Page 1

Moät taám hình cuõ cuûa Boä Tröôûng Y Teá Tommy Thompson trong moät cuoäc hoïp baùo ôû Washington thaùng 10 vöøa qua. Hoâm Thöù Saùu moät giôùi chöùc chính phuû cho bieát oâng Thompson ñaõ xin töø chöùc.

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

T.T. Bush laéng nghe trong khi Caûnh Saùt Tröôûng Bernard Kerik cuûa New York City noùi vôùi baùo chí sau khi oâng ñöôïc boå nhieäm vaøo chöùc taân Boä Tröôûng Boä Noäi An ñeå thay theá Tom Ridge, ngöôøi vöøa tuyeân boá töø chöùc hoâm Thöù Ba.

THÖÙ BAÛY 4 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6937 - 25xu

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Online: www.nguoi-viet.com

Iraq:

Ñoïc Trong Soá Naøy - Vieät Nam (B10): Vieät Nam giaûm thueá nhieàu maët haøng nhaäp caûng töø Hoa Kyø Thaûm caûnh böõa aên cuûa sinh vieân Vieät Nam. - Ñòa Phöông (B1): Ñeán xem nhöõng taùc phaåm Trang Trí Ñeøn Muøa Giaùng Sinh taïi Laguna Niguel Ra maét saùch “Vuï AÙn Sieâu Nghieâm Troïng T2-T4” cuûa Taâm Vieät vaø “Chuyeån Muøa” cuûa Tröông Anh Thuïy. - Söùc Khoûe (B8): Möôøi caùch giuùp baïn queân ñi meät moûi. - Ngöôøi Vieät Treû (C1): Babylift Operation: Cuoäc di taûn cuûa nhöõng treû nhoû caùch ñaây 29 naêm - Tìm caûm giaùc maïnh vôùi nhöõng baïn treû chôi moâ-toâ. - Xe Hôi (C3): Chaêm soùc xe hôi muøa laïnh giaù. - Rao Vaët (C5): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. - Dieãn Ñaøn (D2): Laøm sao thöïc hieän ñaáu tranh ngoaïi vaän? - Taøi Lieäu Lòch Söû (D4): Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng Chí cuûa Ngoâ Thôøi Chí (chöông 5-6).

Hoa Kyø:

Döï ñoaùn mua saém cuoái naêm qua Internet ñaït 15.5 tyû ñoâla NEW YORK.- Heä thoáng theo doõi mua baùn qua Internet “ComScore” ghi nhaän laø möùc mua saém qua Internet ñaõ taêng 30% hoâm Thöù Hai 29 Thaùng Möôøi Moät vöøa qua, töùc sau caùc ngaøy leã vaø cuoái tuaàn cuûa Leã Taï Ôn, thöôøng ñöôïc coi laø khôûi ñaàu cuûa muøa mua saém qua Internet trong nhöõng ngaøy leã quan troïng cuoái naêm naøy. Theo Heä Thoáng ComScore thì caùc khaùch tieâu duøng ñaõ mua ñeán 391 trieäu ñoâla, trong ngaøy mua saém ñaàu tieân 29 Tieáp trang A4

25 ngöôøi cheát theo caùc cuoäc baïo ñoäng BAGHDAD, Iraq (TH) Moät xe bom töï saùt lao thaúng vaøo moät ñeàn thôø Hoài Giaùo Shi’ite taïi Baghdad sau buoåi caàu kinh raïng saùng hoâm Thöù Saùu muøng 03 Thaùng Möôi Hai, laøm thieät maïng 14 ngöôøi vaø gieo raéc noãi lo sôï laø, nhöõng chia reõ giöõa caùc giaùo phaùi veà thôøi ñieåm naøo thích hôïp hôn ñeå môû nhöõng cuoäc baàu cöû treân toaøn quoác, coù theå daãn tôùi theâm nhieàu cuoäc ñoå maùu. Nhöõng ngöôøi chöùng kieán cuoäc taán coâng taïi ñeàn thôø Hoài Giaùo cho hay vuï taán coâng dieãn ra trong khu Aadhamiya ôû phía Baéc cuûa thuû ñoâ Baghdad, moät khu thöïc teá do Hai thuû töôùng Ñöùc vaø Iraq hoïp baùo ñoái vieäc gaây chieán ôû Iraq, hoâm Thöù Saùu Ñöùc cam keát seõ ngöôøi Hoài Giaùo Sunni kieåm Thuû Töôùng Iyad Allawi (traùi) cuûa Iraq vaø Thuû Töôùng Ñöùc taêng cöôøng coâng taùc huaán luyeän cho taân binh Iraq, nhöng soaùt. Gerhard Schroeder döï cuoäc hoïp baùo chung, theo sau nhöõng vaãn giöõ vöõng laäp tröôøng raèng nhöõng chöông trình ñoù phaûi Chieác xe chôû bom ñaõ chaïy cuoäc thaûo luaän cuûa hoï ôû Berlin hoâm 3 thaùng 12. Tuy choáng ñöôïc thi haønh beân ngoaøi nöôùc naøy. (Reuters) theo höôùng coù tieáng noå ñaàu

TT Bush muoán coù caùc moái lieân laïc toát ñeïp hôn giöõa Myõ vaø Lieân AÂu BRUSSELS, Bæ.- Moät nöõ phaùt ngoân vieân cuûa UÛy Hoäi AÂu Chaâu cho bieát hoâm muøng 03 Thaùng Möôøi Hai, laø Toång Thoáng Hoa Kyø George Bush ñaõ vieát moät laù thö cho taân Chuû Tòch UÛy Hoäi AÂu Chaâu, Jose Manuel Barroso, ñeå keâu goïi coù caùc moái lieân laïc toát ñeïp hôn giöõa Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Nöõ phaùt ngoân vieân Francoise Le Bail cho bieát laø laù thö treân, chæ ñöôïc vieát theo moät caùch toång quaùt, ñaõ ñöôïc Phuï Taù Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Hoa Kyø,

thôøi gian caêng thaúng giöõa hai beân bôø Ñaïi Taây Döông, nhaát laø veà cuoäc chieán tranh Iraq do Hoa Kyø caàm ñaàu. Moät vieân chöùc cao caáp Hoa Kyø cho bieát Toång Thoáng Bush döï ñònh seõ sang thaêm Brussels, Bæ, sau khi oâng tuyeân theä nhaäm chöùc cho moät nhieäm kyø nhì vaøo ngaøy 20 Thaùng Gieâng, ñeå gaëp caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa NATO (Toå Chöùc Minh Öôùc Baéc Ñaïi Taây Döông) vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu, duø raèng ngaøy thaùng cuï theå chöa ñöôïc ñöa ra.

AÁn Ñoä vaø Nga cuûng coá bang giao

Thuû Töôùng AÁn Ñoä Manmohan Singh (phaûi) vaø Toång Thoáng Nga Vladimir Putin baét tay trong khi hoï trao ñoåi nhöõng vaên kieän vöøa kyù keát ôû New Delhi hoâm 3 thaùng 12. Hoâm Thöù Saùu Putin baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm AÁn Ñoä ba ngaøy nhaèm cuûng Tieáp trang A6 coá bang giao giöõa hai nöôùc ñoàng minh laâu ñôøi. (Reuters)

144 quoác gia keâu goïi ba nöôùc lôùn tham gia hieäp öôùc caám ñòa loâi

Bò Quoác Hoäi chaát vaán

Taêng tröôûng lao ñoäng thaùng 11 “meàm” laïi baát ngôø WASHINGTON - Baùo caùo chính thöùc cuûa Boä Lao Ñoäng phoå bieán hoâm Thöù Saùu muøng 03 Thaùng Möôøi Hai, cho thaáy trong Thaùng Möôøi Moät thò tröôøng lao ñoäng chæ theâm ñöôïc coù 112,000 coâng vieäc môùi treân toaøn quoác, moät con soá “meàm” baát ngôø ñoái vôùi caùc quan saùt vieân. Baùo caùo naøy coù theå phuû moät theâm moät lôùp maây treân baàu

HAØ NOÄI 03-12 (TH).Phan Vaên Khaûi - Thuû Töôùng Coäng Saûn Vieät Nam, thuù nhaän giaùn tieáp raèng, chöùc vuï thuû töôùng laø caàm ñaàu guoàng maùy haønh chính caû nöôùc nhöng laïi khoâng coù thöïc quyeàn caùch chöùc caùc quan laïi tham nhuõng hay baát löïc. Laàn ñaàu tieân, ngöôøi ta thaáy moät tôø baùo cuûa cheá ñoä xì ra thöïc traïng naøy trong heä

Tieáp trang A4

Stephen Hadley, chuyeån taän tay Chuû Tòch Barroso, trong cuoäc gaëp gôõ cuûa hai oâng hoâm muøng 02 Thaùng Möôøi Hai. Phaùt ngoân vieân Le Bail cho bieát theâm chi tieát nhö sau: “Trong laù thö, Toång Thoáng Bush baøy toû öôùc mong cuûng coá laïi caùc moái lieân laïc giöõa Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu, vaø hy voïng coù caùc söï hôïp taùc trong caùc vaán ñeà quoác teá trong luùc naøy, nhö Trung Ñoâng, Iraq, Iran...” Laù thö cuûa Toång Thoáng Bush ñaõ ñöôïc gôûi sau moät

Haø Noäi:

Khaûi nhaän khoâng coù thöïc quyeàn

Kinh teá Myõ:

Tieáp trang A6

THÔØI SÖÏ

Tieáp trang A4

Trong tuaàn qua ñoàng

ñoâ la Myõ laïi tieáp tuïc xuoáng tôùi nhöõng möùc kyû luïc môùi so vôùi ñoàng euro cuûa caùc nöôùc AÂu chaâu. Chieàu qua, moät euro aên 1.3459 myõ kim. Ñoàng yen cuûa Nhaät Baûn cuõng NGOÂ NHAÂN DUÏNG leân, moät ñoâ la chæ coøn ñoåi ñöôïc 102.07 yen, tuy nhieân chöa cao baèng hoái suaát hoâm ñaàu tuaàn. Coù hai tin töùc chính khieán cho coù theâm nhieàu ngöôøi muoán baùn ñoâ la. Moät laø thò tröôøng lao ñoäng, trong thaùng 11 nöôùc Myõ chæ taïo theâm ñöôïc 112,000 coâng vieäc laøm môùi, baèng moät nöûa soá coâng vieäc caàn thieát ñeå thu duïng nhöõng ngöôøi laàn ñaàu tieân môùi böôùc vaøo thò tröôøng laøm vieäc moãi thaùng. Tyû soá thaát nghieäp töø 5.5 tuït xuoáng 5.4 phaàn traêm khoâng laøm cho ai laïc quan; traùi laïi noù chæ chöùng toû theâm nhieàu ngöôøi ñaõ boû cuoäc khoâng ñi tìm vieäc nöõa, cho neân chính thöùc böôùc ra khoûi haøng nguõ thaát nghieäp.

KINH TEÁ

Nöôùc Myõ caàn tieát kieäm theâm

Tieáp trang A4

NAIROBI, Kenya Khoaûng 144 nöôùc thaønh vieân trong Hieäp Öôùc Quoác Teá Caám Ñòa Loâi ñaõ leân tieáng keâu goïi nhöõng nöôùc coøn ñöùng ngoaøi, keå caû Hoa Kyø, Trung Quoác vaø Nga, haõy tham gia vaøo hieäp öôùc vaø ñaåy maïnh vieäc xoùa boû hoaøn toaøn moùn vuõ khí gieát ngöôøi naøy. “Chuùng toâi keâu goïi nhöõng quoác gia chöa tham gia nhöõng noã löïc cuûa chuùng toâi, ñaëc bieät laø nhöõng nöôùc sôû höõu nhöõng kho döï tröõ mìn choáng caù nhaân lôùn lao hoaëc tieáp tuïc söû duïng loaïi vuõ khí ñoäc ñòa naøy, haõy tuaân thuû thoûa öôùc maø khoâng trì hoaõn,” EU öu ñaõi ngaønh y phuïc cuûa Vieät Nam theo lôøi leõ cuûa baûn Tuyeân Caùc coâng nhaân laøm vieäc taïi coâng ty may y phuïc Ñöùc Giang ôû Haø Noäi hoâm 3 thaùng 12. Lieân Ngoân Nairobi ñöôïc chaáp Hieäp AÂu Chaâu (EU) ñaõ quyeát ñònh baõi boû nhöõng haïn cheá veà haïn ngaïch ñoái vôùi vaûi voùc vaø thuaän vaøo cuoái moät cuoäc hoäi y phuïc nhaäp caûng töø Vieät Nam keå töø ngaøy 1 thaùng Gieâng naêm 2005. Trong 10 thaùng ñaàu nghò taïi ñaây hoâm Thöù Saùu ñeå naêm nay Vieät Nam ñaõ xuaát caûng y phuïc vaø vaûi voùc trò giaù gaàn 4 tæ myõ kim. (Reuters) Tieáp trang A6

Giaùo Phaän Quaän Cam daøn xeáp nhöõng vuï laïm duïng LOS ANGELES - Giaùo Phaän Quaän Cam ñaõ ñaït ñöôïc moät cuoäc daøn xeáp vôùi 87 naïn nhaân trong nhöõng vuï laïm duïng tình duïc cuûa caùc tu só, vaø moät nguoàn tin thoâng thaïo noùi vôùi AP raèng vuï daøn xeáp naøy coù trieån voïng lôùn hôn vuï daøn xeáp kyû luïc 85 trieäu ñoâ la taïi Toång Giaùo Phaän Boston moät naêm tröôùc ñaây. Nhöõng ñieàu khoaûn cuûa

Ca só Myõ Lionel Richie noùi chuyeän vôùi Hoa Haäu Ñaøi Baéc Xu Yi-hui (traùi) vaø Hoa Haäu Trung Quoác Yang Jin ôû Sanya treân ñaûo Haûi Nam hoâm 3/12. Richie seõ haùt taïi voøng chung keát cuûa cuoäc thi Hoa Haäu Theá Giôùi toái Thöù Baåy, vôùi 107 ngöôøi ñeïp khaép theá giôùi tham döï.

cuoäc daøn xeáp ñöôïc loan baùo chieàu hoâm Thöù Naêm ñaõ khoâng ñöôïc tieát loä, vaø caùc luaät sö noùi vò thaåm phaùn ñaõ khoâng cho bieát khi naøo seõ coâng boá. Tuy nhieân, moät ngöôøi tham gia vaøo nhöõng cuoäc thöông löôïng ñaõ cho AP bieát, vôùi ñieàu

Hoa Kyø:

Boä Tröôûng Y Teá T. Thompson töø chöùc Cöïu Caûnh Saùt Tröôûng B. Kerik ñöôïc cöû laøm taân Boä Tröôûng Noäi An

WASHINGTON.Boä Tröôûng Y Teá Vaø Dòch Vuï Nhaân Söï Hoa Kyø, Tommy Thompson, ñaõ töø chöùc hoâm muøng 03 Thaùng Möôøi Hai, khieán naâng toång soá boä tröôûng Tieáp trang A6 töø chöùc trong noäi caùc cuûa Toång Thoáng Bush, leân hôn phaân nöûa, ngay tröôùc khi Toång Thoáng Bush khôûi söï nhieäm kyø thöù nhì cuûa oâng. Boä Tröôûng Thompson noùi trong moät cuoäc hoïp baùo, vaøi giôø sau khi chính thöùc ñeä ñôn töø chöùc leân Toång Thoáng

Bush, nhö sau: “Giôø ñaây ñaõ ñeán luùc toâi vaø gia ñình cuûa toâi, cuøng tieán ñeán moät chöông môùi trong cuoäc soáng cuûa chuùng toâi.” OÂng Thompson laø vò boä tröôûng thöù taùm trong noäi caùc goàm 15 boä tröôûng cuûa nhieäm kyø ñaàu tieân cuûa Toång Thoáng Bush, ñaõ ñeä ñôn töø chöùc, trong khi ngöôøi ta cho raèng seõ coù theâm boä tröôûng khaùc töø chöùc nöõa. Boä Tröôûng Thompson cho Tieáp trang A6

Periodicals

Sieâu maãu Ñöùc Heidi Klum xuaát hieän treân bìa cuoán saùch “Heidi Klum’s Body of Knowledge” do coâ vieát. Heidi cho bieát cuoán saùch naøy daønh cho “caùc chaøng muoán bieát roõ hôn veà caùc naøng vaø cho caùc naøng muoán bieát roõ hôn veà caùc chaøng.”

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

LITTLE SAIGON:

Caåm Vaân, Khaéc Trieäu giôùi thieäu 2 CD môùi LITTLE SAIGON, Orange County.- Vôùi söï hoã trôï cuûa caùc baïn beø, ca só ñoàng nghieäp taïi Little Saigon, caëp vôï choàng ca só Caåm Vaân, Khaéc Trieäu seõ giôùi thieäu 2 CD môùi nhaát “Xin cho toâi” vaø “Haùt maõi cho nhau”, vaøo luùc 09 giôø toái Thöù Baûy muøng 04 Thaùng Möôøi Hai, taïi vuõ tröôøng Majestic, 18582 Beach Blvd, Huntington Beach. Chöông trình ñöôïc chia laøm 2 phaàn: Phaàn ñaàu, Caåm Vaân vaø Khaéc Trieäu seõ trình baøy moät soá ca khuùc tieâu bieåu trong 2 CD môùi nhaát naøy, vaø phaàn thöù nhì seõ laø Caåm Vaân, Khaéc Trieäu haùt theo lôøi yeâu caàu cuûa caùc khaùn thính giaû. CD “Xin cho toâi”, goàm caùc saùng taùc quen thuoäc vaø ñöôïc öa thích tröôùc naêm 1975 cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn, nhö: Tình

Nhôù, Haï Traéng, Ru Ñôøi Ñi Nheù, Toâi Ru Em Nguû, Röøng Xöa Ñaõ Kheùp... vaø leõ dó nhieân Xin Cho Toâi. CD “Haùt maõi cho nhau” goàm nhieàu baøi haùt ca ngôïi tình yeâu löùa ñoâi, coù khi haïnh phuùc, coù khi buoàn... Sau buoåi trình dieãn vaø giôùi thieäu CD taïi Little Saigon, California, Caåm Vaân - Khaéc Trieäu seõ sang Houston, Texas, trình dieãn vaø cuõng ñeå giôùi thieäu caùc CD môùi naøy, cuøng thaêm ngöôøi em ruoät, H.M.T., hieän ñònh cö cuøng gia ñình taïi ñaây. Veù buoåi trình dieãn toái Thöù Baûy muøng 04 Thaùng Möôøi Hai, hieän ñöôïc baùn taïi Tuù Quyønh (714-531-4284), Bích Thu Vaân (714-894-9933)... hay lieân laïc ban toå chöùc - Duõng Nguyeãn Nöõ ca só Caåm Vaân. (714-420-2999)./.

Human Rights Watch: Caàn ñoøi hoûi Cam Boát caûi thieän nhaân quyeàn NEW YORK - Theo Toå Chöùc Theo Doõi Nhaân Quyeàn Human Rights Watch, Hoa Kyø vaø nhöõng nöôùc taëng döõ khaùc neân yeâu caàu chính phuû Cam Boát caûi thieän nhaân quyeàn vaø kieåm soaùt naïn tham nhuõng neáu khoâng muoán bò caét vieän trôï. Vieän trôï quoác teá chieám haàu nhö moät nöûa ngaân saùch cuûa Cam Boát. Trong khi ñoù, moät thöôïng nghò só Hoa Kyø thuùc giuïc Ngoaïi Tröôûng Colin Powell haõy baûo ñaûm raèng Washington ñoùng moät vai troø “laõnh ñaïo quan troïng” taïi cuoäc hoïp caùc nöôùc caáp vieän khôûi söï vaøo ngaøy Thöù Hai taïi Phnom Penh vaø keùo daøi trong hai ngaøy. “Caùc nöôùc caáp vieän coù ñoøn baåy nhöng cho tôùi nay toû ra khoâng muoán ñoái ñaàu vôùi Thuû Töôùng Hun Sen vaø chính phuû cuûa oâng ta veà nhaân quyeàn,” theo lôøi Brad Adams - giaùm ñoác khu vöïc AÙ Chaâu cuûa Human Rights Watch. “Sau moät thaäp nieân thaát höùa vaø vieän trôï khoâng höõu hieäu, chu kyø töôûng thöôûng cho söï löøa doái naøy baèng caùch vieän trôï theâm phaûi chaám döùt trong naêm 2004,” oâng noùi. Nhaø chöùc traùch Cam Boát ñaõ caám ñoaùn haàu heát nhöõng cuoäc bieåu tình coâng coäng, ngöôïc ñaõi

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

vaø ñe doïa caùc chính trò gia ñoái laäp, vaø laøm ngô tröôùc nhöõng ñoøi hoûi caên baûn cuûa daân chuùng noâng thoân veà sôû höõu ruoäng ñaát, nhoùm nhaân quyeàn truï sôû taïi New York noùi. Chính phuû Cam Boát, Human Rights Watch ghi nhaän, ñaõ ít caûi tieán heä thoáng phaùp lyù baát löïc vaø tham nhuõng cuûa hoï. “Ngay trong nhöõng laõnh vöïc quan troïng ñoái vôùi nhöõng nöôùc

caáp vieän, nhö phaùt trieån noâng thoân, Hun Sen vaãn caàm ñaàu moät chính phuû ngöôïc ñaõi daân laøng nhieàu hôn laø giuùp ñôõ hoï,” oâng Adams noùi. Trong moät böùc thö gôûi Ngoaïi Tröôûng Powell, Nghò Só Hoa Kyø Mitch McConnell thuùc giuïc Boä Ngoaïi Giao, Lieân Hieäp Quoác, caùc ñònh cheá taøi chaùnh quoác teá, hoäi ñoaøn daân söï vaø caùc nhaø taëng döõ khaùc, haõy ñaët ñieàu kieän cho nhöõng cam keát taøi chaùnh töông lai treân söï hoaøn thaønh caùc “möùc chuaån caûi caùch ñaëc bieät.” (n.n.)

Trung Quoác: Hung thuû ñoät nhaäp moät tröôøng tieåu hoïc vaø cheùm 12 hoïc sinh BAÉC KINH - Moät ngöôøi ñaøn oâng caàm dao xoâng vaøo moät lôùp cuûa moät tröôøng tieåu hoïc trong vuøng ñoâng-baéc Trung Quoác roài cheùm vaøo ñaàu vaø löng 12 hoïc sinh, theo tin cuûa Taân Hoa Xaõ hoâm Thöù Saùu. Thuû phaïm xaâm nhaäp Tröôøng Tieåu Hoïc Trung Öông cuûa thaønh phoá Mingcheng trong tænh Caùt Laâm luùc 9:20 giôø saùng vaø nhaém ñích vaøo moät lôùp hoïc cuûa caùc hoïc sinh lôùp moät, goàm caùc em 6 vaø 7 tuoåi. Trong soá caùc hoïc sinh bò thöông coù 5 nam sinh vaø 7 nöõ sinh. Hoï ñaõ ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän, trong khi 4 hoïc sinh bò thöông naëng vôùi nhöõng veát thöông ôû ñaàu, tai vaø löng. “Vuï naøy xaåy ra luùc 9:20 giôø saùng. Moät ngöôøi ñaøn oâng khoaûng 30 tuoåi ñoät nhaäp tröôøng hoïc nhöng khoâng ñi qua coång chính,” moät vieân chöùc thuoäc uûy ban giaùo duïc ñòa phöông noùi vôùi thoâng taán AFP vaø theâm: “Hung thuû xoâng vaøo moät lôùp hoïc vaø duøng moät dao phay cheùm bò thöông 12 hoïc sinh. Y bò caùc giaùo vieân baét

giöõ vaø hoï ñaõ goïi coâng an tôùi.” Vieân chöùc naøy noùi raèng hung thuû laø moät keû bò beänh taâm thaàn vaø “coâng an ñòa phöông ñang ñieàu tra vuï naøy vaø ñaõ baùo caùo leân chính quyeàn tænh.” Taân Hoa Xaõ noùi raèng hung thuû coù tieåu söû maéc beänh taâm thaàn vaø caùch ñaây 10 naêm y ñaõ duøng moät caùi rìu ñeå taán coâng moät ngöôøi.

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414.

Myõ hoan ngheânh quyeát ñònh cuûa Ukraine toå chöùc laïi baàu cöû

WASHINGTON.- Hoa Kyø hoâm muøng 03 Thaùng Möôøi Hai, leân tieáng hoan ngheânh phaùn quyeát cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Ukraine, laø keát quaû cuûa cuoäc baàu cöû toång thoáng ñang gaây nhieàu tranh caõi, trong ñoù cho raèng thuû töôùng nöôùc naøy ñaõ thaéng cöû, laø baát hôïp leä vaø phaûi toå chöùc laïi moät cuoäc baàu cöû khaùc. Richard Boucher - phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø, noùi vôùi caùc phoùng vieân nhö sau:

Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

“Chuùng toâi hoan ngheânh keát quaû phaûi laø phaûn aûnh yù quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp nguyeän cuûa daân chuùng Vieän Ukraine ñaõ baùc boû caùc Ukraine.” keát quaû cuûa cuoäc baàu cöû vaøo Phaùt ngoân vieân Toøa Baïch ngaøy 21 Thaùng Möôøi Moät, vì OÁc Scott McClellan cuõng caùc baèng chöùng cho thaáy roõ söï tuyeân boá nhö sau: gian laän vaø caùc söï baát hôïp leä.” “Quyeát ñònh cuûa Toái Cao “Ñieàu quan troïng giôø ñaây, Phaùp Vieän Ukraine laø moät laø phaûi tieán nhanh ñeán ñieàu böôùc tieán quan troïng ñeå tieán maø Toái Cao Phaùp Vieän ñaõ ñeán moät cuoäc baàu cöû môùi daân noùi roõ, laø phaûi toå chöùc laïi chuû, hoøa bình, phaûn aûnh Trong naêm nay ôû Trung moät cuoäc baàu cöû môùi, ñöôïc coi ñuùng yù nguyeän cuûa daân Quoác ñaõ xaåy ra haøng loaït laø trong saïch, töï do vaø caùc chuùng.” (L.T) nhöõng vuï ñaâm cheùm hoïc sinh taïi caùc tröôøng hoïc. CHÖÔNG TRÌNH Thaùng tröôùc, moät ngöôøi PHAÙT THANH ñaøn oâng ñoät nhaäp vaøo kyù tuùc 14781 Moran St Westminster, CA 92683 xaù cuûa moät tröôøng trung hoïc 1190 AM Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 trong tænh Haø Nam, ñaâm Thöù Baûy 04 thaùng 12, 2004. cheát 8 thieáu nieân vaø gaây 23 thaù ng 10 AÂm Lòch, Giaùp Thaân thöông tích cho 4 em khaùc ****************** trong luùc hoï ñang nguû. (nm)

VNCR

02:00 PM - 6:00 PM 02:00 - Tin Töùc Ñaàu Ngaøy 02:15 - Saigon supermarket vaø shopping center 02:20 - Toyota of Huntington Beach 02:30 - Giôùi thieäu DVD Vaân Sôn 28 02:45 - Caùc Maët Haøng Sales taïi chôï AÙ Chaâu 02:50 - Giôùi thieäu nhaø haøng Song Thuøy 02:55 - Ngheä Thuaät Trang Ñieåm vôùi Theresa Studio 03:00 - CT Canh Taân Ñaëc Suûng 03:50 - Phuï Nöõ Gia Ñình 04:00 - Nguïy Vuõ Show 04:45 - Chöông Trình Theá Giôùi Phuï Nöõ vôùi BS Quyønh Kieàu 05:00 - Y Hoïc Toång Quaùt vôùi BS Phaïm Hoaøng Trung 05:30 - Taùc Giaû Taùc Phaåm vôùi Phaïm Phuù Minh 06:00 - Chaám Döùt Phaùt Thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN TÖÙC

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Ukraine:

Thöôïng Haûi trong muøa Giaùng Sinh

TCPV huûy boû keát quaû baàu cöû 21-11 Seõ toå chöùc baàu cöû môùi vaøo ngaøy 26-12 KIEV, Ukraine - Hoâm Thöù Saùu muøng 03 Thaùng Möôøi Hai, caùc thaåm phaùn Toái Cao Phaùp Vieän Ukraine ñaõ tuyeân boá cuoäc baàu cöû toång thoáng taïi nöôùc coäng hoøa Soâ Vieát cuõ, Ukraine, laø voâ giaù trò, ñoàng thôøi keâu goïi ñaát nöôùc haõy môû moät cuoäc baàu cöû môùi. Phaùn quyeát naøy ñaõ trao cho laõnh tuï phe ñoái laäp Viktor Yushchenko vaø haèng traêm nghìn ngöôøi uûng hoä oâng moät chieán thaéng coù tính caùch luaät phaùp. Phaùn quyeát cuûa Toái Cao Phaùp Vieän khoâng minh thò ñaëc tính chính xaùc cuûa “cuoäc baàu cöû môùi,” nhöng baûo raèng cuoäc baàu cöû naøy phaûi ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 26 Thaùng Möôøi Hai - gôïi yù raèng ñaây laø thöïc hieän laïi cuoäc baàu cöû voøng hai trong thaùng tröôùc maø phe ñoái laäp noùi laø ñaõ bò gian laän. Toøa aùn ñaõ ñoàng yù vôùi nhöõng caùo buoäc cuûa öùng cöû vieân Yushchenko laø cuoäc baàu cöû voøng hai vaøo ngaøy 21 Thaùng Möôøi Moät ñaõ bò gian laän moät caùch coù heä thoáng. Haèng chuïc nghìn ngöôøi bieåu tình maëc y phuïc maøu vaøng cam ñaõ reo hoø “Yushchenko! Yushchenko!” taïi Coâng Tröôøng Ñoäc Laäp cuûa

thuû ñoâ Kiev vaø baén phaùo boâng leân trôøi. “Ñaây laø moät thaéng lôïi lôùn cho taát caû moïi ngöôøi coù maët taïi coâng tröôøng. Ñaây laø moät chieán thaéng lôùn lao cuûa neàn daân chuû,” nhaø laäp phaùp ñoái laäp Mykola Katerinchuk noùi vôùi caùc nhaø baùo nhö vaäy. Khoâng coù phaûn öùng töùc thôøi naøo töø phía phe cuûa Thuû Töôùng Yanukovich vaø Toång Thoáng Leonid Kuchma laø ngöôøi tröôùc ñaây vaãn uûng hoä oâng. Tuy nhieân, vaøo hoâm Thöù Naêm, toång thoáng maõn nhieäm Leoni Kuchma cuûa Ukraine noùi raèng oâng saün loøng baõi chöùc Thuû Töôùng Viktor Yanukovich neáu Quoác Hoäi tieán haønh vôùi nhöõng caûi caùch ñeå trao cho chính phuû theâm quyeàn haïn. OÂng Kuchma ñaõ noùi taïi moät phieân hoïp caùc boä tröôûng sau khi vöøa töø Moscow trôû laïi tieáp theo moät ngaøy hoäi ñaøm vôùi Toång Thoáng Nga Putin raèng Ukraine caàn khaån caáp aùp duïng nhöõng caûi caùch chính trò. Chính phuû naøy seõ ñöôïc baõi nhieäm vaø seõ coù moät chính phuû môùi. Ñieàu quan troïng nhaát cho Ukraine baây giôø laø hoï phaûi coù moät chính phuû ñeå

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

ñöùng ra ñaûm ñöông traùch nhieäm. Quoác hoäi ñaõ giaûi nhieäm chính phuû Yanukovich vaøo hoâm Thöù Tö, moät söï kieän maø phe choáng ñoái coi nhö laø moät bieán coá ñaûo ngöôïc chieán thaéng bò nghi ngôø cuûa oâng Yanukovich trong cuoäc baàu cöû hoài thaùng tröôùc. Nhöõng caûi caùch do Toång Thoáng Kuchma ñöa ra seõ caét giaûm quyeàn haønh cuûa toång thoáng vaø gia taêng quyeàn haïn cuûa quoác hoäi vaø chính phuû do thuû töôùng laõnh ñaïo. OÂng Kuchma cuõng noùi raèng oâng chæ muoán coù moät cuoäc baàu cöû ñaày ñuû vaø hoaøn toaøn môùi nhaèm giaûi quyeát choã beá taéc gaây ra, vaø oâng saün loøng taêng nhanh tieán trình toå chöùc cuoäc baàu cöû môùi. OÂng cho hay moät cuoäc baàu cöû môùi coù theå ñöôïc tieán haønh khi Quoác Hoäi chaáp thuaän nhöõng caûi caùch veà hieán phaùp nhaèm caét giaûm quyeàn haønh cuûa toång thoáng vaø gia taêng quyeàn haïn cuûa quoác hoäi vaø chính phuû. Trong moät lôøi tuyeân boá treân ñaøi truyeàn hình, toång thoáng saép ra ñi Leonid Kuchma noùi raèng neáu ñaát nöôùc Ukraine tìm ra moät moâ thöùc luaät phaùp thích hôïp thì oâng saün saøng cöùu xeùt khaû naêng môû cuoäc baàu cöû sôùm suûa hôn laø haïn kyø maø Quoác Hoäi ñaõ ñeà ra. (V.P.)

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy aêm 5n 2 ân äm Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

Moät phuï nöõ Trung Quoác nhìn ngaém khi ñi qua moät cöûa tieäm tröng baøy nhöõng ñoà trang hoaøng cho leã Giaùng Sinh trong thaønh phoá Thöôïng Haûi hoâm 3 thaùng 12. Tuy Trung Quoác khoâng chính thöùc cöû haønh leã Giaùng Sinh, nhöng ngaøy leã naøy ñang trôû thaønh phoå bieán, trong khi daân chuùng ngaøy caøng chòu aûnh höôûng Taây phöông nhieàu hôn. (Reuters)

Phi Luaät Taân thaûm haïi sau 2 traän baõo nhieàu vuï luõ luït, ñaát lôû MANILA, Phi Luaät Taân Hoâm Thöù Saùu muøng 03 Thaùng Möôøi Hai, moät traän baõo maõnh lieät nöõa, traän thöù nhì thoåi vaøo Phi Luaät Taân trong voøng chöa ñaày moät tuaàn leã, ñaõ caøn queùt ngang qua caùc thaønh phoá ôû mieàn baéc vaø ñaùnh ngaõ moät caây caàu noái lieàn hai thò traán taïi tænh Quezon. Ít nhaát cuõng coù baûy ngöôøi bò hieät maïng trong traän baõo môùi nhaát naøy, theâm vaøo con soá gaàn 600 ngöôøi cheát trong nhöõng ngaøy tröôùc cuøng vôùi haèng nghìn ngöôøi khoâng nhaø, khoâng cöûa hay vaãn coøn maát tích vì ñaát saït lôõ vaø luït loäi. Caùc giôùi chöùc lo veà

cöùu trôï töøng baûo raèng thieät haïi veà nhaân maïng coù theå leân tôùi 1,000 ngöôøi, vaø cho tôùi baây giôø hoï vaãn coøn chöa ñaùnh giaù heát thieät haïi gaây neân do traän Baõo Nanmadol thoåi vaøo Phi Luaät Taân töø khuya hoâm Thöù Naêm. Nöôùc luït vaãn ñang coøn daâng leân taïi mieàn Baéc cuûa Phi Luaät Taân laø nôi maø ñaát lôû vaø nöôùc xoaùy ñaõ taøn phaù saùu, baûy thaønh phoá vaø thò traán trong tænh Quezon. Haèng traêm naïn nhaân baõo luït maát nhaø, maát cöûa ñaønh boû chaïy ra khoûi caùc xoùm laøng bò buøn ñaát phuû ñaày. Nhieàu ngöôøi chæ mang theo moät soá raát ít ñoà ñaïc ñeå sinh soáng.

Moät naïn nhaân traän luït - teân laø Roel De La Torre, cho bieát raèng oâng ñaõ rôøi boû thaønh phoá Real saùng sôùm hoâm qua, vaø khi oâng ñi qua moät ngoâi tröôøng, oâng ngoù thaáy moïi ngöôøi tuï taäp taïi ñoù cuõng ñang söûa soaïn chaïy ñi. Taïi thuû ñoâ Manila vaø vuøng laân caän, traän baõo môùi keùo tôùi naøy cuõng ñaõ gaây ra nhieàu thieät haïi vaät chaát nhö laøm caây gaõy ñoå, coáng raõnh hö ngheït vaø ñieän, nöôùc bò cuùp. Caùc vieân chöùc cho hay con soá ngöôøi cheát chính thöùc theá naøo cuõng seõ gia taêng theâm nöõa trong nhöõng ngaøy tôùi, bôûi vì haèng traêm ngöôøi vaãn chöa theå kieåm keâ ñöôïc vì hieän coøn ñang bò coi laø maát tích. (V.P.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Nöôùc Myõ caàn tieát kieäm theâm Tieáp trang A1

Tin thöù nhì laøm cho ñoâ la xuoáng giaù laø lôøi tuyeân boá cuûa moät nhaân vieân chính phuû Myõ khoâng neâu teân, ñaêng treân nhaät baùo Thôøi baùo Thò tröôøng ôû Ñöùc, Boersen Zeitung. Vieân chöùc treân noùi raèng chính phuû Myõ seõ khoâng can thieäp ñeå giöõ giaù ñoàng ñoâ la, cho tôùi khi naøo giaù ñoâ la xuoáng tôùi hoái suaát 1.45 ñoâ la laáy moät ñoàng euro. Caâu noùi ñoù khoâng khaùc gì xuùi giuïc ngöôøi ta haõy baùn ñoâ la leï leï tröôùc khi noù xuoáng giaù nöõa, tôùi möùc 1.45 thì haõy ngöng! Chuùng ta bieát giaù trò ñoàng ñoâ la phaûi xuoáng, vì caùn caân chi phoù cuûa nöôùc Myõ khieám huït. Ngöôøi Myõ mua nhieàu cuûa caùc nöôùc khaùc, baùn ra thì ít quaù. Nhôø soá tieàn lôøi laõi do ngöôøi Myõ ñaàu tö ôû nöôùc khaùc mang veà cao hôn soá tieàn lôøi nöôùc Myõ phaûi traû cho caùc nhaø ñaàu tö ngoaïi quoác, buø laïi cho thaâm thuûng maäu dòch cho neân caùn caân chi phoù chæ thieáu hôn 600 tyû myõ kim moät naêm maø thoâi, nhöng cuõng baèng 6 phaàn traêm Toång Saûn löôïng Noäi ñòa laø giaù trò taát caû caùc haøng hoùa vaø dòch vuï daân Myõ taïo ra trong moät naêm. Thaâu ít, chi nhieàu, phaûi laøm sao? Phaûi coù moät soá tieàn töông ñöông do ngöôøi nöôùc ngoaøi ñem vaøo Myõ ñaàu tö hoaëc cho vay. Trong naêm nay, nöôùc Myõ caàn 670 tyû myõ kim ñeå caân baèng vôùi soá khieám huït; bình quaân moãi ngaøy caàn 1.8 tyû myõ kim. Caùc Ngaân haøng Trung öông cuûa nhöõng nöôùc baùn haøng nhieàu cho Myõ nhö Trung Quoác, Nhaät Baûn, Ñaøi Loan, vaân vaân, saün saøng ñem tieàn sang Myõ cho vay ñeå buø laïi soá thaâm thuûng veà thöông maïi. Hoï coá giuùp nöôùc Myõ coù tieàn chi tieâu thoaûi maùi, nhôø theá hoï seõ tieáp tuïc baùn ñöôïc haøng cho Myõ. Coù theå noùi laø caùc nöôùc khaùc cung caáp ñuû thöù quaàn aùo, xe coä, ñoà chôi ñieän töû, vaân vaân, cho 280 trieäu daân Myõ. Khi daân Myõ thieáu tieàn thì hoï cho vay. Nhôø theá coâng nhaân nöôùc hoï coù vieäc laøm. Nhöng tình traïng ñoù khoâng theå keùo daøi maõi maõi. Ñeán khi caùc Ngaân haøng Trung öông caùc nöôùc treân giaûm bôùt khoâng cho chính phuû Myõ vay tieàn nöõa, thì hoï coù dö ñoâ la phaûi ñem baùn bôùt. Cho neân nhieàu ngöôøi lo ngaïi giaù ñoâ la seõ coøn xuoáng nöõa. Caùn caân chi phoù khieám huït laø nguyeân nhaân chính khieán ñoâ la xuoáng giaù. Nhöng taïi sao nöôùc Myõ laïi nhaäp caûng quaù nhieàu so vôùi xuaát caûng? Nguyeân nhaân ñaèng sau laø nöôùc Myõ chi tieâu nhieàu quaù, tieát kieäm ít quaù. Coù ba vai troø chính trong neàn kinh teá: Ngöôøi tieâu thuï; caùc xí nghieäp; vaø chính phuû. Giôùi

Hoa Kyø: Döï ñoaùn mua saém cuoái naêm qua Internet ñaït 15.5 tyû ñoâla Tieáp trang A1

Thaùng Möôøi Moät ñoù, khieán caùc nhaø nghieân cöùu cuûa ComScore döï ñoaùn raèng, toång möùc mua saém qua Internet trong muøa leã lôùn cuoái naêm naøy, coù theå taêng ñeán 26% so vôùi naêm ngoaùi, ñeå ñaït toång trò giaù laø 15.5 tyû ñoâla. Muøa mua saém cuoái naêm taïi caùc cöûa tieäm thöôøng khôûi ñaàu ngay sau ngaøy Leã Taï Ôn (26 Thaùng Möôøi Moät), tuy nhieân ngaøy mua saém cuoái naêm qua Internet chæ khôûi söï vaøo Thöù Hai ñaàu tieân (29 Thaùng Möôøi Moät) sau Leã Taï Ôn, vì luùc ñoù caùc nhaân vieân, coâng nhaân môùi trôû laïi laøm vieäc, hoï coù theå söû duïng ñöôïc caùc heä thoáng computer toái taân vaø mau leï trong cô sôû, cô quan, khieán vieäc tìm choïn moùn haøng muoán mua ñöôïc mau leï hôn laø söû duïng Internet caù nhaân taïi nhaø. (L.T.)

Kinh teá Myõ: Taêng tröôûng “meàm” laïi Tieáp trang A1

trôøi ñaõ voán u aùm trong muøa buoân baùn cuoái naêm 2004 naøy. Con soá taêng tröôûng - coù theå coi nhö yeáu nhaát keå töø Thaùng Baûy, thöïc coøn keùm xa so vôùi möùc tieân ñoaùn cuûa caùc nhaø kinh teá Wall Street laø 180,000 coâng vieäc môùi seõ ñöôïc taïo ra vaøo Thaùng Möôøi Moät. Tuy nhieân, nhìn chung, möùc thaát nghieäp laïi giaûm coøn 5.4% so vôùi 5.5% trong Thaùng Möôøi. Theâm moät daáu hieäu nöõa cho thaáy möùc taêng tröôûng cuûa thò tröôøng lao ñoäng ñaõ chaäm laïi, laø öôùc tính cuûa Boä Lao Ñoäng veà taêng tröôûng Thaùng Chín vaø Thaùng Möôøi cuõng thaáp hôn. Taêng tröôûng Thaùng Möôøi ñieàu chænh laïi coøn 303,000 coâng vieäc chöù khoâng phaûi laø 337,000 nhö öôùc tính tröôùc ñaây. Taêng tröôûng Thaùng Chín ñieàu chænh laïi coøn 119,000 chöù khoâng phaûi 139,000 nhö tröôùc ñoù baùo caùo. Ñoàng myõ kim tieáp tuïc giaûm giaù sau baùo caùo veà lao ñoäng keå treân, so vôùi ñoàng aâu kim.

Lyù do khieán cho thò tröôøng lao ñoäng khoâng maáy taêng theâm soá coâng vieäc môùi laø vì, khu vöïc xaây döïng khoâng coøn ñöôïc nhoän nhòp nhö Thaùng Möôøi, do caùc coâng trình taùi thieát nhöõng vuøng bò baõo loác taøn phaù taïi caùc tieåu bang Ñoâng Nam coi nhö ñaõ xong. Ngaønh xaây döïng chæ theâm ñöôïc 11,000 coâng vieäc trong Thaùng Möôøi Moät, so vôùi 65,000 coâng vieäc trong Thaùng Möôøi. Con soá coâng vieäc xaây döïng trong Thaùng Möôøi ñöôïc keå laø maïnh nhaát tính töø Thaùng Ba. Khu vöïc cheá taïo coøn teä hôn: Thaùng Möôøi Moät laø thaùng thöù 3 maø coâng vieäc trong ngaønh naøy lieân tuïc sa suùt, vaø ñaõ ñeå maát 5,000 coâng vieäc. Ngaønh baùn leû bò maát khoaûng 16,000 coâng vieäc trong Thaùng Möôøi Moät. Ñaây laø ñieàu laøm giôùi quan saùt ngaïc nhieân vì leõ ra trong muøa leã cuoái naêm töø cuoái Leã Taï Ôn cho ñeán Leã Giaùng Sinh ngaønh baùn leû phaûi phaùt trieån vaø thueâ möôùn theâm nhaân coâng. Caùc baùo caùo sô khôûi cuûa ngaønh baùn leû taïi Hoa Kyø cho thaáy muøa leã ñaõ khôûi ñaàu khoâng maáy phaán khôûi ñoái vôùi giôùi buoân baùn. Ba ngaøy nghæ cuoái tuaàn ñeå möøng Leã Taï Ôn

tieâu thuï ôû Myõ trong thaùng Möôøi chæ tieát kieäm 0.2 phaàn traêm lôïi töùc cuûa hoï maø thoâi, theo thoáng keâ cuûa Boä Thöông maïi. Töùc laø moät gia ñình laøm ra $50,000 moät naêm ñeán cuoái naêm ñaïi hoïc tieát kieäm ñöôïc 100 ñoâ la! Moãi tuaàn ñeå daønh chöa ñöôïc 2 ñoâ la! Caû nöôùc Myõ ñang soáng sung tuùc nhôø tieàn ñi vay! Töï nhieân tieàn ôû caùc nöôùc khaùc ñoå vaøo nöôùc Myõ cho vay, vaø haøng hoùa caùc nöôùc ñem vaøo Myõ baùn. Muoán thay ñoåi tình traïng khieám huït thì caû nöôùc phaûi bôùt aên tieâu, tieát kieäm nhieàu hôn. Muoán laøm cho caùn caân chi phoù thaêng baèng, nöôùc Myõ phaûi giaûm bôùt chi tieâu moät soá löôïng baèng con soá ñang khieám huït, nhö naêm nay laø giaûm chi hôn 600 tyû ñoâ la. Noùi theo tyû leä, neáu muoán soá khieám huït baèng 6 phaàn traêm GDP bieán ñi thì daân Myõ phaûi bôùt mua saém moät soá baèng 6 phaàn traêm GDP. Lieäu ngöôøi ta coù theå thöïc hieän ñieàu ñoù khoâng? ÔÛ moät nöôùc theo kinh teá töï do, khoâng ai coù khaû naêng ra leänh caû nöôùc bôùt chi tieâu. Caùch duy nhaát laøm cho ngöôøi ta bôùt chi tieâu laø taêng giaù. Chính phuû cuõng khoâng coù quyeàn ra leänh giaù sinh hoaït phaûi taêng. Giaù caû laø do thò tröôøng quyeát ñònh. Phaûi duøng caùc bieän phaùp khieán cho thò tröôøng taêng giaù. Caùch giaûn dò nhaát laø taêng thueá treân caùc thöù haøng hoùa, nhöng chính phuû Myõ cuõng khoâng theå töï yù laøm nhö vaäy ñöôïc. Cho neân ñeå cho ñoàng ñoâ la xuoáng giaù laø moät caùch giaùn tieáp khieán cho caùc haøng hoùa, dòch vuï ñeàu taêng giaù, nhaát laø haøng nhaäp caûng. Muoán thöïc hieän ñöôïc vieäc giaûm chi tieâu hôn 600 tyû ñoàng moät naêm, phaûi maát haøng chuïc naêm. Vì neáu daân giaûm chi tieâu thì laäp töùc caû neàn kinh teá seõ xuoáng, caøng nguy hôn nöõa. Khi daân chuùng giaûm chi 6 phaàn traêm, hoï khoâng phaûi chæ giaûm bôùt khoâng mua haøng nhaäp caûng. Khi haøng nhaäp caûng leân giaù, haøng noäi ñòa cuõng leân theo vì bôùt bò caïnh tranh. Cho neân vieäc giaûm bôùt soá caàu trong neàn kinh teá khoâng coù nghóa laø seõ giaûm bôùt ñöôïc soá thaâm thuûng maäu dòch ngay, maø coøn gaây aûnh höôûng tôùi soá caàu haøng trong nöôùc nöõa. Chính phuû Myõ chaéc chaén khoâng muoán ñoàng ñoâ la xuoáng giaù nhanh quaù, coù theå laøm kinh teá bò suy thoaùi. Khoâng rieâng chính phuû Myõ, maø caùc nöôùc khaùc cuõng khoâng muoán tình traïng suy thoaùi xaûy ra ôû Myõ. Vì daân Myõ laø khaùch haøng cuûa caùc nhaø saûn xuaát khaép theá giôùi. Hoï ngheøo ñi thì coâng nhaân caùc nöôùc Trung Quoác, Nhaät Baûn, Nam Haøn seõ gaëp khoù khaên. Neáu daân tieâu thuï ôû Myõ khoâng theå giaûm chi, taêng tieát kieäm nhanh choùng, thì laøm sao caû nöôùc giaûm chi ñöôïc? Moät thaønh phaàn khaùc trong neàn kinh teá laø caùc xí nghieäp kinh khoâng thuùc ñaåy doanh soá taêng leân möùc mong ñôïi. Vaø Coâng Ty Wal Mart, coâng ty baùn leû lôùn nhaát theá giôùi, ñaõ phaûi giaûm giaù moät soá maët haøng ñeå môøi goïi khaùch haøng. (D.P.)

Khaûi nhaän khoâng coù thöïc quyeàn Tieáp trang A1

thoáng coâng quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam, trong ñoù, Boä Chính Trò - hay cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa cheá ñoä, vöôn caùnh tay baïch tuoäc ñeå quyeát ñònh hay leøo laùi moïi chuyeän quan troïng ôû Vieät Nam. Khi Phan Vaên Khaûi ra ñieàu traàn ôû Quoác Hoäi hoâm Thöù Naêm muøng 02 Thaùng Möôøi Hai 2004, Nguyeãn Ngoïc Traân - ñaïi bieåu tænh An Giang, nhaéc laïi moät chuyeän cuõ nhöng vaãn coøn tieáp dieãn laø tình traïng phoå bieán “treân baûo döôùi khoâng nghe”. “Nhieàu laàn thuû töôùng noùi veà tình traïng treân baûo döôùi khoâng nghe. Trong kyø hoïp laàn thöù 5, thuû töôùng coù noùi laõnh ñaïo ñòa phöông than thôû muoán thay giaùm ñoác sôû, môùi coù yù ñònh thoâi thì hoï ñaõ “chaïy”, ñaõ tính thay mình

roài. Nhaän xeùt ñoù chöùng toû thuû töôùng raát baên khoan tröôùc söï dò daïng cuûa boä maùy coâng quyeàn. Neáu thuû töôùng ñöôïc quyeàn caùch chöùc hay thay nhöõng ngöôøi thuoäc boä maùy cuûa thuû töôùng thì coù tin raèng coâng vieäc cuûa chính phuû seõ toát hôn khoâng?” Traû lôøi cho caâu hoûi naøy, Khaûi khoâng noùi thaúng neáu coù thöïc quyeàn thì seõ toát hay khoâng maø laïi giaùn tieáp cho thaáy oâng ta cuõng chæ laø keû thöøa haønh haønh chaùnh: “Ñaûng phaûi naém caùn boä, ñoù laø nguyeân taéc.” Duø Hieán Phaùp Coäng Saûn Vieät Nam noùi Quoác Hoäi laø “cô quan quyeàn löïc cao nhaát nöôùc” vaø heä thoáng chính quyeàn theo “thuû töôùng cheá” nhöng caû hai cô cheá haønh phaùp vaø laäp phaùp naøy cuõng ñeàu coù moät cô quan ngoài ñeø leân ñaàu laø Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam xuyeân qua quyeàn haønh naèm trong tay moät thieåu soá taïi Boä Chính Trò töùc cô quan ñaàu naõo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Chính vì vaäy, keå caû chuyeän ñoái phoù vôùi tham nhuõng cuõng phaûi do “Ñaûng” quyeát ñònh giaät daây. “Thöïc tieãn cho thaáy muoán naâng cao hieäu quaû phoøng

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 doanh. Moùn chi tieâu quan troïng nhaát cuûa caùc xí nghieäp laø ñaàu tö vaøo maùy moùc, thieát bò, cô xöôûng. Hieän nay thì giôùi kinh doanh ôû Myõ ñang tieát kieäm laém roài, soá tieàn ñaàu tö boû ra coøn nhoû gioït nhö ñeå chôø thôøi. Baûo hoï tieát kieäm theâm cuõng khoâng ích lôïi gì. Daân tieâu thuï seõ giaûm chi tieâu chaàm chaäm; giôùi kinh doanh thì khoâng theå giaûm ñaàu tö nhieàu hôn nöõa. Cuoái cuøng, chæ coøn moät thaønh phaàn trong neàn kinh teá caàn phaûi bôùt chi tieâu, ñoù laø chính phuû. Chính phuû Myõ chi tieâu nhieàu quaù, soá thaâm thuûng ngaân saùch gaàn baèng 4 phaàn traêm Toång Saûn löôïng Noäi ñòa. Chính phuû Myõ chi nhieàu, thu ít, ñöôïc maáy naêm nay, laø nhôø vay tieàn, trong ñoù coù caùc chuû nôï laø Ngaân haøng Trung öông caùc nöôùc AÙ chaâu. Nhöõng nöôùc lôùn ôû AÙ Ñoâng hieän laøm chuû 1 ngaøn 800 tyû myõ kim coâng traùi cuûa chính phuû Myõ. Khi naøo chính phuû Myõ coøn tieáp tuïc chính saùch ngaân saùch khieám huït thì ñoàng ñoâ la seõ coøn tieáp tuïc xuoáng. Toång thoáng Bush khi tranh cöû ñaõ höùa trong boán naêm seõ giaûm bôùt soá thaâm thuûng coøn moät nöûa. Nhöng oâng chöa bao giôø cho bieát chi tieát oâng seõ laøm gì ñeå ñaït muïc tieâu ñoù. Nhöng chuùng ta bieát trong maáy naêm tôùi oâng Bush seõ chi tieâu nhieàu hôn, maø coøn höùa seõ caét thueá hôn nöõa. OÂng Bush muoán tö nhaân hoùa moät phaàn Quyõ Höu boång xaõ hoäi, social security. Nhöõng ngöôøi treû seõ ñöôïc pheùp bôùt soá tieàn ñoùng goùp vaøo quyõ höu boång xaõ hoäi, ñeå ñaàu tö vaøo caùc quyõ rieâng. Quyõ höu boång xaõ hoäi xöa nay vaãn theo loái theá heä sau ñi laøm goùp tieàn vaøo quyõ ñeå traû löông höu cho theá heä tröôùc; vôùi söï hieåu ngaàm raèng khi hoï veà höu thì theá heä con chaùu sau ñoù laïi ñoùng goùp vaøo quyõ ñeå nuoâi hoï. Neáu baây giôø cho pheùp nhieàu ngöôøi ñeå daønh tieàn dö vaøo quyõ rieâng, thì quyõ chung seõ thieáu tieàn. Ngöôøi ta ñaõ tính trong 10 naêm quyõ höu boång xaõ hoäi seõ thieáu moät tôùi hai ngaøn tyû myõ kim. Taát nhieân chính phuû Myõ khoâng theå boû qua, xeù hôïp ñoàng, baûo nhöõng ngöôøi ñaõ veà höu phaûi töï lo laáy. Caàn moät vaøi ngaøn tyû myõ kim ñeå buø vaøo choã thieáu. Chính phuû Myõ seõ tìm ñaâu ra? Hieän nay chöa ai bieát chaéc chaén. Ñoù laø moät khoaûn chi khoâng theå traùnh ñöôïc, vaø chaéc chính phuû Myõ seõ phaûi ñi vay. Vì vaäy caû giôùi tieâu thuï, giôùi kinh doanh vaø chính phuû Myõ muoán gia taêng tieát kieäm cuõng seõ raát khoù khaên. Tình traïng tieát kieäm thaáp coøn keùo daøi, caùn caân maäu dòch Myõ coøn khieám huït. Vaø ñoàng ñoâ la seõ tieáp tuïc xuoáng giaù. Ngoâ Nhaân Duïng choáng tham nhuõng trong ñieàu kieän ñaûng caàm quyeàn raát caàn phaân coâng moät soá ñoàng chí laõnh ñaïo cao cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc, ñeå hình thaønh moät cô quan ñieàu phoái taát caû caùc cô quan cuûa heä thoáng chính trò coù chöùc naêng laøm coâng vieäc naøy.” Khaûi noùi. Nhöng Khaûi noùi theâm: “Thaùi ñoä cuûa laõnh ñaïo Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sai phaïm vaø ngöôøi bao che cho sai phaïm baát keå ôû cöông vò naøo ñeàu xöû lyù nghieâm minh theo ñuùng luaät vaø coâng boá coâng khai.” Ñieàu naøy cho thaáy söï maâu thuaãn giöõ caùc lôøi tuyeân boá ñao to buùa lôùn cuûa ñaùm choùp bu Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vôùi thöïc teá xaûy ra maø chính

moàm Khaûi ñaõ phaûi than phieàn. Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam beá maïc ngaøy Thöù Saùu muøng 03 Thaùng Möôøi Hai 2004 sau moät thaùng hoïp haønh chieáu leä vì chính caùi cô cheá naøy tuy treân danh nghóa laø cô quan cao nhaát nöôùc nhöng xöa nay cuõng vaãn chæ laø buø nhìn muùa may theo leänh cuûa Ñaûng. Goïi laø “ñaïi bieåu quoác hoäi” ñaïi dieän cho daân nhöng haàu heát cuõng laø ñaûng vieân Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam naèm giöõ caùc chöùc vuï trong Ñaûng hoaëc nhaø nöôùc hoaëc caû hai. Giôùi baùo chí quoác teá goïi Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam laø “rubber stamp” töùc con daáu raäp khuoân saün. (N.T.)

NEWTON Dental Lab Tech / ESL / Computer

Chuùng toâi coù theå giuùp ñoåi töø daïng Tourist Visa (B1, B2, J1...) sang Student Visa (F1) 1- KHOÙA DENTAL LAB TECH GOÀM: Crown & Bridge. Wax & Metal Finish. Dental Ceramics. Newton International College ñöôïc 40 Dental Lab toaøn quoác khen ngôïi. Giôø hoïc thuaän tieän (saùng, chieàu, toái). Lôùp Anh ngöõ MIEÃN PHÍ Giôùi thieäu vieäc laøm sau khoùa hoïc. Giuùp hoïc vieân möôïn tieàn neáu hoäi ñuû ñieàu kieän. 2- KHOÙA COMPUTER TECH GOÀM: Office Application . Web Development . Networking. 3- KHOÙA HOÏC SING NGÖÕ ESL: Tröôøng coù caáp Sevis I-20 (F 1, M 1) cho du hoïc sinh muoán hoïc Dental/English/Computer. Nhaän hoïc vieân chuyeån töø tröôøng khaùc sang ôû Myõ (ESL, TOEFL, Dental Lab). 4- KHOÙA HUAÁN LUYEÄN THI TOEFL: Luyeän thi TOEFL caáp toác. Thi traéc nghieäm TOEFL moãi thaùng. Ñieåm thi TOEFL hôïp leä vaøo cao ñaúng, Ñaïi hoïc.

Main Campus: GARDEN GROVE (714) 530-9288 8762 Garden Grove Blvd. #102. Garden Grove, CA 92844 Giöõa Magnolia & Newland

LOS ANGELES (231) 380-7899 2975 Wilshire Blvd. #200, Los Angeles, CA 90010 Wilshire & Virgil

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

TT Bush muoán coù caùc moái lieân laïc toát ñeïp hôn giöõa Myõ vaø Lieân AÂu Tieáp trang A1

OÂng Hadley döï truø seõ thay theá Baø Condoleezza Rice trong chöùc vuï Coá Vaán An Ninh Quoác Gia vaøo ñaàu naêm tôùi, khi Baø Rice seõ leân ñaûm traùch chöùc vuï Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø. (L.T.)

Giaùo Phaän Quaän Cam daøn xeáp nhöõng vuï laïm duïng Tieáp trang A1

kieän khoâng neâu danh tính, raèng con soá toång coäng seõ vöôït quaù con soá kyû luïc 85 trieäu ñaõ ñöôïc traû cho 552 nguyeân caùo taïi Boston naêm 2003. Cuoäc daøn xeáp seõ khoâng khieán giaùo phaän bò phaù saûn hoaëc ñoøi hoûi ñoùng cöûa baát cöù giaùo xöù naøo trong soá 56 giaùo xöù, caùc vieân chöùc giaùo hoäi noùi. Trong moät baûn tuyeân boá, vò luaät sö haøng ñaàu cuûa caùc naïn nhaân noùi raèng vuï daøn xeáp bao goàm vieäc cung caáp caùc taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc laïm duïng cuûa caùc tu só nhöng noùi theâm vieäc coâng boá coøn phaûi chôø tôùi sau khi moät thaåm phaùn duyeät xeùt chuùng. Nhöõng cuoäc thaûo luaän ñeå daøn xeáp ñaõ tieán haønh töø hai naêm nay vaø ñaõ ñöôïc gia toác ñaùng keå vaøo tuaàn naøy sau nhieàu thaùng beá taéc. Vaøo Thaùng Saùu, nghe noùi nhöõng cuoäc noùi chuyeän ñaõ giaùn ñoaïn sau khi caùc nguyeân caùo baùc boû moät ñeà nghò 40 trieäu cuûa vò Giaùm Muïc. Hoâm Thöù Naêm, ít nhaát 40 luaät sö, caùc nguyeân caùo vaø thaân nhaân cuûa caùc naïn nhaân ñaõ chôø ñôïi haøng giôø ñeå nghe loan baùo keát quaû daøn xeáp. Thoûa thuaän cuûa Giaùo Phaän Quaän Cam cuõng laø cuoäc daøn xeáp taäp theå ñaàu tieân lieân quan ñeán gaàn 850 vuï kieän sôø moù cuûa caùc giaùo só choáng laïi 10 giaùo phaän vaø hai toång giaùo phaän ôû California. Vuï naøy coù theå ñoùng vai chæ daãn cho vieäc giaûi quyeát gaàn 500 ñôn kieän coøn ñang ñöôïc

cöùu xeùt choáng laïi Toång Giaùo Phaän Los Angeles lôùn nhaát trong nöôùc, vaø ñaùnh daáu moät böôùc tieán lôùn khaùc nhaèm xoa dòu cuoäc khuûng hoaûng laïm duïng tình duïc trong haøng giaùo só ñaõ buøng noå ôû Boston trong naêm 2002. Giaùo Phaän Quaän Cam phuïc vuï hôn moät trieäu tín ñoà Thieân Chuùa Giaùo ôû Quaän Cam. Toång coäng, caùc ñôn kieän taïi Quaän Cam toá giaùc söï laïm duïng tình duïc cuûa 30 Linh Muïc, 11 nhaân vieân theá tuïc vaø hai nöõ tu. Trong soá ñoù, khoaûng 25 vuï lieân quan ñeán nhöõng caùo buoäc laïm duïng xaûy ra tröôùc khi Giaùo Phaän Quaän Cam taùch ra khoûi Toång Giaùo Phaän Los Angeles vaøo naêm 1976. Caùc ñôn kieän Giaùo Phaän Quaän Cam bao goàm 11 ñôn kieän lieân quan ñeán Linh Muïc Eleuterio Ramos, ngöôøi tröôùc khi cheát ñaõ thuù nhaän laø ñaõ laïm duïng tình duïc ít nhaát 25 caäu trai trong thôøi gian 10 naêm laøm Linh Muïc giaùo xöù, vaø chín ñôn kieän choáng Siegfried Widera, moät Linh Muïc bò keát toäi sôø moù moät caäu trai ôû Miwaukee tröôùc khi ñöôïc thuyeân chuyeån tôùi Quaän Cam vaøo naêm 1977. Linh Muïc Widera ñaõ bò loaïi khoûi haøng giaùo só Quaän Cam naêm 1985. Toøa Toái Cao California vaøo Thaùng Gieâng ñaõ phaùn quyeát raèng Toång Giaùo Phaän Miwaukee coù theå bò kieän vì chuyeån oâng tôùi California maø khoâng tieát loä aùn sôø moù tröôùc ñoù. Widera ñaõ cheát hoài Thaùng Naêm 2003 sau khi nhaûy laàu töø moät khaùch saïn ôû Mexico. OÂng ñaõ bò buoäc vaøo 42 toäi sôø moù treû em ôû California vaø Wisconsin. (n.n.)

Iraq: 25 ngöôøi cheát theo caùc baïo ñoäng Tieáp trang A1

tieân do moät traùi ñaïn suùng coái rôùt xuoáng gaây ra. Traùi ñaïn suùng coái naøy ñaõ laøm cho caùc tín ñoà ñang xem leã tranh nhau chaïy tuùa ra khoûi ngoâi ñeàn ñeå thoaùt thaân. Ñuùng vaøo luùc naøy, tay ñaùnh bom töï töû cöôùp thôøi cô cho noå tung chieác xe bom cuûa mình ngay giöõa ñaùm daân

chuùng ñang nhoán nhaùo chaïy troán thaûm hoïa. Maûnh vuïn töø nhöõng xe coä bò hö haïi vì bom ñaïn vung vaõi khaép caû khu phoá, vaø daân chuùng ñòa phöông cuõng nhö caùc tín ñoà coá duøng gieû lau khoâ nhöõng vuõng maùu vaêng baén töù tung. Trong moät cuoäc taán coâng nöõa vaøo luùc höøng ñoâng taïi thuû ñoâ, du kích quaân ñaõ saùt haïi ít nhaát laø 23 caûnh saùt vieân trong moät cuoäc taán kích vaøo moät ñoàn caûnh saùt. Caû chuïc caûnh saùt khaùc ñaõ bò thöông trong traän naøy. Nguoàn tin caûnh saùt cho hay vaøo luùc saùng sôùm, moät soá ñoâng nhöõng quaân du kích ñeo maët naï ñaõ taán coâng vaøo moät ñoàn caûnh saùt taïi khu Saydiya ôû phía Taây Baghdad, xöû töû nhöõng caûnh saùt vieân trong ñoàn vaø sau ñoù noåi löûa ñoát ñoàn vaø xe hôi cuûa caûnh saùt. Nhöõng ngöôøi soáng soùt cho hay quaân taán coâng ñaõ baén suùng coái vaøo ñoàn caûnh saùt gaàn ñaïi loä kinh hoaøng ôû phía Taây Nam, daãn veà phía Phi Tröôøng Quoác Teá Baghdad, tröôùc khi môû nhöõng ñôït xung phong tieán vaøo ñoàn, saên luøng vaø dieät goïn caùc nhaân vieân caûnh saùt ñang coù maët taïi ñoù. Nhöõng caûnh saùt vieân coøn laïi, söû duïng caùc raøo caûn baèng beâ-toâng vaø nhöõng töôøng bao caùt laøm choã töïa, ñaõ chieán ñaáu vôùi quaân taán coâng trong khoaûng moät tieáng ñoàng hoà tröôùc khi ruùt lui vì heát ñaïn. Quaân taán coâng nhaân dòp naøy ñaõ thaû ra moät soá chöøng 50 ngöôøi ñang bò caûnh saùt giam giöõ taïi ñaây. Hai xe caûnh saùt ñaäu beân ngoaøi ñaõ bò quaân taán coâng chaâm löûa ñoát, laøm oâ nhieãm vuøng trôøi vôùi nhöõng coät khoùi ñen kheùt leït daâng cao. Trong moät tuyeân ngoân coâng boá treân maïng löôùi ñieän toaùn, nhoùm du kích döôùi quyeàn cuûa Zarqawi ñaõ nhìn nhaän hoaøn toaøn traùch nhieäm gaây ra nhöõng cuoäc taán coâng ñoù. “Caùc kyø laân duõng maõnh voâ song cuûa al-Qaeda taïi Iraq ñaõ taán coâng thaúng vaøo hang oå cuûa boïn giaû hình chuyeân buoân thaàn, baùn thaùnh, ñoåi chaùc danh döï vaø coáng noäp ñaát ñai cho boïn thaäp töï chinh... ñoàng thôøi giaùng moät ñoøn saám seùt chí

töû vaøo ñoàn binh caûnh saùt ñòch ôû Seydiya, toáng xuoáng ñòa nguïc taát caû nhöõng keû aån nuùp trong ñoù, chæ tröø coù hai teân heøn nhaùt nhanh chaân chaïy thoaùt maø thoâi,” baûn tuyeân boá treân maïng cho hay nhö vaäy. Ñang coù noãi lo sôï gia taêng veà nhöõng cuoäc xung ñoät giaùo phaùi taïi Iraq keå töø hoài Thaùng Hai khi caùc löïc löôïng Hoa Kyø khaùm phaù thaáy nhöõng ñóa CD vaø taøi lieäu lieân heä tôùi tay phaûn loaïn goác Jordan laø Abu Musab al-Zarqawi noùi raèng hoï seõ coá chaâm ngoøi cho nhöõng cuoäc xung ñoät ñaãm maùu giöõa hai giaùo phaùi Shi’ite vaø Sunni. Hoài Thaùng Ba, nhöõng tay chuyeân noå bom töï töû ñaõ ñaùnh bom thaúng vaøo moät ñaùm ñoâng daân Hoài Giaùo Shi’ite ñang cöû haønh nhöõng nghi leã quan troïng taïi Baghdad vaø thaønh phoá thieâng lieâng Kerbala. Coù hôn 130 tín ñoà ñaõ thieät maïng, vaø Zarqawi sau ñoù ñaõ coâng khai nhìn nhaän traùch nhieäm. Trong moät bieán chuyeån khaùc, moät binh só Hoa Kyø ñaõ töû thöông trong moät cuoäc ñaùnh bom caøi ven ñöôøng gaàn thaønh phoá Kirkuk ôû maïn Baéc vaøo hoâm Thöù Saùu, nguoàn tin quaân söï Hoa Kyø cho hay nhö theá. Taïi Ñöùc Quoác, nôi Thuû Töôùng Iyad Allawi cuûa Iraq ñang tôùi thaêm ñeå hoäi ñaøm vôùi Thuû Töôùng Schroeder, caûnh saùt ñaõ baét giöõ ba ngöôøi Iraq trong moät cuoäc haønh quaân choáng khuûng boá taïi moät soá thaønh phoá trong nöôùc. Coâng Toá Vieân Kay Nehm noùi raèng cuoäc haønh quaân truy luøng ñaõ ñöôïc tung ra sau khi caûnh saùt taïi Taây Nam Ñöùc Quoác nghe ñöôïc moät soá cuoäc ñieän ñaøm soâi noåi quy veà moät aâm möu aùm saùt Thuû Töôùng Allawi. Trong nhöõng tuaàn leã gaàn ñaây, loaïn quaân taïi Iraq ñaõ taäp trung ñaùnh vaøo löïc löôïng an ninh cuûa Iraq, goàm coù caûnh saùt vaø Veä Binh Quoác Gia, trong moät noã löïc laøm suy yeáu caùc löïc löôïng chính phuû maø seõ trôû neân caàn thieát cho coâng cuoäc baûo veä an ninh laõnh thoå trong cuoäc baàu cöû toaøn quoác vaøo ngaøy 30 Thaùng Gieâng tôùi. Thaùng tröôùc, caùc löïc löôïng an ninh vaø Veä Binh Quoác Gia

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 Iraq ñaõ cuøng caùc löïc löôïng quaân söï Hoa Kyø phoái hôïp haønh quaân ñaäp tan caên cöù ñòa cuûa phieán quaân Hoài Giaùo Sunni vaø quaân ngoaïi nhaäp taïi Falluja, gieát cheát hôn 1,000 quaân phieán loaïn vaø baét giöõ haøng traêm keû tình nghi. (V.P.)

Bang Nga laø moät trong boán quaân ñoäi quoác gia - caùc nöôùc kia laø Mieán Ñieän, Georgia vaø Nepal, ñöôïc bieát ñaõ söû duïng ñòa loâi trong naêm ngoaùi, khi caùc vuõ khí naøy ñöôïc ñem ra duøng taïi Chechnya. (n.n.)

Tieáp trang A1

Tieáp trang A1

Boä Tröôûng Y Teá T. Hieäp öôùc caám ñòa loâi Thompson töø chöùc duyeät xeùt Coâng Öôùc Ottawa 1997, laø thoûa öôùc caám ñoaùn vieäc söû duïng, saûn xuaát, buoân baùn vaø toàn tröõ mìn choáng caù nhaân. “Chuùng toâi vaãn voâ cuøng lo ngaïi khi thaáy raèng mìn choáng caù nhaân vaãn tieáp tuïc gieát haïi vaø laøm cuït tay chaân, taïo theâm caùc naïn nhaân môùi cho haøng traêm ngaøn nhöõng ngöôøi soáng soùt sau khi truùng mìn, ñoøi hoûi söï saên soùc suoát ñôøi,” theo baûn tuyeân ngoân. Khoaûng 40 nöôùc vaãn ñöùng ngoaøi hieäp öôùc. Vaøo Thaùng Hai 2004, Hoa Kyø tuyeân boá khoâng coù yù ñònh tham gia thoûa hieäp, vieän nhu caàu caàn baûo veä caùc binh só cuûa mình vaø laáy laøm tieác raèng thoûa hieäp chæ giôùi haïn vaøo mìn choáng caù nhaân maø khoâng bao goàm mìn choáng xe taêng. “Coâng öôùc ñaõ khoâng coù yù ñònh caám mìn choáng taêng. Quaû laø thieáu thaønh thaät khi chæ trích noù vì ñieàu maø noù khoâng coù yù ñònh laøm,” ngöôøi ñöùng ñaàu ñôn vò mìn cuûa UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá Peter Herby noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo ôû Nairobi. Hoa Kyø tuaân thuû nhieàu ñieàu khoaûn cuûa hieäp öôùc vaø coâng khai baøy toû uûng hoä tinh thaàn cuûa hieäp öôùc, vaø laø moät nöôùc ñoùng goùp haøo phoùng cho nhöõng chöông trình giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi soáng soùt sau khi truùng mìn. Trong khi Hoa Kyø khoâng coù ñaïi dieän chính thöùc taïi Hoäi Nghò Nairobi, Trung Quoác coù cöû ñaïi dieän, vaø hoâm Thöù Saùu, ñaïi dieän cuûa Trung Quoác ñaõ baøy toû uûng hoä cho chuû ñeà cuûa hoäi nghò: “Moät theá giôùi khoâng mìn.” Caùc löïc löôïng cuûa Lieân

bieát oâng döï ñònh seõ coøn phuïc vuï cho ñeán ngaøy muøng 04 Thaùng Hai, hay cho ñeán khi naøo Thöôïng Vieän thoâng qua ngöôøi keá nhieäm oâng. Caùc nguoàn tin coù thaåm quyeàn cho bieát OÂng Mark MCClellan, hieän ñöùng ñaàu chöông trình Medicare vaø cuõng laø ngöôøi anh cuûa Tham Vuï Baùo Chí Toøa Baïch OÁc, Scott McClellan, coù nhieàu hy voïng ñeå ñöôïc boå nhaäm vaøo chöùc Boä Tröôûng Y Teá Vaø Dòch Vuï Nhaân Söï. Tin veà söï töø chöùc cuûa Boä Tröôûng Thompson ñaõ ñöôïc ñöa ra khoâng bao laâu sau khi Toång Thoáng Bush giôùi thieäu nguyeân Caûnh Saùt Tröôûng New York, Bernard Kerik, laøm taân Boä Tröôûng Noäi An, thay theá Boä Tröôûng Tom Ridge. OÂng Kerik, 49 tuoåi, töøng traûi qua 4 thaùng röôõi taïi Iraq hoài naêm qua, ñeå taùi xaây döïng löïc löôïng caûnh saùt taïi ñaây, seõ ñöùng ñaàu Boä Noäi An naøy, sau khi môùi ñöôïc thaønh laäp chöa ñöôïc 2 naêm, ñeå coù theå baûo veä ñöôïc cho Hoa Kyø vaø daân chuùng Myõ, choáng laïi caùc moái ñe doïa taán coâng khuûng boá. OÂng Kerik, töøng laø moät caûnh saùt ñöôøng phoá, tröôùc khi trôû thaønh moät thaùm töû baøi tröø, chæ môùi ñi vaøo con ñöôøng chính trò hoài Muøa Thu vöøa qua, khi laø moät trong nhöõng ngöôøi phaùt bieåu taïi Ñaïi Hoäi Ñaûng Coäng Hoøa, sau khi oâng ñöôïc Toång Thoáng Bush ca ngôïi veà caùc noã löïc taùi xaây döïng löïc löôïng caûnh saùt ôû Iraq. OÂng Kerik ñöôïc noåi tieáng laø moät ngöôøi cöông nghò, noùi thaúng, haønh ñoäng quyeát lieät, neân thöôøng ñöôïc goïi ñuøa laø “Rambo”, moät thöù anh huøng haûo hôùn treân maøn baïc. (L.T.)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

.3”

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Giôùi quaân söï Myõ lo ngaïi Anh: Gaùi maõi daâm yeâu ngheà muoán ñöôïc hôïp phaùp hoùa ngheà nghieäp khi phaûi traûi moûng löïc löôïng LUAÂN ÑOÂN, Anh Quoác - nhöõng khu quaûn thaùc dòch Chieáu theo luaät leä hieän coù chaân trong heä thoáng Nhöõng coâng nhaân cung caáp dòch vuï tình duï c taï i Anh hieän phaûi ñoái dieän vôùi moät caû i toå môù i nhaá t veà ngheà nghieäp cuûa mình trong gaàn nöû a theá kyû qua, hoâ m Thöù Saù u muø n g 3 Thaù n g Möôø i Hai, ñaõ thuù c giuï c chính phuû haõ y loaï i boû tính toä i phaï m gaé n lieà n vôù i ngheà maõi daâm. Vieä n daã n taá m göông saù n g ngôø i cuû a Taâ n Taâ y Lan, quoá c gia hoà i naê m ngoaù i ñaõ loaï i boû tính toä i phaï m ra khoû i caù i ngheà coå xöa nhaá t theá giôù i naø y , nhöõ n g coâ gaù i giang hoà kia cho raè n g haø n h ñoä n g cuû a chính phuû seõ laø m cho ngheà phuï c vuï tình duï c khoû i coø n bò caá m kî nöõ a vaø laø m cho caù c coâ ñöôï c an toaø n hôn khi cho pheù p hoï ñöôï c laø m vieä c döôù i maù i nhaø yeâ n oå n thay vì phaû i laë n loä i ra ngoaø i söông gioù . Caùc coâ cuõng hoái thuùc Anh Quoác haõy xa laùnh taám göông chaúng laáy gì laøm toát laém cuûa Ñöùc Quoác vaø Hoøa Lan - hôïp phaùp hoùa moät soá nhaø chöùa vaø thieát laäp neân Quaân Söï Haï Vieän vaøo thaùng tröôùc, Töôùng Schoomaker coù aùm chæ raèng, caàn phaûi môû roäng quaân ñoäi, nhaát laø khi maø gaùnh naëng quaân söï ñang ñeø naëng leân vai caùc binh só tröø bò vaø löïc löôïng Veä Binh Quoác Gia voán laø thaønh phaàn lính “part time” maø nay cuõng phaûi gaùnh vaùc nhieàu coâng vieäc cuûa löïc löôïng hieän dòch. (D.P.)

vuï phuïc vuï sinh lyù laáy tieàn, hay Thuïy Ñieån laø nöôùc ñaõ sieát chaët caùc luaät leä quaûn lyù möùc tieàn coâng phuïc vuï khaùch laøng chôi. “Giaû i tröø tính toä i phaï m ra khoû i ngheà maõ i daâ m laø con ñöôø n g tieá n thaú n g tôù i töông lai,” ñoù laø yù kieá n cuû a Coâ Niki Adams thuoä c Toå Hôï p Gaù i Maõ i Daâ m Quoá c Teá coù truï sôû trung öông taï i Anh Quoá c . “Cöù nhö baâ y giôø thì caù c ñeà nghò cuû a chính phuû khoâ n g heà ñaù ñoä n g gì tôù i baá t cöù thöù baá t coâ n g caê n baû n naø o trong luaä t haø n h ngheà maõ i daâ m hieä n haø n h.” Hoà i Thaù n g Baû y , chính phuû Anh noù i raè n g hoï döï truø ñoå i môù i caù c luaä t leä coå loã só cuûa Anh Quoác veà dòch vuï phuï c vuï sinh lyù -maø moä t soá ñieà u luaä t ñaõ coù töø thôø i Nöõ Hoaø n g Victoria, khi gaù i maõ i daâ m , hay nhöõ n g “nöõ nöông sa ngaõ ” , laø teân goïi chung caùc naøng, bò coi laø moä t teä traï n g cuû a xaõ hoäi. Chính phuû cho hay hoï ñang cöùu xeùt caùc bieän phaùp goàm caû chuyeän aùp ñaët theâm caùc hình phaït leân caû ma-coâ laãn khaùch mua daâm vaø ñöa vaøo thò tröôøng nhöõng khu quaûn thaùc maõi daâm töông töï nhö nhöõng ñaëc khu hieän haønh taïi Hoøa Lan. Tuy nhieân, chính phuû Anh khoâng heà ñaù ñoäng gì tôùi vieäc giaûi tröø tính toäi phaïm ra khoûi ngheà maõi daâm, baûo raèng hieän coøn quaù sôùm ñeå noi theo taám göông cuûa baäc tieàn phong Taân Taây Lan.

phaû i sa chaâ n laï c böôù c ra ngoaø i leà xaõ hoä i . “Taïi Ñöùc Quoác, chæ coù 12 phaàn traêm caùc coâ laø chòu laøm vieäc trong heä thoáng maø thoâi. Haàu heát cöù thích hoaït ñoäng beân ngoaøi, vaø nhieàu ngöôøi trong soá ñoù, ñaëc bieät laø daân di cö, ngaøy caøng bò doàn laàn vaøo boùng toái,” coâ noùi vaäy. Coâ cuõng leân aùn Thuïy Ñieån laø quoác gia duy nhaát taïi AÂu Chaâu nôi ñoù chuyeän mua daâm laø baát hôïp phaùp. “Laøm tình laøm toäi ñaøn oâng vì mua daâm ñaõ daãn tôùi nhöõng haäu quaû tai haïi. Phuï nöõ taïi Thuïy Ñieån noùi vôùi chuùng toâi raèng tình hình ñoù ñaõ xua ñuoåi ñi nhöõng khaùch haøng töû teá, nhöõng khaùch haøng toát buïng, vaø ñeå laïi cho phuï nöõ haønh ngheà nhöõng haïng khoå daâm trôøi sôï, heát söùc thaønh thaïo chuyeän troán traùnh phaùp luaät.” “Luaät leä kieåu ñoù ñaõ ñem laïi moät baàu khoâng khí cheøn eùp, ngoät ngaït vaø chaúng nhöõng theá coøn laøm cho caùc coâng nhaân phuïc vuï tình duïc phaûi dôøi ñoåi moâi tröôøng laøm aên töø Thuïy Ñieån sang Na Uy nöõa.” Chính phuû Anh cho hay coù chöøng 80,000 phuï nöõ ñang haønh ngheà maõi daâm treân ñaát Hoàng Mao, hôn phaân nöûa soá ñoù laø caùc coâ coøn treû, döôùi 25 tuoåi. Chính phuû cuõng cho hay treân 90 phaàn traêm soá gaùi giang hoà ñoù ñeàu söû duïng ma tuùy - con soá maø taäp theå nhöõng gaùi maõi daâm treân toaøn quoác khoâng ngöøng phaûn baùc. (V.P.)

haønh cuûa Anh Quoác, raø raø taùn taùn ven leà, chaøo môøi reùo goïi, ma-coâ daét moái vaø môû nhaø chöùa, taát caû ñeàu laø baát hôïp phaùp heát raùo, maëc duø chính nhaân vieân haønh ngheà maõi daâm chöù khoâng phaûi laø khaùch mua daâm vaãn laø ñoái töôïng öa bò truy toá tröôùc toøa aùn. “Luaät haønh ngheà maõi daâm ôû ñaây gôïi nhaéc toâi tôùi nhöõng leà thoùi tröôùc ñaây vaãn thaáy aùp duïng treân queâ höông toâi,” ñoù laø lôøi bình luaän cuûa Coâ Catherine Healy, thuoäc Toå Hôïp Coâng Nhaân Maõi Daâm Taân Taây Lan, voán laø toå chöùc ñaõ vaän ñoäng thay ñoåi luaät leä maõi daâm ôû beån. “Luaät leä taïi nöôùc naøy khoâng phaûi laøm ra ñeå giuùp ñôõ nhöõng keû trong kyõ ngheä tình duïc. Caùc luaät ñoù ñöôïc döïng neân ñeå choáng ñaùnh phuï nöõ,” coâ noùi nhö vaäy, roài theâm raèng nhöõng ñoåi môùi trong luaät leä taïi Taân Taây Lan cho pheùp coâng nhaân phuïc vuï sinh lyù ñöôïc dòp cuøng laøm vieäc chung vôùi nhau, döïng neân nhaø chöùa vaø töï do quaûng caùo tôùi möùc thì thoâi. “Luaät leä ñoù ñöa hoï tôùi leõ phaûi cuûa söï vieäc, ñaõ laøm thay ñoåi nguyeân ñoäng löïc cuûa vuõ truï,” coâ tuyeân boá tröôùc moät cuoäc hoïp baùo ñoâng vui nhö vaäy. Coâ Niki Adams cho bieá t hôï p thöù c hoù a ngheà maõ i daâ m theo kieå u cuû a Hoø a Lan hay Ñöù c Quoá c chæ thöï c hieä n ñöôï c ñoá i vôù i moä t soá nhoû nhöõ n g nhaâ n vieâ n phuï c vuï sinh lyù , vaø seõ xoâ ñaå y nhöõ n g keû khoâ n g

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

WESTMINSTER DENTAL CENTER DOCTOR OF DENTAL SURGERY BAÙC SÓ NHA KHOA

g

y

y

CHUYEÂN TRÒ VÔÙI KYÕ THUAÄT NHA KHOA TOÁI TAÂN NHAÁT * Beänh Nöôùu Raêng (Periodontal Disease) * Laøm Raêng giaû caùc loaïi (Fixed, Removable Prosthodontic) * Nha Khoa Phoøng Ngöøa (Preventive Treatment) * Nha Khoa Thaåm Myõ vaø duøng tia saùng Ultaviolet söûa vaø laøm ñeïp caùc raêng cöûa bò hö, xaáu hoaëc keõ hôû. * Khaùm Raêng toång quaùt vaø ñònh kyø. * Chöõa vaø Nhoå Raêng treû em vaø ngöôøi lôùn. * Giaûi Phaãu Nha Khoa (Oral Surgery) * Taåy traéng raêng (Bleaching) * Coù maùy Syrijet laøm teâ nöôùu raêng, khoâng caàn kim cho quyù vò naøo ngaïi chích * Coù maùy Sieâu aâm (Ultrasonic) chaø raêng khoâng ñau. * ÑAËC BIEÄT: Coù heä thoáng Sterilization ñuùng theo tieâu chuaån cuûa Boä Nha Khoa ñeå ngaên ngöøa beänh truyeàn nhieãm. Fwy 22

Garden Grove WDC

Westminster Tröôùc

Beach

Thoáng Reagan, oâng Lawrence Korb, cho bieát, “Chuùng ta caàn moät quaân ñoäi lôùn hôn neáu muoán thöïc hieän chieán löôïc an ninh cuûa chính quyeàn Bush. Hieän giôø, chuùng ta ñang duøng tôùi löïc löôïng tröø bò ôû moät möùc ñoä khoâng theå keùo daøi laâu ñöôïc, vaø chuùng ta coù theå vi phaïm nhöõng qui taéc veà chieán thuaät ñöa binh só ra phuïc vuï haûi ngoaïi.” Hieän nay, quaân soá phuïc vuï haûi ngoaïi cuûa Hoa Kyø coøn nhieàu hôn soá quaân soá trung bình trong thôøi ñieåm töø 1950 tôùi 2003, vaø nhieàu gaáp 3 laàn soá quaân ñöôïc gaøi ôû haûi ngoaïi vaøo Thaùng Möôøi Hai naêm 2003. Tuy nhieân Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald Rumsfeld thì vaãn noùi cöùng raèng Hoa Kyø coù ñuû khaû naêng ñeå cung caáp quaân soá cho chieán tröôøng theo yeâu caàu cuûa caùc vò tö leänh ñòa phöông. OÂng noùi, “Neáu hoï ñoøi theâm quaân, hoï seõ coù.” Töôùng Tham Möu Tröôûng Eric Shinseki ñaõ bò buoäc phaûi hoài höu sôùm, vaø Boä Tröôûng Luïc Quaân Thomas White cuõng ñaõ töø chöùc vaøo naêm ngoaùi sau khi hoï tranh bieän raèng Hoa Kyø caàn phaûi coù vaøi traêm ngaøn binh só ôû Iraq thì môùi duy trì ñöôïc an ninh taïi daây sau khi laät ñoå Saddam Hussein. Keå töø luùc ñoù, caùc vò tö leänh thuoäc Nguõ Giaùc Ñaøi khoâng ai muoán noùi traùi yù Boä Tröôûng Rumsfeld, duø laø coâng khai hoaëc rieâng tö. Tuy nhieân, trong cuoäc ñieàu traàn tröôùc UÛy Ban

Goldenwest

WASHINGTON - Lôø i tuyeân boá cuûa Nguõ Giaùc Ñaøi vaøo ñaàu tuaàn naøy veà vieäc seõ taêng quaân soá taïi Iraq leân 150,000 binh só nhaèm baûo ñaûm an ninh cho cuoäc baàu cöû 30 Thaùng Gieâng saép tôùi taïi ñaây ñaõ khieán giôùi quan saùt lo ngaïi raèng quaân ñoäi Hoa Kyø ñang bò traûi quaù moûng vaø coù theå ñi ñeán choã “gaõy”. Gaàn nhö taát caû 10 sö ñoaøn Boä Binh ñaõ phuïc vuï taïi Iraq, hoaëc chuaån bò ñeán ñoù phuïc vuï. Nhieàu chuyeân gia quaân söï lo raèng Hoa Kyø khoâng coøn bao nhieâu löïc löôïng ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng moái ñe doïa môùi, hoaëc tình traïng khaån caáp phaùt sinh ôû nhöõng nôi khaùc treân theá giôùi hoaëc noâi ñòa. Töôùng Peter Schoomaker, Tham Möu Tröôûng Boä Binh, tuyeân boá trong moät cuoäc ñieàu traàn tröôùc Quoác Hoäi vaøo thaùng tröôùc, raèng “Toâi quyeát taâm cung caáp ñuû quaân caàn thieát cho Iraq. Nhöng toâi khoâng theå höùa heïn hôn nhöõng gì maø toâi coù.” Quaân ñoäi Hoa Kyø hieän ñang ñaùnh traân taïi Iraq vaø Afghanistan, ngoaøi ra coøn phaûi ñaûm nhieäm nhöõng nhieäm vuï quaân söï khaùc taïi vuøng Balkans, Ñöùc, Nam Haøn vaø nhieàu quoác gia haûi ngoaïi vôùi toång quaân soá laø 500,000 binh só. Trong thôøi gian Cuoäc Chieán Vuøng Vònh 1991, soá binh só Hoa Kyø phuïc vuï haûi ngaïi laø hôn 800,000 quaân. Phuï Taù Boä Tröôûng Quoác Phoøng döôùi thôøi Toång

Edward

.3”

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Hazard

Sau

GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10AM - 7 PM * Thöù Baûy: 9 AM - 6 PM

6771 Westminster Blvd., Suite H, Westminster, CA 92683 NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

(Beân caïnh Post Office goùc Westminster & Golden West)

Tel: (714) 898-3707

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

KHAI KHAÙNH TAÄN

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi) l

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349 Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

ÑEÁN TÆNH SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Saøi Goøn: Nhieàu bí aån trong loøng caùc ngoâi moä coå oâng hoaøng baø chuùa ñeán moä voâ danh

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Ban Quaûn Lyù Di Tích Vaø Danh Lam Thaéng Caûnh Saøi Goøn. Hoâm nay, xin ghi laïi lôøi keå cuûa nhaø khaûo coå noåi tieáng Ñoã Ñình Truaät - ñaõ thuaät laïi vôùi tôø Ngöôøi Lao Ñoäng hoâm muøng 03 Thaùng Möôøi Hai veà nhöõng ñieàu ít ngöôøi bieát qua nhieàu vuï khai quaät oâng coù tham gia tröïc tieáp. Coù nhöõng ngoâi moä maø khi khai quaät leân ngöôøi ta nhanh choùng xaùc ñònh ñöôïc thaân phaän ngöôøi naèm beân döôùi, nhöng cuõng coù nhöõng ngoâi moä maø maõi maõi danh taùnh ngöôøi cheát vaãn coøn trong voøng bí aån.

VN giaûm thueá nhieàu maët haøng nhaäp caûng töø Hoa Kyø VIEÄT NAM 03-12 - Baét ñaàu töø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai naêm nay, Boä Taøi Chính Vieät Nam seõ tieán haønh giaûm thueá nhieàu maët haøng nhaäp caûng töø Hoa Kyø nhö löông thöïc, thöïc phaåm, maùy aûnh, thieát bò laøm laïnh... Vieäc giaûm thueá naøy caên cöù theo bieåu thueá nhaäp caûng öu ñaõi ñeå thöïc hieän Hieäp Ñònh Thöông Maïi Vieät Nam Hoa Kyø (BTA). Theo quyeát ñònh naøy, caùc loaïi nöôùc hoa vaø nöôùc thôm nhaäp töø Hoa Kyø seõ ñöôïc giaûm thueá töø 50% xuoáng coøn 30%; myõ phaåm (hoaëc cheá phaåm ñeå trang ñieåm vaø döôõng da) tuøy loaïi giaûm thueá töø 50% xuoáng coøn 20%-30%; maùy aûnh söû duïng phim cuoän khoå 35mm seõ chòu thueá 20% thay vì 30%; caùc loaïi maùy laøm ñoâng laïnh (kieåu tuû) dung tích khoâng quaù 800 vaø 900 lít seõ ñöôïc aùp thueá töø 20% ñeán 40% thay vì 30%-50%. Danh muïc haøng hoùa vaø möùc thueá suaát thueá nhaäp khaåu treân ñöôïc aùp duïng cho haøng hoùa nhaäp khaåu coù Giaáy Chöùng Nhaän Xuaát Xöù cuûa Hoa Kyø vaø caùc nöôùc coù thoûa thuaän veà ñoái xöû Toái Hueä Quoác trong quan heä thöông maïi vôùi Vieät Nam.

Moä cuûa Phoù Toång Traán Thaønh Gia Ñònh vôùi caùi ñaàu bò cheùm Naêm 1980-1981, caùc chuyeân vieân khaûo coå ñöôïc Moät ngoâi moä coå voâ danh vöøa ñöôïc khai quaät treân ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông hoài cuoái Thaùng Möôøi môøi ñeán khai quaät moät ngoâi Moät vöøa qua. moä oâ döôùc beà theá naèm ôû SAØI GOØN 03-12 - Moãi ngoâi con ngöôøi. Theo thoáng keâ khoaûng 44 ngoâi moä coå, döïa Vöôøn Chuoái, cö xaù Ñoâ Thaønh, moä in daáu moät thôøi ñaïi lòch chöa chính thöùc, thaønh phoá theo taøi lieäu danh saùch moä coå ñeå giaûi phoùng maët baèng phuïc söû, aån chöùa moät thaân phaän Saøi Goøn ñaõ töøng tìm thaáy ñeà nghò coâng nhaän di tích cuûa Tieáp trang A12

VN xuaát caûng caø pheâ ñaït möùc kyû luïc: 900,000 taán

Kinh hoaøng dòch vuï “loät traéng da” toaøn thaân baèng baêng keo cuûa caùc baø noäi trôï

HAØ NOÄI 03-12 - Löôïng caø pheâ xuaát caûng naêm nay cuûa Vieät Nam coù theå ñaït 900,000 taán, thu veà xuaát khaåu 590 trieäu ñoâ la. Ñaây laø möùc xuaát khaåu cao kyû luïc tính töø 1975 ñeán nay. Nguoàn tin treân ñöôïc Boä Thöông Maïi Vieät Nam coâng boá hoâm muøng 03 Thaùng Möôøi Hai. Chæ tính ñeán ñaàu Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, Vieät Nam ñaõ xuaát caûng ñöôïc khoaûng 800,000 taán caø pheâ, thu veà 550 trieäu ñoâ la, taêng 44% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Caø pheâ vaø haït tieâu laø hai maët haøng noâng saûn xuaát caûng cuûa Vieät Nam mang veà lôïi nhuaän nhieàu nhaát. Naêm ngoaùi löôïng haït tieâu xuaát caûng cuûa Vieät Nam ñaõ ñöùng haøng ñaàu treân theá giôùi.

