Page 1

Jennifer Don vaø Jonathan Hunt cuûa Hoa Kyø muùa ñoâi töï do trong moät maøn bieåu dieãn tröôït baêng ngheä thuaät tranh Giaûi Grand Prix taïi Moscow, beân Nga.

NGUOI VIET

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC CHUÛ NHAÄT 28 thaùng 11-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6931 - 25xu

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

Con trai Kofi Annan lieân luïy tôùi chöông trình ñoåi daàu laáy thöïc phaåm Iraq LIEÂN HIEÄP QUOÁC - Hoâm 26 Thaùng Möôøi Moät, Lieân Hieäp Quoác cho bieát raèng Kojo Annan, ngöôøi con trai cuûa Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan, ñaõ laõnh löông haèng thaùng trong hôn boán naêm trôøi -töùc laø laâu hôn laø ngöôøi ta töøng ñöôïc bieát tröôùc ñaây- töø moät coâng ty Thuïy Só ñaõ giaønh ñöôïc moät giao keøo ñaày lôïi loäc döôùi Chöông Trình Laáy Daàu Ñoåi Thöïc Tieáp trang A6

Toái Cao Phaùp Vieän xeùt vieäc söû duïng caàn sa laøm thuoác OAKLAND, Calif.- Caùc loaïi thuoác truyeàn thoáng coù theå khoâng laøm ñöôïc gì ñeå giuùp cô Angel Raich.Ñaây laø 1 beänh nhaân mang nhieàu taät beänh, nhö buôùu oùc, co giaät, noân, ñau... Chæ coù 1 thöù laøm cho cô ñôõ ñau ñôùn laø caàn sa. Hieän nay baùc só vaãn phaûi cho cô uoáng caàn sa ñeå trò lieäu. Tieáp trang A6

Online: www.nguoi-viet.com

Haønh quaân vaøo “tam giaùc cheát” ôû nam Baghdad

Ñoïc Trong Soá Naøy - Vaên Hoïc Ngheä Thuaät (A10): Ñoïc laïi tieåu thuyeát Hoà Bieåu Chaùnh. - Ñòa Phöông (B1): Töôøng thuaät chi tieát leã an taùng haï só TQLC Hoa Kyø Victor Löõ. - Coå Nhaïc Kòch Tröôøng (B8): Nhaø baùo Traàn Taán Quoác vaø vieäc phaùt trieån boä moân ngheä thuaät caûi löông. - Thieáu nhi (B9): Ñaïi hoäi saùng taùc baøi ca thieáu nhi 2004. - Rao Vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

Phaùo boâng nôû roä treân caây Noâ-En truyeàn thoáng taïi Hoà Rodrigo de Freitas ôû Rio de Janeiro. Caây NoâEn naøy cao 82 meùt (269 feet) vaø chæ ñöôïc trang hoaøng vôùi chöøng 2 trieäu 8 traêm nghìn boùng ñeøn maøu maø thoâi.

Tìm thaáy treân 50 töû thi ôû Mosul BAGHDAD, Iraq (TH) Moät traùi bom caøi ven ñöôøng ñaõ phaùt noå taïi moät trong nhöõng ñöôøng phoá baän roän nhaát cuûa thuû ñoâ Baghdad vaøo hoâm Thöù Baûy, 27 Thaùng Möôøi Moät, saùt haïi hai ngöôøi vaø gaây thöông tích cho 15 ngöôøi khaùc. Moät nguoàn tin cho hay traùi bom phaùt noå luùc 9 giôø saùng, töùc 6 giôø, Giôø Quoác Teá, gaàn ngaân haøng trung öông cuûa Iraq treân Ñaïi loä Rasheed, moät trong nhöõng ñöôøng phoá nhoän nhòp nhaát trong khu vöïc. Hieän cuõng vaãn chöa roõ traùi bom naøy nhaém ñaùnh vaøo ai. Tröôùc ñaây, quaân noåi daäy thöôøng cho noå bom treân ñöôøng khi caùc löïc löôïng Myõ Cho anh chaïnh nhôù tôùi Noâ-En ngaøy xöa chuùng ta cuøng ñi vaø Iraq chaïy xe qua, vaø hieám Hai nghìn baûy traêm cö daân thaønh phoá Rust beân Ñöùc heø nhau maëc quaàn aùo OÂng Giaø Noâ-En xuoáng ñöôøng vaøo ngaøy 27 khi hoï ñaùnh bom vaøo nhöõng Thaùng Möôøi Moät vöøa ñeå laäp kyû luïc taäp hôïp ñöôïc nhieàu Santas Claus nhaát theá giôùi vöøa ñeå cho ñôõ ghieàn vì coøn phaûi chôø Tieáp trang A6 tôùi gaàn moät thaùng nöõa Giaùng Sinh môùi laïi veà.

Lôøi keâu goïi hoaõn cuoäc tuyeån cöû taïo caêng thaúng giöõa caùc phe phaùi taïi Iraq BAGHDAD, Iraq - Caùc ñaûng phaùi chính cuûa ngöôøi Shi’ite hoâm 27 Thaùng Möôøi Moät quaû quyeát raèng caùc cuoäc baàu cöû phaûi ñöôïc xuùc tieán vaøo ngaøy 30 Thaùng Gieâng tôùi, baùc boû nhöõng lôøi keâu goïi ngaøy caøng gia taêng töø phía caùc giaùo só vaø giôùi chính trò gia Hoài Giaùo Sunni ñoøi ñình hoaõn cuoäc baàu cöû bôûi vì ñang coù caùc hoaït ñoäng du kích quaáy roái trong nöôùc. Cuoäc tranh caõi naøy ñe doïa laøm lan roäng theâm nhöõng chia reõ giaùo phaùi trong moät ñaát nöôùc töøng bò raùch naùt vì

tình traïng voâ luaät phaùp vaø baát an lan traøn. Moät tuyeân ngoân cuûa 42 ñaûng phaùi Shi’ite vaø Turkmen, keå caû Ñaûng Dawa nhieàu aûnh höôûng vaø Hoäi Ñoàng Toái Cao Caùch Maïng Hoài Giaùo Iraq, noùi raèng ñình hoaõn cuoäc baàu cöû laø haønh ñoäng traùi vôùi luaät phaùp. Abdul Aziz al-Hakim, laõnh tuï cuûa Hoäi Ñoàng Toái Cao Caùch Maïng Hoài Giaùo Iraq, noùi vôùi Thoâng Taán Xaõ Reuters raèng neáu cuoäc baàu cöû ñöôïc ñình hoaõn “thì ñieàu naøy seõ coù nghóa laø quaân khuûng boá

ñaõ coù khaû naêng thaønh ñaït moät trong nhöõng muïc tieâu chính yeâu cuûa hoï.” Caùc ñaûng phaùi chính trò haøng ñaàu taïi Iraq, keå caû hai nhoùm chính cuûa ngöôøi Kurd laø ñoàng minh thaân caän cuûa Hoa Kyø, hoâm Thöù Saùu ñaõ keâu goïi haõy ñình hoaõn nhöõng cuoäc baàu cöû döï truø seõ dieãn ra vaøo ngaøy 30 Thaùng Gieâng tôùi ñaây vì coù baïo ñoäng lan roäng. Tieáp theo sau moät phieân hoïp taïi ngoâi nhaø ôû Baghdad cuûa OÂng Adnan Pachachi, moät laõnh tuï cao nieân oân hoøa

Neân hay khoâng neân ñình hoaõn cuoäc baàu cöû taïi Iraq?

Daân chuùng Iraq tôùi xem moät xe bom ñaõ banh caøng, laät goïng, sau moät traän ñaùnh bom töï töû oanh oanh, lieät lieät, coù tính caùch saùt thuû baát keå baïn, thuø cuûa quaân noåi daäy taïi thaønh phoá Mosul. Boái caûnh chieán söï naøy ñaõ khieán nhieàu phe phaùi taïi Iraq ñeà nghò neân hoaõn laïi caùc cuoäc baàu cöû döï truø dieãn Tieáp trang A6 ra treân toaøn quoác vaøo Thaùng Gieâng naêm tôùi.

Quaân ñoäi Pakistan rôøi khoûi nôi nghi ngôø Bin Laden aån truù

VIEÄT NAM:

Luõ luït baát ngôø ôû mieàn Trung 25 ngöôøi thieät maïng

PRESHAWAR, Pakistan.Quaân ñoäi Pakistan hoâm Thöù Baûy cho bieát raèng hoï seõ ruùt haøng traêm quaân ra khoûi vuøng ñaát cuûa moät boä laïc gaàn Afghanistan nôi Osama Bin Laden vaø ngöôøi phoù cao caáp coù theå aån truù. Vieäc ruùt quaân khoûi vuøng Nam Waziristan ñaõ dieãn ra sau khi haøng binh só Pakistan ñaõ ñöôïc neùm vaøo vuøng Tieáp trang A6 naøy trong nhieàu cuoäc haønh quaân nhaèm saên ñuoåi Osama Bin Laden vaø phuï taù cuûa oâng ta laø Ayman al-Zawahri. Hoài TÖØ NGUYEÂN ñaàu thaùng naøy, moät töôùng laõnh quan troïng cuûa quaân ñoäi Hueá cuûa ta ôi, Hueá cuûa ta Pakistan xaùc nhaän raèng, qua Caûnh ngaäp luït cuûa coá ñoâ Hueá taïi Vieät Nam vaøo ngaøy 27 Thaùng Möôøi Moät do traän Baõo bao nhieâu thaùng haønh quaân, aây khoâng phaûi laø chuyeän treû con. Theá giôùi ngöôøi lôùn ñaàu Muifa gaây ra, laøm thieät maïng ít nhaát 11 ngöôøi taïi caùc tænh duyeân haûi Mieàn Trung. Trôøi khoâng tìm thaáy daáu hieäu naøo Tieáp trang A8 tö vaøo vuï naøy moãi naêm tôùi baïc tæ! Caùc em khoâng rieâng haønh côn luït moãi naêm khieán ñau thöông xuoáng... chi ôû Phaùp, maø töø khaép nôi treân theá giôùi, bieân thö, veõ hình New York: keøm theo ñeå gôûi ñi... moãi khi ngöôøi lôùn baét ñaàu choän roän chuaån bò cho nhöõng ngaøy leã cuoái naêm. (Myõ coù ngaøy leã Thanksgiving raát laø tieän lôïi vì töø ngaøy ñoù haøng hoùa sales cho NEW YORK.- Coù tröôøng neà, caùch rung chuoâng, vaø ñeán ñaàu naêm. Ngöôøi Phaùp cuõng laøm theo: ñaïi loä Champs NEW YORK.Moä t ngöôø i bieá t nhö vaä y . naø o ñaøo taïo nhöõng OÂng Giaø quan troïng nhaát laø caùch ñoái Elyseùes treo ñeøn töø tuaàn leã ñoù.) ñaø n oâ n g ñaõ nhaû y töø laà u 86 Theo lôø i caû n h saù t New Noâ En hay khoâng? Taïi ñaùp vôùi coâng chuùng laø taát caû Nhöõng thö naøy khoâng bao giôø bò traû laïi cho duø vieát ñòa chæ cuû a Toø a Nhaø Empire State York, ñaâ y roõ raø n g laø moä t vuï Thaø n h phoá New York, nhöõng nhöõng ñieàu hieän ñang ñöôïc treân trôøi vaø khoâng daùn tem, mieãn laø boû vaøo thuøng thö maøu Building xuoá n g ñaá t cheá t . Ñaâ y töï töû vaø ñaõ khieá n cho caû n h ngöôø i muoá n trôû thaønh OÂng daïy taïi “Trung taâm Huaán vaøng cuûa böu ñieän Phaùp. Coù leõ ñaây laø nhöõng bì thö ñôn giaûn laø moä t trong nhöõ n g toø a nhaø Tieá p trang A6 Giaø Noâ En ñöôï c cho ñi thöïc luyeän OÂng Giaø Noâ-En” cuûa toå nhaát vì chæ caàn ghi Peøre Noel laø tôùi nôi. cao nhaá t taï i Manhattan, New taä p (cuø n g vôù i tieá ng chaøo ho- chöùc Volunteers of America, Vaên phoøng cuûa Böu ñieän Phaùp nhaän vaø chuyeån thö tôùi oâng York. Nguoà n tin caû n h saù t cho ho-ho) ñeå chöù n g toû laø hoï daõ töùc laø Thieän Nguyeän Vieân Tieáp trang A8 haáp thuï ñöôïc nhöõng gì hoï Myõ Quoác. ñöôïc chæ daãn ñeå ñem laïi tính Chöông trình OÂng Giaø NoâChaéc chaén laø khoâng ai coù theå hoâ to hôn ngöôøi maø u nhieä m cho Muø a Giaù n g En Væa heø ñang giuùp laïc phuï nöõ naøy nhöõng khaåu hieåu ñaû ñaûo cuoäc bieåu tình Sinh. Caùch ñeo raâu vaø ñoäi toùc quyeân tieàn baïc cho ngöôøi voâ cuûa daân uûng hoä öùng cöû vieân ñoái laäp Yushchenko. giaû, laøm sao xoay xôû trong boä gia cö vaø caùc cô quan töø thieän Ngöôøi phuï nöõ lôùn tieáng naøy ñang ra söùc baûo veä ñoà nhoài boâng vôùi vaûi naëng Tieáp trang A8 chieán thaéng cuûa Thuû Töôùng Viktor Yanukovich taïi Ukraine.

HAØ NOÄI, Vieät Nam - Hoâm Thöù Baûy 27/11/04, ñaøi truyeàn hình cuûa Nhaø Nöôùc Vieät Nam cho bieát nhöõng côn luõ ñoät ngoät, do traän baõo lôùn Muifa gaây ra, ñaõ laøm thieät maïng ít nhaát 25 ngöôøi ôû mieàn Trung Vieät Nam. Nhöõng côn möa nhö thaùc ñoå ñaõ rôi xuoáng vuøng naøy trong tuaàn, vaø nhöõng traän luït

ñaõ laøm cho hôn 10,000 caên nhaø bò ngaäp nöôùc, vaø khieán cho giao thoâng bò giaùn ñoaïn. Moät nhaân vieân lo veà thieân tai cuûa tænh duyeân haûi Quaûng Ngaõi cho bieát: “Baùo ñoäng ñoû ñaõ ñöôïc ñöa ra khi nöôùc luït daâng leân taïi taát caû nhöõng con soâng trong khu vöïc naøy. Vieät Nam laø nöôùc saûn xuaát

THÖ VIEÁT TÖØ PARIS

THÖ GÔÛI PEØRE NOEL Ñ

Töï töû baèng caùch nhaûy töø taàng 86 cuûa Toøa Nhaø Empire State Building

Tröôøng huaán luyeän OÂng Giaø Noâ-En

Periodicals Cherie Blair - phu nhaân cuûa Thuû Töôùng Anh Tony Blair, vaø Sir Richard Branson (traùi), chuïp hình chung vôùi caùc treû em AÁn Ñoä nhaân chuyeán thaêm vieáng taïi cô sôû töø thieän “Loomba Trust” ôû Taân Ñeà Li.

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Chicago baùn kyû vaät thaønh phoá treân Ebay, ñoái phoù khieám huït CHICAGO - Giôùi chöùc thaønh phoá Chicago hy voïng raèng coù theå kieám ñöôïc nhieàu tieàn cho ngaân quó qua vieäc ñaáu giaù caùc kyû vaät vaø caùc dòch vuï cuûa thaønh phoá treân Ebay. Nhöõng kyû vaät naøy seõ ñöôïc mang ra ñaáu giaù treân Ebay töø ngaøy 2 tôùi 16 thaùng 12. Cuoäc baùn ñaáu giaù naøy laø 1 trong nhöõng noã löïc giuùp thaønh phoá ñoái phoù ngaân khoaûn thieáu huït tôùi $220 trieäu myõ kim. Nhieàu thaønh phoá vaø tieåu bang khaùc cuõng ñaõ duøng Ebay ñeå baùn ñi caùc duïng cuï baøn gheá dö thöøa. Caùc khu hoïc chính nhieàu khi baùn caû caùc cô

sôû tröôøng hoïc. Coøn caùc toå chöùc töø thieän thöôøng hay duøng ñaáu giaù ñeå baùn nhöõng kinh nghieäm maø ngöôøi ta chæ coù theå mô ñeán trong ñôøi, nhö 1 taám giaáy heïn ñi aên vôùi tyû phuù Warren Buffet naêm ngoaùi ñaáu giaù ñöôïc $250,000. Theá nhöng cuoäc ñaáu giaù cuûa thaønh phoá Chicago thì ñaëc bieät ôû choã ñoàng tieàn seõ ñöôïc chuyeån tröïc tieáp chi traû cho caùc chöông trình cuûa thaønh phoá. Caùc saûn phaåm ñöôïc mang ñaáu giaù laø nhöõng kyû vaät ñòa phöông vaø nhöõng moùn haøng ngöôøi daân taëng döõ. Nha Vaên Hoùa Söï Vuï cuûa Chicago, laø cô quan baûo trôï

cuoäc ñaáu giaù naøy, ñaõ phaûi chöùng kieán ngaân saùch cuûa mình ôû caáp lieân bang, tieåu bang vaø thaønh phoá ñaõ suy giaûm töø $11.8 trieäu naêm 2002 coøn $8.8 trieäu vaøo naêm tôùi. Tieàn lôøi thaâu ñöôïc seõ giuùp taøi trôï cho nhöõng toå chöùc nhö Chicago Cultural Center Foundation, laø moät toå chöùc cung öùng caùc chöông trình ngheä thuaät mieãn phí, vaø Cultural Grants, laø toå chöùc trao giaûi cho haøng traêm ngheä só vaø toå chöùc ngheä thuaät haøng naêm. Caùc giôùi chöùc thaønh phoá chöa tieân ñoaùn ñöôïc laø hoï seõ thaâu ñöôïc bao nhieâu töø vuï

ñaáu giaù naøy. Coù theå khoaûng $250,000. Nhöng ngöôøi ta ñang haùo höùc chôø xem thieân haï seõ ñaáu bao nhieâu tieàn ñeå ñöôïc laø ngöôøi môû voøi nöôùc Buckingham Fountain, coâng trình xaây döïng chính ôû Grant Park. Baø Joan Greene, giaùm ñoác chöông trình ñaáu giaù, cho bieát luùc ñaàu baø chæ tính baùn nhöõng phaåm vaät do doanh nghieäp dia phöông taëng döõ, nhöng sau ñoù ñaõ nhaän ra raèng Chicago coù theå baùn caû nhöõng kinh nghieäm ñoäc ñaùo cuûa mình cho daân chuùng. (D.P.)

Sau baûn aùn nheï, trung só Jenkins ra tuø vaø laøm laïi cuoäc ñôøi ÑOÂNG KINH, Nhaät Baûn Cöïu Trung só Myõ Charles Robet Jenkins, ngöôøi töøng ñaøo nguõ chaïy sang phía Baéc Haøn boán thaäp nieân tröôùc, hoâm Thöù Baûy, 27 Thaùng Möôøi Moät, ñaõ xuaát hieän sau gaàn moät thaùng bò giam ñeå söûa soaïn laøm laïi cuoäc ñôøi vôùi gia ñình taïi queâ nhaø cuûa ngöôøi vôï Nhaät cuûa oâng. Toøa aùn quaân söï hoài thaùng naøy ñaõ cho Jenkins giaûi nguõ vì lyù do kyû luaät vaø keát aùn oâng ôû tuø 30 ngaøy, sau khi oâng thuù nhaän toäi coù ñaøo nguõ vì oâng quaù nhaùt sôï. Vuï naøy keát thuùc moät trong nhöõng

thaûm kòch laï luøng nhaát trong thôøi Chieán Tranh Laïnh. OÂng Jenkins ñaõ cöôùi baø vôï laø Hitomi Soga taïi Baéc Haøn sau khi baø naøy bò döa ñeán ñaây sau vuï baét coùc vaøo naêm 1978 döôùi tay caùc ñieäp vieân cuûa Bình Nhöôõng ñeå ngöôøi Baéc Haøn coù theå duøng baø laøm taøi lieäu maø daïy veà caùch do thaùm Nhaät Baûn. Vaøo hoâm Thöù Baûy, OÂng Jenkins ñaõ ñöôïc tröïc thaêng ñöa töø moät caên cöù haûi quaân maø oâng ñaõ bò buoäc phaûi ôû laïi töø hoâm ra toøa aùn quaân söï vaøo ngaøy 3 Thaùng Möôøi

Moät- tôùi traïi Zama cuûa quaân ñoäi Myõ gaàn Ñoâng Kinh. Baûn aùn cuûa oâng ñaõ ñöôïc aân giaûm xuoáng saùu, baûy ngaøy vì lyù do coù haïnh kieåm toát. Maëc boä quaân phuïc vaø caàm moät caùi xaùch tay vaø nom coù veû oám yeáu, OÂng Jenkins 64 tuoåi -ñaõ bò giaùng caáp xuoáng binh nhì sau khi ra toøa aùn binh- böôùc vaøo traïi Zama coù saùu, baûy quaân nhaân thaùp tuøng vaø ñöôïc ñöa veà nhaø nôi baø Soga vaø hai ñöùa con gaùi sinh taïi Baéc Haøn cuûa hoï ñang chôø ñôïi. Thöù Hai naày, OÂng Jenkins seõ baét ñaàu thuû tuïc

giaûi nguõ maø theo nhö ngöôøi ta ñöôïc bieát thì seõ keùo daøi töø moät tuaàn leã tôùi moät thaùng. Nhöng baùo chí Nhaät Baûn thì laïi baûo raèng thuû tuïc naøy coù theå hoaøn taát vaøo ngaøy 3 Thaùng Chaïp. Gia ñình Jenkins döï truø dôøi veà ñaûo Sado ôû maïn baéc, nôi queâ nhaø cuûa baø Soga laø Mano, moät coäng ñoàng vuøng queâ yeân tónh vôùi 7,000 daân cö caùch thuû ñoâ Ñoâng Kinh 300 caây soá. Cuõng vaãn theo baùo chí, OÂng Jenkins ñang coù yù muoán tìm moät coâng aên vieäc laøm taïi ñaây. (V.P.)

30,000 gallons daàu thoâ traøn ra soâng Delaware, Philkadelphia PHILADELPHIA.- Chieác taøu chôû daàu Cypriot ñaõ laøm traøn khoaûng 30,000 gallons daàu thoâ vaøo con soâng Delaware, con soâng chaûy giöõa thaønh phoá Philadelphia vaø vuøng phía Nam New Jersey.

Nhöõng vieân chöùc trong Löïc Löôïng Tuaàn Duyeân Hoa Kyø cho bieát nhö vaäy vaøo hoâm Thöù Baûy. Löïc Löôïng Tuaàn Duyeân ñaõ duøng tröïc thaêng ñeå bay treân vuøng muïc tieâu noùi treân ñeå löôïng ñònh tình hình thieät haïi veà moâi tröôøng. Nhöõng nhaø thaàu gôûi tôùi ñeå hôùt lôùp daàu treân maët nöôùc vaø ñöa saâu xuoáng bieån haøng ngaøn feet

haøng raøo chaén ñeå daàu thoâ khoûi loang ra. Nhaø caàm quyeàn ñòa phöông vaø cô quan baûo veä moâi tröôøng ñaõ ñoùng cöûa soâng Delaware khoâng cho taøu beø qua laïi giöõa hai caàu Walt Whitman vaø Commodore Barry trong khi caùc chuyeân vieân lo taåy saïch daàu thoâ. Kyõ thuaät “queùt doïn” daàu thoâ laø kyõ thuaät raát ñaét tieàn.

Taøu chôû daàu The Athos I - ñaêng kyù vaän chuyeån taïi ñaûo Cyprus, ñaõ laøm traøn daàu ra ngoaøi khi hoï chuyeån ñaàu vaøo nhöõng bình chöùa vaøo ban ñeâm. Tuy nhieân, theo vieân chöùc Tuaàn Duyeân Hoa Kyø, vaãn coøn caàn phaûi ñieàu tra theâm nöõa ñeå bieát ñích xaùc nguyeân nhaân laøm roø ræ daàu thoâ ra soâng Delaware.

Trung Quoác:

Chín hoïc sinh bò cheùm cheát trong phoøng nguû taäp theå BAÉC KINH, Trung Quoác Meï cuûa ngöôøi ñaøn oâng 21 tuoåi, bò caùo buoäc ñaõ cheùm cheát chín nam sinh khi hoï ñang nguû trong phoøng nguû taäp theå cuûa moät tröôøng trung hoïc, ñaõ giao noäp con trai baø cho caûnh saùt, sau khi anh ta toan töï töû. Hoâm Thöù Baûy, Taân Hoa Xaõ cho bieát ngöôøi ta ñaõ baùo vôùi caûnh laø Yan Yanming, 21 tuoåi, ñaõ toan töï töû hoài chieàu Thöù Naêm, ôû thaønh phoá Ruzhou. Vaø Yan thuù nhaän ñaõ cheùm caùc hoïc sinh naøy vì loøng caêm thuø. Theo Taân Hoa Xaõ, ñaõ coù taùm ngöôøi thieät maïng, nhöng China News Service, moät haõng thoâng taán khaùc, do nhaø nöôùc ñieàu haønh, cho bieát chín hoïc sinh ñaõ bò gieát cheát. Yan ñaõ ñoät nhaäp moät

phoøng nguû taäp theå vaøo luùc 11 giôø 45 phuùt toái Thöù Naêm, vaø “chaët cheát taùm ngöôøi.” Haõng thoâng taán China New Service trích daãn lôøi moät ngöôøi soáng soùt cho hay trong luùc taán coâng, nghi can caàm moät con dao ñaõ noùi: “Ñöøng ñoå loãi cho toâi.” Ñaây laø cuoäc taán coâng thöù tö baèng dao taïi moät tröôøng hoïc Trung Quoác hoaëc moät nhaø giöõ treû trong voøng vaøi thaùng. Caùc cuoäc taán coâng tröôùc ñaây ñaõ khieán cho moät ñöùa treû bò thieät maïng vaø 42 ngöôøi bò thöông. Baïo löïc xaûy ra doàn daäp ñaõ thuùc ñaåy chính quyeàn cuûa Chuû tòch Hoà Caåm Ñaøo, hoài thaùng Chín, ra leänh cho caùc tröôøng hoïc treân toaøn quoác phaûi thueâ nhaân vieân baûo veä, vaø sieát chaët an ninh.

Khoâng roõ lyù do ñöa ñeán caùc vuï taán coâng baèng dao, ñaõ xaûy ra khaép nôi ôû Trung Quoác vaø dính daùng ñeán nhöõng keû taán coâng coù boái caûnh khaùc nhau. Tính ñeán tuaàn naøy chæ coù moät tröôøng hôïp cheát ngöôøi khaùc, teân taán coâng ôû moät vöôøn treû laø moät ngöôøi bò beänh taâm thaàn. Caùc vuï noå bom cheát ngöôøi, ñaàu ñoäc taäp theå vaø nhöõng cuoäc taán coâng khaùc ñöôïc baùo caùo, thöôøng laø do ngöôøi ta coá gaây thieät haïi cho nhöõng cô sôû thöông maïi ñoái thuû, hoaëc tìm caùch traû thuø nhöõng vuï xích mích nhoû nhaët. Suùng thöôøng ít khi ñöôïc söû duïng trong caùc vuï taán coâng, vì vieäc caù nhaân coù suùng laø baát hôïp phaùp taïi haàu heát moïi nôi ôû Trung Quoác. (N.Y.)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

1190 AM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Chuû Nhaät 28 thaùng 11, 2004. 17 thaùng 10 AÂm Lòch, Giaùp Thaân ****************** 01:00 PM - 06:00 PM

01:00 - Tin töùc ñaàu ngaøy 01:30 - Giôùi thieäu DVD Vaân Sôn 28 01:45 - Caùc maët haøng sales taïi Sieâu Thò AÙ Ñoâng 01:55 - Toyota of Huntington Beach 02:00 – Chöông Trình Ca Nhaïc Gaây Quyû – Operation USA 02:10 - Nhaïc Choïn Loïc Cuoái Tuaàn 02:30 - Chöông Trình Caûi Löông vôùi Thu Hoàng 03:00 - Chöông Trình Theá Giôùi Phuï Nöõ vôùi BS Quyønh Kieàu 03:30 - Noùi Vôùi Nhau vôùi Buøi Bích Haø 04:00 - CT Töï Do Toân Giaùo vaø Nhaân Quyeàn 05:30 - Chöông trình Tin Laønh vôùi Muïc sö Nguyeãn Thæ 06:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


. 3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÔØI SÖÏ SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Quoác Hoäi Ukraine tuyeân boá huûy boû keát quaû cuoäc baàu cöû 21-11 KIEV, Ukraine - Hoâm Thöù Baûy 27/11/04, quoác hoäi Ukraine tuyeân boá voâ hieäu hoùa keát quaû cuoäc baàu cöû toång thoáng hoâm 21/11, ñaõ khieán buøng noå nhöõng cuoäc xuoáng ñöôøng phaûn ñoái vaø nhöõng cuoäc bieåu döông löïc löôïng hôïp phaùp trong suoát tuaàn leã qua, laøm taêng theâm khaû naêng laø moät cuoäc baàu cöû môùi coù theå seõ ñöôïc toå chöùc taïi cöïu coäng hoøa Soâ Vieát naøy. Cuoäc boû thaêm cuûa quoác hoäi ñaõ dieãn ra giöõa söï xoân xao trong nöôùc vaø söï uûng hoä quoác teá ñoái vôùi trieån voïng toå chöùc laïi cuoäc baàu cöû. Moät ñaïi dieän cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu Ngoaïi tröôûng Ñöùc Ben Bot cho bieát caùc cuoäc baàu cöû môùi laø “keát quaû lyù töôûng” cuûa cuoäc ñoái ñaàu giöõa Thuû töôùng Viktor Yanukovych vaø Viktor Yushchenko. Ñöôïc hoûi laø cuoäc baàu cöû môùi coù phaûi laø giaûi phaùp duy nhaát hay khoâng, oâng Ben Bot ñaõ traû lôøi: “Phaûi.” Cô quan thoâng taán Unian trích daãn lôøi cuûa phaùt ngoân vieân Ngoaïi tröôûng Alexander Yakovenko, hoâm Thöù Saùu, cho bieát laø Moscow taùn thaønh baàu cöû laïi. Ñaây laø moät söï böôùc luøi coù yù nghóa ñoái vôùi

vieäc tröôùc ñaây hoï cöù khaêng khaêng cho raèng cuoäc baàu cöû 21 thaùng Möôøi Moät laø coâng baèng vaø hôïp leä. Haønh ñoäng cuûa quoác hoäi tuy khoâng thöøa nhaän moät caùch hôïp phaùp nhöng roõ raøng ñaõ baøy toû söï baát maõn ñoái vôùi keát quaû baàu cöû ñöôïc loan baùo. Hoa Kyø vaø caùc quoác gia AÂu Chaâu cho raèng cuoäc baàu cöû ñaõ bò laøm hoûng vì coù söï gian laän lôùn lao. Theo UÛy Ban Baàu Cöû Trung Öông, Yanukovych ñöôïc Nga uûng hoä - ñaõ thaéng trong cuoäc baàu cöû toång thoáng, nhöng nhöõng ngöôøi uûng hoä Yushchenko laïi aøo aït xuoáng ñöôøng, khi cho raèng chieán thaéng cuûa oâng Yanukovych coù ñöôïc laø nhôø baàu cöû gian laän. Toái Cao Phaùp Vieän seõ xeùt xöû vuï khaùng caùo cuûa nhöõng ngöôøi uûng hoä Yushchenko vaøo ngaøy Thöù Hai, vaø Yanukovych seõ khoâng ñöôïc coâng nhaän ñaéc cöû toång thoáng tröôùc khi Toái Cao Phaùp Vieän ñöa ra phaùn quyeát cuoái cuøng. Caùc toøa aùn ñòa phöông cuõng ñang xem xeùt 11,000 ñôn keâu naøi veà gian laän baàu cöû töø hai phía. Ngoaøi ra, hoâm Thöù Baûy quoác hoäi ñaõ thoâng qua moät

Caùc boä tröôûng Ñoâng Nam AÙ Chaâu hoaøn taát thoûa hieäp veà töï do maäu dòch VIENTIANE, Laøo - Caùc boä tröôûng Ñoâng Nam AÙ Chaâu, hoâm Thöù Baûy 27/11/04, ñaõ hoaøn taát moät hieäp öôùc töï do maäu dòch vôùi Trung Quoác, vaø moät loaït caùc thoûa hieäp ñöôïc thoâng qua taïi moät cuoäc hoïp thöôïng ñænh cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo, nhöng nhöõng ñeà taøi nhaïy caûm nhö vieäc thieáu daân chuû ôû Myanmar vaø tình traïng baát oån Hoài Giaùo ôû Thaùi Lan ñaõ khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán. Buoåi hoïp cuûa Hieäp Hoäi caùc Quoác Gia Ñoâng Nam AÙ Chaâu laø ñoaïn môû ñaàu cuûa cuoäc hoïp thöôïng ñænh, baét ñaàu töø ngaøy Thöù Hai, cuûa 10 nhaø laõnh ñaïo trong nhoùm treân. Hoï cuõng seõ gaëp gôõ nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu caùc chính quyeàn Trung Quoác, Nhaät Baûn, Nam Haøn, AÁn Ñoä, UÙc Ñaïi Lôïi vaø Taân Taây Lan. Cuoäc hoïp thöôïng ñænh naøy laø söï kieän quoác teá ñaàu tieân nhö theá ñoái vôùi quoác gia coäng saûn bò coâ laäp naøy, neân vaøo saùng Thöù Baûy, Thuû Töôùng Laøo ñaõ cuøng vôùi haøng ngaøn ngöôøi yeâu nöôùc caàu nguyeän taïi moät ngoâi ñeàn ôû thuû ñoâ, ñeå cho hoäi nghò ñöôïc thaønh coâng. Khoaûng chöøng 35 thoûa hieäp ñaõ ñöôïc 16 quoác gia kyù keát ôû Vientiane, bao goàm moät hieäp ñònh taïo ra moät khu töï do maäu dòch

Taùi dieãn traän Austerlitz

Thaät ra, ñaây khoâng phaûi laø söï taùi dieãn cuûa lòch söû maø chæ laø maøn dieãn laïi nhaân kyû nieäm Traän Austerlitz beân AÙo laø moät trong nhöõng traän ñaùnh lòch söû do chính Ñaïi Ñeá Napoleùon cuûa Phaùp ngöï giaù thaân chinh caùch nay 199 naêm.

cuoäc boû thaêm baát tín nhieäm uûy ban baàu cöû, töøng tuyeân boá laø Yanukovych - ngöôøi cuõng ñöôïc toång thoáng Leonid Kuchma saép maõn nhieäm uûng hoä - thaéng 3 ñieåm. Vaø söï kieän treân ñaõ taêng theâm aùp löïc ñoái vôùi Yanukovych vaø nhöõng ngöôøi uûng hoä oâng ta. (N.Y.)

Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam Cali.

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

giöõa ASEAN vaø Trung Quoác vaøo naêm 2010 - moät thò tröôøng cuûa gaàn 2 tyû ngöôøi vôùi nhöõng neàn kinh teá keát hôïp trò giaù $2.4 nghìn tyû. Caùc thoûa hieäp seõ ñöôïc kyù keát ñeå baét ñaàu caùc cuoäc ñaøm phaùn veà nhöõng vuøng töï do maäu dòch töông töï vôùi Nam Haøn, UÙc vaø Taân Taây Lan. ASEAN vaø AÁn ñoä döï ñònh chuaån bò moät hieäp öôùc ñeå hôïp taùc trong caùc laõnh vöïc chính trò, khoa hoïc, kyõ thuaät, y teá vaø vaên hoùa. Khoái ASEAN goàm coù Brunei, Cambodia, Indonesia, Laøo, Maõ Lai AÙ, Mieán Ñieän, Philippines, Singapore, Thaùi Lan vaø Vieät Nam. Nhöõng moái quan taâm veà baïo löïc laøm thieät maïng 540 ngöôøi ôû mieàn Nam Thaùi Lan, coù ña soá laø ngöôøi Hoài giaùo, ñaõ laøm vaãn ñuïc thôøi gian daãn ñeán cuoäc hoäi nghò. Nhöng ñeà taøi naøy khoâng ñöôïc caùc ngoaïi tröôûng chính thöùc neâu leân, vaø “khoâng coù trong lòch trình” cuûa cuoäc hoïp thöôïng ñænh. Thuû töôùng Thaksin Shinawatra ñe doïa seõ rôøi boû cuoäc hoïp neáu tình traïng baát oån Hoài giaùo ñöôïc neâu ra, khi noùi raèng vaán ñeà naøy chæ laø vaán ñeà ôû trong nöôùc. Nhöng caùc laùng gieàng Ñoâng Nam AÙ, ñaëc bieät laø Maõ Lai AÙ maø Hoài giaùo chieám öu theá, lo ngaïi laø baïo ñoäng coù theå gaây baát oån cho vuøng naøy. (N.Y.)

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy aêm 5n 2 ân äm Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Nga laïi loan baùo seõ cho pheùp Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma tôùi vieáng MOSCOW - Hoâm Thöù Saùu Nga loan baùo quyeát ñònh cho pheùp Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma vieáng thaêm vuøng mieàn nam moät quyeát ñònh maø tröôùc ñoù Boä Ngoaïi Giao Nga caûi chính raèng hoï vaãn coøn ñang cöùu xeùt. Moät baûn tuyeân boá do phaùt ngoân nhaân Alexander Yakovenko cuûa Boä Ngoaïi Giao ñöa ra tröa Thöù Saùu noùi raèng boä naøy ñaõ “quyeát ñònh caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh cho Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ñeå ngaøi tôùi vieáng xöù coäng hoøa Kalmykia. Chuyeán ñi naøy seõ chæ hoaøn toaøn coù tính caùch toân giaùo.” Nhöng vaøi giôø sau Yakovenko noùi raèng “moät laàn nöõa laïi coù nhöõng tieáng naùo ñoäng khoâng caàn thieát bao quanh chuyeán vieáng thaêm

Kalmykia cuûa Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma. Vì vaäy, thôøi gian cuûa chuyeán ñi, cuõng nhö caâu hoûi veà vieäc caáp chieáu khaùn vaãn coøn ñang ñöôïc cöùu xeùt,” thoâng taán Interfax trích daãn lôøi Yakovenko. Nhöng cuoái ngaøy Thöù Saùu, Boä Ngoaïi Giao Nga laäp laïi baûn tuyeân boá nguyeân thuûy trong ñoù noùi raèng “moät quyeát ñònh ñaõ ñöôïc ñònh ñoaït treân nguyeân taéc ñeå caáp chieáu khaùn cho Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma.” Caùc giôùi chöùc cuûa boä naøy khoâng giaûi thích lyù do cuûa söï thay ñoåi. Nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn Taây Taïng ñaõ vieáng Nga trong naêm 1991, khi nöôùc naøy coøn laø moät phaàn cuûa Lieân Bang Xoâ Vieát, nhöng trong nhöõng naêm qua Moscow quan taâm

AÂn Xaù Quoác Teá: Naïn baïo haønh choáng phuï nöõ laøm beänh AIDS lan roäng

LONDON (Reuters) - Naïn baïo haønh ñoái vôùi phuï nöõ treân khaép theá giôùi ñang tieáp tay lan truyeàn HIV/AIDS, nhoùm nhaân quyeàn AÂn Xaù Quoác Teá hoâm Thöù Tö noùi. Naïn baïo haønh tình duïc vaø haõm hieáp haøng loaït trong nhöõng cuoäc xung ñoät, coäng vôùi nhöõng heä thoáng y teá suy suïp taïi caùc nöôùc nhö Coäng Hoøa Daân Chuû Congo, ñaõ khieán phuï nöõ gaëp nguy cô laây nhieãm HIV lôùn lao hôn nhieàu, nhoùm treân noùi trong moät baûn baùo caùo ñöôïc coâng boá moät ngaøy sau khi Lieân Hieäp Quoác noùi gaàn nöûa soá ngöôøi tröôûng thaønh nhieãm HIV laø phuï nöõ. “Vieäc lan truyeàn HIV/ AIDS gia taêng trong giôùi phuï nöõ vaø naïn baïo haønh tình duïc coù lieân heä vôùi nhau,” toå chöùc AÂn Xaù noùi. “Neáu caùc chính phuû nghieâm chænh trong cuoäc chieán choáng caên beänh naøy, hoï cuõng phaûi xöû trí vôùi moät

“dòch beänh” khaùc treân toaøn caàu: Baïo haønh choáng phuï nöõ. Baûn baùo caùo haøng naêm cuûa cô quan UNAIDS vaø Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO), ñöôïc coâng boá vaøo tuaàn naøy, cho thaáy con soá nhöõng ngöôøi tröôûng thaønh vaø treû em soáng vôùi HIV trong naêm 2004 ñaõ ñaït tôùi möùc cao nhaát töø tröôùc tôùi nay, öôùc löôïng 39.4 trieäu ngöôøi, so vôùi 36.6 trieäu hai naêm tröôùc ñaây. Phuï nöõ chieám gaàn nöûa con soá 37.2 trieäu ngöôøi tröôûng thaønh soáng vôùi HIV, vaø taïi khu vöïc tieåu Sahara ôû Phi Chaâu, tæ leä taêng leân tôùi gaàn 60 phaàn traêm. AÂn Xaù Quoác Teá noùi nhöõng cuoäc nghieân cöùu taïi vaøi khu vöïc treân theá giôùi cho thaáy raèng kinh nghieäm tình duïc ñaàu tieân cuûa moät coâ gaùi thöôøng laø vì bò eùp buoäc. “Nhöõng tuïc leä nhö caét boä phaän sinh duïc, taûo hoân vaø tuïc leä theo ñoù nhöõng ngöôøi môùi

tôùi nhöõng phaûn ñoái cuûa Trung Quoác veà vieäc cho pheùp ngaøi tôùi vieáng thaêm vaø hoï ñaõ lieân tieáp töø choái caáp chieáu khaùn cho ngaøi. Hoâm Thöù Saùu Boä Ngoaïi Giao Nga nhaán maïnh raèng hoï nhìn nhaän Taây Taïng laø moät phaàn cuûa Trung Quoác, nhöng öng thuaän ñeå cho Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma tôùi vieáng vì chính phuû Nga toân trong töï toân giaùo. “Chuùng toâi coi Taây Taïng nhö laø moät phaàn baát khaû phaân cuûa Coäng Hoøa Nhaân Daân Trung Quoác, vaø moïi chuyeän xaåy ra ôû ñoù (Taây Taïng) laø vaán ñeà noäi boä cuûa Trung Quoác,” baûn tuyeân boá cuûa boä noùi vaø theâm: “Ñoàng thôøi, hieán phaùp Nga baûo ñaûm quyeàn töï do toân giaùo cuûa nhaân daân. Chuùng toâi toân troïng (tín ngöôõng) cuûa hôn moät trieäu Phaät töû trong nöôùc ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma tôùi vieáng.” (nm) goùa choàng seõ ñöôïc ‘thöøa höôûng’ bôûi nhöõng nam thaân nhaân khaùc cuõng ñaõ laøm gia taêng söï laây nhieãm virus cho caùc phuï nöõ,” baùo caùo noùi theâm. Baùo caùo noùi nhieàu phuï nöõ cuõng caûm thaáy ngaàn ngaïi trong vieäc tìm kieám lôøi khuyeân y khoa sau khi bò haõm hieáp bôûi vì hoï sôï bò beâu xaáu trong coäng ñoàng cuûa hoï. (n.n.)

Caù heo baûo veä ngöôøi choáng caù maäp WELLINGTON, New Zealand - Moät ñaøn caù heo ñaõ bôi voøng troøn laøm thaønh haøng raøo baûo veä bao quanh moät nhoùm ngöôøi Taân Taây Lan ñang bôi, xua ñuoåi moät con caù maäp traéng ñe doïa taán coâng, giôùi truyeàn thoâng hoâm Thöù Ba cho bieát. Rob Howes vaø ba nhaân vieân cöùu hoä khaùc, Niccy, con gaùi oâng, Karina Cooper vaø Helen Slade luùc ñoù ñang bôi

caùch baõi Ocean Beach 100 meùt ñeå taäp luyeän thì moät ñaøn caù heo tôùi luøa hoï ñi - hình nhö ñeå baûo veä hoï tröôùc moät con caù maäp. “Chuùng baét ñaàu doàn chuùng toâi, chuùng ñaåy caû boán ngöôøi chuùng toâi laïi vôùi nhau baèng caùch bôi thaønh voøng troøn nhoû chung quanh chuùng toâi,” oâng Howes noùi vôùi Hieäp Hoäi Baùo Chí Taân Taây Lan (NZPA) hoâm Thöù Ba. OÂng Howes ñaõ coá taùch ra khoûi nhoùm, nhöng hai trong soá nhöõng con caù heo lôùn nhaát ñaõ ñaåy oâng trôû laïi, ngay khi oâng nhìn thaáy moät con caù maäp traéng daøi 3 meùt ñang bôi veà phía nhoùm oâng. “Toâi voäi thuït luøi. Noù chæ caùch toâi khoaûng 2 meùt, nöôùc trong vaét vaø noù hieän roõ nhö ngay tröôùc muõi cuûa toâi,” oâng Howes keå laïi, khi ñeà caäp tôùi khoaûng caùch chöøng 6 feet, vaø theâm raèng khi ñoù oâng ñaõ yù thöùc raèng nhöõng con caù heo ñaõ tôùi ñeå baûo veä ngöôøi bôi. “Chuùng ñaõ luøa chuùng toâi vaøo giöõa ñeå baûo veä chuùng toâi,” oâng noùi. Nhoùm ñaõ traûi qua 40 phuùt sau ñoù bò caùc con caù heo vaây quanh tröôùc khi hoï coù theå bôi trôû vaøo bôø an toaøn. Vuï naøy ñaõ xaûy ra vaøo ba tuaàn tröôùc nhöng baây giôø hoï môùi keå laïi. Nhoùm moâi tröôøng nghieân cöùu veà caù voi noùi loaøi caù heo taán coâng caù maäp ñeå töï veä vaø baûo veä con, do ñoù haønh ñoäng cuûa chuùng khi baûo veä ngöôøi laø chuyeän coù theå hieåu ñöôïc. Khoa hoïc gia nghieân cöùu veà ñoäng vaät coù vuù ôû bieån thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Auckland Tieán Só Rochelle Constantine, noùi caù heo thöôøng caûnh giaùc tröôùc söï hieän dieän cuûa caù maäp. Phaûn öùng vò tha cuûa caù heo laø bình thöôøng, baø noùi. “Chuùng öa cöùu giuùp keû coâ theá.” (n.n)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

WHO: Chaéc chaén xaûy ra dòch cuùm, caàn keá hoaïch caáp thôøi BANGKOK - Moät giôùi chöùc cao caáp cuûa toå chöùc Y Teá Theá Giôùi hoâm Chuû Nhaät cho bieát, moïi quoác gia treân theá giôùi phaûi coù 1 chöông trình caáp thôøi nhaèm ñoái phoù khaån caáp vôùi naïn dòch cuùm khoâng theå traùnh ñöôïc, chuû yeáu do 1 loaïi vi khuaån tröôùc ñaây ñaõ nhaäp vaøo chim gaø gaây dòch cuùm gaø. OÂng Shigeru Omi, giaùm ñoác mieàn cuûa khu vöïc Taây trong Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi WHO (World Health Organization), phaùt bieåu, “Moät khi noù ñaõ trôû thaønh dòch thì khoâng coù quoác gia naøo maø noù tha. Lòch söû ñaõ daïy chuùng ta raèng dòch cuùm xaûy ra theo chu kyø ñeàu daën töø 20 tôùi 30 naêm. Nhö vaäy, nhaân loaïi ñang chôø 1 dòch cuùm saép tôùi. Phaùt bieåu veà vi khuaån cuùm gaø H5N1, oâng noùi, “Chuùng toâi tin raèng dòch cuùm laø 1 ñieàu coù nhieàu khaû naêng seõ xaûy ra, tröø khi quoác teá huy ñoäng ñöôïc nhöõng noã löïc nhaèm laøm chuû tình hình. Beänh cuùm gaø ñaõ xaûy ra hoài ñaàu naêm taïi nhieàu quoác gia AÙ Chaâu, baát chaáp moïi noã löïc khai tröø cuûa caùc

nöôùc naïn nhaân, nhö Thaùi Lan. OÂng Omi cho raèng, theá giôùi caàn phaûi hôïp taùc tích cöïc vaø saâu saùt hôn nhaèm loaïi tröø beänh dòch baèng caùch chia seû tin töùc töùc thôøi vaø côûi môû veà con vi khuaån naøy - noù lan truyeàn laøm sao, taïi sao treû em deã bò laây nhieãm hôn ngöôøi lôùn. OÂng thöøa nhaän chöa coù 1 phöông thöùc naøo ñeå chöõa beänh naøy, nhöng “chuùng ta phaûi laøm 1 ñieàu gì ñoù.” OÂng cho raèng thuoác chuûng ngöøa laø 1 bieän phaùp höõu hieäu nhöng chöa ñuû, vaø keâu goïi caùc quoác gia haõy coù keá hoaïch cho rieâng mình khi beänh dòch xaûy ra. WHO sôï raèng beänh dòch saép tôùi coù theå laây nhieãm cho 25% tôùi 30% daân soá theá giôùi hieän hôn 6 tyû ngöôøi, vaø coù theå gieát cheát tôùi 7 trieäu ngöôøi trong soá ñoù. Hieän nay coù 2 xí nghieäp Hoa Kyø ñang nghieân cöùu thuoác chuûng, nhöng khoâng coâng ty naøo coù theå hoaøn thaønh tröôùc thaùng Ba, laø thôøi gian maø vi khuaån khoâng coøn maáy hoaønh haønh. (D.P.)

Phaùp: Moät cuï giaø 70 tuoåi bò tuø chung thaân vì saùt haïi 7 phuï nöõ

AUXERRE, Phaùp - Hoâm 25 Thaùng Möôøi Moät, moät toøa aùn Phaùp ñaõ boû tuø chung thaân moät cuï giaø 70 tuoåi nguyeân laø moät taøi xeá veà höu veà toäi gieát baûy ngöôøi ñaøn baø bò coi laø maát tích vaøo cuoái thaäp nieân 1970. Vaøo cuoái cuoäc xöû aùn keùo daøi 15 ngaøy, moät toøa aùn taïi tænh Auxerre ôû Trung Phaàn nöôùc Phaùp keát luaän raèng

Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam Cali.

Emile Louis coù phaïm baûy toäi danh gieát ngöôøi, maëc duø thi haøi cuûa naêm naïn nhaân ñaõ khoâng ñöôïc tìm thaáy. Hai töû thi ñaõ ñöôïc ñaøo leân khoûi nhöõng naám moà choân caïn gaàn moät con soâng sau khi chính thuû phaïm ñaõ baùo cho caûnh saùt bieát vò trí. Toøa aùn ra leänh cho Louis phaûi ôû laïi trong tuø ít nhaát laø 18 naêm, töùc laø boán naêm ít hôn soá naêm tuø ôû maø coâng toá vieän ñaõ ñoøi. Tröôùc ñoù, Louis ñaõ bò keát aùn 20 naêm tuø veà toäi taùi tuïc haõm hieáp ngöôøi vôï thöù nhì vaø ñöùa con daâu. OÂng ñaõ khaùng caùo vaø toøa ñaõ cho môû phieân xöû laïi. (V.P.)

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

. 3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Toái Cao Phaùp Vieän xeùt vieäc söû duïng caàn sa laøm thuoác Tieáp trang A1

Ngaøy thöù Hai saép tôùi, Toái Cao Phaùp Vieän seõ nghe tranh luaän veà vieäc söû duïng ma tuùy laøm thuoác. Phaùn quyeát cuûa vuï aùn naøy seõ aûnh höôûng raát nhieàu tôi cô Raich vaø nhieàu beänh nhaân töoâng töï taïi California vaø nhieàu tieåu bang khaùc. Vaán ñeà ñöôïc ñöa ra xeùt xöû laø: Lieäu caùc tieåu bang coù ñöôïc quyeàn aùp duïng nhöõng ñaïo luaät cho pheùp söû duïng caùc loaïi ma tuùy maø chính phuû lieân bang ñaõ caám, hoaëc lieäu caùc nhaân vieân cuûa Cô Quan Kieåm Soát Döôïc Phaåm Thöïc Phaåm FDA (Food Drug Aministration) coù theå baét nhöõng ngöôøi söû duïng ma tuùy nhö thuoác chöõa beänh hay khoâng. California laø tieåu bang ñaàu tieân ñaõ thoâng qua 1 ñao luaät söû duïng caàn sa laøm thuoác töø naêm 1996, nhöng chính quyeàn Bush cho raèng caùc ñieàu khoaûn luaät aáy traùi vôùi luaät lieân bang, vaø khaúng ñònh raèng caàn sa khoâng heà coù giaù trò y teá. Theá nhöng, caàn sa ñaõ laøm cho beänh nhaân nhö Raich ñôõ ñau, vaø cho pheùp cô ngoài leân chieác xe laên ñeå ñi coå ñoäng cho 1 thöù thuoác ñaõ cöùu cô thoát cheát. Baùc só cuûa cô Raich, oâng Frank Lucido, giaùo sö ñaïi hoïc Berkeley, cho bieát, “ñaây laø thöù thuoác ñoäc nhaát trong gaàn 40 loaïi thuoác maø chuùng toâi ñaõ thöû nghieäm cho baø naøy.” Coøn cô Raich thì noùi, “Tôi thöïc söï hy voïng vaø caàu nguyeän ñeå caùc vò thaåm phaùn cho tôi soáng. Baø cho bieát keát quaû cuûa vuï vieäc naøy seõ xaùc ñònh laø choàng baø “seõ coøn coù vôï, caùc con baø seõ coøn coù meï” hay khoâng. Vuï aùn naøy seõ ñeà caáp ñeán nhöõng vaán ñeà coøn vöôùng soùt laïi keå töø laàn ñaàu tieân toøa aùn xeùt tôùi hôïp phaùp tính cuûa caàn sa.

Naêm 2001, caùc vò thaåm phaùn ñaõ phaùn quyeát choáng laïi nhöõng caâu laïc boä phaân phoái caàn sa, vì cho raèng hoï khoâng theå döïa vaøo “nhöõng ích lôïi y khoa cho beänh nhaân”. Vì phaùn quyeát naøy maø nhaø thuoác cuûa baø Raich taïi Oakland phaûi ñoùng cöûa, vaø nhieàu caâu laïc boä sinh hoaït veà söï phaùt trieån cuûa loaïi thuoác naøy phaûi ruùt vaøo boùng toái. (D.P.)

Con trai Kofi Annan lieân luïy tôùi chöông trình ñoåi daàu laáy thöïc phaåm Iraq Tieáp trang A1

Phaåm ñaày tai tieáng cuûa Lieân Hieäp Quoác. Phaùt ngoân vieân chính cuûa Lieân Hieäp Quoác laø Fred Eckhard noùi raèng Lieân Hieäp Quoác ñaõ nhaän ñöôïc noäi dung cuoäc ñieàu tra cuûa moät nhaø baùo lieân heä tôùi vuï traû tieàn cho Koji Annan cho tôùi Thaùng Hai naêm nay. Khoâng bieát gì veà vuï ñoù cho neân phaùt ngoân vieân naøy ñaõ hoûi laïi vò luaät sö cuûa Kojo vaø ñöôïc traû lôøi laø chuyeän naøy coù thaät. Theâm 50 thaùng traû tieàn cho ngöôøi con trai cuûa Toång Thö Kyù Annan ñaõ ñöôïc tôø baùo New York Sun tieát loä vaøo hoâm qua. Kojop Annan ñaõ ñöôïc traû 2,500 Myõ kim haèng thaùng -moät toång soá laø 125,000 Myõ kim-do tieàn cuûa Haõng Cotecna coù truï sôû taïi Geneva keå töø ñaàu naêm 2000 cho tôùi Thaùng Hai vöøa roài nhôø ñoàng yù khoâng caïnh tranh vôùi chuyeän laøm aên cuûa Cotecna taïi Taây Phi, vaãn theo lôøi phaùt ngoân vieân Eckhard. Khoâng coù caùo giaùc ñaëc bieät naøo veà vieäc laøm sai traùi cuûa Toång Thö Kyù Annan trong vieäc trao cho Haõng Cotecna moät giao keøo nhieàu trieäu Myõ kim hoài Thaùng Chaïp naêm 1998 nhaèm ñieàu haønh caùc moùn haøng nhaäp caûng vaøo Iraq chieáu theo chöông trình laáy daàu ñoåi laáy thöïc phaåm. Nhöng moät chuoãi daøi nhöõng

tieát loä veà vieäc traû löông (cho Töï töû baèng caùch nhaûy con trai OÂng Toång Thö Kyù) laøm soáng laïi nhöõng caâu hoûi töø taàng 86 veà maâu thuaãn quyeàn lôïi vaø laøm cho OÂng Annan vaø nhaân cuûa Toøa Nhaø Empire vieân döôùi quyeàn nom coù veû State Building baát löïc trong vieäc ñoái phoù vôùi Tieáp trang A1 vuï tai tieáng ñoù. (V.P.) saùt phaûi ñoùng cöûa toøa nhaø voán laø kyø quan cuûa theá giôùi VIEÄT NAM: treân Ñaïi Loä Soá 5 ôû New York trong ngaøy cuoái tuaàn. Luõ luït baát ngôø Nguoàn tin vaøo hoâm Thöù Baûy cho bieát, ngöôøi ñaøn oâng ôû mieàn Trung ñaõ treøo qua haøng raøo an 25 ngöôøi thieät maïng ninh bao quanh saøn duøng Tieáp trang A1 cho du khaùch ñöùng nhìn ra caø pheâ robusta lôùn nhaát theá ngoaøi tröôùc khi nhaûy ra khoûi giôùi, nhöng khoâng coù thieät toøa nhaø. OÂng ta rôi truùng haïi naøo ñöôïc baùo caùo ôû voøng ngay saøn cuûa taàng thöù saùu ñai caø pheâ treân Cao nguyeân vaø cheát ngay töùc khaéc. Trong ngöôøi oâng ta khoâng Trung phaàn. Theo baùo caùo cuûa ñaøi tìm thaáy moät chuùt giaáy tôø lyù truyeàn hình treân, coù leõ möa lòch naøo. Cho ñeán nayt ít nhaát cuõng seõ ngöng vaøo chieàu Thöù Baûy, vaø nöôùc daâng cao taïi nhöõng ñaõ coù 36 ngöôøi töï töû baèng con soâng ñòa phöông hy voïng caùch nhaûy laàu töø Toøa Nhaø seõ baét ñaàu ruùt xuoáng töø ngaøy Empire State Building keå töø khi toøa nhaø môû cöûa vaøo naêm Chuû Nhaät. Caùc nhaø döï baùo thôøi tieát 1931. Ñaõ coù treân 3.8 trieäu cho bieát möïc nöôùc soâng ngöôøi vieáng thaêm toøa nhaø Thaïch Haõn trong tænh Quaûng naøy haøng naêm. Toøa nhaø Empire Statae Trò, naèm caùch thuû ñoâ Haø Noäi khoaûng 372 daëm veà phía Building cao 1,454 feet tính Nam, ñaõ daâng leân cao 18.54 töø ñænh cuûa chieác coät lu loâi feet vaøo saùng sôùm Thöù Baûy. treân noùc xuoáng ñaát. Thænh thoaûng chæ coù möa nheï ôû vaønh ñai caø pheâ cuûa Lôøi keâu goïi hoaõn Cao Nguyeân Trung Phaàn. Tuy nhieân nhöõng côn möa cuoäc tuyeån cöû taïo nhoû naøy ñaõ khoâng aûnh höôûng gì ñeán muøa haùi caø pheâ. caêng thaúng giöõa caùc Nhöng theo lôøi moät nhaø buoân phe phaùi taïi Iraq caø pheâ ôû Daklak, moät tænh troàng caø pheâ quan troïng cuûa Tieáp trang A1 Vieät Nam, quaù trình phôi haït nhöng coù theá löïc cuûa Hoài caø pheâ coù theå bò chaäm treã Giaùo Sunni vaø laø moät cöïu chuùt ít. öùng cöû vieân toång thoáng, 17 Traän cuoàng phong Muifa, ñaûng phaùi chính trò vaø giaûm xuoáng thaønh moät côn nhoùm hoaït ñoäng ñaõ kyù moät baõo nhieät ñôùi, ñaõ di chuyeån thö thænh nguyeän keâu goïi töø Vieät Nam vaøo trong Vònh haõy neân ñình hoaõn cuoäc baàu Thaùi Lan hoâm Thöù Naêm. cöû laïi chöøng saùu thaùng nöõa. Moãi naêm nhö thöôøng leä Ba boä tröôûng chính phuû quoác gia Ñoâng Nam AÙ Chaâu laâm thôøi tham döï cuoäc hoïp naøy ñaõ bò töø baûy ñeán taùm vaø caùc ñaïi bieåu cuûa Lieân côn baõo nhieät ñôùi ñaõ gaây ra Hieäp AÙi Quoác Kurdiatan nhöõng traän luõ ñoät ngoät ôû (cuûa ngöôøi Kurd) vaø Ñaûng mieàn Trung. Trong thaùng Daân Chuû Kurdistan ñaõ kyù Möôøi vaø thaùng Möôøi Moät teân vaøo thö thænh nguyeän. naêm ngoaùi, gaàn 100 ngöôøi Moät ñaïi bieåu cuûa Hoäi Ñoàng ñaõ bò thieät maïng vì luõ luït. Hoøa Hôïp Quoác Gia Iraq (N.Y). döôùi quyeàn cuûa Thuû Töôùng

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 Iraq laø Iyad Allawi coù tham döï cuoäc hoïp nhöng khoâng kyù teân. Ñieàu coù yù nghóa laø khoâng coù ñaïi dieän naøo cuûa hai ñaûng chính trò lôùn cuûa ngöôøi Shi’ite, hieän chieám ña soá trong nöôùc, laø Ñaûng Dawa vaø ñaûng Hoäi Ñoàng Toái Cao Caùch Maïng Iraq, tham döï phieân hoïp. Söï vaéng maët cuûa hoï nhaán maïnh tôùi söï chia reõ trong nöôùc döïa theo toân giaùo giöõa ngöôøi Hoài Giaùo Shi’ite vaø ngöôøi Hoài Giaùo Sunni. Haàu heát daân Shi’ite, chieám 60 phaàn traêm daân soá Iraq, ñeàu nhieät tình muoán baàu cöû sôùm. Töøng bò ñaøn aùp döôùi thôøi cai trò cuûa Saddam Hussein, hoï mau maén muoán khoùa chaët quyeàn löïc chính trò ga taêng maø hoï coù ñöôïc trong tay sau khi laät ñoå xong cheá ñoä cuõ. Vieäc keâu goïi ñình hoaõn cuoäc baàu cöû ñeán giöõa luùc coù baïo ñoäng gia taêng, ñaëc bieät laø taïi nhöõng vuøng ngöôøi Hoài Giaùo Sunni ôû phía baéc vaø phía taây thuû ñoâ Baghdad, vaø tieáp theo sau nhöõng lôøi keâu goïi hoaõn laïi cuoäc baàu cö töø phiaù caùc nhoùm toân giaùo vaø chính trò theá löïc cuûa ngöôøi Sunni. Trong maáy tuaàn leã gaàn ñaây, Hieäp Hoäi Giaùo Só Hoài Giaùo, moät nhoùm goàm caùc hoïc giaû cao caáp cuûa ngöôøi Hoài Giaùo Sunni, ñaõ keâu goïi taåy chay cuoäc baàu cöû. Vaø Ñaûng Hoài Giaùo Iraq, ñaûng chính trò chính yeáu cuûa ngöôøi Sunni vaø laø ñaûng tham döï cuoäc hoïp vaø kyù vaøo thö thænh nguyeän, ñaõ noùi raèng hoï seõ taåy chay neáu cuoäc baàu cöû vaãn ñöôïc xuùc tieán theo lòch trình ñaõ ñònh. Vaøo hoâm Thöù Baûy, moät phaùt ngoân vieân cuûa Thuû Töôùng Allawi noùi raèng vò thuû töôùng coi troïng boån phaän cuûa oâng laø toå chöùc caùc cuoäc baàu cöû vaøo cuoái Thaùng Gieâng tôùi chieáu theo tinh thaàn baûn hieán öôùc taïm thôøi cuûa Iraq vaø nghò quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác. Nhöng baûn tuyeân boá vaãn ñeå ngoû cöûa

cho khaû naêng coù vieäc ñình hoaõn baàu cöû. “Thuû Töôùng bieát roõ baûn thoâng caùo cuûa moät soá ñaûng phaùi ñöa ra vaøo ngaøy hoâm qua keâu goïi ñình hoaõn vieäc toå chöùc caùc cuoäc baàu cöû,” phaùt ngoân vieân Thaer alNaqib tuyeân boá nhö theá. “Thuû Töôùng hieåu roõ moái quan taâm cuûa caùc nhoùm ñoù, nhöng oâng cuõng quan taâm khoâng keùm tôùi quyeát taâm cuûa caùc nhoùm khaùc muoán thaáy nhöõng cuoäc baàu cöû dieãn ra theo ñuùng ngaøy, giôø.” Baûn thoâng caùo noùi raèng Thuû Töôùng Allawi tin raèng “chieác chìa khoùa xaây döïng moät neàn daân chuû thaät söï vaø vöõng beàn cuøng söï oån ñònh taïi Iraq laø baûo ñaûm raèng moïi coâng daân trong nöôùc ñeàu coù quyeàn ñi baàu.” Baûn thoâng caùo vieát theâm raèng “thuû töôùng khoâng tin laø baát cöù söï ñình hoaõn naøo cuõng nhaát thieát seõ laøm cho vieäc tham döï cuûa quaûng ñaïi quaàn chuùng vaøo cuoäc baàu cöû deã daøng hôn.” (V.P.)

Haønh quaân vaøo “tam giaùc cheát” ôû nam Baghdad Tieáp trang A1

khu vöïc ñoâng ñuùc daân cö ñeå gaây phieàn toaùi hay laøm naùo ñoäng trong daân chuùng. Trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, baét ñaàu coù nhieàu cuoäc noå bom nhö vaäy treân ñöôøng phoá Baghdad, nhaát laø taïi Khu Xanh laø toång haønh dinh cuûa chính phuû Iraq vaø laø toøa ñaïi söù cuûa caùc nöôùc Myõ vaø Anh. Cuõng vaøo hoâm Thöù Baûy, quaân du kích ñaõ taán coâng moät caên cöù chung cuûa Myõ vaø Iraq, moät truï sôû caûnh saùt vaø moät ñoàn cuûa Veä Binh Quoác Gia taïi thò traán Khalis ôû phía baéc Baghdad, nhöng hoï ñaõ bò löïc löôïng Myõ vaø Iraq ñaåy lui, nguoàn tin quaân ñoäi Myõ vaø caùc nhaân chöùng cho hay nhö theá. Trong moät baûn tuyeân boá, Tieáp trang A8

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

. 3”

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Haønh quaân vaøo “tam giaùc cheát” ôû nam Baghdad Tieáp trang A6

Sö Ñoaøn 1 Boä Binh Myõ cho hay quaân noåi daäy taán coâng tröôùc bình minh vôùi tieåu lieân AK-47 vaø hoûa tieãn phoùng löïu. Caûnh saùt ñòa phöông cho hay ba ngöôøi ñaõ bò thöông trong soá caûnh saùt vaø Veä Binh Quoác Gia Iraq. Moät soá quaân noåi daäy ñaõ bò gieát tron vuï taán coâng naøy. Maët khaùc, vieân phoù thò tröôûng Diyala cho bieát raèng hai veä só cuûa oâng ñaõ bò gieát vaø ba ngöôøi khaùc bò thöông khi hoï tôùi Khalis ñeå ñieàu tra chuyeän gì xaûy ra vaø bò caùc löïc löôïng Myõ baén nhaàm. Quaân Myõ töôûng nhöõng ngöôøi naøy laø quaân noåi daäy. Nguoàn tin quaân söï Myõ cho hay saùu quaû bom caøi beân ñöôøng ñaõ ñöôïc tìm thaáy vaø thaùo ngoøi chung quanh phaïm vi thaønh phoá. Gaàn Latifiya, caùc löïc löôïng Myõ vaø Iraq baét giöõ naêm quaân noåi daäy trong nhöõng cuoäc taán coâng veà ñeâm taïi thò traán gaàn nhö voâ chuû Latifiya ôû maïn nam Baghdad, nguoàn tin quaân söï Myõ cho hay nhö theá. Ñaây laø cuoäc haønh quaân môùi nhaát trong moät loaït nhöõng cuoäc haønh quaân bieät danh Haønh Quaân Ñaù Plymouth do Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ tung ra ñöôïc boán hoâm roài taïi caùc thaønh phoá vaø thò traán doïc theo Soâng Euphrates, vaãn ñöôïc nhieàu ngöôøi goïi laø “tam giaùc töû thaàn.” Caùc bieät kích caûnh saùt Iraq töø thaønh phoá Hilla gaàn ñoù, coù söï phoái hôïp cuûa Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ, laäp thaønh xöông soáng cuûa moät löïc löôïng ñoâng 200 binh lính ñeå tung ra saùu cuoäc taán coâng taïi Latifiya, ñoù laø theo lôøi Ñaïi uùy Tad Douglas noùi vôùi baùo chí taïi toång haønh dinh cuûa Ñôn Vò 24 Vieãn Chinh Thuûy Quaân Luïc Chieán. Khu vöïc chung quanh thò traán Latifiya ñaõ trôû thaønh ñoàng nghóa vôùi hieåm nguy

daønh cho haønh khaùch töø thuû ñoâ Baghdad ñi veà phía nam. Caùc cuoäc ñaùnh bom vaø phuïc kích ñaõ saùt haïi nhieàu binh lính thuoäc caùc löïc löôïng Myõ vaø Iraq, trong khi ñoù thöôøng daân ngoaïi quoác cuõng thöôøng xuyeân bò gieát hay bò baét coùc. Caùc tö leänh Myõ cho hay nhöõng phaàn töû trung thaønh vôùi Saddm Hussein ñaõ laäp thaønh moät löïc löôïng noøng coát goàm 600 quaân noåi daäy trong khu vöïc naøy, voán laø trung taâm cuûa kyõ ngheä suùng oáng taïi Iraq vaø laø caên cöù ñòa cuûa löïc löôïng Veä Binh Coäng Hoøa tinh nhueä. Soá cö daân trong khu chieán thuaät maø Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ chòu traùch nhieäm ôû phía baéc tænh Babylon vaø töø maïn nam Baghdad traûi daøi xuoáng laø 1.2 trieäu ngöôøi. Töø 200 tôùi 500 phieán quaân coù theå ñaõ töø traän chieán môùi ñaây taïi Falluja chaïy veà khu vöïc naøy. Theo caùc nguoàn tin tình baùo, chính soá quaân naøy ñaõ laøm gia taêng cöôøng ñoä nhöõng cuoäc taán coâng trong khu vöïc vaøo maáy tuaàn leã gaàn ñaây. Trôû laïi vôùi Baghdad, vaøo hoâm kia, moät cuoäc taán coâng baèng suùng coái vaøo Khu Xanh ñaõ laøm thieät maïng 4 ngöôøi Nepal ñang ñöùng canh gaùc cho Haõng Global Risk Strategies cuûa Anh. Möôøi laêm ngöôøi khaùc cuõng ñaõ bò thöông trong vuï baén phaù naøy. Quaù veà phía baéc, caùc löïc löôïng Myõ ñaõ khaùm phaù thaáy theâm 17 töû thi taïi Mosul, moät phaùt ngoân vieân quaân söï Myõ cho hay nhö theá hoâm Thöù Baûy, laøm gia taêng con soá xaùc cheát ñöôïc khaùm phaù thaáy trong hai tuaàn leã qua taïi thaønh phoá baïo loaïn naøy leân tôùi 50. Trung Taù Paul Hastings, phaùt ngoân vieân caùc löïc löôïng Myõ taïi phía baéc Iraq, cho hay caùc töû thi naøy ñöôïc tìm thaáy taïi nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau ôû phía taây Mosul laø nôi caùc cuoäc xung ñoät chính yeáu ñaõ dieãn ra sau khi quaân noåi daäy gia taêng chieán dòch taán coâng hoài trung tuaàn Thang Möôøi Moät.

