caùch chính ñaùng, neáu caàn thieát”: toâi hieåu ñaây laø moät lôøi ñe doïa nheï nhaøng nhöng coù troïng löôïng tôùi töø moät luaät gia, khoâng phaûi chuyeän ñuøa. Neáu trò toâi khoâng ñöôïc baèng luaät phaùp, coù theå coù nhöõng bieän phaùp khaùc, laïi caøng khoâng ñuøa ñöôïc. Ñe doïa thính gæa, ñoäc giaû coù yù kieán laø chuyeän hieám coù xöa nay, ôû Myõ maø thích thoâng tin moät chieàu laïi caøng hieám, ñaïi khoa baûng toát nghieäp taïi Myõ maø chuû tröông nhö vaäy thöïc laø cöïc hieám. Tuy nhieân, toâi ñoàng yù vôùi oâng Chieâu, duø laø chính nhaân quaân töû, chí höôùng ñöôïc theå hieän vaèng vaëc qua buùt hieäu Chính Ñaïo, nhöng neáu coù nhöõng keû khoâng ñaøng hoaøng, cöù coá yù bòa ñaët, khoâng noùi coù, coù noùi khoâng, duø ñaõ caûnh caùo maø khoâng hoái caûi, phuïc thieän, thì phaûi duøng bieän phaùp maïnh. Caây chæ muoán laëng, gioù chaúng muoán ngöøng, naøo coù caùch naøo hôn! Toâi laø ngöôøi chuû tröông ñoái thoaïi, xin trình baøy 2 nhaän ñònh töø xa tôùi gaàn, vaø ñöa ra 3 ñeà nghò: Nhaän ñònh: a/ Laøm gì cuõng neân ngoù ra coäng ñoàng Vieät Nam moät chuùt. Coù nhöõng chuyeän laø bình thöôøng vôùi nhöõng coäng ñoàng khaùc, trong nhöõng hoaøn caûnh khaùc, nhöng seõ gaây thöông toån tôùi coäng ñoàng Vieät Nam, moät coäng ñoàng maø chieán tranh daøi ñaèng ñaüng ñaõ laøm toån thöông chaát lieäu nhaân xaõ, taâm lyù ñaõ bò chaán thöông raát traàm troïng. Cöù nhìn ngay baûn thaân chuùng ta, nhìn chuyeän giöõa oâng Chieâu vaø toâi thì thaáy, chuùng ta coù caùi nhìn raát meùo moù, taät nguyeàn, chuùng ta ñi thaúng töø baát ñoàng qua traïng thaùi chieán tranh. Chöõ nghóa naëng neà töùc thì vaêng ra boán phöông, taùm höôùng, mieång vaêng taän tôùi baùo Ngöôøi Vieät. Nhaän thöùc naøy phaûi laø yù thöùc höôùng daãn, nhaän thöùc naøy khoâng cho pheùp chuùng ta ñöôïc haønh ñoäng khinh suaát, laøm cho söôùng, cho ñaõ, baûn thaân chuùng ta coù khi khoâng nhaän ñöôïc haäu quaû tröôùc maét, nhöng con chaùu, thaân toäc, coäng ñoàng seõ ít nhieàu laõnh laáy taùc nghieäp cuûa chuùng ta. b/ Phaùp luaät laø moät coâng cuï toát ñeïp ñeå ñöa Vieät Nam tieán tôùi trong hoøa bình, oån ñònh. Phaùp luaät minh baïch treân giaáy traéng, möïc ñen ñöa con ngöôøi ít nhieàu thoaùt khoûi nhöõng suy dieãn chuû quan, khoâng ai gioáng ai veà ñuùng sai, ñaïo ñöùc. Caùch ñaây khoaûng treân 10 naêm, Ñoaøn Thanh Nieân Khoa Hoïc Kyõ Thuaät Quang Trung trong moät buoåi hoäi thaûo taïi Paris ñaõ thaûo luaän treân ñeà taøi naøy. Sau buoåi hoäi thaûo, nhaän thöùc veà vieäc caûi thieän heä thoáng phaùp luaät taïi Vieät Nam laø ñieàu caên baûn, coù ích lôïi neàn taûng laâu daøi cho Vieät Nam ñaõ naèm laïi trong taâm töôûng thính giaû, ít ra laø cuûa toâi. Trong chuyeán coâng du cuûa toång thoáng Phaùp Francois Mitterand ngaøy 10/2/1993 taïi Vieät Nam, vieäc laøm raát coù yù nghóa, saâu saéc cuûa oâng laø giuùp

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 Vieät Nam xaây döïng Nhaø Phaùp Luaät - La Maison du droit franco-vietnamienne de Hanoi. OÂng Chieâu ñöôïc 2 hoïc boång, Fulbright vaø WJC ñeå veà Vieät Nam nghieân cöùu ñeà taøi ñaëc saéc “Khía caïnh phaùp luaät cuûa keá hoaïch Ñoåi Môùi taïi Vieät Nam” trong nieân khoùa 20042005. Toâi khoâng muoán coâng vieäc thaät söï quan troïng naøy bò xaùo troän moät caùch khoâng caàn thieát. OÂng Chieâu noùi toâi bòa ñaët, toâi thì baûo löu taát caû nhöõng ñieàu toâi noùi. OÂng Chieâu vaø toâi ñang ôû trong moät tình traïng cöïc kyø loá bòch, baét nguoàn töø moät chuyeän khoâng ñaùng. Vôùi toâi söï thaéng thua, chöùng minh oâng Chieâu ñuùng, hay toâi ñuùng khoâng quan troïng. Nhöng söï ñuùng ñaén, trung thöïc vaø söï bieát boû qua, xí xoùa cho nhau laø ñieàu chuùng ta neân höôùng tôùi. Baát ñoàng nhöng vaãn lieân laïc, noùi chuyeän ñöôïc vôùi nhau laø vieäc raát bình thöôøng cuûa sinh hoaït trí thöùc, cuûa moät coäng ñoàng vaên minh, nhöõng ngöôøi baát ñoàng vaãn coù theå thaønh thaät vui veû, tay baét, maët möøng khi gaëp nhau, hoaëc ít nhaát laø leã ñoä khoâng goïi nhau laø ñoà naøy, ñoà noï, duø vaãn thaúng thaén neâu ra caùi sai cuûa nhau moät caùch khoâng nhaân nhöôïng. Toâi khoâng muoán nhöõng chuyeän “laåm caåm” laøm baän taâm, maát thôøi giôø cuûa oâng Chieâu trong thôøi gian saép tôùi, thôøi giôø maø neáu duøng ñöôïc moät caùch taäp trung, hieäu quaû thì hay hôn cho oâng Chieâu, vaø cho ñaát nöôùc Vieät Nam, maø toâi cuõng ñöôïc höôûng phuùc phaàn. Maët khaùc tuy goïi laø “laåm caåm”, nhöng oâng Chieâu ñaõ xuùc phaïm toâi khi noùi toâi bòa ñaët, khi noùi toâi laø “tay sai phe ñaûng hoï Hoaøng” coù nhöõng haäu quaû raát khoâng toát cho toâi. Toâi chính thöùc yeâu caàu oâng Chieâu ruùt laïi lôøi noùi cuûa oâng veà toâi laø “tay sai phe ñaûng hoï Hoaøng”, chæ ñôn giaûn nhö vaäy, ñaây laø vieäc bình thöôøng cuûa ngöôøi trí thöùc, phaùt bieåu sai thì vui veû söûa chöõa, caùm ôn ngöôøi nhaéc mình. Toâi coù 3 löïa choïn vaø seõ löïa choïn 1 tuøy theo thaùi ñoä cuï theå, troâng thaáy ñöôïc cuûa oâng Chieâu: 1/ Toâi seõ lieân laïc vôùi Trí, Ñaït; caùc cöïu khoâng quaân oû Myõ bieát Ñaïi UÙy Phi Coâng Traàn Minh Caûnh ôû ñaâu xin nhaén veà badbuffon@yahoo.com. Toâi seõ laøm moät buoåi teleconference baèng Internet, thoâng baùo tröôùc, ñeå coâng chuùng khaép theá giôùi coù theå tham döï cuøng moät luùc, ñeå xaùc ñònh chuyeän “caù nhaân Leâ Anh Duõng naøo ñoù khoâng heà tham döï vaøo vieäc aán loaùt taùc phaåm Moät Ngoâi Tröôøng Khaùc Cho Nguyeãn Taát Thaønh taïi Paris vaøo muøa Heø 1983”. 2/ OÂng Chieâu ñöa toâi ra toøa. Toâi cuõng nghieân cöùu chuyeän kieän oâng Chieâu veà vieäc goïi toâi laø “tay sai phe ñaûng hoï Hoaøng”, moät nhaân vaät maø theo oâng Chieâu coù raát nhieàu keû gheùt, vieäc gaùn cho toâi laø “tay sai phe ñaûng hoï Hoaøng” phoå bieán roäng raõi treân baùo chí, duø toâi chæ laø moät ngöôøi voâ danh, laøm toâi soáng trong baát an vì phaûi ñeà phoøng nhöõng ngöôøi gheùt oâng Hoaøng Cô Minh. Saùch oâng Chieâu xuaát baûn, coù söï kieåm ñoïc cuûa oâng,

in lôøi “Hoaøng Cô Minh cheát thaûm, cheát khoâng toaøn thaây, cheát maát xaùc, maø hoàn khoù sieâu thoaùt. Nhöõng keû coøn laïi cuûa hoï Hoaøng vaø phe ñaûng roài ñaây seõ phaûi traû caùi giaù naëng neà hôn nöõa.”, maø oâng Chieâu goïi toâi laø “tay sai phe ñaûng hoï Hoaøng” gaây toån haïi traàm troïng tôùi taâm lyù cuûa toâi. 3/ Bieän phaùp voâ vi: Chuùng ta doái ngöôøi ñöôïc chöù khoâng doái mình ñöôïc, khaùch baøng quang cuõng coù nhaän xeùt cuûa hoï. Laøm chuyeän khoâng phaûi, thì tröôùc sau gì cuõng gaët chuyeän khoâng phaûi. Bò xuùc phaïm sai traùi nhöng toâi seõ boû qua khoâng laøm gì heát. Maët khaùc, toâi coù phaùt bieåu ñieàu gì khoâng ñuùng, laøm oâng Chieâu khoù chòu cöù cho toâi bieát roõ raøng, hôïp lyù, toâi saün saøng ruùt laïi, saün saøng cuùi mình xin loãi, nhöng neáu oâng Chieâu khoâng neâu ra cuï theå, chæ noùi chung chung thì toâi khoâng bieát phaûi laøm gì. Toâi coå voõ cho chuyeän ñoái thoaïi, nhöng khi ñi vaøo con ñöôøng cuø nhaày, khoâng lyù leõ, laäp luaän, noùi laáy ñöôïc, laáy boùp meùo laøm vuõ khí lyù luaän, coi quaàn chuùng laø loaøi voâ tri baát moä thì chuùng ta töï loá bòch hoùa. Toâi saün saøng ñoái thoaïi khi oâng Chieâu hieåu bieát hôn, theå hieän baèng phaùt bieåu vôùi chöùng côù roõ raøng; neáu khoâng, toâi seõ im laëng. Khoâng laø lôøi keát: Moät buoåi saùng cuoái thaùng 9, naéng nheï, toâi ñöùng beân trong cöûa soå cuûa phoøng Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ôû ñieän Potala, Lhasa nhìn ra ngoaøi. Trôøi xanh cao trong veo, söï aám aùp hieàn hoøa, söï hieän dieän cuûa Ñaït Lai Laït Ma vaãn traøn ñaày caên phoøng maø oâng ñaõ soáng töø beù thô, ñaõ rôøi xa treân 40 naêm. Naêm xöa, cuõng töø khung cöûa soå nhoû naøy, choã toâi ñöùng naøy, caäu beù nghòch ngôïm Tenzin Gyatso mô moäng nhìn ra ngoaøi, töø bôø thaønh cao cuûa Hoàng Cung, caäu ñaõ nhìn xuoáng chaân ñoài, ñaõ chieâm nghieäm veà sinh töû, khi thaáy daân chuùng daãn nhöõng gia suùc ñi saùt sanh (quí vò nhìn hình Potala coù 2 phaàn: Hoàng Cung ñoû saäm vaø Baïch Cung traéng, moät daønh cho sinh hoaït toân giaùo, taâm linh, moät daønh cho coâng vieäc haønh chaùnh, theá söï vì Ñaït Lai Laït Ma ngoaøi ñòa vò toân giaùo, coøn ñöùng ñaàu Taây Taïng). Ñaát nöôùc Taây Taïng bò Trung Coäng xaâm chieám, chuøa chieàn, töï vieän bò taøn phaù, taêng só bò gieát haïi, thieáu nieân Ñaït Lai Laït Ma phaûi rôøi ñaát nöôùc. Roài töø ñoù söï tranh ñaáu oân hoøa beàn bæ, loøng töø bi, trí tueä laø cuoäc ñôøi cuûa Tenzin Gyatso, vaø laø taám göông, laø caûm höùng cho trieäu, trieäu ngöôøi khaép quaû ñaát. Caùi nhìn cuûa Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma laø moät caùi nhìn quaùn chieáu, toaøn dieän, tröôùc sau, nhaân quaû. Quan heä giöõa Trung Quoác vaø Taây Taïng, cuõng nhö cuûa loaøi ngöôøi, laø moät chuoãi xaâm chieám vaø bò xaâm chieám laãn nhau. Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma cuõng nhaéc, nhôù tôùi haønh ñoäng vuõ duõng cuûa toå tieân oâng khi uy hieáp, bao vaây taán coâng kinh ñoâ, chieám ñoùng moät phaàn Trung Quoác. Toå tieân cuûa oâng neáu khoâng ngon laønh, Tieáp trang A13

DAT


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Vöôït qua, vöôït qua bôø kia Tieáp trang A12

khoâng ñaùnh cho Trung Quoác te tua, thì coâng chuùa Vaên Thaønh laøm gì phaûi leân choán sôn cuøng, thuûy taän laáy vua Taây Taïng. Cuõng chính vò coâng chuùa naøy ñaõ mang ñaïo Phaät töø Trung Quoác tôùi vôùi vua Taây Taïng, song song vôùi ñöôøng khaùc töø AÁn Ñoä. Doøng soáng mieân vieãn, coù qua, coù laïi, nhaân quaû khoâng cuøng, töø chieán tranh maø moät naøng coâng chuùa phaûi laáy choàng treân nuùi thaúm, vaïn daëm xa queâ höông, ñeå roài haït gioáng töø bi, hieåu bieát theo naøng ñöôïc gieo töø treân xuoáng döôùi ôû Taây Taïng. Toâi ñöôïc chieâm ngöôõng böùc töôïng Phaät maø coâng chuùa Vaên Thaønh ñaõ ñem vaøo Taây Taïng naêm xöa. Khi caùc cuï toå cuûa chuùng ta coøn laø nhöõng cuï khæ, laøm gì coù phaân bieät khæ Vieät Nam, khæ Trung Quoác, khæ tö baûn, khæ coäng saûn, khæ Al Queda. Moïi söï lieân tuïc thay ñoåi, bieán chuyeån. Nhöõng giaù trò, nhöõng bieåu töôïng duø laø thieâng lieâng cuõng caàn phaûi lieân tuïc nhìn laïi. Vieät Nam Coäng Hoøa laø ñaát nöôùc cho toâi cuoäc ñôøi, cho toâi moät caên baûn vöõng chaõi maø toâi khoâng heà coù maëc caûm khi ñöùng tröôùc baát cöù ai ôû baát cöù goùc naøo cuûa quaû ñaát, chæ coøn laø moät khoaûnh khaéc cuûa lòch söû, nhö muoân vaøn khoaûnh khaéc khaùc. Taïi thôøi ñieåm 2004 naøy, coâng vieäc cuûa chuùng ta laø laøm sao ñöa ñaát nöôùc ra khoûi neàn ñoäc taøi toaøn trò, ra khoûi söï chaäm tieán ngheøo khoå, ra khoûi söï xaâu xeù, ñaáu ñaù laãn nhau, ñaây laø chuyeän thöïc teá coù aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi chuùng ta, con chaùu chuùng ta trong chính ñôøi naøy, baây giôø. Chuùng ta nhaéc nhôû laïi chuyeän cuõ ñeå ruùt nhöõng baøi hoïc, ñeå ñi tôùi chöù khoâng phaûi ñeå laø tuø nhaân cuûa quaù khöù. Nhöõng noãi giaän döõ, thuø haän nhau duø khoâng phaûi laø khoâng chính ñaùng, nhöng khoâng coù quyeàn laøm chuû laáy taâm töôûng, höôùng daãn haønh ñoäng cuûa chuùng ta. Trong moãi ngöôøi, phaàn tích cöïc luoân luoân toàn taïi beân caïnh phaàn tieâu

cöôøi vôùi noù, noù cöôøi vôùi mình. Chuùng ta coù theå cuøng nhau xaây döïng ñaát nöôùc toát ñeïp nhö chuùng ta muoán khoâng, khi chuùng ta khoâng noùi chuyeän vôùi nhau ñöôïc? Moïi chuyeän to lôùn ñeàu ñöôïc keát thaønh baèng nhieàu coá gaéng nho nhoû, ñeàu ñaën haøng ngaøy. Haõy vöôït qua, vöôït qua bôø kia. Leâ Anh Duõng

Phieám luaän... Tieáp trang A10

“chaïy chôï” vaø cuõng tranh thuû nhaët nhaïnh “raùc Taøu” laøm moät môù “cuûa naû” nhö cuoán “Mao Tuyeån” ñaõ bò giaùn nhaám chuoät gaëm loã choã. (Baèng chöùng laø tö töôûng Mao-ít cuûa hoï Töôûng raát chi laø loã moã.) Nhöng buoàn thay (laïi cuõng buoàn thay,) toâi ñaõ “beù caùi laàm”. “Quyù anh” hoï Töôûng khoâng phaûi laø “tröôûng thoân vaên ngheä” ôû moät nôi khæ ho coø gaùy naøo ñoù maø laïi ñang cö nguï taïi xöù Hung Gia Lôïi. AØ, maø thoâi cuõng chaúng neân buoàn maø laøm gì, ôû Hung Gia Lôïi thì Hung Gia Lôïi, chöù khi ngöôøi ta ñaõ “ngoác” thì ôû ñaâu ngöôøi ta cuõng “ngoác,” duø laø ôû Myõ hay Vieät Nam. Do vaäy, vieäc vöôït qua nhöõng böùc töôøng löûa cuûa maáy vò “tröôûng thoân vaên ngheä” theo toâi chaúng nhöõng caàn thieát maø coøn “khaù vui” nöõa. Trong khi “löûa ñang chaùy” trong ngoâi nhaø talawas maø quyù anh hoï Töôûng cuõng thöôøng hay lui tôùi, moïi ngöôøi lo “daäp löûa,” lo thaêm hoûi “chuû nhaân,” baøy toû söï phaûn khaùng vôùi “aâm möu ñaïo taëc” thì quyù anh hoï Töôûng hôùn hôû chaïy tôùi, vôùi moät bình xaêng treân tay, boâ loâ ba loa: “Bò ñoát nhaø, hieáp daâm laø phaûi roài, cöûa neûo cöù toang hoaùc nhö theá coøn traùch ai sao ñöôïc!” OÁi giôøi ôi! Anh Töôûng ôi laø anh Töôûng! Anh maø veà Vieät Nam thì caùc oâng boá seõ tranh nhau gaû con gaùi cho anh. Voâ soá caùc oâng boá Vieät Nam coù tö töôûng y sì nhö anh vaäy: “Chín giôø laø phaûi ñi nguû, taùm giôø khoùa coång, gaùi nhaø laønh maø, luaät laø luaät, khoâng ñöôïc baøn, xin ñöøng can

thieäp chuyeän noäi boä nhaø ngöôøi ta. Heát!” Sau khi khoùa cöûa neûo kyõ caøng, oâng boá maét tröôùc maét sau vaø, aleâ haáp... leo raøo ra ngoaøi. Vì tröôùc heát oâng ta laø boá, luaät laø ñeå cho maáy ñöùa con gaùi beù boûng chöù khoâng coù “giaù trò söû duïng” vôùi oâng boá ngöôøi ñeû ra caùc ñöùa con vaø caùc loaïi luaät. Coøn trong ñeâm oâng ta ñi ñaâu? Ñöøng hoûi, vì ñaøn oâng muoán ñi ñaâu thì ñi, khoâng sôï bò hieáp daâm, do ñoù khoâng caàn phaûi sôï luaät. Tuy ñaøn oâng khoâng theå bò hieáp daâm trong ñeâm (!)nhöng nguy cô hoï coù theå hieáp daâm ngöôøi khaùc laø raát cao? Khoâng thaønh vaán ñeà! Sau chín giôø ñeâm, taát caû nhöõng ñöùa con gaùi ra ñöôøng ñeàu laø gaùi hö (theo boä luaät chín giôø maø caùc oâng boá ñaõ ñoàng loøng thaûo ra.) Do vaäy, hieáp daâm moät ñöùa con gaùi ñi trong ñeâm (duø baèng haønh ñoäng hay chæ môùi trong “tö töôûng” ñeàu khoâng laäp thaønh toäi danh!) Nhöõng oâng boá naøo khoâng chaáp nhaän “boä daân luaät chín giôø” cuõng ñeàu laø nhöõng oâng boá “hö,” vaø vì boá hö ñeû con gaùi hö neân khoâng coù quyeàn khieáu naïi! YÙ cuûa anh Töôûng Bình Minh veà vuï töôøng löûa talawas laø nhö vaây. Dó nhieân neáu ai hoûi lyù do, caâu traû lôøi haún seõ laø: “Boä daân luaät chín giôø laø luaät cuûa caùc oâng boá thöông con vaø ñaøng hoaøng. Mieãn baøn!” Vaø dó nhieân seõ coù ngöôøi hoûi: “Luaät gì maø kyø quaù vaäy?” Xin thöa, nhöõng caùi maø ngöôøi ta cho laø phi lyù, laïi thöôøng ñöôïc xem laø voâ cuøng höõu lyù trong nhöõng quoác gia voán quen öùng xöû baèng “caùi taâm”. Luaät baát thaønh vaên laø moät boä “ñaïi luaät” vì noù töông öùng vôùi luaät trôøi cuûa nhöõng keû voán coi mình laø “theá thieân haønh ñaïo,” thay maët daân chuùng ñieàu haønh quoác gia baèng “taâm ñaïo.” Nhaát laø “caùi taâm” cuûa caùc “oâng boá” thì con caùi ñöøng coù caõi, vì theo “luaät truyeàn thoáng” thì: “Con caõi cha meï, traêm ñöôøng con hö.” Do ñoù, theo toâi, tieán trình daân chuû, töï do vaø ñoåi môùi ôû Vieät Nam caàn phaûi coù moät “haønh lang phaùp lyù” ñeå ñaûm baûo ñöôïc lieân tuïc, khoâng bò

giaùn ñoaïn hay “phaù roái” bôûi nhöõng “caùi taâm” naøy chöûi cha nhöõng “caùi taâm” kia... Theá nhöng “ngaøi” Töôûng (mình laø) Bình Minh chaéc seõ keâu aàm leân: “Khoâng ñöôïc!” “Khoâng coù ñöôïc!” Laø bôûi vì, vôùi nhöõng quyù ngaøi nhö Töôûng Bình Minh, noùi tôùi “haønh lang phaùp lyù” töùc laø ñaõ ñi saâu, can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa Vieät Nam. Ô hay! Theá ra talawas laø nöôùc ngoaøi, laø ñeá quoác hay sao? Maø khoâng ñöôïc pheùp baøn “luaät vua, pheùp nöôùc?” Hay laø thoâi ta cöù thaät thaø vôùi nhau, huîch toeït ra nhö theá naøy cho baøn daân thieân haï ngöôøi ta deã hieåu, laø: “Boïn daân ñen caùc con: caám baøn chuyeän cuûa “caùc boá”! AØ, teù ra laø vaäy! talawas laø daân ñen, toâi laø daân ñen, quyù vò ñoäc giaû cuõng laø daân ñen noát. Theo boä “luaät truyeàn thoáng” coù töø thôøi Hoàng Baøng do toå tieân ta ôû... beân Taøu truyeàn laïi, thì: “Luõ daân ngu khu ñen caám baøn chuyeän caùc boá!” Chæ coù nhöõng quyù ngaøi nhö ngaøi Töôûng Bình Minh môùi töôûng mình laø... caùn boä. Nhöng roài ngaøi Töôûng (mình laø) Bình Minh cuõng seõ “beù caùi laàm” thoâi. Ñöøng töôûng mình laø caùn boä roài seõ ñöôïc “leân tieáng” ñaâu nheù! Im thin thít nhö thòt naáu ñoâng heát. Theo boä “daân luaät chín giôø ñeâm thì “moät ñöùa con gaùi noùi nhieàu cuõng töùc laø moät ñöùa con gaùi hö. Con gaùi neát na hieàn thuïc phaûi laø ñöùa con gaùi “cha meï ñaët ñaâu con ngoài ñoù,” chæ ñöôïc pheùp “daï,” “vaâng,” “thöa ñuùng,” vaø chæ ñuùng theá. Caám bình luaän. Maø “ngaøi” Töôûng Bình Minh thì “beùp xeùp” quaù, chaúng “ngoan” tí naøo, neân taïm huyeàn chöùc “tröôûng thoân vaên ngheä,” chôø boá trí coâng taùc khaùc. Ñeán nhö Tröôûng ban tö töôûng coøn khoâng daùm coù yù kieán gì nöõa laø... tröôûng thoân. Nhöng bieát ñaâu, coù khi ngaøi Töôûng (mình laø) Bình Minh laïi “phuøng mang trôïn maét” maø raèng: “Tröôûng thoân thì tröôûng thoân, toâi cuõng coù quyeàn coù yù kieán chöù!” Ô hay! talawas coù caám ngaøi leân tieáng ñaâu, chæ coù ngaøi laø hay thích uûng hoä nhaø “ñöông cuoäc” Vieät Nam

caám caùi noï, caám caùi kia. Ngaøi ñang vui chôi treân moät caùi saân, roài ngaøi laïi “thuûng thaúng” “ò” luoân leân caùi saân chôi ñoù, nhö vaäy coù maát veä sinh quaù khoâng? Theo luaät toá tuïng ôû moät soá xöù daân chuû nhö... Hoàng Koâng chaúng haïn, toâi coù quyeàn lieân heä vôùi moät ngöôøi baïn thaân ñang môû vaên phoøng luaät taïi... Phnoâm-Peânh, “khôûi kieän” talawas ra toøa vôùi toäi danh: “Lôïi duïng töï do daân chuû”. Dó nhieân khoâng phaûi veà caùi vuï maø ngaøi Töôûng Bình Minh “chæ ñieåm” - vuï Phan Xuaân Laâm pheâ bình moät baøi ñaêng treân tôø Thoâng Luaän. Laø bôûi vì, neáu Thoâng Luaän coù toäi, Phan Xuaân Laâm coù toäi thì ngaøi Töôûng Bình Minh cuõng phaûi chòu lieân ñôùi traùch nhieäm ñaõ “tieáp aâm” cho nhöõng dieãn ñaøn cuûa “boïn xaáu”. Chæ noäi caùi vuï truy caäp vaøo trang web xaáu thoâi cuõng coi nhö ñaõ coù toäi roài. (Luaät Vieät Nam noù vaäy, ñöøng coù caõi, caõi thì toäi theâm naëng, toäi danh ngoan coá!). Toâi kieän talawas “lôïi duïng töï do daân chuû” bôûi ñaõ ñeå cho nhöõng ngöôøi nhö “ngaøi” Töôûng (mình laø) Bình Minh leân tieáng quaù nhieàu, nhaát laø khi hoï ñaõ leân tieáng tieáp theâm “cuûi löûa,” huøa nhau “ñoát” talawas maø talawas vaãn “vui veû” cho ñaêng. Daân chuû “thaùi quaù” nhö vaäy, theo luaät “Hoa Kyø” coù theå bò keát toäi laø “lôïi duïng töï do daân chuû” ñeå maø “töï do daân chuû... quaù trôøi!” Theo yù kieán cuûa toâi, ñeå maø traùnh “ñaïi naïn” töôøng löûa thì chæ coù moät caùch duy nhaát nhö theá naøy: Chaøng ca só John Lennon coù moät caâu raát noåi tieáng “make love not war”, talawas neân baét chöôùc vaø chuû tröông “make love not human”! Chæ laøm tình chöù khoâng laøm ngöôøi, nhö vaäy chaéc aên nhaát. Bôûi vì laøm ngöôøi thì meät laém, naøo laø cô cheá, luaät naøy luaät kia, vaø con ngöôøi thì phaûi coù chính trò chính em chính kieán v.v. Thoâi thì xin khoâng laøm ngöôøi nöõa laø thoaùt “töôøng löûa”. Baèng chöùng laø ôû Vieät Nam cöù töï do truy caäp vaøo nhöõng trang sex chaúng coù vaán ñeà “töôøng löûa” gì heát, khoâng tin quyù vò cöù vieäc

goõ vaøo ñòa chæ “Theá giôùi sex/ Worldsex.com” tha hoà xem, ai daùm baûo laø Vieät Nam khoâng töï do? Laøm ngöôøi (nhö talawas chuû tröông) thì quaù khoù, laïi bò kieám chuyeän naøy kia, thoâi thì chuùng ta laøm porno cho chaéc aên, vui veû, töôi maùt, laïi khoâng sôï “phaïm luaät.” Khoâng bieát ban bieân taäp talawas nghó sao? Ñaây chæ laø yù kieán vöôït qua “böùc töôøng löûa” theo kieåu “ngoä bieán tuøng quyeàn” cuûa coâ Thuùy Kieàu, chöù khoâng phaûi laø yù kieán cuûa caù nhaân toâi. (Xin ñöøng nhaàm laãn, khoâng kheùo toâi laïi phaûi ñi haàu toøa vôùi toäi danh laø “xuùi” talawas laøm chuyeän ñoài truïy). Saùng nay, tröôùc khi ñi kieám thueâ moät caùi vi tính ñeå “goõ” baøi naøy, toâi ngoài uoáng caø pheâ væa heø vaø suy nghó. Baát chôït nghe moät tieáng la thaät lôùn, giaät mình ngaång ñaàu leân thì thaáy moät chieác Honda (chaïy khaù chaäm) ñaõ “toâng” phaûi moät em beù ñi xe ñaïp (baêng raát aåu qua ñöôøng). Em beù teù xuoáng ñöôøng vaø ngaát xæu (khoâng bieát vì quaù sôï hay vì bò chaán thöông vuøng ñaàu, khoâng chaûy maùu.) Daân hai beân ñöôøng “tuùa” ra raát nhanh, ñaàu tieân laø giöõ hai thanh nieân ñi xe maùy laïi, moät oâng giaø noùi nhö ra leänh: “Moät trong hai chuù phaûi ñöa thaèng nhoû voâ beänh vieän ngay!” Ngöôøi thanh nieân ngoài phía sau (treân chieác xe vöøa “toâng” vaøo em beù) voäi nhaûy xuoáng boàng ñöùa nhoû (khoaûng chín tuoåi) ngoaéc moät chieác taxi (ñeán beänh vieän cuõng gaàn ñoù.) Moät thanh nieân khaùc (chaéc laø hieåu luaät) voäi laáy moät vieân gaïch veõ laïi vò trí em beù teù, vò trí cuûa chieác xe ñaïp vaø vò trí cuûa chieác Honda, sau ñoù nhanh choùng ñaåy caû hai chieác xe vaøo leà ñöôøng ñeå giaûi toûa giao thoâng sau vuï aùch taéc vì tai naïn keå treân. Moät ngöôøi khaùc chaïy vaøo moät cô quan gaàn ñoù goïi nhôø ñieän thoaïi veà coâng an phöôøng. Moïi vieäc dieãn ra ñoàng boä vaø nhanh choùng. Khoaûng nöûa tieáng sau thì hai anh coâng an phöôøng môùi thong thaû xuoáng, ngoù nghieâng moät hoài roài moùc ñieän thoaïi di ñoäng ra goïi, vaø Tieáp trang A14

ADVANCE FINANCIAL PC MORTGAGE - PC REALTY

9081 Bolsa Avenue # 201, Westminster, CA 92683 MUA / BAÙN NHAØ - VAY TIEÀN UP TO 100% APARTMENT / COMMERCIAL / CONSTRUCTION

Adjustable 1.250% 15 Years Fixed 5.000% 30 Years Fixed 5.500% * Rate subject to change without notice.

- HOME EQUITY LOAN - NO FEE CHARGED - Laõi Xuaát Thaáp Nhaát - Thuû Tuïc Deã Daøng, Nhanh Choùng - Leä Phí Reû Nhaát Vuøng Orange County - Hoà Sô Khoâng Ñöôïc, Khoâng Thu Leä Phí

PETER PHAN

(714) 720-1818

Thoâng thaïo tieáng Quan Thoaïi, Quaûng Ñoâng

BAÛO ÑAÛM APPROVAL BANKRUPTCY

OK

BAD CREDIT

OK

FORECLOSURE

OK

NO PAY STUBS OK NO W2

OK

NO TAXES

OK

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Phieám luaän... Tieáp trang A13

laïi nöûa tieáng sau nöõa môùi thaáy moät chieác xe cuûa coâng an giao thoâng töø töø chaïy tôùi. Tröôùc söï vieäc ñaõ roài, (ngöôøi daân ñaõ töï giaûi quyeát: ñöa ngöôøi ñi beänh vieän, veõ vaø baûo veä hieän tröôøng) hai ngöôøi coâng an giao thoâng (moät thieáu taù vaø moät thöôïng só) chæ vieäc laáy thöôùc daây ra ño, (phöông tieän laøm vieäc heát söùc thoâ sô, khoù ñaûm baûo söï chính xaùc) sau ñoù laäp bieân baûn vaø “hoát” chieác Honda cuøng chieác xe ñaïp cuûa em beù veà ñoäi. Sau khi coâng an ñi roài, luaät cuûa “caùi taâm” trong quaùn caøpheâ væa heø ñöôïc dòp leân tieáng. Moät ngöôøi noùi caàu ô: “Chaéc cuõng nheï, khoâng coù gì!” Moät gaõ ñaøn oâng maët maøy baëm trôïn, ñeán sau khi moïi söï ñaõ roài, quaùt aàm leân: “Nheï laø nheï laøm sao? Ñuïng con ngöôøi ta “giaõy” ñaønh ñaïch phaûi voâ beänh vieän caáp cöùu maø nheï aø? Khoâng phaûi con oâng, oâng ñaâu coù xoùt!” Ngöôøi kia im laëng, khoâng khí töï nhieân chuøng haún xuoáng. Moät oâng giaø noùi nhoû, coù yù xoa dòu: “Chæ mong cho thaèng nhoû khoâng vieäc gì!” Taát caû ñeàu coù veû nhö taùn ñoàng. Töï nhieân toâi thaáy thöông cho hai gaõ thanh nieân kia, chaïy raát ñuùng tuyeán, khi khoâng thaèng nhoû lao vaøo ñaàu xe cuûa hoï, gaây ra moät tai naïn maø chaúng ai mong muoán, ñeå roài bò giam xe, (maát moät buoåi saùng, vôùi nhöõng coâng vieäc, nhöõng döï ñònh...) chöa keå neáu thaèng nhoû coù laøm sao thì hai gaõ kia seõ gaëp phaûi moät haønh trình raát nhieâu kheâ (duø leõ phaûi thuoäc veà hoï). Dó nhieân, moät thaèng nhoû chín tuoåi ôû Vieät Nam thì chaúng theå hieåu luaät laø gì, vì ôû tröôøng ngöôøi ta khoâng daïy luaät ñi ñöôøng maø chæ chaêm chuù daïy maáy ñöùa nhoû phaûi yeâu toå quoác, yeâu ñoàng baøo, yeâu Ñaûng, yeâu Baùc Hoà. Do ñoù, theo toâi ôû Vieät Nam, vaán ñeà khoâng phaûi laø “caùi taâm,” maø laø söï vöõng maïnh cuûa moät nhaø nöôùc phaùp quyeàn. Maø noùi tôùi phaùp quyeàn töùc laø phaûi noùi tôùi “neàn coâng phaùp haønh chaùnh,” chöù khoâng theå noùi tôùi “coâng phaùp cuûa caùi taâm” vaø khoâng theå ñeå “coâng chính cuûa nhaân daân” phaûi thay theá “coâng chính nhaø nöôùc” thöïc thi “coâng chính xaõ hoäi” nhö tröôøng hôïp tai naïn vöøa keå treân. Noùi tôùi daân chuû, töï do, cuõng ñoàng thôøi phaûi noùi tôùi söï ñaûm baûo cuûa phaùp luaät, chaúng haïn

haäu” bao giôø cuõng laø moät vaán ñeà raát tieâu cöïc. Nhöng haønh lang phaùp lyù cuûa Hoa Kyø coù haún moät ñaïo luaät veà “vaän ñoäng haønh lang”. Luaät lobby quy ñònh roõ nhöõng ai (trình ñoä chuyeân ngaønh, vaên baèng) ñöôïc pheùp haønh ngheà lobby (coù giaáy haønh ngheà vaø chòu söï cheá taøi cuûa phaùp luaät,) nhôø vaäy ngöôøi ta phaân ñònh roõ ñaâu laø “vaän ñoäng haønh lang” vaø ñaâu laø “ñi loøn coång haäu”. Nhöng khoå thay, Vieät Nam laø moät quoác gia coøn raát “a-môtô” (amateur) veà luaät, bôûi vì quoác hoäi Vieät Nam goàm ña phaàn caùc “nghò só” chaúng hieåu gì veà luaät (khoâng chuyeân traùch, khoâng coù vaên baèng veà luaät, maø neáu coù thì cuõng raát ñaùng ngôø, nhö laø toát nghieäp ôû Lieân Xoâ hoaëc Trung Quoác, nhöõng quoác gia cuõng heát söùc a-mô-tô veà luaät), do vaäy xuaân thu nhò kyø quoác hoäi hoïp ñeå bieåu quyeát luaät (cho coù, ñeå hôïp thöùc hoùa caùc “luaät” do caùc boä trình leân). Moät kieåu laøm vieäc raát buoàn cöôøi. Moät thöù “trình dieãn” daân chuû hôn laø daân chuû thöïc söï. Chaúng haïn vôùi moät quoác gia coù luaät thöïc söï, talawas coù quyeàn khôûi kieän leänh “töôøng löûa” ra tröôùc toøa vaø sau khi tieán haønh tranh tuïng taïi toøa, toøa seõ ra phaùn quyeát (döïa treân nhöõng ñieàu luaät cuï theå hoaëc seõ tuyeân boá huûy böùc töôøng löûa vaø boài thöôøng thieät haïi cho talawas, hoaëc seõ tieáp tuïc “phong toûa,” thaäm chí caám haún). Nhöng khoå thay, luaät ôû ñaây laø “luaät ngaàm”, moät thöù “sieâu vaên baûn”, khoâng coù ai chòu traùch nhieäm, do vaäy khoâng bieát kieän ai, vì ñaâu coù ai chính thöùc (thuoäc boä hay chính phuû) kyù teân, kyù leänh “phong toûa” talawas. Do vaäy, “phaùn quan” vaø “luaät sö bieän hoä” treân talawas cuõng “aûo” vaø heát söùc “taøi töû”. Chaúng haïn, coù moät oâng nhaø thô sau khi “hoâ hoaùn” veà böùc töôøng löûa treân talawas ñaõ ñôøi, “höùng tình” oâng ta ñaõ “phaùn” hai caâu thô “xanh rôøn”. (Khoâng ñòch khoâng ta/ AÁy chính laø vaên chöông!) Moät thöù “laäp ngoân” heát söùc laø ngaây ngoâ. Moät thöù quoác hoäi (baùn chuyeân traùch/a-mô-tô/ khoâng chuyeân) ñeû ra voâ soá thöù “khoâng chuyeân” cuûa moät quoác gia luaät phaùp khoâng roõ raøng, aáu tró. Ñoù laø bi kòch cuûa nhöõng caùi taâm thieáu ñònh höôùng chung. Coøn neáu nhö nghe theo lôøi khuyeân “chí tình” cuûa ngaøi “coá vaán” hoï Töôûng, thì talawas neân “töï kieåm duyeät” mình, ñeå sôùm trôû veà vôùi “chaùnh nghóa

quoác gia,” töùc laø cuõng laù caûi nhö maáy tôø baùo nhaø nöôùc ôû Vieät Nam. Luùc ñoù dó nhieân seõ khoâng coù vaán naïn töôøng löûa cho talawas, vì talawas ñaõ töï döïng “töôøng löûa” cho chính mình. Khi ñoù seõ chaúng coù ai theøm ñoïc hay vieát cho talawas, moät thaønh vieân cuûa baùo chí nhaø nöôùc, moät coâng cuï vò quyeàn löïc, vò quan treân, vò caùn boä chöù khoâng vì daân vì nöôùc. Ngaøi Töôûng Bình Minh xin chôù xuùi daïi! (Ñaây laø vaán ñeà cô cheá, chöù khoâng phaûi vaán ñeà “yù chí”. Baùo chí trong nöôùc do “caáp treân” boå nhieäm caùc toång bieân taäp, thaäm chí phoùng vieân, bieân taäp vieân cho tôùi nhaân vieân taïp dòch cuûa baùo ñeàu aên löông nhaø nöôùc vaø do nhaø nöôùc quyeát ñònh. Do vaäy khoâng ai “ñieân” gì ñi laøm traùi yù caáp treân - nhaø nöôùc, bôûi neáu laøm vaäy hoï seõ bò “baõi chöùc” vaø bò “voâ hieäu hoùa” ngay töùc thì.) Trong thôøi kyø ñaàu ñoåi môùi ôû Vieät Nam, khi hai tôø baùo “xung kích” ôû trong nöôùc, tôø Vaên Ngheä trung öông do Nguyeân Ngoïc laøm “chuû xò”, tôø Tuoåi Treû do Kim Haïnh laøm Toång bieân taäp, “ñi quaù xa” khoûi söï laõnh ñaïo cuûa “caáp treân”, ngöôøi ta ñaõ “voâ hieäu hoùa” chuùng baèng caùch “thay ngöïa giöõa doøng”, thay thuû lónh ñoåi môùi baèng nhöõng toång bieân taäp khaùc, “ngoan” hôn, deã “sai” deã “trò” hôn. Trong moät cô cheá khoâng daân chuû thì khoâng theå noùi chuyeän töï dodaân chuû ñöôïc. Vôùi talawas thì khaùc, vì talawas khoâng do nhaø nöôùc Vieät Nam “saùng laäp”, talawas khoâng aên löông cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam, do vaäy ban bieân taäp talawas khoâng phaûi laø coâng cuï cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam. Nhaø nöôùc Vieät Nam khoâng theå caùch chöùc hay thay theá ban bieân taäp talawas baèng nhöõng ngöôøi “phe caùnh” vôùi caùc vò chöùc saéc baûo thuû vaø quan lieâu, cöûa quyeàn vaø haùch dòch ôû trong nöôùc. Caên baûn phaûi khoâng “aên côm chuùa” thì môùi traùnh ñöôïc caùi caûnh “muùa toái ngaøy”. Duø sao cuõng caùm ôn dòch giaû Nguyeãn Quang A, ngöôøi ñaõ dòch George Soros, nhaø tö baûn, nhaø lyù thuyeát gia veà chuû nghóa tö baûn toaøn caàu. Vaø cuõng xin caùm ôn “ngaøi” Töôûng Bình Minh, ngöôøi ñaõ raát chòu khoù vieát, cho toâi hình dung ra göông maët môùi cuûa nhöõng ngöôøi Mao-ít hieän ñaïi. “Caùc ngaøi” ñaõ cho toâi nguoàn “höùng khôûi” ñeå vieát baøi naøy.

Theo toâi, K. Marx ñaõ coù hai baát haïnh lôùn nhaát trong ñôøi. Thöù nhaát, Marx khoâng bao giôø ngôø raèng lyù thuyeát cuûa mình laïi phaûi ñöông ñaàu vôùi chuû nghóa Mao ñeán töø phöông Ñoâng, nôi ngöôøi ta ñaõ nhaân danh Marx ñeå huûy dieät tính caùch maïng vaø tính lyù töôûng trong hoïc thuyeát khoa hoïc cuûa Marx thoâng qua maáy tay ñoà teå maïo danh ñoà ñeä cuûa Marx nhö Staline, Mao Traïch Ñoâng, Polpot vaø cha con cuûa Kim Nhaät Thaønh. (Vaán ñeà chuû nghóa Mao ôû Vieät Nam toâi seõ ñeà caäp trong moät baøi vieát khaùc.) Baát haïnh thöù hai cuûa Marx laø oâng ñaõ khoâng ñöôïc gaëp pheùp “bieän chöùng sieâu hình” cuûa Phaät giaùo, moät tinh hoa cuûa phöông Ñoâng. Tính caùch maïng cuûa lyù thuyeát Phaät giaùo laø khi “tha ngaõ” vöôït treân “töï ngaõ,” noù cho pheùp con ngöôøi vöôït treân nhöõng “duy lyù” cuûa moät thöù duy vaät taàm thöôøng, ñoàng thôøi noù cuõng vöôït treân nhöõng yù nieäm sieâu hình hoïc cuûa Kant veà caùi goïi laø: “Vaät töï noù vaø vaät cho ta”. Pheùp “khai taâm” Phaät giaùo, luaän thuyeát giöõa “saéc” vaø “khoâng”, moái quan heä bieän chöùng giöõa toàn taïi vaø phaùt trieån, giöõa sinh vaø dieät ñem laïi cho nhaân sinh moät tinh thaàn giaûn dò nhöng sieâu vieät ñeå con ngöôøi vöôït treân tính vò kyû nhö moät minh trieát noäi taïi veà tha nhaân. Nhöng leõ dó nhieân, nhö moïi lyù thuyeát khaùc, Phaät giaùo cuõng coù nhieàu haïn cheá trong “cô cheá” haønh ñaïo. Ñaây laø moät ñieåm yeáu cuûa phöông Ñoâng trong cô caáu toå chöùc, neáu nhö so saùnh “cô caáu” cuûa giaùo hoäi Phaät giaùo vaø giaùo hoäi Thieân chuùa giaùo. Chaúng haïn, khoâng phaûi ai cuõng coù khaû naêng thaáu hieåu nhöõng nguyeân lyù saâu xa cuûa Phaät giaùo, do vaäy caàn coù nhöõng caáp ñoä ñeå tieáp thu giaùo lyù vaø thöïc haønh giaùo lyù nhö laø thöïc haønh nhöõng ñaïo ñöùc

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 thoâng duïng vaø thöôøng tröïc. Beân coâng giaùo ngöôøi ta toå chöùc ñieàu naøy raát toát. Ñi nghe ñöùc cha giaûng ñaïo vôùi nhöõng lieân heä ñôøi thöôøng vaøo chuû nhaät haøng tuaàn, roài thì xöng toäi, röûa toäi v.v., quan troïng laø ñeå cho con ngöôøi ta vui soáng, vui veû yeâu caùi “chaân”, caùi “thieän” trong cuoäc ñôøi, khoâng bò aùm aûnh bôûi toäi loãi “thöôøng tröïc” vaø söï “tröøng phaït” trong kieáp mai haäu, nhöõng giaùo ñieàu laøm giaûm söùc soáng cuûa con ngöôøi. Do vaäy, moät xaõ hoäi coù nhieàu lyù thuyeát “song song” toàn taïi chæ giuùp cho xaõ hoäi aáy bôùt ñi ñònh kieán (veà moät chuû thuyeát duy nhaát ñuùng,) söï “chung soáng” cuûa nhieàu lyù thuyeát taïo ra maøu saéc ña daïng cuûa moät xaõ hoäi daân chuû. Trong lòch söû loaøi ngöôøi, chæ coù nhöõng theå cheá ñoäc taøi môùi toân thôø moät lyù thuyeát duy nhaát, moät thöù “ñoäc toân duy ngaõ” vöøa ngu ngoác vöøa ngaïo maïn. Marx töøng noùi, “Toân giaùo laø thuoác phieän cuûa nhaân daân”, theo toâi caâu naøy ñaõ bò lòch söû vöôït qua. Nghieân cöùu pheùp bieän chöùng cuûa Marx maø khoâng ñaït tôùi möùc thaáu hieåu toân giaùo cuøng nhöõng giaù trò tinh thaàn maø toân giaùo ñaõ phuïng hieán cho neàn vaên minh cuûa loaøi ngöôøi thì töùc vaãn coøn laø nhöõng keû aáu tró vaø giaùo ñieàu. Cuõng töông töï nhö vaäy, khi Marx cho raèng trieát hoïc cuûa oâng khoâng phaûi nhaèm ñeå giaûi thích theá giôùi maø chuû yeáu laø ñeå caûi taïo theá giôùi. Ñieàu ñoù ñuùng, nhöng tröôùc Marx haøng ngaøn naêm, phöông Ñoâng ñaõ coù nhaø tö töôûng veà “caûi taïo,” ñoù laø “ñaïo gia” Khoång Töû vôùi “hoïc thuyeát” “Tu thaân - teà gia - trò quoác - bình thieân haï”. Tröôùc khi “caûi taïo” ngöôøi khaùc, haõy caûi taïo ngay chính baûn thaân mình. (Töùc laø moãi ngaøy töï naâng cao hoïc thöùc, hieåu bieát cuûa mình, chöù khoâng phaûi laø duøng “taâm” hay “ñaïo”, nhöõng thöù thöôùc ño heát söùc

mô hoà ñeå cai trò ngöôøi khaùc.) Tuy nhöõng giaù trò nhaân vaên vaø lòch söû cuûa Marx vaø Khoång Töû raát khaùc nhau, nhöng ñaây laø hai tö töôûng gia vó ñaïi nhaát cuûa lòch söû con ngöôøi (hoï ñeàu khoâng phaûi laø toân giaùo, nhöng ñeàu ñaõ daùm mô nhöõng giaác mô veà moät vöôøn ñòa ñaøng khoâng heà coù daáu chaân thöôïng ñeá.) Nhöng caû hai tö töôûng gia vó ñaïi naøy ñeàu bò chính trò lôïi duïng, vaø töø tö töôûng bieán thaønh cô cheá chính trò. Taát caû ñaõ laø “Moät muøa ñòa nguïc”. Do vaäy, töôøng löûa hay khoâng töôøng löûa coù theå laø “raát vaán ñeà” nhöng cuõng coù theå “chaúng vaán ñeà gì” bôûi vì taát caû chuùng ta duø muoán duø khoâng cuõng ñeàu phaûi “chung soáng” vôùi nhöõng böùc töôøng löûa ñònh kieán xaõ hoäi, thaønh kieán caù nhaân, nhöõng cô cheá baát hôïp lyù. Phaûi cuøng nhau noã löïc vöôït qua, gioáng nhö vöôït “böùc töôøng löûa” baèng yù thöùc veà daân chuû - töï do chöù khoâng phaûi baèng kyõ thuaät cuûa hacker. Khi nhöõng cô cheá baát hôïp lyù khoâng coøn toàn taïi nöõa thì töï nhieân nhöõng “böùc töôøng löûa” seõ laàn löôït bieán maát. Nhöng neáu khoâng xaây döïng ñöôïc moät neàn “coâng phaùp haønh chaùnh” töï do - daân chuû thì cuoái cuøng xaõ hoäi Vieät Nam vaãn chæ laø moät xaõ hoäi “tö bieän” veà “caùi taâm” dôû hôi, kieåu nhö ngaøi Töôûng (mình laø) Bình Minh xöa nay vaãn “duy yù chí”. Luùc ñoù, theo toâi chuùng ta chæ coøn coù nöôùc nhö moät thi só noï. Vaøo moät ngaøy ñeïp trôøi, chuùng ta tha hoà baâng khuaâng vaø neâu nhöõng caâu hoûi “töôïng tröng” kieåu nhö, “Baây giôø toâi bieát laøm gì vôùi muøa thu?” Vaø trong nhöõng muøa thu “trieát lyù” nhö theá, toâi cuõng chaúng bieát laøm gì hôn laø baét chöôùc “ñaïi hoïc só” Buøi Chaùt, ngoài oâm goác caây muøa thu vaø oâm maët khoùc hu hu hu... Saøi Goøn ñaàu thaùng 7 naêm 2004 Mai Lan

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

HÌNH AÛNH NGAØY PHAÙT HAØNH 40,000 CUOÁN YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT 2005

Hoaït caûnh phaùt Year book vaø khaùch haøng ñoùn nhaän Year Book 2005 nhaät baùo Ngöôøi Vieät moät caùch thuù vò.

OÂng Simon Nguyeãn, moät khaùch haøng cuûa Ngöôøi Vieät Year Book töø naêm 1996, ñang cho bieát yù kieán veà cuoán ñieän thoaïi nieân giaùm “raát Höõu hieäu”.

Ngöôøi Vieät Year Book 2005

“Xuoáng ñöôøng” NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN

Chuyeån Yearbook Ngöôøi Vieät 2005 vaøo kho

Phaùt Yearbook Ngöôøi Vieät 2005 taän tay ñoäc giaû

WESTMINSTER. CA.Ñuùng nhö lôøi thoâng baùo, 10 giôø saùng ngaøy Thöù Hai ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, 40,000 cuoán ñieän thoaïi nieân giaùm Ngöôøi Vieät “Yearbook 2005” ñaõ coù maët taïi khuoân vieân Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, treân ñöôøng Moran, thaønh phoá Westminster. Ñieàu ngaïc nhieân cho chuùng toâi laø, giôø naøy ñaõ coù nhieàu baø con coâ baùc trong vuøng, keû ñi boä, ngöôøi laùi xe tôùi nhaän “mieãn phí” taïi toøa baùo khi nhöõng kieän haøng vöøa töø xe taûi khuaân xuoáng. OÂng Tuaán Leâ, “laùi” chieác xe ñaïp buïi ñôøi gheù voâ quaày, noùi vôùi coâ Nhung: “Coâ ôi, toâi

ñaïp xe taän Santa Ana tôùi ñaây, chôø ñaõ laâu, coâ cho toâi xin hôn moät cuoán ñöôïc khoâng?” Coâ Nhung quay laïi hoûi xeáp Loäc, tö leänh chieán tröôøng Yearbook, hoan hæ gaät ñaàu. Coâ Nhung quay qua hoûi oâng muoán maáy cuoán, oâng Tuaán thaät thaø laáy maåu giaáy trong tuùi ra ñeám: “Haøng xoùm apartment cuûa toâi coù 5 ngöôøi, xin coâ saùu cuoán ñöôïc chöù?” Chuyeän nhoû, Nhung xeáp 6 cuoán year books leân caùi gioû phía tröôùc guidon xe oâng Tuaán. Muõi xe oâng trì xuoáng, yeân xe nhoûng leân. OÂng khaùch nhaûy voäi leo leân xe cöôøi khoaùi traù, “cheøng ôi, theá naøy thì khoaùi quaù, tha

hoà maø ñoïc, tha hoà laáy ñieåm vôùi haøng xoùm, coâ aï”. Haøng traêm chieác xe noái ñuoâi nhau keùo daøi ra tôùi ñöôøng Bolsa, lieân tuïc töø 10 giôø saùng. Xe chaïy moät haøng roài voøng chöõ U trôû ñaàu ñi ra ngay. Moãi xe gheù voâ, caùc anh chò em trong nhanh nheïn trao year book cho coâ baùc. Hoaït caûnh phaùt year book keùo daøi suoát ngaøy ñeán xeá tröa môùi chaäm laïi moät ít. Baø con laân caän cuõng cuoác boä qua laáy year book roài ngoài vaøo leà ñöôøng laät coi sô sô ngay. Nhaän ra ngöôøi ñang laät phaàn White Page phía coáp xe laø oâng Thanh Huy, toâi Tieáp trang B2

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 176 Chaøng ra ngoài vaøo baøn vieát, baøn vieát keâ beân caïnh cöûa soå nhìn ra soâng, con soâng ñen, soùng nöôùc voã long bong vaøo nhöõng coät nhaø döôùi saøn. Moät khoaûng aùnh saùng hình thang töø cöûa soå chieáu xuoáng gioøng soâng lung linh treân maët nöôùc, beân kia soâng laø sôû thuù toái ñen vaø xa hôn nöõa doäi laïi saùng leân aùnh ñeøn thaønh phoá, coù tieáng voi keâu hoå gaàm. Taát caû chuùng noù ñeàu bò nhoát trong loàng saét hay trong nhöõng böùc töôøng vaây quanh .

Nguyeân ñaët buùt treân maët giaáy naén noùt vieát töïa ñeà cho cuoán tieåu thuyeát, coù leõ laø quyeån tieåu thuyeát ñaàu tieân trong ñôøi chaøng. “Hai bôø treân con kinh nöôùc ñen.”. Chaøng xuùc ñoäng, coù leõ chöa bao giôø chaøng laïi xuùc ñoäng ñeán theá khi ñaët buùt vieát. Chaøng nghó thaät nhanh, nhöõng hình aûnh beân bôø kinh nöôùc ñen, nhöõng thaân phaän con ngöôøi loaùng thoaùng chaïy qua ñaàu chaøng, roài thì nhöõng trang giaáy daày ñaëc chöõ. Thu ngoài beân caïnh chaøng, caùi quaït nan treân tay naøng xua ñuoåi muoãi, nhöõng con muoãi Saøi Goøn tuy nhoû beù nhöng ñoát ñau nhoi nhoùi, chaøng laïi nhôù ñeán moät kyù giaû naøo ñoù hoài ôû Haø Noäi thaáy oâng ta vieát nhöõng baøi phieám luaän laáy buùt hieäu laø Muoãi Saøi Goøn. Muïc phieám luaän ñoù treân baùo Giang Sôn. Nguyeân chæ nhôù coù theá, vaø quaû nhieân nhöõng con muoãi Saøi Goøn caén ñau vaø ngöùa thaät. Nguyeân ngöøng tay vieát, uoáng moät hôùp traø noùng. Gioïng Thu nheï nhaøng: -Thoâi anh ñi nguû chöù, mai coøn daäy sôùm, ñeå anh ngoài laø anh ngoài suoát ñeâm. -Em ñi nguû tröôùc ñi, mai em cuõng phaûi daäy sôùm vaäy.

