Page 1

Moät caây giaùng sinh truyeàn thoáng ñöôïc thaép saùng treân Hoà Rodrigo de Freitas ôû Rio de Janeio beân Brazil. Caây giaùng sinh naøy cao 82 meùt vaø coù tôùi 2.8 trieäu boùng ñeøn ñuû maøu.

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ NAÊM 2 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6935 - 25xu

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

Baø Fadwa Barghouthi (giöõa), vôï cuûa thuû laõnh Palestine ñang ôû tuø laø Marwan Barghouthi, trong cuoäc hoïp baùo taïi Ramallah ôû Taây Ngaïn. Baø naøy ñaõ kòp thôøi noäp ñôn cho choàng ra öùng cöû chöùc chuû tòch Palestine thay cho oâng Arafat tröôùc haïn choùt vaøo nöûa ñeâm 30 thaùng Möôøi Moät.

Online: www.nguoi-viet.com

Iraq: Haønh quaân taûo thanh ñòch 210 quaân baïo ñoäng bò baét

Ñoïc Trong Soá Naøy Little Saigon (A2): Hoïp baùo cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Toân veà vaán ñeà coäng ñoàng Vieät Nam (A8): Nga: Nhieàu chuû VN thueâ phuï nöõ trong nöôùc sang giuùp vieäc Ñòa Phöông (B1): Nguyeãn Thaïch Kieân, 80 naêm chöa buoâng buùt Dieãn Ñaøn (B6): Lieân Hieäp Quoác vaø vuï aùn Nguyeãn Ñan Queá Rao Vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn vaø quaûng caùo

BAGHDAD, Iraq - Caùc löïc löôïng lieân hieäp haønh quaân ñaõ baét giöõ 210 keû tình nghi laø quaân baïo ñoäng sau moät tuaàn taûo thanh quaân noåi daäy taïi moät khu vöïc ôû phía nam thuû ñoâ Baghdad ñöôïc bieát ñeán döôùi teân “tam giaùc cheát,” nguoàn tin boä tö leänh Myõ cho hay nhö theá vaøo hoâm 1 thaùng Möôøi Hai. Tin coâng boá vuï baét giöõ ñöôïc loan taûi khi Thuû Töôùng Iyad Allawi, ñaõ ñeán Jordan töø khuya hoâm Thöù Ba, chuaån

Trang Anh Ngöõ

bò gaëp nhöõng ngöôøi Iraq coù theá löï ñang soáng löu vong taïi haûi ngoaïi cuõng nhö hoäi kieán vôùi vua Jordan trong moät noã löïc nhaèm tìm ñaït söï uûng hoä cho cuoäc baàu cöû ngaøy 30 thaùng Gieâng saép tôùi. OÂng Allawi muoán giaûm bôùt kyø voïng raèng cuoäc hoäi ñaøm cuûa oâng seõ ñaùnh daáu söï khai thoâng trong noã löïc ñeø beïp baïo ñoäng tröôùc cuoäc baàu cöû, baûo raèng Jordan chæ laø chaëng döøng chaân ñaàu tieân trong Tieáp trang A7

Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng Beänh AIDS

Caùc giôùi chöùc cao caáp cuûa Thò Tröôøng Chöùng Khoaùn New York ñaõ ñöùng ra ñoàng baûo trôï moät cuoäc taäp hoïp ñaùnh daáu Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng Beänh AIDS, 1 thaùng Möôøi Hai. Dieãn giaû chính trong cuoäc taäp hoïp vì chính nghóa choáng beänh AIDS naêm nay laø Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan.

Section D

New York: Thaép saùng caây thoâng Noel taïi Trung Taâm Rockefeller NEW YORK - Tinh thaàn vui töôi cuûa muøa leã Noel ñaõ trôû veà vôùi thaønh phoá New York töø toái Thöù Ba 30-11, sau khi thò tröôûng New York, Michael R.Bloomberg cuøng vôùi ba löïc só Hoa Kyø, töøng ñoaït huy chöông vaøng theá vaän hoäi, cuøng thaép saùng caây thoâng Noel truyeàn thoáng cuûa thaønh phoá naøy, ñaët taïi Trung Taâm Rockefeller, ñöôïc trang hoaøng vôùi 30,000 boùng ñeøn ñuû maøu saéc. Ba löïc só Hoa Kyø tham döï Tieáp trang A6

Hoa Kyø: Böu ñieän seõ phaân phaùt 20 tyû thö, thieäp muøa leã naøy WASHINGTON - Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø cho bieát cô quan naøy döï truø seõ tieáp nhaän vaø phaân phoái ñeán 20 tyû thö, thieäp, böu kieän... trong khoaûng thôøi gian töø Leã Taï Ôn cho ñeán Noel, moät söï taêng nheï so vôùi hoài naêm qua. Trong khi haøng ngaøy Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø vaãn tieáp nhaän vaø phaân phoái trung Tieáp trang A6

Nhaân Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng Beänh AIDS

TTK-LHQ keâu goïi chöõa trò coâng nhaân maéc beänh LIEÂN HIEÄP QUOÁC (TH) Hoâm 1 thaùng Möôøi Hai, Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan, nhaân Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng Beänh AIDS, tuyeán boá raèng “beänh AIDS aûnh höôûng tôùi taát caû chuùng ta” trong neàn kinh teá toaøn caàu hieän nay. Vò toång thö kyù toå chöùc theá giôùi cuõng thuùc giuïc ban quaûn trò cuûa caùc coâng ty haõy haønh ñoäng theâm nöõa ñeå ngaên ngöøa chöùng beänh naøy khoûi lan traøn vaø haõy tìm caùch chöõa chaïy cho

nhöõng coâng nhaân maéc beänh. Trong khi caên beänh baát trò naøy ñang gaây taùc haïi cho Phi Chaâu nhieàu hôn laø nhöõng vuøng ñaát khaùc treân theá giôùi, AIDS ñaõ trôû thaønh “caên beänh dòch teä haïi nhaát maø nhaân loaïi ñaõ phaûi ñoái phoù” vaø ñang lan traøn theo moät nhòp ñoä kinh hoaøng khaép theá giôùi, ñaëc bieät laø taïi Ñoâng AÙ vaø Ñoâng AÂu, oâng Annan tuyeân boá nhö theá tröôùc moät cuoäc taäp hoïp nhaân Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng Beänh AIDS do

saùu coâng ty ñaàu tö thuoäc Thò Tröôøng Chöùng Khoaùn New York toå chöùc. “Beänh AIDS ñaëc bieät gaây giaùn ñoaïn cho caùc neàn kinh teá bôûi vì beänh naøy gieát haïi con ngöôøi trong luùc tuoåi coøn ñang treû,” nhaø laõnh ñaïo Lieân Hieäp Quoác noùi theá. Cuõng vaãn theo lôøi oâng Annan, vôùi söï kieän giaù caû caùc loaïi thuoác chuyeân trò caùc trieäu chöùng lieân heä tôùi beänh AIDS ñang ngaøy moät giaûm

Haønh quaân taûo thanh ñòch taïi phía nam thuû ñoâ Baghdad

Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ noå suùng vaøo quaân du kích trong moät cuoäc haønh quaân taûo thanh cuûa lieân quaân Myõ - Iraq taïi vuøng ven ñoâ. Caùc löïc löôïng ña quoác taïi Iraq ñang noã löïc bình ñònh xöù sôû naøy ñeå chuaån bò cho cuoäc baàu cöû dieãn ra Tieáp trang A5 vaøo ngaøy 30 thaùng Gieâng tôùi.

CSVN naøi næ quoác teá môû haàu bao Ñeå ñaït keá hoaïch phaùt trieån 5 naêm

HAØ NOÄI 1-12 (TH) - Nhaø caàm quyeàn Haø Noäi hoâm Thöù Tö muøng 1-12-2004 keâu goïi caùc nhaø taøi trôï quoác teá môû roäng haàu bao hôn nöõa ñeå giuùp Vieät Nam ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån cho keá hoaïch 5 naêm tôùi. Trong ngaøy khai maïc ñaïi hoäi caùc nhaø taøi trôï hoïp thaønh Nhoùm Tham Vaán, Vuõ Khoan, phoù thuû töôùng CSVN, töï ca tuïng söï thaønh coâng cuûa chöông trình xoùa ñoùi giaûm

Tieáp trang A6

Caùc khoâi nguyeân Giaûi Nobel 2004 vieáng Toøa Baïch OÁc

Chính quyeàn tham nhuõng coá thuû ôû Ukraine

Cuøng chuïp hình chung vôùi Toång Thoáng Hoa Kyø George Bush laø caùc khoâi nguyeân Giaûi Nobel 2004 (töø traùi sang): Linda Buck (sinh lyù hoïc/y khoa), Finn Kydland (kinh teá), Edwards Presott (kinh teá), Frank Wilczek (vaät lyù), David Gross (vaät lyù), vaø Richard Axel (sinh lyù hoïc/ykhoa).

NGOÂ NHAÂN DUÏNG

M

oät cheá ñoä ñoäc taøi vaø tham nhuõng thöôøng töû thuû ñeán cuøng, khoâng deã duøng laù phieáu ñeå thay theá. Cuoäc tranh chaáp ôû Ukraine laø moät minh chöùng. Toång thoáng Leonid Kuchma ñaõ caàm quyeàn hai nhieäm kyø, khoâng ñöôïc pheùp taùi cöû, cho neân ñöa oâng thuû töôùng Victor Yanukovich ra tranh cöû thay mình. OÂng Kuchma noåi tieáng laø ñoäc ñoaùn vaø tham nhuõng, ñöôïc theá giôùi chuù yù nhaát laø vuï baét coùc vaø gieát moät nhaø baùo phôi baøy toäi tham nhuõng trong cheá ñoä. Kuchma coøn bò toá laø baùn vuõ khí cho oâng Saddam Hussein ôû Iraq. ÖÙng cöû vieân ñoái laäp laø nhaø kinh teá Victor Yushchenkho ñöôïc ña soá daân chuùng uûng hoä, nhöng ñeán ngaøy ñeám phieáu thì oâng Yushchenkho laïi thua öùng cöû vieân Yanukovich cuûa nhaø nöôùc. Daân chuùng ôû thuû ñoâ ñoå ra ñöôøng bieåu tình, caû caûnh saùt vaø quaân ñoäi cuõng tham döï bieåu tình phaûn ñoái baàu cöû gian laän. ÔÛ moät nöôùc ñaõ naèm trong lieân bang Xoâ Vieát

Tieáp trang A5

Toøa Ñaïi Söù caûnh giaùc coâng daân Myõ taïi Afghanistan Ñaõ tìm ñöôïc xaùc saùu ngöôøi töû naïn maùy bay KABUL, Afghanistan Hoâm Thöù Tö, Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Kabul leân tieáng caûnh caùo raèng caùc daân quaân taïi Pakistan ñang toan tính xaâm nhaäp vaøo caùc toå chöùc cöùu trôï vaø caùc coâng ty taïi Afghanistan nhö moät phaàn cuûa moät aâm möu nhaèm baét coùc caùc coâng daân Myõ. Toøa Ñaïi Söù keâu goïi ngöôøi Myõ haõy aùp duïng nhöõng bieän

Trieån laõm löu ñoäng “Vua Tut vaø Hoaøng Kim Thôøi Ñaïi Cuûa Caùc Pha-ra-oân” seõ laàn löôït ñeán vieáng caùc ñoâ thò Myõ nhö Los Angeles, Fort Lauderdale, vaø Chicago trong naêm 2005. Ngöôøi loan baùo tin naøy laø Zahi Hawass, toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Toái Cao Coå Tích Ai Caäp.

phaùp an ninh nghieâm ngaët vaø cho bieát lôøi caûnh caùo, cuõng nhaéc nhôû raèng ngöôøi Myõ coù theå laø muïc tieâu cuûa nhöõng cuoäc taán coâng töï saùt, ñöôïc caên cöù vaøo caùc tin töùc tình baùo môùi thu thaäp ñöôïc. Caùc daân quaân ngöôøi PakiTieáp trang A6

TT Bush ca ngôïi daân chuùng Canada veà ñoùng goùp haäu 9/11

HALIFAX, Nova Scotia Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Tö 1-12 ñaõ ñeán Halifax, thuoäc tænh bang mieàn ñoâng baéc Canada, laø ngaøy thöù nhì oâng vieáng thaêm nöôùc naøy. Taïi ñaây, oâng tuyeân boá Hoa Kyø vaø Canada ñeàu coù lôïi khi tieán trình daân chuû thaønh

coâng treân toaøn vuøng Trung Ñoâng. OÂng tin raèng “1 ngaøy môùi cuûa töï do, hy voïng vaø töï trò ñang baét ñaàu” ôû Iraq. OÂng cuõng caùm ôn daân chuùng Canada ñaõ giuùp ñôõ Hoa Kyø trong nhöõng ngaøy sau bieán coá 11/9/2001. Tieáp trang A6

Chuaån bò cho cuoäc baàu cöû taïi Iraq

Hoa Kyø taêng quaân soá leân 150,000 WASHINGTON - Nguõ Giaùc Ñaøi ñaõ quyeát ñònh taêng cöôøng löïc löôïng Hoa Kyø taïi Iraq tröôùc khi nhöõng cuoäc baàu cöû ñöôïc döï truø dieãn ra vaøo cuoái thaùng Gieâng. Moät soá thaønh phaàn thuoäc Sö Ñoaøn 82 Khoâng Vaän, coù caên cöù taïi

Fort Bragg, North Carolina, seõ ñöôïc ñieàu ñoäng vaø caùc ñôn vò khaùc hieän coù maët ôû Iraq seõ keùo daøi thôøi haïn phuïc vuï. “Seõ coù vaøi cuoäc ñieàu ñoäng theâm binh só trong moät thôøi gian ngaén ñeå taêng cöôøng an Tieáp trang A7

Periodicals

Vua Abdullah (traùi) cuûa Jordan ñang chaøo ñoùn Thuû Töôùng Iyad Allawi (phaûi) cuûa Iraq ñeán vieáng thaêm thieän chí taïi Hoaøng Cung ôû Amman vaøo ngaøy 1 thaùng Möôøi Hai.

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Garden Grove, Calif. Tröa Thöù Hai, ngaøy 29 thaùng Möôøi Moät, Hoäi Ñoàng Lieân Toân (HÑLT) môû cuoäc hoïp baùo taïi chuøa Lieân Hoa, Orange County, Nam California, ñeå “Tìm giaûi phaùp ñoaøn keát coäng ñoàng”. Thaønh phaàn HÑLT hieän dieän goàm coù quí vò: Hoøa Thöôïng Thích Chôn Thaønh (Phaät Giaùo), Ñöùc Giaùm Muïc Mai Thanh Löông (Coâng Giaùo), Muïc Sö Traàn Thanh Vaân (Tin Laønh), Giaùo Sö Nguyeãn Thaønh Long (Phaät Giaùo Hoøa Haûo) vaø cöïu Ñaïi Taù Phaïm Thaønh Long (Cao Ñaøi). Thö kyù ñoaøn goàm 3 vò: Luaät sö Phaïm Vaên Phoå, Giaùo Sö Nguyeãn Thanh Giaøu vaø nhaø baùo Du Mieân. Vôùi tö caùch chuû tòch ñieàu haønh Hoäi Ñoàng Lieân Toân, Hoøa Thöôïng Thích Chôn Thaønh ngoû lôøi chaøo möøng ñeán quí vò ñaïi dieän caùc toân giaùo vaø moät soá cô quan truyeàn thoâng. Neâu lyù do toå chöùc cuoäc hoïp baùo, ngaøi tuyeân boá: “Hoäi Ñoàng Lieân Toân cuõng nhö moïi ñoaøn theå, caù nhaân, raát aùi ngaïi veà söï hoaït ñoäng rieâng leû cuûa 3 coäng ñoàng taïi mieàn Nam California naøy. Nhieàu ngöôøi öu tö muoán tìm giaûi phaùp keát hôïp 3 ñoaøn theå naøy laïi thaønh moät coäng ñoàng duy nhaát cho thaät vöõng

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

Little Saigon:

Hoïp baùo cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Toân, giaûi quyeát caùc vaán ñeà coäng ñoàng NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN maïnh”. Muïc Sö Traàn Thanh Vaân baùo caùo, suoát naêm qua, HÑLT ñaõ gôûi vaên thö ñeán 165 hoäi ñoaøn, ñoaøn theå neâu leân noãi khaùt voïng tìm hai chöõ “ñoaøn keát”. Qua 120 thö ñaùp, Muïc Sö Traàn Thanh Vaân ñuùc keát, ghi nhaän yù nguyeän chung cuûa ñoàng baøo moïi giôùi goàm 3 ñieåm: 1. Giaûi taùn caû 3 cô cheá coäng ñoàng hieän taïi. 2. Hình thaønh moät toå chöùc khoâng chính trò, khoâng ñaûng phaùi, nhö ban ñaïi dieän coäng ñoàng ôû San Diego. 3. Tieáp xuùc vôùi caùc nhaân vaät oân hoøa, coù uy tín trong coäng ñoàng thaûo luaän chi tieát tröôùc khi toå chöùc ñaïi hoäi. Ñöùc Giaùm Muïc Mai Thanh Löông, moät trong nhöõng vò saùng laäp vieân cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Toân ñöa ra ñeà nghò, môøi caû 3 cô cheá coäng ñoàng cuøng tham gia toå chöùc ngaøy Quoác Haän 30 thaùng 4 naêm 2005. Nhaân dòp naøy chuùng ta seõ keâu goïi 3 cô cheá cuøng ngoài laïi vôùi nhau,

laøm moät vieäc coù yù nghóa ñeå ñaùnh daáu 30 naêm xa queâ höông. Qua quaù trình hoaït ñoäng, Giaùm Muïc Mai Thanh Löông cho bieát theo kinh nghieäm taïi Louisiana, trong thôøi gian laøm vieäc, ngaøi ñaõ môøi caùc ñoaøn theå treû caùc toân giaùo laøm noøng coát, bieåu döông söùc maïnh vaø theå hieän tình ñoaøn keát raát thaønh coâng. Caùc ñaïi dieän truyeàn thoâng ñaõ phaùt bieåu nhieàu yù kieán xaây döïng vaø ñeàu öôùc voïng, vôùi uy tín cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Toân, chuùng ta môøi 3 coäng ñoàng cuøng ñöùng ra toå chöùc kyû nieäm Ngaøy Quoác Haän 30 thaùng 4. Coù vò coøn ñeà nghò môøi giôùi treû coù ñaày ñuû chaát xaùm, haõy böôùc ra gaùnh vaùc vieäc chung ñeå mang laïi moät söùc maïnh ñoaøn keát sau 30 naêm löu vong. Cuõng trong cuoäc hoïp baùo naøy, coù ngöôøi phaùt bieåu ñeán ñieåm xoùt xa thöù hai laø söï caáu xeù laãn nhau trong giôùi truyeàn thoâng. Xin keâu goïi caùc baùo, ñaøi phaùt thanh haõy

töï chaám döùt vieäc ñaùnh pha laãn nhau, beâu xaáu, boâi moùc ñôøi tö cuûa caù nhaân treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng. OÂng Phoù Thieän Tröông, phoù chuû tòch “moät” hoäi ñoàng ñieàu haønh ñeà nghò Hoäi Ñoàng Lieân Toân trieäu taäp buoåi vaøo thôøi gian sôùm nhaát ñeå yeâu caàu 3 cô cheá coäng ñoàng tuyeân boá giaûi taùn ñeå Hoäi Ñoàng Lieân Toân ñöùng ra toå chöùc cuoäc baàu cöû thaät trong saïch. OÂng Phoù Thieän Tröông cho bieát coäng ñoàng Nam California cuûa oâng Taï Ñöùc Trí laøm chuû tòch, saün saøng tuyeân boá giaûi taùn neáu 2 ban ñaïi dieän kia cuõng laøm töông töï. Hoäi Ñoàng Lieân Toân ghi nhaän thieän chí naøy nhö daáu chæ, coù tieán boä, quí vò ñaïi bieåu HÑLT seõ tieáp tuïc lieân laïc, thaêm doø yù kieán moïi ñoaøn theå vaø choïn ngaøy 15 thaùng Gieâng naêm 2005 ñeå môøi toaøn theå 165 hoäi ñoaøn, ñoaøn theå ñeán thaûo luaän chung haàu tìm giaûi phaùp thoáng nhaát 3 coäng ñoàng Nam California. (c.n.n.)

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Naêm 02 thaùng 12, 2004 / 21 thaùng 10 AÂm Lòch, Giaùp Thaân.

Buoåi hoïp baùo ngaøy 29 thaùng 11 taïi chuøa Lieân Hoa do Hoäi Ñoàng Lieân Toân trieäu taäp, ñeå thaûo luaän vieäc thoáng nhaát 3 coäng ñoàng Nam California. Hình chuïp HDLT vaø ñaïi ñieän caùc cô quan truyeàn thoâng sau buoåi hoïp baùo nhieàu hy voïng. (Hình Thanh Huy)

Ukraine:

Caùc ñoái thuû chính trò ñaït thoûa hieäp giaûi quyeát khuûng hoaûng

Moät cuoäc baàu cöû môùi seõ ñöôïc toå chöùc KIEV, Ukraine - Laõnh tuï ñoái laäp Ukraine, Viktor Yushchenko hoâm 1-12, ñaõ kyù vaøo moät thoûa hieäp, ñeå yeâu caàu caùc uûng hoä vieân cuûa oâng haõy baõi boû cuoäc phong toûa caùc cô quan chính phuû, tuy nhieân cho bieát caùc uûng hoä vieân cuûa oâng seõ vaãn ôû laïi treân caùc ñöôøng phoá, cho ñeán khi ñaït ñeán ñöôïc moät thoûa hieäp veà moät cuoäc boû phieáu môùi. Sau caùc cuoäc thaûo luaän vôùi öùng cöû vieân toång thoáng ñoái thuû Viktor Yanukovich, cuõng laø ñöông kim thuû töôùng, tuy raèng vöøa bò Quoác Hoäi Ukraine boû phieáu baát tín nhieäm, laõnh tuï Yushchenko ñaõ ñöa ñeà nghò toå chöùc moät

cuoäc boû phieáu môùi seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 19-12, ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng lieân quan ñeán cuoäc baàu cöû ñang bò tranh caõi gay gaét. Hieän nay ngöôøi ta chöa roõ laø lieäu Yushchenko ñaõ ñoøi toå chöùc laïi cuoäc baàu cöû voøng trong, nhö vaøo hoâm 21-11 vöøa qua, chæ coù oâng vaø öùng cöû vieân Yanukovich, hay laø toå

Lôøi caùo loãi

Trong muïc Xin Coù YÙ Kieán trang Dieãn Daøn KBC haûi ngoaïi ngaøy hoâm qua, vì sô soùt kyõ thuaät neân baøi “Lôøi Ngöôøi Trong Cuoäc...” ñaõ ñeå nhaàm töïa ñeà vaø taùc giaû baøi vieát. Nay xin ñöôïc söûa laïi nhö sau: Töïa ñeà cuûa baøi laø “Lôøi ngöôøi trong cuoäc thuoäc Gia Ñình Bieät Haûi/SPVDH/Nha Kyõ Thuaät xin ñöôïc göûi ñeán taùc giaû Phaïm Phong Dinh, oâng kyõ sö hoäi tröôûng Phan Taán Höng Lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi.” Taùc giaû baøi vieát khoâng phaûi laø Phan Taán Höng Lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi maø laø Nguyeãn Traâm, Nha Kyõ Thuaät. Xin caùo loãi cuøng ñoäc giaû vaø caùc chieán höõu trong Gia Ñình Bieät haûi/Nha Kyõ Thuaät.

chöùc laïi moät cuoäc baàu cöû môùi hoaøn toaøn, cuøng vôùi caùc öùng cöû vieân khaùc tham gia. Caùc uûng hoä vieân cuûa Yushchenko cuõng chæ muoán toå chöùc laïi moät cuoäc baàu cöû voøng trong môùi maø thoâi. Caû hai öùng cöû vieân ñoái thuû ñaõ cuøng kyù vaøo thoûa hieäp treân, tröôùc söï chöùng kieán cuûa Toång Thoáng maõn nhieäm Leonid Kuchma vaø caùc ñaëc söù cuûa AÂu Chaâu ñang coá gaéng giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng chính trò cuûa Ukraine. Thoûa hieäp ñaõ ñöôïc kyù keát chæ vaøi giôø sau khi Quoác Hoäi Ukraine baùc boû chính phuû Yanukovich, baèng moät cuoäc

boû phieáu baát tín nhieäm. Theo thoûa hieäp naøy, caùc uûng hoä vieân phe ñoái laäp seõ ruùt laïi caùc cuoäc phong toûa nôi caùc cô quan tröïc thuoäc Phuû Toång Thoáng vaø caùc toøa nhaø khaùc cuûa chính phuû Ukraine taïi Kiev. Sau khi kyù thoûa hieäp taïi tö dinh toång thoáng, töùc Ñieän Mariinsly, Yushchenko tuyeân boá: “Caùc cuoäc bieåu tình treân ñöôøng phoá, leõ dó nhieân seõ vaãn tieáp tuïc. Caùc cuoäc bieåu tình ñoù seõ chæ chaám döùt khi coù söï loan baùo ngaøy toå chöùc moät cuoäc baàu cöû môùi vaø caùc söï thay ñoåi ñöôïc ñöa vaøo ñaïo luaät baàu cöû.” (L.T.)

5:00 AM - 8:00 PM 05:00 - Chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông trình Veà vôùi Chaân Taâm 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy Nam Cali vaø Houston Texas 06:30 - Chöông trình AÂm Nhaïc Thuùy Nga 07:00 - Giôùi Thieäu CT Gold Financial Services 07:20 - Saigon supermarket vaø shopping centers 07:30 - Chöông trình Voøng Chaân Trôøi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät 07:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Keát thuùc phaùt thanh. 12:00 PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - New World Electronics 12:45 - Tieäm Chuïp Hình ShangHai Photo Studio 01:00 - Noùi chuyeän vôùi Hoäi Help The Poor 01:10 - Nhaïc chuû deà vôùi Diamond Bích Ngoïc 01:35 - Ngöôøi Vieät Auto Sales 01:45 - Saigon Central Post 01:50 - Thoâng Baùo Coäng Ñoàng 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:05 - Giôùi thieäu Penske Toyota 02:20 - Phuï nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Phöông Dung 02:30 - Saøigon Supermarket vaø Shopping Center 02:45 - Dòch Vuï Chuyeån Tieàn Kim Phuù 03:00 - Noùi chuyeän vôùi nhaø vaên Nguyeãn Duõng Tieán – Vöôøn Caây Mimosa E. LA 03:25 - Huntington Beach Toyota vaø anh Steven Traàn 03:50 - Mua Saém Nöõ Trang vôùi tieäm vaøng Huøng Sôn 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN TÖÙC

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Phi Luaät Taân: 412 ngöôøi cheát vì baõo luït MANILA, Phi Luaät Taân (TH) - Phi Luaät Taân ñang trong tö theá phaûi höùng chòu theâm nhieàu thaûm hoïa veà thôøi tieát trong voøng maáy ngaøy tôùi, thaûm hoïa naøy seõ noái goùt nhöõng tai trôøi, aùch nöôùc do hai traän baõo cheát ngöôøi gaây ra tröôùc ñoù. Theo Thoâng Taán Xaõ Associated Press, con soá ngöôøi cheát hieän giôø ñang ôû möùc 412 ngöôøi, theâm vaøo ñoù, coù 177 ngöôøi khaùc bò ghi nhaän laø maát tích. Traän baõo Nanmadol, vôùi söùc gioù maïnh tôùi 220 caây soá (140 daëm) moät giôø, döï truø seõ ñoå boä vaøo bôø bieån phía taây cuûa quaàn ñaûo Phi Luaät Taân trong voøng 48 tieáng ñoàng hoà tôùi ñaây. Toång Thoáng Phi Luaät Taân Gloria Macapagal Arroyo ñaõ trôû veà sôùm töø cuoäc hoäi nghò thöôïng ñænh ASEAN ôû Laøo ñeå giuùp ñieàu haønh noã löïc cöùu trôï naïn nhaân caùc traän baõo luït. Theo chöông trình thì baø seõ ñi vieáng caùc vuøng bò aûnh höôûng baõo luït vaøo hoâm Thöù Tö, 1 thaùng Möôøi Hai, nhöng nhöõng nhaân vieân caáp cöùu taïi caùc ñòa phöông cuõng ñang vaát vaû kieán caùch ñi vaøo nhöõng vuøng laâm naïn naøy maø khoâng thaønh coâng. Caùc coá gaéng tröôùc ñaây duøng tröïc thaêng tôùi nhöõng thò traán bò aûnh höôûng vì traän baõo naëng neà nhaát thì ñaõ thaát baïi

vì thôøi tieát xaáu quaù, ñoù laø theo lôøi phaùt ngoân vieân cuûa Khoâng Löïc, Trung Taù Restituto Padilla. Vò trung taù Khoâng Quaân noùi raèng coù naêm chieác tröïc thaêng söï truø ñöôïc gôûi ñi Infanta ñeå taêng cöôøng soá ba chieác phi cô coù saün taïi ñoù, nhöng vì thôøi tieát xaáu ñi cho neân tröïc thaêng khoâng theå xaâm nhaäp vaøo vuøng chæ ñònh maø phaûi quay laïi Villamor. Baø Toång Thoáng Arroyo, thay vaøo ñoù, ñaønh phaûi ôû laïi thuû ñoâ Manila, xem xeùt nhöõng

ñoà cöùu trôï ñang chaát leân taïi caên cöù khoâng quaân Phi Luaät Taân, vaø sau ñoù baø ñöôïc thuyeát trình veà noã löïc tìm vaø cöùu naïn nhaân taïi nhöõng vuøng bò aûnh höôûng cuûa traän baõo vaø luït. Thöù Tröôûng Quoác Phoøng Ernesto Carolina cho bieát con soá ngöôøi cheát treân toaøn quoác nhoû hôn laø con soá do baùo chí vaø truyeàn hình loan ñi, bôûi vì chính phuû coøn caàn phaûi xaùc nhaän con soá ngöôøi cheát haún hoi tröôùc khi ñöa vaøo danh saùch chính thöùc. (V.P.)

JAKARTA, Indonesia - Hoâm 1 thaùng Möôøi Hai, caùc toaùn caáp cöùu luøng suïc khu vöïc chung quanh moät phi tröôøng taïi Indonesia ñeå tìm nhöõng ngöôøi soáng soùt vaø naïn nhaân cuûa moät vuï rôùt maùy bay maø theo caûnh saùt cho bieát thì ñaõ laøm thieät maïng ít nhaát laø 31 ngöôøi vaø 41 ngöôøi khaùc thì khoâng tìm thaáy ñaâu caû. Chieác maùy bay kieåu McDonnel-Douglas MD-82, do Haøng Khoâng Lion Air quaûn trò, mang theo 163 haønh khaùch vaø phi haønh ñoaøn, ñaõ tröôït khoûi phi ñaïo taïi phi tröôøng thaønh phoá Solo khi ñang coá ñaùp xuoáng trong luùc trôøi möa to vaøo hoài

chaïng vaïng, sau khi ñaõ bay töø thuû ñoâ Jakarta tôùi. Caùc nguoàn tin khaùc thì ñöa ra con soá thieät haïi khaùc bieät. Moät giôùi chöùc Haõng Haøng Khoâng Lion Air cho bieát chæ coù 154 ngöôøi treân phi cô - töùc laø goàm 146 haønh khaùch coäng vôùi phi haønh ñoaøn - vaø 25 ngöôøi ñaõ ñöôïc xaùc nhaän laø thieät maïng. Nhöng moät só quan caûnh saùt tröïc phieân taïi tænh mieàn Trung boä Java naøy teân laø Bambang thì laïi cho Thoâng Taán Xaõ Reuters hay raèng coù 29 haønh khaùch bò cheát vaø 2 nhaân vieân phi haønh töû naïn, ñoàng thôøi coù 43 ngöôøi treân phi cô ñaõ bò

Indonesia: Maùy bay rôùt 31 ngöôøi thieät maïng

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy aêm 5n 2 ân äm Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

DAT

Baát hoøa maø cuõng baát ñoàng

Toång Thoáng maõn nhieäm Loenid Kuchma (giöõa) cuûa Ukraine giô leân cho moïi ngöôøi thaáy nghò quyeát môùi nhaát cuûa Nghò Vieän Ukraine giaûi taùn chính phuû do Thuû Töôùng Viktor Yanukovich (beân phaûi) caàm ñaàu. ÖÙng cöû vieân ñoái laäp Viktor Yushchenko (beân traùi) vaø nhöõng ngöôøi uûng hoä oâng ñaõ toå chöùc bieåu tình döõ doäi hôn moät tuaàn leã nay ñeå phaûn ñoái keát quaû cuoäc baàu cöû toång thoáng maø hoï cho laø gian laän.

thöông naëng vaø 32 ngöôøi khaùc bò thöông nheï. Cuõng theo oâng thì coù 10 ngöôøi khoâng heà haán gì. Nhaø caàm quyeàn vaãn coøn ñang coá xaùc ñònh xem soá haønh khaùch coøn laïi ñang ôû ñaâu. Caùc nhaân chöùng cho hay ít nhaát cuõng coù moät chieác caùnh ñaõ taùch rôøi khoûi phi cô, roài rôùt xuoáng moät nghóa ñòa chung quanh laø ruoäng luùa gaàn ñoù, sau

khi tröôït khoûi phi ñaïo. Buoàng maùy cuûa phi cô ñaõ bò hö haïi naëng neà. Phuï traùch lieân laïc coäng ñoàng cuûa haõng Haøng Khoâng Lion Air laø Hasyim Arsalo thì noùi raèng haõng cuõng chöa bieát chính xaùc nguyeân do vuï rôùt maùy bay, nhöng coù ñieàu chaéc laø phi cô ñaõ tröôït ra khoûi phi ñaïo. Theo tin töùc môùi nhaát cuûa heä

thoáng theo doõi chuyeán bay thì phi cô ñaõ ñaùp xuoáng ñuùng luùc, nhöng vì thôøi tieát xaáu cho neân phi cô coù theå ñaõ ñaùp huït ra ngoaøi rìa phi ñaïo. OÂng noùi theâm raèng caùc maùy bay cuûa haõng ñaõ theo ñuùng caùc tieâu chuaån baûo trì phi cô vaø an ninh phi haønh. Vaø dó nhieân laø haõng raát laáy laøm tieác vì tai naïn. Chæ coù thöôïng ñeá môùi bieát roõ nguoàn côn maø thoâi. (V.P.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

DAT

Löøa Tai Daøi vaø Gaø Taây Naâu MILLIE GAMER GREY Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 4 Tieáp theo kyø tröôùc: Trang traïi ñöôïc ñaêng baùn, coøn Tai Daøi vaø Gaø Taây Naâu lo laéng chuùng seõ vaøo tay moät ngöôøi chuû taøn nhaãn hôn ngöôøi chuû hieän taïi. Nhöng Tai Daøi coù moät saùng kieán.

Caû ñeâm, Tai Daøi nhai caén sôïi daây thöøng coät noù vaøo chuoàng. Khi nhöõng tia naéng hoàng cuûa aùnh höøng ñoâng chieáu vaøo cöûa soå nhaø kho, Tai Daøi ñaù cöûa chuoàng ra. Cöûa chuoàng rôi ngay xuoáng saøn ñaát buïi baëm. “Caäu laøm caùi gì theá?” Gaø Taây Naâu keâu leân cuïc cuïc. “Caäu noùi tôù phaûi laøm moät caùi gì ñoù maø. Thì tôù laøm ñaáy.” “OÂng chuû noùi oång seõ ñaùnh caäu hay baùn caäu cho gaõ haøng thòt ñaáy.” “Tôù phaûi naém baét laáy cô hoäi thoâi.” Gaø Taây laéc ñaàu. “Caäu gaëp phieàn phöùc lôùn roài ñaây.” “Ñoù laø lyù do tôù laøm nhö vaày.” Tai Daøi ñaù cöûa nhaø kho ra. Moät, hai, ba laàn. Raàm! Caùnh cöûa vôõ tan taønh vaø Tai Daøi phi nhanh ra ngoaøi. “Chôø chuùt!” gaø taây goïi. Tai Daøi xoay ngöôøi thaéng laïi. “Caäu muoán ñi cuøng vôùi tôù haû?” Gaø taây nhuùn vai. “Ñaèng naøo cuõng cheát thoâi.” “Tuyeät cuù meøo!” Gaø Taây Naâu nhaác caùnh bay leân löng löøa. Tai Daøi duøng mieäng giöït laáy taám bieån ñaêng

baùn. Caén chaët taám bieån baèng haøm raêng, noù haát boán voù leân chaïy nhanh vaøo laøng, baêng qua nhöõng caùnh ñoàng, baêng qua chôï. “Chaäm laïi naøo! Chaäm laïi naøo!” Gaø Taây keâu quang quaùc. Löøa phi ngang caùnh ñoàng coû daày, baêng ngang nhaø kho maøu ñoû. Taïi theàm hieân nhaø nôi coâ beù ôû, löøa ta keâu leân “Hee Haw!” Moät caùnh cöûa soå môû tung vaø coâ beù thoø ñaàu ra. “OÀ!” coâ beù keâu nho nhoû. Vaøi phuùt sau, cha cuûa coâ beù boàng coâ beù xuoáng maùi hieân nhaø. “Con ñaõ noùi vôùi Ba noù seõ trôû laïi maø. Vaø nhìn kìa, noù mang theo moät taám bieån.” “Taám bieån ñaêng baùn noù ñoù con gaùi aï. Vaø noù coøn mang theo moät con gaø taây treân löng nöõa.” Gaø Taây Naâu ñaäp caùnh bay leân hieân nhaø, keâu cuùc cuùc vaø ñeû ngay moät traùi tröùng. “AØ ha,” ngöôøi ñaøn oâng noùi. “Ba nghó laø chuùng muoán chuùng ta mua chuùng veà ñaáy.” “Ba mua chuùng nha Ba? Nha Ba? Con löøa naøy ñöôïc vieäc laém ñoù.” Ngöôøi ñaøn oâng gaät ñaàu. “Con chôø ôû ñaây nheù. Ba ñi laáy ngöïa roài ñi theo hai teân naøy ñeán nhaø oâng chuû cuûa chuùng.” Tai Daøi keâu be be inh tai. Gaø Taây Naâu thì keâu quang quaùc. Thöù Saùu: Tai Daøi nghó ra caùch roài phaûi khoâng?

Long Ears and Brown Hen BY MILLIE GARNER GREY Special to The Times

Part 4 The story so far: The farm is for sale and Long Ears and Brown Hen are afraid they’ll get a meaner master than the one they have now. But Long Ears has an idea.

Long Ears spent the night chewing on the rope that held him to the stall. When the pink fingers of dawn brightened the barn windows, Long Ears kicked at the stall door. It crashed to the dirt floor. “What are you doing?” clucked Brown Hen. “You said I should do something. So, I am.” “The master said he’ll whip you or sell you to the butcher.”

Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

“I have to take my chances.” The hen shook her head. “You’re in real trouble now.” “That’s why I’m doing this.” Long Ears kicked at the barn door. Once. Twice. Three times. Crash! The door splintered and Long Ears trotted out. “Wait!” the hen called. Long Ears skidded to a stop. “You want to come with me?” The hen shrugged. “Might as well.” “Great!” Brown Hen lifted her wings and fluttered to the donkey’s back. With his mouth, Long Ears tore at the edges of the sign. Grabbing it with his teeth, he kicked up his hoofs and then raced to town - past the farms - past the marketplace. “Slow down! Slow down!” Brown Hen squawked. The donkey raced past the grassy fields past the red barn. At the porch steps where the little girl lived, he called, “Hee haw!” A window flew open and the girl stuck out her head. “Oh!” she cried softly. Minutes later her father carried her on to the porch. “I told you he’d come back, Daddy. And look, he’s carrying a sign.” “The sign says he’s for sale, child. And he even has a hen on his back.” Brown Hen fluttered to the porch, clucked and promptly laid an egg. “Well, well,” said the man. “I guess they want us to buy them.” “Would you, Daddy? Would you? This is a donkey that does something.” The man nodded. “You wait here, child. I’ll get my horse and follow these two to their master.” Long Ears brayed. Brown Hen squawked. Friday: Has Long Ears figured it out?

This story is on The Times’ website at latimes.com/kids.

NEWTON Dental Lab Tech / ESL / Computer

Chuùng toâi coù theå giuùp ñoåi töø daïng Tourist Visa (B1, B2, J1...) sang Student Visa (F1) 1- KHOÙA DENTAL LAB TECH GOÀM: Crown & Bridge. Wax & Metal Finish. Dental Ceramics. Newton International College ñöôïc 40 Dental Lab toaøn quoác khen ngôïi. Giôø hoïc thuaän tieän (saùng, chieàu, toái). Lôùp Anh ngöõ MIEÃN PHÍ Giôùi thieäu vieäc laøm sau khoùa hoïc. Giuùp hoïc vieân möôïn tieàn neáu hoäi ñuû ñieàu kieän. 2- KHOÙA COMPUTER TECH GOÀM: Office Application . Web Development . Networking. 3- KHOÙA HOÏC SING NGÖÕ ESL: Tröôøng coù caáp Sevis I-20 (F 1, M 1) cho du hoïc sinh muoán hoïc Dental/English/Computer. Nhaän hoïc vieân chuyeån töø tröôøng khaùc sang ôû Myõ (ESL, TOEFL, Dental Lab). 4- KHOÙA HUAÁN LUYEÄN THI TOEFL: Luyeän thi TOEFL caáp toác. Thi traéc nghieäm TOEFL moãi thaùng. Ñieåm thi TOEFL hôïp leä vaøo cao ñaúng, Ñaïi hoïc.

Main Campus: GARDEN GROVE (714) 530-9288 8762 Garden Grove Blvd. #102. Garden Grove, CA 92844 Giöõa Magnolia & Newland

LOS ANGELES (231) 380-7899 2975 Wilshire Blvd. #200, Los Angeles, CA 90010 Wilshire & Virgil


.3”

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

Chính quyeàn tham nhuõng coá thuû ôû Ukraine

nhuõng phaûi baùm laáy quyeàn löïc cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng. Trong khi ñoù, caùc nöôùc thuoäc Lieân hieäp AÂu chaâu vaø Myõ ñeàu phaûn ñoái vieäc baàu cöû gian laän, coøn Toång thoáng Putin vaø chính phuû Nga thì coâng nhaän nhanh choùng keát quaû cuoäc boû phieáu gian laän ñoù. Chính phuû Nga töï nhieân uûng hoä phía nhöõng ngöôøi thaân Nga ôû Ukraine maëc duø ñoù laø moät nhoùm aên caép vaø taøn baïo, ñaøn aùp ñoái laäp. Nhöng Nga seõ aân haän vì loái nhìn vaøo quyeàn lôïi thieån caän naøy. Tinh thaàn choáng Nga ôû Ukraine seõ leân cao. Moät ñieàu ñaùng chuù yù laø ngay sau khi keát quaû cuoäc baàu cöû ôû Ukraine ñöôïc coâng boá, tôø baùo chính thöùc cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laïi toû ra raát hoan ngheânh oâng Kuchma vaø oâng Yanukovich. Khoâng nhöõng theá, taïp chí Coäng Saûn ôû Haø Noäi coøn toá caùo caùc ñaùm daân bieåu tình ôû thuû ñoâ Ukraine laø do caùc toå chöùc bò Myõ giöït daây xuùi giuïc! Muoán toû ra xaùc thöïc, tôø baùo Coäng Saûn coøn neâu danh moät toå chöùc töø Ñoâng AÂu ñaõ töøng gaây phong traøo nhaân daân laät ñoå oâng Milesovic ôû Serbia, cho laø toå chöùc ñoù ñang xuùi giuïc daân Ukraine! Taát nhieân ñaây phaûi laø quan ñieåm cuûa tình baùo Nga chöù khoâng ai khaùc! Vieäc baàu cöû ôû Ukraine thì lieân heä gì tôùi Vieät Nam maø ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam phaûi ñöùng veà phía chính quyeàn Kuchma nhö vaäy? Chæ vì hoï ñeàu laø nhöõng chính quyeàn tham nhuõng nhö nhau, töï nhieân muoán baûo veä laãn nhau. Vieäc xaây döïng daân chuû ôû Ukraine, moät nöôùc cöïu coäng saûn, cöïu thaønh vieân cuûa lieân bang Xoâ Vieát khoâng phaûi laø moät tin möøng cho ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam! Ngoâ Nhaân Duïng

Tieáp trang A1

gaàn 70 naêm, quen soáng trong cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn, vieäc gian laän baàu cöû khoâng coù gì khoù khaên. Coù nhöõng vuøng soá ngöôøi ñi boû phieáu taêng voït, coù nhöõng nôi quaù nhieàu phieáu boû baèng thö thay vì tôùi phoøng ñaàu phieáu. Vaø nhieàu quan saùt vieân baàu cöû khoâng thuoäc phe chính phuû bò ñuoåi ra khoûi phoøng phieáu, nhieàu thuøng phieáu bò cöôùp trong khi di chuyeån. Gian laän traéng trôïn ñeán möùc ngöôøi daân khoâng ai coøn nghi ngôø gì laø ñaùng leõ oâng Yushchenkho phaûi ñaéc cöû toång thoáng. Nhöng ñöông kim Toång thoáng Kuchma caàn giöõ cho moät ñaøn em baùm laáy quyeàn haønh, cho neân uûy ban baàu cöû cuûa chính phuû cöù tuyeân boá cho oâng Yabukovich thaéng. Daân chuùng ñoå ra ñöôøng roài bao vaây caùc toøa nhaø cuûa chính phuû. Naêm ngoaùi moät phong traøo daân chuùng choáng tham nhuõng ñaõ bieåu tình nhö vaäy ñaõ thaønh coâng, laøm cho oâng cöïu Toång thoáng Eduard Shevardnadze ôû Georgia phaûi töø chöùc. Vaø phong traøo nhaân daân soâi noåi naøy laø lyù do khieán caû quoác hoäi laãn Toái cao Phaùp vieän cuûa Ukraine ñöùng veà phía daân chuùng. Keát quaû baàu cöû gian laän bò hai cô quan naøy baùc boû. Quoác hoäi giaûi taùn chính phuû, töùc laø cho oâng Thuû töôùng Yanukovich nghæ vieäc. OÂng Kichma nhöôïng boä, chòu cho toå chöùc boû phieáu laïi. Nhöng oâng laïi muoán boû phieáu laïi töø voøng ñaàu, thay vì chæ baàu laïi voøng hai, sau khi haøng chuïc öùng cöû vieân nhoû khaùc ñaõ bò loaïi. Chính quyeàn Kuchma muoán keùo daøi thôøi gian ñeå

TTK-LHQ keâu goïi chöõa trò coâng nhaân maéc beänh Tieáp trang A1

haï, baây giôø laø luùc maø caùc coâng ty seõ thaáy mình coù lôïi hôn khi ñöùng ra chöõa chaïy cho coâng nhaân laâm beänh thay vì ñi tuyeån moä vaø huaán luyeän coâng nhaân môùi trong khi caùc coâng nhaân khoâng ñöôïc ñieàu trò ñaønh phaûi cheát ñi. Nhöng caùc thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò taïi nhöõng coâng ty cuõng phaûi tìm moïi caùch “thay ñoåi höôùng ñi cuûa caên beänh dòch” treân toaøn theá giôùi baèng caùch goùp tieáng noùi veà chöùng beänh naøy cuõng nhö giuùp yù kieán cho moïi ngöôøi bieát phaûi laøm sao ñeå chaän ñöùng söï hoaønh haønh cuûa beänh AIDS. Antonio Costa, giaùm ñoác Vaên Phoøng Ma Tuùy vaø Toäi Phaïm Lieân Hieäp Quoác, noùi raèng toå chöùc quoác teá naøy tin

raèng 40 trieäu ngöôøi treân traùi ñaát ñang soáng vôùi sieâu vi khuaån HIV vaø beänh AIDS ñaùng ñöôïc theá giôùi chuù yù vaø naâng ñôõ. Thôøi gian ñaõ chín muoài ñeå theá giôùi ñoàng taâm, hôïp löïc chieán ñaáu choáng beänh dòch gheâ gôùm naøy. Taïi Baéc Kinh, hoâm 1 thaùng Möôøi Hai, caùc vieân chöùc y teá, beänh nhaân AIDS, vaø caùc chuyeân gia quoác teá taäp hoïp laïi ñeå ñaùnh daáu Ngaøy Quoác Teá Phoøng Choáng Beänh AIDS. Sau ba naêm trôøi lô laø, chính phuû Trung Hoa ñaõ baét ñaàu thöïc thi caùc böôùc chieán ñaáu choáng söï lan traøn cuûa caên beänh nan y. Nhöng thieân kieán vaãn laø trôû ngaïi chính. Caùc nhaø hoaït ñoäng vaø nhöõng nhoùm cöùu trôï cho hay raèng haèng trieäu ngöôøi taïi Trung Hoa vaãn lo sôï chuyeän bò ñi thöû maùu, bôûi vì hieän coù tình traïng kyø thò ñoái vôùi nhöõng ngöôøi maéc chöùng beänh naøy. Maëc duø ñaõ coù noã löïc cuûa chính phuû

ñöa ra caùc ñoøn môùi. Moät trong nhöõng ñoøn naøy laø moät soá daân bieåu töø mieàn Ñoâng xöù Ukraine toû yù muoán chia ñoâi xöù naøy thaønh hai quoác gia rieâng! Mieàn Ñoâng Ukraine coù nhieàu ngöôøi goác Nga soáng vaø daân chuùng thaân Nga hôn nhöõng ngöôøi Ukraine chính goác. Sau vaøi theá heä soáng trong cheá ñoä coäng saûn, lôùp ngöôøi laõnh ñaïo ôû caùc tænh naøy bò Nga hoùa vaø coù theå muoán laäp thaønh moät quoác gia cuûa hoï ñeå thao tuùng quyeàn haønh. Nhöng neáu yù ñònh ly khaùi ñöôïc thöïc hieän thì noäi chieán ñaãm maùu seõ xaûy ra. Cho neân chính quyeàn Kuchma seõ tìm caùch maëc caû moät thoûa hieäp coù lôïi cho hoï nhaát. Ñieàu maø phe caàm quyeàn ôû Ukraine lo sôï laø moät vò toång thoáng môùi vaø chính phuû môùi seõ dieät tröø tham nhuõng, trong khi taát caû cheá ñoä döïa treân söï caáu keát giöõa caùc baêng ñaûng tham nhuõng. Moät maët hoï sôï chính quyeàn môùi ñieàu tra caùc vuï aên caép khi caùc coâng ty quoác doanh ñöôïc coå phaàn hoùa baùn cho phe ñang caàm quyeàn vôùi giaù reû maït. Thöù hai, neáu chính quyeàn môùi trong saïch vaø coâng baèng, caùc quyeàn lôïi kinh teá cuûa phe ñaûng cuõ seõ bò maát. Vì vaäy hoï phaûi baùm laáy quyeàn haønh. Con trai oâng toång thoáng cuõng laø moät nhaø ñaïi tö baûn môùi leân ñaõ ñöa ra ñeà nghò dung hoøa. Thí duï, oâng Victor Yushchenkho seõ ñöôïc coâng nhaän laøm toång thoáng, nhöng phaûi höùa vaãn giöõ oâng Victor Yanukovich laøm thuû töôùng. Vaø quoác hoäi seõ söûa hieán phaùp ñeå giaûm bôùt quyeàn cuûa toång thoáng ñi. Cuoäc tranh huøng giöõa phe ñaûng caàm quyeàn vaø nhaân daân ñoái laäp seõ coøn keùo daøi vì caùc chính quyeàn ñoäc taøi vaø tham nhaèm giaùo duïc quaàn chuùng, nhöõng keû bò ngöôøi khaùc bieát laø maéc beänh, hay ngay caû chæ bò nghi laø maéc beänh thoâi, cuõng khoâng theå tìm ñöôïc vieäc laøm hay kieám ra nhaø ôû, vaø vì theá coi nhö bò löu ñaøy ngay trong coäng ñoàng daân chuùng cuûa mình. Trung Hoa ñaõ ñöôïc xeáp haïng cuøng vôùi AÁn Ñoä vaø Nga laø nhöõng nöôùc beân ngoaøi Phi Chaâu coù soá naïn nhaân bò beänh AIDS cao nhaát. Xia Shuqing, moät phuï nöõ mang sieâu vi khuaån HIV, noùi raèng thaønh kieán vaãn laø trôû ngaïi lôùn nhaát taïi Trung Hoa. Baø Xia noùi raèng baø sôï beänh AIDS, nhöng baø coøn sôï hôn theá caùi thaønh kieán ñoái vôùi ngöôøi maéc chöùng beänh nan y naøy. Ngaøy ngaøy, baø soáng trong noãi kinh hoaøng. Cuoäc ñôøi baø trôû neân laïnh leõo vaø toái taêm, nhaát laø khi choàng baø cuõng bò nhieãm chöùng beänh quaùi aùc ñoù. Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng Beänh AIDS taïi Thaùi

Lan ñaõ trôû thaønh moät ngaøy baûo veä nöõ quyeàn. Vaøo hoâm Thöù Tö, coù treân 1, 000 ngöôøi ñaõ dieãu haønh qua caùc ñöôøng phoá cuûa thuû ñoâ Bangkok ñeå khieán cho moïi ngöôøi ñeå yù tôùi Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng AIDS. Nhöõng boä y phuïc laøm baèng boïc cao su tình aùi keát laïi, nhöõng thieáu nöõ ñoåi gioáng ñeïp loäng laãy, vaø haèng traêm bieåu ngöõ - taát caû ñeàu ñöôïc phoâ dieãn trong moät cuoäc dieãu haønh ñaày maøu saéc ñöôïc hoaïch ñònh ñeå nhaán maïnh tôùi thaûm traïng cuûa phuï nöõ ñòa phöông laø giôùi maø tyû leä maéc beänh ñang taêng cao. Baát coâng vì gioáng phaùi, phong tuïc caám kî, kyõ ngheä tình duïc baønh tröôùng toaøn caàu, vaø baïo löïc trong gia ñình - taát caû caùc yeáu toá naøy goäp laïi ñaõ laøm cho phuï nöõ Thaùi Lan ngaøy caøng deã bò toån haïi tröôùc sieâu vi khuaån HIV. Baø Pad Banjong, 47 tuoåi, nhieãm HIV chöøng 11 naêm

veà tröôùc khi choàng baø laây sieâu vi khuaån naøy töø moät phuï nöõ khaùc, noùi giöõa luùc ñaùm dieãu haønh ñi qua raèng baø laáy laøm buoàn vì baø khoâng laøm ñieàu gì sai quaáy, nhöng laïi phaûi ñoái phoù vôùi moät tình traïng khoâng ngôø. Chính choàng baø ñaõ mang chöùng beänh naøy ñeán cho baø, duø moät phuï nöõ nhö baø ñaõ chaúng laøm gì ñeå phaûi ra noâng noãi. Ngöôøi ñaøn baø naøy laø moät trong soá 30 phuï nöõ bò nhieãm HIV döông tính tham gia cuoäc dieãu haønh vôùi hy voïng choáng laïi söï kyø thò trong moät quoác gia maø tình traïng kyø thò ñoái vôùi ngöôøi maéc beänh AIDS tieáp tuïc laøm cho caùc naïn nhaân cuûa beänh naøy theâm bò coâ laäp. Nhaân Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng Beänh AIDS, caùc nhaân vieân tình nguyeän taïi Thaùi Lan cuõng phaân phaùt nhöõng boïc cao su tình aùi maø tröôùc sau vaãn laø moät caûnh giaùc veà beänh AIDS taïi quoác gia Ñoâng Nam AÙ naøy.

Söï thaønh coâng cuûa moät chieán dòch tröôùc ñaây ñöa nöôùc Thaùi ñeán choã “100% trang bò baèng bao cao su tình aùi” ñaõ khieán cho caû theá giôùi phaûi khen ngôïi, vì Thaùi Lan ñaõ giaûm ñöôïc soá ngöôøi nhieãm beänh töø toät ñænh cuûa noù laø 143,000 ngöôøi hoài naêm 1991 xuoáng coøn 19,000 ngöôøi vaøo naêm 2003. Nhöng caùc nhaø ñaáu tranh cho quyeàn lôïi phuï nöõ cho hay baát bình ñaúng vì gioáng phaùi vaãn coøn ñöa ñaåy phuï nöõ Thaùi vaøo choán hieåm nguy. Taïi AÙ Chaâu, soá phuï nöõ nhieãm sieâu vi khuaån HIV ñaõ taêng 56 phaàn traêm keå töø naêm 2002, ñöa toång soá phuï nöõ nhieãm sieâu vi khuaån naøy leân con soá 2,3 trieäu ngöôøi. Theo cô quan UNAIDS cuûa Lieân Hieäp Quoác, haàu heát caùc tröôøng hôïp môùi nhieãm HIV taïi AÙ Chaâu laø do ñaøn oâng ñi mua daâm ñaâu ñoù, ñeå roài ngöôøi vôï hoaëc ngöôøi baïn tình ôû nhaø phaûi traû giaù ngaøy caøng ñaét hôn. (V.P.)

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

New York: Thaép saùng caây thoâng Noel taïi Trung Taâm Rockefeller Tieáp trang A1

leã thaép saùng caây thoâng Noel, ñaët taïi khu vöïc trung taâm Manhattan naøy, laø nöõ löïc só tröôït baêng, Sarah Hughes vaø caùc nam, nöõ löïc só theå duïc duïng cuï Paul Hamm vaø Carly Patterson. Caây thoâng Noel naøy cao 71 foot (khoaûng 24 meùt), naëng 9 taán, ñaõ ñöôïc chaët töø röøng thoâng do gia ñình troàng ôû Suffern, New York. Maëc duø thôøi tieát laïnh vaøo khoaûng 40 ñoä F, nhöng nhieàu ngaøn ngöôøi vaãn ñeán tham döï leã thaép saùng naøy, vôùi nhöõng maøn vaên ngheä, do caùc nam, nöõ ca só noåi tieáng ñaûm traùch, nhö Jessica Simpson, Nick Lachey, Hilary Duff, Clay Aiken, Chris Isaak, Vanessa Williams... ban nhaïc Chicago, caùc nöõ vuõ coâng cuûa Radio City Rockettes... cuoäc bieåu dieãn tröôït baêng cuûa nöõ löïc só Sarah Hughes... Buoåi leã thaép saùng caây thoâng Noel naøy ñaõ ñöôïc baûo veä an ninh toái ña, sau khi caûnh saùt ñaõ phong toûa caû moät khu vöïc toå chöùc leã thaép saùng. (L.T.)

Hoa Kyø: Böu ñieän seõ phaân phaùt 20 tyû thö, thieäp muøa leã naøy Tieáp trang A1

bình vaøo khoaûng 670 trieäu thö, thieäp, böu kieän, thì vaøo ngaøy 20-12 tôùi ñaây, thöôøng ñöôïc coi laø ngaøy baän roän nhaát cuûa caùc cô quan böu ñieän Hoa Kyø, soá thö, thieäp, böu kieän tieáp nhaän trong ngaøy ñoù, coù theå leân ñeán 850 trieäu thö, thieäp, böu kieän, vì ñoù laø ngaøy cuoái cuøng, maø böu ñieän coù theå baûo ñaûm laø caùc thö, thieäp, böu kieän... seõ ñöôïc chuyeån ñeán taän tay ngöôøi nhaän tröôùc leã Noel. Ñeå coù theå giaûi quyeát ñöôïc khoái löôïng thö, thieäp, böu

kieän... khoång loà treân, Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø ñaõ quyeát ñònh môû cöûa luoân ngaøy Chuû Nhaät trong muøa leã cuoái naêm naøy moät soá chi nhaùnh böu ñieän, trong toång soá 38,000 chi nhaùnh böu ñieän treân toaøn Hoa Kyø, sau khi ñaõ coù nhieàu chi nhaùnh ñaõ coù môû theâm giôø ngay trong ngaøy thöôøng cuûa tuaàn leã roài. Moïi thaéc maéc gì veà hoaït ñoäng cuûa böu ñieän Hoa Kyø, nhaát laø trong nhöõng ngaøy leã baän roän naøy, keå caû hoûi mua theâm tem, coù theå goïi cho soá ñieän thoaïi mieãn phí: (800) ASK-USPS. (L.T)

CSVN naøi næ quoác teá môû haàu bao Ñeå ñaït keá hoaïch phaùt trieån 5 naêm Tieáp trang A1

ngheøo maø moãi naêm giaûm ñöôïc söï ngheøo ñoùi khoaûng 7.4% töø 4 naêm qua. Nhöng Khoan cuõng bieát raèng chöa ñeán luùc coù theå töï maõn. “Nguy cô tuït haäu kinh teá vaãn toàn taïi.” Khoan noùi. “Bôûi vaäy, söï phaùt trieån nhanh choùng vaø beàn vöõng vaãn laø öu tieân haøng ñaàu cuûa chuùng toâi trong 5 naêm tôùi.” Khoan keâu goïi caùc nhaø taøi trôï tieáp tuïc yeåm trôï nhieàu hôn nöõa caùc chöông trình phaùt trieån cuûa Vieät Nam. Theo chöông trình hoïp, caùc nhaø taøi trôï seõ coâng boá soá tieàn vieän trôï vaø tín duïng trong ngaøy Thöù Naêm 2-12-04. Phieân hoïp thöôøng kyø haøng naêm toå chöùc vaøo cuoái naêm laø cô hoäi ñeå caùc nhaø taøi trôï thaûo luaän vôùi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñeå xaùc ñònh chieàu höôùng phaùt trieån cuõng nhö duyeät laïi caùc thaønh quaû ñaõ ñaït ñöôïc nhôø caùc khoaûn vieän trôï vaø tín duïng öu ñaõi. Caùc nhaø taøi trôï ñaõ laäp laïi raát nhieàu laàn caùc lôøi thuùc hoái CSVN phaûi caûi caùch thaät nhieàu thaät nhanh veà moïi maët töø luaät phaùp, haønh chaùnh, taøi chính ñeå khoûi tuït haäu. Ñoàng thôøi phaûi ñoái phoù höõu hieäu vôùi teä naïn tham nhuõng, quan

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

thaàu xaây döïng ñeå lui tôùi caùc toå chöùc tröôùc khi thöïc hieän moät vuï baét coùc,” Toøa Ñaïi Söù noùi trong moät thoâng baùo gôûi caùc coâng daân Hoa Kyø. Thoâng baùo ñaõ khoâng xaùc ñònh teân nhoùm daân quaân hoaëc caùc toå chöùc maø nhoùm coù theå nhaém laøm muïc tieâu ôû Afghanistan. Thoâng baùo noùi khoâng roõ laø khi naøo moät cuoäc taán coâng coù theå xaûy ra vaø cuõng keâu goïi ngöôøi nöôùc ngoaøi neân caûnh giaùc veà nhöõng cuoäc taán coâng baèng hoûa tieãn, aùm saùt, cöôùp xe vaø noå suùng. Ngöôøi ngoaïi quoác taïi thuû ñoâ Kabul voán ñaõ lo ngaïi sau moät vuï taán coâng töï saùt taïi moät con ñöôøng buoân baùn noåi tieáng ôû Kabul hoâm 23 thaùng Möôøi. Moät phuï nöõ Myõ ñaõ bò thieät maïng trong vuï noå, maëc duø nhöõng binh só gìn giöõ hoøa bình NATO ñi mua thaûm hình nhö laø muïc tieâu. Trong moät dieãn bieán khaùc, caùc toaùn tìm kieám ñaõ thu hoài ñöôïc thi theå cuûa saùu ngöôøi Myõ thieät maïng khi chieác phi cô cuûa hoï rôùt trong khu vöïc nuùi non tuyeát phuû cuûa Afghanistan, caùc vieân chöùc quaân söï Hoa Kyø hoâm Thöù Tö cho bieát. Chieác maùy bay ñaõ rôùt hoâm Thöù Baûy, nhöng caùc noã löïc tìm kieám ñaõ gaëp trôû ngaïi vì thôøi tieát xaáu vaø ñòa theá khoù khaên. “Chuùng toâi laáy laøm buoàn phaûi baùo caùo raèng taát caû saùu ngöôøi treân chieác maùy bay - ba nhaân vieân phi haønh ñoaøn daân söï Myõ vaø ba quaân nhaân Myõ - ñaõ thieät maïng trong tai naïn,” theo lôøi phaùt ngoân vieân quaân söï, Thieáu Taù Mark McCann. “Moät cuoäc ñieàu tra seõ ñöôïc thöïc hieän ñeå xaùc ñònh nguyeân do tai naïn. Tuy nhieân, vaøo luùc naøy, chuùng Toøa Ñaïi Söù caûnh toâi khoâng thaáy daáu hieäu naøo laø vuï rôùt maùy bay do hoûa giaùc coâng daân Myõ löïc ñòch gaây ra,” oâng taïi Afghanistan McCann noùi. Tieáp trang A1 Caùc thi theå ñaõ ñöôïc tìm stan ñaõ “döï tính xin laøm vieäc thaáy giöõa ñoáng maûnh vuïn vôùi caùc toå chöùc chính phuû cuûa chieác maùy bay ôû vuøng hoaëc töï nhaän laø caùc nhaø nuùi Hindu Kush, ñoâng nam lieâu. Naêm ngoaùi, hoï ñaõ caûnh caùo raèng neáu cheá ñoä Haø Noäi khoâng maïnh meõ ñoái phoù vôùi tham nhuõng, hoï seõ ñem vaán ñeà naøy vaøo nghò trình cuûa chöông trình hoïp naêm nay. Cuõng vì vaäy, kyø hoïp naøy nhaø caàm quyeàn CSVN phaûi giaûi trình veà vaán ñeà tham nhuõng cuõng nhö keá hoaïch ñoái phoù tröôùc khi hoï loan baùo caùc cam keát. Cuøng moät ngaøy vôùi cuoäc hoïp cuûa caùc nhaø taøi trôï trong ñoù CSVN phaûi trình baøy vaán ñeà ñoái phoù tham nhuõng ñeå ñöôïc caáp vieän, taïi quoác hoäi cuûa cheá ñoä, Taï Höõu Thanh, toång thanh tra chính phuû, ñaõ phaûi thuù nhaän raèng “döï aùn caøng lôùn, sai phaïm caøng nhieàu...” Nhöng söï oaùi oaêm laø soá vuï vieäc bò loâi ra toøa truy toá chæ ñeám ñöôïc treân ñaàu ngoùn tay, theo lôøi baùo caùo cuûa boä tröôûng tö phaùp ôû quoác hoäi moät phieân hoïp tröôùc ñaây. Phan Vaên Khaûi, trong kyø hoïp quoác hoäi khoùa ñaàu naêm töøng nhìn nhaän tham nhuõng ñaõ nuoát 30% caùc ngaân khoaûn ñaàu tö xaây döïng cô baûn ñeå xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Khoùa hoïp naøy, ngöôøi ta vaãn chæ thaáy ñaùm ñaïi bieåu quoác hoäi, phaàn lôùn cuõng laïi laø ñaùm quan chöùc caàu ñaàu caùc cô quan ôû trung öông vaø caùc ñòa phöông cuûa CSVN, keâu reân chuyeän tham nhuõng y nhö caùc khoùa hoïp tröôùc roài cuõng chaúng ñi tôùi ñaâu. CSVN chæ giaûi ngaân ñöôïc khoaûng 18% soá tín duïng cam keát 2.8 tæ USD trong naêm 2003 vaø naêm 2002 chæ giaûi ngaân ñöôïc coù 13%, theo caùc con soá cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi. Caùc con soá naøy khaùc xa vôùi caùc baûn tin cuûa heä thoáng baùo ñaøi trong nöôùc noùi raèng CSVN ñaõ ñöôïc giaûi ngaân khoaûn 50% caùc soá tieàn vieän trôï.

cuûa Bamiyan. Chieác maùy bay CASA 212 ñöôïc thieát keá ñeå bay nhöõng chuyeán bay ngaén, ñöôïc duøng ñeå tieáp teá caùc löïc löôïng Myõ ñöôïc boá trí taïi nhöõng khu vöïc heûo laùnh cuûa Afghanistan nhaèm truy luøng caùc daân quaân Taliban vaø AlQaeda. Caùc tai naïn chieám phaàn lôùn trong soá hôn 100 caùi cheát cuûa caùc quaân nhaân Myõ keå töø khi cuoäc haønh quaân Töï Do Beàn Vöõng khôûi söï sau nhöõng vuï taán coâng taïi Hoa Kyø ngaøy 11 Thaùng Chín, 2001. (n.n.)

