Page 1

Taân thuû laõnh khoái thieåu soá Thöôïng Vieän, Nghò Só Harry Reid (DC-NV) xuaát hieän treân chöông trình “Meet the Press” cuûa ñaøi NBC hoâm 5/12 vaø noùi raèng TT Bush caàn tham khaûo vôùi phe Daân Chuû khi choïn caùc öùng vieân cho Toøa Toái Cao.

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ HAI 6 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6939 - 25xu

Toång thoáng laâm thôøi Ghazi alYawar cuûa Iraq noùi chuyeän vôùi kyù giaû Tim Russert cuûa ñaøi NBC treân chöông trình “Meet the Press” hoâm 5/12 vaø taùi xaùc nhaän söï uûng hoä cuûa oâng ñoái vôùi vieäc giöõ ñuùng ngaøy baàu cöû 30 thaùng Gieâng.

Online: www.nguoi-viet.com

Ñoïc Trong Soá Naøy Tin Laï (A2): Playboy saép khai tröông hoäi quaùn ôû Thöôïng Haûi Vieät Nam (A8): Chuyeän cuûa ngöôøi phoùng ra ñieän taïi Haø Noäi Ñòa Phöông (B1): Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ khôûi ñaàu coâng vieäc gaây voán Dieãn Ñaøn (B6): Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt”: Rao vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo

Toøa Baïch OÁc gôûi thieäp chuùc möøng caùc leã lôùn

WASHINGTON - Thieäp chuùc möøng caùc leã lôùn cuoái naêm, bao goàm Leã Noel, Naêm Môùi, cuûa Toøa Baïch OÁc, naêm nay vaãn do nhaø phaùt haønh thieäp Hallmark Cards thöïc hieän sang naêm thöù tö lieân tieáp, vaø Toång Thoáng George Bush cuøng phu nhaân Laura, ñaõ baét ñaàu gôûi ñeán caùc thaân nhaân, beø baïn, caùc uûng hoä vieân, cuõng nhö caùc chính khaùch ngoaïi quoác. Tieáp trang A6

YÙ:

Maùng coû à baèng soâcoâla möøng Giaùng Sinh

NAPLES, YÙ - Ba möôi hai thôï laøm baùnh ngoït noåi tieáng nhaát cuûa thaønh phoá Naples, mieàn Nam nöôùc YÙ, hoâm 4-12 ñaõ hoaøn taát caùi maùng coû khoång loà laøm hoaøn toaøn baèng soâcoâla, cuõng ñöôïc coi laø maùng coû baèng soâcoâla lôùn nhaát ñöôïc laøm cho ñeán nay. Ñeå thöïc hieän maùng coû nôi Tieáp trang A6

UNICEF:

170 trieäu treû em suy dinh döôõng

ISLAMABAD, Pakistan Tình traïng thieáu thöïc phaåm vaø giaùo duïc vaãn aûnh höôûng leân haøng trieäu treû em treân khaép theá giôùi, vôùi gaàn 10 trieäu treû em döôùi 5 tuoåi haøng naêm cheát vì nhöõng chöùng beänh coù theå ngaên ngöøa ñöôïc, Cô Quan Nhi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác hoâm Chuû Nhaät noùi. Giaùm ñoác UNICEF, baø Carol Bellamy, ñaõ nhaán maïnh nhöõng thaùch ñoá ñeå caûi thieän vieäc saên soùc y teá caên baûn cho treû em treân moät caên baûn toaøn caàu, khi baø khai maïc moät hoäi nghò quoác teá ôû thuû ñoâ cuûa Pakistan ñeå khuyeán khích nhöõng ngöôøi tình nguyeän trôï giuùp cho caùc cô quan cöùu trôï vaø caùc chöông trình cuûa chính phuû. “Treû em döôùi naêm tuoåi vaãn ñang thieät maïng vôùi moät nhòp ñoä gaàn 10 trieäu em moät naêm vì nhöõng nguyeân do coù theå phoøng ngöøa ñöôïc, nhö tieâu chaûy, beänh sôûi vaø nhöõng Bieåu tình ñoøi ñoäc laäp ôû Ñaøi Loan Nhöõng ngöôøi Ñaøi Loan uûng hoä chuû tröông ñoøi ñoäc laäp ñoái vôùi Trung Quoác bieåu tình ôû Ñaøi Baéc hoâm 5/12, tröôùc khi coù beänh nhieãm truøng hoâ haáp cuoäc baàu cöû quoác hoäi ngaøy 11 saép tôùi. Caûnh saùt öôùc tính khoaûng 15,000 ngöôøi tham gia cuoäc bieåu tình ñeå uûng hoä chuû caáp tính,” theo lôøi baø Baø ñaõ tôùi tröông cuûa Toång Thoáng Traàn Thuûy Bieån ñoåi danh xöng cuûa Ñaøi Loan thaønh “Coäng Hoøa Ñaøi Loan.” Hieän thôøi teân chính Bellamy. Tieáp trang A4 thöùc cuûa Ñaøi Loan laø “Coäng Hoøa Trung Hoa.” (Reuters)

Boä Chính Trò CSVN ñe neït ñaûng vieân:

Phaûi giöõ vöõng ñoaøn keát noäi boä

HAØ NOÄI 5-12 (TH) Nhaèm ñe neït caùn boä ñaûng vieân töø treân xuoáng döôùi khoâng ñöôïc “chao ñaûo”, Boä Chính Trò CSVN vöøa ñöa ra moät nghò quyeát nhaéc nhôû caùc caáp phaûi “giöõ vöõng ñoaøn keát noäi boä vaø söï oån ñònh chính trò.” Haõng thoâng xaõ chính thöùc cuûa ñaûng CSVN ñöa tin vaø baùo Lao Ñoäng ñaêng taûi laïi ngaøy Thöù Saùu 3-12-2004 veà “nghò quyeát soá 42-NQ/TÖ veà coâng taùc qui hoaïch caùn boä laõnh ñaïo...”. Nghò quyeát naøy môùi ñöôïc ban haønh ngaøy 30-

Möôøi baûy thöôøng daân Iraq bò gieát taïi baéc Baghdad

12-2004 chæ hai tuaàn leã sau khi trung töôùng hoài höu Nguyeãn Nam Khaùnh, phe töôùng Giaùp, göûi böùc thö thöù ba, coâng kích ñích danh töø ñaïi töôùng Phaïm Vaên Traø, boä tröôûng Quoác Phoøng CSVN, toång bí thö Noâng Ñöùc Maïnh (toång bí thö Ñaûng laø bí thö Quaân UÛy Trung Öông) ñaõ caáu keát vôùi phe töôùng Leâ ñöùc Anh duøng quyeàn haønh “caû vuù laáp mieäng em” ñeå ngoài xoåm leân ñieàu leä ñaûng cuõng nhö luaäp phaùp cuûa cheá ñoä qua vuï Toång Cuïc 2 vaø vuï aùn T4. Nghò quyeát cuûa Boä Chính Trò Haø Noäi ñöôïc phoå bieán

treân baùo chí cuõng chæ moät ngaøy sau khi Phan Vaên Khaûi, thuû töôùng cheá ñoä, ra tröôùc quoác hoäi nhìn nhaän giaùn tieáp raèng thuû töôùng chæ laø keû khoâng coù thöïc quyeàn chính trò vì khoâng ñöôïc pheùp caét ñaët hay caùch chöùc caùc quan chöùc ñaûng vieân cao caáp loäng quyeàn (treân baûo döôùi khoâng nghe) hay tham nhuõng. Trong phaàn traû lôøi chaát vaán ôû Quoác Hoäi Haø Noäi ngaøy 2-12-2004 veà quyeàn haïn caét cöû hay caùch chöùc caùc caáp caùn boä chæ huy trung öông cuõng nhö caùc ñòa phöông trong

Thaùi Lan thaû “chim hoøa bình” giaáy

Treû em Hoài Giaùo hoâm Chuû Nhaät ñöùng treân noùc cuûa moät ngoâi ñeàn Hoài Giaùo trong tænh Pattani, mieàn nam Thaùi Lan, ñeå theo doõi maùy bay cuûa Khoâng Quaân ñang thaû nhöõng con chim boà caâu giaáy. Cuoäc thaû haøng trieäu chim boà caâu giaáy naøy naèm trong chieán dòch cuûa chính phuû ñeå coå voõ hoøa bình sau khi Tieáp trang A7 gaàn 500 ngöôøi bò gieát trong naêm nay taïi vuøng naøy. (Reuters)

Toå chöùc Hamas cuûa Palestine töø choái höu chieán vôùi Israel

* Loaïn quaân nhaém vaøo baát cöù ai hôïp taùc vôùi Myõ BAGHDAD, Iraq - Hoâm Chuû Nhaät, nhöõng phaàn töû voõ trang ñaõ phuïc kích moät chieác xe buyùt chôû ngöôøi Iraq khoâng voõ trang tôùi laøm vieäc taïi moät ñòa ñieåm pheá thaûi ñaïn döôïc gaàn Tikrit, gieát cheát 17 ngöôøi, naâng con soá thöông vong trong ba ngaøy taán coâng ñaãm maùu cuûa quaân noåi daäy leân ít nhaát 70 ngöôøi Iraq

thieät maïng vaø haøng chuïc ngöôøi khaùc bò thöông. Nhöõng cuoäc taán coâng, taäp trung taïi Baghdad vaø vaøi thaønh phoá khaùc ôû phía baéc, coù veû nhö nhaém gaây sôï haõi cho nhöõng ngöôøi coäng taùc vôùi löïc löôïng quaân söï Hoa Kyø duø ñoù laø caûnh saùt, veä binh quoác gia, daân quaân ngöôøi

“Hieän nay khoâng coù cuoäc thaûo luaän naøo veà chuyeän höu chieán,” Mahmoud Al-Zahar, moät laõnh tuï cao caáp cuûa Hamas, noùi vôùi caùc phoùng vieân.

Tieáp trang A4

LAÙ THÖ LUAÂN ÑOÂN LEÂ MAÏNH HUØNG

S

GAZA - Toå chöùc Hamas hoâm Chuû Nhaät noùi raèng hoï töø choái baát cöù cuoäc höu chieán naøo vôùi Israel vaø taùi xaùc ñònh laäp tröôøng cuûa hoï laø tieâu dieät quoác gia cuûa ngöôøi Do Thaùi, baùc boû nhöõng lôøi tuyeân boá tröôùc ñaây coù luaän ñieäu hoøa giaûi cuûa moät laõnh tuï khaùc.

öï kieän quan troïng nhaát taïi Luaân Ñoân tuaàn naøy laø buoåi töôøng trình veà ngaân saùch maø boä tröôûng taøi chaùnh Gordon Brown ñöa ra trình baøy tröôùc Quoác Hoäi hoâm Thöù Naêm vöøa qua. Baét chöôùc oâng baø con Hoa Kyø, oâng Brown ñaõ môû ñöôøng cho cuoäc toång tuyeån cöûa vaøo naêm tôùi vôùi moät khoaûn quaø chöøng 2 tyû baûng Anh (töông ñöông vôùi 3.8 tyû ñoâ la Myõ). Ñoái vôùi caùc daân laùi xe, ñoù laø vieäc höùa seõ khoâng taêng thueá xaêng daàu; ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù nhaø thì oâng Brown höùa laø seõ khoâng taêng thueá nhaø ñaát quaù ñaùng. Moãi ñöùa treû sinh ra ñôøi taïi Anh cuõng ñöôïc nhaø nöôùc cho moät khoaûn tieàn ñeå duøng vaøo vieäc ñi hoïc ñaïi hoïc khi leân 18 tuoåi. Coøn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi giaø treân 70 tuoåi thì muøa Ñoâng naøy moãi ngöôøi ñöôïc taëng moät khoaûn tieàn 250 baûng Anh tieàn söôûi. Soá tieàn naøy ñöôïc taêng leân ñeán 350 baûng Anh cho nhöõng ngöôøi treân 80. Moùn

“Chieán löôïc cuûa chuùng toâi laø giaûi phoùng taát caû ñaát cuûa Ai Caäp vaø Israel trao ñoåi tuø nhaân Palestine,” Zahar noùi tieáp vaø Azzam Azzam (traùi), moät ngöôøi Israel goác AÛ Raäp, vui veû noùi chuyeän vôùi Thuû Töôùng Ariel aùm chæ taát caû nhöõng phaàn Sharon sau khi tôùi Tel Aviv hoâm 5/12. Ai Caäp ñaõ trao traû Azzam, ngöôøi ñaõ bò hoï caàm tuø 8 ñaát ôû Taây Ngaïn, Daûi Gaza vaø naêm vì toäi laøm giaùn ñieäp, sau khi Israel thaû 6 thanh nieân Ai Caäp xaâm nhaäp baát hôïp phaùp Tieáp trang A4 bò tình nghi möu toan khuûng boá. (Reuters)

TNS McCain chæ trích Nguõ Giaùc Ñaøi veà cuoäc chieán Iraq

WASHINGTON - Vieäc taêng cöôøng binh só Hoa Kyø taïi Iraq nhö ñaõ ñöôïc loan baùo tuaàn tröôùc coù theå khoâng ñuû, Thöôïng Nghò Só John Tieáp trang A6 McCain hoâm Chuû Nhaät tuyeân

Toång Thoáng Muammar Gadafi (traùi) cuûa Libya chaøo möøng Vua Abdullah II cuûa Jordan khi oâng tôùi Tripoli hoâm 5/12 ñeå thaûo luaän veà nhöõng lieân heä giöõa hai nöôùc vaø veà nhöõng dieãn tieán môùi nhaát trong vuøng Trung Ñoâng, tröôùc khi ñi Washington ñeå thaûo luaän vôùi T.T. Bush.

Ai Caäp vaø Israel trao ñoåi tuø nhaân ñeå baøy toû thieän chí

boá. JERUSALEM - Hoâm Chuû Noùi chuyeän trong chöông trình truyeàn hình “Fox News Nhaät Ai Caäp göûi traû moät ñieäp Sunday,” oâng McCain noùi vieân Israel veà nöôùc sau 8 raèng coù theå caàn theâm binh só naêm bò caàm tuø, vaø Israel thaû Tieáp trang A4 6 ngöôøi Ai Caäp xaâm nhaäp vaøo vuøng ñaát cuûa hoï; ñaây laø moät daáu hieäu raèng söï caêng thaúng trong bang giao giöõa hai nöôùc, do cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi Palestine gaây ra, ñang giaûm.

Vôùi cuoäc trao ñoåi tuø nhaân naøy, Israel vaø Ai Caäp coù veû ñang môû ñöôøng cho vieäc hôïp taùc an ninh chaët cheõ hôn ñoái vôùi keá hoaïch cuûa Israel ruùt khoûi Daûi Gaza trong naêm 2005, vaø ñeå tieán tôùi nhöõng cuoäc hoøa ñaøm giöõa Israel vaø ngöôøi Palestine. Israel noùi raèng hoï ñang Tieáp trang A4

Periodicals

Moät ngöôøi maëc y phuïc cuûa Santa Claus ñi beân caïnh moät con laïc ñaø trong sôû thuù cuûa thaønh phoá Munich, Ñöùc, hoâm 5/12, sau khi phaân phaùt quaø Giaùng Sinh cho treû em, nhaân ngaøy leã Thaùnh Nicholas, ngöôøi ñöôïc coi laø OÂng Giaø Noel.

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

TT Bush thaêm caên cöù Pendleton, vaøo ngaøy 7-12 WASHINGTON - Toøa Baïch OÁc loan baùo laø Toång Thoáng Bush seõ sang thaêm caên cöù Pendleton, phía Nam California, vaøo ngaøy Thöù Ba 7-12 naøy, nôi oâng seõ noùi chuyeän vôùi caùc quaân nhaân Thuûy Quaân Luïc Chieán (TQLC) vaø duøng böõa aên tröa taïi caên cöù naøy luoân. Tham vuï baùo chí Toøa Baïch OÁc, Scott McClellan cho bieát “Ñaây laø moät dòp ñeå toång thoáng caûm ôn caùc söï phuïc vuï vaø hy sinh cuûa caùc quaân nhaân naøy trong vieäc baûo veä töï do. Toâi cuõng nghó raèng nhaân dòp naøy, toång thoáng seõ noùi ñeán caùc tieán boä maø chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc trong cuoäc chieán choáng khuûng boá.” Trong thaùng qua, trong cuoäc taán coâng vaøo thaønh phoá Fallujah cuûa Iraq, maø löïc löôïng TQLC laø löïc löôïng chính yeáu, ñaõ coù 36 quaân nhaân TQLC töø caên cöù Pendleton naøy, hy sinh, laø con soá hy sinh cao hôn caû trong ba thaùng ñaàu cuûa cuoäc taán coâng vaøo Iraq, hoài ñaàu naêm 2003. Neáu tính chung veà caùc söï thieät haïi cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø trong cuoäc chieán tranh Iraq, cho ñeán nay, vôùi hôn 1,200 quaân nhaân hy sinh, thì caên cöù Pendleton cuõng ñaõ coù hôn 150 quaân nhaân hy sinh con soá hy sinh cao nhaát so vôùi baát cöù traïi quaân, caên cöù quaân söï naøo cuûa Hoa Kyø. Caên cöù Pendleton, naèm veà phía Baéc San Diego, thuoäc phía Nam California. (L.T.)

Playboy saép khai tröông hoäi quaùn ôû Thöôïng Haûi THÖÔÏNG HAÛI, Trung Quoác - Taïp chí noåi tieáng Playboy döï tính seõ khai tröông moät hoäi quaùn taïi thuû ñoâ thöông maïi Thöôïng Haûi cuûa Trung Quoác - moät hoäi quaùn ñaàu tieân nhö vaäy taïi nöôùc coäng saûn naøy, nôi vaãn coøn caám baùn taïp chí haøng ñaàu cuûa coâng ty daønh cho ñaøn oâng. Ngöôøi ta troâng ñôïi moät lôøi loan baùo chính thöùc veà vuï naøy seõ ñöôïc ñöa ra taïi moät cuoäc hoïp baùo cuûa coâng ty Playboy Enterprises International Inc. vaø Shanghai Entertainment Ltd. ñöôïc döï truø toå chöùc vaøo ngaøy Thöù Ba. Hôn hai thaäp nieân côûi môû kinh teá vaø phoàn thònh gia taêng taïi thaønh thò ñaõ xoùi moøn caùc chính saùch xaõ hoäi baûo thuû cuûa ñaûng Coäng Saûn TQ. Nhöõng cuoäc thi saéc ñeïp,

moät thôøi bò nhìn vôùi con maét khoù chòu, nay ñaõ ñöôïc ñoùn nhaän roäng raõi trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi thaønh phoá Sanya ôû mieàn Nam tuaàn naøy ñöùng ra toå chöùc cuoäc thi Hoa Haäu Theá Giôùi laàn thöù nhì trong hai naêm lieân tieáp. Naïn maõi daâm, trong khi vaãn coøn laø baát hôïp phaùp, phoå bieán taïi haàu heát moïi nôi trong nöôùc, vaø nhöõng cuoäc nghieân cöùu cho thaáy raèng coù söï chaáp nhaän roäng raõi vaán ñeà tình duïc tröôùc hoân nhaân trong giôùi treû. Tuy nhieân, Trung Quoác vaãn caám baùn Playboy vaø nhöõng taïp chí khaùc coù hình aûnh phuï nöõ khoûa thaân, maëc duø moät soá nhöõng aán phaåm nhö vaäy ñöôïc baùn hôïp phaùp vôùi tö caùch saùch vôû ngheä thuaät. Vaøo muøa Heø naøy chính phuû ñaõ phaùt ñoäng moät chieán dòch

Toång thoáng Nga chính thöùc vieáng Thoå Nhó Kyø

ANKARA, Thoå Nhó Kyø Toång Thoáng Nga Vladimir Putin hoâm Chuû Nhaät thöïc hieän cuoäc vieáng thaêm chính thöùc ñaàu tieân cuûa moät nhaø laõnh ñaïo Nga tôùi Thoå Nhó Kyø, nhaèm cuûng coá lieân heä kinh teá vôùi moät quoác gia maø tröôùc ñaây töøng laø moät keû thuø laâu daøi töø thôøi caùc Nga hoaøng vaø Ñeá Quoác Ottoman, ñeå bieán thaønh moät ñoái taùc maäu dòch quan troïng. Ngöôøi ta döï kieán cuoäc vieáng thaêm hai ngaøy cuûa Putin seõ daãn tôùi nhöõng hieäp öôùc hôïp taùc lieân quan tôùi caùc laõnh vöïc quoác phoøng, taøi chaùnh vaø naêng löôïng, ngoaøi moät tuyeân Töø ngaøy 9-12, United caùo veà tình höõu nghò vaø coäng Airlines khôûi söï caùc taùc giöõa hai nöôùc. OÂng cuõng seõ tham döï moät dieãn ñaøn veà chuyeán bay San kinh teá. Francisco-Saøi Goøn “Chuùng toâi tôùi ñaây ñeå thi haønh nhöõng quyeát ñònh can SAN FRANCISCO, Caliñaûm,” Putin noùi taïi moät böõa fornia - Haõng Haøng Khoâng United Airlines cuûa Hoa Kyø, loan baùo laø haõng naøy seõ khôûi söï caùc chuyeán bay haøng ngaøy töø San Francisco, California, BERLIN, Ñöùc - Tôø baùo coù sang Saøi Goøn, vôùi moät chaëng gheù taïi Hong Kong, keå töø nhieàu uy tín taïi Ñöùc, Bild, loan tin laø moät nöõ ca só treû ngaøy 9-12 tôùi ñaây. Nhö vaäy sau gaàn 30 naêm, Ñöùc, thöôøng ñoùng vai coâ Baïch moät haõng haøng khoâng Hoa Tuyeát, trong truyeän coå tích Kyø môùi bay trôû laïi Vieät Nam. “Baïch Tuyeát vaø 7 chuù luøn”, ñaõ Stephan Roth, phaùt ngoân bò cho nghæ vieäc baát thình vieân cuûa Haõng United Air- lình taïi hoäi chôï Giaùng Sinh cuûa thaønh phoá Dresden, Ñöùc, lines cho bieát: “Chuùng toâi cuõng ñaëc bieät sau khi coâ ñaõ ñeå chuïp aûnh chuù yù ñeán vuøng Nam Califor- khoûa thaân trong moät boàn taém, nia, vì nôi ñoù coù coäng ñoàng cho moät chöông trình quaûng Myõ goác AÙ, trong ñoù coù Vieät caùo. Ban toå chöùc hoäi chôï Giaùng Nam, ñoâng ñaûo.” Phaùt ngoân vieân naøy cho Sinh truyeàn thoáng haøng naêm bieát theâm laø haõng United cuûa thaønh phoá Dresden cho Airlines cuõng ñang nghieân bieát ñaõ phaûi quyeát ñònh sa cöùu chuyeán bay tröïc tieáp, thaûi nöõ ca só treû, ñeïp Samira, khoâng ngöng nghæ ôû baát cöù 22 tuoåi, sau khi coù quaù nhieàu nôi ñaâu, töø Los Angeles sang lôøi than phieàn cho raèng nhieàu Saøi Goøn, sau khi xem xeùt böùc hình cuûa Samira ñaõ ñöôïc möùc haønh khaùch ñoâng ñaûo phoå bieán treân caùc baùo, trong ñeán möùc naøo, söû duïng ñöôøng ñoù coù caû tôø Bild, cho thaáy nöõ bay San Francisco- Saøi Goøn. Phaùt ngoân vieân Roth cho bieát raèng theo thoûa hieäp ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa Hoa Kyø vaø Vieät Nam, thì United Airlines chöa ñöôïc bay thaúng ñeán Saøi Goøn, maø phaûi ngöng laïi taïi Hong Kong. (L.T.)

tieäc vôùi Toång Thoáng Thoå Nhó Kyø Ahmed Necdet Sezer toái Chuû Nhaät, tröôùc khi coù nhöõng cuoäc thaûo luaän chính thöùc hoâm Thöù Hai. OÂng noùi theâm: “Cuoäc vieáng thaêm naøy seõ ñem laïi cô hoäi cho caû nhöõng lieân heä kinh teá laãn maäu dòch giöõa Nga vaø Thoå Nhó Kyø ñeå môû ra nhöõng chaân trôøi môùi.” Sezer noùi raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa nhaø laõnh ñaïo Nga “chaéc chaén seõ ñaët neàn taûng cho nhöõng lieân heä môùi giöõa hai nöôùc chuùng toâi ñeå tieán tôùi söï coäng taùc ña dieän.” OÂng noùi theâm raèng Thoå Nhó Kyø seõ cöông quyeát hôïp taùc vôùi Nga trong cuoäc chieán choáng khuûng boá. Nga ñaõ keâu goïi Thoå Nhó Kyø haõy ngaên caám caùc cô quan töø thieän maø Moscow caùo buoäc ñaõ chuyeån tieàn vaø vuõ khí cho loaïn quaân ôû Chechnya. Trong

Ñöùc: Nöõ ca só chuïp aûnh khoûa thaân bò ñuoåi khoûi hoäi chôï Giaùng Sinh

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

nhaèm dieät tröø hình aûnh khieâu daâm treân Internet, ñoùng cöûa gaàn 1,500 website vaø ñöa ra nhöõng aùn tuø leân tôùi 15 naêm cho nhöõng ngöôøi ñieàu haønh nhöõng ñòa chæ ñoù. Coâng ty Playboy Enterprises Inc., truï sôû taïi Chicago, xuaát baûn taïp chí Playboy taïi 18 quoác gia. Bieåu töôïng ñaàu con thoû noåi tieáng cuûa coâng ty cuõng ñöôïc nhöôïng baûn quyeàn cho moät soá caùc saûn phaåm, ñaëc bieät phoå thoâng taïi Trung Quoác vaø moät soá vuøng khaùc ôû AÙ Chaâu. Tuy nhieân, nhöõng hoäi quaùn Playboy cuûa coâng ty, töøng coù moät ñòa vò vöõng vaøng trong thaäp nieân 1960, ñaõ bieán maát töø laâu. Hoäi quaùn cuoái cuøng, taïi thuû ñoâ Manila cuûa Philippines, ñaõ ñoùng cöûa naêm 1991. (n.n.)

ca só Samira ñang khoûa thaân trong moät boàn taém coù ñaày boït xaø boâng vaø caùnh hoa hoàng. Nöõ ca só Samira, maø teân ñaày ñuû khoâng ñöôïc phoå bieán, ñaõ ñoùng vai coâ Baïch Tuyeát trong caùc vôû kòch, cuõng nhö treân truyeàn hình töø 5 naêm qua. Ngay thò tröôûng Dresden vaø nhieàu ngöôøi daân cuûa thaønh phoá vaãn thích caùc buoåi trình dieãn cuûa Samira, neân ñaõ yeâu caàu ban toå chöùc hoäi chôï Giaùng Sinh thu duïng laïi nöõ ca só naøy, vì hoï caûm thaáy thieáu vaéng coâ, nhaát laø trong muøa Giaùng Sinh naøy... (L.T.)

moät haønh ñoäng chaéc haún ñeå baøy toû thieän chí vôùi Putin, tuaàn tröôùc chính quyeàn Thoå Nhó Kyø ñaõ baét giöõ 9 ngöôøi tình nghi thuoäc daân quaân Chechnya vaø ba ngöôøi Thoå uûng hoä loaïn quaân cuûa xöù ñoù. Thoâng taán Anatolia cuûa Thoå Nhó Kyø hoâm Chuû Nhaät noùi raèng caûnh saùt baùo caùo nhöõng ngöôøi naøy coù lieân heä vôùi maïng löôùi al-Qaida cuûa Osama bin Laden. Nhieàu ngöôøi Thoå Nhó Kyø coù toå tieân phaùt xuaát töø xöù Chechnya vaø nhöõng nôi khaùc trong vuøng Caucasus, hoï coù caûm tình vôùi nhöõng tín höõu Hoài Giaùo tranh ñaáu ñoøi ly khai khoûi Lieân Bang Nga nhöng ñaõ bò Moscow ñoái phoù baèng chính saùch cöùng raén. (nm)

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Hai 06 thaùng 12, 2004. 25 thaùng 10 AÂm Lòch, Giaùp Thaân. 5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:15 - Chöông Trình Nhìn Veà Coá Quoác 05:30 - Chöông trình AÙnh Ñaïo Vaøng 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali vaø Houston Texas 07:00 - Ñieåm Tin 07:50 - Caùc maët haøng Sales taïi Sieâu Thò AÙ Ñoâng 08:00 - Keát thuùc phaùt thanh 12:00 PM - 4:00 PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø –Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - Laøm Giaøu baèng Ñòa OÁc vôùi Suzanne Höông Nguyeãn 12:45 - NDP Photo Studio 12:50 - Ñôøi soáng ñieän töû vôùi coâng ty Hitek 12:55 - Ñieän Thoaïi Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ 01:00 - Giôùi thieäu Nhaø Haøng Rex 01:10 - Chuyeän Luaät Phaùp vôùi LS Norman Homen 01:40 - Saigon supermartket vaø Shopping Center 01:50 - Döôïc Thaûo Cuû Ngheä vaø Coâ Bích Vaân 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:05 - Giôùi Thieäu LL Copiers 02:30 - Caùc maët haøng Sales taïi Sieâu Thò AÙ Chaâu 02:45 - Giôùi Thieäu Hoäi Help The Poor 03:00 - Chöông trình “Töø Nhaø Ñeán Tröôøng” vôùi BS Quyønh Kieàu 03:25 - Mom & Baby Nutritions 03:40 - “Boán Muøa Du Lòch” vôùi AV Travel 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

TIN NHANH MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Nhaät thaän troïng tröôùc vieäc tröøng phaït Baéc Haøn TOKYO - Ngoaïi tröôûng Nhaät tuyeân boá hoâm Chuû Nhaät raèng Nhaät coøn thaän troïng tröôùc vieäc aùp ñaët caùc bieän phaùp tröøng phaït ñoái vôùi Baéc Haøn bôûi vì xöù ngheøo ñoùi naøy coù theå lôïi duïng lyù do ñoù ñeå ruùt chaân ra khoûi nhöõng cuoäc thöông nghò song phöông. Trong thaùng qua, caùc vieân chöùc Nhaät ñaõ sang Bình Nhöôõng ñeå thaûo luaän veà vieäc caùc coâng daân Nhaät bò giaùn ñieäp baét coùc sang Baéc Haøn trong hai thaäp nieân 1970 vaø 1980. Tuy nhieàu voøng thaûo luaän ñaõ dieãn ra, nhöng chaúng coù bao nhieâu tieán boä, khieán daân chuùng Nhaät keâu goïi chính phuû phaûi coù moät thaùi ñoä cöùng raén hôn ñoái vôùi Baéc Haøn, trong ñoù coù caû vieäc ñeà nghò tìm caùch thay ñoåi cheá ñoä ñoäc

taøi cuûa xöù naøy. Quoác Hoäi Nhaät ñaõ thoâng qua luaät vaøo thaùng Hai cho pheùp Tokyo caám mua baùn vaø aùp ñaët caùc bieän phaùp tröøng phaït kinh teá ñoái vôùi moät soá nöôùc trong ñoù coù Baéc Haøn. Nhöng Ngoaïi Tröôûng Nobutaka Machimura noùi raèng Tokyo muoán thöông nghò heát möùc vôùi Bình Nhöôõng tröôùc khi ñi ñeán caùc bieän phaùp ñoù. Noùi chuyeän trong chöông trình thaûo luaän buoåi saùng cuûa heä thoáng truyeàn hình Asahi oâng cho hay neáu Nhaät söû duïng söï tröøng phaït, Baéc Haøn coù theå möôïn côù ñeå khoâng ñoàng yù thaûo luaän nöõa. Baéc Haøn nhìn nhaän ñaõ baét coùc caû thaûy 13 coâng daân Nhaät, 5 ngöôøi trong soá ñoù ñöôïc pheùp

hoài höông vaøo naêm 2002. Baéc Haøn tuyeân boá 7 ngöôøi coøn laïi hoaëc maát tích hoaëc ñaõ cheát roài. Tuy nhieân nhieàu ngöôøi Nhaät ngôø vöïc vaø raèng nhöõng ngöôøi maát tích, trong soá ñoù coù ít nhaát hai ngöôøi khoâng ñöôïc xaùc nhaän bò baét coùc, coù theå coøn soáng trong xöù coâ laäp naøy. Ngoaøi ra Nhaät cuõng coøn ñang cuøng vôùi Hoa Kyø, Nga, Trung Quoác vaø Nam Haøn thuyeát phuïc Baéc Haøn huûy boû chöông trình cheá taïo voõ khí haït nhaân. Nhöng ba voøng thöông thaûo ñaõ khoâng khai thoâng ñöôïc beá taéc cuûa cuoäc khuûng hoaûng vaø Baéc Haøn töø choái khoâng tham döï caùc phieân hoïp voøng thaûo luaän 4 döï truø hoài thaùng 9, nhieàu tuaàn tröôùc khi Hoa Kyø baàu cöû toång thoáng.

Thaùi Lan: Khoâng Quaân thaû chim hoøa bình giaáy xuoáng vuøng Hoài Giaùo mieàn nam PANARE - Coù khoaûng 50 chieác phi cô cuûa Thaùi Lan hoâm Chuû Nhaät ñaõ “möa bom” haøng trieäu con chim hoøa bình laøm baèng giaáy nhö bieåu töôïng cuûa hoøa bình xuoáng caùc tænh Hoài Giaùo phía nam, nôi coù gaàn 500 ngöôøi thieät maïng tính töø thaùng Gieâng ñaàu naêm tôùi nay. Daân laøng trong caùc khu vöïc treân chaêm chuù nhìn leân treân trôøi ñoùn chôø khoaûng 100 trieäu con chim giaáy ñöôïc Thuû Töôùng Thaùi Thaksin Shinawatra kyù teân, trong ñoù coù mang theo lôøi höùa cuûa oâng seõ môû theâm tröôøng hoïc vaø taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi daân. Treû con trong moät ngoâi laøng chaïy ñuoåi thích thuù khi thaáy maùy bay neùm xuoáng haøng ngaøn con chim theo lôøi höùa. Moät trong soá khoaûng 300

ngoâi laøng trong 3 tænh mieàn nam saùt bieân giôùi Maõ Lai khoâng nhaän ñöôïc ñaøn chim giaáy vì chaúng may gioù thoåi quaù maïnh neân caùc chuøm bom chim gaáy bay xa muïc tieâu, taïo thaát voïng cho treû con. Moät thieáu nieân 11 tuoåi toû veû thaát voïng khi keå chuyeän raèng taát caû nhöõng gì maø em naøy thaáy chæ laø chieác phi cô bay ngang qua laøng, chöù khoâng nhaän ñöôïc caùc con chim giaáy. Chieán dòch chim giaáy hoøa bình cuûa oâng Thaksin ñöôïc thöïc hieän moät vaøi tuaàn tröôùc khi cuoäc toång tuyeån cöû dieãn ra, ñaõ taïo söï chuù yù cuûa cuûa ngöôøi daân phaàn ñoâng theo Phaät Giaùo cuûa xöù naøy, cho daãu taïi Bangkok, caûm tình cuûa ngöôøi daân vôùi khoái daân chuùng theo Hoài Giaùo noùi tieáng Maõ Lai chæ giôùi haïn. ÔÛ moïi nôi, daân chuùng tuïm laïi töøng nhoùm ñeå chôø ñoùn

chim giaáy, nhöõng con chim boà caâu, bieåu tröng cho hoøa bình, sau khi Thuû Töôùng Thaksin keâu goïi 63 trieäu ngöôøi daân Thaùi gaáp chim giaáy. Cuoái cuøng, öôùc löôïng khoaûng 120 trieäu con chim baèng giaáy ñaõ ñöôïc gaáp vaø caùc tuùi chim giaáy ñöôïc chaát ñaày 5 chieác vaän taûi cô Hercules C130. Chim ñöôïc gaáp baèng ñuû loaïi giaáy, töø baïc maët tôùi giaáy traéng ñöôïc chuyeån ñeán caùc phi tröôøng ôû mieàn nam roài phaân phoái cho caùc phi cô loaïi nhoû ñeå raûi tôùi caùc muïc tieâu. Ñaây laø moät chieán dòch lôùn nhaát trong lòch söû cuûa Khoâng Löïc Thaùi. Haønh ñoäng raûi chim hoøa bình baèng giaáy ñöôïc thöïc hieän vaøo cuoái tuaàn naøy ñaùnh daáu sinh nhaät cuûa Quoác Vöông Bhumibol Adulaydej, nhöng coù leõ chaúng taùc ñoäng gì bao nhieâu ñoái vôùi giôùi laõnh ñaïo Hoài Giaùo trong vuøng. Ñoái vôùi

DAT

Boä tröôûng quoác phoøng Nhaät tôùi Iraq

Boä Tröôûng Quoác Phoøng Nhaät Yoshinori Ono (phaûi) ñöôïc caùc só quan tieáp ñoùn trong khi oâng tôùi Iraq ñeå thaêm vieáng caùc ñôn vò cuûa khoaûng 600 binh só Nhaät ñoàn truù taïi Samawa, caùch phía nam Baghdad 250km, hoâm 5 thaùng 12. Caùc binh só Nhaät ñaõ tôùi ñaây töø thaùng Hai naêm nay ñeå ñaûm nhieäm nhöõng coâng taùc nhaân ñaïo vaø taùi thieát. (Reuters)

oâng Abdullaham Abdulsamad, thuoäc Hoäi Ñoàng Hoài Giaùo Narathiwat, thì nhöõng con chim giaáy khoâng laø bieåu tröng truyeàn thoáng naøo ñoái vôùi hoï. OÂng noùi ñoù laø do söï khaùc bieät vaên hoùa vì tín ñoà Hoài Giaùo

khoâng hieåu nhöõng con chim giaáy ñoù coù yù nghóa gì. Haøng traêm daân laøng trong khaép vuøng ñang soáng keït trong söï sôï haõi do thaùi ñoä hung haêng cuûa lính traùng vaø caùc nhoùm daân quaân cöùng raén

cuõng caûm thaáy phaán khôûi tröôùc vieäc toaøn daân Thaùi ñeå yù ñeán hoï, neân moät ngöôøi phu moû cao su theo Hoài Giaùo cho bieát vaøo ngaøy caàu nguyeän Thöù Saùu seõ daâng lôøi caàu nguyeän cho hoøa bình.

HAØ NOÄI, Vieät Nam - Theo Boä Thöông Maïi Vieät Nam, toång kim ngaïch haøng hoùa xuaát caûng cuûa Vieät Nam trong 11 thaùng vöøa qua laø treân 23,6 tyû USD, taêng 29,7% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Daàu thoâ, goã vaø haøng ñieän töû ñieän maùy coù toác ñoä taêng maïnh nhaát. Moät caùch chi tieát, haøng ñoà goã chieám 946 trieäu USD, haøng ñieän töû maùy tính 962 trieäu USD, rieâng daàu thoâ trong 11 thaùng qua ñaït kim ngaïch xuaát caûng 5,262 tyû USD. Nhö vaäy, daàu thoâ tieáp tuïc laø maët haøng coù kim ngaïch

xuaát caûng lôùn nhaát trong soá caùc maët haøng xuaát caûng chuû yeáu cuûa Vieät Nam hieän nay. Caùc haøng hoùa xuaát caûng khaùc nhö gaïo: 862 trieäu USD, vöôït 162 trieäu USD so vôùi keá hoaïch ñaàu naêm. USD. Nhieàu maët haøng chuû yeáu khaùc cuõng coù kim ngaïch xuaát caûng taêng treân 40% laø than ñaù, xe ñaïp vaø phuï tuøng xe ñaïp, haït ñieàu, cheø, haït tieâu. Tính ñeán nay, coù 17 maët haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa Vieät Nam ñaït kim ngaïch xuaát khaåu töø 100 trieäu USD trôû leân. Theo döï baùo, kim ngaïch

xuaát caûng cuûa VN trong naêm nay coù theå treân 25 tyû USD, taêng 24% so vôùi naêm ngoaùi. Trong khi ñoù, kim ngaïch nhaäp caûng seõ khoaûng 28,1 tyû USD, ñöa soá löôïng nhaäp sieâu vöôït 4,4 tyû USD. Nhöõng maët haøng quan troïng ñoái vôùi saûn xuaát trong nöôùc ñöôïc nhaäp vôùi khoái löôïng lôùn laø nguyeân lieäu vaø vaät tö saûn xuaát, duïng cuï vaø phuï tuøng, xaêng daàu, linh kieän xe maùy, goã nguyeân lieäu, taân döôïc... Caùc maët haøng nhaäp caûng giaûm goàm phuï tuøng xe hôi, giaáy, phaân boùn, nguyeân lieäu thuoác laù...

2004 Vieät Nam thaâm thuûng maäu dòch coù theå ñeán 4,4 tyû ñoâla

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy naêm 25 äm n â Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

UNICEF: 170 trieäu treû em suy dinh döôõng

Phoùng Palestine (PLO), Mahmoud Abbas, ñaõ coá gaéng thuyeát phuïc caùc toå chöùc cöïc ñoan haõy ngöng nhöõng cuoäc taán coâng vaøo Israel ñeå khieán Tieáp trang A1 cho cuoäc baàu cöû taân chuû tòch Islamabad hoâm Chuû Nhaät Palestine ngaøy 9 thaùng trong moät cuoäc vieáng thaêm Gieâng ñöôïc eâm thaám. ba ngaøy. Toå chöùc cöïc ñoan Hamas Hôn 170 trieäu treû em treân ñaõ gieát haøng traêm ngöôøi Istoaøn caàu vaãn bò thieáu aên, vaø rael trong nhöõng vuï taán coâng hôn 120 trieäu treû em, ña soá vaø ñaùnh bom töï saùt. Caùc giôùi laø treû gaùi, “khoâng heà ñöôïc chöùc Palestine lo ngaïi raèng nhìn thaáy beân trong moät nhöõng cuoäc taán coâng môùi seõ ngoâi tröôøng,” baø noùi. khieán cho Israel traû ñuõa vaø Tæ leä ñöôïc hoïc haønh ôû Pa- laøm giaùn ñoaïn cuoäc baàu cöû kistan coi nhö thaáp. UNICEF saép tôùi ñeå choïn ngöôøi leân öôùc löôïng raèng cöù 10 treû em thay Yasser Arafat - ñaây seõ töø 5 ñeán 9 tuoåi thì ba em laø cuoäc baàu cöû chöùc chuû tòch khoâng heà ñöôïc ñeán tröôøng, Palestine ñaàu tieân keå töø naêm vaø tæ leä boû hoïc cao. Trong soá 1996. treû em ghi teân hoïc, chæ moät Zahar noùi raèng tuy Hamas nöûa hoïc tôùi lôùp naêm, theo caùc taåy chay cuoäc baàu cöû chöùc chuû con soá cuûa UNICEF. tòch, nhöng hoï seõ xeùt tôùi Baø Bellamy cuõng ñeà caäp chuyeän tham gia cuoäc baàu cöû tôùi nhu caàu caáp thieát veà hoäi ñoàng laäp phaùp Palestine ngöôøi tình nguyeän. “Tinh seõ ñöôïc toå chöùc vaøo muøa thaàn thieän nguyeän laø troïng Xuaân. (nm) taâm cuûa moïi noã löïc cuûa chuùng toâi ñeå xaây döïng moät töông lai TNS McCain chæ toát ñeïp hôn,” baø noùi. Cuõng leân tieáng tröôùc hoäi trích Nguõ Giaùc Ñaøi nghò, Thuû Töôùng Shaukat veà cuoäc chieán Iraq Aziz ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi tình nguyeän haõy giuùp chính Tieáp trang A1 phuû Pakistan choáng laïi ñeå baûo veä caùc ñòa ñieåm boû nhöõng thaùch ñoá veà xaõ hoäi. phieáu trong nhöõng cuoäc baàu “Chæ coù chính phuû khoâng thoâi cöû vaøo thaùng tôùi, tieán haønh khoâng theå choáng laïi thaát hoïc, cuoäc chieán choáng quaân noåi beänh taät, ñoùi, ngheøo vaø nhieàu daäy vaø giuùp taùi thieát Fallujah, thaønh phoá bò taøn thaùch ñoá khaùc,” oâng noùi. Baø Bellamy cuõng seõ thaûo phaù sau cuoäc haønh quaân cuûa luaän vôùi oâng Aziz vaøo ngaøy caùc löïc löôïng Hoa Kyø môùi Thöù Hai, vaø sau ñoù seõ ñi tôùi ñaây. Vò nghò só Coäng Hoøa ôû Arithaønh phoá Lahore ôû mieàn zona, ngöôøi thöôøng chæ trích Ñoâng ñeå gaëp gôõ caùc vieân chöùc Boä Tröôû ng Quoác Phoøng cao caáp cuûa chính phuû veà caùc Donald Rumsfeld, hoâm Chuû döï aùn coù söï trôï giuùp cuûa Nhaä t noù i raè n g oâ n g toân troïng UNICEF taïi tænh Punjab. quyeá t ñònh cuû a Toå n g Thoáng UNICEF ñang hoã trôï caùc Bush khi giöõ oâ n g Rumsfeld ôû döï aùn veà giaùo duïc treû em, saên laï i chöù c vuï . soùc söùc khoûe vaø baûo veä nhöõng Ñöôïc hoûi lieäu nhöõng lôøi quyeàn cuûa phuï nöõ vaø treû em ôû bình luaän naøy coù phaûi laø moät Pakistan, moät nöôùc ngheøo vôùi phieá u tín nhieäm hay khoâng, khoaûng 150 trieäu daân. (n.n.) oâng McCain traû lôøi, “ Khoâng, khoâng phaûi.” Toå chöùc Hamas cuûa Hoa Kyø seõ taêng vieän 1,500 binh só tôùi Iraq vaø keùo daøi Palestine töø choái thôøi haïn phuïc vuï cuûa hôn höu chieán vôùi Israel 10,000 binh só khaùc ñeå taêng cöôøng an ninh tröôùc khi Tieáp trang A1 nhöõng cuoäc baàu cöû ñöôïc döï caû Israel. truø dieãn ra vaøo thaùng Gieâng, Thöù Saùu tuaàn qua Hassan Nguõ Giaùc Ñaøi tuaàn tröôùc cho Youssef, moät laõnh tuï cao caáp bieát. Nhöõng bieän phaùp naøy seõ cuûa Hamas ôû Taây Ngaïn, ñöa con soá binh só Hoa Kyø taïi tuyeân boá raèng toå chöùc cuûa Iraq töø gaàn 140,000 ngöôøi oâng coù theå chaáp nhaän vieäc hieän nay leân tôùi khoaûng thaønh laäp moät quoác gia Pal- 150,000 ngöôøi, Nguõ Giaùc Ñaøi estine ôû Taây Ngaïn vaø Gaza noùi. vaø tieán tôùi moät cuoäc höu OÂng McCain noùi nhöõng chieán laâu daøi vôùi Israel - vaán naïn taïi Iraq saâu xa hôn nhöõng lôøi bình luaän naøy ñöôïc laø vaán ñeà quaân soá. coi laø daáu hieäu cuûa moät laäp “Vaán ñeà maø chuùng ta gaëp tröôøng môùi ñeå tieán tôùi chaám phaûi ôû ñaây laø töø tröôùc tôùi nay döùt xung ñoät. Nguõ Giaùc Ñaøi chæ phaûn öùng Laõnh tuï cuûa Toå Chöùc Giaûi tröôùc nhöõng saùng kieán cuûa keû

ñòch thay vì coù nhöõng saùng kieán khieán keû ñòch phaûi ñoái phoù,” oâng noùi. “Vaø khi phaûi keùo daøi thôøi haïn phuïc vuï ñeå phaûn öùng, ñoù laø moät chuyeän teä haïi cho tinh thaàn quaân ñoäi. Hieän coù tình traïng löïc löôïng Veä Binh vaø Tröø Bò bò söû duïng quaù möùc.” “Quaân ñoäi,” oâng noùi, “quaù nhoû.” Thöôïng Nghò Só Joe Biden (DC- Delaware), ngöôøi môùi trôû veà sau moät chuyeán ñi Iraq, ñaõ tuyeân boá vôùi heä thoáng truyeàn hình ABC: “Chuùng ta ñaõ thaéng moïi thöù maø chuùng ta coá gaéng laøm, keå caû Fallujah, nhöng roài chuùng ta thieáu taøi nguyeân ñeå giöõ nhöõng gì chuùng ta ñaõ chieám ñöôïc.” OÂng Biden noùi raèng, sau chuyeán ñi cuûa oâng tôùi Iraq, oâng “bôùt lo ngaïi veà nguy cô buøng noå noäi chieán hôn laø buøng noå nhöõng hoãn loaïn daân söï.” OÂng Biden cuõng tieân ñoaùn raèng Nguõ Giaùc Ñaøi seõ giöõ caùc binh só laïi cho tôùi khi moät muïc tieâu ñaït ñöôïc, trong tröôøng hôïp naøy laø nhöõng cuoäc baàu cöû, “vaø roài ngöôøi ta seõ thaáy soá binh só laïi giaûm bôùt.” Thöôïng Nghò Só McCain, khi ñöôïc hoûi veà nhöõng böùc hình môùi xuaát hieän coù veû cho thaáy söï ngöôïc ñaõi caùc tuø nhaân Iraq, noùi oâng tin raèng Hoa Kyø hieän ñoái xöû vôùi tuø nhaân thích hôïp hôn. “Toâi nghó ñaõ coù moät thôøi kyø chuùng ta ñaõ ñoái xöû khoâng thích hôïp,” oâng noùi. (n.n.)

Ai Caäp vaø Israel trao ñoåi tuø nhaân... Tieáp trang A1

xeùt tôùi chuyeän thaû moät soá tuø nhaân Palestine, ñaây laø moät haønh ñoäng coù theå giuùp cuûng coá ñòa vò cuûa laõnh tuï Palestine oân hoøa Mahmoud Abbas trong noã löïc cuûa oâng ñeå leân thay theá coá Chuû Tòch Yasser Arafat qua cuoäc baàu cöû vaøo ngaøy 9 thaùng Gieâng saép tôùi. Phoù Thuû Töôùng Ehud Olmert cuûa Israel loan baùo raèng Israel vaø Ai Caäp seõ kyù keát moät hieäp öôùc maäu dòch vaøo ngaøy 14 thaùng 12. OÂng noùi raèng hieäp öôùc naøy coù theå daãn tôùi “nhöõng thay ñoåi saâu roäng ôû Trung Ñoâng.” Thuû Töôùng Ariel Sharon noùi vôùi caùc phoùng vieân raèng oâng ñaõ caùm ôn Toång Thoáng Ai Caäp Hosni Mubarak trong moät cuoäc ñieän ñaøm trong ñoù hoï ñaõ thaûo luaän veà söï caûi thieän bang giao vaø ñaåy maïnh hôïp taùc. Vuï trao ñoåi tuø nhaân coù theå taïo uy tín cho Thuû Töôùng

Ariel Sharon, trong khi oâng ñang coá gaéng qui tuï moät lieân minh môùi ñeå tieáp tuïc caàm quyeàn. Ñoàng thôøi, coù veû nhö Israel muoán nhaân cô hoäi naøy ñeå toû yù muoán hoøa giaûi vôùi ngöôøi Palestine. Vaên phoøng cuûa Sharon noùi: “Nhö laø moät haønh ñoäng ñeå ñaùp laïi cöû chæ cuûa Mubarak, Sharon ñaõ ra leänh cho caùc giôùi chöùc an ninh haõy cöùu xeùt ñeå coù theå giaûm aùn tuø cho caùc tuø nhaân Palestine.” Thoâng taán nhaø nöôùc Ai Caäp MENA noùi raèng Israel ñaõ ñoàng yù thaû moät soá tuø nhaân Palestine, vaø raèng Sharon öng thuaän ñeå cho vaøi nhaân vieân an ninh Palestine ñöôïc sang Ai Caäp ñeå thuï huaán - haønh ñoäng naøy coù theå giuùp cho keá hoaïch cuûa oâng trieät thoaùi binh só vaø di taûn ngöôøi ñònh cö Do Thaùi ra khoûi Daûi Gaza trong naêm tôùi. (nm)

Möôøi baûy thöôøng daân Iraq bò gieát taïi baéc Baghdad

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 xe vaøo moät traïm kieåm soaùt cuûa Veä Binh Quoác Gia Iraq ôû Beiji, khoaûng 75 daëm phía baéc Baghdad, cho noå chieác xe chöùa ñaày chaát noå. Caùc tay suùng sau ñoù ñaõ noå suùng vaøo traïm. Ba veä binh, keå caû moät ñaïi ñoäi tröôûng, ñaõ bò gieát vaø 18 ngöôøi bò thöông, oâng Coppernoll noùi. Cuõng trong ngaøy Chuû Nhaät, du kích ñaõ phuïc kích moät toaùn tuaàn tieãu hoãn hôïp taïi Latifiyah, phía nam Baghdad, vaø taán coâng caùc Veä Binh Quoác Gia ñang tuaàn tieãu gaàn Samarra, phía baéc Baghdad. Hai ngöôøi Iraq bò gieát vaø 10 ngöôøi bò thöông. Nhöõng cuoäc taán coâng coù veû nhö naèm trong moät chieán dòch coù phoái hôïp cuûa loaïn quaân nhaém vaøo baát cöù ngöôøi Iraq naøo hôïp taùc vôùi ngöôøi Myõ. Hoâm Thöù Saùu, moät traïm caûnh saùt ñaõ bò taán coâng vaø 16 ngöôøi bò gieát. Hoâm Thöù Baûy, nhöõng vuï noå bom xe töï saùt ñaõ ñaùnh vaøo moät traïm caûnh saùt khaùc, gieát cheát 6 ngöôøi, vaø moät xe buyùt chôû daân quaân ngöôøi Kurd, gieát cheát baûy

ngöôøi. Nhöõng cuoäc ñoät kích hình nhö cuõng nhaèm taùi boå sung cho kho vuõ khí cuûa quaân noåi daäy. Loaïn quaân trong vuï taán coâng hoâm Thöù Saùu ñaõ cöôùp moät kho vuõ khí cuûa caûnh saùt, vaø hoâm Chuû Nhaät, caûnh saùt noùi nhöõng keû voõ trang ñaõ traøn vaøo moät traïm caûnh saùt khoaûng 30 daëm phía nam Fallujah vaø cöôùp hai xe caûnh saùt cuøng moät kho vuõ khí lôùn. Ñieàu ñoù ñaõ khoâng ngaên caûn lieân minh trong vieäc vuõ trang cho caùc löïc löôïng Iraq. Hoâm Chuû Nhaät, Hoa Kyø loan baùo vaøo thaùng Möôøi Moät caùc löïc löôïng an ninh Iraq ñaõ ñöôïc chuyeån giao 5,400 khaåu suùng AK-47, gaàn 2,000 khaåu suùng luïc 9 ly, 78 suùng phoùng löïu vaø haøng trieäu vieân ñaïn cuõng nhö aùo giaùp, kính nhìn ban ñeâm, thieát vaän xa vaø boán xe taêng kieåu Nga. Maët khaùc, hoâm Chuû Nhaät, Hoäi Löôõi Lieàm Ñoû Iraq ñaõ ruùt phaùi boä cöùu trôï cuûa hoï ra khoûi thaønh phoá chieán tröôøng Fallujah, theo lôøi yeâu caàu cuûa Tieáp trang A6

Tieáp trang A1

Kurk, hoaëc ngöôøi daân bình thöôøng chæ muoán laøm vieäc ñeå kieám soáng. Tình traïng baïo ñoäng vaãn dieãn ra sau khi Hoa Kyø môû nhöõng cuoäc taán coâng lôùn nhaèm traán aùp quaân du kích tröôùc khi nhöõng cuoäc baàu cöû ñöôïc döï truø toå chöùc vaøo ngaøy 30 thaùng Gieâng. Vaøo chieàu Chuû Nhaät, vaøi nhoùm nhoû thuoäc Hoài Giaùo Sunni ñaõ tham gia vôùi nhöõng giaùo só Sunni nhieàu aûnh höôûng hôn ñeå ñoøi hoûi hoaõn nhöõng cuoäc baàu cöû khoaûng saùu thaùng. Vuï phuïc kích ñaãm maùu hoâm Chuû Nhaät ñaõ khôûi söï khi caùc tay suùng khai hoûa vaøo chieác xe buyùt khi chieác xe thaû xuoáng nhöõng ngöôøi Iraq laøm vieäc cho caùc löïc löôïng lieân minh taïi moät baõi pheá thaûi voõ khí ôû Tikrit, 80 daëm phía baéc Baghdad, theo lôøi Ñaïi UÙy Bill Coppernoll, phaùt ngoân vieân cuûa Sö Ñoaøn 1 Boä Binh Hoa Kyø ñaët caên cöù ôû Tikrit. OÂng Coppernoll noùi 17 ngöôøi ñaõ bò gieát vaø 13 ngöôøi khaùc bò thöông trong cuoäc taán coâng. Nhöõng ngöôøi soáng soùt noùi khoaûng 7 du kích quaân ñaõ tham gia vuï taán coâng, nhaû heát baêng ñaïn cuûa hoï vaøo chieác xe buyùt tröôùc khi taåu thoaùt. Thi haøi cuûa caùc naïn nhaân ñaõ ñöôïc ñöa tôùi moät nhaø xaùc khoâng ñuû choã chöùa vì quaù nhoû; vaøi xaùc ñaõ bò ñeå laïi treân ñöôøng. Khoaûng moät giôø sau, moät keû ñaùnh bom töï saùt ñaõ ñaâm

NEWTON Dental Lab Tech / ESL / Computer

Chuùng toâi coù theå giuùp ñoåi töø daïng Tourist Visa (B1, B2, J1...) sang Student Visa (F1) 1- KHOÙA DENTAL LAB TECH GOÀM: Crown & Bridge. Wax & Metal Finish. Dental Ceramics. Newton International College ñöôïc 40 Dental Lab toaøn quoác khen ngôïi. Giôø hoïc thuaän tieän (saùng, chieàu, toái). Lôùp Anh ngöõ MIEÃN PHÍ Giôùi thieäu vieäc laøm sau khoùa hoïc. Giuùp hoïc vieân möôïn tieàn neáu hoäi ñuû ñieàu kieän. 2- KHOÙA COMPUTER TECH GOÀM: Office Application . Web Development . Networking. 3- KHOÙA HOÏC SING NGÖÕ ESL: Tröôøng coù caáp Sevis I-20 (F 1, M 1) cho du hoïc sinh muoán hoïc Dental/English/Computer. Nhaän hoïc vieân chuyeån töø tröôøng khaùc sang ôû Myõ (ESL, TOEFL, Dental Lab). 4- KHOÙA HUAÁN LUYEÄN THI TOEFL: Luyeän thi TOEFL caáp toác. Thi traéc nghieäm TOEFL moãi thaùng. Ñieåm thi TOEFL hôïp leä vaøo cao ñaúng, Ñaïi hoïc.

Main Campus: GARDEN GROVE (714) 530-9288 8762 Garden Grove Blvd. #102. Garden Grove, CA 92844 Giöõa Magnolia & Newland

LOS ANGELES (231) 380-7899 2975 Wilshire Blvd. #200, Los Angeles, CA 90010 Wilshire & Virgil

DAT


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

DAT

Cuoäc phieâu löu leã Hanukkah cuûa David Dreidel. E.G. WALKER Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 1 Teân toâi laø David Dreidel vaø toâi nghe ñöôïc gia ñình toâi haùt baøi haùt veà toâi: Toâi coù moät con cuø dreidel nhoû. Toâi naën noù ra töø ñaát seùt. Vaø khi noù khoâ vaø chôi ñöôïc roài. Thì toâi chôi con cuø dreidel. Thieät laø khoaùi chí. Chaéc chaén laø ñeán leã Hanukkah roài vaø coù ngöôøi ñang ñi ñeán mang toâi ra chôi ñaây. Naép hoäp ñöïng toâi ñöôïc môû ra. Toâi ñaõ khoâng thaáy aùnh saùng, phaûi noùi laø aùnh saùng ñeøn caày môùi ñuùng, töø leã Hanukkah naêm ngoaùi kia. “Noù ñaây roài, Joey aø. Con cuø dreidel ñaây roài.” Laø gioïng cuûa Simon ñaáy. Naêm ngoaùi, sau khi hoï thaép ñeøn caày vaøo ngaøy thöù taùm cuûa leã Hanukkah xong, Simon ñaõ caát toâi vaøo caùi hoäp ñaëc bieät cuûa toâi. Ñoù laø moät caùi hoäp goã aám. Toâi cuõng laøm baèng goã, khoâng phaûi baèng ñaát seùt nhö trong baøi haùt. Toâi ñöôïc ñeõo, ñaùnh boùng vaø raát ö laø ñeïp. Ngöôøi toâi coù boán maët. Phaàn döôùi cuûa toâi nhoû daàn daàn ñeán caùi choùp quay. Toâi coøn coù moät caùi cuoáng ôû treân ñaàu nöõa. Quan troïng hôn heát laø boán beà maët treân ngöôøi toâi coù ñoùng chöõ Do Thaùi. Nhöõng chöõ naøy chæ daãn cho ngöôi chôi phaûi laøm gì. Simon vaø Joey thích chôi cuø dreidel vaø chôi baèng haït walnut.

“Ñeå anh chæ cho em caùch quay con cuø dreidel nheù,” Simon noùi. “Em nhôù maø. Ñeå em thöû.” Phaûi, toâi cuõng nhôù caùch caäu ta chôi. Coù moät naêm, Joey quay toâi maïnh quaù, toâi chui luoân vaøo gaàm gheá. Hoï khoâng tìm ñöôïc toâi cho ñeán luùc hoï doïn nhaø cho leã Vöôït Qua vaøo muøa xuaân. Hy voïng naêm nay caäu ta chôi khaù hôn. Thöù Ba: Naêm nay Joey vaø Simon coù chôi con cuø David Dreidel nheï nhaøng hôn khoâng? Chuù thích cuûa taùc giaû: Dreidel laø moät con cuø boán goùc duøng ñeå chôi trong moät troø chôi vaøo leã hoäi Hanukkah cuûa ngöôøi Do Thaùi. Moãi maët cuûa con cuø coù moät chöõ Do Thaùi khaùc nhau. ‘Shin’ coù nghóa laø boû theâm tieàn. ‘Hey’ nghóa laø thaéng ñöôïc nöûa soá tieàn ôû giöõa. Vaø ‘gimel’ laø thaéng heát. ‘Nun’ laø khoâng laøm gì caû. Moãi laàn tröôùc khi quay con cuø, nhöõng ngöôøi chôi phaûi ñaët moät soá tieàn ra chính giöõa. Ngöôøi ñaàu tieân quay con cuø. Khi con cuø ngöøng laïi, chöõ treân maët ngöûa leân seõ quyeát ñònh ngöôøi quay phaûi boû tieàn vaøo hay ñöôïc laáy tieàn ra.

Ñaây laø moät truyeän trong Goùc Ñoïc Thieáu Nhi phaùt haønh ñaàu tieân ngaøy 2 thaùng Möôøi Hai naêm 2002. Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

LAÙ THÖ LUAÂN ÑOÂN quaø choùt laø daønh cho nhöõng ai coù con coøn nhoû maø nhaø nöôùc höùa laø seõ taêng caùc ngaân khoaûn daønh cho vieäc thaønh laäp nhöõng vöôøn treû. Ñoái vôùi oâng Brown buoåi ñieàu traàn veà ngaân saùch laàn naøy coù taàm quan troïng ñaëc bieät, khoâng phaûi quan troïng vì cuoäc toång tuyeån cöû vaøo naêm tôùi vì ñaûng Lao Ñoäng cho raèng hoï ñaõ naém chaéc phaàn thaéng trong tay maø vì ñöông kim thuû töôùng, oâng Tony Blair ñaõ tuyeân boá raèng seõ töø chöùc trong nhieäm kyø tôùi. Chính vì vaäy maø oâng Brown phaûi xaây döïng lieân minh cuûa mình vaø cho quaø cho taát caû moïi ngöôøi töø oâng thoáng ñoác ngaân haøng Anh Quoác cho ñeán anh lính cuûa Trung Ñoaøn Black Watch hieän ñang phuïc vuï chung vôùi quaân ñoäi Myõ taïi phía nam Baghdad. Nhöng caâu chuyeän maø khieán cho daân chuùng Luaân Ñoân baøn taùn nhieàu nhaát laïi khoâng phaûi laø nhöõng moùn quaø cuûa oâng Brown vaø cuoäc ñaáu tranh ñeå thay oâng Tony Blair trong ñaûng Lao Ñoäng khi oâng naøy giaõ töø chính tröôøng, maø laø caâu chuyeän tình dang dôû giöõa oâng boä tröôûng noäi vuï David Blunkett vaø baø Kimberly Quinn chuû nhieäm nhaät baùo The Spectator. Soá laø baø Kimberly Quinn naøy tuy ñaõ coù choàng nhöng laïi vaãn baét boà vôùi oâng Blunkett trong moät thôøi gian daøi. Chính trong thôøi gian naøy, baø ñaõ coù ñöôïc moät ñöùa con vaø hieän ñang mang baàu moät ñöùa nöõa. Nhöng sau naøy, khoâng hieåu vì sao, baø Kimberly Quinn boãng nhieân döùt tình vôùi oâng Blunkett. Taán bi haøi kòch ñaõ baét ñaàu xaûy ra töø ñoù. Khoâng phaûi oâng choàng baø Kimberley kieän ñoøi ly dò maø oâng Blunkett noäp ñôn kieän ra toøa nhaän hai ñöùa con cuûa baø Kimberley laø con cuûa oâng vaø ñoøi toøa buoäc vôï choàng baø Kimberley Quinn phaûi cho pheùp oâng gaëp gôõ ñöùa nhoû thöôøng xuyeân nhö moïi ngöôøi boá khaùc. Nhöng baø Quinn khoâng chòu nhaän raèng hai ñöùa con naøy laø con cuûa oâng Blunkett. Theá laø oâng Blunkett laïi yeâu caàu toøa cho thöû DNA ñeå chöùng minh raèng hai ñöùa con sau cuûa baø Quinn laø con cuûa oâng. Neáu caâu chuyeän chæ coù theá thì cuõng ñuû laøm cho ngöôøi ta xoân xao roài, nhöng caâu chuyeän ñaõ khoâng döøng laïi ôû ñoù. Ñeå traû ñuõa laïi vuï kieän cuûa oâng Blunkett, baø Kimberley Quinn ñaõ tieát loä cho caùc baïn beø trong giôùi truyeàn thoâng moät loaït nhöõng ñieàu maø oâng Blunkett ñaõ laøm cho baø khi hai ngöôøi coøn ñang khaêng khít vôùi nhau. Qua nhöõng toá caùo treân baùo naøy, ngöôøi ta bieát raèng coâ vuù em ngöôøi Philippines cuûa baø Quinn ñaõ chæ maát coù 19 ngaøy ñaõ ñöôïc chieáu khaùn cho pheùp ôû laïi nöôùc Anh laøm vieäc thay vì phaûi ñôïi treân moät naêm nhö thöôøng leä. Vaø oâng Blunkett cuõng ñaõ laáy moät chieác veù xe löûa haïng nhaát maø Quoác Hoäi daønh cho vôï hay choàng caùc vò daân bieåu cho baø Quinn ñeå veà thaêm queâ. OÂng cuõng cho caûnh saùt ñeán gaùc nhaø baø Quinn trong nhöõng ngaøy maø Luaân Ñoân bieåu tình choáng chieán tranh taïi Iraq. OÂng Blunkett ñaõ phuû nhaän taát caû nhöõng lôøi toá caùo ñoù. OÂng chæ nhaän raèng ñaõ “lôõ laàm” vì khoâng hieåu roõ luaät neân coù cho baø Quinn moät caùi veù xe löûa maø Quoác Hoäi daønh cho vôï hay choàng caùc vò daân bieåu, vaø nay oâng ñaõ boài hoaøn tieàn veù ñoù. OÂng cöïc löïc baùc boû raèng oâng ñaõ can thieäp ñeå chò vuù ngöôøi Philippines cuûa baø Quinn sôùm ñöôïc chieáu khaùn tuy raèng oâng cuõng coâng nhaän laø oâng coù kieåm soaùt laïi xem raèng hoà sô cuûa chò naøy noäp coù hôïp leä hay khoâng. Nhöng nhöõng lôøi toá caùo naøy cuõng ñaõ nghieâm troïng ñuû ñeå taïo ra moät tình traïng khuûng hoaûng trong chính phuû Anh. Vaø maëc daàu thuû töôùng Tony Blair ñaõ tuyeân boá hoaøn toaøn tin töôûng vaøo söï trong saïch cuûa oâng Blunkett, nhöng chính phuû Anh cuõng ñaõ phaûi laäp moät uûy ban do Sir Alan Bud caàm ñaàu ñeå ñieàu tra veà vuï chieáu khaùn naøy.

‘David Dreidel’s Hanukkah Adventure’ BY E.G. WALKER Special to The Times

Part 1 My name is David Dreidel and I can hear my family singing my song: I have a little dreidel. I made it out of clay. And when it’s dry and ready Then dreidel I shall play. This is exciting. It must be the festival of Hanukkah and someone’s coming for me. The lid on my box is opening. I haven’t seen the light of day - maybe I

Tieáp trang A4

quaân ñoäi Hoa Kyø, giöõa nhöõng lo ngaïi veà tình hình maát an ninh vaãn tieáp tuïc taïi ñoù, ngöôøi ñöùng ñaàu toå chöùc naøy cho bieát. Caùc vieân chöùc ñaõ hy voïng

Tuesday: Will Joey and Simon go easy on David Dreidel this year? Author’s note: A dreidel is a four-sided top used in a game played during the Jewish festival of Hanukkah. Each side has a different Hebrew letter. A shin means give or put in a token. A hey means take half the tokens. A gimel stands for take all the tokens. A nun means take nothing. Before each spin of the dreidel, players put a designated number of tokens in the middle. The first player spins the dreidel. When the dreidel stops, the letter facing up determines what the player puts in or takes out.

This is a Kids’ Reading Room classic that first ran on Dec. 2, 2002. It is on The Times’ website at latimes.com/kids.

Cho ñeán khi vuï naøy xaûy ra, oâng Blunkett laø moät nhaân vaät ñöôïc raát nhieàu ngöôøi tin phuïc taïi Anh. Laø moät ngöôøi taøn taät, oâng bò muø töø nhoû, laïi xuaát thaân töø moät gia ñình ngheøo, oâng ñaõ phaán ñaáu vöôït qua ñöôïc nhöõng trôû ngaïi ñoù ñeå trôû thaønh ñöôïc nhö hieän nay. Nhöng ñeå ñaït ñöôïc moät söï thaønh coâng nhö vaäy, oâng ñaõ phaûi traû moät caùi giaù khoâng nhoû trong moät cuoäc soáng caù nhaân coâ ñôn vaø thieáu tình thöông. Coù leõ chính vì vaäy maø oâng ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng vuïng veà nhö vaäy ñeå tìm caùch tieáp tuïc coù maët trong ñôøi soáng baø Kimberley Quinn ngay caû sau khi cuoäc tình cuûa hai ngöôøi chaám döùt. Duø sao chaêng nöõa ñaïi ña soá daân Anh ñaõ toû ra coù caûm tình vôùi oâng Blunkett vaø cho raèng oâng khoâng caàn phaûi töø chöùc duø raèng coù can thieäp ñeå giuùp cho chò vuù em cuûa baø Quinn coù ñöôïc chieáu khaùn sôùm. Trong luùc chuyeän oâng Blunkett laø moät taán bi haøi kòch thaät söï ngoaøi ñôøi thì ôû Luaân Ñoân muøa kòch cuûa naêm 2004 - 2005 cuõng ñaõ baét ñaàu. Ñaõ ñi xem kòch thì thöôøng ngöôøi ta cuõng lôïi duïng cô hoäi ñeå aên ôû tieäm vôùi Luaân Ñoân, voán laø moät trong nhöõng thaønh phoá coù nhieàu tieäm aên ngon vaø ña daïng nhaát theá giôùi. Nhöng theo nhaät baùo The Times of London daân Anh ñaõ chæ goïi moät soá caùc loaïi röôïu chaùt ñeå uoáng vôùi böõa aên maø thoâng duïng nhaát laø caùc loaïi “house wine”. Nhöng lyù do ngöôøi ta khoâng goïi nhöõng thöù röôïu laï khoâng phaûi laø ngaàn ngaïi khoâng bieát röôïu chaùt ñoù uoáng coù ngon hay khoâng hay laø ñaét quaù. Theo cuoäc khaûo saùt cuûa toå chöùc Chef &Brewer thì moät soá loaïi röôïu chaùt coù teân khoù ñoïc ñeán noãi ngöôøi ta haàu nhö khoâng daùm goïi. Theo toå chöùc naøy, haøng trieäu nhöõng ngöôøi khaùch haøng taïi caùc tieäm aên ñaõ traùnh goïi caùc loaïi röôïu nhö “gewurztraminer” hoaëc “pouilli fumeù” vì hoï e ngaïi raèng hoï seõ bò cöôøi neáu hoï ñoïc khoâng ñuùng teân caùc loaïi röôïu naøy. Trong moät cuoäc khaûo saùt yù kieán khaùch haøng, toå chöùc Chef & Brewer cho bieát treân moät nöûa thuù nhaän raèng hoï traùnh khoâng goïi nhöõng loaïi röôïu naøo maø hoï khoâng ñoïc ñöôïc teân moät caùch chaéc chaén. Chef & Brewer ñaõ thaønh laäp moät danh saùch 10 loaïi röôïu chaùt maø caùc khaùch haøng caûm thaáy ngaàn ngaïi nhaát khoâng muoán goïi. Ñieàu ñaùng ngaïc nhieân laø trong danh saùch naøy coù moät soá loaïi röôïu raát ñöôïc daân Anh öa chuoäng nhö “cabernet sauvignon”, “pinot grigio” vaø “rioja”. Caùc loaïi röôïu khaùc maø ngöôøi ta ngaàn ngaïi laø “gewurztraminer”, “Pouilli fumeù”, “viognier”, “chenin blanc”, “pinotage”, “Cotes du Roussillon”, vaø “Chorey-les-Beaune”. Cuûa ñaùng toäi, daân AÊng-leâ voán raát thieáu khaû naêng ngoaïi ngöõ, bôûi nay vôùi caû theá giôùi noùi tieáng Anh hoï coù caàn hoïc ngoaïi ngöõ ñaâu! Coù ñieàu hoï khoâng chòu nhaän tieáng Anh Myõ laø tieáng Anh, moät ñieàu tuy vaäy hoï ñaõ queân ngay khi tìm ñeán New York saém teát bôûi naêm nay ñoù laø caùi mode ôû Anh trong dòp Teát nhaát saép ñeán. Leâ Maïnh Huøng 5-12-2004

Möôøi baûy thöôøng daân Iraq bò gieát taïi baéc Baghdad

should say the lights of the candles - since last Hanukkah. “Here it is, Joey. Here’s the dreidel.” That’s Simon speaking. Last year, after they finished lighting the candles on the eighth day of Hanukkah, Simon put me in my special box. It’s a warm wooden box. I’m also made of wood, not clay like in the song. I’m truly handsome, carved and polished. I’m made with four sides. I narrow at the bottom to the spinner part. I have a stem on top. More important, I have Hebrew letters stamped on each of my four sides. They tell the players what to do. Simon and Joey like to play dreidel and use walnuts for tokens. “I’ll show you how to spin the dreidel,” Simon says. “I remember how. Let me try.” Yeah, I remember too how he did it. One year, Joey twirled me so hard, I went under the couch. They didn’t find me until they cleaned for Passover in the spring. I hope he does better this year.

raèng cuoäc taán coâng Fallujah seõ ñaët loaïn quaân vaøo theá phoøng ngöï treân khaép Iraq. Nhöng nhöõng cuoäc taán coâng môùi nhaát chöùng toû raèng hoï vaãn coù khaû naêng ñaùnh vaøo nhöõng muïc tieâu maø hoï löïa choïn. Ñaëc Söù Lieân Hieäp Quoác Lakhdar Brahimi ñaõ caûnh caùo raèng nhöõng cuoäc baàu cöû ñaùng tin caäy khoâng theå toå

chöùc ñöôïc vaøo ngaøy 30 thaùng Gieâng trong nhöõng ñieàu kieän nhö hieän nay. Trong khi ñoù, khoaûng 40 ñaûng chính trò nhoû, haàu heát thuoäc phaùi Sunni, ñaõ hoäi hoïp hoâm Chuû Nhaät ñeå yeâu caàu hoaõn nhöõng cuoäc baàu cöû saùu thaùng, nhöng ñaõ khoâng keâu goïi moät vuï taåy chay. Toång Thoáng Bush, Thuû Töôùng Iraq Ayad Allawi vaø toång thoáng Iraq, Ghazi alYawer, vaãn duy trì laäp tröôøng toå chöùc nhöõng cuoäc boû phieáu theo ñuùng lòch trình. (n.n.)

YÙ: Maùng coû baèng soâcoâla... Tieáp trang A1

Chuùa sinh ra ñôøi baèng soâcoâla naøy, 32 thôï laøm baùnh ngoït treân, ñaõ boû ra taát caû 4,500 giôø laøm vieäc vaø 3,300 kíloâ (7,275 pounds) soâcoâla, vaø ñaõ taïo neân moät maùng coû baèng soâcoâla roäng 6 meùt (19 feet 8 inch), cao 3 meùt (9 feet 10 inch). Toaùn thôï laøm baùnh ngoït chuyeân nghieäp vaø xuaát saéc naøy, ñaõ laøm vieäc lieân tuïc ñeâm ngaøy trong nhöõng ngaøy qua taïi moät gara ñeå xe lôùn, vôùi söï coá vaán vaø coù luùc coù caû söï tieáp tay cuûa caùc chuyeân vieân xaây döïng, thôï moäc, nhaø ñieâu khaéc, thôï sôn... ñeå hoaøn taát taùc phaåm coù moät khoâng hai naøy. Trong maùng coû naøy, coù hôn moät traêm nhaân vaät, daân thöôøng, thuù vaät thu nhoû... vui möøng ñöùng chôø Chuùa ra chaøo ñôøi, ñaõ toán nhieàu thì giôø nhaát cuûa caùc thôï laøm baùnh ngoït treân. Rieâng khuoân maët ñaày veû thieân thaàn cuûa Chuùa cuõng ñaõ phaûi maát gaàn 2 tuaàn môùi laøm xong. Thôï laøm baùnh chính, Antonio Castaldo, ñaõ hoaøn taát neân maùng coû khoång loà baèng soâcoâla naøy, nhìn nhaän: “Ñaây laø moät taùc phaåm ngheä thuaät ñoäc ñaùo vaø lòch söû baèng soâcoâla maø chöa bao giôø coù ai thöïc hieän ñöôïc, maø giôø ñaây duø baét chuùng toâi laøm laïi cuõng khoâng theå laøm ñöôïc.” Maùng coû naøy hieän ñöôïc tröng baøy taïi toøa thò chính

thaønh phoá Naples cho ñeán heát Leã Giaùng Sinh, vaø sau ñoù caét nhoû cho moãi ngöôøi daân ñöôïc höôûng moät chuùt, goïi laø chuùt quaø Giaùng Sinh. (L.T.)