SAØI GOØN 03-12 - ÔÛ Saøi Goøn hieän ñang roä leân phong traøo caùc phuï nöõ treû ñua nhau ñi “loät da” toaøn thaân cho traéng treûo. Dòch vuï naøy ngay laäp töùc ñöôïc nhaân roäng khaép nôi, khoâng chæ ôû trong caùc thaåm myõ vieän, maø caùc tieäm uoán toùc, thaäm chí “thôï vöôøn” cuõng “ra ngheà”. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng moâ

taû: “Ñeå coù ñöôïc laøn da “traéng mòn maøng”, caùc quyù baø seõ ñöôïc queùt leân thaân theå moät loaïi thuoác, sau ñoù bò boù chaët trong 3 tieáng ñoàng hoà. Da ñöôïc loät ra baèng phöông tieän raát thoâ sô laø baêng keo ñoùng haøng. Vì caùi ñeïp maø khaùch phaûi caén raêng chòu ñau”. Phoùng vieân baùo naøy keå: Moät tröôøng hôïp thöïc hieän loät da laøm ñeïp vuøng maët, coå vaø hai tay Tieáp trang A14 vôùi coâng ñoaïn ñaàu tieân queùt thuoác leân caùc vuøng caàn laøm traéng da.

Ana Funding Inc. Ana Real Estate

10900 Westminster #10, Garden Grove, CA 92843 * Bus: (714) 636-2299 Ñeå trôû thaønh Real Estate vaø Loan Officer chuyeâ n nghieäp neân tham döï lôùp huaán luyeän cho ngöôøi vöøa coù Real Estate License do nhöõng chuyeân vieân ñòa oác, kinh teá, ngaân haøng höôùng daãn, vì choã ngoài coù giôùi haïn xin goïi gaáp.

05-15094-LGT

Chuùng toâi phuïc vuï khaùch haøng trong caùc laõnh vöïc mua baù n nhaø , ñaá t , apartment, business, shopping center v.v.. vaø taøi trôï trong caùc laõnh vöïc naøy, cho möôïn tieàn mua nhaø, refinance, equity, construction loan v.v.. Thaønh tín, taän taâm vaø kinh nghieäm trong ngheà, coäng theâm söï hoïc hoûi moãi ngaøy, ñeå mong moûi laø khoâng phuï loøng tin caäy vaø chieáu coá cuûa quyù khaùch trong suoát thôøi gian qua. VAY TIEÀN KHAÅN CAÁP XIN ÑEÁN VÔÙI

Broker AN NGUYEÃN

Muoán Thaønh Coâng, Phaùt Taøi, Phaùt Ñaït.. xin ñoïc

Taùc giaû

Nguyeãn Phuùc Vónh Tung

CAÅM NANG PHONG THUÛY PHONG THUÛY VAØ CUOÄC SOÁNG HOÂM NAY PHONG THUÛY BÍ QUYEÁT ÑEÅ THAØNH COÂNG

CUOÄC ÑÔØI VAØ SOÁ MAÏNG

ÑAÁT, ÑAÁT, ÑAÁT Hôn 8.5 Maãu ñaát ôû thaønh phoá Perris coù 1 mobile home, coù ñieän nöôùc, coù theå xaây nhaø, goàm 5 loâ. Down 30% chuû cho möôïn soá tieàn coøn laïi. Giaù $599,900

VAY TIEÀN KHAÅN CAÁP XIN ÑEÁN VÔÙI

Broker AN NGUYEÃN (714) 636-2299 lCHUNG CÖ 4 ÑÔN VÒ, COSTA MESA, Ñaát roäng 7752 sqft, haøng xoùm toát, yeân tónh, an ninh. Moãi ñôn vò 3 phoøng nguû, 1.75 phoøng taém. Giaù $995,000 lCHUNG CÖ 5 ÑÔN VÒ THAØNH PHOÁ HUNTINGTON BEACH. Moãi ñôn vò 2 phoøng nguû,1.75 phoøng taém. Chung cö naøy ñöôïc söûa sang & baûo trì toát. Moãi ñôn vò ñeàu coù nhaø ñeå xe rieâng. Coù saün ngöôøi möôùn daøi haïn. Ñaát roäng 8105 sqft. Giaù $989,000 lCHUNG CÖ 3 ÑÔN VÒ THAØNH PHOÁ WESTMINSTER, moät ñôn vò 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém, moãi ñôn vò coøn laïi 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Ñöôïc söûa sang laïi raát ñeïp, maùi, nhaø beáp, phoøng taém, cöûa, thaûm, saøn gaïch, sôn môùi, loái vaøo nhaø saïch & môùi. Laø cô hoäi raát toát ñeå ñaàu tö sinh lôïi. Giaù $835.00 lCHUNG CÖ 4 ÑÔN VÒ GARDEN GROVE, 1 ñôn vò 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, moãi ñôn vò coøn laïi 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Tieàn söûa chöõa thaáp, haøng xoùm toát. Giaù $899.000 lCHUNG CÖ 4 ÑÔN VÒ THAØNH PHOÁ GARDEN GROVE, moãi ñôn vò 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Naèm ngay trung taâm Little Saigon, haøng xoùm toát. Ñöôïc söûa sang nhö môùi vôùi thaûm môùi. Giaù $925.000 lCHUNG CÖ 5 ÑÔN VÒ THAØNH PHOÁ FULLERTON, ñôn vò ñaàu 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Ñôn vò coøn laïi, moãi ñôn vò 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Moãi ñôn vò ñeàu coù nhaø ñeå xe. Ñaát roäng 15,816 sqft. Giaù $899.000

Tieäm Nails taïi Redlands (San Bernardino County) vì thieáu ngöôøi troâng nom caàn sang gaáp, tieäm roäng 800 sq. ft., tieäm coù 4 gheá Spa, 5 baøn, vaø 1 phoøng laøm facial, tieàn thueâ reû, giaù $40,000.

BUSINESS OPPORTUNITIES vuøng

Ñaët mua xin goïi

(714) 636-2299 Giaù baùn: $20, quyeån Caåm Nang Phong Thuûy $10. (cöôùc phí trong nöôùc Myõ: $4 US)

DUPLEX thaønh phoá Westminster. Caên ñaàu 2PN, 1 PT, 2 xe garage ñi thaúng vaøo nhaø, cho housing möôùn $1,100 /thaùng. Caên sau 2 PN, 1PT, saân sau vöôøn roäng, cho möôùn $1,000 /thaùng. Nhaø 1 taàng, sôn 3 naêm, chuû caàn baùn gaáp, giaù chæ coù $530,000.

TOWNHOME 2 TAÀNG trong khu coù coång an ninh taïi Garden Grove, 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, nhaø roäng 1,414 sqft., ñaát roäng 1,510 sqft. Ñaëc bieät laø coù moät phoøng nguû ôû taàng döôùi thuaän tieän cho ngöôøi lôùn tuoåi chung soáng. Nhaø coù maùy laïnh, gaïch ngoùi kieåu Spanish, hoà bôi, garage 2 xe. HOA $180.60 moãi thaùng, giaù $385,000.

TIEÄM GIAËT UÛI (Dry Cleaner) Taïi thaønh phoá Fountain Valley, tieäm roäng 900sq. ft., tieàn thueâ moãi thaùng laø $1,600, hôïp ñoàng thueâ coøn 3 naêm coäng theâm 5 naêm Option, lôïi töùc thaâu veà sau khi khaáu tröø haøng thaùng khoaûng $4,000 - 5,000, giaù baùn $106,000.

3 UNITS TREÂN 1 LOÂ ÑAÁT. Roäng 3,620 sqft, ôû Lawndale. Phía tröôùc 2PN, 1 PT. 2 caên phía sau, moãi caên 3PN, 2PT. Giöõa coù 3 xe garage treân driveway, coøn ñaäu ñöôïc 5 xe. Gaàn bieån vaø shopping, tröôøng. Giaù $864,900.

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Thaûm caûnh böõa aên sinh vieân Vieät Nam

Duø ñaõ hoøa nhaäp vôùi neàn theå thao khu vöïc ASEAN, nhöng theå löïc thanh nieân Vieät Nam coøn keùm xa caùc quoác gia trong khu vöïc.

HAØ NOÄI 03-12 - Trong heä thoáng tuyeân truyeàn cuûa nhaø caàm quyeàn Vieät Nam, ngöôøi ta luoân nghe caâu khaåu hieäu quen thuoäc: “Thanh nieân laø röôøng coät cuûa nöôùc nhaø”. Nhöng buoàn thay, nhöõng “röôøng coät” ñang laø sinh vieân vaãn laø nhöõng ngöôøi ñang phaûi chòu caûnh böõa ñoùi böõa no, maø theo moâ taû cuûa baùo Sinh Vieân Vieät Nam, thì moãi böõa aên cuûa sinh vieân chæ khoaûng 3 ngìn ñeán 5 nghìn ñoàng (khoaûng 30 cents) moãi suaát côm bình daân. Baùo naøy ñaët caâu hoûi nhö vaäy coù ñuû dinh döôõng cho nhöõng sinh vieân ñang tuoåi aên tuoåi lôùn? Vaãn theo tôø baùo naøy, trong sinh vieân coù giai thoaïi raèng nhieàu baïn aên mì toâm tröôøng kyø ñeán ñoä... toùc cuõng xoaên theo! Thöïc-hö theá naøo khoâng caàn bieát, chæ bieát raèng cöù ñeán giôø theå duïc, treân saân taäp cuûa nhieàu tröôøng ñaïi hoïc seõ coù ñeán vaøi “nöông nöông” choùng maët, quay quay vaø vaøi giaây sau laø... tieáp ñaát. Keát quaû cuûa vieäc giaûi moät baøi toaùn dinh döôõng ngaãu nhieân veà moät böõa aên cuûa sinh vieân ñaõ cho ra nhöõng keát quaû

baát ngôø. Laøm sao coù moät cô theå hoaøn toaøn khoûe maïnh khi böõa côm cuûa sinh vieân chæ ñaùp öùng ñöôïc 66.2% naêng löôïng caàn thieát trong moät ngaøy? Ngaøy aên cuûa moät sinh vieân tröôøng Ñaïi Hoïc Thuûy Lôïi Haø Noäi ñöôïc laáy moät caùch ngaãu nhieân vaø laøm ñeà baøi göûi ñeán Vieän Dinh Döôõng Vieät Nam: Böõa saùng: Moät goùi xoâi ñaäu xanh nhoû. Böõa tröa: Ba baùt côm nhoû + 3 laùt thòt moûng + 4 mieáng ñaäu phuï + 1 baùt rau nhoû. Böõa toái: Hai baùt côm + 1 con caù loaïi nhoû + 1 ít rau caûi xaøo + 1 baùt canh rau muoáng luoäc. Böõa phuï: Moät hoäp söõa chua + 1 quaû chuoái. TS Nguyeãn Thò Laâm - Phoù Vieän Tröôûng Vieän Dinh Döôõng, ñaõ ñöa ra nhöõng ñaùp aùn baát ngôø: Naêng löôïng moät ngaøy cuûa sinh vieân coù ngaøy aên keå treân ñaït 1456.2 Kcal, nghóa laø 66.2% vôùi nöõ giôùi, 63.3% vôùi nam giôùi so vôùi nhu caàu naêng löôïng cuûa moät ngöôøi töø 18 tuoåi trôû leân. Möùc dinh döôõng naøy chæ baèng vôùi caùc hoä ngheøo ôû noâng thoân, nhöõng vuøng kinh teá khoù khaên, vuøng saâu, mieàn nuùi. Ngaøy aên ñöôïc laáy ngaãu nhieân keå treân qua vieäc khaûo

saùt ñöôïc ña soá sinh vieân cho raèng: Quaù töôm taát. Vuõ Phöông Dung - moät sinh vieân ôû Haø Noäi, cho raèng: Vôùi nhöõng sinh vieân khoâng coù bieän phaùp caân ñoái chi tieâu thì nhöõng ngaøy cuoái thaùng seõ trieàn mieân trong ñieäp khuùc mì toâm. Coù nhöõng baïn nam chæ mua côm vaø canh veà phoøng troän ñeàu leân aên. Vaø neáu baøi toaùn veà naêng löôïng toái thieåu ñöôïc tính vôùi caùc böõa aên naøy thì möùc ñoä thieáu dinh döôõng cuûa sinh vieân coøn traàm troïng hôn nhieàu. Vieäc xuaát hieän böõa phuï trong baøi toaùn keå treân (vôùi hoäp söõa chua vaø quaû chuoái) khoâng laø khaåu phaàn thöôøng coù vôùi nhöõng sinh vieân khoâng bieát (hoaëc khoâng theå) chaêm lo ñeán vaán ñeà dinh döôõng. Caùc nöõ sinh vaãn chæ xeáp moùn söõa chua vaøo thoùi quen aên vaët cuûa con gaùi chöù khoâng hình dung ñöôïc nhöõng lôïi ích cuûa noù. Nhaát laø khi töø Thaùng Möôøi Moät, moät soá saûn phaåm söõa chua vaø söõa uoáng seõ chöùa men LGG - loaïi men laøm caân baèng heä vi khuaån ñöôøng ruoät, naâng cao söùc ñeà khaùng... Cöù ñeán giôø boùng chuyeàn, boùng roå, theå duïc nhòp ñieäu

treân saân taäp cuûa tröôøng ñaïi hoïc seõ coù ñeán vaøi “nöông nöông” choùng maët, quay quay vaø vaøi giaây sau laø tieáp ñaát. Caùc phoøng y teá cuûa tröôøng ñoâi khi coù ñoà aên, nöôùc ñöôøng, hay söõa ñeå hoài phuïc cho caùc sinh vieân khoâng may bò ngaát treân giaûng ñöôøng. Duø raèng ñôøi soáng khaù giaû hôn, nhöng vôùi nhöõng sinh vieân vuøng noâng thoân, sinh vieân khoâng coù keá hoaïch chi tieâu thì côn loác leo thang cuûa giaù caû caøng ñaåy nhöõng ngaøy mì toâm thaønh ñieäp khuùc daøi hôi. Tieán Só Nguyeãn Thò Laâm cho bieát: Vieäc aên uoáng thieáu nhieàu chaát dinh döôõng seõ khieán cho theå löïc cuûa sinh vieân yeáu ñi vaø thieáu söùc ñeà khaùng, khoâng ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu hoïc taäp vaø reøn luyeän trong ngaøy. Vaán ñeà theå löïc keùm cuûa thanh nieân Vieät Nam töø laâu ñaõ thaønh noãi lo laéng vaø ít nhaát ñaõ ñöôïc cuï theå hoùa baèng döï aùn cuûa Vieän Khoa Hoïc Theå Duïc Theå Thao. 600 tyû ñoàng ñaõ ñöôïc ñeà xuaát ñeå phaùt trieån theå löïc ngöôøi Vieät. Vieän Dinh Döôõng Vieät Nam chæ ra raèng: Chieàu cao cuûa thanh nieân Vieät Nam thua keùm raát nhieàu nöôùc trong khu vöïc. Chieàu cao cuûa thanh nieân Vieät Nam 18 tuoåi keùm Nhaät Baûn 8 cm, ñoái vôùi nam (ta 163.4 cm, Nhaät Baûn 172 cm) vaø 4 cm ñoái vôùi nöõ (ta 152.7 cm, Nhaät Baûn 157 cm). Trong caùc hoaït ñoäng giao löu vôùi nhieàu nöôùc, thanh nieân Vieät thöôøng ít tham gia ñöôïc ñeán cuøng, ñaëc bieät laø nhöõng troø vaän ñoäng ñoøi hoûi theå löïc toát. Moät trong nhöõng bieän phaùp maø döï aùn nhieàu tyû naøy ñöa ra laø caûi thieän cheá ñoä dinh döôõng töø khi caùc thanh nieân töông lai coøn laø treû em caáp I. Nhöng tröôùc maét nhöõng baûng bieåu veà yeâu caàu calo toái thieåu hay döï aùn boå sung dinh döôõng cho thanh nieân Vieät vaãn ñang trôû thaønh “con soá ñoïc cho vui” khi mì toâm vaãn cöù laø lieân khuùc cuûa sinh vieân.

Phan Vaên Khaûi: Tham nhuõng ñaõ laøm suïp ñoå Lieân Xoâ, vaø cuõng coù theå xaûy ra ôû Vieät Nam HAØ NOÄI, Vieät Nam (RFA) - Tham nhuõng laø moái ñe doïa lôùn nhaát cho quoác gia. Ñoù laø phaùt bieåu cuûa Thuû Töôùng Coäng Saûn Vieät Nam Phan Vaên Khaûi, khi ra ñieàu traàn tröôùc Quoác Hoäi hoâm muøng 02 Thaùng Möôøi Hai taïi Haø Noäi. Môû ñaàu baøi dieãn vaên trong buoåi ñaàu tieân ra traû lôøi chaát vaán tröôùc Quoác Hoäi, oâng Khaûi tuyeân boá, nhaän roõ traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc ñeå xaûy ra caùc vuï tham nhuõng nghieâm troïng. OÂng Phan Vaên Khaûi noùi raèng tham oâ nhuõng laïm laø nguyeân nhaân chính ñöa ñeán

söï suïp ñoå cuûa Lieân Bang Xoâ Vieát, vaø ñieàu ñoù cuõng seõ xaûy ñeán cho Vieät Nam, neáu khoâng coù caùc bieän phaùp caáp thôøi ñöôïc ban haønh. Soá lieäu thoáng keâ cho thaáy laø trong 10 naêm qua, chính phuû Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ khaùm phaù ra gaàn 9,500 vuï tham nhuõng. Chæ tính rieâng caùc vuï naøy thoâi, thì coâng quyõ ñaõ maát khoaûng 10 ngaøn tyû ñoàng. Môùi ñaây, trong baûng xeáp haïng 146 nöôùc veà möùc ñoä tham nhuõng cuûa Toå Chöùc Minh Baïch Quoác Teá, ñöùng ñaàu laø quoác gia coù chính quyeàn trong saïch nhaát, thì Vieät Nam ñöùng thöù 102.

Iraq: Phieán quaân baén suùng coái vaøo khu thöông maïi Baghdad BAGHDAD, Iraq - Theo nguoàn tin caûnh saùt coù maët taïi choã cho bieát, quaân du kích ñaõ baén moät loaït ñaïn suùng coái vaøo trung taâm thuû ñoâ Baghdad vaøo hoâm Thöù Naêm muøng 02 Thaùng Möôøi Moät, saùt haïi ít nhaát laø moät ngöôøi Iraq vaø laøm bò thöông 11 ngöôøi khaùc. Moät traùi ñaïn suùng coái ñaõ rôi vaøo khu Abu Nuwas taïi trung taâm thaønh phoá Baghdad, laøm ít nhaát hai ngöôøi bò thöông. Traùi ñaïn ñoù rôi truùng Raïp Abu Nuwas Theatre trong khu cö daân, laøm cho moät soá xe hôi boác chaùy vaø baén tung leân trôøi moät coät khoùi ñen nghi nguùt. Moät nhaân chöùng coù maët taïi khu vöïc naøy cho hay daân chuùng ñang tuï taäp laøm coâng kia, vieäc noï ôû ñoù thì traùi ñaïn rôùt ngay taïi choã laøm cho moät soá ngöôøi bò thöông. Coù ba traùi ñaïn rôi vaøo Khu Xanh vaø moät traùi thì rôi taïi ñaây. Vuï noå taïi khu thöông maïi naøy tieáp theo sau saùu, baûy tieáng noå khaùc vang doäi

khaép thuû ñoâ vaø laøm rung chuyeån caùc cöûa kính trong thaønh phoá. Moät vuï noå neân ngoaøi haõng ñieän thoaïi di ñoäng Iraqma ñaõ gaây thieät maïng cho moät ngöôøi Iraq vaø laøm bò thöông ít nhaát laø chín ngöôøi nöõa. Caûnh saùt coù maët taïi hieän tröôøng cho bieát traùi ñaïn ñoù rôi xuoáng ngay ngoaøi cöûa vaên phoøng. Tröôùc ñoù, caùc nhaân chöùng laïi noùi raèng moät traùi bom caøi xe hôi ñaõ phaùt noå. Moät soá ñaïn suùng coái ñaõ rôi vaøo beân trong Khu Xanh laø khu ñöôïc canh phoøng caån maät heát söùc ôû bôø phía taây cuûa Soâng Tigris, nôi chöùa caùc toøa Ñaïi Söù Anh Quoác vaø Hoa Kyø cuõng nhö laø vaên phoøng cuûa chính phuû ñöông quyeàn taïi Iraq. Ngöôøi ta nghe thaáy tieáng coøi baùo ñoäng vang leân hoài laâu beân trong Khu Xanh. Thaùng tröôùc, moät vuï taán coâng baèng hoûa tieãn vaøo khu naøy ñaõ saùt haïi boán coâng nhaân ngöôøi Nepal laøm vieäc cho moät coâng ty baûo veä an ninh cuûa ngöôøi Anh. (V.P.)

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Saøi Goøn: Nhieàu bí aån trong loøng caùc ngoâi moä coå oâng hoaøng baø chuùa ñeán moä voâ danh Tieáp trang A10 vuï cho vieäc thi coâng ñöôøng oáng nöôùc khu vöïc naøy. Döôùi söï chæ huy cuûa nhaø khaûo coå hoïc Ñoã Ñình Truaät, sau nhieàu ngaøy ñuïc ñeõo, toå khai quaät ñaõ tìm thaáy trong huyeät moä moät aùo quan naèm trong moät chieác quaùch khaù ñoà soä. Bao boïc beân ngoaøi phaàn quaùch laø lôùp hôïp chaát kieân coá daøy 8 taác (lôùp hôïp chaát trong huyeät moä treân ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông, quaän 10 chæ daøy 2 taác - PV). Hôïp chaát oâ döôùc, quy moâ ngoâi moä cuøng caùch an taùng ñaõ phaàn naøo heù loä vò theá cuûa ngöôøi naèm beân trong quan taøi. Döï ñoaùn aáy khoâng sai khi aùo quan môû ra, beân trong laø moät xaùc ngöôøi coøn maëc quaàn aùo thuïng vaøng, treân coå aùo coøn daáu veát maùu, chaân mang giaøy, vaät tuøy taùng chæ coù moät caây quaït.

Nhaø khaûo coå hoïc Ñoã Ñình Truaät nhôù laïi: Boä xöông aáy laäp töùc ñöôïc Baùc Só Nguyeãn Quang Quyeàn mang veà giaùm ñònh, keát quaû cho thaáy phaàn xöông coå coù moät veát caét ngang, chöùng toû ngöôøi naøy ñaõ bò cheùm ñaàu. Toå khai quaät nhaän ñònh ngöôøi naèm trong moä chaéc chaén laø moät quan lôùn vaø laø naïn nhaân cuûa moät vuï xöû traûm. Laàn laïi nhöõng bieán coá cuûa lòch söû, daàn daàn nhaân thaân cuûa ngöôøi naèm trong moä ñaõ ñöôïc nhaø khaûo coå Ñoã Ñình Truaät laøm saùng toû. Ñoù chính laø xaùc oâng Huyønh Coâng Lyù - Phoù Toång Traán Thaønh Gia Ñònh xöa, do tham oâ trong vuï aùn keânh An Thoâng, oâng bò Toång Traán Leâ Vaên Duyeät xöû traûm. Thuû caáp ñöôïc ñöa ra Hueá trình vôùi vua Minh Maïng, sau ñoù ñöôïc traû veà vaø choân

cuøng vôùi xaùc. Luùc naøy xaùc ñöôïc taåm öôùp laïi vaø choân theo daïng trong quan ngoaøi quaùch. Sôû dó coù söï öu aùi naøy vì Huyønh Coâng Lyù chính laø cha vôï vua Minh Maïng. Hai chieác ñaàu laâu trong moä moät thuoäc haï thaân tín cuûa Leâ Vaên Khoâi Naèm trong khu vöïc “caùnh ñoàng moà maû” xöa kia, ngoâi moä oâ döôùc treân ñöôøng Ngoâ Quyeàn (gaàn ngaõ tö Ngoâ Quyeàn - 3 Thaùng Hai) coù quy moâ khoâng keùm ngoâi moä coå vöøa khai quaät treân ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông, Quaän 10, tuy kieán truùc ñôn giaûn hôn. Khi ñaøo xuoáng huyeät moä, moät baát ngôø xaûy ra khi toå khai quaät phaùt hieän trong loã huyeät khoâng coù quan taøi maø chæ coù moät boïc gaám. Chieác boïc ñöôïc môû ra, beân trong laø hai chieác ñaàu laâu moät lôùn, moät nhoû, ñaõ bò huûy hoaïi. Giaùm ñònh xöông soï cho thaáy ñaây laø ñaàu cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng khoaûng töø 40 tuoåi ñeán 50 tuoåi, vaø moät ñöùa

treû ôû tuoåi vöøa thay heát raêng (khoaûng töø 8 tuoåi ñeán 9 tuoåi). Quanh moä coøn soùt laïi moät goùc bia ghi doøng chöõ Maïch Taán Giai. Maát vaøi naêm sau, danh taùnh cuõng nhö thaân phaän cuûa hai ngöôøi naèm döôùi moä môùi ñöôïc xaùc ñònh. Naêm 1834, khi cuoäc khôûi nghóa cuûa Leâ Vaên Khoâi dieãn ra, khoaûng 1,500 tuøy tuøng cuûa oâng ñaõ bò vua Minh Maïng ra leänh gieát saïch. Rieâng 8 nhaân vaät “ñaàu soû” trong ñoù coù Maïch Taán Giai moät thuoäc haï thaân tín cuûa Leâ Vaên Khoâi, bò ñöa ra kinh thaønh Hueá beâu ñaàu vaø xaùc ñöôïc ñöa vaøo Nam choân. Con trai Maïch Taán Giai teân Khoâi luùc ñoù chæ khoaûng 8 tuoåi cuõng bò traûm theo cha. Vuï aùn bi thaûm treân sau naøy ñöôïc thaáy ghi trong caùc baùo caùo cuûa cha coá ôû Trung Taâm Truyeàn Giaùo Anh-AÁn ñaët taïi AÁn Ñoä. Chính nhöõng taøi lieäu quyù naøy (chæ coù ôû Thö Vieän Quoác Gia Haø Noäi) ñaõ giuùp toå khai quaät tìm ra tung tích cuûa hai chieác ñaàu laâu trong moä. Luoàng khí ñoäc toûa ra töø moä Hoaøng Töû Caûnh Baát ngôø hôn laø khi khai quaät ngoâi moä coå taïi soá 202 Hoaøng Vaên Thuï, Quaän Phuù Nhuaän. Nhaø khaûo coå Ñoã Ñình Truaät keå laïi raèng, khi oâng ñuïc moät loã treân huyeät moä thì baát ngôø moät luoàng khí ñoäc phun ra khieán oâng ngaõ laên baát tænh. May thay, Giaùo Sö-Baùc Só Phan Baûo Khaùnh (Ñaïi Hoïc Y Döôïc Saøi Goøn) luùc ñoù cuõng coù maët neân

caáp cöùu kòp thôøi. Coâng vieäc phaûi taïm hoaõn cho ñeán hoâm sau. Ñeå baûo ñaûm an toaøn, nhaø khaûo coå Ñoã Ñình Truaät nghó ra caùch duøng xaø beng saét daøi, ñöùng töø xa ñuïc roäng loã huyeät sao cho vöøa ñuû moät con gaø chui vaøo. Sau ñoù, oâng duøng daây buoäc vaøo chaân gaø roài laàn löôït thaû töøng con chui vaøo huyeät moä, ñeán khi giaät daây keùo ra, con gaø vaãn tænh taùo, oâng baét ñaàu aùp saùt khu vöïc huyeät vaø khai quaät quan taøi. Keát quaû giaùm ñònh boä xöông cho thaáy ñaây laø xaùc cuûa moät thanh nieân töø 26 tuoåi ñeán 27 tuoåi, coù daáu veát cuûa caên beänh ñaäu muøa. Taát caû nhöõng chi tieát treân ñeàu hoaøn toaøn truøng khôùp vôùi caùi cheát cuûa Hoaøng Töû Caûnh. Tuy laø con trai vua Gia Long nhöng cuoäc ñôøi Hoaøng Töû Caûnh gaëp khaù nhieàu eùo le, luùc coøn nhoû bò ñöa sang Phöông Taây laøm con tin. Khi trôû veà nöôùc, vua cha laïi truyeàn ngoâi cho Minh Maïng, Hoaøng Töû Caûnh bò thaát suûng vaø cheát vì beänh ñaäu muøa. Laø moät vò hoaøng töû, laïi cheát vì caên beänh ñaäu muøa deã gaây truyeàn nhieãm neân moä cuûa Hoaøng Töû Caûnh tuy beân ngoaøi ñöôïc xaây to lôùn: Ngang hôn 4 m, daøi hôn 5 m, cao hôn 4 m, bia döïng baèng ñaù caåm thaïch nhöng xaùc laïi ñöôïc choân sô saøi theo nguyeân taéc “tieàn chuùa haäu daân”. Moät chieác aùo quan baèng goã nhoû beù, khoâng coù quaùch baûo veä, quaàn aùo choân theo raát ñôn giaûn, hoaøn toaøn khoâng coù tö trang. Khi an

BAÙC SÓ PHAN

taùng oâng, ngöôøi ta ñaõ raûi nhieàu thuoác ñeå traùnh laây nhieãm, do ñoù khi khai quaät leân, chaát thuoác laâu ngaøy tích tuï thaønh khí ñoäc. Moä voâ danh thöôøng chöùa nhieàu bí aån Hieän nay chöa coù cô quan naøo ôû Saøi Goøn thoáng keâ treân vuøng ñaát naøy coøn bao nhieâu ngoâi moä coå voâ danh ñang toàn taïi laãn trong caùc khu daân cö, treân ñoàng ruoäng hay bò caùc coâng trình daân duïng xaây choàng leân. Nhöng qua thöïc teá khaûo coå caùc ngoâi moä noùi treân ñaõ cho thaáy chính nhöõng ngoâi moä voâ danh naøy môùi aån chöùa nhieàu ñieàu bí aån lieân quan ñeán lòch söû vaø coù nhöõng giaù trò nghieân cöùu veà lòch söû, khoa hoïc, con ngöôøi... Baèng chöùng laø ngoâi moä baø Nguyeãn Thò Hieäu, khu vöïc Xoùm Caûi, Quaän 5, Saøi Goøn, vaø ngoâi moä coå voâ danh taïi Hoùc Moân do daân chuùng töï khai quaät laø nhöõng ngoâi moä coù xaùc öôùp gaàn nhö coøn nguyeân veïn. Ñaùng tieác laø khi cô quan chöùc naêng nghe tin, ñeán hieän tröôøng thì ngoâi moä coù xaùc öôùp ôû Hoùc Moân ñaõ bò maát moät soá ñoà tuøy taùng coù giaù trò chöùng minh veà thaân theá cuõng nhö danh taùnh cuûa ngöôøi naèm trong moä. Cho ñeán nay, vieäc nghieân cöùu giaûi maõ veà kyõ thuaät öôùp xaùc cuûa oâng cha ta qua nhöõng xaùc öôùp ñaõ tìm thaáy vaãn chöa chính thöùc ñöôïc coâng boá. Nhöng chaéc chaén ñaây laø moät kieåu öôùp xaùc khoâng nhö ngöôøi Hy Laïp coå ñaïi vaø caøng khoâng phaûi söû duïng hoùa chaát cuûa Phöông Taây.

QUOÁC QUANG, M.D.

CHUYEÂ N KHOA TRÒ BEÄ N H TIEÂ U HOÙ A VAØ GAN 12665 Garden Grove Blvd., Suite 304 (laàu 3), Garden Grove, CA 92843

www.chanel.com

D

DIAMONDS AVAILABLE WITH WHITE OR BLACK DIAMONDS

FAIRVIEW

* Diplomate, American Subspecialty Board of Gastroenterology. 9 AM - 6 PM * Diplomate, American Board of Internal Medicine. Thöù Tö: 9 AM - 1 PM * Hoäi vieân American College of Physicians vaø Orange County NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM Medical Association. G.G. * Thöôøng Truù Noäi Khoa (Internal Medicine) taïi University of Hospital Suite 304-607 California, San Francisco (UCSF). GARDEN GROVE * Toát nghieäp Chuyeân Khoa Beänh Tieâu Hoùa vaø Gan WESTMINSTER (Gastroenterology) taïi University of California, Los Angeles BOLSA (UCLA). HARBOR

* THÖÏC QUAÛN: Khoù nuoát, Ngheõn thöùc aên, ÖÏa chua. * BAO TÖÛ: Ñaày hôi, Loeùt bao töû, Chaûy maùu bao töû, AÊn khoâng tieâu, OÙi möûa. * RUOÄT: Ñau buïng, Taùo boùn, Tieâu chaûy, Ñi caàu ra maùu, Ung thö vaø Böôùu ruoät. * TRÓ: Ñau nhöùc haäu moân, Chaûy maùu haäu moân. * GAN: Vaøng da, Saïn tuùi maät vaø oáng daãn maät, Söng gan, Chai gan * LAÙ LAÙCH: Ñau buïng caáp tính.

(714) 537-5302 ThöùGIÔØHaiLAØ-MThöùVIEÄSaùC:u:

EUCLID

CHUYEÂN ÑIEÀU TRÒ

© 2003 CHANEL®, Inc.

.3”

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

& ESCROW DIVISION

CHO BAÁT CÖÙ LYÙ DO NAØO...

Tieäm Video roäng 900 sft, saïch seõ vaø sang troïng vôùi hôn 10,000 cuoán phim vaø 1,000 DVD. Store rent: 950/month (2½ years left on lease) Giaù: 60,000. Xin lieân laïc Heather Ngoâ ñeå bieát theâm chi tieát

COÂNG TY CAÀN TUYEÅN THEÂM REAL ESTATE AGENT. COMMISSION CAO & LUOÂN SUPPORT CHO AGENTS/OFFICERS MÔÙI

Neáu Quyù Vò Ñang Laøm Chuû caên Nhaø Vaø Ñang Caàn Tieàn: * MÔÛ TIEÄM, LAØM AÊN HAY ÑAÀU TÖ * TRAÛ NÔÏ CREDIT CARD (TIEÀN LÔØI QUAÙ CAO) * TAÙI TAØI TRÔÏ (REFINANCE) * XAÂY NHAØ, SÖÛA CHÖÕA NHAØ, v.v... * CÖÔÙI VÔÏ HOAËC XAÂY NHAØ TAÏI VIEÄT NAM ÑEÅ VEÀ HÖU * COÙ NHIEÀU CHÖÔNG TRÌNH KHAÙC NHAU PHUØ HÔÏP VÔÙI HOAØN CAÛNH CUÛA TÖØNG QUYÙ VÒ

Phillip Nam Real Estate Broker Mortgage Broker

Dir.: (909) 576-1934 Email: phillipnams@yahoo.com

KHOÂNG XONG VIEÄC, MIEÃN THUØ LAO Rate subject to change without notice

Vôùi 17 naêm kinh nghieäm, seõ giuùp Quyù Vò an taâm trong coâng vieäc mua baùn vaø taøi trôï ñòa oác CHAÁP THUAÄN MOÏI ÑIEÀU KIEÄN HÔN NHÖÕNG VAÊN PHOØNG KHAÙC

POMONA

1150 E. Holt Ave. Pomona,CA 91767

(909) 623-7441

Myõ Kim Traàn Heather Ngoâ Loan Officer/Realtor Cell: 714-553-8713

ORANGE COUNTY 9938 Bolsa Ave., #215, Westminster, CA 92683

(714) 531-2919

Branch Manager/Loan Officer Cell: 714-719-6345

SAN BERNARDINO RIVERSIDE

385 E. Mill St. #3,San Bernardino, CA 92408

(909) 891-1557


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kinh hoaøng dòch vuï “loät traéng da”... Tieáp trang A10

“Ñeå muïc kích ñöôïc moät ca loät da, chuùng toâi phaûi heïn ñi heïn laïi vôùi Haïnh (moät phuï nöõ ñang thueâ caên hoä nhoû naèm trong heûm ñöôøng Ñieän Bieân Phuû, Quaän 3) nhieàu laàn. Haïnh ñaõ coù khaù nhieàu khaùch haøng, chuû yeáu laø nhöõng coâ gaùi treû vaø phuï nöõ ñaõ vaøo tuoåi trung nieân, nhöõng khaùch haøng thöôøng bò coâng vieäc caù nhaân cuoán huùt neân giôø giaác luoân thay ñoåi. Khaùch haøng laø moät phuï nöõ teân Phöông, ñaõ ngoaøi 30 tuoåi. Nhìn beà ngoaøi Phöông khaù maën moøi do coù nöôùc da hôi saäm, nhöng coâ vaãn quyeát ñònh loät da toaøn thaân vì muoán maëc aùo hôû nhìn cho “maùt meû”. Böng treân tay moät cheùn thuoác seàn seät nhö boät dinh döôõng, coù maøu hoàng nhaït, Haïnh giaûi thích: Ñaây laø thuoác troän, coâng thöùc troän khoâng ai gioáng ai maø tuøy thuoäc vaøo kinh nghieäm caù nhaân cuûa ngöôøi laøm vaø “cô ñòa” cuûa khaùch ñeå gia giaûm cho ñaït ñöôïc ñoä traéng mong muoán. Sau khi yeâu caàu Phöông coät toùc cao vaø côûi boû heát quaàn aùo, keå caû trang phuïc loùt, Haïnh baét ñaàu coâng vieäc cuûa mình. Duøng moät thanh goã daøi vaø deïp côõ 1/3 chieác ñuõa caû, Haïnh baét ñaàu queùt thuoác leân töøng vuøng cô theå khaùch. Ñaàu tieân laø vuøng maët vaø coå, sau ñoù ñeán vuøng löng, buïng, caùnh tay, ñuøi. Khi caùc phaàn da naøy ñöôïc phuû ñeàu thuoác, Haïnh pha theâm vaøo cheùn thuoác moät ít boät maøu traéng coâ goïi laø “taêng cöôøng theâm thuoác taåy cho nhöõng vuøng da cheát”. Soá thuoác naøy ñöôïc boâi leân baøn tay, baøn chaân vaø caû leân... moâng. Thaáy toâi coù veû ngaïc nhieân vì nhöõng vuøng kín nhö moâng thì caàn gì phaûi loät, Haïnh giaûi thích: Do ngoài nhieàu neân da moâng deã bò thaâm, ñaây cuõng laø moät ñieåm raát “nhaïy caûm” neáu khoâng traéng thì khi maëc aùo taém seõ bò loä ra ngay. “Coøn gì töï tin hôn khi xuaát hieän treân baõi bieån ñoâng ngöôøi vôùi moät laøn da traéng muoát trong boä bikini 2 maûnh” - Haïnh noùi. Treân 30 tuoåi hoùa 60 roài thaønh... tieân giaùng traàn? Sau khi toaøn boä cô theå khaùch ñaõ ñöôïc phuû kín thuoác, Haïnh ñem ra moät cuoän baêng ni-loâng maøu traéng (loaïi caùc baø noäi trôï thöôøng mua ôû sieâu thò ñeå boïc ñoà aên caát trong tuû laïnh) baét ñaàu baêng kín toaøn thaân. Nhìn Phöông luùc naøy gioáng nhö ngöôøi töø haønh tinh khaùc xuaát hieän trong “ñoàng phuïc” Eva thaät buoàn cöôøi. Töø luùc naøy Phöông phaûi ngoài ôû traïng thaùi tónh trong voøng 3 tieáng ñoàng hoà chôø cho thuoác ngaám vaøo da. Ngoài moät luùc, coâ baét ñaàu reân vì noùng raùt... Nhö moät chieác ñoàng hoà ñöôïc ñònh saün, ñuùng 3 tieáng sau, Haïnh ñöa cho Phöông moät chai daàu taém hieäu Sunsilk vaø baûo Phöông vaøo nhaø taém, taém cho saïch thuoác. Luùc Phöôïng böôùc ra khoûi nhaø taém toâi thöïc söï hoaûng hoát vì thaáy coâ nhö moät baø giaø treân 60 tuoåi. Toaøn thaân da nhaên nheo ñeán thaûm haïi, caùc ñaàu ngoùn tay, chaân cuõng traéng bôït nhö ngöôøi cheát troâi. Chöøng nhö hieåu ñöôïc baên khoaên cuûa toâi, Haïnh traán an: “Khoâng sao ñaâu, roài thì seõ ñeïp nhö mô ngay ñaáy maø”. Tieáp tuïc cuoäc haønh hình, Haïnh loâi töø trong hoäc baøn ra 2 cuoän baêng keo trong, loaïi duøng ñeå daùn caùc thuøng haøng vaø baét ñaàu vaøo coâng ñoaïn loät. Cuõng laøm thöù töï nhö ban ñaàu: Boâi thuoác, roài quaán baêng keo khaép ngöôøi Phöông roài duøng tay mieát cho baêng keo

dính chaët. Khi baêng keo ñöôïc loâi ra laø caû moät lôùp da bò troùc theo. Haïnh thöïc hieän thaønh thaïo; daùn mieát roài loät baêng keo cho töøng vuøng da moät. Phöông ngoài chòu traän, thænh thoaûng coâ laïi nhaên maët keâu ñau, nhaát laø ôû vuøng da moûng. Chöøng moät giôø ñoàng hoà sau khi loät, da Phöông baét ñaàu ñoû löïng nhöng raát mòn. “Ñeán ñaây coâng ñoaïn loät da coi nhö môùi hoaøn taát ñöôïc moät nöûa”, noùi roài Haïnh ñöa cho Phöông 2 huõ yaourt, moät huõ ñöïng kem maøu traéng ñuïc vaø moät chöùa kem maøu hoàng nhaït vaø daën khi veà nhaø phaûi boâi ít nhaát 2 laàn moãi ngaøy trong 5 ngaøy loaïi kem maøu traéng cho da ngaám thuoác meàm ra. Trong thôøi gian naøy tuyeät ñoái khoâng ñöôïc duøng xaø boâng, bôûi neáu ñeå xaø boâng dính vaøo, da seõ bò chai. Sau 5 ngaøy duøng kem maøu traéng moät lôùp da nöõa seõ töø töø troùc daàn, luùc naøy laïi phaûi ñeán ñeå duøng baêng keo loät da moät laàn nöõa roài haèng ngaøy phaûi duøng kem

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Binh só Hoa Kyø ñöôïc huaán luyeän nhö ñang ôû Iraq

maøu hoàng ñeå döôõng da. Haïnh cho bieát 15 ngaøy sau khi loät da laàn moät khaùch phaûi ñeán thöïc hieän theâm moät laàn töø A ñeán Z nhö keå treân môùi FORT DIX, New Jersey thaät söï coù ñöôïc laøn da... trong Vôù i quaân noåi daäy giaû, bom mô, khoâng thua tieân... giaùng giaû , raøo caûn beâ toâng thaät vaø traàn. moät thaønh phoá nhoû goàm caùc Khoâng coù khoa thaåm myõ leàu vaûi, vieäc huaán luyeän caùc cuûa beänh vieän naøo daùm binh só Tröø Bò vaø Veä Binh laøm! Quoác Gia ñeå ñöa ñi Iraq ñang Theo caùc ñieåm dòch vuï loät ngaøy caøng gioáng thöïc teá hôn. Trong vaøi thaùng vöøa qua, da toaøn thaân, loät da laø chæ ñeå moä t phaàn ñaát roäng 40 maãu taåy ñi moät lôùp da giaø cuõ, coøn Anh cuûa caên cöù Fort Dix ñaõ traéng hay khoâng laïi phuï thuoäc ñöôï c bieán thaønh “Caên Cöù hoaøn toaøn vaøo kem döôõng da Hoaï t Ñoäng Tieàn Phöông,” (khaùch haøng phaûi mua theâm moä t traï i vôùi nhöõng con loä vaø söû duïng trong 3 thaùng). môù i traû i ñaù vaø 100 caên leàu Ñoàng thôøi phaûi tuyeät ñoái nhaù i theo moät caên cöù Luïc khoâng ñeå cho da ñöôïc tieáp xuùc Quaâ n ôû Iraq. vôùi aùnh naéng maët trôøi hoaëc Nhöõng traïi huaán luyeän gaàn beáp löûa. Neáu nhö queân töông töï ñang ñöôïc döïng leân ñieàu naøy thì da môùi seõ baét taï i caù c cô sôû treân toaøn quoác. naéng vaø coù nguy cô bò naùm. Hoâ m Thöù Naêm, Luïc Quaân Giaù moät laàn loät toaøn thaân laø ñaõ daø n h cho caùc nhaân vieân 1 trieäu ñoàng, neáu chæ loät caùnh daâ n söï taï i caên cöù vaø giôùi tay vaø vuøng coå thì chæ maát truyeà n thoâ ng moät cô hoäi 500,000 ñoàng. Tuy nhieân haèng töông ñoá i hieá m hoi ñeå lieác thaùng ñeàu phaûi mua kem vaø qua vieä c quaâ n ñoä i huaán luyeän duøng lieân tuïc. Ñaët vaán ñeà veà caù c binh só ñeå chieá n ñaáu taïi hieäu quaû traéng da coù ñöôïc laâu Iraq, nôi cuoä c noå i daä y tieáp tuïc daøi, moät baùc só da lieãu cho bieát gaâ y theâ m thöông vong cho da ñen hay traéng phuï thuoäc Hoa Kyø . vaøo saéc toá cuûa töøng ngöôøi. Fort Dix ñaõ huaán luyeän Loät da chæ laø giaûi phaùp tình nhieà u binh só tröø bò ñöôïc theá, xaøi kem khoâng roõ nguoàn ñoä n g vieân hôn baát cöù caên cöù goác thaønh phaàn nhö kem troän naø o khaù c keå töø sau nhöõng vuï kieåu naøy raát deã gaëp bieán taá n coâ n g 11 Thaùng Chín chöùng. Thöïc teá nhìn lôùp da 2001. Tröôù c khi traïi ñöôïc xaây môùi loät coù traéng thaät nhöng döï n g, binh só ñöôïc huaán khoâng phaûi traéng hoàng cuûa luyeä n taï i Fort Dix vaãn ôû laøn da töï nhieân, do ñoù da raát trong caù c traï i lính vaø di deã bò baét naéng ñen trôû laïi, chuyeå n baè n g xe buyù t tôù i nôi thaäm chí caùch laøm naøy coù theå taä p luyeä n haø n g ngaø y . gaây nhieàu toån thöông cho da. Hieän giôø, nhöõng cuoäc taäp Chính vì vaäy ngay caû caùc luyeä n, gioáng nhö chieán tranh, beänh vieän coù khoa thaåm myõ khoâ n g ngöøng nghæ. trong nöôùc cuõng chöa coù nôi Hoû a löïc suùng coái nguïy taïo naøo thöïc hieän.

phaù vôõ nhöõng luùc yeân laëng, ngoaøi tieáng raàm raàm cuûa nhöõng maùy phaùt ñieän. Nhöõng ñoaøn coâng voa trong nhöõng cuoäc dieãn taäp ñoâi khi bò phaù vôõ bôûi nhöõng cuoäc phuïc kích leà ñöôøng. Khi binh só nguû, hoï nguû trong nhöõng chieác leàu chaät cöùng caùc baïn ñoàng nguõ. Caùc böõa aên cho hôn 1,300 binh só taïi caên cöù ñöôïc doïn trong moät leàu aên nhoû khoâng coù gheá. Trong voøng saùu thaùng tôùi, caùc vieân chöùc döï tính thaønh laäp caùc voøi nöôùc taém, baøn chôi bi da vaø caùc cô sôû ñeå söûa chöõa quaân xa taïi caên cöù - taát caû nhöõng ñaëc ñieåm cuûa nhöõng caên cöù ôû Iraq. Trong moät caûnh chieán tröôøng noùng boûng vaø ngôïp khoùi, moät binh só giaû boä bò thöông ôû chaân vì maûnh ñaïn vaø moät ngöôøi giaû laøm quaân

noåi daäy bò “baén” vaøo ngöïc khi moät binh só baén moät phaùt ñaïn giaû vaøo ngöôøi. Caùc nhaân vieân cöùu thöông phaûi löôïng ñònh thôøi gian ñeå ñaët ngöôøi “bò thöông” leân caùng trong khi caùc binh só khaùc - maø vieäc hoï khoâng ñöôïc nguû ngheâ khoâng phaûi laø ñoùng kòch, ñöùng canh gaùc. Caùc y taù ñieàu trò ngöôøi Iraq giaû bò thöông ôû ngöïc tröôùc khi saên soùc ngöôøi lính Myõ bò thöông ôû chaân. Cuoäc taäp luyeän ñöôïc laøm cho gioáng thaät hôn qua vieäc thueâ möôùn nhöõng ngöôøi Myõ goác Iraq ñeå ñoùng vai thöôøng daân Iraq. Caùc ñôn vò Tröø Bò vaø Veä Binh ñöôïc goïi phuïc vuï thöôøng chuyeån töø ñôøi soáng bình thöôøng sang caùc chieán tröôøng ôû haûi ngoaïi trong voøng chöa tôùi hai thaùng. (n.n.)

Western Union taëng 150,000 ñoâ-la moå maét cho treû em ngheøo bò muø SAØI GOØN 03-12 - Heä thoáng chuyeàn tieàn nhanh Western Union seõ taøi trôï 150,000 ñoâ-la trong ba naêm (keå töø 2004) ñeå giuùp ñem laïi aùnh saùng cho treû em Vieät Nam bò beänh maét baåm sinh coù nguy cô muø loøa hoaëc ñaõ bò muø Hoâm muøng 03 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, oâng Ian K. Marsh, Phoù Chuû Tòch kieâm Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh Taäp Ñoaøn Taøi Chính West-

ern Union Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông, ñaõ coâng boá chöông trình töø thieän ñaàu tieân cuûa haõng taïi Vieät Nam mang teân “Cho töông lai töôi saùng”. Theo ñoù, Western Union, ngay trong ngaøy coâng boá, Western Union ñaõ chuyeån giao ngay 50,000 ñoâ-la cho Hoäi Baûo Trôï Beänh Nhaân Ngheøo Thaønh Phoá Saøi Goøn ñeå thöïc hieän chöông trình naøy.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Giaùn ñieäp Baéc Haøn naèm trong soá daân tî naïn vaøo Nam Haøn

HAÙN THAØNH, Nam Haøn Moät giaùn ñieäp Baéc Haøn xaâm nhaäp vaøo Nam Haøn roài trôû veà queâ nhaø mang theo tin tình baùo, roài trôû laïi Nam Haøn vaø ra ñaàu thuù vôùi chính quyeàn - nguoàn tin cuûa Cô Quan Tình Baùo Nam Haøn cho bieát nhö treân vaøo hoâm muøng 2 Thaùng Möôøi Hai. Ñaây laø laàn ñaàu tieân chính phuû ñaõ nhìn nhaän raèng moät ñieäp vieân Baéc Haøn naèm trong soá haøng nghìn daân tî naïn ñöôïc cung caáp choán dung thaân taïi mieàn Nam, moät giôùi chöùc Nam Haøn cho hay nhö vaäy. Sôû Tình Baùo Quoác Gia Nam Haøn noùi raèng ngöôøi Baéc Haøn kia, cho bieát laø hoï laø Lee vaø tuoåi laø 28, ñoùng vai moät ngöôøi tìm nôi laùnh naïn vaø böôùc vaøo Toøa Laõnh Söï Nam Haøn taïi Baéc Kinh vaøo naêm 2002. Anh naøy ñaët chaân ñöôïc tôùi Nam Haøn hoài naêm

ngoaùi. Sôû Tình Baùo baùc boû moät baûn töôøng trình cuûa baùo chí cho raèng söù maïng nguyeân thuûy cuûa anh ta laø xaâm nhaäp Nam Haøn vôùi nhieäm vuï cuûa moät giaùn ñieäp. “Anh ta ñaõ ñöôïc tuyeån laøm maät baùo vieân ñi thu thaäp tin töùc veà nhöõng hoaït ñoäng choáng ñoái Baéc Haøn beân trong nöôùc Trung Hoa,” cô quan cuûa Nam Haøn noùi vaäy qua moät baûn thoâng caùo. Anh ta töø boû nhieäm vuï maät baùo vieân vaø vaøo Laõnh Söï Quaùn Nam Haøn hoài naêm 2002 ñeå xin coù choã dung thaân, cuõng vaãn theo lôøi cô quan ñoù cho bieát. Laáy ñöôïc moät thoâng haønh Nam Haøn roài, Lee trôû laïi Baéc Haøn vaøo Thaùng Tö naêm nay qua ngaû Trung Hoa ñeå thaêm vieáng gia ñình, nhöng bò Veä Binh Baéc Haøn baét giöõ ngay taïi bieân giôùi, thoâng caùo ñoù

cho bieát tieáp. Sau khi bò baét, anh ta ñöôïc giao nhieäm vuï laøm giaùn ñieäp taïi mieàn Nam, Sôû Tình Baùo Nam Haøn cho bieát theá. “Chuùng toâi xaùc nhaän raèng anh naøy ñaõ ñeán noäp mình sau khi taùi xaâm nhaäp vaøo Nam Haøn hoài Thaùng Naêm naêm nay vì quan ngaïi cho an ninh cuûa baûn thaân anh,” cuõng nhö Cô Quan Tình Baùo Nam Haøn naøy cho hay nhö theá, ñoàng thôøi cho bieát theâm raèng söù maïng cuûa anh ta laø can döï vaøo hoaït ñoäng cuûa caùc nhoùm tö nhaân goàm caùc thaønh phaàn daân tî naïn cuõ cuûa Baéc Haøn vaø nhöõng ngöôøi uûng hoä hoï. Lee ñaõ bò cô quan tình baùo chính phuû Nam Haøn chaát vaán, vaø tröôøng hôïp cuûa anh ñaõ ñöôïc trao laïi cho Coâng Toá Vieän ñieàu tra theâm, thoâng caùo ñoù cho hay tieáp nhö theá. (V.P.)

Anh, Phaùp, Ñöùc, Nga... tieáp tuïc uûng hoä TTK LHQ Annan LIEÂN HIEÄP QUOÁC.- Anh, Phaùp, Ñöùc, Nga vaø Trung Quoác hoâm muøng 02 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ cuøng leân tieáng uûng hoä Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan, sau khi Toång Thoáng George Bush traùnh leân tieáng uûng hoä oâng naøy, sau khi oâng naøy bò chæ trích vì nghi coù dính líu vaøo vuï tham nhuõng to taùt lieân quan ñeán chöông trình baùn daàu cuûa Iraq laáy thöïc phaåm tröôùc ñaây. Ngoaïi Tröôûng Anh Quoác Jack Straw, moät ñoàng minh thaân thieát nhaát cuûa Hoa Kyø trong cuoäc chieán Iraq, trong

baûn tuyeân boá ñöôïc phoå bieán taïi New York, ñaõ nhaán maïnh nhö sau: “OÂng Annan ñang laøm moät coâng vieäc raát toát vôùi tö caùch Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác”. Ngay sau ñoù Toång Thoáng Phaùp - Jacques Chirac, Thuû Töôùng Ñöùc Gerhard Schroeder, Ñaïi Söù Trung Quoác taïi Lieân Hieäp Quoác Wang Guangya, Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Nga - Yuri Fedotov... vaø nhieàu thaønh vieân khaùc cuûa Lieân Hieäp Quoác, cuõng ñaõ leân tieáng uûng hoä Toång Thö Kyù Kofi Annan.

Ngöôøi ta cho raèng trong Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, haàu heát caùc thaønh vieân thöôøng tröïc ñeàu uûng hoä Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Annan, ngoaïi tröø Hoa Kyø. Chöông trình baùn daàu cuûa Iraq laáy thöïc phaåm, do Vaên Phoøng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác quaûn lyù vaø döôïc söï giaùm saùt cuûa caû 15 thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, trong ñoù coù Hoa Kyø, cho pheùp Saddam Hussein cuûa Iraq baùn daàu ñeå ñoåi laáy thöïc phaåm cho daân chuùng, trong moät coá gaéng ñeå giaûm bôùt caùc haäu quaû cuûa caùc

bieän phaùp tröøng phaït cuûa Lieân Hieäp Quoác, töøng ñöôïc aùp duïng vaøo giöõa thaäp nieân 1990. Toång Thö Kyù Annan - moät

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 ngöôøi Ghana, töøng ñöôïc trao cho Giaûi Hoøa Bình Nobel hoài naêm 2001, ñaõ ñöôïc ñaéc cöû moät caùch deã daøng cho moät nhieäm kyø 5 naêm thöù nhì ôû

chöùc Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, vaø nhieäm kyø naøy seõ chæ chaám döùt vaøo ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai 2006. (L.T.)

Cuba traû töï do cho chính trò gia ñoái laäp thöù saùu trong tuaàn HAVANA, Cuba - Chính phuû Cuba ñaõ traû töï do cho theâm moät chính trò gia ñoái laäp nöõa vaøo hoâm muøng 02 Thaùng Möôøi Hai, ngöôøi thöù saùu ñöôïc thaû vaøo tuaàn naøy trong moät bieán chuyeån ñöôïc dö luaän khaép nôi coi nhö laø nhaèm haøn gaén caùc moái lieân heä vôùi Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Edel Garcia - moät nhaø ngoân ngöõ hoïc 59 tuoåi, ñang ngoài tuø 15 naêm, ñaõ ñöôïc thaû ra döïa vaøo lyù do söùc khoûe vaø ñöôïc cho pheùp trôû veà maùi nhaø xöa cuûa oâng ôû thuû ñoâ Havana, nguoàn tin cuûa nhöõng nhoùm baûo veä nhaân quyeàn cho hay nhö theá. Garcia laø moät trong soá 75

nhaø hoaït ñoäng daân chuû, caùc nhaø baùo ñoäc laäp vaø nhöõng khuoân maët choáng ñoái cheá ñoä bò baét keå töø daïo Thaùng Ba naêm 2003 trong traän ñaøn aùp ñoái laäp döõ daèn nhaát töø nhieàu thaäp nieân qua. “OÂng aáy (Garcia) raát beänh hoaïn. Heä thaàn kinh cuûa oâng ñaõ suy thoaùi vaø oâng coøn bò trôû ngaïi thò giaùc,” ñoù laø lôøi cuûa Elizardo Sanchez - Chuû Tòch UÛy Ban Tranh Ñaáu Cho Nhaân Quyeàn vaø Hoøa Giaûi Quoác Gia cuûa Cuba. Chính quyeàn Coäng Saûn Cuba cuûa Chuû Tòch Fidel Castro ñaõ phoùng thích naêm nhaân vaät choáng chính phuû vaøo hai hoâm Thöù Hai vaø Thöù

Ba vöøa roài, keå caû ngöôøi coâng kích chính phuû noåi tieáng nhaát laø thi só kieâm kyù giaû Raul Rivero. Tính cho tôùi nay, coù 13 ngöôøi trong toång soá 75 nhaân vaät choáng chính phuû bò boû tuø hoài naêm ngoaùi ñaõ ñöôïc traû töï do vì lyù do söùc khoûe. Nhöõng ngöôi naøy ñaõ bò keát aùn trong nhöõng phieân xöû chæ keùo daøi moät ngaøy maø thoâi hoài Thaùng Tö naêm 2003 vaø hoï ñaõ nhaän laõnh nhöõng baûn aùn coù khi leân tôùi 28 naêm tuø ôû vì toäi ñaõ thoâng ñoàng vôùi Hoa Kyø ñeå choáng phaù chính phuû caùch maïng, moät toäi danh maø hoï baùc boû. (V.P.)

Daân Soweto ñoát ñeøn Giaùng Sinh treân caây thoâng cao 11 meùt JOHANNESBURG, Nam Phi - Ñeøn roïi soi saùng baàu trôøi ñeâm trong khi moät soá caùc ngheä só trình dieãn haøng ñaàu nhö Malaika, Gloria Bosman, Amajika vaø Jennifer Ferguson cuøng vôùi Ban Cung Thaùnh St. Phillip Giaùo Hoäi La Maõ chieâu ñaõi ñaùm ñoâng. Naêm nay, muøa lieân hoan Giaùng Sinh ñeán vôùi Soweto sôùm hôn chuùt ñænh khi vò Thò Tröôûng Johannesburg baät ñeøn thaép saùng caây Noâ-En chính trong thaønh phoá. Nghi leã thaép ñeøn Giaùng Sinh haèng naêm vaãn thöôøng laøm cho giôùi treû cuõng nhö giôùi giaø caûm thaáy vui veû haún leân. Thò

Tröôûng Masondo ñaõ ñöa tay baät nhöõng ngoïn ñeøn maøu giöõa tieáng reo hoø cuûa ñaùm ñoâng. Thaønh phoá Johannesburg khuyeán khích moïi ngöôøi tham gia vaøo nhöõng buoåi leã ñoát ñeøn vaø cuøng nhau vui höôûng “nhòp ñaäp cuûa con tim Nam Phi laø Johannesburg.” Thò Tröôûng Amos Masondo noùi raèng yù nghóa cuûa buoåi leã ngaøy hoâm nay laø phuïc hoài nieàm tin yeâu cuûa daân chuùng, gôûi ra theá giôùi neân ngoaøi moät thoâng ñieäp veà nieàm haõnh dieän cuûa thò daân Johannesburg laø nhöõng ngöôøi ñang chuaån bò vui höôûng moät

muøa Giaùng Sinh vui veû coù khaû naêng laøm aám aùp loøng ngöôøi, naâng cao tinh thaàn daân chuùng vaø noái keát moïi ngöôøi vaøo vôùi töông lai. Naêm nay, caây Noâ-En chöng taïi ñaây laø caây Noâ-En ñaàu tieân coù chieàu cao tôùi 11 meùt, vôùi haèng nghìn boùng ñeøn muoân maøu röïc rôõ quaán quanh. (V.P.)

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT

PHAÂN ÖU Voâ cuøng thöông tieác ñöôïc bieát tin buoàn thaân maãu cuûa chò BRENDA LAN HOA

MARIA GIANG THÒ BAÏCH LIEÂN Baø

Ñaõ veà Nöôùc Chuùa ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2004 taïi Fountain Valley Hospital, California.

Höôûng thoï 66 tuoåi Toaøn theå Anh Chò Em Happy Nails of Ladera Ranch xin thaønh kính phaân öu cuøng Anh Chò TUAÁN - BRENDA LAN HOA cuøng tang quyeán. Nguyeän caàu linh hoàn Baø MARIA sôùm ñöôïc an nghæ trong Nöôùc Chuùa. ÑOÀNG THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

Gia ñình Happy Nails of Ladera Ranch


A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Kyù Söï Nhaân Vaät

Ñaïi Taù TRAÀN NGOÏC HUYEÁN vaø chöông trình Daï Lan

Töø traùi qua phaûi: Nhaø baùo Ñoã Ngoïc Yeán, nhaø vaên Tröông Anh Thuïy, nhieáp aûnh gia Leâ Vaên Khoa, giaùo sö Ñaøo Thò Hôïi, nhaø baùo Vuõ AÙnh, giaùo sö Nguyeãn Ngoïc Bích vaø nhaø baùo Ngoâ Nhaân Duïng. Hình chuïp nhaân dòp taùc giaû Tröông Anh Thuïy vaø giaùo sö Nguyeãn Ngoïc Bích thaêm Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät nhaân dòp ra maét saùch taïi Quaän Cam. (Hình Nam Nguyeãn)

HUY PHÖÔNG Trong tuaàn qua, moät baûn tin nhoû töø Houston Texas cho bieát cöïu Ñaïi taù Traàn Ngoïc Huyeán, nguyeân Chæ Huy Tröôûng Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia vöøa qua ñôøi. Ngöôøi vieát baøi naøy khoâng toát nghieäp töø tröôøng Voõ Bò, nhöng caùi teân Traàn Ngoïc Huyeán nhaéc nhôû laïi moät ñoaïn ñôøi phuïc vuï taïi Nha Chieán Tranh Taâm Lyù (1) cuûa mình, maø ngaøy aáy oâng laø Giaùm Ñoác. Ngöôøi ta bieát nhieàu tôùi chöùc vuï Chæ Huy Tröôûng Tröôøng Voõ Bò cuûa oâng hôn laø chöùc vuï Giaùm Ñoác Nha Chieán Tranh Taâm Lyù, nhöng chính oâng laø ngöôøi ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn ñöôøng loái chieán tranh taâm lyù cuûa Quaân Ñoäi moät caùch baïo daïn vaø khoân ngoan, ñöa ñeán nhöõng keát quaû toát ñeïp. Phaûi noùi oâng laø ngöôøi coù nhieàu saùng kieán vaø daùm laøm, ñoái vôùi caùc coäng söï, oâng khoâng caâu neä tôùi caáp baäc maø nhìn vaøo khaû naêng laøm vieäc cuûa töøng ngöôøi. Ñaïi Taù Traàn Ngoïc Huyeán laø moät ngöôøi ñaõ coù baèng Cöû Nhaân Vaên Chöông tröôùc khi vaøo lính. Tröôùc naêm 1960, oâng laø Chæ

Saùch “Vuï AÙn ‘Sieâu Nghieâm Troïng’ T2-T4" cuûa Taâm Vieät vaø “Chuyeån Muøa” cuûa Tröông Anh Thuïy ra maét taïi Quaän Cam -THÔØI GIAN: Luùc Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa Kyø taïi Washington chieàu ngaøy Thöù Baûy Moät phaàn cuûa trang trí ñeøn chuïp ban ngaøy tröôùc khi môû DC vöøa xuaát baûn hai cuoán 2004 ñieän (töø toái Thöù Baûy naøy) phía ñaèng tröôùc tö thaát cuûa oâng saùch quan troïng, vaø seõ ra -ÑÒA ÑIEÅM: Hoäi Hoaøng Lieân coù chöõ USA Merry Christmas (Treân). OÂng maét ñoàng baøo Quaän Cam: Little Saigon Radio, Hoaøng Lieân taùc giaû taùc phaåm ngheä thuaät trang trí ñeøn Giaùng Sinh ñöùng caïnh phaàn trang trí chuû ñeà “Vinh Danh Chieán Só Hoa Kyø” (döôùi).

Ñeán xem cuoäc thi Trang Hoaøng Ñeøn Muøa Giaùng Sinh taïi thaønh phoá Laguna Niguel

LAGUNA NIGUEL.- “Haõy ñeán xem cuoäc thi Trang Hoaøng Ñeøn Vaøo Muøa Giaùng Sinh taïi thaønh phoá Laguna Niguel. Quí vò seõ ñöôïc thöôûng laõm nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät baèng chuû yeáu baèng ñeøn trang hoaøng raát coâng phu cuûa caùc ngheä nhaân taøi töû ñòa phöông”. Ñoù laø lôøi môøi cuûa ngheä nhaân Hoaøng Lieân, moät cö daân laâu naêm taïi Laguna Niguel, vaø laø ngöôøi naêm naøo cuõng ñöôïc giaûi thöôûng trong cuoäc thi naøy. Hieän nay oâng Tieáp trang B4 laø ngöôøi raát noåi tieáng khoâng

nhöõng ôû Laguna Niguel maø coøn caû Quaän Cam vaø Los Angeles bôûi nhöõng taùc phaåm trang trí baèng ñeøn ñieän tröôùc saân tö gia nôi oâng cö truù, taïi soá 2771 Niguel Village Drive, thaønh phoá Laguna Niguel, CA 92677. (Xin xem baûn ñoà sô löôïc ôû trang sau). Nhöõng giaûi thöôûng cho cuoäc thi naøy goàm (xin ñeå nguyeân vaên tieáng Anh ñeå traùnh bò hieåu sai) caùc giaûi sau ñaây: Most Inspirational, Most Unique, Best Display

Sinh hoaït cuoái tuaàn

Ñi coi Ñaïi Nhaïc Hoäi Huøng Söû Vieät vaø tham döï Ngaøy Ñaïi Vieät NGUYEÂN HUY

Cuoái tuaàn naøy, suoát töø chieàu toái ngaøy Thöù Saùu hoâm qua, nhieàu sinh hoaït trong coäng ñoàng ñaõ dieãn ra. Nhö daï tieäc gaây quó cuûa Toå Chöùc “Ngaøy Ñaáu Tranh Cho Töï Do Vieät Nam” ñaõ dieãn ra taïi nhaø haøng Paracel Seafood, vaøo luùc 06 giôø chieàu cho ñeán hôn 10 giôø ñeâm hoâm qua. Haøng traêm ñoàng höông, maïnh thöôøng quaân vaø ñaïi Tieáp trang B6 dieän caùc hoäi ñoàn toå chöùc ñaáu tranh cuõng nhö giôùi truyeàn thoâng ñaõ coù maët. Nhieàu chieác aùo thun in hình vaø chöõ mang noäi dung tranh ñaáu cho töï do vaø nhaân quyeàn nhaân kyû nieäm laàn thöù 30 bieán coá tang thöông 30 Thaùng Tö ñaõ ñöôïc Ban Toå Chöùc baùn ñeå gaây quó. Haàu heát ngöôøi ñeán tham döï ñeàu saün loøng tieáp tay mua baèng giaù uûng hoä. Moät danh saùch khaù daøi nhöõng hoäi ñoaøn vaø caù nhaân xin tham döï vaøo ngaøy toå chöùc naøy ñaõ khieán cho ban toå chöùc maø ñaïi dieän Tieáp trang B4

2 giôø Brookhurst Street, thaønh phoá 04/12/ Westminster, California. Cuoán thöù nhaát, “Vuï AÙn Quaùn ‘Sieâu Nghieâm Troïng’ T2-T4" Tieáp trang B4 15781

Danchi Art Gallery tröng baøy tranh DanChi Art Gallery toå chöùc moät cuoäc tröng baøy tranh taïi: - Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, soá 14771 ñöôøng Moran, thaønh phoá Westminster. - Töø ngaøy muøng 04 Thaùng Möôøi Hai 2004 ñeán heát ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai 2004. Nhaân dòp naøy, moät buoåi tieáp taân khai tröông phoøng tranh seõ ñöôïc toå chöùc töø 10 giôø saùng tôùi 1 giôø tröa ngaøy Thöù Baûy muøng 04 Thaùng Möôøi Hai 2004 taïi ñòa ñieåm noùi treân. Phoøng tranh seõ tröng baøy moät soá taùc phaåm cuûa nhöõng hoïa só sau ñaây: Ann Phong, Hoà Anh, Nguyeân Khai, Nguyeãn Töôøng Quí, Nguyeãn Vieät Huøng, Nguyeãn Ñoàng, Nguyeãn Thò Hôïp. Haøng ngaøy trong suoát thôøi gian noùi treân, phoøng tranh seõ môû cöûa töø 10 giôø saùng ñeán 05 giôø chieàu. (V.A.)

Nghe ñaøi

THTK

THU PHONG

(THTK Radio laø teân taét cuûa ñaøi phaùt thanh Taém Hôi, Taém Khoâ. Ñaøi coù teân ñoù vì noù ñöôïc phaùt thanh ngay trong phoøng taém hôi (Steam Bath) hay phoøng taém khoâ (Sauna) cuûa nhöõng trung taâm taäp theå duïc nhö Bally, Fitness... Caùc xöôùng ngoân vieân cuõng nhö thính giaû cuûa ñaøi ñeàu cuøng moät giôùi, hoaëc nam hoaëc nöõ. Ñoâi khi phoøng Sauna coù caû hai giôùi ngoài chung, thì caùc ñaøi ít hoaït ñoäng hôn, khoâng coù nhieàu tin töùc soâi noåi nhö trong caùc ñaøi chæ thuaàn moät giôùi nam hoaëc nöõ!)

LAÏI CHUYEÄN MUA SAÉM

Trong phoøng vi aâm THTK cuûa nöõ giôùi, sau Leã Taï Ôn, caùc thính giaû laïi teà töïu ñoâng ñuû ñeå trao ñoåi kinh nghieäm mua saém trong cuoái tuaàn qua. Coâ xöôùng ngoân Vi Vu khoâng caàn phaûi môøi moïc, quyù baø cuõng nhao nhao phaùt Tieáp trang B6

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 166 Nguyeân thaáy moät anh trung só Bieät Ñoäng Quaân “coïp ba ñaàu raèn” ñöùng gaùc ôû ñaàu ñöôøng Leâ Thaùnh Toân, phía toaø Ñoâ Chính, beân caïnh moät böùc töôøng ñoå naùt, maët coå anh ta ñaày seïo, nhöõng veát seïo ñaõ laønh, chöùng toû anh ta döï nhieàu traän ñaùnh, coù theå laø nhöõng traän ñaùnh aùc lieät. Moät baø giaø thaáy anh ñöùng coâ ñôn, cuï ñi laïi oâm chaàm laáy chaøng: -Con ôi! Meï caùm ôn con, con ñaùnh traän suoát ñeâm chaéc meät laém. Con aên ñi, uoáng ñi…

Anh quaân nhaân caûm ñoäng, thaáy baø giaø khoùc nöôùc maét anh cuõng chaûy ra. Nöôùc maét chan hoaø treân khuoân maët naùt seïo. Anh khoùc sung söôùng, ñaàu ñaàu tieân trong ñôøi anh ñöôïc khoùc trong sung söôùng, coù leõ coøn giaù trò hôn nhöõng taám huy chöông hay voøng hoa chieán thaéng maø anh ñaõ töøng öôõn ngöïc ra nhaän khi ngöôøi ta töôûng thöôûng cho anh. Xung quanh anh taát caû moïi ngöôøi ñeàu bieåu loä loøng vui söôùng baèng nhöõng gioït nöôùc maét, khoâng phaûi nhöõng gioït nöôùc maét ñau khoå maø traùi laïi. Quøa caùp eâ heà tröôùc maët anh. Moät thieáu nöõ maëc aùo daøi traéng ñeán tröôùc maët anh, caàm chai nöôùc cam: -Anh uoáng vôùi em moät mieáng

nheù. VoØng tay naøng ñaùnh ñu treân coå anh quaân nhaân, aùo coøn vöông muøi thuoác suùng. Naøng cuõng nöôùc maét chan hoaø, baøn tay nuoät naø cuûa naøng sôø soaïng treân treân nhöõng veát seïo treân maët ngöôøi chieán só. Moät ñaùm con nít döøng laïi tröôùc anh, thöû sôø treân khaåu suùng. Nhöõng ñoâi maét treû thô ngöôùc nhìn anh, thaém thieát chöù khoâng sôï haõi:

-Suùng coøn noùng, chaéc ñeâm qua anh baén nhieàu laém. -ÖØ baén nhieàu. -Anh keå laïi traän ñaùnh ñeâm qua cho tuïi em nghe ñi, taán coâng vaøo dinh Gia Long ra sao. Ngöôøi chieán só cöôøi: -Anh chaúng nhôù gì, vì trôøi toái quaù, anh chæ bieát anh baén nhieàu laém thoâi, roài ngöôøi ôû trong dinh thaùo chaïy heát, cuõng laø anh em caû maø, mình ñaâu nôõ gieát nhau. Gioïng anh ta hieàn hoaø. Moät ngöôøi thanh nieân môøi anh moät ñieáu thuoác laù, anh phì pheøo huùt nhaû khoùi leân aùnh naéng treân taøng caây. Thaèng beù lôùn nhaát trong boïn ñeà nghò anh: -Anh baén moät baêng ñi! -Ñaâu ñöôïc ! -Baén leân trôøi ñaâu coù cheát choùc ai . Ngöôøi chieán só chieàu ñaùm treû, chaøng leân qui laùt, chóa suùng leân trôøi baám coø. Ñaïn noå vang trong tieáng reo hoø cuûa treû nhoû. Suùng baén chæ thieân khaép nôi. Khaåu ñaïi lieân treân phaùo thaùp xe taêng cuõng cao höùng khaïc ñaïn leân trôøi laøm laù caây ruïng raøo raøo. Tieáng reo hoø traøn ngaäp thaønh phoá. Aùnh naéng böøng leân raïng rôõ, thaønh phoá nhö mang moät boä maët khaùc, moät ngaøy hoäi, hay moät ngaøy teát coù phaùo noå ran. Nguyeân

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 nhaän xeùt thaáy cuoäc chieán qua moät ñeâm maø khoâng nghe noùi ñeán thöông vong, cuõng khoâng thaáy xe cöùu thöông chuyeån thöông, nhöõng chieác xe ñoù vaãn ñaäu im lìm ôû moät goùc ñöôøng. Söï thieät haïi ôû hai beân hình nhö raát ít. Vaø caùc caáp chæ huy hay binh só khoâng muoán nhaéc ñeán, tieàm aån moät noãi ñau cuûa ngöôøi chieán só cuøng laø ñoàng ñoäi phaûi baén gieát nhau nhö keû thuø. Maëc daàu coù leänh khuyeân nhuû ñoàng baøo khoâng neân bieåu tình, nhöng nhöõng toáp thanh nieân vaãn töï ñoäng laøm neân nhöõng cuoäc xuoáng ñöôøng naùo nhieät hoan hoâ caùch maïng. Hoï tay caàm côø, giaêng bieåu ngöõ chaïy khaép thaønh phoá. Moät thanh nieân leo leân moät baäc theàm cao la heùt: -Ñoàng baøo thaân meán, caùch maïng laät ñoå cheá ñoä ñoäc taøi Dieäâm Nhu ñaõ thaønh coâng ñoù laø coâng lao cuûa toaøn daân quaân ñoäi cuûa nhaân daân. Toâi ñöôïc tin anh em Nhu Dieäm ñaõ bò caùch maïng gieát cheát saùng nay, nhöng tay chaân cuûa hoï vaãn coøn, chuùng ta laø thanh nieân tröôûng thaønh trong chieán tranh, trong caùch maïng. Chuùng ta phaûi coù traùch nhieäm thanh toaùn heát vaây caùnh cuûa Dieäm Nhu, nhöõng teân Caàn Lao. Chuùng vaãn soáng nhan nhaûn treân ñaát nöôùc naøy, chuùng ñang kyù kieán nghò uûng hoä caùch maïng ñeå mong thoaùt Coøn tieáp cheát.

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 11 Ñieäp vaøo nhaø ngoài. Chuaân baät ngoài leân oâm laáy chieác meàn moûng luûi vaøo buoàng ñeå tieáp tuïc nguû. Baûo böôùc ra sau taám maøn boâng maøu ñoû neàn ñen. AÁm traø noùng ñöôïc ñaët treân chieác baøn thaáp coù maáy caùi gheá nhoû. - Ñieäp uoáng traø ñi - Baûo roùt nöôùc môøi. Ñieäp coù veû kheùp neùp nhìn Baûo. Maét anh ta laáp laùnh, nuï cöôøi laøm böøng saùng göông maët. Chuaân ñaõ lau maët vaø böôùc ra: - Chaøo chò! Khoâng maáy thuôû roàng ñeán nhaø toâm.

AÙnh maét, nuï cöôøi cuûa Chuaân gôûi veà Ñieäp moät thoaùng trìu meán. Moãi laàn gaëp Ñieäp, Chuaân luoân goïi coâ baèng chò. Coâ coù caûm giaùc chôùi vôùi nhö vöøa bò xoâ ngaõ. Phaûi loay hoay moät hoài, Ñieäp môùi coù theå bình tónh traùch: - Anh laøm cho Ñieäp caûm thaáy mình giaø quaù ñoãi. - Thoâi thì goïi teân chò coù oån khoâng? - Laïi chò. Anh coù khi naøo phaûn ñoái moät coâ gaùi goïi anh baèng chuù khoâng? Chuaân cöôøi khanh khaùch: - Chaéc cuõng phaûi phaûn ñoái. Ñieäp xin pheùp ra veà sau khi baùo tin vôùi Baûo laø Haân ngaõ beänh. Baûo noùi vôùi Ñieäp: - Ñieäp veà roài. Haân môùi veà queâ phaûi khoâng? - Coù leõ vaäy. - Toâi seõ ñeán gaëp Haân tröôùc khi coâ aáy veà, chaéc coøn kòp chôù? - YÙ kieán ñoù hay. Vaäy chuùng ta cuøng ñeán kyù tuùc xaù. Coù leõ Haân ñang chôø toâi veà roài môùi ñi cuõng khoâng bieát chöøng. Ñieäp vaø Baûo cuøng daét xe ra coång. Ñieäp cho xe chaïy chaäm treân ñöôøng vaøo thaønh

phoá. Hai ngöôøi chia tay ôû khuùc quanh. Ñieäp khoâng veà kyù tuùc xaù. Coâ ra con ñöôøng chính, con ñöôøng boãng theânh thang. Töï nhieân Ñieäp thaáy thanh thaûn, moät tình caûm bao dung vò tha nhö maïch nöôùc ngaàm, nhö tieáng suoái chaûy reo reùo trong tim. Coâ khoâng giaûi thích ñöôïc vaø cuõng khoâng muoán lyù giaûi. Coù nhöõng buoåi saùng Ñieäp yeâu ñôøi moät caùch kyø laï gioáng nhö saùng hoâm nay vaäy. Coâ ngaïc nhieân veà taâm traïng cuûa mình. Ñoå vôõ moät tình yeâu maø coâ töôûng töôïng nhö ñoù laø tình yeâu duy nhaát cuûa mình, laø töông lai cuûa chính cuoäc ñôøi mình. Sao moïi chuyeän laïi coù theå nheï nhaøng, ñôn giaûn nhö vaäy. Ñaùng leõ Ñieäp raát ñau khoå, ñaõ raát thoáng haän, ñaõ phaûi uoáng thuoác nguû ñeå tìm moät giaác nguû vónh vieãn. Chieác xe cuûa Baûo chaïy vuùt qua laøm Ñieäp chôït tænh, thoaùt khoûi giaác mô quaù khöù. Ñieäp hôi baát ngôø vaø huït haãng khi Baûo suyùt queït “ghi ñoâng” xe cuûa Ñieäp. Baûo hoûi: - Chöa vaøo kyù tuùc xaù sao. Coøn ñònh ñi ñaâu vaäy Ñieäp? - Anh vaøo ñi. Coù theå noù ñang chôø anh ôû ñoù. - Ñieäp coøn ñi ñaâu nöõa vaäy? - Em ñi mua vaøi moùn laët vaët roài veà sau ... Baûo döøng xe laïi: - Hình nhö Ñieäp coù chuyeän gì vui thì

phaûi? Mình vaøo quaùn nöôùc ñi. Toâi khaùt laém roài. Hoâm nay mình ñi chôi moät voøng nghen. Haân ñaõ veà queâ roài. Ñieäp ngaïc nhieân:s - Anh tôùi ñoù hoài naøo? - Anh gaëp maáy baïn cuøng phoøng cuûa em noùi laø Haân ñaõ veà queâ roài, neân anh khoâng vaøo kyù tuùc xaù. Anh quay laïi tìm Ñieäp ñaây. Baûo daét Ñieäp vaøo quaùn caø pheâ nhaïc nheï. Ca só ñaõ giaø, chæ haùt toaøn nhaïc buoàn buoàn laõng maïn. Ñieäp goïi moät chai Spy, moät thöù nöôùc giaûi khaùt coù coàn thôøi thöôïng daønh cho phuï nöõ ñöôïc quaûng caùo aàm ó treân ti vi. Baûo goïi cho mình moät lon bia vaø moät goùi ñaäu phoäng. - Anh nhaäu döõ laém phaûi khoâng? - Thænh thoaûng thoâi. Töï döng Ñieäp buoàn haún. Moät chuùt coàn laøm ñoâi maét Ñieäp long lanh trong aùnh saùng maøu ban mai: - Em chaùn quaù! - Vì sao? - Nghó ñeán Haân em buoàn laém. Baûo ngoù söõng Ñieäp: - Coù chuyeän gì khoâng Ñieäp? Ñieäp aáp uùng moät luùc. Baûo giuïc: - Em haõy noùi cho anh nghe Haân bò gì maø em buoàn vaäy? Chaúng leõ em muoán giaáu anh. Coøn tieáp

CÔM PHAÀN THAÙI Côm Thaùi do ñaàu beáp Ngöôøi Thaùi naáu chæ coù taïi ... Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa quyù khaùch, ngoaøi huû tíu Myõ Thoï vaø côm phaàn Vieät, nhaø haøng Phöông haân haïnh giôùi thieäu theâm moät thöïc ñôn môùi Côm Thaùi do Chef CHAWADE-CHRATRU, töøng laø ñaàu beáp noåi tieáng cuûa nhaø haøng Thaùi Palace ôû Irvine phu traùch. Khoâng caàn ñi ñaâu xa, haõy cuøng gia ñình vaø thaân höõu ñeán thöôûng thöùc côm phaàn Thaùi ñoäc ñaùo nhö goûi Ñu Ñuû Ba Khía, Caù chieân soát chua cay Thaùi, canh chua ñoà bieån v.v..

Thöïc ñôn "Côm phaàn Thaùi" ñöôïc giôùi thieäu ñeán quí khaùch töø thöù BA ñeán Chuû Nhaät töø 4:30 chieàu. Ñaêëc bieät: FREE Cheø Thaùi hay Chuoái Chieân khi duøng côm phaàn Thaùi.

DANH TIEÁNG:

Restaurant

Chef CHAWADECHRATRU

HUÛ TÍU MYÕ THO

NOÅI TIEÁNG: CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH MOÙN AÊN HUEÁ

10722 Westminster Ave. - Garden Grove. 714-534-3339

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

quan, phaûi noùi ít khi coù moät buoåi aên maø Ñaïi Taù ngoài chung vôùi Thöôïng Só ñeå baøn Ñaïi Taù coâng chuyeän nhö thôøi Traàn TRAÀN NGOÏC HUYEÁN Ngoïc Huyeán. OÂng laø ngöôøi coù tinh thaàn “caùch maïng” vaø raát Tieáp trang B1 gaàn guõi vôùi nhöõng ngöôøi coäng Huy Phoù kieâm Phoù Vaên Hoùa söï. Vuï taïi tröôøng Voõ Bò Quoác Gia, sau cuoäc ñaûo chính naêm Nhaân vaät Daï Lan laø ai? 1960 oâng giöõ Chöùc Vuï Chæ Khoâng ai coù theå ngôø raèng Huy Tröôûng, vaø thaêng Ñaïi Taù xöôùng ngoân vieân mang teân sau thaùng 11-1963 nhôø coâng Daï Lan noùi gioïng Baéc laïi laø traän cuûa oâng trong luùc OÂng laø moät ngöôøi con gaùi Quaûng Quaân Traán Tröôûng Ñaø Laït. Nam coù moät thôøi gian sinh Tuy nhieân, ngöôøi ta noùi oâng soáng taïi Hueá, teân Nguyeãn coù lieân heä nhieàu vôùi coá Toång Xuaân Lan. Coâ naøy tröôùc laøm Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm neân vieäc taïi Ñaøi Phaùt Thanh sau ñoù töø cao nguyeân Ñaø Laït, “Göôm Thieâng AÙi Quoác”, moät oâng laïi ñöôïc môøi ñi laøm Laõnh chöông trình thuoäc daïng Söï taïi Hoàng Koâng. Cuõng tuyeân truyeàn xaùm (khoâng roõ khoâng bieát vôùi lyù do naøo, sau nguoàn goác) phaùt thanh veà ñoù Ñaïi Taù Traàn Ngoïc Huyeán beân kia vó tuyeán, thieát laäp taïi laïi ñöôïc trieäu veà giao cho Ñoâng Haø taïi tænh ñòa ñaàu chöùc vuï Thöù Tröôûng Boä Quaûng Trò. Ñaøi naøy do Nhaát Thoâng Tin kieâm Giaùm Ñoác Tuaán laøm Quaûn Ñoác vaø Haø Nha Chieán Tranh Taâm Lyù. Huyeàn Chi laøm phoù. Coâ Xuaân Khai sinh ra chöông trình Lan khoâng ñeïp nhöng coâ phaùt aâm tieáng Baéc raát ñuùng Daï Lan: gioïng (nhôø HHC huaán luyeän Luùc toâi toát nghieäp khoùa 16 trong thôøi gian ôû Ñoàng Haø)ôï SQTB Thuû Ñöùc veà trình dieän vaø leõ coá nhieân raát ngoït ngaøo. cô sôû naøy, thì oâng laø Giaùm Ñeâm ñeâm treân laøn soùng ñieän Ñoác Nha, nghe noùi oâng ñaõ rôøi cuûa Ñaøi Phaùt Thanh Quaân Boä Thoâng Tin vì baát ñoàng Ñoäi, gioïng noùi cuûa ngöôøi em quan ñieåm vôùi Boä Tröôûng Boä gaùi haäu phöông coù maõnh löïc naøy veà vuï Boä tieáp ñoùn phaùi thu huùt caûm tình cuûa caùc ñoaøn cuûa boä Quoác Phoøng Myõ. binh só truù ñoùng khaép treân Laø moät só quan môùi ra tröôøng boán vuøng chieán thuaät. Danh toâi phaán khôûi thaáy ñöôïc laøm töø “em gaùi haäu phöông” vaø vieäc vôùi moät caáp chæ huy treû “anh trai tieàn tuyeán” laø moät trung, naêng ñoäng vaø coù nhieàu danh töø khaù quen thuoäc phaùt saùng kieán nhö oâng. Chính sinh trong thôøi gian naøy ñöôïc oâng ngöôøi khai sinh ra nghe vaø duøng nhieàu trong caùc chöông trình phaùt thanh “Daï baøi thô hay nhaïc phaåm thònh Lan” cuûa Ñaøi Phaùt Thanh haønh. Quaân Ñoäi (2) luùc baáy giôø, chöù khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi Chöông trình Daï Lan: keá nhieäm oâng nhö nhieàu Chöông trình ñöôïc phaùt ngöôøi vaãn laàm töôûng. Ñaïi Taù thanh haèng ñeâm töø 7 giôø ñeán Traàn Ngoïc Huyeán ñaõ coù saùng 9 giôø, goàm caùc phaàn caâu kieán thay ñoåi caùc loái moøn chuyeän haèng naøy, tin töùc, tuyeân truyeàn cuûa thôøi cuõ, thôøi söï, ñieåm baùo vaø phaàn nhaát laø sau bieán coá 1963, caàn vaên ngheä. Ñaëc bieät nhaát laø oån ñònh laïi tinh thaàn cuûa caùc phaàn trao ñoåi thö tín giöõa Daï binh só ngoaøi maët traän. Lan vaø caùc quaân nhaân, phaàn Ngoaøi chöông trình Daï Lan, lôùn laø caùc quaân nhaân ôû caùc phoûng theo moät chöông trình tænh xa thuû ñoâ, nhaát laø thaønh ñòch vaän cuûa Ñaøi Loan höôùng phaàn truù ñoùng ôû caùc tieàn ñoàn. veà Trung Quoác luïc ñòa vaøo Trong giai ñoaïn môùi thaønh thaäp nieân 50, Ñaïi Taù Traàn laäp, chöông trình Daï Lan, Ngoïc Huyeán ñaõ coù saùng kieán phaàn caâu chuyeän haèng ngaøy môû nhöõng chöông trình: do Löu Nghi (4) phuï traùch, - Chöông trình Gia Binh ñieåm baùo do Nguyeãn Trieäu vôùi Xöôùng Ngoân Vieân Ngoïc Nam (5), phaàn nhaïc do nhaïc Dung daønh cho gia ñình binh só Ñan Thoï, Ngoïc Bích (6) só. choïn vaø lôøi daãn nhaïc (cha- Chöông trình Ñoàng Minh peau) do Huy Phöông vieát (7). Vaän (do XNV Mai Lan vaø Phaàn tin töùc do ban tin töùc Döông Ngoïc Hoaùn phuï traùch cuûa Ñaøi phuï traùch vaø thö tín (3) phaùt thanh baèng Anh do Coâ Ngoïc Xuaân vaø moät soá Ngöõ) daønh cho caùc quaân coâ ñaëc traùch vieäc choïn löïa nhaân ñoàng minh ñang chieán thö tín ñeå sau ñoù Daï Lan traû ñaáu beân caïnh QLVNCH. lôøi treân laøn soùng phaùt thanh. Trong Ñeä II Theá Chieán Nhaät Chöông trình Daï Lan raát Baûn cuõng coù chöông trình ñöôïc anh em quaân nhaân hoan “Rose of Tokyo” phaùt thanh ngheânh, nhaát laø caùc quaân baèng Anh Ngöõ, nhöng nhaém nhaân xa nhaø, truù ñoùng ôû caùc vaøo quaân ñoäi Myõ ôû Thaùi Bình tieàn ñoàn heûo laùnh. Vaøo hai Döông, luùc baáy giôø laø keû thuø naêm 1964-65, Ñaøi Phaùt cuûa Nhaät. Thanh Quaân Ñoäi phaûi tuyeån Ñaïi Taù Traàn Ngoïc Huyeán, theâm moät soá nöõ nhaân vieân ñeå ngoaøi caùc buoåi hoïp tham möu phuï traùch vaán ñeà traû lôøi thö ôû Nha, ñaõ môøi moät soá anh cuûa caùc “anh tieàn tuyeán” em phuï traùch caùc tieát muïc haèng ñeâm. Moät soá aûnh chuïp trong chöông trình Daï Lan coâ Xuaân Lan ñaõ noùi treân cuõng duøng nhöõng böõa côm thaân ñöôïc Nha Chieán Tranh Taâm maät ñeå taïo söï thoâng caûm vaø Lyù aán haønh ñeå gôûi taëng ñeán noùi chuyeän thaân maät veà vieäc caùc chieán só tieàn ñoàn, tuy vaäy môû ra chöông trình naøy. Phoù nhaân vaät “em gaùi haäu phöông Giaùm ñoác Nha baáy giôø laø Daï Lan” chöa bao giôø xuaát Trung Taù Cao Ñaêng Töôøng, hieän treân truyeàn hình, baùo Chaùnh Söï Vuï Sôû Kyõ Thuaät laø chí hay ngoaøi ñôøi maø chæ duy Thieáu Taù Leâ Ñình Thaïch. nhaát qua laøn soùng ñieän. Coâ Trong quaân ñoäi, cuøng cô cuõng nhaän ñöôïc khoâng ít thö

Kyù Söï Nhaân Vaät

töø toû tình vôùi coâ cuûa caùc “anh tieàn tuyeán”. Chöông trình Daï Lan keùo daøi tôùi ngaøy taøn cuoäc chieán, nhöng chæ soâi noåi vaøo nhöõng naêm ñaàu khi coøn Ñaïi Taù Traàn Ngoïc Huyeán, moät phaàn laø nhôø söï löu taâm ñaëc bieät cuûa oâng, phaàn khaùc, chöông trình naøo qua thôøi gian cuõng trôû neân nhaøm chaùn, thö töø trôû neân thöa thôùt vaø chöông trình coøn laïi chæ laø caùi voû boïc ñeå chuyeân chôû tin töùc, bình luaän thôøi söï cho ñaøi Phaùt Thanh Quaân Ñoäi. Thaäm chí vaøo khoaûng naêm 1966 khi coâ Xuaân Lan rôøi Ñaøi Phaùt Thanh Quaân Ñoäi, tieáng noùi Daï Lan ñöôïc thay baèng coâ Myõ Linh, goác ngöôøi Baéc vaãn thöôøng phuï traùch caùc chöông trình nhaïc ngoaïi quoác buoåi tröa, maø ôû ngoaøi Ñaøi Quaân Ñoäi khoâng ai hay bieát. Ñaøi Phaùt Thanh Quaân Ñoäi ngaøy aáy lieân tieáp qui tuï nhieàu vaên ngheä só teân tuoåi nhö Anh Ngoïc, Nhaät Baèng, Xuaân Tieân, Xuaân Loâi, Canh Thaân, Nguyeãn Ñöùc, Vaên Ñoâ, Traàn Thieän Thanh, Nguyeãn Ngoïc Quan,Traàn Trònh, Ñaøo Duy, Mai Trung Tónh, Nguyeãn Quoác Huøng (thaày khoùa Tö), Döông Phuïc, Chaâu Trò, Laâm Töôøng Duõ, Trieàu Hoa Ñaïi, Nguyeãn Xuaân Thieäp... Nhöõng thay ñoåi trong ngaønh baùo chí Quaân Ñoäi: Ñoái vôùi baùo chí quaân ñoäi (8), Ñaïi Taù Traàn Ngoïc Huyeán cuõng coù nhöõng caûi toå raát taùo baïo. OÂng chuû tröông hình thöùc cuõng nhö noäi dung cuûa nhöõng tôø baùo naøy phaûi haáp daãn, töôi maùt vì cuoäc soáng lính traùng ñaõ quaù gian khoå, khoâ caèn. Hình thöùc phaûi ñeïp, coù aûnh caùc kieàu nöõ, vaø neáu coù hôû hang ñoâi chuùt cuõng khoâng sao. Baùo phaûi coù hyù hoïa, chuyeän vui cöôøi vaø neáu coù dung tuïc moät chuùt cuõng OK. Tôø “Thoâng Tin Chieán Só”daønh cho binh só do Huy Vaân (8) phuï traùch vaø tôø “Vaên Ngheä Chieán Só” do Thanh Nam (9) vaø keá laø Thieáu UÙy Nguyeãn Vaên Thaûo laøm TTK Toøa Soaïn. Thieáu uùy Hieáu Ñeä, hoïa só laø taùc giaû nhieàu aûnh hyù hoïa treân hai tôø baùo naøy. Nhieàu luùc Ñaïi Taù Huyeán coøn gôïi yù cho Huy Vaân vieát truyeän cöôøi vaø cho Hieáu Ñeä veõ tranh vui, vaø chính oâng ñaõ ñoåi teân hai tôø baùo naøy thaønh “Chieán Só Coäng Hoøa” vaø “Tieàn Phong”, taêng soá löôïng in leân gaáp ñoâi, hai tôø baùo naøy toàn taïi cho ñeán ngaøy taøn cuoäc. Veà sau naøy nhieàu só quan teân tuoåi ñöôïc laàn löôït taêng cöôøng cho baùo chí quaân ñoäi nhö caùc hoïa só Nguyeãn Uyeân. Mai Chöõng, Traàn Nhaät Thieäu, caùc nhaø vaên Nguyeãn Ñaït Thònh, Haø Huyeàn Chi, Ñaëng Traàn Huaân, Traàn Xuaân Thaønh, Du Töû Leâ, Nguyeãn Thieäp, Toâ Maëc Giang, Nguyeãn Chí Khaû... Veà nhaân daùng, Ñaïi taù Traàn Ngoïc Huyeán laø ngöôøi coù beà ngoaøi raát deã gaây thieän caûm, oâng coù nöôùc da traéng, moâi hoàng, raát ñeïp trai, coù taøi huøng bieän deã thu phuïc ngöôøi khaùc vaø laøm cho thuoäc caáp cuõng nhö baïn beø quí meán oâng. OÂng cuõng laø moät só quan coù vaên hoùa, löông thieän, coù oùc

caàu tieán, nhöng chaéc chaén ôû con ngöôøi oâng khoâng traùnh khoûi ñoâi chuùt kieâu haõnh nhaát laø ñoái vôùi nhöõng töôùng taù keùm coûi nhöng ñaày quyeàn löïc trong thôøi ñaïi cuûa oâng. Taùc phong vaø kieán thöùc cuûa oâng trong quaân ñoäi ñaùng leõ coøn ñöa oâng tôùi nhöõng caáp baäc chæ huy vaø tham möu cao hôn, nhöng oâng laø ngöôøi baát phuøng thôøi, bò truø daäp, chæ mang tôùi caáp baäc Ñaïi Taù laø cuøng. Dö luaän cho raèng oâng khoâng leân caáp Töôùng ñöôïc laø vì oâng laø só quan tröø bò vaø khoâng chòu vaøo hieän dòch. Nhöng khi thaáy moät só quan caáp Ñaïi Taù bò ñaøy ra chieán tröôøng vôùi caùi chöùc vuï kyø quaùi ñöôïc Boä Toång Tham Möu phong cho laø “quan saùt vieân chieán tröôøng” phaûi xuoáng tôùi caáp tieåu ñoaøn boä binh, thì ngöôøi ta phaûi hieåu raèng oâng ñaõ bò cheøn eùp nhö theá naøo. OÂng giaûi nguõ khoaûng naêm 1966 vaø nhöõng naêm cuoái cuøng tröôùc khi ra ngoaïi quoác, oâng laø Giaùm Ñoác haõng xaêng Esso ôû Saøi Goøn. Sang Hoa Kyø vaøo naêm 1975, oâng soáng ôû Houston Texas vôùi moät ñôøi soáng töông ñoái laëng leõ suoát töø ngaøy aáy tôùi nay. Hai tuaàn tröôùc, vaøo ngaøy 15 thaùng 11 oâng qua ñôøi taïi ñaây vì beänh tim, höôûng thoï 80 tuoåi. ÔÛ khaép nôùi, caùc “cuøi” Voõ Bò Ñaø Laït, moân sinh cuûa oâng ñaõ laøm leã töôûng nieäm ñeå thöông tieác, nhôù tôùi moät vò Thaày khaû kính cuûa hoï, rieâng toâi, moät thôøi laø só quan tröø bò caáp nhoû, ñöôïc laøm vieäc vôùi oâng trong ngaønh chieán tranh taâm lyù quaân doäi, khoâng khoûi buøi nguøi nhôù tôùi oâng. Moät ngöôøi só quan nhö Ñaïi Taù Traàn Ngoïc Huyeán khoâng phaûi laø ngöôøi deã kieám trong haøng nguõ cuûa chuùng ta. 12/2004 HUY PHÖÔNG Chuù thích: (1) Veà sau ngaønh Chieán Tranh Chính Trò cuûa VNCH moâ phoûng theo toå chöùc Luïc Ñaïi Chieán cuûa Trung Hoa Daân Quoác, Nha Chieán Tranh Taâm Lyù trôû thaønh Cuïc Taâm Lyù Chieán vaø Toång Cuïc CTCT ñöôïc thaønh laäp ra ñeå chæ huy caùc Cuïc naøy (nhö Xaõ Hoäi, Chính Huaán, An Ninh Quaân Ñoäi...) (2) Giaùm Ñoác Ñaøi Phaùt Thanh Quaân Ñoäi luùc baây giôø laø Ñaïi UÙy Phaïm Vaên Thuùy, buùt hieäu Kyø Vaên Nguyeân, ngaønh truyeàn tin, taùc giaû cuoán “Tìm Veà Sinh Loä” ñaõ ñöôïc giaûi thöôûng Vaên Hoïc thôøi TT Ngoâ Ñình Dieäm.OÂng rôøi Ñaøi Quaân Ñoäi naêm 1969. (3) Chöông trình Ñoàng Minh Vaän luùc ñaàu do moät nöõ nhaân vieân laøm vieäc taïi Toøa Ñaïi Söù Anh laøm Xöôùng ngoân vieân. Veà sau, coâ Mai Lan, moät sinh vieân con cuûa moät só quan ñaõ laøm tuøy vieân Quaân Söï taïi Thaùi Lan veà nöôùc ñöôïc tuyeån choïn thay theá. Coâ Mai Lan, raát xinh ñeïp, trong thôøi gian ôû Bangkok ñaõ theo hoïc tröôøng Sinh Ngöõ Quoác Teá, coù gioïng noùi raát chuaån. (4) Thöôïng Só Löu Nghi, ngöôøi Quaûng Nam, oâng chuû tröông moät nhaø xuaát baûn saùch nhi ñoàng ôû Saigon, giaûi nguõ naêm 1966. Sau 1975

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 ngöôøi ta môùi phaùt giaùc ra oâng laø caùn boä naèm vuøng hoaït ñoäng cho CS ôû Saigon, cuõng nhö tröôøng hôïp thi só Töôøng Linh ôû Phoøng Baùo Chí. (5) Nguyeãn Trieäu Nam laø con trai cuûa nhaø vaên Nguyeãn Trieäu Luaät, khoùa 13 SQTB, giaûi nguõ naêm 1966. (6) Ñan Thoï, Ngoïc Bích ñeàu laø haï só quan ñoàng hoùa tröôùc di cö. (7) Töø Baùo Chí bieät phaùi cho chöông trình phaùt thanh. (8) Tröôûng Phoøng Baùo Chí naêm 1964 laø Ñaïi UÙy Vaên Quang, teân thaät laø Nguyeãn Quang Tuyeán, phuï taù laø Trung uùy Phaïm Huaán. Sau naêm 1970, Vaên Quang veà phuï traùch Ñaøi Phaùt Thanh Quaân Ñoäi. (9) Huy Vaân teân thaät laø Nguyeãn Trung Hoøa, baøo huynh cuûa nhaø vaên Nguyeãn Trung Hoái (Oregon) vaø laø thaân phuï cuûa nhaïc só Trung Haønh. Caáp baäc cuoái cuøng laø Thieáu UÙy, Toång Thö kyù Toøa Soaïn NB Tieàn Tuyeán. OÂng maát trong traïi Caûi Taïo ôû Baéc Vieät khoaûng naêm 1980. (10) Nhaø vaên Thanh Nam laø nhaân vieân ñoàng hoùa, giaûi nguõ vaøo cuoái naêm 1964.

