Page 1

Caùc caàu thuû Ñoäi Tuyeån Quoác Gia Costa Rica trong moät buoåi taäp döôït taïi San Pedro Sula, Honduras, chuaån bò gaëp Ñoäi Tuyeån Honduras cuøng döï tranh Giaûi Voâ Ñòch Tuùc Caàu Theá Giôùi 2006.

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

Dieãn vieân, ñaïo dieãn, nhaø saûn xuaát vaø nhaø vieát kòch baûn Francesco Cabras ñeán tham döï buoåi ra maét phim “The Sea Inside” ñöôïc trình chieáu hoâm 14 Thaùng Möôøi Moät taïi Los Angeles.

THÖÙ TÖ 17 thaùng 11-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6920 - 25xu

Online: www.nguoi-viet.com

TTK Annan:

Ñoïc Trong Soá Naøy

Vai troø Myõ vaø LHQ quan troïng nhaát treân theá giôùi

- Vieät Nam (A8): Moät ngaøy ôû phoøng khaùm beänh ñaøn oâng. - Dieãn Ñaøn (A10): KBC Haûi Ngoaïi- Vieát Veà Giang Höõu Tuyeân - Ñòa Phöông (B1): Cuoäc bieåu tình choáng Ñaïi Nhaïc Hoäi “Vuøng Trôøi Bình Yeân” taïi Dallas, Texas. - Theå Thao (B8): Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Voâ Ñòch Luïc Ñòa 2005 ôû Ñöùc. - Rao Vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

4 xeáp quoác doanh xaêng daàu maùy bay ôû Vieät Nam bò baét

HAØ NOÄI 16-11 (TH).- Lieân tieáp hai ngaøy 15 vaø 16 Thaùng Möôøi Moät 2004, boán xeáp (keå caû giaùm ñoác) cuûa Coâng Ty Xaêng Daàu Haøng Khoâng Vinapco - moät boä phaän cuûa Chieán traän taïi Falluja haõng haøng khoâng quoác doanh Vietnam Airlines, ñaõ bò baét Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø ñang haønh quaân luïc soaùt töø nhaø naøy sang nhaø kia taïi Falluja. Sau hôn moät tuaàn leã vì toäi tham nhuõng qua troø giao tranh, thaønh phoá naøy ñaõ hoaøn toaøn loït vaøo tay löïc löôïng lieân quaân Myõ-Iraq, vaø coù hôn 1,600 quaân noåi daäy ñaõ bò “taïm nhaäp taùi xuaát” baát hôïp gieát nôi ñaây. phaùp sang Cam Boát ñeå boû tuùi hôn moät trieäu ñoâ la, theo caùc tin töùc töø trong nöôùc. Tieáp trang A7

Intel giuùp CSVN trang bò heä thoáng chính quyeàn ñieän töû

Tieáp trang A6

Myõ quyeát taùi chieám Mosul 1,600 loaïn quaân bò gieát taïi Falluja

MOSUL, Iraq (TH) - Hoâm 16 Thaùng Möôøi Moät, caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq ñaõ môû moät cuoäc taán coâng vaøo Mosul ñeå chieám laïi moät soá khu vöïc do phieán quaân ñang coá baùm giöõ sau moät tuaàn leã voâ chính phuû vôùi caûnh quaân noåi daäy taán coâng lung tung trong thaønh phoá lôùn haøng thöù ba cuûa Iraq naøy. “Caùc cuoäc haønh quaân taán coâng Tieáp trang A7 ñaõ khôûi söï taïi bôø phía Taây cuûa

HAØ NOÄI 16-11 (TH).- Intel - coâng ty saûn xuaát chip ñieän töû lôùn nhaát theá giôùi vaø cuõng laø nhaø saûn xuaát caùc saûn phaåm cho maùy ñieän toaùn haøng ñaàu, vöøa kyù vôùi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi hoâm Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004 moät baûn thoûa thuaän giuùp cho xöù naøy “heä thoáng

con soâng ñeå thanh toaùn caùc oå khaùng cöï cuûa quaân noåi daäy,” ñoù laø lôøi cuûa Ñaïi UÙy Angela Bowman - nöõ phaùt ngoân vieân cuûa caùc löïc löôïng Hoa Kyø ôû phía Baéc. “Ñoù laø moät cuoäc haønh quaân quan troïng nhaèm chieám laïi caùc ñoàn caûnh saùt trong khu vöïc vaø baûo ñaûm raèng nhöõng ñoàn ñoù coù theå ñöôïc môû cöûa hoaït ñoäng laïi.” Trong khi caùc löïc löôïng Hoa Kyø baän taäp trung moät soá löôïng

quaân lính lôùn vaøo cuoäc taán coâng ôû Falluja trong taùm ngaøy qua, quaân noåi daäy ñaõ thöøa cô ñaùnh vaøo Mosul vaø nhöõng nôi khaùc taïi vuøng taäp trung ngöôøi Hoài Giaùo Sunni phía Baéc thuû ñoâ Baghdad. Quaân ñoäi Hoa Kyø cho hay hoï ñaõ kieåm soaùt ñöôïc Falluja roài, moät thaønh phoá ôû phía Taây cuûa thuû ñoâ, nhöng vaãn coøn nhöõng choát khaùng cöï leû teû. Tieáp trang A5

Phaûn löïc cô EMBRAER 170

Cöïu Giaùm Ñoác Care International ôû Baghdad bò quaân baét coùc saùt haïi BAGHDAD, Iraq - Moät phuï nöõ Anh goác Iraq bò baét coùc taïi Iraq coù leõ ñaõ bò nhöõng ngöôøi giam giöõ baø saùt haïi, gia ñình baø vaø caùc nhaø ngoaïi giao cho bieát nhö theá vaøo hoâm 16 Thaùng Möôøi Moät sau khi moät cuoän baêng video xuaát hieän cho thaáy caûnh caùc tay suùng maët muõi truøm khaên xaùch suùng baén vaøo ñaàu baø. Caùc nhaø ngoaïi giao noùi

LIEÂN HIEÄP QUOÁC - Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan voán khoâng ñöôïc chính quyeàn Bush öa thích laém vì khoâng tích cöïc uûng hoä Hoa Kyø trong chieán tranh Iraq, chieàu toái Thöù Hai cho bieát Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp Quoác seõ coù taùc ñoäng maïnh nhaát treân caùc vaán ñeà theá giôùi khi hai ñôn vò naøy hôïp taùc vôùi nhau. Phaùt bieåu vôùi caùc kyù giaû trong moät cuoäc hoïp baùo, oâng Annan cho bieát, “Moái lieân heä giöõa hai ñôn vò naøy laø quan troïng. Hoa Kyø quan troïng ñoái vôùi Lieân Hieäp Quoác vaø toâi hy voïng Lieân Hieäp Quoác cuõng quan troïng ñoái vôùi hoï.” Söï lieân heä giöõa chính quyeàn cuûa Toång Thoáng Bush vaø toå chöùc qui tuï 191 quoác gia treân theá giôùi ñaõ sa suùt sau khi Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác khoâng baèng loøng cho Hoa Kyø taán coâng Iraq. Vaøo luùc cao ñieåm vaän ñoäng cho cuoäc chieán, Hoa Kyø ñaõ caûnh caùo raèng Lieân Hieäp Quoác roài ra seõ trôû thaønh thuøng raùc lòch söû vaø chòu chung soá phaän vôùi Hoäi Quoác Lieân (League of Nations) tieàn thaân cuûa mình maø thoâi. Sau khi chieán tranh xaûy ra, oâng Annan ñaõ thuùc giuïc coäng ñoàng quoác teá boû qua moät beân nhöõng

Giaùm ñoác ñieàu haønh Mauricio Botelho cuûa coâng ty saûn xuaát maùy bay Embraer ñang ñöùng tröôùc moät ñoäng cô phaûn löïc cuûa chieác phi cô EMBRAER 170 do Brazil veõ kieåu vaø saûn xuaát. Hieän nay, Embraer laø coâng ty saûn xuaát maùy bay lôùn haøng thöù tö treân theá giôùi.

raèng cuoän baêng video naøy, ñöôïc gôûi ñeán ñaøi truyeàn hình tieáng AÛ Raäp Al Jazeera, coù veû cho thaáy cuoäc haønh hình Baø Margaret Hassan - giaùm ñoác chi nhaùnh Iraq cuûa cô quan cöùu trôï Care International, bò baét coùc taïi Baghdad hoài thaùng tröôùc. Neáu tin naøy ñöôïc xaùc nhaän, vuï saùt haïi Baø Hassan

AÂu Chaâu:

Thaønh tích cuûa baø Rice khoâng thích hôïp chöùc ngoaïi tröôûng

Tieáp trang A6

Ngoaïi tröôûng Condoleezza Rice

Hoäi Nghò Quoác Phoøng Lieân Myõ

Caùc ñaïi bieåu töø nhöõng boä quoác phoøng treân khaép luïc ñòa Chaâu Myõ tuï taäp veà nhoùm hoïp taïi Quito, Ecuador. Boä Tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø Donald Rumsfeld (giöõa) cuõng coù maët taïi hoäi nghò.

NGOÂ NHAÂN DUÏNG

T

öôùng Collin Powell laøm phaän söï ñuùng caùch cuûa moät quaân nhaân, oâng chôø Toång thoáng Bush ñaéc cöû roài môùi töø chöùc. Nhöng oâng cuõng laø moät nhaø chính trò khoân kheùo; khi vieát thö xin giaûi nhieäm oâng khoâng queân nhaéc nhôû ngay trong ñoaïn ñaàu raèng, “Thöa Toång thoáng, Nhö chuùng ta ñaõ thaûo luaän töø maáy thaùng tröôùc, toâi nghó raèng baây giôø cuoäc baàu cöû ñaõ xong, ñaõ tôùi luùc toâi töø chöùc...” Trong moät caâu vaén taét ñoù oâng Powell cho bieát: OÂng ñaõ xin nghæ töø tröôùc. OÂng ñaõ chôø baàu cöû xong môùi ra ñi. Ñieàu ñoù chöùng toû loøng trung thaønh cuûa oâng ñoái vôùi oâng Bush, vaø tính mieãn cöôõng trong vieäc thi haønh nhieäm vuï ngoaïi tröôûng maø oâng khoâng haøi loøng. ÔÛ trong nöôùc Myõ vaø ôû caùc thuû ñoâ nöôùc khaùc, oâng Collin Tieáp trang A5

Kinh teá Myõ:

Giaù thaønh saûn phaåm taêng, doanh soá baùn leû giaûm WASHINGTON - Moät baùo caùo chính quyeàn phoå bieán hoâm Thöù Ba cho bieát, giaù thaønh saûn xuaát trong neàn kinh teá Hoa Kyø taêng 1.7% trong thaùng vöøa qua, möùc taêng lôùn nhaát töø 15 naêm nay do giaù nhieân lieäu vaø giaù thöïc

Chieác phi cô meï B-52B ñang ñöa moät phi cô hoûa tieãn thí nghieäm X-43A leân khoâng trung töø caên cöù khoâng quaân Edwards Air Force Base ôû California. X-43A döï truø seõ bay vôùi vaän toác Mach 10, töùc 7,000 daëm moät giôø.

PARIS - Thaät khoù cho caùc chính trò gia AÂu Chaâu coù theå thöøa nhaän hình aûnh cuûa baø Condoleezza Rice trong vai troø ngoaïi tröôûng thay cho oâng Colin Powell môùi coâng boá yù ñònh töø chöùc. Hoï khoâng theå naøo deã queân nhöõng luùc caêng thaúng trong moái quan heä xuyeân Ñaïi Taây Döông xuaát phaùt töø cuoäc chieán Iraq. Tieáp trang A6

Choùp bu Boä Chính Trò ñònh truïc xuaát Töôùng Nam Khaùnh ra khoûi Ñaûng CSVN

WASHINGTON 16-11 (TH).- Nhoùm choùp bu Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam maø phe phaåm leo thang. Leâ Ñöùc Anh - nguyeân chuû Baùo Caùo Boä Lao Ñoäng cho tòch nöôùc, coøn nhieàu theá löïc bieát, neáu khoâng tính khu vöïc coù yù ñònh daøn döïng ñeå truïc Tieáp trang A6 xuaát töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh ra khoûi Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Ñaây laø ñieàu ñöôïc Traàn Ñaïi Sôn, moät ñaûng vieân Coäng Saûn Vieät Nam kyø cöïu trong ngaønh coâng an tieát loä qua cuoäc phoûng vaán cuûa Ñaøi Phaùt Thanh RFA hoâm Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. Töôùng Nguyeãn Nam

Khaùnh - caáp baäc thöôïng töôùng hoài höu, ngaøy 17 Thaùng Saùu 2004, vieát böùc thö göûi ñaùm laõnh tuï nhieàu cô quan trung öông vaø Boä Chính Trò Coäng Saûn Vieät Nam, toá caùo phe nhoùm Leâ Ñöùc Anh loäng quyeàn, baát chaáp ñieàu leä ñaûng cuõng nhö luaät phaùp cuûa cheá ñoä laäp ra Toång Cuïc 2 ñeå theo doõi vaø chuïp muõ nhöõng ngöôøi bò coi laø ñoái thuû chính trò. Thö cuûa Töôùng Khaùnh laäp laïi söï ñoøi hoûi cuûa Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp vieát hoài ñaàu naêm ñoøi xöû toäi nhöõng keû (phe Tieáp trang A6

Periodicals Nam dieãn vieân Tim Allen chuïp hình tröôùc moät ngöôøi tuyeát khi anh ñeán döï buoåi chieáu ñaàu tieân phim “Christmas with the Kranks” taïi New York hoâm 15 Thaùng Möôøi Moät.

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $198, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoà sô DNA hình söï oái ñoïng, khoâng kòp chuyeån veà kho FBI WASHINGTON - Baùo Caùo Boä Tö Phaùp hoâm ñaàu tuaàn cho thaáy, haøng ngaøn hoà sô veà ñaëc tính di truyeàn DNA trong caùc vuï aùn hình söï chöa giaûi quyeát ñaõ khoâng ñöôïc chuyeån veà cho Nha FBI kòp thôøi. Vieäc chaäm treã nhö vaäy coù theå laøm cho caùc maãu phaåm vaät naøy maát nhieàu giaù trò trong tieán trình truy tìm ra hung phaïm saùt nhaân, hieáp daâm, vaø nhieàu thöù toäi traïng khaùc nöõa. Baûn baùo caùo do Toång Thanh Tra Tö Phaùp Glenn A. Fine thöïc hieän, theo ñoù ñaõ coù tôùi hôn 2,500 hoà sô DNA trong nhöõng vuï aùn chöa giaûi quyeát khoâng ñöôïc caùc phoøng xeùt nghieäm ñòa phöông vaø tieåu bang chuyeån vaøo kho döõ lieäu cuûa FBI, ñöôïc goïi laø Heä Thoáng Chæ Soá DNA Toång Hôïp, goïi taét laø CODIS. Coù nhieàu hoà sô naèm ngoaøi caû naêm trôøi tröôùc khi ñöôïc chuyeån leân. Baùo caùo thanh tra vaïch ra raèng: “Khaû naêng phaù aùn qua nhöõng hoà sô naøy khoâng theå thöïc hieän ñöôïc neáu chuùng khoâng ñöôïc ñöa vaøo Heä Thoáng Chæ Soá DNA Toång Hôïp. Chæ coù taïi ñaây nhöõng yeáu toá di truyeàn aáy môùi ñöôïc laép gheùp vôùi nhöõng toäi phaïm ñaõ coù aùn hoaëc nhöõng tang chöùng toäi phaïm khaùc thaâu löôïm ñöôïc taïi hieän tröôøng.” Cô sôû döõ lieäu cuûa FBI chöùa ñöïng khoaûng 1.7 trieäu hoà sô di truyeàn, ñöôïc caùc phoøng xeùt nghieäm treân toaøn quoác ñeán tham chieáu vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ bò keát aùn tröôùc ñaây nhaèm xaùc ñònh xem “chuû nhaân” oâng cuûa caùc maãu di truyeàn naøy coù phaûi laø moät phaïm nhaân ñaõ coù aùn hay khoâng. Baûn baùo caùo cuõng nhaän thaáy raèng chöông trình maø Boä Tö Phaùp thaønh laäp ngoõ haàu giuùp chính quyeàn caùc tieåu bang chuyeån giao soá hoà sô DNA bò oái ñoïng ñoù - tính ñöôïc hôn 540,000 hoà sô keå töø Thaùng Tö naêm 2004, veà cho kho döõ lieäu FBI ñaõ khoâng thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu cuûa mình: Sau hôn 2 naêm laøm vieäc maø chöông trình môùi chæ söû duïng 41% trong soá tieàn $28.5 trieäu ñöôïc caáp. Theo baûn baùo caùo, hieän töôïng naøy cho thaáy caùc nhaø höõu traùch tieåu bang ñaõ khoâng duøng ngaân khoaûn cuûa mình ñeå “taêng cöôøng khaû naêng phaân tích vaø laøm giaûm soá hoà sô öù ñoïng.” Baûn baùo caùo ñeà nghò 19 giaûi phaùp caûi toå. Tuy nhieân, baø Deborah Daniels - Phuï Taù Boä Tröôûng Tö Phaùp Phuï Traùch Vaên Phoøng Chöông Trình Coâng Lyù, coù vaên thö traû lôøi raèng moät saùng kieán veà caùch quaûn trò DNA do chính quyeàn Bush ñöa ra töø Thaùng Ba naêm 2003 seõ “giaûi quyeát moät caùch thoûa ñaùng caùc vaán ñeà caên baûn neâu ra trong baùo caùo noùi treân.” (D.P.)

Coâng an CSVN ñöôïc ñöa qua Ñöùc toáng tieàn daân tò naïn chôø truïc xuaát

(VNN) - Ngaøy 29 Thaùng Chín 2003, Ñaøi Truyeàn Hình Soá 1 ARD cuûa Ñöùc ñaõ chieáu moät ñoaïn phim taøi lieäu phoùng söï noùi veà vieäc coâng an nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam, nhöõng coâng an nghieäp vuï ñieàu tra (A18) ñöôïc gôûi qua Ñöùc ñeå “xaùc minh” lyù lòch cuûa ngöôøi Vieät Nam ñang naèm trong dieän bò töø choái ñôn xin tò naïn vaø ñang chôø ngaøy traû veà nöôùc. Hieän nay coù khoaûng 40,000 ngöôøi Vieät Nam thuoäc dieän khoâng ñöôïc coâng nhaän tò naïn vaø ñang chôø truïc xuaát veà laïi Vieät Nam. Soá ngöôøi naøy laø moät “moùn haøng” beùo bôû cho coâng an thuoäc A18 khai thaùc, aùp löïc toáng tieàn. Hieäp ñònh nhaän laïi ngöôøi Vieät bò töø choái quyeàn tò naïn giöõa Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc vaø Vieät Nam ñaõ ñöôïc kyù keát vaøo naêm 1995, qua ñoù nhöõng ngöôøi bò töø choái quyeàn tò naïn seõ bò traû veà moät caùch nhanh choùng hôn. Nhöng cho ñeán nay vieäc thi haønh hieäp ñònh bò ñình ñoäng, keùo daøi leâ theâ vì coù söï nhuùng tay cuûa giôùi maät vuï Coäng Saûn Vieät Nam. Neáu nhöõng ai bò töø choái quyeàn tò naïn maø chòu chi tieàn (coù baûng giaù nhaát ñònh) cho maät vuï Coäng Saûn Vieät Nam thì seõ nhaän ñöôïc giaáy tôø giaû maïo vaø coù theå ñöôïc trieån haïn vieäc truïc xuaát (khoâng coù nghóa laø ñöôïc coäng nhaän tò naïn) moät thôøi gian; neáu khoâng chòu chi tieàn thì seõ gaëp vaán ñeà vaø seõ bò truïc xuaát veà nöôùc. Phoùng vieân Tom Neuman coù phoûng vaán anh Vuõ Höõu Chieán, 37 tuoåi ñang naèm trong tình traïng chôø truïc xuaát neâu treân. ÔÛ Ñöùc anh Chieán laø ngöôøi töøng tham gia vaøo nhöõng coâng taùc ñaáu tranh cho töï do daân chuû vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam, ñang lo sôï khò bò truïc xuaát veà Vieät Nam. Anh

cho hay: - Toâi soáng ôû nöôùc Ñöùc naøy laø moät nöôùc toân troïng nhaân quyeàn, toâi ñaõ quen neâu leân quan ñieåm chính trò cuûa mình, laøm sao toâi coù theå yeân thaân ñöôïc vôùi hoï moät khi toâi bò truïc xuaát trôû veà Vieät Nam. Theo nhö hieäp ñònh thì ñoái töôïng truïc xuaát ñaàu tieân caàn phaûi ñöôïc xaùc ñònh lyù lòch. Ñeå thöïc hieän vieäc xaùc minh lyù lòch naøy, Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ cöû moät soá coâng an ñaëc bieät (A18) ñeán Ñöùc, gioáng nhö cô quan maät vuï baûo veä chính trò döôùi thôøi Ñoâng Ñöùc cuõ, ñeå goïi laø cuøng laøm vieäc vôùi chính quyeàn Ñöùc. Anh Chieán cho hay anh ñaõ nhaän ñöôïc giaáy môøi cuûacoâng an (A18) ñeán ñeå xaùc minh lyù lòch vaøo ngaøy 10 Thaùng Chín 2003. Nhöng vaøo ngaøy 09 Thaùng Chín 2003 anh nhaän ñöôïc moät cuù ñieän thoaïi cuûa moät ngöôøi quen cho hay neáu anh khoâng muoán trôû veà Vieät Nam thì goïi soá ñieän thoaïi naøy (??) ñeå laøm cuoäc heïn vaø giaù caû nhaát ñònh laø 1,500 euro, thì hoà sô cuûa anh Chieán seõ ñöôïc huûy boû. - Vaø toâi thì khoâng muoán trôû veà Vieät Nam neân ñoàng yù cuoäc heïn (lôøi anh Chieán). Khi moät ngöôøi baèng loøng traû soá tieàn 1,500 euro thì phía Coäng Saûn Vieät Nam thoâng baùo raèng khoâng xaùc minh ñöôïc lyù lòch ñoái töôïng vì khoâng roõ raøng vaø nhö theá phía Ñöùc khoâng truïc xuaát hoaëc chöa theå truïc xuaát ñöôïc ngöôøi ñoù. Phoùng vieân ñaõ bí maät quay laïi nhöõng hình aûnh gaëp gôõ, ñieàu ñình giöõa anh Chieán vaø coâng an (A18) Coäng Saûn Vieät Nam. Ñieåm heïn laø moät quaùn cafe. Ñaàu tieân anh Chieán gaëp moät ngöôøi ñaøn oâng, sau moät hoài noùi chuyeän coù theâm moät

ngöôøi ñaøn oâng khaùc ñeán gaëp anh Chieán. Trong voøng nöûa tieáng ñoàng hoà ñieàu ñình xoay quanh vieäc laø moät khi anh Chieán ñoàng yù traû 5,000 euro thì anh Chieán seõ nhaän ñöôïc moät Reise Pass (Travel Document) cuûa Phaùp, vôùi Pass naøy anh coù theå ñi khaép treân AÂu Chaâu nhöng khoâng theå veà Vieät Nam. Tuy nhieân phaûi gia haïn moãi naêm vaø chi phí cho moãi laàn gia haïn laø 5,000 euro. Anh Chieán ñaõ töø choái vieäc naøy vaø chia tay vôùi hoï. Ngöôøi phoùng vieân gaëp theâm moät ngöôøi Vieät Nam nöõa, ngöôøi naøy ñang coøn ôû taïi Ñöùc vì ñaõ chòu traû tieàn cho coâng an (A18) vaø cho bieát oâng ta ñaõ lieân laïc vôùi soá ñieän thoaïi neâu treân vaø beân kia ra ñieàu kieän raèng neáu oâng muoán ôû laïi theâm 6 thaùng thì phaûi traû 600 euro. - Toâi ñoàng yù vaø hoï ñaõ cho toâi giôø giaác vaø ñòa ñieåm heïn ñeå trao tieàn (lôøi ngöôøi ñaøn oâng). - Ñaây laø vieäc khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc ñoái vôùi nhöõng vieân chöùc Coäng Saûn Vieät Nam ôû treân nöôùc Ñöùc, nhôø vieäc khoâng bò kieåm soaùt ñeå laøm chuyeän nhö vaäy. Coäng Saûn Vieät Nam khoâng laø moät nöôùc phaùp quyeàn, vaø chaø ñaïp nhaân quyeàn. OÂng Schily - Boä Tröôûng Noäi Vuï khoâng theå laáy maét nhìn maø phaûi coù haønh ñoäng gì cuï theå. Ñoù laø lôøi phaùt bieåu cuûa oâng Karl Hafen thuoäc Cô Quan Quoác Teá Nhaân Quyeàn coù truï sôû taïi Frankfurt. - Nhöõng ngöôøi Vieät Nam ñang chôø truïc xuaát veà nöôùc khoâng coøn coù cô hoäi naøo khaùc ngoaøi vieäc hoï mua thôøi gian ñeå ñöôïc ôû laïi Ñöùc (ñoù laø lôøi keát thuùc cuûa thieân phoùng söï). (VNN)

JERUSALEM - Thuû Töôùng Israel Ariel Sharon hoâm Thöù Ba ñaõ thöøa nhaän oâng tính laøm moät cuoäc ñaûo chaùnh quaân söï nhaèm laøm baøn ñaïp tieán haønh cuoäc chieán choáng Ai Caäp naêm 1967. Tröôùc nay, ngöôøi ta vaãn bieát raèng quaân ñoäi Israel ñaõ taïo nhöõng aùp löïc naëng neà ñeå chính phuû Israel phaûi lao vaøo cuoäc chieán vôùi Ai Caäp, vaãn ñöôïc goïi baèng teân Chieán Tranh Saùu Ngaøy. Nhöng söï vieäc oâng Sharon vaø caùc töôùng laõnh thôøi ñoù döï tính laøm ñaûo chaùnh thì quaû thöïc chöa heà bao giôø ñöôïc tieát loä. Trong moät taøi lieäu ñöôïc phoå bieán hoâm Thöù Ba, oâng Sharon thöøa nhaän coù luùc ñaõ nghó ñeán vieäc quaân ñoäi phaûi “duøng söùc maïnh nhaèm thuyeát phuïc chính quyeàn” phaùt ñoäng

cuoäc chieán ñaùnh phuû ñaàu Ai Caäp. Trong baøi phoûng vaán, oâng Sharon thöøa nhaän, “Laàn ñaàu tieân, toâi caûm thaáy coù moät söï vieäc nhö theá vaø moïi ngöôøi laïi saün saøng chaáp nhaän. Khoâng phaûi laø quaân ñoäi cöôùp quyeàn roài laõnh ñaïo ñaát nöôùc, nhöng quaân ñoäi coù quyeát ñònh thay vì nhöõng nhaø laõnh ñaïo daân söï.” Khi ñoù, oâng Sharon ñang laø vò töôùng chæ huy moät sö ñoaøn thieát giaùp ôû mieàn Nam Israel. Maëc daàu nhaán maïnh raèng chöa coù keá hoaïch cuï theå, oâng Sharon cuõng xaùc nhaän toång tham möu tröôûng khi ñoù vaø vò thuû töôùng töông lai - oâng Yitzhak Rabin, ñaõ khoâng loaïi tröø khaû naêng naøy khi Sharon thaûo luaän vôùi oâng. Trong moät dieãn bieán maø caùc söû gia goïi laø “cuoäc noåi daäy cuûa töôùng laõnh”,

oâng Sharon vaø nhieàu só quan cao caáp khaùc ñaõ ñoøi hoûi thuû töôùng cuûa Ñaûng Lao Ñoäng thôøi baáy giôø - oâng Levy Eshkol, phaûi tuyeân chieán vôùi Ai Caäp trong moät cuoäc hoïp ngaøy 28 Thaùng Naêm 1967. Quaân ñoäi luoân luoân chuû tröông raèng Israel phaûi ra tay tröôùc khi maø quaân ñoäi Ai Caäp ñaõ keùo ñeán moãi luùc moät ñoâng ôû baùn ñaûo Sinai vaø taïi vuøng Bieån Ñoû, nhö moät daáu hieäu roõ raøng cuûa chieán tranh. Theá nhöng, khi ñoù Thuû Töôùng Eshkol laïi töø choái, vì tin töôûng vaøo söï giuùp ñôõ quoác teá, moät söï giuùp ñôõ thöïc ra khoâng bao giôø tôùi. Sau cuøng oâng ñaõ ra leänh taán coâng vaøo ngaøy 05 Thaùng Saùu, khôûi ñoäng Cuoäc Chieán Saùu Ngaøy laãy löøng trong lòch söû Israel. Vaøo buoåi chieàu tröôùc cuoäc chieán, nguyeân Thieáu Töôùng Ariel Sharon, ñaõ ñeà nghò vôùi Boä Toång Tham Möu tieán haønh cuoäc chieán maø khoâng caàn phaûi coù söï chaáp thuaän cuûa Noäi Caùc. Theo oâng Sharon, oâng Toång Tham Möu Tröôûng Rabin khoâng phaûn ñoái. Treân ñaây laø tieát loä trong moät cuoäc khaûo cöùu ñöôïc thöïc hieän bôûi khoa lòch söû Boä Toång Tham Möu, coâng boá trong coâng baùo Ma’arachot cuûa Boä Quoác Phoøng Israel. Taùc giaû cuûa cuoäc khaûo cöùu laø Ñaïi Taù (hoài höu) Aim Gloska. (D.P.)