Ngöôøi Vieät Year Book 2005 “Xuoáng ñöôøng” Tieáp trang B1

gheù laïi baét chuyeän: “Coi gì maø say söa röùa giaùo sö?” OÀ, toâi caàn phaàn taøi lieäu traéng naøy laém. Maáy caùi infos ra phi tröôøng tieän quaù, toâi phaûi bay ñi khaùch thöôøng xuyeân, nhôø con caùi ñöa ra saân bay vaø ñoùn veà, laàn naøo cuõng laïc, baây giôø toâi caát saün cho tuïi nhoû coi tröôùc, tieän bieát maáy”. OÂng Thaùi maëc ñoàng phuïc maøu naâu cuûa haõng TD Plumbing, ñang laät voäi trang Yellow tìm caùi quaûng caùo cuûa oång. Toâi quay qua: “Xin hoûi thaät oâng, quaûng caùo treân Yearbook coù hieäu quaû khoâng?”. “Coù chöù, toâi quaûng caùo lieân mieân caû chuïc naêm nay, khaùch khöùa nhôø ñoù maø goïi cho toâi baù chaùy luoân.” Toâi boãng naûy ra yù kieán laáy cuoán Year Book, nhaém maét, laät ñaïi moät trang, boác truùng cô sôû naøo coù quaûng caùo beân trong, toâi seõ töï tay mang cuoán ñaàu tieân ñeán trao cho chuû nhaân vaø baát thaàn phoûng vaán vaøi caâu. Trang saùch soá 53, quaûng caùo cuûa vaên phoøng Simon Nguyeãn, naèm treân ñöôøng First, soá 5313 W. Toâi ñang tìm baûn ñoà thì oâng Thanh Huy baát thaàn noùi lôùn: “OÀ oâng naøy toâi bieát, toâi chæ ñöôøng cho. Toâi ñoøi oâng Huy ñi theo laøm chöùng, oâng baïn naøy cuõng hôi “huôõn” neân

ñoàng yù ñi theo toâi.” Cô sôû laø cuûa oâng Simon Nguyeãn naèm treân böôøng Bolsa, môùi baét ñaàu vaøo tænh Santa Ana neân ñoåi thaønh ñöôøng First. Cô sôû cuûa oâng nhö moät caên nhaø cö truù hôn laø vaên phoøng, nhöng thaät tieän lôïi. Böôùc vaøo, toâi töï giôùi thieäu, noùi roõ muïc ñích muoán ñích thaân nghe phaûn öùng cuûa khaùch haøng. (Xin xaùc nhaän, ñaây khoâng phaûi laø boån phaän cuûa toâi, nhöng töï yù toâi muoán tìm hieåu söï thaät, coù nhaân chöùng laø oâng Thanh Huy). Ñöa cuoán year book môùi toanh cho oâng Simon Nguyeãn. OÂng ñôõ laáy baèng hai tay, vì naëng. Cuoán Year book naêm nay naëng hôn 1 lbs, daøy treân döôùi ngaøn trang. Cuoäc ñoái thoaïi ñi ngay vaøo chi tieát: OÂng Simnpon cho bieát ñaõ ñang Year Book vôùi Ngöôøi Vieät töø naêm 1996. Veà hieäu quaû, oâng cho bieát “raát hieäu quaû”. Lyù do laø, vaên phoøng oâng khoâng coù tröông baûng raàm roä, moät vaên phoøng dòch vuï phaùp lyù vôùi danh xöng LDA (Legal Document Assistance, Self Help Services). Khaùch haøng cuûa oâng Simon hoaøn toaøn do ngöôøi ta refer tôùi, vaø tìm soá ñieän thoaïi treân Yellow Pages. OÂng

-Khoâng, em phaûi tìm mua cho anh moät chieác maùy chöõ, moät caùi quaït maùy ñeå anh ñuoåi muoãi döôùi chaân khi anh ngoài vieát. -Maùy chöõ anh sôï oàn em khoâng nguû ñöôïc. -Khoâng coù ñaâu, em nghó noù seõ eâm vaø ru em vaøo giaác nguû. Mai em laøm cho anh ñóa baùnh cuoán ñaàu tieân, em seõ baùo cho boá meï bieát anh coù vieäc laøm, vieäc laøm kieám ra tieàn, trôøi ôi, anh bieát laø tieàn aáy coøn hôn löông cuûa só quan khoâng, hoài xöa anh Haân cuõng löông nhieàu maø khoâng nhieàu baèng anh ñaâu. -Chöa theå noùi ñöôïc, vì ngheà nghieäp naøy baáp beânh laém, anh seõ phaûi laøm vieäc ôû nhieàu nôi, ñeå luùc naøo mình cuõng coù thu nhaäp ñeàu ñaëên. BaÂy giôø laø luùc mình phaûi lo cho boá meï, anh muoán thay anh Haân laøm vieäc aáy, anh coøn ai thaân thuoäc nöõa ñaâu, ngoaøi gia ñình vaø em. Anh seõ laøm vieäc ñeå nuoâi caû nhaø, meï vaø em seõ khoâng cöïc nhoïc thöùc khuya daäy sôùm baùn baùnh cuoán nöõa. -Chuyeän naøy anh khoan noùi, khoâng meï giaän ñaáy, baø cuï töø xöa quen laøm vieäc, quen buoân baùn roài, chöù löông giaùo vieân cuûa boá em ñaâu coù laø bao, baûo vôùi meï ngöøng buoân baùn , baø cuï khoâng nghe, anh thaáy baø cuï giöõ caùi coái ñaù xay boät, ñoà ngheà laøm baùnh cuoán bao nhieâu naêm trôøi roài, mang töø ngoaøi Baéc vaøo ñoù, coù khi noù coøn hôn tuoåi anh. Em nhôù meï

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 noùi ngaøy sinh anh Haân meï baét ñaàu baùn baùnh cuoán, boá coù dòp laø caûn baø cuï laøm, nhöng roài cuï vaãn cöù laøm ñeå co ùtheâm thu nhaäp cho gia ñình . Baây giôø ôû trong naøy coù theå thueâ xay boät ñöôïc, baø cuï vaãn cöù laøm laáy, cuï noùi coù bí quyeát rieâng cuûa cuï, cuï ngöôøi laøng Thanh Trì maø, baùnh cuoán ngon nhaát Haø thaønh. -ÔØ, taïm thôøi anh chòu thua. Em mua cho anh caùi quaït maùy ñeå ñuoåi muoãi laø ñöôïc roài, em seõ khoâng phaûi ngoài quaït cho anh, cöïc caùi thaân. Thu öù öø thaät deã thöông, naøng nuõng nòu: -Vaäy thì em khoâng ñi mua caùi quaït maùy nöõa. -Sao vaäy? -Em seõ thöùc ñeå quaït muoãi cho anh. -Toäi nghieäp em, coù caùi quaït maùy giuùp em giöõ gìn söùc khoeû. -Em khoâng caàn, mieãn laø ñöôïc ôû beân anh. Nguyeân hoân leân maùi ñaàu thôm muøi boà keát cuûa naøng: -Thoâi ñi cho toâi xin ñi baø laõo cuûa toâi. -Caùi gì, anh goïi em laø baø laõo? -Theá naøo mình cuõng ñeán tuoåi phaûi giaø, anh cöù goïi em laø baø laõo cho quen ñi, hay anh goïi em laø bu noù, em goïi anh laø thaày noù, cho coù veû daân toäc. Coøn tieáp

Simon cho bieát coù ñaêng quaûng caùo treân haàu heát caùc Year Book. OÂng coù thoùi quen, moãi khaùch haøng goïi tôùi oâng ñeàu hoûi ai giôùi thieäu hay ñoïc töø baùo naøo. Coù ñeán 75 phaàn traêm khaùch haøng cho bieát töø cuoán ñieän thoaïi nieân giaùm cuûa Ngöôøi Vieät. Toâi hoûi yù kieán cuûa oâng veá cuoán saùch naêm 2005. OÂng thaønh thaät noùi laø daøy vaø thaät ñaày ñuû. Nhöõng taøi lieäu phaàn ñaàu raát quan troïng, nhöng coù nhieàu ngöôøi chæ khi naøo caàn laém môùi laät ra tìm. Laøm caùch naøo ñeå phoå bieán Year Book roäng vaø höõu hieäu hôn? OÂng Simon cho theâm yù kieán. Ngoaøi chuyeän phaùt saùch taïi toøa baùo, hay ôû vaên phoøng thaân chuû vaø hoäi chôï, toøa baùo neân ñem nhieàu tôùi nhöõng nôi coâng coäng nhö OÂng Geoff Bennett, nhaân vieân giao haøng cuûa nhaø in Orange County Register, ñaõ tích cöïc nhaø thôø, chuøa, vaø chôï, ñeå chuyeån ñuû soá Yearbook vaøo kho Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. ngöôøi tieâu thuï tieän laáy, khoâng phaûi ñi ñaâu xa. Caùc haõng Myõ coøn thueâ “taø loït” ñi phaùt taän nhaø, nhöng chuyeän naøy ñoái vôùi chuùng ta chöa caàn thieát laém. Noùi chung, laø moät thaân chuû töø gaàn 10 naêm nay, oâng Simon Nguyeãn raát haøi loøng vôùi hieäu quaû cuûa trang quaûng caùo treân tôø Year Book Ngöôøi Vieät. Neáu muoán kieåm chöùng nhöõng ñieàu neâu treân, quí vò ñoàng nghieäp, vaø baát cöù ngöôøi naøo khoâng tin, coù theå hoûi oâng Simon Nguyeãn ôû soá ñieän thoaïi: (714) 554-1000. Naêm nay, nhòp phaùt Yearbook baän roän nhaát laø vaøo luùc Ngay töø giôø ñaàu tieân, xe noái ñuoâi nhau ñeán nhaän Yearbook 2005 cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. 2 ñeán 3 giôø tröa vaø 4 giôø 30 chieàu. Trong ngaøy ñaàu tieân, anh chò em Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät ñaõ phaùt ra khoaûng 5,000 cuoán Yearbooks Ngöôøi Vieät 2005. Toång soá in laø 40,000 cuoán. Ñoàng höông naêm nay caån thaän hôn traùnh toái ña naïn öù ñoïng xe tröôùc toøa soaïn Ngöôøi Vieät neân moät ngöôøi ñaïi dieän laõnh cho naêm saùu ngöôøi cuøng xoùm, hoaëc hoï haøng./.

Nhöõng kieän haøng ñöôïc ñöa töø treân xe taûi cuûa nhaø in Orange County Register xuoáng.

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 21 - Chaøo coâ giaùo! Ngöôøi ñaøn oâng maëc quaàn soït vaø aùo thun traéng. Coù leõ oâng ta vöøa ñi ñaùnh quaàn vôït môùi veà tôùi, maët oâng öûng hoàng, thaân theå cöôøng traùng: - Coâ chôø toâi moät chuùt, toâi vaøo taém caùi ñaõ. Ngöôøi ñaøn oâng ñi vaøo nhaø baø chuû quaùn vaø khuaát sau caùnh cöûa. Laùt sau oâng trôû ra maët maøi töôi tænh. Thöïc ra, oâng ñaõ ôû vaøo caùo tuoåi ñaùng laøm cha Haân. Sau saùu möôi phuùt Haân huaán luyeän cho oâng phaùt aâm. Gioïng oâng ñoïc

tieáng Anh laãn vaøi töø gioáng tieáng Phaùp laøm oâng cöôøi ngöôïng. Thænh thoaûng oâng töïa löng vaøo thaønh gheá coù veû nhö quan saùt Haân. - Toâi raát haøi loøng veà loái daïy cuûa coâ. Sau buoåi hoïc oâng môøi Haân ñi aên côm nhöng naøng töø choái vì ñaõ heïn ñeán nhaø Hoaït. OÂng keå sô cho Haân nghe veà hai cuoäc hoân nhaân cuûa oâng ñaõ traûi qua, veà caùc con cuûa oâng vaø nhöõng chuyeän ngang traùi cuûa oâng luùc chöa laäp gia ñình. Coøn Haân, khoâng bao giôø naøng heù mieäng veà mình. Coù nhieàu laàn oâng hoûi veà gia caûnh naøng, Haân chæ traû lôøi laø naøng caàn tieàn ñeå tieáp tuïc vieäc hoïc vì meï naøng ngheøo, chaéc khoù loøng lo cho naøng hoïc ñeán nôi ñeán choán. Naøng quaù xoùt xa phaûi caàm ñoàng tieàn do coâng söùc lao ñoäng cöïc löïc cuûa meï. OÂng laïi hoûi Haân ñaõ coù moái tình naøo chöa? Haân chæ cöôøi im laëng. Tieáp xuùc laâu ngaøy vôùi oâng Thaân, Haân ñaõ bieát gaùnh naëng taâm tö cuûa oâng. Luùc môùi gaëp nhau, oâng noùi chuyeän vôùi naøng thaät thoaûi maùi, thaät côûi môû. OÂng ngöôõng moä coâng vieäc kieám tieàn löông thieän cuûa Haân. OÂng cuõng lôø môø bieát teân Hoaøi Baõo chaéc khoâng phaûi laø

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 teân thaät cuûa naøng. Baèng kinh nghieäm töøng traûi, oâng hieåu raèng naøng coù moät moái tình vaø moät keát thuùc khoâng vui. Coù moät ñieàu maø oâng vaø Hoaøi Baõo raát hôïp nhau ñoù laø caû hai cuøng meâ ñoïc saùch. Nhaân ngaøy sinh nhaät cuûa Haân, oâng taëng cho naøng moät chieác voøng ñeo tay baèng vaøng vaø ñeán ngaøy leã hieán chöông nhaø giaùo oâng cuõng kieám côù ñeå taëng cho naøng moät con haïc baèng ngoïc thaïch maø oâng ñaõ gheù qua tieäm baùn ñoà coå choïn mua. OÂng raát öng yù moùn quaø naøy. Haân cuõng thích thuù khoâng moät chuùt giaû taïo. Baûn thaân oâng cuõng ngaïc nhieân khi nhaän thaáy chæ caàn vaøi tieáng ñoàng hoà ñeå ñöôïc hoïc vaø troø chuyeän vôùi naøng cuõng ñuû laøm oâng tìm laïi tuoåi treû ñaõ maát. - OÂng coù haïnh phuùc khoâng? - Haân baát chôït hoûi. - Coù. Nhöng tröôùc ñaây thoâi. - Coøn baây giôø thì sao? OÂng ruùt thuoác ra gaén leân moâi: - Baø aáy ñaõ boû toâi luùc toâi coøn chöa kòp giaø. - Baø aáy vaãn ñang soáng vôùi oâng thì phaûi? - Ñuùng vaäy. Ngaøy ngaøy toâi vaãn nhìn thaáy baø aáy löôïn qua löôïn laïi tröôùc maët toâi, nhöng baø aáy ñaõ maëc aùo naâu soáng töø möôøi naêm nay roài - gioïng oâng coù veû cay ñaéng - baø aáy boû toâi chôù toâi naøo phuï raãy baû. Ñeán löôït Haân khoâng hieåu. Naøng coù laàn gheù qua nhaø oâng. Naøng ñem maáy chieác

nhaãn ñoåi laáy moät chieác voøng nhoû. Haân coù thaáy moät ngöôøi ñaøn baø maëc boä ñoà maøu khoùi nhang, ñaàu caïo troïc vaø chít khaên cuøng maøu aùo. Neùt maët baø laïnh vôùi ñoâi maét to vaø vaønh moâi moûng, veû khinh mieät baø coù nhöõng ñöôøng neùt thanh tuù treân khuoân maët. Tröôùc tieäm vaøng nhieàu ngöôøi aên xin thaäp thoø. Baø caàm moät xaáp tieàn leû böôùc ra phaân phaùt cho moãi ngöôøi vaøi traêm ñoàng. Ngöôøi aên xin thaáy boùng baø laø hoï döøng laïi ñeå nhaän tieàn boá thí. Baø coù vôùi oâng Thaân ñöôïc ñöùa con trai vaø ñöùa con gaùi. Baø baét con gaùi phaûi aên chay tröôøng vôùi mình töø luùc môùi leân möôøi vaø maëc aùo maøu lam, xuoáng toùc nhö maáy chuù tieåu, maëc duø oâng Thaân phaûn ñoái döõ doäi laém. OÂng noùi vôùi Haân oâng caûm thaáy laïc loõng nhöõng luùc oâng veà nhaø. Vôï con oâng ñaõ bieán caên nhaø oâng thaønh moät ngoâi chuøa chæ coøn thieáu chuoâng moõ. - Vì sao baø aáy laïi tu taïi gia? - Coù leõ baû chaùn toâi thì phaûi. OÂng cöôøi heà heà sau caâu noùi ñoù. Hai ngöôøi ngoài uoáng traø maø khoâng noùi lôøi naøo nöõa. OÂng Thaân tieáp tuïc nhìn Haân chaêm chaêm, treân saéc maët oâng bieán ñoåi lieân tuïc. OÂng ñöùng daäy rôøi khoûi gheá, Haân toan böôùc ñi ñeå traùnh ñoâi maét ñaém ñuoái cuûa ngöôøi ñaøn oâng. Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá vaø cöïu ñaïi taù quaân ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Phaïm Queá Döông ñöôïc trao Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam NGUYEÂN HUY Moät leã trao giaûi long troïng cho hai chieán só nhaân quyeàn ñang tranh ñaáu ôû trong nöôùc laø Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá vaø cöïu Ñaïi Taù Quaân Ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Phaïm Queá Döông ñaõ ñöôïc Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam toå chöùc taïi Ñaïi Hoïc Coäng Ñoàng Santa Ana College vaøo chieàu ngaøy Chuû Nhaät vöøa qua nhaân theá giôùi kyû nieäm Ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn. Khoaûng hôn ba traêm nhaân só trí thöùc, Hoäi Y Syõ Vieät Nam Taïi Hoa Kyø vaø treân theá giôùi vaø ñoàng höông ngöôøi Vieät ôû nhieàu nôi ñaõ tôùi tham döï. Phía chính quyeàn Hoa Kyø, coù söï hieän dieän cuûa ñaïi dieän Daân Bieåu Lieân Bang Loretta Sanchez vaø Tod Spitger, phuï taù ñaëc bieät cuûa Daân Bieåu Ed Royce, oâng Bill Cooper. Toå Chöùc “Töï Do Phaùt Bieåu” cuûa Trung Hoa cuõng cöû baø Ann Lan tôùi tham döï... Sau nhöõng phuùt nghi leã chaøo quoác kyø Myõ Vieät, tröôûng ban toå chöùc buoåi leã, Tieán Só Nguyeãn Baù Tuøng ñaõ löôïc sô veà Ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá. Coäng Saûn Vieät Nam cuõng ñöôïc tham gia trong toå chöùc

naøy nhöng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ coâng khai vaø traéng trôïn chaø ñaïp nhaân quyeàn con ngöôøi. Hai chieán só ñang tranh ñaáu cho nhaân quyeàn ôû trong nöôùc trong haøng ngaøn caùc chieán só khaùc laø Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá vaø cöïu Ñaïi Taù Quaân Ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Phaïm Queá Döông, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ choïn trao Giaûi Nhaân Quyeàn cuûa Maïng Löôùi naêm nay 2004. Tieáp lôøi, oâng Nguyeãn Thanh Trang, Chuû Tòch cuûa Maïng Löôùi ñaõ nhaéc laïi Giaûi Nhaân Quyeàn ñöôïc toå chöùc töø naêm 2002 trao taëng hai vò laõnh ñaïo tinh thaàn toân giaùo laø Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä vaø Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù. Naêm 2004 Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn ñaõ trao giaûi ñeán boán chieán só treû tranh ñaáu cho nhaân quyeàn ôû trong nöôùc laø Luaät Sö Leâ Chí Quang, Baùc Só Phaïm Hoàng Sôn, Nhaø Baùo Nguyeãn Vuõ Bình vaø cöïu chieán binh quaân ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Nguyeãn Khaéc Toaøn. OÂng Nguyeãn Thanh Trang cuõng cho bieát laø Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam nhaèm

ñeå vinh danh cuõng laø gaén boù söï ñaáu tranh can tröôøng cuûa nhöõng chieán só nhaân quyeàn coøn ôû trong nöôùc vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû khaép nôi. Trong dòp naøy, oâng Nguyeãn Thanh Trang cuõng nhaéc nhôû ñeán nhöõng noã löïc cuûa hai vò daân cöû Hoa Kyø laø baø Loretta Sanchez vaø oâng Ed Royce ñaõ cuøng ñöùng trong haøng nguõ nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho nhaân quyeàn ôû Vieät Nam. Sau ñoù, leã trao giaûi ñöôïc tieán haønh. Baùc Só Traàn Ñình Thuûy, Chuû Tòch Ban Chaáp Haønh cuûa hai Toå Chöùc Y Só Vieät Nam, moät taïi Hoa Kyø vaø moät treân theá giôùi, ñaõ thay maët giôùi y baùc só Vieät Nam khaép nôi tuyeân ñoïc tieåu söû vaø hoaït ñoäng can tröôøng cuûa Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá. Trong phaàn tieåu söû cuûa Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá, Baùc Só Traàn Ñình Thuûy cho bieát ngoaøi nhöõng thaønh tích veà hoïc vaán, khaû naêng chuyeân nghieäp vaø söï ñaïo ñöùc trong saùng, Baùc Só Queá coøn laø moät ngöôøi yeâu nöôùc nhieät thaønh. Nhieàu laàn coù dòp ra khoûi ñaát nöôùc ñeå coù cuoäc soáng an toaøn, Baùc Só Queá ñeàu töø choái. Ñoù laø

Leã trao Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam 2004 ñöôïc ñoâng ñaûo nhaân só trí thöùc trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Nam California vaø caùc chính khaùch Hoa Kyø ñeán tham döï.

Hoäi Ñoàng Lieân Toân noã löïc thuùc ñaåy söï thoáng nhaát toå chöùc coäng ñoàng LITTLE SAIGON (NV) Trong yù chí trôï giuùp taäp theå ngöôøi Vieät taïi vuøng Nam California phaùt trieån söï ñoaøn keát vaø tieán tôùi moät toå chöùc ñaïi dieän coäng ñoàng coù giaù trò vaø uy tín hôn, Hoäi Ñoàng Lieân Toân Vieät Nam taïi Hoa Kyø ñaõ toå chöùc moät cuoäc hoïp khoaùng ñaïi ñeå trình baøy vaán ñeà vaø ghi nhaän yù kieán töø moïi giôùi coù quan taâm. Buoåi hoïp dieãn ra vaøo luùc 11 giôø saùng Thöù Baûy 11 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004 taïi hoäi tröôøng Little Saigon Radio vôùi söï tham döï cuûa hôn 100 cöû toïa ña soá laø thaønh vieân caùc toå chöùc ñoaøn theå trong coäng ñoàng. Theo lôøi Muïc Sö Traàn Thanh Vaân, uûy vieân Ban Thöôøng Vuï, Hoäi Ñoàng Lieân Toân ñaõ xuùc tieán noã löïc naøy töø Thaùng Ba naêm 2004 qua nhieàu söï tieáp xuùc roäng raõi keå caû vieäc gôûi ñi moät baûn thaêm doø yù kieán. Nhöõng yù kieán ñoùng goùp ñöôïc toång keát trình baøy trong buoåi tieáp taân vaø hoïp baùo taïi chuøa Lieân Hoa ngaøy 29 Thaùng Möôøi Moät nhaân dòp Leã Taï Ôn. Buoåi hoïp ngaøy 11 Thaùng Möôøi Hai naøy coi nhö moät kyø tieàn ñaïi hoäi ñeå thu nhaän theâm yù kieán tröôùc khi ñi ñeán moät ñaïi hoäi taäp hoïp taát caû moïi ñoaøn theå hieäp hoäi, döï truø vaøo ngaøy 15 Thaùng Gieâng naêm 2005, ñeå cuøng quyeát ñònh keá hoaïch haønh ñoäng chung. Caùc quyù vò Hoäi Ñoàng Lieân Toân cuõng nhieàu laàn khaúng ñònh raèng hoäi ñoàng chæ coù chöùc naêng nhö laø moät chaát keo haøn gaén vaø trôï löïc chöù khoâng heà coù chuû tröông leøo laùi hay aùp ñaët moät giaûi phaùp cho vaán ñeà goïi laø thoáng nhaát coäng ñoàng ñaày raãy nhöõng phöùc taïp naøy. Hoøa Thöôïng Thích Chôn Thaønh, Tröôûng Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng

Lieân Toân, keâu goïi taát caû moïi ngöôøi, moïi phía, haõy theå hieän yù chí ñoaøn keát vaø quyeát taâm giaûi quyeát nhöõng tranh chaáp laâu nay. Ñöùc Giaùm Muïc Mai Thanh Löông, trong vai troø coá vaán Hoäi Ñoàng Lieân Toân, nhieät lieät coå vuõ vaø thuùc ñaåy söï hình thaønh moät toå chöùc coäng ñoàng ñoaøn keát ñuû söùc maïnh cuøng uy tín caàn thieát cho vieäc baûo veä vaø tranh ñaáu cho nhöõng lyù töôûng chung cuûa taäp theå ngöôøi Vieät tò naïn. Trong phaàn thaûo luaän, taát caû hôn 20 yù kieán phaùt bieåu ñeàu uûng hoä muïc tieâu thoáng nhaát coäng ñoàng do Hoäi Ñoàng Lieân Toân ñeà xuaát. Tuy nhieân ñi vaøo phöông höôùng thöïc hieän haõy coøn coù raát nhieàu quan nieäm cuøng giaûi phaùp khaùc bieät veà chi tieát. Nhöõng ñieåm chính trong buoåi hoïp coù theå toùm taét nhö sau: - Moät soá yù kieán cho raèng ngöôøi Vieät “vaãn ñoaøn keát” trong nhöõng muïc tieâu tranh ñaáu chung, tuy nhieân nhöõng vò naøy khoâng ñeà ra ñöôïc moät giaûi phaùp cuï theå höõu hieäu ñeå coù theå chaám döùt thöïc traïng tranh chaáp gay gaét trong sinh hoaït coäng ñoàng. - Veà 3 toå chöùc hieän nay ñang toàn taïi cuøng xöng laø “ñaïi dieän coäng ñoàng”. Coäng ñoàng thöù nhaát, oâng Taï Ñöùc Trí, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Chaáp Haønh, tuyeân boá saün saøng giaûi theå vaø hy voïng caùc hoäi ñoaøn khuyeán caùo hai toå chöùc coäng ñoàng kia cuõng laøm nhö vaäy ñeå ñi ñeán moät cuoäc baàu cöû chung nhö Hoäi Ñoàng Lieân Toân ñaõ coù thieän yù chuû xöôùng. Moät thaønh vieân thuoäc coäng ñoàng thöù hai (chuû tòch laø baø Nguyeãn Minh Nguyeät) toû ra khoâng taùn thaønh vieäc giaûi taùn ñeå thaønh laäp moät toå chöùc môùi maø chæ neân chaán chænh ñieàu leä noäi quy sinh hoaït. Ñaïi bieåu cuûa coäng ñoàng

thöù ba (chuû tòch - oâng Nguyeãn Thaønh Traïng) thì cho raèng “con ngöôøi laøm sai chöù khoâng phaûi noäi quy sai”, vaø khoâng ñeà caäp ñeán vieäc töï yù ruùt lui maø ñeà nghò (3 toå chöùc coäng ñoàng) thaønh laäp moät “lieân minh” roài ñi ñeán baàu cöû do Hoäi Ñoàng Lieân Toân giaùm saùt. - Haàu heát nhöõng yù kieán phaùt bieåu töø nhöõng ñaïi dieän ñoaøn theå hay nhöõng caù nhaân khoâng laø thaønh vieân trong ba toå chöùc coäng ñoàng hieän höõu ñeàu taùn ñoàng ñi ñeán moät cuoäc baàu cöû thoáng nhaát, duø thaùi ñoä cuûa ba toå chöùc noùi treân laø nhö theá naøo. - Mong moûi Hoäi Ñoàng Lieân Toân haõy quyeát taâm thuùc ñaåy ñeán cuøng tieán trình thoáng nhaát coäng ñoàng, khoâng luøi böôùc vì nhöõng trôû ngaïi nhö ñaõ hai laàn maáy naêm tröôùc ñaây. - Khaúng ñònh raèng, laø daân tò naïn, coäng ñoàng ngöôøi Vieät khoâng theå mang tính caùch hoaøn toaøn phi chính trò trong hoaït ñoäng. Hoäi Ñoàng Lieân Toân nhaân dòp naøy cuõng baøy toû söï ñoàng yù vaø xaùc ñònh raèng ñaõ coù söï ngoä nhaän khi ñeà caäp ñeán quan nieäm aáy. Toaøn theå cöû toïa ñoàng yù (baèng bieåu quyeát dô tay) vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi Coäng Ñoàng ngaøy 15 Thaùng Gieâng naêm 2005, hay moät ngaøy sau ñoù, vaø ñeà nghò Hoäi Ñoàng Lieân Toân tieáp xuùc môøi theâm moät soá caù nhaân thaønh laäp ban coá vaán kyõ thuaät ñeå trôï löïc cho vieäc thöïc hieän keá hoaïch taùi thoáng nhaát toå chöùc coäng ñoàng. Hoäi Ñoàng Lieân Toân trong phaàn keát luaän, baøy toû söï hoan hæ tröôùc tinh thaàn taäp theå vaø keâu goïi taát caû moïi ngöôøi, moïi giôùi, moïi toå chöùc, ñoaøn theå, hieäp hoäi cuøng tích cöïc ñoùng goùp vaøo noã löïc coù yù nghóa quan troïng naøy cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn. (H.C.)

DAT

Nhaø hoaït ñoäng caùch maïng Baùc Só Nguyeãn Töôøng Baùch ñaïi dieän Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn trao Giaûi Nhaân Quyeàn 2004 cho ñaïi dieän cuûa Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá laø Baùc Só Nguyeãn Quoác Quaân.

nhöõng thôøi ñieåm 1975 vaø khi Coäng Saûn Vieät Nam tha Baùc Só Queá ra khoûi nhaø tuø laàn thöù ba. Caâu noùi trong dòp töø choái xuaát ngoaïi sau khi ra tuø laàn thöù ba cuûa Baùc Só Queá ñaõ ñöôïc coâng luaän theá giôùi nhaéc ñeán nhieàu laàn. Ñoù laø caâu: “Löu ñaøy khoâng coù nghóa laø töï do”. Vaãn trong phaàn tieåu söû, Baùc Só Thuûy cho bieát Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá ñaõ ñöôïc nhieàu toå chöùc quoác teá vinh danh vaø trao taëng nhöõng giaûi thöôûng cao quí veà töï do vaø nhaân quyeàn. Hoäi AÂn Xaù Quoác Teá ñaõ môøi Baùc Só Queá laøm hoäi vieân danh döï suoát ñôøi. Hieän nay, Baùc Só Queá laïi bò Coäng Saûn Vieät Nam baét giöõ vôùi toäi danh “giaùn ñieäp, lôïi duïng daân chuû phaù hoaïi cheá ñoä” vaø ñang bò giam kín. Ñaïi dieän cho Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá tôùi nhaän giaûi laø baøo huynh cuûa oâng laø Baùc Só Nguyeãn Quoác Quaân töø Hoa Thònh Ñoán veà. Baùc Só Nguyeãn Quoác Quaân cuõng cho bieát nhieàu chi tieát veà ngöôøi em can tröôøng naøy. OÂng keå caâu chuyeän Baùc Só Queá ñaõ ñöôïc Haøn Laâm Vieän New York toân vinh Baùc Só Queá laø moät trong 25 ngöôøi daân danh döï cuûa theá giôùi vaø ñöôïc chuû tòch Haøn Laâm Vieän heát loøng ngöôõng phuïc. Baùc Só Quaân quan nieäm raèng Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam mang moät yù nghóa quan troïng laø laøm cho theá giôùi hieåu raèng “Daân toäc Vieät Nam khoâng phaûi laø moät daân toäc man rôï”. Ngöôøi chieán só cuûa nhaân quyeàn thöù hai ñöôïc trao giaûi laø cöïu Ñaïi Taù Quaân Ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Phaïm Queá Döông vaø ngöôøi ñöôïc Maïng Löôùi cöû ra ñoïc tieåu söû vinh

danh Phaïm Queá Döông laø cöïu Ñaïi Taù Haûi Quaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa Nguyeãn Ngoïc Quyønh. Ñieàu ñaùng nhaán maïnh trong tieåu söû cuûa oâng Phaïm Queá Döông laø saün saøng töø boû Ñaûng maø mình ñaõ phuïc vuï gaàn caû ñôøi vì ñaõ thaáy boä maët phaûn daân haïi nöôùc cuûa Ñaûng ñeå khoâng ngöøng caát leân tieáng noùi choáng ñoái, ñoøi hoûi töï do daân chuû vaø nhaân quyeàn maëc duø bò baét bôù giam caàm ñe doïa, khuûng boá lieân tuïc. Sau khi ñoïc tieåu söû oâng Phaïm Queá Döông, cöïu Ñaïi Taù Haûi Quaân Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ vui veû taâm söï raèng: “Moät só quan ôû beân naøy chieán tuyeán trong cuoäc chieán vöøa qua ca ngôïi moät só quan ôû beân kia chieán tuyeán khoâng phaûi laø moät ñieàu nghòch lyù ñaùng dò nghò, bôûi vì ngöôøi só quan ôû beân kia chieán tuyeán baây giôø ñang tranh ñaáu trong cuøng chieán tuyeán töï do vaø nhaân quyeàn vôùi chuùng ta. Vaø, söï chieán ñaáu cuûa oâng raát duõng caûm. Cho neân toâi raát vui khi ñöôïc Maïng Löôùi cöû ra laøm coâng vieäc naøy.” Ñaïi dieän cho oâng Phaïm Queá Döông laø kyù giaû Ñinh Quang Anh Thaùi cuûa Ñaøi Little Saigon Radio vaø baùo Vieät Tide ñaõ leân nhaän laõnh giaûi cho oâng Phaïm Queá Döông. Kyù giaû Ñinh Quang Anh Thaùi ñaõ cho moïi ngöôøi ñöôïc nghe cuoäc noùi chuyeän vôùi oâng Phaïm Queá Döông vaøi giôø tröôùc ñoù veà Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñöôïc trao taëng cho oâng vaø oâng ñaõ nhôø kyù giaû Anh Thaùi nhaän hoä. Trong cuoäc noùi chuyeän vieãn lieân naøy, oâng Phaïm Queá Döông ngoû lôøi caûm ôn Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn vaø ñoàng

baøo haûi ngoaïi ñaõ quan taâm ñeán tình hình trong nöôùc. OÂng Phaïm Queá Döông xaùc nhaän: “Trong nöôùc coù tieán boä nhöng maø chaäm quaù vì khoâng coù ñoåi môùi chính trò neân chöa coù töï do daân chuû, maø kinh teá coù ñoåi môùi nhöng laïi theo ñònh höôùng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa neân chaúng ai bieát ñaèng naøo maø moø cho neân khoâng theå phaùt trieån ñöôïc.” OÂng Phaïm Queá Döông trong lôøi keát buoåi noùi chuyeän khaúng ñònh raèng: “Veà chính trò thì vaãn laø ñoäc taøi, ñaát nöôùc chöa coù töï do vaø nhaân quyeàn.” Trong phaàn ñaàu vaø cuoái cuûa buoåi leã trao Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam 2004, ban Höng Ca Nguyeät AÙnh, Vieät Duõng, Nguyeãn Xuaân Nghóa vaø baïn höõu ñaõ nhieàu laàn laøm khoâng khí soâi noåi, taïo ñöôïc khí theá ñaáu tranh nôi moïi ngöôøi tham döï. Nhaát laø nöõ ca só Nguyeät AÙnh, ñang nhieãm beänh vaø baùc só cuûa coâ khoâng cho di chuyeån xa maø coâ cuõng coá veà tham döï neân moïi ngöôøi caøng caûm thoâng saâu saéc khoâng khí cuûa buoåi leã hoâm nay khieán yù nghóa cuûa Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam caøng noåi leân roõ reät. Ñoù laø söï noái keát maät thieát trong ngoaøi trong coâng cuoäc chieán ñaáu cam go choáng ñoäc taøi ñaûng trò Coäng Saûn Vieät Nam. Vaø moät laàn nöõa moïi ngöôøi ñeàu tin töôûng nhö lôøi Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá ñaõ noùi vôùi nöõ Daân Bieåu Loretta Sanchez trong cuoäc vieáng thaêm cuûa baø tröôùc ñaây raèng: “Chæ möôi naêm nöõa chuùng ta seõ gaëp laïi nhau trong khoâng khí töï do vaø nhaân quyeàn treân ñaát nöôùc naøy.”


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

DAT

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


Ñôøi Soáng

.3”

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Treû con vaø nhöõng caâu hoûi YEÁN TUYEÁT Khi nhöõng ñöùa con toâi khoaûng 4, 5 tuoåi, chuùng thöôøng ñaët nhieàu caâu hoûi vôùi toâi. Chaúng haïn nhö: “Maáy caùi sao treân trôøi ñi ñaâu vaøo ban ngaøy vaäy meï?” Hay “Taïi sao caùt laïi ôû ngoaøi bieån?” Toâi luoân luoân tìm thaáy söï thuù vò qua nhöõng caâu hoûi naøy, nhöng ñoâi khi cuõng hôi böïc mình vì khoâng tìm ñöôïc caâu traû lôøi ñuùng, hay phaûi traû lôøi ñaïi cho xong chuyeän roài la con hoûi gì maø hoûi hoaøi! Khi chuùng ñeán tuoåi 12, 13 thì toâi nhaän ra nhöõng caâu hoûi cuûa con thöôøng phöùc taïp hôn vaø chuùng khoâng chòu chaáp nhaän maáy caâu traû lôøi “cho coù leä” cuûa toâi nöõa. Maáy ñöùa nhoû ñoøi hoûi nhöõng lôøi giaûi thích hôïp lyù baïn aï. Theá roài, toâi ñoïc ñöôïc moät baøi vieát coù teân “Inquisition” cuûa kyù giaû Carol Daus treân tôø Orange County Family, trình baøy nhöõng tröôøng hôïp gioáng nhö toâi, vôùi caùc phaân tích vaø höôùng daãn cuûa caùc chuyeän vieân taâm lyù vaø giaùo duïc. Toâi nghó nhieàu ñoäc giaû seõ tìm thaáy nhöõng thoâng tin boå ích

veà ñeà taøi naøy neân dòch vaø gôûi ñeán quí baïn sau ñaây. Phaàn ñoâng caùc baäc cha meï, cho duø coù trình ñoä hoïc vaán cao hay ñang giöõ nhöõng coâng vieäc chuyeân moân ñi nöõa, vaãn tìm thaáy söï khoù khaên trong vieäc traû lôøi nhöõng thaéc maéc cuûa con caùi. Thí duï nhö ngay caû moät giaùo sö ñaïi hoïc vôùi baèng Ph.D. ôû Cal Tech cuõng caûm thaáy baø khoâng bao giôø coù ñöôïc moïi caâu traû lôøi cho taát caû nhöõng caâu hoûi cuûa con baø aáy. Tuy nhieân, cho duø con baïn laø moät nhaø khoa hoïc tí hon ñaët caâu hoûi veà söï oâ nhieãm moâi sinh, hay chæ toø moø muoán bieát veà thaùi ñoä cuûa baïn khi ôû tuoåi vò thaønh nieân nhö theá naøo, caùc chuyeân vieân taâm lyù ñeàu ñoàng yù veà phöông caùch noùi söï thöïc. Nghóa laø noùi thaät ñöôïc chöøng naøo toát chöøng aáy. Baùc Só Tay Sandoz, chuyeân veà taâm lyù treû con ôû Irvine, California, noùi: “Cho duø moät vaøi ñöùa treû chaáp nhaän caùc caâu traû lôøi giaûn dò vaø hay ho, nhöng ñieàu naøy raát quan troïng vì neáu baïn tìm ñöôïc lôøi

giaûi thích deã daøng vaø khi naøo cuõng ñuùng, thì coù theå giuùp chuùng xaây ñaép cho töông lai moät con ñöôøng veà kieán thöùc döïa treân söï thöïc. Dó nhieân, coâng vieäc naøy ñoøi hoûi nhöõng suy nghó vaø coá gaéng töø phuï huynh. Traùi laïi, hôn ai heát cha meï caàn bieát raèng nhöõng lôøi giaûi thích hoang ñöôøng hay doái traù seõ ñöa ñeán nhöõng keát quaû xaáu sau naøy moät khi con mình muoán thaûo luaän veà ñeà taøi cuõ moät laàn nöõa, caên cöù treân nhöõng ñieàu chuùng ñaõ ñöôïc noùi cho bieát tröôùc ñaây”. Tröôùc khi baïn muoán traû lôøi ngay caâu hoûi gay go cuûa con, baïn caàn hoûi taïi sao noù muoán bieát tin töùc veà ñeà taøi naøy. Baùc Só Sandoz noùi: “Haõy laéng nghe ñeå hieåu ñieàu gì ñöa ñeán caâu hoûi ñoù. Neáu baïn coù theå bieát ñöôïc taïi sao ñöùa treû chuù taâm ñeán vaán ñeà cuûa caâu hoûi, thì baïn coù theå söûa soaïn moät caâu traû lôøi hoaøn chænh vaø ñuùng ñaén”. Chaúng haïn nhö ñeå traû lôøi caâu hoûi: “Maáy con gaáu coù caén mình khi ñi caém traïi khoâng?”, thì toát nhaát cha meï neân bieát laø coù phaûi vì con

Giöõ cho ñöøng leân caân OANH THÔ

Gaàn cuoái naêm, ai naáy thay nhau toå chöùc tieäc tuøng ñeå aên möøng Thanksgiving, roài ñeán Christmas. Theá laø coù khoâng bieát bao nhieâu moùn aên ngon mieäng khieán cho vieäc baøn ñeán chuyeän giöõ cho ñöøng leân caân trong thôøi gian naøy laø moät ñieàu hôi khoù khaên. Tuy nhieân, neáu chuùng ta chòu khoù nghe theo lôøi chæ daãn cuûa chuyeân vieân veà aên kieâng Jim Karas sau ñaây thì bieát ñaâu chuùng ta coù theå aên uoáng moät caùch thoaûi maùi vaø khoâng phaûi lo bò maäp. Ngöôøi ta thöôøng töï nhuû: “Mình leân caân laø vì söï sinh hoùa trong ngöôøi cuûa mình chaäm”. Ñieàu naøy coù theå ñuùng, nhöng tyû leä sinh hoùa nghæ ngôi (resting metabolic rate) cuûa baïn tuøy thuoäc vaøo soá calories maø cô theå baïn ñoát chaùy khi noù ñang laøm phaän söï caên baûn cuûa noù (thí duï nhö thôû hay giöõ cho nhòp tim ñaäp). Neáu trong luùc ñang nghæ ngôi maø cô theå cuûa baïn ñoát nhieàu calories thì baïn vaãn coù theå aên moät soá ñoà aên vöøa phaûi vaø khoâng sôï bò leân caân. Baïn seõ khoâng sôï bò ñoùi vaø coøn coù hy voïng xuoáng caân laø khaùc. Traùi laïi, neáu baïn chæ ñoát raát ít calories khi ñang nghæ ngôi thì coù nghóa laø söï sinh hoùa cuûa baïn bò chaäm vaø duø muoán hay khoâng, caùi eo Tieáp trang B7

mình muoán bieát veà ñôøi soáng vaø sinh hoaït cuûa con gaáu, veà söï an toaøn cuûa nôi caém traïi v.v... nhôø ñoù, maø coù theå giaûi thích vaø traán an con. OÂng Sandoz cuõng nhaéc nhôû phuï huynh raèng khi nghe con ñaët caâu hoûi nhieàu laàn veà moät vaán ñeà thì neân tìm hieåu xem coù phaûi ñieàu ñoù ñeán töø moät söï sôï haõi hay lo laéng naøo maø noù giaáu khoâng muoán noùi ra, hay lieân quan ñeán moät vaán ñeà chöa töøng ñöôïc ñeà caäp ñeán moät caùch tröïc tieáp trong gia ñình, thí duï nhö vaán ñeà tình duïc. Khi ñöùa treû böôùc vaøo tröôøng trung hoïc ñeä nhaát caáp (midle school), nhöõng chuyeân vieân taâm lyù cuõng cho bieát laø trong nhieàu tröôøng hôïp, cha meï neân cho pheùp con töï thöïc hieän nhöõng cuoäc tìm hieåu cuûa noù. Chuùng neân ñöôïc khuyeán khích söû duïng nhöõng taøi lieäu, tham khaûo vôùi thaày giaùo, ngöôøi coá vaán hay nhöõng nhaø höôùng daãn taâm linh, ñeå thu thaäp nhöõng tin töùc roài ñi ñeán keát luaän cuõng nhö taïo söï tin töôûng cuûa rieâng chuùng. Baùc Só Sandoz noùi raèng chính nhöõng töï do maø baïn cho pheùp con thöïc hieän naøy seõ daãn ñeán söï töï tin, tinh thaàn ñoäc laäp, saùng kieán vaø nhôø ñoù Tieáp trang B7

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

LND - Ñôøi soáng goàm taát caû nhöõng lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, hay giöõa ngöôøi vôùi cuûa caûi, tieàn taøi, vôùi caùc loaøi ñoäng vaät, coû caây, ñaát ñaù... Nhöng coù leõ giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi laø moái lieân heä quan troïng vaø khoù khaên nhaát trong taát caû caùc loaïi töông quan. Chuùng ta hoïc töø treû tôùi giaø, vaãn khoâng heát, nhöõng ñieàu caàn bieát ñeå laøm cho nhöõng moái lieân heä thaân sô ñöôïc nheï nhaøng, toát ñeïp. Nhöõng moái lieân heä ñoù, coù leõ ai cuõng ñoàng yù, cho ñoù laø caùc ñieàu kieän caên baûn cuûa cuoäc soáng haïnh phuùc. Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) ñöôïc coi laø trieát gia soá moät cuûa theá kyû 20, ñaõ giaûng daïy gaàn saùu thaäp nieân khaép theá giôùi cho haøng trieäu thính giaû. Caùc baøi giaûng lieân quan tôùi ñeà taøi “Lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi” ñaõ ñöôïc cô sôû Krisnamurti Foundation tuyeån choïn xuaát baûn thaønh moät cuoán saùch maø chuùng toâi xin trích dòch ñeå ñaêng vaøo muïc naøy moãi tuaàn. Vì tö töôûng vaø lôøi giaûng cuûa ñaïi sö Krisnamurti raát xuùc tích neân ngöôøi dòch ñaët theâm caùc tieåu ñeà, vaø khi caàn thieát, cuõng xin ghi chuù theâm cho baøi giaûng deã hieåu hôn. Xin quyù ñoäc giaû ñoïc thaät chaäm vaø kyõ, ñeå haáp thuï ñöôïc nhöõng tö töôûng saâu xa vaø vi dieäu cuûa Krisnamurti. (C.H.)

YEÂU LAØ KHAÙM PHAÙ CHÍNH MÌNH Toâi ñeà nghò chuùng ta neân taäp laéng nghe (vaø chaêm chuù ñoïc) vôùi caùi taâm chaáp nhaän, khoâng phaûn öùng choáng laïi vôùi nhöõng gì mình môùi nghe (hay ñoïc). Nhö vaäy, chuùng ta seõ khoâng boû qua nhöõng ñieàu môùi laï. Khoâng phaûi chuùng ta seõ chaáp nhaän taát caû moïi chuyeän ngöôøi ta noùi ra, nhö nhieàu ngöôøi coù thoùi quen nghe vaø tin ngay taát caû nhöõng lôøi ñoàn ñaïi. Hoï khoâng tìm hieåu, khoâng nhìn saâu ñeå roõ ngoïn ngaønh, coi söï thaät ra sao, maø hoï saün saøng tin nhöõng gì nghe thaáy. Chuyeän naøy raát nguy hieåm. Ngay caû khi nghe toâi noùi chuyeän ñaây, toâi seõ noùi vaøi ñieàu môùi hoaëc khaùc vôùi nhöõng gì baïn thöôøng tin töôûng. Neáu baïn khoâng nghe moät caùch chaêm chuù vaø côûi môû, baïn seõ khoâng coù bình taâm ñeå hieåu. Hoâm nay toâi muoán noùi tôùi caùc moái töông quan khi soáng moät cuoäc ñôøi hoaït ñoäng.Tröôùc heát, chuùng ta haõy tìm hieåu theá naøo laø sinh hoaït, theá naøo laø haønh ñoäng. Haàu nhö chuùng ta hoaït ñoäng suoát ñôøi. Chuùng ta luùc naøo cuõng phaûi laøm moät vieäc gì ñoù. Chuùng ta khoâng bao giôø ngöøng nghæ, luùc naøo cuõng loay hoay, cöû ñoäng ñeå laøm coâng chuyeân, höôùng tôùi muïc tieâu thaønh coâng. Nhöng, trong caùc moái lieân heä, chuùng ta haønh ñoäng ra sao? Ñôøi soáng laø lieân heä, nhöng neáu ta chæ coù nhöõng sinh hoaït trong caùc moái töông quan thì khoâng nghóa lyù chi caû. Khoâng bieát caùc baïn coù caûm thaáy lo laéng khoâng, ngay sau khi baïn ngöøng hoaït ñoäng? Baïn caûm thaáy nhö khoâng coøn söùc soáng, khoâng tænh taùo khi ngöøng nghæ, vaäy neân sau vieäc naøy, baïn kieám ngay vieäc khaùc ñeå laøm, phaûi theá khoâng? Hình nhö baïn luoân sôï haõi, coâ ñôn, khi ñi boä moät mình, khi trôû veà vôùi chính mình, chung quanh khoâng coù radio, khoâng coù saùch vôû, khoâng coù ai chuyeän troø... Baïn sôï ngoài yeân laëng moät mình, ñeå cho ñoâi tay ngöøng nghæ vaø taâm trí cuõng khoâng hoaït ñoäng gì heát. Neáu chuùng ta coi lieân heä cuõng chæ laø moät thöù giaûi trí ñeå ta queân nhöõng chuyeän khaùc, thì moái töông quan ñoù cuõng chæ thuaàn tuùy goàm moät chuoãi caùc haønh ñoäng maø thoâi. Toâi ñaõ töøng noùi, moái lieân heä chæ coù yù nghóa thöïc söï khi noù giuùp ta töï khaùm phaù ñöôïc chính mình. Nhöng ña soá chuùng ta khoâng muoán töï khaùm phaù, khoâng muoán tìm hieåu chính mình. Traùi laïi, ta nöông vaøo caùc moái lieân heä ñeå che daáu nhöõng yeáu keùm, sôï haõi hay nhöõng vaán ñeà nan giaûi. Khi ñoù, lieân heä chæ thuaàn tuùy laø moät sinh hoaït. Thaät ra, lieân heä laø moät tieán trình khaù ñau ñôùn, ñeå baïn tìm hieåu ñöôïc chính mình. Neáu khoâng, ñoù chæ thuaàn tuùy laø moät söï chaïy troán. Toâi nghó raèng chuùng ta caàn hieåu tieán trình khaùm phaù chính mình, laø chuyeän quan troïng trong caùc moái lieân heä giöõa ta vôùi ngöôøi khaùc, hoaëc vôùi ñoà vaät, vôùi yù töôûng naøo ñoù. Khi ta chæ coù moái lieân heä baét nguoàn töø moät yù töôûng, thì noù seõ raát haïn heïp. YÙ töôûng ñoù coù theå laø saûn phaåm Tieáp trang B7

DAT


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Treû con vaø nhöõng caâu hoûi Tieáp trang B6

seõ laøm bôùt ñi söï caêng thaúng cuûa baïn khi coá tìm ra caùc caâu traû lôøi ñuùng cho nhöõng caâu hoûi phöùc taïp cuûa con. Theo baø Victoria Kindle Hodson, moät nhaø taâm lyù giaùo duïc ôû Ventura vaø laø taùc giaû cuûa cuoán saùch “Discover Your Child’s Learning Style” (Khaùm phaù ra phöông caùch hoïc hoûi cuûa con baïn), thì phuï huynh neân chuù yù ñeán caùch thöùc traû lôøi caâu hoûi. Baø noùi: “Cha meï caàn chöùng toû cho con thaáy laø hoï coi troïng söï nghieâm trang trong nhöõng caâu con hoûi. Ngoaøi ra, vieäc xaùc ñònh laïi yù nghóa cuûa caâu hoûi ñoù cuõng caàn thieát. Thí duï nhö noùi: - Ñeå xem meï, hay cha, coù hieåu yù cuûa con hay khoâng nheù. Coù phaûi laø con muoán coù theâm nhöõng tin töùc, döõ kieän veà vaán ñeà...?” Baø Hodson noùi theâm: “Raát nhieàu phuï huynh ñaõ nhaàm laãn khi hieåu sai ñieàu con muoán bieát vaø ñöa ra nhöõng lôøi giaûi thích daøi doøng khoâng ñuùng nhöõng thaéc maéc cuûa con. Cha meï cuõng caàn hoûi xem con muoán daønh bao nhieâu thì giôø ñeà thaûo luaän veà ñeà taøi maø con khoâng hieåu ñeå coøn saép xeáp thì giôø daønh cho noù. Coøn neáu con muoán coù moät caâu traû lôøi ngaén goïn thì cuõng neân laøm theo nhö vaäy.” Moät ñieàu quan troïng nhaát maø cha meï caàn nhôù laø khi noùi chuyeän vôùi nhöõng ñöùa treû vò thaønh nieân, baïn neân traùnh bieán caâu traû lôøi thaønh moät baøi giaûng luaân lyù. Ngoaøi ra, baïn cuõng caàn hoûi xem laø mình ñaõ traû lôøi caâu hoûi cuûa chuùng moät caùch ñaày ñuû vaø thích ñaùng chöa. Trong nhieàu tröôøng hôïp, treû con muoán bieát theâm tin töùc nhöng baát ñaéc dó phaûi nhaän laáy nhöõng lôøi giaûi thích khoâng ñaày ñuû vì sôï maát thì giôø cuûa cha meï hay sôï bò la raày. Moät vaøi caâu hoûi khoù khaên nhaát maø treû vò thaønh nieân 15, 16 tuoåi hay hoûi cha meï laø ñaõ cö xöû vaø soáng nhö theá naøo khi hoï coøn treû con hay trong thôøi gian tuoåi vò thaønh nieân. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Myõ ôû trong haïng tuoåi 50, thöôøng ñöôïc goïi laø theá heä Baby Boomer (sinh ra trong thaäp nieân 1950, luùc maø tyû leä treû em ra ñôøi ñaït möùc cao nhaát so vôùi nhieàu thaäp nieân tröôùc ñoù), thì hoï caûm thaáy khoâng töï nhieân khi bò con hoûi laø hoï coù duøng thuoác phieän marijuana, hay coù nhöõng sinh hoaït tình duïc tröôùc khi laäp gia ñình hay khoâng. Trong tröôøng hôïp naøy, nhöõng chuyeân vieân ñeà nghò laø phuï huynh neân chuaån bò tröôùc veà vieäc hoï coù muoán cho con bieát veà kinh nghieäm trong quaù khöù cuûa mình hay khoâng. Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän raèng, röôïu vaø nhöõng chaát gaây nghieän, cuõng nhö nhöõng söï lieân heä veà duïc tính ngaøy nay gaây ra nhöõng nguy haïi coøn gheâ gôùm hôn raát nhieàu so vôùi thôøi tröôùc. Do ñoù, cho duø cha meï coù töøng nghieän röôïu hay thuoác phieän trong thôøi gian môùi lôùn, hoï vaãn coù theå giaûi thích roõ cho

con hieåu nhöõng laàm laãn vaø nguy haïi cuûa söï choïn löïa thieáu suy nghó cuûa tuoåi treû. Cuõng theo baø Hodson, nhöõng caâu traû lôøi ngaén goïn, giaûn dò vaø thaønh thaät cuûa phuï huynh thöôøng toát nhaát cho nhöõng caâu hoûi gaây söï maát töï nhieân hay luùng tuùng naøy cuûa hoï. Thí duï nhö moät caâu traû lôøi ñuùng coù theå nhö sau: “Phaûi roài, ba hay meï ñaõ khoâng nghe lôøi oâng baø bôûi vì luùc ñoù ba meï nghó raèng mình bieát ñieàu mình laøm. Theá nhöng, ñieàu ñoù ñaõ hoaøn toaøn sai, vaø ba meï hoïc ñöôïc baøi hoïc ñích ñaùng. Neáu ba meï coù theå soáng trôû laïi thôøi tuoåi treû ñoù, nhaát ñònh laø seõ khoâng bao giôø laøm ñieàu ngu ngoác ñoù”. Dó nhieân, khi phuï huynh quyeát ñònh traû lôøi nhöõng caâu traû lôøi phöùc taïp vaø quan troïng nhö treân ñaây, baïn neân suy nghó tröôùc ñeå bieát chaéc laø caâu traû lôøi cuûa mình khoâng coù phaûn öùng ngöôïc, vaø ñoàng thôøi giaûi thích ñöôïc cho con ñieàu maø noù muoán tìm hieåu. Yeán Tuyeát

Giöõ cho ñöøng leân caân Tieáp trang B6

cuûa baïn cuõng seõ nôùi roäng theâm ra. Cho duø söï sinh hoùa coù thaät söï bò chaäm ñi chaêng nöõa, vieäc aên uoáng vaø taäp theå duïc cuûa baïn vaãn ñoùng moät vai troø khaù quan troïng trong vieäc giöõ ñöôïc thaân hình thon goïn. Ngoaøi ra, tuoåi taùc cuõng laø moät nhaân toá khaùc. Moãi moät thaäp nieân sau tuoåi 20, tyû leä sinh hoùa nghæ ngôi cuûa baïn seõ giaûm xuoáng khoaûng 2%. Theá neân neáu baïn caøng lôùn tuoåi thì baïn laïi caøng khoù traùnh khoûi vieäc bò taêng troïng löôïng. Dó nhieân laø ñieàu naøy coù veû baát coâng theá nhöng may maén thay, chuùng ta vaãn coøn moät vaøi phöông caùch laøm maát calories ñeå coù theå giaûm caân nhanh hôn. 1/ Uoáng moät vaøi ly nöôùc traø xanh: Trong moät cuoäc tìm hieåu môùi ñaây ngöôøi ta cho bieát laø so vôùi nhöõng ngöôøi duøng thuoác an thaàn - nhöõng ngöôøi uoáng traø xanh thì trung bình ñoát khoaûng 78 calories moãi ngaøy. Nhöõng nhaø nghieân cöùu keát luaän laø traø xanh sinh nhieät nhôø ñoù noù giuùp cô theå ñoát ñöôïc nhieàu calories. Moãi ngaøy neân uoáng moät, hai ly traø xanh. 2/ Gia taêng söï cöû ñoäng: Coù bao giôø baïn ôû gaàn nhöõng ngöôøi hay laøm caùc cöû ñoäng lieân tuïc nhö nhòp chaân, ñöùng leân ngoài xuoáng, hay nhuùc nhích qua laïi ôû treân gheá khoâng? Neáu coù thì nhöõng nhaø nghieän cöùu trong moät cuoäc tìm hieåu vaøo naêm 2000 cuûa Mayo Clinic cho bieát laø nhöõng cöû ñoäng nhoû naøy ñaõ giuùp vieäc ñoát bôùt calories. 16 thieän nguyeân vieân tham gia vaøo cuoäc tìm hieåu naøy moãi ngaøy ñöôïc cho aên ñoà aên coù chöùa khoaûng 1 ngaøn calories vaø hoï ñöôïc yeâu caàu traùnh taäp theå duïc. Sau 8 tuaàn leã, moãi ngöôøi trung bình leân caân 10 pounds, theá nhöng cuõng coù ngöôøi khoâng heà leân pound naøo caû. Thì ra nhöõng ngöôøi

Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt” NGUYEÃN THUÏY LONG (Trích chöông 14)

LTS.- Nguyeãn Thuïy Long laø moät nhaø vaên nhaø baùo noåi tieáng moät thôøi ôû Saøi Goøn. Anh bò keït laïi côn bieán ñoäng chính trò 30 Thaùng Tö 1975 vaø traûi qua cuoäc soáng baàn cuøng ôû caùi xaõ hoäi tha hoùa, tan naùt vaøo luùc ñoù. Sau ñaây laø phaàn trích cuûa cuoán hoài kyù ghi laïi nhöõng kinh nghieäm cuûa oâng.