TT Bush ca ngôïi daân chuùng Canada veà ñoùng goùp haäu 9/11 Tieáp trang A1

OÂ n g noù i : “Quaâ n thuø cuû a chuù n g ta ñaõ noù i roõ yù ñònh cuû a hoï , thì chuù n g ta cuõ n g noù i roõ . Caù c quoá c gia hoø a bình phaûi gìn giöõ hoøa bình baè n g caù c h truy baé t quaâ n khuû n g boá vaø phaù vôõ keá hoaï c h cuû a chuù n g, caé t ñöù t nguoà n taø i chaù n h cuû a chuùng.” OÂ n g cuõ n g ñeà caä p veà söï raï n nöù t giöõ a Hoa Kyø vaø Canada lieâ n quan chuyeä n Iraq, “Hai naê m tröôù c , chuù n g ta ñaõ baá t ñoà n g veà caù c h öù n g xöû vôù i Iraq.” Nhöng oâ n g cho raè n g hieä n nay, caû Hoa Kyø laãn Canada ñeà u bieá t ñöôï c nhöõ n g nguy cô ñang chôø hoï. Chuyeá n coâ n g du cuû a Toå n g Thoá n g Bush naè m trong noã löï c “söû a laï i haø n g raø o ” vôù i nhöõ n g ñoà n g minh baá t bình veà cuoä c chieá n cuõ n g nhö thaù i ñoä cöù n g coû i cuû a oâ n g trong chính saù c h ngoaï i giao. Ngoaø i Canada, oâng cuõng seõ ñi AÂu Chaâu sau khi tuyeâ n theä nhaä m chöù c

nhieä m kyø 2 vaø o ngaø y 20 thaùng Gieâng saép tôùi. Canada ñaõ gay gaét choáng cuoä c chieá n do Hoa Kyø chuû tröông nhaè m laä t ñoå nhaø ñoä c taø i Saddam Hussein. Nhöng oâ n g Bush cho raè n g Washington vaø Ottawa nay ñaõ ñoà n g yù vôù i nhau veà cô baû n trong phöông thöù c “tieá n tôù i .” Ñoù laø , “chæ coù 1 con ñöôø n g ñoá i phoù vôù i keû thuø ñang aâ m möu trong boù n g toá i . Chuù n g ta phaû i cöông quyeá t vôù i nhieä m vuï baû o veä daâ n chuù n g trong nöôù c .” OÂ n g cuõ n g noù i neá u nghó raè n g Trung Ñoâ n g khoâng theå aùp duïng daân chuû ñöôï c , thi ñoù laø caù c h “suy nghó nhuù n nhöôø n g veà vaê n hoùa” maø thoâi. OÂ n g ca ngôï i thuû töôù n g Canada, Paul Martin laø nhaø laõnh ñaïo cöùng raén, vaø mong raè n g seõ ñöôï c “hôï p taù c chaë t cheõ vôù i Canada” trong nhieäm kyø 2 cuûa oâng. Nhaé c ñeá n nhöõ n g ngaø y sau 11/9/2001, oâ n g caù m ôn Canada ñaõ giuù p ñôõ ñeå cho maù y bay ñeá n Myõ ñöôï c taï m thôø i haï caù n h ôû Canada. OÂ n g noù i , “Ngöôø i Canada ñaõ mau choù n g giuù p ñôõ nhöõ n g haø n h khaù c h (33,000 ngöôø i ) keï t laï i taï i ñaâ y trong nhöõ n g ngaø y ñoù , lo laé n g khoâ n g bieá t aê n ñaâ u nguû ñaâ u . Laø m sao 1 caù nhaâ n coù theå caù m ôn 1 quoá c gia? Ñoù laø vieä c cuû a vò toå n g thoá n g. Xin cho toâ i ñöôï c noù i tröï c tieá p vôù i daâ n chuù n g Canada... Caù m ôn quí vò vì loø n g toá t ñoá i vôù i nöôùc Myõ trong giôø höõu söï.” OÂ n g tin raè n g 2 daâ n toä c Canada vaø Hoa Kyø seõ vaã n gaà n guõ i , nhö ñaõ töø n g gaà n guõi, “vöôït ra khoûi nhöõng lôøi noù i cuû a chính trò gia vaø nhöõ n g baá t ñoà n g töï nhieâ n giöõ a caù c nhaø laõ n h ñaï o .” (D.P.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

Haân Haïnh Giôùi Thieäu Ñeâm Ca Nhaïc Ñaëc Bieät

CAÅ M VAÂ N m â e ñ

KHAÉC TRIEÄU

9g Thöù Baûy ngaøy 4 Thaùng 12/04 taïi vuõ tröôøng Majestic 18582 BEACH BLVD #121 ª (714)981-9255 ñeâm nhaïc

CAÅM VAÂN KHAÉC TRIEÄU giôùi thieäu 2 CD môùi nhaát "Xin Cho Toâi" vaø "Haùt Maõi Cho Nhau"

* PHAÀN 1: Caåm Vaân & Khaéc Trieäu vaø nhöõng ca khuùc ñaëc saéc trong 2 album treân söïNtrình dieãm n cuû ng ca treû DUY KHOA NGUYEÂ * vaø PHAÀ 2: Caå Vaâan2&gioïKhaé c Trieä u vaøTHANH nhöõng&nhaï c phaå m N noåi tieáng vaø thaønh coâng nhaát theo lôøi yeâu caàu cuûa khaùn giaû Toå chöùc chöông trình: DUÕNG NGUYEÃN (714)420-2999

VEÙ MUA TRÖÔÙC 30$ * MUA TAÏI CÖÛA: 35$ Mua taïi: T.T Tuù Quyønh (531-4284) - Kelly Services (713-2215) T.T Bích Thu Vaân (897-4519) - T.T Thanh Trang (894-9933) Melody Flowers (775-4648) - Perfume Company (775-2975)

DAT


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Caùc laùng gieàng cuûa Iraq cam keát hôïp taùc veà bieân giôùi

TEHRAN, Iran - Hoâm Thöù Tö, caùc vieân chöùc cao caáp ñaõ keát thuùc moät hoäi nghò baøn veà an ninh Iraq vôùi moät lôøi cam keát gia taêng hôïp taùc ñeå kieåm soaùt bieân giôùi vaø choáng laïi vieäc chuyeån tieàn ñeå taøi trôï caùc hoaït ñoäng khuûng boá. Trong baûn tuyeân boá chung cuoäc sau moät cuoäc hoïp baát thöôøng keùo daøi hai ngaøy taïi thuû ñoâ Tehran cuûa Iran, caùc thaønh vieân tham döï noùi hoï seõ chuù troïng vaøo vieäc trao ñoåi thoâng tin vaø tình baùo “vôùi muïc tieâu kieåm soaùt vaø ngaên ngöøa nhöõng keû khuûng boá, phaù hoaïi vaø nhöõng phaàn töû baát hôïp phaùp khaùc di chuyeån qua laïi bieân giôùi Iraq.” Cuoäc hoïp quy tuï caùc ñaïi dieän cao caáp töø caùc nöôùc laùng gieàng cuûa Iraq - Jordan, Kuwait, Iran, Saudi Arabia, Syria vaø Thoå Nhó Kyø - cuøng

vôùi Iraq, Ai Caäp vaø Lieân Hieäp Quoác, ñeå thaûo luaän vieäc kieåm soaùt caùc ñöôøng bieân giôùi cuûa Iraq. Cuoäc hoïp, moät coá gaéng phoái hôïp veà an ninh ôû caáp cao, nhaèm giuùp caùc nöôùc tham döï chia seû tin tình baùo lieân quan ñeán caùc nhoùm bò tình nghi coù lieân heä tôùi quaân noåi daäy Iraq. Iraq cho raèng caùc chieán binh ngöôøi nöôùc ngoaøi chòu traùch nhieäm veà phaàn lôùn cuoäc noåi daäy vaø ñaõ keâu goïi caùc nöôùc laùng gieàng canh gaùc chaët cheõ hôn ñöôøng bieân giôùi cuûa hoï ñeå choáng thaåm nhaäp. Caùc laân quoác cuûa Iraq ñaõ baøy toû lo ngaïi raèng tình traïng baát oån taïi Iraq ñaët ra moät moái ñe doïa cho toaøn vuøng. Baûn tuyeân boá noùi caùc phaùi ñoaøn “uûng hoä cuoäc chieán choáng chuyeån tieàn baát hôïp phaùp ñeå taøi trôï caùc hoaït

ñoäng khuûng boá, vieäc buoân laäu haøng hoùa, vuõ khí vaø ma tuùy ngang qua bieân giôùi cuûa hoï.” Moät thaùng tröôùc ñaây, Thuû Töôùng Laâm Thôøi Ayad Allawi cuûa Iraq noùi nhaø chöùc traùch ñaõ caàm giöõ 167 chieán binh ngoaïi quoác ngöôøi AÛ Raäp. Nhieàu ngöôøi nöõa ñaõ bò baét trong cuoäc taán coâng cuûa Hoa Kyø vaøo Fallujah vaøo thaùng tröôùc. OÂng Allawi noùi nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác bao goàm ngöôøi Syria, Saudi, Ai Caäp, Sudan, Afghanistan vaø Morocco. Loaïn quaân taïi Iraq hieän thi haønh nhöõng cuoäc taán coâng haàu nhö haøng ngaøy nhaém vaøo caùc löïc löôïng Hoa Kyø, thöôøng daân vaø caùc cô sôû cuûa chính phuû. Hôn 170 ngöôøi ngoaïi quoác vaø nhieàu ngöôøi Iraq ñaõ bò baét coùc; hôn 30 con tin ngoaïi quoác ñaõ bò gieát. (n.n.)

Iraq: Haønh quaân taûo thanh ñòch 210 quaân baïo ñoäng bò baét Tieáp trang A1

moät chuyeán ñi seõ ñöa oâng tôùi Ñöùc vaø Nga. Tröôùc khi rôøi Baghdad, oâng Allawi noùi raèng chính phuû seõ theo ñuoåi nhöõng cuoäc tieáp xuùc vôùi “giôùi laõnh ñaïo boä toäc” vaø nhöõng nhaân vaät theá löïc khaùc beân trong Iraq ñeå khuyeán khích hoï tham döï roäng raõi vaøo cuoäc tuyeån cöû maø moät soá giaùo só Hoài Giaùo Sunni ñaõ ñe doïa seõ taåy chay Tuy nhieân, oâng Allawi ñaõ goïi nhöõng baùo caùo cho raèng oâng döï tính gaëp caùc nhaân vaät thuoäc Ñaûng Baath cuûa Saddam Hussein laø moät “phaùt minh cuûa giôùi truyeàn thoâng,” maëc duø tin veà nhöõng döï ñònh tieáp xuùc ñoù ñaõ ñeán Chuaån bò cho cuoäc hoái tuaàn tröôùc töø Boä Ngoaïi Giao Iraq. Ngöôøi ta tin raèng baàu cöû taïi Iraq caùc laõnh tuï cuõ cuûa Ñaûng Hoa Kyø taêng quaân Baath chính laø xöông soáng cuûa cuoäc noåi daäy hieän nay. soá leân 150,000 Hoâm Thöù Tö, moät thoâng Tieáp trang A1 ninh,” theo lôøi moät vieân chöùc quoác phoøng hoâm Thöù Tö. Quaân ñoäi ñaõ gôûi 1,100 binh só thuoäc Sö Ñoaøn 82 hoï cuõng coù 1 uûy ban ñieàu tra Khoâng Vaän tôùi Afghanistan rieâng do cöïu chuû tòch Quó Döï vaøo thaùng Chín ñeå baûo veä an Tröõ Lieân Bang Hoa Kyø laõnh ninh cho cuoäc baàu cöû toång ñaïo. thoáng taïi ñoù. Cuoäc boû phieáu Trong khi ñoù, Boä Ngoaïi taïi Afghanistan ngaøy 9 thaùng Giao Nga leân tieáng, cho raèng Möôøi ñaõ dieãn ra töông ñoái eâm taát caû nhöõng lôøi toá caùo voâ caên thaám. cöù nhaém vaøo oâng Annan ñeàu Ít nhaát hai löõ ñoaøn Luïc laø aâm möu laøm maát uy tín Quaân hieän hoaït ñoäng taïi cuûa toaøn theå Lieân Hieäp Quoác. mieàn Baéc Iraq seõ keùo daøi Baûn thoâng caùo cuûa Boä Ngoaïi thôøi haïn phuïc vuï cuûa hoï Giao Nga vieát nhö sau, “Taát theâm hai thaùng, cho tôùi sau caû nhöõng toá caùo phaùt sinh töø cuoäc baàu cöû, theo moät vieân vieäc con trai cuûa oâng Annan chöùc cuûa Luïc Quaân, cho bieát laøm vieäc vaø nhaän tieàn cuûa 1 vôùi ñieàu kieän khoâng neâu coâng ty coù lieân quan ñeán danh tính. chöông trình OFF laø 1 noã löïc Quyeát ñònh treân ñaõ ñöôïc nhaèm laøm maát uy tín cuûa loan baùo chieàu Thöù Tö. Caùc Lieân Hieäp Quoác. Chæ vì vai thaønh vieân thuoäc hai tieåu troø cuûa Lieân Hieäp Quoác trong ñoaøn cuûa Sö Ñoaøn 82 Khoâng caùc vaán ñeà theá giôùi moãi luùc 1 Vaän, vaø gia ñình hoï, ñaõ taêng, vaø hoï muoán laõnh ñaïo ñöôïc thoâng baùo quyeát ñònh Lieân Hieäp Quoác phaûi thuaän hoâm Thöù Ba. theo nhöõng thu xeáp cuûa hoï, Moät tieåu ñoaøn thöôøng coù nhaát laø vaán ñeà Iraq.” (D.P.) quaân soá töø 500 ñeán 600

Nghò só Myõ ñoøi TTK Annan töø chöùc veà vuï “ñoåi daàu laáy löông thöïc” WASHINGTON - Moät vò nghò só Hoa Kyø phuï traùch ñieàu tra tham oâ trong chöông trình ñoåi daàu laáy löông thöïc do Lieân Hieäp Quoác ñieàu haønh taïi Iraq döôùi thôøi Saddam Hussein hoâm Thöù Tö ñaõ keâu goïi Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan töø chöùc vì nhöõng teä naïn ñoù ñaõ xaûy ra trong phaïm vi traùch nhieäm cuûa oâng. Nghò Só Hoa Kyø Norm Coleman thuoäc Minnesota, chuû tòch tieåu ban ñieàu tra Thöôïng Vieän, cho bieát cöïu Toång Thoáng Saddam Hussein ñaõ boû tuùi 21.3 tyû Myõ kim töø chöông trình ñoåi daàu laáy löông thöïc, chæ vì oâng Annan ñaõ khoâng theo doõi saâu saùt ñuùng möùc. OÂng Coleman, moät nghò só môùi vaøo Thöôïng Vieän trong nhieäm kyø ñaàu, phaùt bieåu,

“Quyeát ñònh keâu goïi oâng Annan töø chöùc khoâng phaûi laø deã coù. Nhöng toâi phaûi laøm nhö vaäy vì daây laø 1 tröôøng hôïp gian doái lôùn nhaát trong lòch söû, xaûy ra trong luùc oâng Annan traùch nhieäm.” OÂng Coleman cho raèng oâng Annan ñaõ “leøo laùi Lieân Hieäp Quoác trong suoát thôøi gian aùp duïng chöông trình OFF (oil for food = ñoåi daàu laáy löông thöïc) vaø vì theá oâng phaûi chòu traùch nhieäm veà söï vieäc Lieân Hieäp Quoác khoâng theå khaùm phaù ñöôïc vaø khoâng theå ngaên chaën söï laïm duïng cuûa Saddam Hussein.” Chöông trình OFF baét ñaàu töø thaùng 12, 1996, coù muïc ñích giuùp cho daân Iraq soáng coøn trong luùc quoác teá tröøng phaït chính phuû Saddam Hussein vì vuï xaâm laêng Kuwait naêm 1990. Theo chöông

trình naøy, Iraq ñöôïc quyeàn baùn daàu chæ ñeå laáy tieàn mua caùc nhu yeáu phaåm nhö löông thöïc, thuoác men maø thoâi. Sau naøy, Quoác Hoäi Hoa Kyø ñaõ khaùm phaù ra raèng, vì Saddam Hussein töï mình thaûo caùc hôïp ñoàng mua baùn neân ñaõ lôïi duïng sô hôû nhaèm laáy tieàn rieâng, qua maët uûy ban giaùm saùt cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, trong ñoù coù caû Hoa Kyø. Theo ñeà nghò cuûa oâng Coleman, Lieân Hieäp Quoác khoâng theå “taåy tröø ñöôïc goác reã tham oâ trong luùc oâng Annan coøn taïi vò.” Lieân Hieäp Quoác ñaõ töø choái khoâng chòu ñöa taøi lieäu veà vuï naøy cho uûy ban cuûa oâng Coleman, cuõng nhö khoâng chòu cho giaùm ñoác chöông trình OFF, Benon Sevan, ra ñieàu traàn trong luùc maø chính

caùo cuûa quaân ñoäi noùi raèng caùc löïc löôïng chính phuû Iraq vaø Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ ñaõ baét giöõ 15 keû tình nghi môùi trong nhöõng cuoäc haønh quaân vaøo hoâm Thöù Ba, naâng toång soá nhöõng ngöôøi bò baét giöõ leân 210. Moät quaân baïo ñoäng bò gieát khi moät traùi ñaïn suùng coái anh ta choân gaàn moät con ñöôøng nhoän nhòp thình lình phaùt noå sôùm. Cuoäc haønh quaân naøy, manf bieät danh Ñaù Plymouth, ñöôïc tung ra ñeå noái tieáp cuoäc taán coâng vaøo Falluja hoài thaùng tröôùc, voán laø thaønh luõy chính cuûa phe noåi daäy ôû caùch thuû ñoâ Baghdad 40 daëm veà phía taây. Caùc tö leänh Myõ muoán caét ñöùt con ñöôøng ruùt lui cuûa caùc phieán quaân taïi Falluja vaø bình ñònh khu vöïc roái ren naøy tröôùc cuoäc baàu cöû vaøo Thaùng Gieâng tôùi. (V.P.)

ngöôøi. Sö Ñoaøn 82 Khoâng Vaän thöôøng coù nhieäm vuï duy trì moät trong ba löõ ñoaøn quanh naêm saün saøng trong moät thôøi gian ngaén ñeå ñöôïc ñieàu ñoäng ra nöôùc ngoaøi trong tröôøng hôïp xaûy ra moät cuoäc khuûng hoaûng. Caùc giôùi chöùc quaân söï ñaõ lieân tieáp tuyeân boá trong nhöõng tuaàn leã vöøa qua raèng hoï ñang cöùu xeùt lieäu coù caàn theâm binh lính Myõ ñeå baûo ñaûm an ninh tröôùc khi coù cuoäc baàu cöû vaøo ngaøy 30 thaùng Gieâng hay khoâng. Vaøo cuoái thaùng Möôøi, Nguõ Giaùc Ñaøi ñaõ loan baùo giöõ khoaûng 6,500 binh só taïi Iraq laâu hôn döï truø, cho tôùi sau cuoäc baàu cöû. Hoï thuoäc Löõ Ñoaøn 2 “Black Jack” cuûa Sö Ñoaøn 1 Kî Binh vaø caùc binh só taïi toång haønh dinh cuûa Sö Ñoaøn 1 Boä Binh. Nhöõng bieän phaùp ñöôïc loan baùo hoâm Thöù Tö phuø hôïp vôùi nhöõng troâng ñôïi giöõ laïi moät soá binh só ôû Iraq laâu hôn vaø ñöa caùc löïc löôïng môùi töø Hoa Kyø tôùi. Hoa Kyø hieän coù vaøo khoaûng 138,000 binh só taïi Iraq. Caùc vieân chöùc ñaõ noùi raèng hoï cöùu xeùt vieäc göûi moät soá ñôn vò thuoäc Sö Ñoaøn 3 Boä Binh tôùi Iraq sôùm hôn döï truø, nhö moät phaàn cuûa keá hoaïch taêng cöôøng löïc löôïng. Caùc vaán ñeà an ninh toû ra nghieâm troïng taïi khu vöïc ñöôïc goïi laø Tam Giaùc Sunni ôû phía baéc vaø taây Baghdad, cuõng nhö taïi chính Baghdad. Vieäc ghi danh cöû tri cho ñeán nay vaãn chöa khôûi söï taïi nhöõng thaønh phoá baát oån nhö Fallujah vaø Ramadi, phía taây Baghdad. Môùi ñaây coøn coù raéc roái taïi thaønh phoá Mosul ôû maïn baéc. Hoâm Thöù Tö, caùc binh só Hoa Kyø trong khi di chuyeån qua Mosul ñaõ bò taán coâng taïi moät traïm xaêng, theo caùc nhaân chöùng. Moät binh só Hoa Kyø ñaõ bò thöông trong cuoäc giao tranh sau ñoù. (n.n.)

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Hôn 91,000 ngöôøi phaûi rôøi boû nhaø cöûa ñeå xaây döïng thuûy ñieän Sôn La

SÔN LA 01-12 - Hôn 91,000 ngöôøi daân (töùc hôn 18,000 hoä gia ñình) thuoäc ñòa baøn 3 tænh Sôn La, Ñieän Bieân vaø Lai Chaâu töø naêm 2005 ñeán naêm 2010 phaûi rôøi boû nhaø cöûa, queâ quaùn ñeå laáy ñaát xaây döïng nhaø maùy thuûy ñieän Sôn La, nhaø maùy ñieän ñöôïc coi laø coù quy moâ lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay taïi VN. Ñaây laø leänh vöøa ñöôïc nhaø caàm quyeàn VN thoâng qua hoài cuoái thaùng 11 naøy. Döï aùn xaây döïng nhaø maùy thuûy ñieän Sôn La vôùi toång möùc ñaàu tö gaàn 37,000 tyû ñoàng, töùc 2 tyû 407 trieäu ñoâ la ñaõ ñöôïc nhaø caàm quyeàn VN thoâng qua ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2004 nhaèm cung caáp ñieän naêng cho caû VN. Theá nhöng moät thoâng tin khaùc cho hay phaûi caàn ñeán 41,000 tyû ñoàng, töùc 2 tyû 700 trieäu ñoâ la. Coâng trình chính thuoäc xaõ Ít Ong, huyeän Möôøng La, tænh Sôn La. Chuû ñaàu tö coâng trình laø Toång Coâng Ty Ñieän Löïc Tieáp trang A10

Laàn ñaàu tieân VN coù baûn ñoà quoác gia chi tieát nhaát töø tröôùc ñeán nay HAØ NOÄI 01-12 - Chính phuû Vieät Nam cho hay laàn ñaàu tieân quoác gia naøy ñaõ laøm ñöôïc loaïi baûn ñoà ñòa hình tyû leä 1:50,000. Theo baùo trong nöôùc, boä baûn ñoà ñòa hình phuû truøm toaøn boä laõnh thoå ñöôïc xem laø quy moâ nhaát töø tröôùc ñeán nay vöøa ñöôïc Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng giôùi thieäu saùng 1 thaùng 12. Cuøng heä thoáng baûn ñoà naøy coøn coù löôùi toïa ñoä quoác gia haïng III, caùc traïm ñònh vò veä tinh (GPS) quoác gia. Boä baûn ñoà goàm 573 maûnh baûn ñoà soá. Ngoaøi ra coøn coù 98 maûnh baûn ñoà ñòa hình bieân giôùi Vieät - Laøo, Vieät Nam - Trung Quoác, vaø 69 maûnh baûn ñoà ñòa hình ñaùy bieån. Caùc maûnh baûn ñoà soá naøy bao goàm 7 taäp tin cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå tìm hieåu thoâng tin veà cô sôû toaùn hoïc, thuûy heä, ñòa hình, giao thoâng, daân cö, ranh giôùi, thöïc vaät vaø coù theå taïo moâ hình khoâng gian 3 chieàu cho beà maët ñòa hình. Baûn ñoà, löôùi toïa ñoä quoác gia vaø caùc traïm GPS laø nhöõng taøi lieäu ñieàu tra cô baûn ñöôïc xaây döïng theo chuaån thoáng nhaát, ñaûm baûo cung caáp thoâng tin nhanh, chính xaùc cho moïi hoaït ñoäng quaûn lyù nhaø nöôùc, phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi, an ninh vaø nghieân cöùu khoa hoïc...

ÑEÁN TÆNH THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

DAT

Chuyeän laï ôû Haø Noäi:

Daân chôi thueâ xe hôi töï laùi ñeå ñi... baùn hay caàm ñoà HAØ NOÄI 1-12 - Dòch vuï cho thueâ xe hôi töï laùi ñang trôû thaønh moát cuûa daân khaù giaû ôû Haø Noäi vaø töø nhöõng dòch vuï naøy nhieàu keû löøa ñaûo ñaõ thueâ xe ñeå mang ñi baùn hay caàm cho caùc tieäm caàm ñoà. Nhieàu doanh nghieäp ñaõ phaát leân nhôø dòch vuï kinh doanh naøy, nhöng cuõng coù nhieàu oâng baø chuû lao ñao, khoán ñoán khi gaëp phaûi caùc Tieáp trang A12

Laùi xe hôi thueâ ñang laø moát cuûa giôùi treû ôû VN nhöng cuõng coù nhieàu keû thueâ xe ñeå löøa ñaûo.

Ninh Thuaän:

Chöông trình “AÙnh Saùng Töø Linh Phong Töï” mang aùnh saùng cho ngöôøi ngheøo NGUYEÃN TRUNG TÍN (Töø Vieät Nam) PHAN RANG - Hoâm 19 thaùng 11 ñoaøn töø thieän AÙnh Saùng Töø Linh Phong Töï ñaõ ñeán Phan Rang ñeå thöïc hieän 100 ca moå maét cho beänh nhaân ngheøo taïi tænh Ninh Thuaän. Soá tieàn naøy do anh Thomas Thoï ôû Little Saigon vaän ñoäng vôùi moät soá ñoàng höông Ninh Thuaän taøi trôï trò giaù 3,500 Myõ kim. Ban ñieàu haønh chöông trình AÙnh Saùng Töø Linh Phong Töï ñaõ hoäi yù cuøng nhau vaø lieân laïc vôùi khoa maét cuûa tænh Ninh Thuaän vaø chia ra nhö sau: 30 ca daønh cho ñoàng baøo xaõ Vónh Haûi laø queâ höông cuûa anh Thoï,

30 ca daønh cho ñoàng baøo ngöôøi Chaêm, coøn laïi 40 ca daønh cho khoa maét cuûa Trung Taâm Nhaõn Khoa Ninh Thuaän giaûi quyeát soá beänh nhaân toàn ñoïng chôø ñôïi. Xe khôûi haønh töø luùc 11 giôø tröa vaø ñeán Trung Taâm Nhaõn Khoa Ninh Thuaän luùc 1 giôø, ñoaïn ñöôøng ñi khaù toát ngoaøi tröø moät caây caàu ñang thaùo gôõ ñeå söûa chöõa, xe qua khuùc naøy maáy gaàn 15 phuùt chôø ñôïi. Trung Taâm Nhaõn Khoa Ninh Thuaän naèm bieät laäp vôùi Beänh Vieän Ña Khoa tænh, trung taâm môùi ñöôïc xaây döïng khaù khang trang, nhaát laø phoøng giaûi phaãu ñöôïc traùng men saùng suûa, saïch ñeïp. Trung taâm coù 6 baùc só

trong ñoù coù hai vò coù tay ngheà giaûi phaãu khaù thaønh thaïo vaø coù 15 y taù, nhaân vieân phuïc vuï. Luùc chuùng toâi ñeán Baùc Só Linh (trung taâm tröôûng) ñang giaûi phaãu cho maáy ngöôøi Chaêm cuoái cuøng trong soá 30 ngöôøi nhö noùi treân. Theo soá lieäu thoáng keâ thì Ninh Thuaän coù tyû leä ngöôøi ñau maét ñuïc thuûy tinh theå khaù cao ôû löùa tuoåi trung bình thaáp hôn nhöõng môi khaùc vì ñòa hình vaø naéng gioù cuûa tænh. Do ñoù trung taâm ñöôïc söï quan taâm khaù nhieàu cuûa Sôû Y Teá, trong khi ñoù chuùng toâi ñöôïc bieát Baùc Só Linh nguyeân laø moät y só tröôùc naêm 1975. Ngaøy nay Baùc Só Linh ñöôïc ñeà

cöû chöùc vuï giaùm ñoác trung taâm ñuû bieát anh laø ngöôøi maãu möïc bieát chöøng naøo. Tieáp xuùc vôùi Baùc Só Linh chuùng toâi môùi thaáy nhöõng noã löïc cuûa anh daønh cho beänh nhaân taïi Ninh Thuaän. Sinh soáng taïi Ninh Thuaän laâu naêm, Baùc Só Linh am hieåu tình hình daân chuùng vaø ñòa hình cuûa töøng xaõ trong tænh thaäm chí töøng thoân ngheøo. Khaùc vôùi nhöõng nôi chuùng toâi ñaõ ñeán. Taïi Ninh Thuaän Trung Taâm Maét khoâng chôø baùo caùo cuûa xaõ maø caùn boä y teá thuoäc TT Nhaõn Khoa toå chöùc thaønh töøng toaùn ñeán taän xaõ laøm thoáng keâ, sô khaùm xong roài ñöa laïi cho Tieáp trang A9


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ninh Thuaän: Chöông trình “AÙnh Saùng Töø Linh Phong Töï” mang aùnh saùng cho ngöôøi ngheøo Tieáp trang A8

traïm y teá xaõ kieåm soaùt laïi laàn choùt sau ñoù môùi laøm tôø trình ngöôïc leân trung taâm ñeå nôi ñaây laäp keá hoaïch giaûi quyeát nhaát laø caùc ca phaûi giaûi phaãu. Noùi ñeán phöông thöùc laøm vieäc daønh cho nhöõng beänh nhaân caàn ñeán phaãu thuaät thì Ninh Thuaän cuõng coù caùch laøm khaùc hôn. Thay vì ñem ñoaøn phaãu thuaät xuoáng xaõ raát nhieâu kheâ nhaát laø veà maët kyõ thuaät. Taïi Trung Taâm Nhaõn Khoa Ninh Thuaän, Baùc Só Linh ñaõ laøm nhö sau: Khi coù lòch laøm vieäc xong, trung taâm chuyeån coâng vaên ñeán xaõ, taäp trung heát soá beänh nhaân maø trung taâm coù theå thöïc hieän ñöôïc caùc cuoäc giaûi phaãu trong ngaøy roài cho xe ñeán ñoùn heát soá beänh nhaân naøy (trung bình khoaûng töø 20 ñeán 30 beänh nhaân) veà cho aên ôû taïi trung taâm ñeán khi veát moå oån ñònh laïi ñöa xe cho veà gia ñình, taát caû chi phí vaän chuyeån, aên ôû ñeàu do trung taâm ñaøi thoï. Ñöôïc hoûi kinh phí nhöõng vaán ñeà naøy thì trung taâm kieám nôi ñaâu? Baùc Só Linh cho bieát laø töø quyõ xoùa ñoùi giaûm ngheøo, vì sau khi ñöôïc saùng maét hoï laøm vieäc ñöôïc thì cuõng laø laøm giaûm thieåu gaùnh naëng cho gia ñình, vaäy laø cuõng xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Ngoaøi ra caùc maïnh thöôøng quaân cuõng ñoùng goùp vaøo chi phí naøy. Baùc Só Linh vui veû noùi tieáp: - Mình cuõng vaän ñoäng xin khaép nôi, cho mình thì chaéc laø khoâng ñöôïc nhöng cho ñoàng baøo ngheøo thì ai cuõng saün loøng.

Hoâm chuùng toâi ñeán thaêm thaáy coù moät taám baûng nhoû ghi coâng nhaø baùo Ñoã Vaãn Troïn thuoäc heä thoáng Vieân Thao Baéc Cali cuõng coù taøi trôï cho Ninh Thuaän 200 ca. Suoát ngaøy 19 thaùng 11 trung taâm ñaõ noã löïc giaûi quyeát ñöôïc 35 beänh nhaân trong soá 100 beänh nhaân do caùc thaân höõu Ninh Thuaän taïi Nam Cali baûo trôï. Trong soá naøy coù 30 beänh nhaân thuoäc daân toäc Chaêm vaø 5 beänh nhaân laø ngöôøi Kinh. Phaàn caùc beänh nhaân thuoäc xaõ Vaân Haûi thì Baùc Só Linh cho bieát laø xaõ naøy hieän nay ñaõ thoáng keâ vaø sô khaùm ñöôïc 53 beänh nhaân tính seõ giaûi phaãu ngaøy 15 thaùng 12. Nay coù söï taøi trôï cuûa ñoàng höông Nam Cali vaø cuõng do yeâu caàu cuûa meï anh Thomas Thoï laø ngöôøi ñaõ vaän ñoäng ñôït taøi trôï naøy. Trung taâm seõ ñöa leân giaûi quyeát vaøo ngaøy 26 thaùng 11. Ñeå khoûi phaûi quay laïi xaõ Vaân Haûi moät laàn nöõa neân trung taâm cuõng ñeà nghò döùt ñieåm luoân 53 ca beänh thay vì 30 ca nhö döï tính cuûa caùc vò trong ban ñieàu haønh chöông trình AÙnh Saùnh Linh Phong Töï. Moïi ngöôøi ñeàu vui veû chaáp thuaän chuyeån giao heát 65 ca coøn laïi ñeå giaûi quyeát döùt ñieåm soá beänh nhaân toàn ñoïng ñaõ ñöôïc sô khaùm taïi xaõ Vaân Haûi. Hieän nay theo chuû tröông chung. Vieät Nam ñang noã löïc thöïc hieän chöông trình xoùa muø treân caùc tænh, thaønh phoá nhöng ñaây chæ laø caùch noùi nhaèm giaûi quyeát heát soá beänh nhaân coù vaán ñeà veà maét nhaát laø chöùng beänh ñuïc thuûy tinh theå. Gaùnh naëng khoâng döøng laïi sau

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

caùc buoåi leã toång keát xoùa muø maø vaãn coøn trieàn mieân keùo daøi bôûi caùc beänh nhaân môùi. Söï phaùt sinh taêng tröôûng theo tyû leä 1/ 1000 nhö taïi Khaùnh Hoøa daân soá 1 trieäu moãi naêm caàn coù ngaân saùch giaûi quyeát cho 10 ngaøn ngöôøi vaø taïi Ninh Thuaän soá beänh nhaân môùi ñöôïc öôùc tính khoaûng 7 ngaøn. Con soá khoâng nhoû ñoái vôùi moät ngaân saùch khieâm toán cuûa Caùc beänh nhaân ngöôøi Chaêm ñaõ maëc nhöõng boä aùo quaàn ñeïp nhaát maø hoï coù ñöôïc ñeå “veà tænh”. cô quan y teá Chæ sau nhöõng nhaùt dao tình nghóa hoï seõ nhìn thaáy laïi aùnh saùng vaø ngöôøi thaân chung quanh. tænh. Nhöõng caên beänh truyeàn nhieãm, nhöõng döï aùn moät caùch tröïc tieáp vaø cuï theå. coù leõ ñaây cuõng laø moät nieàm ñaõ thaáy laïi aùnh saùng, haøng Chuyeán ñi veà Ninh Thuaän vui khoâng nhoû ñoái vôùi coâng ngaøn treû em ñaõ coù ñöôïc nieàm phoøng beänh phaùt sinh haøng naêm ñaõ tieâu ngoán gaàn heát ngaân cho chuùng toâi thaáy ñöôïc caùch vieäc töø thieän cuûa ñoàng baøo taïi vui khi nhaän nhöõng goùi quaø saùch cuûa Sôû Y Teá. Do vaäy laøm tích cöïc cuûa Trung Taâm haûi ngoaïi. Nhöõng ñoàng tieàn nhoû giuùp caùc em töï tin hôn nguoàn taøi trôï giuùp ñôõ cho Nhaõn Khoa taïi ñaây. Nhöõng kieám ñöôïc treân xöù ngöôøi trong hoïc taäp gioáng nhö nöôùc nhöõng beänh nhaân ngheøo vaãn laø tieâu cöïc, tham nhuõng xaûy ra khoâng phaûi deã daøng nhö daân maét cuûa coâ giaùo khuyeát taät nhu caàu raát caàn thieát vaø quan ñaày daãy ñöôïc baùo chí Vieät chuùng VN laàm töôûng, nhöng Ngoâ Thò Thanh Lyù khi nhaän troïng. Theo nhaän ñònh cuûa Nam ñaêng taûi haøng ngaøy ñoàng höông chuùng ta duø sao ñöôïc chieác xe laên mô öôùc trong chuùng toâi trong suoát caùc kyø khieán chuùng ta ngao ngaùn. cuõng khoâng bao giôø queân ñôøi töø baø Kim Thö ngaøy 17 tham döï vaøo coâng taùc giuùp Nhöng ñi veà nhöõng tuyeán xa, ñöôïc caâu laù laønh ñuøm laù raùch thaùng 11 vöøa qua, moùn quaø ñoái ngöôøi ngheøo nhaát laø veà nhaõn chuùng toâi cuõng nhìn thaáy vaø hoï raát saün saøng tieát kieäm vôùi ngöôøi Vieät haûi ngoaïi khoâng khoa thì muoán giaûm thieåu tyû leä nhöõng vieäc laøm cuûa khoâng ít neáu ñoàng tieàn quyeân goùp lôùn nhöng chính noù seõ mang beänh nhaân môùi caàn phaûi gia caùc vò löông y tuy raát laëng ñöôïc ñi ñeán taän tay nhöõng laïi loøng töï tin khoâng phaûi cho taêng giaùo duïc veä sinh phoøng leõ, thaønh quaû coù ñöôïc chæ laø ngöôøi ngheøo thaät söï ñang raát rieâng coâ giaùo Thanh Lyù maø cho caû nhöõng hoïc troø cuûa coâ. Hoï seõ beänh maø hieän nay chuùng toâi nhö aùnh saùng con ñom ñoùm caàn söï trôï giuùp naøy. Chöông trình AÙnh Saùng töï nhuû: Khoâng bao giôø hoï laø thaáy VN chöa laøm ñuû. Ñieàu naøy trong voøng xoaùy tieâu cöïc khoâng phaûi laø caùc cô sôû y teá ñang chaùy röïc trong xaõ hoäi Töø Linh Phong Töï xeùt veà con ngöôøi pheá boû cuûa xaõ hoäi khoâng thaáy, nhöng ngaân saùch Vieät Nam. Chuùng ta seõ toång theå thì nhö laø haït caùt neáu hoï bieát töï phaán ñaáu ñeå ñi laø moät trôû ngaïi lôùn nhaát khoâng khoâng coøn loøng nhieät tình trong sa maïc, nhöng coù coøn leân. Baøn tay ñöa ra cuûa chuùng deã vöôït qua. Nhaát laø söï giaùo giuùp ñôõ daân chuùng ngheøo hôn khoâng, töø khi chöông ta seõ coù ngöôøi caàm laáy neáu duïc veä sinh phoøng beänh laø neáu chuùng ta khoâng nhìn ra trình nhoû beù naøy ñöôïc hình chuùng ta ñöa ra baèng chính thaønh quaû khoâng thaáy ñöôïc ñöôïc nhöõng ñieåm son naøy vaø thaønh, haøng ngaøn ngöôøi muø traùi tim cuûa mình.

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Hôn 91,000 ngöôøi phaûi rôøi boû nhaø cöûa ñeå xaây döïng thuûy ñieän Sôn La Tieáp trang A8

Ngheä An:

Noå löïu ñaïn vì ngoaïi tình, 1 ngöôøi cheát, 5 bò thöông

NGHEÄ AN 01-12 - Ít nhaát ñaõ coù 1 ngöôøi cheát vaø 5 ngöôøi bò thöông naëng khi moät vuï noå löïu ñaïn do tö thuø tình aùi taïi baûn Huoåi Xuoâi, xaõ Keng Ñu, huyeän Kyø Sôn, tænh Ngheä An, hoâm 26 thaùng 11 vöøa qua. Tin töùc töø ñòa phöông cho hay, nguyeân nhaân cuûa vuï vieäc laø do Löông Phoø Xaên, sinh naêm 1974, daân toäc Moâng, truù ôû ñòa phöông treân, ñaõ ngoaïi tình vôùi vôï Löông Phoø Bi vaø bò baét quaû tang. Ngaøy 26 thaùng 11, do xaáu hoå, Löông Phoø Xaên ñaõ ñem moät quaû löïu ñaïn ñeán nhaø Löông Phoø Bi doïa cho noå neáu Bi ñem vuï vieäc naøy ra coâng an toá caùo. Khoâng may löïu ñaïn noå treân tay laøm Löông Phoø Xaên cheát taïi choã, 5 ngöôøi khaùc trong gia ñình Löông Phoø Bi vaø ngöôøi daân ñòa phöông hieáu kyø ñeán xem bò thöông.

Vieät Nam (EVN). Döï kieán, nhaø maùy vôùi toång coâng suaát 2,400 MW seõ ñöôïc khôûi coâng xaây döïng vaøo cuoái naêm 2005 vaø hoaøn thaønh vaøo 2015. Toång dieän tích ñaát bò ngaäp khi nhaø maùy naøy ñöôïc xaây döïng seõ laø hôn 23,300 ha, trong ñoù, ñaát noâng nghieäp laø 7,670 ha, ñaát laâm nghieäp coù röøng 3,170 ha, ñaát chöa söû duïng 11,087 ha... Thieät haïi veà taøi saûn cuûa caùc hoä taùi ñònh cö, coâng trình kieán truùc vaø keát caáu haï taàng khoaûng 1,788 tyû ñoàng. Ñeå oån ñònh cuoäc soáng cho daân chuùng, tænh Sôn La seõ boá trí hôn 62,000 ngöôøi vaøo caùc vuøng taùi ñònh cö huyeän Quyønh Nhai, Möôøng Lam, Thuaän Chaâu, Moäc Chaâu, Mai Sôn, Yeân Chaâu, Soâng Maõ, Baéc Yeân. Tænh Lai Chaâu coù khaû naêng saép xeáp 4,000 hoä gia ñình, goàm hôn 2,500 hoä taùi ñònh cö cuûa tænh Lai Chaâu vaø khoaûng 1,500 hoä cuûa tænh Ñieän Bieân. Tónh Ñieän Bieân seõ phaûi di chuyeån 3,840 hoä, treân ñòa baøn tænh seõ boá trí 2,000 hoä taùi ñònh cö ñoâ thò vaø 652 hoä taùi ñònh cö noâng thoân taïi thò xaõ Lai Chaâu cuõ, thaønh phoá Ñieän Bieân Phuû, huyeän Ñieän Bieân... Vaãn theo leänh cuûa nhaø caàm quyeàn VN, tieán ñoä di daân 3 tænh: 2005 phaûi di dôøi treân 3,000 hoä, naêm 2007 di chuyeån 7,000 hoä, naêm 2008 laø 3,500 hoä

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

Nhieàu chuû VN ôû Nga thueâ phuï nöõ töø trong nöôùc sang laøm ngöôøi giuùp vieäc nhaø (OÂsin) VIEÄT NAM - Tröôùc nhu caàu caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø (tieáng loùng ngöôøi trong nöôùc goïi hoï baèng OÂsin), nhieàu gia ñình ngöôøi Vieät khaù giaû ôû Nga ñaõ baèng nhieàu caùch thueâ haún ngöôøi giuùp vieäc töø Vieät Nam sang laøm vieäc cho mình. Nhöõng OÂsin naøy sang Nga ña soá theo dieän du lòch vaø cö truù baát hôïp phaùp, theá nhöng vì mieáng côm manh aùo hoï chaáp nhaän hoaøn caûnh maø theo moâ taû cuûa moät tôø baùo trong nöôùc: “Nhöõng ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam sang Nga laøm OÂsin thaät buoàn. Theá giôùi cuûa hoï chæ laø caên hoä vaøi chuïc meùt vuoâng. Coâng vieäc thöôøng ngaøy laø saùng ñöa con nhaø chuû ñi hoïc, chieàu ñoùn veà, lo côm nöôùc, doïn deïp”. OÂsin bình daân “Em mang tieáng ôû Moscow ñaõ vaøi naêm maø chöa bieát ñaâu laø Quaûng Tröôøng Ñoû, chöa bieát taøu ñieän ngaàm...”, moät chò giuùp vieäc keå. Ngöôøi Vieät Nam ñang laøm aên sinh soáng ôû Nga thöôøng raát baän, ít coù thôøi gian chaêm soùc con caùi. Bôûi vaäy nhöõng ai ñaõ ñöa caû gia ñình sang Nga ñeàu coù nhu caàu thueâ ngöôøi giuùp vieäc, töø giuùp naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa, ñeán daïy doã con caùi hoï hoïc tieáng Vieät. Coù raát nhieàu caùch thueâ ngöôøi giuùp vieäc. Anh Nguyeãn Ñình L., laøm vieäc taïi ban quaûn trò cuûa moät trung taâm thöông

maïi ôû Moscow, cho bieát: Ngöôøi thì ñoùn baø con hoï haøng ôû queâ sang, ngöôøi thì thoâng qua baïn beø giôùi thieäu, ngöôøi thì qua moät soá “moái” chuyeân cung caáp ngöôøi giuùp vieäc. Caùch ñaây 3 naêm, chò H. chuyeân laøm dòch vuï ôû Moscow, cuõng ñaõ thueâ moät phuï nöõ tuoåi trung nieân queâ Quaûng Bình sang giuùp vôï choàng chò troâng con, côm nöôùc, doïn deïp nhaø cöûa. Vôï choàng chò raát haøi loøng veà ngöôøi OÂsin naøy. Baø doïn nhaø cöûa saïch seõ, côm nöôùc töôm taát, thöông treû nhoû, bieát caùch chaêm soùc vaø baûo ban chuùng. Sôû dó chò thueâ ñöôïc ngöôøi giuùp vieäc vöøa yù laø do thoâng qua moät “moái” chuyeân ñöa ngöôøi töø caùc tænh mieàn Trung nhö Quaûng Bình, Ngheä An sang tìm vieäc laøm taïi Nga. Moãi laàn “moái” naøy ñöa sang khoaûng 4-5 ngöôøi theo visa du lòch vôùi thôøi haïn töø 1-3 thaùng. Ñeå tôùi ñöôïc nöôùc Nga, hoï phaûi boû soá tieàn khoaûng 1,000 ñoâ la. Trong voøng 1-2 thaùng ñaàu, nhöõng ngöôøi môùi ôû Vieät Nam sang ñöôïc chuû “moái” cho aên ôû trong caên hoä cuûa mình, cho ñeán khi tìm ñöôïc vieäc. Chuû “moái” khi thì ñöa ngöôøi sang theo “ñôn ñaët haøng” cuûa caùc gia ñình Vieät Nam beân Nga, khi thì theo nhu caàu cuûa ngöôøi muoán tìm vieäc ôû queâ, sang Nga tröôùc roài tìm vieäc laøm sau. Tieáp trang A14

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

.3”

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Chuyeän laï ôû Haø Noäi: Daân chôi thueâ xe hôi töï laùi ñeå ñi... baùn hay caàm ñoà Tieáp trang A8

quyù khaùch... löøa. Thay vì “thueâ xe” ñeå “töï laùi”, caùc quyù khaùch naøy ñaõ thueâ xe ñeå... baùn. Theo moät giôùi chöùc caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà traät töï xaõ hoäi, thì ñaây laø moät daïng toäi phaïm môùi xuaát hieän cuøng vôùi söï bung ra cuûa loaïi hình kinh doanh “cho thueâ oâtoâ töï laùi” ôû Haø Noäi... Neáu nhö caùch ñaây moät naêm, ôû Haø Noäi chæ coù moät vaøi doanh nghieäp ñuû baûn lónh ñeå daùm oâm loaïi hình kinh doanh nhieàu ruûi ro naøy, thì baây giôø ñaõ coù caû traêm doanh nghieäp vaø tö nhaân coù xe cho khaùch haøng thueâ töï laùi. Tö nhaân thì thöôøng chæ coù vaøi ba ñaàu xe, loaïi reû tieàn, thöôøng laø Matiz. Coøn doanh nghieäp thì soá ñaàu xe coù theå leân tôùi haøng traêm chieác. Thaäm chí, moät soá doanh nghieäp maïnh coøn caêng bieån cho thueâ caû nhöõng loaïi xe xòn, ñôøi môùi, trò giaù vaøi chuïc nghìn ñoâ nhö Mercedes, BMW, Camry... Moät giaùm ñoác doanh nghieäp tö nhaân ñang coù trong tay vaøi chuïc chieác xe cho thueâ lyù giaûi söï bung ra cuûa dòch vuï naøy: “Nhieàu caàu thì aét nhieàu cung. Vaû laïi, chæ caàn boû ra vaøi traêm nghìn ñoàng maø laïi ñöôïc laøm chuû moät chieác xe hôi trò giaù haøng chuïc

nghìn ñoâ thì ai maø chaû thích!”. Khoâng rieâng gì ngaøy leã hoaëc muøa leã hoäi, ngay caû caùc ngaøy nghæ cuoái tuaàn thì nhu caàu thueâ xe cuõng taêng nguøn nguït. Moät nhaân vieân phoøng kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp cho thueâ xe töï laùi cho bieát, duø coâng ty cuûa anh ta coù ñeán gaàn 50 ñaàu xe nhöng vaøo caùc ngaøy cao ñieåm, haàu heát ñeàu khoâng coøn xe loaïi xòn, cho duø giaù thueâ khoâng heà reû chuùt naøo. Ñoái vôùi caùc loaïi xe bình thöôøng trò giaù chöøng 10,000 ñeán 15,000 ñoâ la, giaù thueâ thöôøng laø 250,000300,000 ñoàng/ngaøy, nhöng ñoái vôùi caùc loaïi xe xòn giaù thueâ coøn cao hôn. Anh naøy cuõng cho bieát, khaùch haøng phaàn lôùn laø giôùi treû. Hoï thueâ xe ñeå ñi nghæ cuoái tuaàn theo nhoùm hoaëc coù anh chaøng laøm vieäc ñoù chæ ñeå chieàu ngöôøi yeâu. Nhieàu anh chaøng ñeán thueâ xe thaät thaø keå leå: “Baïn gaùi em khoâng chòu ñi xe maùy. Coâ aáy baûo ñi xe maùy hít nhieàu buïi, deã ung thö. Coâ aáy ñoøi ñi oâtoâ maø em thì tieàn chöa nhieàu, coù vaën caû raêng ñi baùn cuõng chaû mua noåi moät chieác oâtoâ ñeå chieàu naøng neân ñaønh ñi thueâ vaäy”. Trong ñaùm khaùch thueâ cuõng coù nhieàu coâng töû con nhaø giaøu, cha meï coù xe rieâng song khoâng ñuû can ñaûm ñeå giao chìa khoùa cho quyù töû. Bôûi caùc quyù töû naøy tay laùi thì non nhöng heã cöù treøo leân xe laø chaân ga roän raøng, deã maát maïng nhö chôi. Nhöõng quyù khaùch daïng naøy chòu chôi kinh khuûng. Coù moät caäu cöïu

sinh vieân Ñaïi Hoïc Môû, nghe ñaâu nhaø giaøu laém, ñaõ raûi thaûm tieàn thueâ laàn löôït taát caû caùc chuûng loaïi xe cuûa nhieàu coâng ty cho thueâ xe ôû Haø Noäi ñeå... laùi cho bieát. Coù ñôït caäu ta boû ra caû chuïc trieäu ñoàng thueâ xe ñi chôi xuyeân Vieät. Nhöng ñaây cuõng khoâng phaûi laø tröôøng hôïp caù bieät. Caùc doanh nghieäp thì chaúng maáy quan taâm ñeán ngöôøi thueâ xe laø ai, hoï thueâ xe ñeå laøm gì, cöù heã quyù khaùch coù nhu caàu laø hoï phuïc vuï. Nhu caàu nhieàu, phuïc vuï nhieàu thì doanh nghieäp thu ñöôïc lôïi nhuaän nhieàu. Tröôùc ñaây, khi dòch vuï naøy chöa bung ra, thuû tuïc thueâ xe coøn töông ñoái khoù khaên, nhö ngoaøi vieäc phaûi trình baèng laùi xe, ngöôøi thueâ theá chaáp baèng hoä khaåu goác, chöùng minh thö goác vaø baèng tieàn maët. Nhöng baây giôø khi coù quaù nhieàu doanh nghieäp vaø tö nhaân cuøng ñöùng ra laøm dòch vuï naøy thì thuû tuïc thueâ xe trôû neân ñôn giaûn hôn. Thaäm chí chuyeän ñôn giaûn hoùa thuû tuïc thueâ xe ñöôïc caùc oâng chuû söû duïng nhö moät chieâu ñeå caïnh tranh khaùch haøng. Nhieàu doanh nghieäp baây giôø chæ caàn khaùch haøng coù chöùng minh thö, hoä khaåu vaø moät chieác xe maùy theá chaáp laø OK ngay. Khaùch haøng thaäm chí coøn ñöôïc giao xe taän nhaø hoaëc ñöôïc giaûm giaù töø laàn thueâ thöù ba trôû ñi... Nhö vaäy laø chæ caàn coù moät chieác xe maùy trò giaù ñoä chuïc trieäu ñoàng vaø chöùng minh thö, hoä khaåu laø ngöôøi thueâ coù theå deã daøng ñöôïc sôû

höõu moät chieác oâtoâ trò giaù maáy traêm trieäu ñoàng. Môùi ñaây, dö luaän xoân xao veà moät vuï vieäc xaûy ra taïi Saøi Goøn: Moät oâng giaø 71 tuoåi, voâ gia cö, khoâng ngheà nghieäp ñaõ löøa ñöôïc 9 chieác oâtoâ baèng thuû ñoaïn thueâ xe roài ñem baùn. Coøn taïi Haø Noäi, khoaûng thaùng 9, Phaïm Thò Nhö Hoa, sinh naêm 1971 truù taïi 102 taäp theå vaät lieäu ñieän Laùng Haï, Ñoáng Ña, ñeán Coâng Ty Laâm Anh ôû ñöôøng Traàn Khaùt Chaân thueâ moät chieác oâtoâ Daewoo maøu ñen trò giaù 310 trieäu ñoàng trong thôøi haïn 1 thaùng. Sau khi heát haïn hôïp ñoàng, chôø maõi khoâng thaáy Hoa ñeán traû xe, Coâng Ty Laâm Anh ñaõ tìm hoûi Hoa vaø ñöôïc traû lôøi raèng hieän chieác xe naøy ñang naèm trong moät hieäu caàm ñoà treân ñöôøng Hoà Tuøng Maäu. Taïi cô quan coâng an, Hoa khai nhaän, thöïc ra Hoa khoâng coù nhu caàu thueâ xe oâtoâ maø ñaây chæ laø moät thuû ñoaïn löøa ñaûo maø thoâi. Hoa ñaõ baøn baïc vôùi Nguyeãn Thaønh Chung, sinh naêm 1978 truù taïi ngoõ 161 Thaùi Haø, thueâ oâtoâ loaïi ñaét tieàn ñeå sau ñoù ñi caàm coá laáy tieàn ñaùnh baïc. Sau khi thueâ ñöôïc chieác Daewoo cuûa Coâng Ty Laâm Anh, Hoa ñaõ ñem ñeán moät hieäu caàm ñoà treân ñöôøng Hoà Tuøng Maäu caàm ñöôïc 150 trieäu ñoàng. Toaøn boä soá tieàn naøy Hoa ñaõ söû duïng ñeå chôi loâ ñeà, caù ñoä boùng ñaù vaø thua heát. Tröôùc ñoù, ngaøy 12/10, Nguyeãn Hoaøng Vieät truù taïi phöôøng Höng Loäc, thaønh phoá

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 Vinh, tænh Ngheä An, veà haønh vi löøa ñaûo vôùi cuøng thuû ñoaïn treân. Vieät khai nhaän, do thua baïc, Vieät ñaõ bò maéc nôï moät soá tieàn lôùn vaø xoay tieàn traû nôï baèng caùch ñi thueâ xe töï laùi ñeå baùn. Vì theá, Vieät ñaõ ñeán Xí Nghieäp Vaän Taûi Vaø Du Lòch ôû ñöôøng Laùng laøm thuû tuïc ñeå thueâ chieác Toyota. Sau ñoù, Vieät doâng xe thaúng tôùi moät hieäu caàm ñoà treân ñöôøng Hoà Tuøng Maäu vaø baùn vôùi giaù 21,000 ñoâ la (khoaûng gaàn 300 trieäu ñoàng). Moät naêm tröôùc, cuõng xí nghieäp naøy ñaõ bò Nguyeãn Thu Höông, moät con baïc khaùt nöôùc ôû Haø Noäi, löøa ñaûo lieân tieáp 2 chieác oâtoâ trong voøng ít ngaøy. Theo taøi lieäu cuûa cô quan ñieàu tra thì thaùng 7/ 2003 Nguyeãn Thu Höông ñaõ laøm thuû tuïc thueâ moät chieác

Toyota cuûa coâng ty naøy nhöng khoâng phaûi ñeå töï laùi nhö cam keát maø laø ñeå... ñi caàm coá. Sau khi ñöôïc coâng ty giao xe, Höông ñaõ cuøng vôùi ngöôøi tình laø Nguyeãn Hoaøng Long laùi xuoáng Haûi Phoøng ñem ñaët trong moät hieäu caàm ñoà laáy 200 trieäu ñoàng ñeå vaøo casino Ñoà Sôn ñaùnh baïc. Tuy nhieân, soá tieàn naøy ñaõ bò thua heát. Mong vôùt vaùt ñoâi chuùt, Höông laïi baøn vôùi ngöôøi tình trôû veà Haø Noäi quay laïi Xí Nghieäp Vaän Taûi Vaø Du Lòch tieáp tuïc löøa ñaûo. Höông laøm thuû tuïc xin xí nghieäp naøy cho thueâ tieáp chieác oâtoâ thöù hai vaø ñaõ ñöôïc chaáp nhaän sau khi Höông ñaët coïc theâm 12 trieäu ñoàng nöõa. Vaø chieác oâtoâ thöù hai naøy cuõng chòu chung soá phaän.

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT

BUENA PARK

6411 Beach Blvd., Buena Park, CA 90621

Great Service ° Huge Inventory ° Best Price Phuïc Vuï Chu Ñaùo ° Nhieàu Xe Löïa Choïn ° Giaù Reû Nhaát Vuøng

2004 CLEARANCE CIVIC Si

ODYSSEY

2005

2005

(In Stock)

CR-V (In Stock)

2005

ACCORD Coupe 2005

(In Stock)

ACCORD Sedan $15,108 CM5515PLW

2005

ELEMENT $15,371

YH1724PW

2004

(In Stock)

PILOT

2005

CIVIC Coupe $12,980 CIVIC Sedan $12,580 EM2115W

2005

ES1515PW

2005

(All In Stock)

KEVIN TSE Fleet Manager

(Vietnamese, Madarin, Cantonese, Chiuchou)

Quyù vò ñem baát cöù giaù xe quaûng caùo cuûa nhöõng nôi khaùc ñeán, Kevin seõ baùn thaáp hôn.

Manchester

Fwy 91

Buena Park Honda

Fwy

5

Fwy 22

Beach

Fwy 605

714-690-8455 Cell: 626-715-0863 Honda Accord 1.9% APR 24-60 thaùng Civic 2.9% APR 24-60 thaùng Element 1.9% APR 24-60 thaùng

Quyù vò gaëp Kevin ñeå ñöôïc tieát kieäm ñöôïc nhieàu thôøi giôø, höôûng chöông trình ñaëc bieät vaø giaù reû nhaát cuûa Honda.

Bolsa


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhieàu chuû VN ôû Nga thueâ phuï nöõ töø trong nöôùc sang laøm ngöôøi giuùp vieäc nhaø (OÂsin) Tieáp trang A10

Trong nhieàu tröôøng hôïp, khi coøn ôû queâ, hoaëc trong soá ngöôøi thaân quen ñaõ coù moät ngöôøi “xuaát ngoaïi” roài thì ngöôøi noï maùch ngöôøi kia. Cöù nhö vaäy, laàn löôït soá ngöôøi ra ñi laøm ngheà giuùp vieäc gia ñình cuøng xuaát phaùt töø moät laøng, moät xoùm ngaøy caøng taêng. Nhöõng ñoái töôïng ñöôïc caùc “moái” choïn laøm OÂsin chuû yeáu laø phuï nöõ, töø tuoåi trung nieân trôû leân. “Nhöõng ngöôøi ôû ñoä tuoåi döôùi 40 thöôøng khoâng muoán laøm ngheà naøy laâu daøi. Toâi ñaõ töøng thueâ nhöõng OÂsin treû, nhöng hoï cöù taáp teånh tìm vieäc khaùc bôùt tuø tuùng hôn. Taâm tö cuûa chò em treû cuõng thöôøng phöùc taïp hôn. Trong khi ñoù nhöõng phuï nöõ trung nieân laïi raát chuyeân taâm, bôûi hoï xaùc ñònh laøm moät thôøi gian, kieám ñöôïc löng voán kha khaù laø trôû veà queâ höông.”, chò Huyeàn Th., moät chuû haøng coù kinh nghieäm thueâ ngöôøi giuùp vieäc noùi. Thöïc teá cho thaáy, OÂsin laø ngöôøi hoï haøng cuûa gia chuû xem ra coù veû yeân taâm vaø nhanh choùng taïo döïng ñöôïc cuoäc soáng oån ñònh hôn. Thoâng thöôøng, neáu gia chuû xuaát thaân töø caùc tænh leû thì hoï thöôøng ñoùn ngöôøi nhaø ôû queâ sang giuùp vieäc. Hoï lo cho ngöôøi giuùp vieäc töø khaâu göûi giaáy môøi, laøm visa, mua veù vaø ñoùn taän saân bay. Ngöôøi giuùp vieäc aên ôû taïi nhaø

chuû, löông thaùng trung bình khoaûng 150 - 200 ñoâ la, chi tieâu vaët vaõnh chöøng vaøi ba chuïc ñoâ la, coøn laïi ñeå tieát kieäm. Coù nhöõng chuû nhaø “thoaùng” hôn thì traû löông cao hôn 200 ñoâ la vaø cuõng khoâng tính tieàn nhaø, tieàn aên trong ñoù. Chò Hoa S. ñöôïc ngöôøi em hoï baùn haøng ôû chôï Voøm ñoùn sang Nga ñaõ hôn 2 naêm. Theo lôøi chò, toång soá tieàn chi phí maø ngöôøi em lo cho chò sang ñaây khoaûng 1,200 ñoâ la. Chò ñaõ thoûa thuaän seõ laøm vieäc khoâng aên löông trong nöûa naêm ñaàu ñeå hoaøn laïi soá tieàn chi phí cho chuyeán ñi, töø sau thôøi gian ñoù moãi thaùng chò coù theå daønh duïm ñöôïc 200 ñoâ la. Chò taâm söï: “Thu nhaäp 200 ñoâ la/thaùng baèng vôùi thu nhaäp cuûa em laøm noâng nghieäp ôû nhaø caû moät naêm”. Vì vaäy nhöõng ngöôøi phuï nöõ noâng thoân nhö chò Hoa S. ñaõ phaûi raát coá gaéng ñeå vöôït leân caûnh coâ ñôn, noãi nhôù ngöôøi thaân vôùi hy voïng sau vaøi naêm seõ daønh duïm ñöôïc moät soá tieàn kha khaù, lo cho töông lai con caùi vaø phoøng khi oám ñau luùc tuoåi giaø. Nhieàu chò troâng con nhaø chuû laïi nhôù ñeán con mình cuõng ôû ñoä tuoåi taäp noùi, hoaëc maãu giaùo vôõ loøng, chæ coøn bieát aâm thaàm nuoát nöôùc maét vaøo trong vaø mong cho ñeán ngaøy “coù chuùt voán” hoài höông vaø ñöôïc chaêm soùc caùc con ruoät cuûa mình. Nhöng ngaøy aáy laø bao giôø thì chính caùc chò cuõng khoâng theå

bieát roõ... OÂsin cao caáp Theo quan nieäm hieän ñaïi, gia sö cuõng ñöôïc coi laø moät daïng ngöôøi giuùp vieäc, nhöng ôû caáp cao hôn vaø thöôøng nhöõng gia ñình khaù giaû môùi coù theå thueâ gia sö aên ôû taïi nhaø. Gia sö ôû Nga vöøa phaûi bieát tieáng Nga, vöøa coù trình ñoä hieåu bieát tieáng Vieät toát ñeå keøm caëp cho con caùi nhaø chuû hoïc, do ñoù ngöôøi giuùp vieäc cao caáp naøy nhaát thieát phaûi coù trình ñoä ñaïi hoïc, thaäm chí coù ngöôøi coøn coù caû baèng treân ñaïi hoïc. Hoï ñöôïc nuoâi aên ôû ñaøng hoaøng vaø löông thaùng cho gia sö cao hôn raát nhieàu so vôùi OÂsin, thoâng thöôøng töø 500 - 600 ñoâ la/ thaùng. Moät vaøi gia chuû cho raèng, sôû dó hoï traû löông cao cho gia sö laø vì hoï ñaùnh giaù cao “chaát xaùm” vaø hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa gia sö trong vieäc giaùo duïc con treû. Quaû laø nhö vaäy, haøng ngaøy con caùi hoï tôùi tröôøng hoïc vaø tieáp xuùc toaøn baèng tieáng Nga. Thoâng qua gia sö, hoï coù theå baûo ñaûm cho con caùi voán tieáng Vieät kha khaù, ñuû ñeå khoâng queân queâ höông, xöù sôû, nôi maø töø ñoù boá meï chuùng ra ñi laäp nghieäp. Ngoaøi giuùp ñôõ gia chuû vieäc nhaø, caùc gia sö coøn chaêm soùc “phaàn hoàn” cho con nhaø chuû, daïy chuùng phong tuïc, taäp quaùn queâ höông, daïy tieáng Vieät thoâng qua tieáng Nga. Anh chò Chí D. - Thanh H. giöõ vai troø quan troïng cuûa moät taäp ñoaøn saûn xuaát - thöông maïi, raát baän roän, nhieàu khi caû hai vôï choàng phaûi vaéng nhaø caû tuaàn. Vì vaäy, hoï ñaõ phaûi thueâ 2

ngöôøi giuùp vieäc, moät ngöôøi chuyeân lo côm nöôùc, doïn deïp nhaø cöûa, taém röûa cho con caùi. Baùc M. laø baø coâ hoï sang giuùp cho con chaùu thì khoûi lo nghó. Baø khoâng chæ ñôn thuaàn nhö moät ngöôøi giuùp vieäc. Nhieàu ngöôøi khaùch ñeán chôi nhaø cöù töôûng baø laø thaân maãu cuûa anh Chí D., hay chò Thanh H. Do hoaøn caûnh rieâng, baø M. khoâng laáy choàng, khoâng coù con, vì vaäy baø ôû vôùi vôï choàng hoï töø khi môùi cöôùi, ñeán nay 3 ñöùa con cuûa anh chò D. ñaõ hoïc tieåu hoïc. Baø coi ñaây laø gia ñình mình, coi gia chuû laø con chaùu trong nhaø. Tuy nhieân, baø M. cuõng chæ giuùp hoï ñöôïc nhöõng vieäc noäi trôï ñôn giaûn. Nhöõng vieäc “phaàn hoàn”, phaùt trieån trí tueä phaûi giao cho moät coâ giaùo treû, ñöôïc ñích thaân Thanh H. tuyeån töø Haø Noäi sang. Ñoù laø coâ Huyeàn Nh. ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc tieáng Nga. Huyeàn Nh. coù nguyeän voïng hoïc nghieân cöùu sinh haøm thuï, chò Thanh H. hoaøn toaøn uûng hoä nguyeän voïng naøy, ñaõ taïo ñieàu kieän saép xeáp thôøi gian vaø coâng vieäc trong nhaø. Hieän nay Huyeàn Nh. ñaõ thi xong, trong khi coâng vieäc gia sö vaãn baûo ñaûm toát ñöôïc gia chuû haøi loøng. OÂsin “taây” laøm cho “ta” Trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Nga coù khoâng ít “OÂsin taây” giuùp vieäc cho caùc gia chuû Vieät Nam. Phaàn lôùn nhöõng gia chuû naøy quan nieäm raèng, con caùi hoï soáng treân ñaát Nga, ñi hoïc vaø tieáp xuùc vôùi caùc baïn Nga laø chính, neân hoï thueâ “OÂsin taây” cho tieän. “OÂsin taây” doïn deïp lau chuøi nhaø cöûa raát saïch seõ, thaäm chí hoï coøn tö vaán

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 cho gia chuû nhöõng chaát taåy röûa höõu hieäu môùi nhaát coù treân thò tröôøng” - moät gia chuû ñaõ nhaän xeùt nhö vaäy veà “OÂsin taây”. Maø ñuùng thaät, neáu coâng vieäc lau chuøi caên hoä laïi giao cho moät phuï nöõ noâng thoân Vieät Nam, töø nhoû ñeán lôùn soáng trong ñieàu kieän chaân laám tay buøn, chaúng coù khaùi nieäm gì veà “nöôùc thôm” hay “thuoác taåy thaûm” thì chaéc chaén seõ coù nhieàu bôõ ngôõ. Hôn nöõa, coù gia chuû coøn cho raèng, con caùi hoï soáng ôû moâi tröôøng Nga neân chuùng ñaõ quaù quen thuoäc vôùi caùc moùn aên Nga, vì vaäy “OÂsin taây” ñaûm nhaän luoân traùch nhieäm naáu nöôùng theo thöïc ñôn taây. Ngoaøi ra, coù nhöõng ngöôøi giuùp vieäc baûn xöù coøn coù thuù vui ñöa con nhaø chuû ñi daïo coâng vieân, thaêm vieän baûo taøng, giuùp chuùng laøm quen vôùi theá giôùi xung quanh. Ñoù laø lôïi theá maø “OÂsin” ta khoâng coù ñöôïc. “OÂsin taây” cuõng ñöôïc thueâ theo caùch thöùc khaùc nhau. Coù gia ñình khoâng muoán OÂsin aên ôû taïi nhaø thì thueâ theo giôø: töø 78h saùng ñeán 6-7h toái, löông thaùng 200-300 USD tuøy theo thoûa thuaän. Coù gia ñình nhaø cöûa töông ñoái roäng raõi thì “OÂsin taây” ôû luoân trong nhaø hoï. OÂsin loaïi naøy chuû yeáu laø ngöôøi ngoaïi oâ Moscow hoaëc laø ngöôøi ñeán töø nöôùc Coäng hoøa Ucraina vaø nhöõng nöôùc coäng hoøa khaùc thuoäc Lieân Xoâ cuõ. Löông thaùng cuûa hoï, tröø tieàn aên ôû, khoaûng töø 200 ñoâ la, ñeán 300 - 400 ñoâ la. Noùi chung, tìm OÂsin khoâng khoù, nhöng tìm ñöôïc ngöôøi phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa gia chuû cuõng khoâng phaûi laø vieäc deã daøng.

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081 611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c OrangeCA & Brookhurst) Lake Forest, 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Nguyeãn Thaïch Kieân, Kyù söï nhaø vaên tieàn chieán, taùm möôi nhaân vaät: chöa muoán buoâng buùt HUY PHÖÔNG Ngöôøi ta bieát tôùi Nguyeãn Thaïch Kieân nhö moät nhaø vaên kyø cöïu, moät ngöôøi hoaït ñoäng chính trò taïi Haø Noäi cuûa thaäp nieân 1940, cuøng thôøi vôùi Töï Löïc Vaên Ñoaøn. Töø naêm 1943, Nguyeãn Thaïch Kieân ñaõ laøm thô vieát vaên vaø hoaït ñoäng trong moät chi boä Quoác Daân Ñaûng cuõng nhö sinh hoaït

trong Ñoaøn Thanh Nieân Coâng Giaùo taïi Haø Noäi. Thôøi gian tieàn di cö luùc oâng Nghieâm Xuaân Thieän laø Toång Traán Baéc Phaàn kieâm Quoác Vuï Khanh, Nguyeãn Thaïch Kieân ñaõ tham gia vieát tôø Thôøi Söï vaø sau ñoù laø Thôøi Luaän do oâng Thieän chuû tröông. Nhaø vaên Nguyeãn Thaïch

Kieân raát coù duyeân vôùi caùc giaûi thöôûng vaên chöông, naêm 1949, vôùi taäp truyeän “Höông Lan”, Nguyeãn Thaïch Kieân ñaõ ñoaït giaûi nhaát vaên chöông do Nhaø Xuaát Baûn Taân Vieät Saigon toå chöùc (cuøng vôùi Lyù Vaên Saâm giaûi nhì). Möôøi naêm sau (1959), cuoán tieåu thuyeát “Muøa Hoa Phöôïng” ñoaït Giaûi

Truyeän Daøi cuûa Tinh Vieät Vaên Ñoaøn do hai oâng Phaïm Ñình Taân vaø Phaïm Ñình Khieâm chuû tröông (giaûi nhì laø cuoán Ñöôøng Xa Chi Maáy cuûa Chi Lan Thaûo). Vaøo thôøi naøy, Nguyeãn Thaïch Kieân ñaõ chuû tröông nhaø xuaát baûn Phöôïng Hoaøng ñeå aán haønh nhieàu taùc phaåm cuûa oâng cuõng nhö cuûa baïn beø. Sau di cö, Nguyeãn Thaïch Kieân laø Toång Thö Kyù tôø Vaên Ñaøn do Phaïm Ñình Taân vaø Phaïm Ñình Khieâm chuû tröông, Toång Thö Kyù tôø Ñöôøng Soáng cuûa Linh Muïc Traàn Vaên Hieán Minh vaø Vuõ

Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang vôùi Tieáng Vieät Huyeàn Dieäu NGUYEÂN HUY Neáu khoâng ñöôïc bieát Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang töø tröôùc, coù leõ ngöôøi ta seõ ngaïc nhieân laém khi tôùi tham döï buoåi ra maét saùch cuûa oâng taïi Club Blue treân ñöôøng Beach, Westminster vaøo tröa hoâm Thöù Baûy cuoái tuaàn qua.

Quaû thaät khoâng gioáng nhö ña phaàn caùc buoåi ra maét saùch khaùc, Baùc Só Quang vaø ban toå chöùc ñaõ choïn moät nhaø haøng maø khoâng khí ngay töø khi khai maïc ñaõ mang moät veû trònh troïng nhöng laïi raát Tieáp trang B4

Tieáp trang B4

Moâtoâ: Phoùng söï aûnh

Ñoaøn xe moto ñang dieãu haønh treân Ñaïi Loä Bolsa, Little Saigon. (Hình Huyønh Kieät)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

Mike (ngöôøi Philipine) laø ngöôøi duy nhaát coù theå ñi xe kieåu naøy. (Hình Michael Möøng)

Ngaøy 27, moät nhoùm caùc baïn treû goác Vieät chôi xe moto ñaõ ñeán gaëp gôõ vaø trao ñoåi vôùi Ngöôøi Vieät Treû ngay tröôùc khuoân vieân toøa baùo. Sau ñoù, caû nhoùm ñaõ ñöa caùc phoùng vieân nhieáp aûnh ñi ñeán moät nôi quen thuoäc hoï thöôøng hay gaëp maët nhau moãi tuaàn ôø gaàn Long Beach. Theo yeâu caàu, caùc thaønh vieân cuûa nhoùm cuõng bieåu dieãn vaø chuïp hình cuøng AÙ Haäu Miss VietnamUSA 2005 Jennifer Pham. Anh Phong, moät thaønh vieân cuûa nhoùm cho bieát: “Chuùng toâi chæ laø nhöõng ngöôøi ham thích xe maùy vaø toác ñoä cao töï tìm ñeán nhau. Taát caû moïi ngöôøi ai cuõng coù vieäc laøm vaø chæ gaëp nhau cuoái tuaàn ñeå trao ñoåi, vaø... tìm caûm giaùc maïnh...” Môøi quyù ñoäc giaû ñoùn ñoïc Ai baûo chuïp hình khoâng vaát vaû. Nhieáp aûnh gia Benjamin theâm chi tieát trong baøi phoùng Vuõ ñang heát söùc taäp trung “chuïp aûnh”. (Hình Huyønh Kieät) söï “Ñi tìm caûm giaùc maïnh” vaøo soá baùo Thöù Baûy, ngaøy muøng 04 Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, trong muïc Ngöôøi Vieät Treû.