Thuû Töôùng Sharon: Ñaõ tính ñaûo chaùnh ñeå aùp löïc cuoäc chieán 1967

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Armitage cuõng töø chöùc WASHINGTON (Reuters) - Nhö nhieàu ngöôøi troâng ñôïi, Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Hoa Kyø - Richard Armitage, ñaõ ñeä ñôn töø chöùc moät ngaøy sau khi Colin Powell - baïn thaân vaø laø thöôïng caáp cuûa oâng, loan baùo seõ ra ñi, moät vieân chöùc Boä Ngoaïi Giao hoâm Thöù Ba cho bieát. Armitage - moät cöïu só quan Haûi Quaân, ngöôøi ñieàu haønh chaët cheõ caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa boä maùy haønh chaùnh thuoäc Boä Ngoaïi Giao treân khaép theá giôùi, ñaõ ñeä ñôn töø chöùc leân oâng Powell hoâm Thöù Hai, vieân chöùc treân noùi. OÂng Armitage ñaõ nhaän ñöôïc söï kính neå trong giôùi nhöõng nhaø ngoaïi giao vaø caùc nhaø laäp phaùp vì tính boäc tröïc cuûa oâng. Ngöôøi ta vaãn nghó raèng oâng seõ ra ñi cuøng luùc vôùi oâng Powell bôûi vì oâng raát trung thaønh vôùi oâng Powell. Ngoaïi Tröôûng Powell ñaõ loan baùo töø chöùc hoâm Thöù Hai vaø Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Condoleezza Rice seõ ñöôïc boå nhieäm leân thay theá oâng. Vôùi nhöõng nhaân vaät oân hoøa nhö hai oâng Powell vaø Armitage saép ra vaø Toång

Thoáng Bush coi nhö seõ chæ ñònh baø Rice - moät ngöôøi thaân tín vaø thöôøng ñöùng veà phe dieàu haâu trong chính phuû, chính saùch ngoaïi giao cuûa Hoa Kyø coù theå trôû neân cöùng raén hôn, theo caùc nhaø phaân tích chính trò. (n.n.)

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Giôùi baûo thuû Iran khoâng haøi loøng vôùi thoûa hieäp haït nhaân

TEHRAN, Iran (Reuters) Thaønh phaàn cöùng raén cuûa Iran toû ra giaän döõ tröôùc moät thoûa hieäp maø Tehran ñaõ ñoàng yù vôùi Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñeå ngöng chæ moïi hoaït ñoäng lieân quan ñeán chöông trình tinh cheá chaát uranium, trong moät coá gaéng ñeå chaám döùt moät cuoäc ñoái ñaàu quoác teá veà chöông trình haït nhaân. Sau nhöõng tuaàn leã thöông löôïng vôùi ba nöôùc lôùn cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu - laø Phaùp, Ñöùc vaø Anh, hoâm Chuû Nhaät, Tehran ñaõ ñoàng yù ngöng moïi hoaït ñoäng tinh luyeän vaø cheá bieán chaát uranium keå töø ngaøy 22 Thaùng Möôøi Moät ñeå traùnh nhöõng cheá taøi maø Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác coù theå ñöa ra. Iran caûnh giaùc raèng vieäc ngöng ñoïng chæ coù tính caùch taïm thôøi vaø trong moät thôøi gian ngaén. Nhöng caùc nhaø laäp phaùp baûo thuû ñaõ toû ra khoâng nhieät tình vôùi thoûa hieäp, khi noùi raèng noù thöïc ra laø moät söï

ngöng chæ daøi haïn vaø toaøn dieän. “Roõ raøng ñoù laø moät söï ngöng chæ voâ thôøi haïn vieäc tinh cheá chaát uranium maø tröôùc ñoù Iran ñaõ baùc boû,” theo lôøi daân bieåu baûo thuû haøng ñaàu Ahmad Tavakoli. “Vôùi tö caùch moät ñaïi bieåu cuûa ñaát nöôùc Iran, toâi baøy toû söï hoái tieác saâu xa khi moät thoûa hieäp nhö vaäy ñöôïc chaáp nhaän,” oâng Tavakoli noùi. Tehran noùi chöông trình haït nhaân cuûa hoï chæ nhaèm saûn xuaát ñieän löïc, khoâng phaûi ñeå cheá taïo bom nhö Washington caùo buoäc. Tehran ñang tìm kieám söï uûng hoä cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñeå traùnh khoâng bò ñöa ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác. Hoâm Thöù Hai, Cô Quan Kieåm Soaùt Haït Nhaân cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ phaàn naøo gaït boû nhöõng caùo buoäc raèng Iran ñaõ coá gaéng cheá taïo bom haït nhaân, nhöng noùi hoï khoâng theå loaïi tröø khaû naêng

Thuû Töôùng Thaùi: Caùc phaàn töû cöïc ñoan tieáp tay loaïn quaân BANGKOK, Thaùi Lan Hoâm Thöù Ba, Thuû Töôùng Thaksin Shinawatra cuûa Thaùi Lan noùi nhöõng phaàn töû Hoài Giaùo cöïc ñoan ngoaïi quoác ñaõ trôï giuùp quaân ly khai môû nhöõng cuoäc taán coâng vaøo mieàn Nam Thaùi Lan, nôi ngöôøi Hoài Giaùo chieám ña soá. Nhöng oâng phuû nhaän chuyeän caùc toå chöùc khuûng boá quoác teá ñaõ yeåm trôï cuoäc xung ñoät. Hai daân quaân töï veä bò gieát toái hoâm Thöù Hai ñaõ laø nhöõng toån thaát môùi nhaát cuûa cuoäc ñoå maùu, ñaõ laáy ñi ít nhaát 540

maïng soáng keå töø Thaùng Gieâng cho tôùi nay, khi moät cuoäc noåi daäy taïi ba tænh phaàn lôùn theo Hoài Giaùo ôû mieàn Nam buøng leân trôû laïi. “Phong traøo ly khai ñang gia söùc taïo baát oån, vaø hoï ñöôïc caùc phaàn töû Hoài Giaùo cöïc ñoan nöôùc ngoaøi giuùp ñôõ hoï,” oâng Thaksin noùi vôùi caùc phoùng vieân. “Söï trôï giuùp khoâng phaûi döôùi hình thöùc moät toå chöùc khuûng boá hoaëc ôû taàm möùc chính phuû, nhöng vôùi tö caùch nhöõng caù nhaân baïn beø maø hoï ñaõ gaëp trong

TIN NHANH

Phe thaân TT Gbagbo cuûa Ivory Coast chæ trích cuoäc caám vaän cuûa LHQ

coù nhöõng hoaït ñoäng bí maät taïi quoác gia Hoài Giaùo naøy. Trang nhaát cuûa nhöõng tôø baùo uûng hoä caûi caùch ñaõ in hình ñang töôi cöôøi cuûa nhaø thöông thuyeát haøng ñaàu cuûa Iran, oâng Hassan Rohani, khi oâng noùi raèng thoûa hieäp laø moät thaéng lôïi lôùn cho Iran. Nhöng nhöõng tôø baùo cöùng raén ñaõ chuù troïng vaøo ñieàu maø hoï goïi laø söï thaát höùa cuûa Anh, Ñöùc vaø Phaùp khi nhöõng nöôùc naøy khoâng hoaøn thaønh moät thoûa hieäp nhaèm cung caáp cho Iran caùc kyõ thuaät haït nhaân phuïc vuï hoøa bình. “Thoûa hieäp naøy thieáu baát cöù söï baûo ñaûm naøo veà nhöõng cam keát cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu,” tôø baùo baûo thuû Siyasate Rouz noùi. “Thoûa hieäp naøy ñaõ thoûa maõn nhöõng ñoøi hoûi baát hôïp phaùp cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Noù baát hôïp phaùp vaø vöôït ra ngoaøi khuoân khoå caùc hieäp öôùc quoác teá,” theo lôøi leõ cuûa tôø nhaät baùo baûo thuû Jomhuri-ye Eslami. (n.n.) luùc ñi hoïc ôû ngoaïi quoác.” Ñoù laø lôøi tuyeân boá tröïc tieáp nhaát cuûa oâng Thaksin töø tröôùc tôùi nay veà söï dính líu cuûa nöôùc ngoaøi, maëc duø tröôùc ñaây oâng ñaõ caùo buoäc nhöõng ngöôøi Thaùi ôû mieàn Nam laø coù lieân heä vôùi caùc daân quaân Maõ Lai. Thuû Töôùng Thaksin noùi haøng traêm ngöôøi Hoài Giaùo Thaùi ñaõ ñi tôùi caùc quoác gia Trung Ñoâng ñeå du hoïc, vaø raèng caùc cô quan an ninh Thaùi tin raèng vaøi trong soá caùc sinh vieân ñoù coù theå ñaõ ñöôïc huaán luyeän veà khuûng boá vaø du kích ôû ngoaïi quoác. OÂng ñaõ khoâng neâu teân baát cöù nöôùc naøo.

nhöõng vò trí do loaïn quaân chieám giöõ taïi mieàn Baéc nöôùc naøy hôn moät tuaàn veà tröôùc. Vuï naøy ñaõ phaù vôõ moät cuoäc höu chieán keùo daøi 18 thaùng trôøi nay roài vaø saùt haïi 9 binh lính gìn giöõ hoøa bình cuûa Phaùp cuøng vôùi moät thöôøng daân ngöôøi Myõ. Ñaïi Söù Phaùp taïi Lieân Hieäp Quoác - laø Jean-Marc de la Sabliere, noùi sau phieân hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác raèng nghò quyeát naøy aùp ñaët moät cuoäc caám vaän vuõ khí ngay laäp töùc vaøo Ivory Coast. Nghò quyeát cuõng quyeát ñònh raèng caùc bieän phaùp cheá taøi môùi seõ ñöôïc thi haønh choáng laïi caùc beân naøo gaây trôû ngaïi cho tieán trình hoøa bình. “Toâi thaát voïng saâu xa vôùi Lieân Hieäp Quoác,” ñoù laø lôøi bình luaän cuûa Pascal Affi N’Guessan - chuû tòch cuûa Ñaûng FPI cuûa Toång Thoáng Gbagbo - vaø laø thuû töôùng

ABIDJAN, Ivory Coast (TH) - Hoâm 16 Thaùng Möôøi Moät, nhöõng keû uûng hoä Toång Thoáng Laurent Gbagbo cuûa Ivory Coast ñaõ chæ trích quyeát ñònh cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác aùp ñaët moät leänh caám vaän quaân söï leân nöôùc saûn xuaát nhieàu cocoa nhaát theá giôùi naøy. Tröôùc ñoù moät ngaøy, Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñaõ thoâng qua leänh caám vaän vuõ khí töùc thôøi vaøo Ivory Coast vaø höùa heïn seõ duøng theâm nhieàu ñoøn caám vaän choáng laïi caùc chính phuû vaø laõnh tuï phieán quaân trong vuøng ñeå aùp löïc ñoâi beân trôû laïi tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn cuûa thoûa hieäp hoøa bình naêm 2003. Hoäi ñoàng goàm 15 quoác gia naøy ñaõ ñoàng thanh chaáp nhaän nhöõng quyeát nghò caám vaän do Phaùp soaïn thaûo sau khi chính phuû Ivory Coast môû caùc cuoäc oanh taïc baèng maùy bay xuoáng

chính phuû vaøo thôøi ñieåm phieán quaân coá laät ñoå toång thoáng vaøo naêm 2002. “Toâi khoâng thaáy baèng caùch naøo maø nghò quyeát naøy coù theå ñem laïi moät giaûi phaùp cho cuoäc khuûng hoaûng ñöôïc... Ñieàu moïi ngöôøi caàn phaûi tìm ñaït laø giaûi giaùp caùc phe vaø roài taùi thoáng nhaát ñaát nöôùc,” oâng noùi vôøi Haõng Tin Reuters nhö vaäy. Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác hoài tuaàn tröôùc ñaõ trì hoaõn cuoäc boû phieáu ñeå cho Lieân Hieäp Phi Chaâu moät cô hoäi xuùc tieán vieäc daøn xeáp hoøa bình giöõa caùc löïc löôïng chính phuû Ivory Coast naém quyeàn taïi mieàn Nam vaø caùc löïc löôïng phieán quaân hieän chieám giöõ mieàn Baéc laø mieàn ñang ñöôïc höôûng nhieàu lôïi töùc do vieäc saûn xuaát cocoa ñem laïi. Nhöng Lieân Hieäp Phi Chaâu ñaõ khoâng thaønh coâng trong söù maïng hoøa giaûi cuûa hoï. (V.P.)

Trung Quoác: AÙo quaàn nhoài loâng gia caàm bò nhieãm virus cuùm gaø

Boä Tröôûng Quoác Phoøng Töôùng Sumpun Boonyanun, noùi haøng traêm thanh nieân Hoài Giaùo ñaõ ñöôïc huaán luyeän quaân söï ôû nhöõng nöôùc Hoài Giaùo, keå caû vaøi nöôùc laùng gieàng cuûa Thaùi Lan. Maõ Lai vaø Indonesia laø nhöõng nöôùc laùng gieàng cuûa Thaùi maø ña soá laø ngöôøi Hoài Giaùo. Thaùi Lan laø nöôùc haàu heát ngöôøi daân theo ñaïo Phaät, nhöng caùc tænh Yala, Pattani vaø Narathiwat gaàn Maõ Lai coù ngöôøi Hoài Giaùo chieám ña soá. Ngöôøi Hoài Giaùo Thaùi ôû mieàn Nam noùi chính phuû do Phaät Giaùo caàm ñaàu kyø thò choáng laïi hoï, chính yeáu laø veà coâng aên vieäc laøm vaø giaùo duïc. (n.n.)

BAÉC KINH, Trung Quoác Taïi Trung Quoác, nhieàu ngöôøi daân ñang lo ngaïi vuï truyeàn nhieãm beänh cuùm gaø do caùc quaàn aùo nhoài loâng gia caàm bò nhieãm beänh vaø khoâng ñöôïc khöû truøng caån thaän. Moät cuoäc thanh tra môùi ñaây trong khu vöïc may maëc ôû Thaønh Ñoâ ñaõ phaùt giaùc nhieàu loâng gaø vòt ñaõ khoâng ñöôïc röûa, saáy ñuùng quy caùch, vaø ngöôøi ta lo ngaïi coù nguy cô truyeàn nhieãm virus cuùm gaø cho ngöôøi maëc caùc quaàn aùo do nôi ñaây saûn xuaát. Môùi ñaây, moät tôø baùo Trung Quoác keâu goïi moïi ngöôøi caûnh giaùc vaø xaùc nhaän laø soá quaàn

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

aùo bò nghi ngôø nhieãm virus cuùm gaø ñaõ ñöôïc baùn ra ôû Thaønh Ñoâ, moät thaønh phoá coù ñeán 10 trieäu daân. Moái lo ngaïi theá giôùi ñang bò moät ñôït cuùm gaø môùi ñe doïa laïi ñöôïc moät vieân chöùc traùch nhieäm cuûa Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WTO) ñeà caäp tôùi trong cuoäc hoäi thaûo quoác teá ôû Miami (Florida, Hoa Kyø) môùi ñaây. Nhieàu nhaân vaät coù traùch nhieäm trong ngaønh y teá vaø baøo cheá döôïc phaåm seõ hoïp taïi Geneva trong tuaàn naøy ñeå baøn veà caùc phöông tieän choáng laïi moät ñôït cuùm gaø môùi coù theå xaûy ra.

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 Richard Paul Attorney At Law

(714)799-7714

DAÏY KEØM / LUYEÄN THI SAT MATH - ENGLISH - PHYSICS - BIOLOGY - CHEMISTRY

(714)

539-8170

TRUNG TAÂ M GIAÙ O DUÏ C LITTLE SAIGON

DAÏY KEØM HOMEWORK

Giuùp caùc em tieán boä trong thôøi gian ngaén: Ñoïc, vieát, vaên phaïm & toaùn.

Ñaøo taïo caùc em vaøo GATE PROGRAM

ENGLISH: Reading comprehension, Phonics Grammar, Essaywriting MATH: Elementary, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre Calculus, Calculus, Physics, Chemistry

* Töø 3:30pm - 6:30pm * Daïy hoaøn taát homework * Daïy theâm Toaùn + Anh Vaên

Lôùp: 1-12 töø Thöù Hai - Thöù Naêm

Nokia 8890

E FRE oth o t blue set head

FREE $

39.

99

SPECIAL!!! THIS WEEK Nokia 7260

For 1,000 mins anytime FREE Motorola V600 and FREE bluetooths Lowest price in stock

SAT

LUYEÄN THI

• •

CHÖÔNG TRÌNH THI MÔÙI 2005

Lôùp môùi ngaøy 20/11/04

100% Money Back Guarantee

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Daïy theo taøi lieäu thi môùi nhaát BAÛO ÑAÛM KEÁT QUAÛ CAO Giuùp choïn caâu traû lôøi ñuùng & nhanh NAÂNG CAO ÑIEÅM THI VERBAL - WRITING - MATH

$ FREE FREE

49.

For

99

2 lines

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

800 mins anytime FREE mobile to mobile FREE night and weekend FREE 2 Motorola V300 FREE long distance and roaming

Nokia Samsung 6670 P730 Lowest price in stock Lowest price in stock

Lowest price in stock

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

10161 Bolsa Ave., B102, Westminster, CA 92683 (Goùc Brookhurst vaø Bolsa, gaàn Lily Bakery, caïnh chôï Saigon Môùi [cuõ])

(714) 531-9380

Nokia 7610

Nokia 6230

Motorola E680

Lowest price in stock

Richard Paul Attorney At Law

CT Wireless

FREE GIFT Motorola A780

naêm 25 äm n â Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP)

Thöù Baûy: Töø 9:30am - 6:00pm

Xaøi laïi ñieän thoaïi cuõ traû laïi $300

lowest price in stock

Bad Credit

10181 Westminster Ave., #212 (Treân laàu khu BOØ 7 MOÙN AÙNH HOÀNG)

DAÏY KEØM RIEÂNG TÖØNG MOÂN

Nokia 6260

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bankruptcy

Lowest price in stock

Lowest price in stock

Free samsung D415 and $200 cash back

Free Nokia 7260

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc

GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Nho Nhoû Naøo Zelda, Nho Nhoû Thoâi. CONNIE CLARK Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 3 Tieáp theo kyø tröôùc: Thaày Abel yeâu caàu Zelda haùt chung vôùi thaày trong moät buoåi hoøa nhaïc. Zelda muoán cöôøi nhöng em nhaän ra gioïng cuûa thaày giaùo khoâng ñuøa giôõn. “Thaày muoán noùi em haùt aï? Tröôùc maët moïi ngöôøi aï? Moät mình em aï?” “Ñuùng vaäy,” Thaày Abel noùi. “Moïi ngöôøi seõ thích nghe em haùt ñaáy.” “Chaéc chaén laø hoï nghe ñöôïc em ñoù aï. Coâ Flapple noùi raèng caû vuõ truï naøy coù theå nghe ñöôïc tieáng cuûa em.” Thaày Abel cöôøi. “Ngöôøi ta cuõng ñaõ töøng noùi nhö vaäy vôùi thaày khi thaày coøn nhoû.” “Vaäy aï?” Thaày Abel laøm maët heà. “‘EÂ, coù phaûi gioïng haùt coøi chöõa löûa cuûa Charlie ñoù khoâng?’ hoï noùi vaäy ñaáy.” Zelda cöôøi. “Em coù caùi gioïng thaät to ñoù Zelda,” thaày noùi. “Nhöng em laïi nhoû ngöôøi. Neân coù theå em caûm thaáy nhö moät caùi aùo khoaùc quaù lôùn cho em vaäy. Thaày höùa laø em seõ quen daàn vôùi noù. Vaø moät buoåi hoøa nhac laø moät ñieàu kieän toát ñeå em coù theâm söï töï tin.” “Chaéc laø vaäy,” Zelda nghó thaàm. Em tính nhaän lôøi seõ haùt thì em chôït nhôù ra moät chuyeän. “Coâ Flapple coù ñi döï hoâm ñoù khoâng aï?” “Thaày khoâng bieát,” thaày Abel laät qua moät soá trang giaáy nhaïc. “Maø sao em hoûi?” Zelda quan saùt thaày Abel. Coù leõ coâ Flapple cuõng ñaõ noùi nhö vaäy vôùi thaày. Vì coâ ñaõ daïy thaày naêm lôùp ba maø. Coù leõ coâ ñaõ nhìn thaày qua caëp kính coù gaén trang söùc cuûa coâ y nhö caùch coâ nhìn Zelda vaäy, vaø noùi

raèng: “Nhoû thoâi naøo Charles, nhoû gioïng thoâi.” Nhöng baây giôø nhìn thaày Abel xem. Ngöôøi ta ñi töø bieát bao nhieâu daëm ñöôøng ñeán ñeå nghe thaày haùt. “Ñöôïc aï,” Zelda noùi. “Em seõ haùt taïi buoåi hoøa nhaïc.” “Tuyeät vôøi,” thaày Abel cöôøi töôi. “Em coù theå haùt baøi ‘Shenandoah.’ Em seõ haùt hay laém, thaät ñoù Zelda aï.” Zelda vaãn coøn nghó veà coâ Flapple. Lieäu coâ seõ coù maët ôû ñoù khoâng? Lieäu coâ coù ñöùng leân vaø heùt, “haùt nhoû thoâi Zelda, haùt nhoû thoâi” ôû giöõa buoåi hoøa nhaïc khoâng? Khoâng ñaâu, moät buoåi hoøa nhaïc ôû moät thaønh phoá khaùc maø laïi laø moät buoåi toái trong tuaàn thì coâ Flapple seõ baän roän söûa baøi hay löïa baøi haùt môùi ñeå caû lôùp haùt nho nhoû thoâi. Khoâng ñaâu, coâ Flapple chaéc chaén seõ khoâng ñi. Thöù Naêm: Hay laø coâ seõ ñi?

Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

Quietly Zelda, Quietly BY CONNIE CLARK Special to The Times

Part 3 The story so far: Mr. Abel has asked Zelda to sing in a concert with him. Zelda wanted to laugh until she realized her voice teacher wasn’t kidding. “You mean sing? In front of people? By myself?” “Sure,” Mr. Abel said. “People will love hearing you.” “They already can. Miss Flapple says the entire universe can hear me.” Mr. Abel laughed. “People used to say that stuff to me when I was a kid, too.” “They did?” Mr. Abel made a face. “Hey, was that a

fire alarm or Charlie’s voice?” they’d say. Zelda laughed. “You do have a big voice, Zelda,” he said. “But you’re kind of a small person. So it probably feels like a coat that’s too big for you. I promise you’ll grow into it. And a concert is the perfect thing to give you some self confidence.” “Maybe,” Zelda thought. She was just about to agree to sing when she remembered something. “Will Miss Flapple be there?” “I dunno,” Mr. Abel shuffled through some music sheets. “Why?” Zelda studied Mr. Abel. Maybe Miss Flapple had said the same thing to him. After all, she’d been his third grade teacher, too. Maybe she had looked at him over her bejeweled glasses exactly the way she looked at Zelda, and said “quietly, Charles, quietly.” But look at Mr. Abel now. People came from miles away to hear him sing. “OK,” Zelda said, “I’ll sing at the concert.” “Fantastic,” Mr. Abel beamed. “You can sing ‘Shenandoah.’ You’ll be great, Zelda. Really.” Zelda was still thinking about Miss Flapple. Would she be there?Would she stand up and yell, “quietly, Zelda, quietly” in the middle of the concert? No, the concert was in another city on a school night. Miss Flapple would probably be busy correcting papers or looking for new music that the class could sing - quietly. No, Miss Flapple would definitely not be at the concert. Thursday: Or will she?