Thôøi môû cöûa, thôøi ñoåi môùi, noái lieàn vôùi thôøi kinh teá thò tröôøng nhö moät caùi gaïch noái cho moät danh töï keùp. Thôøi buoåi cuûa nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát muoán phuïc vuï ñaát nöôùc, muoán vöïc ñaát nöôùc ñöùng daäy cuøng naêm chaâu boán bieån coù, nhöng cuõng coù nhöõng keû voâ taøi baát töôùng keû löu manh chuïp giöït thôøi cô ñeå haïi ngöôøi khaùc laøm giaøu cho baûn thaân cuõng nhieàu. Toâi thaáy nhan nhaûn, coù vieát ra, veõ ra thì cuõng chæ laø moät vaøi neùt chaám phaù ñieåm xuyeát cho böùc tranh xaõ hoäi. Ñieàu ñoù khoâng phaûi moät mình toâi noùi maø nhieàu ngöôøi ñaõ noùi, baùo chí, ñaøi phaùt thanh truyeàn hình cuûa nhaø nöôùc cuõng ñaõ noùi ra. Cöù coi laø nhöõng lôøi than phieàn, lôøi keâu goïi keû löu manh ñöøng löu manh nöõa ñeå xaây döïng ñaát nöôùc giaøu ñeïp vaên minh. Keû buoân baùn heùroin ñöøng buoân baùn chaát ma tuùy naøy nöõa coù haïi cho theá heä mai sau, keû tham nhuõng ñöøng aên caép cuûa daân nöõa. Moàm naêm mieäng möôøi trong moät xaõ hoäi baùt nhaùo coù saéc maøu röïc rôõ. Coi chöøng caùi moàm cuûa keû thaáp coå beù mieäng, khoâng coù oâ duø che chôû maø daùm phaùt bieåu linh tinh. Anh khoâng ñöôïc pheùp vaø anh phaûi ôû “hoäi chaùn soáng” môùi xaâm mình nhö theá. Toâi laïi mang tính xaáu aáy, toâi cöù nghó mình laø keû nhaân voâ thaäp toaøn. Toâi hoãn, toâi coù theå bò tröøng phaït, moù daùi ngöïa coù theå bò ñaù. Toâi trung thaønh vôùi trieát lyù “Trôøi keâu ai ngöôøi naáy daï”. Toâi tieâu cöïc. Toâi caém cuùi treân trang hoài kyù vieát treân gaùc buùt vaø phaûi hoaøn thaønh trong muøa xuaân naêm Maäu Daàn naøy. Coù theå ñöa cho baïn beø xem chôi, cuõng coù theå vöùt ñoù, chìm ñaém trong buïi thôøi gian. Toâi töï bieát mình chaúng möu ñoà gì heát. Thôøi gian bao caáp ñaõ qua, ñoåi môùi roài môû cöûa, kinh teá

thò tröôøng. Ngöôøi ta ñua nhau soáng, laøm giaøu hay töï lo cho ñôøi soáng khaù hôn. Nhöng gia ñình toâi vaãn vaäy, vaãn ñoùi raùch trieàn mieân. Kieám ñöôïc mieáng côm cho moät ñôøi soáng bình thöôøng ñaõ laø chuyeän khoù, ñöøng noùi chi ñeán chuyeän laøm giaøu, chuïp thôøi cô. Toâi xoay ñuû ngheà, maø söùc lao ñoäng khoâng coøn nöõa. Ngheà nghieäp thì khoâng ñöôïc duøng ñeán. Ba ñöùa nhoû soáng nheo nhoùc, lo ñöôïc cho chuùng aên ñaõ laø chuyeän khoù, lo cho ñi hoïc laïi laø chuyeän khoù hôn. Haèng naêm, ñaàu naêm hoïc chaïy tieàn cho con ñoùng tieàn tröôøng lôùp ñaõ laø chuyeän quaù meät moûi, toâi nôï ngaäp ñaàu, quay ñi ngoaûnh laïi thaáy heát thaùng. Laïi caàm theá laïi baùn, laïi vay möôïn. Coù nhöõng moùn ñoà caàm theá ñaønh boû maát ôû tieäm caàm ñoà, coù nhöõng moùn nôï traû ñöôïc vaø nhöõng moùn nôï chöa traû ñöôïc. Caùi giaáy nhaø cuõng phaûi caàm theá. Laõi suaát choàng chaát, khoán khoå caùi thaân. Coù nhöõng laàn suyùt chuùt nöõa thì bò xieát nhaø, van laïy chuû caàm theá vaõ nöôùc boït. Ñôøi soáng nhö theá noùi chi ñeán lo cho con caùi aên chôi. Toâi cuõng chöa mua cho con caùi ñöôïc moùn ñoà chôi naøo, con gaùi chöa bao giôø ñöôïc chôi buùp beâ, chuùng chæ chôi vôùi baày meøo, nhöõng chuù meøo con deã thöông. Nhöõng khu vui chôi giaûi trí cho caùc treû em, caùc con toâi chöa bao giôø ñöôïc ñaët chaân tôùi, ba chò em chuùng, hai vôï choàng, vò chi laø naêm nhaân maïng. Chuyeän di chuyeån cuõng laø ñieàu khoù khaên, ñaét ñoû roài. Toâi höùa maõi vôùi caùc con toâi seõ cho ñi chôi bieån ôû Vuõng Taøu, ñi chôi nuùi ôû Ñaø Laït. Nhöng vaãn chæ laø lôøi höùa suoâng. Chuyeän trôøi ñaát, chuyeän trôøi bieån. Ñaát nöôùc thoáng nhaát hôn hai möôi naêm. Toâi ao öôùc moät laàn veà thaêm queâ höông, ñöôïc vaùi laïy tröôùc nhaø thôø toå ôû

moät vuøng laøng queâ ngoaøi Baéc maø vaãn chöa moät laàn ñuû tieàn veà thaêm queâ. Toâi nhôù Haø Noäi, nhôù höông vò cuûa Haø Noäi, nhöng ñeán nay toâi vaãn baát löïc. Moät laàn toâi “truùng maùnh”. Toâi ñöa vôï con xuoáng OÂng Taï. Nôi baùn nhieàu thöù moùn quaø Baéc Kyø. Toâi môøi caû nhaø aên moät böõa buùn thang. Toäi nghieäp caùc con toâi khoâng moät ñöùa naøo bieát aên buùn thang, thòt gaø luoäc laù chanh, chuùng cuõng khoâng bieát aên. Chuùng chöa nhìn thaáy nhöõng moùn naøy vaû laïi thöông con gaø ñeû tröùng, cung caáp quaû tröùng cho ngöôøi aên. Ñôn giaûn theá thoâi, ñôn giaûn nhö anh nhaø queâ

khoâng leân caân laø ngöôøi naêng ñoäng suoát ngaøy (coù ngöôøi ñoát tôùi 600 calories do vieäc cöû ñoäng lung tung). Cho neân, khi ngoài taïi baøn laøm vieäc baïn neân nhòp chaân hay ñöùng leân ngoài xuoáng thöôøng xuyeân thì toát hôn nheù.

seõ caûm thaáy no laâu hôn.

thì nhöõng ngöôøi cho theâm ôùt ñoû vaøo thöùc aên cuûa hoï coù löôïng calories bò ñoát ñi nhieàu hôn nhöõng ngöôøi khoâng aên cay. Theá thì khi baïn aên baát cöù thöùc aên naøo baïn öa thích töø rau caûi, gaø cho ñeán tröùng... nhôù theâm ôùt vaøo cho cay thaät cay!

3/ Ñöøng queân aên saùng: Caùc baø meï ñeàu noùi raèng aên saùng laø böõa aên quan troïng nhaát vaø taïi sao hoï laïi noùi ñuùng: Söï sinh hoùa cuûa baïn chaäm laïi khi baïn ñang nguû, nhöng khi baïn thöùc maø khoâng aên thì cô theå cuûa baïn seõ laâm vaøo traïng thaùi uø lì. Noù seõ giöõ chaát beùo laïi ñeå söû duïng veà sau. Neáu baïn boû khoâng aên saùng thì söï sinh hoùa laïi caøng chaäm hôn nöõa, coù nghóa laø ít calorties bò ñoát chaùy hôn. Thaät ra, chæ caàn aên moät böõa aên giaûn dò vaø laønh maïnh (nhö oatmeal chaúng haïn) laø noù coù theå giuùp baïn coù theâm naêng löôïng. Vaø neáu thöùc aên coù nhieàu chaát sôïi (fiber), baïn

4/ Lôïi duïng nhieät ñoä cuûa thaân theå: Vieäc gì xaûy ra khi baïn bò laïnh vaø coá laøm cho cô theå aám aùp laïi. Baïn rung ngöôøi vaø cöû ñoäng naøy ñoát chaùy löôïng calories trong ngöôøi vaø laøm gia taêng söï sinh hoùa. Cuõng gioáng nhö vaäy, khi baïn noùng vaø ñoå moà hoâi, cô theå baïn laøm vieäc nhieàu hôn ñeå ñieàu hoøa nhieät ñoä, vaø coù nghóa laø noù ñang dieãn tieán vieäc ñoát chaùy calories. 5/ AÊn cay: Moät cuoäc nghieän cöùu chöùng minh laø chaát capsaicin thöôøng tìm thaáy trong ôùt Meã - jalapeno, cayenne hay trong moät vaøi loaïi ôùt seõ ñaåy maïnh vieäc tieát ra chaát stress hormones - hormones caêng thaúng, gioáng nhö adrenaline vaø laøm taêng söï sinh hoùa. Coøn trong moät cuoäc tìm hieåu khaùc ñöôïc thöïc hieän ôû Nhaät Baûn

moät laàn ñöôïc aên böõa gioã ôû ñình laøng, maø toâi ñaõ ñöôïc ñoïc trong taùc phaåm cuûa Nam Cao, Nguyeãn Coâng Hoan, Nguyeân Hoàng hay Ngoïc Giao. Caùi caûm töôûng cuûa anh nhaø queâ aáy khi ñöôïc aên toâ mieán ñoù nhö sau: “Tôù khoâng bieát moùn aên ñoù laø caùi gì, môùi keâ vaøo mieäng huùp moät caùi laø noù trôn tuoàn tuoät xuoáng taän cuû tæ, chaû coøn bieát noù laøm sao nöõa, nghe noùi ñaét tieàn laém, ngöôøi sang môùi aên...”. Toäi nghieäp, toäi nghieäp caùc con toâi. Chuùng chæ bieát aên côm gaïo teû, rau döa gì cuõng xong, buoåi saùng thì naém xoâi, sang thì khuùc baùnh mì thòt, vôùi Tieáp trang B8

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi

Tieáp trang B6

cuûa moät muïc tieâu, moät tham muoán. Neáu toâi lieân heä vôùi baïn vì toâi caàn baïn, caàn veà theå xaùc hay taâm lyù, vaät chaát hay tinh thaàn, ñoù laø moái lieân heä baét nguoàn töø yù töôûng. Noù khoâng giuùp gì baïn trong vieäc khaùm phaù chính mình. Noù chæ laø moät phöông tieän, moät thöù sinh hoaït goám nhöõng thoùi quen. Vaäy neân lieân heä ñoù luoân luoân bò giôùi haïn, coù tranh chaáp vaø ñau ñôùn. Chuùng ta coù theå coù nhöõng moái lieân heä khoâng vì nhu caàu? Nhöõng lieân heä trong taàng saâu taâm thöùc? Ñaây laø chuyeän khaù khoù khaên, chuùng ta caàn phaûi tónh taâm vaø ñi saâu vaøo vaán ñeà, ñoù khoâng phaûi laø chuyeän chaáp nhaän hay choái boû. Khi hieåu roõ ñöôïc moái töông quan cuûa mình vôùi moät ngöôøi, ta seõ hieåu ñöôïc caùc moái lieân heä vôùi nhöõng ngöôøi khaùc, vôùi caû xaõ hoäi. Coù theå naøo ta soáng vôùi moät ngöôøi, vôùi xaõ hoäi, maø khoâng coù nhu caàu, ñoøi hoûi gì chaêng? Ñaây laø vaán ñeà. Muoán hieåu ñöôïc vaán ñeà naøy, chuùng ta tröôùc heát caàn phaûi hieåu chính mình ra sao ñaõ. Baïn coù theå tìm bao chuyeän ñeå giaûi trí, ñeå traùnh neù chính mình, nhö ñi leã chuøa, nhaø thôø, ñi coi chôùp boùng, nghe radio... nhöng khi naøo chöa hieåu ñöôïc con ngöôøi mình, thì baïn chöa theå coù ñöôïc moái lieân heä chaân chaát vôùi ngöôøi khaùc. Luoân luoân, baïn seõ gaëp caùc giôùi haïn, boái roái, tranh chaáp, khoâng phaûi chæ trong taâm baïn maø töø beân ngoaøi nöõa... Baïn khoâng theå chæ nghó veà tình yeâu. Baïn thöôøng nghó veà ngöôøi mình yeâu, nhöõng yù töôûng ñoù khoâng phaûi laø tình yeâu. Vaø tình yeâu töø töø chæ coøn laïi nhöõng yù töôûng. Khi tình yeâu chæ coøn laø yù töôûng, noù khoâng giuùp baïn töï khaùm phaù mình, thì tình yeâu ñoù chæ coøn laø caùc sinh hoaït vôùi nhieàu giôùi haïn, tranh chaáp vaø ñau khoå maø thoâi. (Baøi giaûng taïi Ojai, 17 Thaùng Baûy 1949)

6/ Taäp theå duïc: Keå töø sau 20 tuoåi trôû ñi, moãi naêm moät phuï nöõ trung bình maát khoaûng moät pound baép thòt hay seõ maát khoaûng 5 pounds baép thòt trong thôøi gian 10 naêm. Vieäc maát baép thòt naøy giaûi thích taïi sao phuï nöõ leân 15 pounds môõ trong thôøi gian moät thaäp nieân. Cho neân ñeå traùnh vieäc gia taêng troïng löôïng môõ, baïn caàn phaûi giöõ soá baép thòt coù ñöôïc trong cô theå hay laøm gia taêng noù baèng caùch taäp theå duïc ñeå luyeän baép thòt strenght and resistance training. Trung bình cöù moät pound baép thòt baïn coù ñöôïc

thì baïn seõ ñoát chaùy töø 35 ñeán 45 calories moãi ngaøy. Vaø cöù khoaûng 18 ngaøy thì baïn coù theå laøm giaûm moät pound môõ trong ngöôøi. Vaø nhö theá la giaûm khoaûng 20 pounds môõ trong voøng moät naêm. Vieäc luyeän taäp naøy giuùp baïn thon goïn laïi maø khoâng caàn phaûi aên kieâng. 7/ Di chuyeån thöôøng xuyeân: Theå duïc nhòp ñieäu - aerobic exercise, seõ ñoát calories trong cô theå baïn. Vieäc laøm giaûm soá calories naøy tuøy thuoäc vieäc baïn taäp theå duïc trong bao laâu vaø coù thöôøng xuyeân hay khoâng. Trong moät cuoäc tìm hieåu ôû University of Misouri, Columbia, nhöõng tham döï vieân chaïy moãi ngaøy moät giôø ñoàng hoà vaø hai ngaøy sau hoï ñoát ñöôïc moãi ngaøy ñeán 15 calories, nhieàu hôn thöôøng leä. Oanh Thô (Vieát theo Good Housekeeping)

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. #211, Fountain Valley, CA 92708 Toll Free: 1-800-939-TIEN (8436) ° Cell: (714) 657-4909 TAN LE

1% or 1.75%

ONE YEAR FIXED PAYMENT AT 1.00% OR 5 YEAR FIXED PAYMENT AT 1.75%

(4 caùch traû tieàn nhaø haøng thaùng) LOAN AMOUNT 1% (4.327 APR) INTEREST ONLY $250,000 $350,000 $450,000 $550,000 $650,000 $750,000

$804 $1,125 $1,447 $1,769 $2,090 $2,412

30 YR. PAYMENT 15 YR. PAYMENT

$901 $1,262 $1,622 $1,983 $2,343 $2,704

$1,241 $1,737 $2,234 $2,730 $3,226 $3,723

$1,890 $2,647 $3,403 $4,159 $4,915 $5,671

Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization. Up to 80% of appraised value. Other options available up to 95% loan. INVESTORS!! 1-4 Unit Purchase or Cash-out Refinancing available!! (.375 added to Rate & Margin. Loan amt. & LTV restrictions apply)

100% Financing available! Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! No income documentation program available! Rates are still low low! Cash out to save for the future!! Call us for fast pre-qualification and budget analysis!

Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home.

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT!

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt” Tieáp trang B7

nhöõng mieáng thòt moûng leùt, gioù thoåi bay ñöôïc. Toâi ñaõ noùi moät soá baïn beø toâi nay ñaõ khaù, moät soá vaãn ngheøo ñoùi. Nhaát laø nhöõng baïn ñoàng nghieäp. Soá ngheøo ñoùi maø toâi bieát nay vaãn ñeo ngheà nhö nhaø thô Vöông Taân töùc kyù giaû Hoà Nam, anh em thöôøng goïi laø Hoà Loâ. Hoà Nam xöa kia vieát baùo coù mang nhieàu buùt hieäu maø toâi bieát roõ coù buùt hieäu laø Leâ Taây Sôn. Trong hai möôi naêm qua anh coù hai phuøa ñi tuø. Ra khoûi tuø laøm nhieàu ngheà ñeå kieám soáng, chaúng coù ngheà gì anh thaønh coâng, cuoái cuøng laïi trôû veà ngheà “vieát” vaø “laùch”. Cuoäc soáng ñoù eøo uoät laém nhöng anh vaãn vui, vaãn cöôøi vaø caùi mieäng vaãn boâ loâ ba la thuôû naøo. Moät laàn Hoà Nam noùi vôùi toâi: - Maøy bieát chöù, caùi buùt hieäu Leâ Taây Sôn tao xaøi töø hoài naøo tôùi giôø. Ñeå baûo chöùng cho caùi teân naøy cuûa tao ngaøi phoù tieán só, phoù giaùo sö T.T.Ñ.Ñ. ñaõ haøi caùi teân naøy ra noùi laø cuûa tao, cuûa Hoà Nam, chöûi tao toái taêm maët muõi trong quyeån vaên ngheä Nguïy thôøi thaønh phoá bò taïm chieám. Baây giôø cuõng coù moät thaèng vieát baùo laáy teân aáy chöûi tao aên caép caùi teân Leâ Taây Sôn cuûa noù. Toâi an uûi Hoà Nam: - Chuyeän ñoù thieáu gì, ñaâu coù phaûi mình maøy, truøng teân laø chuyeän thöôøng. Maøy khoâng thaáy trong giôùi ca só coù teân Leä Thu roài Hoàng Vaân roài gì nöõa ñoù sao? - Tao coù noùi gì ñaâu, nhöng ñöøng chöûi ngöôïc chöù. Meï kieáp... Toâi khoâng bieát Hoà Nam chöûi meï kieáp caùi gì, maø cuõng chaúng thaéc maéc gì nöõa. Toâi cöù rong ruoåi treân ñöôøng ñôøi. Toâi vaãn thaáy vaø vaãn nghe ñöôïc nhieàu chuyeän. Nhö nghe ñöôïc chuyeän thi só Phuøng Quaùn, trong vuï Nhaân Vaên Giai Phaåm ôû mieàn Baéc thôøi 1956 bò baét ôû tuø, nay ba möôi

naêm sau oâng ñöôïc tha. Thô oâng ñöôïc phuïc hoài, nhöng baøi thô ñöa oâng vaøo voøng lao lyù thì vaãn khoâng ñöôïc nhaéc tôùi. OÂng vaøo thaêm thaønh phoá Hoà Chí Minh, trong buoåi traø dö töûu haäu, oâng giaø khoe vôùi anh em raèng oâng ñöôïc pheùp vieát laïi. Ñöôïc pheùp vieát laïi, ñöôïc pheùp haønh ngheà vaên thi só hay nhaïc só thì nhieàu ngöôøi laém, nhöõng ngöôøi töøng bò coi laø coù toäi, bò sa thaûi, nay ñöôïc duøng laïi, thieáu gì, aên thua ôû moùn haøng, ôû chaát löôïng cuûa noù thoâi. Moät soá ngöôøi laøm ngheà vieát, coù thôøi gian xeáp buùt nghieân lo vieäc... chôï trôøi. Nay ñöôïc caàm buùt laïi, coù theå xaøi laïi buùt hieäu cuõ, maø khoâng trôû ngaïi gì, cuõng coù khi coù quyeàn chöùc chuùt chuùt trong moät tôø baùo truùng thaàu. Ñöùng chuû trì cho tôø baùo vaãn laø toång bieân taäp cuûa nhaø nöôùc ñöa vaøo naém phaàn tö töôûng, ñöôøng loái vaãn coù nhöõng bieân taäp vieân uoán naén ngoøi buùt cuûa ngöôøi vieát hoaëc coäng taùc vieân. Chuyeän ñoù cuõng ñuùng thoâi. Chaúng coù gì sai traùi vôùi ñöôøng loái chính saùch. Cuõng coù nhöõng tôø baùo ra ñöôïc vaøi ba soá roài ngoûm, coù tôø baùo soáng dai hôn. Toâi cuõng coù moät soá ngöôøi baïn quen bieát laøm ngheà caàm buùt töø xöa kia, nay ñöôïc phuïc hoài chöùc naêng. Thaáy anh em ñoùi raùch, thöông tình neân cho goïi ñeán caàm buùt laïi kieám tieàn chôï trong côn vaõ. Caâu ñaàu moâi choùt löôõi vaãn laø caâu nhaéc nhôû: - Anh cöù vieát, baát cöù buùt hieäu naøo, ñöøng nhaûy vaøo laõnh vöïc chính trò, cöù maáy chuyeän tình laåm caåm thoâi hoaëc coù chöûi bôùi thì chöûi bôùi Myõ Nguïy thoái tha ngaøy xöa, ñöøng baát maõn maø chöûi vung xích choù leân laø phieàn ñaáy. Toâi ñaõ vaùc buùt ñi laøm chuyeän aáy, nhöng naøo ñaâu coù ñöôïc... ñaét haøng. Toâi vaãn bò cho ra... rìa moät caùch thaûm haïi. Toâi khoâng ca tuïng cuõng chaúng beâu xaáu ai. Toâi vieát veà kyû nieäm moät thôøi thô aáu, gia ñình toâi, khôûi ñaàu ngheà caàm buùt cuûa toâi. Thuôû mô laøm vaên só. Nhöng vaãn bò coi laø

chuyeän taàm phaøo chaúng noùi leân ñöôïc caùi gì, söûa soaïn bò bieân taäp neùm vaøo soït raùc. Theá laø toâi ñaõ heát thôøi, moät keùp haùt giaø, beänh hoaïn khoâng caát noåi tieáng ca, neáu coøn coá gaéng thì ñöùt tieáng treân saân khaáu ñeå chuoác laáy tieáng cöôøi cuûa khaùn giaû. Toâi chôït nhôù ñeán moät ñoaïn hoài kyù cuûa oâng vua heà theá giôùi Charlie Chaplin vieát veà baø meï oâng ñang trình dieãn treân saân khaáu bò taét gioïng ca. Charlie Chaplin khi aáy coøn nhoû laém, nhaûy ra saân khaáu thay theá meï, dieãn moät maøn haøi nhaùi tieáng taét gioïng cuûa meï ñeå gaët haùi laáy nhöõng tieáng cöôøi cuûa khaùn giaû. Nhöõng tieáng cöôøi ñoù laøm chaûy nöôùc maét, noân ruoät gan. Maøn bieåu dieãn ñaàu tieân cuûa moät danh haøi quoác teá. Laáy chính thaân phaän thaûm haïi cuûa mình laøm maøn dieãn. Caùch nay möôøi naêm, toâi gaëp laïi kyø nöõ Kim Cöông. Chò nay laø moät kòch só veà giaø, chò coù moät ban kòch. Chò ñeà nghò toâi vieát kòch baûn ñeå chò dieãn vaø coù theå nhieàu kòch baûn vaø toâi seõ kieám ra tieàn. Chò ñöa ra moät soá kòch baûn cuõ, noùi raèng toâi söûa chöõa laïi cho hôïp thôøi. Sau vaøi kòch baûn ñöa chò Kim Cöông coi, toâi bieát mình khoâng theå laøm ñöôïc theo yeâu caàu. Duø theá naøo toâi cuõng caûm ôn taám loøng cuûa chò, taám loøng cuûa moät ngheä só. Vieäc laøm khoâng ñöôïc, khoâng neân hoàn laø taïi toâi, do toâi. Roài sau ñoù toâi coøn vieát bao nhieâu kòch baûn truyeän phim, ñöa cho haõng phim Giaûi Phoùng roài cuõng bò töø choái, töø choái ngay töø khi coøn laø ñeà cöông. Toâi khoâng noùi laø toâi hay, maø coù leõ thieáu “tính” gì ñoù trong nhieàu thöù tính ngöôøi ta ñöa ra. Nhaø xuaát baûn Long An noùi thaúng cho toâi bieát raèng teân toâi coù trong soå ñen qua ñaïi taùc phaåm “Nhöõng teân bieät kích vaên ngheä” neân bò “eám xì buøa”. Nghieäp caàm buùt cuûa toâi xin ñi laøm boài buùt cuõng khoâng ñaét. Loãi taïi toâi. Loãi taïi toâi moïi ñaøng. Toâi ñaám ngöïc maø than raèng. Caùi nghieäp caàm buùt cuûa toâi

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

vaãn khoâng theå döùt boû ñöôïc. Toâi vaãn coøn nghe beân tai nhöõng lôøi ngon ngoït, lôøi toát laønh, giaû hay thaät khoâng caàn bieát. Ñieàu caàn thieát laø ñöôïc ngoài ôû baøn vieát, coù tieàn ñeå soáng. Toâi gaëp laïi em gaùi, nhaø vaên nhaø thô Lyù Thuïy YÙ, baây giôø em baûnh laém, coù nhaø cöûa, tieàn baïc, nhaø coù toâ-loâ-phoân. Em hieän coâng taùc cho hai tôø tuaàn baùo, saùch in lia chia. Khoâng phaûi nhö thuôû em ngoài chôï trôøi baùn quaàn aùo cuõ, baùn buùn boø nöõa. Em gaùi toäi nghieäp cho hoaøn caûnh cuûa toâi, “taøi naêng” cuûa toâi bò boû phí, em daãn daét toâi trôû laïi con ñöôøng caàm buùt, vì trong hai tôø baùo aáy em laø ngöôøi coù quyeàn choïn baøi vôû. Toâi nhaän chòu döôùi söï sai phaùi cuûa em, vieát baøi ñeå troáng teân taùc giaû, maø phaûi vieát coù “haøng goái ñaàu”. Moät chuïc baøi laøm “haøng goái ñaàu” toâi ñöôïc chi moät traêm ngaøn. Veà sau hoûi ñeán em “vieäc aáy”, em noùi quanh. Chaúng coù gì chính xaùc heát. Cuoái cuøng toâi laïi caép ñít ra ñi, töï xæ vaû mình ngu nhö con caày. Trong ñôøi caàm buùt cuûa toâi chaúng phaûi chæ moät hai laàn maéc toäi ngu maø hôi nhieàu laàn. Toâi ngu bôûi taïi keùm thoâng minh vaø keùm nhaïy caûm, khoâng bao giôø phaûn öùng kòp thôøi. Coù anh nhaø baùo cheá ñoä cuõ, thuoäc haïng “caø laø meøng”. Nay gaëp thôøi, do pheùt laùc nhaän thaàu ñöôïc moät tôø nieân giaùm cho coâng ty du lòch, tieàn baïc voâ soá keå, laïi coù nguoàn lôïi ñi laáy quaûng caùo. Anh ra tay teá ñoä goïi anh em veà cho haønh ngheà ñeå giuùp ñôõ. Trong ñoù coù toâi, vaøi ba vò beänh hoaïn nöõa. Laøm vieäc cho anh hoäc xì daàu ra, anh voà tieàn roài caû boïn ngu bò cho ra rìa, hoaëc neáu coøn chuùt lieâm sæ phaûi töï yù boû ñi. Caùi haïng nhö theá ôû Saøi Goøn khoâng phaûi ít. Xaõ hoäi trôû thaønh ñoài truïy cuõng töø boïn aáy, ma quyû cuõ keát hôïp vôùi ma quyû môùi laøm ra quaù nhieàu ñieàu xaèng baäy. Laøm thaønh moät maûnh ñaát laém ngöôøi maø cuõng nhieàu ma. ÔÛ treân, toâi môùi ñan cöû ra

ñöôïc moät vaøi chuyeän hoãn laùo, coøn nhieàu toâi chöa noùi heát vaø chöa bieát. Toâi noùi chöa bieát töùc laø vaãn coøn ñang tieáp tuïc. ÔÛ Saøi Goøn vaãn coøn nhöõng ngöôøi laøm vaên ngheä chaân chính laën saâu, khoâng tham döï vaøo nhöõng troø chôi cuûa boïn quyû döõ. Vôùi toâi thì keùm thoâng minh neân môùi chui vaøo chaên neân môùi bieát chaên coù raän. Toâi töï xæ vaû mình vaø ñaám ngöïc xöng toäi. Roài toâi trôû thaønh moät gaõ quaù khích trong nhöõng chuyeän töông töï nhö theá. Toâi leo leân caên gaùc buùt ngoài thaâu ñeâm. Nhìn ñôøi khe khaét baèng ñoâi maét cuù voï. Giôùi haïn moïi chuyeän tieáp xuùc loâm coâm. AÊn côm gaïo löùc muoái meø vöøa chöõa beänh vöøa ñôõ toán keùm. Gaùc buùt laø maûnh trôøi töï do rieâng cuûa toâi. Nhöõng ñeâm tröôøng tuyeät vôøi. Toâi ñoïc saùch, suy nghó, nghe laïi moät baûn nhaïc xöa, nhôù dó vaõng, vieát. Toâi caûm thaáy mình haïnh phuùc vaø caàu xin ñöôïc soáng laâu traêm tuoåi. Toâi öôùc ao mình khoâng soáng voâ ích, khoâng voâ tích söï. Giao thöøa Teát naêm Maäu Daàn toâi töï chuùc toâi nhö theá. Naêm nay khoâng coù phaùo noå baùo xuaân sang maø thay vaøo ñoù tieáng chieâng troáng pheøng la, chuõm choïe daäy trôøi Nam. Toâi guïc ñaàu khoùc treân baøn vieát vì caûm ñoäng. Dó vaõng ñaày aép trong ñaàu khieán toâi thaønh mau nöôùc maét. Hôõi baèng höõu cuûa toâi ôû khaép boán phöông trôøi. Toâi xin göûi ñeán caùc baïn caû taám loøng cuûa toâi cuøng lôøi chuùc laønh ngaøy ñaàu xuaân. “Nhöõng ngaøy ñoù, khoâng tröõ tình baøng baïc. Nhöõng ngaøy ñoù ngheä só khoâng nhieàu. Nhöng moãi ngheä só laø moät taâm hoàn, moät bieåu hieän thaät thaø cuûa tình caûm. Moãi ngheä só laø moät taâm hoàn laõng maïn, laõng maïn ñuùng nghóa cuûa moät öù traøn tình caûm. Nhöõng ngaøy ñoù khoâng khí trong laønh, moïi ngöôøi ñeàu thôû. Neân tình caûm laø tình caûm cuûa moät thuôû thanh

bình, nheï nhaøng laâng laâng, duø vaãn coù buoàn, coù vui, coù giaän hôøn, coù tuûi nhuïc, nhöng taát caû ñeàu nhö noãi chôi vôi treân moät eâm xuoâi thö thaùi. Nhöõng ngaøy ñoù, laïi coøn caùi ñôn sô cuûa nhöõng caùnh ñoàng, caùi khoâng khoù khaên cuûa nhöõng baøn tay khoâng quen maùy moùc, caùi bình dò cuûa nhöõng taâm hoàn quaùn nhoû. Neân tieáng haùt nhöõng ngaøy ñoù, nhöõng ngaøy chöa chieán tranh laø tieáng haùt thoaùt ñi töø toán, khoâng khoù khaên, khoâng kieâu kyø, khoâng phieàn toaùi, khoâng laäp dò, laø tieáng haùt thaät thaø cuûa nhöõng rung caûm thaät thaø, laø tieáng vui tieáng buoàn hoàn nhieân cuûa nhöõng tình töï hoàn nhieân, laø nhöõng tieáng haùt raát tónh cuûa nhöõng taâm hoàn khoâng xeâ dòch...”. Nhöõng ngaøy ñaàu xuaân naêm Maäu Daàn toâi ngoài môû truyeàn hình coi chöông trình xuaân. Trong nhöõng tieát muïc xuaân taát nhieân coù nhaïc, nhöõng chöông trình ca nhaïc daønh cho tuyeân truyeàn coù, ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng chöông trình ca nhaïc mang tính vaên ngheä thuaàn tuùy cuûa caùc nhaïc só baäc thaày phuï traùch. Nhöõng teân tuoåi toâi töøng ngöôõng moä töø thuôû thieáu thôøi. Toâi laø keû doát nhaïc, toâi chæ caûm vaø thaáy hay roài ca tuïng roài trôû thaønh kyû nieäm. Nhaïc só naøo ñoù ñaõ noùi leân giuøm noãi loøng cuûa mình, daãn taâm hoàn ta vaøo coõi moäng mô. Nhöõng lôøi ca tieáng nhaïc hôùp hoàn mình, ñieàu ñoù noùi ra khoâng phaûi ngoa ngoeùt, maø laø söï thaät ñöôïc toân troïng. Toâi ñaõ nghe nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù daãn chöông trình treân ñaøi, nghe Toâ Vuõ noùi chuyeän, thì thaàm veà nhöõng taùc phaåm ñöôïc öa chuoäng cuûa mình, toàn taïi maõi maõi vôùi thôøi gian. Toâi nghe AÙnh Tuyeát haùt nhaïc Vaên Cao, nghe Thu Haø, Caåm Vaân haùt nhaïc Nguyeãn Vaên Thöông, Leä Dung vaø bao nhieâu ca só coù tay ngheà cao khaùc. Nhöõng baûn nhaïc, coù giaù trò vaø toàn taïi maõi maõi, khoâng giôùi haïn cho moät khung thôøi gian naøo. Toâi nhaân danh laø Tieáp trang B10

Retail and Mail Order Business Software

Internet Business Gateway

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155 TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!! BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail and Mail Order Business Desktop Model

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail and Mail Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail & Restaurant Countertop Model

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Apriva M500 Purchase: $450 Lease: $25/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt”

Tieáp trang B8

moät khaùn thính giaû doát nhaïc, maõi baây giôø môùi khaùm phaù ra moät ñieàu raèng ca só khoâng phaûi thuaàn laø haùt dôû maø chính laø do khoâng coù nhaïc cho hoï haùt nhieàu naêm nay. Khoâng phaûi chæ laø nhöõng lôøi keâu gaøo khieán khaùn giaû phaûi thoø tay taét maùy. Hoaëc coù caûm töôûng mình phaûi aên moät cheùn côm neáp naùt. Toâi ñaõ nghe ñöôïc laïi nhöõng tieáng haùt ñieâu luyeän, ngheä thuaät cuûa caùc ca só khieán noåi da gaø. Toâi xuùc caûm thaät söï. Thì ra... ngheä thuaät naèm ôû ñoù, trong caùi xuùc caûm chaân thaønh cuûa ngöôøi ngheä só saùng taùc cuõng nhö trình dieãn. Khoâng phaûi chæ thuaàn nhaïc tieàn chieán maø caû nhöõng baûn nhaïc saùng taùc trong thôøi chieán. Toâi ñaõ nghe Dö AÂm cuûa Nguyeãn Vaên Tyù, nghe Taï Töø cuûa Toâ Vuõ, yeâu noù vaø yeâu voâ chöøng: Roài ñaây khi muøa döùt chieán chinh, Gioù daâng khuùc nhaïc thanh bình Toâi ñi tìm em... Toâi muoán noùi, toâi muoán ca tuïng maø caûm thaáy mình khoâng ñuû lôøi. Toâi giôû laïi taäp “nhaïc tieàn chieán” cuûa nhaø xuaát baûn Keû Só aán haønh thaùng Saùu naêm 1970, coøn soùt laïi trong tuû saùch. Toâi ghi laïi moät soá lôøi cuûa nhaïc só Hoaøng Nguyeân thuôû ñoù, trong ñoaïn môû ñaàu cuûa chöông XV trong taäp hoài kyù naøy. Toâi caûm thaáy thuù vò khi ghi laïi nhöõng lôøi vaøng ngoïc aáy. Toâi cuõng ñöôïc bieát nhaïc só Hoaøng Nguyeân nay khoâng coøn nöõa. Thaùng Chaïp naêm Tí (1997) toâi coù dòp gaëp hai nhaïc só taøi danh laø oâng Leâ Thöông vaø Nguyeãn Vaên Tyù. Nhaïc só Leâ Thöông giaø 84 tuoåi, beänh hoaïn ngoài nhaø, sau ñoù maáy thaùng oâng qua ñôøi. Toâi nhôù gioït nöôùc maét cuûa oâng khi oâng nghe Hoøn Voïng Phu coù naøng Toâ Thò, ñeà taøi saùng taùc cho tröôøng ca vó ñaïi cuûa oâng, bò suïp ñoå vì ngöôøi ta ñaøo laáy ñaù voâi ñeå kinh doanh trong thôøi

buoåi kinh teá thò tröôøng. OÂng ngoài treân gheá maây trong caên nhaø xöa cuõ cuûa oâng nay laø tieäm taïp hoùa ôû ñöôøng Buøi Vieän. Trong buoåi tieáp xuùc vôùi oâng, oâng muoán traùnh neù, khoâng muoán noùi chuyeän nhieàu veà nhaïc. Nhöng toâi coù ghi nhaän ñöôïc chuùt ít ñaõ noùi ôû phaàn ñaàu taäp hoài kyù naøy. Nhaø cuûa nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù ôû ñöôøng Traàn Khaéc Chaân, Taân Ñònh. OÂng cuõng ôû vaøo tuoåi baûy möôi roài, thuoäc dieän caùn boä veà höu. Sau moät thôøi gian oâng bò beänh, teâ lieät, oâng phaûi ñi choáng gaäy. Maùi toùc baïc phô nhöng oâng vaãn coøn soùt laïi neùt ñeïp cuûa moät thanh nieân naêng ñoäng thuôû naøo, tình caûm côûi môû phoùng khoaùng cuûa ngöôøi ngheä só. Trong caâu chuyeän, khi thuù vò oâng coù theå caát tieáng haùt ngay. Toâi ñöôïc ngoài noùi chuyeän vôùi nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù trong tinh thaàn aáy. Tuy tuoåi toâi cuõng ñaõ cao, ñöôïc ngoài vôùi anh Tyù, uoáng vôùi anh chung röôïu thuoác, toâi vaãn thaáy toâi nhoû beù nhö ngaøy naøo, e aáp cheùp taëng ngöôøi yeâu baûn Dö AÂm, ñeå thay cho lôøi toû tình thuôû xa xöa ôû Haø Noäi. Ngaøy ñoù xa xoâi roài, nhöng sao vaãn gaàn guõi theá. Taùc giaû cuûa baøi haùt haøo hoa aáy ñang tröôùc maët toâi. Anh Tyù sinh tröôùc toâi hôn moät con giaùp. Khi toâi coøn laø moät nhi ñoàng, anh Tyù ñaõ laø moät ngheä só, chieán só tham gia khaùng chieán. Anh ca haùt, ñoùng kòch thuoäc Quaân Huaán Cuïc, boä Quoác Phoøng do thieáu töôùng Nguyeãn Sôn (hoài aáy ôû Lieân Khu 4) tröïc tieáp chæ ñaïo. Nguyeãn Vaên Tyù hoïc saùng taùc nhaïc qua hai nhaïc só ñaøn anh laø Nguyeãn Vaên Thöông (taùc giaû baøi Ñeâm Ñoâng) vaø nhaïc só Leâ Yeân. Naêm 1949 môùi coù nhöõng saùng taùc ñaàu tay. Naêm 1950 baûn nhaïc Dö AÂm cuûa anh ra ñôøi. Gioïng anh caûm ñoäng taâm söï: - Cuoái naêm 1949, toâi laïi ñöôïc khu uûy Lieân Khu 4 giao cho moät nhieäm vuï ñaëc bieät. Ñi xaây döïng cho sö ñoaøn 304 moät ñoaøn vaên coâng vaø laøm tröôûng ñoaøn ngoùt hai naêm. ÔÛ ñoù toâi laïi ñöôïc soáng gaàn nhaïc

só Phaïm Duy cuøng vôùi Phaïm Ñình Vieâm vaø em ruoät laø nhaïc só Phaïm Ñình Chöông. Sau laïi theâm Thaùi Haèng vaø em gaùi laø Thaùi Thanh. Töø khi nhaïc só Phaïm Duy keát duyeân cuøng Thaùi Haèng thì töï nhieân hoï ñaõ thaønh nhoùm “Naêm anh em Phaïm Duy”. Baøi haùt Dö AÂm laõng maïn cuûa toâi ra ñôøi naêm 1950, coù leõ ñaõ do nhoùm naøy chaép theâm ñoâi caùnh bay vaøo cuoäc ñôøi thuôû aáy. Lôøi taâm söï cuûa nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù thaønh thaät, noùi leân moät chaân giaù trò ngheä thuaät vaø tình ngöôøi. Böôùc thaêng traàm cuûa moät ñôøi laøm ngheä thuaät cuûa anh cuõng laém. Coù neà haø chi gai goùc cuoäc ñôøi chæ ñeå tìm laáy chaân ngheä thuaät cuûa caû moät ñôøi mô öôùc mang soá traêm ngaøn ñoåi laáy moät, maõn nguyeän khi trôû veà coõi hö voâ. Phaûi chaêng ñoù laø nguyeän voïng chung cuûa nhöõng ngöôøi ngheä só chaân chính. Anh Tyù keå cho toâi nghe bieát bao nhieâu troâi noåi cuoäc ñôøi trong nhöõng ngaøy anh laøm ngheä thuaät, mang ngheä thuaät ñi phuïng söï ñaát nöôùc, phuïng söï con ngöôøi. Nhöõng côn beänh chaûy maùu bao töû, soát reùt vaøng da, nhöõng ngaøy anh cuøng nhaïc só Vaên Cao rôi vaøo “caïm baãy” cuûa caùi goïi laø vaán ñeà Nhaân Vaên. Anh Tyù taâm söï: - Toâi cuõng nhö Vaên Cao thöïc teá khoâng tham gia vieát baøi. Nhöng ngöôøi ta vaãn baûo chuùng toâi tieáp tay cho Nhaân Vaên. Qua kieåm thaûo toâi vaø Vaên Cao vaãn phaûi nhaän moät soá kyû luaät (nhö töï nguyeän xin ruùt ra khoûi laõnh ñaïo, roài ñi Ñieän Bieân Phuû saùu thaùng lieàn ñeå boài döôõng qua thöïc teá). Maëc duø trong lyù lòch cuûa toâi hoài ñoù Ñoã Nhuaän, toång thö kyù kieâm bí thö ñaûng ñoaøn hoäi nhaïc só ñaõ ghi roõ: “Khoâng thuoäc nhoùm Nhaân Vaên. Coù sai laàm nghieâm troïng veà maët tö töôûng”. Trong nhöõng ngaøy ôû Ñieän Bieân Phuû, Vaên Cao uoáng röôïu raát döõ, oâng khoâng noùi gì ñeán nhaïc, ñeán thô, ñeán ngheä thuaät maø chæ uoáng vaø uoáng

trong khi oâng ñang bò beänh bao töû naëng. OÂng trôû beänh vaø ngöôøi ta phaûi mang oâng ñi caáp cöùu. Khoâng bieát leänh töø ñaâu ñöa xuoáng cho caùc baùc só phaûi cöùu Vaên Cao baèng ñöôïc. Nhaïc só löøng danh, taùc giaû baøi quoác ca. Haøng trieäu ngöôøi töøng thoát ra cöûa mieäng moãi ngaøy. Vaên Cao maø naèm xuoáng trong luùc naøy thì mang tieáng quaù cho cheá ñoä. Caùc baùc só tuùc tröïc chaïy chöõa khoâng rôøi ngöôøi ngheä só hom hem, caâm laëng maø kieâu haõnh nhö maõnh sö. Hoï thaêm doø töøng nhòp tim ñaäp, hôi thôû. Ca phaãu thuaät Vaên Cao trôû neân caêng thaúng. Bao nhieâu con maét theo doõi, bao nhieâu söï lo laéng höôùng veà oâng. Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù cuõng ôû trong taâm traïng lo laéng aáy. Neáu moät thieân taøi phaûi naèm xuoáng... khoâng bieát trong töùc töôûi hay vinh quang ñaây? Khoâng khí caêng thaúng trong chôø ñôïi... Roài ngöôøi y só baäc thaày chaïy nhö ñieân baùo tin: - Vaên Cao ñaùnh raém ñöôïc roài. Nhöõng lôøi truyeàn mieäng nhau Vaên Cao ñaùnh raém ñöôïc roài. Ca moå beänh ñau daï daøy cuûa oâng coi nhö thaønh coâng. OÂng thoaùt cheát, caùi raém cuûa baäc thieân taøi laøm vang ñoäng vaø truyeàn xa tôùi taän ñaâu. Nhöõng ngaøy trôû veà Haø Noäi nhaïc só Vaên Cao khoâng thaáy saùng taùc nöõa hoaëc coù thì cuõng chaúng ai bieát. OÂng soáng cuøng gia ñình eøo uoät baèng ngheà veõ bìa saùch trong suoát maáy chuïc naêm lieàn thuôû choáng Myõ cöùu nöôùc. Sau ngaøy giaûi phoùng 30 Thaùng Tö 1975, ngaøy thoáng nhaát ñaát nöôùc, nhaïc só Vaên Cao coù vaøo chôi thaønh phoá Saøi Goøn vaøi laàn. Ngöôøi ngöôøi ñeàu quí troïng oâng. Toâi, ngöôøi vieát taäp hoài kyù naøy coøn ñöôïc nghe trong anh em nhöõng caâu thô cuûa oâng truyeàn tuïng qua tai. Nhöõng caâu thô xoùt xa cuûa moät thaønh phoá hoang taøn sau cuoäc chieán baïi. Toâi noùi laø nhöõng caâu thô, khoâng phaûi laø moät baûn nhaïc. Toâi nghó ñeán baøi thô cuûa oâng ñaõ laøm naêm AÁt Daäu (1945) khi hai trieäu daân Vieät Nam

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 bò cheát ñoùi do hoïa ngoaïi xaâm. Baøi thô aáy laøm xoùt xa loøng ngöôøi. Hình nhö baøi “Chieác xe xaùc qua phöôøng Daï Laïc”. Ñòa danh aáy ôû Haø Noäi. Ngöôøi thanh nieân ngheä só Vaên Cao ñaõ laøm ra moät “Tieán quaân ca”, keâu goïi ngöôøi ngöôøi chieán ñaáu, ngöôøi ngöôøi caàm suùng ñöùng leân. Caùi vó ñaïi cuûa ngöôøi ngheä só laø ôû ñoù, vaø ñaõ thaønh coâng. Giaù trò ñôøi ñôøi. Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù cuõng ñaõ coáng hieán moät ñôøi cho ngheä thuaät, cho ñaát nöôùc. Naêm 1984 anh nghæ höu. Haõy nghe anh taâm söï: - Theá laø, coù theå noùi gaàn troïn moät ñôøi ngöôøi, baèng saùng taùc, toâi ñaõ daønh cho caùch maïng. Nhöng qua moät laàn taéc ngheïn maïch maùu naõo baïi lieät nöûa ngöôøi roài, toâi môùi chôït thaáy cuoäc ñôøi coøn laïi, coù leõ cuõng chaúng coøn bao nhieâu. Phaûi laøm gì ñeå caân baèng giöõa nhieäm vuï maø ñaát nöôùc toå quoác khi coøn chieán tranh ñaõ giao phoù, vôùi nhieäm vuï maø vaên ngheä vôùi thieân chöùc laâu daøi coøn ñoøi hoûi. Nhìn vaøo moät “Dö AÂm”, taïi sao noù soáng maõi trong loøng ngöôøi baáy nhieâu naêm. Vaø taïi sao nhöõng “baøi ca 5 taán”, “tieãn anh leân ñöôøng” v.v... cöù ñi daàn vaøo laõng queân. Ñaát nöôùc nay ñaõ thoáng nhaát, caû nöôùc ñaõ ñöôïc soáng trong hoøa bình, phaûi chaêng ñaõ ñeán luùc höôùng saùng taùc cuûa mình vaøo nhöõng chieàu saâu hôn, saâu hôn, ñeå noù khoâng coøn phuï thuoäc vaøo thôøi cuoäc, coù theå thích nghi vôùi taát caû giai ñoaïn sau naøy, thöïc söï laø “nhöõng taùc phaåm ñeå ñôøi”, nhö ngöôøi ta thöôøng noùi. Töø naêm 1988, toâi ñaõ naûy ra yù nghó tieáp noái doøng saùng taùc ñaõ boû dôû töø “Dö AÂm” (1950), doøng nhaân baûn laõng maïn. Ñuùng laø con ñöôøng chaân chính maø vaên ngheä só vaãn ñi töø bao ñôøi. Keát quaû töø ñoù ñeán nay toâi ñaõ hoaøn thaønh khoaûng hôn 10 baøi tình khuùc, meänh danh laø “haùt vôùi ngöôøi yeâu”, ñeå ñoái thoaïi vôùi nhau, cuõng chæ veà nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa ñôøi soáng con ngöôøi cho hoâm nay vaø caû mai sau. Khoâng chæ noùi veà tình yeâu ñoâi löùa maø

coøn noùi caû veà nhöõng gì thuoäc veà taâm linh, veà baûn chaát söï soáng... Coù ñôn giaûn quaù chaêng khi chæ coù theá naøy ñeå noùi veà caû moät cuoäc ñôøi vôùi nhöõng böôùc thaêng traàm cuûa noù. Tuy nhieân toâi vaãn hi voïng, vôùi ngaàn aáy thoâi, cuõng ñaõ phaùc neân khuoân maët cuûa mình. Moät con ngöôøi maø söï nghieäp coøn khieâm toán, nhöng thôøi theá ñaõ taïo neân. Moät con ngöôøi khoâng traùnh khoûi nhöõng thöû thaùch cuûa soá phaän, nhöng luùc naøo cuõng phaûi tænh taùo ñeå tìm ra choã ñöùng. Caùi coøn laïi trong toâi vaãn laø cuoäc chieán ñaáu beàn bæ, thaàm laëng ñeå vöôn tôùi giaù trò cuûa ngheä thuaät thaät söï. Caàu mong cho cuoäc chieán ñaáu naøy ñi ñeán thaéng lôïi, ñeå ngöôøi ñôøi hieåu roõ vaø coù söï ñaùnh giaù ñuùng veà toâi. Buoåi noùi chuyeän vôùi nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù qua nhöõng lôøi leõ moäc maïc, ñôn sô vaø raát chaân thaønh, toâi cuõng ghi laïi baèng söï chaân thaønh cuûa ngöôøi vieát. Nhöõng ñieàu ñoù nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù ñaõ noùi ra töø naêm 1995. OÂng cuõng keå cho toâi nghe nhöõng giai thoaïi vui buoàn trong cuoäc ñôøi. Thuôû oâng coøn ñi hoïc ôû Vinh, thuôû Myõ Nhaät ñaùnh nhau, bom Myõ gieát cheát cha oâng, oâng phaûi boû hoïc. Laøm coâng chöùc cho toøa söù Vinh, laøm chuû söï hôïp taùc xaõ caù Cöûa Loø (chef bureau copeùrative de Peâche Cöûa Loø). Trôû veà Vinh haùt cho phong traøo Moon Gate, roài hoaït ñoäng Vieät Minh bí maät. Cho ñeán naêm 1945 tham gia cöôùp chính quyeàn ôû Vinh. Töø 1946 toaøn quoác khaùng chieán, thoaùt ly, lieân tuïc coâng taùc ñeán naêm 1984, nghæ höu. Suoát 38 naêm trôøi hoaït ñoäng cho vaên ngheä ngheä thuaät vôùi bieát bao nhieâu vui buoàn, thaêng traàm trong cuoäc ñôøi. Muøa xuaân naêm Maäu Daàn naêm nay anh laïi xuaát hieän treân truyeàn hình noùi veà nhaïc vaø yù nguyeän cuûa mình. Ñaùng quyù quaù, toâi chæ bieát noùi theá. Tieáp trang B12

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt” Tieáp trang B10

Qua nhöõng chöông trình ca nhaïc cuûa nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù laøm treân ñaøi truyeàn hình, haàu heát nhöõng baûn nhaïc ñöa ra laø nhöõng baûn nhaïc giaù trò, coù theå goïi laø loaïi “taùc phaåm ñeå ñôøi”. Caùc ngheä só trình dieãn cuõng laø nhöõng ca só haøng ñaàu vöøa vöõng nhaïc lyù, vöøa coù gioïng ca vaøng, hoøa nhaäp ñöôïc cuøng taùc phaåm, coù theå veà maët theå hình coù thua keùm caùc ca só coøn son treû baây giôø, nhöng ñieàu ñoù khoâng maáy quan troïng. Khaùn thính giaû ñaùnh giaù laø chöông trình ñoù coù giaù trò ngheä thuaät laø cuõng ñaùng neå roài. Lôøi daãn chöông trình cuûa nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù vöøa duyeân daùng vöøa ngaäm nguøi. Ñoù laø söï thaät, maø söï thaät naøo cuõng neân noùi leân, khoâng giaáu gieám che ñaäy. Ñôøi moät con ngöôøi baát cöù laø ai cuõng coù luùc thaêng traàm. Khoâng phaûi baây giôø vì sang quaù, noåi tieáng quaù roài khoâng ñöôïc noùi hoaëc khoâng neân noùi ñeán thôøi gian cuøng khoå cuûa ñôøi mình. Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù noùi veà thuôû ñoùi raùch cuûa nhaïc só Nguyeãn Vaên Thöông thuôû coøn laø sinh vieân troï hoïc ôû Haø Noäi. Nhaïc só Nguyeãn Vaên Thöông laøm caùch naøo coù ñöôïc baûn nhaïc Ñeâm Ñoâng, oâng ñoùi raùch, saàu naõo vì gia ñình oâng ôû Hueá khoâng kòp göûi tieàn cho oâng ñeå traû tieàn troï, tieàn hoïc cho oâng, tieàn veà queâ aên teát. Ñeâm ñoâng buoàn oâng ñi lang thang trong caùi reùt möôùt neân môùi coù baûn Ñeâm Ñoâng. Ta trang troïng taùc phaåm vaø taùc giaû thì ta cuõng phaûi trang troïng caû tình huoáng khoaûnh khaéc cuûa ñôøi soáng taùc giaû ñeå saùng taùc ra taùc phaåm aáy môùi laø troïn veïn. Khi noùi leân moät giai thoaïi aáy toâi nghó nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù laø ngöôøi thöïc thaø, thöïc thaø töø trong tö töôûng ngoân ngöõ. Ñieàu ñaùng quyù cuûa moät ngheä só chaân chính, khoâng maáy ai coù ñöôïc. Ñieàu toân vinh baèng höõu moät caùch kieâu ngaïo ñoù laø caàn

thieát. Trong chöông trình ca nhaïc xuaân naêm Maäu Daàn, nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù cuõng coù noùi ñeán mình, taùc phaåm cuûa mình, Dö AÂm. Moät taùc phaåm töøng bò leân aùn, bò coi laø taùc phaåm ñoài truïy, sao baây giôø noù vaãn coøn toàn taïi, vaãn môùi vôùi taàng lôùp con ngöôøi? Ñaõ côûi môû laém roài khi moät taùc giaû ñaõ noùi leân ñöôïc tieáng noùi cuûa mình. Toâi ñaõ nghó nhö theá suoát muøa xuaân. Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù vôùi toâi chæ laø choã sô giao, nhö tình cuûa moät taùc giaû vôùi moät ngöôøi ngöôõng moä. Coù theå oâng khoâng nhôù toâi, teân toâi nhöng trong buoåi tieáp xuùc oâng laïi raát côûi môû, caùi côûi môû voán coù trong ngöôøi ngheä só... OÂng noùi cho ngöôøi ngöôõng moä oâng, khaùn thính giaû cuûa oâng baèng nhöõng lôøi chaân thaønh vaø nguyeän öôùc cuûa moät ngöôøi ngheä só moät ñôøi laøm ngheä thuaät. Toâi muoán noùi ñeán caùi duõng ôû trong moät con ngöôøi ngheä só chaân chính. Hôn hai möôi naêm soáng taïi mieàn Nam, noùi chính xaùc laø taïi thaønh phoá Saøi Goøn, tuy coù vaát vaû veà cuoäc soáng, nhöng toâi khoâng phaûi khoâng quan taâm veà vaên ngheä. Khi thì ñöùng ngoaøi nhìn vaøo, khi thöû nhaûy vaøo cuoäc xem sao. Khoâng aên ñöôïc caùi giaûi gì thì laïi nhaûy ra. Vaên ngheä coù nhieàu boä moân, coù theå noùi chung laø ñeå laøm ñeïp cho ñôøi, cho ngöôøi. Trong söï cuøng khoå cuûa ñôøi soáng cuõng coù nhöõng neùt ñeïp, ngheä thuaät vaø ñieàu ñoù cuõng caàn ñöôïc noùi leân. Chuyeän nhaân baûn maø ngöôøi ta töøng noùi ñeán. Nhöng thöïc hieän ñöôïc hay khoâng laïi laø chuyeän khaùc. Sau 30 Thaùng Tö 1975 khi chaùn phaûi nghe nhöõng lôøi hoø heùt, khaåu hieäu, nhöõng baøi haùt chieán thaéng phoùng ra töø nhöõng chieác loa ôû caùc goùc ñöôøng phoá. Toâi tìm vaøo nhöõng raïp haùt boùng raát vaéng ngöôøi vaø phaûi giöõ neáp soáng vaên minh raát laø khe khaét, khuoân pheùp, khoâng cho khaùn giaû boû ra veà ngang khi xem phaûi nhöõng cuoän phim toài

quaù. Toâi bò phaït kyû luaät nhö theá vaøi ba laàn neân môùi coù dòp xem xeùt ñöôïc maáy cuoán phim Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ta vaø nöôùc anh em. Chaúng coù gì ñaùng noùi, noùi ra mang toäi. Thôøi môû cöûa, phim chöôûng, phim hình söï xaõ hoäi ñen, baïo löïc cuûa Hoàng Koâng du nhaäp vaøo Vieät Nam hôi nhieàu. Neàn ñieän aûnh Vieät Nam do caùc tö nhaân ñaàu tö voán lieáng cuõng tung ra thò tröôøng haøng loaït phim nhaùi theo ñöôøng loái Hoàng Koâng, thoái khoâng cheâ ñöôïc maø ngöôøi ta goïi laø “phim mì aên lieàn”. Gia ñình moät anh thaày “maõi voõ Sôn Ñoâng” trôû thaønh ñaïi gia, caùc con chaùu trong nhaø ñeàu trôû thaønh ñaïo dieãn, caùc dieãn vieân taàm côõ ngoâi sao raùo troïi. Ñoù laø nhöõng cuoán phim videùo. Ñaïo dieãn côõ nhö Leâ Hoaøng Hoa phaûi laën saâu, nhieàu naêm nay khoâng thaáy anh tham gia laøm phim, gaëp anh hoûi: - Sao khoâng laøm phim nöõa? Anh laéc ñaàu: - Tôù bieát gì maø laøm, tôù muoán laøm moät cuoán phim nhöïa cho ñaøng hoaøng. Noùi quaû ñaùng toäi neàn ñieän aûnh Vieät Nam, duø coøn laø môùi meû khoâng phaûi khoâng coù gì maø noùi. Coù ñaáy, ñieän aûnh Vieät Nam, mieàn Baéc noùi rieâng, khi coøn phoâi thai ñieän aûnh ñaõ ñöôïc loàng tieáng nhöng coøn laø phim ñen traéng. Ñaõ coù nhöõng cuoán phim khaù tuyeät, ñaïo dieãn, dieãn vieân heát loøng vì ngheä thuaät. Kòch baûn duø coøn tính tuyeân truyeàn, ñaû phaù nhöng coøn ôû trong ngheä thuaät, noù khoâng loä lieãu ñeán ñoä trô treõn. Khaùn giaû chaáp nhaän ñöôïc vaø coøn thuù vò, ñeà taøi bao la, khi thì raûi raùc trong nhöõng taùc phaåm giaù trò. Toâi, moät khaùn giaû, caûm thaáy thuù vò khi xem nhaân vaät Xuaân Toùc Ñoû trong taùc phaåm Soá Ñoû cuûa nhaø vaên Vuõ Troïng Phuïng hay chò Daäu trong Taét Ñeøn cuûa nhaø vaên Ngoâ Taát Toá. Chí Pheøo, Thò Nôû trong taùc phaåm Chí Pheøo cuûa nhaø vaên Nam Cao. Caùi daøn döïng thaät ñôn sô moäc maïc maø sao ñi vaøo loøng ngöôøi

ñeán theá. Ñoù laø taâm huyeát cuûa nhöõng ngöôøi laøm phim khoâng bieán chaát. Thôøi gian gaàn ñaây toâi cuõng ñöôïc xem Caùnh Ñoàng Hoang, bieán theå töø taùc phaåm cuûa nhaø vaên Nguyeãn Quang Saùng, ñeà taøi chieán tranh. Caùi tính caùch nheï nhaøng trong gian khoå, loøng yeâu nöôùc vaø lyù töôûng khoâng coù tính caùch oàn aøo cuûa löûa ñaïn chieán tranh nhöng ñaõ noùi leân ñöôïc duø chöa phaûi laø taát caû nhöng cuõng ñaõ nhieàu nhaân baûn. Moät phim khaùc ñöôïc giaûi thöôûng laø phim “Löôõi Dao”. Gaàn ñaây nhaát phim truyeàn hình nhieàu taäp Ñaát Phöông Nam, phoùng taùc töø taùc phaåm cuûa nhaø vaên Ñoaøn Gioûi. Nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät aáy ñaõ noùi leân ñöôïc nhöõng gì ai cuõng ñaõ thaáy. Caùi khoù loù caùi khoân. Daân toäc Vieät Nam töøng noùi nhö theá. Cuõng thôøi gian môû cöûa cuûa ñaát nöôùc, daân “ghieàn xi-neâ” ñöôïc xem moät soá phim hay ngoaïi quoác. Thöôøng xuyeân nhaát laø nhöõng boä phim

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 hoaønh traùng lòch söû cuûa Trung Quoác, nhö phim Tam Quoác Chí, Ñoâng Chu Lieät Quoác, Thuûy Höû, Hoàng Laâu Moäng, Töø Hi Thaùi Haäu, nhöõng phim mang tính thôøi ñaïi cuûa ngheä só Tröông Ngheä Möu do Cuûng Lôïi ñoùng. Ngheä thuaät döïng phim cuûa ngöôøi ta heát cheâ. Vieät Nam noùng loøng cuõng muoán laøm moät caùi gì ñoù. Moät thôøi gian ngöôøi ta oàn aøo quaûng caùo moät cuoán phim lòch söû vó ñaïi cuûa Vieät Nam döïa theo saùch Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng Chí cuûa Ngoâ Gia Vaên Phaùi. Giôùi ghieàn xi-neâ haùo höùc chôø ñôïi. Haèng bao nhieâu tæ baïc ñoå vaøo boä phim ñoù ai cuõng tin raèng seõ ñöôïc xem moät cuoán phim cho ra hoàn. Nhöng hôõi oâi, khi phim ñem ra trình chieáu, ngöôøi xem phim muoán troán meï noù ñi choã khaùc. Neáu laø ñang xem truyeàn hình thì phaûi taét maùy hay chuyeån ra coi keânh khaùc xem chöông trình theá giôùi ñoäng vaät coøn thuù vò hôn. Toâi chæ noùi ñöôïc nhö theá naøy.