Saùch “Vuï AÙn ‘Sieâu Nghieâm Troïng’... Tieáp trang B1

cuûa taùc giaû Taâm Vieät, töôøng thuaät laïi vôùi ñaày ñuû taøi lieäu vaø chi tieát cuoäc ñaáu ñaù ôû thöôïng taàng kieán truùc Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, giöõa moät beân laø Töôùng Leâ Ñöùc Anh cuøng phe nhoùm ñang caàm quyeàn, vôùi moät beân laø Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp, coâng thaàn cuûa cheá ñoä nhöng ñaõ bò cheøn eùp, khinh thöôøng töø vaøi thaäp nieân qua. Nhöõng taøi lieäu tieát loä trong saùch cho thaáy caùc phe nhoùm trong noäi boä Ñaûng Coäng Saûn ñaáu ñaù nhau vôùi nhöõng ñoøn vu caùo raát gian aùc, thöïc chaát chæ laø nhöõng tranh giaønh quyeàn vaø lôïi cuûa caù nhaân vaø beø phaùi. Cuoán thöù nhì, “Chuyeån Muøa,” laø moät tröôøng thieân tieåu thuyeát cuûa nöõ taùc giaû Tröông Anh Thuïy. Boä tieåu thuyeát daøy hôn 800 trang vaø goàm ba taäp Traïm Nghæ Chaân, Ma Loä, Chuyeån Muøa naøy mang moät chuû ñeà maø töø tröôùc ñeán nay coù leõ nhieàu ngöôøi ñaõ nghó ñeán nhöng chöa ai vieát xuoáng trong daïng tieåu thuyeát: Nöôùc Vieät Nam trong töông lai khi lôùp Coäng Saûn giaø cuõng nhö lôùp ngöôøi choáng Coäng keå töø 1945 ñaõ ra ñi heát, thì theá heä treû trong nöôùc vaø haûi ngoaïi coù seõ cuøng nhau baét tay xaây döïng ñaát nöôùc hay khoâng? Maãu soá chung naøo seõ gaén boù hoï laïi vôùi nhau? Taùc giaû Tröông Anh Thuïy ñaõ ñeå trí töôûng töôïng cuøng mô öôùc cuûa mình coäng vôùi nhieàu yeáu toá thôøi söï maø xaây döïng caâu chuyeän cuûa tieåu thuyeát naøy. Caû hai cuoán saùch vöøa ra ñôøi cuûa Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa Kyø ñeàu noùi leân öu tö veà ñaát nöôùc Vieät Nam. Quyù vò coù theå chia seû öu tö aáy baèng caùch ñeán tham döï buoåi ra maét hai cuoán saùch, theo ngaøy giôø vaø ñòa ñieåm ghi ôû treân.

Sinh hoaït cuoái tuaàn Tieáp trang B1

laø oâng Leâ Thanh Tuøng vaø oâng baø Hoàng Duõng, Nhaát Phöông raát laáy laøm khích leä. Cuõng trong thôøi gian naøy thì taïi nhaø haøng Furiwa ôû goùc ngaõ tö Brookhurst vaø Westminster, Baùc Só Kieàu Coâng Chaån cuøng Ban Quaûn Trò, Giaùm Ñoác Ngaân Haøng First Vietnamese American Bank ñaõ môû moät cuoäc tieáp taân baùo chí vaø coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñeå giôùi thieäu hoaït ñoäng khôûi thuûy cuûa ngaân haøng naøy ñaõ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng. Coâng vieäc khôûi thuûy ñoù laø vieäc gaây voán, thu nhaän nhöõng coå ñoâng. Vì hoaït ñoäng ngaân haøng, tín duïng coøn hieám trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi nhöng laïi raát aûnh höôûng ñeán moïi cuoäc möu sinh cuûa moïi ngöôøi, neân nhöõng ngöôøi chuû tröông dòch vuï taøi chính naøy ñaõ thaät tích cöïc trong vieäc phoå bieán, keâu goïi coäng ñoàng ngöôøi Vieät khaép nôi tham gia tieáp tay vaøo dòch vuï ngaân haøng naøy, ñaëc bieät laø taïi Quaän Cam vì truï sôû chính cuûa ngaân haøng ñaët taïi Little Saigon. Thaáy cung caùch vaø khaû naêng cuûa nhöõng ngöôøi trong Ban Quaûn Trò cuõng nhö Ban Giaùm Ñoác, nhieàu ngöôøi tham döï cho bieát laø hoï raát tin töôûng vaøo söï thaønh coâng cuûa ngöôøi Vieät trong laõnh vöïc môùi meû naøy. Trong ngaøy mai, Chuû Nhaät muøng 05 Thaùng Möôøi Hai, coù leõ chuùng ta khoâng neân boû qua moät sinh hoaït khaù kyø thuù do moät toå chöùc vaên hoïc ngheä thuaät laø Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät ñöùng ra toå chöùc. Thaät ra thì toå chöùc naøy ñaõ nhieàu laàn coù nhöõng buoåi trình dieãn ñaëc saéc laøm soáng laïi tinh thaàn yeâu nöôùc choáng ngoaïi xaâm cuûa oâng cha ta qua nhöõng vôû kòch lòch söû, nhöng laàn naøy Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät laïi coù moät ñeà taøi thôøi söï ñang ñöôïc moïi ngöôøi trong vaø ngoài nöôùc raát löu taâm. Ñoù laø vaán ñeà phuï nöõ Vieät Nam ñang bò laøm maát nhaân phaåm qua caùc chöông trình xuaát khaåu lao ñoäng, caùc chöông trình du lòch vaø cô daâu Vieät Nam cuûa nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam. Chính vì nhöõng chöông trình naøy maø theá giôùi ñaõ nhìn ngöôøi phuï nöõ Vieät baèng nhöõng con maét xaáu. Tuoåi treû Vieät Nam haûi ngoaïi ñaõ haêng haùi laøm saùng toû vaán ñeà naøy ñeå phuïc hoài nhaân phaåm cho ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam trong nöôùc. Nay thì Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät cuõng baét tay vaøo coâng vieäc baèng moät ñaïi nhaïc hoäi vôùi chuû ñeà “Vinh Danh Phuï Nöõ Truyeàn Thuyeát Vieät Nam”. Ñaïi nhaïc hoäi naøy raát phong phuù vì coù ñuû thi ca nhaïc kòch cuøng xoay quanh chuû ñeà, do caùc anh chò em sinh vieân cuûa nhieàu theá heä Vieät Nam haûi ngoaïi ñoàng phuï traùch cuøng ban vuõ noåi tieáng Laïc Hoàng vôùi vuõ sö Löu Hoàng. Chuùng ta seõ ñöôïc nhaéc nhôû tôùi chuyeän Traêm Con Tieáp trang B6

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Baùc Só

PHAÏM GIA KHAÙNH, M.D

9191 BOLSA AVE., SUITE 205, WESTMINSTER, CA 92683 (Trong khu Chôï 99)

Ñieän thoaïi: (714) 891-7035 * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Trung taâm y teá toaøn khoa Ñaø Naüng. * Nguyeân Baùc Só saûn phuï khoa vaø ngoaïi thöônhg döôõng ñöôøng * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Tai-Muõi Hoïng beänh vieän Maltezer vaø baûo sanh vieän Haøm Nghi. * Hoaøn taát haäu Ñaïi Hoïc UCLA. * Hoäi vieân hoäi Y Só Hoa Kyø. Vieät Ñöùc Ñaø Naüng.

Chuyeân Trò: BEÄNH TOAØN KHOA vaø TAI MUÕI HOÏNG

GiÔØ LAØM VIEÄC:

NHAÄN n KHAÙM BEÄNH LAØM THEÛ XANH, DI TRUÙ, NHAÄP TÒCH cuûa Sôû Di Truù Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: MEDICAL * Beänh Ngoaøi da vaø Hoa Lieãu, Beänh ngöôøi lôùn, Treû Em, Beänh Ngoaøi 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: MEDICARE da, Saûn phuï khoa, Tieåu giaûi phaãu, Chích ngöøa, Khaùm söùc khoûe toång 9:30 AM- 2:00 PM vaø BAÛO HIEÅM quaùt, Nhaäp hoïc, Chöông Trình WIC, Thöû maùu laøm hoân thuù.

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Sinh hoaït cuoái tuaàn Tieáp trang B4

Laïc Vieät, daãn ta ñeán Ñöôøng Veà Meâ Linh, nhôù ôn Huyeàn Traân Coâng Chuùa, ngaäm nguøi khaâm phuïc Hoøn Voïng Phu vaø Thieáu Phuï Nam Xöông. Chuùng ta cuõng coøn ñöôïc nghe haùt aû ñaøo vaø thaû hoàn trong nhöõng dieãn ngaâm Chinh Phuï Ngaâm Khuùc ñeå sau cuøng Ngöôøi Con Gaùi Vieät Nam seõ hieän hình roõ neùt laø moät con ngöôøi vöøa coù loøng trung trinh tieát nghóa vöøa laø nhöõng con ngöôøi yeâu nöôùc tuyeät luaân. Vaø gioøng maùu aáy seõ coøn tieáp tuïc traøn chaåy trong nhöõng ngöôøi con gaùi Vieät Nam ñeå cho ñaát nöôùc vaø daân toäc Vieät Nam maõi ñöôïc tröôøng toàn. Ñaïi Nhaïc Hoäi Huøng Söû Vieät kyø III seõ dieãn ra töø 05 giôø chieàu ñeán 11 giôø khuya ngaøy mai taïi nhaø haøng Regent West, Santa Ana.

Nghe ñaøi

Cuõng trong ngaøy mai, Chuû Nhaät, vaøo luùc 1 giôø 30 chieàu taïi Thò Xaõ Westminster, Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng laøm leã kyû nieäm 65 naêm ngaøy thaønh laäp ñaûng. Trong buoåi leã naøy seõ coù leã daâng höông töôûng nhôù ñeán caùi cheát ñaày söï hy sinh cuûa Ñaûng Tröôûng Tröông Töû Anh. Ñoàng thôøi cuõng dòp naøy cöông lónh vaø ñöôøng loái ñaáu tranh cuûa ñaûng cuõng seõ ñöôïc nhaéc laïi. Vôùi quí ñoäc giaû laø Phaät töû vaø quí cöïu quaân nhaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, xin ñöôïc nhaéc ñeán moät buoåi leã raát quan troïng cuûa chuøa Vónh Nghieâm vaøo luùc 11 giôø saùng ngaøy Chuû Nhaät taïi soá 1476 1488 South Reservoir Street, Pomona, ÑT (909) 620-7041. Ñaây laø leã huùy nhaät coá Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc, nguyeân Giaùm Ñoác Nha Tuyeân UÙy Phaät Giaùo trong Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa. Mong quí ñoäc giaû Ngöôøi Vieät coù ñöôïc moät cuoái tuaàn sinh hoaït vui, höõu ích ñeå chuùng ta thaét chaët theâm tình ñoaøn keát. Nguyeân Huy

THTK

LAÏI CHUYEÄN MUA SAÉM Tieáp trang B1

bieåu yù kieán, khoe nhöõng moùn hôøi maø quyù vò ñoù ñaõ daønh giaät, mua cho baèng ñöôïc, vì moãi cöûa tieäm ñeàu ñoâng ngheït, haøng ngaøn ngöôøi chen chuùc. Baùc Naêm khoe: - “Maáy ñöùa con tui, chuùng huøn nhau saém cho tui moät caùi maùy hình ñieän töû. Chuïp xong roài, baám caùi nuùt laø coi laïi ñöôïc hình ngay. Thieät laø hieän ñaïi heát saûy.” Coâ Baûy hoûi moät caùch saønh soûi: - “Con baùc saém maùy ñoù ôû ñaâu zaäy? Mua taïi tieäm hay mua treân löôùi (Internet)? Chuùng chaùu mua ñoà treân löôùi tieän maø reû laém, hoï cuõng baùn sale trong dòp leã naøy, chöù khoâng phaûi chæ coù caùc tieäm môùi baùn sale ñaâu!” - “Thieät sao? Con tui chuùng mua ôû tieäm Frize chi ñoù, nghe chuùng noùi phaûi ñi saép haøng töø saùng sôùm môùi mua ñöôïc.” Cuï baø lôùn tuoåi nhaát trong thính giaû cuûa Ñaøi THTK thuûng thaúng keå chuyeän cuï cuõng mang 20 ñoâ la ñi saém “Teát Taây” cho vui. Tìm ñöôïc tieäm 99c baùn caïc goïi ñieän thoaïi vieãn lieân vôùi giaù 1 xu moät phuùt, cuï möøng quaù, mua luoân 10 ñoâ. Vaäy neân coøn 10 ñoâ mua ñoà chôi cho chaùu chaét coøn nhoû. “Cuõng ñi mua ñoà ñeå coù caûm töôûng nhö mình vaãn sinh hoaït vôùi xaõ hoäi ñoù thoâi, toâi ñaâu coù caàn saém söûa chi nöõa?” Giaø treû, lôùn beù, haàu nhö ngöôøi phuï nöõ naøo cuõng öa ñi soápping. Coâ xöôùng ngoân Vi Vu ñoïc baûn tin veà caùc con soá lieân quan tôùi thöông maïi: Thöa quyù thính giaû, baùo chí Myõ cho bieát trong hai ngaøy cuoái tuaàn qua (Thöù Baûy, Chuû Nhaät), coù theâm 133 trieäu ngöôøi ñi “soáp ping”, theâm vaøo con soá treân 70 trieäu ngaøy Thöù Saùu. Soá tieàn chaø vaøo caïc Visa so vôùi cuoái naêm ngoaùi gia taêng 15%. Soá thöông vuï leân cao nhaát thuoäc vaøo caùc cöûa tieäm baùn ñoà laøm vöôøn vaø caùc tieäm baùn ñoà giaûi trí cho ngöôøi lôùn, treû em. Trong 3 ngöôøi mua saém thì coù moät ngöôøi mua ñoà ñieän töû, vaø moät ngöôøi röôõi (moät treân hai) ngöôøi mua quaàn aùo cuøng caùc phuï tuøng lænh kænh veà trang phuïc! Tuy nhieân noùi chung thì toång soá caùc con soá mua saém cuûa daân chuùng Myõ khoâng cao nhö giôùi thöông maïi döï ñoaùn. So vôùi naêm ngoaùi, caùc tieäm baùn leû Wal-Mart chæ leân 0.7%. Vì vaäy, hoï tuyeân boá seõ môû chieán dòch quaûng caùo maïnh, vaø caét giaù cuûa khoaûng vaøi chuïc moùn ñoà thoâng duïng nhaát, ñeå loâi keùo khaùch haøng vaøo Thaùng Möôøi Hai naøy. Thöông vuï baùn trong thaùng cuoái naêm thöôøng chieám gaàn nöûa soá thöông vuï baùn caû naêm cuûa giôùi baùn leû. So vôùi naêm tröôùc, cuoái 2003 coù soá thöông vuï taêng 3.7% trong khi naêm nay chæ taêng 1.7% maø thoâi. Theo tin haõng thoâng taán CNN, chæ coù caùc “tieäm” baùn leû treân löôùi Internet gia taêng soá baùn tôùi 30% so vôùi naêm ngoaùi. Ngaøy Thöù Saùu daân Myõ traû 256 trieäu ñoâ la, Thöù Baûy 190 trieäu vaø Chuû Nhaät 181 trieäu treân Internet. Nhaø baùo tieân ñoaùn soá tieàn daân chi ra seõ taêng khoaûng 20% trong Thaùng Möôøi Hai naøy, vaø coù theå gaáp ñoâi con soá chi naêm tröôùc. Con soá döï ñoaùn cho chuyeân buoân baùn treân löôùi laø 133 trieäu myõ kim. Ñoù laø khoâng keå tôùi caùc thöông vuï veà du lòch hay mua baùn ñaáu giaù. Coù leõ mua treân Internet cuõng laø moät yeáu toá khieán cho caùc cöûa haøng eá hôn?

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Thoâng baùo cuûa Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam: Ñaïi Nhaïc Hoäi Giaùng Sinh kyø VIII “Vì Sao Muoân Thuôû” Ñeå chung nieàm haân hoan möøng ngaøy kyû nieäm Ngoâi Hai Thieân Chuùa giaùng traàn, Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam, Giaùo Phaän Orange, seõ toå chöùc Ñaïi Nhaïc Hoäi Giaùng Sinh kyø VIII, chuû ñeà “Vì Sao Muoân Thuôû”. - THÔØI GIAN: Tröa Chuû Nhaät ngaøy 19 Thaùng Möôøi Hai 2004, vaøo luùc 01 giôø tröa. - ÑÒA ÑIEÅM: Hoäi tröôøng Bill Medley, tröôøng Trung Hoïc Santa Ana, soá 520 ñöôøng West Walnut, Santa Ana, CA 92701 - (goùc ñöôøng First vaø Flower, thaønh phoá Santa Ana). Ñaïi nhaïc hoäi seõ coù söï ñoùng goùp cuûa nhieàu ca só teân tuoåi trong caùc tieát muïc ca, vuõ, nhaïc, kòch. Ngoaøi ra chöông trình coøn laø moät phoái hôïp taøi naêng töø caùc coäng ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam trong coäng ñoàng. Ngoaøi muïc ñích kyû nieäm ngaøy Chuùa Giaùng Sinh, ñaây laø dòp ñeå moïi ngöôøi khoâng phaân bieät toân giaùo yeåm trôï cho chöông trình giuùp nhöõng treû em khuyeát taät, caùc naïn nhaân cuûa teä naïn buoân baùn phuï nöõ, treû em Vieät Nam, baûo veä nhöõng thai nhi vaø nhöõng sinh hoïaâ muïc vuï, baùc aùi, xaõ hoäi cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo. Vôùi yù nghóa cao quí cuûa söï trôï giuùp neâu treân, Ban Toå Chöùc kính xin söï trôï löïc cuûa caùc Linh Muïc quaûn nhieäm, caùc chuû tòch caùc coäng ñoaøn, tröôûng hoäi ñoaøn ñoaøn theå cuøng toaøn theå coäng ñoàng daân Chuùa vaø quí ñoàng höông chung yeåm trôï cho chöông trình Ñaïi Nhaïc Hoäi Giaùng Sinh kyø VIII, baèng caùch uûng hoä caùc veù tham döï vaên ngheä vaø caùc veù xoå soá ñöôïc baùn taïi caùc coäng ñoaøn, Trung Taâm Coâng Giaùo, caùc nhaø saùch Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Töï Löïc, Tuù Quyønh. Chôï Saigon, chôï AÙ Ñoâng, Leâ Gôûi Tieàn Leï vaø Thanh Sôn Tofu. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc vôùi Coäng Ñoàng Coâng Giaùo, ÑT: (714) 554-1136, (714) 7466147 hoaëc oâng Traàn Ñöùc Nhaõ (714) 569-9143.

DAT

OÂng Hoaøng Lieân (beân traùi), vaø ngöôøi phuï traùch ñieän cho toaøn boä taùc phaåm ngheä thuaät trang trí ñeøn Giaùng Sinh, oâng Ñöùc (beân phaûi, ngoài).

Ñeán xem cuoäc thi Trang Hoaøng Ñeøn... Tieáp trang B1

of Lights, Most Traditional, Best Animation, Best Condominium. Giaûi thöôûng coù giaù trò tinh thaàn nhieàu hôn laø vaät chaát, trong ñoù goàm moät phieáu quaø taëng trò giaù 50 ñoâla vaø moät baûng hieäu caém ngoaøi saân cuûa heä thoáng Home Depot. Trong khi ñoù

nhöõng chi phí ñeå chi traû trong vieäc mua vaät lieäu trang hoaøng cho moät taùc phaåm trang trí baèng boùng ñeøn khoâng thaáp, chaúng haïn nhö coâng trình trang trí baèng boùng ñeøn vaø vaät lieäu khaùc taïi tröôùc nhaø oâng Hoaøng Lieân leân tôùi 45,000 boùng (cho naêm nay). Trong cuoäc phoûng vaán, oâng Hoaøng Lieân cho bieát taùc phaåm trang trí baèng ñeøn cuûa gia ñình oâng naêm nay coù chuû

ñeà “Vinh Danh Chieán Só Hoa Kyø”, moät taùc phaåm maø oâng phaûi boû ra ít nhaát laø 6 thaùng ñeå chuaån bò vaø thöïc hieän. Ñòa chæ nôi gia ñình oâng Hoaøng Lieân cö truù: 27771 Niguel Village Drive, thaønh phoá Laguna Niguel, CA 92677 ( xem baûn ñoà). XIN LÖU YÙ: Neáu söû duïng xa loä 73 ñeå vaøo nhaø oâng Hoaøng Lieân seõ phaûi traû tieàn.

Lòch trình tuyeân theä nhaäm chöùc cuûa caùc taân daân cöû goác Vieät Little Saigon, CA - Keát quaû baàu cöû vaøo Thaùng Möôøi Moät vöøa qua ñaõ ñöôïc chöùng nhaän chính thöùc. Caùc taân daân cöû goác Vieät seõ laàn löôït ñöôïc tuyeân theä nhaäm chöùc trong voøng hai tuaàn tôùi. Luaät Sö Traàn Thaùi Vaên seõ ñöôïc tuyeân theä vaøo chöùc vuï Daân Bieåu Tieåu Bang vaøo luùc 11 giôø saùng ngaøy Thöù Hai muøng 06 Thaùng Möôøi Hai taïi Toøa Nhaø Laäp Phaùp Tieåu Bang (State Capitol) taïi Thuû Phuû Sacramento. Chuû Tòch Toái Cao Phaùp Vieän Tieåu Bang seõ tuyeân theä cho vò daân bieåu goác Vieät ñaàu tieân taïi California cuøng vôùi 24 taân bieåu khaùc treân toaøn California. Moät phaùi ñoaøn ñoâng ñaûo caùc cô quan truyeàn thoâng vaø thaân höõu cuûa Luaät Sö Vaên seõ ñeán töø Orange County ñeå

chöùng kieán söï kieän lòch söû naøy. Vaøo toái ngaøy Thöù Ba muøng 07 Thaùng Möôøi Hai, vaøo luùc 7 giôø, Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung vaø Giaùo Sö Nguyeãn Laâm Kim Oanh seõ ñöôïc tuyeân theä nhaäm chöùc vaøo chöùc vuï UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grove taïi phoøng hoïp hoäi ñoàng giaùo duïc cuûa hoïc khu. Chaùnh AÙn Nguyeãn Troïng Nho ñaõ nhaän lôøi tuyeân theä cho taát caû 3 uûy vieân môùi ñaéc cöû, keå caû Baø Linda Pausen Reed, ñöông kim Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc, vöøa ñöôïc taùi ñaéc cöû. Sau khi ñöôïc tuyeân theä, hai taân uûy vieân goác Vieät seõ cuøng vôùi Luaät Sö Nguyeãn Quoác Laân taïo thaønh moät khoái ña soá ñaàu tieân trong moät cô quan laäp phaùp taïi Hoa Kyø. Phoøng hoïp Hoäi

Ñoàng Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grove toïa laïc taïi soá 10331 Stanford Avenue, beân caïnh Sôû Böu Ñieän vaø gaàn Nhaø Thôø St. Columban, thuoäc Thaønh Phoá Garden Grove. Tuaàn sau ñoù, taân Nghò Vieân Janet Nguyeãn seõ ñöôïc tuyeân theä nhaäm chöùc vaøo toái ngaøy Thöù Ba ngaøy 14 Thaùng Möôøi Hai, vaøo luùc 7 giôø, taïi phoøng hoïp Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Garden Grove. Nghò Vieân Janet Nguyeãn seõ trôû thaønh moät nghò vieân treû nhaát vaø laø moät phuï nöõ thöù hai trong lòch söû Thaønh Phoá Garden Grove. Nghò Vieân Janet Nguyeãn ñaõ ñaéc cöû vôùi soá phieáu cao nhaát trong soá 9 öùng cöû vieân tranh cöû trong cuoäc baàu cöû vöøa qua. Chaùnh AÙn Lieân Bang David O. Carter seõ tuyeân theä cho taân

Nghò Vieân Janet Nguyeãn. Cuõng trong Leã Tuyeân Theä Nhaäm Chöùc taïi Garden Grove, Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên cuõng seõ coù maët ñeå tuyeân theä cho taân Thò Tröôûng Bill Dalton. Ñaây laø moät nghóa cöû ñaëc bieät maø taân Thò Tröôûng Bill Dalton muoán thöïc hieän ñeå noùi leân söï bieát ôn cuûa oâng ta ñoái vôùi Luaät Sö Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên cuõng nhö Coäng Ñoàng Vieät Nam qua thaønh quaû ñaëc bieät trong cuoäc tranh cöû vöøa qua. Nhöõng buoåi leã tuyeân theä nhaäm chöùc saép tôùi cuûa caùc taân daân cöû goác Vieät seõ ñaùnh daáu moät böôùc tieán lòch söû môùi cho söï lôùn maïnh veà chính trò cuûa Coäng Ñoàng Ngöôøi Myõ Goác Vieät taïi Quaän Cam cuõng nhö treân toaøn Tieåu Bang California.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


Söùc Khoûe

.3”

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Tìm Hieåu Hoâm Thöù Naêm, moät uûy ban coá vaán cho Cô Quan Thöïc Phaåm Vaø Döôïc Phaåm FDA (Food and Drug Administration) ñaõ keát luaän raèng loaïi thuoác daùn taåm testosterone cuûa Coâng Ty Procter & Gamble (P&G) ñeå thuùc ñaåy söï ham muoán tình duïc ôû phuï nöõ caàn thöû nghieäm trong thôøi gian daøi hôn ñeå xem coù nhöõng phaûn öùng phuï naøo nghieâm troïng hay khoâng, tröôùc khi noù coù theå ñöôïc chaáp thuaän ñeå baùn ra treân thò tröôøng Hoa Kyø. Coâng Ty Procter & Gamble ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát tôùi qua nhöõng saûn

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

“Viagra Nöõ” caàn nghieân cöùu theâm! phaåm gia duïng nhö xaø phoøng Tide, kem ñaùnh raêng Crest vaø taõ loùt Pampers, nhöng coâng ty cuõng baùn moät vaøi loaïi döôïc phaåm, keå caû thuoác Actonel trò xoáp xöông. Haøng trieäu phuï nöõ gaëp khoù khaên veà ham muoán tình duïc vaø ñaït khoaùi caûm. Nhöng cuoäc nghieân cöùu moät loaïi thuoác cho phuï nöõ töông ñöông vôùi Viagra daønh cho nam giôùi laøm nhieàu ngöôøi lo ngaïi raèng ñaùp öùng tình duïc cuûa phuï nöõ coù tính caùch tình caûm vaø taâm lyù nhieàu hôn, do ñoù hoï khoù ñieàu trò baèng thuoác men. Cô Quan FDA, môùi ñaây ñaõ bò chæ trích vì coi nheï nhöõng

ruûi ro cuûa vaøi loaïi döôïc phaåm, thöôøng quyeát ñònh theo nhöõng lôøi khuyeán caùo cuûa uûy ban coá vaán goàm nhöõng chuyeân vieân beân ngoaøi. Thuoác daùn ngoaøi da cuûa Procter & Gamble, ñöôïc goïi laø Intrinsa, nhaû ra moät lieàu löôïng ñeàu ñaën chaát testosterone, moät trong nhöõng kích thích toá laøm taêng söï ham muoán tình duïc. Nhöõng ngöôøi chæ trích sôï raèng

vieäc ñieàu trò haøng thaùng hay haøng naêm baèng testosterone coù theå gaây nguy hieåm. Cuõng nhö caùc kích thích toá estrogen vaø progestin, ñaõ ñöôïc baùc só keâ Tieáp trang B10

nguyentranhoang@aol.com

Maùu daây roán coù theå giuùp chöõa ung thö maùu Ñoù laø keát luaän cuûa hai nghieân cöùu, moät ñöôïc thöïc hieän ôû Chaâu AÂu, moät ñöôïc thöïc hieän ôû Hoa Kyø, ñöôïc ñaêng treân taïp chí y khoa noåi tieáng cuûa Hoa Kyø “New England Journal of Medicine” hoâm Thöù Naêm tuaàn roài. Leukemia laø moät loaïi ung thö maùu trong ñoù caùc teá baøo baïch caàu (laø caùc teá baøo maùu coù chöùc naêng mieãn dòch, giuùp cô theå choáng traû vôùi caùc vieâm nhieãm) bò saûn sinh moät caùch baát thöôøng vaø khoâng kieåm soaùt ñöôïc. Caùc beänh nhaân bò leukemia thöôøng ñöôïc xaï trò hoaëc hoùa trò ñeå gieát cheát caùc teá baøo baïch caàu bò ung thö, vaø do ñoù coi nhö cuõng xoùa saïch phaàn quan troïng nhaát cuûa heä thoáng mieãn dòch. Ñeå hoài phuïc heä thoáng mieãn dòch, caùc baùc só thöôøng caáy laïi tuûy xöông (bone marrow) hoaëc maùu töø daây roán (umbilical cord blood). Caû hai ñeàu chöùa caùc teá baøo goác (stem cells) coù khaû naêng phaùt trieån thaønh caùc loaïi teá baøo maùu. Maùu töø daây roán coù moät lôïi ñieåm so vôùi tuûy xöông trong vieäc caáy cho ngöôøi bò ung thö laø teá baøo goác töø daây roán ít taán coâng vaøo cô theå ngöôøi ñöôïc caáy hôn, do ñoù deã ñöôïc chaáp nhaän hôn bôûi cô theå ngöôøi ñöôïc caáy, cho duø söï truøng hôïp veà maët mieãn dòch giöõa ngöôøi cho vaø ngöôøi nhaän khoâng ñöôïc hoaøn haûo laém. Tuy nhieân, tröôùc ñaây, maùu töø daây roán vaãn chæ duøng ôû treû

BAÙC SÓ CUÛA BAÏN Phuï traùch:

BS. NGUYEÃN TRAÀN HOAØNG ÑT: (714) 531-7930 nguyentranhoang@ aol.com

Ñoâi ñieàu veà vieâm gan B

Ñieåm Tin Söùc Khoûe Trong Tuaàn

Baùc Só Nguyeãn Traàn Hoaøng (714) 531-7930

Baïn ñoïc thaân meán! Muïc ñích cuûa trang baùo naøy chæ nhaèm cung caáp nhöõng thoâng tin veà y teá vaø söùc khoûe, baïn khoâng neân söû duïng ñeå töï chuaån ñoaùn vaø ñieàu trò beänh. Neáu baïn coù caâu hoûi cuï theå lieân quan ñeán söùc khoûe, neân tham vaán baùc só cuûa baïn hoaëc gôûi thö cho Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, chuùng toâi seõ môøi baùc só hay nhöõng nhaø chuyeân moân giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa baïn treân trang baùo naøy. Ñòa chæ gôûi thö: Trang Söùc Khoûe, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät 14771Moran St, Westminster, CA 92683. Email: taithangdo@yahoo.com

em, vì soá löôïng teá baøo goác trong moät daây roán chæ baèng khoaûng moät phaàn möôøi soá löôïng so vôùi soá teá baøo goác ñaït ñöôïc töø tuûy xöông (treû em nhoû neân caàn ít teá baøo goác hôn). Caùc nghieân cöùu ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong khoaûng cuoái thaäp nieân 1990s ñeán ñaàu thaäp nieân 2000s. Coù 682 beänh nhaân ñaõ tham gia vaøo nghieân cöùu ôû Chaâu AÂu. Coù khoaûng moät phaàn ba caùc beänh nhaân ñöôïc gheùp tuûy xöông phuø hôïp veà maët mieãn dòch hoaëc gheùp maùu töø daây roán khoâng hoaøn toaøn phuø hôïp veà maët mieãn dòch ñaõ vaãn coøn soáng sau hai naêm. Coù 601 beänh nhaân ñaõ tham gia vaøo nghieân cöùu ôû Hoa Kyø. Coù moät phaàn ba caùc beänh nhaân ñöôïc gheùp tuûy phuø hôïp veà maët mieãn dòch, ñaõ vaãn soáng maø khoâng bò taùi phaùt leukemia sau hai naêm. Tæ leä naøy ôû nhoùm ñöôïc gheùp maùu daây roán hoaëc tuûy xöông khoâng hoaøn toaøn phuø hôïp veà maët mieãn dòch laø moät phaàn naêm. Moãi naêm ôû Hoa Kyø coù khoaûng 16,000 beänh nhaân ngöôøi lôùn bò leukemia khoâng theå tìm ñöôïc tuûy xöông phuø hôïp ñeå ñöôïc cöùu soáng. Caùc ngaân haøng maùu töø daây roán caàn phaûi nhaân soá löôïng toàn tröõ leân gaáp boán laàn ñeå coù theå cung caáp ñuû cho caùc beänh nhaân bò leukemia caàn ñeán maùu töø daây roán. Hieän nay moãi naêm coù khoaûng boán trieäu treû em ñöôïc sinh ôû Hoa Kyø, vaø haàu heát caùc daây roán bò vöùt boû. Neáu ñöôïc taøi trôï bôûi chính phuû, vieäc coù ñuû döï tröõ maùu töø daây roán khoâng phaûi laø ñieàu khoù khaên. Cho tôùi nay, caùc baùc só vaãn cho raèng maùu cuûa nhau thai phuø hôïp hôn cho nhöõng ngöôøi nhoû con, bôûi vì nhau thai chöùa Tieáp trang B12

Hoûi: Choàng saép cöôùi cuûa em bò vieâm gan sieâu vi B, nhö vaäy em coù caàn chích ngöøa vieâm gan B hay khoâng? Chuùng em seõ soáng chung vôùi gia ñình beân nhaø em, nhö vaäy nhöõng ngöôøi trong nhaø coù caàn chích ngöøa hay khoâng? Coù caùch naøo ñeå chöõa trò beänh vieâm gan B cho choàng em hay khoâng? Phaûi chích thuoác hay uoáng thuoác? Heát bao laâu? Neáu khoâng chöõa thì coù nguy hieåm laém khoâng? (VL) Toâi ñaõ chích vieâm gan B muõi ñaàu tieân, sau ñoù ñi xa neân queân khoâng kòp chích hai muõi sau, baây giôø ñaõ baûy thaùng roài, coù caàn chích laïi töø ñaàu hay khoâng hay chæ tieáp tuïc chích hai muõi coøn laïi? (Taâm) Toâi ñaõ coù chích ngöøa vieâm gan B laâu laém roài, nhöng sao thöû maùu baùc só noùi laø khoâng coù mieãn dòch, vaäy phaûi laøm sao? Chích ngöøa moät laàn laø ñuû cho suoát ñôøi hay caàn phaûi laäp laïi nhieàu laàn? Neáu nhö vaäy thì bao laâu phaûi chích moät laàn? Laøm sao ñeå bieát chaéc laø chích ngöøa coù hieäu quaû? (Cung) Toâi coù ngöôøi thaân ñaõ bò vieâm gan B maø khoâng bieát, laïi ñi chích ngöøa. Nhö vaäy coù nguy hieåm gì hay khoâng? (Bui) Ñaùp: Nhöõng ai caàn chích ngöøa vieâm gan B? Neáu choàng bò vieâm gan B maø mình chöa bò thì chaéc chaén laø mình caàn phaûi chích ngöøa vieâm gan B. Ñieàu caàn chuù yù ôû ñaây laø mình chæ caàn chích khi mình chöa bò nhieãm hoaëc cô theå chöa coù mieãn nhieãm vôùi vieâm gan B. Coù raát nhieàu loaïi khaùng theå vaø khaùng nguyeân cuûa virus vieâm gan B, nhöng hieän nay, ñaàu tieân, thöôøng thöôøng baùc só chæ caàn thöû hai loaïi khaùng theå vaø khaùng nguyeân coù lieân quan ñeán tình traïng mieãn nhieãm (HBsAb vaø HBsAg), neáu aâm tính thì coù theå chích ngöøa. Tieáp trang B10

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

BAÙC SÓ CUÛA BAÏN

Tìm Hieåu

“Viagra Nöõ” caàn nghieân cöùu theâm! Tieáp trang B8

toa cho phuï nöõ maõn kinh töø nhieàu naêm nay tröôùc khi ngöôøi ta khaùm phaù ra raèng chuùng coù theå gaây ruûi ro veà truïy tim, tai bieán maïch maùu naõo vaø ung thö vuù. Procter & Gamble noùi nhöõng cuoäc nghieân cöùu cuûa hoï cho thaáy raèng Intrinsa, ñöôïc daùn leân buïng vaø thay hai laàn moät tuaàn, ñaõ giuùp ích cho phuï nöõ bò keùm ham muoán tình duïc vaø khoâng gaây caùc phaûn öùng phuï nghieâm troïng naøo trong thôøi kyø 24 tuaàn thöû thaùch. Coâng ty ñaõ ñeà nghò nghieân cöùu söï an toaøn cuûa Intrinsa trong naêm naêm sau khi ñöôïc chaáp thuaän. Procter & Gamble nhaém vaøo moät nhoùm nhoû khoaûng 2 trieäu phuï nöõ ñaõ bò caét boû buoàng tröùng, nguoàn cung caáp testosterone chính cuûa cô theå, ñang söû duïng estrogen vaø thieáu ham muoán tình duïc. Nhöng nhieàu thaønh vieân trong uûy ban lo ngaïi raèng neáu ñöôïc chaáp thuaän thuoác daùn seõ ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn nhieàu. Caùc thöû nghieäm laâm saøng cho thaáy raèng nhöõng ngöôøi

söû duïng Intrinsa chæ ñaït ñöôïc nhöõng caûi thieän khieâm toán cho ñôøi soáng tình duïc cuûa hoï. Caùc phuï nöõ daùn thuoác leân buïng cuûa hoï hai laàn moät tuaàn ñaõ coù theâm “moät laàn thoûa maõn tình duïc” moãi boán tuaàn, so vôùi ngöôøi ñöôïc cho thuoác giaû. Nhöõng nhaø duyeät xeùt cuûa FDA noùi, “Roõ raøng laø söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa roõ reät veà phöông dieän laâm saøng.” Söï an toaøn trong tröôøng kyø cuûa caùch chöõa trò baèng testosterone laø moät moái lo ngaïi giöõa nhöõng keát quaû nghieân cöùu noùi raèng nhöõng kích thích toá khaùc laøm taêng caùc nguy cô ung thö vuù vaø caùc beänh tim maïch, caùc nhaø duyeät xeùt noùi. “Khoâng roõ laø lieäu vieäc theâm vaøo moät kích thích toá khaùc, töùc testosterone, coù theå coù nhöõng haäu quaû baát lôïi töông töï vaø khoâng löôøng tröôùc ñöôïc hay khoâng.” Procter & Gamble laø moät trong khoaûng 10 coâng ty döôïc phaåm ñang tìm kieám moät loaïi thuoác chöõa trò roái loaïn chöùc naêng tình duïc ôû phuï nöõ. Trong soá nhöõng loaïi kia, khoâng coù saûn phaåm naøo, töø kem boâi da cho tôùi kích thích toá phun leân da, coù theå xuaát hieän treân thò tröôøng tröôùc naêm 2006. (n.n.)

Camera noäi soi chæ baèng con nhoäng Theo AFP, nhaø saûn xuaát thieát bò noäi soi haøng ñaàu theá giôùi Olympus ñang thöû nghieäm thieát bò noäi soi duøng moät laàn coù kích thöôùc chæ baèng ñaàu ngoùn tay vaø hình daùng nhö quaû nang. Ngöôøi ta coù theå nuoát noù ñeå ghi hình caùc cô quan tieâu hoùa. Quaû nang ñaëc bieät naøy coù chieàu daøi 2.6 cm, ñöôøng kính 1.1 cm. Beân trong coù moät camera nhoû vaø moät thieát bò truyeàn tín hieäu khoâng daây. Heä thoáng ñöôïc cung caáp naêng löôïng hoaït ñoäng nhôø tröôøng ñieän töø Saûn phaåm thöû nghieäm cuûa xoay töø beân ngoaøi. Hoaït ñoäng khoâng caàn daây, noù seõ Olympus.

Ñoâi ñieàu veà vieâm gan B

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 tieáp xuùc vôùi maùu trong coâng vieäc haøng ngaøy). - Caùc beänh nhaân caàn phaûi loïc maùu laâu daøi, caùc beänh nhaân caàn phaûi ñöôïc truyeàn maùu hay caùc saûn phaåm töø maùu cuõng caàn phaûi ñöôïc chuûng ngöøa vieâm gan B.

Tieáp trang B8

Khi chích ngöøa, phaûi chích nhieàu muõi, do ñoù trong luùc chôø ñôïi cô theå coù mieãn nhieãm, VL caàn phaûi aùp duïng caùc phöông phaùp choáng laây beänh khaùc, quan troïng nhaát laø luoân luoân duøng bao cao su (condom) moãi khi giao hôïp, traùnh tieáp xuùc vôùi maùu cuûa ngöôøi beänh nhö laø duøng chung baøn chaûi ñaùnh raêng (chaûy maùu lôïi coù theå dính vaøo baøn chaûi vaø laây qua ngöôøi khaùc), löôõi lam... Ngoaøi ra, aên uoáng chung, naèm chung, duøng chung baøn caàu tieâu, caùc tieáp xuùc haøng ngaøy khoâng coù lieân quan ñeán maùu vaø giao hôïp ñeàu khoâng laøm cho beänh vieâm gan B lan truyeàn. Do ñoù, ñaàu tieân VL caàn ñi baùc só thöû maùu ñeå xem mình ñaõ coù mieãn nhieãm hoaëc ñaõ coù bò vieâm gan B hay chöa ñeå bieát coù caàn chích ngöøa hay khoâng. Coøn nhöõng ngöôøi khaùc trong gia ñình coù caàn chích ngöøa hay khoâng? Vì ôû chung nhaø seõ coù moät nguy cô nhoû seõ coù theå ñoâi khi tình côø duøng chung caùc vaät duïng coù theå dính maùu nhö baøn chaûi raêng, dao lam... neân caån thaän nhaát laø neân chích ngöøa... Noùi chung, cho tôùi nay, nhöõng ngöôøi trong caùc nhoùm sau ñaây caàn chích ngöøa vieâm gan B: - Taát caû caùc treû sô sinh. - Treû sô sinh töø moät ngöôøi meï ñaõ bò vieâm gan B (coù khaùng nguyeân HBsAg döông tính) caàn chích ngöøa trong voøng 12 tieáng ñoàng hoà töø luùc sanh vaø caàn chích caû khaùng theå choáng laïi vieâm gan B. - Nhöõng treû ñaõ khoâng ñöôïc chích ngöøa vieâm gan B ngay töø luùc môùi sanh, maø tuoåi döôùi möôøi taùm cuõng caàn chích ngöøa (catch up). Neáu khoâng coù baûo hieåm, caùc treû naøy coù theå ñöôïc thuoác chích mieãn phí qua caùc chöông trình VFC (Vaccines For Children) ôû caùc phoøng maïch baùc só coù tham gia chöông trình naøy. (Trong töông lai, sau khi ñaõ ñuoåi kòp löùa tuoåi naøy, tuoåi caàn chích coù theå seõ ñöôïc nôùi roäng ra hôn) Nhöõng ngöôøi trong nhoùm ñöôïc coi laø coù nguy cô cao bò nhieãm vieâm gan B: - Nhöõng ngöôøi coù nhieàu baïn tình (multiple sex partners), nhöõng ngöôøi coù giao hôïp vôùi ngöôøi ñoàng phaùi tính (homosexual or bisexual males). - Nhöõng ngöôøi coù tieáp xuùc ôû chung nhaø vôùi ngöôøi bò nhieãm vieâm gan B (household contact of patients with hepatitis B), ñaëc bieät laø neáu coù tieáp xuùc veà tình duïc. - Nhöõng ngöôøi chích xì ke ma tuùy. - Caùc nhaân vieân y teá (vì nhöõng ngöôøi naøy coù theå phaûi giaûi phoùng beänh nhaân khoûi caûm giaùc ñau ñôùn khi nuoát caùp quang hoïc cuûa maùy noäi soi truyeàn thoáng. Khi caàn chuïp hình moät ñoaïn baát kyø hoaëc toaøn boä heä thoáng tieâu hoùa, beänh nhaân nuoát quaû nang vôùi nöôùc. Khi ñi vaøo thöïc quaûn, camera seõ chuïp hình vôùi toác ñoä 2 hình moãi giaây. Tín

hieäu töø camera seõ ñöôïc hieån thò vaø löu tröõ treân maùy tính. Sau 8 giôø thieát bò seõ ñi heát heä thoáng tieâu hoùa vaø ñöôïc toáng ra ngoaøi moät caùch töï nhieân. Ngoaøi tính naêng chuïp hình, thieát bò coøn coù theå mang thuoác vaøo thöïc quaûn vaø laáy dòch loûng trong ñoù ñeå phuïc vuï cho vieäc phaân tích.

Neáu ñaõ bò beänh hoaëc ñaõ coù mieãn nhieãm roài maø khoâng bieát thì chích ngöøa coù nguy hieåm khoâng? Tröôùc khi chích ngöøa, nhö noùi treân, baát cöù ai cuõng neân thöû maùu xem mình coù caàn chích hay khoâng. Thöôøng thöôøng, ñôn giaûn nhaát, baùc só seõ xeùt nghieäm veà tình traïng nhieãm beänh hoaëc mieãn nhieãm cuûa mình baèng hai xeùt nghieäm vieâm gan B ñôn giaûn vaø töông ñoái reû tieàn laø HBsAb vaø HBsAg, neáu aâm tính thì neân chích. Neáu ñaõ bò beänh hoaëc coù mieãn nhieãm roài maø khoâng bieát thì (cho tôùi nay, ngöôøi ta thaáy) chích cuõng khoâng coù haïi gì, chæ toán tieàn voâ ích. Do ñoù, neáu bieát chaéc chaén laø mình khoâng bò beänh vaø chöa coù mieãn nhieãm (hoaëc khoâng sôï toán tieàn) thì chích luoân cuõng khoâng sao. Caàn phaûi chích bao nhieâu muõi? Hieän nay ôû Hoa Kyø, coù hai thuoác chích ngöøa vieâm gan B ñang ñöôïc cho pheùp söû duïng laø Engerix-B vaø Recombivax HB. Vôùi caû hai thuoác, tuy lieàu khaùc nhau, nhöng soá laàn chích ñeàu laø ba laàn: - Laàn thöù nhaát, - Laàn thöù nhì sau moät ñeán hai thaùng, vaø - Laàn thöù ba vaøo thaùng thöù saùu ñeán thaùng thöù möôøi hai. Hai loaïi thuoác naøy coù theå thay theá laãn nhau. ÔÛ thieáu nieân töø 11 ñeán 15 tuoåi, coù theå coù moät choïn löïa khaùc laø chæ chích hai laàn Recombivax HB caùch nhau boán ñeán saùu thaùng. Neáu queân chích muõi thöù hai hoaëc thöù ba thì phaûi laøm sao? Neáu queân muõi thöù hai döôùi ba thaùng, coù theå chích muõi thöù hai vaø thöù ba nhö bình thöôøng (nhö ñaõ keå treân). Neáu queân töø saùu thaùng trôû leân thì chaéc chaén laø phaûi chích laïi töø ñaàu caû ba muõi. Neáu queân muõi thöù ba döôùi moät naêm, thì coù theå chæ caàn chích muõi thöù ba. Ngoaøi ra, caàn phaûi chích laïi töø ñaàu. Nhö vaäy laø (oâng hay coâ?) Taâm caàn phaûi chích laïi töø ñaàu, vì ñaõ queân muõi thöù hai treân saùu thaùng. Thaân meán, Baùc só Nguyeãn Traàn Hoaøng (Coøn tieáp kyø sau) Trong bao nang, ngoaøi camera coøn coù moät quaû boùng xeïp chöùa thuoác. Boùng coù moät van ñoùng môû coù theå ñieàu khieån ñöôïc töø phía ngoaøi, cho pheùp “thaû” thuoác ra ngoaøi khi caàn. Ñoàng thôøi, phía trong bao nang caùc kyõ sö thieát keá moät ngaên coù aùp suaát thaáp hôn aùp suaát beân trong daï daøy. Khi vaøo thöïc

quaûn, dòch loûng trong ñoù seõ thaåm thaáu vaøo bao nang do cheânh leäch aùp suaát. Nhöõng hình aûnh veà dòch loûng seõ ñöôïc göûi veà maùy tính ñeå baùc só phaân tích. Olympus cho bieát caùc thöû nghieäm seõ ñöôïc tieán haønh sôùm vaø seõ coá gaéng tung loaïi camera naøy ra thò tröôøng trong voøng 2 naêm.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT

LUCKY HOUSE SEAFOOD RESTAURANT BIG SALE - Toâm huøm / Lb - Cua Canada / con - Vòt Baéc Kinh, baùnh bao / 1/2 con - Gaø chieân doøn / con - Caù löôõi traâu chieân doøn, soát laù queá / con - Ñaäu huõ tam vò (baøo ngö, naám ñoâng coâ) - Toä Baùt böûu ñoà bieån

- Goûi söùa gaø xeù phay - Thòt cua xaøo caûi - Laãu caù Thaùi Lan - Möïc troän soát cay ñaëc bieät - Côm chieân toâm, khoùm.

$

7.99 /moùn

Keå töø ngaøy 2 thaùng 11 naêm 04 aên taïi nhaø haøng

Coøn nhieàu moùn ñaëc bieät khaùc BIG SALE

Xin mang gia ñình, baïn beø ñeán thöôûng thöùc caùc moùn do ñaàu beáp nhieàu naêm kinh nghieäm. Baïn seõ haøi loøng.

NHAÄN TIEÄC CÖÔÙI - HOÏP HOÄI ÑOAØN - SINH NHAÄT * Nhaän tôùi 45 baøn. Saân khaáu ñeïp. Saøn nhaûy roäng. * Nhaän Catering taïi caùc Hotel Coù giaù (Double Tree, Embassy, ñaëc bieät Hilton, Marriott,v.v...) vaø Tö gia. cho tieäc cöôùi

Mac Arthur

57

55 22

Bristol Harbor

405

Warner

5

Main

LUCKY HOUSE Seafood Restaurant Inc.

Parking roäng raõi - Tieáp ñaõi aân caàn

Quaø taëng theâm ñaëc bieät cho khaùch ñeán ñaët tieäc cöôùi töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2005 ñeán 30 thaùng 6, 2005

* V.S.O.P Remi Martin (moãi baøn 1 chai) * Appetizer (moùn aên nheï) * Boïc gheá (full house)

* Boâng töôi cho moãi baøn tieäc * Baùnh cöôùi (cuûa tieäm baùnh Amor)

2158 S. Bristol St., Santa Ana. CA 92704 (goùc Warner & Bristol)

ÑT: (714) 641-8510 or 714-641-8511 * Fax: (714) 641-7556

GIÔØ MÔÛ CÖÛA: 6 NGAØY 10:30AM - 9:30PM Ñoùng cöûa thöù Hai

Muoán bieát theâm chi tieát, lieân laïc Cell: Mai (714) 728-9777 Robert (714) 728-9188 Benson (626) 215-9188


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Keát quaû cho thaáy caùc thuoác giaûm ñau vaø giaûm vieâm NSAIDs chæ coù taùc duïng hôn placebo trong thôøi gian khoaûng möôøi tuaàn ñaàu, duøng laâu daøi, thuoác khoâng hôn placebo, laïi coù nhieàu taùc duïng phuï hôn placebo. Maùu daây roán coù theå giuùp chöõa ung thö maùu nhöng Caùc thuoác NSAIDs thöôøng duøng laø ibuprofen (Motrin, Advil, Midol...), naproxen (Aleve, Anaprox, Naprelan...) Tieáp trang B8 Beänh vieâm xöông khôùp (osteoarthritis) laø moät trong caùc ít teá baøo goác hôn tuûy xöông. Trong hai nghieân cöùu keå treân, beänh gaây ñau khôùp thöôøng gaëp nhaát ôû ngöôøi lôùn tuoåi. nhöõng beänh nhaân ñöôïc truyeàn maùu töø daây roán thöôøng (ñöôïc Thuoác ñaàu tieân khuyeán caùo ñöôïc duøng trong beänh naøy laø choïn) nheï caân hôn caùc beänh nhaân ñöôïc caáy tuûy xöông: Trung acetaminophen (Tylenol), chæ duøng khi bò ñau. bình laø 22 pounds nheï hôn trong nghieân cöùu ôû Hoa Kyø vaø 18 pounds nheï hôn trong nghieân cöùu ôû Chaâu AÂu. Baùc Só Nguyeãn Traàn Hoaøng Hieän nay, vieäc duøng maùu töø daây roán ñeå trò ung thö maùu vaãn coøn trong voøng nghieân cöùu ñeå tieáp tuïc chöùng minh vaø tìm caùch taêng cöôøng hieäu quaû cuûa caùch ñieàu trò ñaày trieån voïng naøy. Moät soá caùc nhaø nghieân cöùu noùi raèng caùc kyõ thuaät ñaõ ñöôïc phaùt trieån trong hai naêm vöøa qua (sau khi caùc nghieân cöùu keå treân ñaõ keát thuùc), ñaõ thuùc ñaåy möùc ñoä thaønh coâng cuûa phöông phaùp ñieàu trò naøy coøn cao hôn nöõa. Chuøa Vónh Nghieâm thaønh cung thieát vò Thaäp Baùt La laäp taïi thaønh phoá Pomona, Haùn (theo kieåu töôïng chuøa mieàn Nam California, töø Traêm Gian, thuoäc huyeän naêm 1976. Trong böôùc ñaàu, Hoaøi Ñöùc, tænh Haø Taây). Ban Kieán Thieát Chuøa Vónh Tröôùc tieàn ñöôøng Baûo Ñieän Nghieâm ñaõ mua hai caên nhaø laø hai pho töôïng Hoä Phaùp Depo-Provera laø moät loaïi thuoác ngöøa thai tieän lôïi vì chæ song laäp 1476 vaø 1488 thieát vò hai beân (theo kieåu ñöôøng Reservoir, Pomona, töôïng Chuøa Thaày tænh Haø caàn chích vaøo baép thòt moãi ba thaùng moät laàn. Hoâm 22 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004, FDA (Cô Quan Kieåm laøm truï sôû Coäng Ñoàng Phaät Taây). Sau chính ñieän laø nhaø Soaùt Thöïc Phaåm Vaø Döôïc Phaåm Hoa Kyø) vaø Pfizer ñaõ gôûi ra Giaùo AÙ Chaâu ñeå sinh hoaït töø Toå, chính giöõa thôø Töôïng Toå moät laù thö ñeå thoâng baùo raèng thuoác naøy coù tieàm naêng laøm thieän xaõ hoäi, baûo laõnh taêng Vónh Nghieâm cuøng baøi vò, di ni, Phaät töû vaø ñoàng baøo tò aûnh chö vò Giaùc Linh doøng loaõng bôùt xöông ôû ngöôøi duøng noù. Caùc nghieân cöùu (daãn ñeán lôøi caûnh baùo naøy) cho thaáy thuoác naïn Ñoâng Döông töø caùc traïi phaùi. Hai beân thôø höông naøy laøm giaûm löôïng estrogen trong maùu ngöôøi duøng thuoác, vaø taïm truù Ñoâng Nam AÙ sang linh Phaät töû coù coâng ñöùc vôùi ñieàu naøy lieân quan ñeán vieäc giaûm moät caùch ñaùng keå maät ñoä ñònh cö taïi Hoa Kyø vaø laøm chuøa, keá laø trai ñöôøng vaø hai nôi taïm thôøi cho Phaät töû taêng phoøng cho khaùch vaõng xöông. Söï giaûm maät ñoä xöông naøy coù theå hoài phuïc ôû thieáu nieân vaø trong vuøng lui tôùi sinh hoaït lai. leã nghi caàn thieát. thanh nieân sau khi ngöng thuoác. Ban Kieán Thieát Chuøa FDA khuyeán caùo raèng nhöõng ngöôøi duøng thuoác naøy laâu Vónh Nghieâm cho bieát, UÛy 2. Quan AÂm Ñieän - ngoâi ngaøy neân ñöôïc kieåm tra maät ñoä xöông. Baûo Ñieän Boán Maùi FDA cuõng khuyeán caùo nhöõng ngöôøi duøng thuoác neân duøng Ban Keá Hoaïch Thaønh Phoá Vuoâng: ñuû calcium vaø vitamin D, duø raèng hieän nay chöa coù nghieân Pomona ñaõ chaáp thuaän döï Thôø töôïng Phaät Maãu cöùu naøo tìm hieåu xem duøng calcium vaø vitamin D coù giuùp laøm aùn xaây caát ngoâi chuøa Vónh Nghieâ m hoä i ñuû tieâ u chuaå n Quan AÂm (Meï Boàng Con) giaûm bôùt taùc duïng coù theå gaây loaõng xöông cuûa thuoác hay phaù p lyù vaø phuø hôï p vôù i ngoâ i sôn son thieáp vaøng (theo khoâng. chuø a saé c dieä n Vieä t Nam. Döï kieå u töôï ng chuøa Suøng Cuõng theo FDA, nhöõng ngöôøi coù nguy cô bò loaõng xöông aù n naø y goà m : Nghieâ m , laø ng Mía tænh Haø neân duøng caùc phöông phaùp traùnh thai khaùc. Taây).

Ñieåm Tin Söùc Khoûe Trong

Döï aùn phaùt trieån chuøa Vónh Nghieâm taïi Pomona

Thuoác ngöøa thai Depo-Provera coù theå laøm loaõng xöông

Duøng caùc thuoác NSAIDs keùo daøi ñeå chöõa vieâm xöông khôùp coù theå khoâng coù lôïi

Ñoù laø keát luaän cuûa moät phaân tích ñöôïc ñaêng treân taïp chí y khoa British Medical Journal, soá online ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004. Phaân tích ñaõ toång hôïp soá lieäu töø 23 nghieân cöùu treân 10,845 beänh nhaân. Trong ñoù 7,807 beänh nhaân ñöôïc cho duøng NSAIDs vaø 3,038 ñöôïc nhaän placebo (thuoác giaû gioáng nhö thaät).

1. Chính Toøa Baûo Ñieän: Chính toøa thôø Ñöùc Phaät Di Ñaø vaø hai vò Boà taùt Quan AÂm, Theá Chí. Haøng döôùi laø thieát vò boán vò vua cuûa boán trieàu ñaïi Ñinh, Leâ, Lyù vaø Traàn ñeå töôûng nieäm coâng ñöùc caùc vua chuùa caùc trieàu ñaïi ñaõ goùp coâng xaây döïng söï höng thònh cho Phaät Giaùo queâ nhaø maø söû lieäu Vieät Nam ñaõ ghi laïi roõ raøng. Taû höõu hai beân chính

3.- Chuøa Moät Coät: Chuøa döïng treân moät coät giöõa hoà sen theo kieåu chuøa Moät Coät Haø Noäi do vua Lyù Thaùi Toâng xaây caát naêm 1049, bieåu töôïng cho ngheä thuaät kieán truùc coå truyeàn cuûa neân vaên hoùa Vieät Nam. Döôùi trieàu ñaïi nhaø Lyù, caùc vua chuùa thöôøng ñeán ñaây ngoaïn caûnh, tham thieàn vaø thoï giôùi Taùm Ñieàu. Noäi ñieän thôø Phaät maãu Chuaån Ñeà,

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Tieãn bieät ngheä só taøi danh Duõng Thanh Laâm GS TRAÀN VAÊN CHI Than oâi!... Duõng Thanh Laâm ñaõ vöøa naèm xuoáng... Ngöôøi ngheä só taøi danh ñaõ vöøa ra ñi... Ñôøi ngheä só cuûa anh nhö “chim trôøi caù nöôùc”, boân ba xuoâi ngöôïc khaép vuøng ñaát nöôùc queâ höông anh. Anh ñaõ ñem ñieäu hoø, ñieäu lyù xaøng xeâ, ñieäu ca Daï Coå Hoaøi Lang... ñeán töøng ngöôøi, töøng nhaø, ñeán taän cuøng xoùm ngheøo, nôi maø anh ñöôïc cha meï sanh ra, nôi maø anh ñaõ ñöôïc thaønh ngöôøi ngheä só taøi danh. Hôõi nhöõng ai ñaõ töøng nghe anh ca, nay xin haõy nghe laïi. Hôõi nhöõng ai chöa coù dòp nghe anh ca, thì giôø ñaây haõy tìm nghe gioïng ca Duõng Thanh Laâm. Quanh quaån ñaâu ñaây, khaùch moä ñieäu nhö ñang nghe Duõng Thanh Laâm phía sau thieát laäp baøi vò vaø vaø chung quanh phoá trí phöông danh coâng ñöùc ngöôøi troàng caây caûnh vaø caây aên cuùng tieán tònh taøi. traùi. Noùi toùm laïi chuøa Vónh Nghieâm phaùt trieån theo keá 4. Khaùch ñöôøng vaø taêng hoaïch môùi laø moät moâ phoûng xaù: toång hôïp caùc ngoâi coå töï noåi Taàng döôùi laø nhaø khaùch, tieáng taïi mieàn Baéc Vieät nhaø trai, nhaø truø. Nam nhö chuøa Höông, chuøa Taàng treân laø taêng xaù cuûa Traàm, chuøa Thaày, chuøa Taây chö taêng truï xöù. Phöông, chuøa Mía, chuøa Traêm Gian, chuøa Bích Ñoäng, chuøa Daâu, chuøa Lyù Quoác Sö, 5. Thaùp Truùc Laâm vaø chuøa Nguõ Xaõ vaø Traàn Quoác. thaùp Lieân Hoa: Nhöng moät döï aùn lôùn lao Hai ñaàu nhaø cuûa khaùch nhö vaäy, khoâng nhöõng ñoøi ñöôøng, phía maët tieàn laø hoûi chö taêng ni Phaät töû söï Thaùp Truùc Laâm thôø töôïng kieân trì vöôït qua nhöõng khoù cuûa ba vò Toå Phaùi Thieàn khaên maø coøn ñoøi hoûi söï ñoùng Truùc Laâm: Nhaân Toân Thaùnh goùp kinh phí raát lôùn ñeå hoaøn Ñeá Giaùc Hoaøng, Phaùp Loa thaønh. Ban Kieán Thieát Chuøa vaø Huyeàn Quang (töôïng theo Vónh Nghieâm keâu goïi ñoàng kieåu chuøa Vaân Yeân, nuùi Yeân höông ñoùng goùp tích cöïc ñeå Töû Quaûng Ninh, Haûi Phoøng). xaây döïng moät ngoâi chuøa ñeïp Phía cuoái laø Thaùp Lieân vaø phaûn aûnh ñöôïc vaên hoùa Hoa thôø chö vò höông linh truyeàn thoáng cuûa Phaät Giaùo. kyù tieán. Moïi söï hyû cuùng hoaëc chi phieáu, xin ñeà: 6. Thieàn Caûnh (Zen GarBan Kieán Thieát Chuøa den): Vónh Nghieâm Thieát trí moät vöôøn caûnh P.O. BOX 456 theo caûnh trí cuûa Thieàn Ñaïo Pomona, CA 91769. Truùc Laâm Yeân Töû töông töï Ñieän thoaïi lieân laïc: (909) nhö thieàn caûnh cuûa chuøa 620-041. Nhaät-Lieân-Toâng taïi Nhaät Hoøa Thöôïng truï trì: (909) Baûn. Sau chuøa laø nôi ñaäu xe 297-8567.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT

Haân Haïnh Giôùi Thieäu Ñeâm Ca Nhaïc Ñaëc Bieät

CAÅ M VAÂ N m â ñe

KHAÉC TRIEÄU

9g Thöù Baûy ngaøy 4 Thaùng 12/04 taïi vuõ tröôøng Majestic 18582 BEACH BLVD #121 ª (714)981-9255

ñeâm nhaïc

CAÅM VAÂN KHAÉC TRIEÄU giôùi thieäu 2 CD môùi nhaát "Xin Cho Toâi" vaø "Haùt Maõi Cho Nhau"

* PHAÀN 1: Caåm Vaân & Khaéc Trieäu vaø nhöõng ca khuùc ñaëc saéc trong 2 album treân söïNtrình dieãm n cuû ng ca treû DUY KHOA NGUYEÂ * vaø PHAÀ 2: Caå Vaâan2&gioïKhaé c Trieä u vaøTHANH nhöõng&nhaï c phaå m N noåi tieáng vaø thaønh coâng nhaát theo lôøi yeâu caàu cuûa khaùn giaû Toå chöùc chöông trình: DUÕNG NGUYEÃN (714)420-2999

VEÙ MUA TRÖÔÙC 30$ * MUA TAÏI CÖÛA: 35$ Mua taïi: T.T Tuù Quyønh (531-4284) - Kelly Services (713-2215) T.T Bích Thu Vaân (897-4519) - T.T Thanh Trang (894-9933) Melody Flowers (775-4648) - Perfume Company (775-2975)


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Leã töôûng nieäm Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc taïi chuøa Vónh Nghieâm Pomona POMONA.- Chuøa Vónh Nghieâm Pomona seõ toå chöùc leã töôûng nieäm Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc - nguyeân Giaùm Ñoác Nha Tuyeân UÙy Phaät Giaùo Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, vôùi nhöõng chi tieát khôûi ñaàu nhö sau: - NGAØY GIÔØ: Ngaøy Chuû Nhaät muøng 05 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, luùc 11 giôø. - ÑÒA ÑIEÅM: Chuøa Vónh Nghieâm, soá 1476-1488 S. Reservoir Street, thaønh phoá Pomona, CA 91766, ñieän thoaïi (909) 620-7040. Trong baûn thoâng caùo baùo chí, chuøa Vónh Nghieâm ñaõ cung caáp moät vaøi neùt veà tieåu söû cuûa coá Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc nhö sau: Theá danh cuûa ngaøi laø Traàn Vaên Myõ, sinh naêm AÁt Maõo (1915) taïi laøng Quaàn Phöông, huyeän Haûi Haäu, tænh Nam Ñònh. Laø moät ñoàng töû xuaát gia, ñeä töû toå Trí Haûi, moät danh taêng Thieàn Sö cuûa Phaät Giaùo Mieàn Baéc, ñaõ ñoùng goùp nhieàu coâng ñöùc trong vieäc chaán höng Phaät Giaùo Vieät Nam qua caùc thaäp nieân 1930, 1940, 1950. Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc laø moät vò taêng coù giôùi ñöùc, ñaïo haïnh, ñöôïc uy tín trong haøng töù chuùng Phaät töû ñaõ ñöôïc tröôøng Taêng Hoïc Quaùn Söù tuyeån choïn gôûi ñi du hoïc taïi Nhaät Baûn naêm 1954. Trong suoát 8 naêm du hoïc,

ngaøi ñaõ ñaäu caùc caáp baèng Cao Hoïc Trieát Hoïc vaø Ñeä Töù Ñaúng Huyeàn Ñai Nhu Ñaïo. Ngoaøi ra, ngaøi coøn ñöôïc ñaéc truyeàn taâm phaùp Thieàn Hoïc cuûa caùc danh taêng Thieàn Sö Phaät Giaùo Nhaät Baûn. Veà nöôùc naêm 1982, Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc ñaõ môû nhöõng lôùp daïy tónh toïa tu thieàn cho Phaät töû taïi hai chuøa Giaùc Minh vaø Phöôùc Hoøa Saøi Goøn. Tôùi muøa Phaät Ñaûn phaùp naïn naêm 1963, Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc ñaõ tham gia tích cöïc trong cuoäc tranh ñaáu cho nhaân quyeàn vaø bình ñaúng toân giaùo. Ngaøi ñaõ ñöôïc ñeà cöû laø Chaùnh Ñaïi Dieän Mieàn Vónh Nghieâm cuûa khoái Phaät Giaùo Ñoà Mieàn Baéc laäp nghieäp vaø haønh ñaïo taïi mieàn Nam, kieâm nhieäm caùc chöùc vuï Toång Vuï Tröôûng Kieán Thieát vaø Taøi Chaùnh trong heä thoáng toå chöùc Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát thaønh laäp naêm 1964. Ngaøi coøn ñöôïc ñeà cöû chöùc Giaùm Ñoác Nha Tuyeân UÙy Phaät Giaùo trong quaân ñoäi Vieät Nam Coäng Hoøa, laõnh ñaïo tinh thaàn caùc chieán só quoác gia baûo veä giang sôn ñaát nöôùc. Treân böôùc ñöôøng tu hoïc haønh ñaïo, Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc ñaõ hieán daâng troïn ñôøi cho lyù thöôûng vò tha, ngaøi ñaõ thöïc haønh haïnh nguyeän Boà Taùt ñoä sinh

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU

* Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

(714) 241-8162

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

ñöa ñaïo vaøo ñôøi, tuøy duyeân daãn daét moïi ngöôøi ñi veà beán giaùc. Nhìn chung, veà cuoäc ñôøi theá ñaïo, ngaøi ñaõ taïo rieâng cho mình moät ñòa vò khaùc ñaëc bieät veà caû ba laõnh vöïc laäp coâng, laäp ñöùc vaø laäp ngoân. Ñoái vôùi ngaøi, ngöôøi coù chí lôùn ñaïi nguyeän thì duø ôû hoaøn caûnh naøo, cuõng taïo döïng ñieàu kieän thuaän lôïi laøm neân ñaïi söï. Chuøa Vónh Nghieâm ñöôïc döïng treân ñaùm ruoäng buøn rau muoáng. Khôûi ñaâu ngaân khoaûn xaây döïng chuøa chöa coù treân möôøi ngaøn ñoàng Vieät Nam Coäng Hoøa, nhìn vaøo maûnh ruoäng buøn nöôùc meânh moâng, khoâng ai nghó ngoâi chuøa coù theå hoaøn thaønh, nhöng nhôø nghò löïc kieân trì vaø taøi thaùo vaùt, quyeát taâm neân taêng ni Phaät töû tin töôûng vaøo ngaøi, chung nhau goùp söùc xaây döïng ngoâi chuøa Vónh Nghieâm to lôùn, trang nghieâm vaø ñeïp nhaát mieàn Nam Vieät Nam luùc ñoù. Sau khi xaây xong chuøa Vónh Nghieâm, Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc nghó tôùi tinh thaàn hoøa hôïp taùi thoáng nhaát Phaät Giaùo Vieät Nam baèng caùch xaây döïng baûo thaùp Vieät Nam Quoác Töï lôùn nhaát toaøn quoác vaø döï ñònh cung nghinh Hoøa Thöôïng Taêng Thoáng Thích Tònh Khieát vaø chö taêng hoäi ñoàng hai Vieän Hoùa Ñaïo AÁn Quang - Quoác Töï döï leã caét baêng khaùnh thaønh. Cuoäc

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa LITTLE SAIGON.- Beänh cuùm laø moät chöùng beänh truyeàn nhieãm ñöôøng hoâ haáp. Beänh traïng cho theå töø nheï ñeán naëng vaø ñoâi khi daãn ñeán töû vong. Caùch toát nhaát ñeå ñeà phoøng beänh cuùm laø chuûng ngöøa cuùm moãi naêm. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay 2004-2005. Vì soá löôïng thuoác cung öùng coù giôùi haïn, xin ñoàng baøo caàn chích ngöøa cuùm haõy ñeán ngay Trung Taâm Y Teá Nhôn Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng vaø khoâng caàn phaûi laáy heïn tröôùc. Ñòa chæ cuûa Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa: 14221 ñöôøng Euclid, suite #H, thaønh phoá Garden Grove, CA 92843. Giôø laøm vieäc: Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu, töø 9 giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu. Giôø nghæ tröa cuûa trung taâm laø töø 1 ñeán 2 giôø. vaän ñoäng taùi thoáng nhaát Phaät Giaùo ñang tieán haønh toát ñeïp thì Hoøa Thöôïng Taâm Giaùc laâm troïng beänh vaø Ñöùc Phaät A Di Ñaø ñaõ trieäu söù ñoùn ngaøi veà Phaät Quoác luùc 02 giôø saùng ngaøy 20 Thaùng Möôøi naêm Quí Söûu, nhaèm vaøo ngaøy 26 Thaùng Möôøi Moät 1973. Ngaøi veà vôùi coõi Phaät ñeå laïi cho Phaät töû nieàm thöông tieác, kinh ngöôõng moät baäc giôùi ñöùc ñaïo haïnh chaân tu vaø ñaëc bieät ñeå laïi moät caûnh töï Vónh Nghieâm ñaõ ñöôïc lieät ghi trong haøng danh lam thaéng caûnh cuûa vaên hoùa Phaät Giaùo Vieät Nam hieän ñaïi. Coâng boá tieåu söû cuûa coá Hoøa Thöôïng Thích Taâm Giaùc laø moät moân ñoà cuûa ngaøi, Hoøa Thöôïng Thích Minh Thoâng, truï trì chuøa Vónh Nghieâm Pomona.

Rao Vaët

nhaät baùo

NGÖÔØI VIEÄT Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

XIN ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI ÑAËC BIEÄT NAØY! Haõy thöôûng thöùc chöông trình giaûi trí ñaëc saéc phong phuù cuûa ñaøi truyeàn hình SBTN qua cable. Ngoaøi ra, vôùi cable baïn coøn ñöôïc theâm:  Heä thoáng Internet vôùi toác ñoä nhanh  Deã daøng laép raùp

Ghi danh vôùi SBTN ngay hoâm nay ñeå ñöôïc quaø taëng $20.00 VISA GIFT CARD ®

QUAØ TAËNG

 Khoâng caàn mua duïng cuï maéc tieàn  Khoâng caàn kyù hôïp ñoàng daøi haïn

$20.00 VISA GIFT CARD*

Xin nhanh leân! Chöông trình quaûng caùo heát haïn ngaøy 12/31/04!

1-866-713-6185

Chuùng toâi noùi baèng tieáng cuûa baïn

Chaúng coù vieäc gì khoù!

*VISA® GIFT CARD OFFER expires 12/31/04. Gift Card valued at $20.00. Must be 18 years old and a legal resident of U.S.A. Proof of new two (2) month subscription to CCTV-4, CTI-Zhong Tian Channel, TFC, C1R, SBTN, TV Asia, TV JAPAN or RTN required. Allow 10-12 weeks for delivery of Gift Card. VOID where prohibited, taxed or restricted by law. One Gift Card per household. Employees (and persons living in the same household) of ICN and participating systems are not eligible. For complete Official Rules log on to www.internationalchannel.com. Cards issued by Bank One, N.A. pursuant to a license from Visa U.S.A. and managed by Ecount, a member service provider of Bank One. Use of card subject to the Terms of Use and Disclosures and Fees posted at www.myecount.com. Digital service required. Limited time offer. Some restrictions may apply. Services not available in all areas. SBTN-1083

DAT


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

.3”

DAT


.3”

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Tìm caûm giaùc maïnh vôùi nhöõng baïn treû chôi xe Moâtoâ

Moät thoaùng bieåu dieãn gaàn Long Beach

AÙ Haäu Miss Vietnam-USA naêm 2005. Jennifer cho bieát: “Caùc anh chaïy moâ toâ troâng very “ngaàu”.

Noùi vaø nghe ñeán nhoùm caùc thanh nieân chôi xe moâtoâ laøm nhieàu ngöôøi nghó ñeán hình aûnh cuûa caùc thanh nieân quaäy phaù hay thích chôi bôøi. Nhöng khoâng hoaøn toaøn ñuùng vaäy, coù nhöõng ngöôøi chæ thích moâtoâ vaø xe moâtoâ nhö moät sôû thích laønh maïnh nhö nhieàu sôû thích khaùc. (Kyø I) Baøi MAI THÖÔÏNG Hình HUYØNH TUAÁN KIEÄT VAØ MICHAEL MÖØNG Heïn 10:00 ñeán gaëp nhau tröôùc khuoân vieân baùo Ngöôøi Vieät nhöng maõi ñeán gaàn 12:00 tröa Leâ Ñöùc Vinh Phong môùi lao chieác xe ñua 600 phaân khoái ñeán vaø xin loãi giaûi thích vì nhieàu thaønh vieân cuûa nhoùm baän ñi laøm hay coù cô sôû thöông maïi rieâng neân phaûi ñôïi hoï xong vieäc hoaëc ñoùng cöûa môùi ra ñöôïc. “Tuïi em chæ laø nhoùm nhöõng ngöôøi thích xe moâtoâ tìm ñeán nhau neân cuõng khoâng coù toå chöùc gì chaët cheõ gheâ gôùm caû. Ai cuõng coù vieäc

vaø hay gaëp nhau cuoái tuaàn trao ñoåi vaø cuøng ñi xe ñeán moät nôi naøo ñoù döôït cho bieát caûm giaùc toác ñoä,” Phong cho bieát theâm vaäy.

Wow! Naøo taát caû baét ñaàu. Chuaån bò khôûi haønh töø khuoân vieân baùo Ngöôøi Vieät, saùng Thöù Baûy ngaøy 27 Thaùng Möôøi Moät 2004.

maùy vaø toác ñoä vaãn baùm theo Phong vaø ngaøy caøng maïnh hôn. Phong mua chieác xe ñua thöïc söï ñaàu tieân taïi Myõ vaøo naêm 1993, chieác Suzuki 750. Luùc ñaàu chæ moät mình ñi tìm caûm giaùc toác ñoä, roài theo thôøi gian gaëp nhöõng ngöôøi cuøng sôû thích vaø hoï tìm ñeán nhau. Ngaøy nay, caû nhoùm ñaõ coù tôùi hôn 20 gaàn 30 ngöôøi cuøng thích ñua xe vaø gaëp nhau haøng tuaàn. “Caùc nhoùm chôi xe vaø ñua xe thöôøng dính vaø bò aûnh höôûng bôûi caùc chuyeän baêng

ñaûng, röôïu bia hay caû thuoác phieän, coù gì trong nhöõng ñieàu ñoù trong nhoùm naøy khoâng?” chuùng toâi hoûi. “Khoâng, boïn em khoâng phaûi laø nhoùm theo ñuùng nghóa cuûa noù. Tuïi em chæ laø moät ñaùm nhöõng ngöôøi treû thích xe moâtoâ, tìm ñeán nhau ñeå trao ñoåi vaø cuøng ñi tìm caûm giaùc toác ñoä maø thoâi. Ngaøy thöôøng ai cuõng coù vieäc laøm, coù cô sôû thöông maïi neân cuõng chæ coù theå coù thôøi gian daønh cho sôû thích vaøo cuoái tuaàn moät vaøi giôø maø thoâi,”

huyeân muïc “Ngöôøi Vieät, 30 Maûnh vôõ cuûa chieác maùy bay C5A Galaxy naêm tò naïn vaø ñònh cö” xuaát hieän moãi Thöù Baûy haøng tuaàn vaø seõ keùo daøi trong 28 tuaàn leã, töø soá baùo ngaøy 16 Thaùng Möôøi naêm 2004 ñeán soá baùo ngaøy 30 Thaùng Tö naêm 2005 nhaèm muïc ñích kyû nieäm 30 naêm ngöôøi Vieät Nam ñònh cö taïi Hoa Kyø. Vieät Nam ñaõ “bay” ra khoûi Chuyeân muïc seõ bao goàm caùc nhaän ñònh, hình aûnh, soá lieäu thoáng keâ coù tính caùch heä thoáng vaø caû caùc soá lieäu thu ñaát nöôùc. Töøng ñöôøng phoá, nhaäp rieâng reõ töø nhieàu nguoàn taøi lieäu khaùc nhau. Chuyeân töøng con heûm cuûa Saøi Goøn trôû neân hoãn loaïn chöa töøng muïc “Ngöôøi Vieät 30 naêm tò naïn vaø ñònh cö” nhaèm muïc coù. Treân chöông trình phaùt ñích phaùc hoïa phaàn naøo quaù trình tò naïn, di cö vaø thaønh hình caùc coäng ñoàng Vieät Nam taïi Hoa Kyø keå töø ngaøy ñaàu thanh cuûa Quaân Ñoäi Hoa Kyø, tieân ñaët chaân leân queâ höông môùi. Moïi yù kieán, hình aûnh vaø ngöôøi ta ñöôïc nghe baøi haùt noåi tieáng cuûa Bing Crosby, soá lieäu boå sung xin ñöôïc gôûi veà email: I’m Dreaming of a White nguoiviettre2005@yahoo.com. Christmas, moät baøi haùt Chuyeán maùy bay khoång Laïi theâm moät chuyeán bay Giaùng Sinh laïi ñöôïc phaùt ñi loà caát caùnh töø Taân Sôn cuûa Chöông Trình Di Taûn trong nhöõng ngaøy hoãn loaïn Nhaát vaøo nhöõng ngaøy cuoái Treû Em (Babylift Operation) cuoái cuøng cuûa chieán tranh. Ña cuøng cuûa Saøi Goøn. Beân caát caùnh. Nhöõng treû em voâ soá, nhöng khoâng phaûi taát caû, trong khoang maùy bay, thöøa nhaän trong cuoäc chieán hieåu raèng moät “Giaác Mô töøng daõy thuøng caùc toâng Vieät Nam ñang treân ñöôøng ñi Giaùng Sinh” ñang ñöôïc söû xeáp thaønh haøng daøi ôû giöõa vaøo cuoäc soáng môùi. duïng nhö moät tín hieäu ra ñi. loái ñi. Trong moãi chieác Trong khi quaân ñoäi Coäng Moät laøn soùng ra ñi oà aït thuøng coù dieän tích khoaûng Saûn Baéc Vieät ñang daàn daàn ñöôïc chieáu hình treân haàu heát 2 feet vuoâng aáy, hai, coù khi tieán vaøo Saøi Goøn, tình hình caùc phöông tieän truyeàn thoâng laø ba treû em, ñöôïc saép xeáp cuûa mieàn Nam Vieät Nam trôû quoác teá. Trong khi ñoù, moät laøn goïn gheõ trong nhöõng sôïi neân tuyeät voïng trong moãi soùng khaùc, ñang aâm thaàm vaø “seat belt” ñöôïc raøng buoäc giaây phuùt troâi qua. Nhöõng töï nguyeän ñi vaøo Saøi Goøn vôùi caån thaän. Caùc nhaân vieân töø chieác maùy bay chöùa ñaày nhieäm vuï khaùc: di taûn taát caû thieän, thieän nguyeän vieân vaø ngöôøi tò naïn caát caùnh trong nhöõng treû em voâ thöøa nhaän phi haønh ñoaøn phaûi taát baät moät nhòp ñieäu baän roän chöa coøn soùt laïi trong chieán tranh. laøm vieäc giöõa nhöõng tieáng töøng coù taïi Phi Tröôøng Taân Tình theá moãi ngaøy moät toài khoùc inh oûi cuûa haøng traêm Sôn Nhaát. Chæ rieâng trong teä! OÂng Cherie Clark, moät treû sô sinh. ngaøy 27/4, hôn 7,000 ngöôøi ñaïi dieän cuûa hoäi “Nhöõng

Ngöôøi Baïn Cuûa Treû Em VN” hoài töôûng: “Ñaát nöôùc aáy suïp ñoå xung quanh chuùng toâi. Chuùng toâi khoâng bieát phaûi laøm gì vaø troâng ñôïi ñieàu gì. Caùc tænh laân caän Saøi Goøn thaát thuû nhö moät troø Domino. Trong khi aáy, caùc “sô” Coâng Giaùo vaø caû caùc thieän nguyeän vieân Phaät Giaùo laïi ñi vaøo Saøi Goøn, baèng thuyeàn hoaëc ñöôøng boä, ñeå tìm vaø cöùu giuùp caùc treû em bò boû rôi. Nhöõng ngaøy naøy, ngöôøi ta khoâng tìm ñaâu ra söõa cho treû em, caû thuoác men cuõng khoâng tìm ñöôïc. Ngöôøi ta tìm moïi caùch ñeå ra ñi. Coù leõ, hoï chæ nghæ ñeán moät ñieàu duy nhaát: soáng soùt.” Ngaøy 3/4/1975, TT Gerald Ford coâng boá keá hoaïch di taûn treû em bò boû rôi döôùi teân goïi “Operation Babylift.” Theo keá hoaïch, 30 chuyeán bay seõ ñöôïc ñieàu ñoäng ñeå cuøng vôùi caùc phöông tieän khaùc, di taûn khoaûng 70,000 treû em döôùi moät ngaân saùch ñaëc bieät vaøo khoaûng 2 trieäu ñoâ la. Cuøng vôùi chöông trình di taûn treû em, soá treû em ñöôïc nhaän laøm con nuoâi taïi Hoa Kyø taêng leân ñeán möùc kyû luïc trong lòch söû quoác gia naøy. Nhöõng chuyeán bay, vöøa quaân söï vöøa daân söï, bay ra bay vaøo lieân tuïc treân khoâng phaän Saøi Goøn ñeå di taûn treû em döôùi söï hôïp taùc cuûa caùc toå chöùc Holt, Friends of Children of Vietnam, Friends For All Children, Catholic Relief Service, International Social Services, International Orphans vaø Pearl S. Buck Foundation. Hôn 2,000 treû em ñöôïc ñöa ñeán Hoa Kyø, gaàn 1,300 treû

Baét ñaàu töø Vieät Nam Phong, 34 tuoåi hieän ñang soáng taïi TP Santa Ana, thích xe moâtoâ töø nhoû vaø ñaõ töøng ñua xe khi coøn ôû Vieät Nam. “Hoài ñoù tuïi em ñua xe baèng chieác xe 67, ñöôïc ‘xoaùy noøng’ ñeå chôi,” Phong keå laïi vaäy. Töø ngaøy ñoù sang ñeán ñaây, töø naêm 1993, sôû thích xe

Taøi Lieäu Ñaëc Bieät Cuûa Ngöôøi Vieät Treû

Ngöôøi Vieät, 30 Naêm

Tò Naïn vaø Ñònh Cö

C

Babylift Operation: Cuoäc di taûn cuûa nhöõng ñöùa treû caùch ñaây 29 naêm

Phong giaûi thích. Phong cuõng cho bieát theâm, coù nhöõng nhoùm theo nghóa “baêng ñaûng” nhö vaäy ôû Los Angeles nhöng ñoù khoâng phaûi laø tröôøng hôïp cuûa caùc baïn treû ôû ñaây. Taát caû gaàn 20 chieác xe phaân khoái lôùn ñaõ ñeán tuï taäp tröôùc toøa baùo Ngöôøi Vieät. Sunny, 25 tuoåi, hieän ôû TP Garden Grove, cho bieát: “OÂng baø giaø caèn nhaèn döõ laém. Nhöng ham vui neân chòu thoâi. Em Thích ñoä oáng “poâ” xe ñeå keâu to. Hieän em duøng oáng poâ “ñoä” cuûa haõng Akrapovic.” Sunny vaø Tony laøm coordinators cuûa nhoùm. Sunny noùi, chôø theâm Mike (ngöôøi Phi Luaät Taân) ñeán roài caû nhoùm seõ daøn ra chuïp hình cho caùc phoù nhaùy. Nguy hieåm khoâng? Töø ñaàu ñöôøng Bolsa tieáng xe gaàm ruù vang leân. Chieác xe ñen lao tôùi. “Mike ñaáy, anh chuaån bò xem haén bieåu dieãn,” Sunny noùi vôùi toâi. Chöa kòp döùt lôøi, chieác Honda CBR 954 lao tôùi phanh gaáp, caém ñaàu xe xuoáng vaø bung ñuoâi xe leân töôûng nhö muoán ñoå ra khaùc ñöôïc ñöa ñeán Canada, UÙc vaø moät soá quoác gia Chaâu AÂu khaùc. Ngaøy 4/4/1975, chæ moät ngaøy sau khi keá hoaïch di taûn treû em ñöôïc chính thöùc coâng boá, chuyeán maùy bay C-5A Galaxy mang theo hôn 300 treû em ñaõ bò rôùt trong moät taïi naïn caùch saân bay Taân Sôn Nhaát hai daëm. C-5A Galaxy, loaïi maùy bay lôùn nhaát theá giôùi thôøi baáy giôø, ñang ôû ñoä cao 23,000 feet caùch Saøi Goøn 40 daëm, ñaõ bò tung caùc caùnh cöûa hoâng. Caùc phi coâng ñaõ coá gaéng ñöa maùy bay veà laïi Taân Sôn Nhaát. Bò rôi töø ñoä cao 1,000 feet, chieác Galaxy ñaõ phaûi “chaø buïng” treân moät ñoaïn ñöôøng daøi gaàn nöûa daëm. Hôn 150 treû em (döôùi hai tuoåi) vaø moät soá ngöôøi lôùn khaùc ñaõ thieät maïng trong tai naïn naøy. 170 ngöôøi khaùc ñaõ bò thöông. Cuøng thôøi ñieåm naøy, moät chuyeán maùy bay khaùc, Boeing 747 ñöôïc ñöôïc baûo trôï bôûi toå chöùc Holt International cuõng ñaõ caát caùnh thaønh coâng mang theo moät soá löôïng haønh khaùch khoång loà: 409 treû em vaø 60 ngöôøi lôùn. Chæ trong voøng 24 giôø keå töø sau vuï rôùt maùy bay, hôn 1,200 treû em Vieät Nam ñaõ ñöôïc di taûn ra khoûi Saøi Goøn. Moät soá thôøi ñieåm ñaùng chuù yù trong chöông trình “Babylift Operation”: Ngaøy 2/4/1975 Chuyeán di taûn treû em ñaàu tieân (khoâng chính

tröôùc. Nhöng khoâng, ñoù laø maøn ñi xe moät baùnh... tröôùc cuûa Mike. Theo yeâu caàu cuûa caùc phoù nhaùy, Mike chaïy laïi vaø bieåu dieãn moät vaøi laàn. Anh Thoï, chuïp hình, laéc ñaàu: “Nhanh quaù, khoâng bieát coù chuïp ñöôïc böùc naøo khoâng?” Sunny noùi theâm: “Haén (Mike) laø ngöôøi duy nhaát ñi ñöôïc baùnh tröôùc vaäy. tuïi em cuõng nhieàu ngöôøi ñi moät baùnh, nhöng chæ daùm nhaác ñaàu xe tröôùc vaø ñi xe treân baùnh sau maø thoâi.” Sunny Löông keå theâm veà vieäc ñeán vôùi xe moâtoâ cuûa mình: “Em ñaõ thích xe moâtoâ töø nhoû. Baét ñaàu töø nhöõng moâ hình xe beù, roài lôùn leân theo thôøi gian bò aûnh höôûng cuûa baùo chí, tivi... vaø cuõng muoán tìm caûm giaùc toác ñoä. Em baét ñaàu mua xe naêm 1999 vaø thích töø ñoù ñeán nay.” Chieác xe ñaàu tieân cuûa Sunny laø chieác Ninja 96, hieän nay laø chieác Kawasaki 636. “OÂng Baø giaø taát nhieân lo nguy hieåm, nhöng em thích vaø cuõng raát caån thaän khi ñi xe. Hôn nöõa, em nghó mình ñaõ lôùn, 25 tuoåi roài neân bieát lo cho baûn thaân roài,” Sunny cho bieát theâm. Sunny coøn thænh thoaûng ñoùng kòch cho Vaân Sôn Production vaø cho bieát theâm, gaàn ñaây nhaát Tieáp trang C19

thöùc) ñöôïc thöïc hieän treân chuyeán bay cuûa haõng World Airways. 57 treû em ñöôïc di taûn khoûi Saøi Goøn. Ngaøy 3/4/1975 Toång Thoáng Gerald R. Ford coâng boá keá hoaïch Operation Babylift. Ngaân saùch: 2 trieäu ñoâ la. Soá chuyeán bay ñöôïc döï truø: 30. Ngaøy 4/4/1975 Chuyeán bay C-5A Galaxy mang theo 300 treû sô sinh bò rôùt ôû moät quaän ngoaïi thaønh Saøi Goøn caùch Taân Sôn Nhaát 2 daëm. Hôn 150 em thieät maïng. Ñöôïc baûo trôï bôûi Holt International, moät chuyeán Boeing 747 ñaõ caát caùnh thaønh coâng, mang theo moät soá löôïng haønh khaùch khoång loà: 409 treû em. Ngaøy 5/4/1975 24 giôø keå töø sau vuï C-5A Galaxy, hôn 1,200 treû em Vieät Nam ñaõ ñöôïc di taûn ra khoûi Saøi Goøn. Ngaøy 5/4/1975 Keá hoaïch Babylift Operation tieáp tuïc. Trong toaøn boä keá hoaïch naøy, hôn 2,000 treû em ñöôïc ñöa ñeán Hoa Kyø, gaàn 1,300 treû khaùc ñöôïc ñöa ñeán Canada, UÙc vaø moät soá quoác gia Chaâu AÂu khaùc. Ngöôøi Vieät Treû Taøi lieäu: Moät phaàn taøi lieäu vaø hình aûnh trong baøi vieát naøy ñöôïc trích töø website vietnambabylift.org, döôùi söï cho pheùp cuûa baø Lana Noone, moät trong nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän treû em VN ñöôïc di taûn töø “Babylift Operation” laøm con nuoâi. Baø Noone laø taùc giaû cuoán “Global Mom: Notes From a Pioneer Adoptive Family.”