This story is on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ngoaïi tröôûng Condoleezza Rice Tieáp trang A1

Powell ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng hôn Toång thoáng Bush. Trong boán naêm qua oâng luoân luoân xung ñoät vôùi caùnh dieàu haâu trong chính phuû, töø Phoù Toång thoáng Cheney, Boä tröôûng Quoác phoøng Rumsfeld, tôùi nhoùm taân baûo thuû trong boä quoác phoøng. OÂng laø ngöôøi duy nhaát trong giôùi laõnh ñaïo cao caáp ñaõ töøng chieán ñaáu ngoaøi maët traän. OÂng laø ngöôøi da ñen ñaàu tieân laøm Tham möu tröôûng Quaân ñoäi, trong thôøi chieán tranh vôùi Iraq laàn ñaàu, naêm 1990 döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Toång thoáng George H.W. Bush, thaân phuï vò toång thoáng ñöông nhieäm. OÂng ñöa ra moät thöù “chuû thuyeát Powell,” chuû tröông raèng nöôùc Myõ chæ göûi quaân tham chieán ôû ngoaïi quoác neáu coù ñuû 2 ñieàu kieän. Thöù nhaát laø ñöôïc toaøn daân Myõ uûng hoä vieäc tham chieán. Thöù hai laø phaûi duøng quaân soá lôùn vaø hoûa löïc maïnh ñeå coù theå aùp ñaûo beân ñòch. OÂng Powell phaûi chöùng kieán cuoäc chieán Iraq do nhöõng nhaø laõnh ñaïo daân söï ôû boä quoác phoøng chöa bao giôø ra traän quyeát ñònh maø khoâng chuaån bò kyõ caøng, traùi vôùi chuû thuyeát Powell. Nhöng oâng vaãn ñoùng goùp vôùi caùc noã löïc ngoaïi giao; trong ñoù coù luùc oâng phaûi ra tröôùc Lieân hieäp Quoác trình baøy caùc chöùng côù veà vuõ khí huûy dieät haøng loaït cuûa cheá ñoä Hussein, tröôùc khi quaân Myõ taán coâng Iraq. Veà sau ngöôøi ta môùi bieát caùc chöùng côù ñoù ñeàu khoâng coù giaù trò vaø sai vôùi söï thaät. OÂng Powell khoâng bao giôø nhaän loãi veà vuï ñoù, vaø khoâng ai traùch oâng ñaõ noùi doái, nhöng ñoù laø moät ñieàu laøm cho söï nghieäp chính trò cuûa oâng bò moät veát nhô. Caû oâng Collin Powell vaø baø Condoleezza Rice, ngöôøi keá nhieäm, ñeàu ñöôïc moät ngöôøi naâng ñôõ töø cuoái thaäp nieân 1980, ngöôøi ñoù laø oâng Brent Scowcroft, coá vaán an ninh quoác gia thôøi Toång thoáng Bush cuõ (ñôøi 41.) Naêm 2002 oâng Brent Scowcroft ñaõ vieát moät baøi neâu leân caùc lyù do taïi sao nöôùc Myõ khoâng neân ñaùnh Iraq, nhöng coù leõ chæ mình oâng Powell ñoàng yù coøn baø Rice thì khoâng. Nhöõng ñieàu oâng Scowcroft tieân ñoaùn coù choã sai, choã ñuùng, nhöng noùi chung thì oâng ñaõ thaáy tröôùc nhieàu noãi khoù khaên maø chính phuû Myõ ñang phaûi ñoái phoù ôû Iraq baây giôø. Baø Condoleezza Rice ñaõ tham döï vaøo quyeát ñònh chieán tranh do nhöõng nhaø laõnh ñaïo taân baûo thuû ôû boä quoác phoøng ñeà xöôùng, vaø baây giôø baø seõ phaûi lo thaùo gôõ nhöõng khoù khaên do quyeát ñònh ñoù gaây ra. Moät lôïi theá cuûa baø Rice laø baø raát thaân vôùi Toång thoáng Bush hieän nay (43,) khoâng nhö oâng Powell laø ngöôøi ñöôïc oâng Bush kính troïng nhöng khoâng gaàn guõi trong quan nieäm, ñôøi soáng cuõng nhö trong coâng vieäc. Khi oâng Bush coøn laøm thoáng ñoác tieåu bang Texas, ñang ñi thaêm doø veà vieãn töôïng tranh cöû toång thoáng cuûa mình, oâng ñaõ tôùi döï moät hoäi thaûo veà caùc vaán ñeà quoác teá ôû Ñaïi hoïc Standford. OÂng ñaõ gaëp moät giaùo sö chính trò hoïc chuyeân veà caùc vaán ñeà Nga, moät phuï nöõ da ñen xuaát saéc, maø sau ñoù oâng nhôø oâng Brent Scowcroft giôùi thieäu ñeå tham khaûo yù kieán. Baø Rice ñaõ daïy hoïc ôû ñaïi hoïc naøy töø naêm 1981 vaø ñöôïc nhieàu giaûi thöôûng öu tuù trong ngheà nghieäp. Baø ñöôïc ñeà cöû vaøo chöùc “provost” cuûa tröôøng naøy, vôùi traùch nhieäm caû veà ngaân saùch moät tyû röôõi myõ kim cuõng nhö veà 1,400 giaùo sö trong ñoù nhieàu ngöôøi ñöôïc giaûi Nobel vaø 14,000 sinh vieân. Trong thôøi gian khoái Xoâ Vieát suïp ñoå baø laøm vieäc trong hoäi ñoàng An ninh quoác gia cuûa cöïu Toång thoáng Bush (41) phuï traùch veø caùc vaán ñeà xoâ vieát vaø Ñoâng AÂu. Baø Condoleezza Rice laøm ngoaïi tröôûng seõ khaùc oâng Collin Powell, vì baø ñöôïc coi laø coù quan ñieåm cöùng raén hôn, gaàn vôùi nhoùm taân baûo thuû ôû boä quoác phoøng hôn. Nhöng söï thaät khoâng giaûn dò nhö vaäy. Moät ñieàu quan troïng laø baø chia seû vôùi Toång thoáng Bush nhieàu quan ñieåm gioáng nhau hôn. Naêm nay

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

50 tuoåi, baø Rice soáng ñoäc thaân, cho neân daønh heát thôøi giôø cho coâng vieäc. Khoâng nhöõng baø laø ngöôøi gaëp Toång thoáng Bush nhieàu nhaát ôû Toøa Baïch OÁc, baø coøn thöôøng ñi nghæ vôùi gia ñình oâng ôû Camp David caùc cuoái tuaàn, vaø veà trang traïi cuûa oâng ôû Texas haøng thaùng. Nhieàu ngöôøi cho raèng baø laø ngöôøi “keùm” oâng toång thoáng veà caùc vaán ñeà ngoaïi giao ngay töø khi oâng chuaån bò tranh cöû naêm 2000 ñeán nay. Nhöng baø luoân luoân caûi chính nhaän xeùt ñoù, minh ñònh raèng khoâng ai coù theå baûo oâng Bush laøm gì, maø chæ coù theå baøn luaän, goùp yù vôùi oâng thoâi. Trong boán naêm qua, baø Rice vaø oâng Powell ñaõ ñoùng goùp vaøo chính saùch ngoaïi giao cuûa Hoa Kyø khi thuùc ñaåy oâng Bush can thieäp vaøo Liberia khi nöôùc naøy roái loaïn ñeå buoäc nhaø ñoäc taøi Taylor töø chöùc. Laø moät chuyeân gia veà Nga, baø ñaõ bay sang gaëp Toång thoáng Putin, noùi chuyeän vôùi nhau baèng tieáng Nga ñeå trình baøy vôùi oâng Putin taïi sao nöôùc Myõ phaûi ñaùnh Iraq. Nhöng baø cuõng laø ngöôøi nhaéc oâng Bush leân tieáng than phieàn khi chính phuû Nga ñaøn aùp baùo chí vaø giôùi ñoái laäp. Ngay khi coù tin baø Rice thay theá oâng Powell, giôùi baûo thuû trong ñaûng Coäng Hoøa, tieâu bieåu laø tôø Nhaät baùo Wall Street, ñaõ leân tieáng yeâu caàu baø Rice phaûi thay ñoåi quan nieäm cuûa guoàng maùy ngoaïi giao nöôùc Myõ. Trong boán naêm qua, laäp tröôøng cuûa oâng Powell bò giôùi baûo thuû coi laø quaù meàm moûng vì do aûnh höôûng cuûa caùc chuyeân vieân ngoaïi giao. Trong chính phuû Bush, moät khuynh höôùng “taân baûo thuû” chuû tröông nöôùc Myõ coù theå haønh ñoäng ñôn phöông, khoâng ngaàn ngaïi duøng vuõ löïc, theo ñuoåi nhöõng muïc tieâu lyù töôûng nhö xaây döïng cheá ñoä daân chuû ôû caùc nöôùc AÙ raäp vaø Hoài giaùo, vaø thaân thieát vôùi chính phuû Israel. Ngöôïc laïi, caùc chuyeân vieân boä ngoaïi giao coù tinh thaàn thöïc teá vaø nhaán maïnh ñeán caùc giôùi haïn quyeàn löïc cuûa nöôùc Myõ. Lieäu baø Rice seõ xoay theo chieàu höôùng naøo? Nhieàu ngöôøi nhaän xeùt raèng baø coù tinh thaàn thöïc teá maëc duø chia seû nhieàu yù kieán vôùi giôùi taân baûo thuû. Vôùi tình caûm thaân caän vôùi gia ñình Bush, baø Rice coù theá maïnh hôn oâng Powell khi phaûi ñöông ñaàu vôùi phe dieàu haâu trong chính phuû. Phe baûo thuû khoâng theå taán coâng baø nhö hoï vaãn taán coâng oâng Powell trong gaàn 4 naêm qua (moãi tuaàn, ít nhaát moãi thaùng, tôø nhaät baùo Wall Street laïi coù moät baøi chæ trích caùc chính saùch hoaëc nhöõng yù kieán cuûa nhaân vieân boä ngoaïi giao, maëc duø vaãn khen ngôïi oâng Collin Powell.) Ngoài vaøo gheá ngoaïi tröôûng, baø Rice seõ coù dòp gaëp gôõ vaø nghe nhieàu yù kieán khaùc hôn laø trong hoäi ñoàng an ninh quoác gia. Nhaát laø baø coù dòp gaëp caùc nhaân vaät ngoaïi quoác. Coù theå tinh thaàn thöïc teá cuûa baø seõ maïnh hôn. Hoaøn caûnh khaùch quan seõ giuùp quan nieäm thöïc teá laán aùt nhöõng chuû tröông lyù töôûng quaù. Chính phuû Bush ñaõ chuyeån höôùng, môøi Lieân Hieäp Quoác vaø caùc nöôùc khaùc tham döï vaøo vieäc taùi thieát Iraq. Cuoäc chieán tranh ôû Iraq seõ coøn keùo daøi tuy cöôøng ñoä xuoáng thaáp hôn. Nöôùc Myõ bò hai gaùnh naëng thaâm thuûng ngaân saùch vaø khieám huït maäu dòch, seõ phaûi töï haïn cheá trong caû maët traän ngoaïi giao. Caùc nöôùc AÂu chaâu baây giôø khoâng leä thuoäc vaøo Myõ nhö thôøi chieán tranh laïnh, khi hoï coøn bò khoái Xoâ vieát ñe doïa. Vôùi 25 quoác gia, Lieân hieäp AÂu chaâu seõ coù 455 trieäu daân, Toång Saûn löôïng Noäi ñòa cuõng töông ñöông vôùi 295 trieäu daân Myõ, khoaûng 11 ngaøn tyû myõ kim. Trong cuoäc chieán choáng khuûng boá, nöôùc Myõ seõ caàn söï coäng taùc cuûa nhöõng quoác gia khaùc, nhaát laø caùc nöôùc AÙ raäp vaø Hoài giaùo. Taát caû hoaøn caûnh khaùch quan ñoù seõ khieán cho chính saùch ngoaïi giao cuûa Myõ phaûi meàm moûng vaø thöïc teá hôn. Neáu baø Condoleezza Rice trôû thaønh moät ngoaïi tröôûng khoâng laøm cho giôùi baûo thuû vui loøng thì hoï cuõng phaûi chòu, vì baø chæ caàn moät ngöôøi laéng nghe, ñoù laø Toång thoáng Bush. Neáu baø thaéng theá ñöôïc khi phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng oâng Cheney, Rumsfeld, thì töông lai chính trò cuûa baø coøn raát xa. Gia ñình baø voán vaãn thuoäc ñaûng Daân Chuû, baø laø ngöôøi ñaàu tieân ñoåi sang ñaûng

Coäng Hoøa. Baø laø moät phuï nöõ thoâng minh vaø ñaày kinh nghieäm chính trò, nay theâm nhöõng kinh nghieäm ngoaïi giao, baø coøn coù 10 naêm, 15 naêm tröôùc maët trong tröôøng chính trò. Sau chöùc vuï ngoaïi tröôûng, coøn nhöõng thöû thaùch khaùc nhö laøm nghò só, laøm thoáng ñoác tieåu bang, vaø bieát ñaâu seõ ra öùng cöû toång thoáng hay ít nhaát laøm phoù toång thoáng! Ngoâ Nhaân Duïng

Myõ quyeát taùi chieám Mosul... Tieáp trang A1

Taïi Falluja, caùc löïc löôïng haønh quaân do Hoa Kyø daãn ñaàu ñaõ haï saùt ít nhaát 1,600 quaân noåi daäy vaø baét giöõ treân 1,000 tay suùng khaùc sau taùm ngaøy giao tranh, Boä Tröôûng Noäi An Iraq cho bieát nhö treân hoâm Thöù Ba. OÂng Boä Tröôûng Kassim Daoud coøn cho Thoâng Taán Xaõ Reuters hay raèng chính phuû Iraq ñaõ laáy daáu tay vaø chuïp hình nhöõng ngöôøi cheát, haàu heát caùc thaønh phaàn naøy khoâng mang caên cöôùc trong ngöôøi. Cö daân cho hay hoï bò thieáu thöïc phaåm vaø ñieän bò cuùp ñaõ laøm hö ñoà aên ñoâng laïnh cuûa hoï trong khi caùc cöûa hieäu thöùc phaåm thì ñoùng cöûa. Hoï cho bieát nöôùc maùy ñaõ khoâ caïn vaø nhöõng ngöôøi bò thöông khoâng theå naøo ñöôïc chaêm soùc y teá vì ñang coù giao tranh. Chính phuû Iraq ñaõ baùc boû nhöõng baùo caùo cho raèng cö daân taïi Falluja ñang thieáu huït ñoà tieáp teá moät caùch traàm troïng. Chính phuû cuõng baùc boû nhöõng baùo caùo cho raèng thaønh phoá naøy ñaõ bò tan hoang vì cuoäc chieán, baûo raèng chæ coù 200 trong toång soá 1,700 toøa nhaø laø bò hö haïi maø thoâi. Ngöôøi ta tin raèng haàu heát daân chuùng ñaõ chaïy khoûi Falluja tröôùc khi coù cuoäc taán coâng, moät soá taûn maùc veà caùc laøng maïc gaàn ñoù. OÂng Daoud noùi raèng hôn 90 phaàn traêm daân cö ñaõ boû ñi. Vaøo saùng hoâm Thöù Ba, moät binh só Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø ñaõ bò töû thöông trong moät cuoäc taán coâng töï töû baèng bom xe ôû

maïn Nam Falluja, moät só quan Thuûy Quaân Luïc Chieán noùi vôùi Thoâng Taán Xaõ Reuters nhö theá. Coù ít nhaát 39 binh só Hoa Kyø ñaõ bò gieát keå töø khi khôûi söï cuoäc taán coâng vaøo Falluja taùm ngaøy veà tröôùc. Gaàn Balad ôû phía Baéc Baghdad, moät cuoäc taán coâng cuûa du kích quaân vaøo moät ñoaøn coâng-voa ñaõ laøm thieät maïng moät binh só Hoa Kyø vaø laøm bò thöông moät binh só khaùc, nguoàn tin quaân söï cho hay nhö theá. Caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq gaëp ít khaùng cöï trong giai ñoaïn ñaàu cuûa cuoäc haønh quaân vaøo Mosul, nhöng hoï cho hay moät leänh giôùi nghieâm töø 4 giôø chieáu tôùi 6 giôø saùng seõ vaãn coøn coù hieäu löïc, vaø naêm caây caàu baéc ngang qua soâng Tigris trong phaïm vi thaønh phoá ñaõ bò ñoùng laïi. Tuaàn tröôùc, maáy chuïc quaân du kích ñaõ ñaùnh chieám nhieàu khu vöïc cuûa thaønh phoá Mosul, taán coâng vaøo caùc ñoàn caûnh saùt, cöôùp heát vuõ khí taïi ñoù cuøng nhöõng aùo giaùp vaø roài noåi löûa ñoát ñoàn. Chín trong soá 33 ñoàn caûnh saùt trong thaønh phoá ñaõ bò traøn ngaäp, vaø moät soá ñoàn khaùc ñaõ bò phieán quaân chieám giöõ trong moät thôøi gian ngaén. Vaøi traêm binh só Hoa Kyø, coù Veä Binh Iraq vaø moät ñôn vò bieät kích caûnh saùt yeåm trôï, ñaõ tham döï vaøo cuoäc haønh quaân vaøo hoâm Thöù Ba. Cuoäc haønh quan seõ vaãn coøn tieáp dieãn cho ñeán khi laáy laïi heát caùc ñoàn caûnh saùt vaø quaân noåi daäy ñaõ bò ñaùnh baïi, cuõng vaãn theo lôøi phaùt ngoân vieân Bowman. Tuy theá, caûnh saùt ñòa phöông ngöôøi Iraq ñaõ ñöôïc leänh khoâng ñöôïc ra ñöôøng Tieáp trang A6

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Myõ quyeát taùi chieám Mosul... Tieáp trang A5

phoá bôûi vì coù moái quan ngaïi gaây ra do vieäc nhieàu ñoàng phuïc vaø xe hôi caûnh saùt hieän naèm trong tay phieán quaân sau khi caùc ñoàn caûnh saùt bò chieám. Moät löõ ñoaøn quaân Hoa Kyø, goàm chöøng 5,000 binh lính, vaø moät löõ ñoaøn Veä Binh Quoác Gia Iraq ñaõ ñöôïc chæ ñònh tham gia cuoäc haønh quaân, nhöng chæ moät phaàn trong soá löïc löôïng naøy ñöôïc duøng ñeán maø thoâi, nöõ phaùt ngoân vieân kia noùi vaäy. (V.P.)

ñaõ cuøng chung soáng vôùi toâi hôn 30 naêm trôøi taïi Iraq vaø ñaõ coáng hieán caû cuoäc ñôøi vaøo vieäc phuïc vuï daân chuùng Iraq.” Nhöõng keû baét giöõ Baø Hassan ñaõ ñoøi hoûi quaân ñoäi Anh phaûi ruùt khoûi Iraq. Thaùng tröôùc, nhoùm baïo ñoäng döôùi quyeàn ñoàng minh cuûa al Qaeda laø Abu Musab alZarqawi ñaõ chaët ñaàu con tin Anh teân laø Kenneth Bigley sau khi ñoøi hoûi cuûa hoï raèng taát caû nöõ tuø nhaân Iraq phaûi ñöôïc thaû ra ñaõ khoâng ñöôïc ñaùp öùng. Nhoùm naøy cuõng ra tay saùt haïi con tin ngöôøi Myõ cuøng bò baét moät löôït vôùi Bigley. Coù hôn 120 ngöôøi ngoaïi quoác ñaõ bò baét coùc taïi Iraq keå töø hoài Thaùng Tö, vaø coù treân ba möôi con tin nhö theá ñaõ bò xöû töû. (V.P.)

Cöïu Giaùm Ñoác Care International ôû Baghdad bò quaân TTK Annan: Vai troø baét coùc saùt haïi Tieáp trang A1 Myõ vaø LHQ quan sinh quaùn taïi Dublin seõ laø vuï troïng treân theá giôùi gieát choùc ñaàu tieân moät phuï nöõ ngoaïi quoác döôùi tay quaân baïo ñoäng taïi Iraq. Thuû Töôùng Anh Tony Blair noùi: “Thuû töôùng xin gôûi ñeán gia ñình Baø Margaret Hassan caûm tình cuûa oâng vaø xin chia seû noãi kinh hoaøng cuûa oâng tröôùc caùch ñoái xöû daõ man vôùi moät ngöôøi töøng taän tuïy hy sinh giuùp ñôõ daân chuùng taïi Iraq.” “Thaät laø moät mæa mai taøn aùc khi nhöõng keû baét coùc Baø Margare Hassan khoâng chöùng toû ñöôïc cho baø loøng nhaân ñaïo vaø töø taâm töông ñöông maø ngaøy naøy qua ngaøy khaùc baø ñaõ bieåu loä cho nhöõng keû quanh mình,” Toång Thoáng AÙi Nhó Lan Mary McAleese leân tieáng nhö vaäy. Choàng Baø Hassan - laø Tahsin, ñaõ keâu goïi nhöõng keû baét giöõ vaø roài haønh quyeát baø haõy trao traû thi haøi baø laïi cho gia ñình. “Toâi muoán bieát chaéc baø coøn soáng hay ñaõ cheát. Neáu baø ñaõ cheát thì toâi muoán bieát hieän giôø thi haøi cuûa baø ñang ôû ñaâu ñaëng toâi coù theå choân caát baø trong an bình,” oâng noùi vôùi Haõng Tin Reuters nhö theá. “Margaret

Tieáp trang A1

chia reõ ñeå phoái hôïp löïc löôïng xaây döïng moät nöôùc Iraq hoøa bình, oån ñònh vaø daân chuû. Tuy nhieân, trong Thaùng Chín, oâng ñaõ tuyeân boá raèng cuoäc chieán do Hoa Kyø khôûi phaùt taïi Iraq laø “baát hôïp phaùp”, cuøng vôùi vieäc töø choái khoâng göûi moät ñoäi chuyeân vieân lôùn sang Iraq giaùm saùt cuoäc baàu cöû Thaùng Gieâng taïi Iraq, ñoàng thôøi lôøi tuyeân boá môùi ñaây cuûa oâng, raèng cuoäc toång taán coâng Fallujah coù theå taùc haïi baàu cöû vaø laøm daân Iraq caùch xa theâm... Nhöõng caùch haønh xöû vaø lôøi noùi nhö vaäy ñaõ laøm nhaø caàm quyeàn Hoa Kyø töùc giaän khoâng ít. Trong luùc ñoù, oâng Annan laïi phaûi chòu traùch nhieäm phaàn lôùn veà nhöõng chuyeän thoái naùt trong chöông trình ñoåi daàu laáy löông thöïc do Lieân Hieäp Quoác giaùm saùt. Chöông trình naøy ñöôïc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác cho pheùp thöïc hieän ñeå giuùp daân Iraq soáng soùt giöõa nhöõng bieän phaùp caám vaän ñeå tröøng phaït Saddam Hussein veà vuï xaâm laêng Kuwait naêm 1990.

Theo nhöõng öôùc tính sô khôûi cuûa caùc ñieàu tra vieân thuoäc Quoác Hoäi Hoa Kyø ñöa ra hoâm Thöù Hai, cheá ñoä Saddam Hussein ñaõ thaâu thaäp ñöôïc moät caùch baát hôïp phaùp soá tieàn khoång loà $21.3 tyû myõ kim trong hôn moät thaäp nieân thao tuùng chöông trình naøy. Phaùt ngoân vieân Lieân Hieäp Quoác - Fred Eckhard, hoâm Thöù Hai cho bieát, oâng Annan caûm thaáy mình bò “giôùi truyeàn thoâng phaùn ñoaùn sai laïc” khi hoï khoâng nhaän ra vai troø cuûa Lieân Hieäp Quoác trong noã löïc xaây döïng chính quyeàn laâm thôøi Iraq, trong vieäc huaán luyeän haøng ngaøn nhaân vieân baàu cöû beân ngoaøi Iraq, vaø vai troø cuûa Lieân Hieäp Quoác trong vieäc xaây döïng moät UÛy Ban Baàu Cöû Ñoäc Laäp cuõng nhö heä thoáng baàu cöû. OÂng Eckhard cuõng nhaán maïnh raèng vò toång thö kyù “khoâng phaûi laø ngöôøi caûn trôû” khi ñöôïc Quoác Hoäi Hoa Kyø ñoøi hoûi cung caáp tin töùc veà chöông trình ñoåi daàu laáy thöïc phaåm, “thöïc söï oâng Annan muoán giuùp, nhöng coù nhöõng giôùi haïn maø oâng khoâng theå vöôït qua trong tö caùch laõnh ñaïo toå chöùc 191 quoác gia thaønh vieân naøy.” (D.P.)

Kinh teá Myõ: Giaù thaønh saûn phaåm... Tieáp trang A1

xaêng daàu vaø thöïc phaåm, giaù thaønh cuûa saûn phaåm cuõng taêng moät tyû leä khaù nhanh vôùi 0.3% trong Thaùng Möôøi so vôùi 0.1% - laø möùc ñöôïc caùc nhaø kinh teá taøi chaùnh Wall Street tieân lieäu. Chæ Soá Giaù Thaønh Saûn Phaåm PPI (Producer Price Index) - thöôùc ño giaù caû saûn phaåm trong caùc khu vöïc noâng nghieäp, nhaø maùy, coâng nghieäp loïc daàu, ñöôïc coi laø lôùn nhaát keå töø Thaùng Gieâng naêm 1990. Caùc nhaø phaân tích kinh teá cho bieát baûn baùo caùo ñaõ cuûng coá laäp tröôøng lieân tuïc taêng laõi suaát cuûa Quó Döï Tröõ Lieân Bang. Môùi ñaây, Quó Döï Tröõ Lieân

Bang - thöôøng goïi laø FED, ñaõ naâng laõi suaát caên baûn laàn thöù tö trong naêm nay, töø 1.75% leân 2%. Nhieàu nhaø phaân tích cho raèng FED coøn naâng laõi suaát moät laàn nöõa trong cuoäc hoïp giöõa Thaùng Möôøi Hai saép tôùi. Giaù nhieân lieäu ñaõ taêng 6.8% trong thaùng tröôùc, ñöôïc keå nhö möùc taêng maïnh nhaát töø Thaùng Hai 2003 laø khi maø giaù xaêng daàu taêng tôùi $17.3, giaù nhieân lieäu söôûi aám taêng 17.9%, vaø ñieän nhaø taêng 2.3%. Giaù thöïc phaåm taêng 1.6%, cao nhaát trong moät naêm. Giaù rau taêng $34.2, cao nhaát trong 8 naêm, giaù traùi caây taêng 11.3%. Tình traïng giaù caû gia taêng laø moät ñieàu laøm cho nhaø chöùc traùch kinh teá raát lo ngaïi veà phöông dieän laïm phaùt. Trong khu vöïc xe coä, giaù xe hôi Thaùng Chín taêng 1.1%, nhöng laïi giaûm 1.3% trong Thaùng Möôøi. Tuy nhieân, giaù caùc loaïi xe taûi nheï vaø xe theå thao SUV taêng maïnh - 2.7% trong Thaùng Möôøi, sau khi ñaõ taêng trung bình 0.2% vaøo thaùng tröôùc ñoù. Theo oâng Gary Thayer, thì “khoâng phaûi chæ coù caùc loaïi nguyeân vaät lieäu môùi taêng giaù. Chuùng ta thaáy giaù caû taêng leân ôû ngay caû nhöõng thaønh phaàn troïng yeáu.” OÂng Thayer nhaän thaáy raèng giaù caû thieát bò ñaõ taêng 0.4% trong Thaùng Möôøi sau khi ñaõ taêng ít hôn trong Thaùng Chín. Nhöng oâng moâ taû hieän töôïng naøy laø “daáu chæ cuûa söùc maïnh trong neàn kinh teá.” Hoâm nay, Thöù Tö 17 Thaùng Möôøi Moät, Boä Lao Ñoäng seõ coâng boá Chæ Soá Giaù Tieâu Thuï trong Thaùng Möôøi. (D.P.)

AÂu Chaâu: Thaønh tích cuûa baø Rice... Tieáp trang A1

Chính baø Rice ñaõ gaây khoù chòu cho AÂu Chaâu vaøo naêm ngoaùi khi baø ñeà nghò nhöõng bieän phaùp cöùng raén ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng quoác gia AÂu Chaâu choáng ñoái cuoäc chieán

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 Iraq. Vaøo Muøa Thu naêm 2003, dö luaän theá giôùi ñöôïc nghe baø Rice noùi nhö sau, “Haõy tröøng phaït nöôùc Phaùp, boû qua nöôùc Ñöùc, vaø tha cho nöôùc Nga.” Moái quan heä xuyeân Ñaïi Taây Döông keå töø ngaøy ñoù coù caûi thieän ñoâi chuùt. Nhöng hình aûnh cuûa baø Rice vaãn coøn laø moät ñieàu gì chöa oån trong con maét caùc quoác gia AÂu Chaâu. Ngoaïi Tröôûng Phaùp Michel Brnier, hoâm Thöù Ba phaùt bieåu veà ngöôøi nöõ Coá Vaán An Ninh Quoác Gia raát ñöôïc Toång Thoáng Bush tín nhieäm nhö sau, “Condi Rice laø moät ngöôøi ñaøn baø coù caù tính, chuùng toâi chæ coù theå noùi ñöôïc nhö vaäy.” Nhöng oâng Barnier cuõng nhaán maïnh raèng Phaùp hy voïng xaây döïng laïi quan heä vôùi Hoa Kyø baát keå Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø laø ai. OÂng noùi, “Neáu baø aáy ñöôïc ñeà cöû... chuùng ta cuõng tieáp tuïc coù cuøng quan heä nhö vaäy. Vôùi Hoa Kyø, ñaõ ñeán luùc chuùng ta phaûi nhìn veà phía tröôùc, ñeå taùi xaây döïng vaø laøm môùi laïi moái quan heä xuyeân Ñaïi Taây Döông.” Nhieàu quoác gia ôû AÂu Chaâu, AÙ Chaâu vaø Trung Ñoâng tin raèng baø Rice seõ taêng cöôøng khuynh höôùng baûo thuû, dieàu haâu cho neàn ngoaïi giao nöôùc Hoa Kyø sau oâng Powell, moät ngöôøi ñöôïc coi laø tieáng noùi oân hoøa trung dung trong moät noäi caùc coù nhieàu “dieàu haâu.” Moät vaán ñeà tröôùc maët cuûa baø Rice laø tieán trình hoøa bình Trung Ñoâng sau caùi cheát cuûa Yasser Arafat. Daân toäc Palestine cho raèng taân chính quyeàn Bush caàn phaûi coù nhieàu noã löïc hôn trong tieán trình möu tìm hoøa bình cho Trung Ñoâng. Boä Tröôûng Palestine - Saeb Erekat, cho bieát caùc giôùi chöùc Palestine ñaõ tieáp xuùc vôùi baø Rice trong moät soá tröôøng hôïp vaø nhaän thaáy baø coù ñaàu oùc “phaân tích vaø heä thoáng.” OÂng noùi, “Toâi tin raèng baø Rice seõ theo saùt vôùi vieãn kieán cuûa Toång Thoáng Bush veà giaûi phaùp hai quoác gia (Israel vaø

Palestine). Toâi cuõng hy voïng raèng nhieäm kyø II cuûa Toång Thoáng Bush seõ söû duïng taát caû moïi noã löïc ñeå thöïc hieän vieãn kieán naøy.” (D.P.)