Cuoán phim ñoù boâi nhoï lòch söû, tuoàng chaúng ra tuoàng maø phim thì khoâng theå laø phim ñöôïc. Mang teân laø Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng. Cuõng ruùt ra töø Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng Chí, tröôùc ñaây coù phim Ñeâm Hoäi Long Trì, ngöôøi ta döïng ra ñöôïc trieàu ñaïi hoï Trònh thuôû maït vaän. Chuyeân quyeàn, thoái naùt, ñaøng ñieám. Nhöõng nhaân vaät lòch söû nhö Trònh Saâm, Ñaëng Thò Hueä, keû voâ laïi nuùp vaùy ñaøn baø nhö Ñaëng Maäu Laân. Caùi taøi naêng vaø taâm huyeát cuûa ñaïo dieãn vaø caùc dieãn vieân ñaõ laøm neân boä phim, khoâng phaûi xaáu hoå. Baây giôø caøng söûa ñoåi, caøng tieán boä thì laïi caøng thuït luøi. Roái tinh roái muø caû leân chaúng coøn bieát laøm sao nöõa. Coù ai gôõ roái khoâng? Moät ñaát nöôùc coù boán ngaøn naêm vaên hieán. Lòch söû, chaát lieäu, taøi lieäu daãy ñaày ra ñaáy, khoâng theå phí phaïm ñöôïc. Ñoäc giaû, khaùn giaû, thính giaû vaãn chôø ñôïi nhöõng taùc phaåm, duø raèng coøn laùc ñaùc nhö laù muøa thu./.

DAT


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

PPO Baûo Hieåm Söùc Khoûe KHOÂNG COÙ BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE?

VÌ: Thaát Nghieäp - Small Business - Self Employed Ñang coù beänh - Du lòch - Baûo hieåm ñaét tieàn * Maùy nghe Khoâng g * Laøm kính tuoåi, mö iôùi haïn ùc lö ông * Mua thuoác

Benefits: * Beänh vieän c só $89. 95 ** Baù Nha só family/month * Nurse line 24 giôø

Caàn Agent Cho 50 Tieåu Bang

* Tieàn töû, tai naïn

Cell: VICKY DIEÄU HOÀ: 714-326-9351

12522 Brookhurst St., Suite #1, Garden Grove, CA 92840

22 years old US Non-Profit Company

Website: IABWEB.NET/DH35114

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c Orange & Brookhurst) Lake Forest, CA 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

.3”

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

H

Baøi vaø aûnh: TRAÀN COÂNG NHUNG

oâm ôû Caùi Beø toâi ñònh ñi Traøm Chim, song khi xuoáng Cao Laõnh ñaõ phaûi ñoåi loä trình (1) ñi Traø Vinh, Soùc Traêng, Haø Tieân, Phuù Quoác... Trôû laïi Saøi Goøn hình aûnh Traøm Chim cöù laån quaån khoâng rôøi, thôøi gian ñaõ caïn, chæ coøn 3 hoâm. Nghieân cöùu kyõ, coù theå ñi ñöôïc. Chuyeán xe sôùm veà ñeán Tam Noâng khoaûng 12 giôø, buoåi chieàu thaêm Traøm Chim, hoâm sau trôû laïi Saøi Goøn, coøn moät ñeâm ñeå nghæ ngôi tröôùc khi leân maùy bay. Di chuyeån ôû queâ nhaø tieän vaø nhanh laø xe oâm, nhöng khoâng an toaøn laïi toán keùm. Neáu bieát, ñi xe bus laø hay nhaát. Xe chaïy ñuùng giôø, an toaøn, laïi raát reû. Veù 2,500 ñoàng (17cent) töø Saøi Goøn ra beán xe Mieàn Taây, Mieàn Ñoâng, trong khi xe oâm ñaét hôn möôøi laàn, taxi hai möôi laàn. Thaêm doø xe coä maø hoûi lô xe laø coi nhö nhôø ma daãn ñöôøng. Toâi caån thaän hoûi maáy oâng an ninh beán (security), hoï chæ cho chuyeán xe ñi Tam Noâng sôùm nhaát. Caùc oâng ñaõ ñöa toâi vaøo phoøng veù Hoàng Ngöï. Caäu thanh nieân trong phoøng veù khaúng ñònh: - Xe Tam Noâng khoâng coøn, chuù ñi Hoàng Ngöï, qua Thanh Bình ñi xe oâm voâ Tam Noâng 7 ngaøn thoâi. Nhö vaäy nhanh hôn. Chaúng bieát thöïc hö nhöng cöù nghe nhanh laø thích roài. Toâi hoûi vaën moät caâu: - Chaéc coù xe töø Thanh Bình ñi Tam Noâng khoâng? - Daï, ñaûm baûo. Vieät Nam thöù gì cuõng ñaûm baûo maø chaúng coù gì baûo ñaûm. Veù mua khoûi traû, haøng mua khoûi ñoåi, aên uoáng ñau buïng raùng chòu, khoâng ai phaân xöû chuyeän baát coâng gaït gaãm haøng ngaøy. Duø bieát vaäy cuõng chaúng coù caùch naøo hôn. Toâi laáy veù leân xe, ñôïi chöøng nöûa tieáng, xe chaïy. Xe toát chaïy nhanh, veà ñeán ngaõ ba Thanh Bình luùc 11 giôø. Ñuùng, coù xe oâm, nhöng maëc caû cuõng phaûi 30 chuïc ngaøn môùi ñi Tam Noâng (20 km). Baèng giaù veù Saøi Goøn Hoàng Ngöï. Tuy naéng to song ñi giöõa trôøi bao la loäng gioù neân khoâng thaáy noùng böùc. Taàm nhìn phoùng xa, ngöôøi laïi thö thaùi. Doïc theo ñöôøng, laùc ñaùc nhöõng choøi tranh treân ñeâ thaáp leø teø beân kia con keânh, chung quanh toaøn nöôùc, chaúng hieåu ñeán muøa nöôùc noåi hoï ñi ñaâu. Qua choã caùnh ñoàng coù luùa xanh, anh xe oâm cho bieát, nhôø ñaép ñaäp chaän nöôùc treân Mieân ñoå veà môùi saï ñöôïc luùa. Coøn beân traùi chöa coù ñaäp neân muøa naøy ngaäp nöôùc. Khoaûng nöûa ñöôøng veà Tam Noâng coù coâng trình ñang xaây chung cö cho daân. Nhöõng caên nhaø ñuùc chaïy daøi hai beân loä, roài ñaây seõ thaønh phoá xaù, ñôøi soáng daân queâ coù cô tieán leân. Veà ñeán truï sôû Vöôøn Quoác Gia Traøm Chim ñaõ quaù tröa. Baây giôø môùi thaáy noùng vaø meät. Coù leõ do

Mieàn Nam caûnh trí, meânh moâng bình bình, soâng nöôùc nhö xa loä, thuyeàn beø nhö xe coä treân ñöôøng. Nghóa laø khoâng coù gì haáp daãn khaùch du lòch. Mieàn Baéc thì ñoài nuùi chaäp chuøng, söông muø huyeàn aûo, maøu saéc boán muøa, hoäi heø quanh naêm... nhieàu thöù loâi cuoán du khaùch... Nhöng, trong caùi ñôn sô moäc maïc cuûa mieàn Nam laïi coù moät hình aûnh ñoäc ñaùo maø mieàn Baéc khoâng coù, moät hình aûnh ñöôïc toå chöùc quoác teá theo doõi baûo veä, ñoù laø Saân Chim, noåi tieáng laø Traøm Chim Ñoàng Thaùp.

caûnh vaät moät phaàn, Vöôøn Quoác Gia sao maø luoäm thuoäm vaéng hoe. Gaëp moät hai nhaân vieân, hoï nhö khoâng muoán tieáp. Gaëng hoûi maõi hoï môùi chæ cho phoøng höôùng daãn tham quan. Phoøng chaúng coù ai, doøm maõi môùi thaáy moät chò naèm voõng ñu ñöa phía trong. - Toâi muoán ñi thaêm Traøm Chim, thuû tuïc theá naøo chò? - Ñoaøn chuù maáy ngöôøi? - Moät ngöôøi.

Chò nhaân vieân cöôøi roài hoûi laïi: - Coù hai tour, gaàn 100 traêm ngaøn, xa 300 ngaøn. - Xa gaàn gì cuõng ñöôïc, choã naøo coù nhieàu Chim ñöa toâi tôùi. Toâi caàn chuïp ít hình. - Muøa naøy Seáu veà beân Mieân chuù aø. Chuù coù theå xem Trích, Coø... Moät anh böôùc vaøo haêm hôû nhìn toâi: - Maùy chuù tele coù daøi khoâng, phaûi daøi môùi chuïp Chim ñöôïc.

Toâi cuõng nhìn laïi anh nhöng khoâng traû lôøi. - “Daøi ngaén maëc boá toâi, coù Chim hay khoâng thì baûo”. - Chuù ngoài chôi, chaùu ñi goïi ghe. - Maø ñi xa hay gaàn? - Chuù ñi gaàn ñöôïc roài. - Nghóa laø 100 nghìn? - Daï. Laùt sau coù ngöôøi ñaøn oâng ñeán, toâi theo ra beán ngay sau heø vaên phoøng. Thaät tình toâi khoâng hieåu ngöôøi ta laøm aên caùch gì maø moät

trung taâm mang tính quoác gia laïi beâ boái nhö vaäy. Beán ghe coû ngaäp ñaày, dô baån nhö baõi raùc. Toâi böôùc xuoáng chieác xuoàng tam baûn suyùt bò nhaøo xuoáng soâng. Tröôùc khi rôøi beán, moät nhaân vieân ra hoûi: “Coù mang phao theo khoâng”? Anh ghe traû lôøi “Khoâng”. Töï nhieân toâi thaáy chuøn böôùc. Toâi baûo: “Hay anh cho toâi qua ghe lôùn beân kia toâi seõ chung tieàn ñi vôùi hoï?” Anh ghe laúng laëng noå maùy Tieáp trang C2


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

.3”

Tieáp trang C1

- “Khoâng sao ñaâu”, ñaønh phoù thaùc cho anh. “Giöõa ban ngaøy maø coù sao thì keâu ai ñaây”. Troøng traønh luùc xuoáng ghe, chaïy moät ñoaïn, ghe eâm nhö ngoài treân giöôøng, nhöng phaûi ngoài yeân. Thænh thoaûng nhôùm ngöôøi chuïp aûnh, ghe laéc cuõng haõi laém. Ghe chaïy theo moät moät con keânh roäng, maët nöôùc nhö maët göông, röøng Traøm soi boùng giöõa trôøi maây bao la thaät tuyeät vôøi. Coá nhìn xem coù gì laï, chæ coù traøm vôùi nöôùc, trôøi vôùi maây, chaúng thaáy chim choùc. Töï nhieân ghe chaäm laïi roài taét maùy, toâi nghó coù gì ñaùng chuïp ñaâu maø ghe döøng. - Chuù coù caây dao khoâng? - Toâi chuïp aûnh mang dao laøm gì? Maø sao? - Bò löôùi quaán. - Röøng caám ai vaøo ñaây giaêng löôùi? - Maáy oâng ñoùng choát treân kia. Vöøa noùi anh vöøa khom löng loâi chaân vòt maùy ghe leân, roài cöa löôùi vaøo chong choùng chaân vòt ñeå thaùo gôõ. Toâi hôi naûn, ñaõ khoâng coù chim laïi maát thì giôø, roõ laø mình khoâng coù duyeân vôùi Traøm Chim. Trong khi anh ghe cuø cöa thaùo löôùi, toâi chôït thaáy caïnh ghe coù moät loaïi hoa suùng traéng, laù to daøy maø hoa nhoû xíu. - ÔÛ ñaây coù gioáng hoa suùng laï quaù haû? - Daï, khoâng phaûi, ngöôøi ta keâu Boà Ñeà Nöôùc. “Boà Ñeà Nöôùc”, toâi chöa nghe bao giôø, vaø môùi thaáy laàn ñaàu. Laù thuoäc daïng suùng sen, daøy nhö mo cau, hoa traéng nhuïy vaøng, baûy caùnh nhöng “caùnh Long Tu”, chöù khoâng nhö caùnh sen, suùng. Hoa laù töông phaûn nhau, laù thoâ, hoa maûnh, nho nhoû xinh xinh. Chaïy moät luùc, ghe taáp vaøo bôø, nghe tieáng cöôøi noùi oang oang, toâi hoûi: “Ai vaäy”? “Coâng an, em leân möôïn caây dao”. Toâi ngoài döôùi ghe nghe tieáng hoï chaøo nhau: “Ñaâu

COÂNG TY

maäy?” - “Coù khaùch, cho möôïn caây dao” - “Laøm chaàu roài ñi”. Anh ghe trôû laïi laêm laêm caây dao baàu trong tay, töï nhieân toâi thaáy ôn ôùn. Trong tình theá baét buoäc phaûi “hieäp thöông”: “Laàn sau anh neân ñeå saün dao trong ghe” - “Moïi laàn ñaâu coù, nay sao maáy oång giaêng aåu daäy chôù”. YÙ töôûng e ngaïi tan mau. Toâi tieáp tuïc ngoài ngaém trôøi maây. Caûnh bao ba, thanh tònh, laëng nhö tôø. Boùng Traøm in ñaùy nöôùc thaät saéc, nhöng chæ moãi maøu xanh. Mieàn Nam ít troàng hoa, mieàn Baéc, hoa trong thaønh phoá hoa doïc bôø soâng, con soâng Yeán vaøo chuøa Höông hoa Baøng Laêng tím, raát ñeïp. Töôûng töôûng doïc bôø keânh, coù nhöõng caây hoa vaøng soi boùng thì tuyeät quaù! Maõi vaãn chaúng coù gì laï toâi hoûi: - Chæ theá naøy thoâi haû? Neáu vaäy anh quay veà ñöôïc roài. - Daï, ñeå qua ñoàng beân kia chuù chuïp Trích, Coø. - Toâi töôûng coù nhieàu chim chöù röøng Traøm khoâng thì laøm gì. Maø röøng caám sao coù luùa? - Daï, luùa trôøi cho chim aên chöù coù ai troàng ñaâu. Toâi kieân nhaãn chôø ñôïi. Nghæ ngôi moät hai tieáng cuõng khoâng sao, ñöôïc töï do moät mình giöõa trôøi baùt ngaùt ñaâu phaûi luùc naøo cuõng coù. Con keânh chaïy maõi chaúng bieát ñeán taän ñaâu, anh ghe chæ veà phía tít muø baûo: “Cam Buø Chia beân ñoù”. Toâi giaät mình, lôõ maø gaëp maáy oâng con xöù Chuøa Thaùp noù loâi veà beân ñoù thì ai bieát maø tìm. Nhöng ghe ñaõ kòp reõ traùi, vaát vaû laém môùi baêng qua ñöôïc röøng Traøm vaø ñoàng laùc daøy ñaëc. Baây giôø ghe xuoâi veà höôùng Nam, sen ñaày ñoàng, nhöng toaøn laù neân khoâng thaáy caùi ñeïp cuûa sen nhö ngöôøi ta ca tuïng. Ñaùng lyù Muøa Heø sen nôû môùi phaûi. Xa maõi beân kia laïi cuõng röøng Traøm. Choác choác moät vaøi con trích, gaø nöôùc giaät mình bay leân.

DU LÒCH

HAÛI AÂU

TOÅNG COÂNG TY Tel: 626-288-3857

DAT

Qua heát caùnh ñoàng sen, thuyeàn vaøo moät con keânh do maùy xaùng môùi moùc, bôø ñaát choã ñoû choã ñen, thoaït nhìn toâi cöù töôûng ñaù noåi. Moät ñaøn chim trích phía sau bôø keânh, toâi baûo ghe nheï gheù vaøo. Nghe tieáng ñoäng chim ngöng aên, nhìn ngô ngaùc. Trích Ñoàng Thaùp lôùn con, maøu loâng xanh oùng, maøo ñoû töôi. Trích aên caây baên con, taäp trung aên heát baõi naøy ñi baõi khaùc. Tieáp ñoaïn sau coù baày coø, khoâng nhieàu nhöng coø lôùn con. Coø mieàn Trung, treân ñoàng luùa xanh, chuïp khoâng ñeïp. ÔÛ ñaây coù boùng nöôùc coù röøng Traøm, coù bôø keânh, laïi ngoài döôùi ghe chæa maùy leân, chuïp thích hôn. Hôn hai tieáng ñoàng hoà giôø môùi thaät söï coù vieäc laøm. Vaøo röøng nghe chim hoùt, vaøo Ñoàng Thaùp ngaém chim bay, chim muùa, xem chim baày. Tieác laø khoâng gaëp muøa, phaûi töø Thaùng Möôøi Moät trôû ñi, nöôùc caïn, Ñoàng Thaùp coù nhieàu baõi cho chim veà. Ñaëc bieät Seáu ñaàu ñoû. Töø baõi chim veà beán raát gaàn, giaù maø bieát, toâi baûo ñeán ñaây ngay luùc ñaàu, ñôõ maát thì giôø ñôõ soát ruoät. Trôû laïi vaên phoøng chaúng thaáy ai, cöûa khoùa, ba loâ toâi göûi trong phoøng, anh ghe chaïy möôïn chìa khoùa. Luùc BLUE & GOLD TRAVEL

LITTLE SAIGON CHINATOWN ROWLAND HEIGHTS Tel: (714) 899-3061 Tel: (213) 572-0128 Tel: (626) 820-0322 Website: www.seagulltour.com

CASINO VIEJAS Taëng $15 tieàn maët töø thöù Hai ñeán thöù Saùu Taëng $10 tieàn maët töø thöù Baûy ñeán Chuû Nhaät

LITTLE SAIGON WESTMINSTER

LOS ANGELES:

2. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 1. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 11:00AM: HongKong Market (Monterey Park) 6:20AM: Chinatown ( Chinatown) A. 6:00AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:10AM: Kee Wah Bakery (San Gabriel) 6:40AM: HongKong Market (Monterey Park) 7:15 AM: Westminster (ABC Market) 11:20AM: Superstore (San Gabriel) B. 7:00AM: Westminster (A.B.C. Market) 7:00AM: Sunny Plaza (San Gabriel) 11:25AM: Ledo Cafe (Rosemead) 7:20AM: HongKong Plaza ( Rowland Heights) 11:45AM: HongKong Plaza (Rowland Heights) C. 10:30AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:30AM: Westminster (A.B.C. Market) 8:00AM: 99 Ranch Market (Irvine) 12:30PM: 99 Ranch Market (Irvine)

D. 5:30PM: Westminster (A.B.C. Market)

WEST COAST CLASSICAL

Tour Ñaëc Bieät

Mua 2 taëng 1 KHÔÛI HAØNH THÖÙ TÖ & THÖÙ BAÛY * GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR $95/$75 * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR $100/$75 KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: * DISNEYLAND 1 NGAØY TOUR $68 * HOLLYWOOD/UNIVERSAL STUDIO 1 NGAØY TOUR $63 * SAN DIEGO SEAWORLD 1 NGAØY TOUR $68 * LOS ANGELES CITY TOUR $50 KHÔÛI HAØNH NHÖÕNG NGAØY CUOÁI TUAÀN: * LAKE POWEL & UTAH 3 NGAØY TOUR $138/$88 * MONTEREY BAY, SAN FRANCISCO, LAKE TAHOE & RENO 3 NGAØY TOUR $138 / $88

BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 2/10/2004 - 2 NGAØY 1 ÑEÂM: - Mexico, Ensenada, Gambling & Lobster Tour - Mua 2 taëng 1 - $55 P/P (giôùi haïn 10 ngöôøi ñaàu tieân) - Ngöôøi thöù ba chæ traû $20 - Treân 18 tuoåi vôùi theû Xanh hoaëc theû Thoâng Haønh. - 2 böõa aên saùng, 1böõa aên tröa toâm huøm (luoân nöôùc uoáng)

HOTEL ÔÛ ENSENADA: - Santo Tomas Hotel hoaëc Hotel ñoàng haïng.

WONDERFUL THAILAND Khôûi haønh moãi ngaøy Toái thieåu 2 ngöôøi

BANGKOK - PATTAYA: 6 ngaøy 4 ñeâm * $599 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $499 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - PHUKET PHI PHI ISLAND - PHANG NGA BAY: 8 ngaøy 6 ñeâm * $909 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $678 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - VIETNAM: 6 ngaøy 4 ñeâm * $899 + thueá (Ngöôøi lôùn) BANGKOK-PATTAYA-PHUKET-PHI PHI ISLAND PHANG NGA BAY- VIETNAM * $1199 + Thueá (Ngöôøi lôùn) * Coù theû Viejas Casino VIP CARD seõ ñöôïc bôùt $20

CHRISTMAS & NEW YEAR SPECIAL TOUR KHÔÛI HAØNH NGAØY 24/12/2004 LAS VEGAS CHRISTMAS 3 NGAØY 2 ÑEÂM TOUR GIAÛI TRÍ Vôùi 2 ñeâm Las Vegas Hilton Hotel / Ñoåi Bus khöù hoài / Coù höôùng daãn Tour.

$148 / $88

KHÔÛI HAØNH NGAØY 25/12/2004

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY SIGHTSEEING TOUR * ENSENADA 2 NGAØY LOBSTER & GAMBLING TOUR * LAKE POWELL 3 NGAØY TOUR * LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR

$108 / $78 $110 / $85 $89 / $70 $65 / $55 $138 / $88 $138 / $88

KHÔÛI HAØNH NGAØY 01/01/2005

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY SIGHTSEEING TOUR * ENSENADA 2 NGAØY LOBSTER & GAMBLING TOUR * LAKE POWELL 3 NGAØY TOUR * LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR

$118 / $80 $110 / $85 $89 / $70 $65 / $55 $138 / $88 $138 / $88

GIAÙ VEÙ MIEÀN NAM NÖÔÙC MYÕ °LAKE POWELL & CANYON LAND, ARCHES: 4 ngaøy $208/$118 °BRYCE CANYON, LAKE POWELL, PETRIFIED FOREST: 4 ngaøy $208/$118 °17 MILES, MONTEREY BAY, SEQUOIA, LAKE TAHOE: 4 ngaøy $208/$118

GIAÙ ÑAËC BIEÄT TRUNG QUOÁC ª ÑAÛO HAÛI NAM: 6 ngaøy töø $888 + thueá ª QUAÛNG CHAÂU, QUEÁ LAÂM, KHOÂN MINH, ª GIANG NAM: 8 ngaøy töø $599 + thueá HONG KONG: 8 ngaøy töø $1099 ª THÖÔÏNG HAÛI, HAØNG CHAÂU, TOÂ CHAÂU, NAM KINH, ª QUAÛNG CHAÂU, KHOÂN MINH, THAÏCH LAÂM, THUÛY HÖÔNG, ÑOÀNG LYÙ, WAXI, THAÉNG CAÛNH HOÀ NAM, ÑAÏI LYÙ, LEÄ GIANG: 8 ngaøy töø $1299 TÖÙ XUYEÂN, THAØNH ÑOÂ, CAÅM DÖÔNG, HUYØNH LONG, ª THÖÔÏNG HAÛI, HOÀ THIEÂN ÑAÛO, HAØNG CHAÂU, ÑOÂ GIANG, LAÏC SÔN, ÑAÏI PHATÄ: 10 ngaøy töø $999 + thueá PHOÅ ÑAØ SÔN: 8 ngaøy töø $999 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI: ª DANH LAM THAÉNG CAÛNH TRUNG QUOÁC: 16 ngaøy töø $1999 8 ngaøy töø $699 ª TRÖÔØNG GIANG, TAM HIEÄP 12-16 ngaøy töø $1899 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI, ª HOAØNG SÔN, TAM HIEÄP 12 ngaøy töø $1899 HONG KONG: 10 ngaøy töø $999 ª TRÖÔNG GIA GIÔÙI, CÖÛU TRAÏI CAÁM, ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, THÖÔÏNG HAÛI: 8 ngaøy töø $899 HUYØNH LONG: $1599 ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, ª VAÊN HOÙA COÅ ÑOÂÂ: 12 ngaøy töø $1399 THÖÔÏNG HAÛI: 10 ngaøy töø $999 ª ÑIEÂU KHAÉC BAÊNG GIAÙ ÑOÂNG BAÉC: 8 ngaøy $999

nhaän tieàn nghe toâi phaøn naøn, anh noùi caùch töï nhieân: “Laøm aên beâ boái quaù chuù haû”. Ñoùn xe oâm ra thò traán Tam Noâng, tìm khaùch saïn. Thò traán troâng saùng suûa, nhaø taàng maø khoâng coù khaùch saïn, haøng vaøng baïc thì nhieàu. Anh xe oâm loanh quanh hoûi maõi, coù ngöôøi chæ cho moät nhaø troï tuoát ngoaøi ñoàng. Moät taám baûng nhoû caém beân ñöôøng: “Nhaø troï 701”. Qua maáy thöûa ruoäng vaøo ngoâi nhaø nhieàu phoøng môùi xaây. Phoøng khoâng, chæ moãi taám neäm. Nghæ taïm moät ñeâm khoâng sao. Toâi göûi ñoà vaø trôû ra thò traán. Coù chieác xe loâi chaïy qua, toâi ngoaéc laïi: - Anh chôû toâi ñi moät voøng thò traán, xem sinh hoaït phoá xaù, roài ñöa toâi veà laïi ñaây, bao nhieâu? Anh xe loâi do döï moät luùc roài baûo 20 ngaøn. Laàn ñaàu ngoài xe loâi, thaáy noù loûng choûng buoàn cöôøi. Thieân haï doïc ñöôøng nhìn toâi coù veû laï laém. Thò traán khoâng lôùn, vaøi ba ñöôøng phoá buoân baùn, nhieàu tieäm vaøng. Nhieàu caàu treo qua soâng ra ngoaïi oâ. Nhaø cöûa nhöõng nôi naøy coøn ñôn sô, tre laù, maø troâng hay. Nhöõng chieác caàu vaùn maûnh khaûnh töø ñöôøng loä vaøo tuoát caên nhaø nhoû trong xa, hình aûnh gôïi caûm ñoái vôùi daân

nhieáp aûnh. Moãi laàn leân doác caàu, anh xe coøng löng xuoáng coá ñaïp, nhöng toâi kòp toáp laïi, nhaûy xuoáng ñi boä. Ñöùng treân caàu nhìn thuyeàn qua laïi, nhaø cöûa ven soâng, vôùi du khaùch laø ñieàu thuù vò. Ñôøi soáng nhö coù töï thuôû naøo, khoâng maáy bò aûnh höôûng maùy moùc thôøi nay. Döôùi moät chaân caàu coù nhieàu thuyeàn nhoû goã naâu môùi tinh, ngöôøi ñaøn baø coi ngoù cho hay, ñaáy laø beán thuyeàn caáp cöùu cuûa Hoàng Thaäp Töï. Coù leõ muøa nöôùc thöôøng coù ghe xuoàng bò chìm. Nhöng khoâng hieåu vôùi chieác xuoàng nhoû nhö vaäy thì caáp cöùu caùch naøo! Chæ hôn tieáng ñoàng hoà ñaõ ñi khaép thò traán. Ngang qua moät tieäm côm, toâi xuoáng vaø daën anh xe moät giôø sau quay laïi. Toâi raûo moät voøng roài vaøo quaùn goïi thöùc aên. Tam Noâng noåi tieáng moùn caù Loùc haáp. Noùi chuû quaùn laøm cho moät con vöøa aên, rau baûo ñaûm saïch. Tieáng ñoàn khoâng ngoa, moùn caù loùc haáp cuoán baùnh traùng ngon tuyeät. Giaù laïi reû, 30 nghìn coù theâm chai Heinecken (chöa tôùi 2 ñoâ). Trôû laïi nhaø troï môùi thaáy caûnh hoaøng hoân röïc rôõ tuyeät ñeïp. Nhaø troï nhìn ra caùnh doàng meânh moâng nöôùc, maây chieàu maáy maûng nhuoám saéc

hoàng, maïnh thaät maïnh. Röøng Traøm baét ñaàu toái, toâi laáy maùy ra baám. Chæ maáy giaây maø ñöôïc vieäc, ñi caû ngaøy chaúng coù chi. Toâi laëng ngaém hoaøng hoân Thaùp Möôøi xuoáng töø töø. Chaàm chaäm, moïi maøu saéc chìm daàn, tieáng eách nhaùi noåi leân quanh nhaø. Ñeâm choán ñoàng queâ coâ tòch, buoàn hiu. Keû tha phöông, chieán syõ xa nhaø, laøm sao khoûi chaïnh loøng. Chuû nhaø cho bieát haøng ngaøy coù xe Tam Noâng Saøi goøn, ñaõ goïi phone daën xe ñoùn toâi vaøo luùc 2 giôø saùng. Ñeâm xuoáng roài maø trôøi vaãn noùng, toâi hoûi möôïn chuû nhaø chieác chieáu. Traûi chieáu leân neäm ñôõ noùng hôn. Naèm moät luùc, löng nghe nhoät nhoät nhö coù con gì boø, toâi laàn baét töøng con, döôùi aùnh ñeøn môø noù ñen nhoû nhö ñaàu taêm. Quaùi laï, toâi cheøn muøng raát kyõ sao noù chui vaøo ñöôïc. Cöûa soå môû cho maùt neân bao nhieâu coân truøng ngoaøi ñoàng bay vaøo bu ñen caû muøng. Trôøi noùng toaùt moà hoâi laïi bò thöù yeâu gì chaâm chích döôùi löng, khoâng sao nguû ñöôïc. Chæ coøn caùch maên baét cho heát môùi yeân. Toâi ñaõ khaùm phaù ra “luõ yeâu” laø nhöõng con moït chieáu. Chieác chieáu quaù laâu ngaøy khoâng Tieáp trang C16


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-7L-120904/000025

Nhaø Warner / Newland, 5PN / 3PT, khu yeân tònh, saïch seõ, parking roäng, gaàn tröôøng hoïc.Doïn vaøo 2/05 $1800/thaùng. 714-8984451, 714-899-8502

100-28L-091004/135848

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

100-14L-092204/137365

ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay, roäng treân 1,600 sqft. Xin lieân laïc 714-335-2222.

100-28L-111904/144954

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

100-14L-113004/146157

Condo môùi Pomona, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe ñi thaúng vaøo nhaø, cho thueâ $1350 1 thaùng + deposit $1000. Xin L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-883-8915

100-28L-120104/146259

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-14L-120104/146265

Nhaø Newland/Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, phoøng sôn môùi, saïch seõ, ñaäu xe an toaøn. Goïi 714-891-2816, cell 6575553. Coù nhaän housing

100-14L-120104/146301

Nhaø cho thueâ ôû Corona 2004, 2 story, 1 master bedroom vaø 2PN, 2.5PT, living room vaø family room. Caàn cho thueâ $1800. L/L Victor 714-721-6271 cell

100-7L-120104/146311

NHAØ roäng saïch an ninh parking ñaäu nhieàu xe, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém cho möôùn $1600/ thaùng. Xin lieân laïc ÑT: 714897-0985 or 260-2864 100-14L-120204/146555

100-7L-120704/147016

Nhaø (Triplex) Westminster. Goùc Beach/Westminster. Ba phoøng nguû, hai phoøng taém, 2 car garage attached. Laundry hook-ups. Doïn vaøo ñaàu thaùng January. Giaù $1550. Nhaän housing. Goïi 562926-9424

100-7L-120704/147094

Nhaø 4PN, 3PT, khu yeân tónh, gaàn Little Saigon, ñaõ ñöôïc taân trang, doïn vaøo anytime $2000/month + deposit. L/L Nga 714-4738888

100-7L-120704/147097

NHAØ CHO THUEÂ Nhaø roäng. Khu an ninh boán (4) phoøng nguû; ba (3) phoøng taém, goùc Magnolia/Mc.Fadden). Lieân laï c 714-894-9665, 714-7574131

100-7L-120804/147122

Nhaø khang trang 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém 1/2 family room saùng suûa, vöôøn caây aên traùi khu South Coast Metro giaù $2000/ th. Doïn 01/05. Kim: 714-5498665, 714-301-9644

100-7L-120804/147162

Nhaø hai phoøng, 1 phoøng taém, beáp cho thueâ, doïn vaøo ngay goïi coâ Maily 714-903-8821 sau 9:00 giôø toái 744-892-1711

100-7L-120804/147205

Nhaø Orange 2 taàng môùi, saïch sang, ngoùi ñoû, 1900 sqft, 3PN, 2.5PT, 2 garages, sunroom, caây aên traùi, gated community, hoà bôi, jacuzzi, yeân tónh, an toøan. Nhaän housing. $2000/thaùng. Goïi Dung 714-904-1383

100-5L-120904/147275

Bieät Thöï toïa laïc taïi South Corona, 4PN, 2½ taém, coång saét rieâng, khu vöïc an ninh, lòch söï, treân 2 maãu ñaát. LL: 714-6234529, $2200/thaùng.

100-7L-120904/147355

4466 Nellie St, RiverSide, CA 92503, nhaø rieâng ñaát roäng cho möôù n 2 phoø n g nguû , 1 taé m , $1000. Goïi cho Taùm Cang. 714478-4222

100-7L-120904/147382

Nhaø Westminster môùi xaây phía sau 2 beds + 1 bath, $1100/ thaùng. Bao ñieän nöôùc, raùc, loái ñi rieâng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/ 2005. No housing. Home: 714893-6825, cell: 714-460-3885

100-7L-120904/147384

Nhaø cho thueâ. Nhaø ñeïp 4PN, 2.5PT, First & Harbor, khang trang, an toaøn, gated community. Double garage + driway ñaäu 4 xe. Doïn ñaàu 01/05. Nhaän housing. Lieân laïc 714-839-1526, cell 408-691-6137

100-14L-120304/146580

Nhaø vuøng Orange cho möôùn 4 phoøng nguõ, 3 bathroom môùi, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng aên, saân sau roäng, cho thueâ $2700. Xin Lieân laïc 714-978-7033, 714595-8420, 714-979-1780. Chò Haèng.

100-14L-120304/146684

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôù n thöôø n g hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway

100-14L-120504/146815

Nhaø môùi roäng raõi, ñeïp, 3PN + den, 2PT ôû Surprise, tieåu bang Arizona, gaàn khu Pheonix $900 thaùng. Lieân laïc 714-280-2185

100-14L-120604/146936

Nhaø 6PN, 3PT, vuøng Stanton goùc Beach vaø Lampson cho thueâ giaù $2500. Housing OK, xin goïi 714230-9588 or 714-230-9589

100-7L-120704/146980

Nhaø 1 phoøng nguû 1 phoøng khaùch coù beáp ôû phía sau coù loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc giaù $750 cho vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn. L/L: 714-379-0411

100-7L-120704/146982

Garden Grove/Euclid, nhaø 1PN, 1PT, PK $650, 1 guest house $425. Loái ñi rieâng, bao utilities, coù nhaø beáp rieâng bieät naáu aên. 714-590-9888 sau 5PM

100-7L-120704/146991

Nhaø laàu, 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém raát ñeïp (built in 2004), raát roäng vôùi 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng taém ôû döôùi laàu, khu vöïc raát an ninh, goùc ñöôøng Westminster

100-14L-121204/147629

Nhaø laàu 4 phoøng nguû 3 phoøng taém, ngay trung taâm Westminster coù vöôøn caây aên traùi. Nhaän Housing. Goïi 714-3763164 100-7L-121204/147640

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, $1800/thaùng. Deposit $1800. 5411 W. Roosevelt, Santa Ana. Doïn vaøo Dec. 05.04. Nhaän housing. Goïi Mr Bình. 714-655-6114 cell: 894-6602 B 100-7L-121204/147654

Nhaø vuøng HB. 4 phoøng nguû, 2 phoøng taân trang toøan dieän, raát ñeïp cho thueâ Giaù $2650. Lieân laïc soá 714-657-8417 or 714534-1059 ñeå laïi tin nhaén. 100-7L-121304/147703

NHAØ CHO THUEÂ, 3 phoøng nguû, 1½ taém, saân truôùc sau, parking roäng, goùc Bolsa Magnolia. Doïn vaøo Jan 05. LL: Loan 714-7756844 sau 7 giôø toái hoaëc nhaén maùy. 100-7L-121304/147725

Nhaø khang trang 3PN 2PT. Khu yeân tònh, vuøng Beach Cerritos. No housing giaù $1350/thaùng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 01-05. Goïi Johnny Nguyeãn 714-531-3845

100-7L-121004/147493

Nhaø môùi 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém nhaän housing only, parking roäng raõi khu yeân tónh, sau chôï Quang Minh. Toø a n 714-7758019

100-7L-121004/147519

Nhaø rieâng vuøng G.G, Harbor & Trask, khu yeân tónh, gaàn chôï, gaàn nhaø thôø. Trong ngoaøi môùi khoâng nhaän housing. Xin lieân laïc Thöông 714-902-3784

100-6L-121004/147587

Nhaø troáng 3 phoøng an ninh coù laàu, gaïch thaûm thoaùng maùt. Doïn vaøo 12/15, goùc G.G & Golden West $1500. No housing. 714799-1498, 714-797-2160.

100-7L-121204/147628

LawnDale nhaø 3PN, 2½PT, 2 car garage, khu yeân tónh. Goïi Coâ Thu 310-590-5618

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519. 110-DL-022504/106167

100-14L-121304/147701

HUNTINGTON BEACH - Nhaø 4PN/2PT for rent $2100. gaàn shopping, School, chôï VN, Park. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-2349817, 925-0601, 454-3023 100-14L-120304/146723

100-7L-120704/147079

100-14L-113004/145995

MORENO VALLEY - Nhaø môùi 4 phoøng nguû. Ñi boä ñeán tröôøng tieåu trung hoïc. Move in now. Nhaän housing. L/L Kevin 760481-5580 100-7L-120704/147012

WESTMINSTER - Nhaø cho thueâ, 3PN, 2PT, 2PK, khu toát, tröôøng toát, patio, garage xe. Doïn vaøo thaùng Gieâng. Nhaän housing. L/ L: 714-317-9630 100-7L-120904/147337

WESTMINSTER - Fourplex cho thueâ 3 bed, 2 1/2 bath, neàn loùt gaïch, sôn môùi, khu yeân tónh. Ñòa chæ 7271 Wyoming #1. Nhaän housing. L/L: 714-448-7962 C, 891-2112

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

110-7L-120804/147199

Condo môùi xaây vuøng Anaheim, 2PN, 2PT, 2 car garage khu an toøan coång rieâng gaàn Cal State Fullerton, gaàn Freeway 5,57,91. ÑT: 562-595-2656 pager 626207-8888 110-7L-121004/147477

2Bd/1 bath APT. Upstair paint, quiet neighborhood $925/month. Newland/Bolsa. 14882 Wilson St, Apt C, Midway City. 714-5233827, 949-394-7076 cell, English please

110-7L-121204/147621

110-7L-121204/147665

Townhouse: 7051 Wyoing St#2 Westminster, goùc Goldenwset/ Westminster. 2 bedroom, 1½ bathroom, enclosed garage, sôn môùi, saøn gaïch, coù Balcony. Nhaän housing. Goïi OÂ Lu 949-831-6054, or 949-295-1508 110-7L-121204/147670

APT 1 phoøng cho ñoäc thaân öu tieân Nöõ vuøng Highland Park. Giaù $350/thaùng. Cell: 626-757-9704 sau 9PM, business: 323-2584419

100-7L-121304/147731

ANAHEIM - Nhaø môùi, non community 2300 sqft 4PN, 2.5PT, 2 garage nhieàu parking saân sau roäng ñeïp khu yeân tónh. Housing OK $2150. L/L: 714-553-5526

110-15L-120704/147107

Garden Grove Apt., 1PN, 1PT, treân laàu, housing OK. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/05. LL 714-8927494, 714-653-8876

Townhouse Anaheim 2 taà n g, 3PN/2.5PT, 2 garage ñi thaúng vaøo nhaø, khu yeân tónh saïch seõ parking roäng, doïn vaøo anytime gaàn fwy 5 vaø 91, school, $1500/ thaùng + $300 deposit. Tel: 714956-5699 John

100-7L-121004/147450

Nhaø 3 phoøng troáng an ninh, thoùang maùt coù laàu, thaûm saïch , goùc GG + Golden West, no housing $1500., deposit $800. 714799-1498, 797-0476

110-33L-022004/105415

100-7L-121304/147771

MONROVIA - (Gaàn Arcadia). Nhaø remoldeling 3PN, 1PT, cao, saân roäng, khu yeân tònh, tröôøng toát, garage 2 xe, doïn vaøo ngay. Housing OK. L/L: 626-864-5640, 626864-5639

100-4L-121004/147461

ª STANTON Apt 2PN roäng, 2PT thaûm, sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, garage rieâng, gaàn LITTLE SAIGON, tröôøng hoïc goùc Beach/ Cerritos. Nhaän housing Goïi 714719-2876.

Nhaø cho thueâ vuøng Santa Ana, Fairview - Edinger 3 phoøng nguû 2 phoøng taém cover patio saân tröôùc saân sau roäng gaàn goùc ñöôøng, nhaän housing. 714-6413532 H, 714-376-1030 C

100-7L-121004/147434

Nhaø rieâng boán phoøng cho möôùn ñöôøng Chapman /Dale $1700. Doïn vaøo thaøng 01/2005. LL: 714417-2228 or 714-797-1362

110-7L-012904/102241

2-nguû, 2-taém, 2-garage, washer + dryer hook-up, Westminster + Goldenwest. 2-nguû, 1-taém, 1garage, Beach + Edinger, pool, sôn, thaûm, raïch môùi, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh, gaàn tröôøng chôï VN. L/L: 714-448-8987

100-21L-121304/147749

100-14L-121304/147769

110-7L-120704/147087

110-7L-120904/000021

APT. 1PN/1PT, toøan boä môùi, treân laàu, gaàn Westminster + Harbor (12621 Sunswept#7, GG) Rent $850/thaùng deposit $500. Nhaän Housing, doïn vaøo 1/1/05. LL: Linh 714-379-8247

100-7L-121304/147733

ANAHEIM - 4 nguû, 2½ phoøng taém, 3 garages roäng 2300 sqft., Khu an toøan, $2200. Nhaän Housing. LL 714-797-3515 Doïn vaøo ngay.

housing) Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaø n boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing) L/L Thaønh/Gina 714-772-7550 Garden Grove - Brookhurst / Trask, large 1 Bd, 1 ba, gas, water, trash paid, new carpet / paint, downstairs parking, quiet area. $850/mo. 714-657-9100

Nhaø cho thueâ vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû 2 phoøng taém coù family room gaàn tröôøng hoïc vaø nhaø thôø. L/L: 397-7997 or 9715613

LAWNDALE - 3PN/2PT duplex $1700/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo 01/05. Phone 714-651-2332 sau 6PM

Nhaø loái ñi rieâng 2PN/1PT, phoøng naáu aên, bao gas, ñieän, nöôùc. Cho gia ñình ít ngöôøi thueâ khu yeân tónh, gaàn Chapman + Brookhurst. LL Thöôøng. 714-260-8132 or 714-534-1269

110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674

110-7L-121304/147754

110-14L-042204/114620

THAÙNG ÑAÀU BÔÙT $200. Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell. 110-32L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. 110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266 110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148 110-28L-111704/144531

Continential Garden APT, 2PN/ 2PT, roäng, thoaùng, giaù haï gaàn tröôøng hoïc, nhaän housing töø baát cöù nôi naøo, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñoâng ñuùc vaø thaân thieän. L/L Andy 714-995-3311 110-7L-112404/145462

APT 2PN/1PT. Nhaø ñeå 1 xe coång an toaøn. Euclid & 5th Street. Doïn ñaà u thaù n g 01. Housing OK $1050. L/L OÂ.Frank 799-0926, cell: 902-3423, 714-925-7126 Baø Nam. 110-14L-113004/146097

2B-1B recently remodeled very clean next to k-6 school, no pets, $1125, 714-898-3868

110-14L-120104/146236

APT Anaheim 2 bed, 2 bath cho thueâ $1100 1 thaùng, coù theå doïn voâ thaùng 12. L/L: 714-251-0314

110-14L-120304/146665

Vuøng Anaheim khu toát, garage, vöôøn nhoû, 1PN/1PT. Giaù $895/ thaùng. Ñòa chæ 2283 W. Colchester, goùc Brookhurst/Ball (Nhaän housing) Vuøng Garden Grove khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT, giaù $1350/thaù n g, 2PN, 2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/GG. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) NewLand, saân sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe, Cho thueâ $2950., chuû muoán cho ngöôøi coù coâng vieäc vaø tín duïng toát möôùn. Xin goïi soá 951-538-7537 hoaëc soá 714-894-3422 (English speaking please)

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

$495. City of Orange, APT, 1PN/ 1PT, gas, water, trash paid. Tieän cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, free giaët saáy, tuû laïnh. Goïi Cao 714458-2000, hoaëc Khanh 639-6229 110-14L-121304/147761

Garden Grove for rent. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém vaø 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang, saïch seõ, saùng suûa, garage coù cöûa ñoùng, gaàn tröôøng hoïc, khu an khang vaø yeân tònh. Giaù $1,350. vaø $1,150. LL: John Ñoaøn. 714-550-3382, 714-2004975 110-7L-121304/147768

Nhaø treät. Stanton 3P.nguû, 2P.taém + garage, thaûm môùi. Bao nöôùc, raùc. Giaù $1395/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo ñaàu thaùng. L/L: 714775-7878 or 714-330-4125 110-7L-111303/093044

ª GARDEN GROVE Townhouse 2PN, garage. Saân sau roäng, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaà n tröôø n g hoï c . Ñ/C 10251 woodbury St (sau chôï Ñoà n g Höông, trung taâm Little SaiGon), no housing. Goïi 714-719-2876. 110-28L-112104/145134

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090

110-28L-112104/145136

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550 110-7L-121004/147432

ANAHEIM - 2PN 2PT roä n g thoaùng 1 car garage. Goùc Haster/ Orangewood ñang ñöôïc taân trang laïi. Doïn vaøo ñaàu naêm 2005. $970/thaùng. Nhaän housing. L/L Huøng: 714-299-8881 110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

110-7L-120604/146867

GARDEN GROVE - Cho thueâ studio/apt taïi Adelle goùc Lampson coù phoøng taém vaø beáp beân trong $695, goïi 714-537-1358

110-14L-120304/146567

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater/Newland) 2PN/2PT $1295/thaùng vaø 3PN/2PT $1650/ thaùng. Patio, saøn gaïch & thaûm. Saïch & ñeïp. Khoâng huùt thuoác, pets. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714328-7236

110-7L-121304/147730

SANTA ANA - 7th goùc Euclid 2PN 1PT treân laàu roäng, saïch garage cöûa ñoùng. Nhaän housing $1050/thaùng + deposit 1 thaùng. Doïn vaøo ngay, 714-334-6990, 714-891-6881

110-28L-112104/145137

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

110-7L-121004/147476

WESTMINSTER Gaàn Westminster & Goldenwest. Apt 3PN, 2PT, 2 xe garage lieàn voâ nhaø, choã ñeå maùy giaët saáy (nhaän housing). L/L: 714-612-8200

120 - PHOØNG CHO THUEÂ 120-7L-120904/000007

Share Phoøng $320 TP Long Beach, khu an toøan, caïnh tröôøng, chôï, Xe bus coù giöôø n g, baø n gheá , computer, Restroom rieâng, ôû ngay. 562591-4983 / 6823747

120-10L-120904/000019

Phoøng coù loái ñi rieâng, Toillet rieâng cho ngöôøi lôùn tuoåi coù vieäc laøm share, $350/thaùng. Bao ñieän nöôùc, khu an ninh. Westminster & Newland 714-856-1576, 714893-3529

120-7L-080604/130924

Nhaø gaàn PLT, chôï ABC, chæ 2 vôï choàng, dö 2 phoøng nhoû, loái ñi buoàng taém rieâng, chæ nhaän single ñi laøm. Haø 714-890-9852, $400/thaùng

120-7L-083104/134488

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. Goïi 714-609-2811, 714999-9654.

120-14L-120604/146864

Studio goùc Euclid La Palma cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém, walk-in closet, bao ñieän nöôùc gas $700. Khoâng huùt thuoác. Goïi Quaân 714-491-4908 hoaëc Thaûo 714588-0167 sau 6PM

120-7L-120704/146977

Mobiehome môùi taân trang gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc, saïch seõ, tieän nghi. Dö 1 phoø n g cho share, coù restroom rieâng. Chæ daønh nöõ ñoäc thaân hay hai meï con coù coâng vieäc laøm. L/L home: 714-5371638, hand: 369-0719, 2098641

120-7L-120704/146984

Beach & Orangewood, nhaø dö phoøng coù loái ñi rieâng caàn ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son share khoâng huùt thuoác goïi 714-9030255 sau 5PM

120-7L-120704/146998

Cho share 1-2 hoaëc 3 phoøng cho vôï choàng coù con, hoaëc ñoäc thaân. Phoøng taém rieâng. Phoøng khaùch, naáu aên, giaët saáy. Vuøng Westminster, khu an toaøn gaàn tröôøng, freeway. Doïn vaøo 01-0105. 714-757-3637

120-7L-120704/147005

Master bebrdoom cho ñoäc thaân share. Khu yeân tónh. Gaàn G.G vaø Brookhurst $400/thaùng. Khoâng huùt thuoác, doïn vaøo ngay, 714-476-7387

120-7L-120704/147069

Nhaø ñeïp khu Magnolia / Ball Anaheim, coù 2 phoøng lôùn vaø Masterbedroom môùi caát, cho share, öu tieân vôï choàng, LL: 714799-7790

120-7L-120804/147116

Townhouse ñeïp, saïch seõ vuøng Norwalk gaàn Cerritos College, library coù phoøng dö cho thueâ. Ñieàu kieän deã daøng cho ngöôøi ñoäc thaân, ñöùng tuoåi $350/mo hay $320 neáu khoâng naáu aên, coù theå doïn vaøo ngay, xin lieân laïc cell: 562-547-1749

120-7L-120804/147121

Nhaø coù phoøng roäng cho ñoäc thaân thueâ, goùc Beach & Mc.Fadden, khoâng naáu aên, goïi 714-653-8380

120-7L-120804/147125

120-6L-092004/137125

Nhaø goùc Westminster/Bowen dö phoø n g master bedroom cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L Tröôøng 714-7281654, 537-7083

120-7L-111704/144557

Nhaø ít ngöôøi coù 2 phoøng roäng ñeïp, khu yeân tónh, goùc Stanford/ Brookhurst cho 2 nöõ ñoäc thaân share. Bao ñieän nöôùc gas giaët saáy naáu aên $490/month. Kathlyn 714-906-5096

120-7L-112804/145808

Hai caên nhaø rieâng, khoâng treû nhoû, caàn nöõ ñoäc thaân share phoøng treân laàu. Bao utility, khoâng naáu aên, Irvine. 949-981-0389, Santa Ana, 714-531-1751

Newhope/Garden Grove $325. Nhaø saïch ñeïp, ít ngöôøi, khu yeân tónh, doïn vaøo ngay. Bao utilities, giaët saáy. Öu tieân sinh vieân, coù vieäc laøm. L/L Nga 714-260-5647, Quan: 714-260-5648 Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ Newland + Westminster bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân ñoäc thaân coù job naáu aên, huùt thuoác OK. Call 714-651-1486.

Phoøng cho thueâ Harbor & Lampson, khu yeân tónh, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, cable, parking roäng raõi. LL: Baø Minh: 714703-1746, 714-651-3713

120-6L-112904/145935

Nhaø roä n g yeâ n tónh khu VN (Bushard/Hazard) dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ $300/thaùng, khoâng naáu aên. Goïi Tim: 714-908-6422.