Jennifer Pham muoán coù chieác xe moto naøy hay muoán coù chuû nhaân cuûa chieác xe? (Hình Michael Möøng)

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 164 Töùc nöôùc thì phaûi vôõ bôø, quaû boùng bôm caêng quaù thì phaûi noå, qui luaät chung. Cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân mieâøn Nam cuõng vaäy. Phaûi ñeán hoài keát thuùc. Duø ñaùnh ñoå chính phuû Ngoâ Ñình Dieäm, nhöng phaûi coù moät chính phuû quoác gia khaùc leân thay theá caàm quyeàn, khoâng theå ñeå cho moät chính phuû naøo khaùc mang nhaõn hieäu Coäng Saûn leân thay theá, duø trong cuoäc ñaáu tranh VC cuõng cho thaâm nhaäp caùn boä vaøo luõng ñoaïn. Mieàn

Nam coøn nhieàu ñaûng phaùi khoâng phaûi laø Coäng Saûn, nhöõng ngöôøi laøm chính trò, hoï laø nhöõng ngöôøi chieán ñaáu cho töï do, caàn phaûi ñaùnh ñoå moät cheá ñoä haø khaéc laäp neân moät cheá ñoä khaùc, vaãn trong theá giôùi töï do. Khoâng theå ñeå maõi tình traïng ñaát nöôùc hoãn loaïn maõi nhö baây giôø. Ruùt kinh nghieäm ôû cuoäc khaùng chieán ñaùnh ñuoåi thöïc daân phaùp, hoài toaøn quoác khaùng chieán, roát cuoäc quyeàn haønh vaøo caû tay Coäng Saûn, nhöõng ngöôøi khaùng chieán yeâu nöôùc khaùc bò cho ra rìa. Cuoäc caùch maïng 11-11 cuûa Nguyeãn Chaùnh Thi bò thaát baïi thaûm haïi vì non cô maø phaûi troán chaïy. Mieàn nam Vieät Nam phaûi do ngöôøi quoác gia mieàn nam naém giöõ chöù khoâng phaûi cuûa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa, Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ôû mieàn Baéc Vieät Nam kia, moät Maët Traän Giaûi Phoùng Mieàn Nam cuõng chaúng ñaïi dieän ñöôïc vì coù nhieàu baèng chöùnh hoï do Coäng Saûn Baéc Vieät döïng neân, duø baây giôø löïc löôïng voõ trang cuûa hoï coù maïnh hôn, aáp chieán löôïc coù bò nhoå ñi haøng loaït. Quaân ñoäi phaûi ñöùng daäy ñeå laøm coâng vieäc naøy, vaø hoï ñaõ ñöùng daäy. Caàm ñaàu laø töôùng Döông vaên Minh, ngöôøi ñöôïc coi laø

anh huøng cuûa chieán dòch Hoaøng Dieäu deïp Bình Xuyeân Hoaø Haûo. Tröa ngaøy 31-101963 baét ñaàu, khi nhöõng cuoäc bieåu tình cuûa sö saõi sinh vieân hoïc sinh choáng ñoäc taøi Ngoâ Ñình Dieäm chöa laéng xuoáng. Haøng ñoaøn xe nhaø binh chôû ñaày binh lính keùo vaøo Ñoâ thaønh giöõa buoåi tröa. Lính treân xe aøo aøo nhaûy xuoáng ñöôøng. Phuùt choác nhöõng ñòa ñieåm troïng yeáu cuûa chính phuû Ngoâ Ñình Dieäm bò bao vaây, bò chieám cöù. Nhöng lính gaùc, nhöõng binh só ñoùng trong ñôn vò aáy quay suùng trôû laïi, nhaäp vôùi quaân caùch maïng. Luùc ñoù giöõa giôø tan sôû buoåi tröa, trôøi naéng chang chang. Daân chuùng ñoâ thaønh ngô ngaùc khoâng hieåu chuyeän gì. Nhöõng ngöôøi lính naáp ôû goác caây la heùt, xua ñuoåi ngöôøi hieáu kyø; -Ñoàng baøo ñi veà nhaø , boû maïng heát baây giôø. Daân chuùng ñaønh trôû veà nhaø vì thaáy muõi suùng trong thaùi ñoä ngô ngaùc, hoï hoûi nhau: -Caùi gì vaäy? Ngöôøi naøo ñoù traû lôøi chua chaùt: -Ai bieát, hình nhö moät meû löôùi choùt. Nhöõng caùnh quaân tieán daàn vaøo trung taâm thaønh phoá. Khoaûng ba giôø chieàu, moät soá daân chuùng bieát phong phanh laø cuoäc ñaûo chaùnh cuûa quaân ñoäi ñeå laät ñoå ñoäc taøi Ngoâ

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 Ñình Dieäm. Mieäng truyeàn mieäng, ngöôøi ngöôøi tuùa ra ñöôøng theo doõi tin töùc. Treân trôøi hai chieác maùy bay Skyraider löôïn voøng, ñaøi phaùt thanh bò chieám ñoùng. Quaân ñoäi chính thöùc loan tin ñaûo chaùnh. Vaãn chöa coù tieáng suùng noå. Taát caû nhöõng maùy phaùt thanh cuûa nhöõng nhaø tö nhaân môû oang oang, hoï khoâng coøn sôï coâng an maät vuï. Ñöôøng phoá moãi luùc moät ñoâng ngöôøi theâm. Coù tin quaân ñoäi ñaõ chieám ñöôïc Nha Toång Gíam Ñoác CSCA. Caùc sinh vieân hoïc sinh ñaõ ñöôïc phoùng thích.Tieáng hoan hoâ vang doäi khaép thaønh phoá. Coù anh say röôïu sao maø vui theá, tay caàm chai bia ra môøi moät anh lính ñang ghìm suùng: -Môøi anh chieán só, uoáng vôùi tui moät chai, naøy ñoà moài nguyeân caùi ñuøi gaø, “dui” quaù, dui quaù, baén cheát meï chuùng noù ñi, nhöõng thaèng ñaøn aùp ñoàng baøo ta. Anh ta loaïng quaïng ñi ra ñöôøng vaéng, troáng traûi, ngöôøi lính phaûi nhaøo ra loâi anh ta vaøo. Anh naèm laên ngay treân baõi coû tu noát choã röôïu thöøa. Moät soá ngöôøi toan toå chöùc bieåu tình uûng hoä löïc löôïng quaân ñoäi, bò anh ñaïi uyù chæ huy chaën laïi: Coøn tieáp

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 9 Ñieäp bay töø taàng treân xuoáng vaïch muøng leân. Haân oâm buïng oaèn oaïi nhaên nhoù: - Tao ñau buïng vaø hình nhö... - Hình nhö maøy ra maùu be beùt roài kìa. - Maøy ñöa tao ñi mau. Ñöøng laøm naùo ñoäng leân. Ñieäp dìu baïn böôùc ra khoûi phoøng vaø ñaët Haân ngoài leân gheá ñaù trong khi chôø Ñieäp ñi laáy xe gaén maùy. Hình nhö coù moät côn ñòa chaán hoaønh haønh ôû buïng Haân. Côn ñau nhö muoán truùt thaùo gan ruoät naøng ra ngoaøi.

Hình nhö coù moät aùng söông muø laãn boùng toái saép ruõ xuoáng ngöôøi naøng laøm cho caûm giaùc Haân teâ ñi vaø naøng saép bò ñaåy sau caùnh cöûa cuûa coõi cheát. Haân nhôù coù laàn ñoïc moät quyeån saùch noùi veà moät ngöôøi maéc beänh nan y. Neáu bò moät bieán chöùng haønh haï vaø trong giaây phuùt ñau ñôùn ñoù, haén thaáy taát caû ñôøi haén daøn traûi ra roõ reät vaø chôùp nhoaùng nhö moät cuoän phim quay mau Luùc ñoù khoâng cho Haân thaáy caûnh gaõ y taù laáy caây ñuõa ñaåy vaøo phaàn döôùi cuûa cô theå naøng hoài sôùm mai. Haân nhôù tôùi Tina thaân thieän vôùi vôï choàng gaõ y taù. Coâ ta laø maïi baûn cho nhöõng cuoäc taøn saùt maàm non cuûa vôï choàng gaõ y taù ñoù. Haân nhôù raát roõ chieác ñuõa xoû vaøo oáng thun ñöôïc boâi chaát nhôøn nhö noâ giôõn trong daï con cuûa naøng. Muï vôï coøn noùi laø choàng muï ñaõ haønh ngheà gaàn möôøi laêm naêm nhöng chöa bao giôø xaûy ra tröôøng hôïp nguy hieåm. Chaúng leõ Haân xui xeûo ñeán vaäy. Chaúng leõ noãi baát haïnh ñoå xuoáng ñaàu naøng, chæ moät mình naøng hay sao? - Maøy ñöa tao ñeán soá ñöôøng Huyeàn Traân roài ñeå tao laïi ñoù.

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 - Tao ôû laïi vôùi maøy, chôù laøm sao tao yeân taâm quay veà? - ÔÛ ñoù coù ngöôøi lo cho tao. Caùnh cöûa nhaø cuûa gaõ y taù môû heù. Haân cheänh choaïng böôùc vaøo. Naøng nghe roõ tieáng xe cuûa Ñieäp vuùt ñi ngoaøi ñöôøng chính. Haân ñöôïc muï vôï ñöa vaøo phoøng. Hai vôï choàng nhìn nhau nhö doø hoûi: - Khoâng sao ñaâu. Toâi seõ chích thuoác caàm maùu cho em. Coù leõ maùu em loaõng chaêng? Chöa bao giôø tuïi tuïi bò truïc traëc nhö vaày. Coâ Tina ñaõ ñeán ñaây laáy ra bao nhieâu laàn roài coù sao ñaâu. - Coâ coù laøm gì naëng khoâng? - muï vôï y taù hoûi. - Khoâng heà. Töø luùc ôû ñaây veà toâi chæ naèm nghæ ngôi chôù khoâng coù ñi lung tung. - Vaäy coâ chòu khoù ôû laïi ñaây moät hoâm ñeå chuùng toâi theo doõi. Haân laëng nhìn muï vôï gaõ y taù loøng hoài hoäp lo aâu. Neùt thaûn nhieân cuûa vôï choàng oâng y taù, nieàm lo aâu cuûa Haân vôi daàn. Naøng ngoài leân, sau khi gaõ y taù chích cho Haân hai muõi thuoác. Naøng ra ngoài ôû chieác gheá baønh. Gaõ y taù baûo Haân ôû laïi ñaây cho tôùi chieàu. Gaõ rít moät hôi daøi chieác pipe maøu ñen boùng, gaõ nhìn leân baøn thôø Chuùa noùi nhö phaân bua: - Vôï choàng toâi laøm vieäc naøy ñeå giuùp chò em laàm lôõ, ngöôøi ñaõ coù nhieàu con khoâng theå

nuoâi noåi, nhöõng coâ gaùi chöûa hoang muoán cöùu danh döï cuûa gia ñình vaø baûn thaân mình. Haân nghe ngheøn ngheïn ôû coå hoïng. Naøng caûm thaáy khoûe daàn. Nguoàn vui nheø nheï khi ra khoûi nhaø gaõ y taù. Haân nghó raèng mình vöøa thoaùt naïn. Töø luùc caùi thai ñöôïc truïc ra, Haân veà naèm ôû kyù tuùc xaù. Haân soáng bình thaûn coi nhö mình vöøa traûi qua moät côn chieâm bao laït leõo. Haân coù laàn hoûi Tina taïi sao naøng khoâng chòu laøm meï! Naøng phaù thai nhieàu laàn quaù lieäu sau naøy coøn coù theå sanh con ñöôïc nöõa khoâng? Tina chæ cöôøi xa vaéng. Ngoaøi cöûa soå, buoåi chieàu ñang röïc rôõ aùnh saùng vaøng. Baây giôø nhöõng tia naéng ñaõ leân nhieàu maøu, trong khi neàn trôøi saùng dòu laïi. Haân ñaõ veà kyù tuùc xaù, buoåi chieàu vaãn coøn öù ñoïng söùc noùng. Haân söïc nhôù töø laâu naøng ñaõ lao vaøo cuoäc soáng meät moûi neân xem chuyeän cöùu roãi linh hoàn mô hoà laém. Ñeâm hoâm ñoù, Haân giaät mình vì cöù luoân nghó mình laø keû saùt nhaân. Löông taâm luoân daøy voø caén röùt. Haân chöa coù yù ñònh ñeán gaëp Baûo vaø cuõng khoâng coù yù ñònh baùo cho anh naøng ñaõ boû ñöùa con cuûa Baûo laøm gì. Moãi laàn nghó ñeán chuyeän phaù thai, Haân vaãn coù caûm giaùc chôùi vôùi nhö mình bò xoâ ngaõ. Haân caàm göông soi nhìn neùt maët tieàu tuïy cuûa mình xoùt xa thôû daøi.

Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Nguyeãn Thaïch Kieân, nhaø vaên tieàn chieán.. Tieáp trang B1

Ñình Traùc. OÂng laø theá heä vieát “fueilleton” ñaàu tieân, tröôùc luùc coù Hoaøng Haûi Thuûy, Vaên Quang hay baø Tuøng Long xuaát hieän, treân Thôøi Luaän, Thaùch Ñoá vaø tôø Caùch Maïng Quoác Gia, vieát cuøng luùc hai ba chuyeän moät ngaøy vaø sinh soáng thöïc söï baèng ngheà tieåu thuyeát. Nguyeãn Thaïch Kieân cuõng thöû nghieäm trong ñòa haït chuyeän kinh dò vaø ñaõ thaønh coâng vôùi chuyeän “Ngoâi Nhaø Boû Hoang” treân tôø Vaên Ñaøn, sau naøy ñaõ ñöôïc trình baøy nhieàu laàn treân chöông trình phaùt thanh “Chuyeän Kinh Dò Luùc 0 Giôø” cuûa Mai Thaûo. Nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân ñaõ coù treân 20 taùc phaåm vaên hoïc goàm truyeän daøi, truyeän ngaén vaø thô trong thôøi tieåu thuyeát thònh haønh, nhöng ñieàu khoâng may laø hieän nay oâng chæ coøn giöõ laïi voûn veïn moät truyeän daøi, moät truyeän ngaén vaø moät taäp thô nhö moùn di saûn vaøo cuoái cuoäc ñôøi. Queâ quaùn Nguyeãn Thaïch Kieân ôû Ninh Bình, nhöng thaân phuï oâng laøm ngaønh hoûa xa ôû Haø Noäi. Meï oâng ngöôøi Höng Yeân, suoát möôøi taùm naêm ñeâ soâng Hoàng vôõ, queâ höông ñaõ bieán thaønh baõi caùt daøi, do ñoù gia ñình beân ngoaïi oâng phaûi leân sinh soáng ôû Haø Noäi vaø hai ngöôøi gaëp nhau ôû ñaây. OÂng sinh naêm 1926 trong moät gia ñình coù ñoâng anh chò em, luùc nhoû coù theo hoïc ôû Chuûng Vieän Coâng Giaùo Baéc Ninh, suoát tuoåi thô theo cha sinh soáng qua nhieàu tænh ôû Baéc Vieät, nôi cha oâng phuïc vuï trong ngaønh hoûa xa. Nguyeãn Thaïch Kieân mang hình aûnh cuûa nhöõng chaøng trai Haø Noäi thôøi tieàn chieán trong daùng daáp vaø caû trong vaên phong. OÂng laäp gia ñình naêm 1950 luùc oâng 25 tuoåi, tuy laø nhaø vaên noåi tieáng cuûa Haø Noäi ba möôi saùu phoá phöôøng tröôùc ngaøy di cö, Nguyeãn Thaïch Kieân soáng cuoäc ñôøi maãu möïc khoâng khaùc nhaø tu vì oâng hoaït ñoäng caùch maïng, ôû trong ñoaøn theå vaø khoâng muoán coù cuoäc ñôøi phoùng tuùng cuûa moät ngheä só, oâng taâm söï vaøo cuoái ñôøi laø hoài treû oâng ñaõ phaûi queân ñi nhieàu moái tình ñeán vôùi oâng. Thaùng Tö naêm 1975, oâng ñang laø UÛy Vieân Trung Öông cuûa Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng, buoäc phaûi trình dieän vaø taäp trung caûi taïo ôû mieàn Baéc. Töø traïi tuø ôû laøng Coâ Nhi Long Thaønh, ñaàu naêm 1977, Nguyeãn Thaïch Kieân vaø moät soá thaønh vieân trong caùc ñaûng phaùi coù thaønh tích choáng Coäng leân taøu Hoàng Haø ra Baéc, oâng laàn löôït qua caùc traïi Quaûng Ninh, Thanh Hoùa vaø Haøm Taân, vaø ra khoûi nhaø tuø naêm 1986, toång coäng 11 naêm. Töø danh saùch F.O5 do con oâng vöôït bieân baûo laõnh cho boá meï, nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân ñöôïc ñoåi qua dieän tî naïn H.O18 vaø ñeán Hoa Kyø vaøo cuoái naêm 1992 cuøng vôùi hai con trai vaø daâu. Caùc con khaùc cuûa oâng goàm coù saùu ngöôøi ñaõ cuøng vôùi gia ñình vöôït bieån sang Hoa Kyø

trong thôøi gian oâng ôû tuø vaø chôø ñôïi ñeå ra ñi. Caùc con cuûa oâng baø Nguyeãn Thaïch Kieân hieän ñònh cö taïi Canada, Iowa vaø hai ngöôøi ôû gaàn oâng taïi Berkeley vaø Long Beach, California. Taïi Hoa Kyø, naêm 1994, Nguyeãn Thaïch Kieân ñaõ cho aán haønh taäp thô “Naéng Höông Cau”, taäp trung nhöõng baøi thô tình cuûa oâng trong naêm möôi naêm qua. Nhan ñeà cuûa taäp thô mang ñaày hình aûnh queâ höông, vaø thô cuõng nheï nhaøng, chöøng möïc nhö ñôøi soáng cuûa oâng. Baø Nguyeãn Thaïch Kieân qua ñôøi caùch ñaây gaàn ba naêm taïi Quaän Cam. OÂng chæ cho toâi xem moät böùc tranh luïa veõ chaân dung cuûa cuûa baø hoài coøn xuaân saéc treo treân töôøng, quaû laø moät ngöôøi ñeïp trong tranh. Hieän nay oâng khoâng sinh soáng vôùi caùc con maø soáng moät mình taïi moät gian apartment treân ñöôøng Bolsa, oâng duøng xe bus moãi ngaøy hay nhôø beø baïn cho quaù giang. Hieän nay nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân, duø tuoåi ñaõ gaàn 80, khoâng quen duøng maùy computer, oâng cuõng daønh thôøi giôø taâm huyeát ñeå vieát laïi cuoäc ñôøi oâng trong cuoán saùch “Buùp Xuaân Ñaàu”, maø oâng goïi laø moät taäp chuyeän hoài öùc, tình caûm vaø xaõ hoäi daøy 600 trang, ñaõ giao cho nhaø in vaø seõ phaùt haønh trong moät ngaøy gaàn ñaây. Luùc naøy söùc khoûe cuûa nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân coù phaàn sa suùt, vì oâng mang nhieàu chöùng beänh cuûa ngöôøi cao nieân. Caùch ñaây khoâng laâu, oâng bò ngheõn ñoäng maïch ñöa maùu veà oùc vaø ngaát xæu taïi nhaø, may coù nhôø ñeán coâ em gaùi vaên ngheä Vuõ Hoaøi Myõ laø ngöôøi vaãn thöôøng lui tôùi giuùp ñôõ nhaø vaên, kòp ñöa oâng vaøo beänh vieän. Khoâng theo lôøi khuyeân cuûa baùc só, oâng vaãn coøn chaâm thuoác nhaû khoùi ñeàu ñeàu theo thoùi quen, oâng noùi: “Buoàn cheát, giaø roài!” Hình aûnh cuûa nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân laøm chuùng ta nhôù laïi thi só Ñinh Huøng tröôùc naêm 1968, luùc naøo cuõng cuõng complet, caø vaït, töôm taát vaø hay tìm dòp troø chuyeän vôùi anh em thuoäc theá heä treû. Nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân khoâng coøn laùi xe, nhöng vaãn chòu khoù ngoài quaùn caø pheâ hay tham döï caùc buoåi sinh hoaït ra maét saùch cuûa anh em vaø khoâng queân mua saùch uûng hoä caùc nhaø vaên. OÂng soáng vui vôùi baïn beø vaên ngheä, keå caû baïn beø vong nieân, vôùi vaên chöông, vôùi anh em ñoàng chí hôn laø vôùi gia ñình. OÂng chöa chòu rôøi ngoøi buùt, taùc phaåm “Buùp Xuaân Ñaàu” xuaát baûn vaøo luùc tuoåi ñaõ giaø cuûa nhaø vaên laø moät loaïi hoài kyù, ghi laïi tuoåi thô cuûa nhaø vaên, cuoäc ñôøi cuûa oâng hay laø nhöõng moái tình cuûa moät thôøi tuoåi treû Haø Noäi giôø ñaõ caùch xa. Cuoán saùch cuõng ghi laïi nhöõng hoaït ñoäng cuûa thôøi khaùng chieán choáng Phaùp, choáng Coäng Saûn nhö caùc chöông veà Haø Noäi khaùng chieán, veà khu töï trò Phaùt Dieäm. Xin chuùc möøng cho tuoåi thoï cuûa nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân vaø mong moûi seõ sôùm ñoïc ñöôïc taùc phaåm cuûa oâng. Huy Phöông

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang vôùi... Tieáp trang B1

quyeán ruõ. Ñoù laø khung caûnh khaù sang troïng cuûa nhaø haøng vaø laøn aùnh saùng môø toû aám cuùng trong khi beân ngoaøi trôøi chôït trôû laïnh reùt buoát vaø nhöõng côn möa naëng haït ñang doàn daäp keùo veà. Trong khung caûnh aáy, Giaùo Sö Nguyeãn Ñình Cöôøng trònh troïng vaø thaân thieát noùi veà taùc giaû Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang. Töøng laø ngöôøi vieát khaù nhieàu baøi baùo khoâng chæ trong laõnh vöïc y hoïc maø oâng ñang haønh ngheà, Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang coøn laø moät nhaø khaûo cöùu veà tieáng Vieät, moät nhaø khaûo coå veà vaên minh daân toäc Vieät Nam. Nay thì, theo nhö thö môøi cho bieát, Baùc Só Quang ñaõ “treo oáng nghe” ñeå daønh toaøn thôøi gian vaøo coâng cuoäc tìm toøi, nghieân cöùu veà tieáng Vieät, veà vaên hoùa Vieät. Taùc phaåm ra maét ngaøy hoâm nay coù töïa ñeà laø “Tieáng Vieät Huyeàn Dieäu”. Tröôùc ñaây thì oâng ñaõ daãn chuùng ta, ngöôøi ñoïc oâng, qua ca dao, tuïc ngöõ trong daân gian ñeå thaáy ñöôïc caùi tinh hoa cuûa daân toäc Vieät baèng taùc phaåm “Ca dao, tuïc ngöõ, tinh hoa daân Vieät”. Vaø saép tôùi, oâng laïi keùo chuùng ta veà thôøi xa xöa ñeå cuøng oâng goõ leân nhöõng tieáng troáng ñoàng Ñoâng Sôn vang doäi baùo cho nhaân loaïi bieát veà moät neàn vaên minh, vaên hoùa AÙ Chaâu maø nhö oâng ñaõ tìm thaáy laø caùi noâi cuûa loaøi ngöôøi, trong haøng ngaøn naêm qua ñaõ phaûi taét tieáng vì bò Baéc thuoäc vaø Taây thuoäc. Trôû laïi vôùi cuoäc ra maét saùch “Tieáng Vieät Huyeàn Dieäu” thì khoâng thaáy coù nhöõng nhaân só hoïc giaû, vaên nhaân leân giôùi thieäu taùc giaû, taùc phaåm nhö thöôøng leä maø laø moät cuoäc thuyeát trình lyù thuù cuûa chính taùc giaû veà moät chöông vieát trong taùc phaåm naøy. Ñoù laø chöông 17 trong taùc phaåm coù ñeà töïa laø “Ñöùc Chuùa Gieâ Su noùi ñöôïc tieáng Vieät”. Chuû ñeà naøy ñöôïc loan baùo trong thö môøi ñaõ gôïi söï toø moø trong haàu heát ngöôøi ñoïc oâng vaø coù leõ vì theá maø buoåi ra maét saùch cuûa oâng ñaõ cuoán huùt tôùi gaàn 300 khaùch tham döï, moät con soá hieám hoi trong nhöõng buoåi ra maét saùch. Phaàn nhieàu ngöôøi ñeán tham döï ñeàu y phuïc chænh teà. Baèng nhöõng hình aûnh, bieåu ñoà treân heä thoáng slideshow, Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang ñaõ daãn ngöôøi nghe töø caâu noùi cuoái cuøng cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ Su tröôùc khi böôùc leân thaäp töï giaù laø caâu noùi “baèng tieáng Vieät”. Chuyeän khoù tin maø coù thaät. Baùc Só Quang ñaõ lyù giaûi caâu noùi: “Eli, Eli, lama sa bac tha ni.” cuûa Chuùa treân söï phaân tích cuûa moät nhaø khaûo coå hoïc uyeân baùc, James Churchward. Theo nhaø khaûo coå naøy thì ñoù khoâng phaûi laø tieáng cuûa daân Do Thaùi hay baát cöù cuûa moät xöù Tieåu AÙ naøo vaøo thôøi ñoù. Caâu noùi ñoù ñaõ phieân aâm sai, maø chính ra laø: “Hele, hele, lamat zabac ta ni” Chuùa ñaõ noùi tieáng cuûa vuøng ñaát Meï, töùc laø vuøng ñaát Mu ôû bieån

DAT

Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang ñang trình baøy “Chuùa Gieâ Su noùi tieáng Vieät” tröôùc gaàn 300 khaùn thính giaû töøng laø ñoäc giaû cuûa oâng trong buoåi ra maét saùch taïi Club Blue.

Ñoâng ngaøy xa xöa thuoäc ñòa baøn coå Vieät, nay ñaõ chìm xuoáng loøng bieån nhö vuøng Atlantide beân caän Ñoâng. Vì sao maø Chuùa laïi noùi ñöôïc tieáng cuûa vuøng ñaát Meï (Mu), vaãn theo James Churchward, thì Chuùa ñaõ ñeán nghieân cöùu tieáng linh töï Sacred Inspired Writing trong moät thôøi gian maø giaùo söû cuûa Thieân Chuùa Giaùo cuõng minh xaùc laø “Chuùa Gieâ Su ñaõ vaéng boùng moät khoaûng thôøi gian maø caùc tín ñoà khoâng roõ ngaøi ñi ñaâu.” Tieáp ñoù Baùc Só Quang ñaõ phaân tích caâu noùi treân töøng chöõ nhö sau. Hele laø Hæ oâi (tieáng Vieät coå theo Alexandre de Rhodes) nay laø Hôõi ôi. Lamat laø laøn lam töùc laø laøn khoùi lam (söông muø). Zabac laø sa xuoáng (rôi) maët. Trong coå ngöõ Vieät b laø m ngaøy nay. Coøn ta ni laø ta naøy. Nhö vaäy caâu Chuùa noùi sau cuøng laø “Hôõi oâi, laøn söông muø sa xuoáng maët ta naøy.” Suoát trong phaàn lyù giaûi thuù vò treân Baùc Só Nguyeãn Xuaân

Quang coøn ñeà caäp ñeán nhöõng vaán ñeà lôùn laø vuøng ñaát Meï (Mu) laø nguoàn goác cuûa vaên minh loaøi ngöôøi maø ngoân ngöõ raát gaàn tieáng Vieät. Chaúng haïn nhö danh töø Mu chæ vuøng ñaát naøy cuõng laø tieáng Muï, Meï, Môï trong phaùt aâm cuûa ngöôøi Vieät. Vuøng ñaát Meï naøy coù hai vuøng “thuoäc ñòa” laø Maya Ñoâng AÙ Chaâu vaø Maya Trung Myõ coù thöù tieáng noùi raát gaàn vôùi coå ngöõ Vieät. Töø nhöõng nghieân cöùu phaùn ñoaùn aáy, Baùc Só Nguyeãn Xuaân Quang ñaõ khaúng ñònh laø ñöùc Chuùa Gieâ Su ñaõ noùi tieáng Vieät (Coå Vieät) khi böôùc chaân leân thaäp töï giaù. Ñöôïc nghe cuoäc thuyeát trình lyù thuù ñoù neân vaøo luùc giaûi lao, soá ngöôøi chaïy ra mua saùch “Tieáng Vieät Huyeàn Dieäu” ñaõ gia taêng haún. Nhieàu ngöôøi noân noùng voäi giôû xem ngay, thì quaû thaáy laø moät coâng phu söu taàm nghieân cöùu cuûa moät “baùc” só ñöôïc hieåu theo nguyeân nghóa laø hoïc roäng. Taùc phaåm “Tieáng Vieät Huyeàn

Dieäu” coù taát caû 20 muïc, töø nhöõng phaân tích chöõ caâm, bieán aâm, chöõ laùy, gioáng ñöïc gioáng caùi... cho ñeán nhöõng so saùnh vôùi Dòch Lyù, AÂm Döông trong ngoân ngöõ Vieät ôû mieàn Baéc, mieàn Nam ngöôøi ñoïc coù caûm töôûng laø taùc giaû ñaõ quaù oâm ñoàm nhöng coù ñoïc kyõ môùi thaáy vieäc laøm cuûa taùc giaû thaät caån troïng, söï caån troïng töø thoùi quen thaày thuoác. Maëc daàu coù nhöõng ñoaïn, nhöõng yù ngöôøi ñoïc thaáy hôi khieân cöôõng, nhöng ngöôøi ñoïc cuõng hieåu ngay ñöôïc raèng söï khieân cöôõng neáu coù chæ laø do töø loøng yeâu nöôùc thaúm saâu cuûa taùc giaû. Vaû laïi coâng cuoäc nghieân cöùu naøo cuõng caàn phaûi moät thôøi gian gaïn loïc. Ñieàu ñaùng quí nhaát laø taùc giaû ñaõ ñöa ra ñöôïc nhieàu caùi nhìn môùi veà tieáng Vieät, ngoân ngöõ Vieät ñeå daãn chuùng ta tôùi söï hieåu bieát saâu saéc hôn veà daân toäc Vieät Nam chuùng ta qua nhöõng khaùm phaù khoa hoïc môùi nhaát maø taùc giaû tìm hieåu ñöôïc.

Toå hôïp Nhaõn Khoa Lieân Keát toå chöùc buoåi hoäi hoïa vaø ñaøm luaän Möôøi Böùc Tranh Chaên Traâu LITTLE SAIGON - Toå Hôïp Nhaõn Khoa Lieân Keát (United Eye Care Optometry Group) seõ toå chöùc buoåi hoäi hoïa vaø ñaøm luaän veà Möôøi Böùc Tranh Chaên Traâu (Thaäp Muïc Ngöu Ñoà). Thaäp Muïc Ngöu Ñoà laø moät trong vaøi taùc phaåm vó ñaïi nhaát cuûa thieàn hoïc treân haàu heát moïi laõnh vöïc trong cuoäc soáng hoäi hoïa, thi ca vaø thö phaùp, caàn ñöôïc nghieân cöùu moät caùch nghieâm tuùc. Nhöõng taùc phaåm naøy coøn laø caây caàu noái giöõa khoa hoïc vaø thieàn hoïc. Moät trong nhöõng caây caàu baét noái vôùi Thaäp Muïc Ngöu Ñoà trong khoa hoïc ñöôïc theå hieän qua Thuyeát Luaân Chuyeån (Transtheoriti cal Model) trong phaàn khoa xaõ hoäi vaø taâm lyù Hoa Kyø. Söï phoái hôïp giöõa tö töôûng vaø haønh ñoäng ñeå boå khuyeát cho nhau giöõa tranh chaên traâu vaø thuyeát luaân chuyeån laø moät trong nhöõng vi dieäu thöïc teá nhaát trong cuoäc soáng hieän nay. Noù laø neàn taûng ñeå giaûi thích vaø giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà nghieäm troïng nhö

khuûng boá, xung ñoät hoøa giaûi, soáng laønh maïnh hay ñoài truïy, cai nghieän thuoác laù, röôïu cho ñeán tìm hieåu yù nghóa cuoäc soáng vaø laøm chuû noù. Xin löu yù “thieàn hoïc” ôû ñaây khoâng coøn giôùi haïn trong Phaät Giaùo maø laø moät caùch soáng caân baèng cho moïi ngöôøi baát keå toân giaùo. Trong khoa hoïc, ñaây laø traïng thaùi “tònh” laïi cuûa cô theå haàu caàn baèng phaàn voán quaù ñoäng do ngoaïi löïc gaây ra. Cuoäc ñaøm luaän ñöôïc phuï hoïa bôûi 2 boä söï taäp tranh Thaäp Muïc Ngöu Ñoà. Moät boä tranh treân goã coù phuï ñeà cuûa Thieàn Sö Thích Thanh Töø. Boä kia baèng luïa cuûa thi hoïa só Y Sa. Neáu quí vò coù baát cöù taøi lieäu gì veà boä tranh Thaäp Muïc Ngöu Ñoà töø hình aûnh, aán phaåm, tranh... xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå phaàn hoäi thoaïi ñöôïc theâm phong phuù. Nhöõng chi tieát caàn thieát cuûa buoåi hoäi thoaïi: - Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 512-2004, töø 11 giôø.

- Ñòa ñieåm: Phoøng Maïc Nhaõn Khoa Lieân Keát (United Eye Care), soá 7481 ñöôøng Westminster, thaønh phoá Westminster, ñieän thoaïi (714)893-4560 hay lieân laïc vôùi Baùc Só Huøng Nguyeãn, cell (714) 200-4413. Chöông trình hoäi thoaïi dieãn tieán nhö sau: - Töø 11 giôø ñeán 11 giôø 15: Taï Töï (BS Nhaõn Khoa Huøng Nguyeãn) giôùi thieäu chöông trình. - Töø 11.15 ñeán 11.45: Tö töôûng Thieàn hoïc trong Thaäp Muïc Ngöu Ñoà do Thöôïng Toïa Thích Chôn Thaønh thuyeát trình. - Töø 11.45 ñeán 12.10: Vi dieäu cuûa Ñoâng Taây hoäi ngoä: Thaäp Muïc Ngö Ñoà vaø Lyù Luaân Chuyeån: Taï Töï - Töø 12.10 ñeán 12.15: Coâng boá keát quaû nghieân cöùu: Thieàn vaø Nhaõn AÙp: Taï Töï - Töø 12.15 ñeán 1.45: Maïn ñaøm vaán ñaùp vôùi cöû toïa vaø ñoàng nghieäp - Töø 1.45 ñeán 2.30: Trieån laïm Thaäp Muïc Ngöu Ñoà, thi ca vaø vaên ngheä.


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Phaùp: NBC coâng boá cuoán baêng veà cuoäc soáng Saùch “Vuï AÙn ‘Sieâu Nghieâm Troïng’ Chuû buùt nhaät baùo Le Monde töø chöùc tình caûm cuûa coá Vöông Phi Diana T2-T4" cuûa Taâm Vieät WASHINGTON - Hoâm tuaàn moät laàn tröôùc khi hai Phaùp - Hoâm Thöù kích cao, ñoâi khi quaù nhaïy vaø “Chuyeån Muøa” cuûa Tröông Anh HaiPARIS, 29-11, chuû buùt nhaät baùo caûm ñaõ laøm aûnh höôûng tôùi vò Thöù Ba 30-11, heä thoáng ngöôøi laáy nhau. Diana bieát Le Monde - tôø nhaät baùo haøng theá cuûa tôø baùo voán ñöôïc tieáng truyeàn hình NBC cuûa Myõ baét choàng mình vaãn tieáp tuïc “caëp Thuïy ra maét taïi Quaän Cam ñaàu cuûa Phaùp - ñaõ tuyeân boá töø laø nghieâm tuùc vaø ñaùng tin caäy ñaàu cho trình chieáu caùc cuoán boà” vôùi Parker-Bowles vaø ñaõ

Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa Kyø taïi Washington DC vöøa xuaát baûn hai cuoán saùch quan troïng, vaø seõ ra maét ñoàng baøo Quaän Cam vaøo luùc 2 giôø chieàu ngaøy Thöù Baûy 4 thaùng 12 naêm 2004 taïi Hoäi Quaùn Little Saigon Radio, 15781 Brookhurst St, thaønh phoá Westminster, California. Cuoán thöù nhaát, “Vuï AÙn ‘Sieâu Nghieâm Troïng’ T2-T4" cuûa taùc giaû Taâm Vieät, töôøng thuaät laïi vôùi ñaày ñuû taøi lieäu vaø chi tieát cuoäc ñaáu ñaù ôû thöôïng taàng kieán truùc ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, giöõa moät beân laø Töôùng Leâ Ñöùc Anh cuøng phe nhoùm ñang caàm quyeàn, vôùi moät beân laø Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp, coâng thaàn cuûa cheá ñoä nhöng ñaõ bò cheøn eùp, khinh thöôøng töø vaøi thaäp nieân qua. Nhöõng taøi lieäu tieát loä trong saùch cho thaáy caùc phe nhoùm trong noäi boä ñaûng coäng saûn ñaáu ñaù nhau vôùi nhöõng ñoøn vu caùo raát gian aùc, thöïc chaát chæ laø nhöõng tranh giaønh quyeàn vaø lôïi cuûa caù nhaân vaø beø phaùi. Cuoán thöù nhì, “Chuyeån Muøa,” laø moät tröôøng thieân tieåu thuyeát cuûa nöõ taùc giaû Tröông Anh Thuïy. Boä tieåu thuyeát daøy hôn 800 trang vaø goàm ba taäp Traïm Nghæ Chaân, Ma Loä, Chuyeån Muøa naøy mang moät chuû ñeà maø töø tröôùc ñeán nay coù leõ nhieàu ngöôøi ñaõ nghó ñeán nhöng chöa ai vieát xuoáng trong daïng tieåu thuyeát: Nöôùc Vieät Nam trong töông lai khi lôùp coäng saûn giaø cuõng nhö lôùp ngöôøi choáng coäng keå töø 1945 ñaõ ra ñi heát, thì theá heä treû trong nöôùc vaø haûi ngoaïi coù seõ cuøng nhau baét tay xaây döïng ñaát nöôùc hay khoâng? Maãu soá chung naøo seõ gaén boù hoï laïi vôùi nhau? Taùc giaû Tröông Anh Thuïy ñaõ ñeå trí töôûng töôïng cuøng mô öôùc cuûa mình coäng vôùi nhieàu yeáu toá thôøi söï maø xaây döïng caâu chuyeän cuûa tieåu thuyeát naøy. Caû hai cuoán saùch vöøa ra ñôøi cuûa Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa Kyø ñeàu noùi leân öu tö veà ñaát nöôùc Vieät Nam. Quyù vò coù theå chia seû öu tö aáy baèng caùch ñeán tham döï buoåi ra maét hai cuoán saùch, theo ngaøy giôø vaø ñòa ñieåm ghi ôû treân.

Quan thueá seõ coù caùch dieät tröø naïn buoân maät gaáu PARIS, Phaùp - Chaúng bao laâu nöõa caùc vieân chöùc quan thueá seõ ñöôïc trang bò moät ñoà ngheà ñeå ngaên chaën ngaønh buoân baùn ñang phaùt trieån veà tuùi maät vaø maät gaáu, moùn haøng ñöôïc söû duïng trong y hoïc coå truyeàn cuûa AÙ Chaâu, theo taïp chí New Scientist. Tuùi maät vaø maät, ñöôïc cho laø coù theå chöõa trò beänh phong thaáp, beänh gan vaø nhieàu thöù beänh khaùc, ñang ñöôïc buoân baùn roäng raõi nhöng baát hôïp phaùp taïi vuøng Ñoâng Nam AÙ, khieán moät vaøi chuûng loaïi ñi ñeán bôø dieät vong. Boä duïng cuï, ñöôïc phaùt minh bôûi coâng ty Dòch Vuï DNA Ñôøi Soáng Hoang Daõ cuûa Anh, hoaït ñoäng treân cuøng nguyeân taéc vôùi duïng cuï thöû thai taïi nhaø, tôø tuaàn san khoa hoïc cuûa Anh noùi trong soá seõ xuaát baûn vaøo Thöù Baûy naøy. Noù coù moät khaùng theå seõ phaûn öùng vôùi baûy chaát protein ñaëc bieät ñoái vôùi moãi gioáng gaáu, tröø gaáu truùc, laø loaøi

ít coù tình traïng buoân baùn. Coù yù kieán laø cung caáp cho caùc vieân chöùc quan thueá moät duïng cuï deã söû duïng ñeå keát luaän trong voøng vaøi phuùt laø moät moùn haøng hoaëc moät saûn phaåm coù chöùa caùc chaát baét nguoàn töø gaáu hay khoâng, do ñoù khoûi maát thì giôø vaø toán keùm gôûi maãu tôùi moät phoøng thí nghieäm. Neáu ñöôïc coi laø hieäu nghieäm, nhöõng boä duïng cuï töông töï coù theå ñöôïc cheá taïo cho coïp, höôu, caù maäp vaø caù voi, laø nhöõng loaøi cuõng bò ñe doïa vì naïn buoân baùn baát hôïp phaùp ôû AÙ Chaâu. Vieäc saên gaáu leùn luùt vaø nuoâi gaáu laáy maät ñöôïc coi nhö phoå bieán taïi Trung Quoác, Vieät Nam vaø Nam Haøn, tôø New Scientist noùi. Taïi Trung Quoác, coù tôùi 9,000 con gaáu ñöôïc nuoâi trong nhöõng chieác cuõi nhoû, nôi chuùng phaûi chòu nhöõng ñau ñôùn haøng ngaøy vì bò ruùt maät. (n.n.)

Hai ñeà nghò caûi toå Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác NEW YORK - UÛy ban chuyeân traùch veà vieäc caûi toå Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp quoác vöøa ñöa ra hai ñeà nghò veà vaán ñeà môû roäng toå chöùc naøy. Toång Thö Kyù LHQ Kofi Annan ñang mong muoán caùc thaønh vieân cuûa LHQ phaûi thöïc hieän moät trong hai ñeà nghò naøy trong naêm 2005. UÛy ban chuyeân traùch do chính Toång Thö Kyù LHQ Kofi Annan chæ ñònh, goàm 16 thaønh vieân. Theo ñoù, Hoäi Ñoàng Baûo An caàn phaûi taêng

cöôøng töø 15 thaønh vieân hieän nay leân 24 thaønh vieân. Ñoàng thôøi, tieán trình ra caùc quyeát ñònh quan troïng cuûa HÑBA phaûi coù “söï hieän dieän nhieàu hôn cuûa caùc quoác gia thaønh vieân, ñaëc bieät laø töø caùc nöôùc ñang phaùt trieån”. Hieän nay Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ coù 15 thaønh vieân, trong ñoù coù 5 thaønh vieân thöôøng tröïc vaø 10 thaønh vieân khoâng thöôøng tröïc coù nhieäm kyø luaân phieân 2 naêm. Baûn phuùc trình cuûa cuûa uûy

chöùc. Söï vieäc naøy goùp phaàn laøm phöùc taïp theâm tình hình voán ñaõ khaù raéc roái ñoái vôùi toøa baùo trong thôøi gian gaàn ñaây, töø thaâm thuûng ngaân quyõ, ñoäc giaû quay löng vôùi baùo cho tôùi vieäc nhaân vieân chaùn laøm vieäc. Chuû Buùt Edwy Plenel naêm nay 52 tuoåi, voán laø moät cöïu phoùng vieân ñieàu tra noåi tieáng ôû Phaùp. OÂng töøng ñieàu tra vaø vieát phoùng söï chi tieát raèng Phaùp coù lieân quan tôùi vuï ñaùnh ñaém con taøu cuûa Toå Chöùc Hoøa Bình Xanh ôû caûng Auckland (New Zealand) vaøo naêm 1985. Hieän Plenel cuõng ñang ñöôïc bieát ñeán nhö laø ngöôøi coù nhieàu baèng chöùng phuïc vuï cho scandal nghe troäm ñieän thoaïi do caùc nhaân vieân döôùi quyeàn oâng Mitterrand tieán haønh, thôøi oâng naøy coøn laø toång thoáng Phaùp. OÂng Edwy Plenel nhaän nhieäm vuï chuû buùt baùo Le Monde töø naêm 1996. Khi tuyeân boá töø chöùc, oâng chæ giaûi thích ñôn giaûn: “Toâi muoán quay laïi vôùi thuù vui giaûn dò cuûa vieäc ñieàu tra vaø vieát baùo”. Tuy nhieân, nhieàu ngöôøi khoâng nghó nhö vaäy. Caùc phoùng vieân trong nöôùc cho raèng vieäc ra ñi naøy baét nguoàn töø cung caùch xuaát baûn cuûa toøa soaïn trong thôøi gian gaàn ñaây. Nhieàu baøi baùo coù tính coâng

Moät linh muïc laõnh aùn tuø vì hieáp treû phuï leã CAMBRIDGE, Massachusetts - Hoâm Thöù Tö, moät linh muïc Thieân Chuùa Giaùo La Maõ ñaõ bò tuyeân aùn tuø töø boán naêm röôõi ñeán 5 naêm vì nhieàu laàn hieáp daâm moät caäu trai phuï leã trong thaäp nieân 1980. Linh Muïc Robert Gale hoâm Thöù Ba ñaõ nhaän toäi veà boán toäi traïng hieáp daâm moät ñöùa treû ngay vaøo luùc vieäc tuyeån choïn boài thaåm ñoaøn khôûi söï ñöôïc tieán haønh ñeå xeùt xöû oâng. Caùc coâng toá vieân ñaõ yeâu caàu moät baûn aùn töø 10 ñeán 12 naêm, nhöng vò thaåm phaùn ñaõ quyeát ñònh moät haïn tuø ngaén hôn, seõ tieáp theo baèng moät thôøi kyø quaûn cheá 25 naêm. Nhöõng vuï taán coâng tình duïc ñaõ dieãn ra taïi giaùo xöù St. Jude ôû Waltham giöõa nhöõng naêm 1980 vaø 1985 khi naïn nhaân, hieän giôø 34 tuoåi, ôû trong khoaûng 14, 15 tuoåi. Caùc coâng toá vieân noùi caäu trai ñaõ bò oâng Gale laïm duïng

khoaûng hai laàn moät thaùng. Luaät sö cuûa oâng Gale ñaõ coá tìm caùch ñeå toøa baùc boû caùc caùo traïng, lyù luaän raèng vaøo luùc nhöõng toá caùo ñöôïc noäp vaøo thaùng Taùm naêm 2002, thôøi hieäu 15 naêm cho toäi hieáp daâm ñaõ heát haïn. Nhöng caùc coâng toá vieân noùi oâng Gale ñaõ di chuyeån ñi New Hamshire, laøm ngöng ñoàng hoà veà quy cheá caùc giôùi haïn. OÂng Gale ñaõ vieän lyù do oâng chæ ñi New Hamshire ñeå thaêm ngöôøi chò vaø thöïc söï vaãn soáng ôû Boston. Moät thaåm phaùn ñaõ khoâng chòu baùc boû vuï kieän, doïn ñöôøng cho moät cuoäc xeùt xöû. Gale, hieän 63 tuoåi, laø moät trong vaøi chuïc linh muïc bò caùo buoäc sôø moù trong haøng ngaøn trang taøi lieäu cuûa giaùo hoäi ñöôïc coâng boá vaøo naêm ngoaùi. OÂng Gale, hieän vaãn laø moät linh muïc, ñang trong tình traïng nghæ pheùp haønh chaùnh.

ban chuyeân traùch veà caûi toå HÑBA seõ ñöôïc chính thöùc coâng boá vaøo Thöù Naêm 2-12, ñeà nghò naâng soá thaønh vieân cuûa toå chöùc quyeàn löïc nhaát LHQ töø 15 leân 24. Hai ñeà xuaát do uûy ban chuyeân traùch noùi treân ñöa ra bao goàm: (1) Taêng theâm 6 thaønh vieân thöôøng tröïc khoâng coù quyeàn phuû quyeát, goàm Chaâu AÙ: 2, Chaâu Phi: 2, Chaâu AÂu: 1 vaø Chaâu Myõ: 1, coäng theâm 3 thaønh vieân khoâng thöôøng tröïc vôùi nhieäm kyø 2 naêm. Toång soá thaønh vieân Hoäi

Ñoàng Baûo An LHQ sau khi môû roäng laø 24. Hieän nay Ñöùc, Nhaät Baûn, Brazil vaø AÁn Ñoä ñang tìm kieám cô hoäi trôû thaønh thaønh vieân thöôøng tröïc môùi cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An, vaø Ñöùc ñang coù döï ñònh seõ ñeä trình moät nghò quyeát leân Ñaïi Hoäi Ñoàng LHQ veà vaán ñeà naøy trong thaùng tôùi. Tuy nhieân, YÙ phaûn ñoái Ñöùc giaønh ñöôïc chieác gheá naøy, töông töï Pakistan phaûn ñoái AÁn Ñoä, Mexico vaø Argentina phaûn ñoái Brazil. Caùc nöôùc Chaâu Phi ñang caïnh tranh ñeå laøm thaønh

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

baäc nhaát nöôùc Phaùp. Ñieàu naøy daãn tôùi vieäc ñoäc giaû quay löng vôùi tôø baùo ñaõ nhieàu naêm thaân thuoäc vôùi hoï. Khoaûng 100 trong toång soá 750 nhaân vieân toøa soaïn seõ bò caét giaûm vaøo cuoái naêm nay. Quaù trình taùi ñaàu tö cho tôø baùo, öôùc tính toán khoaûng gaàn 60 trieäu USD, cuõng coù cô khoâng thöïc hieän ñöôïc, bôûi cho tôùi thôøi ñieåm naøy, doanh thu cuûa hoï ñaõ suït giaûm khoaûng 30 trieäu USD so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Tuy vaäy, oâng Jean-Marie Colombani, giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa Le Monde vaãn cho raèng vieäc vò chuû buùt töø chöùc laø moät maát maùt lôùn vaø tôø baùo seõ phaûi ñöông ñaàu vôùi moät giai ñoaïn töông ñoái khoù khaên. Nhöng oâng cuõng toû ra raát töï tin: “Duø theá naøo, chuùng ta vaãn seõ vöôït qua vaø vöõng böôùc ñi leân” Le Monde ñöôïc thaønh laäp naêm 1944 taïi thuû ñoâ Paris theo leänh cuûa Toång Thoáng Charles de Gaulle. Nhöõng khoù khaên hoï ñang gaëp phaûi cuõng laø vaán ñeà chung cuûa baùo chí nöôùc naøy hieän nay: Löôïng baùo löu thoâng giaûm ñeàu daãn tôùi lôïi nhuaän thaáp. Hieän chæ khoaûng 15% daân Phaùp ñoïc nhaät baùo, tyû leä thaáp nhaát trong soá caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån.

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

baêng video, trong ñoù vöông phi xöù Wales keå laïi chuyeän ñaõ yeâu moät nhaân vieân laøm vieäc cho hoaøng gia. Naøng cuõng noùi thaúng veà cuoäc soáng tình duïc vôùi Thaùi Töû Charles. Vieân caûnh saùt hoaøng gia Barry Mannakee, ngöôøi ñöôïc cho laø ngöôøi yeâu cuûa Diana, thieät maïng trong tai naïn xe maùy naêm 1987. Vöông Phi noùi trong cuoán baêng: “Hoùa ra laø anh aáy bò toáng coå ra ngoaøi roài bò gieát. Phaûi noùi raèng ñoù laø cuù ñaùnh maïnh nhaát trong ñôøi toâi. Toâi nghó anh aáy ñaõ bò khöû”. Diana cho bieát chæ gaëp Thaùi Töû Charles 13 laàn tröôùc leã cöôùi. Cuoäc soáng tình duïc cuûa hai ngöôøi cuõng raát haïn cheá. Vöông Phi khaúng ñònh: “Choàng toâi khoâng bao giôø yeâu caàu chung ñuïng. Cöù khoaûng 3 laàn moät tuaàn, vaø toâi nghó ñoù laø thoùi quen”. Vöông phi cho bieát thaùi töû thöôøng gaëp ngöôøi tình (Camilla Parker-Bowles) 3

noùi chuyeän naøy vôùi Nöõ Hoaøng Elizabeth II. “Toâi tôùi gaëp nöõ hoaøng, vaø nöùc nôû. Toâi noùi, Con neân laøm gì? Baø noùi, ta khoâng bieát con neân laøm gì. Khoâng theå thuyeát phuïc Charles ñöôïc nöõa roài”. Caùc cuoán baêng coâng boá hoâm nay do Peter Settelen, thaày daïy kyõ naêng giao tieáp cho vöông phi, quay töø naêm 1992-1993. OÂng baùn cho NBC sau moät cuoäc tranh chaáp phaùp lyù vôùi gia ñình Diana. Vöông phi laøm vieäc vôùi Settelen trong 16 thaùng. NBC cho bieát caùc cuoán baêng ñöôïc ghi trong phoøng khaùch cuûa Diana, ñöôïc che giaáu nhieàu naêm sau khi vöông phi qua ñôøi vaø traûi qua moät cuoäc ñaáu phaùp lyù keùo daøi nhieàu thaùng ôû toøa aùn Anh Quoác. Keânh truyeàn hình Myõ nhaän ñònh noù cho ngöôøi ta moät caùi nhìn khaùc haún veà vò vöông phi so vôùi khi naøng xuaát hieän tröôùc coâng chuùng.

Ngöôøi Myõ maát 500 trieäu ñoâla moãi naêm vì naïn löøa ñaûo treân Internet NEW YORK.- Theo moät thoáng keá môùi ñaây, chæ tính rieâng ôû Hoa Kyø moãi naêm coù tôùi 500 trieäu USD chaïy vaøo tuùi nhöõng keû chuyeân löøa ñaûo treân Internet. Soá tieàn naøy coù ñöôïc nhôø vieäc ñaùnh caép thoâng tin veà soá theû tín duïng, taøi khoaûn ngaân haøng, soá an sinh xaõ hoäi vaø caùc thoâng tin caù nhaân khaùc. Soá thoáng keâ treân ñöôïc NACHA - moät toå chöùc thanh toaùn ñieän töû phi lôïi nhuaän cuûa Hoa Kyø, thöïc hieän. NACHA ñaõ laáy yù kieán cuûa 1,300 ngöôøi duøng Internet, trong ñoù haàu nhö taát caû ñeàu cho raèng hieåm hoïa phising ñaõ dieãn bieán döôùi nhieàu hình thöùc tính vi ñeán möùc khoù coù theå nhaän ra. Hôn 1/3 trong soá naøy cho bieát moãi tuaàn ñeàu nhaän ñöôïc ít nhaát moät e-mail löøa ñaûo; 7

trong soá 10 ngöôøi ñöôïc hoûi cho bieát ñaõ töøng gheù thaêm caùc website giaû maïo maø khoâng heà tôùi vì chuùng ñöôïc thieát keá trong gioáng nhö thaät; hôn 10% ñöôïc hoûi cho raèng hoï töøng laø naïn nhaân cuûa phising. Taát caû ngöôøi duøng Internet ñaõ vaø ñang ñöùng tröôùc nguy cô phising ñeàu cho raèng caùc coâng ty caàn phaûi coù bieän phaùp höõu hieäu, maø cuï theå laø phaùt trieån coâng ngheä môùi ñeå ngaên chaën naïn ñaùnh caép tröïc tuyeán ñang ngaøy caøng gia taêng. Theo öôùc tính NACHA, moãi naêm ngöôøi tieâu thuï Hoa Kyø phaûi moùc haàu bao khoaûng 500 trieäu USD cho nhöõng keû chuyeân löøa ñaûo qua maïng. Neáu tính toång coäng treân toaøn theá giôùi, con soá naøy seõ laø raát lôùn, vaø theo öôùc tính coù theå leân tôùi haøng tyû ñoâla.

vieân thöôøng tröïc HÑBA laø Nigeria, Nam Phi vaø Ai Caäp. Nhöõng nöôùc naøy cho raèng moät quoác gia Arab caàn coù maët trong soá caùc thaønh vieân thöôøng tröïc trong HÑBA. (2) Theâm 8 thaønh vieân môùi vôùi nhieäm kyø 4 naêm. Moãi khu vöïc Chaâu Phi, Chaâu AÙ, Chaâu AÂu vaø Chaâu Myõ coù 2 ñaïi dieän. Ngoaøi ra, coøn coù moät thaønh vieân khoâng thöôøng tröïc nhieäm kyø 2 naêm. Toång soá thaønh vieân Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ theo ñeà nghò naøy cuõng laø 24. Baát kyø moät söï thay ñoåi naøo trong moät cô quan cuûa LHQ caàn phaûi ñöôïc 2/3 trong soá 191 thaønh vieân cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng LHQ thoâng qua, vaø khoâng bò 5 thaønh vieân thöôøng tröïc phuû quyeát. Anh, Phaùp vaø Nga ñaõ nguï yù seõ uûng hoä cho Ñöùc, Brazil, AÁn Ñoä vaø Nhaät Baûn vaøo

chieác gheá thöôøng tröïc cuûa HÑBA, nhöng Trung Quoác vaãn chöa chaéc chaén laém veà vaán ñeà uûng hoä cho Nhaät Baûn. Chính quyeàn Bush cuõng haïn cheá uûng hoä Ñöùc vaøo chieác gheá naøy, vaø chæ leân tieáng uûng hoä cho Nhaät Baûn. Ñöùc töøng phaûn ñoái cuoäc chieán Iraq do Hoa Kyø caàm ñaàu. 16 thaønh vieân cuûa uûy ban chuyeân traùch veà vieäc caûi toå HÑBA do oâng Anand Panyarachun, cöïu thuû töôùng Thaùi Lan phuï traùch. UÛy ban naøy coøn coù söï tham gia cuûa oâng Brent Scowcroft, cöïu coá vaán an ninh quoác gia cuûa Hoa Kyø, oâng Yevgeni Primakov, cöïu thuû töôùng Nga, oâng Tieàn Kyø Saâm, cöïu ngoaïi tröôûng Trung Quoác, vaø oâng Amr Moussa, ngöôøi Ai Caäp, chuû tòch Lieân Ñoaøn Arab.

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TAØI LIEÄU THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

Lieân Hieäp Quoác vaø vuï aùn Nguyeãn Ñan Queá ÑINH TÖØ THÖÙC Keát luaän môùi ñaây cuûa Lieân Hieäp Quoác veà vieäc Coäng Saûn Vieät Nam ñoäc ñoaùn baét giam Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá coù theå laø moät trôû ngaïi cho Vieät Nam xin gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Quoác Teá (WTO), vaø thöông toån tôùi moái bang giao vôùi Hoa Kyø. Ñieàu mæa mai laø coá gaéng cuûa nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam trong vieäc kìm haõm Baùc Só Queá ñaõ ñem laïi haäu quaû hoaøn toaøn traùi ngöôïc: Töø choã moät y só treû trung ngoaøi 30 tuoåi, ít ngöôøi bieát tôùi khi bò baét laàn ñaàu vaøo naêm 1978, sau ba laàn bò baét vôùi gaàn 20 naêm trong tuø, Baùc Só Queá ñaõ ngoaïi luïc tuaàn, ñöôïc caû toå chöùc lôùn vaø quan troïng nhaát theá giôùi laø Lieân Hieäp Quoác, bieát tôùi nhö moät bieåu töôïng kieân trì tranh ñaáu cho töï do daân chuû taïi Vieät Nam. Vuï Baùc Só Queá bò baét laàn thöù ba xaûy ra vaøo naêm 2003, khi oâng leân tieáng vaøo ngaøy 13-3, toá caùo tröôùc dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc laø ôû Vieät Nam khoâng coù töï do thoâng tin, vì taát caû caùc cô quan truyeàn thoâng ñeàu laø coâng cuï tuyeân truyeàn cho quan ñieåm sai, loãi thôøi cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. OÂng bò baét ngaøy 17-3. Theo lyù do chính thöùc ñöôïc nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam ñöa ra, BS Queá bò baét vì vi phaïm ñieàu

80 Boä Hình Luaät, quy ñònh veà toäi giaùn ñieäp, vaø seõ bò truy toá veà toäi naøy sau khi keát thuùc ñieàu tra. Trong hôn 16 thaùng tröôùc khi ra toøa, oâng ñaõ bò giam giöõ trong tình traïng coâ laäp (incommunicado), khoâng ñöôïc gaëp caû thaân nhaân vaø luaät sö. Dö luaän phaûn öùng khaù maïnh veà vuï baét giöõ naøy, vì oâng khoâng coøn “voâ danh”, hay ít ngöôøi bieát tôùi nhö khi bò baét laàn ñaàu naêm 1978. Nhieàu toå chöùc quan troïng treân theá giôùi ñaõ taëng oâng giaûi thöôûng, ñeå ghi nhaän thaønh tích tranh ñaáu khoâng ngöøng cuûa oâng, nhö Giaûi Raoul Wallenberg do Cô Sôû Nhaân Quyeàn Quoác Hoäi (Congressional Human Rights Foundation) taëng naêm 1994; Giaûi Nhaân Quyeàn cuûa toå chöùc Töôûng Nieäm Robert F. Kennedy (Robert F. Kennedy Memorial) taëng naêm 1995; Giaûi Hellman/ Hammett cuûa Quan Phoøng Nhaân Quyeàn (Human Rights Watch) naêm 2002; Giaûi Nhaân Quyeàn Heinz Pagels cuûa Haøn Laâm Vieän Khoa Hoïc Nöõu Öôùc (New York Academy of Sciences) naêm 2004; Baèng Töôûng Leä veà Duõng Caûm Daân Söï cuûa Northcote Parkinson Fund naêm 2004; vaø Giaûi Nhaân Quyeàn cuûa Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam naêm 2004. Ngoaøi ra, töø hôn möôøi

Hoài kyù Vieát treân “gaùc buùt” NGUYEÃN THUÏY LONG Thôøi gian vaãn laëng leõ troâi ñi. Vaøo ngaøy 30 thaùng Tö, ngöôøi ta aên möøng ngaøy giaûi phoùng mieàn Nam. Möôøi naêm ñaõ qua, toâi ñaõ qua moät phuøa ñi tuø. ÔÛ tuø ra phaûi laøm ñuû thöù ngheà ñeå soáng, cuõng gian nan cöïc khoå laém, nhöng coù saù gì. Thaønh phoá ñoåi khaùc vaø con ngöôøi cuõng coù nhieàu ñoåi thay. Trong ñoù coù giôùi baïn beø cuûa toâi coù ngöôøi naém ñöôïc thôøi cô phaát leân, ngöôøi ñôøi soáng khoán naïn, ngöôøi ngaát ngö vaø cuõng coù ngöôøi ñaõ cheát. Cheát choùc laø leõ thöôøng tình cuûa trôøi ñaát, cuûa soá meänh. Chaúng taïi ai caû, ñöøng ñoå toäi cho ai heát. Moät caâu luaän veà caùi cheát, raát bình daân vaø toâi thaáy cuõng raát chính xaùc laø caâu “Trôøi keâu ai ngöôøi naáy daï”. Ngoan ngoaõn nhö con cöøu theá laø xong. Vaän soá trôøi cho coù chöøng ñoù thoâi, heát nhieäm vuï ôû theá gian thì veà. Ngöôøi ta coi theá gian nhö laø moät coõi taïm. Coù gì ñaùng than thôû ñaâu. Trong caùi coõi taïm naøy coù nhöõng ñieàu vui ñaùo ñeå vaø coù

nhöõng ñieàu buoàn thoái ruoät gan. Nhìn cuoäc ñôøi buoàn hay vui laø töï mình, hoaëc thaáy khoâi haøi maø baät ra tieáng cöôøi. Ñoù laø chuyeän cuûa mình, cuûa ta, cuûa ngöôøi. Toâi cuõng buoàn cöôøi qua nhieàu chuyeän laém, trong suoát thôøi gian coøn söùc lao ñoäng böôn chaûi trong thaønh phoá. Nhaø baùo Leâ Phöông Chi ñaõ moät laàn nhaéc ñeán toâi, goïi toâi laø ñöùa con hoang trong thaønh phoá Hoà Chí Minh. Baøi baùo naøy ñaêng ôû tôø Ñaát Môùi, xuaát baûn beân Canada. Toâi laø moät gaõ lang thang, khoâng hoä khaåu, khoâng chöùng minh thö nhaân daân, can toäi cö nguï baát hôïp phaùp treân caên nhaø mình laøm chuû. Toâi thaät khoâng bieát ñöôøng naøo maø laàn moø cho cuoäc soáng cuûa mình. Caây buùt nguy hieåm ñaõ phaûi gaùc leân roài. Baøi baùo aáy coù leõ laøm xuùc ñoäng moät soá baïn beø toâi ôû beân kia ñaïi döông. Ngöôøi ñaàu tieân ôû nöôùc ngoaøi toâi nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ laø anh baïn Ñoã Quyù Toaøn ôû Canada, coù leõ laø 100USD. Do

naêm nay, naêm naøo Baùc Só Queá cuõng ñöôïc ñeà cöû nhaän Giaûi Nobel Hoøa Bình . OÂng cuõng ñöôïc toå chöùc AÂn Xaù Quoác Teá môøi laø hoäi vieân danh döï suoát ñôøi... Ngoaøi phaûn öùng töùc thôøi cuûa caùc nhaø laäp phaùp Hoa Kyø, UÙc vaø AÂu Chaâu, ngaøy 23 thaùng 9, 2003 moät vaên thö do 12 nhaân vaät töøng ñöôïc Giaûi Nobel cuøng kyù teân, göûi cho thuû töôùng Vieät Nam, yeâu caàu traû töï do cho Baùc Só Queá. Ñaây laø vieäc laøm hieám coù, vì ít khi moät soá ñoâng nhaân vaät uy tín nhö vaäy cuøng kyù teân trong moät vaên thö, tröïc tieáp can thieäp cho moät caù nhaân. Ngaøy 30-3-2004, nhaân kyû nieäm moät naêm ngaøy Baùc Só Queá bò baét laïi, 15 nhaân vaät töøng ñöôïc Giaûi Nhaân Quyeàn Robert F. Kennedy cuøng kyù teân trong moät vaên thö khaùc, yeâu caàu traû töï do cho Baùc Só Queá. Ngaøy 3-6, 2004, coäng taùc vôùi toå chöùc Töôûng Nieäm Robert F. Kennedy, toå chöùc Töï Do Baây Giôø (Freedom Now) ñaõ göûi thænh nguyeän thö (Petition) tôùi Nhoùm Haønh Ñoäng veà Giam Giöõ Ñoäc Ñoaùn thuoäc UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác (United Nations Human Rights Commission Working Group on Arbitrary Detention). Noäi dung thænh nguyeän thö trình baøy vieäc

Bieám hoïa VAL phaûn aûnh yù kieán taùc giaû, Moïi goùp yù xin lieân laïc VALcartoon@hotmail.com

Töï do baùo chí NGUYEÃN ÑAÏT THÒNH

Töï do baùo chí laø moät quyeàn caên baûn trong nhöõng nhaân quyeàn, vaø laø phöông tieän ñaáu tranh baèng ngoân luaän haàu baûo ñaûm cho con ngöôøi coù quyeàn laøm ngöôøi. Töï do baùo chí laø voõ khí giuùp con ngöôøi choáng laïi teä traïng giam giöõ traùi pheùp, boùc loät nhaân coâng quaù ñaùng, taäp trung taøi saûn quoác gia vaøo tuùi tö höõu cuûa moät thieåu soá ñeå maëc daân ngheøo ñoùi khoå ñeán möùc phaûi baùn vôï, ñôï con cho ngoaïi quoác... vaø nhieàu teä traïng khaùc. Ngöôøi laøm baùo söû duïng Tieáp trang B7 töï do baùo chí nhö caùi aùo giaùp

LTS: Nguyeãn Thuïy Long, moät nhaø vaên coù nhieàu taùc phaåm noåi tieáng xuaát baûn tröôùc 30-4-1975. Sau bieán coá lòch söû naøy, oâng bò chính quyeàn coäng saûn giam caàm raát nhieàu naêm. Hoài kyù Vieát treân “gaùc buùt” ñöôïc nhaø Vaên Ngheä xuaát baûn laø moät buùt kyù goùi gheùm taát caû nhöõng hình aûnh ñau khoå cuûa giôùi caàm buùt ôû mieàn Nam Vieät Nam sau cuoäc ñoåi ñôøi. Moät trong nhöõng chöông quan troïng döôùi ñaây giuùp quí ñoäc giaû coù theå caûm nhaän ñöôïc ñieàu aáy. Xin trích:

coâ Taâm, em ruoät nhaïc só Trònh Coâng Sôn mang veà. Toâi ñang ngoài vaù xe ñaïp ôû leà ñöôøng coâ nhaén tin cho toâi, ñöa toâi ñeán nhaø Trònh Coâng Sôn laõnh tieàn. Toâi caûm ñoäng gheâ laém, cuøng Sôn Moác ngoài uoáng “nöôùc maét queâ höông”. Ñoà moài ñöa cay coù tí thòt. Laàn laõnh tieàn aáy, toâi ñöôïc ngöôøi giao tieàn quay phim ghi hình vaø ghi aâm caån thaän. Toâi cöù ngôù ra, hoûi raèng coù phaûi toâi ñöôïc ñoùng “xi la ma” khoâng? Coâ Taâm traû lôøi raèng khoâng, ñoù laø thuû tuïc baét buoäc thoâi. Ñeå chöùng minh raèng chính toâi ñaõ nhaän ñöôïc tieàn cuûa baïn beø nôi xa giuùp ñôõ. Toâi cuõng nhaän ñöôïc moät soá tieàn giuùp ñôõ cuûa baïn beø ôû nôi xa göûi veà hoaëc veà thaêm queâ höông trao taän tay toâi. Giuùp ñôõ nhau chaúng coù ñieàu kieän gì heát. Trong taäp hoài kyù naøy toâi xin tri ôn, trong ñôøi toâi bò boû rôi daøi daøi. Trong ñôøi soáng ñi hoang, lang thang trong thaønh phoá

toâi bieát ñöôïc nhieàu chuyeän vui laém. Nhaø vaên, nhaø thô, nhaø baùo Uyeân Thao, chuû buùt nhaät baùo Soùng Thaàn, bò ñi hoïc taäp caûi taïo, ôû cuøng chung moät traïi hoïc taäp vôùi toâi. Toâi ñöôïc veà tröôùc. Uyeân Thao coøn bò giam giöõ maõi sau maáy naêm anh môùi ñöôïc veà. Toâi gaëp laïi anh ôû heûm 220 ñöôøng Tröông Minh Giaûng (nay laø Leâ Vaên Só) ôû nhôø chuøa cuûa sö Ñaïi Haûi beân caïnh Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaïn Haïnh. Anh phaûi laøm ngheà maây-tre-laù ñeå kieám aên, anh hieän ñan maønh maønh, löông höôùng eøo uoät, nhöng cuõng phaûi soáng thoâi nhö nhöõng ngöôøi khaùc. Uyeân Thao cho toâi bieát vôï cuûa Lyù Ñaïi Nguyeân laø chò Mai Tuyeát An, moät ngöôøi nöõ coù maùu ñaáu tranh, ñaõ töøng tranh ñaáu kòch lieät thuôû choáng Ngoâ Ñình Dieäm. Nay yeân phaän nuoâi choàng trong tuø vaø nuoâi baày con nhoû baèng ngheà baùn veù soá daïo.

