Page 1

Nghò Só Christopher Dodd (DC-Ct) noùi vôùi baùo chí hoâm 8/12 raèng oâng lo ngaïi veà nhöõng baùo caùo lieân quan tôùi söï thieáu thoán thieát bò baûo veä binh só ôû Iraq. OÂng chæ trích caâu noùi cuûa B.T. Rumsfeld vôùi caùc binh só: “Caùc baïn ñi chinh chieán vôùi Quaân Ñoäi maø caùc baïn ñaõ coù saün.”

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ NAÊM 9 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6942 - 25xu

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

Kyù giaû Judith Miller cuûa baùo N.Y. Times noùi vôùi baùo chí sau khi baø vaø kyù giaû Matthew Cooper cuûa taïp chí TIME ñeä ñôn leân toøa khaùng aùn. Hoï coù theå bò tuø toái ña 18 thaùng vì töø choái ñieàu traàn veà vuï caùc nguoàn tin chính phuû tieát loä teân cuûa ñieäp vieân CIA Valerie Plame.

Online: www.nguoi-viet.com

Binh só Myõ haûi ngoaïi baøy toû baát maõn vôùi Boä Tröôûng Rumsfeld

Ñoïc Trong Soá Naøy Vieät Nam (A8): “Coâng ngheä” laáy vôï Vieät cuûa caùnh ñaøn oâng Singapore Ñòa Phöông (B1): Ñaïi nhaïc hoäi Huøng Söû Vieät kyø III Dieãn Ñaøn (B8): Boä Quoác Phoøng rôøi boû nhieäm vuï chính cuûa mình, caûnh baùo nguy cô maát nöôùc Rao Vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo

CAMP BUEHRING, Kuwait - Trong 1 cô hoäi bieåu loä baát maõn hieám coù, caùc binh só Hoa Kyø hoâm Thöù Tö 8-12, ñaõ phaøn naøn vôùi Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald H. Rumsfeld veà vieäc hoï phaûi phuïc vuï haûi ngoaïi quaù laâu, cuõng nhö veà vieäc thieáu thieát vaän xa vaø nhieàu trang thieát bò khaùc. Theá nhöng, oâng Rumsfeld ñaõ traû lôøi, “Caùc baïn ñi ñaùnh traän vôùi quaân ñoäi hieän coù, chöù khoâng phaûi vôùi quaân ñoäi maø caùc baïn muoán coù hoaëc öôùc coù.” Binh Nhì Thomas Wilson ñaõ hoûi thaúng oâng boä tröôûng, “Taïi sao lính chieán chuùng toâi phaûi ñaøo xuyeân qua caùc khu

Trang Anh Ngöõ

Tieáp trang A7

Boä Tröôûng Rumsfeld vieáng Kuwait

Boä Tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø Donald Rumsfeld thaûo luaän vôùi Thuû Töôùng Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah cuûa Kuwait ôû Kuwait City hoâm 8 thaùng 12, tröôùc khi oâng ñi New Delhi ñeå gaëp caùc nhaø laõnh ñaïo AÁn Ñoä. (Reuters)

Section D

Boä Tröôûng Cöïu Chieán Binh töø chöùc WASHINGTON (Reuters) - Hoâm Thöù Tö, Boä Tröôûng Cöïu Chieán Binh Anthony Principi ñaõ loan baùo töø chöùc nhö moät phaàn trong cuoäc caûi Tieáp trang A5

HOA KYØ:

Chuùt quaø Noel cho tieàn tuyeán POWELL, Wyoming - Caùc cö daân cuûa thò traán Powell, Wyoming, ñaõ vöøa gôûi chung ñeán 100 thuøng baèng giaáy Tieáp trang A5

Phe naém quyeàn CSVN bò caùo buoäc laøm tay sai cho ñeá quoác Trung Coäng HAØ NOÄI 8-12 (TH) - Trong moät baøi vieát phaân tích vaø chæ trích gay gaét, Tieán Só Nguyeãn Thanh Giang, nhaø khoa hoïc ñòa vaät lyù ôû Haø Noäi ñaõ toá caùo raèng cô quan tình baùo cuûa quaân ñoäi CSVN (thöôøng ñöôïc bieát döôùi teân taét laø Toång Cuïc T2) ñaõ laøm tay sai vaø phuïc vuï cho tình baùo Trung Coäng, roõ hôn, phuïc vuï chuû ñích baù quyeàn baønh tröôùng cuûa Trung Coäng coù theå daãn ñeán nguy cô maát nöôùc. Böùc thö cuûa oâng Nguyeãn Thanh Giang, phoå bieán treân Internet, göûi ñaùm laõnh tuï choùp bu ñaûng CSVN nhaân dòp cheá ñoä raàm roä chuaån bò leã kyû nieäm 60 naêm ngaøy thaønh

laäp “Quaân Ñoäi Nhaân Daân”. OÂng phaûn öùng laïi moät baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác Phoøng CSVN hoài thaùng 8-2004 coù töïa ñeà “AÂm möu, yù ñoà cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch...” trong ñoù neâu dích danh teân oâng vaø moät soá nhaø tranh ñaáu daân chuû khaùc trong nöôùc laøm tay sai cho CIA cuûa Myõ. Baûn baùo caùo naøy ñöôïc ñoïc trong “Ñaïi Hoäi Quaân UÛy Trung Öông môû roäng” coù söï tham döï cuûa Noâng Ñöùc Maïnh (bí thö Quaân UÛy Trung Öông) vaø Phaïm Vaên Traø, boä tröôûng Quoác Phoøng CSVN, ngöôøi tröïc tieáp chòu traùch nhieäm ñöa ra baûn baùo caùo nhöng nhieàu phaàn laø do Toång Cuïc

T2 (döôùi quyeàn ñieàu ñoäng cuûa boá vôï Ñaëng Vuõ Chính vaø con reå Nguyeãn Chí Vònh) chæ ñaïo soaïn thaûo. Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác Phoøng CSVN, treân tinh thaàn cuõng phaûi laø moät baùo caùo maät (tieát loä coù theå bò aùn ñeán 10 naêm tuø theo ñieàu 327 cuûa Boä Luaät Hình Söï CSVN) nhöng laïi ñöôïc phoå bieán roäng raõi treân Internet gaàn nhö coâng khai nhaèm “ñaùnh” moät ñoøn chí töû leân ñaàu caû nhoùm Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp, Töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh. Khoâng nhöõng vaäy, coøn goùi luoân vaøo ñoù ñeå “ñaùnh” caùc nhaân vaät tranh ñaáu daân chuû Tieáp trang A6

Pakistan laïi phoùng thöû phi ñaïn

IRAQ:

Giao tranh buøng phaùt taïi Ramadi

Phi ñaïn taàm trung Shaheen-I cuûa Pakistan ñöôïc phoùng thí nghieäm töø moät ñòa ñieåm bí maät hoâm 8 thaùng 12. Phi ñaïn ñòañoái-ñòa naøy coù khaû naêng mang vuõ khí haïch taâm, vôùi taàm xa toái ña 700km. Ñaây laø cuoäc phoùng thí nghieäm phi ñaïn thöù nhì cuûa Pakistan trong voøng 10 ngaøy. (Reuters)

Binh só Hoa Kyø thöù 1,001 cheát traän BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Tö, giao tranh ñaõ buøng phaùt giöõa Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø vaø nhöõng loaïn quaân ñang kieåm soaùt thaønh phoá Ramadi ôû mieàn Taây Iraq. Ngöôøi ta coù theå nghe thaáy tieáng maùy bay quaân söï beân treân Ramadi, nôi theo lôøi caùc nhaân chöùng moät xe thieát giaùp cuûa Hoa Kyø ñaõ boác chaùy vaø khoùi boác leân töø moät caên cöù

Myõ bò truùng ñaïn suùng coái. Giao tranh ñaõ lan roäng töø trung taâm thaønh phoá tôùi khu kyõ ngheä ôû phía ñoâng sau khi moät keû noå bom töï saùt taán coâng moät traïm kieåm soaùt quaân söï Hoa Kyø vaø nhöõng cuoäc ñuïng ñoä gieát cheát hai thöôøng daân Iraq. Hieän chöa coù baùo caùo veà thieät haïi cuûa Hoa Kyø.

Toång thoáng Nam Haøn baát ngôø tôùi thaêm vieáng binh só ôû Iraq

Tieáp trang A6

Choáng tham nhuõng laø choáng taän goác NGOÂ NHAÂN DUÏNG Hai laù thö cuûa quyù oâng Nguyeãn Thanh Giang vaø Phan Ñình Dieäu gaàn ñaây cho thaáy caùc nhaø trí thöùc trong nöôùc coù thaùi ñoä raát taùo baïo, khoâng ai sôï haõi nöõa. Hoï daùm ñeà nghò truy toá moät boä tröôûng, vaø ñeà nghò ñoåi teân ñaûng Coäng Saûn. OÂng Nguyeãn Thanh Giang thì baøn veà baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng trong vuï Toång cuïc 2, roài ñeà nghò, “caàn minh ñònh moät caùch nghieâm tuùc cöông vò Boä tröôûng Quoác phoøng cuûa oâng Phaïm Vaên Traø.” Ñaáy laø loái “vieát laùch” cuûa moät ngöôøi soáng quen döôùi cheá ñoä coäng saûn. Dòch ra tieáng Vieät Nam thì hieåu laø: Caàn caùch chöùc boä tröôûng cuûa oâng Phaïm Vaên Traø. OÂng Giang cuõng vieát: “Ñeà nghò nghieâm khaéc kieåm ñieåm... xöû lyù kyû luaät thích ñaùng vôùi oâng Phaïm Vaên Traø.” Laïi dòch sang tieáng Vieät cho deã hieåu: Haõy truy toá oâng Phaïm Vaên Traø ra toøa. Tröôùc ñaây Töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh toá caùo vaø quy traùch nhieäm cho hai oâng Phaïm Vaên

Tieáp trang A5

SEOUL - Toång Thoáng Nam Haøn Lö Vuõ-huyeàn ñaõ baát ngôø tôùi vieáng thaêm binh só ñoàn truù trong vuøng baéc Iraq hoâm 8 thaùng 12 trong khi oâng ñang trôû veà nöôùc töø moät chuyeán coâng du nhieàu nöôùc. Toång thoáng Nam Haøn baát ngôø vieáng Iraq Lee Byung-wan, tham vuï Toång Thoáng Lö Vuõ-huyeàn cuûa Nam Haøn (phaûi) tôùi vieáng thaêm binh só trong vuøng Irbil, baù o chí cuûa phuû toång thoáng, baéc Iraq, hoâm 8 thaùng 12. OÂng Lö ñaõ baát ngôø tôùi ñaây ñeå uûy laïo binh só vaø noùi raèng söù noù i vôùi caùc phoùng vieân ôû maïng cuûa hoï giuùp cho Nam Haøn coù tieáng noùi ngoaïi giao vöõng maïnh hôn. Nam Haøn hieän Tieáp trang A7 coù 3,600 binh só ôû Iraq, vôùi nhöõng coâng taùc nhaân ñaïo. (Reuters)

Thöôïng Vieän Myõ thoâng qua luaät caûi toå tình baùo LIEÂN HIEÄP QUOÁC.: WASHINGTON - Thöôïng naøy vôùi tyû leä 336 treân 75 vaøo Choáng ñoùi khoâng khoù nhöng theá giôùi vaãn thua

Vieän hoâm Thöù Tö ñaõ thoâng chieàu ngaøy hoâm tröôùc. Nhöõng vò taùc giaû cuûa döï qua döï luaät caûi toå cô caáu tình baùo quoác gia, baèng loøng thieát luaät naøy cho bieát vôùi nhöõng laäp chöùc toång giaùm ñoác tình Tieáp trang A6 baùo vaø trung taâm choáng khuûng boá toaøn quoác, sau khi Haï Vieän ñaõ thoâng qua luaät

Moät con gaáu Baéc Cöïc trong Vöôøn Baùch Thuù cuûa Buenos Aires, Argentina, hoâm 8/12 aên traùi caây töø moät Caây Giaùng Sinh laøm baèng nöôùc ñaù ñöôïc trang trí baèng nhöõng böõa aên ñaëc bieät do nhaân vieân sôû thuù saép ñaët ñeå ñaõi nhöõng con vaät maø hoï troâng nom.

ROME - Naïn ñoùi vaø suy dinh döôõng ñang gieát haïi hôn naêm trieäu treû em moät naêm, vôùi Phi Chaâu gaùnh chòu naëng neà nhaát veà nhaân maïng, vaø toán keùm cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån haøng tæ Myõ kim vì maát naêng suaát, theo baûn phuùc trình haøng naêm cuûa cô quan löông thöïc Lieân Hieäp Quoác. Baùo caùo cuûa Toå Chöùc Löông Noâng FAO (Food and

Agriculture Organization) noùi “thaät ñaùng tieác” raèng khoâng coù maáy coá gaéng ñeå choáng naïn ñoùi maëc duø caùc taøi nguyeân caàn thieát ñeå ñoái phoù vôùi vaán naïn khoâng ñaùng keå so vôùi nhöõng lôïi ích tieàm taøng seõ gaët haùi ñöôïc. “Moät öôùc löôïng raát ñôn giaûn cho thaáy raèng nhöõng thieät haïi tröïc tieáp naøy leân tôùi khoaûng 30 tæ Myõ kim moät Tieáp trang A7

Periodicals

Tæ phuù Richard Branson cuûa Anh Quoác chuïp hình vôùi hai ngöôøi maãu khi xuoáng moät maùy bay cuûa haõng haøng khoâng Virgin Atlantic do oâng laøm chuû sau khi tôùi Sydney, UÙc, hoâm 8/12, ñeå quaûng caùo cho ñöôøng bay môùi töø Hoàng Koâng tôùi Sydney.

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

United Airlines khôûi söï chuyeán bay tröïc tieáp ñeán Vieät Nam töø Hoa Kyø WASHINGTON DC., 8-12 (TH) - Bò haáp daãn bôûi moät trong nhöõng thò tröôøng ngaøy moät môû roäng nhanh nhaát ôû AÙ Chaâu, haõng haøng khoâng Myõ United Airlines keå töø ngaøy Thöù Naêm 9-12-2004 khôûi söï chuyeán bay ñaàu tieân tröïc tieáp noái lieàn Hoa Kyø vaø Vieät Nam keå töø khi mieàn Nam Vieät Nam loït vaøo tay coäng saûn naêm 1975. “Chuyeán bay sau cuøng ra khoûi Saøi Goøn do haõng Pan Nam cuûa Hoa Kyø thöïc hieän naêm 1975 vaø baây giôø haõng United Airlines laø haõng haøng khoâng ñaàu tieân cuûa nöôùc naøy bay trôû laïi Vieät Nam sau gaàn 30 naêm.” Stephan Roth, phaùt

ngoân vieân U.A. leân tieáng phaùt bieåu. “Ñieàu hieån nhieân laø thò tröôøng haøng khoâng ôû Vieät Nam coù tieàm naêng voâ cuøng lôùn. Thò tröôøng naøy taêng tröôûng nhanh nhaát ôû AÙ Chaâu hieän nay vaø neàn kinh teá nöôùc ñoù taêng tröôûng nhanh haøng thöù nhì ôû AÙ Chaâu.” Roth döï ñoaùn chuyeán bay haøng ngaøy töø San Francisco ñeán Vieät Nam qua ngaû Hongkong baèng maùy bay Boeing 747-400 phaûi töø töø môùi thaáy coù lôøi. “Ñoái vôùi moät thò tröôøng môùi chöa ñöôïc khai thaùc töø tröôùc ñeán giôø, chuùng toâi caàn phaûi cuûng coá daàn dòch vuï.” OÂng noùi. “Chuùng toâi caàn phaûi taïo ñöôïc

Nhaät thaønh laäp ngaønh choáng khuûng boá tin hoïc vaø ñieäp vieân Baéc Haøn TOKYO - Nhaät Baûn Seõ thaønh laäp moät ñôn vò ñaëc bieät ñeå choáng naïn khuûng boá gieo raéc qua maùy vi tính vaø ñoái phoù vôùi nhöõng ñe doïa töø nhöõng toå chöùc Hoài Giaùo cöïc ñoan vaø caùc ñieäp vieân Baéc Haøn. Chính phuû seõ laäp moät toaùn choáng “khuûng boá tin hoïc” goàm khoaûng 30 chuyeân vieân maùy vi tính vaøo thaùng Tö naêm 2005, vaø soá nhaân vieân seõ taêng gaáp ñoâi trong hai naêm, theo lôøi moät vieân chöùc cuûa Phoøng An Ninh Kyõ Thuaät Tin Hoïc (ITSO) thuoäc Vaên Phoøng Noäi Caùc. Vieân chöùc naøy noùi: “Nhöõng haønh ñoäng khuûng boá khaùc nhau ñang treân ñaø gia taêng, vaø chính phuû ñaõ quyeát ñònh raèng chuùng ta coù theå laøm nhieàu hôn ñeå ñoái phoù vôùi chuùng.” Trong moät coâng vaên rieâng bieät, Nha Caûnh Saùt Quoác Gia noùi raèng Nhaät Baûn - moät ñoàng minh maät thieát cuûa Hoa Kyø caàn phaûi ñeà cao caûnh giaùc ñoái vôùi nhöõng ñe doïa töø nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan vaø töø Baéc Haøn. Nhöõng keû coù lieân heä vôùi

maïng löôùi khuûng boá al-Qaida ñaõ haêm doïa taán coâng Tokyo ñeå phaûn ñoái chuyeän Nhaät Baûn göûi binh só sang Iraq. Trong thôøi Chieán Tranh Laïnh Baéc Haøn ñaõ baét coùc moät soá coâng daân Nhaät ñeå buoäc hoï phaûi huaán luyeän veà ngoân ngöõ vaø vaên hoùa Nhaät cho caùc ñieäp vieân - vaán ñeà naøy cho tôùi nay vaãn coøn tieáp tuïc gaây caêng thaúng trong bang giao giöõa hai nöôùc. Ngöôøi ta öôùc tính coù khoaûng 10,000 coâng daân Nhaät laø tín ñoà Hoài Giaùo, phaàn ñoâng goàm nhöõng phuï nöõ ñaõ caûi ñaïo sau khi keát hoân vôùi ngöôøi ngoaïi quoác; nhöng ôû Nhaät coøn coù nhieàu ngöôøi Hoài Giaùo töø ngoaïi quoác tôùi sinh soáng vaø laøm vieäc. Veà Baéc Haøn, phuùc trình cuûa Nha Caûnh Saùt aùm chæ raèng nöôùc coäng saûn Baéc Haøn coù theå duøng keá hoaïch cheá taïo vuõ khí haïch taâm cuûa hoï ñeå taïo aùp löïc khieán cho Nhaät phaûi tieáp tuïc vieän trôï. Baùo caùo noùi: “Nhaèm duy trì vieän trôï kinh teá töø Nhaät Baûn, (Baéc Haøn) coù theå gia taêng nhöõng hoaït ñoäng nguy haïi.” (nm)

TT Bush trôï giuùp cho Palestine ng toâi muoán giuùp hoï tieán 20 trieäu ñoâla chuù ñeán caùc cuoäc baàu cöû, trong khi

WASHINGTON - Toång Thoáng George W.Bush hoâm 812, ñaõ thoâng qua ngaân khoaûn trôï giuùp tröïc tieáp 20 trieäu ñoâla cho nhaø caàm quyeàn Palestine, ñeå giuùp chi traû cho caùc khoaûn tieàn ñieän, nöôùc vaãn thieáu Israel, sau khi moät soá nhaø laäp phaùp Hoa Kyø choáng laïi vieäc söû duïng ngaân khoaûn treân ñeå toå chöùc caùc cuoäc baàu cöû chöùc chuû tòch Palestine vaøo thaùng Gieâng tôùi ñaây vaø traû löông cho ngöôøi Palestine. Quyeát ñònh cuûa Toång Thoáng Bush ñeå trôï caáp taøi chaùnh cho Palestine, ñaõ phaù vôõ caùc söï haïn cheá töø khaù laâu nay veà caùc söï trôï giuùp tröïc tieáp cuûa Hoa Kyø cho nhaø caàm quyeàn Palestine, vaø cuõng naèm trong noã löïc cuûa Toøa Baïch OÁc, ñeå taùi tuïc caùc noã löïc hoøa bình trong vuøng Trung Ñoâng, tieáp theo caùi cheát cuûa laõnh tuï Palestine, Yasser Arafat. Phaùt ngoân vieân Toøa Baïch OÁc, Scott McClellan tuyeân boá: “Chuùng toâi cuõng muoán gôûi ñeán hoï moät thoâng ñieäp cuøng vôùi söï trôï giuùp taøi chaùnh naøy, laø

hoï cuõng tieán ñeán vieäc saép xeáp caùc cô cheá, ñeå cho moät quoác gia theo ñuùng nghóa coù theå thaønh hieän ñöôïc.” Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø luùc ñaàu muoán daønh ra soá tieàn ñoù cho nhaø caàm quyeàn Palestine ñeå tröïc tieáp yeåm trôï cho caùc cuoäc baàu cöû vaøo ngaøy 9-1, choïn moät chuû tòch môùi ñeå keá nhieäm coá chuû tòch Arafat, cuõng nhö ñeå traû löông cho caùc ngöôøi Palestine. Caùc giôùi chöùc Hoa kyø cho bieát khi caáp tieàn cho phía Palestine, ñeå traû caùc khoaûn tieàn thanh toaùn ñieän, nöôùc, chính phuû Hoa Kyø ñaõ giaùn tieáp vieän trôï cho Palestine, ñeå hoï bôùt phaàn chi tieâu, maø traùi laïi coù theå daønh tieàn, ñeå toå chöùc caùc cuoäc baàu cöû. Moät vieân chöùc Hoa Kyø noùi: “Ngöôøi ta khoâng theå naøo toå chöùc ñöôïc moät cuoäc baàu cöû neáu khoâng theå traû löông ñöôïc cho caùc nhaân vieân hay khoâng theå duy trì ñöôïc nguoàn ñieän löïc hoaït ñoäng ñeàu.” (L.T.)

nhu caàu hôn nöõa thì môùi thaáy hieäu quaû kinh teá.” Nhu caàu ñöôïc döï ñoaùn laø haønh khaùch goàm Vieät kieàu vaø baïn beø, thaân quyeán cuûa hoï, du haønh töø Myõ ñeán Vieät Nam hay ngöôïc laïi. Loaïi haønh khaùch naøy caøng ngaøy caøng gia taêng caû du lòch vaø kinh doanh. Haõng United Airlines quyeát ñònh môû ñöôøng bay tröïc tieáp giöõa Hoa Kyø vaø Vieät Nam sau caùc cuoäc thöông thuyeát vôùi Haø

Noäi vaø ñöôïc chaáp nhaän cho laáy theâm haønh khaùch töø Hongkong. Khôûi ñaàu cuoäc thöông thuyeát, U.A. bò töø choái ñieàu kieän naøy cho ñeán cuoái naêm 2005. Chuyeán bay ñaàu tieân cuûa U.A. töø San Francisco khôûi haønh luùc 12:10PM seõ taïm ngöøng ôû Hongkong 2 tieáng ñoàng hoà tröôùc khi ñeán Saøi Goøn vaøo 10:25PM. Haønh khaùch söû duïng ñöôøng haøng khoâng ôû Vieät Nam seõ gia taêng 10.5% trong 10 naêm tôùi, theo Hieäp Hoäi Haøng Khoâng Quoác Teá, khi maø neàn kinh teá nöôùc naøy taêng tröôûng gaàn vôùi nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa Trung quoác. (N.T.)

JERUSALEM - Israel vaø Palestine ñaõ ñoàng yù veà thuû tuïc baàu cöû nhaèm tìm ngöôøi thay theá coá Chuû Tòch Yasser Arafat. Moät giôùi chöùc cao caáp Palestine hoâm Thöù Tö cho hay nhö treân nhöng oâng phuû nhaän dö luaän cho raèng 2 beân ñaõ ñaït ñöôïc thoûa thuaän veà vieäc chaám döùt moái xung ñoät ñaõ keùo daøi trong nhieàu thaäp nieân giöõa 2 daân toäc Israel vaø Palestine. Phía Palestine ñaõ ñoøi hoûi Israel ngöng caùc cuoäc haønh quaân vaø ruùt khoûi nhöõng thaønh phoá cuõng nhö laøng maïc Palestine ñeå caùc öùng cöû vieân coù theå tranh cöû tröôùc ngaøy ñi baàu 9 thaùng Gieâng. Palestine cuõng ñoøi hoûi laø taát caû daân cö hieän soáng ôû phía ñoâng Jerusalem ñöôïc quyeàn ñi baàu. Nhöng cho tôùi nay, Israel vaãn baùc boû yeâu caàu naøy. Ñoâng Jerusalem, vuøng ñaát maø Israel ñaõ chieám vaø saùt nhaäp trong cuoäc Chieán Tranh Trung Ñoâng 1967, laø ñaát maø ngöôøi Palestine muoán ñoøi laïi ñeå laäp thuû ñoâ. Boä Tröôûng Noäi Caùc Palestine Saeb Ereka cho bieát, hai beân ñaõ ñoàng yù söû duïng nhöõng thuû tuïc baàu cöû nhö ñaõ töøng ñöôïc aùp duïng tröôùc ñaây. OÂng noùi, “Chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc lôøi cam keát (cuûa Israel) laø caùc vuøng Taây Ngaïn, Ñoâng Jerusalem, vaø Daûi Gaza seõ toå chöùc baàu cöû nhö hoài naêm 1996. Toâi haøi loøng veà ñieàu ñoù.”

Thôøi ñoù, cö daân Palestine ôû ñoâng Jerusalem ñöôïc ñi baàu taïi 5 thuøng phieáu, nhöng laù phieáu cuûa hoï ñöôïc chính thöùc xeáp haïng nhö phieáu khieám dieän. Moät giôùi chöùc cao caáp Israel xaùc nhaän 2 beân ñaõ ñaït ñöôïc thoûa hieäp veà baàu cöû, döïa vaøo nhöõng thuû tuïc ñaõ aùp duïng trong cuoäc baàu cöû 1996. Thoûa thuaän naøy laø 1 trong nhöõng daáu chæ hoøa hoaõn giöõa 2 beân sau khi oâng Arafat qua ñôøi. Thuû Töôùng Israel Ariel Sharon cho bieát oâng saün saøng gaëp laïi caùc giôùi chöùc Palestine sau baàu cöû vaø seõ phoái hôïp vôùi hoï veà keá hoaïch ruùt khoûi Gaza. Laõnh ñaïo Palestine laâm thôøi, oâng Mahmoud Abbas, öùng cöû vieân haøng ñaàu trong cuoäc chaïy ñua daønh chöùc chuû tòch, ñaõ thöông löôïng vôùi caùc nhoùm daân quaân vuõ trang ngöng taán coâng Israel ñoàng thôøi aùp löïc caùc phöông tieän truyeàn thoâng Palestine ngöng phaùt taùn caùc cuoäc tuyeân truyeàn choáng Israel. Hoâm Thöù Tö, 1 trong 10 öùng cöû vieân chöùc chuû tòch ñaõ ruùt khoûi cuoäc tranh cöû. Ñoù laø oâng Hassan Khreishe, xöû lyù chöùc chuû tòch Quoác Hoäi Palestine. OÂng cho bieát, caùc haïn cheá cuûa Israel ñaõ aûnh höôûng ñeán vieäc vaän ñoäng cuûa oâng. Tuy nhieân, nhieàu cuoäc thaêm doø daân yù cho thaáy oâng khoâng ñöôïc bao nhieâu söï uûng hoä trong daân chuùng. (D.P.)

Israel, Palestine thoûa thuaän keá hoaïch baàu ngöôøi thay theá Arafat

Ukraine: Quoác hoäi thoâng qua caùc caûi toå phaùp lyù KIEV, Ukraine - Quoác Hoäi Ukraine hoâm 8-12, ñaõ thoâng qua caùc söï thay ñoåi hieán phaùp vaø baàu cöû, trong moät söï nhaân nhöôïng nhaèm giaûi toûa cuoäc khuûng hoaûng chính trò keùo daøi taïi nöôùc naøy, khieán caùc laõnh tuï ñoái laäp ñaõ loan baùo laø hoï seõ baõi boû cuoäc phong toûa caùc toøa nhaø chính phuû keùo daøi suoát hai tuaàn leã qua. Cuoäc boû phieáu ñaõ dieãn ra moät caùch baát ngôø sau nhieàu ngaøy tranh chaáp chính trò gay go vaø caùc cuoäc xuoáng ñöôøng phaûn ñoái qui moâ tieáp theo caùc cuoäc baàu cöû voøng nhì vaøo hoâm 21-11, vôùi caùc keát quaû gaây nhieàu tranh caõi. Caùc giôùi thoâng thaïo ghi nhaän raèng, chính phía cuûa laõnh tuï ñoái laäp Viktor Yushchenko ñaõ hieåu raèng caùc

cuoäc roái loaïn keùo daøi coù theå laøm suy yeáu ñaát nöôùc Ukraine vaø caû vai troø cuûa chính oâng trong cuoäc taùi toå chöùc baàu cöû vaøo ngaøy 26-12 tôùi ñaây. Cuoäc boû phieáu ñaõ ñöôïc thoâng qua vôùi tyû soá phieáu laø 402 taùn thaønh so vôùi 21 phieáu choáng, vôùi 19 vaéng maët, ñaït ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc uûng hoä vieân cuûa laõnh tuï ñoái laäp Yushchenko. Caùc daân bieåu ñaõ cuøng ñöùng leân vaø hoan hoâ nhieät lieät khi Toång Thoáng Leonid Kuchma kyù ban haønh caùc quyeát ñònh thay ñoåi naøy. Hoa Kyø vaø caùc chính phuû Taây Phöông khaùc ñeàu ca ngôïi ngay caùc söï nhaân nhöôïng treân, ñaõ ñöôïc ñöa ra sau hai tuaàn leã coù caùc cuoäc bieåu tình phaûn ñoái suoát ngaøy ñeâm taïi Kiev. (LT)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Naêm 09 thaùng 12, 2004. 28 thaùng 10 AÂm Lòch, Giaùp Thaân. 5:00 AM - 8:00 PM 05:00 - Chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông trình Veà vôùi Chaân Taâm 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy Nam Cali vaø Houston Texas 06:30 - Chöông trình AÂm Nhaïc Thuùy Nga 07:00 - Giôùi Thieäu CT Gold Financial Services 07:30 - Chöông trình Voøng Chaân Trôøi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät 07:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Keát thuùc phaùt thanh. 12:00 PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - New World Electronics 12:40 - Tieäm Chuïp Hình ShangHai Photo Studio 12:50 - Saøigon Supermarket vaø Shopping Center 01:00 - Giôùi thieäu coâng ty Saigon Central Post 01:10 - Nhaïc chuû deà vôùi Diamond Bích Ngoïc 01:45 - Thoâng baùo thöông maïi vaø coäng ñoàng 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:05 - Giôùi thieäu Penske Toyota 02:20 - Phuï nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Phöông Dung 02:45 - Dòch Vuï Chuyeån Tieàn Kim Phuù 03:00 - Noùi chuyeän vôùi nhaø vaên Nguyeãn Duõng Tieán – Vöôøn Caây Mimosa E. LA 03:20 - Chôï Saøi Goøn Citi Market 03:30 - Huntington Beach Toyota vaø anh Steven Traàn 03:45 - Mua Saém Nöõ Trang vôùi tieäm vaøng Huøng Sôn 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN TÖÙC

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

LHQ hoäi thaûo veà loøng khoan dung toân giaùo coâng 11 thaùng Chín treân ñaát Hoa Kyø, vaø baøy toû moät söï cam keát seõ coâ laäp nhöõng keû rao giaûng hoaëc thi haønh baïo löïc, vaø minh ñònh raèng ñoù laø nhöõng ñieàu boùp meùo Hoài Giaùo khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc,” oâng noùi. OÂng Annan noùi “ñieàu chính yeáu laø caùc giaûi phaùp phaûi phaùt xuaát töø beân trong ñaïo Hoài,” vaø ñeà nghò raèng nguyeân taéc töï kieåm ñieåm cuûa ñaïo Hoài (ijtihad) coù theå ñöa cuoäc tranh luaän tôùi nhaän ñònh ñieàu gì toát vaø ñieàu gì xaáu trong nhöõng neàn vaên hoùa Hoài Giaùo cuõng nhö nhöõng neàn vaên hoùa khaùc. OÂng nhaán maïnh raèng Hoài Giaùo “khoâng neân bò phaùn xeùt baèng haønh vi cuûa nhöõng keû cöïc ñoan coá tình nhaém vaøo vaø gieát haïi thöôøng daân.” “Chuùng ta khoâng neân coi thöôøng söï phaãn uaát vaø caûm töôûng baát coâng cuûa nhöõng ngöôøi thuoäc “neàn vaên hoùa, vaên minh vaø toân giaùo lôùn treân theá giôùi,” oâng noùi. “Vaø chuùng ta phaûi coi vieäc taùi laäp loøng tin giöõa nhöõng ngöôøi thuoäc caùc tín ngöôõng vaø vaên hoùa khaùc nhau nhö öu tieân cao nhaát cuûa chuùng ta,” oâng Annan noùi theâm, khi cho raèng khoâng laøm ñöôïc ñieàu naøy seõ ñe doïa tôùi

LIEÂN HIEÄP QUOÁC - OÂng Toång Thö Kyù Kofi Annan ñaõ khai maïc cuoäc hoäi thaûo ñaàu tieân cuûa Lieân Hieäp Quoác veà taâm traïng sôï Hoài Giaùo, vôùi moät lôøi keâu goïi ñöøng xeùt ñoaùn ngöôøi Hoài Giaùo baèng haønh vi cuûa nhöõng keû cöïc ñoan ñang nhaém vaøo vaø gieát haïi thöôøng daân. Cuoäc hoäi thaûo dieãn ra suoát ngaøy hoâm Thöù Ba ñöôïc toå chöùc saùu thaùng sau moät cuoäc hoäi thaûo cuûa Lieân Hieäp Quoác nhaém vaøo vieäc ñoái phoù vôùi chuû nghóa choáng Do Thaùi, cuõng laø cuoäc hoäi thaûo ñaàu tieân nhö vaäy cuûa toå chöùc quoác teá naøy, caû hai naèm trong moät loaït hoäi thaûo ñöôïc goïi “Ruõ boû loøng coá chaáp.” “Con saâu laøm raàu noài canh, vaø ñoù laø ñieàu baát coâng,” oâng noùi vôùi caùc hoïc giaû Hoài Giaùo, caùc nhaø vaên vaø caùc laõnh tuï toân giaùo cuõng nhö ñaïi dieän cuûa caùc toân giaùo khaùc. OÂng Annan thuùc giuïc moïi ngöôøi haõy leân aùn baïo löïc vaø caùc haønh vi khuûng boá ñöôïc thöïc hieän nhaân danh Hoài Giaùo. “Ñaëc bieät, ngay chính nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cuõng phaûi leân tieáng, cuõng nhö bao nhieâu ngöôøi ñaõ leân tieáng tieáp theo nhöõng cuoäc taán

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

hoøa bình vaø phaùt trieån cuûa theá giôùi. Seyyed Hussein Nasr, giaùo sö veà nghieân cöùu Hoài Giaùo taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc George Washington, noùi taâm lyù sôï Hoài Giaùo laø moät vaán ñeà khoâng nhöõng laø sôï maø coøn laø thuø gheùt - thöôøng bôûi nhöõng ngöôøi bieát ít veà toân giaùo naøy. OÂng Nasr noùi haàu heát moïi ngöôøi coi ñaïo Hoài nhö moät toân giaùo coá chaáp, ñoäc toân muoán thoáng trò theá giôùi Taây Phöông, trong khi treân thöïc teá, coù nhieàu tröôøng phaùi trong tö töôûng Hoài Giaùo, toân giaùo naøy khoâng choáng Taây Phöông vaø caùc trieàu ñaïi Hoài Giaùo suoát nhieàu theá kyû ñaõ chaáp nhaän caû nhöõng ngöôøi Do Thaùi Giaùo laãn Thieân Chuùa Giaùo troán traùnh ñaøn aùp. Choáng laïi taâm lyù sôï haõi Hoài Giaùo, theo oâng Nasr, ñoøi hoûi haønh ñoäng nhanh choùng töø nhöõng ngöôøi ôû Taây Phöông yù thöùc raèng thuø haän chæ nuoâi theâm thuø haän. Nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo phaûi daãn ñaàu trong vieäc leân tieáng choáng chuû nghóa quaù khích caùc böôùc tieán caàn ñöôïc hoã trôï bôûi nhöõng bieän phaùp caûi caùch giaùo duïc vaø söû duïng truyeàn thoâng höõu hieäu hôn. (n.n.)

DAT

Ngöôøi Nhaät cuõng kyû nieäm ngaøy taán coâng Traân Chaâu Caûng

Cöïu phi coâng Haûi Quaân Hoaøng Gia Nhaät Seijun Takahashi vieáng Ñeàn Töû Só Yasukuni ôû Tokyo ñeå caàu nguyeän cho naïn nhaân chieán tranh hoâm 8 thaùng 12, nhaân ngaøy kyû nieäm naêm thöù 63 cuûa cuoäc taán coâng Traân Chaâu Caûng. Cuoäc oanh taïc baát ngôø cuûa Nhaät Baûn vaøo haûi caûng Pearl Harbor ôû Hawaii ngaøy 8/12/1941 ñaõ khieán cho Hoa Kyø tham gia Theá Chieán Thöù Hai. (Reuters)

VN: Ñaéc Noâng keâu goïi cöùu trôï khaån caáp cho 70.000 ngöôøi bò ñoùi ÑAÉC NOÂNG, Vieät Nam Trong soá 12 tænh ôû mieàn Trung Vieät Nam coù 1 trieäu ngöôøi caàn ñöôïc cöùu ñoùi khaån caáp vì thieân tai, thì tænh Ñaéc Noâng ôû Cao Nguyeân Trung Vieät ngaøy qua ñaõ coâng boá con soá cuï theå maø theo ñoù thì tænh Ñaéc Noâng caàn gaáp 1,400 taán gaïo ñeå cöùu ñoùi 70,000 ngöôøi, nhaát laø trong dòp Teát Nguyeân Ñaùn vaø muøa giaùp haït thaùng 4-2005.

Ñaéc Noâng cuõng nhö Ñaéc Laéc, Gia Lai, Kontum ñaõ chòu haïn haùn töø 4 thaùng qua, caây coâng nghieäp nhö caø pheâ, boâng vaûi bò aûnh höôûng naëng neà, caùc loaïi caây löông thöïc vaø hoa maøu cuõng bò thaát muøa vì khoâng coù möa vaø nguoàn nöôùc töôùi caïn kieät. Cuõng lieân quan tôùi Vieät Nam, phaùi ñoaøn Haø Noäi seõ khôûi söï phieân ñaøm phaùn ña phöông thöù 9, veà vieäc Vieät

Nam xin gia nhaäp Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi (WTO) vaøo ngaøy 15-12 saép tôùi taïi Geneøve (Thuïy Só). Trong voøng ñaøm phaùn thöù 9 naøy, Vieät Nam vaø caùc nöôùc tieáp tuïc baøn theâm veà vaán ñeà môû cöûa thò tröôøng haøng hoùa vaø dòch vuï. Ñoàng thôøi caùc beân seõ ñaøm phaùn tröïc tieáp vaøo noäi dung baûn döï thaûo baùo caùo cuûa ban coâng taùc veà vieäc Vieät Nam gia nhaäp WTO.

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Concord & Associates Hình Luaät

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 Richard Paul Attorney At Law

(714)799-7714

Bankruptcy

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

aêm 5n 2 ân äm Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Richard Paul Attorney At Law

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

FREE

Nokia 7260

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

CT Wireless

FREE Samsung P735

10161 Bolsa Ave., B102, Westminster, CA 92683 (Goùc Brookhurst vaø Bolsa, gaàn Lily Bakery, caïnh chôï Saigon Môùi [cuõ])

(714) 531-9380

Only $19.99 for 1 line

FREE

Nokia 6260

We match any prices

FREE V3

1. 600 anytime mins 2. Free Phone 3. Free night and weekend 4. Free Long distance 5. Free accessories 6. Free gift

Only $29.99 for 2 line

Xaøi laïi ñieän thoaïi cuõ chuùng toâi traû laïi

* * * * * * *

850 anytime mins Free 2 cameraphone Free night and weekend Free Long distance Free Mobile to Mobile Free accessories Free gift

$400 cho moãi ñöôøng daây.

FREE + $400 cash back

FREE with $400 cash back

Nokia 9500 in stock Lowest price


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Cuoäc phieâu löu leã Hanukkah cuûa David Dreidel. E.G. WALKER Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 4 Tieáp theo kyø tröôùc: David Dreidel bò xoaùy maïnh, bò gioù thoåi bay, bò moät con choù tha ñi roài naèm ôû döôùi chaân môït chuù beù con uû ruõ.

Moät ngöôøi phuï nöõ ra ngoaøi maùi hieân vôùi chuù beù, baø choaøng vai chuù beù vaø noùi, “Meï xin loãi nha Josh. Meï khoâng mua ñöôïc quaø Hanukkah cho con. Meï duøng nhöõng ñoàng xu cuoái cuøng mua nhöõng caây ñeøn caày maøu xanh döông roài. Quan troïng laø chuùng ta phaûi coù ñeøn caày ñeå thaép cho taùm ngaøy leã Hanukkah.” Baø ngoài xuoáng baäc theàm caïnh chuù beù. “Khoâng sao Meï aï. Con thích nhìn meï thaép ñeøn caày. Meï cho con thaép chuùng toái mai nheù.” “Ñöôïc chöù, con thaép hai caây ñeøn caày leân coøn meï thì ñoïc lôøi nguyeän.” “Con nhôù caâu chuyeän veà sö kyø dieäu cuûa ngoïn ñeøn töø naêm ngoaùi. Meï keå laïi cho con nghe ñöôïc khoâng aï?” Toâi laéng nghe trong luùc meï keå cho chuù beù. “Laâu laém roài, tröôùc khi coù leã Hanukkah kìa, vua Hy Laïp laø Antiochus môû moät chieán dòch baét ngöôøi Do Thaùi theo ñaïo cuûa oâng. Nhöõng ngöôøi lính ñaët töôïng vaø daáu hieäu nhöõng vò thaàn Hy Laïp trong ñeàn thôø.” Josh vaø toâi ñeàu im laëng laéng nghe. Ñaây laø moät caâu chuyeän ly kyø duø baïn coù nghe ñeán bao nhieàu laàn roài cuõng vaäy. Baø tieáp tuïc

keå. “Ñaây laø moät ñieàu sæ nhuïc cho ngöôøi Do Thaùi. Vì con bieát ñoù, ñeàn thôø laø moät nôi raát ñaëc bieät ñoái vôùi hoï. Laø moät trung taâm toân giaùo cuûa hoï maø. Sau nhieàu naêm chinh chieán, moät chieán binh noåi tieáng teân Judah Maccabee daãn ñaàu ngöôøi Do Thaùi choáng laïi quaân thuø. Hoï thaéng traän vaø chieám laïi ngoâi ñeàn thôø. Khi quaân ñoäi Do Thaùi muoán khaùnh thaønh laïi ngoâi ñeàn thôø, hoï khoâng tìm ñöôïc ñuû daàu thaép chuaån bò ñaëc bieät cho ngoïn ñeøn vónh cöûu trong ñeàn thôø linh thieâng cuûa hoï. Vónh cöûu nghóa laø hoï khoâng bao giôø ñöôïc ñeå ngoïn taét. “Hoï coù theå duøng ñeøn caày nhö chuùng ta khoâng meï?” Josh hoûi. Thöù Saùu: Cuoäc phieâu löu David Dreidel seõ keát thuùc nhö theá naøo?

‘David Dreidel’s Hanukkah Adventure’ BY E.G. WALKER

have candles to light for each of the eight days of Hanukkah.” She sits on the steps next to him. “It’s OK, Mama. I liked watching you light the candles. Can I light them tomorrow night?” “Yes, you light the two candles, and I will recite the blessing.” “From last year, I remember the story about the miracle of the light. Will you tell it to me again?” I listen as the mom tells him. “A long time ago, even before there was Hanukkah, the Greek king Antiochus began a campaign to force the Jews to adopt his religion. The soldiers put symbols and statues of Greek gods in the holy temple.” Josh and I both listen, without saying a word. This is an exciting story, no matter how many times you hear it. She continues the tale. “This was a terrible insult to the Jewish people. See, the holy temple was very special to them. It was like the center of their religion. “After many years of battle, a famous warrior, Judah Maccabee, led the Jews into battle against the enemy. They won and reclaimed their temple. “When the Jewish army wanted to rededicate the holy house, they were unable to find enough specially prepared oil to light their everlasting light in their sacred temple. Everlasting means that they must never let the light go out.” “Couldn’t they use candles like we do?” Josh asks. Friday: How will David Hanukkah adventure end?

Dreidel’s

Special to The Times

Chuù thích cuûa taùc giaû: Dreidel laø moät con cuø boán goùc duøng ñeå chôi trong moät troø chôi vaøo leã hoäi Hanukkah cuûa ngöôøi Do Thaùi. Moãi maët cuûa con cuø coù moät chöõ Do Thaùi khaùc nhau. ‘Shin’ coù nghóa laø boû theâm tieàn. ‘Hey’ nghóa laø thaéng ñöôïc nöûa soá tieàn ôû giöõa. Vaø ‘gimel’ laø thaéng heát. ‘Nun’ laø khoâng laøm gì caû. Moãi laàn tröôùc khi quay con cuø, nhöõng ngöôøi chôi phaûi ñaët moät soá tieàn ra chính giöõa. Ngöôøi ñaàu tieân quay con cuø. Khi con cuø ngöøng laïi, chöõ treân maët ngöûa leân seõ quyeát ñònh ngöôøi quay phaûi boû tieàn vaøo hay ñöôïc laáy tieàn ra.

Ñaây laø moät truyeän trong Goùc Ñoïc Thieáu Nhi phaùt haønh ñaàu tieân ngaøy 2 thaùng Möôøi Hai naêm 2002. Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

Part 4 The story so far: David Dreidel has been spun hard, blown away by the wind and carried off by a dog. He rests at the feet of a sad little boy.

A lady joins the boy on the porch, puts her arms around his shoulders and says, “I’m sorry, Josh. I couldn’t get you a Hanukkah present. I spent my last pennies on the blue candles. It’s important that we

Author’s note: A dreidel is a four-sided top used in a game played during the Jewish festival of Hanukkah. Each side has a different Hebrew letter. A shin means give or put in a token. A hey means take half the tokens. A gimel stands for take all the tokens. A nun means take nothing. Before each spin of the dreidel, players put a designated number of tokens in the middle. The first player spins the dreidel. When the dreidel stops, the letter facing up determines what the player puts in or takes out.

This is a Kids’ Reading Room classic that first ran on Dec. 2, 2002. It is on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


.3”

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

Choáng tham nhuõng laø choáng taän goác

cuûa ñaûng. Vuï Dung Quaát keùo daøi naêm naêm nay laø moät thí duï. Ñaùng leõ nhaø maùy naøy ñaõ hoaït ñoäng töø naêm 2000, nhöng ñeán nay vaãn keùo daøi vaø chæ taïo cô hoäi laøm aên cho caùc quan chöùc tham nhuõng. Nhaø nöôùc coäng saûn ôû Vieät Nam ñöa ra döï aùn laäp nhaø maùy loïc daàu ôû Dung Quaát hoaøn toaøn vì lyù do chính trò, khoâng quan taâm ñeán maët kinh teá. Ñaõ bao nhieâu coâng ty daàu löûa nöôùc ngoaøi chæ trích caùch tính toaùn kinh doanh ai laàm trong döï aùn naøy, roài hoï boû cuoäc caû. Nhöng ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaãn baùm laáy moät döï aùn voâ voïng, tieâu toán haøng tyû Myõ kim ñeå chaúng ñi tôùi ñaâu heát. Haøng tyû Myõ kim ñoù ñaâu phaûi laø tieàn cuûa caùc ñaûng vieân coäng saûn, ñoù laø tieàn cuûa toaøn daân! Traùi laïi, caùc ñaûng vieân cao caáp coøn truïc lôïi nhôø ñaàu cô ñaát ñai chung quanh nah maùy loïc daàu giaû töôûng! Ñaõ coù hai quan chöùc lôùn trong döï aùn Dung Quaát phaûi töø chöùc vì tham nhuõng. Nhöng laøm nhaø maùy loïc daàu ôû Dung Quaát, vaø döï aùn ôû Thanh Hoùa tieáp theo coøn toán gaáp ñoâi, thì ngöôøi Vieät Nam khoâng ñöôïc lôïi maø chæ coù thieät. Moät chuyeân vieân Lieân Hieäp Quoác ñaõ tính raèng neáu Vieät Nam xuaát caûng daàu thoâ roài nhaäp caûng xaêng daàu ñaõ loïc thì moãi thuøng daàu phaûi toán theâm 11 ñoâ la Myõ. Neáu soá löôïng daàu 6.5 trieäu thuøng seõ loïc ñöôïc moät naêm ôû Dung Quaát maø nhaäp caûng thay vì loïc laáy thì chæ toán 71.5 trieäu Myõ kim (6.5 trieäu thuøng nhaân vôùi 11 ñoâ la moãi thuøng.) Neáu khoâng nhaäp caûng maø loïc daàu laáy thì, theo Giaùo sö David Dapice laøm cho Chöông trình Phaùt trieån Lieân Hieäp Quoác, chi phí cho chaïy nhaø maùy Dung Quaát seõ laø 200 trieäu Myõ kim moät naêm chöù khoâng phaûi laø 71 trieäu. Nghóa laø ñem loïc daàu ôû Dung Quaát thay vì xuaát daàu thoâ roài nhaäp caûng daàu ñaõ loïc, caû nöôùc Vieät Nam seõ bò thieät thoøi gaàn 130 trieäu Myõ kim moät naêm! Chia cho 80 trieäu ngöôøi daân, moãi ngöôøi Vieät Nam bò maát hôn ñoâ la röôõi moãi naêm ñeå cho ñaûng Coäng Saûn laøm nhaø maùy loïc daàu taïo cô hoäi cho tham nhuõng laøm giaøu! Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam khoâng coù khaû naêng quaûn lyù taøi nguyeân cuûa ñaát nöôùc. Khoâng phaûi vì trong ñaûng Coäng Saûn khoâng coù nhaân taøi, maø vì hoï laøm gì cuõng chæ ñaët quyeàn lôïi chính trò cuûa ñaûng leân treân heát. Coøn quyeàn lôïi kinh teá cuûa daân Vieät Nam thì hoï khoâng quan taâm baèng quyeàn lôïi ñaûng. Nhöõng nhaø tranh ñaáu cho daân chuû trong nöôùc caàn chuù troïng nhieàu hôn treân caùc vaán ñeà kinh teá, trong ñoù naïn tham nhuõng laø ñieàu ngöôøi daân deã troâng thaáy nhaát. Chính caùc ñaûng vieân ñaûng Coäng Saûn neân ñöùng veà phía quyeàn lôïi nhaân daân maø vaïch ra nhöõng sai laàm cuûa ñaûng laøm haïi chung cho ñaát nöôùc. Caùc oâng Traàn Khueâ, Phaïm Queá Döông, Nguyeãn Vuõ Bình ñeàu ñaõ töøng laø ñaûng vieân coäng saûn. Caùc ñaûng vieân khaùc neân theo göông hoï ñöùng leân tieâu dieät tham nhuõng, duø phaûi xoùa boû caùi guoàng maùy nuoâi tham nhuõng khoång loà laø heä thoáng cai trò cuûa ñaûng Coäng Saûn. Ñoù chính laø lôøi keâu goïi cuûa oâng Phan Ñình Dieäu. Ngoâ Nhaân Duïng

Tieáp trang A1

Traø vaø Noâng Ñöùc Maïnh, nhöng cuõng khoâng noùi thaúng tuoät nhö vaäy. Trong luùc oâng Nguyeãn Thanh Giang nhaém vaøo rieâng oâng Phaïm Vaên Traø vì vuï T-2 thì oâng Phan Ñình Dieäu taán coâng vaøo toaøn theå chính saùch cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Sau khi vaïch ra nhöõng sai laàm cô baûn trong caùc quan nieäm “kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa,” quan nieäm chính trò chuyeân cheá voâ saûn coøn ñang aùp duïng, vaø chuû tröông haïn cheá töï do cuûa ñaûng coäng saûn, oâng Phan Ñình Dieäu yeâu caàu “baûn thaân ñaûng phaûi coù nhöõng ñoåi môùi cô baûn.” Ñoåi môùi cô baûn laø theá naøo? OÂng Dieäu leã pheùp noùi raèng “Ñaûng seõ töï bieán ñoåi thaønh moät ñaûng xaõ hoäi daân chuû.” oâng coøn neâu thí duï veà caùc ñaûng coäng saûn ôû beân Taây phöông. Dòch sang tieáng nöôùc ta cho deã hieåu thì yù oâng Dieäu muoán noùi laø “haõy giaûi taùn ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaø ñoåi teân noù ñi.” Trong cuøng moät ngaøy ñöôïc ñoïc hai laù thö treân thaáy caùc nhaø trí thöùc ôû nöôùc ta raát can ñaûm, daùm noùi ngay, noùi thaät nhöõng nhu caàu cuûa ñaát nöôùc. Raát ñaùng hoan ngheânh. Nhöng hai oâng Nguyeãn Thanh Giang vaø Phan Ñình Dieäu chæ noùi ñeán nhöõng vaán ñeà lôùn. Ngöôøi daân bình thöôøng chaéc khoâng naém ñöôïc tính chaát khaån thieát cuûa caùc vaán ñeà caùch chöùc moät oâng boä tröôûng quoác phoøng, hay baõi boû neàn chuyeân chính voâ saûn. Hy vong nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho daân chuû taäp hôïp ñöôïc ngöôøi daân bình thöôøng veà nhöõng ñieàu thieát thöïc maø ai cuõng thaáy. Ñieàu khích ñoäng taâm can ngöôøi daân laø naïn tham nhuõng traøn lan. Quyù oâng Phaïm Queá Döông, Traàn Khueâ ñaõ ñaùnh vaøo maët traän naøy khi ñoøi laäp moät hoäi nhaân daân choáng tham nhuõng. YÙ kieán ñoù caàn ñöôïc tieáp tuïc, vaø caàn nhaém vaøo nhöõng tröôøng hôïp cuï theå thì ngöôøi daân môùi thaáy vaán ñeà laø khaån thieát. Heä thoáng tham nhuõng ôû nöôùc ta noái keát vôùi nhau moät caùch chaët cheõ, vaø toàn taïi ñöôïc laø nhôø taát caû naèm chung trong moät ñaûng Coäng Saûn, hoï phaûi che chôû laãn nhau. Caùc ngöôøi tranh ñaáu daân chuû caàn laäp hoà sô veà moïi vuï tham nhuõng, tìm ra goác reã ñeå phôi baøy tröôùc coâng chuùng. Coâng vieäc naøy khoù khaên, nhöng ngay trong giôùi caûnh saùt, coâng an, tình baùo cuõng coù nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc; hoï seõ cung caáp nhöõng tö lieäu, döõ kieän maø hoï bieát, ñeå giuùp nöôùc thoaùt khoûi naïn tham nhuõng. Caàn laøm moät baûn tin chuyeân ñeà, toång keát hoà sô nhöõng vuï tham nhuõng, ñeå laøm taøi lieäu cho nhaân daân trong nöôùc thaáy roõ boä maët thaät cuûa ñaûng. Moät ñieàu maø ngöôøi daân Vieät caàn ñoøi hoûi laø quyeàn töï do baùo chí. Töï do baùo chí laø vuõ khí maïnh nhaát ñeå choáng tham nhuõng. Ngöôøi daân Vieät Nam coù theå nghe noùi ñeán vuï Thöù tröôûng Thöông maïi Phan Vaên Daâu nhuõng laïm baùn “coâ ta” xuaát caûng quaàn aùo sang Myõ. Baùo chí trong nöôùc ñaõ töôøng thuaät vaén taét vuï naøy, neáu khoâng thì cuõng chaúng ai bieát. Nhöng maïng löôùi

Boä Tröôûng Cöïu Chieán Binh töø chöùc Tieáp trang A1

toå saâu roäng cuûa noäi caùc nhieäm kyø hai cuûa Toång Thoáng Bush. Trong moät böùc thö gôûi Toång Thoáng Bush vaø vöøa ñöôïc Toøa Baïch OÁc coâng boá, oâng Principi noùi oâng muoán tìm kieám nhöõng cô hoäi vaø thöû thaùch môùi. Laø moät cöïu chieán binh

töøng ñöôïc huy chöông trong cuoäc Chieán Tranh Vieät Nam, oâng Principi laø vò boä tröôûng thöù chín trong noäi caùc cho tôùi nay ñaõ loan baùo töø chöùc. Trong tö caùch boä tröôûng, oâng ñaõ chæ huy boä lôùn haøng thöù nhì trong chính phuû lieân bang, chòu traùch nhieäm cung caáp caùc dòch vuï saên soùc söùc

tham nhuõng ôû Boä Thöông maïi khoâng theå hoaït ñoäng neáu chæ coù hai cha con oâng Daâu; chaéc chaén phaûi lieân heä ñeán nhöõng “ñaïi quan trieàu ñình” khaùc. Ngöôøi Vieät Nam ôû trong nöôùc bieát gì veà vuï Vinapco? Taùm quan lôùn trong coâng ty naøy ñaõ bò baét vì baùn leùn daàu löûa sang Cam Boát. Ñaùng lyù ra thì ngöôøi daân phaûi ñöôïc bieát vuï nhuõng laïm naøy töø laâu neáu coù nhöõng nhaø baùo ñieàu tra. Hoï chæ caàn sang Cam Boát quan saùt. Trong 10 naêm qua soá löôïng nhaäp caûng xaêng daàu chính thöùc cuûa xöù Cam Boát ñaõ giaûm ñi 20 phaàn traêm; trong khi ñoù soá löôïng xe coä chaïy ngoaøi ñöôøng taêng leân 50 phaàn traêm! Khoâng caàn suy nghó nhieàu moïi ngöôøi cuõng hieåu ñöôïc laø nhu caàu xaêng ñaõ ñöôïc thoûa maõn nhôø xaêng nhaäp caûng laäu. Ngöôøi Cam Boát mua xaêng laäu töø ñaâu? Chính coâng ty Vinapco thuoäc Haøng khoâng Vieät Nam ñaõ cung caáp cho daân xöù Chuøa Thaùp. Nhoùm ngöôøi laõnh ñaïo cô quan naøy ñaõ boû tuùi trieäu röôõi Myõ kim! Vuï naøy ñöôïc khaùm phaù ngay tröôùc ngaøy oâng Mai Vaên Daâu bò baét. Nhöõng vuï tham nhuõng lôùn chöa ñöôïc baùo chí trong nöôùc khai thaùc goàm caû vuï ñaàu cô ñaát ñai ôû Phuù Quoác, do caùc quan sôû taïi thao tuùng. Ñoù cuõng laø nôi oâng Nguyeãn Cao kyø ñang ñöa khaùch Myõ tôùi tính chuyeän ñaàu tö laøm saân cuø, golf. Ngöôøi daân ôû Thoï Ñaø vaø Thaùi Bình, Nam Ñònh, vaân vaân ñaõ bieåu tình choáng naïn cöôùp ñaát. Ñaây laø moät vaán ñeà lôùn, khoâng phaûi chæ laø chuyeän sung coâng ñaát ñai maø khoâng boài thöôøng thoûa ñaùng. Caên baûn cuûa vaán ñeà naøy laø ñaûng Coäng Saûn vaãn chöa coâng nhaän quyeàn sôû höõu ñaát ñai, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñang soáng taïm, laøm aên taïm treân maûnh ñaát maø hoï ñöôïc quyeàn khai thaùc. Vì vaäy, noâng daân luoân luoân bò thieät thoøi, ñeå cho daân thaønh phoá höôûng. Ngöôøi daân thaønh phoá coù quyeàn sang nhöôïng nhaø cöûa, duø khoâng laøm chuû ñaát. Hoï coù theå ñaàu cô mua nhaø kieám lôøi. Nhöng ngöôøi noâng daân thì khoâng ñöôïc laøm chuû ñaát maø baát cöù luùc naøo cuõng coù theå bò cöôùp maát quyeàn sinh soáng. Ñaây laø moät ñeà taøi tranh ñaáu, ôû Vieät Nam cuõng nhö ôû Trung Quoác. Ñaàu thaùng Möôøi vöøa qua, noâng daân ôû vuøng Du Laâm, phía baéc tænh Thieåm Taây ñaõ bieåu tình chieám truï sôû ñaûng Coäng Saûn ñòa phöông ñeå phaûn ñoái vieäc sung coâng ñaát ñai cuûa hoï, boài thöôøng cho moãi saøo ruoäng ñöôïc gaàn 500 nguyeân, khoaûng 60 ñoâ la Myõ. daân chuùng trong vuøng ñaõ toå chöùc laøm 16 nhoùm luaân phieân bieåu tình. Taïi tænh Trieát Giang, quan chöùc coäng saûn ñaõ chieám ñaát cuûa daân, boài thöôøng moãi maäu ñöôïc hôn 3,000 Myõ kim, sau ñoù ñem cho caùc nhaø ñaàu tö xaây caát thueâ vôùi giaù 122,000 Myõ kim. Nhöõng khoaûn boài thöôøng treân laïi thöôøng bò caùc quan chöùc ñòa phöông chaám muùt, ngöôøi daân chaúng coøn ñöôïc bao nhieâu. Quyeàn lôïi kinh teá laø ñieàu thieát thöïc maø ngöôøi daân Vieät Nam naøo cuõng hieåu ñöôïc. Ngoaøi nhöõng yeâu caàu chính trò raát quan troïng maø caùc oâng Phan Ñình Dieäu vaø Nguyeãn Thanh Giang neâu leân, phaûi coù nhöõng nhaø baùo ñieàu tra vaø thoâng baùo cho baø con trong nöôùc nhöõng thieät haïi kinh teá do söï ñoäc quyeàn cuûa ñaûng Coäng Saûn taïo ra, chæ ñeå baûo veä caùc quyeàn lôïi khoûe vaø nhöõng quyeàn lôïi khaùc cho 25 trieäu cöïu quaân nhaân. Toång Thoáng Bush ñaõ ca ngôïi taøi laõnh ñaïo cuûa oâng Principi. “OÂng ñaõ kieân trì theo ñuoåi keát quaû, vaø oâng ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû,” oâng Bush noùi trong moät tuyeân boá. Ñôn töø chöùc cuûa oâng Principi ñöôïc ñeà ngaøy 16 thaùng Möôøi Moät, nhöng maõi cho tôùi hoâm Thöù Tö môùi ñöôïc Toøa Baïch OÁc coâng boá.

Toøa Baïch OÁc hieän chöa nhoû, sang cho 25 thanh nieân loan baùo ai laø ngöôøi seõ thay cuûa thò traán naøy, ñang phuïc theá oâng. (n.n.) vuï trong quaân ñoäi Hoa Kyø, ñöôïc gôûi sang moät nôi naøo ñoù taïi Iraq. HOA KYØ: Chuùt quaø löïc gôûi quaø naøy, ñaõ do Noel cho tieàn tuyeán saùnNoã g kieán cuûa caùc tröôøng hoïc Tieáp trang A1 cuûa thò traán Powell vaø Nhoùm cöùng, beân trong ñöïng ñaày “Caùc gia ñình uûng hoä tieàn keïo, baùnh, soâcoâla, hoäp suùp aên tuyeán”, cuøng phaùt ñoäng vaø lieàn, xaø boâng thôm, vôù, ñóa thöïc hieän. Toång chi phí gôûi caùc thuøng nhaïc, daàu goäi ñaàu... vaø caû nhöõng caây thoâng Noel thu quaø naøy leân ñeán 1,500 ñoâla,

cuõng do caùc cö daân cuûa thò traán Powell ñoùng goùp moät caùch töï nguyeän. Caùc hoïc sinh cuûa caùc tröôøng hoïc taïi Powell ñaõ tìm caùch gaây quyõ baèng caùch baùn caùc caùi ruybaêng maøu vaøng (bieåu hieäu cho söï luoân töôûng nhôù ñeán caùc chieán binh Hoa Kyø ñang phuïc vuï xa toå quoác) gaén treân caùc maûnh saét nam chaâm, vaø giôø ñaây ñaõ ñöôïc Tieáp trang A6

NATIONWWIDE DIRECT LENDER* ***KHOÂNG QUA TRUNG GIAN*** Möôïn tieàn vôùi phí toån nheï nhaát: 1855 W. Katella Ave., Ste. 200, Orange, CA 92867 Chuùng toâi coù chöông trình

1.10%* Möôïn $300,000 Chæ Traû $978.76/Thaùng

MORTGAGECLOSE.COM

VAÊN PHOØNG KHAÙC -Origination -Appraisal -Credit Report -Funding Fee -Processing Fee -Administration Fee -Underwriting Fee

Quí vò seõ tieát kieäm ñöôïc

CHUÙNG TOÂI COÙ CHÖÔNG TRÌNH CHO:

- Low FICO (500 - 620) -Bankruptcy -100% treân trò giaù caên nhaø -Collections & Judgements Ñaëc bieät cho quí vò mua nhaø ôû caùc tieåu bang: Texas, Arizona, Nevada v.v... Caùc tieåu bang ngoaøi California xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát

Attn: Brokers/ Loan officers need close out of state loans, please call us for detail

Free Free Free Free Free Free $999

1%-$3,000 350 50 395 495 295 999

$4,585.00

Xin lieân laïc:

Joe Lam-CEO www.MortgageClose.com

Cell Phone: Office: Toll Free Fax

(714) 450-0880 (714) 453-0220 Ext. 206 (866) 267-7691 Ext. 206 (714) 453-0219

*MortgageClose.com is liscensed CFL by the CA Dept. of Corporation. Please see our website for additional licensing information. Payment above is based on initial rate of 1.10% APR 4.42%. Lifetime adjustment cap of 8.75%. Please call to request full program disclosure. Rate and fees subject to change without notice. Loan requires 660 FICO score and 80% LTV.

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

HOA KYØ: Chuùt quaø Noel cho tieàn tuyeán Tieáp trang A5

thaáy gaén ñaày treân caùc xe hôi di chuyeån trong thò traán. Baø Bonnie Rouse, phuï traùch toång quaùt chöông trình gôûi quaø Noel naøy, noùi: “Caùc moùn quaø ñoù, giuùp cho caùc thaân nhaân - quaân nhaân cuûa chuùng toâi hieåu raèng, chuùng toâi luoân nhôù ñeán hoï, ñaëc bieät laø vaøo muøa Noel naøy.” (L.T.)

IRAQ: Giao tranh buøng phaùt taïi Ramadi Binh só Hoa Kyø thöù 1,001 cheát traän Tieáp trang A1

Ramadi, khoaûng 65 daëm phía taây Baghdad vaø laø thuû phuû cuûa tænh Anbar voán baát oån, ñaõ bò loaïn quaân chieám cöù trong saùu thaùng vöøa qua hoaëc tröôùc nöõa. Cuõng gioáng nhö Fallujah môùi ñaây, Ramadi ñaõ trôû thaønh moät cöù ñieåm cuûa löïc löôïng noåi daäy choáng Myõ. Giôùi quaân söï Hoa Kyø noùi seõ ñaùnh ñuoåi loaïn quaân ra khoûi moïi cöù ñieåm töø nay tôùi cuoái naêm, coù nghóa Ramadi coù theå trôû thaønh muïc tieâu taán coâng töông töï nhö ôû Fallujah. Ramadi, khoâng xa Fallujah, laø moät vaán naïn lôùn veà an ninh cho caùc löïc löôïng Hoa Kyø chæ coù moät caên cöù nhoû trong thaønh phoá. Hoâm Thöù Tö, loaïn quaân truøm maët naï ñen vaø quaøng khaên ñoû vaø traéng ñaõ traán giöõ caùc vò trí doïc theo nhöõng ñöôøng phoá cuûa Ramadi, nhaém caùc suùng phoùng löïu cuûa hoï veà phía caùc muïc tieâu Hoa Kyø. Cuõng hoâm Thöù Tö, du kích quaân ñaõ môû moät loaït nhöõng vuï ñoät kích taïi thaønh phoá Samarra, cöôùp vuõ khí sau ñoù phaù noå moät traïm caûnh saùt, vaø giao tranh vôùi caûnh saùt Iraq vaø binh só Hoa Kyø. Ít nhaát naêm ngöôøi Iraq ñaõ bò gieát, vaø vieân caûnh saùt tröôûng ñaõ töø chöùc. Giôùi quaân söï Hoa Kyø noùi

con soá binh só Myõ cheát vì chieán traän taïi Iraq keå töø khi khôûi ñaàu cuoäc chieán ñaõ taêng leân tôùi 1,001 ngöôøi; thöông vong môùi nhaát laø moät binh só thieät maïng vì hoûa löïc nhoû ôû Baghdad hoâm Thöù Hai. Toång coäng soá ngöôøi cheát keå töø thaùng Ba 2003, keå caû vì tai naïn, laø 1,278 ngöôøi, theo con soá toång keát cuûa thoâng taán xaõ AP. Nhaán maïnh vaøo nhöõng moái lo ngaïi veà an ninh, boä tröôûng Noäi Vuï ñaõ uûng hoä ñeà nghò cuûa Thuû Töôùng Laâm Thôøi Ayad Allawi laø keùo daøi nhöõng cuoäc baàu cöû vaøo ngaøy 30 thaùng Gieâng trong ba tuaàn leã, vôùi hy voïng seõ giuùp ngöôøi daân ñi boû phieáu moät caùch an toaøn. Quyeát ñònh cuoái cuøng seõ coøn tuøy thuoäc vaøo uûy ban baàu cöû. Moät vieân chöùc haøng ñaàu trong uûy ban noùi oâng Allawi chöa neâu leân yù kieán ñoù. Loaïn quaân ñaõ ñe doïa seõ taán coâng cuoäc boû phieáu vaø ñaõ môû moät chieán dòch choáng caùc löïc löôïng an ninh vaø caûnh saùt, gieát cheát haøng chuïc ngöôøi. Cuoäc giao tranh taïi Samarra, moät thaønh phoá caùch Baghdad chöøng 60 daëm, ñaõ buøng noå khi caùc tay suùng traøn ngaäp moät traïm caûnh saùt, cöôùp kho vuõ khí vaø roài phaù noå toøa nhaø, caûnh saùt noùi. Moät caûnh saùt vieân vaø moät treû em ñöùng gaàn ñoù ñaõ bò gieát cheát trong nhöõng cuoäc ñuïng ñoä tröôùc khi loaïn quaân taåu thoaùt. Samarra ñaõ coù laàn bò daân quaân kieåm soaùt, nhöng quaân ñoäi Hoa Kyø ñaõ chieám laïi vaøo thaùng Chín vaø thaùng Möôøi. Maëc duø tình traïnh baïo ñoäng vaãn coøn, caùc vieân chöùc Iraq noùi thaønh phoá cho tôùi nay ñaõ laø moät thí duï cho thaáy Myõ vaø chính phuû laâm thôøi coù theå taùi laäp traät töï taïi nhöõng nôi bò loaïn quaân kieåm soaùt. Tuy nhieân, caùc cö daân noùi caûnh saùt taïi Samarra khoâng chòu laøm vieäc, sôï raèng loaïn quaân seõ nhaém vaøo hoï. Hoâm Thöù Tö, caûnh saùt tröôûng cuûa Samarra loan baùo oâng ñaõ töø chöùc. Caên nhaø cuûa oâng ñaõ bò

taán coâng vaøo buoåi saùng vaø oâng noùi gia ñình oâng ñaõ yeâu caàu oâng töø nhieäm. Vieäc töø chöùc cuûa caùc vieân chöùc caûnh saùt cao caáp vaø nhöõng cuoäc taán coâng tieáp tuïc nhaém vaøo caûnh saùt ñaõ ñöa tôùi nhöõng caâu hoûi veà cuoäc baàu cöû vaøo thaùng tôùi ñeå choïn moät nghò vieän 275 gheá, vôùi nhieäm vuï chính laø soaïn thaûo moät hieán phaùp vónh vieãn cho Iraq. Vaøi nhoùm chính trò ñaïi dieän cho nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo Sunni, chieám 20 phaàn traêm daân soá Iraq, ñang keâu goïi hoaõn cuoäc baàu cöû. (n.n.)

Phe naém quyeàn CSVN bò caùo buoäc laøm tay sai cho ñeá quoác Trung Coäng Tieáp trang A1

khaùc nhö Nguyeãn Thanh Giang, Hoaøng Minh Chính, Hoàng Haø v.v... Vuï vieäc khôûi söï töø böùc thö cuûa Töôùng Giaùp chaâm ngoøi cho cuoäc chieán noäi boä ñaûng CSVN ñöa leân Internet ñaàu naêm 2004 ñoøi phaûi laøm roõ vuï aùn boâi nhoï oâng vaø nhieàu ñaûng vieân cao caáp khaùc bò vu caùo laø laøm tay sai cho cô quan tình baùo CIA cuûa Myõ. Tieáp theo, töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh nhaûy vaøo voøng chieán cuøng vôùi söï trôï löïc cuûa moät soá só quan cao caáp vaø “caùch maïng laõo thaønh” doàn daäp ñoøi cheá ñoä Haø Noäi phaûi ñem xeùt xöû nhöõng keû (trong Toång Cuïc T2) ñaõ ngoài xoåm leân luaät phaùp vaø ñieàu leä ñaûng CSVN ñeå ñaäp caùc ngöôøi khoâng cuøng phe phaùi. Böùc thö thöù ba cuûa Töôùng Nam Khaùnh phoå bieán hoài thaùng 11-2004 neâu ra vai troø quan troïng trong vuï bao che cho T2 laøm baäy cuûa Phaïm Vaên Traø, boä tröôûng Quoác Phoøng vaø Noâng Ñöùc Maïnh, toång bí thö ñaûng CSVN vaø cuõng laø bí thö Quaân UÛy Trung Öông, vaø giaät daây ñaèng sau laø oâng ñaïi töôùng moät maét chuû tòch nöôùc nghæ höu Leâ Ñöùc Anh, bò toá caùo laø

cai ñoàn ñieàn cao su ñoäc aùc vaø laø nhaân vieân cuûa Phoøng Nhì Phaùp. Böùc thö cuûa oâng Giang sau khi ñöa caùc chöùng cöù ra cho thaáy baûn baùo caùo noùi treân cuûa Boä Quoác Phoøng CSVN taïi “Ñaïi Hoäi Quaân UÛy môû roäng” vu caùo cho caùc ngöôøi thuoäc phe Töôùng Giaùp, Töôùng Khaùnh vaø caùc nhaø vaän ñoäng daân chuû laøm tay sai cho tình baùo Myõ ñaõ “choáng laïi chuû tröông vaø ñöôøng loái ñaûng” maø ñoù laø ñöôøng loái haønh ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi “maéc möu Trung Quoác, laøm tay sai cho Trung Quoác.” trong khi ñoù, Trung Coäng vaãn giöõ chuû tröông baønh tröôùng baù quyeàn, luoân luoân laán aùp cuõng nhö coi Vieät Nam nhö moät thöù chö haàu. “Roõ raøng, ngöôøi ta thaáy thaáp thoaùng nhöõng aân nhaân cuûa Trung Quoác ñaõ ngoài vieát, hoaëc phaûng phaát linh hoàn tình baùo Trung quoác trong baûn baùo caùo naøy.” OÂng Nguyeãn Thanh Giang vieát. OÂng toá caùo baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác Phoøng CSVN “huø doïa laõnh ñaïo, löøa doái quaân ñoäi vaø nhaân daân” neân ñeà nghò Boä Chính Trò Haø Noäi “minh ñònh laïi moät caùch nghieâm tuùc cöông vò boä tTröôûng Quoác Phoøng cuûa oâng Phaïm Vaên Traø” vaø “ñeà nghò nghieâm khaéc kieåm ñieåm vaø coù hình thöùc xöû lyù kyû luaät thích ñaùng ñoái vôùi oâng Phaïm Vaên Traø.” Ñoàng thôøi oâng coøn vieát raèng “Baûn baùo caùo khoâng chæ bieåu hieän trình ñoä quaù thaáp keùm, khoâng chæ nhaèm thoûa maõn yù ñoà phaûn kích caù nhaân thaáp heøn vaø coøn gaây taùc haïi voâ cuøng lôùn (haïi cho uy tín ñaûng CSVN vaø phaù vôõ moái quan heä Vieät-Myõ ñang ñöôïc vun ñaép), ñeà nghò caàn truy toá nhöõng ngöôøi chæ ñaïo, ngöôøi chuû tröông vaø ngöôøi tröïc tieáp vieát baùo caùo.” Cuoái tuaàn qua, ngaøy 5-1204, khoâng phaûi voâ tình maø tôø Quaân Ñoäi Nhaân Daân, caùi loa tuyeân truyeàn cuûa Boä Quoác Phoøng CSVN, laïi ñaêng taûi moät baøi vieát ñe neït coù töïa ñeà “Kyû luaät laø söùc maïnh cuûa quaân ñoäi”.

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 Cho tôùi giôø naøy, ngöôøi ta thaáy phe naém quyeàn vaãn nhaát quyeát dìm vuï aùn T2, T4 duø coù bò phe ñòch thuû ñaùnh caùc ñoøn maïnh meõ tröïc tieáp vaøo hoï töø tay choùp bu ñaûng, Noâng Ñöùc Maïnh, ñeán boä tröôûng QP Phaïm Vaên Traø. (N.T.)

Thöôïng Vieän Myõ thoâng qua luaät caûi toå tình baùo Tieáp trang A1

ñònh cheá saép ñöôïc thaønh laäp, coâng taùc tình baùo quoác gia seõ ñöôïc ñieàu hôïp toát ñeïp hôn, ngaân saùch chính phuû ñöôïc söû duïng toát hôn, vaø seõ traùnh ñöôïc nhöõng khuyeát ñieåm tình baùo xaûy ra tröôùc vuï taán coâng khuûng boá 11/9/2001. Nghò Só Susan Collins (Coäng Hoøa-Maine), taùc giaû chính cuûa döï luaät taïi Thöôïng Vieän, cho bieát, “Chuùng ta seõ taùi caáu truùc ñeå ñaùp öùng vôùi 1 keû thuø khaùc trong 1 thôøi ñieåm khaùc. Caáu truùc cuõ, ñöôïc thieát laäp töø thôøi Chieán Tranh Laïnh khoâng coøn phuø hôïp, khoâng ñuû uyeån chuyeån ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng ñe doïa cuûa theá kyû 21.” Nay döï luaät ñaõ saün saøng ñeå chuyeån qua cho Toång Thoáng Bush kyù ban haønh. Qua 600 trang giaáy, döï luaät ñaõ ñöa ra nhieàu caûi caùch, bao goàm vieäc thieát laäp chöùc toång giaùm ñoác tình baùo quoác gia, ñaûm nhieäm chöùc vuï coá vaán tình baùo cho toång thoáng, laø chöùc vuï maø vò giaùm ñoác CIA hieän ñang ñaûm traùch. Chöùc giaùm ñoác taân laäp naøy seõ coù 1 ngaân saùch khaù roäng raõi, coù thaåm quyeàn bao truøm caùc hoaït ñoäng tình baùo quoác noäi

vaø haûi ngoaïi. Baïch OÁc chöa cho bieát lieäu Giaùm Ñoác CIA Porter J. Goss, voán laø cöïu daân bieåu chuû tòch UÛy Ban Tình Baùo Haï Vieän, coù theå naém chöùc naøy khoâng, hay oâng vaãn giöõ chöùc giaùm ñoác CIA. Neáu ñöôïc toång thoáng choïn, oâng Goss seõ phaûi traû lôøi tröôùc Thöôïng Vieän - trong thuû tuïc kieåm tra tröôùc khi ñöôïc chaáp thuaän vaøo chöùc vuï treân - veà vieäc oâng ñöa 4 cöïu nhaân vieân cuûa oâng töø uûy ban Quoác Hoäi vaøo CIA vaø taùc ñoäng cuûa hoï trong söï vieäc 1 soá giôùi chöùc cao caáp CIA ñoät ngoät töø chöùc. Maëc daàu chöùc giaùm ñoác tình baùo quoác gia coù nhieàu thaåm quyeàn hôn giaùm ñoác CIA veà ngaân saùch bao goàm 15 cô quan, nhöng vò naøy khoâng tröïc tieáp kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng cuûa CIA. Vieäc taùch rôøi vò laõnh ñaïo ngaønh tình baùo ra khoûi khoái nhaân vieân vaø giôùi chöùc thöïc söï laên loùc taïi hieän tröôøng chính laø 1 chuû taâm cuûa uûy ban 9/11, laø cô quan ñaõ ñeà xuaát yù töôûng naøy. Lyù do: Chöùc vuï ñieàu haønh nhaân vieân vaø ñieàu haønh toång quaùt ngaønh tình baùo laø quaù lôùn, 1 ngöôøi khoâng theå naøo ñaûm ñöông ñöôïc, neân caàn phaûi phaân ñoâi. Döï luaät thoâng qua hoâm nay cuõng chính thöùc hoùa Trung Taâm Choáng Khuûng boá Toaøn Quoác, maø Toång Thoáng Bush ñaõ thieát laäp baèng saéc leänh haønh chaùnh töø hoài thaùng 8. Vò giaùm ñoác trung taâm seõ do toång thoáng chæ ñònh, nhöng caàn ñöôïc Thöôïng Vieän thoâng qua. Vò naøy seõ baùo caùo veà caùc hoaït ñoäng choáng khuûng boá tröïc tieáp leân toång thoáng. (D.P.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Binh só Myõ haûi ngoaïi baøy toû baát maõn vôùi Boä Tröôûng Rumsfeld Tieáp trang A1

vöïc ñoå raùc taïi ñòa phöông ñeå tìm nhöõng maûnh kim khí vaø nhöõng taám kieáng ñaõ cuõ ñeå maø trang bò cho quaân xa cuûa chuùng toâi vaäy?” Tieáp lôøi anh laø töøng traøng voã tay vaø nhieàu tieáng reo hoø taùn thöôûng trong ñaùm 2,300 chieán só taäp trung ñeå gaëp Boä Tröôûng Rumsfeld. OÂng boä tröôûng ngaäp ngöøng, roài sau ñoù yeâu caàu anh Wilson laäp laïi caâu hoûi. Wilson, 31 tuoåi, cö daân Ringgold, Ga, laäp laïi caâu hoûi vaø keát luaän, “Chuùng toâi khoâng coù ñuû quaân xa ñöa chuùng toâi ñeán mieàn Baéc.” Wilson, kyõ thuaät vieân haøng khoâng, laø ngöôøi seõ ñi chuyeån leân mieàn Baéc Iraq ñeå phuïc vuï ôû ñaây trong naêm. Söï baøy toû baát maõn coâng khai nhö vaäy laø 1 ñieàu hieám thaáy trong quaân ñoäi. Boä Tröôûng Rumsfeld ñaõ traû lôøi raèng quaân ñoäi ñaõ noã löïc ñeå cung caáp toái ña soá xe Humvees vaø caùc loaïi quaân xa coù thieát giaùp khaùc cho binh só. Theá nhöng, theo oâng, thieát giaùp khoâng phaûi laø thaàn hoä maïng nhö nhieàu ngöôøi nghó ñaâu. OÂng noùi, “Caùc baïn coù theå coù ñöôïc ñuû thieát giaùp treân 1 chieác xe taêng, nhöng xe taêng vaãn coù theå bò noå tung.” Ñieàu naøy cuõng ñuùng vôùi caùc loaïi xe Humvees khaùc voán laø caùc thöù quaân xa nhoû beù hôn nhieàu. Theá nhöng neáu khoâng coù theâm thieát giaùp, binh só treân caùc quaân xa naøy deã trôû thaønh muïc tieâu cho caùc nhoùm noåi daäy baát ngôø hoaëc bom töï cheá gaøi beân ñöôøng treân toaøn quoác Iraq. Vôï cuûa Wilson, chò Regina, cho bieát chò khoâng ngaïc nhieân khi thaáy choàng baát maõn tröôùc maët oâng Rumsfeld. Chò noùi, “Cho duø coù gaëp oâng Bush chaêng nöõa, anh aáy vaãn phaûn ñoái nhö vaäy thoâi.” OÂng Rumsfeld ñaõ ñeán

thaêm traïi Buehring - ñaët theo teân cuûa Trung Taù Chris Buehring, bò gieát do 1 traùi roác keát baén vaøo khaùch saïn Baghdad trong luùc thöù tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø vieáng thaêm hoài thaùng 11 naêm 2003 - ñeå caùm ôn binh só vaø thaêm hoûi hoï. Sau ñoù oâng ñaõ bay sang Taân Ñeà Li ñeå gaëp gôõ giôùi chöùc trong chính quyeàn AÁn Ñoä vaøo ngaøy hoâm nay. (D.P.)