Toøa Baïch OÁc gôûi thieäp chuùc möøng caùc leã lôùn Tieáp trang A1

AÛnh treân taám thieäp, trình baøy Phoøng Ñoû (Red Room) cuûa Toøa Baïch OÁc, ñaõ do moät hoïa só cuûa Texas thöïc hieän, ñoù laø Cindi Holt, ôû Fort Worth. Phoøng Ñoû, tuy laø loaïi phoøng nhoû cuûa Toøa Baïch OÁc, nhöng ñöôïc caùc toång thoáng vaø caùc ñeä nhaát phu nhaân thích vaøo nghæ ngôi, suoát nhieàu naêm qua. Beân trong thieäp coù haøng chöõ chuùc nhö sau: “Mong raèng caùc baøi haùt töôi vui seõ traøn ngaäp caên nhaø cuûa baïn ñaày noàng aám vaø traùi tim cuûa baïn cuõng traøn ñaày haïnh phuùc trong muøa leã naøy 2004.” Nhaø phaùt haønh thieäp Hallmark Cards, coù truï sôû chính ôû thaønh phoá Kansas City, laàn ñaàu tieân in thieäp chuùc möøng caùc leã lôùn cuoái naêm cho Toøa Baïch OÁc töø naêm 1953, döôùi thôøi Toång Thoáng Dwight D. Eisenhower, vaø naêm nay laø laàn thöù 37. Keå töø döôùi thôøi Toång Thoáng Eisenhower, haàu nhö moãi naêm nhaø phaùt haønh thieäp Hallmark Cards ñeàu in moät loaïi thieäp chuùc caùc leã lôùn cuoái naêm cho Toøa Baïch OÁc, ngoaïi tröø döôùi 8 naêm caàm quyeàn cuûa Toång Thoáng Bill Clinton. (L.T.)


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Boä Chính Trò CSVN ñe neït ñaûng vieân... Tieáp trang A1

guoàng maùy nhaø nöôùc, Khaûi ñaõ phaûi noùi roõ raèng “Ñaûng phaûi naém caùn boä. Ñoù laø nguyeân taéc.” Noùi khaùc, cöôõi treân ñaàu nhaø nöôùc laø caùi Ñaûng CSVN vaø noù môùi coù thöïc quyeàn ra leänh cho Khaûi caét ñaët hay caùch chöùc keû naøo. “Trong qui hoaïch caùn boä, phaûi giöõ vöõng nguyeân taéc coâng taùc caùn boä cuûa Ñaûng laø: Coâng taùc qui hoaïch caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù ñaët döôùi söï laõnh ñaïo taäp trung, thoáng nhaát caùc caáp uûy ñaûng...” Baûn tin thoâng taán xaõ CSVN vieát nhö theá ñeå nhaéc nhôû cho ñaùm ñaûng vieân treân döôùi trong nöôùc duø ôû cöông vò naøo, nhaát laø caùc caáp chæ huy, veà caùnh tay baïch tuoäc vöôn daøi cuûa Boä Chính Trò CSVN trong taát caû moïi cô quan, boä ngaønh vaø caùc ñòa phöông. Ñaây cuõng laø lôøi nhaéc nhôû cho ñaùm ñaïi bieåu Quoác Hoäi CSVN tuy cuõng laø “ñaïi bieåu nhaân daân” treân danh nghóa nhöng thöïc teá vaãn laø ñaûng vieân CSVN cao caáp vaø cuõng naém giöõ caùc vai troø chöùc vuï trong heä thoáng quyeàn löïc ñaûng vaø nhaø nöôùc cuûa cheá ñoä Haø Noäi. Thaønh thöû, khoâng theå ñoøi hoûi vaø thuùc baùch Khaûi gaït caùi “Boä Chính Trò” ñang ngoài treân ñaàu chính phuû xuoáng ñaát ñeå töï yù haønh ñoäng. “Ñaûng thoáng nhaát laõnh ñaïo vaø quaûn lyù ñoäi nguõ caùn boä, baûo ñaûm vai troø laõnh ñaïo taäp trung cuûa caáp uûy ñi ñoâi vôùi vieäc phaùt huy traùch nhieäm cuûa caùc toå chöùc trong heä thoáng chính trò, nhaát laø ngöôøi ñöùng ñaàu...” Baûn tin treân vieát. Hoài thaùng 8-2004, ñeå ñoái laïi vôùi caùc lôøi caùo buoäc Leâ Ñöùc Anh, nguyeân chuû tòch nöôùc, töôùng moät maét bò toá caùo laø cai ñoàn ñieàn cao su vaø laøm maät thaùm cho Phoøng Nhì Phaùp, cuõng vôùi caùc tay chaân thaân tín nhö caùc töôùng Phaïm Vaên Traø, boä tröôûng Quoác Phoøng, Ñaëng Vuõ Chính, toång cuïc tröôûng Toång Cuïc T2 (tình baùo quaân ñoäi nhöng

truøm sang caû caùc laõnh vöïc khaùc) vaø phuï taù cuûa Chính laø töôùng Nguyeãn Chí Vònh (con reå Vuõ Chính), phoùng ra moät baûn toá caùo môùi. Lôøi toá caùo môùi naøy naèm döôùi hình thöùc baùo caùo coù töïa ñeà “AÂm möu, yù ñoà cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù Vieät Nam...” ñoïc trong cuoäc hoïp cuûa “Quaân UÛy Trung Öông môû roäng”. trong ñoù toá caùo tieáp tuïc phe töôùng Giaùp, töôùng Khaùnh laøm tay sai cho CIA cuûa Myõ vaø caáu keát vôùi caùc theá löïc thuø ñòch ôû ngoaïi quoác ñeå “ñaùnh vaøo noäi boä Ñaûng, noäi boä Quaân Ñoäi”. Vì baûn baùo caùo naøy maø töôùng Khaùnh göûi theâm böùc thö cho ñaùm choùp bu Haø Noäi ñeà ngaøy 15-11-2004 noùi raèng baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác Phoøng (do Phaïm Vaên Traø ñaïo dieãn, Ñaëng Vuõ Chính vaø Nguyeãn Chí Vònh thöïc hieän) “vu khoáng, xuyeân taïc, boâi nhoï laõo thaønh caùch maïng, cöïu chieán binh”. Töôùng Khaùnh toá caùo Boä Quoác Phoøng CSVN muoán “giöõ vöõng oån ñònh noäi boä, khoâng ñeå caùc theá löïc thuø ñòch lôïi duïng, kích ñoäng gaây chia reõ noäi boä...” nhöng thöïc teá laïi laø laøm ngöôïc laïi. Caùc tin töùc töø Haø Noäi maáy thaùng qua noùi raèng ñaûng vieân, caùn boä ôû Haø Noäi ñaõ chuyeàn tay nhau ñoïc baûn photycopy caùc böùc thö cuûa caùc töôùng Voõ Nguyeân Giaùp vaø töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh vaø baøn taùn raát soâi noåi caùc thö naøy cuõng nhö moät soá böùc thö cuûa nhieàu só quan cao caáp, ñaûng vieân laõo thaønh ñoøi cheá ñoä Haø Noäi phaûi thi haønh ñuùng dieàu leä ñaûng vaø luaät phaùp nhaø nöôùc. Töùc laø ñoøi xöû toäi töôùng Leâ Ñöùc Anh vaø caùc tay em trong ñoù coù töôùng Ñaëng Vuõ Chính, Nguyeãn Chí Vònh, Phaïm Vaên Traø vaø coù theå caû nhöõng ai bao che cho ñaùm phaïm toäi (haøm yù caû Noâng Ñöùc Maïnh). Caùi oaùi oaêm laø quyeàn haønh hieän taïi ñang naèm trong tay nhöõng keû bò toá caùo laø ngoài xoåm leân ñieàu leä ñaûng vaø phaùp luaät nhaø nöôùc. Baûn nghò quyeát ngaøy 30-

Coïp ôû Vieät Nam ñang gaàn tuyeät chuûng HAØ NOÄI 5-12 (TH) - Caùc loaïi thuù röøng noåi tieáng ôû Vieät Nam ñang caøng ngaøy caøng ñi daàn tôùi söï tuyeät chuûng trong ñoù, ngöôøi ta noùi caû nöôùc chæ coøn khoaûng 150 con coïp, caùc nhaø baûo veä thieân nhieân leân tieáng baùo ñoäng. Nguyeãn Höõu Duõng, giaùm ñoác Sôû Baûo Toàn Thieân Nhieân cuûa Cuïc Kieåm Laâm, noùi raèng naïn saên baét coïp ñeå laáy da laøm ñoà trang trí hay may aùo vaø laáy xöông naáu thuoác boå laø lyù do chính daãn ñeán söï tuyeät chuûng. Hieän nay, khoâng coù cuoäc khaûo cöùu saâu roäng vaø coù heä thoáng naøo veà soá coïp ôû Vieät Nam coøn bao nhieâu con. Chuùng thuoäc gioáng ñaëc chuûng ôû khu vöïc Ñoâng Döông coù teân

khoa hoïc laø panthera tigris corbettii. Ngöôøi ta chæ öôùc löôïng raèng chuùng chæ coøn ít hôn 150 con ôû raûi raùc trong röøng taïi 20 tænh treân 64 tænh caû nöôùc, nhöng nhieàu nhaát laø taïi caùc tænh giaùp giôùi vôùi Cam Boát vaø Laøo. Caùc söï quan saùt cho thaáy khoaûng 50 con coïp soáng ôû khu vöïc trung taâm cuûa Cao Nguyeân Vieät Nam. Khoaûng 40 con soáng ôû khu vöïc trung Tröôøng sôn thuoäc caùc tænh Thöøa Thieân, Quaûng Nam vaø cao nguyeân Kontum. Hai möôi con soáng ôû mieàn Baéc vaø 20 con soáng ôû phía nam Tröôøng sôn vaø soá coøn laïi raûi raùc caùc phaán ñaát khaùc. Nhaèm baûo veä soá thuù röøng quí hieám, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñaõ nhaän ngaân khoaûn

cuûa caùc toå chöùc baûo veä thieân nhieân theá giôùi. Ngay töø 1962, Haø Noäi ñaõ cho thaønh laäp 10 khu vöïc baûo veä caùc heä thoáng sinh thaùi. Naêm1995, CSVN ñöa ra keá hoaïch baûo toàn heä sinh thaùi cho ñeán naêm 2010 nhöng treân baùo chí trong nöôùc, ngöôøi ta vaãn thaáy ñaêng taûi caùc kyù söï moâ taû caùc haøng quaùn baùn thòt thuù röøng “ñaëc saûn” töø thoân queâ ñeán thaønh thò. Baùo chí trong nöôùc töøng noùi raèng trong röøng Vieät Nam chæ coøn khoaûng 100 con gaáu, trong khi ñoù coù khoaûng 7,000 con gaáu bò ngöôøi ta nuoâi ôû trong caùc traïi nuoâi “gia ñình” ñeå ruùt maät baùn laáy tieàn. Theo lôøi Nguyeãn Höõu Duõng, caùc nhaø baûo veä moâi

Myõ vieän trôï CSVN 25 trieäu USD ñoái phoù vôùi HIV/AIDS naêm 2005 HAØ NOÄI 5-12 (TH) Chính phuû Myõ seõ gia taêng vieän trôï cho CSVN ñeå ñoái phoù vôùi beänh HIV/AIDS maø con soá ngöôøi laây nhieãm chöùng beänh hieåm aùc naøy leân khoaûng 250,000 ngöôøi vaøo naêm tôùi. Trong lôøi loan baùo hoài tuaàn tröôùc, Hoa Kyø seõ daønh cho Vieät Nam ngaân khoaûn loái 25 trieäu USD naèm trong soá tieàn ngoaïi vieän cho caû theá giôùi choáng beänh HIV/AIDS, taêng töø 18 trieäu cho naêm 2004. Tröôùc khi coù chöông trình vieän trôï khaù lôùn vaø qui moâ 11-04 cuûa Boä Chính Trò CSVN cho thaáy phe naém quyeàn ôû Haø Noäi cho bieát hoï laø nhöõng keû coù thöïc quyeàn, neân ñöøng coù mô töôûng laät theá côø. “Giöõ vöõng ñoaøn keát noäi boä ñaûng” laø moät khaåu hieäu ñöôïc neâu ra ñeå tröøng trò baát cöù keû naøo coù yù ñònh choáng laïi nhöõng keû ñang naém quyeàn sinh saùt ôû Vieät Nam. (N.T.)

cuûa chính phuû Myõ, CSVN hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo caùc ngaân khoaûn nhoû cuûa caùc chính phuû vaø UNAIDS ñeå choáng laïi beänh naøy. Töø tröôùc tôùi nay, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi vaãn chæ boû ra moät ngaân khoaûn raát nhoû haøng naêm chæ ñuû ñeå mua thuoác ñieàu trò cho soá nhaân vieân y teá bò laây nhieãm khi giuùp ñôõ beänh nhaân. Con beänh caû nöôùc haàu heát ñeàu khoâng coù khaû naêng mua thuoác chöõa beänh quaù ñaét neân thuùc thuû chôø baïo beänh phaùt taùc roài cheát. Caùc con soá thoáng keâ thaáy neâu ra treân tôø Ngöôøi Lao Ñoäng ngaøy 30-11-2004 cho thaáy ôû Vieät Nam coù hôn 86,000 tröôøng hôïp bò HIV trong ñoù coù 13,600 ngöôøi ñaõ chuyeån sang giai ñoaïn AIDS vaø 7,637 ngöôøi ñaõ cheát. Nhaân dòp Ngaøy Choáng Beänh AIDS toaøn caàu, oâng Mitchell Wolfe, vieân chöùc CDC (Trung Taâm Kieåm Soaùt Beänh Dòch Myõ) phuï traùch chöông trình vieän trôï choáng

HIV/AIDS ôû Vieät Nam cho hay neáu Vieät Nam thaønh coâng trong vieäc choáng laây truyeàn beänh thì môùi coù hy voïng chaän ñöôïc beänh dòch. “Chuùng toâi ñang hôïp taùc vôùi caùc cô quan khaùc taïi Vieät Nam ñeå xaùc ñònh muïc tieâu naøo caàn chuù troïng ñeå xaây döïng moät keá hoaïch ñoái phoù vôùi söï laây truyeàn beänh HIV/ AIDS. Ñoàng thôøi giuùp ñôõ saên soùc vaø chöõa trò caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi caøng toát.” Tuy nhaø caàm quyeàn Haø Noäi cho saûn xuaát moät soá thuoác coù tính caùch giôùi haïn söï phaùt trieån beänh HIV/AIDS nhöng phaàn lôùn chæ ñeå xuaát caûng laáy ngoaïi teä chöù daân chuùng khoâng ñuû khaû naêng mua. Daïo sau naøy, vì con beänh bò moïi ngöôøi trong xaõ hoäi sôï laây lan neân xa laùnh, CSVN ñaõ phaûi keâu goïi söï tieáp tay cuûa caùc toå chöùc töø thieän Coâng Giaùo vaø Phaät Giaùo ñeå saên soùc con beänh AIDS ôû giai ñoaïn cuoái ñôøi. Hoài thaùng 7-2004, Cô Quan Lieân Hieäp Quoác

sinh naêm nay ñaõ môû cuoäc nghieân cöùu veà soá löôïng coïp taïi 18 tænh Vieät Nam. Hoï tìm thaáy khu vöïc sinh soáng cuûa coïp taïi 15 tænh vaø taïi 4 coâng vieân quoác gia. Moät cuoäc khaûo cöùu ôû tænh Quaûng Nam cho thaáy daáu hieäu coïp sinh soáng trong röøng nuùi tænh naøy nhöng ngöôøi ta khoâng ñöa ra ñöôïc con soá chính xaùc. Töø naêm 2001-2003, caùc cuoäc khaûo cöùu veà nôi sinh soáng cuûa gioáng coïp ñaõ ñöôïc thöïc hieän taïi caùc coâng vieân quoác gia nhö röøng Puø Maùt (Ngheä An), Caùt Tieân (Laâm Ñoàng), Chu Moân Ray (Kontum). Toå chöùc WWF (World Wide Fund for Nature) ñaõ vieän trôï cho CSVN soá tieàn 144,000 USD giöõa khoaûng töø 1999-2002 ñeå thöïc hieän caùc cuoäc caûo cöùu vaø baûo toàn gioáng coïp ôû Vieät Nam. UNAIDS phoái hôïp vôùi Boä Y Teá CSVN thöïc hieän moät cuoäc khaûo cöùu vaø ñi ñeán keát luaän raèn tôùi cuoái naêm 2005, soá ngöôøi laây nhieãm beänh HIV/ AIDS ôû Vieät Nam treân thöïc teá coù theå ôû khoaûng 250,000 ngöôøi. Theo cuoäc khaûo cöùu naøy, 62% caùc con beänh naèm ôû khoaûng tuoåi töø 20 tuoåi ñeán 29 tuoåi, töùc thaønh phaàn lao ñoäng coát caùn cuûa xaõ hoäi. Töø tröôùc tôùi nay, CSVN coi beänh HIV/AIDS laø moät trong caùc teä naïn xaõ hoäi cuøng vôùi ma tuùy vaø ñó ñieám. Caùc cô quan quoác teá ñaõ nhieàu laàn khuyeán caùo Haø Noäi laø phaûi thay ñoåi caùch nhìn vaán ñeà vaø caùch ñoái phoù thì môùi hy voïng chaän ñaø laây lan. (N.T.)

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Hoa haäu VN Nguyeãn Thò Huyeàn

Hoa haäu Vieät Nam loït vaøo top 15 cuoäc thi hoa haäu theá giôùi VIEÄT NAM 5-12 - Duø laø laàn thöù 2 coù maët taïi cuoäc thi saéc ñeïp “Hoa Haäu Theá Giôùi” (Miss World) nhöng hoa haäu cuûa Vieät Nam ñaõ giaønh ñöôïc moät vò trí ñaùng keå loït vaøo top 15 trong cuoäc thi dieãn ra hoâm 4 thaùng 12 naêm nay taïi ñaûo Haûi Nam, Trung Quoác. Hoa haäu môùi ñang quang cuûa VN, coâ Nguyeãn Thò Huyeàn, ñaõ loït vaøo top 15 coâ gaùi ñeïp nhaát cuoäc thi trong toång soá 108 thí sinh cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi trong ñeâm chung keát. Huyeàn naêm nay 19 tuoåi, cao 1 meùt 73, hieän laø sinh vieân ñaïi hoïc baùo chí tuy khoâng ñöôïc loït vaøo top 10 göông maët khaû aùi nhaát nhöng cuoäc thi naêm nay cuõng laø moät thaønh coâng vôùi Nguyeãn Thò Huyeàn. Nhöõng truïc traëc tröôùc khi leân ñöôøng sang Trung Quoác khieán coâ boû lôõ cô hoäi tham döï haàu heát caùc giaûi thöôûng phuï cuûa Miss World 2004. Thaäm chí coâ chæ ñöôïc xeáp thöù 49 trong cuoäc bình choïn qua maïng Internet. Naêm ngoaùi, coâ Phaïm Thò Mai Phöông cuûa VN cuõng tham gia Miss World nhöng hoa haäu VN khoâng loït noåi vaøo top 15. Tieáp trang A9

Haø Noäi: Baét giöõ moät vuï buoân laäu 730kg ngaø voi HAØ NOÄI 5-12 - Caûnh saùt thaønh phoá Haø Noäi hoâm 4 thaùng 12, ñaõ luïc soaùt vaø baét giöõ 730 kg ngaø voi taïi kho haøng cuûa coâng ty coå phaàn xuaát nhaäp khaåu Ñöùc Minh, 164B ñöôøng Nguyeãn Vaên Cöø, quaän Long Bieân, Haø Noäi. Theo ñaùnh giaù ñaây laø vuï buoân laäu ngaø voi lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay. Soá ngaø voi bò baét giöõ khoaûng 730kg vaø ñöôïc ñoùng vaøo gaàn 40 bao taûi lôùn... Ñeå vaän chuyeån deã daøng, boïn buoân laäu ñaõ caét ngaén ngaø voi ra nhieàu khuùc vaø giaáu xen laãn vôùi caù khoâ. Taát caû soá ngaø voi treân ñöôïc xe taûi vaän chuyeån vaøo ban ñeâm töø khu coâng nghieäp Phuù Thuïy veà giaáu taïi kho cuûa coâng ty coå phaàn xuaát nhaäp khaåu Ñöùc Minh. Theo lôøi khai cuûa laùi xe, chuû cuûa loâ haøng laäu naøy laø Nguyeãn Vaên Thònh, giaùm ñoác coâng ty coå phaàn xuaát nhaäp khaåu Ñöùc Minh. Hieän taïi caû hai vôï choàng Nguyeãn Vaên Thònh ñaõ boû troán. Theo moät giôùi chöùc caûnh saùt, xeùt veà giaù trò haøng hoùa thì khoâng theå tính ñöôïc, nhöng noùi veà soá löôïng thì ñaây laø vuï lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay vaø tính chaát cuõng lôùn nhaát Vieät Nam. Tröôùc ñaây, vieäc buoân baùn ngaø voi ôû VN haàu nhö khoâng xaûy ra. Theo nhaän ñònh cuûa caûnh saùt ñieàu tra, coù theå soá ngaø voi bò baét giöõ coù nguoàn goác töø nöôùc ngoaøi, möôïn ñöôøng qua VN ñeå ñi sang nöôùc khaùc.

ÑEÁN TÆNH MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Haø Noäi: Chuyeän cuûa ngöôøi phoùng ra ñieän HAØ NOÄI 5-12 - Anh Nguyeãn Vaên Nam (xaõ Uy Noã huyeän Ñoâng Anh, Haø Noäi) coù khaû naêng phaùt ra ñieän ñuû ñeå thaép saùng moät chieác boùng ñeøn neon. Naêm 1999, khi ñang hoïc lôùp 12, moät laàn tình côø chaïm vaøo chaán song saét Nam bò ñieän giaät nheï. Töôûng nhaø mình bò hôû ñieän ôû ñaâu ñoù neân truyeàn caû vaøo song saét, Nam kieåm tra kyõ löôõng, thaáy ñöôøng ñieän khoâng heà gì. Sau ñoù, Nam gaëp nhieàu tình huoáng töông töï; anh cöù baùn tính baùn nghi, khoâng hieåu taïi sao mình laïi hay gaëp nhöõng chuyeän laï nhö vaäy. Anh ñem chuyeän keå cho gia ñình nghe nhöng khoâng ai tin. Duy chæ coù moät ngöôøi baïn thaân cuûa Nam thì raát tin vaø thöôøng khuyeân anh xin caùc nhaø khoa hoïc giaûi thích. Caâu chuyeän Nam phoùng ñöôïc ñieän caùch ñaây 5 naêm seõ chìm vaøo queân laõng neáu ñaøi truyeàn hình VN khoâng phaùt chöông trình “Nhöõng chuyeän laï Vieät Nam”. Xem truyeàn hình, anh naûy yù ñònh goïi ñieän cho chöông trình hoûi mình coù tham döï ñöôïc khoâng. Ban toå chöùc Chöông trình “Nhöõng chuyeän laï Vieät Nam” ñaõ giôùi thieäu Nam cho Trung taâm Nghieân cöùu tieàm naêng con ngöôøi ñeå kieåm tra khaû naêng. Nhöõng ngaøy ñaàu ñeán trung taâm, Nam thöû theå hieän khaû naêng cuûa mình vaøi laàn nhöng khoâng thaønh. Tuy nhieân caùc giaùo sö vaãn tin chuyeän anh keå, tieáp tuïc ñoäng vieân Nam ñeå anh taäp trung tö töôûng ñeå taäp trung ñöôïc naêng löôïng, thöû nghieäm phoùng ñieän thaønh coâng. Ngaøy 15 thaùng 11 Nam 5

laàn thaép saùng boùng ñeøn neâoâng daøi 60cm. Ngaøy 23 Thaùng 11, ñeøn laïi saùng 2 laàn... Khi caùc giaùo sö cho Nam truyeàn ñieän qua moät chieác voân-keá ñeå ghi hình, thaät baát ngôø, doøng ñieän chaïy qua ñaõ vöôït treân möùc 650 vol! Khi ñöôïc hoûi: “Anh coù caûm giaùc theá naøo khi phoùng ñieän?” Nam cho bieát: “Ñeå thöïc hieän ñöôïc khaû naêng naøy, tröôùc khi phoùng ñieän toâi phaûi taäp trung tö töôûng thaät cao vaø huy ñoäng naêng löôïng ñeán möùc toái ña. Luùc chuaån bò phoùng ñieän toâi caûm giaùc nhö coù moät laøn soùng noùng chaïy doïc cô theå roài truyeàn ra ñoâi tay cuûa mình. Sau khi laøm xong, toâi thaáy meät moûi vaø hôi ñau ñaàu...”. Coù ngöôøi hoûi vui: “Chaéc anh vaãn thaép ñeøn ñieän nhaø mình moãi khi maát ñieän?”. Nam cöôøi hieàn laønh: “Khoâng

Anh Nam ñang taäp trung ñeå thaép saùng boùng ñeøn neon.

phaûi luùc naøo mình cuõng laøm ñöôïc. Neáu mình coù khaû naêng phoùng ñieän thöôøng xuyeân thì nhaø mình caàn gì phaûi mua ñieän... Caùch ñaây 5 naêm, vaøo nhöõng ngaøy ñaàu khi môùi

phaùt hieän ra mình coù khaû naêng kyø laï treân, toâi thöôøng xuyeân phoùng ra ñieän. Nhöng sau ñoù laïi coù moät quaõng thôøi gian raát thöa toâi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Cho ñeán giôø thì toâi laïi phoùng ñieän ñöôïc thöôøng xuyeân...”. Nhôù laïi nhöõng ngaøy thaùng ñaõ qua Nam taâm söï: “Luùc ñaàu toâi cuõng hoang mang vì sôï mình coù bieåu hieän gì ñoù khaùc thöôøng. Gia ñình toâi sau khi tin toâi coù khaû naêng aáy thì lo hôn laø möøng bôûi chæ sôï toâi laø... ngöôøi khaùc thöôøng. Theá nhöng sau moät thôøi gian daøi theo doõi toâi thaáy mình vaãn khoûe maïnh vaø sinh hoaït bình thöôøng nhö bao ngöôøi khaùc. Gia ñình thaáy vaäy cuõng yeân taâm veà toâi...” Traû lôøi baên khoaên “Khaû naêng kyø laï naøy coù khieán anh gaëp nhieàu phieàn toaùi?”, Nam boäc baïch: “Taát nhieân laø trong cuoäc soáng cuõng gaëp ñoâi chuùt Tieáp trang A9

Ñôøi Soáng Saøi Goøn:

Laøm giaøu baèng ngheà baùn voû chai röôïu ngoaïi SAØI GOØN 5-12 - Moät ñoaïn cuûa con ñöôøng Voõ Thò Saùu (ñöôøng Hieàn Vöông tröôùc 1975) töø Traàn Quoác Thaûo ñeán Tröông Ñònh, ñöôïc daân Saøi Goøn töï ñaët laø “phoá voû chai” bôûi vì raát nhieàu ngöôøi ôû phoá naøy laøm giaøu baèng ngheà baùn voû chai röôïu ngoaïi nhaäp. Tôø Saøi Goøn Giaûi Phoùng cho hay, quaày haøng cuûa baø Yeán, coù hai voû chai röôïu whisky (Singapore) ghi naêm 1801, giaù baùn hai traêm nghìn ñoàng. Baø Yeán cho bieát, töø tröôùc ñeán giôø, voû chai röôïu baùn cao giaù nhaát laø 6 trieäu ñoàng (khoaûng 400 ñoâ la). Ñoù laø voû chai röôïu naép coù caùi laéc vaøng 14K.

TREÂN VÆA HEØ SAIGON

ÔÛ phoá naøy traøn ngaäp voû chai vôùi ñuû chuûng loaïi, nhieàu nhaát laø voû chai röôïu ñaày ñuû nhaõn maùc Taây - Taøu, ñuû nieân haïn, ñuû kieåu daùng: Ñoù coù theå laø chia Courvoisier Imperial XO, Hennssy XO Cognac, Cognac Hary XO hay Remy Martin XO Spencial, Johnnie Walker, Napoleon XO... Ngöôøi xem, duø khoâng phaûi laø ngöôøi saønh röôïu cuõng coù caûm giaùc thích thuù khi sôø tay leân nhöõng chieác voû chai xinh xaén, ñoäc ñaùo. Nhöõng chai röôïu maøu traéng vaø nhöõng chieác thuøng goã naâu nhoû duøng ñeå chöùa röôïu vang thu huùt aùnh maét cuûa raát nhieàu

Moät baïn vöøa coù chuyeán ñi Haø Noäi veà, keå chuyeän ñieån hình töï do ôû thuû ñoâ nöôùc Vieät: “Toâi nguï ôû khu phoá cuõ, thuoäc Haø Noäi Baêm Saùu Phoá NGUYEÃN LIEÂU Phöôøng, thaáy moät caây troàng raát ñeïp treân heø phoá. Toâi hoûi, ñöôïc bieát caây naøy laø caây quyù, teân laø caây muoàng, toâ ñieåm NGUYEÃN LIEÂU caám, vi phaïm seõ bò truy toá, nhan saéc cho væa heø phoá duø vò “vò thaønh nieân” ñoù laø Haøng Buùn. Khoâng bieát vì sao, aïi ña soá quaàn chuùng con Toång Thoáng Bush. Theá möôi ngaøy sau coù dòp trôû laïi phoá Haøng Buùn, toâi thaáy caây nhaân daân Vieät Nam, maø goïi laø xöù sôû töï do?! vôùi neàn “vaên hieán” coù beà daøy tôùi boán ngaøn naêm, khi bieát raèng ôû caùc nöôùc phöông Taây, nhö nöôùc Myõ chaúng haïn, coù quaù nhieàu luaät ñònh, thì cho raèng hieån nhieân nhö theá chaúng coù töï do gì caû. Neáu ôû Vieät Nam, muoán quaêng löïu ñaïn, hay duøng ñieän chích ñeå vôùt caù ôû baát cöù choã naøo coù caù, thì caùi vieäc thích caâu caù thì caâu caù thoâi, ôû Myõ cuõng bò truy toá ra toøa. Hoaëc gaây tieáng oàn sang nhaø beân caïnh, hoaëc uoáng röôïu say xæn maø tuoåi coøn vò thaønh nieân..., ñeàu coù luaät

Töï do loaïn xaø baàn

Ñ

DAT

ngöôøi. ÔÛ goùc quaày haøng, moät “gia ñình röôïu” goàm ba voû chai maøu naâu caùnh giaùn ñöôïc ñaët treân coã xe song maõ. Thuù vò laø moãi khi caàm moät chai röôïu leân thì töø coã xe song maõ phaùt ra tieáng nhaïc thaùnh thoùt, vui tai... Laät tôùi, laät lui vaãn khoâng thaáy teân nhaõn hieäu, hoûi ngöôøi baùn haøng thì anh gaõi ñaàu, gaõi tai cöôøi tröø: “Tui cuõng chòu cheát!”... Theo lôøi baø Yeán, ngöôøi coù haøng voû chai röôïu be beù naèm neùp beân moät caùi heûm nhoû thì phoá naøy ñaõ hình thaønh ñöôïc khoaûng 15 naêm. Ban ñaàu laø nôi ñeå nhöõng ngöôøi baùn ve Tieáp trang A9

muoàng bò chaët, coøn laïi phaàn goác bò chaët öùa nhöïa. Coøn moät caây muoàng gaàn ñoù, cuõng treân phoá haøng Buùn, caùc baïn coù bieát sao khoâng?”. Caùc baïn cuøng noùi: “Thì nhaø nöôùc seõ quaây caùi caây aáy laïi, baûo veä noù, vaø truy tìm thuû phaïm chaët caây muoàng kia, boû tuø noù”. Anh baïn trôû veà töø Haø Noäi laéc ñaàu: “Nhaø nöôùc chaû coù bieän phaùp gì heát, neân khoâng coù chuyeän ñoù, maø chæ coù chuyeän xaûy ra vaøo 2 thaùng sau: Caây muoàng thöù hai bò chaët luoân!”. Moät baïn hoûi thaêm tình hình chung cuûa “coâng vieân caây xanh” Haø Noäi: “Haø Noäi nhieàu caây, caû thaønh phoá chæ maát coù 2 caùi caây aáy phaûi khoâng?”. “Ñaõ coù gaàn 40 caây lôùn treân væa heø Haø Noäi bò nhöõng ai ñaáy trieät phaù roài. Nhöõng caây ñoù bò trieät phaù ñeán cheát, baèng nhöõng caùch thöùc nhö: Khoanh voû quanh goác roài ñoå Tieáp trang A10


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Haø Noäi: Chuyeän cuûa ngöôøi phoùng ra ñieän Tieáp trang A8

phieàn toaùi; thi thoaûng chaïm vaøo nhöõng vaät duïng mang nhieàu ñieän tích aâm toâi thöôøng hay giaät mình lo... ñieän giaät. Baïn beø gaàn xa bieát tin thöôøng ñoøi toâi bieåu dieãn. Khoâng chòu thì bò cho laø noùi doái; maø neáu coù bieåu dieãn thì luùc ñöôïc luùc khoâng. Ñieàu quan troïng laø sau moãi laàn bieåu dieãn toâi thaáy trong ngöôøi meät moûi laém...” Nhaø nghieân cöùu Nguyeãn Phuùc Giaùc Haûi (Trung taâm Nghieân cöùu tieàm naêng con ngöôøi) cho bieát: “Theá giôùi ñaõ nghieân cöùu sô löôïc nhöõng tröôøng hôïp naøy. Con ngöôøi coù raát nhieàu khaû naêng ñaëc bieät maø trong ñieàu kieän, hoaøn caûnh ñaëc bieät naøo ñoù coù theå phaùt huy. Coù nhöõng ngöôøi nhìn ñöôïc raát xa vôùi khoaûng caùch maø ngöôøi bình thöôøng khoâng theå nhìn. Laïi coù nhöõng ngöôøi coù theå bòt kín maét vaãn ñoïc saùch baùo bình thöôøng... Tröôøng hôïp phoùng ñieän cuûa anh Nam laø moät trong nhöõng minh chöùng cho nhöõng khaû naêng ñaëc bieät cuûa con ngöôøi... Neân hieåu moät caùch ñôn giaûn tröôøng hôïp phoùng ñieän cuûa anh Nam cuõng nhö hieän töôïng loùe saùng cuûa nhöõng tia chôùp. Khi nhöõng ñaùm maây tích dieän döông gaëp moät ñaùm maây traùi daáu, seõ xaûy ra hieän töôïng phoùng tia löûa ñieän. Trong cô theå cuûa Nam mang nhieàu ñieän tích döông, moãi khi anh “taäp trung naêng löôïng” thì

caùc dieän tích döông seõ nhieàu hôn ngöôøi bình thöôøng, seõ phoùng ñieän khi gaëp caùc ñieän tích traùi daáu. Nhö vaäy, Nam phoùng ñieän khoâng phaûi vì duy trì moät luoàng ñieän naøo ñoù maø trong cô theå cuûa anh coù nhieàu ñieän tích döông...”. Nam chöõa beänh baèng... ñieän? Tröôùc kia, khi chöa coù lôøi giaûi veà khaû naêng kyø laï cuûa mình, Nam thöôøng xuyeân ñoïc baùo thaáy treân theá giôùi coù nhöõng ngöôøi duøng naêng löôïng cuûa mình ñeå chöõa beänh cho ngöôøi khaùc. Ngay caû trong phim chöôûng vaãn coù nhieàu caûnh phim “Anh huøng cöùu myõ nhaân” baèng caùch truyeàn “noäi coâng” cuûa mình cho ngöôøi bò thöông... Maëc duø chöa hieåu, vaø chöa tin laém nhöõng Nam vaãn mô hoà nghó raèng bieát ñaâu mình cuõng coù khaû naêng chöõa beänh baèng “doøng ñieän”. Nam ñaõ keå laïi moät kyû nieäm saâu saéc khieán anh caøng tin töôûng vaøo khaû naêng cuûa mình... Moät laàn Nam veà nhaø moät ngöôøi baïn thaân ôû Haûi Phoøng chôi. Cha cuûa baïn anh ñang oám lieät giöôøng. Khoâng ngaàn ngaïi, anh xin pheùp xoa boùp cho oâng. Chæ vôùi nhöõng ñoäng taùc xoa boùp thoâng thöôøng, khoâng ngôø Nam ñaõ khieán oâng thaáy thoaûi maùi, khoûe maïnh haún leân. OÂng ñaõ noùi vôùi Nam: “Baùc thaáy nhö coù moät doøng ñieän truyeàn qua mình, töï döng toaøn thaân noùng ran, caùc huyeät ñaïo nhö ñöôïc khai thoâng; baùc thaáy thoaûi maùi vaø khoûe haún leân”. Moät tuaàn sau (khi ñaõ veà Haø Noäi) Nam nhaän ñöôïc thö

cuûa cha ngöôøi baïn. OÂng vieát:”Baây giôø baùc khoûe leân nhieàu laém, luùc naøo chaùu roãi raõi thì haõy xuoáng ñaây chôi, baùc tin sau naøy baèng khaû naêng trôøi cho chaùu seõ chöõa beänh ñöôïc cho nhieàu ngöôøi khaùc...”. Chính laù thö naøy ñaõ ñoäng vieân Nam theâm nieàm tin veà moät ngaøy naøo ñoù anh coù theå chöõa beänh baèng khaû naêng phoùng ñieän cuûa mình.

Hoa haäu Vieät Nam loït vaøo top 15 cuoäc thi hoa haäu theá giôùi Tieáp trang A8

Trôû laïi Miss World naêm nay, ba vò trí danh giaù nhaát cuoäc thi naêm nay ñeàu thuoäc veà ba coâ gaùi ñeán töø chaâu Myõ. Hoa haäu cuoäc thi naêm nay, vöông mieän ñöôïc trao cho coâ gaùi Peru 20 tuoåi Maria Julia Mantilla Garcia, ngöôøi coù döï ñònh trôû thaønh giaùo vieân trong töông lai. AÙ haäu I daønh cho coâ gaùi vöøa toát nghieäp trung hoïc 18 tuoåi Claudia Julissa Cruz Rodriguez, hoa haäu cuûa CH Dominica vaø ngöôøi ñeïp nöôùc Myõ Nancy Randall chieám noát danh hieäu AÙ haäu II.

Laøm giaøu baèng ngheà baùn voû chai röôïu ngoaïi Tieáp trang A8

chai tuï taäp, baøy baùn saûn phaåm cuûa mình. Sau ñoù, “choïn loïc” laïi, chæ baøy baùn caùc loaïi voû chai, ñaëc bieät laø voû chai röôïu.

Töø khi hình thaønh phoá voû chai thì caùc nhaø haøng, quaùn bar cuõng mang voû chai ra ñaây baùn, kyù gôûi. Ñoâi khi cuõng coù moät “ñeä töû Löu Linh” tuùng tieàn mang baùn voû chai röôïu quyù cuûa mình. Nhöõng ngöôøi baùn haøng baûo ngaøy caøng hieám nhöõng voû chai röôïu quyù, bôûi vaøi naêm gaàn ñaây haàu heát caùc haõng röôïu ñeàu lieân doanh, saûn xuaát trong nöôùc. Röôïu ngoaïi nhaäp ít neân cuõng hieám coù voû chai quyù, ñeïp. Phoá voû chai baây giôø baùn caû nhöõng chieác huõ lôùn duøng ñeå ngaâm röôïu hoaëc nhöõng chieác huõ beù xíu duøng ñöïng ñoà gia vò nhö tieâu, ôùt, ñaäu, meø... Ngöôøi baùn voû chai vui nhaát laø “söu taàm” ñöôïc moät caùi chai ñeïp, giaù trò, caøng vui hôn khi coù khaùch haøng tìm ñeán maân meâ töøng caùi voû chai, roài mua veà “laøm kyû nieäm”. Moät chò baùn haøng noùi: “Coù nhieàu ngöôøi khoâng phaûi daân ghieàn röôïu nhöng laïi thích söu taàm voû chai röôïu ñeå chöng trong nhaø cho ñeïp...” Rôøi phoá voû chai röôïu, duø khoâng uoáng gioït naøo nhöng nhieàu ngöôøi thaáy mình nhö cheánh choaùng say, say nhöõng veû ñeïp laáp laùnh cuûa thuûy tinh vaø nhöõng caâu chuyeän ñöôïc möôøng töôïng töø nhöõng chieác voû chai töôûng chöøng voâ tri aáy. Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

DAT

WHO caûnh baùo VN: Caàn chuaån bò ñeå ñoái phoù vôùi ñaïi dòch cuùm HAØ NOÄI 5-12 - Ñaïi dieän toå chöùc teá theá giôùi (WHO) taïi VN, oâng Hans Troedsson, ñaõ coù lôøi caûnh baùo chính phuû VN veà khaû naêng xuaát hieän moät ñaïi dòch cuùm treân toaøn theá giôùi laøm cheát 2 tôùi 7 trieäu ngöôøi cheát. WHO cho bieát: Ñoù laø moät döï ñoaùn thaän troïng. Tieân ñoaùn naøy döïa treân vieäc tính toaùn tæ leä ngöôøi nhieãm beänh vaø ngöôøi cheát trong caùc dòch cuùm tröôùc. OÂng Hans Troedsson cho bieát: “Döï ñoaùn chính xaùc thì vaøo khoaûng 2 ñeán 7 trieäu ngöôøi, tuy nhieân con soá naøy laïi coù theå nhieàu hôn gaáp nhieàu laàn, thaäm chí laø 10 laàn neáu nhö virus laàn naøy bieán theå sang moät daïng hoaøn toaøn laï maø chuùng ta chöa töøng bieát”. Trong khi ñoù, vaêcxin phoøng ngöøa cuùm H5N1 vaãn ñang trong voøng thöû nghieäm. Theo lòch söû cuûa caùc traän dòch, raát coù theå Trung Quoác vaø ba nöôùc VN, Laøo, Campuchia seõ laø nôi xuaát phaùt dòch. Tuy nhieân, moät khi buøng phaùt dòch seõ nhanh choùng lan roäng ñeán taát caû caùc nöôùc. Bôûi virus cuùm gia caàm khi laây sang ngöôøi ñöôïc bieán theå ôû moät daïng môùi coù toác ñoä laây lan khuûng khieáp. Vaãn theo oâng Hans Troedsson ñeán nay, trong soá hôn 190 quoác gia treân toaøn theá giôùi coù khaû naêng chòu aûnh höôûng cuûa dòch, môùi chæ coù 30 nöôùc xaây döïng keá hoaïch quoác gia naøy. VN naèm trong soá nhöõng nöôùc chöa coù keá hoaïch ñoái phoù vôùi dòch. WHO cho bieát theâm hoï ñang laøm vieäc chaët cheõ vôùi chính phuû VN ñeå xem xeùt nhöõng giuùp ñôõ cuï theå maø WHO coù theå daønh cho VN trong vieäc xaây döïng keá hoaïch naøy.


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Ca Só Ngoïc AÙnh thaønh coâng vôùi taùc phaåm môùi NGUYEÃN TRUNG TÍN Quaän Cam: Hôn 500 thaân höõu, ngöôøi aùi moä nöõ ca só Ngoïc AÙnh ñaõ tham döï buoåi ra maét CD “Vì Yeâu” cuûa coâ taïi vuõ tröôøng Majestic ñeâm 2 thaùng 12 naêm 2004 vöøa qua. Xuaát hieän treân saân khaáu raát sôùm, töø khi 6 tuoåi Ngoïc AÙnh ñaõ theå hieän naêng khieâu trình dieãn taïi nhaø vaên hoùa Thieáu Nhi Saøi Goøn vaø sau ñoù thöôøng xuyeân ñöôïc môøi trình dieãn taïi caùc tuï ñieåm ca nhaïc. Vôùi loái trình baøy raát ñam meâ, nhaäp hoàn vaøo taùc phaåm, Ngoïc AÙnh ñaõ theå hieän raát thaønh coâng nhöõng taùc phaåm treû mang aâm ñieäu Rock vaø Hip-Hop nhaát laø nhöõng taùc phaåm noùi veà tình yeâu cuûa thanh nieân. Sang Myõ thaùng 9 naêm 1999 thì ngay sau ñoù Trung Taâm Thuùy Nga ñaõ môøi coâ coäng taùc ñeå xuaát hieän treân saân khaáu danh tieáng nay sau 3 thaùng vaø coù leõ coâ laø moät trong nhöõng ngöôøi ñöôïc trung taâm baêng nhaïc taàm côõ naøy môøi maø khoâng qua giai ñoaïn thöû nghieäm naøo. Sau ñoù lieân tieáp Thuùy Nga ñaõ cho phaùt haønh 3 CD nhaïc mang tieáng haùt cuûa Ngoïc AÙnh tung ra thò tröôøng aâm nhaïc haûi ngoaïi vaø mau choùng ñöôïc ñoùn nhaän ñeå trôû thaønh nhöõng CD coù soá löôïng phaùt haønh cao cuûa Thuùy Nga Paris trong nhieàu thaùng. Baüng ñi moät thôøi gian ngöôøi ta khoâng coøn thaáy Ngoïc AÙnh xuaát hieän vôùi nhieàu tin ñoàn khaùc nhau. Thaät ra coâ töï yù ruùt lui vaøo haäu tröôøng saân khaáu ñeå cho ra ñôøi taùc phaåm rieâng mình ñoù laø beù gaùi Angela. Hai naêm vaéng boùng, Ngoïc AÙnh tuy khoâng xuaát hieän trình dieãn, nhöng aâm nhaïc vaãn lieân tuïc

reùo goïi trong töøng teá baøo cuûa mình, Ngoïc AÙnh oâm con nghieàn ngaãm nhöõng ca khuùc maø coâ coù ñöôïc vaø cuõng töï mình saùng taùc vaøi ca khuùc hôïp vôùi chaát gioïng. Mô öôùc cuûa Ngoïc AÙnh raát thöïc teá. Sau khi coù beù Angela, giôø ñaây Ngoïc AÙnh muoán cöu mang theâm moät ñöùa con tin thaàn khaùc vaø cuõng chính do coâ sanh ra. 10 taùc phaåm ñöôïc Ngoïc AÙnh taäp tôùi taäp lui, söûa xuoâi söûa ngöôïc ñeå tìm cho ra moät phong caùch theå hieän thaät môùi laøm tieâu ñi gaàn 2 naêm song song vôùi söï lôùn leân cuûa beù Angela. Cuoái cuøng coâ ñaõ chính thöùc baét tay vaøo thöïc hieän öôùc mô cuûa mình. CD Vì Yeâu ñöôïc ra ñôøi. Laø teân ca khuùc môùi cuûa Xuaân Hieáu vaø cuõng laø taâm söï cuûa Ngoïc AÙnh ñöôïc chính coâ thöïc hieän trong voøng 3 thaùng. Vôùi 10 tac phaåm trong ñoù coù 2 ca khuùc do coâ vieát: Xuoáng phoá chieàu nay vaø ca khuùc Mother of Mine nhaïc ngoaïi quoác lôøi Vieät do Ngoïc AÙnh soaïn. Ñieåm ñaëc bieät cuûa CD do Ngoïc AÙnh trình baøy laø hoaøn toaøn duøng toâng maøu ñoû röïc rôõ, hình Ngoïc AÙnh ñöôïc Photo Quoác Huy thöïc hieän in keøm vaøo 16 trang maøu khoå 4.5 X 4.5 vôùi lôøi cuûa 10 taùc phaåm ñi keøm. Trong buoåi ra maét taùc phaåm do chính mình thöïc hieän qua trung taâm Ca Dao phaùt haønh. Ngoïc AÙnh raát hoài hoäp, ñöùng ngoài khoâng yeân töø 8 giôø toái. 22 ca só thaân höõu nhaän lôøi ñeán “phuï moät tay” vaãn chöa coù ai ñeán tröø anh Trung Nghóa. Chò Dieãm Phuùc soát ruoät gaàn 9 giôø chæ coøn 30 phuùt laø khai maïc maø cuõng chöa thaáy coù ca só naøo chaïy

voâ hoûi: “Ngoïc AÙnh!!! Em coù chaéc hay khoâng? sao vaéng teo dzaäy?” Ngoïc AÙnh quaû quyeát laø caùc baïn seõ tôùi, nhöng traû lôøi vaäy nhöng coâ nhìn toâi vôùi ñoâi maét thaät söï lo aâu. Nhöõng ngöôøi ngheä só cuõng hay chôi caùi maøn ñau tim naøy, nhaát laø vôùi Ngoïc AÙnh laø ngöôøi baïn raát soâi noåi, chaân thaønh trong giao tieáp, caùc ca só thaân höõu khoâng bieát coù “set-up” hay khoâng maø chaúng ma naøo ñeán. 9 giôø keùm 10 môùi thaáy Thaønh Leã khaät khaø khaät khieån ñi voâ. Sau ñoù ñoät nhieân ngoaøi phoøng veù oàn aøo haún leân. Khaùn giaû ñaõ ngoài chaät vuõ tröôøng ñoàng loaït ñöùng leân xem, thì ra luùc ñoù nhöõng ngöôøi ngheä só cuûa Ngoïc AÙnh môùi cuøng loaït uøa vaøo. Ngoïc AÙnh tay oâm ngöïc muoán xæu than vôùi toâi: - Thieät tình maáy ngöôøi chôi em kieåu naøy vaøi laàn chaéc cheát. Buoåi ra maét ñöôïc môû maøn ñuùng giôø vaø ñaõ keùo daøi tôùi hôn 1 giôø saùng khoâng phaûi chæ coù 22 ca só maø hôn con soá ñoù ñaõ ñeán chung vui vôùi ngöôøi ca só naøy. Phaàn trình baøy chính dó nhieân vaãn laø cuûa Ngoïc AÙnh qua phaàn daãn chöông trình cuûa anh Nam Loäc taïo neân nhöõng tieáng cöôøi gioøn giaõ cho ngöôøi tham döï. Trong caùc ca khuùc ñöôïc Ngoïc AÙnh trình baøy ngoaøi taùc phaåm “Vì Yeâu” chuû ñeà cuûa CD thì ca khuùc cuûa Ngoïc AÙnh saùng taùc thaät söï laøm cho nhieàu ngöôøi öa thích vì nhòp ñieäu roän raøng qua phaàn trình baøy raát “quaäy” cuûa Ngoïc AÙnh ñaõ keùo gaàn heát khaùn giaû treû

ra saøn nhaûy. Haøng ñoáng hoa töôi ñöôïc trao cho coâ. Coù theå noùi laø ñeâm ra maét CD Vì Yeâu, Ngoïc AÙnh ñaõ bò caû moät röøng hoa phuû kín khi coâ böôùc xuoáng saøn ñeå cuøng haùt vaø cuøng nhaûy vôùi moïi ngöôøi. Soá löôïng CD baùn ra taïi choã cuõng raát khích leä, haøng traêm CD ñaõ ñöôïc moïi ngöôøi mua, caù bieät coù CD ñaõ baùn ra vôùi giaù danh döï treân 200UDS, coøn soá tieàn mua töôïng tröng 100 USD thì raát nhieàu. Ñöôïc bieát sau khi vaéng boùng gaàn 2 naêm vaøo ngaøy 12 thaùng 1 naêm 2005 Ngoïc AÙnh seõ xuaát hieän laïi treân saân khaáu lôùn cuûa La Mirada trong chöông trình Ñaïi Nhaïc Hoäi Hoa Lam do Gia Ñình Phaät Töû toå chöùc gaây quyõ xaây döïng Trung Taâm Huaán Luyeän vaø Tu Hoïc cuøng vôùi raát nhieàu ca só treû noåi tieáng ñang ñöôïc aùi moä hieän nay nhö: Dieãm Lieân, Baèng Kieàu, Trizzi Phöông Trinh, Huy MC, Chaâu Tuaán, Quyønh Dung, Nhaät Trung, Vaân Anh, Minh Nhí - Quoác Thaûo v.v. vaø caùc ngheä só coå nhaïc. Keøm theo laø nhöõng vuõ khuùc cuûa nhieàu ñôn vò Gia Ñình Phaät Töû cuûa caû hai mieàn Nam-Baéc Cali. Chöông trình naøy ñöôïc bieát seõ coù ban nhaïc Y2K do caùc MC nhö: Nam Loäc, Nguyeãn Cao Kyø Duyeân, Ngoâ Vaên Quy vaø Thuøy Trang ñieàu khieån keùo daøi hôn 4 giôø.

Töï do loaïn xaø baàn Tieáp trang A8

acid vaøo; chaët saâu quanh goác roài treùt xi-maêng; ñeõo roài ñoát goác... Ñau ñôùn nhaát laø ôû phoá Ñoaøn Traàn Nghieäp, caây ña coå

DAT

thuï cao khoaûng 10 meùt bò ñoán chaët ngang thaân, caùch maët heø phoá khoaûng 8 taác. ÔÛ choã chaët, thaáy coù muoái, daàu ñoå vaøo cho caây cheát!”. “Gaàn 40 caây lôùn bò phaù hoaïi maø cô quan chöùc naêng khoâng truy tìm thuû phaïm aø?” “Hình nhö chæ baét ñöôïc vaøi ba ngöôøi ñeå phaït vaï, moãi ngöôøi ñoùng phaït vaøi ba traêm ngaøn ñoàng (khoaûng 20 - 30 ñoâla).

Ñaáy laø chuyeän keå cuûa ngöôøi baïn veà töø Haø Noäi. Thöù töï do aáy laø töï do laâm taëc giöõa thuû ñoâ yeâu daáu. Tröôùc maët chuùng toâi, ñaát caùt gaïch ñaù chaát thaønh uï, gaàn bít loái ñi treân væa heø thuoäc moät phoá trung taâm Saøi Goøn. Vaøo quaùn caø pheâ, chuùng toâi phaûi treøo qua ñoáng xaø baàn naøy. Ñaây laø töï do loaïn xaø baàn! Nguyeãn Lieâu


THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

.3”

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

.3”

Soá phaän moät beù gaùi ôû Dafur (Sudan) DAFUR, Sudan - Thaùng qua, ngoâi nhaø cuûa Halima Ali laø moät ñaùm caùt döôùi boùng moät caây keo. Tröôùc ñoù, nhaø laø moät tuùp leàu laøm baèng nhöõng que cuûi vaø laù caây taïi moät traïi tò naïn taïm caùch ñoù hôn chuïc caây soá veà phía Baéc. Tröôùc nöõa, ñoù laø moät buïi caây ñöôïc phuû chieác chaên raùch. Ñaõ 5 laàn trong voøng 14 thaùng qua, beù gaùi 10 tuoåi naøy nhoài nheùt toaøn boä soá taøi saûn cuûa em, goàm chieác vaùy hoàng coù rieàm xeáp, moät bình traø, moät taám thaûm nhoû ñeå caàu nguyeän, vaøo moät chieác bao taûi vaø chaïy troán cuøng gia ñình ñeán caùc traïi tò naïn taïm thôøi. Hoï ñaõ “caém duøi” ôû nhieàu nôi roài laïi voäi vaõ nhoå leân vaø chaïy tieáp ñeán nhöõng vuøng xa hôn ñeå traùnh löïc löôïng noåi daäy. “Noù vaãn coøn nhoû vaø vaãn chöa bieát gì ñaâu”, meï cuûa Halima noùi vaø doã daønh coâ con gaùi ñang chaùn naûn vì gia ñình döïng traïi treân caùnh ñoàng caùt naøy. “Chaùu bieát heát”, Halima noùi kheõ vaø baét ñaàu keå laïi caâu chuyeän cuûa beù. Hôn baát kyø söï khoå cöïc, caùi ñoùi, beänh taät vaø baïo löïc naøo, cuoäc xung ñoät keùo daøi 22 thaùng qua taïi khu vöïc Darfur cuûa Sudan ñaõ trôû thaønh cuoäc khuûng hoaûng veà noãi thoáng khoå cuûa con ngöôøi. Keå töø ñaàu Muøa Xuaân naêm 2003, hôn 1,5 trieäu ngöôøi ñaõ ly taùn khoûi maûnh ñaát queâ höông, töø boû nhöõng ruoäng keâ, luùa mì vaø döa haáu treân nhöõng caùnh ñoàng maø toå tieân hoï khai phaù ñeå ñeán nhöõng nôi xa laï. Theo Lieân Hieäp Quoác vaø caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn, nhöõng cuoäc di cö baát ñaéc dó laø keát quaû cuûa hoaït ñoäng nhaèm ñaåy ngöôøi Chaâu Phi ra khoûi maûnh ñaát cuûa hoï vaø nhöôøng choã cho ngöôøi Arab du cö, nhöõng ngöôøi thaân caän vôùi chính phuû ôû thuû ñoâ Khartoum vôùi ña soá thaønh vieân laø ngöôøi Arab. Haïn haùn ñaõ khieán cho vuøng ñaát cuûa ngöôøi Arab trôû neân khoâ caèn,

vì theá hoï ngaøy caøng tieán veà phía Nam, xaâm laán vaøo laõnh thoå truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Chaâu Phi ñeå chaên thaû gia suùc. Khi löïc löôïng daân quaân Arab taøn phaù khu vöïc naøy, caùc nhoùm noåi daäy Chaâu Phi choáng laïi vaø chieán dòch ngaøy caøng aùc lieät hôn ñoàng thôøi thaùch thöùc giôùi chính trò Arab. Ngöôøi daân Dafur loït giöõa hai laøn ñaïn. Giöõa nhöõng ngöôøi noâng daân Chaâu Phi vaø caùc daân quaân Arab ñaõ xaûy ra caùc cuoäc ñuïng ñoä leû teû nhieàu naêm nay nhöng khoâng ai nhôù roõ khi naøo nhieàu ngöôøi bò ñaåy khoûi nhöõng ngoâi nhaø cuûa hoï ñeán theá. Trong chöa ñaày 2 naêm, cuoäc xung ñoät ñaõ huûy dieät söï soáng taïi caùc laøng maïc cuûa ngöôøi Chaâu Phi ôû Dafur, vuøng ñaát coù dieän tích töông ñöông vôùi nöôùc Phaùp, vaø khieán ngöôøi ta lo sôï raèng söï soáng seõ khoâng bao giôø ñöôïc phuïc hoài ôû ñaây. Maõi ñeán Muøa Xuaân naêm 2003, Dafur vaãn laø moät meâ cung cuûa nhöõng ngoâi nhaø maùi rôm, ñöôïc xaây döïng theo kieåu nhöõng tuùp leàu tuyeát vaø goïi laø tukuls, vôùi nhöõng khu chôï, nôi nhöõng phuï nöõ lom khom pha nhöõng taùch caø pheâ nhoû xíu hoaëc ngoài baùn caø chua vaø haønh. Giôø thì vuøng ñaát naøy trôû thaønh maûnh ñaát hoang taøn vaø vöông laïi nhöõng tuùp leàu bò phaù hoûng, nhöõng hoá hom, nhöõng khu chôï troáng khoâng vaø nhöõng ñoâi deùp chaùy ñen cuûa treû con naèm vöông vaõi treân caùt. Nhieàu gia ñình maát nhaø cöûa phaûi tìm choã ôû taïm beân trong haøng chuïc traïi tò naïn raûi raùc khaép Darfur nhöng cuõng nhieàu gia ñình buoäc phaûi di chuyeån lieân tuïc. Gia ñình cuûa Halima ñaõ ñeán choã caây keo keå treân sau moät cuoäc phieâu löu suoát moät naêm trôøi. Hoï ñeán ñoù vaøo ngaøy 11-10-2003 cuøng haøng chuïc ngöôøi khaùc töø moät traïi tò naïn sau cuoäc taán coâng cuûa caùc chieán binh Janjaweed khieán 9 ngöôøi cheát. Giôø ñaây, treân caùnh ñoàng

khoâ caèn, nhöõng ngöôøi tò naïn naøy ñang tìm caùch laäp laïi nhòp ñieäu soáng thöôøng nhaät: moät ngöôøi noâng daân khoùc than vì anh trai bò gieát, moät beù gaùi nhôù vò söõa boø, vaø moät oâng giaø muø mô töôûng veà maûnh ñaát maø gia ñình oâng troàng caáy suoát 17 theá heä. Ngaøy 9-9-2003: Töø Ta’asha tôùi Bashom Mohamed Adam Mohamed vaø gia ñình anh vöøa môùi aên xong böõa saùng vôùi moùn chaùo keâ vaø traø ngoït thì nghe thaáy tieáng suùng. Mohamed ngoù ra ngoaøi tuùp leàu vaø nhìn thaáy nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cöôõi löøa vaø ngöïa lao vaøo laøng Ta’asha cuûa anh. Nhieàu tuùp leàu bò ñoát chaùy vaø nhieàu tieáng heùt “Boïn noâ leä, cuùt ñi!” vang leân khaép nôi. “Chuùng toâi ñaõ nghe nhöõng chuyeän nhö theá xaûy ra ôû moät soá nôi”, Mohamed nhôù laïi, khuoân maët troøn cuûa anh ruû uû döôùi taám khaên quaán ñaàu maøu xaùm. “Chuùng toâi vôù voäi laáy maáy taám chaên, bình nöôùc vaø noài nieâu roài chaïy vaøo caùc luøm caây”. Ñeán 6 giôø chieàu, 22 laøng trong vuøng ñaõ bò ñoát chaùy. Gia ñình Mohamed naáp ñaèng sau buïi gai cao treân baõi caùt noùng. “Chuùng toâi ñaõ phaûi im nhö thoùc. Toâi chæ caàu boïn treû ñöøng khoùc. Ñieàu quan troïng nhaát laø cöùu thoaùt caû gia ñình, coøn nhöõng thöù bò maát coù theå laøm laïi ñöôïc”. Khi toaùn cöôùp ruùt ñi, nhöõng ngöôøi ñaøn oâng quay trôû veà nhaø. Halima, em hoï cuûa Mohamed, giaät giaät chieác aùo truøm daøi maøu traéng cuûa anh. Coâ beù cuõng muoán veà nhaø. Boá coâ beù maát tích vaø meï em ñang khoùc than reàn ró. Mohamed baûo em ôû laïi vaø sau ñoù anh thaáy quyeát ñònh cuûa mình laø ñuùng ñaén. Caûnh töôïng ñôïi anh ôû nhaø toài teä hôn nhöõng gì Mohamed coù theå töôûng töôïng ñöôïc. Caû 5 tuùp leàu cuûa gia ñình bò ñoát chaùy ruïi vaø 30 ngöôøi ñaøn

oâng ñaõ bò gieát, trong soá ñoù coù anh trai cuûa Mohamed vaø chuù Hamis cuûa anh, boá cuûa Halima. Hamis khi ñoù 40 tuoåi vaø laø cha cuûa 7 ñöùa con. Xaùc cuûa oâng bò vöùt döôùi ñoáng ñoå naùt cuûa tuùp leàu baèng ñaát vaø rôm ñaõ bò ñoát chaùy. Treân ngöôøi Hamis laø hai veát thöông do ñaïn, moät phaùt ôû ngöïc vaø moät ôû ñaàu. Trong tuùp leàu caïnh ñoù, 5 ñöùa beù gaùi tuùm tuïm laáy nhau, maët voâ caûm vaø ngöôøi dính ñaày ñaát vaø maùu. Mohamed cho hay caùc beù gaùi naøy ñaõ bò cöôõng böùc. Mohamed noùi: “Toâi caûm thaáy voâ cuøng caêm giaän. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi toâi caàu mong coù vuõ khí trong tay. Nhöng toâi chaúng coù gì caû”. Cuõng trong ngaøy hoâm ñoù ôû ngoâi laøng vaãn coøn aâm æ chaùy, Mohamed choân caát 2 ngöôøi ñaøn oâng nöõa, nhöõng ngöôøi ñaõ lôùn leân cuøng anh, cuøng tham gia caùc leã cöôùi vaø cuøng laøm vieäc treân caùc caùnh ñoàng vôùi anh moãi ngaøy. Hoï khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå lieäm caùc thi theå trong nhöõng taám vaûi traéng vaø ñaët trong caùc coã quan taøi goã nhö tuïc leä cuûa ngöôøi Hoài Giaùo. Thay vaøo ñoù, nhöõng ngöôøi soáng soùt taäp trung quanh hai ñoáng ñaát vaø caàu nguyeän cho ngöôøi cheát: “Thöôïng ñeá phuø hoä cho hoï, ñöa linh hoàn hoï leân thieân ñöôøng ñeå hoï ñöôïc ôû giöõa nhöõng ngöôøi toát”. Vôùi caäu em nhoû treân löng,

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 Halima rôøi laøng Ta’asha vaø ñi boä suoát 3 tieáng trong boùng ñeâm cho tôùi khi ñeán ñöôïc Bashom, moät laøng gaàn thuû phuû Nyala. Giôø ñaây ngoâi nhaø cuûa Halima laø tuùp leàu döôùi taùn laù cuûa nhöõng caây keo. Moãi buoåi chieàu, sau khi laøm xong vieäc nhaø, coâ beù laïi ngoài yeân laëng, maét ñaêm ñaém veà nôi xa. Ngaøy 29-9: Töø Bashom veà Ta’asha. 20 ngaøy tieáp theo, hoï caém traïi döôùi moät buïi caây. OÂng giaø muø ôû laøng Bashom teân laø Abakar Yusuf, ngöôøi töï nhaän mình 119 tuoåi, ñaõ chæ ñaïo daân laøng quyeân goùp luùa gaïo vaø chia seû cho nhöõng ngöôøi môùi ñeán. Yusuf cho bieát: “Chuùng toâi ñeàu thuoäc boä laïc Dago vaø nhieàu ngöôøi trong chuùng toâi thaäm chí coøn laø baø con”. OÂng luoân dính chaët vaøo chieác giöôøng truõng xuoáng, ñoâi chaân khaúng khiu vaø taøn taät cuûa oâng thoø ra khoûi boä aùo truøm troâng nhö que taêm. Yusuf cho bieát chaúng coù gì coù theå laøm oâng ngaïc nhieân nhöng oâng khoâng theå töôûng töôïng noåi nhöõng gì ñaõ dieãn ra taïi Darfur. “Ngöôøi ta ñuoåi hoï ra khoûi maûnh ñaát cuûa cha oâng ö? Trong neàn vaên hoùa cuûa chuùng toâi, ñoù laø toäi loãi lôùn nhaát. Chuùng toâi töøng chöùng kieán xung ñoät, nhöng ñeán möùc nhö theá naøy ö? Chöa bao giôø. Gia ñình toâi soáng treân maûnh ñaát naøy ñaõ 17 ñôøi roài. Toâi seõ khoâng bao giôø rôøi ñi ñaâu heát”. Moät buoåi chieàu, vaøi giôùi chöùc chính phuû töø Nyala ñeán vaø baûo nhöõng ngöôøi tò naïn trôû

veà nhaø. Halima khoâng theå ñôïi hôn ñöôïc nöõa. Coâ beù nhôù laïi: “Chaùu theøm söõa boø kinh khuûng. Chaùu raát yeâu nhöõng con boø vaø raát nhôù chuùng”. Treân ñöôøng veà nhaø, Halima côûi boû chieác vaùy sôøn raùch vaø maëc chieác vaùy hoàng coù rieàm xeáp, chieác vaùy maø coâ beù ñaõ choäp ngay laáy vaø nheùt vaøo bao taûi khi laøng Ta’asha bò taán coâng. Coâ beù hy voïng seõ gaëp laïi baïn beø, thaày coâ giaùo vaø ngoâi tröôøng cuûa em. Cuoäc soáng cuûa caùc beù gaùi ôû nhöõng ngoâi laøng cuûa Chaâu Phi bao goàm haøng loaït caùc vieäc vaët: pha traø, kieám cuûi, ñi laáy nöôùc, giaët quaàn aùo. Ñoái vôùi caùc em, tröôøng hoïc nhö moät söï giaûi thoaùt, nôi caùc em coù theå chôi ñuøa, ñöôïc hoïc haùt, nhöõng con chöõ nhaûy muùa moät caùch dieäu kyø treân caùc trang saùch vaø trong yù nghó. Coâ beù keå: “Laàn ñaàu tieân vieát ñöôïc, chaùu ñaõ voâ cuøng ngôõ ngaøng”. Boá cuûa Halima laø moät noâng daân thaát hoïc nhöng oâng muoán con gaùi bieát ñoïc bieát vieát. Coâ beù ñi hoïc ñöôïc moät thaùng thì ngoâi laøng bò taán coâng. Giôø thì coâ beù raát haøo höùng chôø ngaøy ñöôïc ñi hoïc trôû laïi. Song khoâng ai coøn ôû ñoù. Ngoâi tröôøng ñaõ bò ñoát chaùy truïi vaø giaùo vieân ñaõ chaïy ñeán Nyala. Söõa cuõng chaúng coù; ñaøn gia suùc 12 con cuûa nhaø Mohamed ñaõ bieán maát. Halima ngoài beân tuùp leàu naùt vaø khoùc. Ngaøy 20-4-2004: Töø laøng Tieáp trang A14

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT

BUENA PARK

6411 Beach Blvd., Buena Park, CA 90621

Great Service ° Huge Inventory ° Best Price Phuïc Vuï Chu Ñaùo ° Nhieàu Xe Löïa Choïn ° Giaù Reû Nhaát Vuøng

2004 CLEARANCE CIVIC Si

ODYSSEY

2005

2005

(In Stock)

CR-V (In Stock)

2005 ACCORD Coupe 2005 (In Stock)

ACCORD Sedan $15,108 CM5515PLW

2005

ELEMENT $15,371

YH1724PW

2004

(In Stock)

PILOT

2005

CIVIC Coupe $12,980 CIVIC Sedan $12,580 EM2115W

2005

ES1515PW

2005

(All In Stock)

KEVIN TSE Fleet Manager

(Vietnamese, Madarin, Cantonese, Chiuchou)

Quyù vò ñem baát cöù giaù xe quaûng caùo cuûa nhöõng nôi khaùc ñeán, Kevin seõ baùn thaáp hôn.

Manchester

Fwy 91

Buena Park Honda

Fwy

5

Fwy 22

Beach

Fwy 605

714-690-8455 Cell: 626-715-0863 Honda Accord 1.9% APR 24-60 thaùng Civic 2.9% APR 24-60 thaùng Element 1.9% APR 24-60 thaùng

Quyù vò gaëp Kevin ñeå ñöôïc tieát kieäm ñöôïc nhieàu thôøi giôø, höôûng chöông trình ñaëc bieät vaø giaù reû nhaát cuûa Honda.

Bolsa


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Soá phaän moät beù gaùi ôû Dafur (Sudan)

10 öùng cöû vieân tranh chöùc chuû tòch Palestine

Tieáp trang A12

RAMALLAH, Trung Ñoâng - Cuoäc baàu cöû Chuû Tòch Cô Quan Quyeàn Löïc Palestine theo keá hoaïch seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 9-1-2005. Sau ñaây laø danh saùch 10 ngöôøi ñuû ñieàu kieän tham gia öùng cöû. 1. Mahmoud Abbas, 69 tuoåi: Laõnh ñaïo laâm thôøi Palestine, Chuû Tòch Toå Chöùc Giaûi Phoùng Palestine (PLO), öùng vieân cuûa ñaûng Fatah. OÂng Abbas, nguyeân Thuû Töôùng Palestine, laø moät ngöôøi thöïc teá, choáng baïo löïc. Quan ñieåm cuûa oâng veà moät thoûa thuaän hoøa bình cuoái cuøng vôùi Israel khoâng khaùc gì nhöõng ngöôøi trung thaønh vôùi

Ta’asha tôùi Kabesha Halima ñang ôû treân caùnh ñoàng keâ cuøng vôùi baø dì thì nghe thaáy tieáng suùng. Vaø ñoù laø laàn thöù hai trong voøng nöûa naêm, tuùp leàu cuûa gia ñình naøy ñöôïc xaây caát laïi vaø moïi ngöôøi baän roän troàng caáy vuï muøa môùi. Halima ngöôùc leân vaø nhìn thaáy khoùi boác leân töø tuùp leàu cuûa gia ñình em. Ñoáng rôm ñang boác chaùy vaø khoâng coù thôøi gian ñeå cöùu taám nhöïa maø UNICEF ñaõ caáp ñeå laøm maùi nhaø. Meï cuûa coâ beù choäp voäi laáy chieác vaùy hoàng, maáy chieác noài vaø hai taûi haït keâ. Halima khoâng kòp vô soá vôû vaø buùt chì, soá duïng cuï hoïc taäp do UNICEF caáp. Coâ beù thöôøng ñeå chuùng trong moät chieác caëp nhoû vaø choaøng qua coå nhöng luùc ñoù Halima phaûi thaùo ra ñeå ñi laøm. Halima chaïy ngay vaøo choã naáp. Coâ beù keå laïi: “Thaät laï luøng bôûi hoâm ñoù chaùu vaãn coøn raát buoàn veà chuyeän cuûa boá chaùu. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng mang suùng laïi cöôõi löøa xoâng vaøo laøng”. Laïi moät laàn nöõa, laøng Ta’asha bò caùc daân quaân Janjaweed maëc ñoàng phuïc caûnh saùt ñoát chaùy. Laàn naøy, Halima vaø hoï haøng coâ beù cho bieát, theo sau nhöõng keû taán coâng laø nhöõng chæ huy ñi xe Land Cruisers vôùi hình ñaïi baøng, bieåu töôïng cuûa chính phuû, treân kính chaén gioù. Laïi moät laàn nöõa, anh hoï cuûa Halima laø Mohamed naáp trong buïi caây vaø doã daønh 5 ñöùa treû. Mohamed cho bieát: “Toâi ñaõ chöùng kieán ngoâi nhaø vöøa ñöôïc xaây döïng laïi cuûa toâi bò phaù. Toâi chöa bao giôø töùc giaän ñeán theá”. Ngaøy 24-5-2004: Töø Kabesha ñeán Bashom Laàn naøy, caùc gia ñình chaïy ñeán Kabesha, moät ngoâi laøng heûo laùnh ôû vuøng ñoài nuùi cuûa Darfur. Hoï ôû ñoù ñöôïc moät thaùng thì nghe thaáy ñaøi phaùt thanh cho hay Ngoaïi Tröôûng Myõ Colin Powell seõ ñeán thaêm Darfur vaø chaám döùt cuoäc xung ñoät. Sau ñoù, hoï laïi nghe thaáy noùi Toång Thö Kyù LHQ Kofi Annan coù theå ñeán thaêm vuøng naøy vaø raèng LHQ coù theå aùp ñaët leänh caám vaän neáu chính phuû khoâng

ngöøng haäu thuaãn Janjaweed. Nhöng nhöõng thoâng tin ñoù khoâng coù yù nghóa gì nhieàu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tò naïn ñaõ kieät söùc naøy. Hoï haàu nhö chaúng coøn gì aên vaø khoâng ñöôïc ai giuùp ñôõ. Mohamed bò oám vaø tieâu chaûy, anh raát lo laéng vaø chaùn naûn. Anh nhôù laïi: “Laàn ñaàu tieân trong ñôøi toâi, vôï toâi phaûi laøm vieäc treân caùnh ñoàng cuûa nhöõng gia ñình khaùc. Chuùng toâi khoâng coù gì ñeå aên vaø nghó raèng caùi cheát ñang chôø phía tröôùc”. Meâ saûng vì soát, coù luùc anh tænh giaác vaø khoâng bieát mình ñang ôû ñaâu. Mohamed cuõng mô thaáy anh trai vaø chuù cuûa anh ôû laøng Ta’asha. Hoï baûo anh chaïy ñi xa vaø trong côn aùc moäng ñoù, anh boû hoï laïi phía sau. Mohamed noùi: “Toâi caûm thaáy coù loãi veà caùi cheát cuûa hoï”. Roài moät ngaøy, ngöôøi daân laøng nghe thaáy tieáng suùng noå gaàn ñoù. Hoùa ra ñoù laø vuï ñoï suùng giöõa hai ngöôøi haøng xoùm coù thuø haèn nhöng baûn naêng hoái thuùc hoï chaïy troán. Nhöõng gia ñình naøy quyeát ñònh tieán ñeán laøng Bashom, caùch ñoù 16 km veà phía Nam. Mohamed goùi geùm maáy chieác bình traø vaø bình nöôùc. Halima, luùc ñoù ñang maëc chieác vaùy naâu, khoaùc voäi chieác vaùy hoàng ra beân ngoaøi. Halima cho bieát: “Luùc ñoù chaùu raát meät vaø khoâng muoán ñi tieáp nöõa”. Ngaøy 9-10-2004: Töø Bashom tôùi Nera Abakar Yusuf, oâng giaø muø vôùi ñoâi chaân queø, ñang nguû treân chieác chieáu raùch trong caùi noùng böùc muøa heø. Tieáng suùng noå laøm oâng thöùc giaác. Nhoùm daân quaân trôû laïi. Ngay sau ñoù, Yusuf ñöôïc moät ngöôøi hoï haøng nhaác leân moät chieác xe löøa baát chaáp tieáng keâu theùt cuûa oâng, raèng oâng muoán cheát treân maûnh ñaát cuûa toå tieân. OÂng giaø cho bieát. “Chuùng ñaõ may maén vì toâi khoâng nhìn thaáy gì. Coù theå toâi ñaõ gieát boïn Janjaweed ñoù baèng chính ñoâi tay cuûa mình”. Chaùu trai cuûa oâng, Fadullah Khrief, ñaõ raát khoù khaên ñeå ñaûm baûo an toaøn cho Yusuf. Anh ñaõ bò baén hai phaùt vaøo chaân. Khrief, 55 tuoåi, noùi:

“Abakar Yusuf laø cuoán saùch lòch söû soáng cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi seõ khoâng ñeå oâng aáy cheát cho duø oâng aáy muoán theá”. Khrief quan saùt töø trong buïi raäm trong khi chieác chaân bò thöông vaãn chaûy maùu vaø 5 tuùp leàu cuûa gia ñình anh chìm trong löûa. Ñeâm ñoù hoï ñi veà höôùng Nam ñeå ñeán Nera, nôi Yusuf ñöôïc ñaët trong moät phoøng hoïc maùi rôm. OÂng nguû meâ meät caû ngaøy nhöng heã tænh giaác laø oâng baét ñaàu ra raû veà maûnh ñaát cuûa toå tieân vaø raèng naïn haïn haùn hoaëc chaâu chaáu cuõng khoâng theå toài teä hôn vieäc xa rôøi maûnh ñaát ñoù. Yusuf noùi: “Toâi vaãn luoân laø noâng daân. Maát ruoäng ñaát coù nghóa laø maát ñi cuoäc soáng. Toâi möøng vì khoâng nhìn thaáy nhöõng gì ñaõ dieãn ra”. Moät buoåi chieàu gaàn ñaây, Halima vaø nhöõng ñöùa treû khaùc ñeán thaêm Yusuf. Chuùng yeân laëng laéng nghe oâng noùi veà cuoäc soáng toát ñeïp ôû Darfur tröôùc chieán tranh. OÂng noùi veà nhöõng khay traø ngoït vaø nhöõng ñóa baùnh maø moïi ngöôøi chuyeàn tay nhau trong khi treâu ñuøa veà söï giaø caû cuûa Yusuf.