Keå töø khi quaân noåi daäy môû cuoäc taán coâng vaøo löïc löôïng Myõ vaø Iraq taïi thaønh phoá naøy vaøo hai ngaøy 10 vaø 11 Thaùng Möôøi Moät, coù ít nhaát 50 töû thi ñaõ ñöôïc tìm thaáy taïi Mosul vaø taïi thò traán gaàn ñoù laø Tal Afar, theo caùc tö leänh quaân sö Myõ cho hay nhö theá. Nhieàu töû thi mang daáu veát cuûa naïn nhaân ñaõ bò baén xuyeân qua ñaàu, trong khi ñoù moät soá xaùc cheát ñaõ bò tuøn xeûo vaø thænh thoaûng bò caét ñaàu. Ít nhaát coù moät nhoùm ñoàng minh cuûa tay baïo ñoäng goác Joran laø Abu Musab alZarqawi ñaõ ñöùng ra nhaän traùch nhieäm veà nhöõng cuoäc taøn saùt naøy. Quaân noåi daäy taïi thaønh phoá ôû phía baéc thuû ñoâ naøy ñaõ môû chieán dòch uy hieáp vaø ñe doïa keùo daøi nhieàu thaùng tröôùc, nhöng chæ trong maáy tuaàn leã trôû laïi ñaây hoï môùi môû nhöõng cuoäc taán coâng vaø gieát choùc tröïc tieáp vaø cuï theå. Mosul naèm caùch thuû ñoâ Baghdad 330 caây soá (240 daëm) veà phía baéc. (V.P.)

Quaân ñoäi Pakistan rôøi khoûi nôi nghi ngôø Bin Laden aån truù Tieáp trang A1

cho thaáy Bin Laden vaø boä tham möu cuûa oâng ta laån khuaát trong vuøng naøy. Bin Laden - kieán truùc sö cuûa cuoäc taán coâng khuûng boá vaø o New York ngaø y 11/9, ñaõ treâ n ñöôø n g boâ n taå u keå töø khi Hoa Kyø haø n h quaâ n vaøo Afghanistan naêm 2001, laä t ñoå nhaø caá m quyeà n Taliban. Ngoaøi vieäc ruùt quaân, quaân ñoäi Pakistan cuõng quyeát huûy boû traïm kieåm soaùt taïo Wana, thaønh phoá chính ôû Mieàn Nam Waziristan. Caùc giôùi chöùc quaân söï Pakistan cho vieäc chuyeån quaân ñoäi Pakistan ra khoûi Waziristan ñeå ñoái laïi söï haäu thuaãn cuûa daân chuùng trong boä laïc naøy baèng caùch khoâng cho pheùp nhöõng ngöôøi laï ñeán truù aån trong vuøng. Nhöõng nhaø phaân tích

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

quaân söï noùi raèng, Hoa Kyø vaø Pakistan ñaõ thaát baïi trong coâng taùc tìm kieám Osama bin Tieáp trang A1 Laden.

THÖ VIEÁT TÖØ PARIS

New York: Tröôøng huaán luyeän OÂng Giaø Noâ-En Tieáp trang A1

xaõ hoäi. Cöù moãi muøa Giaùng Sinh veà laø coù chöøng 50 OÂng Giaø Noâ-En ñöôïc cho xuoáng caùc ñöôøng phoá taïi New York, kòch lieät rung nhöõng caùi chuoâng cuûa hoï vaø hoø leân lôøi “Chuùc Möøng Giaùng Sinh” ñaày nhieät tình ñeå quyeân tieàn giuùp ñôõ cho nhöõng keû keùm may maén. Nhöng tröôùc khi hoï tuùa ra treân khaép nhöõng neûo ñöôøng cuûa ñoâ thò thì hoï phaûi hoïc caùch laøm sao ñeå haønh xöû nhö nhöõng OÂng Giaø Noâ-En tuyeät haûo. Ñoái vôùi moät soá ngöôøi thì ñaây coù theå laø caû moät cuoäc tranh ñaáu. Boä raâu thì ngöùa ngaùy, chieác buïng pheä ñoän boâng vôùi vaûi thì keành caøng vaø boä ñoà maëc vaøo cöù noùng röïc caû ra. Tay OÂng Giaø Noâ-En kyø cöïu vôùi boán naêm kinh nghieäm laø Jay Boxwell moâ taû laïi caûm töôûng cuûa oâng sau khi ñaõ giaäm chaân thình thòch xuoáng caùc ñöôøng phoá trong trang phuïc kieåu ñoù qua nhieàu tieáng ñoàng hoà raèng ngöôøi ta caûm thaáy meät moûi, ngöôøi ta thaáy aám roài thaáy öôùt chæ vì moà hoâi tuoân ra nheã nhaïi. Nhöng oâng cuõng noùi theâm raèng moïi söï cuõng ñaùng coâng, ñaùng cuûa khi ngöôøi ta coù theå nhìn thaáy ñaùm treû con böôùc ñi khoûi mình vôùi nuï cöôøi khoaùi chí treân moâi. Taïi toång haønh dinh cuûa Volunteers of America, Chuû tòch Linda McNeil ñaõ daïy cho caùc OÂng Giaø Noâ-En nhöõng baøi hoïc vaø nghi thöùc xaõ hoäi, nhö laøm sao ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi khoù cuûa treû con, khoâng höùa heïn cung caáp cho treû con nhöõng thöù ñoà chôi maø cha meï noù khoâng kham noåi, vaø laøm sao duï ñöôïc ngöôøi ta nheï nhaøng boû tieàn chui toït xuoáng oáng khoùi khi treû con ñang nguû say. (V.P.)

giaø Noel roài traû lôøi moãi laù thö gôûi tôùi, baát kyø thö döôùi hình thöùc naøo, keå caû qua maùy ñieän toaùn maø Phaùp goïi laø courriel (e-mail). Vaên phoøng baét ñaàu laøm vieäc töø ngaøy 22.11 cho ñeán heát thaùng gieâng. Taát caû, hôn moät trieäu böùc thö phaûi traû lôøi, khoâng thieáu ai. Saùng kieán naøy coù töø naêm 1962, luùc ñoù soá thö cuûa caùc em (töø 3 ñeán 8 tuoåi) chæ baèng moät nöûa soá thö ngaøy nay. Naêm ngoaùi, vaên phoøng ñaët taïi mieàn nam nöôùc Phaùp vôùi 30 ngöôøi laøm vieäc toaøn thôøi gian ñaõ quaûn lyù 948 550 böùc thö, ñoïc 75 050 courriels treân internet. Trong soá ñoù, coù hôn 5,000 gôûi tôùi töø 127 nöôùc. Nôi ñaây trôû thaønh vaên phoøng theá giôùi cuûa oâng giaø Noel! “Chuùng toâi ñaëc traùch luoân cho caû theá giôùi neân coù thö tôùi töø AÂu chaâu, Phi chaâu. Coù thö tôùi töø Nga nöõa, chuùng toâi phaûi thueâ ngöôøi bieát tieáng Nga ñeå traû lôøi thö,” lôøi cuûa baø Laurence Roux, phaùt ngoân vieân cuûa vaên phoøng. Naêm nay, caùc em seõ nhaän ñöôïc moãi em moät taám hình raùp (puzzle) neáu nhö coù ghi ñòa chæ treân thö tôùi tröôùc ngaøy 20.12. Website môû cho tôùi 7 thaùng gieâng naêm 2005. www.laposte.fr. Khoâng phaûi em naøo cuõng tin vaøo Peøre Noel. Roch Thomas, 9 tuoåi ôû Quaän V Paris khoâng tin vaø “khoâng bao giôø tin coù Peøre Noel”. Hoài ñoù, Peøre Noel khoâng traû lôøi thö cho em naøy nhöng em vaãn coù quaø. Carla Subovici, 8 tuoåi, Quaän XX Paris: Em bieân thö moãi naêm töø khi coøn beù tí. Moãi laàn em xin quaø vaø Peøre Noel ñaõ traû lôøi vaø trao quaø qua papa... Alix Eranian, 3 tuoåi röôõi: Em gôûi thö do meï em vieát. Em xin ñuû thöù, caû maùy ordinateur nöõa. Peøre Noel chaéc chaén seõ cho quaø nhöng khoâng bao giôø cho heát nhöõng gì em xin (trích baùo Phaùp).

HOÄI CHÔÏ SAÙCH TREÛ EM Töø 20 naêm nay, naêm naøo vaøo dòp naøy cuõng coù hoäi chôï saùch cho treû em. Ba taàng laàu trong toøa nhaø taïi thaønh phoá Montreuil ngoaïi oâ ñoâng nam cuûa Paris ñaày saùch hình ñuû maøu saéc vaø tieáng noùi cöôøi chaïy ñi chaïy laïi cuûa caùc em nhoû. Chuû ñeà naêm nay: AÊn uoáng ngon laønh (la gourmandise). Khoâng chæ coù saùch maø coøn coù nhöõng xöôûng ñeå caùc em thöïc taäp naáu aên. Cuõng coù nôi lieân keát naáu aên vôùi vaên chöông nhö gian haøng La salade des mots, laáy chöõ töø trong ly ra. 227 nhaø xuaát baûn cuõng hieåu tôùi söï quan troïng cuûa chuû ñeà naøy neân ñaët naëng vaøo vieäc tröng baøy nhöõng saùch lieân quan vaán ñeà ñoù. Chöøng 150,000 em ñöôïc chôø ñôïi trong hoäi chôï naøy dieãn ra cho tôùi 29.11, taïi Halle des Expositions rue Etienne Marcel 93100 MONTREUIL. Ngöôøi lôùn: 4 euro, treû em khoûi traû. Chöông trình ñaày ñuû: www.salonlivre-presse-jeunesse.net NGÖÔØI LÔÙN MUA SAÉM Tình hình kinh teá chöa khaû quan, giaù xaêng leân cao quaù, nhöõng moùn tieâu khaùc ñeàu leân, naêm nay daân Phaùp mua saém nhö theá naøo cho nhöõng ngaøy leã saép tôùi? Ít hôn naêm ngoaùi? Baïn ñoïc bieát ñeå so saùnh vôùi chi tieâu cuûa ngöôøi mình ôû Myõ. Nhôø caùc haõng thaêm doø dö luaän maø ta coù caâu traû lôøi cho nhöõng thaéc maéc naøy. Taây, ñaàm naêm nay chi ra 14 euro ít hôn naêm ngoaùi. Naêm ngoaùi ñaõ tieâu 565 euro naêm nay 551 euro, noùi chung laø 500 euro cho nhöõng vuï mua quaø aùo quaàn saùch, nhaïc cho gia ñình hay taëng baïn beø. Daân Phaùp nhö vaäy laø tieän taën vì chi ra thaáp hôn soá trung bình cuûa daân AÂu chaâu (laø 725 euro). Tieáp trang A9

DAT


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

THÖ VIEÁT TÖØ PARIS

Tieáp trang A8

Trong vieäc tieâu xaøi, Phaùp boû xa Ñöùc vaø Hoøa lan, daân hai nöôùc naøy naêm nay chæ tieâu toán 350 euro thoâi. Coi ñoù, tình hình kinh teá cuûa Ñöùc xuoáng quaù, daân chuùng thaét löng buoäc buïng laø phaûi. Daân haøo saûng nhaát trong vuï naøy laø Anh caùt lôïi vaø AÙi nhæ lan: hoï seõ tieâu ra moãi ngöôøi 1 200 euro cho quaø caùp cuoái naêm naøy. Cuõng nhôø cuoäc thaêm doø naøy ta bieát raèng daân chuùng khoân ngoan hôn tröôùc. Tröôùc khi ñi mua, 60% ñoïc caùc saùch chæ daãn hay vaøo maùy ñieän toaùn nghieân cöùu moùn haøng vaø giaù tieàn. 46% duøng taám phieáu cuûa nhaø haøng caáp cho ñeå giaûm giaù vaø 14% tuyeân boá saün saøng mua sau ngaøy 24.12 cho reõ hôn. Ñaùp laïi, caùc cöûa haùng haï giaù: nhieàu nôi bôùt 50% moät caùch baát hôïp phaùp. PARIS SUYÙT BÒ BAO VAÂY! Daân tình lo chuyeän mua saém cuoái naêm khoâng ngôø raèng Paris vöøa thoaùt caûnh bò haøng traêm xe vaän taûi côõ lôùn bao vaây nhôø söï cöông quyeát cuûa chính phuû. Giöõa tuaàn naøy, sau hai ngaøy chaïy chaäm rì “kyø ñaø caûn muõi” töø caùc tænh trong chieán dòch Opeùration Hexagone ñeå ñoøi quyeàn lôïi cho ngaønh hoaït ñoäng naøy, ña soá caùc xe ñaõ bò chaän ñöùng treân ñöôøng veà thuû ñoâ. Nhöõng ngöôøi taøi xeá naøy thaùch thöùc lôøi keâu goïi cuûa thuû töôùng Jean-Pierre Raffarin vaø cuûa boä tröôûng Giao thoâng Gilles de Robien, löu yù raèng nhaø nöôùc seõ laøm moïi caùc ñeå baûo ñaûm an toaøn xa loä vaø töï do löu thoâng. Caûn trôû löu thoâng khoâng phaûi laø moät quyeàn, vaø nhaø nöôùc seõ coù bieän phaùp ñeå taùi laäp töï do löu thoâng. Theá nhöng khi nhaân vieân coâng löïc ñöôïc leänh ruùt baèng laùi nhöõng ngöôøi laøm caûn trôû löu thoâng thì cuoäc vaän ñoäng naøy xeïp haún xuoáng. Saùng ngaøy 24, coù 231 chieác xe 10 baùnh chuyeån ñoäng veà Paris treân toaøn coõi nöôùc Phaùp tôùi chieàu, soá ñoù chæ coøn 185 chieác. Nhö vaäy thì quaù xa vôùi soá 1,000 chieác theo kyø voïng cuûa hoäi caùc xe vaän taûi AÂu chaâu (Otre) vaø Lieân hieäp nghieäp ñoaøn vaän taûi (Unostra) cuûa mieàn Baéc Phaùp ñeå phaûn ñoái giaù xaêng leân quaù cao.

Giaù xaêng cao 20% töø ñaàu naêm ñaõ taïo ra tình caûnh choáng ñoái naøy töø caùc chuû nhaân ngaønh vaän chuyeån naøy. Luoân dòp, hoï toá caùo thueá khoùa cuûa Phaùp quaù naëng neà, theâm nhöõng phuï phí xaõ hoäi quaù cao trong khi bò caïnh tranh raùo rieát cuûa nhöõng nöôùc vöøa gia nhaäp Lieân hieäp AÂu chaâu. Thaät söï thì chính phuû ñaõ coù nhöõng ñeà nghò giuùp cho ngaønh vaän taûi haøng hoùa qua khoûi nhöõng khoù khaên hieän nay veà giaù xaêng, thueá khoùa cuõng nhö ñieàu kieän laøm vieäc cuûa nhaân vieân. Thaùng 10 vaø thaùng 11, chính phuû ñaõ öùng tröôùc moät phaàn tieàn boài hoaøn soá thueá thu ñöôïc vì giaù xaêng taêng leân. Ñaây khoâng phaûi laàn ñaàu tieân caùc nghieäp ñoaøn vaän taûi laáy quyeát ñònh bao vaây thuû ñoâ nhöng hoï ñaõ choïn thôøi ñieåm cuoái naêm vì nhö laàn xaûy ra trong naêm 2000, moïi hoaït ñoäng nhaát laø thöông maõi taêng leân nhieàu so vôùi nhöõng thaùng khaùc trong naêm. Maët khaùc, chính phuû ruïc ròch caûi toå vôùi söï ra ñi cuûa Nicolas Sarkozy khoûi boä Taøi chaùnh ñeå caàm ñaàu ñaûng UMP, trong khi uy tín cuûa thuû töôùng Raffarin giaûm suùt, theo cuoäc thaêm doø dö luaän môùi ñaây. Phaùp hieän coù 42 866 coâng ty vaän taûi, thueâ möôùn 240,000 nhaân vieân, chôû hôn 2 tæ taán haøng hoùa moät naêm. Giaù gazole taêng khieán coâng ty phaûi traû toán phí theâm cho moãi chieác xe töø 5,000 ñeán 6,000 euro. Trong hai naêm, vuøng baéc Phaùp ñaõ maát 550 coâng ty chuyeân chôû treân soá 3 200. NHÖÕNG DAÀU THÔM COÙ HAÏI Nhöõng ngaøy saép tôùi laø luùc coù nhieàu cuoäc hoäi hoïp cuoái naêm trong hoäi tröôøng, trong nhaø. Phaûn öùng cuûa chuùng ta moãi khi trong nhaø coù muøi, coù khoùi thuoác laù: xòt daàu khöû muøi, ñoát ñeøn Berger hay thaép nhang cheá taïo cho muïc ñích naøy. Ñoù laø moät vieäc laøm... coù haïi cho söùc khoûe, theo lôøi caûnh caùo môùi nhaát cuûa nhieàu hoäi ñoaøn baûo veä ngöôøi tieâu thuï ôû AÂu chaâu. Naêm hoäi ñoaøn taïi Bæ, Taây ban nha, Boà ñaøo nha, YÙ vaø Phaùp ñaàu tuaàn naøy cuøng leân tieáng toá giaùc: xòt caùc chaát daàu ñeå laøm bay khoùi thuoác laù

hay muøi hoâi trong nhaø laø gaây oâ nhieãm khoâng khí baèng chaát coù haïi cho cô theå. Ngöôøi ta lo sôï raèng nhöõng chaát naøy khi duøng nhieàu coù theå ñöa tôùi caùc beänh suyeãn, beänh ngoaøi da hay ung thö kieåu nhö hoaïi huyeát ôû treû em. Taïi Phaùp, Alain Bazot, chuû tòch cuûa hoäi baûo veä tieâu thuï UFC (xuaát baûn nguyeät san Que Choisir) xaùc nhaän raèng moät soá saûn phaåm ñoù thoåi vaøo khoâng khí nhöõng chaát hoùa hoïc nguy hieåm vôùi moät noàng ñoä cao khoâng theå töôûng töôïng. Hoäi naøy yeâu caàu boä tröôûng Y teá ra leänh caám duøng nhöõng thöù naøy ôû nhöõng nôi coâng coäng vaø keâu goïi caùc nhaø saûn xuaát cuõng nhö nhöõng nôi baøy baùn soaùt xeùt laïi. UFC-Que Choisir coù lyù do ñeå tin nhö vaäy. “Chuùng toâi thaáy raèng coù söï gia taêng roõ raøng soá ngöôøi bò suyeãn, coù vaán ñeà veà da vaø beänh hoaïi huyeát,” lôøi tuyeân boá cuûa phaùt ngoân vieân cuûa Vaên phoøng AÂu chaâu hoäi nhöõng ngöôøi tieâu thuï (BEUC) quy tuï taïi Bruxelles 38 hoäi baûo veä ngöôøi tieâu thuï. Moät phoøng thí nghieäm phaân chaát 35 saûn phaåm ñöôïc ñaët baùn thöôøng tröïc taïi caùc sieâu thò trong muïc ñích tìm caùc chaát coù theå gaây ra beänh ung thö theo caùc tieâu chuaån cuûa Trung taâm quoác teá nghieân cöùu choáng ung thö vaø Toå chöùc Y teá quoác teá. Keát quaû: Naêm trong 35 saûn phaåm ñoù ñöôïc Hoäi UFC coi laø “coù haïi”: - Nhöõng caây höông do Monoprix saûn xuaát (bleu d’eùvasion, figuier des cyclades). Sieâu thò naøy cho bieát ñaõ thu hoài, khoâng coøn ñaët baùn nöõa. - Höông baùn döôùi hieäu Ushuaia (fleur de vanille) - Traùi banh xòt hôi thôm Iba Sanaga (eùpice vanille), hay - Deùcospheøre cuûa Air Wick (vanille vaø hoa lan) - Ñeøn Berger (muøi cam, muøi queá). Tröôøng hôïp cuûa ñeøn Berger, coâng ty saûn xuaát phaûn ñoái vaø noùi raèng khoâng coù chaát benzeøne trong daàu Berger. Caùch choáng laïi muøi hoâi, hôi thuoác höõu hieäu vaø ñôn giaûn nhaát: cho quaït maùy chaïy hay môû cöûa cho thoaùng khí. VAØI CHUYEÄN QUAN TROÏNG KHAÙC LEÃ “TAÁN PHONG” CHUÛ TÒCH ÑAÛNG UMP Chuû nhaät 28.11 laø leã “taán

phong” chuû tòch ñaûng UMP taïi thaønh phoá Le Bourget. Nicolas Sarkozy ñöôïc ña soá ñaûng vieân baàu vaøo chöùc naøy thay theá Alain Juppeù töù chöùc vì bò aùn toøa. Theo tieát loä cuûa baùo chí, cuoäc leã tieâu toán 5 trieäu euro khieán vaøi nhaân vaät trong ñaûng keâu reân. PHAÙP KYÛ NIEÄM 30 NAÊM NGAØY BAN HAØNH LUAÄT CHO PHEÙP PHAÙ THAI Ngaøy 26.11.1974, Quoác hoäi Phaùp thoâng qua luaät cho pheùp phaù thai trong moät soá tröôøng hôïp. Ngöôøi vaän ñoäng cho phong traøo naøy laø baø Simone Veil, boä tröôûng Y teá thôøi toång thoáng Valeùry Giscard d’Estaing. EURO LEÂN NÖÕA SO VÔÙI ÑOÂ LA. Giaù euro ngaøy 26.11 laø 1 3239 ñoâ la. Vaøng cuõng leân giaù: moät ounce xeâ xích giöõa 455-460 $, nhöõng giaù naøy ñeå baïn ñoïc coù yù nieäm chöù khoâng phaûi con soá chính thöùc cuûa cô quan coâng quyeàn. CHUYEÄN XAÛY RA TRONG ÑIEÄN ELYSEÙES Löông cuûa toång thoáng Phaùp Khi Haï vieän baøn ñeán ngaân saùch cuûa Phuû toång thoáng, moät daân bieåu ñeà nghò tu chính aùn xaùc ñònh löông cuûa toång thoáng. Khoâng phaûi oâng daân bieåu naøy thaân chính quyeàn vaø laøm vaäy ñeå laáy ñieåm! Ñaây laø tröôøng hôïp ñoäc nhaát treân theá giôùi: löông

boång cuûa toång thoáng Phaùp laø do... toång thoáng Phaùp quyeát ñònh. Löông chính thöùc ñöôïc coâng boá cho tôùi nay moãi thaùng laø 6 594 euro, löông xoåi chöa tröø thueá. Ít vaäy thoâi sao? Chöøng ñoù thoâi neân laø ñeà taøi cho baùo chí moãi naêm, bình luaän vaø so saùnh vôùi löông cuûa moät soá ngöôøi khaùc trong nöôùc, ñaëc bieät laø ngaønh truyeàn thoâng ñöôïc coi laø coù löông cao nhaát. Patrick Poivre d’Arvor, ngöôøi ñoïc tin cuûa Ñaøi TF1 noåi tieáng cuûa nöôùc Phaùp ñöôïc traû löông 45,000 euro moãi thaùng theo tin cuûa Journal du Dimanche, khoâng keå nhöõng thöù phuï caáp lænh kænh khaùc. Flavie Flament 25,000, Claire Chazal 22,000 coøn David Pujadas (ñaøi A2) chæ ñöôïc 12,000 moät thaùng, cuõng gaàn gaáp ñoâi löông cuûa toång thoáng. Keát luaän laø gì? Laø veà maët naøy, laøm toång thoáng Phaùp phaûi coù can ñaûm môùi khaù... bieát raèng moïi vieäc chi tieâu coù ngaân saùch quoác gia lo heát. Vaø ngaân saùch ñoù, theo nhaät baùo Le Monde, taêng leân 580% töø ngaøy oâng ta ñöôïc baàu leân, naêm 1995 cho tôùi nay. Soá löông thaùng ñoù thuoäc quyeàn toång thoáng coøn ít hôn nöõa vì raèng, theo moät thoâng caùo môùi ñaây, toång thoáng cuõng phaûi ñoùng thueá lôïi töùc nhö moïi ngöôøi. Theá coøn soá phaän cuûa tu chính aùn? Bò baùc boû vaø nhôø

vaäy toång thoáng Phaùp vaãn laø ngöôøi ñoäc nhaát treân theá giôùi coù quyeàn quyeát ñònh löông cuûa mình. Tieàn... ra ñi cuûa Joel Normand Joel Normand laø xeáp beáp cuûa Ñieän Elyseùe, moät chöùc quan troïng laém. Tuaàn roài, oâng xeáp beáp naøy tôùi tuoåi veà höu, ngöôøi trong Phuû toång thoáng goùp tí tieàn tieãn ñöa oâng baïn. Nhôø oâng maø töø toång thoáng trôû xuoáng ñöôïc aên vöøa ngon, vöøa boå maø vaãn giöõ ñöôïc ligne! OÂng Normand coi beáp cuûa Ñieän Elyseùe töø naêm 1965, qua maáy ñôøi toång thoáng: Töôùng De Gaulle, Georges Pompidou, Valeùry Giscard d’Estaing, Francois Mitterrand roài ñeán Jacques Chirac. OÂng vieát saùch in ra trong naêm 1995. Trong saùch, oâng cho bieát coá toång thoáng Pompidou laø moät ngöôøi saønh aên, cöïu toång thoáng Giscard thích moùn aên theo loái môùi (ít thòt, nhieàu rau ñaäu, vaø moãi phaàn aên cuõng ít), coøn Jacques Chirac khaûnh aên nhöng bieát nhieàu veà chuyeän aåm thöïc. Chuyeän gì xaûy ra cho vuï naøy? Phong bì tieàn cuûa ngöôøi cuøng chung sôû laøm ñoùng goùp bieán maát. Chuyeän tôùi tai toång thoáng. Caûnh saùt ñöôïc keâu tôùi laáy daáu tay, ñieàu tra ai laø thuû phaïm. Laøm oâng xeáp ra ñi maát vui! Töø Nguyeân

DAT


VAÊN HOÏC - NGHEÄ THUAÄT

. 3”

A10 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Trònh Höng

TAÏP GHI VAÊN NGHEÄ:

NGUYEÃN ÑÌNH TOAØN

T

Nghó veà moät baøi thô cuûa moät thi só vöøa ra ñi NGUYEÃN MAÏNH TRINH

G

iang Höõu Tuyeân vöøa ra ñi. Raát nhieàu ngöôøi baèng höõu cuûa anh ñaõ vieát veà ngöôøi thi só deã meán naøy. Thô cuûa anh ñöôïc ñoïc vaø qua nhieàu nhaän xeùt ñeå phaùc hoïa laïi moät khuoân daùng ngöôøi laøm thô coù phaûng phaát thôøi tieát vaø nôi choán cuûa ñoàng baèng Nam Boä. Nhöõng caâu thô bình dò, nhöõng yù töôûng soáng ñoäng caän gaàn trong cuoäc soáng hoâm nay. Thô nhöõng neùt khaéc hoïa, coù môø aûo laõng maïn nhöng cuõng traøn ñaày chaát soáng. Taäp thô “Trôøi möa ñi phaùt baùo” coù ñaày ñuû nhöõng ñaëc tính aáy. Soáng löu laïc tha phöông, ai maø chaúng coù luùc chaïnh loøng nghó veà queâ höông xöa, ñaát nöôùc cuõ. Laøm thô, ñeå nhöõng vöông vaán aáy khoâng laø nhöõng giaây phuùt buoàn phieàn, maø, ngoân ngöõ chính laø maøu naéng nheï, laø taác gioù phai cho cuoäc soáng lung linh hôn. Duø raèng ai naáy cuõng hieåu ñöôïc noãi mong manh cuûa cuoäc soáng. Toâi bieát Giang Höõu Tuyeân töø luùc coäng taùc göûi baøi cho “Vieät Chieán” cuõng nhö bieát hai ngöôøi cuøng chuû tröông laø Ngoâ Vöông Toaïi vaø Nguyeãn Ñình Huøng. Nhöõng caâu chuyeän qua ñieän thoaïi, aám aùp, thaân tình laøm mình caûm thaáy bôùt coâ ñôn tröôùc cuoäc soáng ñang daàn daàn tröôùc maét. Thôøi gian aáy laø luùc toâi môùi vöøa chaân öôùt chaân raùo tôùi ñònh cö ôû Hoa Kyø. Moät thôøi kyø chuyeån tieáp cuûa cuoäc soáng toâi traøn ñaày kyû nieäm. Giai ñoaïn aáy cuõng laø thôøi gian maø toâi vieát moät caùch haêng say nhaát. Vieát, ñeå cho toâi nhieàu hôn laø cho moïi ngöôøi. Neáu khoâng, nhö noài haáp ñaày hôi seõ vôõ toang ra heát... Thuù thöïc, luùc aáy toâi coøn mô moäng nhieàu laém vaø caùi dö aâm aûnh höôûng cuûa nhöõng ngaøy coøn ôû beân nhaø vaãn coøn ñaày aép trong taâm naõo. Vaø, toâi nghó, nhöõng ngöôøi chuû tröông “Vieät Chieán” nhö Giang Höõu Tuyeân chaéc cuõng nhö theá, luùc ñoù. Coù ñieàu gì böùc boái phaûi noùi ra cho haû. Queâ höông, môùi ñaây coøn gaàn guõi maø baây giôø xa bieät. Coù bao nhieâu göûi gaám töø nhöõng ngöôøi coøn keït laïi beân nhaø? Ñôøi soáng ôû ñaây sao laï laãm quaù. Ta ñaõ laøm gì ñôøi ta? Caâu hoûi aáy nhö chung mang cuûa nhieàu ngöôøi. Coù nhaéc nhôû nhöng coù

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

“Companionship”. AÛnh Quaùch Nam Phöông.

rong tuaàn leã naøy nhöõng ngöôøi yeâu nhaïc vaø moät soá thaân höõu ñaõ ñöôùc gaëp laïi nhaïc só Trònh Höng taïi moät Hoäi quaùn ôû quaän Cam vaø nghe moät soá ca só caû cuõ laãn môùi haùt nhaïc Trònh Höng. Ngaøy thaùng qua mau hay ba chuïc naêm cuõng laø moät khoaûng thôøi gian khaù daøi, neân chaøng nhaïc só taøi hoa son treû môùi ngaøy naøo, nay ñaõ laø moät laø laõo tröôïng ngoaøi baûy möôi? Trònh Höng vieát nhaïc khoâng nhieàu. Nhöng baøi naøo cuûa oâng khi tung ra ñôøi cuõng ñöôïc yeâu thích ngay. Caùc ca khuùc cuûa oâng, nhaïc cuõng nhö lôøi, giaûn dò, trong saùng. Vaø chính veû giaûn dò, trong saùng, ñaõ laøm taêng theâm giaù trò nhöõng ca khuùc cuûa oâng. OÂng traùnh duøng giai ñieäu cuõng nhö nhöõng töø ngöõ caàu kyø. Nghe nhaïc Trònh Höng ngöôøi ta coù caûm töôûng nhö ñöôïc höôûng moät laøn gioù maùt. Coøn coù theå noùi, ñoù laø nhöõng côn gioù baát chôït ngöôøi ta baét gaëp giöõa moät caùnh ñoàng, treân moät quaõng ñöôøng ñaày raãy nhöõng kyû nieäm, moãi vaät nhìn thaáy, moãi tieáng ñoäng nghe thaáy, ñeàu hoøa nhòp vôùi noãi yeâu thöông raøo raït trong loøng. Caùc nhaïc só cuûa chuùng ta, hình nhö ai cuõng coù moät baøi daønh cho queâ höông. Nhaïc hoaøi höông cuûa chuùng ta haàu heát ñeàu buoàn. Rieâng Trònh Höng, oâng coù 5, 6 ca khuùc cho phoå bieán thì taát caû nhöõng baøi

haùt aáy ñeàu vieát veà queâ höông vaø baøi naøo cuõng phôi phôùi, ñaày aép nieàm vui. OÂng saùng taùc theo caûm höùng cuûa mình, chöù khoâng thaùc lôøi noâng daân ñeå vieát daân ca. Nhaïc oâng laø nhöõng baûn tình ca ngôïi ca veû ñeïp cuûa queâ höông. Töø “queâ höông” ôû ñaây coù theå hieåu laø ñaát nöôùc. Vaâng,Trònh Höng laáy queâ höông ñeå ca ngôïi veû ñeïp cuûa caû ñaát nöôùc. Caùi tình yeâu ñoái vôùi queâ höông mieàn Baéc cuûa oâng trong ca khuùc “Toâi Yeâu” döôøng khoâng coù söï khaùc bieät naøo khi oâng vaøo tôùi mieàn Nam, yeâu mieàn Nam, vaø vieát caùc baøi “Traêng Soi Duyeân Laønh”, “Luùa Muøa Duyeân Thaém”,”Tieáng Ca Daân Laønh”. Vaãn caùi “hôi” nhaïc aáy, nhöõng lôøi ca moäc maïc, ñaèm thaém töông töï. Nghe nhöõng ca khuùc aáy, chæ khi nghe oâng nhaéc tôùi höông luùa mieàn Nam hay traêng nöôùc Ñoàng Nai... ngöôøi ta môùi bieát oâng ñang ca ngôïi mieàn Nam. Gaàn ñaây, ca só Ngoïc Minh ñaõ duøng baøi “Toâi Yeâu” cuûa Trònh Höng ñeå laøm nhaïc hieäu cho caùc chöông trình quaûng caùo cuûa mình, neân gaàn nhö tuaàn naøo ngöôøi ta cuõng ñöôïc nghe ca khuùc naøy vaøi ba laàn. Raát nhieàu ngöôøi noùi raèng, coù nhöõng baøi haùt mình bieát, thuoäc, nhöng khoâng bieát laø cuûa ai. Ngöôøi khaùc noùi mình bieát haàu heát caùc nhaïc phaåm cuûa Trònh Höng nhöng chöa ñöôïc thaáy maët oâng bao giôø. Ñoù laø nhöõng ngöôøi ôû vaøo caùc löùa tuoåi khaùc nhau. Ngöôøi lôùn tuoåi noùi caùc baøi “Toâi Yeâu” hay “Luùa Muøa Duyeân Thaém” laøm nhôù Saøi Goøn, nhôù Vieät Nam quaù. Löùa tuoåi 30 haún khoâng bieát nhöõng gì laøm neân caùi “noãi nhôù” aáy. Hoï yeâu nhöõng baøi haùt ñoù nhö nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät. Roài töø ñoù môùi laàn hoûi ñeå hieåu, ñeå Tieáp trang A12

Ñoâi ñieàu veà taäp thô Thaép Taï cuûa Toâ Thuøy Yeân PHAÏM PHUÙ MINH

C

aùch ñaây moät tuaàn, nhaø thô Toâ Thuøy Yeân ñaõ töø Houston, Texas sang Quaän Cam ñeå ra maét taäp thô Thaép Taï cuûa oâng taïi phoøng sinh hoaït Leâ Ñình Ñieåu, nhaät baùo Ngöôøi Vieät. Chieàu thöù baûy 20 thaùng 11 naêm 2004 hôn 100 ngöôøi yeâu thô ñaõ ñeán ñeå nghe noùi veà thô Toâ Thuøy Yeân, ñeå nghe ngaâm vaø ñoïc thô oâng, ñeå gaëp vaø troø chuyeän vôùi oâng. Laøm thô laø moät khaû naêng ñaëc bieät cuûa con ngöôøi, dieãn taû nhöõng caûm xuùc, nhöõng traïng thaùi vöôït ra khoûi ñôøi thöôøng, baèng phöông tieän ngoân ngöõ, nhöng laø moät thöù ngoân ngöõ cuõng vöôït ra khoûi ngoân ngöõ thöôøng nhaät maø chuùng ta duøng. Coù leõ ñoù laø moät nhu caàu cuûa con ngöôøi khi maø ñôøi soáng tình caûm vaø taâm linh phaùt trieån, muoán höôùng veà moät caùi gì ñoù cao hôn caùi thöïc taïi cuûa ñôøi soáng haèng ngaøy. Con ngöôøi ñaõ Tieáp trang A12 laøm thô töø thôøi thöôïng coå. Caùch

ñaây hôn 2500 naêm (maø trong theá giôùi vaên hoïc, trieát hoïc ngöôøi ta cho laø thôøi thöôïng coå, thaùi coå antiquiteù trong tieáng Phaùp) laø moät thôøi kyø böøng thöùc ñoàng boä cuûa tö töôûng, thi ca, ôû Ñoâng phöông cuõng nhö ôû Taây phöông, thôøi kyø xuaát hieän nhöõng nhaø hieàn trieát nhö Khoång töû, Laõo töû, Phaät Thích Ca v.v... ôû phöông Ñoâng, nhöõng Socrate, Platon, Aristote v.v... ôû phöông Taây, thôøi kyø cuûa nhöõng Veda, Kinh Thi, Ly Tao, Thaùnh Vònh Illiad, Odyssey... Töø ñoù con ngöôøi tieáp tuïc laøm thô trong suoát lòch söû cuûa mình. Ngöôøi Vieät Nam laø moät daân toäc cuõng raát yeâu thích thi ca, chuùng ta coù moät kho taøng ca dao voâ cuøng phong phuù vaø tröõ tình, chuùng ta cuõng coù voâ vaøn caùc nhaø thô suoát lòch söû, laøm thô chöõ Haùn, roài chöõ noâm, vaø ñaõ naâng cao khaû naêng dieãn ñaït cuûa tieáng Vieät ñeán nhöõng möùc ñoä tuyeät vôøi. Trong theá

kyû vöøa qua, thô chuùng ta laïi ñaït ñeán nhöõng khaû naêng môùi, sau khi tieáp xuùc vôùi neàn thi ca cuûa Taây phöông, ñaëc bieät laø cuûa Phaùp. Nhö theá, vôùi taâm hoàn nhaïy caûm vôùi con ngöôøi vaø thieân nhieân, vôùi aûnh höôûng cuûa nhöõng neàn thi ca ñoà soä Trung Hoa vaø Phaùp, ngöôøi Vieät Nam ñaõ taïo ra neàn thi ca môùi meû cho mình. Laàn löôït ñôøi noï sang ñôøi kia, chuùng ta ñaõ coù nhöõng nhaø thô lôùn, moãi ngöôøi moät veû khaùc nhau, laøm phong phuù ngoân ngöõ cuûa chuùng ta, vaø laøm thaêng hoa taâm hoàn cuûa ngöôøi Vieät Nam chuùng ta. Toâ Thuøy Yeân laø moät nhaø thô Vieät Nam nhö theá. OÂng teân thaät laø Ñinh Thaønh Tieân, sinh naêm 1938 taïi Goø Vaáp, Gia Ñònh, tröôùc 1975 laø moät só quan Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa trong ngaønh Chieán Tranh Chính Trò, sau bieán coá 75 ñaõ phaûi ñi tuø caûi taïo 13 naêm. Baét ñaàu laøm thô töø cuoái thaäp nieân 1950, vaø

tieáp tuïc laøm thô cho ñeán nay, Toâ Thuøy Yeân laø ngöôøi ñaõ laën saâu, thaät saâu vaøo cuoäc soáng Vieät Nam, ñau khoå Vieät Nam, thao thöùc Vieät Nam vôùi moät taâm hoàn roäng môû ra vôùi coå thi Trung Hoa vaø thaàn thoaïi Hy Laïp, vôùi vaên minh AÁn Ñoä vaø thi ca nöôùc Phaùp, cho chuùng ta nhöõng aùng thi ca taàm voùc nhaân loaïi, xöùng ñaùng goïi laø ñaïi dieän cho taâm thöùc Vieät Nam suoát cuoäc lòch söû chìm noåi vöøa qua. Thaép Taï laø moät taäp thô töông ñoái moûng do nhaø xuaát baûn An Tieâm aán haønh trong naêm 2004. Coù theå ñaây laø cuoán saùch cuoái cuøng do oâng giaùm ñoác Thanh Tueä cuûa nhaø xuaát baûn An Tieâm saên soùc cho ra ñôøi tröôùc khi oâng töø giaõ coõi ñôøi vaøo thaùng Taùm vöøa qua. Noù goàm 140 trang vôùi khoaûng treân 40 baøi thô chöa xuaát baûn laàn naøo cuûa Toâ Thuøy Yeân. Coù baøi chæ boán caâu, coù baøi Tieáp trang A12

DAT


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Ñoïc laïi tieåu thuyeát Hoà Bieåu Chaùnh

DAT

TRAÀN VAÊN CHI

N

haø vaên Hoà Bieåu Chaùnh teân thaät laø Hoà Vaên Trung, sanh ngaøy 1-10-1885 (AÁt Daäu) taïi laøng Bình Thaønh, Goø Coâng, vaø maát Thaùng Möôøi Moät 1958 (Maäu Tuaát) taïi Phuù Nhuaän, Gia Ñònh thoï 74 tuoåi. Thuôû nhoû oâng hoïc chöõ Nho trong laøng ôû Goø Coâng, roài hoïc chöõ Phaùp, chöõ quoác ngöõ ôû Myõ Tho vaø Chasseloup Laubat ôû Saigon. OÂng ñaäu baèng Thaønh Chung naêm 1905, thi vaøo ngaïch Kyù Luïc Soaùi Phuû Nam Kyø naêm 1906. Ñeán naêm 1921 oâng thi ñoå ngaïch Tri Huyeän, naêm 1927 ñöôïc thaêng ngaïch Tri Phuû, ñeán 1936 thaêng ngaïch Ñoác Phuû Söù. Trong cuoäc ñôøi laøm vieäc oâng ñaõ ñi töø Kyù Luïc, Chuû Quaän, Tri Phuû, Ñoác Phuû Söù, tham gia Nghò Vieân Hoäi Ñoàng Lieân Bang Ñoâng Döông, Nghò Vieân Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Saøi Goøn, Nghò Vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Saøi Goøn - Chôï Lôùn. Thôøi ñaïi cuûa Hoà Bieåu Chaùnh Baáy giôø, naêm 1884 vua Haøm Nghi môùi 13 tuoåi ñöôïc trieàu ñình Hueá toân leân ngoâi sau khi ngöôøi anh ruoät laø vua Kieán Phöôùc maát. Luùc naøy bang giao Vieät Phaùp ôû thôøi kyø nghieâm troïng nhaát.Do thaùi ñoä khieâu khích cuûa Phaùp ñaõ ñöa ñeán cuoäc chính bieán ngaøy 25-3 AÁt Daäu (1885); kinh thaønh Hueá thaát thuû, vua Haøm Nghi xuaát boân cuøng Toân Thaát Thuyeát ra Taân Sôû ñeå toå chöùc cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp... Naêm aáy, 1885 Hoà Vaên Trung, töùc Hoà Bieåu Chaùnh ñöôïc sanh ra taïi Goø Coâng baáy giôø thuoäc tænh Gia Ñònh; maø Gia Ñònh bò Phaùp chieám sau khi haï thaønh Saøi Goøn ngaøy

18-2-1859, roài caû 3 tænh Mieàn Ñoâng, 3 tænh Mieàn Taây, vaø buoäc trieàu ñình Hueá kyù hoøa öôùc Giaùp Tuaát nhöôøng 6 tænh Nam Kyø cho Phaùp... Hoà Bieåu Chaùnh sinh ra vaø lôùn leân luùc queâ höông oâng ñaõ bò leä thuoäc Phaùp. Chöõ Phaùp vaø chöõ quoác ngöõ ñöôïc aùp ñaët thay theá chöõ Nho. Neàn vaên hoùa Vieät Nam voán döïa vaøo tam giaùo, xaây döïng ñaõ gaàn 19 theá kyû boãng choác bò ñaøo thaûi, laøm cho taàng lôùp nho só (trí thöùc) bò loaïi ra khoûi vai troø laõnh ñaïo, bò “caét ñöùt maïch nguoàn” vôùi trieàu ñình Hueá!!! Thöôïng taàng trí thöùc, taàng lôùp ñoùng vai laõnh ñaïo bò phaân hoùa laøm 2 xu höôùng: Lôùp Taân Traøo vaø lôùp Cöïu Traøo. Lôùp Taân Traøo “trí thöùc môùi”, tieáp nhaän Taây hoïc, ñoàng thôøi vôùi Hoà Bieåu Chaùnh, thaáy coù: Traàn Troïng Kim (18831953): Daïy hoïc taïi tröôøng Trung Hoïc Baûo Hoä (Lyceeù du Protectorat); roài Thanh Tra Tieåu Hoïc Baéc Kyø. OÂng ñöôïc bieát nhö moät hoïc giaû, nhaø sö phaïm vôùi taùc phaåm: Vieät Nam Söû Löôïc, Nho Giaùo, ñoàng taùc giaû boä saùch Quoác Vaên Giaùo Khoa Thö... Nguyeãn Vaên Vónh (18821926): Toát nghieäp tröôøng Thoâng Ngoân Haø Noäi, Thô Kyù Toøa Söù, laøm baùo, hoâ haøo xaây döïng chöõ quoác ngöõ - [Nöôùc Nam ta mai sau naày hay dôû cuõng ôû nhö chöõ quoác ngöõ (1)]. OÂng ñöôïc bieát nhö laø nhaø tieân phong trong dòch thuaät. Phaïm Quyønh (1892 -1945): Toát nghieäp Tröôøng Thoâng Ngoân Haø Noäi, chuû tröông Nam Phong Taïp Chí, laøm Ngöï Tieàn Vaên Phoøng cho vua Baûo Ñaïi, roài Thöôïng Thö Boä Hoïc. OÂng ñöôïc bieát nhö moät nhaø bieân khaûo tö töôûng Taây

AÂu, phoå bieán cho daân Vieät. Rieâng Hoà Bieåu Chaùnh ñöôïc bieát nhö laø moät nhaø tieân phong, duøng chöõ quoác ngöõ ñeå vieát tieåu thuyeát ôû ñaát Nam Kyø, vaø caû nöôùc luùc baáy giôø (2) Naêm 1912 oâng baét ñaàu vieát cuoán tieåu thuyeát vaên xuoâi ñaàu tay “Ai Laøm Ñöôïc” vaø ñöôïc oâng vieát laïi naêm 1922. NGUYEÃN VIEÄT HUØNG - Giao höôûng Söï nghieäp vaên chöông cuûa oâng gaàn nöûa theá kyû ñeán luùc maát, 1958, coù 64 taùc phaåm loaïi tieåu thuyeát. So vôùi lòch söû tieåu thuyeát baèng chöõ quoác ngöõ nöôùc ta, baáy giôø ôû Baéc Kyø coù quyeån “Toá Taâm” cuûa Hoaøng Ngoïc Phaùch vaø “Quaû Döa Ñoû” cuûa Nguyeãn Troïng Thuaät. Hoaøng Ngoïc Phaùch vieát quyeån Toá Taâm naêm 1922 (Sau “Ai Laøm Ñöôïc” 10 naêm) vaø xuaát baûn naêm 1925. Coøn Nguyeãn Troïng Thuaät vaø quyeån “Quaû Döa Ñoû” ñöôïc bieát tôùi sau khi ñöôïc giaûi vaên chöông cuûa Hoäi Khai Trí Tieán Ñöùc Baéc Kyø naêm 1925 (Sau “Ai Laøm Ñöôïc” 13 naêm) Ñoïc tieåu thuyeát cuûa Hoà Bieåu Chaùnh ta hieåu phaàn naøo veà ñôøi soáng vaø gia ñình, noùi chung laø ñôøi soáng cuûa ñaát Nam Kyø Luïc Tænh ñaàu theá kyû XX. ÔÛ ñoù xaûy ra moät söï va oät cuoäc trieån laõm taùc chaïm, xung ñoät, giao thoa phaåm myõ thuaät do giöõa neàn “vaên hoùa xöù Ñaøng Trong” voán ñaõ taùch ra khoûi Danchi Art Gallery toå chöùc, caùi noâi Thaêng Long töø khi vôùi söï tham döï cuûa baûy chuùa Nguyeãn Hoaøng vaøo hoïa só: Nam, vôùi neàn vaên minh Ann Phong, Hoà Anh, Thieân Chuùa Giaùo do Phaùp aùp Nguyeâ n Khai, Nguyeã n ñaët leân.

Trieån Laõm Myõ Thuaät taïi Nhaät baùo Ngöôøi Vieät

Moät Gaëp Gôõ Kyø Thuù Giöõa Nhöõng Buùt Phaùp Khaùc Bieät

NGUYEÂN KHAI - Gioït nöôùc

NGUYEÃN ÑOÀNG - Trong vöôøn

M

Ñaát Nam Kyø qua tieåu thuyeát Hoà Bieåu Chaùnh Toaøn boä noäi dung tieåu thuyeát Hoà Bieåu Chaùnh xaây döïng, coát loõi laø töø xaõ hoäi hieän thöïc ñaát Nam Kyø, nôi maø taùc Tieáp trang A14

Töôøng Quyù, Nguyeãn Vieät Huøng, Nguyeãn Ñoàng vaø Nguyeãn Thò Hôïp, seõ ñöôïc môû cöû a taï i Hoä i Tröôø n g Sinh Hoaït cuûa Nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14771-14772 Moran St., Westminster, CA 92683, töø ngaøy Thöù Baûy 4 thaùng 12, 2004 ñeán heá t ngaø y Chuû Nhaä t 12 thaùng 12, 2004. Phoøng trieån laõm môû cöûa moãi ngaøy trong thôøi gian noùi treân, töø 10:00 am ñeán 5:00 pm. Buoåi tieáp taân vôùi caùc hoïa

HOÀ ANH - Thieáu Nöõ

NGUYEÃN THÒ HÔÏP - Hoïc troø

só ñöôïc toå chöùc vaøo saùng ngaøy Thöù Baûy 4 thaùng 12, 2004, töø 10:00 am ñeán 1:00 pm. Môøi quyù baïn ñoïc vaø thaân höõu yeâu myõ thuaät ñeán thöôûng laõm. Xin lieân laïc: Danchi Art Gallery: (714) 348-9520

NGUYEÃN TÖÔØNG QUYÙ - Hoa lan

ANN PHONG - Loàng ñeøn


A12 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Nghó veà moät baøi thô cuûa moät thi só vöøa ra ñi

nghe möa tí taùch taàu tieâu trong cö xaù phi tröôøng Taân Sôn Nhöùt. Hay, nhö Giang Höõu Tuyeân: “Möa ôû Arlington nhôù möa queâ nhaø.”

moät chuùt gì boù tay voâ voïng... Thaäp nieân 80 ôû haûi ngoaïi coù nhöõng ngöôøi lính cuõ töông ñoái coøn treû vaø böôùc vaøo vaên chöông moät caùch tình côø trong saùng. Khoâng coù tham voïng laøm nhaø vaên, maø, hoï chæ muoán laøm chöùng nhaân ñeå ghi cheùp laïi noãi nieàm cuûa moät thôøi ñaïi thaät nhieàu bieán coá. Baây giôø, qua moät khoaûng caùch thôøi gian caàn thieát ñeå ngoaùi laïi nhìn ngaém, caùi taâm höøng höïc löûa vôùi ñôøi, vôùi ngöôøi cuûa hoï ñaõ laøm vaên chöông chöõ nghóa thuôû aáy coù söï loâi cuoán nhaäp cuoäc nhieàu ngöôøi. Nhoùm taïp chí Nhaân Vaên vôùi nhöõng Töôûng Naêng Tieán, Lyù Khaùnh Hoàng, Thöôïng Vaên,Voõ Hoaøng... ôû mieàn Taây Hoa Kyø vaø nhoùm anh em quanh taïp chí Vieät Chieán ôû mieàn Ñoâng baéc Hoa Kyø, laø moät phaàn ñaïi dieän cho nhöõng ngöôøi treû nhieàu lyù töôûng muoán ñoùng goùp moät phaàn naøo coâng söùc cho ñaïi cuoäc cuûa quoác gia, daân toäc. Thô vaên, ñoái vôùi hoï, laø muõi lao taán kích vaøo baïo quyeàn, vaøo nhöõng theá löïc phi nhaân ñang ngöï trò treân ñaát nöôùc. Moät cuoäc chieán vaãn coøn, duø cheùm gieát ñaõ heát treân queâ höông. Moät maët traän baèng buùt möïc treân laõnh thoå vaên chöông vaãn coøn tieáp noái... Giang Höõu Tuyeân coù caûm xuùc thöïc ñeå laøm thô. Caùi chaát lính ngaøy xöa vaø caùi taâm thôøi troâi daït hoâm nay, troän laãn. Nhöõng vaàn thô chaát phaùc bình dò nhöng chaát chöùa caùi phaàn hoàn nhieàu baõo doâng thôøi theá. Thô cuûa oâng khoâng coù caùi phaán son ñieåm toâ cho ngoân ngöõ maø coù söï moäc maïc cuûa chaát quaëng nguyeân sinh cuoäc soáng. Trong nhòp ñaäp hoâi hoåi sinh ñoäng aáy, caùi buoàn ñaõ chuyeån hoùa ñi ñeå thaønh ñoäng löïc duø laõng maïn nhöng laø söùc ñaåy ñeå giuùp chuùng ta ñi qua nhöõng gaäp gheành cuûa coõi nhaân gian. Thaân phaän löu vong, nhö ngöôøi beân leà laïc loõng, caùi tuûi thaân aáy coù thoaùng qua nhöng cuõng ñuû laøm teâ ñieáng taác loøng. Neáu vieát ra, nhö moät lôøi taâm söï, chaéc cuõng dòu ñi nhieàu caùi daèn vaët thaâm taâm. Taâm söï tha phöông ai cuõng gioáng nhau. Nhö moät oâng töôùng tö leänh quaân chuûng toâi, khi vieát caûm khaùi veà nhöõng gioït möa queâ nhaø ñaõ noùi veà caùi moäng öôùc nhoû nhoi ñöôïc cuøng vôùi giai nhaân cuûa mình soáng laïi nhöõng ñeâm

“Laù vaøng ruïng heát ñeâm qua Chieàu xoâ cöûa ngoõ ngoù ra raát buoàn Möa ñaèm ngoïn coû ñan söông Möa nghieâng kyû nieäm möa buoàn toùc bay Hoàn bình nguyeân roäng treân tay Caêng ñaày noãi nhôù soâng daøi phuø sa Ôi mieàn Nam Ôi queâ nhaø Döôùi ao sen nôû meï giaø vo côm Vo noài gaïo môùi Naøng Höông Cuûa ñoàng thaùng chaïp cuûa loøng ñaát thieâng Möa phuøn gioù phaát qua hieân Em gom cuûi ñöôùc ñoát leân noãi nieàm Chò ngoài vaù chuùt buoàn rieâng Anh ñi nhö theå laø thieân thu roài Maây voâ tình traéng chò ôi Nghìn naêm muoái maën nghìn ñôøi bieån xanh!”

Tieáp trang A10

Ngöôøi sinh tröôûng töø ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù taâm tính bình dò nhö caûnh thoå nôi aáy. Töø hình aûnh ñeán ngoân ngöõ, ñeàu bình thöôøng nhö cuoäc soáng moïi ngaøy nhö ng laïi coù ñoä ngaân nga cuûa nhöõng reùo raét ñöùt ruoät cuûa nhöõng daây ñaøn caêng toät ñoä. Luïc baùt cuûa Giang Höõu Tuyeân coù söï thieát tha cuûa ngoân ngöõ Nguyeãn Bính. So saùnh thi só naøy vôùi ngöôøi laøm thô khaùc khoâng phaûi laø phöông caùch chính xaùc nhöng khoâng hieåu sao, caùi lieân töôûng aáy töï nhieân coù vôùi toâi. Noù thaønh söï ñoàng caûm cuûa nhöõng ngöôøi luoân ngoùng veà queâ höông vôùi noãi chaïnh loøng. Nhöõng ngaøy cuûa naêm thaùng ñaàu tieân ôû Myõ, duø coù baän roän, duø coù meät moûi nhöng khi hoài töôûng laïi laø moät thôøi gian coù nhieàu daáu aán taâm thöùc vaø khoù taøn phai nhaát. Luùc aáy, naëng vai quaù khöù, daán böôùc hieän taïi nhöng ngoùng veà töông lai. Ngaøy thaùng, tieáp noái baèng noã löïc. Nhöõng trang saùch tieáp theo nhöõng giôø lao ñoäng naëng neà, oùc naõo vaø cô baép cuõng caêng theo nhau laáp ñaày nhöõng thôøi khaéc. Coù moät ñieàu gì, trong thaâm taâm. Nöûa tieác nuoái, nöûa haõnh dieän. Tuoåi treû chuùng toâi, nhöõng choïn löïa baét buoäc. Vaøo lính, maëc quaân phuïc, caàm suùng nhöng trong taâm

vaãn thao thieát tieáng goïi yeân bình. N höõng côn mô, trong thô trong nhaïc thaép leân beáp löûa thaáp thoaùng. Hieän veà, nhöõng phöông trôøi aûo giaùc. Coù maët, nhöõng mong öôùc meânh moâng. Tuoåi treû chuùng toâi, ñaõ thaáp thoaùng nhöõng bi thaûm chöïc chôø cho ñeán ngaøy phöông baéc thoáng trò toaøn laõnh thoå. Thô, vaên laïi böùt phaù leân ñöôøng. Coù tieáng keâu cuûa kinh caàu hoàn nhöng cuõng coù tieáng aâm vang goïi nhau ñöùng leân doõng daïc lôøi cuûa chöùng nhaân cuûa moät thôøi ñaïi cöïc kyø bi thaûm Vieät Nam. Roài tieáp nhöõng ngaøy löu laïc. Roài noái nhöõng taâm söï beành boàng. Coù nhöõng thaát voïng vì baøn tay beù nhoû voâ voïng tröôùc nhöõng mong ñôïi to lôùn cuûa lòch söû. Nhöng cuõng coù nhöõng mong öôùc vöôn leân töø cuoäc soáng phuø hoa xöù ngöôøi. Coù giaây phuùt chaïnh loøng töø aùm aûnh xa xöa ngaøy cuõ. Thô, laø tieáng thôû daøi, traàm laéng, ngaén nhöng saâu... Moät baøi thô cuûa Giang höõu Tuyeân, toâi ñoïc vaø luoân luoân sau ñoù bao giôø cuõng laø nhöõng lieân töôûng ñeán thaân phaän cuûa mình moät luùc naøo tuy ñaõ hai möôi naêm nhöng töôûng nhö môùi hoâm qua. Nhöõng ngaøy chaäp chöõng göôïng laïi ñeå böôùc tôùi vöõng vaøng cuoäc ñôøi mình. Toâi ñoïc baøi thô aáy nhieàu laàn vaø möôøi laàn nhö moät cuõng laø nhöõng chaïnh loøng nhö theá. Baøi thô “Trôøi möa ñi phaùt baùo” maø nhieàu ngöôøi cuõng ñoïc vaø ñoàng caûm nhö toâi. “Chieàu ngaõ naêm ñöôøng naêm baûy ngaõ Ngaû naøo cuõng öôùt gioït möa rôi Bao muøa möa ñaõ im gioâng baõo Sao nöôùc tröôøng giang vaãn khöù hoài Möôøi maáy naêm laøm teân phaùt baùo Loøng buoàn theo thaønh quaùch xa xöa Nhöõng trang tin doäi töø quaù khöù Rôùt ngaäp ngöøng cuøng nhöõng haït möa Möa loùt ngoùt ñôøi loi ngoi maõi Saùng chöa ñi chieàu laïi möa veà Möa ngaõ naêm töø naêm baûy ngaõ Ngaû naøo cuõng möa vaø möa thoâi Xaáp baùo treân tay vöøa öôùt heát Vaäy maø cöù ñöùng döôùi möa bay Hình nhö nhöõng muøa möa thuôû tröôùc Ñang veà laøm öôùt traùi tim ai”

Möa. Nhöõng côn möa cuûa con ngöôøi bô vô löu laïc giöõa muø mòt ñaát trôøi. Ñöôøng naêm baûy ngaõ chieàu bieát ñi veà loái ngaû naøo ñaây. Choã naøo cuõng möa vaø möa bao phuû. Möa laøm aåm öôùt nhöõng trang tin treân baùo vaø cuõng öôùt luoân traùi tim ai ñang giaây phuùt chaïnh loøng. Ai? Ngöôøi aáy coù theå laø taùc giaû nhöng cuõng coù theå laø moät ngöôøi trong chuùng ta, laïc giöõa ñìu hiu cuûa ñaát trôøi vaø giöõa ñôn ñieäu thuùc baùch cuûa aùo côm. Y heät nhö caûnh:

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 Traïch, moät ngöôøi coù raát nhieàu giao tình vôùi caùc vaên ngheä só ñöông thôøi. Khi aáy LKT ñang laø Ñoång Lyù Vaên Phoøng Boä Thoâng Tin. Sau bieán coá 75 oâng bò baét roài maát tích trong caùc traïi caûi taïo. Sau ñaây laø nguyeân vaên baøi “Loái Veà Xoùm Nhoû” cuûa Trònh Höng:

nhöõng tình yù luùc naøo cuõng saâu xa ñöôïc chuyeân chôû bôûi moät ngoân töø luoân luoân môùi meû. Nhaø vaên Phan Nhaät Nam phaùt bieåu trong buoåi ra maét saùch vöøa qua coù noùi ñaïi yù raèng Toâ Thuøy Yeân cuõng vieát nhö chuùng ta, khoâng ra ngoaøi 24 chöõ caùi cuûa vaàn quoác ngöõ, theá nhöng söï taäp hôïp chöõ nghóa cuûa oâng luoân luoân laø moät laï luøng, khôi gôïi ñöôïc ôû nôi ta bieát bao laø yù tình vaø caûm xuùc. Khi ñoïc hay nghe ñoïc leân caùi nhan ñeà cuûa taäp thô laø Thaép Taï, nhieàu ngöôøi trong chuùng ta khoâng khoûi töï hoûi: Thaép Taï laø gì? Ñoù laø moät tieáng ít nghe. Ít nghe chöù khoâng phaûi laø chöa bao giôø nghe. Ñoù laø teân moät baøi thô cuûa taäp thô, vaø neáu chuùng ta ñoïc baøi thô ñoù thì seõ hieåu taïi sao taùc giaû laïi goïi baøi thô baèng teân aáy. Baøi thô hôi daøi, chuùng ta haõy ñoïc hai khoå cuoái: Moät mai naøng ra baõi voâ ñònh Nhìn soâng ñoåi doøng, nhìn nuùi chuyeån chaân Maây bay bay nhö nhöõng vaãy bieät Naøng ñöùng cho taøn moät neùn nhang

Veà thoân xöa ta haùt khuùc hoan ca Ngoït boâng luùa tình queâ theâm ñaäm ñaø Raït raøo bao nieàm vui trong maùi laù Bôø daâu xanh coâ laùi haùt eâm “Xaáp baùo trong tay vöøa öôùt eâm Taàm mai chín göûi anh heát. Vaäy maø cöù ñöùng giöõa möa daâng meï hieàn Loøng giaø theâm hôi aám khi bay. Hình nhö nhöõng muøa möa chieàu leân thuôû tröôùc. Coù nhöõng chieàu hoâm Ñang veà laøm öôùt traùi tim Trôøi nghieâng boùng xeá ñaàu ai?” non Naéng xuoáng laøng thoân Khoâng coøn laø hình nhö, Laøm cho ñoâi maù em theâm maø, ñaõ laø nhö thöïc, moät caûm giaùc thöïc, moät chaïnh loøng hoàng Luùa ñaõ leân boâng thöïc. Möa. Möa. Voâ cuøng Maét giaø töôi saùng thoâi chôø khoâng gian thô. Möa cuûa moät ngöôøi lính cuõ coøn vöông vaán mong Tieáng hoø coâ gaùi soâng Cöûu chieán ñòa xöa. Nhöõng haït Long möa thuôû naøo. Buoát xoùt. Mô raèng mai luùa leân ñaày Nguyeãn Maïnh Trinh Thaép taï caøn khoân moät voâ ích boâng Thaép taï nhaân quaàn moät Trònh Höng Chieàu hoâm nay quay goùt luyeán thöông Bieån Ñoâng ñaõ moät ngaøy xe böôùc phieâu du Tieáp trang A10 Veà thoân xoùm ñeå vui chung caùt bieát ra töøng hình aûnh, töøng Khuaát giaït, mô lai kieáp daõ moãi tình caûm trong baøi haùt. ngaøy muøa Ñöôøng veà thoân quyeän chaân traøng. Nhöõng ngöôøi quen bieát cuõ Khi ñoïc nhöõng caâu “Naøng cuûa Trònh Höng luoân nhôù tôùi beân nhaùnh luùa Vaàng traêng nghieâng soi ñöùng cho taøn moät neùn nhang, nuï cöôøi hoùm hænh cuûa oâng, thaép taï caøn khoân moät voâ ích, tôùi caùi lôùp nhaïc nho nhoû cuûa maùi toùc em thô Vaøi coâ gaùi nhoû to vui thaép taï nhaân quaàn moät luyeán oâng ôû ñöôøng Cao Thaéng, nôi thöông” thì chuùng ta hieåu moät soá ca só cuõng nhö nhöõng chuyeän troø Ñöôøng veà thoân nieàm vui ngay thaép taï laø gì. Ñoù laø moät ngöôøi saùng taùc noåi danh sau haønh ñoäng raát thoâng thöôøng naøy, ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ôû ñoù. daâng ñaây ñoù trong tín ngöôõng Vieät Nam: Nguyeãn Ñình Toaøn Trònh Höng gaàn nhö khoâng thaép moät neùn nhang ñeå taï ôn bao giôø xuaát hieän ôû nhöõng t caùi gì ñoù. Chöõ “taï” vaø nôi coâng coäng vôùi tö caùch laø Ñoâi ñieàu veà taäp thô moä haønh ñoäng “taï” cuûa Vieät Nam moät taùc giaû. OÂng soáng khieâm dieãn ñaït moät taâm thöùc bieát nhöôøng, ñoái xöû hoøa nhaõ vôùi Thaép Taï cuûa Toâ ôn, ngöôøi Vieät Nam ñöa söï taát caû moïi ngöôøi vaø ñöôïc moïi bieát ôn thaønh moät haønh vi ngöôøi yeâu meán. Ngoaøi nhaïc Thuøy Yeân tín ngöôõng, ñoâi khi hôi Trònh Höng coøn moät caùi taøi Tieáp trang A10 nöõa laø veõ “caricature”. Coøn haøng traêm caâu. Nhöng duø nhuoám veû meâ tín khi höôùng nhôù ngaøy aáy oâng chæ caàm buùt hình thöùc nhö theá naøo, moãi veà moät theá löïc sieâu hình voâ ngueäch ngoaïc vaøi neùt laø coù baøi khi ñoïc leân ñeàu ñem ñeán ñònh naøo ñoù, nhöng ñoù vaãn laø ngay moät böùc chaân dung [ cho ta nhöõng rung ñoäng khi moät neùt raát ñeïp cuûa taâm hoàn Tieáp trang A14 gioáng heät ] oâng Leâ Khaûi maõnh lieät, khi dòu daøng vì

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

. 3”

DAT

LUCKY HOUSE SEAFOOD RESTAURANT BIG SALE - Toâm huøm / Lb - Cua Canada / con - Vòt Baéc Kinh, baùnh bao / 1/2 con - Gaø chieân doøn / con - Caù löôõi traâu chieân doøn, soát laù queá / con - Ñaäu huõ tam vò (baøo ngö, naám ñoâng coâ) - Toä Baùt böûu ñoà bieån

- Goûi söùa gaø xeù phay - Thòt cua xaøo caûi - Laãu caù Thaùi Lan - Möïc troän soát cay ñaëc bieät - Côm chieân toâm, khoùm.

$

7.99 /moùn

Keå töø ngaøy 2 thaùng 11 naêm 04 aên taïi nhaø haøng

Coøn nhieàu moùn ñaëc bieät khaùc BIG SALE

Xin mang gia ñình, baïn beø ñeán thöôûng thöùc caùc moùn do ñaàu beáp nhieàu naêm kinh nghieäm. Baïn seõ haøi loøng.

NHAÄN TIEÄC CÖÔÙI - HOÏP HOÄI ÑOAØN - SINH NHAÄT * Nhaän tôùi 45 baøn. Saân khaáu ñeïp. Saøn nhaûy roäng. * Nhaän Catering taïi caùc Hotel Coù giaù (Double Tree, Embassy, ñaëc bieät Hilton, Marriott,v.v...) vaø Tö gia. cho tieäc cöôùi LUCKY HOUSE Seafood Restaurant Inc.