DAT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Nam Tính, Nöõ Tính, Androgynous?

Chuyeän beân haøng caù: Ai ñi chôï? Saùng Chuû Nhaät, toâi ñi chôï nhö thöôøng leä. Haøng toâm caù nhoän nhòp, nhaáp nhoâ nhöõng caùi vai vaø caùi ñaàu. Phía trong laø nhöõng nhaân vieân ngöôøi Meã thoaên thoaét baét caù, chieân caù, chaët caù, keû chaøo ngöôøi goïi, tieáng ñaëng tieáng ñöôïc, AnhVieät-Boà-Ñaøo-Nha laãn loän. - Qua beân naøy, maáy oâng khoå quaù! Moät baùc ngoaøi naêm möôi ñöùng chôø mua caù phaøn naøn. ÔÛ Vieät Nam, theo baùc, thì söôùng! Vôï ñi chôï, vôï naáu côm, vôï doïn côm, vôï röûa cheùn. Vaäy laø goïn. Beân naøy phieàn phöùc! “Caû tuaàn ñi laøm, cuoái tuaàn coøn phaûi ñi chôï! Meät quaù!” Caâu hoûi maø ngöôøi Vieät haûi ngoaïi vaãn khoâng traû lôøi ñöôïc, laø lieäu ôû thôøi ñaïi thoâng tin vaø kyõ thuaät naøy, vieäc nhaø coù coøn laø chuyeän ñaøn baø khoâng? Caâu traû lôøi seõ raát khaùc cho töøng quoác gia, töøng vaên hoùa trong moät thieân nieân kyû maø giôùi tính trong giai ñoaïn chuyeån tieáp, moät thöù “gender in transition.”

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Trangñaøi Traànguyeãn (Vieát töø Thuïy Ñieån)

nguoiviettre2005@yahoo.com

qua laên kính cuûa mình vöôït quaù döï tính cuûa anh. Khi gaëp nhöõng coâ gaùi ñoâi möôi baùn veù soá, hay caûnh moät coâ daâu Vieät Nam ñang leân xe hoa vôùi moät chuù reå Ñaïi Haøn, anh mong laø mình seõ ñeán hoûi cöôùi nhöõng coâ gaùi aáy ngay - ñeå hoï khoâng phaûi khoå. Anh cöôùi ñöôïc maáy vôï, lo ñöôïc maáy ngöôøi ñaây?

Nöõ hoùa söï baàn cuøng

Caùnh ñaøn oâng ñi mua saém cho gia ñình, chuyeän khoâng coù gì phaûi aàm ó ôû caùc quoác gia phaùt trieån.

Khoâng ai laáy vieäc ñaùnh vôï laøm neàn taûng cho vieäc traùnh ñoå vôõ trong gia ñình, nhaát laø Ñaùnh Vôï = laïi khoâng ngaïi nguøng phaùt Khoâng Ly Dò bieåu giöõa chôï cuoái tuaàn ngheït Sau khi phaøn naøn veà kín ngöôøi. chuyeän chôï buùa, oâng quay sang “nhaän ñònh” chuyeän gia Nöõ tính J. thaáp ngöôøi, vôùi beà ñình: - Toâi vieát caùi baøi cho lôùp ngang hôi quaù côõ. “Hoài ñoù ñi English 100 cuûa toâi, lyù luaän lính, ngöôøi ta nam hoùa chaët cheõ laém! Ngaøy tröôùc Myõ mình.” Möôøi saùu tuoåi, J. sanh noù cuõng nhö mình thoâi! Vôï ôû ñöùa con trai ñaàu loøng, roài nhaø, chöù laøm gì coù ra ñöôøng! chöa kòp thaáy maët noù, ñaõ kyù Ñaøn baø ra ñöôøng sinh ra laém göûi cho dòch vuï con nuoâi. Möôøi baûy naêm sau, trong moät chuyeän! Vaø ñeå keát luaän, ngöôøi ñaøn laàn löôùt soùng treân maïng, coâ oâng trung tuaàn naøy quaû quyeát tình côø gaëp laïi con. Chaøng veà nguyeân nhaân toái haäu cuûa thanh nieân aáy cuõng gioáng coâ naïn ly dò, “Taïi ôû Vieät Nam ôû chieàu cao vaø beà ngang. Gaëp ñaøn oâng ñaùnh vôï neân môùi nhau ö? “Khoan haüng!” Neáp soáng trong quaân ñoäi khoâng ly dò. ÔÛ ñaây khoâng daùm ñaùnh, noù ly dò ñaày ra. khoâng maáy eâm aû nhö J. Böïc chòu khoâng noåi!” Neáu coù töôûng. “Ai cuõng bieát quy luaät, ai hoaït ñoäng trong laõnh vöïc nhöng ngoù lô khi thaáy ñoàng choáng baïo haønh trong gia ñoäi phaïm luaät vì mình cuõng ñình, chaéc seõ xin môøi oâng aáy laøm chuyeän cuûa mình.” Caùi ñi “tónh huaán” vaøi hoâm vì caùi thai cuûa coâ cuõng trong moät laàn nhìn quaù baïo ñoäng nhö vaäy. röôïu cheø quaù ñaø maø ra. Nhöng

ñieàu maø J. caûm thaáy phaãn noä nhaát laø “ngöôøi ta ñeà cao nam tính, vaø baét toâi phaûi tuoät boû heát nhöõng gì laø nöõ tính.” Coâ khoâng thích naáu aên, giaët giuõ, hay giöõ gìn nhaø cöûa. May vaù thì mieãn baøn. Vaø ñi ñöùng thì nhö quaû banh laên loâng loác, coàng coäc nhö con gaø truïi. Vaø ñeå gaëp con laàn ñaàu tieân sau bao nhieâu naêm ly taùn, J. vaãn coøn caàn chinh phuïc caùi nöõ tính cuûa mình tröôùc khi ñoái dieän vôùi caùi hieän thöïc “laøm meï” quaù xa laï naøy. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu quaân löïc ñeå caàm suùng thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán, phuï nöõ Hoa Kyø ñöôïc khuyeán khích ñaàu nguõ ñeå phuïc vuï queâ höông. Vaø chöông trình thu nhaän nöõ quaân nhaân, cuõng nhö phong traøo nöõ quyeàn taïi Hoa Kyø ñoøi hoûi quyeàn baàu cöû vaø caùc quyeàn daân söï khaùc, ñaõ laøm cho vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ traûi roäng treân nhieàu bình dieän khaùc nhau. Caùi vaán naïn maø phuï nöõ ñöông ñaïi vaãn ñoái

dieän töøng ngaøy, laø laøm sao dung hoøa coâng vieäc vaø gia ñình, nhaát laø nhöõng coâng vieäc chuyeân ngaønh ñoøi hoûi nhöõng chuyeán coâng du xa hay nhöõng sinh hoaït cuoái tuaàn. Lieäu nhöõng choïn löïa kia coù ñöa ñeán moät ñôøi soáng toát ñeïp cho sinh hoaït gia ñình vaø vaán ñeà nuoâi daïy con caùi khoâng? Laáy choàng ö? Chi maø voäi! Baïn beø ñoàng löùa trong nhöõng buoåi gaëp gôõ hay vui ñuøa vôùi nhau thöôøng caép ñoâi ñöùa naøy vôùi ñöùa kia, hay hoûi chuyeän ñöùa naøo ñaõ ra tröôøng, ñaõ coù vôï coù choàng. Thôøi nay, ngöôøi ta khoâng gaáp gì chuyeän laäp gia ñình. Caùc nöõ taøi töû Hollywood laém coâ sanh con ñaàu loøng ôû tuoåi ngoaøi boán möôi. Coøn thanh nieân thieáu nöõ Vieät ôû Myõ thì töï hoûi, “Sao laïi phaûi coät chaân sôùm?” Moät nhieáp aûnh gia treû taïi Little Saigon veà Vieät Nam hai thaùng trôøi, ñeå saên aûnh. Nhöng caùi maø anh “baét” ñöôïc

“Feminization of poverty” laø moät thöïc traïng ñöôïc ghi nhaän treân toaøn caàu veà tình traïng ngheøo ñoùi cuûa phuï nöõ. Thoáng keâ ghi nhaän 70% daân soá theá giôùi soáng trong ngheøo ñoùi laø phuï nöõ (Gary Ferraro, 2004 tr. 258), vaø con soá naøy chæ taêng chöù khoâng giaûm. Söï cheânh leäch veà ngaïch löông ôû Hoa Kyø döïa theo giôùi tính vaãn coøn nghieâm troïng, ñaëc bieät laø ñoái vôùi phuï nöõ da maøu. Khoâng noùi ñeán soá ít nhöõng phuï nöõ ñaït ñöôïc thaønh töïu myõ maõn trong coâng vieäc, nhö laøm CEO hay giaùm ñoác ñieàu haønh, phuï nöõ ôû Hoa Kyø noùi chung vaãn naèm trong goïng keàm cuûa caùi maø ngöôøi ta goïi laø “gender stratification,” hay noâm na söï giai caáp hoùa theo giôùi tính. Trong taát caû caùc neàn vaên hoùa theá giôùi, töø thôøi hoang sô khi con ngöôøi coøn soáng nhôø vaøo hoa thuù töø thieân nhieân, cho ñeán neàn noâng nghieäp cô khí hoùa, phuï nöõ ngaøy caøng bò phaân bieät ñoái xöû trong vieäc phaân chia lao ñoäng. Khi con ngöôøi coøn soáng trong xaõ hoäi quaàn tuï, nhaët quaû vaø saên thuù, thì söï ñoái xöû bình quyeàn traûi ñeàu trong töông quan xaõ hoäi vaø gia ñình. Moïi ngöôøi cuøng thu nhaët thöùc aên, vaø cuøng chia nhau taát caû. Moät khi xaõ hoäi noâng canh hình thaønh, vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ baét ñaàu bò coi thöôøng vaø nhöõng coâng vieäc cuûa hoï bò ñaùnh giaù laø keùm quan troïng vaø khoâng

coù giaù trò kinh teá. Nguyeãn Cao Hieäp, ngöôøi khôûi xöôùng Ñaïi Hoäi Nöõ Ngheä Só Vieät Myõ laàn ñaàu tieân taïi Hoa Kyø trong naêm nay, phaûi khoå sôû vì ngöôøi ta cöù hoûi anh taïi sao trong khi laø moät “maøy raâu” maø laïi coù yù töôûng toå chöùc ñaïi hoäi cho “nöõ ngheä só.” AÙi da, vieäc gì caàn laøm thì laøm, taïi sao phaûi ñaët caâu hoûi veà giôùi tính ôû ñaây? Coù leõ cuõng caàn hoûi, vì tieáng noùi vaø söï ñoùng goùp cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi ngaøy nay vaãn chöa ñöôïc nhìn nhaän thoûa ñaùng. Moät soá baïn treû nhaän thaáy giôùi vaên só, hoïa só Vieät Nam haûi ngoaïi nhìn chung vaãn coøn laø dieãn ñaøn cuûa phaùi nam.

“Equity”

Caùi chöõ equity naøy, chuùng ta nghe quen trong giôùi ñòa oác hay dòch vuï taøi chaùnh. Nhöng trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø, hình nhö khoâng thaáy ngöôøi ta nhaéc ñeán chöõ naøy trong töông quan nam nöõ. Chuùng ta coù baøng quang khoâng veà moät trong nhöõng vaán ñeà khaù maáu choát maø theá giôùi ñang quan taâm? Chuyeän bình quyeàn döïa treân giôùi tính chæ laø moät trong nhieàu caùi bình quyeàn maø xaõ hoäi daân chuû ñoøi hoûi vaø mong ñaït ñeán. Tuy nhieân, töø taâm lyù ñeán theå chaát, nam nöõ voán khaùc bieät nhau. Nam nöõ töông quyeàn chaéc vaãn hay hôn laø bình quyeàn. Vì nhö vaäy, moãi phaùi ñeàu coù caùi quyeàn ñöôïc khai trieån troïn veïn sôû tröôøng cuûa hoï maø khoâng thaáy bò aùp löïc xaõ hoäi phaûi “phoâ tröông nam tính” hay “che giaáu nöõ tính.” Moãi giôùi tính seõ coù caùi ñaát duïng voõ rieâng. Nhöõng caâu ca dao tuïc ngöõ vaãn cho chuùng ta nhöõng baèng chöùng veà “nöõ quyeàn” ôû Vieät Nam. “Leänh oâng khoâng baèng coàng baø.” “Vôï muoán laø trôøi muoán.” Ngöôøi ta vaãn noùi, ôû nhaø thì boá coù uy, nhöng meï naém taát caû moïi quyeát ñònh. Tuy nhieân, ñeå aùp duïng thuyeát nam nöõ töông quyeàn, neáu vôï choàng bieát laéng nghe nhau hôn, thì theá giôùi seõ ñi vaøo moät giaác mô ngoït ngaøo eâm aùi.

LONG DISTANCE Goïi Vieät Nam & Quoác Teá vôùi giaù reû nhaát

Khoâng leä phí haøng thaùng

CHÖÔNG TRÌNH "GOÏI NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG"

VIEÄT NAM

33.9c/phuùt ÑAØI LOAN

HONG KONG

QUOÁC NOÄI

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

Quyù vò haõy tham gia

HAÕY GOÏI NGAY

HelloCom: 1-800-719-1688 hay

Web site: www.hellocomld.com TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

1-888-869-6688

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:00AM - 6:00PM (giôø Cali) GIAÙ GOÏI PHONE DI ÑOÄNG COÙ THEÅ THAY ÑOÅI

DAT


.3”

Xe Hôi Baûo trì xe hôi trong muøa laïnh

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

PHAÏM ÑÌNH

Chöa ñeán giöõa Muøa Thu maø trôøi ñaát laïnh leõo quaù chöøng. Nhöõng vuøng khaùc thì chaúng noùi laøm gì. Giöõa Little Saigon, Quaän Cam, maø sau moät ñeâm nguû daäy, saùng ra chuùng ta ñaõ thaáy ñaù ñoùng cöùng treân caùc maët kính xe thì quaû laø chuyeän laï hieám thaáy. Nhö vaäy, saên soùc xe trong Muøa Ñoâng ñaâu phaûi laø chuyeän ñoäc quyeàn cuûa Canada hay caùc tieåu bang mieàn Ñoâng Hoa Kyø, phaûi khoâng caùc baïn? Tuaàn tröôùc chuùng ta ñaõ noùi chuyeän nöôùc Anti-Freeze, töùc laø chaát nöôùc luaân löu laøm maùt ñaàu maùy khi vaän haønh. Nöôùc aáy maø ñoâng ñaù, ñaëc cöùng trong bình laø coi nhö ñaàu maùy... böông! Bình Ñieän Hoâm nay, xin noùi veà nhöõng ñieåm khaùc, nhö bình ñieän, heä thoáng chaïc ñieän... Bình ñieän yeáu hoaëc maùy phaùt ñieän yeáu vaãn coù theå vaän haønh trong Muøa Heø. Nhöng vaøo Ñoâng, tieát trôøi laïnh leõo, ñaàu maùy naèm nguû suoát ñeâm döôùi tuyeát baêng cuõng ngaïi ngaàn khi phaûi trôû mình thöùc giaác. Doøng ñieän khi ñoù phaûi taêng theâm cöôøng ñoä môùi ñuû söùc ñaùnh thöùc “anh chaøng” ngaùi nguû. Moät bình ñieän yeáu khoâng laøm ñöôïc nhö vaäy. Vì

theá, caàn phaûi taêng cöôøng saên soùc bình ñieän. Lau saïch naép bình baèng dung dòch baking soda pha vôùi nöôùc. Buïi vaø tuyeát ñoïng ôû naép bình seõ töø töø laøm roø ñieän. Trôøi caøng laïnh thì ñieän roø caøng nhanh. Vì theá caàn giöõ saïch luoân luoân. Sau khi lau saïch seõ luùc trôøi vöøa laäp Ñoâng, baïn coù theå raûy moät lôùp baûo veä (Terminal Protector) hoaëc lôùp môõ traéng Lithium Grease quanh caùc coïc bình ñeå giöõ chuùng ñöôïc saïch vaø caùch ly khoâng khí. Boä phaän ñaùnh löûa Dó nhieân nhieät ñoä caøng thaáp, nhieân lieäu caøng khoù baét löûa khi ñeà maùy. Neáu ñaõ laâu chöa ñi “tune-up” thì ñaàu Muøa Ñoâng laø thôøi ñieåm phaûi caáp baùch laøm ñieàu ñoù. Thay moät boä bu-gi môùi chaúng toán

Truøm kín döôùi lôùp tuyeát, ñaàu maùy “nguû” khaù kyõ suoát ñeâm, saùng ra ñeà maùy hôi khoù noå hôn bình thöôøng.

keùm bao nhieâu, maø nguy cô xe ngoäp xaêng khi ñeà maùy coù theå haïn cheá ñöôïc raát nhieàu. Neân xem laïi caû heä thoáng daây keùo vaø oáng daãn (belts and hoses) nöõa. Ngoài trong xe aám aùp, chuùng ta ít khi yù thöùc ñöôïc raèng ñaàu maùy vaän haønh trong Muøa Ñoâng laøm vieäc nhieàu hôn so vôùi Muøa Haï. Daây keùo chòu söùc caêng nhieàu hôn, deã ñöùt hôn. Xuoáng xe giöõa ñöôøng trong luùc thôøi tieát 80 ñoä chaéc chaén khaùc xa vôùi luùc phaûi ñöùng ngoaøi trôøi vaãy

xe tieáp cöùu khi thôøi tieát 10 ñoä döôùi soá khoâng, laïi keøm theo côn möa tuyeát. Coù leõ chæ khi naøo maùy ngöng giöõa ñöôøng, phaûi rôøi boû chieác gheá neäm aám aùp ñeå ra ngoaøi ñaåy xe khi ñoù chuùng ta môùi thaám thía caùi cô cöïc cuûa “ngöôøi baïn” phaûi lao löïc toái ña trong söông tuyeát.

(Thermostat) ñeå xem sau nhöõng thaùng Heø, taát caû coøn hoaït ñoäng ñieàu hoøa hay khoâng. Muøa Ñoâng baïn coù theå duøng maùy ñieàu nhieät noùng hôn ñeå taêng cöôøng hieäu naêng cho maùy söôûi, roài Muøa Haï laïi thay baèng maùy ñieàu nhieät maùt. Söï thay ñoåi naøy ñaëc bieät caàn thieát ñoái vôùi caùc loaïi ñaàu maùy chaïy daàu caën (diesel), laø Maùy Söôûi vaø Ñoàng Hoà vì ñaàu maùy diesel khoâng toûa Nhieät nhieàu nhieät baèng ñaàu maùy Kieåm tra laïi maùy söôûi chaïy xaêng. Neáu xe cuûa baïn (Heater) vaø maùy ñieàu nhieät xaøi ñaàu maùy diesel, moät ñieàu

neân laøm laø gaén moät maùy söôûi ñaàu maùy chaïy ñieän (Electric Engine Heater). Nhôø noù, ñaàu maùy seõ deã “ñeà” hôn trong khoâng khí laïnh leõo vaøo buoåi saùng do maùy söôûi giöõ ñaàu maùy aám aùp, vaø nhôùt maùy khoâng trôû thaønh ñaëc quaùnh. Coù noù, khi caàn môû maùy söôûi, hôi aám seõ boác leân ngay. Thò tröôøng hieän coù nhieàu loaïi boä phaän söôûi ñaàu maùy. Baïn coù theå tham khaûo giôùi chuyeân moân veà loaïi maùy söôûi naøo Tieáp trang C4

DAT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Baûo trì xe hôi trong muøa laïnh Tieáp trang C3

thích hôïp vôùi xe baïn. OÁng Boâ Caàn kieåm tra xem oáng boâ coù bò hôû roø choã naøo khoâng, coù ñính chaët vaøo gaàm xe khoâng. Chaéc baïn khoâng ngôø ñöôïc Muøa Ñoâng naêm naøo cuõng coù bao nhieâu ngöôøi cheát vì hít phaûi khí ñoäc Carbon Monoxide töø heä thoáng oáng boâ roø ræ thaûi ra? Vaø nhôù ñöøng bao giôø môû maùy roài ñeå “warm-up” trong garage. Söï voâ yù naøy laø thuû phaïm gieát cheát bao nhieâu ngöôøi roài. Vì Carbon Monoxide laø moät chaát khoùi voâ cuøng ñoäc haïi, thaûi ra qua heä thoáng oáng boâ, neáu len ñöôïc vaøo nhaø coù theå laøm ngöôøi voâ tình hít truùng baát tænh nhaân söï taïi choã hoaëc ñöa ñeán töû vong. Baùnh xe Xem naøo, nhöõng daên doø treân ñaây coi nhö ñaõ khaù ñuû cho moät... “thôï maùy” tay mô nhö ña soá chuùng ta. Queân nöõa, coøn maáy caùi baùnh xe. Baùnh xe ngaøy nay ña soá ñöôïc baùn döôùi daïng “All Season”

(Thích hôïp caû 4 muøa). Maáy oâng kyõ sö thaät chu ñaùo. Hoï hieåu nhu caàu, maø hoï cuõng hieåu taâm lyù cuûa chuùng ta nöõa. Bieát raèng loáp xe Muøa Ñoâng thì phaûi coù nhieàu ñöôøng ren (tread) thaät chaéc ñeå “caén” vöõng xuoáng maët ñöôøng trôn öôùt, hoï cuõng bieát raèng chuùng ta laø tay mô, voán hieåu bieát ít laïi coøn ngaïi ngaàn ñuïng chaïm tay chaân. Theá neân hoï phaûi ñoäng naõo toái ña, tìm ñuû caùch ñeå cheá baùnh xe goïn nheï trong Muøa Heø maø vaãn ñaùp öùng nhu caàu Muøa Ñoâng ñeå ngöôøi söû duïng khoûi maát coâng thay loáp theo muøa. Maëc daàu nhöõng caùi loáp naøy coù toát thaät, nhöng “ôû sao cho vöøa loøng ngöôøi? ÔÛ roäng ngöôøi cöôøi ôû heïp ngöôøi cheâ!” Chieàu ñöôïc Muøa Haï thì phaûi bôùt quyeàn lôïi cuûa Muøa Ñoâng. Theá neân neáu baïn thöïc söï ôû trong vuøng tuyeát ñoå, haõy chòu khoù thay loaïi baùnh tuyeát ñaëc cheá cho Muøa Ñoâng. Loaïi baùnh naøy höõu ích nhôø ñöôøng ren raát chaéc vaø raát saâu ñeå baùm tuyeát. Theá neân, khi choïn

DAT

Xe Camaro 2005.

loáp xe ñi trong tuyeát, caàn ñaëc chuaån bò Muøa Ñoâng, caàn phaûi ñöôøng ren ñaõ moøn veït thì... Bieát laùi xe laø phaûi bieát thay bieät ñeå yù caùc ñöôøng ren. duøng baùnh coù ñöôøng ren thaät ñuùng thöïc laø coù cuõng nhö loáp xe. Baát cöù chieác xe naøo Cuõng vaäy, khi thay baùnh xe toát. Goïi laø loáp tuyeát maø khoâng. cuõng coù moät moät baùnh sô cua ñeo theo laø vì theá. Noù laø vaät Hoïc caùch thay baùnh sô cöùu nguy chaúng phaûi chæ cua trong Muøa Ñoâng maø laø caû 4 Cuøng luùc kieåm tra caùc loáp muøa, suoát 365 ngaøy trong xe, chuùng ta cuõng neân coi laïi moät naêm. baùnh sô cua. Baùnh sô cua Vì theá, kieåm soaùt loáp laø (phieân aâm tieáng Phaùp) laø phaûi kieåm soaùt luoân caû baùnh baùnh xe ñeå daønh, phoøng khi sô cua, vaø dó nhieân, xem laïi höõu söï, tieáng Myõ goïi laø Spare caùc duïng cuï phuï thuoäc nhö Tires. Ñeå nhöõng khi baùnh xe bình W40 coù coøn daàu khoâng? bò xeïp baát ngôø ôû treân ñöôøng Hay khoâ maát töø ñôøi naøo roài? thì coù ngay baùnh Spare Tire Caùc boä phaän kích xe coù ñuû thay vaøo chaïy tieáp ñeán sôû khoâng?... Keå ra thì lænh kænh, laøm, hoaëc chaïy voäi veà nhaø nhöng thöïc söï chuùng laø trong luùc trôøi möa tuyeát. Baïn nhöõng vaät duïng raát ñôn sô, coù bao giôø bò laâm vaøo tình thöôøng xe naøo cuõng coù. Neáu caûnh xe xeïp loáp giöõa ñöôøng baïn ñeå chuùng choã naøo khoâng chöa? Chöa haû? Theá nhöng nhôù, thì saém laïi cuõng deã khoâng coù nghóa laø baïn seõ daøng: Bình W40 vaøi ñoâ, boä khoâng bao giôø laâm vaøo caûnh Jack vaøi chuïc ñoâ nöõa. Vaäy laø ñoù! Chæ caàn bò moät laàn maø ñuû ñoà ngheà cho luùc nguy caáp. khoâng coù loáp Spare Tire thay Thay loáp laø chuyeän nhoû. vaøo laø ñuû nhôù ñôøi. Chieác xe Nhöng cuõng phaûi taäp moät laàn hôi chöù coù phaûi xe ñaïp ñaâu ñeå khi höõu söï khoûi luùng tuùng maø xeïp loáp thì cöù vieäc daãn ñi chöù! Chuyeän ñoù laàn sau khôi khôi tìm choã söûa? Vaäy chuùng ta seõ tieáp tuïc caø keâ deâ döùt khoaùt baïn phaûi bieát thay ngoãng nheù. baùnh xe, duø laø baïch dieän thö PHAÏM ÑÌNH Ngöôøi vaø xe chen chaân vôùi nhau treân ñöôøng phoá chaät heïp, khoâng bieát ai di chuyeån nhanh hôn ai? sinh hay tieåu thö khueâ caùc: dinhcpham@yahoo.com ©2004 Cartier

.3”

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Santos ® 100 $XWKRUL]HG&DUWLHU$JHQF\

Starting at $4,200

Culver Plaza

15333 Culver Dr., #100, Irvine

949-733-2266

San Gabriel Square

140 W. Valley Blvd., #111, San Gabriel

626-456-2222

Hing Wa Lee Plaza

1569 S. Fairway Dr., #128, Walnut

909-831-8888


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-113004/146067

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-14L-092204/137365

100-7L-113004/146095

ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing, roäng treân 1,600 sqft. Xin lieân laïc 714335-2222

4 Plex Garden Grove, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh. Doïn vaøo ngay $1600/thaùng, deposit $800. Lieân laïc coâ Hoa 714891-2087

100-6D127-110404/142837

TEXAS Surgar Land nhaø môùi cho thueâ caïnh bôø hoà 5PN, 3.5PT, khu yeân tónh, gaàn tröôøng, CA: 714-731-4648 H, TX: 713-2537057

Nhaø cho Thueâ vuøng Westminster khu Bolsa & Magnolia, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saân tröôùc vaø sau roäng. LL: 714-399-5593 nhaän housing. 100-28L-111904/144954

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

100-14L-112104/145193

Nhaø vuøng Huntington Beach, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway $1800/thaùng. Nhaän housing, goïi 714-251-0672

100-14L-112204/145230

Nhaø goùc Newland/Westminster 3PN, 2PT. Khu yeân tónh, an toaøn cho thueâ $1700. Ñaàu thaùng 12. Nhaän housing. L/L Höông 714891-7961

100-10L-112204/145293

Bellflower. Khu ñeïp raát quiet 3PN/2PT. Taân trang nhö môùi, laundry hook-up. Beáp roäng phoøng aên rieâng, gaàn tröôøng shopping, freeway. L/L: 562-531-0759, 562-261-3642

100-5L-113004/146115

100-7L-113004/146123

Nhaø house 3 bed 2 bath goùc Bolsa + Ward saøn goã môùi nhaø taém môùi, gaàn tröôøng hoïc, khu an ninh vaøo anytime $1750. 714360-7566, 714-360-7567

100-7L-113004/146126

Townhouse Trung taâ m Little Saigon Brookhurst/Hazard 3PN, 2.5PT cho thueâ hoaë c share phoøng. Tieàn thueâ $1600/thaùng + $1000 deposit. L/L Richard 714-396-7017

100-14L-113004/146157

Condo môùi Pomona, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe ñi thaúng vaøo nhaø, cho thueâ $1350 1 thaùng + deposit $1000. Xin L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-883-8915

Nhaø 4BR 2BA vuøng Westminster cho thueâ $1,700, coù nhaän Housing. Goïi Hoàng 714-797-8814 hoaëc An 714-981-3524. 5631 Vallecito, Westminster, CA. 92683. 100-7L-112804/145827

100-14L-120104/146265

Townhouse 3br, 2.5 ba, 2 car direct garage, Washer-Dryer hook-ups, over 1400 Sqft., $1650/month. Available 12/01/ 04. 17192 Elm St #5, Huntington Beach. Phaïm Ñöùc Tuaán. 714720-5431

100-7L-112904/145899

Nhaø cho thueâ hai phoøng nguû 1 phoøng taém, khu yeân tònh, gaàn chôï gaàn FW gaàn tröôøng hoïc thuoäc city Garden Grove, doïn vaøo ngay, xin L/L: 714-899-3149

100-7L-120204/146415

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôùn thöôøng hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway

Nhaø house 3PN/2PT, 2 xe garage. Westminster, phía sau chôï Vónh Phaùt, gaàn tröôøng hoïc, nhieàu parking xe, ñaõ taân trang toaøn dieän, nhaän house housing. Coù hoà bôi. Thueâ $1750, deposit $1,000. Goïi 714-615-2581 100-7L-120204/146416

Nhaø Corona môùi, ñeïp, maùi ngoùi ñoû 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, goùc 91 & 15. Tieàn thueâ $1700/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1 hoaëc sôùm hôn. L/L: 714-904-2627 100-7L-120204/146472

Nhaø cho thueâ 3PN, 3PT, 2PN,2PT. Nhaø môùi ñeïp saïch seõ, gaàn nhaø thôø Westminster, doïn vaøo 15/12. Caàn lieân laïc phone: 714-914-7820

100-3L-120204/146516

Westminster. Townhouse 2PN, 1½PT, garage ñoùng cöûa, khu yeân tònh. Nhaän housing. LL: John. 714-843-0549 100-14L-120204/146555

Nhaø Newland/Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, phoøng sôn môùi, saïch seõ, ñaäu xe an toaøn. Goïi 714-891-2816, cell 6575553. Coù nhaän housing

100-3L-120104/146272

Nhaø Monterey Park 3PN, 2PT + central air + Heat, taân trang toøan boä môùi, gaàn khu 99 ranch Market vaø Quaõng Hoa, gaàn tröôøng hoïc + Freeway, khu sang troïng an toaøn. Giaù $1350, bao nöôùc raùc. Goïi Nga 909-7992005 or Qui 909-800-3922

100-8D12367-120304/146571

RENT REÛ Nhaø môù i goù c Goldenwest & Westminster, 3 baths, 3 beds, sang, ñeïp. Big garage $2200/ month. Theâm moät nhaø 2 beds, 1 bath, kitchen, bao ñieän nöôùc gas bôûi chuû $1200/month. Goùc Bushard & Hazard. Nhaø dö 1 phoøng lôùn $320. Goïi ngay 714720-5869 100-14L-120304/146580

Nhaø vuøng Orange cho möôùn 4 phoøng nguõ, 3 bathroom môùi, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng aên, saân sau roäng, cho thueâ $2700. Xin Lieân laïc 714-978-7033, 714595-8420, 714-979-1780. Chò Haèng. 100-7L-120304/146598

Huntington Beach, nhaø 4PN/2PT roäng, coù saân tröôùc, sau & caây aên traùi, gaàn chôï VN, shopping, school, park, cho thueâ $2100. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-9250601, 234-9817, 531-7317

Nhaø house môùi 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém goùc Newland & Garden Grove. Cho thueâ $2000/ thaùng. Lieân laïc 714-478-7187. Housing OK

100-3L-120104/146296

100-14L-112904/145913

100-7L-120104/146297

Cho möôùn nhaø phía sau 2PN, 1PT, rieâng bieät thoùang maùt, bao gas ñieän nöôùc, giaët saáy. Doïn vaøo anytime. LL Tuaá n : 714-8785515, $1100.

Duplex ôû Westminster + Goldenwest 4PN, 2PT. Chuû môùi taân trang hoaøn toaøn, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 405 + 22, $1700/month + deposit. Doïn anytime. L/L Phöôïng 714-376-4864

100-7L-112904/145928

Nhaø 1PN, 1PT, goùc Lampson + Brookhurst giaù $850/1 thaùng. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Xin L/L coâ Thuy cell: 714-390-0891 or 714-894-9233

100-7L-112904/145961

Nhaø house cho thueâ khu Garden Grove goùc Euclid vaø Chapman, 4PN, 2PT, 2 garage $1800/ thaùng. Nhaän housing. L/L Uyeân 714-396-6511

100-14L-112904/145963

Nhaø house brandnew chöa ôû vuøng Victoville cho möôùn 3 bed 3 bath masterbroom roäng garage 2 xe nhieàu parking giaù $1450. ÑT: 714-609-6769 or 714-496-1118, doïn anytime

100-7L-113004/146016

Nhaø Sarasota Florida 3 bed 2 bath. 2704 Galeon Place cho thueâ $900/thaùng. Nhaø dö phoøng, loái ñi rieâng, Midway City tieän cho vôï choàng son. L/L: 714-3624383

100-7L-113004/146059

Nhaø G.G 4PN/2PT môùi taân trang toaøn dieän. Khu yeân tónh, saân tröôùc & sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaän housing. $1900/thaùng. L/L: 714-638-7564, 714-7670537 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø rieâng boán phoøng cho möôùn ñöôøng Chapman/Dale $1700. Doïn vaøo thaùng 01/2005. Lieân laïc 714-417-2228

100-14L-120104/146301

Nhaø cho thueâ ôû Corona 2004, 2 story, 1 master bedroom vaø 2PN, 2.5PT, living room vaø family room. Caàn cho thueâ $1800. L/L Victor 714-721-6271 cell

100-7L-120104/146311

NHAØ roäng saïch an ninh parking ñaäu nhieàu xe, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém cho möôùn $1800/ thaùng. Coù nhaän housing. Xin lieân laïc ÑT: 714-897-0985 or 2602864 100-3L-120204/146353

Nhaø môùi khu Irvine, raát laø ñeïp, 2PN, 2PT, 2 xe garage wood floors and shutters, fireplace, patio, light & bright cozy home in new gated community. $1700. 714-641-3403

100-7L-120204/146360

Nhaø 4 phoøng raát roäng, 1 3/4 taém, vöôøn caây aên traùi, 2 car garage, gaàn 405/22, nhaø thôø, tröôøng, park, $1800/m. 714-8917607, 697-4626

100-3L-120204/146399

Nhaø môùi cho thueâ, goùc Garden Grove / Brookhurst, 3 PN, 2½PT, Pool spa, khu yeân tónh, an toøan $1700/thaù n g + deposit.Nhaä n housing: 714-282-9523

100-7L-120204/146402

NHAØ CHO THUEÂ Magnolia & Katella, 3PN/1PT, môùi taân trang, sôn môùi, thaûm môùi, gaàn tröôøng hoïc, khu yeân tònh, bao ñieän ga nöôùc, coù maùy giaët saáy. Giaù $1800. Goïi 714715-5687

100-7L-120304/146686

Nhaø 2BR, 1BA, saân tröôùc sau roäng thoùang, TP Bell Flower, caï n h Cerritos, 1,150/thaù n g. Nhaän housing. LL: Vinny 562569-3649 100-7L-120304/146691

Nhaø cho thueâ. Vuøng Huntington Beach khu yeân tónh, goùc Beach + Warner: 3PN, 2PT, gaïch môùi, thaûm môùi, sôn môùi. $1580/thaùng. Deposít 1 thaùng. Nhaän housing. LL: 310-768-3489, cell: 310462-5349

110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674

110-11L-110603/092082

QUIET GARDEN APTS 2PN, 2PT, 2 carports, $1200/ thaùng. Pool & Gate. Housing OK SOUTHLAND APARTMENTS 4920 W. First St., Santa Ana. Gaàn Euclid/Bolsa Ave. 714-7244053 tieáng Vieät, 714-775-8242 English.

110-33L-022004/105415

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519.

110-DL-022504/106167

100-7L-120304/146745

100-3L-120304/146605

100-7L-120304/146610

Nhaø house cho thueâ, 3 bedroom, 2 bath, living room lôùn, thaûm, sôn môùi, Goùc Katella + Knott. Coù nhaän housing. LL: 714-5397067 hoaëc 714-772-4887. $1700/thaùng 100-7L-120304/146611

House sau chôï ABC, 3 beds, 2 baths, garage 2 xe, patio, saân vöôøn. Phoøng roäng $1700/M $1000 dep. Doïn vaøo 1/1/05. L/ L: 714-928-8436, 714-9039275, 714-728-9028 100-7L-120304/146625

3PN + 2PT. Nhaø rieâng (Euclid & 1St). Phoøng aên rieâng, beáp roäng, saân tröôùc & sau roäng (parking nhieàu) coù patio. Nhaän housing $1750. AP management 714350-4408 100-3L-120304/146634

Single House Huntington Beach, 2 bed, 1 bath cho thueâ $1400. deposit $1000. Goïi Coâ Xuyeán 714-799-4908 or 714-414-9780 100-3L-120304/146636

Nhaø cho möôùn 3PN, 2PT, gaàn Harbor vaø Mc.Fadden giaù $1500 moät thaùng, xin goïi soá 714-7484081 100-7L-120304/146641

Nhaø cho möôùn. Garden Grove: 3PN, 2PT, family room roäng, 1500 sqft., ñi boä ra mile square park (goùc Mc Fadden / Ward), 12692 Kedge Street, $1700/ month, coù maùy giaët, tuû laïnh. Housing OK. Lani Nguyen: 714534-2119, 714-918-8423 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-3L-120304/146623

100-14L-120304/146723

LAWNDALE - 3PN/2PT duplex $1700/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo 01/05. Phone 714-651-2332 sau 6PM 100-3L-120104/146294

MONTERY PARK - Nhaø 2PN, 1PT, 2 choã ñaäu xe. Vaøo thaùng 1/2005, Giaù $1000/thaùng. L/L Mary 626-215-0228 100-14L-113004/145995

MORENO VALLEY - Nhaø môùi 4 phoøng nguû. Ñi boä ñeán tröôøng tieåu trung hoïc. Move in now. Nhaän housing. L/L Kevin 760481-5580 100-7L-120204/146391

WESTMINSTER - Nhaø 2 taàng, 4PN, 2PT Familyroom roä n g, phoøng khaùch, phoøng aên, nhieàu choã ñaäu xe, gaàn tröôøng hoïc vaø xa loä 405-22 Deposit $1600/ month. Doïn vaøo 1 thaùng gieâng 2005. Goïi 714-891-9516 hay 714-897-0853 100-7L-120304/146620

WESTMINSTER - Nhaø troáng, 3PN, 2PT. Beáp môùi taân trang toaøn boä, khu vöïc an ninh yeân tónh, tieän chôï, tröôøng hoïc. Nhaän housing. L/L Huaân 714-964-8738 100-7L-120304/146646

Apartment 1PN, 1PT gaàn Bolsa vaø tröôøng hoïc, khu an ninh giaù $950/M, xin lieân laïc Cöôøng 714822-5630

110-5L-120104/146326

Apartment For Rent. 1 phoøng nguû, 1PT. Giaù $800 + deposit. Soá 7332 ñöôøng 21St, #C, city Westminster CA. Doïn vaøo ngay. L/L oâng Sôn 714-724-5529, 714897-4627

110-7L-120204/146349

110-14L-042204/114620

Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell.

110-33L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433.

110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148 110-7L-110104/142461

BEAUTIFUL APT. 1 Bedroom, roäng raõi thoaûi maùi nhieàu closet. Khu an ninh, veä sinh vaø nhieàu parking, gaàn shopping, park, freeway. City Anaheim. Goùc Chapman/Haster. Nhaän Housing $950/month. Giaù ñaëc bieät cho cash. LL: 714-2518629, 878-2916 110-5L-110304/142763

Condo, 2 PN, 1.5PT, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, Newhope - McFadden, cho thueâ $1,100/ mon + deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. 714-705-9877, 714260-1439 110-28L-111704/144531

110 - APT CHO THUEÂ

2 bedroom 2 bath newly remodeled Apartment with garage & patio. Near Goldenwest and Westminster Blvd $1150/month. 626-284-3089

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing.

110-7L-113004/146145

110-7L-120104/146309

Continential Garden APT, 2PN/ 2PT, roäng, thoaùng, giaù haï gaàn tröôøng hoïc, nhaän housing töø baát cöù nôi naøo, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñoâng ñuùc vaø thaân thieän. L/L Andy 714-995-3311

110-DL-092804/000016-B

110-14L-113004/146097

2B-1B recently remodeled very clean next to k-6 school, no pets, $1125, 714-898-3868

APT, 1 PN, 1PT, goùc Magnolia & Garden Grove, sôn môùi, excellent neighbor, gaàn Fwy, Little Saigon, khoâng nhaän housing 12942, Shakeford lane#4, $800/ th. Available now. Tuaán 714-3078621

WESTMINSTER - 2 story Townhouse, 3 BR, 2½ BA, private backyard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up, sôn vaø thaûm môùi. Treân ñöôøng Milton, gaàn goùc Westminster vaø Edward. Nhaän Housing. 714612-1978

APT FOR RENT

110-7L-113004/146074

Condo môùi xaây vuøng Anaheim 2PN 2PT 2 car garage. Khu an toaøn coång rieâng gaàn Cal State Fullerton gaàn freeway 5, 57, 91. ÑT: 562-595-2656 pager 626207-8888

110-14L-120104/146236

100-7L-120204/146401

LAWNDALE - Nhaø cho thueâ 3PN, 2 1/2PT, 2 car garage, yeân tónh goïi coâ Thu 310-590-5618

110-5L-113004/146049

Apartment Westminster 1 phoøng 1 taém nhoû. Rent $650/1 thaùng, 2 phoøng nguû 1 taém. Nhaän housing. 714-894-7958, cell: 714230-5922

APT Anaheim 2 bed, 2 bath cho thueâ $1100 1 thaùng, coù theå doïn voâ thaùng 12. L/L: 714-251-0314

ANAHEIM - Nhaø 2 taàng môùi, 2300 sqft, no community, 4PN, 2.5PT, 2 garages, nhieàu parking ngoaøi, saân sau roäng, ñeïp, khu yeân tònh cho möôùn $2100. Housing OK. L/L: 714-553-5526 or 714-491-2717 GARDEN GROVE - 3PN, 2PT, family room roäng 1500 sqft. Ñi boä ra Mile Square Park (goùc McFadden/Ward), 12692 Kedge Street. $1700/month. Coù maùy giaët tuû laïnh, housing OK. Xin laùi xe xem tröôù c khi goï i . Lani Nguyen 714-534-2119, 714-9188423

110-7L-113004/146026

Condo 2PN, 1PT cho thueâ coù tennis court air central swimming pool, moving condition call Ann 714-717-7461

110-7L-120104/146173

Nhaø môùi taân trang, thaûm gaïch môùi coù garage ñeå xe. Khu yeân tónh, thuaän tieän chôï, tröôøng hoïc, freeway. Goùc Brookhurst + Trask. 2PN + 2PT giaù $1250 + deposit. Coù theå doïn vaøo ngay, xin L/L A.Coâng 714-636-4939, 205-3706544

100-7L-120304/146717

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

APT cho thueâ Garden Grove 1PN 1PT $760/thaùng. L/L Höông 5394523, $500 deposit, available 1210-04

4 Plex, 3 bed, 2½ bath, 7302#B, Wyoming, goùc Westminster, Olive. Xin coi beân ngoøai, caàn theâm chi tieát LL: 714-588-8308, 714434, 3898. Doïn vaøo 01/2005. Housng only. $1500/month

Beach / Chapman. Nhaø 4PN + 2PT môùi trong ngoøai, xem seõ thích ngay. Giaù $1600/thaùng. No Housing. LL: Connie. 714-8942486, cell: 714-814-4743

100-14L-112904/145901

100-14L-120304/146684

Ñ/T: 714-891-8377

100-9L-120304/146763

Nhaø 3 phoøng troáng khu an ninh saïch thoaùng maùt coù laàu gaïch thaûm saïch goùc G.G GoldenWest $1500. 714-7991498, 714-797-0476

100-28L-120104/146259

100-7L-120304/146644

SANTA ANA: 2 story single house, 3BR, 2½ BA, private back yard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up, sôn vaø thaûm môùi. Treân ñöôøng Cantera, sau chuøa Hueä Quang, Gaàn goùc Westminster vaø Euclid. Nhaän Housing. 714-612-1978

100-5L-120104/146185

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-6D127-112604/145738

100-3L-120204/146406

Nhaø cho thueâ 2PN, 1PT, beáp rieâng, sôn, thaûm môùi. Khu yeân tónh, saïch seõ. Gaàn tröôøng hoïc, Freeway, chôï öu tieân vôï choàng coù 1 hoaëc 2 con nhoû. VN môùi qua OK. Doïn vaøo giöøa thaùng 12/04 hay ñaàu thaùng 01/05. Goùc Harbor and Lampson. Phone: 714-663-2835

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) Nhaø cho thueâ 2 taàng 6PN/3P.taém roäng ñeïp saïch seõ, nhieàu caây aên traùi VN, khu yeân tónh gaàn chôï tröôøng hoïc, nhaø thôø goùc Brookhurst & Hazard. Doïn anytime. L/L Loan: 714-724-9862

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-14L-112104/145159

110-7L-112404/145462

APT 2PN/1PT. Nhaø ñeå 1 xe coù coå n g an toaø n . Euclid & 5th Street. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Housing OK $1050. L/L OÂ.Frank 799-0926, cell: 902-3423, 714925-7126

Condo in Santa Ana goùc Fifth + Harbor, 2 bed + 1 bath, maùy giaët saáy, garage, taân trang saïch seõ, $1050/month. Doïn vaøo ngay Dec. Nhaän Housing, call Tina 714-425-5890

110-14L-120204/146364

Garden Grove, 12581 Louise, 2 bed / 2 bath coù choã ñaäu xe, goùc Lampson / Magnolia, $1150/ thaùng. Huøng 714-654-6198

110-3L-120204/146382

NHAØ CHO THUEÂ City of Norwalk. 3PN, 3PT: $1500. 2PN, 3PT: $1300 Condo môùi. LL Mark 626-297-7945 110-6D167-120204/146440

APT cho thueâ 2Bed/2 Bath. Goùc Beach/Trask, raát tieän cho freeway, shopping. Khu yeân tònh $1250/thaùng + $500 deposit. Doïn vaøo ngay, goïi coâ Mai 714892-2902 hoaëc ñeå message 110-7L-120304/146579

Cho thueâ 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, khu ñeïp yeân tónh. Nhaän Housing. Ñòa chæ: 3340 W. Orange Apt.20. Goùc Beach & Orange. LL: 714-891-2112 (H), 448-7962 (C)

110-7L-120304/146593

3 caên, 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, treân laàu, Beach + Garden Grove, thaûm , gaïch, sôn môùi, ñeïp roäng, an ninh. $1095/thaùng. Nhaän housing. LL: 714-7283921, 949-833-3855

110-2L-120304/146612

APT 1PN roäng, 2 taàng kieåu condo 1 1/2 taém, 1 car garage, gaàn Disneyland goùc Harbor/Orangewood. $850. Lieân laïc 714-8396456

110-14L-120304/146665

Vuøng Anaheim khu toát, garage, vöôøn nhoû, 1PN/1PT. Giaù $895/ thaùng. Ñòa chæ 2283 W. Colchester, goùc Brookhurst/Ball (Nhaän housing) Vuøng Garden Grove khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT, giaù $1350/thaù n g, 2PN, 2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/GG. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän housing) Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaø n boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing) L/L Thaønh/Gina 714-772-7550

110-7L-120304/146769

APT Townhouse 2PN, 1½PT, ñòa chæ 9758#C Acacia, Garden Grove, 2 choå, ñaäu xe, sôn,maøn, gaïch ñeàu môùi. $1200/thaùng. LL: Anh Khanh 714-379-9570

110-14L-110504/143182

110-28L-112104/145137

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

110-28L-112104/145134

120 - PHOØNG CHO THUEÂ

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090

ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Bolsa & Bushard, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

110-28L-112104/145136

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550

110-7L-113004/146083

ANAHEIM - 1BR, garage, high ceiling, up-stair, walk-in closet, $875, near Lincoln and State College. 714-292-1838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK

110-7L-120204/146388

ANAHEIM - 4 Plex, 2 taàng, 3PN, 2.5PT, 2 garage töï ñoäng, ñi thaúng vaøo nhaø, gaàn school, fwy 5, 91 an toaøn. $1500/thaùng + $300 deposit. Tel: 714-956-5699 John

110-28L-111204/143882

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim

110-10L-110204/142490

GARDEN GROVE - Apartment 12591 Kensington 1 bed, 1 bath, taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Lampson, $900 thaùng. Haèng 714-856-8999

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-8L-111704/144603

GARDEN GROVE - Studio Apt, Elect/Gas/Water/Trash paid (all), New carpet, kitchen floor, bath, paint very secure, quiet, Brookhurst/Chapman. 9571 Alwood $595-$625/mo. 714657-9100.

110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

110-7L-120304/146648

GARDEN GROVE - 2 Story Townhouse, 2 BR, 2BA, private back yard, 2 car garage attached, washer + Dryer hook up. Treân laàu traûi thaûm, döôùi nhaø laùt gaïch. Treân ñöôøng Euclid vaø gaàn goùc Westminster. 714-612-1978

110-14L-120304/146567

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater/Newland) 2PN/2PT $1295/thaùng vaø 3PN/2PT $1650/ thaùng. Patio, saøn gaïch & thaûm. Saïch & ñeïp. Khoâng huùt thuoác, thuù vaät. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714-328-7236

110-7L-120304/146721

SANTA ANA - 7th 1St, goù c Euclid, gaàn Bolsa, 2PN 1PT, garage cöûa ñoùng 1 xe, roäng saïch seõ, treân laàu $1050 + 1 thaùng deposit. Doïn vaøo ngay. Housing OK. Tel 714-334-6990, 714-8916861

110-7L-120104/146323

TUSTIN - APT. Hai phoøng hai bathroom cho thueâ vaøo töø hoâm nay giaù cho thueâ $900. L/L: 714838-4301, 714-523-3008

120-14L-052304/119605

Nhaø vuøng Orange, khu yeân tónh saïch seõ, parking roäng raõi, dö moät phoøng cho share, $300/ thaùng. L/L Thuûy: 714-633-2774, 714-350-3894 cell 120-3L-072004/128285

Share phoøng master bedroom loái ñi rieâng. Khu yeân tónh saïch seõ ít ngöôøi, öu tieân vôï choàng son, phuï nöõ, $550/thaùng. Baø Thònh 714554-6384. Goùc Hazard/Euclid. 120-7L-083104/134488

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng Master Bedroom roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Goïi 714-609-2811, 714-9999654. 120-7L-100404/138970

Nhaø ôû Brookhurst/Chapman coù master bedroom cho thueâ khoâng treû em raát tieän cho ñoäc thaân vôï choàng son. L/L Thaùi Haø tröôùc 10AM, sau 8PM, 537-6097 120-7L-102504/141579

Nhaø goùc Orangewood & Euclid coù 1 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share giaù $300 phoøng ñaõ coù giöôøng single bed vaø baøn phaán, coù theå söû duïng neáu chöa mua. L/L A. James bus: 714-7303611, cell: 714-697-1686 120-7L-102704/141880

Nhaø dö phoøng cho share khu Westminster cho nöõ ñoäc thaân, hoïc sinh hoaëc du hoïc. Ñieàu kieän deã daøng chuû nhaø vui tính treû trung. Giaù töø $350 - $550. Coù phoøng môùi remodel chöa ai söû duïng. Xin goïi James 714-7178057 120-28L-110904/143518

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker), 714454-2129. 120-9D167-111104/143766

Long Beach, nhaø nhoû phía sau, 2PN, 1 PT, rieâng bieät. cho thueâ $550. 562-860-9817 120-28L-111204/143945

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N) 120-28L-111404/144136

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725 120-7L-111604/144480

Nhaø gaàn Newland/Bolsa roäng raõi, thoaùng maùt, coù dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, bao gas, ñieän, nöôùc giaët saáy, naáu aên OK. Öu tieân vôï choàng son & nöõ ñoäc thaân. L/L 714-234-5154. 120-7L-111604/144501

Dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân nhaø ôû 8822 Calico St. G.G (goùc Lampson + Magnolia), yeân tònh thoaùng maùt. Giaù $400. Bao gas ñieän nöôùc. Xin L/L H: 714-9033736, cell: 714-757-3736


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-112904/145879

120-7L-111704/144557

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ Newland + Westminster bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân ñoäc thaân coù job naáu aên, huùt thuoác OK. Call 714-651-1486.

Nhaø dö phoøng cho thueâ ñaèng sau nhaø haøng Myõ Nguyeân doïn voâ baát cöù luùc naøo goïi Quyønh hoaëc Chi 714-839-7258

120-7L-112904/145883

Nhaø house dö phoøng master coù loái ñi rieâng cho share doïn vaøo ñaàu thaùng 1/12/04. Bao gas, ñieän, nöôùc, naáu aên. L/L sau 5:00PM 714-903-0783 hoaë c 714-878-7882

Nhaø vuøng Fountain Valley. Khu raát yeân tònh. Dö phoøng caàn cho share öu tieân cho nhöõng ngöôøi ñöùng tuoåi coù vieäc laøm. Xin L/L: 714-721-3131

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ, nhaø ñeïp, saïch seõ, yeân tònh, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc $300/thaùng. Lieân laïc 714-5379768

120-3L-111904/144895

120-7L-112904/145886

120-14L-111804/144749

Dö master bedroom Huntington Beach, gaàn bieån, freeway, yeân tónh, ít ngöôøi. Bathroom + phone + parking rieâng. Sôn + thaûm, phoøng taém hoaøn toaøn môùi. maùy giaët + saáy. Caàn nam ñoäc thaân coù vieäc laøm, non-smoking. Available anytime. $450/month. Vinh H: 969-6740, W: 347-8184

120-14L-112104/145166

Nhaø khu Bushard & Hazard dö phoøng cho thueâ, khu raát yeân tònh bao giaët saáy, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-4251884 cell, 714-531-7273 home

120-7L-112104/145186

Nhaø môùi roäng saïch yeân tònh, vuøng Corona, Norco, dö 2 phoøng cho share: 1 phoøng master bedroom $600, 1 phoøng thöôøng $450, caû hai ñeàu coù phoøng taém rieâng. Bao ñieän nöôùc maùy giaët, naáu aên vaø ñaäu xe thoaûi maùi, cho ñoäc thaân nöõ only. L/L Hoa 714875-2272

120-14L-112204/145220

Nhaø môùi dö moät phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, giaët saáy naáu aên ít ngöôøi, yeân tònh, Plumeria walker Ball, Goïi Thuùy. 714-827-2486, 714-325-1801

120-7L-112304/145336

Bolsa/Ward 1 phoø n g nguû , 1 phoøng taém môùi, coù loái ñi rieâng, Ñaäu xe trong saân, bao utilities, cable TV., öu tieân ñoäc thaân. Goïi sau 4PM. 714-531-7138

120-14L-112304/145353

Garedn Grove, 2 PN/1PT coù kitchen + Living room coù loái ñi rieâng. Giaù $1000/month. Coù 1 master bedroom, no cooking, coù loái ñi rieâng 1 ngöôøi $500/month. Doïn anytime.Call Lan: 714-4786280

120-14L-112304/145355

Share phoøng khu South Coast Metro, bao utility giaët saáy, cooking gaàn UCI/OCC Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ) LL: 714-7516585

120-5L-112304/145403

Nhaø Magnolia Lampson cho share. 1 phoøng coù loái ñi Restroom Phone Cable rieâng. Öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm. Khu yeân toát. L/L coâ Höông 714-9314281.

120-7L-112804/145797

Nhaø house dö moät phoøng lôùn cho thueâ daønh rieâng ñoäc thaân lôùn tuoåi $350.. Khu raát yeân tònh. Doïn vaøo thaùng 12. Xin goïi 714417-7883

120-7L-112804/145808

Phoøng cho thueâ Harbor & Lampson, khu yeân tónh, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, cable, parking roäng raõi. LL: Baø Minh: 714703-1746, 714-651-3713

120-7L-112804/145811

Phoøng cho ñoäc thaân khu yeân tónh Ball - Euclid, ñaäu xe raát toát, bao giaët saáy, khoâng naáu aên, $260/ thaùng. Goïi 714-776-3821

120-7L-112804/145821

Nhaø GG ít ngöôøi dö phoøng Master bedroom cho ñoäc thaân möôùn $350/thaùng. Phoøng taém rieâng, bao giaët saáy, cho naáu aên. Doïn vaøo 1/12 LL: Tammy or Tommy 714-636-8746

120-7L-112804/145830

Nhaø ôû Westminster ít ngöôøi dö phoøng saïch, ñeïp cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng share, restroom rieâng, naáu aên, bao moïi thö,ù giaù reû.LL: Linh 714-230-9409, 714230-9407

120-7L-112804/145839

120-5L-113004/146032

120-7L-120104/146229

Nhaø house khu Bolsa gaàn chôï ABC, dö phoøng cho nöõ thueâ giaù $300 hoaëc vôï choàng son $400. Bao ñieän nöôùc giaët saáy. L/L: 714657-4032 Haø

Dö phoøng loái ñi rieâng $300 ñoäc thaân, ñi laøm. No kid, no pet. Home: 714-839-7656, cell 4228398. Vaøo anytime. Yeân tònh, thoaùng maùt, parking roäng

Nhaø house cho share Brookhurst - Chapman $300, vôï choàng son, ngöôøi lôùn tuoåi. Bao gas, ñieän, nöôùc cho naáu aên. L/L 714-2347941 hoaëc 714-251-1247

120-3L-112904/145889

120-5L-113004/146035

120-7L-120104/146234

Nhaø saïch seõ, khoâng con nít, ít ngöôøi, gaàn Bushard & Hazard, cho Nam ñoäc thaân möôùn $300/ thaùng, lieân laïc 714-892-0636.

120-6L-112904/145891

Phoøng cho SHARE coù loái ñi rieâng, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi no smoking. Goùc Orangewood / Beach. Giaù $270/thaùng. LL: 714534-1749 or 595-1978

120-7L-112904/145894

Nhaø dö phoøng roäng coù loái ñi rieâng phoøng taém rieâng, caàn cho möôùn coù theå doïn vaøo ngay, xin goïi 714-663-2568 gaëp Kim Anh

120-7L-112904/145897

Nhaø house dö phoøng cho share $370/thaùng bao ñieän nöôùc giaët saáy. Khu yeân tónh, goùc Magnolia & Mc Fadden. Nhaän Sinh vieân hoaëc ngöôøi coù vieäc laøm. LL: Coâ Dung 714-799-0896, 799-0896

Moät caên 2 phoøng nguû, phoøng taém lôùn, phoøng khaùch lôùn, double sinks, loái ñi rieâng, môùi tinh. Doïn vaøo ngay. Goïi Thònh 714-8019044, 714-394-6019 120-5L-113004/146036

APT 2 phoøng dö 1 phoøng cho share, roäng raõi, saïch seõ, khoâng naáu aên, gaàn chôï, tröôøng hoïc. Goùc Magnolia + Garden Grove. L/L: 714-350-5493, 675-5858

120-7L-113004/146046

Nhaø Midway share loái ñi rieâng. Doïn vaøo ngay thaùng 12. 2 bed + 1 bath (1 lôùn + nhoû) $1048 + $700 deposit. L/L Thy: 714-9038744, 300-8611. None smoking please. Bao utility 120-7L-113004/146048

120-7L-112904/145902

Nhaø 4 tuoåi, gaàn ngaû tö Bolsa Magnolia, dö 1 phoøng cho share. Ñieàu kieän deã daøng, öu tieân cho ñoäc thaân. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-897-1587

120-7L-112904/145903

MAGNOLIA/KATELLA. Phoø n g roäng saïch, ñeïp, sôn môùi, thaûm môùi, cho nam ñoäc thaân möôùn bao ñieän nöôùc giaët saáy vaø cable. Parking trong saân. Giaù $350. Phone 714-530-3087

Nhaø roäng ít ngöôøi, thoaùng maùt, khu yeân tónh, parking roäng, dö master bedroom cho naáu aên. Bao utilities xem thích ngay. Öu tieân vôï choàng. Traâm: 714-530-7218, 530-4160 Nhaø dö moät master bedroom, loái ñi rieâng cho vôï choàng son hoaëc Nöõ ñoäc thaân share. Xin LL: Thuûy. 714-376-9309

120-14L-112904/145911

Nhaø 2004 goùc Beach & Garden Grove. Dö phoøng cho möôùn coù phoøng taém, loái ñi rieâng $550/ M. Öu tieân phaùi nöõ ñoäc thaân. L/ L: 714-623-3195 or 714-8988664 sau 8PM

120-6L-112904/145923

Nhaø House dö 1 phoøng share $350, cho naáu aên giaët saáy. LL: 714-757-4873 phoøng troáng.

120-7L-112904/145931

Master bedroom môùi roäng loái ñi rieâng, khu yeân tónh, ñaäu xe roäng, bao ñieän nöôùc giaët, khoâng naáu aên. Magnolia/Ball Rd. 714-9056358, 827-1744

120-5L-112904/145933

Nhaø ít ngöôøi khu yeân tónh dö phoøng cho ñoäc thaân share, khoâng huùt thuoác vaø naáu aên. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5022, 714775-5685

120-7L-112904/145950

Echo Park & Sunset (Chinatown) dö phoøng cho share, gaàn chôï VN, tröôøng Ivans, deã buses. L/L Thu 213-250-0166

120-7L-112904/145965

Nhaø ñeïp goùc Magnolia/Orange in Anaheim coù 2 phoøng môùi xaây cho thueâ. Master bedroom loái ñi rieâng $600, phoøng lôùn, loái ñi rieâng $475. L/L: 714-799-7990, cho vôï choàng or ñoäc thaân.

120-7L-112904/145967

120-5L-113004/146062

120-5L-113004/146063

Nhaø Trask/Magnolia dö moä t phoøng loái ñi rieâng khoâng con nít saïch seõ, cho naáu aên giaët saáy 1 ngöôøi $325, 2 ngöôøi $380. Vaøo ngay ñöôï c . Phone 714-4142845, 590-9115 120-7L-113004/146077

Nhaø dö phoøng cho share. Phoøng taém rieâng. Nhaän nöõ ñoäc thaân hoaëc nöõ sinh vieân. Doïn vaøo thaùng 12. Goïi Vaân 714-554-4109 120-5L-113004/146087

Nhaø Magnolia - Mc.Fadden, ít ngöôøi cho share master bedroom. Phone bathroom rieâng khoâng naáu aên, coù job, giaët saáy OK. Khoâng smoking, call 714-891-6788 120-7L-113004/146089

Edinger/Magnolia. Nhaø raát saïch seõ, quiet. Khu toát, Myõ neighborhood. Phoøng lôùn caàn nöõ ôû saïch seõ coù vieäc laøm, bao utility. Movein January. L/L Nga: 714-2445943 120-4L-113004/146132

Nhaø goùc Hazard/Newhope dö phoøng master bathroom cho ñoäc thaân thueâ, bao moïi tieän nghi khoâng naáu aên $450/thaùng. L/L baø Huong 714-554-9286 120-7L-113004/146136

Nhaø vuøng G.G gaàn chôï Hoàng Phaùt dö phoøng cho share. Khu yeân tónh parking roäng raõi, nhaø thoaùng maùt bao taát caû vaø cho naáu aên. L/L: 714-553-3965 120-7L-113004/146139

Nhaø house sau chôï ABC coù 2 phoøng cho thueâ caàn vôï choàng hoaëc ñoäc thaân share, 379-2184, 785-3562 120-7L-113004/146155

Nhaø môùi taân trang. Sau chôï Taân Mai. Dö hai phoøng cho thueâ. Öu tieân nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm vöõng, phone 890-5751 H, 7261559 C 120-4L-120104/146170

Phoøng ñang troáng caàn nam ñoäc thaân share ñi laøm khoâng naáu aên, nhaø yeân tónh, öu tieân lôùn tuoåi, 636-6196 cell 251-9332 goïi 8:00 tôùi 2:30

Nhaø house dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng gaàn freeway 22 goùc ñöôøng Westminster vaø Magnolia, khu an toaøn xin lieân laïc 714-899-0124

120-7L-112904/145984

120-7L-120104/146174

Phoøng cho thueâ, coù restroom rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, vuøng Garden Grove $450/thaùng. L/L Tieâ n 714-362-6655 cell, house: 714-265-1076

120-7L-112904/145986

Beach/WSTM. New house for share 2 rooms $500 - $400. No smoking single refer DSL/cable TV. Call: 714-588-5853

120-7L-112904/145992

Phoøng cho share, goùc ñöôøng Katella & Brookhurst, nhaø saïch seõ thoùang maùt, parking an toøan roäng raõi. Giaù $400/thaùng. Goïi: 714-904-2627

Nhaø saï c h khu yeâ n tònh goù c Brookhurst & Westminster. Dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, ôû chung nhö trong gia ñình. 714-7170695

120-14L-112904/145866

Nhaø ñöôøng Brookhurst/ Westminster dö phoø n g cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, thích hôïp cho ñoäc thaân, xin goïi 714-8038480, 714-883-3208

120-7L-120104/146182

120-10L-113004/146008

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share khoâng baïn vaø khoâng huùt thuoác, xin lieân laïc coâ Hai 714-539-2956, 714-3602612 cell

120-3L-120104/146251

Phoø n g cho share roä n g môù i thoaùng maùt beáp, phoøng taém, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän nöôùc, vôï choàng khoâng con, Westminster Beach, phone 714-799-1936 120-3L-120104/146260

Brookhurst - Chapman, khu yeân tònh, dö phoøng roäng cho thueâ giaët saáy, naáu aên, choã ñaäu xe, roäng raõi, vôï choàng OK. L/L: 714531-7101 120-7L-120104/146262

Nhaø goùc Bolsa + Magnolia, ñoái dieän chôï ABC coøn dö phoøng cho thueâ. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët, saáy. Giaù $300/thaùng. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, nöõ ñoäc thaân. Coù vieäc laøm. Xin l/laïc 714-535-1019 or 714-336-5720 120-7L-120104/146266

Phoøng cho thueâ, phoøng raát roäng, öu tieân cho ngöôøi, .khu ñeïp, vaø yeân tónh. Brookhurst / Chapman. Xin Lieân laïc. 714-425-2151 120-4L-120104/146271

Nhaø Garden, goùc Magnolia / Chapman dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân share, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable TV. Goïi Laân 714-2636508

120-5L-120104/146184

Nhaø house goùc Brookhurst + Ball dö master bedroom. Loái ñi rieâng cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên huùt thuoác, line phone rieâng. L/L cell: 714-657-5713, nhaø 714-774-0073 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Westminster/Newland, gaàn chôï Vieät + Myõ, tröôøng T/T... SG... Phoøng saïch, thoaùng bao utilities naáu aên thoaûi maùi ($350). Coù job ngöôøi giaø. Xem 14091 Newland Apt #6. L/L: 714-894-4349, 714655-9103 120-7L-120204/146370

Nhaø dö phoøng goùc Brookhurst + Hazard sau chôï Quang Minh cho share coù theå doïn vaøo ngay hoûi ÑT: 714-531-1580 120-7L-120204/146371

Cho thueâ master bedroom goùc Brookhurst - Bolsa (hai ngöôøi ôû). Phoøng roäng, coù phoøng taém, beáp, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc. L/L 714-775-5877 hoaëc 714-7282341 120-7L-120204/146372

2 phoøng troáng tieän nghi cho vôï choàng son ôû saïch seõ toát. Xin goïi soá 714-265-2375 luùc 8 giôø saùng toái hoaëc nhaén phone Kim Thoa. 120-7L-120204/146373

Nhaø goùc Euclid & Hazard, loái ñi rieâng, cho nöõ ñoäc thaân or vôï choàng share. Khoâng naáu aên, giaët ñoà. L/L Nan: 714-724-6326

120-7L-120104/146329

House, yeân tònh, Westminster gaàn chôï Ngöôøi Vieät, cho vôï choàng thueâ 1P.master 1P.taém, loái ñi rieâng coù garage. Doïn vaøo Dec/ 15. Giaù $595/thaùng. L/L: 714775-7878 or 714-330-4125 120-10L-120204/146345

120-3L-120204/146346

120-3L-120204/146347

G.G. Nhaø rieâng ít ngöôøi dö master bedroom roä n g saï c h coù restroom bathroom cable TV, phone, loái ñi rieâng, parking trong saân goïi 714-530-4435, 714-7284514 120-7L-120204/146352

Nhaø rieâng coù phoøng master bedroom cho thueâ, ngoõ ñi rieâng, free cable, free internet, ñieän nöôøc, gaàn nhaø thôø, tröôøng , baùc só, Ward + Mc Fadden, doïn vaøo 12/ 15. LL: 714-350-9547 120-3L-120204/146354

Nhaø cho share 2 phoøng khu Brookhurst / Ball/ Cerritos/ Gilbert. An toøan, yeân tònh, saân roäng, nhieàu choã ñaäu xe, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Xin lieân laïc 714-5352757

120-7L-120204/146488

WESTMINSTER Phoøng roäng, saïch seõ, caàn cho share, goùc Bolsa / Magnolia. Khoâng naáu aên. LL: 714-6578311, 714-892-3062 120-3L-120204/146490

Magnolia / Mc Fadden. Nhaø dö master bedroom, loái ñi rieâng, parking an toøan gaàn PL Thoï, chôï ABC, AÙ ñoâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên, khoâng giaët $400/m. Bao utilities. LL: 714-901-2240/ 6578818

120-3L-120204/146384

120-6D167-120204/146389

Brookhust/Lampson cho ñoäc thaân share phoø n g khoâ n g naá u aê n , khoâng huùt thuoác, bao ga, ñieän nöôùc giaët saáy, doïn vaøo anytime. 714-537-4534 120-3L-120204/146398

Nhaø vuøng garden Grove cho share moät phoøng taát caû ñeàu rieâng bieät, öu tieân ñoäc thaân, doïn vaøo ngay. goïi Coâ Phöôùc. 714-5304843 120-6D167-120204/146400

Cho share phoøng treân laàu nam hay nöõ, khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên, phoøng troáng bao giaët saáy goùc Bolsa - Brookhurst. ÑT: 714-775-8318

120-5L-120104/146325

Nhaø dö 1 phoøng caàn cho thueâ, loái ñi rieâng. Chæ cho Nöõ ñoäc thaân hoaëc caùc em du hoïc sinh only. Khu Westminster. Xin goïi Thy: 714-914-7820

120-7L-120204/146383

120-7L-120104/146303

Share Room. Nhaø goùc Bolsa & Magnolia nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác (nhaø töû teá) coù saün tuû giöôøng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5529

120-7L-120204/146469

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ ñieàu kieän deã daøng, coù theå doïn vaøo ngay cuõng ñöôïc. LL: 714-5303636

Cho share 1 phoøng. Caàu tieâu, taém loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, gaàn ñöôøng Taft vaø trask, Garden Grove: 714638-4313

120-7L-120104/146324

Nhaø sau PLT dö phoøng lôùn $330 caàn cho share, ñieàu kieän coù job, khoâng huùt thuoác. Ñöôïc naáu aên, bao utilities, giaët saáy. LL: 714895-5807

APT dö phoøng Master cho share öu tieân vôï choàng cho naáu aên, cho möôï n tuû laï n h, nhaø goù c Lampson + Haster, nhaø ít ngöôøi, anytime. LL: Thu 714-390-7243

Phoøng môùi raát roäng, loái ñi rieâng bathroom rieâng. Xe ñeå trong saân, Bao utilities. Moät ngöôøi ñi laøm $550. Hai ngöôøi $650/thaùng, ôû ngay Trask/Euclid, 714-5371917

Nhaø môùi goùc Warner/Newhope dö 1 master, tieän cho vôï choàng hoaëc nöõ ñoäc thaân. No cooking, no smoking. L.L Baø Mai 714417-7819, 714-902-3335.

120-7L-120304/146594

120-7L-120204/146504

Phoøng master bedroom môùi, roäng, loái ñi rieâng, beáp rieâng, yeân tònh, ngaû tö Hazard & Purdy, Midway City cho ñoäc thaân or vôï choàng coù moät con $680, deposit $500, doïn vaøo ñaàu thaùng. Ñieän L/L Tuaán 714-638-5487 or 3502360

120-3L-120204/146426

120-3L-120204/146428

120-4L-120204/146509

120-7L-120204/146511

Dö phoøng cho möôùn. Bao gas, ñieän, nöôùc. Phoøng coøn troáng, 2 phoø n g $500/1 thaù n g. Chæ 2 ngöôøi. Nôi yeân tónh, khoâng huùt thuoác. Goïi baø Tö 714-265-5276 hoaëc 595-5263 120-7L-120204/146513

Nhaø dö phoøng caàn cho share gaàn chôï V.Phaùt. Doïn vaøo ngay ñeå lôøi nhaén, 714-891-8186 120-5L-120204/146519

Master cho share. Nhaø dö master bath-room, loái ñi rieâng, öu tieân vôï choàng son khoâng con. Doïn voâ anytime. Sau chôï Quang Minh. Goïi Baø Thanh: 714-5315246 120-3L-120204/146529

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon cho thueâ master bedroom môùi coù beáp parking vaø loái ñi rieâng. $700/thaùng. Bao gas, ñieän nöôùc. Doïn voâ anytime. L/L: 714260-7650 120-3L-120204/146533

Nhaø Westminster Brookhurst cho Nöõ ñoäc thaân, vôï choàng share master bedroom loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, bao utilities. LL: Haø 714-7675099 120-7L-120204/146537

Nhaø dö phoøng cho share, ñöôøng Hazard gaàn goùc Magnolia, cho single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Phoøng ñang troáng. Doïn vaøo ngay. LL Caåm 714-899-5698 sau 4PM 120-7L-120204/146538

Nhaø Bushard/Bolsa gaàn chôï Taân Mai cuõ coù phoøng master bedroom roäng saïch share, vôï choàng son lôùn tuoåi coù loái ñi rieâng, 1/1/ 05, thaùng $500. Goïi 714-5311086

Nhaø rieâng khu yeân tónh gaàn chôï Ngöôøi Vieät coù phoøng rieâng cho thueâ, bao ñieän nöôùc giaù $350 vaø 1 phoøng khaùc ôû F.V giaù $370. 714-234-4460

120-4L-120204/146429

Goldenwest/Trask. Phoøng roäng, yeân tònh. Thích hôïp nam ñoäc thaân coù vieäc laøm share. Khoâng naáu aên, loái ñi rieâng. L/L Linh 714-373-1289, Ñöùc 531-2141. Doïn vaøo anytime

Nhaø goùc G.G & Newhope St, nhaø dö 1 phoøng roäng, ñeïp, nhaø môùi taân trang giaët saáy, phone rieâng cho nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên goïi 4PM - 9PM. 714-534-8082 120-7L-120204/146436

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Mc.Fadden & Bushard dö phoøng cho share. Ñoäc thaân coù vieäc laøm vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-928-2192 hoaëc 714-5310222 120-3L-120204/146438

Nhaø roäng raõi khu vöïc yeân tónh gaàn phoá Bolsa coøn moät phoøng troáng. Doïn vaøo baát cöù ngaøy naøo, xin goïi anh chò Döông phone 714-894-1270 120-7L-120204/146441

Mobilehome cho share 1 phoøng roäng môùi coù maùy giaët saáy taïi soá 8200 Bolsa gaàn chôï ABC, neáu ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác moãi thaùng $400, neáu 2 vôï choàng khoâng naáu aên $500 vaø neáu naáu aên bao gas, ñieän $600 moãi thaùng. Doïn ngay. L/L: 714903-2510 goïi coâ Yeán Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-120304/146587

120-7L-120204/146465

120-3L-120204/146375

Cho share moät master bedroom, coù loái ñi rieâng, gaàn Mile Square Park. Goùc ñöôøng Ward vaø Edinger, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu nöôùng. LL Coâ Haø: 714-5314069

120-4L-120304/146581

Master Bedroom troáng cho share Brookhurst - Bolsa, mobilehome coù cable, nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi ñöùng tuoåi $375/thaùng. L/L: 9069966 Nhaø house dö 1 phoøng Bolsa & Ward, khu yeân tònh. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Coù maùy giaët $300/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-878-8283, 714-554-8623

Nhaø coù phoøng cho share. Bao nöôùc gas, cable, xin lieân laïc phone 714-200-4017, cell 714554-5185

120-3L-120204/146411

120-7L-120104/146317

120-3L-120204/146453

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Master bedroom, loái ñi rieâng, gaàn PLT., Little Saigon, nhieàu parking, khu an ninh, bao giaët saáy, khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. $500/thaùng. LL OÂ Thaønh: 714903-8653/ 724-4288/ 724-4264

Phoøng môùi roäng raõi cho share Westminster Bushard nhaø taém vaø loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác, bao giaë t , ñieä n nöôù c , $425, availble 01-05. 714-893-1521

120-3L-120104/146276

Phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng bieät, doïn voâ lieàn. Lieân laïc coâ Nuoi home: 714-839-1908, C/ P: 234-7110. Soá nhaø 14361 Ward St, Garden Grove, CA

Dö 1 phoøng roäng, coù loái ñi rieâng, nhaø raát saïch seõ caàn ngöôøi lôùn tuoåi. Ñieàu kieän deã daøng nhaø beân caïnh chôï, tieän xe bus, treân ñöôøng Harbor goïi 714-227-2352

120-3L-120204/146374

Share phoøng $380. Nhaän ñoäc thaân Nam khoâng huùt thuoác. Ñaët coïc $380. Ñeå Message. 714705-3819

#1 MASTER BEDROOM. Nhaø Brookhurst + Hazard, ít ngöôøi dö master bedroom cho thueâ $450/ M. Phoøng roäng ñeïp, khu an khang. Phone 714-280-2048, 714-531-6786

RAO RAO VAË VAËTT 120-3L-120204/146447

120-3L-120204/146357

Nhaø dö phoøng cho share ôû goùc ñöôøng Chapman & Magnolia ñieàu kieän khoâng huùt thuoác xin lieân laïc Coâ Trang 714-636-8394 hoaëc cell: 714-287-8291

120-7L-120104/146275

120-3L-120104/146181

120-7L-112804/145855

Nhaø goùc Beach / Westminster coù phoøng troáng caàn cho share. Goïi Kim 714-878-4946

$450 Orange, phoøng master cho möôùn tieän cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, loái ñi rieâng, nhaø taém rieâng, naáu aên OK, coù maùy giaët saáy, khu an ninh yeân tónh, gaàn CHOC Hospital. Goïi Cao: 714-458-2000, hoaëc Khanh: 639-6229

Nhaø Chapman goùc Beach dö phoøng cho nam ñoäc thaân share, bao ñieän giaët saáy. Giaù $300. LL: 714-200-4129, Phoøng troáng doïn ngay

Nhaø goùc Brookhurst vaø Hazard dö phoøng. Giaù $260, $400, $550. Bao taát caû. Soáng chung nhö gia ñình. ÑT: 714-839-7079, C. 714791-9222, cell 235-1744

Nhaø Anaheim, khu yeân tònh coù phoøng cho moät ngöôøi coù vieäc laøm möôùn, bao ñieän nöôùc, gas, giaët, saáy, khoâng naáu aên. Goïi Ñaøi 714-883-8038 hoaëc 714-9526929

120-7L-113004/145997

120-7L-120104/146245

120-7L-120104/146175

120-7L-112804/145853

Nhaø dö phoøng roäng thoaùng maùt yeân tónh goùc Edinger/Euclid ñoái dieän Mile Square Park coù loái ñi rieâng, parking rieâng bieät. Cell: 714-914-3082 hoaëc home: 7758272

Nhaø vuøng Westminster cho share 1 phoøng goùc Bushard Westminster, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, vui loøng L/ L Chaùnh 714-496-9332, 8938614

Nhaø Westminster, dö 1 phoøng lôùn vaø 1 phoøng nhoû, cho thueâ. L/L: 714-839-9020

Nhaø city Garden Grove dö 1 phoøng loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc khoâng naáu aên. L/L 714-539-8882 sau 2PM L/L: 714-705-9246

Nhaø môùi roäng vuøng Fullerton gaàn vuøng La Miranda, La Habra, goùc Beach / Imperial Highway/ Rosecrans. Nhaän giöõ treû, chaêm soùc aân caàn. LL: Trang. 714-5520818

120-7L-120104/146201

120-7L-112904/145887

120-7L-112904/145926

120-7L-112804/145796

120-5L-120104/146193

Townhouse goùc Euclid/1St dö phoøng cho ñoäc thaân coù vieäc laøm share khoâng naáu aên bao utilities. Lieân laïc 714-200-5894 or 775-6088

Nhaø G.G dö phoøng cho share loái ñi rieâng + restroom cho naáu aên. Öu tieân phaùi nam ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L anh Nhò 714932-8742 hoaëc 714-636-2348

120-6D127-112604/145671

Fountain Valley (Warner / Euclid) $480. Master bedroom + bath for share phoøng roäng + 2 buildin closets, bao ñieän nöôùc; khu sang, yeân tónh. ÑT: OÂ Hoøang. 714-839-3712 hoaëc 714-3568193

120-5L-113004/146030

120-5L-120104/146188

Nhaø khu Magnolia vaø Hazard dö 1 phoøng $300 vaø 1 master $500. Bao ñieän nöôùc giaët saáy khoâng naáu aên. L/L Chaâu 903-9713, 9258736

Nhaø house ñöôøng Bushard - Hazard, caàn ñoäc thaân share, 1 phoøng master, khoâng naáu aên, khoâng giaët ñoà. Phoøng troáng, doïn vaøo ôû ngay. $375/1 thaùng. 714-8398896

Nhaø dö phoøng cho share, coù phoøng taém rieâng. Öu tieân ñoäc thaân, cho giaët, saáy, bao ga, ñieän nöôùc. L/L Coâ Xín 714-200-3925.

DÒP MAY Dö 2 phoøng cho share, bao ñieän nöôùc gas. Khoâng naáu aên. Nhaän caû thanh nieân khoâng huùt thuoác, coù vieäc laøm $300/thaùng. L/L baùc Tö 714-534-6436

120-7L-113004/146013

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Magnolia/Newland. Nhaø môùi coù 2P lôùn cho share, bao gas, ñieän, nöôùc, cable. Cho ñoäc thaân only. L/L David 714-893-8325, 714251-7459, $500 - $550. Moving anytime

Nhaø vuøng Anaheim gaàn ngaû tö Brookhurst vaø Cerritos khu yeân tónh, parking roäng raõi, nhaø chæ coù 2 ngöôøi ôû. Dö phoøng cho share nam nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. Giaù $400/thaùng. Bao ñieän nöôùc coù maùy giaët saáy. Khoâng naáu aên caàn xin goïi anh Bình cell 714-454-9466

120-14L-112404/145529

120-7L-113004/146009

Nhaø dö (2) phoøng cho share. Môùi ñaày ñuû tieän nghi coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng huùt thuoác. L/laïc sau 6 giôø chieàu 714782-2377, 714-774-5912

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

120-3L-120204/146539

120-7L-120204/146540

Nhaø dö phoøng cho thueâ, doïn vaøo ñaàu thaùng 12, goùc Goldenwest + Trask, khu yeân tænh $300/ thaùng, deposit 100, ngöôøi lôùn tuoåi Nam hoaëc Nöõ LL: 714-290-3573, 714-892-6350. Chò Taâm 120-3L-120204/146542

Townhouse, goùc Magnolia Lampson dö phoøng cho share, doïn voâ luùc naøo cuõng ñöôïc, bao giaët saáy, naáu aên, phone. Kim 714-260-4147 120-3L-120204/146550

1 bed, 1 bath loái ñi rieâng maùi ngoùi ñoû, yeân tónh, beáp, nhaø ñeïp nhaát , Bolsa & Newland cho ngöôøi lôùn, Deposit $500, $675/ mo. 714-903-7968 120-3L-120304/146569

House Westminster. Phoøng roäng, loái ñi rieâng, bathroom and beáp rieâng quiet safety Trask/Beach, ñieàu kieän deã daøng, öu tieân vôï choàng, $600/month. L/L: 714668-5638 or 876-3962

Nhaø vuøng Laguna Hills khu yeân tónh dö phoøng cho share, öu tieân phaùi Nöõ. LL: 949-394-0650 120-7L-120304/146599

Nhaø rieâng dö phoøng cho share saïch seõ yeân tònh, coù cable. Bao gas, ñieän, nöôùc, goùc Hazard & Magnolia. Xin goïi 714-379-0290 hoaëc 714-425-3365 120-3L-120304/146603

Nhaø hai phoøng nguû hai phoøng taém coù TV cable, ñöôøng daây ñieän thoaïi ñöôøng gas, nöôùc cho maùy giaët saáy khoâng bia röôïu thuoác. 714-636-9733

120-7L-120304/146728

Townhouse 2 bedroom ôû Brookhurst + Westminster, nice & Quiet. Caàn 1 nöõ single share 1 master bedroom. Gas, ñieän nöôùc, cook & garage included. Goïi 714-658-4764 or 636-8902 120-3L-120304/146756

Nhaø goùc Bolsa/ Newland dö moät phoøng $280, nhaø roäng ít ngöôøi, cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, huùt thuoác. LL: 714-799-5961 120-7L-120304/146759

Nhaø Magnolia + Chapman dö phoøng cho thueâ, doïn vaøo ngay, bao gas + Ñieän nöôùc. LL: Ñaêng 714-636-8575, hoaëc 714-3082740 120-7L-120304/146767

Nhaø gaàn Harbor vaø 1St dö 1 phoøng cho ñoäc thaân share giaù $270, doïn vaøo ngay. Xin L/L nhaø: 714-554-3532, cell: 714-2545922, 785-0320 120-7L-112904/145874

120-3L-120304/146604

ANAHEIM - Nhaø môùi goùc Beach & Ball, dö phoøng lôùn, coù nhaø taém, beáp, loái ñi rieâng, coù swimming pool, saïch seõ thoaùng maùt. L/L Sang Nguyen 714-290-0567, 714-761-9365

120-7L-120304/146606

ANAHEIM - Master bedroom roäng môùi (phoøng taém, veä sinh inside) loái ñi rieâng bieät, bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên. Khu yeân tónh, saïch, an ninh. Lieân laïc 714507-8118, 714-797-3592.

Mobilehome gaàn chôï Vónh Phaùt coøn dö 1 phoøng nguû cho thueâ. Phoøng taém rieâng bieät. Coù theå naáu aên. Carport ôû caïnh nhaø. $600/month. Available 12/15. 714-719-3824 Nhaø dö 1 phoøng cho share, goùc Margo vaø Brookhurst giaù $350, doïn voâ baát cöù luùc naøo, xin lieân laïc Traâm 714-705-3932 120-2L-120304/146615

Brookhurst + Bolsa, Nhaø môùi taân trang, khu lòch söï, dö phoøng coù nhaø taém rieâng. $350/mth. Ñieàu kieän coù vieäc laøm, khoâng naáu aên. LL: 714-553-9182 120-3L-120304/146622

Nhaø house dö phoøng cho share giöõa Bolsa/Bushard gaàn chôï Taân Mai cuõ. L/L Yeán 714-928-6739, khoâng naáu aên. Doïn vaøo baát cöù luùc naøo 120-7L-120304/146670

Phoøng cho share coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng. Bao ñieän gas, phoøng $450 deposit $300 cho naáu aên coù maùy giaët saáy, 714200-5900, 714-200-5901, 714362-4094 120-3L-120304/146671

Nhaø môùi dö 2 phoøng cho share. Nhaø gaàn Euclid vaø Mc.Fadden. Nhaø yeân tónh, saïch seõ, öu tieân phaùi nöõ. L/L 714-839-1408 120-7L-120304/146678

Brookhurst - Mc.Fadden dö phoøng cho share. Öu tieân vôï choàng son hay nöõ ñoäc thaân. Khoâng huùt thuoác, giaët, saáy, naáu aên OK. Doïn vaøo anytime. L/L: 714-213-2101

120-7L-112904/145940

120-7L-120204/146419

FOUNTAIN VALLEY - Bushard/ Heil. House Ñ/thaân $380. 2 ngöôøi $450 cho n/aên, g/saáy, tuû laïnh rieâng. Gia ñình vui veû. L/L Son Haø 714-847-0716 H, 714-2309640 cell 120-3L-120304/146570

FOUNTAIN VALLEY - Nhaø house dö phoøng roäng raõi cho ñoäc thaân thueâ, loái ñi, phone rieâng, bao taát caû. L/L: 714-593-0868 120-7L-120304/146669

FOUNTAIN VALLEY - Newland Talbert khu sang hoà bôi parking an toaøn dö master loái ñi rieâng or phoøng thöôøng, thaûm môùi caàn ngöôøi ñaøng hoaøng thaät thaø khoâng naáu aên. L/L Lisa 714-906-8890, 965-4516 120-7L-112904/145951

GARDEN GROVE - Studio goùc Magnolia + Lampson cho thueâ $595. Goïi 714-537-1358

120-3L-120204/146395

IRVINE - Nhaø rieâng gaàn Culver Walnut yeân tónh vaø an toøan, share 1 room ñi laøm, no smoke, cook gambling $290/month. Phone 949-551-1075 or 949-231-8685 120-7L-113004/146133

120-7L-120304/146681

SANTA ANA - Moät phoøng roäng, DSL. Ít naáu khoâng huùt thuoác, gaàn South Coast Plaza, 405, 55. Khu toát, yeân tònh, dì Höông 714-5570811

120-3L-120304/146693

SANTA ANA - Nhaø dö phoøng cho thueâ, öu tieân phuï Nöõ, khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Nhaø goùc Fairview & Warner. ÑT: 714429-9838

Nhaø goùc Ward & Mc Fadden dö 1 phoøng Master vaø 1 phoøng nhoû coù loái ñi rieâng, bao utilities, naáu aên chuùt ít ($900). LL: 714-5310899 cell phone: 714-653-8418 Nhaø sau chôï Quang Minh cho share master bedroom. Loái ñi chung, naáu aên, giaët saáy OK. Doïn vaøo ngay or 12/15. $500/M. LL (H) 714-531-6423 (cell) 5886825 120-7L-120304/146695

Nhaø môùi G.G tröôùc maët nhaø thôø Columban, dö phoøng cho share, phoøng taém rieâng. Bao giaët saáy, khoâng naáu aên caùc baùc lôùn tuoåi hoaëc nöõ ñoäc thaân, xin goïi 714420-9654, 714-539-9537 120-7L-120304/146703

Nhaø gaàn chôï, dö 2 phoøng cho share, 1 phoøng coù loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác, nam nöõ ñoäc thaân or vôï choàng son. Home 714-418-1847, cell: 714-6516887 120-3L-120304/146705

NHAØ CAÙCH PHOÁ BOLSA 15 phuùt, loái ñi rieâng cho share 1 phoøng lôùn, bathroom $500, 2 phoøng $600. Bao ñieän nöôùc giaët saáy, cable TV. L/L Huy: 714-2832634 120-10L-120304/146719

Nhaø GG. Ninth st., ít ngöôøi, phoøng roäng cho ñoäc thaân or ngöôøi lôùn tuoåi share, coù vieäc laøm, khoâng naáu aên, giaët saáy, doïn vaøo anytime. LL: 714-636-9592, 417-1155 120-3L-120304/146720

Nhaø goùc Westminster vaø Newland dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân thueâ $300/thaùng. Bao ñieän nöôùc, xin goïi 714-896-9694

120-7L-120204/146358

120-6D167-120204/146350

SOUTH COAST METRO - Nhaø saïch seõ, ít ngöôøi, coù DSL, phoøng nam ñoäc thaân, bao giaët saáy, ñieän, gas. L/L Phi: 714-979-7317 or 200-6565 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437

120-7L-120304/146725

Master bedroom, tieän nghi Furniture, TV-DVD,beáp, loái ñi rieâng, nhaø house coù hoà bôøi raát ñeïp Bushard/Hazard, naáu aên OK, öu tieân vôï choàng, doïn 15-12-04. LL 714-775-5261

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

2PN/2PTñeàu coù ngöôøi thueâ. Cô hoäi raát toát ñeå vöøa ôû, vöøa ñaàu tö. Chuû caàn baùn gaáp. Giaù $915,000. Xin lieâ n laï c : 714-757-2828. Nhaän taát caû offer 300-14L-111204/143879

INCOME PROPERTY IN LAS VEGAS ° 2 Nhaø treân 1 lot, moãi caên 2 nguû, 1 taém, thaâu tieàn nhaø $1400/ thaùng. Giaù $195,000 ° Nhaø 3 nguû., 2 taém, 7000 sqft lot, thaâu tieàn nhaø $1300/thaùng, ngöôøi möôùn traû ñieän nöôùc. Giaù $190,000. Lieân laïc: 714-981-9742

300-30L-111204/143880

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742

300-6D1267-112404/145508

Nhaø 4PN, 2PT, gaàn Mile Square Park vaø nhaø thôø St. Barbara ($525,000). Townhouse, 4PN, 2PT, HOA $110 beáp môùi, PT môùi, ñeøn aâm, 2 car garage ñi vaøo beáp. 714315-0199 300-9L-112604/145706

For Sale by owner mobilehome 2PN, 1PT, 2 den, sau chôï Bolsa (khu family) tieà n ñaá t $630, $64,900. 714-839-5581 300-7L-112604/145745

Nhaø G.G 4PN, 2PT 10% down $1400, $455,000. Nhaø G.G 5PN 2.75PT, 1780 sqft $509,000 10% down $1548.53 Trung taâm Little Saigon. Nhaø 3PN 10% down $405,000, $1185, 714654-3157 Agt 300-14L-112604/145752

300-28L-111604/144399

ª IRVINE: Condo 2PN, 2PT, 1 car garage. New paint, new woodfloor, ñi boä ra park, school, beáp, phoøng khaùch roäng. Excellent location, condition. Giaù $375,000 ª SANTA ANA: Beautiful townhouse 2PN, 2.5PT, 2 master bedrooms. 2 car garages gated community. Excellent location association $145 per month. Only 14 homes. Giaù $337,000. Huy Broker: 714-262-3425, 714836-9876

300-36L-111604/144514

MobileHome 3PN, 2PT GG. 1997, gaàn 1600 sqft. Tuyeät ñeïp, giaët saáy, tuû laïnh coù saün. Family Park. Khu toát. Goïi Anh 714-6383834 hoaëc Clara 714-713-6204 (Eng)

300-28L-111404/144174

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-554-2286 CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220

300-7L-112804/145812

300-7L-112804/145817

4 Units Apartment Sell by Owner.Rowland Heights, all 2 bedroom, 1 bath, good location walk to supermarket and school. Asking 749K. Phone714-2607670 Roger.