TT Nam Haøn baát ngôø tôùi thaêm vieáng binh só ôû Iraq Tieáp trang A1

Seoul raèng cuoäc vieáng thaêm ñaõ ñöôïc giöõ kín vì lyù do an ninh. “Hieän thôøi toång thoáng ñang vieáng caùc binh só ôû Irbil trong khi treân ñöôøng veà nöôùc töø Paris,” Lee noùi baùo chí vaø theâm raèng muïc ñích cuûa cuoäc thaêm vieáng laø ñeå uûy laïo caùc quaân nhaân. Nam Haøn coù 3,600 binh só ñoàn truù trong vuøng Irbil cuûa saéc daân thieåu soá Kurd phía baéc Iraq. Ñaây löïc löôïng lieân quaân lôùn thöù ba ôû Iraq, sau Hoa Kyø vaø Anh Quoác. Chuyeán bay tôùi Iraq cuûa oâng Lö ñaõ ñöôïc giöõ bí maät vì lyù do an ninh, sau moät chuyeán coâng du ñöa oâng tôùi vieáng Laøo, Anh Quoác, Ba-Lan vaø Phaùp. Giôùi truyeàn thoâng Nam Haøn töôøng thuaät töø Iraq raèng oâng Lö ñaõ duøng böõa vôùi caùc binh só vaø chuyeän troø vôùi hoï trong thôøi gian hai tieáng ñoàng hoà löu laïi ñaây. “Caùm ôn caùc baïn thaät nhieàu. Ñaây chæ laø moät cuoäc gaëp gôõ ngaén nguûi, nhöng toâi raát vui,” baùo chí trích daãn lôøi oâng Lö noùi vôùi binh só trong moät phoøng aên. “Toâi raát haõnh dieän veà caùc baïn.” Chính phuû Nam Haøn ñaõ yeâu caàu quoác hoäi gia taêng thôøi gian cuûa söù maïng ôû Iraq theâm moät naêm cho tôùi cuoái naêm 2005. UÛy Ban Quoác Phoøng cuûa haï vieän ñaõ chaáp thuaän ñeà nghò naøy hoâm Thöù Tö, nhöng döï luaät coøn phaûi

UNHCR: Ba phaàn tö ngöôøi Thöôïng töø choái ñi sang ñònh cö taïi Hoa Kyø

ñöôïc thöôïng vieân thoâng qua tröôùc khi coù hieäu löïc. Löïc löôïng Nam Haøn hoaït ñoäng trong vuøng töï trò cuûa ngöôøi Kurd töông ñoái an ninh, vaø hoï chæ ñaûm nhieäm nhöõng coâng taùc nhaân ñaïo PHNOM PENH 8-12 (TH) thay vì taùc chieán. (nm) - Ba phaàn tö nhöõng ngöôøi Thöôïng tò naïn ñang ñöôïc baûo LHQ: Choáng ñoùi veä ôû caùc traïi taïm cö treân phaàn ñaát Cam Boát töø choái ñi khoâng khoù nhöng ñònh cö ôû Hoa Kyø duø hoï chaïy theá giôùi vaãn thua troán khoûi khu vöïc Taây Tieáp trang A1 nguyeân Vieät Nam ñeå traùnh naêm, töùc hôn gaáp naêm con soá söï ñaøn aùp cuûa nhaø caàm quyeàn hieän daønh cho Quyõ Toaøn Caàu Haø Noäi, cô quan Cao UÛy Tò Choáng AIDS, Lao vaø Soát Naïn Lieân Hieäp Quoác Reùt,” phuùc trình noùi. (UNHCR) cho hay nhö theá “Theo nhöõng öôùc tính cuûa trong ngaøy Thöù Tö 8-12chuùng toâi, moãi Myõ kim ñaàu tö 2004. vaøo vieäc giaûm ñoùi seõ ñem laïi Chæ coù 41 ngöôøi trong toång lôïi ích töø 5 ñeán 20 laàn,” Phuï soá gaàn 200 ngöôøi Thöôïng Taù Toång Giaùm Ñoác FAO chaáp nhaän lôøi ñeà nghò hoài Hartwig de Haen noùi vôùi caùc thaùng Möôøi Moät ñeå hoï ñi phoùng vieân. sang Hoa Kyø ñònh cö, theo “Thaät khoâng hieåu noåi taïi lôøi coâ Cathy Shin, moät vieân sao vieäc ñaàu tö naøy khoâng chöùc UNHCR ôû Nam Vang ñöôïc thöïc hieän,” oâng noùi. cho bieát. Cho tôùi nay ngöôøi ta FAO, coù truï sôû taïi Rome, vaãn thaät söï khoâng hieåu roõ ñaõ baát maõn vôùi söï kieän raèng laém veà lyù do taïi sao hoï laïi caùc noã löïc ñeå giaûm naïn ñoùi khoâng chòu ñi ñònh cö taïi moät trieàn mieân taïi nhöõng quoác nöôùc thöù ba. gia ñang phaùt trieån “hieän Ñöôïc bieát cuïm töø “Ngöôøi khoâng ñi ñuùng höôùng” maëc Thöôïng” laø moät danh töø duø cô quan cho raèng muïc tieâu chung ñeå chæ nhieàu saéc toäc giaûm moät nöûa soá ngöôøi ñoùi thieåu soá khaùc nhau sinh soáng treân theá giôùi töø nay ñeán naêm taïi vuøng Taây nguyeân Vieät 2015 vaãn coù theå thöïc hieän Nam suoát nhieàu theá kyû qua. ñöôïc. Tröôùc 1954, nhieàu thöøa sai FAO noùi khoaûng 852 trieäu Coâng Giaùo AÂu Chaâu, phaàn ngöôøi bò thieáu dinh döôõng lôùn laø ngöôøi Phaùp, ñeán trong thôøi gian giöõa 2000 vaø truyeàn ñaïo ôû khu vöïc naøy 2002, trong ñoù 815 trieäu taïi neân moät soá theo ñaïo naøy. caùc nöôùc ñang phaùt trieån, 28 Ñeán khi ngöôøi Myõ sang Vieät trieäu taïi nhöõng nöôùc chuyeån tieáp vaø moät con soá ñaùng söûng soát 9 trieäu ngöôøi taïi nhöõng haùn, xung ñoät hoaëc caû hai,” nöôùc ñöôïc goïi laø ñöùng ñaàu phuùc trình noùi. theá giôùi. Chæ rieâng taïi nhöõng quoác “Con soá ngöôøi ñoùi vaãn cao gia Ñoâng Phi, hôn 13 trieäu moät caùch khoâng theå chaáp ngöôøi ñaõ bò ñe doïa bôûi haïn nhaän ñöôïc, tieán boä chaäm haùn coäng theâm nhöõng xung chaïp moät caùch khoù hieåu vaø ñoät daân söï, keå caû taïi vuøng thieät haïi veà ñôøi soáng bò huûy Darfur cuûa Sudan, nôi hôn hoaïi vaø taøi nguyeân bò phí moät trieäu ngöôøi ñaõ bò maát phaïm lôùn lao khoâng sao keå nhaø cöûa. xieát,” Lynn Brown thuoäc Trong soá 5 trieäu treû em Ngaân Haøng Theá Giôùi noùi döôùi naêm tuoåi cheát vì suy trong lôøi giôùi thieäu baûn phuùc dinh döôõng haøng naêm, ña soá trình. laø ôû Phi Chaâu. “Haàu heát nhöõng cuoäc Moät khía caïnh ñaùng buoàn khuûng hoaûng ñaõ taäp trung taïi veà caùc con soá cuûa FAO laø töû Phi Chaâu vaø gaây ra bôûi haïn suaát cuûa treû em ñaõ khoâng

Nam tham döï cuoäc chieán ngaên chaën laøn soùng ñoû, nhieàu nhaø truyeàn ñaïo Tin Laønh töø Myõ cuõng ñeán vuøng naøy ñeå truyeàn baù tín ngöôõng, taïo neân moät phong traøo theo ñaïo môùi raát ñoâng ñaûo. Khi CSVN nhuoäm ñoû ñöôïc caû nöôùc, ngöôøi Thöôïng quen ñôøi soáng du canh bò tòch thu heát ñaát ñai vaø hoï trôû thaønh coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn troàng caø pheâ vaø caây kyõ ngheä ngay treân ñaát canh taùc truyeàn thoáng cuûa hoï. Ñaõ vaäy, ñôøi soáng tín ngöôõng taâm linh coøn bò ñaøn aùp khaét khe. Cuoäc bieåu tình taäp theå cuûa hôn 20,000 ngöôøi Thöôïng ôû Pleiku vaø Ban Meâ Thuoät hoài thaùng Hai 2001 vaø hoài thaùng Tö 2004 laø haäu quaû cuûa bao nhieâu naêm uaát öùc doàn neùn bò buøng vôõ. Ñeå traùnh ñaøn aùp baét bôù, nhieàu ngaøn ngöôøi ñaõ laån troán vaøo röøng saâu vaø moät soá vöôït bieân sang phaàn ñaát Cam Boát ñeå tò naïn. “Chuùng toâi quan ngaïi raèng moät soá ngöôøi Thöôïng vöôït bieân chæ vì hieåu laàm laø cô quan tò naïn coù theå giuùp hoï laáy laïi ñöôïc ñaát canh taùc truyeàn thoáng ñaõ bò tòch thu.” Baûn tuyeân boá cuûa UNHCR noùi. “Khaû naêng naøy vöôït ngoaøi quyeàn haïn cuûa moät cô quan ñònh cö tò naïn. Bôûi vaäy thay ñoåi keå töø naêm 1990. Phuùc trình khuyeán caùo raèng caùc quoác gia haõy ñaët ra “nhöõng chöông trình quy moâ lôùn ñeå caûi tieán vieäc phaùt trieån noâng nghieäp vaø noâng thoân maø ña soá ngöôøi ngheøo vaø ñoùi troâng caäy vaøo ñeå sinh soáng.” FAO cho raèng maëc duø cho tôùi nay tieán boä chaäm chaïp, muïc tieâu cuûa hoäi nghò thöôïng ñænh thöïc phaåm theá giôùi ñaët ra vaøo naêm 1996, “coù theå ñaït ñöôïc vaø kham ñöôïc” vaø laø nhöõng noã löïc töông ñoái nhoû. (n.n.)

chuùng toâi sôï raèng ngöôøi Thöôïng ñaõ töï ñeå loä ra cho thaáy hoï haønh ñoäng raát lieàu lónh khi coù aûo töôûng nhö theá.” Hôn moät ngaøn ngöôøi Thöôïng chaïy troán sang Cam Boát naêm 2001 ñaõ ñöôïc ñöa ñi ñònh cö phaàn lôùn ôû Hoa Kyø vaø moät soá nhoû ôû AÂu Chaâu. Hieän UNHCR ñang baûo veä cho 703 ngöôøi Thöôïng taïi caùc traïi taïm cö ñaët ôû Phnom Penh vaø Ratanakiri, tænh ñoâng baéc Cam Boát giaùp giôùi vôùi Taây nguyeân Vieät Nam, sau khi hoï vöôït bieân sang ñaây. Nhieàu ngöôøi cho hay hoï ñaõ nghe thaáy caùc lôøi loan truyeàn ñoàn ñaõi raèng LHQ giuùp hoï ñoøi laïi ñaát canh taùc truyeàn thoáng vaø choáng laïi caùc vuï ñaøn aùp toân giaùo neân hoï môùi vöôït bieân. Nhieàu ngöôøi sau khi nghe giaûi thích ñaõ toû yù muoán trôû veà laïi Vieät Nam hoaëc ôû laïi luoân ñaát Cam Boát chöù khoâng muoán ñi Myõ hay sang AÂu Chaâu. Chính phuû Cam Boát ñaõ noùi nhieàu laàn raèng hoï muoán UNHCR ñöa heát ngöôøi Thöôïng ñi khoûi xöù hoï caøng nhanh caøng toát vaø khoâng chaáp nhaän ñeå ngöôøi Thöôïng ñònh cö treân nöôùc hoï. (N.T.)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Haø Noäi: Keùo xe bò tai naïn treân phoá phaûn ñoái haõng xe Ford HAØ NOÄI 8-12- Moät haønh ñoäng chöa töøng xaûy ra ôû VN: “Naêm ngöôøi ñaøn oâng duøng daây thöøng keùo chieác oâtoâ Ford Mondeo 2.5 V6 maøu ñen bò beïp hai ñaàu ñi doïc phoá Haøng Baøi vaø phoá Hueá. Treân xe coù doøng chöõ: “Thieát bò an toaøn khoâng hoaït ñoäng daãn ñeán thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn. Coâng Ty Ford quaûng caùo doái traù veà saûn phaåm cuûa mình”. Haõng tin VietNamNet hoâm 8 Nhöõng doøng chöõ phaûn ñoái daùn thaùng 12 cho hay. quanh chieác xe bieån soá 29S-7867. Söï vieäc xaûy ra tröa 8 thaùng 12 ñaõ laøm naùo loaïn nhöõng tuyeán phoá maø chieác xe ñöôïc keùo qua. Ngoaøi doøng chöõ treân, taïi taám kính chaén gioù vaø naép capoâ, chuû xe daùn doøng chöõ: “Quyeàn lôïi, taøi saûn cuûa ngöôøi tieâu duøng bò xaâm haïi. Caù nhaân toå chöùc naøo traû lôøi chuùng toâi. Ñaây coù phaûi laø oâtoâ Mondeo an toaøn cuûa Coâng Ty Ford?”. Beân cöûa traùi laø doøng chöõ: “Tuùi khí an toaøn khoâng hoaït ñoäng. Xe bò tai naïn, ngöôøi nguy kòch. Coâng Ty Ford traû lôøi khoâng coù traùch nhieäm vôùi khaùch haøng vaø saûn phaåm”.

ÑEÁN TÆNH THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

DAT

Haø Noäi:

Nhöõng lôùp gaïch hoa chanh thôøi Traàn ôû di tích Ñoan Moân bò boû hoang HAØ NOÄI 8-12 - Con ñöôøng Thaàn Ñaïo maø vua Traàn, vua Leâ töøng daïo böôùc chæ coù moät lôùp gaïch hoa chanh khi môùi phaùt hieän naêm 1999 coøn ñoû hoàng, saép xeáp haøng loái nay ñaõ thaønh pheá tích laàn hai vôùi maøy gaïch ngaû ñen xæn, moác, nhieàu choã loån nhoån vì nhieàu laàn bò ngaâm trong nöôùc ñoïng, buøn laày, vò trí ñaõ xoâ leäch... Baùo Lao Ñoäng hoâm 8 thaùng 12 cho bieát: “Nguyeân

Tieáp trang A9 Ñöôøng laùt gaïch hoa chanh chaïy thaúng vaøo ñieän Kính Thieân. (AÛnh chuïp naêm 1885).

“Coâng ngheä” laáy vôï Vieät cuûa caùnh ñaøn oâng Singapore SAØI GOØN 8-12 - Chuyeän giôùi ñaøn oâng Ñaøi Loan, Nam Haøn... sang Vieät Nam tìm vôï voán khoâng coøn xa laï vôùi ñôøi soáng ngöôøi daân trong nöôùc Tieáp trang A12

Tieáp trang A10

Ñaø Naüng: Chaùu beù hôn 3 tuoåi ñaõ bieát ñoïc vaø laøm toaùn ÑAØ NAÜNG 8-12 - Chæ môùi hôn 3 tuoåi nhöng chaùu beù Haø Phuùc Vónh Nguyeân, (sinh ngaøy 9/9/2001, ôû soá K297/65 Ñieän Bieân Phuû, Ñaø Naüng) ñaõ coù theå ñoïc nhanh vaø löu loaùt nguyeân moät trang baùo khoâng vaáp moät chöõ naøo. Keå caû nhöõng töø raát khoù ñaùnh vaàn nhö: “Kheânh, gaäp gheành, gioûi giang, xao xuyeán...”. Chaùu coøn bieát phaân bieät haøng chuïc, haøng traêm, haøng trieäu... Tôø CAND daãn lôøi chò Nguyeãn Thò Taâm, meï chaùu Nguyeân cho bieát, luùc chaùu ñöôïc 15 thaùng tuoåi, moät laàn Tieáp trang A10

Caùc coâ gaùi Vieät luoân laø “moùn haøng” beùo bôû cho caùc coâng ty moâi giôùi hoân nhaân ôû Singapore

Nhöõng coâ gaùi queâ ñöôïc boïn coø moài ñöa leân Saøi Goøn ñeå ñaøn oâng Ñaøi Loan, Nam Haøn, Singapore choïn vôï


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Saøi Goøn:

Taây “ba loâ” cuõng taém “chuøa”, ôû ñaäu SAØI GOØN 8-12 - Khoaûng ñaàu thaäp nieân 90 cuûa theá kyû 20, khu phoá “Taây ba loâ”, naèm treân caùc con ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo, Buøi Vieän, Ñeà Thaùm quaän 1, chæ coù 4 5 gia ñình kinh doanh khaùch saïn daønh cho du khaùch ngoaïi quoác ít tieàn (thöôøng goïi laø Taây ba loâ). Ñeå thu huùt khaùch, caùc khaùch saïn naøy cho thueâ vôùi giaù khaù “meàm” baát keå laø khaùch trong hay ngoaøi nöôùc. Coù leõ chính ôû ñieåm naøy maø sau ñoù coù khaù nhieàu khaùch du lòch caùc nöôùc tìm ñeán ñaây ñeå thueâ phoøng. Caùc khaùch saïn quaù ñoâng, daân sôû taïi thaáy vaäy lieàn chôùp thôøi cô, theá laø haøng loaït khaùch saïn mini, nhaø nghæ ra ñôøi ñeå ñaùp öùng nhu caàu thöïc teá. Beân caïnh ñoù, caùc dòch vuï aên theo ñeå phuïc vuï khaùch du lòch cuõng oà aït hình thaønh vôùi giaù caû phaûi chaêng. Ñeán naêm 1998 thì khu vöïc naøy ñaõ trôû thaønh phoá Taây “ba loâ” thöïc thuï vaø cho ñeán ngaøy hoâm nay ñaõ ñaït con soá treân 200 ñieåm kinh doanh dòch vuï löu truù, trong ñoù coù caû khaùch saïn ñaït tieâu chuaån 1-3 sao. Ñoàng haønh cuøng khu phoá laø haøng chuïc dòch vuï nhö cho thueâ xe gaén maùy, massage, karaoke, Internet... Du khaùch Taây ba loâ ôû khu vöïc naøy cuõng ñaõ xaûy ra nhieàu chuyeän dôû khoùc, dôû cöôøi nhö lôøi keå döôùi ñaây cuûa moät tôø baùo trong nöôùc: “Hai

du khaùch nöõ ñeán thaåm myõ vieän ôû phöôøng Phaïm Nguõ Laõo, ñeå massage buïng. Trong luùc moät ngöôøi ñang thoûa thuaän giaù caû thì ngöôøi kia xin ñi taém. Sau khi taém xong, hoï khoâng ñoàng yù giaù neân ñaõ boû ñi. Sau naøy gaëp nhieàu tröôøng hôïp töông töï nhö vaäy, chuû tieäm môùi bieát ñaây laø chieâu... taém chuøa. ÔÛ nhieàu khaùch saïn tröôùc ñaây cuõng töøng xaûy ra nhöõng tröôøng hôïp khieán tieáp taân phaûi ñau ñaàu laø du khaùch thueâ phoøng vaøo buoåi saùng roài ñi ñaâu chôi maát bieät. Ñeán chieàu goïi ñieän thoaïi veà khaùch saïn baûo laø hoâm nay khoâng ôû khaùch saïn neân khoûi tính tieàn! Trong khi ñoù, taïi phoøng vaãn coøn ñoà ñaïc cuûa du khaùch neân khoâng theå cho ngöôøi khaùc thueâ. Ñeå traùnh tình traïng naøy, hieän taïi, caùc khaùch saïn ñeàu môû theâm dòch vuï giöõ ñoà, caùc oâng baø Taây xem ra raát thích thuù. Moãi saùng, treân caùc tuyeán ñöôøng Ñeà Thaùm, Phaïm Nguõ Laõo, Buøi Vieän luoân coù haøng traêm du khaùch ngoài aên saùng, uoáng caø pheâ trong caùc quaùn sang troïng vaø quaùn “coùc” væa heø. Xong xuoâi, töøng toáp ngöôøi taûn ra nhieàu ngaû. Ngoaøi muïc ñích sang du lòch, tìm vôï, tìm cô hoäi ñaàu tö laøm aên, coøn coù ngöôøi vì thaát nghieäp sang tìm vieäc laøm hoaëc ñaõ coù vieäc laøm nhöng ñeán khu phoá “Taây ba

DAT

Moät hoaït ñoäng cuûa Phoá Taây veà ñeâm

loâ” ñeå thueâ nhaø ôû. Vì vaäy, khi ôû Vieät Nam hoï phaûi chi tieâu chöøng möïc. Moät ngöôøi chaïy xe oâm ôû khu vöïc naøy, noùi: “Veà khoaûn tieâu tieàn tieát kieäm, Taây “ba loâ” ôû ñaây laø soá moät. Hoï aên uoáng, mua saém, ñi xe ñeàu traû giaù coøn ‘sieâu’ hôn ngöôøi Vieät”. Anh Taâm vöøa döùt lôøi, moät du khaùch ngöôøi Nga ñeán thueâ chôû sang beán Baïch Ñaèng (quaän 1), anh chöa kòp ra giaù thì du khaùch kia ñaõ chìa ra 4 ngoùn tay, gioïng lô lôù: “Boán nghìn!”. Anh Taâm laéc ñaàu vì khaùch Vieät Nam ñi ñaõ laø 5,000 ñoàng. Du

khaùch vaãn kieân quyeát giöõ giaù, caùnh xe oâm cuõng quyeát khoâng haï giaù, theá laø du khaùch kia... ñi boä. ÔÛ nhieàu nhaø nghæ bình daân naèm trong caùc con heûm quanh khu vöïc naøy thì löôïng khaùch gaàn nhö luùc naøo cuõng quaù taûi. Giaù cho thueâ töø 5 ñoâ la/ngaøy trôû xuoáng ñoái vôùi phoøng khoâng coù maùy laïnh, maùy nöôùc noùng vaø töø 5 ñeán 10 ñoâ la neáu coù caùc thieát bò treân. Ñoái vôùi khaùch ôû thaùng, trung bình moãi phoøng khoaûng 2 trieäu ñoàng.

Nhöõng lôùp gaïch hoa chanh thôøi Traàn ôû di tích Ñoan Moân bò boû hoang Tieáp trang A8

nhaân cuûa söï xuoáng caáp naøy laø phöông phaùp baûo toàn ngoaøi trôøi khoâng hôïp lyù. Caùch ñaây vaøi thaùng, moät nhaø söû hoïc phöông Taây ñeán Haø Noäi muoán xem con ñöôøng laùt gaïch hoa chanh thôøi Traàn maø caùc nhaø khaûo coå nöôùc ta tìm ñöôïc trong loøng ñaát ôû khu vöïc Ñoan Moân ñang ñöôïc giöõ laïi

baûo toàn. Hoá khai quaät coøn ñöôïc giöõ laïi, nhöng nöôùc ngaäp phuû ñaày ñaùy hoá neân chaúng coøn troâng thaáy gì. Cuõng chaúng coù gì ñeå xem nöõa, ngoaøi moät taám bieån ñoàng nho nhoû caém beân caïnh giôùi thieäu nôi ñaây töøng coù moät cuoäc khai quaät quan troïng. Chaúng coù baûo taøng hay hieän vaät ñeå baøy, trong moät ñoaïn cöûa ngaùch baøy ra vaøi caùi tuû kính buïi baëm, vaøi caùi sa baøn, vaøi böùc töôïng khoâng moät tyù lieân quan vaø aên nhaäp gì vôùi di tích. Gaàn ñaây, coù dòp vaøo thaêm Tieáp trang A10


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Haø Noäi: Keùo xe bò tai naïn treân phoá phaûn ñoái haõng xe Ford Tieáp trang A8

Beân cöûa phaûi xe cuõng coù doøng chöõ: “Ngöôøi vaø xe bò tai naïn, thieát bò an toaøn khoâng hoaït ñoäng, Coâng Ty Ford voâ traùch nhieäm vôùi oâtoâ cuûa mình. Chuùng toâi bieát hoûi quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng ôû ñaâu?”. Sau gaàn moät giôø keùo ñi doïc caùc tuyeán phoá treân, tôùi 12 giôø, khi “ñoaøn dieãu haønh” ñi tôùi phoá Nguyeãn Du thì bò coâng an chaën laïi. Chuû chieác xe treân laø oâng Phan Xuaân Khaùnh, hoä khaåu taïi xaõ Hoaøng Lieät, quaän Hoaøng Mai, Haø Noäi. Theo trình baøy cuûa oâng Khaùnh, oâng mua chieác xe naøy taïi Coâng Ty Coå Phaàn Ford Thuû Ñoâ ngaøy 22/6/2004. Sau khi mua xe oâng ñaõ söû duïng theo ñuùng quy trình söû duïng vaø thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä baûo trì taïi, baûo döôõng theo quy ñònh cuûa haõng. Ngaøy 24/6/2004, chieác xe naøy bò tai naïn khi va chaïm raát maïnh vôùi taøu S8 taïi ngaõ tö Chính Thaéng - Traàn Khaéc Chaân (Saøi Goøn) khieán hai ngöôøi ngoài treân xe goàm taøi xeá vaø moät phuï nöõ bò thöông raát naëng. Sau khi tai naïn xaûy ra, caùc cô quan chöùc naêng ñaõ kieåm tra taïi hieän tröôøng vaø ñeàu xaùc nhaän khoâng coù moät tuùi khí an toaøn naøo treân xe bung ra. Coù trong tay nhöõng bieân baûn xaùc nhaän naøy, ngaøy 10/7/ 2004, oâng Khaùnh laøm ñôn khieáu naïi göûi Coâng Ty TNHH Ford Vieät Nam vaø Coâng Ty Coå Phaàn Ford Thuû Ñoâ, yeâu caàu traû lôøi veà thieát bò an toaøn cuûa xe khoâng hoaït ñoäng ñuùng vôùi höôùng daãn söû duïng vaø quaûng caùo ñoàng thôøi yeâu caàu nhaø saûn xuaát, kinh doanh coù traùch nhieäm vôùi khaùch haøng. Ngaøy 16/7/2004, oâng Khaùnh nhaän coâng vaên traû lôøi cuûa Coâng Ty TNHH Ford Vieät Nam do Phoù Toång Giaùm Ñoác Nguyeãn Vaên Khoâi kyù, trong ñoù giaûi thích: “Trong tröôøng hôïp va chaïm cuûa chieác xe vôùi ñoaøn taøu S8, caùc va chaïm ñaàu tieân ñoái vôùi chieác xe ñeán töø phía beân hoâng vaø töø phía sau, va chaïm chính dieän tieáp theo xaûy ra khi gia toác chaäm daàn ñeàu cuûa xe khoâng ñuû ñoät ngoät do toác ñoä xe ñaõ thaáp, coät beâ toâng bò ñoå nghieâng. Do ñoù heä thoáng ñieàu khieån ñaõ khoâng kích hoaït laøm noå caùc tuùi khí theo ñuùng ñieàu kieän vaø caùc tieâu

chuaån an toaøn thieát keá”. Sôû dó caùc tuùi khí khoâng hoaït ñoäng laø do va chaïm khoâng thuoäc veà ñieàu kieän baûo veä an toaøn theo thieát keá. Vieäc bung tuùi khí khi ñoù khoâng coù taùc duïng baûo veä cho ngöôøi laùi xe vaø haønh khaùch, thaäm chí coù theå gaây choaùng cho laùi xe daãn ñeán maát khaû naêng ñieàu khieån xe”. Khoâng chaáp nhaän vôùi lôøi giaûi thích naøy, cuoái cuøng oâng Khaùnh ñaõ thöïc hieän vieäc laøm “chöa töøng coù” laø daùn caùc doøng chöõ phaûn ñoái Coâng Ty Ford leân xung quanh thaân xe vaø thueâ ngöôøi keùo chieác xe hoûng naøy ñi doïc caùc phoá. Taïi coâng an phöôøng Nguyeãn Du, sau khi yeâu caàu chuû xe boùc heát nhöõng doøng chöõ daùn xung quanh, coâng an phöôøng ñaõ cho oâng Khaùnh ñöa xe veà.

Ñaø Naüng: Chaùu beù hôn 3 tuoåi ñaõ bieát ñoïc vaø laøm toaùn Tieáp trang A8

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 thöôûng goàm 1 huy chöông vaøng, 1 baèng khen vaø 500 ñoâ la. Sau 2 naêm hoïc taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Cambridge, Hieáu ñaõ ñöôïc tuyeån vaøo LSE vôùi möùc hoïc boång cho 3 naêm hoïc ôû ñaây laø 90,000 ñoâ la. Nguyeãn Chí Hieáu laø moät trong soá 10 sinh vieân ñaäu thuû khoa cuûa 10 nhoùm moân thi (8 ngöôøi Anh, 1 Hoàng Koâng, 1 Vieät Nam) vaø ñöôïc hoäi ñoàng bình choïn laø sinh vieân xuaát saéc nhaát.

VN seõ caám thuoác laù treân caùc phöông tieän giao thoâng coâng coäng HAØ NOÄI 8-12 - Boä Y Teá vaø Boä Giao Thoâng Vaän Taûi Vieät Nam ñang hôïp taùc ñeå thöïc thi moät chöông trình caám huùt thuoác laù treân taát caû caùc phöông tieän giao thoâng coâng coäng (ñöôøng boä, ñöôøng thuûy vaø ñöôøng saét), beán xe buyùt, beán taøu... trong thôøi gian tôùi. Moät giôùi chöùc cao caáp cuûa chöông trình, cho bieát döï kieán ñaàu 2005 khi ngöôøi huùt thuoác laù nôi coâng coäng coù theå bò phaït töø 50,000-200,000 ñoàng. Cuõng theo oâng Khang, döï kieán keå töø 2007, thuoác laù saûn xuaát töø nguyeân lieäu noäi vaø ngoaïi ñeàu bò ñaùnh thueá möùc 55% coäng 10% thueá VAT. Vieät Nam cuõng seõ tieán tôùi caám nhaäp caûng thuoác laù ñieáu vaøo baùn taïi thò tröôøng trong nöôùc.

boàng chaùu sang chôi nhaø baø ngoaïi, thaáy chò hoï coù boä chöõ soá baèng nhöïa, chaùu Nguyeân cöù baét chöôùc chò ñoïc soá raát say söa. Thaáy con trai thích quaù, anh Haø Höõu Chaùnh, boá chaùu Nguyeân tìm mua cho con trai boä chöõ caùi ñaùnh vaàn tieáng Vieät. Ban ñaàu, anh thöû cho chaùu nhaän maët chöõ, thaáy chaùu tieáp thu nhanh, anh gheùp caùc aâm, vaàn laïi. Anh chæ ñoïc qua moät laàn laø chaùu Nguyeân ñoïc laïi chính xaùc vaø coøn töï gheùp aâm ñoïc ñöôïc caùc chöõ khaùc. Töø ñoù ñeán nay, Nguyeân raát say söa ñoïc saùch, heã caàm baát cöù quyeån saùch hay tôø baùo naøo chaùu ñeàu ñoïc cho Nhöõng lôùp gaïch baèng heát. Chò gaùi cuûa Nguyeân, hieän ñang oân thi ñaïi hoïc, coøn daïy cho hoa chanh thôøi Traàn em moät soá töø tieáng Anh, caùc soá ñeám töø 1 ñeán 10, Nguyeân ñeàu ôû di tích Ñoan Moân nhôù vaø ñoïc chính xaùc. Caû nhöõng chöõ kyù hieäu trong vaät lyù vaø toaùn hoïc caáp 3, chaùu ñeàu ñoïc ñöôïc chính xaùc teân caùc kyù hieäu bò boû hoang ñoù. Soá ñieän thoaïi cuûa baø con, haøng xoùm, chæ caàn ñoïc qua 1, 2 Tieáp trang A9 laàn vaø vieát laïi laø chaùu nhôù ngay, ñoïc vanh vaùch. laïi Ñoan Moân, nöôùc ñaõ ruùt, vì laø muøa khoâ. Ñoaïn ñöôøng laùt Moät sinh vieân VN ñoaït giaûi thöôûng gaïch voán ñaõ laø pheá tích, nay laïi trôû thaønh pheá tích ñeán sinh vieân xuaát saéc toaøn nöôùc Anh hai laàn. Gaïch ñaõ ngaû maøu BÌNH ÑÒNH 8-12 - Tin töø ñòa phöông naøy cho hay, sinh ñen xæn, moác, nhieàu choã loån vieân Nguyeãn Chí Hieáu, cöïu hoïc sinh Tröôøng Quoác Hoïc Quy nhoån vì nhieàu laàn bò ngaâm Nhôn (Bình Ñònh), gia ñình ñang soáng taïi ñöôøng Taêng Baït trong nöôùc ñoïng, buøn laày, vò Hoå thaønh phoá Quy Nhôn ñaõ ñoaït giaûi thöôûng Sinh Vieân Xuaát trí ñaõ xoâ leäch. Nhieàu choã coû Saéc Toaøn Nöôùc Anh. Nguyeãn Chí Hieáu hieän laø sinh vieân naêm ñaõ phuû xanh. Neàn ñaát döôùi ñaùy hoá bò nöùt neû “chaân thöù nhaát Hoïc Vieän Kinh teá London (LSE). Ngaøy 6 thaùng 12, Hieáu ñaõ ñöôïc bình choïn vaø trao giaûi chim”, vaùch hoá nhieàu choã bò thöôûng Sinh Vieân Xuaát Saéc Toaøn Nöôùc Anh naêm 2004. Giaûi lôû loùi nham nhôû khaùc haún vôùi di tích khi môùi ñöôïc phaùt hieän: Gaïch ñoû hoàng, saép xeáp haøng loái roõ laø moät con ñöôøng laùt gaïch hoa chanh. Neáu noùi veà maët yù nghóa lòch söû thì nhöõng daáu tích ôû Ñoan Moân quan troïng laém! Di tích ñang thaáy treân maët ñaát laø coång xaây baèng ñaù hoäc, ñaõ ñöôïc truøng tu ñeïp, coøn khaéc hai chöõ Haùn treân voøm coång “Ñoan Moân”. Ñaáy laø coång ñöôïc xaây vaøo thôøi Leâ, nieân ñaïi ít ra caùch ñaây khoaûng hôn 4 theá kyû, cuõng Tel: (714) 892 - 9414 raát quyù. Tuy nhieân, nhöõng gì Fax: (714) 894 -1381 coøn laïi trong hoá khai quaät

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT

môùi laø caùi quyù hôn, vì nieân ñaïi sôùm hôn vaø caàn thieát hôn vôùi giôùi khaûo coå hoïc vaø söû hoïc nöôùc nhaø. Suoát bao nhieâu thôøi gian, toán bao nhieâu giaáy möïc ñeå tranh caõi hoaøng thaønh Thaêng Long ôû nôi ñaâu? Neáu laáy truïc Baéc Moân Ñieän Kính Thieân - Ñoan Moân ñang söøng söõng laø truïc “Thaàn Ñaïo” thì khoâng ai tranh caõi, nhöng chæ ñuùng vaøo thôøi Leâ, maø ñieàu naøy coøn ñöôïc veõ treân baûn ñoà thôøi Leâ Hoàng Ñöùc naêm 1490. Nhöng töø thôøi Traàn trôû veà tröôùc, vaãn laø moät caâu hoûi khoù, chæ ñöôïc giaûi ñaùp chính xaùc vaøo naêm 1999 khi caùc nhaùt cuoác boå xuoáng loøng ñaát tìm ñöôïc con ñöôøng laùt gaïch hoa chanh. Theo caùc nhaø khaûo coå thì ñaáy laø con ñöôøng thôøi Traàn, chính laø con ñöôøng vua ñi moãi khi töø ñieän chính xuoáng cöûa phía nam. Ñaáy laø truïc “Thaàn Ñaïo” thieâng lieâng coù töø caùc trieàu ñaïi sôùm hôn caû thôøi Leâ. Phaùt hieän naøy trôû neân heát söùc quan troïng, thaäm chí ôû moät goùc ñoä naøo ñoù coøn gôõ roái cho nhieàu vaán ñeà veà lòch söû Hoaøng thaønh hôn laø keát quaû cuûa cuoäc ñaøo hai vaïn meùt vuoâng beân 18 ñöôøng Hoaøng Tieáp trang A12

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

.3”

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhöõng lôùp gaïch hoa chanh thôøi Traàn ôû di tích Ñoan Moân bò boû hoang

vaø laøm ñeïp coâng trình baûo taøng ngoaøi trôøi Ñoan Moân naøy seõ laø moät kinh nghieäm quyù cho nhieàu coâng trình khaùc nöõa trong töông lai. Maët khaùc, ñaây seõ laø moät ñieåm du lòch haáp daãn coù moät Tieáp trang A10 khoâng hai cuûa thuû ñoâ: Con Dieäu. Truïc chính cuûa hoaøng ñöôøng Thaàn Ñaïo maø vua thaønh, thaäm chí laø Töû Caám Traàn, vua Leâ töøng daïo böôùc Thaønh sôùm hôn caû thôøi Leâ chæ coù moät maø thoâi! chính laø nôi ñaây. YÙ nghóa cuûa hoá khai quaät raát lôùn. “Coâng ngheä” laáy vôï YÙ töôûng laøm moät daïng baûo taøng ngoaøi trôøi phuïc vuï nhaân Vieät cuûa caùnh ñaøn daân laø raát hay. Nhöng keát oâng Singapore quaû laïi mang nhieàu söï phaûn caûm cho moãi ai coù dòp tham Tieáp trang A8 quan. ñaëc bieät vaø taïi Saøi Goøn vaø Giaûi phaùp naøo cho di tích? vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Tröôùc tieân, khoâng ai laøm Long. Theo chaân caùc oâng baïn maùi che cho di tích moät caùch Ñaøi Loan, Nam Haøn, ñaøn oâng thoâ thieån baèng khung theùp ngöôøi Singapore thôøi gian maùi toân ôû ngay vò trí giöõa gaàn ñaây ñaõ ñoå xoâ sang VN saân, gaàn caùc coång ñaù cuûa tìm vôï vaø dòch vuï naøy ñaõ trôû Ñoan Moân thôøi Leâ. Vì nhö thaønh moät kieåu “coâng ngheä”. vaäy seõ che khuaát taàm nhìn Theo tieát loä cuûa tôø Phuï Nöõ ngaém cuûa coâng trình kieán TP.HCM, töø hôn moät naêm truùc. Khaùch tham quan seõ bò nay, giôùi truyeàn thoâng taïi haãng huït khi caïnh caùc coång Singapore ñaõ roä leân chuyeän ñaù beà theá laïi coù moät daïng moâi giôùi hoân nhaân giöõa ñaøn kieán truùc “nhaø xöôûng” choaùn oâng Singapore vaø caùc coâ gaùi maát taàm nhìn. VN theo moät tour troïn goùi: Neân coù moät maùi che baèng “Chæ trong voøng 4-7 ngaøy kính, chieàu cao khoâng theå cöôùi ñöôïc vôï VN, ñaûm baûo quaù thaân ngöôøi ñeå khoâng aûnh 100%; khoâng thaønh coâng höôûng ñeán vieäc chieâm ngöôõng khoâng thu phí!”. coâng trình coång ñaù. Con Caùc trung taâm moâi giôùi ñöôøng laùt gaïch hoa chanh kieåu naøy coøn caïnh tranh ñeå caàn gia coá laïi, ñoaïn naøo gaïch giaønh khaùch vôùi ñuû moïi chieâu laùt coøn thieáu phaûi boå sung lo dòch vuï töø A ñeán Z. Trong baèng gaïch phuïc cheá. Nhaát “coâng ngheä” naøy, phuï nöõ VN thieát phaûi coù raõnh thoaùt nöôùc ñöôïc moâ taû nhö moät moùn ñeå khoâng bao giôø hoá bò ngaäp haøng vôùi lôøi quaûng caùo: nöôùc aûnh höôûng ñeán hieän vaät “Ngay khi baïn choïn ñöôïc coâ goác. gaùi vöøa maét, chuùng toâi seõ göûi Coøn moät caùch nöõa, theo coâ ta ñeán baùc só ñeå chöùng kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn nhaän coâ ta hoaøn toaøn khoûe khi phuïc döïng kinh thaønh maïnh vaø coøn trinh” (Trung Nara laø laáp caùt phuû leân hieän Taâm Sin Ye, Singapore). Laàn vaät vaø di tích thaät, treân ñuùng theo ñaàu moái cuûa moät ñöôøng vò trí ñoù môùi phuïc cheá con daây ñöa coâ daâu Vieät ñeán ñaát ñöôøng xöa, khoâng thieáu moät Singapore... vieân gaïch naøo. Seõ coù moät heä Trung Taâm Sin Ye ñoùng thoáng chieáu saùng phuï trôï cho taïi khu thöông maïi Orchard noåi baät caùi truïc “thaàn ñaïo” Plaza vaø Katong, Trung Taâm xöa. Beân caïnh ñoù caàn coù moät Mr.Cupid ñoùng taïi khu mua baûo taøng nhoû, heä thoáng caùc saém Pearls ñeàu coù ñieåm baûng chuù thích. Chaéc cuõng chung laø baøi trí maët tieàn vôùi khoâng toán nhieàu kinh phí vì la lieät hình aûnh caùc coâ gaùi coâng trình coù dieän tích khoâng VN vôùi “nuï cöôøi chaøo môøi”. lôùn laém. Beân caïnh ñoù laø nhöõng baøi Tin chaéc raèng neáu laøm laïi baùo baèng tieáng Hoa, tieáng

Anh veà nhöõng cuoäc moâi giôùi hoân nhaân thaønh coâng, giôùi thieäu tour troïn goùi cöôùi taïi VN, vôùi ñaày ñuû giaù tieàn, danh thieáp cuûa ngöôøi ñieàu haønh, tôø rôi... Caùc trung taâm naøy coøn töï haøo laø ñaõ keát duyeân ñöôïc nhöõng caëp chuù reå - coâ daâu cheânh nhau caû 40-50 tuoåi. Taát caû caùc trung taâm naøy ñeàu coù giaáy pheùp hoaït ñoäng vaø taát nhieân laø coù “chaân reát” hoaït ñoäng taïi VN. Ngöôøi ñieàu haønh caùc trung taâm moâi giôùi hoân nhaân ñeàu coù vôï nhoû ôû VN vaø khoâng loaïi tröø khaû naêng coù “söï baét tay” vôùi moät vaøi coâng ty dòch vuï löõ haønh, du hoïc taïi Saøi Goøn ñeå tieän “giao dòch”. Ñieàu haønh Sin Ye laø “chuû tòch” Francis vaø Mark Lin. Mark, khoaûng 40 tuoåi, töï haøo giôùi thieäu laø ñaõ xe duyeân thaønh coâng cho hôn 100 ñaøn oâng Singapore laáy nhöõng coâ gaùi VN töø 18-25 tuoåi. Trung taâm moâi giôùi hoân nhaân, Mr.Cupid cuõng “khoe” laø ñaõ mai moái ñöôïc 800 coâ daâu VN vôùi chuù reå Singapore, Malaysia vaø Haøn Quoác. Haàu heát nhöõng coâ gaùi trong soá naøy ñeán töø caùc tænh mieàn Taây, neân trong “phoùng söï aûnh tour cöôùi” cuûa trung taâm coù caû hình aûnh chuù reå Singapore “ñoåi ñôøi” cho nhaø gaùi ôû mieàn soâng nöôùc ÑBSCL. Bò löøa tình “maát caû chì laãn chaøi” Ngaøy 4/12, taïi Singapore, baùo New Paper (moät trong 4 tôø baùo haøng ñaàu Singapore) ñaõ daønh caû 4 trang töø bìa vaøo trong ñeå töôøng thuaät caâu chuyeän ñau loøng cuûa moät coâ gaùi VN “maát caû chì laãn chaøi”, trong moái quan heä tieàn hoân nhaân vôùi moät gaõ sôû khanh Singapore (laáy teân giaû laø John). Coâ gaùi naøy teân laø Nguyeãn Thanh Haø, 29 tuoåi, töø Saøi Goøn ñeán Singapore vaøo muøa Heø naêm ngoaùi, mang theo 16,450SGD (158 trieäu ñoàng) ñeå du hoïc töï tuùc ngaønh keá toaùn. Coâ tình côø quen moät gaõ ñaøn oâng Singapore 41 tuoåi, baûnh bao. Baèng nhöõng lôøi doã ngoït “soáng chung ñeå tieän

giuùp ñôõ khi caàn thieát”, gaõ naøy ñaõ löøa tieàn vaø chieám ñoaït luoân ñôøi con gaùi cuûa Haø. Khi Haø coù thai, gaõ ñaõ “bieán maát vôùi coâ boà khaùc”. Hieän Haø hoaøn toaøn tuyeät voïng, khoâng daùm quay veà VN vì xaáu hoå, trong luùc ngöôøi boá ôû nhaø vì xoùt con ñaõ laâm beänh. Haø ñang soáng caàm cöï vôùi 1,000SGD (gaàn 10 trieäu ñoàng) coøn laïi baèng tieàn “vieän trôï” cuûa gia ñình töø VN. Visa sinh vieân (1 naêm) cuûa Haø seõ heát haïn vaøo ngaøy 16/12 tôùi, trong luùc coâ ñaõ bò nhaø chöùc traùch töø choái gia haïn visa... Tham gia chuyeán “du haønh cöôùi vôï” taïi VN, ñaøn oâng Singapore coù theå thoaûi maùi löïa choïn trong soá khoaûng 200 coâ gaùi taïi “ñieåm taäp keát”. Moãi laàn “choïn haøng” taïi khaùch saïn ôû Saøi Goøn, khaùch haøng cuûa Mark coù quyeàn ngaém nghía, hoûi chuyeän töøng toáp 23 coâ gaùi VN (thoâng qua ngöôøi phieân dòch) ñeå choïn. Sau ñoù, moät nhoùm khoaûng 4-5 coâ vaøo “voøng chung keát” seõ ñöôïc môøi duøng böõa tröa hoaëc böõa toái, ñeå “chuù reå töông lai” quyeát ñònh ngöôøi naøo “vöøa maét nhaát”. Mark coøn cho bieát, trung taâm cuûa oâng ta bao troïn goùi töø aùo cöôùi, trang söùc, chi phí laøm passport ñeán coâng ñoaïn khaùm söùc khoûe “ñaûm baûo trinh tieát” cuûa coâ daâu. “Ña soá ñaøn oâng Singapore ñeán nhôø dòch vuï cuûa chuùng toâi yeâu caàu thaúng thöøng raèng, trinh tieát cuûa coâ daâu laø yeáu toá quan troïng haøng ñaàu vaø bao giôø cuõng ñoøi hoûi coâ daâu phaûi ñöôïc baùc só xaùc nhaän tröôùc khi laøm leã cöôùi”, Mark noùi. Khi hoûi veà chuyeän baát ñoàng ngoân ngöõ giöõa coâ daâu vaø chuù reå, Mark cho bieát trung taâm luoân coù saün nhöõng khoùa daïy tieáng Hoa hoaëc tieáng Anh caáp toác cho coâ daâu VN, baét ñaàu töø voán töø vöïng caên baûn trong böõa aên, giaác nguû. Theo Mark, chuyeän coâ daâu VN laáy choàng Singapore cuõng laø “phong traøo töï nhieân” sau laøn soùng laáy choàng Ñaøi Loan. Theo tìm hieåu, phaàn lôùn ñaøn oâng Singapore tìm vôï VN vì hoï khoâng ñuû khaû naêng taøi

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 chính, trình ñoä, naêng löïc, söùc khoûe ñeå cöôùi ñöôïc vôï baûn xöù, hoaëc laø caùc oâng goùa vôï, ly dò... Moät nguyeân do khaù phoå bieán khaùc maø Mark khoâng noùi laø chi phí cöôùi moät coâ vôï Vieät reû hôn nhieàu so vôùi chuyeän möôùn moät ngöôøi giuùp vieäc nhaø Philippines hay moät ñieàu döôõng (nhaát laø ñeå phuïc vuï nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cao tuoåi, beänh taät ôû Singapore). Baø Nguyeãn Thò Thanh Giang, 39 tuoåi, ñaõ laäp gia ñình, soáng ôû Singapore 10 naêm qua cho bieát: “Ñeå kieám ñöôïc ngöôøi giuùp vieäc nhaø Philippines, ngöôøi Singapore phaûi chi cho trung taâm dòch vuï lao ñoäng 80-150SGD (töông ñöông 770,000-1.5 trieäu ñoàng), moãi thaùng traû löông 220-360 SGD (2,1-3,5 trieäu ñoàng), ñoùng thueá 300SGD (2.9 trieäu ñoàng), chöa keå tieàn aên, quaàn aùo, chaêm soùc y teá... cho ngöôøi giuùp vieäc nhaø. Caùch ñaây vaøi thaùng, ñaõ coù vieäc nhöõng ñöùa con trong moät gia ñình ngöôøi Singapore quyeát ñònh tìm vôï Vieät cho oâng boá 65 tuoåi goùa vôï ñaõ laâu, thöôøng xuyeân ñau oám, nhaèm muïc ñích laø coù ngöôøi chaêm soùc, haàu haï boá, kieâm moät moùn “ñoà chôi”, maø hoï chæ caàn traû tieàn “mua” laàn ñaàu. Theo Chong Chee Kin, baùo Sunday Times, Sin Ye töøng laø “baø mai” giuùp 3 ngöôøi ñaøn oâng Singapore (28-46 tuoåi) cöôùi ñöôïc vôï VN sau khi “phaùt taøi” nhôø chôi xoå soá, giaønh ñöôïc 100,000 SGD (956 trieäu ñoàng). Moãi ngöôøi trong soá hoï ñaõ chi cho Sin Ye 16,000SGD (153 trieäu ñoàng) cho moät tuaàn “xem maét”. Giaù dòch vuï moâi giôùi hoân nhaân cuûa Sin Ye dao ñoäng ôû möùc 13,000-22,000SGD (125-211 trieäu ñoàng). Trong khi ñoù, Trung Taâm Moâi Giôùi Hoân Nhaân Vietmatchbiz (do Larry Chua thaønh laäp naêm 1992) hieän vaãn coøn trang web quaûng caùo giaù tour “xem maét vôï VN” reû nhaát: 6 ngaøy, giaù toái thieåu 1,988SGD (19 trieäu ñoàng) ñaõ bao goàm chi phí: Veù maùy bay,

ngöôøi phieân dòch, cuoäc saép ñaët töø 280-330 “öùng vieân coâ daâu”, 5 ñeâm khaùch saïn, 3 böõa aên/ngaøy, chi phí ñi laïi taïi Saøi Goøn. Tour ñaùm cöôùi troïn goùi giaù 9,888SGD (95 trieäu ñoàng, bao goàm caû xe limousine sang troïng ñöa daâu, tour traêng maät mieãn phí taïi Ñaø Laït), nghóa laø cuøng moät daïng tour “cöôùi vôï VN” nhöng khaùch haøng cuûa hoï coù theå tieát kieäm 3,000-5,000SGD (xaáp xæ 2948 trieäu ñoàng) so vôùi caùc trung taâm khaùc; Vietmatchbiz coøn ñöa ra con soá: 61% chuù reå qua trung taâm naøy laø hôn 42 tuoåi, 6% laø ngöôøi khuyeát taät. Taïi Orchard Plaza, khi ñöôïc hoûi veà vaán ñeà moâi giôùi hoân nhaân, baø Leâ Baûo Chi, 34 tuoåi, ñang mua saém taïi ñaây, böùc xuùc: “Bi kòch cuûa caùc coâ daâu VN laø quaù nhieàu aûo töôûng veà cuoäc soáng tieän nghi taïi Singapore, maø queân maát laø soáng ôû ñaâu thì cuõng phaûi boû söùc lao ñoäng môùi coù caùi aên, caùi maëc. Caùc coâ gaùi naøy ñeán laøm daâu xöù ngöôøi moät caùch choùng vaùnh, khoâng ñöôïc trang bò nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng ngoaïi ngöõ caàn thieát, chaúng haïn coù thôøi gian tìm hieåu kyõ caøng oâng choàng cuûa mình thì laøm sao coù tình yeâu ñeå cuoäc hoân nhaân laâu beàn? Toâi coù quen hai coâ daâu VN ôû tuoåi 21-23, coâ naøo cuõng “taâm traïng”. Moät coâ thì “hoàn nhieân” tôùi möùc töøng hoûi toâi: “Chò ôi, sao choàng em khi laøm chuyeän ñoù thöôøng loay hoay ñeo caùi gì vaøo?”. Coâ coøn laïi thöôøng xuyeân bò choàng baïo haønh, giôû troø giaáu heát quaàn aùo ñeå vôï khoâng theå böôùc ra khoûi nhaø. Coâ gaùi naøy chæ bieát chòu ñöïng maø khoâng hay bieát raèng, taïi moät ñaát nöôùc luaät phaùp nghieâm minh nhö Singapore, mình coù theå baùo caûnh saùt, ñöa choàng ra toøa veà toäi baïo haønh”.

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT

BUENA PARK

6411 Beach Blvd., Buena Park, CA 90621

Great Service ° Huge Inventory ° Best Price Phuïc Vuï Chu Ñaùo ° Nhieàu Xe Löïa Choïn ° Giaù Reû Nhaát Vuøng

2004 CLEARANCE CIVIC Si

ODYSSEY

2005

2005

(In Stock)

CR-V (In Stock)

2005 ACCORD Coupe 2005 (In Stock)

ACCORD Sedan $15,108 CM5515PLW

2005

ELEMENT $15,371

YH1724PW

2004

(In Stock)

PILOT

2005

CIVIC Coupe $12,980 CIVIC Sedan $12,580 EM2115W

2005

ES1515PW

2005

(All In Stock)

KEVIN TSE Fleet Manager

(Vietnamese, Madarin, Cantonese, Chiuchou)

Quyù vò ñem baát cöù giaù xe quaûng caùo cuûa nhöõng nôi khaùc ñeán, Kevin seõ baùn thaáp hôn.

Manchester

Fwy 91

Buena Park Honda

Fwy

5

Fwy 22

Beach

Fwy 605

714-690-8455 Cell: 626-715-0863 Honda Accord 1.9% APR 24-60 thaùng Civic 2.9% APR 24-60 thaùng Element 1.9% APR 24-60 thaùng

Quyù vò gaëp Kevin ñeå ñöôïc tieát kieäm ñöôïc nhieàu thôøi giôø, höôûng chöông trình ñaëc bieät vaø giaù reû nhaát cuûa Honda.

Bolsa


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Anh Quoác: BBC caûi toå, caét giaûm haøng ngaøn nhaân vieân LONDON, Anh Quoác Toång giaùm ñoác heä thoáng truyeàn hình, truyeàn thanh BBC Mark Thompson tuyeân boá seõ toå chöùc laïi hoaït ñoäng vaø coù theå giaûm bôùt 6,000 nhaân vieân. Haàu heát 3,000 nhaân vieân, chuû yeáu ôû boä phaän haønh chính coù theå phaûi ra ñi. OÂng Thompson cho bieát vieäc caét giaûm nhaân vieân laø caàn thieát ñeå moät soá tieàn phaûi chi traû cho phí baûn quyeàn coù theå ñöôïc daønh cho caùc chöông trình phaùt soùng. OÂng Thompson noùi vôùi caùc nhaân vieân vaøo thaùng tröôùc raèng: “Boä phaän hoã trôï raát quan troïng. Nhöng chuùng ta phaûi tìm caùch giaûm bôùt nhaân vieân ôû boä phaän naøy ñeå daønh theâm tieàn cho caùc chöông trình neáu coù theå”. Haõng BBC tin raèng coù theå tieát kieäm haøng traêm trieäu baûng Anh sau khi caét giaûm nhaân vieân. Vieäc naøy seõ coù keát quaû trong khoaûng thôøi gian 3 naêm. OÂng Thompson muoán chuyeån 1,700 nhaân vieân töø London ñeán Manchester. Caùc boä phaän laøm chöông trình daønh cho treû em, radio, theå thao vaø Radio Five Live coù nhieàu khaû naêng phaûi chuyeån ñeán Manchester nhaát, maëc duø coù theå phaûi maát 5 naêm ñeå hoaøn thaønh vieäc naøy. Boä phaän tin töùc vaø thôøi söï bò caét giaûm 15% ngaân saùch trong 2 naêm tôùi vaø soá tieàn maët seõ

ñöôïc chuyeån sang caùc chöông trình nhö Toaøn Caûnh vaø Tin Ban Ñeâm. OÂng Thompson noùi raèng BBC caàn phaûi chuù troïng vaøo caùc chöông trình vôùi noäi dung ñaëc saéc. Caùc chöông trình tin töùc thôøi söï, haøi kòch, aâm nhaïc coù theå laø nhöõng chöông trình ñöôïc öu tieân phaùt soùng.

OÂng Thompson ñaûm nhieäm chöùc toång giaùm ñoác BBC hoài thaùng 3 sau khi oâng Greg Dyke töø chöùc. Thôøi gian quaûn lyù cuûa oâng ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng thay ñoåi nhaèm ñaûm baûo töông lai cuûa haõng trong thôøi ñaïi hightech. OÂng Thompson cuõng höùa raèng BBC seõ daãn ñaàu trong theá giôùi kyõ thuaät soá vôùi dòch vuï cho pheùp ngöôøi söû duïng Internet xem baát cöù chöông trình phaùt soùng naøo cuûa haõng töø tuaàn tröôùc.

Nhaät Baûn baùo ñoäng sinh suaát thuït luøi nghieâm troïng TOKYO, Nhaät Baûn Chính phuû Nhaät Baûn ñaõ cho bieát nhöõng thay ñoåi trong chính saùch khaån caáp laø raát caàn thieát nhaèm thuyeát phuïc phuï nöõ Nhaät sinh theâm con. Nhaät Baûn hieän nay laø moät trong nhöõng nöôùc coù sinh suaát thaáp nhaát theá giôùi. Caùc chuyeân gia cho raèng coâng aên vieäc laøm vaø chính saùch ngheøo naøn cuûa chính phuû laø nguyeân nhaân ngaên caûn phuï nöõ sinh con. Nhöng chính phuû ñaõ noùi raèng neáu xu höôùng nhö hieän nay khoâng bò ñaûo ngöôïc thì nguy cô thieáu treû em ñang huûy hoaïi daàn neàn kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Söï tuït giaûm sinh suaát cuûa Nhaät Baûn laø raát toài teä, hoï ñaõ taïo ra thuaät ngöõ môùi ñeå goïi veà hieän töôïng naøy “shoshika” coù nghóa laø moät xaõ hoäi khoâng coù treû em. Neáu phuï nöõ Nhaät khoâng

sôùm coù theâm nhieàu con, daân soá Nhaät seõ giaûm hôn 20% vaøo giöõa theá kyû naøy. Gaàn moät nöûa ñoù laø ngöôøi giaø, laø nhöõng ngöôøi trôû thaønh gaùnh naëng veà söùc khoûe vaø heä thoáng an sinh xaõ hoäi. Moät taùc giaû cuûa baûn phuùc trình White Paper vöøa môùi xuaát baûn ñaõ ñeà nghò chính phuû neân taäp trung taát caû noã löïc vaøo phuï nöõ ñang ôû ñoä tuoåi sinh nôû nhaèm khuyeán khích coù theâm nhieàu treû em, nhöõng ngöôøi naøy thöôøng trong ñoä tuoåi töø 20 ñeán 30, trong moät coá gaéng cuoái cuøng ñeå ñaûo ngöôïc xu höôùng naøy. Ngaøy nay, con soá phuï nöõ trong ñoä tuoåi töø naøy khoâng keát hoân vaø khoâng coù con ñaõ ñaït ñeán kyû luïc. Nhöng chính saùch gì seõ ñöôïc thöïc hieän thì vaãn thaät chöa roõ raøng. Chính phuû vöøa môùi giôùi thieäu caùi goïi laø “keá hoaïch

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

Theá giôùi:

Giaù theùp khoâng ngöøng taêng cao NEW YORK - Laàn ñaàu tieân trong lòch söû, ngaønh saûn xuaát theùp cuûa theá giôùi vöôït ngöôõng saûn xuaát 1 tyû taán. Theo Vieän Saét Theùp Theá Giôùi, trong möôøi thaùng ñaàu naêm nay möùc saûn xuaát taêng leân ñeán 8,9% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Theá maø theùp vaãn thieáu neân heä quaû ñöông nhieân laø giaù bò ñaåy leân trôøi. Trong voøng moät naêm, giaù theùp cuoän ñaõ taêng 50% ñeå leân ñeán möùc gaàn 600USD/ taán. Caùc nhaø luyeän theùp cuõng deã daøng naâng giaù leân 20-30%. Moät trong nhöõng nguyeân do chính laø nhu caàu quaù möùc cuûa Trung Quoác. Trong khoaûng naêm 20002003, nhu caàu theùp cuûa Trung Quoác ñaõ taêng 20% moät naêm. thieân thaàn”, sau ñoù laø “ taân keá hoaïch thieân thaàn” vaø caùi gaàn ñaây nhaát laø “Ñeà nghò theâm moät laàn nöõa” taát caû ñeàu nhaèm muïc ñích coù theâm nhieàu phöông tieän chaêm soùc treû em vaø nhöõng quyeàn lôïi khi laøm meï. Nhöng moät thaùch thöùc lôùn nhaát vôùi nhieàu gia ñình coù theå laø thoùi quen mang tính xaõ hoäi. Ñaøn oâng vaãn mong muoán tieáp tuïc daønh nhieàu thôøi gian taïi vaên phoøng vaø ít thôøi gian ôû nhaø, trong khi ñoù phuï nöõ vaãn phaûi chòu aùp löïc töø boû coâng vieäc khi hoï coù con. Tình traïng ñoù ñaõ laøm cho nhieàu phuï nöõ khoâng muoán laäp gia ñình.

Duø vöøa qua Chính Phuû Baéc Kinh ñaõ chæ thò giaûm nhieät taêng tröôûng kinh teá, trong ñoù coù söï ñieàu tieát laïi trong xaây döïng nhöng nhu caàu theùp cuûa Trung Quoác vaãn taêng ñeán 13% trong naêm nay. (Trung Quoác thaät ra cuõng laø nhaø saûn xuaát haøng ñaàu vôùi 28,2% toång saûn löôïng theùp cuûa theá giôùi nhöng möùc nhaäp caûng vaãn taêng hôn 30% moãi naêm vaø trôû thaønh nöôùc nhaäp caûng haøng ñaàu, vöôït qua caû Hoa Kyø). Coù theå noùi ngaønh theùp theá giôùi chöa chuaån bò cho nhöõng ñôn ñaët haøng khoång loà ñeán töø Phöông Ñoâng. Theá laø giaù caùc thöù nguyeân lieäu vaø nhieân lieäu cuûa ngaønh theùp cuõng bò ñoäi leân: giaù saét taêng 18%, giaù than ñaù taêng hôn 25%, giaù saét vuïn taêng 100%, ñoù laø chöa keå chi phí cho vieäc vaän chuyeån. Do khoâng ñuû taøu chaïy cho tuyeán Chaâu AÙ neân giaù cöôùc vaän chuyeån cuõng bò taêng ñeán 2,5 laàn trong hai naêm qua, vöôït quaù möùc 30 USD moät taán töø Chaâu AÂu ñi Chaâu AÙ.

Trong cuoäc hoïp giöõa tuaàn qua cuûa caùc “ñaïi gia” ngaønh theùp theá giôùi, haàu heát ñeàu nhaän ñònh raèng giaù theùp seõ vaãn tieáp tuïc noùng, vaø coøn coù nguy cô taêng cao trong naêm 2005. Neáu nhö toång giaùm ñoác Nhoùm Arcelor döï baùo giaù quaëng saét coù theå taêng ñeán 40% vaø than ñaù taêng 80% thì Nhoùm Morgan Stanley cuõng chaúng vui veû gì khi döï baùo giaù quaëng saét taêng ít nhaát 20%. Vaên phoøng nghieân cöùu Macquarie ñöa ra con soá khaùc: giaù nguyeân lieäu - nhieân lieäu taêng seõ laøm taêng theâm ñeán 35USD moät taán theùp trong naêm tôùi. Theo caùc nhaø luyeän theùp, ngoaøi nguyeân nhaân nhu caàu coøn coù nguyeân nhaân cô sôû vaät chaát saûn xuaát khoâng theo kòp nhu caàu. Moïi hoaït ñoäng cung öùng cho ngaønh naøy ñeàu ñang hoaït ñoäng ôû ngöôõng quaù taûi cuûa noù neân baát kyø söï truïc traëc naøo treân ñöôøng saét nöôùc UÙc hoaëc treân beán caûng Brazil, hai quoác gia cung öùng haøng ñaàu veà than ñaù vaø saét, thì ñeàu gaây ra caêng thaúng hoaëc tình traïng ñaàu cô treân thò tröôøng theùp. (Le Monde)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

PPO Baûo Hieåm Söùc Khoûe KHOÂNG COÙ BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE?

VÌ: Thaát Nghieäp - Small Business - Self Employed Ñang coù beänh - Du lòch - Baûo hieåm ñaét tieàn * Maùy nghe Khoâng g * Laøm kính tuoåi, mö iôùi haïn ùc lö ông * Mua thuoác

Benefits: * Beänh vieän c só $89. 95 ** Baù Nha só family/month * Nurse line 24 giôø

Caàn Agent Cho 50 Tieåu Bang

* Tieàn töû, tai naïn

Cell: VICKY DIEÄU HOÀ: 714-326-9351

12522 Brookhurst St., Suite #1, Garden Grove, CA 92840

22 years old US Non-Profit Company

Website: IABWEB.NET/DH35114

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c Orange & Brookhurst) Lake Forest, CA 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Ñaïi nhaïc hoäi Huøng Söû Vieät kyø III NGUYEÃN NGOÏC CHAÁN, CNN SANTA ANA, CA. - Ñaïi nhaïc hoäi cuûa Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät ñaõ khai dieãn taïi nhaø haøng Regent West, thaønh phoá Santa Ana ngaøy 5

thaùng Möôøi Hai, naêm 2004. Ñaây laø laàn thöù 3 moät ñoaøn theå thuaàn tuùy vaên hoùa daân toäc ñaõ toå chöùc buoåi hoïp thöôøng nieân, qui tuï treân 500

quan khaùch vaø caùc ñoaøn vieân ôû Quaän Cam California cuõng nhö caùc dieãn vieân töø xa nhö Boston, Michigan veà döï. Tieáp trang B4

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

GARDEN GROVE - Nhaân dòp mua saém muøa leã, Hoïc Khu Thoáng Nhaát Garden Grove ñaõ ra thoâng baùo khuyeán caùo caùc phuï huynh vaø moïi ngöôøi trong caùc gia ñình neân coù nhöõng quyeát ñònh saùng suoát khi mua quaø taëng cho con em ôû tuoåi thieáu nhi vaø thieáu nieân. Ñoà chôi vaø troø chôi coù tính caùch giaùo duïc , chaúng haïn, khoâng bao giôø loãi thôøi vaø laø nhöõng moùn quaø giaûi trí tuyeät vôøi cho treû em thuoäc moïi löùa tuoåi. Ñoà chôi baèng goã coå ñieån, nhöõng boä laép raùp, nhu lieäu

Hoïc Khu Thoáng Nhaát Garden Grove khuyeán caùo phuï huynh veà vieäc mua saém cho con em muøa leã ñieän toaùn veà giaùo duïc vaø saùch laø nhöõng thöù thu huùt oùc töôûng töôïng treû trung vaø phaùt trieån nhöõng kyõ naêng quan troïng raát coù ích lôïi cho nhöõng baøi hoïc ôû trong lôùp. Theo oâng giaùm ñoác Vaên Phoøng Dòch Vuï Hoïc Sinh, Bill Langan thì “caùc baäc cha meï,

oâng baø noäi ngoaïi, coâ dì chuù baùc caàn phaûi ñeå yù khi lieät keâ danh saùch nhöõng moùn quaø mua möøng leã cho con em ôû tuoåi ñi hoïc. Ñaùng tieác thay, vì söï löïa choïn khoâng saùng suoát, neân yù ñònh toát cuûa ngöôøi lôùn coù khi laøm cho con em hoïc Tieáp trang B4

Hoïc Khu Garden Grove coù theâm hai uûy vieân goác Vieät môùi Khoái daân cöû ña soá goác Vieät ñaàu tieân taïi Hoa Kyø LEÂ MINH Garden Grove (CA) - Coäng Ñoàng Vieät Nam taïi haûi ngoaïi ñaõ chöùng kieán theâm moät laàn nöõa, söï kieän lòch söû chöùng toû söùc maïnh chính trò cuûa coäng ñoàng trong vaøo toái ngaøy Thöù

Ba, 7 thaùng 12. Hoïc Khu Garden Grove coù theâm hai vò daân cöû goác Vieät tuyeân theä nhaäm chöùc vaøo chöùc vuï uûy vieân Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc vaø taïo neân moät khoái ña soá daân cöû goác

Vieät trong moät cô quan laäp phaùp ñaàu tieân taïi Hoa Kyø vôùi ngaân saùch haøng naêm hôn 450 trieäu Myõ kim Luaät Sö Nguyeãn Quang Tieáp trang B4

Maøn kòch thô cuûa Nguyeãn Song Thuaän, “Ñaïp luoàng soùng döõ”, Vuõ Maïnh Ñoân ñaïo dieãn, trình dieãn trong chöông trình ñaïi nhaïc hoäi Huøng Söû Vieät kyø 3, ñöôïc toaøn theå hoäi tröôøng khen thöôûng nhieàu laàn.

Hoàng Nga

Kyù Söï Nhaân Vaät

Cuoäc ñôøi cuûa moät phuï nöõ trong chieán tranh vaø noãi öôùc mô nhoû nhoi thôøi tuoåi treû BAØI VAØ AÛNH: HUY PHÖÔNG Luùc coøn treû, chuùng ta ai cuõng coù moät giaác mô. Thôøi gian coøn caép saùch ngaøy hai buoåi ñeán tröôøng, coâ nöõ sinh Nguyeãn Baù Toøng Haø Ñoâng Nga coù dòp döôïc troâng thaáy caùc coâ xöôùng ngoân vieân treân maøn aûnh nhoû hay qua khung kính cuûa phoøng thu aâm ñaøi phaùt thanh vaø coâ nuoâi moäng nhoû nhoi laø mong öôùc mai sau

mình seõ trôû thaønh moät ngöôøi nhö theá. Hình aûnh xöôùng ngoân vieân laø moät hình aûnh ñeïp, sang troïng vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán, nhaéc nhôû chính laø thaàn töôïng cuûa Ñoâng Nga. Chính vì vaäy maø ngay trong thôøi gian coøn ngoài gheá nhaø tröôøng, coâ ñaõ coá gaéng taäp luyeän gioïng ñoïc vaø tham döï

Tieáp trang B4

Luaät sö Nguyeãn Quang Trung vaø Giaùo Sö Nguyeãn Laâm Kim Oanh tuyeân theä nhaäm chöùc.

Phaùt haønh Boä Saùch Töû-Vi Nhaân Quang

Nhaân dòp kyû-nieäm 18 naêm, Vaên-Phoøng Töû-Vi NhaânQuang seõ cho phaùt-haønh boä saùch “Töû-Vi Lyù-Soá Daãn-Giaûi” (2 quyeån): * Quyeån Moät (In naêm 1986 Taùi baûn laàn thöù nhaát): Saùch “Töû-Vi Lyù-Soá Daãn-Giaûi (Phaàn I)”. Noäi dung nhaèm chæ daãn caùch chaám vaø giaûi ñoaùn Laù-Soá Töû-Vi ñôn giaûn, chính xaùc cho chính mình vaø gia ñình. Ñaây laø laàn ñaàu tieân treân theá giôùi, trình baøy moät phöông phaùp chaám Laù-Soá TöûVi môùi laï nhaát, ñöôïc tröôùc-taùc bôûi moät nhaø thaâm-cöùu Töû-Vi Tieáp trang B5

Ñeâm trình taáu Taây Ban Caàm ra maét CD “Hoøn Voïng Phu” LITTLE SAIGON - Moät ñeâm trình taáu Taây Ban Caàm seõ ñöôïc toå chöùc taïi: - Ñòa ñieåm: Phoøng Sinh Hoaït Nhaät Baùo Vieãn Ñoâng soá 14891 ñöôøng Moran CA 92683, (714)379-2851 - Thôøi gian: Chuû Nhaät ngaøy 2/01/2005, luùc 4 giôø chieàu. Muïc tieâu cuûa buoåi trình taáu Taây Ban Caàm ñeå ra maét CD “Hoøn Voïng Phu” cuûa Taây Ban Caàm Thuû Ñaëng Huy Hoaøng, coù söï goùp maët cuûa döông caàm thuû Ñaëng Vuõ Quoác Vieät. “Hoøn Voïng Phu” laø moät kieät taùc cuûa Leâ Thöông ñaõ ñöôïc nhaïc só Ñaëng Huy Hoaøng soaïn raát coâng phu cho Taây Ban Caàm. OÂng ñaõ phaûi traûi qua nhöõng thöû nghieäm nhieàu naêm ñeå soaïn phaàn chôi ñaëc bieät cho loaïi ñaøn daây naøy. Muoán bieát theâm chi tieát veà ñeâm trình taáu, xin lieân laïc vôùi Quí Traàn (714)200-4142

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 171 Cheá ñoä quaân nhaân leân caàm quyeàn roái tung roái muø, nay laät, mai ñaûo chaùnh, bieåu döông löïc löôïng tuøm lum. Baùo chí laïi rôi vaøo moïi aùp löïc, laïi kieåm duyeät, laïi caûnh caùo baét bôù kyù giaû. Caùc vò taêng ni tranh ñaáu thuôû naøo, baây giôø cuõng bieán chaát, chia ra phe phaùi, roài aùp löïc laãn nhau, nhieàu vò töôûng mình laø ngöôøi coù coâng vôùi ñaát nöôùc, coù quyeàn theá, noùi caùch khaùc laø coù ñieàu hôi hoãn xöôïc. Ñaët thaèng naøy leân, ñuoåi thaèng kia xuoáng. Nhöõng vò chaân tu lui veà ñaâu

ñoù. RoÀi Coâng Gíao vaø Phaät giaùo cuõng huïc haëc nhau. Ñaát nöôùc roái tung roái muø. Chieán tranh boäc phaùt ngaøy theâm aùc lieät. Quaân Myõ laêm le ñoå quaân vaøo Vieät Nam ñeå choáng Coäng Saûn, hoï xaùc nhaän chính MTGPMN laø cuûa Coäng Saûn , ñaùnh phaù mieàn nam töï do. Nhöng chuyeän ñoù chöa ñeán… Buoåi saùng Nguyeân daäy sôùm, chaøng mang baøi leân toaø baùo, chaøng vaãn chæ laø moät coäng taùc vieân. Khi thì vieát vaên, nhöõng truyeän ngaén. Nguyeân coäng taùc cho nhieàu baùo, neân ñôøi soáng cuõng ñöôïc, khoâng haún laø nhöõng anh nhaø baùo ñoùi raùch kinh nieân. Thu cuõng ñaõ thöùc daäy ñeå sang phuï meï. Naøng hoûi Nguyeân: -Anh ñi ñaâu sôùm vaäy? -Leân toaø baùo ñöa baøi. -Luùc naøo ñöa khoâng ñöôïc. -Khoâng, nhaät baùo phaûi ñöa sôùm, tin töùc hoïp baùo maø, hoâm qua anh môùi ñi hoïp baùo luùc chieàu. -Neáu khoâng coù vieäc gì thì tröa veà aên côm nheù, em laøm moùn anh thích ñaáy. -Aên theá naøo xong thì thoâi, quan troïng laø boá meï. -Quan troïng heát, canh cua rau ñay caø phaùo

chaám maém toâm. -Thoâi ñöøng noùi nöõa anh theøm, tröa nay nhaát ñònh anh veà roài, daàu thaèng naøo ruû anh ñi aên côm baø Caû Ñoïi anh cuõng khoâng ñi. -Chaû bieát baø Caû Ñoïi cuûa caùc anh boû buøa gì vaøo thöùc aên maø caùc anh meâ theá. Nguyeân laáy xe ñaïp ñi maø vui, chaøng yeân taâm laø mình coù moät gia ñình, ñieàu naøy deã gì caùc baïn cuûa Nguyeân ñaõ coù. Nhöng ngheà nghieäp cuûa chaøng caàn coù baïn beø.Theo thoùi quen cuûa ngöôøi laøm baùo, khoâng bieát coù töø bao giôø, nhöõng luùc xong baøi vôû, xong vieäc nhaø in, toaø soaïn, anh em kyù giaû laïi keùo nhau ra quaùn caø pheâ, quaùn caø pheâ thì coù nhieàu tin töùc hoaêïc trao ñoåi tin cho nhau. Khoâng phaûi nhöõng quaùn caø pheâ coùc tröôùc cöûa toaø soaïn, maø nhöõng quaùn caø pheâ ra hoàn, coù pha hôi höôùm nhaø haøng coù caû nhöõng kyù giaû baùo nöôùc ngoaøi, nhö Givral, Pagode, Pol nord, trong trung taâm thaønh phoá, gaàn nhieàu nha sôû cuûa nhaø nöôùc, gaàn nhaø thoâng tin vaø gaàn quoác hoäi coù theå môû ra cuoäc hoïp baùo baát ngôø. Ñoù laø ñieåm heïn cuûa nhöõng ngöôøi laøm baùo.Nhaø haøng Pagode kyù giaû, nhaø baùo, nhaø vaên ngoài nhieàu nhaát, treân con ñöôøng Töï Do, nhaø haøng ñöôïc Vieät hoaù caùi teân thaønh quaùn Caùi Chuøa, tuy laø nhaø haøng nhöng caø pheâ cuõng chaúng ñaét laém, vöøa vôùi tuùi tieàn nhöõng kyù giaû ngöôøi Vieät ngheøo, hoaëc coù phaûi bao nhau moät chaàu cuõng chaúng thieät haïi gì laém. ÔÛ ñaây cuõng

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 laø nôi thoâng tin veà ngheà laøm baùo, baùo naøo môùi ra vaø baùo naøo bò ñoùng cöûa, hoaëc saép söûa ra ñang tìm ban bieân taäp. Nôi naøy khoâng phaûi quaùn nhaäu, neân cuõng khoâng coù nhöõng cuoäc cuïng ly cuïng cheùn töng böøng, coù chaêng thì raát hieám, vaøi ba chuù vaên ngheä loâm coâm oâm quyeån saùch Taây daày coäp ñeán môû ra coi, beân caïnh ly röôïu Taây sec, phaûi nhaên maët môùi nhaáp ñöôïc moät tí vaøo moâi. Coù ai toø moø nhìn vaøo bìa quyeån saùch môùi thaáy ñoù laø quyeån saùch trieát, khoâng bieát saùch anh ñang ñoïc ñoù coù hieåu gì khoâng? hay chæ ñeå laøm daùng trí thöùc. Chaúng ai quan taâm laøm gì, ñoù laø quyeàn töï do cuûa nhöõng con ngöôøi ôû ñaát töï do, nhöõng ngöôøi muoán bieán neàn vaên hoïc ôû mieàn Nam thaønh neàn vaên hoïc tieán boä. Coù anh ngoài moät mình moät baøn, loay hoay vieát, chaúng roõ hoï vieát caùi gì, baét chöôùc nhöõng vaên haøo ngoaïi quoác vieát ñaïi taùc phaåm ôû quaùn caø pheâ coù baøn daønh rieâng cho hoï, hoài theá kyû 18,19 vaø ñaàu theá kyû 20, caùc vò ngoài ñaây cuõng lòch söï nhö Taây, noùi naêng lòch söï vaø keøm tieáng Taây. Nguyeân vaø Nhieân vaøo quaùn Caùi Chuøa, thaáy choã baøn nhaø vaên coøn troáng neân xin loãi gheù ngoài, oâng nhaø vaên ñang caém cuùi treân nhöõng trang giaáy ngöôùc leân nhìn qua caëp kính traéng daày coäp: -Xin loãi hai toa, moa caàn yeân tónh laøm vieäc. Coøn tieáp

ADVANCE FINANCIAL PC MORTGAGE - PC REALTY

9081 Bolsa Avenue # 201, Westminster, CA 92683 MUA / BAÙN NHAØ - VAY TIEÀN UP TO 100% APARTMENT / COMMERCIAL / CONSTRUCTION

Adjustable 1.250% 15 Years Fixed 5.000% 30 Years Fixed 5.500% * Rate subject to change without notice.

- HOME EQUITY LOAN - NO FEE CHARGED - Laõi Xuaát Thaáp Nhaát - Thuû Tuïc Deã Daøng, Nhanh Choùng - Leä Phí Reû Nhaát Vuøng Orange County - Hoà Sô Khoâng Ñöôïc, Khoâng Thu Leä Phí

PETER PHAN

(714) 720-1818

Thoâng thaïo tieáng Quan Thoaïi, Quaûng Ñoâng

BAÛO ÑAÛM APPROVAL BANKRUPTCY

OK

BAD CREDIT

OK

FORECLOSURE

OK

NO PAY STUBS OK NO W2

OK

NO TAXES

OK

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 16 - Veà ngoaïi coù vui khoâng Bo Bo? - Vui laém. Nhöng Bo Bo nhôù chuù vaø meï. Baûo xoa ñaàu thaèng beù: - Coù thaät nhôù chuù khoâng? - Bo Bo khoâng daùm noùi doái. Meï daën noùi doái xaáu laém. Baûo vuoát ve thaèng beù, ngöûi muøi thôm da thòt cuûa noù. Caùi söùc huùt cuûa haïnh phuùc gia ñình baét ñaàu nhen nhuùm trong anh. Moät ngöôøi vôï vaø maáy ñöùa con xinh xaén quanh quaån beân anh. Baûo hoûi Bo Bo thaät kheõ:

- Ba cuûa Bo Bo ñaâu? - Bo Bo khoâng coù ba. - Ai noùi vôùi Bo Bo vaäy? - Ngoaïi noùi Bo Bo ôû ñaát neû chui leân. Baûo cöôøi khanh khaùch. Bo Bo ngaïc nhieân: - Chuù khoâng tin sao? Baø ngoaïi noùi vaäy maø. - Ngoaïi noùi ñuøa cho Bo Bo vui. Meï ñaâu roài? - Meï ñi chôï laøm moùn baùnh canh cua ñaõi chuù ñoù. Thaèng beù ñaõ leân voõng naèm. Hình nhö vaøo giôø naøy noù phaûi ñi nguû. Baûo ñeå yeân cho noù töï doã giaác. Anh ñöôïc Ngaân môøi aên côm tröa. Sau nhöõng ngaøy gaëp meï con Ngaân, cuoäc soáng cuûa anh laïi baát oån. Söï chaêm soùc cuûa Ngaân laøm cho Baûo caûm ñoäng. Ngaân ñeà nghò anh aên côm vôùi hai meï con cho vui. Anh baét ñaàu ñoùng goùp vôùi Ngaân ñeå khoûi phaûi aên côm haøng chaùo chôï. Anh coù nhöõng böõa côm gia ñình thaät aám cuùng. Ñeå buø ñaép laïi, moãi khi Bo Bo ñau oám, anh chaêm soùc cho thaèng beù taän tình vaø nhöõng luùc Ngaân dan mình soát maåy, Baûo luùc naøo cuõng keà caïnh coâ. - Coù anh soáng beân caïnh meï con Ngaân. Em

Retail and Mail Order Business Software

Internet Business Gateway

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155 TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!!

BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail and Mail Order Business Desktop Model

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail and Mail Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail & Restaurant Countertop Model

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Apriva M500 Purchase: $450 Lease: $25/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 yeân taâm laém! Baûo yeâu thaèng beù. Noù cuõng thích nghe anh keå chuyeän coå tích vaø nguû trong loøng anh. Ngaân aùy naùy vì Bo Bo quaáy nhieãu Baûo hôi nhieàu. - Cho em xin loãi, Bo Bo laøm phieàn anh quaù nhieàu, em aùi ngaïi laém. Maáy hoâm nay Ngaân bò soát neân khoâng ñi daïy. Anh noùi vôùi coâ: - Ngaân cho pheùp anh ñöôïc chaêm soùc em vaø Bo Bo. Ngaân vöøa caûm ñoäng vöøa aùi ngaïi. Ngaân muoán chaïy troán Baûo, anh laø noãi aùm aûnh veà moät quaù khöù. Coâ sinh vieân ñaïi hoïc sö phaïm yeâu thaày, roài coù mang. Ngöôøi ñaøn oâng ñaõ coù moät thôøi Ngaân toân thôø, yeâu quyù ñaõ boû maëc coâ vôùi ñöùa con trong buïng. Ngaân ñaõ traûi qua con ñöôøng laày loäi cuûa cuoäc ñôøi baèng noã löïc khuûng khieáp ñeå toàn taïi, ñeå nuoâi con. Quaù khöù laëng leõ vaø traøn buoàn trong maét Ngaân, ngöôøi phuï nöõ quaù treû nhö coâ khoâng theå kheùp mình maõi ñöôïc. Baûo laïi chôït so saùnh Haân vaø Ngaân. Ngaân raát can ñaûm chòu ñöïng ñeå nuoâi con, trong khi Haân sôï dö luaän, sôï ñöùa nhoû laøm ngaên trôû töông lai cuûa mình. Coù nhieàu luùc Baûo caûm töôûng thôøi haïn cuoäc tình giöõa anh vaø Haân ñaõ ñeán ngoû heïp. Giöõa hai ngöôøi khoâng coù söï raøng buoäc khi Haân quyeát ñònh phaù thai. Nhöng anh caûm thaáy trong hai ngöôøi hình nhö coù moät keû

muoán traùnh xa ngöôøi kia. Anh hay laø Haân ñaây? Töø luùc gaëp Ngaân, Baûo caûm thaáy cuoäc soáng cuûa mình coù veû ngaên naép hôn. Hình aûnh Ngaân cöù ñeo ñaúng trong yù nghó cuûa anh luùc ngoài trong lôùp cho ñeán giaác nguû, Ngaân dòu daøng vaø gioáng nhö moät tia chôùp löôùt qua ñaàu anh. Ñaõ bao laàn anh muoán noùi vôùi Ngaân moät caâu aâu yeám nhöng khoâng bieát noùi theá naøo. Ngaân naèm yeân sau khi uoáng maáy vieân thuoác caûm maø Baûo mua töø saùng. AÙnh traêng vöøa thoaùt khoûi voøm maây roïi treân maët goái laøm cho khuoân maët Ngaân traéng beäch, hai maét Ngaân nhaém laïi. Moät laùt Baûo nghe Ngaân thôû ñeàu. Naøng ñaõ nguû thieáp, anh ñöa thaèng beù veà caên phoøng troï cuûa mình. Noù vaãn coøn thöùc vaø noùi ñeâm nay noù seõ nguû vôùi anh. Caùi yù nghó soáng vôùi Ngaân vaø Bo Bo chôït loùe leân trong anh roài taét. Neáu soáng vôùi Ngaân vaäy laø bò coät chaët vaøo moät caùi gì ñoù. Cuoäc soáng hieän thöïc côm aùo vaët vaõnh, seõ gioáng nhö nhöõng gioït möa naëng haït, laïnh buoát töø treân trôøi rôi xuoáng. goõ thöïc löïc vaøo ñaàu anh, khieán anh trôû thaønh töï ti hôn, maát heát caùi buøa pheùp töï an uûi, töï ru nguû mình trong töôûng töôïng. anh seõ gioáng nhö haït möa laïnh buoát kia, töø treân maây rôi xuoáng, lao thaúng vaøo loøng ñaát, nhanh choùng bò huùt vaøo ñaát khoâ ñeå cuoái cuøng bieán thaønh moät chuùt buøn nhaõo.

Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ñaïi nhaïc hoäi Huøng Söû Vieät kyø III Tieáp trang B1

Trong dieãn vaên chaøo möøng, oâng Nguyeãn Song Thuaän, con chim ñaàu ñaøn cuûa Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät cho bieát, treân 150 thaønh vieân vaø thaân höõu cuûa Phong Traøo Huøng Söû Vieät ñang tích cöïc sinh hoaït khaép nôi, noã löïc truyeàn baù lòch söû oai huøng cuûa Vieät Nam döôùi nhieàu hình thöùc nhö: Thi, vaên, ca, vuõ, nhaïc, kòch, hoäi hoïa, ñieâu khaéc vaø thôø töï... öùng duïng roäng raõi caùc phöông tieän truyeàn thoâng nhö web sites, caùc chöông trình truyeàn hình, phaùt thanh, saùch baùo, video vaø ñaëc bieät laø caùc buoåi trình dieãn Vaên Ngheä Huøng Söû. Trong naêm qua Huøng Söû Vieät Nam Califronia ñaõ tham döï caùc buoåi dieãn kòch lòch söû taïi Hoäi Chôï Teát, ñoùng goùp baøi vôû trong dòp leã kyû nieäm caùc anh huøng, lieät nöõ, danh nhaân Vieät Nam, tham gia ngaøy Dieãn haønh Vaên Hoùa Quoác Teá taïi New York. Caâu laïc boä ôû Boston tham gia nhieàu chöông trình vaên hoùa taïi New York vaø thöïc hieän caùc buoåi phaùt thanh treân ñaøi Tieáng Nöôùc Toâi taïi Boston. Huøng Söû Vieät Michigan trình dieãn nhieàu buoåi vaên ngheä taïi Toronto, Canada, Michigan vaø nhieàu nôi khaùc. Ñaëc bieät nhaân dòp ñaïi nhaïc hoäi kyø 3 naøy, ñoaøn Michigan veà Nam Califronia ñoâng ñaûo, tham döï vôùi 30 thaønh vieân, ñoùng goùp 2 tieát muïc: Kòch thô “Ñöôøng tôùi Meâ Linh” vaø ca vuõ nhaïc “Trieäu Thò Trinh, anh thö trôøi Nam”. Sau phaàn leã nghi laø phaàn trình baøy cuûa Giaùo Sö Phaïm Thò Hueâ, “Vinh danh phuï nöõ truyeàn thuyeát Vieät Nam”. Tieáp theo ñoù laø chöông trình vaên ngheä khaù ñaëc saéc, nhö: Hôïp ca “Ngöôøi con gaùi Vieät Nam” thô Song Thuaän, Xuaân Ñieàm phoå nhaïc. Vuõ: “Traêm con Laïc Vieät” vôùi Ban Vuõ Thieáu Nhi Laïc Hoàng. Kòch Thô “Ñöôøng tôùi Meâ Linh” do ñoaøn Huøng Söû Vieät Michigan trình dieãn coù noäi dung vinh danh Hai Baø Tröng. Ban Hôïp Xöôùng Döôïc 75 cuõng ñoùng goùp maøn hôïp ca “Huyeàn Traân Coâng Chuùa” khaù coâng phu. Vôû kòch 3 maøn, chuû löïc cuûa Huøng Söû Vieät Nam California ñöôïc tieáp noái vôùi moïi söï chuù yù ñaëc bieät cuûa khaùn giaû. Kòch thô cuûa Song Thuaän do ngheä só Vuõ Maïnh Ñoân laøm ñaïo dieãn. “Ñaïp luoàng soùng döõ” coù 3 maøn vôùi caûnh trí hoaønh traùng. Caùc dieãn vieân ñeàu xuaát saéc. Thanh Thaûo ñieâu luyeän, vöõng chaõi trong vai Baø Trieäu - Voõ Hoaøng vai Laõo Baù - Xuaân Nghóa vai töôùng Taøu - Linh Vuõ laø phoù töôùng - Hoàng Söông vai naøng Mai - Hoàng Linh vai naøng Truùc - Nguyeãn Vaên Sinh vai Trieäu Quoác Ñaït - Daï Lan vai baø Ñaït vaø Vuõ Maïnh Ñoân xuaát saéc trong vai Maõ Haàu cuõng laø ñaïo dieãn cuûa kòch thô. Moãi dieãn vieân ñeàu thi thoá heát taøi naêng cuûa mình, loät taû caù tính nhaân vaät, raát ñaùng khen. Ngay sau kòch laø maøn ca vuõ “Trieäu Thò Trinh, anh thö trôøi Nam” do nhoùm Huøng Söû Vieät töø Michigan veà trình dieãn nhö phaàn ca muùa ñieåm

toâ cho chöông trình. Coøn laïi caùc maøn vaên ngheä khaùc cuõng khaù vui töôi vaø deã thöông nhö: Hoaït caûnh “Möôøi thöông” vôùi Baûo Nam & Thu Nga. Nhaïc caûnh “Thieáu phuï Nam Xöông”. Haùt aû ñaøo “Nöông Löông Minh Nguyeät” vôùi “aû ñaøo” Xuaân Mai laû löôùt. Baïn thô Haø Phöông bieåu dieãn gioïng ngaâm haøo saûng vôùi “Chinh Phuï Ngaâm Khuùc”. Song ca Boâng Hoàng Vieät Nam vôùi Kim Dung, Thu Nga vaø chöông trình ñöôïc beá maïc vôùi maøn hoaït caûnh “Meï Vieät Nam ôi, chuùng con vaãn coøn ñaây”, moät tieát muïc taäp luyeän khaù coâng phu cuûa Ñoaøn Vaên Ngheä Trieàu AÂm. Ban toå chöùc coù chuaån bò chöông trình daï vuõ, nhöng döôøng nhö moïi ngöôøi muoán ra veà mang theo nhöõng hình aûnh haøo huøng cuûa lòch söû Vieät, ñeå saøn nhaûy vôùi nhieàu nieàm luyeán meán. Ñeâm Vaên Ngheä Huøng Söû Vieät kyø 3 laïi thaønh coâng laàn nöõa. Xin ñöôïc ghi theâm moät ñieåm son treân böôùc ñöôøng phuïc vuï vaên hoïc Söû Vieät Nam haûi ngoaïi cuûa toaøn theå Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät. (c.n.n.)

Hoàng Nga - Cuoäc ñôøi cuûa moät phuï nöõ trong chieán tranh... Tieáp trang B1

caùc kyø thi tuyeån xöôùng ngoân vieân. Naêm 1968, Ñaøi Phaùt Thanh Quoác Gia Saøi Goøn, môû kyø thi tuyeån xöôùng ngoân vieân, nhöng Ñoâng Nga chæ ñaäu döï khuyeát, coâ khoâng naûn chí ñeo ñuoåi giaác moäng cuûa mình vaø trôû thaønh xöôùng ngoân vieân cho caùc chöông trình phaùt thanh vaø phaùt hình cuûa Nha Chieán Tranh Taâm Lyù thuoäc Boä Tö leänh Caûnh Saùt Quoác Gia luùc baáy giôø. Coâ coäng taùc vôùi caùc chöông trình vaên ngheä nhö ban kòch Daï Thaûo, chöông trình Queâ Höông, duø chöa phaûi laø moät vai troø lôùn, Ñoâng Nga cuõng ñaõ vui vì ñaõ thöïc hieän döôïc giaác mô cuûa mình. Caùi teân Ñoâng Nga coâ mang theo nhieàu naêm, troâi noåi theo soá phaän cuûa ñaát nöôùc, maõi cho ñeán boán naêm sau khi coâ ñeán Hoa Kyø, soá phaän daãn daét coâ trôû laïi ngheà xöôùng ngoân vieân, gaëp kyù giaû Vuõ AÙnh ñöa coâ veà ñaøi VNCR giôùi thieäu vôùi Leâ Ñình Ñieåu vaø luoân tieän ñoåi giuøm cho coâ caùi teân Ñoâng laïnh giaù baèng caùi teân Hoàng aám aùp hôn. Vaø töø ñaây, haûi ngoaïi bieát tôùi Hoàng Nga laø moät nöõ xöôùng ngoân vieân gioïng mieàn Nam quen thuoäc cuûa ñaøi VNCR. Tröôùc naêm 1975 trong nhieäm vuï xöôùng ngoân vieân taïi Boä Tö Leänh Caûnh Saùt, coâ ñaõ ñöôïc ñoàng hoùa vaøo ngaønh Caûnh Saùt Quoác Gia, vì theá ñöông nhieân sau thaùng 51975, theo vaän nöôùc, coâ Trung UÙy Caûnh Saùt Haø Ñoâng Nga cuõng nhö choàng coâ, moät só quan QLVNCH ñaõ bò taäp trung vaøo caùc traïi “caûi taïo” cuûa Coäng Saûn. Thaân phuï coâ, moät só quan thuoäc ngaønh Thanh Tra, vì thöôøng coù lieân laïc quen bieát vôùi caùc caùc só quan coá vaán Hoa Kyø neân bò Coäng Saûn nghi ngôø oâng thuoäc ngaønh tình baùo. OÂng bò baét ngay ñeâm 30 thaùng 4 taïi nhaø

Automotive Tired of not getting paid what you're worth?

Honda World Has a Better Idea !!!

$59,850 to $118 K per year Honda World Is seeking a few select applicants with NO PREVIOUS AUTOMOTIVE SALES EXPERIENCE We have Implemented a Training Program to show you the way to Sell cars and make money. Billingual Men & Women are encouraged to apply. Interviews willbe held on site on

vaø bò giam taïi khaùm Chí Hoøa, cho maõi ñeán naêm 1979, vì bò baïi lieät hai chaân vaø muø ñoâi maét, oâng môùi ñöôïc thaû veà nhaø vaø maát naêm 1980. Ra tuø naêm 1978, vôùi moät hoaøn caûnh nhö theá, baø meï giaø vaø hai ñöùa con thô, cuõng nhö nhöõng phuï nöõ mieàn Nam, gia ñình naëng gaùnh vaø choàng coøn ôû trong traïi caûi taïo, coâ phaûi xuoâi ngöôïc ngoaøi phoá chôï ñeå kieám soáng vôùi caùc ngheà buoân baùn ít voán laët vaët, cuõng laø ñeå tìm cô hoäi vöôït bieân. Sau 13 laàn ra ñi thaát baïi, toán phí bao nhieâu tieàn cuûa hai meï con coâ daønh duïm, coâ ñaønh buoâng theo soá phaän. Choàng coâ ra khoûi tuø naêm 1985 vaø cho maõi ñeán naêm 1993, gia ñình coâ goàm vôï choàng, hai ñöùa con trai vaø baø meï giaø môùi döôïc leân ñöôøng ñònh cö taïi Hoa kyø theo dieän H.O.18. Trong moät hoaøn caûnh môùi meû, ngôõ ngaøng cuûa ngöôøi môùi nhaäp cuoäc soáng môùi ñeå laøm laïi cuoäc ñôøi, thì gia ñình coâ mang moät caùi tang lôùn. Chæ hôn hai thaùng sau khi môùi ñaët chaân tôùi Hoa Kyø, choàng coâ, ngöôøi cöïu só quan mieàn Nam coù möôøi naêm tuø “caûi taïo” laâm troïng beänh vaø qua ñôøi, ñeå laïi cho coâ hai ñöùa con trai coøn nhoû vaø moät baø meï giaø ñôn chieác. Hoàng Nga phaûi böôn chaûi ñeå ñöùng vöõng treân ñaát môùi vôùi nhöõng ngaøy caëm cuïi trong “shop may”, ñöùng baùn phuï cho cöûa haøng “food to go”, hay laøm taïi cöûa haøng cho thueâ video. Coâ coøn nhôù thaùng 6 naêm 1997, tình côø coâ gaëp laïi moät só quan cuøng ngaønh laø Nguyeãn Taán Döôïc, luùc baáy giôø laø Hoäi Tröôûng Hoäi CSQG Nam Cali, coù chöông trình phaùt thanh taïi Ñaøi Vaên Ngheä Truyeàn Thanh. Taïi ñaøi naøy, coâ gaëp kyù giaû Vuõ AÙnh, luùc baáy giôø ñaøi VNCR ñang thaønh laäp vaø caàn xöôùng ngoân vieân. Coâ ñaõ laøm vieäc ôû ñaây moät thôøi gian khaù daøi vaø coù nhöõng luùc gia ñình quaù neo ñôn, Hoàng Nga phaûi nghó tôùi vieäc laøm moät caùi cô sôû business nhoû ñeå vöøa saên soùc ñöôïc con caùi vöøa coù sinh keá, ñoù laø moät tieäm “99 cents Store” do coâ ñöùng laøm chuû. Ñoù laø thôøi gian vaéng tieáng noùi cuûa coâ treân ñaøi phaùt thanh VNCR. Caùch ñaây moät naêm khi ñaøi VNCR dôøi veà truï sôû môùi cuûa coâng ty Ngöôøi Vieät treân ñöôøng Moran, khi hai con trai cuûa coâ ñaõ ra tröôøng, coâ trôû laïi vôùi caùi ngheà maø coâ ñaõ haèng yeâu thích. Baây giôø Hoàng Nga ngoaøi vieäc ñieàu haønh coâng vieäc vaên phoøng cuûa ñaøi, coâ phuï traùch xöôùng ngoân, laøm moät vaøi chöông trình phaùt thanh ñaëc bieät nhö tröôùc ñaây coâ ñaõ laøm trong caùc chöông trình “Chuùng Ta Ñi Mang Theo Queâ Höông”, “Tieáng Thô”, “Tröôùc Ñeøn Ñoïc Saùch” treân VNCR. Trong caùc chöông trình phaùt thanh taïi Vieät Nam hay taïi caùc ñaøi ngoaïi quoác vai troø ñoïc tin thöôøng coù tính caùch chuyeân moân, vì phaàn bieân taäp, boá trí ñaõ coù ngöôøi khaùc ñaûm traùch, traùi laïi ôû caùc ñaøi phaùt thanh cuûa chuùng ta ôû haûi ngoaïi baây giôø ngöôøi xöôùng ngoân vieân phaûi ña ñoan lo laáy chöông trình vöøa bieân taäp vöøa xöôùng ngoân, neân cuõng khaù vaát vaû. Tin töùc ôû haûi ngoaïi

For Application and Interview Wed. Dec. 8 Thur. Dec. 9 Fri. Dec. 10 3 days only!

l A Great Attitude l An Opportunity to be a part of

l Excellent pay plan l Paid Vacation l Promotion from Within

l Medical & Dental Benefits l 401 K Program l Great Reputation

NO PHONE CALLS PLEASE

a successful and growing department

** You get**

Apply in person at: HONDA WORLD 13600 Beach Blvd. Westminster, CA 92683

phaûi phoå caäp töøng giôø, do ñoù xöôùng ngoân vieân ít coù thôøi gian ñeå ñoïc kyõ baûn tin tröôùc khi ngoài vaøo maùy. Ngöôøi xöôùng ngoân vieân luoân luoân caêng thaúng theo chieác kim ñoàng hoà, phaûi luoân luoân giöõ ñuùng giôø giaác. Hoàng Nga cho raèng neáu thieáu yeáu toá yeâu ngheà, duø coù khaû naêng cuõng khoù ñeo ñuoåi ngheà naøy laâu daøi. Tuy vaäy trong tinh thaàn laøm vieäc taïi VNCR, moät gia ñình nhoû, coâ caûm thaáy raát thoaûi maùi vaø yeân taâm... Toång coäng Hoàng Nga ñaõ ngoài tröôùc micro phaùt thanh trong möôøi laêm naêm, “möôøi laêm naêm aáy bieát bao nhieâu tình”, coâ ñaõ ñöôïc thính giaû goïi vaøo khoâng phaûi ñeå maéng moû maø ñeå chæ daãn giaûi thích theâm nhöõng ñieàu maø thính giaû chöa baèng loøng, coâ töï thaáy mình gaén boù vôùi ngheà nghieäp vaø yeâu ngheà. Sinh ra taïi Caàn Thô, thuôû nhoû trong thôøi gian hoïc tieåu hoïc, Hoàng Nga theo cha laø quaân nhaân ñi nhieàu nôi trong vuøng ñaát mieàn Nam nhö Raïch Giaù, An Giang... Tuoåi vaøo trung hoïc coâ veà soáng taïi Saøi Goøn, laø ñöùa con duy nhaát trong gia ñình, ñaùng leõ coâ höôûng ñöôïc moät ñôøi soáng haïnh phuùc, nhöng naêm bieán coá 75 ñaõ ñoå xuoáng gia ñình coâ nhöõng noãi baát haïnh.Trong gia ñình Hoàng Nga coù tôùi ba ngöôøi phaûi vaøo traïi taäp trung, Hoàng Nga ñöôïc veà nhaø sôùm nhöng laïi chöùng kieán caûnh ngöôøi cha kieät löïc sau bao naêm thaùng tuø ñaøy, sang Myõ vui möøng chöa ñöôïc bao laâu, coâ laïi phaûi chòu tang choàng. Tuy thôøi gian ñoù, tuoåi xuaân saéc chöa qua, Hoàng Nga vaãn coøn phaûi lo cho baø meï giaø vaø hai con coøn nhoû trong moät maùi aám thieáu ngöôøi ñaøn oâng, ñieàu ñoù ñoái vôùi soá ñoâng cuõng khoâng phaûi deã daøng. Nhôø vaäy caùc con ñaõ raát thöông yeâu, thoâng caûm vaø muoán soáng quaây quaàn vôùi meï. Caû hai ngöôøi con trai cuûa Hoàng Nga, sau khi laäp gia ñình vaø sinh con vaãn coøn sum hoïp vôùi nhau döôùi moät maùi nhaø. Nhôø chaét chiu, tieän taën, gia ñình ñaõ taïo ñöôïc moät cô sôû nhoû saûn xuaát “furniture” cho moät ngöôøi con ñieàu haønh, moät ngöôøi con trai khaùc ñi laøm coâng sôû, hai coâ daâu tieáp tuïc vaøo ñaïi hoïc, baø cuï coá tuy ñaõ taùm möôi, vaãn troâng nom ba chaùu noäi cuûa Hoàng Nga vaø ñoâi vieäc nhaø. Sau giôø laøm vieäc ôû ñaøi VNCR, chuùng ta cuõng coù theå töôûng töôïng ra noãi baän roän cuûa coâ xöôùng ngoân vieân Hoàng Nga vôùi vieäc nhaø, ñeå xaây döïng cho caùi gia ñình naøy. Trong moät hoaøn caûnh, ñoâi luùc gaàn nhö nghieät ngaõ, Hoàng Nga ñaõ phaán ñaáu heát söùc mình, queân caû nghó ñeán caù nhaân, ñeå coù ñöôïc moät ñaïi gia ñình ñaàm aám nhö hoâm nay, moät kieåu gia ñình khoù tìm thaáy trong caùc coäng ñoàng saéc daân khaùc treân ñaát Myõ. Suy nghó cuûa Hoàng Nga laø laøm sao theá heä xöôùng ngoân vieân ngaøy nay coù theå daàn daàn thay theá bôûi theá heä treû sinh ra treân ñaát Myõ coù khaû naêng vaø gioïng noùi Vieät Nam, yeâu meán vaø quan taâm ñeán ngaønh truyeàn thoâng ôû haûi ngoaïi.

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

Hoïc Khu Thoáng Nhaát Garden Grove khuyeán caùo... Tieáp trang B1

sinh phaûi chòu haäu quaû tai haïi. “Suùng hôi (pellet gun), “suùng baén ñaïn maøu” (paintball gun)... chaúng haïn laø ñöôïc cheá ra ñeå duøng ngoaøi trôøi taïi nhöõng nôi ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ vaø ñöôïc ñaët döôùi söï giaùm saùt kyõ caøng cuûa ngöôøi lôùn, neân khoâng bao giôø ñöôïc ñem ñeán tröôøng hoïc ñeå cho baïn coi hay söû duïng. Vieäc caát giöõ suùng hôi, suùng baén chim (BB gun), suùng baén ñaïn maøu, vuõ khí giaû hay “gioáng nhö thaät”, vaø dao boû tuùi thoâng thöôøng seõ ñöa ñeán haäu quaû laø hoïc sinh seõ phaûi chòu nhöõng bieän phaùp kyû luaät maø nhaø tröôøng phaûi khoå taâm aùp duïng. Hoïc sinh seõ bò ñuoåi hoïc neáu toàn tröõ baát cöù thaät hay giaû naøo ôû trong tröôøng. Nhöõng toäi naøy ñöôïc coi laø toäi hình, hoïc sinh coù theå bò caûnh saùt baét giöõ, bò truy toá vaø bò toáng giam. Vuõ khí giaû khoâng phaûi laø ñoà chôi voâ haïi vì khi ñem ñeán tröôøng chuùng coù theå gaây ra nhöõng haäu quaû tai haïi thaät söï. Theo oâng Langan thì “nhöõng tröôøng cuûa Hoïc Khu Thoáng Nhaát Garden Grove ñeàu laø nhöõng nôi an toaøn vaø thuaän lôïi cho hoïc vaø giöõ gìn an toaøn trong tröôøng laø ñieàu öu tieân phaûi laøm. Tuy nhieân, moät quyeát ñònh sai laàm coù theå laøm maát ñi nhöõng noã löïc quan troïng ñoù vaø laøm hoà sô hoïc ñöôøng cuûa hoïc sinh bò xaáu ñi. Taát caû hoïc sinh ñeàu höôûng ñöôïc lôïi ích khi phuï huynh, nhaân vieân nhaø tröôøng, vaø thaønh vieân trong coäng ñoàng cuøng coá gaéng giöõ gìn cho tröôøng sôû ñöôïc an toaøn toát ñeïp”. Muoán bieát theâm chi tieát, xin quí vò cho Vaên Phoøng Dòch Vuï Hoïc Sinh cuûa Hoïc Khu Thoáng Nhaát Garden Grove, ôû soá (714)663-6391.

Hoïc Khu Garden Grove coù theâm hai uûy vieân goác Vieät... Tieáp trang B1

Trung vaø Giaùo Sö Nguyeãn Laâm Kim Oanh ñaõ tuyeân theä nhaäm chöùc taïi moät nghi leã ñôn giaûn nhöng khoâng keùm phaàn trang nghieâm döôùi söï chuû toïa cuûa Chaùnh AÙn Nguyeãn Troïng Nho tröôùc söï chöùng kieán gaàn 100 thaân nhaân, uûng hoä vieân vaø ñoàng höông ñeán ñeå hoã trôï hai taân uûy vieân goác Vieät. Tröa Thöù Hai vöøa qua, Luaät Sö Traàn Thaùi Vaên ñaõ tuyeân theä nhaäm chöùc döôùi söï chuû toïa cuûa Thaåm Phaùn Ronald George, Chuû Tòch Toái Cao Phaùp Vieän Tieåu Bang California, ñeå trôû thaønh moät daân bieåu goác Vieät ñaàu tieân taïi California. Hai baïn ñoàng haønh, goàm Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung vaø Nguyeãn Quoác Laân cuøng haøng traêm ñoàng höông ñeán töø khaép tieåu bang cuõng coù maët taïi Sacramento ñeå chöùng kieán söï kieän naøy vaø chia seû nieàm vui chung vôùi Luaät Sö Vaên. Töôûng neân nhaéc laïi, trong

kyø baàu cöû thaùng 11 vöøa qua, lieân danh cuûa Luaät Sö Vaên ñaõ ñem laïi thaéng lôùn cho coäng ñoàng Vieät taïi quaän Cam, laøm chính giôùi Hoa Kyø quan taâm veà söùc maïnh cuûa laù phieáu cuûa coäâng ñoàng Vieät taïi quaän Cam. Luaät Sö Vaên ñaõ coù hôn 78,000 phieáu, cao nhaát lòch söû ñòa haït 68, coâ Janet Nguyeãn treû nhaát, ñaõ daãn ñaàu trong cuoäc chaïy ñua chöùc nghò vieân Garden Grove goàm 9 ngöôøi, LS Trung cuõng ñaéc cöû. Ngay sau nghi leã tuyeân theä nhaäm chöùc, Luaät Sö Laân ñaõ ñeà cöû UÛy Vieân Linda Paulsen Reed tieáp tuïc giöõ chöùc vuï Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grove. Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung ñaõ ñeà cöû Luaät Sö Laân tieáp tuïc giöõ chöùc vuï Phoù Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc. Caû hai ñeà nghò ñaõ ñöôïc chaáp thuaän vôùi soá phieáu 5-0. Nhieàu ngöôøi ñaõ döï ñoaùn tröôùc ñoù raèng vôùi thaønh phaàn ña soá uûy vieân goác Vieät, Luaät Sö Nguyeãn Quoác Laân seõ ñöôïc baàu vaøo vai troø chuû tòch trong nhieäm kyø naøy. Ñaây coù theå laø moät söï bieåu quyeát nhaèm giaûm thieåu bôùt nhöõng tin ñoàn cho raèng thaønh phaàn ña soá caùc uûy vieân goác Vieät seõ naém laáy quyeàn ñieàu haønh hoäi ñoàng giaùo duïc vaø hoïc khu vaø thay ñoåi caùc chính saùch giaùo duïc hieän nay cuûa hoïc khu. Luaät Sö Laân ñaõ tuyeân boá sau phieân hoïp raèng: “Söï phoái hôïp vaø coäng taùc chung cuûa taát caû moïi thaønh vieân trong hoäi ñoàng giaùo duïc laø moät nhu caàu toái quan troïng vieäc ñieàu haønh hoïc khu trong hoaøn caûnh hieän nay. Maëc daàu moãi thaønh vieân ñeàu coù nhöõng kieán thöùc hay kinh nghieäm rieâng, taát caû moïi thaønh vieân ñeàu coù traùch nhieäm giuùp ñôõ taát caû caùc hoïc sinh vaø phuï huynh trong hoïc khu” Luaät Sö Laân coøn nhaéc theâm raèng hai taân uûy vieân caàn coù thôøi giôø ñeå laøm quen vôùi caùc chính saùch giaùo duïc hieän nay cuûa hoïc khu, vôùi caùc sinh hoaït haèng ngaøy cuûa caùc giaùo chöùc cuõng nhö nhaân vieân taïi hoïc khu.” Vôùi söï tham döï cuûa hai uûy vieân môùi, Hoïc Khu Garden Grove raát mong ñöôïc coù cô hoäi tieáp nhaän nhöõng saéng kieán môùi trong chính saùch giaùo duïc lieân quan ñeán hoïc khu. Hoïc Khu Garden Grove hieän coù khoaûng 50,000 hoïc sinh caáp trung tieåu hoïc vaø khoaûng 17,000 hoïc sinh ngöôøi lôùn taïi hai trung taâm giaùo duïc ngöôøi lôùn (adult education centers). Trong toång soá hoïc sinh naøy, khoaûng 50% laø hoïc sinh goác La Tinh vaø 30% laø hoïc sinh goác AÙ Chaâu, trong ñoù ña soá laø hoïc sinh Vieät Nam. Ngaân saùch giaùo duïc haøng naêm cuûa hoïc khu laø vaøo khoaûng 450 trieäu Myõ kim. Phieân hoïp ñaàu tieân cuûa hai vò taân uûy vieân Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc ñaõ keát thuùc vaøo luùc 8:00 giôø toái cuøng ngaøy.

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Trung Quoác: ñaát nöôùc vaø con ngöôøi TRAÀN BÍNH NAM Toâi vaø caäu con trai, Traàn Taâm Cöông vöøa thöïc hieän moät chuyeán du lòch Trung Quoác cuøng vôùi moät ñoaøn ñoàng haønh 28 ngöôøi khaùc do coâng töø Voyage Saigon Inc. cuûa oâng Traàn Chính toå chöùc. Chuùng toâi rôøi Los Angeles ngaøy 25 thaùng 10, 2004 vaø trôû veà ngaøy 9 thaùng 11. Caùi may maén cuûa chuùng toâi laø chuyeán ñi ñöôïc oâng Traàn Chính ñích thaân höôùng daãn. Trung Quoác moät ñaát nöôùc vöøa quen thuoäc, vöøa xa laï ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam. Quen thuoäc vì khoâng moät ngöôøi Vieät Nam naøo chöa ñoïc Ñoâng Chu Lieät Quoác, Tam Quoác Chí, Thuûy Höû hay Hoàng Laâu Moäng vaø bieát nhöõng chuyeän trong cung caám cuûa caùc vò vua chuùa Trung Quoác nhö Voõ Taéc Thieân, Döông Quyù Phi, Töø Hy Thaùi Haäu, nhöõng chuyeän anh huøng Nhaïc Phi, phaûn taëc Taàn Coái cuøng nhöõng chuyeän ñöôïm maøu saéc toân giaùo nhö chuyeän thaày Ñöôøng Tam Taïng thænh kinh nhö laø chuyeän cuûa chính nöôùc mình. Nhöng xa laï ôû choã ña soá ngöôøi Vieät Nam ñeàu khoâng noùi vaø vieát ñöôïc chöõ Taøu. Neáu baïn bieát tieáng Anh hay tieáng Phaùp baïn coù theå ñoaùn bieát chöõ vieát taïi haàu heát caùc nöôùc AÂu chaâu nhöng neáu baïn khoâng laø cöïu sinh vieân vieän Haùn Hoïc thì baïn seõ muø tòt tröôùc caùc baûng hieäu taïi Trung Quoác. Chuyeán du lòch 15 ngaøy cuûa coâng töø Voyage Saigon Inc. ñaõ ñöa chuùng toâi vaøo moät haønh trình ñaày lyù thuù nhö chuyeän Löu Nguyeãn laïc ñaøo nguyeân. Baïn ñoàng haønh cuûa toâi goàm ñuû taàng lôùp, baùc só, döôïc só, tieán só khoa hoïc, chuyeân vieân, nhaø vaên, nhaø baùo, cöïu quaân nhaân, vieân chöùc chính phuû trong caùc ngaønh ngheà, sinh vieân vaø thôï thuyeàn, caùc baø, caùc chò, caùc em. Taát caû hoøa nhaäp vaøo vôùi nhau vaø ñeàu tìm thaáy söï thích thuù qua moät chuyeán ñi maø coâng töø Voyage Saigon Inc. ñaõ nghieân cöùu raát caån thaän vaø giôùi thieäu ñaày ñuû moät nöôùc Trung Quoác qua 6,000 naêm lòch söû töø ñôøi vua Thang, vua Chu cho ñeán cuoäc caùch maïng ñoåi môùi cuûa Ñaëng Tieåu Bình. Chuyeán ñi ñöôïc toå chöùc chu ñaùo, nhöng neáu khoâng coù ngöôøi höôùng daãn laø anh Traàn Chính vôùi nhöõng caâu chuyeän ñaày maøu saéc, ly kyø, pha laãn chuùt huyeàn bí vaø ñaày chi tieát ñöôïc thuaät laïi moät caùch duyeân daùng ngay trong khung caûnh lòch söû cuûa noù thì thi vò cuûa chuyeán ñi cuõng maát ñi nhieàu phaàn höùng thuù. Töø khi ñoaøn du lòch ñaët chaân ñeán Thöôïng Haûi cho ñeán khi ñoaøn rôøi Quaûng Chaâu ñi Hoàng Koâng chuaån bò trôû veà Hoa Kyø coâng töø Voyage Saigon saép xeáp moät höôùng daãn vieân ngöôøi Trung Quoác ñi theo ñoaøn du lòch trong suoát haønh trình. Vò naøy laø vieân chöùc cao caáp cuûa sôû du lòch Trung Quoác coù nhieäm vuï troâng coi toaøn boä vaø quan heä vôùi chính quyeàn Trung Quoác tröôøng hôïp coù vaán ñeà caàn giaûi quyeát. Vò naøy duøng tieáng Anh trong giao tieáp vôùi khaùch du lòch, vaø - toâi nghó - hieåu tieáng Vieät maëc duø oâng ta khoâng duøng. Taïi moãi ñòa phöông oâng ta coù moät phuï taù cuõng noùi tieáng Anh thoâng thaïo, naém vöõng ñòa lyù vaø lòch söû ñòa phöông. So ra nhöõng gì hoï noùi cuõng chæ baèng moät chuùt xíu nhöõng caâu chuyeän cuûa anh Traàn Chính, nhöng söï hieän dieän cuûa hoï raát caàn thieát cho vieäc saép xeáp phöông tieän aên ôû vaø di chuyeån cuõng nhö söï an toaøn cuûa khaùch du lòch. Hoï laø nhöõng coâng chöùc maãn caùn cuûa sôû du lòch Trung Quoác, kieân nhaãn, chòu khoù vaø hieåu ñöôïc söï quan troïng coâng vieäc cuûa hoï lieân heä ñeán kyõ ngheä du lòch vaø neàn kinh teá nöôùc nhaø. Nhöõng ngöôøi trong ñoaøn höôùng daãn thuoäc lôùp tuoåi trung nieân, töøng traûi qua nhöõng ñaéng cay cuûa cuoäc Caùch Maïng Vaên Hoùa cuûa hoï Mao neân hoï traân troïng cuoäc ñoåi môùi cuûa oâng Ñaëng Tieåu Bình. Tuy nhieân hoï vaãn khoâng daáu ñöôïc söï böùc xuùc tröôùc cuoäc soáng ñoåi thay, caûnh soáng xoâ boà sung tuùc cuûa ñoâ thò vaø nhöõng baáp beânh cuûa ngaøy mai. Töø khi ñaët chaân ñeán Thöôïng Haûi du khaùch nhö böôùc chaân leân moät ñoaøn taøu luoân luoân di chuyeån vôùi caûnh saéc chung quanh thay ñoåi haèng phuùt haèng giôø. Ñöùng treân nhaùnh soâng Hoaøng Phoá cuûa soâng Döông Töû nhìn phoá Taây Thöôïng Haûi khoâng khaùc caûnh New York nhìn töø chaân töôïng Nöõ thaàn Töï do neáu khoâng muoán noùi caûnh saéc ôû ñaây roäng hôn, huy hoaøng hôn. ÔÛ Thöôïng Haûi moät ñeâm, chuùng toâi ñi Haøng Chaâu. 3 giôø xe buyùt cuûa coâng töø du lòch. Haøng Chaâu ôû phía nam Thöôïng haûi. Haøng Chaâu noåi danh bôûi nhöõng böùc tranh “Haøng Chaâu lieãu ruõ” hieån hieän tröôùc maét khi du khaùch daïo thuyeàn treân Taây Hoà baùt ngaùt ngaên caùch bôûi nhöõng chieác ñeâ nhaân taïo troâng thaät huyeàn bí. Hoà Taây cuûa Haø Noäi laø moät maãu hình thu nhoû laïi cuûa Taây Hoà. Phoùng ñaïi ra hai böùc tranh gioáng nhau nhö moät. Haøng Chaâu khoâng hoå danh laø thaønh phoá ñeïp nhaát Trung Quoác nhaát laø luùc chuùng toâi ñeán thu ñaõ sang laù caây baét ñaàu ngaû sang moät maøu vaøng ñoû. Ñi treân nhöõng ñöôøng phoá cuûa Haøng Chaâu chuùng ta khoâng coøn gaëp nhöõng tay giang hoà kieám khaùch nhö trong caùc chuyeän voõ hieäp, nhöng chuùng ta gaëp ñöôïc Nhaïc Phi, ngöôøi anh huøng ñôøi Nam Toáng vaø hai vôï choàng Taàn Coái baát nhaân haõm haïi ngöôøi trung nghóa nay phaûi nghìn naêm quyø goái cho daân gian phæ nhoå tröôùc moä Nhaïc Phi, chuùng ta thaáy ñöôïc nôi tu haønh cuûa nhaø sö hoå mang Loã Trí Thaâm trong truyeän Thuûy Höû, vaø töø taàng thöù chín cuûa Luïc Haï Thaùp xaây treân moät ñænh nuùi cheo leo ñeå traán thuûy quaùi chuùng ta thaáy ñöôïc cöûa soâng Tieàn Ñöôøng quanh naêm soùng daäy, nôi naøng Vöông Thuùy Kieàu meänh baïc traàm mình. Nôi ñaây phaûng phaát daáu chaân cuûa cuï Tieân Ñieàn Nguyeãn Du treân ñöôøng ñi söù Trung Quoác. Haøng Chaâu laø ñeä nhaát thaéng caûnh vuøng Giang Nam laøm cho vua Caøn Long nhaø Thanh ñaõ phaûi boán laàn dôøi long theå ñi thaêm thuù ñeå taän höôûng caûnh ñeïp cuûa queâ höông oâng, nhöõng chuyeán ñi ñaõ trôû thaønh lòch söû trong taäp truyeän Caøn Long du Giang Nam. Rôøi Haøng Chaâu thô moäng ñoaøn du khaùch ñi Nam Kinh. Nam Kinh caùch Haøng Chaâu 240km. Nam Kinh coøn coù teân laø thaønh Kim Laêng, kinh ñoâ ñaàu tieân cuûa nhaø Minh (13681644) tröôùc khi dôøi veà Baéc Kinh, sau naøy laø caùi noâi cuûa cuoäc caùch maïng Taân Hôïi cuûa baùc só Toân Daät Tieân, vaø laø thuû phuû cuûa chính phuû daân chuû ñaàu tieân cuûa Trung hoa Daân quoác. Thaønh Kim Laêng laø nôi töôùng Tröông Phuï ñaõ giaûi Hoà Quyù Ly vaø con laø Hoà Haùn Thöông veà trình vua Minh Thaønh Toå

naêm 1407 sau khi hoï Hoà thua traän bò baét taïi Ngheä An. Theo söû, Hoà Quyù Ly khoâng bò gieát, chæ bò giaùng laøm lính tuaàn taïi Quaûng Taây. Baùc só Toân Daät Tieân ngöôøi chuû tröông Tam Daân chuû nghóa (daân toäc, daân chuû, daân quyeàn) cheát naêm 1925 taïi Baéc kinh ñaõ ñöôïc mang veà an taùng treân moät quaû nuùi cao taïi Nam Kinh naêm 1929, hai naêm sau khi Trung hoa Quoác Daân Ñaûng deïp xong loaïn söù quaân vaø thoáng nhaát ñaát nöôùc. Töø chaân nuùi du khaùch leo gaàn 300 baäc theàm môùi leân ñeán nôi choân xaùc ñeå nhìn hình haøi cuûa nhaø caùch maïng daân chuû Trung Quoác chaïm baèng ñaù caåm thaïch. Caïnh laêng cuûa Toân Daät Tieân laø laêng cuûa vua Minh Thaùi toå ngöôøi khai saùng nhaø Minh. Caïnh laêng cuûa Minh Thaùi toå laø laêng cuûa Toân Quyeàn, ngöôøi huøng cöù phöông nam cuûa Trung Quoác ñôøi Tam quoác. Sau Nam Kinh ñoaøn chuùng toâi duøng maùy bay daân söï cuûa haõng China Eastern Airlines ñi Baéc kinh. Chuyeán bay daøi 1 giôø 30 phuùt. Trung Quoác coù nhieàu haêng haøng khoâng daân söï. Ngoaøi China Eastern Airlines coøn coù Shenzhen Airlines, Air China, taát caû laø haäu thaân cuûa cô quan Haøng khoâng Daân söï Trung Quoác vieát taét laø CAAC (Civil Aviation Administration of China), moät haêng chuyeån vaän noäi ñòa vaø quoác teá sau cuoäc Caùch Maïng Vaên Hoùa 1966-1976. CAAC noåi tieáng laø haêng haøng khoâng teä nhaát theá giôùi: Nhaân vieân taïi caùc quaày veù khoâng bieát cöôøi laø gì, veù mua roài chöa chaéc ñaõ coù chuyeán bay, coù chuyeán bay chöa chaéc ñaõ coù choã. Chuyeán bay ñöôïc huûy boû hay caát caùch treã khoâng caàn bieát lyù do. Maùy bay dô daùy vaø raùc röôûi. Phi coâng ñeàu laø quaân nhaân quen laùi maùy bay taùc chieán, khoâng thay ñoåi ñoä cao ñeå traùnh khoâng khí nhieãu loaïn vaø ñaùp xuoáng saân bay nhö vieân ñaù taûng rôi xuoáng neàn nhaø, vaø nhaát thieát khoâng an toaøn. Ngöôøi nöôùc ngoaøi töøng goïi ñuøa CAAC laø “China’s Airline, Always Cancelled”. Hình aûnh ñoù baây giôø khoâng coøn nöõa. China Airline coù maùy bay toát, bay ñuùng giôø, phi coâng laønh ngheà, bieát nheï nhaøng khi qua vuøng khoâng khí nhieãu loaïn cuõng nhö khi leân xuoáng. Tieáp vieân ñeïp vôùi nuï cöôøi luoân nôû treân moâi, vaø thöùc aên uoáng ñaày ñuû. Treân moät maët naøo ñoù China Airline coù tieâu chuaån cao hôn caùc haõng maùy bay noäi ñòa Hoa Kyø hieän nay sau khi caùc haõng naøy tieát kieäm ngaân saùch khoâng coøn doïn aên cho haønh khaùch ngay caû treân nhöõng ñöôøng bay daøi 4 ñeán 5 giôø baêng qua luïc ñòa Hoa Kyø, chöa noùi ñeán nhöõng chuyeán bay ngaén töø 1 giôø ñeán 1 giôø 30 phuùt nhö ñoaøn du lòch chuùng toâi ñi treân ñaát Trung Quoác. Treân ñöôøng veà khaùch saïn, ngöôøi höôùng daãn cho chuùng toâi chaïy qua ñaïi loä Tröôøng An con ñöôøng lôùn nhaát vaø daøi nhaát Baéc Kinh ñeå quan saùt quaûng tröôøng Thieân An Moân veà ñeâm. Quaûng tröôøng Thieân An Moân laø moät khoaûng ñaát roäng moät traêm maãu naèm tröôùc coång Thieân An Moân laø cöûa chính daãn vaøo Thaønh noäi vaø cung ñieän cuûa caùc vì vua ñôøi Minh vaø Thanh. Cung ñieän naøy goïi laø Töû Caám Thaønh vaø hieän nay ñöôïc xem nhö laø moät khu baûo taøng daønh cho du khaùch. Quaûng tröôøng Thieân An Moân ñöôïc theá giôùi bieát ñeán sau cuoäc bieåu tình ñoøi daân chuû hoùa cheá ñoä cuûa sinh vieân Baéc Kinh vaø bò ñaøn aùp ñaãm maùu ñeâm 3 thaùng 6 naêm 1989. Nhöng lòch söû ñaáu tranh cuûa quaûng tröôøng Thieân An Moân baét ñaàu töø ngaøy 4 thaùng 5 naêm 1919 khi sinh vieân Baéc Kinh tuï taäp taïi ñoù ñeå phaûn ñoái chính phuû nhöôïng Sôn Ñoâng (tröôùc kia laø nhöôïng ñòa cuûa Ñöùc) cho Nhaät Baûn sau Theá chieán thöù I. Cuoäc bieåu döông löïc löôïng ngaøy 4/5/1919 ñaõ taïo ra bieåu tình baïo ñoäng taïi Thöôïng Haûi, Nam Kinh, Quaûng Chaâu, Haùn Khaåu vaø gaây ra moät tinh thaàn quoác gia khaùng Nhaät giuùp cho baùc só Toân Daät Tieân khôi laïi phong traøo caùch maïng naêm 1911 vaø giuùp Quoác Daân Ñaûng Trung Quoác taïm thôøi deïp loaïn söù quaân. Quaûng tröôøng Thieân An Moân ñöôïc laäp naêm 1651 döôùi thôøi nhaø Thanh vaø naêm 1958 ñöôïc oâng Mao Traïch Ñoâng cho môû roäng gaáp 4 laàn. Veà ñeâm quaûng tröôøng Thieân An Moân vaø ñaïi loä Tröôøng An thaät röïc rôõ. Coù leõ chính quyeàn Baéc Kinh muoán duøng aùnh saùng ñeå phoâ tröông thuû ñoâ. Vuøng trung taâm Baéc kinh khoâng coøn daáu veát gì cuûa moät thaønh phoá coå kính. Noù gioáng nhö moät phuï nöõ trung nieân trang ñieåm dieâm duùa ñeå kieám choàng. Noù huy hoaøng, traùng leä hôn caû Tokyo, hôn caû ñaïi loä Champs Elyseùes cuûa Paris veà ñeâm. Nhöng ñoù laø ñieàu laøm toâi thaát voïng. Toâi nghó caùi haøo nhoaùng cuûa Baéc Kinh khoâng gioáng gì vôùi caùi beà daøy cuûa vaên hoùa Trung Quoác. Toâi thích caùi veû ñeïp huy hoaøng nhöng trang nhaõ cuûa Paris, vaø caùi cung caùch ñöôïm vaên hoùa AÙ ñoâng cuûa Tokyo hôn. Ngaøy hoâm sau, moät ngaøy muøa thu aám aùp coù aùnh maët trôøi chuùng toâi leo Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh, vaø ngaøy keá tieáp trôû laïi thaêm quaûng tröôøng Thieân An Moân vaø Noäi Thaønh Baéc Kinh, nôi aên ôû, laøm vieäc vaø trò vì cuûa hai trieàu ñaïi Minh, Thanh. Thaønh noäi Baéc Kinh ñöôïc goïi laø Töû Caám Thaønh, hay laø böùc thaønh caám daân chuùng beùn maûng vaø töôøng bao quanh queùt maøu ñoû. Töû coù nghóa laø ñoû. Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh khôûi coâng töø thôøi Taàn Thuûy Hoaøng (221-206 BC) vaø ñöôïc xaây töøng ñoaïn ngaén ñeå ngaên nhöõng boä laïc du muïc töø mieàn Baéc. Ñeán ñôøi nhaø Minh, trong theá kyû thöù 16 caùc vua Minh cho noái caùc ñoaïn treân thaønh moät tröôøng thaønh daøi 5,660km keùo daøi töø bôø bieån cöïc ñoâng Trung Quoác cho ñeán taän nuùi Tieân Sôn ôû mieàn Taây. Chuùng toâi ñeán aûi Cö Duõng Quan (Yudongquan), caùch Baéc Kinh 2 giôø xe ñeå vieáng Tröôøng Thaønh. Töø cöûa aûi du khaùch theo baäc caáp leo leân maët Tröôøng Thaønh roài töø ñoù neáu coù söùc tieáp tuïc leo caùc baäc caáp baèng ñaù töø thaáp ñeán cao, töø thaùp canh naøy ñeán thaùp canh khaùc cho ñeán chieác thaùp cao nhaát trong vuøng. Thôøi gian leo tôùi thaùp canh cao nhaát vaø trôû veà laø 2 giôø 30 phuùt cho moät ngöôøi coù söùc khoûe bình thöôøng. Nôi cöûa aûi oâng Mao Traïch Ñoâng cho döïng moät taám baûng lôùn treân coù buùt töï cuûa oâng ö raèng: Chöa leân tôùi ñænh chöa phaûi laø haûo haùn. Ñoaøn chuùng toâi 30 ngöôøi coù ñöôïc 5 haûo haùn. Trôû laïi Thieân An Moân. Neáu ban ñeâm huy hoaøng bao nhieâu thì ban ngaøy söï canh gaùc nghieâm nhaët baáy nhieâu. Coâng an saéc phuïc boá trí daøy ñaëc quaûng tröôøng ñöôïc yeåm trôï bôûi xe coâng an trang bò ñaày ñuû duïng cuï choáng bieåu tình, phöông tieän truyeàn tin vaø vuõ khí. Vaø voâ soá coâng an chìm, nhöõng ngöôøi maëc thöôøng phuïc nhöng ñoâi maét raát nhanh. Trong hai naêm qua chöa coù moät vuï bieåu tình naøo taïi ñaây

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5 nhöng chính quyeàn Baéc Kinh chöa queân cuoäc bieåu tình ñoøi daân chuû vaø cuoäc ñaøn aùp ñaãm maùu naêm 1989. Rôøi Thieân An Moân vaø Töû Caám Thaønh chuùng toâi ñi thaêm Thieân Ñaøn, nôi caùc vò vua Trung Quoác teá trôøi ñaát haèng naêm ñeå caàu cho möa thuaän gioù hoøa. Thieân Ñaøn ñöa toâi veà vôùi ñaøn Nam Giao ôû Hueá, nôi toâi vaø caùc baïn cuøng lôùp vaãn ñeán noâ ñuøa vaø traùnh naéng moãi buoåi tröa trong naêm 1945 khi toâi hoïc taïi tröôøng tieåu hoïc Nam Giao. Thieân Ñaøn Baéc Kinh cuõng coù oâ vuoâng vaø ñöôøng traøn töôïng tröng cho trôøi vaø ñaát nhö ñaøn Nam Giao nhöng ñoà soä hôn. Vaø neáu ñaøn Nam Giao ñaày thoâng thì ñöùng treân Thieân Ñaøn du khaùch chæ thaáy moät baàu trôøi xanh meânh moâng. Caùi caûm giaùc cuûa toâi laø caùc vò hoaøng ñeá Vieät Nam duø coù tinh thaàn ñoäc laäp ñeán möùc ñoä naøo cuõng coøn bò ñeø naëng bôûi neàn vaên hoùa Trung Quoác. Caùi gì ôû kinh thaønh Hueá, nhö Thaønh noäi, laêng taåm caùc vò vua trieàu Nguyeãn, ñaøn Nam Giao ñeàu phaûng phaát neùt Trung Quoác. Caùi khaùc bieät laø ñoä lôùn. Caùi gì ôû Trung Quoác cuõng thaät lôùn, thaät ñoà soä. Buoåi toái cuoái cuøng taïi Baéc Kinh laø moät kyû nieäm khoù queân. Böõa côm toái taïi nhaø haøng Baéc Haûi vôùi moùn vòt Baéc Kinh chính goác laø moät. Vòt Baéc Kinh ñöôïc moät ngöôøi ñaàu beáp laøm ngay tröôùc maët thöïc khaùch, nhöng khoâng ngon baèng vòt Baéc Kinh taïi caùc nhaø haøng Taøu ôû Singapore, ôû quaän Cam, hay ôû vuøng thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán. Caùi thöù hai ñaùng nhôù laø cuoäc bieåu dieãn nhaïc thính phoøng do ba nöõ ngheä só noåi danh cuûa Baéc Kinh. Baèng ñoäc huyeàn caàm, nhò huyeàn caàm vaø ñaøn tyø baø, ba nöõ ngheä só trình baøy nhöõng ñieäu nhaïc meâ hoàn cuûa Trung Quoác vôùi taát caû taâm hoàn. Khoâng caàn phaûi laø ngöôøi saønh ñieäu, khaùch du lòch cuõng möôøng töôïng ñöôïc nhöõng gì trong ñieäu nhaïc nhö möa sa, baõo taùp, aân oaùn, buoàn phieàn, thaát voïng, vui töôi qua lôøi giaûi thích ñaày aán töôïng cuûa oâng Traàn Chính. Söï hieåu bieát veà aâm nhaïc cuûa oâng Chính thaät saâu saéc. Ngöôøi Taøu voán yeâu nhaïc vaø töøng vui chôi vôùi nhaïc qua caùc trieàu ñaïi vua chuùa. Hoï bò caám caûn trong 30 naêm hoï Mao thöïc hieän “Böôùc Nhaûy Voït” vaø “Caùch Maïng Vaên Hoùa”. Mao xem vui chôi ñaøn haùt laø truïy laïc vaø phaûn caùch maïng. Caùc nhaïc khí taây phöông, ngoaïi tröø ñaøn piano, ñeàu bò caám. Veä binh Ñoû ñaõ gieát nhieàu ngöôøi chæ vì thaáy caùc nhaïc khí bò caám trong nhaø. Rôøi Baéc Kinh chuùng toâi ñaùp maùy bay ñi Taây An. Taây An coøn coù teân laø Tröôøng An kinh ñoâ trieàu Ñöôøng, gaàn thaønh Haøm Döông kinh ñoâ trieàu Taàn Thuûy Hoaøng. Töø phi tröôøng Taây An xe buyùt chôû chuùng toâi ñeán vuøng quaàn theå nôi an taùng vua chuùa, thaân nhaân, quan laïi coù coâng cuûa caùc trieàu ñaïi ñôøi Ñöôøng. Xe buyùt chaïy qua mieàn queâ cuûa tænh Thieåm Taây. Mieàn queâ Trung Quoác ñöôøng saù ñöôïc môû mang, saïch seõ nhöng nhaø cöûa coøn thoâ sô vaø beà boän chöùng toû moät söï phaùt trieån quaù nhanh. Vöôøn töôïc hai beân ñöôøng ñaày traùi caây, töø caây ñaøo, caây taùo, caây böôûi caây naøo cuõng naëng tróu nhöõng traùi. Nhöng noùi ñeán traùi caây phaûi chôø khi ñeán Queá Laâm thuoäc tænh Quaûng Taây môùi laø thieân ñaøng cuûa caây aên traùi. Baát cöù moät thöù traùi caây naøo taïi chôï Saøi Goøn cuõng coù theå tìm thaáy ôû ñaây, ngoaïi tröø maêng cuït, vôùi giaù reû hôn. Vò trí noåi baät nhaát cuûa quaàn theå laêng taåm nhaø Ñöôøng laø nôi hôïp taùng cuûa vua Ñöôøng Cao Toâng vaø hoaøng haäu Voõ Taéc Thieân. Baø Voõ Taéc Thieân trò vì Trung Quoác suoát 51 naêm (654705) sau löng vua Ñöôøng Cao Toâng nhu nhöôïc, vaø sau löng con trai sau khi choàng cheát vaø sau cuøng döôùi danh nghóa nöõ hoaøng ñeá. Baø hoaïch ñònh nôi choân baø laø ngoïn nuùi Löông Sôn, coù moät khung caûnh thieân nhieân huøng traùng. Töø treân xe buyùt nhìn vaøo laø moät söôøn ñoài traûi daøi chöøng hai caây soá eûo laû nhö thaân moät ngöôøi phuï nöõ naèm ngöûa, phía treân laø hai quaû nuùi nhaân taïo, phía döôùi giöõa hai söôøn nuùi khaùc laø moät ñænh ñoài thöù ba thaáp hôn vaø um tuøm hôn. Theo oâng Traàn Chính, thì theo töông truyeàn trong daân chuùng Trung Quoác, hai quaû ñoài treân laø ñoâi nhuõ hoa cuûa Voõ Taéc Thieân vaø quaû ñoài thaáp thöù ba laø aâm hoä cuûa baø nôi baø choân hoaøng ñeá Ñöôøng Cao Toâng. Böôùc leân söôøn ñoài laø con ñöôøng Linh Ñaïo laùt baèng ñaù taûng coù vaên voõ baù quan cuûa trieàu ñình ñöùng haàu. Cuoái ñöôøng Linh Ñaïo nôi chaân moä vua laø ñaày ñuû hình töôïng cuûa söù thaàn caùc nöôùc chö haàu ñeán döï tang leã cuûa vua Ñöôøng. Trong chö haàu coù söù thaàn cuûa trieàu ñình Vieät Nam. Taây An coù suoái nöôùc noùng nôi Hoa Thanh Cung, cung ñieän muøa Ñoâng cuûa vua Ñöôøng Minh Hoaøng vaø baø vôï cöng Döông Quyù Phi. Taïi ñaây ngöôøi ta giöõ laïi hình khaéc cuõng nhö caùc böùc hoïa cuûa phuï nöõ ñôøi Ñöôøng cho thaáy trong cung ñình ngöôøi phuï nöõ Trung Quoác ñaõ raát tieán boä trong caùch aên maëc. Tieáp trang B6

Phaùt haønh Boä Saùch Töû-Vi Nhaân Quang Tieáp trang B1

Vieät-Nam. Hoaøn toaøn khaùc laï vôùi Laù-Soá Töû-Vi ñaõ coù töø xöa cho ñeán nay. Ñöôïc daãn chöùng bôûi caùc Laù-Soá Töû-Vi cuûa nhöõng vó-nhaân nhö: Phaät Thích-Ca, Khoång-Töû, KhoångMinh, Quan-Coâng. Vua Quang-Trung, Leâ-Lôïi, HöngÑaïo-Vöông, Baûo-Ñaïi, T.T. Ngoâ-Ñình-Dieäm, NguyeãnVaên-Thieäu, Döông-VaênMinh... * Quyeån Hai (Xuaát baûn laàn thöù nhaát): Saùch “Töû-Vi TinhÑaåu” töùc Töû-Vi Lyù-Soá DaãnGiaûi (Phaàn II), giaûng giaûi chi tieát vaø ñaày ñuû 111 Tinh-Ñaåu (Sao) treân 12 Cung cuûa Laù-Soá Töû-Vi. Ñöôïc daãn chöùng qua 22 Laù-Soá Töû-Vi cuûa nhöõng vò: Ñöùc Phaät Thaày Taây An, ÑaïtLai Ñaït-Ma, Giaùo-Hoaøng John Paul II. Toång-Thoáng Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George Bush Jr., Mikhail Gorbachev, Norodom Shihanouk, Saddan Hussein,

T.T. Traàn-Vaên-Höông, Phoù T.T. Nguyeãn-Cao-Kyø, Th.T. Traàn-Thieän-Khieâm, Hoà-ChíMinh, Noâng-Ñöùc-Maïnh. Tyû Phuù Bill Gates. John F. Kennedy Jr.. The First Lady Namcy-Reagan, Ñeä I vaø II Phu nhaân V.N.C.H. Nöõ taøi-töû noåi danh Liz-Taylor vaø vua nhaïc Pop Michael-Jackson. Theo taùc giaû, ñaây laø boä saùch ñöôïc bieân-khaûo coâng phu vôùi öôùc mong löu truyeàn cho haäu theá cuûa moät nhaø nghieân cöùu vôùi moät kinh nghieäm haønh ngheà (18 naêm) vaø moät quaù trình hoïc hoûi, nghieân-cöùu (40 naêm). Troïn boä 2 cuoán giaù 60 Myõ kim vaø 10 Myõ kim cöôùc phí. Mua moät cuoán giaù 30 Myõ kim vaø 5 Myõ kim cöôùc phí. Thö töø vaø ngaân phieáu xin göûi veà ñòa chæ: 8981 Montrose Avenue Westminster, CA.92683 Phone: (714) 892-9994. Web site: tuvinhanquang.com E mail : nhanquang@tuvinhanquang.com

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Trung Quoác: ñaát nöôùc vaø con ngöôøi Tieáp trang B5

Hoï maëc aùo tay ngaén, coå hôû, toùc vaán caøi hoa maãu ñôn khoâng khaùc gì thieáu nöõ Trung Quoác hoâm nay. Hoâm sau chuùng toâi vieáng moä Taàn Thuûy Hoaøng. Neáu ñôøi Ñöôøng thònh trò nhaát veà maët vaên chöông thì ñôøi Taàn Thuûy Hoaøng tröôùc ñoù taùm theá kyû laø thôøi huøng maïnh nhaát cuûa Trung Quoác veà quaân söï. Tieác raèng trieàu ñaïi cuûa Taàn Thuûy Hoaøng chæ keùo daøi ñöôïc 15 naêm töø 221BC ñeán 206BC. Laêng Taàn Thuûy Hoaøng ñöôïc khaùm phaù môùi ñaây khi ngöôøi ta ñaøo thaáy nhieàu hình töôïng baèng gaïch cuûa moät ñoäi huøng binh hôn 5,000 ngöôøi ngöïa lôùn hôn ngöôøi thaät choân gaàn moät quaû nuùi lôùn. Quaû nuùi lôùn ñöôïc caùc nhaø khaûo coå ghi nhaän chính laø laêng cuûa Taàn Thuûy Hoaøng. Vì moät lyù do naøo ñoù chính quyeàn Trung Quoác chöa cho khai quaät, nhöng ngöôøi ta tin döôùi ngoïn nuùi laø laâu ñaøi vaø thaønh quaùch ñeå cho vò vua nhieàu tham voïng hoï Taàn an höôûng sau cuoäc ñôøi traàn theá ñaày soùng gioù cuûa oâng nhö söû gia Tö Maõ Thieân ñaõ ghi laïi trong boä söû noåi danh cuûa oâng. Taïi Taây An chuùng toâi coøn ñöôïc vieáng thaêm laêng vua Caûnh Ñeá ñôøi Haùn. Moät noâng daân ñaøo gieáng trong moät muøa haïn haùn tìm thaáy nhieàu hình baèng ñaát nung nhoû vaø nhôø ñoù khaùm phaù ra moä vua Haùn Caûnh Ñeá döôùi moät ngoïn nuùi ñaát. Trieàu Haùn do Löu Bang döïng neân vaø trò vì Trung Quoác 4 theá kyû töø 206BC ñeán 220AD. Chung quanh chaân nuùi traûi ra haèng chuïc caây soá vuoâng baây giôø laø vöôøn hoa ñuû maøu saéc laø nôi vua ñaõ cho choân haèng traêm ngaøn hình nhaân, ngöôøi vaø ngöïa ñeå duøng beân kia theá giôùi. Chính quyeàn Trung Quoác ñang khaûo cöùu veà ngoâi moä vaø chöa môû cöûa cho du khaùch. Sau hai ngaøy ôû Thieåm Taây, chuùng toâi rôøi Taây An baèng chuyeán maùy bay chieàu ñi Queá Laâm trong tænh Quaûng Taây gaàn bieân giôùi Vieät Nam. Thaønh phoá Queá Laâm caùch Haø Noäi 400km vaø laø nôi nhieàu nhaø caùch maïng cuûa Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng töøng sang taù tuùc tìm ñöôøng choáng Phaùp. Töø Haø Noäi coù theå ñeán Queá Laâm baèng maùy bay hay baèng xe löûa Haø Noäi - Laïng Sôn - Nam Ninh roài töø Nam Ninh duøng ñöôøng boä ñeán Queá Laâm. Khi haäu Queá Laâm oân hoøa quanh naêm nhö moät muøa Xuaân khoâng döùt, vaø laø ñaát cuûa caây aên traùi. Böôûi, nhaõn, traùi vaûi, vaø taùo reû nhö beøo vöøa baùn vöøa cho. Böôûi ôû ñaây lôùn gaáp ñoâi hay gaáp ba böôûi Bieân Hoøa vaø ngon ngoït khoâng khaùc gì böôûi Bieân Hoøa hay Thanh Traø cuûa Thöøa Thieân. Treân ñöôøng töø phi tröôøng veà khaùch saïn haøng traùi caây keùo daøi töø goùc ñöôøng naøy ñeán goùc ñöôøng kia. Xe phaûi döøng laïi cho khaùch du lòch mua duø treã lòch trình. Leân xe ai cuõng tay xaùch tay mang nhö ñi Laùi Thieâu vaøo muøa caây aên traùi cuûa Saøi Goøn. Queá Laâm coù nhieàu soâng hoà vaø coù nöûa trieäu daân, neân thaønh phoá thöa thôùt roäng raõi. Chính quyeàn Trung Quoác coù keá hoaïch bieán Queá Laâm thaønh thaønh phoá du lòch. Ñöôøng saù Queá Laâm saïch seõ, ban ñeâm aùnh ñeøn nhieàu maøu saéc phoái hôïp vôùi maøu caây laù chieáu saùng quanh bôø soâng vaø bôø hoà taïo neân moät caûnh trí eâm dòu nheï nhaøng vaø thanh thaûn neân thô khaùc vôùi caùi khung caûnh loäng laãy dieâm duùa nhöng ngoät ngaït cuûa trung taâm thuû ñoâ Baéc Kinh. Cuoäc daïo thuyeàn treân soâng Ly Giang gaàn Queá Laâm laø moät cuoäc du ngoaïn baèng thuyeàn maùy khoù queân vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa chuyeán ñi. Soâng Ly Giang, ñuùng ra laø moät laïch nöôùc, loøng laïch ñöôïc veùt saâu len loûi chaûy qua nhöõng khe nuùi keùo daøi baát taän. Nöôùc soâng trong vaét thaáy ñöôïc saïn treân loøng soâng nhö moät taám thaûm loùt döôùi ñaùy thuyeàn traûi roäng vaø keùo daøi ra tôùi hai beân bôø soâng. Thuyeàn maùy ñöôïc thieát keá taàng thöôïng ñeå du khaùch ngaém caûnh. Taàng döôùi laø gheá ngoài. Töø taàng thöôïng nhìn phía tröôùc hay nhìn phía sau baïn thaáy haèng traêm du thuyeàn noái ñuoâi nhau chaïy haøng moät nhö moät haïm ñoäi khoång loà saün saøng ñoäi nguõ. Hai beân bôø nhöõng traùi nuùi thon nhoû nhö nhöõng buùp maêng vöôn thaúng leân baàu trôøi xanh ngaét vôùi ñuû moïi hình thuø laøm toâi nhôù ñeán quaàn theå caáu truùc nuùi non hai beân quoác loä Baéc Giang - Laïng Sôn gaàn aûi Chi Laêng. ÔÛ ñaây nhöõng traùi nuùi cao hôn, thon hôn vaø saùt bôø soâng hôn neân cho du khaùch moät caûm giaùc huyeàn hoaëc hôn. Toâ ñieåm caûnh trí ñoù nhöõng haøng tre truùc cao lôùn caønh laù meàm maïi ruû xuoáng hai beân bôø soâng. Thaáp thoaùng sau haøng truùc, giöõa khe nuùi ñaù aån hieän nhöõng maùi nhaø reâu phong cuõ kyõ nhö gôïi toø moø cuûa du khaùch. Moät ñeâm vôùi Queá Laâm, chuùng toâi ñi Quaûng Chaâu chuaån bò trôû veà. Quaûng Chaâu, thuû phuû cuûa tænh Quaûng Ñoâng caùch Queá Laâm moät giôø bay. Quaûng Chaâu thaân thuoäc vôùi ngöôøi Vieät hôn Queá Laâm. Nhieàu Hoa kieàu soáng taïi Vieät Nam coù nguoàn goác ôû ñaây. Taïi ñoù - theo oâng Traàn Chính - coù nhieàu di tích cuûa Trieäu Ñaø, moät töôùng cuûa Taàn Thuûy Hoaøng. Trieäu Ñaø chieám vaø cai trò mieàn AÂu Laïc naêm 207BC vaø ñöôïc moät soá söû gia xem nhö laø moät trong nhöõng vò vua ñaàu tieân cuûa Vieät Nam. Ngoaøi ra coù Traàn töø ñöôøng, moät thaéng caûnh du lòch nôi chuùng toâi ñeán vieáng thaêm vaø chöa ai nghieân cöùu xem coù lieân heä gì vôùi con chaùu hoï Traàn taïi Vieät Nam khoâng. Cao ñieåm cuûa Quaûng Chaâu laø vieáng moä chí lieät só Phaïm Hoàng Thaùi nôi ñoài Hoaøng Hoa Cöông. Phaïm Hoàng Thaùi 29 tuoåi hoaït ñoäng caùch maïng choáng Phaùp, taù tuùc vôùi caùc ñoàng chí Quoác Daân Ñaûng Trung Quoác (Kuomintang) taïi Quaûng Chaâu vaøo khoaûng ñaàu thaäp nieân 1920. Luùc ñoù Quaûng Chaâu laø caên cöù ñòa cuûa Kuomintang sau khi töôùng Vieân Theá Khaûi manh taâm cöôùp thaønh quaû cuûa cuoäc caùch maïng 1911 ñeå thieát laäp laïi ñeá cheá. Nghóa ñòa Hoaøng Hoa Cöông laø nôi choân caùc lieät só Kuomintang boû mình trong cuoäc ñaáu tranh cho neàn daân chuû tam daân cuûa Toân Daät Tieân. Naêm 1923 toaøn quyeàn Phaùp taïi Ñoâng Döông Martial Merlin coâng du Nhaät Baûn vaø Quaûng Chaâu ñeå vaän ñoäng Nhaät Baûn vaø Trung Quoác ñuoåi caùc nhaø caùch maïng Vieät Nam ra khoûi nöôùc. Taïi Quaûng Chaâu khi Merlin ñang döï tieäc taïi khaùch saïn Victoria Phaïm Hoàng Thaùi ñaõ leûn vaøo khaùch saïn tung löu ñaïn aùm saùt, nhöng toaøn quyeàn Merlin thoaùt cheát. Caûnh saùt ñuoåi oâng ñeán bôø soâng Chieâu Giang, oâng nhaûy xuoáng soâng tìm ñöôøng thoaùt, nhöng khoâng may bò cheát ñuoái. Kuomintang xem oâng laø ngöôøi trung nghóa vaø daønh cho oâng moät choã trang nghieâm treân ñoài Hoaøng Hoa Cöông, nghóa ñòa cuûa caùc chieán só Kuomintang. Töø coång vaøo chuùng toâi leân ñoài qua moät con ñöôøng doác daøi vaø roäng baèng ñaù, hai beân caây laù um tuøm, thaáp thoaùng bia vaø moä cuûa caùc chieán só Kuomintang. Cuoái doác, laø moä vaø taám bia cao cuûa ngöôøi lieät só höôùng thaúng leân baàu trôøi xanh ngaét. Bia

ñöôïc ghi baèng chöõ Haùn vaø chöõ Vieät. Lö höông lôùn ñaày aép chaân nhang. Chuùng toâi chia nhau ñoát nhang vaø daønh moät phuùt im laëng tröôùc moä bia. Treân ñöôøng thaêm Trung Quoác chuùng toâi ñi qua nhieàu nôi vaø thaáy nhieàu daáu tích taøn phaù cuûa ñoaøn Veä Binh Ñoû cuûa hoï Mao trong thôøi kyø Caùch Maïng Vaên Hoùa, nhöng tuyeät nhieân hoï khoâng ñoäng ñeán Hoaøng Hoa Cöông do moät chæ thò ñaëc bieät cuûa thuû töôùng Chu AÂn Lai. May cho lieät só Phaïm Hoàng Thaùi naèm chung vôùi caùc chieán só choáng ñeá cheá. Ñoaøn xe löûa cao toác rôøi Quaûng Chaâu hoâm sau, moät buoåi saùng naéng thu thoi thoùp, ñöa chuùng toâi ra Hoàng Koâng caùch Quaõng Chaâu 2 giôø xe. Vuøng Quaûng Chaâu - Hoàng Koâng laø vuøng phaùt trieån cao ñoä. Xe löûa loaïi taân kyø nhö xe löûa duøng ôû caùc nöôùc coâng ngheä chaïy baêng baêng qua khu ñaïi kyõ ngheä Thaåm Quyeán, hai beân ñöôøng nhöõng haøng caây muoàng ñang muøa nôû hoa moät maøu vaøng röïc. Töø naêm 1997 Hoàng Koâng thuoäc Baéc Kinh nhöng Baéc Kinh ñoàng yù ñeå naèm döôùi moät cheá ñoä rieâng bieät. Hoàng Koâng coù tieàn teä rieâng vaø coù quy cheá nhaäp caûnh rieâng. Rôøi Quaûng Chaâu laø rôøi Trung Quoác, vaø ñeán Hoàng Koâng chuùng toâi phaûi laøm moïi thuû tuïc nhö khi vaøo moät quoác gia khaùc. Ñieàu laøm chuùng toâi ngôõ ngaøng laø sau khi xong thuû tuïc nhaäp caûnh, böôùc ra nhaø ga Hoàng Koâng chuùng toâi thaáy hình cuûa oâng Giang Traïch Daân bò nhöõng ngöôøi theo giaùo phaùi Phaùp Luaân Coâng (ñang bò caám truyeàn baù ôû Trung Quoác) gaïch maët tröng baøy tröôùc nhaø ga. Toâi töï hoûi chöøng naøo thì caùc baïn Phaùp Luaân Coâng thay hình oâng Giang baèng oâng Hoà Caåm Ñaøo ñaây. Ngôõ ngaøng khaùc laø coâ Wang, ngöôøi höôùng daãn ñòa phöông, moät phuï nöõ trung nieân khaù xinh, ngöôøi hôi ñaãy chaøo chuùng toâi baèng lôøi chuùc möøng chuùng toâi trôû veà vôùi theá giôùi Taây phöông. Hoàng Koâng ñaõ naèm goïn trong baøn tay Baéc Kinh coøn vaäy, theá Ñaøi Loan thì sao? Seõ laø moät vaán ñeà gai goùc cho theá giôùi. Sau moät ñeâm ôû Hoàng Koâng, hoâm sau chuùng toâi ñaùp maùy bay cuûa haêng Asian Airlines trôû veà Hoa Kyø, ñeán Haùn Thaønh ñoåi sang chuyeán bay soá 204 tröïc chæ Los Angeles. Sau moät chuyeán bay daøi, chuùng toâi ñeán Los Angeles vaøo tröa ngaøy 9 thaùng 11. Thoaûi maùi khi ngöôøi só quan di truù xem hoä chieáu xong traû hoä chieáu laïi cho chuùng toâi keøm lôøi chuùc “welcome back”. Toâi nghó thaàm, ñaõ “back home” chöa ñaây! Thaêm Trung Quoác khoâng ai khoûi coù caûm töôûng Trung Quoác laø moät quoác gia coù moät söùc soáng tieàm aån vaø hai hình aûnh cuûa Mao Traïch Ñoâng vaø Ñaëng Tieåu Bình laø hai hình aûnh ñoái nghòch nhau nhöng quyeän laáy nhau. Coù Mao môùi coù moät nöôùc Trung Quoác thoáng nhaát vaø coù chuû quyeàn, vaø coù Ñaëng môùi coù côm aên aùo maëc vaø theá sieâu cöôøng tröôùc maét. Ngöôøi ta khoâng thaáy töôïng cuûa Ñaëng nhieàu nhö töôïng cuûa Mao, nhöng Ñaëng coù moät choã trong loøng moïi ngöôøi. Mao coù laêng taåm ñoà soä ôû Baéc Kinh, coù töôïng ñaøi taïi moãi thaønh phoá, nhöng choã cuûa Mao trong loøng daân raát ít. Laêng to, huy hoaøng, naèm giöõa thuû ñoâ ngay treân quaûng tröôøng Thieân An Moân, nhöng vaãn coù moät caùi gì thoâ baïo hôn laø laêng taåm cuûa caùc vì vua chuùa caùc trieàu ñaïi Trung Quoác. Ñieàu ñaëc bieät ngöôøi daân Trung Quoác khoâng haï beä Mao nhöng khoâng kính troïng Mao. Döôùi thôøi ñaïi cuûa Mao Trung Quoác khoâng coù luaät. Nhöõng chæ thò cuûa Mao, ñoâi khi chæ laø moät lôøi truyeàn, hay ghi ngueäch ngoaïc treân moät mieáng giaáy nhoû laø luaät. Khi nhaéc ñeán vò hoaøng ñeá khoâng ngoâi hoï Mao ngöôøi daân phaûi keøm theo moät chuoãi daøi teân tuoåi, chöùc töôùc vaø coâng lao neáu khoâng muoán bò xem laø phaïm thöôïng coù theå bò tuø toäi, ñaùnh ñaäp vaø bò Veä Binh Ñoû gieát cheát. Nhöng hoâm nay ngöôøi daân coù theå nhaéc ñeán Mao Traïch Ñoâng nhö laø “Mao” vaén taét. Coâ Ñaëng Dung (Deng Rong) con gaùi Ñaëng Tieåu Bình vöøa vieát cuoán “Ñaëng Tieåu Bình vaø cuoäc Caùch Maïng Vaên Hoùa” ñaõ nhaéc ñeán Mao laø “Mao” moät caùch troáng roãng. Caùch xöng hoâ trong cuoán saùch cho thaáy caùi nhìn cuûa chính quyeàn hay cuûa ñaûng Coäng saûn Trung Quoác ñoái vôùi Mao. Mao khoâng coøn laø thaàn töôïng. Tuy vaäy ngöôøi ta khoâng theå choái boû Mao, vì coâng khai choái boû Mao laø choái boû tính chính thoáng cuûa ñaûng Coäng saûn Trung Quoác. Laáy moác thaäp nieân 1960, hôn möôøi naêm sau cuoäc caùch maïng voâ saûn thaønh coâng cho deã nhôù, Trung Quoác coøn naèm trong voøng taêm toái, thieáu aên thieáu maëc, vaø ñaày daãy baát coâng. “Böôùc Nhaûy Voït” (1958-1960) ñeå tieán leân xaõ hoäi chuû nghóa ñöôïc thöïc hieän moät caùch thieáu khoa hoïc vaø duy yù chí cuûa Mao ñaõ mang ñeán söï maát muøa vaø thieân tai gieát ít nhaát 30 trieäu ngöôøi vì ñoùi. Baát maõn noäi boä laø nguyeân nhaân cuûa cuoäc “Caùch Maïng Vaên Hoùa” (1966-1976) ñeå Mao coù côù tieâu dieät taát caû nhöõng ai traùi yù oâng ta treân con ñöôøng caùch maïng lieân tuïc cuûa oâng. Cuoäc caùch maïng naøy ñaõ nhaän chìm 500 trieäu ngöôøi Trung Quoác trong ñoùi khoå, ly taùn gia ñình vaø gieát troùc laãn nhau. Thôøi kyø hoãn loaïn ñoù saûn sinh cho Trung Quoác moät soá nhaân vaät tieâu bieåu. Giang Thanh, ngöôøi ñaøn baø myù u moâ nguy hieåm, Löu Thieáu Kyø khaúng khaùi chaáp nhaän cheát khoâng nhöôïng boä nguyeân taéc, Chu AÂn Lai trung thaønh tuyeät ñoái vôùi Mao ñeå cyù OÂu ñaát nöôùc vaø giuùp baïn beø, Laâm Böu thuû ñoaïn vaø tham voïng, Uoâng Ñoâng Höng ñaûm löôïc ñeå cöùu Trung Quoác ra khoûi baøn tay thoâ baïo cuûa Töù nhaân Bang, vaø coù Ñaëng Tieåu Bình, ngöôøi baát ñoàng yù kieán caùch maïng lieân tuïc cuûa Mao, nhöng coù ñuû trí khoân bieát choïn con ñöôøng sôï Mao ñeå soáng, vaø coù ñuû ñoä löôïng ñeå khoâng traû thuø nhöõng ngöôøi ñaõ haønh haï oâng vaø gia ñình oâng sau khi trôû laïi quyeàn haønh naêm 1978. Söï khoân ngoan, chí lôùn vaø söï ñoä löôïng cuûa oâng Ñaëng ñaõ caét boû ñöôïc nhöõng sôïi daây oan nghieät raøng buoäc Trung Quoác ñeå Trung Quoác coù theå tung bay. Coâ Ñaëng Dung thuaät laïi raèng trong hai laàn bò Veä Binh Ñoû cuûa Mao ñuoåi gia ñình vôï con ra khoûi nhaø, laàn thöù nhaát veà Quaûng Taây laøm thôï, laàn thöù hai ôû quanh trong vuøng Baéc Kinh, Ñaëng ñaõ nhieàu laàn vieát thö cho Mao kheùo leùo nhaän loãi laàm vaø xin Mao ñoái ñaõi vôùi oâng theá naøo cuõng ñöôïc nhöng xin ñöøng ñuoåi oâng ra khoûi ñaûng. Vì ñaûng laø Mao vaø Mao laø ñaûng neân Mao caûm ñoäng chæ thò cho Giang Thanh caàm ñaàu Veä Binh Ñoû khoâng ñöôïc gieát oâng. OÂng coá soáng ñeå cuoái ñôøi keùo ñaát nöôùc vaø moät theá heä haøng traêm trieäu con ngöôøi ra khoûi vöïc thaúm cuûa söï cuoàng tín vaø meâ muoäi. OÂng Ñaëng coù moät choã vöõng chaéc trong loøng ngöôøi Trung Quoác khoâng phaûi vì oâng giuùp mang laïi söï oån ñònh cuûa ñôøi soáng vaät chaát maø do taám göông khoan dung giöõa con ngöôøi moät nöôùc vôùi nhau. Taám göông naøy laøm moïi ngöôøi thuø vaø baïn coù theå nuoát nöôùc maét nhìn nhau maø soáng. OÂng Ñaëng bieát coøn nhieàu vieäc phaûi

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 laøm cho Trung Quoác, nhöng ñôøi soáng con ngöôøi coù haïn. Maùu chaûy ôû Thieân An Moân chöa ñöôïc lòch söû giaûi thích. Nhöng coù leõ vôùi oâng Ñaëng moät ngöôøi hieåu ñaát nöôùc vaø ñoàng baøo mình hôn ai caû oâng coù theå ñaõ nhìn caûnh haõi huøng baén gieát ñeâm hoâm ñoù nhö moät taám hình nhoû in gheùm beân goùc moät böùc tranh maùu löûa lôùn hôn cuûa loaïn söù quaân töø ñaàu theá kyû cho ñeán nhöõng ngaøy ñaát nöôùc ñaûo ñieân trong loaïn Veä Binh trong ñoù caû trieäu ngöôøi ñaõ boû mình. Trung Quoác laø moät ñaát nöôùc ñang leân. Nhöng leân theá naøo vaø aûnh höôûng cuûa Trung Quoác ñoái vôùi theá giôùi ra sao coøn leä thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá baát ñònh. Veà phaùt trieån neáu chuùng ta ñi qua nhöõng khu daønh cho khaùch du lòch thì Trung Quoác quaû ñang phaùt trieån vôùi moät caùi ñaø choaùng maét. Moät con soá tieâu bieåu do ngöôøi höôùng daãn Trung Quoác tieát loä: Trung Quoác mua 17% soá caàn caåu saûn xuaát treân theá giôùi môùi ñuû cho nhu caàu xaây caát. Theá giôùi than phieàn giaù xaêng leân cao vì Trung Quoác xaøi nhieàu xaêng quaù. Vaø neàn kyõ ngheä saûn xuaát, khoâng caàn ñoà toát, maø hôïp vôùi tuùi tieàn cuûa daân thöôøng thöôøng baäc trung cuûa Trung Quoác ñang aùp ñaûo thò tröôøng theá giôùi. Nhöng söï phaùt trieån cuûa Trung Quoác khoâng ñoàng ñeàu vaø khoâng theå ñaùnh giaù qua söï phaùt trieån nôi caùc thaønh phoá daønh cho khaùch du lòch. Moät snapshot cuûa mieàn queâ Trung Quoác nhö ñoaïn ñöôøng 2 giôø xe töø phi tröôøng Taây An ñeán laêng cuûa vò vua khai saùng nhaø Ñöôøng vaø hoaøng haäu Voõ Taéc Thieân cho thaáy Trung Quoác vaãn coøn ôû sau xa so vôùi söï phaùt trieån mieàn queâ cuûa AÂu chaâu hay Nhaät Baûn. Phaùt trieån beàn vöõng ñoøi hoûi moät cheá ñoä daân chuû. Cheá ñoä moät ñaûng hieän taïi cuûa Trung Quoác coù theå giuùp mang laïi oån ñònh nhöng khoâng phaûi laø ñieàu kieän ñeå phaùt trieån beàn vöõng. Cheá ñoä ñoäc taøi naøo cuõng coù beá taéc cuûa noù. Tham nhuõng, beänh thaâm caên coá ñeá cuûa con ngöôøi khoâng coù thuoác trò trong xaõ hoäi moät ñaûng, nhaát laø khi caùi ñaûng ñoù naém caû quoác hoäi, nhaø nöôùc, quaân ñoäi, coâng an vaø toøa aùn. Toâi aên caép, toâi laïi xöû toâi thì chaúng bao giôø ra khoûi caùi voøng troøn laån quaån ma quaùi cuûa tham nhuõng. Ñi Trung Quoác ai cuõng bieát laø ñi du lòch moät nöôùc coäng saûn. Nhöng hai tuaàn leã ôû Trung Quoác ngöôøi du khaùch khoâng thaáy daáu veát gì cuûa moät cheá ñoä coäng saûn ngoaøi laù côø ñoû choùi vôùi 5 ngoâi sao maøu vaøng le loùi beân goùc traùi vaø ñaây ñoù nhöõng böùc töôïng to nhoû cuûa oâng Mao Traïch Ñoâng. Nhöõng ngöôøi “guide” ñòa phöông thuoäc sôû du lòch quoác doanh laø tai maét cuûa chính quyeàn, nhöng hoï raùng laøm nhieäm vuï ñeå laøm lôïi cho kyõ ngheä du lòch nöôùc nhaø hôn laø laøm moät caùn boä tuyeân truyeàn. Vaäy Trung Quoác coù theå daân chuû hoùa ñöôïc khoâng? Toâi khoâng thaáy caùi khaû naêng ñoù trong cung caùch soáng cuûa ngöôøi daân. Hoï chaáp nhaän moät thöù chính quyeàn maïnh tay vaø moät xaõ hoäi oån ñònh ñeå queân ñi nhöõng ngaøy soáng cheá ñoä baát an taøn baïo vaø thieáu thoán cuûa nhöõng naêm thaùng döôùi Mao. Moät phaàn naøo hoï tin vaøo söï keá thöøa vaø söï bao dung Ñaëng Tieåu Bình ñeå laïi. Toâi khoâng thaáy hoï coù khaû naêng laøm caùch maïng daân chuû luùc naøy. Coøn boä maùy caàm quyeàn, noùi caùch khaùc laø ñaûng Coäng saûn Trung Quoác hoï nghó gì? Hoï ñang lo cho hôn moät tæ daân coù caùi aên caùi maëc, hoï ñang nghó ñeán vò trí sieâu cöôøng cuûa Trung Quoác, hoï ñang nghó ñeán söï ñöông ñaàu vôùi Hoa kyø. Hoï môû cöûa ñaát nöôùc, hoï nieàm nôû vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi nhöng khoâng phaûi khoâng coù chuùt deø daët. Trung Quoác coù moät lòch söû laâu daøi cung caáp cho hoï ñuû chaát lieäu ñeå hieåu theá naøo laø ñoäc taøi, theá naøo laø daân chuû, nhöng toâi coù caûm töôûng chính quyeàn cuõng nhö daân Trung Quoác chöa qua heát thôøi kyø xaùo troän ñeå laøm moät söï choïn löïa, ít nhaát laø moät traät töï trong söï chuyeån quyeàn haønh chính trò. Trong caùi taâm lyù chöa oån ñònh naøy nhöõng vaán ñeà teá nhò nhö vaán ñeà Ñaøi Loan laø moät vaán ñeà nguy hieåm. Moät tính toaùn sai laàm coù theå daãn tôùi chieán tranh vaø traät töï theá giôùi laïi moät laàn thay ñoåi. Traàn Bính Nam

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

Boä Quoác Phoøng rôøi boû nhieäm vuï chính cuûa mình

Caûnh baùo nguy cô maát nöôùc LTS: Baøi vieát döôùi ñaây nguyeân laø laù thö cuûa Tieán Só Nguyeãn Thanh Giang, moät trong nhöõng nhaân vaät haøng ñaàu cuûa phong traøo vaän ñoäng cho töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn ôû Vieät Nam. OÂng cuõng laø moät trong nhöõng nhaân vaät ñaõ töøng bò baét giöõ, bò caàm tuø chæ vì nhöõng hoaït ñoäng ñoøi hoûi nhöõng quyeàn caên baûn cho con ngöôøi. OÂng hieän ñang bò nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Haø Noäi theo saùt töøng cöû ñoäng, töøng böôùc ñi ñeå saün saøng baét laïi. Vì toân troïng nguyeân baûn cuûa laù thö naøy, chuùng toâi xin ñaêng taûi toaøn vaên ñeå ñoäc giaû ñöôïc roäng ñöôøng dö luaän.