120-3L-120204/146428

Nhaø Bushard/Bolsa gaàn chôï Taân Mai cuõ coù phoøng master bedroom roäng saïch share, vôï choàng son lôùn tuoåi coù loái ñi rieâng, 1/1/ 05, thaùng $500. Goïi 714-5311086

120-14L-120504/146817

Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM

120-7L-120504/146820

Nhaø ôû Newland/Larson roäng raõi thoaùng maùt coù dö phoøng master bedroom cho share ñieàu kieän deã daøng, bao gas ñieän nöôùc, parking an toaøn, naáu aên OK. Öu tieân cho vôï choàng nöõ ñoäc thaân, doïn ñeán baát cöù luùc naøo. Lieân laïc 714590-8974

120-7L-120804/147126

120-7L-120804/147137

120-7L-120804/147146

Nhaø roäng phía sau chôï ABC & P.L.Thoï cho thueâ 1 phoøng lôùn, phoøng taém keá beân vaø 1 phoøng nhoû tieän cho ngöôøi lôùn tuoåi bao ñieän gas nöôùc giaët saáy naáu aên töï do goïi 714-897-0823

120-7L-120804/147150

Nhaø môùi dö phoøng cho share taàng döôùi gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Phoøng taém rieâng nam ñoäc thaân vôï choàng lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác naáu aên chuùt ñænh, bao gas, ñieän, nöôùc $500, doïn vaøo anytime. 714-554-0477

120-7L-120804/147197

Master Bedroom thaät roäng, hoøan toøan rieâng bieät, nhaø môùi coù coång an toøan, khoâng naáu aên, goùc Euclid + Hazard. $550/thaùng. Mr. Ngoâi 714-553-4555 or 714-3185423

120-7L-120804/147202

Nhaø môù i xaâ y goù c Beach & Cerritos cho Nam Nöõ ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, coù Bathroom, Laundry & loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc ÑK deã daøng. LL: 714-943-3564 or 714-971-1100

120-7L-120904/147242

Nhaø goùc Euclid & Westminster cho ñoäc thaân or vôï choàng share. Giaù $400/thaùng. Loái ñi rieâng. Khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, gas. L/L 714-724-6322 120-7L-120904/147247

Nhaø goùc Brookhurst + Ball khu raát yeân tænh, caàn cho Nam nöõ ñoäc thaân share. LL: 714-7580844 hay 714-262-5100 120-7L-120904/147255

Nhaø coù 2 phoøng cho share coù loái ñi rieâng, nhaø goùc ñöôøng Trask + Brookurst goïi Chaâu 714-5305644 cell: 408-806-9491 120-7L-120904/147257

Nhaø coù dö 1 phoøng cho share coù loái ñi rieâng. Brookhurst gaàn freeway 22 caàn goïi anh AÙ. cell: 714-883-3844 120-7L-120904/147261

Nhaø goùc Brookhurst / Hazard dö 2 phoøng, 2 ngöôøi $500, 2 ngöôøi $600. Bao taát caû. Soáng chung nhö gia ñình. LL: 714-839-7079 (C). 714-791-9222, cell 2351744 120-7L-120904/147273

Phoøng roäng gaàn Santa Ana College, khu yeân tónh coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng 1 ngöôøi $450, 2 ngöôøi $550. LL: 714-667-6991

120-7L-120904/147287

Nhaø ôû Fountain Valley dö 1 phoøng cho möôùn $300, öu tieân phaùi nöõ, khoâng naáu aên, choã ñaäu xe roäng. L/L: 714-876-3619 120-7L-120904/147292

Westminster / Olive - Apt khu an toøan. Dö 01 phoøng lôùn cho share $350/thaùng . Ñieàu kieän coù Job vaøo ngay. LL Hoøang 714892-6418 120-7L-120904/147298

Nhaø gaàn chôï Bolsa dö 2 phoøng cho ñoäc thaân share, bao giaët saáy coù choã ñaäu xe doïn 12/15 hoaëc 1/1/05 LL: Coâ Kim 714-5315728 120-7L-120904/147344

Nhaø khu Bolsa dö phoøng lôùn $330 caàn cho share, caàn coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác.Bao Utilities giaët saáy, ñöôïc naáu aên. LL: 714-895-5807. 120-7L-120904/147370

Brookhurst/Bolsa dö phoøng cho möôùn, phoøng nhoû $320, phoøng lôùn coù balcony $450/ngöôøi, $500/ 2 ngöôøi. L/laïc C.Thanh 714-5310428 by 1PM 714-244-6461 by 9PM 120-14L-120904/147372

Nhaø khu Bolsa/Bushard dö phoøng cho share. Bao giaët saáy, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, raát yeân tònh saïch seõ, doïn anytime. L/L: 714-425-1884, 714-531-7273 120-7L-120904/147375

Goùc Ball/Beach dö 1 phoøng nhoû $150/thaùng naáu aên OK. Khoâng huùt thuoác. Öu tieân phuï nöõ coù vieäc laøm. L/L: 714-235-1203, 714420-6348 120-7L-120904/147378

Apartment dö phoøng cho share. Öu tieân vôï choàng lôùn tuoåi or meï con naáu aên, soáng nhö trong gia ñình, 714-750-1327 or 714-2608527 tröôùc 2:00PM 120-7L-120904/147402

Share Phoøng $320. TP Long Beach, khu an toaøn, caïnh tröôøng, chôï, xe bus. Coù giöôøng, baøn gheá, computer, restroom rieâ n g, ôû ngay. 562-591-4983, 682-3447 120-7L-121004/147418

Nhaø G.G coù phoøng lôùn, loái ñi rieâng cho giaët saáy naáu aên, 1 ngöôøi $400 deposit $200. Doïn vaøo 12/15/04. Deposit $200. An: 263-6346 120-7L-121004/147425

Nhaø môùi dö 2 phoøng coù restroom rieâng vaø maùy giaët maùy saáy coù theå doïn vaøo ngay, xin lieân laïc 714-580-4753, 714-580-4752 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-121004/147438

Nhaø dö phoøng cho share goùc Brookhurst + Hazard sau chôï Quang Minh. Xin hoûi ÑT: 714531-1580

120-7L-121004/147442

Cho möôùn moät master bedroom, coù loái ñi rieâng gaàn Mile Square Park. Goùc ñöôøng Ward vaø Edinger. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Please. LL Coâ Haø 714531-4069

120-7L-121004/147463

Nhaø goùc Magnolia / Lampson dö 1 master bedroom, coù loái ñi rieâng, nhaø taém r ieâng, cable, parking roäng khu yeân tònh, bao gas ñieän nöôùc, öu tieân cho Nöõ doïn 1-1-05 Xin goïi 714-5373897 or 714-460-3191

120-7L-121004/147473

MÔÙI + SAÏCH Nhaø 3 phoøng dö 1 master bedroom/bath. Walk-in closet, loái ñi rieâng. Parking roäng coù microwave, tuû laïnh, taát caû rieâng bieät, môùi, saïch, gaàn freeway 5 & 22, $500/thaùng. L/L: 714-719-4558, cho nöõ

120-7L-121004/147488

Nhaø Master bedroom cho vôï choàng lôùn tuoåi share sôn môùi double sink, saïch seõ loái ñi rieâng, khoâng naáu, huùt thuoác bao gas ñieän LL: 714-891-2816 cell: 714657-5553

120-7L-121004/147538

Nhaø G.G (Garden Grove & Harbor) ít ngöôøi cho möôùn master bedroom coù phoøng taém & parking rieâng. Bao utilties + giaët saáy. Doïn vaøo anytime $350/thaùng. Coâ Taâm or Tong 714-636-8746

120-7L-121004/147549

G.G. APT dö phoøng cho share, öu tieân hai meï con, ñieàu kieän deã daøng cho naáu aên, xin lieân laïc 714-636-4598 or 714-425-8328

120-7L-121004/147550

Nhaø gaàn chôï, dö 1 phoøng cho share, phoøng khaùch & loái ñi rieâng, öu tieân cho vôï choàng son, khoâng huùt thuoác. L/L cell 714468-6364, cell: 714-468-6365, home: 714-418-1847

120-7L-121004/147553

Nhaø môùi goùc Beach & Cerritos cho share 1 phoøng master bedroom 1 thaùng $450. Bao ga, ñieän nöôùc. L/laïc phone 714-260-8293

120-7L-121004/147554

Phoøng roäng raõi coù loái ñi rieâng goùc Hazard/Brookhurst, bao giaët saáy, goïi Vaân 714-839-7852

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-121304/147677

Brookhurst & Cunningham, sau phôû 54 cho share phoøng, vôï choàng son hay Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Giaët saáy, naáu aên OK. Doïn vaøo 12-15 hay 1-105. LL: 714-213-2101

120-7L-121304/147684

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon Bolsa, master bedroom share loái ñi rieâng doïn vaøo ngay, öu tieân ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. LL: 714-531-0928 haëoc 878-9958

120-7L-121304/147687

Nhaø Beach Westminster coù phoøng master bedroom, loái ñi rieâng cho share, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, khoâng giaët, vaøo 1/1/05. Lieân laïc: 714-903-1565

120-7L-121304/147693

Nhaø dö phoøng cho möôùn sau chôï Quang Minh daønh cho Ñoäc thaân khoâng naáu aên, xin goïi cho Baø Thanh. 714-531-5246

120-7L-121304/147694

Nhaø dö phoøng cho share, goùc Warner vaø Fairview, Öu tieân phuï Nöõ, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. ÑT: 714-429-9838

120-7L-121304/147698

Corona / Riverside nhaø môùi cho share phoøng, khoâng naáu aên doïn vaøo ôû ngay. Thoûai maùi nhö nhaø cuûa mình. $450/month. 714417-7322

120-7L-121304/147699

Nhaø Bolsa & Magnolia cho share phoøng master bedroom, coù line phone rieâng, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, naáu aên, bao utilities $550, loái ñi rieâng. 714-757-2373

120-7L-121304/147728

Nhaø dö 2 phoøng cho share, goùc Fairview/Bolsa gaàn chuøa. Bao gas, ñieän, nöôùc $350 - $450/ thaùng, naáu aên goïi Vaân: 714-3282814

120-7L-121304/147756

1 Phoøng raát roäng upstair, loái ñi rieâ n g, khu yeâ n tónh, ñeï p , Brookhurst/ Chapman, öu tieân 1 ngöôøi hoaëc 2 ngöôøi. Xin lieân laïc 714-425-2151

120-7L-121304/147767

Phoøng coù loái ñi rieâng trong khu xoùm vôùi baø thò tröôûng Westminster ôû yeân caàn ñoäc thaân nöõ or nam ñaøng hoaøng möôùn. 714-897-0870 sau 8AM 562728-3408

120-5L-121304/147777

Apt# dö phoøng cho thueâ, goùc ñöôøng Bolsa and Euclid $400/ mos. Call 714-423-8327

Nhaø Irvine gaàn UCI, 405, 5. Khu lòch söï cho ñoäc thaân share phoøng $400, mieãn naáu aên, doïn vaøo ngay. G.S Nguyeân 714-8998249 W, 949-552-5148 H.

120-7L-121004/147588

120-7L-120704/147056

120-7L-121004/147567

Nhaø môùi FV, Brookhurst/Ellis gaàn fw 405, dö 2 phoøng coù internet direct TV cho nam/nöõ ñoäc thaân möôùn, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L Nghóa 626-3203799, 714-963-6634

BELLFLOWER - Cho share 1 phoøng phuï nöõ, nöõ sinh, naáu aên, xe ñeå trong garage, hieåu bieát. Giuùp nhau khi caàn, chuû nhaø 1 ngöôøi. Baø Hai 562-804-2425

120-7L-121204/147609

F.VALLEY - (Bushard/Heil) house. Share 1 phoøng 1 ngöôøi $380, hai ngöôøi $450 cho n/aên, g/saáy, tuû laïnh rieâng. Loái ñi chung. Gia ñình vui veû. L/L Sôn 714847-0716 H, 714-230-9640 cell

Nhaø Trask / Hoover dö phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, ñaäu xe roäng, nice view, khoâng naáu aên, $450/thaùng. LL: 714-251-7330. Bao ñieän nöôùc.

120-7L-121204/147625

120-7L-120904/147284

120-14L-120704/147078

Nhaø Westminster goùc Mc Fadden / Bushard, dö phoøng cho share, chæ nhaän single ñi laøm, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, bao giaët saáy. LL: 714-839-1672

FULLERTON - Nhaø gaàn tröôøng Cal State & College Fullerton, dö phoøng cho share. LL: Quyønh Hoa phone: 714-870-5866 or 714743-2788

120-3L-121204/147626

120-7L-120804/

APT cho thueâ 1 phoøng tieän nghi, daø n h cho ñoä c thaâ n Trask Hoover. $350/thaùng. 714-8945243

120-7L-121204/147632

Nhaø coù phoøng cho share. Lieân laïc Lisa. 714-554-5185, cell 714-200-4017

120-14L-121204/147636

Share 1 phoøng master room vuøng GG. $500, bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên thoûai maùi, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi, doïn voâ anytime. LL Coâ Haø 714-2006294

120-7L-121204/147637

Nhaø gaàn goùc Trask & Magnolia, ít ngöôøi, yeân tónh, dö phoøng cho thueâ, öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. LL: 714-539-8132

120-5L-121204/147643

Nhaø goùc Bolsa/Beach cho share 1 phoøng master bedroom, roäng raõi, thoùang maùt. Coù phoøng taém rieâng, maùy giaët. Bao gas. Ñoäc thaân $400/thaùng hay vôï choàng $550/thaùng. LL MyMy cell: 619309-9241

120-3L-121204/147644

Nhaø goùc Bolsa/Newland dö moät phoøng $280, nhaø roäng ít ngöôøi cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, huùt thuoác. LL: 714-799-5961

120-7L-121204/147653

Nhaø goùc Mc Fadden - Ward dö 1 phoøng master coù loái ñi rieâng, naáu aên chuùt ít ($600) vaø 1 phoøng nhoû, Öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên ($350). Coù theå thueâ caû 2 phoøng thoâng nhau. LL 714-5310899, 714-653-8418

120-7L-121204/147656

Nhaø dö phoøng, loái ñi rieâng, öu tieân cho vôï choàng son, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, Euclid & Mc Fadden, doïn voâ anytime. cell: 714-785-1705, Home: 714-4189792

120-7L-121204/147669

Master bedroom cho share, bathroom rieâng, parking rieâng, yeân tónh, ít ngöôøi, saïch seõ, bao utilities, cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân. Doïn anytime, 04. LL Stephanie. 714-903-3673, 657-5303 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

GARDEN GROVE - Cho share moät phoøng, phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng, naáu aên chuùt ñónh, $380, gaàn Eulid vaø Trask. 714638-4313

120-10L-120804/147157

GARDEN GROVE - Khu yeân tònh, moät caên 2 phoøng nguû, phoøng taém/toilet lôùn, phoøng khaùch lôùn, double sinks. Beáp naáu aên beân ngoaøi, saân roäng, loái ñi rieâng, môùi tinh. Doïn vaøo ngay. Goïi Thònh 714-801-9044, 714-394-6019

120-7L-120804/147216

GARDEN GROVE - Cho share moät phoøng, phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng, naáu aên chuùt ñónh, $380, gaàn Eulid vaø Trask. 714638-4313

120-7L-120704/147057

LONG BEACH - Dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng bao utilities, öu tieân ñoäc thaân. No smoking, gaàn freeway 405 & 710. Call Tien Pham 562-761-7727 cell, 562-424-6772 home

120-7L-121304/147757

ROSEMEAD - Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tònh chæ daønh rieâng cho phuï nöõ. L/L: 626-2725552 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067 120-7L-121004/147479

TUSTIN - Cho share phoøng roäng hôn 500SF, coù loø söôûûi coù hoà bôi. Bao ga, ñieän, nöôùc, giaët saáy vöøa cho moät caëp vôï choàng gia ñình 2, 3 ngöôøi, tieän cho SV UCI, ngöôøi laøm vieäc taïi Tustin, Santa Ana, Irvine. Hoûi baø Vaân 714-614-0899

120-14L-120504/146839

WESTMINSTER - 2 nguû, coù taém lôùn, loái ñi rieâng, coù beáp vaø giaët saáy $620, bao ñieän gas 1 nguû khaùc coù phoøng beáp rieâng taém rieâng loái rieâng $585 (1 xe) chæ nhaän vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, 893-0694

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-36L-111604/144514

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES

Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell 300-14L-120204/146520

300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254 300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-28L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $510,000. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän. Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $745,900. ª NHAØ CHO THUEÂ: G.G 4PN/ 4PT + Bonus room roäng 3000 sqft. Parking ñaäu ñöôïc 10 xe, ñi boä ñeán nhaø thôø St. Colombine giaù $2400/thaùng. No housing. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-7L-070604/126276

3 caên nhaø treân moät loâ ñaát taïi Westminster. Trung taâm Little Saigon moät caên 3/2, hai caên 2/1 ñang cho thueâ. Giaù $829,000. L/L OÂ. Chöôùc (Broker) 714-7204501. 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-14L-111504/144226

Mobile Home xinh ñeïp, khu sang, 2PN/2PT + 1 bonus room phoøng phuï traàn cao, skylight, fireplace, caây hoa + aên traùi, 55 tuoåi laøm chuû, 18 tuoåi ôû OK, sau chôï Phaùt Taøi, $79,900, tieàn ñaát $600. L/ L: 714-651-5105 300-28L-111604/144399

CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220

120-7L-121004/147433

WESTMINSTER - Nhaø Bolsa Brookhurst. Master bedroom cho thueâ coù phoøng taém beáp vaø loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc gas. Lieân laïc 714-775-5877 hoaëc 7282341

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

300-4L-111804/144825

MobileHome baùn bôûi chuû, Park 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT laøm theâm phoøng OK, Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu

ÑAÁT BAÙN ª 20 acre vuøng San Bernadino county Lassen City. Ñang phaùt trieån $48,500 ª 40 acre Kern county Tehama city ñang phaùt trieån $62,500 ª 6000 SQFT xaây 1 caên nhaø Kert county Ridgecrest city. Giaù $28,700 Please call 714-569-1999 Sam

300-16L-120204/146557

300-7L-111904/144977

Westminster condo 2 taàng $387,000, 4PN, 2PT, 1P.nguû döôùi nhaø, ñoái dieän chôï ABC. Taân trang toaøn dieän, doïn vaøo ôû ngay. Agent Tina 714-675-1455 300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515 300-28L-112904/145932

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010

300-14L-113004/146047

Nhaø caàn baùn Huntington Beach. Nhaø laàu 4PN, 3PT. Bonus room lôùn. Goùc Magnolia - Warner. L/ L Kim Linh 714-822-6133 300-14L-113004/146107

Manufactured Home For Sale. Brandnew 2005. All age park, 2 bed, 2 bath, space rent $695. πριχε $79,900. 714-349-2770 300-14L-120104/146197

LONG VIEW REALTY Khu nhaø môùi, töø $243,990, 3 bed, 2.5 ba, 2 gara, coù danh saùch caùc khu nhaø môùi. LL: Ñaïi 714-376-4329 300-28L-120104/146210

300-36L-120204/146559

300-14L-120504/146796

MOBILEHOMES FOR SALE 3 bedrooms 1 bath, nhaø doublewide 4 choã ñaäu xe, khu cho g/ñ ôû, nhaø ñaèng sau chôï Bolsa Supermarket $70,000. Finance easy, lease ñaát $630 per mos. Goïi 714-590-8423 or 714757-6741

300-28L-120504/146803

LYÙ MOBILEHOMES! Chuyeân lo moïi dòch vuï mua baùn mobilehome cuõ môùi ñuû loaïi coù nhieàu nhaø bò Bank Repos. Baùn giaù reû (lo laøm Loan or Refinance low rate easy terms). 3 bed 2 bath brandnew 2005, khu Garden Grove. Lease ñaát $695 per mos. 2 bed 2 bath brandnew 2005 khu Midway City giaù $70,000. Lease ñaát $700 per mos, 714-757-6741

300-14L-120504/146806

ÑAÁT BAÙN RIVERSIDE 1.40 acres. Fronting ñöôøng traùng nhöïa, caïnh tröôøng hoïc môùi, khu phaùt trieån Van Buran/Mockingbird, giaù $125,000. Helen: 714785-3122, 951-786-7488 300-8L-120604/146957

Mobilehome. Bolsa + Newland. Ñeïp, roäng, 3PN + 2PT. Add phoøng OK, central A + H, 3 carport. Tieàn ñaát $1100. ÔÛ ñöôïc nhieàu ngöôøi. Baùn $42,900. Long 714-719-3042 300-7L-120704/146970

ª Fontana for sale or lease vuøng Sierra Lakes Golf Court 2 brandnew executive home 3Br 2.5Ba + bonus room. F.place 2 garage ª Victoville 2 brandnew home 5Br, 2.5Ba. FP. L/L: 714-720-6332 300-7L-120704/146971

BAÙN ÑAÁT CALI 160 acres lot vuøng San Bernadino county, vuøng ñang phaùt trieån maïnh $95,000, 37.61 acres Barstow, San Bernadino County $66,000. L/L: 504-2322489

300-14L-120104/146225

BAÙN ÑAÁT ª 39.4 acres taïi San Bernadino city Barstow, gaàn highway 395 and 58. Giaù $69,000 ª 37.61 acres, county San Bernadino city Barstow. Giaù $66,000 ª 2 acres city Apple Valley county San Bernadino gaàn Lucerne Valley Road ngaû tö. Giaù $120,000 (giaù 1 lot 4000 sqft ñaõ baùn $68,000) ª Töø Residential Zone ñoåi thaønh Commercial Zone trong voøng 3 thaù n g saé p tôù i , roä n g khoaû n g 20,254 sqft. Ñaõ traùng nhöïa treân loâ ñaát. Giaù reû $99,000 L/L: 714-720-6332

300-14L-120104/146248

Baùn gaáp mobile home 3PN, 2PT in a family park Beach Blvd giöõa Fwy 450 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714-775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-120104/146306

- Nhaø Santa Ana, 5PN + 2PT probate sale Giaù $399,000 - Nhaø Anaheim 4PN + 2PT, $419,000 - Nhaø Garden Grove, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8136 sqft. $450,000. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 - Commercial ôû Anaheim treân lot ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or Keith Tran (Realtor), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell). 300-14L-120104/146318

ª Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe, 1400 sqft, assc $140, traàn cao, gaàn chôï Ñoàng Höông, $365,000. ª Garden Grove: Townhouse 2PN, 2PT, 2 xe, 1150 sqft, assc $145, garage dính lieàn gaàn chôï Ñoàng Höông $324,000 ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 1.5PT, 2 xe 1120 sqfts vöôøn 8850 sqft, nhaø ñeïp $455,000 ª Westminster: duplex 2PN, 1PT vaø 2PN 1PT xaây 1963, roäng 1800 sqft vöôøn 6900 sqft giaù $545,000 ª Long Beach shopping center 3276 sqft, lot size 9000 sqfts, xaây 1987 goàm coù mini-market, nail, barber shop, clothing store, beauty salon. Net income $75,078/naêm, giaù $895,000 C21 Pro Realty OÂ.Ñònh: 714-932-2299 OÂ.Tuøng: 714-497-5765 300-28L-120204/146394

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig.

300-7L-120904/147356

Mobilehome baùn. 3 phoøng nhoû (Garden Grove + Harbor), gaàn chôï, tröôøng hoïc, nhaø thöông. Giaù $21,000 tieàn rent $644/M. Khu an toaøn, yeân tònh. Goïi coâ Thaûo 714-636-8055 hoaëc 714-5388102 cell phone 300-7L-120904/147369

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed, Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2.5 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590 Three units vuøng Long Beach môùi sôn trong vaø ngoaøi roäng 2548 sqft. Hieän ñang cho thueâ $2600 moãi thaùng. Giaù baùn $410,000. L/L Phöôïng 714-262-3887

300-28L-120904/147350

NHAØ MÔÙI 2004 4PN, 3PT traàn cao, tuyeät ñeïp - Nhaø: 2400 Sqft., - Ñaát 4200 sqft. Thaønh phoá Elmonte, CA. Goùc ñöôøng Ramona & Maxson. $599,000. Xin goïi Owner Charlie: 714-925-8904 Agent 1.5% Com

300-7L-120904/147367

300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234

300-7L-120904/147325

TOWNHOUSE. G.G, 2 taàng 3PN/ 2.5PT, AC, master bedroom walk-in closet 1290 SQ/FT + Fire place. Khu yeân tónh gaàn chôï VN. Caàn baùn gaáp buyers only. $354,900. Lôïi 714-757-2737 hoaëc 714-636-2737

Baùn bôûi chuû Mobilehome 55+ tuoåi. Ngay trung taâm Little Saigon Bushard/Bolsa 2PN, 2PT, 3 xe, 1440 sqft. Tieàn ñaát $650. Giaù $97,000. Thöông löôïng goïi 714839-4800

300-28L-111804/144865

Nhaø baùn bôûi chuû, ñaát gaàn 11,000 sqft, nhaø 2200 sqft (coù patio 400 sqft khoâng permit). 3PN, 2PT, living room, family room. 2 loø söôûi, new hardwood floor, dinining room, beáp raát roäng, attached 2 xe garage, swimming pool, coù gate, saân tröôùc sau raát roä n g, 2 storage lôù n . Garden Grove khu raát toát. Giaù $569,000 ($25,000 döôùi giaù appraisal). L/ L Julie 714-296-7144, 714-5307144

RAO RAO VAË VAËTT

300-7L-120704/146972

300-21L-120704/146985

GARDEN GROVE TOWNHOUSE 3 Bedrooms, loft, 2.5 baths, gated Community, 1462 sqft, Assoc Due $170, $399,000. Era New star. Linda pak 714-6245323

300-21L-120704/147018

Mobile Home, 1998 Fleetwood, double wide, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, goùc First & Euclid, Santa Ana, $79,000. Goïi Chuck 714-775-2953

300-14L-120804/147179

1 mieáng ñaát roäng treân 9100 sq.ft taïi Anaheim, giaù $425,000. L/L Marie: 714-767-7884 or 714775-6332 300-7L-120904/147307

ÑAÁT VUÕNG TAØU. 29,000 soá ñoû, 10m x 45m. Ñaát 14,000, ngay phoá, caïnh bieån. nhaø ñeïp 42,000. Heûm roäng, Trung taâm phoá bieån. 714-903-7591 sau 3pm30

Mobilehome baùn, 4PN, 3PN, 2PT. Khu VN, giaù phaûi chaêng. 3PN, 2PT. Whittier 2002, tieàn rent $500/m. Laøm loan tieàn down thaáp. V/P: 714-842-7600. Tammy: 714-273-7886, Hoaøng: 714-705-5200 300-7L-120904/147371

MobileHome khu gia ñình caàn baùn gaáp, 3PN/2PT naêm 71, parking 3 xe, central air / heat, giaët saáy, môùi taân trang nhaø beáp, taém, saøn goã. $38,000, ñöôøng First giöõa Newhope / Harbor. LL 714553-7618 300-7L-121004/147475

Nhaø baùn 5857 Springcrest St, Corona, CA 92880, nhaø môùi 3PN, 2PT, 3 car garage, option cho phoøng nguû, family room 1850 s.feets, corner lot, 30 phuùt töø Bolsa $465,000. Lani Nguyen 714-534-2119, 714-878-7671 cell Lo thuû tuïc möôïn tieàn mua nhaø 300-7L-121004/147516

Mile Square Park nhaø 5PN, 2PT, $525,000., 10% down $1700., Nhaø 4PN, 2PT 1,594 sqft, 10% down, 1450. $435,000. Nhaø 3PN, $420,000. 10% down $1,241. 714-612-5081 300-7L-121004/147520

Brookhurst / Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, 1637 sqft $350,000 10% down $1,024. Nhaø 2 story 3PN, 2.5PT $460,000 10% down $1500, 2 story townhouse 2PN, $289,900 10% $925. 714-654-3157 300-7L-121004/147524

ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 KIMBERLY: 714-863-5066

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-121004/147570

Townhouse Brookhurst + Hazard 2PN + 2.5PT, central air, HOA thaáp $150. Caên bìa good investment $1400 thaùng, giaù $350,000. L/L: 714-360-9722

300-7L-121204/147622

NHAØ BAÙN Stanton: 10872 Rose st., goùc Beach & Katella, nhaø 4 PN, 3PT, roäng 1810 sqft., ñaát 6900 sqft, höôùng Taây, gaàn tröôøng hoïc, Thö vieän, coâng vieân vaø shopping. Giaù $495K. Mua,Baùn, Ñaàu tö, taøi trôï, refinance GINA NGUYEÃN 714-425-5708 www.imMsRealtor.com 300-28L-121204/147648

300-7L-121204/147659

Beauty Townhouse with Community Pool Townhouse with large yard for kids and pets. End unit recently refurbished with carpet, paint and lanscaping. Kitchen and baths also refurbished. Two master suites with 2.5 baths, whirlpool bath in one bathroom. Two-car garage. $375,000. Hugh Swanson. Coldwell Banker 949-500-2145

300-7L-121004/147528

300-7L-121004/147545

ª Mobilehome ñöôøng Bushard, cho 55 - 18 tuoåi ôû, 1440SQFT, 2PN/2PT, 1 phoøng gia ñình coù theâm phoøng patio. Central air, 2 nhaø kho, caây aên traùi... Giaù reû $59,900 ª Mobilehome cho tuoåi 55 - 40 ôû, 1PN/1PT, möôùn ñaát $465. Giaù $21,900 ª Mobilehome ñöôøng Mc.Fadden, ngöôøi cao nieân 55 tuoåi ôû, 3PN/2PT, 1999. Thaûm vaø sôn môùi, ñaäu 4 xe, möôùn ñaát $500. Mobilehome cuõ, môùi, tòch thu, park cho moïi tuoåi hoaëc cao nieân, giuùp vay tröïc tieáp vôùi baêng. L/L Thaùi: 714-553-6585

300-7L-121304/147721

300-7L-121304/147723

Nhaø Garden Grove 2N, 2T, roäng 18,000 SF, $880,000. Gaàn chôï Vinh Phaùt. Duplex 3N 2T, Westminster thueâ $2950/mo, giaù $609,000K, good income. L/L Aliwoong 714-315-1877, Ton ny 714-658-3575

NGÖÔØI VIEÄT

400-37L-110704/143262

300-7L-121304/147734

2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát taïi Garden Grove, gaàn Little Saigon, 1 caên 3/2, 1 caên 1/1. Ñang cho thueâ. Giaù $520,000. LL: OÂ Chöôùc. Broker . 714-720-4501

300-14L-120104/146250

400-7L-120704/147020

3 bedroom, 2 bath, new carpet , paint, roof, A/C, pergo floors, lots of parking. Large lot. Good schools $537,900. Open house Saturday - Sunday 10AM - 2PM. 714-530-3252 12102 Shady Acre

2004 Civic, LX, töï ñoäng, 4 cöûa

300-14L-113004/146100

ñen, gheá da, maøu söõa, 6 maùy 15K miles. Power sun/moonroof, CD, Xenon lights, dirier/passenger airbags v.v... Xe raát laø môùi, gioáng brandnew chöa ñeán moät naêm $38,500. Kate: 714-4180586, cell 714-883-0809, lic #5FJW935

FOUNTAIN VALLEY - Beauty 5 Bedroom 1 bedroom and 1 bath. Dowstair gourmet kitchen everything upgraded. 2230 sqft. F.V School $699,900. Agt Tim 714378-3401 300-7L-120704/147030

G.G - 1370 sqft, 3BRM, 2.5 Bath, khu yeân tónh giaù $555K $570K. Caàn nhieàu Loan Officer. Full training, goïi Jon: 714-3172390. Taøi trôï toaøn nöôùc Myõ

400 - XE BAÙN 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

11,000 miles. Excellent condition lic #5HVP714, $16,000, 714-973-7929 tröôùc 11AM hay sau 8PM 400-7L-120804/147138

2004 BMW 525i, automatic. Maøu

400-4L-121004/147495

2004 HONDA Civic EX. Black, 4

doors, AT, sunroof. Full power 10K miles, 10 month old $15,800/take over payment. 714588-3541, 2KYR747 400-7L-121004/147536

2004 LEXUS RX300 SUV silver,

blue, 21K miles caàn tieàn baùn $31,500 hoaëc ñoåi xe cuõ, #L40239, 714-657-9539 400-36L-110504/143081

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-28L-120204/146525

3000 MUA XE. Hö cuõ môùi baûo

ñaûm 100% giaù cao hôn nôi khaùc. L/L: 714-757-3171 400-28L-112404/145524

2008 MUA XE TOWING

Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486 400-36L-111804/144883

400-5L-121304/147679

2004 TOYOTA Tacoma, 4 doors,

maøu white, like new, low milages, caàn baùn gaáp giaù $19,800. LL: Duõng 714-4189028, 714-200-6317 (L/ C#4HO006) 400-7L-120904/147324

2003 TOYOTA Camry LE maøu

Silver auto Full power, CD, Tape power Seat, xe raát môùi, baùn reû $11,700. Lic#ZOM 845. LL: 714270-7226 400-7L-121004/147564

2002 HONDA Odyssey EX, 2

cöûa, töï ñoäng, maøu traéng, voû môùi, maùy vtech (3.5) 1 chuû, 60K miles, no accident 2 maùy laïnh CD alarm, coøn nhö môùi $15,800, 714-231-9453 (4USS143) 400-3L-121304/147745

2002 HONDA Civic, LX. Maøu

Tìm ñòa chæ thöông maõi: Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

400-36L-111104/143751

For Sale by Owner. Beautiful big 5 rooms mobilehome, nice family park space for 3 cars, 40 thousand only. Call Gladys: 714590-2796

AUTOS FOR SALES

- Nhaø Fountain Valley single story, môùi ñöôïc taân trang, 3PN/ 2.5PT, roäng gaàn 1,800 sf. ñaát roäng 7,750 sf, xaây 1965, giaù $599,900. - Nhaø Cul-de-sac at Irvine, 4PN/ 2.5PT, roäng 2,250 sf, ñaát roäng 6000 sf, xaây 1977, 1 bedroom & 1 bath downstairs, no HOA & mello roos, Giaù $699,000. - Fourplex townhouse at 57 & 91 freeway, 4 units 2PN/1.5PT, thu nhaäp $4,200/thaùng, roäng 4,200 sf, lot roäng 10,500 sf, xaây 1964, giaù $750,000 - Townhouse at Garden Grove & Magnolia, 3PN/1.5PT, xaây 1972, roäng gaàn 1,100 sf, xe garage, HOA: $175, Giaù $359,999. LL: Raymond: 714-488-4998

400-70L-111404/144134

Ñaát baùn thaønh phoá Garden Grove 16,137 square feets, zone R3,baûo ñaûm 5 units $790,000. Tony 714-775-8681 cell 425-5713 khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi.

300-7L-121004/147525

Townhouse in S.A near Little Saigon 2 STRY. 3BDRM, 2 1/2 Baths. 2 car attached garage, new roof, tile thru-out, $374,800. Agent Cathy Lam: 714-251-2448

400-36L-111804/144874

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

traéng. Full power, 4 cöûa, töï ñoäng, 50,000 miles. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn $7900. Coù theå thöông löôïng. License #57105. 714-657-5301

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-121004/147510

2002 TOYOTA Camry LE, töï

ñoäng, maøu ñen 4 cöûa. Full power radio cassette, A/C, CD trong ngoaøi coøn môùi 11,000 miles caàn baùn $11,200.OBO. L/L: 714-6750340 or 554-6223, vin #72001 400-3L-121304/147746

2002 TOYOTA Tacoma Extra

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-121004/147583

2000 TOYOTA Sienna, LE. Maøu

nöôùc bieån xe raát ñeïp. Trong ngoaøi nhö môùi, sôn nguyeân thuûy. No accident, CD, alloy wheel, voû môùi. Full power ABS brake giaù $10,850 bao luoân thueá. #4HTT990, call 714-553-7188 400-7L-121004/147460

cap. Long bed, 4 choã ngoài töï ñoäng. Maøu ñen 40,000 miles xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp caàn baùn $8100. License #57105. 714657-5301

1999 ACCORD EX, gheá da,

400-7L-121004/147443

400-7L-121304/147765

2001 CAMRY LE, V4. Full power,

AC, CD, thaéng ABS, alarm, voû môùi, 1 chuû 45K miles, coøn môùi trong ngoaiø. No accident maøu gold. $8900.714-757-5816, #4SWP431 400-7L-121304/147715

2001 HONDA Civic LX. Fully power 4Drs, soá töï ñoäng, 28K miles mint condition $10,400. 714-613-3703, #4NGS832

400-7L-121304/147740

2001 HONDA Accord LX, V4, töï

ñoäng, 4 cöûa. Full power taát caû nguyeân thuûy giöõ kyõ khoâng 1 veát traà y 1 ñôø i chuû . 21K miles $10,900 (4KSQ842), 714-2613812 400-3L-121304/147743

2001 HONDA Civic LX. Maøu silver. Full power, 4 cöûa, töï ñoäng, 50,000 miles. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn $6900. Coù theå thöông löôïng. License #57105. 714-657-5301

400-7L-120104/146314

2001 SOLARA SE, V6, 2 door. Full power maøu xanh ñen 6 maùy CD radio cassette 36,000 miles trong ngoaøi nhö môùi caàn baùn $9100. L/L: 714-856-5857, vin #C456673

400-5L-121004/147575

2001 TOYOTA Corolla S, silver 4 doors. Full power. No accident. Good AC, xe ñeïp maùy toát, caàn baùn giaù $6000. Phone 714-4177423, 714-443-1293, #57105

400-3L-121304/147692

2001 TOYOTA Avalon XL V6 full powern töï ñoäng, chæ coù $47,000 miles, CD, cassette, power seat, gheá da, nieàng nhoâm,baûo ñaûm xe raát ñeïp, trong ngoøai nhö xe môùi. Giaù $13,900. (LP#4UGC382). LL: 714-2349970, 714-588-1708

400-7L-120904/147286

2000 Avalon XLS. Full options

Navigation system. CD, 64,000 miles, gheá da, sunroof, xe raát ñeïp, giaù $10,000. L/L: 714-8399655, 714-914-9846, #5GHF266 400-7L-120804/147196

2000 BETLE GL yellow 60K very

clean, good condition $7750, lieân laïc 714-717-1619, plt 4JOJO10 400-7L-120904/147320

2000 HONDA Civic LX, soá tay, white, 4 cöûa, 77K, AC, cassette. Full power run good, $6400. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St) Nhaän visa master card. Finance

400-7L-121004/147453

2000 HONDA Civic EX, töï ñoäng,

4 cöûa, maùy Vtech, sunroof, thaéng ABS, alarm, CD, AC coøn môùi, 1 chuû 91K miles, no accident $7400, 714-623-6866 400-7L-121004/147556

2000 HONDA Odyssey EX,

slidding door chuû giöõ kyõ trong ngoaøi coøn raát môùi, maøu traéng, freeway 99,000M, baùn $11,300. No accident, #4JJF252, 714553-6708 400-7L-121004/147506

2000 MERCEDES ML 320 SUV,

auto, fully loaded, one owner, navigation System, CD change, white (A1259611) 90Kmiles, excellent condition, xe tuyeät ñeïp. Giaù $15,900. LL: 714-200-8144 cell, 714-899-5630, 714-4586658 400-7L-120704/147052

2000 TOYOTA Sienna LE, 7 seat, maøu silver Gold, 01 chuû baûo ñaûm no accident, CD, cass, roof rack, Alloy wheel, Alarm, 4 new tires, raát ñeïp, tình traïng toát $9600. PL#4HHG790. 714-315-9383

400-7L-120904/147322

2000 TOYOTA Sienna LE Van V6 maøu Silver Blue 7 Seats auto full power CD, tape, roof rack, thaéng ABS xe giöõ nhö môùi.Baùn $10,300. Lic#4GBS972. LL: 714270-7226

400-7L-121004/147449

2000 TOYOTA Tundra V8. Fully loaded, 4 cöûa, A/C, CD, alloy wheels, bed liner, running board, maøu gray 1 chuû 70K miles. No accident $11,300 (714-231-9453 (#6S635)

400-4L-121004/147482

2000 TOYOTA Camry LE full

power AC, cassette CD chöa accident sôn gine, low miles, xe raát ñeïp, baùn $9300, License#4HKB421. 714-3159560 400-4L-121004/147484

2000 TOYOTA Camry LE Full

power AC, CD chöa bò ñuïng, trong ngoøai raát ñeïp, 100,000 miles, chuû giöõ kyõ, baùn $7200 license (#4ZIL397). 714-3159560 400-7L-121004/147563

2000 TOYOTA Corolla. Full

power, maù y laï n h, cassette, alarm, 4 voû môùi, 1 chuû. 80K miles. No accident $5900. 714757-5816, 4XK495

sunroof, alloy wheel, maøu silver, 1 chuû 98K miles coøn môùi. No accident moïi thöù toát $7900. 714231-9453, 4POX600

1999 COROLLA LE, maøu traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power radio, CD, AC, power steering, cruise control 2 airbag, new sticker 05, low miles giöõ kyõ $5500, #4XUU155. 714-3219543

400-7L-112604/145666

1999 HONDA CR-V 1 ñôøi chuû,

töï ñoäng, radio cassette, maøu black. Good condition, 4 doors. Giaù $10,500, call 714-705-3338 or 714-534-7876, xin ñeå laïi soá phone vaø lôøi nhaén. Lic #4JEK563 400-7L-120804/147127

1999 HONDA CRV, silver, 4 cylinder, 70K miles. Xe coøn môùi, chaïy toát, ít toán xaêng, xe raát sporty, coù moät khoâng 2. Xem thích ngay. $10,800 (OBO), 4EPF025, 714-902-3388

400-7L-121304/147737

1999 ODYSSEY Van, EX, auto.

P/seat 2 cöûa hoâng töï ñoäng, 1 owner, giöõ kyõ nhö môùi 32K miles, $12,900 (4TKB726). 714-2344746 400-7L-121004/147444

1999 TOYOTA Tacoma SR5,

extracap, töï ñoä n g, AC, CD, bedliner handtop, V4, chaïy toát, body coøn môùi trong ngoaøi. Xem thích ngay, 101K miles $7000. 714-623-6866 (#5Y16395) 400-7L-121004/147458

1998 CAMRY LE, V6, sunroof,

rear spoiler, A/C, CD, alarm, 4 voû môùi, 1 chuû 110K miles coøn toát, xe ñeïp trong ngoaøi $6300, 714-231-9453, #4VGE725 400-7L-121004/147561

1998 CAMRY LE, V6. Full power,

AC, CD, side airbag, coøn raát môùi, 1 chuû, 87K miles, maøu gold, xe ñeïp trong ngoaøi. No accident alloy wheels, voû môùi $7200. 714493-3149, 4HOZ680 400-7L-120904/147282

1998 HONDA Accord LX, silver. Full power 1 ñôøi chuû. No accident 90 miles, giaù $7800. L/L: 714-417-1951, 714-234-0382, 4CRL331

400-7L-121004/147509

1998 HONDA Accord EX, auto, 4 doors, silver ABS, sunroof, nieàng nhoâm, voû môùi, No accident, 1 chuû giöõ kyõ saïch ñeïp (#4XPG507, $6850. LL: 714878-1665

400-7L-121304/147689

1998 HONDA Accord EX , green, 79,000 miles. Xe giöõ kyõ, moät ñôøi chuû. Giaù baùn $8,300. LL: 714-981-9878 License # 4AUM654

400-7L-121004/147448

1998 LEXUS ES300, 6 maùy, gheá da, sunroof, alloy wheels, tình traïng toát, coøn môùi trong ngoaøi A/C. Full power 1 chuû 105K miles, no accident $8600, 714839-5620, 3BVE392

400-7L-120904/147316

1998 MERCEDES ML320, SUV, töï ñoäng, white, AC, cassette CD changer. Full option 89K, all original chaïy good. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St) Nhaän visa master card. Finance no down

400-7L-120904/147319

1998 MERCEDES C230, töï ñoäng, green, only 60K, all original chaïy good $11,900. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St) Nhaän visa master card. Finance

400-7L-121304/147722

1998 NISSAN Altima, 4 doors, gheá da, tint window, CD, maùy laïnh, 75,000 miles. Chaïy toát. Giaù $5800. Xe nhìn laø thích ngay, #3NB872, 714-224-2810

400-4L-120704/147098

1998 TOYOTA Camry LE 4 cöûa,

Töï ñoäng, good mileage complete power CD, radio, thaéng ABS, A/ C, No accident, two airbags, new sticker 2005, trong ngoaøi raát ñeïp, saïch seõ & ñöôïc giöõ kyõ, giaù $6000. L/P 57SE781. L/L: 714321-9543 400-5L-121304/147680

1998 TOYOTA Corolla LE, 4 doors, A/C, P/Windows, gheá coù airbags, dö duøng caàn baùn bôûi chuû, good, $4800. 714-251-3155 (#4FHN903) 714-468-2665

400-5L-121304/147681

1997 HONDA Accord LX, 4 drs, töï ñoäng, P/Windows, A/C, CD, xe ñeïp, chuû giöõ kyõ, saïch seõ, chaïy raát toát, baùn $5,500. (#3UTK801). 714-251-3155, 714-468-2665

400-7L-121004/147451

1997 LEXUS LS400. Full option, A/C, CD changer, side airbag, chrome wheels, alarm, voû môùi, chaïy nhö yù. No accident. 1 chuû 80K miles maøu gold. $12,500, 714-231-9453 (#4CBY133)

400-3L-121304/147742

1997 LEXUS ES300. Maøu sil-

ver. Full power, 4 cöûa, töï ñoäng. Gheá da, sunroof, 52,000 miles trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn $7900. Coù theå thöông löôïng, #57105. 714-657-5301

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

400-7L-120904/147326

1997 MAZDA Protoge LX, gioáng Civic LX, 4 cöûa, A/C, alarm, AM/ FM stereo CD, full power, gheá da, clean chaïy ít xaêng. Move khoûi Cali caàn baùn gaáp $3500. L/L Thanh: 714-925-0845, 4VDK970 400-7L-120704/147077

1997 MERCEDES Benz E320 ,

4 cöûa töï ñoäng, 72,000 Miles, fully loaded, gold Champagne. Giaù baùn $14,500. (Lic#4SBA732). LL: Hieån cell: 714-251-8907 400-7L-121004/147456

1997 TOYOTA Previa LE, S/C,

A/C, CD, alarm, 4 voû môùi, 1 chuû 110K miles, coøn raát môùi, maøu gold, body raát ñeïp. No accident $6200. 714-776-7549 (#4HOK680) 400-4L-121004/147483

1997 TOYOTA Avalon XL full

power AC, cassette CD, chöa bò ñuïng, sôn gine over 100,000 miles, xe raát ñeïp,baùn $6400, license #3TBD361. 714-315-9560 400-7L-121004/147446

1996 ACURA Integra SE, spe-

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-14L-110204/142494

1994 LEXUS ES300, maøu green,

4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, 1 ñôøi chuû, xe dö caàn baùn $5,900. Lieân laïc Trinh 714585-3846, Ñöùc 714-530-7416. Lic #3TOA962 400-7L-120704/146989

1994 MERCEDES S-500 maøu

champagne, trong maøu tan, full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp, khoâng bò traày, caàn baùn $12,500. Goïi Laân 714-943-8843, #5HWF523 400-7L-120804/147200

1994 TOYOTA Camry V6 LE,

dark green, full power, auto, good AC, CD, radio, alarm, sunroof, xe chaïy toát, Giöõ kyõ, 109K $4500. #3GYC240. LL: 714-8916691(H), 714-705-5713 (C) 400-7L-121304/147753

1993 TOYOTA Cileca 2 doors,

123,000 mil Good condition, in/ out baùn giaù $2000. Lieân laïc 714420-4872. 400-7L-121004/147420

cial Edition, 2 cöûa, töï ñoäng, gheá da, rear spoiler, alloy wheels, CD changer, xe raát ñeïp, chaïy toát, 1 chuû 101K miles. No accident sunroof. Xem thích ngay $5300, 714-839-5620, #4HFV852

1991 GEO Maùy Corolla, xe môùi

400-7L-121304/147738

1991 TOYOTA Cressida , voû môùi,

Fully loaded taát caû sôn gine giöõ kyõ khoâng traày moùp 1 ñôøi chuû 50K miles, black color, $8900. (3TLK240), 714-613-3841

400-7L-120704/147035

1996 ACURA 3.5RL, V6, 4 cöûa.

400-7L-121004/147455

1996 CAMRY LE. Full power, AC, cassette, voû môùi, 1 chuû 90K miles ñaõ laøm timing belt, alarm, chaïy toát coøn môùi ñi kyõ $5250. 714-231-9453, 3RWF306

trong ngoøai, New timing belt + voû. Ñi xa caàn baùn gaáp $1300. LL Quyønh. 678-524-3546 saùng, 310-355-0642 toái. (#2XOF633) 400-7L-120704/147010

thaéng môùi, xe raát toát caàn baùn. #2ZTN702. $2550. 714-5322646, 714-469-6412

1991 TOYOTA Camry V6, töï

ñoäng full Power môû mui, AC, CD chaïy toát, lieân laïc: 714-8977044. Baùn $2200. (Lic#2VOW410) 400-7L-120704/147003

1990 ACURA Legend, V6L, maøu

miles, maøu xanh, tình traïng coøn toát, Moving caàn baùn $3,000. LL: 714-799-0075 or 714-653-8343

xanh ñaäm. Gheá da, low miles maùy chaïy raát eâm, 4 voû Michelin. Trong ngoaøi coøn raát toát. PL 5BMA554. Giaù $2275, goïi Larry 714-614-4705

400-7L-120904/147339

400-7L-120804/147148

400-5L-121304/147750

1996 COROLLA 4 cöû a , 150

1996 DODGE Caravan, xanh

blue, maùy hoäp soá good no accident, radio maùy laïnh good. Dö duøng baùn $3500, goïi Laân 714791-8881, lic 4SRF067 400-4L-121004/147485

1996 TOYOTA Avalon XL full

power AC, cassette CD, chöa accident, sôn gine, over 100,000 miles, xe raát ñeïp baùn $5500 license # 3PBY598. 714-3159560 400-7L-120704/147022

1995 ACURA Integra SE. Auto,

4 door. Full power, CD, alarm, new paint. New brake. Good condition 130K, $4700. L/L: 714260-1811, lic #4ELZ475 400-7L-120804/147152

1995 ACURA INTERA 4 dr,

138,000 mile xe ñang ñi caàn baùn. Giaù $5,000, baûng soá#4KPW675, xe coù alarm, CD changer, 12 Disks. Xe coøn raát toát, Xin lieân laïc phone: 714-4683666

1990 LEXUS LS400 Tình traïng

chaïy toát, 4 baùnh môùi. Baùn reû giaù $3300. LL. Thaûo. 714-5029792, 292-3820 (#2QYR337) 400-3L-121304/147748

1989 TOYOTA Dö duøng baùn reû,

tình traïng raát toát, A/C and CD, 150K freeway, giaù $1950. L/L Lam cell: 714-425-9110, home: 714-897-6538, 2LWE536 400-6D123-121004/147410

1988 TOYOTA Camry, töï ñoäng

coøn chaïy toát. Dö duøng baùn reû $800. Soá baûng xe 2GSP854. Lieân laïc Haûi 714-468-3201 400-7L-120904/147222

1987 TOYOTA Celica, 2 cöûa, maøu

xanh, 100K miles, automatic, xe chaïy raát toát, giöõ kyõ $1200. Xin lieân laïc Ngoïc 714-260-5109, license #1SOL687 400-38L-111901/000732

400-14L-121204/147671

1995 BMW 740I Luxury Sedan,

loaded, premium sound. 106K miles, maøu Metalic Violet, gheá da, soá töï ñoäng, coøn toát trong ngoøai. No accident. Giaù $10,500. LL: Tuaàn. 714-724-6698 400-3L-121304/147712

1995 CAMRY Xe nhaø caàn baùn

$3000 maøu ñoû trong ngoaøi saïch ñeï p 168,000 M, #2HTV426, phone 714-261-3823 400-7L-121004/147521

1995 HONDA Accord LX, 125

ngaøn miles soá tay giaù $4300.OBO, xin goïi John 714615-7830, #5BMB323 400-4L-121004/147593

1995 HONDA Accord, EX. Green,

auto, 4 cöûa, alarm, CD, sunroof, xe raát toát maùy hoäp soá raát eâm. $4900 (firm), #45071, 714-4202896 400-7L-121304/147704

1995 HONDA Accord LX, 4 drs,

automatic transmis, 70K, Price $5000. License (#3LGR606) Baø Lan: 714-379-2803 400-7L-120704/147073

1995 MER Van maøu traéng full

power , CD, 143 miles chaïy freeway. Giaù $3500 (#4KKW305). Xin LL: 714-932-5568 400-7L-120904/147317

1995 MERCEDES S500, töï

ñoäng, black/black, 4 cöûa. Full option, ñeïp loäng laãy $14,800. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St) Nhaän visa master card. Finance 400-4L-120704/147105

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6400. L/L: 714321-9543 400-7L-120904/000013

1994 CAMRY XLE V6 xe chaïy

freeway only cao miles, vöøa laøm transmission Timing belt coøn giaáy baûo ñaûm. Caàn tieàn baùn $3600 OBO. LL: 714-943-3754 (#3HQW475) 400-7L-121004/147459

1994 CAMRY LE, 4 maùy, AC,

cassette, voû môùi, 100K miles, ñaõ laøm timing belt maøu gold chaïy toát, sôn gine giaù $3800. 714623-6866 (#3GSJ144) Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2004 Toyota Corolla S, töï ñoäng, CD sunroof, only 11 ngaøn miles nhö môùi $12,500 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Corolla LE, töï ñoäng, full power 79 ngaøn miles, maøu silver tuyeät ñeïp $6000 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 Toyota Celica GT, 2 cöûa, soá tay, sunroof, nieàn ñuùc, tuyeät ñeïp, 89K miles. $7800 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2001 Honda Odyssey EX van, 6 maùy, CD, 2 cöûa beân hoâng töï ñoäng, nieàng ñuùc, navigation system, 100 ngaøn miles, maøu silver tuyeät ñeïp $11,500 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver tuyeät ñeïp, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800

° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 Acura 3.5 RL Navigation system, CD changer, low miles, full power, gheá da, sunroof, headed seats, power seats, sale $18,200 ° 2002 Acura RXS, 2 doors, gheá da. Low miles only 27K miles, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi thích hôïp cho giôùi treû sale $14,850 ° 2001 Acura CL3.2, auto. Low miles only 35K miles, gheá da, Bose systems, moonroof, CD changer, fully loaded alloy wheels. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $14,900 ° 2001 Mercedes ML320 SUV, low miles 37K miles. Auto, full power, roofrack, alloy wheels. Maàu traéng xe ñeïp nhö môùi sale reû $19,900 ° 2002 Honda Civic, low miles, only 31K miles, auto, full power, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø giôùi treû, sale: $10,850 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,400 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 2000 Toyota 4 Runner, Auto, full power, maøu traéng, CD, roof rack, alloy wheel, running board, rear spoiler. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9,800 ° 2000 Lexus RX300, SUV. Low miles only 59K miles, auto, CD changer. Alloy wheels, towing package, roof rack, power seats, sale reû $17,890 ° 2000 Honda CRV, auto, SUV, low miles, AC, CD. Full power, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9700 ° 2002 Honda Accord 2 doors, auto. Full power, low miles, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû sale $11,700 ° 1999 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän, gheá da sunroof, CD, cassette alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $11,600. ° 2000 Toyota Cellica, 2 cöûa, full power, sunroof, alloy wheels, CD cassette, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû sale reû $10,600 ° 2000 Toyota Tundra, ExtraCAB, auto, full power, AC, CD bedlinner, V8, xe good condition, thích hôïp cho construction, delivery, alloy wheel, low miles sale reû $13,950 ° 1990 Toyota Camry auto, fullpower, maùy laïnh, 4 cöûa, xe thích hôïp cho hoïc sinh, sale reû: $1700. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1997 Tacoma Extra-cab, auto, maùy laïnh, bed liner, thích hôïp cho constructor, delivery sale $5700 ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu blue, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $7,990 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-14L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-251-9434 ° 2002 Honda Accord EX, Gold 109K mile, khoâng gheá da, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, sil-

RAO RAO VAË VAËTT

ver 147K mile 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, silver 114K mile Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, white 103K, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, silver 97K, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-37L-021004/104034

400-39L-032304/110073

° 2001 Lexus IS300, auto. Full power, low mileage only 40K/ mile, gheá da, sunroof, CD changer, maøu silver xe ñeïp trong ngoaøi sale $20,700 ° 2000 Toyota Avalon, auto. Full power, low miles, only 47K miles. Alloy wheels, power seats, CD, xe raát ñeïp trong ngoaøi sale $13,400 ° 2001 Honda Civic, 2 door coupe, low miles only $47K miles, auto. Full power, alloy wheel. Thích hôïp cho giôùi treû sale $9990 Saigoøn Auto Sale Kính Môøi 400-36L-121304/147780

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205.

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES

400-38L-103003/091107

500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi 400-90L-050604/116980

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2001 BMW 325I, 18K miles, like new SALE $23,900 (stk. 2233) ° 2002 BMW 525I, the ultimate driving machine, SALE $24,900 (stk. 2227) ° 2000 BMW 323CI, gorgeous 2-door sport coupe, SALE $19,900 (stk. 2164) ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, SALE $43,900 (stk. 2169A) 2001 BMW X5, luxury sport utility, 38K miles, SALE $30,900 (stk. 2186) ° 2001 ACURA 3.2TL, luxury sedan, SALE $14,900 (stk. 2229) ° 2001 ACURA 3.2CL TYPE-S, CD changer, 17" alloy, SALE $14,900 (stk. 2228) 2003 MERCEDES-BENZ E500, navigation, sport package, SALE $43,900 (stk. 2230) ° 2002 MERCEDES-BENZ S430, navigation, SALE $34,900 (stk. 2236) ° 2002 MERCEDES-BENZ CLK430, 2-door coupe, factory warranty, SALE $35,900 (stk. 2074) ° 2001 MERCEDES-BENZ SLK230, 30K miles, retractable hardtop, SALE $25,900 (stk. 2138) ° 2001 MERCEDES-BENZ ML55 AMG, navigation, loaded w/ options, SALE $29,900 (stk. 2080) ° 2002 MERCEDES-BENZ ML500, navigation, CD changer, SALE $28,500 (stk. 2145) ° 2000 MERCES-BENZ SL500, 2-door roadster, 2 tops, SALE $31,900 (stk. 2219) ° 2003 LEXUS GS300, like new, chromes, SALE $27,900 (stk. 2225) ° 2000 LEXUS RX300, 100K miles warranty, pearl white, SALE $19,900 (stk. 2187)) ° 1999 LEXUS ES300, excellent family sedan, SALE $11,900 (stk. 2192) ° 2002 TOYOTA COROLLA, excellent family sedan, SALE $9,900 (stk. 2178A) ° 2001 TOYOTA CELICA, sporty coupe, SALE $13,900 (stk. 2224) 2000 TOYOTA SIENNA LE, ideal family van, SALE $11,500 (stk. 2120) OFFERS EXPIRE 12-13-2004

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord LX, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power $10,800 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $5700 ° 00 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $6,800 ° 98 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $7000 ° 97 Honda Accord EX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4800 ° 96 Acura Intergra 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4400 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $3900 ° 98 Honda Accord, LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $6500 ° 93 Toyota Previa, van, 7 choã ngoài, soá töï ñoäng, full power $3400

400-7L-120904/147237

Dö xe caàn baùn 91 Acura Integra 4 cöûa töï ñoäng. Full power. Good condition giaù $1800, #4BEZ956. 88 Toyota Celica, töï ñoäng, giaù $850, #3TRX872. 714-234-4560

400-7L-120904/147313

399 MUA XE Uy tín, Nhaát, Giaù cao, 100% nhaát nhanh leï nhaát. 714-743-9888

400-5L-120904/147363

° 1997 Toyota 4 Runner 99K miles, all power stereo cassette running board A/C, towing hitch $8700, #3VKD062 ° 1996 Toyota Camry LE. 4 maùy. Full power AC/CD, 4 voû môùi, 130K miles, alarm $2900, #4XHP434. Dö duøng caàn baùn 714-530-6857, 714-638-0649

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

500-14L-052604/120130

Khoâng theå ñieàu haønh 2 business cuøng moät luùc. Caàn baùn tieäm Furniture ñaõ hoaït ñoäng 9 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, tieàn thueâ reû. Lieân laï c David 714-547-9671 töø 11AM tôùi 6PM. 500-28L-081404/132174

Caàn sang gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Myõ traéng, xe thuøng ñôøi 95 model E350, 132K miles, new sticker. Sang gaáp giaù reû. Goïi Hoàng or John 714-534-5293, cell 714-615-7830. 500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

500-36L-091504/136541

400-7L-121004/147530

91 Acura Legen, #4DWA061 vaø Toyota Cressida 91, 2PXZ008 maøu traéng vaø gold. Good condition giaù $2400 moät chieác, lieân laïc 714-703-1336

400-7L-121004/147601

SAIGON AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd Goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2001 Lexus ES300, platium Edision, auto. Full loaded, low miles 59K/miles, tay laùi goã, gheá da, sunroof, maø u silver, CD changer. Alloy wheel xe ñeïp sale $16,900

500-7L-101104/139855

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $60,000. Goïi: 323-752-9691

500-7L-101704/140213

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. Caàn waitress PT. L/L: Laâm 714-6530793 coù theå thöông löôïng.