Choùp bu Boä Chính Trò ñònh truïc xuaát Töôùng Nam Khaùnh ra khoûi Ñaûng CSVN Tieáp trang A1

Leâ Ñöùc Anh) dôû troø chuïp muõ cho oâng. Sau ñoù, ngaøy 15 Thaùng Baûy 2004 Töôùng Khaùnh laïi phoå bieán qua Internet böùc thö thöù nhì moâ taû caùc laàn gaëp gôõ ñaïi dieän Boä Chính Trò Coäng Saûn Vieät Nam (Phan Dieãn) theo kieåu daøn xeáp vaø huø doïa ñeå cho chìm xuoàng noäi vuï. Haønh ñoäng naøy ñaõ vaïch löng cho thieân haï thaáy noäi boä ñaûng nhö theá naøo neân chaéc haún Boä Chính Trò Haø Noäi töùc giaän vaø cay cuù. Döôùi ñaây, cuoäc phoûng vaán cuûa Ñaøi RFA vôùi oâng Traàn Ñaïi Sôn veà vuï aùn T2: Laø ngöôøi coù theå noùi gaàn nhö laø moät trong nhöõng thaønh vieân ñaàu tieân gaây döïng neân ngaønh tình baùo cuûa Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa, oâng Traàn Ñaïi Sôn ñaõ raát böùc xuùc tröôùc vuï aùn sieâu nghieâm troïng Toång Cuïc 2 - T4, vôùi söï loäng haønh cuûa Toång Cuïc Tình Baùo Quaân Ñoäi. Cuõng coù theå noùi oâng laø ngöôøi ñaàu tieân ñaõ ñöa vuï vieäc naøy ra aùnh saùng. Môøi quí vò theo doõi cuoäc trao ñoåi giöõa Vieät Huøng vôùi oâng Traàn Ñaïi Sôn veà vaán ñeà hieän vaãn ñang ñöôïc coi laø noùng boûng trong chính tröôøng Vieät Nam. Vieät Huøng: Thöa oâng Traàn Ñaïi Sôn, hoài Thaùng Baûy vöøa qua, sau vuï khaùm nhaø oâng Leâ Hoàng Haø coù lieân quan ñeán böùc thö cuûa Thöôïng Töôùng Nam Khaùnh laøm saùng toû vuï Toång Cuïc 2, oâng coù vieát moät laù thö göûi caùc caáp laõnh ñaïo ñaûng vaø nhaø nöôùc, keå töø ñoù ñeán nay oâng ñaõ nhaän ñöôïc traû lôøi naøo hay chöa? Tieáp trang A7

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Choùp bu Boä Chính Trò ñònh truïc xuaát Töôùng Nam Khaùnh ra khoûi Ñaûng CSVN Tieáp trang A6

Traàn Ñaïi Sôn: Toâi, hieän coâng an ñang theo doõi, gaïch ñít, theo doõi xem coù “phaûn ñoäng” khoâng? Nhöng maø toâi khoâng sôï, toâi laøm chính nghóa khoâng sôï gì ñaâu. Baây giôø toâi vaãn cöù laøm ñaøng hoaøng, nhöõng vieäc gì sai traùi, toâi vaãn cöù goùp yù thaúng thaén, chaúng sôï gì. Baây giôø mình cuõng gaàn cheát roài coøn gì nöõa, gaàn 80 tuoåi roài, may maén coù soáng chaéc cuõng chæ vaøi naêm nöõa laø cuøng, mình phaûi baûo veä chính nghóa. Baây giôø gaàn ñaïi hoäi ñaûng 10 roài neân hoï cuõng luøng suïc gheâ gôùm laém... Vieät Huøng: Vöøa roài oâng coù noùi laø coâng an hieän theo doõi oâng, hoï coù môøi oâng leân laøm vieäc hay khoâng thöa oâng? Traàn Ñaïi Sôn: Khoâng, duø sao toâi cuõng hoaït ñoäng caùch maïng laâu naêm cho neân cuõng khoâng môøi leân laøm vieäc nhö oâng Hoaøng Minh Chính hay nhö moät soá ngöôøi khaùc, nhöng hoï xuoáng nhaø toâi hoûi chuyeän. Vöøa roài A25 (Cô Quan Anh Ninh thuoäc Boä Coâng An) xuoáng nhaø toâi, hoï toaøn baét noïn caû thoâi. Nghieäp vuï cuûa noù doát naùt chöù laøm sao baèng ñöôïc toâi, duø sao toâi cuõng laøm vieäc ôû Boä Coâng An haøng chuïc naêm. Xuoáng thì hoûi toâi, oâng Leâ Hoàng Haø coù sang ñaây chôi luoân hay khoâng? OÂng Hoaøng Minh Chính coù quan heä nhö theá naøo v.v... Toâi traû lôøi, toâi quen cuï Hoaøng Minh Chính laø vì baø Leâ Hoàng Ngoïc, vôï oâng Chính, thôøi gian tröôùc Caùch Maïng Thaùng Taùm hoaït ñoäng Vieät Minh cuøng vôùi toâi neân toâi sang chôi vôùi cuï Hoaøng Minh Chính, coâng an maät cuûa caùc anh theo doõi toâi. Coøn toâi quen vôùi oâng Leâ Hoàng Haø laø vì baø Leâ Thy, giaùo sö, tieán só, chieán só quyeát töû

Lieân Khu 1 - Trung Ñoaøn Thuû Ñoâ laø sinh hoaït trong toå cuûa toâi. Toâi sang gaëp baø ñoù vì toâi laø toå tröôûng. Toâi noùi vôùi hoï laø oâng Hoàng Haø, tröôùc kia laø caùn boä cao caáp cuûa Boä Coâng An, thöôøng tröïc ñaûng uûy cuûa ngaønh, chæ döôùi quyeàn oâng Boä Tröôûng Coâng An Traàn Quoác Hoaøn maø thoâi, toâi traû lôøi hoï nhö theá. Theá xong roài hoï laïi baét noïn toâi laø thaáy toâi ñi ôû ngoaøi ñöôøng, thaáy oâng Nguyeãn Thanh Giang ñeøo toâi ñi xe maùy... toâi traû lôøi caùc anh laø coâng an maø maét caùc anh keùm quaù. Hoï hoûi toâi laø coù bieát gì khoâng? daïo naøy coù vieát gì khoâng?... Cuoái cuøng thaáy khoâng khai thaùc ñöôïc gì, theá laø hoï ñi. Vieät Huøng: OÂng noùi laø hoï tôùi nhaø oâng thôøi gian môùi ñaây laø thôøi gian naøo vaäy thöa oâng? Traàn Ñaïi Sôn: Môùi ñaây ngaøy 09 Thaùng Möôøi 2004. Vieät Huøng: Hoï tôùi, hoï noùi vôùi oâng raèng, taïi sao baùc laïi ñi theo moät soá ngöôøi ñeå choáng ñaûng... oâng coù traû lôøi laø: “neáu oâng khoâng choáng thì caùi ñaûng naøy ñaõ ñoå töø laâu roài...” do ñaâu maø oâng laïi noùi nhö vaäy? Traàn Ñaïi Sôn: Vaâng, vì theá naøy, ñaûng xieâu thì phaûi choáng khoâng thì ñoå saäp. Nhöõng anh em choáng laø nhöõng ngöôøi tích cöïc, chöù ñöøng noùi laø “choáng ñaûng laø phaù hoaïi ñaûng”. Toâi traû lôøi caâu hoûi ñoù vôùi hoï laø taïi sao laïi phaûi choáng! Vieät Huøng: Trong laù thö göûi cho ñaûng hoài Thaùng Baûy, sau khi khaùm nhaø oâng Leâ Hoàng Haø, lieân quan ñeán laù thö cuûa Thöôïng Töôùng Nam Khaùnh yeâu caàu laøm saùng toû noäi tình Toång Cuïc 2 vaø vuï aùn T4, caù nhaân oâng, oâng ñaùnh giaù nhö theá naøo veà böùc thö cuûa Thöôïng Töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh? Traàn Ñaïi Sôn: OÂng Nguyeãn Nam Khaùnh thì raát vöõng. Toâi xin pheùp ñeå noùi: “Baây giôø chuùng noù ñònh

ñöa oâng aáy veà cô sôû sinh hoaït ñaûng ñeå ñònh dieãn laïi vôû tuoàng nhö ñaõ laøm vôùi anh huøng daân toäc Traàn Ñoä, tìm caùch ñeå khai tröø ñaûng vôùi oâng Nam Khaùnh”. Baây giôø caùc ñaûng naøy noù thoái naùt roài, khai tröø thì khai tröø chöù hoï thieát gì caùi ñaûng coäng saûn naøy nöõa... Leâ Ñöùc Anh, tay chaân haõy coøn maïnh, nhöng maø caùn boä quaân ñoäi cao caáp ñaõ thaúng thaén vaïch maët noù roài. Vöøa roài Boä Toång Tham Möu kyû nieäm 59 naêm ngaøy thaønh laäp, Leâ Ñöùc Anh ñeán döï töôûng laø oâng Vaên (töùc Ñaïi Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp) khoâng ñeán ñöôïc, vì Nguyeãn Chí Vònh, (con cuûa Nguyeãn Chí Thanh) ôû Toång Cuïc 2 coù baùo caùo vôùi Leâ Ñöùc Anh laø oâng Vaên (Voõ Nguyeân Giaùp) khoâng ñeán döï buoåi hoïp cuûa Boä Toång Tham Möu kyû nieäm 59 naêm thaønh laäp ñöôïc, neân Leâ Ñöùc Anh môùi ñeán, aên maëc trònh troïng, ñeo huaân chöông toång keát thoâi chöù huaân chöông chieán ñaáu thì laøm gì coù. Sau khi oâng Phuøng Quang Thanh - Toång Tham Möu Tröôûng, phaùt bieåu, roài oâng Phaïm Vaên Traø, Boä Tröôûng Quoác Phoøng leân phaùt bieåu, sau ñoù thaáy oâng Voõ Nguyeân Giaùp (anh Vaên) chöa ñeán, Leâ Ñöùc Anh ruùt baøi ra ñònh leân phaùt bieåu thì ngay luùc ñoù oâng Vaên (Voõ Nguyeân Giaùp) laïi laøm sao loø doø ñeán theá laø caû hoäi tröôøng hoan hoâ voã tay raàm trôøi beân bôø hoà Truùc Baïch. Veà sau Toång Tham Möu Tröôûng Phuøng Quang Thanh môøi oâng Vaên leân noùi chuyeän, oâng Vaên leân noùi chuyeän raát laø toát, oâng aáy hoûi thaêm aân tình anh em, coøn Leâ Ñöùc Anh luùc ñoù luûi thuûi ra veà, anh em ngöôøi ta chöûi thaúng vaøo maët: “Ñoà aên haïi coøn vaùc maët ñeán ñaây laøm gì, ñoà voâ ôn...”, caùn boä cao caáp cuûa quaân ñoäi baây giôø hoï coù sôï gì ñaâu. Theá ñaây laø noùi veà Leâ Ñöùc Anh. Leâ Ñöùc Anh veà goïi Nguyeãn Chí Vònh (con Nguyeãn Chí Thanh) ôû Toång Cuïc 2 leân “maéng cho moät traän, noù baûo ñoà ngu, taïi sao maøy baùo caùo

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7 laø oâng Vaên khoâng ñeán ñöôïc” thì noù môùi ñi döï, theá laø khi oâng Vaên ñeán noù môùi thaát theá quaù, luûi thuûi ra veà. Vieät Huøng: Thöa oâng Traàn Ñaïi Sôn, laø ngöôøi töøng gaây döïng neân cô quan tình baùo cuûa chính phuû Vieät Minh, vôùi kinh nghieäm hoaït ñoäng cuõng nhö gaàn 60 tuoåi ñaûng cuûa oâng thì vuï Toång Cuïc 2 vaø T4 laø do caù nhaân loäng haønh gaây neân hay thöïc söï haøng nguõ cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam caàn tôùi luùc phaûi chænh ñoán? Traàn Ñaïi Sôn: Baây giôø toâi goïi laø anh choät Leâ Ñöùc Anh (bò choät do thöông tích) chæ ñaïo, coøn Toång Cuïc 2, Vuõ Chính vaø Nguyeãn Chí Vònh chæ laø con em noù thoâi, coøn ñaàu soû laø Leâ Ñöùc Anh chæ ñaïo phaù hoaïi ñaát nöôùc. Chính Leâ Ñöùc Anh coù phaûi laø ñaûng vieân ñaâu. Baây giôø ñaûng coäng saûn caùi söï ñaáu tranh noù yeáu quaù, oâng Toång Bí Thö Noâng Ñöùc Maïnh, toâi xin pheùp laø: “Noâng, tieáng Phaùp goïi laø khoâng), toâi baûo laø oâng naøy khoâng, “Non-Maïnh töùc khoâng maïnh, oâng naøy khoâng daùm laøm gì caû, khoâng daùm ñaáu tranh...” Vöøa roài Noâng Ñöùc Maïnh laïi coøn coù nhaän ñònh veà caùi thö cuûa oâng Giaùp vieát vaø thö cuûa oâng Nam Khaùnh laø: “Ñeà cao caù nhaân, ñoäng cô xaáu”. Nhö vaäy Noâng Ñöùc Maïnh chæ ñaïo laøm coâng taùc toå chöùc ñöa oâng Nam Khaùnh veà sinh hoaït chi boä, tìm caùch ñeå khai tröø oâng Nam Khaùnh. Nhöng baây giôø thì oâng Nam Khaùnh oâng aáy vöõng vaøng laém, khai tröø thì oâng ñaâu coù sôï gì. Baây giôø caùi ñaûng naøy thoái naùt roài oâng aáy ñaâu caàn gì ôû trong ñaûng ñaâu... Vieät Huøng: Cuõng lieân quan ñeán nhöõng coâng vieäc cuûa ngaønh tình baùo vaø an ninh, trong buoåi phaùt thanh tôùi chuùng toâi xin tieáp tuïc caâu chuyeän vôùi oâng Traàn Ñaïi Sôn veà hieän tình an ninh cuõng nhö nhöõng baát ñoàng trong haøng nguõ Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, môøi quí thính giaû nhôù ñoùn nghe.

Intel giuùp CSVN trang bò heä thoáng chính quyeàn ñieän töû Tieáp trang A1

chính quyeàn ñieän töû” (E-government networks). Theo tin cuûa tôø Tuoåi Treû, theo thoûa thuaän, Intel seõ huaán luyeän cho vieân chöùc cuûa cheá ñoä Haø Noäi quaûn trò caùc döï aùn thieát laäp heä thoáng chính quyeàn ñieän töû, xaây döïng moät phoøng thí nghieäm coù khaû naêng phoái trí moät loaït caùc heä thoáng ñieän toaùn chính quyeàn ñieän töû ôû caùc ñòa phöông vaø caùc cô quan trung öông. Vuõ Ñình Thuaàn - ngöôøi ñöôïc chæ ñònh caàm ñaàu döï aùn noùi treân, cho hay raèng döï aùn naøy seõ ñöôïc thi haønh trong voøng 5 naêm tôùi 7 naêm nöõa taïi haáu heát caùc cô quan boä ngaønh trung öông vaø caùc ñòa phöông. Intel cuõng vieän trôï cho Coäng Saûn Vieät Nam moät heä thoáng ñieän toaùn trung öông vaø caùc heä thoáng maùy phuï thuoäc cuõng nhö huaán luyeän nhaân söï cho cheá ñoä Haø Noäi. Toång Giaùm Ñoác Intel ñaõ nhieàu laàn ñeán Vieät Nam (keå caû laàn oâng theo Toång Thoáng Clinton ñeán Vieät Nam naêm 2000) coù yù tìm kieám cô hoäi ñaàu tö saûn xuaát nhöng vì thaáy chính saùch ñaàu tö vaø thueá khoùa cuûa cheá ñoä Haø Noäi khoâng boõ boû tieàn neân ñaõ doàn sang ñaàu tö saûn xuaát beân AÁn Ñoä. (N.T.)

4 xeáp quoác doanh xaêng daàu... Tieáp trang A1

Traàn Minh, 57 tuoåi, Giaùm Ñoác, vaø Ñoã Ñình Tö, tröôûng phoøng taøi chính keá toaùn cuûa coâng ty keå treân, bò baét ôû Haø Noäi trong ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. Sang ngaøy hoâm sau, theâm Ñoaøn Minh Phöông, phoù phoøng taøi chính keá toaùn, vaø Löông Vaên Höng, tröôûng ban kinh doanh cuûa Vinapco, cuõng bò baét theo. Theo caùc chi tieát thaáy keå treân baùo chí trong nöôùc, Minh vaø Tö cuøng moät soá vieân

chöùc haûi quan, só quan bieân phoøng vaø quan chöùc moät soá coâng ty quoác doanh khaùc toa raäp vôùi nhau, laøm giaáy tôø giaû maïo ñeå thay vì “taïm nhaäp taùi xuaát” daàu sang Cam Boát thì laïi giöõ laïi vaø baùn ngay trong thò tröôøng noäi ñòa, kieám lôøi boû tuùi rieâng. “Hoï ñaõ khai khoáng soá löôïng lôùn xaêng daàu taùi xuaát sang Cam Boát gaây thieät haïi cho nhaø nöôùc treân 20 tæ ñoàng (khoaûng hôn $1.2 trieäu USD)”, theo baûn tin VNExpress. Nhöng tôø An Ninh Thuû Ñoâ - maø Haõng Thoâng Taán AP daãn thuaät, thì noùi söï thieät haïi veà thueá cuûa Coäng Saûn Vieät Nam leân khoaûng $5 trieäu USD. Thaùng tröôùc, 4 quan chöùc khaùc cuõng cuûa coâng ty naøy ñaõ bò baét vaø khi khai thaùc ñieàu tra thì loä ra theâm söï tham nhuõng aên töø treân aên xuoáng. Caùc vuï baét giöõ quan chöùc tham nhuõng chæ coù tính caùch leû teû trong khi ñaùm choùp bu ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam cuõng phaûi nhìn nhaän laø tham nhuõng traøn lan, phoå bieán töø treân xuoáng döôùi vaø ôû khaép caùc cô quan, taát caû caùc ngaønh. Tuy nhìn ñaâu cuõng thaáy tham nhuõng, laõng phí nhöng Boä Tö Phaùp Coäng Saûn Vieät Nam khi baùo caùo vôùi quoác hoäi cuûa cheá ñoä môùi ñaây thì cho hay, 10 thaùng ñaàu naêm nay chæ truy toá coù 9 vuï tham nhuõng. (N.T.)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Saøi Goøn:

Truy toá ngöôøi daùm toá caùo thaåm phaùn tham nhuõng SAØI GOØN 16-11.- “Saùng 15 Thaùng Möôøi Moät, Cô Quan Caûnh Saùt Ñieàu Tra Toäi Phaïm Veà Traät Töï Quaûn Lyù Kinh Teá Vaø Chöùc Vuï (thuoäc Coâng An Saøi Goøn) ñaõ toáng ñaït quyeát ñònh khôûi toá bò can veà haønh vi ñöa hoái loä ñoái vôùi oâng Nguyeãn Vaên Chung, ñöông söï trong vuï tranh chaáp moät caên nhaø treân ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai (Saøi Goøn)”. Tôø Tuoåi Treû ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004 cho hay nhö theá nhö moät caùch daèn maët ngöôøi naøo daùm toá caùo ñaùm quan laïi cuûa cheá ñoä tham nhuõng. Baùo Tuoåi Treû noùi, tröôùc ñoù ngaøy 12 Thaùng Möôøi Moät, baø Nguyeãn Thò Höôøng - nguyeân Thaåm Phaùn Toøa Lao Ñoäng Toøa AÙn Saøi Goøn, cuõng ñaõ nhaän quyeát ñònh khôûi toá veà haønh vi nhaän hoái loä. Baø Nguyeãn Thò Höôøng tröôùc khi veà Toøa AÙn Saøi Goøn laø Thaåm Phaùn Toøa AÙn Quaän 4 (Saøi Goøn), coù choàng laø Nguyeãn Vaên Thaønh (nguyeân Vieän Tröôûng Vieän Kieåm Saùt Quaän 4, Saøi Goøn) vöøa bò truy toá, baét giam trong vuï “haäu vuï aùn Naêm Cam” theo lôøi khai baùo cuûa Thoï “ñaïi uùy” - moät tay chaân thaân tín cuûa Naêm Cam. Theo cô quan ñieàu tra, caû Höôøng vaø Chung ñeàu ñöôïc cho taïi ngoaïi. Ñöôïc bieát vaøo Thaùng Ba 2004, baø Höôøng ñaõ bò oâng Nguyeãn Vaên Chung laøm ñôn toá caùo. Trong ñôn, keøm theo baêng ghi aâm vaø giaáy bieân nhaän vieát tay cuûa baø Höôøng cho thaáy baø Höôøng ñaõ nhaän cuûa Chung 2 löôïng vaøng, 1,500 USD vaø 5 trieäu ñoàng, höùa “chaïy” cho oâng Chung thaéng trong vuï tranh chaáp nhaø. Tuy nhieân, sau khi nhaän tieàn baø Höôøng ñaõ... laøm lô.

Baùn quota deät may:

Baét theâm 5 ngöôøi HAØ NOÄI 16-11.- Coøn nhieàu ngöôøi nöõa dính líu trong vuï “baùn quota” xuaát caûng haøng deät may, theo lôøi khai cuûa Mai Thanh Haûi - con trai Thöù Tröôûng Thöông Maïi Coäng Saûn Vieät Nam Mai Vaên Daâu, khai baùo. Qua baûn tin cuûa tôø Tuoåi Treû ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004, lieân quan ñeán ñöôøng daây “chaïy” quota haøng deät may taïi Boä Thöông Maïi, hoâm qua 15 Thaùng Möôøi Moät 2004 taïi Haûi Phoøng, coâng an ñaõ khôûi toá vaø baét taïm giam theâm naêm ngöôøi. Trong ñoù coù Taêng Phaùt Baûo - sinh 1967, chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm toång giaùm ñoác Coâng Ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Phaùt Trieån Deät May Baûo Phaùt Vieät Nam, taïi xaõ An Höng, huyeän An Döông (vaø moät ñòa ñieåm khaùc taïi quaän Kieán An, Haûi Phoøng) - veà haønh vi laøm giaû taøi lieäu, giaáy tôø cuûa cô quan, toå chöùc. Nhö vaäy soá ngöôøi bò khôûi toá, baét taïm giam trong vuï aùn ñaõ laø 18 ngöôøi. Tin sô khôûi cho bieát Taêng Phaùt Baûo coøn ñoàng thôøi laøm “chuû” boán doanh nghieäp chuyeân kinh doanh haøng deät may khaùc taïi Haûi Phoøng, töø nhieàu naêm qua ñaõ moùc noái mua baùn quota baát hôïp phaùp ñeå höôûng lôïi leân ñeán haøng trieäu USD. Theo nguoàn tin rieâng cuûa tôø Tuoåi Treû, töø lôøi khai cuûa caùc bò can - ñaëc bieät laø cuûa Mai Thanh Haûi (con trai oâng Mai Vaên Daâu, Thöù Tröôûng Thöôøng Tröïc Boä Thöông Maïi), vuï aùn tham nhuõng taïi Boä Thöông Maïi “seõ coù nhöõng dieãn bieán môùi”.

Vónh Phuùc, Haø Taây bò haïn haùn naëng VÓNH PHUÙC 16-11.- Haïn haùn ñang traûi daøi treân nhieàu tænh töø Baéc chí Nam khaù nghieâm troïng. Theo tin tôø Tuoåi Treû ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004, hieän toaøn tænh Vónh Phuùc coù treân 30,000 hecta caây hoa maøu, ngoâ, ñaäu... ñang thieáu nöôùc töôùi, khoâ haïn. Tænh naøy, theo nguoàn tin treân chæ coù khaû naêng huy ñoäng taát caû heä thoáng caùc traïm bôm hoaït ñoäng (neáu nguoàn nöôùc ñaûm baûo) ñeå caáp nöôùc töôùi cho 30,000 hecta caây vuï ñoâng. Tieáp trang A9

SAØI GOØN 16-11.- “Môùi 9 giôø saùng nhöng treân daõy gheá keâ saùt töôøng ñaõ coù nhieàu ngöôøi chôø: Hai thanh nieân moät 19 tuoåi laø sinh vieân, moät 26 tuoåi saép laáy vôï. Moät caëp vôï choàng hôi cöùng tuoåi ñaàu ñoäi muõ baûo hieåm, ñi xe maùy bieån soá ngoaïi tænh ngaïi nguøng böôùc vaøo”. Tôø Tuoåi Treû ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004 môû ñaàu kyù söï veà sinh hoaït cuûa moät phoøng khaùm beänh ñaøn oâng ôû Saøi Goøn. Baùo Tuoåi Treû: Lieàn sau ñoù laø moät caëp vôï choàng treû, anh choàng beùo maäp coù veû raát töï tin... Sau hôn baûy thaùng laøm vieäc taïi trung taâm, Giaùo Sö Ñoã Troïng Hieáu - nguyeân Vuï Tröôûng Vuï Söùc Khoûe Baø Meï Vaø Treû Em (Boä Y Teá), noùi: “Coù raát nhieàu ca ñaëc bieät maø tröôùc khi ñeán ñaây laøm vieäc mình cuõng khoâng ngôø”.

ÑEÁN TÆNH WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

Moät ngaøy ôû phoøng khaùm beänh ñaøn oâng

Raéc roái... phaùi maïnh ÔÛ taàng moät, hai ngöôøi ñaøn oâng ngoài chôø tröôùc quaày bar ñang thì thaàm chuyeän giaù nöôùc uoáng reû. Moät trong hai ngöôøi teân M., naêm nay 50 tuoåi, 23/24 naêm coù gia ñình luoân chung thuûy moät vôï moät choàng. OÂng M. keå raéc roái baét ñaàu töø Muøa Heø naêm ngoaùi, moät ngöôøi baïn chieâu ñaõi chuyeán du lòch Ñoà Sôn, röôïu say tít. Tænh daäy oâng thaáy mình... naèm caïnh moät coâ gaùi baùn daâm. Töø ñaáy trôû ñi oâng maéc chöùng ñau löng, laïi theâm ñau tinh hoaøn do bò beänh laây qua ñöôøng tình duïc. OÂng ñaõ ñi mua thuoác ñeå... töï chöõa nhöng vaãn khoâng ñôõ neân sôï quaù, bò lieät döông luoân naêm thaùng nay. ÔÛ thö vieän taàng hai, moät thanh nieân raát treû ñang chaêm chuù ñoïc saùch. 23 tuoåi nhöng T. khoâng heà coù

Baùo Tuoåi Treû: Trung Taâm Khaùm Chöõa Beänh Nam Giôùi Vaø Vò Thaønh Nieân ôû 324 Thuïy Khueâ coù veû ngoaøi nhö moät quaùn caø pheâ nhoû, coù theå tìm thaáy ôû moïi ngoõ phoá Haø Noäi. Nhöng ñaäp vaøo maét ngöôøi môùi ñeán laø nhöõng moâ hình bao cao su ñuû maøu ñuû loaïi baèng bìa, baèng goã ñöùng nhuùn nhaûy cöôøi ñeå... trang trí. Treân keä goã treo saùt töôøng daøy ñaëc tôø rôi, tôø gaáp, soå Tieáp trang A9 tay chung moät noäi dung: Söùc khoûe sinh saûn.