300-37D7-020604/103608

300-7L-112804/145826

300-7L-111804/144825

MobileHome by owner Park, 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT coù theå laøm theâm phoøng Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu

300-28L-111804/144865

Nhaø baùn bôûi chuû, ñaát gaàn 11,000 sqft, nhaø 2200 sqft (coù patio 400 sqft khoâng permit). 3PN, 2PT, living room, family room. 2 loø söôûi, new hardwood floor, dinining room, beáp raát roäng, attached 2 xe garage, swimming pool, coù gate, saân tröôùc sau raát roä n g, 2 storage lôù n . Garden Grove khu raát toát. Giaù $569,000 ($25,000 döôùi giaù appraisal). L/ L Julie 714-296-7144, 714-5307144 300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-36D7-050704/117264

300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234

300-7L-111904/144977

Westminster condo 2 taàng $385,500, 4PN, 2PT, 1P.nguû döôùi nhaø, ñoái dieän chôï ABC. Taân trang toaøn dieän, doïn vaøo ôû ngay. Agent Tina 714-675-1455

300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515 300-14L-112304/145347

Anaheim Freeway 57/91 Caên nhaø 2 taàng 4 nguû, 2 taém, 1840 sf, treân 26,000 sf ñaát ñöôïc pheùp chia 4, Nhaø $450,000, ñaát 220,000/loâ, hoaëc lease nhaø vaø ñaát môû business. Nguyeân: 714808-8791

300-14L-112304/145423

300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742

300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400.

300-3L-111104/143856

4 PLEX FOR SALE BY OWNER Vuøng Anaheim trong khu cul de sac yeân tònh, sang troïng raát hieám treân thò tröôøng. Môùi xaây 1977. 4 caên ñeàu coù loø söôûi traàn cao, kieåu condo coù garage access, patio vaø back yard rieâng bieät, washer vaø dryer hooked-up. Hieän chuû ôû 1 caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi

SALE BY OWNER Dale / Orangewood. 4PN/2PT, 1200 sqft / 7300 sqft. Nhaø taân trang hoaøn toaøn môùi.Sôn trong ngoaø i , Mouldings, Recessed Lights, PergoFloor, vv... Phaûi coi môùi thaáy döôùi giaù thò tröôøng. $489,000. Vanessa 714-7267888

300-7L-112304/145428

ÑAÁT ROÄNG - ZONE R2 GARDEN GROVE: Nhaø 2PN, 1PT, 1 car garage, coù töôøng xaây chung quanh. Ñaá t roä n g hôn 9,000sqft, Zone R2, ñöôïc pheùp xaây 2 caên. Coù Additional Plan ñöôïc City approved, xaây theâm 3PN, 2PT, 2 car garage. Coù saün Plan xaây moät caên nhaø 2 taàng, hôn 5,000 sqft, goàm 5PN, 5PT, 3 car garage. Giaù $465,000. Goïi Khanh Son phone 714-7152309.

4-Plex in Garden Grove, 1) 3br/ 2Ba, 3) 2 br/2ba, built 1976, lot over 7000 sqft, building 3897 sqft. All unit have fireplace, 4 car garage, Asking $919,500. 13401 Sheppard Dr. LL: Tuaán 714-720-5431 300-7L-112804/145850

Mobilehome Edinger + Harbor 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, tieàn ñaát $740, $22,000. Goïi 714-5344479, 714-260-5764 300-7L-112804/145862

Ñaát VN baùn voán 7.5 trieäu /m2. Ñöôøng lôùn,ñaát 5m x 25m, soå ñoû, caùch soâng Saigon 100 met, khu vöïc 95% chuû Vieät kieàu, xung quanh bieät thöï 714-553-1740, 714-750-5637 300-28L-112904/145932

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010

300-5L-112904/145985

ÑAÁT CALI 20 acress taïi county San Bernadino 1 acre khoaûng 43,560 sqft, baùn 1 maãu $2850. Total 57K. L/L Khaûi 714-493-1920

300-14L-113004/146047

Nhaø caàn baùn Huntington Beach. Nhaø laàu 4PN, 3PT. Bonus room lôùn. Goùc Magnolia - Warner. L/ L Kim Linh 714-822-6133

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

saùch caùc khu nhaø môùi. LL: Ñaïi 714-376-4329 300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2 1/2 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590

300-14L-120104/146248

Baùn gaáp mobile home 3PN, 2PT in a family park Beach Blvd giöõa Fwy 450 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714-775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát

300-7L-120104/146189

Mobilehome baùn. 4PN,3PN, 2PT. ÑB 3PN, 2PT, khu Whittier $495/ M. 2PN, 2PT + den Bushard + Westminster laøm Loan. Tieàn down thaáp. VP: 714-842-7600, coâ Tammy: 714-273-7886, OÂ.Hoaøng 714-705-5200 300-14L-120104/146197

LONG VIEW REALTY Khu nhaø môùi, töø $243,990, 3 bed, 2.5 ba, 2 gara, coù danh

300-7L-120304/146757

300-16L-120204/146557

300-36L-120204/146559

300-4L-120104/146316

300-14L-120104/146318

ª Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe, 1361 sqft, assc $125, traàn cao, goùc Newland/Trask, $350,000 ª Garden Grove: Townhouse 2PN, 2PT, 2 xe, 1150 sqft, assc $145, garage dính lieàn gaàn chôï Ñoàng Höông $324,000 ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 1.5PT, 2 xe 1120 sqfts vöôøn 8850 sqft, nhaø ñeïp $455,000 ª Westminster: duplex 2PN, 1PT vaø 2PN 1PT xaây 1963, roäng 1800 sqft vöôøn 6900 sqft giaù $545,000 ª Long Beach shopping center 3276 sqft, lot size 9000 sqfts, xaây 1987 goàm coù mini-market, nail, barber shop, clothing store, beauty salon. Net income $75,078/naêm, giaù $895,000 C21 Pro Realty OÂ.Ñònh: 714-932-2299 OÂ.Tuøng: 714-497-5765 300-7L-120104/146337

300-28L-120204/146394

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig. Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell 300-3L-120204/146496

$590,000 Nhaø ñeïp 4 bedroom/3 bath 2 taàng, 1900s/f, Irvine. Chuû ngöôøi Myõ ñaõ ñi xa, 30 days escrow. Built 1976. Caïnh high school. John Vu Commercial Broker 949295-9020

nguû (master bedroom raát roäng) 2 phoøng taém 1 phoøng khaùch, 1 phoøng chôi. Taân trang toaøn boä thaûm, sôn môùi, cabinet, beáp, maùy huùt khoùi, maùy röûa cheùn, maùy saáy ñeàu môùi. Coù 2 cöûa ñi rieâng bieät, coù theå ôû 2 gia ñình. Giaù baùn $63,000. Phone 714-554-3682 or cell 714-401-3085

300-1L-120304/146764

7072 Trask - Westminster open house Sunday 12-4PM. Large lot, new kitchen 3 bed 1 bath, $449,000. 714-334-7134 www.Jim-Harlan.com 300-4L-120304/146608

ª CORONA: Brandnew 4 or 5PN, 3PT, 3 car cöûa ñoâi, traàn cao, ngay trung taâm 2710SF, lot size 6510SF giaù $499,000 ª Nhaø G.G, 3,4 PN, 2PT, khu thònh vöôïng, an ninh, gaàn trung taâm Little Saigon, giaù töø $510,000 vaø $535,000. Mua nhaø. Baùn nhaø, Finance, Refinance, xin goïi Tommy Truong 714-785-3762 300-7L-120304/146639

ª Condo: 2PN/2PT, G1, living 1086SF, xaây 1981, ass $185. Baùn $215,000. Santa Ana ª House: 4PN/2PT, G2, living 1594SF, lot 7226 SF, xaây 1954. Baùn $439,900. Anaheim ª Triplex: Moät unit 2PN/2PT, hai unit 2PN/1PT. Living 3000SF, lot 8500 SF. Baùn $670,000. Garden Grove ª Fourplex: Moät unit 2PN/2PT, ba unit 2PN/1.5PT. One level, gross income $53,700/naêm. Baùn $785,000. Anaheim. Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Laân Ñinh/LS Gateway 714791-8881 300-3L-120304/146664

ª Townhouse 3PN/1.5PT, 2 stories, 2 cars garage attached roäng 1120SF, coù moät extra room. Chuû seõ thay thaûm môùi, move in condition goùc Ball/Western. H.O.A $155/M, giaù baùn $315,000 ª Townhouse 3PN/2.5PT, city Garden Grove, 2 stories 2 cars garage roäng 1600SF, maùi ngoùi, caàn baùn gaáp giaù $355,000, maùi ngoùi. H.O.A $200/M, gaàn tröôøng hoïc, chôï, shopping center vaø freeway ª Townhouse 2PN/2.5PT, city Garden Grove, 2 stories, 2 cars garage attached roäng 1150 SF. H.O.A $145/M, goùc Brookhurst/ Westminster tieän cho chôï, nhaø baêng, tröôøng hoïc, freeway giaù baùn $325,000 ª Nhaø house city Huntington Beach 4PN/2PT roäng approx 1800SF, ñaát roäng 6000SF, 2 stories, nhaø ñeïp, move in condition, ñaát roäng 6000SF, 2 stories, khu raát yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, maùi ngoùi ñoû môùi 2 naêm, 2 cars garage attached giaù baùn $583,000 goùc Heil/Magnolia ª Nhaø house city Garden Grove 6PN/3PT, 2 cars garage attached roäng 2100 SF, ñaát roäng approx

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS Chuû saøi ñoà chieán. Ñ/C: 12651 Brookhurst Way, gaàn Stanford vaø Brookhurst Blvd. Giaù $779,000. L/L Larry Long Tran, broker 714537-6111

400-37L-110704/143262

300-3L-120204/146530

GARDEN GROVE - OPEN HOUSE. Saturday & Sunday Dec. 4&5, 2004 (11-5PM). 9851 Swallow (Brookhurst/Chapman), 3PN, 2PT, 1692 sqft, saøn goã, sôn môùi, bonus room. $539,900. Danh Ninh: 714-343-5002 300-7L-120104/146277

SANTA ANA - Ñaát troáng commercial (96x120) 11,460S.F coù theå xaây commercial retail building giaù $340,000, gaàn goùc First St/Bristol St. Ñ/C: 1339 W.5th St, Santa Ana. L/L Larry Long Tran Broker: 714-537-6111

400 - XE BAÙN 400-DL-111901/000145

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

400-4L-120104/146302

2004 CHEVROLEY Sillverado

Royal blue. Moving sale, V8 extende cab1500 16,000 ML over driver au cruise. Full power, tinted wind AC, CD player AM/ FM, alarm system $17,300. Lam: 714-425-7209, Jimmy 714-719-2690, lic 7J54666 400-5L-113004/146069

2004 LEXUS RX330. 20K miles,

maøu silver blue raát ñeïp coøn guarrantee cuûa dealer. Giaù $32K hoaëc ñoåi xe cuõ. #5DL229. 714657-9539 400-35L-110504/143081

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VE300-7L-120304/146762 Baùn bôûi chuû Mobilehome roäng HICLE IDENTIFICATION raõi thoaùng maùt gaàn 1500 sqft, NUMBER which distincity Garden Grove. Tieàn rent chuû guishes that vehicle from môùi $682, family park, 4 phoøng all other vehicles of ... Brookhurst/Westminster 2 story 3PN, 2.5PT, $350,000 10% down. Nhaø 2 story 3PN 2.5PT $460,000 10% down $1500. 2 story townhouse 2PN $289,000 10% down $925. 714-612-5081

300-28L-120104/146306

300-7L-113004/146058

300-14L-113004/146107

300-7L-120304/146751

Baùn Mobilehome ñôøi 99, 3 phoøng nguû, 2 taém, 2 parking. Khu family, rent $595. Goïi 714-379-0710

ª Townhouse Westminster (Brookhurst/Bolsa) ngay trung taâm Little Saigon 2PN 2.5PT 2 story. Nhaø saïch ñeïp, saân sau coù hoà caù koi nhieàu choã parking giaù $379,900 ª Townhouse Westminster (Brookhurst/Bolsa) 4PN 2.5PT, 2 story 1700SF, khu yeân tònh saïch ñeïp raát nhieàu choã parking giaù $419,000 ª Nhaø môùi 2003 Riverside 4PN 3PT 2200 SF 7800 loft, 1PN 1PT döôùi laàu good for investment tieàn rent cao. Giaù baùn $419,000. L/L Hieu Nguyen 714-878-9865

300-7L-120304/146680

Nhaø 4PN, 2PT, 1594 sqft $439,900, 10% down, 1288. Westminster nhaø 3PN, $424,000 10% down, 1241. Nhaø G.G, 5PN, 2.75PT, 1780 sqft, 10% down $1537. 714-612-5081

300-3L-120104/146270

- Nhaø Santa Ana, 5PN + 2PT probate sale Giaù $399,000 - Nhaø Anaheim 4PN + 2PT, $419,000 - Nhaø Garden Grove, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8136 sqft. $450,000. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim treân lot ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or Keith Tran (Realtor), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell).

8700SF, ñaày ñuû tieän nghi move in condition khoâng caàn söûa chöõa gì heát goùc Euclid/Chapman, giaù baùn $597,000 Moïi chi tieát xin lieân laïc Chieu Vo Realtor Loan Officer 714-785-9951 Chuyeân phuï traùch mua baùn nhaø ôû, ñaàu tö vaø caùc dòch vuï veà Loan, Refinance Mobile Home For sale, ñôøi 205 giaù $147,000. Tieàn ñaát $650. Vuø n g Westminster Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 taém. Giaù $39,000. Chuùng toâi coù nhaän laøm loan Mobile Home vaø thuû tuïc Mua Baùn by owner. LL: Sonny: 714-7209017, Scott Le: 714-488-6667, Office: 714-893-8682

300-14L-120104/146225

300-7L-113004/146054

Manufactured Home For Sale. Brandnew 2005. All age park, 2 bed, 2 bath, space rent $695. πριχε $79,900. 714-349-2770

300-7L-120204/146552

Three units vuøng Long Beach môùi sôn trong vaø ngoaøi roäng 2548 sqft. Hieän ñang cho thueâ $2600 moãi thaùng. Giaù baùn $410,000. L/L Phöôïng 714-262-3887

Caàn baùn gaáp nhaø taïi Vieät Nam (Saøi Goøn). Quaän Phuù Nhuaän giaù 55 ngaøn ñoâ. Nhaø laàu 2 taàng. Xin L/L: 714-425-3640 DUPLEX 2 caên 3PN/2PT gaàn Bolsa. Giaù $690,000. Nhaø 3PN/ 3PT, 2 taàng xaây 2004. Gaàn Bolsa giaù $574,900. Coi nhaø goïi Mr.Haûi 714-423-7081

300-14L-120204/146520

ª 20 acre vuøng San Bernadino county Lassen City. Ñang phaùt trieån $48,500 ª 40 acre Kern county Tehama city ñang phaùt trieån $62,500 ª 6000 SQFT xaây 1 caên nhaø Kert county Ridgecrest city. Giaù $28,700 Please call 714-569-1999 Sam

RAO RAO VAË VAËTT

400-3L-120204/146525

MUA XE. Hö cuõ môùi baûo ñaûm 100% giaù cao hôn nôi khaùc. L/ L: 714-757-3171

400-28L-112404/145524

MUA XE TOWING Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486

400-36L-111804/144883

300-7L-120304/146765

Nhaø baùn 96 Saint James, Irvine, 3BR/2.5BA, 2 tuoåi, nhaø vöôøn raát ñeïp, community pool, BBQ, association $80. L/L Chad Ninh 714-709-3631. Open house this Sunday 12-5

400-7L-120304/146699

2003 HONDA Accord EX, 2 door, 400-36L-111804/144874

400-7L-120304/146737

töï ñoäng. Full power, AC, cassette 50K, good condition $5400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance no down 400-5L-113004/146147

400-70L-111404/144134

300-7L-120104/146278

traéng. Full power 56,000 miles, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày. Caàn baùn $8690. License 57105. L/L: 714-657-5301

2002 HONDA Civic coupe silver,

one owner, excellent condition only 28,500 miles, automatic, full option, cruise control, CD players, one owner $12,500, license plate #4WLZ743. Please contact Uyen 714-234-8163

300-3L-120204/146536

GARDEN GROVE - Nhaø söûa môùi toaøn dieän ôû khu vöïc toát 4PN, 2PT, roäng khoaûng 2000 SF. Ñaát roäng 13,000 SF. Coù theå xaây theâm 1 guest house ôû saân sau. Trong ngoaøi nhaø söûa sang taát caû, nhaø beáp phoøng taém oáng nöôùc, ñieän.

2002 HONDA Civic, LX. Maøu

400-2L-120304/146618

300-14L-113004/146100

GARDEN GROVE - 3 bedroom, 2 bath, new carpet , paint, roof, A/C, pergo floors, lots of parking. Large lot. Good schools $537,900 appt. only. 714-5303252 12102 Shady Acre

plate #5KGU336, dark grey. Full power, 6CD, look like new, 12,097 miles, giaù baùn $11,975.OBO. Salvage title, xin lieân laïc 909-455-7203 or 909398-1240

2002 CHEVROLET Cavalier LS,

FOUNTAIN VALLEY - Beauty 5 Bedroom 1 bedroom and 1 bath. Dowstair gourmet kitchen everything upgraded. 2230 sqft. F.V School $699,900. Agt Tim 714378-3401

300-14L-120104/146250

full power, 4 doors, good AC/ CD, low miles, sunroof, tail xe ñeï p maù y toá t ,caà n baù n . Giaù $9,900. License:(#57105). Phone: 714-417-7423, 265-0367

silver, auto. Full power, CD, tape, power seat. Xe nhö môùi baùn $11,500. Lic #4ZOM845. L/L: 714-270-7226

300-14L-112804/145822

G.G - Nhaø rieâng, 2 laàu, ñeïp, 4PN, 2PT build 1976, 1800 sqft, $549,000. Santa Ana nhaø rieâng khu toát remodel 2003, 4PN, 3PT 2200 sqft, $560,000. L/L Erick Bui: 714-785-8870

400-5L-120304/146679

2004 TOYOTA Corona S. White

400-5L-120204/146448

300-2L-120304/146771

ANAHEIM - Nhaø xaây naêm 1998, roäng gaàn 1500 sqft., 3 bed / 2.5 bath, coù coång an toøan, goùc Brookhurst / Lincoln. Giaù $479,900. GG. : 4 Units, 1 caên 3 bed/2.5 bath, 3 caên 2 bed/2 bath. Tieàn rent $5,100/month. Giaù $989,900. Moïi chi tieát veà nhaø cöûa ñaàu tö xin vui loøng LL: Hau Bui: 714-713-0357

traéng. Full power. CD. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày, 5000 miles. Caàn baùn $8790. License 57105. L/L: 714-6575301

2003 CAMRY LE, 4 maùy, maøu

300-7L-120304/146770

ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 KIMBERLY: 714-863-5066

400-5L-113004/146150

2004 TOYOTA Corolla LE. Maøu

400-4L-112304/145415

2002 TOYOTA Camry LE. 400-36L-111104/143751

4YCD702. Orig owner, 24K miles, silver color. Excellent condition. Baùn vôùi giaù 13,800 OBO. 714-261-0798. 400-5L-113004/146161

2002 TOYOTA Highlander, V6.

Full power, low miles 45K only maøu silver gold, sunroof. Alloy wheel, roofrack, 4 new tires, no accident raát ñeïp môùi tinh caàn baùn $16,400. LP #4XTM675, 714-315-9383 400-7L-120104/146286

2002 TOYOTA Sienna Van, 7 choã

ngoài, töï ñoäng. Full power silver trong ngoaøi ñeïp nhö môùi. $11,700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card finance


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-28L-110904/143464

400-6D167-120204/146551

2002 TOYOTA Camry SE, auto,

moonroof, 6 dics JBL changer, ABS spoiler 1 owner low 27.5K miles silver. No accident dö duøng baùn $14,900.OBO. L/L Duõng 714267-1835 home 714-963-9017, #4VQF458 400-7L-120304/146739

2001 CAMRY LE, 4 maùy. Full

power, AC, CD, gheá ñieän, thaéng ABS, 1 chuø 40K miles, $9200. No accident 714-776-7549, (5HFF500) 400-7L-120104/146289

2001 FORD Cargo van, E150,

V6, töï ñoäng, white, tieän cho shop may or chôû haøng, $7600. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card, finance. No down 400-5L-113004/146144

2001 HONDA Civic, LX. Maøu sil-

ver. Full power trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày 56,000 miles, caàn baùn $7690. License 57105. L/L: 714-657-5301 400-7L-120304/146697

2001 HONDA Accord EX, 2 door,

black. Full power, 6CD, nice condition, 54,000 miles, auto, salvage title giaù baùn $7950.OBO. Xin lieân laïc 909-455-7203, 909398-1240, plate #5FWD031 400-7L-112904/145983

2001 LEXUS LS430, pearl white,

61K miles, chrome rims navigation system, seat warmer $32,000. Goïi Ben 714-200-5516, lic 4PGP084 400-5L-113004/146148

2001 LEXUS RX300. SUV. Maøu

silver. Full power, sunroof, CD changer, 48,000 miles. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày caàn baùn $14,900. License 57105. 714-657-5301 400-7L-120204/146341

2001 LEXUS GS300, maøu sil-

ver. Full power, sunroof, 6 CD changer. 65,000 miles trong ngoaøi coøn môùi baùn $18,500. License 5CYT661, 714-812-0939, 714-521-2132 400-3L-120204/146470

2001 LEXUS RX300, gray. Auto,

full power, Navigation system, CD system. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $21,800. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-720-6193 hoaëc 714-638-2249, 4SXY278 400-3L-120204/146476

2001 LEXUS GS300. Maøu ma-

roon, auto. Full power, CD system, rear spoiler, low mileage. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $21,700. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-720-6193 hoaëc 714638-2249. 5GVR417 400-7L-120104/146314

2001 SOLARA SE, V6, 2 door.

Full power maøu xanh ñen 6 maùy CD radio cassette 36,000 miles trong ngoaøi nhö môùi caàn baùn $9200. L/L: 714-856-5857, vin #C456673 400-7L-112904/145904

2001 TOYOTA RAV-4L, automatic, silver. Alloy wheels, 35,000 miles, xe trong ngoaøi ñeïp, chaïy toát. Baùn giaù $9200. L/L: 714-623-0707 or H: 714-5347597, PL #5BLA476 400-7L-120204/146423

2001 TOYOTA Corolla. Full power, low mile, caàn baùn $6200. Xe tuyeät ñeïp. License #57105: 714-657-5301

400-3L-120204/146462

2001 TOYOTA Camry LE 4

doors, silver, full power, töï ñoäng, xe ñeïp, toát, 60,818 miles. Giaù $7650. LC#24055. LL: 714-5889804 400-3L-120204/146468

2001 TOYOTA Avalon XLS. Light

blue, auto. Full power low mileage, ze raát ñeïp trong ngoaøi nhö môùi. Nhìn xe thích ngay caàn baùn gaáp giaù $12,950. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-720-6193 hoaëc 714-638-2249, 4KCA200 400-3L-120304/146713

2001 TOYOTA Avalon XL V6, full

power, töï ñoäng, chæ coù 47,000 miles, CD cassette, power seat, gheá da, nieàng nhoâm. Baûo ñaûm xe raát ñeïp, trong ngoøai nhö xe môùi. Giaù $14,900. PL#4UGC382. LL: 714-234-9970, 714-5881708 400-5L-120304/146715

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2

cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640) 400-3L-120304/146755

2000 DODGE Caravan SE V6

3.3, 7 choã, full power, cassette, 2 AC, voû môùi, maùy hoäp soá raát good, no accident, xe nhö yù. Giaù $6900. Phone 714-379-6176 (#4JEV950) 400-6D167-120204/146339

2000 EXPLORER XLT, sunroof,

leather, fully loaded, low mileage. Like new call Brian 310930-7847. Email for details B Crommie @sprynet.com 400-7L-120104/146186

2000 FORD Expedition V8,

4KSU177, $12,700. Phone 714709-6588 400-7L-120104/146246

2000 HONDA Odyssey EX, cöûa

hoâng, töï ñoäng, 1 ñôøi chuû, giöõ kyõ coøn raát môùi, maøu traéng, freeway 99,000M, baùn $11,700. No accident, #4JJF252. 714-5536708 400-4L-120204/146546

2000 HONDA Accord EX, töï

ñoäng, V4, 4 cöûa. P/seat, sunroof mint condition only 26K miles 1 owner, 4TSK420, 714-613-3037, $9900 400-5L-120304/146668

2000 HONDA Accord EX, 4 door,

white color, V6, leather seat. Fully loaded giaù $8900.OBO. ÑT 714-443-1293 or 265-0367, license 4BFU119 400-3L-120304/146726

2000 HONDA Odyssey EX, 4

doors, maøu xanh soá töï ñoäng, 7 choã ngoài full power. Alloy wheel hai beân coù remote auto power sliding door saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôï p cho gia ñình low miles, 68 miles, on sales $13,500, vin #573367, call 714534-8494. EZ finance 400-7L-120204/146460

2000 LEXUS ES 300, Pearl

white, full power, sunroof, A/C, 6 CD changer, 62K miles, xe raát ñeïp caàn baùn gaáp. $19,400 OBO. LL: 949-454-6171. LP#BSHARP 400-7L-120204/146549

2000 LEXUS LX470, 100K miles

maøu white raát ñeïp ñaõ tune-up (timing belt, water pump v.v...) do chính dealer Lexus of Westminster laøm, coù D.V.D vaø T.V trong xe. Giaù $28,500. L/L: 714-553-3965. 4JJY484 400-3L-120304/146662

2000 LEXUS RX300, low miles,

xe ñeïp tuyeät haûo ít thaáy, baùn reû $15,850. Nhaä n traû goù p hoû i Phuïng 714-636-8668 400-3L-120204/146414

2000 MERCEDES BENZ C230,

maøu silver/gray, Lthr, 28K, 1 chuû, Giaù $19,100, raát ñeïp môùi tinh, no accident, tình traïng hoøan haûo, CD, LL: 714-349-1410 hay 714-345-7272 (#4MCC235) 400-5L-120304/146638

2000 ML320 SUV Auto, full

loaded, white, one owner, excellent condition, navigator systems, CD changed (#A125691), 90Kmiles, caà n tieà n baù n reû , $15,900. or trade car. Xe tuyeät ñeïp. LL: 714-899-5630, 714200-8144 400-6D167-111804/144722

2000 TOYOTA Corolla 4 cöûa töï

ñoäng, xe power cöûa, xe tuyeät ñeïp, 120,000 mile, thích hôïp cho gia ñình, vaø moïi löùa tuoåi, baùn $5,600, xin Lieân laïc phone 714657-9804. (#4KKY132) 400-5L-113004/146158

2000 TOYOTA Sienna, LE, 7

seat, maøu silver, 1 chuû, no accident, CD, cass, roof rack. Alloy wheel, 4 new tires, alarm, raát ñeïp, tình traïng raát toát, muoán baùn $9600. LP #4HHG790. 714-3159383 400-5L-113004/146159

2000 TOYOTA Camry LE. Full

power, maøu green 1 chuû sunroof. Alloy wheel, CD, thaéng ABS, new 4 tires, timing raát ñeïp coù alarm, chaïy toát $7600. LP #4PTA911, 714-315-9383 400-6L-120104/146207

2000 TOYOTA Camry, LE. Full

power, AC, cassette CD chöa accident sôn gine, 41,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $9300. License 4HKB421, 714-315-9560 400-3L-120104/146274

2000 TOYOTA Camry, full power,

power, 4 doors, maøu silver, xe ñeïp maùy toát caàn baùn $6200. Lic #57105. L/L: 714-417-7423 or 714-443-1293

caàn baùn gaáp $7000. LL : ngaøy thöôøng sau 6 PM. Thöù Baûy sau 3 PM. Xe trong tình traïng raát toát. ÑT: 714-740-0301, #4WUR214

400-3L-120304/146729

400-3L-120204/146408

2001 TOYOTA Corolla S, full

2001 TOYOTA Camry LE, maøu traéng, soá töï ñoäng, AC, CD, AM/ FM. Raát saïch seõ trong ngoaøi sales $8500, vin #357621. Call: 714-534-8494. Traû goùp deã daøng 400-3L-120304/146661

2000 ACURA 3.2TL navigation

system CD, moonroof. Xe tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi baùn reû $13,150, goïi Phöôùc 714-2404733. Nhaän traû goùp. L #4NXF293 400-7L-120304/146702

2000 CAMRY LE. Full power xe

ñeïp, voû môùi power seat giaù $7950, 4JUW150 ° 1998 Avalon full power, sunroof, nieàng ñuùc, power seats side airbags, giaù $8100, 4JJR801 Lieân laïc 714-554-8370 Pager: 714-202-2828 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

2000 TOYOTA Celica GTS, 2 cöûa.

400-3L-120204/146474

2000 TOYOTA Avalon, XLS,

white, auto. Full power, CD system. Trong ngoaøi nhö môùi, xe ñeïp nhö mô, nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $11,800. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-720-6193 hoaëc 714-6382249, 4GNP011 400-7L-120204/146482

2000 TOYOTA Tundra truck, 4

cöûa, bed linner, voû môùi, SR5 package, AC, CD, alloy wheels, maøu traéng, V8, 4.7 lít, chaïy maïnh coøn môùi. No accident 1 chuû 60K miles, xem thích ngay $12,500. 714-757-5816, #6F55535 400-4L-120304/146635

2000 TOYOTA Camry LE, full

power AC, cassette, CD chöa bò ñuïng, 100,000 miles, xe trong ngoø a i raá t ñeï p , baù n $7000. License#4Z1L397. 714-3159560 400-7L-120304/146650

2000 TOYOTA Corola LE, full

power, AC, cassette, voû toát coøn môùi trong ngoøai, no accident, 1 chuû, 80K miles. $5900. 714-7575816 (#4JY442) 400-3L-120304/146655

2000 TOYOTA Van Sienna LE,

auto, full power 4 slide DR, bucket seat, CD, ñeïp nguyeân thuûy baùn reû Hoûi Cöông 714-636-8668. Nhaän traû goùp, L #4HPA926 400-3L-120304/146658

2000 TOYOTA Camry, V6, LE,

moonroof, boán airbag, nhö môùi baùn reû $9950. Nhaän traû goùp. Hoûi Quang 714-240-4733, L #GHT6Y291 400-3L-120304/146685

2000 TOYOTA Camry LE, white,

full loaded CD, Power window, xe môùi, maùy toát, excellent condition, chuû giöõ kyõ , caà n baù n $7250. 714-251-3155, 714-4682665 (#31575) 400-3L-120304/146709

2000 TOYOTA Camry LE, Full

power, töï ñoäng, low miles, 01 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat, baûo ñaûm no accident, sôn nguyeân thuûy, trong ngoøai hoøan haûo. Giaù $8900. PL#4KKH735. LL: 714-234-9970, 714-5881708 400-3L-120304/146727

2000 TOYOTA Sienna maøu white,

full power soá töï ñoäng, AM/FM, CD saïch seõ trong ngoaøi xe hai maùy laïnh 7 choã ngoài. Thích hôïp cho gia ñình on sales $9490, vin #235375, call 714-534-8494 400-7L-120204/146480

1999 ACCORD EX, gheá da, 4

maùy, sunroof, alloy wheels, 4 voû môùi, A/C, CD, ñaõ laøm timing belt 101K miles, ñi kyõ coøn môùi, 4 cöûa, maøu silver, clean tile $8300. 714-493-3149, #4POK600 400-7L-112104/145108

1999 ACURA Integra LS, 4 cöûa,

sunroof, alloy wheels, 1 chuû 52K miles. No accident, A/C, CD coøn toát $7600. 714-839-5620, $4HRB494 400-4L-120204/146541

1999 ACURA 3.2TL, 4 cöûa, töï

ñoäng, taát caû ñeàu power dual P/ seat, side airbag, gheá da, sunroof, 33K miles 1 owner (4DTB569), $11,800. Excelent condition 714-364-7877 400-7L-112904/145960

1999 CAMRY Dö caàn baùn $6700

1 chuû Myõ low miles maøu gold, CD haõng, trong ngoaøi coøn môùi. No accident smog check xong, #ELN062 sau 3PM. 714-5880665 400-6D167-120204/146340

1999 CAMRY Luxury Camry LE.

Sunroof, leather, fully loaded, low mileage 61K. Like new call KC: 310-930-7849. Email for details Lane Marsh Realty @verizon.net 400-7L-120304/146649

1999 COROLA LE full power, CA,

CD, voû môùi, chaïy toát 100K miles, coøn môùi, trong ngoøai maøu kem, no accident, $5200. 714-6236866 (#4GOK106) 400-7L-120104/146281

1999 DODGE Truck 1500 xcab,

töï ñoäng, full power, only 50K, alloy wheels, running board, bedliner, black, 4 cöûa, AC, cassette, very good condition $8700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master car or finance. No down 400-3L-120304/146572

1999 DODGE Caravan sport

thuøng daøi. Full power, CD + alarm cuûa haõng, gheá ñieän. Alloy wheel voû môùi, xe ñeïp chaïy toát. Baùn $5950. LP 4DHL963, phone 714757-2018 400-14L-112804/145823

Full power sunroof. Alloy wheels, gheá da, CD + alarm, 4 voû môùi, 48K miles, traéng, moät chuû, con gaùi chaïy, ñi xa caàn baùn $9000. L/L cell: 714-757-5875, #4KCP846

1999 FORD Expedition, low mile

400-3L-120204/146456

töï ñoäng, radio cassette, maøu black. Good condition, 4 doors. Giaù $10,500, call 714-705-3338 or 714-534-7876, xin ñeå laïi soá phone vaø lôøi nhaén. Lic #4JEK563

2000 TOYOTA 4 Runner, SR5,

auto, SUV, silver gold. Full power, CD changer, trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn gaáp giaù $11,900. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát soá phone: 714-638-2249 hoaëc 714720-6193, 4MWH496 400-3L-120204/146464

2000 TOYOTA Camry. White.

Auto, low mileage. Full power CD system, trong ngoaøi nhö môùi, caàn baùn gaáp giaù $7900. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát soá phone 714-720-6193 hoaëc 714-6382249, 4LKF528

(79,500) Giaù $11,500. (#4WLY881). Xin LL: 714-7130357 400-8L-112604/145666

1999 HONDA CR-V 1 ñôøi chuû,

400-7L-120204/146424

1999 HONDA Prelude. Full power

59,000 miles, sunroof, CD radio 4 voû môùi, alarm maùy vtech thaéng ABS, trong ngoaøi nhö môùi airbag, baùn $9900. Vin 4YAE620. L/L: 714-417-0729, 554-5041 400-3L-120204/146461

1999 HONDA Odessey EX. Maøu

light blue, auto. Full power trong ngoaøi nhö môùi, hôïp vôùi gia ñình ñoâng con nhoû, caàn baùn gaáp giaù

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

$9500. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát 714-720-6193 hoaëc 714638-2249. 4HLD879 400-3L-120204/146466

1999 HONDA Accord, EX. Gold,

light, auto, low mileage (33K). Full power, CD system, 6 maùy, trong ngoaøi nhö môùi. Xe ñeïp nhö mô, caàn baùn gaáp giaù $9950. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-720-6193 hoaëc 714-6382249, 5DOE380 400-3L-120304/146654

1999 HONDA Accord EX, V6,

auto, 2 drs, coupe, moonroof, wheel black xe raát ñeïp nhö môùi baùn reû $9850. Nhaän traû goùp, hoûi Phöông 714-240-4733, L #4HMY209 400-3L-120304/146766

1999 HONDA Odyssey Van maøu

gold, full power, 93K miles, coù CD, MP3, voû môùi, xe ñeïp, no accident, dö duøng caàn baùn gaáp, $8800. LL: 714-251-1514, 714533-6621 (#5CME336) 400-7L-120104/146310

1999 LEXUS GS300, maøu ñen, sunroof, 6CD, xe giöõ kyõ môùi raát ñeïp. Caàn baùn gaáp $14,000. Giaù thöông löôïng neáu thích. L/L Julie home: 714-952-4290, cell: 714728-7800, lic 4WLC770 400-3L-120204/146452

1999 LEXUS GS400. Maøu sil-

ver, auto. Full power, CD changer, rear spoiler, chrome wheels. Trong ngoaøi nhö môùi. Xe raát ñeïp nhìn thích ngay, caàn baùn gaáp giaù $18,950. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-7206193 hoaëc 714-638-2249, 5AJD009 400-3L-120204/146454

1999 LEXUS GS300. Maøu ñen,

auto. Full power, CD changer, rear spoiler, chrome wheel, low miles. Trong ngoaøi nhö môùi. Xe raát ñeïp nhìn thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $18,700. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-720-6193 hoaëc 714-638-2249, 5AJD678 400-3L-120204/146457

1999 LEXUS ES300. White. Full

power, auto. Leather seats, CD, premium wheel. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $9900. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát soá phone 714-7206193 hoaëc 714-638-2249, 4FSC651 400-3L-120204/146451

1999 MERCEDES Benz, ML320.

Auto, Suv, white, moonroof. Leather. Full power, low mileage. Xe raát ñeïp nhìn thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $16,700. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-6382249 hoaëc 714-720-6193, 4ZMA571 400-5L-112904/145881

1999 TOYOTA Camry, LE, töï

ñoäng, 4 cöûa maøu red, radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môùi, chaïy toát, 51,000 miles caàn baùn $6500. L/L: 714-675-0340 or 554-6223, vin U369073 400-7L-120104/146287

1999 TOYOTA 4 Runner, 4 maùy,

2.7, töï ñoäng, AC, cassette, CD green, alloys wheel 66K, run good, $6700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-3L-120204/146355

1999 TOYOTA Camry. Full power, CD, trong vaø ngoaøi ñeïp, maùy toát. No accident. Giaù $6300 or OBO, 714-717-9053, 4FDU403 400-3L-120304/146574

1999 TOYOTA Truck long bed

extracap, xe chaïy toát coù CD, 5 soá maøu ñen. LP #7G54819. Baùn $5950. Phone: 714-757-2018 400-3L-120304/146652

1999 TOYOTA 4 Runner Limited, V6, leather. All option nhö môùi baùn reû $14,500. Nhaän traû goùp, goïi Minh 714-636-8668, L #5GYB261 400-3L-120304/146724

1999 TOYOTA Honda Passport,

V6, silver, soá töï ñoäng, CD, AM/ FM, trong ngoaøi saïch seõ on sale $6900, vin #422859, call 714534-8494. Down finance deã daøng 400-3L-120304/146730

1999 TOYOTA Corolla, maøu gray,

soá töï ñoäng, AC, CD, AM/FM saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho hoïc sinh on sales $6900. Vin #083115, call 714-534-8494. Nhaän traû goùp 400-7L-120304/146741

1999 TOYOTA Tacoma extracap, 4 maùy, AC, cassette chaïy toát, bedliner 95K miles, coøn raát toát $6800, 714-757-5816 (5L96751) 400-3L-120304/146659

1999 VOSKWAGEN Passat töï ñoäng. Full power 4 doors, xe raát ñeïp nhö môùi, low miles baùn reû $7750. Goïi Boán 714-636-8668, L #4VES960 400-7L-112304/145413

1998 GS 400 V8. Automatic all

option, 1 owner, low miles. Keep new in & out. $15,900. 4BHF482. Xe giöõ kyõ. 714-613-3700. 400-7L-120304/146731

1998 CHEVY Truck, V8, 2500,

long bed, töï ñoäng, AC, cassette, good cho construction or chôû haøng, white $4900. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-120304/146733

RAO RAO VAË VAËTT 400-3L-120204/146420

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-3L-120304/146576

400-3L-120304/146614

1998 CHEVY Astro LS, van, 8

1997 LEXUS ES300, maøu sil-

1996 LEXUS ES300, 4Drs, auto.

400-3L-120204/146450

400-7L-120304/146663

1996 PLYMOUTH Grand Voyager

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng

400-4L-113004/146152

1994 TOYOTA Camry traéng, 4

choã ngoài töï ñoäng. Full power 90K, $5800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance no down.

1998 DODGE Grand Caravan,

SE, V6, maùy 3.3. Maøu traéng, auto, power window. Maùy hoäp soá raá t toá t . Baù n $4700. Lic #OBHAVE1. L/L: 714-270-7226 400-7L-112804/145834

1998 HONDA Accord 127,000

ver, full power, CD changer, sunroof, trong ngoøai tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày, low miles, caàn baùn $8200. License #57105. LL: 714-657-5301

1997 LEXUS LS400, V8, Fully

loaded, gheá da, side airbag, CD changer, alarm, chrome wheels, voû môùi, coøn môùi 78K miles, chaïy thaät toát, no accident $12,800, 714-623-6866, #4H02680 400-7L-120304/146744

miles, power package, gheá da, 2 cöûa moon roof, töï ñoäng, maøu xanh, 6 maùy, ex, chaïy toát. Giaù $6700. Goïi Xuyeân. 714-7282177 (#3CAT475)

1997 LEXUS ES300, 6 maùy, full

400-3L-120304/146585

400-7L-120304/146660

1998 HONDA Accord EX, auto, 4 doors, silver, ABS, sunroof, nieàn nhoâm, voû môùi, no accident, 1 chuû giöû kyõ saïch ñeïp. #4XPG507. $6,990. LL: 714878-1665

400-14L-111004/143555

1998 LEXUS GS400. Fully

loaded. Low jack, new battery, alternator tires, 83K miles, $17,950. Tel: 714-749-3628, 714-447-2311 soá xe 4BSX704 400-3L-120204/146471

1998 LEXUS GS400. Black, auto.

Full power, leather seats, CD system. Trong ngoaøi nhö môùi, moät ñôøi chuû nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $17,800. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-720-6193 hoaëc 714-6382249. 5GVR417 400-4L-120204/146543

1998 SIENNA XLE, V6, fully

loaded, auto. P/seat. Excellent condition, giöõ kyõ garage, 34K miles, 1 ñôøi chuû (4KBS767) $10,600. 714-613-3202 400-3L-120304/146588

1998 SIENNA LE 80K, White, 7

gheá, auto, nieàn ñuùc, voû môùi, no accident, sôn nguyeân thuûy, chuû giöõ kyõ, khoâng veát traày, tuyeät ñeïp, Tax 9/2005. #DL31575. $8,999. LL: 714-878-1665 400-7L-120304/146656

1998 SIENNA VAN XLE, V6, full

Option, sôn 2 maøu, CD, alarm, alloy wheels, 1 chuû ít ñi, 20K miles, xe coøn nhö môùi, voû môùi. $9500. 714-231-9453 (#4CWV086) 400-5L-111804/144881

1998 TOYOTA Camry LE 4 cöûa,

Töï ñoäng, good mileage complete power CD, radio, thaéng ABS, A/ C, No accident, two airbags, new sticker 2005, trong ngoaøi raát ñeïp, saïch seõ & ñöôïc giöõ kyõ, giaù $6200. L/P 57SE781. L/L: 714321-9543 400-12L-112404/145571

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power CD, radio, A/C, power steering 2 airbags, trong ngoaøi saïch & ñeïp. $5400, new sticker 07/05. Giöõ kyõ. Lic 4GKG368. L/ L: 714-321-9543 400-3L-120204/146477

1998 TOYOTA Sienna XLE.

White, auto, low mileage. Full power, trong ngoaøi nhö môùi, xe nhìn thích ngay. Hôïp vôùi gia ñình ñoâng con, caàn baùn gaáp vôùi giaù $9400. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-638-2249 hoaëc 714720-6193 400-3L-120204/146497

1998 TOYOTA Sienna LE, auto, full power, A/C, 2 side doors, 7 choã ngoài, no accident, chaïy raát toát. #4AQB243, baùn $6600. LL: 714-251-1766

400-7L-120304/146653

1997 Van Previa LE S/C, 7 choã

ngoài, 4 maùy 2.4, A/C, CD, alarm, voû môùi, chaïy toát, coøn ñeïp, 1 ñôøi chuû, 108K miles, no accident, $6400. 714-231-9453 (#4VUR085) 400-7L-120204/146478

1997 CAMRY LE, V6. Full power

A/C, CD, alarm, coøn môùi trong ngoaøi, voû môùi 1 chuû 75K miles, no accident $6700. 714-6236866, #4HYT775 400-7L-120104/146284

1997 DODGE Truck 1500, xcab,

töï ñoäng, V8. Full power, alloys wheel, running good, bed liner, AC, cassette, good condition $5400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-5L-112904/145884

1997 HONDA Accord, 4Drs. P/

windows, A/C, CD. Tình traïng hoaøn haûo, chaïy toát, caàn baùn $5750 (3UTK801). 714-2513155, 714-539-1182

power, gheá da, sunroof, 1 chuû 100K miles, voû môùi, xem thích ngay. No accident $8500. 714231-9453 (4MTN205)

1997 LEXUS ES300 V6, maøu

Pearl white, 1 ñôøi chuû 86K miles, coøn nhö môùi, no accident, gheá da, CD changer, voû môùi, sunroof, xem thích ngay. $9500.. 714757-5816 (#4CKT407) 400-7L-120304/146632

1997 NISSAN Van Quest, caàn

baùn, 7 choã ngoài, 90K . Giaù $5,900. OBO. Lieân laïc Thu. 714373-2002 hoaëc 714-883-9895. Lic#(7TRJ178) 400-4L-120304/146710

1997 PLYMOUTH Van Grand

Voyayer SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $3800. LP#3THH005. LL: 714-321-9543 400-7L-113004/146031

1997 TOYOTA Avalon XLS, V6. Full power, CD. Alloy wheel, 120K Mi ñaõ boû 1800 laøm service coù receip chöùng minh trong ngoaøi raát saïch, more information, call 714-654-1361. $6000 .OBO, license #3TDF248 400-6L-120104/146208

1997 TOYOTA Avalon XL. Full

power, AC, cassette chöa bò ñuïng, sôn gine over 100,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $6400, license #TBD631, 714-315-9560 400-3L-120204/146463

1997 TOYOTA Avalon, XLS,

400-3L-120304/146657

1997 HONDA Civic VP, two

doors sport 4 seats auto, xe raát ñeïp hoaøn haûo original paint baùn reû $4950. Hoûi Coâng 714-6368668, L #4PAC269 400-7L-120304/146740

1997 HONDA Accord Special Edison 4 cöûa, sunroof, nieàng ñuùc maøu silver, 1 chuû, AC, CD, alarm, voû môùi 80K miles $6200. No accident 714-839-5620

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

maïnh vaø eâm, maùy laïnh, CD play, 157,000 miles, #3RMD662, ñi xa caàn baùn giaù $4800. L/L Laønh 714-251-4522, 554-7134 400-6L-120104/146205

1996 TOYOTA Avalon XL. Full power, AC, cassette CD chöa accident sôn gine over 100,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $5600, license..., 714-315-9560

4Drs, auto. Full power, leather seat, moonroof, xanh lôït xe tuyeät ñeïp $6900, goïi 714-251-1201, 3UHE984 400-3L-120304/146589

1997 TOYOTA Camry LE, Auto,

4 doors, ABS, Full power, no accident, chuû giöû kyõ, Maùy toát, saïch ñeïp trong ngoøai. #3UBB308, $5,550. LL: 714878-1665 400-7L-120304/146706

1997 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa,

töï ñoäng, 4 maùy, maøu silver, full power. Low miles 83,000 miles, AC, cassette xe raát ñeïp $5850. Lic #3WTT109. L/L: 714-8921995 400-3L-120304/146750

1997 TOYOTA Avalon XL- Full

power CD, AC, power seat, voû môùi, maùy hoäp soá raát good, no accident, xe nhö yù. Giaù $7400. Phone 714-720-5455 (#3UUM915) 400-7L-120304/146743

1996 ACURA Integra Special

Edision gheá da, sunroof, 1 chuû nieàng ñuùc 91K miles, coøn raát môùi, no accident $5400, 714623-6866 (4JEA425) 400-3L-120304/146768

1996 ACURA Integra LS, soá töï

ñoäng, 4 cöûa maøu green radio cassette, A/C, gheá da, sunroof trong ngoaøi coøn ñeïp chaïy toát 90,000 miles caàn baùn $4850. L/L: 714-213-2317, vin #36269 400-6L-112904/145882

1996 CIVIC EX, maøu ñen, 2 cöûa,

caàn baùn ñeå ñoåi xe môùi. Xe nhaø coøn tình traïng raát toát, $4500. 714-902-3715 Thuïy, 714-6575559 Lina. Lic 4FTY079 400-7L-113004/146040

1996 COROLLA Maø u xanh,

120KM. 4 doors, chaïy toát, plate #4PUB539. Nöôùc sôn baïc maøu. Giaù $3500. L/L: 714-335-6620 400-7L-112804/145831

1996 FORD Exploder, maøu kem

400-2L-120304/146609

ñoäng, AC. CD. Full loaded, 89K low miles. Dö duøng caàn baùn $4500. 310-464-7826, #4HYT670 400-3L-120304/146583

1996 HONDA Accord, LX auto,

white, 4 doors, full power, no accident, maùy eâm, saïch ñeïp trong ngoøai nhö môùi. #3RLY822. $5,450. LL: 714-878-1665 400-3L-120204/146359

1996 ISUZU Maøu xanh, 68,000

miles, soá tay, CD Amplifier. Dö xe caàn baùn $3500 (OBO), xin L/ L: 714-235-0626, lic 3SVG745 400-3L-120204/146427

1996 LEXUS ES300, white

tinted window 150,000. Miles $5200. LL: 949-289-2322. Lic#3PBR468

loaïi nhoû, 5 soá, run good, 150K mile, xe caàn baùn giaù $1500. Xin lieân laïc 714-891-4312 cell 714200-5461, lic #4X90922 400-14L-111504/144206

maøu traéng, xe chaïy raát toát, xe dö duøng caàn baùn giaù $2800 US. L/L: 714-225-0268, 3KIP679 400-3L-120204/146412

cöûa, xe chaïy toát, vì caàn tieàn baùn reû $1900. Xin môøi xem. L/L Julie phone 714-952-4290 home, cell: 714-728-7800, #3FMF370 400-7L-120204/146534

1994 TOYOTA Camry. 4 door,

seden, 85,000 miles. First owner, good condition $3700, POC 714623-1811, 714-530-8679, Garden Grove, #L7428 400-3L-120304/146704

400-3L-120304/146568

1994 TOYOTA Camry dö duøng

Maøu traéng, sôn origin. Maùy laïnh, ñaày ñuû option, lic 5JSB752. Xe nhaø ñang söû duïng toát, 180K miles. Caàn baùn gaáp giaù $3800. Xin lieân laïc 714-251-8471 or 539-8471

1993 BMW 325I, boán cöûa, maøu

1996 TOYOTA Van Previa. S/C.

400-7L-120304/146651

1996 TOYOTA Camry LE, full power AC, Cassette, ñaõ laøm timing belt, 87K miles, coøn raáùt toát, no accident, $5200. 714-7767549 (#4VED791) 400-4L-120304/146746

1996 TOYOTA Camry, bò ñuïng beân hoâng, maùy hoäp soá raát toát, 70 ngaøn mile, caàn baùn parts hoaëc nguyeân xe, green, maùy coøn noã, maùy laïnh vv. $30. 714-5378729 (#3RBP232) 400-7L-120104/146313

1995 FORD Windstart van 7 choã

ngoài, maøu traéng, full option. 1 ñôøi chuû. No accident trong ngoaøi môùi chuû giöõ kyõ caàn baùn $3200. L/L: 714-856-5857, 714-6382711, #3NLT438 400-7L-120104/146187

1995 HONDA Accord EX, 2 door,

coupe. $5700. Phone: 709-6588, 3NFL191

400-7L-120104/146285

1995 HONDA Odyssey, EX, töï

auto, AC, alarm, sunroof, green, maùy hoäp soá raát eâm (#4CVB071) CD chöa heà bò ñuïng $4900 Firm. 714-420-2896 (#4CU5071)

1996 FORD Explorer XLT, töï

$4000 raát toát, dö duøng coù xe môùi baùn xe cuõ. 4SBA, 310-3247059

1996 TOYOTA Van Previa, maùy

400-3L-120304/146578

1997 TOYOTA Avalon, XLS.

$4500 raát toát, 110,000 miles. 4SBA632, 310-324-7059

1997 HONDA Passport SUV

SE, long bed, 3.3L, 7 choã ngoài, xanh laù caây, all power, A/C, giaù $3195. 714-890-3912. #4CHY948

ñoäng, blue. Full power, AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card, finance

400-7L-112904/145905

400-7L-120204/146518

400-7L-113004/146006

white, auto, low mileage. Full power. Leather seats, CD system, trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn gaáp giaù $7800. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. 714-7206193 hoaëc 714-638-2249, 4RSX156

ñoàng, 8 maùy, hoäp soá & daøn laïnh raát toát, 128K, run good, dö duøng caàn baùn. No accident., #5FDB323. 714-369-0713

1997 HONDA Passport SUV

Full power, leather seat, moonroof, gold, xe tuyeät ñeïp $6600. Goïi 714-251-1201, 3RJZ152

1994 FORD Ranger Pickup LX,

400-4L-120304/146742

1995 HONDA Accord EX, 4 door,

400-3L-120304/146698

1995 ISUZU Rodeo LS, 4WD, V6,

AC, auto radio/CD, sunroof, new tires with 50K miles, Guarantee, 180K miles, run great $3,500. LL: 714-724-9891 (#3VLJ591)

400-3L-120204/146459

1995 LEXUS LS400. Maøu gray.

baùn $3350. Gold, 155,000M Chuû giöõ kyõ trong ngoøai coøn raát môùi, maùy toát, chöa bao giôø bò ñuøng. #5BNA497. 714-553-6708 400-5L-120204/146449

traéng. Auto. Full power, sunroof, gheá da, xe giöõ gìn raát môùi. Baùn $4700, lic 4ZRK655. L/L: 714270-7226 400-7L-120204/146405

1993 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

töï ñoä n g sunroof, maù y laï n h, alarm, CD, white, trong ngoaøi môùi giaù $2600, goïi Hoa 714-7031730, lic 5BYS661 400-5L-112904/145896

1993 LEXUS ES300, 152,000

miles, xe ñang chaïy raát toát. Giaù $2000. LL: 714-726-1907 (Lic#3CPN875) 400-3L-120204/146517

1993 LEXUS ES300, V6, 4 door.

Full power maøu traéng. Xe dö duøng caàn baùn giaù $3600. License 3FEJ300. Lieân laïc Taâm ÑT: 714898-4374 or cell 714-260-5728 400-3L-120204/146445

1993 TOYOTA GEO Prizm, xanh

ñaäm, trong ngoaøi môùi tinh, voû, thaéng, bình nöôùc, CD, AC. All belt môùi $2100 hoaëc ñoåi xe van, 714-757-1154, 3EEK213, 149K miles. 400-3L-120204/146515

1993 TOYOTA Camry LE. 4 maùy,

dark green, 140,000M. TK05, good condition. No accident 4 door, timing belt môù i , plate #5DMV967. Baùn $3000. Goïi Haàu 714-379-6593 400-3L-120304/146573

1993 TOYOTA T100 truck 5SP,

V6, air, camper shell, long box, tieän lôïi cho contruction $3900, 4V01265, goïi 714-251-1201 400-DL-110503/

1992 Legend, dö duøng xe moät

ñôøi chuû chaïy coøn raát toát, giaù $3200. L/L Hoa 310-430-8600, vin 005997 400-14L-112104/145170

Full power, auto, leather seat, CD changer, premium wheel. Trong ngoaøi nhö môùi, moät ñôøi chuû, nöôùc sôn nguyeân thuûy nhìn raát ñeïp, low miles. Caàn baùn gaáp giaù $9500. Coù traû goùp lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát soá phone 714-720-6193 hoaëc 714-638-2249

1992 BMW 325i. 6cyl, auto, CD.

400-4L-120204/146544

(maùy Toyota), maùy laïnh, cassette chaïy maïnh $8500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St)

1995 LEXUS LS400, auto, 4 cöûa, fully loaded, maøu ñen, 101K miles, 1 ñôøi chuû, perfect condition, run like new $7900. 3ABK478, 714-251-8742

400-7L-102804/142043

1995 MERCEDES SL500 convertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ . Khoâ n g bò traà y , caà n baù n $16,500. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301.

400-8L-112904/145939

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6600. L/L: 714321-9543

400-7L-120104/146288

1995 TOYOTA Previa LE, SC, töï ñoäng, 7 choã ngoài, AC, cassette, alloys wheel, red, gheá da $4500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card

400-3L-120204/146499

1995 TOYOTA Previa LE Van

Mini, white, auto, full power, A/ C, cassette, ñang chaïy toát, no accident, 4XPW114, baùn $4600. 714-251-1766

400-7L-120304/146700

1995 TOYOTA Camry, 4 cöûa,

maøu gold,maùy eâm, coøn môùi trong ngoøai, ít mileage (79K).Run like new. Nieàng ñuùc, alarm. Baùn $4500. Goïi Hoà 714-902-7806, Pla#5HUV568 400-3L-120204/146410

1994 4 RUNNER Ñen, auto, xe

ñeïp chaïy beàn giaù reû caàn tieàn baùn gaáp $4200, goïi Julie home: 714-952-4290, cell: 714-7287800, #3JRR562 400-7L-120104/146279

1994 ACURA Integra, töï ñoäng. Full power 2 cöûa, gray, AC, cassette, good condition $3800. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card

P/seats, pdl, p/mirror, p/windows stereo, airbags, sunroof, lthr, 18" wheels, tires 90% run good, CD player 170,000 miles. $5200.OBO. Tel 714-553-9082, #3TKB665 400-7L-120304/146734

1992 GEO Prizm, töï ñoäng, 4 cöûa

400-7L-113004/146012

1992 HONDA Civic, LX, maøu

xanh, töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp, giöõ kyõ, 88,000 miles. Xe dö duøng. Giaù $3900. L/L: 714-6516093, lic #2ZIP898 400-3L-120204/146431

1992 HONDA Accord. Boán cöûa,

maøu xanh ñaäm, 95000 miles, 4 voû môùi, new sticker, xe hoøan haûo, xem thích ngay.Giaù $3050. Xin goï i 714-928-2019, 714-8763779 (#3BMH199) 400-7L-120104/146280

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE,

töï ñoäng. Full power, green, AC, cassette, xe ñeïp chaïy toát, $3700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-120104/146282

1992 TOYOTA 4 Runner, töï

ñoäng. Full power, gheá da, AC, cassette $4300. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-120104/146283

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE,

töï ñoäng, AC, cassette. Full option, gheá da 100K run good $3600. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa or master card 400-3L-120204/146547

1992 TOYOTA Camry, xe ñeïp

chaïy raát toát, A/C, soá töï ñoäng 135K chuû ñoåi xe caàn baùn giaù $2950. Lieân laïc Ñöùc 714-4251629, alarm stereo system. 2XLJ685 400-5L-113004/146014

1991 ACURA Legend, 4 door.

Töï ñoäng, maùy laïnh. Coøn toát dö duøng caàn baùn $2500. Phone: 714-791-5945, 714-414-9983, lic 2ZAE624 400-3L-120304/146701

1991 NISSAN Maxima, run

good, 76,000 miles, töï ñoäng, caàn baùn $1700. LL: 714-914-9703. License#2VVA496


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-5L-112904/145871

1991 TOYOTA Cressida giaù

$1100. Xin lieân laïc Baïch phone 714-200-3429 hay 744-5397041, #3UIP187 400-7L-112804/145860

1990 ACURA Legend Sport

Coup, 190K Miles, 2 doors, chaïy toát, dö duøng baùn $1200. Phone: 714-902-5360 (#3VFC177) 400-7L-120304/146735

1990 ACURA Legend, töï ñoäng,

2 cöûa, gheá da, sunroof, AC, cassette, chaïy good $1350. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St) 400-2L-120204/146351

1990 CAMRY Maøu traéng. Tình traïng coøn toát. No accident. Giaù $1700. L/L Phuong phone 714372-3150 or 714-782-2792, thöù Saùu thöù Baûy vaø Chuû Nhaät

400-5L-113004/146076

1990 HONDA Accord EX,

2ULJ246, 4 doors, töï ñoäng, PW, PDL, sunroof, CD player. Xe chaïy raát toát. Caàn baùn $2650. L/L: 714963-3946, 714-478-9725 cell 400-3L-120304/146675

1990 HONDA Civic 4 cöûa, auto,

maùy laïnh, 105,600 miles, $1500. (#4JCK531). Goïi 714-928-4272 hoaëc 714-284-1140 (#3MXZ742) 400-3L-120204/146363

1990 MAZDA Van. Full PW, maøu

traéng, MPV. Ít chaïy chæ 87ML, caàn baùn gaáp $2700. Xin lieân laïc coâ Hoa 714-379-1629, lic CTPP744 400-7L-120304/146760

1990 TOYOTA Camry 4 maùy, 4

cöûa, maøu traéng chaïy toát, giaù $1100. Goïi oâng Hieáu 714-8916728, 714-588-5953, lic 3CQE272 400-3L-120204/146495

1989 ACURA Legend L, 4 doors,

5 SP, leather, full power, sunroof, AC, cassette, mua xe môùi baùn. $1800, chaïy raát good. License #4SBC403. LL: 714-251-1766 or 714-904-3917 400-3L-120204/146365

1989 HONDA Acord cuõ nhöng coøn chaïy raát toát. Caàn baùn ñeå mua xe môùi. Lic 2MBU748. Giaù $1350. Lieân laïc coâ Hoa 714-3791629

400-7L-112804/145832

1989 TOYOTA Cresseda, 6 maùy

maøu blue, auto, fullpower, radio cassette, caàn baùn $1250, maùy môùi, hoäp soá môùi, xe ñang chaïy, Lieân laïc: 714-534-3665 hoaëc 714-251-0442 400-3L-111704/144552

1988 TOYOTA Pick up long bed,

soá töï ñoäng, maøu ñoû, 4 voû môùi. Giaù $1,800. Goïi 714-890-4373 or 714-598-6627 cell. (#4BEZ171) 400-7L-113004/146127

1988 TOYOTA Camry baûng soá

3JMN693. Ñang söû duïng, dö duøng caàn baùn giaù $1100. L/L A.Tieán home phone: 714-6365576, cell phone: 714-244-6935. Thôøi gian töø 8:00AM ñeán 2:00PM 400-3L-120204/146417

1988 TOYOTA Corolla LE auto,

sunroof, AC, cassette, 4 doors, owner, run good (#2GMP289). Baùn $1,100. Phone: 714-7752414 (H), 714-809-3870 (cell) 400-3L-120204/146535

1985 TOYOTA $300. dö duøng, chaï y toá t , maù y laï n h, radio. LC#1L7819. LL: 714-244-6066

400-3L-120304/146617

1985 TOYOTA Cressida töï ñoäng,

4 cöûa,dö duøng, khoâng choã ñaäu caàn baùn gaáp. Giaù $650. Tình traïng toát. Runs good. LP#2RMU233. LL: phone 714362-5022. Thueá L/H. 1/95

400-3L-120304/146752

400 TOYOTA Sienna LE full

power, CD, CA, power seat, alloy wheel, maùy hoäp soá raát good, no accident, xe nhö yù. Giaù $9600. Phone: 714-720-5455 (#3XGJ790) 400-38L-111901/000732

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 Toyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp, 97K miles. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 Acura 3.5 RL maøu silver, Type-S, Navigation systems, low miles, only 33K miles, full loaded, gheá da sunroof, headed seats, side airbag and more sale, reû. $20,800. ° 2001 Lexus RX300, SUV, low miles only 42K miles, maøu traéng/ silver raá t ñeï p , CD changer, sunroof, gheá da, fully loaded, rear spoiler, alloy wheel, xe nhö môùi sale reõ $21,850 ° 2001 Acura CL3.2, type-S, auto, low miles only 42K miles, gheá da, sunroof, CD changer, fully loaded, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $14,990 ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $17,990 ° 2002 Honda Civic, low miles, only 31K miles, auto, full power, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø giôùi treû, sale: $10,850 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,400 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 2000 Toyota 4 Runner, Auto, full power, maøu traéng, CD, roof rack, alloy wheel, running board, rear spoiler. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9,800 ° 2001 Mercedes ML 320 SUV, low miles, 37K/miles, auto, full power, roof rack, alloy wheels, maøu traéng, xe raát ñeïp nhö môùi, sale reû: $20,850 ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $12,850. ° 2002 Acura RSX, 2 doors, gheá da, low miles, only 27K miles, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, sale $14,850. ° 1999 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän, gheá da sunroof, CD, cassette alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $11,600. ° 2000 Toyota Cellica, 2 cöûa, full power, sunroof, alloy wheels, CD cassette, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû sale reû $10,600 ° 2000 Toyota Tundra, ExtraCAB, auto, full power, AC, CD bedlinner, V8, xe good condition, thích hôïp cho construction, delivery, alloy wheel, low miles sale reû $13,950 ° 1990 Toyota Camry auto, fullpower, maùy laïnh, 4 cöûa, xe thích hôïp cho hoïc sinh, sale reû: $1700. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû

$7,950. ° 1996 Toyota Corolla, auto, full power, maùy laïnh, 4 cöûa, xe ñeïp thích hôïp cho hoïc sinh, sale reõ: $4300. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu blue, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $7,990 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-37L-060303/069779

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 ° 99 Lexus RX300, Utility body, 7 passengers, auto, a/c, abs, airbags, CD changer, leather, moonroof, alloy wheels, full power, tuyeät ñeïp, giaù $13,900 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205. 400-36L-090503/083722 400-37L-092603/086741

400-38L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2003 Lexus GS300, like new, chromes, sale $27,900 (Stk #2225) ° 2002 Acura 3.2TL, navigation sale $17,900 (Stk 2081) ° 2001 Mercedes Benz S430, navigation sale $42,900 (Stk #2150) ° 2000 Mercedes Benz C280, sport edition, SALE $17,400 (stk 2183) ° 2001 Lexus IS300, like new sale $18,900 (Stk #2189) ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, sale $43,900 (Stk #2169A) ° 1999 Mercedes Benz-E320, affordable luxury sedan, sale $16,900 (Stk #2190) ° 1999 Lexus ES300, excellent family sedan, sale $11,900 (stk #2192) ° 2001 Toyota Celica, sporty coupe, Sale $13,900 (stk #2224) ° 2002 Ford Mustang Convertible 3.8L V6, 12K miles, Sale $14,900 (stk #2221) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, 2 door-coupe factory warranty sale $35,900 (Stk #2074) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, retractable hardtop sale $25,900 (Stk #2138) ° 2001 Acura 3.2CL, Type-S, 12K miles navigation sale $21,900 (Stk 2222) ° 2000 BMW 328CI, 2-door sport coupe, sale $21,900 (Stk 2152) ° 1998 Mercedes Benz SL500, 2 door, roadster 2 tops, sale $25,500 (Stk #2210) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,900 (Stk #2206) ° 2001 Mercedes Benz ML55

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

AMG, navigation loaded w/options, sale $29,900 (Stk #2080) ° 2001 BMW X5, luxury sport utility, 38K miles, sale $29,900 (Stk 2186) ° 2000 Mercedes Benz ML430, navigation, flare fenders, sale $20,900 (Stk 2223) ° 2000 Lexus RX300, 100K warranty, pearl white, sale $19,900 (Stk #2187) Offer Expire 12-06-2004. 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 SUPER WEEKEND SALES ° 2002 Lincoln Navigator 7 pass, SUV, 4Dr, one owner. Full power, all leather cass + CD, giaù $20,700 ° 2001 Jeep Grand Cherokee Limited 6 cyl. Full power. All leather, CD player giaù $12,800 ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, V6, auto, 4Dr, moonroof, cass + CD, board rack giaù $10,800 ° 2001 Nissan Patfinder LE, V6, moonroof, leather, cass + CD changer. Full power giaù $11,200 ° 2001 Toyota Sienna XLE, V6, auto, 4Dr, moonroof, leather, white, good condition cass + CD giaù $15,300 ° 2000 Mercedes ML430, auto, SUV, one owner, moonroof, navigation, all power, leather, giaù $18,700 ° 2001 Chev Suburbank 7 pass, silver. All power leather, dual A/ C, cass + CD, giaù $15,700 ° 2002 Toyota Sienna CE, auto, V6, 4Dr, 7 pass, dual A/C. Full power cass + CD giaù $13,300 ° 2001 Lexus RX300 auto, silver, 49K, SUV. Full power moonroof, cass + CD, all leather giaù $21,400 ° 1998 Mazda MPV, van, 7 pass. Good condition 2 A/C. Full power, 4Dr, giaù $4900 ° 1998 Nissan Quest, GXE, auto, van, 7 pass, dual A/C, low miles, moonroof, cass + CD giaù $7500 ° 2002 Honda Accord LX, V6, 40K. Good condition one owner. Full power CD giaù $13,600 ° 2000 Lexus ES300, auto, 4Dr. All power, all leather, moonroof, cass + CD giaù $14,800 ° 2002 Acura CL3.2, auto, silver 43K, one owner, 2DR. All power leather, cass + CD, giaù $15,400 ° 2002 Toyota Camry LE, V6, auto, 4Dr, silver. Exclean, A/C. Full power, cass + CD giaù $12,800 ° 2002 Lexus GS300, 62K. 4Dr, auto, moonroof. All power, leather, cass + CD giaù $22,800 ° 2002 Toyota Avalon XL, auto, 4Dr, black. Full power, cass + CD giaù $12,800 ° 2000 Toyota Camry LE, auto, 4Dr, 4 cyl, 62K silver. Full power cass + CD, giaù $8600 ° 1999 Honda Accord LX, auto. 4Dr. Good condition. Full power, giaù $8500 ° 2000 Honda Civic LX, auto, 4Dr. Full power, AC, giaù $7800 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù Quyù Khaùch. 400-37L-021004/104034

400-39L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE!!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.39Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Mercedes CLK320 coupe, silver color. Full power, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veâ on sale trong tuaàn $23,500 (Stk #1917). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $410 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, 42K miles, A/C auto, leather, side airbag, CD player, full po wer, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Xe nhìn

tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$257 moät thaùng. OAC ° 2000 Acura 3.2CL, white color, auto, navigation SyS, leather, CD, full power, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $13,500 (Stk #1608). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $239 moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Accord EX, V6, couple, red color, 50K, auto, leather, CD player, sunroof, full power. Alloy wheel, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $14,500 (Stk #1953). nhaän traû goùp khoâng caàn down $256 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX, V6, silver color, coupe, auto, leather, AC, CD, sunroof 35K. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $14,200 (Stk #1955) nhaän traû goùp khoâng caàn down $253 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX, V6, sedan, white color, auto, A/C, leather, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $8900 (Stk #1952) nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Civic DX, 2 door, hatchback silver color, 5 speed, power W/S, A/C, CD, xe nhìn tuyeät ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $7600 (Stk #1946) nhaän traû goùp khoâng caàn down $138 moät thaùng. OAC ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C. CD, Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $9,400 (Stk #1713) nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus ES300, silver color, auto. A/C. Leather, CD. Full power. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $15,500 (Stk #1897) nhaän traû goùp khoâng caàn down/$274 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus GS300, white color, auto, AC, CD, leather, sunroof. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $19,500 (Stk #1571) nhaän traû goùp khoâng caàn down $345 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C320, white color, 4 door, auto, A/C, leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $21,500 (Stk #1922) nhaän traû goùp khoâng caàn down $377 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes E320, silver color, 39K, 4 door, auto, A/C, leather, full power. Alloy wheels airbag, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi vaø gia ñình giaù on sale $23,700 (Stk #1936) nhaän traû goùp khoâng caàn down $416 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,500 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $210 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Celica GT, white color, auto, A/C. Alloy wheels, xe môùi veà saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû. Giaù on sale trong tuaàn $7700 (Stk #1925) nhaän traû goùp khoâng caàn down $140 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $120 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$230 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna, gold color, auto, A/C, 7 choã ngoài saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø chuyeân chôû, giaù on sale $12,500 (Stk #1439) nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $161 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Accord LX, green color. Auto, A/C. Alloy wheels, CD, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6700 (Stk #1928) nhaän traû goùp khoâng caàn down $124 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$133 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$189 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport, blue color. Auto, A/C, SUV. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $8500 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâng caàn

RAO RAO VAË VAËTT

down $155 moät thaùng. OAC. ° 2000 Lexus LX470, white color, auto, CD player leather. Full power, full side airbag, saïch ñeïp trong ngoaøi nhìn nhö môùi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $28,200 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $492 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/03/04 ñeán ngaøy 12/10/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-90L-050604/116980

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-9D167-072104/128494

Shop/Office cho share $300 $400/month. Bao goàm utilities, caïnh cafe Dó Vaõng 2, 14221 Euclid St, Garden Grove, call Luong Nhut 714-906-6236 500-7L-081704/132415

SANG TIEÄM VIDEO Coù chuyeän gaáp caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, lôïi töùc cao. L/L: 714-657-5301. 500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

500-36L-091504/136541

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

400-5L-112604/145684

AUTO DETAILING: Chuyeân moân ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày, giaët thaûm, gheá röûa maùy xe). Vieäc laøm kyõ löôõng saïch, môùi. L/L Lôïi Nguyeãn cell 714-580-4833. (Coù nhaän ñeán laøm taïi gia)

400-7L-113004/146023

Xe Honda Civic LX, töï ñoäng, 4 cöûa. 6CD, AC. Full power, 4 baùnh Michelin, chuû goác. Caàn baùn gaáp $6300. Lic #4LDM274. L/L: 714296-7664

400-7L-113004/146125

Sport Sport Sport Lexus SC300 92-93 red everything original, look nice run great low milage. L/L Eric: 714-310-2538, $6500, #2ZDT930

400-7L-113004/146129

° 93 Honda Accord soá tay sunroof, timing belt, brake môùi, 3BVP850 $2800 ° 92 Honda Accord töï ñoäng 4BZY054, $2500. L/L Long 949-232-3193

400-4L-120304/146753

Ñi xuyeân bang caàn baùn ° 2000 Toyota Camry LE (4MPB997). Full power, white $8800 ° 1996 Toyota Camry LE (3PKN842). Full power, white $4200 ° 2002 Toyota Sienna (4XOR745), burgundy, $11,000. Good condition. L/L Myly: 626-285-9805 Tran: 626-475-1350

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

500-15L-111104/143760

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332 500-28L-111104/143797

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445. 500-28L-111204/144021

500-36D167-091604/136624

Caàn sang tieäm Nail vuøng Phoenix trong khu Shopping Alberson’s. Income $4500 $5000/week. Giaù $45,000 Khoâng nhaõ yù mieån goïi. LL 602-5243932

500-7L-101704/140213

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. Caàn waitress PT. L/L: Laâm 714-6530793 coù theå thöông löôïng.

500-28L-101704/140512

Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882.

500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, $33K. 562-5057374 sau 8PM, 562-925-4899.

500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561

500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

500-28L-111204/144022

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171. 500-28L-111204/144055

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418 500-28L-111404/144164

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093 500-14L-111504/144234

TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-7289277 cell or 661-397-5495 work 500-28L-111504/144281

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955 500-28L-111504/144330

500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477.

500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562

500-8D1567-110304/142650

Caàn sang tieäm Nail Spa thaønh phoá Stanton. Neáu muoán seõ höôùng daãn laøm AirBrush, hand design moùng boät. Xin goïi 714-373-1565 ñeå bieát theâm chi tieát.

500-28L-110704/143221

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm

500-28L-110704/143260

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844 500-27L-110804/143293

Caàn sang tieäm toùc vaø nail trong shopping center, tieàn rent $1000/thaùng. Giaù $40,000. LL: 602-920-3825, 623-703-7403.

500-28L-110904/143521

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832

500-28L-110904/143524

Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979

500-28L-110904/143530

SANG TIEÄM NAILS SUPPLY Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720

500-30L-110904/143542

500-36D567-060204/121149

500-30L-111004/143638

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701.

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479.

400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power $10,800 ° 00 Toyota Camry LE, V6, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power, maøu traéng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $5700 ° 00 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $6,800 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $3900 ° 96 Acura Intergra 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4400 ° 97 Honda Accord EX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4,800.00 ° 98 Toyota Avalon, XLS, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $7000 ° 93 Toyota Previa, van, 7 choã ngoài, soá töï ñoäng, full power $3400

tion, roäng 2000 sqft. Tieàn Rent reû. City Buena Park. 714-7138099. Sau 6PM 714-260-1196

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921

500-28L-111004/143575

Baùn Tieäm Nails TP Palm Desert CA. Trong shopping chôï Jensen, ñöôøng Cook vaø 42nd St. Rent reû coù gheá spa vaø 2 phoøng waxing. LL Tieäm 760-773-9808. Nhaø 760-343-2960

500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799. 500-28L-111604/144437

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256 500-30L-111704/144569

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318 500-28L-111704/144570

Medical Clinics, Photoshop, Water store and other neighborhood shops. Excellent location. Ideal for 875 square feet for lease immediately, call 310-820-8888 ext 101. 500-14L-111704/144590

Caàn sang Tieäm ôû La Haina Maui Hawaii Hair-Nail Massage and Facial. Khu khaùch du lòch, ngay maë t tieà n . $85,000. Lieâ n laï c Mindy 808-874-9054 or 808357-6949. 500-12D167-111804/144713

Caàn sang tieäm Bridal & Studio. Tieäm môùi. Tieàn rent reû. Tieäm raát ñoâng khaùch nhöng vì chuû nöõ moät mình laøm khoâng heát vieäc caàn sang hoaëc huøn hôïp taùc. Khoâng bieát ngheà seõ daïy ngheà. L/L: 714-775-0590 töø 11AM 7PM 500-28L-111804/144736

Baùn Tieäm H & Nail Caàn baùn gaáp giaù reû, 2 facial room + 1 pedicure Spa + 5 Toùc + 5 Nails. Ai thaät loøng xin goïi: 714891-0202 500-28L-111804/144851

NAIL SALON FOR SALE ARIZONA 800 Sq.Ft, ñeïp, khu Myõ Traéng. 3 gheá spa coù phoøng waxing, 5 baøn nail. Rent reû. Goïi 480-648-7855, 480-987-1292 500-22L-111804/144875

Huøn haïp baát ñoàng caàn sang tieäm Nails good location. Tieäm naèm trong big shopping thaønh phoá Thatcher, AZ, vuøng Myõ Traéng khoâng caïnh tranh, tieàn rent reû giaù $20,000. Khoâng thaønh yù mieãn goïi. Call: 928-348-9495 or 928-485-9207 home

500-14L-111004/143599

Caàn sang Tieäm 1 dollar & Gift, tieäm coù baùn caû electric & Gas Scooter. Tieäm Ñeïp, good loca-

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-111804/144884

Caàn sang 2 tieäm 99 Cents Discount Store ôû Phonix Arizona 2 tieäm roäng 9000 SQFT vaø 3000 SQFT tieàn rent reû lôïi töùc haøng thaùng cao moïi chi tieát. L/L: 602956-2985 500-28L-111904/144907

Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161 500-7L-111904/144919

Tieäm Food To Go vuøng Little Saigon ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm môùi roäng 1200 square feet, coù walk-ing cooler, roäng 300 square feet, heä thoáng coáng toát. Coù haàm chöùa môõ ñuùng tieâu chuaån, heä thoáng huùt daøi 16 feet, coù 2 loø beáp lôùn, Chinese oak, fryer, caùc maùy mixer, maùy xay thòt coù 3 freezer lôùn. Choã ñaäu xe roäng raõi. Giaù 200,000, goïi Sieâu 714-292-2148

500-28L-111904/145066

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755

500-28L-111904/145075

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-112404/145470

Caàn sang tieäm Nail gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, khaùch Ñaïi Haøn vaø Meã, vuøng Los. L/L: 323-7321244

500-14L-112404/145498

FOR LEASE Small Warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho shop may, nhaø kho vv... Ñòa chæ 11611 Salinaz GG. 92843, goùc New Hope / Trask, phone: 714-420-2033 or 714309-9848

500-14L-112404/145523

One hour photo in Anaheim $59,999. Cô hoäi laøm chuû vaø coù lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6,000 net month. Tieäm ñoâng khaùch 15 naêm. Treân 5000 customers base. Process 800 + one time cameras & films/month 200 khaùch chuïp hình Passport/month. Tieäm ñeïp, roäng 900SF coù theå theâm income baèng caùch theâm Studio wedding, portrait. 714-2603049. Seõ höôùng daãn.

500-14L-112404/145552

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp. Vì lyù do gia ñình. Income töø $3000 - $4000/tuaàn. Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Linda: 714-260-1692

500-14L-112404/145566

500-30L-112104/145149

BUSINESS STORE FOR SALE Clothing Store, Westminster, soá baùn moãi thaùng $8000. Perfume Cosmetic, Westminster: nt $15,000 Gift Shop & Tabacco, Anaheim: nt $8000 Women Shoes, Anaheim: nt $7000 Deli Sandwich, Costa Mes: nt $6000 Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 400 tieäm buoân (Coffee shop, Restaurant Gas Station v.v...) Xin lieân laïc Chris Huynh 714-9369269 cell

500-14L-112104/145175

Caàn sang tieäm Nail trong mall cuûa Bakerfield. L/L Michael or Kim Ñ/T: 661-397-7470

500-14L-112204/145209

Caàn sang tieäm Phôû ngay bieån xinh xaén raát tieän cho g/ñ giaù $50,000 (caàn thôï phuï beáp bieát xaøo cho nhaø haøng). L/L: 714791-0260

500-14L-112204/145218

Caàn sang gaáp tieäm Nail, khu shopping Center, LA, ñoâng khaùch walk-in. Giaù $27,000, rent $800. LL: 714-251-0715 or, 323-5835437

500-14L-112204/145237

Caàn sang tieäm Nail. Tieäm trong mall lôùn, khu Myõ Traéng. Rent reû vuøng ngoaïi oâ Chicago, tieåu bang Illinois. Ñöøng boû lôû cô hoäi. L/L: 847-836-8305, 847-922-2644

500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-14L-112204/145249

Ñi xa caàn sang gaáp: - Tieäm Nail trong Tieäm Toùc 3 baøn 1 wax, rent $600/m. Giaù $6000 - MobileHome, 2 P nguû, 1 taém $30,000. LL: 714-705-3336 or 714-414-7931

500-14L-112204/145271

Food To Go taïi Little Saigon ñòa ñieåm toát, ñeïp, trang nhaû, ñang ñoâng khaùch, caàn sang. LL: 714728-4003 sau 6PM, caùm ôn.

500-14L-112304/145354

Caàn sang gaáp tieäm nails ôû Las Vegas, trong shopping lôùn ñoâng khaùch, giaù cao, income cao, tieäm 6 thôï. LL: Luaân 702-358-7304

500-14L-112604/145786

Sang Video, Cell Phone, Electronic. Caàn sang gaáp tieäm Video, Cell phone, theû ñieän thoaïi vaø Electronic, keá beân chôï, vuøng Garden Grove. Giaù thöông löôïng. LL: Haïnh 951-272-0796. 500-7L-112804/145795

Caàn sang tieäm Nail vuøng Upland, khu Myõ traéng 8 baøn Nail, 4 spas, 1 phoøng facial. Ñoâng khaùch, tip haäu. Lieân laïc: 909-981-8638, sau 9:pm 909-987-0737 500-7L-112804/145800

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang nhaø haøng thaønh phoá Inglewood gaàn phi tröôøng LA, Giaù $25,000. Giaù caû coù theå thöông löôïng. LL: 310-673-5285, cell: 714-6517216 500-14L-112804/145805

Sang Tieäm Hair & Nail Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Hair & Nails vuøng Orange City, 6 station toùc + 3 nails + 2 phoøng facial + 2 spa chair. Giaù $55,000. LL Brenda. 714-2827312, 714-474-8138 500-14L-112804/145835

Tieäm Nail môùi build ôû T/B Arkansas City Springdale, khu traéng, Giaù cao, vì Lyù do gia ñình baùn gaáp giaù: ÑB good for family. Business 3 thaùng laáy voán. LL: B: 479-927-3334, cell: 479283-4146 500-7L-112804/145838

Caàn sang Tieäm Giaët ôû Houston, ñòa ñieåm toát, thieáu ngöôøi troâng coi caàn baùn. Cell: 713-816-4489, Tieäm 281-436-0250 500-14L-112804/145852

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Meã. Tieäm trong Plaza parking thoûai maùi. Rent $1750/month. Thaät loøng mua LL: W: 323-581-9709, C: 310-531-0520 500-7L-112904/145868

Tieäm Nail vuøng Long Beach caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, 6 baøn 2 spa. Rent $1300. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 562-988-8413 500-12D167-112504/145573

Chôï VN caàn baùn thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi. Trong chôï coù nhaø haøng chöùa ñöôïc 60 choã ngoài vaø quaày Food To Go. Chôï ñaõ coù 7 naêm. Baùn ñaày ñuû thöïc phaåm AÙ Ñoâng. Rent reû $180,000 coäng tieàn haøng, xin lieân laïc 806381-0029 500-6D167-112504/145599

Tieäm Nail Spa vuøng Gardena ñoâng khaùch walk-in caàn sang 4 spa 7 nail, rent $1500 month giaù $35K khoâng thieän chí mieãn goïi hoaëc cho lease 310-9186593 Chieán 500-6D167-112504/145607

Baùn convenience store 2 caây xaê n g license röôï u thuoá c laù , kitchen, 60K taïi Bayou Vista, Louisiana. Coù phoøng nguû, 714265-1512, 985-399-2009. Our loss your gain 500-28L-112504/145617

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO

500-14L-112504/145622

Caàn sang tieäm baùn nöôùc loïc vaø beân trong coù hai tuû phone môùi build moät thaùng tieäm ñeïp khang trang roäng raõi. Lyù do bò bònh xin lieân laïc 714-262-8179, 714-8392132

500-14L-112504/145649

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm nail vuøng LA, ñoâng khaùch tieàn rent reû. L/L Sôn 562221-9513.

500-14L-112504/145654

500-14L-112304/145374

Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm Nails vuøng Meã, good location, tieäm roäng, thoaùng maùt, Giaù $20,000. LL: Tieäm 323566-2939, cell: 714-726-1068

500-5L-112904/145872

Nhaø haøng caàn sang trung taâm Chinatown tieàn rent $2500, lôïi töùc cao khoâng bieát ngheà seõ daïy, coù khaùch du lòch, vaên phoøng.... L/L: 213-572-2507

500-14L-112304/145391

Shop May haøng raát nhieàu giaù cao vì lyù do gia ñình caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình. Neáu caàn xin LL 714-553-6519.