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-101704/140512

LEASE & NAIL Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882. 500-28L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $450/th, bao ultilities + Internet. Döôùi laàu. L/L Tony 714-903-0056, 714-4178669. 500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp. 562-505-7374 sau 8PM, 562-925-4899. 500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561 500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-28L-111904/145075

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644 500-27L-112104/145125

HAPPY NAILS PALM SPRING MOVING Caàn sang tieäm Nails ñoâng khaùch good location, khaùch sang tip haäu. Môû treân 8 naêm. Giaù cao. L/ L Lyna 714-296-5878 , W: 760416-8758. Caàn good credit 500-30L-112104/145149

BUSINESS FOR SALE & LISTING Perfume Cosmetic, Westminster: gross sale $15,000/m Clothing Store, Westminster, gross sale $8000/m Gift Shop & Tabacco, Anaheim: gross sale $8000/m Deli Sandwich, Costa Mesa: gross sale $6000/m Nails & skincare, Whittier. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 420 tieäm buoân (Nails & beauty shop, restaurant, Coffee shop, market v.v...) Xin L/L Chris Huynh 714-936-9269 cell 500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell 500-28L-112304/145448

500-28L-110104/142389

500-14L-110504/143002

500-28L-110704/143221

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-769-0856 tieäm, 225-2058431 cell. 500-9L-110704/143225

Sang tieäm môùi ñeïp aùo quaàn fashion trong chôï vuøng Westminster. Rent thaáp, sang lease OK. Tieän cho moïi dòch vuï khaùc. L/L: 818441-1550 500-7L-111004/143552

Fullerton Tailoring + Men’s Clothing 20 years. Fully equiped $20,000 by owner, 714-7730500 500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799. 500-28L-111604/144437

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256 500-30L-111704/144569

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318 500-28L-111704/144570

Medical Clinics, Photoshop, Water store and other neighborhood shops. Excellent location. Ideal for 875 square feet for lease immediately, call 310-820-8888 ext 101. 500-28L-111804/144736

Baùn Tieäm H & Nail Caàn baùn gaáp giaù reû, 2 facial room + 1 pedicure Spa + 5 Toùc + 5 Nails. Ai thaät loøng xin goïi: 714891-0202 500-28L-111804/144851

NAIL SALON FOR SALE ARIZONA 800 Sq.Ft, ñeïp, khu Myõ Traéng. 3 gheá spa coù phoøng waxing, 5 baøn nail. Rent reû. Goïi 480648-7855, 480-987-1292 500-28L-111804/144884

Caàn sang 2 tieäm 99 Cents Discount Store ôû Phonix Arizona 2 tieäm roäng 9000 SQFT vaø 3000 SQFT tieàn rent reû lôïi töùc haøng thaùng cao moïi chi tieát. L/L: 602956-2985 500-28L-111904/144894

NHAØ IN BAÙN Baù n nhaø in taï i Resida, San Fernando Valley. 18 naêm ôû moät ñòa ñieåm. Ñoâng khaùch ngoaïi quoác vaø ngöôøi Vieät Nam. Tieàn rent reû. Income cao. Nhaø in ñoäc nhaát cuûa ngöôøi Vieät trong vuøng, khoâng coù caïnh tranh. Dòp may ñeå quyù vò töï laøm chuû. Chuû veà höu seõ höôùng daãn ngheà vaø giôùi thieäu khaùch. L/ L oâng Laân: 818-609-1013 500-28L-111904/144907

Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161 500-28L-111904/145066

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755

500-14L-120104/146232

Caàn baùn tieäm gaáp ôû New Mexico vì lyù do gia ñình & Doïn ñi xa. Xin Lieân laïc Kim. Cell: 505-3152690 500-30L-120104/146254

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908 500-13L-120104/146257

CAÀN SANG TIEÄM NAIL/SPA Tieäm môùi custom built khang trang saïch seõ, taát caû baøn gheá ñeàu môùi vaø high quality töø trong ra ngoaøi, plasma TV trong khu shopping ñoâng, gaàn freeway 405, xin lieân laïc theâm chi tieát 310-938-3244, 310-938-2877 Caàn theâm thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm 500-14L-120104/146264

MICHIGAN Tieäm nail trong mall Myõ Traéng. Caàn sang gaáp giaù $49,000, income $11,500 moät thaùng. Goïi Diane 616-706-2464 500-14L-120104/146267

Sang tieäm nail trong Mall lôùn vuøng sang Tustin CA. Tieäm coù 4 gheá Spa + 6 Station + phoøng wax maùy giaët saáy beân trong tieäm ñeïp. LL: Thuûy: 714-514-9217, Danny: 714-545-4754

500-28L-112504/145617

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO 500-7L-112504/145622

Caàn sang tieäm baùn nöôùc loïc vaø beân trong coù hai tuû phone môùi build moät thaùng tieäm ñeïp khang trang roäng raõi. Lyù do bò bònh xin lieân laïc 714-262-8179, 714839-2132

500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664 500-28L-112604/145689

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714-636-5978 or 714-636-6556 500-28L-112604/145730

SANG TIEÄM NAIS Khu Lake Mary trong chôï Publix. Tieäm roäng ñeïp coù 6 baøn nail 4 gheá spa, 2 phoøng Facial & waxing, khaùch Myõ Traéng, sang tip haäu. Vì gia ñình muoán sang gaáp. Xin vui loøng lieân laïc 407-3026660 (O), 407-928-4239 cell sau 8 giôø toái 500-14L-120104/146322

Shop may vuøng Garden Grove nhieàu maùy may vaø haøng vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình, xin L/L: 714-7055183 500-28L-120104/146334

500-14L-120204/146342

SPACE FOR LEASE Good location retail space. Ngay goùc McFadden vaø Ward thuaän tieän cho moïi dòch vuï vaên phoøng hay reatail töø 900 ñeán 1800 SF. Ñòa chæ 10151 McFadden, Garden Grove, CA 92683. Lieân laïc Julie 949-466-2741

500-28L-112904/145981

500-14L-113004/146010

Caàn sang gaáp shop may vuøng Garden Grove 1700 sqft, khu an ninh, giaù reû, ñaày ñuû giaøn xaøo, uûi. L/L: 714-899-1927 500-6L-113004/146024

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $85,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478

500-14L-120204/146418

500-28L-120204/146439

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

Cô hoäi lôùn. Tieäm Cell Phone lôùn nhaát Orange County naèm trong khu shopping saàm uaát cuûa Vietnam income trung bình 20,000 ñeán $25000 monthly thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang xin L/L coâ Yeán 714-797-0203

500-28L-120504/146855

Caàn sang gaáp tieäm nail. T/B New Hampshire. Ñoäc quyeàn trong khu Myõ Traéng full set $35, fill $20 income cao. L/L Vuõ 603-9349065 or 603-934-6304 500-14L-120604/146883

500-14L-120704/147046

500-14L-120704/147049

Caàn sang tieäm Nail & Tieäm thöïc phaåm AÙ Ñoâng thaønh phoá Jacksonville, Florida. L/L ÑT: 904783-7664

Tieäm Spa & Nail raát ñeïp. Khu sang troïng, vuøng Burbank (Cali) caùch Santa Ana 30 phuùt. Ñòa ñieåm raát toát. Kieán truùc môùi laï vaø thô moäng chöa töøng coù caàn baùn gaáp 155 ngaøn. L/L: 949-3883437, 949-697-1843 500-7L-120704/147072

Tieäm nail. TB New Mexico naèm trong shopping lôùn caàn sang laïi vì thieáu ngöôøi troâng coi moïi chi tieát xin L/L: 505-863-8730, 714469-7933 500-14L-120704/147088

Vuøng AZ caàn sang tieäm nails: 480-650-7478, 714-553-2099 cell, 480-839-0333 home

500-14L-120704/147090

2 tieäm nails ñoâng khaùch caàn sang. Vuøng L.A (khu Meã) trong shopping. Rent reû income 12K16K/thaùng, khoâng interest xin mieãn goïi sau 8:00PM 714-8935184, 714-318-8813 500-7L-120804/147119

Caàn sang gaáp moät tieäm Nails, Facial, Waxing vuøng Anaheim vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L Phöôïng phone 714-539-1372 office, 714390-4850 cell 500-14L-120804/147128

Sang tieäm CLEANERS, ALTERATIONS & REPAIR, goùc ñöôøng Westminster vaø Goldenwest, muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc 714-902-4039

Vì söùc khoûe caàn sang tieäm Hair Nail 5 toùc 3 nails 2 spa vuøng Westchester gaàn phi tröôøng LAX, khu ñoâng ñuùc. Lieân laïc 310-6702469 hoaëc 310-658-8683 500-7L-120804/147153

Tieäm Nails caàn sang gaáp $12,500, tieäm raát ñeïp thueâ reû Long Beach khu Myõ traéng, muoán bieát theâm chi tieát LL: Lee 562438-8839 sau 8PM: 714-6383235

500-14L-120604/146888

500-14L-120804/147163

500-14L-120804/147154

Caàn sang tieäm Hair & Nail vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Fullerton, ñòa ñieåm toát, xin goïi 714526-5435, cell: 714-271-3899

Tieäm Phôû caàn sang xinh xaén ngay Bieån cô hoäi toát cho GÑ laøm chuû. Giaù $49,500. LL: 714-7910260

500-30L-120604/146893

500-30L-120804/147172

500-28L-120604/146948

500-14L-120604/146960

Ñi xa caàn sang Body Shop ôû Westminster coù daøn frame chiep EZ liner, phoøng sôn, maùy pha sôn, P.P.G. Giaù sang $60,000. Xin lieân laïc anh An 714-2006398

500-28L-120804/147181

Arizona, caàn baùn tieäm Nail trong Shopping Center, chôï Safeway khu Myõ traéng, 4 gheá Spa, 7 baøn, coù phoøng waxin g, xin LL: 480241-4785

500-30L-120804/147187

Caàn sang gaáp tieäm 98 Cents & Gift roäng 6000 sqft. Tieäm ñeïp good location coù theå môû theâm Cell Phone. Maùy loïc nöôùc. L/L: 714-623-2117

500-14L-120804/147190

TIEÄM ICE CREAM Tieä m Marble Slab Creamery (Franchise) trong mall. Income $8000/month. Lease coøn 9 naêm option 10 naêm. Höôùng daãn töø AZ. Giaù $250K. Goïi Quyeân 714836-7375 töø 10AM - 1PM, 562787-6147 töø 1PM - 8PM

500-28L-120804/147204

500-21L-120204/146479

500-16L-120204/146505

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon, Vietnam, khu thò töù. Ñeïp, ñaày ñuû tieän nghi, sang troïng. Chuû ñi ñoaøn tuï baùn giaù reû 89K raát hieám coù taïi Saigon. L/L: 714-231-1397

Caàn baùn gaáp Chinese Food Restaurant Goùc Euclid / Chapman Giaù baùn $45,000. Rent reû lease daøi haïn, 1 fast food goùc Harbor & Trask, giaù $70,000. LL: 714271-5009 Caàn sang gaáp tieäm nails caùch Bolsa vaø San Jose 3 tieáng, tieäm khang trang. Trong khu Circuit City nhieàu nhaø haøng vaø trong Cotsco shopping center, nhieàu khaùch walk-in, tieàn rent thaáp. L/L: 559-313-6559 500-28L-120204/146507

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2592 500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723 500-14L-120204/146558

500-14L-120804/147206

500-28L-120704/146966

Tieäm Nail trong mall ñoâng khaùch giaù cao ôû tieåu bang Indiana caàn baùn vì hoaøn caûnh gia ñình ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi 714-454-3433 or 479-4426229 coâ Baûo 500-7L-120704/146967

500-28L-120704/147023

8 units, Westminster. Principal only, 1987 construction two seperate parcel. All 3 bedroom 2 bath, garage access, washer & dry HKUPS, 20% down payment, upside in rents, John C.Nguyen 949-258-4537

500-30L-120704/147034

OFFICE SPACE FOR SHARE Phoøng rieâng bieät $300 - $400/ month, goùc Magnolia - Hazard. Tieän laøm vaên phoøng cho moïi dòch vuï. L/L Christine: 714-902-5536

Nhaø haøng caàn sang ñöôøng Magnolia, khu Huntington Beach, tieàn nhaø reû $3700/thaùng, 3000SQ sang troïng. Beer & Wine lic baùn $249,000 or best offer. Goïi Huøng 714-308-4564 or 714-310-5933 Vì ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Bodyshop ngay goùc Garden Grove vaø Western. Lieân laïc 714-537-9388, cell: 417-5050, ñeå thöông löông Giaù caû. Tieäm baùn WholeSale Taïi vuøng DownTown L.A. raát ñoâng khaùch busy shop. Chuyeân cung caáp THUOÁC LAÙ, CIGARS vaø taïp hoùa (General Merchandise) cho caây xaêng, liquor. Vì lyù do con nhoû caàn sang laïi. Xin LL: 714-326-9480 or, 714-6750473 500-7L-120704/147043

500-30L-120304/146563

Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, approximately 1200 sqf. Call “Ahn” 818-2449998

500-28L-120804/147207

Sang tieäm Sandwich & Fast Food gaàn chôï Hong Kong III (Houston, Texas). Vì lyù do söùc khoûe. Ai thaät loøng mua, xin goïi 281650-7443

SPACE LEASE Thích hôïp cho shop may. Giaù reû, khu an ninh, Xin nhaén maùy. 714-826-1534 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-7L-120904/147266

500-7L-120904/147272

500-14L-120904/147279

Anaheim One Hour Photo Lab. Coâng vieäc deã laøm. Maùy in hình töï ñoäng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6000 net thaùng. Gross $10K thaùng. Coù theå ñeå thôï laøm, khoâng caàn ra tieäm. Giaù $59,999. Seõ höôùng daãn chi tieát 714-260-3049

500-28L-120904/147301

Caàn sang tieäm Nails & Spa, vuøng Myõ traéng, 4 Spa, 5 baøn Nails. Tieäm ñeïp, rent reû $770/thaùng. Giaù $40,000. Xin LL: Chris 714821-4717, cell: 714-360-8692

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-7L-121004/147598

Wax Facial, maùy giaët & Saáy, khu Myõ traéng, rent thaáp, lease coøn daøi haïn, thaät loøng mua xin goïi 949-756-8726

500-36L-121004/147603

Tieäm nail sang troïng vuøng Diamond Bar, 3 phoøng Facial + Waxing, 8 Spa chair, 1,700 sqft, rent $3200, sang $150,000, ñeán coi seõ thích, 6 thôï $3500-$4000/ w. 714-213-2503, 310-3843128

Arizona caàn sang gaáp tieäm nail ñeïp shopping center 3 gheá 5 baøn phoøng facial rent reû khaùch sang. Lieân laïc 480-833-3039

500-28L-120904/147354

500-7L-120904/147358

Sang Tieäm Nails Spa lôùn vuøng Torrance, Myõ traéng giaùu, tieäm Professional Built sang troïng 10 gheá spa, 1 phoøng Facial, Giaù cao trong shopping lôùn caïnh chôï, Caùch Bolsa 30' Serious only, Please LL: Anh John. 714-2512142 500-7L-120904/147360

Professional Office for rent. 720 sqft, 17220 Newhope Street, #204, Fountain Valley, $1060 per month. Call Steve 714-612-6654 for Appointment 500-7L-120904/147365

Tieäm nail vuøng Long Beach caàn sang gaáp khoâng ngöôøi troâng coi. 6 baøn 2 spa. Phoøng facial, giaù $25,000. Rent $1315. Thích hôïp gia ñình laøm chuû. Thaät loøng L/L Haø 714-728-3828 hay 562-9888413 500-30L-120904/147387

Baùn tieäm nail ôû Arizona vuøng Scottdale, phone 626-320-3609, 626-320-3610 500-7L-120904/147395

500-7L-121004/147416

Muoán sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Ñòa ñieåm lyù töôûng, trang nhaû ñang ñoâng khaùch. LL 714-728-6541 500-14L-121004/147419

Caàn sang tieäm nail trong Super Wallmart, cô hoäi cho gia ñình caàn thôï Nail, giaù nail cao, tip haäu, coù income cao. Xin Lieân laïc Nancy. 505-523-2154, 505649-5887 500-28L-121004/147472

Caàn sang tieäm Nail trong khu Myõ Traéng Scottsdale, AZ. Trong tieäm coù 4 gheá Spa chair vaø 6 baøn vaø coù phoøng wax. 1200 square feet roäng vaø coøn 3 1/2 naêm lease with option. Cell: 480235-0679, tieäm: 480-451-9200 500-7L-121004/147494

Caà n sang Tieä m Massage 5 phoøng coù phoøng taém, tieäm môùi, thaønh phoá Anaheim. LL 714310-2259 500-14L-121004/147498

Salon hoaït ñoäng töø 10/29/01 taïi Orkland Park, Florida. Salon coù 7 gheá rolling massage chairs, 2 phoøng facial/wax & 6 baøn nails coù showcase baùn supplies, muoán cho thueâ. L/L Gary 954-4949682 ñeå bieát theâm chi tieát 500-14L-121004/147532

Nhaø Haøng vuøng sang troïng caùch Little Saigon 45 phuùt coù tieáng nhieàu naêm trong thò tröôøng Myõ, chuû muoán baùn ñeå retire. Income töø $5,000 - $10,000. Giaù $79,900. Seõ train. LL Tröông Trung Tín 714-713-4834. Agent Commission 5%.

500-7L-121204/147611

ARIZONA Sang Tieäm Nail: vuøng peoria 6 baøn, 2 gheá spa, coù chôï Albertson, khu Myõ traéng. LL: 623-878-9400 or 623-203-9192 cell.

500-7L-121204/147615

Caàn sang Tieäm Nails ñöôøng Telegraph, 8 baøn, 1 spa, 1 phoøng facial, phoøng aên maùy facial, baøn hô tay, warmerTowel.Giaù $40,000. Tieàn Rent $1000/thaùng. LL: 562-777-2526, 9:00PM. 626-780-3237

500-7L-121204/147620

Sang vaên phoøng baûo hieåm khu Little Saigon, ñòa ñieåm toát, seõ höôùng daãn laáy license baùn baûo hieåm. Lieân laïc: 714-839-8055, or 714-624-7811

500-14L-121204/147627

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm baùn cellphone vaø cho thueâ DVD phim Myõ, goùc Beach & Lampson trong khu SamClub. Giaù reû $18,000. Goïi 714-2518887 Nail San Francisco. Sang Lease Vuøng San Francisco trong Mall lôùn coù Northstrom + Maycy, ñoâng khaùch traéng, roäng 700 sqft., rent $3500, gaàn bieån saàm quaát, quí vò muoán môû tieäm Nails sang troïng trong Mall coù lôïi töùc lôùn. LL: Kim 714-925-1469

500-7L-121204/147631

SANG LEASE MÔÛ TIEÄM NAILS Nhieàu lease vuøng Orange Conty trong shopping lôùn coù chôï Savon drug, 30 raï p haù t , H-DEpot, Panda Express, Smart + Final, rent reû, nhieàu location toát ñeå môû Nails + Day Spa. Caàn nhieàu Investor ñeå bill nhieàu tieäm nails + Spa vuøng Cali. Goïi gaáp Kim 714-925-1469

500-7L-121204/147645

500-14L-121304/147702

Tieäm Phim Myõ caàn sang, giaù $120,000. Trong khu Shopping Center, Fountain Valley, raát ñoâng khaùch, LL Randy 714-454-3023, 714-651-0587 Nga. 500-14L-121304/147708

Tieä m Hair & Nails, khu Myõ Traéng, Lakewood, trong shopping center caàn sang laïi phaàn Nail, xin l/laïc chò Mai 562-4229468 tieäm, 562-841-4309 cell 500-14L-121304/147714

GAÁP. Tieäm nail vuøng HB gaàn bieån khu Myõ Traéng sang troïng, tieäm môùi remodel raát mong tìm ngöôøi thaät loøng muoán mua, giaù $95,000, giaù coù theå thöông löôïng laïi. L/L vôùi coâ Anh tel: 949-8870148 500-28L-121304/147717

Caàn baùn gaáp tieäm nails, tieäm môùi ñeïp, 6 gheá, sap. Vuøng Myõ Traéng, khu nhaø môùi ñang leân taïi Arizona, xin goïi 480-720-3594

500-28L-121304/147719

2 tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, tieåu bang Wisconsin, vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp vôùi giaù raát reû. Caàn bieát theâm chi tieát. L/ L H: 920-237-1544, W: 920237-1220 500-14L-121304/147759

NAILS Vuøng Palm Springs, khu shopping lôùn môùi môû, khaùch Traéng 5 spa 6 baøn phoøng facial massage. Rent reû. Lease deã. Chuù Naêm 760-322-7888, 818-5158621 sau 9PM 500-7L-121304/147766

Caàn sang tieäm Nails, Facial, Spa. Vuøng bieån Orange county, good location hoaït ñoäng töø naêm 2000, giaù $59,000, goïi 714-658-7042 500-14L-121304/147779

500-28L-121204/147651

Vì lyù do Gia ñình caànsang tieäm Nail ôû ARIZONA. Khu SHOPPING LÔÙN. Tieäm ñeïp roäng raõi khaùch sang. MYÕ TRAÉNG. Neáu thaät loøng mua LL: 480-205-7840, 480205-7840

500-28L-121204/147661

Sang Tieäm Nails, khu Myõ traéng caïnh bieån, gaàn Mall, ôû thaønh phoá Eureka, CA. Giaù $28,000. Vui loøng lieân laïc Tuøng 707-2680638, 707-443-7479

500-7L-121204/147672

Caàn tieàn baùn gaáp tieäm 1 hours Photo vaø Studio Downey, ñaàu ñuû maùy Noritsu vaø Background. Giaù $75,000 hoaëc Thöông löôïng. LL: Tín 714-300-8780

500-7L-121204/147673

600 - VIEÄC LAØM 600-7L-120904/000023

Super Savers Discount Store caàn tuyeån nhaân vieân baùn haøng vaø phuï vieäc bieát chuùt ít tieáng Anh. Apply 776 South Harbor, goùc Mc Fadden 714-839-5443 600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009. 600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425

RESTAURANT Caàn sang nhaø haøng vuøng North LA. Gaàn Fwy roäng 4000 sqft, 150 choã, coù beer & wine, coøn lease 9 naêm. LL: 562-715-5039, 562-715-5039

600-14L-072804/129574

SECURITY GUARDS WANTED Immediate start 2nd shift. F/T, P/T & weekend. Must have guard card. Able to write report. Call: 714-531-5111

500-28L-121004/147567

500-21L-121204/147674

500-7L-121004/147579

SANG TIEÄM NAIL Arizona state. Tieäm ñoâng khaùch khu Myõ Traéng. Income cao baûy thôï taùm gheá. Tieàn rent thaáp. L/laïc phone 714480-3625 500-28L-121004/147591

ARIZONA Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, giaù coøn cao, khoâng bò caïnh tranh, khu Myõ Traéng, 6 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng wax, rent reû. L/L Hieàn 623-330-8979

Vì lyù do gia ñình caàn baùn gaáp tieäm Video ñang ñoâng khaùch vuøng Santa Ana, xin lieân laïc vôùi Vinh soá phone: 714-537-4389

Baûo hieåm söùc khoûe Giaù reû !!! Chöông trình tieát kieäm Y teá PPO $69,95/thaùng/gia ñình cho Hospital, doctor, lab, dental, vision. LL: 714-539-3836

500-14L-121004/147540

Caàn sang tieäm Nails tieåu bang Arizona khu sang giaù cao tieäm ñeïp thaät loøng muoán mua giaù caû thöông löôïng, goïi Tony 714-4789116

500-7L-121304/147682

500-7L-121304/147690

500-7L-121204/147630

500-7L-120804/147131

Caàn sang gaáp tieäm nails ñeïp vuøng Whittier caùch Bolsa 25 phuùt, 6 baøn Nails, 2 spa, 1 phoøng Wax coù 4 thôï, cuoái tuaàn 5, Tieàn rent reû $1000. Giaù $48K. Call Jenny 562-943-7722

* Caàn tìm ñaïi lyù traø ñaéng Cao Baèng, thuoác laù giao 5 ngaøy taän nhaø. Ngöïa, 555, Manbaro, $15, $25, $20. * Caàn mua xe oâtoâ ñuïng naêm 2000 trôû leân. L/L 510-759-1684, 084-90-3565655, cell 714-360-5888. Baùn aùo traéng cho nails Email: doanxuan_us@yahoo.com

500-7L-120904/147329

NAIL Caà n sang tieä m nail môù i taï i Valencia khu Myõ Traéng sang giaù nail coøn cao trong khu shopping center môùi giaù $144,000. L/L: 714-458-7002

Cô hoäi toát ai muoán laøm chuû tieäm Chinese Food To Go CT Corona Main St vuøng ñang phaùt trieån ñoái dieän raïp haùt Big K-Mart. L/ L Amy 951-737-8888, 11:00AM - 9:00PM. Cell 24/24: 951-9614774

500-14L-120604/146942

RAO RAO VAË VAËTT

SALON Ñi xa caàn sang tieäm Toùc + Barber Facial Massage. Vuøng San Dimas. Rent reû coù theå baù n Beauty Supply. Hai tieäm $19,500. Cô hoäi toát. Goïi gaáp 626-3760667

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû tieåu bang North Carolina. Tieäm ñeïp, saùng suûa, ñòa ñieåm raát toát. Giaù baùn thaáp. Lieân laïc Chuck 252353-6888 day, 252-756-8298 night

500-14L-120104/146198

Sang tieäm Donuts. Ñang ñoâng khaùch baùn donuts, croissants, bagles, hoaït ñoäng 17 naêm vuøng La Habra trong plaza roäng 1100 sqft, tieà n lease + tripplenet ($1600). Low mantenance, trang bò ñaày ñuû, môû cöûa töø 4AM ñeán

500-14L-120304/146676

500-28L-120204/146396

500-14L-113004/146094

CAÀN BAÙN TIEÄM NAILS giaù coøn cao taïi Charlotte, North Carolina. Full set $25 up, fill $15 up, chaân tay $35 (ñoåi baèng deã). SUPER WAL-MART. Lease môùi. Tieäm môùi build 2 plaza. very good locations. W: 704-717-0021, C: 704-4885407, C: 704-287-5872

500-14L-120304/146666

Caàn sang laïi Office Professional raát ñeïp, taàng treät, goùc Brookhurst & Hazard, ñoái dieän chôï Nam Hoa. Coù ñaày ñuû heä thoáng ñieän thoaïi, alarm system. Tieän cho vaên phoøng baùc só real estate loan, luaät sö, thueá & baûo hieåm etc... Tieàn möôùn raát reû. Toaøn boä ñoà goã tuyeät ñeïp Mogohany, negotibale. Call 714-931-5500

Tieäm NAILS vuøng Santa Monica caàn sang, ñoâng khaùch walk-ins, parking roäng raõi, khaùch nice, tip haäu. Xin lieân laïc 310-392-4388 or 310-400-4163

500-14L-113004/146038

Caàn sang tieäm nail caùch Bolsa 1H30' giaù cao, tieàn rent reû, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tieäm ñeïp 5 baøn 5 gheá spa 5 thôï coù phoøng wax maùy giaët saáy. L/L: 714-4170673, 714-417-1391

500-14L-120304/146643

NEW MEXICO Central Nails caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi vuøng Myõ Traéng. L/L Kevin: 505-400-0049, 505-715-0002

500-14L-120204/146387

Caàn baùn gaáp tieäm nail, Michigan, khoâng coù ngöôøi coi, baän con nhoû, goïi Huøng- Traâm: 616-9018927, 989-684-4449, Vuøng Myõ traéng.

Tieäm nail caàn baùn gaáp ôû vuøng LA. Khu Meã. Tieàn rent $1800. Caàn 2 thôï nail, xin L/L Trang: 323-258-9269 tieäm, 310-3499845 cell

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

Caàn sang tieäm Nails & Spa vuøng Myõ traéng tieäm môùi lôùn ñeïp vaø sang, ôû trong Mall lôùn, Vuøng East Coast, FS $32, Pedi $35, 6 gheá pedi, 3 phoøng tanning, 3 phoøng facial all neon and computer. Vì thieàu ngöôøi troâng coi xin LL Coâ Vaân: 603-396-4394, $250K plus only.

500-28L-112904/145957

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

500-30L-120304/146633

500-28L-120504/146785

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760

500-28L-112904/145978

500-17L-120304/146607

Caàn sang tieäm Hair & Nails khu thöông Maïi ñoâng daân cö Valley View City, La Mirada. Rent $982 thaùng. 4 toùc, 4 nail, 2 spa, 1 facial waxing. Giaù 52K, khoâng interest xin mieãn goïi. W: 562946-6964, cell: 714-728-0720 Kathy

500-14L-120104/146315

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775. Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657

500-14L-120304/146582

Cho möôùn choã söûa xe, roäng hôn 1,054 sqft, vuøng Garden Grove. Call Tony: 714-425-8110

Caàn sang nhaø haøng, roäng raõi, ñeïp ñeõ, khu lòch söï. Trung taâm khu Little Saigon, khu du lòch, ñoâng khaùch. Lieân laïc 714-8564212 or 714-425-4273

500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Sang tieäm Nails, Arizona, Myõ Traéng 8 baøn, 4 spa, facial wax, maùy giaët saáy roäng, ñeïp, rent reû, good location xem thích lieàn. L/ L: 602-481-3771 cell, 480-9705387 W

500-14L-120104/146299

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

2PM raát tieän cho gia ñình laøm aên. Giaù $129,000. Goïi 562-6944418

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

600-30L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742 600-90L-081304/131975

500-10L-121304/147675

Beauty SALON IRVINE, Caàn baùn giaù $48,000 main street location, ñòa ñieåm toát trong khu food Park, Starbucks, Bank, Businness Center, tieäm raát ñeïp 1025 sqft. 5 Hair, 3 Nails, 2 Ped Spa, 2 phoøng

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-14L-100604/139282

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

600-14L-101704/140644

VIETBIRD INC BUILDING MATERIAL CONSTRUCTION Job opportunites: - Caàn general construction coù license laøm full time, hoaëc khoaùn. - Caàn project coordinator ñeå coi caùc coâng vieäc xaây caát. - Caàn Handyman coù kinh nghieäm vaø tools vaø xe truck laøm full time. - Caàn ngöôøi delivery coù xe truck bieát mua part Home Depot. - Caàn thö kyù coù kinh nghieäm customer service laøm part time or full time. - Caàn thôï chuyeân plumbing,, ñieän, hoaëc landscaping. Apply at: 12620 Westminster #G Santa Ana, ca 92706 Phone: (714) 554-5050; Fax resume: (714) 554-5333

600-28L-102504/141616

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

600-28L-110204/142561

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time, khoâng kinh nghieäm seõ train. Caàn ngöôøi röõa ly, sau seõ train. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934.

600-28L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-38L-110804/143398

Caàn thôï nöõ massage coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, caàn moät tutor cho hai em lôùp 9 & 10. goïi Cat: 714269-4452.

600-34L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-28L-111604/144357

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963

600-28L-111604/144469

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly.

600-28L-111904/144996

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & supporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no support from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty

600-28L-111904/145016

ª Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268. ª Caàn thôï Massage xin goïi 714251-0198. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-28L-112204/145284

600-14L-120204/146526

Caàn thôï nöõ massage therapy, city permit required, khoâng caàn thi. Vuøng Myõ Traéng. Tip haäu. L/L: 714-544-1699 600-14L-120304/146584

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong

Caàn owner Operator chaïy töø CA to NC, chuû xe laáy veà töø $4700 ñeán $5000 traû tieàn layover. Xin L/L Le: 714-720-9020

600-28L-112204/145287

Cafe SI (Eden cuõ) caàn Nam Nöõ röûa ly cho ca saùng toái, caàn tuyeån tieáp vieân vui , deã thöông cho ca chieàu. Xin LL: 714-534-0108 hay 714-460-3252

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709

600-36L-112204/145327 600-12D345-112404/145451

Auto Smog Tech with good diag. Experience & tools. Part time or full time. Big shop, 15 years in business. Call 714-614-3159

600-28L-112804/145816

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179

600-30L-113004/146051

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444

600-28L-113004/146065

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-14L-113004/146080

Caàn nhieàu Technician bieát söûa audio vaø video kinh nghieäm moïi chi tieát xin lieân laïc 949-939-8111

600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322

600-14L-120104/146190

Caàn thôï bieát baét boâng Baùnh Sinh Nhaät, Baùnh cöôùi vaø phuï baùn haøng. Xin lieân laïc soá 714-8393503 or 714-333-5423

600-14L-120304/146689

600-14L-120304/146708

Quaùn cafe caàn möôùn waitress laøm vieäc full/part time, ca saùng vaø ca chieàu. Löông cao vaø tips nhieàu, xin lieân laïc 714-454-8857, 714-801-8881

600-14L-120504/146805

Caàn 1 licensed massage therapist for Hair & Nail Salon with 1000 hrs of training start thaùng January. Vuøng South Coast Plaza. Goïi Ñaït 949-231-7748 600-7L-120504/146851

Wholesale caàn taøi xeá giao haøng ñeán caùc nhaø haøng. Lieân laïc 714901-6682 sau 2:00PM (coâng vieäc naëng). Ñòa chæ 14831 Moran St, Westminster 600-180L-120604/146875

CLUB CASANOVA TAÏI HAWAII caàn tuyeån nöõ tieáp vieân tuoåi töø 20 - 35. Bao aên ôû, ôû xa mua veù maùy bay, löông cao, xin lieân heä Jackie 808-382-8303 or 808386-4376 600-14L-120604/146907

Caàn thôï söûa xe, nhieàu naêm kinh nghieäm coù ñoà ngheà rieâng, löông haäu vuøng Anaheim xin lieân laïc Frank 714-816-8931 hoaëc Ly 714-816-8923 600-14L-120604/146911

Caà n tuyeå n deliveryman cho wholesale furniture vuøng Fountain Valley. Xin goïi 714-9684228, 714-968-4279 Mr.Paul 600-7L-120604/146914

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N OK coù baèng caøng toát. Tieäm Anaheim. L/L: 714-310-2259 600-21L-120704/146986

Tieäm Furniture vuøng Artesia caàn Sale Person vaø Delivery kinh nghieäm. Löông haäu. Lieân laïc 562-924-1065 or 714-240-8483 Tony or Peter 600-14L-120704/146996

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-90L-120804/147114

Look for TV, CD, Repairperson, one or two positions. Work in Orange county. Must speak English. Pay depends on skills. Job opens now. Please call Jeff 714696-5350 or 714-970-5929 600-7L-120804/147140

Caán 1 nam coù kinh nghieäm laøm cho tieäm cell phone, full-time. Lieân laïc 714-590-2200 600-21L-120804/147164

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist, khoâng caàn thi City Permit. Löông cao $25/hr + Tip. Lieân laïc: 714993-5215 600-7L-120804/147178

$7500mos Hiring Ladies $45hr. Open Minded Massage Therapist. No Exp. 310-502-0108 600-7L-120804/147191

Construction: Caàn ngöôøi bieát ñieän nöôùc frame, commercial coù kinh nghieäm. Xin L/L: 714-414-6167

looking for hard working and ambitious individuals to join our dynamic team. we have opening available positions: ° Receptionist ° Telemarketing Representative ° Technician We offer paid salary and full benefits including health & life insurance, 401K, vacations, sick days, and year-end bonus. Candidates must be speak English and Vietnamese Fluently. Qualified candidates please email your resume or call to: Brianton2000@yahoo.com Phone: 714-901-1333 600-7L-121004/147576

Caø pheâ Em caàn tuyeån tieáp vieân treû, vui veû, maëc ñoà töï do OK, khoâng kinh nghieäm khoâng sao. L/L: 714-636-6150

600-7L-121004/147600

Tieäm furniture caàn driver coù kinh nghieäm vaø ngöôøi laøm vieäc trong kho xin lieân laïc Don ôû soá 714210-4648 trong giôø laøm vieäc 10AM - 6PM.

NHAN HOA CLINIC Is recruiting for: - a part-time Dentist - a part-time Dental Assistant Must be experienced, initiator, team player, possess leadership skills, exceptional customer service skills, must be handle multitasks and work in a demanding environment, and fluent in English & Vietnamese. If you are interested, please fax your resume to Tricia Nguyen at 714-539-9015

600-30L-120904/147219

600-7L-121204/147606

600-7L-120804/147203

Wanted 2 years more Test only Technician Buena Park 714-4825492 600-7L-120804/147210

Hiring. Looking for technical quality control person to check cellular phones. We train. Start immediately. Irvine, CA, call 714724-7177 600-7L-120904/147238

Caàn taøi xeá laùi xe giao thöïc phaåm cho nhaø haøng. Good DMV Record, xin lieân laïc coâ Kim ôû 14371 Euclid St #C, Garden Grove, 710-988-8515 600-7L-120904/147334

Caàn 1 manager treû laøm cho builder bieát tieáng Anh vaø Vieät gioûi löông 36 ngaøn trôû leân + bonus, khoâng kinh nghieäm seõ training. Moïi chi tieát lieân laïc Michael: 714-724-5211 600-28L-120904/147349

Caàn Physical Therapy US Medical ôû goùc G.G vaø Lampson vaø taøi xeá coù kinh nghieäm laøm vaên phoøng baùc só, phone: 714-4129270, 714-244-0633 Doctor Chung 600-28L-120904/147361

International Business Expansion in Vietnam. Part time: $500 $5000. Full time: $5000 and up. Work from home available contact Tony 909-319-6660

JOB OPPORTUNITY Caàn Receptionist/ Sale person baùn Myõ phaåm. Full/part time. Speak English vaø Vietnamese. Löông haäu + commission. LL: 949-837-7433 600-14L-121204/147613

Printing. Caàn thôï in, coù kinh nghieäm Benefit ñaày ñuû, vuøng Irvine löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin Lieân laïc 714-4781811 Loäc. 600-5L-121204/147614

Caàn nhieàu ngöôøi laøm vaên phoøng thoâng thaïo Computer, Anh Vieät, Shipping vaø Warehouse, coù kinh nghieäm. LL Coâ Mai. 714-2651900 600-14L-121204/147616

Coâng Ty caàn ngöôøi laøm full-time. Xin LL Cindy. 714-775-4388 600-7L-121204/147650

600-7L-120704/146997

600-7L-120704/147017

Tieäm Thueâ phim boä khu Bolsa caàn ngöôøi tieáp khaùch vui veû, laøm part-time, öu tieân HS/SV. LL Anh Thaønh. 714-757-7407

600-14L-120104/146255

Caàn thôï Smog Check Technician, vuøng Pomana. L/L Sonny 909629-4636

USMED Corp., is looking for sales professional with experience in Medical, Pharmaceutical, Insurance, Our system does E-Billing and E-Insurance Verification for doctor office. Base $ high commission & Promotion. We are also hire experience Secretary. Henry @714-404-2806. Fax. 714-242-2128

600-14L-120104/146268

Caàn thôï Massage vuøng Anaheim. Lieân laïc. 714-496-5987 vaø caàn ngöôø i phuï Tieä m Video vuø n g Westminster. 714-782-2279

600-14L-120204/146369

Capheâ Gioït Ñaéng caàn tieáp vieân vui veû sieâng naêng. Laøm ca saùng hoaëc chieàu, tuoåi töø 21 trôû leân, xin lieân laïc 714-856-8867

600-14L-120204/146432

76 Prolube goùc Trask & Magnolia caàn gaáp thôï maùy coù kinh nghieäm. L/L Kim 714-244-2545

600-14L-120204/146498

Caàn ngöôøi baùn haøng taïi Thaåm Myõ Vieän Kimberly. Full time, da ñeïp, tính neát deã thöông, thích tieáp xuùc vôùi khaùch haøng. Löông töø $2200 ñeán $4000 sau khi train. Xin ñieàn ñôn taïi Kimberly Skin Care and DaySpa: 15191 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

600-7L-120204/146510

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714369-3028

600-7L-120704/147029

DELIVERY DRIVER wanted. MUST Speak & read GOOD ENGLISH, have insurance & clean driving record. Drive your own car. Daytime, nighttime, weekends. Good money, plus tips. Huntingtongbeach:714-848-1002

600-7L-121204/147668

600-5L-121304/147726

600-7L-120904/147398 600-14L-120904/147401

600-14L-120704/147045

600-14L-120704/147070

Coâng ty caàn 1 taøi xeá laùi xe truck thuøng giao haøng. Vaø caàn 1 coâ thö kyù giuùp vieäc vaên phoøng. Lieân laïc Tony or Mimi 714-825-1638 600-7L-120704/147071

600-7L-120704/147085

FULL TIME POSITIONS HIRING ACCO Furnuture, a fast growing company in Orange, California needs: - Accountant: Experience in AR, AP, G/L, Tax, Bank Rec. Proficiency in oral & written English, Microsoft Word, Excel. Peachtree Accounting knowledge is a plus. - Warehouse Personnel: Experience in Receiving, Shipping procedures. Some lifting required, basic English. We offer competitive salary and benefits. E-mail resume to accofurniture@sbcglobal.net or fax to 714-289-8885 600-7L-120704/147096

CAÀN SALESMAN Dealer Xe Hôi; vuøng Westminster caàn Salesman. Öu tieân coù kinh nghieäm, löông haäu. Lieân laïc 714894-9665 600-7L-120704/147112

600-14L-121004/147408

Coâng ty ôû Orange County caàn ngöôøi baùn haøng (Salesman) laøm vieäc sieâng naêng coù traùch nhieäm. Xin goïi: 323-268-2743 600-7L-121004/147437

Caàn moät nhaân vieân massage Therapist cho phoøng maïch, part time, löông traû töø $20 tôùi $30/ giôø. Xin goïi 714-821-8682 600-7L-121004/147454

Caàn thôï Smog Check, löông tuøy kinh nghieäm. LL: 714-539-0797 sau 7 PM, 714-636-9592. 600-30L-121004/147551

Bank Card Service 17 year old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster areas is

630-8L-112304/145367

Caàn dì Trung nieân, sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 9 thaùng vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø; bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Nguyeãn 714-728-1157

630-14L-113004/146027

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, ôû laïi nhaø, xin goïi coâ Thònh 310-528-2327 buoåi toái 310-3790384

630-14L-113004/146081

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, tín caån coi 2 beù gaùi ôû laïi nhaø caùch xa Santa Ana 3 giôø laùi xe. Xin goïi 909-623-1354

630-14L-120104/146183

Nhaø ôû vuøng Hawthorne caùch Bolsa 25 phuùt, caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 2 tuoåi röôûi vaø 1 beù trai 4 thaùng. Tuaàn 6 ngaøy, ôû laïi ñeâm, khoâng laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, phoøng rieâng. L/L: 310-357-7765 cell, 310-679-1057 nhaø

630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384

630-14L-120604/146880

Caàn ngöôøi giöõ hai em beù gaùi 2 tuoåi, trai sô sinh, vuøng Diamond Bar vaøo thöù Baûy vaø Chuùa Nhaät. L/L coâ Thaùi: 714-381-8712

630-7L-120604/146937

Nhaän Giöõ treû em töø 3 thaùng ñeán 4 tuoåi. Nhaø roäng vaø saïch seõ, thöông treû em vaø raát taän taâm. Xin L/L coâ Thuûy 714-894-6121

630-7L-120704/146981

Caàn 1 coâ giöõ 2 treû 3 tuoåi + 1 tuoåi, löông thaùng $1200, tieåu bang Indianapolis goïi Duyeân 317-809-7306

630-14L-120704/146994

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù. Phaûi ôû laïi ñeâm. Löông $1300/month. Neáu good coù theå traû theâm. Lieân laïc Nhi 714-960-7567, 714-5312238

630-7L-120704/147084

600-7L-121304/147751

600-28L-121304/147764

Westminster, caàn ngöôøi giöõ beù gaùi 3 tuoåi vaø laøm vieäc trong nhaø. Bao aên ôû, 6 ngaøy/tuaàn. Xin lieân laïc Ngoïc 714-260-5109

600-14L-121304/147774

Caàn tuyeån waitress cho quaùn cafe. Löông haäu. Xin goïi 714638-0736 sau 1PM caùm ôn

630-7L-120704/147086

630-14L-120904/147399

Haõng laøm Kitchen Cabinet caàn thôï coù kinh nghieäm hoaëc khoâng. LL: 714-693-1424 or 714-7192821

630-14L-121004/147424

Caàn ngöôøi giöõ hai chaùu moät tuoåi vaø ba tuoåi taïi vuøng Anaheim (Lakeview/Riverdale) töø Monday - Friday. L/L 714-974-1335 hay 949-900-4818

630-7L-121004/147480

Caàn dì khoûe maïnh thöông yeâu treû, chaêm soùc chaùu beù 10 thaùng tuoåi, & naáu aên. L/L 714-705-3739

630-7L-121004/147501

Caàn ngöôøi giuùp vieäc taïi Rancho Santa Margarita cho 2 vò cao nieân. ÑT: 714-230-5127

630-7L-121004/147523

Caàn moät coâ ñöùng tuoåi giöõ hai chaùu trai taïi nhaø Cypress bao aên ôû töø thöù Hai ñeán thöù Baûy xin goïi 714-720-2586

630-14L-121004/147537

Phuï Nöõ khoûe maïnh chaêm soùc Baø cuï taøn taät, giuùp vieäc nhaø, bao aên ôû laïi ñeâm vuøng Alhambra. Löông haäu. L: Thanh 323-7251562

630-7L-121004/147541

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai 3 tuoåi vaø naáu aên, löông haäu. Xin L/L: 714523-5481

630-14L-121004/147572

Caàn ngöôøi troâng nom moät chaùu beù 10 thaùng vaø laøm chuùt vieäc nhaø. L/L 714-963-1700 hay 714402-4410

630-3L-121304/147724

Caàn moät baø khoûe maïnh ñeå canh chöøng moät baø cuï 86 tuoåi ôû Fountain Valley. ÑT: 714-425-6828

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-36L-112404/145569

630-7L-120904/147221

630-7L-120904/147235

Caàn 1 ngöôøi giöõ beù trai 1 tuoåi vaø 1 gaùi 5 tuoåi. Khoâng laøm vieäc nhaø. Tuaàn 5 ngaøy saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi, goïi 714-991-1365 or 714-254-5662

640-7L-120804/147155

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

MEDICAL ASSEMBLERS NEEDED 1st and 2nd shifts available $10.00 + per hour Sign - on incentive Bonus Growing Medical Manufacturing Company located in South Orange County is seeking 30 Assemblers with the following qualifications: ª Work with small parts - suturing is a definite plus. ª Follow written and verbal instructions according to drawings, procedures and training. ª Be familiar with terminology used in the production area. ª Build sub-assemblies that are accepted for further processing. ª Complies with the Quality System requirements of the job. Contact Noe Vazquez at 949-8550300 or email resume to: nvazquez@kimco.com 640-7L-120904/147274

SMT Machine Operator & Driver. Anaheim Electronic Manufactory seeking qualified Candidates. Experience Required. Please call: ICCI Helen or Nancy 714-572-1900, fax: 714-572-2900 640-14L-120904/147276

Immediate Full time job openings in Anaheim and Brea for the following: ª Test Technician: $9.00 $11.00/Hr ª Electro Mechanical Assembly: $8.50 - $9.00/Hr ª Electronic soldering: $9.00 $10.00/Hr Must have 6 months prev. electronic assembly work exper. Apply in person 9AM - 12:00 Monday - Wednesday: Venturi Staffing 377 E.Chapman Ave., ste 220; Placentia (corner of Kraemer and Chapman Ave, near CSUF). Bring ID 640-7L-121004/147562

Looking for experienced Conventional Machinist to operate Bridgeports and Lathes. Contact: 714-424-9250 x 14 640-14L-121004/147566

Haõng ñieän töû vuøng Irvine caàn ngöôøi sieâng naêng, nhanh nheïn, coù kinh nghieäm laøm veà QC Inspector, handsolder rework & touch-up. SMT operator, stockroom kit auditor, general assembly assistant. Shift 8:30AM tôùi 5:00PM vaø 3:30PM tôùi 8:00PM full time & part time. Xin lieân laïc Haïnh Nguyeãn tel 949-5531234, fax 949-553-1229 640-7L-121004/147596

Haõng ñieän töû ôû Fountain Valley caàn 2 assemblers bieát haøn vaø touch up. Vaø 2 khoâng caàn kinh nghieäm seõ höôùng daãn goïi 714556-2399 hoaëc gôûi resume veà 714-556-2351 640-14L-121204/147607

Machine Shop looking for (3) person. (1) Machinist with 3 years min experience in CNC Milling & Lathe, SU and program. (1) QA inspector with 2 years min experience in machine shop inspection. (1) 2nd shift milling machine operator (3:00 - 11:30PM) - Min 1 year experience. Fax resume to 714-903-9992 or email to echo23@hotmail.com. Need to speak English

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

630-7L-120904/147310

Caàn ngöôøi giöõ treû, ñeán nhaø vaø bieát laùi xe, ñöa röôùc chaùu ôû tröôøng. Nhaø ôû thaønh phoá Orange, goác Chapman / Prospect. LL: Thanh 714-771-4966 sau 6:30 toái

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

630-7L-120904/147352

Caàn ngöôøi giöõ treû sô sinh kyõ löôõng baùn thôøi gian, xin lieân laïc coâ Thanh hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén 714531-2798

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

Caàn ngöôøi giöõ beù trai 2 tuoåi röôûi $1300/thaùng, xin lieân laïc Tuaán CP: 860-593-0007, T: 928-7170707

Orange Valley College caàn Instructor Facial, Massage, Hair vaø caàn Sale personal beautiful supplier telephone: 714-713-8765, address: 7138 Westminster Ave, suite C, Westminster, CA. W e b s i t e : www.wahooproducts.net

640-28L-120704/147082

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. LL: United College of Dental Technician. 714-379-8228

Caàn ngöôøi giöõ em beù bao aên ôû vuøng Corona. 951-271-0667

600-7L-121304/147739

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster vaø Pomona caàn massage therapist coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-931-6988

630-7L-120904/147327

Nhaø Rosemead, caàn moät coâ söùc khoûe toát ñeå chaêm soùc beù trai 3 tuoåi vaø naáu aên. Hai tuaàn nghæ moät ngaøy, khoâng ôû ñeâm mieãn goïi. Löông thaùng $1200. L/L: 626-215-1430, 626-780-6564

640-7L-120804/147193

Caàn moät phuï Nöõ töø 40-50 tuoåi giöõ 1 treû 3 tuoåi ôû Chicago, löông haäu bao aên ôû, lieân laïc Raïng. 714775-3954 cell, 714-705-5675

Quaùn Chôït Nhôù caàn gaáp tieáp vieân treû ñeïp laøm Part time or Fulltime, Löông cao, $12/up + Tip. LL Julie. 714-271-5009

Haõng Furniture vuøng Fountain Valley caàn ngöôøi laøm full time Delevery vaø bieát laép raùp cabinets. Löông töø $9.50-$11.00/hr, coù vacation paid. LL: Mr Le: 714434-6106 10 AM-8PM

CAÀN Salesman kinh nghieäm cho tieäm Furniture vuøng OC. Löông haäu + commission. L/L: Tony @714-220-3997 hoaëc 714-2203998

CERRITOS Caàn thôï boät nöôùc, full time, nghæ Chuû Nhaät vieäc laøm thoaûi maùi vui veû. Ngaøy: 562-860-4477, ñeâm: 714-734-0628

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-14L-092004/137021

630-7L-120604/146947

600-14L-120104/146249

CAFE Caàn nhieàu waitress cho ca toái, ñieàu kieän deã thöông. LL: 714653-2011, 714-531-6986

HOME HELPERS

600-7L-121204/147667

Caàn ngöôøi Full-time - Customer Service - Data Entry - Warehouse Caàn phaûi bieát noùi tieáng Anh raønh. Lieân laïc Kathy: 714-719-9994 hoaëc gôûi resume Email: kathytruong@sbcblobal.net

YORBA LINDA caàn tuyeån thôï massage therapist coù baè n g 500HR, city permite. Khoâng caàn thi. $25/HR + tips. 714-3961273, 714-961-7358

630 - VIEÄC NHAØ

Caàn phuï nöõ ñöùng tuoåi coi hai beù sô sinh (2 thaùng) vaø phuï vieäc nhaø (thaønh phoá Cypress) xin lieân laïc coâ Tieân 714-826-8158

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng caàn Owner/Operator. Thuøng 53 feet. Ñi xuyeân bang vaø local. Haø n g ñöôï c giaù cao. L/L Cal Transport Inc. Tel: 714-2510471, fax: 714-775-6076

600-14L-120904/147396

600-36L-121304/147781

Caàn ngöôøi phuï vieäc söûa chöõa nhaø cöûa coù kinh nghieäm caøng toát, goïi Huøng. 714-878-1700

Caàn taøi xeá laùi xe truck 18 baùnh, caàn coù kinh nghieäm, chaïy xuyeân bang löông cao, ñieàu kieän deã daøng, xin lieân laïc. Sôn. 714-2902318

600-14L-120104/146214

RAO RAO VAË VAËTT

NAIL & HAIR JOBS 650-28L-120904/000014

640-14L-120304/146667

CNC Machinist, auto wheel manufacturer program/setup mill & lathe, 7 years experience preferred. Fax resume 323-2635176

640-30L-120504/146776

Leading aparel manufacturer is now hiring for warehouse shipping picking. Knowledge of UPS software helpful. Please fax resume to 310-639-4958 or Email to info@magicheadwear.com

640-7L-120704/147009

Caàn thôï haøn Mig bieát laøm cöûa vaø haøng raøo saét coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-658-3642

640-7L-120704/147038

Machineshop Garden Grove caàn thôï Mill Manual treân 5 naêm kinh nghieäm, set up & Operator CNC Mill Fadal treâ n 3 naê m kinh nghieäm. Good salary + Benefit. LL: Thanh: 714-554-8809

640-7L-120704/147067

CNC. Need someone with 3 years experience+. Know how to edit and setup the Mori and Hass (Lathe) machine. Please fax resume to 714-751-6066 ext. Phu or come in to apply in person at 3330 S.Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92704, 714-241-0235 Ext.133

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï coù kinh nghieäm, Tieäm giaù cao, khu khaùch traéng sang vaø tip haäu , Bao löông $800 / 6 ngaøy. Lieân laïc Duõng 914-4340610 cell, 914-562-3399 (W) 650-7L-120904/000016

Tieäm Nail caùch Bolsa 15 phuùt caàn gaáp thôï boät full-time hay part-time, neáu caàn bao löông. LL: 714-639-9447 650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945 650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-61D135-081204/131910

650-30L-112204/145326

650-7L-083104/134358

Tieäm Toùc caàn gaáp thôï Toùc bieát laøm Nail caøng toát hoaëc thôï Nail. Khu Myõ traéng. Neáu caàn xin lieân laïc 714-558-2490. 650-100L-091604/136733

650-28L-112304/145447

650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL Ñeå trôû thaønh CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ FACIAL, haõy döï lôùp caáp toác 2 tuaàn trong 1 salon lôùn. Caùch Bolsa 15', ñeå ñöôïc höôùng daãn töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT. Goïi HANNA: 562-833-5433. 650-100L-032104/109698

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-3L-102404/141480

Nails caàn thôï tay chaân nöôùc vaø boät vuøng Myõ Traéng, tip cao caùch Bolsa 15 phuùt laøm full/part ñi xe chung OK. Goïi 714-986-9971 or 379-9865

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-78D23456-102904/142278 650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

650-28L-112404/145546

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï nöõ, laøm boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Bao löông. Goïi Bình 951-279-8146, 714-757-2596. 650-14L-112504/145580

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761 650-7L-112504/145610

GARDENA. Caàn thôï nail Nöõ full time chuû deã chòu chia 6 1/2. Khu shopping ñoâng khaùch, gaàn soøng baøi, caàn thaønh thaät. L/L Tony Tuaán 310-527-2188 (Mon - Sun) 650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H 650-28L-112604/145791

650-7L-062404/124613

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bao löông cao, laøm löông töø $700 $800/tuaàn khu Costa Mesa, 714434-1312

650-7L-070704/126398

GARDEN GROVE. Tieäm Nails lôùn caàn thôï kinh nghieäm boät, P/W, facial, waxing, tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia. LL Theùresa : 714-728-8921, 714-827-0469 (sau 8 giôø toái)

650-28L-111604/144347

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

650-28L-111704/144522

Tieäm Hair Nail vuøng Yucaipa Redland trong khu shopping lôùn caàn cho share 5 station toùc bao gas ñieän $1200 caàn thôï boät. L/ L: 909-881-3966 tieäm, sau 8PM 909-796-0529 nhaø

650-28L-111704/144637

Khu Canyon Country gaàn Magic Mountain caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8PM 11PM), cell: 661-993-1695

Nail Las Vegas caàn thôï K/N boät facial waxing coù baèng Nevada caøng toát. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Nancy 702-2071989, 702-401-0136

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm baèng Arizona. Bao löông theo khaû naêng coù choã ôû, xin vui loøng L/L: 998-649-1889, 928-649-8274

650-28L-071404/127522

650-14L-111704/144664

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-28L-111704/144642

650-7L-112804/145801

NAILS & SPA Vuøng Riverside $500-$700/tuaàn caàn thôï Nam Nöõ Boät, tay chaân nöôùc, Facial waxing, airbrush, full/parttime, nhieàu khaùch walk-in, ñi chung xe neáu caàn. LL: 951-369-0954, 714348-3829 650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926 650-28L-112904/145890

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866 650-21L-112904/145921

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364 650-21L-112904/145922

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-36L-072204/128776

650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138 650-28L-111804/144718

NAILS vuøng Redondo Beach caàn thôï nail nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, khaùch walk-in nhieàu, löông cao, tip haäu. Bao theo khaû naêng laøm chuû nhaät, Kim: 310-7986330 sau 9PM 714-901-9995

650-36L-111804/144891

650-14L-113004/146005

650-28L-112904/145972

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525 650-28L-112904/145979

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479

650-28L-112204/145260

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592

650-14L-120304/146627

650-14L-113004/146064

650-14L-113004/146068

Costa Mesa Hair & Nails caàn moät thôï nöõ kinh nghieäm veà toùc vaø moùng tay. Goïi 949-642-3880 ngaøy hoaëc 949-294-5777 toái

NAIL. Caàn hai thôï Nails kinh nghieäm hay môùi taäp cuõng ñöôïc, xin lieân laïc Kevin hay Cindy 518331-2708 hoûi theâm chi tieát

NAILS vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1H30'. Tieäm laâu naêm ñoâng khaùch tip cao coù choã aên ôû thoaûi maùi caàn thôï nails nöõ gioûi boät bao $700 tuaàn. Cell: 760-4093456, tieäm: 760-328-6609 650-48L-113004/146110

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097 650-28L-113004/146113

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538 650-14L-113004/146118

CAÀN THÔÏ NAIL Vuøng Michigan caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm. Bao löông hoaëc aên chia. Tuaàn laøm 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin L/ L Long 269-925-5320 W, 616634-0153 cell

650-14L-113004/146160

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908. 650-14L-113004/146163

CAÀN GAÁP Thôï boät nöõ kinh nghieäm laøm FT/ PT, bao löông $80/day treân chia. Vuøng Westminster. L/L Höng 714-878-3628

650-14L-120304/146714

650-28L-120504/146831

Caàn Thôï Nails. Caàn thôï nails laøm ôû khu Myõ Traéng. Bao löông vaø aên ôû trong nhaø. Moïi chi tieát xin lieân laïc Kenny W: 870-930-3733, cell: 870-351-5145 650-14L-120204/146385

Caàn thôï nail nöõ vuøng El Centro caùch Bolsa 3 tieáng laùi xe bao $700 6 ngaøy coù phoøng rieâng aên ôû thoaûi maùi. L/L: 714-488-2375 cell, 760-335-3622 work 650-14L-120204/146422

Tieäm caàn gaáp thôï nail. Tieäm vuøng L/A. Khu Meã. Xin lieân laïc Trang: 323-258-9269 tieäm, 310-3499845 cell 650-28L-120204/146444

ACRYLICS EXPERT Caàn thôï nails, thôï laøm facial & waxing, khu lòch söï gaàn South Coast Plaza, tieäm môùi sang troïng & ñeïp, bao löông 3 thaùng ñaàu. Xin goïi 714-936-3669, 714-7175197. 650-14L-120204/146485

LA BELLE SPA Tieäm nail trong khu shopping center gaàn Pasadena & Glendale caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc boät, wax & facial. Tieäm ñeïp sang, löông cao tip haäu. Call: 818-5419103, 626-215-6475 650-14L-120204/146486

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng LA. Caàn gaáp thôï nam/nöõ kinh nghieäm boät pink white airbrush. Löông baûo ñaûm $450 - $600/ tuaàn. Neáu tieän ñi xe chung. L/L Linda B: 323-296-9337, H: 626288-7843

650-14L-120204/146489

650-30L-120104/146222

NAIL! NAIL! Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm saïch seõ vui veû. Bao ôû. Bao löông & aên chia, thôï nöõ caøng toát. L/L Dian 559-788-2828 sau 9 giôø toái 559-310-3201

650-14L-120104/146228

CAÀN gaáp thôï nail. Löông $700 tuaàn nghæ Chuùa Nhaät, khu Myõ Traéng, tip haäu saün choã aên ôû. Lieân laïc Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-224-8129 hoaëc 931474-6245

650-14L-120104/146235

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell) Caàn thôï nöõ laøm ôû Lancaster caùch Bolsa 1 1/2 hour. Bao löông $400 - $600wk. Coù choã ôû. Phi 661478-7571, 661-949-1663 Santa Monica, Nails Spa caàn thôï Full time, part-time, môù i ra tröôøng OK. 310-829-5944, 323620-3168

650-14L-120604/146858

Caàn thôï Nails gaáp. Tieäm nails vuøng Lancaster caàn thôï kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc bieát waxing caøng toát aên chia hoaëc bao löông tuøy theo khaû naêng. L/ L: 661-940-9999, 661-202-5782

650-14L-120604/146882

Caàn thôï Nail gioûi hoaëc khoâng K/ Ng (Nöõ) laøm taïi Hemet California vaø caàn sang tieäm nails raát ñoâng khaùch. T/B Michigan. Lieân laïc 951-652-6120 cell: 714-7242686

650-14L-120604/146905

Caàn tôï boät Nöõ gaáp tieäm raát ñoâng khaùch, löông $600/tuaàn trôû leân tuøy kinh nghieäm. Coù theå ñi chung xe, xin LL: Tom. 323-583-4046 (W), 714-636-4939 (cell), 714598-6092 (H)

650-28L-120604/146930

650-14L-120104/146305

LONG BEACH NAILS Caùch 10 phuùt töø Bolsa caàn thôï kinh nghieäm. Bao löông $500/ week treân chia. L/L coâ Thu 714842-8896 650-14L-120104/146321

Caàn gaáp thôï nails. Caàn thôï nails ôû Logan, Utah. Coù choã ôû. Xin vui loøng lieân laïc Lieân 435-755-7192, 435-512-1449 650-14L-120104/146330

DVD maãu veõ Nail $100/3 ñóa (hôn 800 maãu: hoa, hoa vaên, thuù, leã hoäi). Taëng 1 DVD veõ caên baûn. L/L Linh 714-531-3830, 714251-0744 650-14L-120104/146331

Tieäm nail caùch Bolsa 25 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm boät, chaân tay nöôùc, facial waxing. Laøm Chuùa Nhaät OK. Chuû seõ bao löông. Lieân laïc 949-888-9979 or 949-689-7626

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-120704/146988

TIN VUI CHO THÔÏ WAX Moät loaïi kem môùi, trò ungrown hair (hair moïc ngöôïc) caùc ñoám ñen treân da sau khi wax. Laøm cho hair meàm sau khi moïc trôû laïi. Baùn raát chaïy cho khaùch. L/ laïc Höông 714-244-6185, 714899-1907

650-7L-120704/146993

Tieäm Nails vuøng Los khaùch Meã caàn thôï Nam Nöõ bieát laøm boät vaø nöôùc, Löông $450 up, neáu caàn bao löông, tieäm giöõa Alhambra vaø China Town. LL: Van 323225-4581

650-7L-120704/146995

Tieäm Toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch, caàn thôï caét toùc cho ñaøn oâng, kinh nghieäm bieát Fade. LL Coâ Kim 714-425-3071

650-7L-120704/146999

Caàn 1 thôï Nam bieát laøm boät vaø airbrush, bao löông neáu caàn, vuøng Long Beach. L/L: 562-5991258, cell 714-230-9989

650-14L-120704/147002

Vuøng Irvine caàn thôï bieát laøm Toùc vaø moùng Tay, bao löông theo kinh nghieäm. Goïi 714-307-1637 ñeå laïi lôøi nhaén.