5

57

Parking roäng raõi - Tieáp ñaõi aân caàn

55

Warner

Mac Arthur

Harbor

405

Main

Bristol

22

Quaø taëng theâm ñaëc bieät cho khaùch ñeán ñaët tieäc cöôùi töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2005 ñeán 30 thaùng 6, 2005 * V.S.O.P Remi Martin (moãi baøn 1 chai) * Appetizer (moùn aên nheï) * Boïc gheá (full house)

* Boâng töôi cho moãi baøn tieäc * Baùnh cöôùi (cuûa tieäm baùnh Amor)

2158 S. Bristol St., Santa Ana. CA 92704 (goùc Warner & Bristol)

ÑT: (714) 641-8510 or 714-641-8511 * Fax: (714) 641-7556

GIÔØ MÔÛ CÖÛA: 6 NGAØY 10:30AM - 9:30PM Ñoùng cöûa thöù Hai

Muoán bieát theâm chi tieát, lieân laïc Cell: Mai (714) 728-9777 Robert (714) 728-9188 Benson (626) 215-9188


A14 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Ñoâi ñieàu veà taäp thô Thaép Taï cuûa Toâ Thuøy Yeân Tieáp trang A12

chuùng ta. Ngöôøi maø luoân luoân khoâng queân taï ôn nhöõng gì mình nhaän laõnh ñöôïc trong cuoäc nhaân sinh cuûa mình laø ngöôøi nhìn thaáy ñöôïc leõ nhaân quaû trong caùc moái töông quan, thaáy söï haïn cheá trong khaû naêng cuûa mình, trong cuoäc soáng ngoaøi nhöõng gì mình cho ñi thì maët khaùc mình cuõng nhaän khoâng bieát bao laø thöù töø thieân nhieân vaø con ngöôøi; thaáy ñöôïc cuoäc soáng chính laø moät töông taùc khoâng ngöøng cuûa bieát bao yeáu toá, chöù chaúng coù ngöôøi naøo, vaät naøo ñoäc laäp moät mình noù maø toàn taïi ñöôïc. Ngöôøi bieát taï ôn laø ngöôøi coù moät taám loøng ñaày nhaân haäu. Taï ôn baèng caùch thaép moät neùn nhang laø moät cung caùch thanh tao, duøng khoùi höông bay nhö moät baèng chöùng cho taám loøng thaønh cuûa mình. Hai chöõ Thaép Taï maø Toâ Thuøy Yeân duøng ôû ñaây bao truøm moät coõi loøng meânh mang, dieãn ñaït ñöôïc caùi nhaân sinh quan cuûa ngöôøi Vieät Nam, duø traûi qua bao cay ñaéng vaãn khoâng mang loøng thuø haèn, traùi laïi vaãn nhìn ñôøi vôùi moät taâm löôïng khoan hoøa vaø khieâm toán, nhìn taát caû töông quan vôùi ñôøi vôùi ngöôøi trong moät chieàu höôùng traøn treà tích cöïc vaø toát ñeïp. Hai chöõ Thaép Taï, thoaït nghe thì laï, nhöng thaät ra noù coù coãi reã raát saâu xa trong ngoân ngöõ cuûa chuùng ta trong quaù khöù. Chuùng ta thöôøng nghe ñeán hai tieáng “cuùng taï” hôn, ñoù laø haønh vi baøy toû loøng bieát ôn ñeán moät thöïc theå voâ hình naøo ñoù baèng leã vaät. Nhöng thoâng thöôøng chæ caàn thaép moät caây nhang nhö laø phöông tieän ñeå noái vôùi moät coõi khaùc, vaø coù leõ töø ñoù hai chöõ “thaép taï” ñaõ coù trong daân gian töø xöa, ñoù laø voán lieáng cuûa vaên hoùa cuûa toå tieân, maø chính Toâ Thuøy Yeân ñaõ coù coâng khôi gôïi laïi cho chuùng ta, cuøng luùc cuõng khôi gôïi

bieát bao noãi nieàm taâm thöùc maø oâng baø ta ñaõ mang, nhöng trong cuoäc soáng ngaøy hoâm nay chuùng ta haàu queân laõng. “Thaép taï” laø moät loái noùi daân gian, coù leõ phoå bieán ôû mieàn Nam ngaøy xöa. Taùc giaû laø ngöôøi Nam, trong thô oâng, chuùng ta gaëp nhöõng yù, nhöõng tình, caû nhöõng ñieån tích raát laø... Nam kyø, maø khoâng phaûi laø ngöôøi Nam kyø thì khoâng theå naøo vieát ra noåi. Ñoïc baøi thô “Nhôù coù laàn, treân beán baéc khuya, nghe moät oâng laõo ñaøn haùt” maø taùc giaû vieát naêm 1999 khi qua baéc Myõ Thuaän, ta ñoïc nhöõng caâu nhö: “Coå baûn ñöa: töø phu töôùng ñi”... laø noùi veà baûn Daï Coå Hoaøi Lang do nhaïc só Saùu Laàu saùng taùc, khôûi leân nhö sau: Töø laø töø phu töôùng Baûo kieám saéc phong leân ñaøng... Hoaëc caâu: “Moøn moûi, thaønh Nam, nghóa só taän” laø noùi veà caùi cheát cuûa Phan Thanh Giaûn khi oâng phaûi töï töû vì khoâng giöõ ñöôïc thaønh tröôùc söùc taán coâng cuûa ngöôøi Phaùp. Hai chöõ “thaønh Nam” laø möôïn töø caâu thô cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu ñieáu Phan Thanh Giaûn: AÛi Baéc ngaøy troâng tin nhaïn vaéng Thaønh Nam ñeâm quaïnh tieáng quyeân saàu. Hai chöõ “nghóa só” cuõng laø chöõ cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu khi vieát “Vaên teá Nghóa Só Caàn Giuoäc.” Hay caâu: “Keøn chieàu tieáng laï quaën trôøi queâ” laø caûm höùng töø caâu thô cuûa Toân Thoï Töôøng vònh chuøa Caây Mai: Laëng leõ chuoâng quen con boùng xeá Toø le keøn laï maët trôøi chieàu. Nhöõng ñieån tích nhö theá, khi vaøo tay Toâ Thuøy Yeân ñaõ thaønh nhöõng caâu thô aâm vang ñaày quaù khöù, hoaëc aûo naõo, hoaëc huøng traùng hay khoå ñau. Trong buoåi ra maét taäp thô Thaép Taï tuaàn vöøa qua, thi só Toâ Thuøy Yeân ñaõ nhaän xeùt raèng neáu traûi qua moät theá heä

maø daân toäc naøo khoâng saûn xuaát ra ñöôïc moät taùc phaåm vaên ngheä ñaùng keå thì daân toäc ñoù khoâng coøn söùc soáng. Trong 30 naêm vöøa qua ngöôøi Vieät ôû khaép theá giôùi cuõng ñaõ saûn xuaát ñöôïc nhieàu taùc phaåm ñaùng keå. Ñoù laø ñieàu ñaùng möøng cho söùc soáng cuûa daân toäc Vieät Nam chuùng ta. Vaø hoâm nay söùc soáng aáy laïi caøng theâm maõnh lieät vôùi nhöõng baøi thô maø chuùng toâi cho raèng kieät taùc, cuûa thi só Toâ Thuøy Yeân. Vaø ñaëc bieät, noùi veà Thaép Taï trong dòp leã Taï Ôn cuûa ñaát nöôùc Hoa Kyø maø chuùng ta ñang ôû laø moät vieäc raát thích hôïp, cho thaáy raèng duø ngöôøi Myõ hay ngöôøi Vieät thì: “Cuõng nhaân taâm aáy, haù thieân lyù naøo!” Phaïm Phuù Minh

Ñoïc laïi tieåu thuyeát Hoà Bieåu Chaùnh Tieáp trang A11

giaû soáng vaø laøm vieäc nhö Saigon, Caø Mau vaø Goø Coâng... Nam Kyø laø thuoäc ñòa, Phaùp ñaët teân laø “Cochinchine”, Trung Kyø goïi laø “An Nam” thuoäc trieàu ñình Hueá, Baéc Kyø goïi laø “Ton Kin” xöù Baûo Hoä; cuøng vôùi Laøo vaø Cambodge goïi laø 5 “nöôùc” Ñoâng Döông “Indochine” thuoäc Phaùp. Caùi teân “Cochinchine” thoaït tieân do ngöôøi Taây Ban Nha duøng ñeå chæ mieàn Trung nöôùc Vieät baáy giôø, ñeán thôøi Napoleùon III thì hoï goïi vuøng haï löu soâng Cöûu Long laø “Cochinchine” (Haï Nam Kyø). Maõi ñeán naêm 1870 ngöôøi Taây Phöông môùi gaén cho teân “Cochinchine” (Nam Kyø) cho mieàn cöïc Nam ñaát Vieät, roài sau naøy laø Luïc Tænh Nam Kyø (3). Ngöôøi daân Vieät Nam, 3 mieàn, bò Phaùp goïi chung laø “ngöôøi Anmamít” (4) hay goïi laø ngöôøi baûn xöù (Indigeøne), hoaëc ngöôøi Ñoâng Döông (Indochinoise) thuoäc Phaùp. Tuy Nam Kyø laø thuoäc ñòa nhöng Phaùp ban ñaàu vaãn söû duïng cô caáu quan laïi nhaø

Nguyeãn goàm 9 phaåm goàm töø nhöùt phaåm ñeán cöûu phaåm, moãi phaåm coù 2 baäc Chaùnh vaø Tuøng. Ñoái vôùi caùc quan chöùc thöïc daân cao caáp töông ñöông quan töù phaåm cuûa ta, Phaùp baét daân ta goïi baèng “quan lôùn”. Ngöôøi baûn xöù hoïc chöõ quoác ngöõ, chöõ Taây thi vaøo laøm caùc chöùc vuï trung gian giöõa Phaùp vaø daân nhö: Thoâng ngoân, Kyù luïc: goïi laø thaày Thoâng, thaày Kyù. Cao hôn laø Chuû Quaän, Chuû Phuû goïi laø Quan Chuû Quaän, Quan Phuû roài Ñoác Phuû Söù. Nhaèm khai thaùc thuoäc ñòa, thöïc daân Phaùp cho laøm ñöôøng, ñaøo kinh, laäp nhaø daây theùp, laäp cô quan ño ñaïc, laäp nhaø thöông... Neân trong taùc phaåm Hoà Bieåu Chaùnh ta thaáy coù nhöõng töø ngöõ môùi thaày Thoâng, thaày Kyù, quan Kinh Lyù, cu li, luïc loä, phu xe löûa, oâng ñoác tôø, quan ñoác hoïc... Phaùp ñaët caùc cô quan haønh chaùnh, xaây döïng thò traán, phoá xaù, chôï buùa taïo ra 2 boä maët noâng thoân vaø thaønh thò. Caùc teä naïn xaõ hoäi naûy sanh: côø baïc, ñó ñieám, aù phieän beân caïnh taàng lôùp tröôûng giaû theo Taây. ÔÛ thoân queâ, ñeû ra taàng lôùp chuû ñieàn, chieám ñaát, chieám ruoäng, khai hoang, cuõng nhö lôùp daân ngheøo laøm thueâ, taù ñieàn, bao taù... daân du thuû du thöïc, töù chieáng, phieâu löu, giang hoà... nhö ta thaáy trong truyeän Hoà Bieåu Chaùnh. ÔÛ Nam Kyø, Phaùp sôùm laäp ra heä thoáng haønh chaùnh ñòa phöông cô sôû laø laøng. Töø ñoù ñeû ra moät lôùp höông chöùc hoäi teà phuï traùch laøng, cai trò tröïc tieáp daân chuùng. Ñoïc Hoà Bieåu Chaùnh thaáy moãi laøng coù moät “Hoäi Ñoàng Höông Chöùc” goïi laø “Ban Hoäi Teà” ñöôïc choïn ra töø caùc chuû ñieàn giaøu coù, caùc quan hoài höu ñòa phöông. Chöùc vuï chia ra 7 chöùc vò laøm vieäc laø: Höông Caû, Höông Boä, Höông Quaûn, Xaõ Tröôûng, Höông Haøo vaø Chaùnh Luïc Boä. Nhieäm kyø Ban Hoäi Teà laø 2 naêm, truï sôû

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 laøm vieäc ñöôïc xaây döïng goïi laø “Nhaø Vieäc”. Xöa ôû laøng chæ coù Ñình, laø nôi thôø thaàn, cuõng laø nôi sinh hoaït cuûa ñòa phöông, thuoäc nhaø vua. Laäp “Nhaø Vieäc” Phaùp nhaèm taùch laøng ra khoûi Hueá veà tinh thaàn. Trung gian giöõa laøng vôùi tænh coù Toång, goàm nhieàu laøng. Toång chæ coi veà Tö Phaùp; ñöùng ñaàu laø quan Chaùnh Toång, coù moät phuï taù coi veà Bieän Lyù (moät hình thöùc toøa hoøa giaûi). Ñaàu tænh laø quan Tham Bieân Phaùp, ñaët cô sôû goïi laø Toøa Boá (toøa tænh). Naêm 1867 Nam Kyø coù 27 sôû Tham Bieân (Inspection), sau ñoåi laø Tænh (Province) nhö ta bieát tôùi nay (ñôøi Minh Maïng thöù 13 boû chöùc Toång Traán chia Nam Kyø thaønh Luïc Tænh). Daân mình goïi nhau laø daân Nam, (khoâng ñöôïc goïi laø Vieät Nam); ai coù yù khaùc Phaùp, bò goïi laø “laøm quoác söï”, seõ bò tuø toäi. Ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa ñaát Nam Kyø bò thay ñoåi, ñaûo loän trieät ñeå do cô caáu vaø cheá ñoä chính trò, cuõng nhö do hai neân vaên hoùa Vieät - Phaùp khaùc nhau, ñoái laäp nhau. Ñoïc laïi tieåu thuyeát Hoà Bieåu Chaùnh vieát caùch ñaây gaàn 100 naêm, coù nhöõng khaùi nieäm haàu nhö khoâng coøn nöõa, coù khi coøn phaûng phaát tìm taøng ñaâu ñoù trong daân gian. Cuõng coù nhöõng töø ngöõ, teân goïi, chöùc danh... vaãn coøn duøng laïi ñeán nay treân queâ höông cuûa noù. Ñaát Nam Kyø khi Phaùp ñeán laø vuøng ñaát môùi khai hoang, ñôøi soáng taâm linh coøn nhieàu chuyeän meâ tín, dò ñoan ñaày bí aån, huyeàn hoaëc, pha laãn trong tín ngöôõng daân gian. Ngöôøi Phaùp coá yù duy trì tình traïng meâ tín ñeå daân khoâng laøm quoác söï. Ñoù laø hình aønh cuûa nhaân vaät Thò Xuaân trong “Chuùa Taøu Kim Quy” hay Xuaân Sôn “Soáng Thaùc Vôùi Tình” Caäu Tö trong “Chuùt Phaän Linh Ñinh”... Cô caáu gia ñình daân Luïc Tænh, qua Hoà Bieåu Chaùnh cho thaáy coù söï sa ñoïa, baêng hoaïi bôûi theá löïc kim tieàn.

Ñoù laø nhöõng vuï eùp hoân nhö trong “Thaày Thoâng Ngoân”, caùc vuï trai gaùi laáy nhau tröôùc khi cöôùi maø Hoà Bieåu Chaùnh goïi laø “tieàn daâm haäu thuù” trong “Soáng Thaùc Vôùi Tình”. Caùc oâng nhaø giaøu eùp taù ñieàn gaû con laøm vôï beù; naïn ña theâ vôùi lyù do muoán coù con trai; caùc vuï ñoå vôû vì lyù do khaùc toân giaùo (Phaät/ Thieân Chuùa); Caùc coâ tieåu thô con nhaø giaøu, coù chöûa hoang, khieán cha meï eùp ngöôøi ôû möôùn laáy laøm vôï ñeå che maét theá gian, maø Hoà Bieåu Chaùnh goïi laø “noâm vôï”, trong taùc phaåm “Tænh Moäng”. Nhieàu vaán ñeà cuûa gia ñình xaûy ra nhö naïn meï choàng naøng daâu, naïn tranh chaáp taøi saûn, naïn con oâng con baø... ñöôïc Hoà Bieåu Chaùnh ñöa vaøo taùc phaåm moät caùch coù heä thoáng, qui moâ, maø tröôùc ñoù caùc nhaø nho deø daët caám kî... Chöõ nghóa cuûa Hoà Bieåu Chaùnh duøng laø “tieáng Nam Kyø ñaëc seät” Tröôùc heát noùi ñeán caùch ñaët teân cho nhaân vaät trong tieåu thuyeát cuûa Hoà Bieåu Chaùnh: Naøo laø Thaèng Ñöôïc (Cay Ñaèng Muøi Ñôøi), Leâ Vaên Ñoù, Leâ Vaên Ñaây (Ngoïn Coû Gioù Ñuøa), Thaèng Cu, Con Löïu (Con Nhaø Ngheøo)... Caùch ñaët teân ñoù ñaõ phaûn aûnh caùi tuïc leä ñaët teân con ngöôøi Luïc Tænh xöa, maø nay coù nôi vaãn coøn. Coù caùch goïi teân khaùc ñaëc thuø mieàn Nam laø teân keøm vôùi thöù, nhö coâ Ba Ñieäp Coâ Saùu Lyù, Coâ Hai Lieàn trong truyeän “Thaày Thoâng Ngoân”, Caùch naøy nay vaãn ñöôïc öa chuoäng caû nöôùc. Ngöôøi “vaên minh”, thaønh thò, coù aên hoïc, coù tieàn, nhaø giaøu môùi... coù caùch ñaët teân, caùch xöng hoâ khaùc nhö Coâ Caåm Höông, Coâ Baïch Yeán, Caäu Baùc Vaät (kyõ sö), OÂng Kinh Lyù (ngöôøi ño ñaïc ruoäng ñaát) trong “Meï Gheû Con Choàng”. Ngaøy nay caùc chöõ teân baùc vaät, kinh kyù, thaày thoâng ngoân khoâng coøn duøng nöõa. Ñeán nhöõng thuaät ngöõ ñòa phöông. Hoà Bieåu Chaùnh söû Tieáp trang A16

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

. 3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Ñoïc laïi tieåu thuyeát Hoà Bieåu Chaùnh Tieáp trang A14

duïng raát ñieâu luyeän, raát phoå thoâng trong caùc taùc phaåm,”hôïp khaåu” ngöôøi ñoïc Luïc Tænh ngay caû ñeán nay nöõa. Ví duï: phong vuõ baát kyø heát trôn heát troïi - laáy noài vo côm (thay vì vo gaïo) _ löïa laø phaûi hoûi -boû thô rôi (black mail)- lính kín (coâng an chìm) -laøm quoác söï (chaùnh trò) hoaëc: laøm tôø baûo kieát (baûo laõnh)- buoàn caùi gioáng gì _ ngöôøi döng ñaët seät, con caùi troâng ñaïi (ñaõ lôùn) -em ñuïng con vôï em (laáy vôï) Hay laø: xui xò xui lô _ noù keû vaïch (maùch laïi) _ vuoâng tre (bôø tre sau nhaø) _ quan khaùch ñoâng vaày (khaùch khöùa raát nhieàu). Caäu thaáy noù caäu muoán (yeâu, thích), xí ñöôïc - cuûi luïc laøm aên (khoâng bieát aên chôi) - baàu trôøi xanh leùt, ñôm boâng vaøng kheø v.v... Ñoïc Hoà Bieåu Chaùnh ngöôøi Luïc Tænh “thaáy khoaùi”, “thaáy ñaõ”... trong khi ngöôøi mieàn

Trung, mieàn Baéc thì cho laø “khoâng vaên chöông”, “bình daân”, “trôn tuoät”... Caùi lôøi vieát vaên cuûa Hoà Bieåu Chaùnh laø noái tieáp doøng vaên thô, truyeän thô Thaïch Sanh Lyù Thoâng, Laâm Sanh Xuaân Nöông, loái noùi veø, noùi thô Luïc Vaân Tieân. Hoà Bieåu Chaùnh ñaõ noái tieáp doøng vaên Chöông Vónh Kyù, Huyønh Tònh Cuûa qua tieåu thuyeát quoác ngöõ. Ngaøy nay, trong ñôøi soáng, ngöôøi Luïc Tænh vaãn coøn thaáy “daáu aán Hoà Bieåu Chaùnh” trong daân gian laãn trong vaên hoïc baùc vaät mieàn Nam. Ñaõ coù moät thôøi ngöôøi mieàn Nam Luïc Tænh laáy laøm maéc côõ (xaáu hoå) khi thaáy coù ai, coù nôi söû duïng loái vieát “trôn tuoät” nhö Hoà Bieåu Chaùnh... *** Keå töø naêm 1558 Nguyeãn Hoaøng vaøo traán thuû Thuaän Hoùa, ñeán Chuùa Nguyeãn Phuùc Nguyeân (1613-1635) xöng hoï mình laø Nguyeãn Phöôùc ly khai vôùi nhaø Leâ (Baéc Haø), töï laäp Dinh goïi laø Phuû vaø xaây

döïng coõi rieâng ôû Xöù Ñaøng Trong; ñeán naêm 1698 Thoáng Suaát Nguyeãn Höõu Caûnh ñöôïc Chuùa Nguyeãn Phöôùc Chu cöû ñi Kinh Löôïc ñaát Chaân Laïp, oâng khai thaùc vaø laäp Ñoâng Phoå (Saigon) laäp phuû Gia Ñònh... ñònh hình cho moät Luïc Tænh Nam Kyø; tieáp theo Nam Kyø bò leä thuoäc Phaùp töø 1862-1945... Moãi chuoãi bieán ñoäng lòch suû ñoù taïo neân caù tính cuûa con ngöôøi Luïc Tænh, maø tôùi nay ñöôïc nhìn nhaän laø: thuaàn haäu - phoùng khoaùng - nhaân aùi- côûi môû - luoân ñoùn nhaän caùi môùi... Ngöôøi Luïc Tænh luoân luoân nhìn vaät, nhìn ngöôøi coù tình, coù lyù... AÊn ôû vôùi nhau coù thuûy coù chung. Giang hoà nhöng ñieäu ngheä (ñaïo nghóa). Coù chuùt laõng maïn caùch maïng (!) Nhöõng con ngöôøi ñoù chuùng ta baét gaëp trong caùc taùc phaåm cuûa Hoà Bieåu Chaùnh. Hoà Bieåu Chaùnh xöùng ñaùng ñöôïc vinh danh nhö laø nhaø tieân phong ñaët neàn taûng “tieåu thuyeát chöõ quoác ngöõ” ôû nöôùc ta. Teân Hoà Bieåu Chaùnh phaûi coù trong

vaên hoïc söû mieàn Nam noùi rieâng, vaø vaên hoïc söû Vieät Nam noùi chung. Vieát nhôn 46 naêm ngaøy maát cuûa Hoà Bieåu Chaùnh Traàn Vaên Chi tranvanchi@earthlink.net Saùch ñoïc: - Nguyeãn Khueâ, Chaân Dung Hoà Bieåu Chaùnh, nxb Löûa Thieâng, 1974 - Hoà Bieåu Chaùnh, Ngoïn Coû Gioù Ñuøa, Con Nhaø Ngheøo,

Vónh. (2) Tröôùc Hoà Bieåu Chaùnh, khoaûng 1910 ôû mieàn Nam coù “Truyeän Thaày Lazaro Phieàn” cuûa Nguyeãn Troïng Quaûng, “Hoaøng Toá Anh Haøm Oan” cuûa Traàn Chaùnh Chieáu... duøng chöõ quoác ngöõ vieát tieåu thuyeát. (3) Thôøi Minh Maïng, nöôùc ta chia laøm 5 kyø:Baéc Kyø, Taû Kyø, Kinh Kyø (Hueá), Höõu Kyø vaø Nam Kyø. (4) Nhaø Ñöôøng beân Taøu ñaët cho Chuù thích: nöôùc ta laø “An Nam Ñoâ Hoä Phuû”, aùm (1) Caâu noùi cuûa Nguyeãn Vaên chæ daân phía Nam ñöôïc ñònh An.

Vaên Ngheä Saigon, 2001 - Döông Quaûng Haøm, Vieät Nam Vaên Hoïc Söû Yeáu, Soáng Môùi, 1941 - Phan Khoang, Vieät Söû Xöù Ñaøng Trong, Xuaân Thu in laïi - Huyønh Vaên Toøng, Lòch Söû Baùo Chí Vieät Nam. Trí Ñaêng, 1973

Laõnh tuï laâm thôøi Abbas höùa toå chöùc baàu cöû noäi boä Fatah RAMALLAH, Taây Ngaïn Nhaø laõnh tuï laâm thôøi Palestine hoâm Thöù Saùu 26 Thaùng Möôøi Moät, ñaõ höùa seõ cho toå chöùc nhöõng cuoäc baàu cöû trong noäi boä cuûa phong traøo Fatah, ñaùp öùng ñieàu mong moûi ñaõ laâu cuûa giôùi chính trò gia treû tuoåi voán bò oâng Yasser Arafat gaït ra. OÂng Mahmoud Abbas nguyeân cöïu Thuû Töôùng Pales-

tine, ñaõ höùa seõ ñöa ra moät lòch trình baàu cöû vaøo tuaàn tôùi. Theo Boä Tröôûng Kadoura Fares, lôøi höùa cuûa oâng Abbas ñöôïc coi nhö noã löïc thuyeát phuïc laõnh ñaïo cuûa caùnh treû, oâng Marwan Barghouti, haõy ruùt ñôn xin öùng cöû chuû tòch Thaåm Quyeàn Palestine trong cuoäc baàu cöû muøng 09 Thaùng Gieâng saép tôùi. OÂng Barghouti hoâm Thöù

Naêm ñaõ cho bieát seõ ra öùng cöû tranh phieáu vôùi Abbas, laø ngöôøi ñaõ ñöôïc caùnh chính trò giaø trong Fatah ñeà cöû ra tranh chöùc chuû tich. Caùc cuoäc thaêm doø daân yù cho thaáy oâng Barghouti laø chính trò gia ñöôïc loøng daân chuùng nhieàu hôn caû. Vaø neáu oâng ra öùng cöû, hy voïng thaéng lôïi cuûa oâng Abbas chaéc chaén seõ giaûm bôùt raát nhieàu. Phaùt ngoân vieân cuûa Fatah cho bieát ñaõ ñi ñeán nhaø tuø Israel vaøo ngaøy Thöù Saùu ñeå trao thoâng ñieäp cuûa oâng

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

. 3”

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Tieáp trang A18

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A17

. 3”

DAT


A18 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) . 3”

Laõnh tuï laâm thôøi Abbas höùa toå chöùc baàu cöû noäi boä Fatah Tieáp trang A16

Abbas cho Barghouti. Cuoäc baàu cöû noäi boä laàn cuoái cuøng trong caùnh Fatah, ñöôïc toå chöùc naêm 1988. Keå töø ñoù, caûnh tuoåi treû lieân tuïc ñoøi hoûi caûi toå baàu cöû. Nhöng nguyeân Chuû Tòch Yasser Arafat Arafat cöông quyeát töø choái. Caùc cô quan coù quyeàn quyeát ñònh ôû Fatah voán ñöôïc ñieàu khieån bôûi nhöõng chính trò gia giaø trôû veà nöôùc cuøng vôùi Arafat naêm 1994. Cuõng ngaøy Thöù Saùu, Ngoaïi Tröôûng Anh Quoác ñaõ leân tieáng uûng hoä cuoäc baàu cöû tìm ngöôøi thay theá oâng Yasser Arafat khi vò naøy ñeán vieáng laêng moä cuûa oâng. Ngoaïi Tröôûng Jack Straw ñaõ gaëp oâng Mahmud Abbas - Chuû Tòch Laâm Thôøi Palestine, ñoàng thôøi cuõng laø ngöôøi seõ ra tranh cöû chöùc chuû tòch, vaø gaëp Thuû Töôùng Ahmed Qorei. OÂng Straw laø moät trong nhöõng nhaø ngoaïi giao cao caáp ngoaïi quoác ñeán vuøng naøy trong noã löïc vaãn hoài keá hoaïch hoøa bình Trung Ñoâng. Tuyeân boá vôùi baùo chí taïi ñaây, oâng Straw cho bieát, “Toâi ñeán ñaây ñeå baày toû söï uûng hoä hoaøn

FBI thaåm vaán ngöôøi baùo ñoäng vuï Halliburton, hoûi nhieàu nhaân vaät cao caáp WASHINGTON - Vò só quan quaân ñoäi Hoa Kyø ngöôøi ñaõ töøng baùo ñoäng veà vuï Nguõ Giaùc Ñaøi giao phoù hôïp ñoàng Iraq cho coâng ty Halliburton - tröôùc ñaây laø cuûa phoù Toång Thoáng Dick Cheney, ñaõ ñöôïc FBI môøi ñeán phoûng vaán, trong ñoù FBI coù hoûi ñeán nhieàu nhaân vaät toaøn ñoái vôùi nhöõng cuoäc baàu cöû Thaùng Gieâng.” Tröôùc khi gaëp gôõ vaø noùi chuyeän vôùi oâng Abbas taïi toång haønh dinh Muqata cuõ cuûa Arafat, oâng Straw ñaõ ñeán vieáng moä nhaø cöïu laõnh ñaïo Palestine ôû gaàn ñoù. OÂng tuyeân boá, “Toâi xin höùa vôùi moïi ngöôøi ôû ñaây laø Anh Quoác vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu seõ theo doõi raát saùt nhaèm baûo ñaûm cuoäc baàu cöû ñöôïc tieán haønh trong khoâng khí töï do vaø coâng baèng.” OÂng Straw ñaõ höùa seõ göûi quan saùt vieân ñeán Palestine, nhaèm “giaùm saùt tieán trình baàu cöû.” (D.P.)

cao caáp nhaèm xaùc ñònh nhöõng gì hôïp phaùp vaø nhöõng gì baát hôïp phaùp, cuõng nhö vieäc Halliburton nhaän hôïp ñoàng maø khoâng qua ñaáu thaàu coù phaûi laø chính ñaùng khoâng. Laø moät só quan Coâng Binh trong Army Corps of Engineers, baø Bunnatine Greenhouse trong nhöõng tuaàn leã cuoái cuøng cuûa muøa tranh cöû vöøa qua ñaõ baùo ñoäng, Coâng Ty Halliburton nhaän hôïp ñoàng moät caùch khoâng chính ñaùng, coù theå laø do moùc noái hoaëc quen bieát lôùn vôùi chính quyeàn maø thoâi. Luaät sö cuûa baø chieàu toái Thöù Tö cho hay, FBI vaø nhieàu ñieàu tra vieân hình söï ñaõ phoûng vaán baø suoát moät ngaøy trôøi vaøo tuaàn tröôùc. Theo lôøi Luaät Sö Michael Kohn, “hoï ñaõ phoûng vaán baø veà taát caû nhöõng ñieàu ñöôïc neâu leân, ñaõ hoûi baø veà nhöõng nhaân vaät cao caáp coù theå dính líu trong tieán trình naøy.” Thoâng Taán Xaõ AP hoài thaùng tröôùc ñaõ chaïy moät baûn tin veà vieäc FBI môû cuoäc ñieàu

tra hình söï sau khi nhaän ñöôïc nhieàu toá caùo cho raèng Halliburton ñaõ “chaïc” giaù quaù cao khi cung caáp nhieân lieäu cho quaân ñoäi taïi Iraq. Baûn tin cuõng noùi tôùi vieäc lieäu chính quyeàn Bush ñaõ phaïm luaät khi khoâng theo ñuùng thuû tuïc ñaáu thaàu? Vaø nhaát laø giao phoù hôïp ñoàng Iraq vaø Balkans cho Halliburton maø khoâng keâu goïi ñaáu thaàu coù phaûi laø vieäc laøm khoâng chính ñaùng? Caû coâng ty naøy laãn chính quyeàn ñeàu phuû nhaän moïi sai traùi. Vaên phoøng phoù Toång Thoáng Cheney cho bieát, oâng khoâng coù dính daùng gì tôùi vieäc caùc hôïp ñoàng cuûa chính quyeàn ñöôïc giao cho Halliburton, laø coâng ty oâng laõnh ñaïo trong thaäp nieân 1990 tröôùc khi trôû thaønh phoù toång thoáng trong lieân danh vôùi oâng Bush. Trong moät dieãn tieán coù lieân quan ñeán vuï vieäc, vaên phoøng toång thanh tra quoác gia ñaõ xem xeùt laïi caùc ngaân khoaûn maø chính phuû Hoa Kyø söû duïng taïi Iraq, vaø ñeà nghò quaân ñoäi giöõ laïi 15% soá tieàn giao cho Halliburton veà nhöõng hôïp ñoàng töông lai, trong khi giaûi quyeát nhieàu lôøi toá caùo veà vieäc Halliburton khoâng heà noäp ñuû caùc chöùng töø lieân quan coâng vieäc ñaõ

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

Töø xaø-lim, Barghouti öùng cöû chöùc Chuû Tòch Palestine RAMALLAH, Taây Ngaïn Laõnh tuï öa hoø heùt vaø choáng ñoái Marwan Barghouthi ñaõ quyeát ñònh ra öùng cöû chöùc Chuû Tòch Palestine ngay töø trong xaø-lim cuûa oâng, moät vieân chöùc thuoäc caùnh Fatah cuûa oâng cho bieát nhö vaäy vaøo hoâm 25 Thaùng Möôøi Moät. Vieäc öùng cöû cuûa oâng naøy coù theå môû toang caùnh cöûa cuoäc baàu cöû ngaøy 9 Thaùng Gieâng teân khaép laõnh thoå Palestine vaø taïo neân moät thaùch thöùc ñaày kòch tính cho öùng cöû vieân haøng ñaàu Mahmoud Abbas, moät cöïu thuû töôùng nay coù veû nhö ñang bò keït trong môù haøo quang oàn aøo cuûa laõnh tuï Barghouthi ñaày ma löïc ñoái vôùi daân chuùng Palestine. Ñôn öùng cöû töø sau chaán song saét nhaø giam cuûa nhaän trong hôïp ñoàng. Nöõ phaùt ngoân vieân Halliburton - baø Cathy Gist, ñeâm Thöù Tö cho hay, coâng ty coù bieát veà ñeà nghò giöõ laïi 15% soá tieàn hôïp ñoàng, nhöng baø chöa ñöôïc thoâng baùo chính thöùc veà vieäc thöïc hieän ñeà nghò naøy. (D.P.)

Barghouthi ñeå keá vò coá Chuû Tòch Arafat cuõng coù theå mang laïi aùp löïc quoác teá leân Israel ñeå hoï phaûi phoùng thích nhaø laõnh ñaïo Fatah töø Taây Ngaïn maø hoï ñaõ toáng giam hoài Thaùng Saùu vôùi baûn aùn naêm laàn ôû tuø chung thaân vì nhöõng vuï saùt haïi ngöôøi Israel qua tay nhöõng quaân baïo ñoäng. “OÂng Barghouthi ñaõ quyeát ñònh ra öùng cöû chöùc chuû tòch” - moät giôùi chöùc töøng tieáp xuùc vôùi vò luaät sö cuûa nhaø laõnh ñaïo ñang ôû tuø noùi vôùi Thoâng Taán Xaõ Reuters nhö theá. “Moät lôøi loan baùo chính thöùc seõ ñöôïc ñöa ra trong voøng 24 tieáng ñoàng hoà.” Vieân chöùc naøy cho hay hieän vaãn coøn caàn tôùi nhieàu vuï tham khaûo theâm veà chuyeän lieäu Barghouthi, 45 tuoåi, seõ tranh cöû vôøi tö caùch laø moät öùng vieân cuûa “veä binh treû” thuoäc Nhoùm Fatah - maø roài seõ laøm traàm troïng theâm nhöõng raïn nöùt vôùi giôùi laõnh ñaïo cöïu traøo cuûa Fatah, hay laø vôùi tö caùch moät öùng cöû vieân ñoäc laäp. Luaät sö cuûa Barghouthi Tieáp trang A19

DAT


. 3”

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A19

Khoái ASEAN khoâng bình luaän gì veà caùc Baàu cöû Ukraine: 2 ñoái thuû gaëp nhau dieãn tieán chính trò môùi ñaây taïi Myanmar tìm caùch giaûi quyeát khuûng hoaûng

khieán oâng bò maát gheá toång thoáng. Caùc quoác gia Phöông Taây cuõng leân tieáng ñoøi hoûi ñieàu tra tröôùc khi coâng boá keát quaû chính thöùc. Toång Thoáng Kuchma ñaõ caùm ôn phaùi ñoaøn AÂu Chaâu veà “nhöõng noã löïc haàu giaûi quyeát caêng thaúng qua ñaøm phaùn chöù khoâng phaûi do nhöõng cuoäc bieåu tình treân ñöôøng phoá”, moät bieän phaùp maø theo oâng chaéc chaén seõ khoâng mang laïi keát quaû naøo. Taïi Moscow, Ngoaïi Tröôûng Nga Sergey Lavrov hoâm Thöù Saùu cho bieát Ñieän Kremlin toû ra quan ngaïi veà vieäc Phöông Taây ñang möu toan tìm caùch aùp ñaët aûnh höôûng cuûa mình treân noäi tình Ukraine, “nhaát laø khi nhieàu thuû ñoâ AÂu Chaâu coâng khai tuyeân boá khoâng coâng nhaän cuoäc baàu cöû, nhö vaäy tieàn ñeà cuûa hoï laø Ukraine

VIENTIANE, Laøo - Caùc nhaø laõnh ñaïo AÙ Chaâu khôûi söï tôùi thuû ñoâ Vientiane cuûa Laøo vaøo hoâm Thöù Baûy, 27 Thaùng Möôøi Moät. Moät döï thaûo cuûa baûn thoâng caùo chung cho thaáy nhoùm 10 quoác gia AÙ Chaâu naøy seõ khoâng coâng khai bình luaän gì veà chuyeän hoäi ñoàng quaân nhaân cai trò Myanmar thieáu tieán boä trong vieäc xaây döïng daân chuû treân ñaát nöôùc hoï. Baûn tuyeân ngoân keát thuùc hoäi nghò cuûa Hieäp Hoäi Caùc Quoác Gia Ñoâng Nam AÙ ASEAN khoâng noùi ñeán “bieåu ñoà chính trò” cuûa Myanmar

Töø xaø-lim, Barghouti öùng cöû chöùc Chuû Tòch Palestine Tieáp trang A18

laø Khader Shqeeirat, töø choái khoâng chòu bình luaän gì caû. UÛy Ban Trung Öông cuûa Nhoùm Fatah ñaõ ñeà cöû OÂng Abbas, 69 tuoåi, ra tranh cöû chuû tòch vaøo hoâm Thöù Hai, laøm töùc giaän heát thaûy nhöõng laõnh tuï quaàn chuùng thuoäc chi phaùi naøy töøng than phieàn raèng chaû ai tham khaûo yù kieán vôùi hoï veà chuyeän ñeà cöû OÂng Abbas caû. Ngöôøi ta troâng ñôïi Hoäi Ñoàng Caùch Maïng Fatah vaøo khuya hoâm Thöù Naêm seõ chaáp thuaän tö caùch öùng cöû vieân cuûa Abbas trong moät cuoäc tranh cöû maø beân ngoaøi coù dòp nhìn thaáy moät soá nhöõng nhaân vaät tröôùc ñaây ít ngöôøi bieát ñeán. OÂng Abbas - ngöôøi ñöùng ra caàm caùn côø cuûa Toå Chöùc Giaûi Phoùng Palestine sau caùi cheát cuûa OÂng Arafat vaøo hoâm 11 Thaùng Möôøi Moät, thieáu lôïi theá laø ñöôïc daân chuùng öa chuoäng, nhöng oâng laïi ñöôïc loøng Israel vaø Hoa Kyø laø hai nöôùc vaãn coi oâng nhö laø moät nhaø chính trò coù khaû naêng kieán taïo hoøa bình töông lai. (V.P.)

maø ai cuõng kín ñaùo cheá dieãu, maëc duø Toång Thö Kyù cuûa Hieäp Hoäi laø Ong Keng Yong ñaõ höùa seõ ñöa ra nhöõng vaán naïn veà vaán ñeà naøy. Vieän côù coù chính saùch khoâng can thieäp vaøo caùc vaán ñeà noäi boä cuûa caùc nöôùc thaønh vieân, Hieäp Hoäi Caùc Quoác Gia Ñoâng Nam AÙ ASEAN ñaõ traùnh neù vaán ñeà thöïc thi daân chuû taïi Myanmar maëc duø caùc töôùng laõnh cuûa cheá ñoä Ngöôõng Quang ñang trôû thaønh noãi boái roái cuûa Toå chöùc ASEAN laø toå chöùc duy nhaát treân theá giôùi cho Myanmar gia nhaäp vaøo sinh hoaït chung. Taân Thuû Töôùng Myanmar laø Xoe Win naèm trong soá caùc nhaø laõnh ñaïo ñaàu teân thuoäc

KIEV, Ukraine - Hai öùng vieân tranh chöùc toång thoáng taïi Ukraine hoâm Thöù Saùu 26 Thaùng Möôøi Moät, ñaõ gaëp nhau tröôùc maët toång thoáng maõn nhieäm vaø caùc ñaïi dieän cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu trong moät noã löïc nhaèm giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng chính trò, vaø traùnh vieãn töôïng noäi chieán raát coù theå saép xaûy ra. ÖÙng vieân ñoái laäp - nguyeân cöïu Thuû Töôùng Viktor Yushchenko, ñaõ gaëp ñoái thuû cuûa mình - ñöông kim Thuû

Töôùng Viktor Yanukovych. Cuoäc gaëp gôõ do Toång Thoáng Leonid Kuchma xeáp ñaët seõ coù söï hieän dieän cuûa Giaùm Ñoác Ngoaïi Vuï Lieân Hieäp AÂu Chaâu Javier Solana, Toång Thoáng Ba Lan Aleksander Kwasniewski vaø Toång Thoáng Lithuania Valdas Adamkus. Caùc phaùi ñoaøn ngoaïi quoác ñaõ ñeán Ukraine hoâm Thöù Saùu vôùi hy voïng giaûi quyeát ñöôïc cuoäc khuûng hoaûng chính trò lieân quan keát quaû boû phieáu baàu toång thoáng taïi quoác gia naøy. Chính phuû ñaõ chöùng nhaän oâng Yanukovych Khoái ADEAN tôùi phi tröôøng laø ngöôøi thaéng cöû, nhöng môùi taân trang Wattay Air- oâng Yushchenko cho raèng port cuûa thuû ñoâ Laøo vaøo hoâm nhieàu gian laän ñaõ xaûy ra trong tieán trình boû phieáu, Thöù Baûy. (V.P.)

phaûi ñi vôùi Phöông Taây roài.” OÂng Lovrove tuyeân boá, “Daân toäc Ukraine phaûi quyeát ñònh cho mình laø muoán ñi vôùi ai. Nhöõng caâu tuyeân boá cuûa AÂu Chaâu khieán chuùng ta nghó raèng coù ngöôøi ñang thöïc taâm muoán veõ nhöõng laèn ranh chia reõ môùi taïi AÂu Chaâu.” Toång Thoáng Nga Vladimir Putin khoâng heà giaáu gieám yù ñònh uûng hoä oâng Yanukovych, vaø ñaõ chöùng toû söï uûng hoä cuûa mình baèng caùch ñeán thaêm Ukraine ngay buoåi chieàu tröôùc ngaøy baàu cöû. OÂng cuõng ñaõ 2 laàn chuùc möøng thaéng lôïi cuûa oâng Yanukovych, nhöng hoâm Thöù Naêm laïi tuyeân boá söï tranh tuïng veà keát quaû baàu cöû phaûi do toøa aùn, chöù khoâng do bieåu tình, giaûi quyeát. (D.P.)

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

. 3”

RADIO VNCR SAN DIEGO KSON 1240 AM

VNCR KXMX

1190 AM Weekend

DAT

Nhaân dòp Leã Taï Ôn 2004 Viet Nam California Radio 106.3 FM

Thaønh Thaät Tri AÂn

A+ Education Center. ADT Alarm Mini. AÙ Ñoâng Supermarket. AÙ Chaâu Supermarket. ABC Westminster Ctr. America Mortgage. AÙnh Ñaïo Vaøng. Asia Entertainment, Inc. Alliance Mortgage Bank. AV Travel. Alan Traàn, MD. Ando Superdiscounts. BBQ Express.Baïch Lieân Traø. Big Photo. Biocalth. Belle. Blue Sky Funding. Bolsa Supermarket. Bicycle Casino. BS Phuøng Gia Thanh. BS Nguyeãn Quang Hieän. Bs Nguyeãn Haûi Tuaán. Bs. Christopher Nguyeãn. Bangkok BBQ Restaurant. Bolsa Auto Repairs. Carden Academy School. Century Republic Insurance. California Auto Services. Cao Taán An Century TV, Inc. BS Christopher Nguyeãn. Chuøa Baùt Nhaõ. Chuøa Lieân Hoa. Chuøa Vieân Thoâng.Chuøa Dieäu Phaùp. Chuøa Quang Thieân. Catholic Youth Office. Coâng Ty Queâ Höông. CT Ñieän Thoaïi Wireless. DNA & Total Call. Civic Dental. Chuøa QuangKHAI AÂm.SON C o l l e g e H o s p i t a l . C o s t a M e s a I n f i n i t i . C a l i Tr a v e l . D i r e c t A m e r i t r a n U S A , I n c . B S Ñ a ë n g B æ n h C h u ù c . .

Ctmusa

BOLSA SUPERMARKET

Dental Land. Dominique Nguyeãn CPA. Ñieän Thoaïi Vieät Nam 84. Donnaken Furniture. Dragon Auto Sales. Deluxe Holidays. BS James Vieät Traàn, Ñoâng Höng Vieân . Elmore Toyota. Euro Asian Furnishing. Family Dentistry. First Financial Management. Cardiologist MD Fletcher Jones Mercedes. Fountain Valley Health Care. Friendly Tax. Garden Grove Auto Imports. Gold Financial Services. Trung Taâm Giaùng Ngoïc. Gigi Cosmetics. Harbor Auto Center. Hanmi Piano. Happy 2 Ez Furnishing Store. Haûo Vò BBQ Hitsamitsu America Inc. Hoäi Quaùn Thuøy Döông. Intertrend Agency. Imada Wong Communication Group. JC Penny. Dr. James Vieät Traàn. NS Joanna Tuyeát Vöông. Kang Lee Advertising. Kim Phuù Express. Kim Thieân Tu. Dr. King C. Liang. Khaûi Sôn Tax Services.

Thuy Nga Paris By Night

Radio Saigon Hai Ngoai

Radio Bolsa

# ONE AUTO SALES

BS Nguyeãn Thò Hoaøng Lan, MD Chuyeân Khoa Noäi Thöông

Vaala

LD Autoparts. La Comtesse. LL Copiers. La Belle Ngoïc Nöõ. Le Göûi Tieàn Leï. Leâ Naãm. BS Leâ Thanh Sôn. Leâ Vaên Ba Boài Thöôøng Tai Naïn & SSI. LEE Carpet & Tile Viet Nam Dallas Radio. Little Saigon Optometry. LS Charlie Maïnh. Loan’s Home Decors. LS Töø Huy Hoaøng. LS Traàn Thaùi Vaên. LS Tuyeát Nga Catherine Nguyeãn. LS Ñoã Ñöùc Hieáu. Lam Nudson & Park. Lucky Team Escrow.Mai’s Drapery. Phaät Hoïc Töï Do. Mai Restaurant. Majestic Wedding Center. Mattress One. Melody Flowers. Le Jardin Restaurant. Long Beach Mercedes. Mom & Baby Nutrition. Nha só Michelle Myõ Chaâu Traàn. MPC College. BS Nguyeãn Nghò Luaän. Nguïy Vuõ. Nha Só Leâ Ñaïi Khoa.. New World Electronics. Ngöôøi Vieät Auto Sales. Nhaøhaøng Thaùi Princess. M3Telecom SatelliteVN. Nhaø Haøng Thaùi Secret. Nhaø Haøng Thuyeàn Vieân. Nissan Of Garden Grove. Norm Reeves Honda Of Huntington Beach. NU Beauty Zone.

Kim Phuù Sieâu thò AÙ Ñoâng

Xuaân Lan Beauty Clinic

Little Saigon Optometry

CIVIC DENTAL

ELMORE TOYOTA

AÙ ÑOÂNG Ngöôøi Vieät Supermarket. Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. NS Nguyeãn Dieäu Lieân Höông. BS Nguyeãn Sôn Haø. m Hoaøng Trung. LS Norman J. Hormen. . Muïc Sö Nguyeãn Thæ. LS Nguyeãn Chí Toân.. Phôû 94. BS PhaïHOLLYTRON Supermarket Nöôùc Mía Vieãn Taây. Orange Coast College. Orange County Register. Penske Toyota. Quoác Thaùi Entertainment. Phuoc Hanh Tours & Travel. RANGDONG.COM. Rex Restaurant. Royal Palace Buffet. Professional Institute Of Gaming. Saigon Houston Radio. Shanghai Photo Studio. South Coast Toyota. Saigon Auto Sales. . Saigon Central Post. Stellite City. Saigon Realty & Funding. Seafood Palace Restaurant.

CR San Diego

VN

KSON 1240 AM Tuaàn Baùo

Phuï Nöõ Gia Ñình

Phôû Vaân San Diego* Trung Taâm CEC* Phôû Vieät Cali* Gia Ñình Phaät Töû Hoa Nghieâm.* Vaên Phoøng Luaät Sö Daniel Traàn Tònh* T h a à y M i n h Ta â m * N h a ø H a ø n g P h ö ô n g Tr a n g I & I I * TT Baêng Nhaïc Maây Boán Phöông San Diego * Vuõ Cafeù SanDiego* VP LS.Traàn Ñình Dònh. VP Luaät Sö Nguyeãn Duy Quoác Anh San Diego

Ngöôøi Vieät

Viet Tide Magazine

SUPERCO. SUNRISE TEAM ESCROW. SAIGON RADIO HAÛI NGOAÏI. PHÔÛ SAIGON. THUOÁC BAÉC DÖÔNG LAI CAÛNH.TAÂN TÖÏ ÑIEÅN.. TÍN LOCK SMITH. TOÅ HÔÏP LUAÂT SÖ ÑOÃ PHUÛ ANH TUAÁN. TOÅ HÔÏP LUAÂT SÖ KARL KNUDSON. TONY LAÂM CPA. Trung Taâm Dinh döôûng HAPPY LIFE .TREÛ MAGAZINE. TU VIEÄN LOÄC UYEÅN .

SKIN EXPERIENCE. SEA FINANCIAL GROUP. Security Mortgage Funding Group. SUZANNE HÖÔNG NGUYEÃ N . TRUNG TAÂM HOÄT XOAØN KIEÀU HAÏNH.. TRAÀN BAÛO DAÂN, MD. TOYOTA OF HUNTINGTON BEACH.. TOYOTA OF GARDEN GROVE. T O N Y L A Â M & C O M PA N Y. T O Å N G H O Ä I S I N H V I E Â N N A M C A L I F O R N I A . T O D AY ’ S F U R N I T U R E . S h a n g h a i P h o t o g r a p h y S t u d i o . B S S Ô N N G U Y E Ã N . T I C K T O C K . T R U N G TA Â M T H U Ù Y N G A . . T H A Ù I D I S H E S R E S TAU R A N T. T RU N G TA Â M T H E Á G I Ô Ù I N G H E Ä T H UA Ä T. T H A Ù I I C O N . C O Â N G T Y T H Ö Ï C P H A Å M TA Â Y H o À . T H A Ù N H Ñ Ö Ô Ø N G S A I G O N . T H A N H M A I R E S TAU R A N T.

BOLSA

Bs Nguyeãn Xuaân Tuaán Le Gui Tien Le

RADIO

ÑIEÄN THOAÏI VIEÃN LIEÂN VIEÄT NAM. TRAØ GYNEMA. VuÕ TRÖÔØNG BLUE. VEÀ VÔÙI CHAÂN TAÂM. VAÂN SÔN ENTERTAINMENT. VÖÔØN CAÂY MIMOSA. TRAÀN’S DECOR. TÖÔØNG VAÂN PIANO. TU VIEÄN BAÛO PHAÙP. VIEÄT SATELLITE. VÓNH PHAÙT SUPERMARKET. VINA POST.COM. SAIGON SUPERMARKET & SHOPING CENTER..Xuaân Lan Beauty Clinic * Xe Ñoø Hoaøng *

Beänh Vieän Orange Coast Memorial Hospital

NDP STUDIO. ORANGE COAST MEMORIAL MEDICAL CENTER. TRUNG TAÂM BIEÅN TÌNH TRUNG TAÂM BIEÅN NhÔÙ. Z I P - P O S T. C E L L U L A R E X C H A N G E . C E L L U L A R P L U S . K C M A R K E T I N G . CENTURY REPUBLIC INSURANCE. US FINANCIAL. MANAGEMENT. VIEÄT BIRD CONSTRUCTION. VIEÄT NAM ÑOÂNG Y DÖÔÏC. WELLS FARGO OF ORANGE COUNTY. WENDY HUYØNH. WESTERN UNION..

VNCR-SD VNCR Thanksgivings 2004

Internet Radio at: Website: www.radiovncr.com/ Human Herbals Reaserch

VNCR


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

DAT

Leã an taùng Haï Só Victor Löõ taïi Westwood, Los Angeles NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN LOS ANGELES, CA.- Victor Löõ - ngöôøi lính Thuûy Quaân Luïc Chieán vöøa ñeàn xong nôï nöôùc taïi chieán tröôøng

Iraq, ñaõ ñöôïc an taùng taïi Victor Löõ coøn raát treû, môùi Nghóa Trang Quaân Ñoäi troøn 22 tuoåi, thuoäc Tieåu Ñoaøn Westwood saùng ngaøy 26 3, Sö Ñoaøn 1 Thuûy Quaân Löïc Thaùng Möôøi Moät. Chieán Hoa Kyø, haäu cöù taïi Camp Pendleton, California. Theo lôøi baïn ñoàng nguõ keå, Victor Löõ laø ngöôøi chieán só raát haêng haùi, luoân luoân hoaøn thaønh traùch vuï thöôïng caáp trao phoù. Trong cuoäc taûo thanh caên cöù quaân phaûn loaïn ôû thò traán Falluja, Iraq, Victor truùng ñaïn quaân du kích, töû thöông ngaøy 13 Thaùng Möôøi Moät. Sau vaøi thuû tuïc vaø nghi leã caàn thieát, saùng Thöù Saùu anh lính treû ñaõ chính thöùc giaõ töø meï cha, chò em vaø baèng höõu ñi veà choán nghæ yeân. Tang leã cuûa Victor Löõ ñaõ ñöôïc cöû haønh theo nghi thöùc Phaät Giaùo Trung Hoa vaø leã nghi quaân caùch. Töø nhaø quaøn Chung Wa Funeral House ôû China Town, leã tieãn ñöa dieãn ra thaät caûm ñoäng. Haøng traêm Laït Ma Wan Phung cöû haønh caàu sieâu theo Phaät Giaùo Trung ñoàng baøo ngöôøi Hoa vaø goác Hoa. Beân caïnh laø Ñaïi UÙy Howard Robert, nghieâm chænh, Vieät ñaõ thoâng coâng kinh caàu Tieáp trang B2 beân di aûnh Victor Löõ, ngöôøi ñoàng nguõ vöøa ñeàn xong nôï nöôùc.

TÌM HIEÅU LUAÄT DI TRUÙ LS Darren Nguyeãn Ngoïc Chöông, ESQ Luaät Di Truù Hoa Kyø laø loaïi luaät phöùc taïp nhaát, do ñoù, theo yeâu caàu cuûa ña soá baïn ñoïc caàn am töôøng vaø thaáu hieåu veà luaät naøy, toøa soaïn Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät môøi ñöôïc Luaät Sö Darren Nguyeãn Ngoïc Chöông phuï traùch muïc “Tìm Hieåu Luaät Di Truù.”

Luaät Sö Darren Nguyeãn Ngoïc Chöông laø luaät sö Vieät Nam ñaàu tieân vaø duy nhaát taïi Orange County, California, ñaõ ñöôïc Luaät Sö Ñoaøn Tieåu Bang California chính thöùc coâng nhaän laø luaät sö chuyeân moân veà Ngaønh Luaät Di Truù Hoa Kyø. Hieän nay California coù treân

195,000 luaät sö nhöng chæ coù 135 luaät sö coù baèng chuyeân moân veà Luaät Di Truù, trong soá ñoù coù Luaät Sö Darren Nguyeãn Ngoïc Chöông. Ngoaøi ra Luaät Sö Darren Nguyeãn Ngoïc Chöông ñaõ töøng phuïc vuï laâu naêm taïi Sôû Di Truù Hoa Kyø (INS). OÂng laø moät luaät sö ñaày kinh nghieäm vaø uy tín chuyeân traùch giaûi quyeát vaø phuïc vuï ñoàng höông Vieät Nam veà laõnh vöïc di truù nhieàu naêm

Quoác Kyø Hoa Kyø ñang ñöôïc caùc chieán binh Thuûy Quaân Löïc Chieán cuoán laïi, trao cho gia ñình töû só Victor Löõ. taïi California vaø khaép caùc naêm coù theå boû ñi neáu “ngöôøi tieåu bang Hoa Kyø. thöøa höôûng” laøm maãu ñôn I751 chung vôùi “ngöôøi baûo laõnh” 90 ngaøy tröôùc khi theû xanh 2 naêm heát haïn hoaëc laøm maãu ñôn I-751 vaø xin mieãn söï ñoøi hoûi laøm chung vôùi “ngöôøi baûo laõnh.” Ñieàu kieän

ÑEÀ TAØI: REMOVAL OF THE CONDITION (THEÛ XANH 10 NAÊM - MAÃU ÑÔN I-751) PHAÀN I

Immigration Marriage Fraud Amendments of 1986 (IMFA) (taïm dòch laø Tu Chính AÙn Luaät Di Truù veà vieäc Hoân Nhaân Gian Traù cuûa naêm 1986). Ñaïo luaät naøy ñöôïc laäp ra ñeå ngaên ngöøa nhöõng vaán ñeà laäp hoân thuù giaû ñeå höôûng nhöõng ñieàu luaät di truù. Ñaïo luaät naøy ñaõ taïo neân raát nhieàu söï khoù khaên cho “ngöôøi thöøa höôûng” (Beneficiary) vaø “ngöôøi baûo laõnh” (Petitioner). Ñaïo luaät naøy noùi raèng ngöôøi thöøa höôûng seõ ñöôïc theû xanh coù giaù trò 2 naêm neáu: 1) Ngöôøi thöøa höôûng ñöôïc söï thöôøng truù do söï hoân nhaân vôùi coâng daân Hoa Kyø hoaëc thöôøng truù nhaân (töùc laø baûo laõnh theo dieän phoái ngaãu), vaø: 2) Söï hoân nhaân ñoù döôùi 2 naêm khi “ngöôøi thöøa höôûng” ñöôïc söï thöôøng truù. Ñieàu kieän cuûa theû xanh 2

cuûa theû xanh 2 naêm ñaõ cho Sôû Di Truù cô hoäi laàn thöù hai ñeå khaûo saùt söï hoân nhaân cuûa ñöông söï coù gian traù hay khoâng. Neáu söï hoân nhaân ñaõ quaù 2 naêm khi “ngöôøi thöøa höôûng” Tieáp trang B2

Nghe ñaøi

THTK

THU PHONG

(THTK Radio laø teân taét cuûa ñaøi phaùt thanh Taém Hôi, Taém Khoâ. Ñaøi coù teân ñoù vì noù ñöôïc phaùt thanh ngay trong phoøng taém hôi (Steam Bath) hay phoøng taém khoâ (Sauna) cuûa nhöõng trung taâm taäp theå duïc nhö Bally, Fitness... Caùc xöôùng ngoân vieân cuõng nhö thính giaû cuûa ñaøi ñeàu cuøng moät giôùi, hoaëc nam hoaëc nöõ. Ñoâi khi phoøng Sauna coù caû hai giôùi ngoài chung, thì caùc ñaøi ít hoaït ñoäng hôn, khoâng coù nhieàu tin töùc soâi noåi nhö trong caùc ñaøi chæ thuaàn moät giôùi nam hoaëc nöõ!)

MUA SAÉM trong dòp LEÃ TAÏ ÔN Thöa quyù thính giaû. Trong maáy ngaøy cuoái tuaàn cuûa muøa Leã Taï Ôn, Ñaøi THTK chuùng toâi raát vaéng veû. Ngoaøi xöôùng ngoân vieân Vi Vu coù maët thöôøng tröïc, caùc phoøng vi aâm TH Taém Hôi cuõng nhö TK Taém Khoâ chæ laùc ñaùc daêm ba ngöôøi. Khoâng ngôø daân Mít chuùng ta ngaøy nay cuõng hoäi nhaäp vaøo doøng soáng chính cuûa ngöôøi Myõ nhieàu nhö vaäy. Haàu nhö 90% caùc baùc lôùn tuoåi, caùc thính giaû soàn soàn, vaø caû caùc em hoïc sinh, sinh vieân treû trung, böõa nay cuõng khoâng thaáy loä dieän bao nhieâu. Vi Vu xin chuùc quyù thính giaû cuûa Ñaøi THTK nhöõng ngaøy Leã Taï Ôn thaät vui, duø ñang quaây quaàn hoïp maët vôùi con chaùu, baø con taïi nhaø, hay ñang du lòch ôû phöông Tieáp trang B4


B2 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 160

Chò chuû nhieäm giôû soå ra laøm ngay coâng vieäc ñoù, chò cuõng höùng khôûi: -Neáu baùo mình baùn nhö theá naøy thì cuõng khaù ñoù, caùc anh caàm laáy ít tieàn maø xaây saøi, anh neân ñi ngay ñi, noù baét caùc anh thì khoán. Buoåi toái trôû veà beân heûm Haõng Phaân, gia ñình anh Ba naáu beáp ñoùn tieáp Nguyeân vaø Nhieân khaù noàng haäu, anh saép xeáp choã nguû taïm cho Nguyeân vaø baïn, anh noùi caâu thoâng thöôøng:

Leã an taùng Haï Só Victor Löõ taïi Westwood, Los Angeles Tieáp trang B1

sieâu vôùi Laït Ma Wan Phung (?). 9 giôø 30 saùng, ñoaøn xe tang chuyeån baùnh, tieãn chaân Victor Löõ veà Nghóa Trang Quaân Ñoäi. Ñaùm tang coù haøng traêm xe thaân nhaân, baèng höõu vaø chieán höõu. Nghóa Trang Westwood naèm veà höôùng Taây thaønh phoá Los Angeles, caïnh Xa Loä 405, nôi an nghæ cuûa haøng ngaøn chieán só töø nhieàu traän chieán. Hoâm nay laàn ñaàu tieân nghóa trang naøy ñoùn nhaän moät töû só thaät treû tuoåi, sanh ra vaø lôùn leân, chæ caùch nôi anh an nghæ coù vaøi chuïc daëm. OÂng Xöông Löõ vaø maù Nhaâm Nu, thaân phuï maãu Victor laø ñoàng baøo Vieät goác Hoa. Victor Löõ laø ngöôøi con thöù tö sau 3 chò gaùi vaø moät em trai. Laø moät thanh nieân raát lyù töôûng, moät löïc só nhieàu moân, tinh thoâng voõ thuaät cuõng nhö mang Huyeàn Ñai Thaùi Cöïc Ñaïo. Veà nhaân daùng, Victor Löõ raát ñeïp trai coù chieàu cao 6 feet 3, raát lyù töôûng ñeå trôû thaønh moät caàu thuû boùng roå, ñieàn kinh. Xuaát thaân tröôøng Trung Hoïc Bravo High, roài leân Ñaïi Hoïc Coäng Ñoàng Pasadena, theo ngaønh luaät toäi phaïm ñeå chuaån bò moät töông lai trong ngaønh caûnh saùt hình söï. Baø Nhaâm Nu keå trong ngheïn ngaøo: “Khi chaùu cho bieát yù ñònh vaøo Thuûy Quaân

-Aên thì nhieàu chôù ôû heát bao nhieâu, hai anh ñöøng ngaïi gì heát. Nguyeân noùi trong söï caûm kích: -Chuùng toâi seõ di chuyeån luoân luoân, khoâng daùm phieàn ñeán anh Ba nhieàu ñaâu. -Khoâng sao, daân ôû ñaây coù bieát ngaùn sôï gì, bao nhieâu thaèng coøn bò truy naõ aùn naëng nöõa kia, chuùng toâi ñaâu coù ngaïi chi, boä hai anh cuõng bò xöùc giaáy truy naõ roài haû. -Khoâng, nhöng coù theå gaëp ñaâu baét ñoù. Chuùng toâi sôï chuùng toâi laøm gia ñình anh lieân quan. Neáu toâi coøn thaèng baïn Aán khuøng thì… -Noù leân nuùi tu ñaïo laâu roài, maø cuõng chaúng sao, coøn caùc anh em giang hoà khaùc maø anh cuõng quen bieát ñoù, chuùng nghóa khí laém, tuy raèng hoï laøm theo caùi nghóa giang hoà.. Nghó ñeán Aán Nguyeân laïi thaáy ngaäm nguøi, ñôøi löu laïc cuûa Nguyeân gaëp nhieàu chuyeän ñaùng nhôù. Anh Ba doïn ra moät böõa côm thaät ngon, thòt caù eâ heà, vaø ñöa cay cho böõa côm baèng nhöõng ly röôïu ngon, khoâng ñeå Nguyeân phaûi thaéc maéc anh noùi ngay: -Baây giôø toâi laøm ngheà naáu coã cho caùc gia ñình, ñaây toaøn ñoà laâm doá (voá) cuûa nhaø chuû aên khoâng heát neân toâi mang veà cho vôï con,

Luïc Chieán, thoaït ñaàu toâi lo, nhöng bieát ñoù laø ñieàu chaùu muoán laøm neân chuùng toâi hoã trôï chaùu 100%”. OÂng Löõ Xöông tieáp lôøi: “Victor raát say söa nghe toâi keå chuyeän chieán tranh Vieät Nam, vaø döôøng nhö, töø yù töôûng aáy chaùu muoán laøm nhöõng gì toâi ñaõ ñi qua”. Hoâm nay, ñeán tieãn bieät con, oâng Xöông coá daèn ñeå leä khoûi rôi xuoáng maù nhöng, nhöõng tieáng naác nheï khi noùi chuyeän vôùi chuùng toâi, cuõng ñuû bieåu loä söï ñau xoùt voâ cuøng cuûa ngöôøi cha, vöøa maát ñöùa con yeâu daáu. OÂng Xöông laáy laïi bình tónh noùi raèng: “Chæ coù nhöõng ngöôøi can ñaûm môùi daùm laøm nhöõng vieäc nhö con toâi”. Söï can ñaûm ñoù laø, Victor ñaõ thi haønh moät nhieäm kyø “tour of duty” ôû Iraq, trôû veà Hoa Kyø chöøng moät naêm, anh laïi leân ñöôøng sang Iraq töø Thaùng Chín. Toâi chôït nhìn thaáy Nam Loäc trong ñaùm ñoâng, toâi ñeán beân, oâng baïn ruø rì beân vôùi toâi: “Mình ñeán ñaây, tröôùc laø ñeå chia buoàn vôùi anh chò Xöông, sau laø höôùng daãn maáy ngöôøi baïn Myõ cuøng laøm vieäc trong ngaønh di truù. Hoï muoán baøy toû loøng caûm phuïc tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa ngöôøi Vieät Nam. Söï maát maùt nhaân söï nhö theá naøy laø nieàm ñau cho tang quyeán nhöng cuõng minh chöùng, chuùng ta ñang thöïc söï ñoùng goùp coâng söùc vaø xöông maùu ñeå baûo veä quoác gia naøy khoâng bò ñe doïa.” Tôùi nghóa trang, trong luùc Laït Ma Wan Phuøng khai kinh keä, caàu sieâu cho Victor. Toâi laân la ñeán vôùi vò só quan nghi leã; ñöôïc bieát oâng laø Ñaïi

UÙy Howard Robert, phuï taù huaán luyeän vaø thanh tra thuoäc Tieåu Ñoaøn 2, Sö Ñoaøn 23, Thuûy Quaân Luïc Chieán, ñoàn truù taïi Encino California. Khi ñöôïc hoûi, ñieàu gì khoù khaên nhaát ñoái vôùi coâng vieäc hieän nay cuûa oâng, moät só quan lo chung söï, khoâng ñaén ño, Robert traû lôøi ngay: “Ñieàu khoù nhaát cho chuùng toâi laø giôø phuùt ñeán baùo tin cho gia ñình bieát con em hoï vöøa töû traän. Duø can ñaûm ñeán ñaâu, phuùt giaây ñoù ñeàu laøm cho chuùng toâi xuùc ñoäng”. Trôû laïi ngay vôùi neùt maët bình thaûn, Ñaïi UÙy Howard Robert nhìn vaøo khoâng trung noùi tieáp: “Tuy nhieân, khi ñaõ chaáp nhaän khoaùc leân mình boä aùo traän, ngöôøi chieán só Thuûy Quaân Luïc Chieán luoân luoân saün saøng thi haønh söù maïnh baûo veä toå quoác, neâu cao danh döï vaø chu toaøn traùch nhieäm”. Thöôïng Só Taylor ñöùng caùch ñoù khoâng xa, ñieàu ñoäng tieåu ñoäi nghi leã, chôø giôø haønh ñoäng, toâi hoûi yù kieán, ñöôïc oâng cho bieát: “Chuùng toâi raát ñau loøng vaø caûm thoâng nhöõng maát maùt cuûa caùc gia ñình töû só, nhöng phaûi coù nhöõng ngöôøi hy sinh xöông maùu ngoaøi chieán tröôøng thì ôû chính quoác chuùng ta môùi coù ñôøi soáng yeân laønh nhö ngaøy nay”. Thôøi kinh cuoái vöøa maõn, chuyeån sang phaàn leã nghi quaân söï. Tieåu ñoäi danh döï baén 3 traøng ñaïn tieãn ñöa. Taùm quaân nhaân Thuûy Quaân Luïc Chieán tieán leân tröôùc quan taøi, naâng boång laù quoác kyø, böôùc ra, xeáp laïi, cuoán thaønh

