Page 1

Böùc hình hieám hoi naøy cho thaáy dung nhan yeâu kieàu cuûa Coâng Chuùa Nhaät Masako. Hình naøy ñöôïc chuïp taïi Vöôøn Ngöï Uyeån ôû Cung Togo Palace taïi ñeá ñoâ Ñoâng Kinh vaøo ngaøy 17 Thaùng 11.

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ TÖ 1 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6934 - 25xu

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

Tröôùc “Ngaøy Beänh AIDS Theá Giôùi,” daân chuùng Ñöùc thaép ñeøn töôûng nieäm caùc naïn nhaân cuûa chöùng beänh baát trò naøy. Moät baûn baùo caùo vaøo tuaàn tröôùc cho bieát hieän coù tôùi 39.4 trieäu ngöôøi ñang soáng vôùi beänh AIDS treân khaép theá giôùi.

Online: www.nguoi-viet.com

TT Bush thaêm Canada, haøn gaén söùt meû do cuoäc chieán Iraq

Ñoïc Trong Soá Naøy - Vieät Nam (A8): Giaøy Trung Quoác tung hoaønh treân thò tröôøng Vieät Nam - Thieät haïi luït mieàn Trung Vieät Nam gia taêng. - Dieãn Ñaøn (A10): KBC Haûi Ngoaïi - Kyù söï: Ngaøy trôû veà. - Ñòa Phöông (B1): OÂng Nguyeãn Ngoïc Cöù, cöïu Tænh Ñoaøn Tröôûng Caùn Boä Xaây Döïng Noâng Thoân Thöøa Thieân, cöïu tuø nhaân chính trò, qua ñôøi ôû tuoåi 76 Ngöôøi Vieät treân ñaát Myõ: Coâ Töôøng Chinh. - Theå Thao (B6): Danh thuû Weah ra öùng cöû Toång Thoáng Liberia (Phi Chaâu). - Rao Vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

OTTAWA - Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Ba ñaõ baét ñaàu chuyeán coâng du Canada 2 ngaøy ñeå haøn gaén moái lieân heä giöõa 2 quoác gia anh em bò söùt meû khaù nhieàu trong thôøi gian qua, chuû yeáu vì cuoäc chieán Iraq, tranh tuïng maäu dòch, vaø nhöõng vaán ñeà khaùc. Chuyeán coâng du naèm trong chieán löôïc hoøa giaûi vôùi nhöõng quoác gia choáng cuoäc chieán do Hoa Kyø chuû ñaïo taïi Iraq, maëc daàu Thuû Töôùng Canada Paul Martin ñaõ töøng noùi Canada vaø Hoa Kyø caàn phaûi chaám döùt söï caêng thaúng trong quan heä. Coù nhieàu chính trò gia trong Ñaûng Töï Do caàm quyeàn taïi Canada tröôùc ñaây coù noùi roõ hoï thích moät vò toång thoáng Hoa Kyø thuoäc Ñaûng Daân Chuû hôn. Nhöng caû hai beân giôø ñaây ñeàu nhaän thaáy raèng hoï phaûi chaáp nhaän beân kia duø ngöôøi ñoù laø ñaûng naøo. Tuyeân boá taïi thuû ñoâ Canada vôùi Thuû Töôùng Canada Paul Martin beân caïnh, Toång Thoáng Bush cho bieát, “Toâi ñaõ coù moät soá quyeát

Gaàn 2 trieäu ngöôøi mieàn Trung Vieät Nam caàn cöùu trôï

HAØ NOÄI 30-11 (TH).- Gaàn hai trieäu ngöôøi daân mieàn Trung Vieät Nam töø Quaûng Trò ñeán Quaûng Ngaõi vöøa maát choã ôû vì luõ luït vöøa maát heát löông thöïc caàn phaûi cöùu trôï khaån caáp ñeå choáng ñoùi, toång hôïp tin töùc töø caùc haõng thoâng taán quoác teá vaø caùc tin töø trong nöôùc. Toång keát chöa ñaày ñuû noùi Tieáp trang A6

Tieáp trang A6

OÂng baïn vaøng phöông Baéc

Toång Thoáng Hoa Kyø George Bush vaø Ñeä Nhaát Phu Nhaân Laura Bush (cuøng ngoài) ñang kyù vaøo soå vaøng cuûa Nghò Vieän Canada nhaân chuyeán vieáng thaêm oâng baïn vaøng phöông Baéc cuûa Hoa Kyø. Haèng chuïc nghìn ngöôøi Canada bieåu tình cheâ bai vò quoác khaùch trong suoát hai ngaøy thaêm vieáng ñaày thieän chí cuûa moät Toång Thoáng Hoa Kyø luoân ñaày töï tin.

Vieät Nam:

Ñaàu tö ngoaïi quoác taêng 7.5% trong naêm 2004

HAØ NOÄI 30-11 (TH).Coäng Saûn Vieät Nam döï truø giaûn ngaân cuûa nguoàn ñaàu tö tröïc tieáp töø ngoaïi quoác naêm nay ôû Vieät Nam coù theå leân ñeán 2.85 tæ USD, töùc gia taêng khoaûng 7.5% so vôùi naêm 2003, vieân chöùc cao caáp Haø Noäi cho hay trong ngaøy Thöù Hai 29 Thaùng Möôøi Moät 2004, nhaân coù dieãn ñaøn doanh nghieäp tröôùc khi khai dieãn cuoäc hoïp cuûa caùc nhaø taøi trôï quoác teá.

Hoa Kyø chuaån bò taán coâng lôùn tröôùc muøa xuaân taïi Afghanistan

KABUL, Afghanistan Haøng ngaøn binh só Hoa Kyø ñang chuaån bò moät cuoäc haønh quaân lôùn nhaém vaøo loaïn quaân Taliban ñeå ñaùnh chaën moät cuoäc coâng kích maø ngöôøi ta troâng ñôïi seõ dieãn ra vaøo Muøa Xuaân nhaèm phaù roái caùc keá hoaïch baàu cöû nghò vieän Tieáp trang A6 cuûa Afghanistan, moät vieân

töôùng Hoa Kyø noùi trong moät cuoäc phoûng vaán hoâm Thöù Ba. Cuoäc haønh quaân seõ khôûi söï trong luùc saép dieãn ra buoåi leã tuyeân theä nhaäm chöùc toång thoáng cuûa oâng Hamid Karzai vaøo ngaøy muøng 07 Thaùng Chaïp - moät bieán coá chính noù cuõng coù theå laø moät muïc tieâu, Thieáu Töôùng Oric Olson noùi

vôùi AP. Coù theå seõ xaûy ra moät cuoäc taán coâng cuûa ñòch vaøo Muøa Xuaân truøng hôïp vôùi nhöõng cuoäc baàu cöû nghò vieän, Töôùng Olson noùi taïi caên cöù chính cuûa Hoa Kyø ôû Bagram, naèm veà phía Baéc Kabul. OÂng noùi muïc tieâu laø sieát

Cho hay heã caøng cao giaù thì theâm eá daøi

Chính quyeàn cuûa Toång Thoáng Bush vaøo hoâm 30 Thaùng Möôøi Moät ñaõ ñaùnh thueá phaït leân toâm nhaäp caûng töø Vieät Nam vaø Trung Hoa, yù chöøng Hoa Kyø muoán duøng bieän phaùp naøy ñeå naâng ñôõ cho toâm noäi ñòa ñang khoán ñoán vì cao giaù. Hình treân cho thaáy vieäc cheá bieán toâm Vieät Nam taïi moät nhaø Tieáp trang A6 maùy ôû Caø Mau.

Boä Tröôûng Noäi An Tom Ridge töø chöùc

Myõ chính thöùc ñaùnh thueá tröøng phaït vôùi toâm nhaäp caûng töø Vieät Nam, Trung Coäng WASHINGTON DC 30-11 (TH).- Baát chaáp nhöõng lôøi phaûn ñoái töø Haø Noäi vaø Baéc Kinh, lôø nhöõng söï can thieäp cuûa giôùi nhaäp caûng cuõng nhö caùc daân bieåu nghò só ôû Quoác Hoäi, chính phuû Bush trong ngaøy Thöù Ba 30 Thaùng Möôøi Moät 2004 chính thöùc loan baùo ñaùnh thueá quan tröøng phaït ñoái vôùi toâm nhaäp caûng xuaát xöù töø Vieät Nam vaø Trung Coäng maø hoï noùi laø

WASHINGTON Boä Tröôûng Noäi An Tom Ridge, caùi teân ñaõ trôû thaønh ñoàng nghóa vôùi aùm hieäu baùo ñoäng khuûng boá baèng maøu, hoâm Thöù Ba ñaõ töø chöùc. OÂng Ridge ñaõ ñeä trình ñôn töø chöùc leân Toång Thoáng Bush vaøo saùng Thöù Ba, sau khi tham döï moät buoåi thuyeát trình haøng ngaøy vôùi caùc vieân chöùc CIA vaø FBI veà ñe doïa khuûng boá, nhöng ghi nhaän raèng oâng seõ tieáp tuïc phuïc vuï Tieáp trang A6 cho tôùi ngaøy muøng 01 Thaùng Hai. Veà töông lai, oâng Ridge noùi oâng döï tính “naâng vaøi vaán ñeà gia ñình vaø caù nhaân Taäp choáng baïo ñoäng Taïi Basra ôû mieàn Nam, caûnh saùt Iraq ñang taäp luyeän phöông caùch choáng baïo ñoäng quaàn leân öu tieân cao hôn,” keå caû chuùng. Tình huoáng töông lai laø phe noåi daäy seõ coá gaây ra baát an choã naøy, loän xoän choã noï vieäc tham döï nhöõng traän ñaáu ñaëng laøm giaùn ñoaïn cuoäc baàu cöû döï truø dieãn ra treân khaép nöôùc Iraq vaøo ngaøy 30 Thaùng banh cuûa con trai oâng. Tieáp trang A6 Gieâng naêm tôùi.

“baùn phaù giaù” gaây thieät haïi cho kyõ ngheä ñaùnh toâm noäi ñòa. Quyeát ñònh chính thöùc naøy chæ hôi khaùc moät chuùt so vôùi phaùn quyeát cuûa UÛy Ban Thöông Maïi Quoác Teá cuûa chính phuû hoài Muøa Heø vöøa qua. Nhö vaäy, thueá quan tröøng phaït seõ thu thueá hoài toá ñoái vôùi toâm nhaäp caûng töø hai nöôùc treân keå töø Thaùng Baûy

T

Trong kyø tranh cöû HÔØI SÖÏ toång thoáng Myõ vöøa qua, caùc öùng cöû vieân khoâng heà KINH TEÁ tranh luaän vôùi nhau veà vieäc ngoaïi giao vôùi AÙ chaâu. Trong boán naêm qua Toång thoáng Bush thöïc söï ñaõ gaùc AÙ chaâu sang moät beân ñeå lo chuyeän Trung NGOÂ NHAÂN DUÏNG Ñoâng vaø theá giôùi Hoài giaùo. Vieäc AÙ chaâu ñöôïc trao cho ngoaïi tröôûng Colin Powell lo, tröø Pakistan laø moät nöôùc Hoài giaùo giaùp giôùi Afghanistan. Vuï bom nguyeân töû cuûa Baéc Haøn cuõng ñöôïc phoù cho Trung Quoác giaøn xeáp. Nhöng trong boán naêm saép tôùi, chính phuû Bush khoâng theå ñaët vieäc bang giao vôùi AÙ chaâu xuoáng haøng thöù yeáu. Hoäi nghò caùc nöôùc ASEAN hoïp ôû Laøo vöøa qua chính laø moät bieán coá ñaùnh thöùc caùc nhaø laõnh ñaïo Myõ. Taïi hoäi nghò naøy, caùc nöôùc ASEAN ñaõ chính thöùc hoùa

Myõ khoâng theå boû queân AÙ chaâu

Tieáp trang A6

Ukraine:

Khoái ñoái laäp ruùt khoûi ñaøm phaùn, khuûng hoaûng gia taêng theâm KIEV - Phe ñoái laäp trong duøng “söùc maïnh daân chuùng” cuoäc baàu cöû Ukraine hoâm ñeå khaúng ñònh chieán thaéng. Thöù Ba ñaõ ruùt khoûi phoøng Dieãn bieán naøy ñaõ laøm vôõ hoäi vaø taåy chay ñaøm phaùn Tieáp trang A7 vôùi phe ñöôïc tuyeân boá ñaéc cöû toång thoáng, vaø tuyeân boá seõ

Caùc tay thi tröôït tuyeát Giaûi Theá Giôùi 2004 ñang phaêng phaêng, vi vuùt löôùt ñi treân baõi Birds of Prey chuaån bò cho cuoäc tranh taøi khôûi tranh töø ngaøy muøng 2 Thaùng Möôøi Hai taïi Beaver Creek, Colorado.

Moät baø giaø thaép neán trong moät cuoäc taäp hoïp veà ñeâm taïi thuû ñoâ Kiev ñeå uûng hoä öùng cöû vieân toång thoáng ñoái laäp Yushchenko. Phe ñoái laäp döï truø seõ duøng tôùi “quyeàn löïc cuûa daân chuùng” neáu cuoäc tranh chaáp veà baàu cöû hieän nay khoâng ñöôïc giaûi quyeát thoûa ñaùng.

Hoa Kyø saép môû laïi chöông Trình Con Caùi HO WASHINGTON - Baûn tin cuûa UÛy Ban Cöùu Ngöôøi Vöôït Bieån phoå bieán hoâm 30 Thaùng Möôøi Moät cho hay, ngaøy muøng 06 Thaùng Möôøi Hai tôùi ñaây, Haï Vieän Hoa Kyø seõ taùi nhoùm hoïp ñeå bieåu quyeát chung cuoäc Ñaïo Luaät Ngaân Saùch Toång Hôïp tröôùc khi chuyeån cho Toång Thoáng Bush kyù ban haønh. Moät ñieàu khoaûn trong ñaïo luaät naøy seõ gia haïn vieäc cöùu xeùt cho caùc con caùi

HO ñeán ngaøy 30 Thaùng Chín 2005. Chöông trình cöùu xeùt ñònh cö tò naïn cho con caùi HO thöôøng ñöôïc goïi taét laø Chöông Trình McCain, vì Thöôïng Nghò Só John McCain (Coäng Hoøa, Arizona) ñöa ra sau khi Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø ngöng khoâng cöùu xeùt cho caùc tröôøng hôïp con caùi HO ñaõ treân 21 tuoåi theo dieän Tieáp trang A7

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

LHQ coâng boá phuùc trình veà nhöõng ñe doïa toaøn caàu LIEÂN HIEÄP QUOÁC - Trong moät baûn baùo caùo ñöôïc nhieàu ngöôøi troâng ñôïi, moät uûy ban quoác teá ñöa ra hôn 100 ñieàu khuyeán caùo veà ñöôøng loái ñoái phoù vôùi nhöõng ñe doïa toaøn caàu trong theá kyû 21, keå caû vieäc söû duïng nhöõng cuoäc taán coâng phuû ñaàu, theo nhöõng ñieåm chính trong baûn phuùc trình maø Thoâng Taán Xaõ AP nhaän ñöôïc. Baûn phuùc trình, ñöôïc soaïn thaûo bôûi moät uûy ban goàm 16 thaønh vieân, seõ ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy Thöù Naêm, cuõng ñeà nghò phöông caùch môû roäng Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñeå phaûn aùnh thöïc traïng môùi. Phuùc trình nhaän ñònh nhöõng ñe doïa maø theá giôùi ngaøy nay phaûi ñoái phoù - keå caû nhöõng cuoäc chieán tranh beân trong vaø ngoaøi nöôùc, naïn ngheøo khoå vaø nhöõng xaùo troän xaõ hoäi, vuõ khí huûy dieät haøng loaït, naïn khuûng boá vaø toäi aùc coù toå chöùc - vaø ñeà nghò nhöõng ñöôøng loái nhaèm ñoái phoù vôùi chuùng. Phuùc trình cuõng ñònh nghóa chuû nghóa khuûng boá, ñieàu maø Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác goàm 191 thaønh vieân ñaõ coá gaéng thöïc hieän töø nhieàu naêm nay maø khoâng thaønh coâng, moät vieân chöùc thaân caän vôùi uûy ban cho bieát, vôùi ñieàu kieän khoâng neâu danh tính. Toång Thö Kyù Kofi Annan ñaõ chæ ñònh uûy ban moät naêm tröôùc ñaây ñeå ñaùp laïi söï chia reõ saâu xa veà cuoäc chieán tranh do Hoa Kyø

caàm ñaàu taïi Iraq, cuoäc chieán maø Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñaõ khoâng cho pheùp. Trong moät lôøi loan baùo, Lieân Hieäp Quoác ñaõ noùi raèng cuoäc tranh luaän ñaõ “gaây chaán ñoäng cho neàn moùng an ninh taäp theå vaø phaù hoaïi loøng tin vaøo nhöõng ñaùp öùng taäp theå khi gaëp nhöõng khoù khaên vaø thaùch ñoá chung.” Trong soá caùc thaønh vieân cuûa uûy ban coù caùc cöïu thuû töôùng cuûa Na Uy vaø Nga, caùc cöïu ngoaïi tröôûng cuûa UÙc vaø Trung Quoác vaø cöïu Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Hoa Kyø Brent Scowcroft. OÂng Annan noùi oâng döï tính traûi qua hai naêm coøn laïi trong tö caùch Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác ñeå chuù troïng vaøo vaán ñeà caûi toå Lieân Hieäp Quoác vaø thuùc ñaåy caùc muïc tieâu ñaõ ñöôïc chaáp nhaän bôûi caùc nhaø laõnh ñaïo theá giôùi taïi Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh Thieân Nieân Kyû vaøo Thaùng Chín naêm 2000, keå caû vieäc giaûm moät nöûa soá ngöôøi soáng trong caûnh ngheøo ñoùi vaø baûo ñaûm raèng moïi treû em ñeàu coù moät neàn hoïc vaán, töø nay ñeán naêm 2015. Ít nhaát hai phaàn ba caùc quoác gia thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác phaûi chaáp thuaän baát cöù cuoäc caûi toå naøo cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, vaán ñeà ñoøi hoûi vieäc söûa ñoåi Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác, vaø seõ khoâng bò phuû quyeát bôûi moät thaønh vieân thöôøng tröïc naøo -

Hoàng Thaäp Töï lo ngaïi veà caùch ñoái xöû vôùi tuø nhaân ôû Guantanamo GENEVA, Thuïy Só - Hoâm Thöù Ba, UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá (ICRC) noùi caùc giôùi chöùc Hoa Kyø ñaõ khoâng ñaùnh tan ñöôïc nhöõng lo ngaïi trong vieäc ñoái xöû vôùi caùc nghi can khuûng boá bò caàm giöõ taïi nhaø tuø quaân söï cuûa Hoa Kyø ôû Vònh Guantanamo, Cuba. Nhöng cô quan trung laäp naøy, laø toå chöùc ñoäc laäp duy nhaát ñöôïc pheùp thaêm vieáng nhaø tuø, ñaõ khoâng chòu “coâng khai xaùc nhaän hay phuû nhaän” moät baùo caùo cuûa tôø New York Times raèng UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá xaùc nhaän quaân ñoäi Hoa Kyø ñaõ söû duïng söï eùp buoäc veà taâm lyù vaø theå chaát “töông ñöông vôùi tra taán” taïi nhaø tuø. Theo tôø New York Times, lôøi caùo buoäc naèm trong moät baùo caùo cuûa UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá gôûi cho caùc giôùi chöùc Hoa Kyø sau nhöõng cuoäc vieáng thaêm tôùi Guantanamo.

Moät phaùt ngoân vieân cuûa Nguõ Giaùc Ñaøi taïi Washington hoâm Thöù Hai ñaõ xaùc nhaän raèng caùc vieân chöùc Hoàng Thaäp Töï ñaõ “baøy toû quan ñieåm cuûa hoï” raèng vieäc caàm giöõ voâ thôøi haïn caùc nghi can khuûng boá taïi Guantanamo töông ñöông vôùi tra taán. Nhöng hoâm Thöù Ba, chính phuû Bush ñaõ baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá raèng caùc tuø nhaân ñaõ bò ngöôïc ñaõi. “Chuùng toâi khoâng ñoàng yù vôùi baát cöù ñieàu gì cho raèng cung caùch maø caùc tuø nhaân ñang ñöôïc ñoái xöû khoâng phuø hôïp vôùi caùc chính saùch maø toång thoáng ñaõ ñeà ra,” Tuøy vieân baùo chí Toøa Baïch OÁc - Scott McClellan, noùi treân chieác Air Force One chôû phaùi ñoaøn Toång Thoáng Bush vieáng thaêm Canada treân ñöôøng töø Washington tôùi Ottawa. Tôø Times noùi caùc ñaïi dieän UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá trong moät cuoäc vieáng thaêm tôùi Guantanamo vaøo Thaùng Saùu thaáy raèng caùc giôùi chöùc Hoa Kyø ñaõ soaïn ra moät keá hoaïch tinh vi ñeå beû gaãy yù chí cuûa caùc tuø nhaân, söû duïng söï laøm nhuïc, bieät giam, nhieät ñoä cöïc noùng hoaëc laïnh vaø nhöõng vò theá gaây caêng keùo khoù chòu. UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá noùi cô quan hoï ñaõ vieáng thaêm Guantanamo ñeàu ñaën keå töø ñaàu naêm 2002. (n.n.)

Hoa Kyø, Nga, Trung Quoác, Anh vaø Phaùp. UÛy ban - do cöïu Thuû Töôùng Thaùi Anand Panyarachun laøm chuû tòch, ñaõ khoâng theå quyeát ñònh veà moät ñeà nghò duy nhaát nhaèm caûi toå Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, do ñoù uûy ban ñöa ra hai ñeà nghò ñeå môû roäng hoäi ñoàng töø 15 thaønh vieân hieän nay leân 24 thaønh vieân. Moät ñeà nghò seõ theâm vaøo 6 thaønh vieân thöôøng tröïc môùi hai töø AÙ Chaâu, hai töø Phi Chaâu, moät töø Myõ Chaâu vaø moät töø AÂu Chaâu, cuõng nhö ba thaønh vieân khoâng thöôøng tröïc ñöôïc baàu leân cho moät nhieäm kyø hai naêm. Ñeà nghò kia seõ taïo ra moät taàng môùi goàm taùm thaønh vieân baùn thöôøng tröïc ñöôïc löïa choïn cho nhöõng nhieäm kyø boán naêm hai töø moãi vuøng AÙ Chaâu, Phi Chaâu, AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu. Ñeà nghò cuõng ñaët theâm moät gheá khoâng thöôøng tröïc. Tìm kieám theâm aûnh höôûng trong nhöõng quyeát ñònh toaøn caàu, Brazil, Ñöùc, AÁn Ñoä vaø Nhaät Baûn hoài Thaùng Chín ñaõ cuøng nhau vaän ñoäng ñeå ñaët theâm nhöõng gheá thöôøng tröïc. Hoï noùi raèng cô quan quyeàn löïc nhaát cuûa Lieân Hieäp Quoác phaûi phaûn aùnh thöïc traïng cuûa theá kyû 21.

Nhöng ñaõ coù nhieàu nöôùc choáng ñoái: Trung Quoác khoâng nhieät tình veà chuyeän Nhaät Baûn vaø Indonesia cuõng ñoøi moät gheá thöôøng tröïc cho AÙ Chaâu. Pakistan khoâng muoán AÁn Ñoä, vaø Mexico cuøng Argentina tin raèng Myõ La-tinh phaûi ñöôïc ñaïi dieän bôûi moät nöôùc noùi tieáng Taây Ban Nha, khoâng phaûi laø nöôùc Brazil noùi tieáng Boà Ñaøo Nha. Phuùc trình ñaët ra nhöõng tieâu chuaån trong vieäc söû duïng vuõ löïc trong nhöõng vuï xung ñoät voõ trang, töï veä, hoaëc trong tröôøng hôïp nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn lôùn lao nhö vuï dieät chuûng taïi Rwanda naêm 1994. Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác hieän giôø cho pheùp söû duïng vuõ löïc ñeå töï veä chæ trong tröôøng hôïp bò taán coâng hoaëc neáu ñöôïc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác cho pheùp. UÛy ban baùc boû baát cöù söï nôùi roäng naøo. Nhöng uûy ban keâu goïi Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác coù haønh ñoäng sôùm suûa ñeå ngaên ngöøa, chaúng haïn, nhöõng keû khuûng boá khoûi thuû ñaéc caùc vuõ khí haït nhaân hoaëc gieát haïi haøng loaït vaø uûy ban noùi nhöõng cuoäc taán coâng quaân söï phuû ñaàu ñeå töï veä ñöôïc coi nhö chính ñaùng neáu ñöôïc hoäi ñoàng cho pheùp. (n.n.)

Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma vieáng mieàn Nam nöôùc Nga ARSHAN, Nga - Haøng ngaøn tín ñoà Phaät Giaùo haønh höông ñaõ luõ löôït keùo tôùi moät ngoâi ñeàn taïi Coäng Hoøa Kalmykia ôû mieàn Nam nöôùc Nga ñeå tham döï nhöõng buoåi caàu nguyeän do Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma höôùng daãn trong cuoäc vieáng thaêm cuûa ngaøi laàn ñaàu tieân trong moät thaäp nieân nay. Nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn Phaät Giaùo ñaõ bò töø choái nhaäp caûnh vaøo Nga trong nhöõng naêm qua bôûi vì Moscow sôï nguy haïi cho moái lieân heä chieán löôïc vôùi Baéc Kinh. Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma hieän soáng löu vong taïi AÁn Ñoä vaø laõnh ñaïo ngöôøi Taây Taïng choáng laïi söï cai trò cuûa Trung Quoác töø nöûa theá kyû nay. Nga ñaõ baùc boû nhöõng ñôn xin nhaäp caûnh cuûa Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ít nhaát ba laàn keå töø cuoäc vieáng thaêm cuûa ngaøi naêm 1994. Boä Ngoaïi Giao Nga noùi naêm nay hoï ñaõ caáp giaáy nhaäp caûnh cho ngaøi vôùi ñieàu kieän ngaøi giôùi haïn caùc hoaït ñoäng vaøo caùc muïc tieâu toân giaùo, vaø ngaøi ñaõ tuyeân boá vôùi caùc phoùng vieân raèng muïc tieâu cuûa ngaøi laø thaêng tieán caùc “giaù trò nhaân baûn.” Trung Quoác ñaõ baøy toû baát maõn vôùi cuoäc vieáng thaêm. “Chuùng toâi khoâng theå hieåu taïi sao Nga laïi cho pheùp oâng ta vieáng thaêm, vaø chuùng toâi hy voïng raèng Nga coù theå toân troïng chaët cheõ nhöõng thoûa thuaän chính trò lieân heä giöõa hai beân,” theo lôøi Ngoaïi Tröôûng Trung Quoác Zhang Qiye. Ngöôøi haønh höông ñaõ ñi boä

hôn moät daëm qua moät caùnh ñoàng loäng gioù ñeå ñi tôùi tu vieän, khoaûng 4 daëm Ñoâng Baéc thuû phuû Elista cuûa Kalmykia, ngang qua baûy traïm kieåm soaùt an ninh cuûa caûnh saùt. “Coù moät moái lieân heä qua nhieàu theá heä giöõa daân toäc quyù vò vaø Taây Taïng,” Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma noùi vôùi nhöõng ngöôøi haønh höông qua moät thoâng dòch vieân. Hoâm Thöù Hai, vò laõnh ñaïo tinh thaàn Taây Taïng ñaõ tôùi Kalmykia, moät trong nhöõng trung taâm lôùn nhaát cuûa Phaät Giaùo taïi Nga, caùch Moscow khoaûng 1,000 daëm veà phía Ñoâng Nam. Khoaûng moät nöûa trong soá 300,000 cö daân trong vuøng theo Phaät Giaùo. Khoaûng 1 trieäu trong soá 144 trieäu daân cuûa Nga laø tín ñoà Phaät Giaùo. Trung Quoác ñaõ chieám Taây Taïng vaøo naêm 1951, vaø tuyeân boá vuøng naøy laø laõnh thoå cuûa Trung Quoác töø nhieàu theá kyû nay. Nga ñaõ coá traùnh baát cöù cuoäc tieáp xuùc chính thöùc naøo vôùi Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma, noùi raèng hoï coi Taây Taïng nhö “moät phaàn baát khaû phaân cuûa Trung Quoác.” Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ñaõ chaïy ra nöôùc ngoaøi sau cuoäc noåi daäy baát thaønh choáng cheá ñoä Trung Quoác vaøo naêm 1959, vaø ngaøi ñaõ thöôøng xuyeân du haønh ñeå thöïc hieän nhöõng buoåi leã Phaät Giaùo vaø tìm söï uûng hoä cho chieán dòch cuûa ngaøi tranh ñaáu cho nhöõng quyeàn chính trò vaø vaên hoùa cuûa ngöôøi Taây Taïng. (n.n.)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Tö 01 thaùng 12, 2004 / 20 thaùng 10 AÂm Lòch, Giaùp Thaân. 5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do, RFA 05:10 - Theá Giôùi Döôùi Maét Ngöôøi Vieät 05:30 - Chöông Trình Toân Giaùo cuaû Thaùnh Ñöôøng SaiGoøn 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy – Nam Cali & Houston 06:30 - Nhaïc Tình Theá Giôùi 07:00 - Ñi Sieâu Thò Vinh Phaùt vôùi Ngoïc Minh 07:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:20 - Ñôøi Soáng vaø Ñieän Töû vôùi Hitek 12:35 - Tieäm nöû trang Kieàu Haïnh 12:45 - Shanghai Photo Studio 01:00 - Trang Trí Noäi Thaát vôùi Tran’s Decor 01:10 - Chuyeän xe coä vôùi Elmore Toyota 01:15 - Caùc maët haøng sales taïi Sieâu Thò AÙ Chaâu 01:30 - Phuï Nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Lady Belle 01:45 - Thoâng Baùo Coäng Ñoàng 01:55 - Ñieän Thoaïi Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:15 - Costa Mesa Infiniti vaø anh Kenny Le 02:30 - Saigon Supermarket vaø Shopping Center 02:40 - Nhaø haøng Thaùi Dishes 02:45 - Cô Sôû Happy 2 EZ 03:00 - Du Lòch Thôøi Nay vôùi Deluxe Holidays 03:15 - Thôì Gian vaø Tick Tock 03:40 - Giaûi Phaåu Thaåm Myõ vôùi BS. Alan Traàn 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Soá ngöôøi cheát vì baõo taùp ôû Phi leân ñeán 300 maïng

Ngöôøi Nam Döông keå laïi cuoäc taán coâng khuûng boá tröôùc toøa

MANILA - Soá ngöôøi thieät maïng vì baõo taùp, ñaát chuoài suït lôû vaø luõ luït ôû Phi nay ñaõ leân tôùi gaàn 340 ngöôøi vôùi 150 ngöôøi coøn bò maát tích hoâm Thöù Ba, khi nhöõng côn möa baõo môùi taáp vaøo vuøng naøy moät laàn nöõa sau traän cuoàng phong cheát ngöôøi löôùt qua ñaây hoài tuaàn qua. Boä Tröôûng An Sinh Xaõ Hoäi Corazon Soliman vöøa töø vuøng bò baõo luït trôû veà chieàu Thöù Ba sau khi thaùm saùt baèng phi cô treân khu vöïc naøy, noùi raèng coù 306 ngöôøi bò cheát 150 ngöôøi maát tích qua moät ñeâm möa baõo ôû tænh Quezon, nôi chæ caùch thuû ñoâ Manila 40 daëm veà phía Ñoâng. Vaên Phoøng Phoøng Veä Daân Söï baùo caùo coù 19 ngöôøi bò thieät maïng trong tænh Aurora, 8 ngöôøi cheát trong tænh Rizal. Tænh Marikina vaø Carmarines Norte moãi nôi coù moät ngöôøi thieät maïng. Caùc giôùi chöùc khaùc cho hay ôû tænh Bulacan coù 3 ngöôøi cheát. Baø Soliman coøn cho caùc ñaøi truyeàn hình hay thôøi tieát xaáu vaø ñöôøng saù bò dìm döôùi laøn nöôùc hoaëc ñaát chuoài ñaõ ngaên caûn vieäc nhaân vieân cöùu trôï chuyeån phaåm vaät ñeán caùc vuøng ñoù hoaëc cöùu ngöôøi daân coøn naèm treân caùc noùc nhaø. Nhieàu nôi tröïc thaêng phaûi neùm phaåm vaät cöùu trôï xuoáng noùc nhaø vì phi cô khoâng ñaùp xuoáng ñöôïc.

JAKARTA.- Thaân nhaân cuûa moät soá naïn nhaân cuoäc taán coâng baèng bom ôû khaùch saïn Jakarta naêm ngoaùi ñaõ keå laïi nhöõng hình aûnh haõi huøng trong phieân toøa xöû Giaùo Só Hoài Giaùo Abu Bakar Bashir, laø ngöôøi bò buoäc toäi ñaõ caàm ñaàu moät nhaùnh cuûa maïng löôùi khuûng boá Al Qaeda, taùi nhoùm vaøo ngaøy Thöù Ba. Hoï ôû trong nhoùm nhaân chöùng ñaàu tieân ñöôïc toøa goïi ñeán maø qua ñoù caùc coâng toá vieân tìm caùch minh chöùng Bashir ñaõ kích ñoäng caùc vuï taán coâng khuûng boá trong ñoù coù vuï taán coâng baèng bom töï saùt tröôùc khaùch saïn J.W. Marriott ôû Jakarta naêm 2003 gieát cheát 12 ngöôøi vaø nhöõng vuï ñaùnh bom caùc hoäp ñeâm ôû Bali naêm 2002 khieán 202 ngöôøi thieät maïng, phaàn lôùn laø khaùch du lòch nöôùc ngoaøi. Baø Sri Lestari moâ taû veà choàng baø, moät nhaân vieân canh gaùc khaùch saïn, bò ñau ñôùn hôn moät tuaàn tröôùc khi qua ñôøi trong beänh vieän vì phoûng naëng toaøn thaân. Baø noùi “trong 8 ngaøy trôøi baø chöùng kieán duøng oáng ñöa vaøo mieäng choàng vaø baø khoâng noùi ñöôïc vôùi choàng moät lôøi naøo”, baø keå laïi ñieàu naøy tröôùc khi baät khoùc. Lôøi khai cuûa baø bò caét ngaén ñi vì chæ traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi ngaén trong luùc suït suøi. Moät nhaân chöùng thöù hai trong phieân xöû ñaõ baét ñaàu töø Thaùng Möôøi maø coøn coù theå keùo daøi qua naêm tôùi, noùi raèng ñaõ maát ngöôøi anh reå laø moät taøi xeá taxi luùc ñoù ñang tìm caùch ñaäu xe tröôùc khaùch saïn. “OÂng anh toâi ñang ñaäu xe. Ñaàu cuûa oâng vaêng ñi maát khoâng theå kieám ñöôïc ôû ñaâu nöõa. Chaân cuûa oâng cuõng vaêng

maát chæ coøn laïi caùnh tay coøn nguyeân. OÂng Husni cho hay nhö vaäy. Nhaân chöùng thöù ba, moät daân quaân Maõ Lai, cho bieát ñaõ chaïy troán caûnh saùt sang Nam Döông, cho Toøa AÙn Nam Jakarta bieát oâng ñaõ ñöôïc baùo tin raèng oâng Bashir ñöôïc naém quyeàn laõnh ñaïo cuûa Jem vaø laø saùng laäp vieân cuûa Toå Chöùc Jemaah Islamiah. Ñöôïc hoûi coù bao giôø chính oâng ta thaáy oâng Bashir haønh ñoäng vôùi tö caùch ngöôøi laõnh ñaïo cuûa toå chöùc coù lieân heä vôùi Al Qaeda khoâng thì oâng Bahri noùi “chaúng bao giôø”. OÂng Bahri laø ngöôøi töøng gaëp Giaùo Só Bashir nhieàu laàn ôû Maõ Lai

TIN NHANH WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Nhaät, AÁn Ñoä ve vaõn caùc xöù Ñoâng Nam AÙ ñeå choáng söùc maïnh cuûa Trung Quoác

vaø Hoài Quoác nhöng chöa bao giôø gaëp ôû Nam Döông cuõng cho hay theo oâng ta Jemaah Islamiah khoâng lieân heä tôùi khuûng boá. Bahri ñaõ bò keát aùn tuø 3 naêm tuø vì tham döï caùc cuoäc hoïp vaø cuõng laø ngöôøi can döï trong caùc vuï ñaùnh bom ôû Bali vaø khaùch saïn J.W. Marriott. Hai nhaân chöùng khaùc, caû hai laø ngöôøi Maõ Lai, nhìn nhaän hoï can döï trong Toå Chöùc Jemaah Islamiah vaø bieát toå chöùc naøy muoán thaønh laäp moät xöù Hoài Giaùo trong vuøng Ñoâng Nam AÙ nhöng khoâng coù ai noùi hoï ñích thaân chöùng kieán Bashir caàm ñaàu nhoùm naøy.

Lee Roystone vieát saùch keå laïi chuyeän tình vôùi TNS John Kerry BOSTON, Mass.( The Telegraph) - Cuoái thaùng naøy, coâ Lee Roystone, 42 tuoåi, töøng töï xöng laø ngöôøi tình cuûa Nghò Só John Kerry, seõ cho ra maét cuoán tieåu thuyeát nöûa töï truyeän Hedge Fund Mistress (taïm dòch Ngöôøi Tình Vuïng Troäm). Saùch keå veà moái tình cuûa Nikki Mathews, toát nghieäp Ñaïi Hoïc Harvard, vôùi Nghò Só Jim Hoyt, haøo hoa phong nhaõ, ngöôøi cuûa Ñaûng Daân Chuû (Bang Massachusetts), gioáng hình maãu cuûa John Kerry. Gaàn ñaây, coâ Roystone ñaõ gaây xì-caêng-ñan khi môû website keå veà moái tình cuûa coâ vôùi oâng Kerry 14 naêm tröôùc. Vaøi thaùng tröôùc, coâ vieát xong cuoán saùch nhöng chöa xuaát baûn ñeå chôø cuoäc baàu cöû Hoa Kyø ngaøy 02 Thaùng Möôøi Moät keát thuùc. Coâ noùi khoâng muoán laøm ñoå vôõ tham voïng

cuûa ngöôøi coâ yeâu duø oâng ñaõ laøm traùi tim coâ tan naùt. Coâ keå raèng moái tình cuûa hoï keùo daøi 20 thaùng vaøo luùc oâng Kerry ñang ñoäc thaân, sau khi ly hoân ngöôøi vôï ñaàu Julia Thorne. OÂng gaëp gôõ ngöôøi vôï hieän nay, Teresa Heinz, vôï goùa oâng chuû haõng boät caø chua vaø ñaäu luoäc, vaøo naêm 1992 vaø laøm leã cöôùi vaøo naêm 1995. Tuy cuoán saùch khoâng ñöôïc ñaùnh giaù cao veà maët chöõ nghóa nhöng chaéc chaén seõ thu huùt ñoäc giaû vì “chaïm vaøo toå con toø voø” nhöõng ngaøy oâng nghò só soáng leû loi. Tuy nhieân, cuoäc tình cuûa hoï cuõng ñeán hoài chung cuoäc. Bò xuùc phaïm khi thaáy oâng nghò só ñi vôùi nhieàu phuï nöõ, Nikki laên ra oám naëng, boû caû aên uoáng. Tuaàn tröôùc, coâ Roystone boäc loä: “Nhöõng söï kieän trong cuoán saùch ñeàu coù thöïc, toâi

VIENTIANE.- Hoâm Thöù Ba, Nhaät Baûn vaø AÁn Ñoä ñaõ ve vaõn giôùi laõnh ñaïo caùc xöù vuøng Ñoâng Nam AÙ sau khi Trung Quoác kyù keát vôùi ASEAN moät hieäp öôùc nhaèm kieán taïo moät thò tröôøng töï do roäng lôùn treân 2 trieäu ngöôøi vaøo naêm 2015. Nhöng caùc xöù hoäi vieân ASEAN khoâng toû tieán boä naøo trong vieäc giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng nhieàu ñieàu tieáng chính trò ñoái vôùi xöù hoäi vieân Mieán Ñieän, cheá ñoä quaân phieät caàm quyeàn ñaõ giam giöõ nhaân vaät ñöôïc Giaûi Nobel Hoøa Bình ñang laøm oâ ueá thanh danh cuûa caâu laïc boä 10 hoäi vieân Ñoâng Nam AÙ naøy. Caùc giôùi chöùc ASEAN vaø Nhaät Baûn cho hay raèng nhöõng cuoäc thöông löôïng caét giaûm thueá quan trong vuøng maäu dòch giöõa hoï vôùi nhau coù theå khôûi söï sau ñoù vaø coù theå keát thuùc trong voøng 2 naêm. Giôùi chöùc Nhaät Baûn cho baùo giôùi bieát raèng hoï seõ gia taêng toác ñoä caùc cuoäc thöông thaûo. ASEAN vaø Trung Quoác tieán tôùi vieäc baõi boû caùc haøng raøo thueá quan vaøo naêm 2010 vaø thoûa hieäp vôùi Nhaät Baûn, xöù ñaõ göûi Thuû Töôùng Nhaät Baûn Junichiro Koizumi ñeán Vientiane, vaøo naêm 2012.

Thuû Töôùng AÁn Ñoä Mahomah Singh, khaùch cuûa cuoäc Hoäi Nghò Thöôøng Nieân ASEAN, cuõng coù keá hoaïch kieán taïo khu vöïc thò tröôøng töï do rieâng cuûa hoï vaøo naêm 2016. Phaùt ngoân vieân Sarna cuûa Boä Ngoaïi Giao AÁn Ñoä cho bieát AÁn Ñoä laø xöù maø möùc taêng tröôûng kinh teá ñaõ taêng töø 6% ñeán 7% trong nhieàu naêm qua, laø ñieàu caùc xöù ASEAN quan taâm. Vaøo luùc coù moät soá thoûa hieäp ñöôïc kyù keát nhaèm ñuoåi kòp möùc tieán cuûa neàn kinh teá phaùt trieån cuûa Trung Quoác, Nam Haøn, xöù sau cuøng cuûa ba xöù khaùch vuøng Ñoâng AÙ ôû Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh ASEAN cuõng ñeà ra moät keá hoaïch haønh ñoäng. Haùn Thaønh, xöù ñaõ tieán raát gaàn moät thoûa hieäp tieåu thò tröôøng töï do vôùi Taân Gia Ba vaøo hoâm Thöù Hai, ñaõ cho hay caùc cuoäc thaûo luaän nhaèm giaûm möùc thueá maäu dòch vôùi caùc xöù laùng gieàng mieàn Nam seõ ñöôïc dieãn ra ñaàu naêm tôùi. Vaø ñeå cho Nhaät Baûn khoâng qua maët, nhöõng cuoäc thöông nghò vôùi Nam Haøn cuõng chæ maát hai naêm. Baûn tuyeân boá cuûa xöù naøy cho hay nhö treân.

khoâng thaáy coù gì xuùc phaïm hay khieâu daâm ôû ñaây caû, toâi chæ muoán vieát caâu chuyeän nhö noù ñaõ dieãn ra”. Nghò Só Kerry vaø nhöõng ngöôøi ñieàu haønh chieán dòch baàu cöû cuûa oâng môùi ñaây, khoâng bình luaän gì veà cuoán saùch nhöng chaéc chaén noù seõ

gaây phieàn toaùi cho oâng Kerry, maëc duø ñaõ qua cuoäc baàu cöû. Coâ Roystone keát luaän: “Khi ñoù toâi coøn treû vaø ngaây thô, coøn oâng aáy ñoäc thaân vaø haáp daãn. Toâi cöù töï hoûi lieäu oâng aáy coù bao giôø nghó ñeán nhöõng ngöôøi phuï nöõ nhoû beù ñeå xem hoï soáng ra sao khoâng”.

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy aêm 5n 2 n â äm Tre nghie h n ki

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

NEWTON Dental Lab Tech / ESL / Computer

DAT

Chuùng toâi coù theå giuùp ñoåi töø daïng Tourist Visa (B1, B2, J1...) sang Student Visa (F1) 1- KHOÙA DENTAL LAB TECH GOÀM: Crown & Bridge. Wax & Metal Finish. Dental Ceramics. Newton International College ñöôïc 40 Dental Lab toaøn quoác khen ngôïi. Giôø hoïc thuaän tieän (saùng, chieàu, toái). Lôùp Anh ngöõ MIEÃN PHÍ Giôùi thieäu vieäc laøm sau khoùa hoïc.

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

Giuùp hoïc vieân möôïn tieàn neáu hoäi ñuû ñieàu kieän. 2- KHOÙA COMPUTER TECH GOÀM: Office Application . Web Development . Networking. 3- KHOÙA HOÏC SING NGÖÕ ESL: Tröôøng coù caáp Sevis I-20 (F 1, M 1) cho du hoïc sinh muoán hoïc Dental/English/Computer. Nhaän hoïc vieân chuyeån töø tröôøng khaùc sang ôû Myõ (ESL, TOEFL, Dental Lab). 4- KHOÙA HUAÁN LUYEÄN THI TOEFL: Luyeän thi TOEFL caáp toác. Thi traéc nghieäm TOEFL moãi thaùng. Ñieåm thi TOEFL hôïp leä vaøo cao ñaúng, Ñaïi hoïc.

Main Campus: GARDEN GROVE (714) 530-9288 8762 Garden Grove Blvd. #102. Garden Grove, CA 92844 Giöõa Magnolia & Newland

LOS ANGELES (231) 380-7899 2975 Wilshire Blvd. #200, Los Angeles, CA 90010 Wilshire & Virgil


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Löøa Tai Daøi vaø Gaø Taây Naâu MILLIE GAMER GREY Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 3 Tieáp theo kyø tröôùc: Ngöôøi chuû noâng ñaõ phaït Tai Daøi vì toäi laïi boû chaïy.

Sau khi nhöõng tuùi nguõ coác ñöôïc chaát xuoáng, ngöôøi chuû baét ñaàu noùi chuyeän vôùi ngöôøi laùi buoân. OÂng ta queân coät löøa vaøo coät. Tai Daøi beøn chuoàn ñi ngay. Löøa ta phi nöôùc ñaïi ñeán caùnh ñoàng vaø tìm thaáy coâ beù döôùi moät goác caây. “Mi khoâng trôû laïi maáy ngaøy roài.” Nöôùc maét daâng ñaày ñoâi maét em. “Ta thieät nhôù mi laém.” “Hee haw,” löøa beâu be be. Noù quyø xuoáng caïnh chieác xe laên vaø coâ beù leo leân löng löøa. Em oâm laáy coå löøa. “Ta yeâu mi laém löøa ôi.” “Hee haw.” Toâi cuõng yeâu coâ laém, Tai Daøi nghó thaàm. Moät ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn cöôõi ngöïa xuyeân caùnh ñoàng ñeán choã löøa vaø coâ beù ngoài. “Ñaây laø con löøa ñaõ cöùu con hai laàn ñoù aï.” “Caùm ôn mi ñaõ giuùp con gaùi cuûa ta nheù.” Ngöôøi ñaøn oâng xoa muõi cuûa löøa. Tay oâng chaø thaät dòu daøng vaø gioïng oâng thaät töû teá. “Ñeå ta ñi laáy cho mi moät xoâ luùa maïch lôùn nheù.” Moät xoâ luùa maïch cô aø? “Hee haw,” Tai Daøi keâu leân. “Mình nuoâi noù ñöôïc khoâng Baï?” Ba em laéc ñaàu. “Khoâng ñöôïc, con gaùi aø. Chaéc chaén chuû cuûa noù laø moät trong nhöõng ngöôøi noâng daân soáng quanh ñaây.” “OÂi.” Nöôùc maét chaûy daøi treân maù coâ beù. Toái hoâm ñoù, ngöôøi noâng daân ñe doïa Tai

Daøi. “Neáu mi coøn boû ñi nöõa, ta seõ ñaùnh mi hay baùn mi cho teân haøng thòt cho xem.” OÂng ta laàm baàm boû ñi. Tai Daøi cuùi ñaàu. “OÂi thoâi, giôø thì mình bò phieàn phöùc roài. Mình laøm ñöôïc gì ñaây?” Gaø Taây Naâu baét ñöôïc moät con ong trong moû. Noù gaëm con ong roài noùi, “Caäu coù hai löïa choïn. Moät laø ngoan ngoaõn khoâng quaäy nöõa hai laø ñi tìm moät maùi nhaø môùi ñi.” “Maùi nhaø môùi? Laøm sao tìm ñöôïc maùi nhaø môùi?” Gaø Taây ruõ loâng. “Thì caäu nghó ra ñi.” Tai Daøi khoâng nguû ñeâm hoâm ñoù. Saùng hoâm sau, ngöôøi noâng daân chaát ñoà leân chieác xe. “Ta seõ baùn noâng traïi naøy, con löøa vaø maáy con gaø taây ñi,” oâng ta laàu baàu. “Ta seõ veà ôû vôùi ngöôøi anh hoï.” OÂng ta ñoùng moät caùi baûng “Baùn Traïi.” treân haøng raøo. Gaø tay moå vaøo caùi baûng. “Quaùc! Chuùng ta coù theå bò loït vaøo tay moät oâng chuû teä hôn oâng chuû baây giôø ñaáy.” “Chuùng ta laøm gì ñöôïc ñaây?” Tai Daøi hoûi. Gaø taây ruõ loâng. Toái hoâm ñoù, Tai Daøi suy nghó trong luùc ñi ngang qua taám baûng “Baùn Traïi.” Noù nghó ra ñöôïc moät caùch. Khoâng bieát coù thaønh coâng khoâng ñaây. Thöù Naêm: Tai Daøi seõ gaëp phieàn phöùc gì keá tieáp?

Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

Long Ears and Brown Hen BY MILLIE GARNER GREY Special to The Times

Part 3 The story so far: The farmer has punished Long Ears for running off again.

After the bags of grain were unloaded, the farmer started talking to a merchant. He forgot to tie the donkey to the post. Long Ears slipped away. He galloped to the farm to find the girl in a chair under a tree. “You didn’t come back for days and days.” Tears filled her eyes. “I missed you.” “Hee haw,” brayed the donkey. He knelt next to the chair and the girl pulled herself on to his back. She hugged his neck. “I love you, donkey.”

“Hee haw.” I love you too, Long Ears thought. “Daddy. Daddy.” The girl waved to her father. A tall man rode his horse across the field toward them. “This is the donkey that saved me. Twice.” “Thank you for helping my daughter.” The man rubbed the donkey’s nose. His touch was gentle and his voice so kind. “I’ll get you a big bucket of oats.” A whole bucket of oats? “Hee haw,” Long Ears said. “Can I keep him, Daddy?” Her father shook his head. “No, child. He must belong to one of the farmers around here.” “Oh.” Tears flowed down her cheeks. That evening the farmer warned Long Ears. “If you run off again, I’ll whip you or sell you to the butcher.” Mumbling, he stamped off. Long Ears bowed his head. “Oh, oh, now I’m in real trouble. What can I do?” Brown Hen caught a beetle in her beak. She nibbled on it, then said, “You have two choices. Behave and do nothing or find a new home.” “A new home? How would I do that?” The hen ruffled her feathers. “Figure it out.” Long Ears did not sleep that night. The next morning, the farmer loaded the cart. “I’m going to sell this farm, the donkey and hens,” he grumbled. “I’ll live with my cousin.” He nailed a FOR SALE sign on the fence. The hen pecked at the sign. “Squawk! We could get an even meaner master than the one we have now.” “What can we do?” Long Ears asked. The hen ruffled her feathers. That evening Long Ears was still thinking as he passed the FOR SALE sign. He had an idea. Would it work? Thursday: What kind of trouble will Long Ears get into next?

This story is on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Myõ khoâng theå boû queân AÙ chaâu

THÔØI SÖÏ

phaàn traêm soá haøng nhaäp caûng. Caùc nöôùc AÙ chaâu ñang duøng caùc quan heä kinh teá, thöông maï i ñeå tieán laïi gaàn nhau, ñoàng thôøi chuaån bò ñoái phoù vôùi KINH TEÁ khoái kinh teá lôùn ôû beân hoâng, laø Trung Quoác. Chính phuû Myõ Tieáp trang A1 trong boán naêm qua chæ chuù trong tôùi thò tröôøng Trung Quoác; chöông trình laäp moät khu maäu dòch töï do trong ñoù Trung baây giôø khoâng neân boû qua khoâng tìm caùch thieát laäp caùc quan Quoác seõ tích cöïc tham döï. Khi chöông trình naøy thaønh söï heä maät thieát hôn vôùi caùc nöôùc ASEAN. Ñieàu ñoù ích lôïi cho thöïc, vaøo cuoái thaäp kyû naøy, thì theá giôùi seõ coù moät khoái Myõ nhöng cuõng coù lôïi cho caùc nöôùc ôû AÙ chaâu nöõa. thöông maïi ñoâng daân nhaát, gaàn hai tyû ngöôøi. Vaø chaéc chaén Ngoâ Nhaân Duïng Trung Quoác seõ ñoùng vai troø chuû ñoäng, neáu khoâng phaûi laø laøm chuû. OÂng OÂn Gia Baûo, thuû töôùng Trung Quoác, ñaõ phaûi traán an dö luaän: Trung Quoác khoâng ñe doïa caùc nöôùc trong vuøng! trì chính saùch ngoaïi giao cuûa Khoâng phaûi töï nhieân moät oâng thuû töôùng phaûi traán an moïi Hoa Kyø chuaån bò chính quyeàn Bush theâm 4 ngöôøi nhö vaäy. Phaûi coù moät moái ñe doïa thaät. tröôù c muø a xuaâ n ... naêm nöõa.” Moái ñe doïa cuûa Trung Quoác laø gì? Khoâng noùi ñeán caùc vaán Tieáp trang A1 OÂng cuõng noùi, “Toâi xin ñeà quaân söï, rieâng trong laõnh vöïc kinh teá khoái ngöôøi Trung caù m ôn daân chuùng Canada ñaõ Hoa vó ñaïi seõ taïo moät söùc eùp khoâng theå boû qua ñoái vôùi möôøi chaët an ninh bieân giôùi giöõa ñeá n ñaâ y ñoùn toâi vôùi ñaày ñuû caû nöôùc Asean nhoû beù, trong ñoù Vieät Nam laø quoác gia ñoâng daân Afghanistan vaø Pakistan 5 ngoù n tay”. OÂng aùm chæ thöù nhì sau Indonesia nhöng nhìn leân baûn ñòa ñoà laïi ôû saùt baèng caùch tung caùc binh só nhöõ n g ngöôø i bieåu tình phaûn ngay döôùi chaân Trung Quoác. Phaûi duøng hình aûnh “döôùi chaân” Löïc Löôïng Ñaëc Bieät vaøo ñoá i oâ n g, qua bieåu töôïng giô nhöõng vuï ñoät kích nhaém vaøo ñeå dieãn taû noãi lo ngaïi cuûa 80 trieäu ngöôøi Vieät Nam. leâ n 1 ngoù n tay. (D.P.) Neáu trong vieäc giao thöông mai sau maø Trung Quoác tuaân caùc laõnh tuï loaïn quaân. OÂng Olson noùi cuoäc taán thuû ñuùng caùc quy taéc maäu dòch seõ ñöôïc kyù keát vôùi caùc nöôùc ASEAN thì khoâng coù nöôùc naøo phaûi lo ngaïi. Treân theá giôùi coâng - bao goàm toaøn theå löïc ngaøy nay khoâng quoác gia naøo coù khaû naêng duøng söùc maïnh löôïng 18,000 ngöôøi do Hoa Gaàn 2 trieäu ngöôøi quaân söï eùp buoäc moät nöôùc khaùc phaûi mua, baùn vôùi mình theo Kyø caàm ñaàu, seõ coá gaéng gaây mieàn Trung... nhöõng ñieàu kieän mình aùp ñaët. Caùc hieäp ñònh thöông maïi xaùo troän cho loaïn quaân taïi Tieáp trang A1 song phöông hay ôû töøng vuøng ñeàu ñaët ra caùc quy taéc baûo veä caùc “saøo huyeät Muøa Ñoâng” tính coâng baèng vaø quyeàn töï do trao ñoåi. Khi moät quoác gia vi cuûa hoï, ñeå hoï seõ khoâng ñuû raèng ñeán nay coù 46 ngöôøi bò phaïm caùc quy taéc khi ñoái xöû vôùi moät nöôùc khaùc, hoï seõ bò traû khaû naêng haønh ñoäng choáng thieät maïng. Nhôø nöôùc ñaõ ruùt ñuõa baèng caùc bieän phaùp thöông maïi. Luùc ñoù chính caùc doanh laïi cuoäc baàu cöû nghò vieän vaøo daàn, löu thoâng ñöôøng boä ñöôïc taùi laäp treân truïc loä Baéc Nam gia trong nöôùc vi phaïm seõ buoäc chính phuû cuûa hoï phaûi toân Thaùng Tö. Quaân ñoäi seõ “taán coâng ñòch (Quoác Loä 1A) vaø tröïc thaêng troïng caùc quy taéc ñeå noái laïi giao thöông. Ñoù laø söùc maïnh cuûa thò tröôøng treân caùc quyeát ñònh chính trò, khieán cho caùc quoác ngay taïi caùc saøo huyeät trong ñaõ coù theå bay ñeán khu vöïc gia phaûi traùnh khoâng vi phaïm nhöõng quy taéc töï do maäu dòch. khi hoï ñang nghæ ngôi, taùi Huyeän Taây Traø tænh Quaûng Khi caùc chính phuû ôû Nhaät, Brazil vaø AÂu chaâu thaéng kieän trang bò, chuaån bò vaø hoaïch Ngaõi ñeå trao phaåm vaät cöùu chính phuû Myõ ôû toøa aùn WTO chaúng haïn, thì chính phuû Myõ ñònh,” theo lôøi Töôùng Olson, trôï khaån caáp sau maáy ngaøy phaûi baõi boû caùc thueá ñaùnh treân theùp nhaäp caûng. Neáu khoâng Tö Leänh Haønh Quaân cuûa löïc ñòa phöông naøy bò coâ laäp. Haõng Thoâng Taán AP cho boû, caùc xí nghieäp Myõ xuaát caûng sang caùc nöôùc ñoù seõ bò ñaùnh löôïng Hoa Kyø taïi Afghanihay tænh Quaûng Nam coù stan. thueá traû ñuõa. 200,000 gia ñình ñang chôø Ñeå taêng cöôøng bieân giôùi, Neáu caùc quoác gia ñeàu tuaân theo quy luaät thò tröôøng thì hoøa ñôï i ñöôï c cöùu trôï trong khi bình theá giôùi coù theå ñöôïc baûo veä nhôø nhöõng lieân heä kinh teá oâng Olson noùi quaân ñoäi Hoa tænh Quaû n g Trò cuõng coù tôùi töï do. Tuy nhieân, vieäc giao thöông vôùi Trung Quoác seõ gaây ra Kyø seõ thieát laäp nhieàu traïi 200,000 ngoâ i nhaø bò ngaäp luõ. nhöõng khoù khaên cho caùc quoác gia trong vuøng Ñoâng Nam AÙ vì môùi gaàn bieân giôùi. OÂng noùi Neá u tính trung bình moãi gia cô caáu kinh teá beân trong xöù Trung Hoa vaãn chöa ñöôïc töï do, caùc löïc löôïng Afghanistan ñình laø 4 ngöôø i thì caû hai chöa thöïc söï thò tröôøng hoùa. Ngay vieäc giao dòch giöõa caùc xí cuõng seõ taùi boá trí “doïc theo tænh naø y ñaõ coù ñeá n 1.6 trieäu nghieäp vôùi ngaân haøng, giöõa tænh naøy vôùi vuøng khaùc, vaãn chöa vaø vaét ngang” nhöõng con ngöôø i caà n cöù u trôï choáng ñoùi. coù töï do theo quy taéc thò tröôøng. Khi moät xí nghieäp Trung ñöôøng maø loaïn quaân söû duïng. Trong khi ñoù , theo Thoâng OÂng noùi ñaõ coù lo ngaïi laø Quoác baùn haøng vaøo Vieät Nam, Thaùi Lan, vaân vaân, vôùi giaù Taá n Xaõ Reuters, caù c vieân quaù reû so vôùi haøng caùc nöôùc ASEAN khaùc, maø nguyeân nhaân loaïn quaân coù theå coá thöïc hieän chöù c ñòa phöông tænh Thöø a laø vì hoï coá tình phaù giaù chaúng haïn, caùc nöôùc kia seõ kieän ra moät “haønh vi ngoaïn muïc” Thieâ n cuõ n g cho hay coù ñeá n tröôùc moät cô caáu chung. Nhöng caùi xí nghieäp phaù giaù ôû Trung trong leã nhaäm chöùc cuûa oâng Quoác laïi coù theå chöùng minh raèng hoï khoâng heà phaù giaù, sôû dó Karzai. Buoåi leã coù theå seõ thu 270,000 nhaân khaåu tænh naøy hoï coù giaù thaønh thaáp laø vì hoï ñöôïc vay vôùi laõi suaát thaáp, ñieän huùt nhieàu vieân chöùc treân caàn giuùp ñôõ khaån caáp. Moät soá ngöôøi tröôùc ñaây bò nöôùc hoï duøng ñöôïc tính giaù öu ñaõi, coâng nhaân cuûa hoï laõnh khaép theá giôùi, maëc duø hieän ghi nhaän maát tích ôû caùc tænh löông thaáp vì nghieäp ñoaøn do ñaûng Coäng Saûn kieåm soaùt chöa roõ ai seõ ñaïi dieän cho Quaû ng Trò vaø Thöøa Thieân ñaõ khoâng bao giôø ñoøi taêng löông. Khi ñoù, söï ñoái choïi seõ laø giöõa chính phuû Hoa Kyø. (n.n.) tìm ñöôïc ñöôøng trôû veà nhaø hai heä thoáng cô caáu xí nghieäp chöù khoâng phaûi laø giöõa caùc xí gaà n heá t. nghieäp hoaëc caùc quoác gia nöõa. Chính phuû Trung Quoác seõ khoù TT Bush thaêm Soá daâ n chuùng caàn choáng loøng xoùa boû cô caáu ngaân haøng cuûa hoï, khoâng theå baõi boû caùc Canada... ñoù i nhieà u nhö theá nhöng vieân trôï caáp chìm vaø noåi cho caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc; vì ñoù laø Tieá p trang A1 chöù c tænh Thöøa Thieân cho neàn taûng cuûa cheá ñoä ñaûng trò. Khi xaûy ra tranh chaáp, caùc bieá t nhaø caà m quyeàn môùi xin quoác gia ASEAN seõ phaûi ñöông ñaàu vôùi moät heä thoáng chính ñònh maø nhieàu ngöôøi ôû trung öông giuùp khaån caáp trò ñoäc taøi chöù khoâng phaûi laø ñoái phoù vôùi caùc xí nghieäp Trung Canada khoâng thích. Nhöng 85,000 goù i mì, 90 taán gaïo vaø Quoác maø thoâi. Ñoù môùi laø moái ñe doïa maø caùc nöôùc ASEAN toâi laø ngöôøi laøm ñieàu gì toâi 21 taá n daà u ñoá t . ñang lo laéng. Chæ coù thöông maïi töï do neáu neàn chính trò cuûa nghó laø ñuùng, vaø tieáp tuïc seõ Theo AP, thieät haïi kinh teá laøm nhöõng gì toâi nghó laø caùc quoác gia lieân heä cuøng ñöôïc tö do nhö nhau. töø traän luït maáy ngaøy qua leân Treân ñaây chæ laø moät trong nhieàu moái lo maø caùc nöôùc ñuùng.” khoaû ng 376 tæ ñoàng (23.9 Veà phaàn mình, Thuû Töôùng ASEAN phaûi suy nghó tröôùc khi thieát laäp moät khoái ASEAN trieä u USD). Martin cho bieát, “Roõ raøng laø + Trung Quoác. Tính ra, ñeán 130 cm nöôùc Coøn chính phuû Myõ, hoï seõ phaûi thöùc giaác tröôùc vai troø caøng ñaõ coù nhieàu ñieàu baát ñoàng veà möa ñaõ rôi xuoáng mieàn ngaøy caøng maïnh cuûa Trung Quoác trong caùc quan heä kinh teá caùc vaán ñeà ngoaïi giao” cuõng Trung Vieä t Nam tieáp theo trong vuøng AÙ Ñoâng. Möôøi naêm tröôùc ñaây, moãi naêm soá haøng nhö veà maäu dòch, cuï theå laø sau côn baõ o soá 4 taït ngang Nhaät Baûn nhaäp caûng töø Trung Quoác thaáp hôn soá nhaäp caûng chuyeän Hoa Kyø caám nhaäp qua mieà n Nam Vieät Nam töø Myõ gaàn 40 tyû myõ kim. Ñeán cuoái naêm 2001 thì haøng Trung caûng thòt boø Canada. trong khi caû nöôù c ñang ñoái Maëc daàu baát ñoàng veà Iraq, Quoác cao baèng haøng Myõ, vaø naêm ngoaùi Nhaät Baûn nhaäp caûng dieä n vôù i côn haï n haù n ñöôïc caû 2 vò laõnh ñaïo ñeàu theå hieän töø Trung Quoác 15 tyû myõ kim nhieàu hôn töø Myõ. moâ taû naë n g neà nhaá t töø naêm Trong thôøi gian töø 1992 ñeán 2002, caùc nöôùc ASEAN mua moät soá ñieåm chung, chaúng 1998 ñeá n nay. cuûa Myõ taêng töø 28 tyû myõ kim leân 45 tyû, soá taêng laø 46 phaàn haïn nhö giaûi quyeát vuï khuûng Tin töùc khí töôïng cho hay traêm. Cuõng trong thôøi gian ñoù, caùc nöôùc naøy nhaäp caûng töø hoaûng Ukraine trong hoøa aù p suaát thaáp (daáu hieäu cuûa Trung Quoác soá haøng 12 tyû ñaõ taêng leân thaønh 28 tyû, gia taêng bình. baõ o ) ñang taäp trung ôû gaàn Veà moät vaán ñeà quoác teá 150 phaàn traêm. Theo ñaø ñoù thì chaúng bao laâu Trung Quoác seõ Phi Luaä t Taân vaø chöa bieát noù vöôït Myõ. Trong ba naêm qua, caùc nöôùc Thaùi Lan, Maõ Lai AÙ, khaùc, oâng Bush ñaõ hoan seõ höôù n g veà phía Vieät Nam Singapore taêng gaáp ñoâi soá haøng hoùa baùn sang Trung Quoác, ngheânh Iran veà vieäc cam keát hay khoâ n g. ngöng caùc chöông trình tinh coøn soá xuaát caûng sang Myõ thì ñöùng yeân hoaëc giaûm bôùt. Traä n baõ o soá 4 (Muifa) ñaõ Ñoù laø nhöõng daáu hieäu cho thaáy chính saùch boû queân AÙ chaâu cheá uranium. OÂng cho raèng laø m cho 61 ngöôøi cheá ôû Phi cuûa chính phuû Bush ñaõ taïo cô hoäi cho con roàng Trung Quoác ñaây laø “moät böôùc tích cöïc, Luaä t Taâ n tröôù c khi di chuyeån baønh tröôùng quan heä thöông maïi ôû vuøng Ñoâng AÙ chaâu. nhöng chaéc chaén chöa phaûi veà höôù n g Vònh Thaùi Lan. Singapore ñaõ noùi tôùi moät Coäng ñoàng Ñoâng AÙ chaâu, bao goàm laø böôùc cuoái cuøng.” Töø tröôù c ñeá n nay, nhaø caàm Hai vò laõnh ñaïo thöøa nhaän caû Trung Quoác, Nhaät Baûn vaø Nam Haøn. quyeà n Haø Noä i giöõ ñoäc quyeàn Vieäc thieát laäp caùc “vuøng maäu dòch töï do” laïi do chính phuû hoï khoâng giaûi quyeát ñöôïc söï veà cöù u trôï vaø caù c coâ ng taùc xaõ Myõ coå ñoäng töø maáy naêm qua, ñeå kyù keát caùc hieäp öôùc thöông baát ñoàng veà vaán ñeà caám vaän hoä i . Hoø a Thöôï n g Thích maïi töï do vôùi caùc nöôùc khaùc, töø Chile ôû Nam Myõ ñeán Israel thòt boø Canada vì sôï beänh boø Quaû n g Ñoä töø n g bò aù n tuø 4 vaø Singapore ôû AÙ chaâu. Chuû tröông naøy khoâng ñöôïc caùc nöôùc daïi. Nhöng oâng Busy cho bieát naê m vì töï ñoä n g daã n moä t phaùi Nam Myõ uûng hoä, yù ñònh laäp khoái töï do maäu dòch Lieân Myõ seõ coá gaéng thuùc ñaåy giaûi ñoaø n ñem phaå m vaä t vaø tieàn vaãn khoâng tieán ñöôïc böôùc naøo trong luùc caùc nöôùc vuøng naøy quyeát vaán ñeà naøy caøng sôùm baï c ñi cöù u trôï naï n nhaâ n luõ choáng chieán tranh Iraq. Nhöng yù kieán kyù keát song phöông vaø caøng toát. luï t vuø n g Ñoà n g Baè n g Soâ n g Toång Thoáng Bush cho hay laäp “vuøng maäu dòch töï do” laïi ñöôïc caùc quoác gia AÙ chaâu thöïc Cöû u Long maá y naê m tröôù c . oâng thoâng caûm vôùi söï thaát hieän. Moät soá phaùi ñoaøn Vieät Ñöùng tröôùc vieãn töôïng caùc nöôùc ASEAN trao ñoåi thöông voïng cuûa Thuû Töôùng Martin kieà u töø ngoaïi quoác veà ñem maïi maät thieát vôùi Trung Quoác, nhieàu nöôùc trong nhoùm naøy khi chuyeän naøy chöa ñöôïc tieà n phaân phaùt cho caùc naïn ñaõ tìm ñaët caùc moái lieân heä khaùc. Cuõng trong kyø hoïp ôû giaûi quyeát. Khi ñöôïc hoûi veà nhaâ n nhöõng traän luõ luït ôû Vientiane vöøa qua, Nhaät Baûn vaø Phi Luaät Taân ñaõ kyù keát vieäc caùc keát quaû thaêm doø cho thaáy mieà n Trung tröôùc ñaây. Sau thaønh laäp töông quan maäu dòch töï do trong voøng naêm tôùi ñeå oâng khoâng ñöôïc daân Canada khi caù c phaù i ñoaøn naøy ñi baõi boû thueá quan treân 60 phaàn traêm caùc moùn haøng. Nhöõng öa chuoäng, oâng traû lôøi, “Toâi khoû i ñòa ñieå m cöùu trôï, nhaø moùn haøng trò giaù cao nhö ñieän, ñieän töû, boä phaän xe hôi seõ chöa xem nhöõng keát quaû caà m quyeà n ñòa phöông taäp daàn daàn ñöôïc mieãn thueá. Hai nöôùc seõ giaûn dò hoùa caùc thuû tuïc thaêm doø maø quí vò coù. Chuùng trung daâ n chuù n g baét noäp thueá quan ñeå khuyeán khích ñaàu tö. Cuøng luùc ñoù, AÁn Ñoä cuõng toâi chæ coù moät cuoäc thaêm doø heá t soá tieà n hoï ñaõ ñöôïc giuùp kyù keát vôùi Singapore chuaån bò tieán tôùi moät hieäp öôùc töï do laø cuoäc baàu cöû taïi Hoa Kyø, ñôõ . maäu dòch, hy trong naêm naêm seõ baõi boû thueá quan treân 80 daân chuùng ñaõ quyeát ñònh duy

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

Vieät Nam: Ñaàu tö ngoaïi quoác taêng... Tieáp trang A1

Cuõng nhö caùc naêm tröôùc, Vuõ Khoan - phoù thuû töôùng ñaïi dieän cho cheá ñoä Haø Noäi, khoe vôùi giôùi ñaàu tö quoác teá, raèng “moâi tröôøng ñaàu tö ñaõ ñöôïc caûi thieän ñaùng keå” töø öu ñaõi veà thueá, giaûm leä phí cöôïc vieãn thoâng beân caïnh caùc bieän phaùp khaùc nhaém taïo “moâi tröôøng caïnh tranh bình ñaúng” giöõa caùc coâng ty ôû Vieät Nam. Toång soá voán cam keát ñaàu tö ngoaïi quoác vaøo Vieät Nam cho naêm nay, theo lôøi döï ñoaùn cuûa Nguyeãn Bích Ñaït Thöù Tröôûng Boä Keá Hoaïch Vaø Ñaàu Tö Coäng Saûn Vieät Nam, laø khoaûng gaàn 4 tæ USD, gia taêng 29% so vôùi naêm ngoaùi. Ñieàu naøy chöùng toû caùc nhaø ñaàu tö ngoaïi quoác ñaõ quay trôû laïi ñaây sau maáy naêm boû chaïy. Nhöng “caùc nhaø ñaàu tö vaãn quan ngaïi veà tình traïng tham nhuõng, luaät leä troøng treùo, haï taàng cô sôû yeáu keùm taïi Vieät Nam.” Deepak Khanna, giaùm ñoác khu vöïc cuûa Toång Coâng Ty Taøi Chính Quoác Teá (IFC), moät boä phaän cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi, noùi nhö vaäy. Trong cuoäc hoäi thaûo cuoái tuaàn tröôùc, ñaïi dieän Phoøng Thöông Maïi Hoa Kyø ôû Vieät Nam cuõng ñaõ cho hay tình traïng tham nhuõng vaø luaät leä khoâng minh baïch ôû Vieät Nam ñaõ laøm cho giôùi tö baûn Hoa Kyø ngaùn ngaïi. Baùo caùo cuûa “Ban Thö Kyù Dieãn Ñaøn Doanh Nghieäp Vieät Nam” noùi raèng 83% caùc coâng ty ngoaïi quoác ñaàu tö ôû Vieät Nam coù yù ñònh môû roäng ñaàu tö taïi Vieät Nam. Nhöng 18% caùc coâng ty khoâng coù yù ñònh môû roäng cho hay lyù do taïi “caùc qui ñònh baát bình ñaúng vaø naïn quan lieâu, tham nhuõng trong khi phaùp luaät thì phöùc taïp.” Leân tieáng trong cuoäc hoïp, Vuõ Khoan noùi raèng cheá ñoä Haø Noäi nhaém ñeán phaùt trieån kinh teá beàn vöõng hôn trong naêm 2005 haàu Vieät Nam caûi thieän khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng quoác teá. Haø Noäi cuõng ñang raùo rieát vaän ñoäng, thöông thuyeát vôùi hy voïng coù theå chui vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) cuoái naêm tôùi. Moät cuoäc khaûo cöùu cuûa Ngaân Haøng Hôïp Taùc Quoác Teá cuûa Nhaät Baûn xeáp Vieät Nam haøng thöù tö trong 10 nöôùc thuaän lôïi ñeå giôùi tö baûn Nhaät ñaàu tö aau Trung Coäng, Thaùi Lan. Trong cuoäc hoïp cuûa 50 nhaø taøi trôï quoác teá khai dieãn ôû Haø Noäi tuaàn naøy, vaán ñeà tham nhuõng kinh hoaøng ôû Vieät Nam ñöôïc ñöa leân baøn moå xeû maø nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam phaûi ñöa ra keá hoaïch ñeå ñoái phoù neáu khoâng muoán vieän trôï bò aûnh höôûng. (N.T.)