Kính göûi caùc vò laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc, Chính phuû, Quoác hoäi Baùo caùo cuûa Boä Quoác Phoøng taïi Hoäi nghò Quaân uûy Trung öông môû roäng ngaøy 24 thaùng 8

naêm 2004 ñöôïc ñöa ra ngoaøi nöôùc vaø tung leân maïng Internet ñaõ laøm söûng soát dö luaän. Nhieàu ngöôøi, trong vaø ngoaøi nöôùc khoâng theå naøo ngôø raèng ñaáy laïi laø moät baûn baùo caùo coù thaät cuûa Boä Quoác Phoøng nöôùc ta. Toâi ñaõ ñoïc kyõ vaø xin neâu moät soá nhaän xeùt, kieán nghò nhö sau: 1 - Choáng laïi chuû tröông, ñöôøng loái cuûa Ñaûng Vôùi mong öôùc thaùnh thieän: “Töù haûi giai huynh ñeä”, cha oâng ta töøng theå hieän tö töôûng nhaân hoøa baùc aùi cuûa daân toäc ngay caû trong Ñaïi caùo bình Ngoâ: “Laáy ñaïi nghóa thaéng hung taøn. Laáy trí nhaân thay cöôøng baïo”. Moät tröôøng hôïp hy höõu trong lòch söû theá giôùi, chuùng ta ñaõ neâu ñích danh moät quoác gia: Trung Quoác laø keû thuø trong Hieán phaùp 1981. Sai laàm naøy ñaõ phaûi söûa ngay sau

ñoù khoâng laâu vaø chính saùch ñoái ngoaïi cuûa ñaûng Coäng saûn Vieät Nam daàn daàn ñöôïc chænh caûi, ñaëc bieät laø töø sau Ñaïi hoäi VI, ñeå traùnh cho daân toäc cöù phaûi ñöông ñaàu vôùi heát ngoaïi bang naøy ñeán ngoaïi bang khaùc. “Cöông lónh xaây döïng ñaát nöôùc trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi “ ñaõ ghi: “Coù quan heä höõu nghò vaø hôïp taùc vôùi nhaân daân taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi”, “Hôïp taùc bình ñaúng vaø cuøng coù lôïi vôùi taát caû caùc nöôùc khoâng phaân bieät cheá ñoä chính trò-xaõ hoäi khaùc nhau treân cô sôû nhöõng nguyeân taéc cuøng toàn taïi hoøa bình”, “Môû roäng söï hôïp taùc cuøng coù lôïi vôùi caùc nöôùc phaùt trieån “. “Baùo caùo chính trò cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng khoùa VIII taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX cuûa Tieáp trang B10

Leã Giaùng Sinh - Noel TAÂM KHAÙNH NAM Trích Dan Chim Viet Online Ñaàu thaùng 12 haøng naêm, toân thôø,” vaân vaân vaø vaân vaân. daân khaép nôi treân nöôùc Myõ Ngöôøi Myõ, baát keå toân giaùo chuaån bò trang hoaøng cho leã hay nguoàn goác daân toäc ai cuõng Giaùng Sinh. Ñaây laø ngaøy quoác troâng chôø muøa Giaùng Sinh. leã troïng ñaïi cuûa Hoa Kyø vì ña Ngaân saùch gia ñình cuûa ngöôøi soá daân Myõ tin theo ñaïo Thieân Myõ daønh vuïn trong naêm seõ Chuùa keå chung caû ngöôøi cuûa chi tieâu cho nhöõng ngaøy naày. heä phaùi Tin Laønh vaø Coâng Veà ñeâm, neáu coù dòp laùi xe qua Giaùo. caùc thaønh phoá lôùn hay vieáng Sau ngaøy leã Taï Ôn cuûa Hoa thaêm nhöõng trung taâm Kyø, taïi caùc trung taâm thöông thöông maïi cuûa Hoa Kyø, baïn maïi ngöôøi ta baét ñaàu nghe caùc seõ ngaïc nhieân thích thuù khi baûn nhaïc veà Chuùa Giaùng thaáy nhöõng caây Noel trang trí Sinh nhö, “Phöôùc cho nhaân vôùi ñeøn maøu myõ thuaät troâng loaïi, Ñeâm yeân laëng, Kieáp ñeán raát ñeïp maét. ÔÛ nhöõng vuøng

ngoaïi oâ cuûa thaønh phoá hay nhöõng nôi ñoâng daân cö nguï baïn cuõng seõ baét gaëp nhöõng caây coù giaêng ñeøn cho bieåu töôïng cuûa muøa Noel. Khoâng chæ rieâng treân nöôùc Myõ hay ngöôøi Myõ, maø haàu heát taát caû ngöôøi daân treân theá giôùi baát keå toân giaùo, ñeàu ñoùn ñôïi ngaøy 25 thaùng 12 - ngöôøi ta toå chöùc sinh nhaät Chuùa Gieâ-xu. Noel khoâng chæ laø ngaøy quoác leã cuûa rieâng Hoa Kyø nöõa, nhöng coøn laø ngaøy hoäi cuûa nhaân loaïi. 2004 naêm qua, nhöõng huyeàn

TAØI LIEÄU THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

Sinh meänh Vieät qua Vaên Hieán Vieät TRAÀN CHÍNH TRUNG (Kyø 2 tieáp theo vaø heát) - Chöõ Trung mình ñeå phaàn Cha - Chöõ Hieáu cho Meï, ñoâi ta chöõ Tình (Ca Dao) 4a. Vò trí ngöôøi phuï nöõ treân caên baûn trieát lyù Dòch Dòch laø nhöõng yù nieäm trieát lyù laâu ñôøi nhaát cuûa nhaân loaïi, ñöôïc heä thoáng laïi töø khi nhaân loaïi chöa coù chöõ vieát. Dòch xaây döïng treân yù nieäm AÂm-Döông. AÂm bieåu töôïng baèng moät vaïch ñöùt ñoaïn (-), vaø Döông bieåu töôïng baèng moät vaïch lieân tuïc (). Ñònh lyù caên baûn cuûa dòch laø: “Nhaát aâm nhaát döông chi vò ñaïo”, moät aâm phoái hôïp vôùi moät döông ñoù laø ñaïo lôùn. Heä luaän cuûa “ñoäc döông baát sinh, coâ aâm baát tröôûng”, rieâng moät mình yeáu toá döông thì khoâng theå sinh tröôûng ñöôïc, rieâng moät mình yeát toá aâm thì cuõng khoâng theå naøo lôùn leân ñöôïc. Vaø “aâm trung chi döông, döông trung cho aâm”, trong aâm coù döông, trong döông coù aâm. Bieåu töôïng cuûa dòch ñöôïc veõ baèng moät voøng troøn töôïng tröng cho söï vieân maõn troøn ñaày cuûa lyù töôûng, söï duy nhaát chæ coù moät chaân lyù mang tính phoå quaùt bao truøm caû moïi nôi choán, aûnh höôûng suoát khaép moïi thôøi. Beân trong voøng troøn laø hai yeáu

thoaïi trong ngaøy Chuùa ra ñôøi khoâng thay ñoåi theo thôøi gian vaø nhöõng ñieàu maø ngöôøi ta ñeå yù tôùi thöôøng laø caâu chuyeän ñeâm Noel, truyeàn thuyeát Santa Claus, vaø nhöõng phong tuïc taäp quaùn trong muøa Giaùng Sinh Caâu chuyeän Chuùa Gieâ-xu Giaùng Sinh theo thaùnh kinh Theo leänh vua Heroát, taát caû daân Do Thaùi phaûi veà nguyeân quaùn ñeå ghi danh vaøo soå trong vieäc ñieàu tra daân soá. Trong luùc naày Mary ñang mang thai vaø gaàn ngaøy sanh nôû. Khi ñeán thaønh Bethlehem thì khoâng coøn nhaø quaùn ñeå troï neân Gioâ-deùp vaø Mary ñaønh phaûi ôû taïm nôi chuoàng chieân ngheøo heøn. Khi Chuùa Gieâ-xu ra ñôøi, thieân söù ñeán baùo tin cho boïn chaên chieân ngoaøi ñoàng ñeán thôø laïy Ngaøi. Vaø cuõng coù ba nhaø Thoâng thaùi töø phöông Ñoâng theo aùnh sao rôi maø ñeán daâng leã vaät vaø chieâm ngöôõng con Trôøi giaùng theá. Theo thaùnh kinh thì tröôùc khi ñeán gaëp Chuùa Gieâ-xu, caùc nhaø Thoâng thaùi ñaõ baùo cho vua Heroát ñieàm laï veà ngoâi sao xuaát hieän vì coù moät vò Vua môùi ra ñôøi ñeå cai trò thieân haï. Vì vaäy vua Heroát baûo caùc nhaø Thoâng thaùi neáu tìm ñöôïc vò vua môùi sinh ra thì neân quay veà baùo cho oâng ta bieát ñeå Vua Tieáp trang B9

toá AÂm Döông ñöôïc phaân bieät baèng moät maøu traéng aâm vaø maøu ñen döông, vôùi moät chöõ S caân xöùng laøm baèng hai nöûa voøng troøn noái tieáp nhau, dieãn taû yù “aâm döông töông thoâi” yeáu toá aâm vaø yeáu toá döông ñun ñaåy vaø buø ñaép laãn cho nhau, taïo neân moät theá Thaêng Baèng Ñoäng cuûa moät söï Bình Ñaúng Tuyeät Ñoái treân giaù trò baûn chaát, nhöng khaùc bieät nhau vì hoaøn caûnh: Vò trí vaø nhieäm vuï. Söï khaùc bieät vò trí vaø nhieäm vuï noùi leân tính hôïp lyù trong vieäc phaân coâng. Yeáu toá döông coù moät ñaàu to vaø moät ñaàu nhoû, yeáu toá aâm cuõng coù moät ñaàu nhoû vaø moät ñaàu to. Neáu ñaàu to töôïng tröng cho öu ñieåm vaø ñaàu nhoû töôïng tröng cho nhöôïc ñieåm thì vôùi söï phoái trí cuûa bieåu töôïng dòch lyù, yeáu toá aâm vaø yeáu toá döông ñaõ hoaøn toaøn boå tuùc, buø ñaép cho nhau ñeå taïo thaønh moät toaøn theå coù ñuû nhöõng tính chaát: Hôïp lyù, caân xöùng, haøi hoøa. Coøn hai ñieåm nhoû, ñieåm ñen naèm ôû ñaàu to yeáu toá aâm traéng vaø ñieåm traéng naèm ôû yeáu toá döông ñen, töôïng tröng cho maàm nhaân cuûa khaû naêng bieán ñoåi tieán hoùa ñeå thích nghi vôùi hoaøn caûnh, phuø hôïp vôùi nhieäm vuï môùi, dieãn taû heä luaän bieán dòch “AÂm trung tri Döông, Döông trung tri AÂm”, caên baûn cuûa quy luaät chaân lyù töông ñoái trong moâi tröôøng

ñoäng. Ñaët neàn treân nhöõng caên baûn trieát lyù treân, ngöôøi phuï nöõ ñaõ coù moät ñòa vò xöùng ñaùng vaø cao troïng trong xaõ hoäi Vieät Nam ñaëc bieät laø treân töông quan vôï choàng. Vôï choàng laø ñaïo lôùn “phu theâ chi ñaïi ñaïo” hay cuûa ngöôøi quaân töû baét ñaàu töø moái lieân heä vôï choàng “quaân töû chi ñaïo taïo ñoan hoà phu phuï”, chæ laø nhöõng dieãn dòch töø ñònh ñeà caên baûn cuûa dòch “nhaát aâm nhaát döông chi vò ñaïo” laø moái cöông thöôøng ñöùng haøng ñaàu tröôùc moái lieân heä cha meï-con caùi vaø vua toâi, taïo neân ba gieàng moái lôùn goïi laø Tam Cöông. Laáy vôï, sinh con noái doõi vöøa laø moät nhu caàu thuoäc baûn naêng, vöøa laø moät nhieäm vuï trong vieäc laøm ngöôøi ñeå thaønh ngöôøi. Do ñoù, ñôøi moät ngöôøi ñöôïc chia laøm ba thôøi kyø vôùi ba muïc tieâu roõ reät. Tuoåi vò thaønh nieân thì lo hoïc haønh “Ñònh Hoïc”. Tuoåi tröôûng thaønh thì lo laäp gia ñình “Ñònh Tình”. Sau khi ñaõ yeân beà gia thaát, vôï con môùi lo coâng danh söï nghieäp “Ñònh Nghieäp”. Vieäc laáy vôï coøn quan troïng hôn vieäc thi ñoã. Vì vaäy, thi ñoã ñöôïc coi laø tieåu ñaêng khoa, coøn laáy vôï laø ñaïi ñaêng khoa. Khi vôï choàng aên ôû vôùi nhau ñaõ coù con caùi, ngöôøi vôï nay theâm boån phaän laøm meï laïi Tieáp trang B14

Taát nhieân Trung Quoác muoán trôû thaønh sieâu cöôøng DIEÂM HOÏC THOÂNG Toân Vaên dòch Trích talawas (OÂng Dieâm Hoïc Thoâng [Yan Xuetong], giaùm ñoác Vieän Nghieân cöùu Quoác teá thuoäc Ñaïi hoïc Thanh Hoa, Baéc Kinh, traû lôøi phoûng vaán cuûa baùo taz, Berlin, Georg Blume thöïc hieän) taz: Thöa oâng Dieâm, thuû töôùng Schroeder cuûa chuùng toâi seõ ñeán Baéc Kinh vaøo Thöù Hai tôùi vaø, cuõng nhö trong chuyeán vieáng thaêm tröôùc ñaây, seõ taäp trung vaøo nhöõng cuoäc hoäi ñaøm veà lónh vöïc kinh teá. Nhö vaäy chaúng leõ Trung Quoác vaø Lieân Hieäp Chaâu AÂu khoâng coù chung nhöõng quyeàn lôïi chieán löôïc caàn ñöôïc baøn thaûo vôùi nhau? Dieâm Hoïc Thoâng: Tröôùc heát, hai beân khoâng coù nhöõng quyeàn lôïi ñoái laäp nhau veà chieán löôïc. Hai nöôùc Ñöùc vaø Phaùp khoâng muoán giöõ vai troø laõnh ñaïo trong vuøng Ñoâng AÙ coøn Trung Quoác thì cuõng khoâng muoán ñoùng vai troø nhö vaäy ôû Chaâu AÂu; cho neân chuùng ta hieåu nhau thaät deã daøng. Nhöng quyeàn lôïi gioáng nhau thì coù: Caû Trung Quoác vaø Lieân Hieäp Chaâu AÂu ñeàu quan ngaïi ñòa vò sieâu cöôøng cuûa Myõ vì chuùng ta muoán thoaùt khoûi aùp löïc senñaàm cuûa Washington. Caû Trung Quoác vaø Lieân Hieäp Chaâu AÂu ñeàu khoâng muoán tuaân thuû nhöõng meänh leänh do Myõ ñöa ra. Myõ noùi raèng: Haõy cuøng chuùng toâi tieán haønh chieán tranh choáng Iraq hoaëc Baéc Haøn, caùc anh göûi quaân ñeán vaø gaùnh chòu phí toån, nhöng coâng chuyeän thì do chuùng toâi daãn daét. Khoâng chæ rieâng Chirac choáng laïi thöù traät töï theá giôùi aáy. Nhöng nhöõng ngöôøi Chaâu AÂu chaúng bao giôø noùi ñeán nhöõng noã löïc sieâu cöôøng cuûa mình. Trung Quoác muoán ñaït ñòa vò sieâu cöôøng baèng vieäc xaây döïng nhöõng khaû naêng veà kinh teá vaø quaân söï. Chaâu AÂu theo ñuoåi muïc tieâu aáy theo con ñöôøng tích hôïp chính trò. Caû hai beân ñeàu muoán haïn cheá Myõ. taz: Nhö vaäy thì Myõ laøm theá naøo ñeå thaønh töïu ñöôïc? - Washington nhaän thaáy Trung Quoác seõ ñuoåi kòp Myõ veà maët kinh teá nhöng seõ khoâng theå caïnh tranh vôùi hoï veà quaân söï. Neáu Tieáp trang B17

DAT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Leã Giaùng Sinh - Noel Tieáp trang B8

cuøng ñeán thôø laïy Chuùa. Nhöng trong thaâm taâm vua Heroát muoán tìm caùch gieát Chuùa Gieâ-xu vì sôï maát ngoâi. Sau khi gaëp ñöôïc Chuùa haøi ñoàng, ba nhaø Thoâng thaùi khoâng quay laïi gaëp nhaø vua nöõa, nhöng hoï theo ñöôøng khaùc maø veà nguyeân quaùn. Nhöõng ngöôøi theo ñaïo Thieân Chuùa toå chöùc Giaùng Sinh vaø döïng nhöõng hoaït caûnh haøng naêm ñeå nhaéc laïi söï tích ñeâm Chuùa ra ñôøi. Ngöôøi ta toå chöùc sinh nhaät Chuùa Gieâ-xu vaøo ngaøy 25 thaùng 12 laø theo truyeàn thoáng maø giaùo hoäi Thieân Chuùa giaùo ñaët ra nhaèm xoùa môø ñi söï meâ thôø thaàn Maët Trôøi cuûa ngöôøi La Maõ. Vì theá töø ñoù ñeán nay, ngaøy sinh cuûa Chuùa Gieâ-xu cuõng laø ngaøy sinh cuûa thaàn Maët Trôøi. Vôùi ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo ñieàu naày xaùc ñaùng vì Chuùa Gieâ-xu laø aùnh saùng vaø laø söï cöùu roãi cuûa nhaân loaïi. Neáu ñoïc qua naêm saùch phuùc aâm trong Taân Öôùc (Mathiô, Maùc, Luca, Giaêng, vaø Coâng vuï caùc söù ñoà), thì ta coù theå phoûng ñoaùn laø Chuùa Gieâ-xu sinh ra khoaûng ñaàu muøa Xuaân. Ñieàu naày khoâng quan troïng trong nieàm tin cô ñoác. Khaùc vôùi caùc nhaø khoa hoïc, moïi söï phaûi coù baèng chöùng bieän minh. Vôùi ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo, ñöùc tin vaø giaùo hoäi laø caâu traû lôøi cho moïi thaéc maéc. Ñaõ hôn hai thieân nieân kyû troâi qua, ngöôøi ta vaãn tin raèng söï vieäc Chuùa ra ñôøi laø moät pheùp laï coù moät khoâng hai trong lòch söû nhaân loaïi. Vaø ngaøy Chuùa Giaùng Sinh vaãn laø ngaøy leã quan troïng nhaát cuûa haøng traêm trieäu ngöôøi treân theá giôùi. Truyeàn thuyeát oâng giaø Noel (Santa Clause) vaø phong tuïc taäp quaùn trong ngaøy leã Giaùng Sinh Qua thôøi thieáu nieân thì ngöôøi ta khoâng coøn tin chuyeän oâng giaø Noel ñeán phaùt quaø trong ñeâm 24 thaùng 12 nöõa. Tuy nhieân, caùc baäc cha meï vaãn thöôøng duøng caâu chuyeän oâng giaø Noel ñeå raên daïy con treû. Theo truyeàn

thuyeát thì oâng giaø Noel chæ thöôûng cho caùc em naøo ngoan vaø bieát vaâng lôøi. Ñeâm Giaùng Sinh, oâng giaø Noel seõ treøo qua oáng khoùi hoaëc cöûa soå nhaø ñeå ñaët quaø trong caùc ñoâi taát maøu ñoû maø caùc em ñaõ treo gaàn loø söôûi. Nhieàu ngaøy tröôùc Noel taïi Myõ, cha meï thöôøng baûo caùc con cuûa hoï vieát thö cho oâng giaø Noel keå laïi nhöõng ñieàu toát maø caùc em ñaõ laøm trong naêm vaø muoán ñöôïc quaø gì. Nhieàu ngöôøi vaãn cho raèng chuyeän oâng giaø Noel laø huyeàn thoaïi, nhöng treân thöïc theá ñaây laø truyeàn thuyeát coù thaät vaø ñöôïc cheùp nhö sau. “Santa Claus laïi xuaát phaùt töø truyeàn thuyeát veà moät nhaân vaät coù thaät soáng ôû theá kyû thöù 4 teân laø Ni-koâ-la. OÂng laø con moät trong moät gia ñình theo ñaïo Cô Ñoác giaøu coù. Ni-koâ-la sinh ra vaøo khoaûng nhöõng naêm 280 taïi Patara, moät caûng nhoû cuûa thò traán Lycia ôû Thoå Nhó Kyø. Khi coøn nhoû caäu beù ñaõ ñöôïc meï daïy raát nhieàu veà kinh thaùnh nhöng khoâng may, cha meï qua ñôøi do beänh dòch, boû laïi caäu cuøng toaøn boä gia taøi. Ni-koâ-la ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán vì bieát thöông ngöôøi ngheøo vaø daønh caû ñôøi mình ñeå phuïc vuï Chuùa. Moät laàn, gaëp ba coâ gaùi treû khoâng coù ngöôøi caàu hoân vì cha hoï quaù ngheøo, oâng lieàn laáy ba tuùi vaøng vaø boû vaøo phoøng ba coâ gaùi noï. Nhôø ñoù maø hoï laáy ñöôïc choàng vaø soáng raát haïnh phuùc. Maëc duø vaäy, nhöõng ngöôøi La Maõ laïi luoân khinh mieät oâng, Hoï baét giam vaø tra taán oâng trong nguïc toái. Khi Coâng-xtaêng-tin trôû thaønh hoaøng ñeá La Maõ thì oâng ñaõ traû töï do cho thaùnh Ni-koâ-la. Cuõng töø ñoù Coâng-xtaêng-tin trôû thaønh con chieân cuûa ñaïo Cô Ñoác. OÂng trieäu taäp hoäi nghò Ni-a-xeâ-a vaø thaùnh Nikoâ-la ñöôïc môøi laøm ñaïi bieåu cuûa hoäi nghò. Thaùnh Ni-koâ-la ñöôïc ñaëc bieät ca tuïng vì tình yeâu cuûa oâng daønh cho treû em. Ngöôøi ta ñoàn raèng caùc moùn quaø baát ngôø ñeàu do thaùnh Nikoâ-la mang ñeán vaø cuõng chính ngaøi laø ngöôøi luoân

mang quaø ñeán cho treû em vaøo caùc dòp Noâ-en. Beân caïnh ñoù, thaùnh Ni-koâla coøn laø ngöôøi baûo veä cho caùc thuûy thuû ñaûo Xi-xin-li cuûa nöôùc Hy Laïp vaø nöôùc Nga. ôû ñaát nöôùc Haø Lan, truyeàn thuyeát veà thaùnh Ni-koâ-la luoân soáng maõi trong loøng moãi ngöôøi daân. Vaøo theá kæ thöù 16, ôû Haø Lan treû em thöôøng ñaët nhöõng chieác giaøy goã cuûa mình beân caïnh loø söôûi vôùi hy voïng laø chuùng seõ ñöôïc thaùnh Nikoâ-la theát ñaõi no neâ. Ngöôøi Haø Lan phaùt aâm töø St. Nicholas (thaùnh Ni-koâ-la) thaønh Sint Nicholaas, sau ñoù noùi cheäch thaønh Sinterklaas vaø cuoái cuøng ñöôïc nhöõng ngöôøi theo giaùo phaùi Anh ñoïc thaønh Santa.” Coù raát nhieàu truyeàn thuyeát khaùc nhau veà oâng giaø Noel, nhaát laø taïi Hoa Kyø. Caùc nhaø vaên, haõng laøm phim, vaø caùc nhaø laøm thöông maïi ñaõ phoùng ñaïi nhaân vaät oâng giaø Noel vaø taïo oâng thaønh troïng taâm cuûa muøa Giaùng Sinh. Khoâng chæ rieâng gì caùc em, maø nhieàu ngöôøi Myõ cuõng khoâng bieát ñích thöïc truyeàn thuyeát naày. Ngöôøi ta vaãn xem oâng laø bieåu töôïng cuûa muøa Giaùng Sinh, laø ngöôøi mang laïi nieàm vui cho giôùi treû. Ít coù treû em naøo sinh ra ôû Myõ maø khoâng coù cô hoäi chuïp hình vôùi oâng giaø Noel (giaû) moät laàn. Taïi Myõ vaøo nhöõng ngaøy tröôùc leã Giaùng Sinh, caùc cô quan thieän nguyeän, caùc hoäi nhaø thôø, vaø caùc cô quan xaõ hoäi thöôøng ñi quyeân goùp thöùc aên vaø quaø ñeå giuùp cho nhöõng ngöôøi ngheøo vaø voâ gia cö. Nöôùc Myõ coù nguoàn goác töø cô ñoác giaùo neân ngöôøi ta xem vieäc thieän nguyeän vaø giuùp nhöõng ngöôøi thieáu may maén laø ñieàu neân khuyeán khích. Ít khi chuùng ta baét gaëp ngöôøi Myõ voâ gia cö naøo ñi xin aên trong ngaøy Noel vì tröôùc ngaøy leã caùc xe caûnh saùt trong thaønh phoá ñaõ ñi tuaàn tra vaø mang taát caû nhöõng ngöôøi voâ gia cö veà nôi ôû taïm cuûa chính phuû thaønh phoá. Theo phong tuïc cuûa ngöôøi Myõ thì saùng sôùm ngaøy 25 thaùng 12, töùc laø ngaøy Giaùng

Sinh, taát caû moïi ngöôøi trong gia ñình seõ hoïp laïi vaø mang nhöõng goùi quaø ñöôïc xeáp töø ñeâm tröôùc döôùi goác caây Noel maø taëng cho nhau. Ngöôøi ta trao nhau nhöõng moùn quaø Giaùng Sinh ñeå baøy toû loøng yeâu thöông vaø chuùc nhau moät ngaøy leã vui veû. Sau ñoù thì taát caû moïi ngöôøi trong gia ñình ñi döï leã nhaø thôø vaø cuøng nhau döï tieäc neáu laø gia ñình theo ñaïo Thieân Chuùa. Tuy nhieân, nhieàu ngöôøi Myõ duø khoâng tin Chuùa vaãn trao ñoåi quaø vaø toå chöùc lieân hoan Giaùng Sinh vì noù laø moät phaàn trong di saûn cuûa neàn vaên hoùa. Suy nghó veà muøa Giaùng Sinh Nhieàu ngöôøi khoâng tin vaøo oâng giaø Noel, khoâng ñaët nieàm tin vaøo Thieân Chuùa, nhöng vaãn toå chöùc vaø döï phaàn trong muøa Giaùng Sinh. Khoâng chæ rieâng trong nöôùc Myõ, maø raát ñoâng daân chuùng khaép nôi treân theá giôùi ñeàu aên möøng leã Giaùng Sinh. ÔÛ Nhaät, tyû leä ngöôøi theo ñaïo Thieân Chuùa giaùo raát thaáp, chöøng 0,7% cuûa toång daân soá, nhöng ngöôøi Nhaät raàm roä toå chöùc Giaùng Sinh haèng naêm. Ngöôøi ta toå chöùc Giaùng Sinh ña soá vì theo tín ngöôõng, moät phaàn vì theo phong tuïc taäp quaùn. Phaàn ñoâng coøn laïi ngöôøi ta thích ngaøy leã Giaùng Sinh vì neùt ñaët thuø vaø yù nghóa cuûa noù. Nhieàu ngöôøi vaãn thaéc maéc taïi sao ngöôøi ta hay trao ñoåi vaø taëng quaø cho nhau trong ngaøy leã Giaùng Sinh. Nghóa cöû naày baét nguoàn töø bieåu hieän cuûa nieàm

tin toân giaùo, cho duø khoâng phaûi laø ngöôøi cô ñoác, nhieàu ngöôøi vaãn theo phong tuïc naày. Vôùi cô ñoác nhaân thì leã Giaùng Sinh mang hai yù nghóa: tình yeâu thöông vaø söï haï mình. 1) Chuùa Gieâ-xu laø moùn quaø yeâu thöông maø Thöôïng Ñeá ban cho con ngöôøi. 2) Chuùa laø con trôøi maø phaûi sinh ra trong chuoàng chieân maùng coû ngheøo heøn. Vì theá cho neân ngöôøi tin theo Chuùa Gieâ-xu trao quaø cho nhau ñeå baøy toû tình yeâu thöông, moät trong nhöõng giaùo ñieàu cuûa ngöôøi cô ñoác. Duø khoâng tin Chuùa, ngöôøi ta cuõng deã daøng chaáp nhaän vieäc bieåu loä thì yeâu thöông trong gia ñình qua caùc moùn quaø trong ngaøy Noel. Ngöôøi Vieät

ñaõ quen daàn vôùi ngaøy leã Noel taïi Hoa Kyø cho duø coù raát nhieàu ngöôøi khoâng phaûi laø tín ñoà cô ñoác. Beân caïnh baøn thôø toå tieân, ngöôøi Vieät ñaët theâm caây Noel vôùi ñeøn maøu laáp laùnh. Vaø thay vì haùt nhöõng baøi ca möøng Giaùng Sinh thì baø con ta haùt Karaoke vôùi nhöõng baûn tình ca hay nhaïc tieàn chieán, coù ngöôøi coøn chôi sang ca luoân voïng coå Giaùng Sinh. Ngaøy leã Giaùng Sinh vaø tieäc Giaùng Sinh coù theå khaùc nhau theo töøng gia ñình vaø tín ngöôõng, nhöng chaéc ai cuõng hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa ngaøy Noel. Leã Giaùng Sinh khoâng ñôn giaûn chæ vì quaø caùp, nhöng noù laø ngaøy leã ñeå baøy toû tình yeâu thöông vaø söï khieâm nhöôøng. Philadephia 24-11-2004

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Boä Quoác Phoøng rôøi boû nhieäm vuï... Tieáp trang B8

Ñaûng” cuõng khaúng ñònh “Vieät Nam saün saøng laø baïn, laø ñoái taùc tin caäy cuûa caùc nöôùc trong coäng ñoàng quoác teá, phaán ñaáu vì hoøa bình, ñoäc laäp vaø phaùt trieån”, “Môû roäng quan heä nhieàu maët, song phöông vaø ña phöông vôùi caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå, caùc trung taâm chính trò, kinh teá quoác teá lôùn, caùc toå chöùc quoác teá vaø khu vöïc theo caùc nguyeân taéc toân troïng ñoäc laäp, chuû quyeàn vaø toaøn veïn laõnh thoå...”. Vaäy maø, baùo caùo cuûa Boä Quoác Phoøng vaïch thaúng maët, chæ thaúng teân sieâu cöôøng duy nhaát treân theá giôùi hieän nay, ngay trong tieâu ñeà lôùn cuûa mình “AÂm möu, yù ñoà cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù Vieät Nam- Ñoâng Döông tuø nay ñeán Ñaïi hoäi X”! Chæ rieâng caùi ñaàu ñeà naøy ñaõ toû ra thaät voâ chính trò. Vaán ñeà Ñoâng Döông voán ñaõ raát nhaïy caûm. Ngöôøi ta thöôøng saün saøng lu loa mình laø tieåu baù. Theá maø sao laïi loâi caû Ñoâng Döông vaøo söï kieän ñaïi hoäi X cuûa ñaûng Coäng saûn Vieät Nam? Khoâng chòu taäp trung toaøn taâm toaøn yù lo thöïc thi nhieäm vuï ñaõ ñöôïc ñònh roõ trong vaên kieän cuûa Ñaûng: “ Baûo veä vöõng chaéc ñoäc laäp, chuû quyeàn, thoáng nhaát, toaøn veïn laõnh thoå “, ngay trong maáy caâu môû ñaàu, Baûn baùo caùo ñaõ töï tieän xaùc ñònh cho mình moät ñoái thuû treân moät chieán tuyeán heát söùc moâng lung vaø vu vô: “Vôùi öu theá vöôït troäi veà kinh teá vaø quaân söï, Myõ ñaåy maïnh trieån khai chieán löôïc toaøn caàu vôùi möùc ñoä cöïc ñoan hôn, hieáu chieán hôn, nhaèm nhanh choùng aùp ñaët söï laõnh ñaïo ñoäc toân, khaúng ñònh vò trí sieâu cöôøng duy nhaát cuûa Myõ treân theá giôùi “ (Trích Baûn baùo caùo) (*). Tieáp ñoù laø nhöõng baøn luaän ñoâng ñoaøi ñaâu ñaâu: “Ngay sau khi tieán haønh baøn giao chính phuû laâm thôøi cho Iraq, vôùi öu theá sieâu cöôøng, Myõ tieáp tuïc ñöa ra nhieàu ñoái saùch chieán löôïc môùi coù tính toaøn caàu hôn, nhaèm kieàm cheá caùc ñoái thuû “ caïnh tranh chieán löôïc “ vaø aùp ñaët “ giaù trò Myõ “ treân toaøn theá giôùi thoâng qua chieâu baøi choáng khuûng boá “ (*).”Myõ ñeà ra 2 ñoái saùch: 1 - Phaûi laøm cho caùc nöôùc ASEAN thaáy ñöôïc nguy cô phaùt trieån cuûa khuûng boá Hoài giaùo trong khu vöïc, vaø thaáy ñöôïc vai troø quyeát ñònh cuûa Myõ trong cuoäc chieán choáng khuûng boá, cuõng nhö thaáy ñöôïc caùc quyeàn lôïi cô baûn khi hôïp taùc vôùi Myõ; 2 - Ngoaøi Singapore, Thaùi Lan vaø Philippines caùc nöôùc coøn laïi ñeàu phaûi coù bieän phaùp tröøng phaït

neáu tieáp tuïc baát hôïp taùc vôùi Myõ “ (*) Ñoïc suoát 5 trang ñaàu mieân man, lung tung nhö theá, ngöôøi ñoïc khoâng hieåu nhöõng ñieàu aáy thì coù lieân quan tröïc tieáp gì ñeán quoác phoøng nöôùc mình vaø, ñaáy coù phaûi laø nguy cô thöïc söï ñoái vôùi ta khoâng? Ngöôøi ñoïc caøng khoâng theå khoâng baên khoaên lo ngaïi raèng, hình nhö Boä Quoác Phoøng cuûa ta ñònh “ aên côm nhaø, vaùc tuø vaø haøng toång” chaêng! Vaø ñaây nöõa, nhöõng doøng ñieåm tình hình caùc nöôùc xung quanh nhö theá naøy lieäu coù yù nghóa gì? “ Ñoàng yù ñeà Myõ söû duïng Thaùi Lan laøm ñòa baøn giaùn tieáp trieån khai aûnh höôûng vaøo khu vöïc Ñoâng Döông, thoâng qua yù ñoà hình thaønh khu vöïc “töù giaùc kinh teá “ Thaùi-Laøo-CampuchiaMianmar: “Khoâng gian chính tri-kinh teá-vaên hoùa-quaân söï thoáng nhaát trong khu vöïc boán nöôùc Thaùi LanLaøoCampuchia-Mianmar do Thaùi Lan laøm noøng coát “vôùi böôùc khôûi ñaàu laø hôïp taùc phaùt trieån kinh teá, veà laâu daøi, 4 nöôùc naøy seõ cho ra ñôøi moät löïc löôïng quaân söï hoãn hôïp chung, ñöôïc huaán luyeän vaø trang bò tinh nhueä” (*). “Singapore ñoàng yù ñeå Myõ söû duïng laøm baøn ñaïp trieån khai chieán löôïc choáng khuûng boá taïi khu vöïc Ñoâng Nam AÙ” (*). “Philippine vaø Thaùi Lan ñöôïc Myõ coâng nhaän laø ñoàng minh ngoaøi NATO” (*). Vieát nhöõng doøng nhö theá, ngöôøi vieát ñònh noùi gì? Cha oâng ta ñaõ daïy “ Traùnh voi chaúng xaáu maët naøo”. Neáu khoâng muoán ñi cuøng ñöôøng, saùt caùnh cuøng voi thì haõy tìm ñöôøng khaùc. Ñöøng neân tìm ñöôøng ñoái ñaáu vôùi ngay caû kieán, huoáng chi vôùi voi. Ngöôøi möu löôïc, thöïc söï taøi ba coøn coù theå tìm caùch ñöôïc ngoài leân löng voi maø ñi tôùi. Ít ra, thoâi thì haõy bieát hoïc taäp caùc nöôùc Thaùi Lan, Philippine. Ngay töø thaùng 2 naêm 1946, chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ göûi thö cho toång thoáng Hoa Kyø Harry S. Truman: “Thöa ngaøi Toång thoáng kính meán. Nhaân dòp naøy toâi xin ñöôïc caûm ôn ngaøi cuøng nhaân daân Hoa Kyø veà söï quan taâm coù lôïi cho caùc daân toäc thuoäc ñòa maø caùc ñaïi dieän cuûa Ngaøi taïi toå chöùc Lieân Hieäp Quoác ñaõ baøy toû... Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø ñoäc laäp hoaøn toaøn vaø hôïp taùc toaøn dieän vôùi Hoa Kyø. Chuùng toâi seõ laøm heát söùc mình ñeå laøm cho neàn ñoäc laäp vaø söï hôïp taùc naøy trôû neân coù lôïi cho toaøn theá giôùi”. Ngaøy 7 thaùng 1 naêm 1967, trong buoåi tieáp Ñoaøn Toøa aùn Quoác teá ñeán Vieät Nam ñieàu tra toäi aùc chieán tranh, Ngöôøi laïi noùi: “Toâi kính troïng nhaân daân

Myõ. Nhaân daân Myõ laø ngöôøi thoâng minh, laø ngöôøi yeâu hoøa bình vaø daân chuû... Vì vaäy chuùng toâi noùi vôùi nhaân daân chuùng toâi raèng hoï phaûi saün saøng hoan ngheânh nhaân daân Myõ, khoâng phaûi khi hoï ñeán nhö hieän nay vôùi nhöõng ngöôøi lính mang vuõ khí nhöng khi hoï ñeán moät laàn nöõa trong töông lai ñeå giuùp ñôõ xaây döïng laïi ñaát nöôùc chuùng toâi... Caùc oâng haõy tin toâi.Khi toâi noùi raèng toâi seõ sung söôùng ñöôïc ñoùn tieáp Toång thoáng Myõ ñeán ñaây moät caùch hoøa bình...” Ngay töø khi ñang phaûi ñaùnh nhau trí maïng, Hoà chuû tòch ñaõ bieát noùi nhöõng lôøi caàu thaân tha thieát nhö theá. Vaäy maø, taïi sao ngaøy nay Boä Quoác Phoøng laïi nhaãn taâm deø bæu caû vôùi caâu noùi thaät, nhöõng lôøi caàu thaân ngöôïc laïi töø phía Hoa Kyø: “Ñaïi söù Myõ taïi Vieät Nam Raymond Burghard noùi: “Myõ luoân quan taâm ñeán Vieät Nam vì xeùt treân caû 2 lónh vöïc ñòa chính trò vaø kinh teá, Vieät Nam laø moät nöôùc quan troïng nhaát ñoái vôùi Myõ trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ” (*). Cöïu ñaïi söù Myõ taïi Vieät Nam Peterson noùi: “Ñoâng Döông laø ñieåm töïa voâ cuøng quyù baùu maø Myõ khoâng theå boû qua ñöôïc. Neáu khoùa chaët ñöôïc cöûa ngoõ Ñoâng Döông, Myõ coù theå tuyeân boá noäi ñòa hoùa toaøn boä neàn kinh teá Trung Quoác” (*). Xuyeân suoát baûn baùo caùo laø moät khoâng khí kyø thò naêng neà, ñeán möùc khoâng coøn chuùt tænh taùo. Lôøi bình luaän sau ñaây neáu khoâng ñöôïc xem laø chaân thaønh thì cuõng coù theå xem laø moät ñieàu tra khaùch quan vaø neân ñöôïc tieáp thu nghieân cöùu. AÂy vaäy maø cuõng bò leân aùn gay gaét: “Moät phoùng vieân Myõ vieát baøi xuyeân taïc chuû tröông cuûa Vieät Nam trong lónh vöïc ñaàu tö: “Chính phuû Vieät Nam vöøa qua ñaõ daønh raát nhieàu chöông trình cho xoùa ñoùi giaûm ngheøo ôû ñoàng baèng Nam Boä nhöng hieäu quaû khoâng cao. Trong khi ñoù laïi daønh raát ít caùc chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo ôû ñoàng baèng Baéc Boä. Ñieàu naøy theå hieän söï baát bình ñaúng giöõa hai mieàn Nam-Baéc... Ngöôøi daân Baéc Boä phaûi ñöôïc höôûng nhöõng chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo töông xöùng vôùi nhöõng gì hoï ñaõ ñoùng goùp trong khaùng chieán” (*) Taïi sao khoâng bieát khoân ngoan, tænh taùo khai thaùc nhöõng khía caïnh tích cöïc, coù khaû naêng ñöa laïi nguoàn lôïi raát lôùn cho nhaân daân, cho ñaát nöôùc maø chæ khaêng khaêng boâi veõ cho thaønh nguy cô: “Tieát loä cuûa moät cuûa moät soá toå chöùc tình baùo caùc nöôùc taïi Ñoâng Nam AÙ: “Myõ ñaõ chuaån bò kyõ löôõng cho vieäc thaâm nhaäp Vieät Nam veà kinh teá vaø chính trò. Muïc tieâu cuûa Myõ khoâng phaûi

laø bieán Vieät Nam thaønh moät thò tröôøng ñeå goùp phaàn ñieàu tieát neàn kinh teá Myõ, maø laø xaây döïng Vieät Nam thaønh moät khu vöïc ñieàu tieát nhaäp sieâu Trung - Myõ, moät haøng raøo kinh teá ngaên ngöøa söï phaùt trieån cuûa Trung Quoác xuoáng Ñoâng Nam AÙ. Sôû dó Myõ choïn Vieät Nam, thay vì choïn Thaùi Lan hay moät nöôùc naøo khaùc, laø do töø xöa ñeán nay, Vieät Nam luoân ñoái ñaàu vôùi Trung Quoác, vaø Vieät Nam coù tieàm naêng phaùt trieån hôn” (*). Ngay caû ñoaïn ñaùnh giaù sau ñaây cuûa CIA cuõng cho thaáy tieàm aån nhöõng yeáu toá coù theå lôïi duïng ñöôïc chöù: “Moät saùch löôïc ñoái ngoaïi chung cho Ñoâng Döông vaø rieâng cho Vieät Nam, ñoù phaûi laø moät cuoäc trieån khai chính saùch qua töøng giai ñoaïn maø ngöôøi Phöông Ñoâng goïi laø taèm aên daâu. Gaây aûnh höôûng trôû laïi Ñoâng Döông phaûi baét ñaàu töø Vieät Nam. Loaïi boû söï ñoái ñaàu cuûa Vieäât Nam phaûi baèng lieäu phaùp kinh teá vaø vaên hoùa... Söï aùp ñaûo tuyeät ñoái veà maët kinh teá cuûa Myõ cuõng nhö söï phaùt trieån taêng toác cuûa kinh teá Vieät Nam seõ laø ñieåm öu thaéng duy nhaát coù theå loaïi boû aûnh höôûng cuûa Trung Quoác” (*). II - Maéc möu Trung Quoác, laøm tay sai cho Trung Quoác Vieät Nam coù ngöôøi laùng gieàng phöông baéc thaät khoång loà, laø moät luïc ñòa lôùn nhaát theá giôùi vôùi toång dieän tích leân tôùi 9,6 trieäu km2. Vaäy maø maëc duø nhaø thô Ñoã Phuû ñaõ phaûi khuyeán caùo: Moãi nöôùc coù bieân thuøy Chæ caàn chaën xaâm löôïc Taøn saùt ñeå laøm chi nhöng caùc vua chuùa vaø caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác chöa bao giôø töø boû raép taâm baønh tröôùng. Trong suoát maáy thaäp nieân giöõa theá kyû 20, Trung Quoác laø nöôùc gaây nhieàu chieán tranh nhaát veà laõnh thoå, hôn baát cöù quoác gia naøo treân theá giôùi. Heát tranh chaáp bieân thuøy vôùi Lieân Xoâ laïi ñeán AÁn Ñoä, Taây Taïng, roài Trieàu Tieân, Vieät Nam. Tröôùc maét, trong tham voïng nhanh choùng vöôn leân ñòa vò cöôøng quoác ngang haøng vôùi Myõ, Nhaät ôû Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông, Trung Quoác ñaët muïc tieâu laán chieám toaøn boä Bieån Ñoâng ôû vò trí öu tieân haøng ñaàu. Ñaït muïc tieâu naøy, hoï khoâng chæ cöôùp ñöôïc trong tay kho taøi nguyeân doài daøo, ñaëc bieät laø daàu khí maø coøn nhaèm kieåm soaùt ñöôïc Bieån Ñoâng. Töø ñaáy, khoáng cheá ñöôïc caû Ñoâng Nam A vaø caû con ñöôøng giao löu huyeát maïch töø Thaùi Bình Döông qua AÁn Ñoä Döông. Khoâng chæ lo baønh tröôùng, bò tö töôûng Ñaïi Haùn chi phoái, hoï thöôøng coi nhöõng nöôùc laùng gieàng nhö caùc chö haàu coù

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 nghóa vuï cung phuïng vöông trieàu. Trung Quoác “uûng hoä” Vieät Nam ñaùnh Myõ khoâng phaûi vì söï nghieäp ñoäc laäp-thoáng nhaát cuûa nhaân daân ta. Trong khi ta coù chuû tröông, khi coù thôøi cô thì “vöøa ñaùnh vöøa ñaøm” ngoõ haàu kieàm cheá vaø keùo Myõ xuoáng thang thì ngay töø nhöõng naêm ñaàu chieán tranh, 1965, Trung Quoác ñaõ coá yù ngaên trôû Vieät Nam tieáp xuùc vôùi Myõ. Trung Quoác muoán chieán tranh keùo daøi, Myõ seõ suy yeáu vaø phaûi nhôø ñeán söï can thieäp cuûa Trung Quoác, nhö hoài Geneve 1954 Phaùp ñaõ giaûi quyeát vaán ñeà Ñoâng Döông chuû yeáu vôùi Trung Quoác. Baùo chí Phöông Taây bình luaän: “Trung Quoác ñaùnh Myõ ñeán ngöôøi Vieät Nam cuoái cuøng.” Trong suoát cuoäc chieán naøy, Trung Quoác vöøa giuùp Vieät Nam, vöøa gaây khoâng bieát bao nhieâu khoù khaên hieåm hoùc: Khoâng taùn thaønh hoïp Hoäi nghò Nhaân daân Ñoâng Döông choáng Myõ (3 nöôùc, 4 beân) maø ñoøi hoïp 5 nöôùc 6 beân (theâm Trung Quoác, Trieàu Tieân) choáng Nhaät. Nhaèm luùc Vieät Nam saép toaøn thaéng, naêm 1974, Trung Quoác chieám ñaûo Hoaøng Sa... Taïi hoäi nghò Geneøve 1953, Chu AÂn Lai thoûa thuaän vôùi Mandeøs France raèng Vieät Nam coù hai chính phuû, hai vuøng kieåm soaùt, hình thaønh giaûi phaùp khung, chia caét Vieät Nam. Muoán coù moät Ñoâng Döông ña daïng ñeå Trung Quoác coù theå naém chaët ñöôïc töøng beân, trong tieäc chieâu ñaõi keát thuùc Hoäi nghò, Trung Quoác xeáp Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa, Vöông quoác Laøo, Vöông quoác Campuchia vaø chính quyeàn Baûo Ñaïi ngang nhau. Coi nhö 4 ñoaøn bình ñaúng vaø cuøng coù quan heä tröïc tieáp vôùi Trung Quoác. Sau khi coù Hieäp ñònh Paris 1973, vì yù ñoà laâu daøi cuûa hoï ôû Ñoâng Nam A, Trung Quoác vaãn tieáp tuïc chuû tröông chia caét Vieät Nam. Ngaøy 1 thaùng 2 naêm 1975, sau chuyeán thaêm Trung Quoác veà, thöôïng nghò syõ K. Mansfield baùo caùo tröôùc Quoác hoäi Myõ: Trung Quoác taùn thaønh ñeå hai nöôùc Vieät Nam toàn taïi. Trong khi Trung Quoác saün saøng coi Vieät Nam nhö vaät teá thaàn cho moái bang giao TrungMyõ (Hoï muoán tranh thuû Myõ ñeå “Boán hieän ñaïi hoùa” taïo ñieàu kieän vöôn leân baù chuû Ñoâng AThaùi Bình Döông) thì caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam cöù maõi ngaây thô tin vaøo söï ñoàng loøng xaû thaân cho moät thöù yù thöùc heä vu vô. Ngaøy 5 thaùng 10 naêm 1991, sau khi Hieäp ñònh veà Campuchia ñöôïc kyù keát ôû Paris, toång bí thö Ñoã Möôøi vaø thuû töôùng Voõ Vaên Kieät thaêm

chính thöùc nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa ñeå khai tröông vieäc bình thöôøng hoùa moái quan heä bò tan vôõ töø thaùng 2 naêm 1979. Trong ngaøy ñoù, moät hình aûnh mai mæa ñöôïc truyeàn treân tivi laøm toâi xaáu hoå vaø voâ cuøng böïc töùc. OÂng Giang Traïch Daân ñang ñöùng treân buïc cao thì toång bí thö Ñoã Möôøi cuûa ta hôùn hôû chaïy leân oâm chaàm laáy, laøm cho oâng Giang Traïch Daân cuõng phaûi söõng sôø! Theá maø roài, khi ta ñeà xuaát sieát chaët moái quan heä ñoàng chí ñeå “baûo veä chuû nghóa xaõ hoäi, choáng ñeá quoác”, hoï chæ löûng lô traû lôøi raèng moái quan heä ñoâi beân chæ neân “Thaân nhi baát caän, sô nhi baát vieãn, tranh nhi baát ñaáu” (Thaân nhöng khoâng gaàn, sô nhöng khoâng xa, ñaáu tranh nhöng khoâng ñaùnh nhau). Hoï coøn noùi moái quan heä Vieät Nam- Trung Quoác khoâng ñöôïc ñeå cho Myõ vaø ASEAN lo ngaïi. Maéc möu Trung Quoác ñaõ voâ cuøng ñaùng traùch. Laøm tay sai cho Trung Quoác laø troïng toäi giaûo hình, quyeát khoâng theå dung tha. Ai ñaõ moài chaøi ñeå toång bí thö Leâ Khaû Phieâu caét nhöôïng laõnh thoå vaø laõnh haûi Vieät Nam cho Trung Quoác? Vì sao ñoaøn sang Trung Quoác ñaøm phaùn veà bieân giôùi Vieät NamTrung Hoa khoâng phaûi do Boä Ngoaïi giao ta boá trí maø chuyeán ñi “ma ñöa loái, quyû daãn ñöôøng” aáy laïi do Toång cuïc 2 saép ñaët vaø vì sao boä tröôûng ngoaïi giao Nguyeãn Maïnh Caàm bò ñuoåi ra khoûi cuoäc hoïp? Ai ñaõ boá trí cho nöõ giaùn ñieäp ñi caëp keø vôùi Leâ Khaû Phieâu? Ai ñaõ “quaân sö” ñeå thuû töôùng Phan Vaên Khaûi caám baët baùo chí ñöa tin vaø gaït boû taát caû yù kieán baøn ñònh ñuùng ñaén cuûa caùc chuyeân gia gioûi roài quyeát ñònh choïn nhaø thaàu Trung Quoác ñeå töø ñaáy xaây neân moät saân vaân ñoäng Myõ Ñình xaäp xeä, ñaày khuyeát taät maø haïch toaùn cuoái cuøng coù toång chi phí toán keùm hôn caùc ñeà aùn cuûa Phaùp vaø cuûa Ñöùc treân döôùi 10 trieäu ñoâla (= 150 tyû, soá tieàn coù theå xaây ñeå loaïi boû haøng nghìn lôùp hoïc tranh tre nöùa laù, haøng chuïc beänh vieän hieän ñaïi)? Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi ñaõ sang ñeán taän New Zeeland vaø chæ ngaøy moät ngaøy hai laø kyù keát Hieäp ñònh Thöông maïi Vieät Nam-Hoa Kyø vôùi toång thoáng Bill Clinton nhöng ai ñaõ xuùi baåy ñeå toång bí thö Leâ khaû Phieâu ñoät ngoät ñieän sang yeâu caàu hoaõn kyù, chôø Trung Quoác kyù tröôùc ñaõ? Cuøng loaïi yù ñoà ñen toái ñoù, trong khi Ñaûng ñaõ nghò quyeát, Chính phuû ñang noã löïc ñeå ñöôïc gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Quoác teá trong naêm 2005 thì taïi sao Baûn baùo caùo laïi baøn Tieáp trang B12

DAT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Boä Quoác Phoøng rôøi boû nhieäm vuï... Tieáp trang B10

luøi baèng moät “huaán thò” cuûa Trung Quoác: “ Cô quan tình baùo Hoa haûi ngoaïi nhaän ñònh: “ Vieät Nam khoâng neân soát saéng gia nhaäp WTO vì, neáu Vieät Nam xem vieäc gia nhaäp WTO laø moät muïc tieâu öu tieân, ñoàng nghóa vôùi söï ‘ñoåi maøu’ cuûa xu höôùng chính trò ngaøy moät gia taêng, do nhöõng ñieàu kieän gia nhaäp WTO ñöa ra veà maët caûi caùch...” (*). (Haõy ñeå cho Trung Quoác gia nhaäp WTO vaø ñoåi maøu thoâi, coøn Vieät Nam cöù ngoài ñaáy maø giöõ nguyeân maøu taêm toái) Ñeán moät ngöôøi nöôùc ngoaøi cuõng bieát raèng aâm möu cuûa Trung Quoác laø xuùc xieåm Vieät Nam ñieân cuoàng choáng Myõ vaø Phöông Taây ñeå ñaåy Vieät Nam vaøo theá coâ laäp, do ñoù buoäc phaûi chui vaøo oáng tay aùo cuûa Trung Quoác. Maët khaùc, Trung Quoác gia taêng aûnh höôûng taïi Campuchia, töøng böôùc loaïi tröø aûnh höôûng cuûa Vieät Nam baèng caùch haïn cheá söùc maïnh cuûa CPP hoaëc loâi keùo Hunxen vaø CPP vaøo voøng aûnh höôûng cuûa mình vôùi baát kyø thuû ñoaïn naøo, keå caû thoûa hieäp vôùi Myõ; töø ñoù ñaët chaân vöõng vaøo Ñoâng Döông. Vaäy thì, taïi sao Baûn baùo caùo raát tích cöïc leân aùn Myõ maø toû ra lo laéng, beânh che cho yù ñoà xaáu xa cuûa Trung Quoác: “Chuyeån hoùa Laøo theo quyõ ñaïo do Myõ chi phoái, thieát laäp cheá ñoä thaân Myõ, thaân Phöông Taây; haïn cheá vaø loaïi daàn aûnh höôûng cuûa Vieät Nam, ngaên chaën söï phaùt trieån aûnh höôûng cuûa Trung Quoác”. (*).”Veà laâu daøi, söï lieân keát giöõa khoái NATO Ñoâng Au vaø khoái NATO Phöông Ñoâng seõ kheùp kín voøng cung bao vaây Trung Quoác baèng söùc maïnh quaân söï treân taát caû caùc höôùng” (*).”Taïi Chaâu A- Thaùi Bình Döông, Myõ xaùc ñònh vieäc tieáp tuïc duy trì söùc maïnh quaân söï vaø chi phoái quaân söï nhaèm: khoâng cho Nga coù cô hoäi khoâi phuïc vai troø sieâu cöôøng, ngaên chaën moái quan heä Nga-Trung lieân keát choáng laïi chieán löôïc toaøn caàu cuûa Myõ; haïn cheá vaø tieán tôùi trieät tieâu yù

ñoà loâi keùo Ñoâng A vaø Ñoâng Nam A vaøo voøng aûnh höôûng cuûa Trung Quoác” (*). Muïc tieâu cuûa Myõ laø baèng moïi giaù phaûi loâi keùo Vieät Nam veà phía Myõ, töøng böôùc taïo ra moät theå cheá chính trò taïi Vieät Nam thaân Myõ, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Myõ, phaù vôõ theá quan heä chieán löôïc Trung -Vieät (*) Ngay caû khi nhaän ñònh veà tình hình Taây Nguyeân, baûn baùo caùo cuõng phaûi ñöa “giaùo huaán” cuûa Trung Quoác vaøo: “Ñaùnh giaù veà nhöõng aâm möu vaø nhöõng bieän phaùp maø Myõ aùp duïng trong thôøi gian qua trong vaán ñeà Taây Nguyeân, Boä Chính trò ñaûng Coäng saûn Trung Quoác cho raèng: “Caùi maø Myõ caàn laøm tröôùc maét laø gaây ñöôïc aûnh höôûng vaøo caùc keõ hôû daân chuû do caûi caùch chính trò môû roäng cuûa ñaûng Coäng saûn Vieät Nam...” (*). (Taïi sao laïi toân laøm giaùo huaán cuûa thaày caû caùi nhaän ñònh khoâng ñaâu vaøo ñaâu naøy! Baûn chaát chính cuûa vaán ñeà Taây Nguyeân coù phaûi do “keõ hôû daân chuû” gaây ra ñaâu) Roõ raøng, ngöôøi ta thaáy thaáp thoaùng nhöõng aân nhaân cuûa Trung Quoác ñaõ ngoài vieát, hoaëc phaûng phaát linh hoàn tình baùo Trung Quoác trong Baûn baùo caùo naøy. Caùch ñaây maáy naêm, moät taäp taøi lieäu vieát döôùi daïng chöông hoài kieåu Tam Quoác dieãn nghóa coù tieâu ñeà: “Vöông Trieàu Vuõ Chính “ ñöôïc taùn phaùt roäng raõi. Trong taøi lieäu ñoù coù ñoaïn ñaùng löu yù sau ñaây: “Sau khi thaâu toùm toaøn boä quyeàn löïc veà tay mình, hoaøng toäc hoï Ñaëng baét ñaàu loäng haønh. Ñaàu tieân phaûi keå ñeán Meï Nguyeãn thò Nhaãn - hoaøng haäu cuûa vöông trieàu. Baø Nhaãn tröôùc ñaây chæ laø moät con buoân bình thöôøng nhö bao con buoân khaùc, nay thaáy choàng vaø con reå ñang phaùt, lieàn nhaûy sang buoân chính trò, buoân töôùc baùn danh... Moät thaùng 4 laàn bay ra, bay vaøo thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi chöùc danh laø caùn boä Toång cuïc 2, roài ñöôïc oâng Vuõ Chính cho thanh toaùn toaøn boä tieàn maùy bay. Thoâng qua choàng vaø con reå gôïi yù Cuïc tình baùo Hoa Nam Trung Quoác môøi sang Trung Quoác chöõa beänh

(nhöng ai bieát baø ñaõ trao ñoåi nhöõng gì vôùi Cuïc tình baùo Hoa Nam ñeå ñöôïc chöõa khoûi beänh) “. “Vöông trieàu Vuõ Chính” khoâng phaûi do tình baùo Myõ, cuõng khoâng phaûi do boïn phaûn ñoäng caáp tieán (?!) trong nöôùc maø do chính caùc phe phaùi trong Toång cuïc 2 (phe cuûa töôùng Nhö Vaên) thaûo ra. Khoâng bieát tình baùo Trung Quoác hay Toång cuïc 2 ñaõ tung baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác Phoøng leân maïng Internet nhaèm kích ñoäng haèn thuø giöõa Hoa-Kyø vôùi Vieät Nam, coâ laäp Vieät Nam vaø aán saâu Vieät Nam vaøo caùi thoøng loïng cuûa Trung Quoác? III - Huø doïa laõnh ñaïo, löøa doái quaân ñoäi vaø nhaân daân Trong Baûn baùo caùo, ñieäp khuùc sau ñaây ñöôïc laëp ñi, laëp laïi nhieàu laàn: “Löïc löôïng phaûn ñoäng, caáp tieán ñang taêng cöôøng choáng phaù Quaân ñoäi, maø taäp trung tröôùc heát laø Toång cuïc 2. Boïn ñaàu soû ñaùnh giaù: Moät trong nhöõng bieän phaùp ñeå thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng ‘daân chuû’, ‘töï do’, ‘chia reõ, khoeùt saâu maâu thuaãn noäi boä Ñaûng’, ‘choáng tieâu cöïc’... ñoù laø phaûi tìm baèng chöùng, taùn phaùt taøi lieäu tuyeân truyeàn, boâi nhoï Toång cuc 2, haï thaáp uy tín cuûa Toång cuïc 2 ñoái vôùi Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, vaø gaây maâu thuaãn ngay trong noäi boä Toång cuïc 2" (*) (Hoaøn toaøn laùo khoeùt vaø bòa ñaët. Chaéc chaén boïn chuùng seõ caâm tòt neáu bò yeâu caàu trình baøy chöùng cöù thöïc chæ roõ cho ñöôïc boïn ñaàu soû naøo? noùi ôû ñaâu? nhöõng ngöôøi caáp tieán ñaõ laøm theá naøo ñeå gaây ñöôïc maâu thuaãn ngay trong noäi boä TC2?) “...Choáng phaù caû ôû trong vaø ngoaøi nöôùc vôùi muïc ñích haï thaáp uy tín cuûa Toång cuïc 2 vôùi Ñaûng, vôùi Quaân ñoäi, tieán tôùi laøm suy yeáu söùc maïnh, ‘ñaùnh saäp’ Toång cuïc 2 ñeå chuùng deã beà choáng phaù ngay töø trong nöôùc, ra ñeán ngoaøi nöôùc” (*) “...Caùc theá löïc thuø ñòch ñaåy maïnh hoaït ñoäng vieát baøi tuyeân truyeàn, kích ñoäng choáng phaù quaân ñoäi vaø Toång cuïc 2 tröôùc Ñaïi hoäi X. Taát caû nhöõng vuï vieäc naøy laøm cho Ñaûng bò

phaân taùn... khoâng taäp trung ñöôïc vaøo hoaïch ñònh ñöôøng loái, xaùc ñònh nhaân söï “ (*) (töùc laø caûn ñöôøng vaøo Trung öông cuûa Nguyeãn Chí Vònh) “Thôøi gian tôùi, möùc ñoä choáng phaù Ñaûng, Quaân ñoäi vaø Toång cuïc 2 seõ caøng ngaøy caøng quyeát lieät hôn - vôùi muïc tieâu laø “ doïn ñöôøng “ nhaèm “ chuaån bò “ cho Ñaïi hoäi X “ (*) (Gheâ chöa. Toång cuïc 2 quan troïng ngang vôùi Ñaûng, Quaân ñoäi kia ñaáy. Khoâng caàn ñaùnh phaù neàn kinh teá, khoâng caàn laøm tha hoùa neàn vaên hoùa, giaùo duïc, khoâng caàn ñaùnh phaù ban Tö töôûng- Vaên hoùa... chæ caàn ñaùnh phaù xong Toång cuïc 2 laø tan naùt heát ñaát nöôùc naøy. Chaúng nheõ daân toäc naøy, ñaát nöôùc naøy toàn taïi khoâng caàn nhôø ñaïi nghóa, khoâng caøn nhôø lao ñoäng saùng taïo... maø chæ caàn doø la, nhìn troäm, nghe leùn...?) Cao ngaïo ñeán theá laø cuøng! Thaät laø khoâng coøn coi ai ra gì nöõa caû. Hoï xem nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc naøy nhö baày treû nhoû khoâng bieát nhaän thöùc, khoâng ñuû trình ñoä phaân tích ñeå coù theå nhaän ra ngay caùi troø maø cha oâng hoï thöôøng ñem con ngoaùo oäp ra doïa naït hoï. Traâng traùo ñeán möùc hoï coøn daùm tung dö luaän doïn ñöôøng chuaån bò taâng Nguyeãn Chí Vònh leân laøm toång bí thö. Hoï baûo haõy hoïc taám göông Andropov, Putin. Nhöng, haõy xem Nguyeãn Chí Vònh laø ngöôøi theá naøo? Laïi xin trích daãn taøi lieäu “Vöông trieàu Vuõ Chính”: “Vôùi oâng boá ñeû (Nguyeãn Chí Thanh) laø moät göông saùng bao nhieâu, thì Vònh ta laïi laø moät keû doát naùt, löøa thaày phaûn baïn baáy nhieâu. Ngay töø khi coøn ñi hoïc ñaõ thöôøng xuyeân löu ban. Do vaäy, naêm 1976 ñöôïc ñöa leân tröôøng vaên hoùa Laïng Sôn ñeå hoïc taäp, roài nhôø caùc ñoàng ñoäi cuõ cuûa boá, ñöôïc vaøo tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Quaân söï. Taïi ñaây, laïi khoâng chòu hoïc taäp reøn luyeän, ñi aên caép, traán loät, bò ñuoåi hoïc, laïi ñöôïc caùc baïn cuûa boá ñôõ, cho vaøo hoïc Tröôøng Só quan Thoâng tin. Ra tröôøng, khoâng nôi naøo daùm nhaän, cuoái cuøng raát khoù khaên oâng Nhö

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 Vaên môùi cho vaøo Cuïc 2 &Töø khi laøm phoø maõ, chöa laøm ñöôïc vieäc gì ra hoàn. Ñöôïc phaân laøm giaùm ñoác Toserco (mua baùn vuõ khí) thì toaøn mua haøng ñeåu cho quaân ñoäi, phaûi keå ñeán 2 chieác MI-8, 6 chieác SU, 272 chieác taøu chieán, veà Vieät Nam toaøn boä phaûi ñaïi tu laïi, khoâng coù lyù lòch bay & Sau ñoù, ñeå deã beà toå chöùc aên chôi, Vònh ta cho xaây moät soá nhaø goïi laø maät nhö ôû Coå Nhueá, Gia Laâm, Thanh Xuaân, moãi nhaø trò giaù khoaûng 800 trieäu ñeå chieàu Thöù Baûy, Chuû Nhaät, Vònh ta toå chöùc aên chôi ñaøn ñuùm. Chöa keå khi vaøo nhaø haøng ñaäp phaù nhö toái 10-2-2000 Vònh keùo gaàn 30 chieán höõu ñeán quaùn Thaùi Ba (10 Hoà Xuaân Höông), khi ñöùng daäy ra veà môùi heát coù gaàn 20 chai röôïu ngoaïi khoaûng 8 trieäu ñoàng, chöa keå ñoà aên”. Toaøn boä Baûn baùo caùo daøi 23 trang nhöng caû phaàn ñaët vaán ñeà vaø 2 phaàn ñaàu vôùi caùc noäi dung raát troïng ñaïi: “AÂm möu, yù ñoà cuûa Myõ ñoái vôùi theá giôùi vaø khu vöïc” vaø “Chieán löôïc hoøa bình cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch ñoái vôùi Vieät Nam hieän nay vaø döï baùo trong thôøi gian tôùi” chæ coù 10 trang; trong khi ñoù, rieâng phaàn 3 chieám tôùi 13 trang. Toaøn boä phaàn 3 noùi raát quanh queùo, loän xoän, leâ theâ nhöng cuoái cuøng chæ coát toâ maïc cho noåi baät 3 keû thuø ñaëc bieät nguy hieåm: Hoaøng Minh Chính, Leâ Hoàng Haø, Nguyeãn Thanh Giang. Nhöõng bieåu hieän caêm thuø cuøng caùi taâm traïng hoaûng hoát cao ñoä cuøng nhöõng lôøi keâu roáng thoáng thieát khieán ngöôøi ta caûm thaáy nhö ñaát nöôùc ñang trong hoài ñaïi laâm nguy vaø toaøn boä xe taêng, chieán haïm, teân löûa... ñang ñöôïc Boä Quoác Phoøng vaän haønh ñeå chóa taát caû vaøo ba con ngöôøi naøy. Nhöng, ba ñoái töôïng naøy laø nhöõng ngöôøi nhö theá naøo. Chính Baûn baùo caùo ñaùnh giaù: “...nhöõng teân coäm caùn cuûa ‘phong traøo’ (Hoaøng Minh Chính, Hoàng Haø, Thanh Giang...) ñeàu ñaõ giaø vaø coù nhöõng baát ñoàng” (*) “...Ñaùng chuù yù trong soá phaûn ñoäng caáp tieán trong nöôùc maø chuùng töï goïi nhau laø ‘Löïc löôïng daân chuû’ ñang noåi leân Nguyeãn Thanh

Giang vaø Leâ Hoàng Haø ñöôïc ñoàng boïn ca tuïng laø ‘cao tay’ hôn caû. Hai nhaân vaät naøy ñoàng quan ñieåm vôùi nhau, trong ñoù Thanh Giang thöôøng vieát taøi lieäu coâng khai, mang tính trí tueä, ñaïi dieän cho giôùi trí thöùc. Coøn Hoàng Haø thì töï xöng laø ‘Ñaïi dieän cho caùch maïng laõo thaønh’ - thöôøng vieát baøi giaáu teân, naëc danh, choïc saâu vaøo noäi boä Ñaûng, Quaân ñoäi vaø nhöõng vaán ñeà mang tính luaät phaùp. Ñaùng chuù yù laø Thanh Giang thöôøng xuyeân tieáp xuùc, quan heä vôùi söù quaùn Myõ, vôùi phoùng vieân, ñaøi baùo nöôùc ngoaøi, choáng ñoái coâng khai vaø raát hung haêng “. (*) Coâng khai thì hoaøn toaøn coâng khai thaät, nhöng laøm gì coù chuyeän “raát hung haêng “. Nhöõng ngöôøi töøng tieáp xuùc hay töøng ñoïc nhöõng baøi vieát cuûa Nguyeãn Thanh Giang ñeàu khoâng ai nhaän thaáy baûn tính aáy trong con ngöôøi naøy. Chaúng qua ñaây chæ laø söï phaûn kích laêng loaøn cuûa maáy keû gian thaàn khi bò oâng Nguyeãn Thanh Giang coâng khai kieán nghò vôùi Ñaûng, Chính phuû cho thaønh laäp phieân toøa ñaïi hình xeùt xöû troïng toäi cuûa ba ñoái töôïng maø oâng cho laø nhöõng maphia voâ cuøng nguy haïi ñoái vôùi Ñaûng, vôùi ñaát nöôùc: Leâ Ñöùc Anh, Ñaëng Vuõ Chính, Nguyeãn Chí Vònh. Cuõng ñuùng laø Nguyeãn Thanh Giang coù “thöôøng xuyeân tieáp xuùc, quan heä vôùi Söù quaùn Myõ, vôùi phoùng vieân, ñaøi baùo nöôùc ngoaøi”. Nhöng, ai cho pheùp caùc ngöôøi coi nhö vaäy laø xaáu, laø laøm ñieàu caám kî? Noùi theá laø voâ chính trò, laø choáng laïi chuû tröông, ñöôøng loái cuûa Ñaûng. Nghò quyeát Ñaïi hoäi IX ñaõ neâu: “Môû roäng hôn nöõa coâng taùc ñoái ngoaïi nhaân daân, taêng cöôøng quan heä song phöông vaø ña phöông vôùi caùc toå chöùc nhaân daân caùc nöôùc, naâng cao hieäu quaû hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû quoác gia vaø quoác teá, goùp phaàn taêng cöôøng söï hieåu bieát laãn nhau, quan heä höõu nghò vaø hôïp taùc giöõa nhaân daân ta vaø nhaân daân caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi”. Tieáp trang B14

DAT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

4545 Stockdale Hwy., Suite D, Bakersfield, CA 93309 Office: 661-835-1777 * Direct: 661-816-7497 * Fax: 661-835-1661

·Coâng ty ñòa oác cuûa ngöôøi Vieät Nam ñaàu tieân taïi Bakersfield ·Bakersfield laø thaønh phoá ñang Steven Khanh Doan phaùt trieån raát maïnh New Listing! Broker/Owner ·Cô hoä i toá t ñeå ñaà u tö veà Commercial, Brand New 4 bedrooms, 2 baths, never live in, 1,590 sqft. Front and backyards are fully landscaped Residental vaø Ñaát Little Saigon is coming soon to Bakersfield with auto sprinkler, khu toát. (North Country Meadow area) $262,000

Moïi chi tieát xin lieân laïc Steven Khanh Doan: 661-816-7497


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Boä Quoác Phoøng rôøi boû nhieäm vuï... Tieáp trang B12

Khoâng phaûi baây giôø, maø Nguyeãn Thanh Giang quan heä vôùi nöôùc ngoaøi noùi chung, vôùi Phöông Taây vaø Hoa Kyø noùi rieâng ñaõ töø maáy chuïc naêm roài. Caùc löïc löôïng an ninh vaø tình baùo ñaõ töøng theo doõi raát chaët cheõ, raát tyû myû nhöng thöû hoûi suoát maáy chuïc naêm qua, cho tôùi gaàn ñaây, coù cô quan naøo phaùt hieän ñöôïc ñieàu gì sai traùi, khuaát taát khoâng? Trong chuyeán sang coâng taùc ôû Tröôøng Ñaïi hoïc UCLA naêm 1996 oâng töøng ñöôïc môøi ñeán ñaøm ñaïo taïi vaên phoøng Quoác Hoäi California. Taïi Vieät Nam, oâng töøng hoäi kieán vôùi: Chuû tòch Ñaûng Töï do-Daân chuû Phaùp, Ñaïi bieåu Quoác Hoäi Hoa Kyø, trôï lyù Boä tröôûng Ngoaïi Giao Hoa Kyø, Ñaïi dieän Lieân Minh vì Caûi toå Daân chuû Chaâu AÙ vaø nhieàu chính khaùch, nhieàu nhaø baùo nöôùc ngoaøi, Toång cuïc 2 coù saên ñöôïc tyù chuùt gì xaáu töø caùc buoåi ñoù khoâng? Khoâng saên ñöôïc tin töùc töùc thôøi thì ít ra cuõng phaûi chöùng minh ñöôïc nhöõng haäu quaû xaáu veà sau ñaõ gaây ra tröïc tieáp töø nhöõng cuoäc tieáp xuùc ñoù chöù. Khoâng, khoâng heà coù gì khuaát taát, khoâng heà coù gì xaáu maø chæ coù nhöõng thaønh tích toát ñoùng goùp ñaùng keå cho nhaân daân, cho ñaát nöôùc. Ñaàu thaäp kyû 90, chính Nguyeãn Thanh Giang laø ngöôøi ñaõ tröïc tieáp goùp phaàn môû ñöôøng cho caùc coâng ty daàu khí Hoa Kyø ñaàu tieân vaøo Vieät Nam vaø baéc caây caàu cho caùc nhaø khoa hoïc ñòa chaát Hoa Kyø ñaàu tieân ñeán Vieät Nam. Nhôø khoaûn taøi chính coù ñöôïc töø moät ñeà taøi hôïp taùc nghieân cöùu khoa hoïc, oâng ñaõ cuøng giaùo sö-baùc syõ Judith Ladinsky- Chuû tòch Hoäi Hôïp taùc Khoa hoïc-Coâng ngheä Hoa Kyø-Vieät Nam - toå chöùc 2 Hoäi thaûo Khoa hoïc Ñòa chaát Vieät Nam vaø Ñoâng Döông taïi Hoa Kyø vaø ñaøi thoï toaøn boä hoïc phí cuøng tieàn aên ôû cho 4 nghieân cöùu sinh thaïc syõ, tieán syõ (3 ngöôøi töø Vieän Khoa hoïc Vieät Nam, moät ngöôøi töø Toång cuïc Ñòa chaát) ñaàu tieân taïi Myõ, keå töø sau 1975... Baûn baùo caùo quan troïng tröôùc Quaân uûy Trung öông môû roäng ñöùng teân Boä Quoác Phoøng maø khoâng neâu ñöôïc phöông höôùng, nhieäm vuï vaø döï kieán phöông aùn giaûi quyeát caùc tình huoáng coù theå seõ xaåy ra trong lónh vöïc an ninh-quoác phoøng töø nay ñeán Ñaïi hoäi X. Chaúng nhöõng theá, khoâng chæ huø doïa, Baûn baùo caùo naøy coøn löøa doái laõnh ñaïo, löøa doái quaân ñoäi, löøa doái nhaân daân bôûi söï bòa ñaët haøng loaït söï kieän khoâng ñuùng söï thaät. Suoát maáy thaùng giöõa naêm 2004, oâng Maïnh Sôn khoâng heà ra khoûi Haûi Phoøng nhöng Baûn baùo caùo vieát: “...Maïnh Sôn vaøo mieàn Nam (6-2004)” (*). Ñaõ laâu, oâng Hoaøng Minh Chính khoâng ñeán nhaø oâng Leâ Hoàng Haø vì leân thang gaùc raát khoù khaên, nhaø vaên Hoaøng Tieán vaø toâi cuõng khoâng coù maët vaøo ngaøy ñoù nhöng Baûn baùo caùo vieát: “Ngaøy 22-02-2004, taïi 62 Ngoâ Quyeàn-Haø Noäi ñaõ dieãn ra cuoäc gaëp maët cuûa moät soá nhaân vaät caáp tieán Haø Noäi goàm Hoaøng Minh Chính, Hoàng Haø,