baûo veä hoï trong luùc hoï choáng nhöõng teä ñoan, haø laïm. Do ñoù nhöõng chính quyeàn ñoäc taøi, nhöõng cheá ñoä aùp böùc thöôøng va chaïm vôùi kyù giaû vaø thaúng tay ñaøn aùp hoï baèng tuø toäi, giam caàm, ñoâi khi coøn gieát troùc nöõa. Toå chöùc “Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi” (PKB) laø moät toå chöùc tranh ñaáu cho töï do baùo chí. Moät trong nhöõng hình thöùc tranh ñaáu cuûa hoï laø choáng vieäc baét giam kyù giaû chæ vì hoï laøm söù maïng truyeàn thoâng. Moãi naêm PKB toå chöùc moät Vôï con cuûa baïn beø hieän coøn trong voøng lao lyù thì nhaát ñònh phaûi ñeán thaêm roài. Toâi hoûi Uyeân Thao: - Chò aáy vaø caùc chaùu hieän giôø ôû ñaâu? - Hieän vaãn ôû ngay trong heûm naøy. - Toâi queân maát nhaø roài vì laâu quaù khoâng tôùi. - Vaãn nhaø cuõ nhöng baây giôø vaøo ñöôïc cuõng khoù khaên laém. Thöù nhaát laø baø aáy ñi baùn veù soá suoát ngaøy, thöù hai laø muoán vaøo nhaø phaûi leo thang nhö khæ. - Sao kyø vaäy, toâi muoán hoûi raèng taïi sao laïi coù vuï leo thang vaøo nhaø... - Chuyeän gì cuõng coù theå xaûy ra ñöôïc thoâi. Ñuùng vaäy, chuyeän gì cuõng coù theå xaûy ra ñöôïc! Trong töû vi cuûa Lyù Ñaïi Nguyeân cung ñieàn traïch, töùc laø nhaø cöûa cuûa anh xaáu, nhöng anh laïi coù cung noâ boäc (baïn beø) toát. Anh khoâng coù nhaø cöûa ñöùng teân mình, cuõng ñöôïc baïn beø giuùp ñôõ cho nhaø ôû, cuõng cöûa cao nhaø roäng nhö ai (ôû treân laàu). Anh ôû nhôø nhaø baïn beø töø hoài naøo ñeán giôø, coù soå gia ñình (cheá ñoä cuõ) ñoåi laïi laø hoä khaåu (ñöông kim cheá ñoä) neân gia ñình anh coi caên nhaø ñoù nhö nhaø cuûa mình. Lyù Ñaïi Nguyeân ñi tuø, vôï con vaãn ôû caên nhaø ñoù, ôû treân laàu vaø ñi

“Ngaøy Yeåm Trôï Kyù Giaû Ñang Bò Giam Caàm” ñeå nhaéc nhôû moïi ngöôøi laø teä traïng naøy vaãn coøn laø moät ñe doïa ñoái vôùi neàn töï do baùo chí. Naêm nay, ngaøy 11/24, hoï toå chöùc laàn thöù 15 ngaøy kyû nieäm nhaéc nhôû vieäc giam caàm kyù giaû ngay tröôùc toøa thò chính Ba Leâ vì 2 phoùng vieân Phaùp bò quaân Iraq baét laøm con tin hieän vaãn coøn bò giam giöõ taïi Iraq. PKB cho bieát treân toaøn theá giôùi hieän ñang coù 198 ngöôøi soáng trong tuø chæ vì phuïc vuï cho töï do baùo chí; 128 ngöôøi laø kyù giaû, vaø 70 ngöôøi coøn laïi phuïc vuï hoaït ñoäng thoâng tin ñieän töû. Nhöõng quoác gia giam giöõ ngöôøi laøm truyeàn thoâng ñaõ vi phaïm ñieàu thöù 19 cuûa Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn. Trong baûn lieät keâ nhöõng quoác Tieáp trang B8

kieám aên. Baø vôï anh, chò Mai Tuyeát An khoâng neà haø vaát vaû, laøm thaân “con coø laën loäi bôø ao”. Nhaø chuû ôû phía döôùi, haèng ngaøy phaûi kieám mieáng aên cöïc nhoïc quaù, neân “noåi maùu taàm baäy” tìm ñöôøng “vöôït bieân” boû queâ höông maø ñi. Thuôû ñoù, vôùi toäi danh ñoù, nhaø cuûa ñöông söï ñöông nhieân bò nieâm phong tröôùc khi bò tòch thu. Ngöôøi vöôït bieân laø phaïm toäi vôùi ñaûng vaø nhaø nöôùc, bò cho ra rìa, maát quyeàn coâng daân. AÙc haïi moät ñieàu chò Mai Tuyeát An vaø caùc con laïi ôû treân laàu, coù hoä khaåu rieâng, khoâng “phaûn quoác” troán ñi nöôùc ngoaøi neân chò vaãn ôû an toaøn. Nhaø nöôùc luoân coi troïng ngöôøi daân, khoâng tô haøo töø muõi kim sôïi chæ cuûa daân, ñuùng tinh thaàn ngaøy ñaàu giaûi phoùng ñaõ tuyeân boá. Coù ñöôïc ghi aâm phaùt thanh caû nöôùc cuøng bieát, theá giôùi cuõng bieát. Vaäy thì caên nhaø döôùi bò tòch thu, bò nieâm phong chôø xöû lyù laø chuyeän cuûa noù. Laàu treân chò Mai Tuyeát An ôû thì khoâng. AÙc haïi quaù, caû ngoâi nhaø aáy chæ coù moät caàu thang ñi leân laàu, caàu thang naèm phía trong caên nhaø döôùi. (Nghóa laø ngöôøi ôû laàu treân muoán ñi leân hoaëc xuoáng phaûi qua caên nhaø döôùi). Chính quyeàn ñòa phöông khoâng giaûi Tieáp trang B8

DAT


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Lieân Hieäp Quoác vaø vuï aùn... Tieáp trang B6

Baùc Só Queá ñaõ bò nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam baét giam moät caùch ñoäc ñoaùn, vi phaïm luaät phaùp quoác teá. Söû duïng thaåm quyeàn theo Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác, Nhoùm Haønh Ñoäng yeâu caàu chính phuû Vieät Nam giaûi thích veà nhöõng lôøi toá caùo trong thænh nguyeän thö. Qua vaên thö ngaøy 17-6, 2004, Ñaïi Söù Ngoâ Quang Xuaân, ñaïi dieän nhaø caàm quyeàn Vieät Nam traû lôøi raèng caùc töï do phaùt bieåu vaø töï do thoâng tin ñeàu ñaõ ñöôïc quy ñònh roõ raøng trong Hieán Phaùp vaø luaät phaùp Vieät Nam. Vaên thö noùi raèng nhöõng toá caùo lieân can ñeán vuï Baùc Só Queá ñeàu khoâng ñuùng söï thaät, vaø Baùc Só Queá ñaõ bò baét vì phaïm ñieàu 80 Hình Luaät Vieät Nam. Ñaïi Söù Xuaân coøn baûo ñaûm vôùi LHQ laø khi ra toøa, Baùc Só Queá seõ ñöôïc xeùt xöû theo thuû tuïc coâng baèng. Ngaøy 29-7, 2004, trong moät phieân toøa ngaén nguûi, kín vaø khoâng phuø hôïp vôùi thuû tuïc xeùt xöû coâng baèng, Baùc Só Queá ñaõ bò keâu aùn 30 thaùng tuø, veà toäi “lôïi duïng caùc quyeàn daân chuû ñeå laøm phöông haïi tôùi quyeàn lôïi cuûa Nhaø nöôùc”. Thay vì ñieàu 80, Baùc Só Queá ñaõ bò truy toá theo ñieàu 258 Boä Hình Luaät. Maáy tuaàn tröôùc ñoù, caùc oâng Phaïm Queá Döông vaø Traàn Khueâ cuõng bò xeùt xöû veà cuøng toäi danh, moãi ngöôøi bò keát aùn 19 thaùng tuø, vöøa ñuû ñeå ñöôïc tha vaøo cuoái thaùng. Ngöôøi ta khoâng hieåu taïi sao Baùc Só Queá ñaõ bò xöû naëng hôn gaàn moät naêm. Coù theå vì oâng xuaát thaân töø mieàn Nam, voán laø ñaát cöïu thuø trong cuoäc chieán ñaõ chaám döùt töø 30 naêm tröôùc. Nhieàu nhaø laäp phaùp Hoa Kyø vaø caùc toå chöùc lôùn nhö AÂn Xaù Quoác Teá (Amnesty International) vaø Quan Phoøng Nhaân Quyeàn (Human Rights Watch) ñaõ lôùn tieáng chæ trích dieãn tieán vaø keát quaû vuï xöû Baùc Só Queá. Ñaøi Tieáng Noùi Hoa Kyø (VOA), qua baøi bình

luaän ngaøy 6-8, 2004, phaûn aûnh quan ñieåm chính thöùc cuûa Chính Phuû Hoa Kyø baèng caùch nhaéc laïi quan ñieåm cuûa giaùm ñoác UÛy Ban Baûo Veä Kyù Giaû, laø “Baùc Só Queá bò giam giöõ vì oâng ñaõ khoâng laøm gì khaùc hôn laø haønh söû quyeàn hieán ñònh cuûa mình veà töï do phaùt bieåu”. Ngaøy 30-8, 2004, Töï Do Baây Giôø ñaõ noäp cho Nhoùm Haønh Ñoäng LHQ baûn ñaùp öùng (Response) vaên thö traû lôøi cuûa nhaø caàm quyeàn Vieät Nam. Theo ñoù, Vieät Nam khoâng chöùng toû ñöôïc lyù do taïi sao Baùc Só Queá ñaõ bò baét. Nhoùm Haønh Ñoäng cuûa Lieân Hieäp Quoác veà Giam Giöõ Ñoäc Ñoaùn, trong Khoùa Hoïp thöù 40, ñaõ coù keát luaän veà noäi vuï, mang teân Opinion No. 19/ 2004, vaøo ngaøy 16-9, 2004, vaø göûi cho Vieät Nam tröôùc, ñeå ñôïi ñaùp öùng. Trong voøng hai thaùng, nhaø caàm quyeàn Vieät Nam vaãn tieáp tuïc giam giöõ Baùc Só Queá. Cuoái cuøng, Nhoùm Haønh Ñoäng ñaõ göûi keát luaän traïng cho Freedom Now ñeå phoå bieán vaøo ngaøy 15-11, 2004. Ngöôøi ta ñöôïc bieát Nhoùm Haønh Ñoäng Lieân Hieäp Quoác goàm caùc thaåm phaùn ñaïi dieän 5 quoác gia: Algeria, Paraguay, Taây Ban Nha, Hung Gia Lôïi, vaø Ba Tö. Qua keát luaän traïng 18 ñieåm, Nhoùm Haønh Ñoäng nhaän ñònh raèng nhaø caàm quyeàn Vieät Nam ñaõ khoâng cung caáp ñöôïc moät caùch chi tieát nhöõng caùo buoäc Baùc Só Queá ñaõ vi phaïm ñieàu 80 maø chæ tuyeân boá toång quaùt laø nhöõng lôøi toá caùo khoâng ñuùng söï thaät. Döïa treân nhöõng söï kieän ñaõ xaûy ra, Nhoùm Haønh Ñoäng ñöa ra keát luaän qua ba ñieåm choùt, laø caùc ñieåm 16, 17, vaø 18: 16: ...Haønh ñoäng cuûa Baùc Só Queá chæ bao goàm vieäc haønh söû moät caùch oân hoøa quyeàn töï do cuûa oâng veà tö töôûng vaø phaùt bieåu, ñaõ ñöôïc bao goàm nôi ñieàu 19 cuûa Tuyeân Ngoân Hoaøn Vuõ veà Nhaân Quyeàn, vaø ñieàu 19 cuûa Coâng Öôùc Quoác teá veà Caùc Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò, maø Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam laø

moät thaønh vieân. 17: Vieäc töôùc ñoaït töï do cuûa Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá laø ñoäc ñoaùn, traùi vôùi ñieàu 19 cuûa Tuyeân Ngoân Hoaøn Vuõ veà Nhaân Quyeàn, vaø ñieàu 19 cuûa Coâng Öôùc Quoác Teá veà Caùc Quyeàn Daân söï vaø Chính Trò, maø CHXHCNVN laø moät thaønh vieân. 18: Vì nhaän thaáy Baùc Só Queá ñaõ bò giam giöõ ñoäc ñoaùn, Nhoùm Haønh Ñoäng yeâu caàu nhaø caàm quyeàn CHXHCNVN laøm moïi bieän phaùp caàn thieát ñeå cöùu vaõn tình theá haàu phuø hôïp vôùi caùc theå thöùc thoâng thöôøng vaø nhöõng nguyeân taéc bao goàm trong Tuyeân Ngoân Hoaøn Vuõ veà Nhaân Quyeàn vaø Coâng Öôùc Quoác teá veà Caùc Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò. Ñieàu 19 Tuyeân Ngoân Hoaøn Vuõ veà Nhaân Quyeàn quy ñònh: “Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn töï do quan nieäm vaø phaùt bieåu; quyeàn naøy bao goàm töï do duy trì quan ñieåm maø khoâng bò can thieäp vaø ñöôïc tìm kieám, thu nhaän vaø phoå bieán tin töùc vaø yù kieán baèng moïi phöông tieän truyeàn thoâng vaø khoâng keå bieân giôùi”. Ñieàu 19 Coâng Öôùc Quoác Teá veà caùc Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò: “1. Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn duy trì quan ñieåm maø khoâng bò can thieäp. “2. Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn töï do phaùt bieåu; quyeàn naøy bao goàm töï do tìm kieám, nhaän vaø phoå bieán thoâng tin vaø yù kieán ñuû loaïi, khoâng phaân bieät bieân giôùi, baèng lôøi noùi, chöõ vieát hay chöõ in, baèng hình thöùc ngheä thuaät hay qua moïi phöông tieän truyeàn thoâng khaùc. “3. Vieäc haønh söû caùc quyeàn truø lieäu bôûi ñoaïn 2 cuûa ñieàu naøy ñi ñoâi vôùi nhöõng nghóa vuï ñaëc bieät vaø traùch nhieäm. Bôûi ñoù noù coù theå bò nhöõng giôùi haïn, nhöng ñieàu naøy chæ ñöôïc truø lieäu bôûi luaät phaùp vaø trong tröôøng hôïp caàn thieát: (a) Ñeå toân troïng nhöõng quyeàn vaø danh tieáng cuûa ngöôøi khaùc; (b) Ñeå baûo veä an ninh quoác gia, traät töï coâng coäng, hay söùc khoûe coâng coäng hoaëc ñaïo lyù”. Qua dieãn tieán vuï aùn Baùc Só

Nguyeãn Ñan Queá vaø keát luaän cuûa Nhoùm Haønh Ñoäng Lieân Hieäp Quoác, coù theå ruùt tæa ñöôïc nhöõng nhaän xeùt sau ñaây: 1. Khoùa hoïp thöù 40 cuûa Nhoùm Haønh Ñoäng thuoäc UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác ñaõ dieãn ra nhö moät phieân toøa, nguyeân ñôn thuï uûy laø toå chöùc Freedom Now, bò caùo laø nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam. Keát quaû vuï xöû laø bò caùo coù toäi ñaõ giam giöõ Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá moät caùch ñoäc ñoaùn, vi phaïm ñieàu 19 cuûa Tuyeân Ngoân Hoaøn Vuõ veà Nhaân Quyeàn naêm 1948, vaø ñieàu 19 Coâng Öôùc Quoác Teá veà Caùc Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò naêm 1966. 2. Nhìn vaøo thaønh phaàn Nhoùm Haønh Ñoäng LHQ, ngöôøi ta thaáy haàu heát ñeàu laø ñaïi dieän nhöõng quoác gia voán thaân thieän vôùi Vieät Nam. Nhöõng quoác gia naøy khoâng coù lyù do gì ñeå thieân vò moät caù nhaân nhö Baùc Só Queá, vaø xeùt xöû baát coâng vôùi moät quoác gia hoäi vieân cuûa LHQ nhö Vieät Nam. 3. Khaùc vôùi luaät phaùp quoác gia, coù tính caùch aùp ñaët treân moïi coâng daân, duø ñoàng yù hay khoâng. Luaät phaùp quoác teá, nhö Coâng Öôùc veà Caùc Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò, chæ coù hieäu löïc vôùi nhöõng quoác gia kyù teân thöøa nhaän. Vieät Nam ñaõ chính thöùc kyù teân chaáp nhaän Coâng Öôùc naøy, chaúng nhöõng coù nghóa vuï thi haønh noù, maø vôùi tö caùch hoäi vieân LHQ töø naêm 1977, coøn coù nhieäm vuï baûo veä Coâng Öôùc. Khi LHQ chính thöùc quy traùch Vieät Nam vi phaïm ñieàu 19 Coâng Öôùc, döôùi maét quoác teá, Vieät Nam laø moät thaønh vieân xaáu. 4. Moät thaùng tröôùc phieân toøa, nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam vaãn xaùc nhaän baèng vaên thö chính thöùc vôùi LHQ laø Baùc Só Queá ñaõ vi phaïm ñieàu 80 Boä Hình Luaät. Nhöng roài Baùc Só Queá ñaõ bò truy toá theo ñieàu 258. Roõ raøng laø noùi moät ñaøng, laøm moät neûo. Coù theå vì LHQ ñoøi Vieät Nam phaûi chöùng minh Baùc Só Queá ñaõ vi phaïm ñieàu 80, vaø vì khoâng laøm ñöôïc ñieàu naøy, ñaõ

phaûi truy toá Baùc Só Queá theo ñieàu 258. Moät quoác gia maø haønh ñoäng nhö vaäy, laøm sao gaây ñöôïc uy tín treân tröôøng quoác teá? 5. Sau khi coù keát luaän chính thöùc, LHQ ñaõ daønh taùm tuaàn leã ñeå bò caùo, töùc nhaø caàm quyeàn Vieät Nam coù ñuû thôøi gian vaø cô hoäi töï söûa laïi sai laàm cuûa mình. Nhöng cheá ñoä Haø Noäi ñaõ khoâng laøm gì caû, tieáp tuïc giam giöõ Baùc Só Queá. Cuoái cuøng, LHQ ñaõ göûi keát luaän cho nguyeân ñôn, laø Freedom Now ñeå coâng boá, vaøo ngaøy 15-11, 2004. Caùc haõng thoâng taán lôùn treân theá giôùi ñaõ ñaëc bieát chuù yù baèng caùch loan nhöõng baûn tin chi tieát, vôùi töïa ñeà raát baát lôïi cho Vieät Nam, ví duï: “LHQ Buoäc Toäi Vieät Nam Vi Phaïm Luaät Quoác Teá Trong Vieäc Caàm Tuø Ñoái Laäp” (töïa cuûa AFP), hay “LHQ Keâu Goïi Phoùng Thích Nhaø Baát Ñoàng Chính Kieán Vieät Nam Nguyeãn Ñan Queá” (töïa cuûa AP). Khi nhaän ñöôïc keát luaän cuûa Nhoùm Haønh Ñoäng, neáu Vieät Nam mau choùng söûa sai theo khuyeán caùo, thì ñaõ traùnh ñöôïc tieáng xaáu tröôùc dö luaän quoác teá. 6. Sau khi keát kuaän veà vuï aùn ñaõ ñöôïc coâng boá, neáu Vieät Nam vaãn tieáp tuïc giam giöõ Baùc Só Queá, ñieàu naøy coù theå hieåu nhö thaùi ñoä thaùch thöùc. LHQ khoâng theå boû tuø chính quyeàn Vieät Nam, nhöng dö luaän theá giôùi seõ nghó gì veà moät nöôùc chaúng nhöõng xöû teä vôùi coâng daân nöôùc mình, coøn vi phaïm luaät leä quoác teá, vaø thaùch thöùc caû toå chöùc lôùn nhaát theá giôùi maø chính mình laø thaønh vieân? Nhöõng baûn tin cuûa caùc haõng thoâng taán lôùn treân ñaây seõ khieán caùc doanh nhaân theá giôùi nghó gì tröôùc khi hoï quyeát ñònh laøm aên vôùi moät chính quyeàn coù thaønh tích baát haûo nhö vaäy? 7. Neáu Vieät Nam laø moät nöôùc coøn trong tình traïng coâ laäp, chæ bieát theo luaät röøng nhö thôøi chieán tranh, coù leõ cuõng khoâng caàn quan taâm nhieàu tôùi yù kieán cuûa LHQ. Nhöng Vieät Nam ñang taäp teãnh böôùc vaøo theá giôùi vaên minh vì nhu caàu soáng coøn cuûa

chính mình, khieán cho vieäc töï taïo moät hình aûnh ñaøng hoaøng laø ñieàu caàn thieát. Caùi hình aûnh cuûa nhaø caàm quyeàn Vieät Nam qua vuï aùn Baùc Só Queá chöùng toû moät nhoùm caàm quyeàn khoâng bieát caùch cö xöû cho phaûi ñaïo: Ñoái noäi, ngöôïc ñaõi thay vì haõnh dieän veà nhöõng coâng daân hieám coù cuûa mình ñöôïc theá giôùi kính neå nhö Baùc Só Queá; Ñoái ngoaïi, vi phaïm nhöõng luaät leä quoác teá chính mình ñaõ thöøa nhaän, thay vì phaûi toân troïng vaø baûo veä. 8. Ngaøy 6-10, 2004, trong khi keát kuaän cuûa LHQ ñaõ naèm trong tay nhaø caàm quyeàn Vieät Nam nhöng chöa ñöôïc coâng boá, 54 nhaø laäp phaùp Hoa Kyø thuoäc caû hai ñaûng Daân Chuû vaø Coäng Hoøa, goàm 12 nghò só vaø 42 daân bieåu ñaõ kyù teân trong hai vaên thö göûi cho Chuû Tòch Nhaø Nöôùc Vieät Nam Traàn Ñöùc Löông, yeâu caàu traû töï do cho Baùc Só Queá. Vaên thö nhaán maïnh: “Giam giöõ Baùc Só Queá, ngöôøi tröôùc ñaây töøng bò chính quyeàn cuûa oâng caàm tuø vì haønh vi baát baïo ñoäng trong vieäc coå voõ nhaân quyeàn, ñaõ taïo ra tình traïng khoù chòu khoâng caàn thieát trong moái bang giao Myõ Vieät maø chuùng toâi hy voïng ñöôïc sôùm giaûi quyeát”. Vaên thö noùi theâm: “Maëc daàu coù söï tieáp tuïc hôïp taùc giöõa chính quyeàn cuûa chuùng ta veà nhieàu maët, nhieàu nghò só tieáp tuïc quan taâm nghieâm troïng veà tình traïng nhaân quyeàn taïi quyù quoác. Vieäc oâng ñoái xöû vôùi Baùc Só Queá hoài gaàn ñaây chæ laøm taêng theâm moái quan taâm cuûa chuùng toâi”. 9. Naêm möôi tö nhaø laäp phaùp trong Quoác Hoäi Lieân Bang Hoa Kyø laø moät soá löôïng ñaùng keå, vaø qua lôøi leõ khoâng caàn uùp môû trong vaên thö, ñaõ cho thaáy roõ hoï muoán noùi gì. Ñieàu ñaùng chuù yù laø, trong khi Nghò Só John Kerry, moät ñoàng minh coá cöïu cuûa cheá ñoä Haø Noäi bò thaát cöû, caùc nhaø laäp phaùp voán tích cöïc uûng hoä Baùc Só Queá ñeàu taùi ñaéc cöû vôùi tæ leä cao, duø hoï thuoäc ñaûng Daân Chuû hay Coäng Hoøa. Ví duï hai Tieáp trang B8

BEÄNH VIEÄN ORANGE COAST MEMORIAL MEDICAL CENTER Haân Haïnh Thoâng Baùo TRUNG TAÂM TIM MAÏCH MÔÙI cuûa Beänh vieän ñaõ hoaït ñoäng

THUYEÁT TRÌNH Y TEÁ VEÀ :

Beänh Vieâm Gan

Quí vò coù bieát laø hieän nay taïi Myõ, coù treân ba trieäu ngöôøi ñang mang sieâu vi khuaån vieâm gan C maø hoï khoâng heà bieát? Coù bieát laø ngöôøi Vieät Nam thöôøng bò nhieãm vi khuaån vieâm gan B vaø C nhieàu nhaát khoâng? Ñeå tìm hieåu veà söï nguy hieåm, caùch phoøng ngöøa beänh vieâm gan vaø nhöõng phöông phaùp chöõa trò môùi, beänh vieän Orange Coast Memorial xin kính môøi quí vò ñeán tham döï buoåi thuyeát trình mieãn phí do baùc só thuoäc beänh vieän trình baøy. THUYEÁT TRÌNH VIEÂN:

Baùc Só Ñaëng Phi Long, M.D.

NGAØY & GIÔØ: Thöù Baûy tuaàn naøy ngaøy 04 thaùng 12, 2004. Töø 1:00 giôø tröa ñeán 3:00 giôø chieàu

ÑÒA ÑIEÅM: PHOØNG: CONFERENCE ROOM A Beänh Vieän Orange Coast Memorial Medical Center

Coù Giaûi Khaùt & Thöùc AÊn Nheï

Chöông Trình MemorialCare Senior Plus

9920 Talbert Avenue, Fountain Valley - CA 92708 - Goùc Brookhurst vaø Talbert Orange Coast Memorial laø moät beänh vieän hoaït ñoäng baát vuï lôïi tröïc thuoäc heä thoáng MemorialCare Medical Centers, bao goàm caùc beänh vieän Long Beach Memorial, Anaheim Memorial, Miller Children’s Hospital taïi Long Beach Memorial, vaø Saddleback Memorial ôû Laguna Hills.

714-378-7403

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Lieân Hieäp Quoác vaø vuï aùn... Tieáp trang B7

Daân Bieåu Coäng Hoøa Tom Davis vaø Frank Wolf, cuøng vôùi Daân Bieåu Daân Chuû Jim Moran, ñeàu thaéng vôùi tæ leä treân 60% taïi nhöõng ñôn vò oâng Bush thua phieáu oâng Kerry. Trong khi ñoù, Daân Bieåu Loretta Sanchez thuoäc ñaûng Daân Chuû, nhöng ñaõ taùi ñaéc cöû taïi ñôn vò maø cöû tri goác Vieät baàu cho oâng Bush tôùi treân 60%. *** Vieät Nam ñaõ töøng boû lôõ nhieàu cô hoäi quyù baùu trong coâng cuoäc ñöa ñaát nöôùc ra khoûi tình traïng chaäm tieán vaø ngheøo ñoùi. Vì ñaàu oùc heïp hoøi vaø thieáu khaû naêng nhìn xa, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ laøm cho vieäc taùi laäp bang giao vôùi Hoa Kyø, böôùc ñaàu trong tieán trình hoäi nhaäp theá giôùi, bò chaäm treã ñuùng 20 naêm. Baây giôø, neáu chæ vì vuï aùn Baùc Só Queá khieán cho moái lieân laïc giöõa Vieät Nam vaø theá giôùi, nhaát laø Hoa Kyø bò thöông toån, ñöa ñeán vieäc Vieät Nam gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) bò trôû ngaïi, ñoù laø söï thieät haïi voâ cuøng lôùn lao. Hy voïng nhaø caàm quyeàn Vieät Nam bieát ñaët quyeàn lôïi quoác gia treân heát, vaø ñuû tænh taùo ñeå nhìn ra ñieàu nay.

Töï do baùo chí Tieáp trang B6

gia vi phaïm vieäc giam giöõ kyù giaû, nhaät tu ngaøy 10/27/04, toå chöùc PKB ghi nhaän Baéc Haøn laø nöôùc vi phaïm naëng neà nhaát, vaø 4 nöôùc vi phaïm ít nhaát laø Phaàn Lan, Iceland, Norway vaø Netherlands. Hoa Kyø ñöùng haïng 17 neáu chæ caên cöù theo soá kyù giaû bò giam giöõ ñeå xeáp haïng, nhöng neáu tính caû nhöõng vieäc hoï chaø ñaïp töï do baùo chí taïi Iraq ñeå ñaùnh giaù thì PKB xeáp Hoa Kyø ñöùng vaøo haøng thöù 135 trong soá 166 quoác gia. Xin nhaéc laïi ñaây chæ laø quan ñieåm rieâng cuûa PKB. Toå chöùc PKB chæ trích Hoa Kyø ngaên caám hoaït ñoäng saên tin cuûa phoùng vieân truyeàn thoâng taïi Iraq, vaø töø choái khoâng ñieàu tra nghieâm chænh veà caùi cheát cuûa 5 kyù giaû trong luùc hoï phuïc vuï taïi Iraq. PKB cuõng chæ trích Hoa Kyø kieåm soaùt gaét gao nhöõng kyù giaû ñeán thaêm vieáng traïi Guantanamo, nôi giam giöõ tuø Trung Ñoâng, nhöõng ngöôøi bò baét trong chieán tranh nhöng laïi bò phuû nhaän quyeàn tuø binh. Hoï yeâu caàu kyù giaû khoâng ñöôïc neâu leân baát cöù caâu hoûi naøo lieân quan ñeán sinh hoaït cuûa traïi.

PKB coøn leân aùn Hoa Kyø laø “moät chieàu” trong vieäc Nguõ Giaùc Ñaøi chæ trích taïp chí Army Times thieáu toân kính nieàm thöông taâm cuûa nhöõng gia ñình töû só khi tôø baùo naøy in hình binh só Hoa Kyø töû thöông, vaø vieäc Hoa Kyø phaûn ñoái baùo chí ñaêng aûnh quaân nhaân Myõ bò quaân Iraq baét, naïi ra Thoûa Öôùc Geneva, khoaûn baûo veä nhaân phaåm tuø binh. PKB chæ trích chính quyeàn Myõ moät chieàu vì Myõ khoâng heà ñoøi toân troïng ñieàu khoaûn naøy khi hoï ñem hình aûnh Saddam Hussein bò baét vaø ñem hình aûnh hai ñöùa con töû traän cuûa Saddam leân beâu rieáu treân truyeàn hình vaø in treân baùo chí raát nhieàu laàn. Coù theå Myõ quan nieäm boá con Saddam Hussein khoâng phaûi laø tuø binh, cuõng nhö hoï ñaõ coi nhöõng ngöôøi Trung Ñoâng bò giam taïi nguïc Guantanamo khoâng phaûi laø tuø binh. PKB coøn ñaùnh giaù töï do baùo chí cuûa Hoa Kyø treân vieäc Hoa Kyø baét giöõ 20 kyù giaû trong naêm 2003. PKB lieät keâ nhöõng kyù giaû döôùi ñaây trong danh saùch bò Hoa Kyø baét. 1. Anh nhieáp aûnh vieân Thomas Sjoerup cuûa tôø baùo Ñan Maïch Ekstra Bladet, bò baét giöõ nhieàu tieáng ñoàng hoà taïi phi tröôøng Los Angeles, bò caûnh saùt chuïp hình, laên tay, giaûo nghieäm DNA, roài bò truïc xuaát vaøo thaùng 3/2003. 2. Anh nhieáp aûnh vieân Gary Gaynor, tuaàn baùo Tucson Citizen, bò baét ngaøy 5 thaùng 3/03 khi anh chuïp aûnh caûnh saùt giaûi taùn khoaûng 30 ngöôøi bieåu tình choáng chieán tranh Iraq taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Arizona. Gaynor trình theû baùo chí vaø töø choái khoâng tuaân leänh caûnh saùt baûo anh rôøi khoûi hieän tröôøng, cho ñeán luùc caûnh saùt baét anh, doïa seõ truy toá anh veà toäi xaâm nhaäp tö saûn, vaø tòch thaâu maùy chuïp hình cuûa anh neáu anh khoâng chòu kyù teân nhìn nhaän anh coù xaâm nhaäp khuoân vieân vieän ñaïi hoïc. Gaynor kyù teân vaø ruùt lui, nhöng sau naøy vaãn bò truy toá. 3. Anh Kurt Malarstedt, phaùi vieân cuûa Nhaät Baùo Thuïy Só Dagens Nyheter, ñöôïc tôø baùo naøy gôûi sang Myõ ñeå phuï traùch tin töùc veà chieán tranh Iraq, bò baét ngay khi xuoáng ñeán Phi Tröôøng Hoa Thònh Ñoán ngaøy 3/20 vì lyù do anh khoâng coù chieáu khaùn baùo chí. Tröôùc khi bò truïc xuaát, anh bò caûnh saùt hoûi cung, laên tay, chuïp hình, vaø bò caám khoâng ñöôïc goïi ñieän thoaïi. Do ñoù toøa Ñaïi Söù Thuïy Só ñaõ khoâng can thieäp giuùp anh ñöôïc. 4. Anh phoùng vieân Phaùp Alexandre Alfonsi, thuoäc ñaøi truyeàn hình “Tele 7 Jours” bò

töø choái khoâng cho nhaäp caûnh taïi Phi Tröôøng Los Angeles ngaøy 5/10, cuõng vì toäi khoâng coù chieáu khaùn baùo chí. Hai phoùng vieân truyeàn hình khaùc cuõng ngöôøi Phaùp, qua loït traïm kieåm soaùt Di Truù khoâng gaëp khoù khaên nhö Alfonsi, nhöng roài cuõng bò baét trôû laïi. Caû ba ngöôøi bò giam 26 tieáng ñoàng hoà, roài sau ñoù bò truïc xuaát. Danh saùch 20 kyù giaû naïn nhaân vaø tröôøng hôïp cuûa töøng ngöôøi seõ raát daøi neáu lieät keâ ñaày ñuû. Ñeå chæ keå laïi moät vaøi vuï ñaëc bieät, chuùng ta coù theå noùi ñeán tröôøng hôïp cuûa phoùng vieân Corey Kilgannon vaø nhieáp aûnh vieân Librado Romero, caû hai cuøng laøm vieäc vôùi tôø The New York Times. Ngaøy 8/13 hoï duøng thuyeàn ñi vaøo vuøng bieån gaàn Phi Tröôøng Nöõu Öôùc ñeå ñieàu tra veà vuï 3 ngöôøi chaøi löôùi maát tích taïi ñaây ngaøy hoâm tröôùc. Coast Guard baét hoï vaø caûnh caùo laø hoï coù theå bò phaït 5 naêm tuø vaø $50,000 vì ñaõ ñi vaøo vuøng caám. Coast Guard tha anh Kilgannon nhöng giam anh Romero vì anh naøy coù tieàn aùn vi caûnh veà toäi ñi xe ñaïp treân sidewalk. Moät vuï ngoä nghónh khaùc laø vuï coâ Celeste Fraser Delgado, tuaàn baùo Miami New Times, bò baét ngaøy 11/20 khi caûnh saùt thaáy coâ phoûng vaán nhöõng ngöôøi bieåu tình choáng laïi thoûa öôùc Nafta (North American Free Trade Agreement). Coâ bò buoäc vaøo toäi baát tuaân leänh caûnh saùt, vaø toäi baát baïo ñoäng choáng vieäc caûnh saùt baét coâ. Anh phoùng vieân Iraq Mohamed Hassan Alawi, cuûa haõng thoâng taán INA ñöôïc leänh phaûi rôøi khoûi Hoa Kyø trong voøng 15 ngaøy vôùi toaøn boä gia ñình anh. Alawi soáng taïi Nöõu Öôùc, ñaëc traùch theo doõi vaø vieát tin töùc Lieân Hieäp Quoác. Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø kheùp anh vaøo toäi coù hoaït ñoäng nguy haïi cho an ninh Hoa Kyø. Anh rôøi khoûi Nöõu Öôùc ngaøy 02/14/03; ba ngaøy sau, Iraq truïc xuaát anh Greg Palkot, phoùng vieân cuûa ñaøi truyeàn hình Fox News. Hai phoùng vieân ngöôøi AÛ Raäp khaùc coäng taùc vôùi ñaøi truyeàn hình Al-Jazeera, ñaëc traùch veà thò tröôøng chöùng khoaùn NYSE, bò truïc xuaát ngaøy 3/24/03 vì lyù do ñaøi naøy phoå bieán hình aûnh tuø binh Myõ. UÛy Ban Baûo Veä Kyù Giaû, moät toå chöùc cuûa Hoa Kyø, can thieäp cho hai anh naøy vaø ñöôïc NYSE traû lôøi hoï quan nieäm ñaøi Al-Jazeera laø moät cô sôû truyeàn thoâng voâ traùch nhieäm. Nhöng 5 ngaøy sau leänh truïc xuaát ñöôïc huûy boû. VIEÄT NAM ÑÖÔÏC PKB xeáp haïng 131 trong baûng thöù töï goàm 139 quoác gia ít hay

nhieàu toân troïng töï do baùo chí. Soá thöù töï caøng cao thì thaønh tích chaø ñaïp töï do baùo chí caøng khieáp ñaûm. PKB nhaän xeùt laø toaøn boä baùo chí, ñaøi phaùt thanh, vaø ñaøi truyeàn hình taïi Vieät Nam ñeàu laø taøi saûn cuûa nhaø nöôùc. Kyù giaû Vieät Nam khoâng coù choã vieát, do ñoù khoâng xaûy ra nhieàu ñuïng chaïm giöõa ngöôøi laøm baùo vôùi coäng saûn. PKB leân aùn Coäng Saûn Vieät Nam keàm keïp toaøn boä sinh hoaït truyeàn thoâng ñeán noãi Vieät Nam khoâng coøn nhieàu kyù giaû ñoäc laäp ñeå cho chuùng baét giam. Thaùng 5/2003 tôø Quaân Ñoäi Nhaân Daân (QÑND) vieát baøi phuû nhaän baûn töôøng trình cuûa PKB. Coäng saûn vieát trong tôø baùo naøy laø taïi Vieät Nam ñang coù moät cuoäc “nôû roä cuûa truyeàn thoâng... vaø tình traïng nôû roä naøy laø thaønh quaû cuûa chính saùch phoái hôïp giöõa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ñeå baûo ñaûm quyeàn nhaân daân ñöôïc bieát ñaày ñuû tin töùc.” Traû lôøi veà vieäc ñaøn aùp nhöõng ngöôøi söû duïng löôùi ñieän töû ñeå choáng coäng vaø loan tin chính xaùc, tôø QÑND noùi coäng saûn phaûi ngaên chaën nhöõng tin töùc tai haïi, ñaëc bieät laø nhöõng tin khích ñoäng baïo löïc vaø khieâu daâm. Vu vaï vaø beâu xaáu ñoái laäp vaãn laø laäp tröôøng hôn 60 naêm kieân trì cuûa caùc “ñoàng chí.” PKB neâu leân tröôøng hôïp cuûa oâng Nguyeãn Ñình Huy, 71 tuoåi, vaãn coøn ñang bò giam chæ vì toäi keâu goïi toân troïng töï do tö töôûng, vaø Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá ngöôøi saùng laäp ra tôø baùo bí maät Töông Lai, vaãn coøn ñang bò giam duø tình traïng söùc khoûe cuûa oâng suy giaûm. Thaùng 6 vöøa roài, toå chöùc AÂn Xaù Quoác Teá phoå bieán 2 chæ thò cuûa Phoøng Chính Trò coäng saûn noäi dung cho thaáy baûn chaát ngoå ngaùo vaø voâ lieâm sæ cuûa Coäng Saûn Vieät Nam. Chuùng goïi nhöõng kyù giaû choáng cheá ñoä laø boïn “ñieäp vieân toäi phaïm”, vaø keát toäi nhöõng cô quan truyeàn thoâng ngoaïi quoác laø “xuùi giuïc baïo ñoäng ñeå phuû nhaän lyù töôûng xaõ hoäi.” Ñoái vôùi chuùng tin töùc

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 chính xaùc laø moät nguy cô coù tieàm naêng laät ñoå cheá ñoä. Coäng saûn thöôøng xuyeân khuaáy phaù nhöõng ñaøi phaùt thanh ngoaïi quoác, nhaát laø nhöõng ñaøi Vieät ngöõ, nhö ñaøi Phaùt Thanh AÙ Chaâu Töï Do, vaø ngaên chaën nhöõng maïng löôùi ñieän töû. PKB noùi chöông 69 cuûa Hieán Phaùp Coäng Saûn VN baûo ñaûm töï do baùo chí, nhöng moïi kyù giaû haønh ngheà trong tinh thaàn töï do ñeàu deã bò vu vaøo toäi vi phaïm bí maät quoác gia vaø gaây baát an, nhöõng toäi bò xöû theo hình luaät. Toå chöùc ñaáu tranh PKB chæ coù khaû naêng tìm ñöôïc taøi lieäu chæ trích nhöõng nöôùc coâng khai vi phaïm töï do baùo chí nhö Hoa Kyø; ngöôïc laïi hoï khoâng bieát gì nhieàu veà nhöõng haø khaéc truyeàn thoâng cuûa Vieät Coäng böng bít toaøn boä söï thaät. Ngoaøi 2 khuoân maët choáng ñoái noåi tieáng Nguyeãn Ñan Queá vaø Nguyeãn Ñình Huy, PKB chæ coøn neâu leân ñöôïc nhöõng tröôøng hôïp Buøi Minh

Quoác, Haø Syõ Phu, Buøi Taân Sôn Ñình, Hoaøng Thieân Nga vaø Voõ Ñaéc Danh. Coâ Nga, phoùng vieân cuûa tôø nhaät baùo Tieàn Phong, bò hai ngöôøi ñaøn oâng ñoát chieác xe cuûa coâ taïi Dak Lak ngay tröôùc cöûa nhaø coâ hoâm 4/20/03. CUOÄC ÑAÁU TRANH ñoøi hoûi nhaân quyeàn, trong ñoù coù quyeàn töï do ngoân luaän, cuûa ngöôøi Vieät Nam trong nöôùc vaø haûi ngoaïi, ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû vaø ñaåy ñöôïc Vieät Coäng vaøo theá suy nhöôïc; tuy nhieân ñoaïn ñöôøng coøn laïi vaãn voâ cuøng daøi. Ñieàu ñaùng möøng laø khí theá ñaáu tranh cuûa ngöôøi Vieät Nam moãi ngaøy moät taêng tröôûng, ñöôïc khích leä bôûi nhöõng thaønh coâng ñang trôû thaønh cuï theå, trong luùc phöông tieän truyeàn thoâng ñieän töû moãi ngaøy moät tieán boä khieán Vieät Coäng khoù choáng ñôõ hôn. Maët khaùc khí theá vaø thuû ñoaïn ñeø neùn cuûa Vieät Coäng moãi ngaøy moät moøn moûi, taøn luïi. Nguyeãn Ñaït Thònh

Hoài kyù Vieát treân “gaùc buùt”

ñöôïc pheùp ñi ra nöôùc ngoaøi. Toâi ñaõ ngoài treân caên laàu aáy vôùi Lyù Ñaïi Nguyeân noùi chuyeän vôùi nhau veà beänh traïng ngaøy cuoái cuøng tröôùc khi gia ñình anh ra ñi. Khi chia tay, Lyù Ñaïi Nguyeân trao vaøo tay toâi thuoác uoáng cho ñôõ bònh. Khi toâi giôû ra thì ñoù laø tieàn, moät traêm ngaøn ñoàng. Toâi traân troïng nhöõng ñoàng tieàn cuûa baïn beø giuùp ñôõ vaø traân troïng thaùi ñoä giuùp ñôõ moät caùch teá nhò. Coù moät ñoäc giaû cuõ hoûi toâi, laáy caûm höùng ñaâu maø vieát, trong khi ñang gaùc buùt, ñang bò giaùn tieáp caám haønh ngheà. Ngoøi buùt toâi khoâng beû cong thì cuõng cuøn roài, ñaàu oùc vì khoå quaù maø trôû neân ngu muoäi hoaëc coù moät chuùt “khuøng ñieân ba trôïn” trong maùu. Khoâng ñaâu, ñaàu toâi vaãn coøn nguyeân veïn, toâi khoâng gaùc buùt maø ngoài vieát treân gaùc buùt. Caûm höùng cuûa toâi laø nhöõng chuyeän xaûy ra quanh toâi. Nhö chieác thang treân nhaø Lyù Ñaïi Nguyeân - Mai Tuyeát An. Khoâng thì cuûa chính toâi, baïn

Tieáp trang B6

quyeát vaán ñeà khuùc maéc aáy. Cöûa leân caàu thang bò ñoùng laïi vaø nieâm phong luoân. Ñeán noãi chieác xe ñaïp cuûa con chò An boû döôùi caàu thang cuõng phaûi chòu chung soá phaän giam caàm. Chò An laøm baát cöù caùch naøo xuoáng döôùi ñaát vaø leân laïi caên laàu laø chuyeän cuûa chò. Chæ giaûi quyeát baèng chieác thang tre baéc leân bao lôn nhö caùi caàu ruùt, caàu treo, ngaøy ngaøy leân hoaëc xuoáng, meï con ñeo vai nhau nhö baày khæ. Nhìn caûnh ñoù ai cuõng phaûi töùc cöôøi. Cho ñeán ngaøy caên nhaø aáy ñöôïc chia chaùc, caáp phaùt cho caùn boä hay coâng nhaân vieân naøo ñoù, caùi cöûa ôû caàu thang cuõng khoâng ñöôïc môû, töùc laø vaãn khoâng ñi qua caàu thang chính ñöôïc. Hình nhö ñeán hôn möôøi naêm sau, khi anh Lyù Ñaïi Nguyeân ñi tuø trôû veà, anh môùi quyeát ñònh laøm caùi caàu thang saét ñi leân ñi xuoáng. Caùi caàu thang aáy toàn taïi maõi cho ñeán ngaøy caû gia ñình anh

Tieáp trang B9

DAT


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Hoài kyù Vieát treân “gaùc buùt” Tieáp trang B8

beø, ngöôøi quen bieát. Nhieàu laém, nhieàu voâ soá keå. Ñoù laø nhöõng ñeà taøi traùi khoaùy, coù theå buoàn cöôøi hoaëc cöôøi ra nöôùc maét. Toâi vieát hoài kyù khoâng theå naøo coù ñeà cöông ñeå trình cho cô quan naøo ñoù duyeät xeùt. Ñeà cöông chính laø toâi, laø cuoäc ñôøi toâi. Baét phaûi vieát theá naøy hoaëc laùi sang phía khaùc ñeå khoâng ñuïng chaïm. Neáu coù ñuïng chaïm thì cuõng ñuïng chaïm roài, khoâng, ñoù laø ñieàu may maén. Roài toâi vieát hoài kyù treân caên gaùc buùt cuûa toâi theá thoâi. Thaät laø ñôn giaûn, ñaàu toâi vaãn ñang vaän duïng trí nhôù ñeå vieát hoài kyù. Nhöõng maåu dó vaõng nhoû nhoi, raùp noái laïi thaønh chuoãi ñeå laøm neân taäp hoài kyù. Nhöõng haït hôïp laïi khoâng ñoàng boä, coù haït xaáu, haït ñeïp. Khoâng haún laø nhöõng haït ngoïc trai, ñaù quí maø coù theå laø caû nhöõng vieân soûi coù nhöõng goùc caïnh ñaëc bieät moät tí. Thuôû ñoù laø thôøi bao caáp, taát caû moïi quyeàn haønh hay baát cöù gì khaùc ñeàu naèm trong tay nhaø nöôùc. Ngöôøi daân soáng voâ cuøng khoå sôû ñuû thöù tai aùch ñoå treân ñaàu treân coå hoï, y nhö soáng döôùi cheá ñoä thöïc daân, tuy coù ñöôïc hoïc taäp tuyeân truyeàn raèng ñoù laø yeâu nöôùc. Laø xaây döïng queâ höông xöù sôû, xaây döïng cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa. Ngöôøi daân thuoäc baøi nhö con veït, nhöng chæ laø keát quaû nöôùc ñoå ñaàu vòt. Tình thaät phaûi noùi ra nhö theá. Duø noùi coù ñuïng chaïm coù nguy hieåm cho baûn thaân keû phaùt ngoân. Nhöng ñoù laø söï thaät, moät söï thaät khoâng theå choái caõi ñöôïc, hay laø noùi xuyeân taïc ñöôøng loái chính saùch. Ñieàu ñoù chaéc chaén linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc naèm xuoáng cuõng khoâng chaáp nhaän moät thaønh quaû nhö vaäy. Naøo ñaâu coù thaáy mang laïi côm no aùo aám cho daân. Ngöôøi ta vaãn ngaám ngaàm mang trong ñaàu söï baát maõn, baát maõn thì tìm ñöôøng boû ñi hoaëc troán ñi. Noùi cuï theå laø boû queâ höông maø ñi baèng caùch naøy hay caùch khaùc. Noùi chính xaùc laø vöôït bieân. Ñöôøng bieån, ñöôøng boä, caû ñöôøng... khoâng, töùc laø bay leân trôøi ñeå gioù ñöa ñi. Chuyeän ngöôøi ta treo ngöôøi leân khinh khí caàu troán ra khoûi khoâng phaän, chuyeän aáy coù thaät hay khoâng toâi khoâng bieát roõ, nhöng ñoàn ñaïi raát nhieàu vaøo nhöõng naêm 80 ôû thaønh phoá naøy. Chính toâi töøng mang trong ñaàu moäng öôùc laõng maïn aáy. Nhöng toâi laø keû taøi heøn söùc keùm, chaúng laøm ñöôïc gì heát. Tieàn baïc, caây coái laïi khoâng coù, vaäy maø toâi vaãn mang moäng troán ra nöôùc ngoaøi, chaúng phaûi ñeå laøm oâng laøm cha gì ai, hoaëc ñeå traû moái “thuø vaët” mình ñaõ phaûi soáng nhöõng thaùng ngaøy chaúng gioáng con giaùp naøo. Toâi xin theà treân ñaàu caùc con toâi, tröôùc linh hoàn nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát. Cöûa traïi ñoùn ngöôøi tò naïn ôû Thaùi Lan, Phi Luaät Taân, Hoàng Koâng, Indonesia vaãn roäng môû. Ngöôøi vöôït bieân vaãn ra ñi, caäp beán hoaëc khoâng caäp beán. Coù nhöõng ngöôøi bò baét trôû laïi thì thôû khì, noùi vôùi

nhau raèng: - Khoâng tôùi ñöôïc Bidon thì bi ñaùt. Hai tay ñuùt vaøo coøng hoaëc daây thöøng troùi giaät caùnh khuyûu vaøo traïi hoïc taäp caûi taïo luùc naøo cuõng roäng môû. ÔÛ ñoù ñöôïc giaùo duïc, ñöôïc chæ baûo cho bieát theá naøo laø leã ñoä, theá naøo laø moät ngöôøi bieát yeâu queâ höông, yeâu Vieät Nam coù boán ngaøn naêm vaên hieán. Coù danh töø ñöôïc aùp ñaët leân ñaàu ngöôøi vöôït bieân naëng neà khoâng chòu ñöôïc laø phaûn quoác. Danh töø naøy ít duøng nhöng khoâng phaûi khoâng duøng ñeán. Nhöõng keû vöôït bieân naëng thì vaøi ba naêm, choáng laïi ngöôøi baét vöôït bieân baèng vuõ khí thì naëng nöõa, chaû bieát ñaâu maø löôøng ñöôïc. Nheï thì vaøi ba thaùng, vaøi ngaøy khoâng chöøng neáu laø treû em hay keû ñieân. Thuôû aáy toâi cuõng bon chen tìm ñöôøng vöôït bieân. Nhöng laïi khoâng coù caây coái gì baûo chöùng hoaëc coù ngöôøi thaân ôû “beân kia” nhaän traû tieàn cho chuû taøu khi caäp beán. Toâi laø moät thaèng “pheøo” trong moäng vöôït bieân. Toâi tìm ngöôøi nhaân nghóa thöông tình baûo laõnh, nhöng chuyeän ñoù hôi khoù ñaáy, söï nhaân nghóa raát coù chöøng möïc. Coù chuû taøu noùi vôùi toâi theá naøy: - Ñöôïc thoâi, neáu anh coù ñieàu kieän, neáu anh tìm ñöôïc hai ngöôøi choàng tieàn taïi ñaây, ñuû 6 caây thì anh ñöôïc ñi khoâng, nghóa laø hai veù thì theâm moät veù mieãn phí. Toâi ñi moøn goùt deùp loáp maø cuõng chaúng tìm ra moät moái naøo, caùi baûn maët toâi ai maø tin cho ñöôïc, heát thaát voïng naøy ñeán thaát voïng khaùc. Laøm nhöõng chuyeän taøn baïo ñeå tìm cho mình moät con ñöôøng thì khoâng theå laøm ñöôïc. Toâi coù nhieàu baïn giang hoà quen bieát nhau ôû chôï trôøi. Moät laàn hoï ruû toâi: - OÂng vöôït bieân khoâng? - Muoán laém chöù nhöng khoâng coù phöông tieän naøo heát. - Taøu beø vöôït bieân thieáu gì? - Nhöng toâi khoâng coù caây coái gì heát ñeå ñoùng goùp vôùi ngöôøi ta. Ngöôøi baïn giang hoà cöôøi muõi toâi moät phaùt: - Khoâng tieàn maø ñi “caù lôùn” môùi ngon chöù. - Laøm caùch naøo? - Canh me! Mình taïm thôøi soáng ôû moät cuø lao naøo ñoù, chôø taøu vöôït bieân ñi qua mình nhaøo leân, ngon thì coù suùng, löïu ñaïn, thöôøng thöôøng thì maõ taáu, caây “ñoaûn” coù muõi nhoïn, mình eùp chuû taøu taøi coâng, theá laø ñi ñöôïc thoâi... - Chòu thoâi, chuyeän ñoù laø aên cöôùp. - Mình cöôùp ñöôïc cho mình töï do. - Khoâng daùm ñaâu, toâi khoâng theå laøm theá ñöôïc. Ngöôøi baïn giang hoà laïi cöôøi vaøo muõi toâi moät phaùt nöõa: - Toâi töôûng anh laø thaèng ngon, moät ñôøi vieát bao nhieâu laø truyeän giang hoà, xaõ hoäi ñen vaäy maø chaúng ra caùi choù gì heát. Nhaùt coøn hôn thoû ñeá. Naøy khoâng tham gia thì thoâi, caám anh khoâng ñöôïc toá caùo ñaáy. Toâi bieán, khoâng daùm tham gia phöông aùn aáy. Naêm noï qua naêm kia toâi vaãn ôû laïi treân

queâ höông oâm giaác moäng ly höông khoâng thaønh. Cho tôùi khi toâi gaëp ñöôïc Vuõ Ñaïo Dzoanh. Anh laø moät tay töøng quen bieát töøng laøm chung vôùi nhau trong moät toøa soaïn. Khoâng phaûi laø baïn ñoàng nghieäp vieát laùch. Dzoanh gioûi laøm kinh teá, neân ñöùng ñaàu ôû khaâu phaùt haønh. Dzoanh ruû toâi ñi, vì anh toå chöùc vöôït bieân, coù theå laø tay chuyeân nghieäp. Dzoanh coù theå göûi gaém toâi ñi, coøn anh seõ ñi chuyeán choùt. Toâi tin anh, theá laø moät keá hoaïch ngon laønh ñöôïc thaønh hình. Dzoanh maïnh daïn noùi: - Beán baõi xong caû roài, anh baïn khoâng caàn ñi ñaâu xa “eám” gaø. Ngay taïi Saøi Goøn mình xuoáng “caù lôùn”, sau khi aên nhaø haøng xong mình laùi taøu ra khôi. Taøu naøy ngon laém, daøi 25 meùt, chöùa 4,000 lít daàu, chaïy baèng maùy Ray 6. Taøi coâng chính laø moät trung taù haûi quaân cheá ñoä cuõ töøng coù kinh nghieäm laùi chieán haïm vöôït ñaïi döông. Taøu cuûa mình coù theå caäp beán taän UÙc. Löông thöïc, nöôùc ngoït ñaày ñuû. Toâi quí anh laém môùi göûi anh ñi. Laàn naøy toâi cuõng göûi theo moät coâ chaùu, gia ñình chuû taøu cuõng ñi, anh bieát ñoä an toaøn nhö theá naøo... Toâi tin quaù trôøi laø tin. Phöông phaùp troán ra nöôùc ngoaøi hoaïch ñònh raát laø chaët cheõ, chaët cheõ khoâng cheâ ñöôïc. Khi ñoù vaøo khoaûng thaùng Tö tin thôøi tieát töông ñoái thuaän lôïi. Dòp may hieám coù. Laøm gì maø toâi chaúng nhaøo ñi. Ñöôïc ñi khoâng, do loøng toát cuûa baïn. Ñieåm taäp keát laø tröôùc khaùch saïn Ñoàng Khaùnh ôû quaän Naêm Chôï Lôùn, buoåi chieàu. Khi naéng vaøng chöa taét ôû thaønh phoá, chuùng toâi ñöôïc doàn leân xe hôi lôùn sau khi ñöôïc kieåm tra maät khaåu. Chuyeán ñi ñoâng ngoaøi söï töôûng töôïng cuûa toâi. Öôùc chöøng treân 200 ngöôøi, chôû ñaày 6 chuyeán xe buyùt. Xem ra hoï laøm aên nghieâm chænh. Toâi nghe noùi hoï ñaõ toå chöùc ñi thoaùt caû chuïc chuyeán neân môùi coù tieàn toå chöùc nhöõng chuyeán lôùn nhö theá naøy. Nhöõng ngöôøi ra ñi ñeàu coù veû ngöôøi coù maùu maët, chöù khoâng phaûi loaïi khoá raùch aùo oâm, ñoâng ñaûo nhaát vaãn laø ngöôøi Hoa. Hoï aên vaän ñeïp ñeõ, lòch söï. Nhöõng coâ gaùi thì trang ñieåm maët hoa da phaán, nöõ trang ñeo ñaày ngöôøi. Söï tin töôûng ôû toâi moãi luùc moät taêng cao, khi nhöõng chieác xe buyùt ñoå chuùng toâi xuoáng tröôùc moät nhaø haøng noåi treân bôø soâng quaän Tö. Treân ñöôøng ñi, toâi thaáy coù xe caûnh saùt coâng an ñi theo. Toâi hôi hoát hoaûng, nhöng ñöôïc ngöôøi toå chöùc traán an ngay: - Ñöøng lo, ngöôøi phe ta ñoù, beán baõi mua raùo caû roài. Baây giôø quí vò cöù an taâm leân nhaø haøng aên uoáng, tôùi giôø thì khôûi haønh. Ñaùm ngöôøi vöôït bieân ngoài kín caû caùc baøn trong nhaø haøng noåi. Ñoà aên thöùc uoáng doïn ra eâ heà. Nhöng naøo coù ai buoàn aên uoáng. Hoâm aáy laø ngaøy thöù naêm. Hieäu leänh khi cuùp ñieän thì taát caû xuoáng taøu. Trôøi suïp toái, toâi nghe tieáng maùy taøu raát eâm, raát nheï ñi gaàn tôùi nhaø haøng noåi. Ñieän vuït taét, ñuùng vôùi lòch cuùp ñieän

töøng vuøng ôû thaønh phoá. Chuùng toâi nhaøo ra caàu taøu phía maët soâng ñen. Moät chieác taøu vó ñaïi ñaõ caäp saùt nhaø haøng noåi töø luùc naøo. Moïi ngöôøi nhaøo xuoáng taøu, coù chuùt hoãn loaïn vaø lôøi nhaéc nhôû traät töï. Taát caû ñöôïc ñöa xuoáng haàm taøu. Cöûa haàm ñoùng kín. Taøu chuyeån dòch roài reõ soùng ra ñi. Hôi coù moät chuùt an taâm. Coù leõ taát caû moïi ngöôøi cuõng nhö toâi ñeàu nhôùn leân moäng ñeïp cho chuyeán ra ñi. Soá phaän chuùng toâi coù leõ khoâng ñeán noãi haåm hiu nhö chuyeän taøu vöôït bieân bò ñaùnh chìm ôû caàu chöõ Y caùch nay khoâng laâu. Bao nhieâu laø ngöôøi cheát, xaùc ñöôïc vôùt leân ñeå ôû nhaø xaùc Ñoâ Thaønh cho thaân nhaân tôùi laõnh vaø ñoùng tieàn phaït vì toäi cheát ngu. Taøu ñang tieán ra ngoaøi cöûa bieån, coù ngöôøi thoâng baùo: - Chuùng ta ñang qua caàu Taân Thuaän. Boãng toâi nghe tieáng suùng noå. Tieáng ngöôøi thoâng baùo: - Baø con yeân taâm, suùng baén baùo hieäu cho ta bieát chuùng ta ñöôïc pheùp qua caàu. Nhöng roài suùng noå doàn daäp, caû tieáng suùng lôùn. Con taøu chao ñaûo, trong haàm taøu hoãn loaïn, ñaïn noå treân boong, maïn taøu. Ñaïn ghim phaàm phaäp beân löôøn taøu. Tieáng la heùt keâu gaøo. Tieáng ai ñoù la: - Beå roài baø con ôi, maïnh ai ngöôøi ñoù thoaùt thaân. Cöûa haàm taøu bò môû bung. Nhöõng noøng suùng chóa xuoáng ñaùm ngöôøi luùc nhuùc beân döôùi. Coù tieáng ra leänh naøo ñoù trong nhöõng ngöôøi chóa suùng xuoáng: - Ngoài im, caùc ngöôøi ñaõ bò baét! Moät tieáng khaùc nhaân ñaïo hôn: - Coù ai bò thöông khoâng? Toâi sôø khaép ngöôøi, rieâng toâi khoâng bò gì heát. Toâi lau laïi caùi kính traéng ñeo leân maét. Toâi khoâng hieåu taïi sao khi ñoù toâi laïi bình tónh ñeán theá. Cuoäc luïc soaùt dieãn ra choùng vaùnh. Beân caïnh toâi moät baø Taøu giaø ngoài oâm moät hoäp bích quy khoùc. Caùi hoäp ñöôïc môû bung, taát caû nhöõng thöù ñöïng trong ñoù ñeàu laø vaøng: nöõ trang, vaøng laù, nhieàu voâ soá keå. Nhieàu ngöôøi xung quanh toâi coù vaøng vaø tieàn, tieàn ñoâ la caû xaáp. Rieâng toâi chaúng coù gì ngoaøi hôn ngaøn baïc Vieät Nam. Tieáng ngöôøi luïc soaùt la leân: - Ai laø taøi coâng? Caû ñaùm ñoâng im laëng, chæ coù tieáng suït sòt khoùc, tieáng raêng ñaùnh boø caïp. - Khoâng ai laø taøi coâng caû aø, taøu boãng döng chaïy, caùc ngöôøi boãng döng ôû döôùi taøu naøy...? Ñeøn trong haàm baät saùng. Toâi nhìn roõ moïi ngöôøi, keå caû nhöõng ngöôøi caàm suùng. Coù aùnh maét nhìn xoaùy vaøo toâi: - Thaèng mang kính traéng kia. Tieáng ai ñoù: - Baùc só, coù leõ laø baùc só, taøu naøy toå chöùc chu ñaùo thaät, coù baùc só ñi theo. Sau ñoù laø ñaøn oâng, ñaøn baø ñöôïc taùch ra khoûi nhau. Toâi cuøng ñaùm ñaøn oâng bò ñaåy leân boong taøu. Nhöõng ngoïn ñeøn pha chieáu vaøo ngöôøi chuùng toâi roõ moàn moät, roõ quaù laø roõ. Toâi nhaän ra nhöõng ngöôøi cuøng ngoài chung baøn aên vôùi toâi

treân nhaø haøng. Toâi maát caùi ñoàng hoà ñeo tay, khoâng roõ ai ñaõ loät maát. Ngöôøi keâu maát tieàn, maát vaøng, maát ñoâ la. - Coù ai caàn baùo tin veà nhaø khoâng, nhaén ñi, coâng coù hai chæ thoâi... Ñöa ñòa chæ ñaây. Ngöôøi ta vaãn chöa tìm ra taøi coâng. Toâi nghe noùi coù ngöôøi treân taøu troán thoaùt baèng caùch nhaûy xuoáng soâng, laën maát tieâu. Hai giôø ñeâm chuùng toâi bò giaûi veà Taân Qui, laáy khaåu cung tôùi saùng chuùng toâi bò doàn vaøo phoøng giam. Moät caùi loâ coát vó ñaïi, cuõng laø moät caùi phaùo ñaøi cuûa lính Phaùp ñeå laïi töø ngaøy xöa, nhöõng loã chaâu mai khoáng cheá caû moät vuøng ñoàng ruoäng roäng beân bôø soâng. Toâi chöa töøng soáng trong moät phoøng giam naøo chaät heïp, ngoät ngaït, ñoâng ngöôøi vaø noùng böùc nhö trong phoøng giam naøy. Toâi töøng coù kinh nghieäm ôû tuø. Toâi cuõng khoâng töôûng töôïng ñöôïc moät mieàn nhieät ñôùi, moät baõi sa maïc naøo khuûng khieáp hôn. Nhöng chuùng toâi vaãn phaûi soáng, hy voïng vaø tìm moïi caùch thích hôïp cho ñôøi soáng tuø nguïc. Ngoùt traêm con ngöôøi ñoàng caûnh ngoä trong chuyeán vöôït bieân khoâng thaønh, cuøng vôùi khoaûng saùu baûy chuïc tuø hình söï bò nhoát chung trong moät phoøng giam, goàm ba phoøng. Moät phoøng nam, moät phoøng nöõ vaø moät nhaø beáp. Taàng treân ñaàu chuùng toâi cuõng coù phoøng giam nhöng toâi khoâng bieát chia laøm maáy phoøng chæ khoaûng 4m x 6m vò chi laø 24m vuoâng cho moät traêm tuø nhaân. Nghóa laø khi chuùng toâi naèm xuoáng, phaûi löïa theá naèm ñan haùng vaøo nhau môùi taïm ñuû choã. Taém röûa tieâu chuaån coù moät ca nöôùc, ngoài choàm hoåm, ñeå quaàn ñuøi döôùi ñít vaø giaët cho öôùt qua loa. Caû moät baày ngöôøi haønh ñoäng ñoàng loaït nhö theá neân ngöôøi ta goïi laø taém heo. Khi ñoù vaøo khoaûng thaùng Tö aâm lòch. Thôøi tieát mieàn Nam chöa möa ñöôïc maø chæ uøn leân maây ñen, nhöõng boïng nöôùc khoång loà lô löûng treân trôøi ñe doïa seõ truùt xuoáng traän möa lôùn. Khoâng khí haàm noùng khuûng khieáp. Khaép caû mieàn ñaát roäng meânh moâng coøn nhö moät loø löûa, caây coái ñöùng im phaêng phaéc nöõa laø ñaây, moät phoøng hôi ngaït trong moät loø löûa. Ngöôøi tuø ñöôïc laøm taïp dòch ngoaøi haønh lang noùi raèng ñöùng beân ngoaøi nhìn qua song saét phoøng giam, thaáy hôi ngöôøi höøng höïc boác ra nhö ñun beáp. Buoåi toái qua aùnh ñieän môø, hôi ngöôøi boác leân nhö söông muø. Taát caû moïi ngöôøi chæ maëc ñoäc nhaát moät chieác quaàn ñuøi luùc naøo cuõng öôùt nhôm nhôùp hoâi thoái. Nhieàu caùn boä khi loù maët vaøo phoøng giam phaûi bòt muõi. Noùng böùc ñeán ñoä phaân nöûa phoøng giam phaûi traàn truoàng. Ngöôøi ta noùi beân phoøng giam nöõ cuõng vaäy, roài coù tieáng cöôøi hi hí. Moät anh naøo ñoù pha troø voâ duyeân baèng moät caâu tuïc tóu. Moät ngöôøi khaùc noùi: - Ñöøng noùi theá, boø heo bò nhoát trong chuoàng dô daùy noù coù bieát hoâi thoái ñaâu. Chuùng ta cuõng vaäy thoâi. Maøy ñang bieán thaønh suùc vaät maøy bieát khoâng?