650-7L-120604/146958

Tieäm Nail Spa taïi Ventura caàn thôï tay chaân nöôùc. Laøm vieäc töø thöù Hai ñeán thöù 7. Vui loøng L/L Nguyeät 818-344-6699 or cell 818-402-5679

Caàn thôï nails kinh nghieäm xuyeân bang coù choã ôû. B/löông $2500/ thaùng xin L/laïc W: 478-4534202, cell: 478-414-6812 Tieäm Barber Shop caàn thôï caét toùc xin lieân laïc töø 9AM to 7PM, 714-534-5472

650-14L-120604/146961

650-7L-120704/147004

650-7L-120704/147011

650-7L-120704/147015

Caàn thôï Nails boät Tay chaân nöôùc trong shopping Meã, khaùch nice, caùch Rosemead & Alhambra 10 phuùt, Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung, xin LL: 323-263-3238, 714-553-0342

650-14L-120704/147019

650-14L-120604/146964

650-30L-120204/146527

Chuû tieäm Nails chuù yù! Haõy laøm taêng theâm khaùch môùi vaø giöõ laïi khaùch quí baèng caùch cho ñieåm thöôûng moãi khi khaùch ñeán tieäm. Quí vò khoâng caàn phaûi raûi coupon nöõa. L/L: 714-715-3439, 800-604-9668

650-7L-120704/147021

650-14L-120204/146553

650-7L-120604/146965

Nails Arizona caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm coù baèng Arizona, bao löông $600/tuaàn. Laøm 6 ngaøy,khu Myõ traéng, tip haäu, khoâng kinh nghieäm mieãn goï i. LL: Wendy. Bus: 928-717-0874, Cel: 714-300-8753, 714-3008754

650-7L-120704/147024

Nails TP Orange khaùch Myõ traéng, tip , caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia. LL: 714-633-1025. Sau 7 giôø 251-9984

650-14L-120204/146554

650-14L-120704/146968

650-14L-120104/146293

Caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc. Full time, part time. Löông cao. Neáu caàn chuû bao löông $500 up. Vuøng Chinatown Los Angeles. L/ L: 323-233-3790, sau 9PM 323547-2232

650-7L-120704/146983

Caàn thôï nail Nam K/N boät vaø Airbrush, bieát laøm tay chaân nöôùc caøng toát, bao löông $450 up, laøm 6 ngaøy, nghæ Chuû Nhaät. Goïi Huøng 323-242-1204

650-14L-120604/146952

650-14L-120104/146292

NAIL Caàn thôï Nam Nöõ xuyeân bang kinh nghieä m coù baè n g. Bao löông thaùng ñaàu $800/tuaàn thaùng sau chia 6/4. Löông cao trong mall ôû Wisconsin. L/L Vi/Johnny 608780-4847, 608-781-6707

650-14L-120704/146975

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng Traéng, trong khu shopping lôùn, caùch Bolsa 2 tieáng. Caàn gaáp nöõ thôï boät, K/N traéng hoàng, bao löông tuøy khaû naêng. Tip haäu. L/L Ted bus: 661-5883317, cell: 714-928-0345

Caùch Bolsa 20 phuùt, caàn gaáp thôï boät Nöõ aên chia hoaëc bao löông theo kinh nghieäm. Lieân laïc: Cel: 714-657-2301, Bus: 714-2289171

650-14L-120204/146522

650-14L-120104/146291

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

TOÙC Tieäm Toùc Fantastic Sams vuøng Santa Monica caàn thôï toùc kinh nghieäm bieát laøm maøu, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc Don 951201-7134

Tieä m nail vuø n g bieå n Santa Monica, Myõ Traéng caàn gaáp thôï nail nöõ (part time cuoái tuaàn). Xin L/L: 310-207-0161

650-15L-113004/145996

650-28L-112104/145144

650-36L-120104/146333

RAO RAO VAË VAËTT

T&T NAILS & SPA Khu shopping Mall, khaùch sang, Myõ traéng, tip cao, caàn gaáp thôï Nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, facial, kinh nghieäm Spa. Xin LL: Bus# 714-529-3886, cell# 714478-5356

Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø thôï tay chaân nöôùc bieát veõ Design, Wax, vuøng Meã, city Bellflower, bao löông $400 1 tuaàn vaø up. L/ L: 562-804-6898, cell 331-0687

650-14L-113004/146102

650-25L-110504/143067

650-28L-052704/120245

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Beauty Salon Huntington Beach caàn cho möôùn station toùc nail goùc Bolsa Chica/Heil, ñòa ñieåm toát. Free thaùng ñaàu giaù haï. L/L Chi cell: 714-717-3404, shop: 846-4344

650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

650-14L-120304/146564

CAÀN THÔÏ NAIL Kinh nghieäm bao $800 tuaàn treân chia taïi CT, NY, AZ. Tip cao, mall vaø Wal-Mart. Coù choã ôû. L/L Phöôùc 860-883-4471, 845-4977087 650-14L-120304/146626

Tieäm vuøng Paramount caàn gaáp thôï Toùc Nail. Xin lieân laïc: 714200-8387 or 562-630-8561 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Star Nails & Spa caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm, vuøng Brea & Diamond Bar seõ bao löông neáu laøm gioûi. Caàn manager nöõ coù kinh nghieäm bieát noùi tieáng Anh. Thôï laøm chæ muoán laáy tieàn maët xin mieãn goïi. Bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Tina 714-715-2028 or Tammy 714-715-1616

650-7L-120704/146969

Caàn nhieàu thôï Nail Nöõ gioûi veà boät nhieàu kinh nghieäm bao löông, tip nhieàu, ñoâng walk-in vaø deã build khaùch, caùch Bolsa 15 phuùt. Amy: 714-337-9140 cel or 714828-4289 shop

650-14L-120704/146974

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Laøm taïi Florida bao löông, öu tieân thôï nöõ bieát laøm boät. Call Julie or Jimmy W: 941-358-3030, C: 941-518-9366

650-7L-120704/147025

Tieäm Nail Costa Mesa caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, khaùch Myõ traéng, Tip haäu coù bao löông, Lieân laïc Mindy 714-754-4080

650-7L-120704/147031

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Torrance. Caàn 1 thôï nöõ bieát laøm boät. Bao löông tuøy khaû naêng, xin L/L coâ Ann bus: 310-326-6655, H: 562-866-5746. Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

650-7L-120704/147032

Caàn thôï tay chaân nöôùc bieát laøm boät caøng toát, vuøng Mission Viejo, caùch Bolsa 20 phuùt, tieàn tip cao. Lieân laïc: 949-581-0779, 714458-1416 (cell)

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

650-14L-120704/147041

NAIL Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát laøm boät, tay chaân nöôùc, vuøng Arcadia. Khu Myõ Traéng. Lieân laïc day: 626574-9765, night: 626-284-0816 650-7L-120704/147054

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt caàn gaáp thôï Toùc, Nails, Tay chaân nöôùc. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562650-5502 cell, 626-965-1757 work 650-7L-120704/147062

NAILS Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Diamond Bar caàn thôï Nails Nöõ laøm boät coù kinh nghieäm, löông cao, tip haäu. LL: Phuïng: 909869-7798, 714-530-3984 650-7L-120704/147066

ANL NAIL TRAINING. Chuyeân moân huaán luyeän ñaép boät, gel silk vaø design, Chuùng toâi ñang coù giaù ñaëc bieät cho khoùa môùi. LL: Phong 714-719-3320 650-28L-120704/147075

Caàn gaáp thôï nail Nam Nöõ, phaûi coù chuùt ít kinh nghieäm, aên chia hay bao löông tuøy khaû naêng, coù choã ôû LL: 928-704-6551 (b), 928-234-1631 (cel) 650-14L-120704/147076

Tieäm Nail vuøng BellFlower caùch Bolsa or Rosemead 15 phuùt freeway, caàn thôï chaân tay nöôùc full time or part-time. LL: 562-9204777 or Gina 323-788-1374 650-7L-120704/147081

NAIL XUYEÂN BANG Caà n thôï Nail Nam Nöõ kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc. Laøm trong mall, tieåu bang Illinois, khaùch Traéng, löông $800/tuaàn up. Bao löông neáu caàn. L/L Kevin tieäm: 217-787-2626, cell: 217415-0665 650-14L-120704/147095

Tyler Ranch Spa & Salon caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm ôû trong Tyler Mall Riverside, bao löông goïi Bình 951-354-0324 hoaëc 714-757-2596 650-7L-120704/147099

Nails gaàn Seal Beach caàn thôï full time + part time kinh nghieäm bieát laøm boät pink + white, thôï chaân tay nöôùc, lieân laïc Penna 562-438-3722 or 562-290-2732 cell 650-7L-120804/147113

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt caàn gaáp thôï toùc, nails, tay chaân nöôùc. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562650-5502 cell, 626-965-1757 work 650-7L-120804/147118

Vuøng Bakerfield caàn thôï nails nöõ laøm boät waxing caøng toát. Coù choã ôû. Goïi 661-396-9802, cell 661202-9612 650-7L-120804/147129

VUØNG MYÕ TRAÉNG caàn thôï (Nöõ) boät kinh nghieäm pink and white. Baûo ñaûm löông cao töø $500 to $700/week. L/L: 949-842-4996 650-7L-120804/147141

CORONA Vuøng Myõ traéng caàn thôï boät P/W kinh nghieäm, löông cao $600/week and up, caùch Bolsa 35'. LL (bus) 951-493-6744 or cell 714-200-8307 650-14L-120804/147142

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät khoâng caàn kinh nghieäm, lieân laïc Truùc phone 714-514-5213 650-14L-120804/147143

Caàn thôï nail gioûi P & W bao $600 tieäm caùch Santa Ana 3 tieáng 30 phuùt. L/L Tuyeát B: 805237-2608, sau 9PM C: 805-6109195 650-7L-120804/147147

Caàn thôï toùc vaø moùng tay coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh laø m taï i vuø n g Mission Viejo, phone: 949-951-2115, H: 949951-7790 Julie 650-14L-120804/147151

CAÀN THÔÏ NAIL Nam nöõ coù kinh nghieäm bao $3000 1 thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-120804/147158

Caàn thôï nail Nöõ bieát boät, nöôùc F/T or P/T, caàn baùn moät maùy Image Nail Design Computer vaø maøy Air Brush Giaù thöông löôïng. Lieân laïc 714-484-2987. Nhaän giöõ treû töø 1t-4t goùc ñöôøng Orangewood & Haster $350/thaùng. Lieân laïc Thanh Vaân 714-748-0359

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-7L-120904/147392

650-7L-120804/147166

Vuøng Newport Beach. Caàn 1 thôï nöõ tay chaân nöôùc, xin L/L: 714856-2289

650-7L-120904/147393

650-36L-120904/147394

650-14L-121204/147662

HAIR Caàn gaáp thôï toùc kinh nghieäm, löông cao tip haäu neáu caàn bao löông. Khoâng khí gia ñình. Remodel dö duøng 2 gheá spa solace, caàn baùn gaáp $1000. L/L Julie: 562-695-6064 bus, 626453-0649 home

650-30L-121204/147666

650-7L-120904/147397

909-7626717NAILS_1.WMF

650-10L-120904/147400

NAILS Vuøng Long Beach caàn gaáp 1 thôï boät K/N bieát laøm tay chaân nöôùc seõ bao löông theo khaû naêng. 562434-9233, 562-591-0963 sau 8PM

TOÙC Salon one raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï toùc treû coù kinh nghieäm laøm vieäc F/T bao löông töø $400$500/tuaàn or Chia 60%. Khoâng kinh nghieäm vui loøng ñöøng goïi. LL: Haûi 714-638-8544, cell: 714350-1929

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät FT/PT. Bieát wax caøng toát. Lôùn tuoåi OK. Tieäm trong shopping lôùn. Lieân laïc 310-830-5499 hoaëc 310-386-4384

650-3L-121304/147685

650-7L-120804/147214 650-7L-121004/147496

Caàn thôï Nail xuyeân bang gaáp, bao löông $700/tuaàn, coù phoøng rieâng, thôï môùi ra tröôøng OK. LL: 715-215-0101 vaø 715-215-0479

650-7L-121004/147507

Tieäm raát ñoâng khaùch Myõ Traéng. Caàn thôï nöõ bieát laøm boät. Chuû seõ bao löông cao. Khoâng K/N mieãn goïi, 949-425-0863 Don

650-7L-121004/147512

Tieäm nail caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm pink & white, bieát wax caøng toát. Bao löông $3200 moät thaùng. Laøm ôû Coronado xin vui loøng lieân laïc Haûi hoaëc Loan soá phone tieäm: 970-223-6520 cell phone 970412-8081

650-14L-120904/147259

Tieäm nails raát ñoâng khaùch vuøng LA, löông cao, caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc waxing, laøm tính caùch gia ñình, khoâng giaønh giöït. LL: Tina 310-632-7962

650-7L-120904/147269

Tieä m Nail vuø n g Tustin ñoâ n g khaùch caàn thôï laøm boät, xin lieân laïc 714-505-2874, 508-9561

650-7L-120904/147280

Caàn thôï. Tieäm söûa xe Lyby’s caàn thôï maùy kinh nghieäm vaø coù ñoà tools, xin L/L Anh Bi 714-8975355, 714-901-9225 sau 6PM, 714-757-5221

650-7L-120904/147285

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc vaø boät, vuøng Meã Myõ Traéng, khaùch deã tip haäu caùch Bolsa 20 phuùt freeway. Phone: 562-863-8444, 714-277-0016

650-7L-120904/147288

Caàn thôï Nail gaáp bieát laøm pink white aên chia hoaëc bao löông töø $550 - $800/tuaà n tuø y kinh nghieäm. Tieäm caùch Bolsa 1 1/2 hour coù choã ôû. L/L Michelle: 760787-1455 W, 760-787-1746 H

650-7L-120904/147302

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ khoâng caàn kinh nghieäm gaàn Bolsa, khu Myõ Traéng, khoâng khí gia ñình. Goïi 714-838-2449 hoaëc 949-6831772

650-21L-120904/147318

Tieäm Nail vuøng LA khu shopping Meã ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nam Nöõ boät tay chaân nöôùc wax. Löông cao. 323-587-7883

650-14L-120904/147331

Caàn thôï Nails boät full time. Löông treân $500 khaùch walk-in ñoâng vuøng Inglewood gaàn phi tröôøng LA. L/L: 310-674-0350 work

650-7L-120904/147342

Tieäm nail trong Stonewood Mall caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, xin L/L Quyeân 714-417-4244 or 562-923-6332

650-14L-120904/147353

Tustin, khu Myõ traéng, Tip haäu, ñoâng walk-in. Caànthôï Hair Nöõ, bieát laøm M+P caøng toát, bao löông cao. Laøm 4567. Kim 714-7317190. cell: 714-260-4756

650-14L-120904/147383

Caàn thôï Nail gaáp. Caàn thôï nail nöõ cho vuøng Newport Beach. Xin lieân laïc coâ Helen tieäm: 949-7231653, cell: 714-883-6905

650-7L-121304/147676

650-7L-121304/147678

650-7L-120804/147208

650-7L-120904/147224

HOT TIPS NFL, NBA, COLLEGE FOOTBALL & BASKETBALL. WWW. CALIPICKS.COM 714-422-9303 Chuyeân nghieäp - Caån Thaän Traùch Nhieäm.

Caàn gaáp Tieäm Hair & Nails laâu naêm ôû Anaheim. Caàn gaáp thôï Hair, bao löông or Commission hay cho rent Station LL: 714-484-6656 or 714-213-2101

650-7L-120804/147192

Caàn thôï nail kinh nghieäm taïi New Mexico. Bao löông $800 1 tuaàn, lieân laïc Dung 310-434-5060

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ laøm gioûi boät P/W, neáu bieát facial caøng toát, full-time or part-time OK. Holly 714-633-3696

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, bieát chuùt boät. F/T, P/T Vuøng 714 ñi cuøng xe. H: 714-6382566, W: 310-902-2862

650-7L-120804/147175

650-100L-120804/147218

Tieäm ñoâng khaùch Tip haäu, caàn thôï kinh nghieäm hay training, bao löông tuøy kinh nghieäm, coù choã ôû. LL: Tieäm 760-342-8448, Nhaø 760-360-5752

650-14L-121204/147658

SALE Sang tieäm Nail Tucson Arizona, khu ñaïi hoïc tieäm modern spa môùi, $58,000. 520-820-3448, 626-512-9146

650-28L-120804/147182

Löông Cao Tieäm caùch LA 1:30 caàn thôï nail kinh nghieäm, löông toái thieåu $2500/thaùng, Tip cao, coù choã aên ôû. Goïi Tuøng. 661-717-2609

Nails Spa Tieäm nails vuøng Santa Monica, löông cao tip haäu.Caàn thôï Nöõ, khoâng kinh nghieäm, bao löông $360/week. 714-724-1990

650-7L-120804/147174

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Tieäm nail vuøng Rancho Marige caùch Bolsa 1 tieáng röôûi caàn thôï nail nöõ. Bao löông $600 - $800/ tuaàn. Coù choã aên ôû, tieäm sang, khaùch Myõ Traéng. W: 760-3410654, cell: 760-831-0931

650-7L-121204/147635

650-7L-121204/147642

650-7L-120804/147170

650-7L-121004/147522

Caàn thôï nail vaø boät kinh nghieäm nam hay nöõ tieäm sang troïng gaàn Bolsa, löông cao. L/L Jacqueline 714-514-9217 or 714-564-0787

650-7L-121004/147534

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h gaà n Chinatown caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, baèng môùi OK. Fulltime, nghæ thöù 2. LL Mary 323-7320814 (W), 323-661-5436 (H)

650-7L-121004/147543

2 tieäm Salon Tustin vaø Irvine caàn thôï toùc nail, M + P, Wax laøm ñuû thöù, bao löông cao hoaëc cho möôùn station toùc nail. L/L: 949833-3855, cell 714-728-3921

650-7L-121004/147544

Tieäm Nails vuøng La Mirada caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät aên chia hoaëc bao löông tuøy khaû naêng. Bieát wax & Facial caøng toát, khu nhieàu khaùch walk-in. Xin LL Andy 626-236-2764 hoaëc Höông 626-236-3449

650-14L-121004/147565

Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm laøm boät vaø facial, vuøng Myõ traéng, bao löông hoaëc aên chia. LL Tuaàn: 714-878-5515

Caàn thôï Nails Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc, bieát chuùt kinh nghieäm. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Lieân laïc 562-599-4286 650-7L-121304/147705

Caàn thôï Nail Nam Nöõ laøm tay chaân nöôùc laøm Full-time, tieäm khaùch ñoâng deã chòu, tip cao, neáu caàn chuû bao löông. Xin lieân laïc 562-699-0132 650-7L-121304/147706

Tieäm Nail vuøng Palm Spring, khaùch Myõ Traéng. Tip haäu caàn thôï nöõ K/N boät vaø thôï tay chaân nöôùc. L/L anh Ngoïc cell: 760880-8407, B: 760-324-5538 650-7L-121304/147707

Tieäm vuøng Corona ñoâng khaùch, khoâng khí thoaûi maùi caàn thôï nail laøm boät + T/C nöôùc, weekend. 951-549-8469, 714-653-8242

650-3L-121304/147710

HAIR Vuøng Norwalk caàn thôï hair nail cuoái tuaàn, xin lieân laïc Myõ 714507-8605 or 714-408-2013

Tieäm Nail & Spa khu Traéng sang, giaù cao. Caàn thôï boät gioûi bieát tay chaân nöôùc, bao löông OK, ñi chung xe. Xin L/L tieäm 310-2079889, cell 714-902-3853

650-14L-121004/147578

650-7L-121304/147716

650-14L-121204/147618

Caàn thôï nail coù baèng Arizona. Bao $3000/thaùng. Free choã ôû. Xin goïi 520-227-2652o

650-7L-121204/147633

Tieäm Nail caàn ngöôøi chaân tay nöôùc, bieàt fill caøng toát, nam Nöõ OK, laøm tính caùch gia ñình, Xin Lieân laïc Andy. 714-588-9855 hoaëc 310-763-8876

650-3L-121304/147755

Tieäm Nails gaàn ñöôøng Atlantic Blvd, vuøng Monterey Park ñoâng khaùch tip haäu caàn thôï nam gioûi boät kinh nghieäm, löông $400 $500/week. L/L: 323-780-8936 650-3L-121304/147758

Caàn thôï nails tay chaân nöôùc P/T vuøng Burbank trong khu shopping lôùn. L/L Huøng cell: 714-7575072 650-14L-121304/147760

ARIZONA Caàn thôï nail coù license Arizona. Bao $600/tuaàn. Khoâng khí thaân maät. Lieân laïc Hana B: 928-6491537 or H: 928-649-1906 650-7L-121304/147718

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï nails, boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Coù choã aên ôû vaø coù phoøng rieâng. Bao löông hoaëc aên chia. L/L chuù Khuyeán 414-3647643 650-7L-121304/147720

Vuøng Myõ Traéng, Meã, caàn thôï bieát boät tay chaân nöôùc laøm 5, 6, 7 bao löông $200/wk treân chia 6/4. L/L: 562-777-2526 sau 9PM 626-780-3237 650-14L-121304/147729

Caà n gaá p thôï nails Nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ traéng, löông töø $500/tuaàn trôû leân, tip haäu, xin LL: 310-519-7596 sau 8PM, 310-781-9422 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

660-7L-112904/145918

665-14L-120604/146919

660-14L-120104/146180

Genkai, Japanese Restaurant in Corona Del Mart & Irvine is looking for waitresses, hostage, and kitchen help. Full and part time positions welcome. Very busy and friendly environment. English speaking is required. Please contact Tin/Toshi 949-675-0771 (Corona Del Mar/Newport Beach), Jalyn/Annie 949-7863420 Irvine. Or fax resume to 949-719-1766

670-21L-113004/146037

RECEPTIONIST. No sales, good phone skill, fluent English. No experiences required, AOL/AIM a plus. Full time, start ASAP @$8.50/Hr. Medical benefits, call: 714-543-3034

660-28L-120204/146502

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134

660-14L-120504/146778

Caàn ngöôøi laøm vaên phoøng bieát thoâng thaïo hai ngoân ngöõ Anh vaø Vieät. Xin goïi 714-514-4415 hoaëc 714-402-2131 660-7L-120704/147039

Shop Garden Grove caàn tuyeån thö kyù vaên phoøng good English speaking, raønh Mirosoft Office + Data entry. Good Salary & Benefit. LL: Thanh 714-554-8809. Fax: 714-554-8944 660-14L-120704/147044

Medical Office at Westminster needs one receptionist. Must have prior medical experience and speak English & Vietnamese. Good salary + Benefit. Fax resume: 714-590-1641 or contact 714-801-6972

660-14L-120704/147064

660-7L-120704/147068

650-5L-121304/147772

650-14L-121304/147778

Office Asst.Request. Need someone who’s hard working and have experience in words, Excel, on phone and some computer skills is a plus. Pease fax resume @ 714-751-6066 attention Phu or come in to apply in person at 3330 S.Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92704, 714-241-0235 Ext.133 660-14L-120804/147132

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster caàn moät thö kyù full time or part time. Löông traû theo kinh nghieäm, phone 714-5964288

660-14L-120904/147332

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG Medical office in Westminster caàn full time: Acupuncturist (phuï giuùp M.D), M.A, (front/back) thoâng thaïo Anh/Vieät Ngöõ. Coù Dental/Health Insurance, good benefit. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931 660-14L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077. 660-44L-111204/144118

660-30L-111404/144123

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155 660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com 660-28L-112104/145126

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018 660-28L-112304/145350

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008 660-30L-112604/145702

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caà n thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul or Tiffany 714-5318875 office or 714-726-2132 cellular

665-28L-120604/146918

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

650-7L-121304/147762

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn thôï nails, tieåu bang UT gaàn Caly nam nöõ kinh nghieäm or khoâng kinh nghieäm OK coù choã ôû. Bao löông neáu caàn. L/L: 801942-6848 tieäm 901-856-0946 toái

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress, caàn phuï beáp, waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562-924-1838, 714890-5158

NAILS Caàn thôï nöõ kinh nghieäm full time 6 ngaøy trong Montebello Mall. Löông töø $650 - $700/tuaàn. L/L: 323-888-9953 work, 626-3925515 cell Tieäm nail vuøng bieån Ventura Myõ Traéng caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc wax. Bao löông $700/6 ngaøy. Thôï khoâng kinh nghieäm will train. Xin goïi 805-659-5982

RAO RAO VAË VAËTT

Coâng ty ñieän thoïai Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ.- Total Call caàn nhieàu nhaân vieân laøm part-time vaø fulltime, caàn kinh nghieäm thoâng thaïo Tieáng Vieät. Xin lieân laïc OÂ. Vuõ - Hieáu taïi 714-894-7100 Ray 1-866-662-6562

Vaên Phoøng Baûo Hieåm taïi Fountain Valley caàn thö kyù full time or part time bieát duøng computer vaø microsoft office. Resume email to agapeinsurane@earthlink.net or fax 714-437-7012

650-28L-121304/147711

Tieäm Nails ñoâng khaùch walk-in. Caàn thôï löông töø $500 - $700/1 tuaàn, coù choã aên ôû, laøm vieäc khoâng khí g/ñ, xin L/L Hoàng 714-7676611, 661-363-0081

650-7L-121204/147610

650-7L-121304/147752

Nail & Spa vuøng West LA caàn thôï nöõ K/N laøm nail hoaëc waxing full time hoaëc cuoái tuaàn, löông cao + tips haäu. L/L: 310-8954058

660-28L-071103/075446

650-3L-121304/147700

650-3L-121304/147713

Tieäm Nail vuøng Long Beach raát ñoâng khaùch Meã vaø Myõ ñen, caàn thôï boät kinh nghieäm. LL: 562599-2225, 562-277-5324

650-7L-121304/147747

Barber Shop in Anaheim need Barbers with experience. Bilingual a plus. Shop has clients already. Call 714-635-9234 Asai

650-5L-121304/147691

Shopping nhieàu tieäm (Nail),caàn thôï Nam Nöõ, Full/part, boät, nöôùc, se loâng maøy, wax, deã, raát ñoâng, $400-$600, Bolsa 15', Thu 714893-5184 , 8PM, 714-260-5184, 714-260-5185

650-7L-121004/147568

Tieäm caùch Bolsa 40', caàn Nöõ Nail bieát boät, ñi chung xe vôùi chuû. Bao löông / AÊn chia. Lieân laïc : 714-300-8722 (cell), 909-9483868 (work)

650-7L-121304/147744

Caàn Thôï Gaáp Caàn thôï Nails Nöõ gioûi boät, bieát facial waxing, vuøng Anaheim trong khu chôï Ralph - Savon, caùch Bolsa 10'. Ñoâng khaùch walk-in, löông cao, Sunday close. 714-230-9665

650-3L-121304/147686

RENT STATION Tustin & 17 Street Salon vaø Irvine gaàn fwy 55, 405, vuøng sang, tip cao coù F.C, wax, nail, toùc. Good location. L/L: 728-3921, 949-8333855

650-7L-121204/147605

650-7L-121304/147741

Caàn Nöõ Tay chaân nöôùc, 6 ngaøy tuaàn, môùi coù baèng OK. Caàn ngöôøi sieâng naêng laøm vieäc coù xe ñöa röôùc ñoâng khaùch. C: 714-317-7150, (B) 310-6321412, (H) 714-775-5818

NAILS Caàn gaáp thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Wisconsin, bao $750-$1000/ tuaàn. LL 262-691-4557, 414899-4612

Caàn thôï nail nöõ, xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, löông $800 up/tuaàn. L/L: 714326-7187, 402-614-8888

650-7L-121304/147732

Tieäm nails & spa vuøng Newport Beach caàn thôï nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc. Lieân laïc soá 949645-4296

Tieäm gaàn Hawthorne (caùch Bolsa 30 phuùt) shopping lôùn, tieàn tip raát cao, caàn thôï wax, boät, chaân tay nöôùc. Haø 310-265-2565, 310-872-7067

650-7L-120804/147168

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn thôï tay chaân nöôùc, môùi ra tröôøng OK. Full time or Part-time. Caùch Bolsa 10 phuùt Lieân laïc: 714-542-5516

650-7L-121204/147639

Tieäm Toùc/Nail trong khu Von, Sav-On, shopping caàn thôï nail bieát toùc aên chia hoaëc bao, cho thueâ station Toùc or Nail. L/L: 714840-8997 Caân thôï Nail Nöõ, bieát laøm ñuû thöù, coù baèng wax caøng toát, saün choå aên ôû, bao löông tuaàn, töø 800 trôû leân. Goïi: 760-341-9344

650-7L-121204/147634

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn Full-time Customer Service cho Farmer Insurance & Income Tax Office. Thoâng thaïo Anh Vieät, Söõ duï n g Computer löu loù a t, nhanh nheïn, Thaät thaø coù benefit vaø vacation. Coâ Jennifer. 714373-2376 660-7L-121004/147413

Caàn thö kyù lanh leï + vui veû cho phoøng maïch baùc só maét. Thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ. Coù kinh nghieäm Optical ñöôïc öu tieân. F/T & P/T. L/L gaáp 714-444-0303, 714-615-0303 660-7L-121204/147617

ORTHODONTIC OFFICE Needs people Oriented front desk manager and receptionist. Please call: 714-839-6300 after 6:30PM.

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808 665-7L-110804/143296

Lieân Hueá Food Togo, caàn ngöôøi phuï Beáp. Lieân laïc Coâ Dieãm. 714265-1125 or 714-636-4883, or 714-876-4718 665-28L-111704/144593

Tieäm Phôû vuøng Long Beach caàn phuï beáp töø 9:30AM -7:00PM. Xin LL 562-626-8280 or 949-5334841.

665-28L-111804/144782

NEEDED Japanese Restaurant in Riverside Needed Teppan & Sushi Chefs. Please call Wa @ 951-265-8262 or 951-693-1927

665-21L-112604/145765

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877.

665-14L-120304/146637

Nhaø haøng vuøng South Bay caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng Food To Go. F/T. Löông haäu + tip. L/ L: 310-644-4828

665-14L-120604/146926

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ tieáp vieân, vui veû, deã thöông, löông cao + tip nhieàu. L/L: 714-474-8106 sau 2 giôø tröa

665-7L-120704/147028

670-28L-112804/145857

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328 670-14L-120104/146327

Shop may Garden Grove/Fairview caàn gaáp thôï uûi, final, thôï may nguyeân caùi, 1 kim, may taïi shop, xin L/L 714-588-1170, 714-2519825 670-14L-120204/146379

Shop may caàn thôï: 1 kim overlock, cover, caét chæ, ñoùng nuùt, thôï uûi vv.... Tieàn baïc soøng phaúng. Xin Lieân laïc: 714-839-8194 670-14L-120504/146814

665-14L-120804/147123

Quy Tailors caàn gaáp thôï sômi quaàn taây vaø thôï söûa ñoà kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm xin vui loøng mieãn goïi caûm ôn. Tieäm ôû Anaheim, Brookhurst & Broadway. L/L: 714-533-8999

665-7L-120804/147124

Shop may Santa Ana haøng nhieàu, caàn thôï 1 kim, lock, nguyeân caùi, thôï uûi coù kinh nghieäm. LL: 714554-9262

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter), xin lieân laïc gaáp phone 714-839-8916

Nhaø haøng gaàn Cal State Fullerton caàn ngöôøi phuï beáp kinh nghieäm. Goïi Höông 714-5284087 Tieäm aên caàn ngöôøi chaïy baøn vaø phuï beáp xin phone 714-5310512

665-7L-120804/147130

Caàn theâm thôï kinh nghieäm naáu Food To Go, part/full time, löông tuøy vaøo kinh nghieäm, giôø laøm vieäc töø 4AM. L/L: 714-418-1575

665-7L-120804/147161

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn Full or part-time. LL: 714-9038660 or cell 714-315-2324

665-28L-120804/147184

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp, Caàn sang nhaø haøng, xin lieân laïc Kyù hay Phuïng. 518426-0203, 518-229-3052

665-7L-120804/147185

Phôû Gaø Bolsa caàn ngöôøi röûa cheùn vaø doïn deïp laøm töø 11AM tôùi 6PM. Tel: 714-554-0974 gaëp oâng Boâng

665-7L-120904/147249

Kim Long Hueá Food To Go ñang caàn gaáp moät Nöõ phuï beáp, xin lieân laïc vôùi Kathy Bui soá ñieän thoïai 714-636-9558

665-7L-120904/147295

Chinese Restaurant Caàn ngöôøi phuï beáp laøm vieäc part-time, 2 ngaøy cuoái tuaàn, Xin Vui loøng LL: 714-256-2895

670-14L-120604/146892

670-14L-120704/146990

Haõng ñan aùo len caàn thôï ñan maùy, uûi, may crochet coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-557-6161 töø Mon ñeán Friday 9AM ñeán 11AM 670-7L-120704/147007

Shop may haøng ñaàm treû em caàn thôï may nguyeân caùi hoaëc phaàn, laøm taïi Shop. Caàn theâm thôï uûi. Xin lieân laïc: 714-537-8092 670-7L-120704/147042

SPACE LEASE Thích hôïp cho shop may. Giaù reû, khu an ninh, Xin nhaén maùy. 714-826-1534 670-5L-120704/147059

Tieäm Alteration caàn gaáp thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm aùo vest, bieát tieáng Anh vui loøng goïi xin ñeå laïi teân, phone seõ goïi laïi. L/L: 714563-1093, 714-724-5876

665-7L-121004/147497

Baùnh cuoán HMai 1 & 2 caàn Nam chaïy baøn coù K/N ( khoâng K/N mieãn goïi) ll: 714-554-9190, 714534-4526

665-7L-121004/147499

Tieäm BBQ caàn ngöôøi bieát chaët vaø quay heo. Xin LL: 714-3080336

665-28L-121004/147503

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn Waiter / Waitress, phuï beáp, laøm nöôùc kinh nghieäm, laøm part time. LL: Phöông 714-531-6018

665-7L-121004/147560

Tieäm Phôû vuøng Orange Main & Chapman. Caàn phuï beáp kinh nghieäm full time caàn boài baøn part time (11-3PM). Xin L/L: 714978-1453

665-14L-121004/147571

Nhaø haøng caàn phuï beáp chaïy baøn part time, ñieän thoaïi lieân laïc 714963-1700 sau 10 giôø saùng

670-7L-120704/147108

670-14L-120804/147160

Shop may Trask & Harbor caàn thôï may taïi shop may nguyeân caùi vaø caét chæ. L/L Dung 714534-4349 670-7L-120804/147194

Shop may haøng thung quanh naêm. Haøng may raát deã, caàn thôï overlock 1 kim, vaø thôï uûi laøm taïi shop. Tieàn traû moãi tuaàn. L/L: 714539-0741 coâ Thuûy 670-7L-120904/147289

Shop may haøng ñaàm caàn thôï may coù kinh nghieäm maùy overlock, 1 kim, may nguyeân caùi. Xin L/L Danny 714-537-4388

665-7L-121204/147657

Job open for cook Chinese fast Food in Santa Ana, look for the cook, some experience, speak some English. Call: 714-624-7924, or after 10 AM. 714-5430190

665-7L-121204/147660

Tieäm phôû caàn ngöôøi coù kinh nghieäm bieát ra phôû. LL Vöông 714-422-8064

665-7L-121304/147695

Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, sieâng naêng, chòu khoù, ñeå giuùp vieäc ngoøai chôï trôøi Costa Mesa. LL: 714-5545030

665-7L-121304/147736

Quaùn nhaäu caàn gaáp moät beáp chaùnh coù kinh nghieäm, löông cao + 1 MC & 1 ngöôøi chôi keyboard. LL: Julie 714-271-5009

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721

700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

700-92L-112501/001376

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383

700-DL-091302/037525

670-14L-120904/147290

670-3L-121304/147688

Caàn moät Thôï bieát söûa quaàn aùo gaáp, xin lieân laïc: Chò Thuaän ñieän thoïai 714-675-1080 hoaëc 714889-7078 670-7L-121304/147696

670-7L-121304/147763

665-3L-121204/147624

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

Shop may Trask/Newhope caét chæ thôï 1 kim, overlock caét chæ. Tieàn baïc soøng phaúng. L/L Nhung 714539-5640, 714-588-3988

665-7L-121204/147608

Nhaø Haøng Ñaø Naüng T Q CAP trong khu Mini Mal, caàn nam chaïy baøn. Xin Goïi: 714-8393173

700-DL-111901/000527

700-84L-052302/022986

Caàn ngöôøi waiter part/full time. Coù kinh nghieäm 714-719-6938

Nhaø Haøng treân ñöôøng Westminster caàn phuï beáp gaáp. LL Anh Thaûo 714-539-8811

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, sieâng naêng, chòu khoù, ñeå giuùp vieäc ngoøai chôï trôøi Costa Mesa. LL: 714-5545030

665-7L-121004/147577

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

670-7L-120704/147102

665-7L-121004/147417

Nhaø haøng vuøng Little Saigon caàn Nam tieáp vieân tuoåi töø 18 ñeán 40. LL: 714-534-5384 sau 10AM

700-395L-111901/000526

Shop may Newhope & Salinaz haøng thung nhieàu. Caàn thôï 1 kim vaø overlock trong shop, hoaëc nguyeân caùi, caét chæ, thôï uûi, tieàn baïc OK. L/L Troïng 714-530-5008

Caàn 1 thôï naáu (chính) Food To Go coù kinh nghieäm LL: 714-6574644, 839-3019 sau 02pm. Caùm ôn.

665-7L-121004/147427

Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell)

Job Cleaners. Looking for lady know how to sewing to work in the cleaners. Shop in Lakewood city. Cell: 714-317-9614, 562883-1697 670-14L-121304/147770

Shop may caàn thôï overlock and thôï 1 kim. Lieân laïc coâ Kim 714590-1691

700 - DÒCH VUÏ SERVICES

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

700-32L-091404/136341

700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

700-28L-120704/147048

KIEÂN ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa chöõa, laép raùp heä thoáng laïnh, maùy söôûi, Central air, tuû laïnh, beáp gas, ñieän, Bình nöôùc noùng. Goïi Kieân 714-3505004, free estimate 700-7L-121004/147500

GRAPHIC DESIGN Nhaä n design logo, brochure, business cards, packaging, poster... Exceptional portfolio: Gate & Barrel, Pier 1, San Diego Fire deparment, Noah’s Bagel. Giaù phaûi chaêng goïi Ben 714322-7344

700-7L-121204/147649

ACCUTECH COMPUTER - Chuyeân caøi ñaët, naâng caáp, baûo træ, tö vaán, söûa chöõa taïi nhaø caùc söï coá veà maùy tính. - Nhaän daïy keøm caùch söû duïng Computer / Software moïi trình ñoä. - Thieát keá, xaây döïng phaàn meàm cho coâng ty theo yeâu caàu. Giaù thaønh phuø hôïp. LL Tuaán, taïi 714376-9077. Accutechcomputer @yahoo.com

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn. 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

706-DL-120501/002487

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-30L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín. 702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn 702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû. 702-95L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Laùi xe caån thaän vui veû Sienna 2005 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643 706-30L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-31L-010303/050361

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

740-97L-111901/000611

PROFLOORING

720-28L-111203/000577

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808. 710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547 710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088

720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692 720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper 720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898. 720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709. BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 & 10 naêm manager nhieàu haõng California kinh nghieäm ñieän, Maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn. Goïi Chuù Baù 714- 590-8450, 714-897-8731.

702-28L-091904/136965

720-28L-032504/110371

DÒCH VUÏ 24/24 714-553-7509 Phi tröôøng, casino, quoác tòch, theû xanh, tuyeân theä, nail toùc (coù models & kits) caùc nôi xa gaàn. Uy tín, ñuùng heïn. Goïi Nhaân 714553-7509

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726. 720-28L-070804/126528

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

710-90L-052104/119323

720-28L-072704/129435

710-30L-042604/115064

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

702-28L-112604/145670

710-37L-072704/129443

702-15L-111804/146164

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

720-14L-060403/069898

710-DL-112001/000888

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714-9142826. 720-14L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810. 720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân TOUCH-UP xe ñuïng nheï, coï quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS - HOOD - TRUNK - DOORS look nice. 714-925-5392, 714-554-4430.

710-DL-112101/001076

720-28L-111604/144511

702-30L-120104/146206

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

702-30L-120104/146209

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640 PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

702-16L-121004/147548

HIEÅN/HO7 Orange 714-636-6588 714-878-4620 Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï ñöa ñoùn quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Reû, an toaøn, taän taâm, lòch söï xin goïi Hieån

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS

710-100L-073004/129970

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus 710-36L-062302/027141

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-121204/147655

LAPTOP SPECIALIST Chuyeâ n söõ a chöõ a : laptop & Desktpo. HARDWARE - SOFTWARE. ÑT: 714-418-9603 Xem trang nhaø: www.tivionline.com

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-36D357-012604/101710

740-31L-022003/000588

702-28L-090204/134782

702-60L-103104/142366

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720 Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

710-36L-120503/095891

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

740-191L-031003/058389

740-DL-022003/000589

710-38L-030203/057431

710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

R.T CONTRACTOR. CORP

706-28L-072803/077852

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883 Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

720-DL-111901/000576

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

710-28L-080102/032056

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-91L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-28L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-16L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-28L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-29L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333 740-551L-080503/078934

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. 740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-50L-081003/079762

740-100L-080602/032582

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-28L-021904/105196

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517. 740-58L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069. 740-28L-031204/108376

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963. 740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999. 740-30L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453 740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh 740-37L-051104/117720

740-90L-081503/080694

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-30L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

740-14L-091503/084992

ÑIEÄN ÑIEÄN Lic #819811 Chuyeân laøm veà ñieän nhaø hoaëc thöông maïi. Môùi hoaëc cuõ. Vieäc laøm taän taâm uy tín goïi cho Thinh 714-224-2264

740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862.

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

740-38L-010804/099641

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

740-29L-051104/117732

1658.

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-36L-060204/121136

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-36L-102504/141649

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-7L-121004/147602 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361

740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

740-16L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-28L-112104/145177

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & BUSINESS Fully licensed - Bonded Insured Nhaän: - Xaây caát vaø Addition - Veõ vaø laøm laïi hôïp thöùc hoùa. - Gas, ñieän, nöôùc Giaù ñaëc bieät cho: - Re-modeling, xaây töôøng (Blockwall) - Ñoå Cement, Stucco, Laùt gaïch - Landscape (pavers, bricks, springler) Kinh nghieäm vaø ñuùng heïn Phone: 714-697-2051 714-934-8646 740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 740-30L-080304/130343

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-30L-080404/130530

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942

740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355.

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542

740-7L-112504/145634

Handy Man Nhaän: ª Loùt gaïch, sôn trong ngoaøi. ª Remodel Kitchen, bathroom. ª Patio. Haøng raøo goã. Loùt goã laminet. ª Ñoå xi maêng. Lôïp maùi. ª Thay cöûa soå caùc loaïi. Giaù reû xin goïi anh Nhaân: 714658-3673

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523.

740-8L-080904/131264

740-28L-112904/145927

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510

740-21L-081704/132493

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. (cell) 714-653-8231, (home) 714-894-4723

740-29L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-30L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490

740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

740-28L-112604/145740

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed

740-21L-113004/146004

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832

740-14L-113004/146056

Coâng ty Thaønh Tín chuyeân sôn nhaø, apartment vaø cô sôû thöông maïi, giaù reû, chuyeân nghieäp. Soá phone 714-728-0431

740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249

740-14L-120204/146442

TAÂM Nhaän sôn trong ngoaøi nhaø, loùt gaïch marble, granite, goã hardwood, laminate, molding, söûa môùi beáp, phoøng taém. Vieäc laøm baûo ñaûm. L/L: 714-260-6323

740-28L-120504/146801

CONSTRUCTION. Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch goã, sôn trong ngoaøi nhaø, apartment, söûa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm patio v.v... Linh: 714-767-7205, 200-4237, 803-1232

740-14L-120704/146976

L.F.S B #752069 - $25 Services gas, ñieän, nöôùc. - Rebuilt bathroom $950. - Countertop kitchen, granite. - Tile, marble, hardwood floor $1.75/SQ. - Phuïc vuï töø A - Z 9 naêm taïi CA. Lee: 714-336-7307

740-7L-120704/147026

Kyle Pham Construction, Chuyeân Remodel phoøng taém saøn goã, sôn trong ngoøai, add theâm phoøng roofing cöûa soå patio doors ect...: 714-638-1021, 714-260-1958. Constructor #849689

740-7L-121004/147505

CONSTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, leminate goã, maùi nhaø, cöûa soå, laøm patio, sôn söûa remodel bath, thoåi texture. Xaây töôøng ñoå concrete. Goïi Tín 714-719-5614

740-14L-121004/147586

PGI CONSTRUCTION Lic #824924 ª Design Office, Nails Shop, Restaurant. ª Leân laàu, theâm phoøng, xaây garage. ª Footing, driway, concrete. ª Spa chair service & plumbing. ª Baûn veõ & permit city available. Goïi Tong Pham hoaëc Tami 714-728-5028, 714-728-7531

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869. 742-31L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867. 742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521. 742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178. 742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949 742-56L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939 742-7L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING

744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319. 744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719 744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-84L-112101/000963

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552 LIC:938002 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

cho tieäm nail & salon. Ñaëc bieät giaù reû, baûo ñaûm L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-623-3392 cell: 714-623-3369 Unlicensed contractor 744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310

744-33L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-28L-111604/144447

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

744-28L-111604/144510

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359

744-14L-120604/146889

TÖØ A TÔÙI Z PLUMBING Chuùng toâi nhaän söûa chöõa vaø laép ñaët taát caû moïi dòch vuï veà Plumbing töø nhaø (residential) tôùi tieäm (commercial). Unlicensed contraction. Call cell: 714-623-4088, Cöôøng cell: 714-623-3392, Quoác cell: 714-623-3369

746 - LAØM VÖÔØN 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

747 - GIAËT THAÛM

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân trò oáng Main (reã caây) ª Chuyeân thay, söûa faucet, toilets, water heaters, sink. ª Chuyeân trò oáng nöôùc chaûy döôùi xi maêng ª Chuyeân moân thay (repipe) heä thoáng oáng coáng gas vaø oáng nöôùc môùi. ª Chuyeân laép ñaët vaø söûa chöûa heä thoáng spa vaø boàn goäi ñaàu

747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-17L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 770-90L-091504/136509

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122

750-14L-070704/126419

ABC DRIVING SCHOOL Lic #3966 INSTRUCTOR Kinh nghieäm taän taâm. Daïy vaø caáp certificate cho teenager. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu, ñuû moïi löùa tuoåi. L/L chuù Nieân 714-335-6620, 714-5305267 office.

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-42L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa, daïy töøng ngöôøi. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-6233607.

750-14L-102504/141595

Daïy computer: Basic, Winword, caøi program, laøm + daïy ñöa hình vaøo DVD, movie caét raùp ghi DVD. Linh: 714-531-3830, 714-2510744

750-15L-113004/146060

ABC Driving School Lic #3966 10181 Westminster, #219 Garden Grove, CA 92843 Nhaän daïy hoïc vieân moïi tröôøng hôïp. Baûo ñaûm laùi ñöôïc xe. Ñuùng luaät. L/L Ñieäp Phan: 714-4487902

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040. 770-28L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn. 770-28L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale ª Nhaän daïy hoïc qua phone vaø göûi haøng ñi caùc tieåu bang. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170 770-36L-110204/142625

750-14L-120204/146561

747-30L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

770-28L-111704/144519

750-102L-120704/147110

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

750-14L-120804/147189

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell).

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

Lôùp daïy keøm khai giaûng 01/03/ 04 töø lôùp 1-8. Ñaëc bieät cho caùc em yeáu veà ñoïc hieåu, vieát vaên, toaùn ñoá. AÙp duïng saùch giaùo khoa ôû tröôøng, giuùp h/s hoaøn taát homework vaø huaán luyeän caùc em gioûi veà vaên phaïm vaø moân ñoïc hieåu. Tieán boä trong thôøi gian ngaén. Thaày coù coù baèng Master tröïc tieáp giaûng daïy. L/L coâ Truùc: 714-5399692

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-28L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

770-28L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

770-32L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

770-38L-091404/136370

* Chuyeân vieân XAÂM THAÅM MYÕ maét, moâi, chaân maøy. Phöông phaùp môùi khoâng ñau, khoâng söng neùt xaâm ñeïp töï nhieân vaø quí phaùi, 50% OFF. * NHAÄN LOÄT DA MAËT. Sau thôøi gian ngaén baïn seõ coù moät laøn da töôi saùng, mòn maøng. Laøm nhoû caùc loã chaân loâng. Laøm môø ñi veát naùm. * Coù kem laøm traéng da maët vaø naùch. NOÁI LOÂNG MI Muoán laøm cho ñoâi maét thaät quyeán ruõ vôùi haøng mi cong, daày thaät ñeïp. Cuøng vôùi kyõ thuaät noái ñieâu luyeän vaø ngheä thuaät. Giaù ñaëc bieät daønh cho giôùi ngheä syõ vaø caùc baïn laøm ngaønh thaåm myõ. Xin vui loøng laáy heïn tröôùc 714376-3027 770-28L-112204/145245

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476 770-30L-120204/146376

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie 770-30L-120904/147390

VI QUYØNH SKIN CLINIC - Baùn thuoác vaø noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% OFF. - Maøi da $30, ñoát noát ruoài $10 up. - Xaâm 20% OFF. - Maùy maøi da Raprd Peel $2500. - Thuoác loät taåy naùm khoâng ñoû maët, keát quaû nhanh $180/set. 714-839-4577 770-14L-121204/147623

Nhaän cung caáp duïng cuï moái loâng mi vaø Daïy giaù ñaëc bieät $250. Coù duïng cuï noái toùc. Kem thoa tan môõ maët buïng ñaëc bieät Haøn Quoác. ÑT: 714-883-9397 Leyna., 714-458-3560 770-14L-121204/147641

Kim Eyelash Extension. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân, chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole sale, nhaän gaén loâng mi vaø daïy free. Caàn ñaïi lyù khaép nôi. LL: Kim or Anne: 714-609-4258

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

780-95L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

780-90L-083004/134298

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

780-28L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

780-30L-111704/144661

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

830-14L-120104/146300

Nhaø goùc Beach vaø Hazard. Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân, kinh nghieäm, thöông yeâu treû. LL: Coâ Nga 714-894-9691

830-28L-120304/146591

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863

830-14L-120504/146842

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng saïch coù phoøng chôi. Taän taâm thöông yeâu treû. Nhaø gaàn Magnolia vaø Hazard. L/L coâ Lan 714-894-3286

830-14L-120604/146908

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, nhaø rieâng thoaùng maùt nhaø gaàn tröôøng hoïc ñöôøng Ward moïi chi tieát L/ L: 714-839-4181

830-7L-120704/147000

House goùc hoover + Trask City Westminster, coù phoøng rieâng Child Care Certificate Giaùo vieân Toùan VN tröôùc 75. Coâ Haïnh: 714903-3829, cell: 714-932-8632

830-7L-120704/147006

Nhaø vuøng Westminster. Nhaän giöõ treû töø thöù Hai tôùi thöù Saùu hoaëc ñoùn töø tröôøng veà giöõ ñeán toái, goïi coâ Chaâu 714-892-6651, 4237438

830-7L-120704/147051

Nhaän ñoùn, giöõ treû sau giôø tan tröôøng. Chaêm soùc kyõ, saïch, hieän ñang ñoùn tröôøng Mitchell. Nhaø ñöôøng Brookhurst & Trask. L/L Hoàng 714-636-1676

830-7L-120804/147135

780-14L-120504/146830

Thaày veõ buøa Mieân treân vaûi aùo caø sa $35 raát coâng hieäu: haïnh phuùc, xe bình an, laøm aên toát, choáng ngöôøi xaáu, ma quæ. Thaày Kieân 805-462-9315

800 - LINH TINH 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

800-30L-120604/146949

SouthBay, Vu Satellite Cel: 310-985-1006 Baùn laép raùp satellite system. Ñaëc bieät coù baùn Pansat 2500A giaù reû xem ñöôïc nhieàu Ñaøi

820 - CÔM THAÙNG 820-9L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

820-14L-120104/146304

Nhaän giao côm thaùng taän nhaø. Moùn aên thay ñoåi. Nhaän ñaët tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, goûi ñu ñuû gan chaùy, cheø thaïch v.v... Coâ Nga 714-891-4359

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-7L-013004/102399

Dì Tö queâ Caàn Thô nhaän giöõ Baby 2 thaùng trôû leân, cha meï laøm Nails röôùc treã OK, ngang tröôøng Murdy - Mustang, saùt chôï T & K. 714839-9671, cell 714-200-4519.