C C l

Thanh Giang, Hoaøng Tieán”. Baûn baùo caùo coøn bòa ra: “Cuoäc gaëp trieån khai moät soá coâng vieäc töø nay ñeán Ñaïi hoäi X” (*), naøo laø muïc tieâu theá naøy, phöông chaâm hoaït ñoäng theá kia, bieän phaùp theá noï... Moät ñieàu thaát tín, vaïn söï baát tin. Cho neân, coù theå keát luaän ñaây laø moät baùo caùo laùo, löøa doái Ñaûng, löøa doái nhaân daân, luøa doái quaân ñoäi raát traâng traùo. Huø doïa laõnh ñaïo, roài chính hoï bò töï huø doïa. Baùo caùo maïng naëng taâm traïng hoang mang vaø raát hoát hoaûng. Hoï la toaùng leân, líu caû löôõi. Naøo laø “Boïn caáp tieán, phaûn ñoäng, xeùt laïi, cô hoäi chính trò vaø baát maõn “ (*).Naøo laø: “Ñòch, caáp tieán, xeùt laïi, baát maõn, nhöõng ngöôøi khoâng hieåu tình hình...” (*). Ngöôøi ñoïc thaáy vöøa buoàn cöôøi, vöøa thöông haïi, vöøa khinh bæ. Trong con maét ngaàu ñoû vaø caùi ñaàu ñen toái cuûa hoï, taát caû nhöõng caáp tieán, xeùt laïi, khoâng hieåu tình hình... ñeàu laø phaûn ñoäng, ñeàu laø keû ñòch. Bôûi vaäy, trong Baûn baùo caùo coù caû Hoaøng Tuøng, Sôn Tuøng, Nguyeãn Nam Khaùnh, Nguyeãn Khaéc Huyønh, Nhaät Hoa Khanh... (Neáu khoâng mau mau nhoát boïn naøy laïi thì vôùi chöùng töï kyù aùm thò ngaøy caøng naëng leân, vôùi taâm traïng hoát hoaûng theá naøy, chuùng seõ xaùch suùng ra ñöôøng baén loaïn xaï vaø seõ gieát ngöôøi khoâng gôùm tay theo kieåu taøn saùt Thieân An Moân). Caàn döùt khoaùt trieät boû thuû ñoaïn heøn haï cuûa keû tieåu nhaân. Heã khoâng baèng loøng ai, khoâng thaàn phuïc noåi caùc baäc chính nhaân thì duøng quyeàn löïc cöôõng böùc dö luaän, xua taát caû boïn gian thaàn ra ñaøn aùp, quy keát cho baát kyø baäc hieàn taøi coù baûn lónh, coù nghóa khí naøo laø aên phaûi baû tö baûn, laø giaùn ñieäp, laø phaûn ñoäng, laø keû ñòch... IV - Kieán nghò 1 - Töø maáy naêm tröôùc ñaõ nghe lan truyeàn caâu ca: Khaù khen anh Phaïm Vaên Traø Naêm nhaø, ba vôï cuõng laø Trung öông Song, nghó raèng oâng ta coù taät nhöng coù taøi neân môùi ñöôïc thaêng tieán chöùc töôùc cao ñeán theá. Khoâng ngôø, qua Baûn baùo caùo naøy, thaáy boäc loä söï quaù non keùm trong trình ñoä cuûa oâng. Duø coù ñoäi ôn oâng Leâ Ñöùc Anh vaø vì theá maø phaûi vì neå Toång cuïc 2 ñeán theá naøo, oâng Traø cuõng phaûi ñuû tænh taùo, tinh khoân maø bieåu hieän chöøng möïc hôn, kín ñaùo hôn. Baûn baùo caùo tung ra laøm trong ngoaøi ai cuõng phaûi ngaïc nhieân vaø khoâng töôûng töôïng noåi sao noù laïi “ñeåu moät caùch quaù ngu” nhö vaäy (chöõ maø toâi ñaõ töøng baát ngôø thoát leân ñeå vaêng vaøo maët nhöõng ngöôøi ñaõ chuû tröông toå chöùc ñaùm tang Traàn Ñoä toài teä ñeán theá). Chaéc laø Phaïm Vaên Traø khoâng tröïc tieáp vieát Baûn baùo caùo naøy, nhöng oâng ñaõ duyeät chuû tröông vaø ñaõ ngoài chuû trì buoåi hoïp quan troïng kia. Trình ñoä ñaïi töôùng - Boä tröôûng Quoác phoøng nhö vaäy chaúng traùch maùy bay Lyù Toáng bay bao nhieâu voøng, raûi haøng taï truyeàn ñôn roài laïi ung dung bay ra maø phoøng khoâng Vieät Nam vaãn baát ñoäng; Theá maø, sau ñoù laïi boãng döng hoát hoaûng hoâ hoaùn chóa thaúng teân

löûa vaøo maùy bay cuûa ta! Boä tröôûng Quoác phoøng nhö theá, Toång cuïc 2 nhö theá cho neân bao nhieâu ñieåm noùng ôû bieân giôùi Phía Baéc, bieân giôùi Taây Nam cöù suïc soâi vaø aâm æ. Roài Thaùi Bình noåi ñaäy, Taây Nguyeân noåi daäy... maø hoï coù döï baùo ñöôïc gì ñaâu. Ñoàng baøo ñaõ ruøng ruøng keùo tôùi caùc coâng ñöôøng maø phöông aùn taùc chieán khoâng saéc beùn neân ñoái phoù bò ñoäng vaø suoát thôøi gian daøi sau ñoù vaãn khoâng phaân tích noåi tình hình ñeå giuùp laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc nhaän ñònh ñuùng veà nguyeân nhaân cô baûn cuûa vaán ñeà. Coù gì ñaâu, nhö Baûn baùo caùo naøy ñaõ theå hieän, toaøn boä taâm trí cuûa hoï chæ chuû yeáu taäp trung chuaån bò chieán tröôøng ñoà soä choáng laïi ba oâng giaø ñaõ neâu ôû treân. Roài khí taøi, roài kinh phí Nhaø nöôùc chu caáp ñöôïc hoï ñaàu tö voâ toäi vaï vaøo caùc coâng cuoäc kieåu nhö reàu reãu ñuoåi theo Nguyeãn Thanh Giang töø tænh naøy sang tænh khaùc khi oâng ñi du lòch, ñi tham quan caùc chieán tröôøng xöa, ñi vieáng nghóa trang Tröôøng Sôn cuøng caùc ñoaøn laõo thaønh caùch maïng vaø cöïu chieán binh. Ai coù theå tin raèng neáu ñoät nhieân quaân xaâm laêng laïi aøo aøo keùo sang thì ta coù coøn coù theå chieán ñaáu ít ra, nhö naêm 1979 khoâng? Xeùt trình ñoä nhaän thöùc vaø khaû naêng thöïc thi nhieäm vuï, toâi ñeà nghi caàn minh ñònh laïi moät caùch nghieâm tuùc cöông vò Boä tröôûng Quoác phoøng cuûa oâng Phaïm Vaên Traø. Vieäc coá tình hay voâ yù ñeå loït Baûn baùo caùo vaø ñöa leân Internet ñaõ gaây taùc haïi voâ cuøng nghieâm troïng ñeán uy tín vaø danh döï Ñaûng noùi chung vaø Quaân ñoäi noùi rieâng, laøm nöùt vôõ moái quan heä Vieät Nam - Hoa Kyø voán ñaõ raát khoù khaên vun ñaép; toâi ñeà nghò nghieâm khaéc kieåm ñieåm vaø coù hình thöùc xöû lyù kyû luaät thích ñaùng ñoái vôùi oâng Phaïm Vaên Traø. 2 - Baûn baùo caùo khoâng chæ bieåu hieän trình ñoä quaù thaáp keùm, khoâng chæ nhaèm thoûa maõn yù ñoà phaûn kích caù nhaân thaáp heøn maø coøn gaây taùc haïi voâ cuøng lôùn nhö vöøa noùi ôû treân, ñeà nghò caàn truy toá nhöõng ngöôøi chæ ñaïo, ngöôøi chuû tröông vaø ngöôøi tröïc tieáp vieát Baûn baùo caùo. 3 - Qua nhöõng phaân tích trong phaàn I phaàn II vaø phaàn III cuûa baûn vieát naøy, thaáy roõ raèng trong Toång cuïc 2 ñang aån nuùp nhöõng tình baùo cuûa Trung Quoác, ñeà nghò truy xeùt vaø tieâu dieät chuùng. 4 - Caàn khaån tröông thanh loïc ñeå laøm trong saïch Toång cuc 2 5 - Caàn thanh tra toaøn dieän ñeå phaùt hieän nhöõng vuï tham oâ, laõng phí lôùn cuûa Toång cuïc 2 * Trong khi caàn toû thaùi ñoä quyeát lieät ñuùng möùc vôùi nhöõng sai traùi, nhöõng toäi traïng cuûa moät soá phaàn töû xaáu trong Quaân ñoäi vaø Toång cuïc 2, baûn vieát naøy ñoâi khi toû ra khieám nhaõ. Taùc giaû xin ñöôïc löôïng thöù. Khi cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp chuyeån maïnh sang toång phaûn coâng, taùc giaû ñaõ töøng töï nguyeän caïo troïc toùc vaø naèn neøo sung vaøo laøm moät chieán syõ nhoû trong ñoäi quaân vó ñaïi cuûa nhaân daân Vieät Nam

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

anh huøng vaø vaãn haèng toân kính nhöõng chieán syõ tình baùo thoâng minh, duõng caûm tuyeät vôøi ñaõ laäp nhieàu chieán coâng xuaát saéc. Khoâng chæ ngaøy xöa, maø baây giôø Toång cuïc 2 vaãn khoâng thieáu nhöõng ngöôøi taøi cao ñöùc troïng do vaäy caàn “loïc maùu” ñeå Toång cuïc 2 laïi cöôøng traùng, thaém ñoû nhö xöa. Ñaáy chính laø moät trong nhöõng muïc tieâu taùc giaû höôùng tôùi khi caàm buùt. Tha thieát kính mong ñöôïc quyù vò quan taâm ñeán noäi dung baûn vieát naøy. Chuaån bò kyû nieäm 60 naêm thaønh laäp Quaân ñoäi Nhaân daân Vieät Nam Traân troïng Nguyeãn Thanh Giang Soá nhaø 6 - Khu taäp theå Ñòa Vaät lyù Maùy bay Trung Vaên - Töø Lieâm - Haø Noäi Ñieän thoaïi: 5 534370

Sinh meänh Vieät qua Vaên Hieán Vieät Tieáp trang B8

caøng ñöôïc toân kính nhieàu hôn. Chæ nhìn qua leã nghi, tang ma thì ñuû roõ muïc ñích bieåu loä loøng nhôù ôn saâu xa cuûa ngöôøi con ñoái vôùi coâng lao sinh döôõng cuûa ngöôøi meï. Naøo muõ maán ñoäi ñaàu töôïng tröng cho caùi “nhau” luùc ra ñôøi, naøo aùo soâ traéng töôïng tröng cho luùc coøn naèm trong buïng meï. Naøo ñeå tang ba naêm, khoaûng thôøi gian toái thieåu ñeå ñöùa beù coù theå soáng xa meï... Keå ra khi nhìn vaøo thöïc teá xaõ hoäi taát cuõng nhìn thaáy nhieàu söï sai laïc vaø bieán ñoåi khoâng thaäp phaàn hoaøn haûo nhö nhöõng öôùc tính hoaïch ñònh treân lyù thuyeát. Tuy nhieân, ñoù chæ laø nhöõng khuyeát ñieåm veà phaàn nhaân söï thöïc haønh maø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm caûi taïo xaõ hoäi phaûi söûa sai. giaùo duïc chöù khoâng ñaäp boû, phaù vôõ moät caùch voâ traùch nhieäm. Thaùi ñoä pheâ bình “vô ñuõa caû naém” chæ chöùng toû moät trình ñoä hieåu bieát noâng caïn vaø phieán dieän veà ñoái töôïng ñöôïc pheâ bình, neáu khoâng muoán noùi ñoù laø thaùi ñoä thuø nghòch. Khoâng theå laáy con ñöôøng 14th ôû Washington D.C. ñeå ñaïi dieän cho caû thuû ñoâ Hoa Kyø hay nguy haïi hôn nöûa cho caû nöôùc Hoa Kyø roäng lôùn. Cuõng khoâng theå ñoïc vaøi tôø baùo nhö: Penthouse, Playboy, Sirs... ñeå ñònh möùc tình traïng trí thöùc Hoa Kyø! Neáu tin vaøo söï chính xaùc cuûa quy luaät “tö töôûng höôùng daãn haønh ñoäng”, thì chæ yù nieäm AÂm Döông trong voøng Thaùi Dòch cuõng ñuû minh chöùng söï “Bình Ñaúng Tuyeät Ñoái” cuûa vôï vôùi choàng treân giaù trò baûn chaát ngöôøi, Nhaân Baûn. Vaø ñeå keát luaän, ngöôøi phuï nöõ coù moät ñòa vò cao troïng ñöôïc toân kính ñuùng möùc ôû xaõ hoäi Vieät Nam, vôùi nhöõng chöùng tích khoâng theå choái boû ñöôïc trong lòch söû daân toäc. 4b. Vò Trí Ngöôøi Phuï Nöõ Trong Doøng Sinh Meänh Daân Toäc Lòch söû Vieät laø cuoán gia phaû cuûa daân toäc Vieät cuõng ñaõ truy nhaän nguoàn goác cuûa noøi gioáng vaø xöng toân meï AÂu Cô nhö Toå Maãu. Môû ñaàu cuoán gia phaû laø moät truyeän tích cheùp raèng: “...Kinh Döông Vöông laøm vua nöôùc Xích quyû vaøo naêm 2879 tröôùc Taây Lòch , laáy con gaùi

CALIFORNIA CABINETS

Ñoäng Ñình Quaân laø Long Nöõ ñeû ra Suøng Laõm. Suøng Laõm noái ngoâi cha xöng laø Laïc Long Quaân. Laïc Long Quaân laáy con gaùi Ñeá Lai laø AÂu Cô ñeû ra traêm ngöôøi con, goác cuûa traêm doøng Vieät. Sau AÂu Cô man naêm möôi con leân nuùi, Long Quaân mang naêm möôi con xuoáng beå...” Nuùi vaø Bieån laø nhöõng vuøng ñaát vaø vuøng bieån ñöôïc AÂu Cô vaø Long Quaân chieám lónh trong vieäc môû mang bôø coõi coi nhö khoâng gian sinh toàn cuûa moät daân toäc, ñöôïc goùi goïn yù nghóa trong chöõ keùp: Giang Sôn, Non Soâng, Ñaát Nöôùc. AÂu Cô cuõng ñaõ hoaøn taát nhieäm vuï moät caùch toát ñeïp so vôùi choàng trong vieäc mang naêm möôi con ñi môû mang bôø coõi, döïng nöôùc, giöõ noøi. Ñoù khoâng phaûi laø moät söï bình ñaúng tröôùc nghóa vuï hay sao?! Gia phaû laïi cheùp “...Naêm Giaùp Ngoï (34 taây lòch), töùc naêm Kieán Voõ thöù möôøi, vua Quang Voõ nhaø Haùn sai Toâ Ñònh laøm Thaùi Thuù Quaän Giao Chæ. Toâ Ñònh laø ngöôøi baïo ngöôïc laøm laém ñieàu taøn aùc, khieán loøng daân oaùn giaän. Naêm Canh Tí (40 Taây lòch), Toâ Ñònh gieát Thi Saùch. Vôï Thi Saùch laø Tröng Traéc cuøng vôùi em laø Tröng Nhò noåi leân ñaùnh ñuoåi Toâ Ñònh. Toâ Ñònh phaûi troán veà Nam Haûi. Hai Baø haï ñöôïc 65 thaønh trì, giaønh laïi ñoäc laäp roài töï xöng laø vua, ñoùng ñoâ ôû Meâ Linh”. Ñoïc söû taát phaûi xeùt söû ñeå phaân ñònh ñuùng sai, bieän bieät leõ neân, khoâng. Vì choàng maø traû thuø khoâng phaûi laø tình hay sao? Vì muoân daân maø dieät baïo khoâng phaûi laø ñaïi nghóa hay sao? Nhöng tình nghóa ñeàu laø nhöõng ñieàu caên baûn cuûa boån phaän laøm ngöôøi ñöôïc quy ñònh bôûi Duy Nhaân Cöông Thöôøng, maø khoâng hoaøn taát , taát khoâng theå thaønh ngöôøi. Ñoù cuõng khoâng phaûi laø söï bình ñaúng khoâng phaân bieät trai gaùi tröôùc nghóa vuï hay sao?! Söû gia Leâ Vaên Höu ñôøi nhaø Traàn khi vieát veà söï nghieäp cuûa hai Baø coù bình luaän nhö sau: “Tröng Traéc vaø Tröng Nhò laø ñaøn baø noåi leân ñaùnh ñuoåi Toâ Ñònh laáy laïi ñöôïc 65 thaønh trì, laäp quoác xöng vöông deã nhö trôû baøn tay. Theá maø töø cuoái ñôøi nhaø Trieäu cho ñeán ñôøi nhaø Ngoâ hôn moät nghìn naêm, ngöôøi mình cöù cuùi ñaàu boù tay laøm toâi tôù cho ngöôøi Taøu maø khoâng bieát xaáu hoå vôùi hai ngöôøi ñaøn baø hoï Tröng?” caâu vaên keå treân khoâng heà mang yù nghóa kyø thò coi reû, coi khinh ñaøn baø nhö nhieàu ngöôøi ngoä nhaän, maø ngöôïc laïi laø moät caâu vaên khích ñoäng, mang tính chaát “vaên dó taûi ñaïo”, vaên chöông ñöôïc duøng ñeå truyeàn baù ñaïo lyù. Do ñoù, xaáu hoå khoâng vì “ngöôøi mình” goàm toaøn ñaøn oâng söùc daøi vai roäng, maø vì, “ngöôøi mình” ñaõ khoâng hoaøn taát boån phaän laøm con daân ñuùng nghóa ñoái vôùi nöôùc nhaø khi bò ngoaïi bang ñoâ hoä, vì “kieán nghóa baát vi voâ doõng giaõ”, nghóa laø thaáy vieäc ñaïi nghóa maø khoâng daùm laøm laø boïn heøn moïn vaäy! Phöông ngoân ta coù caâu: “Giaëc ñeán nhaø ñaøn baø cuõng ñaùnh” ñeå minh chöùng quan nieäm bình ñaúng trong nghóa vuï soáng laøm ngöôøi ñeå thaønh ngöôøi trong cöông vò laøm con, laøm daân ñoái vôùi nöôùc, vôùi nhaø. Ôn toå quoác, ôn cha meï laø nhöõng nghóa vuï maø ñaõ soáng laøm ngöôøi, khoâng phaân bieät trai

Granite 2 feet x 8 feet

$149/1 piece Free Back Splash 6"

Special 50% Off

cho tuû Vanity Bathroom Cherry Solid Wood

Special Discount cho Constructor $79.00 per Lineal Foot for Cherry solid wood $69.00 per Lineal Foot for Maple solid wood $59.00 per Lineal Foot for Oak solid wood

Tieáp trang B16

SHOW ROOM

7610 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683

DECORATIVE & DESIGN KITCHEN CAM VI VUONG Tel: (714) 901-1500 * Fax: 714-901-1544 * Cell: (714) 931-9929 GRAND OPENING 12/01/2004

gaùi, giaø treû khoâng ai maø khoâng phaûi hoaøn taát moät caùch thaønh taâm kính caån. Gia phaû laïi cheùp: “...Naêm Maäu Thìn (248 taây lòch) naêm Xích OÂ thöù 11 cuûa nhaø Ñoâng Ngoâ, Ngoâ Chuû sai Luïc Daän sang laøm thöù söû Giao Chaâu. Naêm aáy ôû quaän Cöûu Chaân coù ngöôøi ñaøn baø teân Trieäu Thò Trinh khôûi binh giuùp anh laø Trieäu Quoác Ñaït ñaùnh nhaø Ngoâ. Quaân lính cuûa ngöôøi anh thaáy Baø laøm töôùng coù ñuû moïi ñieàu kieän hôn ngöôøi nhö: Chí khí, söùc maïnh vaø möu löôïc beøn toân baø leân laøm minh chuû. Khi Baø ra traän thöôøng côõi voi maëc aùo giaùp vaøng xöng laø Nhuïy Kieàu Töôùng Quaân. Luïc Daän ñem quaân ñaùnh deïp, Baø choáng cöï ñöôïc naêm saùu thaùng. Sau vì quaân ít theá coâ neân bò thua, Baø chaïy ñeán xaõ Boà Ñieàn thì töï töû. Baáy giôø Baø môùi coù 23 tuoåi”. Vua Lyù Nam Ñeá (nhaø tieàn Lyù) khen laø ngöôøi trung duõng cho laäp mieáu thôø, phong Baø laø “Baät Chính Anh Lieät Huøng Taøi Trinh Nhaát Phu Nhaân”. Haäu theá khi ñoïc laïi tieåu söû cuûa Baø khoâng khoûi thaàm caûm phuïc chí khí cang cöôøng cuûa moät ngöôøi quyeát taâm choïn con ñöôøng caùch maïng giaûi phoùng ñaát nöôùc. Caâu noùi baát huû cuûa Baø :”Toâi muoán cöôõi côn gioù maïnh giaûi ñaïp ñaàu soùng döõ, cheùm caù Traøng Kình ôû beå Ñoâng, queùt saïch quaân Ngoâ ra khoûi bôø coõi, ñeå cöùu daân ra khoûi nôi ñaém ñuoái, laàm than, chöù khoâng theøm baét chöôùc ngöôøi ñôøi cuùi ñaàu cong löng laøm tì thieáp ngöôøi ta”. Nhaân tính vaãn thöôøng yeâu soáng gheùt cheát, thích an oån nhaøn roãi, sôï khoù khaên gian khoå, chæ nhìn thaáy caùi lôïi nhoû tröôùc maét maø khoâng thaáy caùi haïi lôùn sau löng. Vì vaäy, maø trong noäi taâm con ngöôøi luoân luoân coù moät söï daèn co giöõa tình vaø nghóa, giöõa nöôùc vaø nhaø, giöõa caùi rieâng vaø caùi chung. Vôï ñeïp, con khoân, nhaø cao cöûa roäng deã gì ai daùm boû! - Chaøng töø bieät vôï con thô daïi - Leân ñöôøng ra quan aûi xa xaêm - Böôùc ñi quay ngaém laïi nhaø - Beân tình beân nghóa ñaâu laø naëng hôn?! Do ñoù, soáng laøm ngöôøi ñeå thaønh ngöôøi laø chuyeän khoù. troán traùnh nghóa vuï laø ñieàu thöôøng thaáy trong xaõ hoäi. Coù vaäy môùi caøng khaâm phuïc chí lôùn gan lieàn cuûa Nhuïy Kieàu Töôùng Quaân trong söï löïa choïn laáy nöôùc laøm nhaø, trong thaùi ñoä quyeát taâm vaø daùm cheát vì ñaïi nghóa. Cheát khoâng phaûi laø heát! Voi cheát ñeå Ngaø, Huøm cheát ñeå da, ngöôøi ta cheát ñeå tieáng. Saùt thaân thaønh nhaân, coøn Baø cheát thì thaønh Thaàn ñöôïc toå quoác ghi coâng, daân toäc muoân ñôøi chieâm ngöôõng vaø haäu theá muoân ñôøi töôûng nhôù vôùi khoùi höông thaønh kính. Möôøi chöõ vua Lyù Nam Ñeá saéc phong cho Baø: “Baät Chính Anh Lieät Huøng Taøi Trinh Nhaát Phu Nhaân” ñaõ bieåu loä söï kính phuïc voâ cuøng cuûa moät taâm hoàn ñoàng ñieäu, cuøng chung chí höôùng. Taát caû coù theå toùm löôïc laïi laø: “Phu nhaân laø ngöôøi quyeát taâm neâu cao chính nghóa, daùm laøm hôn ngöôøi vaø daùm cheát hôn ngöôøi”, khen moät ngöôøi soáng cho söï tröôøng toàn cuûa Daân Toäc vaø cheát cho söï vinh quang cuûa toå quoác ñeán theá

Email:camvivuong@yahoo.com

FREE Estimate, Shipping & Sink 9" Deep Stainless Steel (made in USA). Over Mount or Under Mount

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT

Ñöôïc hoàng thieäp Anh Chò Traàn Quang Cöôøng - T.V. Leâ Thò Thuaàn baùo tin Leã Thaønh Hoân cuûa Tröôûng Nam

TRAÀN QUANG HUØNG keát duyeân cuøng

COÂNG LAI THUØY TRANG Thöù Nöõ cuûa OÂng Baø Nguyeãn Phöôùc Vónh Hoøa Hoân Leã cöû haønh ngaøy 11 thaùng 12 naêm 2004 taïi California. Cuøng caùc baïn Tröng Vöông Nieân Khoùa 1958-1965 xin möøng hai hoï Traàn-Coâng coù daâu hieàn, reå thaûo. Chuùc hai chaùu Traàn Quang Huøng - Coâng Lai Thuøy Trang Traêm Naêm Haïnh Phuùc, saét caàm hoøa hieäp. LEÂ MINH PHUÙ - TRAÀN XUAÂN ÑÖÙC


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Sinh meänh Vieät qua Vaên Hieán Vieät Tieáp trang B14

laø heát chöõ. Ngöôøi ñôøi theo leõ nhi nöõ thì chæ caàn theo choàng cuõng ñuû khen laø tieát lieät, coøn Baø theo nöôùc, yeâu nöôùc nhö yeâu choàng. Hai chöõ Trinh Nhaát ñoù daønh cho Baø thaät xöùng ñaùng laém thay. Yeâu nöôùc laø moät tieán trình töø tieàm thöùc leân yù thöùc, töø tröøu töôïng sang cuï theå, töø tö töôûng böôùc sang haønh ñoäng. Do ñoù, yeâu nöôùc khoâng theå chæ ñeå ngaám ngaàm trong loøng, cuõng khoâng chæ phoâ baøy baèng mieäng löôõi. Yeâu nöôùc phaûi ñöôïc theå hieän baèng haønh ñoäng cuï theå bôûi vì, chæ coù löûa môùi thöû ñöôïc vaøng, laáy gian nan môùi thöû ñöôïc söùc ngöôøi vaø haønh ñoäng môùi toû loä ñöôïc möùc ñoä tinh thaàn. Baûn chaát cuûa tình yeâu laø queân mình vaø taän hieán, laø phuïc vuï vaø hy sinh. Do ñoù, laø phaûi daùm hy sinh cho nöôùc. Hy sinh khoâng phaûi vì xung ñoäng nhaát thôøi nhö löûa vôùi rôm bung leân roài taét nguùm, traùi laïi phaûi hy sinh vôùi moät yù thöùc cao ñoä cuûa moät keû tu ñaïo taän hieán cuoäc ñôøi cho lyù töôûng, ñeå nghóa vuï naøo cuõng hoaøn thaønh, khoù khaên naøo cuõng vöôït qua, keû thuø naøo cuõng ñaùnh thaéng. Noùi ñeán keû thuø, thì coù keû thuø naøo ñaùng sôï vaø nguy hieåm hôn chính caùi Ta. Caùi Ta cuûa söï öôn heøn, yû laïi, cuûa söï caàu an höôûng thuï, cuûa söï phaûn boäi ích kyû. Töø xöa ñeán nay töï thaéng mình khoâng phaûi laø chuyeän deã laøm vaø môùi thaáy caùi khoù khaên cuûa söï töï thaéng, khi phaûi caén chaët raêng ñeå chòu thieät, ñöùng vöõng goùt ñeå laøm ngöôøi môùi thaáy ñöôïc caùi giaù trò cuûa söï hy sinh: hy sinh haïnh phuùc cuûa ñôøi mình, Nhöng phaûi cheát ñi ñeå khoâng ngöøng soáng laïi vôùi söï vinh quang cuûa toå quoác. Gia phaû cuûa daân toäc cheùp: “Vua Nhaân Toâng truyeàn ngoâi cho con laø Anh Toâng coøn mình leân laøm Thaùi Thöôïng Hoaøng, sau laïi boû ñi tu. Naêm Taân Söûu (1301) Thöôïng Hoaøng sang Chieâm Thaønh xem phong caûnh, coù öôùc gaû Huyeàn Traân Coâng Chuùa cho vua Chieâm laø Cheá Maân. Ñöôïc ít laâu, Cheá Maân cho ngöôøi ñöa vaøng baïc vaø caùc saûn vaät sang coáng vaø xin cöôùi. Trieàu thaàn coù nhieàu ngöôøi khoâng thuaän. Cheá Maân laïi xin daâng hai chaâu OÂ vaø chaâu Rí ñeå laøm sính leã, baáy giôø Anh Toâng môùi quyeát ñònh thuaän gaû. Ñeán thaùng saùu naêm Bính Ngoï (1306) vua cho coâng chuùa veà Chieâm Thaønh. Naêm sau (1307), vua Anh Toâng thu nhaän hai chaâu OÂ vaø chaâu Rí, ñoåi teân laø Thuaän Chaâu vaø Hoùa Chaâu, roài sai Ñoaøn Nhöõ Haøi vaøo kinh lyù vaø ñaët quan giaùm saùt”. Ngöôøi ñôøi chæ xeùt treân khía caïnh caù nhaân ñeå oaùn haän trieàu ñình vaø caûm thöông cho coâng chuùa Huyeàn Traân, neân cao dao ñaõ coù caâu: - Tieác thay thaân queá giöõa röøng - Ñeå cho thaèng Maùn thaèng Möôøng noù leo

maø laïi khoâng thaáy ñoù laø moät cuoäc hoân nhaân coù tính caùch chính trò, taïo theá yû doác, laäp moät lieân minh quaân söï ñeå giöõ an bôø coõi baèng lieân heä tình caûm giöõa hai hoï sui gia. Neáu ngöôøi ñôøi nghó raèng trong chieán coâng vó ñaïi hieån haùch cuûa daân binh nhaø Traàn ñaõ ñaùnh thaéng quaân Nguyeân vaø söï chieán thaéng cuûa toaøn daân ta coù söï ñoùng goùp cuûa daân toäc Chieâm Thaønh (Chieâm Thaønh khoâng cho quaân Nguyeân möôïn ñaát, möôïn ñöôøng ñeå ñaùnh taäp haäu vaøo sau löng ta), thì taát caû ñaõ khoâng traùch cöù vôùi caâu ca dao treân. Vua Traàn Nhaân Toâng ñaõ quyeát ñònh ñuùng, phuø hôïp vôùi tình nghóa ñoàng minh. Gaû Huyeàn Traân Coâng Chuùa cho Cheá Maân khoâng chæ laø haønh ñoäng ñaõi ngoä ñeà buø maø coøn laø thaùi ñoä ngoaïi giao khoân kheùo, taïo theâm tình thaét chaët giöõa hai daân toäc Vieät-Chieâm. Rieâng vôùi Huyeàn Traân Coâng Chuùa, chæ keå veà giaù trò cuûa ñoà sính leã goàm hai chaâu OÂ vaø chaâu Rí cuõng ñuû noùi leân coâng lao ñoùng goùp, môû nöôùc, xaây döïng toå quoác cuûa baø, Huyeàn Traân khoâng ñoùng goùp baèng xöông maùu chieán só, nhöng Baø ñaõ coáng hieán ñôøi mình baèng nhöõng gioït nöôùc maét taøi hoa cuûa moät vò coâng chuùa, Baø ñaõ hieán daâng ñôøi mình cho toå quoác. Treân cöông vò laõnh ñaïo, Nhaân Toâng ñaõ vì nöôùc maø hy sinh con mình. Treân cöông vò laø con daân Vieät, Huyeàn Traân ñaõ vì nöôùc queân mình. Vaâng! Ñoù laø nhöõng meänh leänh cuûa traùch nhieäm vaø boån phaän, ñaõ laø traùch nhieäm vaø boån phaän thì khoâng moät ai ñöôïc choái töø. Ngoaøi nhöõng ñoùng goùp vó ñaïi cho toå quoác nhö Toå Maãu AÂu Cô, Hai Baø Tröng, Baø Trieäu, Huyeàn Traân Coâng Chuùa... lòch söû coøn bieát bao göông hy sinh cho toå quoác caàn phaûi noùi ñeán, hay ñuùng ra laø hieän taïi trong chuùng ta nhöõng keû haäu sinh, phaûi nhôù ñeán nhöõng coâng lao khoù nhoïc cuûa tieàn nhaân vaø ñaõ coù bieát bao söï hy sinh ñoùng goùp moät caùch taân tuïy vaø aâm thaàm cuûa bieát bao theá heä phuï nöõ Vieät cho nhaø, cho nöôùc. Khoâng ai coù theå phuû nhaän coâng ôn cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät trong laõnh vöïc gia ñình cuõng nhö ngoaøi xaõ hoäi. Gia ñình laø neàn taûng cuûa xaõ hoäi, laø thaønh phaàn laøm neân ñoaøn theå. Neáu gia ñình eâm aám thì xaõ hoäi seõ an ñònh, neáu gia ñình tan naùt thì xaõ hoäi seõ bieán loaïn. Söï lieân heä song phöông coù tính quy luaät ñoù ñaõ ñöôïc bao haøm trong hai chöõ: Quoác Gia hay Nöôùc Nhaø. Trong gia ñình, vôùi cöông vò laøm con, con gaùi cuõng ñaõ laøm troøn boån phaän hieáu thaûo nhö con trai vaø coøn hôn con trai nöûa! Coù nhieàu ngöôøi ñaõ döïa vaøo caâu Haùn Nho: “Nhaát Nam vieát höõu, thaäp nöõ vieát voâ” ñeå ñaõ phaù neàn moùng gia ñình Vieät Nam laø kyø thò phuï nöõ. Ñoù laø söï pheâ phaùn voäi vaøng ñaùng traùch, vì trong ngoân ngöõ cuûa Vieät Nam ta khoâng thieáu gì nhöõng caâu ñeà cao vai troø ngöôøi phuï nöõ.

Chaúng haïn: “Ruoäng saâu traâu naùi khoâng baèng con gaùi ñaàu loøng” ñeå toû hieäu naêng giuùp ñôõ cha meï cuûa ngöôøi con gaùi. Tuy nhieân, ñoái vôùi kinh nghieäm cuûa caùc baäc meï cha thì con naøo cuõng laø con, khoâng phaân bieät trai gaùi maø chæ phaân bieät ngoan, hö, nhö trong moät caâu ca dao: - Trai maø chi, gaùi maø chi - Con naøo coù hieáu coù nghì thì hôn. Coù hieáu, coù nghóa bao goàm caû nhöõng vieäc laøm cho cha meï vui loøng. ÔÛ ñòa vò cha meï, chuùng ta seõ nghó sao khi ñang noùng giaän vôùi con gaùi maø ñöôïc nghe lôøi khoân ngoan dòu daøng naøy: -... Maù ôi ñöøng ñaùnh con ñau - Ñeå con ñi chôï mua cau aên traàu... -... Maù ôi ñöøng maéng con hoaøi - Ñeå con ñi chôï mua xoaøi maù aên... Ngay töø nhöõng ngaøy coøn leân chín leân möôøi, ngöôøi con gaùi ñaõ lôùn khoâng hôn con trai vaø bieát giuùp ñôõ meï cha vôùi nhöõng coâng vieäc trong nhaø, keå caû vieäc saên soùc caùc em nhö moät ngöôøi meï nhoû. Caûnh töôïng “Con chò boàng con em” ru cho em nguû trong moät buoåi saùng muoän cuûa moät ngaøy muøa, laø moät caûnh ñieån hình cuûa laøng queâ Vieät Nam vaøo nhöõng ngaøy ñaát nöôùc thanh bình. Trong nhöõng gia ñình chaúng may ngöôøi meï ñau oám hay cheát sôùm thì traêm söï chæ troâng vaøo ngöôøi con gaùi ñeå “tay hoøm tay khoùa” quaùn xuyeán gia ñình... Coù bieát bao nhieâu ngöôøi con gaùi ñaõ quyeát ñònh khoâng ñi laáy choàng ñeå ôû nhaø nuoâi cha meï giaø, em thô daïi cho troøn ñaïo hieáu. “Treû nhôø cha, giaø caäy con” laø moät thöïc teá xaõ hoäi khoâng theå choái boû treân caû hai phöông dieän tình caûm vaø vaät chaát. Vôùi quan nieäm khoa hoïc hieän nay coi sinh lyù nhö moät nhu caàu caên baûn cuûa moät cô theå ôû möùc ñoä tröôûng thaønh caàn phaûi thoûa maõn, thì söï quyeát ñònh khoâng ñi laáy choàng ñeå ôû nhaø nuoâi cha meï vaø caùc em laø moät söï hy sinh tuyeät vôøi. Söùc maïnh naøo ñaõ giuùp hoï chieán thaéng nhöõng ñoøi hoûi gheâ gôùm cuûa moät cô theå maïnh khoûe, neáu khoâng laø tình yeâu cha meï, anh em, doøng toäc... trong yù nghóa yeâu laø hy sinh, queân mình, soáng cho, soáng vì keû khaùc! - Chaép tay van vaùi Phaät trôøi - Caàu cho cha meï soáng ñôøi vôùi con. Trong xaõ hoäi Vieät Nam coå truyeàn, yù nieäm ngöôøi tình gaén lieàn vôùi yù nieäm ngöôøi vôï. Tình yeâu phaûi tieán tôùi hoân nhaân vaø yeâu nhau vôùi öôùc mô ñöôïc soáng troïn kieáp beân nhau trong tình nghóa vôï choàng. Vaø vì chuyeän vôï choàng laø chuyeän quan troïng trong ñôøi ngöôøi, khoâng theå nay laáy mai boû nhö thay moät chieác aùo, neân vieäc keùn choïn taát phaûi caån thaän qua nhieàu mai moái leã nghi, nhö ca dao coù caâu: - Chim khoân ñaäu noùc nhaø quan - Trai khoân tìm vôï, gaùi ngoan choïn choàng.

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

Chuyeän tích Sôn Tinh, Thuûy Tinh laø moät ñieån hình cuûa vieäc choïn daâu keùn reå. Moät phong tuïc toát ñeïp cuûa Vieät Nam coù töø thôøi Huøng Vöông thöù 18. Ñaõ noùi ñeán keùn choïn taát laø phaûi döïa vaøo moät tieâu chuaån ñeå luaän xeùt, caân nhaéc naëng nheï, toát xaáu. Trong chuyeän tích, Sôn Tinh cöôùi ñöôïc Mî Nöông vì ñeán sôùm ñuùng heïn, coøn Thuûy Tinh ñeán chaäm, lôõ heïn neân maát vôï. Xeùt cho kyõ, caâu chuyeän coù bao haøm moät trieát lyù saâu xa: Thöù nhaát, vieäc ñuùng heïn laø giöõ troøn chöõ Tín vôùi moät taám loøng thaønh. Sôn Tinh ñaõ coi vieäc laáy vôï laø quan troïng neân chuaån bò chu ñaùo vaø quyeát taâm laøm ñuùng. Vôùi taác loøng thaønh taát caûm ñöôïc ngöôøi, vôùi ñöùc Tín taát ñöôïc ngöôøi Tin. Töông quan vôï choàng laø moät töông quan bình ñaúng, ñaët neàn treân söï thaønh tín, nghóa laø thaønh thaät vôùi nhau vaø tin nhau. Thöù hai, Sôn Tinh laø thaàn nuùi non, nuùi töôïng tröng cho ñöùc Nhaân. Thuûy Tinh laø thaàn soâng bieån, töôïng tröng cho ñöùc Trí. Chöõ coù caâu: “Trí giaû nhaïo thuûy, Nhaân giaû nhaïo sôn, Trí giaû ñoäng, Nhaân giaû tónh”, nghóa laø ngöôøi Trí thích nöôùc, ngöôøi Nhaân thích nuùi, ngöôøi Trí thích tính hieáu ñoäng, ngöôøi Nhaân thì öa tónh. So naëng nheï thì Nhaân laø ñaàu moái sinh ra caùc ñöùc tính khaùc, coù nhaân môùi coù aùi, coù loøng ñoân haäu bao dung ñöôïc ngöôøi. Coøn Trí thì duõng löôïc coù thöøa, nhöng hieáu ñoäng öa ganh ñua, taát phaûi coù ñieàu taøn nhaãn vôùi ngöôøi. Vua Huøng Vöông gaû Mî Nöông cho Sôn Tinh, ngöôøi coù ñöùc Nhaân maø khoâng gaû cho Thuûy Tinh laø ngöôøi coù ñöùc Trí laø lyù do treân vaäy. Neáu trong thôøi gian daïm hoûi, seâu teát tröôùc khi cöôùi xin, ñöôïc coi nhö giai ñoaïn laøm ngöôøi tình (yù trung nhaân) thì ngöôøi con gaùi cuõng ñaõ toû ra xöùng ñaùng, trong vieäc khuyeán khích hoân phu tu tænh hoïc taäp ñeå lo danh phaän vaø töông lai ñoâi löùa: - Anh veà hoïc laáy chöõ nhu - Ba naêm em ñôïi, chín thu em chôø. Huoáng hoà trong cöông vò moät ngöôøi vôï ñöa löng gaùnh vaùc giang sôn nhaø choàng thì vieäc an uûi choàng, khuyeán khích choàng vaø giuùp ñôõ choàng, chæ laø moät söï ñöông nhieân nhö moät boån phaän khoâng theå thoaùi thaùc. Ñaõ coù bieát bao nhieâu theá heä, ngöôøi vôï taûo taàn khuya sôùm nuoâi choàng aên hoïc ñeå thaønh danh phaän, laøm raïng rôõ toâng

LUXURY HOUSE FOR SALE 13661 Glenhaven ~ Garden Grove N/Westminster & W/Euclid

00

OFFERED AT $660,000 NEW STRUCTURE W/LUXURY EQUIPMENTS SINGLE HOUSE 4 BEDS & 3 BATHS W/1 MASTER BED W/WALK-IN CLOSET & JET TUB LIVING AREA APPROX. 2,200 SFT KITCHEN W/OAK CABINETS, ISLAND GRANITE COUNTERTOPS CENTRAL HEATING & A/C OPEN HOUSE EVERY WEEKEND

Please Call: DONALD PHUÙ GIA Cell:

714-595-7173

moân vaø goùp coâng xaây döïng toå quoác? - Canh moät doïn cöûa doïn nhaø - Canh hai deät cöûi, canh ba ñi naèm - Canh tö böôùc sang canh naêm - Trình anh daäy hoïc chôù naèm laøm chi - Moät mai Chuùa môû khoa thi - Baûng vaøng choùi loïi, kia ñeà teân anh - Boû coâng cha meï sinh thaønh - Coâng em taàn taûo nuoâi anh hoïc haønh. Nhìn nhöõng haøng bia ñaù ghi danh caùc vò ñaïi khoa tieán só, taát khoâng theå voâ ôn laøm laõng queân ñöôïc nhöõng ngöôøi vôï ñaùng kính ñaõ taän tuïy hy sinh, goùp bao coâng söùc ñeå choàng thaønh coâng, thaønh danh vaø thaønh ngöôøi. Öôùc mô “nhö chim lieàn caùnh, nhö caây lieàn caønh” laø öôùc mô chung cuûa taát caû nhöõng caëp vôï choàng. Chia ly laø moät söï ñau khoå voâ cuøng maø Chinh Phuï Ngaâm ñaõ phaûn aûnh troïn veïn yù tình cuûa ngöôøi vôï treû gaùnh vaùc vieäc nhaø khi choàng ñi laøm nghóa vuï chinh nhaân nhö: - Anh ñi em ôû laïi nhaø - Chaên taèm deät luïa, meï giaø em lo. Neáu hieåu raèng ñaøn baø laø caùi “thieân coå chi meâ”, töùc noãi say meâ truyeàn kieáp cuûa ñaøn oâng, vaø anh huøng duø laø maët saét cuõng ngay vì tình, thì taát hieåu lyù do cuûa söï suy suïp cuûa bao trieàu ñaïi, lyù do thaân baïi danh lieät cuûa nhöõng keû laøm lôùn, cuõng nhö laøm laùo, troán traùnh nhieäm vuï laøm ngöôøi vaø ñeå töø ñoù, caøng caûm phuïc theâm taám loøng cao ñeïp cuûa nhöõng ngöôøi chinh phuï ñoùng cuûa phoøng khueâ, chôø choàng ñi laøm nghóa vuï vôùi non soâng, coøn mình ôû nhaø thay choàng laøm boån phaän vôùi cha meï vaø con caùi. Hoï ñaõ yù thöùc ñöôïc töông quan nhaân quaû qua caâu quoác phaù gia vong, ñeå chaáp nhaän hy sinh haïnh phuùc caù nhaân cho taäp theå nöôùc noøi (pheùp coâng laø troïng, nieàm taây xaù naøo) vaø aâm thaàm soáng laøm troøn nhieäm vuï: - Ngoït buøi thieáp ñaõ hieáu nam - Daïy con ñeøn saùch thieáp laøm phuï thaân - Nay moät thaân nuoâi giaø daïy treû - Moái quan hoaøi mang meå bieát bao Coù moät ñieàu hình nhö ñaõ thaønh quy luaät laø: “Choàng coù chung thì vôï môùi trinh” tình yeâu bao giôø cuõng ñi ñoâi vôùi söï

kính troïng ñaët neàn treân töông quan bình ñaúng. Chaúng traùch naøo ngöôøi xöa thöôøng noùi “yeâu nhau vì neát, troïng nhau vì taøi”. Neát laø caùi nhaân caùch, maø nhaân caùch ñöôïc theå hieän trong vieäc chu toaøn boån phaän laøm ngöôøi. Troán traùnh traùch nhieäm laø heøn nhaùt, maø ñaõ heøn nhaùt thì khoâng coøn gì ñeå noùi nöûa! Ñoù cuõng laø lyù do ñeå giaûi thích thaùi ñoä quyeát lieät cuûa nhöõng tieát phuï, lieät nöõ, quyeát soáng xöùng ñaùng vôùi choàng “chaøng ñi theo nöôùc, thieáp theo chaøng” maø lòch söû caän ñaïi coù theå neâu danh nhö cuï baø Phan Boäi Chaâu, nhuõ danh Thaùi Huyeân. Khi cuï Phan bò Phaùp baét giaûi veà Vieät Nam do söï chæ ñieåm cuûa Nguyeãn AÙi Quoác töùc Hoà Chí Minh sau naøy. Khi ñeán thaêm cuï Phan, Baø cuï chæ vaén taét vaøi lôøi: “Vôï choàng ly bieät hôn hai möôi naêm nay ñöôïc moät laàn giaùp maët thaày, trong loøng toâi ñaõ maõn tuùc roài. Töø ñaây trôû veà sau, chæ mong cho thaày giöõ ñöôïc loøng xöa. Thaày laøm nhöõng vieäc gì maëc thaày, thaày chôù nghó ñeán vôï con”. Nhö Coâ Giang, ngöôøi tình vaø laø ñoàng chí cuûa Nguyeãn Thaùi Hoïc, laõnh tuï Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng khi toå chöùc vôõ, cuoäc khôûi nghóa bò ñaøn aùp, Nguyeãn Thaùi Hoïc vaø 12 ñoàng chí bò Phaùp xöû cheùm, coâ Giang ñaõ trôû veà laøng cuûa Nguyeãn Thaùi Hoïc vaø töï saùt baèng suùng luïc trong yù muoán ñöôïc nhìn nhaän vaø ñöôïc choân caát nhö con daâu hoï Nguyeãn. Vaø coøn bieát bao nhieâu tieát phuï, lieät nöõ khaùc ñaõ soáng vaø ñang soáng ôû khaép nôi treân queâ höông Vieät Nam yeâu daáu. Meï, vôï, ngöôøi tình cuûa nhöõng chieán só caùch maïng ñang chieán ñaáu treân khaép neûo ñöôøng ñaát nöôùc ñeå tieâu dieät cheá ñoä Coâng saûn taøn baïo. Hoï laø nhöõng voïng phu vôùi nieàm tin voâ bieân vaøo söùc soáng cuûa chính mình nhöõng ngaøy thaùng traàm luaân trong cuoäc ñôøi troâi noåi theo vaän nöôùc, caû traùi tim vaø taám loøng, taâm trí hoøa vaøo hoàn nöôùc ñi theo cuøng choàng, nhöõng ngöôøi meï, ngöôøi vôï hoï chaáp nhaän nhöõng thua thieät ñeå chæ lo cho choàng, cho con vaø cho gia ñình, ñeå mong ñöôïc chia xeû ngoït buøi chöùa chan tình nghóa. Hoï laø nhöõng voïng phuï cuûa thôøi ñaïi, nhöõng ngöôøi meï hieàn ñaùng kính, nhöõng ngöôøi vôï ñaùng thöông, nhöõng ngöôøi tình ñaùng yeâu, hoï khoâng queân lôøi theà höùa, gian khoå cuøng chòu, Tieáp trang B17

DAT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B17

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Sinh meänh Vieät qua Vaên Hieán Vieät Tieáp trang B16

haïnh phuùc cuøng chia, ñeå cuøng nhau saùnh böôùc ñi xa hôn caû cuoäc ñôøi. Laøm meï, laøm con, laøm vôï, laøm ngöôøi tình, nhöõng giai ñoaïn ñöôïc khoa hoïc phaân ra theo dieãn bieán taâm lyù cô theå hoïc, thì laïi ñöôïc ngöôøi Vieät Nam nhìn nhö nhöõng boån phaän phaûi chu toaøn trong tieán trình soáng Laøm Ngöôøi ñeå Thaønh Ngöôøi. Vì ñöôïc coi laø moät tieán trình neân boån phaän ñaõ khoâng xung ñoät nhau maø laø keá tieáp, boå tuùc cho nhau noái keát thaønh moät xaâu chuoãi, moät toaøn theå. Söï xung ñoät quyeàn lôïi giöõa caù nhaân vaø gia ñình, giöõa nhaø vaø nöôùc nhö nhieàu ngöôøi ñaõ coá chöùng minh töø laâu nay, chæ laø bieåu loä moät nhaân caùch khoâng toaøn veïn, moät laäp tröôøng chao ñaûo vì thieáu caên baûn, thieáu neàn moùng. Traùi laïi vôùi caùi nhìn cuûa Ñaïo Hieáu Duy Nhaân Cöông Thöôøng thì ñoù chæ laø nhöõng nhieäm vuï xeáp theo caáp baäc coù tính bieän chöùng, ñi töø thaáp leân cao trong moät tieán trình höôùng thöôïng, trong caùi tinh thaàn ôû ñòa vò naøo phaûi hoaøn taát nhieäm vuï ñoù nhö “quaân quaân, thaàn thaàn, töû töû” vaäy! Thaám nhuaàn truyeàn thoáng Ñaïo Hieáu cuûa daân toäc, ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ñaõ laøm troøn moïi nghóa vuï ñoái vôùi ñaát nöôùc, ñoái vôùi nhaø moät caùch troïn veïn vaø tuyeät ñeïp, cuoäc soáng ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ Vieät ngoaøi nhöõng traùch nhieäm neâu treân coøn laø cuoäc haønh trình hoaøn maõn cuûa söï cheát, cheát trong yeâu thöông, cheát nhöng ñeå laïi danh thôm cho ñôøi sau. Hoï ñaõ ñöùng thaät thaúng, soáng khieâm toán trong söï giaûn dò ñeán khoù ngheøo, laøm bieåu töôïng cho söï hy sinh cao ñeïp cuûa muoân ñôøi, söï hy sinh cao ñeïp cuûa moät noøi tình ñaët lyù töôûng Toå Quoác leân treân heát . Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, daân toäc Vieät Nam laø moät noøi tình, queâ höông Vieät Nam laø moät queâ höông aân saâu nghóa naëng, ñuùng hôn laø moät daân toäc bieát yeâu, bieát gheùt. YÙ thöùc ñöôïc söï yeâu, söï gheùt vôùi nhöõng ñoái töôïng roõ reät, coù lyù do bieän

chöùng roõ raøng. Yeâu caùi neân yeâu vaø gheùt caùi ñaùng gheùt laøm hai nhaân tính, moät daân toäc bieåu loä tình caûm cuûa mình qua nhöõng khuoân pheùp cuûa leã nghóa ñöôïc keát tinh trong Ñaïo Hieáu. Vaø cuõng nhö ñaõ trình baøy ôû treân, Ñaïo Hieáu laø moät trieát lyù soáng, moät phöông caùch tu thaân xöû theá, soáng Laøm Ngöôøi ñeå Thaønh Ngöôøi maø Nhaân Chuû laø lyù töôûng phaûi ñaït tôùi, nhö di huaán cuûa tieàn nhaân ñaõ ñeå laïi, truyeàn ñôøi laø bí quyeát ñeå giöõ nöôùc noøi qua bieåu töôïng Tieân Roàng. Ñònh ñeà caên baûn cuûa Ñaïo Hieáu laø Nhaân Baûn Hoà Toå, ngöôøi goác töø toå tieân, töùc laø truy nhaän nguoàn goác Ngöôøi cuûa mình (khaùc vôùi Boïn ngöôøi cho raèng ngöôøi töø khæ). Töø ñònh ñeà caên baûn naøy vôùi vieäc truy nhaän toå tieân töø xa xöa ñaõ ñöa ñeán heä luaän: Doøng toäc, nöôùc noøi laø moät thöïc theå, soáng ñoäng baát khaû phaân ly, ôû ñoù quaù khöù vôùi nhöõng theá heä ñaõ qua, hieän taïi vôùi nhöõng theá heä ñang soáng coøn vaø töông lai vôùi nhöõng theá heä seõ noái tieáp ñeå Tieán-Hoùa chæ laø Moät, moät doøng sinh meänh nhö ngaøn vaïn con suoái nhoû ñi ra soâng vaø töø ngaøn vaïn con soâng kia laïi cuoàn cuoän cuoán troâi veà bieån Ñoâng Trong doøng sinh meänh daân toäc aáy ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam, nhö nhöõng thaønh phaàn laøm neân toaøn theå, trong cöông vò laøm con, laøm ngöôøi tình, laøm vôï, laøm meï trong gia ñình vaø cöông vò laøm daân trong phaïm vi ñaát nöôùc, cuõng ñaõ hoaøn taát nhöõng boån phaän ñöôïc giao phoù moät caùch thaäp phaàn hoaøn haûo, ñeå laøm cho daân toäc ñöôïc tröôøng toàn vaø toå quoác theâm vinh quang Traàn Chính Trung

Taát nhieân Trung Quoác muoán trôû thaønh sieâu cöôøng Tieáp trang B8

Myõ thaønh coâng trong vieäc giöõ vöõng öu theá quaân söï cuûa mình thì Trung Quoác seõ khoâng theå naøo trôû thaønh sieâu cöôøng ñöôïc. Cho neân Myõ phaûn ñoái taát caû nhöõng cuoäc baùn kyõ thuaät quaân

söï cho Trung Quoác, cuõng nhö choáng laïi vieäc Lieân Hieäp Chaâu AÂu boû leänh caám vaän vuõ khí ñoái vôùi Trung Quoác. Ñoái vôùi Lieân Hieäp Chaâu AÂu, Myõ tìm caùch laøm chaäm quaù trình tích hôïp chính trò nhö qua vieäc uûng hoä Thoå Nhó Kì gia nhaäp Lieân Hieäp Chaâu AÂu. Caøng nhieàu thaønh vieân trong Lieân Hieäp thì söï tích hôïp caøng bò chaäm laïi. taz: Ngay töø baây giôø, Nhaät Baûn ñaõ ñoái xöû vôùi Trung Quoác nhö vôùi moät sieâu cöôøng. Taïi sao laïi coù tình traïng nhö vaäy? - Taâm lyù thuø ñòch cuûa Nhaät Baûn laø hoaøn toaøn deã hieåu. Ngöôøi Nhaät keâu ca raèng Trung Quoác trong nhöõng naêm tôùi seõ thay theá hoï trong vai troø daãn ñaàu kinh teá cuûa vuøng Ñoâng AÙ. Tröôùc ñaây 15 naêm ngöôøi Nga cuõng ñaõ phaûi quen daàn vôùi vieäc Trung Quoác vöôït hoï veà kinh teá. Muoán theá phaûi coù thôøi gian, vaø hieän nay ngöôøi Nhaät cuõng rôi ñuùng vaøo hoaøn caûnh nhö vaäy. taz: Nhöng Nhaät Baûn khoâng aùn binh baát ñoäng - caùc chính saùch phoøng thuû môùi cuûa hoï höôùng vaøo vieäc choáng Trung Quoác. - Nhaät Baûn laø moät kieåu nöôùc Anh cuûa chaâu AÙ. Khi nhöõng ngöôøi Anh thaáy raèng hoï khoâng theå ñoùng vai troø ñaàu taøu trong Lieân Hieäp Chaâu AÂu nöõa, hoï nhaûy sang phía Myõ. Nhaät Baûn cuõng laøm ñuùng nhö vaäy. Khi ngöôøi Nhaät thaáy raèng hoï khoâng theå ñoùng vai anh caû vuøng Ñoâng AÙ, hoï baét ñaàu tìm caùch khoáng cheá söï gia taêng aûnh höôûng cuûa Trung Quoác trong vuøng, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Myõ. Caùi giaù traû cho vieäc ñoù laø hoï phaûi ñi theo ñöôøng loái cuûa Myõ... taz: ...Nhöng ngaøy nay, Nhaät Baûn vaø Trung Quoác laø hai ñoái taùc thöông maïi quan troïng nhaát cuûa nhau. - Ñieàu ñoù khoâng thay ñoåi chuùt gì trong caùch nhìn nhaän cuï theå cuûa ngöôøi Nhaät. Sau Myõ vaø Ñöùc thì töø naêm 2004, Trung Quoác laø quoác gia vôùi neàn thöông nghieäp lôùn thöù ba treân theá giôùi. Naêm 2004, laàn ñaàu tieân soá ngöôøi Trung Quoác ñi du lòch nöôùc ngoaøi nhieáu hôn

ngöôøi Nhaät: 20 trieäu ngöôøi Trung Quoác so vôùi 17 trieäu ngöôøi Nhaät. Moãi ngöôøi Trung Quoác ñi du lòch nöôùc ngoaøi tieâu xaøi nhieàu hôn du khaùch Nhaät tôùi 40 Dollar. Nay Tokyo tìm caùch cuûng coá aûnh höôûng chính trò cuûa mình baèng moät choã trong Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, baèng vieäc hôïp thöùc hoaù nhöõng cuoäc trieån khai quaân söï ôû nöôùc ngoaøi vaø baèng vieäc tranh caõi oàn aøo veà moái ñe doïa cuûa Trung Quoác do hoï töôûng töôïng ra. Cho neân trong thôøi gian tröôùc maét, Trung Quoác khoâng theå caûi thieän quan heä vôùi Nhaät Baûn. taz: Chaúng leõ Trung Quoác khoâng öu tieân ñaàu tö cho coâng cuoäc hoäi nhaäp cuûa mình trong vuøng? - Taát nhieân laø coù. Thöông maïi cuõng giuùp chuùng toâi tieán gaàn ñeán muïc tieâu naøy. Söï phaùt trieån ñeán choùng maët cuûa thò tröôøng noäi ñòa cuûa chuùng toâi laø cô hoäi lôùn cho taát caû caùc nöôùc laùng gieàng. Tröôùc heát laø coù lôïi cho nhöõng nöôùc Ñoâng Nam AÙ trong khoái Asean, sau ñoù laø

Nhaät Baûn roài ñeán Chaâu AÂu. taz: Taïi sao oâng khoâng nhaéc ñeán Myõ? - Vì thöông maïi giöõa Trung Quoác vaø Myõ bò ngaên chaën bôûi chính saùch an ninh cuûa Myõ. Myõ ngaên caûn toaøn boä vieäc xuaát khaåu kyõ thuaät cao caáp sang Trung Quoác. Thaäm chí maùy tính cuõng khoâng ñöôïc pheùp xuaát sang Trung Quoác, maëc duø baûn thaân Trung Quoác ñaõ xuaát maùy tính sang caùc nöôùc khaùc. Vieäc kieåm soaùt kyõ thuaät cuûa ngöôøi Myõ ñöôïc tieán haønh raát nghieâm ngaët. Cho neân chuùng toâi hoûi hoï: Neáu chæ cho xuaát taùo vaø ñaäu töông sang Trung Quoác thì caùc anh laøm sao maø caân ñoái xuaát nhaäp vôùi chuùng toâi ñöôïc? taz: Nhöng ngaøy nay khoâng chæ Myõ quan ngaïi veà vieäc baùn thaùo coâng ngheä vaøo Trung Quoác. - Khoâng moät nöôùc naøo coù theå vónh vieãn giöõ vai troø ñaàu taøu trong phaùt trieån khoa hoïc. Thôøi nhaø Ñöôøng, 47 phaàn traêm phaùt kieán cuûa nhaân loaïi laø töø Trung Quoác. Moät thôøi

gian daøi, chuùng toâi ñaõ ñaùnh maát vò trí ñoù. Nhöng söï chuyeån ñoåi ngoâi vò ñaàu taøu coâng ngheä luùc naøo cuõng laø moät ñieàu hay. Noù khích leä cuoäc ñua tìm nhöõng yù töôûng môùi treân toaøn theá giôùi. taz: Beân caïnh vai troø ñaàu taøu coâng ngheä, Trung Quoác coù muoán giaønh theâm caû lôïi theá quaân söï khoâng? - Trung Quoác phaûi cuûng coá ngaân saùch quoác phoøng cuûa mình, cuõng gioáng nhö Lieân Hieäp Chaâu AÂu vaäy. Khoâng coù khaû naêng quaân söï thöïc teá thì veà laâu daøi, Trung Quoác seõ chæ nhö moät Nhaät Baûn thöù hai maø thoâi. @ 2004 talawas Nguoàn: taz soá 7531 ngaøy 4.12.2004, trang 12, http:// www.taz.de/pt/2004/12/ 04/a0181.nf/text

DAT


B18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

.3”

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-120204/146415

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-28L-091004/135848

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

100-14L-092204/137365

ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay, roäng treân 1,600 sqft. Xin lieân laïc 714-335-2222.

100-7L-111204/144116

Townhouse 3PN/2.5PT, thaûm, sôn môùi, thay gaïch nhaø beáp môùi. Doïn ñaàu 12/04. Giaù $1650, deposit $1650. Ñ/C 17108 ASH st. H.B #4, gaàn Beach & Warner. L/L Kim 714-799-0620, 408896-1853 cell, 408-492-8594 (8 to 6PM), 714-200-5952

100-7L-120204/146416

Nhaø Corona môùi, ñeïp, maùi ngoùi ñoû 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, goùc 91 & 15. Tieàn thueâ $1700/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1 hoaëc sôùm hôn. L/L: 714-904-2627

100-7L-120204/146472

Nhaø cho thueâ 3PN, 3PT, 2PN,2PT. Nhaø môùi ñeïp saïch seõ, gaàn nhaø thôø Westminster, doïn vaøo 15/12. Caàn lieân laïc phone: 714-914-7820

100-14L-120204/146555

100-28L-111904/144954

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

100-7L-120504/146837

3 bedrooms 2 baths condominium, Sant Ana 4917 W. 5th unit B $1500. Available January 01. Housing OK. 714-962-7783 100-5L-120604/146862

Townhouse 3BR, 2.5BA, 2 car garage direct, washer, dryer, ñ/ d chôï ABC. Nhaø raát saïch ñeïp. Doïn vaøo ngay, xin lieân laïc 714685-6834 or 714-832-5046 100-7L-120604/146873

Cho thueâ nhaø 4PN/2PT + 1 den, nhaø ñeïp ôû goùc Jackson St vaø 22 Westminster. Vaøo ñaàu thaùng 105. No housing. L/L Thanh 714381-3534, 714-379-2359, giaù $1700. 100-7L-120604/146884

Nhaø GG. 3BR, 2BA, khu toát, giaù reû, gaàn Park, chôï VN, Bus, Saân sau roäng maùt, toát cho ngöôøi lôùn. Tuoåi, Öu tieân GÑ ít ngöôøi. 714244-7371, or 714-891-8361 100-7L-120604/146899

100-7L-111504/144231

Nhaø 4PN 2 1/2PT, vuøng Huntington Beach. Ñang troáng, khu yeân tónh, gaàn Westminster Mall. Nhaän housing. L/L OÂ.Nguyeân 714-897-5973, cell 714-7242182

100-14L-120504/146815

Nhaø môùi roäng ñeïp, 3PN + den, 2PT ôû Surprise, AZ $900 thaùng. Lieân laïc 714-280-2185

100-14L-120304/146580

Nhaø vuøng Orange cho möôùn 4 phoøng nguõ, 3 bathroom môùi, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng aên, saân sau roäng, cho thueâ $2700. Xin Lieân laïc 714-978-7033, 714595-8420, 714-979-1780. Chò Haèng.

100-7L-120304/146598

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garages ôû Santa Ana goù c Fairview vaø McFadden doïn voâ 12/15/04 giaù $1400 1 thaùng. L/L: 714-7484081 hoaëc 714-971-4853 100-7L-120604/146920

Nhaø cho thueâ, vuøng Huntington Beach goùc Warner/Beach. Khu yeân tònh, 1PN, 1PT, goïn xinh giaù $950 deposit 1 thaùng. Nhaän housing. L/L: 310-768-3489, 310-462-5349

100-10L-112204/145293

Beach / Chapman. Nhaø 4PN + 2PT môùi trong ngoøai, xem seõ thích ngay. Giaù $1600/thaùng. No Housing. LL: Connie. 714-8942486, cell: 714-814-4743

100-14L-112904/145901

Nhaø house cho thueâ, 3 bedroom, 2 bath, living room lôùn, thaûm, sôn môùi, Goùc Katella + Knott. Coù nhaän housing. LL: 714-5397067 hoaëc 714-772-4887. $1700/thaùng

100-14L-112904/145913

House sau chôï ABC, 3 beds, 2 baths, garage 2 xe, patio, saân vöôøn. Phoøng roäng $1700/M $1000 dep. Doïn vaøo 1/1/05. L/ L: 714-928-8436, 714-9039275, 714-728-9028

Nhaø 1 phoøng nguû 1 phoøng khaùch coù beáp ôû phía sau coù loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc giaù $750 cho vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn. L/L: 714-379-0411

100-7L-120304/146625

100-7L-120704/146982

Bellflower. Khu ñeïp raát quiet 3PN/2PT. Taân trang nhö môùi, laundry hook-up. Beáp roäng phoøng aên rieâng, gaàn tröôøng shopping, freeway, $1200. L/L: 562-5310759, 562-261-3642 Huntington Beach, nhaø 4PN/2PT roäng, coù saân tröôùc, sau & caây aên traùi, gaàn chôï VN, shopping, school, park, cho thueâ $2100. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-9250601, 234-9817, 531-7317 Duplex ôû Westminster + Goldenwest 4PN, 2PT. Chuû môùi taân trang hoaøn toaøn, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 405 + 22, $1700/month + deposit. Doïn anytime. L/L Phöôïng 714-376-4864

100-14L-112904/145963

Nhaø house brandnew chöa ôû vuøng Victoville cho möôùn 3 bed 3 bath masterbroom roäng garage 2 xe nhieàu parking giaù $1450. ÑT: 714-609-6769 or 714-496-1118, doïn anytime

100-14L-113004/146157

Condo môùi Pomona, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe ñi thaúng vaøo nhaø, cho thueâ $1350 1 thaùng + deposit $1000. Xin L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-883-8915

100-28L-120104/146259

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-14L-120104/146265

Nhaø Newland/Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, phoøng sôn môùi, saïch seõ, ñaäu xe an toaøn. Goïi 714-891-2816, cell 6575553. Coù nhaän housing

100-14L-120104/146301

Nhaø cho thueâ ôû Corona 2004, 2 story, 1 master bedroom vaø 2PN, 2.5PT, living room vaø family room. Caàn cho thueâ $1800. L/L Victor 714-721-6271 cell

100-7L-120104/146311

NHAØ roäng saïch an ninh parking ñaäu nhieàu xe, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém cho möôùn $1600/ thaùng. Xin lieân laïc ÑT: 714897-0985 or 260-2864 100-7L-120204/146360

Nhaø 4 phoøng raát roäng, 1 3/4 taém, vöôøn caây aên traùi, 2 car garage, gaàn 405/22, nhaø thôø, tröôøng, park, $1800/m. 714-8917607, 697-4626

100-7L-120204/146402

NHAØ CHO THUEÂ Magnolia & Katella, 3PN/1PT, môùi taân trang, sôn môùi, thaûm môùi, gaàn tröôøng hoïc, khu yeân tònh, bao ñieän ga nöôùc, coù maùy giaët saáy. Giaù $1800. Goïi 714715-5687

100-7L-120304/146610

100-7L-120304/146611

100-14L-120604/146936

Nhaø 6PN, 3PT, vuøng Stanton goùc Beach vaø Lampson cho thueâ giaù $2500. Housing OK, xin goïi 714230-9588 or 714-230-9589 100-7L-120604/146950

Nhaø rieâng 2 phoøng nguû vuøng Santa Ana cho möôùn. Nhaän housing, xin L/L: 714-971-8461 or 714-721-5927

100-7L-120704/146980

3PN + 2PT. Nhaø rieâng (Euclid & 1St). Phoøng aên rieâng, beáp roäng, saân tröôùc & sau roäng (parking nhieàu) coù patio. Nhaän housing $1750. AP management 714350-4408

Garden Grove/Euclid, nhaø 1PN, 1PT, PK $650, 1 guest house $425. Loái ñi rieâng, bao utilities, coù nhaø beáp rieâng bieät naáu aên. 714-590-9888 sau 5PM

100-7L-120304/146641

Nhaø laàu, 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém raát ñeïp (built in 2004), raát roäng vôùi 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng taém ôû döôùi laàu, khu vöïc raát an ninh, goùc ñöôøng Westminster NewLand, saân sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe, Cho thueâ $2950., chuû muoán cho ngöôøi coù coâng vieäc vaø tín duïng toát möôùn. Xin goïi soá 951-538-7537 hoaëc soá 714-894-3422 (English speaking please)

Nhaø cho möôùn. Garden Grove: 3PN, 2PT, family room roäng, 1500 sqft., ñi boä ra mile square park (goùc Mc Fadden / Ward), 12692 Kedge Street, $1700/ month, coù maùy giaët, tuû laïnh. Housing OK. Lani Nguyen: 714534-2119, 714-918-8423

100-7L-120304/146644

SANTA ANA: 2 story single house, 3BR, 2½ BA, private back yard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up, sôn vaø thaûm môùi. Treân ñöôøng Cantera, sau chuøa Hueä Quang, Gaàn goùc Westminster vaø Euclid. Nhaän Housing. 714-612-1978

100-14L-120304/146684

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôùn thöôøn g hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway

100-7L-120304/146686

Nhaø 2BR, 1BA, saân tröôùc sau roäng thoùang, TP Bell Flower, caï n h Cerritos, 1,150/thaù n g. Nhaän housing. LL: Vinny 562569-3649

100-7L-120304/146691

Nhaø cho thueâ. Vuøng Huntington Beach khu yeân tónh, goùc Beach + Warner: 3PN, 2PT, gaïch môùi, thaûm môùi, sôn môùi. $1580/thaùng. Deposít 1 thaùng. Nhaän housing. LL: 310-768-3489, cell: 310462-5349

100-7L-120304/146745

Nhaø môùi taân trang, thaûm gaïch môùi coù garage ñeå xe. Khu yeân tónh, thuaän tieän chôï, tröôøng hoïc, freeway. Goùc Brookhurst + Trask. 2PN + 2PT giaù $1250 + deposit. Coù theå doïn vaøo ngay, xin L/L A.Coâng 714-636-4939, 205-3706544

100-9L-120304/146763

4 Plex, 3 bed, 2½ bath, 7302#B, Wyoming, goùc Westminster, Olive. Xin coi beân ngoøai, caàn theâm chi tieát LL: 714-588-8308, 714434, 3898. Doïn vaøo 01/2005. Housng only. $1500/month

100-7L-120704/146991

100-7L-120704/147016

Nhaø (Triplex) Westminster. Goùc Beach/Westminster. Ba phoøng nguû, hai phoøng taém, 2 car garage attached. Laundry hook-ups. Doïn vaøo ñaàu thaùng January. Giaù $1550. Nhaän housing. Goïi 562926-9424 100-7L-120704/147094

Nhaø 4PN, 3PT, khu yeân tónh, gaàn Little Saigon, ñaõ ñöôïc taân trang, doïn vaøo anytime $2000/month + deposit. L/L Nga 714-4738888 100-7L-120704/147097

NHAØ CHO THUEÂ Nhaø roäng. Khu an ninh boán (4) phoøng nguû; ba (3) phoøng taém, goùc Magnolia/Mc.Fadden). Lieân laï c 714-894-9665, 714-7574131

100-7L-120804/147205

Nhaø Orange 2 taàng môùi, saïch sang, ngoùi ñoû, 1900 sqft, 3PN, 2.5PT, 2 garages, sunroom, caây aên traùi, gated community, hoà bôi, jacuzzi, yeân tónh, an toøan. Nhaän housing. $2000/thaùng. Goïi Dung 714-904-1383

100-14L-113004/145995

100-7L-120204/146391

WESTMINSTER - Nhaø 2 taàng, 4PN, 2PT Familyroom roä n g, phoøng khaùch, phoøng aên, nhieàu choã ñaäu xe, gaàn tröôøng hoïc vaø xa loä 405-22 Deposit $1600/ month. Doïn vaøo 1 thaùng gieâng 2005. Goïi 714-891-9516 hay 714-897-0853 100-7L-120304/146620

WESTMINSTER - Nhaø troáng, 3PN, 2PT. Beáp môùi taân trang toaøn boä, khu vöïc an ninh yeân tónh, tieän chôï, tröôøng hoïc. Nhaän housing. L/L Huaân 714-964-8738 100-7L-120304/146646

WESTMINSTER - 2 story Townhouse, 3 BR, 2½ BA, private backyard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up, sôn vaø thaûm môùi. Treân ñöôøng Milton, gaàn goùc Westminster vaø Edward. Nhaän Housing. 714612-1978 100-7L-120704/147012

WESTMINSTER - Nhaø cho thueâ, 3PN, 2PT, 2PK, khu toát, tröôøng toát, patio, garage xe. Doïn vaøo thaùng Gieâng. Nhaän housing. L/ L: 714-317-9630

110 - APT CHO THUEÂ 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

Nhaø hai phoøng nguû 1 phoøng taém gaàn chôï Vónh Phaùt gaàn FW gaàn tröôøng hoïc, khoâng nhaän housing giaù $950/th, bao gas, ñieän, nöôùc, 2 choã ñaäu xe doïn vaøo ngay. L/L: 714-899-3149 100-7L-120804/147122

110-11L-110603/092082

Nhaø khang trang 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém 1/2 family room saùng suûa, vöôøn caây aên traùi khu South Coast Metro giaù $2000/ th. Doïn 01/05. Kim: 714-5498665, 714-301-9644 100-7L-120804/147162

Nhaø hai phoøng, 1 phoøng taém, beáp cho thueâ, doïn vaøo ngay goïi coâ Maily 714-903-8821 sau 9:00 giôø toái 744-892-1711 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

110-7L-120704/147087

110-3L-120704/147089

4 Flex, Newland / Garden Grove, 2 nguû, 2 taém, roäng saïch, yeân, treät, garage maùi hieân, 90% ñoà môù i , khoâ n g housing, deposit $1000. Ñang troáng. LL Minh Le: 714-791-1653 cell

100-7L-120304/146717

MORENO VALLEY - Nhaø môùi 4 phoøng nguû. Ñi boä ñeán tröôøng tieåu trung hoïc. Move in now. Nhaän housing. L/L Kevin 760481-5580

QUIET GARDEN APTS 2PN, 2PT, 2 carports, $1200/ thaùng. Pool & Gate. Housing OK SOUTHLAND APARTMENTS 4920 W. First St., Santa Ana. Gaàn Euclid/Bolsa Ave. 714-7244053 tieáng Vieät, 714-775-8242 English. 110-7L-012904/102241

ª STANTON Apt 2PN roäng, 2PT thaûm, sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, garage rieâng, gaàn LITTLE SAIGON, tröôøng hoïc goùc Beach/ Cerritos. Nhaän housing Goïi 714719-2876.

110-7L-120504/146784

1 caên 2PN 1PT môùi taân trang. Phoøng roäng saân roäng 1 garage + 1PK $1250 thaùng. 307 S.Jackson gaàn First St, 714-4170388 or 714-206-0232

Garden Grove - Brookhurst / Trask, large 1 Bd, 1 ba, gas, water, trash paid, new carpet / paint, downstairs parking, quiet area. $850/mo. 714-657-9100

GARDEN GROVE - 3PN, 2PT, family room roäng 1500 sqft. Ñi boä ra Mile Square Park (goùc McFadden/Ward), 12692 Kedge Street. $1700/month. Coù maùy giaët tuû laïnh, housing OK. Xin laùi xe xem tröôù c khi goï i . Lani Nguyen 714-534-2119, 714-9188423

100-7L-120704/147079

110-7L-120304/146769

APT Townhouse 2PN, 1½PT, ñòa chæ 9758#C Acacia, Garden Grove, 2 choå, ñaäu xe, sôn,maøn, gaïch ñeàu môùi. $1200/thaùng. LL: Anh Khanh 714-379-9570

110-7L-120604/146881

100-7L-120204/146401

MONROVIA - (Gaàn Arcadia). Nhaø remoldeling 3PN, 1PT, cao, saân roäng, khu yeân tònh, tröôøng toát, garage 2 xe, doïn vaøo ngay. Housing OK. L/L: 626-864-5640, 626864-5639

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

Apartment Westminster Edwards, 2PN, 1PT, $1050/ thaù n g, $1050/deposit. Nhaä n Housing: 714-932-9808

ANAHEIM - Nhaø 2 taàng môùi, 2300 sqft, no community, 4PN, 2.5PT, 2 garages, nhieàu parking ngoaøi, saân sau roäng, ñeïp, khu yeân tònh cho möôùn $2100. Housing OK. L/L: 714-553-5526 or 714-491-2717

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674

100-5L-120704/147100

110-DL-022504/106167

NHAØ CHO THUEÂ: Nhaø laàu 2 taàng, maùi ngoùi, thaûm môùi, sôn môùi, 4 bedrooms, 3½ phoø n g taé m . Double garage, ñaát roäng, khu raát yeân tònh & ñeïp. Goùc Standford & Gilbert, Garden Grove. $2100/ month, sec Deposit 12752 Melody Dr, GG. Call: 714-2005114, anytime.

LAWNDALE - 3PN/2PT duplex $1700/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo 01/05. Phone 714-651-2332 sau 6PM

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

110-33L-022004/105415

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519.

100-8D1567-120804/147209

100-14L-120304/146723

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) Nhaø house 3PN/2PT, 2 xe garage. Westminster, phía sau chôï Vónh Phaùt, gaàn tröôøng hoïc, nhieàu parking xe, ñaõ taân trang toaøn dieän, nhaän house housing. Coù hoà bôi. Thueâ $1750, deposit $1,000. Goïi 714-615-2581

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-14L-120704/147107

110-32L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433.

110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148 110-7L-110104/142461

BEAUTIFUL APT. 1 Bedroom, roäng raõi thoaûi maùi nhieàu closet. Khu an ninh, veä sinh vaø nhieàu parking, gaàn shopping, park, freeway. City Anaheim. Goù c Chapman/Haster. Nhaän Housing $950/month. Giaù ñaëc bieät cho cash. LL: 714-251-8629, 8782916 110-28L-111704/144531

Continential Garden APT, 2PN/ 2PT, roäng, thoaùng, giaù haï gaàn tröôøng hoïc, nhaän housing töø baát cöù nôi naøo, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñoâng ñuùc vaø thaân thieän. L/L Andy 714-995-3311

110-14L-113004/146097

2B-1B recently remodeled very clean next to k-6 school, no pets, $1125, 714-898-3868

110-14L-120104/146236

APT Anaheim 2 bed, 2 bath cho thueâ $1100 1 thaùng, coù theå doïn voâ thaùng 12. L/L: 714-251-0314

110-7L-120204/146349

Condo in Santa Ana goùc Fifth + Harbor, 2 bed + 1 bath, maùy giaët saáy, garage, taân trang saïch seõ, $1050/month. Doïn vaøo ngay Dec. Nhaän Housing, call Tina 714-425-5890 110-7L-120304/146579

Cho thueâ 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, khu ñeïp yeân tónh. Nhaän Housing. Ñòa chæ: 3340 W. Orange Apt.20. Goùc Beach & Orange. LL: 714-891-2112 (H), 448-7962 (C) 110-7L-120304/146593

3 caên, 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, treân laàu, Beach + Garden Grove, thaûm , gaïch, sôn môùi, ñeïp roäng, an ninh. $1095/thaùng. Nhaän housing. LL: 714-7283921, 949-833-3855 110-14L-120304/146665

Vuøng Anaheim khu toát, garage, vöôøn nhoû, 1PN/1PT. Giaù $895/ thaùng. Ñòa chæ 2283 W. Colchester, goùc Brookhurst/Ball (Nhaän housing) Vuøng Garden Grove khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT, giaù $1350/thaù n g, 2PN, 2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/GG. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän housing) Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaø n boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing) L/L Thaønh/Gina 714-772-7550

2-nguû, 2-taém, 2-garage, washer + dryer hook-up, Westminster + Goldenwest. 2nguû, 1-taém, 1-garage, Beach + Edinger, pool, sôn, thaûm, raïch môùi, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh, gaàn tröôøng chôï VN. L/ L: 714-448-8987 110-7L-120804/147199

Condo môùi xaây vuøng Anaheim, 2PN, 2PT, 2 car garage khu an toøan coång rieâng gaàn Cal State Fullerton, gaàn Freeway 5,57,91. ÑT: 562-595-2656 pager 626207-8888

110-28L-112104/145134

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090

110-28L-112104/145136

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550

110-7L-120204/146388

ANAHEIM - 4 Plex, 2 taàng, 3PN, 2.5PT, 2 garage töï ñoäng, ñi thaúng vaøo nhaø, gaàn school, fwy 5, 91 an toaøn. $1500/thaùng + $300 deposit. Tel: 714-956-5699 John

110-7L-120604/146940

ANAHEIM - 1BR, garage, high ceiling up-stair, walk-in closet, $875 near Lincoln and State College, 714-292-1838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK

110-28L-111204/143882

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

110-7L-120304/146648

GARDEN GROVE - 2 Story Townhouse, 2 BR, 2BA, private back yard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up. Treân laàu traûi thaûm, döôùi nhaø laùt gaïch. Treân ñöôøng Euclid vaø gaàn goùc Westminster. 714-612-1978

110-7L-120604/146867

GARDEN GROVE - Cho thueâ studio/apt taïi Adelle goùc Lampson coù phoøng taém vaø beáp beân trong $695, goïi 714-537-1358 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

110-14L-120304/146567

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater/Newland) 2PN/2PT $1295/thaùng vaø 3PN/2PT $1650/ thaùng. Patio, saøn gaïch & thaûm. Saïch & ñeïp. Khoâng huùt thuoác, pets. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714328-7236

110-7L-120504/146819

LOS ANGELES - APT 2PN 1PT $900 1 thaùng, 3PN 1PT $1200. 1918 South Harvard Blvd. Lieân laïc Thanh 213-623-9516, 714875-2535

110-7L-120304/146721

SANTA ANA - 7th 1St, goù c Euclid, gaàn Bolsa, 2PN 1PT, garage cöûa ñoùng 1 xe, roäng saïch seõ, treân laàu $1050 + 1 thaùng deposit. Doïn vaøo ngay. Housing OK. Tel 714-334-6990, 714-8916861

110-28L-112104/145137

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Bolsa & Bushard, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

120-3L-060203/069434

Nhaø môùi ít ngöôøi saïch seõ gaàn chôï AÙ Chaâu, coù master bedroom, restroom, loái ñi rieâng caàn cho share. L/L sau 5PM 375-5899 or 697-4232

120-3L-072004/128285

Share phoøng master bedroom loái ñi rieâng. Khu yeân tónh saïch seõ ít ngöôøi, öu tieân vôï choàng son, phuï nöõ, $550/thaùng. Baø Thònh 714554-6384. Goùc Hazard/Euclid.

120-7L-112304/145336

Bolsa/Ward 1 phoø n g nguû , 1 phoøng taém môùi, coù loái ñi rieâng, Ñaäu xe trong saân, bao utilities, cable TV., öu tieân ñoäc thaân. Goïi sau 4PM. 714-531-7138 120-14L-112904/145911

Nhaø 2004 goùc Beach & Garden Grove. Dö phoøng cho möôùn coù phoøng taém, loái ñi rieâng $550/ M. Öu tieân phaùi nöõ ñoäc thaân. L/ L: 714-623-3195 or 714-8988664 sau 8PM 120-10L-113004/146008

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share khoâng baïn vaø khoâng huùt thuoác, xin lieân laïc coâ Hai 714-539-2956, 714-3602612 cell 120-7L-120104/146262

Nhaø goùc Bolsa + Magnolia, ñoái dieän chôï ABC coøn dö phoøng cho thueâ. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët, saáy. Giaù $300/thaùng. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, nöõ ñoäc thaân. Coù vieäc laøm. Xin l/laïc 714-535-1019 or 714-336-5720 120-7L-120204/146352

Nhaø rieâng coù phoøng master bedroom cho thueâ, ngoõ ñi rieâng, free cable, free internet, ñieän nöôøc, gaàn nhaø thôø, tröôøng , baùc só, Ward + Mc Fadden, doïn vaøo 12/ 15. LL: 714-350-9547 120-7L-120204/146370

Nhaø dö phoøng goùc Brookhurst + Hazard sau chôï Quang Minh cho share coù theå doïn vaøo ngay hoûi ÑT: 714-531-1580 120-7L-120204/146371

Cho thueâ master bedroom goùc Brookhurst - Bolsa (hai ngöôøi ôû). Phoøng roäng, coù phoøng taém, beáp, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc. L/L 714-775-5877 hoaëc 714-7282341 120-7L-120204/146372

2 phoøng troáng tieän nghi cho vôï choàng son ôû saïch seõ toát. Xin goïi soá 714-265-2375 luùc 8 giôø saùng toái hoaëc nhaén phone Kim Thoa. 120-7L-120204/146373

120-7L-091204/136011

Nhaø goùc Euclid & Hazard, loái ñi rieâng, cho nöõ ñoäc thaân or vôï choàng share. Khoâng naáu aên, giaët ñoà. L/L Nan: 714-724-6326

120-3L-100604/139286

Cho share moät master bedroom, coù loái ñi rieâng, gaàn Mile Square Park. Goùc ñöôøng Ward vaø Edinger, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu nöôùng. LL Coâ Haø: 714-5314069

Goùc McFadden - Goldenwest. Nhaø ñeïp, saïch, ít ngöôøi phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc $350/thaùng. 714-892-1570 1 phoøng cho thueâ, coù loái ñi rieâng vaø 1 phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng, gaàn khu Bolsa. Xin L/L 714-636-3016, Cell 714932-9806.

120-7L-102504/141579

Nhaø goùc Orangewood & Euclid coù 1 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share giaù $300 phoøng ñaõ coù giöôøng single bed vaø baøn phaán, coù theå söû duïng neáu chöa mua. L/L A. James bus: 714-7303611, cell: 714-697-1686

120-7L-102704/141880

Nhaø dö phoøng cho share khu Westminster cho nöõ ñoäc thaân, hoïc sinh hoaëc du hoïc. Ñieàu kieän deã daøng chuû nhaø vui tính treû trung. Giaù töø $350 - $550. Coù phoøng môùi remodel chöa ai söû duïng. Xin goïi James 714-7178057

120-3L-110904/143478

Nhaø ñuû tieän nghi gaàn tröôøng chôï nhaø thôø freeway, goùc Beach Chapman, dö 1 phoøng cho share, tieän cho ñoäc thaân vôï choàng. L/L 714-891-5751, 714-299-0137.