Myõ chính thöùc ñaùnh thueá tröøng phaït ... Tieáp trang A1

2004. Caû hai nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam vaø Trung Coäng bò taùch rieâng ra (trong soá 6 nöôùc bò Lieân Minh Ñaùnh Toâm Mieàn Nam - Southern Shrimp Alliance, kieän cuoái naêm ngoaùi) ñeå xöû vì bò coi laø caùc quoác gia khoâng coù neàn kinh teá thò tröôøng, vaø do vaäy bò ñaùnh thueá tröøng phaït naëng nhaát. Boán nöôùc kia goàm AÁn Ñoä, Thaùi Lan, Equador vaø Brazil seõ ñöôïc chính phuû Hoa Kyø quyeát ñònh tröøng phaït theá naøo vaøo Thaùng Möôøi Hai naêm nay, nhöng chaéc chaén seõ nheï hôn nhieàu, nhö caùc con

soá maø Boä Thöông Maïi Hoa Kyø neâu ra cho thaáy. Toång soá toâm nhaäp caûng töø 6 quoác gia noùi treân chieám ñeán 75% löôïng toâm tieâu thuï ôû Hoa Kyø nhaát laø daïo gaàn ñaây. SSA caùo buoäc raèng toâm nhaäp caûng baùn phaù giaù ñang ñaåy hoï daàn tôùi söï phaù saûn. Trong khi ñoù, caùc nöôùc bò kieän cho hay hoï khoâng heà baùn phaù giaù maø giaù reû chæ nhôø chi phí saûn xuaát thaáp. Theo baûn tin AP, toâm xuaát xöù töø Vieät Nam bò ñaùnh thueá tröøng phaït töø 4.1% ñeán 25.8% trong khi toâm xuaát xöù töø Trung Coäng bò ñaùnh thueá tröøng phaït töø 27.9% ñeán 112.8%. Wally Stevens - Chuû Tòch Hieäp Hoäi Phaân Phoái Thuûy Saûn Hoa Kyø, phaûn ñoái chính phuû vì neáu laøm nhö vaäy laø ñaùnh theâm thueá tieâu thuï khoâng caàn thieát vaøo daân chuùng (giaù toâm treân thò tröôøng phaûi baùn ñaét hôn). Chính phuû Brazil cho hay hoï seõ ñem vaán ñeà naøy ra kieän Hoa Kyø ôû UÛy Ban Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) maø caû hai nöôùc ñeàu laø thaønh vieân. Thaùi Lan tröôùc ñaây töøng leân tieáng traû ñuõa laø hoï seõ ñaùnh thueá caùc saûn phaåm noâng nghieäp khaùc cuûa Hoa Kyø. Cargill (coù chi nhaùnh saûn xuaát thöïc phaåm gia suùc, nuoâi toâm ôû Vieät Nam), moät kyõ ngheä saûn xuaát thöïc phaåm gia suùc, gaàn ñaây toû yù lo laéng raèng caùc nöôùc bò ñaùnh thueá quan tröøng phaït ñoái vôùi toâm seõ khoâng mua hoaëc ñaùnh thueá naëng hôn ñoái vôùi ñaäu naønh nhaäp caûng töø Hoa Kyø. Vieät Nam xuaát caûng sang Hoa Kyø trong naêm 2003 soá löôïng toâm trò giaù khoaûng $580 trieäu USD. Ngaøy 14 Thaùng Chín 2004, Hieäp Hoäi Cheá Bieán Vaø Xuaát Khaåu Thuûy Saûn Coäng Saûn Vieät Nam cho hay löôïng toâm xuaát caûng sang Hoa Kyø ñaõ giaûm 20% trong 7 thaùng ñaàu naêm nay vì bò aûnh höôûng bôûi phaùn quyeát sô khôûi cuûa Boä Thöông Maïi Hoa Kyø.

Boä Tröôûng Noäi An Tom Ridge töø chöùc Tieáp trang A1

Trong moät e-mail gôûi cho caùc vieân chöùc Noäi An, oâng Ridge ñaõ ca ngôïi cô quan nhö moät toå chöùc vöôït baäc maø moãi ngaøy ñeàu goùp coâng ñeå giöõ cho nöôùc Myõ an toaøn vaø töï do. Saùu nhaân vaät khaùc trong noäi caùc cuûa Toång Thoáng Bush cuõng saép söûa ra ñi, keå caû Boä Tröôûng Tö Phaùp John Ashcroft, Boä Tröôûng Thöông Maïi Donald Evans, Boä Tröôûng Giaùo Duïc Rod Paige, Boä Tröôûng Noâng Nghieäp Ann Veneman, Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Colin Powell vaø Boä Tröôûng Naêng Löôïng Spencer Abraham. OÂng Bush ñaõ choïn Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Condoleezza Rice cho Boä Ngoaïi Giao, coá vaán Toøa Baïch OÁc Alberto Gonzales cho Boä Tö Phaùp, Carlos Gutierrez cho Boä Thöông Maïi vaø Margaret Spellings cho Boä Giaùo Duïc. Vaøo Thaùng Möôøi 2001, oâng Ridge ñaõ trôû thaønh Coá Vaán Noäi An Toøa Baïch OÁc ñaàu tieân trong nöôùc, caàm ñaàu moät cuoäc taùi duyeät xeùt lôùn lao moïi khía caïnh an ninh beân trong bieân giôùi Hoa Kyø sau nhöõng vuï taán coâng khuûng boá Thaùng Chín 2001. Quoác Hoäi sau ñoù ñaõ thoâng qua ñaïo luaät thaønh laäp Boä Noäi An, saùp nhaäp 180,000 nhaân vieân thuoäc 22 cô quan chính phuû. OÂng Ridge ñaõ trôû thaønh vò boä tröôûng ñaàu tieân cuûa boä naøy vaøo Thaùng Gieâng 2003. Tieáp trang A7

DAT


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Boä Tröôûng Noäi An Tom Ridge töø chöùc Tieáp trang A6

OÂng ñaõ saùu laàn ñöa ra “baùo ñoäng maøu cam” treân toaøn quoác khi chính phuû taêng cöôøng an ninh vì lo ngaïi moät cuoäc taán coâng coù theå saép xaûy ra. Trong thôøi gian oâng giöõ traùch vuï, ñaõ khoâng xaûy ra moät vuï taán coâng naøo treân toaøn quoác Hoa Kyø. Tuy nhieân, oâng Ridge noùi oâng tin raèng moät cuoäc taán coâng cuûa heä thoáng khuûng boá Al-Qaeda ñaõ bò ngaên chaën trong thôøi kyø Thaùng Chaïp vaø Thaùng Gieâng, khi caùc tin tình baùo cho raèng boïn khuûng boá coù theå nhaém vaøo caùc chuyeán bay quoác teá ñeå taán coâng Hoa Kyø. Caùc danh saùch haønh khaùch ñaõ ñöôïc raø soaùt vaø nhieàu chuyeán bay ñaõ bò huûy boû. OÂng Ridge ñaõ baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc raèng nhöõng caûnh caùo khuûng boá ñöôïc ñöa ra nhaèm yeåm trôï cho oâng Bush. Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi bieát oâng noùi söï trung thaønh cuûa oâng ñoái vôùi Toång Thoáng Bush luoân luoân laø moät yeáu toá caàn xeùt tôùi. (n.n.)

Ukraine: Khoái ñoái laäp ruùt khoûi... Tieáp trang A1

tan moái hy voïng laïc quan cuûa toång thoáng maõn nhieäm Leonid Kuchma, laø ngöôøi luoân luoân mong tìm ñöôïc söï hoøa giaûi sau cuoäc baàu cöû ñaày dò nghò vöøa qua. Keát quaû chính thöùc coâng nhaän ñöông kim Thuû Töôùng Viktor Yanukovich ñaéc cöû, nhöng öùng vieân ñoái laäp Viktor Yushchenko vaø caùc uûng hoä vieân cuûa oâng toá caùo cuoäc baàu cöû ñaày gian laän, khoâng phaûn aûnh ñuùng yù muoán cöû tri. Trong luùc khuûng hoaûng gia taêng, caùc thöông thuyeát gia haøng ñaàu cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu, Ba Lan, Lithuania vaø Nga ñaõ saün saøng bay ñeán laøm trung gian hoøa giaûi. Laõnh ñaïo khoái ñoái laäp -

oâng Taras Stetskyv, phaùt bieåu, “Chính quyeàn, bao goàm Toång Thoáng Kuchma vaø oâng Yanukovich, ñaõ duøng ñaøm phaùn ñeå löôøng gaït. Vì theá, UÛy Ban Cöùu Nöôùc (Committee for National Salvation) ñaõ quyeát ñònh ruùt khoûi hoäi nghò. Chuùng toâi khoâng noùi chuyeän vôùi chính quyeàn nöõa. Vaø chuùng toâi seõ chæ noùi chuyeän vôùi hoï töø vò theá quyeàn löïc daân chuùng.” Tröôùc ñoù, nhieàu ngöôøi bieåu tình treân ñöôøng phoá ñaõ aøo ñeán truï sôû Quoác Hoäi sau khi caùc daân bieåu khoâng thoâng qua nghò quyeát giaûi nhieäm Thuû Töôùng Yanukovich vaø chính phuû cuûa oâng. Vò Chuû Tòch Quoác Hoäi ñaõ keâu goïi daân chuùng ñöøng aøo vaøo truï sôû, vaø höùa seõ coù quyeát ñònh vaøo hoâm Thöù Tö muøng 01 Thaùng Möôøi Hai. Tình traïng ñoái ñaàu naøy coù theå laøm tan vôõ Ukraine, moät ñaát nöôùc môùi traûi qua 13 naêm ñoäc laäp naèm giöõa khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñang baønh tröôùng vaø chuû nhaân laâu ñôøi cuûa hoï laø Nga. Toång Thoáng Kuchma, sau 10 naêm cai trò vôùi moät chính quyeàn ñaày tham nhuõng vaø thaønh tích quaûn trò kinh teá yeáu keùm, hoâm Thöù Ba cho bieát oâng seõ chieàu theo aùp löïc daân chuùng noäi ñòa cuõng nhö ngoaïi quoác nhaèm toå chöùc laïi cuoäc baàu cöû. Tuy nhieân khoâng roõ oâng coù chaáp thuaän yeâu caàu cuûa khoái ñoái laäp laø ñeå öùng cöû vieân Yushchenko ñöôïc tranh cöû vôùi oâng Yanukovich trong voøng 2 maø thoâi, hay seõ buoäc phaûi baàu cöû laïi töø voøng 1. Haøng ngaøn ngöôøi bieåu tình uûng hoä oâng Yushchenko ñoøi hoûi phaûi ñaûo ngöôïc keát quaû baàu cöû hoâm 21 Thaùng Möôøi Moät. Ngöôøi daân ôû mieàn Ñoâng Ukraine, voán laø caên cöù ñòa cuûa oâng Yanukovich, thì khoâng chòu nhö vaäy, hoï ñaõ ñöùng leân ñoøi “töï trò”, böôùc daàu daãn tôùi ly khai. Maëc daàu laø ngöôøi ñaéc cöû, nhöng uy tín chính trò cuûa oâng Yanukovich ñaõ sa suùt khaù nhieàu keå töø khi vuï loän xoän xaûy ra. OÂng khoâng theå

bieän minh ñöôïc tröôùc nhöõng lôøi toá caùo gian laän baàu cöû. Neáu baàu laïi, coù nhieàu khaû naêng Toång Thoáng Kuchma seõ khoâng coøn uûng hoä oâng nöõa. (D.P.)

Hoa Kyø saép môû laïi chöông Trình Con Caùi HO Tieáp trang A1

tò naïn phuï thuoäc ñeå ñi theo cha meï. Tu Chính AÙn McCain cho pheùp ñònh cö caùc tröôøng hôïp con caùi naøy nhöng chæ cöùu xeùt cho caùc hoà sô bò töø choái sau ngaøy muøng 01 Thaùng Tö 1995. Tu Chính AÙn McCain heát hieäu löïc naêm 1997. Cuõng naêm ñoù, UÛy Ban Cöùu Ngöôøi Vöôït Bieån vaän ñoäng Daân Bieåu Christopher Smith (Coäng Hoøa, New Jersey) gia haïn Tu Chính AÙn McCain theâm hai naêm vaø xoùa boû moác ñieåm 01 Thaùng Tö 1995. Sau ñoù UÛy Ban Cöùu Ngöôøi Vöôït Bieån baét ñaàu nhaän ñöôïc ñôn yeâu caàu giuùp ñôõ cuûa nhieàu tröôøng hôïp con caùi bò töø choái khoâng vì treân 21 tuoåi maø vì khoâng cuøng hoä khaåu vôùi chuû ñôn (töùc ngöôøi tuø caûi taïo). Naêm 1999, UÛy Ban Cöùu Ngöôøi Vöôït Bieån vaän ñoäng Daân Bieåu Smith laàn nöõa gia haïn Tu Chính AÙn McCain theâm hai naêm vaø nôùi roäng ñeå cöùu xeùt cho caùc tröôøng hôïp con caùi bò töø choái vì khoâng cuøng hoä khaåu. Khi aùp duïng ñieàu luaät môùi cuûa Daân Bieåu Smith, UÛy Ban Cöùu Ngöôøi Vöôït Bieån laïi khaùm phaù ra soá hoà sô tröôùc ñaây duø coù teân trong hoà sô nhöng ñaõ khoâng ñöôïc phoûng vaán vì lyù do ôû xa khoâng veà kòp, vì ñang ôû traïi tò naïn, hay vì bò chaën laïi bôûi giôùi chöùc Vieät Nam. Caùc giôùi chöùc phoûng vaán Hoa Kyø cho raèng nhöõng ngöôøi naøy chöa bao giôø ñöôïc phoûng vaán vaø do ñoù Hoa Kyø khoâng vieäc gì phaûi taùi xeùt theo Tu Chính AÙn McCain. Khoâng nhöõng vaäy, caùc hoà sô bò töø choái vì quan heä cha con bò nghi ngôø cuõng khoâng

ñöôïc giaûi quyeát. Moät ít hoà sô duø ñuû ñieàu kieän nhöng vaãn bò loaïi tröø vì chuû ñôn ñaõ qua ñôøi ôû Hoa Kyø. Qua naêm 2001, UÛy Ban Cöùu Ngöôøi Vöôït Bieån ñaõ laøm vieäc vôùi Daân Bieåu Tom Davis (Coäng Hoøa, Virginia) ñeå laàn nöõa gia haïn Tu Chính AÙn McCain vaø nôùi roäng theâm ñeå giaûi quyeát cho caùc tröôøng hôïp keå treân. Ñieàu luaät môùi, vôùi nhieàu söûa ñoåi, ñöôïc meänh danh laø Tu Chính AÙn Davis, ñaõ giuùp giaûi quyeát cho haøng traêm hoà sô tröôùc ñaây bò loaïi tröø. Coâ Ñinh Thuùy Uyeân, luùc aáy laø phuï taù laäp phaùp cuûa Daân Bieåu Davis, ñaõ ñoùng goùp nhieàu coâng söùc trong vieäc soaïn thaûo ngoân ngöõ cuûa ñieàu luaät vaø thuùc ñaåy cho vieäc thoâng qua Tu Chính AÙn Davis. Tu Chính AÙn Davis heát haïn ngaøy 30 Thaùng Chín 2003 vôùi nhieàu traêm hoà sô ñaõ leân danh saùch nhöng khoâng ñöôïc giaûi quyeát. Töø ñaàu naêm 2003, UÛy Ban Cöùu Ngöôøi Vöôït Bieån laïi vaän ñoäng Daân Bieåu Davis gia haïn theâm hai naêm cho Tu Chính AÙn cuûa chính oâng ta. Tuy nhieân trong tình hình sau ngaøy khuûng boá 9/11, caùc chöông trình tò naïn bò ñình treä vaø noã löïc cuûa Daân Bieåu Davis khoâng ñöôïc söï höôûng öùng maïnh meõ taïi Quoác Hoäi Hoa Kyø. Vì lyù do ñoù, maõi ñeán nay, ñieàu luaät cuûa Daân Bieåu Davis ñöa ra môùi ñöôïc thoâng qua nhö laø moät ñieàu khoaûn cuûa Ñaïo Luaät Ngaân Saùch Toång Hôïp. Tuy nhieân ñaïo luaät naøy chöa ñöôïc ban haønh vì moät ñieàu khoaûn veà thueá khoùa coù tính caùch maâu thuaãn ñöôïc Thöôïng Vieän ruùt ra vaøo phuùt choùt vaø caàn coù söï ñoàng thuaän cuûa Haï Vieän. Ngaøy muøng 06 Thaùng Möôøi Hai tôùi ñaây, Haï Vieän seõ quay laïi laøm vieäc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà kyõ thuaät naøy. Chuùng toâi hy voïng raèng lieàn sau ñoù Toång Thoáng Hoa Kyø seõ kyù ban haønh Ñaïo Luaät Ngaân Saùch Toång Hôïp, trong ñoù coù ñieàu khoaûn gia haïn Tu Chính AÙn Davis. Luùc aáy haøng traêm hoà sô con caùi HO coøn toàn ñoïng ôû Vieät Nam seõ baét ñaàu ñöôïc giaûi quyeát. (D.P.)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

Haønh quaân taûo thanh phieán quaân khaép nôi ôû Iraq trong khi bom xe tieáp tuïc saùt haïi thöôøng daân BAGHDAD, Iraq - Hoâm 30 Thaùng Möôøi Moät, moät cuoäc taán coâng baèng bom xe töï töû ñaùnh vaøo moät toaùn quaân tuaàn tieãu ñaõ saùt haïi baûy thöôøng daân Iraq taïi thaønh phoá Baiji ôû phía Baéc Iraq, moät phaùt ngoân vieân quaân söï cho hay nhö theá. Vuï noå cuõng laøm bò thöông 19 ngöôøi khaùc, keå caû hai binh só Hoa Kyø. Caùc giôùi chöùc quaân söï tin raèng ngöôøi taøi xeá chieác xe bom ñaõ cheát theo vuï taán coâng. Taïi nôi khaùc trong thaønh phoá Baiji, quaân noåi daäy ñaõ taán coâng moät chieán xa Hoa Kyø vôùi löïu ñaïn baén baèng hoûa tieãn. ÔÛ maïn Taây thuû ñoâ Baghdad, moät xe bom töï töû khaùc ñaùnh vaøo moät ñoaøn xe coâng-voa cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø treân ñöôøng ñi veà höôùng phi tröôøng Baghdad, laøm cho naêm binh lính bò thöông. Nhaø caàm quyeàn ñaõ ñoùng con ñöôøng naøy laïi trong nhieàu tieáng ñoàng hoà ñeå ñieàu tra. Ñoàng thôøi, caùc löïc löôïng an ninh Iraq ñaõ chính thöùc naém quyeàn kieåm soaùt thaønh phoá Najaf, nôi töøng dieãn ra giao tranh naëng neà hoài Muøa Heø, moät chæ huy quaân söï Hoa Kyø cho hay nhö theá. Ñaõ khoâng coù bieán coá naøo lôùn taïi thaønh phoá keå töø khi cuoäc chieán chaám döùt taïi ñoù ngaøy 28 Thaùng Taùm, maëc duø söï hieän dieän cuûa Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø taïi nôi naøy ñaõ suùt giaûm, nhaø caàm quyeàn cho hay nhö vaäy. Moät baûn tuyeân boá do Löõ Ñoaøn Ñaëc Nhieäm Lieân Quaân Olympia ñöa ra vaøo hoâm Thöù Ba noùi raèng caùc löïc löôïng an ninh Iraq “ñaõ chöùng toû khaû naêng ñaùp öùng vaø kieàm cheá nhöõng moái ñe doïa tôùi söï oån ñònh trong thaønh phoá cuõng nhö coù khaû naêng hoaïch ñònh, ñieàu khieån vaø thöïc hieän nhöõng cuoäc haønh quaân coù giôùi haïn.” Baûn thoâng caùo noùi raèng nhaø caàm quyeàn ñòa phöông ñaõ thöïc hieän nhieàu cuoäc ñoät kích thaønh coâng söû duïng nhöõng tin tình baùo do chính hoï ñaõ thu thaäp ñöôïc. Caùc giôùi chöùc cho hay löïc löôïng Thuûy Quaân Luïc Chieán

seõ tieáp tuïc huaán luyeän vaø trang bò cho ngöôøi Iraq vaø ñoàng thôi laâu laâu laïi môû nhöõng cuoäc haønh quaân baûo veä an ninh trong vuøng. Trong khi ñoù, nhaø caàm quyeàn hoâm Thöù Ba cho bieát nhöõng keû tình nghi laø phieán quaân ñaõ bò taäp trung boá raùp taïi phía Nam Baghdad trong moät noã löïc deïp tan hoaït ñoäng noåi daäy taïi thaønh phoá Babil ôû phía Baéc tieán haønh töø baûy ngaøy nay. Ba haàm choân giaáu vuõ khí cuõng ñaõ bò phaùc giaùc. Boán keû tình nghi, goàm caû hai ngöôøi ñöôïc coi laø “caù nhaân ñaùng chuù yù nhaát,” ñaõ bò moät toaùn ñaëc nhieäm phoái hôïp vôùi Ñôn Vò 24 Vieãn Chinh Thuyû Quaân Luïc Chieán baét giöõ trong moät cuoäc haønh quaân luïc soaùt gaàn Iskandariyah. Moät cuoäc taán coâng rieâng reõ khaùc ngay taïi vuøng phía Baéc ñaõ khieán ba keû tình nghi nöõa sa löôùi. Gaàn thò traán Yasufiyah, Thuûy Quaân Luïc Chieán cuõng baét giöõ theâm baûy keû tình nghi laø quaân noåi daäy vaø tòch thu ñöôïc moät môù nhöõng vuõ khí lôùn, caùc giôùi chöùc cho hay nhö vaäy. Nhöõng cuoäc haønh quaân taûo thanh nay ñöôïc thöïc hieän trong khuoân khoå Cuoäc Haønh Quaân Ñaù Plymouth nhaèm loaïi tröø phieán quaân taïi thaønh phoá Babil. Theo caùc vieân chöùc thì cho tôùi nay coù 195 keû tình nghi ñaõ bò baét giöõ. Chín keû tình nghi phieán quaân nöõa cuõng ñaõ bò baét giöõ hoâm Thöù Hai trong moät cuoäc haønh quaân ôû Tal Afar, caùc giôùi chöùc quaân söï Hoa Kyø cho bieát nhö vaäy vaøo hoâm Thöù Ba. Ba trong soá nhöõng ngöôøi naøy bò baét sau khi binh só thuoäc Veä Binh Quoác Gia bò taán coâng baèng hoûa löïc suùng nheï baén traû vaø buoäc quaân noåi daäy phaûi thaùo chaïy vaøo caùc toøa nhaø gaàn beân. Ba keû naøy sau ñoù ñaõ bò baét trong cuoäc luøng kieám. Saùu ngöôøi khaùc bò baét trong nhöõng cuoäc haønh quaân “raøo keõm gai roài luïc soaùt.” Caû chín ngöôøi naøy hieän ñang bò thaåm vaán, caùc giôùi chöùc quaân söï Hoa Kyø cho bieát nhö treân. (V.P.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam.Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI

VIEÄT

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

ÑEÁN TÆNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Website baùo ñaûng www. tintucvietnam.com bò hacker taán coâng SAØI GOØN 30-11.- Website trang nhaø cuûa moät tôø baùo ñieän töû teân “tintucvietnam.com” (con ñeû cuûa haõng thoâng taán chính thöùc VNTTX?) vöøa bò hacker laøm teâ lieät, theo baûn tin treân tôø Ngöôøi Lao Ñoäng ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät 2004. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng: Töø toái 28 Thaùng Möôøi Moät, ngöôøi söû duïng khi truy caäp vaøo ñòa chæ www.tintucvietnam.com nhaän thaáy website naøy bò hacker taán coâng chæ coøn logo cuûa moät coâng ty phaàn meàm quaûn lyù host coù teân cPanel (Hoa Kyø) vaø laøm bieán maát teân mieàn ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng caùo buoäc cho raèng phaàn meàm iCMS cuûa nhoùm “Ñieåm Töïa” giaønh giaûi nhaát trong cuoäc thi Trí Tueä Vieät Nam 2003 (TTVN) laø coù söï “lo loùt” töø moät thaønh vieân cuûa ban giaùm khaûo cuoäc thi. Trong thoâng ñieäp ñeå laïi treân www.tintucvietnam.com, nhoùm hacker naøy töï xöng laø “Lieân minh Hacker Vieät Nam phaûn ñoái nhöõng gian laän trong cuoäc thi TTVN” goàm caùc nhoùm HVA, Viethacker, Vicki, Beyeu, Babylearnhack vaø ñöa ra tuyeân boá: “Neáu baùo chí khoâng vaøo cuoäc, hacker seõ phaûi töï tay ñi ñoøi coâng lyù”... Ngoaøi www.tintucvietnam.com, caùc hacker naøy coøn tuyeân boá cuõng taán coâng vaø ñaët noäi dung töông töï leân website http://www.vinacomm.com.vn cuûa Vinacomm, coâng Tieáp trang A9

70% nhieãm HIV/AIDS döôùi 30 tuoåi HAØ NOÄI 30-11.- Ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät 2004, taïi Haø Noäi, Ñaïi Söù Quaùn Hoa Kyø ñaõ toå chöùc hoäi thaûo “HIVCaùc nguyeân nhaân, söï laây nhieãm, vieäc phoøng choáng vaø taùc ñoäng ñeán töông lai cuûa Vieät Nam” nhaân Ngaøy Theá Giôùi Phoøng Choáng AIDS (muøng 01 Thaùng Möôøi Hai), theo baûn tin tôø Ngöôøi Lao Ñoäng. Theo baø Nancy Fee, ñieàu phoái vieân Chöông Trình Phoøng Choáng AIDS Lieân Hieäp Quoác taïi Vieät Nam, hieän theá giôùi coù khoaûng 40 trieäu ngöôøi soáng chung vôùi AIDS, rieâng naêm 2004 coù 5 trieäu ngöôøi nhieãm HIV. Ñoâng AÙ laø khu vöïc coù soá phuï nöõ nhieãm HIV taêng nhanh nhaát theá giôùi. ÔÛ Vieät Nam, hieän ñaõ coù treân 86,000 tröôøng hôïp nhieãm HIV, trong ñoù 13,600 ngöôøi chuyeån sang giai ñoaïn AIDS. Tuy nhieân, theo öôùc tính cuûa Boä Y Teá, soá ngöôøi nhieãm HIV treân caû nöôùc hieän ñaõ leân tôùi 245,000 ngöôøi, trong ñoù gaàn 70% ngöôøi nhieãm HIV/AIDS döôùi 30 tuoåi.

Giaøy Trung Quoác tung hoaønh treân thò tröôøng Vieät Nam HAØ NOÄI 30-11.- Trong khi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi khoe sang naêm 2005 coù theå xuaát caûng ñöôïc 400 trieäu ñoâi giaøy thì thò tröôøng giaøy deùp ôû Vieät Nam laïi do Trung Coäng kieåm soaùt. Baùo Tuoåi Treû ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät 2004: Daïo qua caùc tieäm giaøy, ngöôøi tieâu duøng deã daøng bò cuoán huùt bôûi “röøng” giaøy ñuû saéc maøu, kieåu daùng, giaù caû laïi vöøa phaûi. Ñieàu ñaùng suy nghó laø haàu heát laïi laø giaøy Trung Quoác. Caùc loaïi giaøy Trung Quoác chieám phaàn lôùn laø giaøy theå thao (baèng vaûi hoaëc baèng cao su ñuùc nguyeân khoái), keá ñeán laø giaøy thôøi trang nam vaø nöõ giaû da loùt simili vaø moät soá ít deùp xoáp ñi trong nhaø baèng cao su meàm (EVA). Anh Minh, chuû tieäm baùn giaøy theå thao khu vöïc gaàn Hoà Xuaân Höông, cho

Ñaøn oâng trong nöôùc cuõng baét chöôùc ngöôøi Ñaøi Loan veà mieàn Taây... mua vôï SAØI GOØN 30-11.- Ñaøn oâng Vieät Nam coù leõ thaáy soát ruoät khi haøng ngaøn coâ gaùi thanh taân hô hôù theo chaân caùc oâng choàng giaø hay taät nguyeàn veà Ñaøi Loan laøm vôï chæ vôùi soá tieàn “mua” nheï nhaøng. Baùo TTNN coù baøi kyù söï cho thaáy baây giôø ñaøn oâng trong nöôùc cuõng “tranh thuû” ñeå “mua” vôï treû kieåu tieàn trao chaùo muùc, thay vì phaûi “taùn” loâi thoâi, maát thôøi giôø. Duø chöa thaønh phong traøo, nhöng ñang laø noãi ray röùt ít nhaát laø cuûa moä oâng kyù giaû “quaù ñaùt”. Baùo TTNN: Lyù, anh baïn thaân nhaát cuûa toâi (kyù giaû TTNN) baây giôø, ñaõ 3 laàn leân xe hoa vaø hieän ñang soáng raát haïnh phuùc vôùi ngöôøi vôï thöù ba

treû hôn anh aáy 39 tuoåi. Thaáy toâi goùa vôï ñaõ laâu, 7 naêm vaø 17 ngaøy, Lyù tö vaán raèng, toâi neân ñi veà mieàn Taây mua vôï, gioáng nhö moät nhaø vaên coù tieáng vaø moät nhaø baùo ôû Saøi Goøn ñaõ laøm caùch nay caû naêm trôøi. Ñi mua vôï, nghe cuõng coù lyù! Caùi lyù cuûa anh baïn coù teân laø Lyù xem ra raát coù lyù! Anh nhìn toâi baèng aùnh maét aùi ngaïi cho söï ñôn chieác, vì toâi luoân phaân bì vôùi anh veà soá phaän haåm hiu cuûa mình. Trong moät buoåi tröa im vaéng ôû quaùn caø pheâ I-box, Lyù noùi raát nghieâm tuùc: - Nhö baùo chí ñaõ töôøng thuaät vaø kinh nghieäm cuûa

N.T, ngöôøi töøng “ñi mua vôï”, thì ñeå coù moät coâ vôï treû ôû mieàn Taây, ngöôøi Ñaøi Loan phaûi traû khoaûng 1,000 ñeán 2,000 USD. - Laáy choàng Ñaøi Loan hay Haøn Quoác laø phaûi xa queâ höông. Töông lai khoâng bieát ñi veà ñaâu. Phaàn lôùn phaûi laøm noâ leä tình duïc vaø lao ñoäng naëng nhoïc. Coù ngöôøi khoâng may bò baùn cho caùc oå maïi daâm, choáng cöï seõ bò ñaùnh ñaäp taøn nhaãn. - Nhöõng coâ gaùi treû ôû tænh phaàn lôùn tính tình chaát phaùc, coù loøng hy sinh vì gia ñình, quen lao ñoäng, khoâng tieâu xaøi xa xæ...

- Nhieàu ngöôøi trong soá hoï ñeïp khoâng thua gì ngöôøi maãu loaïi trung bình. Chæ caàn cho hoï trang ñieåm vaø aên maëc thích hôïp thì seõ coù moät ngöôøi ñeïp nhö trong mô. Theo anh, ñeå coù moät baø hoaøng treân ñöôøng phoá cuõng nhö trong caùc buoåi tieäc tuøng hoïp maët, vaø ñeå coù moät oâ-shin ñaûm ñang trong gia ñình, chæ caàn chæ veõ veà kieán thöùc ñôøi soáng, cho aên maëc ñieåm trang saønh ñieäu, hoïc theâm ngoaïi ngöõ, vi tính, naáu beáp... Lyù caû quyeát: Vôùi tuoåi taùc vaø tieàn baïc cuûa boïn mình, khoâng Tieáp trang A9

Caû daân, caùn boä ñua nhau ñeû, phaù keá hoaïch daân soá ôû V.N. SAØI GOØN 30-11.- Môùi ñaây, ngaøy 26 Thaùng Möôøi Moät 2004, UÛy Ban Daân Soá cuûa Haø Noäi cho hay daân soá Vieät Nam trong naêm 2004 taêng leân khoaûng 1.25 trieäu ngöôøi vì tæ soá tinh saûnh trong nöôùc coù chieàu höôùng gia taêng ngoaøi söï keàm cheá cuûa cheá ñoä. VNExpress ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät 2004: Naèm chen chuùc 2 ngöôøi treân moät chieác giöôøng taïi phoøng sinh cuûa Beänh Vieän Phuï Saûn Töø Duõ (Saøi Goøn), chò Tuyeát, nguï Quaän Taân Bình, vaãn toû veû vui söôùng vì saép coù ñöùa con trai mong ñôïi sau 2 laàn sinh con gaùi. Chò noùi: “Maëc keä ai caám thì caám, con toâi thì toâi nuoâi chöù baét ai nuoâi ñaâu maø lo”. Khaùc vôùi nieàm haân hoan cuûa chò Tuyeát, khi coù theâm ñöùa con trai sau hai laàn vöôït caïn, chò Nguyeãn Thò Phöôïng (queâ ôû Caàn Giôø) baát ñaéc dó

laém môùi phaûi sinh theâm ñöùa thöù ba. Chò taâm söï, nhaø thì ngheøo, bao nhieâu mieäng aên ñeàu troâng caäy vaøo mieáng ruoäng nhoû ñeå soáng qua ngaøy. Bôûi theá, hai vôï choàng chò giöõ gìn giöõ laém nhöng lôõ... vôõ keá hoaïch roài thì ñaønh phaûi sinh thoâi. Chò thôû daøi chaùn naûn: “Nhaø ngheøo giôø laïi theâm moät mieäng aên. Ñöùa beù chöa ra ñôøi maø ñaõ thaáy raàu, khoâng bieát sau naøy coù ñuû söùc lo cho noù ñöôïc ñaày ñuû khoâng nöõa?” Nhöõng tröôøng hôïp sinh theâm con thöù ba nhö chò Tuyeát, chò Phöôïng, khoâng phaûi laø hieám ôû caùc beänh vieän phuï saûn Saøi Goøn. Chính hoï ñaõ goùp phaàn ñaåy caùc beänh vieän vaøo tình traïng quaù taûi. Maáy thaùng nay, caùc beänh vieän luoân ñoâng nghòt saûn phuï ñeán khaùm, chôø sinh. ÔÛ Töø Duõ, moät phoøng beänh ñaõ ñöôïc taêng cöôøng ñeán 7 giöôøng, Tieáp trang A9

Luït mieàn Trung Vieät Nam

Cho tôùi nay, theo caùc tin töùc môùi nhaát töø trong nöôùc, 41 ngöôøi ñaõ thieät maïng vaø 7 ngöôøi coøn ghi nhaän maát tích vì luõ luït ôû mieàn Trung Vieät Nam trong khi soá ngöôøi vöøa maát choã ôû vöøa ñoái dieän caùi ñoùi leân caû trieäu ngöôøi. Trong hình, caûnh di chuyeån treân ñöôøng phoá Hueá baèng ghe.

Ngheä An: Ñoái noäi, ñoái ngoaïi baèng... ñaát

Mua nhieàu nhaát laø giôùi treû vì giaøy nhìn raát baét maét, maøu saéc treû trung, giaù laïi meàm.

bieát: “Bình quaân moät ngaøy toâi baùn ñöôïc khoaûng 50 ñoâi giaøy theå thao Trung Quoác, giaù chæ 80,000 ñoàng ñeán 100,000 ñoàng moät ñoâi ñoå laïi. Mua nhieàu nhaát laø giôùi treû vì giaøy nhìn raát baét maét, maøu saéc treû

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

trung, giaù laïi meàm”. “Tieäm cuûa toâi cöù ba ngöôøi voâ mua thì caû ba ñeàu choïn mua giaøy Trung Quoác, maëc duø toâi cuõng coù treo giaøy Vieät Nam baùn”, anh Minh phaân bua. Tieáp trang A9

HAØ NOÄI 30-11.- Baùo Lao Ñoäng coù moät baøi baùo toá caùo ñaùm quan chöùc ñòa phöông vaø töø caû trung öông toa raäp vôùi nhau ñeå chieám ñaát ôû khu vöïc Cöûa Loø tænh Ngheä An, trong ñoù tôø baùo naøy noùi: “Nhieàu caùn boä trung öông, caùn boä tænh ñaõ nghæ höu ñeàu ñöôïc caáp ñaát khoâng qua ñaáu giaù.” Giöõa luùc haøng chuïc heùcta ruoäng vöôøn cuûa baø con noâng daân thaønh phoá Vinh ñaõ vaø ñang bò cöôõng cheá giaûi toûa ñeå cho moät soá nhaø ñaàu tö thöïc hieän caùc Döï AÙn “xaây döïng chung cö cho ngöôøi ngheøo, xaây döïng bieät thöï ñeå baùn”, thì töø muøng 07 Thaùng Taùm ñeán ngaøy 31 Thaùng Möôøi 2003, UÛy Ban Nhaân Daân Tænh Ngheä An lieân tieáp ra 4 coâng vaên giao cho caáp döôùi caét haøng

chuïc ngaøn meùt vuoâng ñaát taïi thò xaõ Cöûa Loø ñeå “baùn öu tieân khoâng qua ñaáu giaù” nhaèm muïc ñích “ñoái noäi ñoái ngoaïi”. “Nghóa cöû” aáy ñang taïo neân baát bình trong nhaân daân.” Boán coâng vaên moät muïc ñích Baùo Lao Ñoäng ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät 2004: Xin maùch coù chöùng: Coâng vaên soá 3234 ngaøy muøng 07 Thaùng Taùm 2003 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân tænh ñoàng yù cho Sôû Ñòa Chính vaø UÛy Ban Nhaân Daân Thò Xaõ Cöûa Loø “ñieàu chænh quy hoaïch loâ 9/N2” ñeå giao cho baø Nguyeãn Thò Hoàng Phöôïng ñang soáng taïi Saøi Goøn. Coâng vaên soá 3618 ngaøy 29 Thaùng Taùm 2003 giao ñieàu chænh quy hoaïch loâ 44A ñeå

laøm thuû tuïc caáp ñaát cho 3 vò goàm: Hoaøng Danh Caån Giaùm Ñoác Döï AÙn Ñöôøng Hoà Chí Minh, Nghieâm Thanh Ñoâng - Vuï Tröôûng Vuï Phaùp Cheá Vaên Phoøng Chính Phuû, Traàn Vaên Minh - Phoù Vuï Tröôûng Vuï Coâng Nghieäp Vaên Phoøng Chính Phuû. Coâng vaên soá 3764 ngaøy muøng 09 Thaùng Chín 2003 ñoàng yù cho UÛy Ban Nhaân Daân Thò Xaõ Cöûa Loø, Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng “giao ñaát öu tieân ñoái noäi, ñoái ngoaïi...” cho 4 vò goàm: Giaùo Sö Tieán Só Voõ Syõ Huyønh queâ goác Nghi Loäc Ngheä An - nghæ höu taïi Haø Noäi, Leâ Vaên Hy caùn boä Toøa AÙn Nhaân Daân Toái Cao, baø Leâ Thanh Hoaøi (em cuûa oâng Leâ Kim Sôn - Vuï Tröôûng Vuï Hôïp Taùc Quoác Teá Tieáp trang A9

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ñaøn oâng trong nöôùc cuõng baét chöôùc... mua vôï Tieáp trang A8

vaên, vi tính, naáu beáp, giao teá, khieâu vuõ, thì chaéc chaén khoâng chæ aên ñöùt ngöôøi maãu maø coøn hôn caû aù haäu, hoa haäu... Theá laø toâi choïn ngaøy ñeå laøm moät chuyeán ñi thöïc teá veà Beán Tre, Caàn Thô, ñeå mua vôï theo lôøi tö vaán cuûa anh baïn hieàn. Ñaây roõ raøng laø giaûi phaùp thaùo gôõ tuyeät vôøi cho nhöõng ngöôøi “quaù ñaùt” ít tieàn nhö toâi, cuõng nhö caùc coâ gaùi ngheøo caàn moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn. Nhöng khoâng hieåu sao toâi cöù laàn löõa dôøi tôùi, dôøi lui ngaøy xaùch tuùi ñi xe veà mieàn Taây. Thöïc söï, toâi nöûa muoán, nöûa khoâng. Toâi khoâng daùm soáng nhö Lyù hay nhaø baùo, nhaø thô hoï Löu...

theå naøo ñua vôùi caùc ñaïi gia chuyeân cung caáp cho sieâu sao, ngöôøi maãu nhöõng bieät thöï, caên hoä sang troïng, nhöõng chieác xe BMW, Mercedes hoaëc ít ra phaûi laø Toyota Altis... Ñeå roài sau ñoù mình phaûi maéc theâm beänh ñau ñaàu kinh nieân, vì cöù laâu laâu laïi nhaän ñöôïc thoâng baùo phaûi ñi Hoàng Koâng, Paris vaøi thaùng ñeå ñoùng phim hoaëc kyù hôïp ñoàng bieåu dieãn thôøi trang. Khi ñi, naøng khoâng queân ñeå laïi lôøi nhaén: “Anh ôû nhaø ngoan nheù! Em caàn xaøi theâm seõ phone cho anh. Nhôù göûi ngay keûo em Ñaønh yeân caùi thaân giaø Toâi ngaïi quaù, vaùc caùi maët giaän!” mo giaø chaùt ai cuõng bieát naøy Mua hay khoâng mua? laën loäi ñi mua vôï treû, maø Lyù noùi tôùi ñaâu toâi ñeàu thaáy ngöôøi ta ñaâu phaûi laø haøng hoùa ñuùng vaø toâi töï nhuû seõ thöïc ñaâu maø mua, maø löïa! Soáng vôùi nhau laâu daøi chöù hieän. Veà nhaø, naèm gaùc tay treân traùn, suy ñi tính laïi, töï coù phaûi giaûi quyeát kieåu ñoùi baûo veä vaø töï phaûn bieän ñeå coù khaùt nhaát thôøi. Lôõ gaëp ngöôøi moät quyeát ñònh saùng suoát. Bò toát maõ maø xaáu neát thì sao? Töôûng hieàn laønh, thaät thaø thuyeát phuïc laø caùi chaéc roài, nhaát laø caâu chuyeän mua vôï hoùa ra tham lam vaø gian doái cuûa nhaø vaên N.T laøm toâi khaù thì sao? Ñem veà cho trang yeân taâm veà söï thaät thaø cuûa ñieåm, aên dieän, hoïc haønh, coù ngöôøi mieàn Taây. Sau khi tieàn khi phaán theo ñöôøng phaán, trao, N.T xuoáng queâ vôï ñoùn luïa laø theo ñöôøng luïa laø, chöõ nghóa ñi theo thaày. Con ngöôøi daâu thì coâ daâu bieán maát. Chaøng reå hoát hoaûng töôûng aáy lôõ nhö vaãn khoâng thay ñoåi “tieàn maát taät mang”. Nhöng ñöôïc gì, thì giaûi quyeát hoaøn baø meï coâ daâu ñaõ oân toàn xin loãi caûnh naøy sao cho oån? Laïi coøn vaø höùa seõ “ñeàn” cho chaøng reå caùi taät xaáu cuûa toâi laø hay coi huït moät coâ daâu treû khaùc, tuøy thöôøng nhöõng gì do mình ñaïo nhaø vaên choïn löïa trong soá 3 dieãn, ñaøo taïo ra. Bieán ñoåi moät ngöôøi seõ dieän kieán. Tuaàn sau, con ngöôøi baèng tieàn baïc chaúng nhaø vaên trôû laïi. Ñaõ coù 3 coâ gaùi khaùc gì ngöôøi ta luyeän thuù xinh xaén chôø saün. Sau moät baèng thöïc phaåm vaø roi ñieän! Laáy vôï kieåu mua naøy deã hoài löïa choïn, beân taùm laïng beân nöûa caân, nhaø vaên mang xaûy ra söï va chaïm toài teä giöõa veà Saøi Goøn moät coâ vôï xinh hai neàn vaên hoùa giaø vaø treû, ñeïp, treû trung vaø ngoan hieàn. thoân queâ vaø thaønh thò, giöõa Phía ñaøng trai khoûe laøm ñaàu oùc thöïc teá, voâ hoàn vôùi sao, khoâng phaûi taùn tænh, caàu laõng maïn vaø saâu saéc. Trong caïnh ngaøy naøy qua naêm khaùc, tröôøng hôïp naøy, noùi theo kieåu khoâng phaûi mua hoa hoàng, ñaù banh, haïnh phuùc vaø bi kòch quaø caùp moãi dòp leã, khoâng laø 30/70, maø bi kòch ñoái vôùi maâm, khoâng quaû, khoâng tam toâi luùc naøy laø “no way out”. baùi, töù baùi. Phía ñaèng gaùi Thoâi ñaønh veà vôùi chieác goái oâm cuõng quaù vui. Soá tieàn aáy moãi ñeâm ñeå ñöôïc yeân caùi thaân khoâng ra gì ôû thaønh phoá, giaø, hay laø toâi ñaõ maéc hoäi nhöng laø moät moùn tieàn raát chöùng quen nguû moät mình roài lôùn ôû döôùi queâ. Con gaùi laïi cuõng neân! khoâng phaûi xa xöù, khoâng bò haønh haï, maø coøn ñöôïc choàng Website baùo ñaûng Vieät Nam chaêm soùc, yeâu www. thöông. Neáu oâng aáy tuoåi lôùn maø khoâng bieát caân nhaéc söùc tintucvietnam.com khoûe, aâu yeám thaùi quaù maø qua Tieáp trang A8 ñôøi thì caøng hay! Theá laø, coâ vôï ty ñaõ mua laïi vaø phaùt trieån seõ sôùm ñöôïc höôûng gia taøi phaàn meàm heä thoáng quaûn lyù theo phaùp luaät. Vaø roài vôùi moät thoâng tin vaø taïo coång wed ñôøi soáng khaù hôn, coâ ta coù iCMS (Innovative Content quyeàn choïn löïa ngöôøi baïn ñôøi Management System) vôùi giaù 10 tæ ñoàng töø nhoùm “Ñieåm môùi cuûa mình. Töïa”. Giaûi phaùp cho ngöôøi “quaù Cuõng hoâm qua, 29 Thaùng ñaùt ít tieàn” Möôøi Moät, phoùng vieân Baùo Lyù laø ngöôøi hieåu toâi, bieát Ngöôøi Lao Ñoäng ñaõ trao ñoåi toâi hay meâ ngöôøi maãu, ñaõ vôùi oâng Nguyeãn Thaønh Nam, nhaéc toâi: Neáu caäu meâ ngöôøi Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Khaûo maãu nhö T.H thì trong soá hoï Cuoäc Thi TTVN, vaø oâng vaãn coù nhieàu coâ gaùi chaân daøi khaúng ñònh: “Chuùng toâi seõ coù ñaáy. Ví nhö coâ gaùi vôùi chuù heo traû lôøi chính thöùc veà vieäc naøy con trong phim cuûa Vuõ Ngoïc vaøo ngaøy 02 Thaùng Möôøi Hai Ñaõng, cuõng töø ôû queâ leân. tôùi”. Tröôùc thoâng tin cho raèng Nhieàu laém! Caäu choïn ñi, roài nhoùm hacker HVA coù tham taán coâng ñöa ngöôøi ta leân thaønh phoá gia laøm toùc ôû Ñoâng Kinh, nhuoäm www.tintucvietnam.com, high light, laøm moùng, make Nguyeãn Xuaân Vieät, thaønh up vôùi Thanh Mai vaø nhôø Voõ vieân ban ñieàu haønh nhoùm Vieät Chung, Milan Phong naøy, cho bieát HVA khoâng coøn thieát keá quaàn aùo. Theá laø naøng tham gia vaøo caùc vuï hack, seõ chaúng thua gì sieâu maãu! Vaø nhaát laø caùc website cuûa chính neáu caäu cho ñi hoïc theâm Anh phuû coù ñuoâi .gov.

Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân coù nhöõng lôøi ñaøm tieáu veà coâng taùc toå chöùc cuoäc thi trí tueä VN. Nhöõng caùo giaùc cuûa coäng ñoàng tröïc tuyeán caàn ñöôïc xem xeùt. Vaø coù leõ, theo TTO, khoâng phaûi tình côø ñieàu leä giaûi TTVN 2004 coù theâm ñoaïn: “Saûn phaåm cuûa thí sinh naøo coù söû duïng laïi caùc thö vieän mieãn phí vaø maõ nguoàn môû neáu khoâng ghi roõ seõ bò loaïi”.

Ngheä An: Ñoái noäi, ñoái ngoaïi baèng... Tieáp trang A8

Boä Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng), Tröông Vónh Bình con trai Trung Töôùng Tröông Ñình Thanh ôû Quaân Khu IV, khoâng qua ñaáu giaù ñeå... “ñoái ngoaïi”. Coâng vaên soá 4714 ngaøy 31 Thaùng Möôøi 2003 chæ ñaïo Sôû Taøi Chính, Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng vaø UÛy Ban Nhaân Daân Thò Xaõ Cöûa Loø giao caùc loâ ñaát khoâng qua ñaáu giaù cho 9 vò bao goàm caùc oâng: Nguyeãn Ñình Hieät - Chaùnh Vaên Phoøng Ban Toân Giaùo Chính Phuû, Nguyeãn Ngoïc Quang ôû baùo Ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam, Hoaøng Xuaân Hoàng Giaùm Ñoác Coâng Ty Thuû Coâng Myõ Ngheä, Hoà Phi Phuïc nguyeân UÛy Vieân Thöôøng Vuï Tænh UÛy, Chuû Tòch Maët Traän Toå Quoác tænh, Nguyeãn Vaên Giaûn - nguyeân Chuû Tòch UÛy Ban Nhaân Daân tænh, Nguyeãn Höõu Baûn - nguyeân UÛy Vieân Thöôøng Vuï Tænh UÛy, Bí Thö Thaønh UÛy Vinh, Leâ Vaên Möu - nguyeân Phoù Chuû Tòch tænh; Chu Maïnh - nguyeân Chuû Tòch tænh; Ñaëng Troïng Haûi - Giaùm Ñoác Coâng An Thaønh Phoá Vinh. Caùc coâng vaên neâu treân ñeàu quy ñònh dieän tích ñaát caáp cho caùc ñoái töôïng naøy laø 300 ñeán caû ngaøn meùt vuoâng, ví nhö loâ ñaát soá 15 caáp cho Giaùo Sö Tieán Só Voõ Syõ Huyønh laø 375 m2, loâ soá 16/N4 caáp cho baø Leâ Hoaøi Thanh (em oâng Leâ Kim Sôn - Vuï Tröôûng Vuï Hôïp Taùc Quoác Teá Boä Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng) 625.5 m2, loâ 44A caáp cho oâng Leâ Vaên Hy ôû Toøa AÙn Nhaân Daân Toái Cao laø 533.5 m2... Ñieàu dö luaän quan taâm laø caùc ñoái töôïng öu tieân caáp ñaát khoâng qua ñaáu giaù naøy ñeàu ñaõ coù nhaø ôû Haø Noäi, thaønh phoá Vinh vaø thaønh phoá HCM neân nhieàu vò ñaõ chuyeån nhöôïng cho ngöôøi khaùc. Ñôn cöû, oâng Nguyeãn Höõu Baûn nguyeân UÛy Vieân Thöôøng Vuï Tænh UÛy ñaõ vieát giaáy uûy quyeàn cho chaùu oâng laø Nguyeãn Thò Söûu ñöùng teân laøm thuû tuïc chuyeån giao ñaát, ñöôïc uûy ban tænh ñoàng yù taïi coâng vaên soá 5618 ngaøy 19 Thaùng Möôøi Hai 2003 do Chaùnh Vaên Phoøng UÛy Ban tænh Nguyeãn Xuaân Ñöôøng kyù. Thöïc hieän nghieâm tuùc 4 coâng vaên neâu treân cuûa UÛy Ban Nhaân Daân tænh, ñeán 30 Thaùng Baûy 2004 (tröôùc thôøi ñieåm ban haønh Luaät Ñaát Ñai söûa ñoåi) caùc cô quan chuyeân quaûn cuûa Ngheä An ñaõ hoaøn taát thuû tuïc caáp ñaát cho caùc ñoái töôïng öu tieân ñoái noäi ñoái ngoaïi naøy. Caùc cô quan chöùc naêng Ngheä An noùi gì? Laøm vieäc vôùi chuùng toâi (kyù

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9 giaû tôø Lao Ñoäng), Tröôûng Phoøng Giao Ñaát Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng cho bieát: Taát caû hoà sô ñaát ñai caáp cho caùc ñoái töôïng öu tieân ñaõ chuyeån veà UÛy Ban Nhaân Daân tænh. Chuùng toâi xin xem hoà sô löu trong maùy tính, oâng Thaønh noùi: “Khoâng coù”. Phoù Giaùm Ñoác Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng Thaùi Duy Höõu khuyeân chuùng toâi xuoáng thò xaõ Cöûa Loø, “döôùi ñoù hoï seõ cung caáp”. Theo lôøi khuyeân cuûa oâng Höõu, chuùng toâi ñaõ hai laàn veà Cöûa Loø. Laàn thöù nhaát Phoù Chuû Tòch thò xaõ Cöûa Loø cho bieát: Theo quy ñònh Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng tænh vaø Phoøng Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng thò xaõ ñeàu coù löu hoà sô, nhöng hieän anh em Phoøng Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng ñeàu ñi cô sôû caû. OÂng heïn chuùng toâi vaøo moät ngaøy khaùc. Ñuùng heïn, chuùng toâi laïi veà Cöûa Loø, oâng laïi höôùng daãn chuùng toâi voøng veà sôû. Söï neù traùnh cuûa UÛy Ban Nhaân Daân thò xaõ Cöûa Loø vaø Sôû Taøi Nguyeân Vaø Moâi Tröôøng buoäc chuùng toâi phaûi ñieän thoaïi laøm phieàn oâng Nguyeãn Vaên Haønh - Phoù Chuû Tòch thöôøng tröïc UÛy Ban Nhaân Daân tænh. oâng Haønh noùi: “Vieäc naøy môøi caùc anh gaëp Phoù Chuû Tòch Nguyeãn Ñình Chi”. Cuõng qua ñieän thoaïi, oâng Chi laïi: “Vieäc roõ roài, hieän toâi ñang baän, anh ñeán gaëp Chaùnh Vaên Phoøng, anh Traïch chaùnh vaên phoøng seõ laø ngöôøi phaùt ngoân cho tænh veà vieäc naøy”. Theâm vaøi cuoäc ñieän thoaïi nöõa, chuùng toâi môùi tröïc tieáp laøm vieäc ñöôïc vôùi oâng Nguyeãn Quang Traïch. Trao ñoåi vôùi chuùng toâi, oâng Traïch cho bieát: Töø naêm 20002002 thò tröôøng ñaát ñai ñoùng baêng, trong luùc Ngheä An muoán ñaåy nhanh toác ñoä phaùt trieån thò xaõ du lòch bieån Cöûa Loø. UÛy Ban Nhaân Daân thò xaõ vaø tænh raát nhieät tình vaãy goïi caùc nhaø ñaàu tö nhöng hieäu quaû chaäm. Cuøng caû nöôùc, naêm 2003 thò tröôøng ñaát ñai “noùng” leân, tænh chuû tröông ñaáu giaù ñaát. Vôùi chuû tröông naøy, nhieàu ngöôøi daân, nhaát laø con em caùn boä coù nhu caàu taùch hoä khoâng coøn khaû naêng ñaáu giaù, tænh ñaõ ban haønh Quyeát Ñònh soá 52 ngaøy muøng 02 Thaùng Saùu 2003 cho xen ñaát ôû, öu tieân cho moät soá ñoái töôïng khoâng qua ñaáu giaù nhöng giaù phaûi saùt vôùi giaù thò tröôøng. Nhieàu caùn boä cuõ cuûa tænh coù ñôn xin caáp ñaát vôùi nguyeän voïng veà Cöûa Loø ôû hoaëc kinh doanh dòch vuï, tænh ñaõ giaûi quyeát cho nhöõng tröôøng hôïp naøy. Veà moät soá caùn boä ñöông nhieäm cuûa tænh Ngheä An vaø trung öông cuõng ñöôïc caáp ñaát khoâng qua ñaáu giaù, trong ñoù coù tröôøng hôïp ñöùng teân nhieàu ngöôøi vaø ñaëc bieät coù tröôøng hôïp ñaõ uûy quyeàn cho ngöôøi khaùc ñöùng teân, oâng Traïch noùi laø oâng chöa ñöôïc bieát vì oâng môùi nhaäm chöùc Chaùnh Vaên Phoøng, oâng höùa seõ naém laïi vieäc naøy môùi coù theå laøm vieäc vôùi chuùng toâi (?!) Vaäy laø, Quyeát Ñònh soá 52 ngaøy muøng 02 Thaùng Saùu 2003 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân tænh Ngheä An xuaát phaùt töø “öu tieân cho moät soá ñoái töôïng khoâng coù khaû naêng ñaáu giaù

ñaát nhöng coù nhu caàu laøm nhaø ôû” ñaõ taïo ra keõ hôû khieán “voi chui loït”, haøng chuïc ngaøn meùt vuoâng ñaát khoâng qua ñaáu giaù cho caû moät soá nguyeân laø caùn boä tænh uûy, UÛy Ban Nhaân Daân tænh, ñaõ coù bieät thöï nhaø laàu. Ñoù chæ laø vieäc “ñeàn ôn” ñoái vôùi moät soá caùn boä ôû moät soá cô quan trung öông baèng caùch caáp ñaát khoâng qua ñaáu giaù.