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

vaø hoâm nay mang ñaõi khaùch chöù coù phaûi cuûa oâng cuûa cha toâi ñaâu. Aên ñi, ñöøng ngaïi gì heát. Hoâm nay con nhoû nhaø toâi veà baùo tin toâi môùi ñeå saün ra ñaây, ai ngôø xoùm mình cuõng coù ngöôøi laøm ngheà nhaät trình. Teù ra laø anh, haân haïnh laém…neáu coù thì giôø anh neân thaêm baø con loái xoùm. Toâi coù ñöùa con gaùi theo ngheà baùo ngheà in toâi cuõng möøng laém, noù ñöôïc gaàn nhöõng ngöôøi coù chöõ nghóa, neáu noù boû ngheà aáy theo toâi ñi naáu beáp phuïc vuï nhaø haøng thì cuõng khaù, theo ngheà noù khoâng giaàu ñöôïc, ñuû aên laø may. -Daï, ñuùng vaäy. Anh Ba boâ loâ ba la: -Laøm ngheà ñoù cuõng phaûi thöùc khuya daäy sôùm, coù khi ñeâm khoâng veà. Toâi nghi, coù ñeâm toâi moø sang taän Saøi Goøn xem noù coù noùi thaät khoâng, quaû ñuùng nhö vaäy, toâi thaáy noù vaø ñaùm chò em ngoài “laøm baùo xeøn xeït”. Toâi yeân taâm, toâi ra veà, con toâi khoâng noùi laùo ñeå ñi chôi taàm baäy. Noù theo ngheà “coù ñaïo ñöùc”. Vì caùc anh coù caùi taâm aáy neân môùi khoâng theo ngheà giöït doïc. Anh Ba noùi toaøn nhöõng töø giang hoà, coù leõ chæ mình Nguyeân hieåu, coøn Nhieân khoâng hieåu maáy. Anh Ba coøn noùi ñeán nhöõng ngöôøi loái xoùm, Hai Leøo thì baây giôø chæ daùm môû tieäm giaët uûi nhoû, vaø chính anh hình tam giaùc. Thöôïng Só Taylor ñeán chaøo Ñaïi UÙy Robert ñôïi leänh. OÂng thanh saùt, naâng goùi quoác kyø, nghieâm trang ñeám töøng böôùc, ñeán tröôùc maët tang gia. Baø Nu Nhaâm böôùc tôùi moät böôùc. Ñaïi UÙy Robert quì moät goái xuoáng ñaát, hai tay trang troïng ñöa laù côø leân ngang maët, chuyeån qua tay baø. Baø Nu laûo ñaûo, ñôõ goùi quoác kyø. Ba ngöôøi con gaùi ngaû vaøo, ghì laáy meï. Boãng döng trong ñaùm tang gia, moät baø dì khoùc roáng leân. Nhö ban hôïp xöôùng ñang chôø ngöôøi goõ nhòp, moïi ngöôøi baät thaønh tieáng, khoùc theo. Moät hoøa aâm naõo nuoät laøm cho nhöõng ngöôøi cöùng loøng nhaát cuõng phaûi röng leä. Phuùt giaây caûm ñoäng keùo daøi vaøi phuùt, gia ñình Victor cheánh choaùng böôùc leân, ñi voøng quanh quan taøi. Vöøa oâm laù côø phuû xaùc con baø Nhaâm vöøa khoùc da dieát. Ngöôøi ñaøn oâng, ñaõ töøng vaøo sinh ra töû trong cuoäc chieán Vieät Nam oâng Löõ Xöông, ñaõ hôn moät laàn ñöa xaùc ñoàng ñoäi, nhöng nôi ñaây, ngöôøi ñoàng ñoäi cuûa oâng chính laø Victor, con trai ñaày trieån voïng cuûa oâng ñaõ boû cha, boû meï, boû chò em maø ñi, coøn gì nöõa ñeå oâng Xöông phaûi giaáu noãi xuùc ñoäng. OÂng dang caû saûi tay nhö coá níu con laïi, nhöng giôø naøy, chæ laø chieác quan taøi laïnh maø oâng ñang vónh bieät con. Moïi ngöôøi caûm thoâng phuùt giaây baát haïnh nhaát cuûa gia ñình, laàn löôït ñeán an uûi oâng baø, ñöa tay laøm ñieåm töïa luùc naøy vaø seõ tieáp tuïc hoã trôï cho tang gia trong nhöõng ngaøy

ta laïi phaûi ñöùng loø uûi quaàn aùo, maø cuõng eá laém vì coù moät tieäm lôùn laïi môû ra chaën loái vaøo cuûa khaùch , nhaø ñoù phaûi thueâ bieát bao nhieâu nhaân coâng môùi laøm xueå coâng vieäc. Nguyeân nghó ñeán nhöõng chaäu ñoà maø thaát kinh. Baø haøng côm thì nay cuõng buoân baùn khaù hôn, baø ta nhieàu laàn môøi anh Ba veà hôïp taùc, muoán duøng tay ngheà cuûa anh nhöng anh anh Ba laø ngöôøi öa töï do neân coøn do döï. Nguyeân hoûi veà ngoâi chuøa vaø vò sö truï trì, anh Ba laéc ñaàu: -Anh chôù sang chuøa, tuaàn leã nay caûnh saùt vôùi lính kín bí maät canh gaùc chuøa ñoù. Caùc anh maø lieân quan ñeán caùc sö laø bò baét. Anh Ba keå cho Nguyeân vaø Nhieân nghe, coù laàn buoåi saùng caùc sö ñi khaát thöïc, ñaùm ñoâng bu laïi cuùng döôøng caùc sö maø bò caûnh saùt deïp vaø baét bôù, hoï töôûng caùc sö phaùt ñoäng moät cuoäc xuoáng ñöôøng nhö ôû beân Saøi Goøn. Anh Ba keát luaän: -Baây giôø boïn caûnh saùt cuõng ñang coi chöøng ñaáy, anh ba Queân coù nhôù ñeán caùc thaày beân ñoù laø ñöôïc roài, quí roài, chôù ñöøøng sang gaëp caùc thaày. Gaëp thaày toâi seõ noùi laïi. Coøn tieáp

thöôøng truù chöù khoâng phaûi tröôùc maët. N G U Y E Ã N G O Ï C H A Á N , ngaøy nhaän ñöôïc theû xanh. Ñieån hình laø trong tröôøng CNN hôïp “ngöôøi thöøa höôûng” ñöôïc REMOVAL OF THE baûo laõnh vaø phoûng vaán taïi queâ nhaø cuûa hoï, khi nhaäp CONDITION (THEÛ caûnh Hoa Kyø laàn ñaàu tieân, thì ngaøy nhaäp caûnh ñaàu tieân laø XANH 10 NAÊM ngaøy ñöôïc söï thöôøng truù. MAÃU ÑÔN I-751) Khoaûng 3-6 thaùng thì Sôû Di Truù seõ göûi theû xanh veà. Trong Tieáp trang B1 ñöôïc söï thöôøng truù, thì ñöông tröôøng hôïp khaùc, ngöôøi thöøa söï phaûi ñöôïc theû xanh 10 höôûng hieän coù maët taïi Hoa naêm. Coù tröôøng hôïp Sôû Di Kyø vaø laøm hoà sô thay ñoåi tình Truù laøm sai khi caáp theû xanh traïng di truù sang dieän theû coù giaù trò 2 naêm cho “ngöôøi xanh, sau khi phoûng vaán vaø thöøa höôûng” duø raèng ngaøy hoà sô ñöôïc chaáp thuaän, thì ñöôïc söï thöôøng truù ñaõ quaù 2 ngaøy hoà sô chaáp thuaän laø naêm töø ngaøy laøm hoân thuù. ngaøy ñöôïc söï thöôøng truù. Trong tröôøng hôïp ñoù, “ngöôøi Khoaûng 12 thaùng sau thì Sôû thöøa höôûng” coù quyeàn khieáu Di Truù seû göûi theû xanh veà. Ñaïo luaät naøy ñöôïc aùp duïng naïi ñeå ñieàu chænh theû xanh vaø khoâng phaûi laøm maãu ñôn I- vaøo tröôøng hôïp ngöôøi baûo 751. Lyù do maø só quan cuûa Sôû laõnh laø Coâng Daân Hoa Kyø vaø Di Truù Hoa Kyø taïi phi tröôøng thöôøng truù nhaân. Nhöng laøm sai vì khi ñöông söï ñi chuùng ta khoâng thaáy tröôøng phoûng vaán vaø ñöôïc caáp chieáu hôïp thöôøng truù nhaân vì thôøi khaùn nhaäp caûnh bôûi Laõnh Söï nay nhöõng hoà baûo laõnh dieän Hoa Kyø, luùc ñoù hoân thuù chöa phoái ngaãu vaø ngöôøi baûo laõnh ñuû 2 naêm, cho neân Laõnh Söï laø thöôøng truù nhaân, thôøi gian Hoa Kyø phaûi caáp chieáu khaùn chôø ñôïi ngaøy chieáu khaùn ñaùo vôùi maõ soá theû xanh 2 naêm. haïng laø khoaûng 5 naêm. Nhöng sau ñoù ñöông söï nhaäp Nhöõng tröôøng hôïp ñoù “ngöôøi caûnh Hoa Kyø (ngaøy nhaäp thöøa höôûng” phaûi ñöôïc theû caûnh laø ngaøy ñöôïc söï thöôøng xanh 10 naêm vì töø ngaøy laäp truù) sau 2 naêm laäp hoân thuù, hoân thuù ñeán ngaøy ñöôïc söï theo luaät Sôû Di Truù phaûi caáp thöôøng truù ñaõ quaù 2 naêm. Môøi quí baïn ñoïc theo doõi ñöông söï theû xanh 10 naêm. Vì só quan Sôû Di Truù döïa vaøo maõ tieáp theo phöông caùch chuyeån soá treân chieáu khaùn cho neân töø theû xanh 2 naêm sang theû laøm sai vaø caáp cho ñöông söï xanh 10 naêm, cuõng trong muïc di truù do Luaät Sö Darren theû xanh 2 naêm. Quí baïn ñoïc neân löu yù ñaïo Nguyeãn Ngoïc Chöông phuï luaät noùi raèng ngaøy ñöôïc söï traùch, treân soá baùo Ngöôøi Vieät thöôøng truù chöù khoâng phaûi laø Chuû Nhaät tuaàn tôùi, vôùi ñeà taøi ngaøy ñöôïc theû xanh. Töùc laø “Removal of the Condition Tieáp trang B4 ngaøy ñöôïc chaáp thuaän söï

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 5 - Anh khoâng say sao? - Anh uoáng ñaâu coù bao nhieâu. Ba ñöùa chæ uoáng heát moät lít röôïu Goø Ñen, chæ traùng bao töû cuûa moãi ngöôøi thoâi. - Anh bieát caùi haïi cuûa röôïu chôù gì? - Em bieát ôùt cay sao böõa aên naøo em cuõng ñoøi phaûi coù ôùt vaäy? - Ñoù laø gia vò cuûa böõa aên. Thieáu vaéng noù böõa aên seõ laït leõo maát. Moät thoaùng im laëng löôùt qua. Haân vöøa cöôøi vöøa noùi:

- Mai sau, khi anh trôû thaønh baùc só. Anh seõ khuyeân beänh nhaân ñöøng uoáng röôïu, ñöøng huùt thuoác. Röôïu vaø thuoác daønh ñeå cho anh phaûi khoâng? - Em bieát noùi ñuøa töø luùc naøo vaäy? Baûo oâm Haân hoân leân coå hoân. Haân xoâ ra cöôøi nhaïo: - Tuoàng tích cuõ, laïi dieãn cöông khoù xem quaù! Baûo nghe tieáng nhòp ñaäp lieân hoài cuûa traùi tim Haân. Tieáng rì raøo cuûa gioù beân ngoaøi laïc vaøo caên phoøng troï. Beân kia ñöôøng, tieáng haùt vôøi vôït caát leân: “Ngöôøi ñaâu gaëp gôõ laøm chi Traêm naêm bieát coù duyeân gì hay khoâng?” Baûo coù nhu caàu ñöôïc chia seû, taâm söï vôùi Haân. Baûo raát thích ôû beân naøng. Baûo goõ goõ leân caùi ñaàu giöôøng, ngaãu höùng: “Soùng nhoû töø ñaàu soâng. Theo doøng chaûy maø ñi. Theo ñoä saâu vaø cao. Theo hai bôø maø roäng. Soùng to nôi cöûa soâng. Meänh maïng trôøi! Meänh maïng ñaát! Meânh moâng! Meânh moâng!”. Baûo nhaùi theo aâm ñieäu cuûa moät baûn tình ca thònh haønh. Cao höùng, anh haùt tieáp: “Nhaø khoâng coù ly, khoâng coù caø pheâ söõa. Chæ coù loaïi traø thöôøng. Khoâng tuû laïnh, ti vi, khoâng coù ñaù chanh ñöôøng. Hôi laït leõo veà vò

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 nhöng ñaäm ñaø tình yeâu!”. Haân cöôøi, aùnh maét reo vui: - ÔÛ beân anh, em vui laém! - Haân noùi thaät loøng. Tuaàn leã troâi ñi. Ho ñöa nhau xem phim, ñi daïo chôi beân bôø soâng hay uoáng nöôùc ôû quaùn coùc veä ñöôøng. Vôùi Baûo, anh ñaõ töøng phaûi loøng ñoâi maét troøn ngô ngaùc, coù muõi heách kieâu kyø, caùi raêng kheånh duyeân daùng. Coù nhieàu luùc Baûo thaàm gaøo theùt: - Côù laøm sao em cöù haønh toâi? - Anh ñang nghó gì? - Nghó ñeán luùc em chaùn anh. - Caâu noùi ñoù chaéc laø cuûa em thì ñuùng hôn. Em ñaõ laø keû ñaïi baïi tröôùc anh. - Vì sao? - Vì em khôø khaïo ñaõ “öùng tröôùc” cho anh khoâng ñieàu kieän. Baûo vuoát maù Haân. Beân caïnh Baûo, Haân caûm thaáy mình thaät söï yeáu ñuoái. Haân khoâng hy voïng coù moät ngaøy Baûo seõ saùnh vai naøng böôùc vaøo nhaø thôø trong boä aùo cöôùi baèng voan traéng. Nhieàu luùc Haân nghó mình yeâu anh ta cuõng ñuùng, maø chöa yeâu cuõng khoâng sai. Coøn vôùi anh khaùi nieäm veà vôï chæ coù moät nghóa duy nhaát laø ñaøn baø maø thoâi. Vaø ngöôïc laïi baát cöù ngöôøi ñaøn baø naøo cuõng coù theå laøm vôï ñöôïc caû. Haân thaàm nghó khoâng hy voïng laøm vôï anh

ta thì seõ khoâng bao giôø thaát voïng, coøn nieàm hy voïng lôùn nhaát laïi aån kín ôû choã khoâng coù baát cöù moät hy voïng naøo khaùc. Vaäy maø caùi maát ngöôïc laïi seõ coù caûm giaùc laø caùi ñöôïc. Moät hình phaït nheï vaãn coù theå coi laø söï may maén to lôùn, coù theå khieán mình möøng rôn leân.. - ÔÛ beân em anh cuõng vui laém - Baûo noùi. - Nhö xem phim haøi ôû raïp chieáu boùng chaêng? - Haân hoûi laïi. Baûo göôïng cöôøi. Haân im laëng coät laïi maùi toùc. Coù laàn Haân ruû Baûo veà thaêm nhaø naøng. Baûo höùa vaøo moät ngaøy ñeïp trôøi anh seõ veà thaêm queâ Haân. Haân noùi: - Queâ nhaø em ngheøo nhöng ngaäp traøn soâng nöôùc bao quanh. Nôi ñoù coù naéng chieàu vaøng öûng. Nôi ñoù anh coù theå nghe luùa thì thaøo nhö moät ñieäu nhaïc eâm dòu. - Nghe em taû, anh nghó nôi ñoù no aám hôn queâ anh nhieàu. - Sao vaäy? - Choã naøo traøn ngaäp luùa laøm sao ñoùi cho ñöôïc. - Coøn queâ anh thì sao? - Tieáng keõo keït cuûa chieác ñoøn gaùnh treân ñoâi vai gaày cuûa nhöõng baø meï. Tieáng ru con eâm ñeàm sau luõy tre laøng. Nhöõng böõa aên thöôøng thì khoai hay naáu troän vôùi gaïo.

Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

REMOVAL OF THE CONDITION (THEÛ XANH 10 NAÊM MAÃU ÑÔN I-751) Tieáp trang B2

(Theû Xanh 10 Naêm - Maãu Ñôn I-751) - Phaàn II.” GHI CHUÙ: Ñeå am töôøng veà vieäc nhaäp caûnh Hoa Kyø ñaày phöùc taïp, môøi quyù vò ñoùn ñoïc moãi tuaàn muïc “Tìm Hieåu Luaät Di Truù” vaø muïc “Giaûi Ñaùp Thaéc Maéc” treân Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät phaùt haønh moãi ngaøy Chuû Nhaät ôû trang Ñòa Phöông, do Luaät Sö Di Truù Darren Nguyeãn Ngoïc Chöông phuï traùch. MOÏI THAÉC MAÉC XIN LIEÂN LAÏC: Luaät Sö DARREN NGUYEÃN NGOÏC CHÖÔNG hoaëc Luaät Sö LÖU TROÏNG CAÅM THÖÔNG cuûa Toå Hôïp Luaät Sö NGUYEÃN & LÖU, LLP Ñòa chæ: 120 S. Harbor Blvd. Suite F Santa Ana, CA 92704. Ñieän thoaïi: (714) 418-2080.

MUA SAÉM trong dòp LEÃ TAÏ ÔN Tieáp trang B1

xa. Nhaát laø chuùc quyù thính giaû mua saém ñöôïc ñoà toát, giaù reû, nhaân dòp caùc cöûa haøng ñua nhau ñang quaûng caùo baùn ñaïi haï giaù. Cuõng mong quyù thính giaû thöôøng xuyeân nghe Ñaøi THTK hieåu ñöôïc caùc maùnh mung cuûa nhöõng ñaïi coâng ty quaûng caùo, ñeå khoâng bò maéc löøa hoï, ñi chôi coi caùc cöûa haøng qua moät laàn laø bò duï khò, röôùc veà nhaø khoâng bieát bao nhieâu quaàn aùo ít khi maëc tôùi, hay caùc ñoà duøng maø chính mình ñaõ coù, caát kyõ trong maáy caùi thuøng treân gaùc xeùp cuûa gara, chæ chôø ngaøy baùn ga-ra sale! Noùi veà chuyeän mua saém trong muøa Leã Taï Ôn, baùo chí Hoa Kyø ñaõ ñöa ra nhöõng con soá thoáng keâ thaät ñaùng chuù yù

veà hieän töôïng hoï goïi laø “Mall Madness strikes again” (Côn ñieân cuûa caùc trung taâm thöông maïi trôû laïi!) Cuoái tuaàn naøy, töø Thöù Saùu tôùi Chuû Nhaät, toaøn quoác Myõ coù khoaûng hôn 200 trieäu daân Myõ ñi mua saém. Nghóa laø trong ba ngöôøi soáng treân ñaát nöôùc naøy, thì hai ngöôøi theá naøo cuõng ñi mua saém trong dòp Leã Taï Ôn. Ngaøy Thöù Saùu coù khoaûng 73 trieäu röôõi ngöôøi tôùi caùc malls vaø cuoái tuaàn coù khoaûng 130 trieäu ngöôøi ñi soáp (shopping). Lyù do khieán thieân haï ñoå xoâ ñi mua baùn, raát deã hieåu: Leã Taï Ôn laø cuoái tuaàn ñöôïc nghæ laøm vieäc gaàn nhaát vôùi muøa Leã Giaùng Sinh vaø ñaàu naêm Döông Lòch - nhöõng dòp ñeå ngöôøi ta taëng quaø nhau. Caùc thöông gia Myõ cuõng duøng moïi phöông tieän quaûng caùo höõu hieäu nhaát ñeå loâi keùo khaùch tôùi cöûa haøng mình. Soá tieàn thieân haï chi vaøo vieäc mua saém cuoái tuaàn naøy ñöôïc tieân ñoaùn seõ hôn 7 tyû myõ kim vaø töø nay tôùi ñaàu naêm 2005, coù theå leân tôùi 220 tyû myõ kim (taêng theâm 10 tyû so vôùi naêm ngoaùi). Xin nhaéc laïi, ñoù laø baïc tyû chöù khoâng phaûi baïc trieäu ñaâu aï! Rieâng baø chò thöù saùu cuûa chuùng toâi, nhaân muøa Leã Taï Ôn naøy, baû ñaõ mua ñöôïc moät caùi ñiu (deal) ñaëc bieät goàm hai veù maùy bay ñi Forida coäng vôùi ba ngaøy, ba ñeâm ôû moät khaùch saïn boán sao taïi Orlando, ngay caïnh Disney World. Baø chæ traû taát caû hôn 600$, giaù reû hôn giaù veù maùy bay ngaøy thöôøng. Hai anh chò toâi tình côø thaáy hoï quaûng caùo neân daønh choã tröôùc, tham gia vaøo cuoäc di chuyeån khoång loà cuûa daân xöù Côø Hoa nhaân muøa Leã Taï Ôn. Hai ngöôøi ñeàu ñaõ veà höu non, neân hoï coù theå thu xeáp ñeå ñöôïc du lòch reû tieàn. Ñuùng ngaøy Thanksgiving, hoï ñaõ trôû veà nhaø, maùy bay vaéng neân caû hai coù tôùi ba choã ñeå naèm nguû thoaûi maùi. Chuùng toâi cuõng ñöôïc bieát hoï seõ khoâng tham döï cuoäc chôi mua saém ñieân roà nhö daân Myõ vì hoï thuoäc nhoùm ngöôøi thieåu soá, chuû tröông höôûng nhaøn neân laøm vieäc ít, tieâu xaøi raát ít,

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

Nhaân muøa Leã Taï Ôn Giaû ôn caùi coái caùi chaøy Taïp ghi cuûa Huy Phöông

Toâi sinh ñöôïc ra treân coõi ñôøi naøy voán ñaõ mang ôn meï toâi cöu mang chín thaùng möôøi ngaøy, ñaõ mang naëng laïi ñeû ñau; cha toâi phaûi ñoå moà hoâi soâi maùu maét kieám tieàn nuoâi toâi lôùn khoân. Baø meï naøo ñeû con khoân cuõng... maùt röôïi nhöng toâi laø con daïi neân meï toâi chaúng laáy laøm sung söôùng gì. Nhaát nam vieát höõu, thaäp nöõ vieát voâ... toâi laø thaèng con trai nhöng thua caû moät ñöùa con gaùi taàm thöôøng, ñieàu ñoù khieán cho cha toâi chaúng laáy gì laøm haõnh dieän. Theá laø ñaõ mang ôn cha meï toâi luùc chöa ra ñôøi, toâi laïi maéc nôï cha meï toâi nhöõng gì toâi ñaõ khoâng laøm ñöôïc cho cha meï toâi vui loøng veà söï coù maët treân ñôøi naøy cuûa toâi. Duø cuoäc ñôøi naøy chaúng vöøa yù gì vôùi toâi, nhöng toâi chaúng bao giôø traùch moùc raèng vì cha meï toâi nguû vôùi nhau maø sinh ra toâi nhö phöôøng voâ laïi vaãn thöôøng reâu rao. Toâi mang ôn coâ giaùo ñaàu ñôøi cuûa toâi ñaõ caàm tay toâi taäp vieát nhöõng chöõ ñaàu tieân. Baây giôø bieát toâi phoùng buùt vieát nhaêng vieát cuoäi nhö theá naøy chaéc coâ buoàn laém. Nhöng ôû treân ñôøi coøn nhieàu ñieàu chöôùng tai gai maét laém maø toâi chöa daùm xung traän ñaâm maáy thaèng gian buùt chaúng taø, vöøa vieát vöøa laùch thoâi, toâi mang nôï coâ giaùo cuûa toâi quaù

nhieàu. Toâi nhôù baø toâi luùc ru toâi ñaõ haùt cho toâi nghe bao nhieâu laø caâu ca dao vöøa ngoït ngaøo vöøa ñau ñôùn, bao nhieâu lôøi thô buoàn nhieàu vui ít, noùi veà theá tuïc, loøng ngöôøi, noùi veà cuoäc ñôøi bieån daâu. Toâi chaúng coøn nhôù ñöôïc nhöõng gì, hieåu ñöôïc nhöõng gì chæ coøn mô hoà caùi aâm thanh traàm boång naõo nuoät laãn vaøo tieáng keõo keït cuûa moät tao noâi ñaõ moøn, thaät toâi quaù vong aân. Toâi khoâng queân nhöõng ngaøy coøn thô aáu ñi lang thang treân nhöõng caùnh ñoàng, taém soâng, baét deá, thaû dieàu... Nhöõng ngaøy theo thôï gaët ñi löôïm nhöõng boâng luùa vaøng, ñi ñaøo nhöõng cuû khoai, nöôùng treân nhöõng boù rôm ôû queâ toâi. Baây giôø con toâi chôi troø baén suùng, daùn maét vaøo truyeàn hình vaø meâ video game. Caøng thöông haïi cho chuùng khoâng bieát tuoåi thô laø gì, toâi caøng mang ôn ñaát nöôùc, laøng maïc ñaõ cho toâi nhöõng ngaøy xa xöa dòu daøng, thaân aùi. Toâi mang ôn nhöõng bôø tre, doøng soâng, nhöõng nhòp caàu, nhöõng con ñöôøng im boùng. Toâi mang ôn nhöõng ñeàn ñaøi, laêng taåm reâu phong, nhöõng tieáng chuoâng chuøa, nhöõng nhòp moõ. Toâi mang ôn nhöõng ñeâm traêng, nhöõng con thuyeàn, nhöõng gioïng hoø, nhöõng ñieäu daân ca, khoâng coù nhöõng thöù aáy toâi coøn gì laø toâi hay laø toâi khoâng tröø nhöõng dòp mua ñöôïc thöù coù coäi nguoàn, goác gaùc. Toâi hoï caàn trong caùc “ñiu” (deal) mang ôn tieáng ñaøn baàu, ñaøn ñaëc bieät nhö laàn du lòch vöøa nhò, ñaøn tranh... Tieáng rao haøng ñeâm vaéng, tieáng gaø gaùy qua.

tröa, tieáng voõng beân vöôøn, tieáng cöôøi cuûa ai döôùi beán nöôùc... ñaõ cho toâi bieát nhöõng vui buoàn cuûa cuoäc soáng. Toâi khoâng queân nhöõng buoåi chieàu cuûa Hoà Dzeánh, nhöõng buoåi tröa cuûa Baøng Baù Laân, nhöõng ñeâm möa cuûa Huy Caän vaø nhöõng bôø daäu cuûa Nguyeãn Bính. Toâi caùm ôn em ñaõ cho bieát tình yeâu laø gì vaø caû theá naøo laø ñau khoå. Lôùn leân toâi bieát coøn nhieàu thöù lôùn hôn, cao hôn tình yeâu ñoâi löùa vaø ñau khoå cuõng naëng gaáp nhieàu laàn trong traàn gian meät moûi naøy. Nhöng quaû thaät, cuoäc ñôøi cuõng quaù quaïnh queõ neáu khoâng coù em. Toâi mang ôn nhöõng coâ caäu hoïc troø nhoû tænh lî ngaøy xöa ñaõ ñi chaân ñaát vaøo lôùp hoïc, mang theo muøi moà hoâi maën ñöôøng xa... ñeå cho toâi thaáy yù nghóa cuûa moät ngöôøi thaày giaùo treân buïc giaûng vaø khoûi phaûi daèn vaët vì thaân phaän cuûa mình. Töø nhöõng gioït moà hoâi quaân tröôøng, vaø nhöõng veát raùch traày treân ñoaïn ñöôøng chieán binh, toâi môùi hieåu thöông ñöôïc taâm hoàn cuûa nhöõng ngöôøi lính maø töø laâu nhö toâi laûng xa. Trong ñaïn phaùo, haän thuø cuûa chieán tranh, toâi thaáy roõ giaù trò cuûa hoøa bình, quí giaù cuoäc soáng. Vaø cuõng töø ñoù toâi nhìn ñöôïc chia ly, chôø ñôïi, sum hoïp vaø tan vôõ. Ngöôøi buoân suùng ñaïn mang ôn chieán tranh, töôùng laõnh mang ôn coâng traän vaø caùi cheát cuûa quaân só. Trong chieán tranh toâi mang ôn tình ñoàng ñoäi vaø söï hy sinh cuûa nhöõng ngöôøi ñaøn baø, nhöõng ñöùa treû con... duø nhöõng söï hy sinh ñoù töïu trung ñeàu thaät voâ nghóa, vì söï thaät chieán tranh ñaõ laø voâ nghóa. Mieàn Baéc cuõng caùm ôn caùi ngaøy 30 Thaùng Tö naêm 1975 goïi laø Ngaøy Giaûi Phoùng Mieàn Nam ñeå sau ñoù ñöôïc môû maét, ñöôïc nhìn xa thaáy roäng, ñeå thaáy bao laâu nay bò bòt maét che tai khoâng nhìn xa hôn caùi bôø ruoäng cuûa hôïp taùc xaõ, khoâng nghe hôn caùi loa reø treo ñaàu truï sôû uûy ban. Mæa mai thay moät luùc naøo ñoù, toâi

phaûi mang ôn caùi ngaøy thaát traän cuûa mình ñeå nhìn thaáy roõ chính quyeàn, chieán höõu, baïn beø, anh em... ñeå thaáy roõ cheá ñoä ñoái ñaàu maø laâu nay chæ bieát qua saùch vôû, baùo chí tuyeân truyeàn. Nghòch lyù thay, moät luùc naøo ñoù, toâi phaûi mang ôn caùi nhaø tuø maø Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ thu thaäp söï tinh vi cuûa caû nhaø tuø Nga Xoâ laãn Trung Quoác, duøng kyõ thuaät cuûa caùc nöôùc ñaøn anh ñeå ñoái xöû vôùi ngöôøi thaát traän. ÔÛ ñoù toâi thaáy roõ maët keû thuø cuõng nhö cuõng thaáy roõ maët baïn, thaáy roõ con ngöôøi traàn truïi khoâng mang hia ñoäi maõo, khoâng traùt phaán toâ son. Phaûi chaêng toâi phaûi caùm ôn caùi cheá ñoä goâng cuøm ñeå cho mình thaáy roõ ñöôïc töï do laø ñaùng quyù. Töø ñoù ngöôïc laïi, môùi thaáu hieåu ñöôïc theá naøo laø ñoäc laäp, töï do, haïnh phuùc. Phaûi maát ñi roài môùi thaáy ñieàu ñaõ maát laø quyù, duø laø chuùt haïnh phuùc nho nhoû. Toâi phaûi mang ôn nhöõng chieán só giôø naøy coøn phaûi naèm trong traïi taäp trung, ñeå cho theá giôùi thaáy roõ hoøa giaûi daân toäc, xoùa boû haän thuø chæ laø nhöõng chieâu baøi, duø chæ laø ñeå tuyeân truyeàn, ñoâi khi cuõng khoù thöïc hieän. Chaúng qua ñoù chæ laø nhöõng lôøi ñaàu moâi choùt löôõi. Coù nhöõng luùc phaûi caùm ôn keû thuø ñeå cho ta thaáy roõ maët anh em. Neáu khoâng, keû giaû nhaân giaû nghóa cuõng noùi ñieàu nhaân nghóa, keû ham moài phuù quyù coâng danh cuõng noùi chuyeän an baàn laïc ñaïo. Treân theá gian naøy thì ra keû chòu ôn thì nhieàu maø ngöôøi ban ôn chaúng thaáy. Ngöôøi ban ôn thöôøng roäng löôïng, voâ taâm hay vì söï töï nhieân cuûa cuoäc soáng chaúng bieát mình ñaõ ra ôn. Cha meï, baïn beø, anh em vaø caû trôøi ñaát, maây nöôùc, caû con ñöôøng, doøng soâng, moät böùc tranh, moät baøi thô... quaû laø ta mang ôn raát nhieàu. Maáy ai aên moät traùi chuoái maø nhôù ñeán ngöôøi troàng chuoái naøo ñoù ôû taän Bolivia, cho neân ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, phaûi nhôù ôn quaû laø moät chuyeän phieàn toaùi. Tieáp trang B5

HOÄI NGHEÄ-SÓ AÙI-HÖÕU TÖÔNG-TEÁ HAÛI-NGOAÏI CUØNG TANG-QUYEÁN

CAÙO PHOÙ Traân troïng thoâng baùo:

Ngheä Só Teân thaät

DUÕNG-THANH-LAÂM

ANTHONY BUØI

Teân Thaùnh laø

FRANCISCO

Ñaõ ñöôïc Chuùa goïi veà luùc 13 pm 16 phuùt. Ngaøy 26 thaùng 11/04 dl, nhaèm ngaøy 15/10/04 al., taïi Bònh Vieän UCI, thaønh phoá Garden Grove.

Höôûng thoï 61 tuoåi

Linh cöõu ñöôïc quaøn taïi P #1, Peek Family Funeral Home. Nghi leã seõ toå chöùc ngaøy giôø nhö sau: GIÔØ THAÊM VIEÁNG: Thöù Naêm ngaøy 2 thaùng 12/04 töø 12 pm ñeán 7 pm. Thöù Saùu ngaøy 3 thaùng 12/04 naêm 2004 töø 10 am ñeán 7pm. TANG LEÃ ÑÖÔÏC CÖÛ HAØNH: Thöù Baûy ngaøy 4 thaùng 12/04 töø 10 am LEÃ DI QUAN: 12 pm cuøng ngaøy CAÙO PHOÙ NAÀY XIN THAY THEÁ THIEÄP TANG. (XIN MIEÃN PHUÙNG ÑIEÁU).

Vôï vaø caùc con: Vôï: Löu Nguyeân Haø Thöù Nöõ: Buøi Phöông Thaûo, choàng vaø caùc con ôû VN Tröôûng Nam: Buøi Vaên Taâm (Laurent), vôï vaø caùc con ôû Phaùp Thöù Nam: Buøi Vaên Taâm (Pascal) Thöù Nam: Buøi Vaên Taâm (Alain), ôû Phaùp Thöù Nam: Duõng Thanh Sôn (Norway) BAN GIAÙM SAÙT: Soaïn Giaû: Yeân Lang, LS Nguyeãn Hoaøng Duõng, KG Laâm Töôøng Vuõ BAN COÁ VAÁN: Ngheä Só Vaên Chung, OÂng Toâ Vaên Lai, OÂng Traàn Duõ, OÂng Vieät Voõ, GS.Nguyeãn Thanh Lieâm, Soaïn giaû Thaùi Quoác Nam HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ: G.S.Traàn Vaên Chi, OÂng Nguyeãn Minh Chieâu, G.S.Nguyeãn Thanh Giaøu Hoäi NSAH/TT/HN Ban Chaáp Haønh: Hoäi Tröôûng: Thaønh Ñöôïc P.HT/NV: Thuùy Nguyeãn P.HT/KH: Chí Taâm P.HT/TC: Phöôïng Lieân TTK: Trung Quaân PTK: Mai Theá Hieäp Thuû quyõ: Ñoå Thanh

ÑOÀNG CAÙO PHOÙ

DAT


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Danh saùch caùc moùn ñoà chôi bò thu hoài haèng naêm WASHINGTON - Sau ñaây laø lôøi nhaéc nhôû cuûa chính quyeàn: Neân kieåm soaùt laïi caùc danh saùch mua saém trong ngaøy leã, ñeå baûo ñaûm laø khoâng coù nhöõng moùn ñoà chôi treû em ñaõ bò caùc coâng ty thu hoài ôû trong ñoù. UÛy Ban An Toaøn Saûn Phaåm Cho Ngöôøi Tieâu Thuï (Consumer Product Safety Commission - CPSC) ñaõ bieân soaïn nhöõng danh saùch caùc saûn phaåm bò thu hoài vì söï an toaøn cuûa treû em truøng hôïp vôùi thôøi gian baét ñaàu muøa mua saém ngaøy leã. Taát caû caùc ñoà chôi naøy neân ñöôïc ñöa ra khoûi caùc keä tuû cuûa nhöõng cöûa haøng. UÛy ban treân lo ngaïi raèng nhöõng ngöôøi ñi mua saém sôùm coù theå ñaõ coù nhöõng moùn quaø ñöôïc caát giaáu döôùi giöôøng, maø tröôùc ñaây ñaõ bò thu hoài. Cô Quan CPSC ñaõ nhaän ñöôïc baûn baùo caùo veà 11 caùi cheát coù lieân quan ñeán ñoà chôi trong naêm 2003 bao goàm nhöõng treû em döôùi 15 tuoåi, ñaõ giaûm töø con soá 13 caùi cheát ñöôïc baùo caùo trong naêm 2002. Haàu nhö phaân nöûa nhöõng caùi cheát naøy coù dính líu ñeán nhöõng traùi banh (ñoà chôi) ñaõ laøm cho treû em bò ngheït thôû. Cô quan treân cuõng giôùi thieäu maïng löôùi Neighborhood Safety Network, moät noã löïc cuûa ngöôøi daân thöôøng döïa vaøo trang web ñeå giuùp truyeàn baù tin töùc veà nhöõng vuï thu hoài ñoà chôi vì vaán ñeà an toaøn, ñeán caùc khaùch haøng. Danh saùch nhöõng ñoà chôi ngaøy leã khoâng ñöôïc an toaøn do UÛy Ban An Toaøn Saûn Phaåm Cho Ngöôøi Tieâu Thuï ñöa ra haèng naêm: * 398,000 con ong ngheä (ñoà chôi) do Graco Children’s Products phaân phoái. Graco ñaõ nhaän ñöôïc 26 baûn baùo caùo veà raâu cuûa moùn ñoà chôi (con ong) naøy bò gaõy, bao goàm naêm baùo caùo veà nhöõng treû em baét ñaàu bò ngaït thôû vì nhöõng boä phaän bò gaõy. * 294,000 quaû boùng lôùn do Coâng Ty Hasbro phaân phoái. Quaû boùng naøy chöùa moät caùi khung baèng nhöïa cöùng coù theå laøm ñöùt maët. * 225,000 quyeån saùch treû em beân trong coù mieáng kính do coâng ky Kids II Inc. phaân phoái. Mieáng kính naøy coù theå nöùt hoaëc vôõ, gaây nguy cô bò raùch da. * 314,000 xe coä (ñoà chôi) Batmobile Batman do Coâng Ty Mattle Inc. phaân phoái.

Nhöõng caùi caùnh ôû ñuoâi phía sau cuûa Batmobile ñöôïc laøm baèng nhöïa cöùng vaø coù ñaàu nhoïn coù theå ñaâm thuûng hoaëc laøm raùch da. * 300,000 xe taäp ñi cuûa treû em “Rock ‘N Roller” do Dorel Juvenile Group USA phaân phoái. Neáu caùi choát an toaøn ñeå laøm cho xe döøng laïi bò cong hay bò maát, hoaëc choã ngoài khoâng ñöôïc gaén lieàn hoaøn toaøn, choã ngoài coù theå bò taùch moät phaàn ra khoûi khung, vaø ñöùa beù coù theå bò thöông khi ngaõ. * 278,000 chieác xe truck (ñoà chôi) ñöôïc ñieàu khieån baèng voâ tuyeán do Coâng Ty Nikko America phaân phoái. Moät vaán ñeà ôû maïch ñieän seõ khieán cho chieác xe trôû neân quaù noùng, coù theå gaây ra hoûa hoaïn vaø nguy cô bò boûng. * 70,000 chieác xe truck

(ñoà chôi) do Tek Nek Toys international phaân phoái. Vít oác vaø vít taùn ñeå gaén baùnh laùi coù theå bò loûng, vaø gaây nguy cô bò ngheït thôû. * 441,000 ñoâi giaøy theå thao treû em do Coâng Ty Payless ShoeSource Inc phaân phoái. Loã xaâu daây giaøy baèng kim loaïi coù theå rôùt ra vaø coù nguy cô laøm ngheït thôû. *150 trieäu maûnh nöõ trang ñoà chôi baèng kim loaïi do caùc Coâng Ty AA Global Industries Inc., Brand Imports, Cardinal Distributing Co. vaø L.M. Becker & Co. Inc. nhaäp caûng. Moät soá nöõ trang naøy, ñöôïc baùn taïi caùc maùy baùn haøng, coù chöùa nhöõng möùc ñoä chì nguy hieåm. * 140,000 ñoâi giaøy theå thao treû con Allen Iverson do Coâng Ty Reebok International phaân phoái. Mieáng vaûi hình caùi löôõi mang bieåu töôïng nhaõn hieäu cuûa giaøy coù theå bò troùc ra vaø gaây nguy cô bò ngheït thôû. (Theo Orange County Register) (N.Y.)

Tin vaén ñòa phöông: Massachusetts: Tieäc Thanksgiving bieán thaønh moät vuï thanh toaùn WORCESTER, Mass.- Moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ bò buoäc toäi vì ñaâm hai thaân nhaân, sau khi hoï chæ trích caùch aên thòt gaø cuûa anh ta, trong böõa tieäc Thankgiving. Caûnh saùt cho bieát vuï xung ñoät ñaõ xaûy ra hoâm Thöù Naêm, khi Gonzalo Ocasio, 49 tuoåi, vaø ngöôøi con trai 18 tuoåi cuûa oâng, Gonzalo Jr., khieån traùch Frank Palacious ñaõ xeù gaø baèng tay, thay vì xaét ra töøng mieáng vôùi moät con dao. Palacious, 24 tuoåi, chæ ñöôïc caûnh saùt moâ taû laø moät ngöôøi caäu, ñaõ phaûn öùng laïi baèng caùch ñaâm hoï vôùi moät con dao xaét thòt. Nghi can bò buoäc toäi taán coâng trong gia ñình vôùi yù ñònh saùt nhaân. Ñöôïc bieát Ocasio Jr. bò ñaâm ôû ngöïc, löng vaø söôøn phaûi. Coøn ngöôøi cha thì bò ñaâm moät nhaùt ôû tay. (N.Y.)

OÂng Giaø Noel bò caám nhaûy duø xuoáng gaàn Disneyland ANAHEIM, Calif.- Töø nay, OÂng Giaø Noel (Santa Claus) khoâng theå nhaûy duø xuoáng gaàn Disneyland ñöôïc nöõa. Söï kieän “Jingle Bell Jump” ñöôïc toå chöùc haèng naêm, coù OÂng Giaø Noel nhaûy duø xuoáng thöông xaù Anaheim Town Square cuøng vôùi nhöõng quaø taëng vaø nhöõng lôøi chuùc möøng, ñaõ bò huûy boû theâm moät naêm thöù hai, vì luaät lieân bang haïn cheá vieäc söû duïng khoâng phaän cuûa khu vöïc naøy. Ñeå thay theá, vaøo ngaøy Thöù Saùu, OÂng Giaø Noel seõ bay lô löûng trong moät khí caàu ñöôïc coät ôû döôùi ñaát. Caùc giôùi chöùc Disney cho bieát vieäc haïn cheá bay laø caàn thieát ñeå ngaên caûn boïn khuûng boá, coù theå seõ nhaém vaøo coâng vieân naøy. Theo söï haïn cheá treân, phi cô bò caám bay döôùi ñoä cao 3,000 feet trong voøng 3 daëm töø Disneyland hoaëc khaùch saïn Disney World ôû Orlando, Florida. Luaät naøy ñaõ khieán cho caùc phi coâng ñòa phöông vaø nhöõng ngöôøi ñieàu khieån caùc phi cô keùo theo bieåu ngöõ than phieàn, vì phaûi thay ñoåi ñöôøng bay, hoaëc khoâng theå bay treân coâng vieân naøy nöõa. Naêm ngoaùi, OÂng Giaø Noel ñaõ ñeán trong moät chieác xe cöùu

MUA BAÙN XE ÔÛ ÑAÂU? CHÆ COÙ

ALPHA AUTO SALES

8180 Bolsa Ave., Midway City, CA 92665 * Tel: (714) 894-9665

Môùi giuùp quyù vò thoaûi maùi vaø yeân taâm

* Ñaày ñuû caùc loaïi xe, ñôøi xe ñeå quyù vò choïn löïa * Baát cöù tröôøng hôïp naøo cuõng ñöôïc nhaân vieân phuïc vuï taïi ñaây. Giuùp quyù vò ñaït ñöôïc yù muoán. * Xe toát - giaù phaûi chaêng - Ñieàu kieän deã daøng! * Ñaëc bieät höôùng daãn mua xe nhaø baêng vaø ñaáu giaù. Alpha Auto Sales Kính Môøi

XIN ÑEÁN ALPHA AUTO SALES ÑEÅ COÙ MOÄT CHIEÁC VÖØA YÙ, AN TAÂM

hoûa. Willams - giaùm ñoác veà quaûng caùo cuûa chuû nhaân trung taâm NewMark Merrill, cho bieát oâng vaãn hy voïng phuïc hoài laïi vieäc nhaûy duø, ñaõ baét ñaàu töø naêm 1999, vaø thu huùt haøng ngaøn ngöôøi moãi naêm. OÂng cho bieát seõ chuyeån moät laù ñôn yeâu caàu Quoác Hoäi xem xeùt laïi luaät treân, vaø phaân phaùt nhöõng phuø hieäu coù haøng chöõ “Let Santa land in 2005.” (Haõy ñeå cho OÂng Giaø Noel ñaùp xuoáng naêm 2005.) (N.Y.)

Nhaân muøa Leã Taï Ôn Giaû ôn caùi coái... Tieáp trang B4

Ñieàu sung söôùng haïnh phuùc quaû thaät hieám hoi. Khi ñöùng tröôùc moät caûnh töôïng trôøi ñaát huøng vó, ñoïc moät baøi

thô traùc tuyeät, nghe moät tieáng ñaøn... coù khi ta chaûy nöôùc maét. Ñoù phaûi chaêng ñoù laø nhöõng luùc loøng ta xuùc ñoäng, caùm ôn ai ñaõ cho ta sinh ra treân coõi ñôøi naøy vaø thaáy cuoäc soáng thaät laø ñaùng soáng. Xaáu toát, baïn thuø... troùt sinh ra ñôøi toâi phaûi mang ôn

Möùc thai saûn thieáu nieân giaûm xuoáng möùc thaáp nhaát trong 60 naêm qua CDC National Center, Statistics Press - Trung Taâm Kieåm Soaùt Phoøng Ngöøa Beänh Taät Hoa Kyø (CDC) hoài giöõa Thaùng Möôøi Moät ñaõ coâng boá moät phuùc trình cho hay raèng tyû suaát thai saûn thieáu nieân löùa tuoåi 10-14 ñang suùt giaûm xuoáng möùc thaáp nhaát - keå töø naêm 1946. Baùc Só Julie Gerberding, Chuû Tòch CDC, maëc duø cho raèng chieàu höôùng tieáp tuïc giaûm sinh ñeû cuûa moïi löùa tuoåi thieáu nieân thaät ñaùng khích leä, nhöng oâng thaáy ñaùng quan taâm hôn vaø möøng nhaát laø chieàu höôùng ñoù ñoái vôùi rieâng löùa tuoåi “quaù treû vaø deã toån thöông” (10-14 tuoåi) trong soá ñoù. Trong phuùc trình, keát quaû phaân tích “Thai saûn vò thaønh nieân 10-14 tuoåi, 1990-2002: Khuynh höôùng vaø haäu quaû veà söùc khoûe”, laø keát quaû phaân tích ñaàu tieân töø tröôùc ñeán nay daønh cho nhoùm caùc em naøy, ñaõ ñöôïc Trung Taâm Söùc Khoûe Quoác Gia ñöa ra. Tính töø 1990 ñeán 2002, toång coäng coù khoaûng 137,000 em sinh con. Con soá naøy cöù giaûm daàn, töø cao ñieåm 12,901 em hoài 1994, nay xuoáng coøn 7,315 em. Giaû duï tình hình naêm 1990 cöù ñöôïc tieáp tuïc cho ñeán naêm 2002 thì nay tính ra seõ coøn coù theâm 34,336 treû vò thaønh nieân sinh con nöõa. Söï tuoät giaûm soá thai saûn naøy vaãn dieãn ra ôû möùc 38% cho duø möùc taêng daân soá ôû löùa caùc em tuoåi töø 10 tôùi 14 laø 16%. Soá Lieäu Thai Saûn Quoác Gia öôùc löôïng moät tyû leä thaønh phaàn dieãn ra moïi naêm haàu nhö gioáng nhau - töø naêm 1976 ñeán naêm 2000, nhö sau: 2/5 caùc em “sinh con”, 2/5 ñöôïc khuyeân vaø boû thai, 1/6 bò saåy... Khaûo saùt möùc “sinh con” cuûa caùc em tuoåi 10 ñeán 14, neáu tính töø naêm 1946, thì möùc cuûa

naêm 2002 ñaõ xuoáng thaáp nhaát (0.07%), vaø keå ra cuõng chæ baèng phaân nöûa cuûa naêm 1990 (0.14%). Soá lieäu 2002 coøn cho thaáy tyû leä naøy laïi cao nhaát noäi trong vaøi nhoùm, nhö: Thieáu nöõ da ñen (khoâng phaûi goác Latinh) laø 0.19%; thieáu nöõ goác La-tinh laø 0.14%. Maø duø vaäy, möùc cao naøy cuõng ñang noùi leân söï tieát giaûm ñaùng keå neáu ñem ra so vôùi naêm 1990 - khi ñoù tyû leä sinh con cuûa caùc em thuoäc 2 nhoùm treân töông öùng laø 0.5% vaø 0.24%. Coøn tyû leä cuûa caùc em thuoäc 2 nhoùm: Goác AÙ - Thaùi Bình Döông; vaø da traéng (khoâng phaûi goác La-tinh) (coi nhö nhoùm coù suaát sinh thaáp nhaát), thì laàn löôït laø 0.03% vaø 0.02%. Tyû suaát naøy ñaõ phaûn aûnh söï suït giaûm töø möùc töông öùng 0.07% vaø 0.05% - hoài naêm 1990. Trong khoaûng 2000-2002, treân toaøn quoác, tyû suaát sinh cuõng coù khaùc nhau giöõa caùc tieåu bang. Nhö möùc thaáp 0.02% cuûa Maine hoaëc möùc cao 0.2% cuûa Mississippi vaø DC. Thai saûn vò thaønh nieân luoân song haønh nhieàu nguy cô veà söùc khoûe. Phuùc trình thai saûn vò thaønh nieân cho thaáy caùc baø meï quaù treû naøy: - Coù möùc khaùm/ kieåm tra thai saûn ñònh kyø thaáp nhaát (47.1%) - trong 3 thaùng ñaàu thai kyø, tyû leä naøy ñoái nghòch haún vôùi tyû leä chung laø 83.3%. - Coù nhieàu khuynh höôùng löôøi saên soùc hoaëc khoâng nhaän ñöôïc söï chaêm soùc söùc khoûe thai phuï (16.1%) trong khi tyû leä chung chung chæ laø khoaûng 3.8%. - Coù nhieàu nguy cô bò “cao huyeát aùp thai kyø” (5.3%) vaø ñoäng thai (0.7%). Nguy cô “cao huyeát aùp thai kyø” tính ra thì cao gaáp 1.4 khi ñoái chieáu vôùi thai phuï noùi chung (3.7%), coøn ñoäng thai thì tính ra laïi coù

taát caû. Caû trôøi ñaát, coû caây nhöõng vaät voâ tö voâ giaùc luoân luoân coù maët beân toâi trong taát caû luùc vui buoàn, haïnh phuùc hay ñau khoå. Caøng coâ ñôn chöøng naøo toâi caøng thaáy söï vaät beân toâi gaàn guõi chöøng aáy. Caøng im laëng caøng caûm thoâng saâu xa. Giaû ôn caùi coái caùi chaøy Ban ñeâm gaø gaùy coù maøy coù tao. Giaû ôn taám vaùn bôø ao, Ban ñeâm gaø gaùy coù tao coù maøy. (Ca dao) Huy Phöông (Trích trong Nöôùc Myõ Laïnh Luøng) nguy cô gaáp ñoâi ñoái vôùi tröôøng hôïp bình thöôøng (0.3%). Nhöõng nguy cô söùc khoûe khoâng chæ döøng laïi taïi ñoù ñoái vôùi caùc baø meï quaù treû, phuùc trình coøn cho thaáy nhöõng aûnh höôûng ñeán nhöõng beù sô sinh: - Coù khuynh höôùng ñöôïc sinh non, chaøo ñôøi sôùm hôn 37 tuaàn troïn veïn cuûa thai kyø. Xaùc suaát cuûa nguy cô naøy cao tôùi 21.3%, trong khi xaùc suaát ngaãu nhieân thoâng thöôøng laø 10.3%. Thaät ra xaùc suaát cuûa nguy cô naøy coøn troäi hôn (vôùi möùc 40%) ñoái vôùi xaùc suaát sinh non cuûa nhoùm nguy cô cao thöù nhì - laø 16% (caùc baø meï töø 45 tuoåi trôû leân). - Sinh non, chaøo ñôøi sôùm hôn ít nhaát 5 tuaàn. Nguy cô naøy laø 5.3% - cao gaáp ba tyû leä bình thöôøng chæ coù 1.6%, vaø cao gaáp ñoâi tyû leä nguy cô nôi caùc baø meï luoáng tuoåi 45 (nguy cô 2.6%). - Coù khuynh höôùng sinh thieáu caân. Xaùc suaát cho 1 laàn xaûy ra coù em beù sinh thieáu caân nôi caùc baø meï quaù treû naøy laø 12.6% - cao nhaát trong moïi nhoùm thai saûn. Keå ra laø cao gaáp ñoâi tyû leä bình thöôøng (6.1%) vaø cuõng 27% cao hôn nguy cô nôi nhoùm caùc baø meï luoáng tuoåi 45 (coù nguy cô 9.9%). - Coù khuynh höôùng khoù soáng soùt qua thôøi kyø sô sinh moät naêm ñaàu. Nguy cô töû vong 1.54%, cao hôn bình thöôøng khi ñoù laø 0.61%, vaø tính ra nguy cô cao hôn gaáp 2-3 laàn tröôøng hôïp caùc baø meï tuoåi 20 tôùi 44. CDC coù quan taâm ñeà caäp ñeán söùc khoûe baø meï, tieàn thai kyø, thai kyø vaø haäu thai kyø. AÁn baûn “thoâng tin tra cöùu söùc khoûe sinh saûn” (The Reproductive Health Atlas) - laø dòch vuï truy caäp töông taùc treân web, cung caáp thoâng tin ñònh höôùng veà nhöõng chæ daáu söùc khoûe phuï saûn toaøn quoác, töøng vuøng, töøng bang - coù theå truy caäp taïi: w w w . c d c . g o v / reproductivehealth/GISAtlas/ index.htm

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

.3”

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


COÅ NHAÏC - KÒCH TRÖÔØNG

.3”

B8 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

NGAØNH MAI

Chuyeán xe ñònh meänh treân ñöôøng Vuõng Taøu (Tieáp theo kyø tröôùc)

Thi sô khaûo Giaûi Phuïng Hoaøng 2002 taïi San Jose, Ban Toå Chöùc vaø Ban Giaùm Khaûo chuïp hình löu nieäm.

Haøng tröôùc töø traùi sang: Baø Thuùy Uyeån - giaùm ñoác Kòch Ñoaøn Daân Nam Thuùy Uyeån, Giaùo Sö Ngoïc Dung - nguyeân giaùo sö tröôøng Quoác Gia AÂm Nhaïc (tröôûng ban toå chöùc), Giaùo Sö Kim Oanh - nguyeân giaùo sö tröôøng Quoác Gia AÂm Nhaïc Saøi Goøn, vaø nguyeân giaùo sö tröôøng Gia Long. Haøng giöõa: Nhaø vaên Ngaønh Mai - Hoäi Tröôûng Hoäi Coå Nhaïc Mieàn Nam Vieät Nam Haûi Ngoaïi, coâ Mai Dung - nguyeân giaùo sö tröôøng Quoác Gia AÂm Nhaïc Saøi Goøn, Coâ Huyeàn Traân - nguyeân giaùo sö tröôøng Quoác Gia AÂm Nhaïc Saøi Goøn. Haøng sau: Nhaïc só Nhò Thanh (töùc Hieàn Taøi Thöôïng Vaên Thanh, Cao Ñaøi), nhaïc só Leâ Khieâm, soaïn giaû Höông Saéc - nguyeân Ñaïi UÙy Bieät Ñoaøn Phoù, Bieät Ñoaøn Vaên Ngheä Trung Öông.

Muøa thi Giaûi Phuïng Hoaøng

Giaùo Sö Nguyeãn Xuaân Phong nguyeân giaùm ñoác tröôøng Quoác Gia AÂm Nhaïc Hueá, hieän ñònh cö taïi Paris, Phaùp. Ban Toå Chöùc Giaûi Phuïng Hoaøng 2002 ñaõ môøi Giaùo Sö Phong sang Hoa Kyø chaám ñieåm buoåi thi chung keát.

Ban giaùm khaûo thi chung keát goàm nhöõng vò naøo?

Hoâm nay Chuû Nhöït ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät 2004 thi chung keát Giaûi Phuïng Hoaøng 2004 taïi San Diego, ngöôøi ta muoán bieát thaønh phaàn ban giaùm khaûo goàm coù nhöõng vò naøo? Theo keá hoaïch cuûa Hoäi

Coå Nhaïc Mieàn Nam Vieät Nam Haûi Ngoaïi thì thaønh phaàn Ban Giaùm Khaûo Giaûi Phuïng Hoaøng ñöôïc thay ñoåi sau moãi kyø thi, coù nghóa thi phuùc khaûo xong, ban giaùm khaûo heát nhieäm vuï vaø giaûi

Khi Thanh Nga nhaän Giaûi Thanh Taâm ñaàu tieân 1958 taïi Boàng Lai Töûu Quaùn thì cuõng taïi töûu laàu sang troïng naøy, ñuùng moät tuaàn sau coâ baïn con nhaø giaøu kia xin thaân phuï cho laøm moät böõa tieäc möøng Thanh Nga, vaø tieäc möøng naøy môøi raát ñoâng baïn beø cuøng lôùp tham döï ñeán caû traêm ngöôøi, do bôûi ngöôøi baïn naøo cuõng coù cha meï cuøng ñi, bôûi luùc aáy caùc coâ caäu ñeàu coøn nhoû tuoåi neân phaàn lôùn ñeàu coù thaân nhaân ñi theo. Ñoù laø laàn ñaàu tieân maø thaân sinh cuûa coâ gaùi - töùc nhaø ñaïi tö baûn tieáng taêm ôû Saøi Goøn, ngoài chung baøn vôùi baø baàu Thô, vaø töø hoâm böõa ñoù trôû ñi coâ baïn thöôøng töï laùi xe hôi nhaø ñeán ruû Thanh Nga ñi aên côm Taøu, côm Taây ôû caùc nhaø haøng vuøng Saøi Goøn, Chôï Lôùn. Thaáy Thanh Nga vaø coâ gaùi kia raát thaân tình, xem nhau nhö chò em maø khoâng heà phaân bieät giaøu ngheøo, danh giaù hay beà theá, cuõng nhö gia ñình coâ ta khoâng ñaët vaán ñeà “xöôùng ca voâ loaïi” thaønh moät trôû ngaïi, neân baø baàu Thô cuõng raát quí meán coâ baïn cuûa Thanh Nga. Caùch ñaây vaøi Tieáp trang B12

yeáu trong coâng cuoäc phaùt trieån boä moân ngheä thuaät caûi löông, neáu khoâng noùi oâng laø ngöôøi ñaõ laøm neân lòch söû caûi TRIEÀU GIANG löông vaäy! Theá nhöng, ngay buoåi ñaàu tieân nhaän laõnh nhieäm vuï do chính quyeàn thôøi baáy giôø giao cho, oâng Traàn Taán Quoác ñaõ traûi qua nhöõng giôø phuùt kinh nieân 1960, chaéc ñeàu nhìn hoaøng cuûa moät ngöôøi khoâng nhaän raèng oâng Traàn Taán bieát soá phaän seõ ñi veà ñaâu, bò Quoác - chuû nhieäm tôø baùo ñieàu tra hay tuø toäi... Tieáp trang B10 Tieáng Doäi, ñaõ giöõ vai troø thieát

Tin Sinh Hoaït

Ñaøi Tieáng Nöôùc Toâi noùi chuyeän oâng Traàn Taán Quoác

taùn (caû 3 laàn thi ñeàu nhö theá). Laàn thi keá tieáp, ban giaùm khaûo ñöôïc thaønh laäp trôû laïi Neáu ai ñaõ töøng theo doõi vôùi thaønh phaàn môùi (coù theå coù vaøi vò cuõ ñöôïc môøi tieáp tuïc), hoaït ñoäng caûi löông suoát maáy nhö vaäy thì buoåi thi chung chuïc naêm, thôøi gian töø giöõa Tieáp trang B10 thaäp nieân 1940 ñeán cuoái thaäp

DAT


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Trang Thieáu Nhi Phuï traùch: Nhaõ YÙ, Quang Trung , Vaân Anh

DAT

HOÄP THÔ THIEÁU NHI

GIAÛI ÑAÙP CAÂU ÑOÁ KYØØ TRÖÔÙC: 1. Caùnh gì bay löôïn treân khoâng? Ñaùp: caùnh dieàu 2. Caùnh gì voã ñöôïc treân ñoàng ca dao? Ñaùp: caùnh coø 3. Caùnh gì lao vuùt leân taàng trôøi cao? Ñaùp: caùnh chim 4. Caùnh gì ru voã xoân xao loøng ngöôøi? Ñaùp: caùnh tay 5. Caùnh gì coù luùa vaøng töôi? Ñaùp: caùnh ñoàng 6. Caùnh gì keõo keït theo lôøi aàu ô? Ñaùp: caùnh voõng 7. Caùnh gì raäm ròt xa môø? Ñaùp: caùnh röøng 8. Caùnh gì vaøng, traéng, ñoû, hoàng. Ruû nhau gom laïi thaønh boâng cho ñôøi? Ñaùp: caùnh hoa 9. Caùnh gì söùc voùc nhoû nhoi Xoay traàn quay tít ñeå oi noùng taøn? Ñaùp: caùnh quaït

TÌNH CHA

Tranh veõ cuûa Minh Ngaân Baù Nguyeãn ( 11 tuoåi)

PHOÙNG SÖÏ BAÈNG HÌNH AÛNH

(trích töø DVD Theá Heä Treû # 1)

Photo: Vieät Phaïm

Tuaàn naày, trang Thieáu Nhi xin môøi quí ñoäc giaû theo doõi phaàn phoùng söï baèng hình aûnh veà söï goùp maët cuûa thieáu nhi trong nhöõng sinh hoaït vaên ngheä taïi haûi ngoaïi. Ban Khuyeán Hoïc (Viet Olympiad) ñaõ toå chöùc ñaïi hoäi vaên ngheä gaây quyõ saùng taùc baøi ca 2004 taïi Orange Coast College.

Xin cho bieát trong ñoaïn nhaïc sau ñaây, nhaïc só Y Vaân so saùnh Ôn Cha vôùi nhöõng gì ? Ôn cha nhö Thaùi Sôn cao bao tình Ngoaøi tuy cöông quyeát maø loøng thöông meán Ôn cha nhö ñuoác cao soi treân ñöôøng ñuoác soi taâm hoàn, daãn con tìm höôùng Ôn cha nhö boùng caây xanh treân ngaøn Tình cha tha thieát, loøng cha aâu yeám Ôn cha nhö maùi hieân che naêm tröôøng Gioù möa xa gaàn, naéng söông khoâng sôøn Naøo nhöõng khi con buoàn, ngöôøi ñeán beân voã veà Baøn tay xoa treân maùi toùc meán thöông ñoâi luùc cha khuyeân con nhöõng khi con loãi laàm, thì coøn baøn tay cöông quyeát naøo hôn Ôn cha nhö naéng soi treân cuoäc ñôøi nguôøi cho aùnh saùng, nguôøi cho leõ soáng Ôn cha, 2 tieáng thöông yeâu voâ vaøn seõ khoâng phai taøn, vôùi bao naêm tröôøng.

GIAÛI ÑAÙP: Nhaïc só Y Vaân so saùnh ÔN Cha nhö:

- Nuùi Thaùi Sôn - Ñuoác cao soi ñöôøng - Boùng caây xanh - Maùi hieân che naéng möa - Naéng soi cuoäc ñôøi PHAÀN THÖÔÛNG: caûm ôn caùc chaùu Quyønh Anh, Phöôùc Chaâu, Danny Huyønh ñaõ gôûi baøi cho coâ, nhöng raát tieác khoâng coù chaùu naøo traû lôøi ñuùng nhöõng caâu ñoá cuûa kyø naøy. Laàn sau, caùc chaùu coáâ gaéng leân nheù. Xin gôûi baøi vieát, hình aûnh veà: HOÄP THÔ THIEÁU NHI 9200 BOLSA AVE # 141 WESTMINSTER, CA 92683


B10 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Danh saùch maïnh thöôøng quaân Giaûi Phuïng Hoaøng 2004 Sau thôøi gian raùo rieát vaän ñoäng, vaø hoâm nay Ban Toå Chöùc Giaûi Phuïng Hoaøng 2004 baét ñaàu cho phoå bieán danh saùch maïnh thöôøng quaân nhö sau: - Vieät Satellite Co. - Doanh gia Traàn Duõ, Hoäi Tröôûng Soùc Traêng. - Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. - Crescent Motel. - Le Investments LLC. - Trung taâm chænh xöông chænh hình cuûa Baùc Só Taï Trung Kieân. - Payless Furniture. - Payless Realty. - Heä thoáng Phôû Ca Dao. - Phoøng Thöông Maïi San Diego. - Tröôøng Thaåm Myõ San Diego. - OÂng Traàn Baù Minh, töùc nhaø vaên Thieân Vöông. - Cali Construction (oâng Cuø Thaùi Hoøa). - Hoäi AÙi Höõu Long An. - Toång Hoäi Sinh Vieân Vieät Nam Mieàn Nam California. - Caâu Laïc Boä Theå Thao Huøng Vöông. - Chuû nhaân nhaø haøng Lucky Star. - OÂng Laâm Ñieàn baûo trôï giaûi khuyeán khích. - Cindy Yeán Leâ - Loan Officer Real Estate. - Baùc Só Nguyeãn Ñaêng Khoa, San Diego. - Döôïc Só Nguyeãn Höõu Loäc, San Diego. Tröôûng Ban Vaän Ñoäng Taøi Chaùnh - oâng Huyønh Thi Toång Thö Kyù Phoøng Thöông Maïi San Diego, ñang tieáp tuïc vaän ñoäng theâm. Danh saùch seõ ñöôïc caäp nhöït vaø con soá baûo trôï chính thöùc seõ ñöôïc ñaêng ñaày ñuû treân trang Coå Nhaïc Kòch Tröôøng. Ñöôïc bieát Giaûi Phuïng Hoaøng naêm nay giaûi nhöùt 10 ngaøn ñoâ la chia cho caëp nam nöõ truùng giaûi nhöùt, töùc moãi ngöôøi 5 ngaøn ñoâ, vaø coøn giaûi nhì, giaûi ba. Soá tieàn thöôûng khaù cao neân hieän ban toå chöùc ñang tieáp tuïc vaän ñoäng ñeå ñuû soá phaùt cho thí sinh truùng giaûi.

Baùc Só

Muøa thi Giaûi Phuïng Hoaøng Ban giaùm khaûo thi chung keát goàm nhöõng vò naøo? Tieáp trang B8

keát ngaøy hoâm nay thaønh phaàn ban giaùm khaûo cuõng ña soá laø ngöôøi môùi. Nghe noùi hình nhö kyø thi chung keát Giaûi Phuïng Hoaøng naêm nay, ban toå chöùc ñaõ môøi caùc vò ôû xa veà chaám vaø thaønh phaàn ban giaùm khaûo ñöôïc giöõ kín cho ñeán giôø choùt, chæ nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm ñöôïc bieát maø thoâi.

PHAÏM VAÊN HOAØNG, M.D.

9600 Bolsa Ave., # F, Westminster, CA 92683

Y KHOA TOÅNG QUAÙT GIA ÑÌNH & CHAÂM CÖÙU Ysó Ñieàu Trò taïi Beänh Vieän Fountain Valley

CHÍCH NGÖØA NHAÄP HOÏC, HÔÏP TAÙC VÔÙI CHÖÔNG TRÌNH WIC GiÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9 AM - 6 PM Thöù Baûy: 9 AM - 2 PM

(714) 531-8711 / 531-3571 Nhaän MEDICAL vaø BAÛO HIEÅM

Tin Sinh Hoaït TRIEÀU GIANG

Ñaøi Tieáng Nöôùc Toâi noùi chuyeän oâng Traàn Taán Quoác Tieáp trang B8

Trong giôø noùi chuyeän veà caûi löông hoâm tuaàn qua treân heä thoáng ñaøi phaùt thanh Tieáng Nöôùc Toâi, nhaø vaên Ngaønh Mai ñaõ ñeà caäp ñeán vieäc oâng Traàn Taán Quoác ñöôïc môøi ñeán Phuû Ñaëc UÛy Coâng Daân Vuï, vaø ñöôïc giao cho nhieäm vuï trôï giuùp boä moân caûi löông. Sau ñoù oâng ñaõ ñöa ra keá hoaïch laøm cho neàn coå

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 nhaïc mieàn Nam phaùt trieån, vì thôøi baáy giôø caûi löông naèm trong chính saùch daân vaän cuûa chính quyeàn Ñeä Nhöùt Coäng Hoøa. Khi ñeà caäp ñeán thôøi gian khoaûng 1957, caùc nhaân vieân an ninh maëc thöôøng phuïc vôùi suùng luïc beân löng, ñi “môøi” oâng Quoác moät caùch baát bình thöôøng, neáu coù can ñaûm ñeán theá maáy cuõng phaûi ôùn laïnh. Cuõng nhö luùc ngoài treân xe chaïy voøng voøng, maáy ngöôøi ñi môøi chaúng môû mieäng noùi lôøi naøo heát, ngöôøi naøo cuõng maët laïnh nhö tieàn, thì ai laïi khoâng lo cho soá phaän mình, khoâng bieát seõ ñi veà ñaâu, ñi luoân hay ñöôïc trôû veà? Nhö vaäy thì bò baét chôù ñaâu phaûi môøi, ñi môøi maø khuoân maët ñaèng ñaèng saùt khí, khoâng noùi lyù do vaø baûo ngöôøi ta phaûi ñi

ngay. Ngöôøi nghe chuyeän coù caûm töôûng luùc aáy chæ moät lôøi phaûn ñoái, moät phaûn öùng nhoû thoâi, oâng Quoác cuõng coù theå bò coøng tay. Nhöng cuoái cuøng roài thì “tieàn hung haäu kieát” moïi chuyeän ñeàu eâm ñeïp vaø nhaø baùo Traàn Taán Quoác nhö roàng gaëp maây, caù gaëp nöôùc, tha hoà ñöa ra nhöõng ñeà aùn cho boä moân ngheä thuaät caûi löông phaùt trieån sau naøy. Chöông trình “Chuyeän Trong Laøng Coå Nhaïc Caûi Löông” treân ñaøi Tieáng Nöôùc Toâi seõ tieáp tuïc noùi veà caûi löông thôøi Ñeä Nhöùt Coäng Hoøa, coù lieân quan ñeán oâng Traàn Taán Quoác. Muoán nghe ñaøi Tieáng Nöôùc Toâi quí vò phaûi coù radio ñaëc bieät, giaù khoaûng 40 ñoàng. Lieân laïc soá phone sau ñaây ñeå mua: Laâm Video (714) 539-5709 vaø Phôû Hoøa (714) 899-4886.