120-28L-111204/143945

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N)

120-28L-111404/144136

120-7L-120204/146383

120-3L-120204/146428

Nhaø Bushard/Bolsa gaàn chôï Taân Mai cuõ coù phoøng master bedroom roäng saïch share, vôï choàng son lôùn tuoåi coù loái ñi rieâng, 1/1/ 05, thaùng $500. Goïi 714-5311086 120-7L-120204/146436

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Mc.Fadden & Bushard dö phoøng cho share. Ñoäc thaân coù vieäc laøm vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-928-2192 hoaëc 714-5310222 120-7L-120204/146441

Mobilehome cho share 1 phoøng roäng môùi coù maùy giaët saáy taïi soá 8200 Bolsa gaàn chôï ABC, neáu ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác moãi thaùng $400, neáu 2 vôï choàng khoâng naáu aên $500 vaø neáu naáu aên bao gas, ñieän $600 moãi thaùng. Doïn ngay. L/L: 714903-2510 goïi coâ Yeán 120-7L-120204/146465

Nhaø sau PLT dö phoøng lôùn $330 caàn cho share, ñieàu kieän coù job, khoâng huùt thuoác. Ñöôïc naáu aên, bao utilities, giaët saáy. LL: 714895-5807 120-7L-120204/146469

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725

Nhaø dö 1 phoøng caàn cho thueâ, loái ñi rieâng. Chæ cho Nöõ ñoäc thaân hoaëc caùc em du hoïc sinh only. Khu Westminster. Xin goïi Thy: 714-914-7820

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-120204/146488

WESTMINSTER Phoøng roäng, saïch seõ, caàn cho share, goùc Bolsa / Magnolia. Khoâng naáu aên. LL: 714-6578311, 714-892-3062

120-7L-120204/146504

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ ñieàu kieän deã daøng, coù theå doïn vaøo ngay cuõng ñöôïc. LL: 714-5303636

120-7L-120204/146511

Dö phoøng cho möôùn. Bao gas, ñieän, nöôùc. Phoøng coøn troáng, 2 phoø n g $500/1 thaù n g. Chæ 2 ngöôøi. Nôi yeân tónh, khoâng huùt thuoác. Goïi baø Tö 714-265-5276 hoaëc 595-5263

120-7L-120204/146513

Nhaø dö phoøng caàn cho share gaàn chôï V.Phaùt. Öu tieân cho ñoäc thaân, ñeå lôøi nhaén, 714-891-8186

120-7L-120204/146537

Nhaø dö phoøng cho share, ñöôøng Hazard gaàn goùc Magnolia, cho single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Phoøng ñang troáng. Doïn vaøo ngay. LL Caåm 714-899-5698 sau 4PM

120-7L-120204/146538

Nhaø rieâng khu yeân tónh gaàn chôï Ngöôøi Vieät coù phoøng rieâng cho thueâ, bao ñieän nöôùc giaù $350 vaø 1 phoøng khaùc ôû F.V giaù $370. 714-234-4460

120-7L-120204/146540

Nhaø dö phoøng cho thueâ, doïn vaøo ñaàu thaùng 12, goùc Goldenwest + Trask, khu yeân tænh $300/ thaùng, deposit 100, ngöôøi lôùn tuoåi Nam hoaëc Nöõ LL: 714-290-3573, 714-892-6350. Chò Taâm

120-7L-120304/146587

Nhaø house dö 1 phoøng Bolsa & Ward, khu yeân tònh. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Coù maùy giaët $300/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-878-8283, 714-554-8623

120-7L-120304/146594

Nhaø vuøng Laguna Hills khu yeân tónh dö phoøng cho share, öu tieân phaùi Nöõ. LL: 949-394-0650

120-7L-120304/146599

Nhaø rieâng dö phoøng cho share saïch seõ yeân tònh, coù cable. Bao gas, ñieän, nöôùc, goùc Hazard & Magnolia. Xin goïi 714-379-0290 hoaëc 714-425-3365

120-7L-120304/146606

Nhaø dö 1 phoøng cho share, goùc Margo vaø Brookhurst giaù $350, doïn voâ baát cöù luùc naøo, xin lieân laïc Traâm 714-705-3932

120-7L-120304/146670

Phoøng cho share coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng. Bao ñieän gas, phoøng $450 deposit $300 cho naáu aên coù maùy giaët saáy, 714200-5900, 714-200-5901, 714362-4094

120-7L-120304/146678

Brookhurst - Mc.Fadden dö phoøng cho share. Öu tieân vôï choàng son hay nöõ ñoäc thaân. Khoâng huùt thuoác, giaët, saáy, naáu aên OK. Doïn vaøo anytime. L/L: 714-213-2101

120-7L-120304/146681

Nhaø goùc Ward & Mc Fadden dö 1 phoøng Master vaø 1 phoøng nhoû coù loái ñi rieâng, bao utilities, naáu aên chuùt ít ($900). LL: 714-5310899 cell phone: 714-653-8418

120-7L-120304/146695

Nhaø môùi G.G tröôùc maët nhaø thôø Columban, dö phoøng cho share, phoøng taém rieâng. Bao giaët saáy, khoâng naáu aên caùc baùc lôùn tuoåi hoaëc nöõ ñoäc thaân, xin goïi 714420-9654, 714-539-9537

120-7L-120304/146703

Nhaø gaàn chôï, dö 2 phoøng cho share, 1 phoøng coù loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác, nam nöõ ñoäc thaân or vôï choàng son. Home 714-418-1847, cell: 714-6516887

120-10L-120304/146719

Nhaø GG. Ninth st., ít ngöôøi, phoøng roäng cho ñoäc thaân or ngöôøi lôùn tuoåi share, coù vieäc laøm, khoâng naáu aên, giaët saáy, doïn vaøo anytime. LL: 714-636-9592, 417-1155

120-7L-120304/146725

Master bedroom, tieän nghi Furniture, TV-DVD,beáp, loái ñi rieâng, nhaø house coù hoà bôøi raát ñeïp Bushard/Hazard, naáu aên OK, öu tieân vôï choàng, doïn 15-12-04. LL 714-775-5261

120-7L-120304/146728

Townhouse 2 bedroom ôû Brookhurst + Westminster, nice & Quiet. Caàn 1 nöõ single share 1 master bedroom. Gas, ñieän nöôùc, cook & garage included. Goïi 714-658-4764 or 636-8902

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-14L-120504/146817

Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM

120-7L-120504/146818

Nhaø Beach + G.G dö phoøng cho share, loái ñi rieâng, cable TV naáu aên giaët saáy (öu tieân nöõ coù job). L/L: 714-539-4291

120-7L-120504/146820

Nhaø ôû Newland/Larson roäng raõi thoaùng maùt coù dö phoøng master bedroom cho share ñieàu kieän deã daøng, bao gas ñieän nöôùc, parking an toaøn, naáu aên OK. Öu tieân cho vôï choàng nöõ ñoäc thaân, doïn ñeán baát cöù luùc naøo. Lieân laïc 714520-8974

120-7L-120504/146821

Caàn cho share V/choàng lôùn tuoåi, nöõ Ñ/thaân coù job, hieàn. Nhaø dö 1 phoøng lôùn, khu toát nhaø saïch seõ, ít ngöôøi goùc Mc Fadden. L/ L: 714-373-5715 (goïi sau 3gPM)

120-7L-120504/146829

Nhaø Fountain Valley cho share phoøng master vaø phoøng thöôøng, vôï choàng son nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, khu yeân tònh, ñeå laïi lôøi nhaén trong phone 714-839-4846

120-7L-120504/146838

Nhaø goùc Hazard/Magnolia cho share 1 phoøng coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên, xin L/L cho coâ Tina 714-728-9003 cell

120-7L-120604/146861

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ, restroom rieâng, nhaø ñeïp, saïch seõ, yeân tònh, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc $300/thaùng. L/L: 714-537-9768

120-7L-120604/146863

Phoøng cho thueâ caïnh chôï Lee/ Sandwich, doïn vaøo anytime s.seõ, y/tònh. Öu tieân cho ñoäc thaân $300 cho naáu aên. L/laïc Thanh: 714200-4826

120-14L-120604/146864

Studio goùc Euclid La Palma cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém, walk-in closet, bao ñieän nöôùc gas $700. Khoâng huùt thuoác. Goïi Quaân 714-491-4908 hoaëc Thaûo 714588-0167 sau 6PM

120-7L-120604/146871

Townhouse Lampson & Magnolia, dö phoøng cho thueâ. Bao giaët saáy naáu aên + satelitte. Goïi Kim 714-260-4148 sau 6PM

120-7L-120604/146874

Nhaø house coù 1 phoøng master bathroom, loái ñi rieâng, khu yeân tónh, doïn vaøo ngay, öu tieân cho Vôï Choà n g lôù n tuoå i . Xin call Hoøang. 714-932-1636, nhaø 714638-0991

120-5L-120604/146876

Nhaø dö master khu Bolsa & Ward, bao gas, ñieän nöôùc, cable, coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên. ÑT: 714-5549577. Doïn vaøo anytime

120-7L-120604/146879

Nhaø vuøng Irvine dö phoøng ñeïp cho Nam ñoäc thaân share. Giaù $350. Doïn vaøo anytime. LL: 714362-5932 hôïac 949-726-8087

120-7L-120604/146885

Guest House coù phoøng taém roäng gaàn nhaø thôø Thaùnh Linh, ngoõ ñi rieâng coù patio, vuøng Fountain Valley, phoøng ôû hai vôï choàng vaø 2 con. Coâ Ngaân 714-418-0757

120-7L-120604/146891

Phoøng cho möôùn nhaø môùi nhieàu phoøng cho share ñuû tieän nghi Irvine phone 714-838-2523, cell 714-785-6054

120-7L-120604/146894

Phoøng rieâng bieät, coù restroom rieâng, raát to (330 sf.) nhö studio, $550, öu tieân ñoäc thaân, goùc Brookhurst + Trask, LL 714-2736284 haøng xoùm toát, yeân tónh

120-7L-120604/146901

Nhaø goùc Bolsa + Bushard gaàn chôï Taân mai, nhaø ít ngöôøi parking roäng, an toøan, cho Nöõ share, bao ñieän nöôùc, giaët saáy. Giaù $300/thaùng. Goïi Haïnh. 714-5889104 or 714-531-4102 120-7L-120604/146909

Duplex goùc First & Newhope coøn 1 master cho share, ñoäc thaân & vôï choàng OK. Coù job. L/L Lieân 714-422-8481

120-7L-120604/146910

APT cho share 1 phoøng nguû 1 phoøng taém OK luoân phoøng khaùch 2 ngöôøi OK or 1 ngöôøi. Ñieàu kieän deã daøng. L/L Thuû 626-920-5655 or 626-233-0688

120-7L-120604/146916

120-7L-120304/146759

Euclid/Katella. Phoøng môùi raát roäng, thoaùng maùt coù loái ñi, phoøng taém rieâng. Bao utility vaø giaët saáy. Öu tieân nöõ ñoäc thaân coù job. L/L 515-3535 or 468-4986

120-7L-120304/146767

Nhaø Brookhurst - Hazard saïch seõ dö phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L: 714839-3785

Nhaø Magnolia + Chapman dö phoøng cho thueâ, doïn vaøo ngay, bao gas + Ñieän nöôùc. LL: Ñaêng 714-636-8575, hoaëc 714-3082740

Nhaø gaàn Harbor vaø 1St dö 1 phoøng cho ñoäc thaân share giaù $270, doïn vaøo ngay. Xin L/L nhaø: 714-554-3532, cell: 714-2545922, 785-0320

120-7L-120504/146793

Nhaø house dö 2 phoøng cho share, khu yeân tònh, ñaäu xe thoaûi maùi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy $350 thaùng goùc Mc.Fadden - Euclid. L/L coâ Tuyeát 714-839-2639

120-7L-120504/146816

Nhaø cho share master room. Khu yeân tónh saïch seõ goùc Brookhurst/ Hazard coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên vaø giaët saáy, xin L/L: 714531-4518 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-120604/146922

120-7L-120604/146923

Phoøng cho share phuï nöõ hoaëc 2 meï con Magnolia/Trask $300. ÑT: 636-1312, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác

120-7L-120604/146927

Nhaø vuøng Santa Ana dö 3 phoøng cho share. Ñoäc thaân or vôï choàng son, caàn baùc gaùi lôùn tuoåi ôû ñeå troâng duøm baby gaùi. Ñ/K deã daøng. L/L: 714-658-0350

120-3L-120604/146934

Cho thueâ phoøng nhoû daønh cho ngöôøi ñoäc thaân coù loái ñi rieâng $250 thaùng. Öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi. L/L: 714-721-9079, 714-891-5504 töø 9:00PM

120-3L-120604/146935

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-5L-120804/147120

120-147L-110404/142794

Phoøng môùi raát roäng. Loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Xe ñeå trong saân. Bao utilities moät ngöôøi ñi laøm $550. Hai ngöôøi $650 thaùng ôû ngay, Euclid - Westminster. 714537-1917

Nhaø house goùc Brookhurst + Ball. Dö master bedroom, loái ñi rieâng cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên huùt thuoác, line phone rieâng. L/L cell: 714-657-5713, nhaø: 714-774-0073

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

120-3L-120604/146938

120-7L-120804/147121

WESTMINSTER - 2 nguû, coù taém lôùn, loái ñi rieâng, coù beáp vaø giaët saáy $620, bao ñieän gas 1 nguû khaùc coù phoøng beáp rieâng taém rieâng loái rieâng $585 (1 xe) chæ nhaän vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, 893-0694

Mobilehome ñoái dieän chôï Littlle Saigon ñöôøng Bolsa master bedroom share loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay. Öu tieân ñoäc thaân. L/L: 714531-0928 hoaëc 878-9958 120-5L-120704/146973

Nhaø house goùc Newland Bolsa. Ít ngöôøi saïch sôn thaûm môùi. Gaàn freeway. Bao giaët saáy dö phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. L/L: 714-903-0466, 537-9412 120-7L-120704/146977

Mobiehome môùi taân trang gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc, saïch seõ, tieän nghi. Dö 1 phoø n g cho share, coù restroom rieâng. Chæ daønh nöõ ñoäc thaân hay hai meï con coù coâng vieäc laøm. L/L home: 714-5371638, hand: 369-0719, 2098641 120-5L-120704/146979

Moät unit loái ñi rieâng 1Bdr. Full bath kitchen tuû laïnh beáp oven microwave gaàn chôï Ngöôøi Vieät $675 deposit $300. L/L phone 714-527-6017 120-7L-120704/146984

Beach & Orangewood, nhaø dö phoøng coù loái ñi rieâng caàn ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son share khoâng huùt thuoác goïi 714-9030255 sau 5PM

120-4L-120704/146992

Nhaø dö moät master bedroom, loái ñi rieâng. Khu Irvine, khoâng huùt thuoác. Doïn vaøo ngay, öu tieân sinh vieân. L/L Haäu hoaëc Tieân: 714623-6314 cell 120-7L-120704/146998

Cho share 1-2 hoaëc 3 phoøng cho vôï choàng coù con, hoaëc ñoäc thaân. Phoøng taém rieâng. Phoøng khaùch, naáu aên, giaët saáy. Vuøng Westminster, khu an toaøn gaàn tröôøng, freeway. Doïn vaøo 01-0105. 714-757-3637 120-7L-120704/147005

Master bebrdoom cho ñoäc thaân share. Khu yeân tónh. Gaàn G.G vaø Brookhurst $400/thaùng. Khoâng huùt thuoác, doïn vaøo ngay, 714-476-7387 120-3L-120704/147014

Phoøng cho thueâ goùc Newland Hazard. Öu tieân cho nam ñoäc thaân, ngöôøi giaø, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Doïn vaøo ngay. ÑT 714-895-2935, cell 714-6750582 120-3L-120704/147027

Nhaø rieâng coù phoøng cho thueâ, vuøng Westminster sau Phöôùc Loäc Thoï, coù loái ñi rieâng, $350/thaùng. 714-894-5185, 714-362-4869 120-3L-120704/147063

Mobilehome cho share vôï choàng lôùn tuoåi $350, hoaëc nöõ ñoäc thaân $250. Bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên giaët saáy coù phoøng taém rieâng. L/L: 714-757-9495, 714-5536561 120-5L-120704/147065

Nhaø house dö phoøng cho share goùc Magnolia/Westminster gaàn freeway 22. Coù loái ñi rieâng, bao gas, ñieän, nöôùc, xin lieân laïc phone 714-899-0124 120-7L-120704/147069

Nhaø ñeïp khu Magnolia / Ball Anaheim, coù 2 phoøng lôùn vaø Masterbedroom môùi caát, cho share, öu tieân vôï choàng, LL: 714799-7790 120-14L-120704/147074

Nhaø môùi Magnolia / Newland yeân tónh, saïch seõ, coù 2 phoøng lôùn cho share. Ñoäc thaân or vôï choàng share. Naáu aên OK, cable. Doïn voâ anytime. LL: David 714-2517459, 714-893-8325 120-5L-120704/147083

Master Bedroom cho thueâ, goùc Mc Fadden Magnolia, phone, bathroom rieâng, khoâng smoking, khoâng cooking, giaët saáy OK, coù Job, Ñeå bieát theâm xin goïi: 714891-6788 120-3L-120704/147092

Nhaø coù phoøng roäng cho ñoäc thaân thueâ, goùc Beach & Mc.Fadden, khoâng naáu aên, goïi 714-653-8380 120-7L-120804/147125

Nhaø goùc Westminster/Bowen dö phoø n g master bedroom cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L Tröôøng 714-7281654, 537-7083 120-7L-120804/147126

Nhaø ít ngöôøi coù 2 phoøng roäng ñeïp, khu yeân tónh, goùc Stanford/ Brookhurst cho 2 nöõ ñoäc thaân share. Bao ñieän nöôùc gas giaët saáy naáu aên $490/month. Kathlyn 714-906-5096 120-7L-120804/147134

Nhaø Fountain Valley yeân tónh saïch seõ cho ñoäc thaân hay vôï choàng son share. Big new master bedroom loái ñi rieâng available 01-01-05, khoâng huùt thuoác, goïi Thuùy pager 714-295-9920 day time, phone 714-775-8495 after 6:00PM and weekend 120-7L-120804/147137

Hai caên nhaø rieâng, khoâng treû nhoû, caàn nöõ ñoäc thaân share phoøng treân laàu. Bao utility, khoâng naáu aên, Irvine. 949-981-0389, Santa Ana, 714-531-1751 120-7L-120804/147146

Nhaø roäng phía sau chôï ABC & P.L.Thoï cho thueâ 1 phoøng lôùn, phoøng taém keá beân vaø 1 phoøng nhoû tieän cho ngöôøi lôùn tuoåi bao ñieän gas nöôùc giaët saáy naáu aên töï do goïi 714-897-0823 120-7L-120804/147150

Nhaø môùi dö phoøng cho share taàng döôùi gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Phoøng taém rieâng nam ñoäc thaân vôï choàng lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác naáu aên chuùt ñænh, bao gas, ñieän, nöôùc $500, doïn vaøo anytime. 714-554-0477 120-4L-120804/147186

Nhaø rieâng ôû goùc Brookhurst & Westminster dö 2 phoøng cho nam ñoäc thaân, coù vieäc laøm, lieân laïc 714-379-9919, cell 714-7999911 120-7L-120804/147197

Master Bedroom thaät roäng, hoøan toøan rieâng bieät, nhaø môùi coù coång an toøan, khoâng naáu aên, goùc Euclid + Hazard. $550/thaùng. Mr. Ngoâi 714-553-4555 or 714-3185423 120-7L-120804/147202

Nhaø môù i xaâ y goù c Beach & Cerritos cho Nam Nöõ ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, coù Bathroom, Laundry & loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc ÑK deã daøng. LL: 714-943-3564 or 714-971-1100 120-4L-120804/147212

MASTER BEDROOM roäng ñeïp cho vôï choàng hay chò em share, naáu aên thoaûi maùi. Doïn vaøo ñaàu thaùng 01/05. L/L 714-775-0961. 120-7L-120704/147056

BELLFLOWER - Cho share 1 phoøng phuï nöõ, nöõ sinh, naáu aên, xe ñeå trong garage, hieåu bieát. Giuùp nhau khi caàn, chuû nhaø 1 ngöôøi. Baø Hai 562-804-2425

FULLERTON - Nhaø gaàn tröôøng Cal State & College Fullerton, dö phoøng cho share. LL: Quyønh Hoa phone: 714-870-5866 or 714743-2788 120-7L-120804/

1 Master bedroom, goùc Harbor / Trask, coù loái ñi rieâng + phoøng taém rieâng, öu tieân cho ngöôøi ñi laøm hay vôï choàng khoâng con. LL Lisa 714-458-1050>Doïn vaøo ngay 714-458-1050

GARDEN GROVE - Corner Brookhurst & Hazard, room for rent, restroom include, you can cook, good neighborhood, 714333-5581 (Johnny)

120-5L-120704/147103

GARDEN GROVE - Khu yeân tònh, moät caên 2 phoøng nguû, phoøng taém/toilet lôùn, phoøng khaùch lôùn, double sinks. Beáp naáu aên beân ngoaøi, saân roäng, loái ñi rieâng, môùi tinh. Doïn vaøo ngay. Goïi Thònh 714-801-9044, 714-394-6019

120-7L-120804/147116

120-10D124567-120804/147117

Nhaø SA ít ngöôøi, goùc Bristol/ Mc.Fadden, dö phoøng cho share, khoâng naáu aên. Vaøo giöõa thaùng 12. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Sau 2:00g chieàu goïi baø Minh 714-545-6403

300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

300-90L-050104/116065

300-30L-051204/117757

120-7L-120304/146669

120-3L-120804/147133

Townhouse ñeïp, saïch seõ vuøng Norwalk gaàn Cerritos College, library coù phoøng dö cho thueâ. Ñieàu kieän deã daøng cho ngöôøi ñoäc thaân, ñöùng tuoåi $350/mo hay $320 neáu khoâng naáu aên, coù theå doïn vaøo ngay, xin lieân laïc cell: 562-547-1749

HOUSES FOR SALES

120-14L-120704/147078

FOUNTAIN VALLEY - Bushard/ Heil. House Ñ/thaân $380. 2 ngöôøi $450 cho n/aên, g/saáy, tuû laïnh rieâng. Gia ñình vui veû. L/L Son Haø 714-847-0716 H, 714-2309640 cell

120-5L-120704/147093

120-3L-120804/147115

300 - NHAØ BAÙN

FOUNTAIN VALLEY - Newland Talbert khu sang hoà bôi parking an toaøn dö master loái ñi rieâng or phoøng thöôøng, thaûm môùi caàn ngöôøi ñaøng hoaøng thaät thaø khoâng naáu aên. L/L Lisa 714-906-8890, 965-4516

120-7L-120204/146419

GARDEN GROVE - Cho share moät phoøng, phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng, naáu aên chuùt ñónh, $380, gaàn Eulid vaø Trask. 714638-4313

Phoøng master room cho share, khu yeân tónh, goùc Mc.Fadden vaø Harbor. Öu tieân ñoäc thaân, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, goïi Vaân 714-839-3252

120-14L-120504/146839

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

Nhaø house khu sang troïng trong khu Brookhurst & Margo dö 1 phoøng master room coù bedroom raát ñeïp $500. No smoking vaøo lieàn, phoøng troáng. 714-623-0089

Nhaø Westminster + Magnolia phoøng ñang troáng ít ngöôøi cho share, öu tieân cho ñoäc thaân, doïn vaøo anytime. L/L: 714-890-3750 3:30PM, 714-892-9731 8:00PM

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

120-10L-120804/147157

120-7L-120804/147216

GARDEN GROVE - Cho share moät phoøng, phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng, naáu aên chuùt ñónh, $380, gaàn Eulid vaø Trask. 714638-4313

120-7L-120704/147057

LONG BEACH - Dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng bao utilities, öu tieân ñoäc thaân. No smoking, gaàn freeway 405 & 710. Call Tien Pham 562-761-7727 cell, 562-424-6772 home 120-7L-120204/146358

SANTA ANA - Nhaø dö phoøng cho thueâ, öu tieân phuï Nöõ, khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Nhaø goùc Fairview & Warner. ÑT: 714429-9838

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742

300-28L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $510,000. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän. Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000.

RAO RAO VAË VAËTT

ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $745,900. ª NHAØ CHO THUEÂ: G.G 4PN/ 4PT + Bonus room roäng 3000 sqft. Parking ñaäu ñöôïc 10 xe, ñi boä ñeán nhaø thôø St. Colombine giaù $2400/thaùng. No housing. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-14L-111204/143879

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-14L-112604/145752

ª IRVINE: Condo 2PN, 2PT, 1 car garage. New paint, new woodfloor, ñi boä ra park, school, beáp, phoøng khaùch roäng. Excellent location, condition. Giaù $375,000 ª SANTA ANA: Beautiful townhouse 2PN, 2.5PT, 2 master bedrooms. 2 car garages gated community. Excellent location association $145 per month. Only 14 homes. Giaù $337,000. Huy Broker: 714-262-3425, 714836-9876 300-28L-112904/145932

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010 300-14L-113004/146047

INCOME PROPERTY IN LAS VEGAS ° 2 Nhaø treân 1 lot, moãi caên 2 nguû, 1 taém, thaâu tieàn nhaø $1400/ thaùng. Giaù $195,000 ° Nhaø 3 nguû., 2 taém, 7000 sqft lot, thaâu tieàn nhaø $1300/thaùng, ngöôøi möôùn traû ñieän nöôùc. Giaù $190,000. Lieân laïc: 714-981-9742

Nhaø caàn baùn Huntington Beach. Nhaø laàu 4PN, 3PT. Bonus room lôùn. Goùc Magnolia - Warner. L/ L Kim Linh 714-822-6133

300-30L-111204/143880

LONG VIEW REALTY Khu nhaø môùi, töø $243,990, 3 bed, 2.5 ba, 2 gara, coù danh saùch caùc khu nhaø môùi. LL: Ñaïi 714-376-4329

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742 300-28L-111404/144174

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-554-2286 300-14L-111504/144226

Mobile Home xinh ñeïp, khu sang, 2PN/2PT + 1 bonus room phoøng phuï traàn cao, skylight, fireplace, caây hoa + aên traùi, 55 tuoåi laøm chuû, 18 tuoåi ôû OK, sau chôï Phaùt Taøi, $79,900, tieàn ñaát $600. L/ L: 714-651-5105 300-28L-111604/144399

CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220 300-36L-111604/144514

300-7L-111804/144825

MobileHome by owner Park, 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT coù theå laøm theâm phoøng Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu 300-28L-111804/144865

Nhaø baùn bôûi chuû, ñaát gaàn 11,000 sqft, nhaø 2200 sqft (coù patio 400 sqft khoâng permit). 3PN, 2PT, living room, family room. 2 loø söôûi, new hardwood floor, dinining room, beáp raát roäng, attached 2 xe garage, swimming pool, coù gate, saân tröôùc sau raát roä n g, 2 storage lôù n . Garden Grove khu raát toát. Giaù $569,000 ($25,000 döôùi giaù appraisal). L/ L Julie 714-296-7144, 714-5307144 300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234 300-7L-112104/145140

For Sale By Owner. Nhaø custom made, nöûa maãu. Ñaát treân ñoài, 3 taàng laàu, 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Thaønh phoá La Mirada, 20 phuù t ñeá n Little Saigon. Giaù $895,000. Xin goïi 714-414-8022 300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515

300-7L-120204/146552

300-16L-120204/146557

300-14L-113004/146107

Manufactured Home For Sale. Brandnew 2005. All age park, 2 bed, 2 bath, space rent $695. πριχε $79,900. 714-349-2770

300-14L-120104/146197

300-36L-120204/146559

300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed, Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2.5 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590 300-14L-120104/146225

Three units vuøng Long Beach môùi sôn trong vaø ngoaøi roäng 2548 sqft. Hieän ñang cho thueâ $2600 moãi thaùng. Giaù baùn $410,000. L/L Phöôïng 714-262-3887 300-14L-120104/146248

Baùn gaáp mobile home 3PN, 2PT in a family park Beach Blvd giöõa Fwy 450 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714-775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-120104/146306

- Nhaø Santa Ana, 5PN + 2PT probate sale Giaù $399,000 - Nhaø Anaheim 4PN + 2PT, $419,000 - Nhaø Garden Grove, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8136 sqft. $450,000. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim treân lot ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or Keith Tran (Realtor), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell). 300-14L-120104/146318

ª Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe, 1361 sqft, assc $125, traàn cao, goùc Newland/Trask, $350,000 ª Garden Grove: Townhouse 2PN, 2PT, 2 xe, 1150 sqft, assc $145, garage dính lieàn gaàn chôï Ñoàng Höông $324,000 ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 1.5PT, 2 xe 1120 sqfts vöôøn 8850 sqft, nhaø ñeïp $455,000 ª Westminster: duplex 2PN, 1PT vaø 2PN 1PT xaây 1963, roäng 1800 sqft vöôøn 6900 sqft giaù $545,000 ª Long Beach shopping center 3276 sqft, lot size 9000 sqfts, xaây 1987 goàm coù mini-market, nail, barber shop, clothing store, beauty salon. Net income $75,078/naêm, giaù $895,000 C21 Pro Realty OÂ.Ñònh: 714-932-2299 OÂ.Tuøng: 714-497-5765 300-28L-120204/146394

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig. Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell 300-14L-120204/146520

ÑAÁT BAÙN ª 20 acre vuøng San Bernadino county Lassen City. Ñang phaùt trieån $48,500 ª 40 acre Kern county Tehama city ñang phaùt trieån $62,500 ª 6000 SQFT xaây 1 caên nhaø Kert county Ridgecrest city. Giaù $28,700 Please call 714-569-1999 Sam

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

300-7L-120304/146639

ª Condo: 2PN/2PT, G1, living 1086SF, xaây 1981, ass $185. Baùn $215,000. Santa Ana ª House: 4PN/2PT, G2, living 1594SF, lot 7226 SF, xaây 1954. Baùn $439,900. Anaheim ª Triplex: Moät unit 2PN/2PT, hai unit 2PN/1PT. Living 3000SF, lot 8500 SF. Baùn $670,000. Garden Grove ª Fourplex: Moät unit 2PN/2PT, ba unit 2PN/1.5PT. One level, gross income $53,700/naêm. Baùn $785,000. Anaheim. Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Laân Ñinh/LS Gateway 714791-8881 300-7L-120304/146680

Mobile Home For sale, ñôøi 205 giaù $147,000. Tieàn ñaát $650. Vuø n g Westminster Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 taém. Giaù $39,000. Chuùng toâi coù nhaän laøm loan Mobile Home vaø thuû tuïc Mua Baùn by owner. LL: Sonny: 714-7209017, Scott Le: 714-488-6667, Office: 714-893-8682 300-7L-120304/146751

Nhaø 4PN, 2PT, 1594 sqft $439,900, 10% down, 1288. Westminster nhaø 3PN, $424,000 10% down, 1241. Nhaø G.G, 5PN, 2.75PT, 1780 sqft, 10% down $1537. 714-612-5081 300-7L-120304/146757

Brookhurst/Westminster 2 story 1600 sqft, 3PN, 2.5PT, $350,000, 10% down1024.55. Nhaø 2 story 3PN 2.5PT $460,000 10% down $1500. 2 story townhouse 2PN $289,000 10% down $925. 714-612-5081 300-7L-120304/146765

Nhaø baùn 96 Saint James, Irvine, 3BR/2.5BA, 2 tuoåi, nhaø vöôøn raát ñeïp, community pool, BBQ, association $80. L/L Chad Ninh 714-709-3631. Open house this Sunday 12-5 300-7L-120304/146770

ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 KIMBERLY: 714-863-5066 300-7L-120504/146779

Mobile Home khu senior, Westminster, 1640 sqft, 2PN/ 2PT. Phoøng khaùch roäng, phoøng aên formal, central heat & A/C. All appliances included. Anh 714638-3834 hoaëc Clara 714-7136204 English 300-7L-120504/146780

Mobile Home, G.G tuyeät ñeïp, 3PN/2PT, 1997, 1568 sqgt, raát môùi, phong thuûy toát. Giaët saáy, tuû laïnh coù saün. Anh 714-6383834 hoaëc Clara 714-713-6204 English 300-7L-120504/146795

Sale by Owner: Cerritos. Nhaø 4PN, 2PT, garage 2 xe, hoà bôi spa, sôn môùi, nhaø beáp môùi taân trang, roäng 1400 SQF. Khu yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc, shopping, freeway. Giaù $675,000. L/L: 714606-3868

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-120504/146796

MOBILEHOMES FOR SALE 3 bedrooms 1 bath, nhaø doublewide 4 choã ñaäu xe, khu cho g/ñ ôû, nhaø ñaèng sau chôï Bolsa Supermarket $70,000. Finance easy, lease ñaát $630 per mos. Goïi 714-590-8423 or 714757-6741

300-28L-120504/146803

LYÙ MOBILEHOMES! Chuyeân lo moïi dòch vuï mua baùn mobilehome cuõ môùi ñuû loaïi coù nhieàu nhaø bò Bank Repos. Baùn giaù reû (lo laøm Loan or Refinance low rate easy terms). 3 bed 2 bath brandnew 2005, khu Garden Grove. Lease ñaát $695 per mos. 2 bed 2 bath brandnew 2005 khu Midway City giaù $70,000. Lease ñaát $700 per mos, 714-757-6741

300-14L-120504/146806

ÑAÁT BAÙN RIVERSIDE 1.40 acres. Fronting ñöôøng traùng nhöïa, caïnh tröôøng hoïc môùi, khu phaùt trieån Van Buran/Mockingbird, giaù $125,000. Helen: 714785-3122, 951-786-7488

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-14L-112804/145822

ANAHEIM - Nhaø xaây naêm 1998, roäng gaàn 1500 sqft., 3 bed / 2.5 bath, coù coång an toøan, goùc Brookhurst / Lincoln. Giaù $479,900. GG. : 4 Units, 1 caên 3 bed/2.5 bath, 3 caên 2 bed/2 bath. Tieàn rent $5,100/month. Giaù $989,900. Moïi chi tieát veà nhaø cöûa ñaàu tö xin vui loøng LL: Hau Bui: 714-713-0357

300-7L-120704/147030

G.G - 1370 sqft, 3BRM, 2.5 Bath, khu yeân tónh giaù $555K $570K. Caàn nhieàu Loan Officer. Full training, goïi Jon: 714-3172390. Taøi trôï toaøn nöôùc Myõ

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES

300-7L-120504/146826

Caàn sang laïi 2 mieáng ñaát ôû nghóa trang Westminster ngay goùc Beach - Hazard naèm giöõa park raát ñeïp vaø yeân tònh goïi 714-2340192

300-7L-120604/146860

Nationwide Security Mortgage: Finance - Refinance ôû Cali hay toaøn nöôùc Myõ. Loan Officer training caàn nhieàu Officer. Train from A-Z. Goïi 714-317-2390

300-8L-120604/146957

Mobilehome. Bolsa + Newland. Ñeïp, roäng, 3PN + 2PT. Add phoøng OK, central A + H, 3 carport. Tieàn ñaát $1100. ÔÛ ñöôïc nhieàu ngöôøi. Baùn $42,900. Long 714-719-3042

300-7L-120704/146970

ª Fontana for sale or lease vuøng Sierra Lakes Golf Court 2 brandnew executive home 3Br 2.5Ba + bonus room. F.place 2 garage ª Victoville 2 brandnew home 5Br, 2.5Ba. FP. L/L: 714-720-6332

400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

400-28L-120204/146525

3000 MUA XE. Hö cuõ môùi baûo ñaûm 100% giaù cao hôn nôi khaùc. L/L: 714-757-3171

400-28L-112404/145524

2008 MUA XE TOWING

Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486 400-36L-111804/144883

BAÙN ÑAÁT ª 39.4 acres taïi San Bernadino city Barstow, gaàn highway 395 and 58. Giaù $89,000 ª 37.61 acres, county San Bernadino city Barstow. Giaù $86,000 ª 2 acres city Apple Valley county San Bernadino gaàn Lucerne Valley Road ngaû tö. Giaù $160,000 (giaù 1 lot 4000 sqft ñaõ baùn $68,000) ª Töø Residential Zone ñoåi thaønh Commercial Zone trong voøng 3 thaù n g saé p tôù i , roä n g khoaû n g 20,254 sqft. Ñaõ traùng nhöïa treân loâ ñaát. Giaù reû $99,000 L/L: 714-720-6332

400-36L-111804/144874

400-5L-120704/147106

2002 TOYOTA Tacoma maøu ñen pick up truck 4 choã ngoài giaù $8,200. 40K miles, trong ngoaøi ñeïp, 1 chuû giöõ kyû. Vin #57105. L/L 714-657-5301

400-7L-120304/146739

2001 CAMRY LE, 4 maùy. Full

power, AC, CD, gheá ñieän, thaéng ABS, 1 chuø 40K miles, $9200. No accident 714-776-7549, (5HFF500) 400-5L-113004/146144

2001 HONDA Civic, LX. Maøu

2001 LEXUS GS300, maøu sil-

ver. Full power, sunroof, 6 CD changer. 65,000 miles trong ngoaøi coøn môùi baùn $18,500. License 5CYT661, 714-812-0939, 714-521-2132

2001 TOYOTA Avalon XL, V6. 400-70L-111404/144134

Full power chæ coù 47,000 miles, CD, cassette, power seat, nieàng nhoâm, gheá da, 1 ñôøi chuû. Baûo ñaûm no accident trong ngoaøi coøn nhö môùi giaù $14,900. LP #4UGC382. L/L: 714-234-9970, 714-588-1708 400-7L-120804/147196

2000 BETLE GL yellow 60K very

clean, good condition $7750, lieân laïc 714-717-1619, plt 4JOJO10 400-7L-120304/146702

2000 CAMRY LE. Full power xe

400-36L-111104/143751

ñeïp, voû môùi power seat giaù $7950, 4JUW150 ° 1998 Avalon full power, sunroof, nieàng ñuùc, power seats side airbags, giaù $8100, 4JJR801 Lieân laïc 714-554-8370 Pager: 714-202-2828 400-7L-120204/146460

2000 LEXUS ES 300, Pearl

white, full power, sunroof, A/C, 6 CD changer, 62K miles, xe raát ñeïp caàn baùn gaáp. $19,400 OBO. LL: 949-454-6171. LP#BSHARP 400-7L-120204/146549

2000 LEXUS LX470, 100K miles

maøu white raát ñeïp ñaõ tune-up (timing belt, water pump v.v...) do chính dealer Lexus of Westminster laøm, coù D.V.D vaø T.V trong xe. Giaù $28,500. L/L: 714-553-3965. 4JJY484

300-4L-120804/147176

3 bedroom, 2 bath, new carpet , paint, roof, A/C, pergo floors, lots of parking. Large lot. Good schools $537,900 appt. only. 714-530-3252 12102 Shady Acre

traéng. Full power 56,000 miles, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày. Caàn baùn $8690. License 57105. L/L: 714-657-5301

400-4L-120604/146931

300-6L-120704/147053

300-14L-120104/146250

400-5L-113004/146147

2002 HONDA Civic, LX. Maøu

power, low mile, caàn baùn $6200. Xe tuyeät ñeïp. License #57105: 714-657-5301

BAÙN GAÁP Nhaø ñeïp, saøn goã 4 bedroom/3 bath, 2 taàng, 1900s/f, Irvine. Chuû ngöôøi Myõ. Built 1976. One bed and bath downstair. Giaù $590,000. John Vu Broker 949295-9020

300-3L-120804/147188

töï ñoäng. Full power, AC, cassette 50K, good condition $5400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance no down

400-7L-120204/146423

300-21L-120704/147018

Baùn Mobilehome, 3 nguû, 1 taém söûa laïi môùi, khu family gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, Rent $535. Giaù $42,000. Goïi soá 714-379-0710 vaø 714-799-7974

400-7L-120304/146737

2002 CHEVROLET Cavalier LS,

2001 TOYOTA Corolla. Full

Mobile Home, 1998 Fleetwood, double wide, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, goùc First & Euclid, Santa Ana, $79,000. Goïi Chuck 714-775-2953

1 mieáng ñaát roäng treân 9100 sq.ft taïi Anaheim, giaù $425,000. L/L Marie: 714-767-7884 or 714775-6332

plate #5KGU336, dark grey. Full power, 6CD, look like new, 12,097 miles, giaù baùn $11,975.OBO. Salvage title, xin lieân laïc 909-455-7203 or 909398-1240

400-7L-120204/146341

300-21L-120704/146985

300-14L-120804/147179

400-7L-120304/146699

2003 HONDA Accord EX, 2 door,

black. Full power, 6CD, nice condition, 54,000 miles, auto, salvage title giaù baùn $7950.OBO. Xin lieân laïc 909-455-7203, 909398-1240, plate #5FWD031

ÑAÁT CALI Baùn 20 acres taïi county San Bernadino, 1 acres khoaû n g 43,560 sqft theâm chi tieát. L/L Khaûi 714-493-1920

ª Townhome Westminster (Brookhurst/Bolsa) ngay trung taâm Little Saigon, 2PN, 2.5PT, 1-2 story nhaø ñeïp chuû giöõ gìn raát kyõ coù hoà caù backyard 2 car garage giaù $355,000 - $375,000 ª Townhome Westminster (Brookhurst/Bolsa) 3PN - 4PN, 2.5PT, 2 story backyard 2 car garage, nhaø raá t ñeï p granite counter top maple cabinet wetbar center, xin môøi xem giaù $415,000 - $419,000. L/L Hieu Nguyen 714-878-9865

traéng. Full power. CD. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày, 5000 miles. Caàn baùn $8790. License 57105. L/L: 714-6575301

2001 HONDA Accord EX, 2 door,

300-5L-120704/146978

GARDEN GROVE TOWNHOUSE 3 Bedrooms, loft, 2.5 baths, gated Community, 1462 sqft, Assoc Due $170, $399,000. Era New star. Linda pak 714-6245323

2004 TOYOTA Corolla LE. Maøu

400-7L-120304/146697

300-7L-120704/146971

300-7L-120704/146972

400-5L-113004/146150

silver. Full power trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày 56,000 miles, caàn baùn $7690. License 57105. L/L: 714-657-5301

BAÙN ÑAÁT CALI 160 acres lot vuøng San Bernadino county, Ludlow city vuø n g ñang phaù t trieå n maï n h $360,000, 37.61 acres San Bernadino $86000. L/L: 504232-2489

400-37L-110704/143262

400-7L-120204/146482

2000 TOYOTA Tundra truck, 4

cöûa, bed linner, voû môùi, SR5 package, AC, CD, alloy wheels, maøu traéng, V8, 4.7 lít, chaïy maïnh coøn môùi. No accident 1 chuû 60K miles, xem thích ngay $12,500. 714-757-5816, #6F55535 400-7L-120304/146650

400-7L-120804/147138

2004 BMW 525i, automatic. Maøu ñen, gheá da, maøu söõa, 6 maùy 15K miles. Power sun/moonroof, CD, Xenon lights, dirier/passenger airbags v.v... Xe raát laø môùi, gioáng brandnew chöa ñeán moät naêm $38,500. Kate: 714-4180586, cell 714-883-0809, lic #5FJW935

400-7L-120704/147020

2004 HONDA Civic, LX, töï ñoäng,

4 cöûa 11,000 miles. Excellent condition lic #5HVP714, $16,000, 714-973-7929 tröôùc 11AM hay sau 8PM Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-120204/146480

1999 ACCORD EX, gheá da, 4

1997 CAMRY LE, V6. Full power

400-7L-112104/145108

400-7L-120204/146518

2000 TOYOTA Corola LE, full

power, AC, cassette, voû toát coøn môùi trong ngoøai, no accident, 1 chuû, 80K miles. $5900. 714-7575816 (#4JY442)

1997 HONDA Passport SUV

400-7L-120304/146649

1997 HONDA Accord Special

CD, voû môùi, chaïy toát 100K miles, coøn môùi, trong ngoøai maøu kem, no accident, $5200. 714-6236866 (#4GOK106) 400-14L-112804/145823

1999 FORD Expedition, low mile

(79,500) Giaù $11,500. (#4WLY881). Xin LL: 714-7130357 400-7L-120204/146424

1999 HONDA Prelude. Full power

59,000 miles, sunroof, CD radio 4 voû môùi, alarm maùy vtech thaéng ABS, trong ngoaøi nhö môùi airbag, baùn $9900. Vin 4YAE620. L/L: 714-417-0729, 554-5041 400-7L-120804/147127

1999 HONDA CRV, silver, 4 cylinder, 70K miles. Xe coøn môùi, chaïy toát, ít toán xaêng, xe raát sporty, coù moät khoâng 2. Xem thích ngay. $10,800 (OBO), 4EPF025, 714-902-3388 400-7L-120304/146741

1999 TOYOTA Tacoma extracap, 4 maùy, AC, cassette chaïy toát, bedliner 95K miles, coøn raát toát $6800, 714-757-5816 (5L96751) 400-7L-120504/146804

1999 TOYOTA Avalon 77,000

miles black color. Full automatic & power CD radio cassette, tint windows. Leather interior, great A/C 4 brandnew tires. Good for 60,000 miles, $8800. Cel phone 714-715-4566, #6NX20 400-5L-120704/147055

1999 TOYOTA Camry LE, V6

fullpower, 01 chuû, low mile 59K only, sunroof, alloy wheel, ABS, power seat, 4 new tires, trong ngoøai môùi tinh, raát ñeïp, $8200. PL#4ESA827. 714-315-9383 400-7L-112304/145413

1998 GS 400 V8. Automatic all

option, 1 owner, low miles. Keep new in & out. $15,900. 4BHF482. Xe giöõ kyõ. 714-613-3700. 400-5L-120504/146849

1998 ACURA Integra maøu traéng

2 door, GSR maùy vtech saïch ñeïp 78,000 miles. Giaù $8400. L/L: 714-333-5309, #24055 400-7L-120304/146731

1998 CHEVY Truck, V8, 2500,

long bed, töï ñoäng, AC, cassette, good cho construction or chôû haøng, white $4900. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card 400-7L-120304/146733

1998 CHEVY Astro LS, van, 8

choã ngoài töï ñoäng. Full power 90K, $5800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance no down. 400-7L-113004/146052

1998 HONDA Accord EX, xe giöõ kyõ 1 ñôøi chuû. Giaù baùn $8,800. Goïi 714-981-9878, lic #4AUM654 400-3L-120604/146924

1998 HONDA Accord, CD player,

system silver. Low miles. Good condition, $6500, cell 714-2519627, home: 714-636-7833, #3XHT204

maøu silver Gold, 01 chuû baûo ñaûm no accident, CD, cass, roof rack, Alloy wheel, Alarm, 4 new tires, raát ñeïp, tình traïng toát $9600. PL#4HHG790. 714-315-9383 400-5L-120704/147058

2000 TOYOTA Camry LE, full

power, maøu green, 01 chuû, coù sunroof, Alloy wheel, CD, thaéng ABS, power seat, new tires, timing, raát ñeïp, xem laø öng. $7600. PL#4PTA911. 714-315-9383

$4000 raát toát, dö duøng coù xe môùi baùn xe cuõ. 4SBA, 310-3247059 400-7L-120304/146740

Edison 4 cöûa, sunroof, nieàng ñuùc maø u silver, 1 chuû , AC, CD, alarm, voû môùi 80K miles $6200. No accident 714-839-5620 400-7L-120504/146800

1997 HONDA Civic. Töï ñoäng

maøu silver. Clean title, giaù $400, xin L/L Anh Hieàn 714-757-9352, 909-891-1500, #4VES418 400-5L-120204/146420

1997 LEXUS ES300, maøu silver, full power, CD changer, sunroof, trong ngoøai tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày, low miles, caàn baùn $8200. License #57105. LL: 714-657-5301 400-7L-120304/146663

1997 LEXUS LS400, V8, Fully

loaded, gheá da, side airbag, CD changer, alarm, chrome wheels, voû môùi, coøn môùi 78K miles, chaïy thaät toát, no accident $12,800, 714-623-6866, #4H02680 400-7L-120304/146744

1997 LEXUS ES300, 6 maùy, full

power, gheá da, sunroof, 1 chuû 100K miles, voû môùi, xem thích ngay. No accident $8500. 714231-9453 (4MTN205) 400-7L-120504/146809

1997 LEXUS SC300, 2 cöûa, maøu traéng ngaø, tu boå hôn $1000, taát caû ñeàu töï ñoäng, sticker 2005, xem xe thích, xe nhaø caàn baùn $7700. 714-317-8721, #5GHF039

400-7L-120304/146660

1996 TOYOTA Camry LE, full power AC, Cassette, ñaõ laøm timing belt, 87K miles, coøn raáùt toát, no accident, $5200. 714-7767549 (#4VED791)

400-7L-120704/147022

1995 ACURA Integra SE. Auto,

4 door. Full power, CD, alarm, new paint. New brake. Good condition 130K, $4700. L/L: 714260-1811, lic #4ELZ475 400-7L-120804/147152

1995 ACURA INTERA 4 dr,

138,000 mile xe ñang ñi caàn baùn. Giaù $5,000, baûng soá#4KPW675, xe coù alarm, CD changer, 12 Disks. Xe coøn raát toát, Xin lieân laïc phone: 714-4683666 400-7L-120704/147073

1995 MER Van maøu traéng full power , CD, 143 miles chaïy freeway. Giaù $3500 (#4KKW305). Xin LL: 714-932-5568

400-5L-102804/142043

1995 MERCEDES SL500 con-

vertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ . Khoâ n g bò traà y , caà n baù n $16,500. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301. 400-7L-120304/146700

1995 TOYOTA Camry, 4 cöûa,

maøu gold,maùy eâm, coøn môùi trong ngoøai, ít mileage (79K).Run like new. Nieàng ñuùc, alarm. Baùn $4500. Goïi Hoà 714-902-7806, Pla#5HUV568 400-6L-120704/147105

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6600. L/L: 714321-9543

1997 LEXUS ES300 V6, maøu

Pearl white, 1 ñôøi chuû 86K miles, coøn nhö môùi, no accident, gheá da, CD changer, voû môùi, sunroof, xem thích ngay. $9500.. 714757-5816 (#4CKT407) 400-7L-120704/147077

1997 MERCEDES Benz E320 ,

4 cöûa töï ñoäng, 72,000 Miles, fully loaded, gold Champagne. Giaù baùn $14,500. (Lic#4SBA732). LL: Hieån cell: 714-251-8907 400-7L-120304/146632

1997 NISSAN Van Quest, caàn

baùn, 7 choã ngoài, 90K . Giaù $5,900. OBO. Lieân laïc Thu. 714373-2002 hoaëc 714-883-9895. Lic#(7TRJ178) 400-6L-120704/147104

1997 PLYMOUTH Van Grand

Voyayer SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $3800. LP#3THH005. LL: 714-321-9543 400-7L-120304/146706

1997 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa,

töï ñoäng, 4 maùy, maøu silver, full power. Low miles 83,000 miles, AC, cassette xe raát ñeïp $5850. Lic #3WTT109. L/L: 714-8921995 400-7L-120304/146743

1996 ACURA Integra Special Edision gheá da, sunroof, 1 chuû nieàng ñuùc 91K miles, coøn raát môùi, no accident $5400, 714623-6866 (4JEA425)

400-3L-120804/147144

1995 TOYOTA Camry LE, töï ñoäng Alpine CD, alarm ñeà maùy, trunk töï ñoäng, maøu dark green, window tint chaïy toát, môùi thay timing belt vaø tune up. Alloy wheel new tires, giaù baùn $4500. ÑT: 714-317-8083

400-3L-120804/147201

1994 ACURA Integra LS, 2 cöûa,

4 maùy (3HNB938), 90,000M, sôn maùy origine, super power, $4500. ÑT anh Tuaán 714-2340186

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-120204/146534

1994 TOYOTA Camry. 4 door, seden, 85,000 miles. First owner, good condition $3700, POC 714623-1811, 714-530-8679, Garden Grove, #L7428

400-7L-120804/147200

1994 TOYOTA Camry V6 LE, dark green, full power, auto, good AC, CD, radio, alarm, sunroof, xe chaïy toát, Giöõ kyõ, 109K $4500. #3GYC240. LL: 714-8916691(H), 714-705-5713 (C)

400-7L-120704/146989

1994 MERCEDES S-500 maøu

champagne, trong maøu tan, full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp, khoâng bò traày, caàn baùn $12,500. Goïi Laân 714-943-8843, #5HWF523

maøu traéng, xe chaïy raát toát, xe dö duøng caàn baùn giaù $2800 US. L/L: 714-225-0268, 3KIP679

1987 CRESSIDA Coøn löu haønh

400-38L-111901/000732

töï ñoä n g sunroof, maù y laï n h, alarm, CD, white, trong ngoaøi môùi giaù $2600, goïi Hoa 714-7031730, lic 5BYS661

400-7L-120504/146790

1993 LEXUS GS300, 6 cyl, auto CD. P/seat. P/window green full power leather seat caàn baùn gaáp. $5000. L/L 714-843-6946, #3EOC764

400-7L-120604/146951

1993 LEXUS SC400, black, 74K miles fully loaded 12CD changer Nakamichi system great condition well maintenance xe ñeïp chuû giöõ kyõ, $8900. L/L: 714-7053817, #3GLS453

400-5L-120804/147136

1992 BMW 325i black (clean title) 125K, baùn $5500. Contact Lam at 714-925-2409, plate 5ERV051

400-7L-120304/146734

1992 GEO Prizm, töï ñoäng, 4 cöûa (maùy Toyota), maùy laïnh, cassette chaïy maïnh $8500. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St)

400-3L-120704/146987

1991 TOYOTA Previa Van töï

ñoäng maøu gray. Good condition. Giaù $2400. OBO. Lieân laïc Si. 714-636-6687 (Lic#2VEX463)

400-7L-120704/147010

1991 TOYOTA Cressida , voû môùi, thaéng môùi, xe raát toát caàn baùn. #2ZTN702. $2550. 714-5322646, 714-469-6412

400-7L-120704/147035

1991 TOYOTA Camry V6, töï

ñoäng full Power môû mui, AC, CD chaïy toát, lieân laïc: 714-8977044. Baùn $2200. (Lic#2VOW410) 400-3L-120804/147145

1991 TOYOTA Cressia tình traïng

400-7L-120304/146735

2 cöûa, gheá da, sunroof, AC, cassette, chaïy good $1350. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St)

400-7L-120704/147003

1990 ACURA Legend, V6L, maøu xanh ñaäm. Gheá da, low miles maùy chaïy raát eâm, 4 voû Michelin. Trong ngoaøi coøn raát toát. PL 5BMA554. Giaù $2275, goïi Larry 714-614-4705

400-7L-120804/147148

1990 LEXUS LS400 Tình traïng chaïy toát, 4 baùnh môùi. Baùn reû giaù $3300. LL. Thaûo. 714-5029792, 292-3820 (#2QYR337)

400-14L-111504/144206

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng

400-7L-120504/146841

TOYOTA Camry (2HPZ773), run good, new engine, timing belt baùn giaù $1200. Lieân laïc Nghóa 714-251-3474 hay 714-890-5726

400-7L-120204/146405

1993 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

1990 ACURA Legend, töï ñoäng,

4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, 1 ñôøi chuû, xe dö caàn baùn $5,900. Lieân laïc Trinh 714585-3846, Ñöùc 714-530-7416. Lic #3TOA962

1988

toát. Dö xe muoán baùn giaù $600. L/L cell Danh 714-260-3819, #3RBS702

over miles, maùy ñaõ rebuilt thay toaøn ñoà part môùi coù receipt, no accident, #3FMF370. Sau 3PM 714-588-0665

400-14L-110204/142494

matic, hai cöûa, voû môùi, maøu xanh ñaäm (#2MKL793), chaïy raát toát, ngöôøi lôùn tuoåi laùi $1250. Lieân laïc Thanh 626-444-8277

1993 CAMRY Taát caû ñeàu töï ñoäng xe caàn baùn $3450. Xin L/L: 714785-4733. PL #4BKB420

toát 1555K, goïi Thaïnh 714-8942355, soá 2ZQT184 Giaù $1800.

1994 LEXUS ES300, maøu green,

400-7L-120604/146944

1989 FORD Probe, sport, auto-

400-7L-120504/146808

400-3L-120804/147183

400-3L-120804/147159

1994 CAMRY dö caàn baùn $2500,

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoäng, full power, tuyeät ñeïp, $6200 ° 2000 Toyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp, 97K miles. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

400-3L-120804/147177

1998 LEXUS ES300, maøu traéng

pearl. Full power trong ngoaøi raát ñeïp, chuû giöõ kyõ 32 miles giaù $9600. L/L Mai 714-376-0580. LS #W5026123 400-3L-120804/147198

1998 MERCEDES ML320, 6

maùy, auto, air, sunroof, 70,000M. Sôn, maùy origin, $14,500, 4AXH301. ÑT A.Tuaán 714-2340186 400-6L-120604/146954

1998 PORSCHE Boxter, exterior

color silver, 46,700 miles. Front side airbags, CD changer tiptronic chrome wheel, sport package, fully loaded. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp $21,500. Goïi Don 714-496-8697, #4AQV559 400-7L-120304/146656

1998 SIENNA VAN XLE, V6, full

Option, sôn 2 maøu, CD, alarm, alloy wheels, 1 chuû ít ñi, 20K miles, xe coøn nhö môùi, voû môùi. $9500. 714-231-9453 (#4CWV086) 400-6L-120704/147098

1998 TOYOTA Camry LE 4 cöûa,

Töï ñoäng, good mileage complete power CD, radio, thaéng ABS, A/ C, No accident, two airbags, new sticker 2005, trong ngoaøi raát ñeïp, saïch seõ & ñöôïc giöõ kyõ, giaù $6200. L/P 57SE781. L/L: 714321-9543

400-7L-120704/147052

2000 TOYOTA Sienna LE, 7 seat,

A/C, CD, alarm, coøn môùi trong ngoaøi, voû môùi 1 chuû 75K miles, no accident $6700. 714-6236866, #4HYT775

1999 ACURA Integra LS, 4 cöûa,

1999 COROLA LE full power, CA,

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-120304/146651

400-7L-120204/146478

maùy, sunroof, alloy wheels, 4 voû môùi, A/C, CD, ñaõ laøm timing belt 101K miles, ñi kyõ coøn môùi, 4 cöûa, maøu silver, clean tile $8300. 714-493-3149, #4POK600

sunroof, alloy wheels, 1 chuû 52K miles. No accident, A/C, CD coøn toát $7600. 714-839-5620, $4HRB494

300-14L-113004/146100

FOUNTAIN VALLEY - Beauty 5 Bedroom 1 bedroom and 1 bath. Dowstair gourmet kitchen everything upgraded. 2230 sqft. F.V School $699,900. Agt Tim 714378-3401

300-7L-120504/146823

Nhaø Westminster 3 nguû 2 taém ñaát roäng 7272 sqft ñaõ söûa chöõa taân trang toaøn boä, khu vöïc yeân tònh gaà n Little Saigon baù n $465,000. Goïi 714-234-0192

400-35L-110504/143081

RAO RAO VAË VAËTT

400-6L-120704/147101

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power CD, radio, A/C, power steering 2 airbags, trong ngoaøi saïch & ñeïp. $5400, new sticker 07/05. Giöõ kyõ. Lic 4GKG368. L/ L: 714-321-9543 400-7L-120304/146653

1997 Van Previa LE S/C, 7 choã

ngoài, 4 maùy 2.4, A/C, CD, alarm, voû môùi, chaïy toát, coøn ñeïp, 1 ñôøi chuû, 108K miles, no accident, $6400. 714-231-9453 (#4VUR085)

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 Acura 3.5 RL Navigation system, CD changer, low miles, full power, gheá da, sunroof, headed seats, power seats, sale $18,200 ° 2002 Acura RXS, 2 doors, gheá da. Low miles only 27K miles, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi thích hôïp cho giôùi treû sale $14,850 ° 2001 Acura CL3.2, auto. Low miles only 35K miles, gheá da, Bose systems, moonroof, CD changer, fully loaded alloy wheels. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $14,900 ° 2001 Mercedes ML320 SUV, low miles 37K miles. Auto, full power, roofrack, alloy wheels. Maàu traéng xe ñeïp nhö môùi sale reû $19,900 ° 2002 Honda Civic, low miles, only 31K miles, auto, full power, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø giôùi treû, sale: $10,850 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,400 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 2000 Toyota 4 Runner, Auto, full power, maøu traéng, CD, roof rack, alloy wheel, running board, rear spoiler. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9,800 ° 2000 Lexus RX300, SUV. Low miles only 59K miles, auto, CD changer. Alloy wheels, towing package, roof rack, power seats, sale reû $17,890 ° 2000 Honda CRV, auto, SUV, low miles, AC, CD. Full power, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9700 ° 2002 Honda Accord 2 doors, auto. Full power, low miles, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû sale $11,700 ° 1999 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän, gheá da sunroof, CD, cassette alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $11,600. ° 2000 Toyota Cellica, 2 cöûa, full power, sunroof, alloy wheels, CD cassette, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû sale reû $10,600 ° 2000 Toyota Tundra, ExtraCAB, auto, full power, AC, CD bedlinner, V8, xe good condition, thích hôïp cho construction, delivery, alloy wheel, low miles sale reû $13,950 ° 1990 Toyota Camry auto, fullpower, maùy laïnh, 4 cöûa, xe thích hôïp cho hoïc sinh, sale reû: $1700. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1997 Tacoma Extra-cab, auto, maùy laïnh, bed liner, thích hôïp cho constructor, delivery sale $5700 ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu blue, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $7,990 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-37L-060303/069779

400-14L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, Gold 109K mile, khoâng gheá da, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, silver 147K mile 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, silver 114K mile Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, white 103K, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, silver 97K, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205.

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-37L-092603/086741

400-38L-103003/091107

4Dr, black. Full power, cass + CD giaù $12,800 ° 2000 Toyota Camry LE, auto, 4Dr, 4 cyl, 62K silver. Full power cass + CD, giaù $8600 ° 1999 Honda Accord LX, auto. 4Dr. Good condition. Full power, giaù $8500 ° 2000 Honda Civic LX, auto, 4Dr. Full power, AC, giaù $7800 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù Quyù Khaùch. 400-37L-021004/104034

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2003 Lexus GS300, like new, chromes, sale $27,900 (Stk #2225) ° 2002 Acura 3.2TL, navigation sale $17,900 (Stk 2081) ° 2001 Mercedes Benz S430, navigation sale $42,900 (Stk #2150) ° 2000 Mercedes Benz C280, sport edition, SALE $17,400 (stk 2183) ° 2001 Lexus IS300, like new sale $18,900 (Stk #2189) ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, sale $43,900 (Stk #2169A) ° 1999 Mercedes Benz-E320, affordable luxury sedan, sale $16,900 (Stk #2190) ° 1999 Lexus ES300, excellent family sedan, sale $11,900 (stk #2192) ° 2001 Toyota Celica, sporty coupe, Sale $13,900 (stk #2224) ° 2002 Ford Mustang Convertible 3.8L V6, 12K miles, Sale $14,900 (stk #2221) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, 2 door-coupe factory warranty sale $35,900 (Stk #2074) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, retractable hardtop sale $25,900 (Stk #2138) ° 2001 Acura 3.2CL, Type-S, 12K miles navigation sale $21,900 (Stk 2222) ° 2000 BMW 328CI, 2-door sport coupe, sale $21,900 (Stk 2152) ° 1998 Mercedes Benz SL500, 2 door, roadster 2 tops, sale $25,500 (Stk #2210) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,900 (Stk #2206) ° 2001 Mercedes Benz ML55 AMG, navigation loaded w/options, sale $29,900 (Stk #2080) ° 2001 BMW X5, luxury sport utility, 38K miles, sale $29,900 (Stk 2186) ° 2000 Mercedes Benz ML430, navigation, flare fenders, sale $20,900 (Stk 2223) ° 2000 Lexus RX300, 100K warranty, pearl white, sale $19,900 (Stk #2187) Offer Expire 12-06-2004. 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 SUPER WEEKEND SALES ° 2002 Lincoln Navigator 7 pass, SUV, 4Dr, one owner. Full power, all leather cass + CD, giaù $20,700 ° 2001 Jeep Grand Cherokee Limited 6 cyl. Full power. All leather, CD player giaù $12,800 ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, V6, auto, 4Dr, moonroof, cass + CD, board rack giaù $10,800 ° 2001 Nissan Patfinder LE, V6, moonroof, leather, cass + CD changer. Full power giaù $11,200 ° 2001 Toyota Sienna XLE, V6, auto, 4Dr, moonroof, leather, white, good condition cass + CD giaù $15,300 ° 2000 Mercedes ML430, auto, SUV, one owner, moonroof, navigation, all power, leather, giaù $18,700 ° 2001 Chev Suburbank 7 pass, silver. All power leather, dual A/ C, cass + CD, giaù $15,700 ° 2002 Toyota Sienna CE, auto, V6, 4Dr, 7 pass, dual A/C. Full power cass + CD giaù $13,300 ° 2001 Lexus RX300 auto, silver, 49K, SUV. Full power moonroof, cass + CD, all leather giaù $21,400 ° 1998 Mazda MPV, van, 7 pass. Good condition 2 A/C. Full power, 4Dr, giaù $4900 ° 1998 Nissan Quest, GXE, auto, van, 7 pass, dual A/C, low miles, moonroof, cass + CD giaù $7500 ° 2002 Honda Accord LX, V6, 40K. Good condition one owner. Full power CD giaù $13,600 ° 2000 Lexus ES300, auto, 4Dr. All power, all leather, moonroof, cass + CD giaù $14,800 ° 2002 Acura CL3.2, auto, silver 43K, one owner, 2DR. All power leather, cass + CD, giaù $15,400 ° 2002 Toyota Camry LE, V6, auto, 4Dr, silver. Exclean, A/C. Full power, cass + CD giaù $12,800 ° 2002 Lexus GS300, 62K. 4Dr, auto, moonroof. All power, leather, cass + CD giaù $22,800 ° 2002 Toyota Avalon XL, auto,

400-39L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE!!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.39Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Mercedes CLK320 coupe, silver color. Full power, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veâ on sale trong tuaàn $23,500 (Stk #1917). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $410 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, 42K miles, A/C auto, leather, side airbag, CD player, full po wer, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$257 moät thaùng. OAC ° 2000 Acura 3.2CL, white color, auto, navigation SyS, leather, CD, full power, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $13,500 (Stk #1608). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $239 moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Accord EX, V6, couple, red color, 50K, auto, leather, CD player, sunroof, full power. Alloy wheel, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $14,500 (Stk #1953). nhaän traû goùp khoâng caàn down $256 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX, V6, silver color, coupe, auto, leather, AC, CD, sunroof 35K. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $14,200 (Stk #1955) nhaän traû goùp khoâng caàn down $253 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX, V6, sedan, white color, auto, A/C, leather, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $8900 (Stk #1952) nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Civic DX, 2 door, hatchback silver color, 5 speed, power W/S, A/C, CD, xe nhìn tuyeät ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $7600 (Stk #1946) nhaän traû goùp khoâng caàn down $138 moät thaùng. OAC ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C. CD, Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $9,400 (Stk #1713) nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus ES300, silver color, auto. A/C. Leather, CD. Full power. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $15,500 (Stk #1897) nhaän traû goùp khoâng caàn down/$274 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus GS300, white color, auto, AC, CD, leather, sunroof. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $19,500 (Stk #1571) nhaän traû goùp khoâng caàn down $345 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C320, white color, 4 door, auto, A/C, leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $21,500 (Stk #1922) nhaän traû goùp khoâng caàn down $377 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes E320, silver color, 39K, 4 door, auto, A/C, leather, full power. Alloy wheels airbag, saïch seõ trong ngoaøi thích

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

hôïp cho moïi löùa tuoåi vaø gia ñình giaù on sale $23,700 (Stk #1936) nhaän traû goùp khoâng caàn down $416 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,500 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $210 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Celica GT, white color, auto, A/C. Alloy wheels, xe môùi veà saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû. Giaù on sale trong tuaàn $7700 (Stk #1925) nhaän traû goùp khoâng caàn down $140 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $120 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$230 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna, gold color, auto, A/C, 7 choã ngoài saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø chuyeân chôû, giaù on sale $12,500 (Stk #1439) nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $161 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Accord LX, green color. Auto, A/C. Alloy wheels, CD, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6700 (Stk #1928) nhaän traû goùp khoâng caàn down $124 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$133 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$189 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport, blue color. Auto, A/C, SUV. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $8500 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC. ° 2000 Lexus LX470, white color, auto, CD player leather. Full power, full side airbag, saïch ñeïp trong ngoaøi nhìn nhö môùi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $28,200 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $492 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/03/04 ñeán ngaøy 12/10/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power $10,800 ° 00 Toyota Camry LE, V6, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power, maøu traéng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $5700 ° 00 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $6,800 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $3900 ° 96 Acura Intergra 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4400 ° 97 Honda Accord EX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4,800.00 ° 98 Toyota Avalon, XLS, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $7000 ° 93 Toyota Previa, van, 7 choã ngoài, soá töï ñoäng, full power $3400 400-7L-120504/146813

Dö duøng Toyota Truck Tacoma extracab SR5, 4 choã ngoài maøu green, töï ñoäng chaïy toát, A.C giaù $5500, 100,000 miles. L/L: 562988-2716, #6M5S979

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd

San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-111204/144022

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171. 500-28L-111204/144055

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS Deli Sandwich, Costa Mesa: gross sale $6000/m Nails & skincare, Whittier. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 420 tieäm buoân (Nails & beauty shop, restaurant, Coffee shop, market v.v...) Xin L/L Chris Huynh 714-936-9269 cell 500-30L-112204/145238

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-28L-111404/144164

500-28L-112304/145448

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093

500-28L-112904/145978

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell 500-28L-112904/145981

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650 500-14L-112904/145990

500-14L-111504/144234

500-14L-052604/120130

Khoâng theå ñieàu haønh 2 business cuøng moät luùc. Caàn baùn tieäm Furniture ñaõ hoaït ñoäng 9 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, tieàn thueâ reû. Lieân laï c David 714-547-9671 töø 11AM tôùi 6PM. 500-36D567-060204/121149

TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-7289277 cell or 661-397-5495 work 500-28L-111504/144281

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955 500-28L-111504/144330

500-10L-113004/145998

500-28L-112504/145617

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO

500-14L-112504/145622

Caàn sang tieäm baùn nöôùc loïc vaø beân trong coù hai tuû phone môùi build moät thaùng tieäm ñeïp khang trang roäng raõi. Lyù do bò bònh xin lieân laïc 714-262-8179, 714-8392132

500-14L-112504/145649

500-28L-111604/144424

500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

500-36L-091504/136541

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799.

500-7L-101704/140213

500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, $33K. 562-5057374 sau 8PM, 562-925-4899.

500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561

500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477.

500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 500-8D1567-110304/142650

Caàn sang tieäm Nail Spa thaønh phoá Stanton. Neáu muoán seõ höôùng daãn laøm AirBrush, hand design moùng boät. Xin goïi 714-373-1565 ñeå bieát theâm chi tieát. 500-30L-110904/143542

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921 500-7L-111004/143552

Fullerton Tailoring + Men’s Clothing 20 years. Fully equiped $20,000 by owner, 714-7730500

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318 500-28L-111704/144570

Medical Clinics, Photoshop, Water store and other neighborhood shops. Excellent location. Ideal for 875 square feet for lease immediately, call 310-820-8888 ext 101.

500-28L-111804/144736

Baùn Tieäm H & Nail Caàn baùn gaáp giaù reû, 2 facial room + 1 pedicure Spa + 5 Toùc + 5 Nails. Ai thaät loøng xin goïi: 714-891-0202

500-28L-111804/144851

NAIL SALON FOR SALE ARIZONA 800 Sq.Ft, ñeïp, khu Myõ Traéng. 3 gheá spa coù phoøng waxing, 5 baøn nail. Rent reû. Goïi 480-648-7855, 480-987-1292

500-22L-111804/144875

Huøn haïp baát ñoàng caàn sang tieäm Nails good location. Tieäm naèm trong big shopping thaønh phoá Thatcher, AZ, vuøng Myõ Traéng khoâng caïnh tranh, tieàn rent reû giaù $20,000. Khoâng thaønh yù mieãn goïi. Call: 928-348-9495 or 928-485-9207 home 500-28L-111804/144884

Caàn sang 2 tieäm 99 Cents Discount Store ôû Phonix Arizona 2 tieäm roäng 9000 SQFT vaø 3000 SQFT tieàn rent reû lôïi töùc haøng thaùng cao moïi chi tieát. L/L: 602956-2985 500-28L-111904/144907

Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161 500-28L-111904/145066

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755 500-28L-111904/145075

500-30L-111004/143638

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644

500-15L-111104/143760

HAPPY NAILS PLAMMSRPING MOVING Caàn sang tieäm Nails ñoâng khaùch good location, khaùch sang tip haäu. Môû treân 8 naêm. Giaù cao. L/L Lyna 714-296-5878 , W: 760-416-8758. Caàn good credit

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701. Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332

500-28L-111104/143797

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445.

500-28L-111204/144021

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479.

500-14L-112504/145654

500-27L-112104/145125

500-7L-112104/145127

Caàn baùn gaáp traïi gaø 7 chuoàng taïi Atlanta Georgia. Lôïi töùc raát toát, giaù reû $830,000. Xin goïi 714-414-8022 500-30L-112104/145149

BUSINESS FOR SALE & LISTING Perfume Cosmetic, Westminster: gross sale $15,000/m Clothing Store, Westminster, gross sale $8000/m Gift Shop & Tabacco, Anaheim: gross sale $8000/m

500-14L-113004/146010

Caàn sang gaáp shop may vuøng Garden Grove 1300 sqft, khu an ninh, giaù reû, ñaày ñuû giaøn xaøo, uûi. L/L: 714-899-1927 500-14L-113004/146038

Caàn sang tieäm nail caùch Bolsa 1H30' giaù cao, tieàn rent reû, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tieäm ñeïp 5 baøn 5 gheá spa 5 thôï coù phoøng wax maùy giaët saáy. L/L: 714-4170673, 714-417-1391 500-20D14567-113004/146079

Hai nhaø haøng $70K/each. Baùn Phôû, Nhaäu, Chay. Khu Meã, Myõ, VN. Hai Food To Go ngay Bolsa giaù naøo cuõng baùn. Serious only. Broker Baûo 714-899-8249 W, 949-552-5148 H 500-14L-113004/146094

500-28L-111604/144437

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256 500-30L-111704/144569

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. Caàn waitress PT. L/L: Laâm 714-6530793 coù theå thöông löôïng.

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm nail vuøng LA, ñoâng khaùch tieàn rent reû. L/L Sôn 562221-9513.

Baùn gaáp Hair + Nail Beauty Salon vuøng Anaheim. Tieäm roäng 1400 sqft, 4 hair 4 nail. 1 phoøng facial. Good location. Rent reû giaù $25K. Tawny 714-484-6656, 469-6882

500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C

CAÀN BAÙN TIEÄM NAILS giaù coøn cao taïi Charlotte, North Carolina. Full set $25 up, fill $15 up, chaân tay $35 (ñoåi baèng deã). SUPER WAL-MART. Lease môùi. Tieäm môùi build 2 plaza. very good locations. W: 704-717-0021, C: 704-4885407, C: 704-287-5872 500-9L-113004/146168

500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664

500-28L-112604/145689

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556

500-14L-112604/145693

Tieäm coøn dö phoøng cho share laøm vaên phoøng khai thueá or ñòa oác, baùn veù maùy bay, chuyeân veà dòch vuï v.v... 714-230-9202, 534-8099

500-28L-112604/145730

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775.

500-14L-112604/145786

Sang Video, Cell Phone, Electronic. Caàn sang gaáp tieäm Video, Cell phone, theû ñieän thoaïi vaø Electronic, keá beân chôï, vuøng Garden Grove. Giaù thöông löôïng. LL: Haïnh 951-272-0796.

500-14L-112804/145805

Sang Tieäm Hair & Nail Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Hair & Nails vuøng Orange City, 6 station toùc + 3 nails + 2 phoøng facial + 2 spa chair. Giaù $55,000. LL Brenda. 714-2827312, 714-474-8138

500-14L-112804/145835

Tieäm Nail môùi build ôû T/B Arkansas City Springdale, khu traéng, Giaù cao, vì Lyù do gia ñình baùn gaáp giaù: ÑB good for family. Business 3 thaùng laáy voán. LL: B: 479-927-3334, cell: 479283-4146

500-14L-120104/146198

Sang tieäm Donuts. Ñang ñoâng khaùch baùn donuts, croissants, bagles, hoaït ñoäng 17 naêm vuøng La Habra trong plaza roäng 1100 sqft, tieà n lease + tripplenet ($1600). Low mantenance, trang bò ñaày ñuû, môû cöûa töø 4AM ñeán 2PM raát tieän cho gia ñình laøm aên. Giaù $129,000. Goïi 562-6944418 500-14L-120104/146232

Caàn baùn tieäm gaáp ôû New Mexico vì lyù do gia ñình & Doïn ñi xa. Xin Lieân laïc Kim. Cell: 505-3152690 500-30L-120104/146254

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908 500-13L-120104/146257

CAÀN SANG TIEÄM NAIL/SPA Tieäm môùi custom built khang trang saïch seõ, taát caû baøn gheá ñeàu môùi vaø high quality töø trong ra ngoaøi, plasma TV trong khu shopping ñoâng, gaàn freeway 405, xin lieân laïc theâm chi tieát 310-938-3244, 310-938-2877 Caàn theâm thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm 500-10L-120104/146258

Caàn sang tieäm Nail gaáp ñi xa, tieäm vuøng Riverside, CA. 6 baøn nail, 3 spa. Coù phoøng wax, massage, 3 toùc 5 thôï (full set 18, fill 10, ped 15). Sang $45,000, ñòa chæ 4080 Tyler, Riverside, CA 92503. 951-637-0233, cell 951756-6306. Tieäm gaàn mall raát ñoâng khaùch, khoâng yù mua xin mieãn goïi 500-14L-120104/146264

500-14L-112804/145852

MICHIGAN Tieäm nail trong mall Myõ Traéng. Caàn sang gaáp giaù $49,000, income $11,500 moät thaùng. Goïi Diane 616-706-2464

500-14L-112904/145877

Sang tieäm nail trong Mall lôùn vuøng sang Tustin CA. Tieäm coù 4 gheá Spa + 6 Station + phoøng wax maùy giaët saáy beân trong tieäm ñeïp. LL: Thuûy: 714-514-9217, Danny: 714-545-4754

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Meã. Tieäm trong Plaza parking thoûai maùi. Rent $1750/month. Thaät loøng mua LL: W: 323-581-9709, C: 310-531-0520 Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang laï i tieä m baù n xe gaé n maù y , motocycle car stereo alarm, phone, gift v.v... Tieàn rent $800/ month. L/L: 714-588-9691. Taïi ñaây coù nhaän daïy laùi xe motorcycle vaø giuùp thi laáy baèng laùi motorcycle. L/L Michael 714588-9691

500-14L-112904/145948

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM

500-28L-112904/145957

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-120104/146267

500-14L-120104/146299

Caàn sang nhaø haøng, roäng raõi, ñeïp ñeõ, khu lòch söï. Trung taâm khu Little Saigon, khu du lòch, ñoâng khaùch. Lieân laïc 714-8564212 or 714-425-4273 500-14L-120104/146315

SANG TIEÄM NAIS Khu Lake Mary trong chôï Publix. Tieäm roäng ñeïp coù 6 baøn nail 4 gheá spa, 2 phoøng Facial & waxing, khaùch Myõ Traéng, sang tip haäu. Vì gia ñình muoán sang gaáp. Xin vui loøng lieân laïc 407-3026660 (O), 407-928-4239 cell sau 8 giôø toái 500-14L-120104/146322

Shop may vuøng Garden Grove nhieàu maùy may vaø haøng vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình, xin L/L: 714-7055183

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-120104/146334

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-120304/146582

Cho möôùn choã söûa xe, roäng hôn 1,054 sqft, vuøng Garden Grove. Call Tony: 714-425-8110

500-17L-120304/146607

500-14L-120204/146342

SPACE FOR LEASE Good location retail space. Ngay goùc McFadden vaø Ward thuaän tieän cho moïi dòch vuï vaên phoøng hay reatail töø 900 ñeán 1800 SF. Ñòa chæ 10151 McFadden, Garden Grove, CA 92683. Lieân laïc Julie 949-466-2741

500-7L-120204/146344

Caàn sang tieäm Cell Phone vì baän vieäc con nhoû. Ñòa ñieåm toát, tieàn rent chæ $500/thaùng. Tieäm coù saün ñaày ñuû, thaønh phoá Garden Grove, $19,500. L/L: 714-227-9984

500-7L-120204/146367

Sublease vaên phoøng cho thueâ tieän cho moïi dòch vuï Office ngay trung taâm Little Saigon. Giaù caû nheï nhaøng, bao ñieän nöôùc. Lieân laïc. 714-331-5128 or 714-981-6720

500-7L-120204/146381

Sang tieäm Massage coù phoøng taém maùy giaët saáy. Tieäm môùi. No record. Tieàn rent reû. L/L: 714310-2259

500-14L-120204/146387

Caàn baùn gaáp tieäm nail, Michigan, khoâng coù ngöôøi coi, baän con nhoû, goïi Huøng- Traâm: 616-9018927, 989-684-4449, Vuøng Myõ traéng.