500-14L-112304/145404

NAILS! Doïn ñi caàn sang tieäm Nails shopping Center, next to Taget, vuøng Bakerfield. Work: 661-837-8336, night time home: 661-831-3258

500-14L-112304/145442

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm phim boä HK, cleaner, cellular, ôû Long Beach, Tieäm coù treân 10 naêm, neáu thaät loøng xin goïi 562-591-6614

500-28L-112304/145448

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664

500-28L-112604/145689

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556

500-14L-112604/145693

Tieäm coøn dö phoøng cho share laøm vaên phoøng khai thueá or ñòa oác, baùn veù maùy bay, chuyeân veà dòch vuï v.v... 714-230-9202, 534-8099

500-28L-112604/145730

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-7L-113004/146070

Mission Viejo rent thaáp. Good income giaù service cao salon goàm 4 nails, 2 toùc 2 spa 1 facial. Goïi 714-791-0359 anytime 500-7L-113004/146071

Nhaø haøng ñeïp vaø lòch söï, ñoâng khaùch, khu Little Saigon, thieáu ngöôøi troâng nom, caàn sang gaáp $100,000. L/L agent Patrick Vu 714-894-0421 500-7L-113004/146075

Tieäm vuøng Myõ Traéng vaø Meã giöõa Glendale vaø Sylmar. Rent $1340 coù facial, waxing, 4 nails, 2 spa. Giaù $16,000. Thaät loøng haõy goïi 818-554-4976, 818-352-0373 500-20D14567-113004/146079

Hai nhaø haøng $70K/each. Baùn Phôû, Nhaäu, Chay. Khu Meã, Myõ, VN. Hai Food To Go ngay Bolsa giaù naøo cuõng baùn. Serious only. Broker Baûo 714-899-8249 W, 949-552-5148 H 500-7L-113004/146085

Caàn baùn laïi xe baùn hot dogs 2 ngaøy cuoái tuaàn taïi chôï trôøi. Good income $41,000. L/L: 714-7570012 500-14L-113004/146094

CAÀN BAÙN TIEÄM NAILS giaù coøn cao taïi Charlotte, North Carolina. Full set $25 up, fill $15 up, chaân tay $35 (ñoåi baèng deã). SUPER WAL-MART. Lease môùi. Tieäm môùi build 2 plaza. very good locations. W: 704-717-0021, C: 704-4885407, C: 704-287-5872 500-7L-113004/146098

Fullerton Tailoring + Mens Clothing 20 years by owner. $20,000 best offer 714-773−0500 500-7L-113004/146106

Beauty Salon Irvine, coù Toùc, Nail Skincare vaø Spa chair ñòa ñieåm toát, moãi thaùng laøm voâ $80,000 coù 15 station toùc, coù 300 khaùch haøng môû member trôû laïi laøm facial vaø spa. L/L Carrie noùi tieáng Anh 714-573-9100 500-7L-113004/146124

500-14L-112904/145877

500-7L-113004/146149

500-5L-112904/145875

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang laï i tieä m baù n xe gaé n maù y , motocycle car stereo alarm, phone, gift v.v... Tieàn rent $800/ month. L/L: 714-588-9691. Taïi ñaây coù nhaän daïy laùi xe motorcycle vaø giuùp thi laáy baèng laùi motorcycle. L/L Michael 714588-9691

Tieäm nail TB New Mexico naèm trong shopping lôùn caàn sang laïi vì thieáu ngöôøi troâng coi moïi chi tieát xin L/L 505-863-8730, 714469-7933

RAO RAO VAË VAËTT

500-13L-120104/146257

CAÀN SANG TIEÄM NAIL/SPA Tieäm môùi custom built khang trang saïch seõ, taát caû baøn gheá ñeàu môùi vaø high quality töø trong ra ngoaøi, plasma TV trong khu shopping ñoâng, gaàn freeway 405, xin lieân laïc theâm chi tieát 310-938-3244, 310-938-2877 Caàn theâm thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm 500-10L-120104/146258

Caàn sang tieäm Nail gaáp ñi xa, tieäm vuøng Riverside, CA. 6 baøn nail, 3 spa. Coù phoøng wax, massage, 3 toùc 5 thôï (full set 18, fill 10, ped 15). Sang $45,000, ñòa chæ 4080 Tyler, Riverside, CA 92503. 951-637-0233, cell 951756-6306. Tieäm gaàn mall raát ñoâng khaùch, khoâng yù mua xin mieãn goïi 500-14L-120104/146264

MICHIGAN Tieäm nail trong mall Myõ Traéng. Caàn sang gaáp giaù $49,000, income $11,500 moät thaùng. Goïi Diane 616-706-2464 500-14L-120104/146267

Sang tieäm nail trong Mall lôùn vuøng sang Tustin CA. Tieäm coù 4 gheá Spa + 6 Station + phoøng wax maùy giaët saáy beân trong tieäm ñeïp. LL: Thuûy: 714-514-9217, Danny: 714-545-4754 500-4L-120104/146273

Caàn sang tieäm Nail vuøng Bellflower. Neáu thaät loøng xin goïi Yeán 562-920-1721 or 310-897-6878 500-14L-120104/146299

Caàn sang nhaø haøng, roäng raõi, ñeïp ñeõ, khu lòch söï. Trung taâm khu Little Saigon, khu du lòch, ñoâng khaùch. Lieân laïc 714-8564212 or 714-425-4273 500-7L-120104/146308

Tieä m phôû gaà n khu du lòch Disneyland ñoâ n g khaù c h caà n sang. Tieäm ñeïp beáp roäng lôùn. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Goïi Julie home: 714-952-4290, 714728-7800 500-14L-120104/146315

SANG TIEÄM NAIS Khu Lake Mary trong chôï Publix. Tieäm roäng ñeïp coù 6 baøn nail 4 gheá spa, 2 phoøng Facial & waxing, khaùch Myõ Traéng, sang tip haäu. Vì gia ñình muoán sang gaáp. Xin vui loøng lieân laïc 407-3026660 (O), 407-928-4239 cell sau 8 giôø toái

BAÙN TIEÄM DRYCLEAN @ Lakewood. Ñòa ñieåm raát toát coù 5 maùy may; 1 auto conveynour; 1 boiler, & steam; vaø duïng cuï khaùc. L/L Kim Traàn Broker Asso. 714932-3767 500-14L-120204/146479

Caàn baùn gaáp 1 nhaø haøng Food To Go goùc Trask + Harbor Giaù: $70,000. 1 Fast Food Goùc Euclid / Chapman Giaù baùn $65,000. Rent reû lease daøi, coù theå ñoåi thaønh tieäm Phôû, 1 nhaø haøng 3000 sqft, beer & Wine. LL: Julie 714-271-5009

500-7L-120204/146493

Sang Tieäm Nails, Facial, Spa. Vuøng bieån Orange County. Good location, ñaõ hoïat ñoäng laâu naêm. Giaù $65,000. Xin goïi 714-6587042

500-3L-120204/146494

BUSINESS ª Liquor Store, gross sale $1,140,000/Y. Net $216,000/Y. Size 2600 s/f rent $4700. Price $665,000 + inv. Down $250,000. New building ª Dry Cleaner gross sale $16,000/M. Net $6000/M, 3 employees, 1900s/f, $2300/M. John Vu Business Broker 949295-9020

500-16L-120204/146505

Caàn sang gaáp tieäm nails caùch Bolsa vaø San Jose 3 tieáng, tieäm khang trang. Trong khu Circuit City nhieàu nhaø haøng vaø trong Cotsco shopping center, nhieàu khaùch walk-in, tieàn rent thaáp. L/L: 559-313-6559

500-28L-120204/146507

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2596

500-7L-120204/146521

Caàn baùn tieäm Nöôùc Loïc môùi build ñöôïc 1 thaùng, ñòa ñieåm toát, trong khu chôï Stater Bros, ñeïp, khang trang, City Fullerton. Xin Lieân laïc. 714-870-7111

500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723

500-14L-120104/146322

Shop may vuøng Garden Grove nhieàu maùy may vaø haøng vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình, xin L/L: 714-7055183 500-28L-120104/146334

500-7L-120204/146548

Caàn sang gaáp tieäm nail inside super Wall-Mart ôû Jackson, TN, môùi môû ñöôïc 3 thaùng, khoâng ngöôøi troâng coi, baùn vôùi giaù reû $18,000. LL Tyù 702-413-5723

500-14L-120204/146558

500-9L-113004/146168

500-7L-112904/145956

500-28L-112904/145957

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657 500-28L-112904/145978

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell 500-28L-112904/145981

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

500-14L-120204/146342

500-7L-120104/146192

Chôï Hoa Teát caàn hôïp taùc hoaëc sang laïi lôøi cao ñaõ coù saün nhieàu choã giao haøng . LL: OÂ Ñöùc 714609-1132 500-7L-120104/146195

Caàn sang tieäm Nails ñeïp coù khaùch saün, vuøng Whittier, Myõ Traéng 6 baøn nails, 2 spas, 1 phoøng facial, 5 thôï giaù $52,000 caùch Bolsa 25 phuùt. Jenny 562943-7722 500-14L-120104/146198

Sang tieäm Donuts. Ñang ñoâng khaùch baùn donuts, croissants, bagles, hoaït ñoäng 17 naêm vuøng La Habra trong plaza roäng 1100 sqft, tieà n lease + tripplenet ($1600). Low mantenance, trang bò ñaày ñuû, môû cöûa töø 4AM ñeán 2PM raát tieän cho gia ñình laøm aên. Giaù $129,000. Goïi 562-6944418 500-7L-120104/146202

Caàn sang tieäm nails vuøng Lakewood trong khu shopping Center, 7 nails, 3 spa, 1 phoøng facial, thaät loøng mua xin goïi. LL: (W) 562-804-7711, cell phone: 714-280-2261 500-7L-120104/146203

500-10L-113004/145998

Baùn gaáp Hair + Nail Beauty Salon vuøng Anaheim. Tieäm roäng 1400 sqft, 4 hair 4 nail. 1 phoøng facial. Good location. Rent reû giaù $25K. Tawny 714-484-6656, 469-6882 500-14L-113004/146010

Caàn sang gaáp shop may vuøng Garden Grove 1300 sqft, khu an ninh, giaù reû, ñaày ñuû giaøn xaøo, uûi. L/L: 714-899-1927

500-7L-113004/146018

Caàn sang tieäm Nails vuøng Fresno, tieäm raát ñoâng khaùch vì baän vieäc gia ñình khoâng coù ngöôøi coi. Lieân laïc tieäm: 559-6620649, 714-728-4306 500-7L-113004/146024

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $85,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478 500-14L-113004/146038

Caàn sang tieäm nail caùch Bolsa 1H30' giaù cao, tieàn rent reû, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tieäm ñeïp 5 baøn 5 gheá spa 5 thôï coù phoøng wax maùy giaët saáy. L/L: 714-4170673, 714-417-1391

NEW MEXICO Central Nails caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi vuøng Myõ Traéng. L/L Kevin: 505-400-0049, 505-715-0002

500-14L-120304/146666

Caàn sang laïi Office Professional raát ñeïp, taàng treät, goùc Brookhurst & Hazard, ñoái dieän chôï Nam Hoa. Coù ñaày ñuû heä thoáng ñieän thoaïi, alarm system. Tieän cho vaên phoøng baùc só real estate loan, luaät sö, thueá & baûo hieåm etc... Tieàn möôùn raát reû. Toaøn boä ñoà goã tuyeät ñeïp Mogohany, negotibale. Call 714-931-5500

500-14L-120304/146676

Sang tieäm Nails, Arizona, Myõ Traéng 8 baøn, 4 spa, facial wax, maùy giaët saáy roäng, ñeïp, rent reû, good location xem thích lieàn. L/ L: 602-481-3771 cell, 480-9705387 W 500-7L-120304/146677

Caàn baùn tieäm nail thaønh phoá MonteBello, lyù do con nhoû, tieäm roäng coù phoøng Facial, khaùch Meã, xin LL: 323-404-2044. 562-8322857. Giaù 12K

500-7L-120304/146682

Thieát keá & Söûa chöõa tieäm Nail & Beauty Salon & Massage toøan nöôùc Myõ. Tuyeät ñeïp & ñuùng heïn, baûo ñaûm, Giaù ñoàng höông. Goïi: Ñoøan: 714-757-2294

500-7L-120304/146687

Caàn sang nhaø haøng ñeïp, khu vöïc toát, $85,000. Lieân laïc: 714-4965987

500-5L-120304/146696

Caàn sang gaáp 2 tieäm nails trong cuøng Mall Cali, qua khoûi San Francisco, ñoäc quyeàn, khoâng caïnh tranh, giaù nails cao, income $40K/thaùng cho 2 tieäm, sang $95K. Day 714-902-5813, night: 714-902-5814

500-7L-120304/146718

Space For lease 1700 sqft., tieän cho vaên phoøng baùc só hay retail. Goùc Brookhurst + Mc Fadden, month to month or yearly. Goïi 714-821-8630, 714-553-9939

500-7L-120304/146748

OFFICE LEASE Goùc ñöôøng Chapman & BROOKHURST. Trong khu chôï PAVILION, dieän tích 1300 sqft. Xin nhaén maùy 714-356-9364

600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009. 600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425 600-30L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742 600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402 600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-14L-101704/140217

Tran Transport, caàn owner operator vaø taøi xeá ñi GA, NJ vaø IL haøng nhieàu. Giaù cao traû tieàn xoøng phaúng. Xin LL : 714-288-1849 office, 714-206-2000 cel, 714612-4191 cel. 600-7L-101904/140966

Quaùn nöôùc vaø cafe môùi caàn tuyeån tieáp vieân treû, vui veû cho ca saùng & chieàu. L.L: 714-636-6150

600-36L-102704/141948

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-104D17-112701/001539

Be a foster parent. Make a difference in a child’s life. We’ll provide training, financial, psycho-social support. Call Dr.Thoa, Psy.D. 714-552-6297. You’ll be glad you called.

600-30L-032902/015454

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm nails hoaëc coäng taùc laøm vuøng Myõ Traéng gaàn bieån giaù caû thöông löôïng, 310-619-7953

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-120304/146643

500-6D167-120204/146473

500-14L-112904/145948

500-30L-112604/145664

500-28L-112604/145674

500-28L-113004/146066

Sang tieäm Hair & Nail Anaheim. 4 toùc, 1 nail, tieàn rent reû, giaù $23,000. Chuû veà höu, deã thöông löôïng. 714-527-5212

Nhaø haøng naøo caàn license röôïu bia lieân laïc chuùng toâi seõ hôïp taùc 714-200-8752 (Huyønh)

500-14L-112904/145990

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn sang tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng sang troïng, ñeïp, 10 gheá solace spa, 1 phoøng facial maùy 8 functions. Giaù cao, tieäm trong big shopping center caùch Bolsa 30". L/L Michelle 714-2510444

500-14L-112304/145380

FOR LEASE: 1 tieäm troáng cho lease, khu toát, dieän tích 750 sf. Giaù $1.4./sf + triple net (NNN) Open moïi business, retail hoaëc office. Location: 1747 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801. Information call: Mr. Leâ Hoä: 408270-5506 or Mr. TIEÁN 714-2802396

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

SPACE FOR LEASE Good location retail space. Ngay goùc McFadden vaø Ward thuaän tieän cho moïi dòch vuï vaên phoøng hay reatail töø 900 ñeán 1800 SF. Ñòa chæ 10151 McFadden, Garden Grove, CA 92683. Lieân laïc Julie 949-466-2741

500-3L-120204/146356

Huøn haïp baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp tieäm Nails, 6 baøn, 2 gheá Spa, 1 phoøng wax & Facial, tieäm roäng 1200 sqft. Xin lieân laï c 714-230-9631, 714-2309630 500-7L-120204/146367

Sublease vaên phoøng cho thueâ tieän cho moïi dòch vuï Office ngay trung taâm Little Saigon. Giaù caû nheï nhaøng, bao ñieän nöôùc. Lieân laïc. 714-331-5128 or 714-981-6720 500-7L-120204/146381

Sang tieäm Massage coù phoøng taém maùy giaët saáy. Tieäm môùi. No record. Tieàn rent reû. L/L: 714310-2259 500-14L-120204/146387

Caàn baùn gaáp tieäm nail, Michigan, khoâng coù ngöôøi coi, baän con nhoû, goïi Huøng- Traâm: 616-9018927, 989-684-4449, Vuøng Myõ traéng.

500-7L-120104/146218

Tieäm nail ôû vuøng Lancaster caàn sang gaáp giaù $15,000 coù theå thöông löôïng. L/L Thaønh 661675-5056

500-3L-120104/146219

Caàn ngöôøi hôïp taùc veà voán hoaëc ngheà ñeå phaùt trieån theâm thöông vuï ñaùm cöôùi hoaëc ngheà môùi LL: Thöông only you Studio.9550. Bolsa #213. 714-350-2349 (anytime) 500-14L-120104/146232

Caàn baùn tieäm gaáp ôû New Mexico vì lyù do gia ñình & Doïn ñi xa. Xin Lieân laïc Kim. Cell: 505-3152690 500-7L-120104/146233

500-7L-120204/146392

500-7L-120204/146393

“PEDICURE SPA” Solace forte black leather with greystone granite tub. $1250 Each, 2 available, chuyeân laép raùp pedicure spa, remodel. Tieäm Nails & Hair: 714-418-1818 500-28L-120204/146396

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760 500-14L-120204/146418

Cô hoäi toát caàn sang gaáp tieäm Dry Clean, maët tieàn Westminster/ Beach, chuû höôùng daãn, tieàn rent reû, sang giaù nheï nhaøng, goïi Bích hay Leä 714-891-8519, 714-4254456

Tieäm nail caàn baùn gaáp ôû vuøng LA. Khu Meã. Tieàn rent $1800. Caàn 2 thôï nail, xin L/L Trang: 323-258-9269 tieäm, 310-3499845 cell

500-30L-120104/146254

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908

500-28L-120204/146439

600-36L-102904/142279

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714-590-9037.

500-7L-120204/146344

Caàn sang tieäm Cell Phone vì baän vieäc con nhoû. Ñòa ñieåm toát, tieàn rent chæ $500/thaùng. Tieäm coù saün ñaày ñuû, thaønh phoá Garden Grove, $19,500. L/L: 714-227-9984

Lyù do söùc khoûe caàn sang tieäm Nail, Facial, Waxing trong khu chôï, thò töù an ninh, rent reû chæ $690/mos bao nöôùc. Vuøng Traéng tip haäu. L/L: 562-902-9514, H: 714-739-5030 Caàn sang moät shop baùn ñoà sale. Taïi vuøng downtown L.A. Income $10,000. Lyù do vì thieáu troâng coi. Moïi chi tieát xin lieân laïc 714553-0363

500-7L-120204/146560

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung.

600-12D567-101502/041258

500-30L-120304/146563

Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, call “Ahn” 818244-9998

500-14L-120304/146582

Cho möôùn choã söûa xe, roäng hôn 1,054 sqft, vuøng Garden Grove. Call Tony: 714-425-8110

500-17L-120304/146607

Caàn sang tieäm Hair & Nails khu thöông Maïi ñoâng daân cö Valley View City, La Mirada. Rent $982 thaùng. 4 toùc, 4 nail, 2 spa, 1 facial waxing. Giaù 52K, khoâng interest xin mieãn goïi. W: 562946-6964, cell: 714-728-0720 Kathy

500-7L-120304/146613

Vì khoâng ngöôøi troâng coi sang tieäm vaøng trong Mall Indoor Swatmeet, vuøng Compton ñoâng khaùch Myõ Meã, caùch Bolsa 30P. Phone cell: 714-404-9251, bus: 310-631-5290

500-30L-120304/146633

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

COMPUTER ART & TECHNOLOGY ª Training töø sô caáp ñeán chuyeân nghieäp cho moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. ª Coù caùc lôùp saùng, chieàu, toái & cuoái tuaàn. ª Computer Graphic/Layout Artist: Photoshop CS-Illustrator CS, InDesign CS, Quark Xpress 6 & Page Maker... ª Coù nhieà u lôù p chuyeâ n veà Graphic Design, Web Design, TV & Movie Production, 3D & Animation, Drafting, Programming, Database, Office 2003. ª Nhaän: Design & Layout Posters, Brochures, business cards, Company Logo.... ª nhaän Design Website (cho cô sôû thöông maïi) Setup PC, Network design, setup International Satellite, (xem ñöôïc ñaøi VN) ª Ñeå gia haïn theâm tieàn thaát nghieäp & hoïc theâm moät ngheà môùi cho töông lai, xin L/L: 714-260-5517 or 310-920-9950 Lotus Visual Art School

600-28L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-30L-110404/142892

CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-110704/143229

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career advancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887

600-38L-110804/143398

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

600-34L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-28L-110904/143479

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Tieá n g Vieä t , Tieá n g Anh Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM

600-30L-111004/143624

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

600-30L-111104/143705

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451

600-28L-111104/143789

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458.

600-28L-111204/143935

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987

600-21L-111404/144160

OSAKA MASSAGE Caàn tìm laïi baïn cuõ, caàn tuyeån nhieàu thieáu Nöõ laøm massage, khoâng K/N OK. Bao löông LL: Anthony. 714-791-8230.

600-21L-111504/144326

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

600-28L-111604/144357

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963 600-7L-111604/144446

Auto Body caàn gaáp thôï sôn coù kinh nghieäm, 2 thôï frame and body repair khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi, caàn theâm 2 thôï phuï bieát detail ñaùnh boùng. Goïi James 714-379-2062, 714-7178057

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

port from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty 600-28L-111904/145016

ª Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268. ª Caàn thôï Massage xin goïi 714251-0198.

600-14L-112104/145197

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist 500 Hrs required. City permit, khoâng caàn thi. Löông cao $25/ 1Hr + tip. Lieân laïc 714-993-5215

600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-28L-112204/145287

600-14L-112204/145300

76 Prolube goùc Trask & Magnolia caàn gaáp thôï maùy coù kinh nghieäm. L/L Kim 714-244-2545

600-4L-113004/146153

Caàn ngöôøi nhanh leï giuùp vieäc cho tieäm baùnh. L/L: 714-8399711

Looking for a detail, organized, multi-task, full-time person who can do A/R, A/P, payroll, filling, whole accounting cycle in Costa Mesa. Must have accounting knowledge Quick Books. Fax / Send resume to 714-549-7355, Chris@roundimports.com

600-14L-120104/146190

600-7L-120204/146443

- 1 Nöõ kheùo tay nhanh nheïn phuï laøm baùnh - 1 Coâ baùn haøng vui veû. Goïi: 714-891-4404 600-7L-112804/145842

- Caàn thôï söûa xe gioûi - Shop lôùn ñang ñoâng khaùch - Caàn thôï gioûi ñieàu haønh shop - Thôï Maùy, ñieän, hoäp soá - Thôï Body, laøm ñoàng, sôn xe - Thôï Detail, giaët thaûm, röûa xe - Thôï Smog Check, coù license - Sieâng naêng, söûa gioûi, löông cao hoaëc aên chia theo coâng vieäc. Lieân laïc: 714-251-9434 hoaëc 8782348 600-36L-112804/145845

600-7L-112804/145865

Seeking for technician with Illustrator and Photoshop experience to work for a professional digital imaging Company. Must be computer literate. $12-$18/ hr. Contact: 714-638-0307 600-7L-112904/145898

Shop söûa xe caàn thôï coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà LL: 714-8928519 hoaëc ñeán 7391 Westminster Blvd., Goùc Westminster vaø Hoover. 600-7L-112904/145952

Adult daycare center caàn moät social worker. Please fax resume ñeán 714-898-4877.

CNC MACHINIST Caàn gaáp 1 CNC Lathe Machinist Programming, min 4 naêm experience, Santa Ana long term, benefits, $20/Hr, raønh English, 2 conventional machinist. Orange, $16-$18/Hr, raønh English. L/L Thuy @131 Tustin Ave, #119, Tustin, CA 92780. Tel: 714-2105959, fax: 714-210-5950 email: job@vitesserecruiting.com

600-14L-112404/145556

600-7L-112904/145955

Nha só caàn beänh nhaân tuoåi 1840 ñeå thi baèng haønh ngheà $300 reward if qualified, xin goïi 714883-1656 or 858-337-6264

600-14L-112404/145518

Massage vuøng Anaheim caàn thôï coù baèng Anaheim hoaëc coù giôø hoïc töø 600 trôû leân. Lieân laïc EVON 714-226-0597, 425-2028.

CAÀN THÔÏ BAÏC Caàn thôï nhaän hoät kinh nghieäm, phone 714-897-8499 töø 10AM 6PM, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu

600-14L-112404/145570

600-7L-112904/145974

600-14L-112504/145572

Caàn thôï construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 7197047 or ñieà n ñôn @ 11362 Westminster Ave, Ste A, Garden Grove, CA 92843

600-17L-112504/145582

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm Massage vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi, goïi coâ Kim B: 510-654-0777

600-14L-112604/145788

Caàn nhieàu Salesman Handbook Motors Group. Toång ñaïi lyù baùn taát caû haõng xe môùi (2005) vaø xe cuõ. L/L Tommy Sôn cell 714317-2424 600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179 600-7L-112904/145980

$7500 mos/$100Hrly. Need holiday Money, New Car, Gambling Debt khoâng caàn kinh nghieäm caàn nöõ treân 18 tuoåi. Vieäc laøm deã daøng, deã kieám tieàn. Khoâng coù visa hoaëc coù visa hoïc sinh OK. 714-210-6403 600-30L-113004/146051

600-7L-112804/145799

EASY MONEY Caàn nhieàu model Nöõ tuoåi töø 1645 cho ñi thi facial. Ñieàu kieän: Coù loâng maøy khoâng xaâm, da khoâng muïn. LL: 714-719-2748

600-28L-112804/145816

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

Caàn nöõ töø 25 ñeán 35 tuoåi baùn haøng full time. L/L 714-894-2233 600-7L-113004/146162

Caàn thôï bieát baét boâng Baùnh Sinh Nhaät, Baùnh cöôùi vaø phuï baùn haøng. Xin lieân laïc soá 714-8393503 or 714-333-5423 600-14L-120104/146214

600-7L-120104/146215

600-7L-112904/145907

600-7L-112404/145458

600-7L-113004/146141

Caàn taøi xeá laùi xe truck 18 baùnh, caàn coù kinh nghieäm, chaïy xuyeân bang löông cao, ñieàu kieän deã daøng, xin lieân laïc. Sôn. 714-2902318

600-14L-112204/145314

600-28L-111604/144469

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & supporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no sup-

An Auto Body Repair caàn 1 thôï Body men vaø 1 thôï sôn bieát laøm Boldo moïi chi tieát goïi 554-9050 gaëp anh An

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm ñeán nhaø keøm Toùan cho moät em lôùp 11 caàn giaûng baèng tieáng Anh, phöông phaùp daïy deã hieåu, löông haäu. LL: Hien 714-638-2888. Toái 714-968-7594 (sau 10 giôø)

600-36L-112204/145327

600-7L-120204/146413

600-7L-112804/145840

Löông tôùi $50,000/naêm Coâng ty caàn “Regional Account Rep” coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh/Vieät. Göûi resume ñeán Jean-Huy 310-581-2612, jhtran@vitcnet.com

GRAND OPENING Free Free Cafeù höông vò môùi. Ñaëc bieät coù cafeù Choàn. Môøi thöôûng thöùc. 7360 Westminster/Olive, 714-890-9711

600-7L-113004/146105

Tieäm Furniture caàn Deliveryman coù kinh nghieäm bieát laùi xe soá tay. Lieân laïc Huøng 714-7288082. Caùm ôn.

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn Saleman furniture vuøng LA. Baûo ñaûm, löông cao + Commission + Kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. LL: 323-8428942

600-28L-112204/145284

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly.

600-28L-111904/144996

600-7L-112804/145836

RAO RAO VAË VAËTT

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444

Cafe Chôït Nhôù caàn gaáp ngöôøi phuï vieäc trong quaùn 13036 Harbor Blvd. Goùc Harbor vaø Garden Grove trong khu Mervyns. L/L coâ Loan 638-7618 600-7L-120104/146221

Caàn Nöõ nhanh nheïn, vui veû giuùp vieäc, baùn haøng trong tieäm, Thöù Naêm - Chuû Nhaät, $850/thaùng. LL: UR Phone Card. 10654 Westminster (goùc Westminster / Taft) 600-7L-120104/146238

Caàn ngöôøi phuï thôï maùy (automotive) xin lieân laïc soá: 310-8316735, 310-831-6735 600-7L-120104/146241

National Mortgage Company has immediate opening for a web designer. We are looking for individual with experience with htrnl, flash, and SQL. Please send resume, links sample of previous work and salary history to HR@MORTGAGECLOSE.COM. Equal Opportunity Emloyer 600-14L-120104/146249

YORBA LINDA caàn tuyeån thôï massage therapist coù baè n g 500HR, city permite. Khoâng caàn thi. $25/HR + tips. 714-3961273, 714-961-7358

600-14L-120104/146255

USMED Corp., is looking for sales professional with experience in Medical, Pharmaceutical, Insurance, Our system does E-Billing and E-Insurance Verification for doctor office. Base $ high commission & Promotion. We are also hire experience Secretary. Henry @714-404-2806. Fax. 714-242-2128 600-7L-120104/146256

CAÀN MECHANIC TAÏI LAS VEGAS Caàn gaáp THÔÏ SÖÛA XE HÔI taïi Las Vegas coù kinh nghieäm 2 naêm trôû leân. Löông $2,000 - $3,000. Neáu good seõ taêng theâm. L/L: Anh Phong Speedshop: 702-2223660. 600-7L-120104/146261

Sales persons needed to sell home cleaning products. Work hard English Vietnamese speaking. Great salary + commission + bonuses. Sales experience is a plus. Call gor interview 714898-9343 600-14L-120104/146268

Caàn thôï Massage vuøng Anaheim. Lieân laïc. 714-496-5987 vaø caàn ngöôø i phuï Tieä m Video vuø n g Westminster. 714-782-2279 600-7L-120104/146332 600-7L-120104/146338

600-14L-113004/146080

600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322

600-7L-120204/146435

Caàn Salesman! Caàn Salesman. Tieäm furniture vuøng Fountain Valley. Caàn Salesman coù kinh nghieäm, traû löông haäu + commission (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). Lieân laïc Paul 714968-4279 600-7L-120204/146481

Caàn tuyeån nhaân vieân Nöõ tuoåi 3545, bieát baùn haøng vaø bieát söû duïng computer. Lieân laïc Coâ Hai 714893-4348 töø 10 AM ñeán 8 PM. 714-893-4348

600-14L-120204/146369

600-7L-120204/146404

Tieäm Liquor caàn nhaân vieân baùn haøng, bieát chuùt ít tieáng Anh, laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. Apply taïi 10422 Knott Ave, Stanton, CA (Knott & Cerritos)

630-2L-111904/145001

630-7L-112204/145235

Nhaø ôû vuøng Hawthorne caùch Bolsa 25 phuùt, caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 2 tuoåi röôûi vaø 1 beù trai 4 thaùng. Tuaàn 6 ngaøy, ôû laïi ñeâm, khoâng laøm vieäc nhaø. Bao aên. L/ L: 310-357-7765 cell, 310-6791057 nhaø

630-8L-112304/145367

Caàn gaáp moät ngöôøi chaêm soùc OÂng cuï töø 2PM-8PM. Lieân laïc 714-554-3270 hoaëc 714-5535460

Caàn kieám choã gôøi beù gaùi 4 tuoåi vaø beù trai 4 thaùng, vuøng Westminster vaø Garden Grove. L/L 714-317-3660. Caàn ngöôøi giöõ beù 1 tuoåi coù kinh nghieäm vaø laøm vieäc nheï trong nhaø. Xin L/L Giang 714-9024858 Caàn dì Trung nieân, sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 9 thaùng vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø; bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Nguyeãn 714-728-1157 630-14L-112404/145459

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 72 tuoåi, vuøng Chinatown, bao aên ôû, löông haäu, xin lieân laïc coâ Yeán 323-464-2075 hoaëc 213-6178685 630-6D167-112504/145598

600-3L-120204/146503

Nany - Live in Babysitter, vuøng Laguna Niguel (30 miles töø Bolsa). Caàn ngöôøi chaêm soùc, yeâu thöông beù gaù i (6 mos). Deã thöông. F/T. Nghæ ngaøy chuùa nhaät coù phoøng rieâng. Bao aên ôû, coù kinh nghieäm giöõ beù, taän taâm, bieát naáu aên, saïch seõ, tin töôûng, vui veû, ngaên naép vaø phuï ít vieäc nhaø, laøm töø thaùng 1-6/05. Bieát laùi xe caøng toát. L/L anh Paul or Tiffany 714-531-8875 office or 714-726-2132 cellular

Caàn ngöôøi baùn haøng taïi Thaåm Myõ Vieän Kimberly. Full time, da ñeïp, tính neát deã thöông, thích tieáp xuùc vôùi khaùch haøng. Löông töø $2200 ñeán $4000 sau khi train. Xin ñieàn ñôn taïi Kimberly Skin Care and DaySpa: 15191 Beach Blvd, Westminster, CA 92683 Caàn thôï bieát ñoùng tuû, bieát laøm construction, ñieàu kieän deã daøng. LL: 714-719-4582, 714-5303636

600-7L-120204/146510

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714369-3028 600-14L-120204/146526

Caàn thôï nöõ massage therapy, city permit required, khoâng caàn thi. Vuøng Myõ Traéng. Tip haäu. L/L: 714-544-1699 600-7L-120204/146532

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N hoaëc coù baèng caøng toát. Laøm ôû Anaheim L/L: 714-310-2259 600-14L-120304/146584

Caàn owner Operator chaïy töø CA to NC, chuû xe laáy veà töø $4700 ñeán $5000 traû tieàn layover. Xin L/L Le: 714-720-9020

600-7L-120304/146630

Loan Officer 2 R.E Agents wanted for Dynamic Escrow R.E 2 Mortgage firm located in Westminster. Willing to train competitive commission. Call BJ 714-308-5931 cell

600-14L-120304/146689

Cafe SI (Eden cuõ) caàn Nam Nöõ röûa ly cho ca saùng toái, caàn tuyeån tieáp vieân vui , deã thöông cho ca chieàu. Xin LL: 714-534-0108 hay 714-460-3252 600-14L-120304/146708

Quaùn cafe caàn möôùn waitress laøm vieäc full/part time, ca saùng vaø ca chieàu. Löông cao vaø tips nhieàu, xin lieân laïc 714-454-8857, 714-801-8881 600-7L-120304/146711

Caàn thôï construction coù kinh nghieäm. Lieân laïc Tín (buoåi toái) ñt: 714-758-0162

600-7L-120304/146716

Haõng cung caáp thöïc phaåm cho Nhaø Haøng vaø chôï caàn tìm Taøi xeá giao haøng full-time, khoâng ticket, khoâng tai naïn. Goïi 714821-8630

Used Car Dealer caàn tuyeån mechanic coù kinh nghieäm veà Mercedes, Lexus... Löông haäu. Vui loøng goïi 714-608-3591

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-102104/141176

Caàn 1 dì hieàn laønh, coi beù 17 thaùng. Bao aên ôû, xin lieân laïc 310406-5536 hoaëc 310-406-5535

630-14L-112604/145703

630-10L-112804/145851

Caàn moät dì ñöùng tuoåi coi 2 em beù 4 vaø 2 tuoåi taïi Baltimore, tieåu bang Maryland. Löông thaùng $1500. bao aên ôû vaø veù maùy bay. Lieân laïc Loan. 618-977-0083, 418-889-7882, 703-690-2415 630-7L-112804/145856

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø ôû Garden Grove, löông haäu, xin goïi: 714-876-7039 vaø 310-938-1363 630-7L-112804/145864

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø. Thöù Hai ñeán thöù Saùu 8AM-5PM. Xin goïi Coâ Lieân 714-638-7706 630-7L-112904/145914

Caàn ñaøn oâng tuoåi töø 50 ñeán 65 ñeå chaêm soùc cuï oâng 75 tuoåi. Xin goïi 714-223-2886 töø 8:00AM ñeán 5PM 630-7L-112904/145973

Caàn ngöôøi giöõ chaùu trai 10 thaùng. Bao aên ôû. Löông $1200 coù theå thoûa thuaän. Xin goïi 530-2274324 630-14L-113004/146027

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, ôû laïi nhaø, xin goïi coâ Thònh 310-528-2327 buoåi toái 310-3790384

630-14L-113004/146081

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, tín caån coi 2 beù gaùi ôû laïi nhaø caùch xa Santa Ana 3 giôø laùi xe. Xin goïi 909-623-1354

630-7L-113004/146086

Caàn moät ngöôøi giöõ beù trai 4 thaùng khoâng naáu aên saùng ñi toái veà $700 thaùng. Goïi Trang 714-902-7939, 714-399-5882 630-7L-113004/146090

Caàn ngöôøi giöõ em gaùi 2 tuoåi vaø vieäc nhaø. Saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi. Nhaø gaàn TP Fullerton, ñieän thoaïi 714-534-0148 630-7L-113004/146096

630-7L-120104/146194

630-4L-120104/146204

Caàn gaáp 1 ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ 2 beù 5T & 9thaùng, phuï vieäc nhaø, saùng ñi chieàu veà, 6 ngaøy/ tuaàn, vuøng Fountain Valley. Löông haäu. LL Haèng. 714-901-9882, 968-2298 630-7L-120104/146213

Caàn 1 ngöôøi ñaøn baø phuï giuùp vieäc nhaø. Lieân laïc Ngoïc: 714839-9176 hoaëc cell 714-7262184

640-36L-112404/145569

630-7L-120104/146230

630-7L-120104/146231

Caàn ngöôøi troâng em beù môùi sanh vaø beù gaùi 6 tuoåi, bieát naáu aên, phuï vieäc nhaø, vaø ôû 6 ngaøy moät tuaàn (khu Irvine), Löông haäu, xin lieân laïc Lan hay Tony cell#562688-2505 or Lan Cell#562-6882520 630-7L-120104/146242

Caàn 1 phuï Nöõ 50-60 tuoåi, giöõ beù gaùi 11 thaùng. Naáu aên chuùt ñónh, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy 1 tuaàn. LL: 714608-2600 630-7L-120104/146253

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi 2 tuoåi. Phuï baø meï khoâng ñi laøm. ÔÛ laïi ñeâm 6 ngaøy/tuaàn. Westminster. Truùc: 714-642-9205 cell, 714379-3625 630-7L-120104/146295

Caàn ngöôøi tieáp vieäc nhaø, 2 ngaøy/ tuaàn 8 tieáng/ngaøy. Coâ Huong ôû Anaheim 714-322-5520 630-7L-120204/146343

Caàn phuï nöõ kinh nghieäm troâng beù gaùi 1 tuoåi vuøng Huntington Beach. 1 tuaàn 3 ngaøy. L/L 626890-4110 630-3L-120204/146377

Caàn baùc gaùi giöõ treû ôû laïi nhaø coù phoøng nguû, NS taém rieâng, gia ñình ñaøng hoaøng, löông cao, goïi Nina 714-775-7309 11AM 5PM, 714-657-5200 6AM 9AM 630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384

630-7L-120204/146467

Caàn ngöôøi giöõ 3 treû. Xin lieân laïc Coâ Kim: 714-516-7438

630-7L-120204/146512

Need English speaking Nanny for two girls under 2 years. Live in or out Aliso Viejo Couple. Nice friendly family. Call Gary 714719-6662 630-7L-120204/146528

640-7L-120304/146631

Machine Shop caàn Programmer for Lathe 5 year kinh nghieäm trôû leân, Fanuc contro xin goïi 714953-6616 Moon or Bui

640-3L-120304/146645

Staffmark is curently hiring experienced electronic assemblers for companies in Anaheim and Fullerton temp to hire day shift pay is $9-$11. Must have six months Soldering experience and know SMT and Thru-Hole and interviee in English, resume to e-mail jnichol@staffmark.com or apply Tuesday - Friday 9-1 at 6883 Katella Avenue, Cypress (beside Target)

640-3L-120304/146647

Staffmark is currently hiring for an electrical wiring person for company in Garden Grove must have two years experience and be able to lift 50LBS. Job is on 2nd shift, but must be able to train for four weeks on day shift. Pay is $13 per hour. Must interview in English. E-mail resume to jnichol@staffmark.com or call 714-821-0211

640-14L-120304/146667

CNC Machinist, auto wheel manufacturer program/setup mill & lathe, 7 years experience preferred. Fax resume 323-2635176 640-7L-120304/146738

HIRING NOW! Join our fast-paced and rewarding sheet metal team. We work alternate shift schedules of 4/10 and 3/12 hour days to maximize production and balance family life. We need to fill 55 positions immediately. ° Assembly trainnees ° Amada press brake operators ° Turret Punch press operators ° Tig & Mig Welders ° Grinders ° Hardware machine operators Apply in person to AMF: 1011 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA or fax resume to 562-596-6799. Must bring valid documents to work! Great benefits: Med., Den., 401k, Vacation.

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS

630-7L-113004/146104

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

640-14L-112404/145550

HAÕNG “CNC” Caàn Q.A vaø Operator coù kinh nghieäm, caàn setup man vaø programmer coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

Caàn ngöôøi giöõ treû, doïn deïp nhaø cöûa, bieát naáu aên laøm 6:45 AM5:45PM. Monday -Friday. Löông $800/thaùng. LL: 714-336-6828

Caàn 1 ngöôøi giöõ 1 beù, giuùp ít vieäc nhaø. Vuøng Irvine. Foothill Ranch. Tuaàn 6 ngaøy. Phuïng 949690-1888, 949-916-1650

Caàn ngöôøi phuï giöõ treû 2 tuoåi, 2 ngaøy cuoái tuaàn, vuøng Westminster. Lieân laïc Cöôøng 714-480-6445 ngaøy thöôøng hoaëc 714-894-9053 cuoái tuaàn

640-14L-112404/145455

Haõng ñieän töû caàn möôùn nhaân vieân coù kinh nghieäm 10 SMT Inspector 6 SMT operator. Xin goïi sau 12:00PM, 791-4893 hoaëc ñieàn ñôn taïi EMI 3115 W.Warner Ave, Santa Ana, CA 92704

630-7L-120104/146227

630-7L-120204/146556

630-7L-113004/146151

640-14L-112104/145139

Caàn ngöôøi CNN Operater, Program laøm vieäc full time. Caàn phaûi bieát Fadal Machine vaø coù 2 nam kinh nghieäm, xin goïi 714-6340306

Caàn ngöôøi giöõ treû, doïn deïp nhaø cöûa & bieát naáu aên laøm 6:45AM5:45PM. Monday-Friday. Löông $800/thaùng. LL: 714-336-6828

630-7L-113004/146101

630-7L-113004/146146

MANUFACTURING JOBS

630-7L-120104/146224

Caàn ngöôøi chaêm soùc ngöôøi beänh run (stroke/parkinson). Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn, vuøng San Diego, bao aên ôû. Xin goïi 714-653-0900

Caàn ngöôøi naáu côm vaø lau doïn nhaø tuoåi töø 45 bao aên ôû vuøng Yorba Linda, xin lieân laïc Cöôøng 714-822-5630

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG

Caàn ngöôøi vui tính goïn gaøng giöõ beù gaùi vaø giuùp vieäc nhaø töø Thöù Hai - Thöù Baûy. LL: 714-965-4673

Caàn ngöôøi yeâu treû ñeå giöõ beù trai 1T. Bieát naáu aên. Laøm vieäc trong nhaø. Bieát laùi xe caøng toát. Bao aên ôû. 559-273-3874

630-3L-120104/146172

NGÖÔØI VIEÄT

630-14L-120104/146183

Vuøng Westminster caàn 1 dì coù kinh nghieäm & yeâu treû ñeán giöõ 1 beù gaùi 8 thaùng nguû qua ñeâm & laøm ít vieäc nhaø. L/L cell: 714728-9096

Caàn 1 coâ kinh nghieäm giöõ beù gaùi 5 thaùng tuoåi & phuï ít vieäc nhaø. Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. ÔÛ laïi ñeâm OK. Nhaø Westminster, löông $1000/thaùng. L/L: 714775-7878, 714-330-4125

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

630-7L-120104/146179

Caàn moät ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh troâng coi moät oâng cuï töø 6AM tôùùi 4PM moãi ngaøy. Nghæ ngaøy chuùa nhaät. Lieân laïc 714417-2297

600-14L-120204/146498

600-7L-120304/146749

Capheâ Gioït Ñaéng caàn tieáp vieân vui veû sieâng naêng. Laøm ca saùng hoaëc chieàu, tuoåi töø 21 trôû leân, xin lieân laïc 714-856-8867

630-28L-111204/144106

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

Caàn Babysitter giöõ 2 boys 5 ngaøy/tuaàn ôû Irvine, ñi veà moãi ngaøy hoaëc ôû laïi cuõng ñöôïc, goïi Duõng sau 6PM 949-387-0267 or 661-803-3359 cell

NEED ELEMENTARY TUTOR LEAVE YOUR MESSAGE AT 714-356-9364

600-28L-113004/146065

Caàn nhieàu Technician bieát söûa audio vaø video kinh nghieäm moïi chi tieát xin lieân laïc 949-939-8111

600-14L-120204/146432

600-7L-120304/146732

600-7L-113004/146055

Caàn nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät, gioûi computer. Löông haäu. L/L: 714-539-8701 TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288

Caàn 1 Tutor keøm Toaùn vaø Anh vaên cho hoïc sinh trung hoïc. Coù baèng vaø kinh nghieäm caøng toát. L/L: 714-593-9389

RAO RAO VAË VAËTT

650-84L-032603/060316

630-7L-120304/146590

Caàn ngöôøi giöõ Beù 15 thaùng vuøng Huntington Beach. Saùng ñi chieàu veà. Lieân laïc Dan: 714-235-5064 630-7L-120304/146619

Caàn ngöôøi khoûe maïnh yeâu treû, troâng baby 2 thaùng tuoåi, töø 4565, löông cao, goïi: 949-903-4769 or 949-439-3491 630-7L-120304/146707

Caàn 1 dì trung nieân hieàn laønh giöõ 2 beù trai 6 vaø 2 tuoåi. Bao aên vaø ôû. Vuøng Glendale. Xin goïi 323-428-8729 630-7L-120304/146712

Caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø töø 2 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái (6 ngaøy moät tuaàn). Goïi 714-8979474 630-7L-120304/146736

Caàn ngöôøi nöõ giuùp vieäc taïi nhaø, nguû laïi ñeâm ñeå troâng chöøng moät baø cuï giaø tình traïng vaãn coøn khoûe (90 tuoåi). Laøm 6 ñeâm vaø 1 ngaøy chuû nhaät (töø 8:30 ñeâm ñeán 8:30 saùng). Nghæ ngaøy thöù 7. Löông haäu. Xin lieân laïc Coâ Phöông 714-898-1526. 630-7L-120304/146761

Caàn 1 ngöôøi phuï coi em nhoû 1½ tuoåi, Doïn deïp nhaø vaø naáu aên caøng toát. Löông haäu, xin goïi Tam. 714720-5868

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945 650-12D127-041103/062622

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-251-3044 (cell).

650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

650-24L-081704/132445

Caàn 1 thôï nail vaø bieát Body wax. AÊn chia $60 - $40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuøng South Coast. Goïi Samantha 714414-6741. 650-100L-091604/136733

650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Höôùng daãn caáp toác töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Goïi HANNA: 562833-5433 cell.

650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727. 650-100L-032104/109698

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bieát laøm tay chaân nöôùc, bao 6 ngaøy $700, treân aên chia, coù choã aên ôû phoøng rieâng. LL Linda. 505-8664513, HP: 505-710-6857, 714890-0949 Caàn gaáp thôï Nail tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, ñi chung xe coù theå bao löông. Lieân laïc Thaûo Nguyeãn 323-566-7291 or 714376-6160 or 714-899-9644 650-14L-112104/145119

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

650-25L-110504/143067

GARDEN GROVE. Tieäm Nails lôùn caàn thôï kinh nghieäm boät, P/W, facial, waxing, tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia. LL Theùresa : 714-728-8921, 714-827-0469 (sau 8 giôø toái)

650-28L-110704/143269

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396

650-28L-110804/143348

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191

Tustin Hair Nail vuøng Myõ Traéng nhieàu walk-in caàn thôï Hair Nöõ K/N bao löông bieát nail caøng toát. Kim: 714-251-8565

650-7L-060104/120880

Caàn thôï Massage, Facial, Nail, xin lieân laïc Thöông 714-3135537 or 949-645-1339. Löông boång cao.

650-36L-072204/128776

650-28L-112104/145144

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479 650-14L-112104/145147

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm boät gioûi nhaát laø pink & white. Laøm taïi SLC, Utah. Laøm giaù cao. Xin lieân laïc 801-949-7903 650-14L-112104/145176

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Tieäm trong mall ôû Bakerfield. L/ L Michael or Kim ÑT: 661-3977470 650-10L-112104/145180

Caàn thôï Nails. Gioûi boät, bieát airbrush caøng toát. P. 562-4610562, sau 8:30PM goïi 714-8705866 650-14L-112204/145232

Caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ Traéng. Löông töø $500 trôû leân. Tip haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310781-9422 650-14L-112204/145248

Caàn thôï Nails coù baèng toùc vaø thôï toùc môùi ra tröôøng chuû bao löông. Tieäm ñoâng khaùch. L/L: 562-490-9867, sau 9PM: 714636-7136 650-14L-112204/145251

Caàn thôï Nail bieát laøm waxing, also coù station hair, nail cho thueâ, tieäm trong Big Shopping vuøng H.B., Lieân laïc Lynn: 714-3606991, (N) 714-840-8997 650-28L-112204/145260

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592 650-30L-112204/145326

CAÀN THÔÏ GAÁP Virginia caàn thôï nails xuyen bang, nam/nöõ, coù cho o. Bao löông $600/700 1 tuaàn, hon chia 6/4. xin lieân laïc Sonny W: 434973-4600, C: 571-723-9775

650-28L-111604/144347

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

650-21L-111604/144409

Caàn thôï Nails gioûi. Laøm vieäc T/ B Iowa. Coù phoøng rieâng. Khu Myõ Traéng, löông töø $3000 up. L/L: 641-422-0206 work, Thu: 641583-1656 cell

650-21L-111604/144474

Caàn gaáp Thôï Nöõ chaân tay nöôùc bieát boät caøng toát xuyeân bang vuøng Maryland. L/L Tieäm 301863-7541 Home tröôùc 9PM 301866-0881 gaëp Mimi. Tieäm Hair Nail vuøng Yucaipa Redland trong khu shopping lôùn caàn cho share 5 station toùc bao gas ñieän $1200 caàn thôï boät. L/ L: 909-881-3966 tieäm, sau 8PM 909-796-0529 nhaø 650-28L-111704/144637

Khu Canyon Country gaàn Magic Mountain caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8PM 11PM), cell: 661-993-1695

650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H 650-14L-112604/145751

Tieäm nail gaàn Little Saigon khaùch ñoâng. Tip haäu. Caàn thôï boät coù baèng Facial bieát airbrush kinh nghieäm. Bao löông neáu caàn. L/ L: 714-719-6052 650-14L-112604/145778

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L: 707-954-4200

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm xuyeân bang, löông cao, tip haäu, bao löông, aên ôû. LL: Traâm 715384-7799 (work), 715-486-0093 (home) 650-14L-112304/145372

Hair Stylist, Manicurist & Eyebrown threading assistant wanted immidiatly for full/parttime on salary and commission at Artesia and Tustin. New licensed cosmotologist get paid while train, No Clientel needed, call owner/manager. Phone: 562897-0548, 562-301-3961, 714838-3386 650-14L-112304/145411

Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station $120/w hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187 650-14L-112304/145414

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm taïi Arizona, Bao löông$700/6 ngaøy. LL: 928-257-8825

650-14L-112304/145422

Caàn Thôï Nail. Tieäm trong Super Wal-Mart. Caàn thôï Nam Nöõ. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L 914-434-2452 (Cell) 518-238-4435 (Tieäm). 650-28L-112304/145447

650-7L-112804/145793

Nail Arizona caàn thôï kinh nghieäm Pink + white tay chaân bao löông 6 ngaøy $700. Öu tieân vuøng Mesa. Goïi Marie: 714-797-1721 650-7L-112804/145794

Caàn Gaáp Tieäm Nail caùch Bolsa 15', caàn thôï boät gioûi coù baèng wax, tay chaân nöôùc. LL: 714-639-9447. 650-7L-112804/145801

NAILS & SPA Vuøng Riverside $500-$700/tuaàn caàn thôï Nam Nöõ Boät, tay chaân nöôùc, Facial waxing, airbrush, full/parttime, nhieàu khaùch walk-in, ñi chung xe neáu caàn. LL: 951-485-9658, 714348-3829 650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926 650-7L-112804/145809

650-14L-111704/144664

Palm Desert, caàn thôï Nail Nöõ gioûi boät Pink/White; thôï chaân tay nöôùc, bieát facial + Waxing caøng toát, tieäm sang troïng, tip cao, coù choã ôû. 714-273-6284 . Löông $700/tuaàn up.

650-14L-112804/145813

650-14L-112404/145512

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø bieát chuùt boät. Vuøng 714 ñi cuøng xe. LL 714638-2566, Tieäm 310-902-2862. 650-14L-112404/145530

650-24L-081704/132444

650-36L-111804/144891

Caàn 4 thôï nail, 1 thôï nhieàu kinh nghieäm baûo ñaûm löông tuøy theo khaû naêng vaø 3 thôï kinh nghieäm trung bình chia aên 60-40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuø n g South Coast. Goï i Samantha 714-414-6741.

CAÀN THÔÏ NAIL Nöõ bieát laøm boät PinK & White tay chaân nöôùc, khu sang, caùch Bolsa 15'. LL 714595-1593 caàn moät ngöôøi clean up 1 tuaàn 4 ngaøy, bieát laùi xe. 650-7L-112804/145854

Tieäm caùch Bolsa 20P, raát ñoâng khaùch, caàn thôï Nöõ laøm Facial coù baèng, coù kinh nghieäm, baûo ñaûm good income. LL Lily 310-8080788 hoaëc 714-606-6258 650-14L-112804/145858

NAILS Caàn thôï nails nöõ boät tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle vuøng Rosemead. Coù theå ñi chung xe. L/L: 323-771-2069, 626-2362435 650-14L-112404/145546

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï laøm boät coù kinh nghieäm. Bao löông. Xin lieân laïc Bình 714-757-2596 hoaëc 951-279-8146.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-112804/145819

Caàn thôï Nails Nöõ treû, bieát laøm boät gioûi vaø tay chaân nöôùc, khaùch Meã hieàn, deã chòu, laøm vieäc khoâng khí gia ñình, nghæ Chuû Nhaät . Neáu caàn seõ bao löông. LL Haïnh 562-949-6764 (w), 562-6344620 (home) sau 8:00PM 650-7L-112804/145829

Michigan, caàn gaáp 2 vôï choàng, hoaëc 2 nöõ, boät vaø nöôùc, bao löông hoaëc aên chia, tuøy theo kinh nghieäm. Chi tieát xin lieân laïc B: 734-622-8172 cell: 734-8461361 650-7L-112804/145837

Vuøng Highland Park caàn thôï Boät vaø tay chaân nöôùc $400-$450/ tuaàn. Neáu caàn bao löông. LL: 323-256-7588

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Caàn thôï Nail bieát laøm boät, Pink & White vaø tay chaân nöôùc, vuøng Laguna Hills. Khaùch Myõ traéng, tip haäu, caùch Bolsa 25 phuùt. LL: Johnny 714-585-8246, 949-9512834

650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138

650-10L-112904/145934

SAN PEDRO. Vuøng Traéng caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät spa nöôùc. Nghæ Sunday. Bao löông $450/up. Tip haäu. 310-547-4275, 310-218-9830

NAILS BAKERSFIELD Tieäm khu Myõ traéng caùch LA. 1½. Caàn thôï Nöõ boät coù baèng wax caøng toát, coù choã ôû, Löông $600-$800 moät tuaàn. Good Tips. LL: 661472-2246, 661-703-9053

CAÀN GAÁP Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc laøm saùu ngaøy. Bao löông $420 tuaàn caùch Bolsa 20 phuùt vuøng tip haäu. Laøm thoaûi maùi. 562-860-8582, 714-229-8385

650-14L-112804/145863

650-8L-112904/145942

Tieäm Nails vuøng Temple City. Caàn thôï Boät vaø wax tay chaân nöôùc. Patty. Lieân laïc 626-2857002 Bus, 626-443-7947 Home 650-7L-112904/145876

NAILS! NAILS! NAIL! Caàn gaáp thôï nail nam, nöõ kinh nghieäm xuyeân bang New York, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, bao löông $3000/ mth. L/L: 518-364-4097

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866 650-7L-112904/145892

Caàn thôï Nails boät tay chaân nöôùc vuøng Long Beach. Laøm vôùi tính caùch gia ñình (Hieàn + Vui veû). Lieân laïc: 310-632-4872

650-28L-111804/144718

650-7L-112804/145849

650-28L-112904/145890

650-28L-112604/145791

650-8L-112904/145991

NAILS LONG BEACH Tieäm Nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nail nöõ, bieát moùng boät. Full time or part time, khaùch walk-in ñoâng. L/L home: 562428-5563, work: 562-426-5499 650-7L-112904/145906

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät Pink White, tieäm nhieàu Spa, khu sang, caùch Bolsa 10', bao löông cao, laøm Sunday, Lieân laïc 714-634-2073 650-7L-112904/145912

Tieäm nail caàn 1 thôï nöõ laøm chaân tay nöôùc part time or full time. Vuøng 323 khu Meã deã thöông tieàn tips OK. Neáu ôû Westminster ñi chung xe. Xin L/L soá phone 323264-8052 or cell 714-653-8317 ñeå bieát theâm chi tieát 650-14L-112904/145916

Caàn thôï Nail Nöõ KN laøm taïi San Pedro, Orange County, coù theå ñi xe chung, bao löông $500/w. Nghæ CN. LL 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H)

650-7L-112904/145936

Tieäm Nails vuøng Long Beach ñoâng khaùch Meã vaø Myõ Ñen. Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø 1 thôï chaân tay nöôùc. L/L: 562-5992225, 562-277-5324.

650-7L-112904/145946

NAIL Tieäm gaàn bieån Huntington Beach, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tip haäu caàn thôï nöõ full time tay chaân nöôùc. L/L: 714-536-6286

650-5L-112904/145949

Salon San Juan caùch Bolsa 30' caàn thôï moùng boät bieát waxing, facial, massage bao löông neáu gioûi cho möôùn nail station, pedicure, spas. Dung 714-460-3444

650-7L-112904/145953

NAILS Orange City caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm moùng boät & silk, P/white & gel, moät thôï tay chaân nöôùc. Neáu caàn bao löông $300 $500/wk. L/L Kim: 714-5387298

650-7L-112904/145962

Tieäm Nails & Spa. Khu Traéng sang, nhieàu khaùch walk-in. Good tips. Caàn thôï gioûi boät tay chaân nöôùc. Bao löông OK. Ñi chung xe. L/laïc tieäm 310-207-9889, cell: 714-902-3853

650-28L-112904/145972

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525

650-7L-112904/145975

NAILS. Tieäm nail vuøng Corona caàn thôï boät kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng. Ñi xe chung. Xin L/L work: 951-735-4658, cell: 714390-1976

650-28L-112904/145979

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

650-14L-113004/146102

NAILS vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1H30'. Tieäm laâu naêm ñoâng khaùch tip cao coù choã aên ôû thoaûi maùi caàn thôï nails nöõ gioûi boät bao $700 tuaàn. Cell: 760-4093456, tieäm: 760-328-6609 Caàn thôï Nail xuyeân bang bao löông $3000/thaùng, coù choã aên ôû. Lieân laïc 309-662-2735, 309287-2787 650-7L-113004/146109

Caàn thôï Hair Nail full time or part time, bao löông caàn kinh nghieäm, noùi tieáng Anh. Tieäm vuø n g Tustin Myõ Traé n g. Goï i Rebecca 714-669-5447 W, 949380-4852 H sau 9PM 650-48L-113004/146110

650-14L-112904/145993

650-6L-112904/145929

650-7L-112904/145878

650-28L-111704/144642

NAILS vuøng Redondo Beach caàn thôï nail nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, khaùch walk-in nhieàu, löông cao, tip haäu. Bao theo khaû naêng laøm chuû nhaät, Kim: 310-7986330 sau 9PM 714-901-9995

650-7L-112804/145848

CAÀN GAÁP Hai thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm laøm taïi Model Nail trong mall lôùn bang Wisconsin, xin lieân laïc 715-831-0449 hoaëc 715-5521664 715-855-1466 H

650-7L-113004/146099

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt, caàn gaáp thôï boät, nöôùc facial, waxing. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562-650-5502 cell, 626-9651757 work

650-7L-113004/146108

650-14L-112904/145925

Vuøng Whitter Myõ Traéng & Meã caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, laøm 5, 6, 7. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L: 562-7772526, 626-780-3237 sau 9PM 650-14L-112304/145346

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-14L-112604/145733

Cho möôùn Station toùc tieäm ñeïp ñòa ñieåm toát vuøng Buena Park. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Baøn toùc coøn troáng vaøo laøm ngay. L/L 714-468-2526.

650-7L-112904/145988

650-21L-112904/145922

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû, trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L 707-954-4200.

650-14L-112604/145789

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm baèng Arizona. Bao löông theo khaû naêng coù choã ôû, xin vui loøng L/L: 998-649-1889, 928-649-8274

FANTASTIC SAM’S Garden Grove & Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full time or part time phaûi noùi thoâng thaïo tieáng Anh. Nöõ only. Goïi Cindy 714-8955906

650-7L-112804/145846

Shop Nail (Long Beach) caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø boät F/T vaø P/T coù baèng Waxing caøng toát. L/L Vaâ n bus: 562-531-3667 10:00AM - 7:00PM. Home: 714799-1441 650-14L-112604/145729

650-7L-112904/145920

650-7L-112904/145982

Caàn gaáp thôï nails gaáp kinh nghieäm bao löông $800 - $1000 moät tuaàn, coù choã aên ôû. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi L/L cell: 505-879-6900, W: 505-8634946, H: 505-863-9197

650-21L-112904/145921

650-14L-112604/145691

650-21L-111504/144277

650-28L-111704/144522

650-7L-081004/131434

Caàn nhieàu thôï nails nam nöõ kinh nghieäm bao löông töø $2400 $2600/thaùng, caàn moät baùc giöõ 2 treû 3T löông $1200 1 thaùng coù choã aên ôû, chuû vui veû treû, bang Georgia. Cöôøng 770-851-3639 cel, 912-538-0490 bus

650-14L-112504/145580

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671 650-28L-052704/120245

650-14L-112804/145843

650-14L-112504/145576

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

650-7L-112904/145917

Caàn 2 thôï nails nöõ kinh nghieäm bieát wax caøng toát bao löông $700 tuaàn, coù choã aên ôû chuû vui veû, bang Georgia. L/L 912-572-7913 cel

ANAHEIM HILLS Salon caàn gaáp 1 thôï toùc nöõ. Caàn bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc Ann 714-7285339

650-28L-111204/143891

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

650-14L-112804/145841

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm, laøm trong Mall, bao $800/6 ngaøy, treân aên chia, coù choã aên ôû. Vuøng Prescott Arizona, phone tieäm: 928-717-0707 call Tuan. C: 860593-0007

650-14L-112104/145100

650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn

650-14L-112404/145565 650-7L-111904/145013

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097 650-7L-113004/146112

650-7L-113004/145994

Tieäm nail vuøng Palm Spring caàn thôï Nail boät & tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L: 760-320-1227 or 760-3184862 or 760-799-3589

NAILS Caàn 1 thôï bieát laøm nöôùc, boät, bieát ít cuõng ñöôïc. Tieäm vuøng LA. Ñoâng khaùch. Tip haäu. L/L: 626272-3983 cell, 310-673-6584 bus 650-28L-113004/146113

650-15L-113004/145996

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538

650-7L-113004/146002

CAÀN THÔÏ NAIL Vuøng Michigan caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm. Bao löông hoaëc aên chia. Tuaàn laøm 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin L/ L Long 269-925-5320 W, 616634-0153 cell

Tieäm nail caùch Bolsa 25 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm boät, chaân tay nöôùc, facial waxing. Laøm Chuùa Nhaät OK. Chuû seõ bao löông. Lieân laïc 949-888-9979 or 949-689-7626

Tieäm nail vuøng Hawthorne caàn thôï nail waxing, facial, tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Lieân laïc soá 909-434-3754

650-14L-113004/146118

650-7L-113004/146119

650-7L-113004/146003

Torrance Lomita P.C.H Hair & Nail caàn thôï toùc vaø thôï nail coù kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng, aên chia hoaëc möôùn station. L/L B: 310-951-5939, 310-325-7323

650-14L-113004/146005

Caàn thôï tay chaân nöôùc. Baèng môùi OK vuøng 714, 562, 310 ñi chung xe. Lieân laïc 323-932-8625 W, 714-260-4507 cell

Tieäm nails ñoâng khaùch caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm. Löông cao vuøng Carson. L/L 310-538-8227 Mon to Sun töø 10:00AM ñeán 7:30PM Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø thôï tay chaân nöôùc bieát veõ Design, Wax, vuøng Meã, city Bellflower, bao löông $400 1 tuaàn vaø up. L/ L: 562-804-6898, cell 331-0687

650-7L-113004/146019

Caàn moät thôï Toùc coù kinh nghieäm maøu vaø highlight vaø bieát waxing khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. Bus: 714-778-5722, cell: 714876-3645

650-7L-113004/146121

650-7L-113004/146128

Cypress City caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, full time, part time, khu Myõ Traéng. Bao löông cao, tips cao. Phone: 714-821-0590 work, 714-423-1455 cell 650-7L-113004/146138

650-7L-113004/146020

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng caàn thôï nail coù kinh nghieäm seõ bao löông. Lieân laïc anh Huøng 714914-3352

650-4L-113004/146029

Caàn thôï Nails K/N bieát laøm boät vaø man/ped bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Myõ Traéng. L/L: 714-863-3343 cell, 909-5966769 B

Tieäm nail môùi, vuøng Lancaster caàn thôï laøm vieäc nhö trong gia ñình, xin goïi Tom hay Nancy 661-942-9130 göûi lôøi nhaén neáu khoâng gaëp. L.B Nails caàn Nöõ Man + Ped môùi ra tröôøng saép ra tröôøng. Chi tieát goïi 562-422-4181 10:30AM - 7:00PM

650-14L-113004/146064

NAIL. Caàn hai thôï Nails kinh nghieäm hay môùi taäp cuõng ñöôïc, xin lieân laïc Kevin hay Cindy 518331-2708 hoûi theâm chi tieát

650-10L-113004/146142

650-14L-113004/146160

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908.

650-14L-113004/146068

Beauty Salon Huntington Beach caàn cho möôùn station toùc nail goùc Bolsa Chica/Heil, ñòa ñieåm toát. Free thaùng ñaàu giaù haï. L/L Chi cell: 714-717-3404, shop: 846-4344

CAÀN GAÁP Thôï boät nöõ kinh nghieäm laøm FT/ PT, bao löông $80/day treân chia. Vuøng Westminster. L/L Höng 714-878-3628

650-7L-113004/146073

650-7L-113004/146166

COSTA MESA NAILS & SPA caàn gaáp thôï nöõ treû kinh nghieäm boät P/W, thôï chaân tay nöôùc, thôï facial waxing bao löông. L/L: 714785-7388

650-14L-113004/146163

650-7L-113004/146093

BAO LÖÔNG cao thôï Facial Wax, boät P & W, tay chaân nöôùc. Tieäm nhieàu Spa, 14 naêm, 10 phuùt laùi xe veà phía Nam töø Bolsa. 714731-7259

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-113004/146167

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-36L-120104/146333 650-14L-120204/146522

CAÀN gaáp thôï nail. Löông $700 tuaàn nghæ Chuùa Nhaät, khu Myõ Traéng, tip haäu saün choã aên ôû. Lieân laïc Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-224-8129 hoaëc 931474-6245

Caàn thôï nail nöõ xuyeân bang coù kinh nghieäm laøm tay chaân nöôùc, bao löông, coù choã aên ôû, laøm vieäc laâu daøi. L/L: 828-442-4643

650-14L-120204/146553

Costa Mesa Hair & Nails caàn moät thôï nöõ kinh nghieäm veà toùc vaø moùng tay. Goïi 949-642-3880 ngaøy hoaëc 949-294-5777 toái

650-10L-120104/146336

650-3L-120304/146754

650-14L-120204/146554

650-30L-120104/146222

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell)

650-7L-120104/146223

Tieäm Nails vuøng Chino, raát ñoâng khaùch walk-in, tip cao, caàn thôï kinh nghieäm veà Nails & Waxing, bao $550 moät tuaàn, treân aên chia. Goïi 909-762-6717 cell, 909-590-5074 work, 951-2799542 Home, leave message

650-14L-120104/146228

Caàn thôï nöõ laøm ôû Lancaster caùch Bolsa 1 1/2 hour. Bao löông $400 - $600wk. Coù choã ôû. Phi 661478-7571, 661-949-1663

650-14L-120104/146235

Santa Monica, Nails Spa caàn thôï Full time, part-time, môù i ra tröôøng OK. 310-829-5944, 323620-3168

650-7L-120104/146240

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, bieát wax caøng toát, bao löông $600/6 ngaøy, tieäm vuøng Myõ traéng caùch Bolsa 1h30', coù choã ôû, Xin goïi 805-659-5982

650-7L-120104/146247

Tieäm Nail vuøng Palm Spring khaùch Myõ traéng tip haäu caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, bao löông neáu caàn, coù choã ôû. LL: anh Ngoïc: 760-880-8407, (B) 760-3245538

650-7L-120104/146290

Tieäm nail ñoâng khaùch, vuøng Meã caùch Bolsa/LA 30 phuùt caàn thôï boät K/N bieát airbrush vaø 1 thôï tay chaân nöôùc, full/part time. Bao löông tuøy KN. L/L cell 714-7289096

650-14L-120104/146291

Tieä m nail vuø n g bieå n Santa Monica, Myõ Traéng caàn gaáp thôï nail nöõ (part time cuoái tuaàn). Xin L/L: 310-207-0161

650-14L-120104/146292

NAIL Caàn thôï Nam Nöõ xuyeân bang kinh nghieä m coù baè n g. Bao löông thaùng ñaàu $800/tuaàn thaùng sau chia 6/4. Löông cao trong mall ôû Wisconsin. L/L Vi/Johnny 608780-4847, 608-781-6707

650-14L-120104/146293

Caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc. Full time, part time. Löông cao. Neáu caàn chuû bao löông $500 up. Vuøng Chinatown Los Angeles. L/ L: 323-233-3790, sau 9PM 323547-2232

650-14L-120104/146305

LONG BEACH NAILS Caùch 10 phuùt töø Bolsa caàn thôï kinh nghieäm. Bao löông $500/ week treân chia. L/L coâ Thu 714842-8896

650-7L-120104/146307

Tieäm Nail vuøng Irvine trong khu shopping center caàn gaáp thôï kinh nghieä m P/W Waxing, Facial $600/W hôn aên chia. L/L: 949770-7781 W, 714-724-7669 cell

650-14L-120104/146321

Caàn gaáp thôï nails. Caàn thôï nails ôû Logan, Utah. Coù choã ôû. Xin vui loøng lieân laïc Lieân 435-755-7192, 435-512-1449

650-7L-120104/146328

NAIL TEK Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät nöôùc, vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 20 phuùt. FT - PT (5, 6, 7 - Nhaät) vieäc laøm coâng baèng, chi tieát xin goï i 714-997-4464, 714-3909534

650-14L-120104/146330

DVD maãu veõ Nail $100/3 ñóa (hôn 800 maãu: hoa, hoa vaên, thuù, leã hoäi). Taëng 1 DVD veõ caên baûn. L/L Linh 714-531-3830, 714251-0744

650-14L-120104/146331

Tieäm nails vuøng Pasadena caàn thôï boät tay chaân nöôùc. Full time. L/L Dieäp 626-793-4994 W, 626497-8676 C 650-7L-120304/146758

Tieäm Nail caàn thôï löông cao tip haäu. Bao löông $3000/1 thaùng hôn chia. L/L: 608-356-1157 W, 608-434-2943

650-7L-120104/146211

NAILS Caàn thôï Nöõ T/C nöôùc vaø thôï Boät seõ bao löông. Tieäm vuøng Beverly Hills, tip raát cao khaùch sang. LL Lisa 310-205-0694, 714-8833641

650-14L-120304/146714

Caàn gaáp thôï Nails bieát laøm boät gioûi coù kinh nghieäm ôû Torrance trong khu shopping lôùn. Neáu caàn bao löông theo khaû naêng. Xin lieân laïc 310-539-0365

650-7L-120104/146200

650-7L-120104/146217

650-7L-120304/146692

650-7L-120304/146747

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï Nails Nöõ K/N boät T/C nöôùc FT/PT Löông $500/up. 213-748-3699 (bus) 714-251-9156 after 9PM Caàn thôï Boät bieát laøm traéng hoàng, coù kinh nghieäm. 949-515-2178 New Port Peach

& Beauty Salon & Massage toøan nöôùc Myõ. Tuyeät ñeïp $ ñuùng heïn, baûo ñaûm, Giaù ñoàng höông. Goïi: Ñoøan: 714-575-2294

650-30L-120204/146527

650-7L-120104/146196

Tieäm Hair Nails vuøng Orange caàn gaáp thôï toùc nöõ bieát nails caøng toát. Full time or part time. Bao löông neáu caàn thieát, xin L/L Chaâu 714-921-1551, C: 909-9691490, 909-591-1915

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm vuøng Tustin caàn thôï Toùc, nail, cho thueâ station. Vui loøng goïi. 714-785-0887, sau 7:30. 714-663-2868

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495

650-7L-120104/146169

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-120204/146362

Caàn gaáp thôï nail Nöõ cho tieäm ñoâng khaùch Carson City, lieân laïc. C: 714-251-2335, (W) 310-5323830

650-14L-120204/146385

Caàn thôï nail nöõ vuøng El Centro caùch Bolsa 3 tieáng laùi xe bao $700 6 ngaøy coù phoøng rieâng aên ôû thoaûi maùi. L/L: 714-488-2375 cell, 760-335-3622 work

650-7L-120204/146386

Tieäm nails vuøng West Covina caàn thôï nam nöõ full part time, bao $500 - $600 tuøy khaû naêng. Cell 909-576-8606, home: 909-6204539

650-7L-120204/146407

Tieäm Nail & Spa trong khu shopping lôùn cuoái ñöôøng Beach vaø Whittier caàn gaáp thôï nail nöõ gioûi boät laøm full time. L/L John 714757-9918 or 714-502-0965

650-3L-120204/146409

HAIR & NAILS Caàn thôï Toùc gioûi bieát laøm Nails caøng toát. Laøm cuoái tuaàn 6,7,CN. Goïi My: 714-408-0213

650-14L-120204/146422

Tieäm caàn gaáp thôï nail. Tieäm vuøng L/A. Khu Meã. Xin lieân laïc Trang: 323-258-9269 tieäm, 310-3499845 cell

650-7L-120204/146434

Caàn thôï boät coù baèng Facial caøng toát (neáu caàn bao löông). Tieäm caùch Bolsa 20 phuùt khu Meã. Phone tieäm 310-522-0582, sau 8PM nhaø: 714-537-1008

650-7L-120204/146437

Tieäm Hair and Nail caàn moät thôï nail nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc bieát laøm boät laøm weekend, bao löông $85/day. L/L Lieân cell 714-357-8105, W: 310-5490042

650-28L-120204/146444

ACRYLICS EXPERT Nail Tech needed with exprience in Acrylics. Silk & Gel also manicure & pedicure. Must speak some English. Great location. Upscale Salon. Salary to start. Call 714-717-5197 or 714-5402645

650-7L-120204/146446

NAIL CAÀN GAÁP thôï nöõ coù kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc wax coù baèng caøng toát, bao löông haäu, xin lieân laïc 310-755-8783

650-7L-120204/146483

nails Spa vuøng bieån Long Beach ñoâng khaùch, Myõ traéng caàn thôï bieát boät chuùt ñónh cuõng ñöôïc. Goïi: 562-439-6499, sau 9PM 562-714-0491

650-14L-120204/146485

LA BELLE SPA Tieäm nail trong khu shopping center gaàn Pasadena & Glendale caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc boät, wax & facial. Tieäm ñeïp sang, löông cao tip haäu. Call: 818-5419103, 626-215-6475

650-14L-120204/146486

650-7L-120304/146562

CAÀN THÔÏ NAILS. Tieäm trong mall, khu Myõ Traéng, vuøng New York. Caàn thôï nails nöõ coù kinh nghieäm. Löông baûo ñaûm $1000/ tuaàn up. Xin goïi Tony: 518-4649990 650-14L-120304/146564

CAÀN THÔÏ NAIL Kinh nghieäm bao $800 tuaàn treân chia taïi CT, NY, AZ. Tip cao, mall vaø Wal-Mart. Coù choã ôû. L/L Phöôùc 860-883-4471, 845-4977087

650-4D17-120304/146596

MINH HAØ BEAUTY SALON 10646 Garden Grove Blvd Open 6 day 10AM - 7PM Closed Sunday Tel: 714-539-3390 Cell: 714-333-8921 Hair Advanced training center since 1986 by Minh Haø Beauty Cosmetology Intructor, khoùa caét toùc nam nöõ laøm maøu vaø highlight + straigghtening. Chuyeân nghieäp kinh nghieäm taän taâm, hoïc phí thaáp. Baûo ñaûm coù moät ngheà vöõng chaéc. 650-7L-120304/146600

Caàn thôï boät laøm P/W gioûi, thôï C/T nöôùc K/N laøm F/T hay P/T. Löông töø $600 - $900/tuaàn. L/L: 310-541-7117, 310-803-7657 650-3L-120304/146602

Caàn thôï Nail Tieäm vuøng LA caàn thôï tay chaân nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm, baèng môùi OK, Thôï vuøng Westminster ñi chung xe. LL: 323-750-5191 (W), sau 9PM. 714-878-9942 LyLy

650-7L-120204/146514

660-7L-101904/140890

Vaên phoøng Baùc Só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Front office”. Xin lieân laïc 714-9570044. 660-14L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077. 660-44L-111204/144118

650-14L-120304/146626

Tieäm vuøng Paramount caàn gaáp thôï Toùc Nail. Xin lieân laïc: 714200-8387 or 562-630-8561 650-14L-120304/146627

650-7L-120304/146642

650-7L-120304/146683

Thieát keá & Söûa chöõa tieäm Nail

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caàn thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul 714531-8875 office or 714-7262132 cellular

660-14L-112904/145900

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi cho toång ñaøi caàn löu loaùt Anh/Vieät, hoaït baùt ñaùnh maùy 35wpm coù kinh nghieäm vaên phoøng baùc só hoaëc customer services. Xin L/ L: 714-418-2488. Löông $8 trôû leân tuøy theo kinh nghieäm 660-7L-112904/145918

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com 660-7L-111604/144504

MEDICAL ASSISTANT cho V/P Baùc Só ôû Fountain Valley, front/ back office. Full & part time. Xin lieân laïc 714-654-6000 660-28L-112104/145126

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018

665-7L-080504/130679

Food To Go, caàn 1 thôï naáu kinh nghieäm vaø 1 phuï beáp, xin goïi 714-839-3019, 714-657-4644 cell

665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808

665-28L-110704/143200

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com

665-7L-111504/144274

Tieäm röôïu ôû tieåu bang Connecticut caàn moät ngöôøi doïn deïp, chaát bia röôïu. Chuû tieäm bao aên ôû löông $1200/1 thaùng. Lieân laïc 978413-9895.

665-28L-111704/144593

Tieäm Phôû vuøng Long Beach caàn phuï beáp töø 9:30AM -7:00PM. Xin LL 562-626-8280 or 949-5334841.

665-28L-111804/144782

NEEDED Japanese Restaurant in Riverside Needed Teppan & Sushi Chefs. Please call Wa @ 951-265-8262 or 951-693-1927

665-14L-112304/145341

CUSTOMER SERVICE RECEPTIONIST. No sales, bi-lingual Viet/English. No experiences required, AOL/AIM a plus. Full time, start ASAP @$8.50/Hr. Medical benefits, call: 714-5433034

Caàn phuï beáp kinh nghieäm phôû, côm, xaøo, coù khaû naêng ñieàu haønh vaø saép xeáp coâng vieäc, caàn thaønh taâm, traùch nhieäm. Löông theo khaû naêng, töø $400/tuaàn + good tip. LL: 714-260-8443

660-7L-120104/146243

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877.

660-6D167-120204/146378

TAX PREPARER caàn vieäc laøm coù 3 naêm kinh nghieäm, bieát duøng Exact tax vaø Proseries coù certificate vaø Efin cuûa IRS vaên phoøng thueá vuï naøo caàn LL: Traàn 714-350-8199 660-7L-120204/146500

Caàn nöõ thö kyù + receptionist thoâng thaïo Anh Vieät bieát Word + Excel. Lieân laïc Mr.Lee 714647-0536 hoaëc fax resumeù 714647-0218 660-28L-120204/146502

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134

Wanted men only from 21-45 yrs, must know Quick Book 2004 and Excel Program. Also must be bilingual Eng/Viet and know accounting starting at $2000/ Monthly. Fax resume to Bravo Meat Co.Inc 714-558-0735, 714653-8823 cell

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd

665-7L-120104/146239

Nhaø haøng vuøng Placentia caàn ngöôøi phuï beáp vaø ngöôøi chaïy baøn bieát chuùt tieáng Anh. L/L chò Laém 714-993-6509. Vui loøng goïi sau 2:00PM

665-7L-120104/146263

Nhaø haøng Phôû vuøng Orange caàn ngöôøi chaïy baøn, caàn bieát noùi tieáng Anh. F/S/Sun. 714-9972916

665-7L-120104/146335

665-21L-112604/145765

665-7L-112804/145815

Nhaø haøng goác Brookhurst - Mc Fadden caàn phuï beáp laøm töø 3h tröa ñeán 11h toái, Vaø ngöôøi röõa cheùn lau nhaø laøm töø 6h chieàu ñeán 12h toái. LL: 714-878-3705 sau 2h tröa.

665-14L-112804/145820

Caàn ngöôøi laøm vieäc full-time, cho Fish Department trong Seafood Market, Corona. Start $1500/ thaùng. LL: 714-232-3808, store : 951-738-1617

665-7L-112804/145861

Lieân Hueá Food To Go caàn ngöôøi phuï beáp, Goïi Coâ Dieãm. 714-6364883 vaø 714-265-1125

665-7L-112904/145937

Caàn 1 ngöôøi doïn deïp lau nhaø cho nhaø haøng. Xin L/L: 714-3929687

665-14L-112904/145943

Nhaø haøng Nhaät caàn nhieàu thôï naáu Teppan kinh nghieäm xin goïi Thaùi: 714-260-6697 or Karuta 714-994-2730. 6890 Beach Blvd, Beana Park, CA 90621

665-7L-113004/146021

Caàn ngöôøi kinh nghieäm laøm beáp cho tieäm Phôû gaàn Fullerton College. Full time hay part time. L/ L Kim 714-606-3868

665-7L-113004/146033

Caàn hai coâ chaïy baøn cho tieäm Bida California (Thanh Thaûo cuõ) vui loøng L/laïc OÂ.Ñieàu cell 714552-0330

665-7L-113004/146043

Nhaø haøng $1.99 Restaurant caàn 1 ngöôøi phuï beáp 1 ngöôøi röûa cheùn, xin lieân laïc 714-893-8364 or 714-863-8922 gaëp coâ Haø or Phöông

665-5L-113004/146134

Food To Go caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng. Lieân laïc: 714-7758834 hoaëc 714-376-1055

665-7L-120104/146237

Nhaø haøng ñoâng khaùch vuøng Little Saigon, caàn nam chaïy baøn, löông cao, tip haäu. L/L ñieän thoaïi 714839-4591

670-7L-120304/146565

Garment Man.Co. Sample maker. Call Hannah 213-7489945. 2111 S.Long Beach Ave 670-7L-120304/146597

Shop may vuøng Santa Ana caàn thôï 1 kim lock nguyeân caùi, coù kinh nghieäm phone: 714-5549262 or 251-2293 670-7L-120304/146690

Shop may haøng thung coù nhieàu quanh naêm, caàn thôï overlock 1 kim, laøm taïi shop vì haøng raát nhieàu, tieàn traû moãi tuaàn. LL: Coâ Thuûy. 714-539-0741

700 - DÒCH VUÏ

665-56L-101004/139739

665-14L-112304/145342

Naitonal Mortgage Lender in city of Orange has immediate opening for receiptionist, data entry, loan processor. Fax resume 714453-0218 or contact Heather: 714-453-0220

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868

660-14L-120104/146180

660-7L-120304/146672

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155

Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

Caàn thö kyù laøm front office. Phaûi thoâng thaïo tieáng Anh - Vieät vaø lanh leï. L/L: 714-716-9637

660-7L-120304/146640

660-30L-111404/144123

San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët

Restaurant khu lòch söï ñoâng khaùch ôû Irvine, Lake Forest, Orange caàn cashier, chaïy baøn, speak good English full-time/ Part-time, caà n nhanh nheï n , thaønh taâm. Löông caên baûn töø 6.75/hr + Good tip. LL: 714-2608443

Vaên Phoøng Nha Só caàn moät nhaân vieân laøm Front desk, laøm part time coù theå chuyeån full time neáu ñuû ñieàu kieän. L/laïc 714-893-6768

650-7L-120304/146621

Tieäm nail Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc boät, bieát noùi tieáng Anh. Xin goïi coâ Nancy 562-4274017, 714-200-5713

Caàn thôï Nails Nöõ gioûi boät P/W bieát facial. Full or part-time OK. Lieân laïc Holly 714-633-3696

660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-839-4545

Caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bieát boät caøng toát. Tieäm vuøng Myõ traéng, Giaù cao tip haäu, caùch Bolsa 35'. Lieân laïc Dung (cell): 626-246-2553

650-14L-120204/146489

650-7L-120204/146506

660-14L-112604/145669

Vaên phoøng Ñòa oác, caàn nöõ thö kyù part time thoâng thaïo tieáng Vieät vaø tieáng Anh, xin goïi 714839-7114 ñeå bieát theâm chi tieát

660-5L-112904/145945

650-8D17-120304/146592

NOÁI LOÂNG MI - XAÂM Baûo ñaûm ñeïp töï nhieân vaø laâu beàn theo kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät. Giaù caû vaên ngheä. Nhaän ñeán nhaø vaø tieäm. Van Lyù 626-827-3327

Tieäm nail vuøng Downey caàn thôï nöõ bieát laøm boät, xin L/L 714468-2406 business 562-9289333

Caàn thôï nail tay chaân nöôùc, bieát laøm boät chuùt ñænh, bao hay aên chia tuøy yù. LL: 714-902-7805

660-14L-112504/145630

Vaên Phoøng chuyeân khoa Nha Khoa vuøng Westminster vaø San Gabriel caàn tuyeån nhaân vieân haønh chính coù kinh nghieäm trong ngaønh Nha ít nhaát 3 naêm (potential office manager position) vaø dental assistant kinh nghieäm ít nhaát 2 naêm. Thoâng thaïo Anh - Vieät. Löông haäu. Xin fax reùsume veà: 714-379-2580. phone 714797-4650 hoaëc 714-379-2560. (Xin ñöøng goïi neáu khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän keå treân. Info nhaän seõ ñöôïc giöõ kín).

Coâng ty ñieän thoïai Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ.- Total Call caàn nhieàu nhaân vieân laøm part-time vaø fulltime, caàn kinh nghieäm thoâng thaïo Tieáng Vieät. Xin lieân laïc OÂ. Vuõ - Hieáu taïi 714-894-7100 Ray 1-866-662-6562

650-5L-120304/146586

Caàn thôï Nail Nöõ bieát P/W, Wax trong mall. Khu Myõ Traéng tip cao. Bao löông neáu caàn 714-5295517, 626-589-2410, 626-5717827

NAILS Caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Vannuys vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm ñoâng khaùch walk-ins. L/L Hay B: 818-891-9961, H: 818-894-9356

660-14L-051904/119110

LAKEWOOD MALL. Caùch Bolsa 20 phuùt raát ñoâng khaùch walk-in caàn 1 thôï nöõ gioûi ngheà. Löông treân $600/W. Khoâng kinh nghieä m mieã n goï i . 562-5316755, 714-522-4990

650-3L-120304/146628

650-7L-120204/146492

660-28L-071103/075446

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931

650-7L-120304/146577

650-7L-120204/146487

650-7L-120204/146491

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng traéng, caàn thôï Nöõ K/N boät, bao löông $550/tuaàn, ôû vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. LL: Taân 714-720-9140, work: 951-6748843

T&T NAILS & SPA Khu shopping Mall, khaùch sang, Myõ traéng, tip cao, caàn gaáp thôï Nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, facial, kinh nghieäm Spa. Xin LL: Bus# 714-529-3886, cell# 714478-5356

NAILS gaàn Hawthorne, Gardena caùch Bolsa 20 phuùt. Caàn thôï laøm chaân tay nöôùc, bieát wax caøng toát, khoâng kinh nghieäm OK. L/L: 310-637-3721 W, 310-357-0301 cell

660-14L-112304/145443

Medical / Optical Office needs F/ T assistant. LL: Kristee: 714899-0054 or fax resume: 714899-0117

660-30L-112604/145702

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng LA. Caàn gaáp thôï nam/nöõ kinh nghieäm boät pink white airbrush. Löông baûo ñaûm $450 - $600/ tuaàn. Neáu tieän ñi xe chung. L/L Linda B: 323-296-9337, H: 626288-7843

NAIL! NAIL! Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm saïch seõ vui veû. Bao ôû. Bao löông & aên chia, thôï nöõ caøng toát. L/L Dian 559-788-2828 sau 9 giôø toái 559-310-3201

660-28L-112304/145350

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008

RAO RAO VAË VAËTT

SERVICES 700-9999L-111901/000524

665-6L-120204/146397

Restaurant at Costa Mesa we are looking for waiter watress with experiences P/T must speak English Vietnamese Fluently. Please call Lee :714-557-8824, 425-5670 after 3:00PM

665-7L-120204/146421

Nhaø haøng caàn 1 ngöôøi nöõ phuï beáp coù kinh nghieäm laøm vieäc full time. Ñ/T: 714-531-2905

665-4L-120204/146430

Nhaø haøng vuøng Cerritos caàn: waiter or waitress bieát tieáng Anh kinh nghieäm cashier. Beáp bieát ra Phôû vaø ñoà xaøo. Thaønh: 714448-3700

665-7L-120304/146566

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon, caàn waiter part time, student welcome vaø cuõng caàn ngöôøi clean, doïn, röûa cheùn, khoâng caàn kinh nghieäm. Goïi: 714-531-5798

665-14L-120304/146637

Nhaø haøng vuøng South Bay caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng Food To Go. F/T. Löông haäu + tip. L/ L: 310-644-4828

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-14L-112204/145316

Shop may caàn thôï may nguyeân caùi ñuû moïi loaïi haøng giaù cao, goïi cho Vieân 714-473-4071, 714-657-4812

670-14L-112304/145333

Shop May vuøng Bolsa haøng nhieàu deã may, caà n thôï 1 kim vaø overlock, hoaëc nguyeân caùi. Xin goïi: 714-898-8300. Tieàn baïc soøng phaúng.

670-14L-112504/145632

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän fhôï may vaø thôï uûi. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc coâ Kim 714675-5627 hoaëc laø 714-638-0743

670-7L-112804/145803

Shop may haøng ñaàm caàn thôï may coù kinh nghieäm may overlock, 1 kim, may taïi Shop. Laøm nguyeân caùi, xin LL: Coâ Nhö: 714-537-4388

670-28L-112804/145857

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

670-7L-112904/145880

Shop may ñöôøng Euclid + Hazard caàn thôï may nguyeân caùi, lock, taïi nhaø hoaëc shop. Thôï bao caét chæ. Lieân laïc Phöông phone 714265-1896, 468-2758

670-14L-112904/145895

SHOP MAY Trask & Newhope caàn thôï may nguyeân caùi taïi shop, haøng deã coù quanh naêm. Goïi Xuaân 714-638-1287

670-7L-112904/145938

Shop may haøng lock nhieàu quanh naêm caàn theâm thôï overlock, vaø thôï moät kim v.v... Phone 714315-9735

670-7L-112904/145944

Shop may Westminster vaø Newhope chuyeân haøng vaûi vaø thun cho children caàn thôï nguyeân caùi 1 kim, overlock, final, uûi, khuy nuùt. L/L: 714-530-7291

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-14L-112904/145976

Haõng may Knit caàn thôï 1 kim vaø haøng maãu, coù kinh nghieäm. Lieân laïc Trang phone 714-5909229

670-21L-113004/146037

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328

670-7L-113004/146050

Shop may haøng thung. Caàn gaáp thôï may 1 kim vaø overlock may ôû shop. Xin L/L Lee: 714-3509771

670-7L-113004/146053

Shop may khu Euclid. Haø n g nhieàu caàn thôï 1 kim, overlock. Caàn 1 ngöôøi bieát check haøng vaø söûa haøng. Susi Production. 10802 Capital Ave, Garden Grove. Phone shop: 714-554-1356, cell: 714-856-9618

670-14L-120104/146327

Shop may Garden Grove/Fairview caàn gaáp thôï uûi, final, thôï may nguyeân caùi, 1 kim, may taïi shop, xin L/L 714-588-1170, 714-2519825

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

670-14L-120204/146379

Shop may caàn thôï: 1 kim overlock, cover, caét chæ, ñoùng nuùt, thôï uûi vv.... Tieàn baïc soøng phaúng. Xin Lieân laïc: 714-839-8194

670-7L-120204/146475

ESP DESIGN Vuøng Costa Mesa caàn gaáp thôï may bieát tieáng Anh FT/PT. 5 naêm ñeán 10 naêm kinh nghieäm. Liz: 949-295-2409

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839 700-24D167-072503/077583

ÑAÊNG’S DVD - Nhaän chuyeån Tape caùc loaïi Ñaùm cöôùi, Du lòch, Sinh nhaät sang DVD. - Chia chapter, theâm nhaïc, hình aûnh, boû phaàn hö laøm thaønh DVD. L/L 714-750-4537 cell 714595-0319. 700-36D1567-082003/081346

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

700-84L-090303/083142

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858

700-28L-100703/087977

702-30L-091202/037373

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

700-30L-071204/127033

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247)

700-56D1267-090204/134846

702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

702 - DU LÒCH TRAVEL

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702-95L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Laùi xe caån thaän vui veû Sienna 2005 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-7L-081604/132404

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748 702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí. 710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-28L-111404/144184

Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

710-105L-111901/000745

720-DL-111901/000576

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808.

710-90L-120303/095460

710-36L-120503/095891

H.07 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï ñöa ñoùn quyù vò, caàn ñi moïi nôi xa gaàn 24/24. Reû, an toaøn, lòch söï, ñuùng heïn. Xin goïi Hieån: 714636-6588, 714-878-4620 (Cell), 951-834-5809 vuøng Riverside.

710-90L-052104/119323

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

702-30L-120104/146206

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640 702-30L-120104/146209

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

710-36D12467-071404/127532 710-37L-072704/129443

Nhaän dòch vuï moïi nôi. Giaù reû. Ñuùng heïn. Taän taâm. Vui loøng goïi Meán: 714-890-3031, 714655-7897 cell 710-DL-112101/001076

DIXEVANLUU@yahoo. com Ñi trong California, phi tröôøng, hair & nails coù model. Nhaän caàm xe. L/L: 714-318-7513, 714-8781317, 714-878-8829, 714-8951554. Xin xem trong baùo Vieãn Ñoâng

710-100L-073004/129970

706-DL-111901/000567-R/B

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus 710-36L-062302/027141

APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng.

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-111004/143682

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

720-28L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

720-28L-070804/126528

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-31L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680 710-38L-030203/057431

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân TOUCH-UP xe ñuïng nheï, coï quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS - HOOD - TRUNK - DOORS look nice. 714-925-5392, 714-554-4430.

720-28L-111604/144511

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

720 - SÖÛA XE HÔI

Bulls Eye Windshield Repair khi kieáng xe bò nöùt hoaëc ñaù baén baïn haõy goïi ngay Steve Phan Technician seõ laøm kieáng xe baïn khoâng nöùt nöõa, xin goïi 714-234-4537

720-28L-022003/000579

710-28L-080102/032056

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

Repair Washer dryer refrigerator AT your home with free estimate used washer dryer together $250. Frost free refrigerator $175. Call 24 hour 714-335-3815

AUTO REPAIR

706-30L-050203/065492

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-14L-102604/141717

SIGNS & NEON

706-28L-072803/077852

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-28L-072704/129435

SIGNS & BANNERS

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

740-91L-022003/000602

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

706 - BAÛNG HIEÄU

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

720-90L-111901/000578

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

702-7L-120204/146366

706-DL-120501/002487

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

720-28L-010102/004712

710-30L-042604/115064

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

720-28L-111203/000577

720-90L-051702/022142

702-15L-111804/146164

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692 710-DL-112001/000888

ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

720-7L-113004/146114

740-31L-022003/000588

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-DL-011702/006657-B/R

NL CONSTRUCTION License #635459 - Nhaän xaây nhaø, theâm phoøng. - Söûa nhaø cuõ. - Laøm tieäm aên, Phoøng maïch. - Laøm heä thoáng, ñieän, nöôùc, gas. - Laøm cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù nheï. Free estimate Laõnh 714-971-5648 Cell: 714-396-7409

phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell 740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-184L-031003/058389

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-28L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-36L-072502/031235

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921. 740-7L-040703/061918

FLOOR CARE SPECIALIST Chuyeân loùt goã hardwood, laminate, Marbles, Tiles, taân trang nhaø beáp cabinet, countertop, kinh nghieäm. Vieäc laøm kyõ löôõng. L/L Steven 714-322-8894 740-7L-040903/062185

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa vaø thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034. 740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990 740-28L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

CONSTRUCTION 740-DL-022003/000581

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

740-90L-022802/011348

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition.

740-28L-081802/034176

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

NGÖÔØI VIEÄT

740-100L-080602/032582

740-90L-022003/000590

710-28L-100603/087783

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

702-14L-112604/145784

702-7L-120204/146508

RAO RAO VAË VAËTT

710-28L-072803/077738

702-28L-112604/145670

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

740-29L-061903/072254

740-29L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333 740-551L-080503/078934

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C15

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-42L-010804/099641

740-37L-051104/117720

740-50L-081003/079762

1658.

740-14L-073004/130044

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283

740-29L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-14L-091503/084992

740-52D7-103103/091426

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-36D1567-052604/120219

740-30L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-90L-090904/135635

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-28L-031204/108376

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229.

740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862.

740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

740-29L-091004/135828

740-36L-060204/121136

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

740-28L-041304/112983

740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-30L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714-724-3028 740-180L-100504/139129

740-84L-050904/117298

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229. 740-30L-092004/137052

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510 740-21L-081704/132493

740-30L-030704/107532

740-90L-111803/093492

740-30L-080404/130530

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

740-14L-030604/107483

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-7L-080904/131264

740-28L-021204/104289

SANG CONSTRUCTION Chuyeân xaây haøng raøo, landscape, xaây bình boâng, traùng xi maêng, stucco, cöûa soå.... Tel cell 714713-2690, hoaëc 714-373-5094.

740-90L-110603/092090

SÖÛA CHÖÕA NHAØ Laøm theâm phoøng taém môùi. Patio. Loùt gaïch. Thay cöûa soå. Sink. Thay bình nöôùc noùng. Gas. Ñieän. Nöôùc. L/L Hoà: 714-425-3906, 714-966-9082

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-90L-081503/080694

ÑIEÄN ÑIEÄN Lic #819811 Chuyeân laøm veà ñieän nhaø hoaëc thöông maïi. Môùi hoaëc cuõ. Vieäc laøm taän taâm uy tín goïi cho Thinh 714-224-2264

740-14L-060904/122113

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102504/141649

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852

740-36D357-012604/101710

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-120L-072004/128229

740-28L-081003/079710

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-7374

RAO RAO VAË VAËTT

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-28L-101704/140572

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893.

RAO RAO VAË VAËTT 740-14L-120204/146442

TAÂM Nhaän sôn trong ngoaøi nhaø, loùt gaïch marble, granite, goã hardwood, laminate, molding, söûa môùi beáp, phoøng taém. Vieäc laøm baûo ñaûm. L/L: 714-260-6323

740-10L-120204/146458

CTN. CONSTRUCTION Chuyeân ñoå Ciment Parking. Loùt gaïch trong ngoøai, xaây thaønh landscaping, taän taâm kinh nghieäm, uy tín phuïc vuï khaùch giaù phaûi chaèng. Chin Nguyen. 714-200-6164, 714-546-9045

742 - DOÏN NHAØ 740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-16L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635.

740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942

740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355. 740-7L-112404/145465

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839 740-14L-112404/145564

ART - DESIGNERS Lic #824924 ª Thieát keá, trang trí tieäm nails ª Gaén gheá spa & dòch vuï ñieän nöôùc gas. ª Bathroom & kitchen remodeling. ª Granite, marble, & wood floor. ª Phoøng nha khoa & cô sôû thöông maïi. Baûn veõ & City permit available Vui loøng goïi Hoaøng -Toáng -Hoà Xaây 714-797-0611, or 714-7285028. email.Hoxaynha@yahoo.com

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542

MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

742-91L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-91L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523.

740-28L-112904/145927

742-30L-032604/110630

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

740-21L-113004/146004

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832

740-10L-113004/146007

SÔN NHAØ Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm, vaên phoøng, nhaø haøng v.v... Trong vaø ngoaøi. Coâng vieäc baûo ñaûm, sôn toát, giaù caû nheï. 714-539-2956, 714-360-2612 cell

740-14L-113004/146056

Coâng ty Thaønh Tín chuyeân sôn nhaø, apartment vaø cô sôû thöông maïi, giaù reû, chuyeân nghieäp. Soá phone 714-728-0431

740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249 740-7L-120104/146320

CONSTRUCTION Xaây töôøng & patio enclose concrete loùt gaïch thay maùy nhaø, sôn thoåi texture remodel bathroom, thay cöûa soå. Goïi Phong 714-7195614

742-28L-040504/111849

742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-7L-061604/123253

XE BA GAÙC BEÁN THAØNH Chuyeân thaùo gôõ doïn deïp, ñoå raùc, chuyeân chôû linh tinh. L/L 714425-0542

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

JOSEPH HOA JR

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

740-28L-112604/145740

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881. 744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937 744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310 744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861 744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979 744-28L-111604/144447

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

744-28L-111604/144510

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359 744-4L-112204/145291

UÙT PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït. - Coù maùy lôùn 300 feet. - Nhaän söûa chöõa oáng nöôùc, oáng coáng coù camera. Thaønh thaät giaù reû. 714-497-7204 cell, 714-890-9775

746 - LAØM VÖÔØN 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319. 746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399 746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617. 746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435 747-102D14567-112101/001086

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 750-12D127-062203/072531

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

LÔÙP NHAÏC PHAN TRÖÔØNG NGUYEÂN Daïy: Nhaïc lyù caên baûn. Xöôùng aâm. Ñôn ca. Ñeäm ñaøn ghita. Hoïc phí nheï. 714-251-3044 (cell).