Giaøy Trung Quoác tung hoaønh treân thò tröôøng Vieät Nam Tieáp trang A8

Myõ Linh, nöõ sinh lôùp 12 tröôøng Trung Hoïc Phoå Thoâng Minh Khai, vöøa löïa ñoâi giaøy theå thao nöõ coù hình ngoâi sao beân hoâng giaøy vöøa noùi: “Em mua ñoâi naøy ñeå hoïc theå duïc trong tröôøng, nhöng cuõng coù theå duøng ñeå ñi chôi”. Myõ Linh töø choái ñoâi giaøy trong nöôùc saûn xuaát vì coâ cheâ “mang khoâng eâm chaân, muõi giaøy troâng to vaø thoâ, giaù laïi ñaét hôn nhöõng 25,000 ñoàng!” Chò Nguyeãn Thò Mai, chuû saïp giaøy deùp Huy Long ôû chôï Beán Thaønh, nhaän xeùt: “Coù muoán chaøo haøng Vieät Nam cho khaùch du lòch cuõng khoù vì chæ caàn chaøo ba ñoâi laø ñaõ heát maãu, côõ size cuõng khoâng ñuû. Trong khi hoï choïn maãu giaøy Trung Quoác thì size naøo cuõng coù. Coøn veà maãu maõ, khaùch coi moät hoài laïi than... meät vì nhieàu quaù, löïa khoâng xueå!” Chaúng haïn nhö vôùi kieåu giaøy theå thao, cuøng moät chaát lieäu vôùi thaân giaøy laø vaûi, ñeá baèng cao su meàm, haøng Trung Quoác coù khoâng döôùi 30 maãu. Vôùi loaïi deùp cao goùt daønh cho nöõ, söï ña daïng veà kieåu daùng laãn maøu saéc coøn nhieàu hôn: Treân 50 loaïi ñeá vôùi nhieàu loaïi nguyeân lieäu khaùc nhau, töø nhöïa trong, goã cho ñeán inox... ñöôïc thieát keá thaät haøi hoøa, linh hoaït. Veà quai deùp, khoâng ñôn thuaàn chæ laø moät daûi da vaét ngang maø keøm theo noù laø bao nhieâu thöù thöôøng ñöôïc caùc coâ raát meâ nhö nô, cöôøm, kim tuyeán, pha leâ. “Vaäy maø giaù chæ khoaûng töø 60,000 ñoàng ñeán 70,000 ñoàng moät ñoâi, ñi hai thaùng cuõng ñaõ ñuû thoûa maõn... côn ghieàn!”, chò Mai noùi. Theo chò Mai, haøng chò baùn laø do thöông laùi töø mieàn Baéc chuyeån vaøo. Caùch ba ngaøy laø coù moät ñôït haøng môùi, thaäm chí coù khi môùi giao haøng hoâm qua, hoâm nay laïi coù haøng khaùc mang veà, “trong khi haøng trong nöôùc caû thaùng trôøi vaãn khoâng thaáy ai ra chaøo maãu”. Haøng “ñaùnh” veà cuõng raát naêng ñoäng, chuû haøng coù theå laáy soá löôïng vôùi maãu maõ choïn loïc: Maãu naøo baùn chaïy laáy nhieàu, maãu naøo baùn chaäm laáy ít vaø tieàn traû sau moät tuaàn. Cuõng theo chò Mai, coù nhieàu moái haøng phía Baéc linh ñoäng ñeán möùc caàm caû catalogue mang ñeán cho chò xem, giôùi thieäu vaø tö vaán maãu naøo ñang thònh hieän nay, hoaëc chò coù theå gôïi yù theâm thaét ñieåm naøy ñieåm kia vaøo ñoâi giaøy ñeå hoï “ñaùnh” rieâng cho chò. “Vôùi loaïi naøy giaù seõ cao hôn moät chuùt, nhöng buø laïi haøng khoâng bò ñuïng, baùn chaïy”. Ñaëc bieät, loaïi giaøy daønh cho treû em thì haøng Trung

Quoác cuõng thoáng lónh hoaøn toaøn: Töø treû vaøi thaùng tuoåi cho ñeán 10 tuoåi trôû xuoáng, haøng Vieät Nam gaàn nhö khoâng theå chen chaân vaøo. “Laøm giaøy cho treû em hoï cuõng raát taâm lyù. Maøu saéc vui nhoän, kieåu daùng laïi raát deã thöông neân caùc baäc phuï huynh chaúng tieác 40,000 ñoàng ñeán 80,000 ñoàng boû ra mua. Maø giaù naøy chæ keùm giaøy ngöôøi lôùn chöøng vaøi chuïc ngaøn ñoàng”, chò Chaâu, chuû saïp Mai Vaân ôû chôï An Ñoâng, noùi. Theá maïnh cuûa giaøy treû em Trung Quoác laø caùc loaïi giaøy baèng cao su meàm EVA. Trong khi cuøng maûng chaát lieäu naøy giaøy noäi ñòa chæ nhaèm vaøo caùc kieåu giaøy hai quai ñôn ñieäu daønh cho treû treân 8 tuoåi (phaàn lôùn laø daønh cho beù trai), maøu saéc thuaàn xaùm hoaëc ñen. Theo khaûo saùt cuûa giôùi kinh doanh, thò tröôøng giaøy deùp vaø caùc saûn phaåm laøm töø da taïi Saøi Goøn coù möùc taêng tröôûng khaù oån ñònh vôùi tyû leä khoaûng 7% moãi naêm, tieâu thuï khoaûng 30 trieäu ñoâi moät naêm (bình quaân hai ñoâi moãi naêm/ moät ngöôøi). Nhieàu haõng giaøy, caùc loaïi saûn phaåm da ñaõ vaø ñang tìm caùch thaâm nhaäp thò tröôøng Vieät Nam. OÂng Vuõ Vaên Minh, Toång Giaùm Ñoác Coâng Ty Coå Phaàn Giaøy Vieät (Vina Giaøy), cho raèng ñieåm yeáu cuûa caùc coâng ty giaøy Vieät Nam laø chöa coù söï ñònh höôùng roõ reät, chöa taïo ñöôïc daáu aán cho thöông hieäu cuûa mình daãn ñeán ngöôøi tieâu duøng coù nhaän thöùc khaù mô hoà veà caùc thöông hieäu. Baø Traàn Thò Hoàng Haûi, giaùm ñoác marketing thöông hieäu Giaøy T&T, moät trong nhöõng thöông hieäu giaøy Vieät Nam ñöôïc öa chuoäng taïi thò tröôøng noäi ñòa, cuõng thöøa nhaän: “Neáu xeùt veà yeáu toá giaù caû laãn maãu maõ caïnh tranh, caùc doanh nghieäp cuûa mình chæ coù nöôùc thua”. Chaúng haïn ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm giaøy duøng ñeå ñi chôi thöôøng coù khuynh höôùng choïn mua nhöõng loaïi thôøi trang, coù giaù tieàn vöøa phaûi, khoâng quan taâm nhieàu laém ñeán chaát löôïng. Trong khi giaøy trong nöôùc chæ maõi loay hoay vôùi ba maøu da chuû ñaïo laø naâu, ñen hoaëc nöûa naâu nöûa ñen thì Trung Quoác choïn loaïi giaû da simili tha hoà phoái maøu, muoán maøu naøo cuõng coù. Moät maãu giaøy trong nöôùc thöôøng chæ coù 3-4 maøu, kieåu daùng chöøng naêm kieåu laø heát. Nhöng vôùi giaøy Trung Quoác maøu saéc khoâng döôùi 10 vaø kieåu thì phaûi treân soá chuïc. “Maëc duø ñaõ ñònh höôùng ñöôïc xu höôùng thôøi trang, ñaõ nhaäp nguyeân phuï lieäu tröôùc ñoù caû ba thaùng, nhöng chuùng toâi vaãn chaäm chaân trong vieäc tung maãu môùi so vôùi caùc maãu giaøy cuûa Trung Quoác do khoâng chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nguyeân phuï lieäu”, baø Haûi thôû daøi noùi.

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Ñôn vò cuõ chieán tröôøng xöa

NGÖÔØI ÔÛ LAÏI

Lôøi ngöôøi trong cuoäc thuoäc Gia Ñình Bieät Haûi / SPVDH/Nha Kyõ Thuaät

ÑÒA NGUÏC

PHAN TAÁN HÖNG - LIEÂN ÑOAØN NGÖÔØI NHAÙI

HOÀ ÑINH - KBC 4424

Kính taëng SÑ18BB, rieâng Trung Ñoaøn 43BB vaø Thieáu Taù Nguyeãn Höõu Cheá (TÑT/2/43)

N

NGAØY TRÔÛ VEÀ

COÏP KHAÙNH HOØA

Taëng caùc anh huøng Bieät Kích

S

au nhöõng naêm thaùng bò giam caàm trong caùc traïi tuø ôû ngoaøi Baéc, caùc chieán só Bieät Kích laàn löôït ñöôïc traû töï do, coù ngöôøi bò baét töø naêm 1961 khi cô quan Trung Öông Tình Baùo Hoa Kyø (CIA) baét ñaàu thaû nhöõng toaùn quaân Bieät Kích ra ngoaøi Baéc. Baøi vieát döôùi ñaây döïa theo cuoán “Secret Army, Secret War” taïm dòch laø “Ñaïo Quaân Bí Maät, Traän Chieán Bí Maät” cuûa taùc giaû Sedgwick Tourison. Baét ñaàu cuoái naêm 1979, caùc tuø binh Bieät Kích trong traïi tuø Thanh Phong, daàn daàn ñöôïc traû töï do. Trong muøa heø naêm 1982, phaàn lôùn caùc Bieät Kích quaân trong traïi tuø K1 ñaõ ñöôïc traû töï do, trôû veà vôùi gia ñình cuûa hoï. Tröôùc khi ñöôïc traû töï do, caùn boä mieàn Baéc töø Haø Noäi ñaõ noùi vôùi nhieàu Bieät Kích quaân raèng... hoï seõ tieáp tuïc laøm nhöõng ngöôøi voâ duïng. Nhöõng quaân nhaân Bieät Kích bò ñeå yù ñöôïc thoâng baùo neân chuaån bò seõ coù caùn boä thaêm vieáng baát ngôø.

Ñeán thaùng 12, nhöõng ai vaãn coøn bò giam ôû K1 ñöôïc chuyeån veà nhaø giam Trung Öông soá 3 trong quaän Taân Kyø, tænh Ngheä Tónh. Trong muøa thu naêm 1987, baåy quaân nhaân Bieät Kích cuoái cuøng ñöôïc traû töï do ñeå trôû veà nhaø. Trong ñoù coù Nguyeãn Höõu Luyeän, moät ngöôøi choáng ñoái ñeán cuøng. Moät Bieät Kích quaân bò giam 15 naêm keå laïi caâu chuyeän “Ngaøy Trôû Veà” cuûa anh nhö sau. Toâi coøn nhôù luùc xuoáng tôùi ga xe löûa Saøi Goøn. Luùc ñoù trôøi ñaõ toái, toâi bieát khoâng theå naøo veà thaúng nhaø ñöôïc vì ñaõ khoâng lieân laïc vôùi meï toâi trong 15 naêm. Chuùng toâi ñöôïc pheùp vieát thö baùo tin cho gia ñình töø naêm 1976, nhöng khoâng tin, cho raèng ñaây cuõng laïi troø bòp bôïm cuûa Boä Noäi Vuï. Coù ngöôøi trong nhoùm ñöôïc thaân nhaân thaêm vieáng, ñaëc bieät nhöõng ngöôøi coù thaân quyeán ôû ngoaøi Baéc. Haàu heát anh em chuùng toâi khoâng muoán gia ñình mình phaûi chi tieâu moät soá tieàn toán keùm cho chuyeán ñi ra taän ngoaøi Baéc thaêm vieáng. Chuùng toâi cuõng coù theå daáu thö, nhôø ngöôøi ñi thaêm ñem ra ngoaøi göûi veà nhaø baùo tin. Nhöõng ngöôøi ñi thaêm nuoâi thöôøng raát coù caûm tình vaø coù veû thöông xoùt cho nhöõng ngöôøi tuø Bieät Kích trong mieàn Nam ra bò baét. Rieâng caù nhaân toâi khoâng vieát gì caû. Toâi ñi boä töø trung taâm thaønh phoá Saøi Goøn veà nhaø meï toâi. Toâi traùnh ñi treân ñöôøng sôï gaëp phaûi traïm kieåm soaùt. Roát cuoäc toâi vaãn khoâng coù giaáy tôø tuøy thaân vaø giaáy pheùp ñi ñöôøng ñaõ quaù haïn. Toâi döøng laïi trong moät quaùn caø pheâ beân ñöôøng, ñoái dieän vôùi caên nhaø naêm xöa cuûa meï toâi. Toâi ngoài im laëng trong ñoù vaøi tieáng ñoàng hoà chôø ñôïi tröôùc khi trôøi saùng.

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

DAT

XIN COÙ YÙ KIEÁN

Xin ñöôïc göûi ñeán taùc giaû, Phaïm Phong Taán Höng, vieát pheâ bình Taùc giaû Phaïm Dinh vaø oâng kyõ sö hoäi tröôûng Phong Dinh nhöõng ñieåm khoâng ñuùng veà baøi NN vaø Bieät Haûi. Maëc daàu baøi ñính chính ñaõ gaøy 25. 7. 04, leã gioã kyø 4 cho caùc ñöôïc OÂng phaân taùch danh hieäu raát roõ cuûa Anh Hoàn Töû Só do Gia ñình Bieät töøng ñôn vò Bieät Haûi nhö: BH Ñaø Naüng (Sea Haûi ñöùng ra toå chöùc. Nhaân dòp Rider) BH Naêm Caên (Junk Force Comchuùng toâi lieân laïc ñöôïc vôùi Anh Nguyeân Huy, mando) Bieät Haûi SPVDH (Sea Commando). ñaïi dieän Ban Bieân Taäp tôø KBC Haûi Ngoaïi, vaø Nhöng ñeán phaàn phaân tích trình ñoä giöõa NN ngoû yù nhôø OÂng Chuû Nhieäm giuùp phaùt haønh vaø BH thì khoâng heà thaáy OÂng neâu teân ñích soá ñaëc bieät veà Löïc Löôïng Bieät Haûi / SPVDH/ danh töøng ñôn vò, vì theá chuùng toâi khoâng Nha Kyõ Thuaät cho Ngaøy Leã Gioã, ñaõ ñöôïc bieát yù OÂng muoán aùm chæ Bieät Haûi naøo laø ñoái Anh mau maén vui veû nhaän lôøi. Coù leõ, tình töôïng ñöôïc ñeà caäp trong baøi? Ñaëc bieät tôø baùo ñoàng ñoäi khoù queân vaøo thôøi gian Anh phuïc vuï naày laïi khaù ñoâng ñoäc giaû, ñaõ khieán moät soá ôû Sôû Taâm Lyù Chieán. Trong moãi laàn caùc toaùn ngöôøi hieåu laàm veà Bieät Haûi (Sea Commando) Bieät Haûi/Haûi Tuaàn SPVDH xaâm nhaäp, ñeàu cuûa SPVDH/NKT. Thieát nghó khoâng neân vieát ñöôïc leänh mang theo moät soá truyeàn ñôn hoaëc nhöõng ñieàu hôn thua treân baùo chí vaøo luùc naày quaø do STLC töø Saøi Goøn göûi ra, ñeå trao taëng coù leõ hay hôn, vì chæ gaây theâm ngoä nhaän, ñeán cho daân chuùng mieàn Baéc luùc ñoù, ñoàng hieåu laàm laãn nhau chaúng lôïi ích gì, nhaát laø thôøi khai thaùc tin töùc qua nhöõng tuø binh baét trong boái caûnh hieän nay taäp theå cöïu Quaân ñöôïc haàu cung caáp cho STLC vaø Ñaøi Phaùt nhaân taïi haûi ngoaïi, raát caàn ñeán söï naém tay Thanh Göôm Thieâng AÙi Quoác. Trong Tôø ñoaøn keát cuûa moïi Quaân Binh Chuûng, haàu vaän KBC, Thöù Ba Soá 31 thaùng 7. 04, moät soá baøi ñoäng tranh ñaáu Töï do vaø quyeàn laøm ngöôøi ñoùng goùp do caùc NT Bieät Haûi/ Haûi Tuaàn. Soá cuûa hôn 80 trieäu daân Vieät, trong ñoù coù raát coøn laïi, do anh em Bieät Haûi cung caáp taøi lieäu nhieàu ñoàng ñoäi cuûa chuùng ta. Hieän taïi moät soá vaø chính toâi vieát thaønh baøi. Sau 3 tuaàn Anh NT nhöõng ngöôøi ñöùng ra thaønh laäp LLBH/ Nguyeân Huy goïi cho bieát tôø KBC ñaõ in xong SPVDH, vaø töøng phuïc vuï töø ngaøy ñaàu cho vaø Toøa soaïn coù nhaõ yù taëng anh em BH moãi ñeán cuoái cuøng. Taát caû ñeàu bieát ñaõ coù moät soá ngöôøi moät soá baùo. Khi môû tôùi trang 23 coù baøi baøi maø laâu nay caùc Taùc giaû vieát hoaøn toaøn sai vieát veà LÑ/NN cuûa Taùc giaû Phaïm Phong söï thaät veà ñôn vò LLBH, nhöng khoâng muoán Dinh. Sau ñoù hai tuaàn (töùc ngaøy 18. 8. 04) leân tieáng. Ngaãm nghó tröôùc kia khi suùng ñaïn treân Nhaät baùo Ngöôøi Vieät (phuï trang Dieãn saün caàm trong tay, mình ñaõ chöa laøm ñuû ñeå Ñaøn soá 6829). Xin coù yù kieán. Laïi thaáy nguyeân chu toaøn boån phaän cuûa ngöôøi trai tröôùc thôøi baøi ñính chính cuûa Hoäi AÙi Höõu LÑ/NN, cuoäc, hieän taïi may maén ñöôïc thoaùt naïn Coäng HQVNCH kyù teân Hoäi Tröôûng Kyõ sö Phan Tieáp trang A11

TAØI LIEÄU

(Thöù Baûy 27 thaùng 11 vöøa qua, ngaøy Hoäi Ngoä Gia Ñình SÑ 18 ñöôïc toå chöùc taïi Little Saigon, nhaân dòp naày KBC Haûi Ngoaïi trích ñaêng ñoaïn cuoái cuûa Chieán höõu Hoà Ñinh vieát veà SÑ 18 BB)

T

ieåu Ñoaøn Tröôûng TÑ2/Trung Ñoaøn 43/SÑ18BB laø Nguyeãn Höõu Cheá, xuaát thaân töø khoùa 13, só quan tröø bò Thuû Ñöùc. Töø naêm 1972 khi Ñaïi Taù Ñaûo, veà laøm tö leänh SÑ18BB, thay töôùng Thô, luùc ñoù Trung UÙy Nguyeãn Höõu Cheá ôû TD2/43 nhöng sau nhöõng chieán coâng reàn vang khaép caùc maët traån töø Chaø Raày-Trung Laäp, tôùi Tam Giaùc Saét-An Ñieàm, chæ trong 1 naêm, ñaõ ñöôïc vinh thaêng ngay taïi maët traän, Ñaïi Uyù roài Thieáu Taù vaø giöõ TDT.TD2/43 laø moät ñôn vò cuøng vôùi TD1/52 cuûa Ñaïi Uyù UÙt, laø hai ñôn vò kieät hieät nhaát cuûa SD18BB. Theo lôøi Thieáu Taù Cheá, thì trong ñeâm lui quaân 20-4-1975, leänh haønh quaân ghi roõ: keå töø 12 giôø ñeâm, TD2/43 seõ trôû veà heä thoáng lieân laïc cuûa sö ñoaøn. Tieåu ñoaøn seõ di chuyeûn

Em gaùi haäu phöông

T

Thôøi Gian

Tieáp trang A14

hôøi gian laø moät yù nieäm, khoâng theå naém baét theá neân thôøi gian thay ñoåi khoâng ngôø. Thôøi gian khoâ khan nhö luùc ngoài laøm toaùn hay vui nhö luùc ñoïc truyeän thaàn tieân roài vaãn troâi. Caùc coâ caäu hoïc sinh cöù lôùn daàn vôùi baøi vôû, baïn beø, thaày coâ vaø cha meï. Tôùi moät ngaøy naøo ñoù, nhö mô, caäu hoïc troø KATHY TRAÀN chôït thaáy loøng ngô ngaån vì moät laøn gioù: “Moät hoâm traän gioù tình yeâu laïi Ñöùng ngaån troâng vôøi aùo tieåu thô!” Hoaëc coâ beù möôøi laêm thaáy loøng ñoåi khaùc: “Em nhôù naêm em leân möôøi laêm Cuõng ngaøy ñoâng cuoái saép sang xuaân Möøng xuaân em thaáy tim hoài hoäp Nhìn caùi xuaân sang khaùc moïi laàn... (Naêm qua -J. Leiba)

Giaác ñieäp mô maøng ñuû Moät ngaøn chín chuïc ñeâm...” (Töø ngaøy gaëp em - Buùt Traø) Thôøi gian daøi ñaèng ñaüng khi xa nhau vaø laøm ñoåi thay caû saéc maàu vuõ truï: “Laâu laém em ôi, thaùng röôõi roài Sao nhieàu xa caùch theá em ôi? Sôùm troâng maët ñaát xanh thöông nhôù Chieàu voïng chaân maây nhôù tím trôøi... (Yeâu - Xuaân Dieäu)

Moät chöông ñôøi nieân thieáu ñaõ laät qua! Ngöôøi ta thaønh nhöõng chaøng thanh nieân, Khi ngöôøi ta môùi lôùn, traùi tim ngöôøi ta nhöõng coâ thieáu nöõ môn môûn hoàn xuaân, raïo haêng haùi yeâu ñöông vaø thôøi gian cöù treâu röïc yù tình vaø traøn treà yeâu daáu: gheïo, cöù haønh haï con ngöôøi: “Töø ngaøy ñöôïc gaëp em Ñôøi caøng thaáy yeâu theâm Nhöõng khi em vaéng maët Laø luùc ñôøi teû ngaét!”

“Ñoä aáy xuaân veà em lôùn leân Thaáy anh em ñaõ bieát laøm duyeân Nhöng thôøi gian vaãn troâi ñi maõi Yeâu daáu loøng anh oâm haän rieâng....”

Thôøi gian luùc ñoù laø thôøi gian cuûa tình yeâu. Bôûi vì tình yeâu ñaàu ñôøi neân taát caû ñeàu Khoâng ngöôøi yeâu, thôøi gian uû ruõ, laëng lôø, trinh nguyeân: chaäm chaïm troâi. Coù ngöôøi yeâu, khoâng gian saùng choùi, thôøi gian noàng naøn, cuoáng quyùt ñi “Hoa thöù nhaát coù muøi thôm trinh baïch mau. Xuaân ñaàu muøa trong saïch veû ban sô Höông môùi thaám beàn ghi nhö thieát thaïch “Töø ngaøy ñöôïc gaëp em Söông nguyeân tieâu, trôøi ñaát cuõng chung Tieáp trang A13 Thaém thoaùt ñaõ ba naêm Tieáp trang A14


THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

ÑEÅ LAÏI

Chu Vöông Mieän Ñeå laïi laøm gì moät traùi tim Ngheùo tay thaät kheõ kieáp sau tìm Ba baûy vaãn laø hai möôi moát Pheàu phaøo laõ chaõ moät laàn thöông Em veà saùng saùng heïn laïi leân Laøng queâ khuaát nuùi nhieàu mai quaù Rôøn rôïn sao daøy ñaëc muø söông Gaëp nhau ôû chaëng ñôøi xoù xænh Guoäc gaày voâ yù voâ tình duyeân Thôøi gian baây giôø luø muø quaù Ly traø gaëm maõi cuû khoai moân Ngöôøi xa nhöng traùi tim ñeå laïi Nhaén nhau quaàn quaät kieáp sau tìm Anh ñeå daønh hai chaân luøa vòt Kieáp sau ñaèng ñaüng seõ tìm em. Chu Vöông Mieän

XIN COÙ YÙ KIEÁN Lôøi ngöôøi trong cuoäc thuoäc Gia Ñình Bieät Haûi /SPVDH/ Nha Kyõ Thuaät Tieáp trang A10

saûn sang soáng taïi phaàn ñaát taïm dung naày, thöû hoûi chuùng ta coøn gì nöõa ñeå maø phoâ tröông khoe khoang (noå) xeùt ñaõ quaù muoän maøng. Nhaân cô hoäi ñöôïc ñoïc cuoán saùch vöøa môùi phaùt haønh coù töïa ñeà “Löïc Löôïng Ñaëc Bieät giöõa Nhöõng Toå Chöùc Chieán Tranh Khoâng Qui Öôùc” cuûa Taùc giaû NT/ Phan Baù Kyø, moät soá anh em cöïu Löïc Löôïng Bieät Haûi thuoäc SPVDH khuyeán khích, ñaõ laø ñoäng cô thuùc ñaåy, hôn nöõa vì danh döï chung cuûa LL/Bieät Haûi (SeaCommando) khieán

toâi xin ñöôïc maïnh daïn trình baøy haàu ñeå laøm saùng toû söï vieäc, ñoàng thôøi döïa vaøo taøi lieäu vieát veà LL/BH cuûa NT Nguyeãn Thanh Hoaøi, NT Löõ Trieàu Khanh & Ngöôøi ra Bieån Baéc, NT Traàn Ñoã Caåm v.v... Coäng vôùi thôøi gian ñöôïc hoaït ñoäng trong caùc toaùn coâng taùc thuoäc LL Bieät Haûi. Ñaëc bieät cuõng ñeå minh ñònh thay cho nhöõng Anh Hoàn Voâ danh thuoäc caùc toaùn Bieät Haûi hy sinh lieàu thaân vì ñaïi cuoäc tröôùc 75, taát caû ñaõ ñoàng taâm chieán ñaáu döôùi maøu côø saéc aùo cuûa chính ñôn vò, maø hoï töï löïa choïn tröôùc khi nhaäp cuoäc. Tröôùc khi traû lôøi, xin pheùp ñöôïc töï giôùi thieäu, toâi cöïu Bieät Haûi Nguyeãn Traâm nhaân vieân LL/Bieät Haûi, may maén ñöôïc phuï vuï caùc toaùn coâng taùc thuoäc SPVDH/NKT, thôøi gian treân 4 naêm. Cuoái naêm 1972 töï nguyeän xin thuyeân chuyeån veà lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi, hoaït ñoäng ôû caùc toaùn

thuoäc Bieät Ñoäi Haûi Kích, döôùi quyeàn Bieät Ñoäi Tröôûng HQ Ñ/uùy Ñaëng Ñình Hieàn, Bieät Ñoäi Phoù HQ Tr/uùy Nguyeãn Minh Caûnh (xin loãi vì quaù laâu khoâng bieát coù ñuùng hoï, caáp baäc cuûa OÂng Caûnh hay khoâng?) cuøng vôùi caùc toaùn Haûi Kích NN. Ñaõ tham döï nhöõng chuyeán coâng taùc nhö sau: Ñeà Gi, Naêm Caên, Ñaëc Khu Röøng Saùt, Haûi Chieán Hoaøng Sa, vaø cuoái cuøng bò thöông taïi vuøng 4 trong chuyeán coâng taùc cuøng toaùn Tr/uùy Hieån. Chieàu ngaøy 24. 12. 74, ñöôïc ñieàu trò taïi Trung Taâm III Daõ Chieán Myõ Tho, ñeán 75 tan haøng. Sau ñaây thay maët Gñ/Bieät Haûi laàn löôït traû lôøi nhöõng ñieåm chính do OÂng kyõ sö Phan Taán Höng, ñöôïc neâu ñaêng treân Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, ngaøy 18. 8. 04. Muïc ñích ñoùng goùp ñöôïc phaàn naøo, haàu giuùp theá heä sau naøy vaø nhöõng ngöôøi vieát veà Quaân Söû, nhaän ñònh ñöôïc roõ raøng veà boån phaän vaø traùch nhieäm, töøng ñôn vò thuoäc QLVNCH, tröôùc 1975: 1.- Naêm 1961, HQ chöa nhaän ñöôïc vaên thö cuûa BTTM ñeå thaønh laäp NN. Naêm 1969, Lieân Ñoäi/NN chöa ñöôïc naâng leân Lieân Ñoaøn/NN (Khoâng thaáy vieát NN ñöôïc chính thöùc thaønh laäp naêm naøo?) Khoùa “UDT Underwater Demolition Team” (phaù hoaïi döôùi nöôùc) laø khoùa Cuûa Ngöôøi Nhaùi chöù khoâng phaûi cuûa Bieät Haûi. UDT khoâng phaûi BH maø laø cuûa NN (khoâng neâu ñích danh teân ñôn vò BH thuoäc vuøng naøo?) Traû Lôøi: Coâng taùc Haûi vaän ñaõ khôûi söï töø tröôùc naêm 1961, döôùi traùch nhieäm cuûa Phoøng E thuoäc Sôû Khai Thaùc Ñòa Hình/PTT. Trong khoaûng thôøi gian naày caùc nhaân vieân ñaõ ñöôïc tuyeån moä ñeå hoaït ñoäng coâng taùc taïi mieàn Baéc. Taát caû ñeàu naèm trong voøng bí maät. Ngoaøi caùc boä phaän khoâng vaän ôû Saøi Goøn coøn coù caùc Chi Cuïc: “Chi Cuïc Atlantic” ñoùng taïi Hueá doTr/uùy Traàn Baù Tuaân laøm Chi Cuïc Tröôûng, coù nhieäm vuï tuyeån

Giaûi Phaãu Thaåm Myõ

Baùc Só NGUYEÃN LOÄC GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ TOÅNG QUAÙT: l Söûa maét, muõi, caèm, tai. l Caêng da maët, söûa ngöïc, huùt môõ buïng, caêng da buïng. GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOÂI (ENDOSCOPIC PLASTIC SURGERY) l Caêng da traùn vaø naâng chaân maøy vôi theïo ngaén 1 phaân röôûi trong toùc. l Söûa ngöïc lôùn vôùi theïo raát nhoû ôû trong naùch. GIAÛI PHAÃU THAÚM MYÕ BAÈNG TIA LASER l Xoùa neáp nhaên. l Laáy tuùi môõ mí maét döôùi baèng caùch caét beân trong mí maét. (khoâng laáy theïo, khoâng chaûy maùu vaø khoâng caàn may chæ)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11 moä, huaán luyeän trang bò vaø xaâm nhaäp veà ñöôøng boä. “Chi Cuïc Pacific” ñoùng taïi Ñaø Naüng do Tr/uùy Noâng An Pang laøm Chi Cuïc Tröôûng, Chi Cuïc naày coù nhieäm vuï tuyeån moä, huaán luyeän, trang bò vaø xaâm nhaäp veà ñöôøng bieån qua vó tuyeán 17. Ngoaøi ra, Chi Cuïc naày coøn quaûn trò moät soá thuyeàn maùy goïi laø “NAUTILUS” Ña soá thuûy thuû ñoaøn laø daân chính tình nguyeän theo hôïp ñoàng. Thaønh phaàn thuoäc goác di cö 54 ôû caùc tænh: Ngheä, Tónh, Bình phuï traùch chuyeân chôû caùc toaùn, moãi laàn xaâm nhaäp baèng ñöôøng bieån. Caû hai Chi Cuïc ATLANTIC vaø PACIFIC ñeàu thuoäc Sôû Baéc, döôùi quyeàn ñieàu haønh cuûa Ñaïi uùy Ngoâ Theá Linh (OÂng Bình) vaø thi haønh theo leänh cuûa Trung Öông, do Cô quan Tình baùo Trung öông Hoa Kyø (CIA) phoái hôïp ñieàu haønh. Cuoái naêm 1963 ñaàu naêm 1964 caû hai chi cuïc Pacific & Atlantic ñöôïc giaûi taùn vaø saùt nhaäp vaøo SPVDH môùi thaønh laäp vaøo ngaøy 1/ 4/ 64. SPVDH taïm thôøi ñoàn truù taïi 52 Baïch Ñaèng Ñaø Naüng. Ngoaøi ra, moät soá traïi khaùc cuõng ñöôïc thieát laäp doïc baõi bieån Myõ Kheâ. Trong thôøi gian naày caùc toaùn ñöôïc tuyeån moä töø moïi Quaân Binh Chuûng QLVNCH gia nhaäp vaøo caùc toaùn coâng taùc LL/BH, ñoàng thôøi coù moät soá thanh nieân goác di cö 54 ôû caùc xöù ñaïo cuõng tình nguyeän theo hôïp ñoàng (goïi toaùn Daân chính). Taát caû baét buoäc phaûi traûi qua moät chöông trình Huaán Luyeän Bieät Haûi daøi 24 tuaàn leã, keå caû 2 tuaàn huaán nhuïc (Hell Weeks). Trong thôøi gian thuï huaán neáu theå löïc caù nhaân khoâng hoäi ñuû tieâu chuaån, ñeàu ñöôïc traû veà laïi ñôn vò goác. Khoâng caàn bieát nhöõng khoùa sinh naày ñaõ huaán luyeän tröôùc ñaây ôû ñaâu? Sau khoùa Bieät Haûi caùc toaùn vaãn coù chöông trình thöïc taäp haèng ngaøy khoâng bao giôø boû soùt, tröø khi coù nhöõng côn baõo lôùn hay ñöôïc nghæ leã, ñaëc bieät hai toaùn: Cancer (goùc Nuøng thieåu soá) vaø toaùn Athena (NN) ñöôïc thuï huaán boå tuùc

theâm chuyeân moân phaù hoaïi döôùi nöôùc UNDERWATER DEMOLITION TECHNICS. Naêm 1965, maëc daàu BTL Haûi Quaân VNCH, coù taêng phaùi cho SPVDH noùi chung LL/ BH noùi rieâng, 2 toaùn coâng taùc: “Toaùn Athena” (Ngöôøi Nhaùi) vaø “toaùn Vega” (Haûi Thuyeàn). Tuy nhieân, vì tính caùch ngaên caùch vaø baûo maät cuûa coâng taùc, chöông trình huaán luyeän Bieät Haûi/SPVDH ñeàu do Só quan cuûa NKT coäng vôùi caùc HLV cuûa U.S Navy Seal vaø U.S Marine Corps soaïn thaûo vaø huaán luyeän. Laø moät ñôn vò ñoäc laäp trong moïi hoaït ñoäng, SPVDH noùi chung, LLBH noùi rieâng, khoâng heà bò chi phoái vôùi baát kyø moät löïc löôïng naøo khaùc cuûa QLVNCH, ngoaïi tröø BCH/ Nha Kyõ Thuaät/BTTM/ QLVNCH. Ngoaøi ra, moãi moät nhaân vieân cuûa LLBH/SPVDH (quaân ñoäi vaø daân chính) ñeàu phaûi traûi qua moät khoùa hoïc nhaûy duø. Tuøy theo nhu caàu, caùc khoùa sinh coù theå ñöôïc göûi ñeán TTHL Sö Ñoaøn Nhaûy Duø, TTHL Quyeát Thaéng (Long Thaønh) ñeå thuï huaán hoaëc coù theå do Sôû PVDH toå chöùc, döôùi söï chaáp thuaän cuûa BCH/NKT vaø caùc HLV nhaûy duø ñeàu do caùc HLV Hoa Kyø thuoäc Cô quan US/NAD (US NAVAL ADVISORY DETECHMENT) + Só quan Vieät Nam thuoäc SPVDH huaán luyeän. Sau khi hoaøn taát vieäc huaán luyeän, caùc khoùa sinh Quaân ñoäi ñöôïc höôûng phuï caáp khoâng quaân vuï goàm caû hai: Chöùng chæ Bieät Haûi & Nhaûy Duø, tuøy theo caáp baäc vaø thaâm nieân quaân vuï, caùc khoùa sinh daân chính ñöôïc höôûng phuï caáp rieâng do BCH/ SPVDH aán ñònh (Trích taøi lieäu cuûa NT, Nguyeãn Thanh Hoaøi vaø NT, Löõ trieäu Khanh) Rieâng LL/ Haûi Tuaàn. Taát caû caùc Thuûy Thuû Ñoaøn (crews) khi ñöôïc BTLHQ/ VNCH taêng phaùi cho Sôû PVDH, ñeàu ñöôïc huaán luyeän boå tuùc phaàn kyõ thuaät. Caùc loaïi chieán ñænh coù toác ñoä chaïy nhanh Patrol Torpdo Fast (ñöôïc goïi taét FTF) hoaøn toaøn do caùc HLV Hoa Kyø thuoäc Cô

quan USNAD ñaûm traùch. Theo cöïu Tröôûng Toaùn Vega, Nguyeãn Duyeän cho bieát. Ñaàu naêm 1966 Toaùn Athena do Tr/toaùn HQ Ñ/uùy Laâm Nhaät Ninh trong ñoù coù Th/só Quôùi, khoâng hieåu vì lyù do gì caû toaùn ñöôïc giao traû laïi cho LÑ/NN. Sau khi thi haønh 3 chuyeán coâng taùc. Rieâng 7 nhaân vieân thuoäc toaùn Vega vì khoâng chu toaøn coâng taùc, cuõng trong naêm 1966, ñöôïc traû veà cho BTL/HQ maëc daàu taát caû ñaõ kyù hôïp ñoàng. Thaùng 4 ñeán thaùng 8 naêm 1972. Toaùn Bieät Haûi goàm 32 nhaân vieân laïi tieáp tuïc göûi sang thuï huaán khoùa huaán luyeän phaù hoaïi chaát noå (UNDERWATER DEMOLITION TEAM/ SEAL TEAM Advanced training). Keå caû ñöôïc aên ôû thöïc taäp ñoå boä ban ñeâm, trong chieác Taøu ngaàm (Sumbmarine the USS GRAYBACK) taïi Caên Cöù U.S Naval Station, Subic Bay, Republic of the Philippines. 2.- Ngöôøi Nhaùi huaán luyeän Bieät Haûi chöù BH khoâng theå naøo huaán luyeän NN ñöôïc, bôûi Ngöôøi Nhaùi ñöôïc thaønh laäp tröôùc vaø ñöôïc huaán luyeän kyõ hôn Bieät Haûi. Traû Lôøi: Nhö ñaõ trình baøy treân, LLBH/SPVDH laø moät ñôn vò bieät laäp, neân V/ñeà ngöôøi nhaùi cuûa HQVN huaán luyeän hay LLBH huaán luyeän cho ngöôøi nhaùi cuûa Haûi quaân VNCH khoâng neân ñaët ra. Cuõng neân trình baøy theâm raèng: “Khoaûng ñaàu naêm 1961 chi cuïc Pacific thuoäc Sôû Baéc ñaõ ñaøo taïo ñöôïc 1 toaùn Ngöôøi Nhaùi. Toaùn naày ñeàu do HLV Hoa Kyø thuoäc US NAVY Seal huaán luyeän ôû vuøng bieån Tieân Sa Ñaø Naüng. Toaùn ñaõ tham döï caùc coâng taùc taïi vuøng bieån Baéc Vó Tuyeán 17 cuøng vôùi hai chuyeân vieân thuoäc LÑ 77/ LLÑB (naêm 1962) vaø naêm 1964. Toaùn Cancer thuoäc LLBH/SPVDH ñaõ xaâm nhaäp vaø phaù hoaïi 6 chieán ñænh (Swatow) cuûa Baéc Vieät taïi cöûa bieån Quaûng Kheâ, Quaûng Bình. Luùc ñoù chaéc chaén raèng:”Chöa coù Lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi cuûa Kyõ sö Phan Taán Höng!? Cuõng caàn noùi Tieáp trang A12

Haân Haïnh Giôùi Thieäu Ñeâm Ca Nhaïc Ñaëc Bieät

CAÅ M VAÂ N m â ñe

KHAÉC TRIEÄU

9g Thöù Baûy ngaøy 4 Thaùng 12/04 taïi vuõ tröôøng Majestic 18582 BEACH BLVD #121 ª (714)981-9255

11100 WARNER AVE. # 202 - FOUNTAIN VALLEY, CA 92708

(714) 979-4499 - (714) 979-4433 NHAÄ N VISA / MASTER CARD

ñeâm nhaïc

CAÅM VAÂN KHAÉC TRIEÄU giôùi thieäu 2 CD môùi nhaát "Xin Cho Toâi" vaø "Haùt Maõi Cho Nhau"

* PHAÀN 1: Caåm Vaân & Khaéc Trieäu vaø nhöõng ca khuùc ñaëc saéc trong 2 album treân söïNtrình dieãm n cuû ng ca treû DUY KHOA NGUYEÂ * vaø PHAÀ 2: Caå Vaâan2&gioïKhaé c Trieä u vaøTHANH nhöõng&nhaï c phaå m N noåi tieáng vaø thaønh coâng nhaát theo lôøi yeâu caàu cuûa khaùn giaû Toå chöùc chöông trình: DUÕNG NGUYEÃN (714)420-2999

VEÙ MUA TRÖÔÙC 30$ * MUA TAÏI CÖÛA: 35$ Mua taïi: T.T Tuù Quyønh (531-4284) - Kelly Services (713-2215) T.T Bích Thu Vaân (897-4519) - T.T Thanh Trang (894-9933) Melody Flowers (775-4648) - Perfume Company (775-2975)

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

XIN COÙ YÙ KIEÁN Lôøi ngöôøi trong cuoäc thuoäc Gia Ñình Bieät Haûi /SPVDH/ Nha Kyõ Thuaät Tieáp trang A11

raèng:” Chæ coù SPVDH/NKT” trong ñoù coù LLBH (Sea Commando) laø ñôn vò duy nhaát cuûa QLVNCH hoaït ñoäng taïi vuøng bieån Baéc Vó Tuyeán 17 maø thoâi. (xem LLÑB giöõa nhöõng toå chöùc CTKQÖ” cuûa NT, Phan Baù Kyø” vaø “Ngöôøi ra Bieån Baéc” trong ñaëc san 20 naêm Hoäi Ngoä cuûa Ñaïi Gñ / NKT). Vaøo nhöõng naêm 1970 vaø 1972, caùc Khoùa Huaán luyeän Bieät Haûi laïi ñöôïc môû, trong soá khoùa sinh coù caùc nhaân vieân töø LÑ/NN tình nguyeän gia nhaäp goàm: Th/só Phan Vaên Ñaùng, H/só Nguyeãn Vaên kieät caû hai ñeàu phaûi traûi qua theo ñuùng chöông trình huaán luyeän LL/Bieät Haûi. Ñeán gaàn cuoái naêm 72, coù moät soá anh em töø LÑ/NN cuõng ra chôø ñeå theo hoïc goàm caùc anh: Vaân, Trí, Boång, Pheâ, Phöông, Haûi, Hoøa (choùe EOD) nhöng luùc ñoù LL/Bieät Haûi khoâng coøn môû khoùa nöõa, neân taát caû phaûi quay trôû veà laïi NN. Ñaëc bieät khoùa Huaán luyeän NN, thaùng 1. 65 taïi Nha Trang trong soá coù OÂng Kyõ sö Hoäi Tröôûng theo hoïc, nghe Anh Nguyeãn Duyeän cho bieát, hai Huaán Luyeän Vieân cuûa khoùa 1 Bieät Haûi Naêm Caên ñöôïc cöû veà daïy cho khoùa naày, theá taïi sao laïi cheâ ñôn vò Bieät Haûi khoâng ñuû trình ñoä? Cuõng neân löu yù ôû ñaây toaøn ban Coá vaán LL/Bieät Haûi töø Yeåm trôï ñeán huaán luyeän vieân vaøo thôøi gian ñoù, ñeàu do Cô quan MACVSOG tuyeån choïn töø BTL Thaùi Bình Döông (CINPAC) göûi ra naém phaàn ñieàu haønh. Duy chæ coù Thoâng dòch vieân laø ngöôøi Vieät Nam. Nhöõng naêm cuoái sau naøy khi chính saùch Vieät Nam hoùa chieán tranh, moät soá Coá vaán laàn löôït veà

nöôùc neân caû hai khoùa 70 vaø 72, môùi coù phuï taù huaán luyeän vieân phía Vieät Nam do LL/ BH cöû ra maø thoâi. Trong thôøi gian LL/Bieät Haûi phuï traùch hoaït ñoäng caùc coâng taùc mieàn Baéc, taát caû ñeàu ñöôïc naèm trong voøng kieåm soaùt an ninh heát söùc chaët cheõ vaø bí maät. Töø sinh hoaït cuûa toaùn haèng ngaøy ñeán nhöõng luùc thöïc taäp chuaån bò coâng taùc, neáu khoâng phaän vu,yø chaúng ai ñöôïc pheùp lai vaõng tôùi caùc nôi aáy hoaëc gaàn khu caám, keå caû Coá vaán. Moãi laàn coù pheùp veà thaêm gia ñình, khoâng nhaân vieân naøo daùm heù moâi vôùi nhöõng ngöôøi thaân keå caû vôï con, cha meï, hieän hoï ñang laøm gì vaø ôû nôi ñaâu v.v... Thöû hoûi laøm sao coù theå bieát roõ trình ñoä cao thaáp ñeå so ño. Cuoái naêm 1972, coù 6 anh em Bieät Haûi trong soá coù toâi. Xin thuyeân chuyeån veà LÑ/NN, taát caû chaúng phaûi hoïc qua khoùa naøo vaãn ñöôïc phuï caáp tieàn baèng Nhaùi, cuõng nhö toaùn Vega (Haûi Thuyeàn) 3.- Khoùa Bieät Haûi ñaàu tieân ñöôïc huaán luyeän taïi Ñaø Naüng trong thaùng 1. 65 ñöôïc taêng phaùi chöù khoâng phaûi thuyeân chuyeån. Traû Lôøi: Luaät leä cuûa NKT/ BTTM, heã nhöõng ñôn vò hoaëc caù nhaân ñöôïc taêng phaùi (coù nghóa thôøi gian ngaén haïn) hoaëc thuyeân chuyeån (voâ haïn ñònh) veà SPVDH/NKT, ñeàu tröïc thuoäc nhaän laõnh traùch vuï döôùi quyeàn ñieàu haønh cuûa ñôn vò môùi, trong thôøi gian ñöông söï tôùi ñaùo nhaän. Rieâng ñoái vôùi taát caû nhaân vieân coâng taùc cuûa Sôû PHVDH, ñeàu ñöôïc kyù kheá öôùc (contract) tröôùc khi chaáp nhaän tuyeån choïn ñeå phuïc vuï cho NHA KYÕ THUAÄT vaø MACSOG. Ñöông nhieân, chính caùc ñöông söï ñoù khoâng coøn lieân heä hay bò raøng buoäc gì vôùi ñôn vò goác. Keå töø luùc ñoù moïi coâng taùc, hoaït ñoäng cuûa taát caû nhaân vieân ñeàu thuoäc döôùi quyeàn cuûa Nha Kyõ Thuaät vaø MACSOG, hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm ñieàu haønh. Ñieån hình Traän Haûi Chieán Hoaøng Sa, ngaøy 19. 1. 74, hai toaùn

Bieät Haûi taêng phaùi tham döï, coù moät soá nhaân vieân BH ñaõ hy sinh, nhöng NKT vaãn khoâng coi ñoù laø coâng taùc cuûa SPVDH. Ñeå phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh vaø ñieàu kieän coâng taùc, quaân trang quaân duïng vaø nhöõng trang cuï ñaëc bieät cuõng ñeàu ñöôïc NKT caáp phaùt v.v... Töôûng cuõng xin trình baøy ôû ñaây thôøi gian vöøa qua taïi haûi ngoaïi. Gñ/Bieät Haûi, toå chöùc ñöôïc 4 laàn Leã gioã, ñeå töôûng nhôù ñeán caùc Anh hoàn ñoàng ñoäi. Moãi laàn tham döï, anh em chuùng toâi ñeàu yeâu thích ñöôïc maëc boä baø ba ñen trôû laïi. Muïc ñích laø ñeå oân coá nghóa tình ñoàng ñoäi, trong phuùt giaây “töû bieät” vì chính maøu aùo moäc maïc ñôn sô naøy, ñaõ goùi geùm troïn veïn thaân xaùc bieát bao ñoàng ñoäi, aâm thaàm vónh vieãn ñi vaøo loøng ñaát hoaëc vuøng bieån caû, ôû nhöõng nôi choán thaêm thaúm xa xoâi khoù ai ngôø tôùi cuûa Toå Quoác Vieät Nam. 4.- Naêm 62 Ngöôøi Nhaùi ñaõ duøng chaát noå taán coâng 3 chieán haïm CSBV taïi Quaûng Bình BV? Traû Lôøi: Chuyeán coâng taùc, Ngaøy 28. 6. 62 goàm 4 nhaân vieân: Leâ Vaên Chuyeân, Nguyeãn Vaên Taâm thuoäc LÑ 77 /LLÑB vaø Leâ Vaên Kinh, Nguyeãn Höõu Thaû thuoäc HQ/ NN (taêng phaùi) ñöôïc chieác NAUTILUS II, chôû xaâm nhaäp coâng taùc ñaët mìn phaù hoaïi taïi Soâng Gianh Quaûng Bình. Chuyeán coâng taùc naày laø do Sôû Baéc nhaän leänh thöôïng caáp phoái hôïp vôùi Cô quan & CSD qua Chi Cuïc Pacific. Bôûi vaäy, sau nhöõng naêm thaùng daøi tuø toäi moät soá nhaân vieân trong chuyeán may maén soáng soùt, ñaõ ñöôïc Chính phuû Hoa Kyø boài thöôøng theo dieän Bieät Kích (chuyeán naøy coù moät Thuûy Thuû Nautilus II, Anh ñaõ may maén thoaùt ñöôïc sau hai ñeâm moät ngaøy leânh ñeânh treân bieån caû vôùi moät taám vaùn vaø ñöôïc taøu tuaàn tieãu cuûa HQVNCH vôùt ñöôïc ngang vó tuyeán 17, hieän ñang coù maët taïi Hoa Kyø) Thænh thoaûng gaëp anh Nguyeãn Vaên Taâm, anh cuõng cho bieát anh töø LÑ/

77 ñöôïc bieät phaùi qua Sôû Baéc coâng taùc (cuoán Haûi Söû cuûa Haûi Quaân môùi phaùt haønh ôû Haûi Ngoaïi, trong ñoù cuõng khoâng thaáy ñeà caäp ñeán loaïi taøu Nautilus) Vaø chuyeán coâng taùc taïi Quoác loä 9 Quaûng Trò, thaùng 4 naêm 1972 xaâm nhaäp ñeå cöùu hai phi coâng Hoa Kyø. Moät do Nguyeãn Vaên Kieät vôùi Ñ/uùy Tom Norris, vaø moät phi coâng khaùc do toâi phaùt giaùc laø cuûa toaùn Bieät Haûi/SPVDH/ NKT, nhaän leänh töø SPVDH vaø Cô quan ñoái nhieäm cuûa Sôû naøy (Naval Advisory Detechment). Nguïy danh cuûa chuyeán coâng taùc laø MACSOG37, do Tr/Taù Andy Anderson, CHT Trung Taâm tieáp cöùu JPRC (Joint personnerl recovery Ceter) töø Saøi Goøn ra, mang bí danh laø Bright Light (coù taøi lieäu chöùng minh). Ñöôïc xaùc nhaän caû hai chuyeán coâng taùc naày ñeàu laø cuûa Nha Kyõ Thuaät, chöù khoâng phaûi thuoäc ñôn vò khaùc, nhö moät soá baøi vôû töøng vieát ra hoaëc coù ngöôøi töï nhaän caùc coâng taùc treân laø ñôn vò cuûa hoï. Taát caû ñeàu hoaøn toaøn sai söï thaät. 5.- Vò CHT/Lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi cuoái cuøng cuûa khoùa 1, khoùa gì? Khoùa 1 Ngöôøi Nhaùi hay khoùa Bieät Haûi? Thaät ra laø khoùa 1 Bieät Haûi, khoùa 1 NN khoâng coù Só quan BH. Bieät Haûi vaø Ngöôøi Nhaùi laø hai ñôn vò khaùc nhau? Traû Lôøi: Vò CHT cuoái cuøng cuûa Lieân Ñoaøn /NN laø HQ Thieáu Taù Nguyeãn Höõu Huøng, thuoäc khoùa 12 HQ Nha Trang. Theo lôøi cuûa moät Haïm Tröôûng Haûi Tuaàn, HQ

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 Trung Taù Nguyeãn Maïnh Trí cho bieát. HQ Th/Taù Nguyeãn Höõu Huøng tröôùc phuïc vuï LL/ Haûi Tuaàn thuoäc “B 12”. Cuõng nhö taát caû Haïm Tröôûng cuûa LL/HT, oâng ñaõ coù treân 200 chuyeán xaâm nhaäp Baéc Vó tuyeán, trong ñoù goàm nhieàu laàn chôû caùc toaùn Bieät Haûi xaâm nhaäp vaøo ñaát lieàn (haønh quaân CaDo) vaø tuaàn tieãu kieåm soaùt doïc duyeân haûi mieàn Baéc (coâng taùc LoKy) v.v... (Taøi lieäu Ngöôøi ra Bieån Baéc -NT, Traàn Ñoã Caåm vieát veà LLHT) HQ Thieáu Taù Huøng theo hoïc khoùa Bieät Haûi naêm 1970 cuøng vôùi Th/só Ngöôøi Nhaùi, Phan Vaên Ñaùng. Ñaûm nhaän chöùc vuï CHT / LLBH töø 70 ñeán 73. Trong khoaûng thôøi gian naøy OÂng tham gia coâng taùc vôùi toaùn Bieät Haûi, xaâm nhaäp vaøo Maät Khu U Minh ñeå giaûi cöùu tuø binh Myõ. Tuy coâng taùc khoâng thaønh coâng nhöng toaùn ñaõ baét ñöôïc moät caùn binh Chính qui Coäng saûn BV thuoäc Tieåu Ñoaøn Raïng Ñoâng (chuyeán naøy coù toâi tham döï). Tuø binh naày ñem veà giao naïp cho NKT khai thaùc, ñaõ giuùp laáy ñöôïc nhieàu tin töùc khaù ö quan troïng. Naêm 1974, ñöôïc boå nhieäm chöùc vuï CHT Lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi. Haûi Tuaàn Nguyeãn Hoaøng Taàm (EOD) bieát raát roõ veà vò CHT/LÑNN naøy (HQ Th/Taù Nguyeãn Höõu Huøng). Coù leõ trong thôøi gian naày OÂng Kyõ sö vì baän bòu coâng vuï ôû ñôn vò môùi, neân khoâng coù thì giôø theo doõi sinh hoaït vaø nhöõng thay ñoåi caáp CHT trong Lieân Ñoaøn NN, keå caû Bieät ñoäi Tröôûng

Haûi Kích vaøo thôøi ñieåm cuoái cuøng ñaáy thoâi. Söï thaät vieát baøi naày trong tröôøng hôïp baát ñaéc dó, haàu ñoùng goùp vaø laøm saùng toû vieäc thaät ngöôøi thaät veà moät soá hoaït ñoäng “Chieán Tranh Ngoaïi leä” trong soá nhieàu taøi lieäu cuûa LL/Bieät Haûi (Sea Commando) thuoäc SPVDH/NKT, chöù khoâng heà coù yù laïm duïng chöõ TOÂI. Ñoàng thôøi, giuùp nhöõng ai muoán tìm hieåu theâm veà caùc ñôn vò coù cuøng moät danh xöng hoaëc coù cuøng nhöõng hoaït ñoäng nhö caùc toaùn LL/Bieät Haûi, seõ nhaän ñònh moät caùch deã daøng. Hy voïng khoâng coøn coù nhöõng laàm laãn ñaùng tieác xaûy ra sau naøy. Phan Taán Höng - Lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

NGAØY TRÔÛ VEÀ Tieáp trang A10

Raát khoù caét nghóa ñöôïc caûm xuùc cuûa toâi, sau 15 naêm tuø ñaày trong nhöõng traïi caûi taïo lao ñoäng, e raèng toâi coù nhöõng haønh ñoäng, phaûn öùng khaùc thöôøng. Trôøi vöøa taûng saùng, meï toâi töø trong caên nhaø yeâu daáu ñi ra. Toâi vaãn ngoài yeân laëng nhìn meï toâi, roài ñaûo maét xung quanh xem coù ai ôû gaàn khoâng? Khoâng moät boùng ngöôøi, toâi caûm thaáy an toaøn... Toâi böôùc theo sau meï toâi moät quaõng ngaén, sau ñoù böôùc leân ñi song song beân caïnh meï toâi. Ñi ñöôïc chöøng vaøi böôùc, toâi vaãn chöa bieát ñònh noùi gì vôùi ngöôøi. Meï toâi döôøng nhö linh caûm coù ngöôøi ñi beân caïnh, baø ngöøng laïi vaøi giaây. Toâi nhìn meï toâi, thoát leân “Meï! Con ñaây!” Söûng soát, baø nhìn toâi vaøi giaây roài naém laáy tay toâi daét trôû veà nhaø. Chuyeän xaåy ra nhö ngaøy xöa, khi toâi coøn laø ñöùa treû laøm ñieàu baäy ngoaøi ñöôøng, bò meï loâi veà nhaø. Vaøo ñeán nhaø treân, baø daét toâi ñeán tröôùc baøn thôø oâng baø. Treân baøn thôø coù taám aûnh cuûa cha toâi vaø beân caïnh laø böùc hình cuûa toâi. Meï toâi nhìn toâi nhìn taám aûnh treân baøn thôø roài laïi nhìn toâi, nhìn taám aûnh. Sau cuøng baø noùi kheõ, gioïng run run “Con ôi!... Meï nghó raèng con ñaõ cheát roài!” Cuoái cuøng toâi ñaõ trôû veà nhaø, toâi khoâng coøn bieát noùi gì theâm. Anh huøng Bieät Kích Nguyeãn Vaên Hinh, quay maët ra cöûa soå... ngheïn ngaøo. Khi Tourison vieát cuoán “Ñaïo Quaân Bí Maät, Traän Chieán Bí Maät”, hôn moät traêm Bieät Kích quaân ñaõ ñeán ñònh cö taïi Hoa Kyø. Gaàn hai traêm ngöôøi khaùc vaãn coøn ôû Vieät Nam, cuõng nhö haøng traêm quaû phuï, coâ nhi cuûa caùc Bieät Kích quaân. Nguyeãn Höõu Luyeän, ngöôøi toå chöùc, huaán luyeän toaùn HECTOR ñöôïc traû töï do sau 21 naêm bò giam caàm. OÂng ta vöôït bieân khoâng thaønh coâng vaø bò baét laïi. Ñaàu naêm 1992, oâng ñöôïc traû töï do vaø ñöôïc

pheùp rôøi Vieät Nam qua Hoa Kyø. Hieän nay oâng cuøng vôï ñang soáng taïi phía ñoâng thaønh phoá Boston, tieåu bang Massachusetts. Moät ngöôøi khaùc trong nhoùm baåy quaân nhaân Bieät Kích ñöôïc thaû cuoái cuøng, Quaùch Raïng thuoäc saéc toäc Möôøng ñeán Hoa Kyø naêm 1992, soáng taïi thaønh phoá Chamblee, tieåu bang Georgia. Vôï oâng laø baø Ngoïc Ban, moät ngöôøi ñaøn baø raát can ñaûm, ñaõ noùi chuyeän vôùi moät nhoùm 400 ngöôøi Vieät Nam ôû Atlanta. Baø keå laïi caâu chuyeän luùc ñöôïc tin choàng maát tích, nhaän laõnh long töû tuaát cuûa choàng, nhöng vaãn tieáp tuïc mong chôø ngöôøi choàng trôû veà. Baø ta bieát raèng oâng ta seõ trôû veà. Nhöõng Bieät Kích quaân khaùc cuõng ñaõ vöôït Thaùi Bình Döông ñeán ñònh cö treân khaép caùc tieåu bang cuûa Hoa Kyø, töø Boston ñeán Seattle. Trong ñoù coù Mai Nhueä Anh tröôûng toaùn HECTOR 2, Quaùch Nhung ngöôøi soáng soùt duy nhaát trong toaùn HORSE, Tröông Tuaán Hoaøng ngöôøi cuoái cuøng nhaåy ra baéc taêng cöôøng cho toaùn REMUS vaø Haø Vaên Chaáp tröôûng toaùn CASTER cuøng vôùi toaùn vieân Ñinh Anh, toaùn ñaàu tieân ñöôïc CIA thaû ra mieàn Baéc, Leâ Vaên Böôûi ñeán Hoa Kyø naêm 1993, khi toâi ñang vieát saùch, oâng Böôûi ñang ñieàu trò ung thö ôû Utica, New York. OÂng ta bò beänh ung thö ôû coå vaø coù leõ khoâng soáng laâu ñeå ñoïc cuoán taøi lieäu naøy. Leâ Vaên Ngung tröôûng toaùn HADLEY hieän ñang laøm khuoân maãu cho haõng Kirk & Stieff trong thaønh phoá Baltimore tieåu bang Maryland. Toaùn vieân cuûa oâng ta laø Vuõ Vieát Tònh hieän ñang doïn deïp trong moät beänh vieän ôû Indiana vaø ñaõ laäp gia ñình vaøo thaùng 12 naêm 1994. Nguyeãn Khoâng troâi daït vaøo baõi bieån ngoaøi Baéc Vieät cuøng vôùi thuûy thuû ñoaøn chieác taàu ñoå boä NAUTILUS 7, hieän ñang ñaùnh toâm caù ngoaøi khôi vònh Meã

Taây Cô thay vì ñöa ngöôøi xaâm nhaäp trong vuøng vònh Baéc Vieät. Buøi Minh Theá trong toaùn BECASSINE vöôït bieân thaønh coâng, ñeán ñònh cö ôû Henderson Louisiana. Vaøi naêm tröôùc ñaây, oâng gaëp laïi ngöôøi vôï sau bao naêm xa caùch. Hieän giôø oâng laâm troïng beänh, naèm lieät giöôøng vaø coù leõ khoâng coù dòp ñoïc nhöõng ñieàu toát, ca tuïng söï can tröôøng cuûa oâng ta. Ñaëng Coâng Trình toaùn phoù toaùn SCORPION, moät trong nhöõng ngöôøi baát khuaát, choáng ñoái ñeán cuøng, hieän ñang laøm trong moät nhaø kho ôû California. Baïn ñoàng nghieäp chaéc khoâng bieát veà thaønh tích quaù khöù cuûa oâng ta. Thuùy, vôï Trònh Vaên Truyeân, thuûy thuû chieác NAUTILUS 3, ñeán ñònh cö vôùi choàng ôû Biloxi, tieåu bang Mississippi vaø Truyeân trôû laïi ngheà bieån. Thuùy bò baùn ôû New Orleans, tieåu bang Louisiana hoâm 31 thaùng Baûy naêm 1990 trong moät vuï cöôùp. Boïn cöôùp chæ laáy ñöôïc chieác boùp ñaàm khoâng coù tieàn. Luùc ñoù baø ta ñang coù thai baåy thaùng, ñöùa beù chöa sinh cheát. Baø ta laø moät ngöôøi ñaøn baø cöùng coûi nhöng khoâng cöùng hôn ngöôøi ñaøn oâng baø cöôùi luùc oâng ta soáng trong nguïc tuø. “Neáu toâi bieát ñöôïc nhöõng chuyeän maø giôø ñaây toâi tin laø söï thaät, toâi ñaõ cho nhieàu tay veà vöôøn” (Töôùng Westmoreland, cöïu tö leänh Quaân Löïc Hoa Kyø taïi Vieät Nam 1964-1968.) Moät trong nhöõng ngöôøi ñaàu tieân rôøi Vieät Nam laø Nguyeãn Vaên Hinh, toaùn vieân trong toaùn Atila, anh ta vöôït bieån ñeán traïi tî naïn ôû Singapore. Luùc phoûng vaán ñònh cö, ngöôøi Hoa Kyø khoâng tin caâu chuyeän thôøi gian bò caàm tuø ngoaøi mieàn Baéc cuûa anh vaø töø choái. Khoâng nhöõng theá, hoï coøn nghi ngôø anh laø phaïm nhaân ñaõ taïo döïng neân moät nhaân vaät khoâng coù thaät. Trong thôøi gian soáng trong traïi tî Tieáp trang A15