830-14L-031704/109170

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø roäng saïch, thoaùng maùt, yeâu treû taän taâm, chu ñaùo (Brookhurst/ Westminster). L/L 714-2519902, 714-534-8745. 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273

830-14L-113004/146091

Nhaø house goùc Brookhurst - Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & dì Tö 714-839-7852

Nhaø roäng thoaùng maùt goùc Bolsa/ Brookhurst. Nhaän giöõ treû chaêm soùc, daïy doã caån thaän. Bao aên, giaù caû phaûi chaêng. L/L coâ Laøi 714-775-0221

830-14L-120804/147156

Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân, nhaø ôû Harbor & Trask. LL Coâ Thaûo 714-260-7222 (cell), 714-534-2857 (H)

830-14L-120804/147180

License giöõ treû, nhaø roäng, saïch, thoaùng. Coù phoøng chôi. Nhaän Cal-work. Gaà n Westminster/ Euclid. Phone: 714-590-1585

830-7L-120904/147281

Goldenwest & Westminster, nhaän giöõ treû nhaø saïch, chaêm soùc caån thaän chæ giöõ 1-2 chaùu töø 2 thaùng trôû leân. Check + Calwork. OK, soá phone 714-8912787, cell 797-2965

830-7L-121004/147490

Nhaän giöõ treû, nhaø ít ngöôøi thoùang maùt. Taän taâm & yeâu treû. Chæ nhaän 1 chaùu töø 4-6 thaùng tuoåi. Goùc Westminster & Bowen. LL Coâ Caøi: 714-636-8074

830-14L-121204/147612

Nhaøhouse, saïch seõ ôû goùc Hazard vaø Newhope, licensed nhaän chöông trình Calwork töø 4 tuoåi trôû leân, ñöa ñoùn ñi hoïc. LL C. Nguyeä t . 714-227-7540, 714554-5983

830-7L-121204/147638

Nhaän Giöõ Treû. Nhaø roäng thoùang maùt, nhaän giöõ treû töø moïi löùa tuoåi phía sau chôï Ñoàng Höông. LL: Dì Hai: 714539-9384, 300-8426.

830-7L-121304/147697

Nhaän giöõ treû töø 1-5 tuoåi. Nhaø roäng saïch seõ, thöông yeâu em beù, ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Myõ Tieân. 714-928-8903

830-7L-121304/147709

Nhaø thoaùng maùt goùc Trask Beach nhaän giöõ treû moät tuoåi trôû leân, phone baø Dung 714-8914309, gaàn DMV

830-7L-121304/147727

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng saïch ít ngöôøi yeâu treû goùc Hazard - Ward, xin lieân laïc cho coâ Linh phone: 714-531-1556, 724-5382

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1769.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy 850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí. 850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444. 850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109. 850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime. 850-36L-061404/122985

Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

Moving. Caàn baùn maùy may Juki 1 kim toát, $300, 1 maùy caét coû, 1 maùy huùt buïi toát baùn reû. 714474-8079 (Huøng)

850-7L-120704/147047

Dö duøng coøn trong thuøng 1 gheá Spa chair Elite Ultra. Maøu grey & burgundy. Roller massage, 6 jets. Mua $3300 baùn reû $2500. Goïi Haûi 951-775-9070 850-7L-120704/147080

Baùn tuû laïnh vaø maùy giaët saáy coøn raát môùi giaù reû, 714-713-6506

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381 850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944 850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward. Môû cöûa 6 ngaøy töø 9Am ñeán 10PM, nghæ thöù 3. 714-5540974. Parkings phía sau 850-28L-112404/145468

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com 850-36L-112604/145792

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329

850-28L-113004/146000

850-7L-120104/146171

1 ñóa + motor coi ñöôïc 5 satellites, caùc ñaøi AÙ Chaâu vaø US. L/L Tony: 714-403-4775, 714-4254817 850-28L-120104/146298

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caê n g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-90L-110203/091446

850-5L-120904/147364

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

900-36L-020904/103860

850-5L-120904/147366

850-7L-120904/147386

Moving Sale. Caàn baùn 1 boä baøn aên marble 8 gheá môùi, sofa & loveseat da môùi, tivi nhieàu ñoà duøng trong nhaø. Giaù reû. Lieân laïc 714-839-1526 cell 408-6916137 anytime 850-28L-121004/147409

Goïi ñieän thoaïi VN mieãn phí. Chuùng toâi coù phaân phoái ñeå goïi Vietnam or taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi. Quí vò chæ caàn mua ñieän thoaïi giaù raát reû $49/per phone, no monthly fee. Goïi ñieän thoaïi trong heä thoáng naøy hoaøn toaøn mieãn phí, ngoaøi heä thoáng chæ toán coù 3 cent/phuùt töø VN tôùi USA. Hoaëc 37.9 cents töø USA tôùi VN ( including cell in VN). Caàn nhieàu ñaïi lyù phaân phoái ñieän thoaïi treân toaøn USA. Xin goïi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát 714-425-6318

850-14L-121004/147517

Baùn choù Chihuahua 8 tuaàn tuoåi gioáng nhoû con raát khoân ñeïp vaø deã thöông. Goïi 562-233-8334

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-36L-100704/139546

900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ. Mob: 0405-397-375 “UÙC” .

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

A+ Special Massage sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu taùi khai tröông Pamela 562-863-8575 need young model under 22 Pay $120 for...

900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963

900-36L-112304/145445

900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

900-14L-120504/146833

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù nguyeän. H.T

LEÄ HAÈNG Baïn ôû xa muoán treû ñeïp töôi maùt vui töôi. L/L 714-653-2909. Chuyeân trò ñau nhöùc, meät moûi töù chi. 900-7L-121004/147423

Bích Ngoï c Video Hazard + Brookhurst ñaõ môû cöûa hoïat ñoäng bình thöôøng. Ñang coù giaù ñaëc bieät cho khaùch môùi vaø khaùch cuõ. $30 taëng töø 10-20 cuoán. $60 taëng theû ñieän thoïai hay maùy rewired. LL: 714-839-1323 Bích Ngoïc Kính môøi. 900-8L-121004/147597

Sau giôø laøm vieäc meät moûi quí baïn caàn caïo gioù giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe, xin goïi 310-3283770 Thaém 900-3L-121204/147619

LÔØI NGUYEÄN Nguyeän xin Traùi Tim Cöïc Thaùnh cuûa Chuùa Gieâsu ñöôïc toân vinh yeâu meán vaø thôø phuïng treân theá giôùi baây giôø vaø maõi maõi. Xin Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu caàu cho chuùng con. Xin Thaùnh Giuse ñaáng hay laøm pheùp laï hay caàu baàu cho nhöõng ngöôøi tuyeät voïng, xin caàu cho chuùng con. Xin baø thaønh Ana, Baø Thaùnh teresa caàu cho chuùng con Ñoïc lôøi nguyeän treân ñaây 9 laàn moãi ngaøy, trong voøng 9 ngaøy lieân tieáp (ñoïc caøng nhieàu caøng ñöôïc aân uûng). Baïn seõ ñöôïc toïai nguyeän vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ daâng lôøi nguyeän treân ñeå loan truyeàn cho ngöôøi khaùc ñöôïc cuøng ñoïc Con Xin caûm taï Chuùa Gieâsu, Baø Thaùnh Ana, Baø Thaùnh Teresa vaø caùc Thaùnh Nam Nöõ treân trôøi. Quí 900-7L-121204/147652

Anh chò naøo coù vieäc laøm vöõng laøm ôn co sign giuùp toâi ñeå baûo laõnh ba toâi, seõ haäu taï. Chi tieát lieân laïc buoåi toái 6 giôø - 10 giôø. 714-379-3341 900-14L-121204/147663

MASSAGE 1919 W.17th St., Santa Ana. 714-244-8314

900-28L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-4257081, 775-1442 Thanks.

900-7L-120204/146531

Grand Opening Massage Therapy nhieàu coâ treû ñeïp phuïc vuï taän taâm vui veû goùc Ball vaø Gilbert, Anaheim. L/L: 714-520-5591 or 714-310-2259

900-7L-120704/147033

900-21L-102804/141972

900-28L-111604/144468

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-28L-120104/146216

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201. Thaønh thaät caùm ôn.

900-7L-120604/146913

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

900-93L-032004/109637

900-7L-113004/146131

Caàn giaây phuùt nghæ ngôi, xin L/L Kelly 714-230-9811

Osaka Massage caàn tìm caùc baïn cuõ vaø caàn nöõ laøm massage löông cao. L/L Anthony: 714-791-8230

900-30L-110804/143370

Moät boä voû xe Toyota Land Cruiser ñôøi 2000 luoân lvoû coøn toát, caû chuïp laãn oác, $300/boä 4 caùi. Goïi OÂng Tuyeân 714-530-6151, 7205409

900-36L-112804/145847

900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai.

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

900-92L-110603/092027

Gheá ñaám boùp ñôøi 2003 coøn nhö môùi. Mua $1500 baùn $700 taën g theâm moät hoà nuoâi caù 50 ga. luoân tuû goå. OÂ Tuyeân. 714-5306151 + 720-5409

900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030.

900-7L-011603/052030

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

Moving caàn baùn: maùy giaët + saáy, tuû laïnh, tivi, DVD, nguyeân set phoøng nguû queen size, sofa, tuû röôïu, tuû cheùn, baøn aên 6 gheá, tranh ñoà trang trí trong nhaø... taát caû ñoà gia duïng cho moät gia ñình. LL: Thuaän 714-799-0075 or 714-785-1176

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718

850-7L-120904/147362

850-63L-112804/145844

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

NGÖÔØI VIEÄT

850-32L-090903/084105

850-3L-121304/147775

Doïn nhaø, muoán baùn ñaøn piano Upright, bedroom set con nít, coù baøn hoïc, giöôøng taàng treân twin, döôùi full set, tuû pha leâ maøu kem, 714-815-0930

Baùn LAPTOP DELL LATITUDE Pentium III 256MB, 20GB, DVD & Floppy Disk Drives, 14.1" TFT, 56K Microsoft Office XP (Word, Excel). Giöõ gìn kyõ löôõng (Excellent condition) Baùn $570. Xin LL: 714-588-8493

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Upgrade. Mua/Baùn Desktop. ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium4, $470. ° Desktop 3.0GHz Intel Pentium4, $420. Maùy môùi, toát, baûo ñaûm 714-3621032.

850-5L-121304/147683

850-7L-120804/147165

Caàn baùn 2 tuû Display vaø 1 tuû cashier coøn toát. Giaù reû $90/each. Call Tony, cell: 714-425-8110

850-7L-120904/147270

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-7L-121204/147664

850-14L-120504/146824

Baùn hoa lan. Caàn baùn 400 chaäu hoa lan ruû. “Nine half charman” whole sale $45/chaäu, so vôùi thò tröôøng $75/chaäu. Ñang ra hoa. 714-553-9082

850-7L-120904/147220

850-90L-092704/138079

850-3L-121204/147647

Great Christmas Gift, baùn Choù Chihuahua ñöïc 12 tuaàn, maøu tan raát ñeïp, $350 each. LL: 323359-4858, 562-866-2432

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, baøn hoïc + Computer, tivi 27, 1 maùy chaùy boä, caëp giaët saáy, 1 sofa + baøn vaø ñoà duøng trong nhaø. Goïi Dung. 714-914-8506

Ñi xa caàn baùn gaáp ñoà furniture trong nhaø: giöôøng, tuû laïnh, sofa, baøn aên ñoà YÙ môùi vaø ñeïp. L/L Ngoïc: 714-260-5109

850-9999L-111901/000688

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005

850-7L-120304/146673

RAO RAO VAË VAËTT

Moving Sale lan ñaát cymbidium thaúng ñuû maàu ñeïp, saép ra boâng $7-$15/chaäu & lan ruû cascading, giaù ñaëc bieät wholesale 909625-0116, 909-395-6579 cell, 909-673-0473

850-7L-120804/147195

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

850-14L-120304/146575

Caàn baùn 1 soá tuû kieáng tröng ñoà cho Tieäm vaø 1 soâ keä saét ñeå ñoà coøn raát toát. Xin LL: Giang 714476-4407

Caàn baùn gaáp 5 maùy tanning taém hôi, baøn naèm ñeå goäi ñaàu, baøn massage coù loã baøn nail, Cathy Thoa 714-697-4702, sofa bed

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

900-7L-121304/147735

Giaùc Hôi: Caùc baïn caûm ñau ñaàu. Caêng thaúng tinh thaàn hoaëc caàn coù baïn ñeán taän nhaø ñeå chaêm soùc haõy goïi tel 714-757-0645 900-7L-121304/147773

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9/L ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN


TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

SAIGON, Vieät Nam - Theo Chi Cuïc Thoáng Keâ, moãi naêm taïi Saøi Goøn coù khoaûng 23 ñeán 24 ngaøn ngöôøi cheát. Nhu caàu choân caát taïi caùc nghóa trang ñang taêng cao, vaø haàu heát caùc nghóa trang hieän nay ñeàu quaù taûi, heát ñaát. Trong khi ñoù, nhieàu gia ñình vaãn khoâng thích giaûi phaùp hoûa taùng ngöôøi quaù coá. Ñieàu gì seõ xaûy ra trong voøng 20 ñeán 30 naêm tôùi vôùi tình traïng naøy?

Vieät Nam:

Nghóa trang ôû Saøi Goøn bò quaù taûi Nghóa trang kín choã, giaù ñaát-moä treân trôøi! Söï “nôû noài” cuûa cö daân ñoâ thò taïi thaønh phoá Saøi Goøn daãn ñeán tyû leä ngöôøi cheát cuõng taêng theo. Theá nhöng, caùc nghóa trang tö nhaân, hoäi ñoaøn vaø caùc nghóa trang do Coâng Ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò, Sôû Lao Ñoäng Thöông Binh Vaø Xaõ Hoäi quaûn lyù, hieän nay ñaõ quaù taûi vaø gaàn nhö khoâng coøn ñaát ñeå ñaùp öùng nhu caàu choân caát cuûa ngöôøi daân. Nghóa trang Bình Höng Hoøa (huyeän Bình Chaùnh) voán dó laø töï phaùt, sau ñoù ñöôïc giao cho Coâng Ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò quaûn lyù khoaûng 39 hecta. Ñeán nay, theo khaûo saùt cuûa coâng ty, dieän tích ñaát nghóa trang naøy coøn laïi raát ít, coù theå phuïc vuï cho nöûa naêm nöõa laø heát. Nghóa trang Goø Döa (Quaän Thuû Ñöùc) cuõng töông töï, chæ coøn laïi chuû yeáu laø ñaát reûo, ñaát nôi khuaát. Ñieàu ñaùng noùi taïi caùc nghóa trang naøy, naïn baét cheït ngöôøi ñi mua ñaát ñang aâm æ dieãn ra. Boïn coø moài, ñaàu cô ñaát mua saün roài baùn laïi vôùi giaù caét coå, chöa noùi ñeán söï nhuõng nhieãu nhö phaûi cho hoï xaây moä vôùi giaù... treân trôøi! Taïi nghóa trang Bình Höng Hoøa, khi chuùng toâi ñeán, moät tay coø “nhaø ñaát” nghóa trang chaøo giaù 6 trieäu ñoàng moät huyeät cuõ (moä ñaõ ñöôïc boác ñi caûi taùng nôi khaùc), coøn huyeät môùi giaù 10 trieäu ñoàng, neáu xaây kim tónh phaûi traû theâm 5 trieäu ñoàng, vò chi 15 trieäu ñoàng, chöa tính tieàn xaây moä. Taïi nghóa trang Goø Döa, nhöõng huyeät coù vò trí “ñeïp”, giaù thaáp nhaát laø 12 trieäu ñoàng moãi huyeät, chöa tính tieàn xaây kim tónh vaø moä. Maëc duø hai nghóa trang naøy coù ban quaûn lyù, nhöng soá caùn boä ít, neân khoâng theå quaûn lyù xueå. Beân caïnh ñoù, moät soá “nghóa trang mini” ra ñôøi ôû Quaän 9, Hoùc Moân, Bình Chaùnh, coù giaù ñaát tuøy theo thoûa thuaän giöõa chuû vôùi ngöôøi mua, nhöng cuõng khaù cao, moät huyeät naèm ôû phaàn truõng giaù “beùt” nhaát phaûi 5 trieäu ñoàng. Tröôùc tình hình treân chính quyeàn thaønh phoá ñaõ giao cho Coâng Ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò xaây döïng nghóa trang Ña Phöôùc (Bình Chaùnh) ñeå ñöa hoaït ñoäng nghóa trang vaøo neàn neáp vaø quaûn lyù chaët cheõ. Ñaây laø nghóa trang ñaàu tieân do chính phuû boû voán ñaàu tö xaây döïng khaù quy moâ vaø hieän ñaïi, roäng 67 hecta, hoaït ñoäng töø ngaøy 15 Thaùng Tö 2004. Giai ñoaïn moät vôùi 7.5 hecta cho 6,000 ngoâi moä ñaõ hoaøn thaønh. Tuy nhieân, giaù ñaát ôû ñaây cuõng ngoaøi taàm tay khoâng ít gia ñình. Theo ñôn giaù nieâm yeát taïi ñaây, moät moä phoå thoâng (2.2 m x 1.2 m) giaù 9.3 trieäu ñoàng

(bao goàm giaù ñaát moä, chi phí dòch vuï choân, xaây kim tónh), coäng vôùi tieàn xaây moä, giaù thaáp nhaát laø 4.6 trieäu ñoàng. Rieâng moä nhaø moà (2 m x 3 m) coù giaù hôn 25 trieäu ñoàng, neáu xaây moä baèng ñaù hoa cöông phaûi coäng theâm 57 trieäu ñoàng, vò chi moät ngoâi moä nhaø moà coù giaù khoaûng 83 trieäu ñoàng! Nhöõng “nghóa ñòa trong loøng thaønh phoá” Theo thoáng keâ, taïi thaønh phoá Saøi Goøn, trong toång soá 24 ngaøn ngöôøi cheát moãi naêm coù khoaûng 1/3 laø hoûa taùng vaø ñem veà queâ, nhö vaäy coøn laïi 16 ngaøn ngöôøi ñöôïc choân. Bình quaân moãi moä chieám khoaûng 8 m2, nhö vaäy moãi naêm caàn 128,000 m2, töông ñöông gaàn 13 hecta. Môùi ñaây chính quyeàn huyeän Nhaø Beø cho xaây döïng moät nghóa trang vôùi dieän tích khoaûng 5 hecta. Huyeän Hoùc Moân cuõng ñöôïc thaønh phoá pheâ duyeät chuû tröông xaây döïng moät nghóa trang ôû xaõ Ñoâng Thaïnh. Sôû Lao Ñoäng Thöông Binh Vaø Xaõ Hoäi cuõng ñaõ coù ñeà nghò xaây döïng moät nghóa trang thaønh phoá môùi ôû Cuû Chi. Theá nhöng, tình hình “nhaø ñaát” ôû caùc nghóa trang hieän nay nhö vaäy, neân khoâng ít tröôøng hôïp ngöôøi daân choân ngöôøi thaân quaù coá trong khu daân cö. Beân caïnh ñoù, hieän nay thaønh phoá chæ coù duy nhaát moät trung taâm hoûa taùng vôùi 10 mieäng loø coù coâng suaát 7,000 thi haøi moãi naêm. Tuy nhieân, thôøi gian qua, löôïng ngöôøi thieâu taêng leân ñaùng keå, khieán trung taâm hoûa taùng ñaõ phaàn naøo quaù taûi. Baø Nguyeãn Thò Thaém, nhaân vieân Trung Taâm Hoûa Taùng Bình Höng Hoøa, cho hay, trung bình moãi ngaøy nôi ñaây nhaän khoaûng 15 quan taøi, “ngaøy toát” leân ñeán hôn 30 quan taøi. Nhieàu luùc, phaûi qua ngaøy sau gia ñình môùi nhaän coát ñöôïc. OÂng Buøi Troïng Hieáu, Phoù Giaùm Ñoác Coâng Ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò, lo laéng raèng Saøi Goøn voán dó “ñaát chaät ngöôøi ñoâng”, neân khi caùc nghóa trang ñaõ quaù taûi, giaù moãi phaàn moä taêng cao, vieäc ngöôøi daân chuyeån sang choân caát trong caùc khu daân cö laø ñieàu caàn baùo ñoäng. Choân caát trong khu daân cö thì ít nhieàu cuõng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng veä sinh, cuï theå laø nguoàn nöôùc. Vôùi toác ñoä ñoâ thò hoùa nhö hieän nay, neáu khoâng coù nhöõng qui hoaïch nghóa trang lôùn vaø yù thöùc cuûa ngöôøi daân veà hoûa taùng vaãn chöa ñöôïc thay ñoåi, e raèng nhöõng nghóa trang roài ñaây seõ naèm loït thoûm trong caùc khu daân cö. Vaø neáu khoâng thay ñoåi taäp quaùn töø ñòa taùng sang hoûa taùng, chaúng bao laâu nöõa

thaønh phoá chaéc chaén seõ khoâng coøn ñaát ñeå choân. Xaây döïng nghóa trang coâng vieân Coù raát ít nôi nhö nghóa trang TP. HCM, nghóa trang Ña Phöôùc, laø ñöôïc qui hoaïch, chaêm soùc, quaûn lyù töông ñoái toát. Coøn laïi haàu heát caùc nghóa trang nhö Bình Höng Hoøa, Goø Döa vaø khoâng ít nghóa trang tö nhaân hieän nay ñeàu raát nheách nhaùc vaø laø “laõnh ñòa” cuûa teä naïn xaõ hoäi nhö huùt chích, troäm cöôùp. Nhieàu ngoâi moä ôû nghóa trang Bình Höng Hoøa ñöôïc bao truøm khung saét raøo raát kieân coá, ñeå haïn cheá moä bò phaù hoaïi. Chính nhöõng lyù do naøy, nhieàu gia ñình baây giôø ñaõ yù thöùc ñöôïc vieäc hoûa taùng ngöôøi quaù coá laø hôïp lyù. OÂng Nguyeãn Höõu Loäc, ñoäi tröôûng loø thieâu Bình Höng Hoøa, cho bieát, sôû dó soá löôïng thieâu gaàn ñaây taêng do nhieàu gia ñình bieát ñaát ôû caùc nghóa trang cao, vaû laïi khoâng phaûi moä ñöôïc choân caát vónh vieãn, maø coù thôøi haïn chæ vaøi chuïc naêm roài phaûi boác moä, neân ngöôøi ta ñem thieâu. Giaù thieâu moät quan taøi nhoû 1.4 trieäu ñoàng, quan taøi lôùn 2.6 trieäu ñoàng. Hieän nay treân theá giôùi, hoûa taùng cuõng laø caùch phoå bieán nhaát. ÔÛ Canada, phaàn lôùn ngöôøi cheát ñöôïc hoûa taùng, sau ñoù tro coát ñöôïc göûi trong caùc nhaø thôø. Neáu ngöôøi cheát ñöôïc choân theo caû quan taøi thì ñöôïc choân aâm. Ngöôøi ta ñaøo nhöõng caùi haàm khaù lôùn vaø saâu, roài chia ra thaønh töøng ngaên. Moãi ngaên cho moät quan taøi. Moä khoâng ñöôïc xaây thaønh naám maø ñöôïc san baèng ñeå troàng coû leân. Treân moä chæ caém moät taám bia. Coøn ôû Hong Kong, vieäc mua ñaát ñeå choân raát ñaét neân haàu heát ngöôøi cheát cuõng ñöôïc hoûa taùng. Ngöôøi ta göûi nhöõng bình tro coát vaøo nghóa trang hoaëc nhaø thôø. Moãi bình tro ñöôïc khaéc ghi nhö moät taám bia. Nhieàu yù kieán ñöa ra raèng, beân caïnh vieäc khuyeán khích ngöôøi daân chuyeån sang phöông thöùc hoûa taùng, chính quyeàn thaønh phoá caàn sôùm ñöa ra döï aùn quy hoaïch nghóa trang coù quy moâ hôn, döï kieán cho töông lai 30 ñeán 40 naêm sau, ñeå vieäc choân caát trôû thaønh moät cöû chæ - neùt ñeïp vaên hoùa, baûo veä moâi tröôøng. Caùc nghóa trang cho duø cuûa tö hay coâng ra ñôøi sau naøy, phaûi thaät söï bieán noù thaønh “nghóa trang coâng vieân” coù loái ñi, thaûm coû, hoa, vöôøn caây, nhaø veä sinh, baõi ñaäu xe, nhaø baûo veä vaø caùc coâng trình phuï... taïo cho nghóa trang moät khoaûng khoâng gian xanh, saïch ñeïp, vaên minh. (Theo baùo S.G.G.P.)

Metrosex, moät kieåu soáng môùi? LONDON, Anh Quoác - Noùi ñeán töø sex, ngöôøi caûnh giaùc, ngöôøi toø moø, ngöôøi... gheâ gheâ. AÁy laø ngöôøi ta nghó ñeán moät chöõ sex lieân quan ñeán nhöõng haønh vi tính duïc. Nhöng metrosex thì khoâng theá. Noù laø moät phong caùch soáng ñang trôû thaønh moät traøo löu cuûa theá giôùi... Hoï laø nhöõng ai? Chaúng cöù gì Phöông Taây, Nhaät Baûn, Ñaïi Haøn maø caû Vieät Nam cuõng coù bôûi hieän töôïng toaøn caàu hoùa. Ngaøy caøng coù nhieàu thanh nieân raát chuù yù ñeán saéc ñeïp, ñeå toùc daøi vaø nhuoäm chuùt aùnh kim, tæa loâng maøy, caùch aên maëc ñaäm maøu nöõ tính, öùng xöû nheï nhaøng, khoâng öa baïo löïc. Hoï chính laø metrosexual. Vaøi tay metrosexual ñieån hình Ñoù laø David Beckham, chaøng caàu thuû noåi tieáng, ñoäi tröôûng hoäi tuyeån boùng troøn Anh, ñöôïc ngöôõng moä ñeán möùc moãi khi ñi ñaâu, vaøi chuïc veä só bao quanh ñeå khoûi bò caùc fan quaáy roái, ngöôøi nhaát cöû nhaát ñoäng bò paparazzi chóa oáng kính saêm soi. Ñoù laø Brad Pitt, ngöôøi vöøa ñöôïc phong danh hieäu ngöôøi ñaøn oâng gôïi tình nhaát haønh tinh (sexiest man) naêm 2004, vôùi vai dieãn ñeå ñôøi trong sieâu phaåm “Troy” coù doanh thu nhaát nhì muøa heø qua. Ñoù laø Tom Cruise, nam dieãn vieân coù catse cao nhaát Hollywood, thoûi nam chaâm kyø dieäu thu huùt ngöôøi yeâu phim ñeán raïp ñeå thöôûng thöùc söï hoùa thaân cuûa anh vaøo töøng vai dieãn vôùi nhieàu tính caùch khaùc nhau. Ñoù laø Arnold Schwar-gennezer, dieãn vieân cô baép, hieän laø Thoáng Ñoác California vaø bieát ñaâu coù theå trôû thaønh toång thoáng töông lai cuûa nöôùc Myõ, neáu Quoác Hoäi chòu söûa moät ñieàu trong Hieán Phaùp. Coøn nhieàu, nhieàu nöõa nhöõng tay metrosexual laø nhöõng ngöôøi noåi tieáng maø veà maët “sex”, thì nhöõng nhaø baùo toø moø nhaát cuõng chöa phaùt hieän hoï coù moät chuùt gì... leäch laïc. Hoï coù gì chung? Tröôùc heát, hoï ñeàu laø nam giôùi vaø göông maët ñaày chaát ñaøn oâng. Song ai cöù nghó nam tính laø “cao-to-ñen-hoâi”, “xueà-xoøa-luoämthuoäm” hay “aên-soùng-noùi-gioù” thì khoâng tìm thaáy ôû hoï nhöõng “phaåm chaát” naøy. Ngöôïc laïi hoï laø nhöõng ngöôøi “vaøo trong phong nhaõ ra ngoaøi haøo hoa”, thôm phöùc, lòch laõm, nhoû nheï, thaønh coâng saùng choùi veà taøi chính, nhöng khoâng coi ñoù laø muïc ñích soáng. Hoï lòch thieäp vôùi phuï nöõ. Hoï soáng phuï thuoäc vaøo nhaõn maùc, töø quaàn aùo, giaøy deùp, ñeán chai röôïu, moùn aên. Hoï khoâng ngaïi nguøng ñöùng haøng giôø caân nhaéc moät loaïi myõ phaåm. Hoï thöôøng xuyeân gheù tieäm thaåm myõ ñeå chaêm soùc maùi toùc, laøn da. Hoï coi shopping laø thuù vui haøng ñaàu, thay vì nhöõng moân theå thao haáp daãn. Hoï “buoân döa leâ” qua chieác ñieän thoaïi caàm tay. ÔÛ hoï coù caùi gì ñoù noùi theo caùch noùi cuûa ta laø... seân seán. Toùm laïi, trong hoï coù söï “hoäi nhaäp”, hoaø tan giöõa nhöõng gì ñöôïc xem laø “truyeàn thoáng” cuûa nam tính vaø nöõ tính. Hoï xuaát hieän töø bao giôø? Ñoù laø hieän töôïng xuaát hieän coù heä thoáng töø ñaàu nhöõng naêm 1990. Ngöôøi ñöa ra thuaät ngöõ “metrosex” laø moät nhaø vaên Anh Mark Simpson, trong cuoán saùch “The Impersonators” xuaát baûn naêm 1994 vôùi haøm yù cheá gieãu lôùp ngöôøi naøy. Metro laø chöõ ñaàu cuûa metropolis - thaønh phoá lôùn. Taùc giaû giaûi thích: “Ñoù laø taàng lôùp thanh nieân thò daân, soáng ôû nhöõng thaønh phoá lôùn, laø nôi coù saün nhöõng cöûa haøng toát nhaát, tieäm laøm ñaàu, vieän thaåm myõ... ñeå hoï thöôøng xuyeân lui tôùi”. OÂng neâu leân nhöõng ñaëc ñieåm cuûa taàng lôùp naøy, caùch öùng xöû cuûa hoï, ñaëc bieät laø phong caùch soáng cuõng nhö nguyeân nhaân vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa hoï. Nhöõng quan ñieåm cuûa oâng ñöôïc thöøa nhaän roäng raõi. Nhieàu chöông trình TV daønh cho taàng lôùp naøy xuaát hieän. Nhieàu baùo, taïp chí coù chuyeân

muïc daønh cho hoï. Caùc nhaø kinh doanh coi hoï laø moät ñoái töôïng tieàm naêng ñeå khai thaùc, phaùt trieån maët haøng. Caùc taïp chí thôøi trang ñua nhau ñöa ra hình aûnh nhöõng chaøng trai khoù ñoaùn tuoåi, nhaün nhuïi, chaûi chuoát, boùng baåy.Vaø Mark Simpson ñöôïc toân vinh laø “ngöôøi cha cuûa metro” (metrodaddy). Baûn chaát giôùi tính cuûa hoï? Ai cuõng thöøa nhaän metrosex laø ñaëc ñieåm cuûa phong caùch soáng (lifestyle) hôn laø nhöõng gì lieân quan ñeán tính duïc (sex).Taát nhieân, caùc metrosexual laø nam giôùi, song beân caïnh nhöõng chaøng trai “chaân chính” (nghóa laø khoâng coù leäch laïc veà haønh vi tính duïc, tieáng Anh laø straight) cuõng coù nhöõng keû khoâng bình thöôøng. Bôûi vaäy, chi ly ra, ngöôøi ta chia hoï thaønh hetero-metrosexual vaø homometrosexual, thaäm chí caû bi-metrosexual, nhö trong theá giôùi ñaøn oâng noùi chung vaäy thoâi. Nhieàu nhaø nghieân cöùu nghieâng veà yù kieán laø homo-metrosexual coù tyû leä cao hôn möùc bình thöôøng. Cuõng khoâng laï, vì yeáu toá nöõ tính ôû metrosex “hôi bò” cao. Caùc chaøng gay thöôøng tìm ñeán ñaây laøm nôi aån naùu. Nguyeân do taïi ñaâu? Söï xuaát hieän cuûa metrosex luùc ñaàu ôû moät nhoùm ngöôøi, ít nhieàu dính daùng ñeán ngheà nghieäp (ngöôøi maãu nam, ngheä só bieåu dieãn, ngöôøi boài baøn...) roài bieán thaønh thoùi quen, chaúng ñaùng noùi nhöng chaát xuùc taùc gì khieán hieän töôïng metrosex buøng noå thì cuõng neân tìm hieåu “loãi” ôû ñaâu, neáu nhö baïn muoán goïi nhö vaäy. Coù theå traû lôøi ngay: Loãi ôû baùo chí vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng khaùc nhö ñieän aûnh, truyeàn hình vaø sau ñoù, ôû caùc nhaø kinh doanh nhaèm muïc ñích vuï lôïi. Chính metrodaddy Mark Simpson nhaän ñònh: “Seõ khoâng coù metrosexual neáu nhö khoâng coù caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Hieän töôïng metrosexuality laø moät trong nhöõng hoäi chöùng toài teä cuûa moät theá giôùi bò truyeàn thoâng hoùa (mediatized)”. OÂng coøn leân aùn: “Metrosex laø saûn phaåm, ñoàng thôøi laø vaät hy sinh cuûa nhöõng taïp chí thôøi trang vaø cuûa nhöõng chieán löôïc marketing khoân kheùo”. Moät thaàn töôïng ñieän aûnh, ca nhaïc, theå thao... ñöôïc yeâu meán thì daùng ñieäu, maùi toùc, caùch aên maëc cuûa hoï ñöôïc laäp töùc nhieàu ngöôøi baét chöôùc. Roài baùo chí gaây dö luaän. Ñeán löôït nhöõng ngöôøi naøy trôû thaønh ñoái töôïng khai thaùc ñeán trieät ñeå cuûa giôùi kinh doanh cuõng nhö ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ nam giôùi. Neáu noùi vaø vieát veà noù caøng nhieàu thì metrosex caøng lan roäng. Coù laø xu höôùng hieän nay? Duø muoán hay khoâng thì metrosex cuõng lan traøn khaép theá giôùi nhö moät “beänh dòch laønh tính”. Chaúng cöù gì Phöông Taây, taïi Nhaät Baûn, Ñaïi Haøn ngaøy caøng coù nhieàu thanh nieân raát chuù yù ñeán saéc ñeïp, ñeå toùc daøi vaø nhuoäm chuùt aùnh kim, tæa loâng maøy, caùch aên maëc ñaäm maøu nöõ tính, öùng xöû nheï nhaøng, khoâng öa baïo löïc. Nhaø tyû phuù AÁn Ñoä Yash Birla, cöïc kyø dieâm duùa beân caïnh vôï ñeán möùc ñi ñaèng sau khoù maø phaân bieät, ñang trôû thaønh moät hình maãu cuûa thanh nieân. Ñoäi nguõ chaêm soùc ngoaïi hình cho nam giôùi ñoâng leân moät caùch baát ngôø, ñaùp öùng moät nhu caàu môùi. Chöa bieát bao giôø traøo löu môùi keát thuùc, chæ bieát noù ñang gia taêng. Coù nhaø xaõ hoäi hoïc coøn baïo moàm noùi metrosexual laø ngöôøi ñaøn oâng cuûa töông lai.

DAT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Saùch luoân laø moät caàn thieát Nhaân ñoïc Töø Ñieån Luaät Phaùp (Anh Vieät - Vieät Anh) cuûa Leâ Ñình Hoà, nhaø xuaát baûn SouthWood Press, NSW, Australia, 2004. PHAN NHAÄT NAM Ñaõ coù ngöôøi ñöa ra caâu hoûi veà söï choïn löïa (giöõa nhöõng cuoán saùch): “Giaû söû phaûi laâm vaøo moät tình theá khaéc nghieät nhö bò rôi vaøo moät hoang ñaûo, ngoaøi nhöõng vaät duïng, phöông tieän möu sinh, thoaùt hieåm, baïn choïn cho mình cuoán saùch naøo phaûi mang theo...?” Tieáp theo caâu hoûi giaû ñònh, ngöôøi ñöôïc phoûng vaán ñöôïc ñeà ra nhöõng Cuoán Saùch Lôùn cho laàn löïa choïn: “Kinh Thaùnh Taân-Cöïu Öôùc; Baùch Khoa Töï Ñieån Toaøn Thö Britannica...” Dó nhieân ñaây chæ laø ví duï ñeå tìm ra ñaùp soá ñieån hình chung nhaát; nhöng chaéc raèng, ngöôøi ñöa ra ñeà nghò treân haún ñaõ ñaët ñeå neân moät vò theá quan troïng ñoái vôùi (cuûa, töø) saùch trong ñôøi soáng (tinh thaàn, vaät chaát) cuûa con ngöôøi treân haønh tinh quaû ñaát. Rieâng ñoái vôùi baûn thaân caù nhaân, vôùi phaän nghieäp trong phaïm vi saùch vôû, chöõ nghóa, theo ñuoåi gaàn heát moät ñôøi, keå caû giai ñoaïn bò giam caàm trong nguïc toái - Saùch ñaõ laø Ngöôøi Baïn voâ cuøng caàn thieát, raát möïc quyù troïng. Vaø trong nhöõng cuoán saùch thieát thaân - Töø Ñieån laø loaïi saùch quan yeáu nhaát. Caâu chuyeän keå treân ñöôïc trình baøy theo moät hoaøn caûnh, ñieàu kieän (giaû thieát) vôùi nhöõng con ngöôøi ñieån hình ñeå tìm moät traû lôøi toång quaùt. Nhöng ñoái vôùi chuùng ta, nhöõng coâng daân ñòa caàu ñang soáng qua haäu baùn Theá Kyû 20, ñaàu Theá Kyû 21 vôùi tieán trình theá giôùi thay ñoåi theo moät moät vaän toác maø daãu vôùi trí tueä vieãn kieán saéc xaûo bao nhieâu cuõng khoâng theå löôøng ñöôïc. Möôøi taùm theá kyû sau Coâng Nguyeân, vaø haèng bao nhieâu theá kyû tröôùc, con ngöôøi chæ hoaøn thaønh ñöôïc hai cuoäc caùch maïng: Caùch Maïng Noâng Nghieäp vaø Caùch Maïng Kyõ Ngheä do vaän ñoäng ñöôïc nguoàn Nöôùc, vaø söùc maïnh cuûa Hôi Nöôùc. Töø Vua Vuõ nhaø Haï (22052197 tröôùc Taây Lòch) cuûa coå söû Trung Hoa, trò thuûy treân soâng Hoaøng Haø ñeán James Watt (1736-1819) vôùi phaùt minh maùy hôi nöôùc, nhaân loaïi phaûi maát ñeán boán ngaøn naêm. Nhöng chæ töø tröôùc, sau Theá Chieán Thöù Hai (19391945) ñeán nay, xaõ hoäi ñòa caàu ñaõ vaø ñang hoaøn taát nhöõng

laàn bieán ñoåi vöôït böïc, trieät ñeå vôùi Caùch Maïng Khoâng Gian qua aùp duïng söùc maïnh phaûn löïc; Caùch Maïng Ñieän Töû vôùi taùc ñoäng toaøn dieän, cuøng khaép cuûa, töø caùc maïch ñieän töû; vaø nay laø Caùch Maïng Tin Hoïc, thaâu ñòa caàu veà moät moái, daøn leân treân maët phaúng cuûa maùy vi tính. Taát caû caùc tieán trình ñoät bieán vó ñaïi naày ñöôïc trình baøy thoáng nhaát bôûi nguyeân taéc, kyõ thuaät Nhò Phaân (Binary System), baèng moät ngoân ngöõ ñöôïc söû duïng chung nhaát: Anh Ngöõ - Ngoân ngöõ ñöôïc Ñeá Quoác Anh phoå bieán toaøn caàu qua ba theá kyû vôùi phong traøo thöïc daân, ñeå thöïc hieän chuû nghóa ñeá quoác. Vaø nay, Lieân Bang Baéc Myõ noái tieáp vôùi khaû naêng ñoäc cöïc toaøn dieän treân moïi laõnh vöïc: Chính Trò - Xaõ Hoäi - Kinh Teá - Quaân Söï. Taát caû ñang töøng böôùc vöõng vaøng hoaøn chænh keå töø khi khoái Coäng Saûn Ñoâng AÂu do Lieân Bang Soâ Vieát laõnh ñaïo daàn suïp ñoå trong hai naêm, 1990-1991. Tính ñeán nay chöa troøn ñöôïc moät phaàn tö theá kyû. Giôùi chöùc laõnh ñaïo xaõ hoäi, chính khaùch, ngöôøi chæ huy quaân söï, nhaø thieát keá kyõ ngheä, kyõ thuaät, doanh nhaân thöông nghieäp, ngheä só trình dieãn, sinh vieân, hoïc sinh Ngöôøi Vieät khoâng theå ñöùng beân ngoaøi cuoäc vaän ñoäng, vaø taùc ñoäng cuøng khaép, toaøn dieän naày. Theá neân, Anh Ngöõ phaûi laø moät ngoân ngöõ caàn kíp naém vöõng. Töø Ñieån Anh Vieät-Vieät Anh phaûi laø loaïi saùch voâ cuøng höõu duïng, raát ñoãi thieát thaân. Khoâng theå coù bieän phaùp naøo khaùc. Khoâng theå coù phöông tieän naøo khaùc. Coá Giaùo Sö Nguyeãn Ngoïc Huy xaùc laäp moät khaúng ñònh giaùn tieáp trong nhieäm vuï lòch söû-chính trò cuûa ngöôøi - Haøm yù Anh Ngöõ phaûi laø chuyeån ngöõ haøng ñaàu ñöôïc söû duïng trong vaän ñoäng chính trò quoác teá ñoái vôùi theá traän quoác noäi dieãn ñaït (leõ taát nhieân) baèng Vieät Ngöõ. Vôùi kinh nghieäm, nhu caàu cuûa baûn thaân caù nhaân, qua phaàn vuï phieân dòch, bieân soaïn taøi lieäu haèng ngaøy, Töï Ñieån Phaân Giaûi Chính Trò vaø Bang Giao Quoác Teá cuûa Tieán Só Leâ Ñình Hoà laø moät trong nhöõng cuoán saùch saün ñeå caän keà, höõu duïng nhaát, töø naêm

1995 cho ñeán nay - Naêm cuoán saùch ra ñôøi laàn thöù nhaát. Nay, ñeå thay theá cho cuoán cuõ qua nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng ñeà ra caøng ngaøy caøng cao, Tieán Só Leâ Ñình Hoà ñaõ hieäu ñính, boå tuùc Töï Ñieån Phaân Giaûi Chính Trò vaø Bang Giao Quoác Teá neân thaønh Töï Ñieån Luaät Phaùp vôùi 1,858 trang (cuoán cuõ, 730 trang) ñeå moãi töø (ñeà caäp) ñöôïc ñònh nghóa töø 4 ñeán 10 doøng; keøm trích daãn noäi dung veà nhöõng lôøi tuyeân boá, hình aûnh cuûa gaàn 400 vò nguyeân thuû, chính khaùch theá giôùi. Soá löôïng töø ngöõ cuûa toaøn boä Töï Ñieån Luaät Phaùp seõ nhieàu gaàn gaáp ba laàn Töï Ñieån Luaät Phaùp cuûa Ñaïi Hoïc Oxford Ñieàu naày coù nghóa: Nhöõng gì Töø Ñieån Luaät Phaùp cuûa Oxford coù thì Töø Ñieån Luaät Phaùp cuûa Leâ Ñình Hoà saün ñeà caäp, nhöng ngöôïc laïi, nhöõng gì saùch cuûa Giaùo Sö Leâ coù ñeà caäp thì chöa haún saùch cuûa Oxford ñaõ haún coù (ví duï nhöõng yeáu toá, söï kieän lòch söû, chính trò, quaân söï, xaõ hoäi lieân quan ñeán Vieät Nam) Trong tinh thaàn haøm ôn cuûa ngöôøi caàu hoïc, vôùi thaâm tình cuûa nghóa ñoàng baøo, moái lieân heä thaém thieát ñoàng höông Quaûng Trò ñoái vôùi Giaùo Sö Leâ Ñình Hoà, chuùng toâi haõnh dieän giôùi thieäu ñeán Quyù Ñoäc Giaû Ngöôøi Vieät khaép nôi cuoán saùch höõu ích, quyù giaù ñaõ hoaøn thaønh sau nhöõng thaùng naêm laøm vieäc nghieâm chænh, kieân trì. Cuoán töø ñieån goùp phaàn vaøo quaù trình phong phuù hoùa, chuyeân moân hoùa Vieät Ngöõ ôû caáp ñoä cao, trong moät lónh vöïc tinh teá, chính xaùc nhaát cuûa Anh Ngöõ: Nhöõng töø ngöõ, töø ñieån luaät phaùp. Phan Nhaät Nam California, USA, 12/12/04 GHI CHUÙ: Giaùo Sö Leâ Ñình Hoà hieän coù maët taïi Hoa Kyø, oâng ñang hieän dieän ôû San Jose vaø ñaõ ñöôïc caùc thaân höõu taïi ñaây toå chöùc moät buoåi ra maét taùc phaåm naøy, cuøng vôùi moät buoåi noùi chuyeän cuûa oâng veà taùc phaåm quan troïng naøy vaøo ngaøy Chuû Nhaät 19 - 12 saép tôùi. Traân troïng kính môøi quyù vò ñoàng höông cö nguï taïi San Jose ñeán tham döï buoåi noùi chuyeän ñaëc bieät naøy.

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

Quaân noåi daäy ôû Iraq thay ñoåi chieán thuaät Khi cuoäc toång tuyeån cöû ñang ñeán gaàn, löïc löôïng noåi daäy Iraq coù nhieàu khaû naêng thöïc hieän haøng loaït chieán thuaät môùi. Haøng loaït chieán dòch quaân söï lôùn trong suoát vaøi thaùng qua treân toaøn laõnh thoå Iraq, ñaëc bieät ôû thaùnh ñòa Fallujah, taïo cho giôùi töôùng lónh Myõ coù caûm giaùc hoï ñaõ giaønh ñöôïc lôïi theá tröôùc phong traøo noåi daäy quyeát lieät cuûa ngöôøi Iraq. Tuy nhieân, hoï cuõng phaûi thöøa nhaän chieán thaéng khoâng phaûi laø chuyeän deã. Caùc só quan Myõ thöøa nhaän, caùc tay suùng noåi daäy Iraq ñöôïc vuõ trang raát toát vaø ñöôïc cung caáp taøi chính raát doài daøo, ñaëc bieät laø hoï coù theå noåi daäy baát cöù nôi naøo sau khi ñaõ thaát thuû taïi phaùo ñaøi Fallujah. Theo giôùi töôùng lónh Myõ, coù nhieàu khaû naêng quaân noåi daäy tieán haønh caùc chieán dòch mang tính chaát taäp trung hoùa hôn vaø vaãn thöïc hieän taán coâng leû teû trong khi khoâng ngöøng ñe doïa, taán coâng nhöõng ngöôøi Iraq laøm vieäc cho chính phuû, löïc löôïng an ninh hoaëc hôïp taùc vôùi ngöôøi Myõ. ‘’Chuùng toâi tin chaéc laø hoï seõ thay ñoåi chieán thuaät. Hoï seõ khoâng taäp trung löïc löôïng maø seõ taùch ra thaønh nhieàu nhoùm nhoû. Chuùng toâi coù caûm giaùc hoï ñang nghó veà chieán thuaät ñaùnh kieåu du kích chia thaønh caùc nhoùm nhoû, ñaùnh vaø ruùt’’, Trung Töôùng John DeFreitas III, só quan cao caáp thuoäc tình baùo quaân söï Myõ taïi Iraq, nhaän xeùt nhö vaäy. Môùi hoâm qua, Chuû Nhaät 512, caùc tay suùng Iraq ñaõ phuïc kích moät xe buyùt chôû nhaân vieân ñi laøm cho moät kho ñaïn cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø gaàn Tikrit khieán 17 ngöôøi thieät maïng. Nhö vaäy, soá naïn nhaân thieät maïng trong chuoãi vuï taán coâng cuûa du kích chæ trong 3 ngaøy cuoái tuaàn leân tôùi 70, chöa keå haøng chuïc ngöôøi khaùc bò thöông. Ñôït baïo löïc cuûa du kích ñôït naøy taäp trung chuû yeáu taïi Baghdad vaø moät soá thaønh phoá khaùc ôû Mieàn Baéc. Muïc ñích chính cuûa hoï döôøng nhö laø ñe doïa nhöõng ngöôøi hôïp taùc vôùi quaân ñoäi Myõ. Chieán thuaät phaân taùn löïc löôïng vaø taán coâng du kích cuûa quaân noåi daäy Iraq buoäc quaân ñoäi Myõ phaûi tieán haønh caùc chieán dòch choáng noåi daäy theo kieåu coå ñieån hôn, töùc laø thöïc hieän caùc cuoäc ñoät kích khaép nôi. Caùc chieán dòch toán

quaân nhö vaäy laø moät trong nhöõng lyù do khieán Nguõ Giaùc Ñaøi quyeát ñònh taêng quaân soá taïi Iraq leân troøn 150.000 binh só. Tuy nhieân, trong khi quaân ñoäi Hoa Kyø ñaõ coù nhöõng keá hoaïch tuy kích caùc phaàn töû noåi daäy khi hoï ñang coá gaéng taùi hôïp, caùc tö leänh quaân ñoäi Myõ toû ra böïc boäi vì khoâng theå daäp taét ñöôïc phong traøo noåi daäy. Theo baûn ñaùnh giaù noäi boä chieán löôïc cuûa Hoa Kyø taïi Iraq môùi ñöôïc coâng boá tuaàn tröôùc thì ‘’khoâng coù vieân ñaïn baïc’’ cho ‘’vaán ñeà naøy’’. Baïo löïc gia taêng cho thaáy söï yeáu keùm veà naêng löïc cuûa löïc löôïng an ninh Iraq, cuûa chính phuû laâm thôøi, noù ngaên caûn phaùt trieån kinh teá vaø laøm traàm troïng theâm tình traïng baát oån hieän nay taïi quoác gia Vuøng Vònh naøy. Toång soá coù tôùi 338 ngöôøi Iraq hôïp taùc vôùi chính phuû hoaëc ngöôøi Myõ ñaõ bò gieát haïi keå töø 1-10, trong ñoù coù 35 caûnh saùt tröôûng, thò tröôûng vaø caùc vieân chöùc caáp trung. Taïi Mosul, nôi môùi thaùng tröôùc ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän 136 xaùc cheát, caùc só quan Myõ nghi ngôø löïc löôïng noåi daäy vôùi thaønh phaàn laø caùc cöïu thaønh vieân ñaûng Baath ñaõ tieán haønh moät chieán dòch saâu roäng vaø taøn aùc saùt haïi caùc binh só thuoäc löïc löôïng an ninh Iraq. Theo keát quaû khaûo saùt do quaân ñoäi Hoa Kyø thöïc hieän, loøng tin cuûa coâng chuùng bò

dao ñoäng, nhieàu ngöôøi Iraq vaãn khoâng coâng nhaän tính hôïp phaùp cuûa chính phuû. Tuy nhieân, caùc tö leänh cao caáp Myõ tin raèng, chieán löôïc quaân söï, chính trò vaø kinh teá cuûa hoï taïi Iraq vaãn raát ñuùng ñaén. Quaân ñoäi Hoa Kyø thoáng keâ soá löôïng caùc vuï taán coâng do du kích Iraq tieán haønh giaûm maïnh töø hôn 130 vuï/1 ngaøy hoài ñaàu thaùng 11 xuoáng chæ coøn khoaûng 60 vuï/1 ngaøy hieän nay. Tuy nhieân, tình baùo quaân ñoäi Myõ ñaùnh giaù caùc vuï taán coâng seõ taêng maïnh tröôùc thôøi ñieåm dieãn ra cuoäc toång tuyeån cöû vaøo 30 thaùng 1 saép tôùi. Hieän nay quaân ñoäi Hoa Kyø ñang phaûi theo doõi kyõ möùc ñoä hôïp taùc giöõa caùc cöïu thaønh vieân ñaûng Baath vaø nhöõng tay suùng Hoài Giaùo cöïc ñoan. Ñaûng Baath vaãn laø moät löïc löôïng ñoái laäp lôùn vaø hieän ñang lieân minh vôùi caùc nhoùm cöïc ñoan. Ñieàu ñoù giaûi thích tình traïng baïo löïc ngaøy caøng gia taêng taïi Mosul, thaønh phoá lôùn thöù ba cuûa Iraq, nôi löïc löôïng caûnh saùt döôøng nhö ‘’suïp ñoå’’ tröôùc laøn soùng taán coâng hoài thaùng tröôùc. Caùc chuyeân gia tình baùo Myõ tình nghi caùc cöïu thaønh vieân ñaûng Baath ñang theo ñuoåi moät chieán löôïc hai mang trong cuoäc toång tuyeån cöû. Neáu khoâng ngaên caûn ñöôïc cuoäc baàu cöû baèng baïo löïc, hoï seõ phaù hoaïi keát quaû baàu cöû baèng caùch ñoät nhaäp vaøo caùc ñaûng phaùi chính trò vaø öùng cöû.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C15

.3”

DAT


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6947 - 14 thaùng 12, 2004 (3 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, DECEMBER 14, 2004

.3”

Tieáp trang C2

duøng, sinh moït. Saùng hoâm sau, ñuùng 2 giôø xe ñeán ñoùn, chuû nhaø thöùc toâi daäy vaø vui veû hoûi: - “Nguû ngon khoâng chuù?” Toâi traû lôøi nhö khoâng coù gì: - “Ngon laém”. Leân xe toâi noái tieáp theâm moät giaác, veà ñeán Saøi Goøn khoaûng 7 giôø. Traàn Coâng Nhung (Thaùng Baûy 2004) THÖ ÑOÄC GIAÛ: - OÂng Cong Cao (Anaheim): Raát thích ñoïc vaø xem aûnh oâng chuïp veà queâ höông. Hoan ngheânh gia ñình ñaõ ñeå cho oâng töï do trong thuù tieâu khieån toán tieàn naøy, vaø nhôø ñoù chuùng toâi cuõng ñöôïc aên theo. Caûm ôn oâng Cao, luùc naøo toâi cuõng coá gaéng ñeå khoûi phuï loøng tin caäy cuûa ñoäc giaû. - OÂng Hoøa (Garden

Grove goïi phone): Caàu gaàn choã khu Vaên Hoùa OÙc Eo khoâng phaûi caàu chôï Gaïo. Ñoù laø caàu oâng Vaên xaõ Ñaêng Höng Phöôùc. Qua caàu oâng Vaên, chöøng 4 km gaëp ngaõ ba, phaûi ñi Myõ Tho, traùi ñi veà chô Gaïo, ôû ñoù coù caàu xi maêng, goïi laø caàu chôï Gaïo. Bôø soâng Baûo Ñònh doïc ñöôøng Tröng Traéc, tröôùc kia toaøn quaùn aên nhaäu, nay giaûi toûa laùt gaïch troàng hoa. - Caûm ôn oâng Hoøa ñaõ nhaéc cho nhöõng chi tieát thaät ñaùng quí. Ngöôøi vieát khoâng coù ñieàu kieän ñi saâu vaøo chi tieát, nhaát laø nhöõng söï kieän ñaõ qua. Hoan ngheânh nhöõng goùp yù cuûa ñoäc giaû xa gaàn. Cuõng thöa theâm, thöôøng thì toâi chæ ghi nhöõng vieäc tröôùc maét, coá gaéng khaùch quan, nhaát laø caûm nghó, caûm xuùc cuûa mình, coát sao cho ngöôøi ñoïc rung ñoäng ít nhieàu

DAT

ñeà thaáy caùi hay caùi dôû cuûa queâ höông mình, chöù khoâng naëng veà ñòa chí hay lòch söû. Coù ngöôøi baûo coâng khoù vaäy sao khoâng tìm taøi lieäu vieát theâm cho ñaày ñuû ôn. Xin thöa, vieäc ñoù daønh cho ngöôøi cheùp söû, nhaø xaõ hoäi hoïc, hoaëc caùc chuyeân gia nghieân cöùu. Toâi chæ laøm coâng vieäc nhaøn du nheø nheï thoâi. Mong ñoäc giaû hieåu cho nhö vaäy. Cuõng coù ñoäc giaû khoâng muoán noùi ñòa phöông mình ngheøo, nhö trong baøi Veà Traø Vinh. Khi noùi Traø Vinh ngheøo khoâng co yù cheâ bai, maø chæ laø nhaän xeùt ñeå noùi leân taám loøng ñoái vôùi nhau. Ngheøo nhöng laønh maïnh deã thöông thì caøng quí hôn. Tuaàn qua ñaõ göûi saùch vaø DVD cho caùc ñoäc giaû: Nguyeãn Thanh Xuaân (CO), Nguyen Khanh Hien (Canyon Country), Pham Trung (FL.), Huynh Van Tu (MA), Dam Dung (Santa Ana), Gigi Tam Tran (IA), Phaïm Caûnh (Santa Ana) Dinh Nguyen

(AZ), Louis Ha (Westminster), Dac Cong Cao (Anaheim), Thu Van Nguyen (Westminster). Chaân thaønh caûm ôn. SAÙCH: Queâ Höông Qua OÁng Kính taäp 1, 2 vaø 3; Buoàn Vui Ngheà Chôi Caây Kieång; Muøa Nöôùc Luõ (Truyeän); Veà Nhieáp AÛnh; Thaêng Traàm. Saùch daøy treân 200 trang nhieàu phuï baûn aûnh maøu (20$ moät cuoán + 3$ cöôùc phí Delivery Confirmation) vaø boä 3 DVD (goàm 150 taùc phaåm aûnh maøu chuïp veà queâ höông giaù 45$ tính caû cöôùc phí), xin lieân laïc: TRAN CONG NHUNG P.O. Box 2197 Hawthorne, CA 90250. Tel. (310) 978-8978. Email: trancongnhung@yahoo.com Homepage: www.ltcn.net

NV2004-1214  
NV2004-1214