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

747-31L-041503/030681

750-28L-090204/134780

747-28L-102203/090076

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-5L-091304/136134

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

PIANO Nhaän daïy Piano cho moïi trình ñoä, löùa tuoåi, phöông phaùp daïy deã taäp, mau coù keát quaû. Lôùp ñaøn ôû Westminster, hoïc phí nheï nhaøng. L/L: 714-891-7483 hoaëc 714-425-3208.

747-96L-071404/127495

750-42L-102004/141013

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa, daïy töøng ngöôøi. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-6233607.

747-30L-092704/138068

Daïy computer: Basic, Winword, caøi program, laøm + daïy ñöa hình vaøo DVD, movie caét raùp ghi DVD. Linh: 714-531-3830, 714-2510744

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472

747-36L-110404/142990

750-14L-102504/141595

750-15L-113004/146060

ABC Driving School Lic #3966 10181 Westminster, #219 Garden Grove, CA 92843 Nhaän daïy hoïc vieân moïi tröôøng hôïp. Baûo ñaûm laùi ñöôïc xe. Ñuùng luaät. L/L Ñieäp Phan: 714-4487902

750-7L-113004/146082

750-3L-120104/146220

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell).

747-10L-120204/146455

PTT. Giaët Thaûm Heä Thoáng Maùy Truck Moute. Giaët saïch, Taåy saïch, baûo ñaûm giaù reû. Giaët nhaø, cô sôû thöông maïi. Uy tín, taän taâm. 714-200-6164, Bus 714-546-9045

Nhaän truyeàn ngheà quay phim, chuïp hình ñaùm cöôùi mieãn phí. LL: Thöông 714-350-2349 Only You Studio 9550 Bolsa #213, 714-350-8635

750-8L-120104/146269

PROGRESSIVE TUTORING Nhaän daïy taïi nhaø Math, SAT Math, AP Chemistry, SAT Chemistry and Physics. Giaûng vieân baèng MS vaø kinh nghieäm. Goïi 714-814-6080 or www.progressivetutoring.com

750-14L-120204/146561

770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040. 770-28L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn. 770-36L-100504/139082

750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

770-30L-100804/139586

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

770-56L-101804/140714

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát.

770-36L-110204/142625

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

770-28L-022404/105887

770-30L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø

ASTROLOGERS 780-35L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535. Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310. 780-36D17-053102/023976

770-28L-111004/143580

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594 820-14L-120104/146304

Nhaän giao côm thaùng taän nhaø. Moùn aên thay ñoåi. Nhaän ñaët tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, goûi ñu ñuû gan chaùy, cheø thaïch v.v... Coâ Nga 714-891-4359

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ 830-14L-031704/109170

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø roäng saïch, thoaùng maùt, yeâu treû taän taâm, chu ñaùo (Brookhurst/ Westminster). L/L 714-2519902, 714-534-8745. 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876 830-8D4567-112304/145430

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch roäng coù phoøng chôi. Taän taâm yeâu thöông treû. Nhaø gaàn Hazard vaø Magnolia. L/L coâ Lan. 714-894-3286. 830-14L-112304/145431

Nhaân giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saïch seõ, taän taâm, thöông yeâu nhö con chaùu - Keøm homework neáu caàn. L/L coâ Caån 714-636-2715 or 705-3330. Magnolia + Orangewood.

830-14L-112404/145526

Sally Daycare 0-12 tuoåi, ñöa/ñoùn. Coù potty training Art/craft/Breakfast/ Lunch/snack. Keøm homework, nhaän Calwork. L/L Sally noùi tieáng Vieät/English. Cell 714-553-4694, Home 714-590-0156.

830-7L-112904/145941

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592. 780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740, 780-95L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-28L-050704/117068

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312 780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

780-30L-111704/144661

Nhaø house Anaheim saïch seõ roäng nhaän giöõ moät chaùu moïi löùa tuoåi, chaêm soùc taän tình vaø daïy doã chu ñaùo. Lieân laïc 507-8118 or 776-7456 830-7L-113004/146022

Nhaän giöõ treû taïi nhaø. Nhaø roäng raõi saïch seõ taän taâm chu ñaùo. Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt. Lieân laïc baùc Vaân 714-657-5108 830-14L-113004/146091

Nhaø house goùc Brookhurst - Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & dì Tö 714-839-7852 830-4L-120104/146176

Nhaø roäng, goùc ñöôøng Hoover & Trask, gaàn DMV. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, chaêm soùc taän taâm. Xin lieân laïc coâ Thu 714-373-9538 830-14L-120104/146300

Nhaø goùc Beach vaø Hazard. Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân, kinh nghieäm, thöông yeâu treû. LL: Coâ Nga 714-894-9691 830-7L-120104/146312

Nhaän giöõ babysit moïi löùa tuoåi vaø keøm homework, nhaø roäng saïch seõ, yeâu meán treû. L/L: 714876-5294 830-3L-120204/146390

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø house roäng saïch seõ coù söôûi aám coù maùy laïnh cho muøa heø, xin goïi 714-539-0577, phone tay 714-717-2025 830-3L-120204/146403

Nhaän giöõ treû em moïi löùa tuoåi nhaø thoùang maùt saïch seõ, coù phoøng chôi rieâng. Goïi Coâ Kim, City Norwalk: 562-569-0731 830-28L-120304/146591

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863

RAO RAO VAË VAËTT

vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

830-3L-120304/146624

MISCELLANEOUS 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE

850-32L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Upgrade. Mua/Baùn Desktop. ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium4, $470. ° Desktop 3.0GHz Intel Pentium4, $420. Maùy môùi, toát, baûo ñaûm 714-3621032.

850-7L-093003/086993

850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû

ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-28L-012104/101178

VIEÄTSATELLITE.COM ª Free maùy vaø coâng laép raùp Directv cho 4 phoøng. Free 3 thaùng HBO Cinemax. Ñaøi Vieät Nam 24/24 SBTN leä phí töø $24.99 haøng thaùng, REFUND $150 trong 12 thaùng neáu choïn package $45. Vieät Satellite coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác Hoa Kyø. Vieät Satellite coøn baùn vaø laép raùp satellite system xem caùc ñaøi AÙ Chaâu Free haøng thaùng. Xin goïi Vieät Satellite 714-7755400 hoaëc 1-866-277-0748 Hay website: Vietsatellite.com

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-30L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-36L-061404/122985

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $139

850-3L-112304/145440

Baùn 4 wheel ñoä vaø voû xe môùi 100% cho xe Acura Interger 17 inch. Giaù reû $440 vaø 4 wheel ñoä cho xe Camry V6 giaù reû $300 voû coøn 70%. 714-260-1525 850-28L-112404/145468

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com 850-36L-112604/145792 850-7L-112804/145814

Caàn sang gaáp gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Kieåu Myõ traéng. Xe truck thuøng ñôøi 95. Xin goïi Hoàng 714534-5293, hoaëc Cindy 615-7830 850-36L-112804/145844

850-7L-112904/145870

Baùn computer môùi Athlon XP2800, 512MB, memory 40GB hardrive, CD Writer $350. Pentium 3 450MHz internet ready $150. Toaøn 714-914-3746, 714-554-4465. Nhaän upgrade/ söûa chöõa 850-7L-112904/145888

Baùn choù Chihuahua gioáng nhoû con raát ñeïp vaø deã thöông, 8 tuaàn tuoåi. Goïi: 562-233-8334

850-7L-112904/145924

Caàn baùn gaáp 5 maùy Tanning, maùy taém hôi, maùy facial new, baøn naèm ñeå goäi ñaàu, baøn massage coù loå, baøn nail Cathy Thoa : 714-697-4702 850-6L-112904/145958

Baùn caù roàng 1 feet lai 1.5 ñoû (ñuoâi ñoû), phone 714-468-3407 850-7L-112904/145959

Baùn 1 caëp maùy giaët saáy giaù $320. Moät tuû laïnh giaù $200. 1 CD hieäu Nakamichi giaù $50. Phone: 714-839-4775 850-14D167-090904/135731

850-5L-112904/145987

ªPentium 1.6GHz WindowXP DVD/CDRW 512MB, 19'’ monitor + color printer $380. ª Laptop 800MHz, WindowXP DVD/CDRW T.ñöïng $480 ª Pentium 1000MHz DVD/ CDRW WindowXP 17'’ monitor $280 Internet ready. Hoøa: 714414-7676, 714-534-1654 850-28L-113004/146000

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-101204/140002

COMPUTER ° HOLIDAY SALE Mua 1 computer system taëng 1 boä speaker coù subwoofer. ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.40GHz + 17" flat monitor $600 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $320. ° P3. 650MHz + 17" monitor $200 ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952, 714-894-4751. 850-10D124567-101704/140616

Fung Shui. Quøa taëng taân gia leã loäc All Waterfountains up to 70% off 5’x3’x3' $250 Commercial Shelves 4’x6’x7' $30. L/L OÂ. Chaû y Thoâ i Freeway 55/17th street Tustin City. 714-838-3278, 714-454-1157. 850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon - Thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkings phía sau

850-28L-111004/143669

830-3L-120304/146629

800 - LINH TINH

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-7L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

Westminster, nhaø khu Phöôùc Loäc Thoï roäng, nhaän giöõ 1-2 treû taän taâm kyõ löôõng, laâu daøi, gia ñình an taâm. Goïi coâ Ngoïc. 714-7757487 Nhaø house roäng raõi saïch seõ, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, chæ nhaän 1 beù vuøng Garden Grove / Dale. Xin LL: dì Höông: 714-5392914

770-28L-111704/144519

* Chuyeân vieân XAÂM THAÅM MYÕ maét, moâi, chaân maøy. Phöông phaùp môùi khoâng ñau, khoâng söng neùt xaâm ñeïp töï nhieân vaø quí phaùi, 50% OFF. * NHAÄN LOÄT DA MAËT. Sau thôøi gian ngaén baïn seõ coù moät laøn da töôi saùng, mòn maøng. Laøm nhoû caùc loã chaân loâng. Laøm môø ñi veát naùm. * Coù kem laøm traéng da maët vaø naùch. NOÁI LOÂNG MI Muoán laøm cho ñoâi maét thaät quyeán ruõ vôùi haøng mi cong, daày

820-9L-031903/059461

830-14L-112604/145754

780-28L-101804/140781

FREE HOÏC NOÁI LOÂNG MI Baèng saûn phaåm toát nhaát cuûa haûng Eyelash Extension Inc. cho chính Coâ Vi Quyønh ñaûm traùch. - Noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% off - Wholesale thuoác noái loâng mi (The best of Tananese) Vi Quyønh 714-720-9460, 714839-4577

820 - CÔM THAÙNG

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273

780-90L-083004/134298

770-28L-031103/058522

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

780 - CHIEÂM TINH

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

HEALTH - COSMETICS MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie

780-28L-072202/030678

750-24D167-072502/031145

KHIEU VU Daïy private & group lesson ñuû moïi trình ñoä (Vietnamese, International Style). Phöông phaùp deã hieåu. Giaù caû vaên ngheä. Call Ngoïc Anh 714-531-1436

770-14L-112404/145496

KIM’S EYELAH EXTENSION. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân. Chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole Sale caàn ñaïi lyù khaép nôi. Nhaän gaén loâng mi vaø daïy Free. L/L Kim or Anne 714609-4258

780-14L-031402/013199

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

770-28L-112204/145245

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476

770-30L-120204/146376

ÑAÏI LYÙ NOÁI LOÂNG MI Baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi. Giaù raát reû! Höôùng daãn mieãn phí. LAØM ÑEÏP NGAØY CÖÔÙI Nhaän trang ñieåm vaø laøm toùc coâ daâu. Noåi tieáng vôùi neùt töï nhieân vaø sang troïng. L/laïc: W: 714-791-9222, 714-2351744 H: 714-839-7079

INSTRUCTION

thaät ñeïp. Cuøng vôùi kyõ thuaät noái ñieâu luyeän vaø ngheä thuaät. Giaù ñaëc bieät daønh cho giôùi ngheä syõ vaø caùc baïn laøm ngaønh thaåm myõ. Xin vui loøng laáy heïn tröôùc 714376-3027

770-7L-113004/146154

770-28L-102404/141484

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Noái loâng mi. Nhaän laøm & train moïi trình ñoä. Kyû thuaät môùi ñieâu luyeän töø saûn phaåm Nhaät. Giaù ñaëc bieät. L/L Phöôïng 714-539-1372 or Davis 636-6648

750-6D127-112604/145673

PIANO STUDIO Nhaän keøm moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. Giaùo sö piano chuyeân nghieäp toát nghieäp taïi Myõ. Hoïc phí nheï nhaøng, gaàn khu Bolsa. ÑT: 714830-8686

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm taän taâm vui veû, nhaän bao ñaäu hoaëc daïy giôø. L/L Loäc 714-234-0045

747-28L-112404/145545

770-14L-091404/136370

750-90L-081004/131367

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi MEMORY, CPU & HARD DRIVE. Highest Paid Guaranteed. Call: 714-863-8344 850-14L-112204/145305

Caàn baùn gaáp Loud Speakers built in 10 inches Subwoofer. Haùt Karaoke raát hay. Giaù sieâu reû. Taëng 1 maùy massage chaân. L/L Minh home: 714-891-8649, cell: 714-478-7476

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843 850-7L-113004/146011

Refrigerater & washer & gas dryer 1 1/2 year old. Great deal possabil delevery will seperate. $650 φορ all. 714-348-9376 850-7L-113004/146061

Moving caà n baù n Mortocycle Suzuki Lc 1500 Cruiser. Black all covered in chrome, coøn raát môùi. Beautiful bike $4000. Tel: 714-260-7271 850-5L-113004/146072

Laptop Toshiba Tecra 8100 PIII600/126MB modem, CD−Rom very nice, Window/Office installed, carry bag for $399; w/ DVD $499, w/DVD, CD−RW burner $525. Call 714-310-6100 850-4L-113004/146116

Nhaø haøng move out caàn baùn heát ñoà nhaø beáp: tuû laïnh, loø, baøn gheá v.v... 714-890-9711 850-5L-113004/146117

Caàn baùn: Quít, oåi, taùo, truùc ñen, magnolia, daï lyù höông, mai vaøng, haûi ñöôøng, phöôïng, hueä, king palm vaø nhieàu loaïi khaùc. Reû, ñeïp chaát löôïng. L/L cell 714-5804833 850-7L-113004/146120

Caàn baùn 1 maùy may 1 kim töï ñoäng, hieäu Juki ñaàu traéng, maùy coøn môùi $900, vui loøng L/L 11AM to 8PM 562-607-8827 850-7L-113004/146130

Baùn maùy may 1 kim töï ñoäng maùy overlock Juki $1600. L/L Long 949-232-3193 850-7L-120104/146171

1 ñóa + motor coi ñöôïc 5 satellites, caùc ñaøi AÙ Chaâu vaø US. L/L Tony: 714-403-4775, 714-4254817 850-4L-120104/146178

Baùn Pupy nhöït luøn nhoû raát ñeïp, loâng suø hôn moät thaùng maøu traéng vaø maøu vaøng, ñöïc. 714-896-0098 850-7L-120104/146199

Caàn baùn 1 maùy lock hieäu Juky, MO3900 coù caàn nhuùng $550. 714-839-8896

850-3L-120104/146226

Baùn hoøn non boä töø Vieät Nam chuyeån qua, thaät ñeïp, giaù reû. L/ L: 909-454-6011


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C17

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

850-28L-120104/146298

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992

850-3L-120204/146348

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-14L-120304/146575

Caàn baùn 1 soá tuû kieáng tröng ñoà cho Tieäm vaø 1 soâ keä saét ñeå ñoà coøn raát toát. Xin LL: Giang 714476-4407

Caàn baùn tivi 32" hieäu Mitsubishi raát toát, tuû ñöïng TV coù kieáng cho phoøng khaùch, tuû laïnh 1 cöûa coøn môùi, goïi 714-530-4435, 714728-4514

Moving caàn baùn 6 keä baèng goã vaø löôùi saét vuoâng maøu traéng ñeå baùn haøng. Giaù thaät reû. LL: 714590-9930

850-3L-120204/146368

850-3L-120304/146601

850-3L-120304/146595

Baùn computer Intel Pentium 4 3.2GHz, 19" monitor, modem, DVDRW mouse keyboard speaker giaù $680, goïi 714-2347685

Moving xa baùn ñoà duøng tuû laïnh coù laøm ñaù, 1 giöôøng choáng ñau löng, 1 giöôøng thöôøng, 1 boä tranh sôn maøi lôùn 1 tuû aùo baèng goã, phone 714-251-9418

850-3L-120204/146380

850-2L-120304/146616

Caàn baùn duïng cuï laøm vaøng Dental Lab * Centrifugal casting machine hieäu Naycraft giaù $485. Baùn $250. * Ney Fiber Furnace giaù $495 baùn $250. Tel: 714-322-1336

850-4L-120204/146425

Baùn hoà caù 50 gal. Full set, ñeïp, meca $450 vaø hoà 60 gal, kieáng tuû laïnh 18 cuft, baøn computer. L/L: 714-334-8506

850-4L-120204/146484

Baùn choù Maltypoos loâng xuø maøu traéng raát ñeïp, deã thöông, 9 weeks ñeï p tuyeä t vaø 2 con chihuahua maøu da boø, 8 weeks minitoy raët gioáng raát ñeïp. 626285-2249, 626-589-0658

850-3L-120204/146501

Caàn baùn ELECTRONIC MASSAGE CHAIR, massage luoân ôû chaân, coøn raát môùi dö duøng. Giaù $870. Xin lieân laïc Baø Haïnh. 714775-7523

850-3L-120204/146523

Baùn tranh sôn maøi caån oác bieån raát ñeïp môùi 100% dö duøng baùn reû $150 giaù thöôøng $450 coù 2 boä treo töôøng raát ñeïp. 714-6230089

850-3L-120204/146524

Baùn 1 con caù roàng uùc maøu xanh vaø ñuoâi ñoû raát ñeïp môùi mua 2 thaùng giaù $1400. Ñi xa baùn gaáp giaù reû $720.OBO. 714-260-1525

Move out of town ª Sony TV 27 inches, Triniton, flat screen brandnew $350 ª Home theater system Sony, surround sound + 5 dics DVD, VCD, CD Plays, 6 speakers $350 ª Sony decktop computer, CD, DVD Writer + monitor speakers $500 ª Computer desk $50. Uyeân 714234-8163

850-3L-120304/146673

Moving Sale lan ñaát cymbidium thaúng ñuû maàu ñeïp, saép ra boâng $7-$15/chaäu & lan ruû cascading, giaù ñaëc bieät wholesale 909625-0116, 909-395-6579 cell, 909-673-0473

850-3L-120304/146674

Choù phoác Minature Pincher 8 tuaàn tuoåi raët gioáng maàu ñen ñoû da boø, khoân thaät ñeïp $250 $300/1 con. 909-395-6579, 909625-0116, 909-673-0473

850-3L-120304/146688

Dôøi nhaø caàn baùn boä sofa sôn maøi vaø tranh sôn maøi. Soá phone lieân laïc: 714-378-1980 home, cell: 714-717-8166. Hoûi coâ Kim

850-7L-120304/146694

Choù Chiquaqua nhoû, 02 male 10 weck tuoåi, maøu caø pheâ söõa lôït, $220/each. Phone Coâ Chöông: 714-265-9278

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

850-3L-120304/146722

2 set of Four Aluminium Alloy wheel, 6 lugs Toyota SUV, Tires 265/70/16 mounted with set of Dunlop or BF Goodrich, $300, per set. 714-651-7206. Need 1 spare, OK.

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caàn ñaám boùp cho heát caêng thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199. 900-7L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718 900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526 900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. 900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

RAO RAO VAË VAËTT

900-100L-111104/143873

900-36L-100704/139546

900-91L-052104/119322

900-14L-072304/128787

900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai. 900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

900-16D1567-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192 900-21L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

Mong gaëp laïi con trai Traàn Ngoïc Duõng con baø Traàn Thò Lieân töùc Traàn Thò Nhò. Boá laø Ngoïc Minh hieän nguï taïi: 8/128 Inala Avenue Inala, QLD 4077. ÑT :07.327.87219 Australia hay L/ L vôùi chò Haèng 323-251-4119 Cali.

900-28L-111604/144468

A+ Special Massage sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu taùi khai tröông Pamela 562-863-8575 need young model under 22 Pay $120 for...

900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963

900-36L-112304/145445

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315

900-7L-113004/146131

Caàn giaây phuùt nghæ ngôi, xin L/L Kelly 714-230-9811 900-7L-120104/146177

Tìm troø “Tieâu Thieáu Quyeàn” caùch ñaây khoaûng 4 naêm coù veà VN hoïc thôï baïc vôùi thaày Lôïi ôû Q.10. Nay thaày muoán gaëp. Neáu ñöôïc tin L/L: 781-453-1072 900-28L-120104/146216

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201 (men only)

900-10L-111504/144262

900-28L-062004/123928

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-14L-112404/145557

MASSAGE Express vuøng Anaheim bôùt $10 cho khaùch VN. Phuïc vuï töø 10AM-9:00PM. Xin ñem theo baùo ñeå ñöôïc bôùt $10 vaø Tieäm ñang caàn thôï Massage. Lieân laïc 714-226-0597.

900-36L-112804/145847

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009. TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-7L-120104/146319

900-7L-112904/145909

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän 9L/ngaøy, lieân tuïc seõ ñöôïc nhö yù

900-5L-112904/145969

FREE DIRT. Ñaát raát toát ñeå troàng caây hay laáp hoà bôi, laïi laáy FREE ñeán Thursday 2-12. Haø 14741 Purdy St (gaàn chôï ABC), Midway City 92655, 714-890-9852

HOÄI BÖU ÑIEÄN VN Nhaân dòp kyû nieäm Hoäi AÙi Höõu Böu Ñieän VN Hoa Kyø vöøa troøn moät tuoåi. Thaân môøi taát caû ñoàng nghieäp, baïn beø, thaân höõu cuøng quyù vò aân nhaân ñeán chung vui buoåi tieäc traø & vaên ngheä luùc 11AM ngaøy Dec-19-04 taïi Paracel goùc McFadden & Brookhurst. Mong taát caû tham döï ñoâng ñuû ñeå noùi leân tinh thaàn töông thaân töông trôï. www VNUSP.ORG. 714-614-4751, 526-754-3055 900-3L-120204/146361

900-7L-113004/146103

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Quaûng Ñaïi Linh Caûm Baïch Y Quan Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Con nguyeän ñaõ thaønh coâng. Nay con ñaêng lôøi nguyeän ñeå taï ôn. CL

900-7L-113004/146111

Grand Opening Massage Therapy nhieàu coâ treû ñeïp phuïc vuï taän taâm vui veû goùc Ball vaø Gilbert, Anaheim. L/L: 714-520-5591 or 714-310-2259

Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn/9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi yù xin ñaêng traû lôøi nguyeän naøy treân baùo. SP Caàn 2 coâ laøm Masage, Relax, tuoåi 18 - 30 khoâng caàn kinh nghieäm coù baèng caøng toát. Laøm taïi San Jose, chuû bao aên ôû. L/L 408-551-9839

900-7L-120204/146531

900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466 900-7L-111104/143860

KIEÀU NGA Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-653-2909. Ñieàu chænh ñaïi huyeät trò meät moûi ñau nhöùc. Giôø laøm vieäc: Töø 11AM-10PM.

900-14L-112404/145494

MASSAGE THERAPIST Foot, Body massage ñöùng ñaén. Quí coâ, Baø only. Andy 714-350-7708

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT


C18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

.3”

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C19

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Tìm caûm giaùc maïnh vôùi nhöõng baïn treû chôi xe Moâtoâ Tieáp trang C1

nhoùm ñaõ ñi quay moät caûnh cho CD ca nhaïc cuûa Trung taâm Bieån Tình. “Chaïy xe toác ñoä cao coù nguy hieåm khoâng? Vaø laøm gì khi ñoù?” Chuùng toâi toø moø. “Ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi giöõ ñöôïc toác ñoä, thaéng ñöôïc caûm giaùc sôï haõi cuûa baûn thaân,” Phong cho bieát. Phong cho bieát theâm, nhieàu khi ñang lao xe vôùi toác ñoä cao boãng maát taäp trung vaø nghó ñeán vôï con laø coù caûm giaùc sôï haõi, xe bò maát thaêng baèng vaø raát nguy hieåm. Tony, Yamaha R1, 28 tuoåi, hieän laø Nhaân vieân ñieàu tra lieân bang chuyeân veà White Color Crime cuõng ñoàng yù vaäy. Tony ñaõ chôi xe ñöôïc 2 naêm. Moät laàn anh ñaõ phaûi nhaûy ra

khoûi xe treân freeway vì bò dính oil. “Khi caûm thaáy nguy hieåm hay khoâng ñieàu khieån ñöôïc xe, phaûi buoâng vaø ñaåy xe ra. Khi ñoù xe moâtoâ seõ lao ra tröôùc vaø ngöôøi laùi xe vaêng ra ngoaøi phía sau. Neáu maëc aùo an toaøn thì treân aùo seõ coù boä phaän ma saùt laøm giaûm toác ñoä tröôït treân ñöôøng vaø an toaøn hôn. Coøn xe thì chòu ñeå hoûng vaø... kieám tieàn söûa thoâi,” Phong giaûi thích theâm veà bieän phaùp an toaøn khi coù theå xaûy ra tai naïn. Baûn thaân anh cho bieát, chöa bao giôø bò ñuïng vì taïm thôøi laøm chuû ñöôïc toác ñoä xe. Sunny cuõng chöa bò teù bao giôø. Nhöng Hoà, Suzuki 600 CC, 30 tuoåi vaø ñang ñi laøm

DAT

Khi ñi xa, nhoùm thöôøng khoâng muoán ñi ñoâng quaù 20 ngöôøi vì sôï tai naïn. Ñoaøn xe cuûa nhoùm treân xa loä 405.

Mike ñang bieåu dieãn ñi chæ baèng baùnh tröôùc treân xa loä 405.

Ñoaøn xe cuûa nhoùm treân xa loä 405.

haõng thì khoâng ñöôïc vaäy. Hoà chaïy xe ñöôïc moät naêm vaø bò teù caùch ñaây 3 thaùng (treân freeway do chaïy leï vaø oâm cua). Nhöng buø laïi, Hoà töï nhaän laø ñoäc thaân vaø vui tính. Thöôøng, Yamaha R1 (mua cuõ, giaù $6,000, “ñoä” laïi), 30 tuoåi, laøm ngheà construction, chôi xe 2 naêm. Bò teù moät laàn treân nuùi ôû Angeles Scape, xe hö naëng, daäp hoâng. Ngaøy hoâm sau laïi chaïy tieáp. Thöôøng ñaõ coù gia ñình, ñang bò vôï caèn nhaèn döõ laém. Vietnamese Velocity Nhoùm chöa coù teân vaø töï taïm goïi laø Vietnamese Velocity. Hoï laø caùc thanh nieân töø 21 ñeán 35 tuoåi, laøm nhieàu ngheà khaùc nhau vaø taát caû ñeàu coù vieäc laøm. Caùc thaønh vieân chaïy xe töø 600 cc ñeán 1,000 cc, goàm 3 loaïi: Yamaha, Suzuki, Honda. Nhoùm ñaõ töøng tham gia quyeân goùp tieàn cho naïn nhaân 911 vaø gôûi veà Newyork. Ngoaøi ra caùc thaønh vieân ñaõ tham gia ñoùng phim nhaïc trong CD cuûa Tieán Duõng “Ñeå Cho Em Ra Ñi.” Sunny cho

bieát, nhoùm muoán tìm söï uûng hoä vaø taøi trôï ñeå coù theå “chôi” ñöôïc vui vaø “höõu ích” hôn. Neáu caùc hoäi ñoaøn, phim aûnh caàn ñoùng caûnh moâ toâ, nhoùm seõ tham gia ñeå kieám tieàn. Nhoùm coù khoaûng gaàn 40

Shiseido giôùi thieäu 8 caùch thöùc chuùc tuïng Muøa Leã thaät thanh lòch! Haõy taëng cho mình hay ngöôøi thaân moät boä quaø sang troïng trong giaáy goùi xinh ñeïp!

ngöôøi. Nhöng khi ñi chôi xa, caùc thaønh vieân khoâng muoán ñi nhieàu treân treân 20 ngöôøi vì deã teù. Buoåi chuïp hình boãng naùo nhieät haún leân. Lyù do vì coù maët coâ beù Jennifer Phaïm: AÙ Haäu Miss Vietnam-USA naêm 2005. Jennifer cho bieát: “Caùc anh chaïy moâ toâ troâng very “ngaàu.” Moät vaøi thaønh vieân cuûa nhoùm tuy raát “maïnh” treân ñöôøng nhöng laïi raát “nhaùt” khi muoán chuïp hình vôùi “coâ beù” AÙ Haäu. Cuoái cuøng cuõng coù vaøi thaønh vieân daùm maïnh daïn ra ñöùng beân caïnh ñeå chuïp hình chung. Hoùa ra, ngöôøi ñeïp vaø xe “xòn” phaân khoái cao coù nhöng taùc ñoäng vaø aûnh höôûng khaùc nhau.

L.A./CHINATOWN

CERRITOS

BELLA ANA 839A N. BROADWAY (213)620-1937 BOUTIQUE ANA 988 N. HILL ST., #210 (213)620-9057

BEAUTY ESSENTIAL 13343 ARTESIA BLVD. (562)921-2464

BUENA PARK HANNAM COSMETICS 5301 BEACH BLVD. (714)521-9057

NORWALK

ANAHEIM

RODEO CERRITOS 15933 PIONEER BLVD (562)860-8095 MONTEREY PARK LITTLE TOKYO COSMETIC 111 N. ATLANTIC BLVD., #114 (626)281-5171 VITATIV 112 W. GARVEY AVE. (626)288-7728

TOMOKO’S 2943 W. BALL RD. (714)828-4960

L.A./LITTLE TOKYO FUJI COSMETICS 330 E. SECOND ST., #C (213)628-5197 LITTLE TOKYO COSMETIC 341 E. SECOND ST. (213)687-4686 LITTLE TOKYO COSMETIC— MITSUWA MARKET 333 S. ALAMEDA ST. (213)626-1694 L.A./KOREATOWN ANAIS COSMETICS— KIM SUN YOUNG PLAZA 302 N. WESTERN AVE. (323)856-7044 COSMETICS WORLD 3250 W. OLYMPIC BLVD., #219 (323)734-0777 COSMETIC CITY— NANDARANG PLAZA 3803 W. SIXTH ST. (213)389-3849 LA QUINTESSA— KOREATOWN PLAZA 928 S. WESTERN AVE., #227 (213)480-1187 RODEO COSMETICS 833 S. WESTERN AVE., #32 (213)380-0865 GLENDALE

BIO-PERFORMANCE ADVANCED SUPER REVITALIZER N COLLECTION $68

GLENDALE COSMETICS 818 N. PACIFIC AVE., #C (818)242-0058 VAN NUYS CRYSTAL COSMETICS 17639-D SHERMAN WAY (818)344-3024 WEST LOS ANGELES SATSUMA IMPORTS 2029 SAWTELLE BLVD. (310)473-3946 TORRANCE YOUNG’S COSMETICS 3030 SEPULVEDA BLVD. (310)325-9958 SHISEIDO—TORRANCE 21515 S. WESTERN AVE. (310)782-6010 COSMETIC ZONE 2396 CRENSHAW BLVD.## #F (310)618-1004

BENEFIANCE

DUO COLLECTION $81

Aaron, Yamaha R6, 24 tuoåi, laøm vieäc taïi Sôû Di Truù (INS). Aaron chaïy xe gaàn 1 naêm. Hai anh em, em laø Kenneth, chôi chung nhoùm. Caû hai cho bieát hoï raát thích ñua toác ñoä vaø chæ coù thôøi gian chaïy xe cuoái tuaàn. Caû hai chöa bao giôø bò teù xe nhöng noùi: “Chôi xe laø moät sôû thích toán keùm.” Aaron giaûi thích qua veà söï toán keùm cuûa sôû thích hôi ñaëc bieät naøy. Vaø muoán tham gia vaøo sôû thích naøy thì neân laøm gì? Anh Phong giaûi thích cho chuùng toâi nhöõng ñieàu neân laøm ñeå baûo ñaûm an toaøn... nhöng heïn gaëp laïi quyù vò ñoäc giaû trong tuaàn sau vì baøi baùo ñaõ quaù daøi.

SAN GABRIEL ALLURING CORNER 301 W. VALLEY BLVD., #103 (626)282-1301 VITATIV—FOCUS 140 W. VALLEY BLVD. (626)571-8889 SARAH COSMETICS 704 W. LAS TUNAS DR., #E2 (626)458-6206 ARCADIA GRACE COSMETICS 651 W. DUARTE RD. (626)821-8783 SAN MARINO HUNTINGTON PHARMACY 2300 HUNTINGTON DR. (626)287-9921 ROSEMEAD ANAIS COSMETICS — ROSEMEAD 8150 E. GARVEY AVE., #113 (626)288-3307 ROWLAND HEIGHTS LITTLE TOKYO COSMETIC— DIAMOND PLAZA SHOPPING CENTER 1330 FULLERTON RD., #106 (626)964-7783 VITATIV 18438 COLIMA RD., #2 (626)913-1292 YURI COSMETIC BOUTIQUE 18922 E. GALE AVE., #C (626)810-8911 ROWLAND HEIGHTS — AMORE 18305 E. COLIMA RD. (626)810-3226 WEST COVINA LITTLE TOKYO COSMETIC — MARUKAI PLAZA 1414 S. AZUSA AVE., #B7 (626)918-8636 BELLA ANA —WEST COVINA 993-3 S. GLENDORA AVE (626)950-9513

BIO-PERFORMANCE SUPER EYE CONTOUR CREAM COLLECTION $51

Shiseido ñem ñeán moät moùn quaø lyù töôûng ñeå bieåu loä nieàm haân hoan trong muøa leã. Hôn nöõa, moãi khi mua moät boä quaø, quyù vò seõ ñuôïc taëng moät soá saûn phaåm maãu raát ña daïng ñöïng trong tuùi kieåu leã hoäi ñoäc ñaùo. Quaø taëng raát giôùi haïn, haõy gheù Quaày Myõ Phaåm Shiseido yeâu thích ngay! Shiseido chæ baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm baùn taïi Quaày Myõ Phaåm Shiseido coù uûy quyeàn.

© 2004 Shiseido Cosmetics (America) Ltd.

GARDEN GROVE ARIRANG COSMETICS 9580 GARDEN GROVE BLVD. (714)537-7030 RODEO COSMETICS —GG 8911 GARDEN GROVE BLVD. (714)537-8768 SHE COSMETICS (GIGI’S) 10131 WESTMINSTER AVE. (SAIGON MARKET) (714)590-2898 WESTMINSTER GIGI’S COSMETICS 9200 BOLSA AVE., #209 (714)898-9898 VITATIV (GIGI’S II) 9191 BOLSA AVE., #127-128 (714)890-0668 COSTA MESA MITSUWA MARKET PLACE 665 PAULARINO AVE. (714)557-6699 IRVINE SHARP FIVE, INC. 15333 CULVER DR., #900A (714)653-8999 ANAIS COSMETICS-IRVINE 4790 IRVINE BLVD. SUITE 108 (714)508-8058 SAN DIEGO PRINCESS IMAGES 4688 CONVOY ST., #110 (858)277-1567 ANAIS COSMETICS— SAN DIEGO 7330 CLAIRMONT MESA BLVD., #A107 (858)279-6798 LAS VEGAS MODERN IMAGE 4059 SPRING MOUNTAIN RD. (702)257-0588


C20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

HAØNH TRÌNH TÌM ÑEÁN BEÁN BÔØ TÖÏ DO (Tieáp theo soá baùo Thöù Baûy ngaøy 27 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004)

Traàn Thaân Thò Xuyeân (UÙc Chaâu)

DAT

Baøi vieát döôùi ñaây cuûa taùc giaû Traàn Thaân Thò Xuyeân, moät phuï nöõ 69 tuoåi, hieän gia ñình baø ñang sinh soáng taïi ñòa chæ: 11 Carmyle Court Avondale Height VIC 3034, nöôùc UÙc. Baèng buùt phaùp döôùi daïng hoài kyù, taùc giaû ñaõ keå laïi haønh trình tìm ñeán beán bôø töï do cuûa ñaïi gia ñình baø sau bieán coá 30 Thaùng Tö naêm 1975. Phaûi maát 15 naêm sau bieán coá ñau thöông naøy, ñaïi gia ñình baø môùi sum hoïp treân “queâ höông” môùi. Baøi vieát döôùi ñaây ñöôïc anh Phaïm Phuù Ñöùc, con trai taùc giaû cung caáp cho Ngöôøi Vieät Treû.

...Döôøng nhö chæ coù hai caäu chuû thuyeàn vaø taøi coâng coøn bình tónh. Coù leõ hai caäu ñaõ quen vôùi nhöõng caûnh töôïng soùng to gioù lôùn treân bieån caû. Hai caäu raát im laëng, khoâng noùi lôøi naøo caû. Nhìn neùt maët cöông quyeát ñaày nghò löïc, ñang caàm giöõ tay laùi cho thuyeàn khoûi bò laät uùp, troâng thaät duõng caûm. Giöõa bieån caû meânh moâng bao la baùt ngaùt, khoâng coù ghe thuyeàn naøo, khoâng bieát ñaâu laø bôø beán, neân hai caäu phaûi thaû neo xuoáng, khoâng cho thuyeàn chaïy nöõa, coá caàm giöõ cho chaéc tay laùi ñeå baûo veä sinh toàn cuûa 25 maïng ngöôøi treân thuyeàn. Neáu chaúng may thuyeàn maø bò laät, choân vuøi döôùi loøng bieån Ñoâng thì cuõng chaúng ai bieát ñaâu maø tìm. Sau maáy tieáng ñoàng hoà, trôøi yeân laëng daàn, côn möa doâng ñaõ taét, heát gioù. Trôøi baét ñaàu saùng laïi. Chuû thuyeàn nhoå neo vaø baét ñaàu chaïy tieáp. Ngaøy hoâm sau, thuyeàn chaïy bình yeân, nhìn treân bieån chaû coù boùng ghe naøo. Khi gaàn tôùi bôø bieån Haûi Nam, thì môùi thaáy vaøi chieác thuyeàn. Chuû thuyeàn cho chaïy raø raø beân caùc thuyeàn ñaõ gaëp ñeå hoûi xin nöôùc uoáng vaø hoûi tìm ñöôøng vaøo ñaûo Haûi Nam. Sau laàn kinh hoaøng ñoù, toâi thaáu hieåu theá naøo laø söï hung döõ cuûa bieån vaø khoâng coøn nghi ngôø veà con soá haøng vaïn ngaøn thuyeàn nhaân Vieät Nam khaùc ñi vöôït bieån nhö chuùng toâi ñaõ bò choân vuøi döôùi ñaùy bieån. Ñoù laø chöa noùi ñeán nhöõng ngöôøi bò haûi taëc gieát hay baét ñi. Chuùng toâi khôûi haønh töø Ñaø Naüng ñeå ñi Hoàng Koâng, neân khoâng gaëp haûi taëc nhö nhieàu baø con ñi töø Mieàn Nam qua Vònh Thaùi Lan bò boïn haûi taëc cöôùp, gieát, haõm hieáp ñaøn baø con gaùi; OÂi! thaät laø ñau khoå vaø daõ man voâ cuøng. Chieàu hoâm ñoù, sau 2 ngaøy ñi treân bieån caû, thuyeàn chuùng toâi taáp ñöôïc vaøo bôø bieån cuûa ñaûo Haûi Nam. Chuùng toâi loäi nöôùc ñi boä vaøo bôø, nöôùc trong veo thaáy caùt traéng ôû döôùi, möïc nöôùc tôùi roán öôùt heát aùo quaàn. Khoaûng caùch töø choã thuyeàn ñaäu vaøo bôø cuõng phaûi laø 20 meùt. Chuùng toâi ñöôïc Chính quyeàn taïi ñaûo Haûi Nam tieáp ñoùn töû teá, hoï naáu côm, xaøo ñaäu taây vôùi thòt heo cho chuùng toâi aên moät böõa no neâ. Toái ñaáy chuùng toâi ñöôïc nguû laïi trong caùc nhaø hoang vaéng. Treân thuyeàn coù vôï vaø 2 con cuûa Taøi coâng ôû laïi ñeå giöõ thuyeàn. Chieàu hoâm sau, chuùng toâi ñöôïc phaùi ñoaøn ôû Haûi Nam tieãn ñöa ra bôø ñeå giaõ töø. Khi ñeán bôø bieån thì oâi thoâi, thuyeàn cuûa chuùng toâi noåi treân baõi bieån, maët nöôùc thì ruùt ra tít ñaèng xa. Chuû thuyeàn vaø taøi coâng cuøng nhau ñaåy thuyeàn ra nöôùc. Thuyeàn bò maéc caïn treân bôø neân khi ñaåy ra bò gaõy tay laùi. Theá laø chuùng toâi cuøng nhau trôû lui vaøo ñaûo, nhôø baø con ôû ñoù daãn vaøo phoá Haûi Nam söûa tay laùi. Chuû thuyeàn vaø taøi coâng cuøng hai con gaùi ñi vaøo thaønh phoá ñeå söûa tay laùi. Tieän ñoù con trai lôùn cuûa toâi cuøng ñi theo ñeå ñaùnh ñieän tín qua cho caùc anh chò noù ôû UÙc bieát laø: “Meï vaø 4 tuïi em ñaõ ñeán Haûi Nam”. Moïi vieäc xong xuoâi, chuùng toâi rôøi Haûi Nam vaøo luùc 4 giôø chieàu ngaøy 23 Thaùng Baûy 1987.

Toâi nghe caäu chuû thuyeàn noùi laø baây giôø mình khoâng coøn lo nöõa, cöù doïc theo bôø bieån Trung Quoác maø ñi tôùi Hongkong. Toâi raát vui möøng vì tin laø mình seõ ñeán Hongkong ñöôïc deã daøng. Nhöng ñaâu coù ngôø, ñeán ngaøy 25 Thaùng Baûy 1987, thuyeàn ñang chaïy thì trôøi boãng toái ñen, maây che phuû, soùng gioù laïi noåi leân aøo aøo, töøng ñôït soùng cao to hôn maùi nhaø ôû ñaèng xa uøa ñaäp tôùi, nhö muoán nuoát chöûng con thuyeàn nhoû beù cuûa chuùng toâi. Roài möa xuoáng doàn daäp, con thuyeàn troøng traønh nhoài leân thuït xuoáng, ngöôøi trong thuyeàn oâm nhau nhaøo qua nhaøo laïi, troâng thaät khuûng khieáp. Chuû taøu môû maùy cho chaïy nhanh vaøo bôø. Thuyeàn vöøa caäp tôùi bôø, chuùng toâi nhìn thaáy moät chieác taøu thaät to nhö caùi saân tröôøng hoïc ñang ñaäu ôû bôø ñoù (chaéc laø luùc ñoù thuyeàn chuùng toâi nhoû quaù neân thaáy taøu naøy to ñeán vaäy!). Moät oâng cuï treân taøu nhìn thaáy thuyeàn chuùng toâi, oâng vaãy tay goïi cho coät daây neo vaøo thuyeàn, roài baûo chuùng toâi leân taøu ñeå aån truù. Chuùng toâi coù taát caû 25 ngöôøi, gia ñình toâi goàm coù toâi, 4 con vaø 1 reå, gia ñình chuû thuyeàn coù 2 cha con, gia ñình taøi coâng coù hai vôï choàng vaø hai con, coøn laïi nhöõng ngöôøi baø con beân chuû baõi. OÂng naáu cho chuùng toâi aên, vaø baûo chuùng toâi vaøo trong khoang nguû laïi, saùng mai trôøi taïnh roài haõy ñi. Ñeâm hoâm ñoù nguû laïi treân taøu maø chuùng toâi nghe gioù aàm aàm ñaäp vaøo taøu töôûng chöøng nhö taøu saép vôõ; gioù thì thoåi aøo aøo möa truùt xuoáng. Chieác taøu to, lôùn nhö vaäy ñoù, maø cöù laéc qua laéc laïi maõi, nöôùc bieån taït vaøo nghe raàm raàm. Chuùng toâi ñöôïc ôû treân taøu maø coøn ruøng mình lo sôï, huoáng gì ôû treân moät chieác thuyeàn nhoû. Saùng mai nguû daäy chuùng toâi thaáy taøu cuûa oâng cuï cuõng nhö caùc thuyeàn ñaäu ôû bôø, cuõng nhö thuyeàn cuûa chuùng toâi ñeàu naèm treân baõi bieån caû. Phaûi ñi cuõng 30 meùt môùi ñeán maët nöôùc. OÂng cuï chæ tay leân trôøi noùi cho chuùng toâi bieát laø phaûi chôø ñeán chieàu thôøi tieát toát môùi ñi ñöôïc. Chieàu laïi, chuùng toâi seõ ñi tieáp, nhöng khi ñaåy thuyeàn ra maët nöôùc thì tay laùi laïi bò gaõy laàn nöõa. Theá laø taøi coâng vaø chuû thuyeàn laïi phaûi vaøo bôø tìm hoûi ñöôøng ñeán söûa tay laùi. Trôøi thaùng 7 thöôøng coù möa gioâng, nhöng sau côn möa gioâng trôøi laïi saùng. Chuùng toâi laïi tieáp tuïc cuoäc haønh trình vaøo luùc 6 giôø chieàu. Thuyeàn ñi ñöôïc 2 ngaøy bình yeân, thænh thoaûng laïi thaáy vaøi chieác taøu bôi ôû xa, chuùng toâi raát yeân taâm. Cöù theá, taøi coâng nhìn vaøo haûi baøn chaïy lieân tuïc. Ñi ñöôïc 6 ngaøy, vaøo khoaûng 4 giôø chieàu trôøi yeân bieån laëng, moïi ngöôøi trong thuyeàn vui möøng. Nhìn ra bieån trôøi, chuùng toâi thaáy ñaøng xa coù moït ñaøn caù heo bôi nhaûy treân maët nöôùc, trong ñeïp tuyeät, nhöng anh taøi coâng baûo chuùng toâi yeân laëng, khoâng neân noùi gì caû. Caäu noùi kheõ “Maáy vò caù naày thöôøng laø aân nhaân cuûa nhöõng ngöôøi gaëp naïn treân bieån caû”. Chieàu hoâm sau ñoù laïi caûnh möa to gioù lôùn, maây che phuû caû baàu trôøi, gioù caøng to soùng caøng lôùn, cöù töôûng mình seõ bò

Hình chuïp baøi baùo treân tôø The Age (nhaät baùo lôùn nhaát nöôùc UÙc) vieát veà gia ñình baø Traàn Thaân Thò Xuyeân.

thuyeàn aäp xuoáng vaø cheát ngay treân bieån caû. Toâi cöù doø hoûi caäu chuû taøu vaø taøi coâng tình hình coù sao khoâng, thaáy sôï quaù. Caùc caäu khoâng noùi gì caû, nhöng troâng raát bình tónh, chaéc laø ñaõ quen vôùi caûnh ôû bieån caû roài, neân chuùng toâi bôùt lo phaàn naøo. Thuyeàn laïi taáp vaøo bôø gaàn hoøn ñaûo naøo ñoù, chuùng toâi thaáy ôû treân bôø cuõng coù nhieàu ghe thuyeàn nhoû ñaõ truù aån ôû ñoù. Thuyeàn vaøo ñöôïc bôø roài, chuû thuyeàn ôû laïi vôùi moät ñöùa con, coøn laïi chuùng toâi theo ñöôøng moøn ñi maõi, treøo leân ñoài nuùi, vì nhìn thaáy treân ñoài cuõng coù maáy ngoâi nhaø. Ñaây laø moät hoøn ñaûo nhoû cuûa Trung Quoác. Leân ñeán ñænh ñaûo, chuùng toâi thaáy coù maáy caên nhaø thaät to roäng lôùn, nhöng khoâng hieåu vì lyù do gì maø nhöõng ngoâi nhaø ñoù saäp naùt ñoå heát maùi, chæ coøn laïi maáy böùc töôøng gaïch troâng raát ñieâu taøn. Chuùng toâi ñi laàn vaøo trong thì thaáy coù caùi beáp baèng 3 taûng ñaù ong döïng laïi, caïnh beân laø ñoáng cuûi röøng, coù maáy caùi xoong noài nhoû nhoû nhöng khoâng thaáy ngöôøi naøo caû. Chuùng toâi ñònh ôû ñoù nguû laïi 1 ñeâm cho khoûe. Caäu taøi coâng laáy caùi röïa ôû beáp ra chaët laù nhaùnh caây treân ñoài ñem vaøo traûi ôû neàn nhaø cho chuùng toâi naèm, vì neàn ñaát lôûm chôûm toaøn gaïch vuïn ñoå naùt, coøn maáy ngöôøi khaùc thì ñi vaøo trong nuùi chôi, ñaøn baø chuùng toâi laên ra naèm treân laù cho ñôõ meät. Vì bao nhieâu ngaøy ñi treân thuyeàn ñaâu coù choã ñeå naèm, phaûi ngoài saùt vaøo nhau meät moûi cuõng nhieàu roài. Môùi naèm ñöôïc 5, 10 phuùt gì ñoù trôøi noåi gioâng, saám seùt aàm aàm, möa aøo aøo truùt xuoáng döõ doäi. Chuùng toâi chöa kòp ñöùng daäy, thì töø ñaâu moät ñaøn boø maáy chuïc con chaïy uøa tôùi, böôùc qua ngöôøi chuùng toâi maø vaøo taùn loaïn. Hoaûng quaù, chuùng toâi chaïy vaøo goùc

bôø töôøng vöøa naáp möa vöøa traùnh boø. Chuùng toâi nhìn thaáy moät ngöôøi thanh nieân maëc aùo quaàn maøu xanh reâu nhö lính, caàm con roi ñi theo sau ñaøn boø. Luùc ñoù chuùng toâi thaáy nöôùc chaûy treân caùc nhaùnh laù, luùt caû ñaùm laù nhö con suoái. Sau 30 phuùt möa to gioù lôùn, trôøi taïnh, vaø saùng trong. Chuùng toâi cuøng nhau tìm ñeán ngöôøi thanh nieân ñeå chuyeän troø. Chuùng toâi ñaâu coù hieåu ñöôïc tieáng cuûa caäu ta, vaø caäu ta cuõng ñaâu coù hieåu ñöôïc tieáng Vieät cuûa mình. Theá laø 2 beân cöù ñöa tay laøm daáu. Caäu cho nöôùc ñem theo uoáng vaø ít cuûi xuoáng thuyeàn naáu aên. Ñeán baây giôø gaàn 17 naêm qua roài, ngoài keå laïi, chuùng toâi vaãn khoâng queân caûnh töôïng ñoù. Sau 2 tieáng ñoàng hoà leân ñaûo, chuùng toâi baét tay chaøo giaû bieät ngöôøi trai ñoù, vaø cuøng nhau ñi vaøo thuyeàn aån truù trong ñeâm. Saùng hoâm sau, luùc 6 giôø saùng, trôøi yeân gioù laëng. Ñaây laø ngaøy thöù 7 trong chuyeán ñi. Taøi coâng môû maùy chaïy. Trôøi saùng töôi, quang caûnh thaät eâm ñeïp. Moïi ngöôøi chuùng toâi ñeàu vui töôi nhìn caûnh bieån. Nöôùc bieån sao maøu ñuïc vaøng nhö nöôùc luït, nhieàu thuyeàn nhoû ñaäu saùt nhau, khoâng hieåu coù phaûi ñaây laø nôi caùc thuyeàn nhoû cuûa ngöôøi Trung Quoác ñi laøm bieån ñaäu, hay laø hoï thaáy möa to gioù lôùn neân vaøo ñaây aån nuùp. Thuyeàn chuùng toâi chaïy laàn laàn ra khôi ñeå tieáp tuïc ñi. Taøi coâng noùi: “Gaàn ñeán Hoàng Koâng roài”. Thuyeàn chaïy laàn laàn xa bôø, Chuùng toâi thaáy bieån meânh moâng bao la, laïi nhöõng ngoïn soùng cao vuùt chaïy tôùi ñöa thuyeàn chuùng toâi leân cao, roài haï xuoáng troâng raát haõi huøng. Thænh thoaûng laïi thaáy nhöõng chieác taøu lôùn cuûa ngöôøi Trung Quoác chaïy ñaèng xa, vaø vaøi thuyeàn nhoû. Gaëp thuyeàn taøu naøo, taøi coâng chuùng toâi cuõng

gheù keà beân ñeå hoûi thaêm ñöôøng ñi ñeán Hongkong, vaø xin mua theâm löông thöïc nöôùc uoáng. Nhöõng ngaøy naøy trôøi trong xanh, bieån laëng neân thuyeàn toâi ñi lieân tieáp, khoâng gheù vaøo bôø aån nuùp nöõa. Sau 2 ngaøy ñeâm, töùc laø ñeâm thöù 11 keå töø ngaøy chuùng toâi khôûi haønh, chæ coøn caùch moät tieáng ñoàng hoà nöõa laø ñeán ñaát lieàn. Thaønh phoá Hoàng Koâng baét ñaàu töø töø hieän ra ôû chaân trôøi, moãi luùc caøng roõ hôn. Hoa tieâu höôùng thuyeàn ñeán ñoù. Moïi ngöôøi trong thuyeàn vui möøng hôùn hôû, nhìn xuoáng maët nöôùc bieån thaáy coù maáy ñaøn caù hoá traéng boùc bôi loäi, roài thænh thoaûng coù vaøi con nhaûy voït leân thuyeàn, troâng thaät vui. Cuoái cuøng con thuyeàn coûn con ñaõ khoâng phuï loøng 25 ngöôøi chuùng toâi, noù vöôït hôn maáy ngaøn daëm, traûi qua bao soùng to gioù lôùn, ñöa chuùng toâi bình yeân ñeán ñöôïc beán caûng Hoàng Koâng. Thuyeàn chuùng toâi chaïy voøng quanh caûng ñeå tìm caûnh saùt. Nhöng laâu quaù, sau 20 phuùt maø chaû thaáy ai hoûi gì. Chuùng toâi môùi baøn vôùi nhau, cho thuyeàn gheù vaøo bôø, roài leân bôø hoûi nhöõng ngöôøi ñöùng chôi treân ñoù ñeå gaëp caûnh saùt Hongkong. Ñöùa con gaùi cuûa toâi coù hoïc tieáng Anh ôû nhaø neân ñi theo vaøi ngöôøi leân bôø ñeå tìm. Con toâi vaø maáy ngöôøi veà laïi thuyeàn, thì ñoä 15 phuùt sau thaáy 1 chieác taøu cuûa police ñeán. Chuùng toâi ñöôïc ñöa heát leân taøu police, chieác thuyeàn nhoû beù cuûa chuùng toâi ñöôïc keùo daây coät beân vaø daãn theo. Sau khi taøu chaïy ñöôïc moät tieáng ñoàng hoà, thì coù moät ngöôøi caûnh saùt môû daây coät con thuyeàn nhoû cuûa chuùng toâi vaø nhaän chìm xuoáng bieån caû. Loøng toâi buøi nguøi xuùc ñoäng khi nhìn thaáy ñöùa con gaùi cuûa toâi, vôùi hai haøng leä treân ñoâi maù gaày goø, vì (Coøn tieáp)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D1

.3”

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TAØI LIEÄU SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

Nhaân dòp ghi daáu 30 naêm ngöôøi Vieät löu vong 1975-2005

VIEÄT NGÖÕ TREÂN THEÁ GIÔÙI GIAO CHÆ - SAN JOSE 2004 Tröôùc naêm 1975, ngöôøi Vieät löu vong chæ coù maët taïi caùc xoùm nhoû ôû Thaùi Lan, Laøo, vaø Cam Boát. Phaûi laø du khaùch coù tinh thaàn maïo hieåm môùi tìm ñeán caùc khu vöïc heûo laùnh coù löu daân goác Vieät taïi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ vaø nghe ñöôïc moät loaïi Vieät ngöõ pha troän vôùi thoå aâm. Ngoaøi ra treân theá giôùi, daân Vieät hieän dieän raát coâ ñôn raûi raùc boán phöông trôøi vaø voán lieáng Vieät ngöõ cuûa oâng cha ñem theo haàu nhö daàn daàn mai moät. Nhöng töø thaùng 4-1975 ñeán nay thì moïi thöù hoaøn toaøn thay ñoåi. Ngöôøi Vieät hieän dieän treân 5 chaâu, 4 beå leân ñeán 3 trieäu ngöôøi quy tuï thaønh caùc coäng ñoàng vaø Vieät ngöõ ñaõ phaùt trieån voâ cuøng maïnh meõ. Ngöôøi Vieät tî naïn ra ñi töø mieàn Nam suoát 30 naêm qua ñaõ xaây döïng caùc coäng ñoàng taïi Hoa Kyø vaø theá giôùi töï do. Trong khi ñoù, ngöôøi Vieät ñi lao ñoäng töø mieàn Baéc ñaõ coù caùc coäng ñoàng taïi Nga vaø caùc quoác gia Ñoâng AÂu. Ña soá noùi Vieät ngöõ trong nhaø, ngoaøi chôï, vaø caùc nôi sinh hoaït coâng coäng. Caùc nôi ñoâng ñaûo daân tî naïn taïi Hoa Kyø laïi coù theâm baùo chí, Radio vaø TV Vieät ngöõ. Cho ñeán thaùng 4-2005 vöøa ñuùng 30 naêm, lòch söû ghi daáu söï phaùt trieån cuûa Vieät ngöõ taïi haûi ngoaïi coù theå coi laø ñang ôû möùc toái ña. Hoâm nay, nhaân dòp cô quan IRCC vaø thaønh phoá San Jose phoái hôïp tuyeân döông Trung Taâm Vieät Ngöõ Veà Nguoàn, chuùng toâi xin cuøng quyù vò oân laïi caâu chuyeän Vieät ngöõ töø nhöõng naêm qua. Neáu toâi nhôù khoâng nhaàm thì ngaøy xöa hoïc giaû Phaïm Quyønh raát taùn thöôûng caâu chuyeän Kim Vaân Kieàu cuûa Nguyeãn Du. OÂng ñaõ töøng vieát raèng: “Truyeän Kieàu coøn thì tieáng Vieät coøn, maø tieáng Vieät coøn thì nöôùc

Vieät coøn.” Naêm 1975, khi ngöôøi Vieät di taûn naèm trong leàu vaûi chôø xuaát traïi trong Camp Pendleton ôû Cali ñaõ coù moät cuï giaø ñoân ñaùo ñi hoûi baø con coá nhôù laïi ñeå cheùp cho ñaày ñuû truyeän Kieàu. OÂng cuï theo ñuùng thuyeát cuûa Phaïm Quyønh ngaøy xöa, coá ghi laïi truyeän Kieàu ñeå tieáng Vieät coøn vaø nöôùc Vieät nhôø ñoù maø toàn taïi. Sau khi tî naïn xuaát traïi ñi boán phöông trôøi thì Vieät ngöõ nhö ñaém chìm vaøo khaép 50 tieåu bang toaøn nöôùc Myõ. Ñoù laø thôøi kyø 75. Qua ñeán naêm 76, tî naïn goác Vieät baét ñaàu nheï nhaøng, roùn reùn doïn nhaø veà ôû gaàn nhau. Vieät ngöõ trao ñoåi vöøa phaûi nhö tieáng thaàm thì cuûa nhoùm khaùch laï ñang ôû nhaø oâng baø baûo trôï Hoa Kyø. Nhöõng noài côm ñaàu tieân ñaõ ñöôïc naáu chín, chöa coù nöôùc maém nhöng ñoàng höông baét ñaàu ñi chôï Taøu, chôï Nhaät ñeå mua nöôùc töông hay xì daàu ñeå nhôù veà coá quoác. Töø ñoù caùc coäng ñoàng ñöôïc xaây döïng qua caùc chôï AÙ Ñoâng, caùc tieäm aên khai ñöôøng môû loái cho Vieät ngöõ caát tieáng ngaøy moät maïnh meõ hôn. Tuy nhieân, baø con vì nhu caàu sinh toàn neân vaãn phaûi keùo nhau ñi hoïc Anh vaên. Ai cuõng lo yeáu sinh ngöõ. Chöa ai nghó ñeán nhu caàu phaûi cho con hoïc tieáng Vieät. Qua ñeán ñaàu thaäp nieân 80, baø con cheøo thuyeàn vöôït bieån ngaøy moät ñoâng, coäng ñoàng nôû roä ngaøy theâm maïnh meõ. Baùo chí Vieät ngöõ, radio Vieät ngöõ, TV Vieät ngöõ ra ñôøi, ngaøy moät phaùt trieån. Nhöõng ñöùa treû ñeán Myõ töø naêm 75 baét ñaàu khoâng noùi ñöôïc Vieät ngöõ. Cha meï, oâng baø noùi tieáng Vieät, con chaùu traû lôøi baèng tieáng Myõ. Cuoäc soáng baét ñaàu truïc traëc vaø xa caùch. Treû con noùi tieáng Myõ vôùi nhau aøo aøo, nhöng khi gaëp ngöôøi lôùn thì chæ aäm

Bieám hoïa VAL phaûn aûnh yù kieán taùc giaû, Moïi goùp yù xin lieân laïc VALcartoon@hotmail.com

Vieät Nam: Cheá ñoä nhaân quyeàn naøo? PHAÏM TRAÀN

Hoa Thònh Ñoán.- Baùo trong nöôùc hoâm 23-11 (2004) ñoàng loaït ñaêng moät baûn tin laøm caû theá giôùi phì cöôøi. Cöôøi khoâng phaûi vì laø tin ngoä nghónh hay chuyeän ngöôïc ñôøi maø laø lôøi tuyeân boá ngu ngô cuûa Leâ Nam, Tröôûng phoøng Baêng ñóa nhaïc cuûa Boä Thoâng tin - Vaên hoùa ñaõ khoaùc cho cheá ñoä ñoäc taøi Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam chieác aùo “Cheá ñoä nhaân quyeàn Vieät Nam.” Lôøi tuyeân boá naøy ñöôïc ñöa ra khi Cuïc Ngheä thuaät Bieåu dieãn coâng boá quyeát ñònh caám löu haønh, trình dieãn caùc Taùc phaåm baêng - dóa cuûa hai Ca syõ Baèng Kieàu vaø Thu Phöông ñang ñònh cö ôû Myõ. Caùc Taùc phaåm aâm Tieáp trang D3 nhaïc do Baèng Kieàu saùng taùc cuõng bò

Laøm sao thöïc hieän ñaáu tranh ngoaïi vaän? TUEÄ NHAÂN LTS: Baøi vieát döôùi ñaây cuûa oâng Tueä Nhaân, ñöôïc ñaêng taûi treân taïp chí Caùnh EÙn, phaùt haønh taïi Ñöùc. Chuùng toâi ñaêng taûi laïi toaøn vaên ñeå ñoäc giaû ñöôïc roäng ñöôøng dö luaän. Ñaáu tranh laø huûy dieät nhöõng chöôùng ngaïi tröôùc maét ñeå tieán. Muoán huûy dieät nhöõng chöôùng ngaïi, ñaáu tranh caàn loøng duõng caûm cöùng raén, nhöng khoâng phaûi chæ coù haønh ñoäng duõng caûm cöùng raén, vì ñoâi khi söï luøi böôùc cuõng laø ñeå hoaøn thaønh vieäc tieán leân (1). Töø baáy laâu nay ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi cöù khích baùc, chæ trích vaø coâng kích laãn nhau trieàn mieân, nhöng khoâng coù nghóa laø baát taän.

Ñieåm taän cuøng cuûa söï coâng kích hoaëc xung ñoät laø khi coù ñieåm saùng ôû cuoái ñöôøng haàm. Ñieåm saùng ñoù seõ chieáu roïi laøm tan ñi nhöõng aùng maây muø che phuû, vaø ngöôøi Vieät Nam seõ khoâng coøn coù lyù do ñeå coâng kích nhau nöõa. Vaø ñieåm saùng ñoù laø saùch löôïc höôùng daãn ngöôøi Vieät Nam tích cöïc söû duïng vaø ñaáu tranh ñaït ñeán muïc ñích chung laø Vieät Nam phaûi coù töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn thaät söï. Vì vaäy khi keát hôïp laïi roài, caùc toå chöùc seõ chia caùc boä phaän ra laøm vieäc. Coù toå chöùc cöïc ñoan, quaù khích, coù toå chöùc oân hoøa, côûi môû, coù toå chöùc chæ thuaàn tuùy hoaït ñoäng vaên hoùa, thoâng tin, coù toå chöùc vaøo saâu trong loøng ñòch, coù toå

chöùc laø ñòch, v.v... Coù toå chöùc ñaùnh, thì phaûi coù toå chöùc ñaøm. Ñoù laø hai bieän phaùp caàn thieát nhaát song song chia ra caùc maët cho traän tuyeán môùi. Traän tuyeán môùi bao goàm nhieàu laõnh vöïc, roäng khaép cuûa toaøn theå daân chuùng Vieät Nam ñang soáng taïi Vieät Nam vaø treân theá giôùi. Traän tuyeán môùi cuûa nhöõng con ngöôøi môùi vöôït troäi leân ñeå höôùng daãn coâng cuoäc tranh ñaáu cho ñeán hoaøn thaønh. Nhöõng ngöôøi cuõ, nhöõng toå chöùc cuõ... chæ laøm nhieäm vuï coá vaán, chæ daãn laïi nhöõng kinh nghieäm toâi luyeän cuûa baûn thaân vaø quaù trình ñaõ qua. Laéng nghe hay khoâng, ñoù laø quyeàn cuûa lôùp ngöôøi treû. Do ñoù nhöõng toå chöùc, hoäi ñoaøn cuûa töøng lôùp ngöôøi cuõ vaø môùi

caám söû duïng döôùi moïi hình thöùc. Hai Ngheä syõ naøy coøn bò töôùc maát quyeàn Ngheä syõ vaø Quoác tòch Vieät Nam. Taïi sao nhö theá? Tin cuûa haõng Tin nhanh Vieät Nam (VNExpress) giaûi thích: “Hoâm qua (22/11), Cuïc Ngheä thuaät Bieåu dieãn - Boä VHTT ñaõ göûi Coâng vaên ñeà nghò khoâng söû duïng döôùi moïi hình thöùc caùc tieát muïc cuûa 2 ca só Baèng Kieàu, Thu Phöông vaø caùc baøi haùt do ca só Baèng Kieàu saùng taùc....” “Thôøi gian qua, 2 ca só Baèng Kieàu vaø Thu Phöông ñaõ töï yù rôøi boû Toå quoác, sang Myõ theo ñöôøng du lòch vôùi muïc ñích xin ñöôïc ñònh cö vaø bieåu dieãn taïi Myõ. Vì theá, 2 ca só naøy

neáu coù theå ñöôïc neân phoái hôïp laïi, vaø cöông quyeát giaønh laïi ñoäc quyeàn thoáng trò cuûa coäng saûn Vieät Nam. Duø laø nhöõng toå chöùc coù hoaït ñoäng khaùc nhau, nhöng moät loøng tröôùc sau nhö moät cuøng ñaït ñöôïc ñeán muïc ñích chung. Ñaây laø ñieåm voâ cuøng quan troïng vaø toái caàn thieát. Muoán theá, taát caû ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi cuõng nhö ôû quoác noäi cöông quyeát ñoàng taâm vaø ñoàng söùc daán thaân cho toå quoác vaø daân toäc Vieät Nam trong hieän taïi vaø töông lai. Hieän nay lo caên baûn cho vöõng chaéc laø bieän phaùp tröôùc nhaát. Khi coù caên baûn vöõng chaéc, chuùng ta coá gaéng vöôn leân vaø chuû yeáu ñaáu trí vaø ñaùnh ñoøn caân naõo vôùi caùn boä, ñaûng vieân coäng saûn. Nhö vaäy, vieäc hình thaønh caên baûn chieán löôïc, phaûi vaän ñoäng cho ñöôïc nhieàu thaønh phaàn treû, coù nhieät huyeát, nhaát laø coù sinh khí môùi cho vieäc ñaáu tranh laán chieám töøng böôùc, vaø phaûi thaéng töøng böôùc moät ñoái vôùi coäng saûn Vieät Nam.

Tieáp trang D5

ñaõ coù nhöõng phaùt bieåu xuyeân taïc tình hình ñaát nöôùc vaø cheá ñoä daân quyeàn ñeå nhöõng theá löïc phaûn ñoäng, thuø ñòch lôïi duïng, vu caùo choáng phaù cheá ñoä ta...” “Traû lôøi phoûng vaán VietNamNet, oâng Leâ Nam - Tröôûng phoøng Quaûn lyù Baêng ñóa nhaïc Cuïc Ngheä thuaät Bieåu dieãn cho bieát: “Thu Phöông vaø Baèng Kieàu laø nhöõng ca só nhaän ñöôïc raát nhieàu öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc.... Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ taïo moïi ñieàu kieän ñeå hoï hoaït ñoäng aâm nhaïc toát nhaát. Vaäy maø, khi sang Myõ baèng con ñöôøng du lòch, hoï ñaõ tìm moïi caùch ôû laïi vaø coù nhöõng caâu noùi phaûn boäi laïi ñaát nöôùc.” Tieáp trang D3

Chieán Tranh Iran ñang ñeán gaàn hôn NGUYEÃN ÑAÏT THÒNH Chieán tranh Iraq khoâng saép chaám döùt nhö chính quyeàn döï truø. Caùc töôùng laõnh caàm quaân taïi ñaây cho laø thaûo hoaïch ngaøy hoài höông cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø döïa vaøo söï hình thaønh vaø lôùn maïnh cuûa quaân ñoäi Iraq laø ñaët ngaøy ñoù vaøo moät thôøi ñieåm caùch naêm nay toái thieåu moät thaäp nieân. Beân caïnh döï ñoaùn ñen toái naøy nguy cô chieán tranh Iran buøng noå laïi khoâng xa ñeán möùc coù theå öôùc tính baèng thaùng; noù coù theå xaåy ra baát cöù löùc naøo. Hy voïng chieán tranh Iran chæ laø moät tranh chaáp ñòa phöông, vaø chæ giôùi haïn vaøo Trung Ñoâng laïi khoâng thöïc teá, vì xaùc suaát Myõ can döï vaøo ñoù raát cao. Gaùnh vaùc theâm moät cuoäc chieán tranh nöõa coù theå khoâng coøn laø quyeàn löïa choïn cuûa ngöôøi Myõ. NGAØY THÖÙ BA 11/23 Toång Tröôûng Quoác Phoøng Do Thaùi Shaul Mofaz tuyeân boá, “Trong baát cöù hoaøn caûnh naøo Do Thaùi cuõng khoâng theå chaáp nhaän vieäc Iran coù vuõ khí nguyeân töû.” Öu tö cuûa Mofaz raát ñöông nhieân, vaø laäp tröôøng cuûa Do Thaùi laø moät quan nieäm phoøng thuû chính ñaùng; moïi ngöôøi ñeàu hieåu neáu Iran coù vuõ khí nguyeân töû thì thí ñieåm ñaàu tieân thöù vuõ khí nguy hieåm ñoù ñöôïc thöïc nghieäm seõ laø Do Thaùi. Thuø haän truyeàn kieáp giöõa AÛ Raäp vaø Do Thaùi khieán laõnh thoå Do Thaùi khoâng chæ laø muïc tieâu haøng ñaàu cuûa vuõ khí nguyeân töû Iran saûn xuaát, maø coøn laø muïc tieâu ñaày sô hôû, khoâng coù khaû naêng ngaên chaën moät cuoäc taán coâng nguyeân töû xuaát phaùt töø caùc quoác gia AÛ Raäp. Tieáp trang D8

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhaân dòp ghi daáu 30 naêm ngöôøi Vieät... Tieáp trang D2

öï, öø aøo. Töø beân Canada, cuï giaùo cao nieân Buøi Vaên Baûo baét ñaàu soaïn saùch giaùo khoa ñeå phoå bieán. Keøm theo vaàn thô môû ñöôøng cho Vieät ngöõ cuûa theá heä töông lai. Thô raèng: Chæ sôï ñaøn con queân tieáng Vieät. Ñöøng lo luõ treû keùm Anh vaên. Ñoù laø thôøi ñieåm caùc lôùp Vieät ngöõ daïy tình nguyeän baét ñaàu ñöôïc toå chöùc. Ñaëc bieät laø khoâng ai baûo ai, khoâng heà coù söï phoái hôïp toaøn quoác Hoa Kyø hay toaøn theá giôùi. Taát caû ñeàu laø töï phaùt. Coù nôi do caùc thanh nieân thieän chí. Coù choã laø cô sôû toân giaùo, Phaät giaùo, Thieân Chuùa giaùo vaø Tin Laønh ñeàu coù lôùp daïy Vieät ngöõ. Moät soá thaày coâ di taûn nhôù ngheà cuõ môû lôùp cuoái tuaàn. Coù khi laø ñoaøn theå môû tröôøng höôùng veà sinh hoaït vaên hoùa giaùo duïc. Töø 1985 ñeán nay laø 20 naêm Vieät ngöõ leân ñöôøng. Ñaõ coù haøng traêm nôi daïy Vieät ngöõ, haøng ngaøn thaày coâ tình nguyeän vaø haøng chuïc ngaøn hoïc sinh ñaõ ñi hoïc cuoái tuaàn. Chuùng ta khoâng bieát ñöôïc soá löôïng caùc cô sôû daïy Vieät ngöõ treân toaøn theá giôùi nhöng rieâng California ñaõ coù tôùi caû traêm tröôøng Vieät ngöõ cuoái tuaàn. Vaø nhieàu nôi ñaõ lieân keát, hoäi thaûo sö phaïm vaø trao ñoåi taøi lieäu. Vieät ngöõ chính laø phöông tieän maïnh meõ chuyeân chôû vaên hoùa Vieät ñeán theo cho löu daân quaàn cö ôû boán phöông trôøi. Haàu heát caùc buoåi hoäi hoïp coäng ñoàng ñeàu duøng Vieät ngöõ ñeå cho moät vaøi vò khaùch quyù Hoa Kyø chính coáng ngoài laïc loõng treân haøng gheá danh döï. Trong caùc haõng xöôûng coù nhieàu nhaân vieân Vieät Nam, nhaø veä sinh ghi theâm tieáng Vieät ñeå höôùng daãn baø con ta khoûi bò nhaàm laãn. Taát caû caùc cô sôû coâng quyeàn töø DMV cho ñeán vaên phoøng baàu cöû taïi Cali ñeàu coù baûn höôùng daãn baèng Vieät ngöõ. Caùc nhaø khoa baûng treû tuoåi Vieät Nam töø nha só, baùc só, luaät sö, sau khi queân laõng Vieät ngöõ, ñi hoïc thaønh taøi, ra tröôøng trôû veà Cali, môû vaên phoøng ñaõ cuøng moät luùc hoïc laïi Vieät ngöõ ñeå thöa göûi vôùi khaùch haøng. Roài ñeán caùc chính trò gia goác Vieät treân ñöôøng tìm phieáu ñoàng höông cuõng phaûi trau doài Vieät ngöõ. Phim boä Trung Hoa chuyeån aâm Vieät ngöõ ñeå cho baø con coi lieân tieáp saùng ñeâm cuõng ñaõ goùp phaàn nuoâi döôõng moät loaïi ngoân ngöõ Vieät ngöõ ñaëc thuø trong caùc gia ñình tî naïn. Vaø cuõng khoâng ít caùc treû em Vieät Nam ñaõ baét chöôùc thöïc taäp Vieät ngöõ kieåu Taøu vôùi ñaïi ca vaø hieàn muoäi. Ñaëc bieät nhaát laø vai troø cuûa caùc taøi töû ngheä só danh tieáng, caùc MC taïi haûi ngoaïi vaø ngöôøi höôùng daãn chöông trình trong nöôùc. Caùc cuoän baêng, caùc CD, DVD ñaõ trôû thaønh maãu möïc cho Vieät ngöõ qua doøng thôøi gian. Coù raát nhieàu hoïc sinh trung hoïc Vieät Nam, cha meï xuaát thaân töø khaép caùc mieàn

ñaát nöôùc, caùc em sinh tröôûng taïi haûi ngoaïi ñaõ hoïc haùt, hoïc noùi Vieät ngöõ qua vaên ngheä. Töø caùc ngheä só tình ca nhaïc seán queâ höông cho ñeán caùc taøi töû quaäy cuûa nhaïc Rock lôøi Vieät, taát caû ñeàu coù theå laø thaàn töôïng cuûa caùc em ñeå theo ñoù maø baét chöôùc töø lôøi noùi cho ñeán aâm ñieäu. Chính caùc baêng nhaïc ñaõ goùp phaàn lôùn lao vaøo vieäc nuoâi döôõng Vieät ngöõ ôû caùc chaân trôøi xa laï töø Na Uy, Thuûy Ñieån cho ñeán AÙ Caên Ñình, Ba Taây laø nhöõng nôi ít ngöôøi Vieät tî naïn. Caùch ñaây vaøi naêm, chuùng toâi ñi du lòch AÂu Chaâu, ñeán ñaâu cuõng môû nieân giaùm ñieän thoaïi ñeå tìm caùc hoï Nguyeãn, Traàn, Leâ, Lyù, Vuõ. Taïi AÙo Quoác, chuùng toâi gaëp hai nhoùm gia ñình goác Haûi Phoøng vaø goác Chöông Thieän. Hoï ñaõ töø hai chaân trôøi khaùc nhau löu laïc ñeán Thuïy Ñieån roài thoâng gia vaø qua laøm aên ôû nöôùc AÙo. AÂm thanh Vieät ngöõ töø mieàn ñaát caûng Haûi Phoøng coù nhöõng söï khaùc bieät ñaëc bieät vôùi Haø Noäi. Trong khi ñoù, tieáng Vieät cuûa mieàn Raïch Giaù, Chöông Thieän, Goø Quao laïi coù nhöõng chöõ raát ñaëc thuø raát deã nhaän ra. Trong moät böõa côm Vieät Nam vôùi khoâng khí gia ñình, nhöõng du khaùch Vieät Kieàu töø Cali ñeán ñaõ ñöôïc gia chuû giôùi thieäu maáy ñöùa con Vieät Nam tröôûng thaønh ôû AÙo Quoác. Cha meï haõnh dieän baûo con caùi ra chaøo caùc baùc. Caäu beù hoàn nhieân noùi raèng: “Maáy ñöùa naøy con phaûi chaøo ñöùa naøo tröôùc?” Chuû khaùch ñeàu ñaõ ñöôïc moät phen cöôøi thoûa thích. OÂi! Tieáng queâ höông qua lôøi caäu beù ñaõ laøm cho khaùch Cali rung ñoäng bieát chöøng naøo. Vôùi nhöõng kyõ thuaät taân tieán hieän ñaïi vaø ñaëc bieät laø söï hieän dieän cuûa maùy ñieän toaùn vôùi heä thoáng noái keát toaøn caàu laøm cho theá giôùi vó ñaïi ñaõ nhoû beù gaàn guõi hôn. Do ñoù Vieät ngöõ caøng baønh tröôùng vaø phaùt trieån. Theâm vaøo ñoù, daân soá Vieät Nam sau chieán tranh ñaõ gia taêng maïnh meõ vaø chæ moät thaäp nieân nöõa laø Vieät Nam seõ böôùc vaøo haøng nguõ caùc daân toäc coù 100 trieäu ngöôøi quoác noäi vaø 5 trieäu ngöôøi löu daân haûi ngoaïi. Trong soá naøy 50% tröôûng thaønh sau chieán tranh vaø ñaây chính laø söùc soáng maõnh lieät ñeå nuoâi döôõng Vieät ngöõ toàn taïi treân theá giôùi, hay noùi moät caùch khaùc laø “treân haønh tinh cuûa chuùng ta” laø chöõ maø caùc tay vaên chöông ôû queâ nhaø thöôøng duøng. Caùch ñaây 30 naêm, môùi ñeán Hoa Kyø, ngöôøi löu daân tî naïn Vieät Nam töôûng chöøng saép söûa vónh bieät Vieät ngöõ. Töôûng raèng theá heä thöù hai vaø thöù ba thì tieáng Vieät seõ hoaøn toaøn khoâng coøn ôû laïi vôùi anh em. Nhöng hoâm nay, nhöõng suy nghó ñoù khoâng coøn ñuùng nöõa. Vieät ngöõ khoâng nhöõng vaãn toàn taïi maø coøn phong phuù hôn cuøng vôùi nhòp soáng maõnh lieät töø queâ nhaø ñeán boán phöông trôøi haûi ngoaïi. Taïi queâ nhaø Vieät ngöõ mieàn Baéc, Trung, Nam coù söï khaùc bieät caàn khaùm phaù vaø tìm hieåu môùi thaáy nhieàu thuù vò. Vieät ngöõ cuûa löu daân tî

naïn ôû YÙ khaùc Vieät ngöõ cuûa daân Vieät beân Ñoâng AÂu. Vieät ngöõ cuûa daân tî naïn ôû Hoa Kyø khaùc vôùi caùch noùi cuûa nhoùm gia ñình goác Vieät ôû Baêng Ñaûo. Nhöng caùc phöông tieän truyeàn thoâng vaø chuyeån vaän ñaõ laøm cho ñòa caàu ngaøy caøng thu heïp vaø chuùng ta ñem Vieät ngöõ ñeán gaàn nhau hôn. Trong nieàm caûm höùng vaøo töông lai toát ñeïp cuûa Vieät ngöõ chuùng toâi xin caàu chuùc cho caùc trung taâm daïy tieáng Vieät moät naêm môùi 2005 toát ñeïp. Nhöõng coâng taùc vaø thaønh quaû nhö Vaên Lang, Höôùng Vieät, Veà Nguoàn vaân vaân ñaõ gaët haùi töø nhieàu naêm qua laø nhöõng ñieàu cuï theå vaø toát ñeïp nhaát cho coäng ñoàng Vieät vaø seõ coøn maõi maõi trong töông lai. Giao Chæ - San Jose 2004 Ghi chuù ñaëc bieät: Caùc baøi vieát cuûa Giao Chæ vaø do Giao Chæ giôùi thieäu ñeàu taäp trung trong caùc taùc phaåm: Coõi Töï Do; 16 Ngaøn Töû Só ÔÛ Laïi Nghóa Trang Quaân Ñoäi Bieân Hoøa; Döï AÙn Baûo Taøng Vieän v.v... Muoán coù caùc taùc phaåm mieãn phí, xin lieân laïc baèng thö veà: IRCC, Inc. 420-422 Park Avenue San Jose, CA 95110. Fax: (408) 971-7882. E-mail: ircc@irccsj.com Saün saøng göûi bieáu caùc ñoäc giaû khaép theá giôùi. Ñaëc bieät laø quyù vò ôû nôi xa xoâi thieáu saùch baùo. Quyù vò cuõng coù theå ñoïc vaø in baøi treân Internet cuûa caùc baùo hoaëc www.calitoday.com vaøo Chuyeän Daân Sinh.

Vieät Nam: Cheá ñoä... Tieáp trang D2

Trong moät baûn tin khaùc, Leâ Baûo vieát trong VNExpress: “Veà ñieàu naøy, oâng Leâ Nam Tröôûng phoøng Baêng ñóa nhaïc - noùi roõ theâm, Baèng Kieàu vaø Thu Phöông ñaõ vi phaïm phaùp luaät Myõ, khi coá tình lôïi duïng danh nghóa ñi du lòch ñeå ôû laïi Myõ. Theo oâng Nam, ñeå chöùng minh “loøng chaân thaønh vaø söï tình nguyeän” ñoái vôùi Myõ, hai ca só ñaõ khoâng ngaàn ngaïi xuyeân taïc, noùi xaáu cheá ñoä nhaân quyeàn Vieät Nam.” Coù leõ ñaây laø laàn ñaàu tieân Boä Vaên hoùa - Thoâng tin vaø moät vieân chöùc Nhaø nöôùc ñaõ khoaùc cho cheá ñoä ñoäc taøi, ñoäc ñaûng Vieät Nam chieác aùo “daân quyeàn vaø nhaân quyeàn”. Nhöng thöù “daân quyeàn vaø nhaân quyeàn” naøy ôû ñaâu ra? Ngöôøi daân trong nöôùc khoâng coù vaø cuõng chöa bieát bao giôø môùi ñöôïc höôûng. Nhieàu laõnh tuï Toân giaùo, Nhaân syõ cöïu ñaûng vieân, Cöïu chieán binh vaø Trí thöùc ñaõ bò vaøo tuø ra khaùm nhieàu laàn chæ vì ñaõ can ñaûm ñoøi Nhaø nöôùc toân troïng quyeàn laøm ngöôøi cuûa hoï vaø yeâu caàu Nhaø nöôùc khoâng ñöôïc xaâm phaïm caùc quyeàn cuûa coâng daân ghi trong Hieán phaùp. Tröôøng hôïp cuûa Quyù Ñöùc Taêng thoáng Huyeàn Quang, Hoøa thöôïng Quaûng Ñoä (GHPGVNTN), caùc oâng BS Nguyeãn Ñan Queá, Hoaøng Minh Chính, Nguyeãn Thanh Giang, Haø Syõ Phu, Phaïm Queá Döông, Traàn Khueâ, Phaïm Hoàng Sôn, Leâ Chí Quang, Nguyeãn Khaéc Toaøn v.v... ñaõ laøm chöùng cho nhöõng vieäc laøm khoâng ngay thaät cuûa Nhaø

nöôùc. Baèng chöùng laø trong cheá ñoä hieän nay, ngöôøi daân khoâng ñöôïc pheùp hoäi hoïp, neáu khoâng coù pheùp vaø phaûi trình tröôùc noäi dung buoåi hoïp Hoï cuõng khoâng ñöôïc laäp Ñaûng chính trò ñoái laäp vôùi Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam hay laäp Hoäi tö neáu khoâng nhaäp vaøo Maët traän Toå quoác, cô cheá taäp trung caùc toå chöùc chính trò-vaên hoùa-xaõ hoäitoân giaùo ñeå haäu thuaãn cho Ñaûng. Ngöôøi daân chæ coù töï do vaø daân chuû theo nhöõng ñieàu kieän vaø trong phaïm vi ñaûng cho pheùp. TRAÉNG - ÑEN Thöïc teá thì nhö theá maø Phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi giao, Leâ Duõng vaãn coù theå noùi khôi khôi: “Quyeàn con ngöôøi laø moái quan taâm chung cuûa caû nhaân loaïi. Chuùng toâi cho raèng quyeàn con ngöôøi laø quyeàn cuûa moãi ngöôøi daân vaø moãi daân toäc ñöôïc soáng trong ñoäc laäp, töï do, töï quyeát ñònh vaän meänh cuûa mình vaø quyeàn phaùt trieån veà moïi maët. Vaán ñeà quyeàn con ngöôøi vöøa mang tính phoå bieán, vöøa mang tính ñaëc thuø, phuø hôïp vôùi lòch söû vaø vaên hoùa cuûa moãi daân toäc. Laø moät daân toäc ñaõ traûi qua ñaáu tranh gian khoå ñeå giaønh nhöõng quyeàn töï do cô baûn nhaát laø ñöôïc soáng trong ñoäc laäp, töï do, nhaân daân Vieät Nam hieåu roõ giaù trò cuûa quyeàn con ngöôøi. ÔÛ Vieät Nam, caùc quyeàn coâng daân ñöôïc ghi nhaän trong Hieán phaùp vaø ñöôïc toân troïng treân thöïc teá. Nhaø nöôùc Vieät Nam luoân taïo nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå baûo ñaûm thöïc hieän ngaøy caøng toát hôn caùc quyeàn cuûa coâng daân.” (Tin Boä Ngoaïi giao ngaøy 18-122003) Trong lónh vöïc truyeàn thoâng, ngöôøi daân Vieät Nam khoâng ñöôïc quyeàn ra baùo, laäp ñaøi phaùt thanh-truyeàn hình vaø caùc dòch vuï xuaát baûn. Quyeàn naøy laø cuûa rieâng Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Caùc cô quan ngoân luaän laø cuûa caùc Toå chöùc Ñaûng vaø ngöôøi laøm baùo laø caùn boä cuûa Nhaø nöôùc coù nhieäm vuï phuïc vuï vaø tuyeân truyeàn cho caùc chính saùch vaø keá hoaïch cuûa ñaûng. Cheá ñoä kieåm duyeät in aán, kieåm soaùt trình dieãn ngheä thuaät ñöôïc Ban Tö töôûng Vaên hoùa Trung öông vaø ñòa phöông thi haønh nghieâm ngaët vaø tinh vi. Ngheä syõ khoâng ñöôïc vieát sao noùi vaäy. Caùc saùng taùc Vaên hoïc, Kòch ngheä,Ñieän aûnh,Hoäi hoïa, Nhieáp aûnh cho ñeán dieãn xuaát cuûa caùc dieãn vieân, trình dieãn, trang phuïc, ñaàu toùc cuûa ngheä syõ ñeàu phaûi kieåm duyeät tröôùc. Caùc Toå chöùc Nhaân quyeàn vaø baûo veä quyeàn töï do Ngoân luaän ñaõ nhieàu laàn leân aùn Vieät Nam ñoäc quyeàn thoâng tin baùo chí ñeå phuïc vuï ñaûng caàm quyeàn. Nhöng Leâ Duõng vaãn giöông coå caõi laïi: “Chuùng toâi hoaøn toaøn baùc boû thoâng tin sai leäch, khoâng khaùch quan veà Vieät Nam maø Toå chöùc AÂn xaù Quoác teá ñöa ra trong baùo caùo ngaøy 26/11/2003. Nhaân ñaây, moät laàn nöõa chuùng toâi xin khaúng ñònh ôû Vieät Nam, caùc quyeàn töï do cô baûn cuûa coâng daân, trong ñoù coù quyeàn töï do ngoân luaän, töï do baùo chí ñöôïc quy ñònh roõ trong Hieán phaùp

vaø ñöôïc ñaûm baûo treân thöïc teá. Ngöôøi daân Vieät Nam ñöôïc taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå tieáp caän, khai thaùc vaø söû duïng roäng raõi thoâng tin treân maïng Internet. Khoâng coù ai bò giam giöõ vì lyù do chính kieán, chæ coù nhöõng ngöôøi vi phaïm phaùp luaät bò xöû lyù theo ñuùng caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam.” (Baûn tin ngaøy 26-112003) Caùc Toân giaùo phaûi chòu söï giaùm saùt cuûa Nhaø nöôùc. Toân giaùo naøo khoâng chòu laøm theo nhöõng ñieàu kieän cuûa Nhaø nöôùc ñeàu bò choáng phaù, kìm keïp, khuûng boá. Giaùo hoäi Coâng giaùo, duø ñaõ coá gaéng chieàu theo Nhaø nöôùc ñeå toàn taïi maø vaãn bò laøm khoù ñuû ñieàu, nhaát laø trong lónh vöïc tuyeån sinh tu hoïc, boå nhieäm Linh muïc, Tu syõ ñi phuï traùch giaùo xöù, vaø xin truyeàn chöùc caùc Linh muïc vaø Giaùm muïc. Söï löïa choïn caùc chöùc vò laõnh ñaïo khoâng coøn thuoäc quyeàn noäi boä cuûa moãi Toân giaùo maø hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo quyeát ñònh cuûa Ban Toân giaùo Nhaø nöôùc. Ñoái vôùi caùc Toân giaùo maø Haø Noäi khoâng cho hoaït ñoäng nhö Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát (AÁn Quang) do Taêng thoáng Thích Huyeàn Quang vaø Hoøa thöôïng Quaûng Ñoä laõnh ñaïo vaø caùc phaùi ñaïo Tin laønh ñoøi ñoäc laäp vôùi hai Giaùo hoäi Tin laønh mieàn Nam vaø mieàn Baéc ñöôïc Nhaø nöôùc yeåm trôï, nhö giaùo phaùi Mennonite treân Taây Nguyeân (Cao Nguyeân mieàn Nam cuõ), thì Nhaø nöôùc aùp duïng moïi bieän phaùp, keå caû voõ löïc vaø boû tuø ñeå ngaên caám. Naïn nhaân môùi nhaát cuûa caùc bieän phaùp caám ñoaùn naøy laø Muïc sö Nguyeãn Hoàng Quang cuûa giaùo Tin laønh Mennonite. OÂng ñaõ bò baét giam vaø bò phaït tuø 3 naêm cuøng vôùi caùc coäng söï vieân ngaøy 12/11/2004. Linh muïc Coâng giaùo Nguyeãn Vaên Lyù, noåi tieáng choáng ñoái chính saùch aùp böùc töï do toân giaùo cuûa nhaø nöôùc cuõng ñaõ ngoài tuø töø naêm 2001. Taát caû nhöõng haønh ñoäng naøy coøn ñöôïc taêng cöôøng bôûi Phaùp leänh kìm keïp Tín ngöôõng, Toân giaùo ban haønh ngaøy 18-6-2004. Moät trong nhöõng ñieàu caám kî nghieâm khaéc nhaát laø khoâng cho pheùp vieäc thôø phöôïng taïi gia cuûa ngöôøi theo ñaïo vaø caùc chöùc saéc ñaïo Tin laønh ôû vuøng Taây baéc (Thöôïng du Baéc Vieät cuõ) vaø Taây nguyeân Vieät Nam (treân Cao Nguyeân mieàn Nam). Söï thaät ñaõ roõ nhö nhö theá maø Leâ Duõng vaãn coù theå phaùt ngoân trôn tru: “ÔÛ Vieät Nam quyeàn töï do tín ngöôõng, töï do khoâng tín ngöôõng cuûa coâng daân ñöôïc phaùp luaät baûo ñaûm vaø ñöôïc toân troïng treân thöïc teá Tín ñoà caùc toân giaùo, trong ñoù coù tín ñoà Coâng giaùo, ñöôïc töï do haønh ñaïo theo ñöùc tin cuûa mình.” (Tin ngaøy 22-11-2003) Tieác raèng vaûi thöa khoâng che ñöôïc maét thaùnh Caùc nhaân chöùng ôû trong nöôùc, ba linh muïc Chaân Tín, Nguyeãn Höõu Giaûi vaø Phan Vaên Lôïi ñaõ baùo ñoäng vôùi theá giôùi veà tình hình toân giaùo hieän nay ôû Vieät Nam, ngay sau phieân toøa xöû Muïc sö Quang (12-11-2004). Ba linh muïc noùi: “Chuùng toâi cöïc löïc phaûn ñoái phieân toøa

phi phaùp, man rôï vaø baûn aùn heát söùc baát coâng ñoù (3 naêm tuø). Chuùng toâi xaùc nhaän Muïc Sö Quang cuøng caùc truyeàn ñaïo vieân ñaõ chæ haønh söû quyeàn coâng daân vaø quyeàn töï do toân giaùo chöù khoâng vi phaïm baát cöù ñieàu luaät chính ñaùng naøo. Chuùng toâi quyeát lieät ñoøi hoûi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam phaûi laäp töùc traû töï do voâ ñieàu kieän cho Muïc Sö Nguyeãn Hoàng Quang vaø caùc coäng söï vieân cuûa ngaøi.” “Trong nhieàu tuaàn leã qua, Muïc Sö Nguyeãn Coâng Chính vaø nhieàu muïc sö laãn tín ñoà cuõng thuoäc Hoäi Thaùnh Tin Laønh Mennonite taïi Taây Nguyeân ñaõ bò chính quyeàn ñaøn aùp moät caùch thoâ baïo qua vieäc phaù nôi thôø töï cuûa hoï vaø buoäc hoï phaûi töø boû ñöùc tin. Chuùng toâi heát loøng chia seû noãi ñau thöông cuûa Muïc Sö Nguyeãn Coâng Chính cuøng caùc coäng söï vieân vaø tín ñoà cuûa ngaøi. Chuùng toâi coi ñoù cuõng laø noãi khoå ñau cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi xin ñöôïc goïi Muïc Sö Chính vaø Muïc Sö Quang laø nhöõng muïc töû nhaân laønh ñích thöïc vaø laø nhöõng vò laõnh ñaïo tinh thaàn xöùng danh. Chuùng toâi quyeát lieät yeâu caàu nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam chaám döùt moïi söï ñaøn aùp tín ñoà toân giaùo Taây Nguyeân voán cuõng laø ñoàng baøo Vieät Nam ruoät thòt.” Ñoái vôùi Phaùp Leänh Toân Giaùo coù hieäu löïc töø ngaøy 1511-2004, ba Linh muïc vieát: “Naïn nhaân ñaàu tieân cuûa boä luaät quaùi ñaûn naøy coù leõ laø caùc Hoäi Thaùnh Tin Laønh taïi gia. Chuùng toâi xin ñöôïc cuøng quyù Hoäi Thaùnh tuyeân boá thaúng vôùi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam raèng caùc toân giaùo phaûi ñöôïc töï do thaønh laäp vaø töï do sinh hoaït baát cöù nôi ñaâu, baát cöù luùc naøo, baèng baát cöù caùch thöùc vaø vôùi baát cöù phöông tieän chính ñaùng naøo. Khoâng moät quyeàn löïc naøo treân traàn gian ñöôïc caám caûn hoaït ñoäng toân giaùo voán laø moät nhu caàu thieát yeáu, moät quyeàn lôïi thieát thaân cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa xaõ hoäi.” “Chuùng toâi tha thieát keâu goïi toaøn theå ñoàng baøo trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc vaø moïi ngöôøi thieän chí khaép theá giôùi haõy cuøng hôïp löïc vôùi moïi laõnh ñaïo tinh thaàn ñang tranh ñaáu taïi Vieät Nam ñeå ñaäp tan goâng cuøm Phaùp Leänh Toân Giaùo cuûa CS, vì phaùp leänh naøy khoâng nhöõng laø hieåm hoïa cho caùc toân giaùo maø coøn cho caû daân toäc ñaát nöôùc ñang ngaøy caøng ñi xuoáng hoá saâu cuûa söï huûy hoaïi tinh thaàn, luaân lyù, vaên hoùa, phong tuïc vaø nhaân caùch, maø thuû phaïm chính laø cheá ñoä CS voâ thaàn, toaøn trò, chuyeân cheá.” (Vieät Nam, ngaøy 13-112004) LIEÂN HIEÄP QUOÁC Sau hai ngaøy leân tieáng cuûa ba Linh muïc Coâng giaùo, Toå chöùc Nhaân quyeàn Freedom Now hoâm 15-11 (2004) loan baùo quyeát ñònh cuûa Nhoùm Haønh ñoäng Lieân Hieäp Quoác veà giam caàm böøa baõi (United Nations Working Group on Arbitrary Detention) ñaõ xaùc nhaän vieäc Chính phuû Coäng saûn Vieät Nam giam giöõ Baùc syõ Nguyeãn Ñan Queá laø phi phaùp, vi phaïm nghieâm troïng luaät Tieáp trang D5

DAT


Taøi Lieäu Lòch Söû

.3”

D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

HOAØNG LEÂ NHAÁT THOÁNG CHÍ NGOÂ THÔØI CHÍ (Baûn dòch cuûa Ngoâ Taát Toá) (Tieáp theo) Trong naêm Nhaâm Daàn, Nguyeãn Höõu Chænh giöông buoàm ra beå ñi ñaâu ôû treân chöa kòp noùi tôùi. Chænh vaøo Quaûng Nam theo vua Taây Sôn laø Nguyeãn Vaên Nhaïc.