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

NGÖÔØI ÔÛ LAÏI ÑÒA NGUÏC Tieáp trang A10

tröôùc, sau ñoù laø Löõ Ñoaøn 1 Duø, theo loä trình veà höôùng Ñöùc Thanh-Baø Ròa. Leänh laø vaäy nhöng thöïc teá voâ cuøng khoù khaên, vì khi Löõ Ñoaøn 1 Duø, cho leänh TD2/43 trôû veà vôùi heä thoáng cuûa sö ñoaøn 18BB, thì luùc ñoù ñaõ 3 giôø saùng. Tieåu ñoaøn lieàn cho leänh gom quaân caùc tieàn ñoàn veà, trong ñoù coù Trung Ñoäi Bieät Kích hoaït ñoäng taän nuùi Ma, cho neân tôùi 5 giôø saùng môi hoaøn taát vieäc thu quaân. Vì vaäy khi xuoáng nuùi Thò, thì trôøi ñaõ raïng ñoâng. Tieåu ñoaøn tieáp tuïc di chuyeån theo loä trình ruùt quaân, gaàn tôùi Caên cöù Long Giao, luùc ñoù ñaõ 7 giôø saùng, thì Ñaïi Taù Ngoâ Kyø Duõng, Trung Ñoaøn Tröôûng TrD52/18, bay treân chieác C&C cuûa Tö Leänh, chuyeån leänh cuûa Töôùng Ñaûo, ra leänh cho TD2/43 phaûi huûy boû loä trình cuû nhö leänh haønh quaân ban ñaàu vaø phaûi baêng röøng, chuyeån höôùng veà Long Thaønh, vì Baéc Vieät ñaõ phaùt giaùc SD18BB lui quaân, neân ra leänh cho SD7 VC, tôùi chieám. Nhö vaäy, Tieåu Ñoaøn 2/43 laø ñôn vò cuoái cuøng taïi traän ñòa, vì phía sau khoâng coøn moät ñôn vò naøo cuûa QLVNCH. Thaät ra, luùc ñoù coù moät vaøi toaùn quaân Ñòa Phöông Quaân vaø Nghæa Quaân, laïc ñaøn chaïy theo. Nhöng trong tình caûnh hieåm nguy ñoù, laøm sao bieát ñöôïc ai laø baïn hay thuø, hoaëc coù theå VC ñaõ theo kíp hoï, neân TD 2/ 43 ñaõ tìm caùch ñoåi höông, ñeå giöõ maïng. Coù leõ Baéc Vieät ñaõ bieát TD2/43 laø ñôn vò cuûa QLVNCH coøn keït laïi taïi chieán tröôøng, neân ban leänh truy gieát taän tuyeät. Khi rôøi nuùi Thò, quaân soá cuûa TD2/43, keå caû taêng phaùi trong ñoù coù nhieàu SQ,HSQ, vaø binh só Phaùo Binh,hôn 600 ngöôøi, coi nhö laïc loûng, trong röøng saâu töø giaây phuùt ñoù. Khoâng ai lieân laïc, chaúng coù phaùo binh, khoâng quaân hay thieát kî naøo yeåm trôï, vì

moïi ñôn vò sau cuoäc chieán ñaáu vaø lui quaân, cuõng ñaõ hao moøn, cheát dôû, neân laøm sao traùch ñöôïc phe mình? Nhôø kinh nghieäm haønh quaân trong vuøng, bieát ñòa theá roõ nhö loøng baøn tay, maø khoâng caàn phaûi xem baøn ñoà. Thieáu Taù Cheá ñaõ coá gaéng ñöa anh em, veà an toaøn taïi Long Bình, neân baèng moïi caùch traùnh neù toái ña chaïm ñòch., do ñoù cöù ñoåi höôùng, vì vaäy raát khoù lieân laïc, xin phaùo vaø khoâng quaân keå caû Trung Ñoaøn 43 vaø SD18BB. Vuøng quaân ta ñang di chuyeån laø röøng cao su baït ngaøn, nhöng raát ngaên naép vaø coù ñöôøng xe chaïy ñöôïc. Do treân, cöù moãi laàn chaïm giaëc, theo tieáng suùng noå, laø quaân Baéc Vieät moø tôùi truy saùt, bao vaây ngay. Vì vaäy, chæ coøn caùch, laø ñöa TD ñi saâu trong röøng raäm, nhöng cuoái cuøng cuõng bò chaïm ñòch döõ doäi, luùc trôøi saép toái, khi quaân ñaõ vaøo tôùi bìa röøng. Bieát khoâng theå naøo thoaùt ñöôïc voøng vaây truøng ñieäp cuûa giaëc, khaép nôùi, töù phía, neân Thieáu Taù Cheá, TDT 2/43 beøn chia quaân thaønh töøng toaùn nhoû, thay vì ñi chung deã loä muïc tieâu. Tuy vaäy, toaùn cuaû Thieáu Taù Cheá, vaãn bò chaän ñaùnh nhieàu laàn, cuoái cuøng coøn ñöôïc 28 ngöôøi, haàu heát thuoäc lính vaên phoøng, truyeàn tin, phaùo binh. Boán ngaøy sau, khi gaàn tôùi khu vöïc an toaøn, Thieáu Taù Cheá môùi goïi tröïc thaêng ñeå ñoùn veà. Coøn caùnh quaân cuûa Ñaïi Uyù Chi, Tieåu Ñoaøn Phoù TD2/43 thì veà ñöôïc Long Thaønh sau hôn moät tuaàn leå. Toùm laïi theo lôøi keå cuûa Thieáu Taù Nguyeãn Höõu Cheá, sau 13 naêm tuø toäi taïi mieàn baéc, hieän ñang taïm cö taïi Michigan-Hoa Kyø, qua dieän HO, laø TDT/TD2/43 xaùc nhaän ñaõ ñöa TD 2/43 veà tôùi Long Thaønh. Taïi caên cöù Long Bình, Tieåu Ñoaøn taäp hôïp laïi coøn hôn 400 ngöôøi, ñoù laø chöa keå moät soá anh em, sau khi thoaùt cheát, ñaû duø veà nhaø chôi moät vaøi ngaøy, sau ñoù môùi trôû laïi trình dieän ñôn vò, ñeå cuøng vôùi SD18BB vaø töôùng Ñaûo, cuõng nhö taát caû caùc ñôn vò tröôûng, chieán ñaáu

cho tôùi ngaøy 30-4-1975, môùi phaûi buoâng suùng, raõ nguõ vì leänh ñaàu haøng cuûa Döông Vaên Minh. Rieâng Tieåu Ñoaøn Tröôûng TD 1/43 laø Ñaïi Uyù Chu hieän ôû UÙc nhöng vaøo ngaøy 12-4-1975 ñöôïc thay theá bôûi Thieáu Taù Tuøng. Thaûm nhaát laø Tieåu Ñoaøn Tröôûng TD3/43, Ñaïi Uyù Du, ngaøy tan haøng veà nhaø, thì bò giaëc baát ngay, ñem thuû tieâu maát xaùc. Veà Löïc löôïng 3 Xung kích cuûa Töôùng Traàn Quang Khoâi. Theo Thieáu Taù Cheá laø ngöôøi trung gian, chuyeån cuoäc ñaøm thoaïi giöõa hai töôùng Ñaûo vaø Khoâi cho bieát. Trong suoát cuoäc chieán Xuaân Loäc, LL3 XK khoâng coù nhieäm vuï tieáp vieän cho SD18BB, maø chæ coù nhieäm vuï aùn ngöõ, chaän quaân Baéc Vieät, töø Traûng Bom, Hoá Nai, Bieân Hoøa. Vaø treân heát, laø LL3XK khoâng bao giôø baét tay ñöôïc vôùi Chieán Ñoaøn 52 cuûa Ñaïi Taù Ngoâ Kyø Duõng, ôû Tuùc Tröng,Daàu Giaây. Tôùi khi, chieán ñoaøn 52 môû ñöôïc ñöôøng maùu veà Höng Nhôn-Höng Nghóa-Höng Loäc, thì hai ñôn vò môùi tieáp caän. Söï thaät laø neáu LL3Xung Kích huøng haäu cuûa töôùng Khoâi, leân ñöôïc Daâu Giaây, tieáp öùng cho Chieán Ñoaøn 52/18, thì chaéc chaén quaân Baéc Vieät, phaûi bò chaën laïi taïi Tuùc Tröng treân QL20, nhö ta ñaõ chaän chuùng ôû Xuaân Loäc, treân QL1. Rieâng Haûi Trieàu noùi Quaân Baéc Vieät taøn saùt ñoàng baøo keå caû VC taïi moät aáp ngoaøi Xuaân Loäc, laø döïa theo tin cuûa baùc só Trung Chænh, hieän ôû UÙc,treân ñöoàng chaïy naïn töø Xuaân Loäc veà Saøi Goøn,luùc ñoù ñaõ chöùng kieán. Tin cuûa baùc só Trung Chænh, theo nhaän xeùt cuûa Töôùng Ñaûo töøng tieáp chuyeän vôùi baùc só Chænh, coù theå coù, vì quaân Baéc Vieät khi vaøo AÁp bò vöôùng mìn Claymore cuûa ta ñeå laïi, bò cheát vaø thöông vong raát nhieàu, neân taøn saùt heát nhöõng ngöôøi coøn laïi trong AÁp, baát keå laø ai. Ngaøy 29-2-1999, nhaät baùo Myõ, tôø The Register ñaõ trang trong vieát treân trang nhaát, keå laïi cuoâc bieåu tình vó ñaïi cuûa ngöôøi Vieät Quoác Gia taïi thuû ñoâ Saøi Goøn nhoû, mieàn

nam CA, lieân tieáp trong 53 ngaøy, ñeå haï laù côø maùu vaø aûnh Hoà taëc, do teân Traàn Truoàng phuïng thôø. Trong laøn soùng ñoàng baøo tòn naïn, coù chöøng 200 cöïu quaân nhaân VNCH nhöng laø chuû löïc. Baùo treân vieát: “boãng döng theá giôùi heøn nhaùt baát coâng, uø lì ngaùi nguû, vuït môû maét, vaûnh tai, sau nhieàu naêm theo bôï ñít coïng saûn, maùt saùt QLVNCH. Hoï ñaõ thaät söï hoaûng kinh vì caùi khí phaùch ngang taøn cuûa nhöõng ngöôøi lính naêm naøo, ngaïo ngheã ñöùng giöõa röøng côø vaøng, qua caùi nhìn löông thieän vaø neå troïng.” Cuõng keå töø söï vuøng daäy cuûa thaùng tö ñen 1999, ngaøy nay khaép Hoa Kyø, gaàn nhö nhöõng nôi coù ngöôøi Vieät tò naïn taïm dung, laù côø vaøng quoác gia, ñaõ ñöôïc döïng khaép caùc neûo ñöôøng. Taïi UÙc, ñoàng baøo tò naïn ñaõ can thieäp vôùi chính quyeàn, deïp boû chöông trình tuyeân truyeàn cho VC. Caùm ôn nhöõng kyù giaû ñi aên maøy taïi Saøi Goøn ngaøy 1010-1974, toá caùo tham nhuõng vaø ñoäc taøi. Nhôø vaäy ngaøy nay ngöôøi Vieät trong vaø ngoaøi nöôùc, môùi coù moät yù nieäm so saùnh veà Quoác Gia vaø Coïng Saûn quoác teá Baéc Vieät, qua baûng xeáp haïng tö baûn theá giôùi cuûa phoøng thöông maïi Hoa kyø, trong ñoù coù teân cuûa 200 tö baûn ñoû VC Cuõng theo taøi lieäu cuûa Poliburo’s Networth ngaøy 19-12-2000, thì trong soá 200 caùn boä ñoû keå treân, giaøu nhaát hieän nay laø Voõ vaên Kieät, taøi saûn tính baèng tyû,tyû. Coøn nhöõng teùp riu nhö Nguyeãn Haø Phan, Voõ Traàn Chí, Vaên Tieán Duõng, Tröông taán Sang..sô sô cuõng coù töø 200 trieäu ñoâ la trôû leân. Rieâng Leâ Khaû Phieâu, Traàn Ñöùc Löông, Phan vaên Khaûi, Nguyeãn Taán Duõng, Nguyeãn Maïnh Caàm, Phaïm Theá Duyeät... ñöôïc xeáp haøng tyû phuù. Chaùnh quyeàn giaøu nhö vaäy, daân chuùng khoå sôû laàm than, ñaát nöôùc laàn löôït bò caét xeùn nhöôïng baùn cho Taøu Coäng, Chuøa nhaø thôø tieáp tuïc bò phong toûa ngaên caám ñaïo vaø treân heát phong tuïc, giaù trò

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 con ngöôøi nhaát laø phuï nöõ bò chaø ñaïp thaûm theå, ñaâu thaáy ai noùi tôùi hay xuoáng ñöôøng aên maøy. Duø gì chaêng nuõa thì söï hôøn tuûi cuûa ngöôøi lính VNCH, muoân naêm vaãn laø noåi ngaäm nguøi thieân coå. Khoâng bieát nhöõng ngöôøi quan quyeàn ngaøy xöa khi veà thaêm coá quoác, coù khi naøo nhôù gheù nhöõng nghóa trang, nhaø tuø, doanh traïi cuû, ñeå nhôù laïi moät thôøi chinh chieán cuû, thöông baïn tuûi ñôøi vaø nhoû moät gioït nöôùc maét, khi töôûng tôùi:

Ñaém hoàn ngöôøi khoâng caàn baõ phong löu Moät mieäng cöôøi, moät maét lieác, moät moâi yeâu Em thu caû hoàn ta vaøo khoùe maét... (Nhan Saéc - Baøng Baù Laân)

OÂi nhan saéc, OÂi pheùp maàu kyø laï

“Em ôi, löûa taét bình khoâ

Töï mình taëng cho ngöôøi yeâu nhan saéc, töï mình meâ meät taám nhan saéc roài cuõng töï mình sôï haõi seõ tôùi ngaøy taám nhan saéc aáy boû mình ra ñi:

“Ngaøy mai trong ñaùm xuaân xanh aáy Coù keû theo choàng boû cuoäc chôi... “Hoàn töû só gioù uø uø thoåi, (Muøa Xuaân chín - Haøn Maët chinh nhaân, traêng doõi Maëc Töû) doõi soi Chinh phu töû só maáy ngöôøi Thôøi gian! Thôøi gian Naøo ai maït maët, naøo ai goïi khoâng leân tieáng nhöng thôøi hoàn?” gian gheâ gôùm laém. Thôøi gian (Chinh Phuï Ngaâm) troâi qua, thôøi gian laøm maát Lôøi naøo cho ñuû ñaày khi ñi tuoåi treû, maát ñi tình yeâu, thôøi gian laøm cuõ ñi tình vöøa vieát veà ngöôøi Lính? môùi neân ngöôøi ta phaûi voäi XB. Thaùng 11-2004 vaøng; HOÀ ÑINH TÑ1/43/18BB-KBC 4424 “Mau vôùi chöù, voäi vaøng leân vôù i chöù Thôøi Gian Em em ôi, tình non ñaõ giaø Tieáp trang A10 roài môø...” Con tim hoàng, traùi tim (Tình thöù nhaát - Xuaân nhoû cuûa toâi Dieäu) Mau vôùi chöù, thôøi gian khoâng ñöùng ñôïi Tình yeâu thôøi môùi lôùn Tình thoåi gioù, tình yeâu leân quan troïng laém, thieâng lieâng phôi phôùi laém neân ngöôøi ta ruït reø, maéc Nhöng ñoâi ngaøy, tình môùi côõ. Yeâu maø khoâng daùm noùi ñaõ thaønh xöa neân ñaønh yeâu laëng leõ, aâm Naéng moïc chöa tin, hoa thaàm: ruïng khoâng ngôø Tình yeâu ñeán, tình yeâu ñi, “Em coù ngôø ñaâu trong ai bieát nhöõng ñeâm Trong gaëp gôõ ñaõ coù maàm Traêng ngaø giaõi boùng maët ly bieät hoà eâm Nhöõng vöôøn xöa nay ñoaïn Anh ñi thô thaån nhö ngaây tuyeät daáu haøi daïi Gaáp ñi em, anh raát sôï Höùng laáy höông noàng ngaøy mai trong aùo em...” Ñôøi troâi chaûy, loøng ta (AÂm thaàm - Haøn Maëc Töû) khoâng vónh vieãn... (Giuïc giaõ - Xuaân Dieäu) Döôùi con maét tình yeâu, trong traùi tim tuoåi treû, ngöôøi Khi ta khoâng ñöôïc yeâu, yeâu laø nhan saéc neân ngöôøi ta loøng traøn treà ñau khoå vì yeâu say ñaém caùi nhan saéc tuyeät voïng. Caû theá gian naøo dieãm leä cuûa ngöôøi yeâu: coøn ai ñeå maø yeâu? Tieáp trang A15

DAT


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

NGAØY TRÔÛ VEÀ Tieáp trang A13

naïn, anh gaëp moät coâ, tröôùc laø moät nöõ tu só, nhöng sau ñoù thoâi vì coäng saûn khoâng cho pheùp. Hai ngöôøi laäp gia ñình vaø ñeán ñònh cö ôû Hoøa Lan. Anh Hinh raát ít vieát thö, lyù do anh ñaõ phaûi vieát quaù nhieàu nhöõng baûn töï kieåm thaûo trong tuø. Ñoù cuõng laø ñieàu deã hieåu. Hai Bieät Kích quaân khaùc, Traàn Vaên Tö vaø Nguyeãn Vaên Löïc ñeán ñònh cö ôû UÙc Ñaïi Lôïi. Anh Tö vaãn coøn veát seïo nôi maét caù chaân luùc anh bò cuøm ôû trong tuø, laàn ñoù töôûng anh... khoâng qua khoûi. Veát thöông gheâ gôùm laøm cho chaân anh coù taät. Coøn nhieàu anh huøng Bieät Kích nöõa, seõ keå chuyeän cuûa hoï cho chuùng ta. Mai Vaên Hoïc, Hoaøng Vaên Chöông trong caùc toaùn Strata. Laàu Chí Chaán, Chaâu Heành Xöông, Lyù Si Laâu, Vuõ Ñöùc Göông, vaø nhöõng Bieät Kích Ngöôøi Nhaùi khaùc ñaõ löôùt soùng xaâm nhaäp haûi phaän mieàn baéc Vieät Nam trong vònh Baéc Phaàn. Naêm 1986, Vuõ Ñöùc Göông laøm ñôn khieáu naïi traû löông trong thôøi gian anh bò giam caàm gaàn 20 naêm ngoaøi mieàn baéc. Toøa aùn cho raèng khoâng ñuû chi tieát veà cuoäc haønh quaân, vaø lyù do taøi lieäu veà Bieät Kích quaân cuûa boä Quoác Phoøng vaãn coøn trong thôøi gian baûo maät. Giôø ñaây, lyù do naøy khoâng coøn laø vaán ñeà trôû ngaïi. Haàu heát caùc Bieät Kích quaân ñaõ ñònh cö, coá gaéng xaây döïng gia ñình, nhieàu ngöôøi thaønh coâng. Thænh thoaûng, hoï gaëp laïi nhau, beân ly röôïu, caùc Bieät Kích quaân taâm söï veà thôøi gian ñaõ qua, nhöõng ngöôøi baïn ñaõ... ra ñi, vaø nhöõng ngöôøi coøn laïi vaãn tin vaøo ñònh meänh. Khi hoï bò baét ngoaøi baéc, gaàn heát ñeàu coøn ñoäc thaân, tuoåi taùc trong khoaûng hai möôi. Giôø thì ñaõ lôùn tuoåi, coù ngöôøi nhuoäm toùc ñeå treû laïi theâm ít tuoåi, hoï laø nhöõng coâng daân toát trong xaõ hoäi. Khi ñaøn

con chaùu cuûa hoï lôùn leân ñoïc nhöõng trang giaáy naøy seõ hieåu bieát theâm veà cha, oâng cuûa chuùng. Nhieàu Bieät Kích quaân khaùc keùm may maén. Hoaøng Ngoïc Chính, Ñoaøn Phöông vaø Nguyeãn Vaên Lyù quaù chaùn chôø ñôïi giôùi chöùc thaåm quyeàn traû lôøi. Hoï tìm caùch vöôït bieân, Phöông vaø Lyù ñi ñöôøng bieån, Chính theo ñöôøng boä baêng qua ñaát Mieân. Caû ba anh huøng Bieät Kích ñeàu maát tích cho ñeán nay. Leâ Trung Tín trong toaùn Red Dragon töø beân Taàu quay trôû laïi Vieät Nam. Hieän nay anh lo thuyeát phuïc giôùi chöùc phoûng vaán cuûa sôû Di Truù Hoa Kyø ôû Saøi Goøn veà caâu chuyeän cuûa anh. Anh Tín cuøng chieán höõu cuûa anh laø Voøng A Caàu ñaõ laøm nhieäm vuï cuûa ngöôøi quaân nhaân. Hoï vöôït nguïc, vaø cuõng laø hai ngöôøi ñaàu tieân soáng soùt, troán khoûi traïi tuø nôi mieàn baéc Vieät Nam. Sôû Di Truù Hoa Kyø cho raèng hoï chöa ôû tuø Coäng saûn ñuû thôøi gian neân khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän. Moät ngöôøi keùm may khaùc laø Hoaøng Ñình Myõ trong toaùn Hector. Trong thaùng 12 naêm 1984, anh ñöùng tröôùc toøa aùn nhaân daân taïi Saøi Goøn laõnh aùn vì toäi tham gia khaùng chieán do Leâ Quoác Tuùy beân Phaùp laõnh ñaïo. Naêm 1995, anh Myõ vaãn coøn bò giam trong traïi tuø ôû Nha Trang. Ñöôïc thaû veà töø traïi tuø Thanh Lam ngoaøi mieàn baéc naêm 1981, anh trôû veà maùi nhaø xöa trong mieàn Nam, sau ñoù qua Thaùi Lan gia nhaäp toå chöùc khaùng chieán. Naêm 1982, anh quay veà Vieät Nam vaø bò baét trong voøng moät tuaàn. Nguyeãn Vaên Taân toaùn Romeo, ngöôøi bò ñaùnh ñaäp taøn nhaãn nhaát trong vuï tuyeät thöïc phaûn ñoái cheá ñoä lao tuø naêm 1973. Noäp ñôn xin trôï caáp taät nguyeàn khi ñeán ñònh cö ôû Hoa Kyø. Naêm 1988, vò baùc só khaùm beänh cho anh Taân cho bieát “Taâm thaàn cuûa anh coù ñieàu gì

khoâng hay! (Khoâng laøm vieäc bình thöôøng nöõa)”. Löông Vaên Inh trong toaùn Dog, leân vuøng cao nguyeân trong mieàn Nam laäp nghieäp nôi quaân Ñöùc Troïng gaàn thaønh phoá nghæ maùt Ñaø Laït. Ñaàu thaùng Saùu naêm 1994, anh trôû xuoáng vì beänh soát reùt taùi phaùt traàm troïng. Vò y só ñòa phöông khuyeân vôï anh neân ñöa anh vaøo nhaø thöông. Giöõa côn möa baõo, luùc nöûa ñeâm hai ngöôøi con trai cuûa anh cuøng hai daân laøng voõng anh töø treân ñoài xuoáng moät con ñöôøng caùch xa khoaûng boán caây soá. Anh cheát treân ñöôøng ñi. Vôï anh vieát thö cho taùc giaû Tourison “Ñieàu duy nhaát, choàng toâi muoán laø caùc con toâi ñöôïc aên hoïc vaø ñöôïc töï do... baây giôø anh khoâng coøn nöõa”. Thöôïng Taù Nguyeãn Sang giaùm ñoác cuïc troâng coi caùc traïi tuø ôû Haø Noäi trong naêm 1979 ñaõ veà höu naêm 1982. Trung Taù Toâ Baù Oanh chæ huy traïi tuø lao ñoäng caûi taïo Hoàng Thaùng leân Ñaïi Taù vaø chæ huy nhaø tuø trong tænh Soâng Beù, oâng ta quaûn lyù tuø hình söï thay vì caùc tuø Bieät Kích naêm xöa. Caâu chuyeän veà Bieät Kích quaân coù leõ coøn laâu môùi keát thuùc. Ngaøy 23 thaùng Ba naêm 1995, vò Ñaïi Söù Hoa Kyø beân Thaùi Lan göûi moät vaên thö daøi naêm trang giaáy ñeán Boä Ngoaïi Giao vaø Sôû Di Truù ñaët caâu hoûi taïi sao haàu heát Bieät Kích quaân coøn soáng sau naêm 1975 bò Sôû Di Truù beân Thaùi Lan töø choái? Keát quaû thaùng Naêm 1995, Sôû Di Truù Hoa Kyø ñaõ phaûi thay ñoåi ñieàu kieän nhaäp caûnh cho caùc cöïu Bieät Kích quaân Vieät Nam. Tröôùc ñoù ngaøy 14 thaùng Tö, tôø New York Times ñaêng baøi vieát cuûa Tim Weiner veà nhöõng coá gaéng cuûa vò Ñaïi Söù trong vieäc söûa sai Sôû Di Truù. Vaøi hoâm sau, caâu chuyeän veà Bieät Kích quaân ñöôïc caû theá giôùi chuù yù. Cöïu Tö leänh Quaân Löïc Hoa Kyø taïi Vieät Nam, Töôùng William C. Westmoreland, Thieáu Töôùng John Morrison, Chuaån

Töôùng George Gaspard, Thöôïng Nghò Só John McCain, vaø nhieàu giôùi chöùc quan troïng khaùc vieát thö cho vò Ñaïi Söù, baåy toû söï uûng hoä oâng ta. Thöôïng Nghò Só McCain coøn vieát thö göûi thaúng cho Sôû Di Truù Hoa Kyø. Ngaøy 24 thaùng Tö naêm 1995, John Mattes moät Luaät sö ôû Miami Florida ñöa ñôn kieän Chính Phuû Hoa Kyø nôi toøa aùn Lieân bang ôû thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán. Ñôn thöa naøy ñoøi boåi thöôøng cho 281 cöïu Bieät Kích quaân bò giam caàm hoaëc ñaõ cheát trong caùc traïi tuø nôi mieàn baéc Vieät Nam. Chính phuû Hoa Kyø phaûi traû löông cho hoï xöùng ñaùng theo ñuùng baûn hieäp ñoàng tuyeån moä caùc Bieät Kích quaân Vieät Nam. Theo taøi lieäu “Secret Army Secret War” taùc giaû Sedgwick Tourison. Coïp Khaùnh Hoøa, Carrollton, TX (Trích Traän Chieán Bí Maät)

Thôøi Gian Tieáp trang A14

röôïu Ñôøi vaéng em roài, say vôùi ai? (Ñôøi vaéng em roài - Vuõ Hoaøng Chöông) Trong moái tình thöù nhaát non daïi, khi bieát raèng mình ñöôïc yeâu, duø chæ trong khoaûng khaéc, ngöôøi ta vaãn nghó raèng mình seõ soáng maõi vôùi tình yeâu ñoù ñôøi ñôøi duø bieát laø chæ nhaän ñöôïc moái tình phuø du: “Anh seõ traàm luaân nghìn kieáp nhôù Cho daãu ngaøy mai em laõng queân.” (Tình thöù nhaát - Vuõ Hoaøng Chöông) Duø chia xa, duø thaát tình hay ñöôïc ñaùp laïi vaø traùi tim non ngaäp traøn vôùi haïnh phuùc tình yeâu, thì thôøi gian vaãn

troâi. Thoûa loøng ñaøn troåi aâm Khoâng may ñôøi chia hai traàm ngaû, naøng böôùc theo choàng Ñeàn buø nhöõng phuùt aâm maø tim vaãn daáu moät boùng thaàm nhôù nhau hình. (Loøng anh, loøng em - Traàn Vaên Kheâ) “Toâi vaãn ñi beân caïnh cuoäc ñôøi Khi ñöôïc ñi chung moät AÙi aân laïnh leõo cuûa choàng ñöôøng cho tôùi cuoái ñôøi. Tình toâi vaãn tình vaø yeâu vaãn yeâu duø Maø töøng thu cheát, töøng thu bao nhieâu thôøi gian ñaõ troâi cheát qua töø ngaøy maùi toùc coøn xanh Vaãn daáu trong tim boùng ngaên ngaét: moät ngöôøi.” (Hai saéc hoa Ti-goân - T.T. “Em coù chaùu goïi “Baø” Kh.) Goïi “Em” anh vaãn goïi Naêm möôi tuoåi ai giaø? (*) Vaø chaøng than khoùc cuoàng Chuùng mình sao treû vaäy?... si cho moái tình khoâng troïn: ... Chieác aùo cöôùi naêm xöa Muøi hoøm röông, neáp gaáp “... Möôøi naêm traêng cuõ ai Öôùm laïi, roäng khoâng vöøa nguyeàn öôùc? Em vaãn khen tô chaéc... Toá cuûa Hoaøng ôi, Toá cuûa (Khaéng khít - Yeán Lan) anh! *** Thaùng saùu, möôøi hai, töø Thôøi gian ngaén nguûi, thôøi ñaáy nheù gian daøi thaäm thöôït, thôøi Chung ñoâi, töø ñaáy nheù lìa gian co giaõn, thôøi gian xoay ñoâi! quanh, thôøi gian tung cuoán Em xa laï quaù ñaâu coøn con ngöôøi nhö nhöõng chieác phaûi hoa tuyeát trong côn gioù loác Toá cuûa Hoaøng xöa, Toá cuûa muøa ñoâng? Nhöng thôøi gian toâi! vaãn troâi. Men khoùi ñeâm nay saàu döïng moä Kathy Traàn Bia ñeà thaùng saùu ghi möôøi (Trích KBC Haûi Ngoaïi soá hai 35) Tình ta, ta tieác, ta cuoàng khoùc Ghi chuù: Toá cuûa Hoaøng! Nay Toá cuaû (*) Nhöõng vaàn thô treân ai? chaéc ñöôïc laøm khi con ngöôøi (Möôøi hai thaùng saùu - Vuõ chöa treû trung nhö baây giôø. Hoaøng Chöông) Ngöôøi ta coù theå ñoåi laïi laø... Saùu möôi, Baåy möôi, Taùm May maén ra, gaëp gôõ, yeâu möôi, Chín möôi tuoåi tuøy yù ñöông ñöôïc ngöôøi trong ñeå taëng ngöôøi baïn ñôøi. moäng, ñöôïc gaëp tri aâm, con ñöôøng cuoái ñôøi seõ ñaèm thaém aân tình: “Loøng anh nhö caây heùo Loøng em nhö möa xuaân Gaëp möa laù troå ñaày caønh Bao nhieâu söùc soáng ñeå daønh chôø möa Loøng anh nhö suoái caïn Loøng em nhö nöôùc nguoàn Gaëp nguoàn thoaên thoaét suoái tuoân Theâm töôi caây coû, goät buoàn non soâng Loøng anh nhö ñaøn caàm Loøng em nhö khaùch tri aâm

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Coâ gaùi Vieät Nam trong cuoäc soáng töï laäp vaø taâm nguyeän veà tieáng Vieät Taùm naêm tröôùc, böôùc xuoáng phi tröôøng L.A., Töôøng Chinh moät coâ gaùi treû môùi töø Vieät Nam qua trong söï baûo

laõnh cuûa beân noäi, ñaõ heát söùc lo laéng tröôùc cuoäc soáng môùi ñang traûi roäng tröôùc maët coâ. OÂng baø noäi khoâng dö daû vì cuoäc soáng tò naïn treân xöù ngöôøi neân vôùi soá voán thaät ít

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

Moät ngöôøi tuø chính trò vöøa naèm xuoáng trong coâ ñôn

Ngöôøi Vieät Treân Ñaát Myõ

NGUYEÂN HUY

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

oûi maø meï coâ trao cho khi coâ rôøi Vieät Nam, Töôøng Trinh ñaõ phaûi vaét oùc tìm moïi phöông keá ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc taâm nguyeän cuûa Tieáp trang B2

Töôøng Chinh trong moät sinh hoaït coäng ñoàng taïi Nam California.

Saigon City Market Place

Seõ khai tröông raàm roä vaøo ngaøy 9 Thaùng Möôøi Hai vôùi chöông trình sale ñaëc bieät vaø nhieàu quaø taëng giaù trò

BAØI CUÛA GS NGUYEÃN LYÙ-TÖÔÛNG (Vieát ñeå töôûng nhôù anh Nguyeãn Ngoïc Cöù, Tænh Ñoaøn Tröôûng Caùn Boä Xaây Döïng Noâng Thoân Thöøa Thieân, 13 naêm tuø döôùi cheá ñoä Coäng Saûn taïi traïi Bình Ñieàn, vöøa môùi qua ñôøi taïi Seattle, luùc 7 giôø 45 PM ngaøy 27 Thaùng Möôøi Moät 2004)

Saùng Chuùa Nhaät 28 Thaùng Möôøi Moät 2004 vöøa qua, trong luùc ñang naèm nöûa thöùc nöûa tænh thì toâi nhaän ñöôïc moät cuù ñieän thoaïi cuûa anh Leâ Baù Haïnh töø Denver, Colorado, goïi baùo tin anh Nguyeãn Ngoïc Cöù, Tænh Ñoaøn Tröôûng Caùn Boä Xaây Döïng Noâng Thoân tænh Thöøa Thieân tröôùc 1975, vöøa qua ñôøi trong moät nursing home taïi Seattle, tieåu bang Washington, luùc 7 giôø 45 PM toái Thöù Baûy 27 Thaùng Möôøi Moät 2004, trong caûnh coâ ñôn laïnh luøng, khoâng coù moät ngöôøi thaân naøo beân caïnh. WESTMINSTER.Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä (Cao Ñaøi) vöøa toå chöùc leã kyû nieäm ngaøy Khai Minh, naêm ñaïo thöù 80, ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät, taïi hoäi tröôøng Chaâu Ñaïo California, thaønh phoá Westminster. Gaàn 300 ñaïo höõu vaø quan khaùch hieän dieän möøng ngaøy khai saùng moät toân giaùo quan troïng taïi Vieät Nam. Hieän nay treân böôùc ñöôøng löu laïc Ñaïo Cao Ñaøi vaãn ñöôïc duy trì caùc sinh hoaït ñaïo phaùp nguyeân thuûy nhö ôû queâ nhaø. Thaønh phaàn quan khaùch tham döï goàm coù quí vò ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Lieân Toân, ñaïi dieän coäng ñoàng, coäng ñoaøn, nhieàu cô quan truyeàn thoâng Vieät ngöõ, Ban Chaáp Haønh Ñoàng Höông Taây Ninh. Hieàn taøi Phaïm Vaên

Toâi laëng ngöôøi ñi moät hoài laâu vaø caàm ñieän thoaïi goïi ñi khaép nôi treân nöôùc Hoa Kyø ñeå baùo tin cho baïn beø. Toâi quen bieát anh töø naêm 1953, khi anh coøn laø Ñaïi UÙy Tieåu Ñoaøn Tröôûng Lính “Nghóa Duõng Ñoaøn” taïi Quaûng Trò cho ñeán baây giôø: Töøng hoaït ñoäng vôùi nhau, aên chung maâm, ôû chung moät nhaø. Hôn 50 naêm qua, anh ñaõ coáng hieán cuoäc ñôøi cho ñaát nöôùc, laø moät só quan thieän chieán ñaõ ñuïng ñoä nhieàu traän vôùi Vieät Coäng tröôùc 1954, nhaát laø sau Tieáp trang B2

Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä kyû nieäm naêm ñaïo thöù 80 NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN Khaûm, Xöû Lyù Thöôøng Vuï Quyeàn Khaâm Chaâu Ñaïo, trình baøy yù nghóa ngaøy Khai Ñaïo. Theo hieàn taøi Phaïm Vaên Khaûm, giaùo lyù cuûa Cao Ñaøi coù hai phaàn: 1. Theá Ñaïo (hay coøn goïi laø Nhôn Ñaïo töùc laø ñaïo laøm ngöôøi): Thaùnh Ngoân Hieäp Tuyeån coù daïy: Buoâng troâi ví chaúng troøn Nhôn Ñaïo Coøn coù mong chi ñeán ñaïo Trôøi.

Caùc baäc tieân nho noùi: “Duïc tu Thieân Ñaïo, tieân tu Nhôn Ñaïo, Nhôn Ñaïo baát tu, Thieân Ñaïo vieãn hyû”, nghóa laø muoán tu Thieân Ñaïo, tröôùc phaûi tu Nhôn Ñaïo. Nhôn ñaïo khoâng tu thì Thieân Ñaïo coøn xa vôøi laém. 2. Thieân Ñaïo: Ñöùc Chí Toân truyeàn Bí Phaùp, tu luyeän ñeå taát caû con caùi cuûa Ngaøi ñöôïc qui hoài cöûu vò treân coõi Thieâng Lieâng Haèng Soáng. Tieáp trang B4

NGUYEÃN MINH ghi Vöøa böôùc vaøo trong ngoâi chôï, chuùng toâi thöïc söï bò choaùng maét vôùi dieän tích roäng lôùn vaø nhöõng keä haøng chaát ñaày thaúng taép ñeå chuaån bò cho ñôït sale khoång loà nhaân

ngaøy khai tröông. Gaëp chuùng toâi, OÂng Traàn Duõ vaø oâng Nguyeãn Minh Chieâu, hai thöông gia noåi tieáng trong coäng ñoàng Vieät Nam, giaûi thích: “Maáy thaùng

trôøi nay, chuùng toâi haàu nhö ñaàu taét, maët toái cuøng anh em chaïy nöôùc ruùt ñeå cho kòp ngaøy khai tröông. Ra ñöôøng, khaùch quen vaø baèng höõu ai

Tieáp trang B3

Ñaïo Cao Ñaøi kyû nieäm 80 naêm ngaøy khaùi saùng taïi Little Saigon. Hieàn Taøi Phaïm Vaên Khaûm ñang trình baøy tröôùc quan khaùch baøi “Nho Toâng Chuyeån Theá” thuyeát veà yù nghóa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä. (AÛnh Thanh Huy)

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 163 Böõa côm tröa, vaãn laø böõa côm Baéc kyø truyeàn thoáng, nhö nhöõng laàn Nguyeân aên ôû nhaø naøy. Thaày Thuï hoâm nay vui neân noùi cöôøi luoân mieäng, thaày noùi vôùi Nguyeân: -Hay laø con ôû laïi nhaø naøy ñeå ñôõ leâu beâu . -Thöa thaày con e khoâng tieän. -Thaày coâ ñaõ baèng loøng roài, thaày gaû con Thu cho con, con laø ngöôøi nhaø, con caùi cuûa thaày coâ. -Daï con bieát, nhöng hieän nay chöa tieän.

Coâ gaùi Vieät Nam trong cuoäc soáng töï laäp... Tieáp trang B1

mình laø hoïc veà ngaønh truyeàn thoâng. Maëc nhöõng lôøi khuyeân can cuûa hoï haøng, Töôøng Chinh quyeát taâm theo hoïc ngaønh baùo chí. Coâ taâm tình: “Thaät ra chaùu cuõng coù phaân vaân vì nghó ñeán meï coøn ôû Vieät Nam haún laø ñaët bieát bao hy voïng khi quyeát ñònh cho chaùu sang Hoa Kyø. Theá maø chaùu laïi hoïc moät ngaønh maø ai naáy ñeàu cho raèng raát khoù khaên trong vieäc kieám ra tieàn nhaát laø chaùu chæ môùi ñeán Hoa Kyø, laøm sao maø trong moät thôøi gian ngaén coù theå thoâng thaïo Anh ngöõ ñeå maø vieát baùo ñöôïc. ÔÛ Vieät Nam, chaùu coù vieát cho moät soá tôø baùo cuûa sinh vieân, cuõng ñeán ba naêm. Thôøi gian aáy ñuû cho chaùu thaáy chaùu bò quaù tuø tuùng, khoâng theå naøo vieát ra ñöôïc nhöõng ñieàu mình nghó, mình mong muoán. Töø ñoù chaùu ao öôùc ñöôïc xuaát ngoaïi hoïc veà ngaønh baùo chí. Meï chaùu thoâng caûm ñöôïc nieàm mô öôùc cuûa chaùu neân ñaõ vaän duïng beân noäi chaùu baûo laõnh cho chaùu sang Hoa Kyø duø meï chaùu chæ coù hai chò em chaùu thoâi vaø laø moät quaû phuï vì ba chaùu bò maát tích trong Muøa Heø Ñoû Löûa 1972, aáy laø theo lôøi meï chaùu keå chöù chaùu luùc aáy môùi vöøa ñöôïc hình thaønh trong buïng meï.” Ñaïi Hoïc Coäng Ñoàng Santa Ana College laø nôi coâ böôùc chaân vaøo ñôøi soáng... Hoa Kyø. Coâ noùi tieáp vôùi chuùng toâi: “Chính laø nôi naøy maø chaùu coù ñöôïc caên baûn ngheà nghieäp. OÂng thaày cuûa chaùu ñaõ chæ cho chaùu thaáy raèng “vieát” khoâng phaûi laø raûi chöõ ra maø phaûi theå hieän ñöôïc moät caùi gì ñoù. Vaâng, chaùu thaáy ñuùng laø nhö vaäy neân chaùu coi lôøi thaày nhö kim chæ nam cho chaùu hoïc haønh. Khi toát nghieäp roài sang Cal State Fullerton, chaùu ñaõ nhanh choùng ra tröôøng vaøo naêm 2003. Hieän nay chaùu vaãn coøn theo hoïc

-Thaày coâ khoâng cheâ con ngheøo, theá naøo xong thì thoâi. Nguyeân run caû ngöôøi, chaøng noùi: -Khoâng phaûi nhö theá, maø thôøi theá nay coøn loän xoän laém, moïi chuyeän chöa ngaõ nguõ… Thaày Thuï gaät guø: -Thaày hieåu, thoâi ñöôïc roài, chuyeän cöôùi xin thì hoaõn laïi, nhöng thaày vaãn coi con nhö con reå cuûa thaày, böõa côm tröa nay laø leã ñính hoân. Con coù ñieàu gì noùi khoâng? NeÁu con ñaõ coù coâ naøo khaùc cuõng cöù thaúng thaén cho thaày bieát. Thu nhìn Nguyeân tuûm tæm cöôøi: -CoÙ coâ naøo khaùc khoâng, noùi ñi oâng maõnh. Nguyeân cuõng cöôøi: -Daï thöa khoâng, duø ñôøi con thôøi gian qua va chaïm raát nhieàu, duø trong hoaøn caûnh naøo, tuyeät voïng ñeán ñaâu con cuõng nghó ñeán thaày coâ, nghó ñeán em Thu. Chæ mình Thu maø thoâi. Caâu noùi cuûa Nguyeân laø lôøi khaúng ñònh. Caû caên nhaø nhoû vui haún leân, bao nhieâu laø chuyeän xöa cuõ ñöôïc nhaéc laïi, vaø Nguyeân cuõng coi gia ñình naøy nhö gia ñình cuûa chaøng, chaøng laø con caùi trong nhaø, coù cha coù meï, coù…vôï. Nhöng caên nhaø naøy chaät choäi

nöõa vaø naêm 2006 chaùu seõ coù baèng M.A. veà baùo chí. Vaøo dòp ra tröôøng aáy chaùu seõ môøi meï qua ñeå nhö moät lôøi caûm ôn meï chaân thaønh nhaát.” Trong suoát cuoäc gaëp gôõ vôùi chuùng toâi, Töôøng Chinh luoân luoân baøy toû loøng mô öôùc cuûa mình laø thaáy tieáng Vieät ñöôïc duy trì vaø phaùt huy trong caùc theá heä ngöôøi Vieät keá tieáp. Nieàm mô öôùc aáy Töôøng Chinh cho bieát khi coù ñöôïc ñieàu kieän, coâ seõ môû moät trung taâm Vieät ngöõ khoâng chæ cho ngöôøi Vieät Nam maø cho moïi ngöôøi thuoäc caùc daân toäc khaùc. Ñieàu gì khieán Töôøng Chinh tha thieát ñeán tieáng Vieät nhö vaäy? Chuùng toâi ñaõ khoâng hoûi thaúng coâ maø chæ doø luaän ra trong suoát caâu chuyeän vôùi Töôøng Chinh ñeå coù theå naém baét ñöôïc caùi thöïc trong taâm tö cuûa moät ngöôøi con gaùi Vieät treân ñaát Hoa Kyø. Coù theå noùi maø khoâng sai raèng, ñieàu khieán Töôøng Chinh tha thieát tieáng Vieät cho caùc lôùp treû haûi ngoaïi, ñoù laø moät taâm tö saâu kín veà söï maát tích cuûa ngöôøi cha, moät ngöôøi lính Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ chieán ñaáu vaø ñaõ maát tích trong cuoäc chieán Vieät Nam maø coâ khoâng heà bieát maët ngoaøi moät taám hình meï trao cho. Trong khi ñoù coâ lôùn leân khi cheá ñoä coäng saûn phuû chuïp xuoáng treân toaøn laõnh thoå vaø ngöôøi ta laïi noùi veà nhöõng ngöôøi nhö cha coâ baèng nhöõng danh töø vaø teân goïi khieán coâ ñau loøng. Coâ khoâng tin ñieàu hoï noùi vaø roài thöïc teá trong khi coâ vieát baùo ôû Vieät Nam, coâ ñaõ bò goø eùp, uoán naén caøng laøm cho coâ khoâng tin raèng cha coâ laø ngöôøi nhö vaäy. Ñieàu ñoù ñaõ ñuùng khi coâ ra haûi ngoaïi, tieáp xuùc vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nhieàu nôi. Nhöng coâ nghó, roài theá heä cha coâ seõ daàn khuaát, caùc theá heä treû seõ keá tieáp, ai laø ngöôøi noùi laïi lòch söû cuûa ngöôøi Vieät mình cho chính xaùc. Chæ coù saùch vôû, taøi lieäu ñaëc bieät laø baèng tieáng Vieät noù môùi ñaày ñuû vaø phong phuù. Cho neân neáu nhöõng theá heä sau naøy maø khoâng bieát tieáng Vieät thì

quaû laø moät ñieàu thieät haïi cho daân toäc. Vaø vì theá maø Töôøng Chinh raát tha thieát ñeán truyeàn thoâng baùo chí tieáng Vieät cuõng nhö hay ñeán caùc Trung Taâm Vieät ngöõ ñeå theo doõi taâm tình, nguyeän voïng cuûa treû Vieät treân ñaát Hoa Kyø. Hieän nay, Töôøng Chinh ñang coäng taùc vôùi nhaät baùo Vieät Baùo, trang baùo Thieáu Nhi vaø kyø Trung Thu vöøa qua, Töôøng Chinh ñaõ cuøng vôùi caùc anh chò em cuûa Vieät Baùo toå chöùc ñöôïc giaûi “Em vieát vaên Vieät” môû ñöôøng cho nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc cuûa Töôøng Chinh theå hieän ñöôïc nguyeän voïng cuûa mình. Noùi veà nhöõng ñieàu maø Töôøng Chinh ñaõ laøm ñöôïc khi truyeàn baù tieáng Vieät trong lôùp treû Vieät Nam haûi ngoaïi, Töôøng Chinh thích thuù keå raèng Janet Nguyeãn, taân Nghò Vieân cuûa Hoäi Ñoàng Thò Xaõ Garden Grove, nay thì tieáng Vieät ñaõ khaù thoâng. Ñoù laø keát quaû cuûa söï coá gaéng cuûa Janet Nguyeãn cuõng nhö cuûa baïn beø tha thieát tieáng Vieät ñaõ giuùp ñôõ, höôùng daãn trong ñoù coù Töôøng Chinh. Hieän nay Töôøng Chinh vöøa hoaøn taát moät toå chöùc coù teân laø VNTC, Inc. goàm 15 thaønh vieân khôûi thuûy ñeå höôùng daãn tuoåi treû Vieät Nam hoïc tieáng Vieät, phoå bieán vaø môøi goïi caùc baïn treû caùc daân toäc khaùc bieát ñeán ñaát nöôùc vaø daân toäc Vieät Nam baèng caùch hoïc theâm tieáng Vieät... Töôøng Chinh hy voïng toå chöùc naøy seõ laø caùi gaïch noái khoâng chæ trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät khaép nôi maø coøn laø caùi gaïch noái giöõa ngöôøi Vieät vôùi caùc coäng ñoàng khaùc treân ñaát Hoa Kyø. Chuùng toâi ñöôïc bieát hieän nay, trong tö theá ñoäc laäp cuûa mình, Töôøng Chinh ñaõ ñöôïc nhieàu söï hoã trôï cuûa thaân höõu baïn beø vì moïi ngöôøi ñeàu thaáy ôû nôi coâ moät taâm nguyeän ñaùng khuyeán khích cho coâ ñi ñeán thaønh coâng. Moät chöùng côù laø nôi coâ cö nguï hieän taïi laø moät caên nhaø khang trang cuûa oâng Phoù Thò Tröôûng Thaønh Phoá Santa Ana cho

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

quaù, nhöng coù sao ñaâu, roài seõ tính sau. Nguyeân bieát moät ñieàu laø chaøng khoâng coøn coâ ñôn nöõa. Thaày Thuï noùi: -Laøm trai thì phaûi coù caùi chí, con ñaõ ñi ñuùng ñöôøng loái cuûa con vaïch ra, theá laø toát roài. Coù thì giôø raûnh con neân ñeán ñaây thöôøng, giöõ lieân laïc vôùi nhau, con coù baïn beø thì cöù ñöa veà ñaây chôi, naøy con noùi con coù ngöôøi baïn naøo thaân laém, con ñöa veà ñaây chôi nheù, thaày thích nhöõng ngöôøi con trai nhö theá, mai con ñöa veà aên baùnh cuoán cuûa coâ baùn nheù. Thaày coâ vaø em Thu môøi. -Daï, baïn con laø moät thi só coù tieángÏ. -Thaày bieát, thaày coù ñoïc thô anh aáy, nhöõng baøi thô traøo phuùng maø ñoäc ñòa, phaûi coù caùi nhìn ñôøi nhö theá naøo môùi laøm ñöôïc vaäy. Saâu saéc laém, thaày töôûng thaày ñoïc thô cuûa moät oâng cuï chöù, ai ngôø chæ laø baèng tuoåi con mình. Buoåi chieàu Nguyeân veà gaëp Nhieân ôû nhaø in, laïi chính Thu ñöa chaøng veà. Nhieân thoaùng nhìn thaáy boùng Thu, khi naøng quay xe ñi. Nhieân loáp choáp: -Theá ra töø saùng ñeán giôø maøy ñi chôi vôùi gaùi. -Taàm baäy naøo, vôï tao ñaáy. -Vôï maøy, laïi aên noùi taàm baäy, coi chöøng thì vôõ maët. -Khoâng taàm baäy ñaâu, Thu ñaáy. thueâ vôùi moät giaù quaù thaân höõu maëc daàu oâng Phoù Thò Tröôûng cuõng chæ bieát coâ qua söï giôùi thieäu cuûa taân Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên. Nhöõng cö daân Hoa Kyø ôû quanh nôi coâ cö truù noùi vôùi chuùng toâi raèng coâ laø coâ gaùi nuoâi cuûa hoï, cuûa nhöõng ngöôøi trong khu phoá naøy. Quí ñoäc giaû ñaëc bieät laø caùc baïn treû muoán lieân laïc vôùi Töôøng Chinh coù theå qua email: TuongChinh@hotmail.com Nguyeân Huy

Moät ngöôøi tuø chính trò vöøa naèm xuoáng trong coâ ñôn Tieáp trang B1

1964, khi anh phuïc vuï trong ngaønh Xaây Döïng Noâng Thoân, anh ñaõ xuoâi ngöôïc khaép noâng thoân tænh Thöøa Thieân, saùt caùnh vôùi anh em trong coâng cuoäc bình ñònh xaõ aáp, ñaáu tranh vôùi Coäng Saûn treân maët traän quaân söï cuõng nhö chính trò. Con ngöôøi “caùch maïng” cuûa anh khaép caùc tænh Mieàn Trung khoâng ai laø khoâng bieát. Toâi xin pheùp vieát maáy doøng sau ñaây veà cuoäc ñôøi cuûa anh ñeå ñaêng leân baùo... Toâi nghó raèng anh em ôû traïi Tuø Bình Ñieàn sau 1975 ñeàu bieát ñeán tö caùch vaø uy tín cuûa anh Nguyeãn Ngoïc Cöù. Anh ñaõ soáng vôùi anh em nhö theá naøo, tình caûm cuûa anh ñoái vôùi anh em nhö theá naøo, chaéc moïi ngöôøi coøn nhôù. Haøng ngaøn Caùn Boä Xaây Döïng Noâng Thoân döôùi quyeàn chæ huy cuûa anh vaø haøng ngaøn chieán só Ñaïi Vieät töø 1945 ñeán nay ñeàu bieát ñeán anh... Taïi haûi ngoaïi, töø 1992 ñeán nay, raát nhieàu ngöôøi bieát ñeán anh, nhaát laø caùc ñoaøn theå chính trò choáng Coäng vaø caùc toå chöùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn taïi Hoa Kyø. - Anh Nguyeãn Ngoïc Cöù, bí danh: Haûi, sinh naêm Maäu Thìn (1928), taïi laøng Vaên Xaù, huyeän Höông Traø, tænh Thöøa Thieân, trong moät gia ñình noâng daân.

-Theá aø, maøy tìm ñöôïc noù roài sao? -Ñuùng vaäy. -Sao khoâng ñeå noù vaøo ñaây trình dieän tao. -Mai, tao vaø maøy ñi aên baùnh cuoán ôû nhaøThu, roài tao seõ giôùi thieäu caû nhaø, oâng boá Thu töùc thaày giaùo cuûa tao ngöôõng moä maøy laém. Nhieân ñaõ töøng ñöôïc Nguyeân keå cho nghe veà moái tình naøy, neân khoâng laï. -Ñöôïc theá thì phuùc cho maøy, moät naøng tieân, naøng tieân naâu, hình nhö maøy bò nghieän naëng roài. Thoâi baây giôø mình nghæ, roài maøy keå chuyeän cho tao nghe, tao khoaùi nghe chuyeän tình, maø maøy maø vieát truyeän tình chaúng choù naøo ngöûi noåi. Meï vieát gì toaøn laø ñó ñieám vôùi giang hoà ñoïc maø thaáy khieáp, chaéc ngöôøi ta phaûi töôûng töôïng ra maøy laø moät thaèng laäu giang mai, cuø ñinh thieân phaùo. Nguyeân chæ cöôøi, vì chaøng bieát baïn, chæ laø moät thaèng ñó caùi moàm. Nguyeân nhaéc nhôû baïn: -Naøy ñöøng boû bom phaù haïnh phuùc cuûa tao nheù. -Mieãn laø maøy bieát ñieàu vôùi tao. -Tao luùc naøo maø chaúng bieát ñieàu vôùi maøy. Caû hai cuøng cöôøi, moät buoåi chieàu , moät buoåi toái vui veû. * Coøn tieáp

- Naêm 1946 tham gia khaùng chieán choáng Phaùp taïi tænh Thöøa Thieân. - Naêm 1949, sau khi coù giaûi phaùp Baûo Ñaïi, chính quyeàn Quoác Gia Vieät Nam ra ñôøi, nhöõng thaønh phaàn khaùng chieán khoâng Coäng Saûn ñaõ trôû veà hôïp taùc vôùi Quoác Gia. Anh Nguyeãn Ngoïc Cöù vaø moät soá anh em trong haøng nguõ khaùng chieán ñaõ trôû veà Hueá vaø tham gia Löïc Löôïng Nghóa Duõng Ñoaøn. Ña soá anh em só quan trong Löïc Löôïng Nghóa Duõng Ñoaøn ñaõ tham gia Ñaûng Ñaïi Vieät taïi Hueá, Quaûng Trò. Naêm 1954, Ñaïi UÙy Nguyeãn Ngoïc Cöù thuoäc Löïc Löôïng Nghóa Duõng Ñoaøn tænh Quaûng Trò ñöôïc oâng Traàn Ñieàn, Tænh Tröôûng Quaûng Trò, ñeà cöû laøm Tieåu Ñoaøn Tröôûng kieâm Quaän Tröôûng Ba Loøng, ñeán tieáp thu chieán khu cuõ cuûa Vieät Minh sau hieäp ñònh Geneøve 20 Thaùng Baûy 1954 ñeå laïi. - Muøa Xuaân naêm 1955, vì baát ñoàng vôùi chính saùch cuûa Thuû Töôùng Ngoâ Ñình Dieäm, neân Löïc Löôïng Nghóa Duõng Ñoaøn ñaõ ly khai, laäp Chieán Khu Ba Loøng ñeå phaûn ñoái. Sau vuï naøy, Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng ôû mieàn Trung bò ñaøn aùp. Moät soá ñaûng vieân Ñaïi Vieät coù lieân quan ñeán vuï Ba Loøng bò baét giam vaø bò ñöa ra xeùt xöû tröôùc toøa aùn. Anh Nguyeãn Ngoïc Cöù vaø caùc baïn ñaõ bò tuø töø 1955 ñeán khi Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm bò laät ñoå (ngaøy muøng 01 Thaùng Möôøi Moät 1963). - Sau vuï chænh lyù 30 Thaùng Tö 1964, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù vaøo laøm vieäc taïi phuû Phoù Thuû Töôùng Ñaëc Traùch Bình Ñònh (do Baùc Só Nguyeãn Toân Hoaøn laõnh ñaïo) vaø ñöôïc bieät phaùi veà laøm phuï taù taïi Trung Taâm Huaán Luyeän Caùn Boä Bình Ñònh Noâng Thoân (truï sôû ñaët taïi Saân Vaän Ñoäng Töï Do, Hueá). Thaùng Naêm 1965, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù ñaõ coù coâng trong vieäc toå chöùc bieåu tình taïi Thöøa Thieân vaø Quaûng Trò, uûng hoä Tuyeân Ngoân 9 Ñieåm cuûa oâng Haø Thuùc Kyù, ñoøi thöïc hieän ñaïi ñoaøn keát quoác gia,

baàu cöû Quoác Hoäi Laäp Hieán vaø caùc caûi caùch veà kinh teá, chính trò, vaên hoùa giaùo duïc taïi Mieàn Nam Vieät Nam. Ngaøy 25 Thaùng Möôøi Hai naêm 1965, Ñaûng Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng ñoåi teân thaønh Ñaïi Vieät Caùch Maïng. Khi Tænh Ñoaøn Xaây Döïng Noâng Thoân Thöøa Thieân ñöôïc thaønh laäp, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù ñöôïc ñöa qua laøm Phuï Taù Tænh Ñoaøn Tröôûng. Naêm 1967, trong cuoäc baàu cöû Toång Thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù ñaõ töø chöùc Phuï Taù Tænh Ñoaøn Tröôûng Xaây Döïng Noâng Thoân Thöøa Thieân ñeå phuï traùch Tænh Ñaûng Boä Ñaïi Vieät Caùch Maïng tænh Thöøa Thieân vôùi chöùc vuï bí thö, vaø coâng khai vaän ñoäng cho lieân danh öùng cöû vieân ñoái laäp Haø Thuùc Kyù vaø Nguyeãn Vaên Ñònh. Naêm 1968, sau Teát Maäu Thaân ôû Hueá, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù ñöôïc chính quyeàn tænh Thöøa Thieân môøi trôû laïi giöõ chöùc Tænh Ñoaøn Phoù Xaây Döïng Noâng Thoân. Ít laâu sau, anh ñöôïc ñöa leân laøm Tænh Ñoaøn Tröôûng. Luùc ñoù, ña soá Caùn Boä Xaây Döïng Noâng Thoân ñaøo nguõ, tình hình an ninh ôû noâng thoân Thöøa Thieân bò Vieät Coäng thao tuùng, phaù roái khaép nôi, caùn boä xaõ aáp phaûi boû laøng chaïy leân Hueá. Khoaûng 300 caùn boä cuûa Ñaïi Vieät Caùch Maïng taïi tænh Thöøa Thieân vaø Hueá bò Vieät Coäng saùt haïi vaø khoaûng treân 5,000 ñoàng baøo ñaõ bò gieát cheát moät caùch daõ man trong thaønh phoá Hueá, choân chung trong caùc haàm choân taäp theå... Anh Nguyeãn Ngoïc Cöù ñaõ ñöùng ra keâu goïi anh em Caùn Boä Xaây Döïng Noâng Thoân taäp hoïp laïi vaø ra söùc hoaït ñoäng ñeå chieám laïi noâng thoân. Töø Muøa Heø naêm 1968 ñeán Muøa Heø 1972, tænh Thöøa Thieân ñöôïc xem laø soá moät trong Keá Hoaïch Bình Ñònh Noâng Thoân vaø Chieán Dòch Phöôïng Hoaøng. Naêm 1972, khi Ñaûng Daân Chuû cuûa Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu ra ñôøi, vì trung Tieáp trang B3

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 8 Neùt maët oâng ta laïnh luøng. Tina ngoài caïnh Haân. Haân naém laáy thaønh baøn, naøng ñang chôi vôi treân khoaûng khoâng cuûa söï sôï haõi. Maét Haân hoa leân khi ngöôøi y taù caàm chieác ñuõa daøi baèng inox xoû vaøo coïng daây cao su maøu ñoû... Haân chuïp baøn tay Tina. Naøng khoâng theå traùnh khoûi noãi chua chaùt. Mình laø ngöôøi con gaùi bò ñaïo ñöùc leân aùn - Haân nghó. - Caùi thaân ñaøn baø thaûm laém - gioïng Tina xa vaéng.

Moät ngöôøi tuø chính trò vöøa naèm xuoáng trong coâ ñôn Tieáp trang B2

thaønh vôùi Ñaûng Ñaïi Vieät Caùch Maïng, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù khoâng chòu boû Ñaïi Vieät ñeå theo Ñaûng Daân Chuû, neân ñaõ töø chöùc Tænh Ñoaøn Tröôûng Xaây Döïng Noâng Thoân Thöøa Thieân. Thôøi gian naøy anh ñang laø Phuï Taù Toång Boä Toå Chöùc, ñaëc traùch Lieân Tænh Ñaïi Vieät Caùch Maïng Thöøa Thieân - Quaûng Trò. Sau ngaøy 30 Thaùng Tö 1975, anh bò chính quyeàn Coäng Saûn tænh Thöøa Thieân baét vaø bieät giam taïi Lao Xaù Thöøa Phuû, Hueá, moät thôøi gian. Hình cuûa anh vaø moät soá ngöôøi khaùc ñaõ ñöôïc in treân bích chöông, ñem daùn khaép trong thaønh phoá Hueá ñeå thoâng baùo cho daân chuùng bieát: “Nhöõng teân aùc oân choáng coäng, nôï maùu vôùi nhaân daân, vôùi caùch maïng ñaõ bò baét”. Khoaûng 1976, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù bò ñöa ra lao ñoäng khoå sai taïi traïi tuø caûi taïo Bình Ñieàn (Thöøa Thieân). Naêm 1988, anh Nguyeãn Ngoïc Cöù ñöôïc tha veà, vaø naêm 1992, anh ñöôïc ñònh cö taïi Hoa Kyø theo dieän Tî Naïn Coäng Saûn. Ñöùa con trai duy nhaát cuûa anh ñaõ coù vôï con neân phaûi ôû laïi. Vôï anh ñaõ cheát taïi Vieät Nam. Anh ñaõ laàn löôït cö truù taïi Denver (Colorado), Stacton (Baéc California) vaø Seattle. Töø 1992 ñeán 2002, anh tieáp tuïc hoaït ñoäng cho Ñaûng Ñaïi Vieät Caùch Maïng taïi Hoa Kyø, phuï traùch Toång Boä Toå Chöùc. Muøa Xuaân naêm 2003, anh bò beänh naëng, phaûi giaûi phaãu vaø bò hoân meâ moät thôøi gian. Sau khi hoài tænh, söùc khoûe cuûa anh moãi ngaøy moät suy yeáu. Maáy thaùng gaàn ñaây, anh phaûi vaøo ñieàu trò taïi nursing home ôû Seattle (Washington State). Anh qua ñôøi taïi Seattle luùc 7 giôø 45 PM toái 27 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004 (nhaèm ngaøy 16 Thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân), höôûng thoï 76

Haân sôï ñeán cuoáng cuoàng khi naøng nghó: moät maïng soáng tieàm taøng chuùt nöõa ñaây seõ rôøi khoûi cô theå Haân laøm naøng thaáp thoûm ruøng mình. Tina ñöa tay leân ñôõ laáy buïng Haân. Hai haøm raêng Haân caén vaøo nhau, khi vò y taù ñoù ñöa caây ñuõa baèng inox vaøo trong cöûa mình cuûa naøng. OÂng ta keïp ñoâi ñuøi traàn truïi, laïnh ngaét cuûa ngöôøi con gaùi ñang caén raêng, eãnh xöông soáng leân chòu ñöïng. Haân naém tay Tina ñeå laáy nghò löïc. Nhìn neùt maët thaûn nhieân cuûa ngöôøi baïn vong nieân cuûa naøng, nieàm lo aâu cuûa Haân vôi daàn. Haân naèm vöøa taàm maét cuûa caùi baøn ñeøn ôû ñaàu giöôøng, phuû lôùp buïi. Ngöôøi ñaøn baø böôùc ñeán, muï ta maëc aùo maøu ñen coù chaám ñoû. Nghe caùch xöng hoâ anh anh em em, Haân ñoaùn hoï laø vôï choàng. Muï lieác nhìn Tina cöôøi muõm mæm. Hình nhö hoï quen nhau laâu roài. Coù leõ Tina laø khaùch haøng ruoät cuûa hai vôï choàng gaõ y taù? - Coâ laïi “dính” nöõa haû coâ Tina? - ÖØ, chaùn quaù. Môùi hoâm thaùng tröôùc maø baây giôø laïi tôùi nöõa. Ngöøng moät luùc Tina ñuøa: - Hai oâng baø thaáy tui “toát naùi” khoâng? Nuï cöôøi cuûa muï vôï gaõ y taù ñöôïm moät chuùt

tuoåi. Trong luùc ñoù, con trai cuûa anh (môùi sang Hoa Kyø sau naøy) ñang treân ñöôøng laùi xe ñeán Texas vaø ngöôøi con gaùi ñang laøm vieäc taïi Canada. Anh qua ñôøi trong caûnh coâ ñôn, laïnh luøng, khoâng coù moät ngöôøi thaân beân caïnh! Thaät quaù thöông taâm! Baïn beø ñöôïc baùo tin ñaõ chaïy ñeán giuùp. Con gaùi anh töø Candada ñeán nhaän xaùc cha roài gôûi vaøo nhaø quaøn ñôïi ngaøy Thöù Ba 30 Thaùng Möôøi Moät 2004 môùi laøm Leã Phaùt Tang vaø Nhaäp Quan. Chaùu phaûi trôû veà Canada ñeå thu xeáp vieäc nhaø vaø tieàn baïc. Ngaøy Chuùa Nhaät 05 Thaùng Möôøi Hai 2004: Leã Tieãn Bieät vaø Hoûa Thieâu. Tro coát seõ ñöôïc ñöa veà Vieät Nam, an taùng caïnh moä vôï cuûa anh laø chò Leâ Thò Y, taïi laøng Vaên Xaù, Höông Traø, Thöøa Thieân. Baïn beø baø con quen bieát vôùi anh, muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: 1. Mrs. Nguyeãn Ngoïc Laân, tel: 604-939-8021. 565 Cotton Woods Avenue Coquitlam BC, V 3 J 2 S 3 Canada 2. Mr. Phan Rang, tel: 206-335-3891. 3018 S. Holly Street Seattle, WA 98108 USA Xin caàu chuùc cho höông hoàn anh sôùm ñöôïc veà nôi vónh phuùc, gaëp laïi oâng baø toå tieân vaø vôï cuõng nhö baïn beø ñaõ khuaát. Westminster, ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät 2004 Nguyeãn Lyù-Töôûng

Saigon City Market Place... Tieáp trang B1

cuõng hoûi thaêm maõi bao giôø chôï môû cöûa. Thaáy baø con thöông meán vaø tin töôûng uûng hoä nhö vaäy, chuùng toâi vöøa möøng vaø vöøa lo.” - Taïi sao laïi vöøa möøng vaø

lo? OÂng Traàn Duõ: Möøng laø vì ñoàng höông ñaõ tin töôûng vaø yeâu meán chuùng toâi, töø nhöõng ngaøy ñaàu khai tröông ngoâi chôï Little Saigon cho ñeán Thuùy’s Food To Go hay ngoâi chôï ñöôïc nhieàu quyù baø noäi trôï tin töôûng vaø uûng hoä ñoâng ñaûo laø AÙ Chaâu hieän nay. Thaáy baø con thöông meán nhö vaäy, chuùng toâi caøng thaáy coù boån phaän vaø traùch nhieäm naëng neà hôn phaûi laøm sao ñeå xöùng ñaùng vaø khoâng phuï loøng quyù khaùch khi ñaët chaân vaøo chôï chuùng toâi. Ngoaøi nhöõng vaán ñeà nhö maët haøng phaûi töôi, haàu nhö ñöôïc giao tröïc tieáp moãi ngaøy nhö haûi saûn, thòt, rau vaø hoa quaû... Chuùng toâi cuõng naâng cao tieâu chuaån phuïc vuï khaùch haøng, nhaõ nhaën, aân caàn ñeå taïo moät aán töôïng toát khi khaùch haøng ñeán mua saém. - Xin hai anh cho bieát lyù do hình thaønh ngoâi chôï Saigon City Market Place naøy. Nhaát laø ñoái vôùi anh Nguyeãn Minh Chieâu, anh ñaõ thaønh coâng vôùi Coâng Ty Thöïc Phaåm Taây Hoà nay laø laàn ñaàu tieân anh tham gia vaøo thöông tröôøng kinh doanh ngaønh chôï? OÂng Nguyeãn Minh Chieâu: Daï ñuùng, sau khi thaønh coâng ôû Coâng Ty Taây Hoà, chuùng toâi quyeát ñònh môû roäng theâm nghieäp vuï, toâi ñaëc bieät chuù troïng ñeán ngaønh sieâu thò, vì ñaây laø moät tieàm naêng, söï thaät chuùng toâi chöa bao giôø khai thaùc heát vôùi söï mua saém cuûa baø con. Hoûi: Nhöng hieän taïi coù raát nhieàu chôï Vieät Nam trong khu vöïc Little Saigon naøy, caùc anh nghó sao? OÂng Nguyeãn Minh Chieâu: Chuùng toâi khoâng e ngaïi vôùi söï caïnh tranh. Moãi chôï coù moät phöông caùch vaø ñöôøng loái hoaït ñoäng rieâng ñeå phuïc vuï khaùch cuûa mình, khoâng noùi veà söï may maén hay thôøi cô, chuùng toâi ñaõ naém ñöôïc moät soá lôïi ñieåm hôn caùc chôï khaùc trong khu vöïc. Hoûi: Anh coù theå giaûi thích

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 cay nghieät. Ñoâi moâi muï to maøu ñoû ñaäm. Tina quay sang Haân: - Laàn ñaàu tieân chò ñeán ñaây cuõng sôï cuoáng cuoàng. OÂng y taù ñaët chieác ñuõa saâu vaøo cöûa mình Haân: - Em raùng chòu khoù moät chuùt. Haân laëng nhìn Tina caûm nhaän chieác ñuõa len vaøo da thòt mình. Gaõ caàm caây ñuõa inox ngoaùy maáy voøng. Haân caûm thaáy sôï haõi hôn ñau ñôùn. Hình nhö coù tia maùu chaûy daøi theo moâng naøng. Caây ñuõa ñoù nhö noâ giôõn, böùt caû coäi reã vaø töùc töôûi saép tuoâng ra ngoaøi nguoàn soáng nhaãn naïi trong Haân. Haân khoâng coøn phí söùc choáng traû côn ñau, hai baøn tay naøng buoâng loûng daàn. Naøng chæ nghe chieác ñuõa noâ giôõn trong taän cuøng saâu kín cuûa thaân theå Haân maø khoâng nghe thaáy moät chuùt ñau ñôùn naøo. - Xong roài! - gioïng Tina phôi phôùi. Gaõ y taù: - Caùi thai naøy ñöôïc hôn hai thaùng. Muï vôï nhìn xuoáng maët Haân: - Khoâng ñau phaûi khoâng, em gaùi? Haân gaät ñaàu. Gaõ y taù ñôõ naøng ngoài daäy. Muï vôï mang cho Haân ly nöôùc traø noùng vaø maáy vieân thuoác khaùng sinh: - Bao giôø em thaáy coù gì khaùc laï, haõy trôû laïi ñaây nghen - muï vôï gioïng ngoït ngaøo khi roõ hôn khoâng? OÂng Nguyeãn Minh Chieâu: Ñoù laø chuùng toâi coù nhöõng coâng ty wholesale, neân tröïc tieáp coù theå laøm thaønh giaù haï cho khaùch haøng mua saém ñöôïc mua tröïc tieáp vôùi giaù haï nhaát khoâng qua trung gian nhö caùc chôï khaùc. Coøn veà vaán ñeà hình thaønh ngoâi chôï Saigon City toâi nghó anh Traàn Duõ coù theå trình baøy cho anh roõ raøng hôn. OÂng Traàn Duõ: Thöa anh, cuõng nhö quyù ñoàng höông ñaõ uûng hoä chuùng toâi trong nhieàu naêm qua. Söï thaät ñieàu ñaàu tieân trong ñaàu toâi vaø anh Chieâu nghó ñeán khi thaønh laäp chôï Saigon City naøy laø ñòa ñieåm. Nhö anh cuõng bieát, khu vöïc Little Saigon chuùng ta ngaøy moät môû roäng hôn vôùi söï baønh tröôùng kinh doanh cuûa ngöôøi Vieät, maø khu vöïc chôï Little Saigon naøy quaù toát vaø thuaän tieän, ngay giöõa ngaõ tö Brookhurst vaø Mc Fadden. Ñaây laø ngoâi chôï Ralph cuûa Myõ ngaøy xöa, vôùi dieän tích roäng lôùn, ñaëc bieät nhaát laø vaán ñeà parking thoaûi maùi, baø con vöøa tieän lôïi ñuû moïi maët. Bôûi vaäy, chuùng toâi nghó neáu ñeå loït vaøo tay ngöôøi Myõ khaùc thì thaät laø uoång vaø ñòa ñieåm ñoù seõ bò ñöùt quaõng cho khu Little Saigon naøy, neân chuùng toâi ñaõ mua cô sôû ñoù vaø thaønh laäp chôï, chöù khoâng phaûi thueâ. Hoûi: Nhö vaäy, khu thöông maïi ñoù do ngöôøi Vieät laøm chuû? OÂng Nguyeãn Minh Chieâu: Ñuùng vaäy, chuùng ta coù theâm moät khu kinh doanh cuûa ngöôøi Vieät trong Quaän Cam naøy. OÂng Traàn Duõ: Ngoaøi yeáu toá khoâng laøm cho söï baønh tröôùng khu vöïc kinh doanh do ngöôøi Vieät. Toâi vaø anh Nguyeãn Minh Chieâu, chuùng toâi coøn muoán nghó ñeán vieäc ñaøo luyeän cho theá heä sau naøy, nhöõng con chaùu trong hai gia ñình vôùi söï tuoåi treû haêng say ñöùng ra noái tieáp truyeàn thoáng kinh doanh, hoïc hoûi, chuùng toâi hy voïng moät thôøi gian sau, theá