Nhieàu ñöôøng ngang khoâng raøo chaén Tai naïn ñöôøng saét taêng cao 200% SAØI GOØN 16-11.- “Töø ñaàu naêm ñeán nay, tai naïn giao thoâng ñöôøng saét ôû Saøi Goøn taêng cao vôùi 12 ngöôøi cheát (taêng 200% so vôùi naêm tröôùc). Haàu nhö thaùng naøo cuõng coù vaøi vuï tai naïn (tröø Thaùng Taùm 2004). Tuy thieät haïi sinh maïng khoâng lôùn nhö tai naïn ñöôøng boä nhöng hieåm hoïa tai naïn giao thoâng ñöôøng saét vaãn ôû möùc baùo ñoäng.” Baùo Tuoåi Treû ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004 töôøng thuaät. Laán chieám caû ñöôøng saét Ñi doïc theo ñöôøng saét töø Quaän 3, Quaän Phuù Nhuaän, Quaän Goø Vaáp, Quaän Bình Thaïnh... coù theå thaáy hieåm hoïa tai naïn giao thoâng treân ñöôøng saét raát cao vì vieäc chaáp haønh Luaät Giao Thoâng

coøn thaáp. Nhö ôû chôï choàm hoåm Traàn Vaên Ñang (Phöôøng 10 vaø 11, Quaän 3), nhöõng ngöôøi buoân baùn thaûn nhieân hoïp chôï treân ñöôøng raày, chæ khi nghe tieáng coøi taøu huï hoï môùi chòu taûn ra. Maëc duø ngaønh ñöôøng saét vaø caùc ñòa phöông ñaõ thöïc hieän raøo chaén 14.5 km laøm haønh lang an toaøn doïc theo ñöôøng saét, nhöng taïi khu vöïc Quaän Phuù Nhuaän, nhieàu hoä daân vaãn taùi laán chieám vaø döïng leàu baït treân ñöôøng haønh lang ñeå buoân baùn. Hình aûnh deã thaáy nhaát treân haønh lang ñöôøng saét laø nhöõng moá ñaát ñöôïc ñaép vuoát doác ôû hai beân ñöôøng ray hoaëc coù nôi laép ñaët taám ñan ximaêng. Ñoù laø nhöõng ñöôøng ngang daân sinh (coøn goïi laø ñöôøng ngang baát hôïp phaùp)

do ngöôøi daân töï môû ñeå ñi taét qua beân kia ñöôøng. Khoâng ít ngöôøi raát lieàu lónh coá chaïy xe hai baùnh hoaëc ñaåy xe qua phía beân kia ñöôøng khi ñaõ thaáy roõ ñoaøn taøu treân ñöôøng raày. Treân tuyeán ñöôøng saét ôû Quaän Thuû Ñöùc coù ñeán 32 ñöôøng ngang daân sinh, keá ñeán laø Quaän Bình Thaïnh coù 18 ñöôøng ngang daân sinh. Vieäc khoâng chaáp haønh Luaät Giao Thoâng ñaõ daãn ñeán nhieàu tai naïn thaûm thöông. Trong Thaùng Saùu 2004 coù boán vuï tai naïn giao thoâng qua ñöôøng saét, Thaùng Baûy hai vuï, Thaùng Chín - ba vuï, vaø Thaùng Möôøi - moät vuï. Trong ñoù, phaàn lôùn tai naïn xaûy ra treân caùc ñöôøng ngang baát hôïp phaùp. Theo Ban An Toaøn Giao Thoâng Saøi Goøn, vieäc buøng phaùt ñöôøng ngang

daân sinh ôû caùc ñòa phöông laø do toác ñoä ñoâ thò hoùa cao, trong khi vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng laïi khoâng ñaùp öùng kòp. Nhöng theo Thanh Tra Giao Thoâng Ñöôøng Saét Khu Vöïc 3, ñaõ xaûy ra moät soá vuï tai naïn giao thoâng treân nhöõng ñöôøng ngang hôïp phaùp coù chuoâng baùo töï ñoäng. Ngaøy 17 Thaùng Möôøi 2004, taïi khu vöïc Soùng Thaàn - Bình Trieäu coù ba ngöôøi ñi xe maùy coá vöôït qua ñoaøn taøu S6 vaø ñaõ bò thöông naëng. Töông töï, ngaøy 16 Thaùng Chín, moät phuï nöõ ñi xe ñaïp coá vöôït qua ñöôøng ngang hôïp phaùp tröôùc maët ñoaøn xe löûa vaø ñaõ bò caùn cheát. Coøn tröôùc ñoù, ngaøy 22 Thaùng Saùu 2004, moät xe hôi baûy choã coá vöôït qua ñoaøn taøu vaø ñaõ bò xe löûa ñuïng, taøi xeá bò thöông...

Giaûi Phaãu Thaåm Myõ

Baùc Só NGUYEÃN LOÄC

GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ TOÅNG QUAÙT: l Söûa maét, muõi, caèm, tai. l Caêng da maët, söûa ngöïc, huùt môõ buïng, caêng da buïng.

GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOÂI (ENDOSCOPIC PLASTIC SURGERY) l Caêng da traùn vaø naâng chaân maøy vôi theïo ngaén 1 phaân röôûi trong toùc. l Söûa ngöïc lôùn vôùi theïo raát nhoû ôû trong naùch. GIAÛI PHAÃU THAÚM MYÕ BAÈNG TIA LASER l Xoùa neáp nhaên. l Laáy tuùi môõ mí maét döôùi baèng caùch caét beân trong mí maét. (khoâng laáy theïo, khoâng chaûy maùu vaø khoâng caàn may chæ)

11100 WARNER AVE. # 202 - FOUNTAIN VALLEY, CA 92708

(714) 979-4499 - (714) 979-4433 NHAÄ N VISA / MASTER CARD

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Vónh Phuùc, Haø Taây bò haïn haùn naëng Tieáp trang A8

Coøn taïi tænh Haø Taây, theo oâng Chu Phuù Myõ, hieän taát caû heä thoáng soâng, hoà daãn vaø chöùa nöôùc ñòa phöông ñeàu xuoáng raát thaáp so vôùi moïi naêm, chæ ñaït 60% ñeán 70%. Nguoàn nöôùc töôùi thieáu vaø khoâ haïn ñe doïa gaàn 50,000 hecta ñaát canh taùc caây vuï ñoâng cuûa toaøn tænh. Caùch ñaây 5 naêm, mieàn Baéc Vieät Nam cuõng töøng bò moät traän ñaïi haïn. Nhieàu laøng ôû khu vöïc thöôïng du ñaõ boû nhaø cöûa nöông raãy chaïy vaøo Taây Nguyeân ñeå phaù röøng ñeå kieám soáng.

Giaù vaøng leân 8.4 trieäu ñoàng/löôïng SAØI GOØN 16-11.- Giaù vaøng treân thò tröôøng Vieät Nam laïi taêng cao hôn moät möùc nöõa, theo caùc tin töùc phoå bieán treân Internet ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004. Baûn tin cuûa tôø Thanh Nieân noùi raèng ñeán cuoái chieàu ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004, giaù vaøng SJC cuûa Coâng Ty Vaøng Baïc Ñaù Quyù Quoác Doanh Saøi Goøn taïi Saøi Goøn vaø Caàn Thô ñaõ leân ñeán 8.4 trieäu ñoàng/löôïng; taïi Haø Noäi vaø Ñaø Naüng laø 8.41 trieäu ñoàng/löôïng; taêng töø 40,000 ñoàng ñeán 60,000 ñoàng so vôùi ngaøy 14 Thaùng Möôøi Moät. Duø ñaõ taêng cao nhöng hieän giaù vaøng trong nöôùc vaãn coøn thaáp hôn giaù theá giôùi khoaûng 30,000 ñoàng/löôïng. Phaàn lôùn vaøo mua baùn taïi Vieät Nam laø vaøng nhaäp laäu quan bieân giôùi Vieät Nam vaø Cam Boát. Nhôø giaù vaøng taêng voït, ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004, haõng tin nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam khoe raèng Coâng Ty Quoác Doanh SJC kieám ñöôïc khoaûng $233 trieäu ñoâ la nhôø buoân baùn vaøng mieáng vaø saûn xuaát nöõ trang qua söï gia coâng vaø tieâu thuï ñeán 25.83 taán vaøng trong 10 thaùng ñaàu naêm nay.

Thuû quyõ böu ñieän “bieán maát” cuøng 237 trieäu ñoàng SAØI GOØN 16-11.- Thaùi Thò Nhöôïc Thuùy laø nhaân vieân thuû quyõ cuûa Böu Ñieän Thaønh Phoá Saøi Goøn ñaõ boû troán cuøng 237 trieäu ñoàng trong keùt saét cuûa cô quan do coâ quaûn lyù. Baùo Coâng An thaønh Hoà loan tin naøy, vaø noùi sau hai ngaøy boû cô quan khoâng ñi laøm, khoâng xin pheùp, cô quan ñaõ lieân laïc vôùi gia ñình coâ ôû ñöôøng Traàn Xuaân Soaïn, Quaän 7, “thì môùi bieát coâ ñaõ boû troán vôùi toaøn boä soá tieàn trong keùt saét”. Ngaøy 12 Thaùng Möôøi Moät, coâng an Quaän 1 ñaõ thuï lyù vuï vieäc vaø ñang tieán haønh ñieàu tra.

Moät ngaøy ôû phoøng khaùm beänh ñaøn oâng Tieáp trang A8

raâu, tay chaân nhaün nhuïi mòn maøng nhö phuï nöõ, chöa keå moät chöùng raát khoù noùi cuûa ñaøn oâng. Maëc caûm “thieáu nam tính” neân T. chöa daùm quen coâ baïn gaùi naøo. Giaùo Sö Hieáu noùi T. ñaõ ñeán phoøng khaùm nam khoa naøy ba thaùng nay, vöøa chöõa thuoác vöøa taäp theå duïc, keát quaû laø raâu ñaõ moïc löa thöa. Phoøng khaùm cuûa Giaùo Sö Hieáu ôû tít treân taàng boán, traûi thaûm maøu saãm, coù hoa töôi. Tröôùc maët Giaùo Sö laø cuoán soå daøy coäm chi chít chöõ: “Ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát ñeán ñaây ñaõ 79 tuoåi nhöng baø vôï thì coøn treû. Moät oâng khaùc 68 tuoåi, töø 1998 “khoâng coøn laøm ñöôïc gì”. Tröôùc ñoù 12 naêm ñaõ nghe... yeáu ñi. Lôùp ñaøn oâng 60-65 tuoåi thì voâ khoái, nhöng ñoâng ñaûo nhaát vaãn laø nhoùm thanh nieân vaø trung nieân - Giaùo Sö cho bieát - veà khoaûn “chòu ñöïng raéc roái” kieåu naøy thì ñaøn oâng gioûi hôn ñaøn baø.

Coù oâng ñeán ñaây bò heïp bao qui ñaàu maáy chuïc naêm ñaõ bieán chöùng thaønh ung thö; coù oâng 50 tuoåi ñaõ bò lieät döông taùm naêm nay, baø vôï thænh thoaûng phaûi ñaù thuùng ñuïng nia, theá maø vaøo phoøng khaùm roài laïi kieân quyeát khoâng cho khaùm, luoân mieäng yeâu caàu ñoùng cöûa vì chæ sôï... “coù ai nhìn thaáy thì xaáu hoå cheát...” Chuyeän... ñaøn oâng: Coøn “troáng” Gaàn boán naêm phuï traùch “Ngoâi nhaø Tuoåi Treû” - cô sôû y teá chaêm soùc söùc khoûe nöõ thanh nieân thuoäc Trung Öông Ñoaøn, Baùc Só Nguyeãn Thu Giang nhaän ra raèng trong vaán ñeà söùc khoûe sinh saûn, coøn “troáng” moät maûng lôùn laø söùc khoûe sinh saûn nam giôùi. Trong khi tæ leä nam-nöõ bò voâ sinh töông ñöông nhau; tæ leä nam giôùi nhieãm HIV, bò beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc cao hôn nöõ giôùi. Trong vaán ñeà tình duïc nam giôùi laø chuû ñoäng, nöõ giôùi thuï ñoäng maø laâu nay môùi taùc

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

Tham nhuõng “xeû thòt loøng hoà Trò An” Xaây ñöôøng ñieän baïc tæ ñeå... nuoâi heo

ÑOÀNG NAI 16-11.- Ñaùm quan chöùc caùc ñòa phöông chia nhau nhöõng maûnh ñaát maøu môõ beùo bôû nhaát, tænh naøo cuõng vaäy. Nhöng chæ moät vaøi nôi vì tranh aên vôùi nhau maø toá coù chuyeän toá caùo vaø sinh chuyeän. Döôùi ñaây laø caâu chuyeän tieáp theo veà vuï ñaùm quan chöùc huyeän Ñònh Quaùn duøng taøi nguyeân quoác gia ñeå phuïc vuï cho moät chuoàng heo cuûa quan bí thö huyeän. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004 ñöôïc leänh vieát baøi keå toäi nhö sau: Vuï “xeû thòt” loøng hoà thuûy ñieän Trò An, giôø ñaây ai cuõng bieát. Song, coù moät ñieàu hieám ngöôøi bieát. Ñoù laø moät ñöôøng ñieän cao theá trò giaù haøng tæ ñoàng, ñöôïc daãn vaøo daønh rieâng cho vieäc nuoâi... khoaûng 400 con heo taïi ao hoà cuûa baø Bí Thö Huyeän UÛy Ñònh Quaùn (Ñònh Quaùn). Vaø ñaõ coù ñöôøng ñieän daønh rieâng cho baø bí thö thì... chaû traùch moät ngöôøi daân ñaõ phaùt bieåu: “Heo cuûa quan thaät söôùng” (?!)... Ñuùng vaäy, baát kyø ai coù moät laàn gheù thaêm “lieân hieäp ao hoà” cuûa caùc “quan chöùc” ôû khu vöïc baùn ngaäp loøng hoà Trò An (aáp 2, xaõ Phuù Ngoïc, huyeän Ñònh Quaùn), seõ khoâng khoûi kinh ngaïc: Moät ñöôøng ñieän cao theá daøi gaàn 2 km, töø ñöôøng loä keùo vaøo taän khu trang traïi, ao hoà cuûa baø Tröông Thò Nguyeät - Bí Thö Huyeän UÛy Ñònh Quaùn. Ñöôøng ñieän cao theá heát söùc quy moâ aáy, thay vì söû duïng cho caû moät khu daân cö, traùi laïi, chæ daønh rieâng cho traïi nuoâi khoaûng 400 con heo, thuoäc 10.5 hecta ao hoà cuûa

baø Nguyeät vaø moät phaàn ñaáu vaøo ñaát cuûa con reå baø caïnh beân. Ñeå döïng leân moät ñöôøng ñieän naøy, phuïc vuï cho traïi heo baø bí thö, “oâng” ñieän löïc phaûi söû duïng: Khoaûng 2,000 meùt daây ñieän cao theá to côõ... ngoùn chaân caùi, 25 coät beâtoâng (chu vi moät voøng tay ngöôøi oâm, cao hôn 10 meùt), 3 bình haï theá, khung saét, theùp, voøng söù v.v... Chöa keå, “oâng” böu ñieän cuõng nhanh nhaûu theo “oâng” ñieän löïc maéc luoân cho traïi heo baø bí thö moät ñöôøng daây ñieän thoaïi daøi baèng... ñöôøng ñieän (khoaûng 2,000 meùt), keøm theo laø moät hoäp caùp ñieän thoaïi heát söùc kieân coá... Chöa ai thoáng keâ, nhöng ngöôøi ta öôùc tính chi phí cho vieäc xaây döïng ñöôøng ñieän cao theá phuïc vuï cho... khoaûng 400 con heo cuûa baø bí thö phaûi tôùi... haøng tæ ñoàng. Moät caâu hoûi ñaët ra: Ai daùm boû haøng tæ ñoàng ñeå xaây ñöôøng ñieän cao theá chæ duøng... nuoâi khoaûng 400 con heo cho baø bí thö? Ngaøy 12 Thaùng Möôøi Moät vöøa qua, taïi Huyeän UÛy Ñònh Quaùn, trong ngaøy Huyeän UÛy Ñònh Quaùn thöïc hieän kieåm ñieåm traùch nhieäm caùc caùn boä laõnh ñaïo trong vuï “xeû thòt” loøng hoà Trò An, chuùng toâi ñaõ tröïc tieáp hoûi baø Tröông Thò Nguyeät: “Ai ñaõ boû tieàn xaây döïng ñöôøng ñieän cao theá daãn vaøo ao hoà cuûa chò?”. Baø Nguyeät hoàn nhieân thöøa nhaän: “Ñöôøng ñieän aáy laø do ngaønh ñieän löïc xaây döïng”. “Nhö vaäy laø hoï ñaõ duøng voán ngaân saùch?” Baø Nguyeät: “Ñuùng vaäy, hoï xaây döïng ñöôøng ñieän aáy theo moät döï aùn khu daân cö” (?) Thaät phi lyù, khoâng bieát baø bí thö coù

ñoäng vaøo nhoùm thuï ñoäng... Thaùng Hai 2004, Toå Chöùc Phaùt Trieån Söùc Khoûe Coäng Ñoàng AÙnh Saùng ra ñôøi, trôû thaønh cô sôû y teá thöù hai ôû Haø Noäi (sau Beänh Vieän Vieät Ñöùc) chuù yù ñeán vaán ñeà naøy. Moãi tröôøng hôïp beänh nhaân laø moãi vaán ñeà rieâng, nhöng caû Giaùo Sö Hieáu vaø Baùc Só Thu Giang ñeàu coù chung moät lo ngaïi: Coù nhöõng caäu beù 1415 tuoåi ñaõ coù quan heä vôùi gaùi maïi daâm. Tröôùc khi keát hoân, nhieàu thanh nieân ñaõ “quan heä saâu saéc” vôùi 3-4 phuï nöõ, bò beänh laây qua ñöôøng tình duïc. Roài nhöõng nhoùm hoïc sinh trung hoïc phoå thoâng, sinh vieân, ñeán trung taâm nhôø tö vaán, khi ñöôïc hoûi “tröôùc khi ñeán ñaây ñaõ hoûi ai veà söùc khoûe sinh saûn, söùc khoûe tình duïc chöa?”, em naøo cuõng noùi chöa vì raát ngöôïng. Nhöng caùc em ñeàu thuù thaät ñaõ xem phim sex, hình khoûa thaân vì tìm raát deã treân net, coù em 16 tuoåi bò caùc anh lôùn maéc beänh ñoàng tính loâi keùo... “Tuoåi keát hoân trung bình cao leân, nhöng tuoåi baét ñaàu coù quan heä tình duïc laïi haï xuoáng vaø noåi leân vaán ñeà tình duïc khoâng an toaøn, tæ leä naïo

phaù thai cao. Neáu khoâng sôùm coù nhöõng taùc ñoäng vaøo nhoùm thanh thieáu nieân, ñaëc bieät laø nam giôùi, haäu quaû seõ thaät khoù löôøng”- Baùc Só Giang keát luaän. Ai ñeán phoøng khaùm naøy cuõng laï bôûi ôû ñaây höôùng daãn toaøn nhöõng ñieàu “teá nhò”, töø caùch öùng xöû cuûa nam giôùi trong gia ñình, chaêm soùc söùc khoûe tröôùc hoân nhaân, tình duïc laønh maïnh vaø an toaøn... thaäm chí höôùng daãn caû caùch söû duïng bao cao su. “Ñaõ ñeán luùc ñöøng e ngaïi ñeå giaùo duïc moïi ngöôøi bieát con ñöôøng laønh maïnh vaø an toaøn”- Giaùo Sö Hieáu khaúng ñònh. Khi chia tay vôùi Giaùo Sö Hieáu vaø phoøng khaùm naøy, giaùo sö noùi vôùi chuùng toâi raèng oâng ñang canh caùnh trong loøng moät noãi lo: “Laøm sao ñeå moät caäu beù 16 tuoåi ñang bò maáy anh thanh nieân duï doã loâi keùo vaøo con ñöôøng ñoàng tính ñeán phoøng khaùm, toâi raát lo laéng cho caäu vaø saün saøng tö vaán mieãn phí”. Cuõng bôûi noãi lo laéng aáy, moãi ngaøy vò giaùo sö giaø saün saøng tö vaán mieãn phí qua ñieän thoaïi haøng chuïc cuoäc goïi töø khaép caùc tænh thaønh.

hieåu raèng traû lôøi cuûa baø khoâng heà thuyeát phuïc. Döï aùn khu daân cö naøo laïi daùm xaây döïng treân vuøng quy hoaïch loøng hoà thuûy ñieän Trò An, giaùp soâng La Ngaø, nöôùc leân xuoáng thöôøng xuyeân? Chaúng ai laïi ñi xaây döïng moät ñöôøng ñieän beà theá nhö vaäy, khi maø haï taàng cô sôû (ñöôøng saù, caáp thoaùt nöôùc...) khu daân cö chöa heà coù? v.v... Phaûi chaêng baø bí thö khoâng daùm coâng nhaän söï thaät laø chính ngaønh ñieän ñòa phöông ñaõ trích moät khoaûn ngaân saùch nhaø nöôùc khaù lôùn chæ ñeå xaây ñöôøng ñieän cho traïi heo cuûa baø? Thaät oaùi oaêm, trong luùc Toång Coâng Ty Ñieän Löïc Vieät Nam vaø Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Trò An keâu cöùu cho hoà Trò An nguoàn ñieän quoác gia, ñang bò xaâm phaïm vaø coøn nhieàu hoä daân vuøng saâu, vuøng xa thieáu ñieän, thì... Coâng Ty Ñieän Löïc Ñoàng Nai laïi daùm boû ra baïc tæ xaây döïng ñieän cao theá cho laõnh ñaïo huyeän Ñònh Quaùn... nuoâi heo? Treân thöïc teá, khoâng chæ

coù baø Nguyeät, moät ñöôøng ñieän cao theá khoâng thua ñöôøng ñieän treân cuõng ñöôïc ngaønh ñieän xaây döïng treân ao hoà cuûa oâng Toâ Coâng Hieäu Phoù Bí Thö Huyeän UÛy Ñònh Quaùn... Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai 2003, UÛy Ban Nhaân Daân Tænh Ñoàng Nai ñaõ ra coâng vaên soá 5838/ CV.UBT yeâu caàu Coâng Ty Ñieän Löïc Ñoàng Nai ngöøng caáp môùi ñieän cho caùc hoä san laáp, ñaøo ñaép, laán chieám traùi pheùp loøng hoà Trò An. Gaàn ñaây, dö luaän raâm ran chuyeän moät quan chöùc ôû Haø Noäi laõng phí “cöôõi” moät oâtoâ (Lexus) trò giaù khoaûng... 3,000 con traâu (Hoaøng Vaên Nghieân - nguyeân Chuû Tòch UÛy Ban Nhaân Daân Thaønh Phoá Haø Noäi). Coøn ôû huyeän Ñònh Quaùn, tænh Ñoàng Nai, vieäc söû duïng haøng tæ ñoàng xaây döïng moät ñöôøng ñieän cao theá chæ ñeå... nuoâi 400 con heo cuûa baø bí thö, xem ra söï laõng phí naøy coøn vöôït xa vieäc “cöôõi” 3,000 con traâu. Taïi sao Toång Coâng Ty Ñieän Löïc Vieät Nam vaø Coâng Ty Ñieän Löïc Ñoàng Nai laïi... deã thöông nhö theá trong khi nhieàu nhaø cuûa tænh naøy vaãn chöa coù ñieän?

Nuoâi toâm, caû laøng thaønh con nôï! QUAÛNG NGAÕI 16-11.Thieáu hieåu bieát vaø khoâng ñöôïc yeåm trôï kyõ thuaät chuyeân moân, caû moät laøng trong tænh Quaûng Ngaõi nuoâi toâm thaát baïi ñeán taùn gia baïi saûn vaø thaønh con nôï cuûa ngaân haøng. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004: Suoát maáy thaùng nay, ngöôøi daân vuøng ven bieån Thu Xaø, tænh Quaûng Ngaõi aên khoâng ngon nguû khoâng yeân, vì maáy con toâm maø caû laøng saép bò phaùt maïi taøi saûn traû nôï cho ngaân haøng. Töø khi phong traøo nuoâi toâm phaùt trieån thì haàu heát caùc maûnh ñaát ven soâng ñeàu ñöôïc ngöôøi daân thi nhau ñaép ao nuoâi toâm. Ngöôøi nuoâi ít nhaát cuõng vaøi saøo, nhieàu ngöôøi nuoâi töø 1 ñeán 2 hecta. Töø naêm 1987 ñeán naêm 2000, vôùi phöông phaùp nuoâi quaûng canh, nhöng moãi vuï coù hoä thu veà 50 trieäu ñoàng ñeán 60 trieäu ñoàng. Hieäu quaû naøy ñaõ kích thích nhieàu ngöôøi ñaàu tö voán lieáng môû roäng dieän tích nuoâi toâm nhöõng mong ñoåi ñôøi. Nhöng khi 227 hoä ñöa dieän tích nuoâi toâm leân 82 hecta theo hình thöùc nuoâi baùn thaâm canh vaø moät phaàn thaâm canh thì cuõng laø luùc ngheà nuoâi toâm bò thaát baïi. Lieân tieáp töø naêm 2001 ñeán nay, moãi naêm 2 vuï nuoâi thì vuï naøo cuõng bò dòch beänh ñoám traéng hoaëc ñoû mang, toâm cheát haøng loaït khoâng thu ñöôïc ñoàng naøo, trong khi ñoù ñaàu tö cho moãi hecta nuoâi toâm maát ñeán 60 trieäu ñoàng. Tính ñeán thôøi ñieåm naøy caû 3 khoaûn vay nuoâi toâm laø

voán khaéc phuïc haäu quaû luõ luït naêm 1999, voán quyõ quoác gia giaûi quyeát vieäc laøm vaø voán ngaân haøng noâng nghieäp thì soá nôï ñaõ leân ñeán 4.6 tæ ñoàng. Ngöôøi nôï ít nhaát cuõng vaøi chuïc trieäu ñoàng. OÂng Huyønh Chín, ôû xoùm 1, thoân Hoøa Bình, ñaønh phaûi baùn daàn 6 saøo hoà ñeå traû bôùt nôï vaø môùi ñaây oâng ñaønh phaûi baùn caên nhaø cuûa mình 120 trieäu ñoàng ñeå traû tieàn vay. Töông töï nhö theá, anh Phaïm Vaên Tyù ôû xoùm 1, thoân Thu Xaø cuõng phaûi baùn caên nhaø cuûa mình laáy 75 trieäu ñoàng traû nôï. Moät soá ngöôøi khaùc nhö anh Ñoã Taán Thaûo, Trònh Vaên Höõu, xoùm 3 Thu Xaø, cuõng ñaõ baùn ñaát, taøi saûn ñeå traû nôï vay ngaân haøng. Nhöng phaàn lôùn nhieàu ngöôøi khoâng coù taøi saûn gì ñaùng giaù so vôùi nhöõng moùn nôï haøng chuïc, haøng traêm trieäu ñoàng. Khoâng theå traû nôï vaø cuõng khoâng coøn caùch naøo laøm aên, hoä anh Leâ Hieäp, Voõ Chanh ôû xoùm 3 Thu Xaø ñaõ boû queâ vaøo Saøi Goøn kieám soáng. Con caùi cuûa hoï cuõng phaûi boû hoïc giöõa chöøng. Ñaõ coù 114 hoä nuoâi toâm thua loã laøm ñôn gôûi ñi khaép caùc caáp ñeå xin khaát nôï. Vì neáu ngaân haøng phong toûa taøi saûn (chuû yeáu laø phaùt maïi nhaø) thì bieát ôû ñaâu!