Nöôùc trong cô theå ñang vaét caïn töøng giaây, cuøng nhöõng chaát ñoäc xì ra, ñaâm choài naåy loäc thaønh nhöõng muïn nhoït treân ñaàu, treân maët, moâng ñít, maïng söôøn, haùng. Ñau ñeán phaùt soát. Noùi toùm laïi ôû khaép moãi phaân vuoâng treân cô theå, muïn nhoït, gheû lôû ñeàu chen nhau tranh soáng vaø phaùt trieån. Cô theå con ngöôøi trôn tuoàn tuoät nhö löôn trong gioû. Vaäy maø chuùng toâi vaãn soáng, duø raèng thænh thoaûng baát keå ngaøy ñeâm vaãn coù nhöõng tieáng keâu caáp cöùu cho ngöôøi bò ngaït thôû. Naïn nhaân ñöôïc khieâng ra ngoaøi haønh lang chöõa trò baèng caùch cho hít thôû laáy chuùt ñænh khí trôøi roài trôû laïi phoøng giam. Ñoù laø phöông phaùp caáp cöùu cuûa y teá traïi giam. Ban ñeâm chuùng toâi naèm ñan haùng vaøo nhau, xeáp lôùp nhö caù ñoùng hoäp nghe keå chuyeän, hai tuø nhaân ñöùng hai beân phoøng caàm hai goùc meàn quaït cho anh em. Ñuùng ra khoâng phaûi laø quaït maø laø luøa bôùt hôi ñoäc ra ngoaøi song saét. Chuùng toâi vaãn soáng, thaû hoàn theo caâu chuyeän haáp daãn hay chaùn pheøo. Saùng sôùm tinh mô, cöûa phoøng giam môû, chuùng toâi xeáp haøng, coâng an traïi giam daãn ñoä ra ngoaøi ao caù laøm coâng vieäc veä sinh. Coá gaéng heát söùc nhöng chuùng toâi cuõng khoâng ñaïi tieän ñöôïc. Luõ caù tra trong ao ñôùp chay bong boùng nöôùc, ñoùi meo. Ñoù laø phaûn öùng sinh lyù aét coù cuûa nhöõng ngöôøi tuø bò giam nhöõng ngaøy ñaàu tieân. Hôn traêm ngöôøi tuø toäi vöôït bieân chuùng toâi ñaõ khoâng ñaïi tieän ñöôïc baûy ngaøy nay. Keå töø ñeâm hoâm aáy... khi chuùng toâi bò luøa töø döôùi haàm taøu leân bôø. Ngoùt ba traêm ngöôøi chuùng toâi bò ñöa ñi nhieàu traïi ñöôïc ñaùnh giaù cao. Ñaùnh giaù cao chuùng toâi coù phaàn ñuùng chöù chaúng sai laø bao, vì chieác taøu vöôït bieân ñoà soä, hoa tieâu thôï maùy laønh ngheà. Nhöõng khaùch ñi taøu haàu heát laø ngöôøi Vieät goác Hoa, chòu chi ñòa. Coøn khaùch thuaàn ngöôøi Vieät ñöôïc ñaùnh giaù laø “coù maùu maët”. - Haõy thaønh thaät khai baùo, ñoà teá nhuyeãn cuûa rieâng taây mang theo cöù khai ra, chuùng toâi giöõ cho, coù bieân nhaän ñaøng hoaøng. Ngaøy naøo caùc ngöôøi di lyù ñi nôi khaùc chuùng toâi traû laïi ñaày ñuû. Neáu giaáu gieám baèng baát cöù hình thöùc naøo, chuùng toâi baét ñöôïc seõ bò tòch thu vaø ñöông söï bò kyû luaät. Caùch maïng luoân luoân saùng suoát, coâng minh, nhaân ñaïo. Ngöôøi caùn boä tröôûng traïi giam ñaõ noùi vôùi chuùng toâi nhö vaäy. Haàu heát ngöôøi bò baét thaønh thaät khai baùo. Nhöng rieâng toâi bieát cuõng coù ngöôøi chöa maáy chaân thaønh, coù traêm phöông nghìn caùch giaáu gieám. Ngay sau ñoù ngöôøi ta thöïc hieän moät loaït khaùm xeùt qui moâ tæ mæ khoâng chöøa moät ai. Töø caùi lai quaàn, lai aùo, loã tai, loã muõi, caû loã ñít cuõng ñöôïc luïc soaùt kyõ caøng, cuõng chaúng kieám ñaâu ra ñöôïc moät tí vaøng. Rieâng toâi khoâng coù gì, nhöng vaãn phaûi laøm thuû tuïc haù mieäng cho gaõ tuø hình söï ñöôïc tin caäy khaùm raêng. Choång ñít tuoät quaàn ñeán ñaàu

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Tieáp trang B10

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoài kyù Vieát treân “gaùc buùt” Tieáp trang B9

goái khaùm loã ñít. Teân tuø khaùm xeùt keâu leân ñít toâi bò tró loøi con treâ thoái hoaéc. Keä noù. Thôøi gian khaùm xeùt ñoù khi ngöôùc maët, khi choång moâng nhìn qua haùng ñuû ñeå toâi quan saùt nôi mình bò giam giöõ: Moät loâ coát hai taàng chia thaønh nhieàu phoøng giam xaây giöõa moät caùnh ñoàng ven soâng, coù leõ goïi laø moät phaùo ñaøi nhoû thì ñuùng hôn. Loâ coát coù theå chöùa ñöôïc moät trung ñoäi lính leâ döông ngaøy xöa, khoáng cheá caû vuøng ñoàng baèng roäng vaø laøng maïc xung quanh, nay laø xaõ aáp naøo ñoù, caùch maïng duøng laøm nôi taïm giam tuø hình söï vaø tuø vöôït bieân. Thaùng Ba baø giaø ñi bieån, chuùng toâi ñaõ chaäm maát hôn moät thaùng neân môùi gaëp söï xui xeûo naøy. Theá laø toâi khoâng ñeán ñöôïc ñaûo Bidon ôû Maõ Lai maø ñang “bi ñaùt”. Toâi taëc löôõi, lieàu cho soá phaän. Thaønh thaät nhaän vôùi caùn boä chaáp phaùp raèng mình laø keû coù toäi, ñaõ khoâng giuùp gì ñöôïc cho ñaûng vaø nhaø nöôùc laïi daùm boû queâ höông ra ñi. Toâi phaûi traû nôï toäi loãi ñoù baèng giaù naøo chöa bieát ñöôïc. Toâi nhìn qua loã chaâu mai nôi phoøng giam, caùnh ñoàng xa tít taép röïc naéng löûa. Haøng döøa ven soâng ñöùng im trong naéng, vaãn khoâng moät côn gioù maùt naøo. Khí ñoäc uøn leân nhö khoùi. Anh traät töï kieâm tröôûng phoøng giam can toäi laøm huyeän ñeà, ngöôøi coù nhieàu kinh nghieäm soáng trong phoøng giam doõng daïc ra leänh: - Toâi ra leänh vaø caám anh em khoâng ai ñöôïc noùi lôùn, khoâng ñöôïc noùi, vì caû phoøng giam naøy moãi ngöôøi moät lôøi, hôi thôû cuûa chính chuùng ta seõ laøm chuùng ta ngoäp thôû. Ñeå giaûi trí cho anh em ñeâm nay, chæ coù moät ngöôøi ñöôïc noùi thoâi. Ñoù laø anh baïn “quay phim”. Nhöng raát tieác anh baïn quay phim cuûa chuùng ta toái nay laïi ñau vì moät caùi muïn nhoït moïc ñuùng quai haøm. Vaäy thì... (anh ta hôi ngaäp ngöøng

nhìn sang phía chuùng toâi). Toâi thaáy raèng trong ñaùm anh em vöôït bieân khoâng thieáu gì ngöôøi taøi, coù vaên hoùa, trí thöùc kinh nghieäm ñôøi cuõng laém. Khoâng leõ hoâm nay anh em tuø vöôït bieân khoâng coù ai laø ngöôøi coáng hieán cho anh em moät caâu chuyeän vui vui naøo hay sao? Deïp boû chuyeän tuø toäi sang moät beân, vui leân maø soáng. Anh tröôûng phoøng döùt lôøi, tieáng voã tay raøo raøo. Ñaùm tuø vöôït bieân chuùng toâi laëng thinh moät laùt, vì phaàn ñoâng laø ngöôøi Hoa. Cuoái cuøng coù moät thanh nieân treû, muïn nhoït ñaày ngöôøi ngoài daäy, nhìn chuùng toâi, nhìn nhöõng anh em tuø hình söï, chaäm raõi, gioïng anh ta coá laøm ra nheï nhaøng, gôïi caûm, nhöng vaãn khoâng che giaáu ñöôïc veû laùu caù: - Xin loãi quí baïn, toâi bieát noùi sao ñaây, toâi khoâng coù khieáu keå chuyeän kieám hieäp. Thöïc teá ñôøi soáng chuùng ta, ñôøi soáng ngay chính toâi coù voâ khoái chuyeän keå, coù nghe thì cuõng chaúng haáp daãn maáy. Neáu quí vò chòu nghe thì voã tay, coøn khoâng xin cho toâi naèm trôû laïi. Toâi coù thaønh tích vöôït bieân taùm laàn maø khoâng thoaùt, toâi maát voâ khoái cuûa, toâi laáy ñaâu ra soá tieàn lôùn lao ñoå soâng ñoå bieån ñoù! UÙi da, maáy caùi nhoït haønh toâi ñau quaù. Döùt caâu noùi haén naèm xuoáng thaät. Chôø moät traøng phaùo tay noåi leân, haén trôû daäy cöôøi, hai tay chaép vaøo nhau xaù xaù anh em. Vaãn baèng gioïng ba hoa: - Caùm ôn, caùm ôn taát caû anh em, toâi chaúng coøn lyù do gì ñeå töï cao nöõa, vì chính toâi, thaân phaän toâi cuõng cuøn maèn heøn haï. Nhöng quí vò khoâng theå tin ñöôïc chính toâi laø keû ñaõ tìm ra caû maáy chuïc kyù vaøng, neáu noùi laø traêm kyù thì hôi quaù ñaùng, nhöng cuõng xaáp xæ... Vuï vöôït bieân naøy chæ maát vaøi ba caây vaøng chaúng nhaèm nhoø meï gì vôùi toâi heát. Toâi muoán vaêng tuïc, laïi theâm moät thaèng pheùt laùc trong ñôøi soáng, loaïi ngöôøi naøy thieáu gioáng! Thaèng beù cöù nhôn nhôn

khaúng ñònh: - Nhieàu vò khoâng tin, ngay caû anh em vöôït bieân chung chuyeán vôùi toâi cuõng chaúng tin ñöôïc ñieàu ñoù. Haén cöôøi khaåy: - Vaøi ba caây vaøng ñeå laøm moät chuyeán vöôït bieân, nhaèm nhoø gì, nhöng cuõng laø vaán ñeà lôùn lao laém cho nhöõng keû khoaùi boû queâ höông ra ñi maø laïi chaúng coù... phaân meï naøo tieàn taøu xe. Ñuùng vaäy khoâng caùc vò ñoàng caûnh ngoä? Haøng trieäu lyù do khaùc nhau. Lyù do cuoái cuøng laø troán ra nöôùc ngoaøi kieám aên. Taát caû nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi ôû ñaây troán ra nöôùc ngoaøi ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù tieàn coù vaøng. - Ñuùng roài! Toâi böïc mình la leân, mong cho thaèng khoaùc laùc khôùp caùi moû laïi, nhöng haén laïi khoaùi traù, haén tieáp tuïc ba hoa. Toâi khoâng cöôøi ñöôïc, maø coù caûm töôûng haén ta laø moät thöù hoaït naùo vieân haïng beùt trong moät chöông trình vaên ngheä reû tieàn nôi thoân aáp. Toâi phe phaåy quaït coá xua ñuoåi côn noùng böùc, xua ñi muøi hoâi naùch traàm troïng cuûa thaèng naèm beân caïnh. Toâi coá khoâng nghe, khoâng ngöûi maø nghó ñeán chuyeän lung tung ngoaøi ñôøi. Nhöng lôøi noùi maø toâi cho laø pheùt laùc vaãn cöù loït vaøo tai toâi trong giaác nguû chaäp chôøn. ... Coù moät ngaøy toâi vaùc cuoác leân röøng vôùi ba thaèng baïn, boïn toâi laäp moät baêng ñaûng toå boán teân, troâng thì coù veû ñaàu traâu maët ngöïa, nhöng thaät ra thì hieàn khoâ, moàm meùp coù gang coù theùp. Chuùng toâi ôû traàn, maëc quaàn boø, ñaàu toùc raâu ria ñeå daøi nhö ngöôøi röøng, löng ñeo maõ taáu hoaëc phaûng, dao quaém, buùa, uoáng röôïu nhö ñieân, huø nhau thoâi maø. Boán chuùng toâi khoanh vuøng ñaøo bôùi nhö deá chuõi suoát ngaøy... Ñòa danh nôi ñoù laø gì, ôû ñaâu haû? Toâi chaúng daïi gì khai ra ñaây, chæ neân bieát nôi ñoù laø röøng coù nhieàu vaøng, moät vuøng treân mieàn cao gaàn cuoái daõy Tröôøng Sôn. Vaøng nhieàu laém, ñaøo leân laø thaáy, duø chöa ñuû tuoåi vaãn laø vaøng. Nhöõng traïm thu mua vaøng ngoài ngay doïc ñöôøng ôû moät

thò traán gaàn ñoù, hoï coù caân tieåu ly, ñoâi khi phaûi duøng ñeán caân baøn. Ngaøy naøo töø saùng tôùi chieàu ngöôøi ñaøo vaøng lai rai mang baùn. Toâi chaúng bieát noåi soá löôïng ngöôøi ta thaâu vaøo ñöôïc bao nhieâu moãi ngaøy. Rieâng chuùng toâi baùn daêm baûy löôïng laø chuyeän thöôøng. Boãng nhieân chuùng toâi trôû thaønh nhöõng con ngöôøi ñöôïc kính troïng, neå vì, aên to noùi lôùn, mieäng coù gang coù theùp ñeán laø khieáp. Chuùng toâi thay phieân nhau veà thaønh phoá aên chôi, mua saém. Rieâng toâi huøng huïc ñi tìm maáy thaèng choù chuû taøu. Toâi phaûi ra ñi baèng baát cöù giaù naøo, chaúng phaûi toâi chaùn gheùt ñaát nöôùc hay cheá ñoä, maø toâi chæ thích rong chôi, phieâu löu maïo hieåm, ñi cuøng trôøi cuoái ñaát. Toâi mô ñeán nhöõng phöông trôøi xa, thoûa chí tang boàng. Toâi theà raèng chuyeän ñi cuûa toâi khoâng heà nhuoám maøu chính trò hay coù yù ñoà naøo khaùc. Nhöng taát caû nhöõng döï tính cuûa toâi ñeàu thaát baïi, bò löôøng gaït coù, bò thua coù, töøng tuø toäi vaø baây giôø thì naèm ñaây cuøng quí baïn. Toâi laïi mô ñeán xöù vaøng, mô moät chuyeán haûi haønh gian nan gaëp cöôùp bieån... Caâu chuyeän nhaït pheøo, khoaùc laùc, reû tieàn. Toâi keát luaän nhö vaäy. Coù ngöôøi ñoàng yù vôùi toâi veà nhaän xeùt ñoù. Gaõ Ba Taøu naèm ñan haùng vôùi toâi luoân tay quaït phaønh phaïch. Gaõ chöûi theà moät caâu nöûa Taøu nöûa ta: - Tæu nhaø ma... “luø meï” caû tuaàn “doài” ngoä khoâng eå “löôïc”. Ñeâm troâi trong oi böùc khuûng khieáp. Moà hoâi doøng doøng töôm ra khaép ngöôøi, toâi caûm giaùc nghe thaáy caùc muïn nhoït ñang ñaâm choài naåy loäc, xum xueâ hoa laù caønh treân töøng vuøng thòt da toâi. Thaân theå toâi ñang khoâ haïn, vaäy maø vaãn trôn tuoàn tuoät nhö löôn, eách nhaùi. Giöõa luùc khoâng chôø khoâng ñôïi thì phaân toâi vaõi ra khi môùi böôùc chaân ñeán ñaàu caàu caù. Toâi thoaûi maùi vì ñöôïc caùi khoaùi thöù tö trong töù khoaùi maø loaøi ngöôøi töøng ca tuïng. Boïn caù tra döôùi ao tranh nhau ñôùp moài laøm cho nöôùc

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 ao baén vung vít. Suoát moät daõy caàu daøi cung caáp ñöôïc khaù nhieàu löông thöïc cho baày caù ñoùi. Tieáng chöûi theà vang raàn baèng tieáng Vieät chen tieáng Hoa. Theo phaûn öùng sinh lyù töï nhieân, chuùng toâi khoâng taøi naøo ñi ñaïi tieän ñöôïc trong nhöõng ngaøy ñaàu tieân khi bò baét giam. Phaân seõ ra nhöng khoâng heïn tröôùc, töø nhöõng côn boùn sang nhöõng côn teù re voâ kyû luaät. Phaûn öùng naøy cuõng vaäy thoâi, chaúng coù chi laï. Moät vaøi chuù ba Taøu tay caàm bao ni loâng, maët ngheät ra nhìn xuoáng ao tieác reû, ngöôøi thì ngaån ngô. Thaèng ba Taøu treû naèm ñan haùng vôùi toâi trong nhaø giam voø caùi bao ni loâng khoâng, böïc doïc, caøu nhaøu: - Vaäy laø “thua”, ngoä phaûi thaønh thaät khai “paùo” may ra... Toâi chaúng hieåu gì heát. Tuø nhaân bò luøa veà phoøng giam. Khi ñi qua coång traïi, gaõ ngöôøi Hoa treû giô tay vôùi caùn boä höôùng daãn: - Cho ngoä thaønh thaät khai “paùo” - Caùi gì? Ngöôøi caùn boä heùt vaøo maët gaõ. Maët gaõ ba Taøu coi toäi nghieäp laøm sao, gaõ giô caùi bao ni loâng khoâng leân: - Ngoä thaønh thaät khai “paùo”. Ngoä maát heát “doài”. - Maát gì? - Vaøng! Moät tieáng traû lôøi coäc loác trong ñaùm tuø ñöùng doàn cuïc ôû saân traïi giam. Thaèng laùu caù ñeâm qua quay phim tìm vaøng ñöùng caïnh toâi traû lôøi thay. Caùi maët haén heách heách coi ñaùng gheùt, caùi moû cöôøi meùo moät beân meùp coi ñeåu laøm sao. Ngöôøi caùn boä haát ñaàu ra hieäu cho gaõ: - Maøy noùi gì? - Vaøng, maát vaøng, kim loaïi maøu vaøng. - Böôùc ra khoûi haøng baùo caùo nghieâm chænh chính xaùc, ai maát vaøng, ñöùa naøo aên caép vaøng? Thaèng laùu caù böôùc ra baùo caùo vaén taét: - Chaúng coù ai aên caép vaøng heát, maáy con caù tra ñôùp heát roài. Chuùng toâi nuoát vaøng, ai

deø ñeán heïn noù khoâng ra, traät laát heát trôn... Ngoùt moät traêm ngöôøi chuùng toâi bò luøa vaøo phoøng giam, tröø thaèng nhoû ngöôøi Hoa vaø thaèng laùu caù bò ñöa leân vaên phoøng “laøm vieäc”. Toâi coøn thaáy tieáng thaèng ba Taøu van væ: - Ngoä thaønh thaät khai “paùo”, khoâng daùm giaáu gieám. Neáu vôùt ñöôïc cho laïi ngoä chuùt ñænh, coøn bao nhieâu ngoä “pieáu” caùn “poä”. - Maøy cheát, daùm mang taøi saûn quoác gia ra nöôùc ngoaøi, gaây beänh “chaûy maùu vaøng”. Maøy laïi möu toan hoái loä caùn boä. Khoâng thaønh thaät khai baùo, maøy bò choàng aùn, tuø ruïc xöông. Tieáng thaèng laùu caù: - Coøn ñoù caùn boä aø, taát caû ôû döôùi ao caù tra. Trong phoøng giam tranh caõi nhau loaïn caøo caøo, tieáng Vieät chen laãn tieáng Hoa, coù nhöõng baûn maët ngaån ngô tieác cuûa. Toâi chaúng hieåu gì heát vaø chaúng caàn hieåu laøm gì. Toâi khoan khoaùi vì ngöôøi thaùo daï sau möôøi ngaøy aån öùc. Toâi môn man thaêm doø caùi nhoït môùi u leân treân traùn toâi hoài ñeâm qua nhö con beâ nhuù söøng non, moät caùi nhung nai quí giaù (!) Toâi laïi hi voïng nhöõng caùi nhoït seõ laïi töï ñoäng laën ñi sau khi chaát ñoäc thaùo khoûi cô theå. Nhöng toâi khoâng ñöôïc naèm yeân, toâi cuøng taát caû ñaùm baïn tuø vöôït bieân ñöôïc ra leänh taäp trung ngoaøi saân. ÔÛ ñoù toâi nhìn thaáy baø caùn boä tröôûng traïi mang quaân haøm ñaïi uùy coâng an ngoài uy nghi ôû chieác “ngai” sau caùi baøn roäng. Beân caïnh coù hai caùn boä chaáp phaùp. Toâi nhôù maët moät ngöôøi ñaõ hoûi cung toâi tòch thu goùi thuoác laù ngoaïi coù caùn vaø caùi baät löûa ga hoâm bò baét. Chuùng toâi ngoài choàm hoåm döôùi saân. Baø ñaïi uùy tröôûng traïi maët da ñen gioøn nhö maët Bao Coâng, maét saéc lieác nhìn khaép maët chuùng toâi thu hoàn phaùch, gioïng ñanh ñaù, nhöng cuõng tình nghóa ñaùo ñeå: - Taát caû caùc ngöôøi ñeàu ñaàu ñen, maùu ñoû, taïi sao caùc ngöôøi Tieáp trang B12

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoài kyù Vieát treân “gaùc buùt” Tieáp trang B10

laïi coá tình khoâng hieåu löôïng khoan hoàng cuûa nhaø nöôùc caùch maïng. Duø caùc ngöôøi moät laàn laãm lôõ hay nhieàu laàn laàm lôõ caùch maïng vaãn tha thöù vaø khoan hoàng. Caùc ngöôøi coù hieåu theá khoâng? Baø ta im laëng moät laùt, gaõ laùu caù, keû ñöa tay ñaàu tieân, hoâ: - Hieåu! Sau ñoù thaèng noï ñaåy tay thaèng kia hoâ theo, trong ñoù coù caû toâi. Khí theá haøo huøng nhö hoâ khaåu hieäu trong moät cuoäc mít tinh. Baø tröôûng traïi haøi loøng, gioïng baø dòu laïi, hoøa nhaõ hôn: - Vaäy thì caùc ngöôøi phaûi thaønh thaät khai baùo vaø chaáp haønh phöông aùn cuûa ban giaùm hieäu nhaø tröôøng ñeà ra. Nhaø nöôùc caùch maïng hoâm nay quyeát ñònh thu hoài laïi taát caû taøi saûn bò thaát thoaùt. Caùc ngöôøi troäm caép taøi saûn cuûa nhaân daân, toan mang ra nöôùc ngoaøi, laøm giaøu cho ñeá quoác, may maø phaùt hieän kòp. Nhaø nöôùc ñaõ khoan hoàng, vaäy caùc ngöôøi phaûi thaønh thaät. Caùch maïng laáy caùi tình ñoái vôùi caùc ngöôøi, caùc ngöôøi phaûi xöùng ñaùng. Coù tieáng ai ñoù noùi nhoû beân tai toâi: - Noùi theá maø nghe ñöôïc. Toâi heát hoàn, suît kheõ. Beân treân ñaàu toâi tieáng baø ñaïi uùy tröôûng traïi vaãn oang oaùc, ñanh theùp, khi meàm moûng, khi khuyeân lôn, khi ñe doïa nhaèm muïc ñích taát caû ngöôøi tuø ñeàu phaûi thaønh thaät khai baùo ñaõ nuoát bao nhieâu vaøng. Cuoái cuøng baø hoûi: - Saùng nay nhöõng ai khoâng ñi caàu caù? Taát caû im laëng. Baø ñaïi uùy haøi loøng. - Haø... vaäy laø taát caû ñeàu coù ñi, coù ai boùn khoâng ñi ñöôïc khoâng? Ñaùm ñoâng vaãn im laëng. Nuï cöôøi baø tröôûng traïi côûi môû: - Neáu ai coøn taùo boùn khoâng ñi caàu ñöôïc. Toâi leänh cho y teá phaùt thuoác ñeå “hanh thoâng

ñöôøng ñaïi tieän”. Gaõ laém ñieàu ngoài caïnh toâi laïi bình phaåm laõng nhaùch: - Chaúng toát laønh gì ñaâu. Toâi cau maët khoù chòu. Tieáng baø ñaïi uùy doõng daïc: - Baây giôø laàn löôït töøng ngöôøi leân ñaây thaønh thaät khai baùo vôùi caùn boä. Ngöôøi thöù nhaát leân, ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn, buïng pheä nhö ñoâ vaät Sumo ñöôïc hoûi hoï teân xong vaøo phaàn chính: - Saùng nay anh coù ñi caàu ñöôïc khoâng? - Coøn phaûi hoûi, ñi quaù “trôøi”... - Anh maát maáy chæ vaøng? - Daï noù tuoät maát moät chæ. - Thaâu hoài laïi ñöôïc maáy chæ? - Daï, ñaâu coù, nuoát coù moät chæ ra maát luoân. - Laùo, anh thaät thaø khai baùo chöa, caùi buïng anh to nhö caùi chum kia maø chæ nuoát coù moät chæ vaøng thoâi sao? Caû caây cuõng coøn ñöôïc, ít laém cuõng phaûi ba chæ. Maët gaõ ñaøn oâng to con caét khoâng coøn gioït maùu, gaõ xuoáng gioïng: - Daï, coù hai chæ thoâi caùn boä aø! Ngöôøi caùn boä chaáp phaùp xaüng gioïng: - Ñaõ thaønh thaät khai baùo chöa? - Em xin theà! Maøn coø keø bôùt moät theâm hai xong, ngöôøi caùn boä noùi, tranh thuû thôøi gian: - Thoâi ñöôïc, ngöôøi keá tieáp Laâm Toâ Haø. Haøng chuïc ngöôøi ñaõ ñöôïc thaønh thaät khai baùo. Nhöng nhìn maët hoï toâi vaãn thaáy gian nan. Keû ñöôïc laáy ra laøm göông laø gaõ laùu caù. Gaõ khai laø ñaõ maát tôùi naêm chæ vaøng, nuoát khoâng noåi nöõa phaûi nhôø ngöôøi khaùc nuoát giuøm. Saùng nay ñaõ cho ra heát roài. - Maøy nhôø ai nuoát, chæ maët coi. Chuùng toâi vôø vòt ñeå thaèng xoû laù kia ñöøng chæ baäy vaøo maët mình. May maén thay chaúng ñeán noãi naøo, gaõ vaãn coøn chuùt xíu löông taâm, gaõ laéc ñaàu: - Bò baét ban ñeâm, toâi nhôø

ñaïi neân khoâng nhôù roõ, sau khi toâi lieäng xuoáng soâng caàu Taân Thuaän moät kyù vaøng. Gaõ ñöa maét nhìn toâi, toâi cuùi xuoáng run boû xöø. - Nghóa laø maøy coù mang theo nhieàu vaøng laém? - Coøn phaûi hoûi, toâi laø thaèng giaøu maø, nhö taát caû caùc baïn tuø vöôït bieân khaùc cuûa toâi. - Caùi ngöõ maøy maø giaøu aø? Gaõ cöôøi khaåy: - Tuøy yù, ñöøng troâng maët maø baét hình dong, toâi ñaõ thaønh thaät khai baùo, toâi chæ bieát toâi laø moät thaèng giaøu, meøng ra cuõng haøng tæ phuù, toâi bieát toâi laø moät thaèng truøm, ñaàu naäu ñaøo vaøng, coù nhaèm nhoø gì vaøi ba caùi leû teû, vaøi ba kyù vaøng caùi ñoà boû soâng boû bieån. Thaèng laùu caù ñoái ñaùp ñaâu ra ñaáy nghe coù lyù quaù, caùn boä khoâng hoûi ñeán nöõa. Rieâng toâi lo ngay ngaùy, neáu toâi thaønh thaät khai baùo thì toâi seõ noùi laø chaúng nuoát chæ naøo heát vì coù ñaâu maø nuoát. Toâi mang tieáng laø keû vöôït bieân nhöng khoâng maát tieàn, nhôø quen bieát ngöôøi ta laøm phuùc cho ñi nhôø thoâi. Hôõi baïn Vuõ Ñaïo Dzoanh nhaân haäu, ngaøn ñôøi toâi nhôù ôn anh, duø möu söï khoâng thaønh. Nhöng nhìn maët toâi ai maø tin ñöôïc toâi ngheøo, mang chöùng beänh “vieâm maøng tuùi” naëng. Toâi ñeo kính traéng, traùn hoùi, maët nhö maët chuoät chuø, nhöng coi cuõng ñöôïc laém. Troâng töôùng laø keû trí thöùc coù tieàn. Khi xuoáng taøu thaáy toâi ñi moät mình, moät em “nhí” coâ ñôn, coù ñeå maét ñeán toâi muoán tìm baïn ñoàng haønh cho coù ñoâi. Toâi chöa kòp thaû lôøi ong böôùm, môùi sô khôûi ñaù loâng nheo ñaõ bò “toù” roài. Khaùch ñi taøu xì xaøo veà toâi: “May quaù chuyeán naøy mình ñi laïi coù baùc só, theá naøo maø chaúng coù thuoác say soùng. Chuû taøu chu ñaùo thaät”. Theá coù boû meï toâi khoâng, caùi maët naøy maø noùi khoâng tieàn, khoâng sang troïng trí thöùc thì choù cuõng khoâng tin ñöôïc. Thoâi thì cuõng lieàu, tuøy cô öùng bieán vaäy. Ñieàu chôø ñôïi taát nhieân phaûi ñeán. Toâi ñöùng tröôùc

ngöôøi caùn boä chaáp phaùp. - Anh nuoát bao nhieâu caây? - Daï, ñaâu coù maø nuoát! - Taàm baäy, haõy thaønh thaät khai baùo. Khoâng theå thaønh thaät khai baùo ñöôïc, maùu boá laùo daäy leân trong ñaàu toâi, vaãn phaûi noùi ñôõ ñoøn: - Daï ñaâu coù nhieàu theá ñeå nuoát, vaû laïi toâi nhoû con. - Vaäy thì cuõng coù nuoát chöù gì, maáy chæ? Toâi lieác nhìn danh saùch nhöõng ngöôøi tröôùc toâi, ngöôøi naøo cuõng nuoát chæ khoâng haø, khoâng ai nuoát phaân heát. Toâi phaûi tìm cho mình moät con soá töông ñoái: - Thöa hai chæ! Ngöôøi caùn boä chaáp phaùp ñaäp baøn caùi raàm: - Laùo, nhaø anh maø chæ nuoát hai chæ thoâi sao, caùch maïng khoâng tin. Anh ta saép söûa noåi ñoùa. Toâi sôï, mieäng laép baép. Ngöôøi caùn boä muoán noåi côn thònh noä, coù theå toâi aên ngay moät caùi baït tai. Khi ñoù thaèng “laùu caù ñaàu naäu ñaøo vaøng” ñöùng baät daäy chæ maët toâi: - Baùo caùo caùn boä em coù yù kieán, em toá caùo caùi anh baùc só naøy khoâng thaønh thaät khai baùo. Sô boä em bieát anh naøy nuoát tôùi naêm chæ chôù khoâng phaûi hai. Thaèng khoán naïn ra maët chôi ñeåu toâi roài. Toâi toan caõi thì noù moàm naêm mieäng möôøi: - Thöa caùn boä em nhôù ra roài, em coù gôûi aûnh ba chæ nhôø aûnh nuoát giuøm, em choïn maët gôûi vaøng chôù boä, cuûa aûnh ba chæ, cuûa em hai chæ coù phaûi laø naêm chæ khoâng, em thaønh thaät khai baùo caùch maïng khoan hoàng cho em. Neáu caùch maïng tìm laïi ñöôïc cho em vaøi chæ ñeå em boài döôõng söùc khoûe toát coøn lao ñoäng saûn xuaát ñeàn toäi aùc vôùi nhaân daân. Ngöôøi caùn boä caám gaõ laùu caù khoâng cho ñoâi co vôùi toâi nöõa. OÂng ta gaèn gioïng: - Chính xaùc laø maáy chæ, thoâi toâi ghi naêm chæ nheù? Taøn dö maùu boá laùo taêng cao trong ñaàu toâi. Neùm lao phaûi theo lao, toâi toá voït chæ tieâu:

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - Daï, thöa caùn boä anh baïn treû noùi ñuùng, toâi coù nuoát giuøm aûnh ba chæ. Phaàn toâi khoâng phaûi hai chæ maø naêm chæ, vò chi toång coäng laø taùm chæ, gaàn moät “caây” ñaáy aï. Ngöôøi caùn boä ghi ngay taùm chæ vaøo caïnh teân toâi: - ÔØ ñöôïc, anh thaønh thaät khai baùo nhö vaäy laø toát, ñaùng ñöôïc tuyeân döông. Toâi trôû veà choã, maët veânh leân nhö moät keû giaøu coù. Thaèng laùu caù nheách nuï cöôøi ñeåu vôùi toâi: - Em baùi phuïc, cho em ñöôïc toân ñaøn anh laø sö phuï. Ñoàng chí sö phuï. Xong coâng taùc chuùng toâi ñöôïc ñöa veà phoøng giam. Thaèng laùu caù laên ngay ra saøn gaõi haùng xaønh xaïch, veâ gheùt buùng vung vít. Phía ngoaøi phoøng giam caùc caùn boä xoân xao. Baø caùn boä tröôûng traïi hoïp ngay phieân khaån caáp ñoät xuaát caét cöû coâng taùc: - Ñoàng chí keá toaùn laáy maùy tính ra coäng ñaøng hoaøng coi. - Daï, coù tính roài, treân ba traêm chæ. Vaãn tieáng baøn taùn xoân xao, cuoái cuøng baø tröôûng traïi toû ra khoân ngoan, baø ra leänh, roõ laø caáp chæ huy laõnh ñaïo coù nghieäp vuï cao: - Thoâi hôn buø keùm, keå caû nhöõng keû khoâng coù sôï quaù khai baäy. Toâi laáy chæ tieâu trung bình laø hai traêm chæ, vaäy laø mình ñaõ thaâu veà ñöôïc hai möôi löôïng, cuõng chaúng thieät thoøi gì, coù phaûi hi sinh caùi ao caù naøy cuõng ñöôïc thoâi. Ñoàng chí taøi vuï söûa soaïn thu hoaïch, caùc ñoàng chí khaùc laøm toát coâng taùc ñaït chæ tieâu laõnh ñaïo ñaõ ñeà ra. Baây giôø mình baét ñaàu phöông aùn hai. Ñoàng chí tröïc ban, toâi ra leänh mình baét ñaàu taäp trung taát caû tuø hình söï ra ao caù. Löôùi heát caù tra mang voâ nhaø beáp laøm thòt, moå buïng, kieåm tra kyõ löôõng. Gaõ laùu caù cöôøi giaãy leân, caùi mieäng boâ loâ ba loa: - Xin baùo caùo vôùi anh em thöïc ñôn cuûa chuùng ta hoâm nay coù theâm moùn caù tra kho göøng. Moät chæ vaøng moät mieáng reû chaùn. Toâi coù naêm

mieáng. Gaõ quay sang choïc queâ toâi: - Baùc só coù taùm mieáng caù! Toâi vaëc ra moät caâu chöûi tuïc taèn. Caùi maët thaèng laùu caù vaãn cöôøi côït nhôn nhôn. Gaõ laïi gaõi xaønh xaïch veâ gheùt buùng lung tung, naën muïn nhoït, boùc vaåy gheû boâi leân töôøng. Toâi keát luaän ñaùnh giaù gaõ vöøa laø thaèng nghòch ngôïm pha theâm lieàu löôïng maát daïy. Loaïi ngöôøi “troâi soâng laïc chôï”. Toâi böïc haén, nhöng laøm quaùi gì ñöôïc, chæ haäm höïc xaèng. Tuø hình söï bò luøa ra heát khoûi phoøng giam, caên phoøng trôû neân roäng raõi. Toâi laên ra nguû moät giaác thoaûi maùi. Toâi mô thaáy maøu vaøng, khoâng bieát coù phaûi kim loaïi maøu vaøng khoâng? Thöùc daäy buoåi tröa, ñöôïc aên böõa côm caù kho, ai cuõng khen ngon sau möôøi ngaøy vaéng boùng thòt caù. Boïn tuø hình söï aên côm ngay taïi hieän tröôøng. Qua loã chaâu mai toâi nhìn caùi ao caù tra bò taùt saïch, ñaùm tuø hình söï ñaàu mình laám lem nhö löôn nguïp laën moø tìm. Tieáng caõi nhau, toá caùo nhau chí choùe: - Baùo caùo caùn boä em thaáy thaèng Haûi Cuøi nuoát nguyeân sôïi daây chuyeàn. - Noùi laùo, nöôùc oïc vaøo mieäng, tao vuoát ngöïc chôù coù nuoát gì ñaâu. Ñöùa naøo noùi laùo xe caùn. Tao thaáy thaèng Minh Theøo Leøo nuoát neø. Cöù nhö theá nhöõng lôøi toá caùo vang raân daây chuyeàn caû moät khoaûng ao. Cuoái cuøng toâi nghe tieáng baø tröôûng traïi dòu daøng: - Thoâi ñöôïc, cöù naêng noå lao ñoäng roài veà phoøng, ñöa caû maáy thaèng laøm beáp hoâm nay vaøo phoøng giam heát. Khoâng moät thaèng naøo ñöôïc pheùp ôû ngoaøi phoøng. Chuùng ta chuyeån sang phöông aùn 3. Möôïn maùy quang tuyeán X soi vaøo daï daøy chuùng noù. Phöông phaùp ñieàu tra cao caáp nhaát, phaûi moi ra, moi baèng heát. Thaèng tuø laùu caù naèm trong phoøng giam cöôøi giaãy leân ñaønh ñaïch. Tieáp trang B13

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoài kyù Vieát treân “gaùc buùt” Tieáp trang B12

Ngay buoåi chieàu hoâm aáy tuø vöôït bieân chuùng toâi ñöôïc leänh ñoät xuaát phaûi di lyù ñi nôi khaùc. Toâi khoâng bieát chuyeän gì xaûy ra sau ñoù ôû traïi giam quaù söùc toài teä naøy. Ngoaøi ñieàu troâng thaáy boïn tuø hình söï, keå caû tuø phuï traùch nhaø beáp ñöôïc uoáng thuoác xoå do y teá traïi caáp phaùt. Taát caû bò nhoát kín trong phoøng giam, baét buoäc phaûi uoáng thuoác xoå, lieàu löôïng maïnh. Phía ngoaøi coù caùn boä voõ trang nghieâm tuùc kieåm tra qua song saét. Khi chuùng toâi ñöôïc giaûi qua saân ra ngoaøi xe ôû coång, toâi nghe coù tieáng chöûi nhoi cuûa ñaùm tuø hình söï bò nhoát trong phoøng giam. Moät gaõ tuø giaø, cu thoøng loøng ñeo leân song saét chöûi ñaëc gioïng Baéc Kyø 75: - Ñòt meï nhöõng thaèng vöôït bieân, chuùng maøy laøm khoå oâng, chuùng noù khoâng tìm thaáy kim loaïi maøu vaøng chuùng noù moå buïng oâng nhö moå buïng caù

“cha” thì chuùng maøy cheát meï vôùi oâng. OÂng oaùn oâng thuø chuùng maøy. Tieân nhaân cha quaân vöôït bieân khoán naïn... Tieáng chöûi day döùt theo maõi chuùng toâi leân xe. Thaèng laùu caù cöôøi boø laên, duøng daèng caùi coøng soá 8 coøng chung vôùi toâi laøm coå tay toâi ñau nhoi nhoùi. Toâi chöûi: - Tieân sö thaèng ñeåu! Möôøi hai naêm troâi qua. Chuyeán vöôït bieân khoâng thaønh cuûa toâi maø nhôù ñôøi. Caâu chuyeän ñoù laøm toâi töùc cöôøi, toâi keå laïi cho baïn beø nghe nhöõng luùc buø khuù röôïu cheø. Baây giôø toâi khoâng theå khoâng nghó laïi. Sau 24 thaùng ôû tuø ñeàn “toäi aùc”, toâi ñöôïc trôû veà ñeå “laøm laïi cuoäc ñôøi” theo ñöôøng ngay leõ phaûi. Nghóa laø khoâng bao giôø nghó ñeán chuyeän “phaïm phaùp” vöôït bieân nöõa. Ngöôøi ta noùi vôùi toâi nhö vaäy. Tin hay khoâng laø quyeàn cuûa toâi. Ñôøi toâi vaãn khoâng khaù hôn ñöôïc tí naøo. Kieám ñöôïc mieáng aên maø laïi eøo uoät quaù vaát vaû. Toâi ñang ñi daàn ñeán tình traïng “maát söùc lao ñoäng”. Söùc voùc “con traâu

nöôùc” anh em thöôøng goïi toâi tröôùc ñaây, nay bieán maát. Toâi gioáng nhö moät con meøo öôùt. Cuõng töø chuyeán vöôït bieân ñoù, toâi “phaûi loøng” vôï toâi roài coù theâm ba ñöùa con nöõa. Con beù Teùp, thaèng OÁc, thaèng Cua. Ba ñöùa con ñaùnh daáu cho töøng tröôøng hôïp ra ñôøi vaø ñôøi soáng cuûa chuùng toâi. Toâi böôùc vaøo thôøi kyø ñoåi môùi, môû cöûa, kinh teá thò tröôøng treân queâ höông toâi. Ñoâi maét cuù voï cuûa toâi vaãn nhìn trong ñeâm, ñaàu toâi vaãn suy nghó vaø tay vaãn coøn caàm vöõng caây buùt treân gaùc buùt. Ngoâi nhaø xöa cuûa toâi naèm trong dieän giaûi toûa, qui hoaïch thaønh phoá töø naêm naêm nay. Toâi chöa bieát noù ñoå uïp luùc naøo. Buoåi saùng toâi xuoáng khoûi caên gaùc buùt. Ñöa con ñi hoïc tröôøng Ñoâng Ba roài ñi lang thang trong xoùm. Coù theå ngoài ôû quaùn caø pheâ Chuù Lì ôû xoùm Haøng Keo, ngoài caø pheâ Sôn Lieät ôû xoùm Cuø Lao, Raïch Mieãu. Ñaâu ñaâu toâi cuõng gaëp baïn beø. (N.T.L.)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

.3”

DAT

PHAÂN ÖU Voâ cuøng thöông tieác ñöôïc bieát tin buoàn thaân maãu cuûa chò BRENDA LAN HOA

MARIA GIANG THÒ BAÏCH LIEÂN Baø

Ñaõ veà Nöôùc Chuùa ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2004 taïi Fountain Valley Hospital, California.

Höôûng thoï 66 tuoåi Toaøn theå Anh Chò Em Happy Nails of Ladera Ranch xin thaønh kính phaân öu cuøng Anh Chò TUAÁN - BRENDA LAN HOA cuøng tang quyeán. Nguyeän caàu linh hoàn Baø MARIA sôùm ñöôïc an nghæ trong Nöôùc Chuùa. ÑOÀNG THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

Gia ñình Happy Nails of Ladera Ranch


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

110-28L-111704/144531

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT

Nhaø cho thueâ 2 taàng 6PN/3P.taém roäng ñeïp saïch seõ, nhieàu caây aên traùi VN, khu yeân tónh gaàn chôï tröôøng hoïc, nhaø thôø goùc Brookhurst & Hazard. Doïn anytime. L/L Loan: 714-724-9862

100-14L-092204/137365

ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing, roäng treân 1,600 sqft. Xin lieân laïc 714335-2222

100-28L-111904/144954

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

100-14L-112104/145193

Nhaø vuøng Huntington Beach, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway $1800/thaùng. Nhaän housing, goïi 714-251-0672

100-14L-112204/145230

Nhaø goùc Newland/Westminster 3PN, 2PT. Khu yeân tónh, an toaøn cho thueâ $1700. Ñaàu thaùng 12. Nhaän housing. L/L Höông 714891-7961

100-7L-113004/146084

Nhaø goùc Taft & Westminster, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, 3PN, 2PT, saân tröôùc & sau roäng, nhieàu choã ñaäu xe. $1750/thaùng. Nhaän housing. L/L: 714-757-0012

100-7L-113004/146095

4 Plex Garden Grove, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh. Doïn vaøo ngay $1600/thaùng, deposit $800. Lieân laïc coâ Hoa 714891-2087

100-5L-113004/146115

TEXAS Surgar Land nhaø môùi cho thueâ caïnh bôø hoà 5PN, 3.5PT, khu yeân tónh, gaàn tröôøng, CA: 714-731-4648 H, TX: 713-2537057

100-7L-113004/146123

Nhaø house 3 bed 2 bath goùc Bolsa + Ward saøn goã môùi nhaø taém môùi, gaàn tröôøng hoïc, khu an ninh vaøo anytime $1750. 714360-7566, 714-360-7567

100-7L-113004/146126

Nhaø cho thueâ goù c Newland/ Westminster 3PN, 2PT khang trang, gaàn chôï Vinh Phaùt. Chuû bao raùc/coû $1650/thaùng. Goïi 714-757-1337 or 714-775-1871

Townhouse Trung taâ m Little Saigon Brookhurst/Hazard 3PN, 2.5PT cho thueâ hoaë c share phoøng. Tieàn thueâ $1600/thaùng + $1000 deposit. L/L Richard 714-396-7017

100-7L-112604/145734

100-3L-113004/146137

100-7L-112604/145708

Westminster: Beautiful Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 car garage. 2 story. New paint, new floor. Large living room, big kitchen. Close to church, school. Giaù $1,600. 714-836-8118, 714836-9876.

Nhaø goùc West + Garden Grove 3PN + 1PT. Khu yeân tónh, parking roäng, gaàn chôï, tröôøng hoïc, freeway. $1400/thaùng. Deposit thaùng ñaàu + cuoái. Doïn vaøo anytime. L/L OÂ.Thu 714-448-1193 or 414-2222

100-7L-112804/145827

100-14L-113004/146157

Townhouse 3br, 2.5 ba, 2 car direct garage, Washer-Dryer hook-ups, over 1400 Sqft., $1650/month. Available 12/01/ 04. 17192 Elm St #5, Huntington Beach. Phaïm Ñöùc Tuaán. 714720-5431

100-3L-112904/145867

Townhouse cho thueâ, treät 3P.nguû, 2.5P.taém, ñdieän chôï ABC. Nhaø saïch ñeïp, doïn vaøo ngay. L/L: 685-6834 or 832-5046

100-7L-112904/145899

Nhaø cho thueâ hai phoøng nguû 1 phoøng taém, khu yeân tònh, gaàn chôï gaàn FW gaàn tröôøng hoïc thuoäc city Garden Grove, doïn vaøo ngay, xin L/L: 714-899-3149

100-14L-112904/145901

Huntington Beach, nhaø 4PN/2PT roäng, coù saân tröôùc, sau & caây aên traùi, gaàn chôï VN, shopping, school, park, cho thueâ $2100. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-9250601, 234-9817, 531-7317

100-14L-112904/145913

Duplex ôû Westminster + Goldenwest 4PN, 2PT. Chuû môùi taân trang hoaøn toaøn, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 405 + 22, $1700/month + deposit. Doïn anytime. L/L Phöôïng 714-376-4864

100-3L-112904/145915

Nhaø hai phoøng 1 phoøng taém, beáp, cho thueâ. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/04. Goïi cho baø Mai 714-9038821 hay sau 9 giôø toái 714-8921711

100-7L-112904/145928

Nhaø 1PN, 1PT, goùc Lampson + Brookhurst giaù $850/1 thaùng. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Xin L/L coâ Thuy cell: 714-390-0891 or 714-894-9233

100-7L-112904/145961

Nhaø house cho thueâ khu Garden Grove goùc Euclid vaø Chapman, 4PN, 2PT, 2 garage $1800/ thaùng. Nhaän housing. L/L Uyeân 714-396-6511

100-14L-112904/145963

Nhaø house brandnew chöa ôû vuøng Victoville cho möôùn 3 bed 3 bath masterbroom roäng garage 2 xe nhieàu parking giaù $1450. ÑT: 714-609-6769 or 714-496-1118, doïn anytime

100-7L-113004/146016

Nhaø Sarasota Florida 3 bed 2 bath. 2704 Galeon Place cho thueâ $900/thaùng. Nhaø dö phoøng, loái ñi rieâng, Midway City tieän cho vôï choàng son. L/L: 714-3624383

100-7L-113004/146059

Nhaø G.G 4PN/2PT môùi taân trang toaøn dieän. Khu yeân tónh, saân tröôùc & sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaän housing. $1900/thaùng. L/L: 714-638-7564, 714-7670537

100-14L-113004/145995

MORENO VALLEY - Nhaø môùi 4 phoøng nguû. Ñi boä ñeán tröôøng tieåu trung hoïc. Move in now. Nhaän housing. L/L Kevin 760481-5580

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng

Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-11L-110603/092082

QUIET GARDEN APTS 2PN, 2PT, 2 carports, $1200/ thaùng. Pool & Gate. Housing OK SOUTHLAND APARTMENTS 4920 W. First St., Santa Ana. Gaàn Euclid/Bolsa Ave. 714-7244053 tieáng Vieät, 714-775-8242 English. 110-33L-022004/105415

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519. 110-DL-022504/106167

Condo môùi Pomona, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe ñi thaúng vaøo nhaø, cho thueâ $1350 1 thaùng + deposit $1000. Xin L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-883-8915

100-3L-120104/146296

100-7L-120104/146297

Nhaø rieâng boán phoøng cho möôùn ñöôøng Chapman/Dale $1700. Doïn vaøo thaùng 01/2005. Lieân laïc 714-417-2228

100-14L-120104/146301

Nhaø cho thueâ ôû Corona 2004, 2 story, 1 master bedroom vaø 2PN, 2.5PT, living room vaø family room. Caàn cho thueâ $1800. L/L Victor 714-721-6271 cell

100-7L-120104/146311

NHAØ roäng saïch an ninh parking ñaäu nhieàu xe, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém cho möôùn $1800/ thaùng. Coù nhaän housing. Xin lieân laïc ÑT: 714-897-0985 or 2602864 100-14L-111804/144876

ANAHEIM - Nhaø 2 taàng môùi, 2300 sqft, no community, 4PN, 2.5PT, 2 garages, nhieàu parking ngoaøi, saân sau roäng ñeïp, khu yeân tònh cho möôùn $2100. Housing OK. L/L: 714-390-1991 or 714-491-2717

100-3L-120104/146294

MONTERY PARK - Nhaø 2PN, 1PT, 2 choã ñaäu xe. Vaøo thaùng 1/2005, Giaù $1000/thaùng. L/L Mary 626-215-0228

110-14L-111904/144971

ª Vuøng Westminster, khu toát, söûa môùi toaøn boä 2PN/1PT. Giaù $1195/thaùng. Ñòa chæ 13750 La Pat, goùc Edward/WTM (döôùi laàu). (Nhaän housing). ª Vuøng Anaheim khu yeân tònh, garage vöôøn nhoû 1PN/1PT. Giaù $925/thaùng. Ñòa chæ 2283 W Colchester goùc Brookhurst/Ball. (Nhaän housing) ª Vuøng Garden Grove. Khu toát, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT. Giaù $1350/thaùng. 2PN/2PT giaù $1200/thaùng. Goùc G.G/Gilbert. Ñòa chæ 13051 Gilbert. Nhaän housing. L/L Thaønh/Gina: 714-772-7550 110-14L-111904/145064

APT moät phoøng $800 döôùi laàu, gaàn tröôøng chôï vaø traïm xe bus, moät xe garage. Thaûm vaø saøn gaïch môùi. Ñieän thoaïi: 714-2695829 110-14L-112104/145159

2 bedroom 2 bath newly remodeled Apartment with garage & patio. Near Goldenwest and Westminster Blvd $1150/month. 626-284-3089

110-5L-113004/146049

Apartment Westminster 1 phoøng 1 taém nhoû. Rent $650/1 thaùng, 2 phoøng nguû 1 taém. Nhaän housing. 714-894-7958, cell: 714230-5922

100-14L-120104/146265

Nhaø house môùi 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém goùc Newland & Garden Grove. Cho thueâ $2000/ thaùng. Lieân laïc 714-478-7187. Housing OK

110-14L-111804/144701

1 nguû, 1 taém + garage, khoâng laàu, saân sau. Anaheim goùc Haster + Orangewood 2 nguû, 1 taém, 1 garage. Huntington Beach goùc Edinger + Beach. Roäng, saïch, ñeïp, coù hoà bôi. L/L: 714-4488987

110-7L-113004/146026

100-28L-120104/146259

Nhaø Monterey Park 3PN, 2PT + central air + Heat, taân trang toøan boä môùi, gaàn khu 99 ranch Market vaø Quaõng Hoa, gaàn tröôøng hoïc + Freeway, khu sang troïng an toaøn. Giaù $1350, bao nöôùc raùc. Goïi Nga 909-7992005 or Qui 909-800-3922

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090

Condo 2PN, 1PT cho thueâ coù tennis court air central swimming pool, moving condition call Ann 714-717-7461

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-3L-120104/146272

110-14L-111804/144698

110-7L-112404/145462

Nhaø 3 phoøng troáng khu an ninh saïch thoaùng maùt coù laàu gaïch thaûm saïch goùc G.G GoldenWest $1500. 714-7991498, 714-797-0476

Nhaø Newland/Bolsa, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, phoøng sôn môùi, saïch seõ, ñaäu xe an toaøn. Goïi 714-891-2816, cell 6575553. Coù nhaän housing

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

APT 2PN/1PT. Nhaø ñeå 1 xe coù coå n g an toaø n . Euclid & 5th Street. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Housing OK $1050. L/L OÂ.Frank 799-0926, cell: 902-3423, 714965-1052

100-5L-120104/146185

110-7L-113004/146074

110-14L-042204/114620

Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell. 110-33L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. 110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266 110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

110-28L-112104/145134

Continential Garden APT, 2PN/ 2PT, roäng, thoaùng, giaù haï gaàn tröôøng hoïc, nhaän housing töø baát cöù nôi naøo, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñoâng ñuùc vaø thaân thieän. L/L Andy 714-995-3311 Nhaän housing. 4 Plex cho thueâ 2PN, 1PT. Goùc Western & Orangewood, city Stanton 1 car garage coù cöûa khu raát ñeïp, saân sau döôùi laàu. L/L: 714-636-1228 ngaøy, 714-962-6348 toái

Condo môùi xaây vuøng Anaheim 2PN 2PT 2 car garage. Khu an toaøn coång rieâng gaàn Cal State Fullerton gaàn freeway 5, 57, 91. ÑT: 562-595-2656 pager 626207-8888 110-14L-113004/146097

2B-1B recently remodeled very clean next to k-6 school, no pets, $1125, 714-898-3868 110-7L-113004/146145

Apartment 1PN, 1PT gaàn Bolsa vaø tröôøng hoïc, khu an ninh giaù $950/M, xin lieân laïc Cöôøng 714822-5630 110-7L-120104/146173

APT cho thueâ Garden Grove 1PN 1PT $760/thaùng. L/L Höông 5394523, $500 deposit, available 1210-04

110-14L-120104/146236

APT Anaheim 2 bed, 2 bath cho thueâ $1100 1 thaùng, coù theå doïn voâ thaùng 12. L/L: 714-251-0314

110-7L-120104/146309

110-28L-112104/145135

110-28L-112104/145136

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550 110-7L-113004/146083

ANAHEIM - 1BR, garage, high ceiling, up-stair, walk-in closet, $875, near Lincoln and State College. 714-292-1838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK 110-28L-111204/143882

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month 110-8L-111704/144603

110-14L-111904/144973

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater & Newland) 2PN, 2PT $1295 thaùng vaø 3PN 2PT $1650 thaùng. Patios, saøn gaïch. Saïch & ñeïp. No smoking pets. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714-3287236 110-7L-112604/145668

HUNTINGTON BEACH - Free 1 thaùng. Nhaø môùi ñeïp, sang troïng gioáng hotel, gaàn bieån. Hoà taém, jacuzzi-gym club house, gate caïnh shopping $1100, 1PN, 1PT cho choù gaàn ñöôøng Goldenwest 55 tuoåi and ngöôøi treû. 714-5803265, 714-536-7999 110-7L-120104/146323

TUSTIN - APT. Hai phoøng hai bathroom cho thueâ vaøo töø hoâm nay giaù cho thueâ $900. L/L: 714838-4301, 714-523-3008

110-28L-112104/145137

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

Nhaø ôû Brookhurst/Chapman coù master bedroom cho thueâ khoâng treû em raát tieän cho ñoäc thaân vôï choàng son. L/L Thaùi Haø tröôùc 10AM, sau 8PM, 537-6097

120-7L-102504/141579

Nhaø goùc Orangewood & Euclid coù 1 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share giaù $300 phoøng ñaõ coù giöôøng single bed vaø baøn phaán, coù theå söû duïng neáu chöa mua. L/L A. James bus: 714-7303611, cell: 714-697-1686

120-28L-110904/143518

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker), 714454-2129.

110-14L-113004/146025

120-28L-111204/143945

120-28L-111404/144136

120-7L-111604/144391

Phoøng troáng cho vôï choàng son (khoâng treû em) share. Loái ñi rieâng, Midway City. Bao gas, ñieän, nöôùc $500/Mo. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/04. L/L: 714-902-3857

120-7L-111604/144480

Nhaø gaàn Newland/Bolsa roäng raõi, thoaùng maùt, coù dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, bao gas, ñieän, nöôùc giaët saáy, naáu aên OK. Öu tieân vôï choàng son & nöõ ñoäc thaân. L/L 714-234-5154.

120-7L-111604/144501

Dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân nhaø ôû 8822 Calico St. G.G (goùc Lampson + Magnolia), yeân tònh thoaùng maùt. Giaù $400. Bao gas ñieän nöôùc. Xin L/L H: 714-9033736, cell: 714-757-3736

120-7L-111704/144557

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ Newland + Westminster bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân ñoäc thaân coù job naáu aên, huùt thuoác OK. Call 714-651-1486.

120-14L-111804/144738

Phoøng cho share, loái ñi rieâng khu Anaheim 714-398-6403, 562-943-1196. Xe Toyota Cressida 88, #2HYG256

120-14L-111804/144749

WESTMINSTER - 10140 Mc.Fadden, 2 bed 1bath. Taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Phôû 54 $1200 thaùng. Haèng 714-856-8999

Nhaø vuøng Fountain Valley. Khu raát yeân tònh. Dö phoøng caàn cho share öu tieân cho nhöõng ngöôøi ñöùng tuoåi coù vieäc laøm. Xin L/L: 714-721-3131

120 - PHOØNG CHO THUEÂ

120-8L-111804/144837

ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

110-5L-120104/146326

120-14L-052304/119605

Nhaø vuøng Orange, khu yeân tónh saïch seõ, parking roäng raõi, dö moät phoøng cho share, $300/ thaùng. L/L Thuûy: 714-633-2774, 714-350-3894 cell

110-7L-110404/142791

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

110-14L-110504/143182

Nhaø (Harbor-Mc Fadden) coù phoøng cho share $290. Furniture available, yeân tónh, safe parking. Khoâng huùt thuoác, doïn ngay. Bao ñieän nöôùc 714-5318635, cell 714-496-3245

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-14L-112204/145220

120-7L-100404/138970

110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

Apartment For Rent. 1 phoøng nguû, 1PT. Giaù $800 + deposit. Soá 7332 ñöôøng 21St, #C, city Westminster CA. Doïn vaøo ngay. L/L oâng Sôn 714-724-5529, 714897-4627

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-083104/134488

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng Master Bedroom roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Goïi 714-609-2811, 714-9999654.

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725

110-5L-110304/142763

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

120-3L-072004/128285

Share phoøng master bedroom loái ñi rieâng. Khu yeân tónh saïch seõ ít ngöôøi, öu tieân vôï choàng son, phuï nöõ, $550/thaùng. Baø Thònh 714554-6384. Goùc Hazard/Euclid.

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N)

Nhaø môùi Bolsa & Bushard, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

Apartments for rent, Magnolia/ Garden Grove, 1 bed, 1 bath, large room $900 and $920. No housing. Manager Kim: 714-5390809

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

GARDEN GROVE - Studio Apt, Elect/Gas/Water/Trash paid (all), New carpet, kitchen floor, bath, paint very secure, quiet, Brookhurst/Chapman. 9571 Alwood $595-$625/mo. 714657-9100.

APT, 1 PN, 1PT, goùc Magnolia & Garden Grove, sôn môùi, excellent neighbor, gaàn Fwy, Little Saigon, khoâng nhaän housing 12942, Shakeford lane#4, $800/ th. Available now. Tuaán 714-3078621

Condo, 2 PN, 1.5PT, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, Newhope - McFadden, cho thueâ $1,100/ mon + deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. 714-705-9877, 714260-1439

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) 100-7L-113004/146067

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

120-4L-061804/123612

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø vuø n g G.G Lampson & Nelson dö hai phoøng cho share. Gia ñình ñoäc thaân. Bao ñieän gas, giaë t saá y , naá u aê n xaø i phoø n g khaùch. Xin L.L Duõng 714-3087008.

120-14L-111904/144901

Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ. Giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM

120-14L-112104/145166

Nhaø khu Bushard & Hazard dö phoøng cho thueâ, khu raát yeân tònh bao giaët saáy, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-4251884 cell, 714-531-7273 home

120-7L-112104/145186

Nhaø môùi roäng saïch yeân tònh, vuøng Corona, Norco, dö 2 phoøng cho share: 1 phoøng master bedroom $600, 1 phoøng thöôøng $450, caû hai ñeàu coù phoøng taém rieâng. Bao ñieän nöôùc maùy giaët, naáu aên vaø ñaäu xe thoaûi maùi, cho ñoäc thaân nöõ only. L/L Hoa 714875-2272

Nhaø môùi dö moät phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, giaët saáy naáu aên ít ngöôøi, yeân tònh, Plumeria walker Ball, Goïi Thuùy. 714-827-2486, 714-325-1801

120-7L-112204/145268

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng cho share, bao ñieän nöôùc, khu yeân tónh, parking roäng raõi, coù theå doïn vaøo ngay, khoâng huùt thuoác, naáu aên. ÑT: 714-588-8469

120-14L-112304/145353

Garedn Grove, 2 PN/1PT coù kitchen + Living room coù loái ñi rieâng. Giaù $1000/month. Coù 1 master bedroom, no cooking, coù loái ñi rieâng 1 ngöôøi $500/month. Doïn anytime.Call Lan: 714-4786280

120-14L-112304/145355

Share phoøng khu South Coast Metro, bao utility giaët saáy, cooking gaàn UCI/OCC Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ) LL: 714-7516585

120-5L-112304/145403

Nhaø Magnolia Lampson cho share. 1 phoøng coù loái ñi Restroom Phone Cable rieâng. Öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm. Khu yeân toát. L/L coâ Höông 714-9314281.

120-14L-112404/145529

Nhaø dö phoøng cho share, coù phoøng taém rieâng. Öu tieân ñoäc thaân, cho giaët, saáy, bao ga, ñieän nöôùc. L/L Coâ Xín 714-200-3925.

120-7L-112504/145601

Coù moät phoøng master bedroom cho thueâ. Free cable, khu yeân tónh. Phoøng môùi. Goùc Mc.Fadden/Magnolia. Lieân laïc Huy or Khoa, cell: 714-206-1814, home: 714-799-1128

120-7L-112504/145616

Nhaø Westminster/Monroe cho share 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 master bedroom, naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, ñaäu xe roäng raõi, doïn voâ anytime. 714-657-9960

120-7L-112504/145618

Nhaø Brookhurst - Hazard dö phoøng cho share parking roäng raõi, vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên. L/L: 839-3785

120-7L-112504/145623

Nhaø vuøng Irvine dö phoøng roäng ñeïp cho nam ñoäc thaân share, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714362-5932 hoaëc 714-966-1564

120-7L-112504/145637

Mobilehome môùi remodel thoaûi maùi, saïch seõ, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc. Chæ daønh cho nöõ ñoäc thaân, hai meï con (single mom) coù coâng vieäc laøm share. Moät phoøng coù restroom rieâ n g, xin lieâ n laï c home: 714-537-1638, cell: 714369-0719, 714-209-8641

120-7L-112504/145652

Nhaø 4 phoøng hai ngöôøi lôùn ôû dö 2 phoøng troáng caàn cho share ñoäc thaân coù vieäc laøm gaàn freeway 22, 5, saùng 714-553-6695, chieàu 714-748-9798

120-7L-112604/145655

Nhaø môùi goùc Beach - Cerritos cho nam nöõ ñoäc thaân share khoâng naáu aên. Coù bathroom vaø loái ñi rieâng. ÑK deã daøng. L/L: 714-971-1100, 714-943-3564

120-14L-112604/145677

Euclid/First, phoøng nguû môùi, beáp, taém, loái ñi rieâng. Bao everything, öu tieân vôï choàng son $690. Vaøo anytime. L/L: 714-234-1019 cell, 714-234-1017.

120-7L-112604/145678

Nhaø house Euclid - First cho share master bedroom, öu tieân vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc son, khoâng huùt thuoác. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên thoaûi maùi. $500/1 thaùng. Phoøng troáng. Doïn anytime. L/L: 714-775-5471

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-112604/145682

Nhaø gaàn ngaû tö Harbor/Mac Fadden. Dö phoøng roäng, traûi thaûm cho share, coù loái ñi rieâng, direct TV, ñieän thoaïi. Bao ñieän nöôùc, doïn ngay, öu tieân vôï choàng giaø hay ñoäc thaân trung nieân, khoâng huùt thuoác naáu aên ít. L/L: 714-531-2559 hay cell 714-7243287 120-7L-112604/145692

Nhaø dö phoøng cho share öu tieân nam sinh vieân ñi hoïc UCI ñaàu thaù n g doï n vaø o khu Bolsa Westminster, 714-230-9202 or 530-7671 120-5L-112604/145697

Nhaø rieâng khu Fountain Valley. Dö phoøng cho share $375/$475, goùc Heil/Bushard. Doïn vaøo anytime. L/laïc 714-262-9235 120-7L-112604/145742

Nhaø goùc Bolsa/Bushard gaàn chôï Taân Mai PARKING ROÄNG RAÕI. Nhaø ít ngöôøi cho Nöõ share. Bao ñieän nöôùc giaët saáy. Goïi Haïnh 714-588-9104 or 714-531-4102.

120-7L-112604/145771

Mobile Home share 1 PN, 1PT, Nhaø beáp, Phoøng khaùch 600/ month. Available 15/12. 714719-3824 after 4PM. 120-7L-112804/145796

Fountain Valley (Warner / Euclid) $480. Master bedroom + bath for share phoøng roäng + 2 buildin closets, bao ñieän nöôùc; khu sang, yeân tónh. ÑT: OÂ Hoøang. 714-839-3712 hoaëc 714-3568193 120-7L-112804/145797

Nhaø house dö moät phoøng lôùn cho thueâ daønh rieâng ñoäc thaân lôùn tuoåi $350.. Khu raát yeân tònh. Doïn vaøo thaùng 12. Xin goïi 714417-7883 120-4L-112804/145804

SHARE PHOØNG $320 Ñaày ñuû tieän nghi, ôû lieàn, khu an toøan, yeân tænh, coù patio vaø Rest Room rieâng, Gaàn chôï, caïnh xe ñieän, bus, LL: 562-591-4983 Long Beach. 120-4L-112804/145806

Nhaø house khu yeân tónh Master bedroom, Bolsa - Ward coù loái ñi rieâ n g cho thueâ . Khoâ n g naá u nöôùng, giaët saáy, doïn vaøo anytime $500. David. 714-2604736, 714-265-9738 120-7L-112804/145808

Phoøng cho thueâ Harbor & Lampson, khu yeân tónh, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, cable, parking roäng raõi. LL: Baø Minh: 714703-1746, 714-651-3713 120-7L-112804/145811

Phoøng cho ñoäc thaân khu yeân tónh Ball - Euclid, ñaäu xe raát toát, bao giaët saáy, khoâng naáu aên, $260/ thaùng. Goïi 714-776-3821 120-7L-112804/145821

Nhaø GG ít ngöôøi dö phoøng Master bedroom cho ñoäc thaân möôùn $350/thaùng. Phoøng taém rieâng, bao giaët saáy, cho naáu aên. Doïn vaøo 1/12 LL: Tammy or Tommy 714-636-8746 120-7L-112804/145830

Nhaø ôû Westminster ít ngöôøi dö phoøng saïch, ñeïp cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng share, restroom rieâng, naáu aên, bao moïi thö,ù giaù reû.LL: Linh 714-230-9409, 714230-9407 120-7L-112804/145839

Phoøng cho share, goùc ñöôøng Katella & Brookhurst, nhaø saïch seõ thoùang maùt, parking an toøan roäng raõi. Giaù $400/thaùng. Goïi: 714-904-2627 120-7L-112804/145853

Nhaø môùi roäng vuøng Fullerton gaàn vuøng La Miranda, La Habra, goùc Beach / Imperial Highway/ Rosecrans. Nhaän giöõ treû, chaêm soùc aân caàn. LL: Trang. 714-5520818 120-7L-112804/145855

Nhaø goùc Beach / Westminster coù phoøng troáng caàn cho share. Goïi Kim 714-878-4946


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-14L-112904/145866

Nhaø ñöôøng Brookhurst/ Westminster dö phoø n g cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, thích hôïp cho ñoäc thaân, xin goïi 714-8038480, 714-883-3208

120-3L-112904/145869

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-3L-112904/145966

Nhaø phoøng khaùch coù choã rieâng cho ñoäc thaân share $150/thaùng, öu tieân ngöôøi coù vieäc laøm hoaëc coù tieàn giaø. Goùc Hazard & Harbor. Coâ Mai: 714-554-5246, 714422-9844

120-7L-112904/145967

Phoøng roäng, master cho share, F.V, goùc Euclid & Warner, doïn vaøo ngay, tieän cho vôï choàng son. L/L: 714-839-3447 hoaëc 714399-5613

Phoøng ñang troáng caàn nam ñoäc thaân share ñi laøm khoâng naáu aên, nhaø yeân tónh, öu tieân lôùn tuoåi, 636-6196 cell 251-9332 goïi 8:00 tôùi 2:30

120-7L-112904/145879

120-3L-112904/145971

Nhaø dö (2) phoøng cho share. Môùi ñaày ñuû tieän nghi coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng huùt thuoác. L/laïc sau 6 giôø chieàu 714782-2377, 714-774-5912

120-7L-112904/145883

Nhaø Brookhurst/Hazard cho share master bedroom. Loái ñi chung. Bao gas, ñieän nöôùc $500/ M. Coù theå doïn vaøo 12/15. L/L: 714-531-6423

120-7L-112904/145984

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ, nhaø ñeïp, saïch seõ, yeân tònh, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc $300/thaùng. Lieân laïc 714-5379768

Phoøng cho thueâ, coù restroom rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, vuøng Garden Grove $450/thaùng. L/L Tieâ n 714-362-6655 cell, house: 714-265-1076

120-7L-112904/145886

Beach/WSTM. New house for share 2 rooms $500 - $400. No smoking single refer DSL/cable TV. Call: 714-588-5853

Nhaø G.G dö phoøng cho share loái ñi rieâng + restroom cho naáu aên. Öu tieân phaùi nam ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L anh Nhò 714932-8742 hoaëc 714-636-2348

120-7L-112904/145986

120-7L-112904/145992

Nhaø saïch seõ, khoâng con nít, ít ngöôøi, gaàn Bushard & Hazard, cho Nam ñoäc thaân möôùn $300/ thaùng, lieân laïc 714-892-0636.