Haân ñöa cho muï ta tieàn thuø lao. Tina baûo Haân ra phoøng ngoaøi ñôïi. Ñaây laø laàn thöù tö Tina ñeán ñaây. Theo lôøi Tina noùi, sau khi truïc caùi thai ra roài chæ trong vaøi tieáng ñoàng hoà laø coù theå veà nhaø, khoâng ai coù theå bieát, vaø chæ caàn nghæ ngôi trong vaøi ngaøy laø seõ trôû laïi bình thöôøng. Ñeâm ñoù côn aùc moäng laøm Haân chaäp chôøn vaø thöùc giaác maáy löôït. Naøng naèm trong kyù tuùc xaù taàng döôùi ñeám thôøi khaéc qua mau ñeå chôø saùng. - Maøy nguû chöa haû Haân? - ÔØ, sao tao khoù nguû quaù! - Boä maøy naèm chieâm bao thaáy ma röôït maøy hay sao maø maøy heùt om soøm vaäy? Haân im laëng. Giöõa ñoâi ñuøi cuûa naøng, chaát nöôùc leånh loaõng ræ raû tuoân ra moãi ñôït ñaåy Haân vaøo côn meät laû. Moà hoâi naøng laïnh ngaét ræ töø chaân toùc, chaân loâng. Moãi moät ñôït nhö boùp thaét vuøng buïng cuûa Haân. “Neáu thaáy coù ñieàu gì laï haõy quay laïi - muï vôï gaõ y taù ñaõ daën nhö vaäy”. Haân nhìn leân ñoàng hoà treo treân töôøng. Giôø naøy coøn xe coä gì ñeå ñi ñaây? - Ñieäp! - Gì vaäy? - Maøy ñöa tao ñi beänh vieän coù ñöôïc khoâng? - Maøy bò sao? Coøn tieáp

heä nhöõng ngöôøi nhö toâi vaø anh Chieâu coù theå an taâm giao traùch nhieäm cho caùc em, maø ñeå mình raûnh tay laøm nhöõng coâng vieäc töø thieän nhö hieän nay toâi ñang laøm laø giuùp ñôõ nhöõng ñoàng baøo thieáu may maén ôû queâ nhaø hay nhöõng ngöôøi ñaùng thöông taät nguyeàn cho cuoäc soáng hoï coù yù nghóa hôn. Cuõng nhö anh Chieâu ñaây, laø moät maïnh thöôøng quaân cho caùc hoäi ñoaøn ngöôøi Vieät ôû ñaây. Nhaát laø trong vaán ñeà coá gaéng giöõ gìn vaên hoùa hay phong tuïc nhö hoäi coå nhaïc ôû haûi ngoaïi v.v... Hoûi: Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm maø ngoâi chôï Saigon City Market Place coù nhö laø nhôø wholesale neân coù theå baùn haøng töôi vaø giaù haï nhö caùc chôï khaùc, hai anh coù theå cho bieát chôï coù theâm yeáu toá ñaëc ñieåm naøo nöõa khoâng? OÂng Nguyeãn Minh Chieâu: Nhö anh cuõng ñaõ bieát, ñòa ñieåm naøy tröôùc ñaây laø moät ngoâi chôï Myõ raát lôùn, vôùi dieän tích roäng raõi nhö theá, cho neân chuùng toâi quyeát ñònh nôùi roäng vieäc kinh doanh laø coù treân 20 cöûa haøng buoân baùn khaùc nhau trong chôï nhö: Nhaø haøng, food to go, quaày myõ phaåm, tieäm saùch baùo, baêng nhaïc... Moãi tieäm kinh doanh moät ngheà khaùc nhau neân khoâng sôï bò truøng hôïp vôùi khaùch haøng. Ñaây cuõng laø moät yeáu toá thuaän lôïi cho baø con vì khi ñi chôï, chuùng ta coù theå ñeán moät nôi maø mua saém ñuû taát caû. Ngoaøi ra chuùng toâi cuõng xin löu yù nhöõng vò muoán kinh doanh trong ngoâi chôï cuõng coù vaøi gian haøng coøn troáng, ñaây laø moät dòp may vaø tieän lôïi, vì khi chuùng ta kinh doanh trong chôï ñaõ coù moät löôïng soá khaùch ñeán ñoâng ñaûo mua saém moãi ngaøy. Quyù vò naøo neáu caûm thaáy thích neân lieân laïc ngay vôùi chuùng toâi ñeå giöõ choã, vì toâi nghó cô hoäi naøy seõ khoâng keùo daøi laâu nöõa. Vöøa ñi vöøa noùi chuyeän, chuùng toâi thaàm nghó thaät laø ñuùng vôùi teân Saigon City Market Plaza. Coù theå noùi, ñaây ñuùng laø moät ngoâi chôï kieåu maãu, khang trang roäng raõi, vaø

ñeïp nhaát trong vuøng. Hy voïng sau ngaøy khai tröông seõ laø nieàm haõnh dieän chung cho caû coäng ñoàng ngöôøi Vieät chuùng ta vôùi ngöôøi baûn xöù. Phoùng vieân: Hai anh coù theå cho bieát sô qua ngaøy khai tröông khoâng? OÂng Traàn Duõ: Nay ngoâi chôï coi nhö ñaõ xong, anh thaáy ñoù, taát caû haøng hoùa ñeàu ñaõ chaát leân xong. Ngaøy khai tröông, theo toâi nghó cuõng ñaõ gaàn keà. Theo döï ñònh, chuùng toâi seõ khai tröông vaøo ngaøy muøng 09 Thaùng Möôøi Hai vaøo ñuùng 12 giôø tröa. Hoûi: Anh coù theå noùi roõ, trong ngaøy khai tröông coù nhöõng gì ñaëc bieät? OÂng Traàn Duõ: Theo nhö thoâng leä, anh cuõng bieát trong ngaøy khai tröông, chuùng toâi coù toå chöùc moät buoåi leã ñeå taï ôn trôøi ñaát trong vaán ñeà kinh doanh, sau ñoù laø moät buoåi vaên ngheä vôùi nhieàu anh chò em ngheä só giuùp vui. Ñaëc bieät hoâm ñoù coù raát nhieàu söï hieän dieän cuûa nhöõng vieân chöùc trong chaùnh quyeàn Vieät vaø Myõ ñeán chia seû nieàm vui vôùi chuùng toâi. Nhöng quan troïng heát ñoù laø phaûi noùi ñeán söï tham döï cuûa quyù thaân höõu, quan khaùch vaø ñoàng höông ñaõ yeâu meán vaø uûng hoä chuùng toâi trong nhöõng naêm daøi vì leà loái vaø caùch phuïc vuï cuûa nhöõng ngoâi chôï do chuùng toâi laøm chuû. OÂng Nguyeãn Minh Chieâu: Vaø ñaëc bieät nhaát trong ngaøy khai tröông ñeå caûm taï quyù khaùch, ngoaøi phaåm chaát haøng phaûi töôi, toát vaø giaù haï hôn caùc ngoâi chôï khaùc trong vuøng. Chuùng toâi cuõng xin gôûi ñeán quyù ñoàng höông nhöõng moùn quaø taëng giaù trò nhö laø moät dòp ñeå chuùng toâi taï ôn quyù khaùch yeâu meán. Hoûi: Tröôùc khi chia tay, hai anh coù muoán gôûi gaém ñieàu gì ñeán ñoäc giaû hay ñoàng höông khoâng? OÂng Traàn Duõ: Daï... toâi xin ñaïi dieän cho ban giaùm ñoác cuûa Saigon City Market Place cuõng nhö chôï AÙ Tieáp trang B4

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Saigon City Market Place... Tieáp trang B3

Chaâu, Delta Food, Thuy’s Food to go, xin caûm taï söï thöông meán cuûa quyù ñoàng höông, chuùng toâi höùa seõ coá gaéng moãi ngaøy moät phuïc vuï toát hôn ñeå khoûi phuï loøng tin töôûng cuûa quyù vò vaø chuùng toâi xin laéng nghe yù kieán cuûa quyù vò ñeå ngoâi chôï Saigon City trôû thaønh moät ngoâi chôï chung cuûa taát caû moïi gia ñình trong söï thöông yeâu. Nguyeãn Minh

Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä... Tieáp trang B1

Hieàn Taøi Nguyeãn Trung Ñaïo, Quyeàn Ñaàu Toäc Ñaïo San Diego trình baøy nhöõng saéc thaùi rieâng cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. Nhaân dòp naøy khaùch tham döï coù dòp bieát qua cô caáu toå chöùc cuûa Ñaïo Cao Ñaøi, goàm coù 3 ñaøi: Cöûu Truøng Ñaøi, Hieäp Thieân Ñaøi vaø Baùt Quaùi Ñaøi. a. Cöûu Truøng Ñaøi goàm coù caùc chöùc saéc, chöùc vieäc vaø tín ñoà. Cöûu Truøng Ñaøi laø nôi Ñöùc Chí Toân laäp ra cho tín ñoà tu haønh, laäp coâng boài ñöùc, döôùi söï giaùo hoùa cuûa Chöùc Saéc Thieân Phong. Chöùc Saéc Cöûu Truøng ñaøi ñöôïc chia thaønh 3 phaùi: Phaùi Thaùi - töôïng tröng cho Ñaïo Phaät, Phaùi Thöôïng töôïng tröng cho Ñaïo Tieân vaø Phaùi Ngoïc töôïng tröng cho Ñaïo Nho. b. Baùt Quaùi Ñaøi laø phaàn voâ hình, laø linh hoàn cuûa Ñaïo,

ñaët döôùi quyeàn chöôûng quaûn cuûa Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc ñaáng thieâng lieâng Thaàn Thaùnh Tieân Phaät. Taïi Toøa Thaùnh Taây Ninh, nôi thôø caùc ñaáng ñöôïc goïi laø Baùt Quaùi Ñaøi. Caùc ñaáng thieâng lieâng naøy laø chö vò Giaùo Chuû cuûa Tam Giaùo, Nguõ Chi vaø Tam Traán. c. Hieäp Thieân Ñaøi laø phaàn baùn höõu hình, laø Chôn Thaàn cuûa Ñaïo, goàm coù 15 vò chöùc saéc cao caáp, chia laøm 3 chi: Chi Phaùp, Chi Ñaïo vaø Chi Theá. Quan khaùch say söa theo doõi vieäc toå chöùc cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä raát töôøng taän, thuyeát giaûng bôûi vò quyeàn Ñaàu Toäc khaû kính Nguyeãn Trung Ñaïo. Caên cöù vaøo phaàn trình baøy naøy chuùng ta ñöôïc bieát Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá ñaõ khai môû Ñaïo Cao Ñaøi taïi Thaùnh Thaát Taây Ninh, ngaøy Raèm Thaùng Möôøi naêm Bính Daàn (1926), tính ñeán nay ñaõ troøn 80 naêm. Tín ñoà Phaät Giaùo Cao Ñaøi khaép theá giôùi leân tôùi con soá haøng trieäu ngöôøi vaø vaãn aùp duïng nghieâm chænh Phaùp Chaùnh Truyeàn vaø Boä Taân Luaät. Vaøi ñaïi dieän quan khaùch vaø toân giaùo leân phaùt bieåu caûm töôûng, ñeà cao coâng ñöùc khai saùng vaø Ñaïo Cao Ñaøi ñaõ ñoùng goùp raát lôùn vaøo neàn vaên hoùa ña daïng cuûa ngöôøi Vieät Nam chuùng ta. Tieáp theo laø chöông trình taân coå nhaïc giuùp vui khaù phong phuù vaø quan khaùch duøng tieäc chay thanh ñaïm. NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN

nhaân, ngöôøi lao ñoäng, möùc thu nhaäp khoâng cao. Neáu vaøo quaùn caø pheâ saân vöôøn chaéc cuõng heát vaøi chuïc nghìn ñoàng tieàn nöôùc, vôùi hoï nhö vaäy laø ñaét ñoû. Trong khi ñoù, vieäc coù caùc coâng vieân hoaëc khu vöïc coâng coäng ñuû ñaûm baûo an ninh ñeå hoï coù theå ngoài taâm söï laø ñieàu raát hieám. Vì vaäy, caùc caëp tình nhaân muoán coù choã taâm söï rieâng tö thì hoï phaûi tìm ñeán nhöõng nôi thieáu an toaøn nhö caùc caùnh ñoàng,

khu ñaát hoang... Khu vöïc maø hoï choïn thöôøng vaéng ngöôøi qua laïi, xa nhaø daân, xa ñoàn coâng an, neân khi bò cöôùp taán coâng, naïn nhaân coù tri hoâ hoaëc coâng an ñeán nôi thì hung thuû ñaõ nhanh chaân laån mình vaøo boùng toái. Boïn cöôùp thöôøng raát thoâng thaïo ñòa hình khu vöïc vaø naém ñöôïc lai lòch caùc caëp tình nhaân phaàn lôùn ôû tænh khaùc ñeán, coù nhieàu ngöôøi khoâng ñaêng kyù taïm truù taïm vaéng neân khi gaëp phaûi söï coá hoï muoán trình baùo cô quan chöùc naêng nhöng laïi sôï phieàn phöùc ñaønh “ngaäm taêm”, coi nhö gaëp xui xeûo.

VIENTIANE 29-11.- Chæ laø moät nöôùc nhoû xíu so vôùi caùc nöôùc khaùc trong Hieäp Hoäi ASEAN nhöng Thuû Töôùng Lyù Hieån Long cuûa nöôùc naøy loan baùo soá tieàn 28.9 trieäu ñoâ la Singapore seõ vieän trôï cho 3 nöôùc Ñoâng Döông (Vieät Nam, Laøo vaø Cam Boát) vaø Mieán Ñieän nhaân dòp Ñaïi Hoäi Thöôïng Ñænh ASEAN ñang dieãn ra taïi Vientiane - thuû ñoâ Laøo Quoác. Leân tieáng trong cuoäc hoïp naøy, oâng Long cho hay Singapore seõ trieån haïn söï ñoùng goùp cuûa hoï theâm 3 naêm cho Saùng Kieán Hoäi Nhaäp ASEAN (IAI), töùc töø 2006 ñeán 2008. Saùng Kieán Hoäi Nhaäp ASEAN coù muïc ñích höôùng daãn vaø chuù troïng vaøo vieäc thu heïp khoaûng caùch phaùt trieån giöõa caùc nöôùc trong noäi vuøng

ASEAN. Chöông trình vieän trôï noùi treân seõ hôïp chung vôùi caùc chöông trình vieän trôï hieän coù nhö hoïc boång ñaïi hoïc, tu nghieäp taïi choã cuõng nhö chöông trình huaán luyeän quaûn trò cho caùc vieân chöùc cao caáp. OÂng cho hay vaán ñeà toaøn caàu hoùa thuùc ñaåy gia taêng caïnh tranh kinh teá. Bôûi caùc nöôùc khoâng theå töï laäp vaø soáng bieät laäp neân söï hoäi nhaäp trôû neân khaån thieát cho caùc nöôùc ASEAN muoán trôû neân caïnh tranh ñöôïc vôùi theá giôùi. Cuoái tuaàn qua, ñaïi dieän nhaø caàm quyeàn Haø Noäi leân tieáng keâu goïi caùc nöôùc giaàu coù trong Hieäp Hoäi ASEAN neân vieän trôï ñeå giuùp ñôõ cho caùc nöôùc laùng gieàng thu heïp daàn khoaûng caùch giaøu ngheøo trong khu vöïc. (N.T.)

Saøi Goøn:

Ngoài taùn ñaøo ôû choã vaéng hay bò caùc baêng cöôùp traán loät SAØI GOØN 30-11.- “Tình traïng caùc caëp tình nhaân bò cöôùp trong luùc ngoài taâm söï lieân tieáp xaûy ra ôû nhieàu nôi, nhaát laø caùc quaän, huyeän ngoaïi thaønh Saøi Goøn. Thuû ñoaïn cuûa boïn cöôùp khaù gioáng nhau, phaùt hieän caùc caëp tình nhaân ñang ngoài taâm söï choã vaéng veû vaøo ban ñeâm, chuùng xoâng ñeán khoáng cheá vaø cöôùp tieàn, xe maùy.” Baùo Coâng An thaønh Hoà keå chuyeän. CATP: Neáu naïn nhaân choáng cöï hoaëc tri hoâ, boïn chuùng saün saøng gaây thöông tích ñeå taåu thoaùt. Khi boïn cöôùp ñaõ “cao chaïy xa bay”, caùc caëp tình nhaân môùi hoaøn hoàn ñi trình baùo coâng an. Khuya 24 Thaùng Möôøi Moät 2004, anh Tröông Thieäu Vuõ (nguï Taân Thuaän Ñoâng, Quaän 7) chôû baïn gaùi ñeán moät choã khaù toái vaø vaéng treân ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh, quaän 7. Hai ngöôøi vöøa ngoài taâm söï boãng xuaát hieän 2 thanh nieân huøng hoå xoâng ñeán, ruùt dao ra keà vaøo coå 2 ngöôøi roài luïc tuùi cöôùp 1 ñieän thoaïi di ñoäng vaø ví tieàn taåu thoaùt. Tröôùc ñoù 0 giôø 30 phuùt ngaøy 22 Thaùng Möôøi Moät 2004, anh Phaïm Anh Trí chôû baïn gaùi Hoà Thò Tím ñi aên toái, khi ñeán tröôùc nhaø troï Hoa Ñaøo ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh thì bò 3 thanh nieân ñöùng chôø saün nhaøo tôùi chaën ñaàu xe. Ñaùm coân ñoà duøng dao khoáng cheá cöôùp cuûa anh Trí

vaø chò Tím 1 ñieän thoaïi di ñoäng, 1 daây chuyeàn, 1 nhaãn. Taïi huyeän Cuû Chi, luùc 1 giôø 30 phuùt ngaøy 22 Thaùng Möôøi Moät 2004, anh Voõ Minh Vuõ taâm söï cuøng baïn gaùi ôû gaàn caàu Phuù Cöôøng (xaõ Bình Myõ) bò moät nhoùm thanh nieân ñi xe gaén maùy aäp ñeán duøng dao uy hieáp vaø cöôùp xe maùy, ví tieàn. Naïn nhaân tri hoâ, coâng an xaõ Bình Myõ ñang treân ñöôøng tuaàn tra lieàn ñuoåi theo baét ñöôïc 3 teân, soá coøn laïi chaïy thoaùt. Nhöõng ñoái töôïng bò baét khai, tröôùc ñoù taïi moät nôi vaéng veû ôû huyeän Hoùc Moân, vôùi thuû ñoaïn töông töï ñaõ cöôùp xe maùy cuûa moät caëp tình nhaân. Ñaây chæ laø moät soá trong haøng loaït vuï aùn cöôùp taán coâng caùc caëp tình nhaân xaûy ra thôøi gian gaàn ñaây. Ñòa ñieåm thöôøng laø choã toái, vaéng veû ôû caùc khu vöïc ngoaïi thaønh, gaàn caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, nhaø troï coâng nhaân. Ñi moät voøng quanh caùc khu vöïc ôû Quaän 7, Quaän 12, Hoùc Moân, Bình Chaùnh, Thuû Ñöùc... deã daøng nhaän thaáy treân nhöõng caùnh ñoàng hay ven ñöôøng vaéng veû, raát nhieàu caëp tình nhaân daãn nhau ra taâm söï. Coù theå thaáy roõ nguyeân nhaân khieán tình traïng naøy trôû neân phoå bieán laø do söï sô hôû, maát caûnh giaùc cuûa caùc caëp tình nhaân. Phaàn lôùn nhöõng caëp daãn nhau ra choã toái, vaéng, laø coâng

Singapore vieän trôï cho Ñoâng Döông vaø Mieán

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SOÁNG KHOÛE WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

Nhaät Baûn laäp Lieân Ñoaøn Boùng Roå Nhaø Ngheà töø naêm 2005 TOKYO, Nhaät Baûn.- Nhaät Baûn seõ coù moät lieân ñoaøn boùng roå nhaø ngheà vaøo naêm tôùi, hy voïng coù theå thu huùt ñöôïc soá ñoâng khaùn giaû vaån thích moân theå thao naøy taïi Nhaät Baûn. Caùc traän ñaáu cuûa Giaûi Boùng Roå Nhaø Ngheà cuûa Hoa Kyø (NBA) vaãn ñöôïc chieáu ñeàu ñaën treân Ñaøi Truyeàn Hình Quoác Gia NHK cuûa Nhaät Baûn, vaø söï chuù yù ñeán moân boùng roà naøy caøng gia taêng trong thôøi gian gaàn ñaây, sau

Giaûi Boùng Troøn Nöõ Theá Giôùi U-19:

Ñoäi Ñöùc ñoaït chöùc voâ ñòch LEÂ THUÏY

BANGKOK, Thaùi Lan.Ñoäi tuyeån Ñöùc ñaõ ñoaït chöùc voâ ñòch cuûa Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn Nöõ Theá Giôùi daønh cho caùc nöõ caàu thuû döôùi 19 tuoåi (U-19), do Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi (FIFA) toå chöùc taïi Bangkok, Thaùi Lan, sau khi thaéng ñoäi tuyeån Trung Quoác vôùi tyû soá 2-0, hoâm Thöù Baûy 27 Thaùng Möôøi Moät 2004. Ñoäi tuyeån Hoa Kyø - ñöông kim Voâ Ñòch Theá Giôùi Nöõ naøy töø laàn sau cuøng, nay ñaõ bò tuït xuoáng haïng ba, sau khi thaéng ñoäi tuyeån Brazil 3-0, cuõng trong traän ñaáu vaøo hoâm Thöù Baûy 27 Thaùng Möôøi Moät. Kerri Hanks ñaõ môû tyû soá cho ñoäi Hoa Kyø vaøo phuùt 21. Caùc baøn coøn laïi do Megan Rapinoe vaø Angie Woznuk cuøng ghi ñöôïc.

Danh thuû Pele vaãn thích ñaù treân saân coû nhaân taïo

LONDON, Anh Quoác.- Cöïu danh thuû Brazil - Pele, cho bieát raèng, oâng ñaõ coù theå naâng cao ñöôïc thaønh tích ghi baøn cuûa mình, vöôït quaù soá baøn thaéng kyû luïc maø Pele ñaõ ghi ñöôïc trong ñôøi caàu thuû cuûa mình laø 1,282 baøn thaéng, neáu Pele ñaõ ñöôïc cho pheùp chôi treân saân coû nhaân taïo. Caùc caàu thuû AÂu Chaâu muoán vöôït ñöôïc thaønh tích naøy cuûa danh thuû Pele, giôø ñaây ñaõ coù cô hoäi ñeå thöû taøi cuûa mình, chính laø nhôø quyeát ñònh môùi nhaát cuûa Lieân Ñoaøn Boùng Troøn AÂu Chaâu (UEFA) cho pheùp caùc saân boùng cuûa AÂu Chaâu coù theå ñöôïc phuû kín baèng coû nhaân taïo trong caùc cuoäc tranh taøi vaøo muøa boùng tôùi ñaây. Caùc cuoäc tranh caõi veà vieäc lieäu coû nhaân taïo hay coû thieân nhieân laø toát hôn cho caùc caàu thuû ñaõ ñöôïc keùo daøi töø nhieàu thaäp nieân qua, rieâng Pele thì toû ra uûng hoä maïnh meõ saân coû nhaân taïo, vaø coøn tieán xa hôn qua vieäc ñeà nghò haõy duøng saân coû nhaân taïo ngay taïi Giaûi Boùng Troøn Theá Giôùi 2010 tôùi ñaây taïi Nam Phi. Giaùm ñoác chaáp haønh cuûa Lieân Ñoaøn Boùng Troøn AÂu

Voõ só karate - Jordan Donich, ñang taäp luyeän voõ vaøo buoåi chieàu taïi Hoà Ontario, gaàn Toronto.

Phi Chaâu:

Danh thuû Weah ra öùng cöû toång thoáng Liberia * Daân chuùng Liberia heát möïc thöông yeâu danh thuû naøy MONROVIA, Liberia.George Weah - töøng ñöôïc Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi (FIFA) choïn laø caàu thuû xuaát saéc nhaát trong naêm, ñaõ trôû veà queâ höông Liberia tan naùt vì chieán tranh cuûa mình, hoâm 24 Thaùng Möôøi Moät, ñeå chuaån bò cho vieäc ra öùng cöû toång thoáng, sau khi ñaát nöôùc cuûa Weah ñaõ coi caàu thuû naøy, nhö moät anh huøng daân toäc. Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi töøng choïn Weah laø caàu thuû xuaát saéc nhaát theá giôùi trong naêm 1995, khi ñaù trong thaønh phaàn moät ñoäi caâu laïc boä AÂu Chaâu, cuõng nhö ñaù trong thaønh phaàn ñoäi Liberia, sau ñoù hai naêm, laïi ñöôïc choïn laø Ñaïi Söù Thieän Chí cuûa UNICEF (Quyõ Nhi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác) ñeå giuùp ngaên chaën söï phaùt trieån vaø laây lan cuûa caên beänh nguy hieåm HIV/AIDS taïi Phi Chaâu, baèng ñöôøng loái giaùo duïc, huaán nghieäp, cuõng nhö giuùp phuïc hoài caùc lính treû thô töø caùc quoác gia Phi Chaâu, nhaát laø taïi Liberia, sau khi ñöôïc giaûi nguõ.

Weah ñaõ rôøi Monrovia thuû ñoâ Liberia, luùc ñoù môùi coù 20 tuoåi, ñeå theo ñuoåi moät söï nghieäp boùng troøn taïi AÂu Chaâu, duø vaäy Weah cuõng luoân nhôù veà queâ höông, vaø caùc noã löïc giuùp cho Liberia phaùt trieån veà caùc maët khaùc nhau, ñaõ khieán cho chính nguyeân Toång Thoáng Nam Phi Nelson Mandela phaûi goïi Weah, laø “nieàm haõnh dieän cuûa Phi Chaâu”. Giôø ñaây töø AÂu Chaâu trôû laïi queâ höông, Weah ñaõ ñöôïc nhieàu traêm ngaøn daân Liberia ra taän phi tröôøng ñoùn tieáp, vôùi nhöõng ñoaøn ngöôøi caàm côø, ñaùnh troáng, hoâ vang nhieàu khaåu hieäu, coi caàu thuû xuaát saéc naøy, nhö laø vò cöùu tinh cuûa daân toäc. Moät phuï nöõ coù teân laø Louise Sorwon, tham gia ñoaøn dieãn haønh, ñeå ñöa Weah vaøo trung taâm thuû ñoâ Monrovia, noùi moät caùch haõnh dieän: “Ñaây laø taân toång thoáng cuûa chuùng toâi ñoù.” Sorwon tieáp theâm: “Caùc chính trò gia cuûa ñaát

Boùng troøn: Tieàn ñaïo xuaát saéc Hoa Kyø, Landon Donovan sang ñaù cho ñoäi Bayer Leverkusen

SAN JOSE, California.Caàu thuû treû xuaát saéc nhaát cuûa Hoa Kyø hieän nay - Landon Donovan, 22 tuoåi, saép giaõ töø ñoäi Caâu Laïc Boä San Jose Earthquakes cuûa laøng boùng nhaø ngheà Hoa Kyø (MLS) ñeå sang ñaù cho ñoäi Caâu Laïc Boä Bayer Leverkusen, cuûa Ñöùc. Tieàn ñaïo Donovan - töøng ñöôïc baàu choïn laø caàu thuû xuaát saéc nhaát Hoa Kyø trong naêm, trong ba naêm lieân tieáp vöøa Tieáp trang B7 qua, ñaõ ñem laïi 2 chöùc voâ

ñòch laøng boùng Hoa Kyø cho ñoäi San Jose Earthquakes trong caùc muøa boùng 2001 vaø 2003, seõ baét ñaàu sang ñaù cho ñoäi Bayer Leverkusen, thuoäc caùc ñoäi boùng haïng nhaát cuûa laøng boùng Ñöùc (Bundesliga) keå töø Thaùng Gieâng 2005. Donovan tröôùc ñaây ñaõ kyù hôïp ñoàng vôùi ñoäi Bayer Leverkusen hoài Thaùng Hai 1999, khi luùc ñoù môùi coù 16 tuoåi, neân haàu nhö chöa ñöôïc tin caäy ñeå ñöa vaøo saân, khieán

Danh thuû George Weah, veà Liberia öùng cöû Toång Thoáng Liberia, maø nhieàu ngöôøi tin laø seõ ñaéc cöû.

nöôùc Liberia naøy ñaõ löøa chuùng toâi, gian doái vôùi chuùng toâi, gieát haïi caùc ngöôøi anh, chò em cuûa chuùng toâi, nhöõng ngöôøi treû cuûa chuùng toâi ñang ñau khoå, hoï khoâng coù gì ñeå aên, khoâng coù coâng vieäc ñeå laøm. Chuùng toâi tin töôûng söï quen bieát vaø uy tín roäng raõi cuûa Weah, seõ mang laïi cho chuùng toâi moïi thöù.” Weah, trong boä aâu phuïc maøu saäm, ñöùng ngay nôi coâng

khi moät ñaáu thuû Nhaät Baûn laø Yuta Tabuse, sang thi ñaáu trong thaønh phaàn ñoäi Phoenix Suns cuûa Lieân Ñoaøn Boùng Roå Nhaø Ngheà cuûa Hoa Kyø trong muøa naøy. Theo döï truø, Lieân Ñoaøn Boùng Roå Nhaø Ngheà Nhaät Baûn ( BJ - League) seõ baét ñaàu thi ñaáu ra maét vaøo Thaùng Möôøi Moät 2005, vaø luùc ñaàu seõ bao goàm caùc ñoäi boùng roå xuaát saéc cuûa caùc thaønh phoá nhö Tokyo, Osaka, Saitama, Oita, Sendai vaø Niigata.

Nhöõng dieãn bieán trong Cuoäc Thi Hoa Haäu Theá Giôùi 2004 HAÛI NAM, Trung Quoác.Ngaøy 18 Thaùng Möôøi Moät, Hoa Haäu Amy Guy (Xöù Wales) ñaõ ñoaït Giaûi Hoa Haäu Theå Thao, giaønh moät veù vaøo voøng baùn keát cuøng vôùi Hoa Haäu Nancy Randall (Hoa Kyø) - ngöôøi ñaàu tieân ñoaït Danh Hieäu Hoa Haäu Baõi Bieån (ngaøy 13 Thaùng Möôøi Moät). Trong phaàn thi Hoa Haäu Taøi Naêng dieãn ra vaøo ngaøy Thöù Baûy 20 Thaùng Möôøi Moät, danh hieäu hoa haäu ñaõ thuoäc veà ngöôøi ñeïp Shermain Jeremy (Antigua & Barbuda) vôùi lôøi ñaùnh giaù cuûa BGK “coâ ñaõ haùt baèng caû traùi tim vaø taâm hoàn”. Nhö vaäy 2 trong 5 veù ñöôïc vaøo thaúng voøng baùn keát coøn laïi laø Top fashion model (ngaøy 23 Thaùng Möôøi Moät), Giaûi Hoïc Boång (26 Thaùng Möôøi Moät). Ñeâm chung keát naêm nay coù söï goùp maët cuûa sieâu sao Lionel Richie, moät gioïng haùt haøng top trong suoát thaäp nieân 1980. OÂng ñaõ baùn gaàn 100 trieäu album, trong ñoù coù

22 album naèm trong top 10, 5 giaûi Grammy, moät giaûi Quaû Caàu Vaøng (chöa keå caùc giaûi aâm nhaïc Hoa Kyø vaø khaùn giaû bình choïn). Theo döï ñoaùn soá ngöôøi xem ñeâm chung keát qua truyeàn hình laø 2.3 tyû ngöôøi. Ñaõ xuaát hieän nhöõng thoâng tin ñaàu tieân veà Hoa Haäu Vieät Nam - Nguyeãn Thò Huyeàn, taïi Giaûi Hoa Haäu Theá Giôùi. Trang web ñeå bình choïn cho Hoa Haäu Vieät Nam laø: http://www.missworld.tv/ b i o / bio.sps?iBiographyID=11745 hoaëc: http:// missworldvote.streamos.com/ voteform.php Ñeán ngaøy 26 Thaùng Möôøi Moät, cuoäc bình choïn seõ dieãn ra qua heä thoáng ñieän thoaïi vaø SMS. * Baûng xeáp haïng töø caùc cuoäc thi saéc ñeïp treân theá giôùi cuûa trang web globalbeauty.com. Ñöùng ñaàu toaøn caàu naêm 2003 laø Venezuela, tieáp theo laø AÁn Ñoä Tieáp trang B7

Tieáp trang B7

Donovan caûm thaáy baát maõn vôùi ñoäi boùng Ñöùc naøy vaø ñaõ trôû laïi Hoa Kyø ñeå gia nhaäp thaønh phaàn ñoäi San Jose Earthquakes ngay khi khôûi ñaàu muøa boùng 2001. Chính huaán luyeän vieân ñoäi Bayer Leverkusen - Klaus Augenthaler, vaø moät soá giôùi chöùc cuûa ñoäi naøy, ñaõ lieân laïc vôùi Donovan ñeå môøi caàu thuû naøy trôû laïi ñaù cho ñoäi.(N. Chi)

Danh thuû boùng troøn Myõ Landon Donovan, sang ñaù cho ñoäi caâu laïc boä Ñöùc Bayer Leverkusen.

DAT


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Danh thuû Weah ra öùng cöû toång thoáng Liberia

Danh thuû Pele vaãn thích ñaù treân saân coû nhaân taïo

Tieáp trang B6

Tieáp trang B6

tröôøng chính cuûa thaønh phoá, phaùt bieåu tröôùc ñaùm ñoâng daân chuùng nhö sau: “Toâi keâu goïi toaøn daân Liberia haõy caàu nguyeän Thöôïng Ñeá, ñeå ngaøi coù theå giuùp mang laïi hoøa bình, oån ñònh cuõng nhö söï ñoàng taâm nhaát trí cho daân toäc cuûa chuùng ta.” Sau khi giaõ töø cuoäc ñôøi caàu thuû chuyeân nghieäp, Weah ñaõ vaän ñoäng caùc phe phaùi taïi Liberia, ñeå giuùp cho ñaát nöôùc ñöôïc an bình, giuùp cho caùc treû em ñeàu ñöôïc ñeán tröôøng hoïc, vaø cuõng coù luùc Weah ñaõ nhaän laøm huaán luyeän vieân kieâm nhaø taøi trôï cho ñoäi tuyeån boùng troøn quoác gia cuûa Liberia, boû tieàn tuùi thueâ phi cô cho ñoäi boùng naøy xuaát ngoaïi thi ñaáu, vaø coù luùc coøn boû tieàn tuùi ñeå traû löông cho caùc caàu thuû nöõa. Nhieàu traêm ngaøn daân ñaõ bò gieát trong cuoäc noäi chieán taïi quoác gia Taây Phi Chaâu naøy, töøng do caùc noâ leä Hoa Kyø ñöôïc traû töï do döïng leân, sau khi noù buøng noå töø naêm 1989, vaø sau nhieàu naêm chieán tranh, nhieàu caàu ñöôøng, heä thoáng phaân phoái ñieän, nöôùc, ñaõ bò phaù hoaïi naëng neà. Sau khi laõnh chuùa Charles Taylor bò ñaùnh tan, vôùi caùc söï hoã trôï cuûa quoác teá hoài Thaùng Taùm 2003, Liberia hieän ñöôïc ñaët döôùi söï coi soùc cuûa moät löïc löôïng hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác, ñoâng ñeán 15,000 ngöôøi. Moät chính phuû laâm thôøi ñaõ ñöôïc döïng leân sau ñoù taïi Liberia, do moät doanh gia ñöôïc loøng daân chuùng, Gyude Bryant, taïm ñieàu haønh, cho ñeán khi toå chöùc caùc cuoäc baàu cöû tìm ra moät vò toång thoáng môùi cho Liberia, vaøo naêm 2005. (LEÂ THUÏY)

Chaâu - Lars Christer Olsson, cho bieát vieäc cho pheùp duøng coû nhaân taïo seõ raát coù lôïi cho caùc quoác gia coù muøa khoâ keùo daøi hay muøa laïnh khaéc nghieät, khieán khoù coù theå “nuoâi” ñöôïc caùc baõi, saân coû thieân nhieân. Ngöôøi ta ñaõ baét ñaàu nghó ñeán vieäc söû duïng coû nhaân taïo töø nhöõng naêm cuûa thaäp nieân 1960, tuy nhieân khoâng deã gì ñöôïc chaáp nhaän, vì coù luaän ñieäu cho raèng, saân coû thieân nhieân, laø an toaøn, khoâng gaây thöông tích cho caùc caàu thuû khi ngaõ, nhöng coû nhaân taïo laïi deã gaây thöông tích cho caùc caàu thuû ôû moät maët naøo ñoù, khi bò ngaõ, vì coû nhaân taïo ñöôïc saûn xuaát töø nhöïa deûo, khoâng theå bò daäp, maø coù khi coøn cöùng nöõa. Nhöng giôø ñaây, sau nhieàu cuoäc nghieân cöùu vaø thöû nghieäm, coû nhaân taïo ñaõ thaät laø meàm deûo, vaø coù ñoä beàn cao, khieán chaéc chaén laø tieát kieäm ñöôïc nhieàu, khi söû duïng coû nhaân taïo cho caùc saân boùng, thay vì söû duïng coû thieân nhieân. Chính Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi (FIFA) sau khi xem xeùt vaø nghieân cöùu kyõ caøng ñaõ chaáp nhaän cho 16 coâng ty saûn xuaát coû nhaân taïo cho caùc saân boùng, vaø hieän nay ñaõ coù 80 saân cuûa AÂu Chaâu ñaõ ñöôïc phuû baèng coû nhaân taïo, nhö: Almelo - Hoøa Lan, Dunfermline - Scotland, Orebro Thuïy Ñieån, Salzbourg - AÙo... ñeàu naèm trong keá hoaïch troàng coû nhaân taïo thöû nghieäm cuûa Lieân Ñoaøn Boùng Troøn AÂu Chaâu. Hieän nay coû nhaân taïo ñöôïc saûn xuaát chuû yeáu töø cao su, sôïi nhöïa deûo vaø ñaát, khoâng ñoøi hoûi nhieàu söï chaêm soùc, nhaát laø khoâng caàn töôùi nöôùc, tieát kieäm ñöôïc quan troïng nguoàn nöôùc.

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

Vaøo ngaøy Chuû Nhaät 28 Thaùng Möôøi Moät 2004, töø 10 giôø saùng ñeán 1 giôø tröa, moät cuoäc bieåu döông söùc maïnh ñaõ dieãn ra voâ cuøng trang troïng vaø xuùc ñoäng taïi Coâng Vieân Cabravale Park, vuøng Cabramatta, thaønh phoá Fairfield, Sydney, UÙc Chaâu. Döôùi aùnh naéng choùi chang vaø noùng röïc cuûa Muøa Heø Sydney, treân 5,000 ngöôøi, ña soá laø ngöôøi Vieät, ñaõ teà töïu taïi coâng vieân ñeå tham döï hai nghi thöùc: Leã truy ñieäu caùc chieán só UÙc Vieät ñaõ hy sinh treân chieán tröôøng Vieät Nam (theo chöông trình ñaõ chuaån bò töø 2 thaùng qua), vaø cuoäc bieåu döông yù chí cöông quyeát cuûa ngöôøi Vieät taïi UÙc hoã trôï Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield trong vieäc giöõ vöõng cam keát luùc ban ñaàu vaøo ngaøy 30 Thaùng Chín 2004 laø thöôïng kyø vaø duy trì laù côø vaøng ba soïc ñoû tung bay vónh vieãn treân baàu trôøi Fairfield. Ñöôïc bieát, caùch ñaây vaøi thaùng, Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do keát hôïp vôùi Hoäi Cöïu Chieán Binh UÙc, ñaõ ñeä trình thænh nguyeän xin treo vónh vieãn laù côø Vieät Nam neàn vaøng ba soïc ñoû, vaø laù côø UÙc, treân boán coät côø chính thöùc taïi Coâng Vieân Cabra Vale Park, thaønh phoá Fairfield, nôi töôïng ñoàng hai ngöôøi lính UÙc Vieät ñaõ ñöôïc döïng vaø khaùnh thaønh treân 10 naêm nay vaøo

Treo côø vaøng vónh vieãn taïi Fairfield-Sydney ngaøy 31 Thaùng Taùm 1991. Nhö ñaõ neâu treân, vaøo ngaøy 30 Thaùng Chín 2004, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield ñaõ gôûi thô traû lôøi, ñoàng yù vieäc toå chöùc Leã Thöôïng Kyø UÙc Vieät ñöôïc döï truø vaøo ngaøy Chuû Nhaät 28 Thaùng Möôøi Moät 2004. Trong baûn thoûa thuaän, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá coøn ñoøi hoûi Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät chòu traùch nhieäm baûo trì caùc coät côø vaø laù côø coù theå hö hao theo naêm thaùng. Tuy nhieân, vì vaøi lyù do khoâng roõ raøng, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá ñaõ ñoåi yù vaøo giôø choùt, chæ caùch ngaøy chính thöùc thöôïng kyø hôn moät tuaàn leã, vaø ñoøi hoûi coäng ñoàng phaûi thöôïng kyø caùc laù côø UÙc, côø tieåu bang NSW, côø Thaønh Phoá Fairfield vaø côø Lieân Hieäp Quoác thay vì côø UÙc vaø côø Vieät neàn vaøng ba soïc ñoû nhö ñaõ thoûa thuaän. Sau caùc cuoäc hoäi hoïp khaån vôùi caùc vò ñaïi dieän Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät taïi NSW, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá ñaõ “nhöôïng boä”, baèng loøng cho thöôïng laù côø vaøng ba soïc ñoû NHÖNG chæ trong buoåi leã maø thoâi vaø seõ phaûi keùo xuoáng sau ñoù. Vaøi

thaønh vieân Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá cuõng cho bieát sôû dó hoï phaûi laøm nhö vaäy laø vì aùp löïc cuûa Boä Ngoaïi Giao vaø cuûa chính phuû tieåu bang NSW. Nhaän ra ñöôïc söï len loûi trong boùng toái cuûa Coäng Saûn Vieät Nam trong vieäc buoäc Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá phaûi mieãn cöôõng huûy boû cam keát trong saùng luùc ñaàu vôùi Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do laø hoã trôï vieäc thöôïng kyø laù côø vaøng, caùc vò laõnh ñaïo coäng ñoàng ñaõ töø choái söï “nhöôïng boä” naøy cuûa Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá. Vì vaäy, thay vì toå chöùc leã thöôïng kyø nhö ñaõ döï lieäu, coäng ñoàng ñaõ toå chöùc moät buoåi truy ñieäu chieán só UÙc Vieät vaø bieåu döông söùc maïnh cuûa coäng ñoàng, cöông quyeát hoã trôï Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá maïnh daïn giöõ vöõng lôøi cam keát ban ñaàu, cöôõng laïi aùp löïc cuûa caùc chính phuû lieân bang vaø tieåu bang, moät aùp löïc maø nguoàn goác chính chaéc chaén phaûi laø töø Coäng Saûn Vieät Nam. Caùc thænh nguyeän thö ñaõ ñöôïc phaân phoái vaø ñaõ thu thaäp ñöôïc hôn 5,000 chöõ kyù ngay taïi choã, ñoøi hoûi laù côø neàn

vaøng ba soïc ñoû phaûi ñöôïc tung bay vónh vieãn taïi Coâng Vieân Cabra Vale nhö ñaõ thoûa thuaän. Phaàn truy ñieäu caùc chieán só ñaõ ñöôïc toå chöùc raát quy moâ vaø caûm ñoäng vôùi cuoäc dieãn haønh cuûa caùc cöïu chieán binh UÙc Vieät trong caùc saéc phuïc quaân nhaân, caùc laù côø bieåu hieän cho caùc binh chuûng vaø caùc tieáng hoâ theo nhòp böôùc quaân haønh. Quaân nhaïc vaø baûn nhaïc truy ñieäu ñaõ ñöôïc ban nhaïc quaân ñoäi UÙc caát leân giöõa khung caûnh ngaäm nguøi nghieâm trang göûi ñeán caùc anh chieán só UÙc Vieät ñaõ anh duõng hy sinh trong chieán tröôøng Vieät Nam. Trong phaàn bieåu döông söùc maïnh coäng ñoàng hoã trôï Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá giöõ vöõng cam keát ban ñaàu, caùc vò chính khaùch ñaõ laàn löôït phaùt bieåu raát tích cöïc. OÂng Charlie Lynn, Daân Bieåu Ñaûng Töï Do Tieåu Bang NSW, cuõng laø moät cöïu chieán binh tham chieán taïi Vieät Nam, ñaõ ca ngôïi söï hieän dieän cuûa 5,000 ñoàng baøo saùt caùnh vôùi caùc ñaïi dieän Tieáp trang B8

Nhöõng dieãn bieán trong Cuoäc Thi Hoa Haäu Theá Giôùi 2004 Tieáp trang B6

(haïng I chaâu AÙ), Colombia, Myõ, Nam Phi (haïng I Chaâu Phi). Vieät Nam haïng 65 (haïng 15 Chaâu AÙ). Philippines raát thaønh coâng - xeáp thöù 7 toaøn caàu (thöù 2 Chaâu AÙ), Thaùi Lan xeáp haïng 44 (haïng 9 Chaâu AÙ). Vò trí cuûa Trung Quoác ñöôïc caûi thieän ñaùng keå nhôø tham gia cuõng nhö toå chöùc haàu heát caùc giaûi saéc ñeïp theá giôùi hai naêm qua, xeáp haïng 27 toaøn caàu vaø haïng 7 Chaâu AÙ.

DanchiArtGallery traân troïng giôùi thieäu

TRIEÅN LAÕM MYÕ THUAÄT Töø Thöù Baûy 4-12-2004 ñeán Chuû Nhaät 12 -12-2004 Vôùi caùc hoïa só:

ANN PHONG HOÀ ANH NGUYEÂN KHAI NGUYEÃN TÖÔØNG QUYÙ NGUYEÃN VIEÄT HUØNG NGUYEÃN ÑOÀNG NGUYEÃN THÒ HÔÏP

NGUYEÂN KHAI

ANN PHONG

taïi NGÖÔØI VIEÄT 14771-14772 Moran Street Westminster CA 92683 (714) 892-9414 (714) 348-9520 NGUYEÃN TÖÔØNG QUYÙ

Tieáp taân: Töø 10 am to 1 pm, Thöù Baûy, 4-12-2004 Môû cöûa moãi ngaøy töø Thöù Baûy 4-12-2004 ñeán Chuû Nhaät 12-12-2004: 10 am - 5 pm

NGUYEÃN THÒ HÔÏP NGUYEÃN ÑOÀNG

NGUYEÃN VIEÄT HUØNG

HOÀ ANH

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Treo côø vaøng vónh vieãn taïi Fairfield-Sydney Tieáp trang B7

coäng ñoàng trong vieäc ñaåy luøi aùp löïc töø beân ngoaøi muoán ngaên chaën Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi chính ñaùng cuûa cö daân. OÂng saün saøng hoã trôï moïi noã löïc cuûa coäng ñoàng trong vieäc naøy. OÂng Michael Hatton, Daân Bieåu Lieân Bang thuoäc Ñaûng Lao Ñoäng, cuõng ñaõ xaùc nhaän laù côø vaøng ba soïc ñoû, bieåu töôïng cho töï do vaø daân chuû, phaûi ñöôïc tung bay vónh vieãn taïi khuoân vieân naøy vì hai böùc töôïng ñoàng taïi ñaây laø hình aûnh cuûa caùc chieán só UÙc Vieät ñaõ hy sinh bao nhieâu xöông maùu cuõng chæ ñeå baûo veä laù côø aáy maø thoâi. OÂng Barry Tubner, Toång Thô Kyù Lieân Ñoaøn May Maëc taïi NSW, ñaõ maïnh daïn beânh vöïc coäng ñoàng ngöôøi Vieät vaø saün saøng hoã trôï Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá giöõ vöõng lôøi cam keát ban ñaàu. OÂng Frank Grady, Chuû Tòch Hoäi Cöïu Chieán Binh UÙc tham chieán taïi Vieät Nam, ñaõ tuyeân boá luoân saùt caùnh vôùi Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät ñeå baûo ñaûm chính nghóa phaûi ñöôïc toân troïng qua vieäc duy trì laù côø töï do vaø truyeàn thoáng cuûa Vieät Nam maø 504 ñoàng ñoäi cuûa oâng ñaõ phaûi hy sinh. Veà phía ngöôøi Vieät, ngoaøi dieãn vaên cuûa oâng Phan Ñoâng Bích, Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, coøn coù nhöõng chia seû cuûa caùc vò chuû tòch coäng ñoàng caùc nôi

khaùc nhö coâ Traàn Höông Thuûy, Chuû Tòch Coäng Ñoàng taïi Wollongong, oâng Leâ Coâng, Chuû Tòch Coäng Ñoàng taïi Canberra, caùc vò cöïu chuû tòch nhö oâng Buøi Troïng Cöôøng töø Queensland v.v... Ñaëc bieät, Baùc Só Nguyeãn Maïnh Tieán, vöøa töø phi tröôøng Sydney, sau moät chuyeán thaêm gia ñình taïi Canada, ñaõ ñeán thaúng hieän tröôøng ñeå tieáp lôøi raát huøng hoàn ñeå hoã trôï ñoàng baøo trong cuoäc chieán chính nghóa naøy. Caùc xöôùng ngoân vieân nhö: Baùc Só Nguyeãn Ñoã Thanh Phong, ñaïi dieän ban toå chöùc, anh Nguyeãn Hoaøng Thanh Taâm, ñaïi dieän Maïng Löôùi Tuoåi Treû Vieät Nam Leân Ñöôøng, coâ Nguyeãn Thò Tuyeát Nhung, ñaïi dieän Toång Hoäi Sinh Vieân Vieät Nam, anh Nguyeãn Vaên Thaân, ñaïi dieän Haäu Dueä Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa UÙc Chaâu, ñaõ thay nhau ñieàu khieån chöông trình moät caùch haøi hoøa vaø linh hoaït. Quyeän trong nhöõng lôøi giôùi thieäu chính khaùch phaùt bieåu laø nhöõng khaåu hieäu vang trôøi laøm nöùc loøng haøng ngaøn traùi tim Vieät Nam tham döï. Veà phía caùc quan khaùch ngöôøi Vieät, ngoaøi söï hieän dieän cuûa caùc vò cöïu Chuû Tòch Coäng Ñoàng NSW vaø phu nhaân nhö oâng baø Voõ Minh Cöông, oâng baø Traàn Thanh Phuùc, oâng baø Nguyeãn Vaên Thaân coøn coù söï hieän dieän cuûa oâng Voõ Ñaïi Toân, Toång UÛy Vieân Lieân Minh Quang Phuïc Vieät Nam, oâng Löu Töôøng Quang, Giaùm Ñoác Cô Quan Truyeàn Thoâng SBS, vaø ñoâng ñaûo caùc vò ñaïi dieän caùc hoäi

ñoaøn, ñoaøn theå taïi NSW. Caùc cô quan truyeàn thoâng UÙc taïi ñòa phöông cuõng coù maët. Caùc cô quan truyeàn thoâng Vieät ngöõ nhö Ñaøi Phaùt Thanh SBS, 2VNR, Vieät Nam UÙc Chaâu, Vieät Nam Sydney Radio, caùc baùo chí Vieät ngöõ nhö Saigon Times, Daân Vieät, Chieâu Döông, Vieät Luaän, Vaên Ngheä, Vieät Nam Thôøi Nay v.v... ñeàu hieän dieän ñaày ñuû. Xen keõ vôùi caùc lôøi phaùt bieåu treân laø phaàn vaên ngheä cuûa caùc ca só vaø nhieàu ban hôïp ca taïi Sydney. Coâ Myõ Linh ñaõ haùt xuaát saéc baøi quoác ca UÙc. Ban hôïp ca Boán Phöông raát trang troïng trong baøi quoác ca Vieät Nam khai maïc cho buoåi leã. Ca ñoaøn Coâng Giaùo Leâ Baûo Tònh trong baøi “Meï Vieät Nam Ôi Chuùng Con Vaãn Coøn Ñaây” cuûa Hoaøng Phong Linh vaø

Nguyeãn AÙnh Chín, baøi “Vieät Nam Vieät Nam” cuûa Phaïm Duy ñaõ laøm taêng khí theá ñoàng baøo trong cuoäc tranh ñaáu chung. Ban hôïp xöôùng Vieät Taân vôùi caùc khuoân maët treû döôùi söï ñieàu khieån cuûa nhaïc só Phan Vaên Höng ñeán töø Nam UÙc, ñaõ laøm nöùc loøng ngöôøi tham döï vôùi baøi “Baøi Ca Ñaïi Vieät” cuûa Baéc Phong vaø Phan Vaên Höng, vaø lieân khuùc “Theá Kyû Naøy Theá Kyû Cuûa Chuùng Ta” cuûa Voõ Hoaøng vaø Phan Vaên Höng. Ban hôïp ca Hoäi Cöïu Nöõ Sinh Tröng Vöông trong baøi “Anh Ñi Chieán Dòch Xa Vôøi” vaø moät baøi “bieåu töôïng” cho nöõ sinh Tröng Vöông, baøi “Coâ Gaùi Vieät” cuûa nhaïc só Huøng Laân ñaõ khôi daäy maïnh meõ tinh thaàn daán thaân nhaát laø nôi caùc phuï nöõ tham döï. Phaàn ñôn ca vôùi nhaïc só

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 Phan Vaên Höng trong baøi “Khaùt” vaø ca só Baûo Khaùnh vôùi caùc caâu hoø raát thích hôïp vôùi khung caûnh cuõng ñaõ goùp phaàn raát lôùn trong vieäc ñaåy maïnh tinh thaàn haêng say cuûa ñoàng baøo. Ñöôïc bieát vaøo toái Thöù Saùu 26 Thaùng Möôøi Moät 2004, vì Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá thay ñoåi quyeát ñònh quaù gaáp gaùp, chæ coøn 2 ngaøy cuoái, ban toå chöùc ñaõ khoâng kòp dôøi buoåi tieäc gaây quyõ ñeå xaây döïng vaø baûo toàn kyø ñaøi, neân vaãn tieán haønh böõa côm gaây quyõ quy tuï hôn 700 thöïc khaùch. Moïi ngöôøi ñaõ haân hoan ñoùng goùp, duø soá tieàn chöa coù cô hoäi ñöôïc söû duïng trong hieän taïi, nhöng chaéc chaén, vôùi ñaø tranh ñaáu khoâng ngöøng nghæ cuûa ñoàng baøo Sydney, soá tieàn naøy seõ ñöôïc söû duïng trong töông lai cho cuøng moät muïc

ñích: Xaây döïng vaø baûo toàn kyø ñaøi taïi Cabra Vale ñeå maõi maõi laù côø vaøng seõ tung bay treân neàn trôøi UÙc Chaâu. Moät chi tieát ñaëc bieät laø trong buoåi tieäc gaây quyõ naøy, coâ Nghò Vieân Sarah Trapla thuoäc Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield vaø coâ Julia Owen, Daân Bieåu Tieåu Bang, ñaõ khoâng ngôùt ca ngôïi noã löïc cuûa Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do trong cuoäc tranh ñaáu cho töï do vaø daân chuû taïi Vieät Nam vaø ñoøi hoûi laù côø töï do vaø truyeàn thoáng phaûi ñöôïc ghi nhaän. Trong buoåi leã töôûng nieäm vaø bieåu döông söùc maïnh ñeå hoã trôï Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield, thay vì laù côø vaøng ba soïc ñoû ñöôïc treo chính thöùc vaø vónh vieãn nguùt cao treân 4 coät côø nhö ñaõ thoûa thuaän, hai laù côø UÙc Vieät ñaõ Tieáp trang B10

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Cô quan nguyeân töû LHQ nöông tay trong nghò quyeát nguyeân töû Iran VIENNA, Austria - Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá - ñöôïc goïi taét laø IAEA, hoâm Thöù Hai ñaõ thoâng qua moät nghò quyeát khaù nheï tay veà vieäc theo doõi vaø kieåm soaùt quyeát taâm ngöng treä caùc chöông trình tinh cheá uranium cuûa Iran. Tuy nhieân, dö luaän theá giôùi vaãn aùi ngaïi veà vieäc lôøi cam keát cuûa Iran coù ñeå ra nhieàu loã hoång khieán hoï coù theå “phaù raøo.” Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá - IAEA (In-

Treo côø vaøng vónh vieãn taïi Fairfield-Sydney Tieáp trang B8

ñöôïc treo treân moät coät côø ñöôïc coäng ñoàng töï tuùc döïng leân nhö trong caùc buoåi leã khaùc cuûa coäng ñoàng. Buoåi leã treân dieãn ra giöõa moät röøng côø caàm tay cuûa ñoàng baøo. Ñoàng baøo ñaõ cöông quyeát khoâng chaáp nhaän söï “nhöôïng boä” nöûa vôøi cuûa Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá cho treo laù côø trong vaøi tieáng roài thaùo xuoáng, vì ñoù laø moät quyeát ñònh voäi vaøng cuûa Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá döôùi aùp löïc töø xa cuûa Coäng Saûn Vieät Nam. Vôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng taïi NSW, ñoàng baøo cöông quyeát khoâng theå naøo ñeå cho Coäng Saûn Vieät Nam aûnh höôûng ñeán moät quyeát ñònh cuûa moät Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá maø nhieäm vuï treân heát laø thoûa maõn caùc nhu caàu cuûa cö daân ñòa phöông. Luùc 1 giôø tröa, buoåi leã keát thuùc, ñoàng baøo ra veà trong trang nghieâm, höùa heïn moät ngaøy seõ trôû laïi khuoân vieân Cabra Vale, döï Leã Thöôïng Kyø chính thöùc ñeå laù côø vaøng ba soïc ñoû vónh vieãn bay treân neàn trôøi UÙc Chaâu. Thuøy Lan ghi nhaän töø Sydney 28 Thaùng Möôøi Moät 2004

cuï vaø nhaø maùy phaûi hoaøn toaøn khoâng hoaït ñoäng. Giaùm Ñoác Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá ternational Atomic Energy - Mohamed ElBaradei, ñaõ coá yù Agency), hoâm Thöù Hai ñaõ boû neù traùnh caâu hoûi veà vieäc lieäu phieáu sau khi moät giôùi chöùc cam keát khoâng thöû nghieäm cao caáp Iran ñeå loä cho theá giôùi thaáy raèng quoác gia cuûa oâng khoâng hoaøn toaøn cam LAÂM ÑOÀNG 30-11.- “Moät keát ngöng treä caùc sinh hoaït nöõ sinh lôùp 9 ôû xaõ vuøng saâu nguyeân töû. Phi Lieâng, huyeän Laâm Haø Hoa Kyø vaãn chuû tröông (Laâm Ñoàng), vì baát bình nhoû raèng Iran coù möu toan cheá vôùi coâ giaùo ñaõ boû hoïc. Vaøi bom nguyeân töû, ñaõ toá caùo thaùng sau, coâ hoïc troø ñeán Iran ñang trôû thaønh “moät tröôøng göûi “thieäp hoàng”. Caùc moái nguy cô moãi luùc moãi lôùn thaày coâ khoù xöû vì khoâng bieát hôn ñoái vôùi hoøa bình vaø an neân ñi döï tieäc cöôùi hay ninh theá giôùi”, hoâm Thöù Hai khoâng” - Theo baûn tin baùo ñaõ cho bieát, neáu khoâng vaän Thanh Nieân ngaøy 30 Thaùng ñoäng ñöôïc söï ñoàng thuaän Möôøi Moät 2004. quoác teá nhaèm ñöa Iran ra Baùo Thanh Nieân: ÔÛ thò Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp traán Mañagui, huyeän Ñaï Quoác, thì Hoa Kyø seõ haønh Hoai, ai cuõng bieát chuyeän veà ñoäng moät mình. Duyeân, sinh naêm 1987, khi Hieän nay vaán ñeà ôû choã lieäu ñang hoïc lôùp 9 tröôøng Iran coù höùa seõ khoâng vaän huyeän, lôõ “yeâu” anh Ngoïc haønh caùc nhaø maùy ly taâm ñeå cuøng khu phoá. Khoâng theå toå cheá uranim laøm nhieân lieäu chöùc ñaùm cöôùi cho con gaùi vì phaùt ñieän hoaëc cheá vuõ khí. nhö vaäy laø phaïm luaät vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu thì cho cuõng khoâng ñoàng yù ñeå con raèng Iran ñaõ ñoàng yù khoâng gaùi phaù thai, cha meï Duyeân vaän haønh moät nhaø maùy ly ñaønh chaáp nhaän cho Ngoïc taâm naøo caû. Nhöng Iran laïi veà ôû reå ñeå... chaêm soùc vôï noùi hoï muoán duøng 20 nhaø con. maùy cho muïc ñích nghieân ÔÛ thoân 2 xaõ Ñaï Oai, cöùu. huyeän Ñaï Hoai, coù nhieàu Caùc nhaø ngoaïi giao Lieân tröôøng hôïp keát hoân ôû tuoåi Hieäp AÂu Chaâu vaø nhieàu nôi 14-16, caù bieät naêm 2003 coù khaùc cho hay, Iran ñaõ göûi thö moät nöõ sinh lôùp 6 boû hoïc cho IAEA hoâm Chuû Nhaät ñeå chuaån bò laáy choàng, Ban Daân ñaùp öùng ñoøi hoûi laø Tehran Soá vaø Hoäi Phuï Nöõ ñeán vaän phaûi ngöng sinh hoaït cuûa taát ñoäng, khuyeân can neân em ñaõ caû caùc nhaø maùy ly taâm. Phaùt trôû laïi tröôøng tieáp tuïc hoïc ngoân vieân Cô Quan Theo Doõi taäp. Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá Coøn ôû thò traán Loäc Mark Gwozdecky, hoâm Thöù Thaéng, huyeän Baûo Laâm, coù Hai trích thuaät moät vaøi ñoaïn ñoâi vôï choàng cöôùi nhau khi trong laù thö cho bieát, Tehran ñang cuøng laø hoïc sinh höùa “seõ khoâng thöïc hieän baát tröôøng trung hoïc cô sôû. Duø cöù moät thöû nghieäm naøo vôùi khoâng ñöôïc chính quyeàn cho caùc chaát naøy.” ñaêng kyù keát hoân, nhöng caû Tuy nhieân, oâng Hossein hai beân gia ñình vaãn toå chöùc Mousavian - tröôûng phaùi tieäc cöôùi linh ñình cho coâ ñoaøn thöông thuyeát Iran, thì caäu, vaø hai hoïc sinh aáy ñaõ noùi, “Chuùng toâi chæ noùi raèng laøm boá meï ôû tuoåi 16. khoâng coù thöû nghieäm.” Toaøn huyeän Baûo Laâm coù Nhöng oâng töø choái khoâng traû 14 xaõ thì xaõ naøo cuõng coù lôøi caâu hoûi, lieäu Iran coù caét tình traïng taûo hoân, xaõ vuøng nghóa vieäc ngöng caùc hoaït saâu coù tyû leä cao hôn. Qua ñoäng tinh cheá theo cuøng moät khaûo saùt, hieän coù khoaûng caùch theá nhö coäng ñoàng quoác 250 ñoâi vôï choàng chöa ñaêng teá ñoøi hoûi, nghóa laø caùc coâng kyù keát hoân theo luaät ñònh,

cuûa Iran nhö vaäy coù ñuû hay khoâng. OÂng chæ traû lôøi raèng hieän nay caùc nhaø maùy ly taâm khoâng hoaït ñoäng vaø “chaéc chaén chuùng toâi seõ baùo caùo cho hoäi ñoàng ngay neáu nhaän thaáy coù gì thay ñoåi.” (D.P.)

Laâm Ñoàng: Nhieàu coâ daâu môùi ôû tuoåi 15 trong ñoù coù nhöõng tröôøng hôïp taûo hoân, coù tröôøng hôïp ñoâi baïn leân xaõ ñaêng kyù, nhöng caùn boä hoûi ñaõ ñoùng thueá nhaø ñaát chöa? Ñoùng caùc khoaûn tieàn coâng ích, nghóa vuï lao ñoäng, an ninh quoác phoøng chöa? Phaûi ñoùng ñuû uûy ban nhaân daân xaõ môùi cho ñaêng kyù keát hoân. Vaäy laø coù nhieàu tröôøng hôïp khoâng ñuû khaû naêng ñoùng caùc khoaûn ñaønh daét nhau veà buoân chung soáng maëc duø hoï vaãn bieát nhö theá laø traùi phaùp luaät. Moät caùn boä daân soá böùc xuùc: “Vieäc eùp buoäc caùc ñoâi vôï choàng noäp caùc khoaûn tieàn môùi cho ñaêng kyù keát hoân ñaõ caûn trôû vieäc thöïc hieän luaät hoân nhaân vaø gia ñình. Neáu caùc ñòa phöông cöù “lôïi duïng” vieäc ñaêng kyù keát hoân ñeå truy thu thì tình traïng hoân nhaân thöïc teá seõ tieáp tuïc gia taêng”.