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

XIN COÙ YÙ KIEÁN NGÖÔØI LÍNH CUÕ

Thoáng keâ keát quaû baàu toång thoáng vaø taâm nguyeän cuûa cöû tri Vieät OÂng Nam Loäc trong moät baøi vieát ñaêng treân Ngöôøi Vieät vaø Vieät Baùo vaøo tuaàn leã sau ngaøy baàu cöû cho bieát “Ngöôøi Vieät Nam taïi Nam California boû phieáu vöôït kyû luïc cho Toång Thoáng Bush”. Baøi vieát cuûa oâng döïa treân taøi lieäu cuoäc thaêm doø cöû tri ñaõ boû phieáu (Exit Poll) trong cuoäc toång tuyeån cöû vöøa qua, maø theo ñoù thì khoái cöû tri ngöôøi Myõ goác Vieät laø saéc toäc duy nhaát ñaõ boû phieáu cho Toång Thoáng George W. Bush cuûa Ñaûng Coäng Hoøa. Taøi lieäu cuõng cho bieát ñaây laø cuoäc thaêm doø lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay cuûa Trung Taâm Trôï Giuùp Phaùp Lyù ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu Thaùi Bình Döông (Asian Pacific American Legal Center vieát taét laø APALC). Cuoäc thaêm doø naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï tham döï cuûa gaàn 200 thieän nguyeän vieân ñaõ thöïc hieän hôn 4 ngaøn cuoäc phoûng vaán caùc cöû tri ñaõ boû phieáu taïi 48 ñòa ñieåm ñaàu phieáu coù nhieàu cöû tri goác AÙ Chaâu cö nguï, keùo daøi töø LosAngeles ñeán thung luõng Grabiel roài xuoáng tôùi quaän Cam. Theo taøi lieäu naøy, keát quaû chung toaøn mieàn nam California thì 54% cöû tri goác Vieät boû phieáu cho oâng Bush, 43% boû cho Kerry. Taïi Quaän Cam (Orange County), cöû tri goác Vieät baàu cho oâng Bush laø 63%, cho Kerry laø 34%. Baûn thaêm doø cuõng cho bieát veà vaán ñeà tuoåi taùc trong cuoäc

baàu naøy thì töø 18 ñeán 25 tuoåi baàu cho Kerry 75%, cho Bush 25%, tuoåi töø 26 ñeán 64, baàu cho Bush 55%, cho Kerry 44%, töø 65 tuoåi trôû leân, 63% baàu cho Bush vaø 34% cho Kerry. Nhìn vaøo nhöõng con soá naøy chuùng ta thaáy soá ngöôøi Vieät lôùn tuoåi ña soá baàu cho oâng Bush. Ñieàu ñoù cuõng deã hieåu laø haàu heát nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi ñeàu coù nhöõng kinh nghieäm maùu xöông veà khuûng boá, ñoäc taøi maø cheá ñoäc Coäng Saûn ñaõ ñem laïi cho hoï. Trong quaù khöù, hoï ñaõ maát caû tuoåi treû vì cuoäc chieán tranh do Coäng Saûn gaây neân treân ñaát nöôùc vaø khi Coäng Saûn chieám ñöôïc caû ñaát nöôùc thì cuõng laø nhöõng ngöôøi naøy phaûi chòu taát caû nhöõng haän thuø maø cheá ñoä Coäng Saûn daønh cho ngöôøi thua cuoäc. Giöõa hai öùng cöû vieân Toång Thoáng Hoa Kyø trong cuoäc baàu cöû 2004, söï thaân coäng vaø söï choáng coäng ñaõ roõ nhö ban ngaøy. Trong quaù khöù, Thöôïng Nghò Só Kerry ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng phaûn chieán, thaân coäng, hoøa hoaõn vôùi ñoäc taøi khuûng boá. Ñoù laø nhöõng ñieàu maø baát cöù ai töøng laø naïn nhaân cuûa khuûng boá cuûa ñoäc taøi ñeàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Nhöng nhìn vaøo thaønh phaàn tuoåi taùc, khoâng keå lôùp treû töø 18 ñeán 25 tuoåi ñaõ baàu cho Kerry tôùi 75%, lôùp tuoåi ñang hoaït ñoäng laø töø 26 ñeán 64 thì cuõng chæ baàu cho oâng

Bush coù 55%, coù nghóa raèng cuõng khoâng nhieàu laém. Nhö vaäy ñieàu maø chuùng ta caàn löu taâm laø caøng ngaøy, theá heä treû lôùn leân caøng nhieàu vaø theá heä lôùn tuoåi caøng ít ñi, söï “choáng Coäng” seõ khoâng coøn tuyeät ñoái nhö tröôùc trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät maø noù coù theå thay ñoåi sang nhöõng hình thöùc khaùc. Cho neân nhöõng nhaø tranh ñaáu hay caùc toå chöùc ñaáu tranh trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi neáu khoâng löu taâm ñeán nhöõng vaán ñeà naøy thì seõ khoâng vaän ñoäng ñöôïc tuoåi treû vaøo coâng vieäc tranh ñaáu cho daân toäc thoaùt khoûi cheá ñoä Coäng Saûn, ñem laïi töï do haïnh phuùc thaät söï cho daân toäc. Treân bình dieän quoác gia Hoa Kyø, söï thaéng cöû cuûa Toång Thoáng Bush cuõng chaät vaät khoù khaên. Tyû leä thaéng cöû cuõng chæ ôû möùc treân 54% phieáu cöû tri, coù nghóa raèng gaàn moät nöûa khoái ngöôøi daân Myõ khoâng ñoàng yù vôùi nhöõng chính saùch cuûa Toång Thoáng Bush. Tuy nhieân ñöôøng loái cuûa Ñaûng Coäng Hoøa vaãn ñöôïc daân chuùng Hoa Kyø tin töôûng neân Thöôïng vaø Haï Vieän Hoa Kyø Ñaûng Coäng Hoøa ñeàu naém ñöôïc ña soá. Chaéc chaén laø nhöõng döõ kieän naøy, Toång Thoáng Bush vaø Ban Coá Vaán cuûa oâng phaûi löu taâm ñeán raát nhieàu chöù khoâng theå “nguû queân treân chieán thaéng” ñöôïc. Ngöôøi Lính Cuõ

Thaùi ñoä giaùo só, traùch nhieäm giaùo daân trong vieäc ñoái khaùng Phaùp Leänh Toân Giaùo VOÕ LONG TRIEÀU Phaùp Leänh Toân Giaùo cuûa Coäng Saûn Haø noäi vöøa môùi ban haønh laøm daáy leân moät phong traøo choáng ñoái maõnh lieät trong vaø ngoaøi nöôùc, caû nhöõng toå chöùc coâng vaø tö cuûa caùc quoác gia töï do cuõng phaûi leân tieáng pheâ bình chæ trích. Tu só caùc toân giaùo Vieät Nam ñaõ coâng khai hay aâm thaàm toû thaùi ñoä vôùi nhaø caàm quyeàn, yù kieán cuûa giaùo daân ñaõ bieåu loä söï phaãn noä ôû nhieàu nôi, ñaëc bieät qua truyeàn thoâng baùo chí vaø website internet. Phaûn khaùng baèng moïi caùch laø ñuùng, haønh ñoäng baát tuaân phaùp leänh naày laø traùch nhieäm cuûa toaøn daân khoâng rieâng gì giaùo só hay tín ñoà. Tuy nhieân moät vaøi yù kieán ñaõ ñöôïc phoå bieán pheâ bình thaùi ñoä cuûa hoäi ñoàng giaùm muïc Vieät Nam “ñaáu tranh aâm thaàm hay laïy van coäng saûn” coù leõ quaù sôùm vaø thieáu coâng baèng. Theo thieån yù, caùc vò tu só coù theå laáy quyeàn

coâng daân cuûa mình maø phaùt bieåu yù kieán khoâng lieân luïy gì ñeán caû moät giaùo hoäi sôû taïi hay roäng hôn laø giaùo hoäi ñoù treân theá giôùi nhö caùc linh muïc Nguyeãn Höõu Giaûi, Chaân Tín, Phan Vaên Lôïi ñaõ laøm. Moãi giaùo hoäi coù giaùo luaät vaø quy luaät rieâng. Ñaëc bieät Thieân Chuùa Giaùo Vieät Nam leä thuoäc hoaøn toaøn vaøo toøa thaùnh La Maõ, moät giaùo quyeàn coù chính phuû, coù ban giao chính thöùc vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi, cho neân hoäi ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam coù khi deø daët, coù khi thaúng thaén coâng khai, öùng xöû tuøy thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá maø ngöôøi ngoaøi khoâng bieát roõ. Duø sao ñaët vaán ñeà giaùo hoäi phaûi ñaáu tranh laø ñuùng bôûi vì noù lieân heä troïng ñaïi ñeán quyeàn töï do tín ngöôõng vaø söï soáng coøn cuûa caùc toân giaùo. Tieáp trang A11

TAØI LIEÄU WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

Vieát veà Giang Höõu Tuyeân QUOÁC THAÙI ÑINH HUØNG CÖÔØNG

(Chieán Höõu Giang Höõu Tuyeân ñaõ töø traàn luùc 02 giôø 30 saùng, Chuû Nhaät 14 Thaùng Möôøi Moät 2004 (03 Thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân), höôûng döông 55 tuoåi. Linh cöõu quaøn taïi Nationnal Memorial Home, Falls Church, Virginia. Leã Di Quan vaø Hoûa Taùng vaøo saùng thöù Baûy 20 Thaùng Möôøi Moät 2004. Baøi vieát cuûa chieán höõu Ñinh Huøng Cöôøng töø Virginia gôûi veà Dieãn Ñaøn KBC, ghi laïi hình aûnh Giang Höõu Tuyeân trong giaây phuùt cuoái cuøng vaø taám loøng cuûa ngöôøi Chieán Höõu trong tình huynh ñeä chi binh - Dieãn Ñaøn KBC) Ñieän thoaïi trong tuùi cuûa toâi rung leân töøng hoài, khi toâi ñang laøm thuû tuïc leân taøu veà laïi D.C töø phi tröôøng LA. Baïn toâi, oâng Ñaëng Thuûy goïi töø “Virginia” cho bieát: Giang Höõu Tuyeân vöøa ñi. Toâi noùi: “ÔÛ ñaây oàn quaù, khoâng nghe gì caû, Tuyeân ñi ñaâu? - Ñi veà ñaát. Coù nghóa laø thaèng Tuyeân cheát?. OÂng coù noùi chôi khoâng? - Toâi khoâng noùi chôi maø noùi thaät laø Tuyeân coù theå cheát!!. OÂng neân veà sôùm thaêm noù, tröôùc khi quaù treã. Toâi baøng hoaøng caû ngöôøi, hoang mang töï hoûi; Taïi sao, ngöôøi baïn treû laïi coù theå bò tai naïn gheâ gôùm nhö theá... Vaø toâi ñaõ voäi vaõ ñeán nhaø thöông thaêm Giang Höõu Tuyeân cuøng nhöõng ngöôøi baïn baùo cuûa anh... Tuyeân ñang naèm baát ñoäng, hôi thôû yeáu ôùt qua boä maùy trôï söùc... ñeå chôø moät moät hy voïng soáng.... Ngoùt ba möôi naêm qua, khoaûng giöõa naêm 75 Toâi ñaõ Tieáp trang A11

Kyû nieäm 50 naêm ngaøy thaønh laäp Thuûy Quaân Luïc Chieán taïi Toronto THIEÂN THANH Ñaàu thaùng 11, thôøi tieát ôû Toronto trôû laïnh, nhöõng ngoïn laù xanh bieán thaønh maøu vaøng vaø rôi traøn maët ñaát baùo hieäu muøa Ñoâng giaù laïnh gaàn keà nhöng taïi hoäi tröôøng Ace Palace treân ñöôøng Runnymede thì thaät laø aám cuùng, nôi ñaây qui tuï hôn 300 ngöôøi goàm ñoàng höông taïi ñòa phöông cuøng caùc chieán höõu Thuûy Quaân Luïc Chieán töø Washington D.C., Michigan... caùc chieán höõu thuoäc caùc quaân binh chuûng nhö Nhaûy Duø, Bieät Ñoäng Quaân, Haûi Quaân, Löïc Löïông Ñaëc Bieät... ñaõ ñeán chung vui vôùi Hoäi Thuûy Quaân Luïc Chieán Toronto trong dòp kyû nieäm 50 naêm ngaøy thaønh laäp binh chuûng Thuûy Quaân Luïc Chieán, moät buoåi leã ñöôïc chuaån bò chu ñaùo vaø toå chöùc troïng theå nhaát töø tröôùc tôùi nay. Ñaëc bieät oâng Myung Chung Kim, chuû tòch Hoäi Cöïu Quaân Nhaân Ñaïi Haøn, moät cöïu só quan Thuûy Quaân Luïc Chieán töøng tham chieán taïi Vieät Nam ñaõ höôùng daãn moät phaùi ñoaøn goàm 10 cöïu quaân nhaân Thuûy Quaân Luïc Chieán Ñaïi Haøn ñeán tham döï ñeå cuøng chia vui vôùi Thuûy Quaân Luïc Chieán Vieät Nam. Trong phaàn chaøo côø, laàn ñaàu tieân toaùn quoác quaân kyø Thuûy Quaân Luïc Chieán Ñaïi Haøn ñaõ cuøng vôùi toaùn quoác quaân kyø Thuûy Quaân Luïc Chieán Vieät Nam ñöùng saùt beân nhau trong luùc quoác ca Canada, Ñaïi Haøn vaø Vieät Nam Coäng Hoøa cuøng ñöôïc troãi leân trong moät khung caûnh thaät trang nghieâm vaø caûm ñoäng. Sau ñoù laø leã truy ñieäu caùc chieán só Thuûy Quaân Luïc Chieán ñaõ vò quoác vong thaân thaät bi huøng laøm khoâng bieát bao nhieâu quan khaùch

phaûi rôi leä. Nieân tröôûng Traàn Thieän Hieäu vaø chieán höõu Hoäi Tröôûng Hoäi Thuûy Quaân Luïc Chieán Toronto Phaïm Coäng ñaõ cuøng thaép ngoïn löûa thieâng ñöôïc ñaët chính giöõa hoäi tröôøng, caïnh ñoù hai chieán só Thuûy Quaân Luïc Chieán trong trang bò taùc chieán vôùi suùng M16. Beân traùi hoäi tröôøng caùc cöïu Thuûy Quaân Luïc Chieán Ñaïi Haøn vôùi quaân phuïc taùc chieán, beân phaûi laø caùc Thuûy Quaân Luïc Chieán Vieät Nam, ñoái dieän löûa thieân laø caùc cöïu quaân nhaân thuoäc caùc quaân binh chuûng. Baøi ñieáu vaên ñöôïc phaùt leân vôùi ngoïn löûa thieâng baäp buøng trong ñeâm toái chæ coù moät ngoïn ñeøn duy nhaát ñöôïc môõ leân laø ñeøn chieáu saùng phuø hieäu Thuûy Quaân Luïc Chieán ñöôïc gaén leân chính giöõa khaùn ñaøi. Sau phaàn giôùi thieäu taân Ban Chaáp Haønh Hoäi Thuûy Quaân Luïc Chieán Toronto vôùi cöû toïa, chieán höõu Hoäi Tröôûng Phaïm Coâng ñaõ chaøo möøng vaø caùm ôn quan khaùch cuõng nhö sô löôïc lòch söû hình thaønh vaø giôùi thieäu heä thoáng toå chöùc cuûa Sö Ñoaøn Thuûy Quaân Luïc Chieán Vieät Nam. Neâu leân nhöõng maát maùt, hy sinh to lôùn cuûa binh chuûng Thuûy Quaân Luïc Chieán trong cuoäc chieán baûo veä queâ höông, ñaëc bieät nhaát laø cuoäc haønh quaân taùi chieám coå thaønh Quaûng Trò naêm 1972. Chieán höõu Tieáp trang A11

Dieãn Ñaøn KBC Haûi Ngoaïi Moïi yù kieán ñoùng goùp vaø baøi vôû, xin gôûi veà e-mail: diendankbc@yahoo.com

DAT


WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Trôøi Möa Ñi Phaùt Baùo Thô: Giang Höõu Tuyeân

Tieáp trang A10

Chieàu ngaõ naêm ñöôøng naêm baåy ngaõ Ngaû naøo cuõng öôùt gioït möa rôi Bao muøa möa ñaõ im gioâng baõo Sao nöôùc tröôøng giang vaãn khöù hoài Möôøi maáy naêm laøm teân phaùt baùo Loøng buoàn theo thaønh quaùch xa xöa Nhöõng trang tin doäi töø quaù khöù Rôùt ngaäp ngöøng cuøng nhöõng haït möa Möa loùt ngoùt ñôøi loi ngoi maõi Saùng chöa ñi, chieàu laïi möa veà Möa ngaõ naêm töø naêm baåy ngaõ Ngaû naøo cuõng möa vaø möa thoâi Xaáp baùo treân tay vöøa öôùt heát Vaäy maø cöù ñöùng döôùi möa bay Hình nhö nhöõng muøa möa thuôû tröôùc Ñang veà laøm öôùt traùi tim ai. Giang Höõu Tuyeân

Vieát veà Giang Höõu Tuyeân Tieáp trang A10

gaëp Giang Höõu Tuyeân taïi nhaø Trung Taù Phaùn, khi coù moät cuoäc taäp hoïp nhöõng quaân nhaân. Ngöôøi thanh nieân coâ ñôn naøy ñaõ soáng nhöõng ngaøy maát nöôùc, maát queâ höông, baïn beø qua nhöõng côn phaãn noä. Giang Höõu Tuyeân caøng noùng naûy hôn khi ñoái thoaïi vôùi nhöõng ngöôøi chaïy loaïn ñeán ñaây chæ noùi veà côm aùo. Theo anh: Tuoåi treû caàn phaûi coù löûa, ñeå soáng, ñaáu tranh, vaø ñoøi laïi queâ höông, ñaát nöôùc. Caùi haøo khí caêm hôøn maát nöôùc cuûa anh ñaõ laøm nhieàu ngöôøi khoâng thích gaàn anh, nhöng ngöôïc laïi, cuõng coù moät soá anh em cuøng chí höôùng, khoâng bieåu loä loøng caêm phaãn maõnh lieät nhö anh, nhöng beân trong ñaõ aâm thaàm cuøng Giang Höõu Tuyeân döïng neân toå chöùc anh em quaân nhaân haûi ngoaïi. Nhieàu ñeâm thao thöùc, anh em ñaõ thaønh hình ñöôïc moät toå chöùc vôùi danh hieäu Löïc Löôïng Quaân Nhaân Vieät Nam Haûi Ngoaïi. Haêng haùi nhaát laø anh Giang Höõu Tuyeân, beân caïnh coù anh Nguyeãn Vaên Taâm. Anh Nguyeãn Vaên Taâm noùi roõ anh laø binh nhì, nhöng maát nöôùc anh cuõng coù quyeàn yeâu nöôùc vaø ñoùng goùp nhö baát cöù ai, khoâng coù gì laø maëc caûm. Anh NVT ñaõ laøm vieäc saùt caùnh cuøng Giang Höõu Tuyeân, vaø ñaõ ñi thueâ ñöôïc truï sôû cho toå chöùc. Anh Giang Höõu Tuyeân ñaõ loäi tuyeát trong nhöõng thaùng muøa ñoâng giaù buoát cuûa cuoái naêm 75 vôùi ñoâi giaøy thuûng loã döôùi chaân ñeå khieâng baøn gheá ñoà ñaïc. Laøm sao coù theå chòu laïnh thaáu xöông khi khieâng nhöõng baøn gheá naëng neà treân con döôøng tuyeát vôùi ñoâi giaøy thuûng loã. Tuyeân noùi laø coù theå chòu caùi laïnh teâ coùng döôùi chaân, maø

Kyû nieäm 50 naêm ngaøy thaønh laäp Thuûy Quaân Luïc Chieán taïi Toronto

khoâng chòu noåi nhöõng con ngöôøi giaù aùo tuùi côm trong côn roái loaïn tuûi hôøn cuûa ñaát nöôùc. Tuyeân saün saøng gaây goå, vaø suøng suïc tìm ngöôøi ñeå gaây goå moãi khi tranh luaän veà ñaát nöôùc. ... Anh em ñaõ nhìn thaáy nhieät tình trong con ngöôøi Giang Höõu Tuyeân, trong con ngöïa baát kham ñoù, roài qua nhöõng lôøi khuyeân nhuû ñaõ giuùp con ngöôøi Giang Höõu Tuyeân bieán nhöõng böïc boäi, thaønh coâng vieäc höõu ích. Töø ñaáy, nhöõng ngöôøi lính tha phöông, trong ñoù coù Giang Höõu Tuyeân, ñöôïc tình baïn, tình thöông, tình huynh ñeä chi binh bao boïc. Ngöôøi saùng keû toái chung nhau hoïc hoûi. Taäp theå quaân nhaân ñaõ tröôûng thaønh nhanh choùng. Giang Höõu Tuyeân ñaõ trôû neân ñaàm tónh, coäng theâm maùu ngheä só, trôû thaønh moät nhaø thô khaù noåi tieáng qua nhöõng baøi thô ñöôïm tình queâ höông daân toäc nhö Daãu Vöôøn Xöa Coù Thaønh Hoang Pheá, hay Maøu Tím Muøng Tôi... Vaø nhieàu nöõa nhö Ngöôøi Chieán Só Vöôøn Ngaâu Taân Phu (Vieát chung vôùi Anh Thanh em Traàn Vaên Maïnh). Trong caùi “Apartment” oàn hôn caùi chôï naèm saùt ñöôøng 50. Nôi taïm truù ñaàu tieân cuûa Giang Höõu Tuyeân vaø Nguyeãn Ñình Huøng. Toâi thöôøng ñeán ñaây chôi, coù khi boû vôï con ôû nhaø ñeå chôi suoát ñeâm vôùi Giang Höõu Tuyeân, vôùi NÑH. Toâi vaø Huøng ñaõ chöùng kieán hoäi thô tao ñaøn tay ñoâi lyù thuù giöõa Giang Höõu Tuyeân vaø Leâ Maïnh Ñöôøng, anh maët saét ñen sì naøy laø daân ñaám ñaù, töøng laøm Tieåu Ñoaøn Tröôûng Nhaûy Duø, theá maø laøm thô hay coùc chòu ñöôïc, Nguyeãn Ñình Huøng traàm ngaâm beân nhöõng doøng thô queâ höông mieàn nam thieät ngoä cuûa Giang Höõu Tuyeân, coøn toâi nhö gôïi laïi caû moät thôøi chinh

DAT

Phaïm Coâng nhaân dòp naày cuõng ñaõ giôùi thieäu vôùi quan khaùch caùc ngoâi sao Thuûy Quaân Luïc Chieán nhö nieân tröôûng Traàn Thieän Hieäu, nieân tröôûng Traàn Ngoïc Toaøn vaø ñaëc bieät baøo ñeä cuûa coá Trung Taù Nguyeãn Xuaân Phuùc, cöïu Trung Taù Nguyeãn Phuù Thoï thuoäc Sö Ñoaøn 1 Boä Binh. Môû ñaàu cho chöông trình vaên ngheä caùc muõ xanh Thuûy Quaân Luïc Chieán vaø caùc ñoaøn vieân Lieân Ñoaøn leâ Vaên Höng ñaõ hôïp ca baøi Thuûy Quaân Luïc Chieán Haønh Khuùc, ñaùp laïi caùc cöïu Thuûy Quaân Luïc Chieán Ñaïi Haøn cuõng ñaõ leân saân khaáu hôïp ca baøi Thuûy Quaân Luïc Chieán Ñaïi Haøn gaây ñöôïc söï coå voõ noàng nhieät cuûa quan khaùch trong hoäi tröôøng. Chöông trình vaên ngheä vôùi chuû ñeà “Ngöôøi Lính vaø Queâ Höông” ñöôïc môû ñaàu vôùi gioïng haùt ngoït ngaøo cuûa ca só MyMy trong baøi “Giôø naày anh ôû ñaâu”, tieáp theo laø baøi “Chaøng laø ai” cuûa ca só Thanh Haèng vaø tieáp theo nöõa laø raát nhieàu baøi ca ca ngôïi ngöôøi lính Vieät Nam Coäng Hoøa cuûa caùc ca só nhö Thuùy Lieân, Tuaán Taøi, Kim AÙi, Phan Taân, Traàn Thaùi Haø... Nhaân dòp naày nieân tröôûng Traàn Thieän Hieäu ñaõ môøi caùc anh em thuoäc taát caû caùc quaân binh chuûng leân saân khaáu ñeå

cuøng vôùi anh em Thuûy Quaân Luïc Chieán ñoàng ca baøi “Côø Bay”, theå hieän tinh thaàn ñaâu löng ñoái caät tröôùc ñaây trong coâng cuoäc chieán ñaáu baûo veä töï do cho Mieàn Nam cuûa caùc chieán só Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa cuõng nhö tinh thaàn ñoaøn keát trong hieän taïi ñeå tieáp tuïc con ñöôøng tranh ñaáu haàu mang laïi töï do daân chuû thaät söï cho ñoàng baøo taïi queâ nhaø. Ñuùng luùc baøi happy birthday caát leân thì caùc nieân tröôûng Traàn Thieän Hieäu, Traàn Ngoïc Toaøn vaø chieán höõu Phaïm Coâng ñaõ cuøng thoåi neán vaø caét chieác baùnh sinh nhaät thöù 50 cuûa Sö Ñoaøn Thuûy Quaân Luïc Chieán.