120-6L-112904/145891

Phoøng cho SHARE coù loái ñi rieâng, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi no smoking. Goùc Orangewood / Beach. Giaù $270/thaùng. LL: 714534-1749 or 595-1978

120-7L-112904/145894

Nhaø dö phoøng roäng coù loái ñi rieâng phoøng taém rieâng, caàn cho möôùn coù theå doïn vaøo ngay, xin goïi 714-663-2568 gaëp Kim Anh

120-7L-112904/145897

Nhaø house dö phoøng cho share $370/thaùng bao ñieän nöôùc giaët saáy. Khu yeân tónh, goùc Magnolia & Mc Fadden. Nhaän Sinh vieân hoaëc ngöôøi coù vieäc laøm. LL: Coâ Dung 714-799-0896, 799-0896

120-7L-112904/145902

Nhaø roäng ít ngöôøi, thoaùng maùt, khu yeân tónh, parking roäng, dö master bedroom cho naáu aên. Bao utilities xem thích ngay. Öu tieân vôï choàng. Traâm: 714-530-7218, 530-4160

120-7L-112904/145903

Nhaø dö moät master bedroom, loái ñi rieâng cho vôï choàng son hoaëc Nöõ ñoäc thaân share. Xin LL: Thuûy. 714-376-9309

120-3L-112904/145910

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon cho thueâ master bedroom môùi, coù beáp parking vaø loái ñi rieâng $700/thaùng deposit $500. Doïn ñaàu thaùng 12. L/L: 714-2607650

120-14L-112904/145911

Nhaø 2004 goùc Beach & Garden Grove. Dö phoøng cho möôùn coù phoøng taém, loái ñi rieâng $550/ M. Öu tieân phaùi nöõ ñoäc thaân. L/ L: 714-623-3195 or 714-8988664 sau 8PM

120-3L-112904/145919

Nhaø Fountain Valley dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng ñeïp, bao ga, ñieän nöôùc giaët, doïn vaøo ngay $350 1 thaùng. L/LL 714-775-4137 cell 394-8537

120-6L-112904/145923

Nhaø vuøng Anaheim gaàn ngaû tö Brookhurst vaø Cerritos khu yeân tónh, parking roäng raõi, nhaø chæ coù 2 ngöôøi ôû. Dö phoøng cho share nam nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. Giaù $400/thaùng. Bao ñieän nöôùc coù maùy giaët saáy. Khoâng naáu aên caàn xin goïi anh Bình cell 714-454-9466

120-7L-113004/145997

Nhaø dö phoøng roäng thoaùng maùt yeân tónh goùc Edinger/Euclid ñoái dieän Mile Square Park coù loái ñi rieâng, parking rieâng bieät. Cell: 714-914-3082 hoaëc home: 7758272

120-3L-113004/145999

Nhaø goùc Trask and Harbor coù phoøng master bedroom loái ñi rieâng, khoâng naáu aên caàn cho share. Xin L/L 714-537-8739

120-3L-113004/146001

Nhaø dö phoøng loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc gas. Gaàn nhaø thôø Saint Barbara, Mc.Fadden & Euclid. Goïi Kevin Bui cell: 714-7851705, home: 714-839-7969

120-10L-113004/146008

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share khoâng baïn vaø khoâng huùt thuoác, xin lieân laïc coâ Hai 714-539-2956, 714-3602612 cell

120-7L-113004/146009

Nhaø dö phoøng cho thueâ ñaèng sau nhaø haøng Myõ Nguyeân doïn voâ baát cöù luùc naøo goïi Quyønh hoaëc Chi 714-839-7258

120-7L-113004/146013

Nhaø house dö phoøng master coù loái ñi rieâng cho share doïn vaøo ñaàu thaùng 1/12/04. Bao gas, ñieän, nöôùc, naáu aên. L/L sau 5:00PM 714-903-0783 hoaë c 714-878-7882

120-5L-113004/146030

Magnolia/Newland. Nhaø môùi coù 2P lôùn cho share, bao gas, ñieän, nöôùc, cable. Cho ñoäc thaân only. L/L David 714-893-8325, 714251-7459, $500 - $550. Moving anytime

120-5L-113004/146032

Dö phoøng loái ñi rieâng $300 ñoäc thaân, ñi laøm. No kid, no pet. Home: 714-839-7656, cell 4228398. Vaøo anytime. Yeân tònh, thoaùng maùt, parking roäng

120-5L-113004/146035

Moät caên 2 phoøng nguû, phoøng taém lôùn, phoøng khaùch lôùn, double sinks, loái ñi rieâng, môùi tinh. Doïn vaøo ngay. Goïi Thònh 714-8019044, 714-394-6019

120-3L-112904/145935

Nhaø roä n g yeâ n tónh khu VN (Bushard/Hazard) dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ $300/thaùng, khoâng naáu aên. Goïi Tim: 714-728-4921

120-3L-113004/146044

120-3L-113004/146045

Mobile Home Bolsa & Bushard. Phoøng cho phuï nöõ share saïch seõ, yeân tónh, loái ñi rieâng, bao giaët saáy $325/ month. Goïi coâ Vy HM: 714-418-9793, cell: 714553-2297

120-7L-113004/146046

120-7L-112904/145940

Nhaø Midway share loái ñi rieâng. Doïn vaøo ngay thaùng 12. 2 bed + 1 bath (1 lôùn + nhoû) $1048 + $700 deposit. L/L Thy: 714-9038744, 300-8611. None smoking please. Bao utility

120-7L-112904/145950

Nhaø 4 tuoåi, gaàn ngaû tö Bolsa Magnolia, dö 1 phoøng cho share. Ñieàu kieän deã daøng, öu tieân cho ñoäc thaân. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-897-1587

Master bedroom roäng môùi (phoøng taém, veä sinh inside) loái ñi rieâng bieät, bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên. Khu yeân tónh, saïch, an ninh. Lieân laïc 714-5078118 Echo Park & Sunset (Chinatown) dö phoøng cho share, gaàn chôï VN, tröôøng Ivans, deã buses. L/L Thu 213-250-0166

120-7L-112904/145965

Nhaø ñeïp goùc Magnolia/Orange in Anaheim coù 2 phoøng môùi xaây cho thueâ. Master bedroom loái ñi rieâng $600, phoøng lôùn, loái ñi rieâng $475. L/L: 714-799-7990, cho vôï choàng or ñoäc thaân. Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø Magnolia - Mc.Fadden, ít ngöôøi cho share master bedroom. Phone bathroom rieâng khoâng naáu aên, coù job, giaët saáy OK. Khoâng smoking, call 714-891-6788 120-7L-113004/146089

Edinger/Magnolia. Nhaø raát saïch seõ, quiet. Khu toát, Myõ neighborhood. Phoøng lôùn caàn nöõ ôû saïch seõ coù vieäc laøm, bao utility. Movein January. L/L Nga: 714-2445943 120-3L-113004/146122

Nhaø goùc West + Bolsa, cho share master bedroom, loái ñi rieâng, bao giaët saáy, ñieän nöôùc khoâng naáu aên. L/L OÂ.Thu 714-448-1193 or 714-414-2222 120-4L-113004/146132

120-7L-113004/146048

120-5L-113004/146062

MAGNOLIA/KATELLA. Phoø n g roäng saïch, ñeïp, sôn môùi, thaûm môùi, cho nam ñoäc thaân möôùn bao ñieän nöôùc giaët saáy vaø cable. Parking trong saân. Giaù $350. Phone 714-530-3087

120-5L-113004/146063

Nhaø Trask/Magnolia dö moä t phoøng loái ñi rieâng khoâng con nít saïch seõ, cho naáu aên giaët saáy 1 ngöôøi $325, 2 ngöôøi $380. Vaøo ngay ñöôï c . Phone 714-4142845, 590-9115

Nhaø goùc Bolsa + Magnolia, ñoái dieän chôï ABC coøn dö phoøng cho thueâ. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët, saáy. Giaù $300/thaùng. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, nöõ ñoäc thaân. Coù vieäc laøm. Xin l/laïc 714-534-1019 or 714-336-5720 120-7L-120104/146266

Phoøng cho thueâ, phoøng raát roäng, öu tieân cho ngöôøi, .khu ñeïp, vaø yeân tónh. Brookhurst / Chapman. Xin Lieân laïc. 714-425-2151 120-4L-120104/146271

Nhaø Garden, goùc Magnolia / Chapman dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân share, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable TV. Goïi Laân 714-2636508

120-7L-120104/146317

300-180L-100302/039968

120-2L-113004/146135

Phoøng môùi raát roäng, loái ñi rieâng bathroom rieâng. Xe ñeå trong saân, Bao utilities. Moät ngöôøi ñi laøm $550. Hai ngöôøi $650/thaùng, ôû ngay Trask/Euclid, 714-5371917

120-7L-113004/146139

Nhaø house sau chôï ABC coù 2 phoøng cho thueâ caàn vôï choàng hoaëc ñoäc thaân share, 379-2184, 785-3562 120-7L-113004/146155

Nhaø môùi taân trang. Sau chôï Taân Mai. Dö hai phoøng cho thueâ. Öu tieân nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm vöõng, phone 890-5751 H, 7261559 C 120-3L-113004/146156

House dö 1 phoøng cho share coù nhaø taém rieâng cho vôï choàng hoaëc meï con gaàn chôï Ngöôøi Vieät, doïn 12/15/04 hoaëc 01/01/05. Phone chò Baûo 714-554-5235, cell 714675-1047

120-4L-120104/146170

Nhaø house dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng gaàn freeway 22 goùc ñöôøng Westminster vaø Magnolia, khu an toaøn xin lieân laïc 714-899-0124 120-7L-120104/146174

Nhaø saï c h khu yeâ n tònh goù c Brookhurst & Westminster. Dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, ôû chung nhö trong gia ñình. 714-7170695 120-7L-120104/146175

Nhaø goùc Brookhurst vaø Hazard dö phoøng. Giaù $260, $400, $550. Bao taát caû. Soáng chung nhö gia ñình. ÑT: 714-839-7079, C. 714791-9222, cell 235-1744 120-3L-120104/146181

Nhaø city Garden Grove dö 1 phoøng loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc khoâng naáu aên. L/L 714-539-8882 sau 2PM L/L: 714-705-9246 120-7L-120104/146182

Nhaø Anaheim, khu yeân tònh coù phoøng cho moät ngöôøi coù vieäc laøm möôùn, bao ñieän nöôùc, gas, giaët, saáy, khoâng naáu aên. Goïi Ñaøi 714-883-8038 hoaëc 714-9526929 120-5L-120104/146184

120-5L-120104/146188

120-5L-120104/146193

Townhouse goùc Euclid/1St dö phoøng cho ñoäc thaân coù vieäc laøm share khoâng naáu aên bao utilities. Lieân laïc 714-200-5894 or 775-6088 120-7L-120104/146201

Nhaø house ñöôøng Bushard - Hazard, caàn ñoäc thaân share, 1 phoøng master, khoâng naáu aên, khoâng giaët ñoà. Phoøng troáng, doïn vaøo ôû ngay. $375/1 thaùng. 714-8398896 120-7L-120104/146229

Nhaø house cho share Brookhurst - Chapman $300, vôï choàng son, ngöôøi lôùn tuoåi. Bao gas, ñieän, nöôùc cho naáu aên. L/L 714-2347941 hoaëc 714-251-1247

120-7L-120104/146234

Nhaø vuøng Westminster cho share 1 phoøng goùc Bushard Westminster, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, vui loøng L/ L Chaùnh 714-496-9332, 8938614 120-7L-120104/146245

$450 Orange, phoøng master cho möôùn tieän cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, loái ñi rieâng, nhaø taém rieâng, naáu aên OK, coù maùy giaët saáy, khu an ninh yeân tónh, gaàn CHOC Hospital. Goïi Cao: 714-458-2000, hoaëc Khanh: 639-6229

300-9999L-111901/000105

#1 MASTER BEDROOM. Nhaø Brookhurst + Hazard, ít ngöôøi dö master bedroom cho thueâ $450/ M. Phoøng roäng ñeïp, khu an khang. Phone 714-280-2048, 714-531-6786

120-7L-120104/146275

Share phoøng $380. Nhaän ñoäc thaân Nam khoâng huùt thuoác. Ñaët coïc $380. Ñeå Message. 714705-3819

Nhaø vuøng G.G gaàn chôï Hoàng Phaùt dö phoøng cho share. Khu yeân tónh parking roäng raõi, nhaø thoaùng maùt bao taát caû vaø cho naáu aên. L/L: 714-553-3965

300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322

Nhaø goùc Hazard/Newhope dö phoøng master bathroom cho ñoäc thaân thueâ, bao moïi tieän nghi khoâng naáu aên $450/thaùng. L/L baø Huong 714-554-9286

120-3L-113004/146041

120-5L-112904/145933

Nhaø ít ngöôøi khu yeân tónh dö phoøng cho ñoäc thaân share, khoâng huùt thuoác vaø naáu aên. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5022, 714775-5685

120-7L-120104/146262

Nhaø khu Magnolia vaø Hazard dö 1 phoøng $300 vaø 1 master $500. Bao ñieän nöôùc giaët saáy khoâng naáu aên. L/L Chaâu 903-9713, 9258736

APT 2 phoøng dö 1 phoøng cho share, roäng raõi, saïch seõ, khoâng naáu aên, gaàn chôï, tröôøng hoïc. Goùc Magnolia + Garden Grove. L/L: 714-350-5493, 675-5858

Nhaø dö 1 phoøng cho share, ñöôøng Newland/Trask. Öu tieân cho ñoäc thaân ñieàu kieän deã daøng coù cable giaët saáy, doïn vaøo 1215-04. L/L: 714-315-9899

Master bedroom môùi roäng loái ñi rieâng, khu yeân tónh, ñaäu xe roäng, bao ñieän nöôùc giaët, khoâng naáu aên. Magnolia/Ball Rd. 714-9056358, 827-1744

120-5L-113004/146087

120-5L-113004/146036

120-7L-112904/145931

Nhaø House dö 1 phoøng share $350, cho naáu aên giaët saáy. LL: 714-757-4873 phoøng troáng.

Nhaø dö phoøng cho share. Phoøng taém rieâng. Nhaän nöõ ñoäc thaân hoaëc nöõ sinh vieân. Doïn vaøo thaùng 12. Goïi Vaân 714-554-4109

Nhaø house goùc Brookhurst + Ball dö master bedroom. Loái ñi rieâng cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên huùt thuoác, line phone rieâng. L/L cell: 714-657-5713, nhaø 714-774-0073

Dö 1 phoøng cho share coù bathrooms rieâng phoøng raát lôùn vaø ñeïp thaûm môùi. Khu raát ñeïp Brookhurst & Edinger cho ñoäc thaân. No smoking giaù $500. Doïn vaøo lieàn. Phone: 714-839-5012

120-7L-112904/145926

120-3L-120104/146260

120-7L-113004/146136

120-3L-112904/145889

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Brookhurst - Chapman, khu yeân tònh, dö phoøng roäng cho thueâ giaët saáy, naáu aên, choã ñaäu xe, roäng raõi, vôï choàng OK. L/L: 714531-7101

120-7L-113004/146077

1 phoøng nguû phoøng taém. Pøhoøng aên beáp vaø loái ñi ñeàu rieâng bieät khu Fairview - Trask goïi Baûo sau 12:00PM 714-748-1313

120-7L-112904/145887

Nhaø house khu Bolsa gaàn chôï ABC, dö phoøng cho nöõ thueâ giaù $300 hoaëc vôï choàng son $400. Bao ñieän nöôùc giaët saáy. L/L: 714657-4032 Haø

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

120-3L-120104/146276

120-7L-120104/146303

Phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng bieät, doïn voâ lieàn. Lieân laïc coâ Nuoi home: 714-839-1908, C/ P: 234-7110. Soá nhaø 14361 Ward St, Garden Grove, CA 120-7L-120104/146324

Nhaø môùi goùc Warner/Newhope dö 1 master, tieän cho vôï choàng hoaëc nöõ ñoäc thaân. No cooking, no smoking. L.L Baø Mai 714417-7819, 714-902-3335. 120-5L-120104/146325

Share Room. Nhaø goùc Bolsa & Magnolia nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác (nhaø töû teá) coù saün tuû giöôøng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5529 120-7L-120104/146329

House, yeân tònh, Westminster gaàn chôï Ngöôøi Vieät, cho vôï choàng thueâ 1P.master 1P.taém, loái ñi rieâng coù garage. Doïn vaøo Dec/ 15. Giaù $595/thaùng. L/L: 714775-7878 or 714-330-4125 120-7L-112904/145874

ANAHEIM - Nhaø môùi goùc Beach & Ball, dö phoøng lôùn, coù nhaø taém, beáp, loái ñi rieâng, coù swimming pool, saïch seõ thoaùng maùt. L/L Sang Nguyen 714-290-0567, 714-761-9365 120-7L-112904/145951

GARDEN GROVE - Studio goùc Magnolia + Lampson cho thueâ $595. Goïi 714-537-1358

120-7L-113004/146133

SANTA ANA - Moät phoøng roäng, DSL. Ít naáu khoâng huùt thuoác, gaàn South Coast Plaza, 405, 55. Khu toát, yeân tònh, dì Höông 714-5570811 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

200 - CAÀN THUEÂ NHAØ PHOØNG HOUSES, APTS…WANTED 200-7L-112604/145704

Caàn thueâ 1 phoøng gaàn phi tröôøng Los Angeles (LAX). L/L Ñöùc 714657-4448 or Taøi 408-421-9569

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742

300-14L-101704/140580

Mobile Home For Sale. Khu cao nieân 55 tuoåi trôû leân, giaù $55,000. 2PN, 1 phoøng ñoïc saùch, 2PT, phoøng khaùch, phoøng aên roäng raõi, saøn goã môùi, raát saïch seõ, doïn voâ ngay. L/L: 714-875-5585, 714360-4693.

300-14L-101804/140770

BAÙN BÔÛI CHUÛ ª 4 Plex baù n bôû i chuû : City Westminster goùc Beach & Hazard 1 caên 3PN 2PT, 2 caên 2PN 1PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây naêm 72 raát ñeïp, ñaát roäng 10,300 sqft. Giaù $909,000 ª 4 Plex city Stanton goùc Western & Orangewood roäng 4324 SQFT, ñaát 7600 sqft covington style maùi treùo 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN 1PT, 5 garage, khu lòch söï, ñeïp. Giaù $899,000 L/L: 714-636-1228 day 714-962-6348

RAO RAO VAË VAËTT 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-14L-111204/143879

INCOME PROPERTY IN LAS VEGAS ° 2 Nhaø treân 1 lot, moãi caên 2 nguû, 1 taém, thaâu tieàn nhaø $1400/ thaùng. Giaù $195,000 ° Nhaø 3 nguû., 2 taém, 7000 sqft lot, thaâu tieàn nhaø $1300/thaùng, ngöôøi möôùn traû ñieän nöôùc. Giaù $190,000. Lieân laïc: 714-981-9742 300-30L-111204/143880

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742 300-28L-111404/144174

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-554-2286 300-28L-111604/144399

CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220 300-36L-111604/144514

300-14L-111804/144687

Townhouse coù coång an toaøn 2PN 2.5PT. T/P Garden Grove traàn nhaø cao taân trang toaøn dieän ñeïp, khu gaàn Little Saigon giaù $369K. L/L: 714-719-5125 300-8L-111804/144825

MobileHome by owner Park, 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT coù theå laøm theâm phoøng Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu 300-28L-111804/144865

Nhaø baùn bôûi chuû, ñaát gaàn 11,000 sqft, nhaø 2200 sqft (coù patio 400 sqft khoâng permit). 3PN, 2PT, living room, family room. 2 loø söôûi, new hardwood floor, dinining room, beáp raát roäng, attached 2 xe garage, swimming pool, coù gate, saân tröôùc sau raát roä n g, 2 storage lôù n . Garden Grove khu raát toát. Giaù $569,000 ($25,000 döôùi giaù appraisal). L/ L Julie 714-296-7144, 714-5307144 300-14L-111904/144930

GARDEN GROVE. Garden Grove 3PN/2PT. Coù patio, saân roäng, khu an ninh yeân tónh. Giaù $425,000. Garden Grove 5PN/2PT. Nhaø roäng 2500 sqft. Ñaát roäng 15,000 sqft môùi taân trang $549,000. Goïi Khanh: 714-757-7506 Haø: 273-6284 Cao: 458-2000 300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234 300-7L-111904/144977

Westminster condo 2 taàng $385,500, 4PN, 2PT, 1P.nguû döôùi nhaø, ñoái dieän chôï ABC. Taân trang toaøn dieän, doïn vaøo ôû ngay. Agent Tina 714-675-1455 300-14L-111904/144997

ª Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex) large 2PN/1PT each, huge lot (20,000 SQFT). Good longterm tenants w/rent. Below market. Seller motivated $859,990 ª Westminster nhaø tuyeät ñeïp 3PN/2PT, 2 xe garage $499,000 ª Garden Grove: nhaø 3PN/1.5PT, lot 7200, fix and save. $415,000

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS ª Irvine: luxury condo, 2PN/ 2.5PT. 2 xe garage $479,000 L.L Phil (Tai) Le 714-515-0111 300-14L-111904/145081

F.V. Nhaø ñeïp, khu raát toát, tröôøng hoïc I, II OC. 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém. Master ôû taàng döôùi roä n g 1910 sqft, ñaá t 8276, $679,000. L/L Tiffany Hua 714206-4215 300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515 300-14L-112304/145347

Anaheim Freeway 57/91 Caên nhaø 2 taàng 4 nguû, 2 taém, 1840 sf, treân 26,000 sf ñaát ñöôïc pheùp chia 4, Nhaø $450,000, ñaát 220,000/loâ, hoaëc lease nhaø vaø ñaát môû business. Nguyeân: 714808-8791 300-14L-112304/145423

SALE BY OWNER Dale / Orangewood. 4PN/2PT, 1200 sqft / 7300 sqft. Nhaø taân trang hoaøn toaøn môùi.Sôn trong ngoaø i , Mouldings, Recessed Lights, PergoFloor, vv... Phaûi coi môùi thaáy döôùi giaù thò tröôøng. $489,000. Vanessa 714-7267888 300-7L-112304/145428

ÑAÁT ROÄNG - ZONE R2 GARDEN GROVE: Nhaø 2PN, 1PT, 1 car garage, coù töôøng xaây chung quanh. Ñaá t roä n g hôn 9,000sqft, Zone R2, ñöôïc pheùp xaây 2 caên. Coù Additional Plan ñöôïc City approved, xaây theâm 3PN, 2PT, 2 car garage. Coù saün Plan xaây moät caên nhaø 2 taàng, hôn 5,000 sqft, goàm 5PN, 5PT, 3 car garage. Giaù $465,000. Goïi Khanh Son phone 714-7152309. 300-9L-112604/145706

For Sale by owner mobilehome 2PN, 1PT, 2 den, sau chôï Bolsa (khu family) tieà n ñaá t $630, $64,900. 714-839-5581 300-7L-112604/145744

Brookhursrt/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, total remodeled 339,900 10% down $1087. Nhaø 2 taàng 3PN 2.5PT $460,000, 10% down $1500 2 story townhouse G.G 2PN $289,000 10% down $925. 714654-3157 300-7L-112604/145745

Nhaø G.G 4PN, 2PT 10% down $1400, $455,000. Nhaø G.G 5PN 2.75PT, 1780 sqft $509,000 10% down $1548.53 Trung taâm Little Saigon. Nhaø 3PN 10% down $405,000, $1185, 714654-3157 Agt 300-14L-112604/145752

ª IRVINE: Condo 2PN, 2PT, 1 car garage. New paint, new woodfloor, ñi boä ra park, school, beáp, phoøng khaùch roäng. Excellent location, condition. Giaù $375,000 ª SANTA ANA: Beautiful townhouse 2PN, 2.5PT, 2 master bedrooms. 2 car garages gated community. Excellent location association $145 per month. Only 14 homes. Giaù $337,000. Huy Broker: 714-262-3425, 714836-9876 300-7L-112604/145753

NHAØ BAÙN Irvine: 1705 Solvay Aisle #105, goùc Barranca & Culver, condo 2PN, 2PT, trong khu ñeïp Westpark, tröôøng hoïc toát, nhaø move-in condition, 2 xe garage coù central air/heat, built 1996. Giaù $435K. Mua, Baùn, Ñaàu tö, Taøi trôï Refinance: GINA NGUYEÃN 714-425-5708 www.imMsRealtor.com 300-7L-112804/145812

MobileHome 3PN, 2PT GG. 1997, gaàn 1600 sqft. Tuyeät ñeïp, giaët saáy, tuû laïnh coù saün. Family Park. Khu toát. Goïi Anh 714-6383834 hoaëc Clara 714-713-6204 (Eng)

300-7L-112804/145817

4 Units Apartment Sell by Owner.Rowland Heights, all 2 bedroom, 1 bath, good location walk to supermarket and school. Asking 749K. Phone714-2607670 Roger. 300-7L-112804/145826

4-Plex in Garden Grove, 1) 3br/ 2Ba, 3) 2 br/2ba, built 1976, lot over 7000 sqft, building 3897 sqft. All unit have fireplace, 4 car garage, Asking $919,500. 13401 Sheppard Dr. LL: Tuaán 714-720-5431 300-7L-112804/145850

Mobilehome Edinger + Harbor 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, tieàn ñaát $740, $22,000. Goïi 714-5344479, 714-260-5764 300-7L-112804/145862

Ñaát VN baùn voán 7.5 trieäu /m2. Ñöôøng lôùn,ñaát 5m x 25m, soå ñoû, caùch soâng Saigon 100 met, khu vöïc 95% chuû Vieät kieàu, xung quanh bieät thöï 714-553-1740, 714-750-5637 300-28L-112904/145932

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010

300-5L-112904/145985

ÑAÁT CALI 20 acress taïi county San Bernadino 1 acre khoaûng 43,560 sqft, baùn 1 maãu $2850. Total 57K. L/L Khaûi 714-493-1920 300-14L-113004/146047

Nhaø caàn baùn Huntington Beach. Nhaø laàu 4PN, 3PT. Bonus room lôùn. Goùc Magnolia - Warner. L/ L Kim Linh 714-822-6133 300-7L-113004/146054

Caàn baùn gaáp nhaø taïi Vieät Nam (Saøi Goøn). Quaän Phuù Nhuaän giaù 55 ngaøn ñoâ. Nhaø laàu 2 taàng. Xin L/L: 714-425-3640 300-7L-113004/146058

DUPLEX 2 caên 3PN/2PT gaàn Bolsa. Giaù $690,000. Nhaø 3PN/ 3PT, 2 taàng xaây 2004. Gaàn Bolsa giaù $574,900. Coi nhaø goïi Mr.Haûi 714-423-7081 300-14L-113004/146107

Manufactured Home For Sale. Brandnew 2005. All age park, 2 bed, 2 bath, space rent $695. πριχε $79,900. 714-349-2770 300-7L-120104/146189

Mobilehome baùn. 4PN,3PN, 2PT. ÑB 3PN, 2PT, khu Whittier $495/ M. 2PN, 2PT + den Bushard + Westminster laøm Loan. Tieàn down thaáp. VP: 714-842-7600, coâ Tammy: 714-273-7886, OÂ.Hoaøng 714-705-5200 300-14L-120104/146197

LONG VIEW REALTY Khu nhaø môùi, töø $243,990, 3 bed, 2.5 ba, 2 gara, coù danh saùch caùc khu nhaø môùi. LL: Ñaïi 714-376-4329 300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2 1/2 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590 300-14L-120104/146225

Three units vuøng Long Beach môùi sôn trong vaø ngoaøi roäng 2548 sqft. Hieän ñang cho thueâ $2600 moãi thaùng. Giaù baùn $410,000. L/L Phöôïng 714-262-3887 300-14L-120104/146248

Baùn gaáp mobile home 3PN, 2PT in a family park Beach Blvd giöõa Fwy 450 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714-775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-120104/146252

Nhaø môùi Huntington Beach 4 phoøng nguû, 3.5 phoøng taém, 3 taàng laàu, xaây 2001. Nhaø roäng 3000 sqft. Talbert/Beach. $749,000. L/L Vicky 714-3503240 agent 300-3L-120104/146270

Baùn Mobilehome ñôøi 99, 3 phoøng nguû, 2 taém, 2 parking. Khu family, rent $595. Goïi 714-379-0710 300-28L-120104/146306

- Nhaø Santa Ana, 5PN + 2PT probate sale Giaù $399,000 - Nhaø Anaheim 4PN + 2PT, $419,000 - Nhaø Garden Grove, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8136 sqft. $450,000. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim treân lot ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or Keith Tran (Realtor), 714-32-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell) 300-4L-120104/146316

ª Townhouse Westminster (Brookhurst/Bolsa) ngay trung taâm Little Saigon 2PN 2.5PT 2 story. Nhaø saïch ñeïp, saân sau coù hoà caù koi nhieàu choã parking giaù $379,900 ª Townhouse Westminster (Brookhurst/Bolsa) 4PN 2.5PT, 2 story 1700SF, khu yeân tònh saïch ñeïp raát nhieàu choã parking giaù $419,000 ª Nhaø môùi 2003 Riverside 4PN 3PT 2200 SF 7800 loft, 1PN 1PT döôùi laàu good for investment tieàn rent cao. Giaù baùn $419,000. L/L Hieu Nguyen 714-878-9865

120-3L-120104/146251

Phoø n g cho share roä n g môù i thoaùng maùt beáp, phoøng taém, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän nöôùc, vôï choàng khoâng con, Westminster Beach, phone 714-799-1936

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-14L-120104/146318

ª Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe, 1361 sqft, assc $125, traàn cao, goùc Newland/Trask, $350,000 ª Garden Grove: Townhouse 2PN, 2PT, 2 xe, 1150 sqft, assc $145, garage dính lieàn gaàn chôï Ñoàng Höông $324,000 ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 1.5PT, 2 xe 1120 sqfts vöôøn 8850 sqft, nhaø ñeïp $455,000 ª Westminster: duplex 2PN, 1PT vaø 2PN 1PT xaây 1963, roäng 1800 sqft vöôøn 6900 sqft giaù $545,000 ª Long Beach shopping center 3276 sqft, lot size 9000 sqfts, xaây 1987 goàm coù mini-market, nail, barber shop, clothing store, beauty salon. Net income $75,078/naêm, giaù $895,000 C21 Pro Realty OÂ.Ñònh: 714-932-2299 OÂ.Tuøng: 714-497-5765

300-7L-120104/146337

400-5L-113004/146159

400-35L-110504/143081

400-6L-120104/146207

power, AC, cassette CD chöa accident sôn gine, 41,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $9300. License 4HKB421, 714-315-9560 400-3L-120104/146274

2000 TOYOTA Camry, full power, 400-5L-113004/146150

2004 TOYOTA Corolla LE. Maøu traéng. Full power. CD. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày, 5000 miles. Caàn baùn $8790. License 57105. L/L: 714-6575301

400-5L-113004/146147

traéng. Full power 56,000 miles, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày. Caàn baùn $8690. License 57105. L/L: 714-657-5301 400-4L-112304/145415

2002 TOYOTA Camry LE.

ANAHEIM - Nhaø xaây naêm 1998, roäng gaàn 1500 sqft., 3 bed / 2.5 bath, coù coång an toøan, goùc Brookhurst / Lincoln. Giaù $479,900. GG. : 4 Units, 1 caên 3 bed/2.5 bath, 3 caên 2 bed/2 bath. Tieàn rent $5,100/month. Giaù $989,900. Moïi chi tieát veà nhaø cöûa ñaàu tö xin vui loøng LL: Hau Bui: 714-713-0357

300-14L-113004/146100

FOUNTAIN VALLEY - Beauty 5 Bedroom 1 bedroom and 1 bath. Dowstair gourmet kitchen everything upgraded. 2230 sqft. F.V School $699,900. Agt Tim 714378-3401

300-14L-120104/146250

GARDEN GROVE - 3 bedroom, 2 bath, new carpet , paint, roof, A/C, pergo floors, lots of parking. Large lot. Good schools $537,900 appt. only. 714-5303252 12102 Shady Acre

300-7L-120104/146278

GARDEN GROVE - Nhaø söûa môùi toaøn dieän ôû khu vöïc toát 4PN, 2PT, roäng khoaûng 2000 SF. Ñaát roäng 13,000 SF. Coù theå xaây theâm 1 guest house ôû saân sau. Trong ngoaøi nhaø söûa sang taát caû, nhaø beáp phoøng taém oáng nöôùc, ñieän. Chuû saøi ñoà chieán. Ñ/C: 12651 Brookhurst Way, gaàn Stanford vaø Brookhurst Blvd. Giaù $779,000. L/L Larry Long Tran, broker 714537-6111

300-7L-120104/146277

SANTA ANA - Ñaát troáng commercial (96x120) 11,460S.F coù theå xaây commercial retail building giaù $340,000, gaàn goùc First St/Bristol St. Ñ/C: 1339 W.5th St, Santa Ana. L/L Larry Long Tran Broker: 714-537-6111

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 3000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

400-28L-112404/145524

MUA XE TOWING Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486

400-36L-111104/143751

4YCD702. Orig owner, 24K miles, silver color. Excellent condition. Baùn vôùi giaù 13,800 OBO. 714-261-0798. 400-5L-113004/146161

2002 TOYOTA Highlander, V6.

Full power, low miles 45K only maøu silver gold, sunroof. Alloy wheel, roofrack, 4 new tires, no accident raát ñeïp môùi tinh caàn baùn $16,400. LP #4XTM675, 714-315-9383 400-7L-120104/146286

2002 TOYOTA Sienna Van, 7 choã ngoài, töï ñoäng. Full power silver trong ngoaøi ñeïp nhö môùi. $11,700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card finance

400-7L-120104/146289

2001 FORD Cargo van, E150, V6, töï ñoäng, white, tieän cho shop may or chôû haøng, $7600. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card, finance. No down

400-5L-113004/146144

2001 HONDA Civic, LX. Maøu silver. Full power trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày 56,000 miles, caàn baùn $7690. License 57105. L/L: 714-657-5301

400-7L-112904/145983

2001 LEXUS LS430, pearl white,

61K miles, chrome rims navigation system, seat warmer $32,000. Goïi Ben 714-200-5516, lic 4PGP084 400-5L-113004/146148

2001 LEXUS RX300. SUV. Maøu silver. Full power, sunroof, CD changer, 48,000 miles. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày caàn baùn $14,900. License 57105. 714-657-5301

400-7L-120104/146314

2001 SOLARA SE, V6, 2 door. Full power maøu xanh ñen 6 maùy CD radio cassette 36,000 miles trong ngoaøi nhö môùi caàn baùn $9200. L/L: 714-856-5857, vin #C456673

400-7L-112904/145904

2001 TOYOTA RAV-4L, auto-

matic, silver. Alloy wheels, 35,000 miles, xe trong ngoaøi ñeïp, chaïy toát. Baùn giaù $9200. L/L: 714-623-0707 or H: 714534-7597, PL #5BLA476 400-28L-110904/143464

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2 cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640)

400-7L-120104/146186

2000 FORD Expedition V8,

4KSU177, $12,700. Phone 714709-6588 400-3L-112904/145968

2000 HONDA Civic 4LVE721, töï

ñoäng maøu silver radio CD giaù $7500 gaëp Andrew tel 714-2305843 sau 4PM 400-7L-120104/146246

2000 HONDA Odyssey EX, cöûa

hoâng, töï ñoäng, 1 ñôøi chuû, giöõ kyõ coøn raát môùi, maøu traéng, freeway 99,000M, baùn $11,700. No accident, #4JJF252. 714-5536708 400-7L-112504/145641

2000 MERCEDES ML320 SUV, auto, white. Fully loaded, one owner, navigation system, CD changed. A1257651, 90K miles. Like new caàn baùn gaáp giaù reû $15,900. L/L: 714-200-8144, 714-899-5630

400-7L-112604/145763

2000 TOYOTA Sienna LE. Maøu 400-37L-110704/143262

power, maøu green 1 chuû sunroof. Alloy wheel, CD, thaéng ABS, new 4 tires, timing raát ñeïp coù alarm, chaïy toát $7600. LP #4PTA911, 714-315-9383

2000 TOYOTA Camry, LE. Full

2002 HONDA Civic, LX. Maøu

300-14L-112804/145822

2000 TOYOTA Camry LE. Full

xanh nöôùc bieån. Xe trong ngoaøi raát ñeïp. No accident. Xe nguyeân thuûy. CD Alloy wheel voû môùi. ABS brake. Lc#4HTT990. Giaù $10,850. Bao luoân thueá. Call 714553-7188.

caàn baùn gaáp $7000. LL : ngaøy thöôøng sau 6 PM. Thöù Baûy sau 3 PM. Xe trong tình traïng raát toát. ÑT: 714-740-0301, #4WUR214 400-7L-112904/145960

1999 CAMRY Dö caàn baùn $6700

1 chuû Myõ low miles maøu gold, CD haõng, trong ngoaøi coøn môùi. No accident smog check xong, #ELN062 sau 3PM. 714-5880665 400-7L-120104/146281

1999 DODGE Truck 1500 xcab,

töï ñoäng, full power, only 50K, alloy wheels, running board, bedliner, black, 4 cöûa, AC, cassette, very good condition $8700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master car or finance. No down 400-14L-111804/144840

1999 FORD 350 Econoline.

Cargo V-10 Engine, 145K Hwy mile. Very clean. $7,500. James 714-580-6952. Lic#5X21137. 400-14L-112804/145823

1999 FORD Expedition, low mile

(79,500) Giaù $11,500. (#4WLY881). Xin LL: 714-7130357 400-8L-112604/145666

1999 HONDA CR-V 1 ñôøi chuû,

töï ñoäng, radio cassette, maøu black. Good condition, 4 doors. Giaù $10,500, call 714-705-3338 or 714-534-7876, xin ñeå laïi soá phone vaø lôøi nhaén. Lic #4JEK563 400-7L-112604/145766

1999 HONDA Accord, coupe 2D.

Full power maøu silver, maùy Vtech xe goïn ñeïp 1 chuû coøn nhö môùi, xem thích ngay. No accident 90K miles. $7800. 714-839-5620, #4LPS959 400-7L-112604/145717

1999 LEXUS ES300. White. Full

power, auto, leather seats, CD, Premium wheel. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay, caàn baùn gaáp giaù $10,500. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714638-2249, 4FSC651 400-7L-120104/146310

1999 LEXUS GS300, maøu ñen, sunroof, 6CD, xe giöõ kyõ môùi raát ñeïp. Caàn baùn gaáp $14,000. Giaù thöông löôïng neáu thích. L/L Julie home: 714-952-4290, cell: 714728-7800, lic 4WLC770 400-7L-112604/145760

1999 SIENNA LE, V6, van, 7

choã ngoài, alloy wheels, A/C, CD, roofrack, 1 chuû 66K miles, nhö môùi trong ngoaøi, chaïy toát. No accident $9200. 714-623-6866 #4CMZ086 400-5L-112904/145881

1999 TOYOTA Camry, LE, töï

ñoäng, 4 cöûa maøu red, radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môùi, chaïy toát, 51,000 miles caàn baùn $6500. L/L: 714-675-0340 or 554-6223, vin U369073 400-3L-113004/146092

1999 TOYOTA Solara V6, leather,

ABS, CD, vin #173724, $7800. L/L: 714-260-2927 400-7L-120104/146287

1999 TOYOTA 4 Runner, 4 maùy,

2.7, töï ñoäng, AC, cassette, CD green, alloys wheel 66K, run good, $6700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-8L-111804/144881

1998 CAMRY Töï ñoäng, good mileage complete power CD, radio, thaéng ABS, A/C, No accident, two airbags, new sticker 2005, trong ngoaøi raát ñeïp, saïch seõ & ñöôïc giöõ kyõ, giaù $6500. L/P 57SE781. L/L: 714321-9543 400-7L-112804/145834

1998 HONDA Accord 127,000

miles, power package, gheá da, 2 cöûa moon roof, töï ñoäng, maøu xanh, 6 maùy, ex, chaïy toát. Giaù $6700. Goïi Xuyeân. 714-7282177 (#3CAT475) 400-3L-113004/146052

1998 HONDA Accord EX, xe giöõ

kyõ 1 ñôøi chuû. Giaù baùn $8,800. Goïi 714-981-9878, lic #4AUM654 400-14L-111004/143555

1998 LEXUS GS400. Fully

loaded. Low jack, new battery, alternator tires, 83K miles, $17,950. Tel: 714-749-3628, 714-447-2311 soá xe 4BSX704

400-4L-112904/145947

2000 TOYOTA Camry LE. Full

400-4L-120104/146302

2004 CHEVROLEY Sillverado Royal blue. Moving sale, V8 extende cab1500 16,000 ML over driver au cruise. Full power, tinted wind AC, CD player AM/ FM, alarm system $17,300. Lam: 714-425-7209, Jimmy 714-7192690, lic 7J54666

400-5L-113004/146069

2004 LEXUS RX330. 20K miles,

maøu silver blue raát ñeïp coøn guarrantee cuûa dealer. Giaù $32K hoaëc ñoåi xe cuõ. #5DL229. 714657-9539

power töï ñoäng. Low miles 1 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat. Baûo ñaûm no accident sôn nguyeân thuûy trong ngoaøi hoaøn haûo giaù $8900. LP #4KKH735, 714-2349970, 714-588-1708

400-5L-113004/146158

2000 TOYOTA Sienna, LE, 7

seat, maøu silver, 1 chuû, no accident, CD, cass, roof rack. Alloy wheel, 4 new tires, alarm, raát ñeïp, tình traïng raát toát, muoán baùn $9600. LP #4HHG790. 714-3159383 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-8L-112404/145571

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power CD, radio, A/C, power steering 2 airbags, trong ngoaøi saïch & ñeïp. $5600, new sticker 07/05. Giöõ kyõ. Lic 4GKG368. L/ L: 714-321-9543 400-3L-113004/146028

1998 TOYOTA Truck Tacoma,

extra cab 4 choã ngoài maøu traéng, töï ñoäng, CD, AC, ABS, bed liner. Trong ngoaøi coøn ñeïp chaïy toát. 130,000 miles. L/P SR59775 giaù $6300 OBO. L/L Long 714-3603391 400-7L-120104/146284

1997 DODGE Truck 1500, xcab,

töï ñoäng, V8. Full power, alloys wheel, running good, bed liner, AC, cassette, good condition $5400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-5L-112904/145884

1997 HONDA Accord, 4Drs. P/

windows, A/C, CD. Tình traïng hoaøn haûo, chaïy toát, caàn baùn $5750 (3UTK801). 714-2513155, 714-539-1182 400-7L-112904/145905

1997 HONDA Passport SUV $4500 raát toát, 110,000 miles. 4SBA632, 310-324-7059

400-8L-112404/145547

1997 TOYOTA Camry LE 4 doors

Fully loaded, töï ñoäng A/C, Tape Radio, Power steering. Xe hoaøn haûo, maùy chaïy toát. Xe giöõ kyõ $5,500. (Vin#069130). L/L 714321-9543. 400-7L-113004/146031

1997 TOYOTA Avalon XLS, V6.

Full power, CD. Alloy wheel, 120K Mi ñaõ boû 1800 laøm service coù receip chöùng minh trong ngoaøi raát saïch, more information, call 714-654-1361. $6000 .OBO, license #3TDF248 400-6L-120104/146208

1997 TOYOTA Avalon XL. Full

power, AC, cassette chöa bò ñuïng, sôn gine over 100,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $6400, license #TBD631, 714-315-9560 400-6L-112904/145882

1996 CIVIC EX, maøu ñen, 2 cöûa,

caàn baùn ñeå ñoåi xe môùi. Xe nhaø coøn tình traïng raát toát, $4500. 714-902-3715 Thuïy, 714-6575559 Lina. Lic 4FTY079 400-7L-113004/146040

1996 COROLLA Maø u xanh, 120KM. 4 doors, chaïy toát, plate #4PUB539. Nöôùc sôn baïc maøu. Giaù $3500. L/L: 714-335-6620

400-7L-091704/136813

1996 DODGE Caravan, maà u

xanh blue, maùy hoäp soá good, 120K, run good. Dö duøng baùn $3,800, radio, maùy laïnh good. No accident. Goïi Laân: 714-7918881. Lic #4SRF067. 400-7L-112804/145831

1996 FORD Exploder, maøu kem ñoàng, 8 maùy, hoäp soá & daøn laïnh raát toát, 128K, run good, dö duøng caàn baùn. No accident., #5FDB323. 714-369-0713

400-7L-112604/145762

1996 LEXUS ES300, V6, maøu

traéng ngaø, sunroof, AC, cassette, xe raát toát, coøn môùi trong ngoaøi 114K miles no accident $6400. 714-231-9453, #4HYT775 400-7L-101704/140347

1996 NISSAN Pathfinder 4 x 4

SE tình traïng toát, new tires, new shocks, full power, new stickers. Giaù 6300. OBO. LL. 714418-9487 (H), 714-230-5678 Cell. #5TOF095. 400-7L-113004/146006

1996 PLYMOUTH Grand Voyager

SE, long bed, 3.3L, 7 choã ngoài, xanh laù caây, all power, A/C, giaù $3195. 714-890-3912. #4CHY948 400-4L-113004/146152

1996 TOYOTA Van Previa, maùy

maïnh vaø eâm, maùy laïnh, CD play, 157,000 miles, #3RMD662, ñi xa caàn baùn giaù $4800. L/L Laønh 714-251-4522, 554-7134 400-6L-120104/146205

1996 TOYOTA Avalon XL. Full

power, AC, cassette CD chöa accident sôn gine over 100,000 miles. Xe raát ñeïp baùn $5600, license..., 714-315-9560 400-7L-120104/146313

1995 FORD Windstart van 7 choã

ngoài, maøu traéng, full option. 1 ñôøi chuû. No accident trong ngoaøi môùi chuû giöõ kyõ caàn baùn $3200. L/L: 714-856-5857, 714-6382711, #3NLT438 400-7L-120104/146187

1995 HONDA Accord EX, 2 door, coupe. $5700. Phone: 709-6588, 3NFL191

400-7L-120104/146285

1995 HONDA Odyssey, EX, töï

ñoäng, blue. Full power, AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card, finance

400-7L-102804/142043

1995 MERCEDES SL500 con-

vertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ. Khoâng bò traày, caàn baùn $16,500. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301. 400-8L-112904/145939

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6700. L/L: 714321-9543 400-7L-120104/146288

1995 TOYOTA Previa LE, SC,

töï ñoäng, 7 choã ngoài, AC, cassette, alloys wheel, red, gheá da $4500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-120104/146279

1994 ACURA Integra, töï ñoäng.

Full power 2 cöûa, gray, AC, cassette, good condition $3800. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-112604/145764

1994 CAMRY LE, V4. Full

power, AC, cassette, voû môùi, coøn raát toát 128K miles, body raát ñeïp, sôn gine. No accident $3500. 714-757-5816, #3EGJ279

400-5L-112904/145871

1991 TOYOTA Cressida giaù

$1100. Xin lieân laïc Baïch phone 714-200-3429 hay 744-5397041, #3UIP187 400-7L-112804/145860

1990 ACURA Legend Sport

Coup, 190K Miles, 2 doors, chaïy toát, dö duøng baùn $1200. Phone: 714-902-5360 (#3VFC177) 400-5L-113004/146076

1990 HONDA Accord EX,

2ULJ246, 4 doors, töï ñoäng, PW, PDL, sunroof, CD player. Xe chaïy raát toát. Caàn baùn $2650. L/L: 714963-3946, 714-478-9725 cell 400-7L-112504/145589

1990 TOYOTA Camry burgundy auto, V6, PW, W/D. Good AC, tình traïng hoaøn haûo 163K miles, giaù $1600. LP #2TTR780. L/L: 714-468-2247 ngaøy thöôøng goïi sau 4:00 giôø chieàu

400-7L-112604/145757

1989 MAZDA Van, xe coøn toát ñi xa caàn baùn $1300, xin lieân laïc Ñaïi 714-510-1639, #3TKW720

400-7L-112804/145832

1989 TOYOTA Cresseda, 6 maùy

maøu blue, auto, fullpower, radio cassette, caàn baùn $1250, maùy môùi, hoäp soá môùi, xe ñang chaïy, Lieân laïc: 714-534-3665 hoaëc 714-251-0442 400-2L-113004/146057

1989 TOYOTA Camry, töï ñoäng ñang chaïy toát. Baùn gaáp giaù $950, lic #4TOV634, xin lieân laïc Dinh 714-613-3482

400-7L-120104/146244

1994 CAMRY LE, töï ñoäng, 4

cöûa, full power, A/C, AM/FM cass. Chaïy toát. Body nguyeân thuûy, ñeïp. Lic #4XIC560. Giaù $2700. L/laïc Ali: 714-799-9134

400-3L-113004/146015

1988 TOYOTA Camry 4 door

maøu traéng, chaïy toát, ít toán xaêng. Dö duøng baùn $1300. L/L Phuùc 714-847-0053 hay 714-3602958, #2JQS389

400-14L-111504/144206

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng

maøu traéng, xe chaïy raát toát, xe dö duøng caàn baùn giaù $2800 US. L/L: 714-225-0268, 3KIP679 400-5L-112904/145896

1993 LEXUS ES300, 152,000

miles, xe ñang chaïy raát toát. Giaù $2000. LL: 714-726-1907 (Lic#3CPN875) 400-14L-112104/145170

1992 BMW 325i. 6cyl, auto, CD.

P/seats, pdl, p/mirror, p/windows stereo, airbags, sunroof, lthr, 18" wheels, tires 90% run good, CD player 170,000 miles. $5200.OBO. Tel 714-553-9082, #3TKB665

RAO RAO VAË VAËTT

400-7L-113004/146127

1988 TOYOTA Camry baûng soá

3JMN693. Ñang söû duïng, dö duøng caàn baùn giaù $1100. L/L A.Tieán home phone: 714-6365576, cell phone: 714-244-6935. Thôøi gian töø 8:00AM ñeán 2:00PM 400-4L-112904/145964

1985 MERCEDES Benz, coøn toát, ít ñi maùy toát, 100 ngaøn miles, dö xe caàn baùn, xin lieân laïc coâ Chi 714-892-1776, #4HND433

400-7L-112604/145690

1985 TOYOTA Camry LE, môùi

thay 4 voû môùi thay timing belt môùi, soá töï ñoäng giaù $700. Goïi Vaân ÑT: 757-8882, Sôn 7577415, #3BMV383

400-7L-113004/146012

1992 HONDA Civic, LX, maøu

400-38L-111901/000732

xanh, töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp, giöõ kyõ, 88,000 miles. Xe dö duøng. Giaù $3900. L/L: 714-5394470, lic #2ZIP898 400-7L-120104/146280

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE,

töï ñoäng. Full power, green, AC, cassette, xe ñeïp chaïy toát, $3700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-120104/146282

1992 TOYOTA 4 Runner, töï

ñoäng. Full power, gheá da, AC, cassette $4300. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa, master card 400-7L-120104/146283

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE, töï ñoäng, AC, cassette. Full option, gheá da 100K run good $3600. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa or master card 400-5L-113004/146014

1991 ACURA Legend, 4 door.

Töï ñoäng, maùy laïnh. Coøn toát dö duøng caàn baùn $2500. Phone: 714-791-5945, 714-414-9983, lic 2ZAE624

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu

Hieäu

Nhaát

Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

!

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 Toyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp, 97K miles. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 Acura 3.5 RL maøu silver, Type-S, Navigation systems, low miles, only 33K miles, full loaded, gheá da sunroof, headed seats, side airbag and more sale, reû. $20,800. ° 2001 Lexus RX300, SUV, low miles only 42K miles, maøu traéng/ silver raá t ñeï p , CD changer, sunroof, gheá da, fully loaded, rear spoiler, alloy wheel, xe nhö môùi sale reõ $21,850 ° 2001 Acura CL3.2, type-S, auto, low miles only 42K miles, gheá da, sunroof, CD changer, fully loaded, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $14,990 ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $17,990 ° 2002 Honda Civic, low miles, only 31K miles, auto, full power, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø giôùi treû, sale: $10,850 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,400 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490.

° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 2000 Toyota 4 Runner, Auto, full power, maøu traéng, CD, roof rack, alloy wheel, running board, rear spoiler. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9,800 ° 2001 Mercedes ML 320 SUV, low miles, 37K/miles, auto, full power, roof rack, alloy wheels, maøu traéng, xe raát ñeïp nhö môùi, sale reû: $20,850 ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $12,850. ° 2002 Acura RSX, 2 doors, gheá da, low miles, only 27K miles, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, sale $14,850. ° 1999 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän, gheá da sunroof, CD, cassette alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $11,600. ° 2000 Toyota Cellica, 2 cöûa, full power, sunroof, alloy wheels, CD cassette, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû sale reû $10,600 ° 2000 Toyota Tundra, ExtraCAB, auto, full power, AC, CD bedlinner, V8, xe good condition, thích hôïp cho construction, delivery, alloy wheel, low miles sale reû $13,950 ° 1990 Toyota Camry auto, fullpower, maùy laïnh, 4 cöûa, xe thích hôïp cho hoïc sinh, sale reû: $1700. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1996 Toyota Corolla, auto, full power, maùy laïnh, 4 cöûa, xe ñeïp thích hôïp cho hoïc sinh, sale reõ: $4300. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu blue, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $7,990 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-37L-060303/069779

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-090503/083722 400-37L-092603/086741

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-38L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com THANKSGIVING SPEACIALS CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, sale $43,900 (Stk #2169A) ° 2001 BMW 740iL, navigation, fully loaded, sale $28,900 (Stk #2196) ° 2000 Mercedes Benz C280, sport expedition, SALE $17,400 (stk 2183) ° 1998 Mercedes Benz-E320, top condition sale $13,900 (Stk #2122A) ° 2002 Acura 3.2TL, Type-S, navigation sale $18,900 (Stk 2215) ° 2001 Lexus IS300, like new sale $17,900 (Stk #2189) ° 2003 BMW Z4.3.01, 2 door convetible roadster, 14K miles, sale $32,900 (Skt #2087A) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, 2 door-coupe factory warranty sale $33,900 (Stk #2074) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, retractable hardtop sale $25,900 (Stk #2138) ° 2000 BMW 323CI, 2-door sport coupe, sale $18,900 (Stk 2164) ° 2000 Mercedes Benz SL500, 2 door, roadster 2 tops, like new sale $30,900 (Stk #2219) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,400 (Stk #2206) ° 2002 Cadilac Escalade chrome, pearl white, sale $34,900 (Stk #2161) ° 2002 Lexus RX300, navigation sale $24,900 (Stk #2213) ° 2001 Mercedes Benz ML55 AMG, navigation loaded w/options, sale $29,900 (Stk #2080) ° 2001 BMW X5, fully sport utility, 40K miles, sale $29,900 (Stk 2186) ° 2000 Mercedes Benz ML320, full power, sale $19,900 (Stk 2141) ° 2002 Toyota Tundra Limited V8 Access cab, leather, camper shell sale $19,900 (Stk 2202) ° 2002 Honda Accord EX, V6, coupe leather, CD sale $11,900 (Stk #2190 Offer Expire 11-29-2004 400-37L-021004/104034

400-36L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 AFTER THANKSGIVING SPECIAL SALE !!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Mercedes CLK320 coupe, silver color. Full power, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veâ on sale trong tuaàn $23,500 (Stk #1917). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $410 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, low mileage, A/C auto, full power, alloy wheels, CD, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$257 moät thaùng. OAC

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 2003 Acura 3.2CL type-S, coupe, white color, 22K, auto, A/ C, leather side airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $19,500 (Stk #1943). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $342 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura 3.2TL type-S, sedan, silver color 58K, auto, A/ C, leather, side airbag CD player, full power thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $15,500 (Stk #1941). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $274 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Camry LE, grey color, auto, cassette, leather, full power, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2900 (Stk #034). Nhaän traû goùp khoâng caàn down ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C, CD. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale $9400 (Stk #1713). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus ES300, silver color, auto. A/C. Leather, CD. Full power. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $15,500 (Stk #1897) nhaän traû goùp khoâng caàn down/$274 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C240, black color, 4 door, auto, A/C. Leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $19,200 (Stk #1940) nhaän traû goùp khoâng caàn down $337 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C320, white color, 4 door, auto, A/C, leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $21,500 (Stk #1922) nhaän traû goùp khoâng caàn down $377 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Avalon XL, black color, auto, A/C, full power, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $11,200 (Stk 1924) nhaän traû goùp/khoâng caàn down $200 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $210 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $124 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $55 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$230 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna, gold color, auto, A/C, 7 choã ngoài saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø chuyeân chôû, giaù on sale $12,500 (Stk #1439) nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. OAC ° 2001 Lexus RX300, white, color, auto, A/C, sunroof, leather, roof rack full power, CD. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, nhìn vaøo thích ngay. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $18,500 (Stk #1866). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $325 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $161 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Accord LX, green color. Auto, A/C. Alloy wheels, CD, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6700 (Stk #1928) nhaän traû goùp khoâng caàn down $124 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$133 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$189 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport, blue color. Auto, A/C, SUV. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $8500 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC. ° 2000 Lexus LX470, white color, auto, CD player leather. Full power, full side airbag, saïch ñeïp trong ngoaøi nhìn nhö môùi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $28,200 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $492 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on ap-

proved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 11/26/04 ñeán ngaøy 12/03/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-5L-112604/145684

AUTO DETAILING: Chuyeân moân ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày, giaët thaûm, gheá röûa maùy xe). Vieäc laøm kyõ löôõng saïch, môùi. L/L Lôïi Nguyeãn cell 714-580-4833. (Coù nhaän ñeán laøm taïi gia) 400-7L-113004/146023

Xe Honda Civic LX, töï ñoäng, 4 cöûa. 6CD, AC. Full power, 4 baùnh Michelin, chuû goác. Caàn baùn gaáp $6300. Lic #4LDM274. L/L: 714296-7664 400-7L-113004/146125

Sport Sport Sport Lexus SC300 92-93 red everything original, look nice run great low milage. L/L Eric: 714-310-2538, $6500, #2ZDT930 400-7L-113004/146129

° 93 Honda Accord soá tay sunroof, timing belt, brake môùi, 3BVP850 $2800 ° 92 Honda Accord töï ñoäng 4BZY054, $2500. L/L Long 949-232-3193

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-23L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale 500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477. 500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 500-31L-110104/142425

Sang Tieäm Nail, Trung Taâm khu ñang phaùt trieån, tieäm sang ñeïp, Giaù laøm cao taïi Tucson, Arizona. Caàn thôï nail boät, P/W gioûi. LL: 520-979-1497 500-30L-110204/142599

OFFICE RENT Vaên Phoøng treân laàu roäng 1100 SQ up 3350 SQ. Rent 90 cents SQ. Ngaû tö Euclid + Lampson, Garden Grove. Tom: 714-7191888 500-8D1567-110304/142650

Caàn sang tieäm Nail Spa thaønh phoá Stanton. Neáu muoán seõ höôùng daãn laøm AirBrush, hand design moùng boät. Xin goïi 714-373-1565 ñeå bieát theâm chi tieát. 500-30L-110304/142711

Nhieàu tieäm Nails trong khu Shopping lôùn, gaàn chôï, khu raát toát, lôïi töùc cao, vuøng San Bernardino & Orange County. Giaù $100,000-$500,000. L/L 714715-4122. 500-28L-110404/142779

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Toùc + Nail. 3 station toùc + 2 nail, khu Euclid Center Euclid & Hazard, giaù 45K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L Lisa 714554-1951 hoaëc 257-7752 sau 7 giôø

500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587 500-28L-082204/133220

Caàn sang tieäm Nail T/B Goodyear Arizona, trong shopping lôùn, tieàn Rent reû, Income good, xin L/L 623-925-8331 hoaëc 623-5129999

500-36L-091504/136541

500-28L-101704/140512

500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, $33K. 562-5057374 sau 8PM, 562-925-4899. 500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561 500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

500-28L-111204/144022

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844 500-27L-110804/143293

Caàn sang tieäm toùc vaø nail trong shopping center, tieàn rent $1000/ thaùng. Giaù $40,000. LL: 602920-3825, 623-703-7403. 500-28L-110904/143521

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832 500-28L-110904/143524

Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979 500-28L-110904/143530

SANG TIEÄM NAILS SUPPLY Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720 CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921 500-28L-111004/143575

Baùn Tieäm Nails TP Palm Desert CA. Trong shopping chôï Jensen, ñöôøng Cook vaø 42nd St. Rent reû coù gheá spa vaø 2 phoøng waxing. LL Tieäm 760-773-9808. Nhaø 760-343-2960 500-14L-111004/143599

Caàn sang Tieäm 1 dollar & Gift, tieäm coù baùn caû electric & Gas Scooter. Tieäm Ñeïp, good location, roäng 2000 sqft. Tieàn Rent reû. City Buena Park. 714-7138099. Sau 6PM 714-260-1196

500-30L-111004/143638

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701.

500-14L-111804/144805

RESTAURANT Caà n sang Nhaø Haø n g vuø n g Whittier, rent reû, roäng 2000 sqft., Coù theå môû nhaø Haøng Vieät Nam. LL: 626-201-9260 500-14L-111804/144828

Oumni Printers 1879 W. Commonwealth Ave. # C Fullerton CA 92833 Locations - For sales $40,000 Fourty thousands. Call 714-773-1168 or 714-827-1224 Super Cash. 500-14L-111804/144844

Caàn sang Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, Myõ ñen baùn reû $10,000. Lieân laïc David Bus: 219-980-0584, cell: 219-6147733 500-14L-111804/144846

Caà n sang Tieä m Nails ñoâ n g khaùch, vuøng L.A, Meã Ñen. Income $3,500-$4,000/wk. Rent reû. $85,000. 714-318-8813.

500-28L-111804/144851

NAIL SALON FOR SALE ARIZONA 800 Sq.Ft, ñeïp, khu Myõ Traéng. 3 gheá spa coù phoøng waxing, 5 baøn nail. Rent reû. Goïi 480-648-7855, 480-987-1292

500-28L-111204/144055

500-28L-111404/144164

Huøn haïp baát ñoàng caàn sang tieäm Nails good location. Tieäm naèm trong big shopping thaønh phoá Thatcher, AZ, vuøng Myõ Traéng khoâng caïnh tranh, tieàn rent reû giaù $20,000. Khoâng thaønh yù mieãn goïi. Call: 928-348-9495 or 928-485-9207 home

500-14L-111504/144234

Caàn sang 2 tieäm 99 Cents Discount Store ôû Phonix Arizona 2 tieäm roäng 9000 SQFT vaø 3000 SQFT tieàn rent reû lôïi töùc haøng thaùng cao moïi chi tieát. L/L: 602956-2985

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093 TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-728-9277 cell or 661-397-5495 work

500-28L-111504/144281

500-28L-110504/143002

500-14L-110504/143194

RAO RAO VAË VAËTT

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171.

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

500-30L-110904/143542

Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882.

500-28L-111204/144021

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479.

500-28L-111504/144330

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Tieåu bang NC. Tieäm raát sang troïng, Income cao. Muoán bieát theâm chi tieát LL Coâ Ly Cell: 910-262-3308.

500-28L-110704/143260

500-14L-081904/132948

500-21L-111204/143938

Caàn sang tieäm Nail vuøng Long Beach income good giaù caû thöông löôïng. 702-604-9942. Caàn theâm 1 thôï nöõ

500-28L-110404/142950

500-28L-110404/142910

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm

Phong thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa, cô sôû laøm aên buoân baùn, caàn baùn nhaø cöûa, tieäm bò eá aåm khoù baùn hoaëc baùn chaäm vì baát cöù lyù do gì, hay gaëp naêm xui vaän duõi. L/L: 714-554-4056 ( nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm).

500-28L-111104/143797

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445.

SANG TIEÄ M . Tieä m massage ñang hoaït ñoäng, ñoâng khaùch saïch ñeïp coù phoøng taém. Caàn baùn giaù caû phaûi chaêng. Xin L/L: 714-225-0268, 714-225-0443

500-28L-110704/143221

SANG TIEÄM VIDEO Coù chuyeän gaáp caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, lôïi töùc cao. L/L: 714-657-5301.

500-15L-111104/143760

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955

Sang tieäm Beauty Salon ñoâng khaùch trong chôï Garden Grove $27,000. Goïi Chris 714-6793938.

500-7L-081704/132415

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

500-22L-111804/144875

500-28L-111804/144884

500-28L-111904/144907

Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161 500-7L-111904/144919

Tieäm Food To Go vuøng Little Saigon ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm môùi roäng 1200 square feet, coù walk-ing cooler, roäng 300 square feet, heä thoáng coáng toát. Coù haàm chöùa môõ ñuùng tieâu chuaån, heä thoáng huùt daøi 16 feet, coù 2 loø beáp lôùn, Chinese oak, fryer, caùc maùy mixer, maùy xay thòt coù 3 freezer lôùn. Choã ñaäu xe roäng raõi. Giaù 200,000, goïi Sieâu 714-292-2148

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-14L-112204/145249

Ñi xa caàn sang gaáp: - Tieäm Nail trong Tieäm Toùc 3 baøn 1 wax, rent $600/m. Giaù $6000 - MobileHome, 2 P nguû, 1 taém $30,000. LL: 714-705-3336 or 714-414-7931

500-14L-112204/145271

Food To Go taïi Little Saigon ñòa ñieåm toát, ñeïp, trang nhaû, ñang ñoâng khaùch, caàn sang. LL: 714728-4003 sau 6PM, caùm ôn.

500-14L-112304/145354

Caàn sang gaáp tieäm nails ôû Las Vegas, trong shopping lôùn ñoâng khaùch, giaù cao, income cao, tieäm 6 thôï. LL: Luaân 702-358-7304

500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799.

500-28L-111604/144437

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256

500-30L-111704/144569

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318

500-28L-111704/144570

Medical Clinics, Photoshop, Water store and other neighborhood shops. Excellent location. Ideal for 875 square feet for lease immediately, call 310-820-8888 ext 101.

500-14L-111704/144590

Caàn sang Tieäm ôû La Haina Maui Hawaii Hair-Nail Massage and Facial. Khu khaùch du lòch, ngay maë t tieà n . $85,000. Lieâ n laï c Mindy 808-874-9054 or 808357-6949.

500-14L-111804/144688

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon/Vietnam khu thò töù ñeïp. Doïn vaøo ngay chuû ñi ñoaøn tuï giaù reû hieám coù $89K. L/L: 714-719-5125

500-14L-111804/144734

Tieäm Nail Shopping Meã raát ñoâng khaùch, tieäm 6 baøn nail, 2 spa, rent $1,660. Caàn baùn gaáp giaù $28,000. Caùch Bolsa 25'. 323585-1215, 714-414-7413

500-28L-111804/144736

Baùn Tieäm H & Nail Caàn baùn gaáp giaù reû, 2 facial room + 1 pedicure Spa + 5 Toùc + 5 Nails. Ai thaät loøng xin goïi: 714891-0202

500-14L-111804/144776

Caàn baùn tieäm Nail saép môû trong Mall lôùn ñoâng khaùch taïi Las Vegas. LL: 801-633-3242, 801755-0100

500-15L-111804/144793

Moving sang tuû baùn vaøng vaø tieäm Cellphone, rent reû, sang giaù nheï nhaøng, khu chôï ñoâng khaùch,Tieäm môû nhieàu dòch vuï khaùc. Ph. 310392-4388, 310-400-4163 500-7L-111804/144802

SANG TIEÄM NAILS Tieäm môû treân 10 naêm, Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaø reû. Tieäm ôû vuøng Tarzana. LL: 818343-6874, 818-231-0719 (cell)

500-14L-111904/145030

Caàn sang tieäm Nail Bakerfield 28,000 & 3 station toùc, 8 baøn nail, 4 spa. Lieân laïc 661-8604672. 500-14L-111904/145045

ARIZONA Caàn sang gaáp Hair Nail Spa Salon, vuøng Phoenix. Tieäm raát ñeïp, ñòa ñieåm toát, rent reû, lease coøn daøi. $39,900. Serious Buyer Only. L/L 623-694-5814 (sau 8:45pm). 500-14L-111904/145057

Caàn baùn Tieäm Coin-Op Laundry ôû vuøng Downtown City LA. Ñòa chæ 174 S Alvarado St., Goùc Valley St, roäng 1500 sqft, coù 16 dryers, 20 topload, 12 frontload, vending machine, rent reû $1250/ Mon. Net income treân $2200/ Mon. Giaù $65,000. LL: 626-2359329 500-28L-111904/145066

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755 500-28L-111904/145075

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644

500-14L-112304/145391

Shop May haøng raát nhieàu giaù cao vì lyù do gia ñình caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình. Neáu caàn xin LL 714-553-6519.

500-14L-112304/145404

NAILS! Doïn ñi caàn sang tieäm Nails shopping Center, next to Taget, vuøng Bakerfield. Work: 661-837-8336, night time home: 661-831-3258

500-14L-112304/145442

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm phim boä HK, cleaner, cellular, ôû Long Beach, Tieäm coù treân 10 naêm, neáu thaät loøng xin goïi 562-591-6614

500-28L-112304/145448

500-14L-112204/145218

Caàn sang gaáp tieäm Nail, khu shopping Center, LA, ñoâ n g khaùch walk-in. Giaù $27,000, rent $800. LL: 714-251-0715 or, 323-583-5437 500-14L-112204/145237

Caàn sang tieäm Nail. Tieäm trong mall lôùn, khu Myõ Traéng. Rent reû vuøng ngoaïi oâ Chicago, tieåu bang Illinois. Ñöøng boû lôû cô hoäi. L/L: 847-836-8305, 847-9222644

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-112504/145654

500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C 500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664 500-7L-112604/145683

Baùn tieäm nöõ trang baùn vaøng 14K, 18K, diamond trong mall. Ñoâng khaùch Myõ Meã luoân ñoà ngheà, giaù reû, phone 714-404-9251 or 310631-5290 500-28L-112604/145689

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556 500-14L-112604/145693

Tieäm coøn dö phoøng cho share laøm vaên phoøng khai thueá or ñòa oác, baùn veù maùy bay, chuyeân veà dòch vuï v.v... 714-230-9202, 534-8099 500-28L-112604/145730

500-14L-112404/145470

Caàn sang tieäm Nail gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, khaùch Ñaïi Haøn vaø Meã, vuøng Los. L/L: 323-7321244

500-14L-112404/145498

FOR LEASE Small Warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho shop may, nhaø kho vv... Ñòa chæ 11611 Salinaz GG. 92843, goùc New Hope / Trask, phone: 714-420-2033 or 714309-9848

500-14L-112404/145523

One hour photo in Anaheim $59,999. Cô hoäi laøm chuû vaø coù lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6,000 net month. Tieäm ñoâng khaùch 15 naêm. Treân 5000 customers base. Process 800 + one time cameras & films/month 200 khaùch chuïp hình Passport/month. Tieäm ñeïp, roäng 900SF coù theå theâm income baèng caùch theâm Studio wedding, portrait. 714-2603049. Seõ höôùng daãn.

500-14L-112404/145552

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp. Vì lyù do gia ñình. Income töø $3000 - $4000/tuaàn. Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Linda: 714-260-1692

500-14L-112404/145566

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775. 500-14L-112604/145786

Sang Video, Cell Phone, Electronic. Caàn sang gaáp tieäm Video, Cell phone, theû ñieän thoaïi vaø Electronic, keá beân chôï, vuøng Garden Grove. Giaù thöông löôïng. LL: Haïnh 951-272-0796. 500-7L-112804/145795

Caàn sang tieäm Nail vuøng Upland, khu Myõ traéng 8 baøn Nail, 4 spas, 1 phoøng facial. Ñoâng khaùch, tip haäu. Lieân laïc: 909-981-8638, sau 9:pm 909-987-0737 500-7L-112804/145800

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang nhaø haøng thaønh phoá Inglewood gaàn phi tröôøng LA, Giaù $25,000. Giaù caû coù theå thöông löôïng. LL: 310-673-5285, cell: 714-6517216 500-14L-112804/145805

Sang Tieäm Hair & Nail Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Hair & Nails vuøng Orange City, 6 station toùc + 3 nails + 2 phoøng facial + 2 spa chair. Giaù $55,000. LL Brenda. 714-2827312, 714-474-8138 500-14L-112804/145835

Tieäm Nail môùi build ôû T/B Arkansas City Springdale, khu traéng, Giaù cao, vì Lyù do gia ñình baùn gaáp giaù: ÑB good for family. Business 3 thaùng laáy voán. LL: B: 479-927-3334, cell: 479283-4146 500-7L-112804/145838

Caàn sang Tieäm Giaët ôû Houston, ñòa ñieåm toát, thieáu ngöôøi troâng coi caàn baùn. Cell: 713-816-4489, Tieäm 281-436-0250 500-14L-112804/145852

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Meã. Tieäm trong Plaza parking thoûai maùi. Rent $1750/month. Thaät loøng mua LL: W: 323-581-9709, C: 310-531-0520

500-14L-112104/145175

500-14L-112204/145209

500-14L-112504/145649

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm nail vuøng LA, ñoâng khaùch tieàn rent reû, giaù $27,000. L/L Sôn 562-221-9513.