Giôø thì nhöõng gia ñình naøy ôû ñaây, caém traïi döôùi taùn nhöõng caây keo vaø chuaån bò tinh thaàn cho nhöõng cuoäc chaïy troán tieáp theo. Halima ñaõ môû chieác tuùi ñöïng caùi aám traø vaø chieác vaùy hoàng. Coâ beù vöøa ñi laáy nöôùc vaø kieám cuûi veà cuøng meï. Vaøo nhöõng buoåi chieàu noùng nöïc, khi moïi vieäc nhaø xong xuoâi, beù gaùi nhoû naøy pha traø, ngoài döôùi boùng caây vaø maét ñaêm ñaém veà phía xa. (SOURCE: Washington Post)

coá Chuû Tòch Yasser Arafat: Moät quoác gia Palestine ñöôïc thaønh laäp trong caùc vuøng laõnh thoå Taây Ngaïn Soâng Jordan, Daûi Gaza vaø Ñoâng Jerusalem; quyeàn trôû veà nhaø ôû Israel cuûa ngöôøi tò naïn Palestine cuøng gia ñình cuûa hoï. 2. Marwan Barghouti, 45 tuoåi: Laõnh ñaïo Fatah ôû Taây Ngaïn, ñang thuï aùn trong nhaø tuø Israel vì lieân quan ñeán caùc vuï taán coâng cheát ngöôøi ôû Taây Ngaïn. Barghouti ra tranh cöû vôùi tö caùch öùng vieân ñoäc laäp. OÂng mong muoán moät quoác gia Palestine toàn taïi cuøng vôùi Israel song bieän hoä raèng caùc cuoäc taán coâng nhaèm vaøo daân ñònh cö vaø binh só Do Thaùi ôû Taây Ngaïn vaø Gaza chính laø cuoäc khaùng chieán chính nghóa choáng laïi söï chieám ñoùng. Israel tuyeân boá hoï seõ khoâng traû töï do cho Barghouti. 3. Abdel Sattar Qassem, 56 tuoåi: laø moät nhaø vaän ñoäng choáng tham nhuõng töøng bò Arafat keát aùn 8 thaùng tuø. Qassem, giaùo sö khoa hoïc chính trò taïi Ñaïi Hoïc AnNajah ôû thaønh phoá Nablus thuoäc vuøng Taây Ngaïn, laø moät ngöôøi coù quan ñieåm cöùng raén ñoái vôùi Israel. OÂng ra tranh

cöû vôùi tö caùch laø öùng vieân ñoäc laäp. 4. Mustafa Barghouti, 50 tuoåi: laø moät baùc só kieâm nhaø hoaït ñoäng uûng hoä daân chuû. OÂng cho bieát seõ ñaïi dieän cho “ña soá ngöôøi Palestine ít noùi” trung laäp. Laø moät ngöôøi hoï haøng xa vôùi Marwan Barghouti, oâng cuõng ra tranh cöû vôùi tö caùch laø moät öùng vieân ñoäc laäp. 5. Bassam Salhi, 44 tuoåi: Laõnh ñaïo Ñaûng Nhaân Daân. Laø cö daân vuøng Ramallah, oâng Salhi töøng bò Israel baét giöõ vaøi laàn. 6. Taysser Khalid, 65 tuoåi: öùng vieân cuûa Maët Traän Daân chuû Giaûi Phoùng Palestine, moät chi nhaùnh cuûa PLO. Naêm 1995, Khalid töø Syria trôû veà thaønh phoá Nablus ôû Taây Ngaïn. Thaùng 42002 oâng bò Israel baét vaø traû töï do vaøo naêm ngoaùi. 7. Abdel Karim Shaber, 44 tuoåi: Luaät sö ñeán töø Gaza City. OÂng naøy khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa phong traøo du kích Hamas hay Jihad Islamic. Shaber ra tranh cöû vôùi tö caùch laø öùng vieân ñoäc laäp. 8. Saed Baraka, 49 tuoåi: Moät thöông gia kieâm giaùo vieân daïy tieáng Arab ñeán töø Daûi Gaza. Baraka töøng bò Israel baét giöõ vaø truïc xuaát tôùi Lebanon vaøo naêm 1989 do coù lieân quan tôùi nhoùm Jihad. OÂng trôû veà Gaza naêm 1996 vaø laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Quoác Gia Palestine. Baraka ra tranh cöû vôùi tö caùch öùng vieân ñoäc laäp. 9. Abdelhalim alAshkar, 43 tuoåi: Cö daân Myõ, coù baèng Quaûn Trò Doanh Nghieäp. OÂng naøy bò nhaø chöùc traùch Hoa Kyø baét giöõ hai laàn vì tình nghi cung caáp taøi chính cho caùc nhoùm Hoài Giaùo caáp tieán. Vôï vaø ba con oâng laø coâng daân Myõ. Laø ngöôøi goác Taây Ngaïn, oâng ra tranh cöû vôùi tö caùch laø öùng vieân ñoäc laäp. 10. Hassan Khreishe, 49 tuoåi: Chuû tòch laâm thôøi cuûa Hoäi Ñoàng Laäp Phaùp Palestine. Laø moät baùc só, oâng bò Chính quyeàn Palestine chæ trích tham nhuõng. Khreishe ñeán töø thaønh phoá Nablus thuoäc Taây Ngaïn vaø ra tranh cöû vôùi tö caùch laø öùng vieân ñoäc laäp.

DAT


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c Orange & Brookhurst) Lake Forest, CA 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

HÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Orange County:

Caùc böu ñieän ñeàu taêng giôø môû cöûa phuïc vuï caùc ngaøy leã, töø ngaøy hoâm nay ORANGE COUNTY, California - Ñeå phuïc vuï höõu hieäu hôn caùc khaùch haøng, caùc cô quan böu ñieän cuûa Orange County, nhö böu ñieän chính ôû Santa Ana, vaø böu ñieän ôû thaønh phoá Westminster, nôi coù coäng ñoàng Vieät Nam ñoâng ñaûo, ñeàu taêng giôø môû cöûa trong nhöõng ngaøy leã quan troïng cuoái naêm naøy, keå töø ngaøy hoâm nay, 6-12-2004. Böu ñieän chính cuûa Orange County, US Post OfficeSanta Ana, 3101 W.Sunflower Santa Ana CA 92799 Môû cöûa caùc ngaøy trong tuaàn, töø ngaøy 6-12 ñeán 21-12, töø 6 giôø saùng ñeán 7 giôø toái. Rieâng trong hai ngaøy Thöù Baûy 11-12 vaø 18-12, vaãn môû cöûa, töø 8 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu. Muoán hoûi theâm tin töùc, coù theå lieân laïc vôùi soá ñieän thoaïi 714-662-4559. Trong khi ñoù böu ñieän chính cuûa thaønh phoá Westminster, coù ñòa chæ taïi: 15030 Goldenwest Cr. Westminster. Môû cöûa caùc ngaøy trong tuaàn, töø ngaøy 6-12 ñeán 21-12, töø 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái. Rieâng trong hai ngaøy Thöù Baûy 11-12 vaø 18-12, vaãn môû cöûa, töø 8 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu. (L.T.)

Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ khôûi ñaàu coâng vieäc gaây voán

Trong tieán trình thaønh laäp , Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ (First VietnamesAmerican Bank) do nhöõng ngöôøi Vieät laøm chuû ñaõ baét ñaàu böôùc vaøo nhöõng böôùc cuï theå trong vieäc hình thaønh moät dòch vuï taøi chaùnh ôû moät NGUYEÂN HUY taàm möùc cao. Ñoù laø coâng vieäc gaây voán sau khi ngaân haøng ñöôïc pheùp cuûa caùc cô quan höõu traùch veà taøi chaùnh cuûa Hoa Kyø cho pheùp hoaït ñoäng. Vaøo chieàu toái hoâm Thöù Saùu vöøa qua, taïi nhaø haøng Furiwa, toaøn theå ban quaûn trò vaø giaùm ñoác cuûa ngaân haøng ñaõ môû moät cuoäc tieáp taân vaän ñoäng gaây voán, keâu goïi coäng ñoàng ngöôøi Vieät khaép nôi ñaëc bieät laø taïi California haõy ghi danh laøm coå ñoâng cuûa ngaân haøng. Söï xuaát hieän cuûa Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ taïi nam California ñaõ gaây chuù yù khoâng ít tôùi nhöõng thöông gia vaø nhöõng ngöôøi laøm aên buoân baùn leû trong khu vöïc Little Saigon vaø phuï caän khieán buoåi tieäc tieáp taân maø ban quaûn trò ngaân haøng môøi OÂng Nguyeãn Chí Hieáu, toång giaùm ñoác Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ ñang trình tröôùc moïi ñeán ñaõ khoâng coøn choã cho ngöôøi moät soá nhöõng taám check cuûa nhöõng ngöôøi vöøa ghi danh ñaàu tö vaøo ngaân haøng Tieáp trang B2 trong buoåi gaây voán ñaàu tieân cho ngaân haøng taïi Nam California.

An ninh taêng cöôøng cho leã tuyeân theä nhaäm chöùc nhieäm kyø 2 cuûa TT Bush taïi Washington Moät vaøi suy nghó veà ñeâm nhaïc WASHINGTON - Khi mieân cuûa boïn khuûng boá, töø toå Toång Thoáng George Bush chöùc al Qaeda do Osama Bin thính phoøng “Nhaïc Tình Phaïm Duy”, tuyeân theä nhaäm chöùc nhieäm Laden caàm ñaàu, maø cho ñeán kyø nhì cuûa oâng vaøo ngaøy 20-1 tôùi ñaây, thì thuû ñoâ Washington seõ ñöôïc chöùng kieán caùc bieän phaùp an ninh quan troïng nhaát töø tröôùc ñeán nay taïi ñaây. Caùc bieän phaùp an ninh ñaõ ñöôïc taêng cöôøng nhö vaäy, chính laø vì ñaây laø cuoäc tuyeân theä nhaäm chöùc toång thoáng ñaàu tieân taïi Hoa Kyø, keå töø sau caùc cuoäc taán coâng khuûng boá ngaøy 11 thaùng Chín 2001, trong khi Hoa Kyø cho ñeán nay vaãn chòu söï ñe doïa trieàn

nay Hoa Kyø vaãn chöa baét ñöôïc. Vôùi vieäc Hoa Kyø coøn caùc binh só ñang chieán ñaáu taïi Iraq vaø Afghanistan, neân leã taùi nhaäm chöùc naøy, chaéc seõ traøn ñaày caùc bieåu töôïng aùi quoác, nhö Toøa Nhaø Quoác Hoäi, nôi dieãn ra leã tuyeân theä, cuõng nhö doïc theo caùc ñöôøng phoá, seõ ñöôïc trang hoaøng baèng caùc maøu ñoû, traéng vaø xanh döông, ngoaøi ra coøn coù caùc buoåi leã caàu nguyeän cho caùc

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

3-12, ôû Little Saigon

LITTLE SAIGON, Orange County - Neáu noùi veà nhöõng thöông hieäu baùn DVD, CD taïi vuøng Little Saøi Goøn naøy thì thaät söï coù nhieàu vaø raát nhieàu nhöõng teân tuoåi töø lôùn ñeán nhoû, nhöng ñeå tìm ra moät cöûa tieäm coù uy tín veà giôùi thieäu nhöõng saûn phaåm vaên hoùa nhö DVD, CD hay caùc loaïi film aûnh video thì thieát nghó cöûa haøng Bích Thu Vaân Tieáp trang B2 laø moät trong nhöõng teân goïi

Tìm hieåu luaät thöông maïi

Giaûi ñaùp thö ñoäc giaû veà ñòa oác thöông maïi LUAÄT SÖ LYLY NGUYEÃN

quen thuoäc trong giôùi vaên ngheä só, mua baùn cuõng nhö khaùch haøng yeâu vaên ngheä Vieät Nam. Teân goïi Bích Thu Vaân thaät söï nguyeân thuûy laø teân cuûa moät nhaïc só nhaïc coå ñieån töø theá kyû 17-18 Beethoven nhöng vì ñeå cho khaùch haøng Vieät Nam deã goïi cuõng nhö deã nhôù neân töø Beethoven ñaõ ñoïc thaønh Bích Thu Vaân, bôûi vì theá neân duø traûi qua moät thôøi gian khaù laâu sinh hoaït trong giôùi laøm ngheä thuaät cuûa coäng ñoàng Vieät Nam taïi vuøng Little Saøi Goøn nhöng truyeàn thoáng löu giöõ cuõng nhö nguoàn haøng cuûa Bích Thu Vaân cuõng vaãn chính laø loaïi nhaïc sang, nhaïc tình muoân thuôû... Chieàu Thöù Saùu 3 thaùng 12 naêm 2004, trung taâm Bích Thu Vaân ñaõ toå chöùc moät chöông trình nhaïc thính phoøng mang chuû ñeà Phaïm Duy, vôùi söï goùp maët cuûa moät soá anh chò em ngheä só treû Tieáp trang B2

Tuaàn qua chuùng toâi coù nhaän ñöôïc thö cuûa nhieàu ñoäc giaû neâu moät soá thaéc maéc veà luaät ñòa oác thöông maïi Hoa Kyø. Nhaän thaáy nhöõng caâu hoûi naøy coù ích cho ñoàng höông Vieät Nam neân chuùng toâi xin trình baøy phaàn giaûi ñaùp sau ñaây vaø xin mieãn phuùc ñaùp baèng thö rieâng: 1. Hoûi: Toâi ñang ñònh mua moät daõy nhaø ñeå cho thueâ laøm trung taâm mua saém nhoû nhöng khoâng hieåu theå thöùc cho thueâ Tieáp trang B4

Chuyeä Chuyeän n Bi Bi Di Di Neù Neùtt T Tuaà uaàn n Naø Naøyy

Ñoàng Ñoâ la Myõ maát giaù coù ñaùng lo khoâng? THANH THAÛO Neáu coù dòp gheù thaêm AÂu Chaâu trong voøng 1 vaøi thaùng gaàn ñaây ngöôøi Myõ seõ phaûi söûng soát khi phaûi traû ñeán 5 Myõ kim ñeå mua 1 ly caø pheâ Phaùp. Nhöõng ñaëc saûn noäi ñòa taïi caùc nöôùc YÙ, Taây Ban Nha hoaëc Phaùp cuõng coù veû ñaét giaù quaù ñaùng. Khoâng phaûi giaù haøng hoùa taêng quaù nhanh so vôùi ñaàu naêm nay ñaâu. Chaúng qua vì ñoàng Ñoâ la Myõ maát Tieáp trang B4

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 168 -Tao xem cuõng chaùn roài, baây giôø laø luùc quaân hoài voâ pheøng, neân coi chöøng, aân oaùn giang hoà buoåi saùng nay tao ñaõ thaáy. -Tao bieát, nhöng phaûi theá thoâi. Nguyeân quyeát ñònh: -Vaäy thì tao ñöa Thu ñi, nhöng veà beân nhaø Thu ñeå thaêm hai cuï, maøy coi nhaø… Nguyeân maëc voäi quaàn aùo, keùo Thu ñi trong söï ngô ngaùc cuûa Nhieân. Chæ mình laø coâ ñôn, aø coù leõ oâng anh mình cuõng ñaõ veà.

An ninh taêng cöôøng cho leã tuyeân theä... Tieáp trang B1

lính ñang taùc chieán ôû haûi ngoaïi, ñaïo quaân danh döï ñaïi dieän cho caùc ñôn vò ñang chieán ñaáu, töø ñoù nhaán maïnh ñeán vieäc toång thoáng cuõng laø vò tö leänh toái cao cuûa quaân ñoäi. Trong caùc nghi leã cuûa ngaøy tuyeân theä nhaäm chöùc vaãn ñöôïc duy trì ñaày ñuû, ñoù laø vieäc baén chaøo baèng 21 phaùt suùng ñaïi baùc, dieãn haønh töø Quoác Hoäi veà Toøa Baïch OÁc, daï tieäc vaø daï vuõ... (L.T.)

Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ khôûi ñaàu coâng vieäc gaây voán Tieáp trang B1

nhöõng ai ñeán treã. Sôû dó coù söï löu taâm ñaëc bieät naøy laø vì, oâng Nguyeãn Chí Hieáu, toång giaùm ñoác trong nhieàu laàn hoïp baùo tieáp xuùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñaõ nhaán maïnh ñeán hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng laø chuù troïng ñaëc bieät ñeán giôùi tieåu thöông, nhöõng ngöôøi laøm aên buoân baùn nhoû. Trong dòp vaän ñoäng gaây voán naøy, oâng Nguyeãn Chí Hieáu cuõng ñeà caäp ñeán nhieäm vuï chính cuûa ngaân haøng naøy laø “cung caáp moïi dòch vuï veà ngaân haøng ñeå phuïc vuï cho quyeàn lôïi cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät. Ngaân haøng seõ taøi trôï cho moïi dòch vuï doanh thöông lôùn nhoû goàm tín duïng, taøi chaùnh vaø caùc dòch vuï khaùc. Moïi giaáy tôø vaø taøi lieäu lieân quan ñeán caùc dòch vuï cuûa ngaân haøng ñeàu ñöôïc dòch caën keõ sang Vieät ngöõ ñeå moïi ngöôøi khi giao tieáp vôùi ngaân haøng duø ôû trình ñoä naøo cuõng khoâng bôõ ngôõ ngaïi nguøng khi phaûi kyù nhöõng giaáy tôø, thuû tuïc.” Ñeà caäp ñeán tình traïng naøy, oâng Hieáu cuõng nhaán maïnh ñeán trong sinh hoaït cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät coøn khaù ñoâng ngöôøi e deø hoaëc chöa quen vôùi tín duïng vaø nhöõng hoaït ñoäng taøi chaùnh neân vôùi söï coù maët cuûa Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät

Phaûi thaêm oâng aáy thoâi. Nhieân nghó theá. Thaønh phoá baây giôø nhö soâi leân xuøng xuïc vì nhöõng ñoaøn thanh nieân nhaân danh caùch maïng, ñi röûa thuø cho nhaân daân. Trong nhöõng nhaø, nhöõng quaùn aên, nôi naøo coøn treo hình Ngoâ Toång Thoáng ñeàu bò gôõ xuoáng vaø ñaäp naùt. Nhöõng coân ñoà, nhöõng keû hoâi cuûa aäm oeï noùi chuyeän caùch maïng, nhöõng nhaø sö, khoâng bieát ñaõ laøm ñöôïc coâng traïng gì ñöôïc coâng keâng giöõa ñaùm ñoâng môøi thaày phaùt bieåu. Anh em toång thoáng Ngoâ Ñình Dieäm bò gieát cheát, chaúng ai quan taâm. Nguyeân coøn nghe coù ai hoûi: -Coøn caäu uùt traàu Ngoâ ñình Caån ôû ngoaøi Hueá ñaõ tuùm ñöôïc chöa? -Chaéc xong caû roài, theá naøo maø ñaøi phaùt thanh chaúng loan tin, neáu caàn nhôø thaày ñieän ra chuøa Töø Ñaøm laø bieát ngay, thaèng ñoù theá naøo cuõng bò tuøng xeûo, ngöôøi ta caêm thuø anh em nhaø ñoù laém roài. Nhieàu nhöõng tin laï ñöôïc loan baùo, maø Nguyeân khoâng bieát caên cöù vaøo ñaâu, coù tính caùch boâi nhoï keû ngaõ ngöïa, naøo laø muï Traàn Leä Xuaân laø muï ñaøn baø daâm ñaõng, Ngoâ ñình Nhu laø moät keû nghieän thuoác phieän naëng,

Myõ, oâng Hieáu seõ khích ñoäng ngöôøi Vieät tìm hieåu vaø tham gia vaøo hoaït ñoäng tín duïng döôùi nhieàu hình thöùc ñeå traùnh bò khai thaùc vaø lôïi duïng do töø nhöõng khoâng thoâng hieåu caën keõ veà nhöõng hoaït ñoäng naøy taïi Hoa Kyø. Töø ñoù quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi seõ ñöôïc baûo veä. Vaãn theo oâng Hieáu, ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy, vai troø cuûa ngaân haøng laø phaûi cung caáp raønh reõ veà moïi chi tieát cho thaân chuû baèng tieáng Vieät ñoàng thôøi phaûi caûi caùch sao cho moïi vieäc lieân quan ñeán ngaân haøng khoâng phaûi qua nhöõng thuû tuïc röôøm raø, taïo cho moïi coâng vieäc ñöôïc nhanh choùng vaø deã daøng. Keát luaän cho phaàn vaän ñoäng gaây voán naøy, oâng Nguyeãn Chí Hieáu khaúng ñònh: “Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ seõ giaûi quyeát ñöôïc tình traïng treân vì truï sôû chính cuûa ngaân haøng naèm ngay taïi trung taâm cuûa khu vöïc laøm aên buoân baùn cuûa ngöôøi Vieät neân moïi khuùc maéc seõ ñöôïc giaûi quyeát ngay taïi choã vôùi toaøn ban giaùm ñoác luùc naøo cuõng coù maët vaø saün saøng haàu tieáp moïi thaân chuû.” Trong nhöõng phuùt caùc chuyeân vieân ngaân haøng leân giaûi thích vieäc tham gia vaøo laøm coå ñoâng cuûa ngaân haøng, ban giaùm ñoác cho bieát hieän nay soá voán sô khôûi maø ngaân haøng ñaõ vaän ñoäng ñöôïc töø nhöõng saùng laäp vieân, quaûn trò vaø ñieàu haønh ñaõ tôùi con soá 2 trieäu 400 ngaøn. Soá voán caàn ñeå ngaân haøng hoaït ñoäng laø 11 trieäu. Ñöôïc bieát, moãi coå phaàn laø 10 Myõ kim, toái thieåu ñaàu tö laø 250 coå phaàn töùc 2,500 Myõ kim. Taát caû nhöõng ai ñeán tham döï ñeàu ñöôïc bieáu moät taäp taøi lieäu goàm khaù nhieàu nhöõng ñieàu maø ngöôøi ñaàu tö caàn tìm hieåu nhö khaû naêng vaø kinh nghieäm cuûa toaøn ban giaùm ñoác, nhö nhöõng laõnh vöïc maø ngaân haøng chuù troïng, nhö nhöõng phaàn vuï taøi chaùnh maø ngaân haøng seõ cung caáp... nhöng raát tieác laø nhöõng taøi lieäu naøy laïi chöa

ñöôïc dòch sang Vieät ngöõ nhö lôøi oâng Nguyeãn Chí Hieáu ñaõ cho bieát laø vai troø cuûa Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ laø mong muoán phoå bieán kieán thöùc veà ngaân haøng trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät maø theo oâng Hieáu coøn raát nhieàu ngöôøi thôø ô vì khoâng ñöôïc hieåu roõ. Quí baïn ñoïc Ngöôøi Vieät neáu muoán lieân laïc vôùi ngaân haøng xin goïi cho soá (714) 894.3105, hay ñeán truï sôû taïm thôøi laø 9191 Bolsa Ave # 208, Westminster, CA 92683.

Moät vaøi suy nghó veà ñeâm nhaïc... Tieáp trang B1

cuõng nhö caùc anh chò ca só trong gia ñình nhaïc só Phaïm Duy nhö Nguyeân Khang, Dieãm Lieân, Tuaán Ngoïc, Duy Quang, Thaùi Thaûo, Thaùi Hieàn vaø Nam Chi. Cuøng vôùi phaàn daãn chöông trình nghieâm tuùc nhöng khoâng keùm phaàn duyeân daùng cuûa nhaïc só Nam Loäc. Vuõ tröôøng Majestic ñeâm Thöù Saùu, tuy chæ môùi 8 giôø toái nhöng ñaõ baét ñaàu coù moät soá khaùch ñeán ngoài chôø, laùc ñaùc phaûi ñeán ñuùng 9:30PM chöông trình môùi chính thöùc ñöôïc môû ñaàu... Khoaûng 10:15PM nhaïc só Nam Loäc böôùc leân saân khaáu ñeå baét ñaàu môû maøn cho chöông trình cuûa ñeâm nhaïc chuû ñeà, sau moät vaøi phuùt giôùi thieäu raát trang troïng sô löôïc veà cuoäc ñôøi cuõng nhö söï nghieäp 60 naêm cuûa nhaïc só Phaïm Duy cho aâm nhaïc, ngheä thuaät, ngöôøi ca só ñaàu tieân böôùc ra ñeå môû ñaàu chöông trình ñoù laø moät trong nhöõng aùi nöõ cuûa ngöôøi gia ñình ngheä só hoï Phaïm - ca só Thaùi Hieàn vôùi hai nhaïc phaåm: Gioù Thoaûng Ñeâm Heø, Nuï Hoân Ñaàu. Ngoài beân caïnh chuùng toâi laø nhaïc só Thomas Ngoâ, ngöôøi chuyeân toå chöùc thaønh coâng nhöõng chöông trình nhaïc thính phoøng taïi Quaän Cam, anh cuõng laø ngöôøi raát haâm moä tieáng haùt cuûa ca só Thaùi Hieàn, vaø theo nhö söï nhaän xeùt cuûa anh thì ca só

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Ngoâ ñình Dieäm ngoaøi maët laøm ra ñaïo ñöùc nhö theá nhöng thaät ra coù laèng nhaèng tình caûm vôùi coâ em daâu. Bao nhieâu laø nhöõõng ñieàu xaáu xa, maø trôøi khoâng dung ñaát khoâng tha, noùi chi ñeán ngöôøi traàn maét thòt. Nguyeân hoûi ngöôøi yeâu: -Em coøn tranh ñaáu nöõa khoâng? -Thoâi chöù, mình baây giôø nghó cho mình, giai ñoaïn cuûa mình heát roài. -Ñuùng, baây giôø reõ qua tôø baùo anh coù baøi coäng taùc vieát saùng nay, laáy vaøi tôø baùo coi chôi, roài veà boá meï. Toaø baùo khoâng ñuû baùo ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa ñoäc giaû, Nguyeân phaûi khoù khaên laém môùi laáy ñöôïc moät tôø. Nguyeân gaëp anh chuû nhieäm vaø caùc phoùng vieân quen, anh ta vui veû vôùi Nguyeân: -Caäu vieát ñöôïc laém, toâi cho laøm tin vô ñeùt luoân, baùo baùn chaïy, toâi ñang phaûi cho in theâm. Nguyeân giôùi thieäu Thu laø vôï, anh ta khen ngôïi, vaø hoûi luoân Nguyeân: -Caäu laáy tieàn nhuaän buùt chöa. -Chöa. -Thoâi ñöôïc caäu ngoài chôi ñaây, toâi baûo quaûn lyù noù mang leân. Anh ta ngaàn ngaïi noùi vôùi Nguyeân: -Hay toâi ñeà nghò theá naøy nheù, caäu veà hôïp taùc vôùi baùo naøy luoân, phaûi khoâng haû chò. Thaùi Hieàn coù chaát gioïng cuõng nhö caùch trình dieãn raát thích hôïp vôùi nhöõng chöông trình nhaïc thính phoøng. Ngay sau phaàn trình dieãn cuûa ca só Thaùi Hieàn laø phaàn trình baøy hai nhaïc phaåm Muøa Thu Cheát, Bao Giôø Bieát Töông Tö thaät ñaëc saéc, laéng ñoïng cuõng nhö thu huùt khaùn giaû bôûi gioïng ca ñaëc bieät, traàm aám cuûa anh cuøng vôùi caùch dieãn taû xuaát thaàn cuûa chaøng ca só treû, coù teân tuoåi cuõng nhö gioïng haùt ñang leân, ñang ñöôïc giôùi thöôûng ngoaïn khaép nôi yeâu thích vaø ñöôïc bieát hieän nay anh ñang ñöôïc caùc trung taâm nhö Asia, Hoa Bieån,Vaân Sôn, Thaêng Long... lo laéng, chaêm soùc raát kyû löôõng: Nguyeân Khang. Dieãm Lieân, coâ ca só nhoû coù gioïng haùt raát deã thöông , gioïng haùt maø giôùi thöôûng ngoaïn ñaùnh giaù coâ laø moät trong vaøi ca só coù söï laøm vieäc, trau doài raát nghieâm tuùc. Dieãm Lieân coøn ñöôïc meänh danh laø nöõ hoaøng cuûa nhaïc thính phoøng, phaàn trình dieãn cuûa Dieãm Lieân trong chöông trình nhaïc chuû ñeà nhaïc tình Phaïm Duy baèng hai nhaïc phaåm Nha Trang Ngaøy Veà, Kieáp Naøo Coù Yeâu Nhau, ñoàng thôøi cuõng ngay sau ñoù cuøng vôùi Nguyeân Khang , Dieãm Lieân ñaõ coáng hieán ñeán khaùn giaû baèng moät nhaïc phaåm ngoaïi quoác, lôøi vieät cuûa nhaïc só Phaïm Duy, moät tieát muïc song ca khaù deã thöông vôùi baøi haùt: Khi Xöa Ta Beù hay Bang Bang. Duy Quang, tieáng haùt cuûa moät thôøi ñöôïc goïi laø vaøng son, moät thuôû maø nhaéc ñeán teân tuoåi cuûa anh laø phaûi nhaéc ñeán Thaø Nhö Gioït Möa, Em Hieàn Nhö Ma Soeur... Vaø sau moät thôøi gian daøi vaéng boùng, ñeâm nay anh trôû laïi vôùi saân khaáu, khaùn giaû trong chöông trình cuûa ñeâm nhaïc tình Phaïm Duy cuõng baèng nhöõng nhaïc phaåm maø anh vaãn ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu thích: Thaø Nhö Gioït Möa, Em Hieàn Nhö Ma Soeur, vaø AÙo Anh Söùt Chæ Ñöôøng Taø Thaùi Thaûo, thöôøng thì ngöôøi ta thaáy coâ ca só naøy xuaát hieän ôû vuõ tröôøng Majes-

Anh ta noùi maø nhìn sang Thu. Thu mæm cöôøi traû lôøi: -Anh cöù noùi chuyeän vôùi anh aáy, toâi chöa bieát gì ñeán chuyeän laøm aên cuûa anh Nguyeân. Anh ta quay sang Nguyeân, nhöng cuõng noùi vôùi Thu: -Chò cuõng neân bieát veà coâng vieäc laøm cuûa anh aáy, baø vôï toâi môùi ñaàu cuõng khoâng bieát gì, naøy thì ranh nhö ma. Söï nghieäp anh aáy coøn daøi, chò giuùp moät tay vôùi anh aáy cuõng toát. Nguyeân vaø anh chuû nhieäm noùi chuyeän, anh ñöa ra bao nhieâu quyeàn lôïi neáu Nguyeân coäng taùc vôùi baùo anh. Moät phoùng vieân chính cuûa tôø baùo. Nguyeân traû lôøi: -Toâi bieát baùo cuûa anh ñaõ ra laâu naêm, nhöng baây giôø anh cöù ñeå toâi laøm coäng taùc vieân, toâi coù tình nghóa vôùi nhieàu anh em, coù theå ngöôøi ta coøn caàn ñeán toâi, cuõng laø caùch toâi traû ôn cho hoï. Toâi vaøo ngheà baùo naøy cuõng nhôø ôn söùc cuûa anh em, nhöõng ngaøy toâi coøn chaäp chöõng trong ngheà. -Ñöôïc anh ñaõ noùi nhö theá, thì tuyø anh, toâi baèng loøng söï thaúng thaén aáy, anh cöù coäng taùc vôùi toâi, vaø luùc naøo anh muoán veà haún vôùi toâi cuõng ñöôïc. Nguyeân caàm tieàn nhuaän buùt, ra khoûi toaø soaïn Nguyeân ñeà nghò vôùi Thu: Coøn tieáp

Caëp ca só Thaùi Thaûo - Tuaán Ngoïc

tic vôùi nhöõng nhaïc phaåm ngoaïi quoác, hoaëc laø haùt rieâng hay ñoâi khi coâ coøn haùt chung vôùi caùc ca só khaùc nhö Lynn... Nhöng ñeâm nay Thaùi Thaûo nheï nhaøng hôn, ñieäu ñaøng hôn trong hai nhaïc phaåm quen thuoäc cuûa Boá Phaïm Duy, caùc nhaïc phaåm Traû Laïi Em Yeâu, Ñoá Ai. Tuaán Ngoïc, anh vaãn theá, vaãn noàng naøn traàm aám vôùi gioïng ca vaø caùch bieåu dieãn rieâng cuûa anh, ngaøy xöa Tuaán Ngoïc laø chaøng ca só ít noùi, baûn tính traàm ngaâm ñoâi khi laøm ngöôøi ta coù caûm giaùc ít muoán tieáp xuùc vôùi anh nhöng daïo naøy hình nhö anh ñaõ baét ñaàu giao tieáp roäng hôn moät chuùt, nhöõng laàn trình dieãn thaáy anh baét ñaàu noùi chuyeän, ñoâi khi laø nhöõng maãu taâm tình vôùi khaùn giaû, hay pha troø... Hai nhaïc phaåm anh trình baøy trong chöông trình nhaïc cuûa boá vôï anh laø Tình

Kyû Nöõ, Ñöøng Xa Nhau. Ngay sau phaàn bieåu dieãn cuûa Tuaán Ngoïc laø söï keát hôïp aên khôùp cuûa caëp ca só xöùng ñoâi vöøa löùa hieän nay: Tuaán Ngoïc - Thaùi Thaûo, hai anh chò hay noùi ñuùng hôn laø hai vôï choàng hoï baét ñaàu luùc naøy thöôøng hay coù nhöõng tieát muïc song ca haáp daãn, deã thöông. Baèng moät söï saùng taïo vôùi moät hình töôïng môùi, laï deã thu huùt khaùn giaû hôn cuûa moät ñoâi tình nhaân laõng maïn, tình töù, Thaùi Thaûo Tuaán Ngoïc ñaõ mang laïi cho khaùn giaû caûm giaùc deã chòu, haøi hoøa trong moät böùc tranh gia ñình hay “ñoàng vôï, ñoàng choàng taùt beå ñoâng cuõng caïn”... Nhöõng lieân khuùc ñöôïc trình baøy bôûi song ca Tuaán Ngoïc - Thaùi Thaûo ñaõ laøm cho caû caên phoøng im laëng ñeå thöôûng thöùc töøng gioït nhaïc, hay caùch bieåu dieãn cuûa hoï. Tieáp trang B4

DAT


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

chaêng? Neáu coù gì xaûy ra, anh ñeán vôùi Haân cuõng quaù muoän. Traùch naøng ö? Anh khoâng theå. Anh hình dung Haân vôùi boä maët xanh xao ñang naèm thieáp treân giöôøng hay tuûi cöïc trong côn ñau moät mình. Khoâng bieát luùc naøy Haân seõ ra sao? Vì sao naøng töï quyeát ñònh maø khoâng hoûi yù kieán anh? Baûo hoang mang vôùi nhöõng aùm aûnh ñoù maø suoát ngaøy hoâm nay anh ñöùng ngoài khoâng yeân. Baûo phaûi veà queâ cuûa Haân. Khoâng theå laøm ngô khoâng ñeán vôùi Haân ñöôïc. Anh ñeán vôùi Haân duø phaûi gaëp laïi meï naøng. Baø seõ ñuoåi thaúng Baûo cuõng ñöôïc hay laø duøng nhöõng lôøi leõ khoù nghe Baûo cuõng phaûi ñeán. Ñoái vôùi Baûo, cuoäc tình cuûa anh vaø Haân coù phaûi vì meï naøng maø phaûi ñeán luùc keát thuùc? Tröôùc kia, anh nghó, neáu anh phaûi xa Haân chaéc anh khoâng soáng noåi, vaäy maø thôøi gian ñaõ thaám thoaùt troâi qua, vaäy maø anh vaãn soáng vui vôùi baïn beø vaø queân nhôù ñeán Haân.

Baûo nghó neáu anh bieát ñöôïc ñòa chæ cuûa Kyø 13 ngöôø i em, anh seõ gôûi laïi böùc thö cuõ naøy. Ñaõ hôn boán möôi naêm böùc thö naøy ñeå giuùp hoï nhôù laïi chuyeän ngaøy xöa chaéc caû hai cuøng xuùc ñoäng, böùc thö cuõ, giaáy ñaõ oá, möïc ñaõ phai, nhöng anh tin raèng tình caûm cuûa hai chò em hoï vaãn coøn nguyeân veïn yù nghóa. *** Baûo xeáp saùch laïi vaãn ñeå yeân böùc thö trong quyeån saùch. Anh chôït nöïc cöôøi sao daïo naøy Moät buoåi saùng, nhaø troï phía beân kia ñaõ coù anh laïi coù nhöõng yù nghó laåm caåm ñeán vaäy. ngöôøi ñeán ôû. Caên nhaø cuûa Baûo chæ caùch beân Baûo khoâng hình dung Haân luùc naøy ra sao. kia moät caùch vaùch goã coù nhieàu keõ hôû. Ngöôøi Moïi vieäc ñeàu xuoâi chaûy hay coù söï ruûi ro naøo phuï nöõ treû coù moät ñöùa con trai môùi bieát ñi

laãm ñaãm. Baûo chæ bieát sô veà ngöôøi phuï nöõ ñoù teân laø Ngaân. Hình nhö maáy ngaøy lieàn Baûo khoâng thaáy boùng daùng ngöôøi ñaøn oâng naøo lui tôùi. Cöù nhìn ñoâi maét xa xoâi thaêm thaúm cuûa coâ, Baûo sôï phaûi chaïm noãi buoàn naøo ñoù. Thaèng beù chaïy sang nhaø troï cuûa anh ñuøa nghòch vôùi con choù nhoû tröôùc saân döôùi taøn caây tröùng caù. Thaèng Bo Bo saø vaøo loøng anh nhö tìm söï che chôû khi con choù ñuoåi noù. - Chaùu thích choù khoâng? - Chaùu thích laém. Chuù cho chaùu con minoâ ñem veà chôi nghen. Ñoâi maét thaèng Bo Bo ngöôùc nhìn Baûo coù veû ngaïc nhieân: - Chuù noùi thaät maø. Gioïng ngöôøi meï treû goïi con trai: - Bo Bo veà uoáng thuoác. Con chöa heát noùng ñaâu. - Cho con chôi vôùi chuù moät chuùt nghen meï. Caên nhaø troï cuûa Baûo ñaõ roän tieáng cöôøi ñuøa cuûa Bo Bo. Anh raát yeâu thích treû con vì anh voán khoâng coù em trai. Bo Bo ñeïp trai nhöng nghòch ngôïm. Noù quaán quyùt beân Baûo moãi khi anh raûnh roãi. Meï noù daën khi naøo chuù Baûo ngoài hoïc baøi laø Bo Bo khoâng chaïy sang laøm phieàn chuù. Töø luùc coù maët meï con thaèng Bo Bo, Baûo caûm thaáy caên nhaø troï ñôõ quaïnh hiu. Chuaân

ñaõ doïn ñi nôi khaùc gaàn tröôøng hoïc cuûa caäu ta. Baûo ôû moät mình, tieàn troï phaûi traû gaáp ñoâi. Anh ñònh tìm moät thaèng baïn khaùc veà chia seû bôùt tieàn nhaø troï. Ngaân soáng laëng leõ. Coâ xöû söï ñuùng möïc moät ngöôøi haøng xoùm toát buïng. Coâ ñeà nghò naáu côm giuùp Baûo, nhöng Baûo ngaïi nguøng. Anh ñaõ quen aên côm haøng chaùo chôï, baï ñaâu aên ñoù, roài veà nhaø troï nghæ ngôi. Ngaân ñaõ cho beù Bo Bo veà thaêm ngoaïi töø hoâm qua. Caên nhaø thieáu tieáng cöôøi cuûa thaèng beù laøm anh caûm thaáy nhôù theá naøo. Caùi söùc huùt cuûa meï con Bo Bo baét ñaàu nhen nhuùm trong anh vaø caøng ngaøy caøng caûm nhaän ñöôïc söï quan troïng cuûa hai ngöôøi ñoù. Baûo thaéc maéc taïi sao khoâng thaáy cha cuûa beù Bo Bo. Coù laàn anh hoûi thaèng beù: - Vì sao meï ñaët teân chaùu laø Bo Bo? - Vì luùc meï mang chaùu trong buïng. Meï aên bo bo nhieàu hôn aên côm. Baûo oâm Bo Bo vaøo loøng... Caên nhaø beân kia chæ coù moät mình Ngaân. Baûo hoïc baøi xong böôùc ra ngoaøi hieân. Khuya laém anh vaãn chöa nguû ñöôïc. Anh chaâm thuoác mieân man. Hình nhö Ngaân coøn luïc ñuïc doïn deïp beân ñoù. Anh muoán qua nhaø Ngaân noùi chuyeän buø khuù nhöng ngaïi khoâng ñi. Coøn tieáp

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Moät vaøi suy nghó veà ñeâm nhaïc... Tieáp trang B2

Moät yeáu toá raát ñaëc bieät ñoù laø trong soá nhöõng khaùch ñeán döï ñeâm nay coù söï hieän dieän cuûa vôï choàng nöõ ca só YÙ Lan ngoài ngay beân caïnh nhaïc só Phaïm Duy, sau gaàn ba tieáng ñoàng hoà thöôûng laõm chöông trình, M.C Nam Loäc ñaõ baát ngôø baét coùc ca só YÙ Lan leân saân khaáu vaø vì khoâng theå töø choái ñöôïc söï yeâu caàu cuûa khaùn giaû neân ca só YÙ Lan ñaõ trình baøy nhaïc phaåm Em Tan Tröôøng Veà, moät nhaïc phaåm ñaõ gaén lieàn teân tuoåi vôùi nöõ danh ca Thaùi Thanh. Toùm laïi neáu noùi veà söï ñaùnh giaù cuûa chöông trình nhaïc tình Phaïm Duy thì ngoaøi nhöõng sô suaát nhoû cuûa luùc ñaàu, coøn caû chöông trình laø moät maâm coã thònh soaïn, moät böõa tieäc vôùi khaù ñaày ñuû nhöõng sôn haøo myõ vò, vaø tuy raèng ñaây cuõng laø ñeâm nhaïc laàn thöù “nhieàu laém” ñeå giôùi thieäu rieâng caùc ca khuùc nhaïc Phaïm Duy, nhöng ñeâm nay ñöôïc ngoài xem laïi vaãn nhöõng ca khuùc aáy cuøng vôùi söï trình baøy cuûa caùc ca só trong gia ñình ngheä só hoï Phaïm cuøng vôùi moät vaøi anh chò em ca só

treû khaùc vaãn laø moät ñieàu thích thuù, moät chuùt aám loøng cho ngöôøi xa xöù khi ñeâm Ñoâng laïnh giaù beân ngoaøi vaø trong caên phoøng nhoû cuøng nhau ngoài quanh ñeå nhaéc laïi, nghe laïi nhöõng kyû nieäm daáu yeâu cuûa Saøi Goøn ngaøy naøo thaân thöông giôø ñaõ xa taàm tay vôùi. Coù ñieàu gì ñoù laøm xao xuyeán moät chuùt ôû phía döôùi haøng khaùn giaû, phía döôùi haøng gheá cuûa nhöõng ngöôøi thöôûng ngoaïn ñeâm nay ñoù laø moät ñeâm nhaïc coâng phu, hay nhö theá nhöng söï uûng hoä cuûa khaùch vaãn coøn chöa ñaït ñöôïc theo ñuùng yù nguyeän cuûa ngöôøi toå chöùc hay ngay caû vôùi ngöôøi nhaïc só chính ñaõ hieän dieän trong ñeâm nay. Daãu sao vaãn laø caûm ôn caûm ôn ngöôøi nhaïc só ñaõ coù moät gia taøi lôùn lao vôùi nhieàu, nhieàu laém nhöõng nhaïc phaåm baát huû, nhöõng khuùc tình ca gaàn guõi vôùi ñôøi soáng chuùng ta, hay nhöõng ca khuùc maø töôûng chöøng nhö Saøi Goøn ngaøy xöa coøn ñoù hay chæ môùi thay ñoåi ngaøy hoâm qua, caûm ôn nhöõng tieáng haùt, nhöõng aân tình ñoù cuûa nhöõng ngöôøi yeâu ngheä thuaät, vò ngheä thuaät... Nguyeãn Ñöùc Tuaán

Tìm hieåu luaät thöông maïi

Giaûi ñaùp thö ñoäc giaû veà ñòa oác thöông maïi Tieáp trang B1

FL) Ñaùp: OÂng caàn mua baûo hieåm che chôû hö haïi taøi saûn (property damage insurance) ñeå phoøng tröôøng hôïp cô sôû bò hoûa hoaïn hay vì nguyeân nhaân tai bieán naøo khaùc. Hôn nöõa oâng coøn phaûi coù baûo hieåm lieân ñôùi traùch nhieäm (public liability coverage) giuùp boài thöôøng nhöõng ngöôøi ruûi ro bò thöông tích trong ranh giôùi cô sôû cuûa oâng. Ngoaøi ra oâng neân coù baûo hieåm lôïi töùc cho thueâ bò giaùn ñoaïn (rental interruption coverage) ñeå oâng khoâng bò maát tieàn thueâ haøng thaùng khi cô sôû phaûi ñoùng cöûa söûa chöõa vì hoûa hoaïn hay thieân tai. 5. Hoûi: Toâi coù caàn möôùn luaät sö trong vieäc mua baùn hay thueâ möôùn cô sôû ñòa oác hay khoâng? (Baø Kim Hoa - Fountain Valley, CA) Ñaùp: Neáu baø mua hay baùn moät cô sôû thöông maïi coù ñöôïc luaät sö coá vaán thì vaãn toát hôn vì luaät sö seõ giuùp soaïn thaûo hay söûa ñoåi hôïp ñoàng mua baùn sao cho quyeàn lôïi cuûa thaân chuû ñöôïc baûo veä toái ña tröôùc luaät phaùp. Hôn nöõa luaät sö coøn giuùp kieåm soaùt baûo hieåm vaên töï chuû quyeàn (title insurance) phoøng ngöøa tröôøng hôïp coù tranh chaáp ranh giôùi khoâng minh baïch. Ngoaøi ra luaät sö coøn truy xeùt caùc vaên kieän giao dòch tröôùc khi ñoùng hoà sô giao nhaø vaø chuyeån chuû quyeàn ñem laïi yeân taâm cho thaân chuû. 6. Hoûi: Khi mua moät cô sôû ñòa oác thì ai phaûi traû tieàn hoa hoàng cho moâi giôùi vaø traû luùc naøo? (OÂng Thuaän - San Jose, CA) Ñaùp: Thoâng thöôøng phía chuû baùn phaûi thanh toaùn tieàn hoa hoàng cho moâi giôùi nhöng cuõng coù tröôøng hôïp beân mua hoaëc caû hai beân cuøng chòu chung tieàn chaám (thuø lao tính theo phaàn traêm giaù baùn) tuøy theo thöông löôïng tröôùc ñoù. Ñieàu quan troïng phaûi coù kyù keát treân giaáy tôø giöõa hai beân ñöôïc ghi roõ raøng trong giao keøo ñaêng kyù baùn nhaø (listing agreement). Soá tieàn naøy ñöôïc thanh toaùn trong ngaøy kyù keát ñoùng hoà sô, neáu khoâng coù giao keát treân giaáy tôø thì moâi giôùi khoâng ñoøi ñöôïc tieàn chaám. 7. Hoûi: Mua moät cô sôû ñòa oác coù caàn phaûi cho ño ñaïc veõ laïi baûn ñoà khoâng? (Baø Thieân Thanh - Dallas, TX) Ñaùp: Thöôøng thì neân cho ño vaø veõ laïi baûn ñoà môùi laø moät ñieàu toát vì giuùp baø bieát roõ nhöõng gì mình mua. Giaû söû baûn ñoà môùi ñöôïc ño cuøng veõ trong voøng vaøi naêm thoâi maø chuû cuõ xaùc nhaän khoâng coù gì thay ñoåi nhieàu thì luaät sö coù theå khuyeân baø khoâng caàn khaûo saùt laïi cho bôùt moät khoaûn toán phí. Neáu mua nhaø baèng tieàn vay cuûa ngaân haøng hay coâng ty taøi trôï ñòa oác thì caùc haõng naøy thöôøng cho ngöôøi ñeán laøm moät cuoäc khaûo saùt nhoû ñeå baùo caùo tình traïng ngoâi nhaø xem coù töông ñöông vôùi giaù thò tröôøng khoâng ñeå hoï tính toaùn soá tieàn cho vay toái ña laø bao nhieâu. Tuy khoâng ñaày ñuû chi tieát baèng cuoäc khaûo saùt chính thöùc nhöng ít ra cuõng ñuû yeáu toá ñeå luaät sö coá vaán neân mua cô sôû ñoù hay khoâng.

cô sôû thöông maïi aùp duïng ra sao? (Baø Saâm - Garden Grove, CA) Ñaùp: Thoâng thöôøng noùi chung veà thueâ möôùn ñòa oác thöông maïi thì ngöôøi thueâ phaûi traû moät khoaûn tieàn thueâ caên baûn haøng thaùng tính theo dieän tích baèng feet vuoâng (sq/ft) cuûa cöûa tieäm thoûa thuaän trong hôïp ñoàng vôùi giaù moãi feet vuoâng. Tuøy töøng nôi coù moät soá giao keøo thueâ möôùn coøn buoäc ngöôøi thueâ phaûi chia moät soá phaàn traêm lôïi töùc haøng thaùng tröôùc 8. Hoûi: Toâi môùi mua moät cô sôû thöông maïi ñeå cho thueâ, thueá. Laïi cuõng coù nôi khaùc coøn ñoøi theâm moät phaàn tieàn sôû nhö vaäy toâi coù theå ñöùng teân chính thöùc moät mình trong vaên phí baûo trì nhö caét coû hay ñoå raùc hoaëc moät phaàn tieàn thueá töï chuû quyeàn ñöôïc khoâng? (Coâ Kim Thanh - Falls Church, cuûa khu vöïc ñoù. Noùi toùm laïi toång soá tieàn thueâ haøng thaùng VA) hoaøn toaøn do thöông löôïng giöõa chuû cô sôû vaø ngöôøi thueâ. Ñaùp: Dó nhieân coâ coù quyeàn ñeå teân chính thöùc trong vaên töï chuû quyeàn cô sôû môùi mua nhöng neáu khoân ngoan hôn thì coâ 2. Hoûi: Tröôùc khi mua moät cô sôû thöông maïi laøm caùch naøo neân laäp thaønh moät coâng ty traùch nhieäm höõu haïn (LLC) vaø ñeå bieát tình traïng moâi tröôøng ngoaïi vi ñöôïc hôïp leä? Toâi coù ñaët teân thöông maïi cho coâng ty. Tuy laøm nhö vaäy seõ coù nhieàu caàn ñeå taâm ñeán vaán ñeà naøy khoâng? (OÂng Nguyeãn Haûi - giaáy tôø raéc roái vaø toán keùm hôn moät chuùt nhöng coâ haïn cheá Westminster, CA) ñöôïc traùch nhieäm lieân ñôùi caù nhaân neáu chaúng may coù ngöôøi Ñaùp: Vaán ñeà hôïp leä moâi tröôøng ngoaïi vi raát quan troïng bò thöông tích xaûy ra trong ranh giôùi cô sôû cuûa coâ. Vì haïn cheá khoâng nhöõng vôùi nhaø daân chuùng cö nguï maø coøn caû vôùi caùc cô ñöôïc traùch nhieäm caù nhaân trong vieäc boài thöôøng neân giaûm ñi soû thöông maïi vì neáu khoâng bieát ñeå chính quyeàn phaùt giaùc ra ñöôïc hieåm hoïa maát traéng taøi saûn laãn tröông muïc caù nhaân nhaø cöûa hay ñaát ñai chung quanh bò oâ nhieãm caùc ñoäc chaát coù trong ngaân haøng tröôøng hôïp phía naïn nhaân ñöôïc toøa xöû lieät keâ thì chuû nhaân seõ bò phaït vaø baét buoäc taåy ueá vôùi phí toån thaéng kieän. Ngoaøi ra luaät sö cuûa coâ seõ saép xeáp nhöõng taøi saûn naëng khoâng löôøng tröôùc ñöôïc coù khi leân ñeán baïc trieäu. Do ñoù thöông maïi thaønh nhieàu hình thöùc toå hôïp khaùc nhau ñeå che tröôùc khi mua cô sôû thöông maïi oâng neân yeâu caàu chuû baùn xaùc chôû moïi maët ñoái phoù vôùi baát cöù tình huoáng ruûi ro naøo xaûy ra nhaän baèng giaáy tôø lieät keâ vuï oâ nhieãm ñoäc chaát neáu xaûy ra duø baát chôït. ñaõ laâu. Ít nhaát oâng cuõng neân xin moät baûn baùo caùo veà tình traïng ngoaïi vi (Phase One Environmental Report) do cô quan Cuõng nhö thöôøng leä ngöôøi vieát xin xaùc nhaän noäi dung cuûa kieåm soaùt ngoaïi vi ñòa phöông cung caáp ñeå coù theå yeân taâm nhöõng loaït baøi tìm hieåu luaät phaùp naøy chæ coù muïc ñích söû maø kyù keát. Toát hôn heát chính oâng neân ñích thaân lieân laïc vôùi duïng vôùi tính caùch thoâng tin (information) giuùp quí ñoäc giaû boä y teá (health department) hay cô quan kieåm soaùt ngoaïi vi moät vaøi kieán thöùc toång quaùt caên baûn veà luaät phaùp Hoa Kyø (environment agency) cuûa tieåu bang tìm hieåu nhöõng vaán ñeà maø thoâi vaø khoâng theå coi nhö lieân heä cuûa luaät sö vôùi thaân ñöôïc baùo ñoäng taïi ñòa phöông ñeå naém vöõng ñöôïc tình traïng chuû (attorney-client relationship). Do ñoù neáu coù vaán ñeà lieân ngoaïi vi cho chaéc aên. Ngoaøi ra oâng möôùn chuyeân vieân kieåm quan ñeán luaät, quí ñoäc giaû vaãn caàn phaûi thaûo luaän vôùi moät tra cuõng laø moät ñieàu toát ñeå traùnh khoûi nhöõng raéc roái veà sau. luaät sö chuyeân moân veà tröôøng hôïp cuûa quí vò. 3. Hoûi: Toâi ñang tính mua moät cô sôû thöông maïi ñeå cho Neáu caàn tham khaûo rieâng xin lieân laïc vôùi Luaät Sö LyLy thueâ nhöng daõy nhaø ñoù hieän coù nhieàu ngöôøi ñang möôùn môû Nguyeãn taïi vaên phoøng ôû ñòa chæ môùi laø 16480 Harbor Blvd, tieäm nhoû, vaäy sau khi mua toâi ñuoåi hoï coù ñöôïc khoâng? (OÂng Suite 101, Fountain Valley, CA 92708, Ñieän thoaïi: (714) 531Traàn Ngoïc Thaïch - Dallas, TX) 7080 - Fax: (714) 531-7082. Ñaùp: Theo luaät oâng khoâng coù quyeàn ñuoåi vì caùc chuû tieäm nhoû naøy ñang thi haønh hôïp ñoàng thueâ möôùn hôïp leä vôùi chuû Theo doõi ñaày ñuû tin töùc cuõ neân toøa aùn thöôøng xöû cho hoï ñöôïc tieáp tuïc thueâ cho tôùi khi theá giôùi vaø Vieät Nam maõn giao keøo baát keå ai laø chuû cô sôû thöông maïi naøy. Toát hôn heát oâng neân hoûi ngöôøi chuû cô sôû tröôùc khi mua ñeå naém vöõng Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; tình traïng hôïp phaùp cuûa caùc hôïp ñoàng thueâ möôùn ñaõ kyù keát nhieàu baøi vôû giaù trò: vaø neân tham khaûo vôùi luaät sö chuyeân moân ñeå tìm caùch giaûi quyeát vôùi töøng chuû möôùn döïa treân tình traïng hôïp phaùp cuûa Chæ coù Nhaät Baùo hoï. 4. Hoûi: Toâi môùi mua moät cô sôû thöông maïi thì caàn coù nhöõng loaïi baûo hieåm naøo? (OÂng Nguyeãn vaên Thöùc - Orlando,

NGÖÔØI VIEÄT

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Ñoàng Ñoâ la Myõ maát giaù coù ñaùng lo khoâng? Tieáp trang B1

giaù so vôùi ñoàng Euro, ñôn vò tieàn teä duøng taïi caùc quoác gia trong khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu (tröø nöôùc Anh vaãn giöõ ñôn vò ñoàng Pound). Tính ñeán ñaàu thaùng 12 naêm nay ñeå ñoåi laáy 1 ñoàng Euro ngöôøi du khaùch phaûi boû ra $1.33 ñoàng Ñoâ la . Môùi ba thaùng tröôùc 1 ñoàng Euro chæ toán coù 1.20 Ñoâ la thoâi. Lieäu vieäc ñoàng Ñoâ la tieáp tuïc maát giaù coù ñaùng lo ngaïi khoâng? Theo nhieàu kinh teá gia treân thò tröôøng taøi chính phoá Wall vaø theo nhieàu nhaø laäp phaùp taïi Washington, caâu traû lôøi laø “khoâng ñaùng ngaïi!” Caùc vò naøy cho raèng vieäc ñoàng Ñoâ la Myõ giaûm trò giaù laø ñieàu ñaùng leõ phaûi xaûy ra töø laâu vaø ñieàu naøy coù lôïi cho nhöõng nhaø saûn xuaát Myõ nhaèm caïnh tranh treân thò tröôøng kinh teá toaøn caàu. Ngay caû chuû tòch Quyõ Döï Tröõ Lieân Bang Hoa Kyø, oâng Alan Greenspan, cuõng neâu quan ñieåm taïi buoåi hoäi thaûo ôû Frankfurt, Ñöùc quoác giöõa thaùng 11 raèng “Ngaân saùch thaâm thuûng khoång loà cuûa Hoa Kyø khoâng theå keùo daøi maõi.” Ñeå öùng phoù vôùi tình hình naøy, chính quyeàn Myõ seõ phaûi taêng laõi suaát vaø haï giaù ñoàng Ñoâ la. Sau cuoäc ñieàu traàn cuûa oâng Greenspan, ñoàng Ñoâ la Myõ giaûm giaù theâm so vôùi nhöõng ñôn vò tieàn teä chính khaùc treân theá giôùi nhö ñoàng Euro vaø ñoàng Yen cuûa Nhaät. Chæ coù moät ñôn vò tieàn teä khoâng aûnh höôûng bôûi söï suït giaù cuûa ñoàng Ñoâ la, ñoù laø ñoàng Yuan cuûa Trung Quoác vì trò giaù ñôn vò Yuan ñöôïc döïa theo trò giaù cuûa Ñoâ la Myõ. Tieàn Myõ giaûm giaù bao nhieâu, tieàn Yuan giaûm theo baáy nhieâu. Ñieàu ñaùng lo ngaïi laø theo taïp chí BusinessWeek, töø 1 phaàn 3 ñeán phaân nöûa toång soá thaâm thuûng maäu dòch cuûa Myõ lieân quan ñeán Trung Quoác vaø vì vaäy vieäc Ñoâ la Myõ maát giaù hieän taïi khoâng thay ñoåi möùc thaâm thuûng maäu dòch vôùi Trung Hoa. Chöa keå vì ñoàng giaù trò ñoàng Yuan döïa theo ñoàng Ñoâ la neân vieäc Ñoâ la vaø Yuan cuøng giaûm giaù laøm xaùo troän thò tröôøng maäu dòch taïi caùc khu vöïc khaùc. Ñoù laø söï vieäc ñoàng Ñoâ la giaûm treân tröôøng quoác teá. Coøn ñoái vôùi noäi ñòa Myõ thì sao? Tuy vieäc ñoàng Ñoâ la maát giaù coù lôïi cho kinh teá nöôùc Myõ noùi chung tính theo tình hình maäu dòch toaøn caàu nhöng ñoái vôùi ngöôøi tieâu thuï thì söï vieäc naøy coù theå aûnh höôûng ñeán sinh hoaït ñôøi soáng cuûa hoï, theo oâng Mark Zandi, kinh teá gia chính cuûa coâng ty tieân ñoaùn Economy.com. OÂng Zandi cho raèng khi ñoàng Ñoâ la giaûm giaù moät caùch chaäm chaïp, coù coâng thöùc thì naïn laïm phaùt seõ phaûi xaûy ra chaäm chaïp vaø naèm trong taàm kieåm soaùt. Coøn neáu ñoàng Ñoâ la maát giaù quaù nhanh thì naïn laïm phaùt cuõng xaûy ra nhanh. Möùc laõi suaát taêng ñeå öùng phoù vôùi laïm phaùt seõ coù nguy cô laøm suy suïp thò tröôøng nhaø cöûa toaøn quoác Hoa Kyø. Lyù do vì soá ngöôøi mua nhaø theo laõi suaát thaû noåi, ñaëc bieät nhöõng ngöôøi mua nhaø khoâng ñaët tieàn coïc hoaëc ñaët raát ít tieàn coïc, seõ gaëp khoù khaên neáu phaûi traû tieàn nhaø taêng voït quaù nhanh. Nhieàu ngöôøi khoâng traû noåi nôï nhaø seõ taïo tình traïng ngaân haøng phaûi tòch bieân nhaø roài baùn ñoå baùn thaùo khieán nhaø maát giaù daãn tôùi tình traïng kinh teá suy suïp. Nhöng nhieàu kinh teá gia khaùc nhö oâng Don Straszheim thuoäc coâng ty coá vaán Straszheim Global Advisers cho raèng lo ngaïi veà thò tröôøng nhaø cöûa suy suïp laø quaù xa xoâi vì möùc laõi xuaát chính hieän nay chæ môùi ôû möùc 2%. Duø chính quyeàn lieân bang taêng laõi suaát thì cuõng chöa ñeán noãi cao quaù ñaùng gaây kinh ngaïc cho nhöõng ngöôøi laøm chuû nhaø. oâng Straszheim cho raèng neáu laõi xuaát chính ñang ôû möùc töø 4% ñeán 5% thì vieãn aûnh laõi suaát taêng voït môùi ñaùng lo ngaïi. OÂng Straszheim vaø nhöõng kinh teá gia ñoàng quan ñieåm khaùc khoâng toû lo ngaïi raèng Ngaân Haøng Trung Öông nhöõng quoác gia AÙ Chaâu nhaát laø Trung Hoa khoâng mua traùi phieáu hoaëc tieàn Ñoâ la Hoa Kyø nhaèm taøi trôï möùc thaâm thuûng ngaân saùch Hoa Kyø hieän ôû möùc $650 tæ Myõ kim haøng naêm. Theo caùc kinh teá gia naøy ñoàng Ñoâ la Myõ hieän nay vaãn laø ñôn vò tieàn teä chaéc chaén nhaát treân theá giôùi neân duø muoán duø khoâng chính quyeàn nhieàu quoác gia vaãn tieáp tuïc giöõ Ñoâ la hoaëc ñaàu tö vaøo traùi phieáu Hoa Kyø. Taïp chí BusinessWeek coøn neâu theâm moät chi tieát khaùc ñoù laø phaân nöûa soá nôï ñeå taøi trôï thaâm thuûng ngaân saùch Hoa Kyø hieän ñang ñöôïc nhöõng coâng ty tö nhaân hoaëc caù nhaân naém giöõ chöù khoâng phaûi chæ rieâng caùc ngaân haøng trung öông. Vì vaäy tieàn Ñoâ la vaãn laø ñôn vò tieàn teä ñöôïc chuoäng. Trong phaàn bình luaän cuûa chuû buùt, taïp chí BusinessWeek cho raèng tuy vieãn aûnh ñoàng Ñoâ la seõ coøn giaûm giaù ít nhaát töø 10% ñeán 15% nöõa trong töông lai so vôùi tieàn Euro vaø tieàn Yen laø ñieàu ñaùng lo ngaïi nhöng theá naøo möùc thaâm thuûng maäu dòch giöõa Myõ vaø Trung Quoác cuõng seõ ñöôïc giaûi quyeát mang lôïi cho Hoa Kyø. Ñoù laø luùc giaù trò ñôn vò ñoàng Yuan bò buoäc phaûi töï thaû noåi theo thò tröôøng thay vì döïa theo trò giaù ñoàng Ñoâ la. Vaøo luùc chính quyeàn Trung Quoác buoäc phaûi taêng trò giaù ñoàng Yuan töø 20% ñeán 30% so vôùi ñoàng Ñoâ la Myõ thì caùn caân maäu dòch giöõa hai quoác gia môùi ñöôïc ñieàu chænh. Vaø thay vì lo ngaïi ñoàng Ñoâ la Myõ coøn giaûm giaù vieäc taùch rôøi giaù trò hai ñôn vò tieàn teä Ñoâ la cuûa Hoa Kyø vaø Yuan cuûa Trung Quoác caøng sôùm caøng toát môùi laø ñieàu nhöõng nhaø laäp phaùp vaø kinh teá gia Myõ caàn quan taâm ngay trong luùc naøy. Ñeå laâu bao nhieâu söï vieäc buoäc phaûi xaûy ra naøy seõ gaây nhieàu trôû ngaïi cho kinh teá hai quoác gia baáy nhieâu. (Thanh Thaûo)

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

TAØI LIEÄU

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

DAT

Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam Ñieän Thö - Soá 32

Thaùng 12 naêm 2004

Ñieän Thö Caâu Laïc Boä Daân Chuû xin traân troïng kính chuyeån ñeán caùc Dieãn Ñaøn Ñieän Töû, Cô Quan Ngoân Luaän vaø Ñoäc Giaû trong vaø ngoaøi nöôùc caùc tin töùc, söï kieän vaø baøi vôû lieân quan ñeán tình hình daân chuû Vieät Nam. Nhö ñaõ minh ñònh qua baûn thoâng caùo vaø thö ngoû cuûa Caâu Laïc Boä Daân Chuû tröôùc ñaây, söï ñaøn aùp thoâ baïo cuûa cô cheá ñoäc taøi seõ khoâng laøm chuøn böôùc vaø bòt mieäng ñöôïc caùc tieáng noùi tranh ñaáu duõng caûm cho neàn daân chuû Vieät Nam. Moïi lieân laïc xin göûi veà: caulacbodanchuvietnam@yahoo.com Chuùng toâi xin ñaêng taûi nguyeân vaên böùc ñieän thö daøi naøy: Tin Ghi Nhaän: “Boä tröôûng Boä Quoác phoøng Phaïm Vaên Traø vaø Boä tröôûng Boä Coâng an Leâ Hoàng Anh ñaõ ra chæ thò, caám caùc syõ quan thuoäc hai ngaønh naøy 3 ñieàu sau: 1. Khoâng ñöôïc suy nghó veà vuï T4. 2. Khoâng ñöôïc tìm ñoïc vaø truyeàn tay nhau thö cuûa Thöôïng töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh, thö cuûa Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp, vaø caùc baøi vieát phaûn öùng veà vuï T4. 3. Khoâng ñöôïc löu giöõ caùc taøi lieäu ñaõ noùi treân. Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam Thoâng baùo veà baûn tin lieân quan ñeán Caâu Laïc Boä Daân Chuû (Haø Noäi /California - Ngaøy 29, thaùng 11, 2004) - Chuùng toâi traân troïng thoâng baùo ñeán caùc cô quan truyeàn thoâng veà baûn tin lieân quan ñeán Caâu Laïc Boä Daân Chuû nhö sau: Ngaøy 23, thaùng 11, 2004, treân website cuûa VNN coù ñaêng baûn tin vôùi tieâu ñeà “Truyeàn ñôn keâu goïi ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû tung ra nhieàu nôi taïi Haø Noäi” (xem: http:// w w w . v n n - n e w s . c o m / breve.php3?id_breve=2749 ), Vieät Baùo cuõng ñaêng laïi baûn tin naøy (xem: http:// w w w . v i e t b a o . c o m / main.asp?nid=79820&catgid=4 ). Chuùng toâi xin trích ñaêng nguyeân vaên: (Haø Noäi - VNN) Theo tin cuûa “Caâu Laïc Boä Daân Chuû” phoå bieán treân maïng löôùi ñieän toaùn toaøn caàu, trong thôøi gian qua ñaõ coù nhieàu vuï raûi truyeàn ñôn taïi Haø Noäi, noäi dung keâu goïi ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû. Baûn tin noùi treân cho bieát chi tieát nhö sau: “Chieàu ngaøy 2 thaùng 11, truyeàn ñôn keâu goïi choáng tham nhuõng, keâu goïi daân chuû vaø töï do ñaõ ñöôïc tung ra raát nhieàu taïi coång tröôøng Ñaïi hoïc Thöông maïi, Giao thoâng vaän taûi thuoäc quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi. Truyeàn ñôn ñöôïc boû vaøo haàu heát caùc gioû xe, caùc hoäp thö sinh vieân vaø sau oáng khoùi xe oâ toâ cuûa caùn boä. Khi xe noå maùy chaïy, raát nhieàu truyeàn ñôn bay tung ra ñöôøng. Nhieàu ngöôøi daân ñi ñöôøng ñaõ nhaët leân xem vaø toû ra raát phaán khôûi khi ñoïc”. “Vaøo saùng ngaøy 12 thaùng 11 laïi coù raát nhieàu truyeàn ñôn ñöôïc boû vaøo gioû xe cuûa moät soá hoïc sinh lôùp hoïc theâm, oân thi vaøo ñaïi hoïc cuûa moät nhaø gaàn tröôøng Ñaïi hoïc Toång hôïp Haø Noäi. Khi sinh vieân tan hoïc, nhieàu hoïc sinh ñaõ caàm leân vaø ñoïc vôùi neùt maët raát laï, khi caêng thaúng, luùc haân hoan. Maëc duø nhaø nöôùc ñaõ duøng raát nhieàu bieän phaùp khoáng cheá caùc quaùn caø pheâ Internet nhöng söï xuaát hieän nhieàu truyeàn ñôn taïi Haø Noäi ñang laøm naùo loaïn moät khoâng khí ñaáu tranh môùi taïi Haø Noäi. Boä Coâng an cuûa Ñaûng Coäng saûn ñang ñau ñaàu. Sinh vieân vaãn laø taàng lôùp maïnh meõ nhaát, coù khaû naêng thay ñoåi nhaát vaø haàu heát ñang trong tình traïng maát phöông höôùng. Hoï laø löïc löôïng cô baûn cho cuoäc caùch maïng daân chuû taïi Vieät Nam. Hoï muoán sinh hoaït chính trò chöù khoâng chæ chìm vaøo ma tuùy vaø maïi daâm. Haø Noäi ñang chuyeån mình. Nhôø vaøo söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät vaø giao löu quoác teá, nhaø nöôùc khoâng theå böng bít thoâng

tin ñöôïc nöõa. Nhieàu quaùn Internet moïc leân ñaõ ñöa thoâng tin haûi ngoaïi tieáp caän vôùi giôùi hoïc sinh, sinh vieân Vieät Nam, thay ñoåi tö töôûng raát nhieàu ngöôøi. Chính vì ñieàu ñoù, moät maët Nhaø nöôùc taïo ñieàu kieän môû roäng giao löu vôùi beân ngoaøi, maët khaùc taêng cöôøng theo doõi, buûa vaây vaø thaäm chí haõm haïi nhöõng ñoái töôïng quan troïng. Thaønh vieân Caâu Laïc Boä Daân Chuû taïi Haø Noäi”. Sau khi phoái kieåm, chuùng toâi thaáy caàn phaûi minh ñònh nhö sau: 1. Chuùng toâi khoâng göûi baûn tin naøo veà “söï kieän” naøy. 2. Trong baûn tin naøy, coù caâu “Theo tin cuûa ‘Caâu laïc boä Daân Chuû’...” vaø cuoái baûn tin ñeà “Thaønh vieân Caâu Laïc Boä Daân Chuû taïi Haø Noäi”. Ñeå traùnh moïi ngoä nhaän, chuùng toâi khaúng ñònh khoâng bieát gì veà noäi dung cuûa baûn tin naøy vaø danh xöng “Caâu Laïc Boä Daân Chuû” ghi trong baøi. 3. Caùc thoâng baùo, ñieän thö cuûa Caâu Laïc Boä Daân Chuû ñöôïc göûi thaúng tôùi caùc cô quan truyeàn thoâng (ñaøi phaùt thanh, baùo, dieãn ñaøn ñieän töû...) vaø nhöõng ai quan taâm, chöù khoâng göûi rieâng cho moät cô quan truyeàn thoâng naøo caû. Caâu Laïc Boä Daân Chuû laø moät taäp hôïp nhieàu thaønh phaàn daân toäc, ñaõ phoái hôïp vaø hoaït ñoäng lieân tuïc trong hôn 3 naêm qua. Noã löïc chính laø ñeå goùp phaàn vaøo tieán trình daân chuû hoùa Vieät Nam. Chuùng toâi göûi ñeán quí baùo vaø caùc cô quan truyeàn thoâng baûn Thoâng Baùo naøy ñeå roäng ñöôøng dö luaän vaø traùnh moïi hieåu laàm. Traân troïng Nam Traàn Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam Thö ngaøy 15.11.2004 cuûa Thöôïng töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh Ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2004 Kính göûi: Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng Boä Chính trò, Ban bí thö Ñoàng chí Bí thö Ñaûng uûy quaân söï Trung öông UÛy ban kieåm tra Khoùa 9 Chuû nhieäm UÛy ban kieåm tra Khoùa 7 vaø Khoùa 8 Thöôøng vuï Ñaûng uûy Coâng an Trung öông Thöa caùc ñoàng chí, Sôû dó toâi phaûi vieát thö naøy, göûi ñeán caùc ñoàng chí, yeâu caàu, chaát vaán, kieán nghò vôùi caùc ñoàng chí, khoâng phaûi chæ vì khi truyeàn ñaït tôùi caùc ñaàu moái trong toaøn quaân, nhöõng ngöôøi thay maët Ñaûng uûy quaân söï Trung öông ñaõ coù moät vieäc laøm voâ nguyeân taéc, xuùc phaïm ñeán danh döï cuûa toâi. Ñieàu quan troïng hôn nhieàu laø vì traùch nhieäm cuûa moät ñaûng vieân mong muoán Ñaûng ta luoân luoân vöõng maïnh trong saïch, toâi thaáy trong baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng tröôùc Hoäi nghò Ñaûng uûy quaân söï Trung öông môû roäng thoâng qua, ñaõ coù nhöõng nhaän ñònh khoâng ñuùng, ñi ngöôïc laïi ñöôøng loái chuû tröông cuûa Ñaûng, möôïn danh nghóa “baûo veä Ñaûng, Quaân ñoäi, cheá ñoä XHCN” ñeå xuyeân taïc, Tieáp trang B7

Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt” NGUYEÃN THUÏY LONG LTS: Baøi vieát döôùi ñaây laø Chöông XII trích ra töø cuoán hoài kyù cuûa nhaø vaên, nhaø baùo Nguyeãn Thuïy Long. Trong chöông naøy, Nguyeãn Thuïy Long nhaéc ñeán cuoäc ñôøi “du muïc” cuûa oâng vaø gia ñình trong cuoäc ñoåi ñôøi, moät cuoäc ñoåi ñôøi ñaõ ñaåy nhieàu gia ñình Vieät Nam xuoáng döôùi ñaùy cuûa nhöõng xaõ hoäi tan naùt sau 30-4-1975. Nhöng noùi cho cuøng, caùi coøn laïi ñaùng quí nhaát cuûa nhöõng maûnh ñôøi trong hoaøn caûnh naøy laø coøn giöõ ñöôïc nhaân caùch, coøn saùng suoát ñeå phaân bieät ñöôïc bieân giôùi cuûa töû teá vaø söï baát löông. Toâi trôû neân lì lôïm. Khoâng cuõng khoâng ñöôïc vì lyù do laø ñôøi soáng cuûa gia ñình nhoû beù ngheøo naøn cuûa toâi. Gia ñình toâi khoâng theå soáng troâi noåi maõi ñöôïc nhö nhöõng chieác laù giöõa doøng chôø muïc röõa vì thôøi gian. Caùi hoä khaåu laø thöù buøa hoä maïng quan troïng, thieáu noù laø khoâng coù hôi thôû, khoâng con tim. Laøm caùi gì, ñi ñeán ñaâu ngöôøi ta cuõng hoûi hoä khaåu, chöùng minh nhaân daân. Toâi laïi laø ngöôøi khoâng coù nhöõng thöù aáy. Khoâng phaûi vì löôøi bieáng khoâng ñi xin, maø töøng xin caû chuïc laàn, qua khoâng bieát bao nhieâu cöûa aûi, vöôït bao nhieâu khoù khaên maø cuõng khoâng ñöôïc. Toâi traàn xì coù moãi moät tôø giaáy ra traïi chöùng nhaän cho toâi laø toâi. Vaãn laø moät sinh vaät NGÖÔØI. Qua bieát bao nhieâu laàn toâi bò baét leân phöôøng coâng an, nhoát qua ñeâm roài noäp phaït vì toäi cö nguï baát hôïp phaùp treân chính caên nhaø toâi laøm chuû. Thaân toâi thì ñaõ ñaønh, coøn caùc con toâi, töông lai cuûa chuùng. Neáu chuùng khoâng coù teân trong tôø hoä khaåu gia ñình, chuùng khoâng ñöôïc ñi hoïc ñeå suoát ñôøi laøm tieän daân, ngu si, doát naùt bieán chaát thaønh löu manh. Toâi suy nghó ñieân caùi ñaàu, cuoái cuøng toâi phaûi coù moät quyeát ñònh. Ñöa roác vôï con veà caên nhaø cuûa toâi ôû aáp Ñoâng Ba - Gia Ñònh. Maø hieän giôø meï toâi vaø gia ñình em trai toâi ôû. Em toâi saép söûa ñi nöôùc ngoaøi theo dieän HO. Meï toâi ñi dieän baûo laõnh ODP do em gaùi uùt toâi baûo laõnh, vì noù ñònh cö laâu naêm ôû Myõ. Caên nhaø roäng, ñuû choã cho vôï choàng con caùi toâi ôû. Khoâng lyù do gì ngaên caûn toâi phaûi chòu maõi khoå cöïc, ôû thueâ ôû möôùn, trong khi toâi coù nhaø do nhöõng ñoàng tieàn chaân chính cuûa toâi taïo döïng neân. Cuõng töø nôi naøy toâi coù teân soå gia ñình nieân thieáu, cuõng töø nôi naøy toâi bò toùm coå nhö giaëc cöôùp, bò caét teân trong hoä khaåu, bò eùp buoäc bung ra khoûi nhaø soáng lang thang nhö keû toäi phaïm. Bao nhieâu tôø ñôn baûo laõnh cuûa

chính meï toâi laøm chuû hoä baûo laõnh cho con, khoâng bieát vì lyù do gì khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Meï toâi ra ñi nöôùc ngoaøi, hoä khaåu traû laïi cho nhaø nöôùc. Caên nhaø trôû thaønh caên nhaø hoang khoâng coù chuû. Nhaø khoâng chuû laø chuyeän nguy hieåm, ngöôøi ta coù theå baùn nhaø toâi. Toâi vaãn laø keû lang thang, caû gia ñình nhoû beù cuûa toâi trôû thaønh moät loaïi daân Boâ-heâ-mieân. Trong khi toâi muoán ñöôïc an cö laïc nghieäp, mô öôùc moät maùi nhaø ñuït möa traùnh naéng cho nhöõng thaønh vieân trong gia ñình. Trong hai möôi ba naêm trôøi nay, thuù thaät chöa moät ngaøy naøo toâi ñöôïc soáng caûnh “an cö laïc nghieäp”. Nôi aên choán ôû thì nhö theá, ngheà nghieäp khoâng ñöôïc laøm, coù ngheà nghieäp maø nhö khoâng. Ñeán söùc lao ñoäng ñeå laøm thaân cu ly cuõng khoâng coøn. Toâi chaùn laém maø vaãn soáng chaùn pheøo trong nhöõng lôøi hoø reo laøm cho ñaát nöôùc phoàn vinh, nhaân daân côm no aùo aám. Khoâng phaûi chæ coù theá maø coøn hôn nöõa kia, aên ngon maëc ñeïp. Chuyeän ñoù coù chöù nhöng vôùi ai kia, taàng lôùp giai caáp naøo chöù khoâng phaûi nhöõng con ngöôøi bò haát xuoáng haøng tieän daân. Toâi ñaõ thaáy nhöõng thaày coâ giaùo toäi nghieäp, ngoaøi giôø daïy hoïc phaûi ñi baùn caø lem. Toâi ñaõ thaáy phuï huynh hoïc sinh ñöùng khoùc vuøi ôû cöûa tröôøng hoïc vì khoâng laøm caùch naøo coù ñuû tieàn ñoùng hoïc phí tröôøng coâng, nhöõng tieát hoïc phuï ñaïo, laïi coøn phaûi ñoùng goùp haøng traêm thöù tieàn, thaèng con trai toâi nhòn ñaùi söng caû cu vì noù nghó boá meï noù chöa ñoùng tieàn veä sinh cho nhaø tröôøng. Tieáp trang B10

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû


THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam

Ñieän Thö - Soá 32 Tieáp trang B6

vu khoáng traéng trôïn, hoøng doïn ñöôøng cho böôùc tieáp theo laø löøa doái Ñaûng, quaàn chuùng ñeå haõm haïi, thanh tröøng noäi boä, chia reõ Ñaûng, phaù hoaïi söùc maïnh tinh thaàn, trí tueä, daân chuû, ñoaøn keát cuûa toaøn daân, toaøn Ñaûng, cuûa caùc ñoàng chí laõo thaønh caùch maïng, cöïu chieán binh, trí thöùc nhaân só yeâu nöôùc vaø caùc theá heä treû. Ngaøy 24-8-2004, Ñaûng uûy quaân söï Trung öông ñaõ hoïp môû roäng. Trong cuoäc hoïp naøy, ñaõ nghe baûn baùo caùo veà “AÂm möu, yù ñoà cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù Vieät Nam - Ñoâng Döông töø nay ñeán Ñaïi hoäi 10 (do Toång cuïc 2 Boä Quoác phoøng chuaån bò). Trong baûn baùo caùo ñoù ñaõ nhaán maïnh “hieän nay trong Ñaûng coù tình hình choáng phaù Quaân ñoäi vaø taäp trung muõi nhoïn, tröôùc heát laø tröïc tieáp choáng phaù Toång cuïc 2 ngaøy caøng quyeát lieät hôn, boâi nhoï Toång cuïc 2, gaây maâu thuaãn trong Toång cuïc 2, “ñaùnh saäp” Toång cuïc 2, laøm cho Ñaûng “uø tai”, “môø maét”. Khi truyeàn ñaït baûn baùo caùo naøy, ñoàng chí Phaïm Vaên Traø nhaán maïnh theâm: Toång cuïc 2 laø ngöôøi baûo veä quaân ñoäi trung thaønh nhaát, ñaùnh Toång cuïc 2 laø ñaùnh quaân ñoäi, ñaùnh vaøo cheá ñoä. Kinh nghieäm nhö ôû Lieân Xoâ, chæ moät nhoùm ngöôøi nhöng hoï ñaõ laøm tan raõ cheá ñoä Xoâ Vieát vì böôùc 1 hoï ñaùnh tröôùc vaøo KGB (cô quan tình baùo LX) ñeå doïn ñöôøng roài sau ñoù ñaùnh saäp cheá ñoä Xoâ Vieát... Baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng taïi Hoäi nghò Ñaûng uûy quaân söï trung öông môû roäng coù neâu teân toâi (Nam Khaùnh). Vaø khi trình baøy mieäng, ngöôøi trình baøy noùi raèng oâng Nam Khaùnh gaây roái, oâng Nam Khaùnh cô hoäi chính trò. ôû moät vaøi tænh, truyeàn ñaït yù kieán cuûa Ñaûng uûy quaân söï trung öông raèng oâng Nam Khaùnh coù lieân heä vôùi caùc phaàn töû choáng ñoái ôû nöôùc ngoaøi. Ñaëc bieät laø cuoäc hoïp caùn boä töø Thöôïng taù, Ñaïi taù trôû leân ôû cô quan Toång cuïc Chính trò, ñoàng chí Buøi Vaên Huaán (uùt Leâ), Phoù Chuû nhieäm Toång cuïc Chính trò ñaõ noùi vôùi caùn boä cao caáp cuûa Toång cuïc Chính trò laø phaûi xem xeùt tö caùch ñaûng vieân cuûa oâng Nam Khaùnh, “Vôùi nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy, oâng Nam Khaùnh coù xöùng ñaùng vôùi caáp haøm vaø chính saùch ñöôïc Nhaø nöôùc vaø Quaân ñoäi trao taëng hay khoâng?” Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng ñöôïc Hoäi nghò Ñaûng uûy quaân söï Trung öông môû roäng thoâng qua laïi noùi raèng “hoaït ñoäng choáng phaù cuûa chuùng mang tính chaát toå chöùc chaët cheõ, phoái hôïp nhòp nhaøng, böôùc ñi roõ raøng (ñaåy uy tín cuûa moät soá laõo thaønh caùch maïng leân cao, sau ñoù söû duïng chính hoï ñeå “ñaùnh vaøo noäi boä Quaân ñoäi”. Baûn baùo caùo ñaõ neâu ra: Hieän nay chuùng ñieàu chænh phöông thöùc “kích ñoäng cöïu chieán binh, laõo thaønh caùch maïng, taêng cöôøng vieát baøi ñeå loâi keùo caùc löïc löôïng cöïu chieán binh, laõo thaønh caùch maïng... Xaây döïng cho ñöôïc “ngoïn côø” ngay trong noäi boä Ñaûng vaø Nhaø nöôùc laø nhöõng ngöôøi coù nhieàu coâng lao, coù uy tín cao, coù quan ñieåm daân chuû, ñoàng thôøi phaûi xaây döïng “phong traøo daân chuû ôû cô sôû”... Khi toùm taét, baûn baùo caùo nhaán maïnh: Ñeå chuaån bò toát cho Ñaïi hoäi 10 chuùng ta phaûi giöõ vöõng oån ñònh noäi boä, ñaëc bieät laø trong quaù trình Ñaïi hoäi phaûi giöõ nguyeân taéc taäp trung daân chuû, ñaëc bieät laø tuyeät ñoái khoâng ñeå caùc theá löïc beân ngoaøi (ñòch, caáp tieán, xeùt laïi, baát maõn, nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình...) chi phoái hoaëc ngaàm taùc ñoäng. Thöa caùc ñoàng chí, Moät: Hieän nay noäi dung Baùo caùo chính trò vaø caùc baùo caùo khaùc taïi Ñaïi hoäi 10 chöa chuaån bò xong vaø Ban Chaáp haønh Trung öông chöa thoâng qua laàn thöù nhaát. Ban chaáp haønh Trung öông cuõng chöa coù chæ thò chung veà Ñaïi hoäi 10. Taïi sao Ñaûng uûy Quaân söï TW vaø Boä Quoác phoøng laïi ñöa ra moät baûn baùo caùo veà aâm möu cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù Ñaïi hoäi 10, coù theå noùi raát giaät gaân nhö vaäy? Thöïc daân Phaùp, ñeá quoác Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch, qua taát caû caùc kyø Ñaïi hoäi, keå töø khi Baùc Hoà saùng laäp Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc

thuoäc ñòa, trieäu taäp hoäi nghò hôïp nhaát naêm 1930, töø Ñaïi hoäi 1 cho ñeán nay ñeàu khoâng ngöøng choáng phaù Ñaûng ta vaø nhaân daân ta raát quyeát lieät. Nhöng ñeà caäp ñeán moät vaán ñeà heä troïng bao goàm caû Quoác phoøng vaø an ninh, lieân quan ñeán moät söï kieän troïng ñaïi 5 naêm môùi coù moät laàn, lieân quan ñeán toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn quaân vaø baïn beø xa gaàn, lieân quan ñeán heä thoáng cô quan Coâng an vaø caùc ngaønh laø vieäc cuûa Ban Chaáp haønh TW, phaûi thoâng qua Ban Chaáp haønh TW môùi ñöôïc pheùp phoå bieán vaø phaûi phoå bieán chung cho caû heä thoáng chính trò. ÔÛ Quaân khu khi phoå bieán Baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng chæ trieäu taäp Chæ huy tröôûng, caùc Cuïc, caùc Sö ñoaøn... vaø Chuû tòch Hoäi cöïu chieán binh caùc tænh, laøm raát voäi vaõ vaø khoâng baùo caùo vôùi toaøn theå Ñaûng uûy Quaân Khu. Chæ huy tröôûng Boä chæ huy quaân söï Tænh vaø Chuû tòch Hoäi cöïu chieán binh Tænh, nhö toâi bieát, khi veà ñòa phöông moät soá nôi khoâng baùo caùo cho Bí thö tænh uûy ñang kieâm nhieäm Bí thö Ban caùn söï quaân söï tænh. Hai: Ban Chaáp haønh TW, Boä Chính trò coù nhaän ñònh hieän nay laø Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch ñaùnh phaù Quaân ñoäi, taäp trung muõi nhoïn, ñaùnh phaù tröïc tieáp vaøo Toång cuïc 2, ñaùnh saäp Toång cuïc 2 khoâng? Ban Chaáp haønh TW, Boä Chính trò coù nhaän ñònh: “Baøi hoïc Lieân Xoâ cho thaáy raèng, vôùi moät nhoùm nhoû cuûa caùc phaàn töû caáp tieán phaûn ñoäng vaø xeùt laïi trong Ñaûng Coäng saûn Lieân Xoâ, raát nhoû, coù theå ñeám chæ vaøi chuïc ngöôøi, nhöng maø chuùng ñaõ xoùa ñöôïc Lieân Xoâ... vì ôû Lieân Xoâ chuùng taäp trung böôùc 1 ñaùnh vaøo KGB hay khoâng? Ba: Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng ñaõ nhaéc tôùi maáy laàn caùc laõo thaønh caùch maïng vaø cöïu chieán binh laø nhöõng ñoái töôïng maø caùc theá löïc thuø ñòch loâi cuoán. Nöôùc ta coù maáy trieäu cöïu chieán binh, coù maáy vaïn laõo thaønh caùch maïng. Hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu vaø hi sinh caû moät cuoäc ñôøi töø tuoåi thanh xuaân vì söï nghieäp caùch maïng, giaûi phoùng hoaøn toaøn Toå Quoác. Hoäi nghò caùc ñieån hình tieân tieán caùc ngöôøi cao tuoåi chöùng toû raèng: cho ñeán nay duø tuoåi giaø söùc yeáu nhöng nhöõng laõo thaønh caùch maïng vaø ngöôøi cao tuoåi ñeàu trung thaønh vôùi lyù töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng vaø nhaân daân. Cöïu chieán binh laø löïc löôïng chính trò - xaõ hoäi, moät ñoaøn theå maïnh cuûa Maët traän Toå quoác Vieät Nam. Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng neâu treân ñaõ coá tình xuyeân taïc, vu khoáng nhöõng löïc löôïng caùch maïng vaø yeâu nöôùc roäng lôùn vaø ñaùng kính troïng aáy. Boán: Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng trình baøy tröôùc Hoäi nghò Ñaûng uûy Quaân söï TW môû roäng ñaõ neâu: Hoaït ñoäng choáng phaù cuûa chuùng mang tính chaát toå chöùc chaët cheõ, phoái hôïp nhòp nhaøng, böôùc ñi roõ raøng (ñaåy uy tín cuûa moät soá laõo thaønh caùch maïng leân cao, sau ñoù söû duïng chính hoï ñeå ñaùnh vaøo noäi boä Ñaûng, noäi boä Quaân ñoäi. Nhö vaäy baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng aùm chæ ai? Ñoàng chí Voõ Nguyeân Giaùp, ñoàng chí Voõ Vaên Kieät, ñoàng chí Chu Huy Maân hay ñoàng chí Nguyeãn Thanh Bình, ñoàng chí Nguyeãn Ñöùc Taâm, ñoàng chí Ñoàng Só Nguyeân, ñoàng chí Mai Chí, ñoàng chí Leâ Phöôùc Thoï, ñoàng chí Möôøi Höông, ñoàng chí Hoaøng Tuøng, ñoàng chí Nguyeãn Vaên Traân, ñoàng chí Nguyeãn Quyeát, ñoàng chí Ñoã Möôøi, ñoàng chí Hai Xoâ, ñoàng chí Buøi Thieän Ngoä, ñoàng chí Voõ Traàn Chí, ñoàng chí Nguyeãn Ñoân, ñoàng chí Leâ Ngoïc Hieàn, ñoàng chí Ñaøm Nguïy, ñoàng chí Voõ Chí Coâng, ñoàng chí Leâ Khaû Phieâu, ñoàng chí Hoaøng Minh Thaûo, ñoàng chí Ñoàng Vaên Coáng, ñoàng chí Hoaøng Caàm, ñoàng chí Nguyeãn Troïng Xuyeân, ñoàng chí Phuøng Theá Taøi hay laø ai? Baûn baùo caùo noùi raèng: Caùc theá löïc thuø ñòch ñaåy uy tín cuûa caùc laõo thaønh caùch maïng leân cao, roài söû duïng chính hoï “ñaùnh” vaøo noäi boä Ñaûng, noäi boä Quaân ñoäi. Nghóa laø theá naøo? Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû laø thaéng lôïi vó ñaïi cuûa nhaân daân ta. Vöøa qua kyû nieäm 50 naêm chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû, theo chæ thò cuûa Boä Chính trò, Ban Bí thö phaûi neâu cao taàm voùc vó ñaïi cuûa chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû trong ñoù coù vai troø cuûa ñoàng chí Voõ Nguyeân Giaùp, chæ huy tröôûng chieán dòch Ñieän Bieân Phuû vaø chieán cuoäc Ñoâng Xuaân 1953 1954. Ñaûng, Nhaø nöôùc, baùo chí cuûa ta ñeà cao chöù theá löïc thuø ñòch naøo ñeà cao? Xuaát baûn caùc taäp saùch veà caùc laõo thaønh caùch maïng vaø

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7 töôùng lónh quaân ñoäi laø do chæ thò cuûa Boä Chính trò, Ban Bí thö vaø söï thöïc hieän cuûa caùc cô quan xuaát baûn cuûa chuùng ta döôùi söï quaûn lyù cuûa Boä Thoâng tin Vaên hoùa nöôùc CHXHCNVN chöù do caùc theá löïc thuø ñòch naøo laøm? Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng muoán noùi caùc theá löïc thuø ñòch ñöùng ñaèng sau vaø xuùi giuïc caùc cô quan thoâng taán, baùo chí, xuaát baûn naøy hay sao? Baûn baùo caùo laïi neâu: “Sau ñoù, söû duïng chính hoï ñeå ‘ñaùnh’ vaøo noäi boä Ñaûng, noäi boä Quaân ñoäi”. Chöùng cöù naøo ñeå Boä Quoác phoøng noùi raèng: Sau ñoù, caùc theá löïc thuø ñòch söû duïng chính hoï ñeå “ñaùnh” vaøo noäi boä Ñaûng, noäi boä Quaân ñoäi? “Theá löïc thuø ñòch ñeà cao roài söû duïng” caùc ñoàng chí Voõ Vaên Kieät, Voõ Nguyeân Giaùp, Chu Huy Maân, Hai Xoâ, Nguyeãn Thanh Bình, Nguyeãn Ñöùc Taâm, Mai Chí Thoï, Leâ Phöôùc Thoï, Ñoàng Só Nguyeân, Nguyeãn Vaên Traân, Nguyeãn Quyeát, Hoaøng Tuøng, Traàn Quyeát, Traàn Vaên Quang, Nguyeãn Ñoân, Ñoàng Vaên Coáng, Ñaøm Nguïy, Ñoã Quang Thaéng, Leâ Khaû Phieâu, Voõ Traàn Chí, Hoaøng Minh Thaûo, Phuøng Theá Taøi, Nguyeãn Troïng Xuyeân, Leâ Ngoïc Hieàn, Ñaëng Vuõ Hieäp, Phaïm Thanh Ngaân, Kxo Ní, Y Bloác... ñaùnh vaøo noäi boä Ñaûng, noäi boä Quaân ñoäi hay sao? Nhöõng söï goùp yù kieán cuûa laõo thaønh caùch maïng, cuûa cöïu chieán binh veà tình hình Quaân ñoäi, laø xuaát phaùt töø taâm huyeát, ñoäng cô chaân thaønh xaây döïng Ñaûng, xaây döïng cheá ñoä XHCN, baûo veä Toå quoác, xaây döïng quaân ñoäi, goùp söùc laøm cho nhaân daân ñöôïc soáng haïnh phuùc, yeân bình. Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng ñaõ noùi moät caùch vu vô maø thöïc chaát laø ñaõ vu khoáng, xuyeân taïc, boâi nhoï laõo thaønh caùch maïng, cöïu chieán binh ñaõ bò ñòch lôïi duïng. Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng laïi neâu moät thuû ñoaïn cuûa theá löïc thuø ñòch trong nöôùc laø “lôïi duïng kích ñoäng moät soá laõo thaønh caùch maïng göûi cho caùc cô quan chöùc naêng cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc”. Caùn boä laõo thaønh caùch maïng deã daøng ñeå cho ñòch lôïi duïng, kích ñoäng nhö vaäy hay sao? Heã coù thö goùp yù chaân thaønh vôùi Ñaûng laø do caùc theá löïc thuø ñòch lôïi duïng, kích ñoäng hay sao? Baûn baùo caùo cuûa Boä quoác phoøng laïi neâu: “giöõ vöõng oån ñònh noäi boä, khoâng ñeå caùc theá löïc thuø ñòch lôïi duïng, kích ñoäng gaây chia reõ noäi boä, ñaëc bieät laø trong quaù trình Ñaïi hoäi 10, giöõ vöõng nguyeân taéc taäp trung daân chuû, ñaëc bieät laø khoâng ñeå caùc theá löïc beân ngoaøi (ñòch, caáp tieán, xeùt laïi, baát maõn, nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình...) chi phoái hoaëc ngaàm taùc ñoäng. Chuùng ta phaûi kieân quyeát vaø döùt khoaùt choáng laïi aâm möu phaù hoaïi Toå quoác, Ñaûng, cheá ñoä, quaân ñoäi cuûa caùc theá löïc thuø ñòch. Chuùng ta phaûi cuûng coá vaø taêng cöôøng ñoaøn keát trong toaøn Ñaûng treân cô sôû nhaát trí saâu saéc ñöôøng loái quan ñieåm caùch maïng cuûa Ñaûng, phaùt huy nhöõng öu ñieåm coù ñöôïc vaø kieân quyeát khaéc phuïc caùc khuyeát ñieåm (vaø caû sai laàm neáu coù) ñang toàn taïi, phaûi thaät söï tieáp tuïc xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng theo tinh thaàn Nghò quyeát TW6 (laàn 2) Khoùa 8, phaûi thöïc haønh nguyeân taéc taäp trung daân chuû, taäp theå laõnh ñaïo caù nhaân phuï traùch, phaûi ñaûm baûo moãi kyø Ñaïi hoäi Ñaûng laø moät sinh hoaït chính trò roäng lôùn vaø coù chieàu saâu trong loøng daân, loøng ngöôøi, loøng ñaûng vieân ôû taát caû caùc caáp, phaûi nghieâm tuùc töï pheâ bình vaø pheâ bình, giaûi quyeát soøng phaúng caùc vaán ñeà toàn ñoïng trong Ñaûng, phaûi thaät söï laéng nghe yù kieán caùc laõo thaønh caùch maïng, caùn boä, ñaûng vieân, ñoâng ñaûo caùc nhaø khoa hoïc trí thöùc, vaên ngheä só, nhaø baùo, nhaân só vaø caùc taàng lôùp nhaân daân, laøm cho qua moãi kyø Ñaïi hoäi, Ñaûng cuøng vôùi daân toäc laïi tröôûng thaønh vaø vöõng maïnh theâm 1 böôùc. Ñaïi hoäi 10 keá thöøa truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa caùc Ñaïi hoäi Ñaûng tröôùc ñaây seõ laø moät Ñaïi hoäi yeâu nöôùc vaø caùch maïng, ñoaøn keát, trí tueä, daân chuû, ñoåi môùi, Ñaïi hoäi cuûa daân, do daân, vì daân, Ñaïi hoäi cuûa toaøn Ñaûng vì söï nghieäp cuûa Toå quoác vaø chuû nghóa xaõ hoäi. Nhöng baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng trong luùc cuõng noùi ñeán nguyeân taéc taäp trung daân chuû, khoâng ñeå cho caùc theá löïc thuø ñòch kích ñoäng chia reõ noäi boä, thì laïi noùi ñeán moät caùch mô hoà raèng: Ñaëc bieät laø tuyeät ñoái khoâng ñeå cho caùc theá löïc thuø ñòch beân ngoaøi (ñòch,

caáp tieán, xeùt laïi, baát maõn, nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình...) chi phoái hoaëc ngaàm taùc ñoäng... Nhö vaäy Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng ñaõ goäp caû ñòch, caáp tieán, xeùt laïi, baát maõn, nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình... vaøo moät cuïc, ñoù laø caùc theá löïc beân ngoaøi coù ñuùng khoâng? Ban Chaáp haønh TW vaø Boä Chính trò coù nhaän ñònh nhö vaäy khoâng? Coù goäp taát caû ñòch, caáp tieán, xeùt laïi, baát maõn nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình... vaøo moät cuïc khoâng? Nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình... (chaám chaám; chaám chaám coù nghóa laø coøn coù nhieàu loaïi khaùc nöõa) laø nhöõng ai? Muoán aùm chæ ai? Taïi sao laïi goäp nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình vaøo vôùi ñòch, caáp tieán, xeùt laïi laøm moät? Taïi sao nhöõng keû vieát baùo caùo laø Toång cuïc 2 ñöôïc Boä Quoác phoøng thoâng qua laïi cho raèng nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình vaøo vôùi ñòch, caáp tieán, xeùt laïi laøm moät? Taïi sao nhöõng keû vieát baùo caùo laø Toång cuïc 2 ñöôïc Boä quoác phoøng thoâng qua laïi cho raèng nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu tình hình seõ chi phoái hoaëc taùc ñoäng ngaàm? Ñaûng ta chuû tröông töï pheâ bình vaø pheâ bình nghieâm tuùc vôùi ñoäng cô trong saùng xaây döïng vaø chænh ñoán Ñaûng. Boïn phaùt xít, ñeá quoác, caùc theá löïc thuø ñòch thì noùi raèng: “Keû naøo chæ trích ta thì keû ñoù laø phaûn ñoäng”. Chuùng ta phaûi phaân bieät raïch roøi hai quan ñieåm aáy. Daân chuû khoâng phaûi laø chung chung. Coù daân chuû tö saûn, daân chuû kieåu Myõ phuïc vuï lôïi ích moät nhoùm tö baûn ñoäc quyeàn vaø daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa. Nhaø nöôùc CHXHCN cuûa chuùng ta ñi theo tö töôûng daân chuû Hoà Chí Minh. Moïi quyeàn haønh thuoäc veà daân, moïi löïc löôïng ñeàu töø nhaân daân, moïi vieäc laøm ñeàu phaûi phuïc vuï lôïi ích nhaân daân. Daân bieát, daân baøn, daân laøm, daân kieåm tra... Nhaân daân giaùm saùt chính quyeàn caùc caáp. Toaøn Ñaûng giaùm saùt Trung öông. Ban Chaáp haønh TW giaùm saùt Boä Chính trò. Phaûi xaây döïng phong traøo daân chuû ôû cô sôû thaät toát. Chuùng ta kieân quyeát thöïc haønh daân chuû theo tö töôûng Hoà Chí Minh. Daân chuû laø moät tö töôûng chieán löôïc maø Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 9 ñaõ thoâng qua. Khoâng ñöôïc pheùp ñaû kích vaøo phong traøo daân chuû ôû cô sôû, phong traøo xaây döïng quy cheá daân chuû ôû cô sôû. Toùm laïi, trong Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng tröôùc Hoäi nghò Ñaûng uûy quaân söï môû roäng vaø ñöôïc Hoäi nghò Ñaûng uûy Quaân söï môû roäng thoâng qua, phoå bieán cho caùn boä caáp cao toaøn quaân vaø caùc Hoäi cöïu chieán binh laø moät taøi lieäu chöùa ñöïng nhieàu sai traùi vôùi ñöôøng loái, quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Trong khi Baûn baùo caùo neâu ra aâm möu cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù Ñoâng Döông Vieät Nam töø nay ñeán Ñaïi hoäi 10, thì laïi coù duïng yù vu khoáng, xuyeân taïc vaø aùm chæ saâu ñoäc 1 vaán ñeà khaùc, moät soá ngöôøi khaùc maø taäp trung vaøo laõo thaønh caùch maïng, cöïu chieán binh, caùc ñoàng chí coù coáng hieán, coù uy tín cao trong nhaân daân, trong quaân ñoäi, trong Ñaûng. Thöa caùc ñoàng chí, Toâi thaáy caàn thieát noùi theâm veà vieäc Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng neâu ra vaán ñeà “choáng Toång cuïc 2” Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng ñaõ noùi ñeán 7 laàn cuïm töø “choáng Toång cuïc 2” khi neâu vieäc “choáng phaù, taäp trung muõi nhoïn, ñaùnh saäp Toång cuïc 2”. Thuû ñoaïn naøy khoâng phaûi laø môùi meû. Thôøi kyø coù nhieàu yù kieán trong Trung öông vaø trong caùn boä cao caáp veà caùc sai laàm nghieâm troïng cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo hieän nay cuûa Toång cuïc 2, thì Nguyeãn Chí Vònh, Toång cuïc tröôûng Toång cuïc 2 ñaõ coù baùo caùo leân laõnh ñaïo caáp cao cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc ta laø ñang coù tình hình “choáng Toång cuïc 2”. Luùc aáy, tröôùc vaø sau ñoù, cuõng töø Toång cuïc 2 ñöa ra tin Boä Coâng an ñaùnh Toång cuïc 2, ngöôøi naøy ngöôøi kia ñaùnh Toång cuïc 2, chia reõ Toång cuïc 2, “ñaùnh saäp” Toång cuïc 2. Tröôùc heát, caàn noùi raèng: Caùc ñoàng chí laõo thaønh caùch maïng vaø töôùng lónh Quaân ñoäi qua maáy thôøi kyø khaùng chieán ñeàu ñaùnh giaù ñuùng söï ñoùng goùp vaø truyeàn thoáng cuûa Cuïc 2 (tröôùc ñaây) vaø Toång cuïc 2 sau naøy. Phaùt hieän, toá giaùc caùc sai laàm maéc phaûi laø toá giaùc sai laàm cuûa moät soá ngöôøi laõnh ñaïo giai ñoaïn gaàn ñaây cuûa Toång cuïc 2 (Vuõ Chính, Nguyeãn Chí Vònh, Tieáp trang B8

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam

Ñieän Thö - Soá 32 Tieáp trang B7

Cuø Xuaân Teà, Huøng, vieän tröôûng Vieän 70...) Vin vaøo truyeàn thoáng tröôùc ñaây vaø ñoàng nhaát nhöõng sai laàm cuûa 1 soá ngöôøi laõnh ñaïo Toång cuïc 2 giai ñoaïn hieän nay vôùi toaøn theå caùn boä, nhaân vieân Toång cuïc 2 laø moät thuû ñoaïn xaáu, coù duïng yù che daáu sai laàm cuûa 1 soá ngöôøi laõnh ñaïo giai ñoaïn hieän nay cuûa Toång cuïc 2. Ñoàng chí Phaïm Vaên Traø vaø moät soá ñoàng chí khaùc noùi raèng: “Ñaùnh Toång cuïc 2” laø ñaùnh Quaân ñoäi, ñaùnh vaøo cheá ñoä, coù nghóa laø ñoàng nhaát sai laàm cuûa 1 soá laõnh ñaïo hieän nay cuûa Toång cuïc 2 vôùi Quaân ñoäi, vôùi cheá ñoä XHCN, laø coù duïng yù xaáu, laø moät thuû ñoaïn bao che toäi loãi, sai laàm cuûa moät soá laõnh ñaïo Toång cuïc 2, Toång cuïc 2 laø Toång cuïc 2.Toaøn theå Quaân ñoäi, Ñaûng vaø cheá ñoä XHCN laø toaøn theå Quaân ñoäi, Ñaûng, cheá ñoä XHCN. Ñoù laø hai chuû theå khoâng ñöôïc pheùp nhaàm laãn. Vaïch sai laàm cuûa Traàn Mai Haïnh khoâng phaûi ñaùnh ñaøi TNVN. Vaïch sai laàm cuûa Buøi Quoác Huy khoâng phaûi ñaùnh Boä Coâng an. Vaïch sai laàm cuûa con trai ñoàng chí Mai Vaên Daâu khoâng phaûi laø ñaùnh Boä Thöông maïi. Nhaäp cuïc laïi ñeå vu khoáng vaø bao che toäi phaïm laø moät thuû ñoaïn baát löông. Vaïch ra sai laàm cuûa moät soá ngöôøi laõnh ñaïo giai ñoaïn hieän nay cuûa Toång cuïc 2, thaäm chí yeâu caàu khai tröø ra khoûi Ñaûng, töôùc quaân tòch, truy toá tröôùc toøa aùn quaân söï Vuõ Chính, Nguyeãn Chí Vinh, khoâng ñoàng yù möùc kyû luaät caûnh caùo Vuõ Chính vaø ñeå loït toäi Nguyeãn Chí Vinh, laø ñeå ñaûm baûo cuûng coá vaø phaùt huy truyeàn thoáng töø tröôùc cuûa Cuïc 2, chöù khoâng phaûi laø boâi nhoï Toång cuïc 2. Tröôùc kia, do yeâu caàu cuûa chieán tranh choáng Phaùp vaø choáng Myõ, coâng taùc tình baùo chieán löôïc caàn taäp trung vaøo moät ñaàu moái. Tình hình ngaøy nay ñaõ khaùc. Caùc ñoàng chí laõo thaønh caùch maïng, töôùng lónh quaân ñoäi ñeà nghò phaûi cuûng coá cô quan an ninh chieán löôïc quoác gia thaät maïnh, coøn Toång cuïc 2 thì ñöa veà Boä Toång Tham möu ñeå laøm coâng taùc tình baùo quoác phoøng laø moät ñeà nghò ñuùng ñaén, xuaát phaùt töø thöïc tieãn tình hình sau chieán tranh. Ñeà nghò Toång cuïc 2 khoâng ñöôïc “naém tình hình noäi boä Ñaûng”, khoâng ñöôïc truøm leân caû Boä Coâng an... hoaøn toaøn khoâng phaûi nhö lôøi vu khoáng laø nhaèm “ñaùnh saäp Toång cuïc 2” laøm cho Ñaûng “uø tai”, “môø maét”. Khoâng ñöôïc pheùp laáy nhöõng luaän ñieäu xuyeân taïc töø cöûa mieäng caùc theá löïc thuø ñòch ñeå vu khoáng laõo thaønh caùch maïng vaø töôùng lónh quaân ñoäi chuùng ta. Coøn laøm cho Ñaûng “môø maét”, “uø tai” thì trong vuï Xieâm Rieäp ai laøm? Döïng leân, gheùp laïi, vo troøn nhöõng vieäc laøm nôi naøy moät ít, nôi kia moät ít, töø 1 ngöôøi cung caáp laïi baøy chuyeän laø do töø nhieàu nguoàn, nhaân danh “baûo veä tình höõu nghò giöõa hai daân toäc” ñeå phaù hoaïi tình höõu nghò ñoù, ai laøm? Chính laø Tö Vaên, Vuõ Chính, Maïc Laâm... cuûa Cuïc 12. Vuï Saùu Söù laø moät vuï aùn ñöôïc daøn döïng, toå chöùc coâng phu do Cuïc 2 chæ ñaïo maø tröïc tieáp laø Tö Vaên, Vuõ Chính vaø 1 soá ngöôøi döôùi quyeàn, vöøa toå chöùc Saùu Söù ñi ghi aâm 16 cuoán baêng, vöøa laøm baùo caùo leân Boä Chính trò, taïo döïng leân taøi lieäu giaû, chöùng cöù giaû, goït tæa, theâm bôùt, ñaùnh löøa dö luaän xaõ hoäi, ñaùnh löøa Boä Chính trò, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát ñeå haõm haïi ñoàng chí, thanh tröøng noäi boä maø thöïc chaát laø vu khoáng ñoàng chí Voõ Nguyeân Giaùp. Ai laøm cho Ñaûng “uø tai”, “môø maét”? Chính laø Vuõ Chính vaø soá ngöôøi cuøng phe caùnh Tö Vaên (cheát roài) ñaõ laøm cho Ñaûng “uø tai”, “môø maét”. Vuï “khuûng boá ñoàng chí Voõ Thò Thaéng”, vu khoáng ñoàng chí Nguyeãn Vaên Thaéng, vu khoáng lyù lòch ñoàng chí Voõ Vieát Thanh, vu khoáng ñoàng chí Tö Sang, Tö Roáp, Nguyeãn Khaùnh Toaøn, Voõ Nguyeân Giaùp, Buøi Thieän Ngoä, Voõ Vaên Kieät, Phan Vaên Khaûi, Leâ Khaû Phieâu, toâi (Nam Khaùnh), Thöôïng töôùng Nguyeãn Chôn, Trung töôùng Nguyeãn Huy Chöông, Phaïm Gia Khieâm, Vuõ Quoác Huøng v.v... laøm vieäc hoaëc lieân quan ñeán CIA, ai ñöa ra? “Caûnh baùo Mai Chí Thoï” ñaûo chính ai ñöa ra? Khoâng theå chæ coù Vinh, Chaáp, Nguyeân, Ñaëng Dieäu Haø (coâng ty xuaát nhaäp vaên hoùa phaåm Thaønh phoá Hoà Chí Minh) maø phaûi coù ngöôøi tröïc tieáp chæ ñaïo ñöùng ñaèng sau, ñoù laø Vuõ Chính, Nguyeãn Chí Vònh. Vuï vu khoáng ñoàng chí Nguyeãn Thò Xuaân Myõ, Vuõ Quoác Huøng nhaän tieàn hoái loä, ai cung caáp taøi lieäu? Roài vuï bòa ñaët ra 1 cô sôû ñaëc tình giaû laø T4 ñeå vu khoáng, chia reõ noäi boä trong thôøi gian daøi, ai laøm ra? Nhöõng ngöôøi tröïc tieáp

thöøa haønh vuï T4 coù Ñoã Ngoïc Chaáp laø Cuïc Phoù Cuïc 11, coù Nguyeãn Thaùi Nguyeân laø Phoù Chuû nhieäm Vaên phoøng Chính phuû, neáu khoâng coù chæ ñaïo cuûa Vuõ Chính, Nguyeãn Chí Vònh sao daùm tuøy tieän laøm? Vieäc caøi caém haøng ngaøn ngöôøi vaøo noäi boä, cô quan Ñaûng, Nhaø nöôùc, kinh teá vaên hoùa... ai laøm? Moät soá laõnh ñaïo Toång cuïc 2 giai ñoaïn hieän nay ñaõ laøm cho Ñaûng “uø tai”, “môø maét”, nhaèm haõm haïi caùn boä, thanh tröøng, chia reõ, phaù hoaïi Ñaûng vaø heä thoáng chính trò nöôùc ta. Chính nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo hieän nay cuûa Toång cuïc 2 ñaõ haï thaáp uy tín cuûa Toång cuïc 2 voán coù truyeàn thoáng toát trong khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ. Chính nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo trong giai ñoaïn hieän nay cuûa Toång cuïc 2 (Vuõ Chính, Nguyeãn Chí Vinh) ñaõ taïo ra nhöõng sai laàm ñeå cho keû ñòch lôïi duïng phaù hoaïi Ñaûng, Toå quoác, cheá ñoä ta vaø chia reõ Toång cuïc 2. Thuû ñoaïn hieän nay maø Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng ñaõ söû duïng cuõng laø moät thuû ñoaïn cuõ. Hoï ñònh gheùp caùc laõo thaønh caùch maïng, cöïu chieán binh, nhöõng ngöôøi coù uy tín cao... vaøo moät cuïc, vaøo moät phía ñòch Hoï muoán ñaåy taát caû nhöõng yù kieán chaân thaønh cuûa laõo thaønh caùch maïng, töôùng lónh quaân ñoäi vaø caùn boä, nhaân daân coù taâm huyeát vôùi Ñaûng, Toå quoác vaø cheá ñoä laø do ñòch xuùi giuïc, kích ñoäng. Hoï ñaõ coá tình gaây ra söï laãn loän thuø, baïn, maø söï laãn loän aáy töø caùc vuï H122, caûi caùch ruoäng ñaát, chænh ñoán toå chöùc tröôùc ñaây vaø vuï Xieâm Rieäp, vuï Saùu Söù, vuï T4 vaø caùc vuï tröôùc theàm Ñaïi hoäi 9 ñaõ daãn ñeán sai laàm, gaây haäu quaû laâu daøi vaø nghieâm troïng. Sai laàm cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo giai ñoaïn hieän nay cuûa Toång cuïc 2 laø sai laàm chính trò nghieâm troïng coù heä thoáng. Toâi yeâu caàu phaûi baùo caùo heát caùc vaán ñeà cuûa caùc ngöôøi laõnh ñaïo Cuïc 12, Cuïc 2 vaø Toång cuïc 2 trong giai ñoaïn töø vuï Xieâm Rieäp, Saùu Söù ñeán nay ñeå Ban Chaáp haønh Trung öông xem xeùt quyeát ñònh. Khoâng moät ai, duø chöùc vuï gì, ñöôïc pheùp bao che sai laàm cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo trong giai ñoaïn hieän nay cuûa Toång cuïc 2. Khoâng ñöôïc vin côù “oån ñònh chính trò” ñeå khoâng tích cöïc laøm roõ söï thaät. Kieân quyeát tröøng trò nhöõng keû vu khoáng chính trò, phaù hoaïi n oäi boä Ñaûng, Nhaø nöôùc, Quaân ñoäi, chæ laøm cho söï oån ñònh chính trò thöïc ñöôïc cuûng coá vöõng chaéc, vaø töøng böôùc ñaùnh baïi aâm möu cuûa caùc theá löïc thuø ñòch. Thöa caùc ñoàng chí, Toâi thaáy cuõng caàn noùi ñoâi ñieàu veà caùc lôøi ñoàng chí Phaïm Vaên Traø, ñoàng chí Huaán, moät ñoâi ñoàng chí khaùc ñaõ noùi veà toâi (Nam Khaùnh). 1. Ñoàng chí Phan Dieãn, ñoàng chí Truyeàn, Phoù Chuû nhieäm UÛy ban kieåm tra TW ñaõ gaëp toâi vaø toâi khaúng ñònh: Toâi haønh ñoäng ñuùng Ñieàu leä Ñaûng (chöông ñaûng vieân), haønh ñoäng ñuùng nguyeân taéc laø göûi thö leân Ban Chaáp haønh TW, Boä Chính trò, UÛy ban kieåm tra TW; cô quan chöùc naêng theo toå chöùc. Ñoäng cô, vieäc laøm cuûa toâi laø ñeå xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng, laø laønh maïnh vaø taâm huyeát. Toâi khoâng göûi cho ñòch. Khoâng coù gì dieãn ra ôû nöôùc ta maø ñòch khoâng lôïi duïng. Khoâng ñöôïc vieän côù ñòch lôïi duïng ñeå boû qua vieäc xeùt nghieâm tuùc caùc lôøi toá giaùc chaân thaønh vaø ñuùng ñaén cuûa toâi. Taøi lieäu loït ra ngoaøi, laø do traùch nhieäm cuûa caùc ngöôøi nhaän. 2. Toâi xin thaúng thaén vaø chaân thaønh vôùi caùc ñoàng chí: Caáp baäc Thöôïng töôùng do Boä Chính trò quyeát ñònh vaø Chuû tòch nöôùc kyù, tö caùch ñaûng vieân cuûa toâi laø do chi boä, Ñaûng uûy Phöôøng nghieân cöùu ñeà ñaït leân ñeán caáp coù thaåm quyeàn chuaån y, ñoàng chí Phaïm Vaên Traø vaø ñoàng chí Huaán laáy tö caùch gì, ñöôïc ai uûy nhieäm, caên cöù theo quyeát ñònh naøo cuûa Trung öông maø daùm noùi leân nhöõng ñieàu ñoù? Nhö toâi ñaõ trao ñoåi vôùi ñoàng chí Truyeàn, Phoù Chuû nhieäm UB kieåm tra TW, caùc ñoàng chí muoán thi haønh kyû luaät toâi thì phaûi: 1. Môøi heát ñoàng chí Voõ Nguyeân Giaùp, ñoàng chí Chu Huy Maân vaø caùc ñoàng chí ñaõ coù yù kieán ñoùng goùp veà vuï aùn chính trò nghieâm troïng T4 v.v... leân Ban Chaáp haønh TW vaø Ban chaáp haønh TW ra moät quyeát ñònh: Caùn boä, ñaûng vieân (bao goàm caû UÛy vieân Trung öông Ñaûng, UÛy vieân Boä Chính trò) töø khoùa 9 (thaùng 4 naêm 2001) khoâng ñöôïc pheùp göûi thö, kieán nghò, yeâu caàu chaát vaán leân TW, Boä Chính trò. 2. Ban Chaáp haønh TW Khoùa 9 coâng boá xoùa boû ñieàu 3 chöông Ñaûng vieân trong Ñieàu leä do Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 9 thoâng qua. 3. Vaø toâi ñeà nghò theâm moät ñieàu nöõa: Trung öông chæ thò cho Boä Vaên hoùa vaø Thoâng tin, Ban Tö töôûng Vaên hoùa xoùa boû heát caùc khaåu hieäu hieän ñang vieát ñaày ngoaøi ñöôøng

phoá: “Toaøn daân tham gia toá giaùc toäi phaïm...”. Suoát ñôøi toâi, töø khi tham gia caùch maïng, vaøo Quaân ñoäi cho ñeán nay laø goùp phaàn chieán ñaáu vì söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc, thoáng nhaát Toå quoác, xaây döïng Quaân ñoäi vaø Chuû nghóa xaõ hoäi... Khoâng ñöôïc pheùp gheùp toâi (Nam Khaùnh) vôùi Buøi Tín, Nguyeãn Gia Kieång... vaø boïn thöïc daân Phaùp, ñeá quoác Myõ. Keû naøo coá tình noùi toâi laø “phaàn töû caáp tieán”, lieân heä vôùi boïn phaûn ñoäng beân ngoaøi v.v... laø phaïm phaùp. Toâi coù quyeàn yeâu caàu phaùp luaät CHXHCNVN tröøng trò theo Luaät hình söï. Toâi yeâu caàu: 1. Caùc ñoàng chí Boä Quoác phoøng, Ñaûng uûy quaân söï TW, Tö leänh vaø Bí thö Ñaûng uûy Quaân khu, Bí thö (hoaëc Phoù bí thö) caùc Ñaûng uûy Quaân binh chuûng, caùc Toång cuïc, Boä Toång Tham möu, Hoïc vieän, Vieän quaân y, ñaõ phoå bieán nhöõng ñieàu veà toâi thì ñoàng thôøi phaûi göûi böùc thö naøy ñeán taäp theå nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc nghe phoå bieán. Ñeà nghò löu yù raèng: Cô cheá nhaän xeùt ñaûng vieân coù quy ñònh: caáp uûy, thuû tröôûng nhaän xeùt veà ñoàng chí naøo thì caàn coù söï coù maët cuûa ñoàng chí aáy. 2. Ñeà nghò Boä Chính trò sao thö göûi Ban Chaáp haønh TW ngaøy 17/6/2004 vaø böùc thö naøy cuûa toâi cuøng vôùi Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng tröôùc Hoäi nghò Ñaûng uûy Quaân söï Trung öông môû roäng ngaøy 24/8/2004 ñuùng theo baûn goác ñaõ baùo caùo tröôùc Hoäi nghò Ñaûng uûy Quaân söï Trung öông ñeán Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng. Tröôùc moãi kyø hoïp Quoác hoäi, ñaïi bieåu Quoác hoäi tieáp xuùc vôùi cöû tri, laéng nghe yù kieán cuûa cöû tri roài toång hôïp baùo caùo vôùi toaøn theå Quoác hoäi. Trong Ñaûng caàn laøm nhö vaäy. Tröôùc moãi kyø hoïp TW, UÛy vieân TW phaûi tieáp xuùc vôùi ñaûng vieân, laéng nghe yù kieán, toång hôïp caùc vaán ñeà maø ñaûng vieân kieán nghò, yeâu caàu, chaát vaán leân Ban Chaáp haønh TW. Coù yù kieán khaùc nhau trong caùn boä, ñaûng vieân thì cöù phaûn aûnh heát, ñeå TW nghe. Ví duï trong caùc vaán ñeà toâi neâu ra, ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh, ñoàng chí Ñoã Möôøi, 1 soá ñoàng chí khaùc coù yù kieán gì ngöôïc laïi thì cöù neâu. Neâu cuï theå caû teân ngöôøi, söï vieäc, khoâng neâu chung chung nhö laø moät soá ñoâng, moät soá ít, coù ngöôøi, coù yù kieán vv... Trong Ñaûng phaûi soøng phaúng vaø bình ñaúng veà chính trò. 3. Laø Bí thö Quaân uûy TW, ñoàng chí Noâng Ñöùc Maïnh phaûi chòu traùch nhieäm veà söï thoâng qua taïi Hoäi nghò Quaân uûy TW môû roäng ñoái vôùi Baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng ngaøy 24/ 8/2004.Yeâu caàu ñoàng chí Noâng Ñöùc Maïnh, theo ñuùng ñieàu 3, chöông ñaûng vieân traû lôøi cho toâi bieát caùc yù kieán chaát vaán, yeâu caàu, kieán nghò cuûa toâi. 4. Taäp theå Boä Chính trò vaø Ban Chaáp haønh TW phaûi nghe vaø thoâng qua Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò Ñaûng uûy quaân söï TW môû roäng ngaøy 24/8/2004 veà Baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng. Neáu ñuùng thì caùc ñoàng chí coù quyeàn coâng boá laø ñuùng vaø chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh aáy tröôùc toaøn Ñaûng. Neáu sai ñieåm naøo thì phaûi söûa ñieåm aáy vaø phaûi phoå bieán laïi cho caùn boä cao caáp trong toaøn quaân vaø caùc Hoäi CCB. Neáu thaáy caàn phaûi chôø moät Nghò quyeát chung cuûa Ban Chaáp haønh TW veà Ñaïi hoäi 10 thì môùi xaùc ñònh caùc vaán ñeà chung veà “aâm möu cuûa Myõ vaø caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù Ñoâng Döông - Vieät Nam vaø Ñaïi hoäi 10” thì phaûi huûy boû baûn baùo caùo cuûa Boä Quoác phoøng hoaëc söûa chöõa sau khi Trung öông coù yù kieán taäp theå. Moïi vaán ñeà phaûi ñeå Ban Chaáp haønh TW thaûo luaän daân chuû, soøng phaúng vaø quyeát ñònh. 5. Neáu caùc ñoàng chí khoâng göûi thö naøy cuûa toâi ñeán Ban Chaáp haønh TW Ñaûng, ñeán caùc ñaàu moái trong toaøn quaân, thì theo nhö Ñieàu leä Ñaûng, toâi seõ tröïc tieáp göûi (bao goàm moät soá laõo thaønh caùch maïng vaø töôùng lónh quaân ñoäi). Danh saùch laõo thaønh caùch maïng, töôùng lónh quaân ñoäi maø toâi göûi böùc thö naøy toâi seõ göûi leân Boä Chính trò vaø Ban Bí thö bieát. 6. Vöøa qua coù dö luaän raèng thö töø kieán nghò, chaát vaán göûi leân Boä Chính trò vaø Trung öông, ñoàng chí Phaïm Vaên Traø ñeàu ñöa sang baùo cho ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh vaø cho Toång cuïc 2 bieát. Neáu dö luaän ñoù coù thaät thì toâi thaáy raèng vieäc laøm ñoù laø voâ nguyeân taéc, toâi yeâu caàu phaûi chaám döùt. Cuõng coøn moät soá ñieåm toâi chöa trình baøy ñöôïc heát vaø coù moät soá vaán ñeà khoâng tieän noùi ôû ñaây. Nhöng toâi xin taïm döøng ôû ñaây. Mong caùc ñoàng chí ñoïc vaø traû lôøi cho toâi theo ñuùng Ñieàu leä Ñaûng, caøng sôùm caøng toát, toát nhaát laø baèng giaáy. Xin chuùc söùc khoûe vaø caûm ôn. Traân troïng, Thöôïng töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh Nguyeân UÛy vieân Trung öông Ñaûng

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Leâ Ña laø ai? Veà Leâ Ña, laøm ta nhôù laïi vuï thaùng 6/ 1940: Nguyeãn Vaên Coâng (töùc Phoù Xeû) laø ngöôøi cuûa maät thaùm Phaùp chui saâu leo cao vaøo xöù uûy Baéc Kyø laáy danh nghóa laø Trung öông Ñaûng nhaèm thay cöông lónh, thöïc chaát laø ñònh pheá truaát TW Ñaûng luùc ñoù do Tröôøng Chinh laõnh ñaïo. Vuï naøy goàm 6 ngöôøi, do Ñaøo Duy Kyø (thay Löông Khaùnh Thieän) nguyeân Quyeàn Bí thö xöù uûy Baéc Kyø trieäu taäp. Taát caû sau ñoù doàn toäi vaøo Ñaøo Duy Kyø. Phaûi 64 naêm sau môùi roõ keû chuû möu laø Phoù Xeû thöôøng vuï xöù uûy, ngöôøi ñaõ chæ ñieåm cho Phaùp baét huït thöôøng vuï xöù uûy TW (vuï baét Nguyeãn Thöôïng Maãn Haûi Döông, xöù uûy vieân phuï traùch khu C nam Höng Yeân, Lyù aùnh, Khuaát Thò Baûy Haûi Phoøng ngaøy 5/11/ 1941 vaø vuï TW hoïp ôû aáp Thöông Toán, vuï Phaùp luøng baét Traàn Ñaêng Ninh cuøng nhieàu ñaûng vieân khaùc ôû Baõi Phuùc Xaù Haø Noäi) ñeàu do teân noäi giaùn Phoù Xeû, moät teân caùo giaø, nhieàu thuû ñoaïn, ngöôøi Höng Yeân. Ngoaøi Coâng, coøn coù Nguyeãn Bao Quaùt thöôøng vuï xöù uûy, Bí thö thaønh uûy Haø Noäi cuõng laø teân phaûn boäi nhöõng naêm 1941 - 1942 chæ ñieåm baét moät soá ñaûng vieân trong ATK. Ñoù laø quaù khöù, coøn töø naêm 1945 trôû ñi, boïn Phoøng Nhì Phaùp tröôùc nguy cô Nhaät ñaûo chính, chuùng ñaõ coù keá hoaïch ñöa ngöôøi cuûa chuùng chui saâu leo cao caøi caém ôû cô sôû, ôû caáp tænh (chieán thuaät), caáp TW (chieán löôïc). Loaïi chieán löôïc coù khi chæ duøng coù moät laàn ôû thôøi ñieåm quyeát ñònh môùi xuaát ñaàu loä dieän, coøn quaù trình hoaït ñoäng hoaøn toaøn giaáu kín trong voû boïc, ngöôøi ñoù coù theå laø Leâ Ña. Vaäy Leâ Ña laø ai? Theo tö lieäu cuûa moät soá laõo thaønh CM: Leâ Ña ôû Tröôøng Haø, Phuù Vang, Thöøa Thieân, tö nguïy laø ñöôïc giaùc ngoä CM töø naêm 1937 (17 tuoåi), vaøo Ñaûng naêm 38 taïi laøng (thöïc teá laø maïo nhaän). Nhöõng naêm 1939-1940 do bò khuûng boá phaûi laùnh vaøo Loäc Ninh laøm thôï cheá bieán thöùc aên nguoäi ba teâ, xuùc xích, thöïc teá laø cai ñoàn ñieàn cuûa caùc cai (chef surveillance) Daàu Tieáng Quaûng Lôïi, cai quaûn caû xa can, xa caùt, xa traïch. Chuû ñoàn ñieàn laø moät teân phoøng Nhì, coù ngöôøi noùi: Coù vôï Vieät laø hoï haøng vôùi Leâ Ña (?). Tröôùc nguy cô Nhaät haát caúng Phaùp, vieân chuû ñoàn ñieàn boá trí Leâ Ña chui vaøo Vieät Minh baèng caùch; giaû danh phuï traùch töï veä ñoû coâng nhaân cao su, ñem theo moät soá coâng nhaân, moät soá suùng Indo, bí maät leân Thuû Daàu Moät tieáp caän vôùi ñ/c Bí thö Ban caùn söï tænh. Luùc naøy coù moät löïc löôïng vaøi chuïc khaåu suùng chuaån bò cho khôûi nghóa laø raát toát. Theo keá hoaïch, Leâ Ña xin ñöôïc giaáy uûy nhieäm cuûa Bí thö Ban caùn söï ñöôïc trôû veà phuï traùch cô sôû vuøng Daàu Tieáng vaø chæ huy löïc löôïng vuõ trang. Leâ Ña raát aùc gian giaûo, hay ñaùnh ñaäp coâng nhaân ôû 4 ñoàn ñieàn vaø ñaõ töøng hieáp moät nöõ coâng nhaân; tra taán moät soá ñaûng vieân coäng saûn, trong ñoù coù ñ/c Hoàng, xöù uûy vieân Nam Boä coøn veát seïo sau löng. Coù tin ñ/c Hoàng ñaõ nhaän dieän ñöôïc Leâ Ña, ñaõ baùo caùo cho moät ñ/c laõnh ñaïo Ñaûng. Ñeå taïo voû boïc toát, sau CM thaùng Taùm Leâ Ña ñaõ tích cöïc hoaït ñoäng trong LLVT khi quaân Anh - Phaùp vaøo Saøi Goøn. Cuõng chính thôøi gian 1948, trong moät traän ñaùnh, ta baét ñöôïc moät soá tuø binh Phaùp, giao cho löïc löôïng Leâ Ña aùp giaûi, nhöng khi veà caên cöù, ngöôøi chæ huy hoûi: Tuø binh ñaâu? Leâ Ña ñaùp: Chuùng troán heát roài (do Leâ Ña thaû). Thaùng 9/1951 trong ñoaøn thaùp tuøng Trung töôùng Nguyeãn Bình tö leänh khu 7 (1948 - 1951) coù löïc löôïng cuûa Leâ Ña. Khi ñeán Ratanakiri trong luùc leo leân choøi cao quan saùt thì Töôùng Bình bò baén cheát. Ngöôøi ta ngôø raèng Töôùng Bình bò Leâ Ña saùt haïi. Sau naøy khi leo leân chöùc cao nhaát, Leâ Ña ñaõ sô hôû tieát loä vôùi moät phoùng vieân: Töôùng Nguyeãn Bình xöa raát quaân phieät, ñònh haïi toâi, nhöng sau ñoù toâi ñaùnh moät traän toát neân thoâi. Ñeå taïo theá chui saâu leo cao, Leâ Ña raát kheùo duøng ngöôøi, ñöa coâng lao cuûa mình leân baùo chí (tìm ñoïc soá baùo An Ninh theá giôùi 13/3/03, 29/1/04, 5/2/04 hoaëc caùc phim thaønh tích haõo naêm 2002 2003. Ngay sau ñoù, Baùo ANTG phaûi caùo loãi vì sai söï thaät traéng trôïn. Nhöõng naêm 1969 - 1971, sôû dó Leâ Ña ñöa ñöôïc quaân vaøo khu 9 baùm ñaát, baùm daân vaø naêm 1973 phaùt ñoäng nhaân daân noåi daäy ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long vì ít bò ñòch ñaùnh (?), caùc löïc löôïng khaùc sau 1968, bò baät sang nöôùc baïn cöù moãi laàn trôû veà ñeàu bò ñaùnh aùc lieät (?). Söï kieän naøy coù theå laø CIA taïo theá cho Leâ Ña. Trong moät ñaïi hoäi Ñaûng, moät ñ/c laõnh ñaïo Ñaûng ñaõ giôùi thieäu: “Leâ Ña laø ngöôøi duy nhaát chöa heà phaïm sai laàm naøo veà chieán löôïc”. Sau ñoù Leâ Ña truùng vaøo Boä chính trò Tieáp trang B9

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam

Ñieän Thö - Soá 32 Tieáp trang B8

vaø ñöôïc thay maët BCT ñaëc traùch veà quaân söï ôû CPC cuøng vôùi Buøi San, Traàn Xuaân Baùch. Baát cöù ai trong nöôùc sang giuùp baïn ôû CPC ñeàu ñöôïc raên ñe raèng: “Töø vó tuyeán 17 trôû vaøo Nam vaø CPC, baát cöù ai tieán haønh moät coâng vieäc gì ñeàu phaûi baùo caùo vôùi toâi”. Töôùng Leâ Troïng Taán laø TTMT vaø Hoaøng Vaên Thaùi laø Thöù tröôûng BQP cuõng phaûi raát thaän troïng khi tieáp xuùc vôùi Leâ Ña vì hai ngöôøi chæ laø uûy vieân TW. Töôùng Hoaøng Vaên Thaùi naêm 1983-1984 daãn moät ñoaøn caùn boä sang nghieân cöùu CPC vôùi yù muoán trôï löïc cho Leâ Ña, nhöng thaùi ñoä cuûa Leâ Ña laø laõnh ñaïm, khoâng theøm döï nghe buoåi goùp yù toång quaùt. Töôùng Ñoaøn Khueâ luùc ñoù TMT 719 döï, nhöng thaùi ñoä khinh khænh, nhìn ra xa, cöôøi ruoài (Ñoaøn Khueâ daáu beänh taät vôùi hy voïng laøm Chuû tòch nöôùc naêm 2001). Töôùng Nguyeãn Höõu An laøm Toång thanh tra choáng tham nhuõng, daùm ñoäng vaøo choã huùy, cho ñieàu tra vuï saân bay Phuù Baøi - Ñaø Naüng (Ñoaøn Khueâ) vaø QK7, queân maát lôøi raên ñe “töø vó tuyeán 17”, tröôùc khi ra Baéc xin gaëp 5 phuùt ñeå baùo caùo vaø chaøo. Leâ Ña töø choái vaø An bò noác ao! Taïi sao söï kieän CPC keùo daøi 10 naêm, ta bò toån thaát veà ngöôøi lôùn hôn 9 naêm khaùng chieán choáng Phaùp? Ñoù laø chöa keå soá vaät tö vaø tieàn baïc cuûa ta bò huùt vaøo CPC (naêm 1984 ta coøn nôï tieàn vieän trôï cho baïn 13 tyû, vaøng luùc naøy laø 6,000 ñoàng moät chæ, 1/5 saûn löôïng xi maêng, saét theùp ñeå xaây döïng caùc nhaø maùy cuûa ta bò ñình ñeå chuyeån sang CPC xaây döïng caùc coâng trình phoøng thuû bieân giôùi vaø caùc caên cöù. Moïi ngöôøi coøn nhôù aâm möu chieán löôïc cuûa Taøu khi ñoù laø “laøm cho Vieät Nam chaûy maùu toaøn dieän vôùi chieán tranh phaù hoaïi nhieàu maët”. Nhieàu ngöôøi ñaõ nghó Leâ Ña laø tình baùo chieán löôïc ba mang (Phaùp, CIA, Taøu). Nuùp döôùi chieâu baøi quoác teá voâ saûn, Leâ Ña ñaõ coù nhieàu phaù hoaïi ngaàm tinh vi. 1. Ñaõ tieâu hao löïc löôïng caùn boä, chieán só vaø caùc ngaønh coù kinh nghieäm thôøi choáng Myõ cuûa ta, boá trí caùc sö ñoaøn tinh nhueä cuûa ta (sö 5, 7, 9, 330...) vaøo nhöõng vuøng nhieàu soát reùt aùc tính, aùc lieät (Namatdeng, Rôbe, Sô taâng, Taây Pailin, Anlong vang, daõy Ñaêngdrock...) ñeå Poân Poát ñaùnh, beänh taät, thuù röøng ñaùnh, tieâu hao ñeán vaøi theá heä caùn boä töø tieåu ñoäi ñeán sö ñoaøn, quaân ñoaøn. Hoï laø nguoàn löïc taøi naêng, ñöôïc reøn luyeän trong chieán ñaáu, laø ngöôøi keá tieáp cho töông lai. Ai coøn soáng thì beänh taät, taøn pheá. 2. Töø naêm 1979 - 1983, vin côù baïn coøn yeáu neân Leâ Ña baøn vôùi baïn chæ boá trí quaân baïn ôû caùc thaønh phoá, thò traán, tieáp xuùc vôùi nhieàu tieâu cöïc xaõ hoäi, hoøa bình chuû nghóa, lieân tuïc ñeå Poân Poát taäp kích neân ñaøo nguõ nhieàu. Maõi ñeán naêm 1983 treân ñaõ phaùt hieän ñoù laø chuû tröông sai laàm. Caáp treân chæ thò Leâ Ña phaûi trao ñoåi vôùi laõnh ñaïo baïn ñöa caùc ñôn vò baïn saùt caùnh vôùi quaân ta ñeå keøm caëp, khi baïn tröôûng thaønh ñeå baïn laøm chuû, ta ruùt ñöùng sau cô ñoäng hoã trôï baïn, roài phaûi ruùt daàn veà nöôùc. Leâ Ña laáy côù Poân Poát coøn maïnh, aâm möu saâu xa laø phaù hoaïi ngaàm löïc löôïng cuûa baïn theo kieåu dieãn bieán hoøa bình, khoâng coù khaû naêng töï veä, buoäc quaân ñoäi Vieät Nam phaûi ôû laïi laâu daøi ñeå “Thaùi Thöôïng hoaøng giöõ quyeàn thoáng trò töø nam vò tuyeán 17 ñeán CPC. 3. Tìm moïi caùch ñeå phaù hoaïi ngaàm yù chí vaø söùc chieán ñaáu cuûa quaân ñoäi, taïo maâu thuaãn giöõa quaân ñoäi vôùi caùc ngaønh daân - chính Ñaûng ta ôû CPC. Leâ Ña raát kheùo leùo, nham hieåm trong ban caùn söï Ñaûng, thöôøng loäng haønh vôùi caû Bí thö. Boá trí caùc caùn boä daân - chính Ñaûng, phaàn lôùn ôû caùc thaønh phoá, thò traán, raát ít ñi cô sôû, höôûng phuï caáp cao (moät laùi xe 800 - 1000 thaäm chí 1500 Rien) vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. Coøn lính ta toaøn ôû caùc vuøng ñoäc, nuùi röøng raäm, nôi Poân Poát hay ñaùnh, vöøa phaûi xaây döïng ba phong traøo CM, vöøa phaûi chieán ñaáu aên, ôû, thöïc phaåm, thieáu thoán, chaân ñaát, beänh taät... Theá maø phuï caáp Ñaïi taù chæ 30 Rieân/thaùng, chieán só thì chuïc

Rieân. Khi Trung öông baïn phaùt hieän coù yù ñònh naâng phuï caáp cho quaân tình nguyeän thì Leâ Ña giaûo hoaït noùi: “Baïn coøn nhieàu khoù khaên, vôùi tinh thaàn quoác teá voâ saûn, quaân tình nguyeän VN saün saøng chòu ñöïng ñeå caùc ñ/c coù tieàn caáp cho caùn boä daân - chính Ñaûng VN”. Haønh ñoäng naøy ñaõ taïo ra maâu thuaãn noäi boä, laøm aûnh höôûng ñeán nhieät tình laøm nhieäm vuï cuûa caùn boä chieán só. Khi mieàn Baéc, phaûi aên gaïo bobo. Leâ Ña ra ñieàu quan taâm, chæ thò haäu caàn caáp moãi chieán só ra Baéc 30kg gaïo. Ña phaàn ra Baéc laø thöông beänh binh, laïi vaùc 30kg gaïo ñi boä haøng traêm km, coøn bò Poân Poát phuïc kích, moät soá hy sinh, moät soá kieät söùc naèm laïi hoaëc baùn ñeå coù tieàn ñi taøu xe. 4. Phaù hoaïi löïc löôïng coäng saûn toát cuûa baïn, gaây hieåu nhaàm giöõa hai Ñaûng: Vuï Xieâm Rieäp, ñoù laø nhöõng ngöôøi CS cuõ cuûa Ñaûng NDCMCPC. Tröôùc ñoù, haøng ngaøy giao ban ñaõ thaân tín, taïo döïng nhöõng thoâng tin veà nhöõng ñ/c naøy. Khi Leâ Ña ñi nöôùc ngoaøi chöõa maét ñaõ chæ thò moät soá caùn boä - chuû choát muoán loaïi boû - ôû nhaø xöû lyù (baén moät muõi teân, dieät caû hai). Trung thöïc nhöng thieáu caûnh giaùc, soá caùn boä naøy ñaõ maéc möu Leâ Ña. Vuï aùn gheâ tôûm naøy, khi Leâ Ña trôû veà thaáy Ñaûng baïn caêng thaúng, ñaõ boác löûa boû tay ngöôøi. Soá caùn boä cao caáp naøy coù ngöôøi suyùt nöõa bò... Khoaûng 6/1984 moät soá ñoàng chí trong Boä Chính trò ta ñieän cho Leâ Ña: “Soá TW baïn sang VN nghæ döôõng söùc thoå loä: Baây giôø baïn khoâng bieát laøm gì? Xuoáng hoà gaëp caù saáu, leân röøng gaëp Poân Poát, vaøo nhaø thì gaëp chuyeân gia. Anh neân nghieân cöùu yù naøy”. Chính Leâ Ña ñaõ taïo neân tình hình naøy. Ñeán vuï coâng thöùc 6 + 1 + 6 baïn ñaõ daày coâng phoái hôïp vôùi BNGVN ñaáu tranh ôû GM quoác teá ñaõ xuoâi. Theá maø chính Leâ Ña theo chæ thò cuûa Taøu buoäc baïn phaûi chaáp nhaän 6 + 6 + 1, vi phaïm quyeàn ñoäc laäp töï chuû cuûa baïn, gaây thieät haïi cho baïn vaø laøm cho baïn hieåu laàm Ñaûng ta laø ñaøm phaùn treân löng baïn. Vaäy caùc hoaït ñoäng baïo haønh giaáu maët naøy coù vi phaïm nguyeân taéc cuûa Ñaûng. 5. Sau khi moät soá töôùng lónh chuû choát trong quaân ñoäi bò cheát ñaùng ngôø, Leâ Ña cuøng boä saäu veà naém BQP qua moät chaëng ñöôøng daøi töø 1938 - 1985 vôùi yù nghó saép söûa thaéng lôïi troïn veïn: Ngay sau khi ñoaït ñöôïc chöùc TTM, roài Boä tröôûng BQP, Leâ Ña ñaõ phong 60 töôùng thaân caän ñeå ban ôn, taïo theá löïc ñieàu ñoäng phe caùnh ra chieám lónh caùc vò trí chuû choát trong BTTM - BQP vaø caùc quaân khu. Loaïi tröø caùc caùn boä coù trí thöùc vaø kinh nghieäm töø thuû tröôûng BTTM ñeán caùc trôï lyù chuû choát coù hoïc; giaûi taùn caáp phoøng, laøm maát nguoàn caáp cuïc, nhaát laø cuïc chieán löôïc; giaûi theå cô quan thanh tra, cuïc chính saùch (sau phaûi khoâi phuïc). Ñieàu nghieâm troïng laø taùch cuïc quaân baùo, quaân söï khoûi BTTM nhaèm laøm yeáu chöùc naêng baùm ñòch, döï ñoaùn tình hình, moät trong nhöõng chöùc naêng chính cuûa BTTM, vì theá maø BTTM thieáu chuû ñoäng trong vuï Lyù Toáng, moät phaàn vuï LH90 (5-7/ 3/1993 dòch gaây noå ôû 28 ñieåm ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh), vuï Taây Nguyeân I - Trung töôùng Cuïc tröôûng quaân baùo Phan Bình, ngöôøi naém ñöôïc lai lòch cuûa Leâ Ña bò cheát, sau ñoù moät thôøi gian con trai cuõng bò cheát bí hieåm; caùc cuïc phoù quaân baùo toát bò sa thaûi. Vuï Nguyeãn Baù Ngoïc cheát tai naïn oâ toâ (cho xe ñi ñoùn leäch giôø) cuõng laø ngöôøi tieát loä moät soá bí maät veà Leâ Ña. Thöïc chaát caùc vieäc treân laø ñaûo chính BTTM, loaïi tröø caùc caùn boä gioûi, trung thaønh ñöôïc reøn luyeän cuûa Ñaûng, Leâ Ña coù keá hoaïch töøng böôùc: Ñaàu tieân lôïi duïng ñoåi môùi ñeå loaïi caùc caùn boä toát, ñöa boä saâu cuûa mình vaøo chieám lónh caùc vò trí chuû choát (Ñoaøn Khueâ, Phaïm Vaên Traø, Leâ Vaên Duõng, Phan Trung Kieân... Sau naøy laø caû caùc cô quan Ñaûng vaø Nhaø nöôùc maø coù tö lieäu vieát raèng chieám 2/3), mua chuoäc Laân Thoït leân thieáu töôùng chuyeân ñi noùi veà dieãn bieán hoøa bình hoaëc laät laïi ñeå thanh tröøng noäi boä vôùi caû Töôùng Giaùp. Thaùng 12/1992, trong moät cuoäc hoïp Leâ Ña ñaõ huaán thò trong BQP: - Ñaát nöôùc vaø theá giôùi chöa oån ñònh. Ñeå vöõng vaøng, ta chæ caàn naém töù truï BQP, Boä Noäi vuï, Boä Chính trò, Ban toå chöùc Trung öông laø khoâng sôï gì heát. - Phaûi chaêm lo caùn boä, chuû yeáu laø caát nhaéc