OÂng ñoù doøng doõi laø Hoà Quyù Ly, cuøng ngaønh vôùi Hoà Phi Phuùc toå quaùn ôû huyeän Höng Nguyeân, traán Ngheä An. Khoaûng naêm Thònh Ñöùc, quaân Nguyeãn ra laán Ngheä An, laáy ñöôïc baûy huyeän phía nam soâng Caû vaø baét taát caû daân cö ñöa veà Quaûng Nam. Cha oâng Nhaïc cuõng bò ôû trong soá ñoù vaø ñöôïc an saép taïi laøng Taây Sôn thuoäc huyeän Phuø Ly. Qua hai ñôøi thì sinh ra Nhaïc vaø hai ngöôøi em laø Bình vaø Löõ. Bôûi vì hoài aáy theá löïc hoï Nguyeãn ñöông maïnh neân anh em oâng ta môùi ñoåi hoï Hoà vaø theo Nguyeãn laø hoï cuûa meï. Nhaø Nhaïc tröôùc ñaõ vaøo baäc khaù giaû, sau vì gaù baïc neân laïi caøng giaøu theâm, Nhaïc ñaõ laøm bieän laïi ôû Vaân Ñoàn, ngöôøi ta vaãn goïi laø bieän Nhaïc. Vì Nhaïc tieâu tieàn thueá cuûa quan, môùi troán vaøo röøng tuï ñaûng aên cöôùp. Hoài aáy thuû haï oâng ta coù hôn traêm ngöôøi, thöôøng thöôøng cöôùp boùc caùc nôi chaâu, aáp, traán töôùng vaãn khoâng trò noåi. Roài ñoù oâng ta töï xöng laø Chuùa Taây Sôn, keùo quaân veà ñoùng taïi laøng. Moät hoâm oâng ta sai ñoùng moät caùi cuõi maùy, töï mình ngoài vaøo trong cuõi, cho boïn thuû haï khieâng ñi vaø baùo ôû doïc ñöôøng raèng: baét ñöôïc Chuùa Taây Sôn töùc Bieän Nhaïc, ñöa ñeán dinh traán ñình noäp. Traán töôùng möøng laém, sai ngöôøi môû cöûa cho vaøo, roài ñem giam vaøo nguïc. Ñeâm aáy oâng ta thaùo maùy cuõi xoâng ra, cöôùp thanh göôm cuûa lính canh nguïc, cheùm cheát maáy teân nguïc laïi, roài phoùng hoûa ñoát luoân traán ñình. Khi aáy ñoà ñaûng cuûa oâng ta ñaõ phuïc saün chung quanh, thöøa luùc roái loaïn, hoï beøn keùo uøa vaøo thaønh, gieát cheát traán töôùng, chieám luoân thaønh aáy. Baáy giôø Chuùa Nguyeãn Phuùc AÙnh coøn beù, Thaùi phoù cuûa hoï Nguyeãn laø Tröông Phuùc Loan naém heát quyeàn chính, laøm nhieàu vieäc caøn baäy, trong xöù ai cuõng ca thaùn, ngöôøi ñi theo Taây Sôn raát nhieàu. Nhaïc laïi duøng moät boïn vong maïng ngöôøi Taøu ñeå laøm thuû tuùc choáng laïi phe hoï Nguyeãn. Maáy laàn giao chieán, quaân Nguyeãn ñeàu bò thua, thanh theá Taây Sôn moãi ngaøy

moãi lôùn. Hieäu Caûnh Höng naêm Giaùp Ngoï, Trònh Saâm nhaân cô hoäi sai Quaän Vieäp laøm Bình Nam Thöôïng Töôùng ñoùng ôû Na Haø vaø noùi phao raèng: Seõ vaøo öùng vieän cuûa chuùa Taây Sôn, Nhaïc beøn sai ngöôøi ra coáng moät thanh baûo kieám, moät con danh maõ, vaø xin theo veà trieàu ñình. Hoài aáy quan quaân môùi laáy ñöôïc xöù Thuaän Hoùa, töôùng só ñeàu sôï vaát vaû, muoán ñeå coâng vieäc Taây Sôn lui laïi ít laâu, neân môùi laøm tôø veà taâu Trònh Saâm xin y lôøi xin cuûa Nhaïc, Saâm beøn phong Nhaïc laøm Tuyeân UÙy ñaïi söù, traán thuû Quaûng Nam, töôùc Quaän coâng. Töø ñoù haøng naêm Taây Sôn vôùi trieàu ñình vaãn giöõ chöùc coáng nhö thöôøng. Ñöôïc ít laâu vì coù ñieàm roàng vaøng hieän ra, Nhaïc beøn ñoùng ngai roàng leân ngoâi vua, xöng laø Thieân Vöông, ñaët nieân hieäu laø Thaùi Ñöùc, vaø thoâi khoâng coáng hieán nöõa. Trieàu ñình bieát vaäy, nhöng cuõng boû ñoù khoâng noùi gì ñeán. Trong khi Quaän Vieäp ñoùng ôû Na Haø, Nguyeãn Höõu Chænh coøn laøm moân haï, coù laàn ñaõ bò Quaän Vieäp sai laøm söù giaû, ñöa tin cho chuùa Taây Sôn. Thaáy Chænh coù taøi bieän luaän, Nhaïc vaãn yeâu meán. Laïi nhaân khi aáy Nhaïc muoán laáy Thuaän Hoùa, maø vaãn thieáu ngöôøi baøn tính coâng vieäc, neân khi ñöôïc Chænh troán naïn chaïy vaøo vôùi mình, thì Nhaïc ñaõ coù loøng möøng. Chæ vì chöa roõ buïng Chænh ra sao, neân chöa daùm tin duøng. Chænh bieát vaäy, lieàn keå vôùi Nhaïc taát caû ñaàu ñuoâi caâu chuyeän cuûa mình, roài tình nguyeän ñem vôï con laøm con tin, ñeå xin nöông töïa ôû ñoù. Nhaïc baèng loøng cho. Nhaïc ñaõ saün loøng meán taøi cuûa Chænh, neân ñoái vôùi Chænh caøng ngaøy caøng thaân. Chænh cuõng heát loøng vôùi Nhaïc, hieán nhöõng keá ñaùnh laáy caùc nöôùc Chieâm Thaønh, Xieâm La, Boà Man. Roài Chænh laïi töï caàm göôm ñi tieàn quaân, xoâng pha nhieàu ñaùm teân ñaïn, maáy nöôùc laân caän laàn löôït raãy baèng. Bôûi theá, aân tình giöõa Nhaïc vôùi Chænh moãi ngaøy moät theâm ñaèm thaém. Tuy vaäy, trong khi ôû vôùi Taây Sôn, Chænh vaãn haøng ngaøy mong veà nöôùc cuõ. Ngoaøi naøy trieàu ñình maát Chænh cuõng laáy laøm lo, neân ñaõ treo giaûi ai duï ñöôïc Chænh trôû veà, seõ troïng thöôûng. Moät ngöôøi em reå cuûa Chænh xin nhaän vieäc ñoù, trieàu ñình lieàn caáp cho y moät ñaïo maät chæ ñeå y leân ñöôøng. Gaëp Chænh ngöôøi aáy chöa

kòp noùi gì, lieàn bò Chænh hoûi: - Bay laän ñaän treøo ñeøo loäi suoái ñeán ñaây laøm gì? Coù phaûi ñònh laøm thuyeát khaùch cho Chuùa Trònh khoâng? Bay coi maët ta töø thuôû ñeû ra ñeán giôø ñaõ coù khi naøo nghe ai xui khoân xui daïi, maø bay caû gan nhö vaäy? Ngöôøi aáy cuùi ñaàu nín laëng, khoâng daùm noùi sao, Chænh laïi hoûi: - Tuy vaäy bay ñaõ ôû Baéc vaøo ñaây, chaéc laø bieát roõ. Vaäy bay keå ta nghe: Sau khi Huy quaän coâng bò naïn, coâng chuùa (17) vaø caùc caäu troán traùnh ñi ñaâu? Ngöôøi aáy ñaùp: - Baây giôø coâng chuùa bò Döông thaùi phi giam vaøo haäu cung. Hai caäu nghe tin coù bieán lieàu chaïy veà huyeän Yeân Duõng daáy quaân phuïc thuø, caû vuøng kinh baéc ñaõ bò chaán ñoäng. Chuùa sai traán thuû traán aáy laø Maõn trung haàu baøy traän ôû nuùi ba taàng. Caùc caäu sai vieân thuû leänh Hoaøng Tuù laøm tieàn ñoäi tieân phong, ñem quaân ngheânh chieán. Hoaøng Tuù cheát taïi traän tieàn, quaân só tan naùt, hai caäu ñeàu bò baét soáng ñoùng cuõi ñöa veà kinh sö. Chænh than: - Thieáu nieân khaùch khí, baïi söï laø phaûi, nhöng cuõng laø moät nghóa cöû, duø baïi cuõng vinh. Vaäy ñöa veà kinh sö roài sau ra sao? Ñình nghò hai caäu ñeàu ñaùng toäi cheát. Vì Chuùa nghó tình anh em con coâ con caäu neân môùi giaûm cho moät baäc. Nhöng maø laïi bò Thaùi phi sai ngöôøi baét uoáng thuoác ñoäc. Coù keû baùo tin vôùi Chuùa, Chuùa voäi cho ngöôøi ngaên caûn. Tôùi nôi thì caäu ñaõ bò thuoác ñoäc cheát roài, chæ coù caäu hai thoaùt, hieän ñöông bò giam ôû nguïc Cöûa Ñoaøi. Chænh ngaäm nguøi: - Thöông thay, phaù toå voït tröùng. Ngöôøi ta coù toäi tình gì. Theá coøn coâng chuùa töø khi bò giam vaøo haäu cung, nhöõng söï aên ôû ra sao? - Chuùa cuõng nghó tình coâ ruoät, khoâng muoán haønh haï gì caû. Nhöng vì Thaùi phi vaãn coù hieàm cuõ, neân coá tìm caùch laøm cho khoå cöïc ñuû ñöôøng. Coâng chuùa vöøa lo vöøa töùc thaønh beänh roài maát. Chænh thôû daøi noùi: - Coâng chuùa cheát ñi laø phaûi. Soáng laøm gì nöõa? Coøn Ñaëng Tuyeân Phi? Töø khi Chuùa nhoû bò boû, Thaùi phi töùc thì sai ngöôøi ñi naõ Tuyeân phi ñem ñeán tröôùc maët keå toäi, roài baét Tuyeân phi phaûi laïy. Tuyeân phi khoâng laïy. Thaùi phi sai hai thò nöõ ñöùng keøm hai beân víu toùc Tuyeân phi ñaäp ñaàu xuoáng

ñaát. Tuyeân phi vaãn nhaát ñònh khoâng laïy vaø cuõng khoâng noùi caâu gì. Thaùi phi giaän quaù, ñaùnh ñaäp moät hoài vaø nhoå nöôùc boït vaøo ñaàu vaøo maët, roài ñem giam ôû Hoä taêng ñöôøng trong vöôøn sau, laøm tình laøm toäi cöïc kyø khoå sôû. Moät hoâm Tuyeân phi laáy aùo che maët ra cöûa Tuyeân Vuõ, troán ñeán beán ñoø phoá Khaùch. Quaân lính ñuoåi kòp baét veà. Töø ñoù caøng bò giam chaët. Naêm sau trong nhaø Taåm mieáu treân laêng Thònh phuùc (laêng cuûa Trònh Saâm) bao nhieâu ñoà thôø baèng vaøng, baèng goã töï nhieân roøn muûn, heã ñoäng tay vaøo lieàn tan nhö tro. Vieân coi mieáu voäi vaøng göûi thö veà kinh caùo bieán, Thaùi phi sai goïi coâ dí vaøo hoûi. Coâ dí leân ñoàng roài noùi: “Chuùa ñoái vôùi tieân vöông coù hai ñieàu baát hieáu: moät laø Chuùa vöøa leân ngoâi, lieàn ngôø Ñaëng thò laøm buøa yeåm trong töû cung, thay ñoåi quaàn aùo ñaïi lieäm, khieán cho ngoïc coát khoâng yeân. Hai laø Ñaëng thò voán laø ngöôøi maø tieân vöông vaãn yeâu, baây giôø laøm tuûi nhuïc ñuû ñieàu, khieán cho vong linh tieân vöông khoâng theå queân ñöôïc. “Bôûi hai ñieàu ñoù môùi coù söï kia, neáu khoâng mau hoái loãi taï toäi, tai bieán seõ coøn nhieàu nöõa, khoâng phaûi chæ theá maø thoâi”. Thaùi phi nghe noùi lo sôï, laäp töùc vaøo noùi vôùi Chuùa. Chuùa beøn sai quan teá taï, phong Tuyeân phi laøm thò noäi cung taàn, cho vaøo thôø phuïng taåm mieáu. Tuyeân phi ñöôïc vaøo haàu haï laêng taåm ñeâm ngaøy gaøo khoùc, chæ xin cheát theo tieân vöông. Ñeán ngaøy ñaïi töôøng tieân vöông, Tuyeân phi beøn uoáng thuoác ñoäc roài cheát. Chuùa sai quan traán Thanh Hueâ theo leã cung nhaân, taùng ôû nôi caùch voïng laêng tieân vöông moät daëm. Chænh khen: - Cheát “ñöôïc” ñaáy. Ta töôûng Tuyeân phi chæ coù nhan saéc, khoâng ngôø laïi coù tieát lieät nhö vaäy. Nhöng khoâng hieåu vì sao ngoâi naøng laïi bò giaùng laøm cung taàn (18). - Bôûi vì khi Chuùa leân ngoâi ñöôïc moät naêm, Thaùnh Maãu luïc tôø coá meänh laøm luùc tieân vöông laâm chung, coù pheâ vaøo raèng: “Khoâng phaûi long buùt cuûa tieân vöông, khoâng theå laøm baèng côù. Chuùa ñem tôø ñoù giao cho Ñình nghò. Quan Khaâm sai laø Phaïm Nguyeãn Du nhaän lôøi pheâ cuûa Thaùnh Maãu laø: “Leõ phaûi cuûa nhaø nöôùc” vaø noùi: “Ngoâi chuùa Dieãn ñoâ, saùch döïng Tuyeân

phi vaø tôø coá meänh aáy ñeàu laø meänh leänh cuûa tieân vöông ban ra trong khi ñang ñau yeáu hoát hoaûng, noù raát traùi thöôøng, sai lyù, khoâng theå cho laø phaûi ñöôïc. Nay Thaùnh Maãu laáy laøm meï maø ñoåi laïi yù cuûa con, thaät laø moät vieäc chính ñaùng. Vaäy baây giôø caàn phaûi xeùt laïi toäi traïng cuûa keû phuï hoïa, chieáu theo ñieån hình, tröøng trò cho thaät roõ raøng”. Vì lôøi baøn aáy Tuyeân phi môùi bò boû laøm thöù nhaân. Töù xuyeân haàu vì vieát tôø coá meänh, Thanh quaän coâng vì töï tieän vieát tay long buùt. Thieâm Sai Nhöõ Coâng Traån vì töï tieän thaûo tôø saùch döïng Tuyeân phi, Thuïy trung haàu vì sao tôø saùch aáy ñöa ra ngoaïi phuï, ñeàu phaûi baõi chöùc. Ñaëng thò sau naøy laïi phaûi giaùng laøm cung taàn laø bò cöù ñoù. - Ngoaøi maáy vieäc ñoù, coøn coù chuyeän baùo ôn, baùo oaùn gì khaùc nöõa khoâng? - Chuùa laäp hoâm tröôùc, hoâm sau lieàn haï leänh noùi taát caû ai ai ñeàu ñöôïc bao dong. Rieâng coù ngöôøi toá giaùc vieäc naêm Canh Tí thì khoâng ñöôïc tha. Maáy ngöôøi ñoù laàn löôït bò baét vaø bò laøm toäi heát thaûy. Duy Ngoâ Thì Nhaäm khoâng bieát troán ñi ñöôøng naøo. Coøn nhöõng ngöôøi phaûi cheát vì aùn Canh Tí, thì Tuaán sinh haàu, Kheâ trung haàu vaø choàng dì Saùu ñeàu ñöôïc truy taëng töôùc vöông, vaø coù laäp ñaøn sieâu ñoä, giaûi oan cho hoï. Chænh noùi: - Gieát keû vaâng meänh cha mình ôû trieàu, neâu roõ loãi cuûa cha mình vôùi trong nöôùc ñoù laø vieäc ñaïi baát hieáu. Roài Chænh laïi hoûi nhöõng vieân tham tuïng, boài tuïng baáy giôø laø ai? Ngöôøi aáy ñaùp: - Chuùa môùi laäp neân, Töù xuyeân haàu lieàn bò baõi chöùc, quan boài tuïng Buøi Huy Bích ñöôïc thay vaø ñöôïc laøm Keá lieät haàu. Hieän nay vaãn Keá lieät haàu moät mình giöõ ngoâi tham tuïng, boïn Tröông Ñaêng Quyõ, Mai Theá Uoâng vaø Nguyeãn Coâng Thöôùc thay nhau lónh chöùc boài tuïng. Ñoù laø nhöõng baäc tai maét caàm quyeàn chính söï hieän thôøi. - Töø ñoù ñeán nay, coøn coù ñieàm laønh ñieàm gôû gì khoâng? - Ñieàm laønh khoâng coù chæ coù ñieàm gôû thì nhieàu. Ngaøy raèm thaùng moät naêm Nhaâm Daàn, giöõa trôøi boãng phaùt moät tieáng raát to vaø daøi ñeán non moät khaéc, chuyeån caû trôøi ñaát. Khoâng bieát laø tieáng gì. - Hoaëc ñoù laø tieáng troáng trôøi. - Naêm Quí Maõo, nuùi vua Huøng töï nhieân suït xuoáng hôn

hai chuïc thöôùc. Thaùng saùu naêm aáy, con soâng Thieân Ñöùc caïn haún moät ngaøy moät ñeâm. Naêm Giaùp Daàn giöõa ñeâm moàng moät thaùng saùu, hoà Thuûy Quaân thình lình coù tieáng döõ nhö tieáng saám, nöôùc hoà soâi leân suøng suïc, saùng mai bao nhieâu toâm caù cheát heát. Cuõng trong naêm aáy, treân caùc caây coái trong phuû Chuùa coù ñeán maáy vaïn con quaï ôû ñaâu keùo ñeán, daäp dìu bay löôïn keâu gaøo suoát ngaøy suoát ñeâm, roài ôû ñoaïn thaønh phía ngoaøi cöûa gaùc phuû ñöôøng, boãng suït hôn 10 tröôïng. Ñaáy laø nhöõng chuyeän to lôùn, ai ai cuõng bieát. Coøn nhöõng chuyeän nhoû thì khoâng theå naøo keå heát. Chænh taéc löôõi maáy caùi; roài môùi hoûi ñeán tình traïng boïn kieâu binh. Ngöôøi aáy cöù theo söï thöïc keå heát ñaàu ñuoâi. Chænh beøn truyeàn leänh nhaø beáp laøm röôïu theát ñaõi. Sau khi ngöôøi aáy no say, Chænh môùi caên vaën ngöôøi aáy vaøo ñaây laøm gì? Ngöôøi aáy thöa: - Ñöôøng trung haàu thaáy toâi vôùi oâng coù tình baø con môùi taâu vôùi Chuùa xin giaùng chæ sai toâi tôùi ñaây khuyeân “quan” veà trieàu, seõ khoâng maát ngoâi phuù quí. Chænh cöôøi maø ñaùp: - Mi laø keû ngu, ta thaät khoâng chaáp, song ta chæ traùch caùi ñöùa sai mi tôùi ñaây noù daùm khinh ta, vaäy ta keát quaû tính meänh cho mi, neáu oan, mi xuoáng aâm phuû maø kieän caùi thaèng sai mi ñi ñoù. Roài Chænh truyeàn leänh thuû haï loâi luoân ngöôøi aáy ra cheùm. Nguyeãn Nhaïc thaáy Chænh cheùm ngöôøi thuyeát khaùch laïi caøng thaân tín. Naêm Bính Ngoï, khoaûng cuoái muøa xuaân, ñaïi töôùng Thuaän Hoùa laø Taïo quaän coâng (töùc laø Phaïm Ngoâ Caàu) sai vieân thuoäc hieäu laø Döông Lónh Baù Nguyeãn Phuù Nhö sang beân Taây Sôn noùi veà coâng vieäc bieân giôùi cuûa hai xöù. Vì coù quen Chænh, Phuù Nhö môùi noùi vôùi Chænh nhöõng leõ coù theå laáy ñöôïc Thuaän Hoùa vaø keå cho Chænh bieát hai xöù Thanh Ngheä vaø caû boán traán ñöôøng ngoaøi hieän ñang ñoùi keùm, daân tình cöïc khoå, daân vôùi lính khoâng öa gì nhau, tình theá khoâng theå laâu beàn, neáu nhö laáy ñöôïc Thuaän Hoùa thì söï deïp yeân thieân haï khoâng coù gì khoù heát. Bôûi vaäy Chænh môùi quyeát chí veà Baéc. Luoân böõa aáy, Chænh vaøo haàu Nhaïc, baøy caùc caùch thöùc laáy xöù Thuaän Hoùa vaø xin phaùt quaân sai töôùng ñaùnh thaúng vaøo thaønh Phuù Xuaân.

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN

BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Coøn tieáp

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Vieät Nam: Cheá ñoä... Tieáp trang D3

phaùp Quoác teá vaø taát caû caùc Tuyeân ngoân Quoác teá veà Nhaân quyeàn vaø caùc quyeàn Töï do cuûa con ngöôøi. Quyeát ñònh cuûa Lieân Hieäp Quoác, thoâng qua ngaøy 16-92004, bôûi caùc Thaåm phaùn cuûa Algeria, Paraguay, Spain (Taây Ban Nha), Hungary(Hung Gia Lôïi) vaø Iran (Ba Tö) ñaõ ñoøi Nhaø caàm quyeàn Vieät Nam phaûi thaû Baùc syõ Queá ngay laäp töùc. Sôû dó tin cuûa Freedom Now phoå bieán chaäm laø vì Lieân Hieäp Quoác khoâng muoán Vieät Nam bò maát maët vôùi Theá giôùi neân ñaõ giöõ kín quyeát ñònh cuûa 5 Thaåm phaùn ñeå trao cho Chuû tòch Nhaø nöôùc Traàn Ñöùc Löông coù thôøi giôø nghieân cöùu. Tuy nhieân, Vieät Nam chöa coù phaûn öùng naøo veà quyeát ñònh cuûa Nhoùm Haønh ñoäng Lieân Hieäp Quoác. Baùc syõ Queá, 62 tuoåi ñaõ bò Coäng saûn Vieät baét giam khoâng xeùt xöû vaø boû tuø 18 naêm keà töø cuoái thaäp nieân 1970 vì oâng ñaõ can ñaûm ñoøi Nhaø nöôùc thöïc thi daân chuû, toân troïng töï do vaø deïp boû cheá ñoä ñoäc taøi, ñoäc ñaûng. Sau khi ra khoûi nhaø giam, Baùc syõ Queá tieáp tuïc leân aùn cheá ñoä vaø töø choái ra khoûi nöôùc ñeå ñoåi laáy töï do Vieäc oâng ôû laïi queâ nhaø ñeå tranh ñaáu ñaõ gaây nhöùc nhoái cho ñaûng vaø nhaø nöôùc Vieät Nam. Vì vaäy, vaøo ngaøy 17-3-2003 oâng laïi bò baét giam vì daùm phoå bieán lôøi tuyeân boá treân Internet leân aùn Nhaø nöôùc ñoäc quyeàn thoâng tin baùo chí vaø caám mieäng ngöôøi daân trong nöôùc. Sau moät phieân toøa xöû kín ngaøy 29-72003, oâng bò phaït tuø theâm 30 thaùng. Haønh ñoäng ñaøn aùp Baùc syõ Queá, moät Nhaø tranh ñaáu cho daân chuû vaø nhaân quyeàn kieân trì vaø noåi tieáng nhaát Vieät Nam ñaõ gaây phaãn noä cho Chính phuû Myõ, Lieân Hieäp chaâu AÂu vaø caùc Toå chöùc Nhaân quyeàn treân Theá giôùi. Baây giôø laïi ñeán löôït Lieân Hieäp Quoác nhìn nhaän quyeàn laøm ngöôøi cuûa oâng bò Nhaø nöôùc Coäng

Saûn Vieät Nam traéng trôïn vi phaïm thì nhöõng lôøi tuyeân boá khoe khoang veà nhaân quyeàn vaø töï do toân giaùo cuûa Boä Ngoaïi giao Vieät Nam coù coøn giaù trò gì vôùi nhaân daân theá giôùi? Chaúng nheõ Tröôûng phoøng Baêng ñóa nhaïc Boä Vaên hoùa Thoâng tin Leâ Nam khoâng nhìn ra neân môùi khoaùc nhaàm chieác aùo “cheá ñoä nhaân quyeàn” cho cheá ñoä hay laø haønh ñoäng giaõ töø cheá ñoä cuûa hai ca syõ Baèng Kieàu vaø Thu Phöông ñaõ laøm cho Nhaø nöôùc saùng maét ra? Phaïm Traàn (12-04)

Laøm sao thöïc hieän ñaáu tranh... Tieáp trang D2

Coù 3 laõnh vöïc ñaáu tranh ngoaïi giao ñoái vôùi quoác teá veà tình hình hieän taïi maø ngöôøi daân Vieät Nam caàn neân laøm, ñoù laø: ngoaïi vaän, nhaân quyeàn, vaø ñoái thoaïi. 1. NGOAÏI VAÄN: (QUOÁC TEÁ VAÄN) Ngoaïi vaän hieän taïi voâ cuøng quan troïng, nhaát laø ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi vaø quoác noäi trong luùc naøy chöa coù thöïc löïc ñeå coù theå laøm ñöôïc ñieàu gì coù lôïi cho coâng cuoäc tranh ñaáu. Ngoaïi vaän chi phoái vaø aûnh höôûng ñeán caùc laõnh vöïc khaùc, ngay caû ñeán hai yeáu toá troïng taâm vaø chuû yeáu nhaát laø nhaân quyeàn vaø ñoái thoaïi. Maø caû hai ñieåm naøy laïi chính yeáu naèm ôû trong nöôùc. Thaät vaäy, nhaân quyeàn vaø ñoái thoaïi trong hieän taïi vaø töông lai gaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc hay khoâng, taát caû ñeàu laø nhôø phaàn ngoaïi giao teá nhò, ñuùng luùc vaø ñuùng choã. Coäng saûn Vieät Nam ñaõ khoân kheùo, raát maùnh lôùi veà vaán ñeà ngoaïi giao vôùi quoác teá. Nhöõng ñieàu gì toát ñeïp hoaøn haûo, coäng saûn tröng daãn coâng khai, thaät ñaëc saéc, thaät lôùn maïnh cho quoác teá thaáy, coøn nhöõng gì xaáu xa, hö haïi thì chuùng giaáu ñi, hoaëc neáu coù ñöa ra, cuõng chæ laø xin vieän trôï vaø giuùp ñôõ theâm cuûa caùc cô quan quoác teá maø thoâi. Nhöng nhöõng ñieàu ñoù quoác teá cuõng ñaõ bieát. Naêm

2003 quoác teá ñaõ chaáp nhaän taøi trôï, ñaàu tö vaøo Vieät Nam vôùi ngaân khoaûn 2.5 tyû dollar, nhöng chæ môùi öùng tröôùc 1.6 tyû dollar, coøn 900 trieäu dollar nöõa vôùi ñieàu kieän laø Vieät Nam phaûi coù keá hoaïch thöïc teá ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc vaán ñeà naøy (2). Caùc cô quan quoác teá ñaõ vaø ñang môû moät ñöôøng ñi tôùi cho Vieät Nam. Neáu Vieät Nam coá gaéng ñeå coù theå ñaït ñeán, thì laø moät ñieàu may maén cho daân toäc. Coøn neáu Vieät Nam vaãn vaäy, töùc laø tieáp tuïc ñi vaøo böôùc xe cuõ kyõ, thì chaéc chaén roài ñaây theá giôùi seõ coù bieän phaùp nghieâm khaéc, nhaát laø Vieät Nam ñang chuaån bò naêm 2005, hoaëc 2006, böôùc vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi (Maäu Dòch) Theá Giôùi (WTO). Toå Chöùc WTO seõ khoâng theå ñeå yeân nhö vaäy, nhaát laø moät nöôùc coù theå trong töông lai laø thaønh vieân cuûa hoï, laïi coù ñaày daãy nhöõng teä naïn nhaân quyeàn, baát coâng trong xaõ hoäi... Maø Vieät Nam cuõng khoâng theå chòu noåi, bôûi vì khi vaøo Toå Chöùc WTO laø caät löïc heát söùc ñeå laøm ra thaønh phaåm, taïo ra caùc phöông tieän, môùi mong caïnh tranh noåi vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi. Vaäy thì khi ñoù seõ khoâng theå naøo coøn laø ñoäc quyeàn vaø baát coâng trong xaõ hoäi, kinh teá, chính trò, v.v... Do ñoù vieäc doàn caùc noã löïc ñeå coù theå vaøo Toå Chöùc WTO laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa coäng saûn Vieät Nam trong luùc naøy. Vì theá nhöõng ñoøi hoûi vaø nhöõng yeâu saùch cuûa chuùng ta cuõng phaûi taäp trung vaøo ñoù, vaø nhöõng ñieàu khaùc lieân quan ñeán naêm 2006 trôû ñi. Vieäc taäp trung ñoøi hoûi nhöõng ñieåm chuû yeáu nhaát maø coäng saûn Vieät Nam khoâng muoán cuõng khoâng ñöôïc. Ñoù laø ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi caàn phaûi phoái hôïp giöõa nhöõng yeâu caàu vaø ñoøi hoûi ôû trong nöôùc, laøm thaønh nhöõng yeâu saùch caàn thieát ñeå coù theå tieáp xuùc vôùi caùc toå chöùc quoác teá, nhö Lieân Hieäp Quoác (UN), Lieân Hieäp AÂu Chaâu (EU), Toå Chöùc Minh Öôùc Baéc Ñaïi Taây Döông (NATO), Hieäp Hoäi Caùc Nöôùc Ñoâng Nam AÙ (ASEAN),

Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO), Khu Vöïc Thöông Maïi Töï Do Asean (AFTA),... caùc nöôùc (Myõ, Phaùp, Ñöùc, UÙc...), vaø keøm ñi theo laø nhöõng nhaân vaät ngoaïi giao, nhaø chuyeân moân bình luaän, chæ trích, kieåm soaùt cuûa caùc cô quan höõu traùch naøy. Do ñoù coù nhöõng ñieåm sau ñaây, maø ngöôøi Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc caàn phaûi thaønh taâm vôùi nhau trong vieäc tranh ñaáu veà ngoaïi vaän cho daân toäc vaø toå quoác Vieät Nam. A. Caàn coù tieáng noùi ñoàng nhaát: Khi noùi phoái hôïp laø coù tieáng noùi ñoàng nhaát ñöa leân veà moät hay nhöõng vaán ñeà naøo ñoù. Nhöng xin chuù yù, laø nhöõng yù kieán ñoù caàn neân naèm trong toå chöùc, hoäi ñoaøn, ñaûng phaùi, nhoùm... chöù khoâng theå ñöùng rieâng leû. Vì ñöùng rieâng leû, hoaëc trong moät toå chöùc... seõ khoâng hoaëc ít coù hieäu löïc ñoái vôùi ñöôøng loái ngoaïi giao cuûa quoác teá. Nhöõng toå chöùc caàn phaûi keát hôïp, taäp hôïp thaønh moät taäp theå roäng lôùn hôn môùi coù theå ñaïo ñaït nhöõng nguyeän voïng ñoøi hoûi. Do ñoù caàn coù soá ñoâng toå chöùc keát hôïp laïi, coù thöïc löïc maïnh, coù khí theá roäng lôùn. Luùc ñoù tieáng noùi cuûa chuùng ta môùi coù ñöôïc chaát löôïng lôùn laøm cho quoác teá chuù yù ñeán. Quan troïng laø caùc cô quan quoác teá coù bieát ñeán nhöõng vieäc laøm ñoù hay khoâng? Chuùng ta ñaõ töøng bieát raèng, khi xöa ngöôøi Vieät Nam ñaõ bò thaát baïi ñau ñôùn, tuûi nhuïc, maø moät trong caùc vaán naïn ñoù laø veà ngoaïi giao, thì baây giôø chuùng ta caàn phaûi tìm caùch ñeå laät ngöôïc laïi theá côø, maø theá côø ñoù giôø ñaây ñieàu kieän laïi ôû trong tay cuûa chuùng ta. Neáu bieát nhö vaäy roài, maø chuùng ta vaãn khoâng hoaëc chöa chòu laøm, thì seõ khoâng coøn traùch ai ñöôïc nöõa. Cho neân vaán ñeà laø chuùng ta coù thaønh taâm vaø thaønh khaån trong caùc vieäc laøm ñoù hay khoâng? Chuùng ta coù chaáp nhaän cuøng ñöùng trong haøng nguõ tranh ñaáu choáng laïi nhöõng söï ñoäc quyeàn vaø ñaøn aùp ñoù hay khoâng? Vaø coù muoán

ñöôïc thaønh quaû qua vieäc xaûy ra hay khoâng? Vaäy moät vaán ñeà muoán laøm cho töø nhoû sang lôùn hôn laø phaûi coù nhöõng tay tham möu soaïn thaûo keá hoaïch ñeå thöïc hieän cho chu ñaùo. Do ñoù vieäc phoái hôïp giöõa beân trong vaø ngoaøi nöôùc heát söùc caàn thieát, neân hình thaønh vaø ñöôïc tieán haønh baèng caùch ñöa caùc söï kieän qua ngaõ quoác teá hoùa. B. Caàn neân hình thaønh cho ñöôïc phaùi ñoaøn quoác teá vaän: Muoán thaéng keû ñòch, ta phaûi ra tay tröôùc. Khi muoán chieám lôïi theá tröôùc coäng saûn, ta caàn neân bieát coäng saûn muoán gì. Nhöng tröôùc khi baét tay vaøo vieäc, ñieåm toái quan troïng laø ta caàn phaûi bieát ta. Khoâng bieát ta, caàm chaéc laø thaát baïi. Do ñoù, phaûi bieát ngöôøi bieát ta thì môùi mong thuû thaéng, ñaëc bieät laø chính trò ngaøy hoâm nay qua quoác teá vaän. Chuùng ta ñaët caùc keá hoaïch theo heä thoáng daây chuyeàn, heát caùi naøy ñeán caùi khaùc. Chuû yeáu coù theå löôïng ñònh vaø ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä cuûa hai beân, bôûi vaäy neân khi suy tính veà nhaân löïc, phöông tieän vaø ngaân saùch, ta caàn neân truø lieäu xem nhöõng thöù ñoù coù theå ñuû cung öùng cho caùc keá hoaïch ñöôïc nhö yù muoán hay khoâng (3). Baát cöù moät keá hoaïch naøo cuõng raát caàn thieát, vaø coù nhöõng töông quan maät thieát vôùi nhöõng keá hoaïch khaùc. Nhöõng nhaân vaät töø tröôùc ñeán nay chuyeân veà vieäc ngoaïi vaän, ñieàu caàn thieát laø haõy cuøng ngoài laïi vôùi nhau (hoaëc internet, e.mail, fax... laøm theá naøo ñeå baøn thaûo ñöôøng höôùng ngoaïi vaän, quoác teá vaän, vaø töø khoâng ñeán coù. Coù ôû ñaây laø: - Coù caùc vieäc caàn thieát ñeå ñöa leân chöông trình laøm vieäc; - Coù vò trí xöùng ñaùng ñöôïc tin töôûng trong taàm nhìn cuûa quoác teá; - Coù ñaày ñuû vò theá cho cuoäc ñoái thoaïi giöõa ngöôøi Vieät Nam ngoaøi vaø trong nöôùc vôùi coäng saûn Vieät Nam, khi neáu coù vieäc ñoù xaûy ra;... Coù theå chia ra töøng nöôùc

vaø töøng chaâu AÂu, Myõ, UÙc, Phi vaø AÙ Chaâu Moãi chaâu seõ coù moät hay nhieàu phaùi ñoaøn quoác teá vaän vôùi nhöõng toå chöùc quoác teá quan troïng trong nöôùc, hoaëc trong chaâu ñoù. Coá gaéng haønh ñoäng caøng neân nhanh choùng caøng toát neáu coù theå. Nhaát laø töø nay ñeán naêm 2006, laø böôùc moác ngoaëc lôùn cho coäng saûn Vieät Nam muoán tieán nhanh vaøo thò tröôøng quoác teá (4). Moät khi böôùc vaøo thò tröôøng quoác teá (Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi WTO, AFTA, v.v...) coäng saûn Vieät Nam seõ coù theå coù ñuû nhöõng phöông tieän choáng cheá veà nhaân quyeàn, maø ngöôøi Vieät Nam beân ngoaøi nöôùc seõ khoâng coøn bieát laáy gì ñeå coâng kích ñöôïc. C. Caàn coù boä maët truyeàn thoâng ña daïng: Ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi caàn nhaát laø tieáng noùi phaûi ñöôïc vang doäi ra, ñoù laø veà thoâng tin, truyeàn thoâng... Töø tröôùc ñeán nay ñaõ ñöôïc caùc cô quan truyeàn thoâng cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi loan taûi, nhöng trong luùc naøy nhöõng tieáng noùi naøy phaûi ñöôïc caùc cô quan ngoaïi quoác chuù yù ñeán. Ñaây laø öu tieân nhaát, toái quan troïng treân maët traän tranh ñaáu cuûa chuùng ta. Xin chuù yù: caùc kyù giaû, phoùng vieân, hay ñaëc phaùi vieân cuûa caùc haõng truyeàn hình, truyeàn thanh, baùo chí... cuûa ngöôøi ngoaïi quoác ñeàu coù quan ñieåm voâ tö khaùch quan, nhöõng ña soá laïi laø caùnh taû hoaëc thieân taû, ñaëc bieät nhaát laø ôû AÂu Chaâu. Do ñoù nhöõng yù kieán hay quan ñieåm töông ñoái quaù khích, cöïc ñoan khoâng ñöôïc caùc phoùng vieân naøy löu yù ñeán. Nhöõng ngöôøi ñaõ haèng löu taâm ñeán maët traän truyeàn thoâng, haõy ñaëc bieät löu yù hôn nöõa caùc coâng taùc naøy. Muoán ñöôïc truyeàn thoâng, baùo chí ngoaïi quoác tin töôûng, vaø loan taûi moïi tin töùc, moät trong nhöõng caùch tröôùc heát chuùng ta caàn phaûi: - Coù phaùt ngoân vieân chính thöùc ñaøng hoaøng. Ngöôøi phaùt ngoân vieân caàn neân hoïc qua ngaønh truyeàn thoâng ñaïi chuùng (public relations), vaø thöïc taäp Tieáp trang D6

DAT


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Laøm sao thöïc hieän ñaáu tranh... Tieáp trang D5

tröôùc khi traû lôøi. Giôùi truyeàn thoâng, baùo chí ñaëc bieät tin töôûng nhöõng ngöôøi naøy (5); - Neáu khoâng coù phaùt ngoân vieân, caàn neân dieãn taû söï kieän xaûy ra gaàn ñuùng nhö söï thaät. Chaúng haïn nhö nhöõng cuoäc bieåu tình, hoäi nghò... soá ngöôøi chæ coù 1000, maø ta noùi laø hôn 2000 ngöôøi tham döï, laøm nhö vaäy laø khoâng ñuùng vôùi söï thaät. Nhöõng cô quan truyeàn thoâng, baùo chí khi bieát ñöôïc, daàn daàn seõ traùnh xa; - Neáu chuyeän gì troïng ñaïi, ñau buoàn xaûy ra, toát nhaát ñem caâu chuyeän thöông taâm ñoù gheùp vaøo, hoaëc so saùnh vôùi thaûm caûnh ôû Vieät Nam; - Neáu chuyeän xaûy ra ôû ngoaøi nöôùc vui veû, long troïng, v.v... neân loàng söï kieän ñoù vaøo vôùi tình traïng khaùc bieät cuûa Vieät Nam hieän nay moät khi baùo chí hoûi ñeán; - coøn nhieàu vaán ñeà khi tieáp xuùc vôùi truyeàn thoâng, baùo chí, nhöng töïu trung laø caàn coù phaùt ngoân vieân gioûi, teá nhò, vaø caàn nhaát phaûi hieåu yù ngöôøi... Ñaây laø luùc chuùng ta caàn neân vaän duïng taát caû vaøo trong cuoäc giao ñaáu: giao ñaáu baïi ta thua, giao ñaáu thaønh ta thaéng. Do ñoù caàn löu taâm ñeán caû hai maët truyeàn thoâng phoái hôïp: quoác teá vaø ta. Phaûi phoái hôïp ñeå cuøng tranh thuû ñöôïc nhöõng lôïi theá cuûa chuùng ta tröôùc ñòch thuû laø coäng saûn Vieät Nam. Vaø nhöõng ñieåm thuaän lôïi cuûa chuùng ta tröôùc quoác teá laø ngaøy nay ta ñaõ gaàn, vaø coù ñieàu kieän ñi laïi tieáp xuùc vôùi quoác teá hôn. Vì vaäy neân maïnh daïn ñoác thuùc cho caùc phöông tieän ñoù trôû thaønh hieän thöïc vaø phaùt huy leân cao ñieåm. 2. NHAÂN QUYEÀN: (LUÕY TIEÁN) Ñoái vôùi quoác teá, vai troø cuûa Vieät Nam seõ khoâng ñöôïc quan taâm ñeán ñuùng möùc, neáu khoâng coù chuyeän gì xaûy ra. Daân chuùng trong nöôùc thì yeân laëng, ñôøi soáng quaù im lìm, nhö khoâng coù sinh khí môùi... Nhöõng ngöôøi coù chuùt chí höôùng, hoaøi baõo vaãn phaûi laëng thinh tröôùc söï ñaøn aùp, baét bôù giam caàm... Hoï coù theå vaãn aâm thaàm laøm vieäc, vaø troâng ngoùng töø nôi haûi ngoaïi. Nhöng ñaõ gaàn 30 naêm roài. Nhöõng vuï töï saùt cuûa baø Nguyeãn Thò Thu, oâng Hoà Taán Anh,... bò baét giam caàm caùc oâng Leâ Chí Quang, Phaïm Hoàng Sôn,... cho ñeán Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát bò vaây baét ôû Quaûng Ngaõi, vieäc Giaùo Hoäi Tin Laønh bò phaù nhaø thôø, vuï daân Thöôïng ôû Taây Nguyeân... nhaát nhaát ñeàu coù söï theo doõi cuûa coäng saûn. Coäng saûn Vieät Nam coá döïng neân toân giaùo yeâu nöôùc (quoác doanh), vaø ñoái vôùi nhöõng toân giaùo thaät söï thì bò keát toäi choáng phaù nhaø nöôùc. Nhöng nhöõng vieäc ñoù, ngöôøi Vieät Nam muoán “döông ñoâng kích taây”, “voâ trung sanh höõu” (khoâng coù maø laøm thaønh coù), “tung hoaønh thuaät”... thì ñieàu ñoù khoâng phaûi laø vieäc khoù, nhaát laïi laø toân giaùo. Neáu caùc toân giaùo bò haønh xöû, ñaøn aùp moät caùch coâng khai, thì ñoù laø maàm moáng cho vaán ñeà choáng ñoái maõnh lieät hôn. Cho neân moïi vaán ñeà baét bôù, giam caàm... gaàn nhö baét buoäc laø coäng saûn Vieät Nam trong nöôùc coá giöõ kín trong im laëng, maø khoâng daùm laøm cho lôùn chuyeän ra. Ñeán khi quoác teá bieát ñöôïc, thì coäng saûn Vieät Nam cho nhöõng vieäc ñoù khoâng phaûi laø nhaân quyeàn, vaø cho raèng “khoâng coù quoác gia naøo ñöôïc quyeàn duøng nhaân quyeàn nhö moät coâng cuï ñeå gaây aùp löïc chính trò vaø kinh teá leân caùc nöôùc khaùc”(6). Hoï tìm caùch keâu goïi quoác teá ñaàu tö, vaø nhöõng ñieàu hoã trôï khaùc nhö: vieän trôï, xuaát nhaäp caûng sang Lieân Hieäp AÂu Chaâu, Myõ, Nhaät, UÙc..., vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO), Khu Vöïc Thöông Maïi Töï Do Asean (AFTA), v.v... Nhöng, ngöôøi Vieät Nam ngoaøi vaø trong nöôùc caàn phaûi thöïc hieän tröôùc nhöõng ñieàu maø coäng saûn Vieät Nam nghó ñeán. Moät trong nhöõng caùch laø coù theå laøm cho noå lôùn caùc vieäc naøy ra laøm thaønh nhöõng muõi nhoïn

taán coâng. Phaûi coù nhöõng muõi nhoïn taán coâng tôùi taáp, laøm thaønh phöông phaùp “Luõy Tieán” (7) môùi coù theå giaønh ñöôïc phaàn thaéng lôïi. Caàn nhaát laø cöông quyeát coá gaéng giaønh cho ñöôïc phaàn chuû ñoäng veà ta. Maø moät trong nhöõng chuû ñoäng trong luùc naøy laø cho quoác teá bieát vaø hieåu roõ ñöôïc nhöõng troø tieåu xaûo cuûa coäng saûn, vaø coá giaønh nhöõng ñieåm thuaän lôïi. Quyeát taâm vôùi phöông phaùp “luõy tieán” trong vieäc ñaåy maïnh nhaân quyeàn Vieät Nam treân bình dieän quoác teá vaän: A. Laø ñaùnh ñoäng dö luaän treân theá giôùi. Hoï seõ uûng hoä hoaëc hoã trôï baèng caùch naøy hay caùch khaùc: Vieäc ñaùnh thöùc dö luaän dö luaän quoác teá laø coâng vieäc thöôøng xuyeân phaûi laøm, neáu ngöôøi Vieät Nam muoán ñöa nhaân quyeàn naøy laøm chuû yeáu ñaáu tranh trong tình theá hieän taïi. Hay noùi caùch khaùc, khi muoán ñöa nhaân quyeàn laøm thaønh moät maët traän quoác teá vaän, laø ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi vaø quoác noäi caàn neân ñaû thoâng nhaän thöùc, vaø trau gioài taát caû moïi lyù luaän ñeå cuøng höôùng tieán veà phía tröôùc. Coâng vieäc gaëp ngöôøi ngoaïi quoác chuùng ta ñaõ, ñang, vaø seõ gaëp raát nhieàu. Vì theá caàn phaûi tích cöïc hôn nöõa ñeå laøm saùng toû veà maët nhaân quyeàn vôùi ngöôøi ngoaïi quoác. B. Laø laøm cho quoác teá can thieäp baèng nhöõng aùp löïc maïnh, nhaát laø Vieät Nam ñang xin cô quan quoác teá vieän trôï, ñaàu tö... Trong hieän taïi ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi chæ coù theå keâu goïi quoác teá can thieäp, maïnh hay khoâng, ñoù laø vaán ñeà cuûa chuùng ta. Tranh ñaáu cho nhaân quyeàn laø ñoøi hoûi, yeâu caàu nhaø nöôùc phaûi thöïc thi nhöõng yù kieán, nguyeän voïng thuoäc veà quyeàn soáng, quyeàn töï do caên baûn cuûa nhaân daân. Do ñoù nhaân daân ôû trong nöôùc caàn phaûi ñöùng leân ñoøi hoûi, yeâu caàu, cuõng nhö trình baøy yù kieán cho moïi ngöôøi, vaø

caùc caáp trong nhaø nöôùc ñeàu bieát. Coøn hôïp taùc phaùt trieån laø caùc nöôùc daân chuû treân theá giôùi giuùp ñôõ nhaø caàm quyeàn coäng saûn Vieät Nam xaây döïng ra nhöõng nhu caàu thieát thöïc, chaúng haïn nhö giuùp taùi taïo laïi ñòa phöông, xaây döïng coâng trình ñöôøng saù, caàu coáng, xaây caát beänh vieän, tröôøng hoïc, v.v.. Nhöng söï giuùp ñôõ naøy coù ñieàu kieän laø Vieät Nam phaûi laøm, phaûi thöïc hieän nhöõng keá hoaïch döï truø thì söï taøi trôï veà phaùt trieån môùi coù ñöôïc. Cho neân caû hai laõnh vöïc naøy, moät ñaøng nhaân quyeàn ñoøi hoûi, moät ñaøng phaùt trieån giuùp ñôõ, bao goàm nhieàu khía caïnh, vaø coù nhieàu ñieåm khaùc bieät vôùi nhau. Vì theá ngöôøi Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc caàn neân tìm caùch phoái hôïp giöõa nhaân quyeàn, vaø maët khaùc phaùt trieån ñeå coù theå taïo neân ngoaïi löïc. Ngoaïi löïc coù raát nhieàu: cô quan vaø toå chöùc quoác teá, caùc nöôùc treân theá giôùi... maø hieän nay ñaõ vaøo Vieät Nam. Nhöng neân nhôù nhöõng ñieåm thuaän lôïi naøy chính laø con dao hai löôõi. Neáu ngöôøi Vieät Nam khoâng chòu nhaân cô hoäi naøy ñeå tích cöïc vaø ñem thuaän lôïi veà ta, thì quoác teá seõ ñem giao nhöõng thuaän lôïi naøy cho coäng saûn Vieät Nam. Do ñoù giöõa hai ñieåm lôïi vaø haïi, ngöôøi Vieät Nam caàn neân saùng suoát nhaän ñònh. C. Laø laøm cho nhöõng vieäc naøy noå lôùn ra, laøm thaønh nhöõng muõi nhoïn taán coâng vaøo caùc ñieåm chuû yeáu cuûa coäng saûn Vieät Nam: Vieäc coäng saûn Vieät Nam ngaøy caøng keâu goïi söï giuùp ñôõ, hoã trôï cuûa caùc nöôùc daân chuû treân theá giôùi, vaø coù theå chaáp thuaän cho hoï ñeán 2005 hoaëc 2006 vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO), ngöôøi Vieät Nam ñaëc bieät ôû haûi ngoaïi chæ coøn moät höôùng tieán laø “theo theá ñeå löøa theá”. Ngöôøi Vieät Nam cuõng khoâng theå keâu goïi caùc nöôùc treân theá giôùi ñöøng hoã trôï, ñöøng giuùp ñôõ,

ñöøng taøi trôï tieáp tuïc cho Vieät Nam nöõa, vì laøm nhö vaäy quoác teá seõ nghó khoâng toát veà ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi. Ngoaøi ra, söï giuùp ñôõ cho Vieät Nam ñaõ trôû thaønh “chính saùch giuùp ñôõ caùc nöôùc chaäm phaùt trieån”, thì khoâng coù lyù do gì maø ngöng laïi. Vì theá chæ coøn moät caùch laø, heã cho thì nhaän, nhöng nhaän caùch naøo, ra sao? Moät maët ngöôøi Vieät Nam caàn neân tìm caùch ñaët vaán ñeà vôùi coäng saûn Vieät Nam, coøn maët khaùc laø nhöõng vaán ñeà cuûa chuùng ta. Quan troïng laø chuùng ta neân doàn caùc muõi nhoïn nhaém vaøo nhöõng ñieåm chuû yeáu, teä nhaát cuûa coäng saûn Vieät Nam, khieán cho quoác teá khoâng theå khoâng can thieäp vôùi aùp löïc maïnh Chaúng haïn nhö khi coäng saûn Vieät Nam mong muoán vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) vaøo naêm 2005 hoaëc 2006, ngöôøi Vieät Nam caàn phaûi leân tieáng ñeå coäng saûn Vieät Nam phaûi: - Thöïc hieän cho ñöôïc veà töï do toân giaùo; - Thöïc thi töï do ngoân luaän vaø töï do hoäi hoïp; - Thöïc haønh töï do baùo chí, töï do trao ñoåi cuøng baùo chí ngoaïi quoác, vaø bao goàm caû baùo chí, saùch vôû, video cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi ñöôïc ñem vaøo Vieät Nam; - Baõi boû ñieàu 4 Hieán phaùp, vaø taát caû caùc ñaûng phaùi ñöôïc hoaït ñoäng coâng khai; - Phoùng thích caùc tuø nhaân chính trò; - Cho caùc tö nhaân töï do kinh doanh - Ñoái xöû vôùi caùc saéc toäc phaûi ñöôïc bình ñaúng, ñieån hình nhö vuï Fulro Taây nguyeân, H’Mong... Seõ coøn nhieàu caùch laøm cho coäng saûn Vieät Nam töø töø nhaû daàn ra quyeàn löïc maø coäng saûn hieän nay ñang coá baùm laáy. Ngöôøi Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc baèng moïi giaù phaûi coá ñoøi vaø laáy laïi cho baèng ñöôïc. D. Laø nhaém ñeán trao ñoåi giöõa coäng saûn Vieät Nam vaø

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 ngöôøi Vieät Nam khoâng coäng saûn: Ñaây laø vaán ñeà chuû yeáu coù theå trao ñoåi giöõa coäng saûn Vieät Nam vaø ta. Ta coù gì ñeå coäng saûn coù theå tieáp nhaän trao ñoåi? Ñoù laø: - Tieàn vieän trôï cuûa quoác teá; - Gôûi tieàn veà cho thaân nhaân; - Nhöõng vaán ñeà khaùc trong Phöông Thöùc Xaâm Nhaäp Quoác Noäi (8) v.v... Taát caû nhöõng thöù treân ñeàu thuoäc veà ta. Nhöng trong hieän taïi nhöõng thöù ñoù, moät phaàn lôùn, bò coäng saûn Vieät Nam chieám ñoaït laáy. Dó nhieân coäng saûn Vieät Nam khoâng ngu daïi gì khi khoâng ñem taát caû taøi saûn maø chuùng chieám ñoaït laáy nhöôøng traû laïi cho chuùng ta. Coù theå nhöôøng traû laïi laø khi naøo chuùng ta coù haøng nguõ vöõng maïnh, coù ñoái thoaïi ñaøng hoaøng vaø duø ít, cuõng khoâng sao, vì töø töø keát hôïp seõ lôùn maïnh, chöù neáu khoâng coù gì caû thì nhöôøng laïi cho ai? Ñoái vôùi coäng saûn Vieät Nam chæ coù theå ñeå yù ñeán nhöõng ngöôøi treû tuoåi, nhöõng trí thöùc (thaân coäng), vaø nhöõng ngöôøi thöôøng qua laïi buoân baùn, laøm aên... cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi. Coøn nhöõng ngöôøi ñaõ, ñang vaø seõ tieáp tuïc tranh ñaáu cho moät Vieät Nam töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn thaät söï, hoï chính laø keû thuø cuûa coäng saûn, neân baèng moïi caùch coäng saûn Vieät Nam toáng xuaát hoï ra khoûi nöôùc, luoân caûnh giaùc vaø nhaát quyeát khoâng cho hoï trôû veà nöôùc. Do ñoù chuùng ta phaûi coù phöông caùch ñeå thöïc hieän yù ñònh cuûa ta. Muoán thöïc hieän keá hoaïch, chuùng ta phaûi gia nhaäp vaøo laøn soùng cuûa ngöôøi Vieät Nam veà thaêm queâ höông, coù theå hoài höông ñeå thi haønh caùc vieäc troïng ñaïi khaùc, phaûi heát söùc thöïc thi trong vai troø Tri Thöùc trong Phöông Thöùc Xaâm Nhaäp Quoác Noäi (9), vaø coøn nhieàu coâng taùc khaùc... Trong luùc naøy chæ coù quoác teá chòu taøi trôï vaø noùi chuyeän ñöôïc vôùi coäng saûn maø thoâi. Ñoù

laø phöông caùch trao ñoåi cuøng coäng saûn. Trao ñoåi phaûi soøng phaúng laø laáy caùi chöa coù quan troïng veà ta, vaø trao cho hoï nhöõng caùi caàn thieát khaùc. Ñeå coù theå trao ñoåi vôùi coäng saûn caàm quyeàn, caàn neân heát söùc teá nhò, côûi môû, vaø hoøa hoaõn vôùi hoï. Quoác teá töø laâu taøi trôï vaø ñaàu tö, coäng saûn Vieät Nam cuõng ñaõ chòu thaû ngöôøi vaø cho côûi môû hôn. Muoán laøm ñöôïc vieäc ñoù, ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi caàn phaûi hôïp ñoaøn, keát hôïp laïi ñeå quoác teá coù theå tin töôûng ñöôïc, vaø khi coù nhöõng phaùi ñoaøn ñi qua Vieät Nam, thì luùc ñoù coù ngöôøi Vieät Nam ñi theo trong caùc phaùi ñoaøn. Coâng vieäc heát söùc heä troïng, ñoøi hoûi möùc ñoä thaønh khaån cuûa ngöôøi Vieät Nam cho moät nöôùc Vieät Nam ñöôïc töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn! Neáu noùi chuyeän ñöôïc vôùi coäng saûn treân bình dieän quoác teá, thì coâng vieäc seõ deã daøng hôn. Neáu noùi chuyeän ñeå trao ñoåi ñöôïc, ta coù ñöôïc thuaän lôïi. Quan troïng laø heát thuaän lôïi naøy, seõ ñeán caùc thuaän lôïi khaùc. Ñoù laø thuaän lôïi töøng böôùc moät. Coøn khoâng trao ñoåi ñöôïc, ta cuõng khoâng thieät thoøi ñieàu gì caû. 3. ÑOÁI THOAÏI: (DU THUYEÁT) Ñoái thoaïi ôû haûi ngoaïi laø ngöôøi Vieät Nam noùi chuyeän vôùi ngöôøi Vieät Nam, chuû yeáu laø caùc toå chöùc cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi raát caàn thieát neân noùi chuyeän vôùi nhau veà vieäc keát hôïp. Coøn ñoái thoaïi trong quoác noäi laø caùc toå chöùc cuûa ngöôøi Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc noùi chuyeän cuøng vôùi coäng saûn Vieät Nam. Chuû yeáu vaø caàn thieát nhaát trong luùc naøy laø ñoái thoaïi. Coäng saûn Vieät Nam ñaõ, ñang vaø seõ khoâng bao giôø muoán ñoái thoaïi vôùi nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta, maø chuùng cho laø ñaõ thua cuoäc. Haøo quang cuûa söï chieán thaéng coøn laïi raûi raùc nôi keû ñang caàm quyeàn. Nhöng chuùng ta laïi khaùc. Chuùng ta quyeát giaønh laïi cho daân toäc Vieät Nam töï do, daân chuû vaø Tieáp trang D8

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c Orange & Brookhurst) Lake Forest, CA 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Laøm sao thöïc hieän ñaáu tranh... Tieáp trang D6

nhaân quyeàn. Ngaøy hoâm nay ñoái thoaïi vôùi coäng saûn Vieät Nam khoâng ñöôïc, thì ñeå ngaøy mai, ngaøy moát, hoaëc naêm tôùi, naêm tôùi nöõa... Phaûi nhaát quyeát ñaït ñeán ñoái thoaïi, ñoù laø moät trong caùc bieän phaùp khi chuùng ta muoán coù töï do trôû veà laïi Vieät Nam treân danh chính ngoân thuaän. Ñoái thoaïi, hay noùi caùch khaùc laø Du Thuyeát. Du thuyeát laø ñi thuyeát phuïc cho ngöôøi nghe xieâu loøng, vaø chaáp nhaän nhöõng ñieàu maø chuùng ta ñeà nghò. Nhieàu khi ngöôøi ñi du thuyeát khoâng ñöôïc söï ñoàng yù chaáp nhaän. Nhöng ngöôøi du thuyeát phaûi bieát caùch gôïi chuyeän, khích töôùng, hoaëc ñi moät höôùng khaùc ñeå roài ñeán ñích. Coù nhieàu ngaû ñeå ñi ñeán du thuyeát, ñoái thoaïi. Nhöng nhôù raèng baát cöù con ñöôøng naøo cuõng ñaày daãy chöôùng ngaïi. Do ñoù, khi cöông quyeát laøm thì choâng gai naøo, khoù khaên naøo cuõng phaûi coá gaéng vöôït qua. Sau ñaây laø nhöõng phöông thöùc nhaèm tieán tôùi ñoái thoaïi vôùi coäng saûn Vieät Nam. Nhöõng phöông thöùc naøy coù theå laàn löôït tieán haønh, hoaëc chia ra nhieàu ñöôøng höôùng khaùc nhau ñeå cuøng ñaït ñöôïc ñeán muïc ñích chung. A. Laøm vieäc cho caùc cô quan, toå chöùc quoác teá beân ngoaøi: Caùc nhaân vaät cuûa nhöõng cô quan quoác teá, hoaëc toå chöùc quoác teá cuûa caùc nöôùc khi qua Vieät Nam laøm vieäc haàu heát ñeàu coù ñöôøng höôùng ngoaïi giao khaùch quan vaø voâ tö. Ñöôøng höôùng ñoù trong hieän taïi khoâng hoaëc raát ít phaân bieät thaønh phaàn chính trò coäng saûn hay khoâng coäng saûn. Nhöng coù moät ñieåm taát caû ñeàu phaûi chuù troïng ñeán, ñoù laø nhaân quyeàn. Maø trong nhaân quyeàn laïi coù toân giaùo, löông, vaø raát nhieàu caùc thaønh phaàn khaùc... (10). Do ñoù vieäc taäp trung vaøo nhaân quyeàn laø ñieåm chính yeáu cuûa chuùng ta trong luùc naøy.

Toát nhaát laø coù ngöôøi Vieät Nam laøm vieäc tröïc tieáp trong cô quan, toå chöùc quoác teá, hay phaùi ñoaøn ñoù. Vì nhö vaäy môùi coù theå coù nhieàu cô hoäi ñeå trình baøy caùc söï vieäc vôùi ngöôøi coäng saûn Vieät Nam trong luùc hoäi hoïp, cuõng nhö luùc nghæ ngôi. Neân nhôù raèng, moät cuoäc ñoái thoaïi chính thöùc seõ khoâng coù ñöôïc, neáu nhö ñoâi beân chöa ñaït ñöôïc nhöõng ñieåm chuû yeáu caàn thieát phaûi baøn. Coù thuyeát phuïc ñöôïc nhöõng ngöôøi beân kia roài, hoï seõ trình baøy laïi vôùi thöôïng caáp. Do ñoù phaàn thuyeát phuïc tröôùc laø nhieäm vuï toái caàn thieát cuûa ngöôøi ñi du thuyeát. B. Nhôø ngöôøi töø phía ngoaøi hoaëc caùc toå chöùc quoác teá: Neáu khoâng hoaëc chöa coù ngöôøi laøm vieäc chính thöùc vôùi caùc cô quan, toå chöùc hoaëc phaùi ñoaøn quoác teá, thì caàn neân lo caùch khaùc. Moät quan saùt vieân, höôùng daãn vieân, thuyeát trình vieân..., cuûa raát nhieàu toå chöùc, chaúng haïn nhö NGO, ASEM, v.v... khi döï chính thöùc hoaëc khoâng chính thöùc hoäi nghò cuõng coù theå noùi chuyeän ñöôïc vôùi ngöôøi cuûa phía beân kia. Vaán ñeà laø caàn coù nhöõng chaát men ñeå nhöû moài, vaø coá gaéng ñeå tìm caù, hoaëc caù töï ñoäng ñaùnh hôi tìm ñeán. Caàn phaûi vaän duïng nhöõng phöông thöùc moài chaøi, hoaëc baét maõnh thuù, töø höõu hình ñeán voâ hình. Nhöõng ngöôøi ñi tham döï caùc hoäi nghò ñeàu laø nhöõng ngöôøi trí thöùc, do ñoù caàn coù nhöõng chuyeân vieân, phaàn nhieàu neân gioûi ngoaïi ngöõ. Nhöõng ngöôøi coäng saûn trí thöùc seõ khoâng daùm quyeát ñònh ñieàu gì, nhöng seõ trình laïi vôùi caáp treân nhöõng gì höõu lyù maø ta noùi vôùi hoï. Phaûi cho hoï nhaän ñònh, nhaän thaáy laø nhöõng ñieàu ta noùi laø höõu lyù. Ban ñaàu traùnh ít ñi nhöõng ñieàu gì quaù khaùc bieät, maø neân noùi nhöõng gì coù theå ñoàng thuaän, thí duï giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo taät nguyeàn, treû em moà coâi, baõo luït, v.v... Khi hoï nghe ta roài, luùc ñoù môùi töø töø voâ ñeà cuûa chuùng ta. C. Veà nöôùc qua hình thöùc thaêm vieáng, du lòch, vaø ngöôøi trong nöôùc ra haûi ngoaïi:

Ñaây laø phöông caùch khi veà Vieät Nam, nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát ñaõ vaø ñang thi haønh. Nhöng coù moät soá toå chöùc khoâng ñoàng yù quan ñieåm naøy. Nhöng nhöõng söï vieäc naøy, neáu coù, laø cuõng do ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi thieáu haún boä phaän ñaàu naõo. Taïi vì moät khi thaønh löïc löôïng toång hôïp thì nhöõng vaán ñeà chæ trích naøy chaéc chaén khoâng theå xaûy ra, maø traùi laïi coøn khuyeán khích nhöõng ngöôøi laøm vieäc ñoù haõy coá gaéng thöïc hieän cho baèng ñöôïc. Gaàn 30 naêm nay nhöõng ngöôøi tranh ñaáu ñaõ toán raát nhieàu coâng söùc ñeå keát hôïp laïi, nhöng vaãn khoâng thaønh coâng, maø ngaøy caøng beä raïc hôn. Ñoù cuõng chính laø thieáu chaát men toång hôïp cuûa boä phaän ñaàu naõo ñeå coù theå saép xeáp caùc keá hoaïch ñaáu tranh cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi vaø trong nöôùc (11). Phaûi khuyeán khích nhieàu hôn nöõa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi veà nöôùc. Trong soá ñoù coù nhieàu thanh nieân, nhieàu trí thöùc treû, hay coù nhöõng ngöôøi cao caáp cuûa chính quyeàn cuõ muoán ñoái thoaïi cuøng vôùi daân chuùng, hay coäng saûn Vieät Nam. Ñoù laø nhöõng thuaän lôïi cho coâng cuoäc tranh ñaáu cuûa ngöôøi Vieät Nam. Neáu hoï noùi chuyeän ñöôïc thaønh coâng, thì ñoù ñieàu toát chuùng ta neân phaùt ñoäng leân. Coøn neáu cuoäc noùi chuyeän khoâng thaønh coâng, thì chuùng ta cuõng vaãn cöù tieáp tuïc tranh ñaáu, maø nhöõng cuoäc noùi chuyeän ñoù khoâng laøm vöôùng baän gì ñeán coâng cuoäc ñaáu tranh. Cuõng nhö khi ngöôøi caùn boä, ñaûng vieân coäng saûn ra haûi ngoaïi, chuùng ta caàn neân tìm caùch keát thaân, gaï chuyeän vôùi hoï ñeå ñeà cao veà töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn. Hoï nghe, thì raát toát, khi hoï veà nöôùc, hoï seõ ca ngôïi laïi vôùi nhöõng ngöôøi maø hoï quen. Hoï khoâng nghe, ta cuõng chaúng maát moät ñoàng xu naøo. D. Nhôø ngöôøi trung gian ñeå trao ñoåi, buoân baùn “hoaëc ngöôøi nhaø, v.v...” ÔÛ Vieät Nam coù theå coù nhieàu ngöôøi saün saøng laøm

trung gian cho ta khi muoán noùi chuyeän cuøng coäng saûn. Nhöng noùi chuyeän ôû tình traïng bình thöôøng thì ñöôïc, coøn muoán noùi chuyeän vôùi caùn boä cao caáp cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc coäng saûn, thì chuyeän naøy caàn neân ñeà phoøng caån thaän hôn. Khoâng phaûi ai cuõng coù theå tieáp xuùc vôùi hoï. Do ñoù khi muoán tieáp xuùc vôùi hoï, chuùng ta neân doø xeùt kyõ löôõng caùc ñieåm toát vaø xaáu cuûa hoï (cuõng nhö khai thaùc Traän Lieät ngaøy tröôùc). Khi coù ñöôïc roài, chuùng ta môùi saép ñaët coâng taùc laøm quen, baøn thaûo, trao ñoåi, v.v... Nhöõng ngöôøi laøm trung gian thuaän lôïi nhaát laø nhöõng ngöôøi nhaø cuûa caùn boä, ñaûng vieân. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi naøy, tröôùc heát ta caàn phaûi laáy loøng hoï, v.v... Chuùng ta caàn neân ñem lôïi nhöû cho hoï ñeå cho hoï thaáy ñöôïc söï mong muoán cuûa ta. Khi giôùi thieäu ñöôïc roài, chuùng ta seõ coù caùch ñeå ngöôøi ñoù chòu khuaát phuïc. Do ñoù baèng moïi caùch ñeå höôùng daãn con moài laïi gaàn ta hôn. Coøn nhieàu caùch thöùc khaùc ñeå coù theå laøm moài löûa cho cuoäc ñoái thoaïi. Coù chính thöùc ñöôïc hay khoâng, coøn tuøy thuoäc raát nhieàu ñieàu kieän. Maø ñieàu kieän chuû yeáu nhaát laø chuùng ta coù ñuû vai troø cuøng vôùi hoï noùi chuyeän hay khoâng? Vaán ñeà ñoù phaûi ñeå cho ngöôøi Vieät Nam traû lôøi.

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 AÛ Raäp ñaõ töøng cho noå vaøi ba chieác xe bom moãi tuaàn treân laõnh thoå Do Thaùi. Ngay giôø phuùt naøy, hoï vaãn coù khaû naêng laùi moät chieác xe bom vaøo Do Thaùi baát cöù luùc naøo. Giaû thuyeát ngöôøi Do Thaùi ñang töï ñaët ra cho hoï laø neáu moät trong nhöõng chieác xe bom ñoù laïi chôû bom nguyeân töû! Giaû thuyeát chuyeân chôû nhöõng hình aûnh gheâ rôïn ñeán möùc ngöôøi Do Thaùi khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc. Hoï khoâng muoán Trung Ñoâng coù moät quaû bom nguyeân töû naøo ngoaøi nhöõng quaû bom ñang naèm trong tay hoï. Hoï laø quoác gia Trung Ñoâng duy nhaát coù vuõ khí nguyeân töû, vaø hoï muoán duy trì töông quan löïc löôïng thuaän lôïi naøy. Nhöng nguy cô nguyeân töû Iran coøn bao xa? Mofaz cho laø neáu khoâng ngaên caûn ngay töø baây giôø thì chæ trong vaøi thaùng nöõa chöông trình saûn xuaát vuõ khí nguyeân töû cuûa Iran seõ ñaït ñeán ñieåm quaù baùn cuûa ñöôøng bay, ñieåm khoâng bay ngöôïc trôû laïi nôi caát caùnh ñöôïc. YÙ Mofaz noùi laø neáu khoâng ngaên caûn ngay töø baây giôø thì khoâng coøn bao giôø coù theå ngaên caûn Iran saûn xuaát vuõ khí nguyeân töû ñöôïc. Chieán Tranh Iran Phuï hoïa lôøi caûnh caùo cuûa ñang ñeán gaàn hôn Mofaz, Giaùm Ñoác Maät Vuï Do Tieáp trang D2 Thaùi Meir Dagan ñaùnh giaù ñe Ba naêm gaàn ñaây, trong doïa nguyeân töû Iran hieän nay nhöõng thôøi ñieåm gay go, ngöôøi Tieáp trang D10 KEÁT LUAÄN: Treân ñaây laø ba laõnh vöïc ñaáu tranh ngoaïi vaän cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi vaø quoác noäi. Hieän nay vaán ñeà ngoaïi vaän naøy laø moät trôû ngaïi lôùn cho quoác noäi, neân haûi ngoaïi taïm thôøi ñaûm traùch. Nhöng vaán ñeà naøo cuõng vaäy, duø laø ôû haûi ngoaïi hoaëc quoác noäi, ôû ñaâu cuõng ñoøi hoûi keát hôïp laïi laø tröôùc tieân chuû yeáu nhaát. Muoán keát hôïp laïi ñöôïc, nhöõng ngöôøi tranh ñaáu thöïc hieän ñöôøng loái môùi caàn cöông quyeát ñeå ngoaøi tai nhöõng lôøi khoâng hay xaûy ra, vaø ñoàng thôøi caàn phaûi coù coâng taùc thaät söï daán thaân laøm vieäc cho muïc ñích chung. Muoán coâng taùc ñöôïc hoaøn haûo toát ñeïp laø neân coù boä phaän ñaàu naõo cuûa caùc toå chöùc ngöôøi Vieät Nam ñeàu ngoài vaøo ñaây ñeå baøn möu tính keá cho thaät veïn toaøn. Chuyeän naøy raát quan troïng vaø toái caàn thieát caàn öu tieân tröôùc heát. Khi coù ñöôïc boä phaän ñaàu naõo, nhöõng boä phaän ñieàu nghieân seõ laàn löôït vun xôùi vaø khai thaùc nhöõng ñieàu caàn laøm. Cöông quyeát tieán tôùi, duø laø coù muoân ngaøn khoù khaên, nhöng nhaát ñònh seõ ñaït ñöôïc muïc ñích moät ngaøy khoâng xa.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D9

.3”

DAT


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Chieán Tranh Iran ñang ñeán gaàn hôn Tieáp trang D8

nhö nguy cô lôùn nhaát maø Do Thaùi phaûi ñoái ñaàu tính töø naêm 1948 - naêm hoï laäp quoác. Thuyeát trình tröôùc tieåu ban Ngoaïi Giao vaø Quoác Phoøng cuûa Quoác Hoäi Do Thaùi, Dagan noùi taàm baén vaøi ngaøn caây soá cuûa hoûa tieãn Iran ñaït ñeán möùc lieân luïc ñòa vaø coù theå ñe doïa an ninh AÂu Chaâu. OÂng noùi oâng khoâng tin lôøi cam keát cuûa Iran laø seõ khoâng söû duïng ñaàu daïn nguyeân töû treân nhöõng hoûa tieãn lieân luïc ñòa naøy. OÂng cuõng khoâng tin ñieàu Iran cam keát laø chæ söû duïng nguyeân töû naêng vaøo nhöõng muïc tieâu hoøa bình. Theo oâng thì nhaø maùy nguyeân töû Bashir quaù lôùn ñeå chæ saûn xuaát ñieän maø thoâi. Dagan coøn raøng buoäc laø vieäc xaây döïng gaàn hoaøn thaønh nhöõng nhaø maùy saûn xuaát loaïi uranium maïnh ñeå cheá taïo bom nguyeân töû seõ khieán Iran coù khaû naêng saûn xuaát khoaûng 10 quaû bom nguyeân töû moãi naêm. Do Thaùi khieáu naïi vôùi Cô Quan Quoác Teá Nguyeân Töû Naêng (CQTNT), moät phaân vuï cuûa Lieân Hieäp Quoác truï sôû ñaët taïi Vienna. Ngoaïi tröôûng Do Thaùi Silvan Shalom ñeán ñoù hoäi kieán vôùi Mohammed El Baradei, giaùm ñoác CQTNT vaø khieáu naïi laø baûn töôøng trình cuûa CQTNT ñaõ roõ raøng xaùc nhaän vieäc Iran lieân tuïc vi phaïm suoát trong 20 naêm vöøa qua nhöõng ñieàu hoï cam keát vôùi CQTNT lieân quan ñeán keá hoaïch saûn xuaát vuõ khí nguyeân töû cuûa hoï. Shalom keâu goïi CQTNT haønh ñoäng ñeå baûo ñaûm vieäc Iran ngöng saûn xuaát chaát uranium maïnh. OÂng coøn ñoøi Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác (HÑBA/LHQ) can thieäp. Chính Thuû Töôùng Do Thaùi Ariel Sharon ñích thaân yeâu caàu thuû töôùng YÙ Silvio Berlusconi quan taâm ñeán vaán ñeà naøy khi hai ngöôøi hoäi dieän taïi La Maõ. “Toâi trình baøy caën keõ nguy cô lôùn lao naøy vôùi Berlusconi,” Sharon noùi; oâng coøn yeâu caàu thuû töôùng YÙ keâu goïi caùc quoác gia AÂu Chaâu coù laäp tröôøng maïnh meõ

hôn. “Toâi hy voïng YÙ seõ quan taâm, vì cho ñeán nay AÂu Chaâu coù veû hôø höõng.” Hoa Kyø khoâng hôø höõng; Toång Thoáng Bush yeâu caàu CQTNT leân aùn Iran theo ñuùng tinh thaàn thoûa öôùc khoâng phoå bieán voõ khí nguyeân töû. Hoa Thònh Ñoán quan taâm ñeán giaû thuyeát Iran vaãn duy trì moät keá hoaïch saûn xuaát loaïi vuõ khí naøy. Ngoaïi tröôûng Colin Powell hoäi ñaøm vôùi ngoaïi tröôûng Ñöùc Joschka Fisher veà vaán ñeà nguyeân töû cuûa Iran. Fisher ñaõ cuøng ñi vôùi hai ngoaïi tröôûng Phaùp vaø Anh qua Teheran, thuû ñoâ Iran; oâng khoâng chia xeû nhöõng öu tö cuûa Powell. “Chuùng toâi xuùc tieán moïi vieäc caên cöù treân thöïc teá,” Fisher noùi, “vaø thöïc teá laïi ñaët treân côûi môû. Toâi tin ñoù laø höôùng ñi ñöùng ñaén. Nhöng chuùng toâi coøn caàn nghieân cöùu vaøo chi tieát.” Cuoäc nghieân cöùu naøy khoâng ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa Do Thaùi vaø Hoa Kyø; ngaøy Thöù Hai 11/29, 35 quoác gia thaønh vieân cuûa CQTNT ñaõ kyù vaø phoå bieán moät quyeát nghò hoan ngheânh vieäc Iran quyeát ñònh ngöng hoaøn toaøn nhöõng phaàn quan troïng trong keá hoaïch nguyeân töû cuûa hoï.” Hoa Kyø phaûn ñoái; coâ Jackie Wolcott Sanders, tröôûng phaùi ñoaøn Hoa Kyø taïi CQTNT, ra moät baûn tuyeân ngoân daøi 9 trang leân aùn Iran doái gaït vaø CQTNT voâ traùch nhieäm. “Hoa Kyø daønh moïi quyeàn haïn cuûa mình trong vaán ñeà naøy tröôùc HÑBA/LHQ,” coâ Sanders tuyeân boá. Iran coi baûn tuyeân ngoân cuûa CQTNT laø moät thaéng lôïi cho hoï, trong luùc Anh laïi lieân minh vôùi Phaùp vaø Ñöùc trong tinh thaàn baûn tuyeân ngoân naøy. Giaùm Ñoác Nguyeân Töû Naêng Iran xaùc nhaän vôùi caùc kyù giaû tham döï buoåi hoïp baùo ngaøy Thöù Hai 11/29 taïi Teheran laø toaøn boä 20 maùy ly taâm ñeå cheá taïo chaát uranium maïnh ñaõ ngöng hoaït ñoäng vaø ñöôïc ñaët döôùi söï kieåm soaùt thöôøng xuyeân baèng maùy quay phim. Nhöng ngaøy hoâm sau, chuû tòch UÛy Ban An Ninh Quoác Gia cuûa Iran, oâng Hassan Rowhami laïi tuyeân boá laø vieäc ngöng hoaït

ñoäng nguyeân töû naøy chæ laø moät bieän phaùp taïm thôøi “trong thôøi gian hoäi nghò thaûo luaän veà vaán ñeà nguyeân töû naêng cuûa Iran. Thôøi gian naøy coù theå keùo daøi vaøi thaùng, nhöng khoâng keùo daøi vaøi naêm.” Ñöùc, Phaùp, Nga, vaø Trung Coäng hoan ngheânh nghò quyeát cuûa CQTNT; Hoa Kyø vaø Gia Naõ Ñaïi choáng. Toång Thoáng Bush tuyeân boá, “Iran phaûi töø boû haún chöù khoâng theå chæ taïm ngöng keá hoaïch cheá taïo vuõ khí nguyeân töû. Laäp tröôøng cuûa Hoa Kyø ñoøi hoï phaûi döùt khoaùt töø boû keá hoaïch naøy.” VIEÄC BUSH TUYEÂN BOÁ Condoleezza Rice chính thöùc rôøi boû chöùc vuï coá vaán an ninh ñeå ñaûm traùch vai troø toång tröôûng ngoaïi giao ñöôïc nhieàu quan saùt vieân cho laø daáu hieäu cuûa moät chính saùch ngoaïi giao cöùng raén ñoái vôùi Iran. Coù ngöôøi coøn tieân ñoaùn Hoa Kyø saép taán coâng ngaên ngöøa taïi Iran nhö naêm ngoaùi hoï ñaõ taán coâng ngaên ngöøa Iraq. Baøi hoïc Iraq coù theå khieán cuoäc taán coâng ngaên ngöøa Iran khoâng quy moâ vaø khoâng söû duïng boä binh. Hoa Kyø coù theå chæ ñaùnh baèng khoâng quaân nhö hoï ñaõ thaønh coâng trong chieán thuaät naøy taïi Kosovo, hoaëc chæ taán coâng baèng hoûa tieãn nhö hoï ñaõ laøm khi phaùo kích al-Qaeda taïi A Phuù Haõn. Iran cuõng ñaõ tieân lieäu ñöôïc

nhöõng chieán thuaät naøy? Neáu ñuùng nhö vaäy thì söï tieân lieäu ñoù laø nguyeân nhaân hoï boá trí raát raûi raùc, taän duïng thuaät nguïy trang, vaø xaây döïng nhöõng nhaø maùy cuûa hoï döôùi maët ñaát, trong nhöõng kieán truùc beâ toâng kieân coá. Do Thaùi söu taäp nhieàu khoâng aûnh veà nhöõng boá trí nguyeân töû naøy. Neáu taán coâng hoï seõ oanh taïc Natanz, nhaø maùy cheá lieäu loaïi uranium maïnh, tröôùc. Phaù huûy caên cöù naøy laø ñaåy moïi keá hoaïch nguyeân töû cuûa Iran luøi laïi vaøi naêm. Vò trí naèm trong vuøng Vònh Arabian cuûa caên cöù nguyeân töû Bushehr laïi giuùp Hoa Kyø deã söû duïng hoûa tieãn ñaët treân chieán haïm ñeå phaùo kích. Moät phöông thöùc taán coâng khaùc laø söû duïng nhöõng löïc löôïng du kích Iran choáng chính phuû; tuy nhieân khaû naêng cuûa nhöõng löïc löôïng naøy coù theå khoâng ñuû ñeå gaây toån thaát cho nhöõng caên cöù nguyeân töû kieân coá vaø ñöôïc toå chöùc phoøng veä chu ñaùo. Oanh taïc vaø oanh kích vöøa khoâng ñoøi hoûi thôøi gian chuaån bò vöøa ít toán keùm, maø laïi khoâng caàn nhieàu di chuyeån quaân söï, seõ deã daøng thöïc hieän hôn, trong luùc hình thöùc taán coâng quy moâ coù veû khoù ñöôïc choïn löïa, vì baøi hoïc nuoát gaân gaø taïi Iraq. Moät hình thöùc chieán tranh khaùc laø Hoa Kyø ñeå Do Thaùi ñôn ñoäc taán coâng Iran nhö hoï ñaõ

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 laøm tröôùc ñaây. Dó nhieân hình thöùc chieán tranh, duø noùi laø ñôn ñoäc naøy, vaãn caàn coù söï ñoàng yù neáu khoâng noùi laø ñoàng loõa - cuûa Hoa Kyø; ñang kieåm soaùt vuøng trôøi vaø vuøng bieån Trung Ñoâng, hoï khoâng theå noùi laø Do Thaùi töï yù taán coâng maø hoï khoâng bieát. Neáu quaû ñuùng “naøng” laø ngöôøi chuû tröông thuyeát “taán coâng phoøng ngöï” nhö lôøi thieân haï ñoàn thì daáu hoûi Condoleezza Rice ñang phaûi neâu leân laø phaûn öùng cuûa Iran vaø cuûa 35 quoác gia vöøa kyù nghò quyeát ca tuïng “thieän chí” hoøa bình cuûa Iran seõ nhö theá naøo. Rice coù theå loaïi boû giaû thuyeát phaûn öùng quaân söï, vì Iran khoâng coù khaû naêng naøy, vaø nhöõng nöôùc khaùc khoâng coù lyù do vaø yù chí ñeå phaûn öùng nhö vaäy. Noùi moät caùch khaùc duø Hoa Kyø coù taùt tai Iran, coù phaït caäu beù ngoã ngöôïc naøy aên baùnh mì laït moät vaøi ngaøy moïi ngöôøi quoác gia khaùc cuõng seõ nín thinh chaáp nhaän. Nhöng Iran seõ coù phaûn öùng, vaø phaûn öùng naøy cuõng mang tính chaát quaân söï, duø khoâng tröïc dieän: hoï seõ giuùp löïc löôïng ñang khaùng chieán choáng Myõ taïi Iraq. Bieân giôùi chung giöõa hai nöôùc seõ cung caáp nhieàu thuaän lôïi cho moät cuoäc yeåm trôï quan troïng, maø taùc duïng ñaàu tieân laø khieán chieán tranh Iraq trôû thaønh aùc lieät hôn, dai daúng hôn -ñieàu maø Hoa Kyø khoâng muoán.

Moät haäu quaû khaùc cuûa cuoäc taán coâng vaøo Iran laø thaùi ñoä chính trò cuûa 35 quoác gia ñaõ kyù nghò quyeát hoan ngheânh Iran. Hoï coù coi vieäc Hoa Kyø taán coâng Iran vì chính nhöõng vieäc laøm cuûa Iran maø hoï ñaõ hoan ngheânh nhö moät caùi taùt ñeå daïy hoï baøi hoïc chính trò quoác teá vôõ loøng khoâng? Bush coù theå seõ khoâng quan taâm ñeán vieäc haï nhuïc caùc quoác gia naøy, nhö oâng ñaõ töøng khoâng quan taâm ñeán phaûn öùng cuûa hoï ngaøy oâng xua quaân taán coâng Iraq. Khoâng ai ñoaùn ñöôïc haønh ñoäng cuûa oâng, vì khoâng ai hieåu taâm lyù cuûa oâng trong nhieäm kyø nhì. Moïi ngöôøi chæ bieát laø oâng muoán laøm lòch söû, muoán töï taïo cho mình moät choã ngoài thaät cao trong lòch söû Hoa Kyø, vaø coù theå caû trong lòch söû nhaân loaïi nöõa. Moät thaùi ñoä töông nhöôïng trong phuùt gay go naøy khoâng phaûi laø moät môùi laï coù tieàm naêng môû con ñöôøng ñi vaøo lòch söû cho Bush. OÂng coù theå laøm nhieàu hôn, laøm maïnh hôn nöõa, vì oâng ñang laø toång tö leänh cuûa moät löïc löôïng quaân söï voâ ñòch, löïc löôïng khoâng chæ maïnh nhaát theá giôùi maø coøn maïnh nhaát lòch söû töø coå chí kim. Chinh phuïc toaøn caàu seõ ñaët töôïng oâng treân caùi beä cao nhaát trong lòch söû loaøi ngöôøi. Nguyeän caàu öôùc ñoaùn naøy chæ laø öôùc teáu, ñoaùn moø ñeå mua vui cho ngöôøi ñoïc nöûa troáng canh.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D11

.3”

DAT


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

.3”

DAT


SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

Bieáu moät maùy töï ñieån

Moùn quaø yù nghóa nhaát dòp Thanksgiving saép tôùi ! HAI MAÙY HOAØN TOAØN MÔÙI- ÑEÏP NHÖ MÔ- KYÕ THUAÄT HOAØN HAÛO- PHAÙT AÂM TRONG TREÛO

EV-3888

EVE-2888

vôùi 14 BOÄ TÖØ ÑIEÅN vaø 2 boä chính Anh/Vieät - Vieät/Anh. Vaø 28 muïc cuûa ñôøi soáng trong boä Töø Ñieån Thöïc Duïng.

EVE-2888 vôùi 15 BoÄ TÖØ ÑIEÅN vaø 3 boä töø ñieån chính Anh/Vieät Vieät/Anh vaø Anh/Anh. Phaàn ñaøm thoaïi raát ñoäc ñaùo vôùi 8 ngoân ngöõ coù phaùt aâm tieáng Vieät-Anh-Phaùp-Hoa-Nhaät-Taây

Giaù $219 chæ coøn

$179

Giaù $239 chæ coøn

$209

Caû 2 maùy EVE-2888 vaø EV-3888 ñeàu coù hình daùng goïn xinh ñeïp nhaát caàm trong loøng baøn tay vaø coù chöùa ñaày ñuû 12 boä töø ñieån chuyeân ngaønh: Kieán Truùc, Vaät Lyù, Tin Hoïc, Toaùn, Y Hoïc, Haøng Haûi, Du Lòch, Kinh Teá, Phaùp Luaät, Cô Khí, Chöùng Khoaùn vaø Töø Ñieån Thöïc Duïng 28 muïc.

Caùc giaù giaû ghi trong quaûng caùo naøy chæ coù giaù trò tôùi 30 thaùng 11/2004

EV-2009 Giaù $269 chæ coøn

$239

ANH/VIEÄT 12 TÖØ ÑIEÅN VIEÄT/ANHvaø CHUYEÂN ANH/ANH NGAØNH

Vôùi Ñòa OÁc vaø Chöùng Khoaùn laø 2 ngaønh chöa maùy naøo coù.

EVFC-1888 EVFC-1888 - Maùy töø ñieån vó ñaïi vôùi 7 boä ngoân ngöõ hoaøn haûo cuûa caùc thöù tieáng ANH-VIEÄT -PHAÙP-HOA. 2,300 caâu ñaøm thoaïi thoâng duïng caû 4 thöù tieáng treân. 11 töø ñieån chuyeân ngaønh trong maùy naøy.

Maùy töø ñieån tieáng Vieät hieäu Taân Töø Ñieån ñaõ ñöôïc khaép nôi tín nhieäm haøng chuïc naêm nay: - MAØN AÛNH ROÄNG, chöõ lôùn vaø deã ñoïc - PHAÙT AÂM GIOÏNG NGÖÔØI THAÄT, roõ raøng, chuaån xaùc. - KHO TRÖÕ LIEÄU VÓ ÑAÏI, chöùa 15 cuoán töï ñieån vaø taøi lieäu khaùc. HAÕY HOÛI CAÙC ÑAÏI LYÙ ÑEÅ BIEÁT TÖÔØNG TAÄN CAÙC ÖU ÑIEÅM ÑOÄC ÑAÙO CUÛA CAÙC MAÙY TAÂN TÖØ ÑIEÅN KHOÂNG COÙ GÌ SO SAÙNH ÑÖÔÏC. Lieân laïc tröïc tieáp:

TOÅNG PHAÙT HAØNH

1045 E. Valley Blvd. #A115, San Gabriel, CA 91776 - USA

(626) 280-3313

hoaëc

Giaù $289 chæ coøn

$249

(888)333-1289

www.tantudien.com

hoaëc vôùi taát caû caùc ñaïi lyù döôùi ñaây: GOLDEN E.Z. TRANSLATOR INC. - 9200 Bolsa Ave. #226, Westminster, CA 92683 (Phöôùc Loäc Thoï Mall laàu 2) Tel: (714) 897-9808 CINCINATI Francis Knipp OH 45223 COLORADO Modern Boutique CO 82219 Tan Tai CO 80219 FLORIDA Tien Hung FL 32803 Viet Nam Oriental Food FL 32205 Thuan Dinh FL 32803 Phuong Video FL 33701

GEORGIA Le Phan GA 30340 Mai Thao GA 30341 L&T Video GA 30340 Kieu Nga GA 30340 MASSACHUSETT Nha Trang Giftshop MA 02122 Saigon Bookstore MA 02122 Van's Fabric MA 02111 My Xuyen Giftshop MA 02122

MINNESOTA Saigon Book & Giftshop MN 55408 Vo Graphic Design MN 55103 MISSOURI Ai Lan MO 87108 Dan Thien Duong MO 48071 NEW JERSEY Huynh Huong NJ 08820

NEW YORK Vien Dong Music NY 10013 Tan Tu Quynh NY 10002 Phu Thai NY 14213 Nguyen Phat NY 13501 Khai Tri NY 10002 RALEIGH Saigon Supermarket NC 27609 PHILADELPHIA Kim Phuong Music PA 19147

PORTLAND Que Huong OR 97213 Trang's Bookstore OR 97220 Asia Music OR 97206 Truc Dao OR 92713 SEATTLE Vina Bookstore WA 98144 Quynh Huong Music WA 98144 Nguyen's Pharmacy WA 98144 Nam Phuong WA 98104

Saigon Mi WA 98501 Nguyen's WA 98144 Saigon Video WA 98501 ST CHICAGO Xuan Thu Video IL 60640 Lan's Fashion IL 60640 Trung Tin IL 60640 New World Watch IL 60640 IOWA Thanh Thy Fashion IA 50314

TEXAS Phuong My TX 77072 Mi Video TX 78758 Vu Video TX 78752 Hung Phong TX 78218 Viet Nam Music TX 76010 My Linh TX 75042 Vi Video TX 78216 Saigon Music TX 76111

VIRGINIA Dupont Central VA 22044 Vinh Hao VA 22044 Alpha Jewelers VA 22044 W. HARTFORD Asian Music CT 06110


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6937 - 4 thaùng 12, 2004 (23 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 4, 2004

.3”

DAT

NV2004-1204  
NV2004-1204