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c OrangeCA & Brookhurst) Lake Forest, 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


B12 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Chuyeán xe ñònh meänh treân ñöôøng Vuõng Taøu Tieáp trang B8

thaùng gia ñình coâ ta coù môøi baø vaø Thanh Nga cuøng ñi Vuõng Taøu, vaø laàn ñoù baø ñaõ nhìn thaáy taän maét kieåu ñi nghæ maùt cuûa nhaø giaøu, ngoaøi chieác hôi nhaø, mang theo nhieàu tieän nghi vaø trang cuï ñi bieån ñöôïc mua töø ngoaïi quoác, ñoù laø chöa keå thôøi gian ôû Vuõng Taøu toán keùm khaù nhieàu veà caùc khoaûn tieàn aên uoáng nhaø haøng vaø ôû khaùch saïn sang troïng. Hoâm nay moät laàn nöõa Thanh Nga laïi ñöôïc coâ baïn gaùi ruû ñi Vuõng Taøu, saün dòp baø muoán cho Thanh Nga nghæ döôõng söùc, thì vieäc ñi Vuõng Taøu ñoåi gioù laø ñieàu hôïp tình hôïp lyù, do ñoù baø cho pheùp Thanh Nga ñöôïc ñi moät mình vôùi baïn beø maø baø khoâng phaûi ñi theo nhö laàn tröôùc. Vaû laïi luùc naøy Thanh Nga cuõng ñaõ 18 tuoåi ta roài, caùi tuoåi maø phaàn ñoâng caùc coâ gaùi Vieät Nam ôû thoân queâ ñaõ rôøi nhaø cha meï veà ôû beân nhaø choàng. Theá nhöng, trong luùc Thanh Nga saép ñi Vuõng Taøu, moïi vieäc chuaån bò ñaâu ñoù coù theå ñaõ xong, thì baø thaày töôùng soá ñeán ngaên khoâng cho ñi, raèng Thanh Nga khoâng ñöôïc ñi böõa nay khoâng toát cho coâ. Ñuùng ra vieäc gì thì vieäc, caùi gì cuõng gaùc qua moät beân chôø sau cuoäc ñi chôi bieån cuûa Thanh Nga roài haõy tính, chôù khoâng theå keâu veà trong luùc naøy ñeå cho caû boïn maát vui, maø coù theå tình baïn bò söùt meû, nhöng neáu khoâng nghe lôøi baø thì nghe ai baây giôø? Töø nhieàu naêm nay keå caû luùc Naêm Nghóa coøn soáng, vôï choàng baø ñaõ heát möïc tin töôûng baø thaày töôùng soá Vuõ Nhaân, khuyeân baûo gì cuõng nghe theo, khoâng leõ laàn naøy laøm ngöôïc laïi! Nghó vaäy neân baø baàu Thô quyeát ñònh keâu Thanh Nga veà, duø vieäc ñoù coù ngoaøi yù muoán cuûa baø maø luoân caû Thanh Nga. Baø xem ñoàng hoà nhôù laïi khi tröa tröôùc khi rôøi nhaø, Thanh Nga coù cho bieát chieàu nay tröôùc khi khôûi haønh, coâ seõ cuøng maáy ngöôøi baïn ñi Chôï Lôùn mua saém moät soá ñoà duøng caàn thieát cho chuyeán ñi chôi bieån, neân lieàn baûo ngöôøi coâng nhaân ñi ngay ñeán nhaø coâ

Florida: Moät haønh khaùch bieán maát khi taøu du ngoaïn trôû veà beán JACKSONVILLE, Fla.Moät haønh khaùch 54 tuoåi ñaõ bieán maát khi con taøu trôû veà beán sau chuyeán du haønh naêm ngaøy ñeán Bahamas, vaø Ñoäi Duyeân Phoøng ñaõ phaùt ñoäng moät cuoäc tìm kieám. Moät taøu vaø moät tröïc

thaêng ñaõ luøng suïc 340 daëm vuoâng ngoaøi khôi Florida vaø trong con soâng St. Johns ñeå tìm Glen Sherridan ôû Richmond, Virginia. Vôï oâng, baø Gloria, ñaõ baùo caùo oâng maát tích hoâm Thöù Naêm, khi baø khoâng theå tìm ñöôïc oâng sau

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

baïn keûo khoâng kòp. Rieâng veà Thanh Nga thì keå tröa ñeán giôø ôû nhaø coâ baïn baøn tính ñuû thöù cho chuyeán ñi chôi xa, do ñoù maø hình aûnh nhöõng caûnh bi thöông vui buoàn treân saân khaáu cuøng lôøi ca tieáng haùt, cuõng nhö lôøi khen cheâ cuûa khaùn giaû coâ taïm thôøi gaùc sang moät beân, maø thay vaøo ñoù laø hình aûnh soùng nöôùc cuûa caùc baõi bieån ôû Vuõng Taøu, giôø ñaây taâm trí coâ chæ nghó tôùi cuoäc ñi chôi bieån saép tôùi maø thoâi. Nhöng roài trong luùc saép söûa cuøng maáy coâ baïn ra xe ñi Chôï Lôùn, thì ngöôøi cuûa ñoaøn haùt ñeán cho bieát baø baàu Thô ñang ôû raïp haùt Thuaän Thaønh keâu coâ veà gaëp baø ngay, vaø coøn noùi theâm ñaây laø vieäc quan troïng coâ khoâng ñöôïc traùi lôøi. Do ñoù maø coâ noùi vôùi maáy baïn taïm ngöng vieäc ñi mua saém, chôø coâ veà xem meï coâ daën doø ñieàu chi ñaây, roài sau ñoù seõ ñi mua cuõng ñöôïc. Theá laø coâ baïn con nhaø giaøu ñaønh laùi xe ñöa Thanh Nga ñeán raïp Thuaän Thaønh ñeå gaëp baø baàu Thô theo lôøi ngöôøi coâng nhaân cuûa gaùnh haùt vöøa cho bieát, vaø khi vöøa ngöøng xe tröôùc raïp haùt ôû ñöôøng Traàn Quang Khaûi, Ña Kao thì Thanh Nga boãng giöït mình, bôûi taám baûng döïng tröôùc raïp cho thieân haï bieát toái nay haùt tuoàng Lôõ Böôùc Sang Ngang, thay vì khi saùng coâ ñaõ thaáy roõ raøng laø taám baûng cuûa tuoàng Ñoà Baøn Di Haän. Coâ nhaém maét laïi ñònh thaàn coi mình coù nhìn laàm chaêng? Taám baûng vôùi haøng chöõ Lôõ Böôùc Sang Ngang to töôùng maø caû thaùng nay ñöôïc döïng ôû raïp Nguyeãn Vaên Haûo, hoâm nay ñi theo ñoaøn voâ raïp Thuaän Thaønh, coâ khoâng theå laàm laãn ñöôïc! Nhöng coù gì trôû ngaïi cho tuoàng Ñoà Baøn Di Haän maø thay theá baèng taám baûng naøy? Coâ voâ cuøng thaéc maéc vì neáu nhö haùt tuoàng Lôõ Böôùc Sang Ngang thì chæ coù coâ laø ñaøo chaùnh, ngöôøi duy nhöùt ñaûm traùch vai Caåm Nhung chôù ñaâu coù coâ ñaøo naøo döï phoøng thay theá, hôn nöõa thaønh phaàn ngheä só ghi phía döôùi cuõng ñeà coù teân Thanh Nga chôù khoâng ai khaùc hôn. Giôø ñaây Thanh Nga môùi nghó tôùi vieäc meï coâ keâu veà ñeå toái nay tieáp tuïc leân saân khaáu, truøng hôïp vôùi taám baûng ñöôïc döïng tröôùc raïp, chöù neáu khoâng thì keâu veà laøm gì? Neáu vaäy thì hoûng heát chöông trình, khoâng rieâng gì cho coâ maø luoân caû maáy ñöùa baïn, coâ phaûi aên noùi laøm sao vôùi baïn beø ñaây? Thanh Nga hoài hoäp xuoáng xe voäi vaõ ñi ngay vaøo haäu tröôøng raïp haùt thaáy meï vaø baø Vuõ Nhaân ñang ngoài ôû chieác baøn daønh cho baàu gaùnh tieáp khaùch moãi khi coù ai ñoù caàn gaëp. Coâ chöa leân tieáng hoûi roõ vaán ñeà thì baø baàu Thô noùi lieàn: - Böõa nay thaày (Thanh Nga goïi baø Vuõ Nhaân laø thaày) noùi coù maáy ngöôøi baø con töø treân Laøo xuoáng thaêm, vaø thaày ñaõ môøi hoï ñi coi haùt ñeâm nay. - Nhöng vieäc ñoù coù lieân heä ñeán con hoân vaäy? - Coù chôù sao laïi khoâng, ngöôøi ta muoán coi tuoàng cuûa chính con ñoùng vai chaùnh, bôûi baùo chí gôûi qua Laøo noùi raát nhieàu veà con ñoù.

Thaät ra thì maáy tuaàn tröôùc baø baàu Thô coù ñeán phoøng coi boùi cuûa baø Vuõ Nhaân, ñöôïc baø cho bieát baùo chí töø Vieät Nam gôûi qua Vaïn Töôïng, ñeà caäp nhieàu veà ñaøo treû Thanh Nga môùi xuaát hieän gaây chaán ñoäng trong laøng caûi löông. Do ñoù maø ôû beân Laøo ngöôøi ta naùo nöùc mong coù dòp veà Vieät Nam ñi coi gaùnh Thanh Minh ñeå thaáy taän maét Thanh Nga baèng xöông baèng thòt. Cuõng do voâ tình ñöôïc bieát tin töùc treân, neân böõa nay ñuùng luùc baø Vuõ Nhaân caûn ngaên khoâng cho Thanh Nga ñi chôi xa, neân baø baàu Thô ñem chuyeän naøy ra noùi, traùnh khoâng cho Thanh Nga bieát vieäc baø Vuõ Nhaân ngaên caûn. Baø baàu Thô vöøa noùi xong thì Thanh Nga nhö ngheïn lôøi töø trong coå hoïng, coâ khoâng noùi leân ñöôïc gì heát, bôûi moïi söï saép ñaët maáy böõa nay giôø ñaây coi nhö tan bieán heát! Ñoái vôùi coâ thì vieäc ñi chôi Vuõng Taøu neáu coù cuõng ñöôïc maø khoâng cuõng ñöôïc, coâ khoâng tha thieát gì cho laém, nhöng caùi khoå taâm cho coâ laø ñoái vôùi maáy ngöôøi baïn, maø theo chöông trình thì chæ vaøi giôø sau laø seõ khôûi haønh ñi Vuõng Taøu, neáu thieáu coâ thì cuoäc ñi chôi hoâm nay ñöông nhieân maát vui. Bình thöôøng coâ ñaõ khoâng daùm laøm traùi yù meï, huoáng chi hoâm nay laïi coù caû baø thaày yeâu caàu, laø ngöôøi ñôõ ñaàu cho coâ töø nhieàu naêm nay, neân Thanh Nga laëng yeân khoâng noùi gì theâm. Thaáy coâ im laëng maø khoâng noùi gì, baø baàu Thô leân tieáng ñeå ñaùnh tan baàu khoâng khí ñang naëng neà do lôøi noùi cuûa baø vöøa roài: - Hoâm nay khoâng ñi chôi vôùi baïn beø ñöôïc thì hoâm khaùc, chôù ñeå thaày ñaây maát uy tín vôùi baø con beân Laøo thì khoâng neân ñoù con. Coá caàm nöôùc maét, Thanh Nga noùi: - Con laøm theo yù muoán cuûa thaày, seõ noùi vôùi maáy ñöùa baïn laø böõa nay con ñi chôi khoâng ñöôïc, hieän giôø tuïi noù ñang chôø con ôû ngoaøi tröôùc cöûa raïp ñoù! Baø baàu Thô noùi: - Vaäy aø! Thoâi con chaïy ra baûo tuïi noù caûm phieàn, thieáu gì dòp ñeå ñi chôi chôù ñaâu phaûi chæ laàn naøy thoâi! Noùi xong Thanh Nga xin pheùp meï vaø baø Vuõ Nhaân ñi ra phía tröôùc raïp haùt baùo cho maáy ngöôøi baïn bieát tình traïng cuûa coâ khoâng theå cuøng ñi chôi ñöôïc vaø heïn laïi böõa khaùc. Coøn veà phía maáy coâ baïn cuûa Thanh Nga ñang ôû treân chieác xe du lòch hieäu Peugeot 203, chôø Thanh nga trôû ra ñeå ñi Chôï Lôùn mua saém vaät duïng maø khoâng coâ naøo nghó raèng ñöa Thanh Nga veà ñaây roài ôû luoân khoâng ñi nöõa. NGAØNH MAI

khi chieác taøu Celebration cuûa haõng Carnival Cruise Line vaøo beán. Thuûy thuû ñoaøn ñaõ höôùng daãn moät cuoäc tìm kieám toaøn boä, ñeå baûo ñaûm laø Sherridan vaãn coøn ôû treân taøu. Chöông trình ñieän töû ra vaø vaøo cuûa con taøu cho thaáy ngöôøi ñaøn oâng khoâng heà rôøi khoûi taøu sau khi noù vaøo beán ôû Jacksonville. Laàn cuoái baø Gloria troâng

Gulliksen - phaùt ngoân vieân cuûa haõng Carnival, cho bieát laø vieäc moät haønh khaùch ñöôïc baùo caùo maát tích thì thaät laø hieám. Moãi naêm, haõng Carnival chôû khoaûng 3 trieäu haønh khaùch. Chieác Celebration - coù theå chôû gaàn 1,500 haønh khaùch, ñaõ trôû veà töø Bahamas vôùi moät soá haønh khaùch môùi hoài chieàu Thöù Saùu. (N.Y.)

thaáy choàng laø vaøo 01 giôø 30 saùng Thöù Naêm. Baø cho bieát oâng laø moät ngöôøi hay thöùc sôùm, vaø coù theå ñaõ rôi töø treân maïn taøu xuoáng bieån vaøo khoaûng 4 giôø saùng. Khi ñoù con taøu coù theå ñaõ ôû caùch bôø bieån Florida khoaûng 13 daëm veà phía Ñoâng Baéc, ñang höôùng muõi veà soâng St. Johns vaø Jacksonville. Hoâm Thöù Saùu, Vance

(Coøn tieáp kyø sau)

CAÛM TAÏ Gia ñình chuùng toâi xin chaân thaønh caûm taï: ! OÂNG BAØ MUÏC SÖ LEÂ MINH, OÂNG BAØ GIAÙO SÓ LEÂ VINH, BAN ÑIEÀU HAØNH CUØNG TOAØN THEÅ TÍN HÖÕU HOÄI THAÙNH LITTLE SAIGON ! HOÄI CAÛNH SAÙT QUOÁC GIA MIEÀN NAM CALIFORNIA ! HOÄI AÙI HÖÕU ÑOÀNG HÖÔNG TRAØ VINH ! THOÂNG GIA BAØ QUAÛ PHUÏ NGUYEÃN VAÊN LINH VAØ CAÙC CON ! CAÙC THAÂN HÖÕU CUÛA GIA ÑÌNH THOÂNG GIA ! LA ROSA INC. ! BEAUTY ZONE ! SPA BEAUTY SUPPLY ! IMPERIAL BEAUTY SUPPLY ! PHAÙT BEAUTY SUPPLY ! CAÙC BAÏN ÑOÀNG NGHIEÄP TAÏI APPLIED MEDICAL INC ! CAÙC THAÂN HÖÕU TAÏI BALLY TOTAL FITNESS. ! VAØ TAÁT CAÛ CAÙC THAÂN BAÈNG QUYEÁN THUOÄC CUØNG THAÂN HÖÕU CUÛA TOAØN THEÅ GIA ÑÌNH,

ñaõ daønh thôøi giôø quyù baùu ñeán döï tang leã, phuùng ñieáu, gôûi voøng hoa, an uûi, giuùp ñôõ vaø tieãn ñöa linh cöõu cuûa Con, Chò, Meï Nuoâi, Coâ, Dì, Baø Coâ chuùng toâi laø:

Coâ VOÕ THÒ HOÀNG HAÏNH ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng Trong luùc Tang gia boái roái, coù nhieàu ñieàu sô soùt, Kính xin quyù vò nieäm tình tha thöù.

TANG GIA ÑOÀNG BAÙI TAÏ OÂNG BAØ VOÕ THANH LIEÂM

DAT


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

LONG DISTANCE Goïi Vieät Nam & Quoác Teá vôùi giaù reû nhaát

Khoâng leä phí haøng thaùng

VIEÄT NAM

33.9c/phuùt ÑAØI LOAN

HONG KONG

QUOÁC NOÄI

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

Quyù vò haõy tham gia

CHÖÔNG TRÌNH "GOÏI NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG" HAÕY GOÏI NGAY

HelloCom: 1-800-719-1688 hay

Web site: www.hellocomld.com

1-888-869-6688

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:00AM - 6:00PM (giôø Cali) GIAÙ GOÏI PHONE DI ÑOÄNG COÙ THEÅ THAY ÑOÅI


B14 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

.3”

DAT


CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


B16 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

.3”

XIN ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI ÑAËC BIEÄT NAØY! Haõy thöôûng thöùc chöông trình giaûi trí ñaëc saéc phong phuù cuûa ñaøi truyeàn hình SBTN qua cable. Ngoaøi ra, vôùi cable baïn coøn ñöôïc theâm:  Heä thoáng Internet vôùi toác ñoä nhanh  Deã daøng laép raùp

Ghi danh vôùi SBTN ngay hoâm nay ñeå ñöôïc quaø taëng $20.00 VISA GIFT CARD ®

QUAØ TAËNG

 Khoâng caàn mua duïng cuï maéc tieàn  Khoâng caàn kyù hôïp ñoàng daøi haïn

$20.00 VISA GIFT CARD*

Xin nhanh leân! Chöông trình quaûng caùo heát haïn ngaøy 12/31/04!

1-866-713-6185

Chuùng toâi noùi baèng tieáng cuûa baïn

Chaúng coù vieäc gì khoù!

*VISA® GIFT CARD OFFER expires 12/31/04. Gift Card valued at $20.00. Must be 18 years old and a legal resident of U.S.A. Proof of new two (2) month subscription to CCTV-4, CTI-Zhong Tian Channel, TFC, C1R, SBTN, TV Asia, TV JAPAN or RTN required. Allow 10-12 weeks for delivery of Gift Card. VOID where prohibited, taxed or restricted by law. One Gift Card per household. Employees (and persons living in the same household) of ICN and participating systems are not eligible. For complete Official Rules log on to www.internationalchannel.com. Cards issued by Bank One, N.A. pursuant to a license from Visa U.S.A. and managed by Ecount, a member service provider of Bank One. Use of card subject to the Terms of Use and Disclosures and Fees posted at www.myecount.com. Digital service required. Limited time offer. Some restrictions may apply. Services not available in all areas. SBTN-1083

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-7L-111502/045117

ª 1 PN/1 restroom, + beáp rieâng 1 P. Khaùch taát caû ñeàu rieâng, nhaø ñang troáng. Khu yeân tónh. LL: 714-265-1076 ñeå phone & lôøi nhaén. Cell: 714-675-5409

100-7L-102104/141143

Nhaø cho thueâ 3PN, 2 caàu, 2 garage xe, Santa Ana giöõa ñöôøng Newhope vaø First. Giaù $1600 xin lieân laïc Huøng 714-726-1932 100-6D167-110404/142837

Nhaø cho Thueâ vuøng Westminster khu Bolsa & Magnolia, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saân tröôùc vaø sau roäng. LL: 714-399-5593 nhaän housing. 100-7L-111204/143917

Anaheim nhaø laàu roäng ñeïp, khu toát, cu-de-sac, yeân tónh 4pn, 2.5PT, 3 car-gar. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. Cho thueâ $2,200. Housing OK. 714-876-8844, 714-7570622

100-14L-111404/144150

Nhaø GG. gaàn goùc Dale + Lampson, 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém, roäng hôn 2400 sqft., nhaän housing $1850/thaùng. Xin goïi 714-213-2387

100-7L-111404/144181

Nhaø môùi 09/2004, lôùn hôn Master bedroom, 1PN/1PT $695, bao ñieän nöôùc raùc, loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay OÂng Saùu. 714-2655227

100-5L-111604/144337

Nhaø rieâng 2 phoøng nguû, Garden Grove 1 phoøng taém, coù maùy giaët maùy xaáy. Beáp rieâng. Loái ñi rieâng, parking roäng. Goïi coâ Phöông phone: 714-534-3774, 714-7209446. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12.

100-14L-111604/144386

Nhaø môùi xaây 5 phoøng nguû, ôû Moreno Valley Riverside movein ñaàu thaùng 11. Ñoái dieän tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc, nhaän housing, LL Kevin (760) 481-5580

100-11L-111604/144501

* Coøn 1 phoøng cho nam ñoäc thaân nhaø ôû 13471 Galway St, G.G thoaùng maùt xinh xaén, ñaày ñuû tieän nghi. Giaù höõu nghò $300 * Vaø 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân nhaø ôû 8822 Calico St. G.G (goùc Lampson + Magnolia), yeân tònh thoaùng maùt. Giaù $400. Caû hai ñeàu bao gas ñieän nöôùc. Xin L/L 2 nôi ôû soá H: 714-903-3736, cell: 714-757-3736 100-8D1267-111804/144862

Nhaø 3 phoøng troáng khu an ninh saïch thoaùng maùt coù laàu gaïch thaûm saïch, goùc G.G Goldenwest $1500. 714-7972160, 714-799-1498 100-28L-111904/144954

Fountain Valley House, 4 bed, 2 bath, garage 2 xe, coù theå duøng laøm phoøng, maùi ngoùi, saân sau loùt gaïch coù patio cover. Housing OK. Doïn 02/01/2005. LL: Toøng 714-531-0676, 714-856-2933

100-9L-111904/144987

6 phoøng nguû, 4 phoøng taém, $2600 ñòa chæ 8681 Saint Andrews, Westminster. Taâ n trang sôn thaûm gaïch môùi. 714378-0000 100-6D1267-111904/145090

Huntington Beach, 4PN/2PT gaàn chôï, shopping, tröôøng hoc & park. Coù theå doïn vaøo ngay. Coù saân roäng & backyard coù caây aên traùi. Giaù $2,200. L/L 714-2349817, 714-531-7317, 559-9161520. 100-7L-112104/145112

Nhaø cho möôùn 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, ñi boä ñeán chôï ABC $1200. Goïi Mai 714-493-7627

100-14L-112104/145193

Nhaø vuøng Huntington Beach, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway $1800/thaùng. Nhaän housing, goïi 714-251-0672

100-14L-112204/145230

Nhaø goùc Newland/Westminster 3PN, 2PT. Khu yeân tónh, an toaøn cho thueâ $1700. Ñaàu thaùng 12. Nhaän housing. L/L Höông 714891-7961

100-7L-112204/145272

Nhaø môùi toaøn dieän cho thueâ, 4 PN, 3PT, gaàn Euclid / Chapman (vuøng Garden Grove), khu yeân tónh. Nhaän housing. Hoûi Lieân: 714-641-1252, ñeâm 714-2820786

Nhaø môùi taân trang: thaûm môùi, gaïch môùi, coù garage ñeå xe. Khu yeân tónh. Thuaän tieän cho tröôøng hoïc, freeway. Goùc Brookhurst + Trask. 2PN 2PT giaù $1200 + deposit, 2PN + 1PT giaù $1050 + deposit. Coù theå doïn vaøo ngay. Xin L/L A.Coâng 714-636-4939, 205-370-6544

100-7L-112204/145293

Bellflower. Khu ñeïp raát quiet 3PN/2PT. Taân trang nhö môùi, laundry hook-up. Beáp roäng phoøng aên rieâng, gaàn tröôøng shopping, freeway. L/L: 562-531-0759, 562-261-3642

100-7L-112204/145298

NHAØ CHO THUEÂ Nhaø 3PN + 2PT, phoøng gia ñình raát roäng. Khu an ninh, yeân tónh, gaàn chôï VN, gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø... garage 2 xe + nhieàu choã ñaäu treân saân. Chuû nhaø ñaõ taân trang toaøn dieän. Nhaø troáng goùc ñöôøng Edinger vaø Newhope. Coi nhaø khoûi cheâ. $1800. Nhaän housing. L/L: 714-585-6556

100-7L-112204/145304

Nhaø môùi xaây cho thueâ 5PN, 3PT, 3 garage, Victoville. Giaù $1650. Xin lieân laïc coâ Katie 714-9190065 hoaëc 949-295-8209

100-7L-112304/145364

Townhouse coù laàu, ñoái dieän chôï ABC, maët tieàn gaàn tröôøng hoïc, phoøng khaùch + beáp + phoøng nguû roäng raõi, 3PN/2.5PT, Housing O.K. Doïn vaøo 1/2005 $1700/ mo. 714-903-7897

100-7L-112304/145366

Nhaø 2 taàng môùi xaây, 3PN, 3PT, goùc Goldenwest - Westminster, parking roäng raõi, coù coång an toaø n . $1950/thaù n g. Deposit $1500. Nhaän Housing doïn vaøo 12/1/04. LL: 714-891-0778 hoaëc 949-262-0681

100-4L-112304/145368

Single House 2 bed, 1 bath vuøng Huntington Beach cho thueâ $1400/thaùng. deposit $1000. Doïn vaøo anytime. LL: Coâ Xuyeán 714-414-9780

100-7L-112304/145377

Corona: Nhaø 2004 3PN, 2.5PT vaø caùc phoøng khaùc, gaàn shopping center, caàn cho thueâ $1700. LL: Victor Vo 714-721-6271 (c), hoaëc for sale by owner $459,000.

100-7L-112304/145384

Nhaø laàu 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém, trung taâm Westminster, nhaän housing $1870. Vöôøn traùi caây, central air. 714-963-7910

100-7L-112404/145460

Nhaø Westminster troáng 3 phoøng, 2BR, nhieàu parking, khu bieät laäp thoaùng saïch an ninh gaàn chôï school, freeway 405/22. OK housing, deposit required, $1650/mo. L/L: 714-251-9144 Anh

100-4L-112404/145489

Nhaø vuøng GG. gaàn chôï VN., 3PN, 2PT, $1450, deposit $1000., saân roäng raát yeân tónh, No housing, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. LL: 714636-3964, cel#714-422-5586

100-3L-112404/145492

City Westminster / Goùc Hazard - Bushard. Nhaø yeân tònh cho thueâ 3 phoøng Giaù $1200, bao gas ñieän, giaët saáy, khoâng nhaän housing.Phone Taâm. 714-8397635

100-7L-112404/145495

Duplex 2 phoøng nguû, 2 taém, vuøng sang, an ninh GG. vaø Beach, thaûm, sôn, gaïch môùi ñeïp, doïn vaøo 12/04. $1150. Nhaän housing, treân laàu. 949-833-3855, 714-728-3921

100-7L-112404/145561

Anaheim: Nhaø 2 phoøng nguû, thaûm môùi, sôn môùi, beáp môùi, garage, patio, phoøng giaët trong nhaø, khu yeân tónh gaàn goùc Harbor-Broadway (321 S. Lemon, caê n C, Anaheim), cho thueâ $1,050. L/L Mai Khanh 714-5044936, Kim Chi 805-405-1633.

100-3L-112504/145593

Nhaø cho thueâ 3PN, 1.5PT, goùc Harbor and Mc.Fadden xin goïi 714-748-4081, $1500 1 thaùng

100-3L-112604/145660

Nhaø 6PN, 3PT goùc Beach Blvd & Chapman cho thueâ $2500 moät thaùng xin goïi 714-658-2078 or 714-905-6915

100-3L-112604/145701

Nhaø 3PN, 2PT vaø 1 bonus room laø m phoø n g nguû . Sôn, thaû m , gaïch, cöûa soå, nhaø taém ñeàu môùi. Doïn vaøo ngay, nhaän housing. L/ L: 714-234-0220 or 714-5377255

100-7L-112604/145708

Nhaø cho thueâ goù c Newland/ Westminster 3PN, 2PT khang trang, gaàn chôï Vinh Phaùt. Chuû bao raùc/coû $1650/thaùng. Goïi 714-757-1337 or 714-775-1871

Nhaän housing. 4 Plex cho thueâ 2PN, 1PT. Goùc Western & Orangewood, city Stanton 1 car garage coù cöûa khu raát ñeïp, saân sau döôùi laàu. L/L: 714-636-1228 ngaøy, 714-962-6348 toái

100-7L-112604/145734

Westminster: Beautiful Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 car garage. 2 story. New paint, new floor. Large living room, big kitchen. Close to church, school. Giaù $1,600. 714-836-8118, 714836-9876.

110-14L-111804/144701

1 nguû, 1 taém + garage, khoâng laàu, saân sau. Anaheim goùc Haster + Orangewood 2 nguû, 1 taém, 1 garage. Huntington Beach goùc Edinger + Beach. Roäng, saïch, ñeïp, coù hoà bôi. L/L: 714-4488987

100-6D127-112604/145738

Nhaø 4BR 2BA vuøng Westminster cho thueâ $1,700, coù nhaän Housing. Goïi Hoàng 714-797-8814 hoaëc An 714-981-3524. 5631 Vallecito, Westminster, CA. 92683.

110-2L-111904/144966

Condo for Lease. 2 Br, 1 bBath. Caûnh hoà ñeïp, goàm hoà bôi, Spa, saân banh, gas, nöôùc, raùc. Lakeshore Condominium 2829#D, S. Fairview. Santa Ana 92704 (Corner of Fairview & Segerstrome). Housing OK. Moving in Dec 1/04. LL: 714-3227700

100-4L-112604/145756

Nhaø house 4 bed, 2 bath thuoäc Westminster, khu an ninh toát cho möôù n $1600/thaù n g (deposit $1200) vaøo anytime. L/L: 714897-0853, cell 714-300-8818 100-7L-112104/145109

2 taàng, 6PN, 3PT, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Taát caû roäng raõi, saïch, nhieàu caây aên traùi, goùc Brookhurst vaø Hazard. $2400/thaùng. L/L Loan 714-724-9862 100-14L-111804/144876

ANAHEIM - Nhaø 2 taàng môùi, 2300 sqft, no community, 4PN, 2.5PT, 2 garages, nhieàu parking ngoaøi, saân sau roäng ñeïp, khu yeân tònh cho möôùn $2100. Housing OK. L/L: 714-390-1991 or 714-491-2717 100-7L-112104/145118

BUENA PARK - Fullerton school district. Nhaø cho thueâ hôn 2000 sqft. Möôùn caû nhaø 6PN/4PT, tiles carpet $2350/mo + deposit hoaëc thueâ rieâng 4PN/2PT $1600/Mo vaø 2PN 2PT roäng loái ñi rieâng. Khoâng loø ga $850/mo. L/L: 714553-9593 100-3L-112504/145613

G.G - Nhaø 3PN, 2PT. Hoaøn toaøn môùi 100% saân sau roäng, parking tröôù c töø 4-6 xe, $1475. Khoâng nhaän housing. Goïi Lieãu 714-234-9723. Bao raùc nöôùc 100-9D167-111104/143805

ROSEMEAD - Garvey + Delmar. Nhaø 3PN, 1PT, taân trang toaøn môùi, gaàn chôï, chuøa. Housing OK $1300/thaùng + $1300 deposit. L/L: 818-552-2825 (sau 9:00PM)

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng

Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-14L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876. 110-7L-110603/092082

QUIET GARDEN APTS 2PN, 2PT, 2 carports, $1200/ thaùng. Pool & Gate. Housing OK SOUTHLAND APARTMENTS 4920 W. First St., Santa Ana. Gaàn Euclid/Bolsa Ave. 714-7244053 tieáng Vieät, 714-775-8242 English. 110-DL-022504/106167

110-14L-111904/144971

110-14L-042204/114620

Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell. 110-33L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. 110-29L-101904/140885

Gaàn Trask/Brookhurst. Apartment 1PN/1PT, khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway 22, chôï VN, vaø Costco. Bao nöôùc raùc. No housing. Goïi coâ Höông 714-537-1095 hoaëc ñeán v/p 13122 Benton St, G.G, CA 92843. Chuùng toâi noùi tieáng Vieät 110-33L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266 110-7L-110404/142791

Apartments for rent, Magnolia/ Garden Grove, 1 bed, 1 bath, large room $900 and $920. No housing. Manager Kim: 714-5390809 110-14L-111404/144166

° Garden Grove: Newland/ Emerson, 2PN, 1 3/4PT. Garage 1 xe cöûa ñoùng, laàu 2, roäng, saïch, yeân tónh, $1,095 + 1 thaùng deposit. Doïn 11/15/04 ° Santa Ana: Euclid/7th st. 2PN, 1PT, garage 1 xe cöûa ñoùng. $1,050 + 1 thaùng deposit. Call Nhung at 714-334-9323, 714478-1003. Doïn 11/15/04 110-14L-111504/144230

Vuøng Westminster khu toát, thaûm vaø neàn môùi 2PN/2PT giaù $1025/ thaùng. Ñòa chæ 13902 La Pat, goùc WTM/Edward. (Nhaän housing). L/L Thaønh/Gina 714-772-7550 110-14L-111604/144475

Triplex môùi taâân trang 2PN 1PT 1 garage 1PK, 1,300 thaùng. Housing OK. Studio roäng, 700 thaùng tieän vôï choàng khoâng treû con. Ñuû tieän nghi, loái ñi rieâng. Nhaø troáng 307 S. Jackson vaø First St. 714-417-0388,714-7453718. 110-28L-111704/144531

Continential Garden APT, 2PN/ 2PT, roäng, thoaùng, giaù haï gaàn tröôøng hoïc, nhaän housing töø baát cöù nôi naøo, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñoâng ñuùc vaø thaân thieän. L/L Andy 714-995-3311 110-14L-111704/144591

Apartment for rent. 2br, 1.5bath, private patio, garage, laundry. Quiet, secure, near GG Bvd and Lewis in Orange. Available 1 Dec. $1,150/mo. $500 security deposit. 714-971-2810. 110-14L-111804/144698

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) 100-7L-112204/145282

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

ª Vuøng Westminster, khu toát, söûa môùi toaøn boä 2PN/1PT. Giaù $1195/thaùng. Ñòa chæ 13750 La Pat, goùc Edward/WTM (döôùi laàu). (Nhaän housing). ª Vuøng Anaheim khu yeân tònh, garage vöôøn nhoû 1PN/1PT. Giaù $925/thaùng. Ñòa chæ 2283 W Colchester goùc Brookhurst/Ball. (Nhaän housing) ª Vuøng Garden Grove. Khu toát, söûa môùi toaøn boä 3PN/2PT. Giaù $1350/thaùng. 2PN/2PT giaù $1200/thaùng. Goùc G.G/Gilbert. Ñòa chæ 13051 Gilbert. Nhaän housing. L/L Thaønh/Gina: 714-772-7550

110-14L-111904/145064

APT moät phoøng $800 döôùi laàu, gaàn tröôøng chôï vaø traïm xe bus, moät xe garage. Thaûm vaø saøn gaïch môùi. Ñieän thoaïi: 714-2695829

110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090

110-28L-112104/145136

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550

110-28L-111204/143882

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim

110-14L-110204/142490

GARDEN GROVE - Apartment 12591 Kensington 1 bed, 1 bath, taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Lampson, $900 thaùng. Haèng 714-856-8999

110-90L-110204/142534

110-7L-112104/145155

APT 2PN, 1PT. Goùc Olive vaø Westminster, ñi boä ra nhaø thôø Westminster. Gaà n freeway. Tröôøng hoïc. Khoâng nhaän con nít. Öu tieân ngöôøi giaø. L/L: 714-3790178 110-14L-112104/145159

2 bedroom 2 bath newly remodeled Apartment with garage & patio. Near Goldenwest and Westminster Blvd $1150/month. 626-284-3089 110-7L-112204/145273

APT, 2PN, 2PT, 1 garage, treân laàu, goùc Lewis vaø Garden Grove, Bao nöôùc raùc, sôn, gaïch ceramic môùi. Giaù $1000. Doïn voâ 12/01/ 04. LL: 714-692-3424 110-7L-112304/145418

Condo môùi ôû Anaheim gaàn Cal State Fullerton, 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, $1450/thaùng. ÑT: 562-595-2656 110-7L-112304/145444

Anaheim, 1 br, garage, high ceiling, up-stair, walk-in closet, $865, near state college and Lincoln, 714-797-0010 (Vietnamese), 714-292-1838 (English), Housing OK 110-7L-112404/145462

APT 2PN/1PT. Nhaø ñeå 1 xe coù coå n g an toaø n . Euclid & 5th Street. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Housing OK $1050. L/L OÂ.Frank 799-0926, cell: 902-3423, 714965-1052 110-5L-112404/145558

Apartment for Rent. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $800 + Deposit. Doïn vaøo 1 December 04. Taïi 7332 21 St # C, Westminster. L/L 714-724-5529, 714-897-4627. 110-7L-112604/145785

Apartment moät phoøng raát roäng gaàn tröôøng hoïc chôï cho thueâ $790/thaù n g. Ñöôø n g Garden Grove + Shackelford. Khu yeân tónh. Vaøo ôû ñaàu thaùng 12. 714638-2522, 714-265-9564, 714200-4305 110-14L-110504/143182

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

110-28L-112104/145134

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker), 714454-2129.

120-3L-111104/143727

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

Brookhurst / Lampson nhaø house cho ñoäc thaân share phoøng khoâng naáu aên Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. 714537-4534

110-14L-111704/144516

Nhaø rieâng goùc Bolsa & Cooper gaàn St. Barbara dö 1 phoøng lôùn coù bathroom & loái ñi rieâng. Doïn 12/01. LL: 714-839-1286, cell 714-454-3381

110-8L-111704/144603

Long Beach, nhaø nhoû phía sau, 2PN, 1 PT, rieâng bieät. cho thueâ $550. 562-860-9817

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT treân laàu, döôùi laø garage $800/ month, deposit $300. Ñòa chæ 12911 Galway, 714-772-4400. No housing.

GARDEN GROVE - Studio Apt, Elect/Gas/Water/Trash paid (all), New carpet, kitchen floor, bath, paint very secure, quiet, Brookhurst/Chapman. 9571 Alwood $595-$625/mo. 714657-9100.

110-7L-112104/145152

Triplex môùi taân trang 2PN/1PT, 1 garage, 1 parking $1250 thaùng. Phoøng roäng, saân roäng. Housing OK bao raùc nöôùc. Harbor + First, 714-417-0388, 714206-0232

120-3L-111904/144911

120-28L-110904/143518

110-28L-112104/145133

120-5L-111104/143730

120-9D167-111104/143766

120-28L-111204/143945

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N)

120-28L-111404/144136

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725

110-14L-111904/144973

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward coù moät master bedroom cho thueâ. Öu tieân cho vôï choàng son vaø Nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. LL: 714-914-2436

120-7L-111404/144152

HUNTINGTON BEACH - 4 Plex treät (Slater & Newland) 2PN, 2PT $1295 thaùng vaø 3PN 2PT $1650 thaùng. Patios, saøn gaïch. Saïch & ñeïp. No smoking pets. Bao raùc & nöôùc. L/L: 714-3287236

110-7L-112604/145668

HUNTINGTON BEACH - Free 1 thaùng. Nhaø môùi ñeïp, sang troïng gioáng hotel, gaàn bieån. Hoà taém, jacuzzi-gym club house, gate caïnh shopping $1100, 1PN, 1PT cho choù gaàn ñöôøng Goldenwest 55 tuoåi and ngöôøi treû. 714-5803265, 714-536-7999

110-28L-112104/145137

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-7L-021803/055834

Phoøng raát roäng. Bathroom, loái ñi rieâng. Nam/Nöõ single only. Khoâng naáu aên. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy. Goùc Brookhurst/ G.G. 537-0803 Baûo, $350/thaùng

120-14L-052304/119605

Nhaø vuøng Orange, khu yeân tónh saïch seõ, parking roäng raõi, dö moät phoøng cho share, $300/ thaùng. L/L Thuûy: 714-633-2774, 714-350-3894 cell

120-5L-080604/130924

Nhaø gaàn PLT, chôï ABC, chæ 2 vôï choàng, dö 2 phoøng nhoû, loái ñi buoàng taém rieâng, chæ nhaän single ñi laøm. Haø 714-890-9852, $450/thaùng

120-4L-102804/141959

Nhaø Westminster & Brookhurst cho share phoøng, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc, parking an toaøn. Call 714-3608885

120-6L-110504/143032

Vuøng Westminster phoøng roäng loái ñi Bathroom rieâng quiet safety ñoäc thaân, vôï choàng lôùn tuoåi, $600/thaùng, call Linda: 714-8763962 or 668-5638. Home. Goùc Trask and Beach Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-14L-111504/144243

Phoøng beáp thaûm môùi. Caïnh chôï Vónh Phaùt, tröôøng Newland + Westminster. Tieän 2 chò em, vôï choàng son. Naáu OK. Ñaäu xe roäng $400. Doïn Any-time. 714-2545461

120-7L-111604/144391

Phoøng troáng cho vôï choàng son (khoâng treû em) share. Loái ñi rieâng, Midway City. Bao gas, ñieän, nöôùc $500/Mo. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/04. L/L: 714-902-3857

120-14L-111804/144738

Phoøng cho share, loái ñi rieâng khu Anaheim 714-398-6403, 562-943-1196. Xe Toyota Cressida 88, #2HYG256

120-14L-111804/144749

Nhaø vuøng Fountain Valley. Khu raát yeân tònh. Dö phoøng caàn cho share öu tieân cho nhöõng ngöôøi ñöùng tuoåi coù vieäc laøm. Xin L/L: 714-721-3131

120-6D167-111804/144757

Condo dö phoøng cho share Nam Nöõ ñoäc thaân, vôï choàng khoâng con, khoâng huùt thuoác. Lieân laïc. 714-891-0166, 714-728-9163. Westminster

120-6D167-111804/144768

Cho Nöõ ñoäc thaân thueâ phoøng, khu Bolsa ñi boä chôï ABC and Bank of America ñöôïc, Giaù $320/ thaùng, bao ñieän nöôùc, giaët saáy. LH: 714-657-4032 Haø

120-8L-111804/144837

Nhaø vuø n g G.G Lampson & Nelson dö hai phoøng cho share. Gia ñình ñoäc thaân. Bao ñieän gas, giaë t saá y , naá u aê n xaø i phoø n g khaùch. Xin L.L Duõng 714-3087008.

120-4L-111904/144895

Dö master bedroom Huntington Beach, gaàn bieån, freeway, yeân tónh, ít ngöôøi. Bathroom + phone + parking rieâng. Sôn + thaûm, phoøng taém hoaøn toaøn môùi. Caàn nam ñoäc thaân coù vieäc laøm, nonsmoking. Available anytime. $450/month. Vinh H: 969-6740, W: 347-8184

120-14L-111904/144901

Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ. Giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM

Nhaø ñeïp roäng khu Bolsa Phöôùc Loäc Thoï coù dö 2 phoøng cho share. Öu tieân ñoäc thaân hay vôï choàng son. Doïn vaøo ngay. L/L coâ Hoa 714-530-9141 120-4L-112104/145110

Nhaø Westminster cho share phoøng roäng, loái ñi rieâng. Nhaø taém rieâng khoâng naáu aên, bao ga, ñieän nöôùc $400 thaùng. Lieân laïc 714-251-1873 120-7L-112104/145113

Beach/Orangewood. Nhaø dö 1 phoøng, loái ñi rieâng, bao gas, ñieän nöôùc, no smoking. Öu tieân lôùn tuoåi OK, vôï choàng khoâng con nít, goïi 714-903-0255 sau 5PM 120-7L-112104/145115

Nhaø gaàn Westminster - Euclid cho thueâ. Lieân laïc 714-636-1059, 714-703-5983. Ngaøy thöôøng sau 3:00PM

120-7L-112104/145145

SUNSET & WESTERN & HOLLYWOOD Nhaø dö phoøng, single cho thueâ. Khu toát, 1PN + 1PT, beáp rieâng, coù parking, gaàn tröôøng, chôï, goïi Linh (sau 9PM) 323-469-1583 120-7L-112104/145150

Nhaø rieâng dö 2 phoøng cho ngöôøi ñöùng tuoåi hoaëc vôï choàng son khoâng huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc, internet gaàn chôï Bolsa. L/L: 714448-7220 120-7L-112104/145151

Studio roäng, new bathroom naáu aên OK. Loái ñi rieâng 1PK, saân roäng. Tieän cho vôï choàng son $650 1 thaùng bao utilities. Harbor & First St, 714-417-0388 or 714-206-0232 120-7L-112104/145154

Nhaø goùc Magnolia/Mays coù dö 2 phoøng cho share, saïch seõ, yeân tónh, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên, giaët saáy. L/L coâ Lan 714-891-9225, 714-2602673 120-7L-112104/145157

Nhaø Bolsa/Magnolia, gaàn chôï ABC. Dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy $300/month. Xin L/L: 714-336-5720 120-7L-112104/145158

Newhope - Mc.Fadden, phoøng studio roäng, bathroom giaët saáy loái ñi rieâng, parking, öu tieân vôï choàng son, baby OK. Very clean, nice people too! 714-878-7569 120-7L-112104/145160

Apartment in Westminster ít ngöôøi cho share 1 phoøng coù closet, gaàn chôï, tröôøng, bao gas, ñieän nöôùc cho naáu aên $300 moãi thaùng. L/L home phone: 714901-8734, cell: 714-932-3478 120-7L-112104/145161

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon cho thueâ master bedroom môùi, coù beáp, parking vaø loái ñi rieâng. $700/thaùng deposit $500. Doïn ñaàu thaùng 12. L/L Dung 714-260-7650 120-7L-112104/145162

Nhaø house dö phoøng cho thueâ, goùc Bolsa/Bushard, bao utilities, internet, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714-890-5877, 714-3106408 120-14L-112104/145166

Nhaø khu Bushard & Hazard dö phoøng cho thueâ, khu raát yeân tònh bao giaët saáy, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-4251884 cell, 714-531-7273 home 120-7L-112104/145173

Dö phoøng cho share. Nhaø sau chôï Quang Minh caàn cho ñoäc thaân share doïn voâ baát cöù luùc naøo. Xin goïi baø Thanh 714-5315246 120-7L-112104/145174

Bolsa/Brookhurst. Nhaø rieâng an ninh saïch seõ. Dö 1 phoøng cho share. Öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm, khoâng naáu aên, huùt thuoác. $290/thaùng. L/L: 714-554-4618 hay 531-2419 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C2 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-112104/145178

Nhaø goùc Westminster/Taft, dö phoøng master cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L Tröôøng 714-728-1654, 714-5311692

120-7L-112104/145185

Mobilehome Beach and Bolsa coù 2 phoøng lieân keát cho share, ñ/k deã daøng. L/L: 714-705-9290 or 892-4717

120-7L-112104/145186

Nhaø môùi roäng saïch yeân tònh, vuøng Corona, Norco, dö 2 phoøng cho share: 1 phoøng master bedroom $600, 1 phoøng thöôøng $450, caû hai ñeàu coù phoøng taém rieâng. Bao ñieän nöôùc maùy giaët, naáu aên vaø ñaäu xe thoaûi maùi, cho ñoäc thaân nöõ only. L/L Hoa 714875-2272

120-7L-112104/145187

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-112204/145275

Nice & Quiet, 2 bedrooms townhouse goùc Brookhurst & Westminster, dö 1 master bedroom, caàn 1 single female share. Garage, laundry, gas, ñieän nöôùc included. Goïi 714-636-8902 or 658-4764

120-7L-112204/145277

Nhaø khu Westminster/Newland. Roäng, saïch. Coù 2 phoøng cho thueâ. Bao giaët saáy, ñieän nöôùc. Phoøng lôùn $400, nhoû $350. Doïn vaøo ngay. L/L nhaø 714-9037444, cell: 714-653-0655

120-7L-112204/145278

120-7L-112304/145434

120-7L-112204/145289

Master bedroom cho share phoøng taém rieâng, parking rieâng, khu yeân tónh ít ngöôøi bao utilities cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: Stephanie 714-903-3673 or 657-5303

Phoøng rieâng bieät nhö nhaø rieâng coù restroom rieâng cho thueâ giaù $550 goùc Trask & Brookhurst, khu ñeïp yeân tónh. L/L: 714-5903731 or 714-273-6284

Caàn cho share phoøng khu yeân tònh vuøng Rosemead, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. Lieân laïc 626-2725552

120-7L-112104/145191

120-7L-112204/145312

120-6L-112204/145207

120-7L-112204/145301

Nhaø Westminster. Dö phoøng roäng coù restroom vaø loái ñi rieâng, öu tieân cho nam ñoäc thaân share $450/mo, hoaëc vôï choàng son, $550. 714-373-2481

Nhaø sau Phöôùc Loäc Thoï, phoøng lôùn $330, caàn phaùi nam nöõ coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác möôùn. Bao utilities, giaët, saáy. Ñöôïc naáu aên. L/L: 714-895-5807

Phoøng master môùi coù loái ñi rieâng tuû laïnh microwave beáp, nöôùng. Bao gas, ñieän, nöôùc giaù $800. L/Laïc Haèng: 714-757-6446

120-7L-112204/145208

120-7L-112304/145331

Nhaø dö phoøng caàn cho share, goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Khu an toaøn xin lieân laïc 714521-0475 or 638-2080

120-6L-112204/145211

Nhaø Mile Square Park yeân tònh, parking roäng. Dö phoøng coù cable cho share. Öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên, huùt thuoác. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Goïi Hueä home: 714-418-9072, cell 714-4254300. Neáu baän vui loøng ñeå message seõ goïi laïi ngay

120-7L-112204/145212

Nhaø ít ngöôøi khu yeân tónh ñaày ñuû tieän nghi dö phoøng cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác vaø naáu aên share. ÑT: 714-251-0156, 714-251-3536

120-7L-112204/145215

Midway City, goùc ñöôøng Bolsa Purdy, dö 2 phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc saáy, doïn ngay. LL: 714-903-4571, 714326-5570

120-7L-112204/145219

Phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, Goùc Bushard & Hazard. Öu tieân quyù vò cao nieân, ñoäc thaân coù vieäc laøm. L/ L: 714-839-1240, 714-3986281.

120-14L-112204/145220

Nhaø môùi dö moät phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, giaët saáy naáu aên ít ngöôøi, yeân tònh, Plumeria walker Ball, Goïi Thuùy. 714-827-2486, 714-325-1801

120-7L-112204/145227

Nhaø Bolsa & Magnolia cho share master bedroom, loái ñi rieâng, phone line rieâng. Öu tieân nam nöõ ñoäc thaân $550 bao utilities, khoâng naáu aên, huùt thuoác, goïi 714-757-2373

120-7L-112204/145231

Nhaø dö moät phoøng goùc Orangewood & 9st, öu tieân cho nam nöõ ñoäc thaân möôùn coù caàu tieâu nhaø taém loái ñi rieâng. LL: 714-5345691, 714-213-3247

120-7L-112204/145247

Master bedroom môùi roäng, loái ñi rieâng, khu yeân tónh, ñaäu xe roäng. Bao ñieän nöôùc giaët. Khoâng naáu aên. Magnolia/Ball Rd. 714905-6358, 827-1744

120-7L-112204/145250

Nhaø rieâng coù phoøng cho ñoäc thaân share $350 thaùng. Bao gas, ñieän nöôùc. Nhaø gaàn khu Phöôùc Loäc Thoï, goïi 714-797-3719

120-5L-112304/145330

Phoøng lôùn coù beáp, phoøng taém rieâng, hoaøn toaøn môùi nhö studio, loái ñi rieâng, goùc Newland Hazard. LL John: 714-399-5414 or 714-231-7286

Nhaø Westminster dö 1 phoøng cho Nam Nöõ ñoäc thaân khoâng huùt thuoác naáu aên, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc giaët saáy. Lieân laïc: 714260-5165

120-7L-112304/145348

Nhaø House. Dö master bedroom, cho chò em hoaëc vôï choàng share, ñieàu kieän deã daøng, bao ñieän giaët saáy. Doïn vaøo ngay. Giaù $500. LL Hieàn: 714-776-0743 (house), cell: 714-728-1045

120-7L-112304/145349

GG. Haster. Dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân share phoøng taém rieâng, ít ngöôøi, cho naáu aên. $450. LL Ngoïc: 714-971-4616 or 714757-2553 cell

120-5L-112304/145351

Nhaø 2 phoøng lôùn cho thueâ, bao utilities, naáu aên, giaët saáy, Gaàn 405/22, nhaø thôø, thoaûi maùi, deã tieän cho g/ñình, ñoäc thaân welcome, no smoking. 714-8917607, 697-4626

120-14L-112304/145353

Garedn Grove, 2 PN/1PT coù kitchen + Living room coù loái ñi rieâng. Giaù $1000/month. Coù 1 master bedroom, no cooking, coù loái ñi rieâng 1 ngöôøi $500/month. Doïn anytime.Call Lan: 714-4786280

120-14L-112304/145355

Share phoøng khu South Coast Metro, bao utility giaët saáy, cooking gaàn UCI/OCC Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ) LL: 714-7516585

120-7L-112304/145356

120-7L-112404/145473

Phoøng cho share ñuû tieän nghi. Loái ñi rieâng cho naáu aên rieâng coù maùy giaët saáy. Bao ñieän gas, phoø n g $500, deposit $300, ñöôøng Westminster - Bolsa gaëp Roxey traùi beân phaûi gaëp Michari phaûi 12682, 714-362-4094, 714200-5900, 714-903-4474 120-3L-112404/145474

Mobilehome gaàn Little Saigon dö phoøng thoaùng cho ñoäc thaân share. Giaù reû cho ngöôøi giaø khoâng coù xe. Ñöôïc naáu aên, huùt thuoác. 714-531-7521 120-7L-112404/145479

Phoøng cho thueâ khu Little Saigon saïch seõ, nhoû goïn coù parking ñaäu xe, Giaù $250. LL Coâ Phi sau 6gPM, ÑT: 714-799-4103 120-3L-112404/145482

Nhaø ñeïp saïch seõ coù 2 phoøng troáng, vuøng Fountain Valley, öu tieân Nöõ ñoäc thaân, LL Coâ Kim 714-719-6302

Nhaø coù phoøng cho share, lieân laïc Lisa, phone 714-554-5185, bao gas, ñieän nöôùc, cable.

120-5L-112404/145491

Nhaø Midway City gaàn chôï ABC, dö phoøng lôùn choã ñaäu xe & loái ñi rieâng thuaän tieän cho vôï choàng treû. Doïn vaøo ôû lieàn. Bao utilties & cable, khoâng naáu aên, $500/ mo. L/L: 714-379-0407, cell 714-414-2204 120-7L-112404/145493

Mobilehome Bushard and Hazard dö master bedroom loái ñi rieâ n g. Bao gas, ñieä n , nöôù c . Khoâng naáu aên cho share giaù reû $350, goïi Thuûy 714-399-5743 and coâ Hieäp 260-4296 120-7L-112404/145515

GG APT. Dö phoøng cho share. Öu tieân hai meï con. Ñieàu kieän deã daøng. Cho naáu aên. Xin lieân laï c 714-636-4598, 714-4258342 or 714-425-8328. 120-7L-112404/145519

Garden Grove dö moät phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share goùc Bolsa-Ward. Phone 714-5549897.

120-8L-112304/145383

House dö 1 bed + bath. Coång ñi rieâng. Ñi boä ñeán PLT 5 phuùt. Giöõa Bolsa + Hazard. $400/m $200/dep. Doïn vaøo 1/12/04. L/L Thuc 714-251-0556 hoaëc 714903-9275.

Nhaø Brookhurst & McFadden dö 1 phoøng Master bathroom cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân. No cooking, No smoking. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/01/04. LL. Mr. Haûi 714-623-0089, 714-893-1539.

120-7L-112304/145397

120-5L-112304/145400

Townhouse goùc Magnolia Lampson dö phoøng cho share doïn voâ luùc naøo cuõng ñöôïc. Bao giaët saáy naáu aên. Phone 714-8991037 8 giôø toái 260-4147.

120-6D127-112604/145671

120-3L-112504/145588

Phoøng cho thueâ, thoaùng maùt, saïch seõ, loái ñi rieâng, parking roäng, bao ñieän nöôùc, naáu aên $350/1 phoøng/ngöôøi. Lieân laïc 714-554-7514, 554-6149. 5026 W 5Th St, Santa Ana 120-3L-112504/145590

Master bedroom roäng raõi, loùt gaïch, coù loái ñi rieâng. Trung taâm Little Saøigoøn. Ñoäc thaân hoaëc vôï choàng khoâng naáu aên. L/L: 714598-7854 120-3L-112504/145595

Trask/Magnolia cho thueâ 1MBD. Parking roäng. Öu tieân cho ngöôøi treân 50T. Bao naáu aên ñieän giaët. Goïi Jennifer 714-705-9168 message, 714-534-9168 toái 120-7L-112504/145601

Coù moät phoøng master bedroom cho thueâ. Free cable, khu yeân tónh. Phoøng môùi. Goùc Mc.Fadden/Magnolia. Lieân laïc Huy or Khoa, cell: 714-206-1814, home: 714-799-1128 120-3L-112504/145602

Phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng, goùc Newland - Hazard khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Öu tieân nam ñoäc thaân. Doïn vaøo 1/12/04. ÑT: 714-895-2935 cell 714-6750582. OÂ.Böûu 120-3L-112504/145604

APT dö phoøng master cho share. Öu tieân vôï choàng cho naáu aên cho möôïn tuû laïnh. Nhaø goùc Haster & Lampson, doïn vaøo thaùng 12. L/L Thu 714-390-7243 120-3L-112504/145608

Cho thueâ 1 master bedroom lôùn, patio, beáp, phone, loái ñi rieâng, parking roäng, khu yeân tónh, gaàn chôï, tieän freeway, vuøng Anaheim, phone 714-491-7359 120-3L-112504/145609

Nhaø Anaheim quiet paking roäng goùc Brookhurst + La Palma cho single Nam/Nöû share khoâng cook bao utilities $350/M. Voâ ñaàu thaùng 12, xin L/L Bình714-6870615 or 553-3612

120-3L-112504/145611

Nhaø môùi roäng raõi vuøng Fountain Valley gaàn Miles Square Park. Dö moät phoøng treân laàu share nam nöõ ñoäc thaân. L/L Dieäp 714964-6148, 714-624-6372 cel 120-7L-112504/145616

120-7L-112504/145618

Nhaø dö phoøng cho ñoäc thaân share gaàn Harbor vaø 1st ñieàu kieän deã daøng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/04. Nhaø 714-554-3532, Cell 714-254-5922, 714-385-0320.

120-7L-112204/145268

120-3L-112504/145587

Nhaø dö master bedroom cho share, loái ñi rieâng. Nöõ ñoäc thaân, vôï choàng bao utilties khoâng naáu aên. L/L: 767-5099, 537-3699 (Westminster & Euclid)

120-7L-112404/145527

120-14L-112404/145529

Nhaø dö phoøng cho share, coù phoøng taém rieâng. Öu tieân ñoäc thaân, cho giaët, saáy, bao ga, ñieän nöôùc. L/L Coâ Xín 714-200-3925. 120-4L-112404/145538

Nhaø House Westminster Magnolia dö master bedroom roäng, ñeïp, restroom, phone, parking, vöôøn, loái ñi rieâng. Bao utilities, cable. Khoâng giaët, naáu. $450. Phoøng troáng. 714-588-3746. 120-7L-112404/145539

APT dö Master bedroom cho share. Thaûm môùi, sôn môùi. Coù security gate. Bao ñieän, gas. Naáu aên OK. L/L 714-234-7647. 120-4L-112404/145541

Nhaø ít ngöôøi ôû dö phoøng cho share, gaàn Little Saigon, gaàn Fw 22, 405. Raát laø tieän lôïi, daønh cho ñoäc thaân. LL Vickie 714-2652088, 714-705-9248. Doïn 11/ 04.

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Nhaø Brookhurst - Hazard dö phoøng cho share parking roäng raõi, vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên. L/L: 839-3785 120-7L-112504/145623

Nhaø vuøng Irvine dö phoøng roäng ñeïp cho nam ñoäc thaân share, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714362-5932 hoaëc 714-966-1564 120-4L-112504/145624

Nhaø goùc G.G & Newhope St dö phoøng roäng ñeïp nhaø môùi taân trang cho nöõ ñoäc thaân thueâ khoâng naáu aên coù maùy saáy giaët phone rieâng. 714-534-8082 120-7L-112504/145637

Mobilehome môùi remodel thoaûi maùi, saïch seõ, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc. Chæ daønh cho nöõ ñoäc thaân, hai meï con (single mom) coù coâng vieäc laøm share. Moät phoøng coù restroom rieâ n g, xin lieâ n laï c home: 714-537-1638, cell: 714369-0719, 714-209-8641 120-7L-112504/145652

Nhaø 4 phoøng hai ngöôøi lôùn ôû dö 2 phoøng troáng caàn cho share ñoäc thaân coù vieäc laøm gaàn freeway 22, 5, saùng 714-553-6695, chieàu 714-748-9798 120-3L-112504/145653

Nhaø dö 1 phoøng share ít ngöôøi bao utilities roäng parking coù bathroom, vôï choàng $400/M. Nam ñoäc thaân $330/M, no smoking. Ngoïc: 714-260-4573, Chaùnh: 714-553-7857, 714-636-9750 after 8PM 120-7L-112604/145655

Nhaø môùi goùc Beach - Cerritos cho nam nöõ ñoäc thaân share khoâng naáu aên. Coù bathroom vaø loái ñi rieâng. ÑK deã daøng. L/L: 714-971-1100, 714-943-3564 120-3L-112604/145657

Nhaø rieâng ñang troáng 1 phoøng 1 restroom + beáp rieâng, 1 phoøng khaùch taát caû ñeàu rieâng, city Santa Ana. L/L Tö 714-429-0475, cho thueâ $850 1 thaùng 120-3L-112604/145659

Nhaø house dö moät phoøng caàn cho share giaù $300 moät thaùng bao utilities giaët saáy goùc Newhope and Fifth, xin goïi 714554-2904 120-3L-112604/145661

Nhaø Townhouse goù c Garden Grove & Newland coù phoøng cho share, xin lieân laïc 714-658-2078 or 714-905-6915 120-3L-112604/145663

Phoøng môùi roäng ñeïp. Loái ñi rieâng. Bathroom rieâng. Xe ñeå trong saân. Bao utilities. Hai ngöôøi ñi laø m $650/thaù n g. ÔÛ ngay, Euclid/Westminster. 714-5371917

RAO RAO VAË VAËTT 120-6D167-111804/144766

Nhaø house 2 phoøng lôùn. Khu yeân tònh saân ñaäu xe thoaûi maùi khu Garden Grove - Beach cho share phoøng. L/L Hue 714-638-7150 or 714-234-3110

120-3L-112404/145486

120-7L-112404/145520

120-5L-112304/145388

120-3L-112504/145578

Nhaø Magnolia/Mc.Fadden, dö master bedroom loái ñi caàu rieâng, khu yeân ñaäu xe an toaøn bao giaët ñieän, vaøo anytime. Tieán 714-7244288, 714-724-4264, 714-9038653

Nhaø dö phoøng Master Bedroom cho Nöõ ñoäc thaân share coù loái ñi rieâng, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. LL Thuûy. 714-376-9309

120-7L-112304/145381

MobileHome cho share 1 phoøng master bedroom, 1 phoøng thöôøng, khu an ninh, nhaø roäng ít ngöôøi, share 2 phoøng caøng toát, doïn vaøo anytime. LL: Coâ Nga 714-531-3483

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaø Westminster/Monroe cho share 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 master bedroom, naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, ñaäu xe roäng raõi, doïn voâ anytime. 714-657-9960

120-3L-112404/145484

Phoøng coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng goùc Trask Hoover. Khoâng naáu aên cho thueâ 400. Lieân laïc 714-903-6718.

Nhaø House dö phoøng cho share goùc Magnolia & Ball ôû Anaheim. Öu tieân cho ñoäc thaân. Giaù $350/ M. LL 714-454-0917 or 8262830.

120-7L-112204/145269

Dö 1 phoøng caàn V/choàng lôùn tuoåi share coù job ñaøng hoaøng 1 chò hieàn 2 ngöôøi $450 thaùng, 1 ngöôøi $400/thaùng, coù deposit nhaø goùc Mc.Fadden/Van Buren. L/L: 714373-5715

APT. Dö phoøng cho share Westminster /Goldenwest. Öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï Nöõ. LL. 714-893-5394, cel: 714417-2422

Nhaø môùi xaây 9/2004 vuøng Corona Valley, dö 2 phoøng cho share ñöôøng Hamner vaø Oakdale gaàn freeway 91,15,60, gaàn shopping center $350/thaùng. LL: 714782-2860

Westminster. Phoøng roäng saïch seõ, caàn cho share. Goùc Bolsa / Magnolia. Bao giaët saáy. Khoâng naáu aên. LL: 714-657-8311, 714892-3062

120-7L-112404/145467

120-4L-112404/145480

120-7L-112304/145386

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng cho share, bao ñieän nöôùc, khu yeân tónh, parking roäng raõi, coù theå doïn vaøo ngay, khoâng huùt thuoác, naáu aên. ÑT: 714-588-8469

Nhaø coù phoøng roäng cho ñoäc thaân thueâ, goùc Beach & Mc.Fadden, khoâng naáu aên. Goïi anh Duõng 714-653-8380

120-7L-112304/145345

120-7L-112204/145266

120-6L-112204/145267

120-7L-112404/145461

Bolsa / Ward 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, coù loái ñi rieâng, Ñaäu xe trong saân, bao utilities, cable TV., öu tieân ñoäc thaân. Goïi sau 4PM. 714-531-7138

Nhaø vuøng G.G, gaàn chôï Hoàng Phaùt. Dö phoøng cho share. Khu vöïc yeân tónh, parking roäng raõi cho naáu aên. Öu tieân vôï choàng son, 714-553-3965 ° 1PN/1PT loái ñi rieâng, maùi ngoùi ñoû, bao utilities, khoâng con nít, Bolsa/Magnolia, $675/mo ° Vaên phoøng lease loái ñi rieâng free internet $450/mo. 714-9030056

Nhaø Magnolia/Edinger, gaàn chôï AÙ Chaâu, dö Master Bedroom cho Nam ñoäc thaân khoâng naáu aên share. $400/thaùng. Bao giaët, saáy. L/L: 714-757-4691 or 714-7574692.

PHOØNG CHO THUEÂ Nhaø rieâng, dö 3 phoøng, moãi phoøng laø $500 moät thaùng, môùi taân trang, saïch seõ, ñaäu xe roäng raõi, bao ñieän ga nöôùc, coù maùy giaët saáy, goïi 714-715-5687

120-7L-112304/145336

Nhaø roäng saïch phía sau chôï ABC & PL Thoï cho thueâ 1 master bedroom vaø 1 phoøng nhoû bao ñieän gas nöôùc, tieäm cho ngöôøi lôùn tuoåi thích gaàn tieåu Saigon. Goïi 714-897-0823

120-7L-112204/145252

120-6L-112304/145421

120-7L-112204/145288

120-7L-112104/145189

Nhaø gaàn Trask - Magnolia yeân tónh, ít ngöôøi, dö phoøng cho thueâ, nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. L/L 714-539-8132

FOUNTAIN VALLEY nhaø ít ngöôøi, khu raát yeân tónh, gaàn chôï AÙ Chaâu, gaàn freeway 405, dö phoøng cho ñoäc thaân coù job share $350 $550/thaù n g, khoâ n g naá u aê n , khoâng huùt thuoác, doïn ngay. L/L 714-841-7548, 714-414-8108.

BOLSA / WARD. Cho share phoøng, coù cable, bao giaët saáy, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Doïn vaøo 1/12. $350/thaùng. LL: Coâ Chöông 714-265-9278

Phoøng roäng, phoøng taém, tuû quaàn aùo, loái ñi rieâng. Choã ñaäu xe roäng, patio, ñöôøng Ward, Fountain Valley. Goïi baø Ngaân 714-418-0757

120-7L-112104/145190

120-7L-112304/145419

Dö 1 phoøng cho möôùn treân ñöôøng Springdale vaø Westminster $300/thaùng. Öu tieân nöõ ñoäc thaân, vaøo anytime, 714-897-0853 sau 9H toái 714-300-8818

Nhaø ôû Brookhurst - Chapman cho share phoøng $400 thaùng. L/L cell: 714-623-6987, nhaø 714531-8724 Nhaø house Newland/Bolsa master bedroom. Loái ñi, phone rieâng. Bao cable, utilities. Khoâng huùt thuoác, öu tieân ñoäc thaân $500. Doïn anytime. L/L: 714-379-9859

120-4L-112304/145402

Garden Grove phoøng cho share. Öu tieân Nam ñoäc thaân. Nhaø saïch seõ yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, gas. Doïn vaøo any time. L/L 714-2605818, 714-261-3559.

RAO RAO VAË VAËTT

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

120-3L-112604/145665

DÒP MAY Dö 2 phoøng cho share, bao ñieän nöôùc gas. Khoâng naáu aên. Nhaän caû thanh nieân khoâng huùt thuoác, coù vieäc laøm $300/thaùng. L/L baùc Tö 714-534-6436 120-7L-112604/145677

Euclid/First, phoøng nguû môùi, beáp, taém, loái ñi rieâng. Bao everything, öu tieân vôï choàng son $690. Vaøo anytime. L/L: 714-234-1019 cell, 714-531-7037 sau 8PM 120-7L-112604/145678

Nhaø house Euclid - First cho share master bedroom, öu tieân vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc son, khoâng huùt thuoác. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên thoaûi maùi. $500/1 thaùng. Phoøng troáng. Doïn anytime. L/L: 714-775-5471 120-7L-112604/145682

Nhaø gaàn ngaû tö Harbor/Mac Fadden. Dö phoøng roäng, traûi thaûm cho share, coù loái ñi rieâng, direct TV, ñieän thoaïi. Bao ñieän nöôùc, doïn ngay, öu tieân vôï choàng giaø hay ñoäc thaân trung nieân, khoâng huùt thuoác naáu aên ít. L/L: 714-531-2559 hay cell 714-7243287

ANAHEIM - Nhaø gaàn Ball/State College, coøn dö phoøng cho share. Bao utilities giaët saáy. Doïn vaøo anytime. L/L: 714-635-0539 120-3L-112504/145585

ANAHEIM - Gaàn Ball Brookhurst. Nhaø dö phoøng cho share bao utilities khoâng naáu aên huùt thuoác, caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, xin L/L: 714-531-2626 hay 714772-5841 120-3L-112504/145650

G.G - Master bedroom roä n g saïch, ñuû tieän nghi cable TV ñieän thoaïi, loái ñi rieâng. Nhaø ít ngöôøi cho share parking trong saân goïi 714-530-4435 120-7L-112204/145240

GARDEN GROVE - Nhaø House dö phoøng cho share, Goùc Brookhurst / Trask, khu yeân tónh, parking roäng, öu tieân Nam ñoäc thaân, phone: Baø Trang. 714-2517026 or 714-534-3767. 120-7L-112304/145441

GARDEN GROVE - Nhaø raát ñeïp, khu sang troïng cho share Huge Master Bedroom, phoøng taém ñeïp môùi, Bao ñieän nöôùc giaët saáy & Cable. Khoâng naáu aên. LL Lily 714-240-5964 120-5L-112404/145463

120-7L-112604/145692

GARDEN GROVE - Little Saigon, saïch ñeïp, yeân tónh, dö 1 phoøng nguû 1 phoøng taém, daønh cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác $340/ thaùng. L.L: 714-636-1725 theâm chi tieát

120-3L-112604/145695

S.COAST PLAZA - Irvine. Nhaø, parking, washer, dryer, DSL internet secure. No cooking, quiet, caàn nam coù vieäc laøm. L/ L: 714-979-7317. Doïn anytime

Nhaø dö phoøng cho share öu tieân nam sinh vieân ñi hoïc UCI ñaàu thaù n g doï n vaø o khu Bolsa Westminster, 714-230-9202 or 530-7671 Nhaø dö phoøng cho möôùn 1 thaùng $300 cho naáu aên giaët saáy, 714310-4246

120-3L-112604/145705

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

120-3L-112604/145710

Nhaø rieâng khu yeân tónh Westminster - Euclid dö phoøng cho ñoäc thaân möôùn, loái ñi rieâng. Doïn vaøo ngay, lieân laïc phone 714-530-8342

120-3L-112604/145736

G/G khu yeân tónh dö phoøng cho thueâ naáu aên giaët saáy OK. Ñaäu xe thoaûi maùi. Ñoäc thaân. L/L 714531-7101. 120-3L-112604/145737

Apt Westminster nhaø ít ngöôøi cho share 2 phoøng lôùn $40 nhoû $350, garage theâm $100. Bao utilities naáu aên. OK. Khoâng huùt thuoác. 714-757-1932 tröôùc 10:00AM vaø sau 8:30PM. 120-7L-112604/145742

Nhaø goùc Bolsa/Bushard gaàn chôï Taân Mai PARKING ROÄNG RAÕI. Nhaø ít ngöôøi cho Nöõ share. Bao ñieän nöôùc giaët saáy. Goïi Haïnh 714-588-9104 or 714-531-4102. 120-3L-112604/145755

Nhaø cho share 1 hoaëc 2 phoøng, lieân laïc 714-535-2757 töø 3PM ñeán 9PM. Khu Brookhurst vaø Cerritos an toaøn yeân tónh, parking beân trong... 120-5L-112604/145758

Phoùng cho share goùc Euclid Westminster gaàn chôï Ngöôøi Vieät goïi soá phone 714-537-5291, Garden Grove (Baø Laâm) 120-3L-112604/145761

Nhaø ít ngöôøi saïch ñeïp dö 1 phoøng cho share goùc First/Euclid ñaäu xe garage ñi vaøo phoøng. Ñoäc thaân khoâng naáu aên. Giaù $400/ thaùng. L/L 714-757-7492.