500-7L-120204/146392

Tieäm nail ôû vuøng Lancaster caàn sang gaáp giaù $15,000 coù theå thöông löôïng. L/L Thaønh 661675-5056

500-7L-120204/146393

“PEDICURE SPA” Solace forte black leather with greystone granite tub. $1250 Each, 2 available, chuyeân laép raùp pedicure spa, remodel. Tieäm Nails & Hair: 714-418-1818

500-28L-120204/146396

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760

500-14L-120204/146418

Tieäm nail caàn baùn gaáp ôû vuøng LA. Khu Meã. Tieàn rent $1800. Caàn 2 thôï nail, xin L/L Trang: 323-258-9269 tieäm, 310-3499845 cell

500-28L-120204/146439

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

500-14L-120204/146479

Caàn baùn gaáp 1 nhaø haøng Food To Go goùc Trask + Harbor Giaù: $70,000. 1 Fast Food Goùc Euclid / Chapman Giaù baùn $65,000. Rent reû lease daøi, coù theå ñoåi thaønh tieäm Phôû, 1 nhaø haøng 3000 sqft, beer & Wine. LL: Julie 714-271-5009

500-16L-120204/146505

Caàn sang gaáp tieäm nails caùch Bolsa vaø San Jose 3 tieáng, tieäm khang trang. Trong khu Circuit City nhieàu nhaø haøng vaø trong Cotsco shopping center, nhieàu khaùch walk-in, tieàn rent thaáp. L/L: 559-313-6559

500-28L-120204/146507

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2592

500-7L-120204/146521

Caàn baùn tieäm Nöôùc Loïc môùi build ñöôïc 1 thaùng, ñòa ñieåm toát, trong khu chôï Stater Bros, ñeïp, khang trang, City Fullerton. Xin Lieân laïc. 714-870-7111

500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723

500-7L-120204/146548

Caàn sang gaáp tieäm nail inside super Wall-Mart ôû Jackson, TN, môùi môû ñöôïc 3 thaùng, khoâng ngöôøi troâng coi, baùn vôùi giaù reû $18,000. LL Tyù 702-413-5723

500-14L-120204/146558

500-7L-120204/146560

Caàn sang tieäm Hair & Nails khu thöông Maïi ñoâng daân cö Valley View City, La Mirada. Rent $982 thaùng. 4 toùc, 4 nail, 2 spa, 1 facial waxing. Giaù 52K, khoâng interest xin mieãn goïi. W: 562946-6964, cell: 714-728-0720 Kathy

500-7L-120304/146613

Vì khoâng ngöôøi troâng coi sang tieäm vaøng trong Mall Indoor Swatmeet, vuøng Compton ñoâng khaùch Myõ Meã, caùch Bolsa 30P. Phone cell: 714-404-9251, bus: 310-631-5290

500-30L-120304/146633

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

500-14L-120304/146643

NEW MEXICO Central Nails caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi vuøng Myõ Traéng. L/L Kevin: 505-400-0049, 505-715-0002

500-14L-120304/146666

Caàn sang laïi Office Professional raát ñeïp, taàng treät, goùc Brookhurst & Hazard, ñoái dieän chôï Nam Hoa. Coù ñaày ñuû heä thoáng ñieän thoaïi, alarm system. Tieän cho vaên phoøng baùc só real estate loan, luaät sö, thueá & baûo hieåm etc... Tieàn möôùn raát reû. Toaøn boä ñoà goã tuyeät ñeïp Mogohany, negotibale. Call 714-931-5500

Sang tieäm Nails, Arizona, Myõ Traéng 8 baøn, 4 spa, facial wax, maùy giaët saáy roäng, ñeïp, rent reû, good location xem thích lieàn. L/ L: 602-481-3771 cell, 480-9705387 W

SANG NAILS TRONG 3 MALL LÔÙN. Coâng ty khoâng hôïp, caàn sang gaáp 3 tieäm nails trong mall lôùn 2 taàng laàu Texas/Maryland. 4 company lôùn khu Myõ Traéng. L/L: 703-599-2899 500-28L-120604/146948

* Caàn tìm ñaïi lyù traø ñaéng Cao Baèng, thuoác laù giao 5 ngaøy taän nhaø. Ngöïa, 555, Manbaro, $15, $25, $20. * Caàn mua xe oâtoâ ñuïng naêm 2000 trôû leân. Xin goïi ñieän 510-759-1684, 084903565655 Email: doanxuan_us@yahoo.com 500-14L-120604/146960

500-7L-120304/146687

Caàn sang nhaø haøng ñeïp, khu vöïc toát, $85,000. Lieân laïc: 714-4965987

500-7L-120304/146718

Space For lease 1700 sqft., tieän cho vaên phoøng baùc só hay retail. Goùc Brookhurst + Mc Fadden, month to month or yearly. Goïi 714-821-8630, 714-553-9939

500-7L-120304/146748

OFFICE LEASE Goùc ñöôøng Chapman & BROOKHURST. Trong khu chôï PAVILION, dieän tích 1300 sqft. Xin nhaén maùy 714-356-9364

500-7L-120504/146772

500-28L-120704/146966

Nhaø haøng caàn sang ñöôøng Magnolia, khu Huntington Beach, tieàn nhaø reû $3700/thaùng, 3000SQ sang troïng. Beer & Wine lic baùn $249,000 or best offer. Goïi Huøng 714-308-4564 or 714-310-5933 500-28L-120704/147023

Vì ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Bodyshop ngay goùc Garden Grove vaø Western. Lieân laïc 714-537-9388, cell: 417-5050, ñeå thöông löông Giaù caû. 500-30L-120704/147034

Tieäm baùn WholeSale Taïi vuøng DownTown L.A. raát ñoâng khaùch busy shop. Chuyeân cung caáp THUOÁC LAÙ, CIGARS vaø taïp hoùa (General Merchandise) cho caây xaêng, liquor. Vì lyù do con nhoû caàn sang laïi. Xin LL: 714-326-9480 or, 714-6750473

FOR LEASE Shop gaàn Litte Saigon cho thueâ ñeå môû shop may nhaø kho hay nhöõng coâng ngheä khaùc. L/L: 714317-6927

SPACE LEASE Thích hôïp cho shop may. Giaù reû, khu an ninh, Xin nhaén maùy. 714-826-1534

500-28L-120504/146785

500-14L-120704/147046

Cô hoäi lôùn. Tieäm Cell Phone lôùn nhaát Orange County naèm trong khu shopping saàm uaát cuûa Vietnam income trung bình 20,000 ñeán $2500 monthly thieáu ngöôø troâng coi caàn sang xin L/L coâ Yeán 714-797-0203

500-7L-120504/146794

Caàn sang tieäm Phôû gaàn Fullerton College raát tieän cho gia ñình khai thaùc. Giaù $60,000. L/L: 714606-3868

500-7L-120504/146827

Beauty Salon Arizona 5 nails, 8 hairs, 2 tan, skincare 1500 sqft, $1150/thaù n g. Bònh baù n gaá p $25,000.OBO. 480-396-0931, 480-830-8793

500-7L-120504/146834

Caàn sang tieäm Nails vuøng Upland, khu Myõ Traéng, 8 baøn nail, 4 spa, phoøng facial. Khaùch ñoâng tips haäu. Lieân laïc 909-981-8638 sau 9PM 909-987-0737

500-7L-120504/146843

Caàn sang tieäm Hair and Nail. Vuøng Santa Ana goùc Fairview and Westminster. Tieäm laâu naêm tieàn rent thaá p giaù 55K. L/L sau 8:00PM 714-878-6996

SALON Ñi xa caàn sang tieäm Toùc + Barber Facial Massage. Vuøng San Dimas. Rent reû coù theå baù n Beauty Supply. Hai tieäm $19,500. Cô hoäi toát. Goïi gaáp 626-3760667 500-14L-120704/147049

Tieäm Spa & Nail raát ñeïp. Khu sang troïng, vuøng Burbank (Cali) caùch Santa Ana 30 phuùt. Ñòa ñieåm raát toát. Kieán truùc môùi laï vaø thô moäng chöa töøng coù caàn baùn gaáp 155 ngaøn. L/L: 949-3883437, 949-697-1843 500-7L-120704/147072

Tieäm nail. TB New Mexico naèm trong shopping lôùn caàn sang laïi vì thieáu ngöôøi troâng coi moïi chi tieát xin L/L: 505-863-8730, 714469-7933 500-14L-120704/147088

Vuøng AZ caàn sang tieäm nails: 480-650-7478, 714-553-2099 cell, 480-839-0333 home 500-14L-120704/147090

500-28L-120504/146855

500-7L-120604/146869

Caàn sang gaáp moät tieäm Nails, Facial, Waxing vuøng Anaheim vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L Phöôïng phone 714-539-1372 office, 714390-4850 cell

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail vuøng La Mirada caùch Bolsa 15 phuùt, ñoâng khaùch tip haäu coù 6 baøn 2 spa wax. Tieäm khang trang lòch söï. Lieân laïc Thanh 714-902-3792

Cô hoäi toát ai muoán laøm chuû tieäm Chinese Food To Go CT Corona Main St vuøng ñang phaùt trieån ñoái dieän raïp haùt Big K-Mart. L/ L Amy 951-737-8888, 11:00AM - 9:00PM. Cell 24/24: 951-9614774

Caàn sang tieäm Hair & Nail vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Fullerton, ñòa ñieåm toát, xin goïi 714526-5435, cell: 714-271-3899

500-14L-120804/147163

Tieäm Phôû caàn sang xinh xaén ngay Bieån cô hoäi toát cho GÑ laøm chuû. Giaù $49,500. LL: 714-7910260 500-30L-120804/147172

Ñi xa caàn sang Body Shop ôû Westminster coù daøn frame chiep EZ liner, phoøng sôn, maùy pha sôn, P.P.G. Giaù sang $60,000. Xin lieân laïc anh An 714-2006398 500-28L-120804/147181

Arizona, caàn baùn tieäm Nail trong Shopping Center, chôï Safeway khu Myõ traéng, 4 gheá Spa, 7 baøn, coù phoøng waxin g, xin LL: 480241-4785 500-30L-120804/147187

Caàn sang gaáp tieäm 98 Cents & Gift roäng 6000 sqft. Tieäm ñeïp good location coù theå môû theâm Cell Phone. Maùy loïc nöôùc. L/L: 714-623-2117 500-14L-120804/147190

TIEÄM ICE CREAM Tieä m Marble Slab Creamery (Franchise) trong mall. Income $8000/month. Lease coøn 9 naêm option 10 naêm. Höôùng daãn töø AZ. Giaù $250K. Goïi Quyeân 714836-7375 töø 10AM - 1PM, 562787-6147 töø 1PM - 8PM 500-28L-120804/147204

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon, Vietnam, khu thò töù. Ñeïp, ñaày ñuû tieän nghi, sang troïng. Chuû ñi ñoaøn tuï baùn giaù reû 89K raát hieám coù taïi Saigon. L/L: 714-231-1397 500-28L-120804/147207

Sang tieäm Sandwich & Fast Food gaàn chôï Hong Kong III (Houston, Texas). Vì lyù do söùc khoûe. Ai thaät loøng mua, xin goïi 281650-7443 500-3L-120804/147217

Caàn sang Tieäm Nails vuøng Eagle Rock, Tieäm roäng ñeïp 5 baøn, 2 Spa, phoøng wax Rent $2100. Giaù $25,000. Thöông löôïng. Goïi: 323-327-7929 Ñeå Message

500-7L-120804/147119

500-14L-120804/147128

Sang tieäm CLEANERS, ALTERATIONS & REPAIR, goùc ñöôøng Westminster vaø Goldenwest, muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc 714-902-4039 500-7L-120804/147131

Vì söùc khoûe caàn sang tieäm Hair Nail 5 toùc 3 nails 2 spa vuøng Westchester gaàn phi tröôøng LAX, khu ñoâng ñuùc. Lieân laïc 310-6702469 hoaëc 310-658-8683 500-7L-120804/147153

Tieäm Nails caàn sang gaáp $12,500, tieäm raát ñeïp thueâ reû Long Beach khu Myõ traéng, muoán bieát theâm chi tieát LL: Lee 562438-8839 sau 8PM: 714-6383235 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009. 600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425 600-14L-072804/129574

SECURITY GUARDS WANTED Immediate start 2nd shift. F/T, P/T & weekend. Must have guard card. Able to write report. Call: 714-531-5111

600-30L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-14L-100604/139282

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng. 600-7L-101904/140966

Quaùn nöôùc vaø cafe môùi caàn tuyeån tieáp vieân treû, vui veû cho ca saùng & chieàu. L.L: 714-636-6150

600-36L-102704/141948

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-111604/144469

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly.

600-28L-111904/144996

EMPLOYMENT

600-28L-113004/146065

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288 600-14L-113004/146080

Caàn nhieàu Technician bieát söûa audio vaø video kinh nghieäm moïi chi tieát xin lieân laïc 949-939-8111

600-28L-111904/145016

YORBA LINDA caàn tuyeån thôï massage therapist coù baè n g 500HR, city permite. Khoâng caàn thi. $25/HR + tips. 714-3961273, 714-961-7358

ª Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268. ª Caàn thôï Massage xin goïi 714251-0198.

600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-28L-112204/145284

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong

600-28L-112204/145287

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709

600-36L-112204/145327 600-12D345-112404/145451

Auto Smog Tech with good diag. Experience & tools. Part time or full time. Big shop, 15 years in business. Call 714-614-3159

600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322

600-14L-120104/146214

Caàn taøi xeá laùi xe truck 18 baùnh, caàn coù kinh nghieäm, chaïy xuyeân bang löông cao, ñieàu kieän deã daøng, xin lieân laïc. Sôn. 714-2902318

600-14L-120104/146249

600-14L-120104/146255

USMED Corp., is looking for sales professional with experience in Medical, Pharmaceutical, Insurance, Our system does E-Billing and E-Insurance Verification for doctor office. Base $ high commission & Promotion. We are also hire experience Secretary. Henry @714-404-2806. Fax. 714-242-2128

600-7L-110404/142780

600-7L-032902/015424

- Caàn Thôï Söûa Xe Gioûi - Smog check coù license - Thôï maùy - Ñieän - Hoäp soá - Thôï Body - Ñaùnh boùng xe Röûa xe - Manager ñieàu haønh shop - Caàn thö kyù bieát computer - Sieâng naêng, söûa gioûi - Löông cao, - Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. - Lieân laïc 714-251-9434, 714878-2348. 600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung. 600-12D567-101502/041258

COMPUTER ART & TECHNOLOGY ª Training töø sô caáp ñeán chuyeân nghieäp cho moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. ª Coù caùc lôùp saùng, chieàu, toái & cuoái tuaàn. ª Computer Graphic/Layout Artist: Photoshop CS-Illustrator CS, InDesign CS, Quark Xpress 6 & Page Maker... ª Coù nhieà u lôù p chuyeâ n veà Graphic Design, Web Design, TV & Movie Production, 3D & Animation, Drafting, Programming, Database, Office 2003. ª Nhaän: Design & Layout Posters, Brochures, business cards, Company Logo.... ª nhaän Design Website (cho cô sôû thöông maïi) Setup PC, Network design, setup International Satellite, (xem ñöôïc ñaøi VN) ª Ñeå gia haïn theâm tieàn thaát nghieäp & hoïc theâm moät ngheà môùi cho töông lai, xin L/L: 714-260-5517 or 310-920-9950 Lotus Visual Art School

Caàn thôï kinh nghieäm veà construction vaø thôï kinh nghieäm veà Sign. Caû hai phaûi noùi löu loaùt tieáng Anh, Goïi Christine 714668-0908. 600-38L-110804/143398

Caàn thôï nöõ massage coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, caàn moät tutor cho hai em lôùp 9 & 10. goïi Cat: 714269-4452.

600-34L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-30L-111004/143624

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

600-30L-111104/143705

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451

600-28L-111104/143789

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458.

600-28L-111204/143935

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987

600-28L-111604/144357

Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm ñònh beänh vaø söûa chöõa caùc loaïi xe Nhaät vaø Myõ. Lieân laïc: 714775-1617 Sam, 714-901-8434 Mike, 714-362-5007

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

600-7L-011504/100483

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179

600-30L-113004/146051

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444

600-14L-120304/146708

Quaùn cafe caàn möôùn waitress laøm vieäc full/part time, ca saùng vaø ca chieàu. Löông cao vaø tips nhieàu, xin lieân laïc 714-454-8857, 714-801-8881 600-7L-120304/146711

600-14L-120204/146369

600-7L-120204/146404

NEED ELEMENTARY TUTOR LEAVE YOUR MESSAGE AT 714-356-9364

Capheâ Gioït Ñaéng caàn tieáp vieân vui veû sieâng naêng. Laøm ca saùng hoaëc chieàu, tuoåi töø 21 trôû leân, xin lieân laïc 714-856-8867

600-7L-120204/146413

600-14L-120204/146432

76 Prolube goùc Trask & Magnolia caàn gaáp thôï maùy coù kinh nghieäm. L/L Kim 714-244-2545

600-7L-120204/146435

Looking for a detail, organized, multi-task, full-time person who can do A/R, A/P, payroll, filling, whole accounting cycle in Costa Mesa. Must have accounting knowledge Quick Books. Fax / Send resume to 714-549-7355, Chris@roundimports.com

600-7L-120204/146481

600-28L-112804/145816

600-14L-120304/146689

Cafe SI (Eden cuõ) caàn Nam Nöõ röûa ly cho ca saùng toái, caàn tuyeån tieáp vieân vui , deã thöông cho ca chieàu. Xin LL: 714-534-0108 hay 714-460-3252

Haõng cung caáp thöïc phaåm cho Nhaø Haøng vaø chôï caàn tìm Taøi xeá giao haøng full-time, khoâng ticket, khoâng tai naïn. Goïi 714821-8630

Caàn Salesman! Caàn Salesman. Tieäm furniture vuøng Fountain Valley. Caàn Salesman coù kinh nghieäm, traû löông haäu + commission (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). Lieân laïc Paul 714968-4279

600-28L-110304/142732

600-7L-120304/146630

Loan Officer 2 R.E Agents wanted for Dynamic Escrow R.E 2 Mortgage firm located in Westminster. Willing to train competitive commission. Call BJ 714-308-5931 cell

600-14L-120104/146268

Caàn thôï Massage vuøng Anaheim. Lieân laïc. 714-496-5987 vaø caàn ngöôø i phuï Tieä m Video vuø n g Westminster. 714-782-2279

600-7L-120204/146443

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-14L-120304/146584

Caàn thôï construction coù kinh nghieäm. Lieân laïc Tín (buoåi toái) ñt: 714-758-0162

600-14L-112504/145572

600-14L-112604/145788

600-7L-120204/146532

Caàn owner Operator chaïy töø CA to NC, chuû xe laáy veà töø $4700 ñeán $5000 traû tieàn layover. Xin L/L Le: 714-720-9020

Caàn 1 Tutor keøm Toaùn vaø Anh vaên cho hoïc sinh trung hoïc. Coù baèng vaø kinh nghieäm caøng toát. L/L: 714-593-9389

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm Massage vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi, goïi coâ Kim B: 510-654-0777

600-14L-120204/146526

Caàn thôï nöõ massage therapy, city permit required, khoâng caàn thi. Vuøng Myõ Traéng. Tip haäu. L/L: 714-544-1699

600-14L-120104/146190

Caàn thôï bieát baét boâng Baùnh Sinh Nhaät, Baùnh cöôùi vaø phuï baùn haøng. Xin lieân laïc soá 714-8393503 or 714-333-5423

600-7L-112404/145458

Nha só caàn beänh nhaân tuoåi 1840 ñeå thi baèng haønh ngheà $300 reward if qualified, xin goïi 714883-1656 or 858-337-6264

600-7L-120204/146510

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714369-3028

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N hoaëc coù baèng caøng toát. Laøm ôû Anaheim L/L: 714-310-2259

Tieäm Liquor caàn nhaân vieân baùn haøng, bieát chuùt ít tieáng Anh, laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. Apply taïi 10422 Knott Ave, Stanton, CA (Knott & Cerritos)

600-17L-112504/145582

600-24D25-112501/001377

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & supporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no support from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty

Caàn thôï construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 7197047 or ñieà n ñôn @ 11362 Westminster Ave, Ste A, Garden Grove, CA 92843

600 - VIEÄC LAØM

500-7L-120704/147043

2 tieäm nails ñoâng khaùch caàn sang. Vuøng L.A (khu Meã) trong shopping. Rent reû income 12K16K/thaùng, khoâng interest xin mieãn goïi sau 8:00PM 714-8935184, 714-318-8813

Caàn sang gaáp tieäm nail. T/B New Hampshire. Ñoäc quyeàn trong khu Myõ Traéng full set $35, fill $20 income cao. L/L Vuõ 603-9349065 or 603-934-6304

500-14L-120804/147154

Caàn sang gaáp tieäm nails ñeïp vuøng Whittier caùch Bolsa 25 phuùt, 6 baøn Nails, 2 spa, 1 phoøng Wax coù 4 thôï, cuoái tuaàn 5, Tieàn rent reû $1000. Giaù $48K. Call Jenny 562-943-7722

500-14L-120804/147206

500-7L-120304/146682

Thieát keá & Söûa chöõa tieäm Nail & Beauty Salon & Massage toøan nöôùc Myõ. Tuyeät ñeïp & ñuùng heïn, baûo ñaûm, Giaù ñoàng höông. Goïi: Ñoøan: 714-757-2294

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû tieåu bang North Carolina. Tieäm ñeïp, saùng suûa, ñòa ñieåm raát toát. Giaù baùn thaáp. Lieân laïc Chuck 252353-6888 day, 252-756-8298 night

500-7L-120704/146967

500-14L-120604/146888

NGÖÔØI VIEÄT

500-7L-120604/146945

Caàn baùn tieäm nail thaønh phoá MonteBello, lyù do con nhoû, tieäm roäng coù phoøng Facial, khaùch Meã, xin LL: 323-404-2044. 562-8322857. Giaù 12K

500-14L-120604/146883

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

500-14L-120604/146942

Tieäm NAILS vuøng Santa Monica caàn sang, ñoâng khaùch walk-ins, parking roäng raõi, khaùch nice, tip haäu. Xin lieân laïc 310-392-4388 or 310-400-4163

Tieäm Nail trong mall ñoâng khaùch giaù cao ôû tieåu bang Indiana caàn baùn vì hoaøn caûnh gia ñình ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi 714-454-3433 or 479-4426229 coâ Baûo

500-7L-120304/146677

500-7L-120604/146870

500-30L-120304/146563

500-7L-120604/146912

Caàn sang tieäm Nail ôû Rhode Island. Tieäm sang troïng ñoâng khaùch, giaù nail cao vaø nhieàu parking 8 baøn nails, 5 spa chair, phoøng wax. C: 401-330-7048, W: 401-464-4141

500-14L-120304/146676

SANG TIEÄM NÖÔÙC loïc vaø dry clean vuøng La Mirada caùch Bolsa 15 phuùt. Tieàn rent reû. Lieân laïc Thanh: 714-902-3792

Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, approximately 1200 sqf. Call “Ahn” 818-2449998

500-30L-120604/146893

Caàn sang tieäm Nails & Spa vuøng Myõ traéng tieäm môùi lôùn ñeïp vaø sang, ôû trong Mall lôùn, Vuøng East Coast, FS $32, Pedi $35, 6 gheá pedi, 3 phoøng tanning, 3 phoøng facial all neon and computer. Vì thieàu ngöôøi troâng coi xin LL Coâ Vaân: 603-396-4394, $250K plus only.

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn tuyeån nhaân vieân Nöõ tuoåi 3545, bieát baùn haøng vaø bieát söû duïng computer. Lieân laïc Coâ Hai 714893-4348 töø 10 AM ñeán 8 PM. 714-893-4348

600-14L-120204/146498

Caàn ngöôøi baùn haøng taïi Thaåm Myõ Vieän Kimberly. Full time, da ñeïp, tính neát deã thöông, thích tieáp xuùc vôùi khaùch haøng. Löông töø $2200 ñeán $4000 sau khi train. Xin ñieàn ñôn taïi Kimberly Skin Care and DaySpa: 15191 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

600-7L-120304/146716

600-7L-120304/146732

600-7L-120304/146749

Used Car Dealer caàn tuyeån mechanic coù kinh nghieä m veà Mercedes, Lexus... Löông haäu. Vui loøng goïi 714-608-3591

600-7L-120504/146774

Coâng ty ôû El Monte caàn tuyeån ngöôøi laøm Warehouse & Office Assistance coù kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh & computer. L/L: 626448-4188 or 626-475-2416 600-7L-120504/146775

$25,000 - $40,000 3 mos work. Ages 19-40. 714-460-2707

600-7L-120504/146783

Cafe Suoái Tieân caàn 2 coâ tieáp vieân vui veû, duyeân daùng laøm ca saùng chieàu, löông cao + tips. L/L: 714206-0232 or 714-417-0388 600-5L-120504/146787

Caàn tieáp vieân duyeân daùng, löông traû theo kinh nghieäm NV Boba Tea Caøpheâ. Ngoïc: 714-251-7298 Nicky: 714-299-8388

600-7L-120504/146798

SAIGON BEAUTY SUPPLY Caàn ngöôøi Nam khoûe maïnh bieát buoân baùn, tel David: 714-5312238, cell 714-936-9201 600-14L-120504/146805

Caàn 1 licensed massage therapist for Hair & Nail Salon with 1000 hrs of training start thaùng January. Vuøng South Coast Plaza. Goïi Ñaït 949-231-7748 600-7L-120504/146851

Wholesale caàn taøi xeá giao haøng ñeán caùc nhaø haøng. Lieân laïc 714901-6682 sau 2:00PM (coâng vieäc naëng). Ñòa chæ 14831 Moran St, Westminster 600-7L-120604/146866

Haõng saâm nhung thuoác Baéc Ñöùc Sinh Ñöôøng caàn ngöôøi delivery nöôùc maùt nhanh leï caàn ngöôøi laøm vieäc trong haõng, xin L/L Kevin 714-890-8066


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-180L-120604/146875

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-7L-120704/147096

630-7L-120204/146512

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-5L-120704/147008

CLUB CASANOVA TAÏI HAWAII caàn tuyeån nöõ tieáp vieân tuoåi töø 20 - 35. Bao aên ôû, ôû xa mua veù maùy bay, löông cao, xin lieân heä Jackie 808-382-8303 or 808386-4376

CAÀN SALESMAN Dealer Xe Hôi; vuøng Westminster caàn Salesman. Öu tieân coù kinh nghieäm, löông haäu. Lieân laïc 714894-9665

Need English speaking Nanny for two girls under 2 years. Live in or out Aliso Viejo Couple. Nice friendly family. Call Gary 714719-6662

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh ñeå troâng nom baø cuï 78 tuoåi, nguû laïi ñeâm, löông haäu. Goïi Annie 714251-8219

600-90L-120804/147114

600-7L-120604/146900

Look for TV, CD, Repairperson, one or two positions. Work in Orange county. Must speak English. Pay depends on skills. Job opens now. Please call Jeff 714696-5350 or 714-970-5929

630-7L-120204/146528

Caàn moät phuï Nöõ töø 40-50 tuoåi giöõ 1 treû 3 tuoåi ôû Chicago, löông haäu bao aên ôû, lieân laïc Raïng. 714775-3954 cell, 714-705-5675

Caàn thôï maùy ôû vuøng Norwalk caùch Bolsa 15 phuùt, löông tuøy theo khaû naêng. L/L Ñöùc 714-6572310, 562-863-7717

600-14L-120604/146907

Caàn thôï söûa xe, nhieàu naêm kinh nghieäm coù ñoà ngheà rieâng, löông haäu vuøng Anaheim xin lieân laïc Frank 714-816-8931 hoaëc Ly 714-816-8923

600-7L-120804/147140

600-7L-120604/146914

600-3L-120804/147169

600-7L-120604/146929

Quaùn cafe Ñieän AÛnh caàn waitress duyeân daùng vui veû, xin lieân laïc 714-636-9069

EXTRA EXTRA MONEY! Baùo Register caàn ngöôøi giao baùo nhaø, 1 ñeán 2 tieáng moãi buoåi saù n g/ngaø y . Xin lieâ n laï c Ted Nguyen 714-932-1424, Caùm ôn

600-7L-120804/147178

600-7L-120604/146955

$7500mos Hiring Ladies $45hr. Open Minded Massage Therapist. No Exp. 310-502-0108

600-21L-120704/146986

Construction: Caàn ngöôøi bieát ñieän nöôùc frame, commercial coù kinh nghieäm. Xin L/L: 714-414-6167

Furniture vuøng Long Beach caàn ngöôøi giao haøng coù kinh nghieäm, xin lieân laïc soá 714-230-5189 Tieäm Furniture vuøng Artesia caàn Sale Person vaø Delivery kinh nghieäm. Löông haäu. Lieân laïc 562-924-1065 or 714-240-8483 Tony or Peter

600-14L-120704/146996

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng caàn Owner/Operator. Thuøng 53 feet. Ñi xuyeân bang vaø local. Haø n g ñöôï c giaù cao. L/L Cal Transport Inc. Tel: 714-2510471, fax: 714-775-6076

600-7L-120704/146997

CAFE Caàn nhieàu waitress cho ca toái, ñieàu kieän deã thöông. LL: 714653-2011, 714-531-6986

600-7L-120704/147017

Caàn thôï Smog Check Technician, vuøng Pomana. L/L Sonny 909629-4636

600-7L-120704/147029

DELIVERY DRIVER wanted. MUST Speak & read GOOD ENGLISH, have insurance & clean driving record. Drive your own car. Daytime, nighttime, weekends. Good money, plus tips. Huntingtongbeach:714-848-1002

600-14L-120704/147045

Haõng Furniture vuøng Fountain Valley caàn ngöôøi laøm full time Delevery vaø bieát laép raùp cabinets. Löông töø $9.50-$11.00/hr, coù vacation paid. LL: Mr Le: 714434-6106 10 AM-8PM

600-3L-120704/147050

Caàn Nam helper tuoåi 30-40 Bieát chuùt ít tieáng Anh laøm vieäc caån thaän, good Driver. LL: Bieát theâm chi tieát Apply 714-638-8272

600-3L-120704/147061

Caàn ngöôøi nam 20T - 35 tuoåi khoûe maïnh nhanh, leï, doïn haøng (set up) chôï trôøi Costa Mesa (Sat - Sunday) $40/ng, laøm gioûi traû theâm, 714-390-5434 ñeå phone seõ goïi laïi

600-14L-120704/147070

Coâng ty caàn 1 taøi xeá laùi xe truck thuøng giao haøng. Vaø caàn 1 coâ thö kyù giuùp vieäc vaên phoøng. Lieân laïc Tony or Mimi 714-825-1638

600-7L-120704/147071

CAÀN Salesman kinh nghieäm cho tieäm Furniture vuøng OC. Löông haäu + commission. L/L: Tony @714-220-3997 hoaëc 714-2203998

600-7L-120704/147085

FULL TIME POSITIONS HIRING ACCO Furnuture, a fast growing company in Orange, California needs: - Accountant: Experience in AR, AP, G/L, Tax, Bank Rec. Proficiency in oral & written English, Microsoft Word, Excel. Peachtree Accounting knowledge is a plus. - Warehouse Personnel: Experience in Receiving, Shipping procedures. Some lifting required, basic English. We offer competitive salary and benefits. E-mail resume to accofurniture@sbcglobal.net or fax to 714-289-8885 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

600-7L-120804/147191

600-7L-120804/147203

Wanted 2 years more Test only Technician Buena Park 714-4825482

600-7L-120804/147210

Tieäm furniture caàn driver coù kinh nghieäm vaø ngöôøi laøm vieäc trong kho xin lieân laïc Don ôû soá 714210-4648 trong giôø laøm vieäc 10AM - 6PM.

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-14L-092004/137021

Caàn ngöôøi giöõ em beù bao aên ôû vuøng Corona. 951-271-0667

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

630-7L-112204/145235

Caàn ngöôøi giöõ beù 1 tuoåi coù kinh nghieäm vaø laøm vieäc nheï trong nhaø. Xin L/L Giang 714-9024858

630-8L-112304/145367

Caàn dì Trung nieân, sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 9 thaùng vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø; bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Nguyeãn 714-728-1157

630-14L-112604/145703

Nany - Live in Babysitter, vuøng Laguna Niguel (30 miles töø Bolsa). Caàn ngöôøi chaêm soùc, yeâu thöông beù gaù i (6 mos). Deã thöông. F/T. Nghæ ngaøy chuùa nhaät coù phoøng rieâng. Bao aên ôû, coù kinh nghieäm giöõ beù, taän taâm, bieát naáu aên, saïch seõ, tin töôûng, vui veû, ngaên naép vaø phuï ít vieäc nhaø, laøm töø thaùng 1-6/05. Bieát laùi xe caøng toát. L/L anh Paul 714531-8875 office or 714-7262132 cellular

630-14L-113004/146027

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, ôû laïi nhaø, xin goïi coâ Thònh 310-528-2327 buoåi toái 310-3790384

630-14L-113004/146081

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, tín caån coi 2 beù gaùi ôû laïi nhaø caùch xa Santa Ana 3 giôø laùi xe. Xin goïi 909-623-1354

630-14L-120104/146183

Nhaø ôû vuøng Hawthorne caùch Bolsa 25 phuùt, caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 2 tuoåi röôûi vaø 1 beù trai 4 thaùng. Tuaàn 6 ngaøy, ôû laïi ñeâm, khoâng laøm vieäc nhaø. Bao aên. L/ L: 310-357-7765 cell, 310-6791057 nhaø

630-7L-120204/146343

Caàn phuï nöõ kinh nghieäm troâng beù gaùi 1 tuoåi vuøng Huntington Beach. 1 tuaàn 3 ngaøy. L/L 626890-4110

630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384

630-7L-120204/146467

Caàn ngöôøi giöõ 3 treû. Xin lieân laïc Coâ Kim: 714-516-7438

630-7L-120704/147084

630-7L-120704/147086

Caàn ngöôøi giöõ beù trai 2 tuoåi röôûi $1300/thaùng, xin lieân laïc Tuaán CP: 860-593-0007, T: 928-7170707 630-5L-120704/147091

Caàn moät baø yeâu thöông treû, ñi xuyeân bang (Indiana), Giöõ chaùu 4 tuoåi raát deã thöông, löông haäu. Moïi chi tieát xin LL: 714-5315741 hoaëc 317-213-1718

600-21L-120804/147164

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist, khoâng caàn thi City Permit. Löông cao $25/hr + Tip. Lieân laïc: 714993-5215

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N OK coù baèng caøng toát. Tieäm Anaheim. L/L: 714-310-2259

630-7L-120204/146556

Caán 1 nam coù kinh nghieäm laøm cho tieäm cell phone, full-time. Lieân laïc 714-590-2200

Caà n tuyeå n deliveryman cho wholesale furniture vuøng Fountain Valley. Xin goïi 714-9684228, 714-968-4279 Mr.Paul

600-14L-120604/146911

Caàn ngöôøi yeâu treû ñeå giöõ beù trai 1T. Bieát naáu aên. Laøm vieäc trong nhaø. Bieát laùi xe caøng toát. Bao aên ôû. 559-273-3874

630-7L-120304/146590

Caàn ngöôøi giöõ Beù 15 thaùng vuøng Huntington Beach. Saùng ñi chieàu veà. Lieân laïc Dan: 714-235-5064 630-7L-120304/146619

Caàn ngöôøi khoûe maïnh yeâu treû, troâng baby 2 thaùng tuoåi, töø 4565, löông cao, goïi: 949-903-4769 or 949-439-3491 630-7L-120304/146707

Caàn 1 dì trung nieân hieàn laønh giöõ 2 beù trai 6 vaø 2 tuoåi. Bao aên vaø ôû. Vuøng Glendale. Xin goïi 323428-8729 630-7L-120304/146712

Caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø töø 2 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái (6 ngaøy moät tuaàn). Goïi 714-8979474 630-7L-120304/146736

Caàn ngöôøi nöõ giuùp vieäc taïi nhaø, nguû laïi ñeâm ñeå troâng chöøng moät baø cuï giaø tình traïng vaãn coøn khoûe (90 tuoåi). Laøm 6 ñeâm vaø 1 ngaøy chuû nhaät (töø 8:30 ñeâm ñeán 8:30 saùng). Nghæ ngaøy thöù 7. Löông haäu. Xin lieân laïc Coâ Phöông 714-898-1526.

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-36L-112404/145569

630-7L-120304/146761

Caàn 1 ngöôøi phuï coi em nhoû 1½ tuoåi, Doïn deïp nhaø vaø naáu aên caøng toát. Löông haäu, xin goïi Tam. 714-720-5868 630-7L-120504/146807

Caàn phuï nöõ trung nieân chaêm soùc cho 1 cuï baø. Laøm vieäc 6 ngaøy 1 tuaàn, nghæ thöù Baûy. Lieân laïc 714244-2757 630-14L-120604/146880

630-7L-120604/146897

630-7L-120604/146917

Caàn ngöôøi troâng nom 2 treû treân 10 tuoåi. Giuùp vieäc nhaø, thích naáu aên vaø ôû laïi ñeâm. Nghæ Chuû Nhaät. Öu tieân cho ngöôøi bieát laùi xe. Xin L/L coâ Kim 714-918-8402 hoaëc 714-981-9990 630-6L-120604/146921

Caàn moät dì giöõ beù gaùi 2T, moät coâ giöõ beù trai 1T. Nhaø ôû Irvine. 5 ngaøy tuaàn, saùng ñi chieàu veà, coù theå aên ôû luoân taïi nhaø. ÑT: 949-559-0744. Löông haäu. 630-7L-120604/146937

Caàn hai phuï nöõ ñöùng tuoåi coi hai beù sô sinh (2 thaùng) vaø phuï vieäc nhaø (thaønh phoá Cypress) xin lieân laïc coâ Tieân 714-826-81568 630-7L-120604/146947

Nhaän Giöõ treû em töø 3 thaùng ñeán 4 tuoåi. Nhaø roäng vaø saïch seõ, thöông treû em vaø raát taän taâm. Xin L/L coâ Thuûy 714-894-6121 630-7L-120604/146959

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù 2 tuoåi ôû xa, xin lieân laïc Chau 908-247-4148, Tony 908-620-9600, H: 908587-2418 630-7L-120704/146981

Caàn 1 coâ giöõ 2 treû 3 tuoåi + 1 tuoåi, löông thaùng $1200, tieåu bang Indianapolis goïi Duyeân 317-809-7306 630-14L-120704/146994

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù. Phaûi ôû laïi ñeâm. Löông $1300/month. Neáu good coù theå traû theâm. Lieân laïc Nhi 714-960-7567, 714-5312238

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

640-7L-120304/146631

Machine Shop caàn Programmer for Lathe 5 year kinh nghieäm trôû leân, Fanuc contro xin goïi 714953-6616 Moon or Bui

640-14L-120304/146667

CNC Machinist, auto wheel manufacturer program/setup mill & lathe, 7 years experience preferred. Fax resume 323-2635176 640-7L-120304/146738

HIRING NOW! Join our fast-paced and rewarding sheet metal team. We work alternate shift schedules of 4/10 and 3/12 hour days to maximize production and balance family life. We need to fill 55 positions immediately. ° Assembly trainnees ° Amada press brake operators ° Turret Punch press operators ° Tig & Mig Welders ° Grinders ° Hardware machine operators Apply in person to AMF: 1011 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA or fax resume to 562-596-6799. Must bring valid documents to work! Great benefits: Med., Den., 401k, Vacation. 640-30L-120504/146776

Leading aparel manufacturer is now hiring for warehouse shipping picking. Knowledge of UPS software helpful. Please fax resume to 310-639-4958 or Email to info@magicheadwear.com 640-7L-120504/146810

Gigaram, Inc. We are a leading memory module manufacturer located in the Irvine area and have immediate openings for the following positions: Data Entry/Shipping Clerk ª Responsibilties are to include, but are not limited to data entry for sales orders, invoices and nventory control. ª Must be fluent in English. ª Basic computer required. QA Engineer ª Must be familiar with ISO requirements. ª Will be responsible for the daily administration, documentation, implementation and auditing of the quality system to ensure its conformance to ISO 9001. ª Preferred candidates will have 3 years of work experience. ª Basic computer skill required. Electronic Reworker ª Ready to work with memory modules ª Familiar with using hot gun, BGA rework system ª Experience with memory testing is a plus ª At least 3 years experiences. * Must be authorized to work in the U.S Attn: Virginia Kim Fax: 949-461-9251 Email: virginia@gigaram.com 640-7L-120704/147009

Caàn thôï haøn Mig bieát laøm cöûa vaø haøng raøo saét coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-658-3642

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

640-7L-120704/147038

Machineshop Garden Grove caàn thôï Mill Manual treân 5 naêm kinh nghieäm, set up & Operator CNC Mill Fadal treâ n 3 naê m kinh nghieäm. Good salary + Benefit. LL: Thanh: 714-554-8809 640-7L-120704/147067

CNC. Need someone with 3 years experience+. Know how to edit and setup the Mori and Hass (Lathe) machine. Please fax resume to 714-751-6066 ext. Phu or come in to apply in person at 3330 S.Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92704, 714-241-0235 Ext.133 640-28L-120704/147082

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. LL: United College of Dental Technician. 714-379-8228 640-7L-120804/147155

Haõng laøm Kitchen Cabinet caàn thôï coù kinh nghieäm hoaëc khoâng. LL: 714-693-1424 or 714-7192821

650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

650-30L-050803/066148

650-28L-111704/144642

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm baèng Arizona. Bao löông theo khaû naêng coù choã ôû, xin vui loøng L/L: 998-649-1889, 928-649-8274

650-14L-111704/144664

650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn 650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727. 650-100L-032104/109698

650-14L-112604/145751

Tieäm nail gaàn Little Saigon khaùch ñoâng. Tip haäu. Caàn thôï boät coù baèng Facial bieát airbrush kinh nghieäm. Bao löông neáu caàn. L/ L: 714-719-6052 650-14L-112604/145778

650-28L-071404/127522

650-14L-112604/145789

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-36L-072204/128776

650-28L-111804/144718

NAILS vuøng Redondo Beach caàn thôï nail nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, khaùch walk-in nhieàu, löông cao, tip haäu. Bao theo khaû naêng laøm chuû nhaät, Kim: 310-7986330 sau 9PM 714-901-9995

650-28L-112604/145791

650-36L-111804/144891

650-7L-112804/145801

650-7L-111904/145013

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bieát laøm tay chaân nöôùc, bao 6 ngaøy $700, treân aên chia, coù choã aên ôû phoøng rieâng. LL Linda. 505-8664513, HP: 505-710-6857, 714890-0949

650-28L-112104/145144

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479

650-10L-112104/145180

Caàn thôï Nails. Gioûi boät, bieát airbrush caøng toát. P. 562-4610562, sau 8:30PM goïi 714-8705866

650-28L-112204/145260

650-61D135-081204/131910 650-24L-081704/132444

Caàn 4 thôï nail, 1 thôï nhieàu kinh nghieäm baûo ñaûm löông tuøy theo khaû naêng vaø 3 thôï kinh nghieäm trung bình chia aên 60-40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuø n g South Coast. Goï i Samantha 714-414-6741.

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592

NAILS & SPA Vuøng Riverside $500-$700/tuaàn caàn thôï Nam Nöõ Boät, tay chaân nöôùc, Facial waxing, airbrush, full/parttime, nhieàu khaùch walk-in, ñi chung xe neáu caàn. LL: 951-369-0954, 714348-3829 650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926 650-14L-112804/145813

Palm Desert, caàn thôï Nail Nöõ gioûi boät Pink/White; thôï chaân tay nöôùc, bieát facial + Waxing caøng toát, tieäm sang troïng, tip cao, coù choã ôû. 714-273-6284 . Löông $700/tuaàn up. 650-14L-112804/145841

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm, laøm trong Mall, bao $800/6 ngaøy, treân aên chia, coù choã aên ôû. Vuøng Prescott Arizona, phone tieäm: 928-717-0707 call Tuan. C: 860593-0007 650-14L-112804/145843

650-30L-112204/145326

650-24L-081704/132445

Caàn 1 thôï nail vaø bieát Body wax. AÊn chia $60 - $40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuøng South Coast. Goïi Samantha 714414-6741.

650-100L-091604/136733

650-14L-112804/145858

650-28L-112304/145447

650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L: 707-954-4200

640-7L-120804/147193

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

Khu Canyon Country gaàn Magic Mountain caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8PM 11PM), cell: 661-993-1695

650-7L-062404/124613

MEDICAL ASSEMBLERS NEEDED 1st and 2nd shifts available $10.00 + per hour Sign - on incentive Bonus Growing Medical Manufacturing Company located in South Orange County is seeking 30 Assemblers with the following qualifications: ª Work with small parts - suturing is a definite plus. ª Follow written and verbal instructions according to drawings, procedures and training. ª Be familiar with terminology used in the production area. ª Build sub-assemblies that are accepted for further processing. ª Complies with the Quality System requirements of the job. Contact Noe Vazquez at 949-8550300 or email resume to: nvazquez@kimco.com

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

650-28L-111704/144637

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bao löông cao, laøm löông töø $700 $800/tuaàn khu Costa Mesa, 714434-1312

650-84L-032603/060316

630-4L-120504/146835

Caàn ngöôøi sieâng naêng kyõ löôõng saïch seõ laøm vieäc nhaø naáu aên phuï giuùp giöõ treû. L/L coâ Chaâu 714-675-9801 or 714-554-8124

RAO RAO VAË VAËTT

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

Caàn 1 ngöôøi khoûe maïnh chaêm soùc oâng cuï laøm veä sinh ñöa cuï ñi chôi töø 7AM ñeán 7PM. $1000 moät thaùng. Goïi Ngoïc 714-4189757, 609-3044

Caàn ngöôøi giöõ hai em beù gaùi 2 tuoåi, trai sô sinh, vuøng Diamond Bar vaøo thöù Baûy vaø Chuùa Nhaät. L/L coâ Thaùi: 714-381-8712

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

NAILS BAKERSFIELD Tieäm khu Myõ traéng caùch LA. 1½. Caàn thôï Nöõ boät coù baèng wax caøng toát, coù choã ôû, Löông $600$800 moät tuaàn. Good Tips. LL: 661-472-2246, 661-703-9053 650-14L-112804/145863

Tieäm Nails vuøng Temple City. Caàn thôï Boät vaø wax tay chaân nöôùc. Patty. Lieân laïc 626-2857002 Bus, 626-443-7947 Home 650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-78D23456-102904/142278 650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

650-25L-110504/143067

GARDEN GROVE. Tieäm Nails lôùn caàn thôï kinh nghieäm boät, P/W, facial, waxing, tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia. LL Theùresa : 714-728-8921, 714-827-0469 (sau 8 giôø toái)

650-28L-111204/143891

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671

650-28L-111604/144347

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

650-28L-111704/144522

Tieäm Hair Nail vuøng Yucaipa Redland trong khu shopping lôùn caàn cho share 5 station toùc bao gas ñieän $1200 caàn thôï boät. L/ L: 909-881-3966 tieäm, sau 8PM 909-796-0529 nhaø

650-28L-112404/145546

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï nöõ, laøm boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Bao löông. Goïi Bình 951-279-8146, 714-757-2596.

650-14L-112504/145576

ANAHEIM HILLS Salon caàn gaáp 1 thôï toùc nöõ. Caàn bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc Ann 714-7285339

650-7L-112504/145610

GARDENA. Caàn thôï nail Nöõ full time chuû deã chòu chia 6 1/2. Khu shopping ñoâng khaùch, gaàn soøng baøi, caàn thaønh thaät. L/L Tony Tuaán 310-527-2188 (Mon - Sun)

650-14L-112604/145691

Shop Nail (Long Beach) caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø boät F/T vaø P/T coù baèng Waxing caøng toát. L/L Vaâ n bus: 562-531-3667 10:00AM - 7:00PM. Home: 714799-1441

650-14L-112604/145729

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû, trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L 707-954-4200.

650-14L-112604/145733

Cho möôùn Station toùc tieäm ñeïp ñòa ñieåm toát vuøng Buena Park. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Baøn toùc coøn troáng vaøo laøm ngay. L/L 714-468-2526.

650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn

650-28L-112904/145890

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866 650-14L-112904/145916

Caàn thôï Nail Nöõ KN laøm taïi San Pedro, Orange County, coù theå ñi xe chung, bao löông $500/w. Nghæ CN. LL 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H) 650-21L-112904/145921

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364 650-21L-112904/145922

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364 650-14L-112904/145925

CAÀN GAÁP Hai thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm laøm taïi Model Nail trong mall lôùn bang Wisconsin, xin lieân laïc 715-831-0449 hoaëc 715-5521664 715-855-1466 H 650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138 650-10L-112904/145934

SAN PEDRO. Vuøng Traéng caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät spa nöôùc. Nghæ Sunday. Bao löông $450/up. Tip haäu. 310-547-4275, 310-218-9830


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-120104/146330

650-28L-112904/145972

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525

DVD maãu veõ Nail $100/3 ñóa (hôn 800 maãu: hoa, hoa vaên, thuù, leã hoäi). Taëng 1 DVD veõ caên baûn. L/L Linh 714-531-3830, 714251-0744

650-14L-120104/146331

650-7L-120204/146492

NAILS Caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Vannuys vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm ñoâng khaùch walk-ins. L/L Hay B: 818-891-9961, H: 818-894-9356 650-7L-120204/146506

Caàn thôï nail tay chaân nöôùc, bieát laøm boät chuùt ñænh, bao hay aên chia tuøy yù. LL: 714-902-7805

650-28L-112904/145979

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

650-7L-120204/146514

Caàn thôï Nails Nöõ gioûi boät P/W bieát facial. Full or part-time OK. Lieân laïc Holly 714-633-3696

650-14L-112904/145993

650-14L-120204/146522

650-36L-120104/146333

CAÀN gaáp thôï nail. Löông $700 tuaàn nghæ Chuùa Nhaät, khu Myõ Traéng, tip haäu saün choã aên ôû. Lieân laïc Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-224-8129 hoaëc 931474-6245 650-30L-120204/146527

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495

650-15L-113004/145996

Tieäm nail caùch Bolsa 25 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm boät, chaân tay nöôùc, facial waxing. Laøm Chuùa Nhaät OK. Chuû seõ bao löông. Lieân laïc 949-888-9979 or 949-689-7626

650-14L-120204/146553

650-14L-113004/146005

Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø thôï tay chaân nöôùc bieát veõ Design, Wax, vuøng Meã, city Bellflower, bao löông $400 1 tuaàn vaø up. L/ L: 562-804-6898, cell 331-0687

650-10L-120104/146336

650-14L-120204/146554

650-14L-113004/146064

650-7L-120204/146362

Caàn gaáp thôï nail Nöõ cho tieäm ñoâng khaùch Carson City, lieân laïc. C: 714-251-2335, (W) 310-5323830

650-48L-113004/146110

650-7L-120204/146386

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538

650-14L-113004/146118

CAÀN THÔÏ NAIL Vuøng Michigan caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm. Bao löông hoaëc aên chia. Tuaàn laøm 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin L/ L Long 269-925-5320 W, 616634-0153 cell

650-10L-113004/146142

Caàn thôï Nails K/N bieát laøm boät vaø man/ped bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Myõ Traéng. L/L: 714-863-3343 cell, 909-5966769 B

650-14L-113004/146160

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908.

650-14L-113004/146163

CAÀN GAÁP Thôï boät nöõ kinh nghieäm laøm FT/ PT, bao löông $80/day treân chia. Vuøng Westminster. L/L Höng 714-878-3628

650-30L-120104/146222

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell)

650-14L-120104/146228

Caàn thôï nöõ laøm ôû Lancaster caùch Bolsa 1 1/2 hour. Bao löông $400 - $600wk. Coù choã ôû. Phi 661478-7571, 661-949-1663

650-14L-120104/146235

Santa Monica, Nails Spa caàn thôï Full time, part-time, môù i ra tröôøng OK. 310-829-5944, 323620-3168

650-14L-120104/146291

Tieä m nail vuø n g bieå n Santa Monica, Myõ Traéng caàn gaáp thôï nail nöõ (part time cuoái tuaàn). Xin L/L: 310-207-0161

650-14L-120104/146292

NAIL Caàn thôï Nam Nöõ xuyeân bang kinh nghieä m coù baè n g. Bao löông thaùng ñaàu $800/tuaàn thaùng sau chia 6/4. Löông cao trong mall ôû Wisconsin. L/L Vi/Johnny 608780-4847, 608-781-6707

650-14L-120104/146293

Caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc. Full time, part time. Löông cao. Neáu caàn chuû bao löông $500 up. Vuøng Chinatown Los Angeles. L/ L: 323-233-3790, sau 9PM 323547-2232

650-14L-120104/146305

LONG BEACH NAILS Caùch 10 phuùt töø Bolsa caàn thôï kinh nghieäm. Bao löông $500/ week treân chia. L/L coâ Thu 714842-8896

650-14L-120104/146321

Caàn gaáp thôï nails. Caàn thôï nails ôû Logan, Utah. Coù choã ôû. Xin vui loøng lieân laïc Lieân 435-755-7192, 435-512-1449

650-7L-120504/146845

650-14L-120204/146385

Tieäm nails vuøng West Covina caàn thôï nam nöõ full part time, bao $500 - $600 tuøy khaû naêng. Cell 909-576-8606, home: 909-6204539

650-7L-120204/146407

Tieäm Nail & Spa trong khu shopping lôùn cuoái ñöôøng Beach vaø Whittier caàn gaáp thôï nail nöõ gioûi boät laøm full time. L/L John 714757-9918 or 714-502-0965

650-14L-120204/146422

Tieäm caàn gaáp thôï nail. Tieäm vuøng L/A. Khu Meã. Xin lieân laïc Trang: 323-258-9269 tieäm, 310-3499845 cell

650-7L-120204/146434

Caàn thôï boät coù baèng Facial caøng toát (neáu caàn bao löông). Tieäm caùch Bolsa 20 phuùt khu Meã. Phone tieäm 310-522-0582, sau 8PM nhaø: 714-537-1008

650-7L-120204/146437

Tieäm Hair and Nail caàn moät thôï nail nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc bieát laøm boät laøm weekend, bao löông $85/day. L/L Lieân cell 714-357-8105, W: 310-5490042

650-28L-120204/146444

ACRYLICS EXPERT Caàn thôï nails, thôï laøm facial & waxing, khu lòch söï gaàn South Coast Plaza, tieäm môùi sang troïng & ñeïp, bao löông 3 thaùng ñaàu. Xin goïi 714-936-3669, 714-7175197.

650-7L-120204/146446

NAIL CAÀN GAÁP thôï nöõ coù kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc wax coù baèng caøng toát, bao löông haäu, xin lieân laïc 310-755-8783

650-7L-120204/146483

nails Spa vuøng bieån Long Beach ñoâng khaùch, Myõ traéng caàn thôï bieát boät chuùt ñónh cuõng ñöôïc. Goïi: 562-439-6499, sau 9PM 562-714-0491

650-14L-120204/146485

LA BELLE SPA Tieäm nail trong khu shopping center gaàn Pasadena & Glendale caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc boät, wax & facial. Tieäm ñeïp sang, löông cao tip haäu. Call: 818-5419103, 626-215-6475

650-14L-120204/146486

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng LA. Caàn gaáp thôï nam/nöõ kinh nghieäm boät pink white airbrush. Löông baûo ñaûm $450 - $600/ tuaàn. Neáu tieän ñi xe chung. L/L Linda B: 323-296-9337, H: 626288-7843

650-7L-120204/146487

Caàn thôï Nail Nöõ bieát P/W, Wax trong mall. Khu Myõ Traéng tip cao. Bao löông neáu caàn 714-5295517, 626-589-2410, 626-5717827

650-14L-120204/146489

NAIL! NAIL! Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm saïch seõ vui veû. Bao ôû. Bao löông & aên chia, thôï nöõ caøng toát. L/L Dian 559-788-2828 sau 9 giôø toái 559-310-3201

650-7L-120204/146491

NAILS gaàn Hawthorne, Gardena caùch Bolsa 20 phuùt. Caàn thôï laøm chaân tay nöôùc, bieát wax caøng toát, khoâng kinh nghieäm OK. L/L: 310-637-3721 W, 310-357-0301 cell Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-120304/146562

CAÀN THÔÏ NAILS. Tieäm trong mall, khu Myõ Traéng, vuøng New York. Caàn thôï nails nöõ coù kinh nghieäm. Löông baûo ñaûm $1000/ tuaàn up. Xin goïi Tony: 518-4649990 650-14L-120304/146564

CAÀN THÔÏ NAIL Kinh nghieäm bao $800 tuaàn treân chia taïi CT, NY, AZ. Tip cao, mall vaø Wal-Mart. Coù choã ôû. L/L Phöôùc 860-883-4471, 845-4977087 650-7L-120304/146577

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng traéng, caàn thôï Nöõ K/N boät, bao löông $550/tuaàn, ôû vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. LL: Taân 714-720-9140, work: 951-6748843 650-7L-120304/146600

Caàn thôï boät laøm P/W gioûi, thôï C/T nöôùc K/N laøm F/T hay P/T. Löông töø $600 - $900/tuaàn. L/L: 310-541-7117, 310-803-7657 650-7L-120304/146621

Caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bieát boät caøng toát. Tieäm vuøng Myõ traéng, Giaù cao tip haäu, caùch Bolsa 35'. Lieân laïc Dung (cell): 626-246-2553 650-14L-120304/146626

Tieäm vuøng Paramount caàn gaáp thôï Toùc Nail. Xin lieân laïc: 714200-8387 or 562-630-8561 650-14L-120304/146627

T&T NAILS & SPA Khu shopping Mall, khaùch sang, Myõ traéng, tip cao, caàn gaáp thôï Nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, facial, kinh nghieäm Spa. Xin LL: Bus# 714-529-3886, cell# 714478-5356 650-7L-120304/146642

Tieäm nail Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc boät, bieát noùi tieáng Anh. Xin goïi coâ Nancy 562-4274017, 714-200-5713 650-7L-120304/146683

Thieát keá & Söûa chöõa tieäm Nail & Beauty Salon & Massage toøan nöôùc Myõ. Tuyeät ñeïp $ ñuùng heïn, baûo ñaûm, Giaù ñoàng höông. Goïi: Ñoøan: 714-575-2294 650-7L-120304/146692

Tieäm vuøng Tustin caàn thôï Toùc, nail, cho thueâ station. Vui loøng goïi. 714-785-0887, sau 7:30. 714-663-2868 650-14L-120304/146714

Costa Mesa Hair & Nails caàn moät thôï nöõ kinh nghieäm veà toùc vaø moùng tay. Goïi 949-642-3880 ngaøy hoaëc 949-294-5777 toái 650-7L-120304/146747

Caàn gaáp thôï Nails bieát laøm boät gioûi coù kinh nghieäm ôû Torrance trong khu shopping lôùn. Neáu caàn bao löông theo khaû naêng. Xin lieân laïc 310-539-0365 650-7L-120304/146758

Tieäm Nail caàn thôï löông cao tip haäu. Bao löông $3000/1 thaùng hôn chia. L/L: 608-356-1157 W, 608-434-2943 650-7L-120504/146777

Beautician W.Hollywood Hair replacement center. 30 years history. Hiring Hair Stylist Salary. Speak English. Fax resume to 310-637-5941

650-28L-120604/146930

TOÙC Tieäm Toùc Fantastic Sams vuøng Santa Monica caàn thôï toùc kinh nghieäm bieát laøm maøu, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc Don 951201-7134 650-7L-120604/146933

Tieäm nail vuøng Long Beach (Myõ Traéng) caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm boät & tay chaân nöôùc. Goïi 562-4256299 W hoaëc 714-260-7711 cell 650-6L-120604/146939

Tieäm nails Long Beach. Ñoâng khaù c h caà n thôï nöõ boä t kinh nghieäm. Full time/part time. Bao löông cao. ÔÛ Bolsa ñi chung xe. L/L: 310-639-0545

Caàn thôï Nail boät coù kinh nghieäm bao $80/day. Thôï tay chaân nöôùc môùi OK, FT & PT. Tieäm caùch Bolsa 10 phuùt. 562-924-7078, 714-206-8944.

650-7L-120504/146846

650-7L-120604/146943

Tieäm Nails treân ñöôøng Harbor gaàn Fullerton Myõ Traéng caùch Bolsa 20 caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät bao löông $400 - $450 tip haäu. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm 650-7L-120504/146847

Tieäm caùch Bolsa 20 phuùt caàn thôï nam nöõ bieát boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông $500 tuaàn. Lieân laïc Cindy 562-428-3434 or 714478-9455 CAÀN GAÁP vuøng Fresno Nails caùch Bolsa 3H laùi xe caàn thôï nöõ K/N boät nöôùc facial waxing bao $600 - $700 tuaàn coù choã aên ôû. L/L Hieäp 559-735-0478 work, 714478-3783 cell

650-14L-120604/146858

Caàn thôï nail nöõ vuøng El Centro caùch Bolsa 3 tieáng laùi xe bao $700 6 ngaøy coù phoøng rieâng aên ôû thoaûi maùi. L/L: 714-488-2375 cell, 760-335-3622 work

650-28L-113004/146113

650-28L-120504/146831

Caàn Thôï Nails. Caàn thôï nails laøm ôû khu Myõ Traéng. Bao löông vaø aên ôû trong nhaø. Moïi chi tieát xin lieân laïc Kenny W: 870-930-3733, cell: 870-351-5145

Caàn gaáp gaáp nhieàu thôï Nails KN X.bang bao löông $700/6n, khoâng khí gñ thoaûi maùi, xin L/L: 801-798-2233 or 714-235-3353

NAILS vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1H30'. Tieäm laâu naêm ñoâng khaùch tip cao coù choã aên ôû thoaûi maùi caàn thôï nails nöõ gioûi boät bao $700 tuaàn. Cell: 760-4093456, tieäm: 760-328-6609

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097

650-7L-120504/146811

Caàn gaáp thôï Nam Nöõ full part time coù kinh nghieäm laøm boät pink & white, löông cao tip haäu, laøm vieäc khoâng khí gia ñình. L/ L: 562-425-9772 B, 562-2768496 C

650-7L-120604/146857

650-14L-113004/146068

650-14L-113004/146102

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-120504/146850

NAIL. Caàn hai thôï Nails kinh nghieäm hay môùi taäp cuõng ñöôïc, xin lieân laïc Kevin hay Cindy 518331-2708 hoûi theâm chi tieát

Beauty Salon Huntington Beach caàn cho möôùn station toùc nail goùc Bolsa Chica/Heil, ñòa ñieåm toát. Free thaùng ñaàu giaù haï. L/L Chi cell: 714-717-3404, shop: 846-4344

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn thôï Nails gaáp. Tieäm nails vuøng Lancaster caàn thôï kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc bieát waxing caøng toát aên chia hoaëc bao löông tuøy theo khaû naêng. L/ L: 661-940-9999, 661-202-5782

NAILS Caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, full time or part time, vuøng Lincoln Height. Xin L/L Lina work: 323-222-0621, cell: 213-2683064 650-7L-120604/146946

Tieäm nail trong mall ñoâng khaùch giaù cao ôû tieåu bang Indiana caàn baùn vì hoaøn caûnh gia ñình ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi 714-454-3433 or 479-4426229 coâ Baûo 650-14L-120604/146952

Caàn thôï nails kinh nghieäm xuyeân bang coù choã ôû. B/löông $2500/ thaùng xin L/laïc W: 478-4534202, cell: 478-414-6812 650-7L-120604/146953

YORBA LINDA caàn gaáp thôï Nail nöõ kinh nghieäm boät P/W, khu Myõ Traéng tip haäu löông $450 $600/W, ñoâng khaùch walk-in caùch Bolsa 15 phuùt. 714-6371460, 714-282-7374 sau 8PM 714-657-2265 650-14L-120604/146961

650-7L-120604/146962

650-14L-120604/146964

650-7L-120604/146965

650-14L-120704/146968

Star Nails & Spa caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm, vuøng Brea & Diamond Bar seõ bao löông neáu laøm gioûi. Caàn manager nöõ coù kinh nghieäm bieát noùi tieáng Anh. Thôï laøm chæ muoán laáy tieàn maët xin mieãn goïi. Bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Tina 714-715-2028 or Tammy 714-715-1616

650-14L-120604/146905

650-7L-120604/146906

BARBER Caàn thôï Barber bieát caét toùc nam coù kinh nghieäm. L/L A.Hung P/ T or F/T. Probarber. 13285 Harbor, phone 714-797-9719 or 714-534-5472 650-7L-120604/146915

Orange City caùch Bolsa 10 phuùt. Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boä P/W laøm F/T. Nghæ Sunday. Coù spa chair. Giaù cao, tip haäu. L/L Vivian 515-3535 or 6398535 650-7L-120604/146928

Nails Lake Forest caàn thôï nöõ gioûi traéng hoàng coù baèng wax, call 949-246-7983

Caùch Bolsa 20 phuùt, caàn gaáp thôï boät Nöõ aên chia hoaëc bao löông theo kinh nghieäm. Lieân laïc: Cel: 714-657-2301, Bus: 714-2289171

Tieäm Nail Spa taïi Ventura caàn thôï tay chaân nöôùc. Laøm vieäc töø thöù Hai ñeán thöù 7. Vui loøng L/L Nguyeät 818-344-6699 or cell 818-402-5679

650-7L-120704/147062

NAILS Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Diamond Bar caàn thôï Nails Nöõ laøm boät coù kinh nghieäm, löông cao, tip haäu. LL: Phuïng: 909869-7798, 714-530-3984 650-7L-120704/147066

ANL NAIL TRAINING. Chuyeân moân huaán luyeän ñaép boät, gel silk vaø design, Chuùng toâi ñang coù giaù ñaëc bieät cho khoùa môùi. LL: Phong 714-719-3320 650-28L-120704/147075

Caàn gaáp thôï nail Nam Nöõ, phaûi coù chuùt ít kinh nghieäm, aên chia hay bao löông tuøy khaû naêng, coù choã ôû LL: 928-704-6551 (b), 928-234-1631 (cel)

650-14L-120704/147076

Tieäm Nail vuøng BellFlower caùch Bolsa or Rosemead 15 phuùt freeway, caàn thôï chaân tay nöôùc full time or part-time. LL: 562-9204777 or Gina 323-788-1374

650-7L-120704/147081

NAIL XUYEÂN BANG Caà n thôï Nail Nam Nöõ kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc. Laøm trong mall, tieåu bang Illinois, khaùch Traéng, löông $800/tuaàn up. Bao löông neáu caàn. L/L Kevin tieäm: 217-787-2626, cell: 217415-0665 650-14L-120704/147095

Tyler Ranch Spa & Salon caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm ôû trong Tyler Mall Riverside, bao löông goïi Bình 951-354-0324 hoaëc 714-757-2596 650-7L-120704/147099

Nails gaàn Seal Beach caàn thôï full time + part time kinh nghieäm bieát laøm boät pink + white, thôï chaân tay nöôùc, lieân laïc Penna 562-438-3722 or 562-290-2732 cell 650-36D4567-120704/147109

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-120804/147141

CORONA Vuøng Myõ traéng caàn thôï boät P/W kinh nghieäm, löông cao $600/week and up, caùch Bolsa 35'. LL (bus) 951-493-6744 or cell 714-200-8307

650-14L-120804/147142

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät khoâng caàn kinh nghieäm, lieân laïc Truùc phone 714-514-5213

650-14L-120804/147143

Caàn thôï nail gioûi P & W bao $600 tieäm caùch Santa Ana 3 tieáng 30 phuùt. L/L Tuyeát B: 805237-2608, sau 9PM C: 805-6109195

650-7L-120804/147147

Caàn thôï toùc vaø moùng tay coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh laø m taï i vuø n g Mission Viejo, phone: 949-951-2115, H: 949951-7790 Julie

650-14L-120804/147151

CAÀN THÔÏ NAIL Nam nöõ coù kinh nghieäm bao $3000 1 thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007

650-7L-120804/147158

Caàn thôï nail Nöõ bieát boät, nöôùc F/T or P/T, caàn baùn moät maùy Image Nail Design Computer vaø maøy Air Brush Giaù thöông löôïng. Lieân laïc 714-484-2987. Nhaän giöõ treû töø 1t-4t goùc ñöôøng Orangewood & Haster $350/thaùng. Lieân laïc Thanh Vaân 714-748-0359

650-7L-120804/147166

Vuøng Newport Beach. Caàn 1 thôï nöõ tay chaân nöôùc, xin L/L: 714856-2289

650-7L-120804/147168

Tieäm Toùc/Nail trong khu Von, Sav-On, shopping caàn thôï nail bieát toùc aên chia hoaëc bao, cho thueâ station Toùc or Nail. L/L: 714840-8997

650-7L-120804/147170

Caân thôï Nail Nöõ, bieát laøm ñuû thöù, coù baèng wax caøng toái, saün choå aên ôû, bao löông tuaàn, töø 800 trôû leân. Goïi: 760-341-9344

650-4L-120804/147171

Tieäm Nail Lake Forest caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï boät nöõ, bieát waxing caøng toát. Tieäm ñeïp khaùch sang, tips cao. Chuû bao löông. L/L: 714-875-4663, 714-7754663

HAIR Caàn gaáp thôï toùc kinh nghieäm, löông cao tip haäu neáu caàn bao löông. Khoâng khí gia ñình. Remodel dö duøng 2 gheá spa solace, caàn baùn gaáp $1000. L/L Julie: 562-695-6064 bus, 626453-0649 home

650-28L-120804/147182

650-7L-120704/147111

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Tieäm nail vuøng Rancho Marige caùch Bolsa 1 tieáng röôûi caàn thôï nail nöõ. Bao löông $600 - $800/ tuaàn. Coù choã aên ôû, tieäm sang, khaùch Myõ Traéng. W: 760-3410654, cell: 760-831-0931

650-7L-120804/147192

650-7L-120704/147025

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

650-2L-120804/147139

NAIL SPA Tieäm Nail ñeïp sang troïng caàn theâm 2 thôï bieát laøm boät vaø facial. LL Goïi Julie: 562-981-8418

650-7L-120804/147175

Nails TP Orange khaùch Myõ traéng, tip , caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia. LL: 714-633-1025. Sau 7 giôø 251-9984 Tieäm Nail Costa Mesa caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, khaùch Myõ traéng, Tip haäu coù bao löông, Lieân laïc Mindy 714-754-4080

650-7L-120804/147129

VUØNG MYÕ TRAÉNG caàn thôï (Nöõ) boät kinh nghieäm pink and white. Baûo ñaûm löông cao töø $500 to $700/week. L/L: 949-842-4996

SALE Sang tieäm Nail Tucson Arizona, khu ñaïi hoïc tieäm modern spa môùi, $58,000. 520-820-3448, 626-512-9146

650-14L-120704/147019

Nails Arizona caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm coù baèng Arizona, bao löông $600/tuaàn. Laøm 6 ngaøy,khu Myõ traéng, tip haäu, khoâng kinh nghieäm mieãn goï i. LL: Wendy. Bus: 928-717-0874, Cel: 714-300-8753, 714-3008754

650-7L-120804/147118

Vuøng Bakerfield caàn thôï nails nöõ laøm boät waxing caøng toát. Coù choã ôû. Goïi 661-396-9802, cell 661202-9612

650-7L-120804/147174

650-7L-120704/147024

650-7L-120604/146902

Caàn tôï boät Nöõ gaáp tieäm raát ñoâng khaùch, löông $600/tuaàn trôû leân tuøy kinh nghieäm. Coù theå ñi chung xe, xin LL: Tom. 323-583-4046 (W), 714-636-4939 (cell), 714598-6092 (H)

650-3L-120704/146995

Tieäm Toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch, caàn thôï caét toùc cho ñaøn oâng, kinh nghieäm bieát Fade. LL Coâ Kim 714-425-3071

650-7L-120704/147054

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt caàn gaáp thôï Toùc, Nails, Tay chaân nöôùc. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562650-5502 cell, 626-965-1757 work

650-7L-120704/147021

650-7L-120604/146895

Nails & Spa caàn Nöõ boät, fulltime, part-time, neáu caàn ñi chung xe, caùch Bolsa 20". LL: 714-7910745

650-7L-120704/146993

Tieäm Nails vuøng Los khaùch Meã caàn thôï Nam Nöõ bieát laøm boät vaø nöôùc, Löông $450 up, neáu caàn bao löông, tieäm giöõa Alhambra vaø China Town. LL: Van 323225-4581

NAIL Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát laøm boät, tay chaân nöôùc, vuøng Arcadia. Khu Myõ Traéng. Lieân laïc day: 626574-9765, night: 626-284-0816

Chuû tieäm Nails chuù yù! Haõy laøm taêng theâm khaùch môùi vaø giöõ laïi khaùch quí baèng caùch cho ñieåm thöôûng moãi khi khaùch ñeán tieäm. Quí vò khoâng caàn phaûi raûi coupon nöõa. L/L: 714-715-3439, 800-604-9668

Nail & Spa vuøng West LA caàn thôï Nöõ K/N laøm nail + waxing, full-time hoaëc cuoái tuaàn, löông cao + tip haäu. LL: 310-895-4058

650-3L-120604/146904

TIN VUI CHO THÔÏ WAX Moät loaïi kem môùi, trò ungrown hair (hair moïc ngöôïc) caùc ñoám ñen treân da sau khi wax. Laøm cho hair meàm sau khi moïc trôû laïi. Baùn raát chaïy cho khaùch. L/ laïc Höông 714-244-6185, 714899-1907

650-7L-120704/147015

650-7L-120604/146887

Tieäm ñöôøng SPRING DALE caàn thoï tay chaân nöôùc + boät vaø 1 thôï toùc bieát Nails, bao löông cao, tip haäu. LL: Lisa 714-379-1983, cell 714-260-8593

650-7L-120704/146988

Caàn thôï Nails boät Tay chaân nöôùc trong shopping Meã, khaùch nice, caùch Rosemead & Alhambra 10 phuùt, Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung, xin LL: 323-263-3238, 714-553-0342

650-14L-120604/146882

HAIR & NAIL LAGUNA HILL Vuøng sang - Tip haäu , caàn Nöõ chuyeân toùc & Nail, Nöõ chuyeân boät P/W & nöôùc, bao löông & ñi chung xe. (Cho möôùn 1 station toùc). Goïi Lisa. 714-7910359. Anytime

650-7L-120704/146983

Caàn thôï nail Nam K/N boät vaø Airbrush, bieát laøm tay chaân nöôùc caøng toát, bao löông $450 up, laøm 6 ngaøy, nghæ Chuû Nhaät. Goïi Huøng 323-242-1204

650-7L-120704/147011

650-3L-120604/146877

Caàn thôï Nail gioûi hoaëc khoâng K/ Ng (Nöõ) laøm taïi Hemet California vaø caàn sang tieäm nails raát ñoâng khaùch. T/B Michigan. Lieân laïc 951-652-6120 cell: 714-7242686

650-14L-120704/147041

650-7L-120704/147004

Nails vuøng Diamond bar, caàn thôï tay chaân kinh nghieäm, bieát fill hay coù baèng wax caøng toát. LLaïc Höông. 909-397-5254 sau 8PM. 714-534-6482

650-7L-120704/147032

650-14L-120704/146975

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng Traéng, trong khu shopping lôùn, caùch Bolsa 2 tieáng. Caàn gaáp nöõ thôï boät, K/N traéng hoàng, bao löông tuøy khaû naêng. Tip haäu. L/L Ted bus: 661-5883317, cell: 714-928-0345

Vuøng Irvine caàn thôï bieát laøm Toùc vaø moùng Tay, bao löông theo kinh nghieäm. Goïi 714-307-1637 ñeå laïi lôøi nhaén.

650-7L-120604/146963

650-7L-120704/147031

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Torrance. Caàn 1 thôï nöõ bieát laøm boät. Bao löông tuøy khaû naêng, xin L/L coâ Ann bus: 310-326-6655, H: 562-866-5746. Ñoùng cöûa Chuû Nhaät. Caàn thôï tay chaân nöôùc bieát laøm boät caøng toát, vuøng Mission Viejo, caùch Bolsa 20 phuùt, tieàn tip cao. Lieân laïc: 949-581-0779, 714458-1416 (cell)

650-14L-120704/147002

650-6L-120604/146868

Tieäm Huntington Beach caàn thôï nöõ laøm boät vaø chaân tay nöôùc coù baèng Facial vaø bieát xe loâng maët caøng toát. Löông töø $400 - $650 goïi 714-417-1588

650-14L-120704/146974

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Laøm taïi Florida bao löông, öu tieân thôï nöõ bieát laøm boät. Call Julie or Jimmy W: 941-358-3030, C: 941-518-9366

650-7L-120704/146999

650-3L-120604/146859

650-7L-120604/146865

650-7L-120704/146969

Caàn nhieàu thôï Nail Nöõ gioûi veà boät nhieàu kinh nghieäm bao löông, tip nhieàu, ñoâng walk-in vaø deã build khaùch, caùch Bolsa 15 phuùt. Amy: 714-337-9140 cel or 714828-4289 shop

Caàn 1 thôï Nam bieát laøm boät vaø airbrush, bao löông neáu caàn, vuøng Long Beach. L/L: 562-5991258, cell 714-230-9989

Tieäm nails thaønh phoá Huntington Beach caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc laøm full time. Lieân laïc 714840-7198 töø 9:00AM - 7:00PM Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät nöôùc waxing full or part time (laøm Chuû Nhaät). Tieäm ñoâng khaùch walkins, caàn seõ bao löông. L/L: 562942-8805, 310-658-0857

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-120804/147113

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt caàn gaáp thôï toùc, nails, tay chaân nöôùc. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562650-5502 cell, 626-965-1757 work

NAILS Vuøng Long Beach caàn gaáp 1 thôï boät K/N bieát laøm tay chaân nöôùc seõ bao löông theo khaû naêng. 562434-9233, 562-591-0963 sau 8PM

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-7L-120804/147208

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät FT/PT. Bieát wax caøng toát. Lôùn tuoåi OK. Tieäm trong shopping lôùn. Lieân laïc 310-830-5499 hoaëc 310-386-4384 650-7L-120804/147214

660-14L-120104/146180

RECEPTIONIST. No sales, good phone skill, fluent English. No experiences required, AOL/AIM a plus. Full time, start ASAP @$8.50/Hr. Medical benefits, call: 714-543-3034

660-7L-120204/146500

Caàn nöõ thö kyù + receptionist thoâng thaïo Anh Vieät bieát Word + Excel. Lieân laïc Mr.Lee 714647-0536 hoaëc fax resumeù 714647-0218

660-28L-120204/146502

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-7L-100202/039779

Phoøng maïch baùc só Fountain Valley caàn Driver + Front/Back Office. 714-654-6000 660-28L-071103/075446

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931

660-14L-051904/119110

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134

660-7L-120304/146640

Vaên Phoøng Nha Só caàn moät nhaân vieân laøm Front desk, laøm part time coù theå chuyeån full time neáu ñuû ñieàu kieän. L/laïc 714-893-6768

660-7L-120304/146672

Wanted men only from 21-45 yrs, must know Quick Book 2004 and Excel Program. Also must be bilingual Eng/Viet and know accounting starting at $2000/ Monthly. Fax resume to Bravo Meat Co.Inc 714-558-0735, 714653-8823 cell

660-14L-120504/146778

Caàn ngöôøi laøm vaên phoøng bieát thoâng thaïo hai ngoân ngöõ Anh vaø Vieät. Xin goïi 714-514-4415 hoaëc 714-402-2131

660-3L-120604/146925

Law Office need male secretary. Training 1 month $8/Hr. After that $12/Hr, 9AM-1PM. Speak good Vietnamese & English. Work fast & always on time 714925-3000

660-7L-120604/146941

660-7L-101904/140890

Vaên phoøng Baùc Só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Front office”. Xin lieân laïc 714-9570044. 660-14L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

660-44L-111204/144118

BILINGUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANT Come make impact at Western Youth Services, where GOOD WORK changes lives! For over 30 years, we’ve provided an enviroment of care, support and positivity - both for our staff and children, youth, and adults we serve. This position is currently available in our Fountain Valley office. Must be bilingual English/Vietnamese (fluency in speech & reading). Responsible for: answering phones, collecting clinical data, report writing data entry & other general administrative duties as needed. Requires: $yrs related exp; proficiency in Word, Excel, exp w/Access preferred, $24K-$27K yr DOE. We offer excellent benefits including health, dental & disability; 3 weeks paid vacation; 403 (b) w/ matching. EOE. For immediate consideration, please send resume to E-mail: hr@westernyouthservices.org. Fax: 949-951-2871

660-7L-120704/147039

Shop Garden Grove caàn tuyeån thö kyù vaên phoøng good English speaking, raønh Mirosoft Office + Data entry. Good Salary & Benefit. LL: Thanh 714-554-8809. Fax: 714-554-8944

660-14L-120704/147044

660-30L-111404/144123

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com

660-28L-112104/145126

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018

660-28L-112304/145350

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008

660-14L-112504/145630

Vaên Phoøng chuyeân khoa Nha Khoa vuøng Westminster vaø San Gabriel caàn tuyeån nhaân vieân haønh chính coù kinh nghieäm trong ngaønh Nha ít nhaát 3 naêm (potential office manager position) vaø dental assistant kinh nghieäm ít nhaát 2 naêm. Thoâng thaïo Anh - Vieät. Löông haäu. Xin fax reùsume veà: 714-379-2580. phone 714797-4650 hoaëc 714-379-2560. (Xin ñöøng goïi neáu khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän keå treân. Info nhaän seõ ñöôïc giöõ kín).

660-14L-112604/145669

Vaên phoøng Ñòa oác, caàn nöõ thö kyù part time thoâng thaïo tieáng Vieät vaø tieáng Anh, xin goïi 714839-7114 ñeå bieát theâm chi tieát

660-30L-112604/145702

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caà n thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul or Tiffany 714-5318875 office or 714-726-2132 cellular

660-14L-112904/145900

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi cho toång ñaøi caàn löu loaùt Anh/Vieät, hoaït baùt ñaùnh maùy 35wpm coù kinh nghieäm vaên phoøng baùc só hoaëc customer services. Xin L/ L: 714-418-2488. Löông $8 trôû leân tuøy theo kinh nghieäm

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Medical Office at Westminster needs one receptionist. Must have prior medical experience and speak English & Vietnamese. Good salary + Benefit. Fax resume: 714-590-1641 or contact 714-801-6972

660-14L-120704/147064

Vaên Phoøng Baûo Hieåm taïi Fountain Valley caàn thö kyù full time or part time bieát duøng computer vaø microsoft office. Resume email to agapeinsurane@earthlink.net or fax 714-437-7012

660-7L-120704/147068

Office Asst.Request. Need someone who’s hard working and have experience in words, Excel, on phone and some computer skills is a plus. Pease fax resume @ 714-751-6066 attention Phu or come in to apply in person at 3330 S.Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92704, 714-241-0235 Ext.133

660-14L-120804/147132

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster caàn moät thö kyù full time or part time. Löông traû theo kinh nghieäm, phone 714-5964288

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808

665-7L-110804/143296

Lieân Hueá Food Togo, caàn ngöôøi phuï Beáp. Lieân laïc Coâ Dieãm. 714265-1125 or 714-636-4883, or 714-876-4718 665-28L-111704/144593

670-14L-112904/145895

SHOP MAY Trask & Newhope caàn thôï may nguyeân caùi taïi shop, haøng deã coù quanh naêm. Goïi Xuaân 714-638-1287 670-14L-112904/145976

Tieäm Phôû vuøng Long Beach caàn phuï beáp töø 9:30AM -7:00PM. Xin LL 562-626-8280 or 949-5334841.

Haõng may Knit caàn thôï 1 kim vaø haøng maãu, coù kinh nghieäm. Lieân laïc Trang phone 714-5909229

665-28L-111804/144782

670-9D456-113004/146017

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

NEEDED Japanese Restaurant in Riverside Needed Teppan & Sushi Chefs. Please call Wa @ 951-265-8262 or 951-693-1927

HAØNG MAY. Shop may ñoà deã laøm caàn thôï overlock, coverstich, 1 kim, caét chæ, xin lieân laïc Phöôùc 714-588-3916

665-21L-112604/145765

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

670-14L-120104/146327

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877.

665-14L-112804/145820

Caàn ngöôøi laøm vieäc full-time, cho Fish Department trong Seafood Market, Corona. Start $1500/ thaùng. LL: 714-232-3808, store : 951-738-1617 665-14L-112904/145943

Nhaø haøng Nhaät caàn nhieàu thôï naáu Teppan kinh nghieäm xin goïi Thaùi: 714-260-6697 or Karuta 714-994-2730. 6890 Beach Blvd, Beana Park, CA 90621 665-7L-120204/146421

Nhaø haøng caàn 1 ngöôøi nöõ phuï beáp coù kinh nghieäm laøm vieäc full time. Ñ/T: 714-531-2905

665-7L-120304/146566

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon, caàn waiter part time, student welcome vaø cuõng caàn ngöôøi clean, doïn, röûa cheùn, khoâng caàn kinh nghieäm. Goïi: 714-531-5798 665-14L-120304/146637

Nhaø haøng vuøng South Bay caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng Food To Go. F/T. Löông haäu + tip. L/ L: 310-644-4828

670-21L-113004/146037

Shop may Garden Grove/Fairview caàn gaáp thôï uûi, final, thôï may nguyeân caùi, 1 kim, may taïi shop, xin L/L 714-588-1170, 714-2519825 670-14L-120204/146379

Shop may caàn thôï: 1 kim overlock, cover, caét chæ, ñoùng nuùt, thôï uûi vv.... Tieàn baïc soøng phaúng. Xin Lieân laïc: 714-839-8194 670-7L-120204/146475

ESP DESIGN Vuøng Costa Mesa caàn gaáp thôï may bieát tieáng Anh FT/PT. 5 naêm ñeán 10 naêm kinh nghieäm. Liz: 949-295-2409 670-7L-120304/146565

Garment Man.Co. Sample maker. Call Hannah 213-7489945. 2111 S.Long Beach Ave 670-7L-120304/146597

Shop may vuøng Santa Ana caàn thôï 1 kim lock nguyeân caùi, coù kinh nghieäm phone: 714-5549262 or 251-2293 670-7L-120304/146690

Caàn phuï beáp. Nhaø haøng caàn phuï beáp xin goïi 714-892-2022

Shop may haøng thung coù nhieàu quanh naêm, caàn thôï overlock 1 kim, laøm taïi shop vì haøng raát nhieàu, tieàn traû moãi tuaàn. LL: Coâ Thuûy. 714-539-0741

665-7L-120504/146828

670-14L-120504/146814

665-5L-120504/146782

Sieâu thò Ngöôøi Vieät caàn cashier khoâng caàn kinh nghieäm (seõ huaán luyeän). Neáu coù kinh nghieäm caøng toát. Xin lieân laïc ÑT: 530-2999 or 425-3770 gaëp coâ Xuaân 665-4L-120504/146836

Caàn ngöôøi phuï beáp. Nhaø haøng VN ôû Santa Ana caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, xin lieân laïc 626-589-0507 665-28L-120604/146918

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress, caàn phuï beáp, waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562-924-1838, 714890-5158 665-14L-120604/146919

Genkai, Japanese Restaurant in Corona Del Mart & Irvine is looking for waitresses, hostage, and kitchen help. Full and part time positions welcome. Very busy and friendly environment. English speaking is required. Please contact Tin/Toshi 949-675-0771 (Corona Del Mar/Newport Beach), Jalyn/Annie 949-7863420 Irvine. Or fax resume to 949-719-1766 665-14L-120604/146926

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ tieáp vieân, vui veû, deã thöông, löông cao + tip nhieàu. L/L: 714-474-8106 sau 2 giôø tröa 665-7L-120704/147028

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter), xin lieân laïc gaáp phone 714-839-8916

Quy Tailors caàn gaáp thôï sômi quaàn taây vaø thôï söûa ñoà kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm xin vui loøng mieãn goïi caûm ôn. Tieäm ôû Anaheim, Brookhurst & Broadway. L/L: 714-533-8999 670-14L-120604/146892

LAÂM

700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684

700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-7L-120704/147007

Shop may haøng ñaàm treû em caàn thôï may nguyeân caùi hoaëc phaàn, laøm taïi Shop. Caàn theâm thôï uûi. Xin lieân laïc: 714-537-8092 670-7L-120704/147042

SPACE LEASE Thích hôïp cho shop may. Giaù reû, khu an ninh, Xin nhaén maùy. 714-826-1534 670-5L-120704/147059

Tieäm Alteration caàn gaáp thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm aùo vest, bieát tieáng Anh vui loøng goïi xin ñeå laïi teân, phone seõ goïi laïi. L/L: 714563-1093, 714-724-5876 670-3L-120704/147060

Shop may haøng nhieàu, caàn raát gaáp nhieàu thôï uûi vaø thôï xeáp aùo sô mi, traû löông giôø vaø löông cao. Lieân laïc 714-265-1400 670-7L-120704/147102

Shop may Newhope & Salinaz haøng thung nhieàu. Caàn thôï 1 kim vaø overlock trong shop, hoaëc nguyeân caùi, caét chæ, thôï uûi, tieàn baïc OK. L/L Troïng 714-530-5008

665-7L-120804/147124

670-7L-120704/147108

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

665-7L-120804/147161

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn Full or part-time. LL: 714-9038660 or cell 714-315-2324 665-5L-120804/147167

Chinese Restaurant caàn phuï beáp bieát xoác chaûo, Phôû 69, caàn phuï beáp ra phôû côm Buùn vaø chaïy baøn. 12801 Harbor Blvd, call Andy 714-705-9277 665-28L-120804/147184

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp, Caàn sang nhaø haøng, xin lieân laïc Kyù hay Phuïng. 518426-0203, 518-229-3052

670-14L-120804/147160

Shop may Trask & Harbor caàn thôï may taïi shop may nguyeân caùi vaø caét chæ. L/L Dung 714534-4349

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-14L-112504/145632

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän fhôï may vaø thôï uûi. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc coâ Kim 714675-5627 hoaëc laø 714-638-0743 670-28L-112804/145857

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

700-36D1567-082003/081346

Shop may haøng thung quanh naêm. Haøng may raát deã, caàn thôï overlock 1 kim, vaø thôï uûi laøm taïi shop. Tieàn traû moãi tuaàn. L/L: 714-539-0741 coâ Thuûy

SERVICES

665-7L-120804/147185

Phôû Gaø Bolsa caàn ngöôøi röûa cheùn vaø doïn deïp laøm töø 11AM tôùi 6PM. Tel: 714-554-0974 gaëp oâng Boâng

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

670-7L-120804/147194

700 - DÒCH VUÏ 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

700-7L-120504/146822

$20 SÖÛA COMPUTER TAÏI NHAØ. Söûa taïi nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm taát caû heä thoáng computer & sofware. L/L Tuaán taïi Accuptech Computer 714-3769077

700-28L-120704/147048

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131. 700-7L-041204/112948

BAÛO LAÕNH Chuùng toâi chuyeân lo baûo laõnh ngöôøi Vieät Nam qua Myõ theo dieän hoân nhaân, chuùng toâi ñang coù saün ngöôøi ñeå lo hoà sô cuûa quyù vò, vaø caàn ngöôøi coù quoác tòch ñeå coâng taùc. John 714-234-7912 (cell), 714-260-1596. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

702-30L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702 - DU LÒCH

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Laùi xe caån thaän vui veû Sienna 2005 coù video caûi löông, phim Taøu.

TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-30L-111901/000553

700-84L-090303/083142

702-30L-010903/051151

KIEÂN ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa chöõa, laép raùp heä thoáng laïnh, maùy söôûi, Central air, tuû laïnh, beáp gas, ñieän, Bình nöôùc noùng. Goïi Kieân 714-3505004, free estimate

702-92L-111901/000548

700-90L-022803/057291

Caàn theâm thôï kinh nghieäm naáu Food To Go, part/full time, löông tuøy vaøo kinh nghieäm, giôø laøm vieäc töø 4AM. L/L: 714-418-1575

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-90L-111901/000543

Tieäm aên caàn ngöôøi chaïy baøn vaø phuï beáp xin phone 714-5310512

665-7L-120804/147130

700-90L-101704/140075

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

670-14L-120704/146990

Haõng ñan aùo len caàn thôï ñan maùy, uûi, may crochet coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-557-6161 töø Mon ñeán Friday 9AM ñeán 11AM

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

Shop may Santa Ana haøng nhieàu, caàn thôï 1 kim, lock, nguyeân caùi, thôï uûi coù kinh nghieäm. LL: 714554-9262

Nhaø haøng gaàn Cal State Fullerton caàn ngöôøi phuï beáp kinh nghieäm. Goïi Höông 714-5284087

665-14L-120804/147123

700-DL-111901/000527

700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-95L-042104/114406

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

702-7L-120204/146366

Nhaän dòch vuï moïi nôi. Giaù reû. Ñuùng heïn. Taän taâm. Vui loøng goïi Meán: 714-890-3031, 714655-7897 cell 702-7L-120204/146508

DIXEVANLUU@yahoo. com Ñi trong California, phi tröôøng, hair & nails coù model. Nhaän caàm xe. L/L: 714-318-7513, 714-8781317, 714-878-8829, 714-8951554. Xin xem trong baùo Vieãn Ñoâng

706 - BAÛNG HIEÄU 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643 706-30L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843 706-28L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-28L-111404/144184

Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

710-105L-111901/000745

702-28L-112604/145670

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

702-14L-112604/145784

H.07 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï ñöa ñoùn quyù vò, caàn ñi moïi nôi xa gaàn 24/24. Reû, an toaøn, lòch söï, ñuùng heïn. Xin goïi Hieån: 714636-6588, 714-878-4620 (Cell), 951-834-5809 vuøng Riverside.

702-15L-111804/146164

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

702-30L-120104/146206

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640

702-30L-120104/146209

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

710-DL-112001/000888


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 710-37L-072704/129443

710-DL-112101/001076

740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 710-100L-073004/129970

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

710-36L-062302/027141

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281 710-28L-080102/032056

720-DL-111901/000576

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

PROFLOORING

720-28L-111203/000577

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088

710-36L-120503/095891

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-7L-121102/047965

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-539-9405, 714-251-7208 cell, 714-5888910.

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

720-28L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

720-28L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259. 710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

710-90L-052104/119323

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell

720-28L-072704/129435

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

720-28L-111604/144511

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797. 740-29L-061903/072254

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-31L-080503/078997

740-50L-081003/079762

740-16L-080402/032398

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus

740-100L-052104/119320

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220 ÑIEÄN ÑIEÄN Lic #819811 Chuyeân laøm veà ñieän nhaø hoaëc thöông maïi. Môùi hoaëc cuõ. Vieäc laøm taän taâm uy tín goïi cho Thinh 714-224-2264 740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. (cell) 714-653-8231, (home) 714-894-4723

740-29L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-90L-100504/139097

740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260

740-58L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-14L-101704/140173

740-36L-060204/121136

740-14L-030604/107483

SANG CONSTRUCTION Chuyeân xaây haøng raøo, landscape, xaây bình boâng, traùng xi maêng, stucco, cöûa soå.... Tel cell 714713-2690, hoaëc 714-373-5094.

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490

740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-36L-102504/141649

740-28L-031204/108376

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm

740-7L-112404/145465

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542 740-7L-112504/145634

Handy Man Nhaän: ª Loùt gaïch, sôn trong ngoaøi. ª Remodel Kitchen, bathroom. ª Patio. Haøng raøo goã. Loùt goã laminet. ª Ñoå xi maêng. Lôïp maùi. ª Thay cöûa soå caùc loaïi. Giaù reû xin goïi anh Nhaân: 714658-3673 740-28L-112604/145740

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523. 740-28L-112904/145927

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed 740-21L-113004/146004

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832 740-10L-113004/146007

SÔN NHAØ Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm, vaên phoøng, nhaø haøng v.v... Trong vaø ngoaøi. Coâng vieäc baûo ñaûm, sôn toát, giaù caû nheï. 714-539-2956, 714-360-2612 cell 740-14L-113004/146056

Coâng ty Thaønh Tín chuyeân sôn nhaø, apartment vaø cô sôû thöông maïi, giaù reû, chuyeân nghieäp. Soá phone 714-728-0431 740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249 740-14L-120204/146442

TAÂM Nhaän sôn trong ngoaøi nhaø, loùt gaïch marble, granite, goã hardwood, laminate, molding, söûa môùi beáp, phoøng taém. Vieäc laøm baûo ñaûm. L/L: 714-260-6323

740-10L-120204/146458

740-7L-031304/108540

DL CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong ngoaøi loùt gaïch neàn nhaø, nhaø taém thay boàn taém caàu sink remodel taát caû beân trong nhaø, ga ñieän nöôùc. Vieäc laøm ñaøng hoaøng laøm xong laáy tieàn sau haõy goïi Anh Lyù 714-7578838.

740-14L-112304/145417

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517.

740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942

740-21L-081704/132493

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

740-30L-092004/137052

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355.

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221. 740-36D1567-052604/120219

740-30L-042804/115481

740-14L-091503/084992

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân TOUCH-UP xe ñuïng nheï, coï quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS - HOOD - TRUNK - DOORS look nice. 714-925-5392, 714-554-4430.

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-28L-061702/026256

740-100L-080602/032582

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334.

740-28L-021904/105196

740-28L-042403/064236

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854.

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

740-29L-051104/117732

740-28L-021204/104289

740-551L-080503/078934

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

1658.

740-28L-040703/061877

740-90L-041103/062663

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-7L-080904/131264

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-30L-080404/130530

740-36D357-012604/101710

740-28L-052602/023175

740-90L-070802/028848

740-37L-051104/117720

740-30L-080304/130343

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510

740-91L-011204/100021

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-60L-010804/099455

740-191L-031003/058389

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

740-90L-032102/014096

740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862.

RAO RAO VAË VAËTT

740-30L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

R.T CONTRACTOR. CORP

740-97L-111901/000611

710-28L-100603/087783

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

740-91L-022003/000602

710-38L-030203/057431

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-DL-022003/000589

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

710-31L-010303/050361

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-31L-022003/000588

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

710-28L-072803/077738

RAO RAO VAË VAËTT

740-30L-103104/142315

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & BUSINESS Fully licensed - Bonded Insured Nhaän: - Xaây caát vaø Addition - Veõ vaø laøm laïi hôïp thöùc hoùa. - Gas, ñieän, nöôùc Giaù ñaëc bieät cho: - Re-modeling, xaây töôøng (Blockwall) - Ñoå Cement, Stucco, Laùt gaïch - Landscape (pavers, bricks, springler) Kinh nghieäm vaø ñuùng heïn Phone: 714-697-2051 714-934-8646 740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-16L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

CTN. CONSTRUCTION Chuyeân ñoå Ciment Parking. Loùt gaïch trong ngoøai, xaây thaønh landscaping, taän taâm kinh nghieäm, uy tín phuïc vuï khaùch giaù phaûi chaèng. Chin Nguyen. 714-200-6164, 714-546-9045 740-28L-120504/146801

CONSTRUCTION. Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch goã, sôn trong ngoaøi nhaø, apartment, söûa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm patio v.v... Linh: 714-767-7205, 200-4237, 803-1232 740-14L-120704/146976

L.F.S B #752069 - $25 Services gas, ñieän, nöôùc. - Rebuilt bathroom $950. - Countertop kitchen, granite. - Tile, marble, hardwood floor $1.75/SQ. - Phuïc vuï töø A - Z 9 naêm taïi CA. Lee: 714-336-7307 740-7L-120704/147026

Kyle Pham Construction, Chuyeân Remodel phoøng taém saøn goã, sôn trong ngoøai, add theâm phoøng roofing cöûa soå patio doors ect...: 714-638-1021, 714-260-1958. Constructor #849689

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

742-91L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-56L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

742-7L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-7L-061604/123253

XE BA GAÙC BEÁN THAØNH Chuyeân thaùo gôõ doïn deïp, ñoå raùc, chuyeân chôû linh tinh. L/L 714425-0542

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân trò oáng Main (reã caây) ª Chuyeân thay, söûa faucet, toilets, water heaters, sink. ª Chuyeân trò oáng nöôùc chaûy döôùi xi maêng ª Chuyeân moân thay (repipe) heä thoáng oáng coáng gas vaø oáng nöôùc môùi. ª Chuyeân laép ñaët vaø söûa chöûa heä thoáng spa vaø boàn goäi ñaàu cho tieäm nail & salon. Ñaëc bieät giaù reû, baûo ñaûm L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-623-3392 cell: 714-623-3369 Unlicensed contractor

744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937 744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310 744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861 744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979 744-28L-111604/144447

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

744-28L-111604/144510

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359 744-14L-120604/146889

TÖØ A TÔÙI Z PLUMBING Chuùng toâi nhaän söûa chöõa vaø laép ñaët taát caû moïi dòch vuï veà Plumbing töø nhaø (residential) tôùi tieäm (commercial). Unlicensed contraction. Call cell: 714-623-4088, Cöôøng cell: 714-623-3392, Quoác cell: 714-623-3369

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING

744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822 747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-31L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-96L-071404/127495

746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319. 746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399 746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617. 746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-17L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-102D14567-112101/001086

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

RAO RAO VAË VAËTT

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

RAO RAO VAË VAËTT

noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

750-42L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa, daïy töøng ngöôøi. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-6233607.

750-14L-102504/141595

Daïy computer: Basic, Winword, caøi program, laøm + daïy ñöa hình vaøo DVD, movie caét raùp ghi DVD. Linh: 714-531-3830, 714-2510744 750-12D456-111604/144364

Newton Academy. Chuyeân daïy caùc em maát caên baûn Toaùn, Anh vaên. Tieåu + trung hoïc. SAT. Daïy töøng em. Keát quaû baûo ñaûm. G.S Baûo 714-899-8249

770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040.

770-28L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

770-36L-100504/139082

750-15L-113004/146060

PROGRESSIVE TUTORING Nhaän daïy taïi nhaø Math, SAT Math, AP Chemistry, SAT Chemistry and Physics. Giaûng vieân baèng MS vaø kinh nghieäm. Goïi 714-814-6080 or www.progressivetutoring.com 750-14L-120204/146561

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089 747-31L-100704/139372

747-36L-110404/142990 750-102L-120704/147110

770-28L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale ª Nhaän daïy hoïc qua phone vaø göûi haøng ñi caùc tieåu bang. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170 NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Höông ª Baùn duïng cuï noái loâng mi ñuû caùc loaïi. On sale, giaù raát reû cho dòp cuoái naêm.

770-9L-102404/141484

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell). 747-10L-120204/146455

PTT. Giaët Thaûm Heä Thoáng Maùy Truck Moute. Giaët saïch, Taåy saïch, baûo ñaûm giaù reû. Giaët nhaø, cô sôû thöông maïi. Uy tín, taän taâm. 714-200-6164, Bus 714-546-9045

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School 750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

750-14L-120804/147189

Lôùp daïy keøm khai giaûng 01/03/ 04 töø lôùp 1-8. Ñaëc bieät cho caùc em yeáu veà ñoïc hieåu, vieát vaên, toaùn ñoá. AÙp duïng saùch giaùo khoa ôû tröôøng, giuùp h/s hoaøn taát homework vaø huaán luyeän caùc em gioûi veà vaên phaïm vaø moân ñoïc hieåu. Tieán boä trong thôøi gian ngaén. Thaày coù coù baèng Master tröïc tieáp giaûng daïy. L/L coâ Truùc: 714-5399692

ASTROLOGERS CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535. 780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592. TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

770-56L-101804/140714

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472

780 - CHIEÂM TINH

780-28L-120503/095800

ABC Driving School Lic #3966 10181 Westminster, #219 Garden Grove, CA 92843 Nhaän daïy hoïc vieân moïi tröôøng hôïp. Baûo ñaûm laùi ñöôïc xe. Ñuùng luaät. L/L Ñieäp Phan: 714-4487902

750-8L-120104/146269

770-30L-120204/146376

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie

780-35L-011802/006967

770-38L-091404/136370

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ÑAÏI LYÙ NOÁI LOÂNG MI Baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi. Giaù raát reû! Höôùng daãn mieãn phí. LAØM ÑEÏP NGAØY CÖÔÙI Nhaän trang ñieåm vaø laøm toùc coâ daâu. Noåi tieáng vôùi neùt töï nhieân vaø sang troïng. L/laïc: W: 714-791-9222, 714-2351744 H: 714-839-7079

780-95L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-28L-050704/117068

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312

780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

780-90L-083004/134298

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

780-28L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

780-30L-111704/144661

780-7L-120504/146788

780-14L-120504/146830

770-30L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm

CHILD CARE 830-14L-031704/109170

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø roäng saïch, thoaùng maùt, yeâu treû taän taâm, chu ñaùo (Brookhurst/ Westminster). L/L 714-2519902, 714-534-8745. 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876 830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273 830-14L-113004/146091

Nhaø house goùc Brookhurst - Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & dì Tö 714-839-7852 830-14L-120104/146300

Nhaø goùc Beach vaø Hazard. Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân, kinh nghieäm, thöông yeâu treû. LL: Coâ Nga 714-894-9691 830-28L-120304/146591

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863 830-7L-120504/146791

Meán Treû. Nhieàu naêm kinh nghieäm giöõ treû taïi gia, nhaø house roäng raõi, thoaùng maùt, vöôøn chôi treû em. Goùc ñöôøng Gilbert & Chapman. Lieân laïc coâ AÙnh 714636-6518 830-7L-120504/146797

License giöõ treû, kinh nghieäm, nhaø saïch roäng, nhieàu ñoà chôi, tivi, video thieáu nhi, nhaän toái, ñeâm, ngaøy nghæ vaø calwork, Brookhurst/Westminster, ñoái dieän cheø Hieån Khaùnh 714-539-9981 830-7L-120504/146840

Nhaän giöõ treû töø 3 thaùng trôû leân coù kinh nghieäm yeâu meán treû. Xin goïi coâ Taùm 714-491-4748. Nhaø ngay goùc Brookhust - Lincoln 830-14L-120504/146842

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng saïch coù phoøng chôi. Taän taâm thöông yeâu treû. Nhaø gaàn Magnolia vaø Hazard. L/L coâ Lan 714-894-3286 830-7L-120604/146890

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng saïch, yeâu treû, goùc Hazard + Ward. baùn computer pentium 4, 2.60G DVD, copy, 15 Inch monitor, $550. 714-531-1556, 724-5382 830-14L-120604/146908

Coâ Baïch Mai coi boùi doïn nhaø West - Chapman. Chuyeân coi boùi baøi, chæ tay, coi töôùng, phong thuûy. Töø 8gAM - 9gPM. L/L phone 714-251-0170 C, 714750-1392 H

Thaày veõ buøa Mieân treân vaûi aùo caø sa $35 raát coâng hieäu: haïnh phuùc, xe bình an, laøm aên toát, choáng ngöôøi xaáu, ma quæ. Thaày Kieân 805-462-9315

770-28L-031103/058522

770-28L-022404/105887

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ

830-7L-120704/147000

HEALTH - COSMETICS

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

820-14L-120104/146304

Nhaän giao côm thaùng taän nhaø. Moùn aên thay ñoåi. Nhaän ñaët tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, goûi ñu ñuû gan chaùy, cheø thaïch v.v... Coâ Nga 714-891-4359

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, nhaø rieâng thoaùng maùt nhaø gaàn tröôøng hoïc ñöôøng Ward moïi chi tieát L/ L: 714-839-4181

770-36L-110204/142625

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

820-9L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

800 - LINH TINH 770-28L-111704/144519

* Chuyeân vieân XAÂM THAÅM MYÕ maét, moâi, chaân maøy. Phöông phaùp môùi khoâng ñau, khoâng söng neùt xaâm ñeïp töï nhieân vaø quí phaùi, 50% OFF. * NHAÄN LOÄT DA MAËT. Sau thôøi gian ngaén baïn seõ coù moät laøn da töôi saùng, mòn maøng. Laøm nhoû caùc loã chaân loâng. Laøm môø ñi veát naùm. * Coù kem laøm traéng da maët vaø naùch. NOÁI LOÂNG MI Muoán laøm cho ñoâi maét thaät quyeán ruõ vôùi haøng mi cong, daày thaät ñeïp. Cuøng vôùi kyõ thuaät noái ñieâu luyeän vaø ngheä thuaät. Giaù ñaëc bieät daønh cho giôùi ngheä syõ vaø caùc baïn laøm ngaønh thaåm myõ. Xin vui loøng laáy heïn tröôùc 714376-3027

770-28L-112204/145245

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476

MISCELLANEOUS 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

800-30L-120604/146949

SouthBay, Vu Satellite Cel: 310-985-1006 Baùn laép raùp satellite system. Ñaëc bieät coù baùn Pansat 2500A giaù reû xem ñöôïc nhieàu Ñaøi

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING

House goùc Westminster + Trask City Westminster, coù phoø n g rieâng Child Care Certificate Giaùo vieân Toùan VN tröôùc 75. Coâ Haïnh: 714-903-3829, cell: 714-9328632 830-7L-120704/147006

Nhaø vuøng Westminster. Nhaän giöõ treû töø thöù Hai tôùi thöù Saùu hoaëc ñoùn töø tröôøng veà giöõ ñeán toái, goïi coâ Chaâu 714-892-6651, 4237438 830-3L-120704/147013

Nhaø Garden Grove, saïch seû aám aùp, giöõ treû töø thöù Hai ñeán thöù 7, xin ñeán soá nhaø 11762 Palmwood Dr. Garden Grove. Goùc Chapman + Nutwood, phone nhaø 714-5308660 hay cell :714-362-4744 830-7L-120704/147051

Nhaän ñoùn, giöõ treû sau giôø tan tröôøng. Chaêm soùc kyõ, saïch, hieän ñang ñoùn tröôøng Mitchell. Nhaø ñöôøng Brookhurst & Trask. L/L Hoàng 714-636-1676 830-7L-120804/147135

Nhaø roäng thoaùng maùt goùc Bolsa/ Brookhurst. Nhaän giöõ treû chaêm soùc, daïy doã caån thaän. Bao aên, giaù caû phaûi chaêng. L/L coâ Laøi 714-775-0221 830-4L-120804/147149

Garden Grove & Harbor. Nhaän giöõ treû, Thöông nhö con chaùu. Phone: 714-651-3652, 537-9588 830-14L-120804/147156

Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân, nhaø ôû Harbor & Trask. LL Coâ Thaûo 714-260-7222 (cell), 714-534-2857 (H) 830-14L-120804/147180

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

License giöõ treû, nhaø roäng, saïch, thoaùng. Coù phoøng chôi. Nhaän Cal-work. Gaà n Westminster/ Euclid. Phone: 714-590-1585


THURSDAY, DECEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

5$29$ 5$29$77€&/$66,),('$'65$29$ €&/$66,),('$'65$29$77€&/$66,),('$'65$29$ €&/$66,),('$'65$29$77€&/$66,),('$'6 €&/$66,),('$'6

DAT

/

%$°1&$°& /2$¦, /

9$£13+2±1*&+,1+$²1+ 1+$7%$²2

1*­«¯,9,(›7 7$¦,/26$1*(/(6

1KDÁPSKXÈFYXÈKÏÎXKLH½XÊR½FJLDÔ YDÑ WKD»QFKXÔ WDÈLNKXYÏÈF&KLQD 7RZQYDÑSKXÈFD½QFKXÒQJWR»LPÍÔ YDÃQSKRÑQJFKLQKDÒQKWDÈL

66DQ*DEULHO %OYG 6DQ*DEULHO&$ 3KRQH )D[ 7DºWFDÔFDÒFGËFKYXÈYH¹ 4XDÔQJ&DÒRYDÑ5DR9DÄW ;LQOLH»QODÈF0U+DQN:X

/

+8$/$7521,&6 :HVWPLQVWHU$Y *DUGHQ*URYH&$ 7HO 6DPVXQJ )ODW 79 5HWDLO 6DOH 6RQ\)ODW795HWDLO 6DOH 6RQ\)ODW795HWDLO 6DOH 6DPVXQJ )ODW 79 5HWDLO 6DOH 6DPVXQJ ZLGH +'79 UHDG\ 5HWDLO 6DOH  6DPVXQJ +'79 UHDG\ 5HWDLO6DOH $NDL n3ODVPD+'79UHDG\ 5HWDLOVDOH $NDL %LJ 6FUHHQ +'79 5HDG\RQO\ $NDL %LJ 6FUHHQ ZLGH +'79UHDG\5HWDLO6DOH $NDL3ODVPD79VWDQG VSHDNHUWXQHU5HWDLO6DOH  3LRQHHU 5HFHLYHU ZDWW GROE\GLJLWDO'76 3DQDVRQLF/&'SURMHFWLRQ +'79 5HDG\ 5HWDLO 6DOH $NDL3ODVPD+'795HDG\ 5HWDLO6DOH 7RVKLED'9'SOD\HUZLWKSUR JUHVVLYHVFDQRQO\ 3DQDVRQLF'9'5HFRUGHU5H WDLO6DOH .DUDRNH 0L[HU 5HWDLO 6DOH .DUDRNH :LUHOHVV PLFUR SKRQH5HWDLO6DOH +L(QG VSHDNHU ZDWWV 5HWDLO HD 6DOH HD :DWWV3RZHU6XEZRRIHU 5HWDLO6DOH 3DQDVRQLFKHDG9&5+LILRQO\ 7RVKLED+'795HFHLYHUGL UHFW79%XLOGLQ5HWDLOVDOH  3LRQHHU %DQG (TXDOL]HU 5HWDLO6DOH 6DPVXQJ /&' 79 DQG PRQLWRU 5HWDLO 6DOH $NDL)ODW79:LGHVFUHHQ 5HWDLO6DOH 1KLH¹XWKÏÒNKDÒFJLDÒUHÔFKÏDWÏÑQJ WKDº\

/

:::6$7(//,7(91&20 %$°16 /(²/DÂSUDÒS6DWHOOLWH 9LHWQDP7KDÒL/DQ7UXQJ4XRºF ªDÑL/RDQYY)UHH)7FDEOH FRPSDVV<HDUZDUUDQW\ ªDÑL$²&KD»X[[[ ÊDÑL &KLQD&DPERGLD  6' „ªDÑL9LHWQDP+DÔL1JRDÈL67%1 SKDÒW KÅQK WUH»Q 'LUHFWY &RÒQKD½QJDÂQÊDÑL9,(7 1$0 ',5(&79WUH»QWRDÑQWLH¾X EDQJ+RD.\Ñ „ ',5(&79 $XWKRUL]HG 'HDOHU )RU5HVLGHQWLDODQG&RPPHUFLDO )5(( ,QVWDOODWLRQ )UHH (TXLS PHQW)5((5220)5(('9' SOD\HU IRU QHZ FXVWRPHU RQO\ 2YHU &KDQQHOV SOXV ORFDO &KDQQHO*LIW&HUWLILFDWHIRU -DGH :RUOG +RQJ .RQJ &KDQ QHO „1KD½QVÏÔD3DQVDW 6DPVRQLF FRLÊÏÍÈFÊDÑL9LH½W1DP+DÔL1JRDÈL 9370LH¼QOH½SKÆ

/

6$7(//,7(9,(71$0 %DÒQ JDÂQ 6DWHOOLWH FRL ÊDÑL $² FKD»X7/DQ74XRºF1KD½QVÏÔD FKÏÔD ÊLH¹XFK¿QKVLJQDOÊH¾FRL ÊDÑL 91DP +DÔL 1JRDÈL 979 6DWHOOLWH JLDÒ ÊDÄF ELH½W 3DQVDW $ // 

7+$±1+n6&20387(56 1KD½Q 6ÏÔD 8SJUDGH 0XD%DÒQ 'HVNWRS Š 'HVNWRS *+] ,QWHO 3HQWLXP Š 'HVNWRS *+] ,QWHO 3HQWLXP 0DÒ\PÍÒLWRºWEDÔRÊDÔP 

/

¨$¦,+$¦*,$° 'ÏÍÒL*LDÒ7KË7UÏÍÑQJWDºWFDÔ )851,785(EDÑQJKHºWXÔNH½YDÑ QKLH¹XWKÏÒNKDÒF „%R½%DÑQDÃQ3& „*LÏÍÑQJWD¹QJ „%R½JLÏÍÑQJ3& „6RIDYDÑEDÑQ3& *LDRKDÑQJPLH¼QSKÆ /

9,(›76$7(//,7(&20 „ )UHH PDÒ\ YDÑ FR»QJ ODÂS UDÒS 'LUHFWY FKR SKRÑQJ )UHH WKDÒQJ+%2&LQHPD[ªDÑL9LH½W 1DP 6%71 OH½ SKÆ WÏÑ KDÑQJ WKDÒQJ 5()81' WURQJWKDÒQJQHºXFKRÈQ SDFNDJH9LH½W6DWHOOLWHFRÒ QKD»QYLH»QODÂSUDÒSWUH»QWRDÑQTXRºF +RD.\Ñ9LH½W6DWHOOLWHFRÑQEDÒQ YDÑODÂSUDÒSVDWHOOLWHV\VWHP[HP FDÒFÊDÑL$²&KD»X)UHHKDÑQJWKDÒQJ ;LQ JRÈL 9LH½W 6DWHOOLWH KRDÄF+D\ ZHEVLWH9LHWVDWHOOLWHFRP

/

48$7(&+&20387(5 &KX\H»QVÏÔDFXVWRPEXLOGFRP SXWHU LQVWDO '6/ QHWZRUN FKR WÏQKD»QYDÑFÍVÍÔWKÏÍQJPDÈLX\ WÆQYDÑNLQKQJKLH½P „ $0';3  n /&' PRQLWRU*% „3,QWHO&HOHURQ*+] n &57 PRQLWRU *% 5$0 '9'&'5: :LQGRZV;3/LFHQVH „ :LUHOHVV /DSWRS $0';3  n /&' *% 5$0'9'520 „4XDWHFK/DSWRSDOVRDYDLODEOH &DOOIRUGHWDLOV$OOQHZ,Q%R[ //

/

.$5$2.(5(&25' 7KD»XJLRÈQJKDÒWYDÑR&' &KX\H¾QYLGHRWDSHTXD'9' '9'SKRWR$OEXP 6DQJ'9'/DVHUGLVF.DUDRNH FKRÈQEDÑL *LDÒUHÔ*RÈLVDX JLÍÑFKLH¹XZHHNHQGDQ\WLPH

/

/DSWRS7RVKLED7HFUD3,,, 0%*%PRGHP&' 5RP YHU\ QLFH :LQGRZ2IILFH LQVWDOOHGFDUU\EDJIRUZ '9' Z'9' &'5: EXUQHU&DOO /

 3&6 &OD\ 3RNHU &KLS VHW ZLWK GLFHV FDUGV LQ $OXPLQXP FDVH /

&D¹QEDÒQVRºWXÔNLHºQJWUÏQJÊR¹ FKR7LH½PYDÑVR»NH½VDÂWÊH¾ÊR¹ FRÑQUDºWWRºW;LQ//*LDQJ /

&KRÒ&KLTXDTXDQKRÔPDOH ZHFNWXR¾LPDÑXFDÑ SKH» VÏÎDOÍÈW HDFK 3KRQH &R» &KÏÍQJ /

%DÒQKRDODQ&D¹QEDÒQFKD½X KRDODQUXÔo1LQHKDOIFKDUPDQp ZKROHVDOHFKD½XVRYÍÒLWKË WUÏÍÑQJFKD½XªDQJUDKRD /

'RÈQQKDÑ FD¹QEDÒQEDÑQJKHº FD¾Q YDÑWXÔWKÍÑWXÔFKÏQJÊR¹EDÁQJFD¾Q ;LQOLH»QODÈF2›4X\Ò KRPHFHOO /

'Ï GXÑQJ FD¹Q EDÒQ WKXÑQJ ÊR¹ QJKH» 6QDSRQ EH¹ QJDQJ WDºF GDÑL PHÒW QJDÂQ EDÒQ JLDÒ 86' /LH»Q ODÈF ª7 JDÄS'XÎQJ %DÒQ PDÒ\ ORÈF QÏÍÒF 5HUHUVH 2VPRVLV ÊDQJ KRDÈW ÊR½QJ NKRDÔ Q J QDÃ P &R» Q J VXDº W 2*GD\// KRDÄF& /

&RÒEDÑQQDLOVFRÑQÊHÈSEDÒQUHÔ [LQ FDOO  FHOO '

/

,7$/<9(6721 68,7 QKLH¹XVL]H FKR$² ªR»QJQKLH¹XPDÑXJLDÒ UHÔ ªDÄFELH½WTXD¹QWD»\QDPJLDÒ FDÒL+DÑQJPÍÒL&DOO'XÎQJ 

/

&KX\H»QEDÒQV¿OHÔ YDÑ FRPSOHWH LQVWDOO VDWHOOLWH V\VWHP FKR WDºW FDÔFDÒFÊDÑLVHÎKÏÍÒQJGD¾QWÏÑ$ =0XRºQELHºWWKH»PFKLWLHºW[LQ JRÈL -RKQ\nV 7KH 6DWHOOLQHPDQ RU

/

3KÍÔ *DÑ %ROVDEXÒQJRÔLJDÑEXÒQ JRÔLYËWEXÒQERÑ+XHºEXÒQULH»XRºF EXÒQWR»PWKËWFDQKEXÒQEXÒQFKDÔ WR»PEXÒQFKDÔ+DÑ1R½LEDÒQKWR»P &R¾ 1JÏFÍP6%ª+FÍPVÏÍÑQ QÏÍÒQJFÍPJDÑÊLER½SKÍÔJDÑÊL ER½RQO\%ROVDYÍÒL :DUG 0ÍÔ FÏÔD QJDÑ\ WÏÑ $P ÊHºQ30QJK¿WKÏÒ 3DUNLQJVSKÆDVDX

/

3$16$7=$ %DÒQODÂSUDÒS6DWWHOLWH6\VWHPFRL ªDÑL9LH½W1DP$² &KD»X'LVNQHW %HOOYX +ÏÍÒQJ GD¼Q WÏÑ $= SUR JUDP0LH¼QSKÆIRU/LIHWLPH&DOO 1KD»Q )UHHDLUXVDFRP

/ /

5DRYDÄWKLH½XTXDÔQKDºW

1*­«¯,9,(›7

5(/$; /DÑPYLH½FQKLH¹XPH½WPRÔLFR»ÊÍQ FD¹ Q ÊDº P ERÒ S FKR KHº W FDà Q J WKDÓQJKDÎ\JRÈL(P'XQJ$QKVHÎ \H»XÊÍÑL// /

/DÑP YLH½F QKLH¹X PH½W PRÔL FD¹Q ÊDºPERÒS;LQJRÈL /

6DXJLÍÑ ODÑPYLH½FPH½WPRÔLFD¹Q PDVVDJH[LQOLH»QODÈFSKRQH JDÄS/\ /

0$66$*(7+(5$3< 4X\Ò YË OÍÒQ WXR¾L ÊDX QKÏÒF ÊDX OÏQJ ODÑP YLH½F QKLH¹X QKÏÒF PRÔL FD¹Q PDVVDJH EDºP KX\H½W ÊXÒQJ SKÏÍQJ FDÒFK [LQ JRÈL %DÔR 7UD»Q FHOO /

&D¹QQJK¿QJÍLYXLYHÔWKRDÔLPDÒL ;LQ JRÈL .DWK\ &DÔPÍQ /

&DÈRJLRÒJLDÒFKÍLWKRDERÒSFKÏÎD EH½QKFDÔPFXÒPÊDXQKÏÒFSKRQJ QJÏÒDWUD½WNKÍÒSERQJJD»Q[ÏQJ ED¹PX\WÆQKLH½XTXDÔ;LQJRÈLFR» .LP 1JD»Q FHOO 

/

/

%DÒQFKRÒ1KÏÈWORDÈLOXÑQQKRÔOR»QJ VXÑ JD¹Q WKDÒQJ PDÑX WUDÂQJ YDÑ YDÑQJVKLVKXª7 /

%DÒQ /DSWRS &RPSXWHU 3HQWLXP ,, :LQ 0H 'HVNWRS 3HQWLXP ,,, 0+] :LQ ;3 '9'&'5:FRS\0RQLWRU .H\ERDUGPRXVHVSHDNHULQWHUQHW UHDG\//+RÑD 

/

+,(—1 4X\ÒYËVDXJLÍÑODÑPYLH½FPH½WPRÔL &D¹QWKRDÔLPDÒLUHOD[5DºWYXLYHÔ D»QFD¹Q;LQJRÈLODº\KHÈQ//+LH¹Q /

0$66$*( 4XÆ DQK FD¹Q WKRDÔL PDÒLWKÏJLDÔQWRDÑQWKD»Q[LQJRÈL HP /

.,(—81*$ %DÈQPXRºQWUHÔ ÊHÈSWÏÍLYXL// ªLH¹X FK¿QK ÊDÈL KX\H½WWUËPH½WPRÔLÊDXQKÏÒF*LÍÑ ODÑPYLH½F7ÏÑ$030 /

0RQJJDÄSODÈLFRQWUDL7UD¹Q1JRÈF 'XÎQJFRQEDÑ 7UD¹Q7KË/LH»QWÏÒF 7UD¹Q7KË1KË%RºODÑ1JRÈF0LQK KLH½QQJXÈWDÈL,QDOD$YHQXH ,QDOD 4/'  ª7 $XVWUDOLDKD\/ / YÍÒL FKË +DÁQJ &DOL

'

1LJKW 6WDU *LXÒS YXL FKR :HG GLQJ 3DUW\ )XOO KDOI RQHPDQ EDQG&DVÌFKX\H»QQJKLH½S1R¾L WLHºQJÊXÒQJKHÈQ0U7ÆQ :FHOO

/

/

/

$6SHFLDO0DVVDJHVDXWKÍÑLJLDQ WX\H¾Q FKRÈQ QJÏÍÑL PD¼X WDÒL NKDL WUÏÍQJ 3DPHOD QHHG\RXQJPRGHOXQGHU3D\ IRU

/

0$66$*(98, 1HºX4X\Ò$QKFD¹QKÏÍÔQJWKXÈJLD»\ SKXÒWPDVVDJHFKRWLQKWKD¹QEÍÒW FDÃQJWKDÓQJPH½WPRÔLVDXQKÏÎQJ JLÍÑODÑPYLH½F+DÎ\ÊHºQYÍÒLFKXÒQJ HP//

/

/­±,1*8<(1 1DP 0R» ªDÈL 7ÏÑ ªDÈL %L 7D¹P 7KLQK &ÏÒX .KR¾ &ÏÒX 1DÈQ /LQK &DÔP4XDQ7KHº $›P%R¹ 7DÒW0D +D7DÒW1DP0R»$'LªDÑ3KD½W ªRÈFOÍÑLQJX\H½QWUH»QOD¹QPR¼L QJDÑ\EDÈQVHÎÊÏÍÈFPRÈLVÏÈQKÏ\Ò QJX\H½Q+7 /

/

&D¹QJLD»\SKXÒWQJK¿QJÍL[LQ// .HOO\

/

%DÈQ FDÔP WKDº\ PH½W PRÔL FD¹Q 0DVVDJHFKRNKRÔHKDÎ\JRÈLQJD\ FKR 'XÎQJ EDÈQ VHÎ KDÑL ORÑQJ [LQ JRÈLFKR'XÎQJÍÔQHZSKRQH PHQRQO\

/

*UDQG2SHQLQJ0DVVDJH7KHUDS\ QKLH¹X FR» WUHÔ ÊHÈS SKXÈF YXÈ WD½Q WD»PYXLYHÔ JRÒF%DOOYDÑ *LOEHUW $QDKHLP//RU 

6DXJLÍÑ ODÑPYLH½FPH½WPRÔLFD¹Q PDVVDJH // 7UD»P &HOO  /

2VDND0DVVDJHFD¹QWÅPFDÒFEDÈQ FXÎYDÑFD¹QQÏÎODÑPPDVVDJHOÏÍQJ FDR//$QWKRQ\ /

7+8/$1 7ÏÍLPDÒWWUHÔ ÊHÈS[LQKWÏÍL/D¹\ KHÈQ&KX\H»QWUË PRÔL PH½W ÊDX QKÏÒF WRÑDQ WKD»Q /DÑPYLH½FWÏÑ$030

1*­«¯, 9,(›7 1KD½WEDÒRYÍÒLKH½WKRºQJ

1KD½WEDÒRSKDÒWKDÑQK QKLH¹XQKDºWWDÈL1DP&DOL

1*­«¯, 9,(›7

SKDÒWKDÑQKUR½QJUDÎL NKDÂSPLH¹Q1DP&DOLIRUQLD

4XDÔQJFDÒRKÏÎXKLH½X 5DR9DÄWNHºWTXDÔ

/

/

/2›&6(59,&( &XQJ FDºS PRGHOV NLWV GULYHUV FKR KDLU QDLO IDFLDO &KX\H»Q WKR»QJ GËFK ,16 FKHFN KR¹ VÍ SKDÈPSKDÒS;RDÒDÒQYY// /

'5($0,1*0$66$*( 1HZ RZQHU TX\Ò DQK KDÎ\ ÊHºQ HQMR\QKÏÎQJJLD»\SKXÒWWKRDÔLPDÒL GRQKLH¹XWKLHºXQÏÎWUHÔÊHÈSSKXÈF YXÈD»QFD¹Q /

7,198,&+©&$² 4X\Ò YËQDPQÏÎ &DÔPFXÒPªDX QKÏÒF &D¹Q FDÈR JLRÒ JLDÒF KÍL PDVVDJH[RDERÒSFKRNKRÔH9Ë QDÑR NKR»QJ SKÏÍQJ WLH½Q ÊL ODÈL FD¹Q[HÊÏDÊRÒQFDOO&+«&$´ÊHºQ WD½Q QÍL KHOS  7KDQNV

/

%DÒQ 79 0LWVXELVKL +' ZLGHFUHHQ /DSWRS 6RQ\ *'LJLWDOFDPHUD6RQ\ 6RQ\3URMHFWRUWR 4XHVWLRQ JRÈL 

/

75,1++27 &DÒFDQKFDÔPWKDº\PH½WPRÔLFDÃQJ WKDÓQJ &DÒF DQK SKÏÍQJ [D YH¹ PXRºQ 5(/$; 3KÏÍQJ 7ULQK 0\Î /RDQ WUHÔ ÊHÈS YXL YHÔ 7LHºS QR¹QJ KD½X WKRDÔL PDÒL JRÈL 2SHQ30

:21'(5)8/0$66$*( 63(&,$/*,5/6 4XÒL EDÈQ FD¹Q QKÏÎQJ JLD»\ SKXÒW H»PGËXWKÏJLDÎQ UHOD[FXÑQJ YÍÒLFDÒFFR» WUHÔ ÊHÈSGX\H»QGDÒQJ PDVVDJHÊLH»XOX\H½Q// 

/

KHAI TRÖÔNG HOÀNG PHAÙT

/

SIEÂU THÒ

4XÆYËPH½WPRÔLÊDXQKÏÒFFDÔP FXÒPFD¹QFDÈRJLRÒJLDÒFKÍLWKRD ERÒSFKRQJÏÍÑLNKRHÔ PDÈQKYXL YHÔ UHOD[ &DOO QJK¿&KXÔ1KD½WWKÏÒ+DL /

6SHFLDO5HOD[ SHUKRXU //*LQJHU

/

+R¹QJ1KL&DÈR*LRÒ*LDÒFKÍLORºL 914X\Ò$QKODÑPYLH½FTXDÒVÏÒF PH½W PRÎL ÊDX QKÏÒF WRDÑQ WKD»Q &D¹QFDÈRJLRÒ JLDÒFKÍL;RDERÒS *RÈL$030 0\Î7LH»QSKXÈ /

$6,$10$66$*( 1KLH¹XWKLHºXQÏÎ$²ªR»QJWUHÔÊHÈS ªDÄFELH½WSKXÈFYXÈUDºWWRºWFKRTX\Ò YË;LQJRÈL /

Seõ Khai Tröông luùc 12 PM Thöù Naêm ngaøy 9 thaùng 12 naêm 2004 taïi ñòa ñieåm 15471 Brookhurst St.,Westminster, CA 92683

Tel: 714.531.9800 ° Fax: 714.531.9700 Goùc BROOKHURST vaø MC FADDEN

/

'ÏGXÑQJFRÑQWURQJWKXÑQJJKHº 6SDFKDLU(OLWH8OWUD0DÑXJUH\ EXUJXQG\5ROOHUPDVVDJH MHWV0XDEDÒQUHÔ *RÈL+DÔL /

%DÒQWXÔODÈQKYDÑPDÒ\JLDÄWVDº\FRÑQ UDºWPÍÒLJLDÒUHÔ /

&D¹Q EDÒQ WXÔ 'LVSOD\ YDÑ WXÔ FDVKLHUFRÑQWRºW*LDÒUHÔHDFK &DOO7RQ\FHOO

/

/

/

/

3+­«¦1*/2$1 4XÆYËVDXJLÍÑODÑPYLH½FPH½WPRÔL FDÒF EDÈQ ÍÔ SKÏÍQJ [D YH¹ FD¹Q UHOD[3+­«¦1*/2$15$˜798, 9(²9$¯¨(¦3[LQJRÈLWÏÑ$0 30

%DÒQFKRÒ0DOW\SRRVOR»QJ[XÑWUDÂQJ UDºWÊHÈSZHHNVÊHÈSWX\H½WYDÑ FRQPLQLWR\VFKLKXDKXDVPDÑX GDERÑ UDºWGH¼ WKÏÍQJ 

%DÒQ FRPSXWHU PÍÒL UDÒS $WKORQ ;3 0% PHPRU\ *%KDUGULYH '9'EXUQHU 6RQ\ [ ,5: GRXEOH OD\HU 3HQWLXP 0% PHPRU\ LQWHUQHW UHDG\NH\ERDUGPRXVHPRQLWRU 7RDÑQ 1KD½QUHSDLUXSJUDGH

$11281&(0(176

%DÒQ.¦1+9,(œ17+« .ÆQKÊRÈF VDÒFK *LDÒ WÏÑ PR½W FDÄS &RÑQNÆQKÊRÈFVDÒFKWURÑQJFOHDU PDÒW WÏÑ ÊR½ ÊHºQ ÊR½ QKLH¹X NLH¾X ÊH¾ FKRÈQ OÏÈD 2SHQ 6DW 6XQWDÈLFKÍÈ7UÍÑL2UDQJH&RXQW\ 0DUNHW 3ODFH 5RZ . )DLU 'U &RVWD 0HVD &$ // %DÒQ ODÈL &RPSXWHU 0RQLWRU 'HOO7ULQWURQ PDÄWWKDÓQJ KÅQK DÔQKURÎQHºWWX\H½WGHÈS*LDÒ //

$9&(/(&7521,& 0XD %DÒQ VÏÔD FKÏÔD &RPSXWHU /DSWRS PRQLWRU JLDÒ UHÔ FRÒ EDÔR ÊDÔP+DUERU%OYG*JRÒF +HLO +DUERU &HOO

7ÅPÊËDFK¿WKÏÍQJPDÎL <($5%22.1*­«¯ 1*­«¯,9,(›7

/

/

/

/

/

*RÈL ÊLH½Q WKRDÈL JLDÒ UHÔ 9Q)RQH FKX\H»QEDÒQWKHÔ LQWHUQHWJRÈLWÏÑ 9LH½W1DPTXD0\ÎFK¿FRÒFHQWV SKXÒW 1JRDÑL UD FKXÒQJ WR»L FRÑQ EDÒQ,3SKRQHÊH¾JRÈLTXD0\ÎPDÑ NKR»QJFD¹QGXÑQJFRPSXWHU*LDÒ ,3SKRQHKLH½QJLÍÑÊDQJ6DOHFK¿ FRÑQPXDWDÈL0\Î JLDR WDÈL9LH½W1DP /LH»QKH½ ªËD FK¿ :HVWPLQVWHU$YH*DUGHQ*URYH &$

&D¹QEDÒQJDºSPDÒ\WDQQLQJWDÂP KÍL EDÑQ QDÁP ÊH¾ JR½L ÊD¹X EDÑQ PDVVDJHFRÒ OR¼ EDÑQQDLO&DWK\ 7KRDVRIDEHG

1+$ 17,1 7+2™1*%$°2

'

0$,3+¯­1* 4X\Ò2›QJ%DÑ&R»VLQKKRDÈWKDÑQJ QJDÑ\WÏÒFKLÊDXQKÏÒFFDÔPFXÒP FDÈRJLRÒJLDÒFKÍL[RDERÒSWKHR ORºL9LH½W1DP0DL3KÏÍQJ /

0$66$*( 4XÆ$QKPH½WPRÔLFD¹QPDVVDJH QKLH¹X FR» WUHÔ ÊHÈS SKXÈF YXÈ YXL YHÔD»QFD¹Q;LQJRÈL 

XIN CHUÙC MÖØNG OÂNG BAØ TRAÀN DUÕ,

OÂNG BAØ NGUYEÃN MINH CHIEÂU ÑAÕ THAØNH COÂNG, SEÕ ÑAÏI THAØNH COÂNG THEÂM

/

&D¹QQJK¿QJÍLWKÏJLDÔQYXLYHÔ WKRDÔLPDÒL;LQJRÈL/LQK &D¹QOLH»QODÈFWKÏÍQJPDÎL

[HP1*­«¯,9,(›7<($5%22.

CAØNG NGAØY CAØNG PHAÙT ÑAÏT LEÂ MINH PHUÙ vaø Ban Quaûng Caùo/ Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6942 - 9 thaùng 12, 2004 (28 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 9, 2004

.3”

DAT


Thursday, December 9, 2 0 0 4

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA

Online: www.nguoi-viet.com

v

PEOPLE

A sense of style

IN FASHION: Her work as beauty editor enables her to push the concept that looking good can be fun as well as adventurous. Photo courtesy of InStyle.

Kim-Vaân Ñaëng dispenses cool beauty tips to women on the pages of one of the nation’s hottest magazines. B Y GWENDOLYN SINCLAIR

NEW YORK — Kim-Vaân Ñaëng juggles the first minute of our interview with a celebrity on the other line. I take a deep breath and brace myself for a conversation of name dropping and lip gloss. I could not be more wrong. For starters, Ñaëng is “over” lip gloss. Furthermore, her approach to beauty is as levelheaded as it is light-hearted. As she reveals, “The joke is that my mother is always asking me what I do. I tell women all over America how to do their hair and make-up. ‘But you don’t wear make-up and you never brush your hair,’ she replies. See DANG on page 7

The journey continues Filmmaker Ñöùc Nguyeãn wants the story of “Bolinao 52” told on film. B Y JOHN ESTHER

LESSONS LEARNED: The reason it’s important to share this memory, says the director behind this documentary, is it’s about more than sheer survival. It’s about humanity. Photo from www.rhimp.com/bolinao.

As a documentarian, Ñöùc Nguyeãn said he realizes the challenges he faces in documenting the boat story of “Bolinao 52” for mainstream America. Raising money. Battling racism. Convincing people who survived the harrowing journey out of Vietnam to relive the tragic days on film. Those are just a few of his worries. Still, it’s a tale he knows must be told. In 1988, a wooden boat with slightly more than 100 men, women and children fled Vietnam in search of

asylum. At the same time, the USS Dubuque of the U.S. Navy departed from Sasebo, Japan, for a tour of minesweeping duty in the Persian Gulf. Sometime later, the two ships met in the South China Sea. When the American craft came within 500 yards of the Asian one, refugees dived toward their deaths when the Commanding Officer, Captain Alexander G. Balian, refused to let them board and ordered that no more life preservers be thrown. In addition, those who climbed the “monkey lines” were shaken off into the water. It was a military ship on active duty, its top guy had rationalized: there was no room for civilians. The drowned may have been the lucky ones.

Due to a series of miscommunications between the boat people and the Navy, the escapees believed they should wait where they were because help would arrive within two days. In fact, it would not surface for another 18 days. And about a week later, the rations were gone. People began to die. On Day 12, those remaining crossed over into the abyss of survival when they began to kill, cook and consume weak fellow passengers before Filipino fishermen rescued them. Of the original 110 refugees, only 52 survived the journey to Bolinao in the Philippines. Although the victims of See NGUYEN on page 7


Page 2

Thursday, December 9, 2004

NGUOI VIET 2

STAFF EDITOR Anh B. Do NEWS EDITOR Jami Farkas NEWS ASSISTANT Minh-An La-Pham WRITERS Matthew Chin Andrew Lam Denise Nguyen Nguyen-Khoa Thai Anh Audrey Pham Vann Phan Tim Sullivan Ruth Talovich Vu Qui Hao-Nhien DESIGNERS Chinh Nguyen Danchi Nguyen PHOTOGRAPHERS Kiet Huynh Benjamin Vu WEBSITE TEAM Cynthia Anh Furey Phuong Nguyen CONTACT US To ask about advertising, submissions and subscriptions, please get in touch with us in the following ways: NGUOI VIET 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683 Phone: (714) 892-9414 Fax: (714) 894-1381 E-mail: nv2@nguoi-viet.com Copyright by Nguoi Viet Daily News. Nguoi Viet 2 is the premier English-language publication of Nguoi Viet Daily News, the oldest and largest Vietnamese-language newspaper in the United States. Our section appears every Thursday, targeting the young, multi-cultural generation of VietnameseAmericans. We share a content partnership with The Orange County Register newspaper in Santa Ana, CA, at www.ocregister.com. We welcome your feedback. ___________ NGUOI VIET DAILY NEWS www.nguoi-viet.com FOUNDER Do Ngoc Yen EDITOR Do Quy Toan

Letter from the editor This is a time when we’re looking at trends — at what’s hot, what’s not, what will be... soon — as we’re shopping our way across America, spending more than $700 per buyer in our search for that perfect Christmas gift, according to the American Retail Federation. Sometimes, we turn to the media to better inform us as we make purchasing decisions. Reporters help do the research, editors help shape the coverage, a designer helps package it together, telling us what stores offer what selection, what line, what innovators — through their work — offer what innovation. That’s also what we do in our section. Our cover stories, our special features, produced and published on these pages, take on an afterlife when other print and broadcast outlets discover the subjects, seeking out the same people to highlight after they appear here, replicating right down to our signature profile box.

Readers are reading. I’m inundated with calls and messages from Vietnamese and nonVietnamese looking for these sources to interview. I’ve been hearing, “In your own way, Nguoi Viet 2 is setting its own trend.” And you know what? That’s great for consumers, allowing them the ability to make choices, an ability that we are grateful for as it’s an ability that thrives so freely in the nation. More, in the case of information, is better than less. And as we’re talking about information, check out our lead article and pick up a few tips for you or someone you care about. I’m sure you’ll be seeing Kim-Vaân Ñaëng gracing another story, then another story, in the near future. What trend-setter wouldn’t? Yours,

NEWS IN BRIEF Compiled by Vann Phan from Nguoi Viet Daily News, Reuters and staff reports

School district encourages wise holiday gift decisions As the annual holiday shopping season continues, officials at the Garden Grove Unified School District encourage parents and other family members to make wise decisions when selecting gifts for children and teen-agers. Educational toys and games, for example, have withstood the test of time and make wonderful and entertaining presents. Classic wooden toys, construction sets, interactive learning software and books capture young imaginations and develop important skills helpful in classroom lessons. “We want parents, grandparents, aunts, and uncles to be aware of their options when writing holiday shopping lists for school-aged children. Sometimes students unfortunately bear the consequences of unwise choices by those same well-intentioned adults,” said Bill Langan, director of student services. Pellet and paintball guns, for example, are designed for use in rigidly controlled outdoor environments under careful adult supervision and must not “under any circumstances” be taken to school for sharing with classmates. The possession of pellet guns, BB guns, paintball guns, replica or realistic “look-alike” firearms and common pocketknives will result in school disciplinary actions. Students having any weapon or facsimile weapon on campus are subject to expulsion. Such offenses may also carry criminal penalties including arrest by police, possible prosecution and incarceration, authorities say, adding that imitation weapons must not be viewed as harmless toys. “GGUSD schools are safe and secure places for learning, and campus safety is a priority,” said Langan. “Yet a poor decision can interrupt those important efforts and tarnish a child’s permanent school record. All students benefit when parents, school employees, and community members work as partners in maintaining successful schools with safety in mind.”

Vietnamese villagers dream of taking ceramics to world market

Nearly 1 million suffer from food shortage after floods

ÑAØ NAÜNG, Vieät Nam – Nearly 1 million residents need emergency food aid in Central Vieät Nam, which has witnessed both a severe drought and flooding that has killed 53 people and left four missing, officials say. The government has so far provided aid worth 115 billion ñoàng (or more than $7 million dollars) for the 12 affected provinces, said Nguyeãn Haûi Höõu, director of the Ministry of Labor, Social Affairs and Invalids’ Social Patronage Department. He said authorities are also considering providing 22 pounds of rice per month for up to three months to families in the affected areas. The floods caused an estimated

BAÙT TRAØNG, Vieät Nam – Baùt Traøng, a village on the Red River (Soâng Hoàng) just outside Haø Noäi has been producing ceramics and pottery for 1,000 years and is known throughout the country for its quality and innovative designs. And, with communist Vieät Nam opening its doors to a market economy, artisans like Nguyeã n Troïng Höng who were once forced by the government to work for pennies are now fledgling entrepreneurs dreaming that their village will someday rival France’s famed Limoges porcelain region. “All of the ceramic craftsmen in this village are very proud of the craft we inherited 1,000 years ago from our ancestors,” said the new businessman, who began learning the trade at age 5. “We hope with this project, more people in the world would know about Baùt Traøng ceramics and that would help to raise the sale of our products to a new height.” His family and 26 others from the village of 400 ceramics producers have joined a pilot project that allowed them to promote their wares under the Baùt Traøng brand in November. They hope that with some expertise from the Meâ Koâng Private Sector Development Facility — managed by a branch of the World Bank — they can begin selling directly to 32.4 million dollars in damages to infrastructure, crops and property, according to official estimates. The region had been suffering from its worst drought since 1998.

department stores in countries like the United States and France, without going through a costly middleman. Last year the village, which employs an estimated 3,000 people, exported about $23 million dollars worth of ceramics. It’s a number that project head Len Cordiner hopes to double over the next three years. There are hundreds of craft villages scattered across Vieät Nam with skilled artisans making everything from rattan and wrought iron furniture to silks and lacquerware. But the villagers of Baùt Traøøng believe they are unique. Their history traces back to a site outside the ancient capital of Hoa Lö in northern Vieät Nam where pottery artisans once gathered. In 1010, the craftsmen moved with the capital to Haø Noäi, and relics of Baùt Traøng pottery and ceramics have been unearthed at the site of an ancient citadel there — evidence that even the country’s royal families used wares created by the villagers’ ancestors.

BACKGROUND NOISE By RUTH TALOVICH

Snow on Baldy Here we are in sunny SoCal and every sunny day we can all look north and see snow on Mt. Baldy. Not enough snow to attrack skiers, but enough to attract the attention of bus riders like me. One advantage of not having a car is that I can just sit and watch the landscape go by as the transit system transports me from Seal Beach to Little Saigon. It is nice to muse idly about growing up in blizzard territory where the temperature sometimes dropped to 40 below, and to think about raising kids in snowsuit country where every neighborhood erupted with snowball fights and every house sprouted icicles on all the eaves. How does anybody raise children without going through that phase of helping them into and out of snow suits? Warm climates cancel the extra pleasure of that bonding. About now, my great grandchildren are having snowball fights in Ohio, and writing from here is about as close as I want to get to snow and icicles — been there, done that. Orange County’s benign climate has eased me out of any wish for the variety of other climates. If I get lonesome for snow, don’t worry — I’ll look north. But I still can’t figure out the warm weather equivalent for helping children bundle up for an excursion to the front yard and down the block. It’s cool enough in these parts for parents to help the little ones, but don’t parents in such climates as Hawaii miss a step in their children’s maturation? Or do I mean adult fulfillment? And puzzling for the answer to that one on my morning bus ride is about as close as I’ll get to the answer and also to Mt. Baldy, which is OK by me. Been there — done that, and brrrr to you too.

Vietnam exporters hail U.S. decision to reduce tariffs HAØ NOÄI — Vietnamese seafood exporters and producers are hailing a U.S. decision to reduce tariffs on the communist country’s shrimp exports, while neighboring China suffered a blow with steeper duties. The U.S. Commerce Department on Nov. 30 upheld imposing penalty tariffs on shrimp imports from Vieät Nam and China, saying products from those countries were being sold on the U.S. market at unfairly low prices. But Vieät Nam viewed the final ruling as a slight victory. Vietnamese shrimp exports will get duties from 4.1 percent to 25.8 percent — down from the 14.9 percent to 93 percent imposed in a preliminary ruling in August. The U.S. decision “reflects more closely the real shrimp production situation in Vieät Nam,” the Vieät Nam Association of Seafood Exporters and Producers said in a statement. However, it maintained that Vieät Nam did not dump the seafood on the U.S. market, saying its shrimp can be sold at lower prices due to its

favorable farming conditions, technology and cheap labor. Duties on Chinese exports of frozen and canned warm-weather shrimp were set from 27.9 percent to 112.8 percent — an increase from earlier margins of 7.7 percent to 112.8 percent. China did not immediately respond to questions about the U.S. decision. The ruling follows a case brought by the U.S. Southern Shrimp Alliance, which has been fighting rockbottom shrimp prices since 2001. It alleged the U.S. industry was on the brink of destruction due to a flood of cheap foreign shrimp. Officials of the U.S. International Trade Commission will make a final ruling early next year on whether shrimp imports are harming the domestic industry. Chu Vaên AÅn, deputy head of Minh Phuù Co. Ltd., Vieät Nam’s largest shrimp exporter to the United States, welcomed the decision to reduce tariffs but said the duties would still be felt.

Vietnamese tigers threatened HAØ NOÄI – Conservationists have warned that Vietnamese tigers are facing the risk of complete extinction. According to Nguyeãn Höõu Duõng, who heads the ranger department’s Nature Preservation Office, hunting the animals to make pelts, clothes and bones for use in traditional medicine is causing their deaths. So far, there has been no systematic survey of the population of these great striped cats, which are of the Indochinese tiger (panthera tigris corbettii) species. However, it is believed that fewer than 150 remain in the wild in 20 provinces out of the country’s 64 provinces and cities. Their habitats are mainly in the areas bordering Laos and Cambodia. Dry forests in Vieät Nam’s Central Highlands are reportedly home to 50 tigers, the largest number among the localities found to have such creatures. Some 40 tigers are believed to roam in forests in the central Tröôøng Sôn eco-region, including the central provinces of Thöøa Thieân Hueá and Quaûng Nam and the Central Highlands Kon Tum province, while another 20 reportedly live in the northern part and less than 20 in the southern part of the Tröôøng Sôn ecoregion.

The remaining 10 animals are said to exist in other areas of the country. In an effort to conserve and increase the tiger population, Vieät Nam established the first nature reserve in 1962 and has to date increased the figure to 100 reserves with varied ecological systems. Courses on preservation activities were organized along with campaigns to raise the awareness of the local people living near the natural habitats of tigers. Between 2001 to 2003, Vietnamese conservationists conducted many surveys on the population of wild animals, reporting sightings of tigers at several national parks, namely Puø Maät in central Ngheä An province, Caùt Tieân in the Central Highlands province of Laâm Ñoàng and the southern provinces of Ñoàng Nai and Bình Phöôùc, along with Chu Moân Raây in the Central Highlands province of Kon Tum. The country’s tigers have received financial assistance from the World Wide Fund for Nature, which between 1999 to 2002 donated more than $144,000 to a project to preserve them in the provinces of Thöøa Thieân Hueá, Quaûng Nam, and Kon Tum.


Thursday, December 9, 2004

TRAVEL NGUOI VIET 2

Page 3

The bridge between old world and new world becomes smaller B Y ANDREW LAM

In the modern world, the distance between America and Vietnam can be impossibly far or very near. For my grandmother, who owned a clock in the shape of Vietnam to commemorate her beloved homeland and who died in San Jose, Calif., soon after the Cold War ended, her country was very far. But these days, with United Airlines inaugurating direct flights to Saøi Goøn (or Hoà Chí Minh City, the official name) from San Francisco, going home again for me and many others is but a matter of scheduling. Before the United States lifted the trade embargo against Vietnam in 1994 and normalized relations with the country in 1995, a care package or letter sent home took three to six months to reach its intended recipients — if it got there at all. Up until the late 1980s, my mother would roll $20 bills into a cylindrical shape slimmer than a cigarette and stuff them into a toothpaste tube in hopes that customs officers would fail to catch them. Would Aunty know what we meant when we wrote, “We want to see you smile” in the accompanying letter? News from Vietnam, too,

As United Airlines begins direct flights to Vietnam, this writer contemplates a redefining landscape. came slowly to us in America during those Cold War years. It took the form of notes written on recycled, grayish paper — notes that threatened to dissolve with a single tear drop. The letters unanimously told of tragic lives: Aunty and her family barely survived; another uncle is indefinitely incarcerated in a malaria-infested re-education camp; and there’s no news of the cousin and family who disappeared somewhere in the South China Sea. How far was Vietnam from America then? For me, who grew up in America reading those grayish letters, Vietnam was my past: ignoble, tragic and inaccessible. I assumed it could never again be part of my future. For those fleeing on crowded fishing boats out to sea, the distance too was very far. It took one of my cousins 13 times in as many years to escape. But so determined was he that he lived in Vietnam with only one resolve: to reach America at the risk of death and destruction. Fast-forward two decades or so, and it’s a whole new world. While some nativeborn Americans blame the

forces of globalization — communication and transportation technology, mass movements, porous borders, open trade — for breaking down community and family ties, many Asian immigrants will tell you it often has had the reverse effect on their lives. Not long ago the ocean was vast, homesickness was an incurable malady, and the newcomer had little more than memories to keep cultural ties alive. Today, after the Cold War has melted and jumbo jets have shrunk the bodies of water, the camcorder shows Granduncle back home what life is like in America. The Internet and cell phone connect far-flung relatives across the globe. The cousin, once a boat person, is now an engineer, wealthy and established, with his own home in the Oakland hills. And I was wrong, as it

turned out, regarding my homeland. It became part of my future. As a writer, I’ve been back to Vietnam half a dozen times. It’s as if that old, treacherous ocean has turned into a pond underneath the jet’s wings, and the war that was responsible for unspeakable horrors is now only a vague memory. Vietnam and America. Whatever happened to that bloody embrace? The ash-blonde woman in her mid-50s at the Cuû Chi tunnel, where Vieät Coäng hid during the war, told me she wanted to visit Vietnam once in her life. “I grew up with Vietnam on my TV set. I grew up protesting that war. I told myself I have to see the country to learn what it’s all about.” She goes to Vietnam to look for the meaning of the past. Her young Vietnamese guide has a dream for the fu-

ture. It’s filled with the Golden Gate Bridge and cable cars and two-tiered freeways. “I have many friends over there now,” she says, reflecting the collective desire of Vietnamese youth. “They invite me to come. I’m saving money for this amazing trip.” If the encounter between America and Vietnam is remembered as a bloody battle, it has also evolved slowly into a kind of pas de deux. Thus for me, the distance between the two countries remains enigmatic. It is both impossible, and an 18-hour flight. The jet plane will and will not take me home again. Or rather, I go home again, but not as the Vietnamese child who left home. Yesterday my heritage was simple and self-evident. The borders were real. Vietnam and its green, rich rice fields were all there was. Today, my identity is multi-faceted, complex. I am not alone. The Cold War and its aftermath have given birth to a race of children born else-

where, of transnationals whose memories are layered and whose biographies transgress borders. They are simultaneously aware of two or three different cultures, and they move restlessly from one language to another, from one civilization to the next. As a result, I think sometimes my real home is portable, something defined by movement and a particular yet hybrid sense of self. If there is a metaphor for it all, the wall in a restaurant in San Francisco’s Tenderloin seems to express it. Sometimes I go there and sit and stare at two wooden clocks hanging on opposite corners of that wall. One, like my grandmother’s clock, is carved in the shape of Vietnam. The other is hewn in the shape of America. Tick tock, tick tock. They tick at different intervals. Tick tock. I was born a Vietnamese. Tick tock, tick tock. I am reborn an American. Tick tock. I am of one soul. Tick tock, tick tock. Two hearts.


Page 4

NGUOI VIET 2

Thursday, December 9, 2004

Put your job listings where more than 1 million people will see them! Advertise in

A product of The Orange County Register


Thursday, December 9, 2004

B Y THERESA WALKER

It’s that time of year again, when kids are making their lists. Parents and grandparents are being cautioned to check those lists twice before buying any video games that might be included. Knowing that holiday shopping kicks into high gear after Thanksgiving, two advocacy groups recently issued lists of video games they deemed too violent or sexually graphic for anyone younger than 18. The problem, said both the National Institute on Media and the Family and the Interfaith Center on Corporate Responsibility, is that unwary parents and grandparents — implored by kids who want the toys, uneducated about the rating system, and perhaps confused by advertising — make purchases unsuitable for children and teens. “While I doubt many parents or grandparents would put a copy of ‘Grand Theft Auto: San Andreas’ into the hands of a preteen or even a teen if they knew the depravity involved, it’s easy to see how it can happen,” said Sister Pat Wolf, executive director of the Interfaith Center on Corporate Responsibility, an international coalition of faith-based institutional investors. All the games on the list carry an “M” rating, for Mature, from the Entertainment

FAMILY

Page 5

NGUOI VIET 2

Get wise to games

GET THE PICTURE: Child advocates speak out against the level of graphic violence, sex, misogyny, racism and drug use in some video games, such as this one, called “Half Life 2.” Photo and story reprinted with permission from the Orange County Register. Software Rating Board. This means, in the words of the rating system, they have “content that may be suitable for persons ages 17 and older.” The games targeted by the Interfaith Center include the biggest-selling game of the year, “Grand Theft Auto: San Andreas”; the newly released “Halo 2” for the Xbox system;

and “Doom 3,” the latest version of the toy favored by the teenage gunslingers who massacred fellow students at Columbine High School in 1999. Many of the same games were cited by the National Institute on Media and the Family, which also issued a separate list of choices it recommends for children and teens as part

of its MediaWise Video Game Report Card. The objectionable games were deplored for including such graphically depicted acts as shooting, beating to death, decapitating, setting on fire, and urinating on other characters in order to score points and advance. Racism and racial stereotyping, misogyny

and drug use often characterize the scenes, the organizations contend. “It’s not that every teen who plays an ultraviolent game is going to go out and pick up an Uzi,” says the MediaWise Video Game Report Card. “The worst effect of M-rated games is the culture of disrespect they create. Whoever tells the stories defines the culture. What do we think the effect is when our kids’ storytellers are violence simulators that glorify gang culture, celebrate brutality, lionize crudeness and trivialize violence toward women.” The Interfaith Center joined with Mothers Against Violence in America, the National Council of Women’s Organization’s public policy arm, and the North American Region of the World Council of Churches in calling for those who manufacture, sell, and buy video games to take extra steps to protect kids. Often, the most violent acts are deeply embedded in a game, reached only after a player has advanced several levels, and can be easily overlooked even by someone trying to monitor the content, said the Rev. Bernice Powell Jackson, president of the North American Region of the World Council of Churches. The ratings system put in place by the industry ranges from the mild “EC,” for early childhood, suitable for ages 3 and older, to unequivocal “AO,” for games with content suitable only for adults and not

intended for those under 18. Yet buyers were cautioned not to base their decisions solely on the ratings. The raters typically haven’t played the entire game, or have sent games out to others to play and send back a report, Wolf said. So what to keep in mind before shopping? Start by studying up so you can make informed decisions. An explanation of the Entertainment Software Rating Board ratings and a long list of content descriptors can be found at www.esrb.org/esrbrat ings_guide.asp. Jackson, who also serves as executive minister for the Justice and Witness Ministries of the United Church of Christ, recommended viewing an information guide to be posted this month at www.ucc.org. If possible, rent a game to preview before buying it, or have someone take time to show you. Use the Internet to find reviews generated by parents. Some places to start: KidScore Ratings on the National Institute on Media and the Family’s Web site, at www.mediafamily.org. Parents Television Council, at www.parentstv.org/ptc/ videogames/main.asp. Common Sense Media, at www.commonsensemedia.org/ reviews. Media Awareness Network, at www.media-awareness.ca/ english/parents/video_games.

Is shopping a foreign or Vietnamese concept? Christmas is around the corner, and I am not ready for it at all. Maybe I’m too occupied spending time thinking of a way to get myself ready for it, or just about half of it. The first half of it. I wish I could get rid of all my worldly, earthly thoughts to become quiet in this season of giving. How many people are actually kings, pharaohs, or royal sultans on their way to meet God? (Remember the Christmas carol: “We three kings of Orient are; Bearing gifts we traverse afar?”) As I remember the story of Christmas, the North star never pointed the way to neither big shopping districts, like Union Square or South Coast Plaza — nor to Macy’s, Nordstrom or Saks Fifth Avenue — but to a very quaint, lonely place in the little town of Bethlehem. Christ began his humble beginning there, and certainly

he would not want us to commercialize and commemorate his coming every year with the experience we call Christmas shopping. People shop year-round, yet they have to do more of it now. Let’s chase the shoppers and merchants out of our lives like Christ once did at his temple. While shoppers have geared up with a vengeance for their neurotic shopping habits and shops have roared to life — even in the middle of an economic downturn, a recession if you will — I begin to despair. How many times a week can we contribute to the recovery of an economy that is out of kilter and bends on sucking the lifeblood out of the few working men — and the women they love — who shop? Women are the exemplary or rather the model consumers who give new meaning to the term “conspicuous consumption.” I know “conspicu-

ous consumption” to go together in one utterance with “shopping” is utterly sophomoric and superfluous. There is no such thing as essential shopping; all shopping, for that matter, is reserved for the mindless people who whittle away their life, in their search for the material things that they don’t need just to impress. Pardon me, I’m guilty as a shopper too. But do I have closets and suitcases full of merchandise that is hardly used and sometimes untouched? No. Do I spend hours getting ready to go out and, at the last minute, run back in the house to change for the umpteenth time? No. In fact, I don’t slave after fashion, but I am rather a connoisseur of finer things, so I actually can wear things that I bought years ago and are still in style. (I might be exaggerating a bit here, since most my of my stuff is practi-

cal and has found good use among needy people). In my other life, I used to trail many women around fashion boutiques, malls and outlets to be their fashion adviser or just to hold the pursestrings (mine). Perhaps because of that training, I have prepared for this eventuality now that I’m married. Even if the unemployment rate improves and the women in our lives who are out of work really desire a job, I believe the gross domestic product of the country won’t change that much — because while GDP is defined as the total monetary value of all final goods and services produced within a country during one year — the times these women spent shopping in that one year greatly exceed their working hours. That would nullify their productive output hours, adding to their country’s trade deficit since they are not con-

tributing to the production of goods and services that the U.S. can export to other countries. And because America has been outsourcing most of its manufacturing jobs, we are not making anything anymore. So when American consumers go shopping, it is the imported products they are actually buying from outside sources. This, plus the country’s outlay in Iraq, makes perfect sense as to why the dollar has been steadily declining against other foreign currencies of late. While shopping is beneath men’s dignity, the time we — actually our women who drag us along — spend shopping could be put to much better use, such as writing this primer in the economics of shopping or cooking. Shopping is a foreign concept made enduring by the influx of our people in this country since 1975. I don’t know whether

B Y NGUYEN-KHOA THAI-ANH

America has spoiled us with its consumer society or is it us, the other half of us, who have fortified an American concept of materialism and consumerism because we want to keep up appearances? I’m still searching in vain for the iconic Vietnamese woman to write about. Which one is more representative of today’s Vietnamese woman? The one who yearlong works (by the river) enabling her to raise five children and a husband (quanh naêm buoân baùn ôû ven soâng nuoâi noåi naêm con vôùi moät choàng) or she, too, loves to shop today, because she has moved to America?


Page 6

Thursday, December 9, 2004

NGUOI VIET 2

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

We’re the voice and the choice of younger Vietnamese Americans.

Please join us. 6 months for $60 or one year for $90 Rates doubled for outside the U.S. for postage Name: Address: Phone number: E-mail: Please make check payable to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683

ENTER THIS CONTEST!

California Stories Uncovered The California Council for the Humanities and New California Media invite you to… Write a “letter home” to a real or imagined relative and describe your life in California. No matter where you’re from – another country, another state, another city in California – write a letter “home.” Letters will be touching, informative, stirring and will open the door to California through your eyes. A good letter will be more personal than political, and will capture your moment in history. It will let the reader understand your life. We encourage you to write in your native language. Prize: $1,000 for 12 winning entries Maximum 800 words. Anyone over age 18 can enter. Deadline: January 15, 2005 Submit your letter! Send your entry to: New California Media USC Annenberg School for Communication One California Plaza 300 S. Grand Ave, Suite 3950 Los Angeles CA 90071-08110 Ph: 213-437-4412 Fax: 213-947-4972


Thursday, December 9, 2004

NGUYEN from page 1 Bolinao 52 are Vietnamese refugees, “the reason I picked this story is because it has to do with American Navy forces, part of American interests,” said Nguyeãn, of Los Angeles. He said he felt the story paralleled his own journey because he and his family fled Vietnam in 1980, when he was a teenager — except an American ship saved them all after four days. For years it was hard for Nguyeãn to come to grips with the inconsistency between his experience, which brought his loved ones asylum, and those on the Bolinao, which had led to such tragedy. As he prepares to raise the $370,000 needed to produce and distribute the documentary, he knows he must be careful with regard to how mainstream viewers will respond. He wants to emphasize the humanity in the story more than anything else. He doesn’t want Americans to view Vietnamese as “savages.” “I was talking to a survivor the other night and she brought up the story about these people caught in a plane crash in the Andes who re-

sorted to cannibalism. (The events of were captured in the film, “Alive”). How can you tell a story like that? I think if you treat it with a lot of humanity. You know, it’s survival. “This is a story that’s been around (throughout) history. People try not to deal with it but it’s about the need to survive. I think it’s a story people would like to hear about.” Which leads to what is perhaps the biggest obstacle Nguyeãn will face in just getting the film made: convincing survivors to talk. “Survivors are not willing to tell about what went on during those 18 days,” he said. “They have got on with their lives and are not comfortable with their wretched personal histories being available for public consumption. “You have to treat your subject with respect and not jeopardize or violate their rights,” he adds. “Currently, I’m talking to three different survivors and two of them are not willing to disclose on camera their identities. They are only willing to cooperate because they realize this is a story that needs to be told.” For more information on the film “Bolinao 52,” go to www.rhimp.com/bolinao.

DANG from page 1 Ñaëng responds: “Well, those who don’t do, teach.” And teach she does monthly, to readers on the pages of the 1.7-million circulation InStyle magazine, where she works as the beauty editor. In each edition, the features she guides give women fun, practical knowhow. “Kim sees beauty in its most complicated, and its simplest form, which ultimately helps women,” says Martha McCully, executive editor at InStyle. Ñaëng is precisely the kind

FROM HIS ALBUM: Young Ñöùc Nguyeãn and his family — mother Kim, father Nhu and brother Phuùc, left their homeland in 1980 and wound up in a refugee camp in Thailand. The boy, at right, has memories of those days and is now raising money to tell the story of a different group of immigrants. Photo courtesy of Ñöùc Nguyeãn.

Another year to be thankful for

IN HER OWN WORDS Another year has come and gone. It seems like the older I get, the faster the weeks fly by. Where did all of the time go? It feels like it was just yesterday that I was counting down the seconds until the famous ball dropped in Times Square in New York, ushering in 2004. As it turns out, this year has been a highly emotional and divisive one for our country. We watched while the Reagan family buried our former president, while the death toll continued to rise in the war on terror and while some states went blue and others red. Now that we have approached the end of 12 months, it is time for us, as a nation, to coalesce and reflect upon our lives and what it all

Page 7

NGUOI VIET 2

B Y NHUNG TRUONG

means to us. That leads me to wonder — what should we be grateful for? For many of us, the holidays mean a time of delicious food, fun family get-togethers, beautiful presents and a time to give thanks for all of our blessings. As Americans, we enjoy bountiful luxuries that come with living in one of the most prosperous nations on

of person one hopes is holding the reigns on the perception of beauty in America. As former beauty director at Good Housekeeping and once the beauty features editor at Women’s Wear Daily, she says glamour is about loving and expressing oneself — and having a good time doing it. “My goal is to help women and to give them any information I can to make their lives easier,” she notes. “Here is a quicker way to blow dry your hair. Here is an easier way to apply mascara. But the big message is to love your self. It has to start with you. From the simple act of applying body lotion, it is important to care for your self. You really can’t

Earth. For a large part of the world’s population, though, including many whom we have left behind in Vietnam, their blessings are weighted on a much humbler scale. So when the urge to complain about the complexities of our own lives creeps up on us, we should never forget how much we have to be thankful for. My boss once said to me: “We are a fortunate people in a free land, always able to see a better life ahead.” I could not agree with his words more. As we sit down and enjoy plentiful meals and great company, we should pause for a few moments and remember that many of our fellow countrymen and women do not get this chance to be with their loved ones in this season.

To defend our freedom, they leave them behind, people who miss them dearly and who look at their empty chairs at the dinner table at home. If these past twelve months have taught us anything, it is that in an instance, our existence can change dramatically. Like many of our servicemen and women, we are never guaranteed that anything will be easy or that we will live to see another day. All we can do is lead a positive life, making the next day better than the one before and hopefully in the process, we manage to leave a legacy that will inspire others. Soon, 2004 will see its final hours and some among us will perform the annual tradition of making a New Year’s resolution. Instead of commit-

take care of other people if you calls to enjoy the beautificacan’t do that first. tion process. “But I go back to fun — it “People say, ‘Oh, you’re so can be a lot of fun!” adventurous.’ Come on! Hair grows out,” she says. “I’m alSharing her knowledge ways experimenting and doAs a Vietnamese American ing something new. I think of woman with access to the make-up as a way for readers nation’s leading cosmetic to express themselves — one manufacturers, Ñaëng is in a day you can have smoky eyes position to give essential tips and the next something ento other Vietnamese American tirely different.” women. She balances that knowledge with humor. Mixing business with “When choosing a foundaher past tion shade, you want a little But Kim-Vaân Ñaëng’s real yellow undertone rather than passion is for perfume. Put pink or you’ll look ashy. Less simply, she says, “Who doesn’t is more! want to smell nice?” “If you are covering a blemAs a perk to her profession, ish and you cake it on, it will she is able to study under a just call attention to the blem- master perfumer, a task she ish. I like to cut foundation does not take lightly. with a little moisturizer. “You are learning on many Some specific brands she different levels,” she says. “It recommends: Bobbi Brown, is like a new language. A. Giorgio Armani and Laura There are no adjectives that Mercier. belong exclusively to smell so For lips, she suggests a you have to borrow words like sheer, shiny color, as matte green or warm. B. It is like can be drying and aging. She going to the gym. It is trainalso stresses the importance ing a muscle but it is the nose. of groomed brows. C. It is like an art class. You “I’m very low maintenance are working with an artist but but I recommend a little clear it is even harder than paintbrow gel by Paula Dorf,” she ing or sculpting because it is says. totally abstract and you can’t Finally, Ñaëng, also a board touch it — but it has strucmember of Cosmetic Execu- ture, architecture, color, it protive Women, cautions: “Don’t foundly touches and yet is inunderestimate the power of visible. It excites a very visblush” but with a light touch. ceral reaction.” Lightweight formulas in Infinitely impressive is brighter tones will make you Ñaëng’s approach to beauty as look awake and alive. Cream a real understanding of aesblushes make you look like you thetics. There is a philosophy are glowing from the inside and psychology at work that out. Ideally, she suggests the makes her advice larger than Tarte Flush stick. merely the application of color Her tips are punctuated by or base. She shares a story

ting yourself to going to the gym more often, getting rid of a bad habit or reading more books, why not commit yourself to changing your community, one good deed at a time. Have you ever considered joining the local Big Brothers, Big Sisters program or registering with Asians For Miracle Marrow Matches (A3M) to be a donor? If that is not exactly your cup of tea, why not volunteer just a couple hours a week at a charity in your city or at a local soup kitchen? Blessings come in all sorts of different packages; some are wrapped in prettier paper with bigger bows than others are. But when most people count their blessings, they usually think of how they have benefited from life. It seldom occurs to them that we are

blessed just to be here, with the air in our lungs, with the never-ending ability to serve others. We have all heard the ageold adage that it is better to give than to receive. So let us try to remember that we are all a part of a larger, global society and contribute positively so that someone else’s life or the life of our community will be just a little bit better because of our kindness. I will certainly keep this in mind, as I will be watching the ball drop yet again to usher in a new beginning. Nhung Tröông, of San Gabriel Valley, is a big advocate of community service and Asian American activism. Her day job is as a District Representative for Congressman Adam Schiff in California’s 29th district.

PROFILE Kim-Vaân Ñaëng

Birthplace: Saøi Goøn Residence: New York City Education: Bachelor’s degree in political science and communications, University of Southern California Favorite make-up trick: Use a bronze metallic pencil just under the lower lash line. It defines while the bronze reflects and puts a sparkle in the eyes. Beauty pet peeve: “A lot of Vietnamese women tend to get permanent make-up tattooed on. I don’t think it is a wise thing. Trends change and make-up should be low commitment. I like reapplying!” Tips for holiday style: Use a flexible-hold hairspray so you get volume and hold without having stiff, crunchy hair. Dab a shimmery eye shadow in the middle of your top lids — Givenchy makes some beautiful colors — and stroke on the mascara. Try a touch of cream blush — Stila Convertible Color — and don’t leave the house without a little fragrance behind your ears. Favorite fragrance: “I love the classics: Chanel No. 5 and No. 22, Shalimar and Jicky — both by Guerlain. Frederic Malle and Serge Lutens make some great new scents, too. that gets at the heart of her interest in scent, at her ability to tie personal experience to her professional education, and to its ultimate inclusion in the pages of InStyle: “In 1975, on my 9th birthday, I was on the last plane out of Saøi Goøn,” she recalls. “We came to California. As a refugee at Camp Pendleton there were so many Vietnamese coming in, and it happened so quickly that they mowed down the field and immediately put up tents. “You know that smell when you mow the lawn and you open the lawn bag and the smell hits you and your eyes just start to tear? “Well, the sun was beating down on the canvas tents and there were about 10 people in

each, a couple of families, and I remember walking into that tent and immediately the smell hit me and my eyes started to tear. So many perfumes use the grass smell now because it reminds people of happy summer days. But every time I smell the grass note I cringe and go back to that tent.” Aside from avoiding such perfumes, Ñaëng sees the role of smell as applying to other beauty decisions. In addition to choosing a moisturizer with SPF15 for the daytime, she prefers botanical based creams. “Really, I’m very scent-driven,” she says. “You have to like the product — the way it feels, the way it smells. You have to want to be religious about it.”


Page 8

NGUOI VIET 2

Thursday, December 9, 2004

NV2004-1209