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9 nhanh caùn boä keá thöøa; ñoà coå thì quyù, ngöôøi coå thì khoå con chaùu; - Choáng cho ñöôïc DBHBBLLÑ choáng ngay trong noäi boä: Ai khoâng tin cheá ñoä, khoâng tin ôû toå chöùc thöïc hieän, khoâng tin ôû caùch ñaùnh cuõng ñeàu laø dieãn bieán hoøa bình. Ngoaøi ra Leâ Ña coøn kìm haõm quaân ñoäi tröôûng thaønh, keå töø naêm 1986 ñeán nay, trong quaân ñoäi khoâng coøn dieãn taäp hieän ñaïi vaø hoïc taäp coù neà neáp baøi baûn vaø chaát löôïng nhö nhöõng naêm 80, quaân ñoäi bò yeáu ñeán noãi bò ñoäng vôùi moïi tình huoáng (vuï Lyù Toáng, LH90, Taây Nguyeân...), ngay ñeán caû ñoäi Theå Coâng, ñöôïc caû nöôùc meán moä cuõng rôi xuoáng taän ñaùy, nhieàu maùy bay bò rôi, taøu Haûi quaân oïp eïp, teân löûa, kho ñaïn noå, chaùy lieân tuïc. Ñoù laø coâng cuûa Leâ Ña, Phaïm Vaên Traø, Leâ Vaên Duõng. aáy theá maø ñöôïc phong leân Ñaïi töôùng, Thöôïng töôùng môùi laï chöù? 6. Phaûi chaêng, maïng thöù ba tình baùo chieán löôïc cuûa Leâ Ña laø Taøu: Ai cuõng deã nhaän bieát raèng: Cöù moãi laàn BCT (BBT) hoïp baøn gì thì sau 24 giôø ñaïi söù quaùn Taøu vaø phöông Taây ñaõ bieát nhöõng noäi dung cô baûn, moät tuaàn sau hoï ñaõ coù vaên baûn (coù theå caû CIA). Chæ rieâng 2 daãn chöùng sau ñuû xaùc ñònh Leâ Da laø ai? - Saùng 6/6/1990 môùi chæ laø Boä tröôûng Boä söùc maïnh ñaõ töï tieän gaëp rieâng môøi côm Ñaïi söù Taøu, sau ñoù 2 ngöôøi gaëp rieâng, trao ñoåi thoâng tin khoâng caàn phieân dòch (??). Tröôùc ñoù, ngaøy 5/6/90, Leâ Ña gaëp Boä chính trò CPC noùi: “Myõ xoùa coäng saûn, ta phaûi tìm ñoàng minh laø TQ”. Keå töø ñoù Taøu hieåu noäi boä ta, luoân luoân taùc ñoäng khoeùt saâu maâu thuaãn noäi boä cuûa ta; ñeán moät vuï tröôûng cuûa Taøu cuõng leân gioïng xuùc phaïm quoác theå ta. Chính Saùu Thoï ñaõ phaûi thoát leân: “Leõ ra Leâ Ña khoâng neân gaëp Ñaïi söù Taøu”. - Ngaøy 28/7/1991 Leâ Ña cuøng Hoàng Haø maïo nhaän laø “Ñoaøn ñaïi dieän ñaëc bieät cuûa ÑCSVN” sang Taøu baùo caùo vôùi Kieàu Thaïch, (truøm an ninh), Lyù Baèng, Giang Traïch Daân... moïi maët tình hình cuûa Ñaûng ta trong Ñaïi hoäi VII, nhöõng yù kieán khaùc nhau trong quaù trình thaûo luaän, bieåu quyeát caùc vaán ñeà quan troïng, cô caáu nhaân söï BCHTW. Hai ngöôøi coøn chuû ñoäng caàu xin gaëp Tín moät Vuï tröôûng cuûa Taøu hai laàn vaøo chieàu 29/7 vaø toái 31/7 ñeå taï loãi (??). Tröôùc ñoù, trong moät cuoäc hoïp Hoäi ñoàng Boä tröôûng ngaøy 5/3/1991, Hoàng Haø, Tröôûng ban Ñoái ngoaïi Trung öông daùm vöôït quyeàn caû Thuû töôùng chæ thò: “Töø nay quan heä vôùi TQ khoâng caàn qua söù quaùn VN ôû Baéc Kinh”. 7. Söï phaù hoaïi Ñaûng ta ñeán choã trieät haï ÑCS chæ coøn gang taác: Söï loäng haønh cuûa Leâ Ña baét ñaàu xuaát hieän sau ngaøy 27/6/1991, sau khi laø UÛy vieân thöôøng vuï BCT kieâm Bí thö TW phuï traùch 3 khoái: Quoác phoøng, An ninh, Ngoaïi giao. Ñeán Ñaïi hoäi IX thì söï phaù hoaïi ÑCSVN chæ coøn gang taác. Töø laâu, lôïi duïng phaûi ñoåi môùi; khoâng ít ñaûng vieân ngaøy caøng sa suùt phaåm chaát, Ñaûng bò suy thoaùi, xuaát hieän chuû nghóa cô hoäi, ñoøi xoùa boû CNXH, ñi theo con ñöôøng CNTB, trung laäp, phuû ñònh chuû nghóa MaùcLeânin, noùi xaáu Baùc Hoà (nguy hieåm laø hoï ñoäi muõ ÑCSVN, ñoäi muõ Maùc-Leânin tö töôûng HCM, nhöng haønh ñoäng thì ngöôïc laïi, lôøi noùi xa vôùi vieäc laøm, khieán daân khoâng coøn tin ôû Ñaûng), loaïi boû moät loaït caùn boä toát moät caùch tinh vi. Chính Leâ Ña noùi: Ñuùng! (khi TBT Nguyeãn Vaên Linh hoûi caùc uûy vieân BCT veà cöông lónh boû CNXH)? - Cuoäc hoïp BCHTW 9 khoùa VIII töø 23-29/ 12/1997 aâm möu cô baûn cuûa Leâ Ña laø chieám ñoaït chöùc TBT (noùi gang taác phaù ÑCSVN laø ôû choã naøy) neân luùc ñaàu giôùi thieäu Leâ Khaû Phieâu laøm chuû tòch nöôùc, ñeå mình laøm TBT. Cuoái naêm 2000 ñaàu naêm 2001 khoâng ai nghó ñeán moät söï thaät laø vieäc laät Phieâu laïi chính laø coá vaán (Leâ Ña laø chuû möu) maø tröôùc ñoù, töø Ñaïi hoäi VIII (26/6 - 1/7/1996) TBT luùc ñoù laø Nguyeãn Vaên Linh ñaõ noùi “Doät töø treân noùc doät xuoáng”! - Ñeán Ñaïi hoäi IX Leâ Ña vaãn duøng baøi cuõ: Môùm Traàn Ñöùc Löông roài Nguyeãn Vaên An laøm TBT maø caû hai ñeàu hí höûng (Leâ Ña nghó raèng seõ khoâng ai baàu 2 caùi oâng ñaïo ñöùc giaû naøy maø seõ baàu mình). Muoán vaäy phaûi haï beä Phieâu. Vì vaäy ngaøy 4/1/2001 taïi Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quaân, Leâ Ña baát ngôø tieán coâng Phieâu,

ngöôøi maø mình ñöa leân laøm TBT veà 10 toäi vaø maéng Phaïm Thanh Ngaân laø ñoà ngu! - Caùc vuï vieäc T4, A10, Saùu Söù... ñeàu laø möu cuûa Leâ Ña, ñöôïc thöïc hieän bôûi taäp ñoaøn vöông trieàu thuoäc haï: Vuõ Chính... Boä maët phaù hoaïi Ñaûng cuûa teân tình baùo chieán löôïc “ba mang” ñaõ roõ veà caùc haønh ñoäng thuoäc veà nguyeân taéc Ñaûng vaø luaät phaùp nhaø nöôùc. Leâ Ña vôùi kinh nghieäm caùo giaø töø 1938 ñeán nay ñaõ xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng toå chöùc töø bí maät ñeán coâng khai, töø cô sôû ñeán thöôïng taàng kieán truùc (chuû yeáu phaùt trieån töø 1986 ñeán nay). Nhieàu laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ bieát, nhöng khoâng hieåu vì sao khoâng daùm ñaáu tranh ñeå laøm trong saïch ñoäi nguõ laõnh ñaïo ôû TW vaø caùc cô caáu vi moâ quyeàn löïc? Tuy nhieân, trong heä thoáng maïng cuûa Leâ Ña khoâng phaûi moïi ngöôøi ñeàu xaáu. Phaàn lôùn do tình tình hình baét buoäc, coù ngöôøi do quyeàn lôïi, chöùc töôùc, cô hoäi; coù ngöôøi thöïc söï laø noâ leä, baùn ñöùng danh döï ñaûng vieân coäng saûn. Chuùng ta chæ coù moät muïc tieâu duy nhaát: haõy cöùu laáy Ñaûng vaø CNXH khoa hoïc, daân chuû hieän ñaïi, vì daân vaø laáy laïi loøng tin vôùi nhaân daân baèng caùch kieân quyeát ñaáu tranh, laøm trong saïch ñoäi nguõ Ñaûng, tröôùc heát laø trong saïch laõnh ñaïo Ñaûng, cuûng coá khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân treân cô sôû lieân minh coâng noâng - binh - trí thöùc. Muoán vaäy, caùc ñaûng vieân ôû moïi caáp, keå caû nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän roõ söï thaät trong phe caùnh cuûa Leâ Ña caàn duõng caûm tieân phong, giöõ vöõng lôøi tuyeân theä khi vaøo Ñaûng, nhaát laø trong thôøi kyø khuûng hoaûng uy tín laõnh ñaïo cuûa Ñaûng hieän nay ôû moïi caáp. Lòch söû ñaõ xaûy ra Leâ Chieâu Thoáng vaø ñaõ chöùng minh toäi aùc cuûa nhöõng keû phaûn traéc, gaây beø phaùi nhaát ñònh khoâng theå toàn taïi trong loøng daân. Quy luaät chung laø: nhöõng ngöôøi ñam meâ quyeàn löïc thì hay gaây beø phaùi, haïi ngöôøi trung, ñoäc ñoaùn, chuyeân quyeàn, ñaát nöôùc khoâng theå coù daân chuû vaø phaùt trieån. Moät ñaát nöôùc maø chæ nhaán maïnh veà “quaûn lyù” DBHBBLLD, queân muïc tieâu phuïc vuï nhaân daân laø chính seõ khoâng bao giôø coù theå laø ñaày tôù cuûa nhaân daân ñöôïc vaø khoâng theå naøo minh baïch coâng khai hoaëc dieät tröø ñöôïc teä quan lieâu, saùch nhieãu, tham nhuõng... Tuy nhieân chuùng ta phaûi kieân quyeát giöõ laáy chính quyeàn XHCN, khaéc phuïc nhöõng sai laàm veà ñöôøng loái, quan ñieåm, chính saùch cuûa moät nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN daân chuû, hieän ñaïi, khoa hoïc vaø saùng taïo phaùt trieån CN Maùc-Leânin. (Tö lieäu khoâng phoå bieán) Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Ngaøy 6 thaùng 6 naêm 1996 Kính göûi: - Ban chaáp haønh Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam - Ñoàng chí Toång Bí thö - Boä chính trò Trung öông Ñaûng Yeâu caàu: Boä chính trò ñieàu tra kyõ oâng Leâ Ñöùc Anh laø caùn boä 2eøme Bureau raát tin caäy cuûa teân Bazin, thôøi Phaùp thuoäc. I. Nhöõng toäi traïng maø oâng Leâ Ñöùc Anh hoaït ñoäng: 1. Töø naêm 1932 ñ/c TBT Ngoâ Gia Töï coù chuû tröông phaùt ñoäng phong traøo caùch maïng ñaáu tranh ñoøi taêng tieàn löông, bôùt giôø laøm, nhaát laø phong traøo ñaøn aùp khuûng boá haønh haï taøn nhaãn coâng nhaân cao su ôû Sôû Phuù Rieàng. Cuoäc ñaáu tranh naøy, ta ñaït thaéng lôïi nhöng cuõng bò ñaøn aùp, khuûng boá, hi sinh nhieàu ngöôøi, trong ñoù coù 2 ñaûng vieân göông maãu kieân cöôøng bò thieät maïng. Sau phong traøo naøy thì teân Brazin ñöa Leâ Ñöùc Anh ñeán laøm Surieillant ôû Sôû Phuù Rieàng... caû Loäc Ninh, Buø Ñoáp döôùi tay y coù maùy chuïc carporal khaù ñoäc aùc. 2. Teân Leâ Ñöùc Anh laøm surveillant baát löïc, khoâng moi moùc gì ñöôïc phong traøo nhöng haønh ñoäng raát ñoäc aùc ñoái vôùi coâng nhaân. - Ñeán ngaøy 9/3/1945, Nhaät ñaûo chính Phaùp y thaáy soá maïng mình ôû Phuù Rieàng khoù maø toaøn thaân neân y ñaõ chuyeån veà Hueá, chung vaøo moät quartier cuûa Nhaät xin vieäc laøm. Nhaät Baûn boá trí y vaøo Trung Ñoaøn do Chu Huy Maân vaø Naêm Ngaø phuï traùch. Trung Tieáp trang B10

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam

Ñieän Thö - Soá 32 Tieáp trang B9

Ñoaøn naøy ñöôïc Ñaûng boä Lieân Khu V naém vöõng, quaûn lyù chaët ñaõ laøm ñoøn xeo ñaéc löïc cho coâng cuoäc caùch maïng thaùng 8 ôû Lieân khu V thaønh coâng. 3. Sau cuoäc CMT8 thaønh coâng, anh Naêm Ngaø xin Ñaûng boä Lieân khu V ñöôïc veà Nam Boä - Taây Ninh laø queâ höông. Anh Naêm Ngaø ñi, coù Leâ Ñöùc Anh cuøng ñi, veà ñeán Boä Tö leänh Nam Boä do Trung töôùng Nguyeãn Bình cho pheùp, Naêm Ngaø veà laõnh nhieäm vuï Tænh ñoäi tröôûng Taây Ninh. Coøn Leâ Ñöùc Anh laø tay sai cuûa Phaùp, ñeán laøm tay sai cho Nhaät vaø maëc nhieân laø chieán só CMT8 ñöôïc Trung töôùng tö leänh Nam Boä boá trí laø chính trò vieân Chi ñoäi I, coù traùch nhieäm phoøng thuû caên cöù Phuù Rieàng, Loäc Ninh... Giaëc Phaùp ñöa vaøo moät tieåu ñoaøn naèm trong voøng vaây cuûa Chi ñoäi 1, nhöng y khoâng cho noå suùng, maø traùi laïi coù aùm hieäu theá naøo ñoù, giaëc Phaùp bieát, ruùt eâm (vaán ñeà naøy coù 3 chieán só ôû chi ñoäi hieän nay laø ñaïi taù ñaõ veà höu, ñaõ noùi cho anh Ñoàng Vaên Coâng bieát). Vaán ñeà naøy, Trung töôùng Nguyeãn Bình coù môøi veà ñeå kieåm ñieåm taïi sao khoâng ñaùnh ñòch ñöôïc, nhöng y khoâng veà, keá Trung töôùng phaûi ñi ra mieàn Baéc, treân ñöôøng ñi bò ñòch phuïc kích, hy sinh). Sau ñoù thì Leâ Ñöùc Anh ñöôïc boá trí laø chính trò vieân Tænh ñoäi Thuû Daàu Moät. Ñ/c Leâ Ñöùc Thoï vaøo Nam coù chính saùch laø boä ñoäi treû ñi boä ñoäi nhieàu naêm ñöôïc xaây döïng gia ñình, keå caû caùn boä xa vôï treân 3 naêm cuøng ñöôïc laáy vôï. Leâ Ñöùc Anh ñöôïc tænh uûy taùc ñoäng chò Baûy Anh, chò laø tænh uûy vieân, ñoaøn tröôûng Phuï nöõ cöùu quoác saùnh duyeân vôùi y ñöôïc moät ngöôøi con gaùi. 4. Ñ/c Traàn Vaên Truø ñöôïc Boä Tö leänh Nam Boä giao traùch nhieäm xaây döïng BTL Quaân khu 8. Ñ/c Traø ñeà nghò Boä TLNB ñieàu Leâ Ñöùc Anh phuï traùch Tham möu tröôûng khu 8 chöùc vuï Thieáu taù. Hieäp ñònh Giônevô ñình chieán Leâ Ñöùc Anh ñöôïc taäp keát ra Baéc. Thöøa cô hoäi chuû tröông caûi caùch ruoäng ñaát coi troïng thaønh phaàn giai caáp coâng nhaân, noâng daân. Y ñeán Toå chöùc baùo caùo laø thaønh phaàn giai caáp coâng nhaân cao su (thöïc chaát laø Thaày su) neân toå chöùc tin töôûng, chaáp nhaän laø giai caáp coâng nhaân, ñöôïc ñeà baït laø trung taù vaø xin ly dò vôï laø thaønh phaàn ñòa chuû. Toå chöùc chaáp nhaän y coù vôï khaùc laø em cuûa nguyeân chính uûy quaân khu V. Ñaây laø möu ñoà “Saùt theâ caàu töôùng” nhöng thaân theá gia ñình cuûa chò Baûy Anh laø phuù noâng, cha vôï laø höông tröôûng hoäi teà. Nhöng gia ñình naøy raát trung thaønh vôùi caùch maïng. Töø nhöõng naêm 30, gia ñình chò Baûy Anh laø cô sôû caùch maïng raát trung thaønh, raát vöõng chaéc, laø cô sôû caên cöù caùch maïng cho ñeán ngaøy caùch maïng thaùng taùm thaønh coâng. Gia ñình naøy coi nhö caùi toáng haønh dinh cho caùn boä trung cao caáp hoïp ñeà ra chuû tröông, keá hoaïch ra quaân cöôùp chính quyeàn caùch maïng veà tay nhaân daân). Chò Baûy Anh laø moät ngöôøi phuï nöõ tuyeät ñoái trung thaønh vôùi Ñaûng. Töø coøn thô beù laøm lieân laïc, canh gaùc, lo chaêm soùc caùn boä ôû trong nhaø an toaøn. 5. Naêm 1965-1966, Leâ Ñöùc Anh ñöôïc vaøo Nam. Anh Traø ñang gaëp khoù khaên laø Anh Traàn Su laøm tham möu tröôûng gioûi, anh ñi coâng taùc, vöôùng phaûi mìn töø tröôøng, hi sinh ôû Dìa Ray. Anh Traø môøi Leâ Ñöùc Anh laøm tham möu tröôûng, y thoaùi thaùc laø khoâng ñuû söùc trong cuoäc chieán tranh choáng Myõ. Anh Traø phaûi ñieän anh Naêm Ngaø laøm tham möu tröôûng, ñeán ngaøy chieán dòch Hoà Chí Minh ñaïi thaéng. Coøn Leâ Ñöùc Anh, trung taù coù traùch nhieäm ñi thanh tra vaø truyeàn ñaït leänh cuûa Boä Tö leänh. Ñeán naêm 1972, Trung öông Cuïc coù chuû tröông ñaùnh chuyeån leân dieät giaëc giaønh thaéng lôïi, taùc ñoäng cho hieäp ñònh Paris. Tö

leänh quaân khu 8 coù 2 yù kieán: a) Ñaùnh töø giaùp ranh huyeän Cai Laäy vôùi huyeän Chaâu Thaønh, phía Nam Loä 4 ñeán Baéc Myõ Thuaän. Ñaây laø yù kieán cuûa Tö leänh quaân khu. b) Ñaùnh baéc loä 4 tænh Kieán Tröôøng (thöïc chaát laø huyeän Moäc Hoùa) chaéc aên, coù tieáng vang vì laø ñaùnh tænh lî coøn khoù khaên chæ laø yù kieán cuûa Bí thö khu uûy 8 vaø chính uûy quaân khu. Ñaïi ña soá nhaát trí laø ñaùnh nam loä 4, laø vuøng caên cöù caùch maïng, ñoâng daân, nhieàu cuûa. Veà haäu caàn thì thuaän lôïi, nhaân daân seõ coù traùch nhieäm. Cuoái cuøng bieåu quyeát laø ña soá tuyeät ñoái (quyeát ñònh ñaùnh Nam Loä 4). Anh Hoaøng Vaên Thaùi vaø Traàn Vaên Traø veà baùo caùo Trung öông cuïc, ñoàng chí Bí thö Phaïm Huøng nhaát trí. Nhöng coù yù kieán (sôï coù trôû ngaïi) vì Bí thö khu vaø chính uûy chöa haún laø nhaát trí neân ñeà nghò anh Traø cho ñieàu anh Ñoàng Vaên Coáng, quaân khu tröôûng khu 9 veà ñaûm traùch quaân khu tröôûng khu 8. Ñeà baït Leâ Ñöùc Anh leân ñaïi taù phuï traùch quaân khu tröôûng khu 9. Boä Tö leänh mieàn Nam taêng cöôøng quaân khu 9 quaân ñoaøn 1 Cuoäc taán coâng vaø noåi daäy thaàn toác vôùi noäi dung chieán dòch HCM thaàn kyø... tôùi ñeâm 29/ 4, boán sö ñoaøn ta ñöôïc ñoät nhaäp, eùm quaân taïi noäi thaønh Saøi Goøn nhö sö ñoaøn 2 do töôùng Nguyeãn Höõu An ñaõ ñoùng quaân taïi Thò Ngheø... moät Sö ñoaøn ñaõ eùm quaân taïi Ngaõ tö Baûy Hieàn. Saùng ngaøy 30/4 lòch söû, 4 ñoaøn quaân caû xe taêng huøng duõng tieán coâng töø boán phía aùp ñaûo vaøo Saøi Goøn, trung taâm caên cöù cuoái cuøng cuûa Myõ nguïy. Myõ phaûi cuùt, nguïy phaûi nhaøo nhö lôøi Baùc Hoà ñaõ daïy. Quaân khu 9 ñeán heát ngaøy 1/5 môùi ñöôïc giaûi phoùng nhöng OÂng Tö leänh chieán tröôøng tuyeân boá: 1. Giaûi phoùng mieàn Nam, giaûi phoùng Saøi Goøn do moät ñoaøn quaân taán coâng maø khoâng noåi daäy. Trong giôø lòch söû ñoù, moät ñoaøn quaân hôïp vôùi nhaân daân, côø hoa rôïp trôøi. 2. Töø ñaây khoâng coøn quaân thuø naøo daùm beùn maûng 3. Taëng khen tröôûng quaân khu 9 (tieán coâng, vaø tieán coâng chuû ñoäng) vaø ñeà baït vöôït caáp, töø Ñaïi taù leân Trung töôùng. Ba vaán ñeà naøy yeâu caàu lòch söû phaùn xeùt. 6. Leâ Ñöùc Anh ñöôïc nhaän tham möu tröôûng vaø ñöa leân chieán tröôøng Campuchia laøm coá vaán toái cao veà quaân söï. Ñ/c Thoï coá vaán toaøn quyeàn ôû K coù gôïi yù kieán cho Leâ Ñöùc Anh ñöa khoaûng 300 quaân thoïc thaúng vaøo goác chieán tröôøng Thaùi Lan, ñeå ñeán luùc baát ngôø dieät boïn Poân-poát. Nhöng quaân löïc Thaùi Lan ñaõ chi vieän Poân-poát, baûo veä laõnh thoå Thaùi Lan, phaûn coâng löïc löôïng cuûa Leâ Ñöùc Anh khoâng ñaït yeâu caàu maø coøn boû töû thöông ôû ñaát Thaùi. Hoï ñem ra toá caùo Vieät Nam “vi phaïm hoøa bình” vaø can thieäp vaøo ñaát Thaùi. Boä Chính trò ñöa vaán ñeà naøy kieåm ñieåm ñ/ c Leâ Ñöùc Thoï thì Leâ Ñöùc Anh ñöùng ra töï nhaän taát caû cho anh Thoï khoâng coù yù kieán. Söï vieäc naøy eâm ñeïp hoøa caû laøng. Leâ Ñöùc Anh ñöôïc danh tieáng laø “Leâ Lai cöùu chuùa” vaø töø ñoù, böôùc thang danh trôù treâu naøy maõi ñöôïc treøo cao. Cô caáu nhaân söï ñaïi hoäi VI do taäp theå Boä Chính trò ñaët traùch nhieäm cao. Thieáu nhaân söï cho Tam Ñaàu Cheá, chæ coù Leâ Troïng Taán laø quyeàn Boä trôï Boä Quoác phoøng. Hoäi nghò quaân söï töø ngaøy 4/12/1986 keát thuùc thì 9h ngaøy 6/ 12/1966 anh Leâ Troïng Taán bò (baát ñaéc kyø töû). Coù phaûi laø luaät giang hoà khoâng? Leâ Ñöùc Anh ñöôïc vaøo Boä chính trò vaø phuï traùch Boä tröôûng Boä Quoác phoøng... Roài ñeán ÑH 7 laø söù giaû sang nöôùc baïn Trung Quoác!! Ñöôïc nhaän chöùc Chuû tòch nöôùc CHXHCN Vieät Nam. Toùm laïi, toâi ñöôïc ñoàng chí Leâ Ñöùc Thoï ñeán thaêm toâi vaø môøi ñeán vaên phoøng T78 ñeå anh trao ñoåi moät ít vaán ñeà quan troïng vaøo ngaøy 16/12/87 - Anh Leâ Ñöùc Anh khai vaøo Ñaûng laø 1932, sau ñoù ñính chính 1938, coù ñuùng nhö vaäy khoâng? - Anh töï khai laø thaønh phaàn giai caáp coâng nhaân, ly dò vôï laø thaønh phaàn ñòa chuû. Toâi thaønh khaån traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa toâi, 1932 Leâ Ñöùc Anh laø 2eøm Bureau, tin caäy cuûa thaèng Bazin chef 2eøme Bureau Catinat vaø ñöôïc boá trí laø surveillant Phuù Rieàng, ñeán ngaøy 9/3/1945, Nhaät ñaûo chính

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Phaùp, Leâ Ñöùc Anh ôû Nam Boä troán chaïy ra, xin laøm vieäc cho Nhaät Baûn thì laøm sao maø vaøo Ñaûng naêm 1938. - Veà thaønh phaàn thì chaéc chaén laø coâng chöùc phoøng nhì cuûa Phaùp khaù ñaéc löïc aùc oân. Toâi noùi vôùi anh Saùu muoán hieåu roõ ngoïn ngaønh, thì hoûi anh Tö Mieän, leân Bình Phöôùc hoûi baø meï Taân Kha thì roõ. Baø meï Taân Khai, coù noùi ôû chi boä naøy töø khi môùi thaønh laäp ñeán nay toâi khoâng heà bieát chi boä coù teân Leâ Ñöùc Anh. Söï thaät laø nhö vaäy.!? Maø Leâ Ñöùc Anh vaãn ñöôïc leo cao thang danh, coù phaûi vì vaán ñeà “Leâ Lai cöùu chuùa”? Yeâu caàu Boä chính trò cho ñieàu tra, tìm hieåu caùc anh Ñaøo Sôn Taây, Ñoàng Vaên Coáng, thieáu töôùng Nhö, anh Tö Nguyeän thì roõ. Noäi boä ta ñaõ baûo veä an ninh quoác gia, kòp thôøi phaùt hieän... Nguyeãn Haø Phan chính trò cao caáp. Ñeán Leâ Ñöùc Anh ñang coù cô hoäi lôùn, coù uy tín cao laø lôïi theá caùc cuoäc tín nhieäm lôùn, y ra quyeát ñònh khen thöôûng. Trong noäi boä quaân ñoäi 1986 laø boä tröôûng quoác phoøng, ñaïi ña soá caáp töôùng, taù phaàn ñoâng laø khoâng tín nhieäm nhöng vì quyeát ñònh cuûa Ñaûng neân buoäc phaûi chaáp nhaän. Veà kyø naøy ña soá töôùng, taù ñaõ veà höu, soá môùi ñeà baït thì ñaâu coù bieát goác gaùc neân tín nhieäm. Coù tin laø y bí maät vaän ñoäng laøm Toång bí

thö kieâm Chuû tòch nöôùc. Yeâu caàu caûnh giaùc toái cao. Vieät Nam khoâng kheùo seõ gaëp Gooùcba-choáp naèm trong chieán löôïc phaûn ñoäng cuûa Myõ ñoái vôùi Vieät Nam. 2. Veà Boä tröôûng Boä Quoác phoøng: Töø 1993, Boä Chính trò ñaõ coù yù kieán thay ñoåi rôøi Baéc Thaønh. Ñeán ÑH Ñaûng nhieäm kyø hoài thaùng gieâng naêm 1994 cuõng khoâng thaønh. Yeâu caàu Boä chính trò heát söùc quan taâm. Toång Bí thö thôøi Baùc Hoà coøn luoân nhaéc nhôû (phaûi naém chaët quaân söï). Nay hai laàn thay ñoåi roài khoâng thay ñoåi, toâi chaéc chaén oâng Boä tröôûng Boä Quoác phoøng coù thöïc buoàn, thieáu nieàm tin ít nhieàu ñoái vôùi Ñaûng. OÂng boä tröôûng quoác phoøng raát thaân vôùi Chuû tòch nöôùc. Vôùi chieán löôïc toái phaûn ñoäng cuûa Myõ, yeâu caàu Boä chính trò heát söùc quan taâm, ñeà cao caûnh giaùc, döùt khoaùt laø phaûi laõnh ñaïo quaûn lyù vaø coù chính saùch chaët cheõ, toaøn dieän ñoái vôùi Quoác phoøng, toå chöùc vaø coâng an phaûi trieät ñeå baûo veä Ñaûng vaø söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, cuûa daân, do daân, vì daân, quyeát ñaït con ñöôøng caùch maïng XHCN maø Baùc Hoà ñaõ choïn vaø daøy coâng daïy doã chuùng ta. Phaûi laø moät Ñaûng Maùc xít Leâninít, Hoà Chí Minh vó ñaïi. Thaân kính

Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt”

taïo ñôøi soáng nhaân daân. Ngöôøi ta noùi ñeán luaät phaùp vôùi nhaân daân, nhöng nhaân daân khoâng noùi ñeán ñieàu ñoù. Toâi khoâng roõ coù phaûi chuyeän “caùo möôïn oai huøm” khoâng? Toâi hôi ngu doát veà chuyeän naøy. Toâi caém cuùi ñeâm ñeâm ngoài treân gaùc buùt nhìn ra ngoaøi ñeâm ñen, chôø bình minh, chôø ngaøy nhaø bò cöôõng cheá thaùo gôõ. Toâi nhai maõi nhöõng kyû nieäm, nhöõng dó vaõng caû vui laãn buoàn. Toâi saùu möôi moát tuoåi roài, nhöng vaãn nhö thuôû naøo coøn nhôù meï. Laàn ñaàu tieân meï ra ñi caùch nay boán naêm. 2 giôø ñeâm thaùng Tö naêm aáy, toâi coït keït ñi chieác xe ñaïp cuõ meøm vaøo phi tröôøng, ñöa tieãn meï sang Myõ, ñoaøn tuï vôùi coâ em gaùi uùt ñaõ ñònh cö ôû xöù ngöôøi töø laâu. Em gaùi toâi baûo laõnh meï. Meï ñaõ 84 tuoåi, söùc yeáu, nhöng cuï cuõng raùng ra ñi ñeå soáng nhöõng ngaøy cuoái cuøng vôùi con gaùi uùt sau nhieàu naêm xa caùch vaø chaùu ngoaïi cho coâng bình. Chuyeán ñi naøy coù gia ñình chuù em ruoät toâi theo dieän HO ñi cuøng, toâi ñôõ lo cho cuï treân quaõng ñöôøng daøi vöôït ñaïi döông. Ñi coù xe dòch vuï ñöa ra phi tröôøng. Nhöng toâi khoâng ñöôïc haân haïnh ngoài cuøng vôùi meï vì ñaõ “heát” choã. Nhöng toâi cuõng quyeát mang taám loøng theo meï. Chaúng hieåu sao toâi cöù coù linh caûm daïi doät laàn cuoái cuøng toâi nhìn thaáy hình daùng toäi nghieäp cuûa meï. Khi aáy toâi 57 tuoåi, ñaõ nhieàu laàn chöùng kieán nhöõng chuyeán ra ñi cuûa meï toâi. Nhöng chæ coù ba laàn ñaùng nhôù nhaát, keå caû laàn naøy. Toâi naâng niu söï baát haïnh cuûa ñôøi mình nhö nöông nheï chaân treân baøn ñaïp cuûa chieác xe cuõ kyõ hay tuoät xích, treân quaõng ñöôøng vaéng khuya khoaét naøy. Toâi vöôït qua coång phi tröôøng, nhöõng coâng nhaân queùt raùc laøm vieäc sôùm lia nhöõng nhaùt choåi daøi laøm con ñöôøng saïch bong. Nhöõng coät ñieän ñeøn huyønh quang vaøng voït chaïy suoát quaõng ñöôøng daøi, hay maét toâi ñoïng nöôùc pha maøu. Toâi chaúng bieát nöõa. Coù theå ñoù laø maét ñeâm ñeøn vaøng, nhö lôøi ca trong nhaïc Trònh Coâng Sôn. Phi tröôøng meânh moâng gioù. Nhöõng chuyeán xe toác haønh ñöa ngöôøi vaøo phi tröôøng chaïy veo veo, coù theå moät trong chieác xe naøo ñoù coù meï toâi. Ñoâi maét môø cuûa meï coù nhìn thaáy con ñang ñaïp xe tieãn meï khoâng? Ñöùa con nay ñaõ giaø khoâng coøn beù boûng nhö thuôû naøo nöõa. Thuôû meï ñeå con laïi ôû Haø Noäi, soá nhaø 38 ngoõ Hoøa Maõ, meï coõng em trai toâi ñi tìm boá toâi ngoaøi vuøng khaùng chieán. Buoåi saùng hoâm ñoù trôøi reùt, söông muø, toâi ñöùng treân bao lôn nhaø baùc khoùc muøi nhìn theo boùng meï vaø em bieán daïng trong söông sôùm mai. Nhaø ga phi tröôøng ñoâng ngöôøi ñöa tieãn vaø ngöôøi ra ñi. Trôøi vaãn coøn toái mòt muøng. Nhöng ñeøn nhaø ga saùng nhö ban ngaøy. Gioù phi tröôøng loàng loäng nhöng cuõng khoâng laøm khoâ ñöôïc nhöõng gioït nöôùc maét cuûa nhöõng keû ôû ngöôøi ñi. Nhöõng aâm thanh cô khí khoâng laøm aùt noåi nhöõng tieáng rì raàm nhaén nhuû, than thôû, suït suøi. AÂm thanh ñoù naèm trong

Tieáp trang B6

Toäi nghieäp quaù ñi cho nhöõng maàm non cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng danh töø ñöôïc ñeà ra, keâu goïi hoaëc coå ñoäng cho moät vieäc laøm naøo ñoù hoa myõ khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc. Naøo laø “nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm” naøo laø nhaân daân ñoùng goùp laøm quó “xoùa ñoùi giaûm ngheøo”. Chuyeän traêm daâu ñoå ñaàu taèm. Nhöng nhöõng ñieàu ñoù vaãn ñöôïc tuyeân truyeàn ñeà cao. Keû naøo noùi thaät laø phaûn ñoäng laø xuyeân taïc, nheï thì ñöôïc khuûng boá tinh thaàn sô sô, naëng thì coù traïi caûi taïo. Ñôøi soáng cöù theá maø quay, toâi trôû neân luù laãn khoâng coøn bieát mình ñang soáng vôùi ai. Nhöõng ñöùa con cuûa toâi soáng eøo uoät, suy dinh döôõng nhìn thaáy quaù roõ. Bôûi taïi boá meï chuùng heøn, boá meï chuùng voâ taøi baát töôùng, boá meï chuùng khoâng bieát bon chen. Vôï choàng con caùi toâi trôû veà caên nhaø xöa cuøng vôùi con choù Ki trung thaønh, ñuùng vaøo thôøi ñieåm ñaát nöôùc môû cöûa. Thôøi bao caáp qua roài, hi voïng nhaân daân deã thôû. Toâi xoay xôû maõi môùi coù moät taám giaáy taïm truù, nhöng vôï con toâi thì khoâng, chöa! Hoä khaåu cuûa vôï toâi ôû quaän Taân Bình, giaáy khai sinh cuûa caùc con toâi thì lung tung, ñöùa quaän Taân Bình, ñöùa Goø Vaáp, ñöùa Phuù Nhuaän. Chuyeän naøy cuõng gay go ñaây. Nhöng laøm sao ñöôïc, toâi ñaønh lieàu vaø lì thoâi, vì chuùng toâi khoâng coù tieàn baïc, khoâng theå loït vaøo moät caùi maùnh naøo ñöôïc. Cuoái cuøng tôùi ba naêm sau, vôï toâi leân xuoáng quaän khoâng bieát ñeán laàn thöù bao nhieâu, nhaän khoâng bieát bao nhieâu traän chöûi bôùi ñeå coù teân trong hoä khaåu, rieâng toâi vaãn khoâng, vaãn ñöùng beân ngoaøi. Do ñoù caùc con toâi ñöôïc may maén ghi teân vaøo tröôøng hoïc. Thuôû ñoù, caùch nay laø saùu naêm, quaän Phuù Nhuaän, ñòa phöông toâi ôû coù leänh giaûi toûa. Nhaø cöûa caám sang nhöôïng mua baùn, söûa chöõa vaø hôïp thöùc hoùa. Meï toâi caàn chuùt tieàn thuoác thang, em toâi caàn tieàn lo dòch vuï ñi HO. Nhaø cöûa chòu cheát, muoán baùn cuõng chaúng baùn ñöôïc. Meï toâi daèn vaët toâi: - Caùi soá maøy ñen nhö moõm choù, ñi ñeán ñaâu cheát traâu cheát boø ñeán ñaáy. Quaû ñuùng nhö vaäy, chaúng sai chuùt naøo. Soá phaän toâi ñen nhö moõm choù. Vöøa ngheøo ñoùi haåm hiu laïi chaúng laøm neân vieäc gì cho ra hoàn. Ngaøy moät giaø ñi maát söùc lao ñoäng. Laåm caåm, khoù tính khoù neát. Khoâng hoøa ñoàng ñöôïc vôùi ai, khoâng hoøa nhaäp noåi vôùi ñôøi soáng ñoåi môùi, kinh teá thò tröôøng. Roài meï toâi, em toâi cuõng ra ñi, chuùng toâi ôû laïi trong caên nhaø hoang, ñeán nay vaãn coøn hoang pheá maø khoâng phaûi laø cuûa mình nöõa. Chuû ñaàu tö giaûi toûa ñaõ baùn ñaát nhaø toâi cho ai ñoù coù tieàn coù baïc ñeå xaây bieät thöï. Hoï ra giaù boài thöôøng laïi cho chuùng toâi reû maït khoâng ñuû mua noåi moät caên nhaø haïng beùt, ôû ñaâu ñoù chöù ôû ñaây khoâng ñuû ñieàu kieän taùi ñònh cö. Nhöõng caùi “muõ” saün saøng chuïp leân ñaàu nhöõng ai coù yù kieán khaùc vôùi chuû tröông ñöôøng loái caûi taïo xaõ hoäi, caûi

Tieáp trang B11

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoài kyù vieát treân “gaùc buùt” Tieáp trang B10

taâm trong ñaàu moãi ngöôøi. Noù naèm trong ñaàu toâi vaø ñaõ bieán thaønh ñaù khoâ kieät. Chaúng coøn chuùt naøo ñeå thaønh leä chaûy ra nöôùc maét. Maét toâi chæ boác hôi laøm môø caëp kính traéng. Toâi tìm thaáy meï trong söông muø môø aûo ñoù. Toâi naém laáy hai baøn tay gaày guoäc cuûa baø noùi gì ñoù vôùi meï toâi cuõng noùi gì ñoù maø toâi khoâng nhôù nöõa. Toâi dìu meï ñi, tieãn meï vaøo phoøng caùch ly laøm thuû tuïc leân maùy bay, meï duùi vaøo tay toâi môù tieàn leû: - Caàm veà mua baùnh cho caùc chaùu noäi cuûa meï. Hình aûnh meï toâi laãn vaøo ñaùm ngöôøi ñoâng ñaûo. Toâi khoâng theå khoâng lieân töôûng ñeán moät chuyeán ñi caùch ñaây 36 naêm. Ngaøy ñoù nhaø ga phi tröôøng coøn ñôn sô laém, chöa toái taân hieän ñaïi nhö baây giôø. Toâi tieãn meï ra ñi sang Laøo laøm aên, meï beá theo ñöùa em gaùi uùt cuûa toâi, ngaøy trôû veà khoâng heïn. Cuõng ôû nôi naøy ñaây, nôi toâi ñang ñöùng ngaån ngô nhìn theo meï sau cöûa kính, meï beá caép naùch beù uùt, xaùch theo chieác gioû quaàn aùo ngheøo naøn ra saân bay. Buoåi tröa hoâm ñoù toâi ra saân coû tröôùc phi tröôøng, nay laø coâng vieân Hoaøng Vaên Thuï, ñaàu goái tay, ngöûa maët nhìn trôøi xanh thaêm thaúm. Tieáng maùy bay gaàm ruù trong phi tröôøng. Chieác maùy bay naøo ñöa meï vaø em toâi ñi? Khi ñoù toâi chöa laø vaên só, chæ laø caäu hoïc troø phaûi boû hoïc ngang vì hoaøn caûnh gia ñình. Phi tröôøng meânh moâng gioù. Thôøi gian chôùp maét, nay toâi ñaõ giaø, laïi moät laàn nöõa tieãn meï ra ñi. ÔÛ Bieân Hoøa, xaõ Hoùa An, treân moät khoaûnh ñoài nhìn xuoáng doøng Ñoàng Nai, naám moà boá toâi naèm ñoù. Coù moät mieáng ñaát caïnh moà daønh cho meï, khi meï traêm tuoåi. Gioïng meï pheàu phaøo: - Meï ñi, ít laâu meï trôû veà, neáu meï cheát, meï muoán naèm caïnh boá con. Meï ñaõ noùi theá tröôùc luùc chia tay. Nhöng meï coøn ñuû söùc trôû veà khoâng? Toâi vaãn tin lôøi meï vaø vaãn mang linh caûm daïi doät. Boùng meï ñaõ khuaát haún, coù leõ voøng tay eâm aùi cuûa moät coâ tieáp vieân haøng khoâng naøo ñoù ñang dìu meï leân thang maùy bay. Meï coù ngoài caïnh cöûa kính maùy bay khoâng? Ñoâi maét cuûa meï coù nhìn laïi queâ höông qua maøn söông khoùi khoâng? Toâi thaàm thì mong nhö vaäy. Nhöõng coâng nhaân queùt doïn trong phi tröôøng luoân tay laøm vieäc. Ga phi tröôøng saïch bong, khoâng coøn moät maåu thuoác laù, moät baõ keïo cao su dính treân saøn. Caû nhöõng gioït nöôùc maét cuõng ñaõ khoâ. Toâi laáy xe ñaïp ra khoûi phi tröôøng, trôøi coøn toái lôø môø. Phi tröôøng meânh moâng gioù. Chieác xe ñaïp cuûa toâi sao baây giôø naëng neà theá. Toâi ñaïp xe xuoáng chôï Baø Queïo, nay goïi laø chôï Voõ Thaønh Trang, nôi ñoù tröôùc cöûa chôï, maáy naêm tröôùc toâi ngoài söûa xe ñaïp, meï toâi ñaõ tìm gaëp toâi taïi ñoù, cho toâi moät khuùc baùnh mì thòt aên ñôõ ñoùi. Toâi nhìn thaáy gioït nöôùc maét meï khoâng nôõ nhìn toâi aên. Thôøi gian... thôøi gian cuûa ñôøi ngöôøi. Toâi ñi maõi con ñöôøng daøi, qua caàu Tham Löông, roài beán xe ñoø Taây Ninh phía cuoái phi tröôøng. Toâi ngoài quaùn coùc uoáng ly caø pheâ ñen, huùt ñieáu thuoác nhaû khoùi thaønh voøng troøn leân trôøi, chôø ñôïi. Toâi khoâng coøn bieát mình chôø gì nöõa. Bình minh loù daïng. Maùy bay ñöa meï toâi ñi hình nhö ñaõ ra khoûi khoâng phaän Vieät Nam. Toâi ao öôùc mình laø moät sinh vaät nhoû nhö haït buïi ñoïng trong ñoâi maét môø cuûa meï. OÂi caûnh bieät ly sao maø buoàn vaäy. Toâi nhôù moät caâu trong baøi bieät ly ôû quyeån Quoác Vaên Giaùo Khoa Thö thuôû coøn hoïc lôùp ñoàng aáu. Roài toâi nhôù baøi haùt Bieät Ly cuûa Dzoaõn Maãn. Baøi haùt ñeå ñôøi cuûa ngöôøi nhaïc só taøi hoa: “Bieät ly nhôù nhung töø ñaây... OÂi coøi taøu nhö xeù ñoâi loøng...” Toâi ngoài guïc maët treân ly caø pheâ ñen luùc bình minh. Toâi thaáy mình yeáu meàm, nguyeân veïn nieàm xuùc ñoäng cuûa ngöôøi ngheä só. Toâi öa ñuøa côït, öa giaän hôøn vaø cuõng yeáu meàm. Toâi tieác raèng mình khoâng bieát laøm thô, khoâng laø moät nhaïc só ñeå caát tieáng haùt. Taâm hoàn toâi haïn cheá trong nghieäp dó nhaø vaên. Nhöõng chuyeán ñöa tieãn ngöôøi ra ñi trong ñôøi toâi nhieàu quaù, qua nhieàu daïng khaùc nhau. Nhöõng naêm gaàn ñaây toâi ñöa tieãn baïn beø ñi ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi moät soá. Tröôùc ñaây toâi ñöa tieãn baïn toâi, nhaø baùo Sao Bieån, ngöôøi ñaõ soáng vôùi toâi suoát thôøi gian cheá ñoä bao caáp coøn

toàn taïi ôû Saøi Goøn. Nhöõng vui buoàn chuùng toâi coù nhau. Anh coù ñöùa con gaùi laø chaùu Giang cuøng tuoåi vôùi con gaùi toâi, cuøng moät tröôøng moät lôùp. Meï noù mang noù ñi khi toâi laø keû ngaõ ngöïa. Chaùu Giang caàm tay toâi: - Chaùu seõ tìm Töø Quyeân, baïn chaùu laø Minou con gaùi cuûa baùc. Laàn ñoù toâi ñaõ khoùc. Roài toâi ñöa tieãn baïn toâi hoïa só Cao Baù Minh. Ngoài beân ngoaøi phi tröôøng uoáng ly bia tieãn baïn. Maõi maõi vaø maõi maõi nhöõng cuoäc ñöa tieãn tôùi cuoái thôøi HO. Toâi vaãn coøn ôû laïi ñaây. Nôi thaønh phoá xöa, treân caên gaùc buùt. Con choù Ki cuûa toâi, trong nhöõng ngaøy caû gia ñình toâi phaûi soáng leâu beâu, toâi göûi veà soáng vôùi meï toâi. Noù luoân luoân quaán quít beân meï, buoåi toái noù naèm nguû ngay döôùi gaàm giöôøng cuûa cuï. Ban ngaøy noù chôi vôùi caùc con toâi. Chöa bao giôø toâi mua ñöôïc cho con moùn ñoà chôi, toâi coù theå queân chuyeän ñoù vì ñôøi soáng luoân luoân phaûi bon chen vaát vaû. Con choù Ki laø nieàm vui cuûa caùc con toâi, toâi thöôøng nghe tieáng caùc con reo cöôøi beân naøy cöûa soå vôùi con choù Ki beân kia cöûa soå. Toâi chaúng maáy quan taâm. Ki khoâng bao giôø ra khoûi saân nhaø, noù chæ quanh quaån ñaâu ñoù hoaëc treân bao lôn caên gaùc buùt cuûa toâi nhìn trôøi ñaát moâng lung. Coù leõ noù laáy ñieàu ñoù laøm nieàm haïnh phuùc. Loâng noù xuø vaøng oùng, noù ñang ñi daàn vaøo tuoåi giaø, toâi thaáy noù ruïng vaøi ba caùi raêng. Ki theo toâi caû gaàn möôøi naêm roài coøn gì, ngaøy noù coøn nhoû xíu soáng vôùi toâi ôû ao caù canh troäm, theo toâi tôùi choã ngoài söûa xe ñaïp ôû leà ñöôøng, canh giöõ khoâng cho ai ñuïng vaøo caùi keàm caùi buùa cuûa chuû. Noù khoân ñaùo ñeå, veà vôùi meï toâi, noù meán cuï, meán ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa toâi. Baây giôø gia ñình sum hoïp, baûo sao noù chaúng haïnh phuùc. Noù phaân bieät noåi töøng böôùc chaân, tieáng döïng xe ñaïp cuûa ngöôøi thaân trong nhaø. Ñôøi moät con choù, laáy söï trung thaønh vôùi chuû laøm haøng ñaàu. Toâi khoâng theå khoâng nghó ñeán con choù Lu Bu, con choù maø anh em tuø chuùng toâi nuoâi trong traïi hoïc taäp caûi taïo. Moät con choù trung thaønh vôùi haøng ngaøn chuû nhaân mang thaân tuø toäi, khoâng thay loøng ñoåi daï. Moät con choù coù “nhaân caùch”. Toâi taâm ñaéc caâu chuyeän con choù Lu Bu suoát bao nhieâu naêm trôøi. Toâi mang caâu chuyeän ñoù noùi vôùi baïn beø nhö kieåu vieát vaên baèng moàm. Chính xaùc nhaát laø toâi noùi vôùi anh Doaõn Quoác Syõ. Anh Syõ khuyeán khích toâi. Ca ngôïi nhaân caùch cuûa moät con choù thì laø ñieàu neân laém chöù trong moät thôøi buoåi laém ngöôøi maø cuõng nhieàu ma quyû. Haèng ñeâm toâi leo leân caên gaùc buùt ngoài vieát laùch, suy nghó ngaøy naøy qua thaùng khaùc. Thaêm hoûi baïn beø cho thaät chính xaùc nhöõng kyû nieäm vaø nhöõng söï kieän trong tuø. Toâi ñaõ vieát xong vaø ñaõ vieát ñi vieát laïi tôùi boán laàn. Trong ñôøi vieát vaên cuûa toâi chöa bao giôø toâi laøm chuyeän chu ñaùo ñoù cho moät taùc phaåm. Toâi trao cho baïn beø thaân thieát cuûa toâi ñoïc ñeå goùp yù kieán. Baïn beø coù ngöôøi noùi toâi laøm moät chuyeän voâ tích söï. Nhöng ñaây laø thuù vui cuûa toâi. Cuoäc ñôøi toâi buoàn quaù, ngoaøi chuyeän naøy ra toâi khoâng bieát laáy gì giaûi trí, laáp khoaûng troáng kinh khuûng trong ñaàu. Chuyeän con choù Ki cuûa toâi, sau ngaøy meï toâi ra ñi, noù trôû neân ngaån ngô. Moät ngaøy, hai ngaøy roài ba ngaøy vaéng boùng meï. Noù vaãn naèm nguû döôùi gaàm giöôøng cuûa cuï, coù luùc noù naèm mô, suûa roài möøng roái rít khi ñaùnh hôi ñöôïc caùi aùo caùnh cuûa cuï ñeå laïi. Roài noù buoàn, boû aên, oám nhieàu ngaøy, traän oám naëng chaéc chaén ñöa noù ñeán cheát. Giôø phuùt cuoái cuøng cuûa choù Ki ñaõ ñeán. Noù coá gaéng leát vaøo döôùi gaàm giöôøng cuûa meï toâi naèm nhaém maét truùt hôi thôû cuoái cuøng. Noù keâu leân tieáng keâu cuoái cuøng cuûa loaøi choù, caùi ñuoâi vaãy phe phaåy, thôû haét ra roài cöùng ñô. Toâi mang Ki ra vöôøn ñaøo hoá choân. Cöûa soå caên gaùc buùt cuûa toâi nhìn xuoáng ñoù. Haèng ñeâm toâi ngoài vieát vaên treân gaùc buùt, vaãn töôûng coù Ki ôû döôùi vöôøn, töôûng töôïng noù leo leân caàu thang, töôûng töôïng noù naèm ngoaøi bao lôn thöùc thaâu ñeâm cuøng toâi. Choù Ki cheát, caùc con toâi maát baïn chôi ñuøa, chuùng khoùc. Naám moà cuûa choù Ki bò nöôùc möa xoùi moøn daàn... Moät ngaøy, ñöùa con gaùi lôùn cuûa toâi, khi noù môùi hoïc lôùp 1 tröôøng tieåu hoïc Ñoâng Ba beá veà moät con meøo oám nhom, maø ai ñoù neùm ra ñöôøng. Con meøo ñöôïc ñaùm con toâi chaêm chuùt, cöng chieàu lôùn daàn. Con meøo ñeû moät baày con, roài caùc theá heä meøo noái tieáp, caùc con toâi laïi chôi vôùi baày meøo, nhöõng loaøi suùc vaät coù caùi

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11 nuõng nòu deã thöông... Nay con meøo meï ñaõ giaø. Toâi goïi noù laø meøo baø, noù naèm treân baøn nhìn toâi ngoài vieát. Trong caên nhaø cuûa toâi vaéng boùng chuoät, keå caû chuù chuoät chuø cuõng phaûi bieán ñi nôi khaùc ñònh cö. Con meøo baø coi hieàn laønh maø döõ doäi, hai caùi choùp tai cuûa noù coù hai tuùm loâng nhoïn, veånh leân, ñích thöïc laø loaøi meøo röøng, nhöng khi toâi vuoát ve noù, toâi nghe noù göø göø aâm thanh deã thöông maø nuõng nòu laøm sao. Toâi oâm noù vaøo loøng, vuoát ñaàu noù, gaõi coå cho noù, noùi vôùi noù: - Maøy cuõng giaø roài ñoù, coâng nöông Dieãm Höông, môùi ngaøy naøo con tao nhaët maøy töø ngoaøi ñöôøng mang veà maø nay ñaõ thaønh baø ngoaïi. Caùc con toâi ñeàu yeâu thöông suùc vaät nuoâi trong nhaø. Con meøo, con choù, thaäm chí ñeán con gaø. Côm nöôùc chuùng cuõng khoâng ñoøi hoûi phaûi coù thòt caù, rau döa theá naøo cuõng xong. Phaûi thuù thaät raèng chuùng toâi ngheøo neân böõa côm gia ñình luoân hieám thòt caù ñaõ taïo thaønh thoùi quen cho caùc con toâi. Moät laàn nhaø toâi laøm thòt moät con gaø nuoâi. Ba ñöùa treû khoùc nhö ngöôøi thaân cheát vaø chuùng nhaát ñònh khoâng ñuïng vaøo moät mieáng thòt. Chuùng thöông nhôù con gaø. Cho ñeán moät ngaøy ñöùng ôû tröôøng hoïc ba ñöùa con, toâi môùi thaáy chuùng suy dinh döôõng, gaày coøm xanh xao beân caïnh nhöõng ñöùa baïn cuøng löùa tuoåi maäp thuø luø. Thôøi buoåi kinh teá thò tröôøng maø boá meï chuùng ñua nhau laøm giaøu, baèng caùch naøo ñoù hoaëc coù chöùc quyeàn hoaëc buoân baùn maùnh mun bieát chuïp ñuùng thôøi cô. Ñoâi khi quaù loá ñeán ñoä ngöôøi coù lieâm sæ khoâng theå chòu noåi. Nhaø nuoâi choù beïc-gieâ cho choù aên caû kyù chaû luïa, trong khi treû em ngheøo aên saùng kieám ñöôïc moät mieáng chaû moûng leùt keïp vaøo baùnh mì coøn khoù. Ñoâi khi coøn phaûi nhòn aên saùng laáy tieàn giuùp vaøo quyõ naøy quyõ kia coù teân laø “nuï cöôøi hoàng” hoaëc xaây döïng tröôøng hoïc ôû vuøng saâu vuøng xa, ñeå cho ai ñoù ñeïp maët, haøi loøng. Theo toâi söï giaøu ngheøo vaø baát coâng nhìn thaáy roõ reät. Naêm möôi naêm chieán ñaáu, ñoå bieát bao nhieâu xöông maùu, nöôùc maét, bao nhieâu thanh nieân oâm bom ba caøng hi sinh maïng soáng cuûa mình ñeå ñaùnh guïc xe taêng cuûa keû xaâm laêng, bao nhieâu chieán só laáy thaân mình laáp loã chaâu mai hi sinh cho lyù töôûng, maø lyù töôûng naøo chaúng ñeïp. Ñeå baây giôø ñöôïc danh lieät só suoâng, laäp neân moät xaõ hoäi ñaày baát coâng nhö baây giôø. Coù nhöõng quan tham nhuõng ngoài treân ñaàu treân coå daân, ñaùnh baïc moät ñeâm tieâu phí caû tæ baïc. Duø raèng ñieàu ñoù coù ñöôïc söûa sai, ñöôïc tröøng trò vaãn laø phaït töôïng tröng. Ngöôøi ngheøo vaãn tieáp tuïc ngheøo, keû sung söôùng ñöôïc quyeàn höôûng mieáng ñænh chung vaãn cöù höôûng. Coi nhö moät söï ñöông nhieân. Nhaân daân thaáp coå beù mieäng, coå caøng thaáp hôn vaø mieäng thì beù chæ coøn moät teïo. Moät xaõ hoäi gia ñình toâi hieän ñang soáng. Coù ngöôøi baïn mang caûnh giaùc cao, thaáy toâi noùi leân ñieàu ñoù. Anh ta hoûi toâi coù ñieân khoâng? Neáu anh khoâng ñieân thì anh lieàu ñoù, anh chaùn soáng, anh phaûn ñoäng naëng roài. Caùm ôn baïn, toâi bieát anh thöông toâi voâ cuøng. Toâi ngoài cöôøi nhö moät keû ñieân thaät. Toâi chaúng bieát traû lôøi anh gì heát. Khoâng moät caâu traû lôøi, nhöng toâi caùm ôn anh voâ cuøng. Anh coù caùi chí tình vôùi toâi. Ngöôøi baïn ñoù ñaõ xa toâi vaø khoâng muoán toâi nhaéc ñeán teân anh. Ñi ngoaøi ñöôøng gaëp nhau laøm ngô. Sau moät traän oám kòch lieät vì bò ñuïng xe queø gioø, naèm lieät ñeán maáy thaùng trôøi, gia ñình toâi ñoùi khoå theâ löông. OÂng baïn toâi, nhaø vaên cheá ñoä cuõ Traàn Phong Giao, toång thö kyù baùo Vaên ngaøy tröôùc tôùi thaêm. Anh thaáy toâi leát ra vöôøn troàng rau moàng tôi, laøm giaøn möôùp vaø caùi chuoàng gaø nho nhoû, anh gôïi yù toâi neân nuoâi gaø coâng nghieäp ñeå thu theâm lôïi nhuaän cho gia ñình, nhaát laø cho caùc chaùu nhoû coù tröùng aên. Toâi noùi khoâng coù voán. Anh ngoài chôi vôùi toâi moät luùc roài ra veà. Tröôùc khi veà, anh chia cho toâi naêm chuïc ngaøn ñoàng, noùi ñeå thuoác thang vaø mua caùi gì aên. Toâi caûm ñoäng. Toâi hieåu anh ngheøo nhöng giaøu tình caûm. Soá tieàn naøy, toâi bieát anh phaûi chia sôùt ra töø tieàn nhuaän buùt moät baøi naøo ñoù “ñöôïc” ñaêng treân baùo mang moät caùi teân laï hoaéc. Baùo thöông haïi maø ñaêng “chui” cho anh ñeå laáy tieàn xaøi. Anh coøn phaûi nuoâi boán ñöùa chaùu noäi, ngoaïi ñang hoïc nhaø treû. Tuoåi giaø anh vaãn coøn naëng gaùnh heát nuoâi con laïi nuoâi chaùu. Anh heïn toâi seõ trôû laïi. Toâi caûm ñoäng ñeán ngheïn ngaøo, chaúng noùi gì ñöôïc vôùi anh. Coù leõ toâi soáng khoâng teä vôùi baïn beø, toâi chæ nghó ñöôïc coù theá. Toâi ngaû ngöôøi treân gheá xích ñu... Khoaûng moät tuaàn sau, Traàn Phong Giao vaø Tuù Keáu trôû laïi. Anh mang laïi cho toâi saùu traêm ngaøn ñoàng. Toâi ngôõ ngaøng: - Toâi khoâng daùm ñaâu anh, anh laáy tieàn ñaâu maø nhieàu theá? Toâi bieát anh ngheøo maø. - Yeân taâm ñi, khoâng phaûi tieàn toâi, tieàn cuûa baïn beø chuùng ta gom goùp laïi giuùp ñôõ anh trong luùc tuùng quaãn laøm voán nuoâi gaø. Toâi ñaõ noùi chuyeän naøy vôùi caùc anh em, anh em ta ngöôøi môùi cuõng nhö ngöôøi cuõ ñeàu coù loøng. Coù ngöôøi anh bieát, coù ngöôøi anh khoâng bieát. Nhöng ñieàu aáy quan troïng gì. Chuùng ta laø con ngöôøi ñoái vôùi con ngöôøi. Toâi nhìn trong danh saùch anh Traàn Phong Giao ñöa cho toâi, quaû ñuùng nhö vaäy, coù ngöôøi toâi bieát vaø coù ngöôøi toâi chöa töøng bieát, môùi coù vaø cuõ coù. Taát caû ñeàu theo nghieäp caàm buùt. Vöôït leân treân taát caû ñeå duy trì tình ngöôøi. Baûn danh saùch ñoù toâi coøn giöõ ñeán baây giôø. Laàn thöù hai trong ñôøi toâi nhaän söï giuùp ñôõ taäp theå cuûa caùc anh em. Laàn thöù nhaát khi toâi bò tai bieán maïch maùu naõo phaûi naèm beänh vieän vaø laàn naøy. Coøn söï giuùp ñôõ laët vaët cuûa baïn beø trong suoát hai möôi naêm qua toâi cuõng khoâng queân moät ai, toâi khoâng ghi nhôù vaøo soå saùch maø toâi ghi nhôù trong ñaàu, coù theå noùi ra töøng ngöôøi vaø baát cöù luùc naøo. Caùi haïnh phuùc maø toâi ñöôïc höôûng trong hai möôi naêm laø ñieàu ñoù.

Toâi thöïc hieän vieäc nuoâi gaø coâng nghieäp vaø gaø ñeû tröùng. Toâi tham khaûo coâng vieäc nuoâi gaø qua nhieàu saùch vôû, hoïc laáy nhöõng kinh nghieäm chæ daïy caën keõ. Nhöng toâi laïi thaát baïi ngay vaøo thaùng Baûy aâm lòch naêm ñoù. Muøa möa baõo, gaø cuûa toâi cheát toi töøng loaït. Voán lieáng tieâu tuøng, toâi quaû laø keû voâ tích söï. Toâi laïi lang thang “giöõa chôï ñôøi” kieám soáng qua ngaøy. Moät hoâm toâi gaëp nhaø vaên Sôn Nam ôû baùo Vaên Ngheä Thaønh Phoá. Toâi ñöa moät baøi vieát ngaén vaøo soá xuaân, nhöng chaúng hi voïng gì baøi toâi ñöôïc ñaêng. Anh em vaên ngheä gaëp nhau laøm gì chaúng ngoài vôùi nhau uoáng ly caø pheâ, huùt vôùi nhau moät ñieáu thuoác. Caâu laïc boä ôû baùo Vaên Ngheä laø nôi ñaët maùy cheùm anh em vaên ngheä voâ toäi vaï, ñoà uoáng, ñoà aên ñaét gaáp ñoâi ôû ngoaøi. Baùo Vaên Ngheä cho con buoân thaàu neân chaúng traùch toøa baùo ñöôïc. Ai muoán ngoài ñeå ñöôïc dính moät tí vaên ngheä thì cöù ngoài. Thaèng vaên ngheä naøo töùc thì cöù chöûi theà roài traû tieàn böôùc cho nhanh, noù khoâng ñaùnh cho boû meï thì cuõng goïi coâng an ñeán phaït vi caûnh vì toäi noùi ra ñieàu thieáu vaên hoùa cuûa loaøi ngöôøi vaên minh. Nhaø vaên Sôn Nam nay laø moät oâng giaø, thích vieäc thôø cuùng vaø chuyeân vieát nhöõng baøi veà ñình mieãu, vaên hoùa vaên ngheä daân toäc. OÂng hieän nay laø ngöôøi vieát maïnh treân caùc baùo. Khi ñeán baùo naøo thöôøng thì ñeå nhaän tieàn nhuaän buùt. Laø moät ngöôøi vieát coù danh nhö theá, nhöng oâng cuõng coù taät hay chöûi theà, noùi tuïc. Noùi tuïc cho anh em cuøng nghe. Chöûi quaùn vaên ngheä baùn bia ñaét, chöûi toång bieân taäp cho ngöôøi vieát thueâ phaûi chöûi tuïc leä laõng phí ñoát vaøng maõ cho ngöôøi coõi aâm: - Ñuø meï noù ngu doát, ñaõ noùi laø tuïc leä trong vaên hoùa daân toäc thì ngöôøi ta phaûi duy trì. Ñoát vaøng maõ laø moät tuïc leä cuûa daân toäc coù töø ngaøn xöa, khoâng bò coi laø ñieàu xaáu xa nöõa, coù toán phí moät tí vaãn coøn chaáp nhaän ñöôïc, ai khoâng bieát ñoù laø ñieàu khoâng thaät, khoâng thöïc teá nhöng chính ñieàu ñoù daãn daét con ngöôøi coøn soáng nhôù ñeán ngöôøi khuaát maøy khuaát maët, tieàn thaân vaên hoùa laø ôû ñoù. Ta chæ choáng söï laõng phí quaù ñaùng thoâi, khoâng ai choáng tuïc leä tín ngöôõng bao giôø, nhaø vaên phaûi duøng ngoøi buùt ñeå tieâu dieät noù. Ngaøy raèm thaùng Baûy ngöôøi ta cuùng coâ hoàn laøm gì, nhöõng linh hoàn vaát vöôûng coõi aâm coøn ñöôïc ngöôøi ñôøi nghó ñeán. Ñoù khoâng phaûi laø tình nghóa ñoù sao. Ñaïo ñöùc con ngöôøi ôû choã ñoù, moät vieäc laøm töôïng tröng thoâi ñuû ñeå noùi leân söï mô öôùc cuûa con ngöôøi muoán laøm ngöôøi coù vaên hoùa vaø uoáng nöôùc nhôù nguoàn ñoái vôùi tieàn nhaân. Soá baùo xuaân ôû tôø Vaên Ngheä naêm ñoù toâi ñoïc ñöôïc moät baøi vieát cuûa Sôn Nam, hình nhö ñaàu ñeà cuûa baøi vieát ñoù laø: “Laøm sao ñeå coù ñöôïc moät caây”. Baøi vieát noùi veà thaân phaän cuûa moät nhaø vaên soáng baèng ngoøi buùt kieám tieàn nuoâi vôï con, möùc chi tieâu trong gia ñình moät thaùng phaûi coù ñöôïc moät caây (moät löôïng vaøng) môùi ñuû soáng trong thôøi buoåi kinh teá thò tröôøng. Trong khi nhaø vaên coù giaù nhö Sôn Nam hieän taïi chæ bieát soáng thuaàn baèng caây buùt cuûa mình. Anh laø chuyeân vieân cuoác boä trong thaønh phoá vì khoâng bieát ñi xe ñaïp cuõng nhö xe gaén maùy. Töø thôøi naøo tôùi giôø toâi thaáy anh vaãn vaäy, quaàn aùo leøng xeøng sao cuõng ñöôïc, moät xaáp giaáy treân tay, moät caây buùt Parker giaét treân tuùi aùo. Coù laàn anh ngoài noùi chuyeän vôùi toâi, ca tuïng caùi buùt Parker vì noù coù caùi keïp hình muõi teân keïp vaøo tuùi aùo chaët, keû aên caép buùt maùy chuyeân nghieäp thuôû tröôùc coøn thua noùi chi ñeán rôi rôùt. Nhaø vaên Sôn Nam coù nhöõng chuyeän laåm caåm dí doûm nhö theá maø deã thöông laøm sao. Toâi meán anh, söï hieåu bieát, kieán thöùc cuûa anh khoâng phaûi nhoû. Anh laø nhaø vaên töø cheá ñoä cuõ chuyeån sang cheá ñoä môùi anh vaãn ñöôïc neå vaø troïng voïng. Caùc tôø baùo xuaát baûn baây giôø thaáy baøi coù teân anh khoâng daùm vöùt vaøo soït raùc moät caùch hoãn xöôïc. Hieän taïi anh soáng ñöôïc baèng ngheà vaên vaø vaãn giöõ ñöôïc tö theá cuûa keû caàm buùt chaân chính. Nhöng anh khoâng phaûi khoâng coù gian lao trong ngheà nghieäp caàm buùt. Toâi nghó anh khoâng chæ döøng laïi ôû taùc phaåm Höông Röøng Caø Mau. Moät laàn toâi nghe anh noùi chuyeän, coù thôøi gian sau 30 thaùng Tö 75 anh soáng khoå laém, caùc nhaø vaên cuûa cheá ñoä cuõ thöôøng boû ngheà. Rieâng anh khoâng boû ñöôïc, vì khoâng vieát vaên thì bieát soáng baèng ngheà gì baây giôø. Theá laø anh huøng huïc vieát, göûi ñi taát caû caùc baùo cuûa caùch maïng xuaát baûn ôû thaønh phoá, taän ngoaøi Haø Noäi, coù quaêng ñi cuõng cöù vieát, cöù göûi. Rieát roài ngöôøi ta quen teân anh, ñoïc cuõng ñöôøng ñöôïc, bieân taäp tí chuùt, ngöôøi ta laïi bieát anh coù dính líu ñeán caùch maïng töø hoài tröôùc naêm 1945. Anh ñöôïc chaáp nhaän vaøo haøng nguõ ngöôøi caàm buùt. Taâm hoàn anh trong saùng, ngoøi buùt anh trung haäu ñaày aép tình ngöôøi. Nhöõng moùn haøng anh baøy ra baùn khoâng phaûi laø haøng chôï, bình thöôøng, coù caùi haøo nhoaùng maø reû tieàn nhö moät soá ngöôøi caàm buùt ñaõ laøm. Theá môùi bieát ngheà caàm buùt khoù thaät. Toâi laïi nhôù ñeán caâu noùi cuûa caäu ruoät toâi töø Haø Noäi vaøo Saøi Goøn thaêm meï toâi, khuyeân toâi khi bieát thaèng chaùu mang nghieäp caàm buùt: - Vaùc caây buùt cuûa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa naëng laém chaùu ôi, tìm ngheà khaùc maø laøm. Ngheà gì löông thieän cuõng ñaùng quí heát. Hoaëc chaùu coøn naëng nôï vôùi chöõ nghóa, chaùu bieát ñaùnh maùy thì xaùch maùy chöõ ra ñaàu ñöôøng ñaùnh maùy laøm ñôn thueâ cho ngöôøi ta. AÙc haïi ba caùi maùy chöõ thuoäc loaïi toái taân cuûa toâi hoài ñoù ñaõ bò tòch thu maát trong ñôït truy queùt vaên hoùa ñoài truïy. Nghieäp caàm buùt cuûa toâi bò phuø thuûy “eám xì buøa”. Toâi coù teân trong soå ñen ñaùng ñaøy xuoáng ñòa nguïc taàng thöù 18. Toâi bò truùng moät phaùt sinh töû phuø dôû soáng dôû cheát hai möôi ba naêm trôøi nay. Toâi töï cho töï do vieát treân caên gaùc buùt chaúng caàn gì heát.

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

COÂNG TY

DU LÒCH

HAÛI AÂU Website: www.seagulltour.com

CASINO VIEJAS Baét ñaàu Khôûi haønh NGAØY 16-5-2004 MOÃI NGAØY ÑEÀU COÙ CHUYEÁN HOAØN TOAØN MIEÃN PHÍ

Taëng $15 tieàn maët töø thöù Hai ñeán thöù Saùu Taëng $10 tieàn maët töø thöù Baûy ñeán Chuû Nhaät

LITTLE SAIGON WESTMINSTER KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: A. 6:30AM: V&W Bookstore (Cerritos) 7:15 AM: Westminster (ABC Market) B. 7:00AM: Westminster (A.B.C. Market) C. 10:30AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:30AM: Westminster (A.B.C. Market) D. 5:30PM: Westminster (A.B.C. Market)

LOS ANGELES 1. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 6:40AM: Chinatown ( Chinatown) 7:00AM: HongKong Market (Monterey Park) 7:20AM: Sunny Plaza (San Gabriel) 7:35am: YES Plaza (Rowland Heights) 7:40AM: HongKong Plaza ( Rowland Heights) 8:30AM: 99 Ranch Market (Irvine)

LOS ANGELES 2. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 11:00AM: HongKong Market (Monterey Park) 11:10AM: Kee Wah Bakery (San Gabriel) 11:20AM: Superstore (San Gabriel) 11:25AM: Ledo Cafe (Rosemead) 11:40AM: YES Plaza (Rowland Heights) 11:45AM: HongKong Plaza (Rowland Heights) 12:30PM: 99 Ranch Market (Irvine) 3. KHÔÛI HAØNH CHÆ VAØO THÖÙ BAÛY: Taëng $15 Cash 1:00PM HongKong Market (Monterey Park) 1:10PM Kee Wah Bakery (San Gabriel) 1:20PM Super Store (San Gabriel) 1:45PM HongKong Plaza (Rowland Heights)

VEÙ MAÙY BAY ÑOÂNG NAM AÙ + KHAÙCH SAÏN TÖØ $550 ÑAÏI LYÙ CAÙC QUOÁC GIA TREÂN THEÁ GIÔÙI GIAÙ REÛ + VISA + CRUISE º TOURS DU LÒCH TRUNG QUOÁC + VIEÄT NAM: - Thaêm ñaûo Haûi Nam vaø veà Vieät Nam: 6 ngaøy töø $1138 + thueá º TOURS THAÙI LAN + VIEÄT NAM: - Thaêm Pataya 6 ngaøy veà Vieät Nam töø $799 + thueá º TOURS THAÙI LAN: - Thaêm Bangkok, Pataya 6 ngaøy töø $608 - Bangkok, Pataya, Puket 8 ngaøy töø $888 - Bangkok, Pataya, Chieng Mai, Tam Giaùc Vaøng 8 ngaøy töø $848 - Bangkok, Pataya, Hong Kong 8 ngaøy töø $868

GIAÙ VEÙ MIEÀN NAM NÖÔÙC MYÕ °LAKE POWELL & CANYON LAND, ARCHES: 4 ngaøy $208/$118 °BRYCE CANYON, LAKE POWELL, PETRIFIED FOREST: 4 ngaøy $208/$118 °17 MILES, MONTEREY BAY, SEQUOIA, LAKE TAHOE: 4 ngaøy $208/$118

GIAÙ ÑAËC BIEÄT TRUNG QUOÁC ª QUAÛNG CHAÂU, QUEÁ LAÂM, KHOÂN MINH, ª ÑAÛO HAÛI NAM: 6 ngaøy töø $888 + thueá HONG KONG: 8 ngaøy töø $1099 ª GIANG NAM: 8 ngaøy töø $599 + thueá ª QUAÛNG CHAÂU, KHOÂN MINH, THAÏCH LAÂM, ª THÖÔÏNG HAÛI, HAØNG CHAÂU, TOÂ CHAÂU, NAM KINH, THUÛY HÖÔNG, ÑOÀNG LYÙ, WAXI, THAÉNG CAÛNH HOÀ NAM, ÑAÏI LYÙ, LEÄ GIANG: 8 ngaøy töø $1299 TÖÙ XUYEÂN, THAØNH ÑOÂ, CAÅM DÖÔNG, HUYØNH LONG, ª THÖÔÏNG HAÛI, HOÀ THIEÂN ÑAÛO, HAØNG CHAÂU, ÑOÂ GIANG, LAÏC SÔN, ÑAÏI PHATÄ: 10 ngaøy töø $999 + thueá PHOÅ ÑAØ SÔN: 8 ngaøy töø $999 ª DANH LAM THAÉNG CAÛNH TRUNG QUOÁC: 16 ngaøy töø $1999 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI: ª TRÖÔØNG GIANG, TAM HIEÄP 12-16 ngaøy töø $1899 8 ngaøy töø $699 ª HOAØNG SÔN, TAM HIEÄP 12 ngaøy töø $1899 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI, ª TRÖÔNG GIA GIÔÙI, CÖÛU TRAÏI CAÁM, HONG KONG: 10 ngaøy töø $999 HUYØNH LONG: $1599 ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, THÖÔÏNG HAÛI: 8 ngaøy töø $899 ª VAÊN HOÙA COÅ ÑOÂÂ: 12 ngaøy töø $1399 ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, ª ÑIEÂU KHAÉC BAÊNG GIAÙ ÑOÂNG BAÉC: 8 ngaøy $999 THÖÔÏNG HAÛI: 10 ngaøy töø $999

TOÅNG COÂNG TY

529 E. Valley Bl. # 238, San Gabriel, CA 91776

LITTLE SAIGON

ROWLAND HEIGHTS

9211 Bolsa Ave. # 224, Westminster, CA 92683

1727 Fullerton Rd. Rowland Heights, CA 91847

Tel: (626) 288-3857 Tel: (714) 899-3061 Tel: (626) 820-0322

THOÂNG BAÙO TAÁT CAÛ TOURS MÔÙI GRAND CIRCLE 7 NGAØY DISCOVER TOUR

Lòch trình: 7 ngaøy 6 ñeâm: Utah, Arizona, New Mexico, Nevada, Bryce Canyon National Park, Capitol Reef National Park, Red Canyon, Canyonland National Park, Arch National Park, Four Corners, Mesa Verde, Monument Valley, Zion National Park, Lake Powell. Ngaøy khôûi haønh: 11/24, 12/22, 12/29 (Thanksgiving, Christmas, New Year) Leä phí: $399 - $369 - $239/treû em (bao goàm leä phí vaøo National Park, aên saùng)

HAÕY CHOÏN TOUR ÑAËC BIEÄT NOÅI TIEÁNG ÑI MEXICO VAØO CUOÁI TUAÀN

MEXICO 2 NGAYØ TOURS BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 2/10/2004 - 2 NGAØY 1 ÑEÂM: CHÆ $55

- Mexico, Ensenada, Gambling & Lobster Tour - Mua 2 taëng 1 - $55 P/P (giôùi haïn 10 ngöôøi ñaàu tieân) - Ngöôøi thöù ba chæ traû $20 - Treân 18 tuoåi vôùi Theû Xanh hoaëc Theû Thoâng Haønh - 2 böõa aên saùng, 1 böõa aên tröa toâm huøm (luoân nöôùc uoáng) HOTEL ÔÛ ENSENADA: - Santo Tomas Hotel hoaëc Hotel Ñoàng Haïng

WEST COAST CLASSICAL Mua 2 taëng 2

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Tour Ñaëc Bieät

KHÔÛI HAØNH THÖÙ TÖ & THÖÙ BAÛY

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: * DISNEYLAND 1 NGAØY TOUR * HOLLYWOOD/UNIVERSAL STUDIO 1 NGAØY TOUR * SAN DIEGO SEAWORLD 1 NGAØY TOUR * LOS ANGELES CITY TOUR KHÔÛI HAØNH NHÖÕNG NGAØY CUOÁI TUAÀN: * LAKE POWEL & UTAH 3 NGAØY TOUR * MONTEREY BAY, SAN FRANCISCO, LAKE TAHOE & RENO 3 NGAØY TOUR BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 2/10/2004 - 2 NGAØY 1 ÑEÂM: - Mexico, Ensenada, Gambling & Lobster Tour - Mua 2 taëng 1 - $55 P/P (giôùi haïn 10 ngöôøi ñaàu tieân) - Ngöôøi thöù ba chæ traû $20 - Treân 18 tuoåi vôùi theû Xanh hoaëc theû Thoâng Haønh. - 2 böõa aên saùng, 1böõa aên tröa toâm huøm (luoân nöôùc uoáng)

HOTEL ÔÛ ENSENADA: - Santo Tomas Hotel hoaëc Hotel ñoàng haïng.