120-7L-112604/145771

Mobile Home share 1 PN, 1PT, Nhaø beáp, Phoøng khaùch 600/ month. Available 15/12. 714719-3824 after 4PM. 120-3L-112604/145783

Nhaø Mc.Fadden/Bushard coù phoø n g cho share, bathroom, phone line, loái ñi, beáp, phoøng khaùch, taát caû ñeàu rieâng bieät. $700/month. Deposit $500. L/L: 714-313-7496 120-14L-092704/138099

Nhaø dö 1 phoøng. Öu tieân ñoäc thaân trung nieân coù vieäc laøm. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: 714-9521732. 120-6D167-102204/141270

ANAHEIM - Nhaø ít ngöôøi khu yeân tónh gaàn fwy 57/91, gaàn Cal State Fullerton coù dö phoøng roäng cho share chæ daønh rieâng cho nöõ, goùc Orangethorpe/Kraemer. L/L: Hoa 714-577-6919

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-36D7-050704/117264

120-7L-112204/145309

200 - CAÀN THUEÂ NHAØ PHOØNG HOUSES, APTS…WANTED 200-7L-112604/145704

Caàn thueâ 1 phoøng gaàn phi tröôøng Los Angeles (LAX). L/L Ñöùc 714657-4448 or Taøi 408-421-9569

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-9D167-111104/143710

Baùn nhaø VN hai laàu, saân thöôïng ñuùc. DT (neàn) 12x6m, DT (ôû) 200m2= 2200SF. Giaù $200,000 5 bedroom, 6 toilet, goïi phone (VN): 899-3026, 887-0850, phone (Myõ) 323-721-2749, 626975-8092 goïi 10PM 300-30L-111204/143879

CAÀN BAÙN GAÁP CONDO Condo 2 taàng, Huntington Beach 2 nguû, 1 taém, gaàn Beach vaø Heil. Giaù $290,000. Lieân laïc 714-9819742 300-30L-111204/143880

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742 300-28L-111404/144174

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-554-2286 300-14L-111504/144221

300-14L-111504/144228

2 Mobilehomes 4PN 2PT raát ñeïp. Naêm 1996 giaù $82,900. Naêm 2002 giaù $115,000. Khu 5 sao. Doïn voâ lieàn. L/L 714-651-5105. Newland/Bolsa

120-147L-110404/142794

WESTMINSTER - Phoøng nguû, phoøng beáp rieâng, taém rieâng, loái rieâng, bao ñieän nöôùc $600 coù deposit coù giaët saáy chæ nhaän vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, phoøng troáng. 714-893-0694

saïch. Giaù $50,000. Lease ñaát $450 per mos (55 up). Goïi Lyù: 714-590-8423

Mobile Home 3PN 2PT taân trang, ñeïp, nhieàu choã ñaäu xe, saùng suûa, nhieàu caây aên traùi $43,000. Doïn voâ lieàn. Newland/Bolsa. L/L: 714651-5105

120-7L-112204/145307

120-3L-112604/145700

Nhaø cho share master bedroom coù phone, cable-TV, pool. Yeân tænh khoâ n g huù t thuoá c . Goù c Brookhurst/Hazard. Doïn voâ anytime. L/L: 714-624-9185

300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

120-7L-112104/145188

SANTA ANA - Moät phoøng roäng voâ anytime. Ít naáu khoâng huùt thuoác. Gaàn South Coast Plaza, 405, 55, DSL, $380. Goïi Dì Höông 714-557-0811

Phoøng roäng cho thueâ. Gaàn chôï ABC cho naáu aên, giaët ñoà, khoâng huùt thuoác, gaàn beán xe ñoø Hoaøng. L/L: 714-894-1817 hoaëc 714606-2638

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-14L-111504/144235

300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742 300-180L-060404/121372

IMAX MORTGAGE 15751 Brookhurst St Westminster (giöõa Edinger & Mc.Fadden) Œª Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình möôïn nôï deã, nhanh & leä phí thaáp cho quí vò muoán mua nhaø hoaëc refinance trong vaø ngoaøi California. ª Coù chöông trình cho ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu: CHAFA LOAN cuûa tieåu bang & lieân bang cho laïi 15% tieàn lôøi. ª Coù CONSTRUCTION LOAN ñeå mua ñaát, xaây nhaø & khoâng phaûi traû tieàn cho tôùi khi xaây xong. ª Coù nôï ñeå mua apartment hoaëc commercial building vôùi ñieàu kieän deã daøng (loan under $800,000) ª Ñaëc bieät coù nôï SBA cuûa chính phuû ñeå mua business & building ª Coù laøm loan cho Mobile Home. Xin L/L: Eric 714-448-8995 714-775-4659 www.imax-mortgage.com 300-14L-101704/140580

Mobile Home For Sale. Khu cao nieân 55 tuoåi trôû leân, giaù $55,000. 2PN, 1 phoøng ñoïc saùch, 2PT, phoøng khaùch, phoøng aên roäng raõi, saøn goã môùi, raát saïch seõ, doïn voâ ngay. L/L: 714-875-5585, 714360-4693. 300-14L-101804/140770

BAÙN BÔÛI CHUÛ ª 4 Plex baù n bôû i chuû : City Westminster goùc Beach & Hazard 1 caên 3PN 2PT, 2 caên 2PN 1PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây naêm 72 raát ñeïp, ñaát roäng 10,300 sqft. Giaù $909,000 ª 4 Plex city Stanton goùc Western & Orangewood roäng 4324 SQFT, ñaát 7600 sqft covington style maùi treùo 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN 1PT, 5 garage, khu lòch söï, ñeïp. Giaù $899,000 L/L: 714-636-1228 day 714-962-6348

Baùn gaáp Mobile home 3PN, 2PT in a family park, Beach Blvd, giöõa Fw 405 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714-775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát. 300-14L-111504/144322

ÑAÁT BAÙN 1 acer baùn $2100 vuøng New Berry Spring, 1 acrer baùn $3150 vuøng Bastow. All San Bernadino trung bình please call Sam 714569-1999 300-28L-111604/144399

CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220 300-36L-111604/144514

300-14L-111704/144652

SALE BY OWNER. DÒP MAY HIEÁM COÙ. Nhaø roäng 2000 SF, lot 7400 Sq, 5 bed, 3 bath, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Höôùng daãn payment döôùi $1000, 12 parking giaù $550,000. L/L: 714-265-9072, 714-705-3237 300-14L-111704/144658

NHAØ BAÙN $465,000., 4PN, 1.5PT, nhaø roäng 1250 sf., ÑC: 13472 Balos Dr. GG. Ngaõ tö Beach Blvd / Trask. Chæ caàn 5% laø mua ñöôïc nhaø. Cell 714-797-3233: Hoà 300-14L-111704/144659

300-30L-102804/141961

OWNER FINANCED, EASY QUALIFYING, LOW DOWN!!! G.G, 2 story townhouse, 3BD/ 2.5BT, bonus room, 1325 sqft, double garage, patio, balcony, laundry. Totally upgraded. Movein condition, 13191 Newland #7, 714-878-0842 300-28L-110104/142457

MOBILEHOME FOR SALE! ª 3 bedroom 2 bath model 2000. Giaù $72,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 1 bath model 2000. Giaù $50,000. Lease ñaát $695 ª 3 bedroom 2 bath model 2005 brandnew. Giaù $84,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 2 bath nhaø roäng

300-14L-111804/144687

Townhouse coù coång an toaøn 2PN 2.5PT. T/P Garden Grove traàn nhaø cao taân trang toaøn dieän ñeïp, khu gaàn Little Saigon giaù $369K. L/L: 714-719-5125 300-6D167-111804/144744

ª Mobilehome Stanton ñôøi 86 2BR, 1.75BA. Thaûm môùi saùng suûa $59,000 ª Condo 2BR, 1.75 BA, $279,000. L/L Henry Broker: 714-251-8328 ñeå bieát theâm chi tieát


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-8L-111804/144825

MobileHome by owner Park, 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT coù theå laøm theâm phoøng Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu 300-6D167-111804/144838

Nhaø baùn Nha Trang VN phoá maët tieàn. Gaàn bieån, chôï, tröôøng. Moïi chi tieát xin lieân heä Töôi 703-5877783. 300-28L-111804/144865

Nhaø baùn bôûi chuû, ñaát gaàn 11,000 sqft, nhaø 2200 sqft (coù patio 400 sqft khoâng permit). 3PN, 2PT, living room, family room. 2 loø söôûi, new hardwood floor, dinining room, beáp raát roäng, attached 2 xe garage, swimming pool, coù gate, saân tröôùc sau raát roä n g, 2 storage lôù n . Garden Grove khu raát toát. Giaù $569,000 ($25,000 döôùi giaù appraisal). L/ L Julie 714-296-7144, 714-5307144

300-14L-111904/144930

GARDEN GROVE. Garden Grove 3PN/2PT. Coù patio, saân roäng, khu an ninh yeân tónh. Giaù $425,000. Garden Grove 5PN/2PT. Nhaø roäng 2500 sqft. Ñaát roäng 15,000 sqft môùi taân trang $549,000. Goïi Khanh: 714-757-7506 Haø: 273-6284 Cao: 458-2000

300-28L-111904/144949

Townhouse 2 taàng Santa Ana, 3 PN, 2.5 PT garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh. Coldwell Banker. 714-251-7234

300-14L-111904/144997

ª Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex) large 2PN/1PT each, huge lot (20,000 SQFT). Good longterm tenants w/rent. Below market. Seller motivated $859,990 ª Westminster nhaø tuyeät ñeïp 3PN/2PT, 2 xe garage $499,000 ª Garden Grove: nhaø 3PN/1.5PT, lot 7200, fix and save. $415,000 ª Irvine: luxury condo, 2PN/ 2.5PT. 2 xe garage $479,000 L.L Phil (Tai) Le 714-515-0111

300-14L-111904/145081

F.V. Nhaø ñeïp, khu raát toát, tröôøng hoïc I, II OC. 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém. Master ôû taàng döôùi roä n g 1910 sqft, ñaá t 8276, $679,000. L/L Tiffany Hua 714206-4215

300-7L-112104/145140

For Sale By Owner. Nhaø custom made, nöûa maãu. Ñaát treân ñoài, 3 taàng laàu, 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Thaønh phoá La Mirada, 20 phuù t ñeá n Little Saigon. Giaù $895,000. Xin goïi 714-414-8022

300-7L-112104/145146

NHAØ BAÙN BÔÛI CHUÛ Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, xaây naêm 1985 vuøng Alta Loma (Rancho Cucamonga). Khu yeân tónh, haøng xoùm toát, gaàn tröôøng Chaffey College. Nhaø roäng 1350 sqft+400 sqft enclosed patio. Ñaát roäng 7200 sqft. Nhaø vaø vöôøn thoaùng, saïch seõ. Sôn trong vaø ngoaøi môùi, maùi nhaø môùi thay 3 laàn. Doïn vaøo ôû lieàn, khoâng phaûi söûa chöõa. Baùn $384,900. Xin lieân laïc Hoùa: 909214-9991

300-7L-112204/145254

Mobile Home baùn vuøng Westminster - Bolsa, 3 bed 2 bath ñôøi 2005 space rent $650. Nhaän laøm loan cho mobilehome vaø thuû tuïc sang teân by owner. Sôn: 720-9017, Huy: 642-5790

300-5L-112204/145257

ÑAÁT CALI Baùn 20 acres taïi County San Barnadino,. 1 Acre khoaû n g 43,560 sqft., 1 maãu baùn $2850. LL Khaûi: 714-493-1920

300-7L-112204/145306

Mobilehome gaàn ABC S.Market. Khu toát, ñeïp, G.parking 24Hrs. Roäng 1300 SF 3PN + 2PT, 3-4 carport, central A & H, sôn môùi in & out. Baùn gaáp $42,900. Long 714-719-3042

300-7L-112304/145337

Caàn baùn 5 mieáng ñaát nghóa trang Asian Garden II (Bolsa - Beach), $3200/each. LL: Khanh 714-7176781

300-28L-112304/145343

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515 300-14L-112304/145347

Anaheim Freeway 57/91 Caên nhaø 2 taàng 4 nguû, 2 taém, 1840 sf, treân 26,000 sf ñaát ñöôïc pheùp chia 4, Nhaø $450,000, ñaát 220,000/loâ, hoaëc lease nhaø vaø ñaát môû business. Nguyeân: 714808-8791

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-112304/145396

Mobil Home Sand Park on Euclid and 1st. 2 phoøng nguû 1 p. taém roäng ñeïp saïch seõ. Baùn or cho möôùn. L.L 714-531-6755.

300-14L-112304/145423

SALE BY OWNER Dale / Orangewood. 4PN/2PT, 1200 sqft / 7300 sqft. Nhaø taân trang hoaøn toaøn môùi.Sôn trong ngoaø i , Mouldings, Recessed Lights, PergoFloor, vv... Phaûi coi môùi thaáy döôùi giaù thò tröôøng. $489,000. Vanessa 714-7267888

300-7L-112304/145428

ÑAÁT ROÄNG - ZONE R2 GARDEN GROVE: Nhaø 2PN, 1PT, 1 car garage, coù töôøng xaây chung quanh. Ñaá t roä n g hôn 9,000sqft, Zone R2, ñöôïc pheùp xaây 2 caên. Coù Additional Plan ñöôïc City approved, xaây theâm 3PN, 2PT, 2 car garage. Coù saün Plan xaây moät caên nhaø 2 taàng, hôn 5,000 sqft, goàm 5PN, 5PT, 3 car garage. Giaù $465,000. Goïi Khanh Son phone 714-7152309.

300-7L-112404/145481

NHAØ BAÙN BÔÛI CHUÛ Cô hoäi hieám coù, R2 zone, xaây ñöôïc 2 caên nhaø treân moät loâ ñaát, roäng gaàn 12000 SF, 70 freet X163 feet, hieän giôø coù 2 caên nhaø 3PN, 2PT, môùi taân trang trong vaø ngoaøi , new stucco, thaûm môùi, sôn môùi, chuû ñaõ boû ra gaàn 40 ngaøn remodel. Giaù $565,000.O.B.O. Goïi 714-7155687

300-6D1267-112404/145508

Nhaø 4PN, 2PT, gaàn Mile Square Park vaø nhaø thôø St. Barbara ($525,000). Townhouse, 4PN, 2PT, HOA $110 beáp môùi, PT môùi, ñeøn aâm, 2 car garage ñi vaøo beáp. 714315-0199

300-7L-112404/145522

Nhaø laàu môùi ñeïp, 12 tuoåi, traàn nhaø cao, central air, ñoái dieän nhaø thôø St. Barbara. Ñi boä tôùi Mile Square Park, Chôï VN, tröôøng hoïc. Baùn $535,000. Tel Linh or Thònh 714-728-8227 or 714957-2917.

300-7L-112404/145544

Baùn ñaát. Ñaát baùn giaù $25,000 vuøng LA caùch Chinatown 3 miles. 4101 Telluride St, Los Angeles, CA. Roäng 9190 SF, xin lieân laïc 714-425-4343

300-3L-112404/145555

ª Townhouse in city Garden Grove, 2PN/2.5PT, 2 stories, 2 cars garage attached, ngay trung taâm Little Saigon roäng 1152 SF. H.O.A $145/M. Move in condition gaàn chôï nhaø baêng goùc Westminster/Brookhurst giaù baùn $325,000 ª Townhouse in city Garden Grove, 3PN/2.5PT, 2 stories, 2 cars garage attached, guest parking, roäng gaàn 1500 SF, maùi ngoùi ñoû, end unit. H.O.A $170/M. Move in condition, chuû seõ credit laïi tieàn thay thaûm goùc Magnolia/Westminster giaù baùn $360,000 ª Nhaø house city Garden Grove 3PN/1.5PT, roäng approx 1050 SF, ñaát roäng approx 12,000SF thích hôïp cho construction hay ngöôøi muoán xaây nhaø lôùn. Tình traïng nhaø raát toát, move in condition ngay trung taâ m Little Saigon goùc Westminster/Magnolia. Giaù baùn $490,000 ª Nhaø house tuyeät ñeïp maùi ngoùi 2 stories, city Fountain Valley 4PN/2.5PT, gaàn bieån, roäng 2351 SF ñaát roäng 5600SF. Build 1971 2 car garage attached, traàn nhaø cao, tình traïng nhaø saïch saün saøng doïn voâ ngay. Goùc Bushard/ Yorktown, giaù baùn $699,000 ª Nhaø house in city Santa Ana 4PN/2PT, 2 cars garage roäng 1315 SF, ñaát roäng 7230 SF, gaàn tröôøng hoïc, shopping center, töôøng gaïch xaây chung quanh, khu toát, goùc Newhope/Hazard. Giaù baùn $470,000 Xin lieân laïc Chieâu Voõ 714-7859951 Realtor/Loan Office Chuyeân mua baùn nhaø cöûa, ñaàu tö vaø caùc dòch vuï veà Loan, Refinance. Nhanh choùng, thaønh thaät, taän taâm

300-7L-112404/145559

Nhaø 18000 SF 3N, 2T roä n g 2000LV, garage 3 xe baùn $900,000 hoaëc 4N 3PT, 2500LV, garage 3 xe, môùi xaây 2005. Ñaát treân 8000 SF nhaø Westminster 4N 2T garage 2 xe $449K, city cho caát theâm 2 caên nhaø single. Ñaát roäng gaàn 9000 SF. L/L: Aliwoong 714-315-1877 or Tony 744-658-3575

300-7L-112404/145563

Baùn bôûi chuû Mobile Home, 1440 sqf. Thaûm, sôn môùi, daøn beáp môùi, 4 phoøng nguû, 1 office. Master bedroom vaø phoøng aên roäng. Tieàn ñaát $700. Baùn $56,000. L/ L: 714-554-3682 or 714-4013085

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-36L-111404/144134

2001 ACURA Integra GS, töï

ñoäng, 2 cöûa maøu silver, gheá da, nieàng ñoä 17 inches trong ngoaøi coøn môùi 23,000 miles caàn baùn $8800. L/L: 714-478-1154, vin S001012 400-6L-111804/144850

BAÙN GAÁP Nhaø 4 bedroom/3 bath, 2 taàng, vuøng Irvine. Chuû ngöôøi Myõ. Nhaø raát ñeïp, saøn goã. Giaù $590,000 chæ coù 30 ngaøy escrow. John Vu Broker 949-295-9020 300-9L-112604/145706

2001 HONDA Civic LX. Maøu sil-

ver Full power. CD. 4 doors. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Low mile. Baùn $7,800. License 57105. 714-657-5301. 400-36L-111104/143751

For Sale by owner mobilehome 2PN, 1PT, 2 den, sau chôï Bolsa (khu family) tieà n ñaá t $630, $64,900. 714-839-5581 Brookhursrt/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, total remodeled 339,900 10% down $1087. Nhaø 2 taàng 3PN 2.5PT $460,000, 10% down $1500 2 story townhouse G.G 2PN $289,000 10% down $925. 714654-3157

400-7L-112604/145782

2001 HONDA Accord LX 4 cöûa

töï ñoäng, maøu traéng, 39K miles, 1 chuû, xe ñeïp giöõ kyõ, No accident. Caàn tieàn baùn gaáp $10,950 OBO. L/L 714-260-5539. (4RZJ041). 400-6L-111804/144853

2001 LEXUS RX300 SUV. Maøu

300-7L-112604/145745

Nhaø G.G 4PN, 2PT 10% down $1400, $455,000. Nhaø G.G 5PN 2.75PT, 780 sqft $509,000 10% down $1548.53 Trung taâm Little Saigon. Nhaø 3PN 10% down $405,000, $1185, 714-654-3157 Agt

400-37L-110704/143262

silver. Full power. Gheá da. Sunroof. 48,000 miles. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn gaáp $16,250. License #57105. 714657-5301. 400-3L-112604/145723

2001 LEXUS RX300, gray, auto,

300-14L-112604/145752

ª IRVINE: Condo 2PN, 2PT, 1 car garage. New paint, new woodfloor, ñi boä ra park, school, beáp, phoøng khaùch roäng. Excellent location, condition. Giaù $375,000 ª SANTA ANA: Beautiful townhouse 2PN, 2.5PT, 2 master bedrooms. 2 car garages gated community. Excellent location association $145 per month. Only 14 homes. Giaù $337,000. Huy Broker: 714-262-3425, 714836-9876

400-5L-112304/145379

2001 HONDA Prelude, töï ñoäng,

full power, low mile, 35K only, maøu traéng, sunroof, spoiler, Alloy wheel, CD, raát ñeïp, môùi trong ngoaøi, baùn $9,300. Vin #010514. 714-478-1154.

300-7L-112604/145744

full power. Navigation system. CD system. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $21,800. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714-6382249, 4SXY278 400-35L-110504/143081

400-3L-112604/145726

2001 LEXUS GS300. Maøu ma-

roon, auto. Full power, CD system, rear spoiler, low mileage. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $21,700. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714-6382249, 5GVR417

300-7L-112604/145753

NHAØ BAÙN Irvine: 1705 Solvay Aisle #105, goùc Barranca & Culver, condo 2PN, 2PT, trong khu ñeïp Westpark, tröôøng hoïc toát, nhaø move-in condition, 2 xe garage coù central air/heat, built 1996. Giaù $435K. Mua, Baùn, Ñaàu tö, Taøi trôï Refinance: GINA NGUYEÃN 714-425-5708 www.imMsRealtor.com

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-28L-112404/145524

2008 MUA XE TOWING Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-898-2359 400-24L-111804/144883

400-3L-112604/145727

2001 LEXUS ES300. White,

400-7L-112104/145102

2003 BMW 325Ci, coupe, töï

ñoäng, 2 cöûa, 6 maùy, sport package, maøu silver, 1 chuû 18K miles xe ñi kyõ nhö môùi. Fully loaded. No accident $27,500. 714-2319453. Nhaän traû goùp. SRD1207 400-7L-112304/145435

2003 FORD Winstar SLX Van 7

choã ngoài, full option, xe nhaø dö baùn, 1 chuû, no accident, vì caàn tieàn baùn gaáp giaù reû $9800. OBO, maøu silver, 40K. 714-623-0089 (#4HTL968) 400-7L-112404/145536

2003 HONDA Accord EX.

5GZG708, 2 doors, silver grey, full power, 6CD, xe nhö môùi 17K miles. Salvaged title. Sale $11,500. L/L: 626-572-0787, 626-374-5457 400-3L-112604/145681

2003 HONDA Civic, EX, 4 cöûa,

töï ñoäng, full power sunroof, CD, AC, cassette. Gheá da nieàng nhoâm 17,000 miles. Giaù $9500. Lc #5FTL945. L/L: 714-892-1995 or 714-655-0206 400-7L-112204/145216

2003 MERCEDES Benz 320E. Maøu platinum blue. 17,000 miles giaù baùn $39,500. L/L coâ Kim: 714-719-6302, soá xe 5EEB465 400-5L-112404/145504

2003 TOYOTA Camry LE, 4 maùy maøu silver, auto, fullpower CD, tape, power seat, xe nhö môùi, baùn $11,700. Lic#4ZOM845. LL: 714-270-7226

400-3L-112504/145584

2003 TOYOTA Echo, 36,000 miles. Töï ñoäng, maøu ñen, 4 cöûa, AC/CD, $9950. Xe ít duøng nhö môùi, xin L/L 714-797-4827 or 714-300-8938. LP #4ZTL863 400-6L-111804/144857

400-36L-111804/144874

2002 HONDA Civic EX. Maøu sil-

ver. 4 doors. Full power. CD, Sunroof, 34,000 miles. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn $8,850. License #57105. 714-657-5301. 400-3L-112604/145776

2002 HONDA Civic LX maøu xanh

soá töï ñoäng CD. FM-AM saïch seõ trong ngoaøi. Low miles 22K miles on sale $8900, vin 534216, call 714-534-8254 400-5L-112304/145378

2002 TOYOTA Highlander, V6,

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

full power, low mile 44K only, sunroof, Alloy wheel, Powerseat, roof ruck, maøu silver, 4 new tires. Baûo ñaûm no accident, raát ñeïp, xe coøn môùi tinh. 16,300. LP #4XTM675. 714-315-9383. 400-5L-112304/145415

2002 TOYOTA Camry LE.

4YCD702. Orig owner, 24K miles, silver color. Excellent condition. Baùn vôùi giaù 13,800 OBO. 714-261-0798.

RAO RAO VAË VAËTT 400-28L-110904/143464

400-5L-111204/144069

300-3L-112604/145676

300-4L-112404/145562

ª Westminster giaùp Fountain Valley 5PN + 4PT, roäng 2300SF coù loái ñi rieâng thuaän tieän cho thueâ sôn thaûm cöûa soå môùi, khu toát giaù $599,000 ª 4 Plex, ngay sau chôï Taân Mai 4 (2PN + 2PT), giaù $895,000 ª Santa Ana: Bolsa + Ward, ngay Saigon 3PN + 1.75PT. Taát caû remodelded ñeïp giaù $485,000 L/L: 714-360-9722

RAO RAO VAË VAËTT

platinium series, auto. Full power AC, cassette, CD changer, Nakamichi system. Power steering. Power windows, power door locks, chrome wheels. Caàn baùn gaáp giaù $13,800. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714638-2249, 4FCS651 400-4L-112504/145642

2001 SIENNA LE, töï ñoäng, 8

choã ngoài, taát caû giöõ kyõ coøn nhö môùi, only 21K miles. 1 owner $12,900. 4TKX806, 714-2440696 400-5L-111204/144075

2001 TOYOTA Camry LE, töï

ñoäng, 4 cöûa maøu silver, radio cassette, AC, CD, trong ngoaøi môùi chaïy toát, 61,000 miles caàn baùn $7800. L/L: 714-478-1154, vin U848913 400-6L-111804/144860

2001 TOYOTA Corolla LE. Maøu

traéng. Full power. 4 door. 4 maùy. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. 68,000 miles. Caàn baùn gaáp $5,750. License #57105. 714-657-5301.

2001

400-5L-112304/145394

TOYOTA Tacoma Prerunner V6 soá töï ñoäng, taát caû power, 77,000 miles, maøu silver. Caàn baùn $10,500. Call 714269-4487. Plate (7L76547. 400-5L-112404/145485

2001 TOYOTA Corolla S. Full power, maøu silver, low miles, 55K only, CD, 4 new tires 1 chuû, trong ngoaøi môùi, raát ñeïp, tình traïng toát $7200. LP #. 714-3159383 400-3L-112604/145722

2001 TOYOTA Avalon XLS, light

blue, auto. Full power, low mileage, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $13,250. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714638-2249, 4KCA200 400-3L-112604/145774

2001 TOYOTA Sienna maøu xanh,

soá töï ñoäng coù CD, AM/FM, hai maùy laïnh, 7 choã ngoài cho nhöõng ai coù gia ñình saïch seõ trong ngoaøi. Low miles, 42K miles on sales $12,800, vin 340059, call 714-534-8254

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2 cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640)

400-7L-112104/145184

2000 FORD Expendition XLT. Töï ñoäng, PWR door/window. 6 CD. Maøu traéng. Good condition. Giaù $13,800.OBO. 714-222-5494 or 530-1026, #4MMZ994

400-6L-111804/144855

2000 HONDA Odyssey. Xe Van

maøu traéng. Full power. 69,000 miles. Xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Caàn baùn gaáp $9,300. License #57105. 714-657-5301. 400-7L-112204/145244

2000 HONDA Odyssey EX, cöûa

hoâng töï ñoäng, traéng raát ñeïp caàn tieà n baù n $12,200. Freeway 99,000M trong ngoaøi raát môùi, no accident, #4JJF252 phone 714-638-5654 400-4L-112504/145646

2000 HONDA Accord EX, töï

ñoäng, V4, 4 cöûa. P/seat, sunroof mint condition, only 26K miles, 1 owner, 4TSK420, 714-6133037 400-6L-111804/144863

2000 LEXUS ES300. Platium

package. Top of the line. Maøu ñen. Full power. 4 door. Sunroof. Gheá da. 75,000 miles. Caàn baùn gaáp $9,900. License #57105. 714-657-5301, 714-443-1293, 714-638-4654. 400-5L-112304/145376

2000 LEXUS RX300, 4WD, maøu

traéng, low mile, gheá da, sunroof, running bar, spoiler, loaïi Top, 1 chuû, chöa moät veát sôn laïi, raát ñeïp, ñang duøng caàn baùn 18,900. Finance OK. LP #4MAR250. 714315-9383. 400-7L-112504/145641

2000 MERCEDES ML320 SUV, auto, white. Fully loaded, one owner, navigation system, CD changed. A1257651, 90K miles. Like new caàn baùn gaáp giaù reû $15,900. L/L: 714-200-8144, 714-899-5630

400-3L-111204/143962

2000 TOYOTA Camry LE. Full

power, AC, cassette CD chöa accident, sôn gine, 41,000 miles, xe raát ñeïp baùn $9300. License (4HKB421), 714-315-9560 400-6D167-111804/144722

2000 TOYOTA Corolla 4 cöûa töï ñoäng, xe power cöûa, xe tuyeät ñeïp, 120,000 mile, thích hôïp cho gia ñình, vaø moïi löùa tuoåi, baùn $5,600, xin Lieân laïc phone 714-6579804. (#4KKY132)

400-7L-112104/145104

2000 TOYOTA Truck Tundra, V8.

Full loaded, 4 cöûa, voû môùi, A/C, CD, alloy wheels, maøu traéng, 1 chuû 58K miles coøn môùi. No accident xem thích ngay. $12,600. 714-839-5620, #6F56535 400-5L-112404/145483

2000 TOYOTA Camry LE. Full

power, maøu green, 1 chuû, sunroof. Alloy wheel, CD, thaéng ABS, new tires, timing raát ñeïp, xe baûo trì raát kyõ $7600. LP #4TPA911, 714-315-9383 400-5L-112404/145487

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-3L-112604/145687

2000 TOYOTA Sienna Van, LE, V6. Full power töï ñoäng. Low miles, CD, cassette, 1 ñôøi chuû. Baûo ñaûm no accident, sôn nguyeân thuûy. Xe ñeïp trong ngoaøi hoaø n haû o . Giaù $10,500. LP #59499, 714-234-9970, 714588-1708

400-3L-112604/145688

2000 TOYOTA Camry LE. Full power. Töï ñoäng. Low miles, 1 ñôøi chuû, CD, cassette. Power seat, no accident, sôn nguyeân thuûy, xe ñeïp trong ngoaøi hoaøn haûo. Giaù $8900. LP #4KKH735, 714-234-9970, 714-588-1708

400-3L-112604/145716

2000 TOYOTA 4 Runner, SR5, auto, SUV, silver gold. Full power, CD changer, trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn gaáp giaù $11,900. Coù traû goùp lieân laïc soá phone 714638-2249 hoaëc 714-720-6193, 4MWH496

400-3L-112604/145720

2000 TOYOTA Camry, white. Auto. Low mileage. Full power CD system trong ngoaøi nhö môùi, caàn baùn gaáp giaù $8000. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714-638-2249, 4LKF528 400-3L-112604/145725

2000 TOYOTA Avalon XLS. White, auto. Full power, CD system. Trong ngoaøi nhö môùi xe ñeïp nhö mô, nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $12,400. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714638-2249, 4GNP011

400-7L-112604/145763

2000 TOYOTA Sienna LE. Maøu xanh nöôùc bieån. Xe trong ngoaøi raát ñeïp. No accident. Xe nguyeân thuûy. CD Alloy wheel voû môùi. ABS brake. Lc#4HTT990. Giaù $10,850. Bao luoân thueá. Call 714553-7188.

400-3L-112604/145768

2000 TOYOTA Avalon XLS, maøu ñen, soá töï ñoäng coù CD, FM-AM, gheá da, sunroof low miles saïch seõ trong ngoaøi on sale $12,500, vin #020699, call 714-534-8254

400-3L-112604/145772

2000 TOYOTA Solara, SLE, V6, maøu xanh, soá töï ñoäng coù CD, AM/FM, gheá da, sunroof. Low miles saïch seõ trong ngoaøi on sale $8900. #340915, call 714-5348254

400-7L-112304/145358

1999 ACURA TL 3.2 caàn baùn gaáp full-power loaded, air-condition, moonroof, excellent condition. Giaù $11,700. Lic#5AGZ780. LL: Duõng: 714488-0406

400-4L-112504/145644

1999 ACURA 3.2TL, 4 cöûa töï ñoäng, taát caû ñeàu power dual P/ seat, side airbag, gheá da, sunroof, 33K miles, 1 ownwer, 4DTB569, $11,800, excellent condition, 714-364-7877

400-4L-112504/145643

1999 AVALON XLS, 4 cöûa, töï ñoä n g. Fully loaded, gheá da, sunroof, dual P/seat, side airbag, 32K miles, 1 ñôøi chuû garage kíp nhö môùi $9900. 4TBK360, 714613-3040

400-3L-112604/145781

1999 CAMRY LE maøu traéng,

2000 TOYOTA Sienna LE, 7 seat, maøu gold, 1 chuû, baûo ñaûm no accident, CD, cass, roof rack, alloy wheel, alarm, 4 new tires, raát ñeïp, tình traïng toát. $9600. LP #4HHG790, 714-315-9383

auto, power window, CD, tape, power seat, xe chuû giöõ raát môùi, license sticker 2005 baùn $6900. Lic #4GOP367. L/L: 714-2707226

400-5L-112404/145503

1999 FORD 350 Econoline.

2000 TOYOTA Sienna XLE V6 Van, maøu silver 7 seats, auto, fullpower, gheá da, sunroof, CD tape, xe giöõ raát môùi, baùn $10,500. Lic#1VDF362. LL: 714270-7226

400-5L-112404/145505

2000 TOYOTA 4 Runner sport package maøu green, auot fullpower, 57K miles, gheá da, CD, tape, sunroof, alloy wheel, xe one owner, Baùn $13,900. Lic#4PDX664. LL: 714-2707226

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

400-14L-111804/144840

Cargo V-10 Engine, 145K Hwy mile. Very clean. $7,500. James 714-580-6952. Lic#5X21137.

400-3L-112604/145718

1999 HONDA Odessey EX. Maøu light blue. Auto. Full power, trong ngoaøi nhö môùi, hôïp vôùi gia ñình ñoâng con nhoû, caàn baùn gaáp giaù $9500. Coù traû goùp lieân laïc 714720-6193 hoaëc 714-638-2249, 4HLD879

400-3L-112604/145721

1999 HONDA Accord, EX. Gold light, auto, low mileage (33K). Full power, CD system 6 maùy, trong ngoaøi nhö môùi, xe ñeïp nhö mô. Caàn baùn gaáp giaù $10,650. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714-638-2249, 5DOE380

400-7L-112604/145766

1999 HONDA Accord, coupe 2D.

Full power maøu silver, maùy Vtech xe goïn ñeïp 1 chuû coøn nhö môùi, xem thích ngay. No accident 90K miles. $7800. 714-839-5620, #4LPS959 400-7L-112604/145717

1999 LEXUS ES300. White. Full

power, auto, leather seats, CD, Premium wheel. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay, caàn baùn gaáp giaù $10,500. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714638-2249, 4FSC651 400-7L-112404/145452

1999 MERCEDES ML320 white

1 chuû, 75,000 miles. Full option perfect condition 4 voû môùi. No accident xe ñeïp vaø saïch nhö môùi. Giaù $15,800, 728-8683 or 6638681, #4CTE548 400-3L-112604/145715

1999 MERCEDES Benz, ML320,

auto, SUV, white, moonroof. Leather. Full power, low mileage. Xe raát ñeïp nhìn thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $16,700. Coù traû goùp lieân laïc: 714-638-2249 hoaëc 714-720-6193, 4ZMA571 400-7L-112104/145138

1999 NISSAN Altima SE, caàn baùn gaáp. Giaù $2700. L/L Sôn 714-878-1124 hoaëc pager 714387-2852, #4DEN426

400-7L-112604/145760

1999 SIENNA LE, V6, van, 7

choã ngoài, alloy wheels, A/C, CD, roofrack, 1 chuû 66K miles, nhö môùi trong ngoaøi, chaïy toát. No accident $9200. 714-623-6866 #4CMZ086 400-5L-111204/144072

1999 TOYOTA Camry, LE, töï

ñoäng, 4 maùy maøu ñen, cassette, AC, CD trong ngoaøi coøn môùi chaïy toát, 56,000 miles caàn baùn $5800. L/L: 714-478-1154, vin U33417 400-5L-112304/145410

1999 TOYOTA Camry LE.

4CEQ689. Trong ngoaøi hoaøn haûo. Runing good. Full power. $6,850. 714-209-8668. 400-3L-112404/145502

1999 TOYOTA Corolla CE, trong

ngoaøi saïch, töï ñoäng Radio & CD, lieân laïc Trung 714-728-3987 (4ZQL495) 400-7L-112404/145542

1999 TOYOTA Caàn baùn xe Toyota

Avalon XLS 99. Maøu traéng, töï ñoäng, 4 cöûa, gheá da, 90,000 miles. Xe chaïy toát, giaù baùn $9000. Xin lieân laïc 310-5314837, lic 4EV174 400-3L-112504/145603

1999 TOYOTA Camry. Full

power, CD, trong vaø ngoaøi ñeïp. Maùy toát. No accident. Giaù $6300 or OBO. 714-717-9053, #4FDU403 400-4L-112604/145713

1999 TOYOTA Corolla, 4 door,

white, auto, AC, AM/FM cassette alarm. Xe moät chuû 46K miles, new tires brakes $6900, LP #4FRG564, Henry 714-537-2995 400-14L-112604/145732

1999 TOYOTA Sienna LE, maøu

traéng. Xe saïch ñeïp! Coù CD. Xe chaïy toát. Giaù baùn $8,500. Goïi 714-403-9315 hay 893-3589. #4EUX134. 400-3L-112604/145770

1999 TOYOTA Acc, 3.2TL, maøu

traéng soá töï ñoäng, coù CD, FMAM, gheá da, sunroof. Low miles saïch seõ trong ngoaøi coù baûn ñoà on sales $12,500, vin 03065, call 714-534-8254 400-3L-111904/145023

1998 HONDA Accord EX, silver,

Auto, 4 doors, ABS, Sunroof, No accident, chuû giöõ kyõ, taát caû tuyeät ñeïp, voû môùi nieàng nhoâm. #4XPG507. $6,999. L.L 714878-1665. 400-7L-112104/145107

1998 HONDA Civic EX, 4 cöûa,

maùy Vtech, sunroof, A/C, cassette. Tình traïng toát, alarm thaéng ABS, 1 chuû 100K miles. No accident $5700. 714-776-7549, #4CTY133 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-112304/145361

1998 HONDA Passport DX auto,

V6, 78K CD, AC, new timing belt, Good condition, $6500. Lic#3ASF039. 714-785-6609 400-7L-112404/145537

1998 HONDA Accord LX,

3XSC607, 4 doors, dark green, full power, one owner, sale $5900. Lieân laïc 626-572-0787, 626-374-5457 400-5L-112304/145413

1998 LEXUS GS 400 V8. Automatic all option, 1 owner, low miles. Keep new in & out. $15,900. 4BHF482. Xe giöõ kyõ. 714-613-3700. 400-3L-112604/145724

1998 LEXUS GS400, black, auto.

Full power, leather seats, CD system. Trong ngoaøi nhö môùi, moät ñôøi chuû, nhìn xe thích ngay. Caàn baùn gaáp giaù $17,800. Coù traû goùp lieân laïc 714-720-6193 hoaëc 714-638-2249, 5GVR417 400-4L-112504/145647

1998 SIENNA XLE, V6. Fully loaded, auto, P/seat. Excellent condition giöõ kyõ garage 34K miles, 1 ñôø i chuû . 4KBS767, $10,800, 714-613-3202 400-4L-112504/145648

1998 SIENNA XLE, V6, fully

loaded, auto, P/seat. Excellent condition giöõ kyõ garage 34K miles, 1 ñôø i chuû , 4KBS767, $10,800, 714-613-3202 400-6L-112204/145246

1998 TOYOTA Camry LE, V6,

maøu gray. Taát caû ñeàu töï ñoäng 1 ñôøi chuû sôn nguyeân thuûy chöa khi naøo bò ñuïng. Trong ngoaøi nhö xe môùi raát thaáp miles 59,000 miles. Caàn baùn gaáp $6850. Goïi Lucy 714-530-4972, lic 3XVY119 400-7L-112304/145395

1998 TOYOTA Camry LE caàn baùn

$6100, moät ñôøi chuû giöõ kyõ, low miles, maøu xanh, sunroof, CD Toyota, no accident (#4BPT438), Phone sau 3PM, 714-588-0665 400-5L-112404/145560

1998 TOYOTA Sienna LE, 6 maùy 7 gheá, 2 slide doors. Tình traïng toát, Full powers, A/C, 2 Airbags, xe ñeïp, chaïy good. Caàn baùn reû $6,400. (31575). 714-251-3155, 714-539-1182. 400-5L-112404/145571

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power CD, radio, A/C, power steering 2 airbags, trong ngoaøi saïch & ñeïp. $5800, new sticker 07/05. Giöõ kyõ. Lic 4GKG368. L/ L: 714-321-9543 400-3L-112604/145728

1998 TOYOTA Sienna XLE.

White. Auto, low mileage. Full power, trong ngoaøi nhö môùi, xe nhìn thích ngay. Hôïp vôùi gia ñình ñoâng con. Caàn baùn gaáp vôùi giaù $9400. Coù traû goùp lieân laïc 714638-2249 hoaëc 714-720-6193 400-7L-112204/145256

1997 HONDA Passport, $4500 baùn gaáp, toát 110,000 miles, (#4SBA 632). 310-324-7059

400-7L-112404/145511

1997 NISSAN Quest, xe maøu

traéng, xe van 7 choã ngoài, thaéng môùi, voû môùi. 90,000 miles. Giaù $6,400. Lieân laïc Ben 714-8839916. Lic #7TRJ178 400-4L-111804/144836

1997 PLYMOUTH Grand Voyayer

SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $3900. LP#3LPS527. LL: 714-321-9543 400-3L-111204/143961

1997 TOYOTA Avalon XL. Full

power, AC, cassette chöa bò ñuïng sôn gine over 100,000 miles, xe raá t ñeï p baù n $6400, license (3TBD361), 714-315-9560 400-3L-111904/145059

1997 TOYOTA Avalon XL. Full

power CD/AC power seat voû môùi maùy hoäp soá raát good. No accident. Xe nhö yù. Giaù $7,600. Phone 714-720-5455. #3UUM915. 400-5L-112404/145533

1997 TOYOTA Camry LE, 4 drs,

A/C, 75,000 miles, like new, tình traïng hoaøn haûo, chaïy toát. $6,200. (31575). 714-251-3155, 714539-1182. 400-5L-112404/145547

1997 TOYOTA Camry LE 4 doors

Fully loaded, töï ñoäng A/C, Tape Radio, Power steering. Xe hoaøn haûo, maùy chaïy toát. Xe giöõ kyõ $5,700. (Vin#069130). L/L 714321-9543. 400-3L-112504/145620

1997 TOYOTA Truck Tacoma,

extracab, 4 choã ngoài maøu gray, töï ñoäng, chaïy toát, A/C, CD, MP3. Giaù $5700. #5LO500, 124,078 miles. L/L: 714-588-6843 or 778-2881 400-3L-112604/145680

1997 TOYOTA Camry. LE, 4 maùy

4 cöûa, full power, maøu xaùm lôït, xe raát ñeïp 83,770 miles, caàn baùn gaáp $5750. Lc #3WTY109. L/L: 714-892-1995 & 714-655-0206 400-3L-112604/145719

1997 TOYOTA Camry, XLS,

1996 ACURA Integra LS, 4 cöûa,

1994 TOYOTA Camry LE. 4 maùy

400-3L-112604/145672

sunroof, alloy wheels, 1 chuû 52K miles. No accident, A/C, CD coøn toát $7600. 714-839-5620, $4HRB494

4 cöûa, töï ñoäng. Full power, AC CD cassettes. Maøu xanh, xe raát ñeïp, 88,000 miles. Caàn baùn gaáp. Giaù $3850, #3HOH995. L/L: 714892-1995 or 714-655-0206

1985 TOYOTA Cressida 4 cöûa.

400-3L-112504/145635

400-7L-112404/145490

400-7L-112604/145690

1996 ACURA Integra, LS, töï

ñoäng, 4 cöûa. Full power sunroof, gheá da, nieàng ñuùc, maøu green trong ngoaøi coøn ñeïp 90,000 miles, caàn baùn $4850. L/L: 714213-2317, vin S006997 400-7L-091704/136813

1996 DODGE Caravan, maà u

xanh blue, maùy hoäp soá good, 120K, run good. Dö duøng baùn $3,800, radio, maùy laïnh good. No accident. Goïi Laân: 714-7918881. Lic #4SRF067. 400-7L-111004/143680

1996 HONDA Escord EX, moät

ñôøi chuû ít söû duïng 101,000 miles, sunrooof, fullpower, maøu xanh ñaäm. Caàn tieàn baùn gaáp giaù $4700. Ñieän thoaïi: 714-6362776, cell: 714-399-5490. (#3RRD820) 400-3L-112504/145619

1996 HONDA Accord (gold), everything original. No accident, nice CD nice 17" rims. 137,000 miles, baùn $4500. Maùy maïnh, xe tuyeät ñeïp. Thaéng 714-9024288, #4TGZ768 400-3L-112504/145625

1996 LEXUS ES300, 150,000

miles, caàn baùn $4700. L/L: 949289-2322, lic 3PBR468 400-7L-112604/145762

1996 LEXUS ES300, V6, maøu traéng ngaø, sunroof, AC, cassette, xe raát toát, coøn môùi trong ngoaøi 114K miles no accident $6400. 714-231-9453, #4HYT775

400-7L-101704/140347

1996 NISSAN Pathfinder 4 x 4

SE tình traïng toát, new tires, new shocks, full power, new stickers. Giaù 6300. OBO. LL. 714418-9487 (H), 714-230-5678 Cell. #5TOF095. 400-7L-112104/145182

1996 TOYOTA Celica GT, 2 DRs,

5SPD trans. PWR windows, locks, sun/moonroof, alarm, fog lights, spoiler, cass & CD changer, newer tires. No accidents, call Thai 714-222-8672, 3RJE645

1993 CAMRY LE, dark green,

over miles xe chaïy toát lieân laïc H: 590-1678, C: 716-6868, coâ Vaân giaù $2300, lic 3DIB960 400-3L-112504/145615

1993 HONDA Accord töï ñoäng, 4

cöûa maøu ñoû trong ngoaøi ñeïp 165K caàn baùn gaáp giaù $2650.OBO. L/L Tuù 714-7858368, 890-9594, #3ECZ605 400-3L-112504/145636

1993 NISSAN High miles freeway, run good $1200. Kính 714636-2586, #3EJU370

vertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ. Khoâng bò traày, caàn baùn $17,300. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301. 400-5L-112304/145408

1995 MERCEDES S500 V8

trong ngoaøi hoaøn haûo. Origine owner. 3SEG685. Baùn giaù $16,400. 714-261-0707. 400-4L-112404/145478

1995 TOYOTA Camry V6, baùn

$2800, Chuû ñi xa, phone 714251-9866, Plate#3LHK142 400-3L-112504/145628

1995 TOYOTA Previa LE, xe van

7 choã ngoài, maøu traéng, A/C chaïy toát. Dö duøng caàn baùn gaáp giaù $4450. L/L: 714-425-0586, 3KGV665 400-3L-112604/145711

1995 TOYOTA Corolla. Mua xe

môùi caàn baùn gaáp $2850.OBO. Run good AC good, 4 voû môùi lieân laïc 227-2902, lic #3KJV604 400-7L-112204/145310

1994 ACURA Legend, gold,

4DR. Töï ñoä n g. Full option, sunroof. Alloy wheels. Chuû giöõ kyõ, vin #13493. $6000. L/L Ann 310-293-8772, 9AM - 2PM 400-7L-112604/145764

1994 CAMRY LE, V4. Full

power, AC, cassette, voû môùi, coøn raát toát 128K miles, body raát ñeïp, sôn gine. No accident $3500. 714-757-5816, #3EGJ279

1994

400-7L-112204/145217

HONDA Prelude, 5DMS416, 149K. Black, soá tay, ñaõ thay maùy. Run good, giaù $3500. Goïi Haïnh 714-448-3230 400-7L-110204/142494

1994 LEXUS ES300, maøu green,

4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, xe dö caàn baùn $5,900. Lieân laïc Trinh 714-585-3846, #3TOA962 400-7L-112304/145437

400-3L-112604/145775

maøu light mocha 4 doors, 65,000 miles. Moät ñôøi chuû raát ñeïp trong ngoaøi chaïy toát caàn baùn $4,250. License 3JSL913. 714-8999653.

chuû, tình traïng toát. Giaù: $4,200 (OBO). LL: Thy Dung 714-5549694, Cell 714-654-1989. 400-3L-112404/145516

1994 TOYOTA Camry LE töï ñoäng

green, 4 doors. Full power gheá da, 129,926 miles, trong ngoaøi coøn toát xe dö caàn baùn giaù $1600. Hoûi Naêm Tan 714-530-4573, lic 22WX893 400-38L-111901/000732

ñôøi chuû chaïy coøn raát toát, giaù $3200. L/L Hoa 310-430-8600, vin 005997 400-14L-112104/145170

1992 BMW 325i. 6cyl, auto, CD.

P/seats, pdl, p/mirror, p/windows stereo, airbags, sunroof, lthr, 18" wheels, tires 90% run good, CD player 170,000 miles. $5200.OBO. Tel 714-553-9082, #3TKB665 400-7L-112404/145476

1992 MAZDA 2 doors, white, soá tay (5SPDS), run good, maùy raát toát, fullpowers, xe nhaø dö caàn baùn, call 714-553-0007. $1000. (V/N#4521893)

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

fullpower, AT, AC radio cass, 121K Run good, Giaù $2300. Xin LL: 714-902-7745 (Lic#3MXD402)

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 Toyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp, 97K miles. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

400-7L-112504/145589

400-37L-060303/069779

400-5L-112204/145203

1992 TOYOTA Tercel, maøu nho.

118,000 miles. Ngöôøi lôùn tuoåi xaøi kyõ. Maùy vaø hoäp soá raát toát. Sôn nguyeân thuûy. AC, radio, cassette $1550, #3DZR287. 714-4361135 400-3L-112504/145614

1991 TOYOTA Corolla 4 cöûa töï

ñoäng trong ngoaøi ñeïp coù CD maùy laïnh dö xe caàn baùn $1650. L/L Tuù 714-785-8368, 890-9594, #3WWY757 400-36L-102704/141877

traéng 4 cöûa, töï ñoäng 4 rims coøn ñeïp. Xe coøn môùi. Baùn 4,300. L/ L Haäu 714-458-2958. #4GJP607.

1995 MERCEDES SL500 con-

1984 MERCEDES 500 SEL maøu

1992 Legend, dö duøng xe moät

1995 HONDA Accord LX maøu

400-6L-102804/142043

400-7L-112404/145471

400-DL-110503/

400-7L-112404/145553

Fully loaded maø u ñen, 101K miles, 1 ñôøi chuû, perfect condition run like new $7900. 3ABK478, 714-251-8742

thay 4 voû môùi thay timing belt môùi, soá töï ñoäng giaù $700. Goïi Vaân ÑT: 757-8882, Sôn 7577415, #3BMV383

maùy maøu xanh da trôøi. Taát caû ñeàu töï ñoäng. Caàn baùn $3,500. L/L 714-785-4733. #4BKB240.

Edition black and black, leather seats, 4 new brake, new paint, body kit, nieà n g nhoâ m . Baù n $5000.OBO. L/L: 714-260-1811 cell, #4ELZ475

400-4L-112504/145645

1985 TOYOTA Camry LE, môùi

1993 TOYOTA Camry XLE 4D 4

1995 ACURA Integra Special

1995 LEXUS LS400, auto, 4 cöûa.

Taát caû ñeàu töï ñoäng. Maùy vaø hoäp soá chaïy raát maïnh good. Dö xe baùn giaù $750. L/L: 714-3625022. LP #2RMU233. Caùm ôn

400-3L-112604/145779

400-7L-112404/145464

1994 TOYOTA Camry LE 1 ñôøi

doors, Gold, Automatic, No accident, Sôn nguyeân thuûy. Chuû giöõ kyõ saïch ñeïp trong ngoaøi. Maùy raát toát. $5,850 OBO. 3UBB308. L.L 714-878-1665.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-3L-112604/145679

400-7L-112104/145108

white, auto, low mileage. Full power CD system trong ngoaøi nhö môù i , caà n baù n gaá p . Giaù $7900. Coù traû goùp lieân laïc 714720-6193 hoaëc 714-638-2249, 4RSX156

1997 TOYOTA Camry LE, 4

RAO RAO VAË VAËTT

400-7L-112304/145375

1990 LEXUS töï ñoäng gheá da,

coøn raát toát, 105K miles. Giaù $2200. Lieân laïc Vickie. 714-7055732 (#4YH5071) 400-5L-112304/145328

1990 TOYOTA Camry, 4 maùy töï

ñoäng, maùy laïnh, trong ngoaøi vaø tình traïng chaïy raát toát. 87,600 miles. Giaù $2000. LL: Nga: 714726-6152, 530-9463 (#2TRY345) 400-7L-112404/145501

1990 TOYOTA Supra 2 drs,

1990 TOYOTA Camry burgundy

auto, V6, PW, W/D. Good AC, tình traïng hoaøn haûo 163K miles, giaù $1600. LP #2TTR780. L/L: 714-468-2247 ngaøy thöôøng goïi sau 4:00 giôø chieàu 400-3L-112604/145712

400-7L-112604/145757

1989 MAZDA Van, xe coøn toát ñi

xa caàn baùn $1300, xin lieân laïc Ñaïi 714-510-1639, #3TKW720 400-7L-112304/145424

1989 MERCEDES Benz 300CE

Auto 6 cyl 2 doors coupe. Black and black leather. PS, AC, P/ seat P/window, Sunroof, 6 CD Stereo Play, 17" AMG wheels, new tires. Extra clean original 120Kmil garage keep. $8,900. Phone 714-223-3822. Vin #A872136.

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-090503/083722

400-37L-092603/086741

400-7L-112104/145163

1989 TOYOTA Van, #3TKV089.

Xe chaïy coøn raát toát $1200. L/L: 714-785-3858 400-5L-112504/145592

714-534-1426 ° 2000 BMW M5, 30K miles, state of the art sport sedan, 6spd, navigation, sale $43,900 (Stk #2169A) ° 2001 BMW 740iL, navigation, fully loaded, sale $28,900 (Stk #2196) ° 2000 Mercedes Benz C280, sport expedition, SALE $17,400 (stk 2183) ° 1998 Mercedes Benz-E320, top condition sale $13,900 (Stk #2122A) ° 2002 Acura 3.2TL, Type-S, navigation sale $18,900 (Stk 2215) ° 2001 Lexus IS300, like new sale $17,900 (Stk #2189) ° 2003 BMW Z4.3.01, 2 door convetible roadster, 14K miles, sale $32,900 (Skt #2087A) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, 2 door-coupe factory warranty sale $33,900 (Stk #2074) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, retractable hardtop sale $25,900 (Stk #2138) ° 2000 BMW 323CI, 2-door sport coupe, sale $18,900 (Stk 2164) ° 2000 Mercedes Benz SL500, 2 door, roadster 2 tops, like new sale $30,900 (Stk #2219) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,400 (Stk #2206) ° 2002 Cadilac Escalade chrome, pearl white, sale $34,900 (Stk #2161) ° 2002 Lexus RX300, navigation sale $24,900 (Stk #2213) ° 2001 Mercedes Benz ML55 AMG, navigation loaded w/options, sale $29,900 (Stk #2080) ° 2001 BMW X5, fully sport utility, 40K miles, sale $29,900 (Stk 2186) ° 2000 Mercedes Benz ML320, full power, sale $19,900 (Stk 2141) ° 2002 Toyota Tundra Limited V8 Access cab, leather, camper shell sale $19,900 (Stk 2202) ° 2002 Honda Accord EX, V6, coupe leather, CD sale $11,900 (Stk #2190 Offer Expire 11-29-2004

400-37L-021004/104034

400-36L-032304/110073

400-7L-032504/110446

1990 TOYOTA Corolla dö duøng

caàn baùn $1550. Run good 4 voû môù i . Lieâ n laï c 638-0817, lic #2SLM903. Trong ngoaøi saïch seõ

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

400-38L-103003/091107

1989 TOYOTA Camry, blue. 4 cöûa

5 choã ngoài roäng raõi, xe raát toát, sôn nguyeân thuûy baùn $1700. L/ L Tuaán 530-5236, 260-2335, #4HIY889 400-7L-112204/145313

1987 DODGE Ram conversion

with TV, still run. Slightly used. Best offer. Ph: 714-898-1123, lic 2FJP113

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 AFTER THANKSGIVING SPECIAL SALE !!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Mercedes CLK320 coupe, silver color. Full power, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veâ on sale trong tuaàn $23,500 (Stk #1917). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $410 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, low mileage, A/C auto, full power, alloy wheels, CD, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$257 moät thaùng. OAC ° 2003 Acura 3.2CL type-S, coupe, white color, 22K, auto, A/ C, leather side airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $19,500 (Stk #1943). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $342 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura 3.2TL type-S, sedan, silver color 58K, auto, A/

RAO RAO VAË VAËTT

C, leather, side airbag CD player, full power thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $15,500 (Stk #1941). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $274 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Camry LE, grey color, auto, cassette, leather, full power, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2900 (Stk #034). Nhaän traû goùp khoâng caàn down ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C, CD. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale $9400 (Stk #1713). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus ES300, silver color, auto. A/C. Leather, CD. Full power. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $15,500 (Stk #1897) nhaän traû goùp khoâng caàn down/$274 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C240, black color, 4 door, auto, A/C. Leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $19,200 (Stk #1940) nhaän traû goùp khoâng caàn down $337 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes C320, white color, 4 door, auto, A/C, leather, full power, side airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $21,500 (Stk #1922) nhaän traû goùp khoâng caàn down $377 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Avalon XL, black color, auto, A/C, full power, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi. Giaù on sale trong tuaàn $11,200 (Stk 1924) nhaän traû goùp/khoâng caàn down $200 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $210 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $124 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $55 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$230 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna, gold color, auto, A/C, 7 choã ngoài saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø chuyeân chôû, giaù on sale $12,500 (Stk #1439) nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905). Nhaän traû goùp khoâng caàn down. OAC ° 2001 Lexus RX300, white, color, auto, A/C, sunroof, leather, roof rack full power, CD. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, nhìn vaøo thích ngay. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $18,500 (Stk #1866). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $325 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $161 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Accord LX, green color. Auto, A/C. Alloy wheels, CD, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6700 (Stk #1928) nhaän traû goùp khoâng caàn down $124 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$133 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$189 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport, blue color. Auto, A/C, SUV. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $8500 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC. ° 2000 Lexus LX470, white color, auto, CD player leather. Full power, full side airbag, saïch ñeïp trong ngoaøi nhìn nhö môùi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $28,200 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS down $492 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 11/26/04 ñeán ngaøy 12/03/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-36L-042104/114424

500-14L-081904/132948

500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587 500-28L-082204/133220

400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, $11,000 ° 00 Toyota Camry, 4 cöûa soá töï ñoäng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $5700 ° 98 Toyota Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng, $6500 ° 00 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng $16,800 ° 96 Toyota Corolla 4 cöûa, soá töï ñoäng $3600 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3900 ° 96 Acura Intergra 2 cöûa, soá töï ñoäng $4400 ° 96 Honda Accord LX 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $4500 ° 93 Toyota Previa, van, soá töï ñoäng $3400

400-7L-112104/145101

Hankook Moters Group. Toång ñaïi lyù baùn taát caû haõng xe môùi (2005) vaø xe cuõ caàn nhieàu Salesman. Lieân laïc Tommy Sôn cell: 714317-2424

400-7L-112104/145168

Xe baùn ° 95 Honda Civic LX baùn $3800, #3KOZ080 ° 91 Acura Legend baùn $4800, #3RGH355 L/L Minh 714-234-6458

400-7L-112304/145362

Khoâng choã ñaäu xe baùn moät trong 2 chieác xe Lym ñôøi 93 $2250 vaø Lex 92 LS400. LL Gaáp 714757-5093 (LS400 #4FBV689), Lym#3FKR298

400-3L-112504/145600

xaùm. Xe ñang chaïy toát, tieän lôïi cho hoïc sinh, sinh vieân, giaù $550. Goïi 714-226-9201 xin nhaén maùy neáu ñi vaéng, #HOWD18

Caàn sang tieäm Nail T/B Goodyear Arizona, trong shopping lôùn, tieàn Rent reû, Income good, xin L/L 623-925-8331 hoaëc 623-5129999 500-36D167-091604/136624

Caàn sang tieäm Nail vuøng Phoenix trong khu Shopping Alberson’s. Income $4500 $5000/week. Giaù $45,000 Khoâng nhaõ yù mieån goïi. LL 602-5243932 500-28L-092804/138192

CAÀN SANG GAÁP Vì khoâng haïp yù kieán chung, chuùng toâi caàn sang laïi tieäm baùn: Kitchen cabinet, granite countertop, gaïch, thaûm goã v.v... Tieäm roäng 4800 sqft, tieàn rent reû vuøng Montclair, ai coù yù ñònh mua xin L/L 909-234-1109, 714856-5721, 909-434-4229. Giaù $69,000. 500-7L-101704/140213

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. LL: Laâ m 714-653-0793 coù theå thöông löôïng. 500-28L-101704/140512

Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi 480-459-0166 500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, $33K. 562-5057374 sau 8PM, 562-925-4899. 500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561 500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446 500-36L-102404/141540

400-3L-112604/145658

One time deal, won’t last after Nov.29. Don’t miss! 87 Mazda 115,000 needs cyl-hd windshield $50. 81 Cressida 179,000. Runs needs bat-tune-up $50, 3008747, 799-1790. Hurry!

400-3L-112604/145684

AUTO DETAILING: Chuyeân moân ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày, giaët thaûm, gheá röûa maùy xe). Vieäc laøm kyõ löôõng saïch, môùi. L/L Lôïi Nguyeãn cell 714-580-4833. (Coù nhaän ñeán laøm taïi gia)

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

500-23L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale 500-28L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share 1 phoøng hoaëc 1 baøn. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-863-8477. 500-14L-103104/142316

Tieäm Dryclean vaø söûa quaàn aùo vuøng Garden Grove, ñi xuyeân bang caàn sang $26,500. Tieàn phoá $822/thaùng. Thaät tình goïi Hoa 714-636-7260, cell 4229384 500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 500-31L-110104/142425

Sang Tieäm Nail, Trung Taâm khu ñang phaùt trieån, tieäm sang ñeïp, Giaù laøm cao taïi Tucson, Arizona. Caàn thôï nail boät, P/W gioûi. LL: 520-979-1497 500-14L-110104/142426

Caàn sang gaáp Hair Nail Spa Salon, Santa Monica. 4 Hair, 4 Spa, 5 Nails, 1 Facial, $49,000. L/L: 323-620-3168 500-28L-110204/142493

400-3L-112404/145507

1986 CHEVROLET Maùy Corolla,

500-7L-081704/132415

CAÀN SANG GAÁP Vì baän chuyeän gia ñình caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, baùn $45K. L/L: 714-657-5301. Phong thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa, cô sôû laøm aên buoân baùn, caàn baùn nhaø cöûa, tieäm bò eá aåm khoù baùn hoaëc baùn chaäm vì baát cöù lyù do gì, hay gaëp naêm xui vaän duõi. L/L: 714-554-4056 ( nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm).

1987 NISSAN Sentra 140,000 miles, maùy laïnh cassette, toát, ñaõ smogcheck, baù n $1000. Lic#2GPB794. Phone: 714-9039287

500-9D167-072104/128494

Shop/Office cho share $300 $400/month. Bao goàm utilities, caïnh cafe Dó Vaõng 2, 14221 Euclid St, Garden Grove, call Luong Nhut 714-906-6236

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com THANKSGIVING SPEACIALS CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang

500-28L-071404/127483

Caàn sang gaáp 1 tieäm Nail, giaù cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu, xin lieân laïc 760-3690406, cell 951-907-6739 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

AUTO REPAIR income $40K/M, 20,000 sqft facility, rent $3000/ M, lease daøi, Bolsa/Beach location, $110,000 equipment & parts, 10 naêm hoaït ñoäng, established customers. Ask $166,000. Robert/Brk: 714-7195220 500-30L-110204/142599

OFFICE RENT Vaên Phoøng treân laàu roäng 1100 SQ up 3350 SQ. Rent 90 cents SQ. Ngaû tö Euclid + Lampson, Garden Grove. Tom: 714-7191888


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-21L-111004/143617

500-28L-110204/142616

Caàn sang tieäm Nail vuøng W.LA. Khu Myõ Traéng. Ñòa ñieåm toát. Giaù $95,000, xin lieân laïc 310-3130788 hoaëc 714-271-9585

500-28L-110304/142629

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701.

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang quaùn cafeù coù license nhaø haøng, xin goïi 714-878-9011 hoaëc 8789010 Tieäm nail xuyeân bang (Wisconsin). Tieäm trong Wal-Mart Super Center, vuøng Myõ Traéng, ñoâng khaùch vì khoâng coù ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp vôùi giaù voán. 920-237-1220, 920-237-1544

500-28L-110304/142642

Caàn baùn Tieäm Nail & Spa ôû vuøng Porter Ranh, vì khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 6 gheá spa. 818-281-8712 (cel), 818-8842847 after 8PM 818-224-3707

500-28L-110304/142687

Major Franchise gas station prime location in Hemet $400,000 monthly gross sales super cash flow. Call: 909-3368356

500-30L-110304/142711

Nhieàu tieäm Nails trong khu Shopping lôùn, gaàn chôï, khu raát toát, lôïi töùc cao, vuøng San Bernardino & Orange County. Giaù $100,000-$500,000. L/L 714715-4122.

500-28L-110404/142779

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Toùc + Nail. 3 station toùc + 2 nail, khu Euclid Center Euclid & Hazard, giaù 45K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L Lisa 714554-1951 hoaëc 257-7752 sau 7 giôø

500-28L-110404/142910

SANG TIEÄ M . Tieä m massage ñang hoaït ñoäng, ñoâng khaùch saïch ñeïp coù phoøng taém. Caàn baùn giaù caû phaûi chaêng. Xin L/L: 714-225-0268, 714-225-0443

500-28L-110404/142950

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Tieåu bang NC. Tieäm raát sang troïng, Income cao. Muoán bieát theâm chi tieát LL Coâ Ly Cell: 910-262-3308.

500-28L-110504/143002

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

500-30L-111004/143638

500-15L-111104/143760

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332

500-28L-111104/143797

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445.

500-21L-111204/143938

Caàn sang tieäm Nail vuøng Long Beach income good giaù caû thöông löôïng. 702-604-9942. Caàn theâm 1 thôï nöõ

500-28L-111204/144021

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479.

500-28L-111204/144022

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171.

500-28L-111204/144055

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418

500-16L-111404/144156

Thieáu ngöôøi troâng coi nhaø haøng, sang gaáp, coù walk-in Cooler freeger choã ñaäu xe roäng raõi, tieàn nhaø $2048/thaùng. LL: 714-8565581.

500-28L-111404/144164

Sang tieäm Beauty Salon ñoâng khaùch trong chôï Garden Grove $27,000. Goïi Chris 714-6793938.

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093

500-21L-110704/143197

500-14L-111404/144200

500-14L-110504/143194

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang tieäm taïp hoùa 97 Cents and up. Tieäm gaàn 2000 sqft vuøng Riverside. Giaù baùn $55,000. 909-5348567. Serious buyer only

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm

500-14L-111504/144214

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844

500-21L-110804/143281

500-14L-111504/144234

500-28L-110704/143260

Tieäm nail vuøng Huntington Park LA, khu shopping Meã caàn baùn gaáp. Giaù $28,000 rent $1660. Phone 323-585-1215, cell 714414-7413

500-27L-110804/143293

Caàn sang tieäm toùc vaø nail trong shopping center, tieàn rent $1000/ thaùng. Giaù $40,000. LL: 602920-3825, 623-703-7403.