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

Tröôûng phoøng quaûn lyù XNK Boä Thöông Maïi bò baét vì dính “quota” deät may HAØ NOÄI 30-11.- “Ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät 2004, Cô Quan An Ninh Ñieàu Tra, Boä Coâng An Coäng Saûn Vieät Nam, ñaõ thöïc hieän leänh khôûi toá baét taïm giam ñoái vôùi Traàn Vaên Söûu, Tröôûng Phoøng Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Khaåu Khu Vöïc Haûi Phoøng cuûa Boä Thöông Maïi, vì lieân quan ñeán ñöôøng daây chaïy quota. Ñaây laø bò can thöù 15 trong vuï aùn naøy.” Baùo ñieän töû VNExpress loan tin. VNExpress: Vôùi vò trí laø Tröôûng Phoøng Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Khaåu Khu Vöïc Haûi Phoøng, oâng Traàn Vaên Söûu coù nhöõng moái quan heä khaù “nhaïy caûm” vôùi caùc doanh nghieäp ôû Haûi Phoøng laøm thuû tuïc xin caáp pheùp quota. Tröôùc ñoù, cô quan an ninh ñieàu tra cuõng ñaõ thöïc hieän baét giöõ Taêng Phaùt Baûo, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò kieâm Toång Giaùm Ñoác Coâng Ty

Traùch Nhieäm Höõu Haïn Phaùt Trieån Deät May Baûo Phaùt vì haønh vi laøm giaû taøi lieäu giaáy tôø, taøi lieäu cuûa cô quan toå chöùc. Nguyeãn Thaønh Bieân, Chaùnh Vaên Phoøng Boä Thöông Maïi Coäng Saûn Vieät Nam, cho bieát, ngaøy 29 Thaùng Möôøi Moät, boä naøy cuõng ra quyeát ñònh “ñình chæ coâng taùc ñoái vôùi oâng Traàn Vaên Söûu vì coù nhöõng sai phaïm trong hoaït ñoäng nghieäp vuï”. Tuy nhieân, oâng Bieân khoâng khaúng ñònh vieäc ñình chæ naøy laø do ñeà nghò cuûa Cô Quan An Ninh Ñieàu Tra. Cuõng theo oâng Bieân, chieàu 30 Thaùng Möôøi Moät, cô quan coâng an ñaõ “môøi” oâng Nguyeãn Vaên Laùi, töøng laø thö kyù cuûa nguyeân Thöù Tröôûng Mai Vaên Daâu, vaøo Saøi Goøn ñeå phuïc vuï coâng taùc ñieàu tra. Hieän nay oâng Laùi laø thö kyù cho Thöù Tröôûng Phan Theá Rueä.

Quaân y vieän Myõ ôû Ñöùc ñaõ ñieàu trò 21,000 binh só phuïc vuï ôû Afghanistan vaø Iraq

BERLIN - Khoaûng 21,000 quaân nhaân Hoa Kyø, ña soá thuoäc caùc ñôn vò chieán ñaáu ôû Iraq, ñaõ ñöôïc ñieàu trò taïi quaân y vieän lôùn nhaát cuûa Hoa Kyø ôû haûi ngoaïi, keå töø khi baét ñaàu cuoäc ñieàu quaân ôû Afghanistan cuoái naêm 2001, theo lôøi caùc giôùi chöùc cuûa beänh vieän naøy. Quaân y vieän Myõ “Landstuhl Regional Medical Center,” gaàn Caên Cöù Khoâng Quaân Ramstein, ôû Ñöùc ñaõ tieáp nhaän nhieàu binh só bò thöông trong khi taùc chieán, nhöng hoï khoâng phaân chia nhöõng con soá ra töøng chieán tröôøng khaùc nhau hoaëc caùc thöông beänh binh thuoäc loaïi khoâng taùc chieán. Caùc baùc só taïi ñaây ñaõ ñieàu trò cho 17,878 binh só töø Iraq vaø 3,085 binh só töø Afghani-

stan, tính cho tôùi hoâm Chuû Nhaät vöøa qua, theo lôøi phaùt ngoân nhaân Marie Shaw cuûa beänh vieän naøy noùi vôùi thoâng taán AP. Baø noùi theâm raèng caùc beänh nhaân ñöôïc ñöa tôùi ñaây ñieàu trò goàm ñuû loaïi: töø nhöõng ngöôøi bò thöông do bom ñaïn cho tôùi nhöõng beänh khoâng lieân quan tôùi taùc chieán, nhö beänh ñau thaän, ñau bao töû, v.v.

Keå töø khi chaám döùt Chieán Tranh Laïnh, quaân y vieän Landstuhl ñaõ tieáp nhaän caùc naïn nhaân chieán tranh vaø khuûng boá, goàm caû nhöõng ngöôøi bò thöông trong nhöõng vuï ñaùnh bom caùc toøa ñaïi söù Hoa Kyø trong vuøng Ñoâng Phi Chaâu naêm 1998, vuï taán coâng vaøo chieán haïm USS Cole thaùng 10 naêm 2000 ôû Yemen, vaø gaàn ñaây laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï ôû Afghanistan vaø Iraq. (nm)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c OrangeCA & Brookhurst) Lake Forest, 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

.3”

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-14L-112904/145963

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-28L-111904/144954

Nhaø Sarasota Florida 3 bed 2 bath. 2704 Galeon Place cho thueâ $900/thaùng. Nhaø dö phoøng, loái ñi rieâng, Midway City tieän cho vôï choàng son. L/L: 714-3624383

100-14L-112104/145193

100-7L-113004/146059

100-14L-112204/145230

Nhaø goùc Newland/Westminster 3PN, 2PT. Khu yeân tónh, an toaøn cho thueâ $1700. Ñaàu thaùng 12. Nhaän housing. L/L Höông 714891-7961

100-7L-112404/145460

Nhaø Westminster troáng 3 phoøng, 2BR, nhieàu parking, khu bieät laäp thoaùng saïch an ninh gaàn chôï school, freeway 405/22. OK housing, deposit required, $1650/mo. L/L: 714-251-9144 Anh

100-7L-112404/145495

Nhaø goùc Taft & Westminster, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, 3PN, 2PT, saân tröôùc & sau roäng, nhieàu choã ñaäu xe. $1750/thaùng. Nhaän housing. L/L: 714-757-0012

100-7L-112404/145561

100-5L-113004/146115

Nhaø cho thueâ goù c Newland/ Westminster 3PN, 2PT khang trang, gaàn chôï Vinh Phaùt. Chuû bao raùc/coû $1650/thaùng. Goïi 714-757-1337 or 714-775-1871

100-7L-112604/145734

Westminster: Beautiful Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 car garage. 2 story. New paint, new floor. Large living room, big kitchen. Close to church, school. Giaù $1,600. 714-836-8118, 714836-9876.

100-7L-112804/145827

Townhouse 3br, 2.5 ba, 2 car direct garage, Washer-Dryer hook-ups, over 1400 Sqft., $1650/month. Available 12/01/ 04. 17192 Elm St #5, Huntington Beach. Phaïm Ñöùc Tuaán. 714720-5431

100-3L-112904/145867

Townhouse cho thueâ, treät 3P.nguû, 2.5P.taém, ñdieän chôï ABC. Nhaø saïch ñeïp, doïn vaøo ngay. L/L: 685-6834 or 832-5046

100-7L-112904/145899

Nhaø cho thueâ hai phoøng nguû 1 phoøng taém, khu yeân tònh, gaàn chôï gaàn FW gaàn tröôøng hoïc thuoäc city Garden Grove, doïn vaøo ngay, xin L/L: 714-899-3149

100-14L-112904/145901

Huntington Beach, nhaø 4PN/2PT roäng, coù saân tröôùc, sau & caây aên traùi, gaàn chôï VN, shopping, school, park, cho thueâ $2100. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-9250601, 234-9817, 531-7317

100-14L-112904/145913

Duplex ôû Westminster + Goldenwest 4PN, 2PT. Chuû môùi taân trang hoaøn toaøn, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 405 + 22, $1700/month + deposit. Doïn anytime. L/L Phöôïng 714-376-4864

100-3L-112904/145915

Nhaø hai phoøng 1 phoøng taém, beáp, cho thueâ. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/04. Goïi cho baø Mai 714-9038821 hay sau 9 giôø toái 714-8921711

100-7L-112904/145928

Nhaø 1PN, 1PT, goùc Lampson + Brookhurst giaù $850/1 thaùng. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Xin L/L coâ Thuy cell: 714-390-0891 or 714-894-9233

100-7L-112904/145961

Nhaø house cho thueâ khu Garden Grove goùc Euclid vaø Chapman, 4PN, 2PT, 2 garage $1800/ thaùng. Nhaän housing. L/L Uyeân 714-396-6511 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Condo 2PN, 1PT cho thueâ coù tennis court air central swimming pool, moving condition call Ann 714-717-7461 110-5L-113004/146049

Apartment Westminster 1 phoøng 1 taém nhoû. Rent $650/1 thaùng, 2 phoøng nguû 1 taém. Nhaän housing. 714-894-7958, cell: 714230-5922 110-7L-113004/146074

Condo môùi xaây vuøng Anaheim 2PN 2PT 2 car garage. Khu an toaøn coång rieâng gaàn Cal State Fullerton gaàn freeway 5, 57, 91. ÑT: 562-595-2656 pager 626207-8888

Nhaø cho thueâ 2 taàng 6PN/3P.taém roäng ñeïp saïch seõ, nhieàu caây aên traùi VN, khu yeân tónh gaàn chôï tröôøng hoïc, nhaø thôø goùc Brookhurst & Hazard. Doïn anytime. L/L Loan: 714-724-9862

4 Plex Garden Grove, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh. Doïn vaøo ngay $1600/thaùng, deposit $800. Lieân laïc coâ Hoa 714891-2087

100-7L-112604/145708

110-7L-113004/146026

100-7L-113004/146067

Duplex 2 phoøng nguû, 2 taém, vuøng sang, an ninh GG. vaø Beach, thaûm, sôn, gaïch môùi ñeïp, doïn vaøo 12/04. $1150. Nhaän housing, treân laàu. 949-833-3855, 714-728-3921 Anaheim: Nhaø 2 phoøng nguû, thaûm môùi, sôn môùi, beáp môùi, garage, patio, phoøng giaët trong nhaø, khu yeân tónh gaàn goùc Harbor-Broadway (321 S. Lemon, caê n C, Anaheim), cho thueâ $1,050. L/L Mai Khanh 714-5044936, Kim Chi 805-405-1633.

APT 2PN/1PT. Nhaø ñeå 1 xe coù coå n g an toaø n . Euclid & 5th Street. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Housing OK $1050. L/L OÂ.Frank 799-0926, cell: 902-3423, 714965-1052

Nhaø G.G 4PN/2PT môùi taân trang toaøn dieän. Khu yeân tónh, saân tröôùc & sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaän housing. $1900/thaùng. L/L: 714-638-7564, 714-7670537

100-7L-113004/146084

100-7L-113004/146095

TEXAS Surgar Land nhaø môùi cho thueâ caïnh bôø hoà 5PN, 3.5PT, khu yeân tónh, gaàn tröôøng, CA: 714-731-4648 H, TX: 713-2537057

100-7L-113004/146123

Nhaø house 3 bed 2 bath goùc Bolsa + Ward saøn goã môùi nhaø taém môùi, gaàn tröôøng hoïc, khu an ninh vaøo anytime $1750. 714360-7566, 714-360-7567

100-7L-113004/146126

Townhouse Trung taâ m Little Saigon Brookhurst/Hazard 3PN, 2.5PT cho thueâ hoaë c share phoøng. Tieàn thueâ $1600/thaùng + $1000 deposit. L/L Richard 714-396-7017

100-3L-113004/146137

Nhaø goùc West + Garden Grove 3PN + 1PT. Khu yeân tónh, parking roäng, gaàn chôï, tröôøng hoïc, freeway. $1400/thaùng. Deposit thaùng ñaàu + cuoái. Doïn vaøo anytime. L/L OÂ.Thu 714-448-1193 or 414-2222

100-14L-113004/146157

Condo môùi Pomona, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe ñi thaúng vaøo nhaø, cho thueâ $1350 1 thaùng + deposit $1000. Xin L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-883-8915

100-14L-111804/144876

ANAHEIM - Nhaø 2 taàng môùi, 2300 sqft, no community, 4PN, 2.5PT, 2 garages, nhieàu parking ngoaøi, saân sau roäng ñeïp, khu yeân tònh cho möôùn $2100. Housing OK. L/L: 714-390-1991 or 714-491-2717

100-14L-113004/145995

MORENO VALLEY - Nhaø môùi 4 phoøng nguû. Ñi boä ñeán tröôøng tieåu trung hoïc. Move in now. Nhaän housing. L/L Kevin 760481-5580

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377

110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674

110-11L-110603/092082

QUIET GARDEN APTS 2PN, 2PT, 2 carports, $1200/ thaùng. Pool & Gate. Housing OK SOUTHLAND APARTMENTS 4920 W. First St., Santa Ana. Gaàn Euclid/Bolsa Ave. 714-7244053 tieáng Vieät, 714-775-8242 English.

110-28L-112104/145137

110-7L-112404/145462

100-7L-113004/146016

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

Nhaø vuøng Huntington Beach, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway $1800/thaùng. Nhaän housing, goïi 714-251-0672

110-DL-022504/106167

110-14L-113004/146097

110-14L-042204/114620

Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell. 110-33L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. 110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148 110-5L-110304/142763

Condo, 2 PN, 1.5PT, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, Newhope - McFadden, cho thueâ $1,100/ mon + deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. 714-705-9877, 714260-1439 110-7L-110404/142791

Apartments for rent, Magnolia/ Garden Grove, 1 bed, 1 bath, large room $900 and $920. No housing. Manager Kim: 714-5390809 110-28L-111704/144531

Continential Garden APT, 2PN/ 2PT, roäng, thoaùng, giaù haï gaàn tröôøng hoïc, nhaän housing töø baát cöù nôi naøo, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñoâng ñuùc vaø thaân thieän. L/L Andy 714-995-3311 110-14L-111704/144591

Apartment for rent. 2br, 1.5bath, private patio, garage, laundry. Quiet, secure, near GG Bvd and Lewis in Orange. Available 1 Dec. $1,150/mo. $500 security deposit. 714-971-2810. 110-14L-111804/144698

Nhaän housing. 4 Plex cho thueâ 2PN, 1PT. Goùc Western & Orangewood, city Stanton 1 car garage coù cöûa khu raát ñeïp, saân sau döôùi laàu. L/L: 714-636-1228 ngaøy, 714-962-6348 toái 110-14L-111804/144701

1 nguû, 1 taém + garage, khoâng laàu, saân sau. Anaheim goùc Haster + Orangewood 2 nguû, 1 taém, 1 garage. Huntington Beach goùc Edinger + Beach. Roäng, saïch, ñeïp, coù hoà bôi. L/L: 714-4488987 110-14L-111904/144971

ª Vuøng Westminster, khu toát, söûa môùi toaøn boä 2PN/1PT. Giaù $1195/thaùng. Ñòa chæ 13750 La Pat, goùc Edward/WTM (döôùi laàu). (Nhaän housing). ª Vuøng Anaheim khu yeân tònh, garage vöôøn nhoû 1PN/1PT. Giaù $925/thaùng. Ñòa chæ 2283 W Colchester goùc Brookhurst/Ball. (Nhaän housing) ª Vuøng Garden Grove. Khu toát, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT. Giaù $1350/thaùng. 2PN/2PT giaù $1200/thaùng. Goùc G.G/Gilbert. Ñòa chæ 13051 Gilbert. Nhaän housing. L/L Thaønh/Gina: 714-772-7550 110-14L-111904/145064

APT moät phoøng $800 döôùi laàu, gaàn tröôøng chôï vaø traïm xe bus, moät xe garage. Thaûm vaø saøn gaïch môùi. Ñieän thoaïi: 714-2695829 110-14L-112104/145159

2 bedroom 2 bath newly remodeled Apartment with garage & patio. Near Goldenwest and Westminster Blvd $1150/month. 626-284-3089

2B-1B recently remodeled very clean next to k-6 school, no pets, $1125, 714-898-3868 110-7L-113004/146145

Apartment 1PN, 1PT gaàn Bolsa vaø tröôøng hoïc, khu an ninh giaù $950/M, xin lieân laïc Cöôøng 714822-5630 110-14L-110504/143182

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790 110-28L-112104/145134

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550 110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090 110-28L-112104/145136

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550 110-7L-113004/146083

ANAHEIM - 1BR, garage, high ceiling, up-stair, walk-in closet, $875, near Lincoln and State College. 714-292-1838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK 110-28L-111204/143882

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim 110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month 110-14L-111704/144516

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT treân laàu, döôùi laø garage $800/ month, deposit $300. Ñòa chæ 12911 Galway, 714-772-4400. No housing. 110-8L-111704/144603

GARDEN GROVE - Studio Apt, Elect/Gas/Water/Trash paid (all), New carpet, kitchen floor, bath, paint very secure, quiet, Brookhurst/Chapman. 9571 Alwood $595-$625/mo. 714657-9100. 110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087 110-14L-111904/144973

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater & Newland) 2PN, 2PT $1295 thaùng vaø 3PN 2PT $1650 thaùng. Patios, saøn gaïch. Saïch & ñeïp. No smoking pets. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714-3287236 110-7L-112604/145668

HUNTINGTON BEACH - Free 1 thaùng. Nhaø môùi ñeïp, sang troïng gioáng hotel, gaàn bieån. Hoà taém, jacuzzi-gym club house, gate caïnh shopping $1100, 1PN, 1PT cho choù gaàn ñöôøng Goldenwest 55 tuoåi and ngöôøi treû. 714-5803265, 714-536-7999

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) Nhaø house brandnew chöa ôû vuøng Victoville cho möôùn 3 bed 3 bath masterbroom roäng garage 2 xe nhieàu parking giaù $1450. ÑT: 714-609-6769 or 714-496-1118, doïn anytime

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

120-14L-111804/144738

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

Phoøng cho share, loái ñi rieâng khu Anaheim 714-398-6403, 562-943-1196. Xe Toyota Cressida 88, #2HYG256

110-14L-113004/146025

Nhaø vuøng Fountain Valley. Khu raát yeân tònh. Dö phoøng caàn cho share öu tieân cho nhöõng ngöôøi ñöùng tuoåi coù vieäc laøm. Xin L/L: 714-721-3131

WESTMINSTER - 10140 Mc.Fadden, 2 bed 1bath. Taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Phôû 54 $1200 thaùng. Haèng 714-856-8999

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

120-14L-111804/144749

120-8L-111804/144837

Nhaø vuø n g G.G Lampson & Nelson dö hai phoøng cho share. Gia ñình ñoäc thaân. Bao ñieän gas, giaë t saá y , naá u aê n xaø i phoø n g khaùch. Xin L.L Duõng 714-3087008.

120-14L-111904/144901

Nhaø môùi Bolsa & Bushard, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ. Giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM

120-14L-052304/119605

Nhaø khu Bushard & Hazard dö phoøng cho thueâ, khu raát yeân tònh bao giaët saáy, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-4251884 cell, 714-531-7273 home

Nhaø vuøng Orange, khu yeân tónh saïch seõ, parking roäng raõi, dö moät phoøng cho share, $300/ thaùng. L/L Thuûy: 714-633-2774, 714-350-3894 cell 120-4L-061804/123612

Nhaø (Harbor-Mc Fadden) coù phoøng cho share $290. Furniture available, yeân tónh, safe parking. Khoâng huùt thuoác, doïn ngay. Bao ñieän nöôùc 714-5318635, cell 714-496-3245 120-3L-072004/128285

Share phoøng master bedroom loái ñi rieâng. Khu yeân tónh saïch seõ ít ngöôøi, öu tieân vôï choàng son, phuï nöõ, $550/thaùng. Baø Thònh 714554-6384. Goùc Hazard/Euclid. 120-7L-083104/134488

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng Master Bedroom roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Goïi 714-609-2811, 714-999-9654. 120-7L-100404/138970

Nhaø ôû Brookhurst/Chapman coù master bedroom cho thueâ khoâng treû em raát tieän cho ñoäc thaân vôï choàng son. L/L Thaùi Haø tröôùc 10AM, sau 8PM, 537-6097 120-7L-102504/141579

Nhaø goùc Orangewood & Euclid coù 1 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share giaù $300 phoøng ñaõ coù giöôøng single bed vaø baøn phaán, coù theå söû duïng neáu chöa mua. L/L A. James bus: 714-7303611, cell: 714-697-1686 120-28L-110904/143518

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker), 714454-2129.

120-28L-111204/143945

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N)

120-28L-111404/144136

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725 120-7L-111604/144391

Phoøng troáng cho vôï choàng son (khoâng treû em) share. Loái ñi rieâng, Midway City. Bao gas, ñieän, nöôùc $500/Mo. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/04. L/L: 714-902-3857 120-7L-111604/144480

Nhaø gaàn Newland/Bolsa roäng raõi, thoaùng maùt, coù dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, bao gas, ñieän, nöôùc giaët saáy, naáu aên OK. Öu tieân vôï choàng son & nöõ ñoäc thaân. L/L 714-234-5154. 120-7L-111604/144501

Dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân nhaø ôû 8822 Calico St. G.G (goùc Lampson + Magnolia), yeân tònh thoaùng maùt. Giaù $400. Bao gas ñieän nöôùc. Xin L/L H: 714-903-3736, cell: 714757-3736 120-7L-111704/144557

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ Newland + Westminster bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân ñoäc thaân coù job naáu aên, huùt thuoác OK. Call 714-651-1486. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-14L-112104/145166

120-14L-112204/145220

Nhaø môùi dö moät phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, giaët saáy naáu aên ít ngöôøi, yeân tònh, Plumeria walker Ball, Goïi Thuùy. 714-827-2486, 714-325-1801

120-7L-112204/145268

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng cho share, bao ñieän nöôùc, khu yeân tónh, parking roäng raõi, coù theå doïn vaøo ngay, khoâng huùt thuoác, naáu aên. ÑT: 714-588-8469

120-14L-112304/145353

Garedn Grove, 2 PN/1PT coù kitchen + Living room coù loái ñi rieâng. Giaù $1000/month. Coù 1 master bedroom, no cooking, coù loái ñi rieâng 1 ngöôøi $500/month. Doïn anytime.Call Lan: 714-4786280

120-14L-112304/145355

120-7L-112404/145527

House dö 1 bed + bath. Coång ñi rieâng. Ñi boä ñeán PLT 5 phuùt. Giöõa Bolsa + Hazard. $400/m $200/dep. Doïn vaøo 1/12/04. L/L Thuc 714-728-9028 hoaëc 714903-9275.

120-14L-112404/145529

Nhaø dö phoøng cho share, coù phoøng taém rieâng. Öu tieân ñoäc thaân, cho giaët, saáy, bao ga, ñieän nöôùc. L/L Coâ Xín 714-200-3925.

120-7L-112404/145539

APT dö Master bedroom cho share. Thaûm môùi, sôn môùi. Coù security gate. Bao ñieän, gas. Naáu aên OK. L/L 714-234-7647.

120-7L-112504/145601

Coù moät phoøng master bedroom cho thueâ. Free cable, khu yeân tónh. Phoøng môùi. Goùc Mc.Fadden/Magnolia. Lieân laïc Huy or Khoa, cell: 714-206-1814, home: 714-799-1128

120-7L-112504/145616

Nhaø Westminster/Monroe cho share 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 master bedroom, naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, ñaäu xe roäng raõi, doïn voâ anytime. 714-657-9960

120-7L-112504/145618

Nhaø Brookhurst - Hazard dö phoøng cho share parking roäng raõi, vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên. L/L: 839-3785

120-7L-112504/145623

Share phoøng khu South Coast Metro, bao utility giaët saáy, cooking gaàn UCI/OCC Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ) LL: 714-7516585

Nhaø vuøng Irvine dö phoøng roäng ñeïp cho nam ñoäc thaân share, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714362-5932 hoaëc 714-966-1564

120-8L-112304/145383

Mobilehome môùi remodel thoaûi maùi, saïch seõ, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc. Chæ daønh cho nöõ ñoäc thaân, hai meï con (single mom) coù coâng vieäc laøm share. Moät phoøng coù restroom rieâ n g, xin lieâ n laï c home: 714-537-1638, cell: 714369-0719, 714-209-8641

Nhaø roäng saïch phía sau chôï ABC & PL Thoï cho thueâ 1 master bedroom vaø 1 phoøng nhoû bao ñieän gas nöôùc, tieäm cho ngöôøi lôùn tuoåi thích gaàn tieåu Saigon. Goïi 714-897-0823

120-5L-112304/145403

Nhaø Magnolia Lampson cho share. 1 phoøng coù loái ñi Restroom Phone Cable rieâng. Öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm. Khu yeân toát. L/L coâ Höông 714-9314281.

120-7L-112404/145461

Nhaø coù phoøng roäng cho ñoäc thaân thueâ, goùc Beach & Mc.Fadden, khoâng naáu aên. Goïi anh Duõng 714-653-8380

120-7L-112404/145467

Dö 1 phoøng caàn V/choàng lôùn tuoåi share coù job ñaøng hoaøng 1 chò hieàn 2 ngöôøi $450 thaùng, 1 ngöôøi $400/thaùng, coù deposit nhaø goùc Mc.Fadden/Van Buren. L/L: 714373-5715

120-7L-112404/145473

120-7L-112504/145637

120-7L-112504/145652

Nhaø 4 phoøng hai ngöôøi lôùn ôû dö 2 phoøng troáng caàn cho share ñoäc thaân coù vieäc laøm gaàn freeway 22, 5, saùng 714-553-6695, chieàu 714-748-9798

120-7L-112604/145655

Nhaø môùi goùc Beach - Cerritos cho nam nöõ ñoäc thaân share khoâng naáu aên. Coù bathroom vaø loái ñi rieâng. ÑK deã daøng. L/L: 714-971-1100, 714-943-3564

120-14L-112604/145677

Euclid/First, phoøng nguû môùi, beáp, taém, loái ñi rieâng. Bao everything, öu tieân vôï choàng son $690. Vaøo anytime. L/L: 714-234-1019 cell, 714-234-1017.

Phoøng cho share ñuû tieän nghi. Loái ñi rieâng cho naáu aên rieâng coù maùy giaët saáy. Bao ñieän gas, phoø n g $500, deposit $300, ñöôøng Westminster - Bolsa gaëp Roxey traùi beân phaûi gaëp Michari phaûi 12682, 714-362-4094, 714200-5900, 714-903-4474

Nhaø house Euclid - First cho share master bedroom, öu tieân vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc son, khoâng huùt thuoác. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên thoaûi maùi. $500/1 thaùng. Phoøng troáng. Doïn anytime. L/L: 714-775-5471

120-7L-112404/145479

120-7L-112604/145682

PHOØNG CHO THUEÂ Nhaø rieâng, dö 3 phoøng, moãi phoøng laø $500 moät thaùng, môùi taân trang, saïch seõ, ñaäu xe roäng raõi, bao ñieän ga nöôùc, coù maùy giaët saáy, goïi 714-715-5687

120-7L-112404/145515

GG APT. Dö phoøng cho share. Öu tieân hai meï con. Ñieàu kieän deã daøng. Cho naáu aên. Xin lieân laï c 714-636-4598, 714-4258342 or 714-425-8328.

120-7L-112404/145519

Phoøng coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng goùc Trask Hoover. Khoâng naáu aên cho thueâ 400. Lieân laïc 714-903-6718.

120-7L-112404/145520

Garden Grove dö moät phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share goùc Bolsa-Ward. Phone 714-5549897.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-112604/145678

Nhaø gaàn ngaû tö Harbor/Mac Fadden. Dö phoøng roäng, traûi thaûm cho share, coù loái ñi rieâng, direct TV, ñieän thoaïi. Bao ñieän nöôùc, doïn ngay, öu tieân vôï choàng giaø hay ñoäc thaân trung nieân, khoâng huùt thuoác naáu aên ít. L/L: 714-531-2559 hay cell 714-7243287

120-7L-112604/145692

Nhaø dö phoøng cho share öu tieân nam sinh vieân ñi hoïc UCI ñaàu thaù n g doï n vaø o khu Bolsa Westminster, 714-230-9202 or 530-7671

120-5L-112604/145697

Nhaø rieâng khu Fountain Valley. Dö phoøng cho share $375/$475, goùc Heil/Bushard. Doïn vaøo anytime. L/laïc 714-262-9235

120-7L-112604/145742

Nhaø goùc Bolsa/Bushard gaàn chôï Taân Mai PARKING ROÄNG RAÕI. Nhaø ít ngöôøi cho Nöõ share. Bao ñieän nöôùc giaët saáy. Goïi Haïnh 714-588-9104 or 714-531-4102.

120-5L-112604/145758

Phoùng cho share goùc Euclid Westminster gaàn chôï Ngöôøi Vieät goïi soá phone 714-537-5291, Garden Grove (Baø Laâm) 120-7L-112604/145771

Mobile Home share 1 PN, 1PT, Nhaø beáp, Phoøng khaùch 600/ month. Available 15/12. 714719-3824 after 4PM. 120-7L-112804/145796

Fountain Valley (Warner / Euclid) $480. Master bedroom + bath for share phoøng roäng + 2 buildin closets, bao ñieän nöôùc; khu sang, yeân tónh. ÑT: OÂ Hoøang. 714-839-3712 hoaëc 714-3568193 120-7L-112804/145797

Nhaø house dö moät phoøng lôùn cho thueâ daønh rieâng ñoäc thaân lôùn tuoåi $350.. Khu raát yeân tònh. Doïn vaøo thaùng 12. Xin goïi 714417-7883 120-3L-112804/145798

Nhaø dö phoøng cho share, 1 phoøng $350, 1 phoøng $300. Nhaø sau Phöôùc Loäc Thoï, coù loái ñi rieâng, öu tieân cho ñoäc thaân. LL: Baø Haûi: 714-799-7930, 3338788 120-4L-112804/145804

SHARE PHOØNG $320 Ñaày ñuû tieän nghi, ôû lieàn, khu an toøan, yeân tænh, coù patio vaø Rest Room rieâng, Gaàn chôï, caïnh xe ñieän, bus, LL: 562-591-4983 Long Beach. 120-4L-112804/145806

Nhaø house khu yeân tónh Master bedroom, Bolsa - Ward coù loái ñi rieâ n g cho thueâ . Khoâ n g naá u nöôùng, giaët saáy, doïn vaøo anytime $500. David. 714-2604736, 714-265-9738 120-7L-112804/145808

Phoøng cho thueâ Harbor & Lampson, khu yeân tónh, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, cable, parking roäng raõi. LL: Baø Minh: 714703-1746, 714-651-3713 120-3L-112804/145810

Nhaø coù loái ñi rieâng khu yeân tónh, gaàn Savon, Marshall, phoøng roäng raõi gaáp 2 bình thöôøng, thuaän tieän cho ngöôøi Vieát vaên, laøm vieäc vaên phoøng. Lieân laïc Chò Höông, saùng töø 9 giôø ñeán 2 giôø. Cell: 714425-2151, sau 2 giôø 478-8488 120-7L-112804/145811

Phoøng cho ñoäc thaân khu yeân tónh Ball - Euclid, ñaäu xe raát toát, bao giaët saáy, khoâng naáu aên, $260/ thaùng. Goïi 714-776-3821 120-7L-112804/145821

Nhaø GG ít ngöôøi dö phoøng Master bedroom cho ñoäc thaân möôùn $350/thaùng. Phoøng taém rieâng, bao giaët saáy, cho naáu aên. Doïn vaøo 1/12 LL: Tammy or Tommy 714-636-8746 120-3L-112804/145824

Nhaø rieâng goùc Brookhurst + Chapman dö phoøng cho thanh nieân ñoäc thaân share deã daøng, xin lieân laïc 714-590-0025 120-3L-112804/145828

Dö 1 phoøng ñoäc thaân, gaàn Euclid + Bolsa, loái ñi rieâng, coù bathroom & Kitchen. $300/month & Deposit. Anytime. LL: 714-5544785 120-7L-112804/145830

Nhaø ôû Westminster ít ngöôøi dö phoøng saïch, ñeïp cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng share, restroom rieâng, naáu aên, bao moïi thö,ù giaù reû.LL: Linh 714-230-9409, 714230-9407 120-7L-112804/145839

Phoøng cho share, goùc ñöôøng Katella & Brookhurst, nhaø saïch seõ thoùang maùt, parking an toøan roäng raõi. Giaù $400/thaùng. Goïi: 714-904-2627 120-7L-112804/145853

Nhaø môùi roäng vuøng Fullerton gaàn vuøng La Miranda, La Habra, goùc Beach / Imperial Highway/ Rosecrans. Nhaän giöõ treû, chaêm soùc aân caàn. LL: Trang. 714-5520818


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-112804/145855

Nhaø goùc Beach / Westminster coù phoøng troáng caàn cho share. Goïi Kim 714-878-4946

120-14L-112904/145866

Nhaø ñöôøng Brookhurst/ Westminster dö phoø n g cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, thích hôïp cho ñoäc thaân, xin goïi 714-8038480, 714-883-3208

120-3L-112904/145869

Phoøng roäng, master cho share, F.V, goùc Euclid & Warner, doïn vaøo ngay, tieän cho vôï choàng son. L/L: 714-839-3447 hoaëc 714399-5613

120-7L-112904/145879

Nhaø dö (2) phoøng cho share. Môùi ñaày ñuû tieän nghi coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng huùt thuoác. L/laïc sau 6 giôø chieàu 714782-2377, 714-774-5912

120-7L-112904/145883

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ, nhaø ñeïp, saïch seõ, yeân tònh, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc $300/thaùng. Lieân laïc 714-5379768

120-7L-112904/145886

Nhaø G.G dö phoøng cho share loái ñi rieâng + restroom cho naáu aên. Öu tieân phaùi nam ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L anh Nhò 714932-8742 hoaëc 714-636-2348

120-5L-113004/146063

120-3L-112904/145966

Nhaø phoøng khaùch coù choã rieâng cho ñoäc thaân share $150/thaùng, öu tieân ngöôøi coù vieäc laøm hoaëc coù tieàn giaø. Goùc Hazard & Harbor. Coâ Mai: 714-554-5246, 714422-9844

120-7L-112904/145967

Phoøng ñang troáng caàn nam ñoäc thaân share ñi laøm khoâng naáu aên, nhaø yeân tónh, öu tieân lôùn tuoåi, 636-6196 cell 251-9332 goïi 8:00 tôùi 2:30

120-3L-112904/145971

Nhaø Brookhurst/Hazard cho share master bedroom. Loái ñi chung. Bao gas, ñieän nöôùc $500/ M. Coù theå doïn vaøo 12/15. L/L: 714-531-6423

120-7L-112904/145984

Phoøng cho thueâ, coù restroom rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, vuøng Garden Grove $450/thaùng. L/L Tieâ n 714-362-6655 cell, house: 714-265-1076

120-3L-112904/145889

Nhaø saïch seõ, khoâng con nít, ít ngöôøi, gaàn Bushard & Hazard, cho Nam ñoäc thaân möôùn $300/ thaùng, lieân laïc 714-892-0633

120-6L-112904/145891

120-7L-113004/146077

Nhaø dö phoøng cho share. Phoøng taém rieâng. Nhaän nöõ ñoäc thaân hoaëc nöõ sinh vieân. Doïn vaøo thaùng 12. Goïi Vaân 714-554-4109 120-5L-113004/146087

Nhaø Magnolia - Mc.Fadden, ít ngöôøi cho share master bedroom. Phone bathroom rieâng khoâng naáu aên, coù job, giaët saáy OK. Khoâng smoking, call 714-891-6788 120-7L-113004/146089

Edinger/Magnolia. Nhaø raát saïch seõ, quiet. Khu toát, Myõ neighborhood. Phoøng lôùn caàn nöõ ôû saïch seõ coù vieäc laøm, bao utility. Movein January. L/L Nga: 714-2445943 120-3L-113004/146122

Beach/WSTM. New house for share 2 rooms $500 - $400. No smoking single refer DSL/cable TV. Call: 714-588-5853

Nhaø goùc West + Bolsa, cho share master bedroom, loái ñi rieâng, bao giaët saáy, ñieän nöôùc khoâng naáu aên. L/L OÂ.Thu 714-448-1193 or 714-414-2222

120-7L-112904/145992

120-4L-113004/146132

120-7L-112904/145986

120-7L-112904/145887

Nhaø house khu Bolsa gaàn chôï ABC, dö phoøng cho nöõ thueâ giaù $300 hoaëc vôï choàng son $400. Bao ñieän nöôùc giaët saáy. L/L: 714657-4032 Haø

Nhaø Trask/Magnolia dö moä t phoøng loái ñi rieâng khoâng con nít saïch seõ, cho naáu aên giaët saáy 1 ngöôøi $325, 2 ngöôøi $380. Vaøo ngay ñöôï c . Phone 714-4142845, 590-9115

Nhaø goùc Hazard/Newhope dö phoøng master bathroom cho ñoäc thaân thueâ, bao moïi tieän nghi khoâng naáu aên $450/thaùng. L/L baø Huong 714-554-9286 120-2L-113004/146135

120-7L-113004/145997

Nhaø dö phoøng roäng thoaùng maùt yeân tónh goùc Edinger/Euclid ñoái dieän Mile Square Park coù loái ñi rieâng, parking rieâng bieät. Cell: 714-914-3082 hoaëc home: 7758272

1 phoøng nguû phoøng taém. Pøhoøng aên beáp vaø loái ñi ñeàu rieâng bieät khu Fairview - Trask goïi Baûo sau 12:00PM 714-748-1313 120-7L-113004/146136

Nhaø vuøng G.G gaàn chôï Hoàng Phaùt dö phoøng cho share. Khu yeân tónh parking roäng raõi, nhaø thoaùng maùt bao taát caû vaø cho naáu aên. L/L: 714-553-3965

Phoøng cho SHARE coù loái ñi rieâng, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi no smoking. Goùc Orangewood / Beach. Giaù $270/thaùng. LL: 714534-1749 or 595-1978

Nhaø goùc Trask and Harbor coù phoøng master bedroom loái ñi rieâng, khoâng naáu aên caàn cho share. Xin L/L 714-537-8739

Nhaø house sau chôï ABC coù 2 phoøng cho thueâ caàn vôï choàng hoaëc ñoäc thaân share, 379-2184, 785-3562

120-7L-112904/145894

120-3L-113004/146001

120-7L-113004/146155

Nhaø dö phoøng roäng coù loái ñi rieâng phoøng taém rieâng, caàn cho möôùn coù theå doïn vaøo ngay, xin goïi 714-663-2568 gaëp Kim Anh

120-7L-112904/145897

Nhaø house dö phoøng cho share $370/thaùng bao ñieän nöôùc giaët saáy. Khu yeân tónh, goùc Magnolia & Mc Fadden. Nhaän Sinh vieân hoaëc ngöôøi coù vieäc laøm. LL: Coâ Dung 714-799-0896, 799-0896

120-7L-112904/145902

Nhaø roäng ít ngöôøi, thoaùng maùt, khu yeân tónh, parking roäng, dö master bedroom cho naáu aên. Bao utilities xem thích ngay. Öu tieân vôï choàng. Traâm: 714-530-7218, 530-4160

120-3L-113004/145999

Nhaø dö phoøng loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc gas. Gaàn nhaø thôø Saint Barbara, Mc.Fadden & Euclid. Goïi Kevin Bui cell: 714-7851705, home: 714-839-7969

120-10L-113004/146008

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share khoâng baïn vaø khoâng huùt thuoác, xin lieân laïc coâ Hai 714-539-2956, 714-3602612 cell

120-7L-113004/146009

Nhaø dö phoøng cho thueâ ñaèng sau nhaø haøng Myõ Nguyeân doïn voâ baát cöù luùc naøo goïi Quyønh hoaëc Chi 714-839-7258

120-7L-113004/146013

Nhaø dö moät master bedroom, loái ñi rieâng cho vôï choàng son hoaëc Nöõ ñoäc thaân share. Xin LL: Thuûy. 714-376-9309

Nhaø house dö phoøng master coù loái ñi rieâng cho share doïn vaøo ñaàu thaùng 1/12/04. Bao gas, ñieän, nöôùc, naáu aên. L/L sau 5:00PM 714-903-0783 hoaë c 714-878-7882

120-3L-112904/145910

120-5L-113004/146030

120-7L-112904/145903

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon cho thueâ master bedroom môùi, coù beáp parking vaø loái ñi rieâng $700/thaùng deposit $500. Doïn ñaàu thaùng 12. L/L: 714-2607650

Magnolia/Newland. Nhaø môùi coù 2P lôùn cho share, bao gas, ñieän, nöôùc, cable. Cho ñoäc thaân only. L/L David 714-893-8325, 714251-7459, $500 - $550. Moving anytime

120-14L-112904/145911

120-5L-113004/146032

Nhaø 2004 goùc Beach & Garden Grove. Dö phoøng cho möôùn coù phoøng taém, loái ñi rieâng $550/ M. Öu tieân phaùi nöõ ñoäc thaân. L/ L: 714-623-3195 or 714-8988664 sau 8PM

120-3L-112904/145919

Nhaø Fountain Valley dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng ñeïp, bao ga, ñieän nöôùc giaët, doïn vaøo ngay $350 1 thaùng. L/LL 714-775-4137 cell 394-8537

120-6L-112904/145923

Nhaø vuøng Anaheim gaàn ngaû tö Brookhurst vaø Cerritos khu yeân tónh, parking roäng raõi, nhaø chæ coù 2 ngöôøi ôû. Dö phoøng cho share nam nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. Giaù $400/thaùng. Bao ñieän nöôùc coù maùy giaët saáy. Khoâng naáu aên caàn xin goïi anh Bình cell 714-454-9466

120-7L-112904/145926

Nhaø House dö 1 phoøng share $350, cho naáu aên giaët saáy. LL: 714-757-4873 phoøng troáng.

120-7L-112904/145931

Master bedroom môùi roäng loái ñi rieâng, khu yeân tónh, ñaäu xe roäng, bao ñieän nöôùc giaët, khoâng naáu aên. Magnolia/Ball Rd. 714-9056358, 827-1744

120-5L-112904/145933

Nhaø ít ngöôøi khu yeân tónh dö phoøng cho ñoäc thaân share, khoâng huùt thuoác vaø naáu aên. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5022, 714775-5685

120-3L-112904/145935

Nhaø roä n g yeâ n tónh khu VN (Bushard/Hazard) dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ $300/thaùng, khoâng naáu aên. Goïi Tim: 714-728-4921

120-7L-112904/145940

Master bedroom roäng môùi (phoøng taém, veä sinh inside) loái ñi rieâng bieät, bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên. Khu yeân tónh, saïch, an ninh. Lieân laïc 714-5078118

120-7L-112904/145950

Echo Park & Sunset (Chinatown) dö phoøng cho share, gaàn chôï VN, tröôøng Ivans, deã buses. L/L Thu 213-250-0166

120-7L-112904/145965

Nhaø ñeïp goùc Magnolia/Orange in Anaheim coù 2 phoøng cho thueâ. Master bedroom loái ñi rieâng $650, phoøng lôùn, loái ñi rieâng $475. L/L: 714-799-7990, cho vôï choàng or ñoäc thaân.

Dö phoøng loái ñi rieâng $300 ñoäc thaân, ñi laøm. No kid, no pet. Home: 714-839-7656, cell 4228398. Vaøo anytime. Yeân tònh, thoaùng maùt, parking roäng

120-5L-113004/146035

Moät caên 2 phoøng nguû, phoøng taém lôùn, phoøng khaùch lôùn, double sinks, loái ñi rieâng, môùi tinh. Doïn vaøo ngay. Goïi Thònh 714-8019044, 714-394-6019

120-5L-113004/146036

APT 2 phoøng dö 1 phoøng cho share, roäng raõi, saïch seõ, khoâng naáu aên, gaàn chôï, tröôøng hoïc. Goùc Magnolia + Garden Grove. L/L: 714-350-5493, 675-5858

120-3L-113004/146041

Dö 1 phoøng cho share coù bathrooms rieâng phoøng raát lôùn vaø ñeïp thaûm môùi. Khu raát ñeïp Brookhurst & Edinger cho ñoäc thaân. No smoking giaù $500. Doïn vaøo lieàn. Phone: 714-839-5012

120-3L-113004/146044

Nhaø dö 1 phoøng cho share, ñöôøng Newland/Trask. Öu tieân cho ñoäc thaân ñieàu kieän deã daøng coù cable giaët saáy, doïn vaøo 1215-04. L/L: 714-315-9899

120-3L-113004/146045

Mobile Home Bolsa & Bushard. Phoøng cho phuï nöõ share saïch seõ, yeân tónh, loái ñi rieâng, bao giaët saáy $325/ month. Goïi coâ Vy HM: 714-418-9793, cell: 714553-2297

120-7L-113004/146046

Nhaø Midway share loái ñi rieâng. Doïn vaøo ngay thaùng 12. 2 bed + 1 bath (1 lôùn + nhoû) $1048 + $700 deposit. L/L Thy: 714-9038744, 300-8611. None smoking please. Bao utility

120-7L-113004/146048

Nhaø 4 tuoåi, gaàn ngaû tö Bolsa Magnolia, dö 1 phoøng cho share. Ñieàu kieän deã daøng, öu tieân cho ñoäc thaân. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-897-1587

120-5L-113004/146062

MAGNOLIA/KATELLA. Phoø n g roäng saïch, ñeïp, sôn môùi, thaûm môùi, cho nam ñoäc thaân möôùn bao ñieän nöôùc giaët saáy vaø cable. Parking trong saân. Giaù $350. Phone 714-530-3087 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-113004/146139

Nhaø môùi taân trang. Sau chôï Taân Mai. Dö hai phoøng cho thueâ. Öu tieân nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm vöõng, phone 890-5751 H, 7261559 C 120-3L-113004/146156

House dö 1 phoøng cho share coù nhaø taém rieâng cho vôï choàng hoaëc meï con gaàn chôï Ngöôøi Vieät, doïn 12/15/04 hoaëc 01/01/05. Phone chò Baûo 714-554-5235, cell 714675-1047

120-7L-112904/145874

ANAHEIM - Nhaø môùi goùc Beach & Ball, dö phoøng lôùn, coù nhaø taém, beáp, loái ñi rieâng, coù swimming pool, saïch seõ thoaùng maùt. L/L Sang Nguyen 714-290-0567, 714-761-9365 120-14L-092704/138099

BUENA PARK - Nhaø dö 1 phoøng. Öu tieân ñoäc thaân trung nieân coù vieäc laøm. Giaù caû nheï nhaøng. L/ L: 714-952-1732. 120-7L-112904/145951

GARDEN GROVE - Studio goùc Magnolia + Lampson cho thueâ $595. Goïi 714-537-1358

120-7L-113004/146133

SANTA ANA - Moät phoøng roäng, DSL. Ít naáu khoâng huùt thuoác, gaàn South Coast Plaza, 405, 55. Khu toát, yeân tònh, dì Höông 714-5570811 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

200 - CAÀN THUEÂ NHAØ PHOØNG HOUSES, APTS…WANTED 200-7L-112604/145704

Caàn thueâ 1 phoøng gaàn phi tröôøng Los Angeles (LAX). L/L Ñöùc 714657-4448 or Taøi 408-421-9569

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

° Nhaø 3 nguû., 2 taém, 7000 sqft lot, thaâu tieàn nhaø $1300/thaùng, ngöôøi möôùn traû ñieän nöôùc. Giaù $190,000. Lieân laïc: 714-981-9742 300-30L-111204/143880

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742

300-28L-111404/144174

300-DL-022503/056694

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-554-2286

300-90L-050104/116065

CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116 CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742 300-180L-060404/121372

IMAX MORTGAGE 15751 Brookhurst St Westminster (giöõa Edinger & Mc.Fadden) Œª Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình möôïn nôï deã, nhanh & leä phí thaáp cho quí vò muoán mua nhaø hoaëc refinance trong vaø ngoaøi California. ª Coù chöông trình cho ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu: CHAFA LOAN cuûa tieåu bang & lieân bang cho laïi 15% tieàn lôøi. ª Coù CONSTRUCTION LOAN ñeå mua ñaát, xaây nhaø & khoâng phaûi traû tieàn cho tôùi khi xaây xong. ª Coù nôï ñeå mua apartment hoaëc commercial building vôùi ñieàu kieän deã daøng (loan under $800,000) ª Ñaëc bieät coù nôï SBA cuûa chính phuû ñeå mua business & building ª Coù laøm loan cho Mobile Home. Xin L/L: Eric 714-448-8995 714-775-4659 www.imax-mortgage.com 300-14L-101704/140580

Mobile Home For Sale. Khu cao nieân 55 tuoåi trôû leân, giaù $55,000. 2PN, 1 phoøng ñoïc saùch, 2PT, phoøng khaùch, phoøng aên roäng raõi, saøn goã môùi, raát saïch seõ, doïn voâ ngay. L/L: 714-875-5585, 714360-4693. 300-14L-101804/140770

BAÙN BÔÛI CHUÛ ª 4 Plex baù n bôû i chuû : City Westminster goùc Beach & Hazard 1 caên 3PN 2PT, 2 caên 2PN 1PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây naêm 72 raát ñeïp, ñaát roäng 10,300 sqft. Giaù $909,000 ª 4 Plex city Stanton goùc Western & Orangewood roäng 4324 SQFT, ñaát 7600 sqft covington style maùi treùo 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN 1PT, 5 garage, khu lòch söï, ñeïp. Giaù $899,000 L/L: 714-636-1228 day 714-962-6348 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-14L-111204/143879

INCOME PROPERTY IN LAS VEGAS ° 2 Nhaø treân 1 lot, moãi caên 2 nguû, 1 taém, thaâu tieàn nhaø $1400/ thaùng. Giaù $195,000

300-28L-111604/144399

300-36L-111604/144514

RAO RAO VAË VAËTT

haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234 300-14L-111904/144997

ª Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex) large 2PN/1PT each, huge lot (20,000 SQFT). Good longterm tenants w/rent. Below market. Seller motivated $859,990 ª Westminster nhaø tuyeät ñeïp 3PN/2PT, 2 xe garage $499,000 ª Garden Grove: nhaø 3PN/1.5PT, lot 7200, fix and save. $415,000 ª Irvine: luxury condo, 2PN/ 2.5PT. 2 xe garage $479,000 L.L Phil (Tai) Le 714-515-0111 300-14L-111904/145081

F.V. Nhaø ñeïp, khu raát toát, tröôøng hoïc I, II OC. 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém. Master ôû taàng döôùi roä n g 1910 sqft, ñaá t 8276, $679,000. L/L Tiffany Hua 714206-4215

300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515 300-14L-112304/145347

300-14L-111704/144652

SALE BY OWNER. DÒP MAY HIEÁM COÙ. Nhaø roäng 2000 SF, lot 7400 Sq, 5 bed, 3 bath, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Höôùng daãn payment döôùi $1000, 12 parking giaù $550,000. L/L: 714-265-9072, 714-705-3237

300-14L-111704/144658

NHAØ BAÙN $465,000., 4PN, 1.5PT, nhaø roäng 1250 sf., ÑC: 13472 Balos Dr. GG. Ngaõ tö Beach Blvd / Trask. Chæ caàn 5% laø mua ñöôïc nhaø. Cell 714-797-3233: Hoà

300-14L-111704/144659

Anaheim Freeway 57/91 Caên nhaø 2 taàng 4 nguû, 2 taém, 1840 sf, treân 26,000 sf ñaát ñöôïc pheùp chia 4, Nhaø $450,000, ñaát 220,000/loâ, hoaëc lease nhaø vaø ñaát môû business. Nguyeân: 714808-8791 300-14L-112304/145423

SALE BY OWNER Dale / Orangewood. 4PN/2PT, 1200 sqft / 7300 sqft. Nhaø taân trang hoaøn toaøn môùi.Sôn trong ngoaø i , Mouldings, Recessed Lights, PergoFloor, vv... Phaûi coi môùi thaáy döôùi giaù thò tröôøng. $489,000. Vanessa 714-7267888 300-7L-112404/145522

Nhaø laàu môùi ñeïp, 12 tuoåi, traàn nhaø cao, central air, ñoái dieän nhaø thôø St. Barbara. Ñi boä tôùi Mile Square Park, Chôï VN, tröôøng hoïc. Baùn $535,000. Tel Linh or Thònh 714-728-8227 or 714957-2917. 300-7L-112404/145544

Baùn ñaát. Ñaát baùn giaù $25,000 vuøng LA caùch Chinatown 3 miles. 4101 Telluride St, Los Angeles, CA. Roäng 9190 SF, xin lieân laïc 714-425-4343 300-7L-112404/145559

300-14L-111804/144687

Townhouse coù coång an toaøn 2PN 2.5PT. T/P Garden Grove traàn nhaø cao taân trang toaøn dieän ñeïp, khu gaàn Little Saigon giaù $369K. L/L: 714-719-5125

Nhaø 18000 SF 3N, 2T roäng 2000LV, garage 3 xe baùn $900,000 hoaëc 4N 3PT, 2500LV, garage 3 xe, môùi xaây 2005. Ñaát treân 8000 SF nhaø Westminster 4N 2T garage 2 xe $449K, city cho caát theâm 2 caên nhaø single. Ñaát roäng gaàn 9000 SF. L/L: Aliwoong 714-315-1877 or Tony 744-658-3575

300-8L-111804/144825

MobileHome by owner Park, 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT coù theå laøm theâm phoøng Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu 300-28L-111804/144865

Nhaø baùn bôûi chuû, ñaát gaàn 11,000 sqft, nhaø 2200 sqft (coù patio 400 sqft khoâng permit). 3PN, 2PT, living room, family room. 2 loø söôûi, new hardwood floor, dinining room, beáp raát roäng, attached 2 xe garage, swimming pool, coù gate, saân tröôùc sau raát roä n g, 2 storage lôù n . Garden Grove khu raát toát. Giaù $569,000 ($25,000 döôùi giaù appraisal). L/ L Julie 714-296-7144, 714-5307144

300-14L-111904/144930

GARDEN GROVE. Garden Grove 3PN/2PT. Coù patio, saân roäng, khu an ninh yeân tónh. Giaù $425,000. Garden Grove 5PN/2PT. Nhaø roäng 2500 sqft. Ñaát roäng 15,000 sqft môùi taân trang $549,000. Goïi Khanh: 714-757-7506 Haø: 273-6284 Cao: 458-2000

300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø

300-9L-112604/145706

For Sale by owner mobilehome 2PN, 1PT, 2 den, sau chôï Bolsa (khu family) tieà n ñaá t $630, $64,900. 714-839-5581 300-7L-112604/145744

Brookhursrt/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, total remodeled 339,900 10% down $1087. Nhaø 2 taàng 3PN 2.5PT $460,000, 10% down $1500 2 story townhouse G.G 2PN $289,000 10% down $925. 714654-3157 300-7L-112604/145745

Nhaø G.G 4PN, 2PT 10% down $1400, $455,000. Nhaø G.G 5PN 2.75PT, 1780 sqft $509,000 10% down $1548.53 Trung taâm Little Saigon. Nhaø 3PN 10% down $405,000, $1185, 714654-3157 Agt 300-14L-112604/145752

ª IRVINE: Condo 2PN, 2PT, 1 car garage. New paint, new woodfloor, ñi boä ra park, school, beáp, phoøng khaùch roäng. Excellent location, condition. Giaù $375,000 ª SANTA ANA: Beautiful townhouse 2PN, 2.5PT, 2 master bedrooms. 2 car garages gated community. Excellent location association $145 per month. Only 14 homes. Giaù

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS $337,000. Huy Broker: 714-262-3425, 714836-9876 300-7L-112604/145753

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

NHAØ BAÙN Irvine: 1705 Solvay Aisle #105, goùc Barranca & Culver, condo 2PN, 2PT, trong khu ñeïp Westpark, tröôøng hoïc toát, nhaø move-in condition, 2 xe garage coù central air/heat, built 1996. Giaù $435K. Mua, Baùn, Ñaàu tö, Taøi trôï Refinance: GINA NGUYEÃN 714-425-5708 www.imMsRealtor.com

MUA XE TOWING Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486

300-7L-112804/145812

400-24L-111804/144883

MobileHome 3PN, 2PT GG. 1997, gaàn 1600 sqft. Tuyeät ñeïp, giaët saáy, tuû laïnh coù saün. Family Park. Khu toát. Goïi Anh 714-6383834 hoaëc Clara 714-713-6204 (Eng)

400-28L-112404/145524

300-7L-112804/145817

4 Units Apartment Sell by Owner.Rowland Heights, all 2 bedroom, 1 bath, good location walk to supermarket and school. Asking 749K. Phone714-2607670 Roger. 300-7L-112804/145826

4-Plex in Garden Grove, 1) 3br/ 2Ba, 3) 2 br/2ba, built 1976, lot over 7000 sqft, building 3897 sqft. All unit have fireplace, 4 car garage, Asking $919,500. 13401 Sheppard Dr. LL: Tuaán 714-720-5431

400-36L-111804/144874

300-7L-112804/145850

Mobilehome Edinger + Harbor 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, tieàn ñaát $740, $22,000. Goïi 714534-4479, 714-260-5764 300-7L-112804/145862

Ñaát VN baùn voán 7.5 trieäu /m2. Ñöôøng lôùn,ñaát 5m x 25m, soå ñoû, caùch soâng Saigon 100 met, khu vöïc 95% chuû Vieät kieàu, xung quanh bieät thöï 714-553-1740, 714-750-5637

400-36L-111404/144134

300-28L-112904/145932

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010 300-5L-112904/145985

ÑAÁT CALI 20 acress taïi county San Bernadino 1 acre khoaûng 43,560 sqft, baùn 1 maãu $2850. Total 57K. L/L Khaûi 714-493-1920

400-36L-111104/143751

300-14L-113004/146047

Nhaø caàn baùn Huntington Beach. Nhaø laàu 4PN, 3PT. Bonus room lôùn. Goùc Magnolia - Warner. L/ L Kim Linh 714-822-6133 300-7L-113004/146054

Caàn baùn gaáp nhaø taïi Vieät Nam (Saøi Goøn). Quaän Phuù Nhuaän giaù 55 ngaøn ñoâ. Nhaø laàu 2 taàng. Xin L/L: 714-425-3640 300-7L-113004/146058

DUPLEX 2 caên 3PN/2PT gaàn Bolsa. Giaù $690,000. Nhaø 3PN/ 3PT, 2 taàng xaây 2004. Gaàn Bolsa giaù $574,900. Coi nhaø goïi Mr.Haûi 714-423-7081 300-14L-113004/146107

Manufactured Home For Sale. Brandnew 2005. All age park, 2 bed, 2 bath, space rent $695. πριχε $79,900. 714-349-2770

400-37L-110704/143262

300-14L-112804/145822

ANAHEIM - Nhaø xaây naêm 1998, roäng gaàn 1500 sqft., 3 bed / 2.5 bath, coù coång an toøan, goùc Brookhurst / Lincoln. Giaù $479,900. GG. : 4 Units, 1 caên 3 bed/2.5 bath, 3 caên 2 bed/2 bath. Tieàn rent $5,100/month. Giaù $989,900. Moïi chi tieát veà nhaø cöûa ñaàu tö xin vui loøng LL: Hau Bui: 714-713-0357 300-14L-113004/146100

FOUNTAIN VALLEY - Beauty 5 Bedroom 1 bedroom and 1 bath. Dowstair gourmet kitchen everything upgraded. 2230 sqft. F.V School $699,900. Agt Tim 714378-3401

400-5L-113004/146069

2004 LEXUS RX300. 20K miles,

maøu silver blue raát ñeïp coøn guarrantee cuûa dealer. Giaù $32K hoaëc ñoåi xe cuõ. #5DL229. 714657-9539 400-35L-110504/143081

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

400-5L-113004/146150

2004 TOYOTA Corolla LE. Maøu traéng. Full power. CD. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày, 5000 miles. Caàn baùn $8790. License 57105. L/L: 714-6575301 400-7L-112404/145536

2003 HONDA Accord EX.

5GZG708, 2 doors, silver grey, full power, 6CD, xe nhö môùi 17K miles. Salvaged title. Sale $11,500. L/L: 626-572-0787, 626-374-5457 400-5L-113004/146147

2002 HONDA Civic, LX. Maøu

traéng. Full power 56,000 miles, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày. Caàn baùn $8690. License 57105. L/L: 714-657-5301 400-5L-113004/146161

2002 TOYOTA Highlander, V6.

Full power, low miles 45K only maøu silver gold, sunroof. Alloy wheel, roofrack, 4 new tires, no accident raát ñeïp môùi tinh caàn baùn $16,400. LP #4XTM675, 714-315-9383 400-5L-113004/146144

2001 HONDA Civic, LX. Maøu

silver. Full power trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày 56,000 miles, caàn baùn $7690. License 57105. L/L: 714-657-5301

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-112904/145983

2001 LEXUS LS430, pearl white,

61K miles, chrome rims navigation system, seat warmer $32,000. Goïi Ben 714-200-5516, lic 4PGP084 400-5L-113004/146148

2001 LEXUS RX300. SUV. Maøu silver. Full power, sunroof, CD changer, 48,000 miles. Trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Khoâng bò traày caàn baùn $14,900. License 57105. 714-657-5301

400-7L-112904/145904

2001 TOYOTA RAV-4L, auto-

matic, silver. Alloy wheels, 35,000 miles, xe trong ngoaøi ñeïp, chaïy toát. Baùn giaù $9200. L/L: 714-623-0707 or H: 714534-7597, PL #5BLA476 400-28L-110904/143464

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2 cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640)

400-3L-112904/145968

2000 HONDA Civic 4LVE721, töï

ñoäng maøu silver radio CD giaù $7500 gaëp Andrew tel 714-2305843 sau 4PM 400-7L-112504/145641

2000 MERCEDES ML320 SUV, auto, white. Fully loaded, one owner, navigation system, CD changed. A1257651, 90K miles. Like new caàn baùn gaáp giaù reû $15,900. L/L: 714-200-8144, 714-899-5630

400-7L-112604/145763

2000 TOYOTA Sienna LE. Maøu xanh nöôùc bieån. Xe trong ngoaøi raát ñeïp. No accident. Xe nguyeân thuûy. CD Alloy wheel voû môùi. ABS brake. Lc#4HTT990. Giaù $10,850. Bao luoân thueá. Call 714553-7188.

400-4L-112904/145947

2000 TOYOTA Camry LE. Full

power töï ñoäng. Low miles 1 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat. Baûo ñaûm no accident sôn nguyeân thuûy trong ngoaøi hoaøn haûo giaù $8900. LP #4KKH735, 714-2349970, 714-588-1708 400-5L-113004/146158

2000 TOYOTA Sienna, LE, 7

seat, maøu silver, 1 chuû, no accident, CD, cass, roof rack. Alloy wheel, 4 new tires, alarm, raát ñeïp, tình traïng raát toát, muoán baùn $9600. LP #4HHG790. 714-3159383 400-5L-113004/146159

2000 TOYOTA Camry LE. Full

power, maøu green 1 chuû sunroof. Alloy wheel, CD, thaéng ABS, new 4 tires, timing raát ñeïp coù alarm, chaïy toát $7600. LP #4PTA911, 714-315-9383 400-7L-112904/145960

1999 CAMRY Dö caàn baùn $6700 1 chuû Myõ low miles maøu gold, CD haõng, trong ngoaøi coøn môùi. No accident smog check xong, #ELN062 sau 3PM. 714-5880665

400-14L-111804/144840

1999 FORD 350 Econoline. Cargo V-10 Engine, 145K Hwy mile. Very clean. $7,500. James 714-580-6952. Lic#5X21137.

400-14L-112804/145823

1999 FORD Expedition, low mile

(79,500) Giaù $11,500. (#4WLY881). Xin LL: 714-7130357

400-8L-112604/145666

1999 HONDA CR-V 1 ñôøi chuû,

töï ñoäng, radio cassette, maøu black. Good condition, 4 doors. Giaù $10,500, call 714-705-3338 or 714-534-7876, xin ñeå laïi soá phone vaø lôøi nhaén. Lic #4JEK563 400-7L-112604/145766

1999 HONDA Accord, coupe 2D.

Full power maøu silver, maùy Vtech xe goïn ñeïp 1 chuû coøn nhö môùi, xem thích ngay. No accident 90K miles. $7800. 714-839-5620, #4LPS959

400-7L-112604/145717

1999 LEXUS ES300. White. Full

power, auto, leather seats, CD, Premium wheel. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay, caàn baùn gaáp giaù $10,500. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714638-2249, 4FSC651 400-7L-112404/145452

1999 MERCEDES ML320 white

1 chuû, 75,000 miles. Full option perfect condition 4 voû môùi. No accident xe ñeïp vaø saïch nhö môùi. Giaù $15,800, 728-8683 or 6638681, #4CTE548 400-7L-112604/145760

1999 SIENNA LE, V6, van, 7

choã ngoài, alloy wheels, A/C, CD, roofrack, 1 chuû 66K miles, nhö môùi trong ngoaøi, chaïy toát. No accident $9200. 714-623-6866 #4CMZ086 400-7L-112404/145542

1999 TOYOTA Caàn baùn xe Toyota

Avalon XLS 99. Maøu traéng, töï ñoäng, 4 cöûa, gheá da, 90,000 miles. Xe chaïy toát, giaù baùn $9000. Xin lieân laïc 310-5314837, lic 4EV174 400-5L-112904/145881

1999 TOYOTA Camry, LE, töï

ñoäng, 4 cöûa maøu red, radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môùi, chaïy toát, 51,000 miles caàn baùn $6500. L/L: 714-675-0340 or 554-6223, vin U369073 400-3L-113004/146092

1999 TOYOTA Solara V6, leather,

ABS, CD, vin #173724, $7800. L/L: 714-260-2927

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-4L-111804/144881

1998 CAMRY Töï ñoäng, good

mileage complete power CD, radio, thaéng ABS, A/C, No accident, two airbags, new sticker 2005, trong ngoaøi raát ñeïp, saïch seõ & ñöôïc giöõ kyõ, giaù $6700. L/ P 57SE781. L/L: 714-321-9543 400-7L-112404/145537

1998 HONDA Accord LX, 3XSC607, 4 doors, dark green, full power, one owner, sale $5900. Lieân laïc 626-572-0787, 626-374-5457

400-7L-112804/145834

1998 HONDA Accord 127,000 miles, power package, gheá da, 2 cöûa moon roof, töï ñoäng, maøu xanh, 6 maùy, ex, chaïy toát. Giaù $6700. Goïi Xuyeân. 714-7282177 (#3CAT475)

400-3L-113004/146052

1998 HONDA Accord EX, xe giöõ

kyõ 1 ñôøi chuû. Giaù baùn $9700. Goïi 714-981-9878, lic #4AUM654 400-4L-112404/145571

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power CD, radio, A/C, power steering 2 airbags, trong ngoaøi saïch & ñeïp. $5800, new sticker 07/05. Giöõ kyõ. Lic 4GKG368. L/ L: 714-321-9543

400-3L-113004/146028

1998 TOYOTA Truck Tacoma,

extra cab 4 choã ngoài maøu traéng, töï ñoäng, CD, AC, ABS, bed liner. Trong ngoaøi coøn ñeïp chaïy toát. 130,000 miles. L/P SR59775 giaù $6300 OBO. L/L Long 714-3603391 400-5L-112904/145884

400-7L-102804/142043

1995 MERCEDES SL500 con-

vertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ . Khoâ n g bò traà y , caà n baù n $16,500. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301. 400-4L-112904/145939

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6900. L/L: 714321-9543 400-3L-112804/145833

400-7L-112404/145511

traéng, xe van 7 choã ngoài, thaéng môùi, voû môùi. 90,000 miles. Giaù $6,400. Lieân laïc Ben 714-8839916. Lic #7TRJ178

400-4L-112404/145547

1997 TOYOTA Camry LE 4 doors Fully loaded, töï ñoäng A/C, Tape Radio, Power steering. Xe hoaøn haûo, maùy chaïy toát. Xe giöõ kyõ $5,700. (Vin#069130). L/L 714321-9543.