D N A IL THA TREÂN CHÆ 99

$5

CHINATOWN

911 N. Broadway Ave., Los Angeles, CA 90012

Tel: (213) 572-0128

WONDERFUL THAILAND

Khôûi haønh moãi ngaøy Toái thieåu 2 ngöôøi

BANGKOK - PATTAYA: 6 ngaøy 4 ñeâm * $599 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $499 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - PHUKET PHI PHI ISLAND - PHANG NGA BAY: 8 ngaøy 6 ñeâm * $909 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $678 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - VIETNAM: 6 ngaøy 4 ñeâm * $899 + thueá (Ngöôøi lôùn) BANGKOK-PATTAYA-PHUKET-PHI PHI ISLAND PHANG NGA BAYVIETNAM * $1199 + Thueá (Ngöôøi lôùn) * Coù theû Viejas Casino VIP CARD seõ ñöôïc bôùt $20

THANKS GIVING - TOUR LEÃ TAÏ ÔN KHÔÛI HAØNH NGAØY 24/11/2004 * GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY TOUR

$90 / $70 $95 / $70 $79 / $65

KHÔÛI HAØNH NGAØY 25/11/2004

* GRAND CANYON 3 NGAØY TOUR - Group A (Las Vegas Hilton Hotel) - Group B (Las Vegas Plaza Hotel) * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * ENSENADA VIA VIEJAS LOBTER TOUR * NORTH CALIFORNIA & LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR * LAKE POWELL - UTAH 3 NGAØY TOUR

$128 / $70 $118 / $70 $95 / $70 $55 / $45 $138 / $88 $138 / $88

TOUR GIAÛI TRÍ VAØ CHÔI BAØI DÒP LEÃ TAÏ ÔN 2004 TOUR GIAÛI TRÍ VAØ CHÔI BAØI 2 NGAØY 1 ÑEÂM: NGAØY 26 VAØ 27 THAÙNG 11 HOAËC NGAØY 27 VAØ 28 THAÙNG 11 (BAO HOTEL / ÑOÅI BUS KHÖÙ HOÀI / COÙ HÖÔÙNG DAÃN TOUR) 1. MANDALAY BAY: $128 / $48 * 2. LAS VEGAS HILTON: $98 / $48 3. PLAZA HOTEL: $78 / $48 * 4. BOURBON ST. HOTEL: $88 / $48 TOUR GIAÛI TRÍ VAØ CHÔI BAØI 3 NGAØY 2 ÑEÂM: NGAØY 26/11 - 28/11 (BAO HOTEL / ÑOÅI BUS KHÖÙ HOÀI / COÙ HÖÔÙNG DAÃN TOUR) 1. MANDALAY BAY: $218 / $68 * 2. LAS VEGAS HILTON: $158 / $68 3. PLAZA HOTEL: $118 / $68 * 4. BOURBON ST. HOTEL: $128 / $68

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-113004/146095

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT

100-7L-113004/146123

100-14L-092204/137365

ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing, roäng treân 1,600 sqft. Xin lieân laïc 714335-2222 100-6D127-110404/142837

Nhaø cho Thueâ vuøng Westminster khu Bolsa & Magnolia, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saân tröôùc vaø sau roäng. LL: 714-399-5593 nhaän housing. 100-7L-111204/144116

Townhouse 3PN/2.5PT, thaûm, sôn môùi, thay gaïch nhaø beáp môùi. Doïn ñaàu 12/04. Giaù $1650, deposit $1650. Ñ/C 17108 ASH st. H.B #4, gaàn Beach & Warner. L/L Kim 714-799-0620, 408896-1853 cell, 408-492-8594 (8 to 6PM), 714-200-5952

100-28L-111904/144954

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

100-14L-112204/145230

Nhaø goùc Newland/Westminster 3PN, 2PT. Khu yeân tónh, an toaøn cho thueâ $1700. Ñaàu thaùng 12. Nhaän housing. L/L Höông 714891-7961

100-10L-112204/145293

Bellflower. Khu ñeïp raát quiet 3PN/2PT. Taân trang nhö môùi, laundry hook-up. Beáp roäng phoøng aên rieâng, gaàn tröôøng shopping, freeway, $1200. L/L: 562-5310759, 562-261-3642 100-6D127-112604/145738

Nhaø 4BR 2BA vuøng Westminster cho thueâ $1,700, coù nhaän Housing. Goïi Hoàng 714-797-8814 hoaëc An 714-981-3524. 5631 Vallecito, Westminster, CA. 92683. 100-7L-112904/145899

Nhaø cho thueâ hai phoøng nguû 1 phoøng taém, khu yeân tònh, gaàn chôï gaàn FW gaàn tröôøng hoïc thuoäc city Garden Grove, doïn vaøo ngay, xin L/L: 714-899-3149

100-14L-112904/145901

Huntington Beach, nhaø 4PN/2PT roäng, coù saân tröôùc, sau & caây aên traùi, gaàn chôï VN, shopping, school, park, cho thueâ $2100. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-9250601, 234-9817, 531-7317

100-14L-112904/145913

Duplex ôû Westminster + Goldenwest 4PN, 2PT. Chuû môùi taân trang hoaøn toaøn, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 405 + 22, $1700/month + deposit. Doïn anytime. L/L Phöôïng 714-376-4864

100-7L-112904/145928

Nhaø 1PN, 1PT, goùc Lampson + Brookhurst giaù $850/1 thaùng. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Xin L/L coâ Thuy cell: 714-390-0891 or 714-894-9233

100-7L-112904/145961

Nhaø house cho thueâ khu Garden Grove goùc Euclid vaø Chapman, 4PN, 2PT, 2 garage $1800/ thaùng. Nhaän housing. L/L Uyeân 714-396-6511

100-14L-112904/145963

Nhaø house brandnew chöa ôû vuøng Victoville cho möôùn 3 bed 3 bath masterbroom roäng garage 2 xe nhieàu parking giaù $1450. ÑT: 714-609-6769 or 714-496-1118, doïn anytime

100-7L-113004/146016

Nhaø Sarasota Florida 3 bed 2 bath. 2704 Galeon Place cho thueâ $900/thaùng. Nhaø dö phoøng, loái ñi rieâng, Midway City tieän cho vôï choàng son. L/L: 714-3624383

Nhaø house 3 bed 2 bath goùc Bolsa + Ward saøn goã môùi nhaø taém môùi, gaàn tröôøng hoïc, khu an ninh vaøo anytime $1750. 714360-7566, 714-360-7567

100-7L-113004/146126

Townhouse Trung taâ m Little Saigon Brookhurst/Hazard 3PN, 2.5PT cho thueâ hoaë c share phoøng. Tieàn thueâ $1600/thaùng + $1000 deposit. L/L Richard 714-396-7017

100-14L-113004/146157

Condo môùi Pomona, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe ñi thaúng vaøo nhaø, cho thueâ $1350 1 thaùng + deposit $1000. Xin L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-883-8915

100-5L-120104/146185

Nhaø 3 phoøng troáng khu an ninh saïch thoaùng maùt coù laàu gaïch thaûm saïch goùc G.G GoldenWest $1500. 714-7991498, 714-797-0476

100-28L-120104/146259

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-14L-120104/146265

Nhaø Newland/Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, phoøng sôn môùi, saïch seõ, ñaäu xe an toaøn. Goïi 714-891-2816, cell 6575553. Coù nhaän housing

100-7L-120104/146297

100-7L-113004/146067

Nhaø cho thueâ 2 taàng 6PN/3P.taém roäng ñeïp saïch seõ, nhieàu caây aên traùi VN, khu yeân tónh gaàn chôï tröôøng hoïc, nhaø thôø goùc Brookhurst & Hazard. Doïn anytime. L/L Loan: 714-724-9862 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-120304/146598

100-7L-120304/146717

Beach / Chapman. Nhaø 4PN + 2PT môùi trong ngoøai, xem seõ thích ngay. Giaù $1600/thaùng. No Housing. LL: Connie. 714-8942486, cell: 714-814-4743 100-3L-120304/146605

Cho möôùn nhaø phía sau 2PN, 1PT, rieâng bieät thoùang maùt, bao gas ñieän nöôùc, giaët saáy. Doïn vaøo anytime. LL Tuaá n : 714-8785515, $1100. 100-7L-120304/146610

Nhaø house cho thueâ, 3 bedroom, 2 bath, living room lôùn, thaûm, sôn môùi, Goùc Katella + Knott. Coù nhaän housing. LL: 714-5397067 hoaëc 714-772-4887. $1700/thaùng 100-7L-120304/146611

100-7L-120204/146360

Nhaø 4 phoøng raát roäng, 1 3/4 taém, vöôøn caây aên traùi, 2 car garage, gaàn 405/22, nhaø thôø, tröôøng, park, $1800/m. 714-8917607, 697-4626

100-7L-120204/146402

NHAØ CHO THUEÂ Magnolia & Katella, 3PN/1PT, môùi taân trang, sôn môùi, thaûm môùi, gaàn tröôøng hoïc, khu yeân tònh, bao ñieän ga nöôùc, coù maùy giaët saáy. Giaù $1800. Goïi 714715-5687

100-7L-120204/146415

Nhaø house 3PN/2PT, 2 xe garage. Westminster, phía sau chôï Vónh Phaùt, gaàn tröôøng hoïc, nhieàu parking xe, ñaõ taân trang toaøn dieän, nhaän house housing. Coù hoà bôi. Thueâ $1750, deposit $1,000. Goïi 714-615-2581

100-7L-120204/146416

Nhaø Corona môùi, ñeïp, maùi ngoùi ñoû 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, goùc 91 & 15. Tieàn thueâ $1700/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1 hoaëc sôùm hôn. L/L: 714-904-2627

100-7L-120204/146472

Nhaø cho thueâ 3PN, 3PT, 2PN,2PT. Nhaø môùi ñeïp saïch seõ, gaàn nhaø thôø Westminster, doïn vaøo 15/12. Caàn lieân laïc phone: 714-914-7820

100-14L-120204/146555

3PN + 2PT. Nhaø rieâng (Euclid & 1St). Phoøng aên rieâng, beáp roäng, saân tröôùc & sau roäng (parking nhieàu) coù patio. Nhaän housing $1750. AP management 714350-4408 100-3L-120304/146634

Single House Huntington Beach, 2 bed, 1 bath cho thueâ $1400. deposit $1000. Goïi Coâ Xuyeán 714-799-4908 or 714-414-9780 100-3L-120304/146636

Nhaø cho möôùn. Garden Grove: 3PN, 2PT, family room roäng, 1500 sqft., ñi boä ra mile square park (goùc Mc Fadden / Ward), 12692 Kedge Street, $1700/ month, coù maùy giaët, tuû laïnh. Housing OK. Lani Nguyen: 714534-2119, 714-918-8423 100-7L-120304/146644

SANTA ANA: 2 story single house, 3BR, 2½ BA, private back yard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up, sôn vaø thaûm môùi. Treân ñöôøng Cantera, sau chuøa Hueä Quang, Gaàn goùc Westminster vaø Euclid. Nhaän Housing. 714-612-1978 100-14L-120304/146684

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôùn thöôøng hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway 100-7L-120304/146686

Nhaø 2BR, 1BA, saân tröôùc sau roäng thoùang, TP Bell Flower, caï n h Cerritos, 1,150/thaù n g. Nhaän housing. LL: Vinny 562569-3649 100-7L-120304/146691

Nhaø cho thueâ. Vuøng Huntington Beach khu yeân tónh, goùc Beach + Warner: 3PN, 2PT, gaïch môùi, thaûm môùi, sôn môùi. $1580/thaùng. Deposít 1 thaùng. Nhaän housing. LL: 310-768-3489, cell: 310462-5349 100-7L-120304/146745

Nhaø môùi taân trang, thaûm gaïch môùi coù garage ñeå xe. Khu yeân tónh, thuaän tieän chôï, tröôøng hoïc, freeway. Goùc Brookhurst + Trask. 2PN + 2PT giaù $1250 + deposit. Coù theå doïn vaøo ngay, xin L/L A.Coâng 714-636-4939, 205-3706544 100-9L-120304/146763

100-14L-120504/146815

RENT REÛ Nhaø môù i goù c Goldenwest & Westminster, 3 baths, 3 beds, sang, ñeïp. Big garage $2200/ month. Theâm moät nhaø 2 beds, 1 bath, kitchen, bao ñieän nöôùc gas bôûi chuû $1200/month. Goùc Bushard & Hazard. Nhaø dö 1 phoøng lôùn $320. Goïi ngay 714720-5869

LAWNDALE - 3PN/2PT duplex $1700/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo 01/05. Phone 714-651-2332 sau 6PM 100-14L-113004/145995

WESTMINSTER - Nhaø 2 taàng, 4PN, 2PT Familyroom roä n g, phoøng khaùch, phoøng aên, nhieàu choã ñaäu xe, gaàn tröôøng hoïc vaø xa loä 405-22 Deposit $1600/ month. Doïn vaøo 1 thaùng gieâng 2005. Goïi 714-891-9516 hay 714-897-0853

4 Plex, 3 bed, 2½ bath, 7302#B, Wyoming, goùc Westminster, Olive. Xin coi beân ngoøai, caàn theâm chi tieát LL: 714-588-8308, 714434, 3898. Doïn vaøo 01/2005. Housng only. $1500/month

100-8D12367-120304/146571

100-14L-120304/146723

100-7L-120304/146625

100-7L-120304/146641

NHAØ roäng saïch an ninh parking ñaäu nhieàu xe, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém cho möôùn $1800/ thaùng. Coù nhaän housing. Xin lieân laïc ÑT: 714-897-0985 or 2602864

100-3L-120304/146623

LAWNDALE - Nhaø cho thueâ 3PN, 2 1/2PT, 2 car garage, yeân tónh goïi coâ Thu 310-590-5618

MORENO VALLEY - Nhaø môùi 4 phoøng nguû. Ñi boä ñeán tröôøng tieåu trung hoïc. Move in now. Nhaän housing. L/L Kevin 760481-5580

100-14L-120104/146301

100-7L-120104/146311

GARDEN GROVE - 3PN, 2PT, family room roäng 1500 sqft. Ñi boä ra Mile Square Park (goùc McFadden/Ward), 12692 Kedge Street. $1700/month. Coù maùy giaët tuû laïnh, housing OK. Xin laùi xe xem tröôù c khi goï i . Lani Nguyen 714-534-2119, 714-9188423

House sau chôï ABC, 3 beds, 2 baths, garage 2 xe, patio, saân vöôøn. Phoøng roäng $1700/M $1000 dep. Doïn vaøo 1/1/05. L/ L: 714-928-8436, 714-9039275, 714-728-9028

Nhaø cho möôùn 3PN, 2PT, gaàn Harbor vaø Mc.Fadden giaù $1500 moät thaùng, xin goïi soá 714-7484081

Nhaø cho thueâ ôû Corona 2004, 2 story, 1 master bedroom vaø 2PN, 2.5PT, living room vaø family room. Caàn cho thueâ $1800. L/L Victor 714-721-6271 cell

100-7L-120204/146401

ANAHEIM - Nhaø 2 taàng môùi, 2300 sqft, no community, 4PN, 2.5PT, 2 garages, nhieàu parking ngoaøi, saân sau roäng, ñeïp, khu yeân tònh cho möôùn $2100. Housing OK. L/L: 714-553-5526 or 714-491-2717

Nhaø rieâng boán phoøng cho möôùn ñöôøng Chapman/Dale $1700. Doïn vaøo thaùng 01/2005. Lieân laïc 714-417-2228

100-7L-113004/146059

Nhaø G.G 4PN/2PT môùi taân trang toaøn dieän. Khu yeân tónh, saân tröôùc & sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaän housing. $1900/thaùng. L/L: 714-638-7564, 714-7670537

100-14L-120304/146580

Nhaø vuøng Orange cho möôùn 4 phoøng nguõ, 3 bathroom môùi, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng aên, saân sau roäng, cho thueâ $2700. Xin Lieân laïc 714-978-7033, 714595-8420, 714-979-1780. Chò Haèng.

Nhaø môùi roäng ñeïp, 3PN + den, 2PT ôû Surprise, AZ $900 thaùng. Lieân laïc 714-280-2185

100-7L-120504/146837

3 bedrooms 2 baths condominium, Sant Ana 4917 W. 5th unit B $1500. Available January 01. Housing OK. 714-962-7783 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-120204/146391

100-7L-120304/146620

WESTMINSTER - Nhaø troáng, 3PN, 2PT. Beáp môùi taân trang toaøn boä, khu vöïc an ninh yeân tónh, tieän chôï, tröôøng hoïc. Nhaän housing. L/L Huaân 714-964-8738 100-7L-120304/146646

WESTMINSTER - 2 story Townhouse, 3 BR, 2½ BA, private backyard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up, sôn vaø thaûm môùi. Treân ñöôøng Milton, gaàn goùc Westminster vaø Edward. Nhaän Housing. 714612-1978

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-11L-110603/092082

QUIET GARDEN APTS 2PN, 2PT, 2 carports, $1200/ thaùng. Pool & Gate. Housing OK SOUTHLAND APARTMENTS 4920 W. First St., Santa Ana. Gaàn Euclid/Bolsa Ave. 714-7244053 tieáng Vieät, 714-775-8242 English. 110-33L-022004/105415

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519. 110-DL-022504/106167

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) 4 Plex Garden Grove, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh. Doïn vaøo ngay $1600/thaùng, deposit $800. Lieân laïc coâ Hoa 714891-2087

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-7L-120304/146593

110-14L-042204/114620

Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell.

110-33L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433.

110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148 110-7L-110104/142461

BEAUTIFUL APT. 1 Bedroom, roäng raõi thoaûi maùi nhieàu closet. Khu an ninh, veä sinh vaø nhieàu parking, gaàn shopping, park, freeway. City Anaheim. Goùc Chapman/Haster. Nhaän Housing $950/month. Giaù ñaëc bieät cho cash. LL: 714-2518629, 878-2916 110-28L-111704/144531

Continential Garden APT, 2PN/ 2PT, roäng, thoaùng, giaù haï gaàn tröôøng hoïc, nhaän housing töø baát cöù nôi naøo, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñoâng ñuùc vaø thaân thieän. L/L Andy 714-995-3311 110-7L-112404/145462

APT 2PN/1PT. Nhaø ñeå 1 xe coù coå n g an toaø n . Euclid & 5th Street. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Housing OK $1050. L/L OÂ.Frank 799-0926, cell: 902-3423, 714925-7126 110-7L-113004/146026

Condo 2PN, 1PT cho thueâ coù tennis court air central swimming pool, moving condition call Ann 714-717-7461

3 caên, 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, treân laàu, Beach + Garden Grove, thaûm , gaïch, sôn môùi, ñeïp roäng, an ninh. $1095/thaùng. Nhaän housing. LL: 714-7283921, 949-833-3855

110-14L-120304/146665

Vuøng Anaheim khu toát, garage, vöôøn nhoû, 1PN/1PT. Giaù $895/ thaùng. Ñòa chæ 2283 W. Colchester, goùc Brookhurst/Ball (Nhaän housing) Vuøng Garden Grove khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT, giaù $1350/thaù n g, 2PN, 2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/GG. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän housing) Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaø n boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing) L/L Thaønh/Gina 714-772-7550 APT Townhouse 2PN, 1½PT, ñòa chæ 9758#C Acacia, Garden Grove, 2 choå, ñaäu xe, sôn,maøn, gaïch ñeàu môùi. $1200/thaùng. LL: Anh Khanh 714-379-9570

110-7L-120504/146784

110-7L-120104/146323

110-7L-120304/146769

1 caên 2PN 1PT môùi taân trang. Phoøng roäng saân roäng 1 garage + 1PK $1250 thaùng. 307 S.Jackson gaàn First St, 714-4170388 or 714-206-0232

TUSTIN - APT. Hai phoøng hai bathroom cho thueâ vaøo töø hoâm nay giaù cho thueâ $900. L/L: 714838-4301, 714-523-3008

110-14L-110504/143182

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

110-28L-112104/145134

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090

110-28L-112104/145136

110-7L-113004/146074

110-14L-113004/146097

ANAHEIM - 1BR, garage, high ceiling, up-stair, walk-in closet, $875, near Lincoln and State College. 714-292-1838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK

2B-1B recently remodeled very clean next to k-6 school, no pets, $1125, 714-898-3868 110-7L-113004/146145

Apartment 1PN, 1PT gaàn Bolsa vaø tröôøng hoïc, khu an ninh giaù $950/M, xin lieân laïc Cöôøng 714822-5630 110-7L-120104/146173

APT cho thueâ Garden Grove 1PN 1PT $760/thaùng. L/L Höông 5394523, $500 deposit, available 1210-04

110-14L-120104/146236

APT Anaheim 2 bed, 2 bath cho thueâ $1100 1 thaùng, coù theå doïn voâ thaùng 12. L/L: 714-251-0314

110-7L-120104/146309

APT, 1 PN, 1PT, goùc Magnolia & Garden Grove, sôn môùi, excellent neighbor, gaàn Fwy, Little Saigon, khoâng nhaän housing 12942, Shakeford lane#4, $800/ th. Available now. Tuaán 714-3078621 110-5L-120104/146326

Apartment For Rent. 1 phoøng nguû, 1PT. Giaù $800 + deposit. Soá 7332 ñöôøng 21St, #C, city Westminster CA. Doïn vaøo ngay. L/L oâng Sôn 714-724-5529, 714897-4627 110-7L-120204/146349

Condo in Santa Ana goùc Fifth + Harbor, 2 bed + 1 bath, maùy giaët saáy, garage, taân trang saïch seõ, $1050/month. Doïn vaøo ngay Dec. Nhaän Housing, call Tina 714-425-5890 110-14L-120204/146364

Garden Grove, 12581 Louise, 2 bed / 2 bath coù choã ñaäu xe, goùc Lampson / Magnolia, $1150/ thaùng. Huøng 714-654-6198 110-7L-120304/146579

Cho thueâ 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, khu ñeïp yeân tónh. Nhaän Housing. Ñòa chæ: 3340 W. Orange Apt.20. Goùc Beach & Orange. LL: 714-891-2112 (H), 448-7962 (C)

110-7L-120304/146721

SANTA ANA - 7th 1St, goù c Euclid, gaàn Bolsa, 2PN 1PT, garage cöûa ñoùng 1 xe, roäng saïch seõ, treân laàu $1050 + 1 thaùng deposit. Doïn vaøo ngay. Housing OK. Tel 714-334-6990, 714-8916861

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550

Condo môùi xaây vuøng Anaheim 2PN 2PT 2 car garage. Khu an toaøn coång rieâng gaàn Cal State Fullerton gaàn freeway 5, 57, 91. ÑT: 562-595-2656 pager 626207-8888

110-7L-120504/146819

LOS ANGELES - APT 2PN 1PT $900 1 thaùng, 3PN 1PT $1200. 1918 South Harvard Blvd. Lieân laïc Thanh 213-623-9516, 714875-2535

110-7L-113004/146083

110-7L-120204/146388

ANAHEIM - 4 Plex, 2 taàng, 3PN, 2.5PT, 2 garage töï ñoäng, ñi thaúng vaøo nhaø, gaàn school, fwy 5, 91 an toaøn. $1500/thaùng + $300 deposit. Tel: 714-956-5699 John

110-28L-111204/143882

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim

110-10L-110204/142490

GARDEN GROVE - Apartment 12591 Kensington 1 bed, 1 bath, taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Lampson, $900 thaùng. Haèng 714-856-8999

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

110-7L-120304/146648

GARDEN GROVE - 2 Story Townhouse, 2 BR, 2BA, private back yard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up. Treân laàu traûi thaûm, döôùi nhaø laùt gaïch. Treân ñöôøng Euclid vaø gaàn goùc Westminster. 714-612-1978

110-14L-120304/146567

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater/Newland) 2PN/2PT $1295/thaùng vaø 3PN/2PT $1650/ thaùng. Patio, saøn gaïch & thaûm. Saïch & ñeïp. Khoâng huùt thuoác, thuù vaät. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714-328-7236

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

110-28L-112104/145137

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE

120-28L-111404/144136

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725 120-7L-111604/144501

Dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân nhaø ôû 8822 Calico St. G.G (goùc Lampson + Magnolia), yeân tònh thoaùng maùt. Giaù $400. Bao gas ñieän nöôùc. Xin L/L H: 714-9033736, cell: 714-757-3736 120-7L-111704/144557

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ Newland + Westminster bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân ñoäc thaân coù job naáu aên, huùt thuoác OK. Call 714-651-1486. 120-7L-112104/145186

Nhaø môùi roäng saïch yeân tònh, vuøng Corona, Norco, dö 2 phoøng cho share: 1 phoøng master bedroom $600, 1 phoøng thöôøng $450, caû hai ñeàu coù phoøng taém rieâng. Bao ñieän nöôùc maùy giaët, naáu aên vaø ñaäu xe thoaûi maùi, cho ñoäc thaân nöõ only. L/L Hoa 714875-2272 120-14L-112204/145220

120-14L-062502/027351

Nhaø môùi dö moät phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, giaët saáy naáu aên ít ngöôøi, yeân tònh, Plumeria walker Ball, Goïi Thuùy. 714-827-2486, 714-325-1801

120-3L-061804/123612

Bolsa/Ward 1 phoø n g nguû , 1 phoøng taém môùi, coù loái ñi rieâng, Ñaäu xe trong saân, bao utilities, cable TV., öu tieân ñoäc thaân. Goïi sau 4PM. 714-531-7138

120-7L-083104/134488

Garedn Grove, 2 PN/1PT coù kitchen + Living room coù loái ñi rieâng. Giaù $1000/month. Coù 1 master bedroom, no cooking, coù loái ñi rieâng 1 ngöôøi $500/month. Doïn anytime.Call Lan: 714-4786280

Nhaø môùi Bolsa & Bushard, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680. Nhaø (Harbor-Mc Fadden) coù phoøng cho share $290. Furniture available, yeân tónh, safe parking. Khoâng huùt thuoác, doïn ngay. Bao ñieän nöôùc 714-5318635, cell 714-496-3245

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng Master Bedroom roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Goïi 714-609-2811, 714-9999654.

120-7L-091204/136011

Goùc McFadden - Goldenwest. Nhaø ñeïp, saïch, ít ngöôøi phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc $350/thaùng. 714-892-1570

120-7L-100404/138970

Nhaø ôû Brookhurst/Chapman coù master bedroom cho thueâ khoâng treû em raát tieän cho ñoäc thaân vôï choàng son. L/L Thaùi Haø tröôùc 10AM, sau 8PM, 537-6097

120-7L-102504/141579

Nhaø goùc Orangewood & Euclid coù 1 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share giaù $300 phoøng ñaõ coù giöôøng single bed vaø baøn phaán, coù theå söû duïng neáu chöa mua. L/L A. James bus: 714-7303611, cell: 714-697-1686

120-7L-102704/141880

Nhaø dö phoøng cho share khu Westminster cho nöõ ñoäc thaân, hoïc sinh hoaëc du hoïc. Ñieàu kieän deã daøng chuû nhaø vui tính treû trung. Giaù töø $350 - $550. Coù phoøng môùi remodel chöa ai söû duïng. Xin goïi James 714-7178057

120-28L-110904/143518

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker), 714454-2129.

120-7L-112304/145336

120-14L-112304/145353

120-14L-112304/145355

Share phoøng khu South Coast Metro, bao utility giaët saáy, cooking gaàn UCI/OCC Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ) LL: 714-7516585 120-14L-112404/145529

Nhaø dö phoøng cho share, coù phoøng taém rieâng. Öu tieân ñoäc thaân, cho giaët, saáy, bao ga, ñieän nöôùc. L/L Coâ Xín 714-200-3925. 120-6D127-112604/145671

DÒP MAY Dö 2 phoøng cho share, bao ñieän nöôùc gas. Khoâng naáu aên. Nhaän caû thanh nieân khoâng huùt thuoác, coù vieäc laøm $300/thaùng. L/L baùc Tö 714-534-6436 120-14L-112904/145866

Nhaø ñöôøng Brookhurst/ Westminster dö phoø n g cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, thích hôïp cho ñoäc thaân, xin goïi 714-8038480, 714-883-3208

120-7L-112904/145879

Nhaø dö (2) phoøng cho share. Môùi ñaày ñuû tieän nghi coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng huùt thuoác. L/laïc sau 6 giôø chieàu 714782-2377, 714-774-5912 120-7L-112904/145883

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ, nhaø ñeïp, saïch seõ, yeân tònh, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc $300/thaùng. Lieân laïc 714-5379768 120-7L-112904/145886

Nhaø G.G dö phoøng cho share loái ñi rieâng + restroom cho naáu aên. Öu tieân phaùi nam ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L anh Nhò 714932-8742 hoaëc 714-636-2348 120-7L-112904/145887

120-28L-111204/143945

Nhaø house khu Bolsa gaàn chôï ABC, dö phoøng cho nöõ thueâ giaù $300 hoaëc vôï choàng son $400. Bao ñieän nöôùc giaët saáy. L/L: 714657-4032 Haø

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

Nhaø dö phoøng roäng coù loái ñi rieâng phoøng taém rieâng, caàn cho möôùn coù theå doïn vaøo ngay, xin goïi 714-663-2568 gaëp Kim Anh

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N)

120-7L-112904/145894

NGÖÔØI VIEÄT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-120104/146174

Nhaø house dö phoøng cho share $370/thaùng bao ñieän nöôùc giaët saáy. Khu yeân tónh, goùc Magnolia & Mc Fadden. Nhaän Sinh vieân hoaëc ngöôøi coù vieäc laøm. LL: Coâ Dung 714-799-0896, 799-0896

Nhaø saï c h khu yeâ n tònh goù c Brookhurst & Westminster. Dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, ôû chung nhö trong gia ñình. 714-7170695

120-7L-112904/145902

120-7L-120104/146175

120-7L-112904/145897

Nhaø roäng ít ngöôøi, thoaùng maùt, khu yeân tónh, parking roäng, dö master bedroom cho naáu aên. Bao utilities xem thích ngay. Öu tieân vôï choàng. Traâm: 714-530-7218, 530-4160

Nhaø goùc Brookhurst vaø Hazard dö phoøng. Giaù $260, $400, $550. Bao taát caû. Soáng chung nhö gia ñình. ÑT: 714-839-7079, C. 714791-9222, cell 235-1744

120-7L-112904/145903

Nhaø Anaheim, khu yeân tònh coù phoøng cho moät ngöôøi coù vieäc laøm möôùn, bao ñieän nöôùc, gas, giaët, saáy, khoâng naáu aên. Goïi Ñaøi 714-883-8038 hoaëc 714-9526929

Nhaø dö moät master bedroom, loái ñi rieâng cho vôï choàng son hoaëc Nöõ ñoäc thaân share. Xin LL: Thuûy. 714-376-9309

120-14L-112904/145911

Nhaø 2004 goùc Beach & Garden Grove. Dö phoøng cho möôùn coù phoøng taém, loái ñi rieâng $550/ M. Öu tieân phaùi nöõ ñoäc thaân. L/ L: 714-623-3195 or 714-8988664 sau 8PM

120-7L-112904/145926

Nhaø House dö 1 phoøng share $350, cho naáu aên giaët saáy. LL: 714-757-4873 phoøng troáng.

120-7L-112904/145931

Master bedroom môùi roäng loái ñi rieâng, khu yeân tónh, ñaäu xe roäng, bao ñieän nöôùc giaët, khoâng naáu aên. Magnolia/Ball Rd. 714-9056358, 827-1744

120-7L-112904/145950

Echo Park & Sunset (Chinatown) dö phoøng cho share, gaàn chôï VN, tröôøng Ivans, deã buses. L/L Thu 213-250-0166

120-7L-112904/145965

Nhaø ñeïp goùc Magnolia/Orange in Anaheim coù 2 phoøng môùi xaây cho thueâ. Master bedroom loái ñi rieâng $600, phoøng lôùn, loái ñi rieâng $475. L/L: 714-799-7990, cho vôï choàng or ñoäc thaân.

120-7L-112904/145967

Phoøng ñang troáng caàn nam ñoäc thaân share ñi laøm khoâng naáu aên, nhaø yeân tónh, öu tieân lôùn tuoåi, 636-6196 cell 251-9332 goïi 8:00 tôùi 2:30

120-7L-112904/145984

Phoøng cho thueâ, coù restroom rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, vuøng Garden Grove $450/thaùng. L/L Tieâ n 714-362-6655 cell, house: 714-265-1076

120-7L-112904/145986

Beach/WSTM. New house for share 2 rooms $500 - $400. No smoking single refer DSL/cable TV. Call: 714-588-5853

120-7L-112904/145992

120-7L-120104/146182

120-5L-120104/146184

Nhaø house goùc Brookhurst + Ball dö master bedroom. Loái ñi rieâng cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên huùt thuoác, line phone rieâng. L/L cell: 714-657-5713, nhaø 714-774-0073

120-5L-120104/146188

Nhaø khu Magnolia vaø Hazard dö 1 phoøng $300 vaø 1 master $500. Bao ñieän nöôùc giaët saáy khoâng naáu aên. L/L Chaâu 903-9713, 9258736

120-5L-120104/146193

Townhouse goùc Euclid/1St dö phoøng cho ñoäc thaân coù vieäc laøm share khoâng naáu aên bao utilities. Lieân laïc 714-200-5894 or 775-6088

120-7L-120104/146201

120-10L-113004/146008

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share khoâng baïn vaø khoâng huùt thuoác, xin lieân laïc coâ Hai 714-539-2956, 714-3602612 cell

120-7L-113004/146009

Nhaø dö phoøng cho thueâ ñaèng sau nhaø haøng Myõ Nguyeân doïn voâ baát cöù luùc naøo goïi Quyønh hoaëc Chi 714-839-7258

120-7L-113004/146013

Nhaø house dö phoøng master coù loái ñi rieâng cho share doïn vaøo ñaàu thaùng 1/12/04. Bao gas, ñieän, nöôùc, naáu aên. L/L sau 5:00PM 714-903-0783 hoaë c 714-878-7882

120-7L-113004/146046

Nhaø Midway share loái ñi rieâng. Doïn vaøo ngay thaùng 12. 2 bed + 1 bath (1 lôùn + nhoû) $1048 + $700 deposit. L/L Thy: 714-9038744, 300-8611. None smoking please. Bao utility

120-7L-113004/146048

Nhaø 4 tuoåi, gaàn ngaû tö Bolsa Magnolia, dö 1 phoøng cho share. Ñieàu kieän deã daøng, öu tieân cho ñoäc thaân. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-897-1587

120-7L-113004/146077

Nhaø dö phoøng cho share. Phoøng taém rieâng. Nhaän nöõ ñoäc thaân hoaëc nöõ sinh vieân. Doïn vaøo thaùng 12. Goïi Vaân 714-554-4109

120-7L-113004/146089

Edinger/Magnolia. Nhaø raát saïch seõ, quiet. Khu toát, Myõ neighborhood. Phoøng lôùn caàn nöõ ôû saïch seõ coù vieäc laøm, bao utility. Movein January. L/L Nga: 714-2445943

120-7L-113004/146136

Nhaø vuøng G.G gaàn chôï Hoàng Phaùt dö phoøng cho share. Khu yeân tónh parking roäng raõi, nhaø thoaùng maùt bao taát caû vaø cho naáu aên. L/L: 714-553-3965

120-7L-113004/146139

Nhaø house sau chôï ABC coù 2 phoøng cho thueâ caàn vôï choàng hoaëc ñoäc thaân share, 379-2184, 785-3562

120-7L-113004/146155

Nhaø môùi taân trang. Sau chôï Taân Mai. Dö hai phoøng cho thueâ. Öu tieân nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm vöõng, phone 890-5751 H, 7261559 C Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø goùc Euclid & Hazard, loái ñi rieâng, cho nöõ ñoäc thaân or vôï choàng share. Khoâng naáu aên, giaët ñoà. L/L Nan: 714-724-6326 120-7L-120204/146383

Cho share moät master bedroom, coù loái ñi rieâng, gaàn Mile Square Park. Goùc ñöôøng Ward vaø Edinger, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu nöôùng. LL Coâ Haø: 714-5314069 120-4L-120204/146429

Nhaø goùc G.G & Newhope St, nhaø dö 1 phoøng roäng, ñeïp, nhaø môùi taân trang giaët saáy, phone rieâng cho nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên goïi 4PM - 9PM. 714-534-8082 120-7L-120204/146436

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Mc.Fadden & Bushard dö phoøng cho share. Ñoäc thaân coù vieäc laøm vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-928-2192 hoaëc 714-5310222 120-7L-120204/146441

Mobilehome cho share 1 phoøng roäng môùi coù maùy giaët saáy taïi soá 8200 Bolsa gaàn chôï ABC, neáu ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác moãi thaùng $400, neáu 2 vôï choàng khoâng naáu aên $500 vaø neáu naáu aên bao gas, ñieän $600 moãi thaùng. Doïn ngay. L/L: 714903-2510 goïi coâ Yeán Nhaø sau PLT dö phoøng lôùn $330 caàn cho share, ñieàu kieän coù job, khoâng huùt thuoác. Ñöôïc naáu aên, bao utilities, giaët saáy. LL: 714895-5807

120-7L-120104/146229

120-7L-120204/146469

Nhaø house cho share Brookhurst - Chapman $300, vôï choàng son, ngöôøi lôùn tuoåi. Bao gas, ñieän, nöôùc cho naáu aên. L/L 714-2347941 hoaëc 714-251-1247

120-7L-120104/146234

120-7L-120204/146465

Nhaø dö 1 phoøng caàn cho thueâ, loái ñi rieâng. Chæ cho Nöõ ñoäc thaân hoaëc caùc em du hoïc sinh only. Khu Westminster. Xin goïi Thy: 714-914-7820 120-7L-120204/146488

Nhaø vuøng Westminster cho share 1 phoøng goùc Bushard Westminster, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, vui loøng L/ L Chaùnh 714-496-9332, 8938614

WESTMINSTER Phoøng roäng, saïch seõ, caàn cho share, goùc Bolsa / Magnolia. Khoâng naáu aên. LL: 714-6578311, 714-892-3062

120-7L-120104/146245

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ ñieàu kieän deã daøng, coù theå doïn vaøo ngay cuõng ñöôïc. LL: 714-5303636

$450 Orange, phoøng master cho möôùn tieän cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, loái ñi rieâng, nhaø taém rieâng, naáu aên OK, coù maùy giaët saáy, khu an ninh yeân tónh, gaàn CHOC Hospital. Goïi Cao: 714-458-2000, hoaëc Khanh: 639-6229

120-7L-120104/146262

120-7L-113004/145997

120-7L-120204/146373

Nhaø house ñöôøng Bushard - Hazard, caàn ñoäc thaân share, 1 phoøng master, khoâng naáu aên, khoâng giaët ñoà. Phoøng troáng, doïn vaøo ôû ngay. $375/1 thaùng. 714-8398896

Nhaø goùc Bolsa + Magnolia, ñoái dieän chôï ABC coøn dö phoøng cho thueâ. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët, saáy. Giaù $300/thaùng. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, nöõ ñoäc thaân. Coù vieäc laøm. Xin l/laïc 714-535-1019 or 714-336-5720

Nhaø dö phoøng roäng thoaùng maùt yeân tónh goùc Edinger/Euclid ñoái dieän Mile Square Park coù loái ñi rieâng, parking rieâng bieät. Cell: 714-914-3082 hoaëc home: 7758272

120-7L-120204/146372

2 phoøng troáng tieän nghi cho vôï choàng son ôû saïch seõ toát. Xin goïi soá 714-265-2375 luùc 8 giôø saùng toái hoaëc nhaén phone Kim Thoa.

120-7L-120104/146266

Phoøng cho thueâ, phoøng raát roäng, öu tieân cho ngöôøi, .khu ñeïp, vaø yeân tónh. Brookhurst / Chapman. Xin Lieân laïc. 714-425-2151

120-7L-120104/146275

Share phoøng $380. Nhaän ñoäc thaân Nam khoâng huùt thuoác. Ñaët coïc $380. Ñeå Message. 714705-3819

120-7L-120104/146303

#1 MASTER BEDROOM. Nhaø Brookhurst + Hazard, ít ngöôøi dö master bedroom cho thueâ $450/ M. Phoøng roäng ñeïp, khu an khang. Phone 714-280-2048, 714-531-6786

120-7L-120104/146317

Phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng bieät, doïn voâ lieàn. Lieân laïc coâ Nuoi home: 714-839-1908, C/ P: 234-7110. Soá nhaø 14361 Ward St, Garden Grove, CA

120-7L-120104/146324

Nhaø môùi goùc Warner/Newhope dö 1 master, tieän cho vôï choàng hoaëc nöõ ñoäc thaân. No cooking, no smoking. L.L Baø Mai 714417-7819, 714-902-3335.

120-5L-120104/146325

Share Room. Nhaø goùc Bolsa & Magnolia nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác (nhaø töû teá) coù saün tuû giöôøng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5529

120-7L-120104/146329

House, yeân tònh, Westminster gaàn chôï Ngöôøi Vieät, cho vôï choàng thueâ 1P.master 1P.taém, loái ñi rieâng coù garage. Doïn vaøo Dec/ 15. Giaù $595/thaùng. L/L: 714775-7878 or 714-330-4125

120-10L-120204/146345

Nhaø Westminster, dö 1 phoøng lôùn vaø 1 phoøng nhoû, cho thueâ. L/L: 714-839-9020

120-7L-120204/146352

Nhaø rieâng coù phoøng master bedroom cho thueâ, ngoõ ñi rieâng, free cable, free internet, ñieän nöôøc, gaàn nhaø thôø, tröôøng , baùc só, Ward + Mc Fadden, doïn vaøo 12/ 15. LL: 714-350-9547

120-7L-120204/146370

Nhaø dö phoøng goùc Brookhurst + Hazard sau chôï Quang Minh cho share coù theå doïn vaøo ngay hoûi ÑT: 714-531-1580

120-7L-120204/146371

Cho thueâ master bedroom goùc Brookhurst - Bolsa (hai ngöôøi ôû). Phoøng roäng, coù phoøng taém, beáp, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc. L/L 714-775-5877 hoaëc 714-7282341

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-120204/146504

120-4L-120204/146509

Magnolia / Mc Fadden. Nhaø dö master bedroom, loái ñi rieâng, parking an toøan gaàn PL Thoï, chôï ABC, AÙ ñoâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên, khoâng giaët $400/m. Bao utilities. LL: 714-901-2240/ 6578818 120-7L-120204/146511

Dö phoøng cho möôùn. Bao gas, ñieän, nöôùc. Phoøng coøn troáng, 2 phoø n g $500/1 thaù n g. Chæ 2 ngöôøi. Nôi yeân tónh, khoâng huùt thuoác. Goïi baø Tö 714-265-5276 hoaëc 595-5263 120-7L-120204/146513

Nhaø dö phoøng caàn cho share gaàn chôï V.Phaùt. Doïn vaøo ngay ñeå lôøi nhaén, 714-891-8186 120-5L-120204/146519

Master cho share. Nhaø dö master bath-room, loái ñi rieâng, öu tieân vôï choàng son khoâng con. Doïn voâ anytime. Sau chôï Quang Minh. Goïi Baø Thanh: 714-5315246

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-120304/146606

Nhaø dö 1 phoøng cho share, goùc Margo vaø Brookhurst giaù $350, doïn voâ baát cöù luùc naøo, xin lieân laïc Traâm 714-705-3932 120-3L-120304/146622

Nhaø house dö phoøng cho share giöõa Bolsa/Bushard gaàn chôï Taân Mai cuõ. L/L Yeán 714-928-6739, khoâng naáu aên. Doïn vaøo baát cöù luùc naøo 120-7L-120304/146670

Phoøng cho share coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng. Bao ñieän gas, phoøng $450 deposit $300 cho naáu aên coù maùy giaët saáy, 714200-5900, 714-200-5901, 714362-4094 120-3L-120304/146671

Nhaø môùi dö 2 phoøng cho share. Nhaø gaàn Euclid vaø Mc.Fadden. Nhaø yeân tónh, saïch seõ, öu tieân phaùi nöõ. L/L 714-839-1408 120-7L-120304/146678

Brookhurst - Mc.Fadden dö phoøng cho share. Öu tieân vôï choàng son hay nöõ ñoäc thaân. Khoâng huùt thuoác, giaët, saáy, naáu aên OK. Doïn vaøo anytime. L/L: 714-213-2101 120-7L-120304/146681

Nhaø goùc Ward & Mc Fadden dö 1 phoøng Master vaø 1 phoøng nhoû coù loái ñi rieâng, bao utilities, naáu aên chuùt ít ($900). LL: 714-5310899 cell phone: 714-653-8418 120-3L-120304/146693

Nhaø sau chôï Quang Minh cho share master bedroom. Loái ñi chung, naáu aên, giaët saáy OK. Doïn vaøo ngay or 12/15. $500/M. LL (H) 714-531-6423 (cell) 5886825 120-7L-120304/146695

Nhaø môùi G.G tröôùc maët nhaø thôø Columban, dö phoøng cho share, phoøng taém rieâng. Bao giaët saáy, khoâng naáu aên caùc baùc lôùn tuoåi hoaëc nöõ ñoäc thaân, xin goïi 714420-9654, 714-539-9537 120-7L-120304/146703

Nhaø gaàn chôï, dö 2 phoøng cho share, 1 phoøng coù loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác, nam nöõ ñoäc thaân or vôï choàng son. Home 714-418-1847, cell: 714-6516887 120-3L-120304/146705

NHAØ CAÙCH PHOÁ BOLSA 15 phuùt, loái ñi rieâng cho share 1 phoøng lôùn, bathroom $500, 2 phoøng $600. Bao ñieän nöôùc giaët saáy, cable TV. L/L Huy: 714-283-2634 120-10L-120304/146719

Nhaø GG. Ninth st., ít ngöôøi, phoøng roäng cho ñoäc thaân or ngöôøi lôùn tuoåi share, coù vieäc laøm, khoâng naáu aên, giaët saáy, doïn vaøo anytime. LL: 714-636-9592, 417-1155 120-3L-120304/146720

Nhaø goùc Westminster vaø Newland dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân thueâ $300/thaùng. Bao ñieän nöôùc, xin goïi 714-896-9694 120-7L-120304/146725

Master bedroom, tieän nghi Furniture, TV-DVD,beáp, loái ñi rieâng, nhaø house coù hoà bôøi raát ñeïp Bushard/Hazard, naáu aên OK, öu tieân vôï choàng, doïn 15-12-04. LL 714-775-5261 120-7L-120304/146728

Townhouse 2 bedroom ôû Brookhurst + Westminster, nice & Quiet. Caàn 1 nöõ single share 1 master bedroom. Gas, ñieän nöôùc, cook & garage included. Goïi 714-658-4764 or 636-8902

120-7L-120204/146538

Nhaø goùc Bolsa/ Newland dö moät phoøng $280, nhaø roäng ít ngöôøi, cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, huùt thuoác. LL: 714-799-5961

Nhaø rieâng khu yeân tónh gaàn chôï Ngöôøi Vieät coù phoøng rieâng cho thueâ, bao ñieän nöôùc giaù $350 vaø 1 phoøng khaùc ôû F.V giaù $370. 714-234-4460 120-7L-120204/146540

Nhaø dö phoøng cho thueâ, doïn vaøo ñaàu thaùng 12, goùc Goldenwest + Trask, khu yeân tænh $300/ thaùng, deposit 100, ngöôøi lôùn tuoåi Nam hoaëc Nöõ LL: 714-290-3573, 714-892-6350. Chò Taâm 120-3L-120304/146569

House Westminster. Phoøng roäng, loái ñi rieâng, bathroom and beáp rieâng quiet safety Trask/Beach, ñieàu kieän deã daøng, öu tieân vôï choàng, $600/month. L/L: 714668-5638 or 876-3962 120-4L-120304/146581

Master Bedroom troáng cho share Brookhurst - Bolsa, mobilehome coù cable, nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi ñöùng tuoåi $375/thaùng. L/L: 9069966 120-7L-120304/146587

Nhaø house dö 1 phoøng Bolsa & Ward, khu yeân tònh. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Coù maùy giaët $300/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-878-8283, 714-554-8623

120-3L-120304/146756

120-7L-120304/146759

Nhaø Magnolia + Chapman dö phoøng cho thueâ, doïn vaøo ngay, bao gas + Ñieän nöôùc. LL: Ñaêng 714-636-8575, hoaëc 714-3082740 120-7L-120304/146767

Nhaø gaàn Harbor vaø 1St dö 1 phoøng cho ñoäc thaân share giaù $270, doïn vaøo ngay. Xin L/L nhaø: 714-554-3532, cell: 714-2545922, 785-0320 120-3L-120504/146786

Magnolia/Westminster caàn cho share master bedroom, loái ñi rieâng, khu yeân tónh. Lieân laïc coâ Hoàng 714-894-2339, 714-6575560 120-7L-120504/146793

Nhaø house dö 2 phoøng cho share, khu yeân tònh, ñaäu xe thoaûi maùi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy $300 thaùng goùc Mc.Fadden - Euclid. L/L coâ Tuyeát 714-839-2639 120-3L-120504/146799

120-7L-120304/146594

Nhaø dö phoøng cho share khu Harbor - Brookhurst yeân tònh roäng thoaùng, öu tieân ñoäc thaân, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, vaøo ñaàu thaùng 1. 714-839-7679

120-7L-120304/146599

House dö 1 phoøng cho share bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy, 714317-0809 sau 7PM

120-3L-120304/146603

Nhaø cho share master room. Khu yeân tónh saïch seõ goùc Brookhurst/ Hazard coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên vaø giaët saáy, xin L/L: 714531-4518

Nhaø vuøng Laguna Hills khu yeân tónh dö phoøng cho share, öu tieân phaùi Nöõ. LL: 949-394-0650 Nhaø rieâng dö phoøng cho share saïch seõ yeân tònh, coù cable. Bao gas, ñieän, nöôùc, goùc Hazard & Magnolia. Xin goïi 714-379-0290 hoaëc 714-425-3365

Nhaø hai phoøng nguû hai phoøng taém coù TV cable, ñöôøng daây ñieän thoaïi ñöôøng gas, nöôùc cho maùy giaët saáy khoâng bia röôïu thuoác. 714-636-9733

120-3L-120504/146802

120-7L-120504/146816

120-14L-120504/146817

Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø Beach + G.G dö phoøng cho share, loái ñi rieâng, cable TV naáu aên giaët saáy (öu tieân nöõ coù job). L/L: 714-539-4291

$597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437

120-7L-120504/146820

300-9999L-111901/000105

120-3L-120304/146604

Mobilehome gaàn chôï Vónh Phaùt coøn dö 1 phoøng nguû cho thueâ. Phoøng taém rieâng bieät. Coù theå naáu aên. Carport ôû caïnh nhaø. $600/month. Available 12/15. 714-719-3824

120-7L-120204/146537

Nhaø dö phoøng cho share, ñöôøng Hazard gaàn goùc Magnolia, cho single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Phoøng ñang troáng. Doïn vaøo ngay. LL Caåm 714-899-5698 sau 4PM

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

120-7L-120504/146818

Nhaø ôû Newland/Larson roäng raõi thoaùng maùt coù dö phoøng master bedroom cho share ñieàu kieän deã daøng, bao gas ñieän nöôùc, parking an toaøn, naáu aên OK. Öu tieân cho vôï choàng nöõ ñoäc thaân, doïn ñeán baát cöù luùc naøo. Lieân laïc 714520-8974 120-7L-120504/146821

Caàn cho share V/choàng lôùn tuoåi, nöõ Ñ/thaân coù job, hieàn. Nhaø dö 1 phoøng lôùn, khu toát nhaø saïch seõ, ít ngöôøi goùc Mc Fadden. L/ L: 714-373-5715 (goïi sau 3gPM) 120-3L-120504/146825

Nhaø roäng ít ngöôøi dö 1 phoøng master cho share coù beáp, tuû laïnh, loái ñi rieâng goùc Magnolia & Westminster goïi 714-379-0113 sau 4 giôø 120-7L-120504/146829

Nhaø Fountain Valley cho share phoøng master vaø phoøng thöôøng, vôï choàng son nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, khu yeân tònh, ñeå laïi lôøi nhaén trong phone 714-839-4846 120-7L-120504/146838

Nhaø goùc Hazard/Magnolia cho share 1 phoøng coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên, xin L/L cho coâ Tina 714-728-9003 cell 120-7L-112904/145874

ANAHEIM - Nhaø môùi goùc Beach & Ball, dö phoøng lôùn, coù nhaø taém, beáp, loái ñi rieâng, coù swimming pool, saïch seõ thoaùng maùt. L/L Sang Nguyen 714-290-0567, 714-761-9365 120-7L-112904/145940

ANAHEIM - Master bedroom roäng môùi (phoøng taém, veä sinh inside) loái ñi rieâng bieät, bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên. Khu yeân tónh, saïch, an ninh. Lieân laïc 714507-8118, 714-797-3592. 120-7L-120204/146419

FOUNTAIN VALLEY - Bushard/ Heil. House Ñ/thaân $380. 2 ngöôøi $450 cho n/aên, g/saáy, tuû laïnh rieâng. Gia ñình vui veû. L/L Son Haø 714-847-0716 H, 714-2309640 cell 120-3L-120304/146570

FOUNTAIN VALLEY - Nhaø house dö phoøng roäng raõi cho ñoäc thaân thueâ, loái ñi, phone rieâng, bao taát caû. L/L: 714-593-0868 120-7L-120304/146669

FOUNTAIN VALLEY - Newland Talbert khu sang hoà bôi parking an toaøn dö master loái ñi rieâng or phoøng thöôøng, thaûm môùi caàn ngöôøi ñaøng hoaøng thaät thaø khoâng naáu aên. L/L Lisa 714-906-8890, 965-4516 120-3L-120504/146853

FOUNTAIN VALLEY - Euclid/ Warner, master suite 900 sqft, walk-in closet. Doïn vaøo 1/2005. Öu tieân ngöôøi ñöùng tuoåi khoâng huùt thuoác $650. L/L OÂ.Toân 714362-5128 120-7L-112904/145951

GARDEN GROVE - Studio goùc Magnolia + Lampson cho thueâ $595. Goïi 714-537-1358

120-7L-113004/146133

SANTA ANA - Moät phoøng roäng, DSL. Ít naáu khoâng huùt thuoác, gaàn South Coast Plaza, 405, 55. Khu toát, yeân tònh, dì Höông 714-5570811 120-7L-120204/146358

SANTA ANA - Nhaø dö phoøng cho thueâ, öu tieân phuï Nöõ, khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Nhaø goùc Fairview & Warner. ÑT: 714429-9838 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067 120-14L-120504/146839

WESTMINSTER - 2 nguû, coù taém lôùn, loái ñi rieâng, coù beáp vaø giaët saáy $620, bao ñieän gas 1 nguû khaùc coù phoøng beáp rieâng taém rieâng loái rieâng $585 (1 xe) chæ nhaän vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, 893-0694

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742 300-28L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $510,000. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän. Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $745,900. ª NHAØ CHO THUEÂ: G.G 4PN/ 4PT + Bonus room roäng 3000 sqft. Parking ñaäu ñöôïc 10 xe, ñi boä ñeán nhaø thôø St. Colombine giaù $2400/thaùng. No housing. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-14L-111204/143879

INCOME PROPERTY IN LAS VEGAS ° 2 Nhaø treân 1 lot, moãi caên 2 nguû, 1 taém, thaâu tieàn nhaø $1400/ thaùng. Giaù $195,000 ° Nhaø 3 nguû., 2 taém, 7000 sqft lot, thaâu tieàn nhaø $1300/thaùng, ngöôøi möôùn traû ñieän nöôùc. Giaù $190,000. Lieân laïc: 714-981-9742 300-30L-111204/143880

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-28L-112904/145932

300-28L-111404/144174

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-5542286 300-28L-111604/144399

CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220 300-36L-111604/144514

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010

300-14L-113004/146047

Nhaø caàn baùn Huntington Beach. Nhaø laàu 4PN, 3PT. Bonus room lôùn. Goùc Magnolia - Warner. L/ L Kim Linh 714-822-6133 300-7L-113004/146054

Caàn baùn gaáp nhaø taïi Vieät Nam (Saøi Goøn). Quaän Phuù Nhuaän giaù 55 ngaøn ñoâ. Nhaø laàu 2 taàng. Xin L/L: 714-425-3640 300-7L-113004/146058

DUPLEX 2 caên 3PN/2PT gaàn Bolsa. Giaù $690,000. Nhaø 3PN/ 3PT, 2 taàng xaây 2004. Gaàn Bolsa giaù $574,900. Coi nhaø goïi Mr.Haûi 714-423-7081 300-14L-113004/146107

300-7L-111804/144825

MobileHome by owner Park, 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT coù theå laøm theâm phoøng Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu

Manufactured Home For Sale. Brandnew 2005. All age park, 2 bed, 2 bath, space rent $695. πριχε $79,900. 714-349-2770 300-7L-120104/146189

Mobilehome baùn. 4PN,3PN, 2PT. ÑB 3PN, 2PT, khu Whittier $495/ M. 2PN, 2PT + den Bushard + Westminster laøm Loan. Tieàn down thaáp. VP: 714-842-7600, coâ Tammy: 714-273-7886, OÂ.Hoaøng 714-705-5200

300-28L-111804/144865

Nhaø baùn bôûi chuû, ñaát gaàn 11,000 sqft, nhaø 2200 sqft (coù patio 400 sqft khoâng permit). 3PN, 2PT, living room, family room. 2 loø söôûi, new hardwood floor, dinining room, beáp raát roäng, attached 2 xe garage, swimming pool, coù gate, saân tröôùc sau raát roäng, 2 storage lôùn. Garden Grove khu raát toát. Giaù $569,000 ($25,000 döôùi giaù appraisal). L/ L Julie 714-296-7144, 714-5307144 300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234 300-7L-111904/144977

Westminster condo 2 taàng $385,500, 4PN, 2PT, 1P.nguû döôùi nhaø, ñoái dieän chôï ABC. Taân trang toaøn dieän, doïn vaøo ôû ngay. Agent Tina 714-675-1455

300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515 300-14L-112304/145347

Anaheim Freeway 57/91 Caên nhaø 2 taàng 4 nguû, 2 taém, 1840 sf, treân 26,000 sf ñaát ñöôïc pheùp chia 4, Nhaø $450,000, ñaát 220,000/loâ, hoaëc lease nhaø vaø ñaát môû business. Nguyeân: 714808-8791 300-14L-112304/145423

SALE BY OWNER Dale / Orangewood. 4PN/2PT, 1200 sqft / 7300 sqft. Nhaø taân trang hoaøn toaøn môùi.Sôn trong ngoaø i , Mouldings, Recessed Lights, PergoFloor, vv... Phaûi coi môùi thaáy döôùi giaù thò tröôøng. $489,000. Vanessa 714-7267888 300-7L-112304/145428

ÑAÁT ROÄNG - ZONE R2 GARDEN GROVE: Nhaø 2PN, 1PT, 1 car garage, coù töôøng xaây chung quanh. Ñaá t roä n g hôn 9,000sqft, Zone R2, ñöôïc pheùp xaây 2 caên. Coù Additional Plan ñöôïc City approved, xaây theâm 3PN, 2PT, 2 car garage. Coù saün Plan xaây moät caên nhaø 2 taàng, hôn 5,000 sqft, goàm 5PN, 5PT, 3 car garage. Giaù $465,000. Goïi Khanh Son phone 714-7152309. 300-7L-112604/145745

300-14L-120104/146197

LONG VIEW REALTY Khu nhaø môùi, töø $243,990, 3 bed, 2.5 ba, 2 gara, coù danh saùch caùc khu nhaø môùi. LL: Ñaïi 714-376-4329 300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2 1/2 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590 300-14L-120104/146225

Three units vuøng Long Beach môùi sôn trong vaø ngoaøi roäng 2548 sqft. Hieän ñang cho thueâ $2600 moãi thaùng. Giaù baùn $410,000. L/L Phöôïng 714-262-3887 300-14L-120104/146248

Baùn gaáp mobile home 3PN, 2PT in a family park Beach Blvd giöõa Fwy 450 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714-775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-120104/146306

- Nhaø Santa Ana, 5PN + 2PT probate sale Giaù $399,000 - Nhaø Anaheim 4PN + 2PT, $419,000 - Nhaø Garden Grove, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8136 sqft. $450,000. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim treân lot ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or Keith Tran (Realtor), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell). 300-14L-120104/146318

ª Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe, 1361 sqft, assc $125, traàn cao, goùc Newland/Trask, $350,000 ª Garden Grove: Townhouse 2PN, 2PT, 2 xe, 1150 sqft, assc $145, garage dính lieàn gaàn chôï Ñoàng Höông $324,000 ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 1.5PT, 2 xe 1120 sqfts vöôøn 8850 sqft, nhaø ñeïp $455,000 ª Westminster: duplex 2PN, 1PT vaø 2PN 1PT xaây 1963, roäng 1800 sqft vöôøn 6900 sqft giaù $545,000 ª Long Beach shopping center 3276 sqft, lot size 9000 sqfts, xaây 1987 goàm coù mini-market, nail, barber shop, clothing store, beauty salon. Net income $75,078/naêm, giaù $895,000 C21 Pro Realty OÂ.Ñònh: 714-932-2299 OÂ.Tuøng: 714-497-5765 300-7L-120104/146337

Nhaø G.G 4PN, 2PT 10% down $1400, $455,000. Nhaø G.G 5PN 2.75PT, 1780 sqft $509,000 10% down $1548.53 Trung taâm Little Saigon. Nhaø 3PN 10% down $405,000, $1185, 714654-3157 Agt 300-14L-112604/145752

ª IRVINE: Condo 2PN, 2PT, 1 car garage. New paint, new woodfloor, ñi boä ra park, school, beáp, phoøng khaùch roäng. Excellent location, condition. Giaù $375,000 ª SANTA ANA: Beautiful townhouse 2PN, 2.5PT, 2 master bedrooms. 2 car garages gated community. Excellent location association $145 per month. Only 14 homes. Giaù $337,000. Huy Broker: 714-262-3425, 714836-9876

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

300-28L-120204/146394

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig. Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-120204/146520

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-120304/146680

ÑAÁT BAÙN ª 20 acre vuøng San Bernadino county Lassen City. Ñang phaùt trieån $48,500 ª 40 acre Kern county Tehama city ñang phaùt trieån $62,500 ª 6000 SQFT xaây 1 caên nhaø Kert county Ridgecrest city. Giaù $28,700 Please call 714-569-1999 Sam

Mobile Home For sale, ñôøi 205 giaù $147,000. Tieàn ñaát $650. Vuø n g Westminster Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 taém. Giaù $39,000. Chuùng toâi coù nhaän laøm loan Mobile Home vaø thuû tuïc Mua Baùn by owner. LL: Sonny: 714-7209017, Scott Le: 714-488-6667, Office: 714-893-8682

300-7L-120204/146552

Nhaø 4PN, 2PT, 1594 sqft $439,900, 10% down, 1288. Westminster nhaø 3PN, $424,000 10% down, 1241. Nhaø G.G, 5PN, 2.75PT, 1780 sqft, 10% down $1537. 714-612-5081

300-7L-120304/146751

300-7L-120304/146757

Brookhurst/Westminster 2 story 1600 sqft, 3PN, 2.5PT, $350,000, 10% down1024.55. Nhaø 2 story 3PN 2.5PT $460,000 10% down $1500. 2 story townhouse 2PN $289,000 10% down $925. 714-612-5081

300-7L-120304/146762

300-16L-120204/146557

Baùn bôûi chuû Mobilehome roäng raõi thoaùng maùt gaàn 1500 sqft, city Garden Grove. Tieàn rent chuû môùi $682, family park, 4 phoøng nguû (master bedroom raát roäng) 2 phoøng taém 1 phoøng khaùch, 1 phoøng chôi. Taân trang toaøn boä thaûm, sôn môùi, cabinet, beáp, maùy huùt khoùi, maùy röûa cheùn, maùy saáy ñeàu môùi. Coù 2 cöûa ñi rieâng bieät, coù theå ôû 2 gia ñình. Giaù baùn $63,000. Phone 714-554-3682 or cell 714-401-3085

300-14L-113004/146100

FOUNTAIN VALLEY - Beauty 5 Bedroom 1 bedroom and 1 bath. Dowstair gourmet kitchen everything upgraded. 2230 sqft. F.V School $699,900. Agt Tim 714378-3401

300-36L-120204/146559

300-7L-120304/146770

ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 KIMBERLY: 714-863-5066 300-4L-120304/146608

ª CORONA: Brandnew 4 or 5PN, 3PT, 3 car cöûa ñoâi, traàn cao, ngay trung taâm 2710SF, lot size 6510SF giaù $499,000 ª Nhaø G.G, 3,4 PN, 2PT, khu thònh vöôïng, an ninh, gaàn trung taâm Little Saigon, giaù töø $510,000 vaø $535,000. Mua nhaø. Baùn nhaø, Finance, Refinance, xin goïi Tommy Truong 714-785-3762

300-7L-120304/146639

ª Condo: 2PN/2PT, G1, living 1086SF, xaây 1981, ass $185. Baùn $215,000. Santa Ana ª House: 4PN/2PT, G2, living 1594SF, lot 7226 SF, xaây 1954. Baùn $439,900. Anaheim ª Triplex: Moät unit 2PN/2PT, hai unit 2PN/1PT. Living 3000SF, lot 8500 SF. Baùn $670,000. Garden Grove ª Fourplex: Moät unit 2PN/2PT, ba unit 2PN/1.5PT. One level, gross income $53,700/naêm. Baùn $785,000. Anaheim. Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Laân Ñinh/LS Gateway 714791-8881

300-3L-120304/146664

ª Townhouse 3PN/1.5PT, 2 stories, 2 cars garage attached roäng 1120SF, coù moät extra room. Chuû seõ thay thaûm môùi, move in condition goùc Ball/Western. H.O.A $155/M, giaù baùn $315,000 ª Townhouse 3PN/2.5PT, city Garden Grove, 2 stories 2 cars garage roäng 1600SF, maùi ngoùi, caàn baùn gaáp giaù $355,000, maùi ngoùi. H.O.A $200/M, gaàn tröôøng hoïc, chôï, shopping center vaø freeway ª Townhouse 2PN/2.5PT, city Garden Grove, 2 stories, 2 cars garage attached roäng 1150 SF. H.O.A $145/M, goùc Brookhurst/ Westminster tieän cho chôï, nhaø baêng, tröôøng hoïc, freeway giaù baùn $325,000 ª Nhaø house city Huntington Beach 4PN/2PT roäng approx 1800SF, ñaát roäng 6000SF, 2 stories, nhaø ñeïp, move in condition, ñaát roäng 6000SF, 2 stories, khu raát yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, maùi ngoùi ñoû môùi 2 naêm, 2 cars garage attached giaù baùn $583,000 goùc Heil/Magnolia ª Nhaø house city Garden Grove 6PN/3PT, 2 cars garage attached roäng 2100 SF, ñaát roäng approx 8700SF, ñaày ñuû tieän nghi move in condition khoâng caàn söûa chöõa gì heát goùc Euclid/Chapman, giaù baùn $597,000 Moïi chi tieát xin lieân laïc Chieu Vo Realtor Loan Officer 714-785-9951 Chuyeân phuï traùch mua baùn nhaø ôû, ñaàu tö vaø caùc dòch vuï veà Loan, Refinance

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

300-7L-120504/146779

Mobile Home khu senior, Westminster, 1640 sqft, 2PN/ 2PT. Phoøng khaùch roäng, phoøng aên formal, central heat & A/C. All appliances included. Anh 714638-3834 hoaëc Clara 714-7136204 English

GARDEN GROVE - 3 bedroom, 2 bath, new carpet , paint, roof, A/C, pergo floors, lots of parking. Large lot. Good schools $537,900 appt. only. 714-5303252 12102 Shady Acre 300-7L-120104/146278

GARDEN GROVE - Nhaø söûa môùi toaøn dieän ôû khu vöïc toát 4PN, 2PT, roäng khoaûng 2000 SF. Ñaát roäng 13,000 SF. Coù theå xaây theâm 1 guest house ôû saân sau. Trong ngoaøi nhaø söûa sang taát caû, nhaø beáp phoøng taém oáng nöôùc, ñieän. Chuû saøi ñoà chieán. Ñ/C: 12651 Brookhurst Way, gaàn Stanford vaø Brookhurst Blvd. Giaù $779,000. L/L Larry Long Tran, broker 714537-6111 SANTA ANA - Ñaát troáng commercial (96x120) 11,460S.F coù theå xaây commercial retail building giaù $340,000, gaàn goùc First St/Bristol St. Ñ/C: 1339 W.5th St, Santa Ana. L/L Larry Long Tran Broker: 714-537-6111

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-28L-112404/145524

MUA XE TOWING Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486 400-36L-111804/144883

2004 LEXUS RX330. 20K miles,

maøu silver blue raát ñeïp coøn guarrantee cuûa dealer. Giaù $32K hoaëc ñoåi xe cuõ. #5DL229. 714657-9539 400-35L-110504/143081

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2 400-5L-120304/146679

2004 TOYOTA Corona S. White

full power, 4 doors, good AC/CD, low miles, sunroof, tail xe ñeïp maùy toát,caàn baùn. Giaù $9,900. License:(#57105). Phone: 714417-7423, 265-0367

2003 CAMRY LE, 4 maùy, maøu

silver, auto. Full power, CD, tape, power seat. Xe nhö môùi baùn $11,500. Lic #4ZOM845. L/L: 714-270-7226 400-7L-120304/146699

2003 HONDA Accord EX, 2 door, plate #5KGU336, dark grey. Full power, 6CD, look like new, 12,097 miles, giaù baùn $11,975.OBO. Salvage title, xin lieân laïc 909-455-7203 or 909398-1240 400-7L-120304/146737

2002 CHEVROLET Cavalier LS, töï ñoäng. Full power, AC, cassette 50K, good condition $5400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance no down 400-7L-120104/146286

2002 TOYOTA Sienna Van, 7 choã

ngoài, töï ñoäng. Full power silver trong ngoaøi ñeïp nhö môùi. $11,700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card finance

V6, töï ñoäng, white, tieän cho shop may or chôû haøng, $7600. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card, finance. No down 400-7L-120304/146697

black. Full power, 6CD, nice condition, 54,000 miles, auto, salvage title giaù baùn $7950.OBO. Xin lieân laïc 909-455-7203, 909398-1240, plate #5FWD031 400-7L-112904/145983

2001 LEXUS LS430, pearl white,

61K miles, chrome rims navigation system, seat warmer $32,000. Goïi Ben 714-200-5516, lic 4PGP084 400-7L-120204/146341

2001 LEXUS GS300, maøu sil-

ver. Full power, sunroof, 6 CD changer. 65,000 miles trong ngoaøi coøn môùi baùn $18,500. License 5CYT661, 714-812-0939, 714-521-2132

300-14L-120504/146806

400-7L-120104/146314

2001 SOLARA SE, V6, 2 door.

400-36L-111104/143751

300-7L-120504/146823

Nhaø Westminster 3 nguû 2 taém ñaát roäng 7272 sqft ñaõ söûa chöõa taân trang toaøn boä, khu vöïc yeân tònh gaà n Little Saigon baù n $465,000. Goïi 714-234-0192

Full power maøu xanh ñen 6 maùy CD radio cassette 36,000 miles trong ngoaøi nhö môùi caàn baùn $9200. L/L: 714-856-5857, vin #C456673 400-7L-112904/145904

2001 TOYOTA RAV-4L, auto-

matic, silver. Alloy wheels, 35,000 miles, xe trong ngoaøi ñeïp, chaïy toát. Baùn giaù $9200. L/L: 714-623-0707 or H: 714534-7597, PL #5BLA476

300-7L-120504/146826

Caàn sang laïi 2 mieáng ñaát ôû nghóa trang Westminster ngay goùc Beach - Hazard naèm giöõa park raát ñeïp vaø yeân tònh goïi 714-2340192

400-7L-120204/146423

2001 TOYOTA Corolla. Full

power, low mile, caàn baùn $6200. Xe tuyeät ñeïp. License #57105: 714-657-5301

300-14L-112804/145822

400-3L-120304/146713

2001 TOYOTA Avalon XL V6, full

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

system CD, moonroof. Xe tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi baùn reû $13,150, goïi Phöôùc 714-2404733. Nhaän traû goùp. L #4NXF293

400-28L-110904/143464

2001 HONDA Accord EX, 2 door,

400-70L-111404/144134

2000 ACURA 3.2TL navigation

ñeïp, voû môùi power seat giaù $7950, 4JUW150 ° 1998 Avalon full power, sunroof, nieàng ñuùc, power seats side airbags, giaù $8100, 4JJR801 Lieân laïc 714-554-8370 Pager: 714-202-2828

400-7L-120104/146289

300-28L-120504/146803

400-3L-120304/146661

2000 CAMRY LE. Full power xe

2001 FORD Cargo van, E150, 400-36L-111804/144874

traéng, soá töï ñoäng, AC, CD, AM/ FM. Raát saïch seõ trong ngoaøi sales $8500, vin #357621. Call: 714-534-8494. Traû goùp deã daøng

400-7L-120304/146702

power, AC, CD, gheá ñieän, thaéng ABS, 1 chuø 40K miles, $9200. No accident 714-776-7549, (5HFF500)

300-14L-120504/146796

ANAHEIM - Nhaø xaây naêm 1998, roäng gaàn 1500 sqft., 3 bed / 2.5 bath, coù coång an toøan, goùc Brookhurst / Lincoln. Giaù $479,900. GG. : 4 Units, 1 caên 3 bed/2.5 bath, 3 caên 2 bed/2 bath. Tieàn rent $5,100/month. Giaù $989,900. Moïi chi tieát veà nhaø cöûa ñaàu tö xin vui loøng LL: Hau Bui: 714-713-0357

400-5L-113004/146069

400-7L-120304/146739

MOBILEHOMES FOR SALE 3 bedrooms 1 bath, nhaø doublewide 4 choã ñaäu xe, khu cho g/ñ ôû, nhaø ñaèng sau chôï Bolsa Supermarket $70,000. Finance easy, lease ñaát $630 per mos. Goïi 714-590-8423 or 714757-6741

ÑAÁT BAÙN RIVERSIDE 1.40 acres. Fronting ñöôøng traùng nhöïa, caïnh tröôøng hoïc môùi, khu phaùt trieån Van Buran/Mockingbird, giaù $125,000. Helen: 714785-3122, 951-786-7488

400-3L-120304/146729

2001 TOYOTA Camry LE, maøu

2001 CAMRY LE, 4 maùy. Full

300-7L-120504/146795

400-5L-120304/146715

2001 TOYOTA Corolla S, full

power, 4 doors, maøu silver, xe ñeïp maùy toát caàn baùn $6200. Lic #57105. L/L: 714-417-7423 or 714-443-1293

400-5L-120204/146448

Mobile Home, G.G tuyeät ñeïp, 3PN/2PT, 1997, 1568 sqgt, raát môùi, phong thuûy toát. Giaët saáy, tuû laïnh coù saün. Anh 714-6383834 hoaëc Clara 714-713-6204 English

LYÙ MOBILEHOMES! Chuyeân lo moïi dòch vuï mua baùn mobilehome cuõ môùi ñuû loaïi coù nhieàu nhaø bò Bank Repos. Baùn giaù reû (lo laøm Loan or Refinance low rate easy terms). 3 bed 2 bath brandnew 2005, khu Garden Grove. Lease ñaát $695 per mos. 2 bed 2 bath brandnew 2005 khu Midway City giaù $70,000. Lease ñaát $700 per mos, 714-757-6741

400-37L-110704/143262

300-7L-120104/146277

300-7L-120504/146780

Sale by Owner: Cerritos. Nhaø 4PN, 2PT, garage 2 xe, hoà bôi spa, sôn môùi, nhaø beáp môùi taân trang, roäng 1400 SQF. Khu yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc, shopping, freeway. Giaù $675,000. L/L: 714606-3868

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-14L-120104/146250

300-7L-120304/146765

Nhaø baùn 96 Saint James, Irvine, 3BR/2.5BA, 2 tuoåi, nhaø vöôøn raát ñeïp, community pool, BBQ, association $80. L/L Chad Ninh 714-709-3631. Open house this Sunday 12-5

RAO RAO VAË VAËTT

power, töï ñoäng, chæ coù 47,000 miles, CD cassette, power seat, gheá da, nieàng nhoâm. Baûo ñaûm xe raát ñeïp, trong ngoøai nhö xe môùi. Giaù $14,900. PL#4UGC382. LL: 714-234-9970, 714-5881708

cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640) 400-3L-120304/146755

2000 DODGE Caravan SE V6 3.3, 7 choã, full power, cassette, 2 AC, voû môùi, maùy hoäp soá raát good, no accident, xe nhö yù. Giaù $6900. Phone 714-379-6176 (#4JEV950) 400-7L-120104/146186

2000 FORD Expedition V8, 4KSU177, $12,700. Phone 714709-6588 400-7L-120104/146246

2000 HONDA Odyssey EX, cöûa

hoâng, töï ñoäng, 1 ñôøi chuû, giöõ kyõ coøn raát môùi, maøu traéng, freeway 99,000M, baùn $11,700. No accident, #4JJF252. 714-5536708 400-4L-120204/146546

2000 HONDA Accord EX, töï

ñoäng, V4, 4 cöûa. P/seat, sunroof mint condition only 26K miles 1 owner, 4TSK420, 714-6133037, $9900 400-5L-120304/146668

2000 HONDA Accord EX, 4

door, white color, V6, leather seat. Fully loaded giaù $8900.OBO. ÑT 714-443-1293 or 265-0367, license 4BFU119 400-3L-120304/146726

2000 HONDA Odyssey EX, 4 doors, maøu xanh soá töï ñoäng, 7 choã ngoài full power. Alloy wheel hai beân coù remote auto power sliding door saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho gia ñình low miles, 68 miles, on sales $13,500, vin #573367, call 714534-8494. EZ finance 400-7L-120204/146460

2000 LEXUS ES 300, Pearl

white, full power, sunroof, A/C, 6 CD changer, 62K miles, xe raát ñeïp caàn baùn gaáp. $19,400 OBO. LL: 949-454-6171. LP#BSHARP 400-7L-120204/146549

2000 LEXUS LX470, 100K miles maøu white raát ñeïp ñaõ tune-up (timing belt, water pump v.v...) do chính dealer Lexus of Westminster laøm, coù D.V.D vaø T.V trong xe. Giaù $28,500. L/L: 714-553-3965. 4JJY484 400-3L-120304/146662

2000 LEXUS RX300, low miles, xe ñeïp tuyeät haûo ít thaáy, baùn reû $15,850. Nhaä n traû goù p hoû i Phuïng 714-636-8668 400-5L-120304/146638

2000 ML320 SUV Auto, full loaded, white, one owner, excellent condition, navigator systems, CD changed (#A125691), 90Kmiles, caà n tieà n baù n reû , $15,900. or trade car. Xe tuyeät ñeïp. LL: 714-899-5630, 714200-8144 400-6L-120104/146207

2000 TOYOTA Camry, LE. Full

power, AC, cassette CD chöa accident sôn gine, 41,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $9300. License 4HKB421, 714-315-9560

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-120204/146482

2000 TOYOTA Tundra truck, 4 cöûa, bed linner, voû môùi, SR5 package, AC, CD, alloy wheels, maøu traéng, V8, 4.7 lít, chaïy maïnh coøn môùi. No accident 1 chuû 60K miles, xem thích ngay $12,500. 714-757-5816, #6F55535

400-4L-120304/146635

2000 TOYOTA Camry LE, full power AC, cassette, CD chöa bò ñuïng, 100,000 miles, xe trong ngoø a i raá t ñeï p , baù n $7000. License#4Z1L397. 714-3159560

400-7L-120304/146650

2000 TOYOTA Corola LE, full

power, AC, cassette, voû toát coøn môùi trong ngoøai, no accident, 1 chuû, 80K miles. $5900. 714-7575816 (#4JY442) 400-3L-120304/146655

2000 TOYOTA Van Sienna LE, auto, full power 4 slide DR, bucket seat, CD, ñeïp nguyeân thuûy baùn reû Hoûi Cöông 714-636-8668. Nhaän traû goùp, L #4HPA926

400-3L-120304/146658

2000 TOYOTA Camry, V6, LE,

moonroof, boán airbag, nhö môùi baùn reû $9950. Nhaän traû goùp. Hoûi Quang 714-240-4733, L #GHT6Y291 400-3L-120304/146685

2000 TOYOTA Camry LE, white,

full loaded CD, Power window, xe môùi, maùy toát, excellent condition, chuû giöõ kyõ , caà n baù n $7250. 714-251-3155, 714-4682665 (#31575) 400-3L-120304/146709

2000 TOYOTA Camry LE, Full

power, töï ñoäng, low miles, 01 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat, baûo ñaûm no accident, sôn nguyeân thuûy, trong ngoøai hoøan haûo. Giaù $8900. PL#4KKH735. LL: 714-234-9970, 714-5881708 400-3L-120304/146727

2000 TOYOTA Sienna maøu white,

full power soá töï ñoäng, AM/FM, CD saïch seõ trong ngoaøi xe hai maùy laïnh 7 choã ngoài. Thích hôïp cho gia ñình on sales $9490, vin #235375, call 714-534-8494 400-7L-120204/146480

1999 ACCORD EX, gheá da, 4

maùy, sunroof, alloy wheels, 4 voû môùi, A/C, CD, ñaõ laøm timing belt 101K miles, ñi kyõ coøn môùi, 4 cöûa, maøu silver, clean tile $8300. 714-493-3149, #4POK600 400-7L-112104/145108

1999 ACURA Integra LS, 4 cöûa,

sunroof, alloy wheels, 1 chuû 52K miles. No accident, A/C, CD coøn toát $7600. 714-839-5620, $4HRB494 400-4L-120204/146541

1999 ACURA 3.2TL, 4 cöûa, töï

ñoäng, taát caû ñeàu power dual P/ seat, side airbag, gheá da, sunroof, 33K miles 1 owner (4DTB569), $11,800. Excelent condition 714-364-7877 400-7L-120304/146649

1999 COROLA LE full power, CA,

CD, voû môùi, chaïy toát 100K miles, coøn môùi, trong ngoøai maøu kem, no accident, $5200. 714-6236866 (#4GOK106)

400-7L-120104/146281

1999 DODGE Truck 1500 xcab,

töï ñoäng, full power, only 50K, alloy wheels, running board, bedliner, black, 4 cöûa, AC, cassette, very good condition $8700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master car or finance. No down 400-3L-120304/146572

1999 DODGE Caravan sport

thuøng daøi. Full power, CD + alarm cuûa haõng, gheá ñieän. Alloy wheel voû môùi, xe ñeïp chaïy toát. Baùn $5950. LP 4DHL963, phone 714757-2018 400-14L-112804/145823

1999 FORD Expedition, low mile (79,500) Giaù $11,500. (#4WLY881). Xin LL: 714-7130357

400-7L-120204/146424

1999 HONDA Prelude. Full power

59,000 miles, sunroof, CD radio 4 voû môùi, alarm maùy vtech thaéng ABS, trong ngoaøi nhö môùi airbag,

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS baùn $9900. Vin 4YAE620. L/L: 714-417-0729, 554-5041 400-3L-120304/146654

1999 HONDA Accord EX, V6, auto, 2 drs, coupe, moonroof, wheel black xe raát ñeïp nhö môùi baùn reû $9850. Nhaän traû goùp, hoûi Phöông 714-240-4733, L #4HMY209

400-3L-120304/146766

1999 HONDA Odyssey Van maøu gold, full power, 93K miles, coù CD, MP3, voû môùi, xe ñeïp, no accident, dö duøng caàn baùn gaáp, $8800. LL: 714-251-1514, 714533-6621 (#5CME336)

400-7L-120104/146310

1999 LEXUS GS300, maøu ñen,

sunroof, 6CD, xe giöõ kyõ môùi raát ñeïp. Caàn baùn gaáp $14,000. Giaù thöông löôïng neáu thích. L/L Julie home: 714-952-4290, cell: 714728-7800, lic 4WLC770

400-7L-120104/146287

1999 TOYOTA 4 Runner, 4 maùy,

2.7, töï ñoäng, AC, cassette, CD green, alloys wheel 66K, run good, $6700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-3L-120304/146574

1999 TOYOTA Truck long bed extracap, xe chaïy toát coù CD, 5 soá maøu ñen. LP #7G54819. Baùn $5950. Phone: 714-757-2018

400-14L-111004/143555

1998 LEXUS GS400. Fully loaded. Low jack, new battery, alternator tires, 83K miles, $17,950. Tel: 714-749-3628, 714-447-2311 soá xe 4BSX704

400-4L-120204/146543

1998 SIENNA XLE, V6, fully

loaded, auto. P/seat. Excellent condition, giöõ kyõ garage, 34K miles, 1 ñôøi chuû (4KBS767) $10,600. 714-613-3202 400-3L-120304/146588

1998 SIENNA LE 80K, White, 7

gheá, auto, nieàn ñuùc, voû môùi, no accident, sôn nguyeân thuûy, chuû giöõ kyõ, khoâng veát traày, tuyeät ñeïp, Tax 9/2005. #DL31575. $8,999. LL: 714-878-1665 400-7L-120304/146656

1998 SIENNA VAN XLE, V6, full Option, sôn 2 maøu, CD, alarm, alloy wheels, 1 chuû ít ñi, 20K miles, xe coøn nhö môùi, voû môùi. $9500. 714-231-9453 (#4CWV086) 400-5L-111804/144881

1998 TOYOTA Camry LE 4 cöûa,

Töï ñoäng, good mileage complete power CD, radio, thaéng ABS, A/ C, No accident, two airbags, new sticker 2005, trong ngoaøi raát ñeïp, saïch seõ & ñöôïc giöõ kyõ, giaù $6200. L/P 57SE781. L/L: 714321-9543 400-12L-112404/145571

400-3L-120304/146652

1999 TOYOTA 4 Runner Limited, V6, leather. All option nhö môùi baùn reû $14,500. Nhaän traû goùp, goïi Minh 714-636-8668, L #5GYB261

400-3L-120304/146724

1999 TOYOTA Honda Passport,

V6, silver, soá töï ñoäng, CD, AM/ FM, trong ngoaøi saïch seõ on sale $6900, vin #422859, call 714534-8494. Down finance deã daøng

400-3L-120304/146730

1999 TOYOTA Corolla, maøu gray, soá töï ñoäng, AC, CD, AM/FM saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho hoïc sinh on sales $6900. Vin #083115, call 714-534-8494. Nhaän traû goùp

400-7L-120304/146741

1999 TOYOTA Tacoma extracap, 4 maùy, AC, cassette chaïy toát, bedliner 95K miles, coøn raát toát $6800, 714-757-5816 (5L96751)

400-7L-120504/146804

1999 TOYOTA Avalon 77,000 miles black color. Full automatic & power CD radio cassette, tint windows. Leather interior, great A/C 4 brandnew tires. Good for 60,000 miles, $8800. Cel phone 714-715-4566, #6NX20

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power CD, radio, A/C, power steering 2 airbags, trong ngoaøi saïch & ñeïp. $5400, new sticker 07/05. Giöõ kyõ. Lic 4GKG368. L/ L: 714-321-9543 400-7L-120304/146653

1997 Van Previa LE S/C, 7 choã

ngoài, 4 maùy 2.4, A/C, CD, alarm, voû môùi, chaïy toát, coøn ñeïp, 1 ñôøi chuû, 108K miles, no accident, $6400. 714-231-9453 (#4VUR085) 400-7L-120204/146478

1997 CAMRY LE, V6. Full power

A/C, CD, alarm, coøn môùi trong ngoaøi, voû môùi 1 chuû 75K miles, no accident $6700. 714-6236866, #4HYT775 400-7L-120104/146284

1997 DODGE Truck 1500, xcab,

töï ñoäng, V8. Full power, alloys wheel, running good, bed liner, AC, cassette, good condition $5400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-112904/145905

1997 HONDA Passport SUV

$4500 raát toát, 110,000 miles. 4SBA632, 310-324-7059 400-7L-120204/146518

400-3L-120304/146659

1999 VOSKWAGEN Passat töï ñoäng. Full power 4 doors, xe raát ñeïp nhö môùi, low miles baùn reû $7750. Goïi Boán 714-636-8668, L #4VES960

400-7L-112304/145413

1998 GS 400 V8. Automatic all

option, 1 owner, low miles. Keep new in & out. $15,900. 4BHF482. Xe giöõ kyõ. 714-613-3700.