500-28L-110904/143521

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832

500-28L-110904/143524

Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979

500-28L-110904/143530

SANG TIEÄM NAILS SUPPLY Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720

500-30L-110904/143542

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921

500-21L-111004/143556

Caàn sang gaáp tieäm Mailbox etc, UPS, Fed-Ex, Notary, Gift. Caùch Bolsa 20 phuùt goùc Beach/ Rosemead, giaù baùn 65K. 714670-9449

500-28L-111004/143575

Baùn Tieäm Nails TP Palm Desert CA. Trong shopping chôï Jensen, ñöôøng Cook vaø 42nd St. Rent reû coù gheá spa vaø 2 phoøng waxing. LL Tieäm 760-773-9808. Nhaø 760-343-2960

500-14L-111004/143599

Caàn sang Tieäm 1 dollar & Gift, tieäm coù baùn caû electric & Gas Scooter. Tieäm Ñeïp, good location, roäng 2000 sqft. Tieàn Rent reû. City Buena Park. 714-7138099. Sau 6PM 714-260-1196 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm nails tieåu bang Ohio trong khu Super Walmart shopping center, khaùch Traéng, income cao, chi tieát L/L: 740-385-9988 bus, 740-450-4555 bus, 714-2512543 cell 500-14L-111604/144461

Caàn sang tieäm Nail vuøng Mesa Azi. Tieäm ñeïp coù 2 gheá Spa 6 baøn Nail + phoøng Wax. Vui loøng L/L 480-570-5813. 500-14L-111604/144462

Caàn sang tieäm Nail vuøng Scottsdale Azi khaùch sang troïng coù 3 gheá Spa 8 baøn Nail, 2 phoøng Tanning. Vui loøng L/L 602-5027862. 500-14L-111604/144463

Nhaø haøng caàn sang vuøng Scottsdale Azi. Nhaø haøng ñeïp trong Shopping Center lôùn khu sang thieáu ngöôøi troâng coi. Vui loøng L/L 480-945-3182, 619985-3367. 500-14L-111604/144471

Caàn sang quaày Food To Go & Boba vaø Tieäm Toùc. Trong chôï Saigon Super Market. Tieàn rent reû. Ñòa ñieåm toát. Call 714-6793938. 500-28L-111604/144473

H.B. Caàn sang tieäm Nail 1 phoøng facial, 5 nails, 2 gheá spa, 1 baøn Quick Dry, coøn 1 yr. lease + 5 yr. option, giaù $34K. Caàn good credit. L/L: 714-376-8444. 500-14L-111704/144517

Caàn sang tieäm Nail gaáp caùch Santa Ana 2 tieáng, giaù cao, tieàn rent reû $500/mo. Lieân laïc 760361-3999 or cell 714-876-5871 500-14L-111704/144564

Haõng may haøng nhieàu coù quanh naêm muoán ñoåi ngheà caàn sang gaáp giaù reû khoâng kinh nghieäm khoâng thaønh thaät muoán laøm mieãn goïi. Tel: 714-657-4217, tel: 714267-8387 500-30L-111704/144569

WORLD BANK FINANICAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ATM Terminals. Chuùng toâi cung caáp free credit card machines, check guarantors, food stamp EBT terminata baûo ñaûm low rates cho thöông vuï quí vò. Install ATMs machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc (profit sharing plans). Caàn agents hôïp taùc commission cao. Lieân laïc David 714425-6318 Medical Clinics, Photoshop, Water store and other neighborhood shops. Excellent location. Ideal for 875 square feet for lease immediately, call 310-820-8888 ext 101.

Tieäm nail ñoâng khaùch thieáu ngöôøi troâng coi vuøng Meã + Myõ Ñen, vuøng LA. Caàn sang gaáp rent $1300 neáu thaät loøng xin goïi 714856-5348. Giaù $60MK. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät. Bao löông TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-728-9277 cell or 661-3975495 work

500-28L-111504/144281

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955

500-14L-111504/144286

Veà höu, caàn sang tieäm Toùc vuøng Los Alamitos, khu Myõ Traéng. Giaù $20,000. Caàn good credit. L/L: 562-822-0545

500-14L-111504/144296

Escondido full service salon ñang ñoâng khaùch Hair Nail vaø Wax. 6 toùc, 4 nail, 3 gheá spa, 2 phoøng facial. Lyù do gia ñình caàn baùn gaáp 75K. 760-586-4351 tröôùc 10AM sau 7PM

500-14L-111504/144304

Tieäm 99 Cents caàn sang gaáp. Roäng 5500 Sq.Ft, trong shopping ñoâng ñuùc giaù 120K + inventory vuøng Ontario cô hoäi töï laøm chuû. Tieäm caàn ngöôøi laøm partime. Moïi chi tieát. L/L Tony: 626-319-2588

500-28L-111504/144330

500-14L-111704/144574

Caàn sang gaáp tieäm nail trong mall khaùch ñoâng, giaù coøn cao. F/S $30 - $40 vaø M/P $42. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Moïi chi tieát L/L coâ Mai 313-671-2513 500-14L-111704/144579

Caàn sang Office Chiroprator 9 phoøng, tieàn rent reû, ñòa ñieåm toát, parking lôùn. Giaù $28,000. 714-422-5773 or 714-657-8006 500-14L-111704/144590

Caàn sang Tieäm ôû La Haina Maui Hawaii Hair-Nail Massage and Facial. Khu khaùch du lòch, ngay maë t tieà n . $85,000. Lieâ n laï c Mindy 808-874-9054 or 808357-6949. 500-14L-111704/144618

Caàn sang shop may ñang hoaït ñoäng goùc Hazard vaø Hoover ñaày ñuû caùc maùy moùc cho ngöôøi muoán may, goïi Cöông 714-417-2539

500-14L-111704/144648

Tieäm Nail Arizona For Sale. 1100 Sq.Ft, khu ñaïi hoïc 4 gheá, spa, 2 phoøng facial $75,000 (OBO). L/ L: 520-622-6886 work, 626-5129146 cell 500-14L-111804/144688

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon/Vietnam khu thò töù ñeïp. Doïn vaøo ngay chuû ñi ñoaøn tuï giaù reû hieám coù $89K. L/L: 714-719-5125 500-12D167-111804/144713

Caàn sang tieäm Bridal & Studio. Tieäm môùi. Tieàn rent reû. Tieäm raát ñoâng khaùch nhöng vì chuû nöõ moät mình laøm khoâng heát vieäc caàn sang hoaëc huøn hôïp taùc. Khoâng bieát ngheà seõ daïy ngheà. L/L: 714-775-0590 töø 11AM 7PM 500-14L-111804/144734

Tieäm Nail Shopping Meã raát ñoâng khaùch, tieäm 6 baøn nail, 2 spa, rent $1,660. Caàn baùn gaáp giaù $28,000. Caùch Bolsa 25'. 323585-1215, 714-414-7413 500-28L-111804/144736

500-14L-111604/144348

Caàn sang tieäm Dry Clean vì hoaøn caûnh gia ñình caàn sang tieäm Dry Clean. Khu center gaàn Lakewood Mall. Phone: 562-634-3915 anytime

500-14L-111604/144359

CAÀN SANG TIEÄM MASSAGE Ñi xuyeân bang, caàn sang gaáp tieäm massage ôû city La Habra. L/L: 714-767-7173

500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799.

500-28L-111604/144437

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center. L/L 419-870-7927, 734850-1256

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-111804/144805

500-7L-111604/144454

500-28L-111704/144570

500-28L-110704/143221

RAO RAO VAË VAËTT

Baùn Tieäm H & Nail Caàn baùn gaáp giaù reû, 2 facial room + 1 pedicure Spa + 5 Toùc + 5 Nails. Ai thaät loøng xin goïi: 714891-0202 500-14L-111804/144776

Caàn baùn tieäm Nail saép môû trong Mall lôùn ñoâng khaùch taïi Las Vegas. LL: 801-633-3242, 801755-0100 500-15L-111804/144793

Moving sang tuû baùn vaøng vaø tieäm Cellphone, rent reû, sang giaù nheï nhaøng, khu chôï ñoâng khaùch,Tieäm môû nhieàu dòch vuï khaùc. Ph. 310392-4388, 310-400-4163 500-7L-111804/144802

SANG TIEÄM NAILS Tieäm môû treân 10 naêm, Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaø reû. Tieäm ôû vuøng Tarzana. LL: 818343-6874, 818-231-0719 (cell)

RESTAURANT Caàn sang Nhaø Haøng vuøng Whittier, rent reû, roäng 2000 sqft., Coù theå môû nhaø Haøng Vieät Nam. LL: 626-201-9260

500-14L-111804/144828

500-14L-112204/145209

Caàn sang tieäm Phôû ngay bieån xinh xaén raát tieän cho g/ñ giaù $50,000 (caàn thôï phuï beáp bieát xaøo cho nhaø haøng). L/L: 714791-0260

500-14L-112204/145214

Oumni Printers 1879 W. Commonwealth Ave. # C Fullerton CA 92833 Locations - For sales $40,000 Fourty thousands. Call 714-773-1168 or 714-827-1224 Super Cash.

Caàn sang tieäm Nails khoâng ngöôøi troâng, tieàn rent raát reû, thích hôïp vôï & choàng or 2 chò em. Giaù $12,000, 5 baøn, 1 phoøng wax. Ph. 562-599-1155, 9:PM : 714875-6139

500-14L-111804/144844

500-14L-112204/145218

Caàn sang Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, Myõ ñen baùn reû $10,000. Lieân laïc David Bus: 219-980-0584, cell: 219-6147733

Caàn sang gaáp tieäm Nail, khu shopping Center, LA, ñoâng khaùch walk-in. Giaù $27,000, rent $800. LL: 714-251-0715 or, 323-5835437

500-14L-111804/144846

500-7L-112204/145234

Caà n sang Tieä m Nails ñoâ n g khaùch, vuøng L.A, Meã Ñen. Income $3,500-$4,000/wk. Rent reû. $85,000. 714-318-8813. 500-28L-111804/144851

NAIL SALON FOR SALE 800 Sq.Ft, ñeïp, khu Myõ Traéng. 3 gheá spa coù phoøng waxing, 5 baøn nail. Rent reû. Goïi 480-6487855, 480-987-1292 500-22L-111804/144875

Huøn haïp baát ñoàng caàn sang tieäm Nails good location. Tieäm naèm trong big shopping thaønh phoá Thatcher, AZ, vuøng Myõ Traéng khoâng caïnh tranh, tieàn rent reû giaù $20,000. Khoâng thaønh yù mieãn goïi. Call: 928-348-9495 or 928-485-9207 home 500-28L-111804/144884

Caàn sang 2 tieäm 99 Cents Discount Store ôû Phonix Arizona 2 tieäm roäng 9000 SQFT vaø 3000 SQFT tieàn rent reû lôïi töùc haøng thaùng cao moïi chi tieát. L/L: 602956-2985 500-6D1267-111904/144894

NHAØ IN BAÙN Baù n nhaø in taï i Resida, San Fernando Valley. 18 naêm ôû moät ñòa ñieåm. Ñoâng khaùch ngoaïi quoác vaø ngöôøi Vieät Nam. Tieàn rent reû. Income cao. Nhaø in ñoäc nhaát cuûa ngöôøi Vieät trong vuøng, khoâng coù caïnh tranh. Dòp may ñeå quyù vò töï laøm chuû. Chuû veà höu seõ höôùng daãn ngheà vaø giôùi thieäu khaùch. L/L oâng Laân: 818-609-1013 500-28L-111904/144907

Sang tieäm nails Las Vegas giaù thaá p . Ñieà u kieä n deã gaà n phi tröôøng, böu ñieän, shopping center, outlet ngay ñöôøng lôùn. Tieäm roäng ñeïp sang troïng coù thöông löôïng. ÑT: 702-301-8161 500-14L-111904/144932

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Long Beach, tieäm roäng raõi 3000 square feet, tieàn rent thaáp. Giaù $23,000. Xin L/L 714-876-8998 500-14L-111904/145030

Caàn sang tieäm Nail Bakerfield 28,000 & 3 station toùc, 8 baøn nail, 4 spa. Lieân laïc 661-8604672. 500-14L-111904/145045

ARIZONA Caàn sang gaáp Hair Nail Spa Salon, vuøng Phoenix. Tieäm raát ñeïp, ñòa ñieåm toát, rent reû, lease coøn daøi. $39,900. Serious Buyer Only. L/L 623-694-5814 (sau 8:45pm). 500-14L-111904/145057

Caàn baùn Tieäm Coin-Op Laundry ôû vuøng Downtown City LA. Ñòa chæ 174 S Alvarado St., Goùc Valley St, roäng 1500 sqft, coù 16 dryers, 20 topload, 12 frontload, vending machine, rent reû $1250/ Mon. Net income treân $2200/ Mon. Giaù $65,000. LL: 626-2359329 500-28L-111904/145066

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755 500-28L-111904/145075

Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp, khaùch sang trong khu shopping center lôùn, xin lieân laïc 480836-7644 500-7L-112104/145123

Phoøng laøm vieäc coù nhöõng phoøng rieâng raát tieän cho laøm vieäc veà Loan hay Keá toaùn coù DSL, xin goïi anh Laân 714-467-3315

500-7L-112404/145548

Caàn sang tieäm Nail. Tieäm trong mall lôùn, khu Myõ Traéng. Rent reû vuøng ngoaïi oâ Chicago, tieåu bang Illinois. Ñöøng boû lôû cô hoäi. L/L: 847-836-8305, 847-922-2644

500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-7L-112204/145242

Tieäm Hair and Nail caàn sang ôû vuøng Santa Ana. Goùc Fairview and Westminster. Trong khu chôï Stater Bross. Giaù 55K. Thaät loøng mua xin goïi sau 8PM 714-8786996

Shop May haøng raát nhieàu giaù cao vì lyù do gia ñình caàn sang. Seõ chæ daãn taän tình. Neáu caàn xin LL 714-553-6519.

500-14L-112304/145404

NAILS! Doïn ñi caàn sang tieäm Nails shopping Center, next to Taget, vuøng Bakerfield. Work: 661-837-8336, night time home: 661-831-3258

500-7L-112304/145406

Caàn sang tieäm Nail laïi Cali LA. Tieäm giaù 12,000, rent 590 thaùng. Bao nöôùc. Lease môùi kyù 3 naêm. Lieân laïc Hung 434-390-4931. 500-7L-112304/145420

Caàn sang tieäm Nail ôû Rhode Island. Ñoâng khaùch, sang troïng, giaù nail cao. 8 nail table, 5 spa chairs, + wax. L/L Phöôïng: (C) 401-330-7048, (W) 401-4644141. 500-14L-112304/145442

500-12D167-112504/145573

Chôï VN caàn baùn thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi. Trong chôï coù nhaø haøng chöùa ñöôïc 60 choã ngoài vaø quaày Food To Go. Chôï ñaõ coù 7 naêm. Baùn ñaày ñuû thöïc phaåm AÙ Ñoâng. Rent reû $180,000 coäng tieàn haøng, xin lieân laïc 806381-0029 500-7L-112504/145586

Sang tieäm Nail Laguna Hill. Naêm Spas saùu stations phoøng facial waxing. Tieäm sang ñeïp khaùch Traéng ñoâng tip cao. Môû 7 ngaøy. L/L bus: 949-837-3367, after 7PM: 714-553-5825 chò Lynn 500-6D167-112504/145599

Tieäm Nail Spa vuøng Gardena ñoâng khaùch walk-in caàn sang 4 spa 7 nail, rent $1500 month giaù $35K khoâng thieän chí mieãn goïi hoaëc cho lease 310-9186593 Chieán 500-3L-112504/145606

Caàn sang tieäm Coin Laundry ôû Anaheim. Tieàn nhaø reû. Lieân laïc Minh 714-675-0257 500-6D167-112504/145607

Baùn convenience store 2 caây xaê n g license röôï u thuoá c laù , kitchen, 60K taïi Bayou Vista, Louisiana. Coù phoøng nguû, 714265-1512, 985-399-2009. Our loss your gain 500-28L-112504/145617

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO

500-14L-112404/145498

FOR LEASE Small Warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho shop may, nhaø kho vv... Ñòa chæ 11611 Salinaz GG. 92843, goùc New Hope / Trask, phone: 714-420-2033 or 714309-9848 500-7L-112404/145506

Caàn sang tieäm Nails & Spa coù phoøng Facial. Pico Rivera, rent $850/thaùng, lease coøn daøi, khoâng ngöôøi troâng coi, giaù caû thöông löôïng sau, L Laïc Trí: 562-8012988 hoaëc 714-675-0198

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Page Maker... ª Coù nhieà u lôù p chuyeâ n veà Graphic Design, Web Design, TV & Movie Production, 3D & Animation, Drafting, Programming, Database, Office 2003. ª Nhaän: Design & Layout Posters, Brochures, business cards, Company Logo.... ª nhaän Design Website (cho cô sôû thöông maïi) Setup PC, Network design, setup International Satellite, (xem ñöôïc ñaøi VN) ª Ñeå gia haïn theâm tieàn thaát nghieäp & hoïc theâm moät ngheà môùi cho töông lai, xin L/L: 714-260-5517 or 310-920-9950 Lotus Visual Art School 600-84L-042804/115365

REAL ESTATE & LOAN AGENTS Vaên phoøng caàn nhieàu agents hôïp taùc coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao. Xin lieân laïc Tina: 714-745-1458, vaên phoøng 714-657-7585. 600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009. 500-30L-112604/145664

600-180L-061704/123367

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808870-1933, W: 808-242-1425

500-28L-112604/145674

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664

BUSINESS Car Wash, Car Wash with Land, Commercial Laundry, Dry Cleaners, Sizzlers, Liquor, Market, Five days Sandwich, American Fast Food, Auto Towing. John Vu Business Broker 949-295-9020

500-14L-112604/145693

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-112404/145470

500-14L-112504/145654

500-28L-112604/145689

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

Caàn sang tieäm Nail gaáp vì khoâng ngöôøi troâng coi, khaùch Ñaïi Haøn vaø Meã, vuøng Los. L/L: 323-7321244

Ñi xa caàn baùn 2 tieäm nöôùc ôû vuøng Maywood and Corona, tieàn phoá reû. Môû ñöôïc 7 naêm. Khu Meã. L/L: 714-306-7279

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556

500-14L-112304/145380

500-14L-112304/145391

500-7L-112504/145640

500-7L-112604/145683

Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm Nails vuøng Meã, good location, tieäm roäng, thoaùng maùt, Giaù $20,000. LL: Tieäm 323566-2939, cell: 714-726-1068

500-7L-112304/145382

500-7L-112504/145638

Ñi xa caàn baùn tieäm vaøng, ñaày ñuû maùy moùc. Tieäm ñeïp. Ñoâng khaùch Vieät Myõ coù nhieàu haõng danh tieáng. L/L: 714-306-7279

Baùn tieäm nöõ trang baùn vaøng 14K, 18K, diamond trong mall. Ñoâng khaùch Myõ Meã luoân ñoà ngheà, giaù reû, phone 714-404-9251 or 310631-5290

500-14L-112304/145374

500-30L-112104/145149

500-14L-112104/145175

500-14L-112404/145566

500-14L-112304/145354

Nhaø Haøng raát ñeïp vaø sang troïng coù nhaïc soáng, karaoke ñoâng khaùch khu Little Saigon, chuû caàn baùn gaáp $99,900. LL: David Mai. 714-713-8552

500-7L-112504/145629

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieä m vaø n g vuø n g Seattle gaà n Chinatown, khu Vieät, Mieân, Laøo, Phi. Tieäm ñaõ ñöôïc 9 naêm. Cô hoäi toát cho ai muoán töï laøm chuû. 626-271-3877, 425-775-9398

500-3L-112604/145675

Caàn sang gaáp tieäm nails ôû Las Vegas, trong shopping lôùn ñoâng khaùch, giaù cao, income cao, tieäm 6 thôï. LL: Luaân 702-358-7304

500-28L-112304/145448

Caàn sang tieäm Nail trong mall cuûa Bakerfield. L/L Michael or Kim Ñ/T: 661-397-7470

500-14L-112404/145565

500-14L-112204/145271

FOR LEASE: 1 tieäm troáng cho lease, khu toát, dieän tích 750 sf. Giaù $1.4./sf + triple net (NNN) Open moïi business, retail hoaëc office. Location: 1747 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801. Information call: Mr. Leâ Hoä: 408270-5506 or Mr. TIEÁN 714-2802396

500-14L-112504/145622

Caàn sang tieäm baùn nöôùc loïc vaø beân trong coù hai tuû phone môùi build moät thaùng tieäm ñeïp khang trang roäng raõi. Lyù do bò bònh xin lieân laïc 714-262-8179, 714-8392132

500-14L-112404/145552

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp. Vì lyù do gia ñình. Income töø $3000 - $4000/tuaàn. Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Linda: 714-260-1692

500-14L-112204/145249

Food To Go taïi Little Saigon ñòa ñieåm toát, ñeïp, trang nhaû, ñang ñoâng khaùch, caàn sang. LL: 714728-4003 sau 6PM, caùm ôn.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Sang Tieäm Nails-Spa vuøng bieån, Nam Cali, caùch Bolsa 20 phuùt laù i xe, good location, credit scores at least 700 ñieåm. Baøn giao laï i taá t caû khaù c h. Giaù $65,000. L/L 714-658-7042.

Ñi xa caàn sang gaáp: - Tieäm Nail trong Tieäm Toùc 3 baøn 1 wax, rent $600/m. Giaù $6000 - MobileHome, 2 P nguû, 1 taém $30,000. LL: 714-705-3336 or 714-414-7931

500-7L-112104/145132

500-7L-112104/145172

500-7L-112404/145531

500-14L-112204/145237

Caàn sang moät cöûa tieäm treân ñöôøng Bolsa 700 Sqf tieàn möôùn reû trong khu Hoøa Bình Food To Go vaø baùn 3 tuû kieáng môùi. L/L coâ Lieãu 714-373-2244

Shop may caàn sang gaáp vuøng Garden Grove. Shop roäng 1500 square feet. $740 moät thaùng tieàn rent. Giaù sang $17,000 coù xe van, goïi cho Tyû 714-232-2944

500-3L-112404/145525

Ñi xa caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Compton coù 6 baøn, 2 gheá Spa, tieàn rent reû. Vaø caàn thôï tay chaân nöôùc, môùi coù baèng OK. L.L: 310-635-2264, 714-657-4135, 714-657-4134. OFFICE SPACE FOR SHARE Phoø n g rieâ n g bieä t , 300-400/ month, goùc Magnolia-Hazard. Tieän laøm vaên phoøng cho moïi dòch vuï. LL Christine 714-902-5536.

Caàn baùn gaáp traïi gaø 7 chuoàng taïi Atlanta Georgia. Lôïi töùc raát toát, giaù reû $830,000. Xin goïi 714414-8022

BUSINESS STORE FOR SALE Clothing Store, Westminster, soá baùn moãi thaùng $8000. Perfume Cosmetic, Westminster: nt $15,000 Gift Shop & Tabacco, Anaheim: nt $8000 Women Shoes, Anaheim: nt $7000 Deli Sandwich, Costa Mes: nt $6000 Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 400 tieäm buoân (Coffee shop, Restaurant Gas Station v.v...) Xin lieân laïc Chris Huynh 714-9369269 cell

500-14L-112404/145523

One hour photo in Anaheim $59,999. Cô hoäi laøm chuû vaø coù lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6,000 net month. Tieäm ñoâng khaùch 15 naêm. Treân 5000 customers base. Process 800 + one time cameras & films/month 200 khaùch chuïp hình Passport/month. Tieäm ñeïp, roäng 900SF coù theå theâm income baèng caùch theâm Studio wedding, portrait. 714-2603049. Seõ höôùng daãn.

NAIL trong khu Myõ Traéng, income good full set $35, baän con nhoû caàn sang gaáp. L/L Thuûy 208238-3344 T, 951-756-0583 cell. Caàn gaáp thôï Nail ôû Idaho

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm phim boä HK, cleaner, cellular, ôû Long Beach, Tieäm coù treân 10 naêm, neáu thaät loøng xin goïi 562-591-6614

500-7L-112104/145127

RAO RAO VAË VAËTT

Tieäm coøn dö phoøng cho share laøm vaên phoøng khai thueá or ñòa oác, baùn veù maùy bay, chuyeân veà dòch vuï v.v... 714-230-9202, 534-8099

500-28L-112604/145730

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775.

500-14L-112604/145786

Sang Video, Cell Phone, Electronic. Caàn sang gaáp tieäm Video, Cell phone, theû ñieän thoaïi vaø Electronic, keá beân chôï, vuøng Garden Grove. Giaù thöông löôïng. LL: Haïnh 951-272-0796.

600 - VIEÄC LAØM

600-30L-080104/130088

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402 600-30L-082804/134134

Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi 18 baùnh ñi xuyeân bang löông cao haøng nhieâuø, ñieàu kieän deå daøng coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. L/ L John (714) 724-7288 600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-3315164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-18L-091904/136944

FURNITURE Caàn ngöôøi bieát laùi xe soá tay delivery cho tieäm Furniture in Long Beach. L/L: 562-595-6333 600-14L-101704/140217

Tran Transport, caàn owner operator vaø taøi xeá ñi GA, NJ vaø IL haøng nhieàu. Giaù cao traû tieàn xoøng phaúng. Xin LL : 714-288-1849 office, 714-206-2000 cel, 714612-4191 cel. 600-36L-102204/141456

600-104D17-112701/001539

Be a foster parent. Make a difference in a child’s life. We’ll provide training, financial, psycho-social support. Call Dr.Thoa, Psy.D. 714-552-6297. You’ll be glad you called.

600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung.

600-12D567-101502/041258

COMPUTER ART & TECHNOLOGY ª Training töø sô caáp ñeán chuyeân nghieäp cho moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. ª Coù caùc lôùp saùng, chieàu, toái & cuoái tuaàn. ª Computer Graphic/Layout Artist: Photoshop CS-Illustrator CS, InDesign CS, Quark Xpress 6 &

600-36L-102704/141948


C6 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-28L-110204/142561

600-36L-102904/142279

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934.

600-30L-110204/142620

Tieäm Furniture 40,000sqf vuøng city of Industry caàn gaáp 2 ngöôøi Salesman coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Andy 626-712-8269. Löông cao + Commission.

600-31L-103104/142365

BANKCARD SERVICES 17 year-old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster area is seeking hard working and ambitious individuals to work in a fun, fast-paced environment where the emplyees are really appreciated and awarded for their work! You’ll discover your dream of beginning a fantastic career, not just a job!. We have immediate opening available for the following positions: 1. Customer Service Representative (Fulltime-working in LA office) 2. Receptionist (Fulltime-working in Westminster office) 3. Telemarketing Representative. (Fulltime-working in Westminster office) Qualification: - Authorized to work in the US - Bilingual in English and Vietnamese - Basic Computer Skill (MS-Office) - Good interpersonal / Communication skill - Related work experience plus but not necessary We offer paid training and excellent benefit packaged including health & life insurance, 401K, sick day, paid vacation and yearend bonus. BankCard Services is an Equal Opportunity Employer. Qualified candidate, please email or fax a resume along with a cover letter Attention: Brian Ton Email:Brianton2000@yahoo.com Phone: 714-901-1333

600-28L-110104/142478

600-28L-111104/143789

Tieäm Furniture. City Lakewood, caàn ngöôøi phuï giao haøng bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. LL Anh Thaéng. 562-529-7025

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458.

600-28L-110304/142732

600-28L-111204/143935

600-28L-110404/142773

CENTURY 21 - BEE REALTY Vaê n phoø n g caà n Real Estate agents hôïp taùc phaûi coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng. Caàn noùi thoâng thaïo Anh/Vieät. Xin L/ L Mr.Ken Oh: 714-537-8600, fax resume: 714-537-2191. 10035 Garden Grove Blvd, G.G, CA 92844

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987 600-21L-111404/144160

OSAKA MASSAGE Caàn tìm laïi baïn cuõ, caàn tuyeån nhieàu thieáu Nöõ laøm massage, khoâng K/N OK. Bao löông LL: Anthony. 714-791-8230. 600-14L-111404/144202

600-28L-110404/142801

Teachers & College Students wanted. Coù khaû naêng daïy keøm caùc moân Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên, SAT, Vieät ngöõ, Vaên ngheä. Fax resume to 714-242-9177

600-30L-110404/142892

CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

600-28L-110704/143229

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career advancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887

600-38L-110804/143398

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

600-28L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-28L-110904/143479

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Tieá n g Vieä t , Tieá n g Anh Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM

600-30L-111004/143624

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-30L-111104/143705

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451

600-28L-110304/142672

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

RAO RAO VAË VAËTT

600-14L-111504/144205

MASSAGE Caàn thôï nöõ laøm cho vaên phoøng baùc só löông $25/1H. Tip coâng vieäc nheï nhaøng deã kieám tieàn, khoâng kinh nghieäm seõ train. L/ L: 714-774-2827 600-14L-111504/144225

Caàn thôï maùy, thôï Body, caû hai phaûi coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà. Shop taïi Garden Grove. Löông traû theo tay ngheà. Vui loøng lieân laïc: 714-636-6823 / 530-3451 600-14L-111504/144273

Haõng Furniture vuøng Fountain Valley caàn ngöôøi delivery full time kinh nghieäm. Löông haäu, vacation paid. L/L Mr.Le 714-4346106 10AM - 8PM 600-21L-111504/144326

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng. 600-28L-111604/144357

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963 600-28L-111604/144469

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly.

600-14L-111604/144503

$2000 wkly or $100 hourly. Girl 18-33. Open minded students, single moms. No speak English OK. 600-14L-111604/144512

600-4L-112304/145344

600-14L-111804/144791

Caàn gaáp Nöõ Massage Thaønh phoá Seattle, WA. Löông cao, chuû vui veû. Bao aên ôû. LL Thi 206-2145958. 600-14L-111804/144804

Used car dealer caàn 1 thôï maùy coù kinh nghieäm. Löông tuøy theo khaû naêng. L.L Tom 714-8982880, 714-896-8636. 600-6D1267-111904/144893

APT Leasers Needed! Utilize your customer services skills to lease on 228 units near Knott’s Berry Farm. Leasing or sales/retail experience and Bilingual Eng/Vietnamese a must! We offer salary + comm + xlnt benefits. Fax resume to 714-821-8154. EOE M/ F/V/H 600-14L-111904/144996

EXCELLENT, STABLE & HIGH PAID JOB Beautiful brand new professional officer. Excellent location. Private office for full time agent & loan office. Friendly enviroment. Must have license or will have license shortly. Excellent training & suporting by at 14 years experienced broker. If your business is low and have no help, no support from your current office, you must call right away. We provide clients to you. Guarantee success. High commission split. High produced & high technology office. Must speak English & Vietnamese. Please call Antoine Bui 714-262-3425, 714836-9876. Broker/Owner of World Realty 600-14L-111904/144998

Caàn 1 thôï baïc bieát nhaän hoät, söûa nöõ trang. Laøm trong mall Phöôùc Loäc Thoï. L.Laïc 714-7991400 or 317-7803. 600-28L-111904/145016

Caàn Taøi laùi xe Truck 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Lieân laïc 714225-0268.

600-7L-111904/145083

Used Car Dealership caàn tuyeån Mechanic coù kinh nghieäm. Löông haäu. Laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình. Goïi 714-608-3591 600-7L-112104/145117

Coâng ty Ñieän thoaïi Quoác teá caàn tuyeån nhaân vieân baùn thôøi gian (part time). Thoâng thaïo Vieät ngöõ. Coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714894-7100 hay 866-662-6562 600-7L-112104/145195

CAÀ N Deliveryman, Salesman kinh nghieäm cho tieäm Furniture vuøng Orange County. Löông haäu. L/L: 714-220-3998 or 949-2950827 600-14L-112104/145197

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist 500 Hrs required. City permit, khoâng caàn thi. Löông cao $25/ 1Hr + tip. Lieân laïc 714-993-5215 600-7L-112104/145202 600-7L-112204/145253

Vietnamese - English speaking Salespersons needed. Home Care Products Distributon. Work hard. Good people skill. Sales experience is a plus. Attactive salary + commission + bonuses. Call for interview 714-898-9343 600-7L-112204/145255

Vietnamese - English seeking receptionist needed. Soft voice with good phone manner. Know how to use computers. Great salary + commission + bonuses. Call for an interview 714-8989343

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

600-14L-111704/144623

Tranh giaûi Côø Töôùng 2005, Orange County treân 10 giaûi giaù trò. Môøi caùc oâng ghi danh sôùm taïi Cafeteria 7360 Westminster Blvd. Tel: 714-890-9711, 8916662 600-6D167-111804/144751

Part time/Full time Wanted. Need person with valid driver’s license and can speak English/Vietnamese some help with filing, Need to drive short distances, call 818788-6134

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248 600-28L-112204/145284

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong 600-28L-112204/145287

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709 600-14L-112204/145300

Löông tôùi $50,000/naêm Coâng ty caàn “Regional Account Rep” coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh/Vieät. Göûi resume ñeán Jean-Huy 310-581-2612, jhtran@vitcnet.com 600-14L-112204/145314

GRAND OPENING Free Free Cafeù höông vò môùi. Ñaëc bieät coù cafeù Choàn. Môøi thöôûng thöùc. 7360 Westminster/Olive, 714-890-9711 600-7L-112204/145315

Cabinet Shop caàn ngöôøi phuï coù hoaëc khoâng kinh nghieäm bieát sôn OK $8/giôø. 714-224-8441 600-36L-112204/145327

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn ngöôøi laøm vieäc Fulltime ngoaøi trôøi, nghæ ngaøy thöù Tö vaø sau 12 giôø tröa ngaøy thöù Baûy, vaø ngaøy Chuùa Nhaät. Traû löông thaùng. Xin lieân laïc 714-898-6307, hoaëc cell: 714-478-3188 600-7L-112304/145359

Caàn tìm 1 sinh vieân hoaëc 1 sinh vieân du hoïc, keøm 1 hoïc sinh lôùp 7, toaùn chuyeân,. Xin goïi: 714328-1715 600-7L-112304/145365

Caàn taøi xeá chaïy xuyeân bang, xe 18, löông cao, ñieàu kieän deã daøng, caàn coù kinh nghieäm. Xin Lieân laïc Sôn: 714-290-2318

RAO RAO VAË VAËTT 630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-112304/

Caàn 1 ngöôøi troâng 2 beù gaùi 8 vaø 10 tuoåi, bieát laùi xe caøng toát, bao aên ôû löông haäu. Goïi: 562-8189386 hay 714-272-3120

630-7L-073004/129921

Caàn 1 phuï Nöõ troâng 1 beù trai 2 tuoåi, bieát noùi tieáng Vieät hay tieáng Taøu, noùi ñöôïc tieáng Taøu caøng toát. Laøm /töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, sau 6 giôø chieàu. Westminster. L/L: Ken 714-839-7800

630-4L-111204/144094

600-5L-112304/145369

Caàn moät ngöôøi nam hoaëc nöõ troâng oâng cuï cöû ñoäng yeáu, saùng tôùi troâng toái veà, xin lieân laïc Nhaät 714-890-5949.

600-7L-112304/145371

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ em beù 5 ngaøy moät tuaàn. $1000/ thaùng, Vuøng Lake Forest / Foothill Ranch. LL Coâ Lisa. 949-8305264

Body Shop caàn thôï keùo frame gioûi vaø 1 thôï laøm Bondal gioûi. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. LL Chuù Nghóa. 714-443-1293 or 714-638-4654 Bar-Restaurant (goùc ñöôøng Katella and Euclid), ñòa ñieåm roäng raõi, sang troïng caàn moät nöõ Bartender, moät nöõ MC, vaø nhieàu waitress. FT/PT. Apply in person. Xin lieân laïc Kenny 714-7262616 and Kevin 949-939-1225 600-7L-112404/145456

Nha só hieän ñang haønh ngheà ôû Cali caàn tìm beänh nhaân ñeå thi Board ngoaøi tieåu bang. X-ray, khaùm raêng mieãn phí. Phaûi töø 18 ñeán 36. Neáu ñuû tieâu chuaån seõ haäu taï. L/L: 714-892-0547 or 714-373-5039 600-7L-112404/145458

Nha só caàn beänh nhaân tuoåi 1840 ñeå thi baèng haønh ngheà $300 reward if qualified, xin goïi 714883-1656 or 858-337-6264

630-14L-111504/144303

630-14L-111504/144305

Caàn moät ngöôøi troâng coi cuï giaø bieát naáu aên, laøm vieäc trong nhaø neáu bieát Hoa ngöõ caøng toát. Vuøng Rosemead. Lieân laïc 626-2328246

630-14L-111604/144374

Caàn moät baø döôùi 60 tuoåi giöõ hai chaùu ôû laïi nhaø. L/L Tony: 714280-4609 hoaëc 714-372-3318

630-14L-111704/144646

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù 3 tuoåi vaø 3 thaùng 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn. Khu Gardena. Ñieàu kieän yeâu treû. L/L Linh 310-995-6219 cell, 310964-4099 home

600-3L-112404/145509

Caàn 2 nöõ cashier bieát tieáng Anh & computer. Full time, M-F: 9:00AM - 4PM & Sunday 10AM - 7:00PM. Part time, M-F 4:00PM - 9:00PM and Sunday 10:00AM - 7:00PM. Apply ñôn: 10872 Westminster #109, G.G. CA 92843 or tel 714-590-2606 600-7L-112404/145513

Caàn Nam Sinh vieân Chuïp hình outdoor studio Part time. Löông töø $1,000 up $2,000. Caàn Nöõ marketing löu loaùt Anh ngöõ. Start $10 - $18/h. Call 714-530-5311. 600-7L-112404/145514

Caàn ngöôøi sang Phim Taøu gaáp. L/L 714-379-1755, 714-3109281. 600-14L-112404/145518

Adult daycare center caàn moät social worker. Please fax resume ñeán 714-898-4877.

630-14L-111804/144854

Caàn 1 coâ 50-65 tuoåi coù kinh nghieäm yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Phuï ít vieäc nhaø, 6:30 saùng ñeán 4:30 chieàu. Tuaàn 4 ngaøy. Löông thaùng $1000. Laøm töø thaùng 1 tôùi 6-2005. Öu tieân cho ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa. Goïi Lyù: 949-830-8915, cell 949-9813521 Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi ôû laïi qua ñeâm hoaëc chieàu veà, 5 ngaøy 1 tuaàn. $1000 thaùng, vuøng Anaheim, Euclid/Ball. Goïi 714-3223946

630-7L-112104/145194

Caàn 1 baø trung nieân saïch seõ, khoâng vöôùng baän phuï vieäc nhaø khoâng con nít vuøng Huntington Beach. Phone 24/24: 714-2403778

630-7L-112204/145235

Tieäm Furniture vuøng West Covina caàn Driver coù kinh nghieäm. Xin goïi 626-512-5305

Caàn ngöôøi giöõ beù 1 tuoåi coù kinh nghieäm vaø laøm vieäc nheï trong nhaø. Xin L/L Giang 714-9024858

600-7L-112404/145549

630-7L-112204/145241

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai 16 thaùng saùng ñeán chieàu veà hoaëc ôû laïi ñeâm töø thöù Hai ñeán thöù Saùu vuøng Cerritos. L/L: 562-860-2089 home, cell: 626-232-8998

630-7L-112204/145243

Caàn phuï Nöõ giöõ treû bieát laùi xe ñöa ñoùn treû 2,4,10 tuoåi, good driving record on time, 5 days, 7:45AM-6:00PM. 714-362-5105 hoaëc 714-963-1798

600-14L-112404/145556

Massage vuøng Anaheim caàn thôï coù baèng Anaheim hoaëc coù giôø hoïc töø 600 trôû leân. Lieân laïc EVON 714-226-0597, 425-2028. 600-14L-112404/145570 600-14L-112504/145572

Caàn thôï construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 7197047 or ñieà n ñôn @ 11362 Westminster Ave, Ste A, Garden Grove, CA 92843 600-7L-112504/145579

Caàn thôï Handyman phuï söûa nhaø, bieát ngheà sieâng naêng, khoûe maïnh, coù xe rieâng. Bieát tieáng Anh, xin lieân laïc Charlie 714743-2821 600-17L-112504/145582

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm Massage vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi, goïi coâ Kim B: 510-654-0777 600-7L-112604/145709

NGÖÔØI VIEÄT AUTO BODY SHOP caàn thôï phuï bieát laøm veà Body Xe traû löông cao laøm vieäc nhö gia ñình vui veû. Bao aên côm tröa nhaø haøng moãi ngaøy. L/L: 714373-3848

630-7L-112204/145258

Caàn 1 baùc gaùi troâng 2 beù gaùi 2½, bao aên ôû, löông cao. Nhaø caùch Bolsa 25 phuùt. LL: 949463-1260

630-7L-112204/145285

Caàn 1 phuï nöõ 50-60 tuoåi giöõ beù gaùi 11 thaùng. Naáu aên chuùt ñænh, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L: 714-6082600

630-7L-112304/145335

Las Vegas. Caàn ngöôøi noäi trôï khoâng con nít, Bao aên ôû, löông töø $800 trôû leân, lieân laïc Tuyeát: 702-838-2378 work, 702-4132088 cell

630-7L-112304/145367

Caàn dì Trung nieân, sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 9 thaùng vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø; bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Nguyeãn 714-728-1157

630-7L-112304/145399

Caàn ngöôøi giöõ 2 em (3 tuoåi + 1 tuoåi). Bao aên ôû/tuaàn 5 ngaøy. Vuøng Torrance. Xin goïi 310-739-7200.

630-7L-112304/145412

600-7L-112604/145767

Caàn moät dì hieàn laønh saên soùc cuï baø khoûe maïnh (Tuaàn nghæ 1 ngaøy). Löông haäu. LL: 562-9022219 (10AM-7PM), 626-3692035 (8PM-10:30PM)

600-14L-112604/145788

Caàn moät ngöôøi lôùn giöõ em beù 9 thaùng, bao aên ôû, Löông haäu. LL: 714-875-9339

Motel desk clerk (night clerk) Hr: Wed, Thur Mid ñeán 8:Am. WEST GARDEN IN. 714-636-4890.

630-7L-112404/145551

Caàn ngöôøi giöõ moät ñöùa treû ban ngaøy, khoâng ôû ñeâm, 6 ngaøy moät tuaàn. Löông haäu, goïi soá 714-9430234 ñeå bieát theâm chi tieát

630-7L-112504/145581

Caàn ngöôøi troâng 2 beù gaùi 6T + 2T vaø giuùp vieäc nhaø vuøng Cypress. Löông haä u . Lieâ n laï c Norman Phan: 949-307-1993

630-3L-112504/145583

Caàn moät phuï nöõ trung nieân giuùp vieäc nhaø vaø troâng nom treû môùi sinh. Bao aên ôû, coù phoøng rieâng ñeå nguû laïi cuoái tuaàn, coù theå veà nhaø. Löông haäu. Lieân laïc ÑT: 714-554-4121

630-6D167-112504/145598

Caàn Babysitter giöõ 2 boys 5 ngaøy/tuaàn ôû Irvine, ñi veà moãi ngaøy hoaëc ôû laïi cuõng ñöôïc, goïi Duõng sau 6PM 949-387-0267 or 661-803-3359 cell

630-5L-112604/145656

Caàn ngöôøi chaêm soùc oâng baø cuï, coøn ñi ñöùng, aên uoáng, taém röûa bình thöôøng khoûi ñöa ñi baùc só. Ñieàu kieän raát deã daøng, bieát naáu aên, ôû laïi ñeâm. Nghæ chuû nhaät. Phone 310-827-0855 vaø 714775-0676

630-7L-112304/145425

630-7L-112304/145427

Caàn 1 ngöôøi troâng 2 beù gaùi 8 vaø 10 tuoåi, bieát laùi xe caøng toát, bao aên ôû löông haäu. Goïi: 562-8189386 hay 714-272-3120

630-14L-112404/145459

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 72 tuoåi, vuøng Chinatown, bao aên ôû, löông haäu, xin lieân laïc coâ Yeán 323-464-2075 hoaëc 213-6178685

630-7L-112404/145534

Nhaø vuøng Rosemead caàn moät coâ bieát naáu aên vaø giöõ beù trai 3 tuoåi. Öu tieân bieát theâm tieáng Hoa. Löông thaùng $1200. Hai tuaàn nghæ 1 ngaøy. L/L coâ Saùu: 626215-5924, anh Naêm 626-7806564

630-3L-112404/145535

Caàn moät dì khoûe maïnh ñeå saên soùc moät cuï baø 80 tuoåi vaø giuùp chuùt ít vieäc nhaø. L/L 714-2226789.

650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Höôùng daãn caáp toác töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Goïi HANNA: 562833-5433 cell. 650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727. 650-100L-032104/109698

630-14L-112604/145703

Nany - Live in Babysitter, vuøng Laguna Niguel (30 miles töø Bolsa). Caàn ngöôøi chaêm soùc, yeâu thöông beù gaù i (6 mos). Deã thöông. F/T. Nghæ ngaøy chuùa nhaät coù phoøng rieâng. Bao aên ôû, coù kinh nghieäm giöõ beù, taän taâm, bieát naáu aên, saïch seõ, tin töôûng, vui veû, ngaên naép vaø phuï ít vieäc nhaø, laøm töø thaùng 1-6/05. Bieát laùi xe caøng toát. L/L anh Paul 714531-8875 office or 714-7262132 cellular

630-7L-112604/145731

Caàn 1 dì giöõ beù gaùi 1 t. Nhaø Garden Grove. Laøm ít vieäc nhaø. Bao aên ôû coù phoøng rieâng. L/L Yeán 714-496-3277.

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS

630-7L-112104/145181

600-7L-112404/145532

Orange County Property Management Company looking for Full Time Managers for our expanding Self-Storage Division. Who has excellent sales, makerting and customer service skills. Bilingual in Vietnamese preferred. If you are interested in a friendly, fun work enviroment. Including benefits. Fax resume 714-7082803

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466 650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784 650-22L-081604/132410

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-28L-110204/142607

Haõng TN Sheet Metal caàn nhieàu thôï coù kinh nghieäm veà Construction. Löông cao coù vacation & sick leave. L/L Kristeen 714-5930100. 18385 Bandilier Cir. Fountain Valley.

650-24L-081704/132444

640-14L-112104/145139

Caàn 4 thôï nail, 1 thôï nhieàu kinh nghieäm baûo ñaûm löông tuøy theo khaû naêng vaø 3 thôï kinh nghieäm trung bình chia aên 60-40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuø n g South Coast. Goï i Samantha 714-414-6741.

640-14L-112404/145455

Caàn 1 thôï nail vaø bieát Body wax. AÊn chia $60 - $40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuøng South Coast. Goïi Samantha 714414-6741.

Caàn ngöôøi CNN Operater, Program laøm vieäc full time. Caàn phaûi bieát Fadal Machine vaø coù 2 nam kinh nghieäm, xin goïi 714-6340306 Haõng ñieän töû caàn möôùn nhaân vieân coù kinh nghieäm 10 SMT Inspector 6 SMT operator. Xin goïi sau 12:00PM, 791-4893 hoaëc ñieàn ñôn taïi EMI 3115 W.Warner Ave, Santa Ana, CA 92704

650-24L-081704/132445

650-14L-090104/134658

640-14L-112404/145550

HAÕNG “CNC” Caàn Q.A vaø Operator coù kinh nghieäm, caàn setup man vaø programmer coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

650-100L-091604/136733

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-20D14567-041103/062622

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-251-3044 (cell).

650-28L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500 + kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

650-7L-091503/084980

NAILS. Vuøng South Coast, khu Myõ Traéng caàn thôï boät thôï nöôùc bao löông treân $400 moät tuaàn, caàn part time/full time. Chuùa Nhaät closed. Goïi 714-557-7267 sau 8 giôø 714957-2917.

650-30L-092404/137821

Nhaän Training Nails. Caùc baïn naøo ñaõ coù baèng nails, muoán sau moät tuaàn leã seõ trôû thaønh thôï boät traéng hoàng, silk, gel. L/L Mary 714751-3039, 714-530-4671 (Home). 650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm. 650-36L-100504/139194


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-21L-111504/144277

650-3L-102404/141480

Nails caàn thôï tay chaân nöôùc vaø boät vuøng Myõ Traéng, tip cao caùch Bolsa 15 phuùt laøm full/part ñi xe chung OK. Goïi 714-986-9971 or 379-9865

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-14L-103104/142318

ANC NAIL TRAINING. Taän taâm höôùng daãn quí vò ñaép boät , gel. silk, designs nhanh ñeïp trong thôøi gian ngaén. caàn thôï Nöõ bieát laøm boät vaø nöôùc. LL Phong: 714719-3320

650-28L-103104/142363

Caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät, nöôùc, xuyeân bang, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, khoâng khí gia ñình. LL: Paul 219-561-1560, 219-879-0473

650-28L-110104/142469

CAÀN THÔÏ GAÁP Virginia caàn thôï nails xuyen bang, nam/nöõ, coù cho o. Bao löông $600/700 1 tuaàn, hon chia 6/4. xin lieân laïc Sonny W: 434973-4600, C: 571-723-9775

650-14L-111504/144290

For Rent Hair Station and Facial Room Spa. Salon vuøng downtown Fullerton vaø baùn 1 Tanning bed used giaù reû. L/laïc Thuùy 714623-3841 or 714-525-5059

650-15L-111504/144294

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng Valencia, gaàn Magic Mountain, caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm boät Pink & White vaø tay chaân nöôùc. 661-263-3181 sau 9:00PM 714-458-7002

Tieäm nails vuøng Palm Desert caàn thôï nöõ kinh nghieäm. Löông töø $500 - $700/W. Neáu caàn seõ bao löông. L/L work: 760-773-0350, cell: 760-449-6931

650-14L-111504/144297

Tieäm nail vuøng Corona caàn gaáp 2 thôï nails nöõ kinh nghieäm moùng boät, öu tieân cho thôï coù baèng wax. L/L: 951-340-2772, cell: 951323-1317

650-14L-111504/144300

Caàn thôï Nail Nöõ, tieäm ôû Brea, khu Myõ traéng Tip cao, caùch Bolsa 25". LL: Kathy: 714-529-5157

650-12L-110204/142577

BAKERSFIELD Tieäm ñoâng khaùch. Tips haäu ôû Bakersfield caùch Bolsa 2 tieáng. Caàn thôï boät nöôùc gioûi & kinh nghieäm. Bao löông $600/Wk hôn chia. L/L Kevin 661-831-7751

NAILS Caàn gaáp thôï nöõ Nail/Facial Waxing vuøng North Glendora (Glendora Village) Myõ Traéng, khu sang, tip haäu. Bao löông neáu caàn. L/L Christina 626-679-5924, 626-335-6948

650-28L-110304/142634

650-14L-111504/144312

650-14L-111504/144307

Tieäm trong mall Phöôùc Loäc Thoï Cathy Nhung Hair Nail caàn thôï toùc vaø nail. Lieân laïc Cathy: 714895-9004

650-28L-111604/144347

650-8D123567-110304/142641

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

650-14L-110304/142749

Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm laøm khu Myõ Traéng löông cao. Tip nhieàu. Bieát facial + waxing caøng toát vaø caàn thôï tay chaân nöôùc. L/L 402-651-0212

Caàn gaáp nhieàu thôï nail Nöõ, kinh nghieäm boät P/W vaø bieát wax, bao löông cao, coù choã aên ôû rieâng. Lieân laïc Chò Phuïng. Bus: 559439-2449 Caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao löông 600 and up tuøy theo khaû naêng. Tieäm trong khu Shopping lôùn ñoâng khaùch deã laøm laâu daøi. L/L Tom 323-583-4046 (W), 714-598-6092 (C).

650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

650-25L-110504/143067

650-14L-111604/144372

650-21L-111604/144409

650-28L-110704/143269

650-14L-111604/144432

650-28L-110804/143348

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191

650-21L-110904/143480

Tieäm Nail vuøng 710 Florence khu Meã raát ñoâng khaùch caàn gaáp Thôï boät tay chaân, Wax. 323-5877883.

650-28L-111204/143891

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671

650-14L-111404/144124

NAILS Vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1:30h. Tieä m laâ u naê m ñoâ n g khaùch, Tip cao, coù choã aên ôû thoaûi maùi, caàn thôï nails Nöõ gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. LL: Cell: 760409-3456, work 760-328-6609

650-14L-111404/144141

Tieäm ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, bao $400-500/w vaø 1 thôï tay chaân nöôùc, môùi coù baèng OK. Laøm ñöôïc ngaøy Chuû nhaät. LL: 310-549-0911 w, 562-439-5714

650-14L-111404/144147

Caàn Thôï Nails gaáp. Tieåu bang Arizona Goïi: 928-759-7117, 928777-8472, coù baèng, khoâng kinh nghieäm, môùi ra tröôøng OK. Sau 7PM. Goïi 714-728-0619

650-14L-111404/144201

Caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Löông cao. Tieäm vuøng Chinatown, Los Angeles, xin lieân laïc 323-233-3790, sau 9PM 323547-2232

650-14L-111604/144434

CAÀN GAÁP Thôï nails nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông theo kinh nghieäm, vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 work, 661-6182908

650-14L-111604/144435

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm bao $800, 1 thôï nöõ training coù license bao $350 up. Nam mieãn goïi. Coù choã aên ôû ñaøng hoaøng. Kim: 219-531-9239 W, 219840-0721 C 650-14L-111604/144440

Nails ñoâng khaùch caàn gaáp 1 nöõ bieát laøm ñaày ñuû, coù income + tieáp cao. Lieân laïc bieát theâm chi tieát Bus: 562-923-3203.

650-21L-111604/144474

Caàn gaáp Thôï Nöõ chaân tay nöôùc bieát boät caøng toát xuyeân bang vuøng Maryland. L/L Tieäm 301863-7541 Home tröôùc 9PM 301866-0881 gaëp Mimi.

650-14L-111604/144486

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908.

650-14L-111604/144489

Caàn Thôï Boät bao löông vaø Thôï chaâ n tay nöôù c vuø n g Santa Monica. L/L: Kim & Jenny: Ngaøy 310-829-5966, Cell 626-2368301.

650-14L-111604/144491

NAILS. Caàn Thôï Nail chaân tay nöôùc xuyeân bang. Bao aên ôû thaùng ñaàu. Löông khoaûng $700-$800/ tuaàn. L/L 301-885-0555 (Work), 301-905-8983 (Cell).

650-14L-111604/144492

650-14L-111504/144247

Tieäm nail vuøng Long Beach caàn thôï nöõ khoâng bieát laøm boät laøm ôn ñöøng ñieän. Bao $500 up. Sam or Kathy: 310-227-6978, 310227-6819, 310-675-1579

650-14L-111504/144266

Tieäm ñang caàn thôï nöõ laøm full time boät vaø tay chaân nöôùc. Bieát laøm Facial caøng toát. L/L H: 310408-6915

650-7L-111504/144268

NAILS, ARIZONA Caàn gaáp thôï boät gioûi, coù kinh nghieäm, bao löông giaù cao. Coù choã aên ôû, xin lieân laïc Trang 520836-5099 tieäm, 505-550-9660 cell

650-14L-111704/144622

Tieäm Salon coù station Nail & Toùc cho thueâ. Raát toát cho nhöõng thôï ñaõ coù khaùch rieâng. Tieäm sang troïng. Tip haäu. L/L: 714-9036240, 714-651-0808 650-14L-111704/144635

Tieäm Nails Spa vuøng bieån Torrance Myõ Traéng, tip cao. Caàn thôï nöõ gioûi boät. Bao $85/day hay aên chia tuøy yù caùch Bolsa 30 phuùt. L/L: 310-357-7335 650-28L-111704/144637

Khu Canyon Country gaàn Magic Mountain caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8PM 11PM), cell: 661-993-1695

650-14L-111704/144663

Caàn gaáp Thôï Boät vaø Tay chaân nöôùc. Löông cao. Tieäm vuøng Chinatown, Los Angeles. Xin lieân laïc: 323-233-3790 sau 9PM 323547-2232.

650-28L-111704/144522

Tieäm Hair Nail vuøng Yucaipa Redland trong khu shopping lôùn caàn cho share 5 station toùc bao gas ñieän $1200 caàn thôï boät. L/ L: 909-881-3966 tieäm, sau 8PM 909-796-0529 nhaø

650-14L-111704/144544

650-14L-111904/144979

TIEÄM NAILS CHUÙ YÙ Caùc chuû tieäm Nail muoán theâm income vaø trôû thaønh ñaïi lyù cuûa haõng myõ phaåm EJ Belle. Lôïi töùc cao, ñieàu kieän deã daøng. L/L: 951600-7917. Muoán mua leû hoaëc thöû saûn phaåm. L/L Tony 714-903-0426 650-14L-111904/145021

Tieäm Nail môùi môû ôû Tustin caàn thôï chaân tay nöôùc boät Facial. Bao löông tuøy khaû naêng. Lieân laïc: 714-550-7783 or 714-878-9985. 650-14L-111904/145071

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng gaàn Orange county caàn thôï Nail & Facial & Wax coù 2 hair station cho möôùn. Xin goïi Haûi 626-2323857 cell, 310-704-8656 cell 650-14L-111904/145098

650-7L-112204/145225

Caàn thôï Nails tieäm Nail ñoâng khaùch vuøng Inglewood-Labrea & Manchester caàn thôï boät & Tay chaân nöôùc bieát waxing caøng toát. LL: Nghóa 310-680-9231 (B) , 310-874-0970 (c)

650-7L-112204/145226

Caàn thôï Nail boät, tay chaân nöôùc, trong shopping Meã, khaùch nice, caùch Rosemead & Alhambra 10 phuùt, Bolsa 30 phuùt neáu caàn ñi xe chung . Xin LL: 323-2633238, 714-553-0342

650-14L-112104/145100

Facial - Hair - Nail Instructors Needed. Tröôøng Thaåm Myõ quaän Cam tuyeån giaùo vieân daïy Facial, Hair, Nails. FT/PT. Coù kinh nghieäm caøng toát. Löông haäu. L/ L Tracy: 714-963-4099

650-7L-112104/145143

NAL & MASSAGE Tieäm Beauty Salon laâu naêm vuøng Burbank, Myõ Traéng. Tip cao. Caàn thôï Nail & Massage. Part time/ Full time. Commission aên chia, noùi tieáng Anh & Hoa. Winnie: 818-841-4478, 626-274-2668 650-28L-112104/145144

650-7L-112204/145233

Caàn thôï nöõ F/T vuøng Orange bieát laøm boät, khoâng khí thoaûi maùi. L/ L Hoàng 714-609-6623 650-7L-112204/145236

Caàn thôï nail. Löông cao tip haäu (bao löông hoaëc aên chia). Phone: 608-356-1157 W 650-14L-112204/145248

Caàn thôï Nail bieát laøm waxing, also coù station hair, nail cho thueâ, tieäm trong Big Shopping vuøng H.B., Lieân laïc Lynn: 714-3606991, (N) 714-840-8997

650-28L-112204/145260

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592 650-7L-112204/145261

Nail Torrance caàn thôï Nöõ gioûi, bieát traéng-hoàng-silk, bao löông $550 tôùi $700, hoaëc aên chia, ñaëc bieät LL: 310-320-2554, 310323-5855 650-7L-112204/145280

Nail vuøng San Bernadino caàn thôï boät coù kinh nghieäm full hoaëc part time. Löông tuøy theo K/N. Neáu ôû Anaheim coù theå ñi chung xe. L/ L: 909-885-5225 or 714-5539853 650-7L-112204/145281

Caàn thôï nails gaáp. Caàn thôï nails nöõ laøm chaân tay nöôùc, boät gel khu sang gaàn bieån. Tips cao. L/ L Thamy W: 949-759-6800, H: 949-494-5954 Hair Stylist need for a new salon near South Coast Plaza $9.00/ Hr or 50% Commission, Also. Hiring Esthetician. Very busy location. Call: 714-482-6237

650-14L-111804/144739

650-14L-112104/145147

650-7L-112204/145295

650-14L-111804/144774

650-7L-112104/145165

Vuøng Mission Vejso, caàn thôï Nail bieát P/W, luoân tay chaân nöôùc. Lieân laïc: 714-458-1416, 714425-8212

Tieäm nail vuøng Redondo Beach caàn thôï nöõ kinh nghieäm pink & white, tay chaân nöôùc, goïi chò Lieân 310-316-0988, 714-902-4283

650-14L-111804/144799

650-7L-112104/145169

BAKERSFIELD Tieäm Nail ñoâng khaùch walk-in, Khu Myõ traéng , tip haäu. Caàn gaáp thôï Nöõ boät K/N coù choã ôû. Income $600-$900/week. LL Tammy: 661-336-0509, 661703-0582 650-14L-111804/144808

Vuøng Glendale (gaàn China Town) caàn thôï Nöõ K/N boät, wax, bao löông $500-$700/tuaàn, tuøy khaû naêng xin goïi: (work): 818-2436350, cell: 626-512-3236

650-14L-111804/144852

Santa Monica Nail Spa Hair Salon caàn thôï khoâng kinh nghieäm laøm full time, part time 310-8295944, 323-620-3168 650-14L-111804/144867

HAIR & NAILS Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm bieát laøm nails FT/PT, bao löông + commission. Tieäm ñoâng khaùch walk-in, goùc Chapman/Magnolia gaàn chôï Stater Bross, goïi Phöông work: 714-636-3599 9AM - 7PM

Tieäm Nails caàn thôï Nails bieát ñaép boät laøm nhö ngöôøi trong gia ñình, gaàn phi tröôøng LA, xin L/ L: 310-908-2961 650-14L-112104/145176

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Tieäm trong mall ôû Bakerfield. L/ L Michael or Kim ÑT: 661-3977470 650-10L-112104/145180

Caàn thôï Nails city Bellflower caùch Bolsa 20 phuùt. Bieát airbrush caøng toát. B 562-461-0562, sau 8PM 714-870-5866. Bao löông neáu caàn 650-7L-112104/145198

Caàn moät thôï Nail xuyeân bang gaáp. Bao löông haäu nhieàu kinh nghieäm $800/tuaàn. Xin lieân laïc coâ Ly ÑT: 562-276-5669 650-7L-112104/145199

650-14L-111804/144882

LAKE FOREST Nail trung taâm TP ñoâng walkins, caùch Bolsa 20 miles. Caàn gaáp thôï nöõ boät P/W, bieát waxing caøng toát. 949-581-1178, 714-585-0896 toái

650-7L-112104/145201

650-14L-111804/144887

CAÀN THÔÏ NAILS kinh nghieäm T/B Arizona. Bao löông $700/W coù choã aên ôû thoaûi maùi. Nghæ Sunday. Ñi chung xe hoaëc rieâng. L/L Thanh 714-705-5604, 928704-1010 650-36L-111804/144891 650-7L-112204/145204

Caàn thôï Toùc bieát caét toùc nam vaø 1 thôï phuï toùc nöõ bieát laøm moùng tay chaân nöôùc aên chia hoaëc bao löông. Hoa: 714-839-5350 töø 10AM - 7PM 650-7L-112204/145205

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát: Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn thôï tay chaân nöôùc, boät (kinh nghieäm hay training, bao löông tuøy theo kinh nghieäm. Lieân laïc work: 760-342-8448, home: 760-360-5752

NAILS Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm boät P/W, silk laøm luoân pedicure & Manicure, vuøng Mission Viejo. Bao $550/1 tuaàn. L/L: 949-3640868 hoaëc 714-423-4431

650-30L-112204/145326

650-7L-112204/145286

Tieäm Hair & Nail caàn thôï Nail Nöõ K/N boät tay chaân nöôùc laøm week-end. Bao löông $85/1 day. Xin L/L cell 357-8105, W: 310549-0042 650-7L-112204/145302

Tieäm nail ôû San Francisco caàn thôï tay chaân bieát boät caøng toát. Thôï wax, facial. Tieäm sang gheá spa khaùch ñoâng. Tip haäu. W: 818-898-7881, C: 626-236-8164 650-7L-112204/145303

Caàn thôï nail bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm vuøng Pico Rivera. L/L Jackie 562-9422992, 626-272-9096

650-7L-112304/145433

650-7L-112304/145446 650-7L-112304/145332

NAILS Caàn thôï nails nöõ boät tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle vuøng Rosemead. Coù theå ñi chung xe. L/L: 323-771-2069, 626-2362435

650-7L-112404/145540

NAILS! Tieäm nails ñoâng khaùch walk-in. Vuøng Myõ Ñen + Meã caàn thôï kinh nghieäm bieát Waxing caøng toát. Khoâng khí gia ñình. Löông $600 up/W. L/L Linda: 310-632-9410 W, 323-294-3587 H

650-7L-112404/145543

Caàn Thôï Nails chaân tay nöôùc, part & full time bieát laøm boät (little) caøng toát. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Neáu caàn seõ bao löông. Lieân laïc Tom 714-273-3737.

650-14L-112404/145546

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï laøm boät coù kinh nghieäm. Bao löông. Xin lieân laïc Bình 714-757-2596 hoaëc 951-279-8146.

650-14L-112304/145346

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm xuyeân bang, löông cao, tip haäu, bao löông, aên ôû. LL: Traâm 715384-7799 (work), 715-486-0093 (home)

650-28L-112304/145447 650-7L-112404/145568

650-7L-112304/145370

Caàn thôï Nail ôû trong Mall sang troïng, khu Myõ traéng, bao löông $700/tuaàn , hôn chia, khaùch sang tip cao, coù choã ôû. LL: 239-6436556 hoaëc 239-643-6115

650-14L-112304/145372

Hair Stylist, Manicurist & Eyebrown threading assistant wanted immidiatly for full/parttime on salary and commission at Artesia and Tustin. New licensed cosmotologist get paid while train, No Clientel needed, call owner/manager. Phone: 562897-0548, 562-301-3961, 714838-3386

650-7L-112304/145385

Tieäm Anaheim goùc Lincoln / Gilbert, caàn thôï Toùc bieát laøm boät, tay chaân nöôùc caøng toát, khoâng bieát toùc cuõng ñöôïc, bao $400/ tuaàn, treân chia, laøm kieåu family: 714-952-8683, cel:813-1351

650-7L-112304/145392

Nailspa, Carson,caùch Bolsa 20 phuùt, caàn thôï manicurist & Pedicure bieát chuùt boät, part-time. 310-847-4190 wk., 310-8978089 cell.

650-7L-112304/145398

Tieäm nail caùch Bolsa 25 phuùt, caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm boät, chaân tay ngöôùc, facial waxing, laøm Chuùa nhaät OK, chuû seõ bao löông. Lieân laïc: 949-888-9979 or 949-689-7626

650-7L-112304/145405

Caàn Thôï Nail nöõ coù kinh nghieäm coù choã ôû cho ngöôøi ôû xa. Call Thi 810-767-3621 (W), 517402-2450 (C).

650-14L-112304/145411

Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station $120/w hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187

650-14L-112304/145414

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm taïi Arizona, Bao löông$700/6 ngaøy. LL: 928-257-8825

650-7L-112304/145449 650-14L-112504/145576

ANAHEIM HILLS Salon caàn gaáp 1 thôï toùc nöõ. Caàn bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc Ann 714-7285339

650-14L-112504/145580

650-7L-112404/145450

MICHIGAN caàn thôï nail coù kinh nghieäm X.B. Bao löông $3000 moät thaùng hoaëc aên chia, muoán bieát theâm chi tieát. L/L Sang W: 810-742-6966, H: 810-348-5856 650-7L-112404/145454

H.Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm bieát laøm nails. FT/Part time. Bao löông & commission. L/L: 714-842-2599, cell: 3769923 650-7L-112404/145469

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail trong mall ñöôøng Long Beach, töø 10AM ñeán 7PM. Caàn thôï bieát laøm moùng boät. Hoûi Linda 310-886-0363 650-7L-112404/145472

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm bao löông thaùng $3000 hoûi coâ Kim lieân laïc ÑT: 810-648-9509, 810-385-2808 650-7L-112404/145477

Tieäm Nails môùi taân trang coù Spa Chairs. Caàn gaáp thôï nöõ fulll time. Laøm chuû nhaät. Löông cao, tip haäu. Caàn thôï facial coù K/N. L/L: 310-970-0476 or 310-408-5201 650-7L-112404/145497

Caàn gaáp thôï nöõ laøm boät, mani & ped. FT/PT coù kinh nghieäm bao löông hoaëc chia. Thaønh phoá Orange. L/L: 714-633-1025. Nhaän daïy Make-Up 650-7L-112404/145499

650-7L-112304/145416

Caàn gaáp 1 thôï Nöõ tay chaân nöôùc bieát laøm wax, Tieäm ít thôï, chuû vui veû, khoâng giaønh giaät, khaùch traéng. LL: Danny: 714-251-2142, 909-394-0991, caùch Bolsa 30'

650-14L-112304/145422

Caàn thôï Nail xuyeân bang gaáp. Löông tuøy khaû naêng. Môùi ôû VN qua OK. Khoâng khí thoaûi maùi. Coù choã aên ôû. L/L: 715-215-0101 or 715-836-9145

NAILS Thôï Nöõ kinh nghieäm fulltime trong Montebello Mall. Löông töø $650-$700/tuaàn. Lieân laïc: 323888-9953, 626-392-5515

CAÀN THÔÏ GAÁP Caàn thôï gaáp bieát Facial + Wax bieát laøm tay chaân nöôùc. Xin L/L: 909-463-2020, 714-657-9533

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-112404/145530

650-7L-112404/145567

Nail caàn gaáp thôï Nail Nöõ, boät vaø tay cahaân nöôùc, bao $500/tuaàn, caùch Santa Ana hôn 1 giôø laùi xe. LL: Tom. 760-242-2938 Hand phone: 714-728-2257

Caàn Thôï Nail. Tieäm trong Super Wal-Mart. Caàn thôï Nam Nöõ. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L 914-434-2452 (Cell) 518-238-4435 (Tieäm).

650-7L-112204/145308

650-7L-112304/145432

LONG BEACH. Tieäm Nail, Spa lôùn, ñeïp, sang troïng, giaù cao. Khu Shopping môùi, vuøng bieån. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm. L/ L 562-495-1588 (Tieäm), 714553-7431 (Cell). Caàn tuyeån thôï Toùc bieát laøm Nail caøng toát, aên chia hoaëc bao löông tuøy theo kinh nghieäm, cho möôùn station Toùc. Xin goïi Linda: 714894-3834 or 425-1912

650-14L-112204/145232

Caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ Traéng. Löông töø $500 trôû leân. Tip haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310781-9422

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479 Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm boät gioûi nhaát laø pink & white. Laøm taïi SLC, Utah. Laøm giaù cao. Xin lieân laïc 801-949-7903

650-7L-112204/145325

650-7L-112204/145229

NAILS vuøng Redondo Beach caàn thôï nail nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, khaùch walk-in nhieàu, löông cao, tip haäu. Bao theo khaû naêng laøm chuû nhaät, Kim: 310-7986330 sau 9PM 714-901-9995 Tieäm Nail, Oxnard ñoâng khaùch, caàn thôï Nail, xin LL (Lisa) Linh cell 805-815-5601 or 805-4883199

650-7L-112304/145429

Tieäm nail vuøng Culver City ñoâng khaùch giaù cao ñang caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, xin L/L ngaøy: 310347-2262, ñeâm: 310-978-9430

650-14L-112204/145251

Caàn gaáp thôï Nail tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, ñi chung xe coù theå bao löông. Lieân laïc Thaûo Nguyeãn 323-566-7291 or 714376-6160 or 714-899-9644

650-6L-112304/145426

NAIL Anaheim ñoâng khaùch walkin caàn thô nöõ kinh nghieäm boät, laøm Full, part times, löông $500 up, nghæ thöù ba. Caàn bao löông $450 up, laøm 10AM-7PM. Goïi 714-778-4110.