400-7L-113004/146031

1997 TOYOTA Avalon XLS, V6. Full power, CD. Alloy wheel, 120K Mi ñaõ boû 1800 laøm service coù receip chöùng minh trong ngoaøi raát saïch, more information, call 714-654-1361. $6000 .OBO, license #3TDF248

400-6L-112904/145882

1996 CIVIC EX, maøu ñen, 2 cöûa, caàn baùn ñeå ñoåi xe môùi. Xe nhaø coøn tình traïng raát toát, $4500. 714-902-3715 Thuïy, 714-6575559 Lina. Lic 4FTY079

400-7L-113004/146040

1996 COROLLA Maø u xanh, 120KM. 4 doors, chaïy toát, plate #4PUB539. Nöôùc sôn baïc maøu. Giaù $3500. L/L: 714-335-6620

400-7L-091704/136813

1996 DODGE Caravan, maà u xanh blue, maùy hoäp soá good, 120K, run good. Dö duøng baùn $3,800, radio, maùy laïnh good. No accident. Goïi Laân: 714-7918881. Lic #4SRF067.

1994 CAMRY LE, V4. Full power,

AC, cassette, voû môùi, coøn raát toát 128K miles, body raát ñeïp, sôn gine. No accident $3500. 714-757-5816, #3EGJ279 400-14L-111504/144206

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng

maøu traéng, xe chaïy raát toát, xe dö duøng caàn baùn giaù $2800 US. L/L: 714-225-0268, 3KIP679 400-7L-112404/145490

1993 CAMRY LE, dark green,

over miles xe chaïy toát lieân laïc H: 590-1678, C: 716-6868, coâ Vaân giaù $2300, lic 3DIB960 400-5L-112904/145896

miles, xe ñang chaïy raát toát. Giaù $2000. LL: 714-726-1907 (Lic#3CPN875)

P/seats, pdl, p/mirror, p/windows stereo, airbags, sunroof, lthr, 18" wheels, tires 90% run good, CD player 170,000 miles. $5200.OBO. Tel 714-553-9082, #3TKB665 400-7L-113004/146012

1992 HONDA Civic, LX, maøu

xanh, töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp, giöõ kyõ, 88,000 miles. Xe dö duøng. Giaù $3900. L/L: 714-5394470, lic #2ZIP898 400-7L-112404/145476

1992 MAZDA 2 doors, white, soá tay (5SPDS), run good, maùy raát toát, fullpowers, xe nhaø dö caàn baùn, call 714-553-0007. $1000. (V/N#4521893) 400-5L-113004/146014

1991 ACURA Legend, 4 door.

Töï ñoäng, maùy laïnh. Coøn toát dö duøng caàn baùn $2500. Phone: 714-791-5945, 714-414-9983, lic 2ZAE624 400-5L-112904/145871

1991 TOYOTA Cressida giaù

$1100. Xin lieân laïc Baïch phone 714-200-3429 hay 744-5397041, #3UIP187 400-7L-112804/145860

1990 ACURA Legend Sport

Coup, 190K Miles, 2 doors, chaïy toát, dö duøng baùn $1200. Phone: 714-902-5360 (#3VFC177) 400-36L-102704/141877

1996 HONDA Escord EX, moät ñôøi chuû ít söû duïng 101,000 miles, sunrooof, fullpower, maøu xanh ñaäm. Caàn tieàn baùn gaáp giaù $4700. Ñieän thoaïi: 714-6362776, cell: 714-399-5490. (#3RRD820)

400-7L-101704/140347

SE tình traïng toát, new tires, new shocks, full power, new stickers. Giaù 6300. OBO. LL. 714418-9487 (H), 714-230-5678 Cell. #5TOF095.

400-7L-113004/146006

1996 PLYMOUTH Grand Voyager SE, long bed, 3.3L, 7 choã ngoài, xanh laù caây, all power, A/C, giaù $3195. 714-890-3912. #4CHY948

400-4L-113004/146152

1996 TOYOTA Van Previa, maùy

maïnh vaø eâm, maùy laïnh, CD play, 157,000 miles, #3RMD662, ñi xa caàn baùn giaù $4800. L/L Laønh 714-251-4522, 554-7134 400-7L-112404/145464

1995 ACURA Integra Special Edition black and black, leather seats, 4 new brake, new paint, body kit, nieà n g nhoâ m . Baù n $5000.OBO. L/L: 714-260-1811 cell, #4ELZ475

400-7L-112404/145553

1995 HONDA Accord LX maøu traéng 4 cöûa, töï ñoäng 4 rims coøn ñeïp. Xe coøn môùi. Baùn 4,300. L/ L Haäu 714-458-2958. #4GJP607.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-113004/146127

1988 TOYOTA Camry baûng soá

1985 MERCEDES Benz, coøn toát, ít ñi maùy toát, 100 ngaøn miles, dö xe caàn baùn, xin lieân laïc coâ Chi 714-892-1776, #4HND433

400-7L-112604/145690

1985 TOYOTA Camry LE, môùi

thay 4 voû môùi thay timing belt môùi, soá töï ñoäng giaù $700. Goïi Vaân ÑT: 757-8882, Sôn 7577415, #3BMV383 400-7L-112404/145471

1984 MERCEDES 500 SEL maøu

green, 4 doors. Full power gheá da, 129,926 miles, trong ngoaøi coøn toát xe dö caàn baùn giaù $1600. Hoûi Naêm Tan 714-530-4573, lic 22WX893 400-38L-111901/000732

400-14L-112104/145170

400-7L-111004/143680

1996 NISSAN Pathfinder 4 x 4

maøu traéng, chaïy toát, ít toán xaêng. Dö duøng baùn $1300. L/L Phuùc 714-847-0053 hay 714-3602958, #2JQS389

1992 BMW 325i. 6cyl, auto, CD.

ñoàng, 8 maùy, hoäp soá & daøn laïnh raát toát, 128K, run good, dö duøng caàn baùn. No accident., #5FDB323. 714-369-0713

traéng ngaø, sunroof, AC, cassette, xe raát toát, coøn môùi trong ngoaøi 114K miles no accident $6400. 714-231-9453, #4HYT775

400-3L-113004/146015

1988 TOYOTA Camry 4 door

caàn $2000 trong ngoaøi coøn môùi 140,000M. AC. Full power, maùy coøn toát. No accident, #3EJU370. Phone 714-553-6708

1996 FORD Exploder, maøu kem

1996 LEXUS ES300, V6, maøu

ñang chaïy toát. Baùn gaáp giaù $950, lic #4TOV634, xin lieân laïc Dinh 714-613-3482

400-3L-112904/145893

400-7L-112804/145831

400-7L-112604/145762

400-2L-113004/146057

1989 TOYOTA Camry, töï ñoäng

400-4L-112904/145964

1993 NISSAN Altima dö duøng

1997 NISSAN Quest, xe maøu

maøu blue, auto, fullpower, radio cassette, caàn baùn $1250, maùy môùi, hoäp soá môùi, xe ñang chaïy, Lieân laïc: 714-534-3665 hoaëc 714-251-0442

400-7L-112604/145764

400-7L-112904/145905

$4500 raát toát, 110,000 miles. 4SBA632, 310-324-7059

400-7L-112804/145832

1989 TOYOTA Cresseda, 6 maùy

3JMN693. Ñang söû duïng, dö duøng caàn baùn giaù $1100. L/L A.Tieán home phone: 714-6365576, cell phone: 714-244-6935. Thôøi gian töø 8:00AM ñeán 2:00PM

1993 LEXUS ES300, 152,000

1997 HONDA Passport SUV

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Ford, run good, 140,000 mile, 5 soá. Giaù $1700. Phone714-8914312 (cell), 714-200-5461 (#4X90922)

1994 Caàn baùn 1 chieác xe pickup

1997 HONDA Accord, 4Drs. P/

windows, A/C, CD. Tình traïng hoaøn haûo, chaïy toát, caàn baùn $5750 (3UTK801). 714-2513155, 714-539-1182

RAO RAO VAË VAËTT

400-5L-113004/146076

1990 HONDA Accord EX,

2ULJ246, 4 doors, töï ñoäng, PW, PDL, sunroof, CD player. Xe chaïy raát toát. Caàn baùn $2650. L/L: 714963-3946, 714-478-9725 cell 400-7L-112404/145501

1990 TOYOTA Supra 2 drs, fullpower, AT, AC radio cass, 121K Run good, Giaù $2300. Xin LL: 714-902-7745 (Lic#3MXD402)

400-7L-112504/145589

1990 TOYOTA Camry burgundy

auto, V6, PW, W/D. Good AC, tình traïng hoaøn haûo 163K miles, giaù $1600. LP #2TTR780. L/L: 714-468-2247 ngaøy thöôøng goïi sau 4:00 giôø chieàu 400-7L-112604/145757

1989 MAZDA Van, xe coøn toát ñi

xa caàn baùn $1300, xin lieân laïc Ñaïi 714-510-1639, #3TKW720

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 Toyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp, 97K miles. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 Acura 3.5 RL maøu silver, Type-S, Navigation systems, low miles, only 33K miles, full loaded, gheá da sunroof, headed seats, side airbag and more sale, reû. $20,800. ° 2001 Lexus RX300, SUV, low miles only 42K miles, maøu traéng/ silver raá t ñeï p , CD changer, sunroof, gheá da, fully loaded, rear spoiler, alloy wheel, xe nhö môùi sale reõ $21,850

° 2001 Acura CL3.2, type-S, auto, low miles only 42K miles, gheá da, sunroof, CD changer, fully loaded, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $14,990 ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $17,990 ° 2002 Honda Civic, low miles, only 31K miles, auto, full power, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø giôùi treû, sale: $10,850 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,400 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 2000 Toyota 4 Runner, Auto, full power, maøu traéng, CD, roof rack, alloy wheel, running board, rear spoiler. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9,800 ° 2001 Mercedes ML 320 SUV, low miles, 37K/miles, auto, full power, roof rack, alloy wheels, maøu traéng, xe raát ñeïp nhö môùi, sale reû: $20,850 ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $12,850. ° 2002 Acura RSX, 2 doors, gheá da, low miles, only 27K miles, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, sale $14,850. ° 1999 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän, gheá da sunroof, CD, cassette alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $11,600. ° 2000 Toyota Cellica, 2 cöûa, full power, sunroof, alloy wheels, CD cassette, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû sale reû $10,600 ° 2000 Toyota Tundra, ExtraCAB, auto, full power, AC, CD bedlinner, V8, xe good condition, thích hôïp cho construction, delivery, alloy wheel, low miles sale reû $13,950 ° 1990 Toyota Camry auto, fullpower, maùy laïnh, 4 cöûa, xe thích hôïp cho hoïc sinh, sale reû: $1700. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1996 Toyota Corolla, auto, full power, maùy laïnh, 4 cöûa, xe ñeïp thích hôïp cho hoïc sinh, sale reõ: $4300. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu blue, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $7,990 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-37L-060303/069779

RAO RAO VAË VAËTT 400-37L-092603/086741

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-36L-032304/110073

400-38L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com THANKSGIVING SPEACIALS CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, sale $43,900 (Stk #2169A) ° 2001 BMW 740iL, navigation, fully loaded, sale $28,900 (Stk #2196) ° 2000 Mercedes Benz C280, sport expedition, SALE $17,400 (stk 2183) ° 1998 Mercedes Benz-E320, top condition sale $13,900 (Stk #2122A) ° 2002 Acura 3.2TL, Type-S, navigation sale $18,900 (Stk 2215) ° 2001 Lexus IS300, like new sale $17,900 (Stk #2189) ° 2003 BMW Z4.3.01, 2 door convetible roadster, 14K miles, sale $32,900 (Skt #2087A) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, 2 door-coupe factory warranty sale $33,900 (Stk #2074) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, retractable hardtop sale $25,900 (Stk #2138) ° 2000 BMW 323CI, 2-door sport coupe, sale $18,900 (Stk 2164) ° 2000 Mercedes Benz SL500, 2 door, roadster 2 tops, like new sale $30,900 (Stk #2219) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,400 (Stk #2206) ° 2002 Cadilac Escalade chrome, pearl white, sale $34,900 (Stk #2161) ° 2002 Lexus RX300, navigation sale $24,900 (Stk #2213) ° 2001 Mercedes Benz ML55 AMG, navigation loaded w/options, sale $29,900 (Stk #2080) ° 2001 BMW X5, fully sport utility, 40K miles, sale $29,900 (Stk 2186) ° 2000 Mercedes Benz ML320, full power, sale $19,900 (Stk 2141) ° 2002 Toyota Tundra Limited V8 Access cab, leather, camper shell sale $19,900 (Stk 2202) ° 2002 Honda Accord EX, V6, coupe leather, CD sale $11,900 (Stk #2190 Offer Expire 11-29-2004

400-37L-021004/104034

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-090503/083722

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 AFTER THANKSGIVING SPECIAL SALE !!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Mercedes CLK320 coupe, silver color. Full power, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veâ on sale trong tuaàn $23,500 (Stk #1917). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $410 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, low mileage, A/C auto, full power, alloy wheels, CD, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$257 moät thaùng. OAC ° 2003 Acura 3.2CL type-S, coupe, white color, 22K, auto, A/ C, leather side airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $19,500 (Stk #1943). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $342 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura 3.2TL type-S, sedan, silver color 58K, auto, A/ C, leather, side airbag CD player, full power thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $15,500 (Stk #1941). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $274 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Camry LE, grey color, auto, cassette, leather, full power, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2900 (Stk #034). Nhaän traû goùp khoâng caàn down ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C, CD. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale $9400 (Stk #1713). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus ES300, silver color, auto. A/C. Leather, CD. Full power. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $15,500 (Stk #1897) nhaän traû goùp khoâng caàn down/$274 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C240, black color, 4 door, auto, A/C. Leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $19,200 (Stk #1940) nhaän traû goùp khoâng caàn down $337 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C320, white color, 4 door, auto, A/C, leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $21,500 (Stk #1922) nhaän traû goùp khoâng caàn down $377 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Avalon XL, black color, auto, A/C, full power, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $11,200 (Stk 1924) nhaän traû goùp/khoâng caàn down $200 moät thaùng. OAC

° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $210 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $124 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $55 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$230 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna, gold color, auto, A/C, 7 choã ngoài saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø chuyeân chôû, giaù on sale $12,500 (Stk #1439) nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. OAC ° 2001 Lexus RX300, white, color, auto, A/C, sunroof, leather, roof rack full power, CD. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, nhìn vaøo thích ngay. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $18,500 (Stk #1866). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $325 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $161 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Accord LX, green color. Auto, A/C. Alloy wheels, CD, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6700 (Stk #1928) nhaän traû goùp khoâng caàn down $124 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$133 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$189 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport, blue color. Auto, A/C, SUV. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $8500 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC. ° 2000 Lexus LX470, white color, auto, CD player leather. Full power, full side airbag, saïch ñeïp trong ngoaøi nhìn nhö môùi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $28,200 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $492 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 11/26/04 ñeán ngaøy 12/03/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-5L-112604/145684

AUTO DETAILING: Chuyeân moân ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày, giaët thaûm, gheá röûa maùy xe). Vieäc laøm kyõ löôõng saïch, môùi. L/L Lôïi Nguyeãn cell 714-580-4833. (Coù nhaän ñeán laøm taïi gia)


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-28L-110104/142389

400-3L-112804/145825

Vì mua xe môùi caàn baùn: - 2004 Camry LE #5ESH068, 8,300 miles, no accident. Giaù $16,500. - 1991 Mitshubishi #3ABE608, 124,000 miles. Giaù $1200. LL: Trinh 714-757-8250 or Trung 293-0720 sau 3g30PM 400-7L-113004/146023

Xe Honda Civic LX, töï ñoäng, 4 cöûa. 6CD, AC. Full power, 4 baùnh Michelin, chuû goác. Caàn baùn gaáp $6300. Lic #4LDM274. L/L: 714296-7664 400-7L-113004/146125

Sport Sport Sport Lexus SC300 92-93 red everything original, look nice run great low milage. L/L Eric: 714-310-2538, $6500, #2ZDT930 400-7L-113004/146129

° 93 Honda Accord soá tay sunroof, timing belt, brake môùi, 3BVP850 $2800 ° 92 Honda Accord töï ñoäng 4BZY054, $2500. L/L Long 949-232-3193

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 500-31L-110104/142425

Sang Tieäm Nail, Trung Taâm khu ñang phaùt trieån, tieäm sang ñeïp, Giaù laøm cao taïi Tucson, Arizona. Caàn thôï nail boät, P/W gioûi. LL: 520-979-1497 500-14L-110104/142426

Caàn sang gaáp Hair Nail Spa Salon, Santa Monica. 4 Hair, 4 Spa, 5 Nails, 1 Facial, $49,000. L/L: 323-620-3168 500-30L-110204/142599

OFFICE RENT Vaên Phoøng treân laàu roäng 1100 SQ up 3350 SQ. Rent 90 cents SQ. Ngaû tö Euclid + Lampson, Garden Grove. Tom: 714-7191888

500-28L-110304/142629

500-14L-081904/132948

Phong thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa, cô sôû laøm aên buoân baùn, caàn baùn nhaø cöûa, tieäm bò eá aåm khoù baùn hoaëc baùn chaäm vì baát cöù lyù do gì, hay gaëp naêm xui vaän duõi. L/L: 714-554-4056 ( nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm).

Caàn sang shop may ñang hoaït ñoäng goùc Hazard vaø Hoover ñaày ñuû caùc maùy moùc cho ngöôøi muoán may, goïi Cöông 714-417-2539

500-15L-111104/143760

Tieäm Nail Arizona For Sale. 1100 Sq.Ft, khu ñaïi hoïc 4 gheá, spa, 2 phoøng facial $75,000 (OBO). L/ L: 520-622-6886 work, 626-5129146 cell

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332 500-28L-111104/143797

500-28L-101704/140512

Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882. 500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, $33K. 562-5057374 sau 8PM, 562-925-4899. 500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561 500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

500-23L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale 500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477. 500-14L-103104/142316

Tieäm Dryclean vaø söûa quaàn aùo vuøng Garden Grove, ñi xuyeân bang caàn sang $26,500. Tieàn phoá $822/thaùng. Thaät tình goïi Hoa 714-636-7260, cell 4229384

500-14L-111804/144688

Tieäm Nail Shopping Meã raát ñoâng khaùch, tieäm 6 baøn nail, 2 spa, rent $1,660. Caàn baùn gaáp giaù $28,000. Caùch Bolsa 25'. 323585-1215, 714-414-7413

500-14L-111804/144734

Caàn baùn Tieäm Nail & Spa ôû vuøng Porter Ranh, vì khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 6 gheá spa. 818-281-8712 (cel), 818-8842847 after 8PM 818-224-3707

Caàn sang tieäm Nail vuøng Long Beach income good giaù caû thöông löôïng. 702-604-9942. Caàn theâm 1 thôï nöõ

500-28L-110304/142687

Major Franchise gas station prime location in Hemet $400,000 monthly gross sales super cash flow. Call: 909-3368356

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479.

Baùn Tieäm H & Nail Caàn baùn gaáp giaù reû, 2 facial room + 1 pedicure Spa + 5 Toùc + 5 Nails. Ai thaät loøng xin goïi: 714891-0202

500-30L-110304/142711

500-28L-111204/144022

Caàn baùn tieäm Nail saép môû trong Mall lôùn ñoâng khaùch taïi Las Vegas. LL: 801-633-3242, 801755-0100

Nhieàu tieäm Nails trong khu Shopping lôùn, gaàn chôï, khu raát toát, lôïi töùc cao, vuøng San Bernardino & Orange County. Giaù $100,000-$500,000. L/L 714715-4122. 500-28L-110404/142779

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Toùc + Nail. 3 station toùc + 2 nail, khu Euclid Center Euclid & Hazard, giaù 45K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L Lisa 714554-1951 hoaëc 257-7752 sau 7 giôø

500-28L-110504/143002

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825 500-14L-110504/143194

Sang tieäm Beauty Salon ñoâng khaùch trong chôï Garden Grove $27,000. Goïi Chris 714-6793938. 500-28L-110704/143221

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm

500-28L-111204/144021

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171. 500-28L-111204/144055

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418 500-16L-111404/144156

Thieáu ngöôøi troâng coi nhaø haøng, sang gaáp, coù walk-in Cooler freeger choã ñaäu xe roäng raõi, tieàn nhaø $2048/thaùng. LL: 714-8565581. 500-28L-111404/144164

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093 500-14L-111504/144234

TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-728-9277 cell or 661-397-5495 work 500-28L-111504/144281

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955 500-28L-111504/144330

500-28L-110704/143260

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844 Caàn sang tieäm toùc vaø nail trong shopping center, tieàn rent $1000/thaùng. Giaù $40,000. LL: 602-920-3825, 623-703-7403.

500-28L-111604/144424

500-28L-110904/143521

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799.

500-28L-110904/143524

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832 Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979

500-28L-111604/144437

500-14L-111704/144517

Caàn sang tieäm Nail gaáp caùch Santa Ana 2 tieáng, giaù cao, tieàn rent reû $500/mo. Lieân laïc 760361-3999 or cell 714-876-5871 500-14L-111704/144564

SANG TIEÄM NAILS SUPPLY Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720

Haõng may haøng nhieàu coù quanh naêm muoán ñoåi ngheà caàn sang gaáp giaù reû khoâng kinh nghieäm khoâng thaønh thaät muoán laøm mieãn goïi. Tel: 714-657-4217, tel: 714267-8387

500-30L-110904/143542

500-30L-111704/144569

500-28L-110904/143530

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921 500-21L-111004/143556

Caàn sang gaáp tieäm Mailbox etc, UPS, Fed-Ex, Notary, Gift. Caùch Bolsa 20 phuùt goùc Beach/ Rosemead, giaù baùn 65K. 714670-9449 500-28L-111004/143575

Baùn Tieäm Nails TP Palm Desert CA. Trong shopping chôï Jensen, ñöôøng Cook vaø 42nd St. Rent reû coù gheá spa vaø 2 phoøng waxing. LL Tieäm 760-773-9808. Nhaø 760-343-2960 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-28L-111804/144736

500-14L-111804/144776

500-15L-111804/144793

Moving sang tuû baùn vaøng vaø tieäm Cellphone, rent reû, sang giaù nheï nhaøng, khu chôï ñoâng khaùch,Tieäm môû nhieàu dòch vuï khaùc. Ph. 310392-4388, 310-400-4163 500-7L-111804/144802

SANG TIEÄM NAILS Tieäm môû treân 10 naêm, Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaø reû. Tieäm ôû vuøng Tarzana. LL: 818343-6874, 818-231-0719 (cell) 500-14L-111804/144805

RESTAURANT Caàn sang Nhaø Haøng vuøng Whittier, rent reû, roäng 2000 sqft., Coù theå môû nhaø Haøng Vieät Nam. LL: 626-201-9260

500-14L-111804/144828

Oumni Printers 1879 W. Commonwealth Ave. # C Fullerton CA 92833 Locations - For sales $40,000 Fourty thousands. Call 714-773-1168 or 714-827-1224 Super Cash. 500-14L-111804/144844

Caàn sang Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, Myõ ñen baùn reû $10,000. Lieân laïc David Bus: 219-980-0584, cell: 219-6147733

500-14L-111804/144846

Caà n sang Tieä m Nails ñoâ n g khaùch, vuøng L.A, Meã Ñen. Income $3,500-$4,000/wk. Rent reû. $85,000. 714-318-8813. 500-28L-111804/144851

NAIL SALON FOR SALE ARIZONA 800 Sq.Ft, ñeïp, khu Myõ Traéng. 3 gheá spa coù phoøng waxing, 5 baøn nail. Rent reû. Goïi 480-648-7855, 480-987-1292 500-22L-111804/144875

500-27L-110804/143293

500-28L-082204/133220

Caàn sang tieäm Nail T/B Goodyear Arizona, trong shopping lôùn, tieàn Rent reû, Income good, xin L/L 623-925-8331 hoaëc 623-5129999

500-14L-111704/144648

500-21L-111204/143938

500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-426-1644 or cell 562-895-9587

500-14L-111704/144618

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701.

500-28L-110304/142642

500-28L-110404/142950

500-7L-081704/132415

500-14L-111704/144590

Caàn sang Tieäm ôû La Haina Maui Hawaii Hair-Nail Massage and Facial. Khu khaùch du lòch, ngay maë t tieà n . $85,000. Lieâ n laï c Mindy 808-874-9054 or 808357-6949.

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon/Vietnam khu thò töù ñeïp. Doïn vaøo ngay chuû ñi ñoaøn tuï giaù reû hieám coù $89K. L/L: 714-719-5125

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Tieåu bang NC. Tieäm raát sang troïng, Income cao. Muoán bieát theâm chi tieát LL Coâ Ly Cell: 910-2623308.

SANG TIEÄM VIDEO Coù chuyeän gaáp caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, lôïi töùc cao. L/L: 714-657-5301.

500-30L-111004/143638

500-14L-111704/144579

Caàn sang Office Chiroprator 9 phoøng, tieàn rent reû, ñòa ñieåm toát, parking lôùn. Giaù $28,000. 714-422-5773 or 714-657-8006

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445.

500-28L-110404/142910

500-28L-071404/127483

500-21L-111004/143617

Caàn sang tieäm Nail vuøng W.LA. Khu Myõ Traéng. Ñòa ñieåm toát. Giaù $95,000, xin lieân laïc 310-3130788 hoaëc 714-271-9585

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm nail xuyeân bang (Wisconsin). Tieäm trong Wal-Mart Super Center, vuøng Myõ Traéng, ñoâng khaùch vì khoâng coù ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp vôùi giaù voán. 920-237-1220, 920-237-1544

SANG TIEÄ M . Tieä m massage ñang hoaït ñoäng, ñoâng khaùch saïch ñeïp coù phoøng taém. Caàn baùn giaù caû phaûi chaêng. Xin L/L: 714-225-0268, 714-225-0443

Caàn sang gaáp 1 tieäm Nail, giaù cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu, xin lieân laïc 760-3690406, cell 951-907-6739

500-14L-111004/143599

Caàn sang Tieäm 1 dollar & Gift, tieäm coù baùn caû electric & Gas Scooter. Tieäm Ñeïp, good location, roäng 2000 sqft. Tieàn Rent reû. City Buena Park. 714-7138099. Sau 6PM 714-260-1196

RAO RAO VAË VAËTT

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318 500-28L-111704/144570

Medical Clinics, Photoshop, Water store and other neighborhood shops. Excellent location. Ideal for 875 square feet for lease immediately, call 310-820-8888 ext 101. 500-14L-111704/144574

Caàn sang gaáp tieäm nail trong mall khaùch ñoâng, giaù coøn cao. F/S $30 - $40 vaø M/P $42. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Moïi chi tieát L/L coâ Mai 313-671-2513

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

Huøn haïp baát ñoàng caàn sang tieäm Nails good location. Tieäm naèm trong big shopping thaønh phoá Thatcher, AZ, vuøng Myõ Traéng khoâng caïnh tranh, tieàn rent reû giaù $20,000. Khoâng thaønh yù mieãn goïi. Call: 928-348-9495 or 928-485-9207 home 500-28L-111804/144884

Caàn sang 2 tieäm 99 Cents Discount Store ôû Phonix Arizona 2 tieäm roäng 9000 SQFT vaø 3000 SQFT tieàn rent reû lôïi töùc haøng thaùng cao moïi chi tieát. L/L: 602956-2985 500-28L-111904/144907

Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161 500-7L-111904/144919

Tieäm Food To Go vuøng Little Saigon ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm môùi roäng 1200 square feet, coù walk-ing cooler, roäng 300 square feet, heä thoáng coáng toát. Coù haàm chöùa môõ ñuùng tieâu chuaån, heä thoáng huùt daøi 16 feet, coù 2 loø beáp lôùn, Chinese oak, fryer, caùc maùy mixer, maùy xay thòt coù 3 freezer lôùn. Choã ñaäu xe roäng raõi. Giaù 200,000, goïi Sieâu 714-292-2148

500-14L-111904/145057

Caàn baùn Tieäm Coin-Op Laundry ôû vuøng Downtown City LA. Ñòa chæ 174 S Alvarado St., Goùc Valley St, roäng 1500 sqft, coù 16 dryers, 20 topload, 12 frontload, vending machine, rent reû $1250/ Mon. Net income treân $2200/ Mon. Giaù $65,000. LL: 626-2359329

500-28L-111904/145066

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755

500-28L-111904/145075

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644

500-30L-112104/145149

BUSINESS STORE FOR SALE Clothing Store, Westminster, soá baùn moãi thaùng $8000. Perfume Cosmetic, Westminster: nt $15,000 Gift Shop & Tabacco, Anaheim: nt $8000 Women Shoes, Anaheim: nt $7000 Deli Sandwich, Costa Mes: nt $6000 Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 400 tieäm buoân (Coffee shop, Restaurant Gas Station v.v...) Xin lieân laïc Chris Huynh 714-9369269 cell

500-14L-111904/145030

Caàn sang tieäm Nail Bakerfield 28,000 & 3 station toùc, 8 baøn nail, 4 spa. Lieân laïc 661-8604672. 500-14L-111904/145045

ARIZONA Caàn sang gaáp Hair Nail Spa Salon, vuøng Phoenix. Tieäm raát ñeïp, ñòa ñieåm toát, rent reû, lease coøn daøi. $39,900. Serious Buyer Only. L/L 623-694-5814 (sau 8:45pm).

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-112404/145523

One hour photo in Anaheim $59,999. Cô hoäi laøm chuû vaø coù lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6,000 net month. Tieäm ñoâng khaùch 15 naêm. Treân 5000 customers base. Process 800 + one time cameras & films/month 200 khaùch chuïp hình Passport/month. Tieäm ñeïp, roäng 900SF coù theå theâm income baèng caùch theâm Studio wedding, portrait. 714-2603049. Seõ höôùng daãn. 500-7L-112404/145531

OFFICE SPACE FOR SHARE Phoø n g rieâ n g bieä t , 300-400/ month, goùc Magnolia-Hazard. Tieän laøm vaên phoøng cho moïi dòch vuï. LL Christine 714-9025536.

500-14L-112404/145566

500-14L-112204/145209

500-7L-112504/145586

500-14L-112304/145380

FOR LEASE: 1 tieäm troáng cho lease, khu toát, dieän tích 750 sf. Giaù $1.4./sf + triple net (NNN) Open moïi business, retail hoaëc office. Location: 1747 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801. Information call: Mr. Leâ Hoä: 408270-5506 or Mr. TIEÁN 714-2802396

500-14L-112304/145391

Shop May haøng raát nhieàu giaù cao vì lyù do gia ñình caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình. Neáu caàn xin LL 714-553-6519.

Nhaø haøng caàn sang trung taâm Chinatown tieàn rent $2500, lôïi töùc cao khoâng bieát ngheà seõ daïy, coù khaùch du lòch, vaên phoøng.... L/L: 213-572-2507

Caàn sang tieäm baùn nöôùc loïc vaø beân trong coù hai tuû phone môùi build moät thaùng tieäm ñeïp khang trang roäng raõi. Lyù do bò bònh xin lieân laïc 714-262-8179, 714839-2132 500-7L-112504/145629

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm vaøng vuøng Seattle gaàn Chinatown, khu Vieät, Mieân, Laøo, Phi. Tieäm ñaõ ñöôïc 9 naêm. Cô hoäi toát cho ai muoán töï laøm chuû. 626-271-3877, 425-775-9398 500-7L-112504/145638

Ñi xa caàn baùn tieäm vaøng, ñaày ñuû maùy moùc. Tieäm ñeïp. Ñoâng khaùch Vieät Myõ coù nhieàu haõng danh tieáng. L/L: 714-306-7279 500-7L-112504/145640

500-5L-112904/145875

Nhaø haøng naøo caàn license röôïu bia lieân laïc chuùng toâi seõ hôïp taùc 714-200-8752 (Huyønh)

500-14L-112904/145877

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang laï i tieä m baù n xe gaé n maù y , motocycle car stereo alarm, phone, gift v.v... Tieàn rent $800/ month. L/L: 714-588-9691. Taïi ñaây coù nhaän daïy laùi xe motorcycle vaø giuùp thi laáy baèng laùi motorcycle. L/L Michael 714588-9691

500-14L-112904/145948

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM

500-7L-112904/145956

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm nails hoaëc coäng taùc laøm vuøng Myõ Traéng gaàn bieån giaù caû thöông löôïng, 310-619-7953

500-28L-113004/146066

500-7L-113004/146070

Mission Viejo rent thaáp. Good income giaù service cao salon goàm 4 nails, 2 toùc 2 spa 1 facial. Goïi 714-791-0359 anytime 500-7L-113004/146071

Nhaø haøng ñeïp vaø lòch söï, ñoâng khaùch, khu Little Saigon, thieáu ngöôøi troâng nom, caàn sang gaáp $100,000. L/L agent Patrick Vu 714-894-0421 500-7L-113004/146075

Tieäm vuøng Myõ Traéng vaø Meã giöõa Glendale vaø Sylmar. Rent $1340 coù facial, waxing, 4 nails, 2 spa. Giaù $16,000. Thaät loøng haõy goïi 818-554-4976, 818-352-0373 500-20D14567-113004/146079

Hai nhaø haøng $70K/each. Baùn Phôû, Nhaäu, Chay. Khu Meã, Myõ, VN. Hai Food To Go ngay Bolsa giaù naøo cuõng baùn. Serious only. Broker Baûo 714-899-8249 W, 949-552-5148 H 500-7L-113004/146085

Caàn baùn laïi xe baùn hot dogs 2 ngaøy cuoái tuaàn taïi chôï trôøi. Good income $41,000. L/L: 714-7570012 500-14L-113004/146094

CAÀN BAÙN TIEÄM NAILS giaù coøn cao taïi Charlotte, North Carolina. Full set $25 up, fill $15 up, chaân tay $35 (ñoåi baèng deã). SUPER WAL-MART. Lease môùi. Tieäm môùi build 2 plaza. very good locations. Ω: 704−717−0021, Χ: 704− 488−5407, Χ: 704−287−5872 500-7L-113004/146098

Fullerton Tailoring + Mens Clothing 20 years by owner. $20,000 best offer 714-773−0500

500-7L-113004/146106

Beauty Salon Irvine, coù Toùc, Nail Skincare vaø Spa chair ñòa ñieåm toát, moãi thaùng laøm voâ $80,000 coù 15 station toùc, coù 300 khaùch haøng môû member trôû laïi laøm facial vaø spa. L/L Carrie noùi tieáng Anh 714-573-9100 500-7L-113004/146124

Caàn sang tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng sang troïng, ñeïp, 10 gheá solace spa, 1 phoøng facial maùy 8 functions. Giaù cao, tieäm trong big shopping center caùch Bolsa 30". L/L Michelle 714-2510444 500-3L-113004/146140

Shop may raát nhieàu haøng caàn sang gaáp. L/L coâ Vaân 714-8934244, cell 714-767-2675

500-3L-113004/146143

Tieäm nail thaønh phoá Fullerton caàn sang. Gaàn tröôøng ñaïi hoïc trung hoïc, khaùch Myõ Traéng sang giaù coøn cao. Rent $625/month. Sang $21,000. L/L: 714-870-4669 hoaëc 714-263-5511 500-7L-113004/146149

Tieäm nail TB New Mexico naèm trong shopping lôùn caàn sang laïi vì thieáu ngöôøi troâng coi moïi chi tieát xin L/L 505-863-8730, 714469-7933 500-9L-113004/146168

500-28L-112904/145957

500-14L-112504/145649

500-14L-112504/145654

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm nail vuøng LA, ñoâng khaùch tieàn rent reû, giaù $27,000. L/L Sôn 562-221-9513.

500-28L-112904/145978

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-12D4-112501/001378

500-28L-112904/145981

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

NAILS! Doïn ñi caàn sang tieäm Nails shopping Center, next to Taget, vuøng Bakerfield. Work: 661-837-8336, night time home: 661-831-3258

500-14L-112304/145442

500-28L-112304/145448

500-5L-112904/145872

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657

Ñi xa caàn baùn 2 tieäm nöôùc ôû vuøng Maywood and Corona, tieàn phoá reû. Môû ñöôïc 7 naêm. Khu Meã. L/L: 714-306-7279

500-14L-112304/145404

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm phim boä HK, cleaner, cellular, ôû Long Beach, Tieäm coù treân 10 naêm, neáu thaät loøng xin goïi 562-591-6614

500-7L-112904/145868

500-28L-112504/145617

500-14L-112504/145622

500-14L-112304/145374

500-14L-112804/145835

Tieäm Nail môùi build ôû T/B Arkansas City Springdale, khu traéng, Giaù cao, vì Lyù do gia ñình baùn gaáp giaù: ÑB good for family. Business 3 thaùng laáy voán. LL: B: 479-927-3334, cell: 479283-4146

Tieäm Nail vuøng Long Beach caàn sang gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, 6 baøn 2 spa. Rent $1300. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 562-988-8413

500-14L-112204/145271

Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm Nails vuøng Meã, good location, tieäm roäng, thoaùng maùt, Giaù $20,000. LL: Tieäm 323566-2939, cell: 714-726-1068

500-14L-112804/145805

Sang Tieäm Hair & Nail Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Hair & Nails vuøng Orange City, 6 station toùc + 3 nails + 2 phoøng facial + 2 spa chair. Giaù $55,000. LL Brenda. 714-2827312, 714-474-8138

Sang tieäm Nail Laguna Hill. Naêm Spas saùu stations phoøng facial waxing. Tieäm sang ñeïp khaùch Traéng ñoâng tip cao. Môû 7 ngaøy. L/L bus: 949-837-3367, after 7PM: 714-553-5825 chò Lynn

Ñi xa caàn sang gaáp: - Tieäm Nail trong Tieäm Toùc 3 baøn 1 wax, rent $600/m. Giaù $6000 - MobileHome, 2 P nguû, 1 taém $30,000. LL: 714-705-3336 or 714-414-7931

500-14L-112304/145354

500-7L-112804/145800

500-14L-112804/145852

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO

Caàn sang gaáp tieäm nails ôû Las Vegas, trong shopping lôùn ñoâng khaùch, giaù cao, income cao, tieäm 6 thôï. LL: Luaân 702-358-7304

500-7L-112804/145795

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Meã. Tieäm trong Plaza parking thoûai maùi. Rent $1750/month. Thaät loøng mua LL: W: 323-581-9709, C: 310-531-0520

500-14L-112204/145237

Food To Go taïi Little Saigon ñòa ñieåm toát, ñeïp, trang nhaû, ñang ñoâng khaùch, caàn sang. LL: 714728-4003 sau 6PM, caùm ôn.

Sang Video, Cell Phone, Electronic. Caàn sang gaáp tieäm Video, Cell phone, theû ñieän thoaïi vaø Electronic, keá beân chôï, vuøng Garden Grove. Giaù thöông löôïng. LL: Haïnh 951-272-0796.

500-7L-112804/145838

500-14L-112204/145218

500-14L-112204/145249

Sang tieäm Hair & Nail Anaheim. 4 toùc, 1 nail, tieàn rent reû, giaù $25,000. Chuû veà höu, deã thöông löôïng. 714-527-5212

Caàn sang Tieäm Giaët ôû Houston, ñòa ñieåm toát, thieáu ngöôøi troâng coi caàn baùn. Cell: 713-816-4489, Tieäm 281-436-0250

Caàn sang gaáp tieäm Nail, khu shopping Center, LA, ñoâng khaùch walk-in. Giaù $27,000, rent $800. LL: 714-251-0715 or, 323-5835437

500-30L-112204/145238

500-14L-112604/145786

500-14L-112404/145552

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walk-in. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp. Vì lyù do gia ñình. Income töø $3000 - $4000/tuaàn. Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Linda: 714-260-1692

500-14L-113004/146038

Caàn sang tieäm nail caùch Bolsa 1H30' giaù cao, tieàn rent reû, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tieäm ñeïp 5 baøn 5 gheá spa 5 thôï coù phoøng wax maùy giaët saáy. L/L: 714-4170673, 714-417-1391

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang nhaø haøng thaønh phoá Inglewood gaàn phi tröôøng LA, Giaù $25,000. Giaù caû coù theå thöông löôïng. LL: 310-673-5285, cell: 714-6517216

Caàn sang tieäm Phôû ngay bieån xinh xaén raát tieän cho g/ñ giaù $50,000 (caàn thôï phuï beáp bieát xaøo cho nhaø haøng). L/L: 714791-0260

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-28L-112604/145730

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775.

500-7L-112404/145548

Sang Tieäm Nails-Spa vuøng bieån, Nam Cali, caùch Bolsa 20 phuùt laù i xe, good location, credit scores at least 700 ñieåm. Baøn giao laï i taá t caû khaù c h. Giaù $65,000. L/L 714-658-7042.

Caàn sang tieäm Nail trong mall cuûa Bakerfield. L/L Michael or Kim Ñ/T: 661-397-7470

Caàn sang tieäm Nail. Tieäm trong mall lôùn, khu Myõ Traéng. Rent reû vuøng ngoaïi oâ Chicago, tieåu bang Illinois. Ñöøng boû lôû cô hoäi. L/L: 847-836-8305, 847-922-2644

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn sang tieäm Nail vuøng Upland, khu Myõ traéng 8 baøn Nail, 4 spas, 1 phoøng facial. Ñoâng khaùch, tip haäu. Lieân laïc: 909-981-8638, sau 9:pm 909-987-0737

500-14L-112104/145175

500-14L-112904/145990 500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C 500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664

500-14L-111904/144932

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Long Beach, tieäm roäng raõi 3000 square feet, tieàn rent thaáp. Giaù $23,000. Xin L/L 714-876-8998

RAO RAO VAË VAËTT

500-7L-112604/145683

Caàn sang tieäm Nail gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, khaùch Ñaïi Haøn vaø Meã, vuøng Los. L/L: 323-7321244

Baùn tieäm nöõ trang baùn vaøng 14K, 18K, diamond trong mall. Ñoâng khaùch Myõ Meã luoân ñoà ngheà, giaù reû, phone 714-404-9251 or 310631-5290

500-14L-112404/145498

500-28L-112604/145689

500-14L-112404/145470

FOR LEASE Small Warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho shop may, nhaø kho vv... Ñòa chæ 11611 Salinaz GG. 92843, goùc New Hope / Trask, phone: 714-420-2033 or 714309-9848

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714-636-5978 or 714-636-6556

500-7L-112404/145506

500-14L-112604/145693

Caàn sang tieäm Nails & Spa coù phoøng Facial. Pico Rivera, rent $850/thaùng, lease coøn daøi, khoâng ngöôøi troâng coi, giaù caû thöông löôïng sau, L Laïc Trí: 562-8012988 hoaëc 714-675-0198

Tieäm coøn dö phoøng cho share laøm vaên phoøng khai thueá or ñòa oác, baùn veù maùy bay, chuyeân veà dòch vuï v.v... 714-230-9202, 534-8099

500-10L-113004/145998

Baùn gaáp Hair + Nail Beauty Salon vuøng Anaheim. Tieäm roäng 1400 sqft, 4 hair 4 nail. 1 phoøng facial. Good location. Rent reû giaù $25K. Tawny 714-484-6656, 469-6882

500-14L-113004/146010

Caàn sang gaáp shop may vuøng Garden Grove 1300 sqft, khu an ninh, giaù reû, ñaày ñuû giaøn xaøo, uûi. L/L: 714-899-1927

500-7L-113004/146018

Caàn sang tieäm Nails vuøng Fresno, tieäm raát ñoâng khaùch vì baän vieäc gia ñình khoâng coù ngöôøi coi. Lieân laïc tieäm: 559-6620649, 714-728-4306

500-7L-113004/146024

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $85,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478

600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung. 600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009. 600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-30L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-3L-083104/134379

Caàn ngöôøi. Caàn 1 thôï phuï construction bieát laøm sô sô. L/L Anh Tuaán 714-720-4973.

600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-14L-101704/140217

Tran Transport, caàn owner operator vaø taøi xeá ñi GA, NJ vaø IL haøng nhieàu. Giaù cao traû tieàn xoøng phaúng. Xin LL : 714-288-1849 office, 714-206-2000 cel, 714612-4191 cel.

600-36L-102704/141948

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

(Fulltime-working in Westminster office) 3. Telemarketing Representative. (Fulltime-working in Westminster office) Qualification: - Authorized to work in the US - Bilingual in English and Vietnamese - Basic Computer Skill (MS-Office) - Good interpersonal / Communication skill - Related work experience plus but not necessary We offer paid training and excellent benefit packaged including health & life insurance, 401K, sick day, paid vacation and yearend bonus. BankCard Services is an Equal Opportunity Employer. Qualified candidate, please email or fax a resume along with a cover letter Attention: Brian Ton Email:Brianton2000@yahoo.com Phone: 714-901-1333 600-30L-110204/142620

Tieäm Furniture 40,000sqf vuøng city of Industry caàn gaáp 2 ngöôøi Salesman coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Andy 626-712-8269. Löông cao + Commission.

600-28L-110304/142672

Tieäm Furniture. City Lakewood, caàn ngöôøi phuï giao haøng bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. LL Anh Thaéng. 562-529-7025

600-28L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-28L-110404/142773

CENTURY 21 - BEE REALTY Vaê n phoø n g caà n Real Estate agents hôïp taùc phaûi coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng. Caàn noùi thoâng thaïo Anh/Vieät. Xin L/ L Mr.Ken Oh: 714-537-8600, fax resume: 714-537-2191. 10035 Garden Grove Blvd, G.G, CA 92844

600-28L-110404/142801

600-36L-102904/142279

Teachers & College Students wanted. Coù khaû naêng daïy keøm caùc moân Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên, SAT, Vieät ngöõ, Vaên ngheä. Fax resume to 714-242-9177

BANKCARD SERVICES 17 year-old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster area is seeking hard working and ambitious individuals to work in a fun, fast-paced environment where the emplyees are really appreciated and awarded for their work! You’ll discover your dream of beginning a fantastic career, not just a job!.

We have immediate opening available for the following positions: 1. Customer Service Representative (Fulltime-working in LA office) 2. Receptionist

600-30L-111104/143705

600-28L-111904/145016

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451 600-28L-111104/143789

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458. 600-28L-111204/143935

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987 600-21L-111404/144160

OSAKA MASSAGE Caàn tìm laïi baïn cuõ, caàn tuyeån nhieàu thieáu Nöõ laøm massage, khoâng K/N OK. Bao löông LL: Anthony. 714-791-8230.

600-21L-111504/144326

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng. 600-28L-111604/144357

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963 600-7L-111604/144446

Auto Body caàn gaáp thôï sôn coù kinh nghieäm, 2 thôï frame and body repair khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi, caàn theâm 2 thôï phuï bieát detail ñaùnh boùng. Goïi James 714-379-2062, 714-7178057 600-28L-111604/144469

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly.

600-14L-111704/144623

600-14L-111804/144791

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

600-28L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-28L-110904/143479

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Tieá n g Vieä t , Tieá n g Anh Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM

600-7L-112604/145767

Caàn 1 thôï baïc bieát nhaän hoät, söûa nöõ trang. Laøm trong mall Phöôùc Loäc Thoï. L.Laïc 714-7991400 or 317-7803.

600-28L-110704/143229

600-38L-110804/143398

600-31L-103104/142365

600-30L-111004/143624

CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career advancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

Tranh giaûi Côø Töôùng 2005, Orange County treân 10 giaûi giaù trò. Môøi caùc oâng ghi danh sôùm taïi Cafeteria 7360 Westminster Blvd. Tel: 714-890-9711, 8916662

600-30L-110404/142892

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn gaáp Nöõ Massage Thaønh phoá Seattle, WA. Löông cao, chuû vui veû. Bao aên ôû. LL Thi 206-2145958. 600-14L-111804/144804

Used car dealer caàn 1 thôï maùy coù kinh nghieäm. Löông tuøy theo khaû naêng. L.L Tom 714-8982880, 714-896-8636. 600-3L-111904/144978

Caàn ngöôøi laøm vieäc lau doïn (Cleaning) part-time, laâu daøi. Ngöôøi ñöùng tuoåi, traùch nhieäm xin goïi 714-713-5321. Hoûi OÂng Sôn. 600-28L-111904/144996

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & supporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no support from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty

600-14L-111904/144998

Motel desk clerk (night clerk) Hr: Wed, Thur Mid ñeán 8:Am. WEST GARDEN IN. 714-636-4890. 600-14L-112604/145788

ª Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268. ª Caàn thôï Massage xin goïi 714251-0198.

600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-7L-113004/146055

Caàn nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät, gioûi computer. Löông haäu. L/L: 714-539-8701

600-28L-113004/146065

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-14L-113004/146080

Caàn nhieàu Technician bieát söûa audio vaø video kinh nghieäm moïi chi tieát xin lieân laïc 949-939-8111

600-14L-112104/145197

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist 500 Hrs required. City permit, khoâng caàn thi. Löông cao $25/ 1Hr + tip. Lieân laïc 714-993-5215

RAO RAO VAË VAËTT

600-7L-112804/145799

EASY MONEY Caàn nhieàu model Nöõ tuoåi töø 1645 cho ñi thi facial. Ñieàu kieän: Coù loâng maøy khoâng xaâm, da khoâng muïn. LL: 714-719-2748 600-28L-112804/145816

600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322

600-7L-113004/146105

Tieäm Furniture caàn Deliveryman coù kinh nghieäm bieát laùi xe soá tay. Lieân laïc Huøng 714-7288082. Caùm ôn.

600-28L-112204/145284

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

An Auto Body Repair caàn 1 thôï Body men vaø 1 thôï sôn bieát laøm Boldo moïi chi tieát goïi 554-9050 gaëp anh An

600-28L-112204/145287

Caàn Saleman furniture vuøng LA. Baûo ñaûm, löông cao + Commission + Kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. LL: 323-8428942 600-7L-112804/145840

Caàn nöõ töø 25 ñeán 35 tuoåi baùn haøng full time. L/L 714-894-2233

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709 600-14L-112204/145300

Löông tôùi $50,000/naêm Coâng ty caàn “Regional Account Rep” coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh/Vieät. Göûi resume ñeán Jean-Huy 310-581-2612, jhtran@vitcnet.com 600-14L-112204/145314

GRAND OPENING Free Free Cafeù höông vò môùi. Ñaëc bieät coù cafeù Choàn. Môøi thöôûng thöùc. 7360 Westminster/Olive, 714-890-9711

600-7L-112804/145836

- 1 Nöõ kheùo tay nhanh nheïn phuï laøm baùnh - 1 Coâ baùn haøng vui veû. Goïi: 714-891-4404 600-7L-112804/145842

- Caàn thôï söûa xe gioûi - Shop lôùn ñang ñoâng khaùch - Caàn thôï gioûi ñieàu haønh shop - Thôï Maùy, ñieän, hoäp soá - Thôï Body, laøm ñoàng, sôn xe - Thôï Detail, giaët thaûm, röûa xe - Thôï Smog Check, coù license - Sieâng naêng, söûa gioûi, löông cao hoaëc aên chia theo coâng vieäc. Lieân laïc: 714-251-9434 hoaëc 8782348 600-36L-112804/145845

600-36L-112204/145327 600-12D345-112404/145451

Auto Smog Tech with good diag. Experience & tools. Part time or full time. Big shop, 15 years in business. Call 714-614-3159

600-7L-112404/145458

Nha só caàn beänh nhaân tuoåi 1840 ñeå thi baèng haønh ngheà $300 reward if qualified, xin goïi 714883-1656 or 858-337-6264 600-7L-112404/145513

Caàn Nam Sinh vieân Chuïp hình outdoor studio Part time. Löông töø $1,000 up $2,000. Caàn Nöõ marketing löu loaùt Anh ngöõ. Start $10 - $18/h. Call 714-530-5311. 600-7L-112404/145514

Caàn ngöôøi sang Phim Taøu gaáp. L/L 714-379-1755, 714-3109281. 600-14L-112404/145518

Adult daycare center caàn moät social worker. Please fax resume ñeán 714-898-4877. 600-7L-112404/145532

Tieäm Furniture vuøng West Covina caàn Driver coù kinh nghieäm. Xin goïi 626-512-5305 600-7L-112404/145549

Orange County Property Management Company looking for Full Time Managers for our expanding Self-Storage Division. Who has excellent sales, makerting and customer service skills. Bilingual in Vietnamese preferred. If you are interested in a friendly, fun work enviroment. Including benefits. Fax resume 714-7082803 600-14L-112404/145556

Massage vuøng Anaheim caàn thôï coù baèng Anaheim hoaëc coù giôø hoïc töø 600 trôû leân. Lieân laïc EVON 714-226-0597, 425-2028. 600-14L-112404/145570 600-14L-112504/145572

Caàn thôï construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 7197047 or ñieà n ñôn @ 11362 Westminster Ave, Ste A, Garden Grove, CA 92843 600-7L-112504/145579

Caàn thôï Handyman phuï söûa nhaø, bieát ngheà sieâng naêng, khoûe maïnh, coù xe rieâng. Bieát tieáng Anh, xin lieân laïc Charlie 714743-2821 600-17L-112504/145582

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm Massage vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi, goïi coâ Kim B: 510-654-0777 600-7L-112604/145709

NGÖÔØI VIEÄT AUTO BODY SHOP caàn thôï phuï bieát laøm veà Body Xe traû löông cao laøm vieäc nhö gia ñình vui veû. Bao aên côm tröa nhaø haøng moãi ngaøy. L/L: 714373-3848

600-4L-113004/146153

600-7L-113004/146162

Caàn ngöôøi nhanh leï giuùp vieäc cho tieäm baùnh. L/L: 714-8399711

630 - VIEÄC NHAØ

600-7L-112804/145865

Seeking for technician with Illustrator and Photoshop experience to work for a professional digital imaging Company. Must be computer literate. $12-$18/ hr. Contact: 714-638-0307 600-7L-112904/145898

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm ñeán nhaø keøm Toùan cho moät em lôùp 11 caàn giaûng baèng tieáng Anh, phöông phaùp daïy deã hieåu, löông haäu. LL: Hien 714-638-2888. Toái 714-968-7594 (sau 10 giôø) 600-7L-112904/145907

Shop söûa xe caàn thôï coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà LL: 714-8928519 hoaëc ñeán 7391 Westminster Blvd., Goùc Westminster vaø Hoover. 600-7L-112904/145952

CNC MACHINIST Caàn gaáp 1 CNC Lathe Machinist Programming, min 4 naêm experience, Santa Ana long term, benefits, $20/Hr, raønh English, 2 conventional machinist. Orange, $16-$18/Hr, raønh English. L/L Thuy @131 Tustin Ave, #119, Tustin, CA 92780. Tel: 714-2105959, fax: 714-210-5950 email: job@vitesserecruiting.com 600-7L-112904/145955

CAÀN THÔÏ BAÏC Caàn thôï nhaän hoät kinh nghieäm, phone 714-897-8499 töø 10AM 6PM, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu 600-3L-112904/145970

Caàn gaáp moät Salesman hay thö kyù nam, laøm full time. L/L Brandon: 714-269-2195, 892-8788 600-7L-112904/145974

Caàn nhieàu Salesman Handbook Motors Group. Toång ñaïi lyù baùn taát caû haõng xe môùi (2005) vaø xe cuõ. L/L Tommy Sôn cell 714317-2424 600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179 600-7L-112904/145980

$7500 mos/$100Hrly. Need holiday Money, New Car, Gambling Debt khoâng caàn kinh nghieäm caàn nöõ treân 18 tuoåi. Vieäc laøm deã daøng, deã kieám tieàn. Khoâng coù visa hoaëc coù visa hoïc sinh OK. 714-210-6403 600-30L-113004/146051

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444

630-7L-112604/145731

Caàn 1 dì giöõ beù gaùi 1 t. Nhaø Garden Grove. Laøm ít vieäc nhaø. Bao aên ôû coù phoøng rieâng. L/L Yeán 714-496-3277.

630-10L-112804/145851

Caàn moät dì ñöùng tuoåi coi 2 em beù 4 vaø 2 tuoåi taïi Baltimore, tieåu bang Maryland. Löông thaùng $1500. bao aên ôû vaø veù maùy bay. Lieân laïc Loan. 618-977-0083, 418-889-7882, 703-690-2415

630-7L-112804/145856

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø ôû Garden Grove, löông haäu, xin goïi: 714-876-7039 vaø 310-938-1363

630-7L-112804/145864

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø. Thöù Hai ñeán thöù Saùu 8AM-5PM. Xin goïi Coâ Lieân 714-638-7706

630-7L-112904/145914

Caàn ñaøn oâng tuoåi töø 50 ñeán 65 ñeå chaêm soùc cuï oâng 75 tuoåi. Xin goïi 714-223-2886 töø 8:00AM ñeán 5PM 630-7L-112904/145973

Caàn ngöôøi giöõ chaùu trai 10 thaùng. Bao aên ôû. Löông $1200 coù theå thoûa thuaän. Xin goïi 530-2274324 630-14L-113004/146027

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, ôû laïi nhaø, xin goïi coâ Thònh 310-528-2327 buoåi toái 310-3790384

630-3L-113004/146039

Caàn dì ñeán nhaø Euclid + Westminster giöõ chaùu 2 tuoåi saùng ñi chieàu veà tuaàn 4 ngaøy (thöù Tö, Naêm, Saùu, Baûy) thaùng $500. L/ L: 714-534-3721, 369-3355

630-7L-102104/141176

Caàn 1 dì hieàn laønh, coi beù 17 thaùng. Bao aên ôû, xin lieân laïc 310406-5536 hoaëc 310-406-5535

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

630-14L-111704/144646

600-7L-112404/145456

Nha só hieän ñang haønh ngheà ôû Cali caàn tìm beänh nhaân ñeå thi Board ngoaøi tieåu bang. X-ray, khaùm raêng mieãn phí. Phaûi töø 18 ñeán 36. Neáu ñuû tieâu chuaån seõ haäu taï. L/L: 714-892-0547 or 714-373-5039

600-7L-113004/146141

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù 3 tuoåi vaø 3 thaùng 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn. Khu Gardena. Ñieàu kieän yeâu treû. L/L Linh 310-995-6219 cell, 310964-4099 home

630-14L-111804/144854

Caàn 1 coâ 50-65 tuoåi coù kinh nghieäm yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Phuï ít vieäc nhaø, 6:30 saùng ñeán 4:30 chieàu. Tuaàn 4 ngaøy. Löông thaùng $1000. Laøm töø thaùng 1 tôùi 6-2005. Öu tieân cho ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa. Goïi Lyù: 949-830-8915, cell 949-9813521 630-8L-112304/145367

Caàn dì Trung nieân, sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 9 thaùng vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø; bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Nguyeãn 714-728-1157 630-14L-112404/145459

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 72 tuoåi, vuøng Chinatown, bao aên ôû, löông haäu, xin lieân laïc coâ Yeán 323-464-2075 hoaëc 213-6178685

630-7L-112404/145534

Nhaø vuøng Rosemead caàn moät coâ bieát naáu aên vaø giöõ beù trai 3 tuoåi. Öu tieân bieát theâm tieáng Hoa. Löông thaùng $1200. Hai tuaàn nghæ 1 ngaøy. L/L coâ Saùu: 626215-5924, anh Naêm 626-7806564

630-7L-112404/145551

Caàn ngöôøi giöõ moät ñöùa treû ban ngaøy, khoâng ôû ñeâm, 6 ngaøy moät tuaàn. Löông haäu, goïi soá 714-9430234 ñeå bieát theâm chi tieát

630-7L-112504/145581

Caàn ngöôøi troâng 2 beù gaùi 6T + 2T vaø giuùp vieäc nhaø vuøng Cypress. Löông haä u . Lieâ n laï c Norman Phan: 949-307-1993

630-5L-112604/145656

Caàn ngöôøi chaêm soùc oâng baø cuï, coøn ñi ñöùng, aên uoáng, taém röûa bình thöôøng khoûi ñöa ñi baùc só. Ñieàu kieän raát deã daøng, bieát naáu aên, ôû laïi ñeâm. Nghæ chuû nhaät. Phone 310-827-0855 vaø 714775-0676

630-14L-112604/145703

Nany - Live in Babysitter, vuøng Laguna Niguel (30 miles töø Bolsa). Caàn ngöôøi chaêm soùc, yeâu thöông beù gaù i (6 mos). Deã thöông. F/T. Nghæ ngaøy chuùa nhaät coù phoøng rieâng. Bao aên ôû, coù kinh nghieäm giöõ beù, taän taâm, bieát naáu aên, saïch seõ, tin töôûng, vui veû, ngaên naép vaø phuï ít vieäc nhaø, laøm töø thaùng 1-6/05. Bieát laùi xe caøng toát. L/L anh Paul or Tiffany 714-531-8875 office or 714-726-2132 cellular

630-14L-113004/146081

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, tín caån coi 2 beù gaùi ôû laïi nhaø caùch xa Santa Ana 3 giôø laùi xe. Xin goïi 909-623-1354

630-7L-113004/146086

Caàn moät ngöôøi giöõ beù trai 4 thaùng khoâng naáu aên saùng ñi toái veà $700 thaùng. Goïi Trang 714-902-7939, 714-399-5882 630-7L-113004/146090

Caàn ngöôøi giöõ em gaùi 2 tuoåi vaø vieäc nhaø. Saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi. Nhaø gaàn TP Fullerton, ñieän thoaïi 714-534-0148

Electronic Assemblers $9.00 $10.00/hr. Must have Soldering/SMT & Thru-hole exp. & good eye/hand coordination. * Position available in Costa Mesa & Irvine. Fax resume to 949-757-4636 Email resume to vrobles@kimco.com 640-5L-111604/144356

Electronics Company in Anaheim is now hiring: 2 Maintenance/Janitor workers 2 Final assemblers 1 Hand insertion operator 1 Shipping/Receiving clerk 1 Packer 1 Material handler 1 Tradeshow warehouse clerk Requires good communication skills, recent related work experience and good eye/hand coordination. * Great Pay $9.00 - $12.00/hr D.O.E Walk-ins are welcome Monday, Wednesday or Friday. From 8:00AM - 9:00AM 2618 E. Katella Ave, Suite C Anaheim, CA 92806 Fax: 714-634-4525 PLEASE BRING ID 640-14L-112104/145139

Caàn ngöôøi CNN Operater, Program laøm vieäc full time. Caàn phaûi bieát Fadal Machine vaø coù 2 nam kinh nghieäm, xin goïi 714-6340306 640-14L-112404/145455

Haõng ñieän töû caàn möôùn nhaân vieân coù kinh nghieäm 10 SMT Inspector 6 SMT operator. Xin goï i sau 12:00PM, 791-4893 hoaëc ñieàn ñôn taïi EMI 3115 W.Warner Ave, Santa Ana, CA 92704 640-14L-112404/145550

HAÕNG “CNC” Caàn Q.A vaø Operator coù kinh nghieäm, caàn setup man vaø programmer coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882 640-36L-112404/145569

630-7L-113004/146096

Westminster caàn 1 dì coù kinh nghieäm & yeâu treû giöõ 1 beù gaùi 8 thaùng & laøm ít vieäc nhaø, bao aên ôû. Khoâng caàn giöõ ban ñeâm. L/L cell: 714-728-9096

630-7L-113004/146101

Caàn ngöôøi chaêm soùc ngöôøi beänh run (stroke/parkinson). Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn, vuøng San Diego, bao aên ôû. Xin goïi 714-653-0900 630-7L-113004/146104

Caàn 1 ngöôøi giöõ 1 beù, giuùp ít vieäc nhaø. Vuøng Irvine. Foothill Ranch. Tuaàn 6 ngaøy. Phuïng 949690-1888, 949-916-1650

630-7L-113004/146146

Caàn ngöôøi naáu côm vaø lau doïn nhaø tuoåi töø 45 bao aên ôû vuøng Yorba Linda, xin lieân laïc Cöôøng 714-822-5630

630-7L-113004/146151

Caàn 1 coâ kinh nghieäm giöõ beù gaùi 5 thaùng tuoåi & phuï ít vieäc nhaø. Laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. ÔÛ laïi ñeâm OK. Nhaø Westminster, löông $1000/thaùng. L/L: 714775-7878, 714-330-4125

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945 650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691 650-7L-091503/084980

NAILS. Vuøng South Coast, khu Myõ Traéng caàn thôï boät thôï nöôùc bao löông treân $400 moät tuaàn, caàn part time/full time. Chuùa Nhaät closed. Goïi 714-557-7267 sau 8 giôø 714957-2917.

640-3L-111604/144355

Immediate Openings Inventory Control $9.00. Requires 1 year lated work exp., good communication skills and good counting skills. Hours: 9:00AM - 6:00PM

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Höôùng daãn caáp toác töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Goïi HANNA: 562833-5433 cell.

650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-100L-091604/136733

NAIL CARE Tieäm nail vuøng Myõ traéng caàn thôï Nöõ bieát P/W vaø tay chaân nöôùc, bao $500/tuaàn, bieát laøm theâm waxing coù baèng bao $550. LL 9AM to 7PM. 949-770-6863 after 7PM. 714-251-0314 650-14L-111704/144580

650-90L-100304/138840

650-36L-100504/139194

Caàn thôï Nail ñaøng hoaøng kinh nghieäm boät, bieát laøm tay chaân nöôùc. Laøm caån thaän, Myõ traéng. Tips cao. Löông $700-$900/tuaàn 6 ngaøy. 269-982-3466, 269-4280552

650-14L-102004/141037

650-14L-111704/144582

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-78D23456-102904/142278 650-28L-052704/120245

650-36L-072204/128776

650-14L-103104/142318

ANC NAIL TRAINING. Taän taâm höôùng daãn quí vò ñaép boät , gel. silk, designs nhanh ñeïp trong thôøi gian ngaén. caàn thôï Nöõ bieát laøm boät vaø nöôùc. LL Phong: 714719-3320

650-28L-110704/143269

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396

650-28L-110804/143348

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191

650-28L-111204/143891

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671

650-21L-111504/144277

650-7L-081004/131434

650-24L-081704/132444

Caàn 4 thôï nail, 1 thôï nhieàu kinh nghieäm baûo ñaûm löông tuøy theo khaû naêng vaø 3 thôï kinh nghieäm trung bình chia aên 60-40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuø n g South Coast. Goï i Samantha 714-414-6741.

650-24L-081704/132445

Caàn 1 thôï nail vaø bieát Body wax. AÊn chia $60 - $40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuøng South Coast. Goïi Samantha 714414-6741.

650-14L-090104/134658

650-7L-112604/145749

CAÀN THÔÏ GAÁP Virginia caàn thôï nails xuyen bang, nam/nöõ, coù cho o. Bao löông $600/700 1 tuaàn, hon chia 6/4. xin lieân laïc Sonny W: 434973-4600, C: 571-723-9775

650-28L-111604/144347

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

650-21L-111604/144409

Caàn thôï Nails gioûi. Laøm vieäc T/ B Iowa. Coù phoøng rieâng. Khu Myõ Traéng, löông töø $3000 up. L/L: 641-422-0206 work, Thu: 641583-1656 cell

650-14L-111604/144435

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm bao $800, 1 thôï nöõ training coù license bao $350 up. Nam mieãn goïi. Coù choã aên ôû ñaøng hoaøng. Kim: 219-531-9239 W, 219840-0721 C 650-21L-111604/144474

Caàn gaáp Thôï Nöõ chaân tay nöôùc bieát boät caøng toát xuyeân bang vuøng Maryland. L/L Tieäm 301863-7541 Home tröôùc 9PM 301866-0881 gaëp Mimi.