500-14L-112304/145380

FOR LEASE: 1 tieäm troáng cho lease, khu toát, dieän tích 750 sf. Giaù $1.4./sf + triple net (NNN) Open moïi business, retail hoaëc office. Location: 1747 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801. Information call: Mr. Leâ Hoä: 408270-5506 or Mr. TIEÁN 714-2802396

BUSINESS STORE FOR SALE Clothing Store, Westminster, soá baùn moãi thaùng $8000. Perfume Cosmetic, Westminster: nt $15,000 Gift Shop & Tabacco, Anaheim: nt $8000 Women Shoes, Anaheim: nt $7000 Deli Sandwich, Costa Mes: nt $6000 Ngoaø i ra chuù n g toâ i coø n coù khoaûng 400 tieäm buoân (Coffee shop, Restaurant Gas Station v.v...) Xin lieân laïc Chris Huynh 714-936-9269 cell

Caàn sang tieäm Phôû ngay bieån xinh xaén raát tieän cho g/ñ giaù $50,000 (caàn thôï phuï beáp bieát xaøo cho nhaø haøng). L/L: 714791-0260

500-7L-112504/145640

Ñi xa caàn baùn 2 tieäm nöôùc ôû vuøng Maywood and Corona, tieàn phoá reû. Môû ñöôïc 7 naêm. Khu Meã. L/L: 714-306-7279

500-14L-112304/145374

500-30L-112104/145149

Caàn sang tieäm Nail trong mall cuûa Bakerfield. L/L Michael or Kim Ñ/T: 661-397-7470

500-7L-112504/145638

Ñi xa caàn baùn tieäm vaøng, ñaày ñuû maùy moùc. Tieäm ñeïp. Ñoâng khaùch Vieät Myõ coù nhieàu haõng danh tieáng. L/L: 714-306-7279

Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm Nails vuøng Meã, good location, tieäm roäng, thoaùng maùt, Giaù $20,000. LL: Tieäm 323566-2939, cell: 714-726-1068

500-14L-111904/144932

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Long Beach, tieäm roäng raõi 3000 square feet, tieàn rent thaáp. Giaù $23,000. Xin L/L 714-876-8998

500-7L-112504/145629

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm vaøng vuøng Seattle gaàn Chinatown, khu Vieät, Mieân, Laøo, Phi. Tieäm ñaõ ñöôïc 9 naêm. Cô hoäi toát cho ai muoán töï laøm chuû. 626-271-3877, 425-775-9398

500-7L-112504/145586

Sang tieäm Nail Laguna Hill. Naêm Spas saùu stations phoøng facial waxing. Tieäm sang ñeïp khaùch Traéng ñoâng tip cao. Môû 7 ngaøy. L/L bus: 949-837-3367, after 7PM: 714-553-5825 chò Lynn

500-28L-112504/145617

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO

500-14L-112504/145622

Caàn sang tieäm baùn nöôùc loïc vaø beân trong coù hai tuû phone môùi build moät thaùng tieäm ñeïp khang trang roäng raõi. Lyù do bò bònh xin lieân laïc 714-262-8179, 714-8392132

500-7L-112904/145868

Tieäm Nail vuøng Long Beach caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, 6 baøn 2 spa. Rent $1300. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 562-988-8413 500-5L-112904/145872

Nhaø haøng caàn sang trung taâm Chinatown tieàn rent $2500, lôïi töùc cao khoâng bieát ngheà seõ daïy, coù khaùch du lòch, vaên phoøng.... L/L: 213-572-2507 500-5L-112904/145875

Nhaø haøng naøo caàn license röôïu bia lieân laïc chuùng toâi seõ hôïp taùc 714-200-8752 (Huyønh) 500-14L-112904/145877

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang laï i tieä m baù n xe gaé n maù y , motocycle car stereo alarm, phone, gift v.v... Tieàn rent $800/ month. L/L: 714-588-9691. Taïi ñaây coù nhaän daïy laùi xe motorcycle vaø giuùp thi laáy baèng laùi motorcycle. L/L Michael 714588-9691


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-14L-112904/145948

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM

500-7L-112904/145956

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm nails hoaëc coäng taùc laøm vuøng Myõ Traéng gaàn bieån giaù caû thöông löôïng, 310-619-7953

500-28L-112904/145957

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657

500-28L-112904/145978

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

500-28L-112904/145981

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

500-14L-112904/145990

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-7L-113004/146098

Fullerton Tailoring + Mens Clothing 20 years by owner. $20,000 best offer 714-773−0500

500-7L-113004/146106

Beauty Salon Irvine, coù Toùc, Nail Skincare vaø Spa chair ñòa ñieåm toát, moãi thaùng laøm voâ $80,000 coù 15 station toùc, coù 300 khaùch haøng môû member trôû laïi laøm facial vaø spa. L/L Carrie noùi tieáng Anh 714-573-9100

500-7L-113004/146124

Caàn sang tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng sang troïng, ñeïp, 10 gheá solace spa, 1 phoøng facial maùy 8 functions. Giaù cao, tieäm trong big shopping center caùch Bolsa 30". L/L Michelle 714-2510444

500-3L-113004/146140

Shop may raát nhieàu haøng caàn sang gaáp. L/L coâ Vaân 714-8934244, cell 714-767-2675

500-3L-113004/146143

Tieäm nail thaønh phoá Fullerton caàn sang. Gaàn tröôøng ñaïi hoïc trung hoïc, khaùch Myõ Traéng sang giaù coøn cao. Rent $625/month. Sang $21,000. L/L: 714-870-4669 hoaëc 714-263-5511

500-7L-113004/146149

Tieäm nail TB New Mexico naèm trong shopping lôùn caàn sang laïi vì thieáu ngöôøi troâng coi moïi chi tieát xin L/L 505-863-8730, 714469-7933

500-9L-113004/146168

500-10L-113004/145998

500-14L-113004/146010

500-7L-113004/146018

Caàn sang tieäm Nails vuøng Fresno, tieäm raát ñoâng khaùch vì baän vieäc gia ñình khoâng coù ngöôøi coi. Lieân laïc tieäm: 559-6620649, 714-728-4306

500-7L-113004/146024

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $85,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478

500-14L-113004/146038

Caàn sang tieäm nail caùch Bolsa 1H30' giaù cao, tieàn rent reû, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tieäm ñeïp 5 baøn 5 gheá spa 5 thôï coù phoøng wax maùy giaët saáy. L/L: 714-4170673, 714-417-1391

500-28L-113004/146066

Sang tieäm Hair & Nail Anaheim. 4 toùc, 1 nail, tieàn rent reû, giaù $25,000. Chuû veà höu, deã thöông löôïng. 714-527-5212

500-7L-113004/146070

Mission Viejo rent thaáp. Good income giaù service cao salon goàm 4 nails, 2 toùc 2 spa 1 facial. Goïi 714-791-0359 anytime

500-7L-113004/146071

Nhaø haøng ñeïp vaø lòch söï, ñoâng khaùch, khu Little Saigon, thieáu ngöôøi troâng nom, caàn sang gaáp $100,000. L/L agent Patrick Vu 714-894-0421

500-7L-113004/146075

Tieäm vuøng Myõ Traéng vaø Meã giöõa Glendale vaø Sylmar. Rent $1340 coù facial, waxing, 4 nails, 2 spa. Giaù $16,000. Thaät loøng haõy goïi 818-554-4976, 818-352-0373

500-20D14567-113004/146079

Hai nhaø haøng $70K/each. Baùn Phôû, Nhaäu, Chay. Khu Meã, Myõ, VN. Hai Food To Go ngay Bolsa giaù naøo cuõng baùn. Serious only. Broker Baûo 714-899-8249 W, 949-552-5148 H

500-7L-113004/146085

Caàn baùn laïi xe baùn hot dogs 2 ngaøy cuoái tuaàn taïi chôï trôøi. Good income $41,000. L/L: 714-7570012

500-14L-113004/146094

CAÀN BAÙN TIEÄM NAILS giaù coøn cao taïi Charlotte, North Carolina. Full set $25 up, fill $15 up, chaân tay $35 (ñoåi baèng deã). SUPER WAL-MART. Lease môùi. Tieäm môùi build 2 plaza. very good locations. W: 704-717-0021, C: 704-4885407, C: 704-287-5872

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-10L-120104/146258

Caàn sang tieäm Nail gaáp ñi xa, tieäm vuøng Riverside, CA. 6 baøn nail, 3 spa. Coù phoøng wax, massage, 3 toùc 5 thôï (full set 18, fill 10, ped 15). Sang $45,000, ñòa chæ 4080 Tyler, Riverside, CA 92503. 951-637-0233, cell 951756-6306. Tieäm gaàn mall raát ñoâng khaùch, khoâng yù mua xin mieãn goïi 500-14L-120104/146264

MICHIGAN Tieäm nail trong mall Myõ Traéng. Caàn sang gaáp giaù $49,000, income $11,500 moät thaùng. Goïi Diane 616-706-2464 500-14L-120104/146267

Sang tieäm nail trong Mall lôùn vuøng sang Tustin CA. Tieäm coù 4 gheá Spa + 6 Station + phoøng wax maùy giaët saáy beân trong tieäm ñeïp. LL: Thuûy: 714-514-9217, Danny: 714-545-4754 500-4L-120104/146273

Caàn sang tieäm Nail vuøng Bellflower. Neáu thaät loøng xin goïi Yeán 562-920-1721 or 310-897-6878

500-14L-120104/146299

Caàn sang nhaø haøng, roäng raõi, ñeïp ñeõ, khu lòch söï. Trung taâm khu Little Saigon, khu du lòch, ñoâng khaùch. Lieân laïc 714-8564212 or 714-425-4273 500-7L-120104/146308

Tieä m phôû gaà n khu du lòch Disneyland ñoâ n g khaù c h caà n sang. Tieäm ñeïp beáp roäng lôùn. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Goïi Julie home: 714-952-4290, 714728-7800

Baùn gaáp Hair + Nail Beauty Salon vuøng Anaheim. Tieäm roäng 1400 sqft, 4 hair 4 nail. 1 phoøng facial. Good location. Rent reû giaù $25K. Tawny 714-484-6656, 469-6882 Caàn sang gaáp shop may vuøng Garden Grove 1300 sqft, khu an ninh, giaù reû, ñaày ñuû giaøn xaøo, uûi. L/L: 714-899-1927

ra ngoaøi, plasma TV trong khu shopping ñoâng, gaàn freeway 405, xin lieân laïc theâm chi tieát 310-938-3244, 310-938-2877 Caàn theâm thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm

500-7L-120104/146192

Chôï Hoa Teát caàn hôïp taùc hoaëc sang laïi lôøi cao ñaõ coù saün nhieàu choã giao haøng . LL: OÂ Ñöùc 714609-1132

500-7L-120104/146195

Caàn sang tieäm Nails ñeïp coù khaùch saün, vuøng Whittier, Myõ Traéng 6 baøn nails, 2 spas, 1 phoøng facial, 5 thôï giaù $52,000 caùch Bolsa 25 phuùt. Jenny 562943-7722

500-14L-120104/146198

Sang tieäm Donuts. Ñang ñoâng khaùch baùn donuts, croissants, bagles, hoaït ñoäng 17 naêm vuøng La Habra trong plaza roäng 1100 sqft, tieà n lease + tripplenet ($1600). Low mantenance, trang bò ñaày ñuû, môû cöûa töø 4AM ñeán 2PM raát tieän cho gia ñình laøm aên. Giaù $129,000. Goïi 562-6944418

500-14L-120104/146315

SANG TIEÄM NAIS Khu Lake Mary trong chôï Publix. Tieäm roäng ñeïp coù 6 baøn nail 4 gheá spa, 2 phoøng Facial & waxing, khaùch Myõ Traéng, sang tip haäu. Vì gia ñình muoán sang gaáp. Xin vui loøng lieân laïc 407-3026660 (O), 407-928-4239 cell sau 8 giôø toái 500-14L-120104/146322

Shop may vuøng Garden Grove nhieàu maùy may vaø haøng vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình, xin L/L: 714-7055183 500-28L-120104/146334

cuoái tuaàn. ª Computer Graphic/Layout Artist: Photoshop CS-Illustrator CS, InDesign CS, Quark Xpress 6 & Page Maker... ª Coù nhieà u lôù p chuyeâ n veà Graphic Design, Web Design, TV & Movie Production, 3D & Animation, Drafting, Programming, Database, Office 2003. ª Nhaän: Design & Layout Posters, Brochures, business cards, Company Logo.... ª nhaän Design Website (cho cô sôû thöông maïi) Setup PC, Network design, setup International Satellite, (xem ñöôïc ñaøi VN) ª Ñeå gia haïn theâm tieàn thaát nghieäp & hoïc theâm moät ngheà môùi cho töông lai, xin L/L: 714-260-5517 or 310-920-9950 Lotus Visual Art School 600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009. 600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425 600-30L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742

EMPLOYMENT 600-24D25-112501/001377

600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164.

Tran Transport, caàn owner operator vaø taøi xeá ñi GA, NJ vaø IL haøng nhieàu. Giaù cao traû tieàn xoøng phaúng. Xin LL : 714-288-1849 office, 714-206-2000 cel, 714612-4191 cel.

600-36L-102704/141948

500-30L-120104/146254

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908

500-13L-120104/146257

CAÀN SANG TIEÄM NAIL/SPA Tieäm môùi custom built khang trang saïch seõ, taát caû baøn gheá ñeàu môùi vaø high quality töø trong

600-30L-110404/142892

CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

600-28L-110704/143229

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career advancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887

600-38L-110804/143398

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

600-34L-110904/143437

600-28L-110904/143479

600-30L-111004/143624

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

600-30L-111104/143705

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451

600-28L-111104/143789

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458.

600-28L-111204/143935

600-21L-111404/144160

OSAKA MASSAGE Caàn tìm laïi baïn cuõ, caàn tuyeån nhieàu thieáu Nöõ laøm massage, khoâng K/N OK. Bao löông LL: Anthony. 714-791-8230.

500-3L-120104/146219

500-7L-120104/146233

Teachers & College Students wanted. Coù khaû naêng daïy keøm caùc moân Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên, SAT, Vieät ngöõ, Vaên ngheä. Fax resume to 714-242-9177

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987

Caàn ngöôøi hôïp taùc veà voán hoaëc ngheà ñeå phaùt trieån theâm thöông vuï ñaùm cöôùi hoaëc ngheà môùi LL: Thöông only you Studio.9550. Bolsa #213. 714-350-2349 (anytime)

Cô hoäi toát caàn sang gaáp tieäm Dry Clean, maët tieàn Westminster/ Beach, chuû höôùng daãn, tieàn rent reû, sang giaù nheï nhaøng, goïi Bích hay Leä 714-891-8519, 714-4254456

600-28L-110404/142801

600-3L-083104/134379

Caàn ngöôøi. Caàn 1 thôï phuï construction bieát laøm sô sô. L/L Anh Tuaán 714-720-4973.

500-7L-120104/146218

500-14L-120104/146232

CENTURY 21 - BEE REALTY Vaê n phoø n g caà n Real Estate agents hôïp taùc phaûi coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng. Caàn noùi thoâng thaïo Anh/Vieät. Xin L/ L Mr.Ken Oh: 714-537-8600, fax resume: 714-537-2191. 10035 Garden Grove Blvd, G.G, CA 92844

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Tieá n g Vieä t , Tieá n g Anh Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM

Caàn sang moät shop baùn ñoà sale. Taïi vuøng downtown L.A. Income $10,000. Lyù do vì thieáu troâng coi. Moïi chi tieát xin lieân laïc 714553-0363

Caàn baùn tieäm gaáp ôû New Mexico vì lyù do gia ñình & Doïn ñi xa. Xin Lieân laïc Kim. Cell: 505-3152690

600-28L-110404/142773

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-14L-101704/140217

600 - VIEÄC LAØM

Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-180L-091204/136049

500-7L-120104/146203

Lyù do söùc khoûe caàn sang tieäm Nail, Facial, Waxing trong khu chôï, thò töù an ninh, rent reû chæ $690/mos bao nöôùc. Vuøng Traéng tip haäu. L/L: 562-902-9514, H: 714-739-5030

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134

500-7L-120104/146202

Caàn sang tieäm nails vuøng Lakewood trong khu shopping Center, 7 nails, 3 spa, 1 phoøng facial, thaät loøng mua xin goïi. LL: (W) 562-804-7711, cell phone: 714-280-2261

RAO RAO VAË VAËTT

600-21L-111504/144326

600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung.

600-36L-102904/142279

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

600-28L-111604/144357

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963 600-7L-111604/144446

Auto Body caàn gaáp thôï sôn coù kinh nghieäm, 2 thôï frame and body repair khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi, caàn theâm 2 thôï phuï bieát detail ñaùnh boùng. Goïi James 714-379-2062, 714-7178057

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714-590-9037. 600-12D567-101502/041258

COMPUTER ART & TECHNOLOGY ª Training töø sô caáp ñeán chuyeân nghieäp cho moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. ª Coù caùc lôùp saùng, chieàu, toái &

600-28L-111604/144469

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly. 600-30L-110204/142620

Tieäm Furniture 40,000sqf vuøng city of Industry caàn gaáp 2 ngöôøi Salesman coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Andy 626-712-8269. Löông cao + Commission. 600-28L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C

600-14L-111804/144791

Caàn gaáp Nöõ Massage Thaønh phoá Seattle, WA. Löông cao, chuû vui veû. Bao aên ôû. LL Thi 206-2145958.

600-14L-111804/144804

Used car dealer caàn 1 thôï maùy coù kinh nghieäm. Löông tuøy theo khaû naêng. L.L Tom 714-8982880, 714-896-8636. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-28L-111904/144996

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & supporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no support from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty

600-3L-112904/145970

600-7L-112604/145709

NGÖÔØI VIEÄT AUTO BODY SHOP caàn thôï phuï bieát laøm veà Body Xe traû löông cao laøm vieäc nhö gia ñình vui veû. Bao aên côm tröa nhaø haøng moãi ngaøy. L/L: 714373-3848

600-7L-112604/145767

Motel desk clerk (night clerk) Hr: Wed, Thur Mid ñeán 8:Am. WEST GARDEN IN. 714-636-4890.

600-14L-112604/145788

600-28L-111904/145016

ª Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268. ª Caàn thôï Massage xin goïi 714251-0198.

600-14L-112104/145197

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist 500 Hrs required. City permit, khoâng caàn thi. Löông cao $25/ 1Hr + tip. Lieân laïc 714-993-5215

600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-28L-112204/145284

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong

600-28L-112204/145287

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709

600-14L-112204/145300

Löông tôùi $50,000/naêm Coâng ty caàn “Regional Account Rep” coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh/Vieät. Göûi resume ñeán Jean-Huy 310-581-2612, jhtran@vitcnet.com

600-7L-112804/145799

EASY MONEY Caàn nhieàu model Nöõ tuoåi töø 1645 cho ñi thi facial. Ñieàu kieän: Coù loâng maøy khoâng xaâm, da khoâng muïn. LL: 714-719-2748

600-28L-112804/145816

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

600-7L-112804/145836

Caàn Saleman furniture vuøng LA. Baûo ñaûm, löông cao + Commission + Kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. LL: 323-8428942

600-7L-112804/145840

- 1 Nöõ kheùo tay nhanh nheïn phuï laøm baùnh - 1 Coâ baùn haøng vui veû. Goïi: 714-891-4404

600-7L-112804/145842

- Caàn thôï söûa xe gioûi - Shop lôùn ñang ñoâng khaùch - Caàn thôï gioûi ñieàu haønh shop - Thôï Maùy, ñieän, hoäp soá - Thôï Body, laøm ñoàng, sôn xe - Thôï Detail, giaët thaûm, röûa xe - Thôï Smog Check, coù license - Sieâng naêng, söûa gioûi, löông cao hoaëc aên chia theo coâng vieäc. Lieân laïc: 714-251-9434 hoaëc 8782348

600-36L-112804/145845

600-36L-112204/145327 600-12D345-112404/145451

Auto Smog Tech with good diag. Experience & tools. Part time or full time. Big shop, 15 years in business. Call 714-614-3159 600-14L-112404/145518

Adult daycare center caàn moät social worker. Please fax resume ñeán 714-898-4877.

600-14L-112404/145556

Massage vuøng Anaheim caàn thôï coù baèng Anaheim hoaëc coù giôø hoïc töø 600 trôû leân. Lieân laïc EVON 714-226-0597, 425-2028.

600-14L-112404/145570 600-14L-112504/145572

Caàn thôï construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 7197047 or ñieà n ñôn @ 11362 Westminster Ave, Ste A, Garden Grove, CA 92843 600-7L-112504/145579

Caàn thôï Handyman phuï söûa nhaø, bieát ngheà sieâng naêng, khoûe maïnh, coù xe rieâng. Bieát tieáng Anh, xin lieân laïc Charlie 714743-2821

600-17L-112504/145582

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm Massage vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi, goïi coâ Kim B: 510-654-0777

600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179

$7500 mos/$100Hrly. Need holiday Money, New Car, Gambling Debt khoâng caàn kinh nghieäm caàn nöõ treân 18 tuoåi. Vieäc laøm deã daøng, deã kieám tieàn. Khoâng coù visa hoaëc coù visa hoïc sinh OK. 714-210-6403 600-30L-113004/146051

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444 600-7L-113004/146055

Caàn nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät, gioûi computer. Löông haäu. L/L: 714-539-8701 600-28L-113004/146065

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288 600-14L-113004/146080

Caàn nhieàu Technician bieát söûa audio vaø video kinh nghieäm moïi chi tieát xin lieân laïc 949-939-8111 600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322 600-7L-113004/146105

Tieäm Furniture caàn Deliveryman coù kinh nghieäm bieát laùi xe soá tay. Lieân laïc Huøng 714-7288082. Caùm ôn. 600-7L-113004/146141

An Auto Body Repair caàn 1 thôï Body men vaø 1 thôï sôn bieát laøm Boldo moïi chi tieát goïi 554-9050 gaëp anh An

600-14L-112204/145314

GRAND OPENING Free Free Cafeù höông vò môùi. Ñaëc bieät coù cafeù Choàn. Môøi thöôûng thöùc. 7360 Westminster/Olive, 714-890-9711

600-7L-112904/145974

Caàn nhieàu Salesman Handbook Motors Group. Toång ñaïi lyù baùn taát caû haõng xe môùi (2005) vaø xe cuõ. L/L Tommy Sôn cell 714317-2424

600-7L-112904/145980

600-14L-111904/144998

Caàn 1 thôï baïc bieát nhaän hoät, söûa nöõ trang. Laøm trong mall Phöôùc Loäc Thoï. L.Laïc 714-7991400 or 317-7803.

Caàn gaáp moät Salesman hay thö kyù nam, laøm full time. L/L Brandon: 714-269-2195, 892-8788

600-4L-113004/146153

Caàn nöõ töø 25 ñeán 35 tuoåi baùn haøng full time. L/L 714-894-2233 600-7L-112804/145865

Seeking for technician with Illustrator and Photoshop experience to work for a professional digital imaging Company. Must be computer literate. $12-$18/ hr. Contact: 714-638-0307 600-7L-112904/145898

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm ñeán nhaø keøm Toùan cho moät em lôùp 11 caàn giaûng baèng tieáng Anh, phöông phaùp daïy deã hieåu, löông haäu. LL: Hien 714-638-2888. Toái 714-968-7594 (sau 10 giôø)

600-7L-113004/146162

Caàn ngöôøi nhanh leï giuùp vieäc cho tieäm baùnh. L/L: 714-8399711 600-14L-120104/146190

Caàn thôï bieát baét boâng Baùnh Sinh Nhaät, Baùnh cöôùi vaø phuï baùn haøng. Xin lieân laïc soá 714-8393503 or 714-333-5423 600-14L-120104/146214

600-7L-112904/145907

Caàn taøi xeá laùi xe truck 18 baùnh, caàn coù kinh nghieäm, chaïy xuyeân bang löông cao, ñieàu kieän deã daøng, xin lieân laïc. Sôn. 714-2902318

600-7L-112904/145952

Cafe Chôït Nhôù caàn gaáp ngöôøi phuï vieäc trong quaùn 13036 Harbor Blvd. Goùc Harbor vaø Garden Grove trong khu Mervyns. L/L coâ Loan 638-7618

Shop söûa xe caàn thôï coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà LL: 714-8928519 hoaëc ñeán 7391 Westminster Blvd., Goùc Westminster vaø Hoover.

CNC MACHINIST Caàn gaáp 1 CNC Lathe Machinist Programming, min 4 naêm experience, Santa Ana long term, benefits, $20/Hr, raønh English, 2 conventional machinist. Orange, $16-$18/Hr, raønh English. L/L Thuy @131 Tustin Ave, #119, Tustin, CA 92780. Tel: 714-2105959, fax: 714-210-5950 email: job@vitesserecruiting.com

600-7L-112904/145955

CAÀN THÔÏ BAÏC Caàn thôï nhaän hoät kinh nghieäm, phone 714-897-8499 töø 10AM 6PM, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu

600-7L-120104/146215

600-7L-120104/146221

Caàn Nöõ nhanh nheïn, vui veû giuùp vieäc, baùn haøng trong tieäm, Thöù Naêm - Chuû Nhaät, $850/thaùng. LL: UR Phone Card. 10654 Westminster (goùc Westminster / Taft) 600-7L-120104/146238

Caàn ngöôøi phuï thôï maùy (automotive) xin lieân laïc soá: 310-8316735, 310-831-6735

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-120104/146241

National Mortgage Company has immediate opening for a web designer. We are looking for individual with experience with htrnl, flash, and SQL. Please send resume, links sample of previous work and salary history to HR@MORTGAGECLOSE.COM. Equal Opportunity Emloyer

600-14L-120104/146249

YORBA LINDA caàn tuyeån thôï massage therapist coù baè n g 500HR, city permite. Khoâng caàn thi. $25/HR + tips. 714-3961273, 714-961-7358

600-14L-120104/146255

USMED Corp., is looking for sales professional with experience in Medical, Pharmaceutical, Insurance, Our system does E-Billing and E-Insurance Verification for doctor office. Base $ high commission & Promotion. We are also hire experience Secretary. Henry @714-404-2806. Fax. 714-242-2128

600-7L-120104/146256

CAÀN MECHANIC TAÏI LAS VEGAS Caàn gaáp THÔÏ SÖÛA XE HÔI taïi Las Vegas coù kinh nghieäm 2 naêm trôû leân. Löông $2,000 - $3,000. Neáu good seõ taêng theâm. L/L: Anh Phong Speedshop: 702-2223660.

600-7L-120104/146261

Sales persons needed to sell home cleaning products. Work hard English Vietnamese speaking. Great salary + commission + bonuses. Sales experience is a plus. Call gor interview 714898-9343

600-14L-120104/146268

Caàn thôï Massage vuøng Anaheim. Lieân laïc. 714-496-5987 vaø caàn ngöôø i phuï Tieä m Video vuø n g Westminster. 714-782-2279

600-7L-120104/146332 600-7L-120104/146338

630-7L-120104/146231

630-7L-112804/145856

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø ôû Garden Grove, löông haäu, xin goïi: 714-876-7039 vaø 310-938-1363

630-7L-112804/145864

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø. Thöù Hai ñeán thöù Saùu 8AM-5PM. Xin goïi Coâ Lieân 714-638-7706

630-7L-112904/145914

Caàn ñaøn oâng tuoåi töø 50 ñeán 65 ñeå chaêm soùc cuï oâng 75 tuoåi. Xin goïi 714-223-2886 töø 8:00AM ñeán 5PM

630-7L-112904/145973

Caàn ngöôøi giöõ chaùu trai 10 thaùng. Bao aên ôû. Löông $1200 coù theå thoûa thuaän. Xin goïi 530-2274324

630-14L-113004/146027

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, ôû laïi nhaø, xin goïi coâ Thònh 310-528-2327 buoåi toái 310-3790384

630-3L-113004/146039

Caàn dì ñeán nhaø Euclid + Westminster giöõ chaùu 2 tuoåi saùng ñi chieàu veà tuaàn 4 ngaøy (thöù Tö, Naêm, Saùu, Baûy) thaùng $500. L/ L: 714-534-3721, 369-3355

630-14L-113004/146081

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, tín caån coi 2 beù gaùi ôû laïi nhaø caùch xa Santa Ana 3 giôø laùi xe. Xin goïi 909-623-1354

630-7L-113004/146086

Caàn moät ngöôøi giöõ beù trai 4 thaùng khoâng naáu aên saùng ñi toái veà $700 thaùng. Goïi Trang 714-902-7939, 714-399-5882

630-7L-113004/146090

Caàn ngöôøi giöõ em gaùi 2 tuoåi vaø vieäc nhaø. Saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi. Nhaø gaàn TP Fullerton, ñieän thoaïi 714-534-0148

630-7L-113004/146096

Vuøng Westminster caàn 1 dì coù kinh nghieäm & yeâu treû ñeán giöõ 1 beù gaùi 8 thaùng nguû qua ñeâm & laøm ít vieäc nhaø. L/L cell: 714728-9096

630-7L-113004/146101

Caàn ngöôøi chaêm soùc ngöôøi beänh run (stroke/parkinson). Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn, vuøng San Diego, bao aên ôû. Xin goïi 714-653-0900

630-7L-113004/146104

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-102104/141176

Caàn 1 dì hieàn laønh, coi beù 17 thaùng. Bao aên ôû, xin lieân laïc 310406-5536 hoaëc 310-406-5535

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

630-14L-111804/144854

Caàn 1 coâ 50-65 tuoåi coù kinh nghieäm yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Phuï ít vieäc nhaø, 6:30 saùng ñeán 4:30 chieàu. Tuaàn 4 ngaøy. Löông thaùng $1000. Laøm töø thaùng 1 tôùi 6-2005. Öu tieân cho ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa. Goïi Lyù: 949-830-8915, cell 949-9813521

630-2L-111904/145001

Caàn kieám choã gôøi beù gaùi 4 tuoåi vaø beù trai 4 thaùng, vuøng Westminster. L/L 714-317-3660.

630-8L-112304/145367

Caàn dì Trung nieân, sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 9 thaùng vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø; bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Nguyeãn 714-728-1157

630-14L-112404/145459

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 72 tuoåi, vuøng Chinatown, bao aên ôû, löông haäu, xin lieân laïc coâ Yeán 323-464-2075 hoaëc 213-6178685

630-7L-112504/145581

Caàn ngöôøi troâng 2 beù gaùi 6T + 2T vaø giuùp vieäc nhaø vuøng Cypress. Löông haä u . Lieâ n laï c Norman Phan: 949-307-1993

630-14L-112604/145703

Nany - Live in Babysitter, vuøng Laguna Niguel (30 miles töø Bolsa). Caàn ngöôøi chaêm soùc, yeâu thöông beù gaù i (6 mos). Deã thöông. F/T. Nghæ ngaøy chuùa nhaät coù phoøng rieâng. Bao aên ôû, coù kinh nghieäm giöõ beù, taän taâm, bieát naáu aên, saïch seõ, tin töôûng, vui veû, ngaên naép vaø phuï ít vieäc nhaø, laøm töø thaùng 1-6/05. Bieát laùi xe caøng toát. L/L anh Paul or Tiffany 714-531-8875 office or 714-726-2132 cellular

630-7L-112604/145731

Caàn 1 dì giöõ beù gaùi 1 t. Nhaø Garden Grove. Laøm ít vieäc nhaø. Bao aên ôû coù phoøng rieâng. L/L Yeán 714-496-3277.

630-10L-112804/145851

Caàn moät dì ñöùng tuoåi coi 2 em beù 4 vaø 2 tuoåi taïi Baltimore, tieåu bang Maryland. Löông thaùng $1500. bao aên ôû vaø veù maùy bay. Lieân laïc Loan. 618-977-0083, 418-889-7882, 703-690-2415

Caàn 1 ngöôøi giöõ 1 beù, giuùp ít vieäc nhaø. Vuøng Irvine. Foothill Ranch. Tuaàn 6 ngaøy. Phuïng 949690-1888, 949-916-1650

630-7L-113004/146146

Caàn ngöôøi naáu côm vaø lau doïn nhaø tuoåi töø 45 bao aên ôû vuøng Yorba Linda, xin lieân laïc Cöôøng 714-822-5630

630-7L-113004/146151

Caàn 1 coâ kinh nghieäm giöõ beù gaùi 5 thaùng tuoåi & phuï ít vieäc nhaø. Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. ÔÛ laïi ñeâm OK. Nhaø Westminster, löông $1000/thaùng. L/L: 714775-7878, 714-330-4125

630-3L-120104/146172

Caàn ngöôøi phuï giöõ treû 2 tuoåi, 2 ngaøy cuoái tuaàn, vuøng Westminster. Lieân laïc Cöôøng 714-480-6445 ngaøy thöôøng hoaëc 714-894-9053 cuoái tuaàn

630-7L-120104/146179

Caàn moät ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh troâng coi moät oâng cuï töø 6AM tôùùi 4PM moãi ngaøy. Nghæ ngaøy chuùa nhaät. Lieân laïc 714417-2297

630-14L-120104/146183

Nhaø ôû vuøng Hawthorne caùch Bolsa 25 phuùt, caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 2 tuoåi röôûi vaø 1 beù trai 4 thaùng. Tuaàn 6 ngaøy, ôû laïi ñeâm, khoâng laøm vieäc nhaø. Bao aên. L/ L: 310-357-7765 cell, 310-6791057 nhaø

630-7L-120104/146194

Caàn ngöôøi troâng em beù môùi sanh vaø beù gaùi 6 tuoåi, bieát naáu aên, phuï vieäc nhaø, vaø ôû 6 ngaøy moät tuaàn (khu Irvine), Löông haäu, xin lieân laïc Lan hay Tony cell#562688-2505 or Lan Cell#562-6882520

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-112703/094711

Caàn 1 phuï Nöõ 50-60 tuoåi, giöõ beù gaùi 11 thaùng. Naáu aên chuùt ñónh, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy 1 tuaàn. LL: 714-608-2600

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

630-7L-120104/146253

650-14L-122903/098212

630-7L-120104/146242

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi 2 tuoåi. Phuï baø meï khoâng ñi laøm. ÔÛ laïi ñeâm 6 ngaøy/tuaàn. Westminster. Truùc: 714-642-9205 cell, 714379-3625 630-7L-120104/146295

Caàn ngöôøi tieáp vieäc nhaø, 2 ngaøy/ tuaàn 8 tieáng/ngaøy. Coâ Huong ôû Anaheim 714-322-5520

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Höôùng daãn caáp toác töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Goïi HANNA: 562833-5433 cell. 650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727. 650-100L-032104/109698

640-5L-111604/144356

640-14L-112104/145139

650-7L-060104/120880

Caàn ngöôøi CNN Operater, Program laøm vieäc full time. Caàn phaûi bieát Fadal Machine vaø coù 2 nam kinh nghieäm, xin goïi 714-6340306

Caàn thôï Massage, Facial, Nail, xin lieân laïc Thöông 714-3135537 or 949-645-1339. Löông boång cao.

640-14L-112404/145455

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-28L-071404/127522

650-36L-072204/128776

NGÖÔØI VIEÄT

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945 650-30L-050803/066148

650-7L-081004/131434

FANTASTIC SAM’S Garden Grove & Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full time or part time phaûi noùi thoâng thaïo tieáng Anh. Nöõ only. Goïi Cindy 714-8955906 650-61D135-081204/131910 650-24L-081704/132444

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

Caàn 4 thôï nail, 1 thôï nhieàu kinh nghieäm baûo ñaûm löông tuøy theo khaû naêng vaø 3 thôï kinh nghieäm trung bình chia aên 60-40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuø n g South Coast. Goï i Samantha 714-414-6741.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-24L-081704/132445

Caàn 1 thôï nail vaø bieát Body wax. AÊn chia $60 - $40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuøng South Coast. Goïi Samantha 714414-6741.

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-111804/144892

650-28L-110704/143269

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396 650-28L-110804/143348

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191 650-28L-111204/143891

650-14L-112204/145251

Caàn thôï Nail bieát laøm waxing, also coù station hair, nail cho thueâ, tieäm trong Big Shopping vuøng H.B., Lieân laïc Lynn: 714-3606991, (N) 714-840-8997

650-28L-111804/144718

Tieäm Nail môùi môû ôû Tustin caàn thôï chaân tay nöôùc boät Facial. Bao löông tuøy khaû naêng. Lieân laïc: 714-550-7783 or 714-878-9985.

NAILS vuøng Redondo Beach caàn thôï nail nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, khaùch walk-in nhieàu, löông cao, tip haäu. Bao theo khaû naêng laøm chuû nhaät, Kim: 310-7986330 sau 9PM 714-901-9995

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng gaàn Orange county caàn thôï Nail & Facial & Wax coù 2 hair station cho möôùn. Xin goïi Haûi 626-2323857 cell, 310-704-8656 cell

650-14L-111804/144739

650-14L-111904/145098

Tieäm Nail, Oxnard ñoâng khaùch, caàn thôï Nail, xin LL (Lisa) Linh cell 805-815-5601 or 805-4883199

650-14L-111904/145071

650-30L-112204/145326

650-14L-111804/144799

BAKERSFIELD Tieäm Nail ñoâng khaùch walk-in, Khu Myõ traéng , tip haäu. Caàn gaáp thôï Nöõ boät K/N coù choã ôû. Income $600-$900/week. LL Tammy: 661-336-0509, 661703-0582

650-14L-111804/144808

Vuøng Glendale (gaàn China Town) caàn thôï Nöõ K/N boät, wax, bao löông $500-$700/tuaàn, tuøy khaû naêng xin goïi: (work): 818-2436350, cell: 626-512-3236

650-14L-111804/144852

Santa Monica Nail Spa Hair Salon caàn thôï khoâng kinh nghieäm laøm full time, part time 310-8295944, 323-620-3168

650-14L-111804/144867

650-28L-111604/144347

650-14L-111804/144882

650-14L-111804/144887

CAÀN THÔÏ NAILS kinh nghieäm T/B Arizona. Bao löông $700/W coù choã aên ôû thoaûi maùi. Nghæ Sunday. Ñi chung xe hoaëc rieâng. L/L Thanh 714-705-5604, 928704-1010

650-36L-111804/144891

650-14L-112104/145100

Caàn gaáp thôï Nail tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, ñi chung xe coù theå bao löông. Lieân laïc Thaûo Nguyeãn 323-566-7291 or 714376-6160 or 714-899-9644

650-14L-112104/145119

Tustin Hair Nail vuøng Myõ Traéng nhieàu walk-in caàn thôï Hair Nöõ K/N bao löông bieát nail caøng toát. Kim: 714-251-8565

650-28L-112104/145144

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479

650-14L-112304/145372

Hair Stylist, Manicurist & Eyebrown threading assistant wanted immidiatly for full/parttime on salary and commission at Artesia and Tustin. New licensed cosmotologist get paid while train, No Clientel needed, call owner/manager. Phone: 562897-0548, 562-301-3961, 714838-3386 Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station $120/w hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187 650-14L-112304/145414

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm taïi Arizona, Bao löông$700/6 ngaøy. LL: 928-257-8825

650-14L-112304/145422

Caàn Thôï Nail. Tieäm trong Super Wal-Mart. Caàn thôï Nam Nöõ. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L 914-434-2452 (Cell) 518-238-4435 (Tieäm). 650-28L-112304/145447

650-14L-112104/145147

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm boät gioûi nhaát laø pink & white. Laøm taïi SLC, Utah. Laøm giaù cao. Xin lieân laïc 801-949-7903

650-14L-112104/145176

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Tieäm trong mall ôû Bakerfield. L/ L Michael or Kim ÑT: 661-3977470

650-10L-112104/145180

Caàn thôï Nails. Gioûi boät, bieát airbrush caøng toát. P. 562-4610562, sau 8:30PM goïi 714-8705866

650-14L-112204/145232

Caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ Traéng. Löông töø $500 trôû leân. Tip haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310781-9422

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-14L-112304/145346

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm xuyeân bang, löông cao, tip haäu, bao löông, aên ôû. LL: Traâm 715384-7799 (work), 715-486-0093 (home)

650-14L-112304/145411

650-14L-111804/144774

Vuøng Mission Vejso, caàn thôï Nail bieát P/W, luoân tay chaân nöôùc. Lieân laïc: 714-458-1416, 714425-8212

LAKE FOREST Nail trung taâm TP ñoâng walkins, caùch Bolsa 20 miles. Caàn gaáp thôï nöõ boät P/W, bieát waxing caøng toát. 949-581-1178, 714-585-0896 toái

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

650-14L-111904/144925

Caàn thôï Nail tieåu bang Indiana nam nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông $700/1 tuaàn. Lieân laïc Huy nhaø 574-9350142, tieäm: 574-935-0903

650-14L-111904/145021

650-21L-111504/144277

CAÀN THÔÏ GAÁP Virginia caàn thôï nails xuyen bang, nam/nöõ, coù cho o. Bao löông $600/700 1 tuaàn, hon chia 6/4. xin lieân laïc Sonny W: 434973-4600, C: 571-723-9775

650-28L-112204/145260

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592

650-14L-111904/144979

HAIR & NAILS Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm bieát laøm nails FT/PT, bao löông + commission. Tieäm ñoâng khaùch walk-in, goùc Chapman/Magnolia gaàn chôï Stater Bross, goïi Phöông work: 714-636-3599 9AM - 7PM

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671

650-14L-112204/145248

Caàn thôï Nails coù baèng toùc vaø thôï toùc môùi ra tröôøng chuû bao löông. Tieäm ñoâng khaùch. L/L: 562-490-9867, sau 9PM: 714636-7136

TIEÄM NAILS CHUÙ YÙ Caùc chuû tieäm Nail muoán theâm income vaø trôû thaønh ñaïi lyù cuûa haõng myõ phaåm EJ Belle. Lôïi töùc cao, ñieàu kieän deã daøng. L/L: 951600-7917. Muoán mua leû hoaëc thöû saûn phaåm. L/L Tony 714-903-0426

Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

630-7L-120104/146224

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

650-14L-111704/144664

650-21L-111604/144474

630-7L-120104/146213

630-7L-120104/146230

650-14L-110304/142749

Caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao löông 600 and up tuøy theo khaû naêng. Tieäm trong khu Shopping lôùn ñoâng khaùch deã laøm laâu daøi. L/L Tom 323-583-4046 (W), 714-598-6092 (C).

Caàn gaáp Thôï Nöõ chaân tay nöôùc bieát boät caøng toát xuyeân bang vuøng Maryland. L/L Tieäm 301863-7541 Home tröôùc 9PM 301866-0881 gaëp Mimi.

Caàn 1 ngöôøi ñaøn baø phuï giuùp vieäc nhaø. Lieân laïc Ngoïc: 714839-9176 hoaëc cell 714-7262184

Caàn ngöôøi giöõ treû, doïn deïp nhaø cöûa, bieát naáu aên laøm 6:45 AM5:45PM. Monday -Friday. Löông $800/thaùng. LL: 714-336-6828

650-28L-111704/144642

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm baèng Arizona. Bao löông theo khaû naêng coù choã ôû, xin vui loøng L/L: 998-649-1889, 928-649-8274

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm bao $800, 1 thôï nöõ training coù license bao $350 up. Nam mieãn goïi. Coù choã aên ôû ñaøng hoaøng. Kim: 219-531-9239 W, 219840-0721 C

640-36L-112404/145569

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Khu Canyon Country gaàn Magic Mountain caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8PM 11PM), cell: 661-993-1695

650-14L-111604/144435

Caàn gaáp 1 ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ 2 beù 5T/9thaùng, phuï vieäc nhaø haøng, saùng ñi chieàu veà, 6 ngaøy/tuaàn, vuøng Fountain Valley. Löông haäu. LL Haèng. 714-9019882, 968-2298

630-7L-120104/146227

650-78D23456-102904/142278

650-21L-111604/144409

630-4L-120104/146204

Caàn ngöôøi giöõ treû, doïn deïp nhaø cöûa & bieát naáu aên laøm 6:45AM5:45PM. Monday-Friday. Löông $800/thaùng. LL: 714-336-6828

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

Caàn thôï Nails gioûi. Laøm vieäc T/ B Iowa. Coù phoøng rieâng. Khu Myõ Traéng, löông töø $3000 up. L/L: 641-422-0206 work, Thu: 641583-1656 cell

Caàn gaáp moät ngöôøi chaêm soùc OÂng cuï töø 2PM-8PM. Lieân laïc 714-554-3270 hoaëc 714-5535460

Caàn ngöôøi vui tính goïn gaøng giöõ beù gaùi vaø giuùp vieäc nhaø töø Thöù Hai - Thöù Baûy. LL: 714-965-4673

650-28L-111704/144522

Tieäm Hair Nail vuøng Yucaipa Redland trong khu shopping lôùn caàn cho share 5 station toùc bao gas ñieän $1200 caàn thôï boät. L/ L: 909-881-3966 tieäm, sau 8PM 909-796-0529 nhaø

650-90L-102704/141860

650-25L-110504/143067

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

640-14L-112404/145550

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

GARDEN GROVE. Tieäm Nails lôùn caàn thôï kinh nghieäm boät, P/W, facial, waxing, tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia. LL Theùresa : 714-728-8921, 714-827-0469 (sau 8 giôø toái) 650-28L-052704/120245

RAO RAO VAË VAËTT

650-28L-111704/144637

650-90L-110504/143019

Electronics Company in Anaheim is now hiring: 2 Maintenance/Janitor workers 2 Final assemblers 1 Hand insertion operator 1 Shipping/Receiving clerk 1 Packer 1 Material handler 1 Tradeshow warehouse clerk Requires good communication skills, recent related work experience and good eye/hand coordination. * Great Pay $9.00 - $12.00/hr D.O.E Walk-ins are welcome Monday, Wednesday or Friday. From 8:00AM - 9:00AM 2618 E. Katella Ave, Suite C Anaheim, CA 92806 Fax: 714-634-4525 PLEASE BRING ID

HAÕNG “CNC” Caàn Q.A vaø Operator coù kinh nghieäm, caàn setup man vaø programmer coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

650-100L-091604/136733

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

Haõng ñieän töû caàn möôùn nhaân vieân coù kinh nghieäm 10 SMT Inspector 6 SMT operator. Xin goïi sau 12:00PM, 791-4893 hoaëc ñieàn ñôn taïi EMI 3115 W.Warner Ave, Santa Ana, CA 92704

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

650-14L-112404/145512

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø bieát chuùt boät. Vuøng 714 ñi cuøng xe. LL 714638-2566, Tieäm 310-902-2862. 650-14L-112404/145530

NAILS Caàn thôï nails nöõ boät tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle vuøng Rosemead. Coù theå ñi chung xe. L/L: 323-771-2069, 626-2362435 650-14L-112404/145546

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï laøm boät coù kinh nghieäm. Bao löông. Xin lieân laïc Bình 714-757-2596 hoaëc 951-279-8146.


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-112404/145565

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-7L-112604/145773

Vuøng Irvine caàn thôï bieát laøm toùc vaø Nails coù kinh nghieäm. Goïi 714-307-1637. Xin ñeå laïi lôøi nhaén. Caùm ôn.

650-7L-112804/145848

650-14L-112604/145778

650-14L-112504/145576

ANAHEIM HILLS Salon caàn gaáp 1 thôï toùc nöõ. Caàn bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc Ann 714-7285339

650-14L-112504/145580

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L: 707-954-4200

650-7L-112604/145780

Tieäm nail ôû Laguna Hills, caùch Bolsa 15 phuùt, caàn thôï Facial, bieát ít boät. Tieäm ñoâng khaùch, tip nhieàu, khaùch Myõ Traéng raát nice. L/L tieäm 949-458-2011, cell: 714-580-4060

650-14L-112604/145789

650-7L-112504/145631

HAIR Caàn thôï Toùc kinh nghieäm. Löông haäu vuøng Rosemead keá tieäm Phôû Pasteur. L/L: 626-286-8582 tieäm, 909-647-5398 cell

650-7L-112604/145790

650-14L-112804/145863

v

650-3L-112904/145873

650-28L-112604/145791

NAILS! NAILS! NAIL! Caàn gaáp thôï nail nam, nöõ kinh nghieäm xuyeân bang New York, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, bao löông $3000/ mth. L/L: 518-364-4097

CAÀN THÔÏ. Salon Tustin tieäm môùi caát ñeïp khaùch Myõ Traéng caàn gaáp thôï Hair & Nails coù chuùt kinh nghieäm, xin lieân laïc H: 714554-5102, C: 714-366-3713

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Traéng, caàn thôï nöõ K/N boät, bao löông $550/tuaàn ôû vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. L/L Taân: 714720-9140, work: 909-674-8843

650-7L-112604/145714

Caàn thôï boät nöõ K/N coù baèng, waxing facial. Löông cao $600/ tuaàn up ñi chung xe chuû veà trong ngaøy. L/L: 714-224-6765 & 714417-0629

650-14L-112604/145729

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû, trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L 707-954-4200.

650-14L-112604/145733

Cho möôùn Station toùc tieäm ñeïp ñòa ñieåm toát vuøng Buena Park. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Baøn toùc coøn troáng vaøo laøm ngay. L/L 714-468-2526.

650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H 650-7L-112604/145743

VUØNG MYÕ TRAÉNG. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm Pink & White. Thôï Facial, Waxing & Chaân Tay Nöôùc. Baûo ñaûm löông töø $500 tôùi $700/week. L/L: 949-8424996, 949-842-1082. 650-7L-112604/145746

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Los Angeles caùch Chinatown Monterey Park 20 phuùt xe. Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät. Löông $600 - $800 tuaàn. L/L: 310-204-3283, nhaø 626-579-9264 sau 9PM

650-7L-112604/145747

Caàp gaáp thôï nails xuyeân bang bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L: 812-477-5977, 812-473-4794, 812-455-2321

650-7L-112604/145749

NAILS Tieäm Nails & Hair vuøng Walnut & Rowlandheights caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm pink & white vaø tay chaân nöôùc (coù baèng facial caøng toát), bao löông $600/tuaàn neáu cao hôn chia 6/4. L/L: 909261-4087

650-7L-112904/145878

650-7L-112804/145793

Nail Arizona caàn thôï kinh nghieäm Pink + white tay chaân bao löông 6 ngaøy $700. Öu tieân vuøng Mesa. Goïi Marie: 714-797-1721

650-7L-112804/145794

Caàn Gaáp Tieäm Nail caùch Bolsa 15', caàn thôï boät gioûi coù baèng wax, tay chaân nöôùc. LL: 714-639-9447.

650-7L-112804/145801

NAILS & SPA Vuøng Riverside $500-$700/tuaàn caàn thôï Nam Nöõ Boät, tay chaân nöôùc, Facial waxing, airbrush, full/parttime, nhieàu khaùch walk-in, ñi chung xe neáu caàn. LL: 951-485-9658, 714348-3829

650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926

650-7L-112804/145809

Caàn thôï Nails boät tay chaân nöôùc vuøng Long Beach. Laøm vôùi tính caùch gia ñình (Hieàn + Vui veû). Lieân laïc: 310-632-4872

650-14L-112804/145813

Palm Desert, caàn thôï Nail Nöõ gioûi boät Pink/White; thôï chaân tay nöôùc, bieát facial + Waxing caøng toát, tieäm sang troïng, tip cao, coù choã ôû. 714-273-6284 . Löông $700/tuaàn up.

650-7L-112804/145819

Caàn thôï Nails Nöõ treû, bieát laøm boät gioûi vaø tay chaân nöôùc, khaùch Meã hieàn, deã chòu, laøm vieäc khoâng khí gia ñình, nghæ Chuû Nhaät . Neáu caàn seõ bao löông. LL Haïnh 562-949-6764 (w), 562-6344620 (home) sau 8:00PM

650-7L-112804/145829

Michigan, caàn gaáp 2 vôï choàng, hoaëc 2 nöõ, boät vaø nöôùc, bao löông hoaëc aên chia, tuøy theo kinh nghieäm. Chi tieát xin lieân laïc B: 734-622-8172 cell: 734-8461361

650-7L-112804/145837

Vuøng Highland Park caàn thôï Boät vaø tay chaân nöôùc $400-$450/ tuaàn. Neáu caàn bao löông. LL: 323-256-7588

650-14L-112804/145841

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm, laøm trong Mall, bao $800/6 ngaøy, treân aên chia, coù choã aên ôû. Vuøng Prescott Arizona, phone tieäm: 928-717-0707 call Tuan. C: 860593-0007

650-14L-112804/145843

650-7L-112604/145750

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Nails Spa trong mall. Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm (boät gel silk) tay chaân nöôùc. Bao löông $500 $700/week. Coù baèng wax caøng toát. L/L: 909-889-9999, 626533-5571

650-14L-112604/145751

Tieäm nail gaàn Little Saigon khaùch ñoâng. Tip haäu. Caàn thôï boät coù baèng Facial bieát airbrush kinh nghieäm. Bao löông neáu caàn. L/ L: 714-719-6052

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Tieäm nails LONG BEACH. Ñoâng khaù c h caà n thôï boä t nöõ kinh nghieäm. Bao löông cao. Laøm full time. ÔÛ Bolsa ñi xe chung. L/L: 310-639-0545 650-7L-112904/145876

650-7L-112604/145694

650-7L-112604/145707

NAILS BAKERSFIELD Tieäm khu Myõ traéng caùch LA. 1½. Caàn thôï Nöõ boät coù baèng wax caøng toát, coù choã ôû, Löông $600$800 moät tuaàn. Good Tips. LL: 661-472-2246, 661-703-9053 Tieäm Nails vuøng Temple City. Caàn thôï Boät vaø wax tay chaân nöôùc. Patty. Lieân laïc 626-2857002 Bus, 626-443-7947 Home

650-14L-112604/145691

Shop Nail (Long Beach) caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø boät F/T vaø P/T coù baèng Waxing caøng toát. L/L Vaâ n bus: 562-531-3667 10:00AM - 7:00PM. Home: 714799-1441

650-7L-112804/145854

Tieäm caùch Bolsa 20P, raát ñoâng khaùch, caàn thôï Nöõ laøm Facial coù baèng, coù kinh nghieäm, baûo ñaûm good income. LL Lily 310-8080788 hoaëc 714-606-6258 650-14L-112804/145858

650-7L-112504/145639

NAILS Caàn thôï nails tieäm ñoâng khaùch walk-in Myõ Traéng, Palmspring. Bao löông $600/tuaàn. Tip treân $200. Bieát wax caøng toát. L/L: 760-564-2301, cell: 626-2329832

650-7L-112804/145849

CAÀN THÔÏ NAIL Nöõ bieát laøm boät PinK & White tay chaân nöôùc, khu sang, caùch Bolsa 15'. LL 714595-1593 caàn moät ngöôøi clean up 1 tuaàn 4 ngaøy, bieát laùi xe.

Vuøng Whitter Myõ Traéng & Meã caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, laøm 5, 6, 7. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L: 562777-2526, 626-780-3237 sau 9PM 650-4L-112904/145885

Hair Nail Spa caàn gaáp thôï boät luoân nöôùc cuoái tuaàn 5, 6, 7. Vieäc laøm thoaûi maùi chuû khoâng laøm nail 714-750-5607, 251-0177, home 537-2474. Caàn baùn tieäm giaù reû 650-28L-112904/145890

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866 650-7L-112904/145892

NAILS LONG BEACH Tieäm Nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nail nöõ, bieát moùng boät. Full time or part time, khaùch walk-in ñoâng. L/L home: 562428-5563, work: 562-426-5499

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-10L-112904/145934

650-7L-113004/146002

SAN PEDRO. Vuøng Traéng caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät spa nöôùc. Nghæ Sunday. Bao löông $450/up. Tip haäu. 310-547-4275, 310-218-9830

Tieäm nail vuøng Hawthorne caàn thôï nail waxing, facial, tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Lieân laïc soá 909-434-3754

650-7L-112904/145936

Tieäm nails ñoâng khaùch caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm. Löông cao vuøng Carson. L/L 310-538-8227 Mon to Sun töø 10:00AM ñeán 7:30PM

CAÀN GAÁP Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc laøm saùu ngaøy. Bao löông $420 tuaàn caùch Bolsa 20 phuùt vuøng tip haäu. Laøm thoaûi maùi. 562-860-8582, 714-229-8385 650-8L-112904/145942

Tieäm Nails vuøng Long Beach ñoâng khaùch Meã vaø Myõ Ñen. Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø 1 thôï chaân tay nöôùc. L/L: 562-5992225, 562-277-5324. 650-7L-112904/145946

NAIL Tieäm gaàn bieån Huntington Beach, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tip haäu caàn thôï nöõ full time tay chaân nöôùc. L/L: 714-536-6286 650-5L-112904/145949

Salon San Juan caùch Bolsa 30' caàn thôï moùng boät bieát waxing, facial, massage bao löông neáu gioûi cho möôùn nail station, pedicure, spas. Dung 714-460-3444 650-7L-112904/145953

NAILS Orange City caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm moùng boät & silk, P/white & gel, moät thôï tay chaân nöôùc. Neáu caàn bao löông $300 $500/wk. L/L Kim: 714-5387298 650-7L-112904/145962

Tieäm Nails & Spa. Khu Traéng sang, nhieàu khaùch walk-in. Good tips. Caàn thôï gioûi boät tay chaân nöôùc. Bao löông OK. Ñi chung xe. L/laïc tieäm 310-207-9889, cell: 714-902-3853 650-28L-112904/145972

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525 650-7L-112904/145975

NAILS. Tieäm nail vuøng Corona caàn thôï boät kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng. Ñi xe chung. Xin L/L work: 951-735-4658, cell: 714390-1976 650-28L-112904/145979

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work 650-7L-112904/145982

Caàn gaáp thôï nails gaáp kinh nghieäm bao löông $800 - $1000 moät tuaàn, coù choã aên ôû. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi L/L cell: 505-879-6900, W: 505-8634946, H: 505-863-9197 650-7L-112904/145988

650-7L-113004/146003

650-14L-113004/146005

Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø thôï tay chaân nöôùc bieát veõ Design, Wax, vuøng Meã, city Bellflower, bao löông $400 1 tuaàn vaø up. L/ L: 562-804-6898, cell 331-0687 650-7L-113004/146019

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-113004/146119

Torrance Lomita P.C.H Hair & Nail caàn thôï toùc vaø thôï nail coù kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng, aên chia hoaëc möôùn station. L/L B: 310-951-5939, 310-325-7323

650-7L-113004/146121

Caàn thôï tay chaân nöôùc. Baèng môùi OK vuøng 714, 562, 310 ñi chung xe. Lieân laïc 323-932-8625 W, 714-260-4507 cell

650-7L-113004/146128

Cypress City caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, full time, part time, khu Myõ Traéng. Bao löông cao, tips cao. Phone: 714-821-0590 work, 714-423-1455 cell

650-7L-113004/146138

Caàn moät thôï Toùc coù kinh nghieäm maøu vaø highlight vaø bieát waxing khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. Bus: 714-778-5722, cell: 714876-3645

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng caàn thôï nail coù kinh nghieäm seõ bao löông. Lieân laïc anh Huøng 714914-3352

650-7L-113004/146020

Caàn thôï Nails K/N bieát laøm boät vaø man/ped bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Myõ Traéng. L/L: 714-863-3343 cell, 909-5966769 B

Tieäm nail môùi, vuøng Lancaster caàn thôï laøm vieäc nhö trong gia ñình, xin goïi Tom hay Nancy 661-942-9130 göûi lôøi nhaén neáu khoâng gaëp. 650-4L-113004/146029

L.B Nails caàn Nöõ Man + Ped môùi ra tröôøng saép ra tröôøng. Chi tieát goïi 562-422-4181 10:30AM - 7:00PM 650-3L-113004/146034

Tieäm nail vuøng bieån Myõ Traéng tip haäu, caùch Bolsa 35 phuùt laùi xe. Caà n thôï nöõ treû coù kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Ñi chung vôùi chuû. Goïi sau 9PM 714-966-2395 650-14L-113004/146064

NAIL. Caàn hai thôï Nails kinh nghieäm hay môùi taäp cuõng ñöôïc, xin lieân laïc Kevin hay Cindy 518331-2708 hoûi theâm chi tieát

650-10L-113004/146142

650-14L-113004/146102

650-7L-113004/146167

Caàn thôï Hair Nail full time or part time, bao löông caàn kinh nghieäm, noùi tieáng Anh. Tieäm vuø n g Tustin Myõ Traé n g. Goï i Rebecca 714-669-5447 W, 949380-4852 H sau 9PM

650-7L-112904/145912

650-8L-112904/145991

650-14L-112904/145916

Caàn thôï Nail Nöõ KN laøm taïi San Pedro, Orange County, coù theå ñi xe chung, bao löông $500/w. Nghæ CN. LL 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H) 650-14L-112904/145993

650-7L-112904/145920

650-21L-112904/145922

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364 650-14L-112904/145925

CAÀN GAÁP Hai thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm laøm taïi Model Nail trong mall lôùn bang Wisconsin, xin lieân laïc 715-831-0449 hoaëc 715-5521664 715-855-1466 H 650-6L-112904/145929

Caàn thôï Nail bieát laøm boät, Pink & White vaø tay chaân nöôùc, vuøng Laguna Hills. Khaùch Myõ traéng, tip haäu, caùch Bolsa 25 phuùt. LL: Johnny 714-585-8246, 949-9512834 650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138

NAIL TEK Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät nöôùc, vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 20 phuùt. FT - PT (5, 6, 7 - Nhaät) vieäc laøm coâng baèng, chi tieát xin goï i 714-997-4464, 714-3909534 650-14L-120104/146330

650-7L-120104/146169

Caàn thôï nail nöõ xuyeân bang coù kinh nghieäm laøm tay chaân nöôùc, bao löông, coù choã aên ôû, laøm vieäc laâu daøi. L/L: 828-442-4643

DVD maãu veõ Nail $100/3 ñóa (hôn 800 maãu: hoa, hoa vaên, thuù, leã hoäi). Taëng 1 DVD veõ caên baûn. L/L Linh 714-531-3830, 714251-0744 650-14L-120104/146331

650-7L-113004/145994

Tieäm nail vuøng Palm Spring caàn thôï Nail boät & tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L: 760-320-1227 or 760-3184862 or 760-799-3589 650-15L-113004/145996

Tieäm nail caùch Bolsa 25 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm boät, chaân tay nöôùc, facial waxing. Laøm Chuùa Nhaät OK. Chuû seõ bao löông. Lieân laïc 949-888-9979 or 949-689-7626

650-48L-113004/146110

650-7L-120104/146200

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï Nails Nöõ K/N boät T/C nöôùc FT/PT Löông $500/up. 213-748-3699 (bus) 714-251-9156 after 9PM

650-36L-120104/146333

NAILS Caàn 1 thôï bieát laøm nöôùc, boät, bieát ít cuõng ñöôïc. Tieäm vuøng LA. Ñoâng khaùch. Tip haäu. L/L: 626272-3983 cell, 310-673-6584 bus 650-28L-113004/146113

650-14L-120104/146228

650-14L-113004/146118

CAÀN THÔÏ NAIL Vuøng Michigan caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm. Bao löông hoaëc aên chia. Tuaàn laøm 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin L/ L Long 269-925-5320 W, 616634-0153 cell Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

660-14L-112304/145443

Medical / Optical Office needs F/ T assistant. LL: Kristee: 714899-0054 or fax resume: 714899-0117

660-7L-112504/145574

650-10L-120104/146336

650-14L-120104/146235

Santa Monica, Nails Spa caàn thôï Full time, part-time, môù i ra tröôøng OK. 310-829-5944, 323620-3168

650-7L-120104/146240

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, bieát wax caøng toát, bao löông $600/6 ngaøy, tieäm vuøng Myõ traéng caùch Bolsa 1h30', coù choã ôû, Xin goïi 805-659-5982

FT Front Office/Back Office needed for Medical Clinic. Fax resume to 714-539-1128

660-14L-112504/145630

650-7L-120104/146223

Caàn thôï nöõ laøm ôû Lancaster caùch Bolsa 1 1/2 hour. Bao löông $400 - $600wk. Coù choã ôû. Phi 661478-7571, 661-949-1663

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018

660-28L-112304/145350

650-30L-120104/146222

Tieäm Nails vuøng Chino, raát ñoâng khaùch walk-in, tip cao, caàn thôï kinh nghieäm veà Nails & Waxing, bao $550 moät tuaàn, treân aên chia. Goïi 909-762-6717 cell, 909-590-5074 work, 951-2799542 Home, leave message

660-7L-111604/144504

MEDICAL ASSISTANT cho V/P Baùc Só ôû Fountain Valley, front/ back office. Full & part time. Xin lieân laïc 714-654-6000

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008

NAILS Caàn thôï Nöõ T/C nöôùc vaø thôï Boät seõ bao löông. Tieäm vuøng Beverly Hills, tip raát cao khaùch sang. LL Lisa 310-205-0694, 714-8833641

650-7L-113004/146112

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com

660-28L-112104/145126

650-7L-120104/146211

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell)

660-30L-111404/144123

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155

660-14L-111904/145073

Tieäm Hair Nails vuøng Orange caàn gaáp thôï toùc nöõ bieát nails caøng toát. Full time or part time. Bao löông neáu caàn thieát, xin L/L Chaâu 714-921-1551, C: 909-9691490, 909-591-1915

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538

660-14L-111004/143675

Vaên Phoøng Baùc Só caàn tuyeån moät coâ thö kyù. Phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

650-7L-120104/146196

650-7L-120104/146217

650-21L-112904/145921

650-14L-120104/146305

650-7L-120104/146328

650-7L-113004/146109

650-3L-112904/145989

660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-839-4545

650-14L-120104/146321

650-3L-112904/145908

Caàn nhieàu thôï nails nam nöõ kinh nghieäm bao löông töø $2400 $2600/thaùng, caàn moät baùc giöõ 2 treû 3T löông $1200 1 thaùng coù choã aên ôû, chuû vui veû treû, bang Georgia. Cöôøng 770-851-3639 cel, 912-538-0490 bus

Caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc. Full time, part time. Löông cao. Neáu caàn chuû bao löông $500 up. Vuøng Chinatown Los Angeles. L/ L: 323-233-3790, sau 9PM 323547-2232

650-7L-113004/146108

Fountain Valley. Caàn thôï Nails Kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc, khu Myõ traéng sang troïng. Xin Lieân laïc : 714-842-2128, 714-797-1117

Caàn 2 thôï nails nöõ kinh nghieäm bieát wax caøng toát bao löông $700 tuaàn, coù choã aên ôû chuû vui veû, bang Georgia. L/L 912-572-7913 cel

650-14L-120104/146293

Caàn gaáp thôï nails. Caàn thôï nails ôû Logan, Utah. Coù choã ôû. Xin vui loøng lieân laïc Lieân 435-755-7192, 435-512-1449

Caàn thôï Boät bieát laøm traéng hoàng, coù kinh nghieäm. 949-515-2178 New Port Peach

650-7L-112904/145917

NAIL Caàn thôï Nam Nöõ xuyeân bang kinh nghieä m coù baè n g. Bao löông thaùng ñaàu $800/tuaàn thaùng sau chia 6/4. Löông cao trong mall ôû Wisconsin. L/L Vi/Johnny 608780-4847, 608-781-6707

650-7L-113004/146166

Caàn thôï Nail xuyeân bang bao löông $3000/thaùng, coù choã aên ôû. Lieân laïc 309-662-2735, 309287-2787

Tieäm nail caàn 1 thôï nöõ laøm chaân tay nöôùc part time or full time. Vuøng 323 khu Meã deã thöông tieàn tips OK. Neáu ôû Westminster ñi chung xe. Xin L/L soá phone 323264-8052 or cell 714-653-8317 ñeå bieát theâm chi tieát

650-14L-120104/146292

660-44L-111204/144118

650-7L-112904/145906

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät Pink White, tieäm nhieàu Spa, khu sang, caùch Bolsa 10', bao löông cao, laøm Sunday, Lieân laïc 714-634-2073

650-14L-120104/146291

Tieä m nail vuø n g bieå n Santa Monica, Myõ Traéng caàn gaáp thôï nail nöõ (part time cuoái tuaàn). Xin L/L: 310-207-0161

650-7L-120104/146307

650-7L-113004/146093

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt, caàn gaáp thôï boät, nöôùc facial, waxing. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562-650-5502 cell, 626-9651757 work

650-7L-120104/146290

Tieäm nail ñoâng khaùch, vuøng Meã caùch Bolsa/LA 30 phuùt caàn thôï boät K/N bieát airbrush vaø 1 thôï tay chaân nöôùc, full/part time. Bao löông tuøy KN. L/L cell 714-7289096

Tieäm Nail vuøng Irvine trong khu shopping center caàn gaáp thôï kinh nghieä m P/W Waxing, Facial $600/W hôn aên chia. L/L: 949770-7781 W, 714-724-7669 cell

CAÀN GAÁP Thôï boät nöõ kinh nghieäm laøm FT/ PT, bao löông $80/day treân chia. Vuøng Westminster. L/L Höng 714-878-3628

COSTA MESA NAILS & SPA caàn gaáp thôï nöõ treû kinh nghieäm boät P/W, thôï chaân tay nöôùc, thôï facial waxing bao löông. L/L: 714785-7388

650-7L-113004/146099

660-14L-051904/119110

650-14L-113004/146163

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908.

Beauty Salon Huntington Beach caàn cho möôùn station toùc nail goùc Bolsa Chica/Heil, ñòa ñieåm toát. Free thaùng ñaàu giaù haï. L/L Chi cell: 714-717-3404, shop: 846-4344

BAO LÖÔNG cao thôï Facial Wax, boät P & W, tay chaân nöôùc. Tieäm nhieàu Spa, 14 naêm, 10 phuùt laùi xe veà phía Nam töø Bolsa. 714731-7259

650-7L-120104/146247

Tieäm Nail vuøng Palm Spring khaùch Myõ traéng tip haäu caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, bao löông neáu caàn, coù choã ôû. LL: anh Ngoïc: 760-880-8407, (B) 760-3245538

LONG BEACH NAILS Caùch 10 phuùt töø Bolsa caàn thôï kinh nghieäm. Bao löông $500/ week treân chia. L/L coâ Thu 714842-8896

650-14L-113004/146160

650-14L-113004/146068

650-7L-113004/146073

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

NAILS vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1H30'. Tieäm laâu naêm ñoâng khaùch tip cao coù choã aên ôû thoaûi maùi caàn thôï nails nöõ gioûi boät bao $700 tuaàn. Cell: 760-4093456, tieäm: 760-328-6609

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364 650-7L-112804/145846

RAO RAO VAË VAËTT

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-3L-121902/048993

DENTAL ASSISTANT TRAINEE caàn tuyeån laøm trong Phoøng maïch Baùc só Nieàng raêng Orthodontic taïi khu Bolsa. Part time. L/L 714308-1107. 660-28L-071103/075446

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931

Vaên Phoøng chuyeân khoa Nha Khoa vuøng Westminster vaø San Gabriel caàn tuyeån nhaân vieân haønh chính coù kinh nghieäm trong ngaønh Nha ít nhaát 3 naêm (potential office manager position) vaø dental assistant kinh nghieäm ít nhaát 2 naêm. Thoâng thaïo Anh - Vieät. Löông haäu. Xin fax reùsume veà: 714-379-2580. phone 714797-4650 hoaëc 714-379-2560. (Xin ñöøng goïi neáu khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän keå treân. Info nhaän seõ ñöôïc giöõ kín).

660-14L-112604/145669

Vaên phoøng Ñòa oác, caàn nöõ thö kyù part time thoâng thaïo tieáng Vieät vaø tieáng Anh, xin goïi 714839-7114 ñeå bieát theâm chi tieát

660-7L-112604/145698

GREAT CAREER! Expanding finance company looking for energetic, careerminded individuals. Several positions available: Accounting representative, clieant relations, collections, office manager. Please call 714-535-9388

660-7L-112604/145699

GREAT OPPORTUNITY! Sucessful finance company now hiring full and part-time. No experience necessary, will train. Must be bilingual Vietnamese & English. Please call 714-5359388

660-30L-112604/145702

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caàn thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul 714531-8875 office or 714-7262132 cellular 660-7L-112604/145769

VP Baùc só vuøng Westminster caàn Receptionist, Medical Assistant coù kinh nghieäm, vui veû, hoaït baùt, FT/PT. Lieân laïc 714-931-6988. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 660-14L-112904/145900

665-7L-112804/145815

670-28L-112804/145857

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi cho toång ñaøi caàn löu loaùt Anh/Vieät, hoaït baùt ñaùnh maùy 35wpm coù kinh nghieäm vaên phoøng baùc só hoaëc customer services. Xin L/ L: 714-418-2488. Löông $8 trôû leân tuøy theo kinh nghieäm

Nhaø haøng goác Brookhurst - Mc Fadden caàn phuï beáp laøm töø 3h tröa ñeán 11h toái, Vaø ngöôøi röõa cheùn lau nhaø laøm töø 6h chieàu ñeán 12h toái. LL: 714-878-3705 sau 2h tröa.

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

665-14L-112804/145820

660-7L-112904/145918

Caàn ngöôøi laøm vieäc full-time, cho Fish Department trong Seafood Market, Corona. Start $1500/ thaùng. LL: 714-232-3808, store : 951-738-1617

Shop may ñöôøng Euclid + Hazard caàn thôï may nguyeân caùi, lock, taïi nhaø hoaëc shop. Thôï bao caét chæ. Lieân laïc Phöông phone 714265-1896, 468-2758

Coâng ty ñieän thoïai Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ.- Total Call caàn nhieàu nhaân vieân laøm part-time vaø fulltime, caàn kinh nghieäm thoâng thaïo Tieáng Vieät. Xin lieân laïc OÂ. Vuõ - Hieáu taïi 714-894-7100 Ray 1-866-662-6562 660-5L-112904/145945

Caàn thö kyù laøm front office. Phaûi thoâng thaïo tieáng Anh - Vieät vaø lanh leï. L/L: 714-716-9637 660-14L-120104/146180

CUSTOMER SERV/RECEPTIONIST. No sales, bi-lingual Viet/ English. Computer knowledge Big Plus, start ASAP @$8.50/ Hr. Medical benefits, call: 714543-3034 660-7L-120104/146243

SHOP MAY Trask & Newhope caàn thôï may nguyeân caùi taïi shop, haøng deã coù quanh naêm. Goïi Xuaân 714-638-1287

665-7L-112904/145937

670-7L-112904/145938

665-7L-112804/145861

Caàn 1 ngöôøi doïn deïp lau nhaø cho nhaø haøng. Xin L/L: 714-3929687

665-14L-112904/145943

Nhaø haøng Nhaät caàn nhieàu thôï naáu Teppan kinh nghieäm xin goïi Thaùi: 714-260-6697 or Karuta 714-994-2730. 6890 Beach Blvd, Beana Park, CA 90621

Caàn ngöôøi kinh nghieäm laøm beáp cho tieäm Phôû gaàn Fullerton College. Full time hay part time. L/ L Kim 714-606-3868

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ

Caàn hai coâ chaïy baøn cho tieäm Bida California (Thanh Thaûo cuõ) vui loøng L/laïc OÂ.Ñieàu cell 714552-0330

665-7L-113004/146021

665-7L-113004/146033

665-7L-113004/146043

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-080504/130679

Food To Go, caàn 1 thôï naáu kinh nghieäm vaø 1 phuï beáp, xin goïi 714-839-3019, 714-657-4644 cell 665-56L-101004/139739

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868

Nhaø haøng $1.99 Restaurant caàn 1 ngöôøi phuï beáp 1 ngöôøi röûa cheùn, xin lieân laïc 714-893-8364 or 714-863-8922 gaëp coâ Haø or Phöông 665-5L-113004/146134

Food To Go caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng. Lieân laïc: 714-7758834 hoaëc 714-376-1055 665-7L-120104/146212

Caàn moät phuï beáp nam nhanh nheïn xin lieân laïc Lan Höông Quaùn 2. 8415 Westminster Blvd, Westminster, CA, 92683 665-7L-120104/146237

Nhaø haøng ñoâng khaùch vuøng Little Saigon, caàn nam chaïy baøn, löông cao, tip haäu. L/L ñieän thoaïi 714839-4591 665-7L-120104/146239

Nhaø haøng vuøng Placentia caàn ngöôøi phuï beáp vaø ngöôøi chaïy baøn bieát chuùt tieáng Anh. L/L chò Laém 714-993-6509. Vui loøng goïi sau 2:00PM 665-7L-120104/146263

Nhaø haøng Phôû vuøng Orange caàn ngöôøi chaïy baøn, caàn bieát noùi tieáng Anh. F/S/Sun. 714-9972916

665-7L-120104/146335

665-28L-110704/143200

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com 665-7L-111504/144274

Tieäm röôïu ôû tieåu bang Connecticut caàn moät ngöôøi doïn deïp, chaát bia röôïu. Chuû tieäm bao aên ôû löông $1200/1 thaùng. Lieân laïc 978413-9895. 665-28L-111704/144593

Tieäm Phôû vuøng Long Beach caàn phuï beáp töø 9:30AM -7:00PM. Xin LL 562-626-8280 or 949533-4841.