1997 HONDA Passport SUV

$4000 raát toát, dö duøng coù xe môùi baùn xe cuõ. 4SBA, 310-3247059 400-3L-120304/146657

1997 HONDA Civic VP, two

doors sport 4 seats auto, xe raát ñeïp hoaøn haûo original paint baùn reû $4950. Hoûi Coâng 714-6368668, L #4PAC269 400-7L-120304/146740

400-5L-120504/146849

1998 ACURA Integra maøu traéng 2 door, GSR maùy vtech saïch ñeïp 78,000 miles. Giaù $8400. L/L: 714-333-5309, #24055

400-7L-120304/146731

1998 CHEVY Truck, V8, 2500,

long bed, töï ñoäng, AC, cassette, good cho construction or chôû haøng, white $4900. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card 400-7L-120304/146733

1998 CHEVY Astro LS, van, 8 choã ngoài töï ñoäng. Full power 90K, $5800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance no down. 400-3L-120304/146585

1998 HONDA Accord EX, auto, 4 doors, silver, ABS, sunroof, nieàn nhoâm, voû môùi, no accident, 1 chuû giöû kyõ saïch ñeïp. #4XPG507. $6,990. LL: 714878-1665 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

1997 HONDA Accord Special

Edison 4 cöûa, sunroof, nieàng ñuùc maøu silver, 1 chuû, AC, CD, alarm, voû môùi 80K miles $6200. No accident 714-839-5620 400-7L-120504/146800

1997 HONDA Civic. Töï ñoäng maøu silver. Clean title, giaù $400, xin L/L Anh Hieàn 714-757-9352, 909-891-1500, #4VES418 400-7L-120304/146663

1997 LEXUS LS400, V8, Fully

loaded, gheá da, side airbag, CD changer, alarm, chrome wheels, voû môùi, coøn môùi 78K miles, chaïy thaät toát, no accident $12,800, 714-623-6866, #4H02680 400-7L-120304/146744

1997 LEXUS ES300, 6 maùy, full

power, gheá da, sunroof, 1 chuû 100K miles, voû môùi, xem thích ngay. No accident $8500. 714231-9453 (4MTN205) 400-7L-120504/146809

1997 LEXUS SC300, 2 cöûa, maøu

traéng ngaø, tu boå hôn $1000, taát caû ñeàu töï ñoäng, sticker 2005, xem xe thích, xe nhaø caàn baùn $7700. 714-317-8721, #5GHF039


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-120104/146313

400-7L-120304/146660

1997 LEXUS ES300 V6, maøu

Pearl white, 1 ñôøi chuû 86K miles, coøn nhö môùi, no accident, gheá da, CD changer, voû môùi, sunroof, xem thích ngay. $9500.. 714757-5816 (#4CKT407) 400-7L-120304/146632

1997 NISSAN Van Quest, caàn

baù n , 7 choã ngoà i , 90K . Giaù $5,900. OBO. Lieân laïc Thu. 714373-2002 hoaëc 714-883-9895. Lic#(7TRJ178) 400-4L-120304/146710

1997 PLYMOUTH Van Grand

Voyayer SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $3800. LP#3THH005. LL: 714-321-9543 400-7L-113004/146031

1997 TOYOTA Avalon XLS, V6.

Full power, CD. Alloy wheel, 120K Mi ñaõ boû 1800 laøm service coù receip chöùng minh trong ngoaøi raát saïch, more information, call 714-654-1361. $6000 .OBO, license #3TDF248 400-6L-120104/146208

1997 TOYOTA Avalon XL. Full

power, AC, cassette chöa bò ñuïng, sôn gine over 100,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $6400, license #TBD631, 714-315-9560 400-3L-120304/146578

1997 TOYOTA Avalon, XLS. 4Drs, auto. Full power, leather seat, moonroof, xanh lôït xe tuyeät ñeïp $6900, goïi 714-251-1201, 3UHE984 400-3L-120304/146589

1997 TOYOTA Camry LE, Auto,

4 doors, ABS, Full power, no accident, chuû giöû kyõ, Maùy toát, saïch ñeïp trong ngoøai. #3UBB308, $5,550. LL: 714-8781665 400-7L-120304/146706

1997 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa, töï ñoäng, 4 maùy, maøu silver, full power. Low miles 83,000 miles, AC, cassette xe raát ñeïp $5850. Lic #3WTT109. L/L: 714-8921995 400-3L-120304/146750

1997 TOYOTA Avalon XL- Full

power CD, AC, power seat, voû môùi, maùy hoäp soá raát good, no accident, xe nhö yù. Giaù $7400. Phone 714-720-5455 (#3UUM915) 400-7L-120304/146743

1996 ACURA Integra Special

Edision gheá da, sunroof, 1 chuû nieàng ñuùc 91K miles, coøn raát môùi, no accident $5400, 714623-6866 (4JEA425) 400-3L-120304/146768

1996 ACURA Integra LS, soá töï

ñoäng, 4 cöûa maøu green radio cassette, A/C, gheá da, sunroof trong ngoaøi coøn ñeïp chaïy toát 90,000 miles caàn baùn $4850. L/ L: 714-213-2317, vin #36269 400-7L-113004/146040

1996 COROLLA Maøu xanh,

120KM. 4 doors, chaïy toát, plate #4PUB539. Nöôùc sôn baïc maøu. Giaù $3500. L/L: 714-335-6620 400-3L-120304/146583

1996 HONDA Accord, LX auto,

white, 4 doors, full power, no accident, maùy eâm, saïch ñeïp trong ngoøai nhö môùi. #3RLY822. $5,450. LL: 714-878-1665 400-3L-120304/146576

1996 LEXUS ES300, 4Drs, auto. Full power, leather seat, moonroof, gold, xe tuyeät ñeïp $6600. Goïi 714-251-1201, 3RJZ152 400-7L-113004/146006

1996 PLYMOUTH Grand Voyager SE, long bed, 3.3L, 7 choã ngoài, xanh laù caây, all power, A/C, giaù $3195. 714-890-3912. #4CHY948 400-6L-120104/146205

1996 TOYOTA Avalon XL. Full

power, AC, cassette CD chöa accident sôn gine over 100,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $5600, license..., 714-315-9560 400-3L-120304/146568

1996 TOYOTA Van Previa. S/C.

1995 FORD Windstart van 7 choã ngoài, maøu traéng, full option. 1 ñôøi chuû. No accident trong ngoaøi môùi chuû giöõ kyõ caàn baùn $3200. L/L: 714-856-5857, 714-6382711, #3NLT438 400-7L-120104/146187

1995 HONDA Accord EX, 2 door, coupe. $5700. Phone: 709-6588, 3NFL191

400-7L-120104/146285

1995 HONDA Odyssey, EX, töï

ñoäng, blue. Full power, AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card, finance 400-4L-120304/146742

1995 HONDA Accord EX, 4 door,

auto, AC, alarm, sunroof, green, maùy hoäp soá raát eâm (#4CVB071) CD chöa heà bò ñuïng $4900 Firm. 714-420-2896 (#4CU5071) 400-3L-120304/146698

1995 ISUZU Rodeo LS, 4WD,

V6, AC, auto radio/CD, sunroof, new tires with 50K miles, Guarantee, 180K miles, run great $3,500. LL: 714-724-9891 (#3VLJ591) 400-4L-120204/146544

1995 LEXUS LS400, auto, 4 cöûa,

fully loaded, maøu ñen, 101K miles, 1 ñôøi chuû, perfect condition, run like new $7900. 3ABK478, 714-251-8742 400-7L-102804/142043

1995 MERCEDES SL500 con-

vertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ. Khoâng bò traày, caàn baùn $16,500. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301. 400-8L-112904/145939

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6600. L/L: 714321-9543 400-7L-120104/146288

1995 TOYOTA Previa LE, SC, töï ñoäng, 7 choã ngoài, AC, cassette, alloys wheel, red, gheá da $4500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card

400-7L-120304/146700

1995 TOYOTA Camry, 4 cöûa,

maøu gold,maùy eâm, coøn môùi trong ngoøai, ít mileage (79K).Run like new. Nieàng ñuùc, alarm. Baùn $4500. Goïi Hoà 714-902-7806, Pla#5HUV568 400-7L-120104/146279

1994 ACURA Integra, töï ñoäng.

Full power 2 cöûa, gray, AC, cassette, good condition $3800. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-3L-120304/146614

1994 FORD Ranger Pickup LX,

loaïi nhoû, 5 soá, run good, 150K mile, xe caàn baùn giaù $1500. Xin lieân laïc 714-891-4312 cell 714200-5461, lic #4X90922 400-14L-111504/144206

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng

400-7L-120104/146282

ñoäng. Full power, gheá da, AC, cassette $4300. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-120104/146283

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE,

töï ñoäng, AC, cassette. Full option, gheá da 100K run good $3600. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa or master card 400-3L-120204/146547

1992 TOYOTA Camry, xe ñeïp

chaïy raát toát, A/C, soá töï ñoäng 135K chuû ñoåi xe caàn baùn giaù $2950. Lieân laïc Ñöùc 714-4251629, alarm stereo system. 2XLJ685 400-3L-120504/146812

1991 NISSAN Maxima dö duøng baùn $2000, AC, CD daøn loa Bose, trong ngoaøi saïch ñeïp 178,000M. No accident, #2WA496 maùy raát eâm, 714-588-0665 400-7L-120304/146735

1990 ACURA Legend, töï ñoäng,

2 cöûa, gheá da, sunroof, AC, cassette, chaïy good $1350. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St) 400-3L-120304/146675

1990 HONDA Civic 4 cöûa, auto,

maùy laïnh, 105,600 miles, $1500. (#4JCK531). Goïi 714-928-4272 hoaëc 714-284-1140 (#3MXZ742) 400-7L-113004/146127

1988 TOYOTA Camry baûng soá

3JMN693. Ñang söû duïng, dö duøng caàn baùn giaù $1100. L/L A.Tieán home phone: 714-6365576, cell phone: 714-244-6935. Thôøi gian töø 8:00AM ñeán 2:00PM

1988

400-7L-120504/146841

TOYOTA Camry (2HPZ773), run good, new engine, timing belt baùn giaù $1200. Lieân laïc Nghóa 714-251-3474 hay 714-890-5726 400-7L-120504/146808

1987 CRESSIDA Coøn löu haønh

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 ° 99 Lexus RX300, Utility body, 7 passengers, auto, a/c, abs, airbags, CD changer, leather, moonroof, alloy wheels, full power, tuyeät ñeïp, giaù $13,900 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205. 400-36L-090503/083722 400-37L-092603/086741

toát. Dö xe muoán baùn giaù $600. L/L cell Danh 714-260-3819, #3RBS702 400-3L-120304/146617

1985 TOYOTA Cressida töï ñoäng,

4 cöûa,dö duøng, khoâng choã ñaäu caàn baùn gaáp. Giaù $650. Tình traïng toát. Runs good. LP#2RMU233. LL: phone 714362-5022. Thueá L/H. 1/95

400-38L-103003/091107

(Stk 2186) ° 2000 Mercedes Benz ML430, navigation, flare fenders, sale $20,900 (Stk 2223) ° 2000 Lexus RX300, 100K warranty, pearl white, sale $19,900 (Stk #2187) Offer Expire 12-06-2004. 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 SUPER WEEKEND SALES ° 2002 Lincoln Navigator 7 pass, SUV, 4Dr, one owner. Full power, all leather cass + CD, giaù $20,700 ° 2001 Jeep Grand Cherokee Limited 6 cyl. Full power. All leather, CD player giaù $12,800 ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, V6, auto, 4Dr, moonroof, cass + CD, board rack giaù $10,800 ° 2001 Nissan Patfinder LE, V6, moonroof, leather, cass + CD changer. Full power giaù $11,200 ° 2001 Toyota Sienna XLE, V6, auto, 4Dr, moonroof, leather, white, good condition cass + CD giaù $15,300 ° 2000 Mercedes ML430, auto, SUV, one owner, moonroof, navigation, all power, leather, giaù $18,700 ° 2001 Chev Suburbank 7 pass, silver. All power leather, dual A/ C, cass + CD, giaù $15,700 ° 2002 Toyota Sienna CE, auto, V6, 4Dr, 7 pass, dual A/C. Full power cass + CD giaù $13,300 ° 2001 Lexus RX300 auto, silver, 49K, SUV. Full power moonroof, cass + CD, all leather giaù $21,400 ° 1998 Mazda MPV, van, 7 pass. Good condition 2 A/C. Full power, 4Dr, giaù $4900 ° 1998 Nissan Quest, GXE, auto, van, 7 pass, dual A/C, low miles, moonroof, cass + CD giaù $7500 ° 2002 Honda Accord LX, V6, 40K. Good condition one owner. Full power CD giaù $13,600 ° 2000 Lexus ES300, auto, 4Dr. All power, all leather, moonroof, cass + CD giaù $14,800 ° 2002 Acura CL3.2, auto, silver 43K, one owner, 2DR. All power leather, cass + CD, giaù $15,400 ° 2002 Toyota Camry LE, V6, auto, 4Dr, silver. Exclean, A/C. Full power, cass + CD giaù $12,800 ° 2002 Lexus GS300, 62K. 4Dr, auto, moonroof. All power, leather, cass + CD giaù $22,800 ° 2002 Toyota Avalon XL, auto, 4Dr, black. Full power, cass + CD giaù $12,800 ° 2000 Toyota Camry LE, auto, 4Dr, 4 cyl, 62K silver. Full power cass + CD, giaù $8600 ° 1999 Honda Accord LX, auto. 4Dr. Good condition. Full power, giaù $8500 ° 2000 Honda Civic LX, auto, 4Dr. Full power, AC, giaù $7800 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù Quyù Khaùch. 400-37L-021004/104034

400-3L-120304/146752

400 TOYOTA Sienna LE full

power, CD, CA, power seat, alloy wheel, maùy hoäp soá raát good, no accident, xe nhö yù. Giaù $9600. Phone: 714-720-5455 (#3XGJ790) 400-38L-111901/000732

400-7L-122603/098097

400-3L-120304/146704

1994 TOYOTA Camry dö duøng

baùn $3350. Gold, 155,000M Chuû giöõ kyõ trong ngoøai coøn raát môùi, maùy toát, chöa bao giôø bò ñuøng. #5BNA497. 714-553-6708 400-5L-120204/146449

1993 BMW 325I, boán cöûa, maøu

traéng. Auto. Full power, sunroof, gheá da, xe giöõ gìn raát môùi. Baùn $4700, lic 4ZRK655. L/L: 714270-7226 400-7L-120204/146405

töï ñoä n g sunroof, maù y laï n h, alarm, CD, white, trong ngoaøi môùi giaù $2600, goïi Hoa 714703-1730, lic 5BYS661 400-7L-120504/146790

CD. P/seat. P/window green full power leather seat caàn baùn gaáp. $5000. L/L 714-843-6946, #3EOC764 400-3L-120304/146573

400-4L-120304/146746

1993 TOYOTA T100 truck 5SP,

beân hoâng, maùy hoäp soá raát toát, 70 ngaøn mile, caàn baùn parts hoaëc nguyeân xe, green, maùy coøn noã, maùy laïnh vv. $30. 714-537-8729 (#3RBP232)

1992 GEO Prizm, töï ñoäng, 4 cöûa

NGÖÔØI VIEÄT

400-37L-060303/069779

1992 TOYOTA 4 Runner, töï

seden, 85,000 miles. First owner, good condition $3700, POC 714-623-1811, 714-5308679, Garden Grove, #L7428

1993 LEXUS GS300, 6 cyl, auto

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

töï ñoäng. Full power, green, AC, cassette, xe ñeïp chaïy toát, $3700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card

° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

400-7L-120204/146534

400-7L-120304/146651

1996 TOYOTA Camry, bò ñuïng

400-7L-120104/146280

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE,

1994 TOYOTA Camry. 4 door,

1993 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

power AC, Cassette, ñaõ laøm timing belt, 87K miles, coøn raáùt toát, no accident, $5200. 714-7767549 (#4VED791)

xanh, töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp, giöõ kyõ, 88,000 miles. Xe dö duøng. Giaù $3900. L/L: 714-6516093, lic #2ZIP898

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

maøu traéng, xe chaïy raát toát, xe dö duøng caàn baùn giaù $2800 US. L/L: 714-225-0268, 3KIP679

Maøu traéng, sôn origin. Maùy laïnh, ñaày ñuû option, lic 5JSB752. Xe nhaø ñang söû duïng toát, 180K miles. Caàn baùn gaáp giaù $3800. Xin lieân laïc 714-251-8471 or 539-8471

1996 TOYOTA Camry LE, full

400-7L-113004/146012

1992 HONDA Civic, LX, maøu

RAO RAO VAË VAËTT

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

V6, air, camper shell, long box, tieän lôïi cho contruction $3900, 4V01265, goïi 714-251-1201 400-7L-120304/146734

(maùy Toyota), maùy laïnh, cassette chaïy maïnh $8500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St)

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 Toyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp, 97K miles. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800.

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2003 Lexus GS300, like new, chromes, sale $27,900 (Stk #2225) ° 2002 Acura 3.2TL, navigation sale $17,900 (Stk 2081) ° 2001 Mercedes Benz S430, navigation sale $42,900 (Stk #2150) ° 2000 Mercedes Benz C280, sport edition, SALE $17,400 (stk 2183) ° 2001 Lexus IS300, like new sale $18,900 (Stk #2189) ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, sale $43,900 (Stk #2169A) ° 1999 Mercedes Benz-E320, affordable luxury sedan, sale $16,900 (Stk #2190) ° 1999 Lexus ES300, excellent family sedan, sale $11,900 (stk #2192) ° 2001 Toyota Celica, sporty coupe, Sale $13,900 (stk #2224) ° 2002 Ford Mustang Convertible 3.8L V6, 12K miles, Sale $14,900 (stk #2221) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, 2 door-coupe factory warranty sale $35,900 (Stk #2074) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, retractable hardtop sale $25,900 (Stk #2138) ° 2001 Acura 3.2CL, Type-S, 12K miles navigation sale $21,900 (Stk 2222) ° 2000 BMW 328CI, 2-door sport coupe, sale $21,900 (Stk 2152) ° 1998 Mercedes Benz SL500, 2 door, roadster 2 tops, sale $25,500 (Stk #2210) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,900 (Stk #2206) ° 2001 Mercedes Benz ML55 AMG, navigation loaded w/options, sale $29,900 (Stk #2080) ° 2001 BMW X5, luxury sport utility, 38K miles, sale $29,900

400-39L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE!!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.39Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Mercedes CLK320 coupe, silver color. Full power, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veâ on sale trong tuaàn $23,500 (Stk #1917). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $410 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, 42K miles, A/C auto, leather, side airbag, CD player, full po wer, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$257 moät thaùng. OAC

RAO RAO VAË VAËTT

° 2000 Acura 3.2CL, white color, auto, navigation SyS, leather, CD, full power, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $13,500 (Stk #1608). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $239 moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Accord EX, V6, couple, red color, 50K, auto, leather, CD player, sunroof, full power. Alloy wheel, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $14,500 (Stk #1953). nhaän traû goùp khoâng caàn down $256 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX, V6, silver color, coupe, auto, leather, AC, CD, sunroof 35K. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $14,200 (Stk #1955) nhaän traû goùp khoâng caàn down $253 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX, V6, sedan, white color, auto, A/C, leather, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $8900 (Stk #1952) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $160 moä t thaùng. OAC ° 1999 Honda Civic DX, 2 door, hatchback silver color, 5 speed, power W/S, A/C, CD, xe nhìn tuyeät ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $7600 (Stk #1946) nhaän traû goùp khoâng caàn down $138 moät thaùng. OAC ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C. CD, Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $9,400 (Stk #1713) nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus ES300, silver color, auto. A/C. Leather, CD. Full power. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $15,500 (Stk #1897) nhaän traû goùp khoâng caàn down/$274 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus GS300, white color, auto, AC, CD, leather, sunroof. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $19,500 (Stk #1571) nhaän traû goùp khoâng caàn down $345 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C320, white color, 4 door, auto, A/C, leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $21,500 (Stk #1922) nhaän traû goùp khoâng caàn down $377 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes E320, silver color, 39K, 4 door, auto, A/C, leather, full power. Alloy wheels airbag, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi vaø gia ñình giaù on sale $23,700 (Stk #1936) nhaän traû goùp khoâng caàn down $416 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,500 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $210 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Celica GT, white color, auto, A/C. Alloy wheels, xe môùi veà saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû. Giaù on sale trong tuaà n $7700 (Stk #1925) nhaän traû goùp khoâng caàn down $140 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $120 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$230 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna, gold color, auto, A/C, 7 choã ngoài saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø chuyeân chôû, giaù on sale $12,500 (Stk #1439) nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $161 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Accord LX, green color. Auto, A/C. Alloy wheels, CD, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6700 (Stk #1928) nhaän traû goùp khoâng caàn down $124 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$133 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$189 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport, blue color. Auto, A/C, SUV. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $8500 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC. ° 2000 Lexus LX470, white

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS color, auto, CD player leather. Full power, full side airbag, saïch ñeïp trong ngoaøi nhìn nhö môùi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $28,200 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $492 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/03/04 ñeán ngaøy 12/10/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-90L-050604/116980

500-36L-091504/136541

500-7L-101704/140213

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. Caàn waitress PT. L/L: Laâm 714-6530793 coù theå thöông löôïng. 500-28L-101704/140512

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882.

400-7L-080604/131002

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, $33K. 562-5057374 sau 8PM, 562-925-4899.

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power $10,800 ° 00 Toyota Camry LE, V6, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power, maøu traéng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $5700 ° 00 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $6,800 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $3900 ° 96 Acura Intergra 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4400 ° 97 Honda Accord EX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4,800.00 ° 98 Toyota Avalon, XLS, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $7000 ° 93 Toyota Previa, van, 7 choã ngoài, soá töï ñoäng, full power $3400

400-7L-113004/146023

Xe Honda Civic LX, töï ñoäng, 4 cöûa. 6CD, AC. Full power, 4 baùnh Michelin, chuû goác. Caàn baùn gaáp $6300. Lic #4LDM274. L/L: 714296-7664

400-7L-113004/146125

Sport Sport Sport Lexus SC300 92-93 red everything original, look nice run great low milage. L/L Eric: 714-310-2538, $6500, #2ZDT930

400-7L-113004/146129

° 93 Honda Accord soá tay sunroof, timing belt, brake môùi, 3BVP850 $2800 ° 92 Honda Accord töï ñoäng 4BZY054, $2500. L/L Long 949-232-3193

400-4L-120304/146753

Ñi xuyeân bang caàn baùn ° 2000 Toyota Camry LE (4MPB997). Full power, white $8800 ° 1996 Toyota Camry LE (3PKN842). Full power, white $4200 ° 2002 Toyota Sienna (4XOR745), burgundy, $11,000. Good condition. L/L Myly: 626-285-9805 Tran: 626-475-1350

400-7L-120504/146813

Dö duøng Toyota Truck Tacoma extracab SR5, 4 choã ngoài maøu green, töï ñoäng chaïy toát, A.C giaù $5500, 100,000 miles. L/L: 562988-2716, #6M5S979

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

500-28L-101804/140726

500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561 500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446 500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477. 500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 500-28L-110904/143521

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832 500-28L-110904/143524

Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979 500-28L-110904/143530

SANG TIEÄM NAILS SUPPLY Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720

500-30L-110904/143542

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921 500-28L-111004/143575

Baùn Tieäm Nails TP Palm Desert CA. Trong shopping chôï Jensen, ñöôøng Cook vaø 42nd St. Rent reû coù gheá spa vaø 2 phoøng waxing. LL Tieäm 760-773-9808. Nhaø 760-343-2960 500-14L-111004/143599

Caàn sang Tieäm 1 dollar & Gift, tieäm coù baùn caû electric & Gas Scooter. Tieäm Ñeïp, good location, roäng 2000 sqft. Tieàn Rent reû. City Buena Park. 714-7138099. Sau 6PM 714-260-1196 500-30L-111004/143638

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701. 500-15L-111104/143760

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332 500-28L-111104/143797

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445. 500-28L-111204/144021

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479. 500-28L-111204/144022

500-7L-081704/132415

SANG TIEÄM VIDEO Coù chuyeän gaáp caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, lôïi töùc cao. L/L: 714-657-5301.

500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171. 500-28L-111204/144055

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418 500-28L-111404/144164

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-112504/145654

500-14L-111504/144234

TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-728-9277 cell or 661-397-5495 work

500-28L-111504/144281

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955

500-28L-111504/144330

500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-14L-112204/145271

Food To Go taïi Little Saigon ñòa ñieåm toát, ñeïp, trang nhaû, ñang ñoâng khaùch, caàn sang. LL: 714728-4003 sau 6PM, caùm ôn.

500-14L-112304/145354

Caàn sang gaáp tieäm nails ôû Las Vegas, trong shopping lôùn ñoâng khaùch, giaù cao, income cao, tieäm 6 thôï. LL: Luaân 702-358-7304 500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799.

500-28L-111604/144437

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256

500-30L-111704/144569

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318

500-28L-111704/144570

Medical Clinics, Photoshop, Water store and other neighborhood shops. Excellent location. Ideal for 875 square feet for lease immediately, call 310-820-8888 ext 101.

500-14L-112604/145693

FOR LEASE: 1 tieäm troáng cho lease, khu toát, dieän tích 750 sf. Giaù $1.4./sf + triple net (NNN) Open moïi business, retail hoaëc office. Location: 1747 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801. Information call: Mr. Leâ Hoä: 408270-5506 or Mr. TIEÁN 714-2802396

500-14L-112304/145391

Shop May haøng raát nhieàu giaù cao vì lyù do gia ñình caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình. Neáu caàn xin LL 714-553-6519.

500-14L-112304/145404

NAILS! Doïn ñi caàn sang tieäm Nails shopping Center, next to Taget, vuøng Bakerfield. Work: 661-837-8336, night time home: 661-831-3258

500-14L-112304/145442

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm phim boä HK, cleaner, cellular, ôû Long Beach, Tieäm coù treân 10 naêm, neáu thaät loøng xin goïi 562-591-6614

500-28L-112304/145448

500-22L-111804/144875

Huøn haïp baát ñoàng caàn sang tieäm Nails good location. Tieäm naèm trong big shopping thaønh phoá Thatcher, AZ, vuøng Myõ Traéng khoâng caïnh tranh, tieàn rent reû giaù $20,000. Khoâng thaønh yù mieãn goïi. Call: 928-348-9495 or 928-485-9207 home

500-28L-111804/144884

Caàn sang 2 tieäm 99 Cents Discount Store ôû Phonix Arizona 2 tieäm roäng 9000 SQFT vaø 3000 SQFT tieàn rent reû lôïi töùc haøng thaùng cao moïi chi tieát. L/L: 602956-2985

500-28L-111904/144907

Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161

500-28L-111904/145066

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755

500-14L-112404/145470

Caàn sang tieäm Nail gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, khaùch Ñaïi Haøn vaø Meã, vuøng Los. L/L: 323-7321244

500-14L-112404/145498

FOR LEASE Small Warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho shop may, nhaø kho vv... Ñòa chæ 11611 Salinaz GG. 92843, goùc New Hope / Trask, phone: 714-420-2033 or 714309-9848

500-14L-112404/145523

One hour photo in Anaheim $59,999. Cô hoäi laøm chuû vaø coù lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6,000 net month. Tieäm ñoâng khaùch 15 naêm. Treân 5000 customers base. Process 800 + one time cameras & films/month 200 khaùch chuïp hình Passport/month. Tieäm ñeïp, roäng 900SF coù theå theâm income baèng caùch theâm Studio wedding, portrait. 714-2603049. Seõ höôùng daãn.

500-14L-112404/145552

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp. Vì lyù do gia ñình. Income töø $3000 - $4000/tuaàn. Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Linda: 714-260-1692

500-14L-112404/145566

500-28L-111904/145075

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644

500-14L-112204/145209

Caàn sang tieäm Phôû ngay bieån xinh xaén raát tieän cho g/ñ giaù $50,000 (caàn thôï phuï beáp bieát xaøo cho nhaø haøng). L/L: 714791-0260

500-14L-112204/145218

Caàn sang gaáp tieäm Nail, khu shopping Center, LA, ñoâng khaùch walk-in. Giaù $27,000, rent $800. LL: 714-251-0715 or, 323-5835437

500-14L-112204/145237

Caàn sang tieäm Nail. Tieäm trong mall lôùn, khu Myõ Traéng. Rent reû vuøng ngoaïi oâ Chicago, tieåu bang Illinois. Ñöøng boû lôû cô hoäi. L/L: 847-836-8305, 847-922-2644

500-28L-112604/145730

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775. 500-14L-112604/145786

Sang Video, Cell Phone, Electronic. Caàn sang gaáp tieäm Video, Cell phone, theû ñieän thoaïi vaø Electronic, keá beân chôï, vuøng Garden Grove. Giaù thöông löôïng. LL: Haïnh 951-272-0796. 500-14L-112804/145805

Sang Tieäm Hair & Nail Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Hair & Nails vuøng Orange City, 6 station toùc + 3 nails + 2 phoøng facial + 2 spa chair. Giaù $55,000. LL Brenda. 714-2827312, 714-474-8138

500-7L-112904/145868

Tieäm Nail vuøng Long Beach caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, 6 baøn 2 spa. Rent $1300. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 562-988-8413 500-14L-112904/145877

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang laï i tieä m baù n xe gaé n maù y , motocycle car stereo alarm, phone, gift v.v... Tieàn rent $800/ month. L/L: 714-588-9691. Taïi ñaây coù nhaän daïy laùi xe motorcycle vaø giuùp thi laáy baèng laùi motorcycle. L/L Michael 714588-9691

500-7L-112904/145956

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm nails hoaëc coäng taùc laøm vuøng Myõ Traéng gaàn bieån giaù caû thöông löôïng, 310-619-7953 500-28L-112904/145957

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657

500-28L-112504/145617

500-14L-112504/145649

Sang tieäm Hair & Nail Anaheim. 4 toùc, 1 nail, tieàn rent reû, giaù $23,000. Chuû veà höu, deã thöông löôïng. 714-527-5212 500-7L-113004/146070

Mission Viejo rent thaáp. Good income giaù service cao salon goàm 4 nails, 2 toùc 2 spa 1 facial. Goïi 714-791-0359 anytime 500-7L-113004/146071

Nhaø haøng ñeïp vaø lòch söï, ñoâng khaùch, khu Little Saigon, thieáu ngöôøi troâng nom, caàn sang gaáp $100,000. L/L agent Patrick Vu 714-894-0421 500-7L-113004/146075

Tieäm vuøng Myõ Traéng vaø Meã giöõa Glendale vaø Sylmar. Rent $1340 coù facial, waxing, 4 nails, 2 spa. Giaù $16,000. Thaät loøng haõy goïi 818-554-4976, 818-352-0373 500-7L-113004/146085

Caàn baùn laïi xe baùn hot dogs 2 ngaøy cuoái tuaàn taïi chôï trôøi. Good income $41,000. L/L: 714-7570012 500-14L-113004/146094

CAÀN BAÙN TIEÄM NAILS giaù coøn cao taïi Charlotte, North Carolina. Full set $25 up, fill $15 up, chaân tay $35 (ñoåi baèng deã). SUPER WAL-MART. Lease môùi. Tieäm môùi build 2 plaza. very good locations. W: 704-717-0021, C: 704-4885407, C: 704-287-5872 500-7L-113004/146098

500-7L-113004/146106

500-7L-113004/146124

500-10L-113004/145998

500-14L-113004/146010

Caàn sang gaáp shop may vuøng Garden Grove 1300 sqft, khu an ninh, giaù reû, ñaày ñuû giaøn xaøo, uûi. L/L: 714-899-1927

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908

500-13L-120104/146257

CAÀN SANG TIEÄM NAIL/SPA Tieäm môùi custom built khang trang saïch seõ, taát caû baøn gheá ñeàu môùi vaø high quality töø trong ra ngoaøi, plasma TV trong khu shopping ñoâng, gaàn freeway 405, xin lieân laïc theâm chi tieát 310-938-3244, 310-938-2877 Caàn theâm thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm

500-10L-120104/146258

Caàn sang tieäm Nail gaáp ñi xa, tieäm vuøng Riverside, CA. 6 baøn nail, 3 spa. Coù phoøng wax, massage, 3 toùc 5 thôï (full set 18, fill 10, ped 15). Sang $45,000, ñòa chæ 4080 Tyler, Riverside, CA 92503. 951-637-0233, cell 951756-6306. Tieäm gaàn mall raát ñoâng khaùch, khoâng yù mua xin mieãn goïi

500-14L-120104/146264

MICHIGAN Tieäm nail trong mall Myõ Traéng. Caàn sang gaáp giaù $49,000, income $11,500 moät thaùng. Goïi Diane 616-706-2464

500-14L-120104/146267

Sang tieäm nail trong Mall lôùn vuøng sang Tustin CA. Tieäm coù 4 gheá Spa + 6 Station + phoøng wax maùy giaët saáy beân trong tieäm ñeïp. LL: Thuûy: 714-514-9217, Danny: 714-545-4754

500-14L-120104/146299

Caàn sang nhaø haøng, roäng raõi, ñeïp ñeõ, khu lòch söï. Trung taâm khu Little Saigon, khu du lòch, ñoâng khaùch. Lieân laïc 714-8564212 or 714-425-4273

500-9L-113004/146168

500-7L-120104/146195

Caàn sang tieäm Nails ñeïp coù khaùch saün, vuøng Whittier, Myõ Traéng 6 baøn nails, 2 spas, 1 phoøng facial, 5 thôï giaù $52,000 caùch Bolsa 25 phuùt. Jenny 562943-7722 500-14L-120104/146198

Sang tieäm Donuts. Ñang ñoâng khaùch baùn donuts, croissants, bagles, hoaït ñoäng 17 naêm vuøng La Habra trong plaza roäng 1100 sqft, tieà n lease + tripplenet ($1600). Low mantenance, trang bò ñaày ñuû, môû cöûa töø 4AM ñeán 2PM raát tieän cho gia ñình laøm aên. Giaù $129,000. Goïi 562-6944418 500-7L-120104/146202

Caàn sang tieäm nails vuøng Lakewood trong khu shopping Center, 7 nails, 3 spa, 1 phoøng facial, thaät loøng mua xin goïi. LL: (W) 562-804-7711, cell phone: 714-280-2261

Shop may vuøng Garden Grove nhieàu maùy may vaø haøng vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình, xin L/L: 714-7055183

500-28L-120104/146334

500-14L-120204/146342

SPACE FOR LEASE Good location retail space. Ngay goùc McFadden vaø Ward thuaän tieän cho moïi dòch vuï vaên phoøng hay reatail töø 900 ñeán 1800 SF. Ñòa chæ 10151 McFadden, Garden Grove, CA 92683. Lieân laïc Julie 949-466-2741

500-7L-120204/146367

Sublease vaên phoøng cho thueâ tieän cho moïi dòch vuï Office ngay trung taâm Little Saigon. Giaù caû nheï nhaøng, bao ñieän nöôùc. Lieân laïc. 714-331-5128 or 714-981-6720 500-7L-120204/146381

Sang tieäm Massage coù phoøng taém maùy giaët saáy. Tieäm môùi. No record. Tieàn rent reû. L/L: 714310-2259 500-14L-120204/146387

Caàn baùn gaáp tieäm nail, Michigan, khoâng coù ngöôøi coi, baän con nhoû, goïi Huøng- Traâm: 616-9018927, 989-684-4449, Vuøng Myõ traéng. 500-7L-120204/146392

Tieäm nail ôû vuøng Lancaster caàn sang gaáp giaù $15,000 coù theå thöông löôïng. L/L Thaønh 661675-5056 500-7L-120204/146393

“PEDICURE SPA” Solace forte black leather with greystone granite tub. $1250 Each, 2 available, chuyeân laép raùp pedicure spa, remodel. Tieäm Nails & Hair: 714-418-1818 500-28L-120204/146396

500-14L-120204/146418

500-7L-120104/146233

Cô hoäi toát caàn sang gaáp tieäm Dry Clean, maët tieàn Westminster/ Beach, chuû höôùng daãn, tieàn rent reû, sang giaù nheï nhaøng, goïi Bích hay Leä 714-891-8519, 714-4254456

500-7L-120204/146521

Caàn baùn tieäm Nöôùc Loïc môùi build ñöôïc 1 thaùng, ñòa ñieåm toát, trong khu chôï Stater Bros, ñeïp, khang trang, City Fullerton. Xin Lieân laïc. 714-870-7111

500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723

500-7L-120204/146548

Caàn sang gaáp tieäm nail inside super Wall-Mart ôû Jackson, TN, môùi môû ñöôïc 3 thaùng, khoâng ngöôøi troâng coi, baùn vôùi giaù reû $18,000. LL Tyù 702-413-5723

500-14L-120204/146558

500-7L-120304/146718

Space For lease 1700 sqft., tieän cho vaên phoøng baùc só hay retail. Goùc Brookhurst + Mc Fadden, month to month or yearly. Goïi 714-821-8630, 714-553-9939

500-7L-120304/146748

500-7L-120504/146772

FOR LEASE Shop gaàn Litte Saigon cho thueâ ñeå môû shop may nhaø kho hay nhöõng coâng ngheä khaùc. L/L: 714317-6927

500-28L-120504/146785

Cô hoäi lôùn. Tieäm Cell Phone lôùn nhaát Orange County naèm trong khu shopping saàm uaát cuûa Vietnam income trung bình 20,000 ñeán $2500 monthly thieáu ngöôø troâng coi caàn sang xin L/L coâ Yeán 714-797-0203

500-2L-120504/146792

Caàn sang shop may ñang hoaït ñoäng ñaày ñuû maùy xin L/L: 714474-8007

500-7L-120504/146794

Caàn sang tieäm Phôû gaàn Fullerton College raát tieän cho gia ñình khai thaùc. Giaù $60,000. L/L: 714606-3868

500-7L-120504/146827

Beauty Salon Arizona 5 nails, 8 hairs, 2 tan, skincare 1500 sqft, $1150/thaù n g. Bònh baù n gaá p $25,000.OBO. 480-396-0931, 480-830-8793

600-24D25-112501/001377

Tieäm nail caàn baùn gaáp ôû vuøng LA. Khu Meã. Tieàn rent $1800. Caàn 2 thôï nail, xin L/L Trang: 323-258-9269 tieäm, 310-3499845 cell

500-28L-120204/146439

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

500-14L-120204/146479

Caàn baùn gaáp 1 nhaø haøng Food To Go goùc Trask + Harbor Giaù: $70,000. 1 Fast Food Goùc Euclid / Chapman Giaù baùn $65,000.

500-14L-120304/146643

NEW MEXICO Central Nails caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi vuøng Myõ Traéng. L/L Kevin: 505-400-0049, 505-715-0002

500-14L-120304/146666

Caàn sang laïi Office Professional raát ñeïp, taàng treät, goùc Brookhurst & Hazard, ñoái dieän chôï Nam Hoa. Coù ñaày ñuû heä thoáng ñieän thoaïi, alarm system. Tieän cho vaên phoøng baùc só real estate loan, luaät sö, thueá & baûo hieåm etc... Tieàn möôùn raát reû. Toaøn boä ñoà goã tuyeät ñeïp Mogohany, negotibale. Call 714-931-5500

500-14L-120304/146676

Sang tieäm Nails, Arizona, Myõ Traéng 8 baøn, 4 spa, facial wax, maùy giaët saáy roäng, ñeïp, rent reû, good location xem thích lieàn. L/ L: 602-481-3771 cell, 480-9705387 W 500-7L-120304/146677

Caàn baùn tieäm nail thaønh phoá MonteBello, lyù do con nhoû, tieäm roäng coù phoøng Facial, khaùch Meã, xin LL: 323-404-2044. 562-8322857. Giaù 12K

500-7L-120304/146682

Thieát keá & Söûa chöõa tieäm Nail & Beauty Salon & Massage toøan nöôùc Myõ. Tuyeät ñeïp & ñuùng heïn, baûo ñaûm, Giaù ñoàng höông. Goïi: Ñoøan: 714-757-2294

500-7L-120304/146687

Caàn sang nhaø haøng ñeïp, khu vöïc toát, $85,000. Lieân laïc: 714-4965987

500-5L-120304/146696

Caàn sang gaáp 2 tieäm nails trong cuøng Mall Cali, qua khoûi San Francisco, ñoäc quyeàn, khoâng caïnh tranh, giaù nails cao, income $40K/thaùng cho 2 tieäm, sang $95K. Day 714-902-5813, night: 714-902-5814

600-28L-111204/143935

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987 600-21L-111504/144326

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng. 600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung.

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714-590-9037.

600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009. 600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425 600-30L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-981-9742

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-7L-101904/140966

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

600-30L-111104/143705

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451 600-28L-111104/143789

500-7L-120304/146613

500-30L-120304/146633

600-30L-111004/143624

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458.

Caàn sang tieäm Hair & Nails khu thöông Maïi ñoâng daân cö Valley View City, La Mirada. Rent $982 thaùng. 4 toùc, 4 nail, 2 spa, 1 facial waxing. Giaù 52K, khoâng interest xin mieãn goïi. W: 562946-6964, cell: 714-728-0720 Kathy

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

600-28L-110904/143479

500-28L-120504/146855

Caàn sang gaáp tieäm nail. T/B New Hampshire. Ñoäc quyeàn trong khu Myõ Traéng full set $35, fill $20 income cao. L/L Vuõ 603-9349065 or 603-934-6304

500-14L-120304/146582

Vì khoâng ngöôøi troâng coi sang tieäm vaøng trong Mall Indoor Swatmeet, vuøng Compton ñoâng khaùch Myõ Meã, caùch Bolsa 30P. Phone cell: 714-404-9251, bus: 310-631-5290

600-34L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

EMPLOYMENT Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, call “Ahn” 818244-9998

600-38L-110804/143398

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

500-7L-120504/146843

Caàn sang tieäm Nails vuøng Upland, khu Myõ Traéng, 8 baøn nail, 4 spa, phoøng facial. Khaùch ñoâng tips haäu. Lieân laïc 909-981-8638 sau 9PM 909-987-0737

600 - VIEÄC LAØM 500-30L-120304/146563

600-28L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Tieá n g Vieä t , Tieá n g Anh Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM

500-7L-120504/146834

Caàn sang tieäm Hair and Nail. Vuøng Santa Ana goùc Fairview and Westminster. Tieäm laâu naêm tieàn rent thaá p giaù 55K. L/L sau 8:00PM 714-878-6996 500-7L-120204/146560

600-36L-102704/141948

OFFICE LEASE Goùc ñöôøng Chapman & BROOKHURST. Trong khu chôï PAVILION, dieän tích 1300 sqft. Xin nhaén maùy 714-356-9364

500-17L-120304/146607

500-7L-120104/146218

500-14L-120104/146232

500-28L-120204/146507

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2596

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Cho möôùn choã söûa xe, roäng hôn 1,054 sqft, vuøng Garden Grove. Call Tony: 714-425-8110

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760

Caàn baùn tieäm gaáp ôû New Mexico vì lyù do gia ñình & Doïn ñi xa. Xin Lieân laïc Kim. Cell: 505-3152690

500-16L-120204/146505

Caàn sang gaáp tieäm nails caùch Bolsa vaø San Jose 3 tieáng, tieäm khang trang. Trong khu Circuit City nhieàu nhaø haøng vaø trong Cotsco shopping center, nhieàu khaùch walk-in, tieàn rent thaáp. L/L: 559-313-6559

500-14L-120104/146322

Lyù do söùc khoûe caàn sang tieäm Nail, Facial, Waxing trong khu chôï, thò töù an ninh, rent reû chæ $690/mos bao nöôùc. Vuøng Traéng tip haäu. L/L: 562-902-9514, H: 714-739-5030 Caàn sang moät shop baùn ñoà sale. Taïi vuøng downtown L.A. Income $10,000. Lyù do vì thieáu troâng coi. Moïi chi tieát xin lieân laïc 714553-0363

500-7L-120204/146493

Sang Tieäm Nails, Facial, Spa. Vuøng bieån Orange County. Good location, ñaõ hoïat ñoäng laâu naêm. Giaù $65,000. Xin goïi 714-6587042

500-14L-120104/146315

SANG TIEÄM NAIS Khu Lake Mary trong chôï Publix. Tieäm roäng ñeïp coù 6 baøn nail 4 gheá spa, 2 phoøng Facial & waxing, khaùch Myõ Traéng, sang tip haäu. Vì gia ñình muoán sang gaáp. Xin vui loøng lieân laïc 407-3026660 (O), 407-928-4239 cell sau 8 giôø toái

500-7L-120204/146344

Chôï Hoa Teát caàn hôïp taùc hoaëc sang laïi lôøi cao ñaõ coù saün nhieàu choã giao haøng . LL: OÂ Ñöùc 714609-1132

Rent reû lease daøi, coù theå ñoåi thaønh tieäm Phôû, 1 nhaø haøng 3000 sqft, beer & Wine. LL: Julie 714-271-5009

500-7L-120104/146308

Caàn sang tieäm Cell Phone vì baän vieäc con nhoû. Ñòa ñieåm toát, tieàn rent chæ $500/thaùng. Tieäm coù saün ñaày ñuû, thaønh phoá Garden Grove, $19,500. L/L: 714-227-9984 500-7L-120104/146192

RAO RAO VAË VAËTT

Tieä m phôû gaà n khu du lòch Disneyland ñoâ n g khaù c h caà n sang. Tieäm ñeïp beáp roäng lôùn. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Goïi Julie home: 714-952-4290, 714728-7800

500-7L-113004/146149

Tieäm nail TB New Mexico naèm trong shopping lôùn caàn sang laïi vì thieáu ngöôøi troâng coi moïi chi tieát xin L/L 505-863-8730, 714469-7933

500-7L-120104/146203

Baùn gaáp Hair + Nail Beauty Salon vuøng Anaheim. Tieäm roäng 1400 sqft, 4 hair 4 nail. 1 phoøng facial. Good location. Rent reû giaù $25K. Tawny 714-484-6656, 469-6882

500-30L-120104/146254

Caàn sang tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng sang troïng, ñeïp, 10 gheá solace spa, 1 phoøng facial maùy 8 functions. Giaù cao, tieäm trong big shopping center caùch Bolsa 30". L/L Michelle 714-2510444

500-14L-112904/145948

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM

500-14L-112904/145990

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm nail vuøng LA, ñoâng khaùch tieàn rent reû. L/L Sôn 562221-9513.

500-28L-113004/146066

500-14L-112804/145852

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Meã. Tieäm trong Plaza parking thoûai maùi. Rent $1750/month. Thaät loøng mua LL: W: 323-581-9709, C: 310-531-0520

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

500-14L-112504/145622

500-14L-113004/146038

Caàn sang tieäm nail caùch Bolsa 1H30' giaù cao, tieàn rent reû, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tieäm ñeïp 5 baøn 5 gheá spa 5 thôï coù phoøng wax maùy giaët saáy. L/L: 714-4170673, 714-417-1391

Beauty Salon Irvine, coù Toùc, Nail Skincare vaø Spa chair ñòa ñieåm toát, moãi thaùng laøm voâ $80,000 coù 15 station toùc, coù 300 khaùch haøng môû member trôû laïi laøm facial vaø spa. L/L Carrie noùi tieáng Anh 714-573-9100

500-28L-112904/145981

Caàn sang tieäm baùn nöôùc loïc vaø beân trong coù hai tuû phone môùi build moät thaùng tieäm ñeïp khang trang roäng raõi. Lyù do bò bònh xin lieân laïc 714-262-8179, 714-8392132

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $85,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478

500-14L-112804/145835

500-28L-112904/145978

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO

500-7L-113004/146018

Caàn sang tieäm Nails vuøng Fresno, tieäm raát ñoâng khaùch vì baän vieäc gia ñình khoâng coù ngöôøi coi. Lieân laïc tieäm: 559-6620649, 714-728-4306

Fullerton Tailoring + Mens Clothing 20 years by owner. $20,000 best offer 714-773−0500

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

500-30L-112104/145149

BUSINESS STORE FOR SALE Clothing Store, Westminster, soá baùn moãi thaùng $8000. Perfume Cosmetic, Westminster: nt $15,000 Gift Shop & Tabacco, Anaheim: nt $8000 Women Shoes, Anaheim: nt $7000 Deli Sandwich, Costa Mes: nt $6000 Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 400 tieäm buoân (Coffee shop, Restaurant Gas Station v.v...) Xin lieân laïc Chris Huynh 714-9369269 cell

Tieäm coøn dö phoøng cho share laøm vaên phoøng khai thueá or ñòa oác, baùn veù maùy bay, chuyeân veà dòch vuï v.v... 714-230-9202, 534-8099

Tieäm Nail môùi build ôû T/B Arkansas City Springdale, khu traéng, Giaù cao, vì Lyù do gia ñình baùn gaáp giaù: ÑB good for family. Business 3 thaùng laáy voán. LL: B: 479-927-3334, cell: 479283-4146

500-28L-111804/144736

500-28L-111804/144851

500-28L-112604/145689

500-14L-112304/145380

500-14L-111704/144590

NAIL SALON FOR SALE ARIZONA 800 Sq.Ft, ñeïp, khu Myõ Traéng. 3 gheá spa coù phoøng waxing, 5 baøn nail. Rent reû. Goïi 480-648-7855, 480-987-1292

500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664

Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm Nails vuøng Meã, good location, tieäm roäng, thoaùng maùt, Giaù $20,000. LL: Tieäm 323566-2939, cell: 714-726-1068

Caàn sang Tieäm ôû La Haina Maui Hawaii Hair-Nail Massage and Facial. Khu khaùch du lòch, ngay maë t tieà n . $85,000. Lieâ n laï c Mindy 808-874-9054 or 808357-6949.

Baùn Tieäm H & Nail Caàn baùn gaáp giaù reû, 2 facial room + 1 pedicure Spa + 5 Toùc + 5 Nails. Ai thaät loøng xin goïi: 714891-0202

500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556

500-14L-112304/145374

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-113004/146024

500-14L-112204/145249

Ñi xa caàn sang gaáp: - Tieäm Nail trong Tieäm Toùc 3 baøn 1 wax, rent $600/m. Giaù $6000 - MobileHome, 2 P nguû, 1 taém $30,000. LL: 714-705-3336 or 714-414-7931

RAO RAO VAË VAËTT

Quaùn nöôùc vaø cafe môùi caàn tuyeån tieáp vieân treû, vui veû cho ca saùng & chieàu. L.L: 714-636-6150

600-28L-111604/144357

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963 600-7L-111604/144446

Auto Body caàn gaáp thôï sôn coù kinh nghieäm, 2 thôï frame and body repair khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi, caàn theâm 2 thôï phuï bieát detail ñaùnh boùng. Goïi James 714-379-2062, 714-7178057 600-28L-111604/144469

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly. 600-28L-111904/144996

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & supporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no support from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty 600-28L-111904/145016

ª Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268. ª Caàn thôï Massage xin goïi 714251-0198. 600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-28L-112204/145284

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-112204/145287

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709

600-14L-112204/145300

Löông tôùi $50,000/naêm Coâng ty caàn “Regional Account Rep” coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh/Vieät. Göûi resume ñeán Jean-Huy 310-581-2612, jhtran@vitcnet.com

600-14L-112204/145314

GRAND OPENING Free Free Cafeù höông vò môùi. Ñaëc bieät coù cafeù Choàn. Môøi thöôûng thöùc. 7360 Westminster/Olive, 714-890-9711

600-36L-112204/145327 600-7L-112404/145458

Nha só caàn beänh nhaân tuoåi 1840 ñeå thi baèng haønh ngheà $300 reward if qualified, xin goïi 714883-1656 or 858-337-6264

600-14L-112404/145518

Adult daycare center caàn moät social worker. Please fax resume ñeán 714-898-4877.

600-14L-112404/145556

Massage vuøng Anaheim caàn thôï coù baèng Anaheim hoaëc coù giôø hoïc töø 600 trôû leân. Lieân laïc EVON 714-226-0597, 425-2028.

600-14L-112404/145570

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CAÀN THÔÏ BAÏC Caàn thôï nhaän hoät kinh nghieäm, phone 714-897-8499 töø 10AM 6PM, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu 600-7L-112904/145974

Caàn nhieàu Salesman Handbook Motors Group. Toång ñaïi lyù baùn taát caû haõng xe môùi (2005) vaø xe cuõ. L/L Tommy Sôn cell 714317-2424

600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179

600-7L-112904/145980

$7500 mos/$100Hrly. Need holiday Money, New Car, Gambling Debt khoâng caàn kinh nghieäm caàn nöõ treân 18 tuoåi. Vieäc laøm deã daøng, deã kieám tieàn. Khoâng coù visa hoaëc coù visa hoïc sinh OK. 714-210-6403

600-30L-113004/146051

600-14L-112504/145572

600-17L-112504/145582

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm Massage vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi, goïi coâ Kim B: 510-654-0777

600-14L-112604/145788

600-36L-112804/145845

600-7L-120104/146256

CAÀN MECHANIC TAÏI LAS VEGAS Caàn gaáp THÔÏ SÖÛA XE HÔI taïi Las Vegas coù kinh nghieäm 2 naêm trôû leân. Löông $2,000 - $3,000. Neáu good seõ taêng theâm. L/L: Anh Phong Speedshop: 702-2223660.

600-7L-113004/146055

600-14L-120104/146268

Caàn nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät, gioûi computer. Löông haäu. L/L: 714-539-8701 TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-7L-120104/146261

Caàn thôï Massage vuøng Anaheim. Lieân laïc. 714-496-5987 vaø caàn ngöôø i phuï Tieä m Video vuø n g Westminster. 714-782-2279 600-7L-120104/146332 600-7L-120104/146338

600-14L-113004/146080

Caàn nhieàu Technician bieát söûa audio vaø video kinh nghieäm moïi chi tieát xin lieân laïc 949-939-8111

600-7L-113004/146105

Tieäm Furniture caàn Deliveryman coù kinh nghieäm bieát laùi xe soá tay. Lieân laïc Huøng 714-7288082. Caùm ôn.

600-14L-120204/146369

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm ñeán nhaø keøm Toùan cho moät em lôùp 11 caàn giaûng baèng tieáng Anh, phöông phaùp daïy deã hieåu, löông haäu. LL: Hien 714-638-2888. Toái 714-968-7594 (sau 10 giôø)

600-7L-112904/145907

Shop söûa xe caàn thôï coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà LL: 714-8928519 hoaëc ñeán 7391 Westminster Blvd., Goùc Westminster vaø Hoover.

600-7L-112904/145952

CNC MACHINIST Caàn gaáp 1 CNC Lathe Machinist Programming, min 4 naêm experience, Santa Ana long term, benefits, $20/Hr, raønh English, 2 conventional machinist. Orange, $16-$18/Hr, raønh English. L/L Thuy @131 Tustin Ave, #119, Tustin, CA 92780. Tel: 714-2105959, fax: 714-210-5950 email: job@vitesserecruiting.com

600-7L-112904/145955

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

600-7L-120104/146215

600-7L-120104/146221

Caàn Nöõ nhanh nheïn, vui veû giuùp vieäc, baùn haøng trong tieäm, Thöù Naêm - Chuû Nhaät, $850/thaùng. LL: UR Phone Card. 10654 Westminster (goùc Westminster / Taft)

600-7L-120104/146238

Caàn ngöôøi phuï thôï maùy (automotive) xin lieân laïc soá: 310-8316735, 310-831-6735

600-7L-120104/146241

National Mortgage Company has immediate opening for a web designer. We are looking for individual with experience with htrnl, flash, and SQL. Please send resume, links sample of previous work and salary history to HR@MORTGAGECLOSE.COM. Equal Opportunity Emloyer

600-14L-120304/146584

Caàn owner Operator chaïy töø CA to NC, chuû xe laáy veà töø $4700 ñeán $5000 traû tieàn layover. Xin L/L Le: 714-720-9020 600-7L-120304/146630

Loan Officer 2 R.E Agents wanted for Dynamic Escrow R.E 2 Mortgage firm located in Westminster. Willing to train competitive commission. Call BJ 714-308-5931 cell 600-14L-120304/146689

Cafe SI (Eden cuõ) caàn Nam Nöõ röûa ly cho ca saùng toái, caàn tuyeån tieáp vieân vui , deã thöông cho ca chieàu. Xin LL: 714-534-0108 hay 714-460-3252 600-14L-120304/146708

Quaùn cafe caàn möôùn waitress laøm vieäc full/part time, ca saùng vaø ca chieàu. Löông cao vaø tips nhieàu, xin lieân laïc 714-454-8857, 714-801-8881

630-8L-112304/145367

630-14L-112604/145703

Nany - Live in Babysitter, vuøng Laguna Niguel (30 miles töø Bolsa). Caàn ngöôøi chaêm soùc, yeâu thöông beù gaù i (6 mos). Deã thöông. F/T. Nghæ ngaøy chuùa nhaät coù phoøng rieâng. Bao aên ôû, coù kinh nghieäm giöõ beù, taän taâm, bieát naáu aên, saïch seõ, tin töôûng, vui veû, ngaên naép vaø phuï ít vieäc nhaø, laøm töø thaùng 1-6/05. Bieát laùi xe caøng toát. L/L anh Paul or Tiffany 714-531-8875 office or 714-726-2132 cellular 630-10L-112804/145851

600-7L-120304/146716

630-7L-112904/145914

Caàn ñaøn oâng tuoåi töø 50 ñeán 65 ñeå chaêm soùc cuï oâng 75 tuoåi. Xin goïi 714-223-2886 töø 8:00AM ñeán 5PM 630-7L-112904/145973

Caàn ngöôøi giöõ chaùu trai 10 thaùng. Bao aên ôû. Löông $1200 coù theå thoûa thuaän. Xin goïi 530-2274324

630-14L-113004/146081

76 Prolube goùc Trask & Magnolia caàn gaáp thôï maùy coù kinh nghieäm. L/L Kim 714-244-2545 Looking for a detail, organized, multi-task, full-time person who can do A/R, A/P, payroll, filling, whole accounting cycle in Costa Mesa. Must have accounting knowledge Quick Books. Fax / Send resume to 714-549-7355, Chris@roundimports.com 600-7L-120204/146443

Caàn Salesman! Caàn Salesman. Tieäm furniture vuøng Fountain Valley. Caàn Salesman coù kinh nghieäm, traû löông haäu + commission (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). Lieân laïc Paul 714968-4279

600-7L-120304/146749

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, tín caån coi 2 beù gaùi ôû laïi nhaø caùch xa Santa Ana 3 giôø laùi xe. Xin goïi 909-623-1354

600-7L-120504/146775

Caàn moät ngöôøi giöõ beù trai 4 thaùng khoâng naáu aên saùng ñi toái veà $700 thaùng. Goïi Trang 714-902-7939, 714-399-5882

600-3L-120504/146781

Caàn ngöôøi phuï delivery cho tieäm Furniture, xin goïi cho Dat 562461-7996 600-7L-120504/146783

Cafe Suoái Tieân caàn 2 coâ tieáp vieân vui veû, duyeân daùng laøm ca saùng chieàu, löông cao + tips. L/L: 714206-0232 or 714-417-0388 600-5L-120504/146787

Caàn tieáp vieân duyeân daùng, löông traû theo kinh nghieäm NV Boba Tea Caøpheâ. Ngoïc: 714-251-7298 Nicky: 714-299-8388 600-7L-120504/146798

600-7L-120204/146481

SAIGON BEAUTY SUPPLY Caàn ngöôøi Nam khoûe maïnh bieát buoân baùn, tel David: 714-5312238, cell 714-936-9201

600-14L-120204/146498

Caàn 1 licensed massage therapist for Hair & Nail Salon with 1000 hrs of training start thaùng January. Vuøng South Coast Plaza. Goïi Ñaït 949-231-7748

Caàn tuyeån nhaân vieân Nöõ tuoåi 3545, bieát baùn haøng vaø bieát söû duïng computer. Lieân laïc Coâ Hai 714-893-4348 töø 10 AM ñeán 8 PM. 714-893-4348 Caàn ngöôøi baùn haøng taïi Thaåm Myõ Vieän Kimberly. Full time, da ñeïp, tính neát deã thöông, thích tieáp xuùc vôùi khaùch haøng. Löông töø $2200 ñeán $4000 sau khi train. Xin ñieàn ñôn taïi Kimberly Skin Care and DaySpa: 15191 Beach Blvd, Westminster, CA 92683 600-7L-120204/146510

630-14L-113004/146027

Coâng ty ôû El Monte caàn tuyeån ngöôøi laøm Warehouse & Office Assistance coù kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh & computer. L/L: 626448-4188 or 626-475-2416 $25,000 - $40,000 3 mos work. Ages 19-40. 714-460-2707

600-14L-120504/146805

600-7L-120504/146851

Wholesale caàn taøi xeá giao haøng ñeán caùc nhaø haøng. Lieân laïc 714901-6682 sau 2:00PM (coâng vieäc naëng). Ñòa chæ 14831 Moran St, Westminster 600-3L-120504/146856

Photoshop caàn ngöôøi gioûi Photoshop hôïp taùc chia ñoâi laøm vieäc chung vui veû thoaûi maùi. L/L Thöông Only You Photo 9550 Bolsa #213, 714-350-2349 (anytime)

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-102104/141176

Caàn 1 dì hieàn laønh, coi beù 17 thaùng. Bao aên ôû, xin lieân laïc 310406-5536 hoaëc 310-406-5535

630-4L-120104/146204

Caàn 1 ngöôøi khoûe maïnh chaêm soùc oâng cuï laøm veä sinh ñöa cuï ñi chôi töø 7AM ñeán 7PM. $1000 moät thaùng. Goïi Ngoïc 714-4189757, 609-3044

Caàn gaáp 1 ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ 2 beù 5T & 9thaùng, phuï vieäc nhaø, saùng ñi chieàu veà, 6 ngaøy/ tuaàn, vuøng Fountain Valley. Löông haäu. LL Haèng. 714-901-9882, 968-2298

630-7L-120104/146213

Caàn ngöôøi vui tính goïn gaøng giöõ beù gaùi vaø giuùp vieäc nhaø töø Thöù Hai - Thöù Baûy. LL: 714-965-4673

Caàn thôï construction coù kinh nghieäm. Lieân laïc Tín (buoåi toái) ñt: 714-758-0162

600-7L-120304/146732

Caàn 1 ngöôøi phuï coi em nhoû 1½ tuoåi, Doïn deïp nhaø vaø naáu aên caøng toát. Löông haäu, xin goïi Tam. 714-720-5868

630-14L-112404/145459

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 72 tuoåi, vuøng Chinatown, bao aên ôû, löông haäu, xin lieân laïc coâ Yeán 323-464-2075 hoaëc 213-6178685

630-7L-113004/146086

630-7L-113004/146090

Caàn ngöôøi giöõ em gaùi 2 tuoåi vaø vieäc nhaø. Saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi. Nhaø gaàn TP Fullerton, ñieän thoaïi 714-534-0148 630-7L-113004/146096

Vuøng Westminster caàn 1 dì coù kinh nghieäm & yeâu treû ñeán giöõ 1 beù gaùi 8 thaùng nguû qua ñeâm & laøm ít vieäc nhaø. L/L cell: 714728-9096

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-7L-120104/146194

Caàn gaáp moät ngöôøi chaêm soùc OÂng cuï töø 2PM-8PM. Lieân laïc 714-554-3270 hoaëc 714-5535460

Caàn 1 ngöôøi ñaøn baø phuï giuùp vieäc nhaø. Lieân laïc Ngoïc: 714839-9176 hoaëc cell 714-7262184

Caàn moät dì ñöùng tuoåi coi 2 em beù 4 vaø 2 tuoåi taïi Baltimore, tieåu bang Maryland. Löông thaùng $1500. bao aên ôû vaø veù maùy bay. Lieân laïc Loan. 618-977-0083, 418-889-7882, 703-690-2415

600-7L-120304/146711

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn dì Trung nieân, sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 9 thaùng vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø; bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Nguyeãn 714-728-1157

600-7L-120504/146774

Tieäm Liquor caàn nhaân vieân baùn haøng, bieát chuùt ít tieáng Anh, laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. Apply taïi 10422 Knott Ave, Stanton, CA (Knott & Cerritos)

600-14L-120204/146432

Cafe Chôït Nhôù caàn gaáp ngöôøi phuï vieäc trong quaùn 13036 Harbor Blvd. Goùc Harbor vaø Garden Grove trong khu Mervyns. L/L coâ Loan 638-7618

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N hoaëc coù baèng caøng toát. Laøm ôû Anaheim L/L: 714-310-2259

630-7L-112204/145235

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, ôû laïi nhaø, xin goïi coâ Thònh 310-528-2327 buoåi toái 310-3790384

600-7L-120204/146435

600-7L-112904/145898

600-7L-120204/146532

Caàn ngöôøi giöõ beù 1 tuoåi coù kinh nghieäm vaø laøm vieäc nheï trong nhaø. Xin L/L Giang 714-9024858

Caàn thôï nöõ massage therapy, city permit required, khoâng caàn thi. Vuøng Myõ Traéng. Tip haäu. L/L: 714-544-1699

Used Car Dealer caàn tuyeån mechanic coù kinh nghieä m veà Mercedes, Lexus... Löông haäu. Vui loøng goïi 714-608-3591

600-14L-120104/146190

600-14L-120104/146214

600-14L-120204/146526

600-7L-120204/146404

Caàn ngöôøi nhanh leï giuùp vieäc cho tieäm baùnh. L/L: 714-8399711

Caàn taøi xeá laùi xe truck 18 baùnh, caàn coù kinh nghieäm, chaïy xuyeân bang löông cao, ñieàu kieän deã daøng, xin lieân laïc. Sôn. 714-2902318

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

NEED ELEMENTARY TUTOR LEAVE YOUR MESSAGE AT 714-356-9364

Caàn 1 Tutor keøm Toaùn vaø Anh vaên cho hoïc sinh trung hoïc. Coù baèng vaø kinh nghieäm caøng toát. L/L: 714-593-9389

Caàn thôï bieát baét boâng Baùnh Sinh Nhaät, Baùnh cöôùi vaø phuï baùn haøng. Xin lieân laïc soá 714-8393503 or 714-333-5423

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714369-3028

Capheâ Gioït Ñaéng caàn tieáp vieân vui veû sieâng naêng. Laøm ca saùng hoaëc chieàu, tuoåi töø 21 trôû leân, xin lieân laïc 714-856-8867

600-7L-120204/146413

600-7L-113004/146162

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Haõng cung caáp thöïc phaåm cho Nhaø Haøng vaø chôï caàn tìm Taøi xeá giao haøng full-time, khoâng ticket, khoâng tai naïn. Goïi 714821-8630

600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322

600-7L-113004/146141

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

USMED Corp., is looking for sales professional with experience in Medical, Pharmaceutical, Insurance, Our system does E-Billing and E-Insurance Verification for doctor office. Base $ high commission & Promotion. We are also hire experience Secretary. Henry @714-404-2806. Fax. 714-242-2128

Sales persons needed to sell home cleaning products. Work hard English Vietnamese speaking. Great salary + commission + bonuses. Sales experience is a plus. Call gor interview 714898-9343

An Auto Body Repair caàn 1 thôï Body men vaø 1 thôï sôn bieát laøm Boldo moïi chi tieát goïi 554-9050 gaëp anh An 600-28L-112804/145816

600-14L-120104/146255

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444

600-28L-113004/146065

Caàn thôï construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 7197047 or ñieà n ñôn @ 11362 Westminster Ave, Ste A, Garden Grove, CA 92843

600-14L-120104/146249

YORBA LINDA caàn tuyeån thôï massage therapist coù baè n g 500HR, city permite. Khoâng caàn thi. $25/HR + tips. 714-3961273, 714-961-7358

RAO RAO VAË VAËTT

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

630-7L-120104/146224

630-7L-120104/146227

Caàn ngöôøi giöõ treû, doïn deïp nhaø cöûa & bieát naáu aên laøm 6:45AM5:45PM. Monday-Friday. Löông $800/thaùng. LL: 714-336-6828

630-7L-120504/146807

630-4L-120504/146835

Caàn phuï nöõ trung nieân chaêm soùc cho 1 cuï baø. Laøm vieäc 4 ngaøy 1 tuaàn, nghæ thöù Baûy. Lieân laïc 714244-2757

630-3L-120504/146854

Caàn ngöôøi laøm vieäc nhaø. Ñaøn baø ñöùng tuoåi. Laøm töø 8 ñeán 12. Nghæ Sunday. Naáu aên doïn deïp. Laøm ôû Fountain Valley. Thaùng $700. OÂ.Toân 714-362-5128

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS

630-7L-120104/146230

Caàn ngöôøi giöõ treû, doïn deïp nhaø cöûa, bieát naáu aên laøm 6:45 AM5:45PM. Monday -Friday. Löông $800/thaùng. LL: 714-336-6828

630-7L-120104/146231

Caàn ngöôøi troâng em beù môùi sanh vaø beù gaùi 6 tuoåi, bieát naáu aên, phuï vieäc nhaø, vaø ôû 6 ngaøy moät tuaàn (khu Irvine), Löông haäu, xin lieân laïc Lan hay Tony cell#562688-2505 or Lan Cell#562-6882520

630-7L-120104/146242

Caàn 1 phuï Nöõ 50-60 tuoåi, giöõ beù gaùi 11 thaùng. Naáu aên chuùt ñónh, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy 1 tuaàn. LL: 714-608-2600

630-7L-120104/146253

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi 2 tuoåi. Phuï baø meï khoâng ñi laøm. ÔÛ laïi ñeâm 6 ngaøy/tuaàn. Westminster. Truùc: 714-642-9205 cell, 714379-3625

630-7L-120104/146295

Caàn ngöôøi tieáp vieäc nhaø, 2 ngaøy/ tuaàn 8 tieáng/ngaøy. Coâ Huong ôû Anaheim 714-322-5520

630-7L-120204/146343

Caàn phuï nöõ kinh nghieäm troâng beù gaùi 1 tuoåi vuøng Huntington Beach. 1 tuaàn 3 ngaøy. L/L 626890-4110

630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384

630-7L-120204/146467

Caàn ngöôøi giöõ 3 treû. Xin lieân laïc Coâ Kim: 714-516-7438

640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-14L-112404/145455

Haõng ñieän töû caàn möôùn nhaân vieân coù kinh nghieäm 10 SMT Inspector 6 SMT operator. Xin goïi sau 12:00PM, 791-4893 hoaëc ñieàn ñôn taïi EMI 3115 W.Warner Ave, Santa Ana, CA 92704

640-14L-112404/145550

HAÕNG “CNC” Caàn Q.A vaø Operator coù kinh nghieä m , caà n setup man vaø programmer coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

640-36L-112404/145569

630-7L-120204/146512

Need English speaking Nanny for two girls under 2 years. Live in or out Aliso Viejo Couple. Nice friendly family. Call Gary 714719-6662

630-7L-120204/146528

630-7L-120204/146556

640-7L-120304/146631

Machine Shop caàn Programmer for Lathe 5 year kinh nghieäm trôû leân, Fanuc contro xin goïi 714953-6616 Moon or Bui

630-7L-113004/146104

630-7L-113004/146146

Caàn ngöôøi naáu côm vaø lau doïn nhaø tuoåi töø 45 bao aên ôû vuøng Yorba Linda, xin lieân laïc Cöôøng 714-822-5630 630-7L-113004/146151

Caàn 1 coâ kinh nghieäm giöõ beù gaùi 5 thaùng tuoåi & phuï ít vieäc nhaø. Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. ÔÛ laïi ñeâm OK. Nhaø Westminster, löông $1000/thaùng. L/L: 714775-7878, 714-330-4125 630-7L-120104/146179

630-7L-120304/146590

Caàn ngöôøi giöõ Beù 15 thaùng vuøng Huntington Beach. Saùng ñi chieàu veà. Lieân laïc Dan: 714-235-5064

630-7L-120304/146619

Caàn ngöôøi khoûe maïnh yeâu treû, troâng baby 2 thaùng tuoåi, töø 4565, löông cao, goïi: 949-903-4769 or 949-439-3491

630-7L-120304/146707

Caàn 1 dì trung nieân hieàn laønh giöõ 2 beù trai 6 vaø 2 tuoåi. Bao aên vaø ôû. Vuøng Glendale. Xin goïi 323428-8729

630-7L-120304/146712

Caàn moät ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh troâng coi moät oâng cuï töø 6AM tôùùi 4PM moãi ngaøy. Nghæ ngaøy chuùa nhaät. Lieân laïc 714417-2297

Caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø töø 2 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái (6 ngaøy moät tuaàn). Goïi 714-8979474

630-14L-120104/146183

Caàn ngöôøi nöõ giuùp vieäc taïi nhaø, nguû laïi ñeâm ñeå troâng chöøng moät baø cuï giaø tình traïng vaãn coøn khoûe (90 tuoåi). Laøm 6 ñeâm vaø 1 ngaøy chuû nhaät (töø 8:30 ñeâm ñeán 8:30 saùng). Nghæ ngaøy thöù 7. Löông haäu. Xin lieân laïc Coâ Phöông 714-898-1526.