650-28L-111704/144522

Tieäm Hair Nail vuøng Yucaipa Redland trong khu shopping lôùn caàn cho share 5 station toùc bao gas ñieän $1200 caàn thôï boät. L/ L: 909-881-3966 tieäm, sau 8PM 909-796-0529 nhaø

650-7L-112404/145568

650-14L-111904/145071

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng gaàn Orange county caàn thôï Nail & Facial & Wax coù 2 hair station cho möôùn. Xin goïi Haûi 626-2323857 cell, 310-704-8656 cell

650-7L-112404/145450

MICHIGAN caàn thôï nail coù kinh nghieäm X.B. Bao löông $3000 moät thaùng hoaëc aên chia, muoán bieát theâm chi tieát. L/L Sang W: 810-742-6966, H: 810-348-5856 650-7L-112404/145454

H.Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm bieát laøm nails. FT/Part time. Bao löông & commission. L/L: 714-842-2599, cell: 3769923 CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail trong mall ñöôøng Long Beach, töø 10AM ñeán 7PM. Caàn thôï bieát laøm moùng boät. Hoûi Linda 310-886-0363

650-14L-112104/145100

Caàn gaáp thôï Nail tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, ñi chung xe coù theå bao löông. Lieân laïc Thaûo Nguyeãn 323-566-7291 or 714376-6160 or 714-899-9644 650-14L-112104/145119

Tustin Hair Nail vuøng Myõ Traéng nhieàu walk-in caàn thôï Hair Nöõ K/N bao löông bieát nail caøng toát. Kim: 714-251-8565

650-14L-111804/144774

Vuøng Mission Vejso, caàn thôï Nail bieát P/W, luoân tay chaân nöôùc. Lieân laïc: 714-458-1416, 714425-8212 650-14L-111804/144799

BAKERSFIELD Tieäm Nail ñoâng khaùch walk-in, Khu Myõ traéng , tip haäu. Caàn gaáp thôï Nöõ boät K/N coù choã ôû. Income $600-$900/week. LL Tammy: 661-336-0509, 661703-0582 650-14L-111804/144808

Vuøng Glendale (gaàn China Town) caàn thôï Nöõ K/N boät, wax, bao löông $500-$700/tuaàn, tuøy khaû naêng xin goïi: (work): 818-2436350, cell: 626-512-3236

650-14L-111804/144852

Santa Monica Nail Spa Hair Salon caàn thôï khoâng kinh nghieäm laøm full time, part time 310-8295944, 323-620-3168 650-14L-111804/144867

HAIR & NAILS Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm bieát laøm nails FT/PT, bao löông + commission. Tieäm ñoâng khaùch walk-in, goùc Chapman/Magnolia gaàn chôï Stater Bross, goïi Phöông work: 714-636-3599 9AM - 7PM

650-28L-112104/145144

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479 650-14L-112104/145147

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm boät gioûi nhaát laø pink & white. Laøm taïi SLC, Utah. Laøm giaù cao. Xin lieân laïc 801-949-7903 650-14L-112104/145176

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Tieäm trong mall ôû Bakerfield. L/ L Michael or Kim ÑT: 661-3977470 650-10L-112104/145180

Caàn thôï Nails. Gioûi boät, bieát airbrush caøng toát. P. 562-4610562, sau 8:30PM goïi 714-8705866 650-14L-112204/145232

Caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ Traéng. Löông töø $500 trôû leân. Tip haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310781-9422 650-14L-112204/145248

Caàn thôï Nails coù baèng toùc vaø thôï toùc môùi ra tröôøng chuû bao löông. Tieäm ñoâng khaùch. L/L: 562-490-9867, sau 9PM: 714636-7136 650-14L-112204/145251

Caàn thôï Nail bieát laøm waxing, also coù station hair, nail cho thueâ, tieäm trong Big Shopping vuøng H.B., Lieân laïc Lynn: 714-3606991, (N) 714-840-8997 650-28L-112204/145260

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592

NAILS Tieäm Nails & Hair vuøng Walnut & Rowlandheights caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm pink & white vaø tay chaân nöôùc (coù baèng facial caøng toát), bao löông $600/tuaàn neáu cao hôn chia 6/4. L/L: 909261-4087

650-7L-112604/145750

650-7L-112404/145472

650-14L-111804/144739

650-7L-112604/145747

650-14L-111904/145021

650-14L-111704/144664

Tieäm Nail, Oxnard ñoâng khaùch, caàn thôï Nail, xin LL (Lisa) Linh cell 805-815-5601 or 805-4883199

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Los Angeles caùch Chinatown Monterey Park 20 phuùt xe. Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät. Löông $600 - $800 tuaàn. L/L: 310-204-3283, nhaø 626-579-9264 sau 9PM

650-28L-112304/145447

650-90L-110504/143019

650-25L-110504/143067

650-7L-112604/145743

VUØNG MYÕ TRAÉNG. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm Pink & White. Thôï Facial, Waxing & Chaân Tay Nöôùc. Baûo ñaûm löông töø $500 tôùi $700/week. L/L: 949-8424996, 949-842-1082.

650-14L-111904/144979

650-7L-112404/145567

650-14L-112304/145422

650-7L-112404/145469

650-28L-111804/144718

650-14L-112404/145565

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H

Caàp gaáp thôï nails xuyeân bang bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L: 812-477-5977, 812-473-4794, 812-455-2321

650-14L-111904/145098

NAILS vuøng Redondo Beach caàn thôï nail nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, khaùch walk-in nhieàu, löông cao, tip haäu. Bao theo khaû naêng laøm chuû nhaät, Kim: 310-7986330 sau 9PM 714-901-9995

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï laøm boät coù kinh nghieäm. Bao löông. Xin lieân laïc Bình 714-757-2596 hoaëc 951-279-8146.

650-28L-112604/145739

Caàn Thôï Nail. Tieäm trong Super Wal-Mart. Caàn thôï Nam Nöõ. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L 914-434-2452 (Cell) 518-238-4435 (Tieäm).

650-14L-110304/142749

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

650-14L-112404/145546

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm bao löông thaùng $3000 hoûi coâ Kim lieân laïc ÑT: 810-648-9509, 810-385-2808 650-7L-112404/145477

Tieäm Nails môùi taân trang coù Spa Chairs. Caàn gaáp thôï nöõ fulll time. Laøm chuû nhaät. Löông cao, tip haäu. Caàn thôï facial coù K/N. L/L: 310-970-0476 or 310-408-5201 650-7L-112404/145497

Caàn gaáp thôï nöõ laøm boät, mani & ped. FT/PT coù kinh nghieäm bao löông hoaëc chia. Thaønh phoá Orange. L/L: 714-633-1025. Nhaän daïy Make-Up 650-7L-112404/145499

Caàn gaáp 1 thôï Nöõ tay chaân nöôùc bieát laøm wax, Tieäm ít thôï, chuû vui veû, khoâng giaønh giaät, khaùch traéng. LL: Danny: 714-251-2142, 909-394-0991, caùch Bolsa 30' 650-7L-112404/145510

Caàn thôï Nail xuyeân bang gaáp. Löông tuøy khaû naêng. Môùi ôû VN qua OK. Khoâng khí thoaûi maùi. Coù choã aên ôû. L/L: 715-215-0101 or 715-836-9145 650-14L-112404/145512

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø bieát chuùt boät. Vuøng 714 ñi cuøng xe. LL 714638-2566, Tieäm 310-902-2862.

650-14L-112504/145576

ANAHEIM HILLS Salon caàn gaáp 1 thôï toùc nöõ. Caàn bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc Ann 714-7285339

650-14L-112504/145580

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

650-7L-112504/145631

HAIR Caàn thôï Toùc kinh nghieäm. Löông haäu vuøng Rosemead keá tieäm Phôû Pasteur. L/L: 626-286-8582 tieäm, 909-647-5398 cell

650-7L-112504/145639

NAILS Caàn thôï nails tieäm ñoâng khaùch walk-in Myõ Traéng, Palmspring. Bao löông $600/tuaàn. Tip treân $200. Bieát wax caøng toát. L/L: 760-564-2301, cell: 626-2329832

650-14L-112604/145691

Shop Nail (Long Beach) caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø boät F/T vaø P/T coù baèng Waxing caøng toát. L/L Vaâ n bus: 562-531-3667 10:00AM - 7:00PM. Home: 714799-1441

650-28L-112604/145791

650-14L-112604/145733

Cho möôùn Station toùc tieäm ñeïp ñòa ñieåm toát vuøng Buena Park. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Baøn toùc coøn troáng vaøo laøm ngay. L/L 714-468-2526.

650-14L-111904/144925

Caàn thôï Nail tieåu bang Indiana nam nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông $700/1 tuaàn. Lieân laïc Huy nhaø 574-9350142, tieäm: 574-935-0903

650-28L-111704/144642

Caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao löông 600 and up tuøy theo khaû naêng. Tieäm trong khu Shopping lôùn ñoâng khaùch deã laøm laâu daøi. L/L Tom 323-583-4046 (W), 714-598-6092 (C).

Caàn Thôï Nails chaân tay nöôùc, part & full time bieát laøm boät (little) caøng toát. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Neáu caàn seõ bao löông. Lieân laïc Tom 714-273-3737.

650-14L-112604/145729

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû, trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L 707-954-4200.

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm taïi Arizona, Bao löông$700/6 ngaøy. LL: 928-257-8825

Tieäm Nail môùi môû ôû Tustin caàn thôï chaân tay nöôùc boät Facial. Bao löông tuøy khaû naêng. Lieân laïc: 714-550-7783 or 714-878-9985.

650-14L-111704/144663

650-7L-112404/145543

650-14L-112304/145414

650-28L-111704/144637

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm baèng Arizona. Bao löông theo khaû naêng coù choã ôû, xin vui loøng L/L: 998-649-1889, 928-649-8274

Hair Stylist, Manicurist & Eyebrown threading assistant wanted immidiatly for full/parttime on salary and commission at Artesia and Tustin. New licensed cosmotologist get paid while train, No Clientel needed, call owner/manager. Phone: 562897-0548, 562-301-3961, 714838-3386

NAILS! Tieäm nails ñoâng khaùch walk-in. Vuøng Myõ Ñen + Meã caàn thôï kinh nghieäm bieát Waxing caøng toát. Khoâng khí gia ñình. Löông $600 up/W. L/L Linda: 310-632-9410 W, 323-294-3587 H

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-112604/145746

TIEÄM NAILS CHUÙ YÙ Caùc chuû tieäm Nail muoán theâm income vaø trôû thaønh ñaïi lyù cuûa haõng myõ phaåm EJ Belle. Lôïi töùc cao, ñieàu kieän deã daøng. L/L: 951600-7917. Muoán mua leû hoaëc thöû saûn phaåm. L/L Tony 714-903-0426

Khu Canyon Country gaàn Magic Mountain caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8PM 11PM), cell: 661-993-1695

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm xuyeân bang, löông cao, tip haäu, bao löông, aên ôû. LL: Traâm 715384-7799 (work), 715-486-0093 (home)

Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station $120/w hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187

650-14L-111704/144611

2 Nails Spa. 2 tieäm lôùn vuøng Hollywood, ñoâng khaùch tip haäu. Caàn thôï gioûi K/N, facial waxing & bieát T/C nöôùc, bao löông $650 - $750 tuaàn. Caàn thôï T/C nöôùc spa. L/L: 323-967-1186 Tieäm Salon coù station Nail & Toùc cho thueâ. Raát toát cho nhöõng thôï ñaõ coù khaùch rieâng. Tieäm sang troïng. Tip haäu. L/L: 714-9036240, 714-651-0808

650-14L-112304/145346

650-14L-112304/145411

650-28L-110304/142634

HAIR-NAILS Caàn thôï Hair Nails nöõ Full, Part -time coù kinh nghieäm. Vuøng Costa Mesa. Bao löông aên chia. Tieäm coù Station hair/nail cho thueâ. Thuøy Döông. @ 714-928-3160

GARDEN GROVE. Tieäm Nails lôùn caàn thôï kinh nghieäm boät, P/W, facial, waxing, tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia. LL Theùresa : 714-728-8921, 714-827-0469 (sau 8 giôø toái)

FANTASTIC SAM’S Garden Grove & Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full time or part time phaûi noùi thoâng thaïo tieáng Anh. Nöõ only. Goïi Cindy 714-8955906

650-14L-111804/144892

NAILS Caàn thôï nails nöõ boät tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle vuøng Rosemead. Coù theå ñi chung xe. L/L: 323-771-2069, 626-2362435

650-7L-112404/145540

650-14L-112304/145372

650-14L-111704/144584

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng Valencia, gaàn Magic Mountain, caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm boät Pink & White vaø tay chaân nöôùc. 661-263-3181 sau 9:00PM 714-458-7002

Tieäm Nails Spa vuøng bieån Torrance Myõ Traéng, tip cao. Caàn thôï nöõ gioûi boät. Bao $85/day hay aên chia tuøy yù caùch Bolsa 30 phuùt. L/L: 310-357-7335

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-36L-111804/144891

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-112404/145530

650-30L-112204/145326

650-14L-111804/144887

CAÀN THÔÏ NAILS kinh nghieäm T/B Arizona. Bao löông $700/W coù choã aên ôû thoaûi maùi. Nghæ Sunday. Ñi chung xe hoaëc rieâng. L/L Thanh 714-705-5604, 928704-1010

For Rent Hair Station and Facial Room Spa. Salon vuøng downtown Fullerton vaø baùn 1 Tanning bed used giaù reû. L/laïc Thuùy 714623-3841 or 714-525-5059

650-14L-111704/144635

650-28L-071404/127522

LAKE FOREST Nail trung taâm TP ñoâng walkins, caùch Bolsa 20 miles. Caàn gaáp thôï nöõ boät P/W, bieát waxing caøng toát. 949-581-1178, 714-585-0896 toái

650-14L-111704/144622

650-100L-032104/109698

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-111804/144882

650-14L-111704/144544

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Nails Spa trong mall. Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm (boät gel silk) tay chaân nöôùc. Bao löông $500 $700/week. Coù baèng wax caøng toát. L/L: 909-889-9999, 626533-5571

650-14L-112604/145751

Tieäm nail gaàn Little Saigon khaùch ñoâng. Tip haäu. Caàn thôï boät coù baèng Facial bieát airbrush kinh nghieäm. Bao löông neáu caàn. L/ L: 714-719-6052

650-7L-112604/145773

Vuøng Irvine caàn thôï bieát laøm toùc vaø Nails coù kinh nghieäm. Goïi 714-307-1637. Xin ñeå laïi lôøi nhaén. Caùm ôn.

650-7L-112804/145793

Nail Arizona caàn thôï kinh nghieäm Pink + white tay chaân bao löông 6 ngaøy $700. Öu tieân vuøng Mesa. Goïi Marie: 714-797-1721 650-7L-112804/145794

Caàn Gaáp Tieäm Nail caùch Bolsa 15', caàn thôï boät gioûi coù baèng wax, tay chaân nöôùc. LL: 714-6754428 650-7L-112804/145801

NAILS & SPA Vuøng Riverside $500-$700/tuaàn caàn thôï Nam Nöõ Boät, tay chaân nöôùc, Facial waxing, airbrush, full/parttime, nhieàu khaùch walk-in, ñi chung xe neáu caàn. LL: 951-485-9658, 714348-3829 650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926 650-7L-112804/145809

Caàn thôï Nails boät tay chaân nöôùc vuøng Long Beach. Laøm vôùi tính caùch gia ñình (Hieàn + Vui veû). Lieân laïc: 310-632-4872 650-14L-112804/145813

Palm Desert, caàn thôï Nail Nöõ gioûi boät Pink/White; thôï chaân tay nöôùc, bieát facial + Waxing caøng toát, tieäm sang troïng, tip cao, coù choã ôû. 714-273-6284 . Löông $700/tuaàn up. 650-7L-112804/145819

Caàn thôï Nails Nöõ treû, bieát laøm boät gioûi vaø tay chaân nöôùc, khaùch Meã hieàn, deã chòu, laøm vieäc khoâng khí gia ñình, nghæ Chuû Nhaät . Neáu caàn seõ bao löông. LL Haïnh 562-949-6764 (w), 562-6344620 (home) sau 8:00PM 650-7L-112804/145829

Michigan, caàn gaáp 2 vôï choàng, hoaëc 2 nöõ, boät vaø nöôùc, bao löông hoaëc aên chia, tuøy theo kinh nghieäm. Chi tieát xin lieân laïc B: 734-622-8172 cell: 734-8461361 650-7L-112804/145837

Vuøng Highland Park caàn thôï Boät vaø tay chaân nöôùc $400-$450/ tuaàn. Neáu caàn bao löông. LL: 323-256-7588 650-14L-112804/145841

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm, laøm trong Mall, bao $800/6 ngaøy, treân aên chia, coù choã aên ôû. Vuøng Prescott Arizona, phone tieäm: 928-717-0707 call Tuan. C: 860593-0007 650-14L-112804/145843

650-14L-112604/145778

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L: 707-954-4200

650-7L-112604/145780

Tieäm nail ôû Laguna Hills, caùch Bolsa 15 phuùt, caàn thôï Facial, bieát ít boät. Tieäm ñoâng khaùch, tip nhieàu, khaùch Myõ Traéng raát nice. L/L tieäm 949-458-2011, cell: 714-580-4060

650-7L-112804/145846

650-14L-112604/145789

650-7L-112604/145694

CAÀN THÔÏ. Salon Tustin tieäm môùi caát ñeïp khaùch Myõ Traéng caàn gaáp thôï Hair & Nails coù chuùt kinh nghieäm, xin lieân laïc H: 714554-5102, C: 714-366-3713

650-7L-112804/145848

650-7L-112604/145707

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Traéng, caàn thôï nöõ K/N boät, bao löông $550/tuaàn ôû vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. L/L Taân: 714720-9140, work: 909-674-8843

650-7L-112604/145790

v

650-7L-112604/145714

Caàn thôï boät nöõ K/N coù baèng, waxing facial. Löông cao $600/ tuaàn up ñi chung xe chuû veà trong ngaøy. L/L: 714-224-6765 & 714417-0629

650-7L-112804/145849

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

CAÀN THÔÏ NAIL Nöõ bieát laøm boät PinK & White tay chaân nöôùc, khu sang, caùch Bolsa 15'. LL 714595-1593 caàn moät ngöôøi clean up 1 tuaàn 4 ngaøy, bieát laùi xe.


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-5L-112904/145942

650-7L-112804/145854

Tieäm caùch Bolsa 20P, raát ñoâng khaùch, caàn thôï Nöõ laøm Facial coù baèng, coù kinh nghieäm, baûo ñaûm good income. LL Lily 310-8080788 hoaëc 714-606-6258

650-14L-112804/145858

NAILS BAKERSFIELD Tieäm khu Myõ traéng caùch LA. 1½. Caàn thôï Nöõ boät coù baèng wax caøng toát, coù choã ôû, Löông $600$800 moät tuaàn. Good Tips. LL: 661-472-2246, 661-703-9053

650-14L-112804/145863

Tieäm Nails vuøng Temple City. Caàn thôï Boät vaø wax tay chaân nöôùc. Patty. Lieân laïc 626-2857002 Bus, 626-443-7947 Home

Tieäm Nails vuøng Long Beach ñoâng khaùch Meã vaø Myõ Ñen caàn thôï boät kinh nghieäm bieát air brush. L/L: 562-599-2225, 562277-5324

650-7L-112904/145946

650-4L-112904/145885

Hair Nail Spa caàn gaáp thôï boät luoân nöôùc cuoái tuaàn 5, 6, 7. Vieäc laøm thoaûi maùi chuû khoâng laøm nail 714-750-5607, 251-0177, home 537-2474. Caàn baùn tieäm giaù reû

650-28L-112904/145890

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866

650-7L-112904/145892

NAILS LONG BEACH Tieäm Nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nail nöõ, bieát moùng boät. Full time or part time, khaùch walk-in ñoâng. L/L home: 562428-5563, work: 562-426-5499

650-14L-113004/146068

660-28L-071103/075446

Salon San Juan caùch Bolsa 30' caàn thôï moùng boät bieát waxing, facial, massage bao löông neáu gioûi cho möôùn nail station, pedicure, spas. Dung 714-460-3444

650-7L-112904/145953

Tieäm Nails & Spa. Khu Traéng sang, nhieàu khaùch walk-in. Good tips. Caàn thôï gioûi boät tay chaân nöôùc. Bao löông OK. Ñi chung xe. L/laïc tieäm 310-207-9889, cell: 714-902-3853

650-28L-112904/145972

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525

650-7L-112904/145975

NAILS. Tieäm nail vuøng Corona caàn thôï boät kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng. Ñi xe chung. Xin L/L work: 951-735-4658, cell: 714390-1976

650-28L-112904/145979

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

650-7L-112904/145982

Caàn gaáp thôï nails gaáp kinh nghieäm bao löông $800 - $1000 moät tuaàn, coù choã aên ôû. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi L/L cell: 505-879-6900, W: 505-8634946, H: 505-863-9197

650-14L-113004/146064

Beauty Salon Huntington Beach caàn cho möôùn station toùc nail goùc Bolsa Chica/Heil, ñòa ñieåm toát. Free thaùng ñaàu giaù haï. L/L Chi cell: 714-717-3404, shop: 846-4344 650-7L-113004/146073

COSTA MESA NAILS & SPA χα◊ν γα〈π τη⎮⎪ ν⎞⌡ τρε⎦ κινη νγηιε™µ βο™τ Π/Ω, τη⎮⎪ χηα®ν ταψ ν⎞⎮⎤χ, τη⎮⎪ φα− χιαλ ωαξινγ βαο λ⎞⎮νγ. Λ/Λ: 714−785−7388

650-14L-113004/146102

650-7L-113004/146108

Caàn thôï Nail xuyeân bang bao löông $3000/thaùng, coù choã aên ôû. Lieân laïc 309-662-2735, 309287-2787 650-7L-113004/146109

Caàn thôï Hair Nail full time or part time, bao löông caàn kinh nghieäm, noùi tieáng Anh. Tieäm vuø n g Tustin Myõ Traé n g. Goï i Rebecca 714-669-5447 W, 949380-4852 H sau 9PM 650-48L-113004/146110

650-7L-113004/146112

650-3L-112904/145989

650-7L-112904/145912

Tieäm nail caàn 1 thôï nöõ laøm chaân tay nöôùc part time or full time. Vuøng 323 khu Meã deã thöông tieàn tips OK. Neáu ôû Westminster ñi chung xe. Xin L/L soá phone 323264-8052 or cell 714-653-8317 ñeå bieát theâm chi tieát

650-14L-112904/145916

650-28L-113004/146113

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538 650-8L-112904/145991

Caàn thôï Nail Nöõ KN laøm taïi San Pedro, Orange County, coù theå ñi xe chung, bao löông $500/w. Nghæ CN. LL 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H)

650-7L-113004/146119

650-14L-112904/145993

650-7L-112904/145920

Caàn nhieàu thôï nails nam nöõ kinh nghieäm bao löông töø $2400 $2600/thaùng, caàn moät baùc giöõ 2 treû 3T löông $1200 1 thaùng coù choã aên ôû, chuû vui veû treû, bang Georgia. Cöôøng 770-851-3639 cel, 912-538-0490 bus

650-21L-112904/145921

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-21L-112904/145922

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-14L-112904/145925

CAÀN GAÁP Hai thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm laøm taïi Model Nail trong mall lôùn bang Wisconsin, xin lieân laïc 715-831-0449 hoaëc 715-5521664 715-855-1466 H

650-6L-112904/145929

Caàn thôï Nail bieát laøm boät, Pink & White vaø tay chaân nöôùc, vuøng Laguna Hills. Khaùch Myõ traéng, tip haäu, caùch Bolsa 25 phuùt. LL: Johnny 714-585-8246, 949-9512834

650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138

650-10L-112904/145934

SAN PEDRO. Vuøng Traéng caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät spa nöôùc. Nghæ Sunday. Bao löông $450/up. Tip haäu. 310-547-4275, 310-218-9830

650-7L-112904/145936

CAÀN GAÁP Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc laøm saùu ngaøy. Bao löông $420 tuaàn caùch Bolsa 20 phuùt vuøng tip haäu. Laøm thoaûi maùi. 562-860-8582, 714-229-8385

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-113004/146118

CAÀN THÔÏ NAIL Vuøng Michigan caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm. Bao löông hoaëc aên chia. Tuaàn laøm 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin L/ L Long 269-925-5320 W, 616634-0153 cell

650-7L-112904/145917

Caàn 2 thôï nails nöõ kinh nghieäm bieát wax caøng toát bao löông $700 tuaàn, coù choã aên ôû chuû vui veû, bang Georgia. L/L 912-572-7913 cel

NAILS Caàn 1 thôï bieát laøm nöôùc, boät, bieát ít cuõng ñöôïc. Tieäm vuøng LA. Ñoâng khaùch. Tip haäu. L/L: 626272-3983 cell, 310-673-6584 bus

Torrance Lomita P.C.H Hair & Nail caàn thôï toùc vaø thôï nail coù kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng, aên chia hoaëc möôùn station. L/L B: 310-951-5939, 310-325-7323

650-7L-113004/146121

Caàn thôï tay chaân nöôùc. Baèng môùi OK vuøng 714, 562, 310 ñi chung xe. Lieân laïc 323-932-8625 W, 714-260-4507 cell 650-7L-113004/146128

650-7L-113004/145994

Tieäm nail vuøng Palm Spring caàn thôï Nail boät & tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L: 760-320-1227 or 760-3184862 or 760-799-3589

650-15L-113004/145996

Tieäm nail caùch Bolsa 25 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm boät, chaân tay nöôùc, facial waxing. Laøm Chuùa Nhaät OK. Chuû seõ bao löông. Lieân laïc 949-888-9979 or 949-689-7626

650-7L-113004/146002

Tieäm nail vuøng Hawthorne caàn thôï nail waxing, facial, tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Lieân laïc soá 909-434-3754

650-7L-113004/146003

Tieäm nails ñoâng khaùch caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm. Löông cao vuøng Carson. L/L 310-538-8227 Mon to Sun töø 10:00AM ñeán 7:30PM

650-14L-113004/146005

Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø thôï tay chaân nöôùc bieát veõ Design, Wax, vuøng Meã, city Bellflower, bao löông $400 1 tuaàn vaø up. L/ L: 562-804-6898, cell 331-0687

Cypress City caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, full time, part time, khu Myõ Traéng. Bao löông cao, tips cao. Phone: 714-821-0590 work, 714-423-1455 cell 650-7L-113004/146138

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng caàn thôï nail coù kinh nghieäm seõ bao löông. Lieân laïc anh Huøng 714914-3352 650-10L-113004/146142

Caàn thôï Nails K/N bieát laøm boät vaø man/ped bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Myõ Traéng. L/L: 714-863-3343 cell, 909-5966769 B 650-14L-113004/146160

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908. 650-14L-113004/146163

CAÀN GAÁP Thôï boät nöõ kinh nghieäm laøm FT/ PT, bao löông $80/day treân chia. Vuøng Westminster. L/L Höng 714-878-3628 650-7L-113004/146166

650-4L-113004/146029

660-7L-112604/145699

GREAT OPPORTUNITY! Sucessful finance company now hiring full and part-time. No experience necessary, will train. Must be bilingual Vietnamese & English. Please call 714-5359388

660-7L-112604/145769

VP Baùc só vuøng Westminster caàn Receptionist, Medical Assistant coù kinh nghieäm, vui veû, hoaït baùt, FT/PT. Lieân laïc 714-931-6988. 660-56L-100604/139304

Orthodontic R.D.A. needed in Westminster. Be nice, fast, clean, professional. Call only if you have minimum 2 years experience. Work Tuestday-Sat. Leave message 714-839-9800 660-14L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077. 660-44L-111204/144118

660-3L-112804/145859

Caàn Law Office Secretary, male, 25-30 tuoåi, good English, good Vietnamese, happy person. 714839-1777 660-14L-112904/145900

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi cho toång ñaøi caàn löu loaùt Anh/Vieät, hoaït baùt ñaùnh maùy 35wpm coù kinh nghieäm vaên phoøng baùc só hoaëc customer services. Xin L/ L: 714-418-2488. Löông $8 trôû leân tuøy theo kinh nghieäm 660-7L-112904/145918

Coâng ty ñieän thoïai Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ.- Total Call caàn nhieàu nhaân vieân laøm part-time vaø fulltime, caàn kinh nghieäm thoâng thaïo Tieáng Vieät. Xin lieân laïc OÂ. Vuõ - Hieáu taïi 714-894-7100 Ray 1-866-662-6562 660-5L-112904/145945

Caàn thö kyù laøm front office. Phaûi thoâng thaïo tieáng Anh - Vieät vaø lanh leï. L/L: 714-716-9637

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ

665-14L-111704/144525

Nhaø haøng vuøng Anaheim caàn nam phuï beáp coù kinh nghieäm xin goïi anh Saùu töø 9:30AM tôùi 9:00PM, soá phone: 714-6359531

665-28L-111704/144593

Tieäm Phôû vuøng Long Beach caàn phuï beáp töø 9:30AM -7:00PM. Xin LL 562-626-8280 or 949-5334841.

665-14L-111804/144754

Caàn 1 coâ bieát trang trí baùnh sinh nhaät vaø baùnh cöôùi. LL: Anh 714898-7145

665-28L-111804/144782

NEEDED Japanese Restaurant in Riverside Needed Teppan & Sushi Chefs. Please call Wa @ 951-265-8262 or 951-693-1927

665-14L-111904/145096

New Japanese Restaurant is looking for Sushi chefs, kitchen chefs, waiters and waitress. Location Costa Mesa and Orange County. Call Yuki 661-799-0707

665-14L-112304/145341

Restaurant khu lòch söï ñoâng khaùch ôû Irvine, Lake Forest, Orange caàn cashier, chaïy baøn, speak good English full-time/ Part-time, caà n nhanh nheï n , thaønh taâm. Löông caên baûn töø 6.75/hr + Good tip. LL: 714-2608443

665-14L-112304/145342

Caàn phuï beáp kinh nghieäm phôû, côm, xaøo, coù khaû naêng ñieàu haønh vaø saép xeáp coâng vieäc, caàn thaønh taâm, traùch nhieäm. Löông theo khaû naêng, töø $400/tuaàn + good tip. LL: 714-260-8443

665-7L-112404/145517

Caàn ngöôøi chaïy baøn kinh nghieäm thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ, Part & Full time. LL: 714-418-0658, 714-474-8488, 839-0613.

665-7L-112404/145521

Nhaø haøng treân ñöôøng Westminster caàn gaáp 1 phuï beáp vaø 1 chaïy baøn coù kinh nghieäm. Xin L/L 714-638-2286.

665-7L-112504/145577

Tieäm Food To Go caàn ngöôøi bieát naáu coù kinh nghieäm vaø caàn phuï beáp. L/L: 322-7114

665-7L-112604/145741

Nhaø haøng Phôû 2004 Brookhurst + Garden Grove caàn nöõ chaïy baøn waitress vaø phuï beáp. L/L 714534-1520.

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155 660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com 660-7L-111604/144504

MEDICAL ASSISTANT cho V/P Baùc Só ôû Fountain Valley, front/ back office. Full & part time. Xin lieân laïc 714-654-6000 660-14L-111904/145073

Vaên Phoøng Baùc Só caàn tuyeån moät coâ thö kyù. Phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990 660-28L-112104/145126

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018 660-28L-112304/145350

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008 660-14L-112304/145443

665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-56L-101004/139739

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868

665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808

665-30L-110204/142571

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, chi tieát xin lieân laïc Kyù hay Phuïng, phone: 518-426-0203, 518-426-0326, 518-229-3052

Medical / Optical Office needs F/ T assistant. LL: Kristee: 714899-0054 or fax resume: 714899-0117

Caàn 1 ngöôøi ñaàu beáp nhaø haøng. Bao aên ôû. Xin L/L anh Haûi Cell 417-234-6925.

660-7L-112504/145574

665-28L-110704/143200

FT Front Office/Back Office needed for Medical Clinic. Fax resume to 714-539-1128 660-14L-112504/145630

Vaên Phoøng chuyeân khoa Nha Khoa caàn tuyeån nhaân vieân haønh chính coù kinh nghieäm ít nhaát 3 naêm trong ngaønh Nha: Front Office Task, Patient management, treatment coordination, ins. Verif & Billing, staff scheduling. Thoâng thaïo Anh - Vieät. Löông haäu. Göûi or fax reùsume veà: 9039 Bolsa

665-28L-110304/142692

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com 665-7L-111504/144274

Tieäm röôïu ôû tieåu bang Connecticut caàn moät ngöôøi doïn deïp, chaát bia röôïu. Chuû tieäm bao aên ôû löông $1200/1 thaùng. Lieân laïc 978413-9895.

670-7L-062403/072778

Seamtress needed to make pattern, cut, & sew silk for dress shop. Must speak little English. Salary $2000 - $2500 month. Call 8AM - 8PM 949-275-8142. 670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721 670-14L-111704/144545

Caàn thôï may nguyeân caùi hay moät kim. Laøm taïi shop. Lieân laïc Minh 260-4288. Shop sau löng chôï Beán Thaønh, gaàn Phöôùc Loäc Thoï 714-260-4288

670-14L-111704/144620

Shop may goùc Hazard vaø Hoover. Haøng ñaàm vaûi aùo jacket vaø ñoà thung caàn thôï may nguyeân caùi goïi Cöông 714-417-2539

670-14L-111804/144795

Shop May ñöôøng Joy caàn thôï may vaø Final. Lieân laïc coâ Kim 714-638-0743.

670-14L-112204/145316

Shop may caàn thôï may nguyeân caùi ñuû moïi loaïi haøng giaù cao, goïi cho Vieân 714-473-4071, 714657-4812

670-14L-112304/145333

Shop May vuøng Bolsa haøng nhieàu deã may, caà n thôï 1 kim vaø overlock, hoaëc nguyeân caùi. Xin goïi: 714-898-8300. Tieàn baïc soøng phaúng. 670-7L-112404/145528

Need seamstress, good pay in Laguna Niguel must speak English. Call 949-495-1520. 670-7L-112504/145575

665-14L-112804/145820

Caàn ngöôøi laøm vieäc full-time, cho Fish Department trong Seafood Market, Corona. Start $1500/ thaùng. LL: 714-232-3808, store : 951-738-1617

665-7L-112804/145861

Lieân Hueá Food To Go caàn ngöôøi phuï beáp, Goïi Coâ Dieãm. 714-6364883 vaø 714-265-1125

665-7L-112904/145937

Caàn 1 ngöôøi doïn deïp lau nhaø cho nhaø haøng. Xin L/L: 714-3929687

665-14L-112904/145943

Nhaø haøng Nhaät caàn nhieàu thôï naáu Teppan kinh nghieäm xin goïi Thaùi: 714-260-6697 or Karuta 714-994-2730. 6890 Beach Blvd, Beana Park, CA 90621

665-7L-113004/146021

Caàn ngöôøi kinh nghieäm laøm beáp cho tieäm Phôû gaàn Fullerton College. Full time hay part time. L/ L Kim 714-606-3868

665-7L-113004/146033

Caàn hai coâ chaïy baøn cho tieäm Bida California (Thanh Thaûo cuõ) vui loøng L/laïc OÂ.Ñieàu cell 714552-0330

665-7L-113004/146043

Nhaø haøng $1.99 Restaurant caàn 1 ngöôøi phuï beáp 1 ngöôøi röûa cheùn, xin lieân laïc 714-893-8364 or 714-863-8922 gaëp coâ Haø or Phöông

665-5L-113004/146134

Food To Go caàn ngöôøi phuï beáp vaø baùn haøng. Lieân laïc: 714-7758834 hoaëc 714-376-1055

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

670-7L-113004/146050

Shop may haøng thung. Caàn gaáp thôï may 1 kim vaø overlock may ôû shop. Xin L/L Lee: 714-3509771

670-7L-113004/146053

Shop may khu Euclid. Haø n g nhieàu caàn thôï 1 kim, overlock. Caàn 1 ngöôøi bieát check haøng vaø söû a haø n g. Susi Production. 10802 Capital Ave, Garden Grove. Phone shop: 714-5541356, cell: 714-856-9618

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell)

670-14L-112504/145632

700-395L-111901/000526

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän fhôï may vaø thôï uûi. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc coâ Kim 714675-5627 hoaëc laø 714-638-0743 670-7L-112604/145787

665-21L-112604/145765

Nhaø haøng goác Brookhurst - Mc Fadden caàn phuï beáp laøm töø 3h tröa ñeán 11h toái, Vaø ngöôøi röõa cheùn lau nhaø laøm töø 6h chieàu ñeán 12h toái. LL: 714-878-3705 sau 2h tröa.

670-21L-113004/146037

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328

Sewing Clothing Mfg Co. seeks SAMPLEMAKERS for Garden Grove with min 5 yrs of exp. High quality work w/knit & womens. Knowledge with single needle, overlock & coversitch machines. Must have knowledge of all 3 machines. English/Spanish speaking preferably. Good work enviroment. Great benefits. Apply at 7042 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92841

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877.

665-7L-112804/145815

660-30L-111404/144123

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

700-DL-111901/000527

LAÂM

670-7L-112804/145803

Shop may haøng ñaàm caàn thôï may coù kinh nghieäm may overlock, 1 kim, may taïi Shop. Laøm nguyeân caùi, xin LL: Coâ Nhö: 714-537-4388 670-5L-112804/145807

Tieäm Alteration caàn gaáp thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm aùo vest, bieát tieáng Anh, laøm taïi Cerritos or Fullerton, full-time, part-time OK. 714-563-1093, 724-5876 670-28L-112804/145857

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386 670-7L-112904/145880

Shop may ñöôøng Euclid + Hazard caàn thôï may nguyeân caùi, lock, taïi nhaø hoaëc shop. Thôï bao caét chæ. Lieân laïc Phöông phone 714265-1896, 468-2758 670-14L-112904/145895

SHOP MAY Trask & Newhope caàn thôï may nguyeân caùi taïi shop, haøng deã coù quanh naêm. Goïi Xuaân 714-638-1287 670-7L-112904/145938

Shop may haøng lock nhieàu quanh naêm caàn theâm thôï overlock, vaø thôï moät kim v.v... Phone 714315-9735 670-7L-112904/145944

Shop may Westminster vaø Newhope chuyeân haøng vaûi vaø thun cho children caàn thôï nguyeân caùi 1 kim, overlock, final, uûi, khuy nuùt. L/L: 714-530-7291 670-14L-112904/145976

Haõng may Knit caàn thôï 1 kim vaø haøng maãu, coù kinh nghieäm. Lieân laïc Trang phone 714-5909229

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING

Duøng xe thuøng lôùn coù maùy naâng haøng naëng. Phuï doïn nhaø & office. Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng, uy tín. Phone 714-653-8585 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-9D456-113004/146017

HAØNG MAY. Shop may ñoà deã laøm caàn thôï overlock, coverstich, 1 kim, caét chæ, xin lieân laïc Phöôùc 714-588-3916

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

650-7L-113004/146020

L.B Nails caàn Nöõ Man + Ped môùi ra tröôøng saép ra tröôøng. Chi tieát goïi 562-422-4181 10:30AM - 7:00PM

660-7L-112604/145698

GREAT CAREER! Expanding finance company looking for energetic, careerminded individuals. Several positions available: Accounting representative, clieant relations, collections, office manager. Please call 714-535-9388

RAO RAO VAË VAËTT

700-84L-052302/022986

650-7L-113004/146019

Caàn moät thôï Toùc coù kinh nghieäm maøu vaø highlight vaø bieát waxing khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. Bus: 714-778-0722, cell: 714876-3645

Tieäm nail môùi, vuøng Lancaster caàn thôï laøm vieäc nhö trong gia ñình, xin goïi Tom hay Nancy 661-942-9130 göûi lôøi nhaén neáu khoâng gaëp.

660-14L-112604/145669

Vaên phoøng Ñòa oác, caàn nöõ thö kyù part time thoâng thaïo tieáng Vieät vaø tieáng Anh, xin goïi 714839-7114 ñeå bieát theâm chi tieát

660-30L-112604/145702

650-7L-113004/146099

NAILS vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1H30'. Tieäm laâu naêm ñoâng khaùch tip cao coù choã aên ôû thoaûi maùi caàn thôï nails nöõ gioûi boät bao $700 tuaàn. Cell: 760-4093456, tieäm: 760-328-6609

Ave, $116, Westminster, CA 92683, Fax: 714-379-2580. Vaên phoøng caàn theâm part time RDA kinh nghieäm ít nhaát 2 naêm. Info nhaän ñöôïc seõ ñöôïc giöõ kín.

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caàn thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul 714531-8875 office or 714-7262132 cellular

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt, caàn gaáp thôï boät, nöôùc facial, waxing. Löông bao hoaëc chia. L/L: 562-650-5502 cell, 626-9651757 work

650-3L-112904/145908

650-7L-112904/145906

660-14L-051904/119110

650-7L-113004/146093

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät Pink White, tieäm nhieàu Spa, khu sang, caùch Bolsa 10', bao löông cao, laøm Sunday, Lieân laïc 714-634-2073

650-7L-112904/145988

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931

BAO LÖÔNG cao thôï Facial Wax, boät P & W, tay chaân nöôùc. Tieäm nhieàu Spa, 14 naêm, 10 phuùt laùi xe veà phía Nam töø Bolsa. 714731-7259

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097

Fountain Valley. Caàn thôï Nails Kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc, khu Myõ traéng sang troïng. Xin Lieân laïc : 714-842-2128, 714-797-1117

660-3L-121902/048993

650-5L-112904/145949

650-7L-112904/145962

650-7L-112904/145878

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

NAIL. Caàn hai thôï Nails kinh nghieäm hay môùi taäp cuõng ñöôïc, xin lieân laïc Kevin hay Cindy 518331-2708 hoûi theâm chi tieát

650-7L-112904/145876

Vuøng Whitter Myõ Traéng & Meã caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, laøm 5, 6, 7. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L: 562777-2526, 626-780-3237 sau 9PM

650-3L-113004/146034

Tieäm nail vuøng bieån Myõ Traéng tip haäu, caùch Bolsa 35 phuùt laùi xe. Caà n thôï nöõ treû coù kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Ñi chung vôùi chuû. Goïi sau 9PM 714-966-2395

DENTAL ASSISTANT TRAINEE caàn tuyeån laøm trong Phoøng maïch Baùc só Nieàng raêng Orthodontic taïi khu Bolsa. Part time. L/L 714308-1107.

NAILS Orange City caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm moùng boät & silk, P/white & gel, moät thôï tay chaân nöôùc. Neáu caàn bao löông $300 $500/wk. L/L Kim: 714-5387298

NAILS! NAILS! NAIL! Caàn gaáp thôï nail nam, nöõ kinh nghieäm xuyeân bang New York, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, bao löông $3000/ mth. L/L: 518-364-4097

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

NAIL Tieäm gaàn bieån Huntington Beach, khu Myõ Traéng, khaùch sang. Tip haäu caàn thôï nöõ full time tay chaân nöôùc. L/L: 714-536-6286

Tieäm nails LONG BEACH. Ñoâng khaù c h caà n thôï boä t nöõ kinh nghieäm. Bao löông cao. Laøm full time. ÔÛ Bolsa ñi xe chung. L/L: 310-639-0545

650-3L-112904/145873

RAO RAO VAË VAËTT

700-28L-061202/025550

650-7L-113004/146167

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 700-DL-091302/037525

702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-091202/037373

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839 700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

700-30L-071204/127033

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247)

700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

702-31L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702-96L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Casino, Laùi xe caån thaän vui veû xe Van môùi 2004 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597. 702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-7L-081604/132404

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

702-28L-090204/134782

710-DL-112001/000888 702-28L-111404/144184

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748 702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

710-90L-052104/119323

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-36D12467-071404/127532 710-37L-072704/129443

702-28L-112604/145670

710-100L-073004/129970

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215

706 - BAÛNG HIEÄU

710-28L-110504/143066

SIGNS & BANNERS

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi maùy laïnh, söôûi, giaët, saáy, tuû laïnh, tuû ñaù cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. L/L Long 714-7203747

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643 706-30L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

710-28L-111004/143682

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus 710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

Repair Washer dryer refrigerator AT your home with free estimate used washer dryer together $250. Frost free refrigerator $175. Call 24 hour 714-335-3815

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281 720-DL-111901/000576

710-31L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-105L-111901/000745

720-14L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân touch-up xe ñuïng nheï, coù quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS - HOOD - TRUNK look nice. 714-9255392, 714-554-4430.

740-97L-111901/000611

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-29L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-36L-072502/031235

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808. 710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547 710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-36L-120503/095891

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell 720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692 720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper 720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-9L-121102/047965

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-251-7208 cell, 714-863-7501, 714-2447770.

740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720 740-30L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990 740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-551L-080503/078934

740-29L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. 740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203 740-28L-081003/079710

740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

740-7L-040903/062185

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa vaø thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034.

740-28L-061903/072254

720-7L-113004/146114

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

Bulls Eye Windshield Repair khi kieáng xe bò nöùt hoaëc ñaù baén baïn haõy goïi ngay Steve Phan Technician seõ laøm kieáng xe baïn khoâng nöùt nöõa, xin goïi 714-234-4537

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

740-184L-031003/058389

PROFLOORING

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

710-38L-030203/057431

hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

720-28L-111604/144511

740-DL-022003/000581

706-28L-072803/077852

APPLIANCES REPAIR

720-28L-072704/129435

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

CONSTRUCTION

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 vaø 10 naêm manager nhieàu haõng California kinh nghieäm ñieän, vaø Maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn xin goïi Chuù Baù 714-262-8638 hoaëc 714- 5908450.

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

710-DL-112101/001076

702-14L-111804/146164

706-DL-120501/002487

720-14L-060403/069898

720-28L-070804/126528

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

702-14L-112604/145784

H.07 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï ñöa ñoùn quyù vò, caàn ñi moïi nôi xa gaàn 24/24. Reû, an toaøn, lòch söï, ñuùng heïn. Xin goïi Hieån: 714636-6588, 714-878-4620 (Cell), 951-834-5809 vuøng Riverside.

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-28L-032504/110371

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

702-60L-103104/142366

710-30L-042604/115064

740-28L-081802/034176

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-7374 740-50L-081003/079762

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220 740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301. 740-90L-111803/093492

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229. 740-14L-120503/095845

HÖÕU NGHÓA Loùt gaïch Hardwood Laminate, Remodel Bathroom Kitchen, theâm phoøng, sôn trong ngoaøi nhaø, Patio, Stucco, thay cöûa. Giaù nheï nhaøng. 714-3507727. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-37L-051104/117720

740-42L-010804/099641

740-28L-101704/140572

SÖÛA CHÖÕA NHAØ Laøm theâm phoøng taém môùi. Patio. Loùt gaïch. Thay cöûa soå. Sink. Thay bình nöôùc noùng. Gas. Ñieän. Nöôùc. L/L Hoà: 714-425-3906, 714-966-9082

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893.

740-31L-080304/130343

740-90L-101704/140607

740-30L-080404/130530

740-29L-051104/117732

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-28L-021204/104289

740-30L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-56L-091004/135828

SANG CONSTRUCTION Chuyeân xaây haøng raøo, landscape, xaây bình boâng, traùng xi maêng, stucco, cöûa soå.... Tel cell 714713-2690, hoaëc 714-373-5094.

740-14L-091604/136712

740-30L-030704/107532

740-28L-031204/108376

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-30L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-90L-090904/135635

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-14L-030604/107483

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

740-21L-081704/132493

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naê m kinh nghieä m . Chuyeâ n : Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

740-14L-060904/122113

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-28L-062904/125280

VUÕ MARBLE Chuyeân laøm granite counter top. Cabinets, phoøng taém, loø söôûi, loùt gaïch marble, traveltin poscelian, ceramit. Laøm saøn goå caùc loaïi, add phoøng, patio, landscape, ñoå xi maêng vaø moïi dòch vuï Remodle nhaø cöûa. Kinh nghieäm, taïn taâm, kyõ löôûng vaø ñeïp. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: Vuõ 714-588-1378, 714-595-8615. 740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102504/141649

CTN CONSTRUCTION Chuyeân ñoå ciment parking tröôùc sau, loùt gaïch outside. Laøm landscaping xaây thaønh. Coâng vieäc baûo ñaûm uy tín. Chin Nguyen: 714-200-6164, bus: 714-5469045

740-30L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221. 740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821 740-28L-093004/138596

HOAØNG CONTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, remodel phoøng taém, sôn trong vaø ngoaøi, söûa ñieän, gas, nöôùc thay cöûa soå, uy tín, giaù reû. L/L Hoaøng 714-6579706, 714-373-1660. 740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-14L-112404/145564

ART - DESIGNERS Lic #824924 ª Thieát keá, trang trí tieäm nails ª Gaén gheá spa & dòch vuï ñieän nöôùc gas. ª Bathroom & kitchen remodeling. ª Granite, marble, & wood floor. ª Phoøng nha khoa & cô sôû thöông maïi. Baûn veõ & City permit available Vui loøng goïi Hoaøng -Toáng -Hoà Xaây 714-797-0611, or 714-7285028. email.Hoxaynha@yahoo.com

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542 740-7L-112504/145634

740-28L-081204/131814

Chuyeân-Patio. Chuùng toâi nhaän laøm patio cho tö gia. Patio inclose, open, laøm xin pheùp city. Vui loøng goïi Tommy: Bus 714968-0621, Cell 553-4361.

Chuyeân ñoå xi maêng, laøm patio, laùt gaïch, xaây töôøng, boàn hoa, lôïp maùi nhaø, sôn söûa trong ngoaøi. Baûo ñaûm reû, ñeïp. Lieân laïc Bình 714-260-1771 740-36L-060204/121136

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-28L-090104/134553

740-36D246-012604/101684

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-14L-073004/130044

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

1658.

RAO RAO VAË VAËTT

740-5L-102704/141866

DL CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, neàn nhaø, nhaø taém, beáp loùt goã remodel taát caû beân trong vaø ngoaøi, add theâm nhaø taém, garage laøm phoøng, haøng raøo goã. Ga, ñieän, nöôùc. Taát caû veà söûa chöõa hoaëc ñoåi môùi, haõy goïi cho DL Construction. Coâng vieäc ñaøng hoaøng. Laøm xong laáy tieàn. L/L: 714-757-8838 Anh Lyù 740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648 740-28L-110404/142938

License kinh nghieäm taän taâm. Nhaän laøm taát caû veà söûa chöõa nhaø, tieäm, nhaø haøng, office v.v... Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn v.v... Seõ goïi laïi ngay, xin L/L Dzuõng 310-378-3238 740-28L-110504/143141

HOME REPAIR Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm. Remode beáp, phoøng taém. Remove Pop corn, Texture. Patio, loùt gaïch, ñieän, gas, nöôùc. Xin goïi Tuaán 714-724-8275. 740-28L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate 740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635. 740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083 740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942 740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355. 740-7L-112404/145465

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Handy Man Nhaän: ª Loùt gaïch, sôn trong ngoaøi. ª Remodel Kitchen, bathroom. ª Patio. Haøng raøo goã. Loùt goã laminet. ª Ñoå xi maêng. Lôïp maùi. ª Thay cöûa soå caùc loaïi. Giaù reû xin goïi anh Nhaân: 714658-3673 740-28L-112604/145740

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523.

RAO RAO VAË VAËTT 742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-DL-080904/131253

740-28L-112904/145927

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed

740-21L-113004/146004

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832

740-10L-113004/146007

SÔN NHAØ Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm, vaên phoøng, nhaø haøng v.v... Trong vaø ngoaøi. Coâng vieäc baûo ñaûm, sôn toát, giaù caû nheï. 714-539-2956, 714-360-2612 cell

740-14L-113004/146056

Coâng ty Thaønh Tín chuyeân sôn nhaø, apartment vaø cô sôû thöông maïi, giaù reû, chuyeân nghieäp. Soá phone 714-728-0431

740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

742-92L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-91L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424 746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435 747-102D14567-112101/001086

744-28L-120303/095408

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881.

744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310

744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955 747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822 747-90L-120202/046795

744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-28L-111604/144447

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

744-28L-111604/144510

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359

744-4L-112204/145291

UÙT PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït. - Coù maùy lôùn 150 feet. - Nhaän söûa chöõa oáng nöôùc, oáng coáng coù camera. Thaønh thaät giaù reû. 714-497-7204 cell, 714-897-5222

746 - LAØM VÖÔØN

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-31L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-96L-071404/127495

746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362. 747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089 747-57L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714263-6472 747-36L-110404/142990


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell).

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-36L-060902/025198

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179 770-30L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

750-9L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

770-14L-091404/136370

770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040.

770-28L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

770-36L-100504/139082

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-42L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa, daïy töøng ngöôøi. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-6233607. 750-12D456-111604/144364

Newton Academy. Chuyeân daïy caùc em maát caên baûn Toaùn, Anh vaên. Tieåu + trung hoïc. SAT. Daïy töøng em. Keát quaû baûo ñaûm. G.S Baûo 714-899-8249 750-15L-113004/146060

ABC Driving School Lic #3966 10181 Westminster, #219 Garden Grove, CA 92843 Nhaän daïy hoïc vieân moïi tröôøng hôïp. Baûo ñaûm laùi ñöôïc xe. Ñuùng luaät. L/L Ñieäp Phan: 714-4487902

750-7L-113004/146082

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm taän taâm vui veû, nhaän bao ñaäu hoaëc daïy giôø. L/L Loäc 714-234-0045

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-28L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy

770-56L-101804/140714

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát.

770-28L-102404/141484

ÑAÏI LYÙ NOÁI LOÂNG MI Baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi. Giaù raát reû! Höôùng daãn mieãn phí. LAØM ÑEÏP NGAØY CÖÔÙI Nhaän trang ñieåm vaø laøm toùc coâ daâu. Noåi tieáng vôùi neùt töï nhieân vaø sang troïng. L/laïc: W: 714-791-9222, 714-2351744 H: 714-839-7079

NGÖÔØI VIEÄT

770-28L-111004/143580

FREE HOÏC NOÁI LOÂNG MI Baèng saûn phaåm toát nhaát cuûa haûng Eyelash Extension Inc. cho chính Coâ Vi Quyønh ñaûm traùch. - Noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% off - Wholesale thuoác noái loâng mi (The best of Tananese) Vi Quyønh 714-720-9460, 714839-4577 770-28L-111704/144519

* Chuyeân vieân XAÂM THAÅM MYÕ maét, moâi, chaân maøy. Phöông phaùp môùi khoâng ñau, khoâng söng neùt xaâm ñeïp töï nhieân vaø quí phaùi, 50% OFF. * NHAÄN LOÄT DA MAËT. Sau thôøi gian ngaén baïn seõ coù moät laøn da töôi saùng, mòn maøng. Laøm nhoû caùc loã chaân loâng. Laøm môø ñi veát naùm. * Coù kem laøm traéng da maët vaø naùch. NOÁI LOÂNG MI Muoán laøm cho ñoâi maét thaät quyeán ruõ vôùi haøng mi cong, daày thaät ñeïp. Cuøng vôùi kyõ thuaät noái ñieâu luyeän vaø ngheä thuaät. Giaù ñaëc bieät daønh cho giôùi ngheä syõ vaø caùc baïn laøm ngaønh thaåm myõ. Xin vui loøng laáy heïn tröôùc 714376-3027 NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476 770-14L-112404/145496

KIM’S EYELAH EXTENSION. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân. Chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole Sale caàn ñaïi lyù khaép nôi. Nhaän gaén loâng mi vaø daïy Free. L/L Kim or Anne 714609-4258 770-7L-113004/146154

Noái loâng mi. Nhaän laøm & train moïi trình ñoä. Kyû thuaät môùi ñieâu luyeän töø saûn phaåm Nhaät. Giaù ñaëc bieät. L/L Phöôïng 714-539-1372 or Davis 636-6648

780 - CHIEÂM TINH

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535. 780-14L-021902/010127

Rao Vaët keát quaû

780-28L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

780-30L-111704/144661

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-7L-071304/127252

Nhaø house Garden Grove maùt meû, roäng raõi raát thích con nít. Nhaän giöõ baby goùc Goldenwest/ 21St. L/L coâ Kim Hoa: 714-2517208, 714-588-8910, 714-2447770. 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876 830-8D4567-112304/145430

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch roäng coù phoøng chôi. Taän taâm yeâu thöông treû. Nhaø gaàn Hazard vaø Magnolia. L/L coâ Lan. 714-894-3286. 830-14L-112304/145431

Nhaân giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saïch seõ, taän taâm, thöông yeâu nhö con chaùu - Keøm homework neáu caàn. L/L coâ Caån 714-636-2715 or 705-3330. Magnolia + Orangewood. 830-7L-112404/145488

780-14L-031402/013199

830-14L-112404/145526

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592. 780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740, 780-95L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

830-14L-113004/146091

Nhaø house goùc Brookhurst - Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & dì Tö 714-839-7852

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Sally Daycare 0-12 tuoåi, ñöa/ñoùn. Coù potty training Art/craft/Breakfast/ Lunch/snack. Keøm homework, nhaän Calwork. L/L Sally noùi tieáng Vieät/English. Cell 714-553-4694, Home 714-590-0156. 830-7L-112504/145626

Nhaø roäng thoaùng maùt nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø 14081 Magnolia St, #3, phone 714-9031726 cell phone 878-5198

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273 830-7L-112904/145941

Nhaø house Anaheim saïch seõ roäng nhaän giöõ moät chaùu moïi löùa tuoåi, chaêm soùc taän tình vaø daïy doã chu ñaùo. Lieân laïc 507-8118 or 776-7456 830-7L-113004/146022

Nhaän giöõ treû taïi nhaø. Nhaø roäng raõi saïch seõ taän taâm chu ñaùo. Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt. Lieân laïc baùc Vaân 714-657-5108

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

850-32L-090903/084105

COMPUTER Baùn P4 - 3.2GHz Hyper Threading system vôùi 17 in LCD monitor, DVD burner, 512MB Memory, 128MB Video Card, 160 GB, Hard Drive, 9-in-1, Modem $875, Nhaän Söûa, Upgrade Desktop. Thaønh 714-3621032.

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $129 ª Boä giöôøng 5PC $239 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-28L-012104/101178

VIEÄTSATELLITE.COM ª Free maùy vaø coâng laép raùp Directv cho 4 phoøng. Free 3 thaùng HBO Cinemax. Ñaøi Vieät Nam 24/24 SBTN leä phí töø $24.99 haøng thaùng, REFUND $150 trong 12 thaùng neáu choïn package $45. Vieät Satellite coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác Hoa Kyø. Vieät Satellite coøn baùn vaø laép raùp satellite system xem caùc ñaøi AÙ Chaâu Free haøng thaùng. Xin goïi Vieät Satellite 714-7755400 hoaëc 1-866-277-0748 Hay website: Vietsatellite.com

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-30L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-36L-061404/122985

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

NGÖÔØI VIEÄT

850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon - Thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkings phía sau

850-90L-092704/138079

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-6L-112904/145958

Baùn caù roàng 1 feet lai 1.5 ñoû (ñuoâi ñoû), phone 714-468-3407 850-7L-112904/145959

Baùn 1 caëp maùy giaët saáy giaù $320. Moät tuû laïnh giaù $200. 1 CD hieäu Nakamichi giaù $50. Phone: 714-839-4775 850-5L-112904/145987

ªPentium 1.6GHz WindowXP DVD/CDRW 512MB, 19'’ monitor + color printer $380. ª Laptop 800MHz, WindowXP DVD/CDRW T.ñöïng $480 ª Pentium 1000MHz DVD/ CDRW WindowXP 17'’ monitor $280 Internet ready. Hoøa: 714414-7676, 714-534-1654

850-28L-113004/146000

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843 850-7L-113004/146011

Refrigerater & washer & gas dryer 1 1/2 year old. Great deal possabil delevery will seperate. $650 φορ all. 714-348-9376 850-3L-113004/146042

850-7L-111604/144398

850-14L-112204/145305

Laptop Toshiba Tecra 8100 PIII600/126MB modem, CD−Rom very nice, Window/Office installed, carry bag for $399; w/ DVD $499, w/DVD, CD−RW burner $525. Call 714-310-6100

LAPTOP IBM Thinkpad T23. Pentium III 1.13GHz, 256MB, 30GB, DVD, modem, Ethernet, Win XP, USB. Good condition. Baùn $650. L/L: 714-728-0974 Caàn baùn gaáp Loud Speakers built in 10 inches Subwoofer. Haùt Karaoke raát hay. Giaù sieâu reû. Taëng 1 maùy massage chaân. L/L Minh home: 714-891-8649, cell: 714-478-7476

850-7L-112404/145457

Moving tieåu bang xa caàn baùn raát nhieàu ñoà trong nhaø electronic tools, ocsiloscoop TV, stereo, monitor, hand tools, computer parts. Xin lieân laïc 714-797-8086, 714-751-5907

850-7L-112404/145466

Baùn caù Koi ñuû maøu lôùn nhoû ñuû sai, xin lieân laïc phone: 714-3237472 John Huynh

850-7L-112404/145500

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-7L-112904/145924

Caàn baùn gaáp 5 maùy Tanning, maùy taém hôi, maùy facial new, baøn naèm ñeå goäi ñaàu, baøn massage coù loå, baøn nail Cathy Thoa : 714-697-4702

Moving caà n baù n Mortocycle Suzuki Lc 1500 Cruiser. Black all covered in chrome, coøn raát môùi. Beautiful bike $4000. Tel: 714-260-7271

Caàn baùn 3 Spa Chair, 1 hoà caù 200 gallon, 1 maùy chaïy treamill. Lieân laïc Quyønh 714-724-6758, 714-892-7318, 310-638-4496 850-90L-081804/132652

850-7L-112904/145888

Baùn choù Chihuahua gioáng nhoû con raát ñeïp vaø deã thöông, 8 tuaàn tuoåi. Goïi: 562-233-8334

850-28L-111004/143669

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi MEMORY, CPU & HARD DRIVE. Highest Paid Guaranteed. Call: 714-863-8344

850-28L-112404/145468

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-906-6885.

Baùn computer môùi Athlon XP2800, 512MB, memory 40GB hardrive, CD Writer $350. Pentium 3 450MHz internet ready $150. Toaøn 714-914-3746, 714-554-4465. Nhaän upgrade/ söûa chöõa

Moving sale, baùn taát caû ñoà duøng trong nhaø, giaù reû. L/L: 714-4208708 or 554-4946

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com

850-90L-100702/040302

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

COMPUTER ° HOLIDAY SALE Mua 1 computer system taëng 1 boä speaker coù subwoofer. ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.40GHz + 17" flat monitor $600 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $320. ° P3. 650MHz + 17" monitor $200 ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952, 714-894-4751. Fung Shui. Quøa taëng taân gia leã loäc All Waterfountains up to 70% off 5’x3’x3' $250 Commercial Shelves 4’x6’x7' $30. L/L OÂ. Chaû y Thoâ i Freeway 55/17th street Tustin City. 714-838-3278, 714-454-1157.

850-7L-051803/024973

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-7L-112904/145870

850-28L-101204/140002

850-10D124567-101704/140616

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444.

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

850-28L-060302/024224

Nhaø house, thoaùng maùt, Fountain VL, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, kinh nghieäm yeâu treû, coù vöôøn sau vaø ñoà chôi nhieàu. Phone coâ Hieàn 714-418-0559

phaùt haønh roäng raõi

Quaûng caùo höõu hieäu

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

khaép mieàn Nam California

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312

780-90L-083004/134298

780-35L-011802/006967

770-30L-100804/139586

780-28L-050704/117068

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

ASTROLOGERS

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

780-29L-062304/124402

770-28L-112204/145245

750-90L-081004/131367

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

770-36L-110204/142625

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

850-7L-112504/145591

Vöøa baùn vöøa cho 5 baøn Nails + gheá vaø 1 Spa. Cho möôùn station hair. Tieäm Huntington Beach. L/ L cel: 949-981-2853, 714-5965022

850-7L-112504/145596

Caàn baùn gaáp baøn nail vaø hai gheá goäi ñaàu, giaù reû, goïi Kim 6231341

850-36L-112604/145792 850-7L-112804/145814

Caàn sang gaáp gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Kieåu Myõ traéng. Xe truck thuøng ñôøi 95. Xin goïi Hoàng 714534-5293, hoaëc Cindy 615-7830

850-36L-112804/145844

850-7L-113004/146061

850-5L-113004/146072

850-4L-113004/146116

Nhaø haøng move out caàn baùn heát ñoà nhaø beáp: tuû laïnh, loø, baøn gheá v.v... 714-890-9711 850-5L-113004/146117

Caàn baùn: Quít, oåi, taùo, truùc ñen, magnolia, daï lyù höông, mai vaøng, haûi ñöôøng, phöôïng, hueä, king palm vaø nhieàu loaïi khaùc. Reû, ñeïp chaát löôïng. L/L cell 714-5804833 850-7L-113004/146120

Caàn baùn 1 maùy may 1 kim töï ñoäng, hieäu Juki ñaàu traéng, maùy coøn môùi $900, vui loøng L/L 11AM to 8PM 562-607-8827 850-7L-113004/146130

Baùn maùy may 1 kim töï ñoäng maùy overlock Juki $1600. L/L Long 949-232-3193

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caê n g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199. 900-7L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718 900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526 900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-020604/103442

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.


WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-36L-100704/139546

900-100L-111104/143873

900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

900-14L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks.

900-14L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030.

900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai.

900-31L-090904/135574

900-16L-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

900-21L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-30L-110204/142498

A SPECIAL MASSAGE Grand Opening New massage, nöõ treû ñeïp. Phuïc vuï taän taâm, xin vui loøng goïi 714901-9120

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ. Mob: 0405-397-375 “UÙC” .

900-90L-100304/138885

900-28L-110804/143370

900-2L-111104/143860

KIEÀU NGA Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-653-2909. Ñieàu chænh ñaïi huyeät trò meät moûi ñau nhöùc. Giôø laøm vieäc: Töø 11AM-10PM.

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Sau giôø laøm vieäc, meät moûi, caàn massage xin LL em Traâm cell: 714-902-5780 900-36L-112804/145847

900-28L-111604/144468

900-3L-111904/144906

THU LAN Töôi maùt treû ñeïp yeâu ñôøi. Laáy heïn: 714-345-2739. Laøm vieäc töø 10AM - 10PM. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân 900-30L-111904/144985

900-7L-112904/145909

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän 9L/ngaøy, lieân tuïc seõ ñöôïc nhö yù 900-5L-112904/145969

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963

FREE DIRT. Ñaát raát toát ñeå troàng caây hay laáp hoà bôi, laïi laáy FREE ñeán Thursday 2-12. Haø 14741 Purdy St (gaàn chôï ABC), Midway City 92655, 714-890-9852

900-36L-112304/145445

Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn/9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi yù xin ñaêng traû lôøi nguyeän naøy treân baùo. SP

900-7L-113004/146103

900-7L-113004/146111

Caàn 2 coâ laøm Masage, Relax, tuoåi 18 - 30 khoâng caàn kinh nghieäm coù baèng caøng toát. Laøm taïi San Jose, chuû bao aên ôû. L/L 408-551-9839

900-28L-110804/143320

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

900-14L-112404/145557

MASSAGE Express vuøng Anaheim bôùt $10 cho khaùch VN. Phuïc vuï töø 10AM-9:00PM. Xin ñem theo baùo ñeå ñöôïc bôùt $10 vaø Tieäm ñang caàn thôï Massage. Lieân laïc 714-226-0597.

A+ Special Massage sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu taùi khai tröông Pamela 562-863-8575 need young model under 22 Pay $120 for...

900-54L-110504/143082

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-12D456-111604/144365

Night Star. Giuùp vui cho Wedding, Party. Full, half, oneman band. Ca só chuyeân nghieäp. Noåi tieáng ñuùng heïn. Mr.Tín 714-5372216 W, cell 714-334-1787

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-3L-112804/145818

900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

RAO RAO VAË VAËTT

900-14L-112404/145494

MASSAGE THERAPIST NCBTMB Professional Foot Massage. Body massage.. In-out call 714-350-7708

900-7L-113004/146131

Caàn giaây phuùt nghæ ngôi, xin L/L Kelly 714-230-9811 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6934 - 1 thaùng 12, 2004 (20 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004

.3”

DAT

NV2004-1201