665-14L-111804/144754

Caàn 1 coâ bieát trang trí baùnh sinh nhaät vaø baùnh cöôùi. LL: Anh 714898-7145

665-28L-111804/144782

NEEDED Japanese Restaurant in Riverside Needed Teppan & Sushi Chefs. Please call Wa @ 951-265-8262 or 951-693-1927

665-14L-111904/145096

New Japanese Restaurant is looking for Sushi chefs, kitchen chefs, waiters and waitress. Location Costa Mesa and Orange County. Call Yuki 661-799-0707

665-14L-112304/145341

Restaurant khu lòch söï ñoâng khaùch ôû Irvine, Lake Forest, Orange caàn cashier, chaïy baøn, speak good English full-time/ Part-time, caà n nhanh nheï n , thaønh taâm. Löông caên baûn töø 6.75/hr + Good tip. LL: 714-2608443

665-14L-112304/145342

Caàn phuï beáp kinh nghieäm phôû, côm, xaøo, coù khaû naêng ñieàu haønh vaø saép xeáp coâng vieäc, caàn thaønh taâm, traùch nhieäm. Löông theo khaû naêng, töø $400/tuaàn + good tip. LL: 714-260-8443

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-7L-062403/072778

Seamtress needed to make pattern, cut, & sew silk for dress shop. Must speak little English. Salary $2000 - $2500 month. Call 8AM - 8PM 949-275-8142.

670-14L-111804/144795

Shop May ñöôøng Joy caàn thôï may vaø Final. Lieân laïc coâ Kim 714-638-0743.

670-14L-112204/145316

Shop may caàn thôï may nguyeân caùi ñuû moïi loaïi haøng giaù cao, goïi cho Vieân 714-473-4071, 714657-4812

670-14L-112304/145333

Shop May vuøng Bolsa haøng nhieàu deã may, caà n thôï 1 kim vaø overlock, hoaëc nguyeân caùi. Xin goïi: 714-898-8300. Tieàn baïc soøng phaúng.

670-7L-112504/145575

Sewing Clothing Mfg Co. seeks SAMPLEMAKERS for Garden Grove with min 5 yrs of exp. High quality work w/knit & womens. Knowledge with single needle, overlock & coversitch machines. Must have knowledge of all 3 machines. English/Spanish speaking preferably. Good work enviroment. Great benefits. Apply at 7042 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92841

670-14L-112504/145632

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän fhôï may vaø thôï uûi. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc coâ Kim 714675-5627 hoaëc laø 714-638-0743

670-7L-112604/145787

665-21L-112604/145765

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877.

Haõng may Knit caàn thôï 1 kim vaø haøng maãu, coù kinh nghieäm. Lieân laïc Trang phone 714-5909229 670-9D456-113004/146017

HAØNG MAY. Shop may ñoà deã laøm caàn thôï overlock, coverstich, 1 kim, caét chæ, xin lieân laïc Phöôùc 714-588-3916 670-21L-113004/146037

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328

670-7L-113004/146053

Shop may haøng ñaàm caàn thôï may coù kinh nghieäm may overlock, 1 kim, may taïi Shop. Laøm nguyeân caùi, xin LL: Coâ Nhö: 714-537-4388

670-5L-112804/145807

Tieäm Alteration caàn gaáp thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm aùo vest, bieát tieáng Anh, laøm taïi Cerritos or Fullerton, full-time, part-time OK. 714-563-1093, 724-5876

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

700-90L-022803/057291

Shop may khu Euclid. Haøng nhieàu caàn thôï 1 kim, overlock. Caàn 1 ngöôøi bieát check haøng vaø söûa haøng. Susi Production. 10802 Capital Ave, Garden Grove. Phone shop: 714-554-1356, cell: 714-856-9618

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

670-14L-120104/146327

700-36D1567-082003/081346

Shop may Garden Grove/Fairview caàn gaáp thôï uûi, final, thôï may nguyeân caùi, 1 kim, may taïi shop, xin L/L 714-588-1170, 714-2519825

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24

700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

- Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

Shop may haøng thung. Caàn gaáp thôï may 1 kim vaø overlock may ôû shop. Xin L/L Lee: 714-3509771

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 670-7L-112804/145803

700-DL-111901/000743

670-7L-113004/146050

700-90L-111901/000530

665-7L-112504/145577

Nhaø haøng Phôû 2004 Brookhurst + Garden Grove caàn nöõ chaïy baøn waitress vaø phuï beáp. L/L 714534-1520.

670-14L-112904/145976

THEÁ MOVING INC.

Tieäm Food To Go caàn ngöôøi bieát naáu coù kinh nghieäm vaø caàn phuï beáp. L/L: 322-7114 665-7L-112604/145741

670-7L-112904/145944

Shop may Westminster vaø Newhope chuyeân haøng vaûi vaø thun cho children caàn thôï nguyeân caùi 1 kim, overlock, final, uûi, khuy nuùt. L/L: 714-530-7291

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

665-30L-110204/142571

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, chi tieát xin lieân laïc Kyù hay Phuïng, phone: 518-426-0203, 518-426-0326, 518-229-3052

Shop may haøng lock nhieàu quanh naêm caàn theâm thôï overlock, vaø thôï moät kim v.v... Phone 714315-9735

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407

670-14L-112904/145895

Lieân Hueá Food To Go caàn ngöôøi phuï beáp, Goïi Coâ Dieãm. 714-6364883 vaø 714-265-1125

Naitonal Mortgage Lender in city of Orange has immediate opening for receiptionist, data entry, loan processor. Fax resume 714453-0218 or contact Heather: 714-453-0220

665-9999L-111901/000508

670-7L-112904/145880

700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn. 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

700-84L-090303/083142

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131. 700-30L-071204/127033

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247) 700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell 700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867 702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S.

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-7L-081604/132404

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

702-36D1567-093004/138640

702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-091202/037373

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn. 702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754. 702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-4129154 702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn. 702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín. 702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn 702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

706-30L-050203/065492

710-36L-062302/027141

706-28L-072803/077852

710-28L-080102/032056

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-31L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680 710-38L-030203/057431

APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-31L-101102/041000

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

702-95L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Laùi xe caån thaän vui veû Sienna 2005 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

710-105L-111901/000745

702-28L-111404/144184

Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808. 710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547 710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-36L-120503/095891

710-DL-112001/000888

702-28L-112604/145670

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

702-14L-112604/145784

H.07 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï ñöa ñoùn quyù vò, caàn ñi moïi nôi xa gaàn 24/24. Reû, an toaøn, lòch söï, ñuùng heïn. Xin goïi Hieån: 714636-6588, 714-878-4620 (Cell), 951-834-5809 vuøng Riverside.

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

702-15L-111804/146164

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

710-90L-052104/119323

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

702-30L-120104/146206

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640

702-30L-120104/146209

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

710-37L-072704/129443 710-DL-112101/001076

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

710-100L-073004/129970

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-110504/143066

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi maùy laïnh, söôûi, giaët, saáy, tuû laïnh, tuû ñaù cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. L/L Long 714-7203747


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 710-28L-111004/143682

Repair Washer dryer refrigerator AT your home with free estimate used washer dryer together $250. Frost free refrigerator $175. Call 24 hour 714-335-3815

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

720-DL-111901/000576

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 720-14L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân touch-up xe ñuïng nheï, coù quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS - HOOD - TRUNK look nice. 714-9255392, 714-554-4430.

720-28L-111604/144511

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

720-7L-113004/146114

Bulls Eye Windshield Repair khi kieáng xe bò nöùt hoaëc ñaù baén baïn haõy goïi ngay Steve Phan Technician seõ laøm kieáng xe baïn khoâng nöùt nöõa, xin goïi 714-234-4537

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION 740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

720-28L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

720-28L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

720-28L-072704/129435

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826. Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924. 740-29L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-7374

740-50L-081003/079762

740-90L-081503/080694

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-14L-091503/084992

740-36L-072502/031235 740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921. 740-7L-040703/061918

FLOOR CARE SPECIALIST Chuyeân loùt goã hardwood, laminate, Marbles, Tiles, taân trang nhaø beáp cabinet, countertop, kinh nghieäm. Vieäc laøm kyõ löôõng. L/L Steven 714-322-8894 740-7L-040903/062185

740-29L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa vaø thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034. 740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990 740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

740-28L-081802/034176

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650 740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-30L-042804/115481

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

740-90L-070802/028848

RAO RAO VAË VAËTT 740-28L-031204/108376

740-28L-081003/079710

740-184L-031003/058389

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-30L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-28L-061702/026256

740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

RAO RAO VAË VAËTT

ÑIEÄN ÑIEÄN Lic #819811 Chuyeân laøm veà ñieän nhaø hoaëc thöông maïi. Môùi hoaëc cuõ. Vieäc laøm taän taâm uy tín goïi cho Thinh 714-224-2264

740-90L-110603/092090

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-37L-051104/117720

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862.

740-551L-080503/078934

740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

740-28L-090104/134553

740-29L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-60L-010804/099455

Chuyeân ñoå xi maêng, laøm patio, laùt gaïch, xaây töôøng, boàn hoa, lôïp maùi nhaø, sôn söûa trong ngoaøi. Baûo ñaûm reû, ñeïp. Lieân laïc Bình 714-260-1771

740-90L-090904/135635

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708

740-56L-091004/135828

740-42L-010804/099641 740-36D1567-052604/120219

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333 JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854.

740-14L-073004/130044

SÖÛA CHÖÕA NHAØ Laøm theâm phoøng taém môùi. Patio. Loùt gaïch. Thay cöûa soå. Sink. Thay bình nöôùc noùng. Gas. Ñieän. Nöôùc. L/L Hoà: 714-425-3906, 714-966-9082

740-21L-081704/132493

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

740-29L-061903/072254

740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852

740-28L-081204/131814

740-90L-111803/093492

740-14L-120503/095845

740-14L-060904/122113

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

Chuyeân-Patio. Chuùng toâi nhaän laøm patio cho tö gia. Patio inclose, open, laøm xin pheùp city. Vui loøng goïi Tommy: Bus 714968-0621, Cell 553-4361.

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229. HÖÕU NGHÓA Loùt gaïch Hardwood Laminate, Remodel Bathroom Kitchen, theâm phoøng, sôn trong ngoaøi nhaø, Patio, Stucco, thay cöûa. Giaù nheï nhaøng. 714-3507727.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

HOAØNG CONTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, remodel phoøng taém, sôn trong vaø ngoaøi, söûa ñieän, gas, nöôùc thay cöûa soå, uy tín, giaù reû. L/L Hoaøng 714-6579706, 714-373-1660.

740-90L-100504/139097

740-36L-060204/121136

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-28L-021204/104289

740-28L-101704/140572

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893.

740-30L-022504/106030

740-90L-101704/140607

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-14L-030604/107483

740-36L-102504/141649

SANG CONSTRUCTION Chuyeân xaây haøng raøo, landscape, xaây bình boâng, traùng xi maêng, stucco, cöûa soå.... Tel cell 714713-2690, hoaëc 714-373-5094.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635. 740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083 740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942 740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355. 740-14L-112404/145564

ART - DESIGNERS Lic #824924 ª Thieát keá, trang trí tieäm nails ª Gaén gheá spa & dòch vuï ñieän nöôùc gas. ª Bathroom & kitchen remodeling. ª Granite, marble, & wood floor. ª Phoøng nha khoa & cô sôû thöông maïi. Baûn veõ & City permit available Vui loøng goïi Hoaøng -Toáng -Hoà Xaây 714-797-0611, or 714-7285028. email.Hoxaynha@yahoo.com 740-90L-112504/145605

Handy Man Nhaän: ª Loùt gaïch, sôn trong ngoaøi. ª Remodel Kitchen, bathroom. ª Patio. Haøng raøo goã. Loùt goã laminet. ª Ñoå xi maêng. Lôïp maùi. ª Thay cöûa soå caùc loaïi. Giaù reû xin goïi anh Nhaân: 714658-3673

740-28L-093004/138596

740-36D357-012604/101710

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-30L-092004/137052

740-90L-092804/138182

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764

740-28L-110704/143235

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-91L-011204/100021

740-28L-110504/143141

HOME REPAIR Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm. Remode beáp, phoøng taém. Remove Pop corn, Texture. Patio, loùt gaïch, ñieän, gas, nöôùc. Xin goïi Tuaán 714-724-8275.

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

1658.

740-28L-110404/142938

License kinh nghieäm taän taâm. Nhaän laøm taát caû veà söûa chöõa nhaø, tieäm, nhaø haøng, office v.v... Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn v.v... Seõ goïi laïi ngay, xin L/L Dzuõng 310-378-3238

740-7L-112504/145634

740-28L-112604/145740

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523. 740-28L-112904/145927

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed 740-21L-113004/146004

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832 740-10L-113004/146007

SÔN NHAØ Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm, vaên phoøng, nhaø haøng v.v... Trong vaø ngoaøi. Coâng vieäc baûo ñaûm, sôn toát, giaù caû nheï. 714-539-2956, 714-360-2612 cell 740-14L-113004/146056

Coâng ty Thaønh Tín chuyeân sôn nhaø, apartment vaø cô sôû thöông maïi, giaù reû, chuyeân nghieäp. Soá phone 714-728-0431 740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249 740-7L-120104/146320

CONSTRUCTION Xaây töôøng & patio enclose concrete loùt gaïch thay maùy nhaø, sôn thoåi texture remodel bathroom, thay cöûa soå. Goïi Phong 714-7195614

742 - DOÏN NHAØ 742-DL-111901/000536

740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

742-92L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-91L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor.

744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937 744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310 744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861 744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979 744-28L-111604/144447

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

744-4L-112204/145291

UÙT PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït. - Coù maùy lôùn 150 feet. - Nhaän söûa chöõa oáng nöôùc, oáng coáng coù camera. Thaønh thaät giaù reû. 714-497-7204 cell, 714-897-5222

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319. 746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399 746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

NGÖÔØI VIEÄT

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822 747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-31L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362. 747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089 747-57L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714263-6472 747-36L-110404/142990

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell).

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

770-36L-110204/142625 780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461 780-90L-083004/134298

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

770-30L-082704/134080

750-9L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510 750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

770-14L-091404/136370

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu 750-90L-081004/131367

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-42L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa, daïy töøng ngöôøi. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-6233607.

Newton Academy. Chuyeân daïy caùc em maát caên baûn Toaùn, Anh vaên. Tieåu + trung hoïc. SAT. Daïy töøng em. Keát quaû baûo ñaûm. G.S Baûo 714-899-8249 750-15L-113004/146060

ABC Driving School Lic #3966 10181 Westminster, #219 Garden Grove, CA 92843 Nhaän daïy hoïc vieân moïi tröôøng hôïp. Baûo ñaûm laùi ñöôïc xe. Ñuùng luaät. L/L Ñieäp Phan: 714-4487902

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm taän taâm vui veû, nhaän bao ñaäu hoaëc daïy giôø. L/L Loäc 714-234-0045 750-3L-120104/146220

Nhaän truyeàn ngheà quay phim, chuïp hình ñaùm cöôùi mieãn phí. LL: Thöông 714-350-2349 Only You Studio 9550 Bolsa #213, 714-350-8635 750-8L-120104/146269

PROGRESSIVE TUTORING Nhaän daïy taïi nhaø Math, SAT Math, AP Chemistry, SAT Chemistry and Physics. Giaûng vieân baèng MS vaø kinh nghieäm. Goïi 714-814-6080 or www.progressivetutoring.com

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

770-28L-111004/143580

FREE HOÏC NOÁI LOÂNG MI Baèng saûn phaåm toát nhaát cuûa haûng Eyelash Extension Inc. cho chính Coâ Vi Quyønh ñaûm traùch. - Noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% off - Wholesale thuoác noái loâng mi (The best of Tananese) Vi Quyønh 714-720-9460, 714839-4577

770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040.

770-28L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

770-36L-100504/139082

770-30L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

770-56L-101804/140714

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát.

770-28L-102404/141484

ÑAÏI LYÙ NOÁI LOÂNG MI Baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi. Giaù raát reû! Höôùng daãn mieãn phí. LAØM ÑEÏP NGAØY CÖÔÙI Nhaän trang ñieåm vaø laøm toùc coâ daâu. Noåi tieáng vôùi neùt töï nhieân vaø sang troïng. L/laïc: W: 714-791-9222, 714-2351744 H: 714-839-7079

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

780-30L-111704/144661

770-28L-111704/144519

* Chuyeân vieân XAÂM THAÅM MYÕ maét, moâi, chaân maøy. Phöông phaùp môùi khoâng ñau, khoâng söng neùt xaâm ñeïp töï nhieân vaø quí phaùi, 50% OFF. * NHAÄN LOÄT DA MAËT. Sau thôøi gian ngaén baïn seõ coù moät laøn da töôi saùng, mòn maøng. Laøm nhoû caùc loã chaân loâng. Laøm môø ñi veát naùm. * Coù kem laøm traéng da maët vaø naùch. NOÁI LOÂNG MI Muoán laøm cho ñoâi maét thaät quyeán ruõ vôùi haøng mi cong, daày thaät ñeïp. Cuøng vôùi kyõ thuaät noái ñieâu luyeän vaø ngheä thuaät. Giaù ñaëc bieät daønh cho giôùi ngheä syõ vaø caùc baïn laøm ngaønh thaåm myõ. Xin vui loøng laáy heïn tröôùc 714376-3027 770-28L-112204/145245

Daïy computer: Basic, Winword, caøi program, laøm + daïy ñöa hình vaøo DVD, movie caét raùp ghi DVD. Linh: 714-531-3830, 714-2510744 750-12D456-111604/144364

780-28L-101804/140781

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476

750-14L-102504/141595

750-7L-113004/146082

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

744-3L-030604/107489

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

747-102D14567-112101/001086

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

770-28L-031103/058522

747-DL-113001/001965

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING

750-36L-060902/025198

RAO RAO VAË VAËTT

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

744-28L-120303/095408

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881.

747-14L-112301/001280

746-51L-091604/136556

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

744-28L-111604/144510

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359

744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

770-14L-112404/145496

KIM’S EYELAH EXTENSION. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân. Chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole Sale caàn ñaïi lyù khaép nôi. Nhaän gaén loâng mi vaø daïy Free. L/L Kim or Anne 714609-4258

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594 820-14L-120104/146304

Nhaän giao côm thaùng taän nhaø. Moùn aên thay ñoåi. Nhaän ñaët tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, goûi ñu ñuû gan chaùy, cheø thaïch v.v... Coâ Nga 714-891-4359

770-7L-113004/146154

Noái loâng mi. Nhaän laøm & train moïi trình ñoä. Kyû thuaät môùi ñieâu luyeän töø saûn phaåm Nhaät. Giaù ñaëc bieät. L/L Phöôïng 714-539-1372 or Davis 636-6648

780 - CHIEÂM TINH 780-35L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535. 780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592.

780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876 830-8D4567-112304/145430

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch roäng coù phoøng chôi. Taän taâm yeâu thöông treû. Nhaø gaàn Hazard vaø Magnolia. L/L coâ Lan. 714-894-3286. 830-14L-112304/145431

Nhaân giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saïch seõ, taän taâm, thöông yeâu nhö con chaùu - Keøm homework neáu caàn. L/L coâ Caån 714-636-2715 or 705-3330. Magnolia + Orangewood. 830-14L-112404/145526

Sally Daycare 0-12 tuoåi, ñöa/ñoùn. Coù potty training Art/craft/Breakfast/ Lunch/snack. Keøm homework, nhaän Calwork. L/L Sally noùi tieáng Vieät/English. Cell 714-553-4694, Home 714-590-0156. 830-7L-112504/145626

Nhaø roäng thoaùng maùt nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø 14081 Magnolia St, #3, phone 714-9031726 cell phone 878-5198

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273 830-7L-112904/145941

780-95L-012704/101829

Nhaø house Anaheim saïch seõ roäng nhaän giöõ moät chaùu moïi löùa tuoåi, chaêm soùc taän tình vaø daïy doã chu ñaùo. Lieân laïc 507-8118 or 776-7456

780-28L-050704/117068

Nhaän giöõ treû taïi nhaø. Nhaø roäng raõi saïch seõ taän taâm chu ñaùo. Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt. Lieân laïc baùc Vaân 714-657-5108

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312

830-7L-113004/146022

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 2, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 830-14L-113004/146091

Nhaø house goùc Brookhurst - Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & dì Tö 714-839-7852

830-4L-120104/146176

Nhaø roäng, goùc ñöôøng Hoover & Trask, gaàn DMV. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, chaêm soùc taän taâm. Xin lieân laïc coâ Thu 714-373-9538

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

830-14L-120104/146300

Nhaø goùc Beach vaø Hazard. Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân, kinh nghieäm, thöông yeâu treû. LL: Coâ Nga 714-894-9691

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

850-7L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444.

850-28L-012104/101178

VIEÄTSATELLITE.COM ª Free maùy vaø coâng laép raùp Directv cho 4 phoøng. Free 3 thaùng HBO Cinemax. Ñaøi Vieät Nam 24/24 SBTN leä phí töø $24.99 haøng thaùng, REFUND $150 trong 12 thaùng neáu choïn package $45. Vieät Satellite coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác Hoa Kyø. Vieät Satellite coøn baùn vaø laép raùp satellite system xem caùc ñaøi AÙ Chaâu Free haøng thaùng. Xin goïi Vieät Satellite 714-7755400 hoaëc 1-866-277-0748 Hay website: Vietsatellite.com

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-30L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-36L-061404/122985

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-28L-111004/143669

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi MEMORY, CPU & HARD DRIVE. Highest Paid Guaranteed. Call: 714-863-8344 850-14L-112204/145305

Caàn baùn gaáp Loud Speakers built in 10 inches Subwoofer. Haùt Karaoke raát hay. Giaù sieâu reû. Taëng 1 maùy massage chaân. L/L Minh home: 714-891-8649, cell: 714-478-7476 850-28L-112404/145468

830-7L-120104/146312

Nhaän giöõ babysit moïi löùa tuoåi vaø keøm homework, nhaø roäng saïch seõ, yeâu meán treû. L/L: 714876-5294

RAO RAO VAË VAËTT

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com 850-7L-112504/145591

Vöøa baùn vöøa cho 5 baøn Nails + gheá vaø 1 Spa. Cho möôùn station hair. Tieäm Huntington Beach. L/ L cel: 949-981-2853, 714-5965022 850-7L-112504/145596

Caàn baùn gaáp baøn nail vaø hai gheá goäi ñaàu, giaù reû, goïi Kim 6231341 850-36L-112604/145792 850-7L-112804/145814

Caàn sang gaáp gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Kieåu Myõ traéng. Xe truck thuøng ñôøi 95. Xin goïi Hoàng 714534-5293, hoaëc Cindy 615-7830 850-36L-112804/145844

900-36L-100704/139546

1 ñóa + motor coi ñöôïc 5 satellites, caùc ñaøi AÙ Chaâu vaø US. L/L Tony: 714-403-4775, 714-4254817

KIEÀU NGA Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-653-2909. Ñieàu chænh ñaïi huyeät trò meät moûi ñau nhöùc. Giôø laøm vieäc: Töø 11AM-10PM.

850-4L-120104/146178

900-100L-111104/143873

Baùn Pupy nhöït luøn nhoû raát ñeïp, loâng suø hôn moät thaùng maøu traéng vaø maøu vaøng, ñöïc. 714-896-0098 850-7L-120104/146199

Caàn baùn 1 maùy lock hieäu Juky, MO3900 coù caàn nhuùng $550. 714-839-8896

850-3L-120104/146226

Baùn hoøn non boä töø Vieät Nam chuyeån qua, thaät ñeïp, giaù reû. L/ L: 909-454-6011 850-28L-120104/146298

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caàn ñaám boùp cho heát caêng thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199. 900-7L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718 900-14L-092103/085797

900-90L-110203/091446

850-7L-112904/145870

850-7L-112904/145888

Baùn choù Chihuahua gioáng nhoû con raát ñeïp vaø deã thöông, 8 tuaàn tuoåi. Goïi: 562-233-8334

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526 900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

850-7L-112904/145924

Caàn baùn gaáp 5 maùy Tanning, maùy taém hôi, maùy facial new, baøn naèm ñeå goäi ñaàu, baøn massage coù loå, baøn nail Cathy Thoa : 714-697-4702 850-6L-112904/145958

Baùn caù roàng 1 feet lai 1.5 ñoû (ñuoâi ñoû), phone 714-468-3407 850-7L-112904/145959

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-101204/140002

COMPUTER ° HOLIDAY SALE Mua 1 computer system taëng 1 boä speaker coù subwoofer. ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.40GHz + 17" flat monitor $600 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $320. ° P3. 650MHz + 17" monitor $200 ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952, 714-894-4751. 850-10D124567-101704/140616

Fung Shui. Quøa taëng taân gia leã loäc All Waterfountains up to 70% off 5’x3’x3' $250 Commercial Shelves 4’x6’x7' $30. L/L OÂ. Chaû y Thoâ i Freeway 55/17th street Tustin City. 714-838-3278, 714-454-1157. 850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon - Thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkings phía sau Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Baùn 1 caëp maùy giaët saáy giaù $320. Moät tuû laïnh giaù $200. 1 CD hieäu Nakamichi giaù $50. Phone: 714-839-4775 850-5L-112904/145987

ªPentium 1.6GHz WindowXP DVD/CDRW 512MB, 19'’ monitor + color printer $380. ª Laptop 800MHz, WindowXP DVD/CDRW T.ñöïng $480 ª Pentium 1000MHz DVD/ CDRW WindowXP 17'’ monitor $280 Internet ready. Hoøa: 714414-7676, 714-534-1654 850-28L-113004/146000

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843 850-7L-113004/146011

Refrigerater & washer & gas dryer 1 1/2 year old. Great deal possabil delevery will seperate. $650 φορ all. 714-348-9376 850-3L-113004/146042

Moving sale, baùn taát caû ñoà duøng trong nhaø, giaù reû. L/L: 714-4208708 or 554-4946 850-7L-113004/146061

Moving caà n baù n Mortocycle Suzuki Lc 1500 Cruiser. Black all covered in chrome, coøn raát môùi. Beautiful bike $4000. Tel: 714-260-7271 850-5L-113004/146072

Laptop Toshiba Tecra 8100 PIII600/126MB modem, CD−Rom very nice, Window/Office installed, carry bag for $399; w/ DVD $499, w/DVD, CD−RW burner $525. Call 714-310-6100 850-4L-113004/146116

Nhaø haøng move out caàn baùn heát ñoà nhaø beáp: tuû laïnh, loø, baøn gheá v.v... 714-890-9711 850-5L-113004/146117

Caàn baùn: Quít, oåi, taùo, truùc ñen, magnolia, daï lyù höông, mai vaøng, haûi ñöôøng, phöôïng, hueä, king palm vaø nhieàu loaïi khaùc. Reû, ñeïp chaát löôïng. L/L cell 714-5804833 850-7L-113004/146120

Caàn baùn 1 maùy may 1 kim töï ñoäng, hieäu Juki ñaàu traéng, maùy coøn môùi $900, vui loøng L/L 11AM to 8PM 562-607-8827 850-7L-113004/146130

Baùn maùy may 1 kim töï ñoäng maùy overlock Juki $1600. L/L Long 949-232-3193

900-2L-111104/143860

850-7L-120104/146171

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

Baùn computer môùi Athlon XP2800, 512MB, memory 40GB hardrive, CD Writer $350. Pentium 3 450MHz internet ready $150. Toaøn 714-914-3746, 714-554-4465. Nhaän upgrade/ söûa chöõa

RAO RAO VAË VAËTT

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748. 900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009. 900-14L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks. 900-14L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612 900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai. 900-31L-090904/135574

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway. 900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï. 900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 900-36L-112304/145445

900-7L-113004/146103

Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn/9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi yù xin ñaêng traû lôøi nguyeän naøy treân baùo. SP 900-7L-113004/146111

Caàn 2 coâ laøm Masage, Relax, tuoåi 18 - 30 khoâng caàn kinh nghieäm coù baèng caøng toát. Laøm taïi San Jose, chuû bao aên ôû. L/L 408-551-9839

900-16L-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

900-21L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-30L-110204/142498

A SPECIAL MASSAGE Grand Opening New massage, nöõ treû ñeïp. Phuïc vuï taän taâm, xin vui loøng goïi 714901-9120

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315

900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

900-14L-112404/145494

900-10L-111504/144262

Mong gaëp laïi con trai Traàn Ngoïc Duõng con baø Traàn Thò Lieân töùc Traàn Thò Nhò. Boá laø Ngoïc Minh hieän nguï taïi: 8/128 Inala Avenue Inala, QLD 4077. ÑT :07.327.87219 Australia hay L/ L vôùi chò Haèng 323-251-4119 Cali. 900-12D456-111604/144365

Night Star. Giuùp vui cho Wedding, Party. Full, half, oneman band. Ca só chuyeân nghieäp. Noåi tieáng ñuùng heïn. Mr.Tín 714-5372216 W, cell 714-334-1787

MASSAGE THERAPIST NCBTMB Professional Foot Massage. Body massage.. In-out call 714-350-7708

900-14L-112404/145557

MASSAGE Express vuøng Anaheim bôùt $10 cho khaùch VN. Phuïc vuï töø 10AM-9:00PM. Xin ñem theo baùo ñeå ñöôïc bôùt $10 vaø Tieäm ñang caàn thôï Massage. Lieân laïc 714-226-0597.

900-36L-112804/145847

A+ Special Massage sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu taùi khai tröông Pamela 562-863-8575 need young model under 22 Pay $120 for...

900-3L-111904/144906

900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963

900-7L-120104/146177

Tìm troø “Tieâu Thieáu Quyeàn” caùch ñaây khoaûng 4 naêm coù veà VN hoïc thôï baïc vôùi thaày Lôïi ôû Q.10. Nay thaày muoán gaëp. Neáu ñöôïc tin L/L: 781-453-1072 900-28L-120104/146216

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201 (man only) 900-7L-120104/146319

900-28L-111604/144468

THU LAN Töôi maùt treû ñeïp yeâu ñôøi. Laáy heïn: 714-345-2739. Laøm vieäc töø 10AM - 10PM. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân

900-7L-113004/146131

Caàn giaây phuùt nghæ ngôi, xin L/L Kelly 714-230-9811

900-7L-112904/145909

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän 9L/ngaøy, lieân tuïc seõ ñöôïc nhö yù

900-5L-112904/145969

FREE DIRT. Ñaát raát toát ñeå troàng caây hay laáp hoà bôi, laïi laáy FREE ñeán Thursday 2-12. Haø 14741 Purdy St (gaàn chôï ABC), Midway City 92655, 714-890-9852

HOÄI BÖU ÑIEÄN VN Nhaân dòp kyû nieäm Hoäi AÙi Höõu Böu Ñieän VN Hoa Kyø vöøa troøn moät tuoåi. Thaân môøi taát caû ñoàng nghieäp, baïn beø, thaân höõu cuøng quyù vò aân nhaân ñeán chung vui buoåi tieäc traø & vaên ngheä luùc 11AM ngaøy Dec-19-04 taïi Paracel goùc McFadden & Brookhurst. Mong taát caû tham döï ñoâng ñuû ñeå noùi leân tinh thaàn töông thaân töông trôï. www VNUSP.ORG. 714-614-4751, 526-754-3055 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 6935 - 2 thaùng 12, 2004 (21 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

THURSDAY, DECEMBER 2, 2004

.3”

DAT


Thursday, December 2, 2 0 0 4

LIVING

For some Vietnamese Americans, it’s a year-round proposition.

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA

The season of giving

B Y JAMI FARKAS They are immigrants, each of them, who for their own reasons, on their own time, decided to visit Vietnam. They had been living good lives in the United States — one an engineer, one an educator, one a doctor. But somewhere down the road, they saw it wasn’t enough. There were still miles to travel, still many things to do. So they set out on journeys that tested their hope, their faith, their will, journeys with a common mission: to help thousands of children living in their homeland in desperate need of their care. They’ll tell you that the phrase commonly heard at this time of year — it’s better to give than to receive — isn’t exactly true. Because by offering so much, they get so much more in return. ***** Bình Rybacki left the country of her birth and that was that. She and her husband lived a world away in Colorado, where she worked as an engineer. She was raising their sons. “I really didn’t have any feeling for coming back,” she said. “I wanted to put everything behind.” She stood steadfast with her thoughts until the early 90s, when a group of physicians from across her state asked her to join them on their trip to Vietnam. They had some projects in store, but they were missing someone who could speak Vietnamese. She probably wasn’t the right person for the job, she told herself. She couldn’t stand the sight of blood, a requirement for medical missions. Yet, she chose to say yes. And her life was changed forever. It started with her training. She memorized medical terminology and began building a tolerance to blood. Rybacki was off to Vietnam in 1993. Her task was to translate. In her time off, she thought she could sit at a street cafe, indulge in a bowl of phôû or a plate of rice. She was wrong. A series of events led her to turn her existence upside down, hitting her, as she says, just like a 2-by-4 would. There were the children who waited for her to finish her food, waiting to scrape the leftovers into a bucket to take home to their families. There was Sister Tan, an old friend of her mother’s. When Rybacki found her, she was in Central Vietnam, tending to orphans and handicapped children quietly behind the government’s back. Rybacki tried to give her $100 to help, she was rebuffed. She didn’t know the woman would be in trouble for receiving aid from an American. Then there was the sick infant she encountered in a hospital, a children’s hospital, where she waited for a surgery, and saw him: a boy, just 7 months old, his mother tirelessly squeezing a bag to generate enough air for him to breathe. “If Mom stopped pumping, the baby would die, she recalled. Rybacki asked if she could assist to give the mother a break. The woman, reluctant to leave her child with a stranger, refused; Rybacki took her some food and water. The next day, she learned the boy had died. The mother fell asleep in the night after sitting by his bedside for four days. Rybacki helped her to bury her son, gave her money to travel home. The incident rekindled everything she herself had gone through in 1987, when her own son — also 7 months old — passed away after See GIVING on page 3

Online: www.nguoi-viet.com

HAND to HAND, HEART to HEART: Volunteers — Vietnamese and non-Vietnamese — dedicate funds and their time to traveling to Vietnam to assist the needy. From top to bottom, one woman from Children of Peace International talked with a four-year-old afflicted with AIDS at a Saigon orphanage; a group of U.S. workers from Project Vietnam checked the blood pressure of students at school; a baby with a cleft lip is shown in photos before surgery and after; doctors sponsored by SAP-VN removed the dangling part below this child’s knee to fit her with an artificial leg. Her limb was malformed at birth. Photos courtesy of all three organizations.


Page 2

Thursday, December 2, 2004

NGUOI VIET 2

STAFF EDITOR Anh B. Do NEWS EDITOR Jami Farkas NEWS ASSISTANT Minh-An La-Pham WRITERS Matthew Chin Andrew Lam Denise Nguyen Nguyen-Khoa Thai Anh Audrey Pham Vann Phan Tim Sullivan Ruth Talovich Vu Qui Hao-Nhien DESIGNERS Chinh Nguyen Danchi Nguyen PHOTOGRAPHERS Kiet Huynh Benjamin Vu WEBSITE TEAM Cynthia Anh Furey Phuong Nguyen CONTACT US To ask about advertising, submissions and subscriptions, please get in touch with us in the following ways: NGUOI VIET 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683 Phone: (714) 892-9414 Fax: (714) 894-1381 E-mail: nv2@nguoi-viet.com Copyrighted by Nguoi Viet Daily News. Nguoi Viet 2 is the premier English-language publication of Nguoi Viet Daily News, the oldest and largest Vietnamese-language newspaper in the United States. Our section appears every Thursday, targeting the young, multi-cultural generation of VietnameseAmericans. We share a content partnership with The Orange County Register newspaper in Santa Ana, CA, at www.ocregister.com. We welcome your feedback. ___________ NGUOI VIET DAILY NEWS www.nguoi-viet.com FOUNDER Do Ngoc Yen EDITOR Do Quy Toan

Letter from the editor We work in tandem, Nguoi Viet 2’s news editor and I. Every month, we sift through numerous ideas, numerous messages — as well as a list of writers — to decide what’s timely, what’s relevant and what simply would make a good story to share with you. Then we assign those stories, eagerly working on some of them ourselves. For the start of December, we quickly decided on a piece that would bring the holiday spirit of sharing to mind, and not just sharing near the end of the year but throughout the year. Jami Farkas gamely said she would do the reporting. Please read her piece on Page 1, and after, read more of her insights here. Both will remind you that it’s truly compassion that makes the world go ’round, a compassion that inspires action... I thought of myself as a hardened journalist, one who after nearly 20 years in the news business no longer gets emotional about the people I interview, the stories I report. Recently, I learned my thoughts were wrong when, for this week’s cover story, I interviewed some Vietnamese Americans who devote much of their lives to improving the lives of children in Vietnam. Quyønh Kieàu, Thaø n h Ngoï c Nguyeã n and Bình Rybacki each shared with me with

the backgrounds of how groups they have formed have made a difference back home. They are just three of what must be hundreds of Vietnamese Americans who lead efforts doing good across Southeast Asia. I admit that they touched a nerve I thought the journalist in me no longer had. My conversations with them — and just one look at the faces of the children they help — led me to take stock of my priorities. What is it that I do to help the needy in my community? Not enough, and I’m not doing enough to teach my children to lend a hand where one is needed, either. I encourage you, during this season of giving, to give of yourself. A check to an organization close to you or your neighborhood would be nice. If you can’t spare the money, know that a gift of time or labor often is more appreciated than cash. Call your local senior center, your local hospital, and see how you can volunteer. Find the homeless shelter and ask if you can help in preparing holiday meals. You just might see me and my sons there. And you just might find that giving warms your heart in a way you never thought it could. Yours,

NEWS IN BRIEF Compiled by Vann Phan from Nguoi Viet Daily News, Reuters and staff reports

Vietnamese-owned bank offers 11 million shares

BACKGROUND NOISE By RUTH TALOVICH

Exploding news Are you sure it’s almost Christmas? Some of the news I’m hearing sounds more like April Fool’s. For example, there’s the stuff about 156 political parties OKd for an election. Where? Iraq, of course. Apparently, 212 parties applied for certification but 56 were rejected for failing to meet “criteria.” Are those Iraqis picky or are they picky! One party threatened to boycott the election to teach the U.S. a lesson, but relented, and “will participate.” Why don’t we try that? Maybe the Democrats could boycott our next presidential election to teach Bush a lesson. He can’t run again anyway, but a boycott would say “Nyah, Nyah, Nyah” on a national level. It might be worth a try. From Washington, there’s news that “the past two years, federal safety officials have received 83 reports of cell phones exploding or catching fire.” The mind boggles. How can a telephone pop? Or catch fire? Well, unboggle your mind — focus some more and learn that according to some companies, counterfeit batteries, which may lack safety devices, may be to blame. Batteries need safety devices? The mind re-boggles. Some of the safety tips for cell phones that I’m seeing tell us: Don’t “expose” batteries to water or bang them on hard surfaces. Be sure the battery and charger will work on your cell phone, and don’t buy gadgets made for phones sold outside the United States. Batteries don’t sprachen zee Franche. One cell phone exploded in the middle of the night and set a girl’s doll on fire, but her Daddy came and put the fire out. That was one evil cell phone, but the experts don’t give any way to tell whether your cell phone is virtuous or evil before it explodes. Obviously, cell phones will soon start cell phone conferences and will rebel against their owners like suicide bombers — and will make the same kind of news. A friend gave me a cell phone several years ago as a safety device - if I fell under a bus, I could phone for help. But the whole idea invaded my privacy. Being on God’s GPS is OK by me, but getting everybody’s wrong numbers? I gave it away and then had to go take it back because the donor had paid a year’s worth of maintenance fees. Having an omnipresent present keeping track of my tracks was too much for me — sorry about that. But to be fair, I will admit that cell phones are good for your manual dexterity. I often see someone punching numbers on his phone with the thumb of the hand that is holding the phone. Sometimes he is steering a car with that hand and sometimes he isn’t. This gives parents one more chore. Now they have to teach their kids not to program their phones while they are crossing streets on their skateboards. And so forth. I’m glad my children grew up and left home back in the Stone Age and I didn’t have to teach them such skills. Oh yes — don’t buy batteries off the Internet because you might get junk stuff. Speaking of junk stuff, this is enough for one column, so I’ll sign off before you explode. Stay tuned.

The organizing committee of the First Vietnamese American Bank has begun its offering of 1.1 million shares of common stock at $10 per share, said Hieáu T. Nguyeãn, president and chief executive officer of the bank. It is scheduled to open in early 2005, subject to the completion of the stock sale and authority from the California Department of Financial Institutions. The bank will serve businesses and residents of Westminster, Calif., and the surrounding communities, focusing on Vietnamese American and other ethnic groups. Its directors include: Nguyeãn, Pedro (Sonny) Perez Ada, Arthur B. Birtcher, Walter L. Hannen Sr., Alex L. Hoaøng, Joe Keleman, Chaån Q. Kieàu, Loan T. Nguyeãn and Masao Tsuzura. The bank’s senior officers are WASHINGTON — The Bush adHieáu Nguyeãn, along with Tsuzura, Bình Só Hoaøng, John Podlesni and ministration this week upheld imDouglas M. Shearer. posing penalty tariffs on shrimp imports from Vieät Nam and China, handing a victory to beleaguered U.S. shrimp producers. The Commerce Department is scheduled to make a final decision on such imports from four other countries — Brazil, Ecuador, India HAØ NOÄI—Vieät Nam should remove travel curbs imposed on two lead- and Thailand — in late December. Together, the six countries proing monks from a banned Buddhist group so they can meet their followers, says Michael Marine, newly-appointed U.S. ambassador to Haø Noäi. vide about 75 percent of the shrimp Marine said he gad a short meeting last week with one of the monks, that Americans eat. American disBuddhist patriarch Thích Huyeàn Quang, 87, who is sick and hospitalized tributors believe that these tariffs in the central Bình Ñònh province. The United States lists Vieät Nam as a will drive up shrimp prices at rescountry that represses religion, and it was not immediately clear why its taurants and grocery stores. In its decision, the government government had allowed the ambassador to visit the religious leader. Quang is being treated for an “indigestive hemorrhage” condition, ac- set duties on Chinese exports of frocording to officials. His group, the United Buddhist Church of Vieät Nam, zen and canned warm-weather was replaced in 1981 by a state-sanctioned Buddhist organization. It got shrimp at levels ranging from 27.9 percent to 112.8 percent. Vietnaminto trouble when it tried to re-establish itself last year. Vietnamese authorities had shown their displeasure with U.S. criti- ese shrimp exports will be hit with cism of their religious policies, Marine said, while he in turn had asked for the travel curbs to be lifted. The envoy said Quang’s deputy had not been allowed to leave southern Saøi Goøn to visit his ailing leader. Three other monks in the group have been sentenced to three years of “administrative watch and restriction” for disrupting national unity. Haø Noäi has denied that Quang and his supporters are under house arrest or that it represses religion. It now permits six sanctioned religious groups, including a Buddhist one, to operate.

Vieät Nam affected by U.S. tariffs on shrimp imports

U.S. envoy urges Vieät Nam to let dissidents travel

Flash floods, landslides kill 33 in Vieät Nam

HUEÁ, Vieät Nam — Landslides and flash floods triggered by Typhoon Muifa have killed at least 33 people in central Vieät Nam, officials report. Torrential rains hit Vieät Nam’s central region last week and flooding submerged more than 10,000 houses and railway tracks, while bringing traffic to a standstill. Authorities have been swamped trying to evacuate families in the danger zone. With landslides posing the biggest threat, officials in disaster management in the province of Quaûng Ngaõi say that last Saturday, in the Taây Traø district, it swept away a family of six people. Only one of them survived. “The rains have waned in most parts but we are still expecting milder rains in the coming days,” said a weather forecaster in Quaûng Trò province, 40 miles north of Hueá, site of many ancient royal palaces threatened by the natural disasters. This Southeast Asian country is normally hit by seven to eight storms each year which trigger flash floods in the central region. In October and November of 2003, nearly 100 people perished in floods. Typhoon Muifa, downgraded to a tropical storm, has shifted from Vieät Nam into the Gulf of Thailand.

duties ranging from 4.1 percent to 25.8 percent. The tariffs were imposed because a government investigation found the shrimp from those nations was being sold in the U.S. market at unfairly low prices, a practice known as dumping. The ruling came in a case brought by the Southern Shrimp Alliance, which has been dealing with rockbottom prices for shrimp since 2001. It alleged that the U.S. industry was on the brink of destruction because of the flood of cheap foreign shrimp. Foreign shrimp producers, however, have denied that they are selling their product at artificially low prices in an effort to capture the U.S. market. They contend that the United States needs imports because the domestic supply is not large enough to meet demand.


Thursday, December 2, 2004

LEARNING NGUOI VIET 2

Page 3

Study shows the CSU system’s impact on state

E DITED B Y NGUOI VIET 2

The California State University system and its 23 campuses have a major, positive effect on California’s economy, according to a new comprehensive study by the university system. The CSU Board of Trustees has received the key findings of the study, “Working for California: The Impact of the California State University.” The research, conducted by ICF Consulting, quantifies the impact of the campuses on the state and their regions. The full report is available online at www.calstate.edu. According to the data, the CSU system also is opening doors and reaching out to new populations, touching many who are the first in their families to seek a college education. Reflecting California’s increasingly diverse population, the CSU confers 58 percent of the bachelor’s degrees earned by Latinos, 52 percent of these degrees earned by African Americans, and 39 percent of these degrees earned by Asian/Pacific Islanders. CSU is the country’s most diverse university system, with 53 percent minority students, twice the national average for four-year universities. “Californians undervalue the vital importance of the

GIVING from page 1 being born with missing chromosomes. After seeing the woman say goodbye to her baby at his grave, she knew the lesson of her child’s death had been lost on her. “You need to care. You need to be mindful,” she said. “We don’t do anything with what we learn, at all.” And on that trip to Vietnam, she decided to do something. In 1993, Rybacki founded Children of Peace International, a nonprofit that works to aid schools and orphanages and sends in medical teams to assist with medical care, among its objectives. It sprouted when she had hired a vegetable truck to secretly move the nun and all her charges to a safer location in Saigon, opening Children of Peace’s first home, a place Rybacki would rather call a “compassionate home” than an orphanage. Today, COPI supports a dozen orphanages and three schools throughout the country, counting on funding from private donors, churches and civic clubs. The group has donated dental equipment and volunteers have spent countless hours training local dentists. Rybacki is now helping to oversee the building of a high school in Vietnam, a gift from a Colorado high school Key Club. “I’m really, really glad to have a chance to do what we do in Vietnam, given the odds against us,” she notes. “I am a woman. I am a foreigner. I am married to a foreign husband.” The people helped by Children of Peace are glad, too. Rybacki has seen them achieve things the youngsters likely never thought they would achieve. One of the residents of the nun’s home recently was named best teacher in Saøi Goøn. She attended the wedding of another. “I see them become wonderfully successful,” she said. “It has come full circle.” ***** In 1991, Thaønh Ngoïc Nguyeãn joined a group of

CSU system and its campuses, so this report is a key way to identify the critical role of the California State University. The CSU directly or indirectly impacts everyone in the state, and we add value to everyone’s lives,” said CSU Chancellor Charles B. Reed. “If it weren’t for the CSU, California simply would not enjoy the level of success that it has today.” According to the report, because of the multiplier effect, for every $1 the state invests in this system — including $3.09 billion in 2002/ 03 — CSU-related expenditures generate $4.41 in spending. As a result, the CSU-related expenditures create $13.6 billion annually in economic activity and supports 207,000 California jobs. Moreover, some $760 million in taxes is generated for the state’s treasury. But the CSU does not just spend money: it spends money to educate, thus increasing the economic power of the state and of its citizens by building up the knowledge base. The system’s “well-educated graduates help to attract, retain and develop the companies that are leading California’s economy into the future,” Reed added. “An investment in the CSU is an investment in California.” It is estimated that the 1.7 Vietnamese Americans advocating for Vietnamese refugees in Hong Kong. “In one of the meetings, I met a friend who then talked about helping the people in Vietnam so that they can improve their lives and stay in their country, Nguyeãn remembered. But instead of pondering the issue, he and his buddies decided to take action. “At that time, it was a very sensitive topic when you mentioned helping people in Vietnam,” he said. “Among some members of the community, because of their past, because of the suffering they had to endure they did not — and some even now do not — want to do anything to help as long as Vietnam is under the communist regime.” Still, he and his supporters met every weekend for a year before forming Social Assistance Program for Vietnam, also known as SAP-VN. Unsure of the focus the new group would take, organizers registered with the state of California, applied for tax-exempt status and scheduled appointments with Vietnamese officials to get permission to assist in the country. “In 1993, some of us from the board of directors went back to Vietnam,” remembered Nguyeãn, a math teacher who serves as president of SAP-VN. “We were looking for different kinds of activities, different areas. We didn’t have any real project yet. We went around, helping at the orphanage, helping at the nursing home. We tested out the water to see where the needs were.” After a series of pilot programs, the folks at SAP-VN zeroed in on a mission. They couldn’t help everyone. But they could help children with orthopedic problems and children suffering from cleft lip and palate, a facial deformity that strikes 1.7 of every 1,000 Asian youngsters, according to the March of Dimes. And so voluteers, mobilizing their resources, began treating burn victims, those afflicted with polio and every orthopedic crisis in between, funding everything from operations to

SAY IT WITH NUMBERS: Charles B. Reed (center), chancellor of the California State University system, speaks to the press about a new study that details how CSU and its students contribute to the California economy as well as its brain power. Photo by Benjamin Vu. million CSU alumni living and working in the Golden State earn $89 billion in income, $25 billion of which is directly attributable to their degrees. If the enhanced earnings of its graduates are factored in, the total effect of California’s investment in the CSU climbs steeply, so that the annual spending impact rises from $4.41 to $17 for each $1 invested. The combined total annual economic impact of CSU expenditures, the enhanced earnings of its graduates, and

the ripple effect of both generates a $53 billion spending impact on the state, supports 527,000 jobs, as well as creates $3.11 billion in tax revenue for state and local governments — more than is provided to the CSU in direct annual state support. The CSU, which confers half of all the bachelor’s degrees and a third of the master’s degree granted in the state, is the key educator in a number of fields. It confers: * 65 percent of California’s business bachelor’s degrees

wheelchairs. Without the aid of groups such as SAP-VN, problems would go untreated, Nguyeãn said. “Most families are peasants,” he said. “Their income might be $100 to $200 a year. That is if nobody gets sick. They will have no money at all. “Most of the time, they know their child has a problem. Sometimes they understand that the problem can be fixed. They don’t have the means, the money to do that. That is where we walk in and step in and say, ‘We will help your child.’ “ SAP-VN coordinates with Vietnamese doctors and hospitals to provide the services, which it, in turn, funds. Its money is well-spent, Nguyeãn said, when he considers how lives are transformed after surgery. “I am very strong in appearance, but inside, I really am crying when I see a 15year-old girl who could not actually squat down. She could not bend her legs,” he said. After surgery, she can do daily tasks. Mission teams also set up mobile health screenings, us — volunteer health-care professionals from the United States. Away from its basic premise of orthopedic care, the group also has helped to organize construction of kindergarten classrooms when asked for assistance. “The poor ones cannot build their own kindergarten for their own children,” he said. “That’s why they ask us.” Nguyeãn devotes countless hours to SAP-VN, but it’s all worth it to him. It’s paying back the chances he had when he was rescued after fleeing Vietnam in only his boxer shorts. “I came here with nothing, and this country gave me a lot of opportunities and I took advantage of those opportunities,” he notes. “I have a stable job. I’m not very successful in terms of financial status, but I do make a living and can afford my family. I have everything I ever needed. “When I got a chance to look back at the people in Vietnam, the children in Viet-

nam, I felt I needed to do People have seen the need, such as cataracts and crossed something. To give it back. To clearly. eyes are relieved. help the people who need to The U.S. professionals goLocal medical professionfulfill their dreams.” ing to Vietnam pay their own als assist surgeries to learn expenses — around $2,000 — on the job. A special team ***** as well as give up their time visits rural communities to Quyønh Kieàu was in the last to help others, share their ex- provide services to as many graduating class at the Uni- pertise to teach Vietnamese as 2,000 people, mostly chilversity of Saøi Goøn’s medical doctors some different medi- dren, on each visit. school, before Saøi Goøn fell. But cal approaches. Donations buy There are no roads to because she had trained with medical supplies and equip- some of the villages, and a visiting U.S. professors and ment, equipment that is left trek there takes several already had registered to take there for use by Vietnamese hours. But Kieàu knows the required tests through the professionals. cause is worth the trip. American Medical Associa“Every year you have to What thrills her is Project tion, she was more prepared start fresh,” she said. “You go Vietnam’s ability to inspire than most to start a new life around again and beg for changes. overseas. equipment. You’ve already “Within the last couple of She entered her residency used up and donated what you years we’ve been able to creat the University of Califor- have.” ate (health care) policies. nia, Irvine, and in 1979, The group needs about That has been the most exopened her practice in Little $60,000 annually in cash to citing part of it,” she said. Saigon. Still, thoughts of her pay for the surgical supplies Project Vietnam has been homeland nagged at her. and medicine. In addition, working with the National “Because I’m a pediatrician money is used to transport Institute of Pediatrics in Haø and always a pediatrician, I patients to the hospital and Noäi to help the government was very concerned about the help a family member stay recognize that the two pristatus for health care for chil- nearby while the patient is orities of the pediatric sysdren after 1975,” she said. “I recovering. While hospitals do tem should be newborn always wanted to come back not charge for use of its oper- health and pediatric emerand help, but I wanted to do ating rooms, Project Vietnam gency care. it in the most effective fash- always gives the facility $30 Volunteers have lobbied to ion.” or so per patient “on the ba- make it standard that each The idea simmered in her sic premise that you are there child born receives an injecmind. It was her brother, a to help, not to be an additional tion of Vitamin K to prevent United Nations economist burden,” she said. brain hemorrhage by showwho worked in Vietnam for Despite initial doubts, Kieàu ing it is effective and affordfour years in the 90s, who thinks Project Vietnam has able, she said. helped her find her focus. He been well received. The group has gotten nosuggested joining forces with “Of course the question ticed at home, receiving a the American Academy of Pe- mark that I had was about the pair of congressional and a diatrics and working with lo- government and the local au- California state assembly cal Vietnamese pediatricians thorities,” she said. “Would we achievement award. to bring health care to the ru- be able to do what we wanted But, to Kieàu, the accomral areas, where 80 percent of to do, and on that, I must say plishment is best summed up Vietnam’s residents lived at it exceeded our expectations.” by the words of a nurse who the time. For the past few years, the once accompanied her to Using her work connec- group has made three trips Vietnam. “One of these trips,” the tions, Kieàu began putting to- per year. The care provided gether a team of profession- by the medical team includes woman told Kieà u , “gives als to provide medical, dental surgeries for maladies such as enough moral satisfaction to and vision care. Doctors, cleft lip and palate. Problems last a lifetime.” nurses, pharmacists — more than half of them of non-VietHow to help namese descent — signed up with her to travel to her Groups featured accept donations at the following addresses. homeland and launch the ser- Visit them on the Internet for more information about each vices. Thus, Project Vietnam organization and its missions. Children of Peace International was born. P.O. Box 2911 “I started just on the Loveland, CO 80539-2911 premise that this is the right www.childrenofpeace.org thing to do,” recalled Kieàu, Project Vietnam, AAP-CA 4 whose nonprofit is based in 11100 Warner Ave., Suite 116 Orange County, Calif. “It is a Fountain Valley, CA 92708 leap of faith saying if you do www.projectvietnam.net the right thing, then someSAP-VN body up there will be looking 12881 Knott St., Suite 116 after your needs and there will Garden Grove, CA be other people who see that www.sap-vn.org this is a need.”

* 52 percent of its agricultural business and agricultural engineering bachelor’s degrees * 52 percent of its communications bachelor’s degrees * 45 percent of its computer and electronic engineering bachelor’s degrees * 87 percent of bachelor’s degrees to teachers and education-related staff * 89 percent of bachelor’s degrees to criminal-justice workers * 87 percent of bachelor’s degrees to social workers

* 82 percent of bachelor’s degrees to public administrators Beyond its high economic impact, the CSU also affects the quality of life in California. Each year, 3.1 million visitors and tourists attend events at CSU campuses. In addition, the campuses provide highly-rated and unique radio and local cable television programs throughout the seasons to the listening and viewing public.


Page 4

NGUOI VIET 2

Thursday, December 2, 2004

Put your job listings where more than 1 million people will see them! Advertise in

A product of The Orange County Register


Thursday, December 2, 2004

MEDIA DISH

Page 5

NGUOI VIET 2

Driving the news about transportation

B Y ANH DO The headline says it simply. In Southern California, this is just what Ted Nguyeãn does, feeding his public news and the numbers behind the news when it comes to matters of traffic, congestion, construction. Day to day, he helps to monitor activities on the freeways, keeping ahead of happenings — memorizing routes, searching for creative ways to offer updates. “There is a tremendous amount of writing involved from crafting plans to releases,” says the spokesman for the Orange County Transportation Authority. “The myth is that P.R. people plan parties and attend fetes every week. My job isn’t glamorous. It’s a lot of work and requires strategic thinking and quick response.” His job allows him, most mornings, to hop on a train, laptop in tow, riding handsfree to headquarters to continue the task of managing information. Here, he takes Nguoi Viet 2 behind the scenes, following an OCTA session about the Garden Grove (22) Freeway, which leads to Little Saigon: NV2: What makes your job relevant to the average person? Nguyeãn: My job consists of a great deal of planning in how to effectively communicate to the public via the news media as well as other ways... I love what I do because it makes a difference in the lives of people. I provide information on important transportation issues such as the $490 million work on the Garden Grove Freeway and on benefits and impacts of proposed freeways. NV2: Working in this field, what surprises you when you drive? Nguyeãn: It’s surprising to note that no matter how often we widen a freeway, it becomes crowded again quickly. The El Toro “Y” — where I-5 and I-405 join — was widened a few years ago and became one of the widest areas of a freeway in the nation. But it’s still bumper-tobumper traffic. We have spent billions of dollars widening freeways and streets in the county and we still need to continue. We also need to look at other ways of moving people such as the CenterLine light-rail system, which has proven to be highly popular in San Diego, Portland, Dallas and Salt Lake City. NV2: How long have you been taking public transportation? Nguyeãn: I remember riding buses and trains since I was in elementary school... It’s another option for me to get to where I need to go safely and stress-free.

NV2: What do you like better when going by bus vs. train? Nguyeãn: A transportation network relies on all parts of moving people — just like streets and freeways. I drive to the OCTA Metrolink station, board the train, get off in Orange where an OCTA bus waits for me and drops me off at my office. It’s a wildly popular service because it’s congestion-free. More than 3 million commuters are utilizing our train system each year, and we plan to grow that number to 11 million passengers annually by the year 2030. NV2: How can immigrants access information provided by OCTA to better understand what’s going on around the county involving construction, road repairs and policy? Nguyeãn: Anyone who has a desire can not only access information, but also provide suggestions on how we can improve the quality of their lives by improving transportation. Contact our Web site at www.octa.net or call us at (714) 636-RIDE. We are providing information about the Garden Grove Freeway in several languages, including Vietnamese, Korean and Spanish. NV2: Why has it taken so long, since the mid-60s, to widen this 22 Freeway which connects motorists to Little Saigon? Can you tell us a bit about the project? Nguyeãn: Since the freeway was completed in 1967 to serve as a vital east-west link to Orange County’s 700,000 people, it has not benefited from major improvements. As the county has grown to 3 million residents, the more than 350,000 daily commuters have made the 22 resemble more like a parking lot rather than a freeway. OCTA has spent several years of championing this much-needed project, working

with the state to receive limited state funding. The improved freeway will be completed by the end of 2006 to benefit the community. The 12-mile freeway extends through the cities of Westminster, Garden Grove, Santa Ana and Orange. A carpool lane will be added in each direction between the Costa Mesa Freeway (SR-55) and Valley View Street. A new continuous auxiliary lane in each direction will start west of the Santa Ana Freeway (I-5) and extend to Beach Boulevard. Average speeds on the new freeway will increase by 25 percent. NV2: Who’s funding it? How much will it cost? Nguyeãn: Your tax dollars in Measure M’s half-cent sales taxes are paying for the improvements. The state is contributing with $45 million. The total cost is $490 million. NV2: How will the work affect daily commuters? Nguyeãn: Nearly all ramps on the freeway will remain open during construction. Only five of the 51 ramps will be closed temporarily to allow crews to reconstruct the bridges. Any necessary closures will be limited to latenight and early-morning hours between 11 p.m. and 5 a.m. Other measures used to ease construction impacts include road signs, variable message signs and public outreach programs. Before construction, visits will be made to area businesses and neighbors to share plans and answer questions. For construction information, people may call 800-724-0353 or click on www.octa.net/SR22. NV2: How do you calculate the number of such commuters? Nguyeãn: We have traffic counts performed and assessments completed to get an

ON the ROAD: Ted Nguyeãn commutes to work daily using the train, leaving his hands free to tackle other tasks such as writing. The agency which he works for, the Orange County Transportation Authority, focuses on improving traffic flow for residents and it advertises its services to immigrants, such as using the faces of their fellow immigrants on buses. Photos courtesy of OCTA.

PROFILE Ted Nguyeãn Age: 35 Birthplace: Saigon Residence: Laguna Niguel, Calif. Family: Two younger brothers Education: Bachelor’s degree in communications with an emphasis in journalism and public relations, with a minor in international relations, plus a master’s in public administration, all from Brigham Young University in Utah. Favorite road: Pacific Coast Highway in California: “It has to be one of the most amazing highways in the world with a picture-perfect view of the ocean. It’s perfect therapy for the soul.” What he drives: Jeep Grand Cherokee Dream car: “One that instantly gets me to where I need to go without fossil fuels and any effort — perhaps the ‘Star Trek’ beam-me-up car.”

accurate number. We also have traffic modeling experts who perform forecasts of future traffic conditions so we can effectively plan transportation solutions. NV2: What’s the longest you’ve ever driven for a road trip? Nguyeãn: I’ve driven from California to Houston during a college break — and I won’t do it again — period. NV2: How do you entertain

yourself on long car rides? Nguyeãn: I avoid long car rides. For me, anything more than an hour driving in a car is considered long. It does give me some time to think, but I would much rather let someone else do the driving while I can truly entertain myself with reading, listening to music or chatting with my family and friends. NV2: What’s your best tip for saving on gas?

Nguyeãn: Plan your trips so you don’t need to make as many trips. Complete your errands in one trip rather than spreading them out throughout the week... you save gas, but more importantly, precious time. Try taking the bus, train or carpooling once a week to extend the life of your car. It’s amazing how much money and natural resources you can save.


Page 6

Thursday, December 2, 2004

NGUOI VIET 2

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

We’re the voice and the choice of younger Vietnamese Americans.

Please join us. 6 months for $60 or one year for $90 Rates doubled for outside the U.S. for postage Name: Address: Phone number: E-mail: Please make check payable to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683

CONGRATULATIONS!

IN SYMPATHY

Charles V. Smith, of the Orange County Board of Supervisors, on the occasion of your retirement after decades of public service to the city of Westminster and to residents of the county.

Cuong Thuc Nguyen

We are grateful for your leadership, for your vision and for countless hours dedicated to helping the public.

(1937-2004) We offer our condolences to Garden Grove councilwoman-elect Janet Nguyen, whose beloved father passed away on Nov. 1, 2004, at 5:10 a.m., at Garden Grove Hospital. And we offer heartfelt wishes to his entire family, who survive him: Robert Nguyen, son Diane Nguyen, daughter Janet Nguyen, daughter John Nguyen, son

We wish you the very best! Respectfully, your Vietnamese American supporters

Cuc Tran, their mother May the memory of Mr. Nguyen guide you and inspire you. Sincerely, NV


Thursday, December 2, 2004

WORKING NGUOI VIET 2

Page 7

In communion with Dang Nhat Minh S TORY

AND

P HOTO B Y

NGUYEN-KHOA THAI-ANH

There is a feeling of predestination, of communion that seems to connect people through the arts, people whose lives do not normally intersect, particularly when they live an ocean apart. But it is more fortuitous when the shared sentiment — call it nostalgia, call it the human spirit, call it Vietnameseness — can transcend its artistic medium to speak directly to the viewer’s heart. I don’t know whether his status as a well-known, international prize-winning filmmaker or his Hueá and Hanoian roots provides the impetus for us to finally connect, but I’m sure my meeting with filmmaker Ñaë n g Nhaät Minh was such serendipity. In my quest to search out the quintessential Vietnamese soul, I have had the good luck of meeting with renowned filmmakers before. Take Traàn Vaên Thuûy of “Chuyeä n Töû Teá , ” or “The Story of Kindness” fame, and whose book “Neá u Ñi Heá t Bieån,” or “If You Traverse the Whole Ocean,” has created quite a stir in the older Vietnamese community; or Ñoã Minh Tuaán’s “Vua Baõi Raùc” or “King of the Garbage Dump,” for example. In the case of Ñoã, I even joined a gathering at the home of director Tony Buøi’s mom, where we ate, sang and talked. I got the filmmakers’ e-mail addresses, but nothing has come of these meetings and fellowship. That is, until one evening last month when I decided against my better judgment and brought my 2 year-old daughter to the screening of Ñaëng’s “Muøa OÅi,” or “Season of Guavas” in Berkeley. My wife was in class, and I had no choice but to bring my baby along, unless I wanted to stay home. Both she and I were so engrossed in the images on the screen, that, except for a moment when she babbled and pointed to the fruits, we did not have to leave the theater. It was an up-close and personal, transcendental experience for both of us. Perhaps this childlike faith in human goodness in his films is what aligns us closer to Ñaëng. He spoke to us, and certainly at some level has connected with my youngster to have kept her silent, mesmer-

THROUGH HIS LENS: Director Ñaëng Nhaät Minh makes films laced with the subtleties of morality and the human condition and came to Berkeley in recent weeks to talk about his passion. ized for almost two hours. I believe the director’s statement best exemplifies his view of Vietnam: “We live in a world which requires of each of us skill and pragmatism. We learn to mistrust our own naivete and to curb our sincerity. We have also lost the wisdom of childhood because there is no longer any room for innocence and spontaneity, there is no more room for people who have kept their childhood spirit. Besides, do we not consider such people as simpleminded... “Hoøa, the main character in “Muøa OÅi,” is one such person. What then would he think of us? In his child’s eyes, how feeble and ridiculous our wealth of resourcefulness and sum of experience must seem...” He went on to quote from the Bible, the Gospel according to Saint Matthew. “Verily I say unto you. Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall in no wise enter therein.” “Today,” Ñaëng said, “I am convinced we shall never enter the kingdom of God. That is our tragedy.” As bleak as his assessment of the situation, having a chance to commune with him on two different days, I’ve gathered a few glimpses of his embattered faith in the goodness of man.

screening, about the way people talk and treat each other which you present in your film as very kind and courteous, do you think Hanoians today possess this civility? Ñaë n g: In Haø Noä i these days, one would hear profanity in the streets… Many young people, including girls, would habitually add the ‘f’ word to their normal speech. Be that it may, in “Muøa OÅi” I still let my characters treat one another with respect, with culture, because I think the Haø Noäi quality of jasmine (hoa nhaøi) persist, though the fragrance has lost its essence. Q: In the movies you’ve made, is there a message for youth? Ñaëng: In “Muøa OÅi,” I have one: I believe there is a group of youths made up of the educated ones who have a different outlook on life, with different measure of morality and ethics… and who are willing to take responsibility for things that happen around them (which he illustrates in a scene where Loan, daughter of a high-ranking cadre, apologizes to Hoøa’s family for the things her father did). Although this group of people have not been able to achieve things that they would have liked to, they are the ones who will give Vietnamese society a new face. Q: Through your visits with American universities, and please enumerate, what are Q: Having talked about the your thoughts about Vietnam‘old’ and ‘new’ Haø Noäi at the ese students?

Ñaëng: The colleges and universities that I have visited in the last month (in chronological order) are: UC Irvine, UC Berkeley, Cornell, University of Massachusetts, Columbia, Yale, Hamilton, St. Mary’s College in Maryland, University of Washington, Seattle University and UCLA. I don’t know where else in the world students can have such ideal conditions that they have here in the U.S. Through my contact with students, the thing that surprises me is the sense of idealism that they possess. Ev-

eryone pursues certain goals that they believe has meaning in life. They live in a consumer society, yet they do not have high regard for materialism. They like to volunteer, pursue charitable works. They are independent thinkers. I have the impression that they have personal thoughts on nearly every subject. It’s only been a short time, and I already sense their youthful idealism and the spirit of democracy in college life. All the Vietnamese-American students I have met have integrated fully into American society, but still keep a certain spiritual link with their roots, emotionally and culturally. They are pure, educated and confident. Each time I have contact with them, I feel as if I have met again the character of Loan in “Muøa OÅi.” Q: What is the one thing you like the most in this trip compared to other visits you’ve made to America? Ñaë n g: The others were mostly trips I made under the auspices of film festivals, and therefore, I have not found out much about life in America. America is vast, multifaceted, one cannot understand it fully. I can only say I have learned somewhat about college life, the American scholastic system. In previous visits, I met with Vietnamese folks who emigrated here, they told me: One of the reasons why they come to the U.S. is so their children can

get an education, where they are not discriminated, and in one of the most superior educational systems of mankind. Because of that, they risked untold dangers. Now, I understand why most Vietnamese children have done well in school. That is because they don’t want to nullify their parents’ sacrifices. More that that, I have discovered in this trip an America that I have not learned much about: that is an America with art museums, history museums, anthropology museums, all kinds of museums. On top of that there is a system of libraries in the colleges that is so diverse. Another great acquisition is that I have made friends with Americans as well as Vietnamese. Many I have just met seem to (already) be longtime friends... I’ve come to realize that there are still many good people left in the world. Q: What projects do you plan for the future? Ñaëng: I have a script under submission, awaiting approval from the Board of Censorship (in Vietnam). I have another script that I’m working on with a female Canadian scriptwriter. If this pans out, it will be a co-production with a foreign concern... Writing is something that I do and continue to do. If for some reason, I cannot produce films, then the task of pen and paper is a pursuit that suits me best — it doesn’t depend on anyone else except you.

PROFILE Ñaëng Nhaät Minh Age: 67 Birthplace: Hueá Residence: Haø Noäi Films: 1980 - “Thò Xaõ Trong Taàm Tay” or “The Town Within Reach,” awarded the Golden Lotus prize at Vietnam’s 7th National Film Festival 1984 - “Bao Giôø Cho Ñeán Thaùng Möôøi” or “When October Comes” 1987 - “Coâ Gaùi Treân Soâng” or “The Girl at the River” 1994 - “Trôû Veà” or “The Return” 1995 - “Thöông Nhôù Ñoàng Queâ” or “Nostalgia for the Countryside,” awarded the NetPac Prize at Rotterdam, the Audience Prize at Nantes, France 1997 - “Haø Noäi: Muøa Ñoâng Naêm 1946” or “Haø Noäi: Winter 1946” 2000 - “Muøa OÅi” or “Season of Guavas,” awarded the Don Quijote prize of the FICC/ IFFS at Locarno Background: Ñaëng Nhaät Minh was born into a family of scholars and patriots. His father, Ñaëng Vaên Ngöõ, was a well-known doctor whose production of penicillin helped to save many lives from malaria. He himself started as a documentary filmmaker in 1965. He has also worked as a journalist, writer and served as general secretary of the Vietnamese Filmmakers Association for 10 years. Ñaëng is the first Vietnamese director to have won the prestigious Nikkei Asia prize in 1999. In 2001, Ñaëng was invited by Australian Phillip Noyce to join him as a second director in a remake of “The Quiet American,” starring Michael Caine and Brendan Fraser.


Page 8

NGUOI VIET 2

IN CELEBRATION OF FAITH

Hundreds of worshippers, young and old, devout and joyful, descended on the Anaheim Convention Center last week for an international conference on Buddhism. Participants spent the time sharing their beliefs, as well as giving thanks for the freedom that allows them to practice their religion — a freedom that they say does not exist in their homeland. Above, the Most Venerable Thích Hoä Giaùc (far left) stands with the Most Venerable Thích Taâm Chaâu (next to him in orange) as well as fellow monk leaders. Far left, Haïnh Traàn, member of the Trieàu AÂm choir, sings with her group; the Venerable Thích Quaûng Thanh of the organizing committee, observes festivities; Hoa Minh and Döông Thò Ngoïc march in the opening ceremony. Photos by Benjamin Vu.

Thursday, December 2, 2004

NV2004-1202  
NV2004-1202