Nhaø ôû vuøng Hawthorne caùch Bolsa 25 phuùt, caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 2 tuoåi röôûi vaø 1 beù trai 4 thaùng. Tuaàn 6 ngaøy, ôû laïi ñeâm, khoâng laøm vieäc nhaø. Bao aên. L/ L: 310-357-7765 cell, 310-6791057 nhaø

630-7L-120304/146736

630-7L-120304/146761

640-28L-120504/146776

Leading aparel manufacturer is now hiring for warehouse shipping picking. Email to info@magicchaedwear.com 640-7L-120504/146810

Data Entry/Shipping Clerk ª Responsibilties are to include, but are not limited to data entry for sales orders, invoices and nventory control. ª Must be fluent in English. ª Basic computer required. QA Engineer ª Must be familiar with ISO requirements. ª Will be responsible for the daily administration, documentation, implementation and auditing of the quality system to ensure its conformance to ISO 9001. ª Preferred candidates will have 3 years of work experience. ª Basic computer skill required. * Must be authorized to work in the U.S Attn: Virginia Kim Fax: 949-461-9251 Email: virginia@gigaram.com

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945 650-12D127-041103/062622

630-7L-113004/146101

Caàn 1 ngöôøi giöõ 1 beù, giuùp ít vieäc nhaø. Vuøng Irvine. Foothill Ranch. Tuaàn 6 ngaøy. Phuïng 949690-1888, 949-916-1650

640-7L-120304/146738

HIRING NOW! Join our fast-paced and rewarding sheet metal team. We work alternate shift schedules of 4/10 and 3/12 hour days to maximize production and balance family life. We need to fill 55 positions immediately. ° Assembly trainnees ° Amada press brake operators ° Turret Punch press operators ° Tig & Mig Welders ° Grinders ° Hardware machine operators Apply in person to AMF: 1011 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA or fax resume to 562-596-6799. Must bring valid documents to work! Great benefits: Med., Den., 401k, Vacation.

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-251-3044 (cell).

Caàn ngöôøi yeâu treû ñeå giöõ beù trai 1T. Bieát naáu aên. Laøm vieäc trong nhaø. Bieát laùi xe caøng toát. Bao aên ôû. 559-273-3874

Caàn ngöôøi chaêm soùc ngöôøi beänh run (stroke/parkinson). Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn, vuøng San Diego, bao aên ôû. Xin goïi 714-653-0900

CNC Machinist, auto wheel manufacturer program/setup mill & lathe, 7 years experience preferred. Fax resume 323-2635176

640-3L-120304/146645

Staffmark is curently hiring experienced electronic assemblers for companies in Anaheim and Fullerton temp to hire day shift pay is $9-$11. Must have six months Soldering experience and know SMT and Thru-Hole and interviee in English, resume to e-mail jnichol@staffmark.com or apply Tuesday - Friday 9-1 at 6883 Katella Avenue, Cypress (beside Target)

640-3L-120304/146647

Staffmark is currently hiring for an electrical wiring person for company in Garden Grove must have two years experience and be able to lift 50LBS. Job is on 2nd shift, but must be able to train for four weeks on day shift. Pay is $13 per hour. Must interview in English. E-mail resume to jnichol@staffmark.com or call 714-821-0211

640-14L-120304/146667

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691 650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377 650-30L-120703/095952

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn 650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Höôùng daãn caáp toác töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Goïi HANNA: 562833-5433 cell.

650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727. 650-100L-032104/109698

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-78D23456-102904/142278

650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191

650-7L-060104/120880

Caàn thôï Massage, Facial, Nail, xin lieân laïc Thöông 714-3135537 or 949-645-1339. Löông boång cao.

650-36L-072204/128776

650-14L-112204/145232

Caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ Traéng. Löông töø $500 trôû leân. Tip haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310781-9422 650-14L-112204/145248

Caàn thôï Nails coù baèng toùc vaø thôï toùc môùi ra tröôøng chuû bao löông. Tieäm ñoâng khaùch. L/L: 562-490-9867, sau 9PM: 714636-7136 650-14L-112204/145251

Caàn thôï Nail bieát laøm waxing, also coù station hair, nail cho thueâ, tieäm trong Big Shopping vuøng H.B., Lieân laïc Lynn: 714-3606991, (N) 714-840-8997 650-28L-112204/145260

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592

650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H 650-14L-112604/145751

Tieäm nail gaàn Little Saigon khaùch ñoâng. Tip haäu. Caàn thôï boät coù baèng Facial bieát airbrush kinh nghieäm. Bao löông neáu caàn. L/ L: 714-719-6052 650-14L-112604/145778

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L: 707-954-4200 650-14L-112604/145789

650-30L-112204/145326

650-28L-112604/145791

650-14L-112304/145411

Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station $120/w hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187

650-28L-111604/144347

650-21L-111604/144409

Caàn thôï Nails gioûi. Laøm vieäc T/ B Iowa. Coù phoøng rieâng. Khu Myõ Traéng, löông töø $3000 up. L/L: 641-422-0206 work, Thu: 641583-1656 cell

650-21L-111604/144474

Caàn gaáp Thôï Nöõ chaân tay nöôùc bieát boät caøng toát xuyeân bang vuøng Maryland. L/L Tieäm 301863-7541 Home tröôùc 9PM 301866-0881 gaëp Mimi.

650-14L-112304/145414

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm taïi Arizona, Bao löông$700/6 ngaøy. LL: 928-257-8825

650-28L-111704/144642

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm baèng Arizona. Bao löông theo khaû naêng coù choã ôû, xin vui loøng L/L: 998-649-1889, 928-649-8274

650-14L-111704/144664

650-14L-112804/145841

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm, laøm trong Mall, bao $800/6 ngaøy, treân aên chia, coù choã aên ôû. Vuøng Prescott Arizona, phone tieäm: 928-717-0707 call Tuan. C: 860593-0007 650-14L-112804/145843

Caàn Thôï Nail. Tieäm trong Super Wal-Mart. Caàn thôï Nam Nöõ. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L 914-434-2452 (Cell) 518-238-4435 (Tieäm).

NAILS BAKERSFIELD Tieäm khu Myõ traéng caùch LA. 1½. Caàn thôï Nöõ boät coù baèng wax caøng toát, coù choã ôû, Löông $600$800 moät tuaàn. Good Tips. LL: 661-472-2246, 661-703-9053 650-14L-112804/145863

650-14L-112404/145512

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø bieát chuùt boät. Vuøng 714 ñi cuøng xe. LL 714638-2566, Tieäm 310-902-2862. 650-14L-112404/145530

NAILS Caàn thôï nails nöõ boät tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle vuøng Rosemead. Coù theå ñi chung xe. L/L: 323-771-2069, 626-2362435 Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï laøm boät coù kinh nghieäm. Bao löông. Xin lieân laïc Bình 714-757-2596 hoaëc 951-279-8146. 650-14L-112404/145565

650-28L-111804/144718

FANTASTIC SAM’S Garden Grove & Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full time or part time phaûi noùi thoâng thaïo tieáng Anh. Nöõ only. Goïi Cindy 714-8955906

650-36L-111804/144891

650-24L-081704/132445

Caàn 1 thôï nail vaø bieát Body wax. AÊn chia $60 - $40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuøng South Coast. Goïi Samantha 714414-6741. 650-100L-091604/136733

650-14L-112504/145576

ANAHEIM HILLS Salon caàn gaáp 1 thôï toùc nöõ. Caàn bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc Ann 714-7285339 650-14L-112504/145580

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

650-24L-081704/132444

Caàn 4 thôï nail, 1 thôï nhieàu kinh nghieäm baûo ñaûm löông tuøy theo khaû naêng vaø 3 thôï kinh nghieäm trung bình chia aên 60-40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuø n g South Coast. Goï i Samantha 714-414-6741.

650-7L-111904/145013

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bieát laøm tay chaân nöôùc, bao 6 ngaøy $700, treân aên chia, coù choã aên ôû phoøng rieâng. LL Linda. 505-8664513, HP: 505-710-6857, 714890-0949

650-28L-112104/145144

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

SAN PEDRO. Vuøng Traéng caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät spa nöôùc. Nghæ Sunday. Bao löông $450/up. Tip haäu. 310-547-4275, 310-218-9830

Vuøng Whitter Myõ Traéng & Meã caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, laøm 5, 6, 7. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L: 562777-2526, 626-780-3237 sau 9PM 650-28L-112904/145890

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866 NAILS LONG BEACH Tieäm Nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nail nöõ, bieát moùng boät. Full time or part time, khaùch walk-in ñoâng. L/L home: 562428-5563, work: 562-426-5499 650-7L-112904/145906

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät Pink White, tieäm nhieàu Spa, khu sang, caùch Bolsa 10', bao löông cao, laøm Sunday, Lieân laïc 714-634-2073 650-7L-112904/145912

650-14L-112604/145729

650-14L-112604/145733

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-112904/145953

NAILS Orange City caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm moùng boät & silk, P/white & gel, moät thôï tay chaân nöôùc. Neáu caàn bao löông $300 $500/wk. L/L Kim: 714-5387298 650-7L-112904/145962

Tieäm Nails & Spa. Khu Traéng sang, nhieàu khaùch walk-in. Good tips. Caàn thôï gioûi boät tay chaân nöôùc. Bao löông OK. Ñi chung xe. L/laïc tieäm 310-207-9889, cell: 714-902-3853

650-7L-112904/145975

NAILS. Tieäm nail vuøng Corona caàn thôï boät kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng. Ñi xe chung. Xin L/L work: 951-735-4658, cell: 714390-1976

650-14L-112904/145916

650-7L-112904/145917

Caàn 2 thôï nails nöõ kinh nghieäm bieát wax caøng toát bao löông $700 tuaàn, coù choã aên ôû chuû vui veû, bang Georgia. L/L 912-572-7913 cel Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-112904/145993

650-7L-113004/146109

Caàn thôï Hair Nail full time or part time, bao löông caàn kinh nghieäm, noùi tieáng Anh. Tieäm vuø n g Tustin Myõ Traé n g. Goï i Rebecca 714-669-5447 W, 949380-4852 H sau 9PM Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097 650-7L-113004/146112

650-7L-113004/145994

Tieäm nail vuøng Palm Spring caàn thôï Nail boät & tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L: 760-320-1227 or 760-3184862 or 760-799-3589

650-15L-113004/145996

Tieäm nail caùch Bolsa 25 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm boät, chaân tay nöôùc, facial waxing. Laøm Chuùa Nhaät OK. Chuû seõ bao löông. Lieân laïc 949-888-9979 or 949-689-7626

650-7L-113004/146002

Tieäm nail vuøng Hawthorne caàn thôï nail waxing, facial, tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Lieân laïc soá 909-434-3754

650-7L-113004/146003

Tieäm nails ñoâng khaùch caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm. Löông cao vuøng Carson. L/L 310-538-8227 Mon to Sun töø 10:00AM ñeán 7:30PM

650-14L-113004/146005

Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø thôï tay chaân nöôùc bieát veõ Design, Wax, vuøng Meã, city Bellflower, bao löông $400 1 tuaàn vaø up. L/ L: 562-804-6898, cell 331-0687

650-7L-113004/146019

Caàn moät thôï Toùc coù kinh nghieäm maøu vaø highlight vaø bieát waxing khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. Bus: 714-778-5722, cell: 714876-3645

NAILS Caàn 1 thôï bieát laøm nöôùc, boät, bieát ít cuõng ñöôïc. Tieäm vuøng LA. Ñoâng khaùch. Tip haäu. L/L: 626272-3983 cell, 310-673-6584 bus 650-28L-113004/146113

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538

650-14L-113004/146118

CAÀN THÔÏ NAIL Vuøng Michigan caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm. Bao löông hoaëc aên chia. Tuaàn laøm 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin L/ L Long 269-925-5320 W, 616634-0153 cell 650-7L-113004/146119

Torrance Lomita P.C.H Hair & Nail caàn thôï toùc vaø thôï nail coù kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng, aên chia hoaëc möôùn station. L/L B: 310-951-5939, 310-325-7323 650-7L-113004/146121

Caàn thôï tay chaân nöôùc. Baèng môùi OK vuøng 714, 562, 310 ñi chung xe. Lieân laïc 323-932-8625 W, 714-260-4507 cell 650-7L-113004/146128

Cypress City caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, full time, part time, khu Myõ Traéng. Bao löông cao, tips cao. Phone: 714-821-0590 work, 714-423-1455 cell

650-7L-113004/146138

650-7L-113004/146020

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng caàn thôï nail coù kinh nghieäm seõ bao löông. Lieân laïc anh Huøng 714914-3352

650-14L-113004/146064

Caàn thôï Nails K/N bieát laøm boät vaø man/ped bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Myõ Traéng. L/L: 714-863-3343 cell, 909-5966769 B

Tieäm nail môùi, vuøng Lancaster caàn thôï laøm vieäc nhö trong gia ñình, xin goïi Tom hay Nancy 661-942-9130 göûi lôøi nhaén neáu khoâng gaëp. NAIL. Caàn hai thôï Nails kinh nghieäm hay môùi taäp cuõng ñöôïc, xin lieân laïc Kevin hay Cindy 518331-2708 hoûi theâm chi tieát

650-14L-113004/146068

Beauty Salon Huntington Beach caàn cho möôùn station toùc nail goùc Bolsa Chica/Heil, ñòa ñieåm toát. Free thaùng ñaàu giaù haï. L/L Chi cell: 714-717-3404, shop: 846-4344

650-7L-113004/146073

COSTA MESA NAILS & SPA caàn gaáp thôï nöõ treû kinh nghieäm boät P/W, thôï chaân tay nöôùc, thôï facial waxing bao löông. L/L: 714785-7388

650-10L-113004/146142

650-14L-113004/146160

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908.

650-14L-113004/146163

CAÀN GAÁP Thôï boät nöõ kinh nghieäm laøm FT/ PT, bao löông $80/day treân chia. Vuøng Westminster. L/L Höng 714-878-3628

1490, 909-591-1915 650-7L-120104/146200

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï Nails Nöõ K/N boät T/C nöôùc FT/PT Löông $500/up. 213-748-3699 (bus) 714-251-9156 after 9PM

650-7L-120104/146211

Caàn thôï Boät bieát laøm traéng hoàng, coù kinh nghieäm. 949-515-2178 New Port Peach

650-7L-120104/146217

NAILS Caàn thôï Nöõ T/C nöôùc vaø thôï Boät seõ bao löông. Tieäm vuøng Beverly Hills, tip raát cao khaùch sang. LL Lisa 310-205-0694, 714-8833641

650-30L-120104/146222

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell)

650-7L-120104/146223

Tieäm Nails vuøng Chino, raát ñoâng khaùch walk-in, tip cao, caàn thôï kinh nghieäm veà Nails & Waxing, bao $550 moät tuaàn, treân aên chia. Goïi 909-762-6717 cell, 909-590-5074 work, 951-2799542 Home, leave message

650-14L-120104/146228

Caàn thôï nöõ laøm ôû Lancaster caùch Bolsa 1 1/2 hour. Bao löông $400 - $600wk. Coù choã ôû. Phi 661478-7571, 661-949-1663

650-14L-120104/146235

Santa Monica, Nails Spa caàn thôï Full time, part-time, môù i ra tröôøng OK. 310-829-5944, 323620-3168

650-7L-120104/146240

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, bieát wax caøng toát, bao löông $600/6 ngaøy, tieäm vuøng Myõ traéng caùch Bolsa 1h30', coù choã ôû, Xin goïi 805-659-5982

650-7L-120104/146247

Tieäm Nail vuøng Palm Spring khaùch Myõ traéng tip haäu caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, bao löông neáu caàn, coù choã ôû. LL: anh Ngoïc: 760-880-8407, (B) 760-3245538

650-7L-120104/146290

Tieäm nail ñoâng khaùch, vuøng Meã caùch Bolsa/LA 30 phuùt caàn thôï boät K/N bieát airbrush vaø 1 thôï tay chaân nöôùc, full/part time. Bao löông tuøy KN. L/L cell 714-7289096

650-14L-120104/146291

Tieä m nail vuø n g bieå n Santa Monica, Myõ Traéng caàn gaáp thôï nail nöõ (part time cuoái tuaàn). Xin L/L: 310-207-0161

650-14L-120104/146292

NAIL Caàn thôï Nam Nöõ xuyeân bang kinh nghieäm coù baèng. Bao löông thaùng ñaàu $800/tuaàn thaùng sau chia 6/4. Löông cao trong mall ôû Wisconsin. L/L Vi/Johnny 608780-4847, 608-781-6707

650-14L-120104/146293

650-7L-113004/146093

Caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc. Full time, part time. Löông cao. Neáu caàn chuû bao löông $500 up. Vuøng Chinatown Los Angeles. L/ L: 323-233-3790, sau 9PM 323547-2232

650-7L-113004/146099

LONG BEACH NAILS Caùch 10 phuùt töø Bolsa caàn thôï kinh nghieäm. Bao löông $500/ week treân chia. L/L coâ Thu 714842-8896

650-28L-112904/145979

BAO LÖÔNG cao thôï Facial Wax, boät P & W, tay chaân nöôùc. Tieäm nhieàu Spa, 14 naêm, 10 phuùt laùi xe veà phía Nam töø Bolsa. 714731-7259

650-7L-112904/145982

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt, caàn gaáp thôï boät, nöôùc facial, waxing. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562-650-5502 cell, 626-9651757 work

650-7L-112904/145988

NAILS vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1H30'. Tieäm laâu naêm ñoâng khaùch tip cao coù choã aên ôû thoaûi maùi caàn thôï nails nöõ gioûi boät bao $700 tuaàn. Cell: 760-4093456, tieäm: 760-328-6609

650-7L-112904/145878

Caàn thôï Nail Nöõ KN laøm taïi San Pedro, Orange County, coù theå ñi xe chung, bao löông $500/w. Nghæ CN. LL 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H)

Cho möôùn Station toùc tieäm ñeïp ñòa ñieåm toát vuøng Buena Park. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Baøn toùc coøn troáng vaøo laøm ngay. L/L 714-468-2526.

NAIL Tieäm gaàn bieån Huntington Beach, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tip haäu caàn thôï nöõ full time tay chaân nöôùc. L/L: 714-536-6286

Caàn gaáp thôï nails gaáp kinh nghieäm bao löông $800 - $1000 moät tuaàn, coù choã aên ôû. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi L/L cell: 505-879-6900, W: 505-8634946, H: 505-863-9197

NAILS! NAILS! NAIL! Caàn gaáp thôï nail nam, nöõ kinh nghieäm xuyeân bang New York, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, bao löông $3000/ mth. L/L: 518-364-4097

650-14L-112604/145691

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû, trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L 707-954-4200.

650-7L-112904/145946

650-7L-112904/145876

Tieäm nail caàn 1 thôï nöõ laøm chaân tay nöôùc part time or full time. Vuøng 323 khu Meã deã thöông tieàn tips OK. Neáu ôû Westminster ñi chung xe. Xin L/L soá phone 323264-8052 or cell 714-653-8317 ñeå bieát theâm chi tieát

Shop Nail (Long Beach) caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø boät F/T vaø P/T coù baèng Waxing caøng toát. L/L Vaâ n bus: 562-531-3667 10:00AM - 7:00PM. Home: 714799-1441

Tieäm Nails vuøng Long Beach ñoâng khaùch Meã vaø Myõ Ñen. Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø 1 thôï chaân tay nöôùc. L/L: 562-5992225, 562-277-5324.

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

Tieäm Nails vuøng Temple City. Caàn thôï Boät vaø wax tay chaân nöôùc. Patty. Lieân laïc 626-2857002 Bus, 626-443-7947 Home

650-7L-112904/145892

650-7L-081004/131434

650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138

650-28L-112904/145972

650-14L-112804/145858

650-14L-112404/145546

NAILS vuøng Redondo Beach caàn thôï nail nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, khaùch walk-in nhieàu, löông cao, tip haäu. Bao theo khaû naêng laøm chuû nhaät, Kim: 310-7986330 sau 9PM 714-901-9995

650-14L-112904/145925

CAÀN GAÁP Hai thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm laøm taïi Model Nail trong mall lôùn bang Wisconsin, xin lieân laïc 715-831-0449 hoaëc 715-5521664 715-855-1466 H

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-48L-113004/146110

650-21L-112904/145922

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525

650-28L-112304/145447

Tieäm Hair Nail vuøng Yucaipa Redland trong khu shopping lôùn caàn cho share 5 station toùc bao gas ñieän $1200 caàn thôï boät. L/ L: 909-881-3966 tieäm, sau 8PM 909-796-0529 nhaø

650-28L-111704/144637

650-14L-112804/145813

Palm Desert, caàn thôï Nail Nöõ gioûi boät Pink/White; thôï chaân tay nöôùc, bieát facial + Waxing caøng toát, tieäm sang troïng, tip cao, coù choã ôû. 714-273-6284 . Löông $700/tuaàn up.

650-14L-112304/145422

650-28L-111704/144522

Khu Canyon Country gaàn Magic Mountain caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8PM 11PM), cell: 661-993-1695

650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926

650-8L-112904/145991

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-8L-112904/145942

650-14L-112304/145372

RAO RAO VAË VAËTT

650-21L-112904/145921

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

CAÀN GAÁP Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc laøm saùu ngaøy. Bao löông $420 tuaàn caùch Bolsa 20 phuùt vuøng tip haäu. Laøm thoaûi maùi. 562-860-8582, 714-229-8385

650-14L-112304/145346

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm xuyeân bang, löông cao, tip haäu, bao löông, aên ôû. LL: Traâm 715384-7799 (work), 715-486-0093 (home)

650-21L-111504/144277

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

Caàn nhieàu thôï nails nam nöõ kinh nghieäm bao löông töø $2400 $2600/thaùng, caàn moät baùc giöõ 2 treû 3T löông $1200 1 thaùng coù choã aên ôû, chuû vui veû treû, bang Georgia. Cöôøng 770-851-3639 cel, 912-538-0490 bus

650-7L-112904/145936

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671

CAÀN THÔÏ GAÁP Virginia caàn thôï nails xuyen bang, nam/nöõ, coù cho o. Bao löông $600/700 1 tuaàn, hon chia 6/4. xin lieân laïc Sonny W: 434973-4600, C: 571-723-9775

650-7L-112904/145920

650-10L-112904/145934

Hair Stylist, Manicurist & Eyebrown threading assistant wanted immidiatly for full/parttime on salary and commission at Artesia and Tustin. New licensed cosmotologist get paid while train, No Clientel needed, call owner/manager. Phone: 562897-0548, 562-301-3961, 714838-3386

650-28L-111204/143891

650-28L-052704/120245

Caàn thôï Nails. Gioûi boät, bieát airbrush caøng toát. P. 562-4610562, sau 8:30PM goïi 714-8705866

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-25L-110504/143067

GARDEN GROVE. Tieäm Nails lôùn caàn thôï kinh nghieäm boät, P/W, facial, waxing, tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia. LL Theùresa : 714-728-8921, 714-827-0469 (sau 8 giôø toái)

650-28L-110804/143348

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

650-10L-112104/145180

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-113004/146166

650-14L-120104/146305

650-7L-113004/146167

650-14L-113004/146102

650-7L-113004/146108

Caàn thôï Nail xuyeân bang bao löông $3000/thaùng, coù choã aên ôû. Lieân laïc 309-662-2735, 309287-2787 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-120104/146307

Tieäm Nail vuøng Irvine trong khu shopping center caàn gaáp thôï kinh nghieä m P/W Waxing, Facial $600/W hôn aên chia. L/L: 949770-7781 W, 714-724-7669 cell

650-14L-120104/146321

650-7L-120104/146169

Caàn thôï nail nöõ xuyeân bang coù kinh nghieäm laøm tay chaân nöôùc, bao löông, coù choã aên ôû, laøm vieäc laâu daøi. L/L: 828-442-4643 650-7L-120104/146196

Tieäm Hair Nails vuøng Orange caàn gaáp thôï toùc nöõ bieát nails caøng toát. Full time or part time. Bao löông neáu caàn thieát, xin L/L Chaâu 714-921-1551, C: 909-969-

Caàn gaáp thôï nails. Caàn thôï nails ôû Logan, Utah. Coù choã ôû. Xin vui loøng lieân laïc Lieân 435-755-7192, 435-512-1449

650-7L-120104/146328

NAIL TEK Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät nöôùc, vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 20 phuùt. FT - PT (5, 6, 7 - Nhaät) vieäc laøm coâng baèng, chi tieát xin goïi 714-997-4464, 714-3909534

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-14L-120104/146330

DVD maãu veõ Nail $100/3 ñóa (hôn 800 maãu: hoa, hoa vaên, thuù, leã hoäi). Taëng 1 DVD veõ caên baûn. L/L Linh 714-531-3830, 714251-0744

650-14L-120104/146331

650-14L-120204/146489

Thieát keá & Söûa chöõa tieäm Nail & Beauty Salon & Massage toøan nöôùc Myõ. Tuyeät ñeïp $ ñuùng heïn, baûo ñaûm, Giaù ñoàng höông. Goïi: Ñoøan: 714-575-2294

Vaên phoøng Baùc Só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Front office”. Xin lieân laïc 714-9570044.

650-7L-120304/146692

650-7L-120204/146491

Tieäm vuøng Tustin caàn thôï Toùc, nail, cho thueâ station. Vui loøng goïi. 714-785-0887, sau 7:30. 714-663-2868

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

650-7L-120204/146492

NAILS Caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Vannuys vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm ñoâng khaùch walk-ins. L/L Hay B: 818-891-9961, H: 818-894-9356

650-7L-120204/146506

Caàn thôï nail tay chaân nöôùc, bieát laøm boät chuùt ñænh, bao hay aên chia tuøy yù. LL: 714-902-7805

650-7L-120204/146514

Caàn thôï Nails Nöõ gioûi boät P/W bieát facial. Full or part-time OK. Lieân laïc Holly 714-633-3696

650-14L-120204/146522

650-10L-120104/146336

CAÀN gaáp thôï nail. Löông $700 tuaàn nghæ Chuùa Nhaät, khu Myõ Traéng, tip haäu saün choã aên ôû. Lieân laïc Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-224-8129 hoaëc 931474-6245

650-30L-120204/146527

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495

650-14L-120204/146553

650-7L-120204/146362

650-14L-120204/146554

650-7L-120204/146386

650-7L-120204/146407

Tieäm Nail & Spa trong khu shopping lôùn cuoái ñöôøng Beach vaø Whittier caàn gaáp thôï nail nöõ gioûi boät laøm full time. L/L John 714757-9918 or 714-502-0965 650-14L-120204/146422

Tieäm caàn gaáp thôï nail. Tieäm vuøng L/A. Khu Meã. Xin lieân laïc Trang: 323-258-9269 tieäm, 310349-9845 cell 650-7L-120204/146434

Caàn thôï boät coù baèng Facial caøng toát (neáu caàn bao löông). Tieäm caùch Bolsa 20 phuùt khu Meã. Phone tieäm 310-522-0582, sau 8PM nhaø: 714-537-1008

650-7L-120304/146562

CAÀN THÔÏ NAILS. Tieäm trong mall, khu Myõ Traéng, vuøng New York. Caàn thôï nails nöõ coù kinh nghieäm. Löông baûo ñaûm $1000/ tuaàn up. Xin goïi Tony: 518-4649990

650-14L-120304/146564

CAÀN THÔÏ NAIL Kinh nghieäm bao $800 tuaàn treân chia taïi CT, NY, AZ. Tip cao, mall vaø Wal-Mart. Coù choã ôû. L/L Phöôùc 860-883-4471, 845-4977087

650-7L-120304/146577

650-7L-120204/146437

650-28L-120204/146444

LAKEWOOD MALL. Caùch Bolsa 20 phuùt raát ñoâng khaùch walk-in caàn 1 thôï nöõ gioûi ngheà. Löông treân $600/W. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. 562-531-6755, 714-522-4990

ACRYLICS EXPERT Nail Tech needed with exprience in Acrylics. Silk & Gel also manicure & pedicure. Must speak some English. Great location. Upscale Salon. Salary to start. Call 714-717-5197 or 714-5402645 650-7L-120204/146446

NAIL CAÀN GAÁP thôï nöõ coù kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc wax coù baèng caøng toát, bao löông haäu, xin lieân laïc 310-755-8783

650-5L-120304/146586

650-7L-120304/146600

Caàn thôï boät laøm P/W gioûi, thôï C/T nöôùc K/N laøm F/T hay P/T. Löông töø $600 - $900/tuaàn. L/L: 310-541-7117, 310-803-7657

650-3L-120304/146602

Caàn thôï Nail Tieäm vuøng LA caàn thôï tay chaân nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm, baèng môùi OK, Thôï vuøng Westminster ñi chung xe. LL: 323-750-5191 (W), sau 9PM. 714-878-9942 LyLy

650-7L-120504/146777

Beautician W.Hollywood Hair replacement center. 30 years history. Hiring Hair Stylist Salary. Speak English. Fax resume to 310-637-5941 650-7L-120504/146811

Caàn gaáp thôï Nam Nöõ full part time coù kinh nghieäm laøm boät pink & white, löông cao tip haäu, laøm vieäc khoâng khí gia ñình. L/ L: 562-425-9772 B, 562-2768496 C

650-7L-120504/146845

Tieäm nails Long Beach. Ñoâng khaù c h caà n thôï nöõ boä t kinh nghieäm. Full time/part time. Bao löông cao. ÔÛ Bolsa ñi chung xe. L/L: 310-639-0545 Tieäm Nails treân ñöôøng Harbor gaàn Fullerton Myõ Traéng caùch Bolsa 20 caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät bao löông $400 - $450 tip haäu. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm 650-7L-120504/146847

Tieäm caùch Bolsa 20 phuùt caàn thôï nam nöõ bieát boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông $500 tuaàn. Lieân laïc Cindy 562-428-3434 or 714478-9455 650-3L-120504/146848

Tieäm nail caàn thôï nöõ KN boät coù baèng wax caùch Bolsa 10 phuùt Orange, bao löông neáu caàn lieân laïc 714-634-0623 650-7L-120504/146850

CAÀN GAÁP vuøng Fresno Nails caùch Bolsa 3H laùi xe caàn thôï nöõ K/N boät nöôùc facial waxing bao $600 - $700 tuaàn coù choã aên ôû. L/L Hieäp 559-735-0478 work, 714478-3783 cell

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-28L-071103/075446

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931 660-14L-051904/119110

650-14L-120204/146486

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng LA. Caàn gaáp thôï nam/nöõ kinh nghieäm boät pink white airbrush. Löông baûo ñaûm $450 - $600/ tuaàn. Neáu tieän ñi xe chung. L/L Linda B: 323-296-9337, H: 626288-7843 650-7L-120204/146487

Caàn thôï Nail Nöõ bieát P/W, Wax trong mall. Khu Myõ Traéng tip cao. Bao löông neáu caàn 714-5295517, 626-589-2410, 626-5717827 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-14L-120304/146626

650-7L-120304/146642

Tieäm nail Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc boät, bieát noùi tieáng Anh. Xin goïi coâ Nancy 562-4274017, 714-200-5713

660-28L-112104/145126

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018 660-28L-112304/145350

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008 660-14L-112304/145443

Medical / Optical Office needs F/ T assistant. LL: Kristee: 714899-0054 or fax resume: 714899-0117 660-14L-112504/145630

Vaên Phoøng chuyeân khoa Nha Khoa vuøng Westminster vaø San Gabriel caàn tuyeån nhaân vieân haønh chính coù kinh nghieäm trong ngaønh Nha ít nhaát 3 naêm (potential office manager position) vaø dental assistant kinh nghieäm ít nhaát 2 naêm. Thoâng thaïo Anh - Vieät. Löông haäu. Xin fax reùsume veà: 714-379-2580. phone 714797-4650 hoaëc 714-379-2560. (Xin ñöøng goïi neáu khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän keå treân. Info nhaän seõ ñöôïc giöõ kín). 660-14L-112604/145669

Vaên phoøng Ñòa oác, caàn nöõ thö kyù part time thoâng thaïo tieáng Vieät vaø tieáng Anh, xin goïi 714839-7114 ñeå bieát theâm chi tieát

660-30L-112604/145702

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caàn thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul 714531-8875 office or 714-7262132 cellular 660-14L-112904/145900

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi cho toång ñaøi caàn löu loaùt Anh/Vieät, hoaït baùt ñaùnh maùy 35wpm coù kinh nghieäm vaên phoøng baùc só hoaëc customer services. Xin L/ L: 714-418-2488. Löông $8 trôû leân tuøy theo kinh nghieäm

CUSTOMER SERVICE RECEPTIONIST. No sales, bi-lingual Viet/English. No experiences required, AOL/AIM a plus. Full time, start ASAP @$8.50/Hr. Medical benefits, call: 714-5433034

650-14L-120304/146627

Tieäm nail vuøng Downey caàn thôï nöõ bieát laøm boät, xin L/L 714468-2406 business 562-9289333

660-7L-111604/144504

MEDICAL ASSISTANT cho V/P Baùc Só ôû Fountain Valley, front/ back office. Full & part time. Xin lieân laïc 714-654-6000

660-14L-120104/146180

Tieäm vuøng Paramount caàn gaáp thôï Toùc Nail. Xin lieân laïc: 714200-8387 or 562-630-8561

650-3L-120304/146628

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com

660-7L-112904/145918

Caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bieát boät caøng toát. Tieäm vuøng Myõ traéng, Giaù cao tip haäu, caùch Bolsa 35'. Lieân laïc Dung (cell): 626-246-2553

T&T NAILS & SPA Khu shopping Mall, khaùch sang, Myõ traéng, tip cao, caàn gaáp thôï Nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, facial, kinh nghieäm Spa. Xin LL: Bus# 714-529-3886, cell# 714478-5356

660-30L-111404/144123

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155

Coâng ty ñieän thoïai Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ.- Total Call caàn nhieàu nhaân vieân laøm part-time vaø fulltime, caàn kinh nghieäm thoâng thaïo Tieáng Vieät. Xin lieân laïc OÂ. Vuõ - Hieáu taïi 714-894-7100 Ray 1-866-662-6562

650-7L-120304/146621

660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-839-4545 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

660-7L-120204/146500

660-7L-120104/146243

Naitonal Mortgage Lender in city of Orange has immediate opening for receiptionist, data entry, loan processor. Fax resume 714453-0218 or contact Heather: 714-453-0220

665-7L-113004/146033

Caàn nöõ thö kyù + receptionist thoâng thaïo Anh Vieät bieát Word + Excel. Lieân laïc Mr.Lee 714647-0536 hoaëc fax resumeù 714647-0218

Caàn hai coâ chaïy baøn cho tieäm Bida California (Thanh Thaûo cuõ) vui loøng L/laïc OÂ.Ñieàu cell 714552-0330

660-28L-120204/146502

Nhaø haøng $1.99 Restaurant caàn 1 ngöôøi phuï beáp 1 ngöôøi röûa cheùn, xin lieân laïc 714-893-8364 or 714-863-8922 gaëp coâ Haø or Phöông

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134 660-7L-120304/146640

Vaên Phoøng Nha Só caàn moät nhaân vieân laøm Front desk, laøm part time coù theå chuyeån full time neáu ñuû ñieàu kieän. L/laïc 714-893-6768 660-7L-120304/146672

Wanted men only from 21-45 yrs, must know Quick Book 2004 and Excel Program. Also must be bilingual Eng/Viet and know accounting starting at $2000/ Monthly. Fax resume to Bravo Meat Co.Inc 714-558-0735, 714653-8823 cell 660-14L-120504/146778

650-7L-120304/146758

Tieäm Nail caàn thôï löông cao tip haäu. Bao löông $3000/1 thaùng hôn chia. L/L: 608-356-1157 W, 608-434-2943

650-14L-120204/146485

LA BELLE SPA Tieäm nail trong khu shopping center gaàn Pasadena & Glendale caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc boät, wax & facial. Tieäm ñeïp sang, löông cao tip haäu. Call: 818-5419103, 626-215-6475

660-44L-111204/144118

650-3L-120304/146754

650-7L-120204/146483

nails Spa vuøng bieån Long Beach ñoâng khaùch, Myõ traéng caàn thôï bieát boät chuùt ñónh cuõng ñöôïc. Goïi: 562-439-6499, sau 9PM 562-714-0491

660-14L-111004/143675

Tieäm nails vuøng Pasadena caàn thôï boät tay chaân nöôùc. Full time. L/L Dieäp 626-793-4994 W, 626497-8676 C

650-7L-120504/146846

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng traéng, caàn thôï Nöõ K/N boät, bao löông $550/tuaàn, ôû vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. LL: Taân 714720-9140, work: 951-674-8843

Tieäm Hair and Nail caàn moät thôï nail nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc bieát laøm boät laøm weekend, bao löông $85/day. L/L Lieân cell 714-357-8105, W: 310-5490042

650-7L-120304/146747

Caàn gaáp thôï Nails bieát laøm boät gioûi coù kinh nghieäm ôû Torrance trong khu shopping lôùn. Neáu caàn bao löông theo khaû naêng. Xin lieân laïc 310-539-0365

Caàn Thôï Nails. Caàn thôï nails laøm ôû khu Myõ Traéng. Bao löông vaø aên ôû trong nhaø. Moïi chi tieát xin lieân laïc Kenny W: 870-930-3733, cell: 870-351-5145

650-14L-120204/146385

Tieäm nails vuøng West Covina caàn thôï nam nöõ full part time, bao $500 - $600 tuøy khaû naêng. Cell 909-576-8606, home: 909-6204539

650-14L-120304/146714

Costa Mesa Hair & Nails caàn moät thôï nöõ kinh nghieäm veà toùc vaø moùng tay. Goïi 949-642-3880 ngaøy hoaëc 949-294-5777 toái

650-28L-120504/146831

Caàn gaáp thôï nail Nöõ cho tieäm ñoâng khaùch Carson City, lieân laïc. C: 714-251-2335, (W) 310-5323830 Caàn thôï nail nöõ vuøng El Centro caùch Bolsa 3 tieáng laùi xe bao $700 6 ngaøy coù phoøng rieâng aên ôû thoaûi maùi. L/L: 714-488-2375 cell, 760-335-3622 work

660-7L-101904/140890

NAIL! NAIL! Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm saïch seõ vui veû. Bao ôû. Bao löông & aên chia, thôï nöõ caøng toát. L/L Dian 559-788-2828 sau 9 giôø toái 559-310-3201 NAILS gaàn Hawthorne, Gardena caùch Bolsa 20 phuùt. Caàn thôï laøm chaân tay nöôùc, bieát wax caøng toát, khoâng kinh nghieäm OK. L/L: 310-637-3721 W, 310-357-0301 cell

650-36L-120104/146333

650-7L-120304/146683

Caàn ngöôøi laøm vaên phoøng bieát thoâng thaïo hai ngoân ngöõ Anh vaø Vieät. Xin goïi 714-514-4415 hoaëc 714-402-2131

665-7L-113004/146043

665-7L-120104/146237

Nhaø haøng ñoâng khaùch vuøng Little Saigon, caàn nam chaïy baøn, löông cao, tip haäu. L/L ñieän thoaïi 714839-4591

665-7L-120104/146239

Nhaø haøng vuøng Placentia caàn ngöôøi phuï beáp vaø ngöôøi chaïy baøn bieát chuùt tieáng Anh. L/L chò Laém 714-993-6509. Vui loøng goïi sau 2:00PM

665-7L-120104/146263

Nhaø haøng Phôû vuøng Orange caàn ngöôøi chaïy baøn, caàn bieát noùi tieáng Anh. F/S/Sun. 714-9972916

665-7L-120104/146335

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

Shop may Westminster vaø Newhope chuyeân haøng vaûi vaø thun cho children caàn thôï nguyeân caùi 1 kim, overlock, final, uûi, khuy nuùt. L/L: 714-530-7291

670-14L-112904/145976

Haõng may Knit caàn thôï 1 kim vaø haøng maãu, coù kinh nghieäm. Lieân laïc Trang phone 714-5909229

670-21L-113004/146037

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328

665-6L-120204/146397

Restaurant at Costa Mesa we are looking for waiter watress with experiences P/T must speak English Vietnamese Fluently. Please call Lee :714-557-8824, 4255670 after 3:00PM

665-7L-120204/146421

Nhaø haøng caàn 1 ngöôøi nöõ phuï beáp coù kinh nghieäm laøm vieäc full time. Ñ/T: 714-531-2905

670-14L-120204/146379

Shop may caàn thôï: 1 kim overlock, cover, caét chæ, ñoùng nuùt, thôï uûi vv.... Tieàn baïc soøng phaúng. Xin Lieân laïc: 714-839-8194

670-7L-120204/146475

ESP DESIGN Vuøng Costa Mesa caàn gaáp thôï may bieát tieáng Anh FT/PT. 5 naêm ñeán 10 naêm kinh nghieäm. Liz: 949-295-2409

665-7L-080504/130679

Food To Go, caàn 1 thôï naáu kinh nghieäm vaø 1 phuï beáp, xin goïi 714-839-3019, 714-657-4644 cell 665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808 665-28L-111704/144593

Tieäm Phôû vuøng Long Beach caàn phuï beáp töø 9:30AM -7:00PM. Xin LL 562-626-8280 or 949-5334841. 665-28L-111804/144782

NEEDED Japanese Restaurant in Riverside Needed Teppan & Sushi Chefs. Please call Wa @ 951-265-8262 or 951-693-1927 665-14L-112304/145341

Restaurant khu lòch söï ñoâ n g khaùch ôû Irvine, Lake Forest, Orange caàn cashier, chaïy baøn, speak good English full-time/ Part-time, caà n nhanh nheï n , thaønh taâm. Löông caên baûn töø 6.75/hr + Good tip. LL: 714-2608443 665-14L-112304/145342

Caàn phuï beáp kinh nghieäm phôû, côm, xaøo, coù khaû naêng ñieàu haønh vaø saép xeáp coâng vieäc, caàn thaønh taâm, traùch nhieäm. Löông theo khaû naêng, töø $400/tuaàn + good tip. LL: 714-260-8443 665-21L-112604/145765

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877. 665-14L-112804/145820

Caàn ngöôøi laøm vieäc full-time, cho Fish Department trong Seafood Market, Corona. Start $1500/ thaùng. LL: 714-232-3808, store : 951-738-1617 665-7L-112904/145937

Caàn 1 ngöôøi doïn deïp lau nhaø cho nhaø haøng. Xin L/L: 714-3929687 665-14L-112904/145943

Nhaø haøng Nhaät caàn nhieàu thôï naáu Teppan kinh nghieäm xin goïi Thaùi: 714-260-6697 or Karuta 714-994-2730. 6890 Beach Blvd, Beana Park, CA 90621 665-7L-113004/146021

Caàn ngöôøi kinh nghieäm laøm beáp cho tieäm Phôû gaàn Fullerton College. Full time hay part time. L/L Kim 714-606-3868 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

665-7L-120304/146566

665-14L-120304/146637

Shop may haøng thung coù nhieàu quanh naêm, caàn thôï overlock 1 kim, laøm taïi shop vì haøng raát nhieàu, tieàn traû moãi tuaàn. LL: Coâ Thuûy. 714-539-0741

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon, caàn waiter part time, student welcome vaø cuõng caàn ngöôøi clean, doïn, röûa cheùn, khoâng caàn kinh nghieäm. Goïi: 714-531-5798 Nhaø haøng vuøng South Bay caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng Food To Go. F/T. Löông haäu + tip. L/ L: 310-644-4828

665-5L-120504/146782

Caàn phuï beáp. Nhaø haøng caàn phuï beáp xin goïi 714-892-2022

665-7L-120504/146828

Sieâu thò Ngöôøi Vieät caàn cashier khoâng caàn kinh nghieäm (seõ huaán luyeän). Neáu coù kinh nghieäm caøng toát. Xin lieân laïc ÑT: 530-2999 or 425-3770 gaëp coâ Xuaân

665-4L-120504/146836

Caàn ngöôøi phuï beáp. Nhaø haøng VN ôû Santa Ana caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, xin lieân laïc 626-589-0507

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-14L-112204/145316

Shop may caàn thôï may nguyeân caùi ñuû moïi loaïi haøng giaù cao, goïi cho Vieân 714-473-4071, 714-657-4812

670-14L-112304/145333

Shop May vuøng Bolsa haøng nhieàu deã may, caà n thôï 1 kim vaø overlock, hoaëc nguyeân caùi. Xin goïi: 714-898-8300. Tieàn baïc soøng phaúng.

670-14L-112504/145632

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän fhôï may vaø thôï uûi. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc coâ Kim 714675-5627 hoaëc laø 714-638-0743

670-28L-112804/145857

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

670-7L-112904/145880

Shop may ñöôøng Euclid + Hazard caàn thôï may nguyeân caùi, lock, taïi nhaø hoaëc shop. Thôï bao caét chæ. Lieân laïc Phöông phone 714265-1896, 468-2758

670-14L-112904/145895

SHOP MAY Trask & Newhope caàn thôï may nguyeân caùi taïi shop, haøng deã coù quanh naêm. Goïi Xuaân 714-638-1287

670-7L-112904/145938

Shop may haøng lock nhieàu quanh naêm caàn theâm thôï overlock, vaø thôï moät kim v.v... Phone 714-

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-7L-113004/146053

Shop may khu Euclid. Haø n g nhieàu caàn thôï 1 kim, overlock. Caàn 1 ngöôøi bieát check haøng vaø söûa haøng. Susi Production. 10802 Capital Ave, Garden Grove. Phone shop: 714-554-1356, cell: 714-856-9618

Shop may vuøng Santa Ana caàn thôï 1 kim lock nguyeân caùi, coù kinh nghieäm phone: 714-5549262 or 251-2293

ra Phôû vaø ñoà xaøo. Thaønh: 714448-3700

700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

670-7L-113004/146050

1023 S. San Gabriel Blvd 670-7L-120304/146565 San Briel, CA 91776 Garment Man.Co. Sample Phone: 626-292-7004 665-4L-120204/146430 maker. Call Hannah 213-748Fax: 626-292-7005 Nhaø haøng vuøng Cerritos caàn: 9945. 2111 S.Long Beach Ave waiter or waitress bieát tieáng Anh Taát caû caùc dòch vuï veà kinh nghieäm cashier. Beáp bieát 670-7L-120304/146597 Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

Shop may haøng thung. Caàn gaáp thôï may 1 kim vaø overlock may ôû shop. Xin L/L Lee: 714-3509771

Shop may Garden Grove/Fairview caàn gaáp thôï uûi, final, thôï may nguyeân caùi, 1 kim, may taïi shop, xin L/L 714-588-1170, 714-2519825

RESTAURANT & MARKET JOBS VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

700-31L-111901/000531

670-7L-112904/145944

670-14L-120104/146327

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ

665-9999L-111901/000508

315-9735

670-7L-120304/146690

670-3L-120504/146789

Shop may ñang caàn nhieàu thôï coversitick, haøng thung nhoû. Xin goïi Hueä 714-932-6066, caùm ôn

670-14L-120504/146814

Quy Tailors caàn gaáp thôï sômi quaàn taây vaø thôï söûa ñoà kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm xin vui loøng mieãn goïi caûm ôn. Tieäm ôû Anaheim, Brookhurst & Broadway. L/L: 714-533-8999

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131. 700-56D1267-090204/134846

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24

700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell 700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676. 700-7L-120504/146822

$20 SÖÛA COMPUTER TAÏI NHAØ. Söûa taïi nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm taát caû heä thoáng computer & sofware. L/L Tuaán taïi Accuptech Computer 714-3769077

700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 702-95L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Laùi xe caån thaän vui veû Sienna 2005 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-7L-081604/132404

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

706-30L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843 706-28L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

710-36L-062302/027141

AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

710-38L-030203/057431

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-105L-111901/000745

740-DL-022003/000589

720-28L-111203/000577

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808. 710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547 710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-36L-120503/095891

710-DL-112001/000888

720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

720-28L-032504/110371

720-28L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

702-15L-111804/146164

720-28L-072704/129435

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

702-30L-120104/146206

710-90L-052104/119323

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

702-30L-120104/146209

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

702-7L-120204/146366

Nhaän dòch vuï moïi nôi. Giaù reû. Ñuùng heïn. Taän taâm. Vui loøng goïi Meán: 714-890-3031, 714655-7897 cell

710-36D12467-071404/127532 710-DL-112101/001076

DIXEVANLUU@yahoo. com Ñi trong California, phi tröôøng, hair & nails coù model. Nhaän caàm xe. L/L: 714-318-7513, 714-8781317, 714-878-8829, 714-8951554. Xin xem trong baùo Vieãn Ñoâng

710-37L-072704/129443

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

720-14L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân TOUCH-UP xe ñuïng nheï, coï quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS - HOOD - TRUNK - DOORS look nice. 714-925-5392, 714-554-4430.

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720 740-31L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

SIGNS & NEON

710-28L-051602/022008

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-36L-072502/031235

720-28L-111604/144511

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

Repair Washer dryer refrigerator AT your home with free estimate used washer dryer together $250. Frost free refrigerator $175. Call 24 hour 714-335-3815

710-28L-111004/143682

NGÖÔØI VIEÄT

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

740-50L-081003/079762

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-184L-031003/058389

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220 740-14L-091503/084992

ÑIEÄN ÑIEÄN Lic #819811 Chuyeân laøm veà ñieän nhaø hoaëc thöông maïi. Môùi hoaëc cuõ. Vieäc laøm taän taâm uy tín goïi cho Thinh 714-224-2264 740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301. 740-90L-111803/093492

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229. 740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862. 740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

740-28L-052602/023175

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

Caàn lieân laïc thöông maõi:

710-100L-073004/129970

740-28L-081003/079710

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-42L-010804/099641

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-7L-040703/061918

FLOOR CARE SPECIALIST Chuyeân loùt goã hardwood, laminate, Marbles, Tiles, taân trang nhaø beáp cabinet, countertop, kinh nghieäm. Vieäc laøm kyõ löôõng. L/L Steven 714-322-8894

1658.

740-7L-040903/062185

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa vaø thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034.

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283 740-36D246-012604/101684

740-28L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

CONSTRUCTION

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203 DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-7374

740-90L-032102/014096

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

706-DL-111901/000567-R/B

740-100L-080602/032582

740-90L-022802/011348

720-7L-113004/146114

SIGNS & BANNERS

740-29L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

Bulls Eye Windshield Repair khi kieáng xe bò nöùt hoaëc ñaù baén baïn haõy goïi ngay Steve Phan Technician seõ laøm kieáng xe baïn khoâng nöùt nöõa, xin goïi 714-234-4537

706 - BAÛNG HIEÄU

706-DL-120501/002487

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

R.T CONTRACTOR. CORP

710-90L-111901/000572

710-DL-100202/000744

740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-90L-022003/000590

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

RAO RAO VAË VAËTT

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

710-DL-111901/000571

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

720-DL-111901/000576

710-31L-010303/050361

H.07 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï ñöa ñoùn quyù vò, caàn ñi moïi nôi xa gaàn 24/24. Reû, an toaøn, lòch söï, ñuùng heïn. Xin goïi Hieån: 714636-6588, 714-878-4620 (Cell), 951-834-5809 vuøng Riverside.

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

702-14L-112604/145784

702-7L-120204/146508

720 - SÖÛA XE HÔI

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

702-28L-112604/145670

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

APPLIANCES REPAIR

702-28L-111404/144184

Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

RAO RAO VAË VAËTT

740-29L-061903/072254

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333 740-551L-080503/078934

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854.

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-30L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-14L-030604/107483

SANG CONSTRUCTION Chuyeân xaây haøng raøo, landscape, xaây bình boâng, traùng xi maêng, stucco, cöûa soå.... Tel cell 714713-2690, hoaëc 714-373-5094. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-28L-031204/108376

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-30L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-37L-051104/117720

740-180L-100504/139129

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

740-14L-060904/122113

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-120L-072004/128229

740-36L-102504/141649

740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-7L-080904/131264

740-21L-081704/132493

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

740-90L-090904/135635

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708

740-29L-091004/135828

740-36L-060204/121136

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-30L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714-724-3028 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542 740-28L-112604/145740

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523. 740-28L-112904/145927

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed 740-21L-113004/146004

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832 740-10L-113004/146007

SÔN NHAØ Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm, vaên phoøng, nhaø haøng v.v... Trong vaø ngoaøi. Coâng vieäc baûo ñaûm, sôn toát, giaù caû nheï. 714-539-2956, 714-360-2612 cell

740-14L-073004/130044

SÖÛA CHÖÕA NHAØ Laøm theâm phoøng taém môùi. Patio. Loùt gaïch. Thay cöûa soå. Sink. Thay bình nöôùc noùng. Gas. Ñieän. Nöôùc. L/L Hoà: 714-425-3906, 714-966-9082

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510

740-100L-052104/119320

740-90L-101704/140607

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334.

740-28L-101704/140572

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893.

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-30L-080404/130530

740-29L-051104/117732

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260

RAO RAO VAË VAËTT

740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648 740-16L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate 740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635. 740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083 740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942 740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355. 740-7L-112404/145465

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839 740-14L-112404/145564

740-14L-113004/146056

Coâng ty Thaønh Tín chuyeân sôn nhaø, apartment vaø cô sôû thöông maïi, giaù reû, chuyeân nghieäp. Soá phone 714-728-0431 740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249 740-7L-120104/146320

CONSTRUCTION Xaây töôøng & patio enclose concrete loùt gaïch thay maùy nhaø, sôn thoåi texture remodel bathroom, thay cöûa soå. Goïi Phong 714-7195614 740-14L-120204/146442

TAÂM Nhaän sôn trong ngoaøi nhaø, loùt gaïch marble, granite, goã hardwood, laminate, molding, söûa môùi beáp, phoøng taém. Vieäc laøm baûo ñaûm. L/L: 714-260-6323

740-10L-120204/146458

CTN. CONSTRUCTION Chuyeân ñoå Ciment Parking. Loùt gaïch trong ngoøai, xaây thaønh landscaping, taän taâm kinh nghieäm, uy tín phuïc vuï khaùch giaù phaûi chaèng. Chin Nguyen. 714-200-6164, 714-546-9045 740-28L-120504/146801

CONSTRUCTION. Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch goã, sôn trong ngoaøi nhaø, apartment, söûa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm patio v.v... Linh: 714-767-7205, 200-4237, 803-1232

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

ART - DESIGNERS Lic #824924 ª Thieát keá, trang trí tieäm nails ª Gaén gheá spa & dòch vuï ñieän nöôùc gas. ª Bathroom & kitchen remodeling. ª Granite, marble, & wood floor. ª Phoøng nha khoa & cô sôû thöông maïi. Baûn veõ & City permit available Vui loøng goïi Hoaøng -Toáng -Hoà Xaây 714-797-0611, or 714-7285028. email.Hoxaynha@yahoo.com

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå:

NGÖÔØI VIEÄT

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

TEØO MOVING

742-90L-112102/045749

Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869. 742-91L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-7L-061604/123253

XE BA GAÙC BEÁN THAØNH Chuyeân thaùo gôõ doïn deïp, ñoå raùc, chuyeân chôû linh tinh. L/L 714425-0542 742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361

RAO RAO VAË VAËTT

môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor.

744-DL-111901/000624

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy

746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

744-30L-111901/000630

746-98L-111403/093221

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

746-180L-042403/064173

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

747 - GIAËT THAÛM

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-28L-091004/135753

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-28L-111604/144447

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

744-28L-111604/144510

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089 747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472 747-36L-110404/142990

746-28L-041602/017688

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984

744-34L-091504/136511

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

LANDSCAPING

744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

746 - LAØM VÖÔØN

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

744-DL-111901/000622

744-4L-112204/145291

UÙT PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït. - Coù maùy lôùn 300 feet. - Nhaän söûa chöõa oáng nöôùc, oáng coáng coù camera. Thaønh thaät giaù reû. 714-497-7204 cell, 714-890-9775

744-84L-111901/000628

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310

ECOPLUMBING

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-31L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell). 747-10L-120204/146455

PTT. Giaët Thaûm Heä Thoáng Maùy Truck Moute. Giaët saïch, Taåy saïch, baûo ñaûm giaù reû. Giaët nhaø, cô sôû thöông maïi. Uy tín, taän taâm. 714-200-6164, Bus 714-546-9045

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School 750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510 750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002. 750-12D127-062203/072531

LÔÙP NHAÏC PHAN TRÖÔØNG NGUYEÂN Daïy: Nhaïc lyù caên baûn. Xöôùng aâm. Ñôn ca. Ñeäm ñaøn ghita. Hoïc phí nheï. 714-251-3044 (cell). 750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu 750-90L-081004/131367

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089 750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206. 750-5L-091304/136134

PIANO Nhaän daïy Piano cho moïi trình ñoä, löùa tuoåi, phöông phaùp daïy deã taäp, mau coù keát quaû. Lôùp ñaøn ôû Westminster, hoïc phí nheï nhaøng. L/L: 714-891-7483 hoaëc 714-425-3208. 750-42L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa, daïy töøng ngöôøi. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-6233607. 750-14L-102504/141595

Daïy computer: Basic, Winword, caøi program, laøm + daïy ñöa hình vaøo DVD, movie caét raùp ghi DVD. Linh: 714-531-3830, 714-2510744

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


MONDAY, DECEMBER 6, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

º ADS º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS Fwy 10

Fwy 60

3008 N. San Gabriel Blvd., Rosemead, CA 91770

Ñaëc bieät: Holiday trong thaùng 12/04 FAMILY PLAN SEÕ ÑÖÔÏC TAËNG $800

San Gabriel

Del Mar

Garfield

Cesar Chavez Ave.

Atlantic

Fwy 710

Floral

Rosemead

THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Garvey

Tel: 323-263-8918 * 626-571-0688 * Fax: 626-571-0319

Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 11am-7pm * Thöù Baûy - Chuû Nhaät: 12noon - 5pm. Email: xspeedwireless@yahoo.com SAMSUNG D415 MOTOROLA V690 SONY ERICSSON NOKIA 7610 SONY ERICSSON NOKIA 6230 K700i

P910i

NEW

NEW In stock!

In stock!

NEW In stock!

NEW

MOTOROLA V-3 NOKIA 6260 SAMSUNG MOTOROLA SONY T610 NOKIA 7260 e317 V878

NEW

NEW

NEW In stock! 750-6D127-112604/145673

PIANO STUDIO Nhaän keøm moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. Giaùo sö piano chuyeân nghieäp toát nghieäp taïi Myõ. Hoïc phí nheï nhaøng, gaàn khu Bolsa. ÑT: 714830-8686 750-15L-113004/146060

ABC Driving School Lic #3966 10181 Westminster, #219 Garden Grove, CA 92843 Nhaän daïy hoïc vieân moïi tröôøng hôïp. Baûo ñaûm laùi ñöôïc xe. Ñuùng luaät. L/L Ñieäp Phan: 714-4487902

quyeán ruõ vôùi haøng mi cong, daày thaät ñeïp. Cuøng vôùi kyõ thuaät noái ñieâu luyeän vaø ngheä thuaät. Giaù ñaëc bieät daønh cho giôùi ngheä syõ vaø caùc baïn laøm ngaønh thaåm myõ. Xin vui loøng laáy heïn tröôùc 714376-3027

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

770-28L-092904/138346

770-28L-112204/145245

780-28L-101804/140781

770-90L-091504/136509

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm taän taâm vui veû, nhaän bao ñaäu hoaëc daïy giôø. L/L Loäc 714-234-0045

750-8L-120104/146269

770-36L-100504/139082

PROGRESSIVE TUTORING Nhaän daïy taïi nhaø Math, SAT Math, AP Chemistry, SAT Chemistry and Physics. Giaûng vieân baèng MS vaø kinh nghieäm. Goïi 714-814-6080 or www.progressivetutoring.com

770-30L-100804/139586

770-56L-101804/140714

770-28L-031103/058522

770-28L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

770-30L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

770-14L-091404/136370

770-14L-112404/145496

780-30L-111704/144661

770-30L-120204/146376

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-35L-011802/006967

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát.

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535.

770-28L-102404/141484

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

ÑAÏI LYÙ NOÁI LOÂNG MI Baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi. Giaù raát reû! Höôùng daãn mieãn phí. LAØM ÑEÏP NGAØY CÖÔÙI Nhaän trang ñieåm vaø laøm toùc coâ daâu. Noåi tieáng vôùi neùt töï nhieân vaø sang troïng. L/laïc: W: 714-791-9222, 714-2351744 H: 714-839-7079

770-36L-110204/142625

780-14L-021902/010127

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592. 780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740, 780-95L-012704/101829

770-28L-111004/143580

FREE HOÏC NOÁI LOÂNG MI Baèng saûn phaåm toát nhaát cuûa haûng Eyelash Extension Inc. cho chính Coâ Vi Quyønh ñaûm traùch. - Noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% off - Wholesale thuoác noái loâng mi (The best of Tananese) Vi Quyønh 714-720-9460, 714839-4577

770-28L-111704/144519

* Chuyeân vieân XAÂM THAÅM MYÕ maét, moâi, chaân maøy. Phöông phaùp môùi khoâng ñau, khoâng söng neùt xaâm ñeïp töï nhieân vaø quí phaùi, 50% OFF. * NHAÄN LOÄT DA MAËT. Sau thôøi gian ngaén baïn seõ coù moät laøn da töôi saùng, mòn maøng. Laøm nhoû caùc loã chaân loâng. Laøm môø ñi veát naùm. * Coù kem laøm traéng da maët vaø naùch. NOÁI LOÂNG MI Muoán laøm cho ñoâi maét thaät

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-28L-050704/117068

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312 780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NEW

In stock!

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273 830-7L-112904/145941

Nhaø house Anaheim saïch seõ roäng nhaän giöõ moät chaùu moïi löùa tuoåi, chaêm soùc taän tình vaø daïy doã chu ñaùo. Lieân laïc 507-8118 or 776-7456 830-7L-113004/146022

Nhaän giöõ treû taïi nhaø. Nhaø roäng raõi saïch seõ taän taâm chu ñaùo. Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt. Lieân laïc baùc Vaân 714-657-5108 830-14L-113004/146091

830-14L-120104/146300

780-7L-120504/146788

Coâ Baïch Mai coi boùi doïn nhaø West - Chapman. Chuyeân coi boùi baøi, chæ tay, coi töôùng, phong thuûy. Töø 8gAM - 9gPM. L/L phone 714-251-0170 C, 714750-1392 H 780-14L-120504/146830

Thaày veõ buøa Mieân treân vaûi aùo caø sa $35 raát coâng hieäu: haïnh phuùc, xe bình an, laøm aên toát, choáng ngöôøi xaáu, ma quæ. Thaày Kieân 805-462-9315

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

Nhaø goùc Beach vaø Hazard. Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân, kinh nghieäm, thöông yeâu treû. LL: Coâ Nga 714-894-9691 830-7L-120104/146312

Nhaän giöõ babysit moïi löùa tuoåi vaø keøm homework, nhaø roäng saïch seõ, yeâu meán treû. L/L: 714876-5294 830-28L-120304/146591

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863 830-3L-120304/146624

Westminster, nhaø khu Phöôùc Loäc Thoï roäng, nhaän giöõ 1-2 treû taän taâm kyõ löôõng, laâu daøi, gia ñình an taâm. Goïi coâ Ngoïc. 714-7757487 830-3L-120304/146629

Nhaø house roäng raõi saïch seõ, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, chæ nhaän 1 beù vuøng Garden Grove / Dale. Xin LL: dì Höông: 714-5392914 830-7L-120504/146791

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-9L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594 820-14L-120104/146304

Nhaän giao côm thaùng taän nhaø. Moùn aên thay ñoåi. Nhaän ñaët tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, goûi ñu ñuû gan chaùy, cheø thaïch v.v... Coâ Nga 714-891-4359

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-14L-031704/109170

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø roäng saïch, thoaùng maùt, yeâu treû taän taâm, chu ñaùo (Brookhurst/ Westminster). L/L 714-2519902, 714-534-8745. 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876 830-14L-112304/145431

Nhaân giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saïch seõ, taän taâm, thöông yeâu nhö con chaùu - Keøm homework neáu caàn. L/L coâ Caån 714-636-2715 or 705-3330. Magnolia + Orangewood. 830-14L-112404/145526

Sally Daycare 0-12 tuoåi, ñöa/ñoùn. Coù potty training Art/craft/Breakfast/ Lunch/snack. Keøm homework, nhaän Calwork. L/L Sally noùi tieáng Vieät/English. Cell 714-553-4694, Home 714-590-0156.

NEW

MOROTOLA V300 NOKIA 6600 $50 Rebate

T-Mobile

FREE

$100 Rebate

FREE

FREE SAMSUNG MOTOROLA E-315 V-600

FREE INNOSTREAM 30

FREE $100 REBATE FREE

* Limited time offer. See store for more details. We're not responsible for typing error. Subject to change without notice.

Nhaø house goùc Brookhurst - Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & dì Tö 714-839-7852

770-7L-113004/146154

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

KIM’S EYELAH EXTENSION. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân. Chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole Sale caàn ñaïi lyù khaép nôi. Nhaän gaén loâng mi vaø daïy Free. L/L Kim or Anne 714609-4258

FREE

780-90L-083004/134298

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476

Noái loâng mi. Nhaän laøm & train moïi trình ñoä. Kyû thuaät môùi ñieâu luyeän töø saûn phaåm Nhaät. Giaù ñaëc bieät. L/L Phöôïng 714-539-1372 or Davis 636-6648

750-14L-120204/146561

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

FREE

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040. NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

750-7L-113004/146082

In stock!

$100 Rebate

FREE

In stock!

NEW In stock!

Triband coù tieáng Vieät

Meán Treû. Nhieàu naêm kinh nghieäm giöõ treû taïi gia, nhaø house roäng raõi, thoaùng maùt, vöôøn chôi treû em. Goùc ñöôøng Gilbert & Chapman. Lieân laïc coâ AÙnh 714636-6518 830-7L-120504/146797

License giöõ treû, kinh nghieäm, nhaø saïch roäng, nhieàu ñoà chôi, tivi, video thieáu nhi, nhaän toái, ñeâm, ngaøy nghæ vaø calwork, Brookhurst/Westminster, ñoái dieän cheø Hieån Khaùnh 714-539-9981 830-7L-120504/146840

Nhaän giöõ treû töø 3 thaùng trôû leân coù kinh nghieäm yeâu meán treû. Xin goïi coâ Taùm 714-491-4748. Nhaø ngay goùc Brookhust - Lincoln 830-14L-120504/146842

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng saïch coù phoøng chôi. Taän taâm thöông yeâu treû. Nhaø gaàn Magnolia vaø Hazard. L/L coâ Lan 714-894-3286

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375.

Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy 850-7L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

850-32L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Upgrade. Mua/Baùn Desktop. ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium4, $470. ° Desktop 3.0GHz Intel Pentium4, $420. Maùy môùi, toát, baûo ñaûm 714-3621032.

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150.

850-14L-112204/145305

Caàn baùn gaáp Loud Speakers built in 10 inches Subwoofer. Haùt Karaoke raát hay. Giaù sieâu reû. Taëng 1 maùy massage chaân. L/L Minh home: 714-891-8649, cell: 714-478-7476 850-28L-112404/145468

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com 850-36L-112604/145792 850-36L-112804/145844

850-28L-012104/101178

VIEÄTSATELLITE.COM ª Free maùy vaø coâng laép raùp Directv cho 4 phoøng. Free 3 thaùng HBO Cinemax. Ñaøi Vieät Nam 24/24 SBTN leä phí töø $24.99 haøng thaùng, REFUND $150 trong 12 thaùng neáu choïn package $45. Vieät Satellite coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác Hoa Kyø. Vieät Satellite coøn baùn vaø laép raùp satellite system xem caùc ñaøi AÙ Chaâu Free haøng thaùng. Xin goïi Vieät Satellite 714-7755400 hoaëc 1-866-277-0748 Hay website: Vietsatellite.com

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-30L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-36L-061404/122985

850-7L-112904/145870

Baùn computer môùi Athlon XP2800, 512MB, memory 40GB hardrive, CD Writer $350. Pentium 3 450MHz internet ready $150. Toaøn 714-914-3746, 714-554-4465. Nhaän upgrade/ söûa chöõa 850-7L-112904/145888

Baùn choù Chihuahua gioáng nhoû con raát ñeïp vaø deã thöông, 8 tuaàn tuoåi. Goïi: 562-233-8334

850-7L-112904/145924

Caàn baùn gaáp 5 maùy Tanning, maùy taém hôi, maùy facial new, baøn naèm ñeå goäi ñaàu, baøn massage coù loå, baøn nail Cathy Thoa : 714-697-4702 850-7L-112904/145959

Baùn 1 caëp maùy giaët saáy giaù $320. Moät tuû laïnh giaù $200. 1 CD hieäu Nakamichi giaù $50. Phone: 714-839-4775 850-28L-113004/146000

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843 850-7L-113004/146011

Refrigerater & washer & gas dryer 1 1/2 year old. Great deal possabil delevery will seperate. $650 φορ all. 714-348-9376 850-7L-113004/146061

Moving caà n baù n Mortocycle Suzuki Lc 1500 Cruiser. Black all covered in chrome, coøn raát môùi. Beautiful bike $4000. Tel: 714-260-7271 850-7L-113004/146120

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-101204/140002

COMPUTER ° HOLIDAY SALE Mua 1 computer system taëng 1 boä speaker coù subwoofer. ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.40GHz + 17" flat monitor $600 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $320. ° P3. 650MHz + 17" monitor $200 ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952, 714-894-4751.

850-28L-111004/143669

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi MEMORY, CPU & HARD DRIVE. Highest Paid Guaranteed. Call: 714-863-8344

Caàn baùn 1 maùy may 1 kim töï ñoäng, hieäu Juki ñaàu traéng, maùy coøn môùi $900, vui loøng L/L 11AM to 8PM 562-607-8827 850-7L-113004/146130

Baùn maùy may 1 kim töï ñoäng maùy overlock Juki $1600. L/L Long 949-232-3193 850-7L-120104/146171

1 ñóa + motor coi ñöôïc 5 satellites, caùc ñaøi AÙ Chaâu vaø US. L/L Tony: 714-403-4775, 714-4254817 850-7L-120104/146199

Caàn baùn 1 maùy lock hieäu Juky, MO3900 coù caàn nhuùng $550. 714-839-8896

850-28L-120104/146298

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992 850-4L-120204/146425

Baùn hoà caù 50 gal. Full set, ñeïp, meca $450 vaø hoà 60 gal, kieáng tuû laïnh 18 cuft, baøn computer. L/L: 714-334-8506 850-4L-120204/146484

Baùn choù Maltypoos loâng xuø maøu traéng raát ñeïp, deã thöông, 9 weeks ñeï p tuyeä t vaø 2 con chihuahua maøu da boø, 8 weeks minitoy raët gioáng raát ñeïp. 626285-2249, 626-589-0658 850-14L-120304/146575

Caàn baùn 1 soá tuû kieáng tröng ñoà cho Tieäm vaø 1 soâ keä saét ñeå ñoà coøn raát toát. Xin LL: Giang 714476-4407


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6939 - 6 thaùng 12, 2004 (25 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-14L-120504/146824

850-3L-120304/146595

Moving caàn baùn 6 keä baèng goã vaø löôùi saét vuoâng maøu traéng ñeå baùn haøng. Giaù thaät reû. LL: 714590-9930

850-3L-120304/146601

Baùn hoa lan. Caàn baùn 400 chaäu hoa lan ruû. “Nine half charman” whole sale $45/chaäu, so vôùi thò tröôøng $75/chaäu. Ñang ra hoa. 714-553-9082

850-7L-120504/146832

Moving xa baùn ñoà duøng tuû laïnh coù laøm ñaù, 1 giöôøng choáng ñau löng, 1 giöôøng thöôøng, 1 boä tranh sôn maøi lôùn 1 tuû aùo baèng goã, phone 714-251-9418

Doïn nhaø caàn baùn baøn gheá caån vaø tuû thôø tuû chöng ñoà baèng caån. Xin lieân laïc OÂ.Quyù 310-516-8304 home, 310-218-7883 cell

850-3L-120304/146673

Dö duøng caàn baùn 1 thuøng ñoà ngheâ Snapon, beà ngang 7 taác daøi 1,4 meùt 14 ngaén baùn giaù $1000/USD. Lieân laïc ÑT: 714728-7083 gaëp Duõng

Moving Sale lan ñaát cymbidium thaúng ñuû maàu ñeïp, saép ra boâng $7-$15/chaäu & lan ruû cascading, giaù ñaëc bieät wholesale 909625-0116, 909-395-6579 cell, 909-673-0473

850-3L-120304/146674

Choù phoác Minature Pincher 8 tuaàn tuoåi raët gioáng maàu ñen ñoû da boø, khoân thaät ñeïp $250 $300/1 con. 909-395-6579, 909625-0116, 909-673-0473

850-3L-120304/146688

Dôøi nhaø caàn baùn boä sofa sôn maøi vaø tranh sôn maøi. Soá phone lieân laïc: 714-378-1980 home, cell: 714-717-8166. Hoûi coâ Kim

850-7L-120304/146694

Choù Chiquaqua nhoû, 02 male 10 weck tuoåi, maøu caø pheâ söõa lôït, $220/each. Phone Coâ Chöông: 714-265-9278

850-3L-120304/146722

2 set of Four Aluminium Alloy wheel, 6 lugs Toyota SUV, Tires 265/70/16 mounted with set of Dunlop or BF Goodrich, $300, per set. 714-651-7206. Need 1 spare, OK.

850-3L-120504/146773

Caàn baùn gaáp 6 baøn nails 2 spa chairs, maùy steam vôùi giaù thaät reû. L/L: 231-639-4611

850-7L-120504/146844

850-7L-120504/146852

Baùn 1 maùy loïc nöôùc (Rererse Osmosis) ñang hoaït ñoäng khoaû n g 1 naê m . Coâ n g suaá t 3000OG/day. L/L: 714-379-5409 hoaëc 714-438-2853 C

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caàn ñaám boùp cho heát caên g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-7L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-30L-083104/134428

900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. 900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai. 900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï. 900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-28L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks. 900-14L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612 900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030.

RAO RAO VAË VAËTT

900-28L-111604/144468

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315

900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

A+ Special Massage sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu taùi khai tröông Pamela 562-863-8575 need young model under 22 Pay $120 for...

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-36L-112804/145847

900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963

900-36L-112304/145445

900-7L-111104/143860

KIEÀU NGA Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-653-2909. Ñieàu chænh ñaïi huyeät trò meät moûi ñau nhöùc. Giôø laøm vieäc: Töø 11AM-10PM.

900-7L-112904/145909

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän 9L/ngaøy, lieân tuïc seõ ñöôïc nhö yù

900-7L-113004/146103

900-36L-100704/139546

900-7L-113004/146111

900-14L-112404/145494

900-10L-111504/144262

900-21L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827 900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Mong gaëp laïi con trai Traàn Ngoïc Duõng con baø Traàn Thò Lieân töùc Traàn Thò Nhò. Boá laø Ngoïc Minh hieän nguï taïi: 8/128 Inala Avenue Inala, QLD 4077. ÑT :07.327.87219 Australia hay L/ L vôùi chò Haèng 323-251-4119 Cali.

MASSAGE THERAPIST Foot, Body massage ñöùng ñaén. Quí coâ, Baø only. Andy 714-350-7708

900-14L-112404/145557

MASSAGE Express vuøng Anaheim bôùt $10 cho khaùch VN. Phuïc vuï töø 10AM-9:00PM. Xin ñem theo baùo ñeå ñöôïc bôùt $10 vaø Tieäm ñang caàn thôï Massage. Lieân laïc 714-226-0597.

900-7L-120104/146177

Tìm troø “Tieâu Thieáu Quyeàn” caùch ñaây khoaûng 4 naêm coù veà VN hoïc thôï baïc vôùi thaày Lôïi ôû Q.10. Nay thaày muoán gaëp. Neáu ñöôïc tin L/L: 781-453-1072 900-28L-120104/146216

Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn/9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi yù xin ñaêng traû lôøi nguyeän naøy treân baùo. SP

900-100L-111104/143873

900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

MONDAY, DECEMBER 6, 2004

Caàn 2 coâ laøm Masage, Relax, tuoåi 18 - 30 khoâng caàn kinh nghieäm coù baèng caøng toát. Laøm taïi San Jose, chuû bao aên ôû. L/L 408-551-9839

900-7L-113004/146131

Caàn giaây phuùt nghæ ngôi, xin L/L Kelly 714-230-9811

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201 (men only) 900-7L-120104/146319

HOÄI BÖU ÑIEÄN VN Nhaân dòp kyû nieäm Hoäi AÙi Höõu Böu Ñieän VN Hoa Kyø vöøa troøn moät tuoåi. Thaân môøi taát caû ñoàng nghieäp, baïn beø, thaân höõu cuøng quyù vò aân nhaân ñeán chung vui buoåi tieäc traø & vaên ngheä luùc 11AM ngaøy Dec-19-04 taïi Paracel goùc McFadden & Brookhurst. Mong taát caû tham döï ñoâng ñuû ñeå noùi leân tinh thaàn töông thaân töông trôï. www VNUSP.ORG. 714-614-4751, 526-754-3055 900-7L-120204/146531

Grand Opening Massage Therapy nhieàu coâ treû ñeïp phuïc vuï taän taâm vui veû goùc Ball vaø Gilbert, Anaheim. L/L: 714-520-5591 or 714-310-2259 900-14L-120504/146833

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù nguyeän. H.T

NV2004-1206  
NV2004-1206