Caàn thôï Nails coù baèng toùc vaø thôï toùc môùi ra tröôøng chuû bao löông. Tieäm ñoâng khaùch. L/L: 562-490-9867, sau 9PM: 714636-7136

650-14L-112104/145119

NAIL CARE Tieäm nail vuøng Myõ traéng caàn thôï Nöõ bieát P/W vaø tay chaân nöôùc, bao $500/tuaàn, bieát laøm theâm waxing coù baèng bao $550. LL 9AM to 7PM. 949-770-6863 after 7PM. 714-251-0314

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-111904/144925

Caàn thôï Nail tieåu bang Indiana nam nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông $700/1 tuaàn. Lieân laïc Huy nhaø 574-9350142, tieäm: 574-935-0903

Tustin Hair Nail vuøng Myõ Traéng nhieàu walk-in caàn thôï Hair Nöõ K/N bao löông bieát nail caøng toát. Kim: 714-251-8565

650-28L-111804/144718

650-7L-112204/145322

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-112204/145224

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm. Bao löông $3000 thaùng hôn aên chia. Tip cao, choã aên ôû ñaøng hoaøng. L/L Andy 608-779-4399 S, 608-385-7390 cell

650-7L-112104/145114

650-14L-111704/144664

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn thôï bieát laøm Facial, Waxing, moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $500/1 tuaàn hoaëc aên chia. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. L/L 562-494-7081 sau 8PM phone 714-425-1366

650-28L-111704/144642

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm baèng Arizona. Bao löông theo khaû naêng coù choã ôû, xin vui loøng L/L: 998-649-1889, 928-649-8274

650-14L-111604/144431

NAILS Caàn thôï nail chaân tay nöôùc xuyeân bang. Bao aên ôû thaùng ñaàu. Löông khoaûng $700 - $800/ngaøn. L/L: 301-885-0555 work, 301-9058983

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396

650-14L-111704/144611

2 Nails Spa. 2 tieäm lôùn vuøng Hollywood, ñoâng khaùch tip haäu. Caàn thôï gioûi K/N, facial waxing & bieát T/C nöôùc, bao löông $650 - $750 tuaàn. Caàn thôï T/C nöôùc spa. L/L: 323-967-1186

650-14L-111604/144429

GARDEN GROVE. Tieäm Nails lôùn caàn thôï kinh nghieäm boät, P/W, facial, waxing, tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia. LL Theùresa : 714-728-8921, 714-827-0469 (sau 8 giôø toái)

650-14L-111804/144892

650-14L-111704/144584

Caàn thôï Nails gioûi. Laøm vieäc T/ B Iowa. Coù phoøng rieâng. Khu Myõ Traéng, löông töø $3000 up. L/L: 641-422-0206 work, Thu: 641583-1656 cell Caàn thôï boät bao löông vaø thôï chaâ n tay nöôù c , vuø n g Santa Monica. L/L Kim & Jenny ngaøy: 310-829-5966, cell: 626-2368301

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-111704/144582

Caàn thôï tay chaân nöôùc & hair gaáp Commerce Casino Crowne Plaza Hotel 6121 Telegraph Road 626-758-0012, 323-726-1700 sau 11:30PM, 323-725-7070 sau 7PM

Caàn thôï Nails Nöõ laøm trong mall. Bao löông $600 - $900/tuaàn. Gaëp anh David hay chò Amy cell: 714914-8422, bus: 252-237-2990

HAIR-NAILS Caàn thôï Hair Nails nöõ Full, Part -time coù kinh nghieäm. Vuøng Costa Mesa. Bao löông aên chia. Tieäm coù Station hair/nail cho thueâ. Thuøy Döông. @ 714-928-3160

650-14L-111704/144580

Caàn thôï Nail ñaøng hoaøng kinh nghieäm boät, bieát laøm tay chaân nöôùc. Laøm caån thaän, Myõ traéng. Tips cao. Löông $700-$900/tuaàn 6 ngaøy. 269-982-3466, 269-4280552

RAO RAO VAË VAËTT

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-112404/145510

650-14L-112404/145512

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø bieát chuùt boät. Vuøng 714 ñi cuøng xe. LL 714638-2566, Tieäm 310-902-2862.

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

650-14L-112504/145610

GARDENA. Caàn thôï nail full time chuû deã chòu chia 6 1/2. Khu shopping ñoâng khaùch, gaàn soøng baøi, caàn thaønh thaät. L/L Teâreâsa Hoàng 310-527-2188 (Mon - Sun)

650-5L-112504/145612

Caàn thôï chaân, tay, nöôùc bao löông $450 - $550/tuaàn. Coù choã aên ôû vaø xe ñöa röôùc moãi cuoái tuaàn daønh cho ngöôøi ôû Orange County. L/L: 805-671-9556, 714757-2616 sau 9:00PM

650-7L-112504/145631

HAIR Caàn thôï Toùc kinh nghieäm. Löông haäu vuøng Rosemead keá tieäm Phôû Pasteur. L/L: 626-286-8582 tieäm, 909-647-5398 cell

650-3L-112504/145633

Tieäm nails Diamond Bar caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm bieát fill hay coù baèng wax caøng toát. L/laïc Höông 909-397-5254 sauPM 714-534-6482

650-7L-112504/145639

NAILS Caàn thôï nails tieäm ñoâng khaùch walk-in Myõ Traéng, Palmspring. Bao löông $600/tuaàn. Tip treân $200. Bieát wax caøng toát. L/L: 760-564-2301, cell: 626-2329832

650-14L-112504/145649

Caàn thôï Nails vuøng West LA. Full time thôï môùi ra tröôøng OK seõ training vuøng Torrance, Hawthorne, Gardena ñi chung xe. 323-933-4245, sau 9PM 310769-5696

650-3L-112604/145686

Caàn nam nöõ boät KN 6 ngaøy treân $400 coù bao löông vaø tay chaân nöôùc môùi coù baèng OK. F/time, 5, 6, 7, Sunday, coù xe röôùc. C: 714-317-7150, B: 310-6321412, H: 714-775-5818

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-14L-112604/145691

Shop Nail (Long Beach) caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø boät F/T vaø P/T coù baèng Waxing caøng toát. L/L Vaâ n bus: 562-531-3667 10:00AM - 7:00PM. Home: 714799-1441

650-14L-112604/145789

660-7L-112104/145200

VP Baùc só vuøng Westminster caàn Receptionist, Medical Assistant coù kinh nghieäm, vui veû, hoaït baùt, FT/PT. Lieân laïc 714-931-6988.

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ

650-7L-112604/145694

CAÀN THÔÏ. Salon Tustin tieäm môùi caát ñeïp khaùch Myõ Traéng caàn gaáp thôï Hair & Nails coù chuùt kinh nghieäm, xin lieân laïc H: 714554-5102, C: 714-366-3713

RESTAURANT & MARKET JOBS

650-7L-112604/145790

650-7L-112604/145707

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Traéng, caàn thôï nöõ K/N boät, bao löông $550/tuaàn ôû vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. L/L Taân: 714-720-9140, work: 909-6748843 650-7L-112604/145714

Caàn thôï boät nöõ K/N coù baèng, waxing facial. Löông cao $600/ tuaàn up ñi chung xe chuû veà trong ngaøy. L/L: 714-224-6765 & 714417-0629

665-9999L-111901/000508

v

660-7L-112204/145274

Coâng ty caàn 1 thö kyù giuùp vieäc vaên phoøng, full time, please call: 714-825-1638 660-7L-112304/145339

650-28L-112604/145791

650-14L-112604/145729

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû, trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L 707-954-4200.

650-14L-112604/145733

Cho möôùn Station toùc tieäm ñeïp ñòa ñieåm toát vuøng Buena Park. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Baøn toùc coøn troáng vaøo laøm ngay. L/L 714-468-2526. 650-3L-112604/145735

Tieä m Nails vuø n g Huntington Beach caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc laøm full time. Lieân laïc: 714-8407198. 650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H 650-7L-112604/145743

VUØNG MYÕ TRAÉNG. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm Pink & White. Thôï Facial, Waxing & Chaân Tay Nöôùc. Baûo ñaûm löông töø $500 tôùi $700/week. L/L: 949-8424996, 949-842-1082. 650-7L-112604/145746

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Los Angeles caùch Chinatown Monterey Park 20 phuùt xe. Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät. Löông $600 - $800 tuaàn. L/L: 310-204-3283, nhaø 626-579-9264 sau 9PM

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-28L-071103/075446

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931

660-56L-100604/139304

Orthodontic R.D.A. needed in Westminster. Be nice, fast, clean, professional. Call only if you have minimum 2 years experience. Work Tuestday-Sat. Leave message 714-839-9800

660-12D167-110404/142902

Caàn thö kyù V/P good English/ VN traû lôøi phone/Data Entry. L/ L: 714-903-2560, full time job

660-14L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

660-44L-111204/144118

650-7L-112604/145747

Caàp gaáp thôï nails xuyeân bang bao löông tuøy theo khaû naêng. Coù choã aên ôû. L/L: 812-477-5977, 812-473-4794, 812-455-2321

650-7L-112604/145750

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Nails Spa trong mall. Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm (boät gel silk) tay chaân nöôùc. Bao löông $500 - $700/week. Coù baèng wax caøng toát. L/L: 909-889-9999, 626533-5571 650-14L-112604/145751

Tieäm nail gaàn Little Saigon khaùch ñoâng. Tip haäu. Caàn thôï boät coù baèng Facial bieát airbrush kinh nghieäm. Bao löông neáu caàn. L/ L: 714-719-6052 650-7L-112604/145773

Vuøng Irvine caàn thôï bieát laøm toùc vaø Nails coù kinh nghieäm. Goïi 714-307-1637. Xin ñeå laïi lôøi nhaén. Caùm ôn. 650-3L-112604/145777

Tieäm Toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch, caàn thôï Nam caét toùc cho ñaøn oâng, kinh nghieäm, bieát Fade. L/L coâ Kathy 714-425-3071. 650-14L-112604/145778

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao $700 saùu ngaøy. Bao choã ôû trong Cali, khoâng khí gia ñình. L/L: 707-954-4200 650-7L-112604/145780

Tieäm nail ôû Laguna Hills, caùch Bolsa 15 phuùt, caàn thôï Facial, bieát ít boät. Tieäm ñoâng khaùch, tip nhieàu, khaùch Myõ Traéng raát nice. L/L tieäm 949-458-2011, cell: 714-580-4060

ALLIED HEARING SERVICES Has a position available formedical patient coordinator in Huntington Beach. Position is Part/Full time, permanent. We offer excellent pay and a great working environment. Experience preferred, though we can train the right candidate. We’re looking for applicants with excellent customer service skills, computer knowledge, clear speaking voice in English and Vietnamese, cheerful, outgoing personality. Duties will include management of multiple phone lines, scheduling and appointment setting, patient in take, filing, mailing/ postage/correspondence, front office organization, and translation of English-Vietnamese. Would you like to join our team? Call to arrange for an interview. Contact: Susan Ramirez at Allied Hearing Services 714903-9857 660-28L-112304/145350

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008 660-7L-112304/145387

Phoøng maïch baùc só caàn moät ngöôøi front & back office. Fulltime only. Ñieàu kieän thoâng thaïo Anh Vieät. Löông tuøy kinh nghieäm. Lieân laïc: 714-654-1135 hay 714251-9485. 660-7L-112304/145407

Caàn ngöôøi Vaên phoøng ñòa OÁc caàn 1 nöõ thö kyù (receptionist) thoâng thaïo tieáng Anh, bieát duøng Microsoft Word, traû lôøi phone vaø laøm giaáy tôø trong vaên phoøng. Lanh lôïi, chòu hoïc hoûi. Löông thoûa thuaän theo khaû naêng. Xin lieân laïc Anh Chaâu. 714-720-1818 660-14L-112304/145443

Medical / Optical Office needs F/ T assistant. LL: Kristee: 714899-0054 or fax resume: 714899-0117 660-7L-112504/145574

FT Front Office/Back Office needed for Medical Clinic. Fax resume to 714-539-1128

650-7L-112604/145749

NAILS Tieäm Nails & Hair vuøng Walnut & Rowlandheights caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm pink & white vaø tay chaân nöôùc (coù baèng facial caøng toát), bao löông $600/tuaàn neáu cao hôn chia 6/4. L/L: 909261-4087

670-7L-112404/145528

660-7L-112604/145769

660-7L-112504/145630

660-30L-111404/144123

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com

660-14L-111504/144316

Dental Assistant Vaên Phoøng Nha Khoa taïi Irvine caàn Dental Assistant coù Xray licence. Call: 949-552-1757

660-15L-111504/144328

660-14L-111604/144390

Vaên phoøng baùc só Saûn Phuï khoa caàn ngöôøi laøm coù kinh nghieäm. Löông cao, coù benefit vaø baûo hieåm söùc khoûe, xin goïi 714-2356753

660-14L-111904/145073

Vaên Phoøng Baùc Só caàn tuyeån moät coâ thö kyù. Phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

660-7L-112104/145124

Vaên Phoøng Baûo Hieåm caàn ngöôøi laøm vieäc, xin lieân laïc anh Laân 714-467-3315

660-28L-112104/145126

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018

Vaên Phoøng chuyeân khoa Nha Khoa caàn tuyeån nhaân vieân haønh chính coù kinh nghieäm ít nhaát 3 naêm trong ngaønh Nha: Front Office Task, Patient management, treatment coordination, ins. Verif & Billing, staff scheduling. Thoâng thaïo Anh - Vieät. Löông haäu. Göûi or fax reùsume veà: 9039 Bolsa Ave, $116, Westminster, CA 92683, Fax: 714-379-2580. Vaên phoøng caàn theâm part time RDA kinh nghieäm ít nhaát 2 naêm. Info nhaän ñöôïc seõ ñöôïc giöõ kín. 660-14L-112604/145669

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-56L-100404/138969

Nhaø haøng khu Little Saigon, Irvine, caàn waiter or waitress, phuï beáp naáu Mì, Huû tieáu, laøm nöôùc uoáng part hay full time. L/ L Phöông 714-531-6018 665-56L-101004/139739

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868 665-28L-110204/142514

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress, caàn phuï beáp, waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562-924-1838, 714890-5158 665-30L-110204/142571

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, chi tieát xin lieân laïc Kyù hay Phuïng, phone: 518-426-0203, 518-426-0326, 518-229-3052 665-28L-110304/142692

Caàn 1 ngöôøi ñaàu beáp nhaø haøng. Bao aên ôû. Xin L/L anh Haûi Cell 417-234-6925. 665-28L-110704/143200

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com 665-7L-111204/143986

Helper Wanted * Chinese Restaurant at Newport Beach, part time: cook. Full time: cook helper. * Japanese Restaurant at Anaheim Hills part time: cook helper (night time). part time: Waitress (night time) 6301 Beach BL #225, Buena Park, CA 90621. Tel: 714-4939007 665-14L-111404/144168

Caàn ngöôøi kinh nghieäm trong beáp cho tieäm Phôû. Xin lieân laïc Cindy. 714-875-0992

665-14L-111704/144525

Nhaø haøng vuøng Anaheim caàn nam phuï beáp coù kinh nghieäm xin goïi anh Saùu töø 9:30AM tôùi 9:00PM, soá phone: 714-6359531 665-28L-111704/144593

665-14L-112304/145342

Caàn phuï beáp kinh nghieäm phôû, côm, xaøo, coù khaû naêng ñieàu haønh vaø saép xeáp coâng vieäc, caàn thaønh taâm, traùch nhieäm. Löông theo khaû naêng, töø $400/tuaàn + good tip. LL: 714-260-8443 665-5L-112304/145373

Nhaø haøng vuøng Little Saigon ñang caàn gaáp ngöôøi phuï beáp lanh leï sieâng naêng. Laøm full time. LL: 714-839-9096 665-7L-112304/145401

Nhaø Haøng Vieät caàn ngöôøi. Nhaø haøng Vieät Nam môùi môû vuøng Stanton, caàn moät phuï beáp bieát xoùc chaûo, 1 busboy vaø 1 ngöôøi phuï vaët, taän taâm, kyõ löôõng. Traû löông + Tip.Lieân laïc Quyeân 714914-5946 vaø Kelly 714-856-3577 665-7L-112304/145409

Tieäm Chinese Fast Food vuøng La Habra caàn ngöôøi bieát xaøo vaø bieát Tieáng Vieät, xin Lieân laïc: 562694-8299

Tieäm Food To Go caàn ngöôøi bieát naáu coù kinh nghieäm vaø caàn phuï beáp. L/L: 322-7114 665-7L-112604/145741

Nhaø haøng Phôû 2004 Brookhurst + Garden Grove caàn nöõ chaïy baøn waitress vaø phuï beáp. L/L 714534-1520. 665-21L-112604/145765

PHÔÛ 2000 ôû Phoá Ñaïi Haøn, Los Angeles, caàn nam phuï beáp bieát ra phôû, caét thòt. Löông cao, vieäc ñôn giaûn. 714-357-3669, 3578877.

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-7L-062403/072778

Seamtress needed to make pattern, cut, & sew silk for dress shop. Must speak little English. Salary $2000 - $2500 month. Call 8AM - 8PM 949-275-8142. 670-7L-102404/141505

Shop may goùc Harbor & First caà n thôï nguyeâ n caù i 1 kim overlock. Tieàn baïc soøng phaúng. Lieân laïc Xuaân 714-531-0735, 714-454-5329, 714-234-1800

670-14L-111504/144211

Shop may caàn thôï overlock, uûi, coverstick vaø caàn gaáp ngöôøi check haøng, goïi 714-843-9978, 714-612-4635

660-30L-112604/145702

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caàn thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul 714531-8875 office or 714-7262132 cellular Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

665-14L-111904/145096

New Japanese Restaurant is looking for Sushi chefs, kitchen chefs, waiters and waitress. Location Costa Mesa and Orange County. Call Yuki 661-799-0707

670-14L-111704/144620

Shop may goùc Hazard vaø Hoover. Haøng ñaàm vaûi aùo jacket vaø ñoà thung caàn thôï may nguyeân caùi goïi Cöông 714-417-2539 670-14L-111804/144795

670-7L-112104/145130

670-7L-112104/145153

Shop may goùc ñöôøng Edinger Gothard, ñoà thun caàn thôï may nguyeân caùi + 1 kim, overlock, taïi shop ôû nhaø. L/L coâ Trinh 714848-4468. Tieàn tính moãi tuaàn 670-7L-112104/145183

Shop may goùc ñöôøng Beach vaø Katella caàn thôï may 1 kim gioûi, may nguyeân caùi vaø lock. ÑT lieân laïc 714-892-5390 hoaëc cell 714728-8190

670-7L-112204/145221

665-7L-112204/145270

Caàn thôï May gioûi, bieát caét aùo daøi coù kinh nghieäm laøm chuû. Xin lieân laïc soá: 714-715-5785

665-7L-112204/145292

Tieäm Alterator caàn thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm ñoà vest, phaûi bieát tieáng Anh. Laøm taïi city Mission Viejo or Cerritos. Vui loøng goïi 714-563-1093, 714-724-5876

Caàn 1 thôï naáu Food To Go coù kinh nghieäm. LL: 714-657-4644. Caùm ôn. Nhaø haøng Em Vaø Toâi caàn waitress chieàu ñeå services Beer, 714260-4446 cell Jonny or Kevin

665-7L-112304/145338

Nhaø haøng coù job waitress parttime cho caù c Nöõ Sinh vieâ n 11AM-3PM, khoâ n g caà n kinh nghieäm, seõ höôùng daãn, caàn phuï beáp kinh nghieäm Phôû, Huõ tieáu Mì, côm xaøo. Lieân laïc Coâ Mai: 714-902-5592 665-7L-112304/145340

Market caàn tuyeån kinh nghieäm cashier speak English, xin lieân laïc: 310-537-2168

665-14L-112304/145341

Restaurant khu lòch söï ñoâng khaùch ôû Irvine, Lake Forest, Orange caàn cashier, chaïy baøn, speak good English full-time/ Part-time, caà n nhanh nheï n , thaønh taâm. Löông caên baûn töø 6.75/hr + Good tip. LL: 714-2608443

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

700-DL-111901/000529

Shop may Goldenwest + Hazard caàn thôï overloc, moät kim. Xin lieân laïc Haûi: 714-895-7768 shop, 714-260-7067 hand phone

Phôû Haøo caàn ngöôøi laøm beáp coù kinh nghieäm caàn ngöôøi boài baøn töø 11-3PM thöù Hai ñeán thöù Saùu. L/L 714-978-1453

Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

670-5L-112204/145296

670-14L-112304/145333

Shop May vuøng Bolsa haøng nhieàu deã may, caà n thôï 1 kim vaø overlock, hoaëc nguyeân caùi. Xin goïi: 714-898-8300. Tieàn baïc soøng phaúng.

ÑAÊNG’S DVD - Nhaän chuyeån Tape caùc loaïi Ñaùm cöôùi, Du lòch, Sinh nhaät sang DVD. - Chia chapter, theâm nhaïc, hình aûnh, boû phaàn hö laøm thaønh DVD. L/L 714-750-4537 cell 714595-0319.

700-36D1567-082003/081346

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING

Duøng xe thuøng lôùn coù maùy naâng haøng naëng. Phuï doïn nhaø & office. Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng, uy tín. Phone 714-653-8585 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

702-92L-111901/000548

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

700-28L-070804/126487

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc hoà taém khoâng qua trung gian. Söûa chöõa hoà xanh, reâu, ñen, do thôï tröôùc laøm hö. Khaûo giaù mieãn phí, laøm vieäc taän taâm. L/L: Thöôùc: cell 714-468-2169 Home 714-897-5606.

700-30L-071204/127033

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247)

700-56D1267-090204/134846

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân. 702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn. 702-34L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-091202/037373

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

702-31L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn. 700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

700-7L-112304/145329

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

702-90L-111901/000547

Motorized satellite system, 5 Sat of your choice, phim US vaø VN. LL: Tony: 714-403-4775, 714425-4817 700-92L-112501/001376

702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

700-90L-111901/000530

670-14L-112204/145316

670-7L-112204/145317

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

LÔÏI

Shop may caàn thôï may nguyeân caùi ñuû moïi loaïi haøng giaù cao, goïi cho Vieân 714-473-4071, 714657-4812 Tieäm söûa ñoà caàn thôï nhieàu kinh nghieäm. Löông raát haäu. Lieân laïc Elizabeth Nguyen 714-636-1618 or 949-644-5528

700-90L-022803/057291

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24

THEÁ MOVING INC.

TRAVEL

702-90L-111901/000543

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005

702 - DU LÒCH

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

670-14L-111704/144545

Caàn thôï may nguyeân caùi hay moät kim. Laøm taïi shop. Lieân laïc Minh 260-4288. Shop sau löng chôï Beán Thaønh, gaàn Phöôùc Loäc Thoï 714-260-4288

665-28L-111804/144782

665-7L-111804/144788

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

QUY TAILORS caàn gaáp thôï quaàn taây, sô mi, söûa ñoà kinh nghieäm. Tieäm ôû Anaheim khoâng kinh nghieäm vui loøng mieãn goïi. L/L: 714-533-8999

Shop May ñöôøng Joy caàn thôï may vaø Final. Lieân laïc coâ Kim 714-638-0743.

GREAT OPPORTUNITY! Sucessful finance company now hiring full and part-time. No experience necessary, will train. Must be bilingual Vietnamese & English. Please call 714-5359388

700 - DÒCH VUÏ

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

670-14L-111604/144414

700-DL-091302/037525

700-24D167-072503/077583

AA 2000 COMMUNICATIONS 670-14L-111404/144161 Lic#789428 Shop may Trask / Newhope caàn Söû a gaé n ñieän thoaïi vaø Netthôï Overlock + 1 kim vaø caét chæ. working cho tö gia hay busiLL: Nhung. 714-539-5640

665-14L-111804/144754

660-7L-112604/145699

670-7L-112604/145787

700-9999L-111901/000524

665-7L-112504/145577

660-7L-112604/145698

NEEDED Japanese Restaurant in Riverside Needed Teppan & Sushi Chefs. Please call Wa @ 951-265-8262 or 951-693-1927

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän fhôï may vaø thôï uûi. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc coâ Kim 714675-5627 hoaëc laø 714-638-0743

665-7L-112404/145521

Nhaø haøng treân ñöôøng Westminster caàn gaáp 1 phuï beáp vaø 1 chaïy baøn coù kinh nghieäm. Xin L/L 714-638-2286.

700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383

670-14L-112504/145632

665-7L-112404/145517

Tieäm Phôû vuøng Long Beach caàn phuï beáp töø 9:30AM -7:00PM. Xin LL 562-626-8280 or 949-5334841. Caàn 1 coâ bieát trang trí baùnh sinh nhaät vaø baùnh cöôùi. LL: Anh 714898-7145

670-7L-112504/145575

Sewing Clothing Mfg Co. seeks SAMPLEMAKERS for Garden Grove with min 5 yrs of exp. High quality work w/knit & womens. Knowledge with single needle, overlock & coversitch machines. Must have knowledge of all 3 machines. English/Spanish speaking preferably. Good work enviroment. Great benefits. Apply at 7042 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92841

Caàn ngöôøi chaïy baøn kinh nghieäm thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ, Part & Full time. LL: 714-418-0658, 714-474-8488, 839-0613.

Vaên phoøng Ñòa oác, caàn nöõ thö kyù part time thoâng thaïo tieáng Vieät vaø tieáng Anh, xin goïi 714839-7114 ñeå bieát theâm chi tieát GREAT CAREER! Expanding finance company looking for energetic, careerminded individuals. Several positions available: Accounting representative, clieant relations, collections, office manager. Please call 714-535-9388

Need seamstress, good pay in Laguna Niguel must speak English. Call 949-495-1520.

700-36L-112604/145792

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754. 702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154 702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702-96L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Casino, Laùi xe caån thaän vui veû xe Van môùi 2004 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

706-16L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

702-7L-081604/132404

APPLIANCES REPAIR

702-28L-090204/134782

702-36D1567-093004/138640

710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

710-DL-100202/000744

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-31L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy & ñuû loaïi maùy gia duïng. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

D&T ÑIEÄN LAÏNH

AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281 720-DL-111901/000576

710-14L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

740-30L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-36L-120503/095891

740-91L-022003/000602

C.P.I

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell 720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

710-90L-052104/119323

HANDI APPLIANCES Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-36D12467-071404/127532 710-37L-072704/129443

702-14L-111804/144888

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-251-7208 cell, 714-863-7501, 714-2447770. 720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898. 720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709. 720-14L-060403/069898

BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 vaø 10 naêm manager nhieàu haõng California kinh nghieäm ñieän, vaø Maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn xin goïi Chuù Baù 714-262-8638 hoaëc 714- 5908450. 720-30L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

702-7L-112204/145321

MINH SANG 714-251-7208 Cell 714-244-7770 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

720-28L-072704/129435

702-28L-112604/145670 710-100L-073004/129970

710-DL-112101/001076

740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

720-9L-121102/047965

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

CONSTRUCTION

740-DL-022003/000589

710-105L-111901/000745

710-DL-112001/000888

NHAØ, CÔ SÔÛ

R.T CONTRACTOR. CORP

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

702-28L-111404/144184

H.07 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï ñöa ñoùn quyù vò, caàn ñi moïi nôi xa gaàn 24/24. Reû, an toaøn, lòch söï, ñuùng heïn. Xin goïi Hieån: 714636-6588, 714-878-4620 (Cell), 951-834-5809 vuøng Riverside.

720 - SÖÛA XE HÔI

710-38L-030203/057431

702-30L-111004/143625

702-14L-112604/145784

710-28L-111004/143682

Repair Washer dryer refrigerator AT your home with free estimate used washer dryer together $250. Frost free refrigerator $175. Call 24 hour 714-335-3815

720-28L-010102/004712

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

710-28L-110504/143066

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi maùy laïnh, söôûi, giaët, saáy, tuû laïnh, tuû ñaù cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. L/L Long 714-7203747

706-28L-072803/077852

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

710-28L-080102/032056

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883 KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

RAO RAO VAË VAËTT

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826. 720-14L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

SIGNS & BANNERS

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn

740-28L-081003/079710

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-7374

740-50L-081003/079762

740-100L-080602/032582

740-90L-081503/080694

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

740-14L-092302/038606

740-52D7-103103/091426

740-28L-081802/034176

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø taát caû veà nhaø ôû. Goïi Sang 714-7192996

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-29L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-36L-072502/031235

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân touch-up xe ñuïng nheï, coù quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS - HOOD - TRUNK look nice. 714-9255392, 714-554-4430.

740 - SÖÛA CHÖÕA: Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh 740-37L-051104/117720

740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-184L-031003/058389

740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

740-90L-111803/093492

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229.

740-28L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-14L-120503/095845

HÖÕU NGHÓA Loùt gaïch Hardwood Laminate, Remodel Bathroom Kitchen, theâm phoøng, sôn trong ngoaøi nhaø, Patio, Stucco, thay cöûa. Giaù nheï nhaøng. 714-3507727.

740-36L-060204/121136

740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862.

740-60L-010804/099455

740-28L-040703/061877

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-42L-010804/099641

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-31L-060804/122021

1658.

740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-28L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764

740-36D357-012604/101710

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051 740-14L-060904/122113

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate. 740-28L-062904/125280

740-551L-080503/078934

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. 740-31L-080503/078997

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

740-28L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-90L-012203/052729

740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

740-DL-011702/006657-B/R

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-29L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

NL CONSTRUCTION License #635459 - Nhaän xaây nhaø, theâm phoøng. - Söûa nhaø cuõ. - Laøm tieäm aên, Phoøng maïch. - Laøm heä thoáng, ñieän, nöôùc, gas. - Laøm cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù nheï. Free estimate Laõnh 714-971-5648 Cell: 714-396-7409

720-28L-111604/144511

706 - BAÛNG HIEÄU

RAO RAO VAË VAËTT

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-30L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

VUÕ MARBLE Chuyeân laøm granite counter top. Cabinets, phoøng taém, loø söôûi, loùt gaïch marble, traveltin poscelian, ceramit. Laøm saøn goå caùc loaïi, add phoøng, patio, landscape, ñoå xi maêng vaø moïi dòch vuï Remodle nhaø cöûa. Kinh nghieäm, taïn taâm, kyõ löôûng vaø ñeïp. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: Vuõ 714-588-1378, 714-595-8615. 740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-14L-073004/130044

SÖÛA CHÖÕA NHAØ Laøm theâm phoøng taém môùi. Patio. Loùt gaïch. Thay cöûa soå. Sink. Thay bình nöôùc noùng. Gas. Ñieän. Nöôùc. L/L Hoà: 714-425-3906, 714-966-9082

740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-28L-081204/131814

Chuyeân-Patio. Chuùng toâi nhaän laøm patio cho tö gia. Patio inclose, open, laøm xin pheùp city. Vui loøng goïi Tommy: Bus 714968-0621, Cell 553-4361.

740-28L-090104/134553

Chuyeân ñoå xi maêng, laøm patio, laùt gaïch, xaây töôøng, boàn hoa, lôïp maùi nhaø, sôn söûa trong ngoaøi. Baûo ñaûm reû, ñeïp. Lieân laïc Bình 714-260-1771

740-90L-090904/135635

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708

740-56L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-14L-091604/136712

CTN CONSTRUCTION Chuyeân ñoå ciment parking tröôùc sau, loùt gaïch outside. Laøm landscaping xaây thaønh. Coâng vieäc baûo ñaûm uy tín. Chin Nguyen: 714-200-6164, bus: 714-5469045

740-30L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-28L-093004/138596

HOAØNG CONTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, remodel phoøng taém, sôn trong vaø ngoaøi, söûa ñieän, gas, nöôùc thay cöûa soå, uy tín, giaù reû. L/L Hoaøng 714-6579706, 714-373-1660.

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-28L-101704/140572

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893.

740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102504/141649

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-5L-102704/141866

DL CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, neàn nhaø, nhaø taém, beáp loùt goã remodel taát caû beân trong vaø ngoaøi, add theâm nhaø taém, garage laøm phoøng, haøng raøo goã. Ga, ñieän, nöôùc. Taát caû veà söûa chöõa hoaëc ñoåi môùi, haõy goïi cho DL Construction. Coâng vieäc ñaøng hoaøng. Laøm xong laáy tieàn. L/L: 714-757-8838 Anh Lyù

740-30L-103104/142315

HANDY MAN HOANG BRIAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-30L-103104/142325

Sôn söûa nhaø cöûa, beáp, nhaø taém, loùt gaïch, xaây töôøng, ñoå xi maêng. Giaù caû bình daân. Coâng vieäc hoaøn myõ. LL: Hoaøng Nguyeãn 714-8983257 Home, 714-230-5006 cell

740-28L-110404/142938

License kinh nghieäm taän taâm. Nhaän laøm taát caû veà söûa chöõa nhaø, tieäm, nhaø haøng, office v.v... Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn v.v... Seõ goïi laïi ngay, xin L/L Dzuõng 310-378-3238

740-28L-110504/143141

HOME REPAIR Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm. Remode beáp, phoøng taém. Remove Pop corn, Texture. Patio, loùt gaïch, ñieän, gas, nöôùc. Xin goïi Tuaán 714-724-8275.

740-28L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635. 740-14L-111404/144162

CONSTRUCTION CENTER - Tile, Painting, Concrete - Patio, Door replacement - Cabinet, Framing, Plumbing - Electrical, Laøm coû môùi, thay thaûm.All Work Guaranteed. Free estimate. 714200-9824 Ask: Minh

740-14L-111504/144315

SÖÛA ÑIEÄN Nhaän söûa chöûa moïi trôû ngaïi veà ñieän, cho nhaø ôû vaø cô sôû thöông maïi. Goïi Thanh 714-260-3537.

740-28L-111604/144336

ABBA ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGNS CHUYEÂN: Veõ plan, city permit, stamps, structural calculation, title 24 engergy, grading and soil report. ÑAËC BIEÄT: Hôïp thöùc hoùa caùc xaây caát baát hôïp phaùp. Goïi KEVIN: 714-728-0741

740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942

740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355.

740-3L-112404/145453

SHINNIE CONTRUCTION 15 naêm kinh nghieäm. Remodeled bathroom, patio tile, marble hardwood floor. Block wall. L/L Mr.Jason cell 714-492-0308. Laáy giaù ñoàng höông

740-7L-112404/145465

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839

740-14L-112404/145564

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

ART - DESIGNERS Lic #824924 ª Thieát keá, trang trí tieäm nails ª Gaén gheá spa & dòch vuï ñieän nöôùc gas. ª Bathroom & kitchen remodeling. ª Granite, marble, & wood floor. ª Phoøng nha khoa & cô sôû thöông maïi.

Baûn veõ & City permit available Vui loøng goïi Hoaøng -Toáng -Hoà Xaây 714-797-0611, or 714-7285028. email.Hoxaynha@yahoo.com 740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542 740-7L-112504/145634

Handy Man Nhaän: ª Loùt gaïch, sôn trong ngoaøi. ª Remodel Kitchen, bathroom. ª Patio. Haøng raøo goã. Loùt goã laminet. ª Ñoå xi maêng. Lôïp maùi. ª Thay cöûa soå caùc loaïi. Giaù reû xin goïi anh Nhaân: 714658-3673 740-28L-112604/145740

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523.

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869. 742-92L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867. 742-91L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521. 742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû . Cell 714-251-8970, Home 714-537-9718, .

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319. 744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169 744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949 742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

744-31L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

747 - GIAËT THAÛM

744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

RAO RAO VAË VAËTT CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-36L-060902/025198

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ 770-28L-031103/058522

747-102D14567-112101/001086

744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

744-28L-111604/144447

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

744-28L-111604/144510

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø coù doïn raùc. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

750-24D167-072502/031145

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122

746-30L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

750-9L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-20D14567-062203/072531

LÔÙP NHAÏC PHAN TRÖÔØNG NGUYEÂN Daïy: Nhaïc lyù caên baûn. Xöôùng aâm. Ñôn ca. Ñeäm ñaøn ghita. Hoïc phí nheï. 714-251-3044 (cell).

747-28L-102203/090076

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

747-57L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714263-6472

747-36L-110404/142990

750-90L-020404/103161

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell).

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534. 770-30L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818. 770-14L-091404/136370

770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040. 770-33L-092904/138346

750-168L-061404/122965

DAÏY KEØM Toaùn Lyù Hoùa, Tieáng Vieät, Veõ, Ñaøn (piano, keyboard, guitar), Haùt ... KIDZ LEARNING CLUB: 19039 Bushard St. H.B, (Goùc Bushard + Garfield) 8AM-8PM, M-F Lôùp maãu giaùo - Lôùp 12 L/L: 714-593-9389 Thaønh phaàn Giaùo sö baèng caáp cao, nhieàu kinh nghieäm, nhaän ñöa ñoùn

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn. 770-36L-100504/139082

750-90L-081004/131367

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

750-42L-102004/141013

Nhaän DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. GS tröôøng nhaïc kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. Nhaän ñeán tö gia. L/L Rosa Nguyeãn 714623-3607 xin ñeå message

750-30L-102904/142257

Giaùo sö Cao Taán An daïy PreAlgebra, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus I, II, III, Physics I, II, Chemistry I, II, Organic I, II, luyeän thi SAT I, II, math, Physics, Chemistry, Biology, English. 714-2104460, /714-894-4278

750-14L-111404/144129

747-28L-112404/145545

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

747-31L-041503/030681

746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

KHIEU VU Daïy private & group lesson ñuû moïi trình ñoä (Vietnamese, International Style). Phöông phaùp deã hieåu. Giaù caû vaên ngheä. Call Ngoïc Anh 714-531-1436

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

750-6D127-112604/145673

PIANO STUDIO Nhaän keøm moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. Giaùo sö piano chuyeân nghieäp toát nghieäp taïi Myõ. Hoïc phí nheï nhaøng, gaàn khu Bolsa. ÑT: 714830-8686

HORIZON ACADEMIC SERVICES Daïy keøm tö taïi nhaø cho lôùp K~12. Chuyeân veà taát caû moïi moân. Nhieàu naêm kinh nghieäm vaø tin töôûng. 714-235-2793

750-14L-111404/144185

Nhaän daïy keøm caùc em maát caên baûn veà toaùn ñoá, ñoïc hieåu, vaên phaïm. Giuùp caùc em laáy laïi caên baûn trong thôøi gian ngaén. Ñaøo taïo caùc em vaøo chöông trình Gate. Giaùo sö coù baèng Master tröïc tieáp Giaûng daïy. LL: Coâ Truùc. 714-539-9692

750-14L-111504/144251

Voõ ñöôøng Okinawan Kempo Karate chuyeân daïy voõ Thieáu Laâm, Kempo Karate, Judo, Jit-Jitsu. Voõ sö Hoaøng Nhaân 3 ñaúng. Daïy töï veä ngaén haïn. 714-422-8242 cell, 714-630-9870 W

770-30L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

770-56L-101804/140714

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát. 770-28L-110204/142541

Thaåm myõ vieän BOTOX chuyeân xaâm thaåm myõ & xaâm chaân maøy, mí maét, vieàn moâi, nhuû hoa, chæ coù $80 1 thöù, taåy xoùa nhöõng veát xaâm hö baèng maùy toái taân khoâng ñeå laïi theïo. Baûo ñaûm ñeïp vaø taåy muïn coùc, muïn thòt, muïn ruoài, huùt muïn, ñaép maët naï 1 tieáng $30. Trang ñieåm coâ daâu, tieäc, daï hoäi, xoa boùp baám huyeät giaûm ñau nhöùc. Laøm eo thon. Xin vui loøng laáy heïn. L/L: 714-417-7275 gaëp PHÖÔNG LOAN, 9550 Bolsa


SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

770-36L-110204/142625

830-14L-112304/145431

780-28L-050704/117068

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312

770-28L-111004/143580

830-7L-112404/145488

780-29L-062304/124402

Nhaø house, thoaùng maùt, Fountain VL, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, kinh nghieäm yeâu treû, coù vöôøn sau vaø ñoà chôi nhieàu. Phone coâ Hieàn 714-418-0559

780-28L-101804/140781

Sally Daycare 0-12 tuoåi, ñöa/ñoùn. Coù potty training Art/craft/Breakfast/ Lunch/snack. Keøm homework, nhaän Calwork. L/L Sally noùi tieáng Vieät/English. Cell 714-553-4694, Home 714-590-0156.

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

FREE HOÏC NOÁI LOÂNG MI Baèng saûn phaåm toát nhaát cuûa haûng Eyelash Extension Inc. cho chính Coâ Vi Quyønh ñaûm traùch. - Noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% off - Wholesale thuoác noái loâng mi (The best of Tananese) Vi Quyønh 714-720-9460, 714839-4577

Nhaân giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saïch seõ, taän taâm, thöông yeâu nhö con chaùu - Keøm homework neáu caàn. L/L coâ Caån 714-636-2715 or 705-3330. Magnolia + Orangewood.

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

830-14L-112404/145526

830-5L-112404/145554

Nhaän giöõ treû taïi nhaø. Saïch seõ, yeâu treû. Xin goïi 714-531-7204.

780-30L-111704/144661

830-3L-112504/145627

Coù nhaän giöõ treû (baby-sister), thaønh phoá Anaheim, xin lieân laïc coâ Mieån 714-491-4748

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ * Chuyeân vieân XAÂM THAÅM MYÕ maét, moâi, chaân maøy. Phöông phaùp môùi khoâng ñau, khoâng söng neùt xaâm ñeïp töï nhieân vaø quí phaùi, 50% OFF. * NHAÄN LOÄT DA MAËT. Sau thôøi gian ngaén baïn seõ coù moät laøn da töôi saùng, mòn maøng. Laøm nhoû caùc loã chaân loâng. Laøm môø ñi veát naùm. * Coù kem laøm traéng da maët vaø naùch. NOÁI LOÂNG MI Muoán laøm cho ñoâi maét thaät quyeán ruõ vôùi haøng mi cong, daày thaät ñeïp. Cuøng vôùi kyõ thuaät noái ñieâu luyeän vaø ngheä thuaät. Giaù ñaëc bieät daønh cho giôùi ngheä syõ vaø caùc baïn laøm ngaønh thaåm myõ. Xin vui loøng laáy heïn tröôùc 714376-3027

770-28L-112204/145245

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476

770-14L-112404/145496

KIM’S EYELAH EXTENSION. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân. Chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole Sale caàn ñaïi lyù khaép nôi. Nhaän gaén loâng mi vaø daïy Free. L/L Kim or Anne 714609-4258

770-3L-112504/145621

Chöõa raêng mieãn phí. Traùm, röûa raêng. Lieân laïc Dr Voõ 714-4882425. Ñeå lôøi nhaén neáu phone baän. (Seõ ñöôïc haäu taï tuøy tröôøng hôïp).

780 - CHIEÂM TINH 780-35L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535.

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 780-36D17-053102/023976

CHILD CARE 830-14L-031704/109170

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø roäng saïch, thoaùng maùt, yeâu treû taän taâm, chu ñaùo (Brookhurst/ Westminster). L/L 714-2519902, 714-534-8745. 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-7L-071304/127252

Nhaø house Garden Grove maùt meû, roäng raõi raát thích con nít. Nhaän giöõ baby goùc Goldenwest/ 21St. L/L coâ Kim Hoa: 714-2517208, 714-588-8910, 714-2447770.

830-12D167-093004/138476

Giöõ treû vuøng Lake Forest. Nhaø roäng raõi, saïch seõ, chaêm soùc caån thaän, yeâu treû. License CPR. L/L Hôïp 949-701-5868

830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

830-30L-102804/142038

Licensing. Nhaø Brookhurst + Westminster roäng, tieän nghi, kinh nghieä m . Nhaä n giöõ treû chöông trình Cal work. Coù theå ñöa ñoùn ñi hoïc, keøm homewook. L/L 638-9777

830-28L-103104/142290

Nhaø vuøng Fullerton, thoaùng maùt, gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc. Nhaän giöõ treû. Xin goïi. 714525-7863

830-12D167-110404/142805

Giöõ treû vuøng Lake Forest. Nhaø roäng raõi, saïch seõ, chaêm soùc treû caån thaän, yeâu treû. LL: Coâ Hôïp: 949-701-5868

830-14L-111604/144396

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi, coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & Dì Tö 714-839-7852 830-6D567-111704/144549

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, ñöa ñoùn ñi hoïc vuøng Tustin, Irvine. Môû cöûa 7 ngaøy. Licensed. Kinh nghieäm, taän taâm. Nhaän tieàn phuï caáp. 714-544-6293 hoaëc nhaén vaøo maùy. 830-7L-112104/145156

Nhaän giöõ treû töø 2 thaùng ñeán 2 tuoåi. Nhaø roäng raõi saïch seõ, maùt meû vuøng Huntington Beach, goùc Magnolia vaø Adam. L/L: 714962-1023

830-7L-112204/145262

Nhaän giöõ treû töø 1-5 tuoåi, nhaø roäng saïch seõ, thöông yeâu treû em, nhaø ôû goùc Brookhurst - Katella. Xin lieân laïc baùc Saùu: 714-9914551

830-7L-112304/145393

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592.

780-28L-120503/095800

CHANRAN (Chan): Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

830-7L-112504/145626

Nhaø roäng thoaùng maùt nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø 14081 Magnolia St, #3, phone 714-9031726 cell phone 878-5198

770-14L-111504/144327

770-28L-111704/144519

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi nhaø House roä n g saï c h seõ , nhaä n Calworks, keøm Homework, nhaän ñöa röôùc gaàn nhaø. Call 714-5317175. Newhope/McFadden. 714901-8856. Trask/Blv. Westminster.

830-8D4567-112304/145430

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch roäng coù phoøng chôi. Taän taâm yeâu thöông treû. Nhaø gaàn Hazard vaø Magnolia. L/L coâ Lan. 714-894-3286.

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-2160373.

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273 830-3L-112604/145759

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø house roäng thoaùng maùt Garden Grove/Dale giöõ treû kinh nghieäm taän taâm, xin L/L dì Höông 714539-2914

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI 850-9999L-111901/000688

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

850-30L-090903/084105

COMPUTER Baùn P4 - 3.2GHz Hyper Threading system vôùi 17 in LCD monitor, DVD burner, 512MB Memory, 128MB Video Card, 160 GB, Hard Drive, 9-in-1, Modem $875, Nhaän Söûa, Upgrade Desktop. Thaønh 714-3621032. 850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $129 ª Boä giöôøng 5PC $239 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-28L-012104/101178

VIEÄTSATELLITE.COM ª Free maùy vaø coâng laép raùp Directv cho 4 phoøng. Free 3 thaùng HBO Cinemax. Ñaøi Vieät Nam 24/24 SBTN leä phí töø $24.99 haøng thaùng, REFUND $150 trong 12 thaùng neáu choïn package $45. Vieät Satellite coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác Hoa Kyø. Vieät Satellite coøn baùn vaø laép raùp satellite system xem caùc ñaøi AÙ Chaâu Free haøng thaùng. Xin goïi Vieät Satellite 714-7755400 hoaëc 1-866-277-0748 Hay website: Vietsatellite.com 850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109. 850-30L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime. 850-28L-060404/121586

LUCKY Baùn vaø söûa caùc loaïi tuû laïnh maùy giaët vaø saáy, beáp gas, ñieän, nhieàu haøng coøn raát môùi, giaù reû. Söûa Baùn baûo ñaûm 3 thaùng. L/L Lucky Vuong: 714-713-6506 850-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-906-6885.

850-7L-112204/145299

Baùn computer môùi raùp Athlon XP 2800 512MB memory 40GB hardrive CDWrite $350. Intel Celeron 533 MHz, 40GB hardrive 256MB memory $180. OÂ.Toan 714-914-3746, 714-554-4465. Nhaän Repair/Upgrade

850-14L-112204/145305

Caàn baùn gaáp Loud Speakers built in 10 inches Subwoofer. Haùt Karaoke raát hay. Giaù sieâu reû. Taëng 1 maùy massage chaân. L/L Minh home: 714-891-8649, cell: 714-478-7476

850-5L-112204/145320

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

ª Baùn Pentium4 2.3GHz WindowXP 512MB DVD/CDRW + 19'’ monitor + color printer $480. ª Laptop 800MHz, WindowXP DVD/CDRW256MB T.ñöïng $490 ª Pentium 1000MHz DVD/ CDRW + 17'’ monitor $300 Internet ready. ÑT: 714-4147676, 714-534-1654

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-101204/140002

COMPUTER ° HOLIDAY SALE Mua 1 computer system taëng 1 boä speaker coù subwoofer. ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.40GHz + 17" flat monitor $600 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $320. ° P3. 650MHz + 17" monitor $200 ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952, 714-894-4751. 850-10D124567-101704/140616

FOR SALE VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

850-14D167-090904/135731

RAO RAO VAË VAËTT

Fung Shui. Quøa taëng taân gia leã loäc All Waterfountains up to 70% off 5’x3’x3' $250 Commercial Shelves 4’x6’x7' $30. L/L OÂ. Chaû y Thoâ i Freeway 55/17th street Tustin City. 714-838-3278, 714-454-1157. 850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon - Thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkings phía sau

850-28L-111004/143669

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi MEMORY, CPU & HARD DRIVE. Highest Paid Guaranteed. Call: 714-863-8344

850-14L-111604/144397

Caàn baùn caù maøu raát ñeïp Arowana. RTG with certificate 7 inches, picture available. Giaù baùn $1200. Goïi 714-234-7478 hoaëc email tachuutran@yahoo.com 850-7L-111604/144398

LAPTOP IBM Thinkpad T23. Pentium III 1.13GHz, 256MB, 30GB, DVD, modem, Ethernet, Win XP, USB. Good condition. Baùn $650. L/L: 714-728-0974 850-7L-112104/145148

Caàn baùn Entertaiment baèng goã oak, tivi 36", tranh aûnh, ñoà duøng coøn môùi v.v... L/L: 714-902-3509 850-7L-112204/145210

Caàn baùn gaáp: 1 tuû laïnh lôùn, laøm ñaù. 1 boä baøn gheá. 1 caëp giaët saáy. 1 maùy theå thao. 1 maùy haùt CD. 1 maùy röûa cheùn môùi. 1 hoà caù vaø ñoà laët vaët. Goïi Dung 714914-8506, 899-4820 850-5L-112204/145222

Baùn hoà caù 40 Gal ñeå corner cho nöôùc maën/ngoït, complete set $380- TV 32" $120, giöôøng Twin + neäm coøn môùi $70, Tuû laïnh 18 cuft $120. Baøn Computer, stand TV, cofee table. LL: 714-6751919 850-5L-112204/145259

Choù ñöïc loaïi Chi Hua Hua maøu vaøng raát khoân 7 thaùng tuoåi, Giaù $200.Goïi Thi: 562-984-7683

850-7L-112304/145357

CAÀN BAÙN GAÁP MAÙY MAY 1 kim $650, vaét soå Juki $890. LL: Bình 714-595-7488

850-7L-112404/145457

Moving tieåu bang xa caàn baùn raát nhieàu ñoà trong nhaø electronic tools, ocsiloscoop TV, stereo, monitor, hand tools, computer parts. Xin lieân laïc 714-797-8086, 714-751-5907

850-7L-112404/145466

Baùn caù Koi ñuû maøu lôùn nhoû ñuû sai, xin lieân laïc phone: 714-3237472 John Huynh

850-28L-112404/145468

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com

850-4L-112404/145475

Baùn Pupy Nhöït luøn nhoû raát ñeïp traéng vaøng hôn thaùng loâng xuø vaø choù fox caùi. ÑT: 714-8960098

850-7L-112404/145500

Caàn baùn 3 Spa Chair, 1 hoà caù 200 gallon, 1 maùy chaïy treamill. Lieân laïc Quyønh 714-724-6758, 714-892-7318, 310-638-4496

850-7L-112504/145591

Vöøa baùn vöøa cho 5 baøn Nails + gheá vaø 1 Spa. Cho möôùn station hair. Tieäm Huntington Beach. L/ L cel: 949-981-2853, 714-5965022

850-7L-112504/145596

Caàn baùn gaáp baøn nail vaø hai gheá goäi ñaàu, giaù reû, goïi Kim 6231341

850-3L-112504/145651

Ñi xa caàn baùn gaáp boä baøn aên 6 gheá, tuû laïnh, tuû ñöïng TV, TV Mitsubishi 32", piano luoân gheá raát toát. Goïi 714-530-4435

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

850-4L-112604/145748

Baùn choù Maltyoo’s maøu traéng raát deã thöông loaïi teacup tí hon loâng xuø 9 tuaàn tuoåi, ñeïp tuyeät vôøi. L/ L: 626-285-2249, 626-589-0658

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caê n g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-28L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY Quí anh caàn thoaûi maùi vui veû, phuïc vuï taän tình xin L/L phone 714-791-7229 12g tröa tôùi 8 toái.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466 900-100L-111104/143873

900-14L-062004/123928

900-14L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai.

900-31L-090904/135574

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway.

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-15L-111504/144262

Mong gaëp laïi con trai Traàn Ngoïc Duõng con baø Traàn Thò Lieân töùc Traàn Thò Nhò. Boá laø Ngoïc Minh hieän nguï taïi: 8/28 Iwala Avenue Inala, QLD 4077 DT :07.327.82719 Australia hay L/ L vôùi chò Haèng 323-251-4119 Cali. 900-28L-111604/144468

A+ Special Massage sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu taùi khai tröông Pamela 562-863-8575 need young model under 22 Pay $120 for... 900-6L-111904/144906

THU LAN Töôi maùt treû ñeïp yeâu ñôøi. Laáy heïn: 714-345-2739. Laøm vieäc töø 10AM - 10PM. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân 900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963 900-7L-112104/145192

900-90L-100304/138885

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän 9L/ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. H.V

900-84L-100704/139490

MAÁT PASSORT Toâi teân laø Toân Thaát Bình Trò quoác tòch Phaùp sang Myõ chôi ñaõ sô yù laøm maát boáp vaø passport. Baø con naøo nhaët ñöôïc. L/L 714-2519067. Xin haäu taï sau

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-36L-100704/139546

850-3L-112604/145662

850-3L-112604/145685

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks.

Baùn computer Pentium 4 3.2GHZ 512MB DDR memory 19" monitor, modem 56K DVD-RW mouse keyboard speaker giaù $680, goïi 714-234-7685 Caàn baùn: oåi, quít, taùo, truùc ñen, magnolia, daï lyù höông, mai vaøng, haûi ñöôøng, phöôïng, king palm vaø nhieàu loaïi khaùc, reû, ñeïp, chaát löôïng. L/L cell 714-580-4833

900-14L-110504/143118

MASSAGE Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781, 12g - 8g toái

900-7L-112204/145279

900-7L-112204/145290

Osaka Massage caàn tìm laïi caùc baïn cuõ vaø caàn tuyeån nhieàu nöõ massage löông cao. L/L: Anthony 714-791-8230 900-7L-112204/145297

900-16L-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå, Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn 9 ngaøy lieân tuïc moïi vieäc baïn caàu xin seõ thaønh, ñöôïc toaïi nguyeän naøy cho ngöôøi khaùc. Ñoã Ngoïc Dieãm 900-36L-112304/145445

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-30L-110204/142498

A SPECIAL MASSAGE Grand Opening New massage, nöõ treû ñeïp. Phuïc vuï taän taâm, xin vui loøng goïi 714901-9120

900-14L-112404/145494

900-28L-110304/142743

MASSAGE THERAPIST NCBTMB Professional Foot Massage. Full body massage. Women only. Inout call 714-350-7708

900-12D167-110404/142831

MASSAGE Express vuøng Anaheim bôùt $10 cho khaùch VN. Phuïc vuï töø 10AM-9:00PM. Xin ñem theo baùo ñeå ñöôïc bôùt $10 vaø Tieäm ñang caàn thôï Massage. Lieân laïc 714-226-0597.

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ. Mob: 0405-397-375 “UÙC” . Bònh Gan A,B,C Quí vò khoâng caàn phaûi lo ngaïi veà bònh Gan nöõa, vì coù thuoác gia truyeàn trò taän goác. Baûo ñaûm 100%. Xin goïi 714-553-3659

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

900-14L-112404/145557

900-3L-112504/145594

Tìm Tieán só Hoaøng Ngoïc Thaønh giaùo sö Söû Ñòa taïi Saigon qua Myõ daïy ôû San Jose. Ai bieát xin lieân laïc Nguyen Tuan 714-9606222 ñeå laïi lôøi nhaén. Ña taï

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT CHUÛ NHAÄT - SOÁ 6931 - 28 thaùng 11, 2004 (17 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

TT Bush thuùc ñaåy chöông trình giaùo duïc tieát ñoä tình duïc WASHINGTON - Vôùi nhieäm kyø 2, Toång Thoáng Bush chaéc chaén seõ daønh ra nhieàu noã löïc vaø ngaân saùch lieân bang nhaèm taøi trôï cho chöông trình giaùo duïc tieát ñoä tình duïc tröôùc khi thaûo luaän ñeán chuyeän ngöøa thai. Tuy nhieân, hieän nay chính phuû vaãn coøn phaûi chôø baèng chöùng cho thaáy giaùo duïc tieát ñoä seõ giuùp treû em traùnh thöû nghieäm tình duïc quaù sôùm. Quoác Hoäi môùi ñaây ñaõ thoâng qua ngaân khoaûn hôn $131 trieäu cho chöông trình giaùo duïc tieát ñoä trong toång ngaân saùch $388 tyû myõ kim. Soá tieàn naøy coù taêng hôn naêm tröôùc $30 trieäu, nhöng vaãn coøn keùm $150 trieäu so vôùi möùc yeâu caàu cuûa Toång Thoáng Bush. Trong khi ñoù, moät cuoäc nghieân cöùu giaù trò cuûa tieát ñoä

tình duïc ñaõ bò ñình hoaõn, phaûi chôø tôùi naêm 2006 môùi bieát ñöôïc keát quaû ra sao. Baûn nghieân cöùu 10 tieåu bang, do moät toå chöùc choáng vieäc ñôn thuaàn giaùo duïc tieát ñoä thöïc hieän, ñaõ cho thaáy treû em khoâng thay ñoåi bao nhieâu veà thaùi ñoä tình duïc keå töø khi chöông trình naøy ñöôïc aùp duïng vaøo naêm 1997. Toång Thoáng Bush laâu nay voán laø ngöôøi maïnh meõ chuû tröông vieäc giaùo huaán veà tình duïc cho caùc em ngay trong hoïc ñöôøng, söû duïng tuyeät ñoái phöông phaùp tieát ñoä vaø kieâng khem, nhöng khoâng noùi gì veà nhöõng bieän phaùp an toaøn tình duïc. OÂng Wade Horn - Phuï Taù Boä Tröôûng Y Teá Vaø Nhaân Sinh - ñaëc traùch taøi trôï Chöông Trình Tieát Ñoä Lieân

Bang, phaùt bieåu, “Chuùng toâi khoâng caàn phaûi chôø keát quaû nghieân cöùu môùi chöùng minh ñöôïc raèng nhöõng ngöôøi chuû tröông tieát ñoä seõ khoâng coù nguy cô mang baàu ngoaøi yù muoán, laøm cho ngöôøi khaùc mang baàu, hoaëc nguy cô laây nhieãm beänh hoa lieãu.” Nhöõng ngöôøi chuû tröông giaùo duïc an toaøn tính duïc nghóa laø daïy caùch söû duïng caùc bieän phaùp ngöøa thai, cho treû em trong hoïc ñöôøng, pheâ bình oâng Horn khoâng hieåu bieát gì veà thöïc teá. Caùc baûn thaêm doø cho thaáy coù khoaûng 50% thanh thieáu nieân cho bieát hoï ñaõ töøng giao du tình duïc tröôùc khi toát nghieäp trung hoïc. Maëc daàu tyû leä soá thieáu nöõ vò thaønh nieân mang baàu ñaõ giaûm treân toaøn quoác, nhöõng ngöôøi treû töø 15 tôùi 24 tuoåi chieám tôùi moät nöûa soá beänh nhaân maéc caùc chöùng beänh laây truyeàn qua ñöôøng sinh duïc treân toaøn quoác Hoa Kyø moãi naêm. (D.P.)

BAÉC KINH - Coâng an Trung Quoác ñaõ baét giöõ moät thanh nieân maø hoï caùo buoäc ñaõ gieát 8 hoïc sinh vaø laøm bò thöông 4 em khaùc trong kyù tuùc xaù cuûa moät tröôøng noäi truù daønh cho nam sinh, theo tin cuûa thoâng taán nhaø nöôùc. Yan Yanminh, 21 tuoåi, ñaõ bò baét sau khi y töï töû huït theo sau vuï thaûm saùt taïi Tröôøng Trung Hoïc Soá 2 trong thaønh phoá Chu Chaâu, thuû phuû cuûa tænh Haø Nam, trong vuï thaûm saùt treû em môùi nhaát ôû Trung Quoác, theo töôøng thuaät cuûa Taân Hoa Xaõ. Baø meï cuûa hung thuû ñaõ baùo vôùi coâng an ñòa phöông veà y. “Hung thuû ñaõ ñoät nhaäp tröôøng trung hoïc vôùi moät con dao caàm treân tay luùc 23:45 giôø ñeâm Thöù Naêm vaø cheùm 8 hoïc sinh tôùi cheát, vaø khieán 4 em khaùc bò thöông, theo baùo caùo cuûa coâng an ñòa

phöông sau khi hoï nhaän ñöôïc tin khaån caáp luùc 2 giôø saùng Thöù Saùu,” Taân Hoa Xaõ töôøng thuaät. Chính quyeàn vaø coâng an ñòa phöông coøn ñang ñieàu tra vaø hoï chöa bieát ñoäng löïc naøo ñaõ khieán hung thuû ra tay. Moät vieân chöùc cuûa Chu Chaâu noùi raèng hung thuû ñaõ taán coâng trong vaøi phoøng nguû khaùc nhau cuûa kyù tuùc xaù. Vieân chöùc naøy noùi vôùi thoâng taán AFP: “Vuï naøy xaåy ra trong ít nhaát ba phoøng nguû. Taùm nam sinh bò gieát ñeàu naèm treân nhöõng giöôøng taàng döôùi cuûa giöôøng hai taàng.” Nhöõng vuï gieát ngöôøi haøng loaït thöôøng xaåy ra trong nhöõng naêm gaàn ñaây ôû Trung Quoác. Moät soá ngöôøi ñoå loãi nhöõng vuï baïo haønh naøy cho hoá caùch bieät giaàu

ngheøo ngaøy caøng taêng vaø söï nôùi loøng cuûa chính quyeàn veà kieåm soaùt xaõ hoäi. Thaùng tröôùc, moät caäu beù 5 tuoåi vaø thaày giaùo cuûa em bò gieát trong moät tröôøng maãu giaùo ôû Baéc Kinh, vaø chính quyeàn tình nghi moät keû troäm ñaõ gieát hoï khi bò baét gaëp. Ngöôøi ta tìm thaáy thi haøi cuûa caäu beù boû trong moät maùy giaët. Trong thaùng Chín, moät keû caàm dao ñaâm 25 hoïc bò thöông vaø baét coùc moät nöõ sinh 9 tuoåi taïi moät tröôøng tieåu hoïc trong tænh Sôn Ñoâng. Hung thuû laõnh aùn töû hình vaø ñaõ bò haønh quyeát hoâm Thöù Tö tuaàn naøy. Haø Nam, vôùi daân soá 96 trieäu ngöôøi, laø tænh ñoâng daân nhaát cuûa Trung Quoác vaø trong naêm nay ñaõ xaåy ra gaàn 1,700 vuï saùt nhaân, theo con soá cuûa chính quyeàn ñòa phöông. (nm)

Toång Thoáng Bush:

Dòch Theá Giôùi - goïi taét laø WTO (The World Trade Organization ), hoâm Thöù Naêm ñaõ doïn ñöôøng saün saøng aùp duïng cheá taøi $150 trieäu myõ kim haøng hoùa cuûa Hoa Kyø, chieáu theo moät phaùn quyeát quoác teá môùi ñöôïc thoâng qua theo ñeà nghò cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø nhieàu quoác gia khaùc. Phaùn quyeát cheá taøi naøy xuaát phaùt töø moät vuï tranh tuï maäu dòch lieân quan ñeán Tu Chính AÙn Byrd vaãn ñöôïc goïi laø “anti-dumping law”. Caùc luaät sö Hoa Kyø ñaõ vaän ñoäng ñeå trì hoaõn cheá taøi trong 48 tieáng ñoàng hoà baèng caùch neâu thaéc maéc veà lôøi leõ khieáu naïi vaø ñoøi hoûi cuûa caùc nguyeân ñôn - laø Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø caùc nöôùc Canada, Mexico, Brazil, India, Nhaät Baûn vaø Nam Haøn. Ñaïi Söù Kennya Amina Mohamed - cuõng laø nöõ chuû

SUNDAY, NOVEMBER 28, 2004

Thoûa hieäp haït nhaân vôùi Iran phaûi kieåm chöùng ñöôïc CRAWFORD, Texas Hoâm Thöù Saùu, Toång Thoáng Bush ñaõ hoan ngheânh thaønh quaû cuûa caùc nöôùc AÂu Chaâu trong coá gaéng thuyeát phuïc Iran toân troïng thoûa thuaän cuûa hoï veà vaán ñeà haït nhaân, nhöng caûnh caùo raèng baát cöù thoûa hieäp naøo veà chöông trình haït nhaân cuûa Iran cuõng phaûi baûo ñaûm raèng theá giôùi coù theå kieåm chöùng ñöôïc söï tuaân thuû cuûa hoï. Hoa Kyø ñaõ caùo buoäc raèng Iran ñang tìm caùch cheá taïo vuõ khí haït nhaân. Caùc nhaø thöông thuyeát cuûa Iran vaø AÂu Chaâu ñaõ ñaït ñöôïc moät cam keát taïm thôøi veà moät thoûa hieäp buoäc Tehran ngöng chæ moïi hoaït ñoäng tinh cheá chaát uranium. Thoûa hieäp naøy vaãn coøn caàn söï chaáp thuaän cuûa chính phuû Iran.

OÂng Bush ñaõ hoan ngheânh caùc noã löïc cuûa caùc nöôùc Anh, Ñöùc vaø Phaùp ñeå buoäc Iran toân troïng caùc nghóa vuï quoác teá cuûa hoï ñeå ñöøng phaùt trieån caùc vuõ khí haït nhaân. Nhöng oâng noùi oâng quan taâm veà chuyeän lieäu ngöôøi ta coù theå tin töôûng laø Tehran seõ toân troïng caùc nghóa vuï cuûa hoï hay khoâng. “Moät thoûa hieäp coù giaù trò laø moät thoûa hieäp kieåm chöùng ñöôïc,” Toång Thoáng Bush noùi vôùi caùc phoùng vieân khi oâng töø trang traïi cuûa oâng ôû Crawford böôùc vaøo moät tieäm caø pheâ. Iran tröôùc ñoù ñaõ ruùt laïi yeâu caàu cuûa hoï ñoøi coù nhöõng thay ñoåi veà moät thoûa thuaän then choát nhaèm baûo ñaûm vôùi theá giôùi raèng Tehran seõ khoâng cheá taïo caùc vuõ khí haït nhaân. Caùc nhaø ngoaïi giao Taây Phöông ôû Vienna noùi lôøi yeâu

caàu söûa ñoåi caùc ñieàu khoaûn ngöng ñoïng chöông trình haït nhaân ñaõ gaây giaän döõ khoâng nhöõng cho Lieân Hieäp AÂu Chaâu maø coøn caû Washington, töø laâu vaãn caùo buoäc Tehran ñang coá gaéng cheá taïo moät traùi bom nguyeân töû. Hoâm Thöù Saùu, caùc nhaø thöông thuyeát cuûa Iran taïi Cô Quan Kieåm Soaùt Nguyeân Töû cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ tìm kieám söï chaáp thuaän cuûa chính phuû hoï nhaèm thöïc thi thoûa thuaän vôùi caùc cöôøng quoác AÂu Chaâu ñeå hoaøn toaøn ngöng chæ moät chöông trình haït nhaân coù theå cuõng coù khaû naêng cheá taïo bom nguyeân töû. Phaùp, Ñöùc vaø Anh, ñang chôø ñôïi moät ñaùp öùng töø cheá ñoä ôû Tehran, ñaõ nhöû caû cuû caø roát laãn caây gaäy trong cuoäc thöông löôïng. (n.n.)

Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi Trung Quoác: Moät thanh nieân bò baét sau khi saün saøng cheá taøi Hoa Kyø gieát 8 hoïc sinh trong tröôøng noäi truù GENEVA - Toå Chöùc Maäu tòch cuûa Hoäi Ñoàng Xeùt Xöû ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi moät soá Tranh Tuïng taïi Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi, phaùt bieåu, “Vaán ñeà ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Vaø chuùng toâi seõ taùi nhoùm phieân hoïp vaøo ngaøy mai.” Theo Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi ñaõ töøng khaúng ñònh nhieàu laàn, Tu Chính AÙn Byrd - ñöôïc Quoác Hoäi Hoa Kyø thoâng qua vaøo naêm 2000 nhaèm trôï caáp cho nhöõng coâng ty Hoa Kyø bò thieät haïi vì haøng hoùa ngoaïi quoác ñoå vaøo noäi ñòa vôùi giaù reû khoâng theå caïnh tranh, bò coi laø baát hôïp phaùp chieáu theo luaät maäu dòch quoác teá. Cho ñeán ngaøy Thöù Naêm, taát caû moïi thuû tuïc khaùng caùo, tranh bieän, hoaëc hoøa giaûi, troïng taøi ñaõ ñöôïc söû dung nhaèm giaûi quyeát tranh tuïng trong oân hoøa, nhöng khoâng thaønh coâng. Vaø luaät cheá taøi cuûa Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi - toå chöùc maäu dòch goàm 148 quoác gia thaønh vieân, seõ

maët haøng hoùa Hoa Kyø. Coù lôïi nhaát trong vuï naøy laø Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø Nhaät Baûn. Laø vì coâng ty cuûa 2 ñôn vò naøy laø aûnh höôûng nhieàu nhaát. Töø Brussels, Lieân Hieäp AÂu Chaâu cho hay hoï coù theå ñaùnh thueá theâm vaøo caùc maët haøng cuûa Hoa Kyø ngay töø ñaàu naêm 2005, neáu Hoa Kyø khoâng chòu baõi boû Luaät Byrd. Trong soá $150 trieäu myõ kim caám vaän, Lieân Hieäp AÂu Chaâu coù khoaûng $50 trieäu, Nhaät Baûn ñöôïc $80 trieäu, vaø $20 trieäu chia cho caùc nöôùc nguyeân ñôn khaùc. Caû hai ñôn vò naøy - Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø Nhaät Baûn, ñaõ noäp leân Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi danh saùch nhöõng moùn haøng cuûa Hoa Kyø seõ bò cheá taøi, bao goàm töø baép ngoït, ñeán saûn phaåm kim loaïi vaø ñoà tô sôïi... (D.P.)

DAT

NV2004-1128  
NV2004-1128