Ngaøy kyû nieäm 50 naêm Thuûy Quaân Luïc Chieán cuõng laø dòp cho caùc cöïu chieán só Vieät-Haøn cuõng nhö caùc anh em cöïu quaân nhaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa haøn huyeân, thaêm hoûi laãn nhau. Beân ngoaøi coång chính caùc phoù doøm laøm vieäc vaát vaû vì phaûi chuïp hình löu nieäm khoâng ngöøng nghó cho caùc Thuûy Quaân Luïc Chieán Ñaïi haøn vaø Vieät Nam, caùc Thuûy Quaân Luïc Chieán Vieät Nam töø caùc nôi ñeán cuõng nhö caùc anh em thuoäc caùc quaân binh chuûng khaùc vaø ñoàng höông. Raát nhieàu quan khaùch ñaõ phaùt bieåu bieåu loä taám loøng caûm kích vì söï coá gaéng vöôït böïc cuûa Hoäi Thuûy Quaân Luïc

Chieán Toronto noùi chung vaø caùc tieåu ban nhö trang trí hoäi tröôøng, quoác quaân kyø, thöïc phaåm, vaên ngheä... noùi rieâng trong vieäc toå chöùc moät ngaøy hoäi ngoä ñaàm aám ñaày tình quaân daân thaém thieát. Maëc duø ñaõ 2 giôø saùng, Ban Toå Chöùc phaûi traû laïi hoäi tröôøng theo hôïp ñoàng nhöng raát ñoâng ñoàng höông vaãn coøn luyeán tieác ôû laïi ñeán giôø phuùt choùt vaø yeâu caàu ban toå chöùc keùo daøi chöông trình daï vuõ möøng ngaøy sinh nhaät Thuûy Quaân Luïc Chieán noùi leân söï uûng hoä nhieät tình ñoái vôùi anh em Muõ Xanh.

chieán xa xöa vôùi thô cuûa Leâ Maïnh Ñöôøng... Beân caïnh hai nhaø thô, hai chuùng toâi coøn coù haøng sö ñoaøn giaùn, chao oâi, con naøo con naáy to toå meï, to côõ moùng chaân ngöôøi, chuùng xeáp haøng ñeàu ñaën ngöôïc xuoâi trong caên nhaø toài taøn, khoâng coù ñoà ñaïc.. ñeå kieám aên. OÀn aøo, keä oàn aøo, giaùn cöù boø töøng ñaøn, töøng ñaøn, vaø hai nhaø thô cuõng chaúng caàn ñeå yù ñeán giaùn, cöù thô tuoân lai laùng... boài hoài nhö möa treân oáng maùng. Coù moät laàn Giang Höõu Tuyeân caàm moät caùi “tape” nhoû, ñöa toâi vaø than phieàn laø nhaïc só Phaïm Duy ñaõ phoå nhaïc moät baøi thô cuûa anh maø khoâng noùi gì caû. Toâi phì cöôøi baûo Tuyeân: “Ñaây laø oâng traùch nhaïc só Phaïm Duy hay laø oâng khoe anh em chuùng toâi? Tuyeân aø, laøm thô côõ naøo thì môùi ñöôïc nhaïc só Phaïm Duy ñeå maét, khoâng phaûi ai cuõng ñöôïc nhö Tuyeân ñaâu”. Giang Höõu Tuyeân ñaûm nhaän theâm tôø baùo Côø Vaøng, xuaát baûn tieáp tuïc ôû Mieàn Ñoâng vaø Giang Höõu Tuyeân laø ngöôøi ñöùng muõi chòu saøo... Sau ñoù coù moät caây buùt laø hoïc giaû Ñaøo Moäng Nam veà tieáp tay cho tôø Côø Vaøng. Giang Höõu Tuyeân coù thì giôø raûnh ñeå laøm tôø Baûn Xöù. Moät tôø baùo maø Giang Höõu Tuyeân naâng niu, vaø taän tuïy. Ngöôøi ta thaáy Giang Höõu Tuyeân coù maët trong taát caû nhöõng ñaùm ñoâng ngöôøi Vieät hoäi hoïp ñeå yeâu caàu mua baùo Baûn Xöù. Thaäm chí Giang Höõu Tuyeân ra tôø baùo thöông maïi ñeå yeåm trôï tôø

Baûn Xöù. Nhöng vì nhu caàu ñôøi soáng, ñoàng baøo thuû ñoâ chuù troïng ñeán nhöõng dieàu thieát thöïc nhieàu hôn. Tôø baùo Hoa Thònh Ñoán Vieät Baùo cuûa Tuyeân ñaõ chính thöùc thay theá tôø Baûn Xöù, laøm coâng vieäc thoâng tin, nghò luaän vaø phuïc vuï coäng ñoàng Vieät Nam taïi Washington D.C. Hoa Thònh Ñoán Vieät Baùo laø moät trong nhöõng tôø baùo Vieät ñaàu tieân phaùt haønh ôû vuøng Thuû Ñoâ. Moät tôø baùo ñöùng ñaén, loan tin trung thöïc, taïo döïng ñöôïc caûm tình vaø loøng quyù meán cuûa coâ baùc trong vuøng. Caùi may maén cuûa Giang Höõu Tuyeân laøm cho tôø Hoa Thònh Ñoán Vieät Baùo ngaøy caøng khôûi saéc laø vì nhôø taøi ñoùng goùp cuûa vôï anh laø Tröông Ngoïc Söông. Chò ñaõ hoïc xong computer thôøi ñoù, khoâng muoán ñi xin vieäc laøm, cuøng chung söùc vôùi choàng ñeå laøm tôø baùo, möu sinh cho gia ñình vaø phuïc vuï coäng ñoàng, vaên chöông cuõng nhö ngheä thuaät... Caùi vui chöa troïn, caùi buoàn ñaõ xoàng xoäc theo sau. Thöïc teá phuõ phaøng ñaõ ñeán vôùi Giang Höõu Tuyeân, anh ñang bò “stroke” naèm meâ man treân giöôøng beänh, vôùi ñuû caùc thöù oáng ghim treân ngöôøi. Toâi ñöùng caïnh anh, thöông anh nhöng khoâng tìm ñöôïc lôøi ñeå an uûi chò Tröông Ngoïc Söông. Trong ñaùm ñoâng yeân laëng ñoù, toâi xuùc ñoäng khi nhìn chò ñaõ khoùc thaâm quaàng caû ñoâi maét. Toâi tieán gaàn chò ñeå baøy toû chuùt thöông taâm aùi ngaïi cho Giang Höõu Tuyeân, thì chò ñaõ

ngheïn ngaøo noùi vôùi toâi: “Thaät khoå quaù, anh Tuyeân khoâng coù moät söï chuaån bò naøo tröôùc caû, tình theá naøy gia ñình toâi quaù boái roái”. Toâi chæ bieát giöõ im laëng ñeå thoâng caûm noãi khoå ñau, lo laéng cuûa chò, gia ñình chò. Toâi nghó: “Lôøi noùi luùc naøy laø thöøa thaõi vaø giaû doái”. Maáy anh baïn nhaø baùo cuõng nhö toâi, taát caû giöõ im laëng vaø traàm ngaâm nhìn Giang Höõu Tuyeân naèm nguû... Baïn beø, thaân nhaân anh ñeán thaêm ñoâng quaù, chuùng toâi khoâng muoán quaån chaân gia ñình anh, chuùng toâi töø giaõ chò vaø gia ñình anh cuøng ra veà vôùi loøng thöông baïn...

Bôûi vì moät trong “möôøi ñieàu raêng” Ñöùc Chuùa Trôøi caám gieát ngöôøi. Ñöùa beù töôïng thai laø ñaõ coù söï soáng. Maët khaùc theo kinh thaùnh, khi Chuùa döïng ra toå phuï loaøi ngöôøi laø oâng A-Dam vaø baø E-Va thì Ngaøi coù phaùn “Haõy soáng vaø sinh saûn!”. Ngöôøi ñaøng oâng khoâng theå sinh saûn. Trong cuoäc baàu cöû Toång Thoáng Myõ vöøa qua, öùng cöû vieân Kerry toû yù thuaän vôùi hai ñieàu noùi treân, coøn öùng cöû vieân Bush coâng khai phaûn ñoái. Treân thöïc teá khoâng coù moät cha xöù hoï ñaïo naøo, moät giaùm muïc naøo coâng khai giaûng trong nhaø thôø laø neân uûng hoä Bush hay choáng Kerry. Giaùo phaåm Hoa Kyø cuõng khoâng heà coù thô luaân löu cho giaùo só hay giaùo daân phaûi boû phieáu cho baát cöù ai. Tuy nhieân lôøi phaùt bieåu aâm thaàm cuûa tu só laáy quyeàn coâng daân mình aûnh höôûng giaùo daân ñaõ roõ ñeán noãi baùo chí ñaêng taûi Kerry seõ khoâng coù söï uûng hoä cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ höõu. Nhö vaäy ñuû thaáy thaàn quyeàn bò giôùi haïn trong laõnh vöïc ñöùc tin vaø söï thôø phöôïng maø thoâi. Haøng giaùo phaåm caùc toân giaùo khoâng theå coâng khai lôïi duïng thaàn quyeàn ñeå xen vaøo nhöõng vaán ñeà cuûa traàn theá. Caùc giaùm muïc coù theå söû duïng quyeàn coâng daân cuûa mình ñeå xuoáng ñöôøng tham gia bieåu tình uûng hoä hay choáng ñoái moät laäp tröôøng, moät söï vieäc, nhöng hoäi ñoàng Giaùm Muïc, töôïng tröng cho giaùo quyeàn, khoâng theå laáy

Quoác Thaùi Ñinh Huøng Cöôøng

Thaùi ñoä giaùo só, traùch nhieäm giaùo daân trong vieäc... Tieáp trang A10

Haøng giaùo phaåm noùi rieâng hay giaùo quyeàn noùi chung baét buoäc phaûi coù thaùi ñoä, bôûi vì ñoù laø phöông caùch vaø nhieäm vuï laõnh ñaïo tinh thaàn ñoái vôùi tín ñoà cuûa mình ôû ñòa phöông hay treân toaøn quoác. Nhöng chuùng ta phaûi nhaän roõ ranh giôùi vaø phaân bieät theá quyeàn khoâng theå laãn loän vôùi thaàn quyeàn ñöôïc. Laáy moät thí duï deã hieåu vaø roõ raøng hôn laø vaán ñeà chính thöùc hoùa baèng luaät leä söï phaù thai hay söï keát hoân vôùi ngöôøi ñoàng tính; hai ñieàu naày traùi nghòch vôùi luaät giaùo hoäi Thieân Chuùa giaùo.

Thieân Thanh - töôøng trình töø Toronto

Tieáp trang A12

CÔM PHAÀN THAÙI Côm Thaùi do ñaàu beáp Ngöôøi Thaùi naáu chæ coù taïi ... Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa quyù khaùch, ngoaøi huû tíu Myõ Thoï vaø côm phaàn Vieät, nhaø haøng Phöông haân haïnh giôùi thieäu theâm moät thöïc ñôn môùi Côm Thaùi do Chef CHAWADE-CHRATRU, töøng laø ñaàu beáp noåi tieáng cuûa nhaø haøng Thaùi Palace ôû Irvine phu traùch. Khoâng caàn ñi ñaâu xa, haõy cuøng gia ñình vaø thaân höõu ñeán thöôûng thöùc côm phaàn Thaùi ñoäc ñaùo nhö goûi Ñu Ñuû Ba Khía, Caù chieân soát chua cay Thaùi, canh chua ñoà bieån v.v..

Thöïc ñôn "Côm phaàn Thaùi" ñöôïc giôùi thieäu ñeán quí khaùch töø thöù BA ñeán Chuû Nhaät töø 4:30 chieàu. Ñaêëc bieät: FREE Cheø Thaùi hay Chuoái Chieân khi duøng côm phaàn Thaùi.

DANH TIEÁNG:

Restaurant

Chef CHAWADECHRATRU

HUÛ TÍU MYÕ THO

NOÅI TIEÁNG: CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH MOÙN AÊN HUEÁ

10722 Westminster Ave. - Garden Grove. 714-534-3339


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ngöôøi Hoài Giaùo treân theá giôùi möøng leã keát thuùc Thaùng Chay Ramadan Vôùi thoâng ñieäp hoøa bình vaø ñoaøn keát, ngöôøi Hoài Giaùo treân toaøn theá giôùi hoâm nay, Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät, chaøo möøng leã Eid’l Fitr - leã beá maïc thaùng chay Ramadan. Eid’l Fitr laø leã hoäi haøng naêm lôùn nhaát cuûa ñaïo Hoài, ñaùnh daáu keát thuùc thaùng chay Ramadan. Ngaøy chính xaùc cuûa leã naøy ôû töøng quoác gia khaùc nhau tuøy thôøi ñieåm troâng thaáy maët traêng. Ramadan laø thôøi ñieåm ñeå caùc tín ñoà töï kieàm cheá, hoï seõ nhòn aên, uoáng, huùt thuoác vaø caùc nhu caàu tình caûm khaùc töø luùc bình minh tôùi hoaøng hoân. Taïi Indonesia, quoác gia ñoâng ngöôøi Hoài Giaùo nhaát treân theá giôùi, ñöôøng phoá traøn ngaäp xe hôi vaø xe maùy töø toái Thöù Baûy 13 Thaùng Möôøi Moät khi ngöôøi daân traøn ra phoá LHQ.- Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) cho bieát Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi döï ñònh duøng maïng Internet hoã trôï chöông trình giuùp ñoái töôïng maïi daâm trong cuoäc chieán choáng beänh lieät khaûng toaøn caàu. Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi nhaän ñònh nhöõng ñoái töôïng maïi daâm (nam, nöõ, hoaëc ngöôøi chuyeån ñoåi giôùi tính) coù nguy cô laây nhieãm virus HIV cao nhöng ít ñöôïc chöõa trò. Hoï thöôøng khoâng tham gia caùc ñôït kieåm tra söùc khoûe toaøn dieän. Moät khi bò laây nhieãm, ñoái töôïng maïi daâm thöôøng truyeàn virus HIV cho ngöôøi mua daâm laøm taêng theâm dòch beänh lieät khaùng, töùc beänh AIDS. Tuy nhieân, nhieàu ñoái töôïng maïi daâm vaø caû caùc toå chöùc giuùp ñôõ nhöõng ñoái töôïng naøy laïi thieáu thoâng tin caàn thieát nhaèm giaûm thieåu nguy cô laây nhieãm HIV/AIDS. Keát hôïp vôùi toå chöùc Hoã Trôï Hôïp Taùc Kyõ Thuaät cuûa Ñöùc vaø caùc nhoùm ñoái töôïng maïi daâm, Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi phaùt trieån moät chöông trình goïi laø “Sex Work Toolkit” hieän coù treân Internet ôû ñòa chæ http:/ /www.who.int/hiv/toolkit/sw. Caùc toå chöùc seõ phaùt haønh phieân baûn ñóa CD-ROM cuûa chöông trình tôùi caùc ñoái töôïng maïi daâm vaøo ñaàu naêm tôùi. Chöông trình naøy bao

tham gia leã hoäi. Moät soá ngöôøi coøn ñaäp maïnh vaøo thuøng xe phía sau xe hôi, gaây ra tieáng ñoäng lôùn ñeå ñoùn möøng leã beá maïc thaùng chay Ramadan. Thuû ñoâ Kabul cuûa Afghanistan cuõng khoâng keùm phaàn naùo nhieät. Töø cuoái tuaàn tröôùc, ñöôøng phoá trôû neân ñoâng ñuùc hôn khi caùc hoaït ñoäng thaêm vieáng giöõa caùc gia ñình, ngöôøi thaân dieãn ra nhieàu hôn. Taïi Malaysia, Thuû Töôùng Abdullah Ahmad Badawi vaø caùc boä tröôûng noäi caùc laø ngöôøi Hoài Giaùo hoâm qua ñaõ môû moät böõa tieäc lôùn ñeå ñaùnh daáu ngaøy ñaàu tieân cuûa leã beá maïc thaùng chay Ramadan. Theo öôùc tính, khoaûng 200.000 ngöôøi töø khaép caùc coäng ñoàng ñaõ tham gia buoåi leã. ÔÛ Kashmir, khu vöïc tranh chaáp giöõa AÁn Ñoä vaø Paki-

stan, ngöôøi Hoài Giaùo taïi ñaây baét ñaàu ñoùn möøng leã hoäi Eid’l Fitr töø Chuû Nhaät, vaøi ngaøy sau khi AÁn Ñoä thoâng baùo ruùt bôùt quaân khoûi khu vöïc naøy. Khoâng gioáng caùc quoác gia khaùc, hoâm nay ngöôøi Bangladesh baét ñaàu chaøo möøng leã hoäi Eid’l Fitr. Chính phuû Bangladesh thoâng baùo quoác leã trong 4 ngaøy ñeå ñaùnh daáu leã hoäi, baét ñaàu töø Thöù Baûy. Haøng chuïc nghìn lao ñoäng di cö ñaõ rôøi thuû ñoâ Dhaka ñeå veà ñoùn leã hoäi vôùi gia ñình. Bangladesh laø quoác gia ñoâng daân Hoài Giaùo thöù 3 theá giôùi. Ramadan, thaùng aên chay cuûa ngöôøi Hoài Giaùo baét ñaàu vaøo 15-10. Trong dòp naøy, tín ñoà Hoài Giaùo phaûi nhòn aên töø bình minh tôùi hoaøng hoân. Ngöôøi Hoài Giaùo coi leã

Ramadan laø cô hoäi töï laøm trong saïch baûn thaân vaø naâng cao taâm hoàn. Khoâng chæ thoâng qua vieäc nhòn aên ñeå caûm thoâng vôùi ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi bò chaø ñaïp, Ramdan coøn laø dòp ñeå tín ñoà Hoài Giaùo töï laøm saïch baûn thaân ôû moïi caáp ñoä, thaân theå, suy nghó vaø taâm hoàn. Thôøi ñieåm naøy ñöôïc coi laø lyù töôûng ñeå ñöa thoâng ñieäp ñaïo Hoài vaøo thöïc teá. Caùc buoåi caàu nguyeän seõ ñöôïc taêng cöôøng vaøo ban ñeâm khi caùc hoaït ñoäng bình thöôøng ñöôïc tieán haønh vaøo ban ngaøy. Thaùng Ramadan coøn laø thaùng maø nhaø tieân tri Muhammad coâng boá kinh Koran 1.400 naêm tröôùc ñaây. Moãi buoåi toái trong thaùng leã naøy, kinh Koran seõ ñöôïc Huffadh - ngöôøi nhôù ñöôïc toaøn boä kinh Koran, nhaéc laïi baèng trí nhôù. Ñaây laø moät trong nhöõng caùch khieán kinh Koran khoâng bò thay ñoåi trong suoát 1,400 naêm qua.

Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi hoã trôï ngöôøi baùn daâm phoøng ngöøa HIV/AIDS goàm hôn 130 taøi lieäu, saùch höôùng daãn, baûn baùo caùo nghieân cöùu trong voøng moät thaäp nieân nay veà nhöõng bieän phaùp coù taùc duïng vaø khoâng coù taùc duïng trong phoøng choáng HIV. Tieán Só Isabel de Zoysa, coá vaán cuûa Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi veà HIV/AIDS cho bieát chöông trình naøy laø nghieân cöùu khoa hoïc cuûa caùc cô quan caáp chính phuû vaø laø taøi lieäu ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc ñoái töôïng haønh ngheà maïi daâm phuïc vuï ñoái töôïng maïi daâm. Phaàn lôùn taøi lieäu naøy taäp trung vaøo nhöõng hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc maïi daâm treân

theá giôùi nhaèm taêng nhaän thöùc veà hieåm hoïa AIDS vaø söû duïng bao cao su. Trong khi ñoù, theo Richard Steen, nhaø khoa hoïc tham gia chöông trình naøy, caùc cuoäc nghieân cöùu cho thaáy ôû nhöõng nôi vieäc söû duïng bao cao su khoâng phoå bieán vaø dòch vuï y teá ôû möùc thaáp, tyû leä maéc beänh lieät khaùng ôû nhöõng ñoái töôïng maïi daâm cao tôùi möùc 90%. Vaøo ñaàu nhöõng naêm 1990, chöông trình choáng teä naïn maïi daâm ôû Bangkok (Thaùi Lan) do Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi thöïc hieän ñaõ goùp phaàn taêng tyû leä söû duïng bao cao su töø 14% leân 80% vaø tyû leä maéc

beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc giaûm 95%. ÔÛ Nairobi (Kenya), nhôø vaøo nhöõng noã löïc thuùc ñaåy vieäc duøng bao cao su, giaùo duïc veà quan heä tình duïc vaø bieän phaùp ñieàu trò caùc beänh laây nhieãm qua ñöôøng tình duïc, tyû leä maéc lieät khaùng ñaõ giaûm öôùc tính töø 25-50% xuoáng coøn 4%, do ñoù ñaõ haï thaáp tyû leä laây nhieãm HIV/AIDS trong coäng ñoàng. Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi seõ thöïc hieän chöông trình môùi vôùi 300 trieäu daân ôû 6 tieåu bang cuûa AÁn Ñoä. Toå chöùc naøy döï ñoaùn rieâng ôû Bombay coù khoaûng 10,000 ngöôøi haønh ngheà maïi daâm.

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

Loaïn quaân noå suùng vaøo Toøa Ñaïi Söù Ba Lan ôû Baghdad WARSAW, Ba Lan - Hoâm Chuû Nhaät, hôn moät chuïc loaïn quaân ñaõ taán coâng Toøa Ñaïi Söù Ba Lan ôû Baghdad baèng vuõ khí töï ñoäng, vaø caùc lính gaùc Toøa Ñaïi Söù ñaõ baén traû trong moät cuoäc chaïm suùng keùo daøi nöûa tieáng ñoàng hoà, theo lôøi moät phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Ba Lan. Khoâng coù ai ñöôïc baùo caùo thieät maïng hoaëc bò thöông. OÂng Aleksander Checko

noùi “moät nhoùm khoaûng 15 keû taán coâng” ñaõ noå suùng vaøo Toøa Ñaïi Söù vaøo luùc 08 giôø toái. “Cuoäc giao chieán ñaõ tieáp dieãn khoaûng 30 phuùt. Lính gaùc cuûa chuùng ta ñaõ baén traû vaø nhöõng keû taán coâng ñaõ bieán maát,” oâng Checko noùi. Caùc binh só Hoa Kyø ñaõ tôùi Toøa Ñaïi Söù, nhöng nhöõng keû taán coâng ñaõ chaïy troán, theo oâng Checko. (n.n.)

Thaùi ñoä giaùo só, traùch nhieäm giaùo daân trong vieäc...

cuoái cuøng cuõng khoâng theå ñaøn aùp hai cuoäc caùch maïng ôû AÂu Chaâu. Taïi Vieät Nam phong traøo Phaät Giaùo phaûn ñoái vieäc treo côø laøm suïp ñoå moät cheá ñoä. Gaàn ñaây ôû taïi Lieân Soâ, caùi noâi cuûa ñoäc taøi coäng saûn, daân chuùng uûng hoä Yelsin laät ñoå cheá ñoä tröôùc hoïng suùng cuûa xe taêng thieát giaùp. Böùc töôøng Baù Linh bò daân chuùng Ñöùc san baèng, caùc nöôùc ñoâng AÂu khôûi ñaàu laø daân chuùng Ba Lan, Hung Gia Lôïi roát cuøng hoï cuõng tranh thuû ñöôïc quyeàn töï do daân chuû. Caùi giaù phaûi traû laø söï hy sinh quyeát chí. Ñieàu kieän tieân quyeát laø phaûi ñoaøn keát vaø coù laõnh ñaïo. Vaäy thì tín ñoà giaùo daân khoâng caàn chôø ñôïi söï sai khieán cuûa giaùo quyeàn, khoâng cheâ traùch, khoâng yû laïi vaøo caùc ñaáng beà treân tranh ñaáu ñeå baûo veä chuùng ta maø ngöôïc laïi moãi ngöôøi chuùng ta coù boån phaän tuyeân xöng ñöùc tin baèng haønh ñoäng, coù traùch nhieäm baûo veä toân giaùo cuûa mình khoûi bò boïn voâ thaàn gian aùc tieâu dieät baèng caùch ñoaøn keát laïi maø choáng ñoái cho ñeán khi coù töï do tín ngöôõng vaø nhaân quyeàn môùi thoâi. Söï xaûo traù vaø löu manh cuûa boïn coäng saûn ñaõ theå hieän gaàn ñaây thoâng qua söï traû ñaát ôû moät vaøi nôi cho nhaø thôø thieân Chuùa Giaùo, laø moät thöù quaø taëng mong laøm môø maét giaùo hoäi hoaëc hy voïng taïm thôøi caûn trôû söï choáng ñoái ñeå mua thôøi gian theo chieán thuaät boïc ñöôøng vieân thuoác ñaéng. Haønh ñoäng ngaây ngoâ aáu tró nhö vaäy chaéc chaén khoâng löøa phænh ñöôïc ai.

Tieáp trang A10

danh nghóa ñoù maø tham gia vieäc theá tuïc. Cho neân söï “leân tieáng” cuûa hoäi ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam “aâm thaàm” qua vaên thö hay qua ngöôøi ñaïi dieän cho hoäi ñoàng khoâng ñöôïc phoå bieán laø do söï tính toaùn cuûa caùc ngaøi. Moät khi chöa bieát ñöôïc noäi dung cuûa söï leân tieáng maø ñaët vaán ñeà “van laïy” thì hôi quaù sôùm vaø baát coâng, ñoù laø chöa keå neáu moät khi bieát ñöôïc noäi dung cuûa söï “leân tieáng” ñoù neáu laø cöùng raén, quyeát lieät vaø xöùng ñaùng thì hoùa ra söï pheâ phaùn cuûa mình laø hoà ñoà vaø sai laàm ñaùng tieác. Traùch nhieäm baûo veä quyeàn töï do tín ngöôõng vaø töï do sinh hoaït cuûa mình phaûi thuoäc veà giaùo daân. Troïng ñieåm chính yeáu cuûa söï choáng ñoái, baát tuaân Phaùp Leänh laø do quyeát ñònh cuûa tín ñoà. Ñuùng vaäy, Phaùp Leänh caám sinh hoaït toân giaùo taïi gia, tu só khoâng theå ñeán nhaø, ñoàng ñaïo khoâng theå hoäi hoïp neáu chuû nhaân khoâng daùm chaáp chöùa. Ngöôïc laïi neáu chuû nhaân baát caàn pheùp taéc chaáp nhaän vi luaät, ñi tuø neáu caàn, ñeå chöùng minh söùc maïnh cuûa ñöùc tin toân giaùo cuûa mình vaø neáu taát caû ñoàng loøng ñoàng loaït nhö vaäy thì chính quyeàn duø coù daõ taâm ñaøn aùp ñeán ñaâu ñi nöõa cuõng phaûi boù tay tröôùc söùc maïnh vaø quyeát taâm cuûa quaàn chuùng. Lòch söû theá giôùi vaø Vieät nam töï coå chí kim ñaõ chöùng minh ñieàu ñoù. Caûnh saùt naøo maïnh hôn caûnh saùt coâng an cuûa vua Louis XVI Phaùp vaø cuûa Nga Hoaøng Tsar nhöng

Voõ Long Trieàu 11-11-2004

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

.3”

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

Bieåu tình choáng Ñaïi Nhaïc Hoäi “Vuøng Trôøi Bình Yeân” taïi Dallas DALLAS.- Ñaïi Nhaïc Hoäi “Vuøng Trôøi Bình Yeân” do Treû Boulevard Entertainment toå chöùc taïi Hí Vieän Majestic

Theatre, ñöôøng Elm, trung taâm thaønh phoá Dallas, Texas, vaøo chieàu ngaøy Chuû Nhaät 14 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004,

côn möa nheï haït vaø caùi laïnh se saét cuûa Muøa Thu, ban toå chöùc bieåu tình do hai Chuû Tòch Thaùi Hoùa Toá - cuûa Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Quoác Gia Dallas, vaø Nguyeãn Xuaân ñaõ trôû thaønh vuøng trôøi khoâng Huøng - Chuû Tòch Coäng Ñoàng bình yeân vôùi moät soá ngöôøi Ngöôøi Vieät Quoác Gia Fort Worth, cuøng vôùi oâng Cao bieåu tình. Ngay töø 03 giôø chieàu, döôùi Chaùnh Cöông - Chuû Tòch UÛy Ban Baûo Veä Quoác Kyø Vieät Nam Coäng Hoøa, ñaõ phoái hôïp vôùi moät soá hoäi ñoaøn, vaø ñöôïc söï tham döï ñoâng ñaûo cuûa ñoàng höông thuoäc hai coäng ñoàng Dallas-Fort Worth ñaõ coù maët tröôùc maët tieàn Hí Vieän Majestic vaø baõi ñaäu xe ñoái dieän phía beân kia ñöôøng. Ñoaøn bieåu tình mang nhieàu bieåu ngöõ, vaø quoác kyø Hoa Kyø vaø Vieät Nam Coäng Hoøa tôùi lui trong voøng traät töï tröôùc raïp ñeán ngaõ tö ñöôøng Elm vaø Harwood, thænh thoaûng hoâ to nhieàu khaåu hieäu ñaû ñaûo Coäng Saûn ñoäc taøi vaø choáng Nghò Quyeát 36 toå chöùc giao löu vaên hoùa moät chieàu. Theo nguoàn tin treân, khoaûng 05 giôø 30, thì khaùn giaû ñi xem xuaát hieän khaù ñoâng töø baõi ñaäu xe phía

Chuû Tòch Coäng Ñoàng Dasllas - oâng Thaùi Hoùa Toá, leân aùn Coäng Saûn xaâm nhaäp coäng ñoàng qua hình thöùc tuyeân vaän vaên ngheä.

Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam coâng boá Giaûi Nhaân Quyeàn 2004 NGUYEÂN HUY

Saùng hoâm Chuû Nhaät 14 Thaùng Möôøi Moät vöøa qua, taïi truï sôû môùi naèm treân ñöôøng Brookhurst thuoäc thò xaõ Garden Grove, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ coâng boá Giaûi Nhaân Quyeàn naêm nay, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ choïn hai vò tranh ñaáu quyeát lieät cho nhaân quyeàn ôû Vieät Nam laø Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá vaø cöïu Ñaïi Taù Quaân Ñoäi Coäng Saûn Vieät

Nam Phaïm Queá Döông. Tröôùc moät soá ñaïi dieän baùo chí vaø truyeàn thoâng Vieät ngöõ, cöïu Ñaïi Taù Nguyeãn Ngoïc Quyønh ñaïi dieän cho Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ coâng boá quyeát ñònh treân vaø cho bieát lyù do Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ coù quyeát ñònh naøy. Ñaây laø naêm thöù ba Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

Tieáp trang B4

DAT

Taïp ghi:

Daêm baøi thô cuõ cuûa Giang Höõu Tuyeân HOAØNG KHÔÛI PHONG Giöõa naêm 1975 ñaët chaân xuoáng nöôùc Myõ, Giang Höõu Tuyeân laø moät só quan Haûi Quaân thaät treû vaø chöa thaønh danh laø moät thi só. Anh vöøa môùi 25 tuoåi ñaàu, ñaõ cuøng vôùi moät nöûa nöôùc cuùi gaàm maët xuoáng trong côn quoác bieán, vaø döôøng nhö côn quoác bieán naøy laø moät trong nhöõng ñoäng cô chính, khieán cho hoàn thô cuûa anh nhö moät caùnh buoàm ñöôïc no gioù. Maëc duø luùc ñoù anh chöa laø thi só, nhöng toâi Tieáp trang B4

Nhaïc só du ca Lyù Vaên Chöông chuïp naêm 1982 taïi Hoa Kyø.

Nhaïc só du ca Lyù Vaên Chöông qua ñôøi

WESTMINSTER.- Nhaïc só du ca Lyù Vaên Chöông ñaõ qua ñôøi vaøo luùc 06 giôø 30 saùng Thöù Ba ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004 taïi Beänh Vieän Kindred, thaønh phoá Westminster, Nam California, höôûng döông 49 tuoåi. Lyù Vaên Chöông töøng sinh hoaït trong phong traøo du ca taïi Vieät Nam thôøi coøn raát treû. Nhöõng naêm sau naøy, oâng vieát tình ca, phoå nhaïc töø thô vaø coù ñöôïc moät soá taùc phaåm khaù noåi tieáng. Chuùng toâi seõ loan baùo chi tieát khaùc sau khi nhaän ñöôïc baûn tieåu söû vaø chöông trình tang leã chính thöùc töø gia ñình Lyù Vaên Chöông.

Leã phaùt baèng toát nghieäp taïi tröôøng Kyõ Thuaät Ñieän Toaùn CICT

Nhöõng nhaân vaät trong Ban Ñieàu Hôïp Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam (töø traùi qua): Baùc Só Nguyeãn Töôøng Baùch, Luaät Sö Laâm Leã Trinh, nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän, Baùc Só FOUNTAIN VALLEY.- buoåi leã toát nghieäp cho hoïc Ñöùc, oâng Nguyeãn Thanh Trang, oâng Phaïm Maïnh Nam, Giaùo Ñuùng vaøo muøa Leã Taï Ôn, vieân cuûa tröôøng vaøo ngaøy Tieáp trang B4 Sö Phaïm Duy Taøi vaø moät nöõ giaùo sö khoâng ñöôïc roõ teân. Tröôøng CICT ñaõ toå chöùc moät Thöù Saùu 12 Thaùng Möôøi Moät luùc 07 giôø taïi nhaø haøng Paracel Seafood. Hôn 150 hoïc vieân thaân höõu vaø gia ñình ñaõ tham döï leã toát nghieäp trong moät khoâng khí aám aùp thaân maät. Ñöôïc bieát Tröôøng CICT thaønh laäp treân 7 naêm nay taïi khu nhaø haøng Vaân, nay ñaõ doïn veà khu shopping Center ñöôøng Brookhurst vaø ñöôøng Heil thuoäc thaønh phoá Fountain Vallley. Vôùi moät ban giaûng huaán vaø ñieàu haønh doài daøo kinh Quan khaùch Vieät, Myõ vaø ban ñieàu haønh nhaø tröôøng chuïp hình chung vôùi caùc hoïc vieân toát nghieäp.

Tieáp trang B6


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 149

Khoán naïn cho nhaø anh, coù bao giôø anh ghi teân ngöôøi laøm cho anh vaøo soå ñaâu, lyù do laø con gaùi anh khoâng ghi noåi, thaèng Aán khuøng naøy xuùi daïi anh vì ngöôøi ta cho bieát thaèng ba Queân coù coâng vieäc laøm ôû taän quaän 8, moät vieäc laøm ñaøng hoaøng, coù hôïp ñoàng lao ñoäng, chöù khoâng phaûi laø thaèng löu manh, noù coù chöùng côù ngoaïi phaïm, lô mô anh bò toäi boâi nhoï ngöôøi khaùc bò noù thöa laïi phaûi boài thöôøng danh

döï thì phieàn laém. Ñieàu chaéc chaén laø anh bò giang hoà chôi, chuùng quyeát phaù thì anh saït nghieäp. Anh coøn laï gì boïn giang hoà quaän 4 naøy. Nguyeân hoûi anh ba: -Vaäy thì anh nghi ai veà vuï troäm naøy. -Khoâng phaûi tay thaèng Aån khuøng thì coøn ai. -Noù coù nhuùng tay vaøo. -Khoâng, noù baät ñeøn xanh cho boïn nhaõi thoâi, Hai Leøo vöøa bò maát cuûa vöøa bò noù chöûi raèng anh ñoái xöû vôùi ngöôøi laøm teä quaù, nhaát laø vôùi anh khi anh bò thöông vì baûo veä taøi saûn cho haén, chính vì ñieåm aáy ngöôøi ta nghi Aán ra tay, nhöng khoâng coù chöùng côù, maáy ngaøy khoâng coù vieäc laøm, Aâùn vaø moïi ngöôøi xin nghæ, vì Hai Leøo khoâng chòu traû tieàn cho ngöôøi ta, haén vöøa phaûi ñeàn tieàn cho khaùch vöøa phaûi ñoùng cöûa. Nguyeân laéc ñaàu, chuyeän naøy thaèng Aán daùm laøm laém, con ngöôøi haén vöøa chính ñaïo cuõng vöøa taø ñaïo, thieän aùc ñoâi khi laãn loän nhau, moät con ngöôøi raát khoù ñoaùn. Nguyeân noùi vôùi anh Ba: -Toâi cuõng tính veà thaêm haén, nhaân tieän

traû caùi xe ñaïp cho haén. Anh ba laïi laéc ñaàu: -Voâ ích, khoâng phaûi noù ñaõ cho chuù roài sao. -Ñuùng, nhöng baây giôø haén caàn hôn toâi, toâi göûi laïi haén, baïn beø vôùi nhau maø. Anh Ba vaãn laéc ñaàu: -Haén boû ñi roài. -Ñi ñaâu? -Toâi khoâng bieát, coù theå ta baø theá giôùi ñaâu ñoù, roài cuõng laïi veà ñaây, nôi naøy laø nôi haén quen bieát maø, anh Tuøng chính laø baïn cuûa haén. Laäp luaän cuûa anh Ba coù lyù, raát coù theå haén sang ñaây, coøn theo giang hoà thì haén ñaõ chaùn roài. Moät thôøi gian khoâng thaáy Aán ñaâu, haén boû ñi maø chính gia ñình haén cuõng khoâng bieát, coù laàn Nguyeân ñaõ gheù qua nhaø hoûi thaêm. Oâng boá nghieâm khaéc cuûa haén noùi: -Toâi coi nhö khoâng coù thaèng con aáy, khoâng bao giôø chòu laøm aên ñaøng hoaøng, khoâng chöøng baây giôø noù ôû tuø, toâi chaúng coøn bieát noù nhö theá naøo, caùc anh caùc chò noù ñaõ thaønh ngöôøi, coøn noù thì leâu beâu. Caäu ñöøng mang traû caùi xe ñaïp naøy, toâi khoâng bieát neân khoâng daùm nhaän, caäu neân mang ñi choã khaùc thì hôn. Nguyeân ra khoûi caên nhaø nhö bò xua

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 ñuoåi, duø sao thì cuõng laø baäc sinh thaønh ra AÁn. Coâng vieäc Nguyeân laøm ôû coâng ty oáng coáng cuûa Tuøng khoâng coù gì laø naëng nhoïc laïi coù nhieàu thì giôø raûnh rang. Buoåi chieàu thöù baûy haøng tuaàn, sau khi lo phaùt löông cho thôï thuyeàn xong, Nguyeân laïi ñaïp xe leân Saøigoøn, mua vaøi ba tôø baùo hoaëêc nhaäu söông söông ôû bôø soâng moät mình. Nhöõng luùc aáy Nguyeân nhôù ñeán Aán, ñeán nhöõng ngöôøi baïn thaân maát ñi trong cuoäc ñôøi môùi hai möôi maáy naêm tuoåi. Nguyeân giaûi saàu baèng chai bia vaø nhöõng ñieáu thuoác laù, nhaû khoùi leân trôøi chieàu taøn. Taïi sao toaøn laø nhöõng buoåi chieàu… Nguyeân giôû moät tôø tuaàn baùo ra coi, chaùn quaù toaøn laø kieåm duyeät ñuïc ñeõo, chaøng ñoïc moät baøi thô, baøi thô cuûa Nhieân, moät baøi thô traøo phuùng coøn soùt laïi, baøi thô chöûi löôõi keùo kieåm duyeät, Nguyeân laät bìa tröôùc bìa sau, Nhieân ñaõ laøm ñeán chöùc toång thö kyù cuûa toaø baùo, coù leõ nôi naøy phaûi bieát choã ôû cuûa Nhieân. Nhöng chieàu nay laø thöù baûy maø, chaéc Nhieân khoâng coù maët ôû toaø soaïn. Thoâi thì ñeå laàn khaùc Nguyeân seõ ñi tìm baïn vaäy. Coøn tieáp

DAT


WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 349 Moãi buoåi chieàu, sau khi phaùt thö cho caùc laøng quanh vuøng treân ñöôøng trôû veà, laàn naøo, anh cuõng vaøo nhaø Lieân Chi ñeå mong gaëp coâ vaø taän tay mình ñöa cho coâ laù thö maø anh vaãn caát giöõ ñôïi chôø. Ñoái vôùi anh, Lieân Chi laø caû moät cuoäc soáng hieàn hoaø, bình yeân, luùcnhaéc ñeán teân coâ laø nhìn thaáy nhöõng xoùm laøng chung quanh ñeàu thanh bình. Coâ Lieân Chi coù moät veû ñeïp, nhöng khoâng bôûi veû ñeïp naøy maø gaây cho anh noãi töôûng nhôù, mô moäng veà tình

yeâu. Khoâng, anh töï cho mình laø moät con ngöôøi taàm thöôøng, chaát phaùc, maø neáu nghó cho phuø hôïp vôùi thöïc teá thì anh chæ laø moät coâng nhaân ñaõ laøm coâng vieäc Böu tín vieân töø hôn möôøi naêm nay. Ngöôøi gôûi cho Lieân Chi laù thö naøy laø Nguyeân, caùi teân anh Baøng ñaõ quen thuoäc vaø nhôù caû ñòa chæ nöõa. Moãi laàn, anh mang thö ñeán thaáy coâ Lieân Chi xuaát hieän laø anh möøng, goïi teân coâ roái rít, roài voäi vaøng trao laù thö. Baøn tay Lieân Chi luùc caàm laù thö thöôøng hay cho anh gôïi nghó ñeán moät baøi hoïc maø anh xem trong saùch, hieåu ñöôïc, ñeå roài sung söôùng nôû moät nuï cöôøi. Bao giôø cuõng vaäy, moãi laàn nhaän ñöôïc thö, Lieân Chi cuõng laáy tieàn gôûi cho anh ñeå uoáng nöôùc. Anh Baøng nhaän laáy, nhöng thöïc tình anh khoâng muoán theá, maø chæ mong laø ñöôïc nhìn thaáy nieàm vui cuûa Lieân Chi vôùi laù thö trong moãi laàn nhaän ñöôïc. Buoåi saùng sôùm hoâm aáy, Nguyeân rôøi Hueá vaøo Ñaø Naüng baèng xe löûa. Luùc ñi, anh caûm thaáy buoàn, löu luyeán vôùi nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình Phöông, trong maáy ñöaù em gaùi Phöông coù ñöaù ñaõ khoùc.

Ngaân tieãn Nguyeân leân ga. Haønh lyù cuûa Nguyeân cuõng khaù naëng vì Ngaân mua nhieàu thöù quaø Hueá cho Phöông. Leân tôùi ga, coù thoâng baùo taøu bò treã moät giôø neân Ngaân vaø Nguyeân vaøo quaùn nöôùc troø chuyeän. Nguyeân uoáng caø pheâ, coøn Ngaân goïi cho mình moät ly sinh toá xay. Nguyeân noùi: -Neáu em khoâng veà, chò cöù xem caên nhaø ñoù laø cuûa mình. Ngaân nhìn Nguyeân, ñaùp: -Khoâng. Chò raát muoán em veà. Gioïng chaäm raõi, Nguyeân noùi: -Tröôùc khi ñi, em cuõng muoán giöõ caên nhaø laïi ñeå coù nôi choán veà. Nhöng sau möôøi naêm, em ñaõ ñònh cövaø cuõng ñaõ vaøo quoác tòch beân nöôùc Myõ roài, thaønh ra, em seõ soáng luoân vôùi gia ñình mình khoâng veà nöõa. Ngaân laëng im. Naøng nghó ñeán, mong Nguyeân seõ trôû veà chôi. Töø ngaøy Nguyeân ñi, gôûi laïi caên nhaø cho naøng quaûn lyù nhöng khoâng bao giôø naøng mong muoán roài ñaây vì tình nghóa chò em Nguyeân seõ taëng cho naøng. -Lieân Chi coù noùi em trôû veà nöõa khoâng. -Khoâng, Lieân Chi khoâng noùi gì caû. Söï ñôøi, naøng muoán queân ñi. -Hai ngöôøi, tình yeâu ñeïp laém. Chò

khoâng muoán hai ngöôøi queân nhau. Nguyeân nhìn laïi Ngaân. Anh thaáy Ngaân thaät laø con ngöôøi toát buïng, deã meán, khi ñaõ thaáy, ñaõ nghó ñeán haïnh phuùc cuûa ngöôøi naøo thì naøng muoán cho hoï ñaït ñöôïc nhö naøng mong ñôïi. Vaø chính mình cuõng vaäy, Ngaân luoân ñem caû haïnh phuùc cho gia ñình beân choàng. Vôùi naøng, caû Phöông vaø caùc em coâ ñeàu kính troïng naøng. Taøu tôùi, hai ngöôøi ñöùng daäy rôøi quaùn. Ngaân ñöa Nguyeân ra tôùi bôø ñöôøng taøu, vaø tröôùc khi töø giaõ, Nguyeân môû roäng hai tay oâm qua vai Ngaân cuøng vôùi moät lôøi thöông meán daønh cho naøng. Taøu huù coøi, xeâ dòch. Khi taøu vöøa chuyeån baùnh, Nguyeân cuùi ngöôøi xuoáng baét tay Ngaân laàn nöõa. Rôøi ga Hueá, taøu chaïy nhanh. Moãi ga traïm, taøu chæ döøng trong ít phuùt xong chaïy ngay. Vaø, luùc möôøi giôø taøu tôùi Ñaø Naüng. Nguyeân ñoùn xích loâ veà nhaø Ngoïc Haân. Vöøa troâng thaáy Nguyeân xuoáng xe tröôùc cöûa nhaø, Ngoïc Haân möøng rôõ voäi rôøi gheá ñöùng leân ñi ra ngoaøi theàm hieân. Nguyeân traû tieàn xong, tay xaùch va li thong thaû böôùc, anh thaáy Ngoïc Haân ñöùng ñoùn anh vôùi nuï cöôøi trong tieáng chaøo. Coøn tieáp

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

NEWTON Dental Lab Tech / ESL / Computer

Chuùng toâi coù theå giuùp ñoåi töø daïng Tourist Visa (B1, B2, J1...) sang Student Visa (F1) 1- KHOÙA DENTAL LAB TECH GOÀM: Crown & Bridge. Wax & Metal Finish. Dental Ceramics. Newton International College ñöôïc 40 Dental Lab toaøn quoác khen ngôïi. Giôø hoïc thuaän tieän (saùng, chieàu, toái). Lôùp Anh ngöõ MIEÃN PHÍ Giôùi thieäu vieäc laøm sau khoùa hoïc. Giuùp hoïc vieân möôïn tieàn neáu hoäi ñuû ñieàu kieän. 2- KHOÙA COMPUTER TECH GOÀM: Office Application . Web Development . Networking. 3- KHOÙA HOÏC SING NGÖÕ ESL: Tröôøng coù caáp Sevis I-20 (F 1, M 1) cho du hoïc sinh muoán hoïc Dental/English/Computer.

NGOÏC LAN

10041 Hazard Ave., Garden Grove, CA 92843 (goùc Hazard & Brookhurst)

Tel: (714) 251-8930

Nhaän hoïc vieân chuyeån töø tröôøng khaùc sang ôû Myõ (ESL, TOEFL, Dental Lab). 4- KHOÙA HUAÁN LUYEÄN THI TOEFL: Luyeän thi TOEFL caáp toác. Thi traéc nghieäm TOEFL moãi thaùng. Ñieåm thi TOEFL hôïp leä vaøo cao ñaúng, Ñaïi hoïc.

Main Campus: GARDEN GROVE (714) 530-9288 8762 Garden Grove Blvd. #102. Garden Grove, CA 92844 Giöõa Magnolia & Newland

LOS ANGELES (231) 380-7899 2975 Wilshire Blvd. #200, Los Angeles, CA 90010 Wilshire & Virgil

BRIDAL, MAKE-UP & PHOTO STUDIO

ÑAËC BIEÄT: GIAÛM

50%

- Chuyeân thöïc hieän Album cöôùi. - Nhaän chuïp hình cöôùi, gia ñình, Fashion + Quay Video - Baùn, cho thueâ aùo cöôùi - Tieäm môùi AÙo môùi XAÂM THAÅM MYÕ

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Bieåu tình choáng Ñaïi Nhaïc Hoäi “Vuøng Trôøi Bình Yeân” taïi Dallas Tieáp trang B1

ñöôøng Harwood ñi theo töøng nhoùm vaøo raïp. Nhieàu ngöôøi bieåu tình khuyeân hoï traû veù traû veù laïi nhöng khaùn giaû khoâng coù phaûn öùng, hoï cöôøi thaûn nhieân böôùc vaøo raïp. Moät soá ngöôøi bieåu tình noùng tôùi gaàn khaùn giaû duøng ngoân ngöõ keùm phaàn lòch söï khieán cho khoâng khí khaù caêng thaúng, caûnh saùt phaûi yeâu caàu ngöôøi bieåu tình khoâng ñöôïc ñeán gaàn ngöôøi vaøo xem. Chính ban toå chöùc cuõng ñaõ phaûi toáp bôùt söï quaù haêng haùi cuûa moät soá ngöôøi bieåu tình. Khoaûng 06 giôø 30 toái, khaùn giaû laïi xuaát hieän töø hai parking caøng luùc caøng ñoâng, tieáng loa phoùng thanh coäng tieáng hoâ cuûa ñoaøn bieåu tình keâu goïi traû veù caøng lôùn hôn. Coù moät soá ít traû veù vì khoâng muoán bò phieàn haø, nhöng phaàn ñoâng vaãn böôùc vaøo raïp. Moät nguoàn tin töø Dallas cho bieát, cuoái cuøng ñoaøn bieåu tình cuõng giaûi taùn khi ñaïi nhaïc hoäi baét ñaàu. Ban toå chöùc thì cho raèng duø coù aùp löïc cuûa ñoaøn bieåu tình, ñaïi nhaïc hoäi vaãn thaønh coâng, soá ngöôøi xem ñeán vaãn ñoâng, duø coù moät soá nhoû traû veù. Nhöng ban toå chöùc bieåu tình cuõng cho raèng mình thaønh coâng vì ñaõ khuyeán caùo ñöôïc moät soá ngöôøi khoâng neân ñi xem vaên ngheä cuûa vaên coâng Coäng Saûn. Vaãn theo nguoàn tin treân, cuoäc bieåu tình ñeå choáng moät soá ca só maø ban toå chöùc bieåu tình goïi laø “vaên coâng Coäng Saûn” nhö Traàn Thu Haø vaø Ñaøm Vónh Höng cuøng caùc MC Nguyeãn Cao Kyø Duyeân vaø Nguyeãn Ngoïc Ngaïn. Tuy nhieân, nguoàn tin cho bieát MC Nguyeãn Ngoïc Ngaïn treân thöïc teá khoâng nhaän laøm MC cho ñaïi nhaïc hoäi naøy. Coøn Traàn Thu Haø hieän ñaõ laáy moät luaät sö ngöôøi Myõ goác Vieät vaø trôû thaønh thöôøng truù nhaân ôû Nam California.

Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam coâng boá Giaûi Nhaân Quyeàn 2004 Tieáp trang B1

ñaõ vinh danh vaø trao nhöõng Giaûi Nhaân Quyeàn cho nhöõng nhaân vaät trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ tranh ñaáu cho nhaân quyeàn taïi Vieät Nam. Laàn ñaàu tieân laø vaøo naêm 2002, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ trao cho caùc vò Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä vaø Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù. Laàn thöù hai vaøo naêm 2003, Giaûi Nhaân Quyeàn ñöôïc trao cho boán nhaø tranh ñaáu treû ôû trong nöôùc laø Baùc Só Phaïm Hoàng Sôn, Luaät Sö Leâ Chí Quang, nhaø baùo Nguyeãn Vuõ Bình, vaø cöïu chieán binh quaân ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Nguyeãn Khaéc Toaøn. Taát caû nhöõng chieán só nhaân quyeàn naøy ñeàu bò Coäng Saûn Vieät Nam keát aùn boû tuø vaø hieän nay vaãn chöa ñöôïc traû töï do maëc duø dö luaän theá giôùi khoâng ngôùt ñoøi hoûi. Naêm nay, hai vò ñöôïc trao giaûi laø Baùc Só Nguyeãn Ñan

Queá vaø cöïu Ñaïi Taù Quaân Ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Phaïm Queá Döông. Löôïc trình veà tieåu söû caùc vò naøy, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam cho bieát: “Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá naêm nay 62 tuoåi, laø moät nhaø ñaáu tranh kieân cöôøng khoâng meät moûi. OÂng ñaõ traûi qua nhieàu laàn vaøo tuø ra haùm maø thôøi gian toång coäng laø gaàn 20 naêm. Naêm 1978, oâng thaønh laäp Maët Traän Daân Toäc Tieán Boä cuøng vôùi 47 thaønh vieân, tranh ñaáu baát baïo ñoäng ñoøi hoûi chính quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam thöïc thi daân chuû. Chính quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ ñaùp laïi baèng caùch baét giöõ taát caû vaø khoâng xeùt xöû. Möôøi naêm sau oâng ñöôïc thaû, oâng laïi thaønh laäp Cao Traøo Nhaân Baûn cuõng nhaèm ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû cho ngöôøi daân. OÂng laïi bò baét ngay vaø bò keát aùn laø “aâm möu laät ñoå chính quyeàn”, bò keát aùn 20 naêm khoå sai. Laàn naøy dö luaän quoác teá ñaõ cöông quyeát ñoøi hoûi Coäng Saûn Vieät Nam phaûi traû töï do cho oâng neân nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn buoäc phaûi tha oâng nhöng buoäc oâng phaûi ra khoûi ñaát nöôùc. Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá moät möïc cöôõng laïi leänh naøy vaãn tieáp tuïc ñoøi hoûi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam phaûi daân chuû hoùa ñaát nöôùc. Naêm 2003 oâng laïi bò Coäng Saûn baét laïi vaø giam giöõ cho ñeán ngaøy nay. Tröôøng hôïp oâng Phaïm Queá Döông khaù ñaëc bieät. Voán laø moät ñaûng vieân kyø cöïu cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaø töøng laø Toång Bieân Taäp Taïp Chí Lòch Söû Quaân Söï cuûa Coäng Saûn Vieät Nam, nhöng oâng ñaõ khaúng khaùi traû laïi theû Ñaûng ñeå phaûn ñoái giôùi laõnh ñaïo Haø Noäi truø dieät cöïu töôùng quaân ñoäi Coäng Saûn Vieät Nam Traàn Ñoä chæ vì baát ñoàng chính kieán. Sau ñoù oâng Phaïm Queá Döông ñaõ bò coâng an Coäng Saûn luoân theo doõi vaø doø xeùt, baét giam, quaûn cheá nhöng oâng vaãn khoâng töø boû hoaït ñoäng ñaáu tranh vôùi nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam veà töï do vaø nhaân quyeàn cho moïi baïn beø cuøng tranh ñaáu nhö oâng. Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam trong buoåi coâng boá quyeát ñònh naøy cuõng cho bieát laø Leã Trao Giaûi seõ ñöôïc toå chöùc troïng theå vaøo ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai saép tôùi taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Coäng Ñoàng Santa Ana, California, nhaân dòp kyû nieäm Ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn. Giaù trò cuûa Giaûi Nhaân Quyeàn Vieät Nam do Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam toå chöùc naèm ôû choã ghi nhaän söï ñaáu tranh can ñaûm vaø kieân cöôøng, “uy vuõ baát naêng khuaát” cuûa nhöõng chieán só nhaân quyeàn. Ñoàng thôøi cuõng laø “nieàm khích leä” cho nhöõng ngöôøi chieán só cuûa töï do, nhaân quyeàn ñaõ vì lôïi ích chung maø khoâng keå ñeán söï an nguy cho baûn thaân gia ñình cuõng nhö quyeàn lôïi caù nhaân. Giaûi Nhaân Quyeàn coøn mang yù nghóa söï “hoã trôï” cuûa ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi trong nhöõng coâng cuoäc tranh ñaáu chung cho ñaát nöôùc vaø daân toäc.

Sau khi coâng boá vôùi baùo chí veà Giaûi Nhaân Quyeàn naêm nay, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ giôùi thieäu truï sôû môùi cuûa mình. OÂng Nguyeãn Thanh Trang - Ñieàu Hôïp Vieân Tröôûng cuûa Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam töø ngaøy thaønh laäp caùch nay, gaàn 10 naêm, cho bieát: “Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam khoâng laø moät toå chöùc vôùi nhöõng cô cheá, phaàn vuï maø chæ laø moät trung taâm ñieàu hôïp caùc toå chöùc tranh ñaáu nhaân quyeàn cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi. Hieän nay Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ ñöôïc söï noái keát cuûa caùc toå chöùc nhaân quyeàn Vieät Nam ôû UÙc Chaâu, AÂu Chaâu (Phaùp, Ñöùc, Hoøa Lan vaø caû ôû Nga nöõa), Canada... Traû lôøi moät caâu hoûi veà thaønh quaû maø caùc hoaït ñoäng cuûa Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñem laïi laø nhöõng gì, thì oâng Nguyeãn Thanh trang cho bieát: “Moät caùch cuï theå thì khoù thaáy, nhöng phaûi noùi raèng dö luaän quoác teá bieát ñeán Vieät Nam khoâng coù nhaân quyeàn, töï do, toân giaùo bò ñaøn aùp laø do nhöõng hoaït ñoäng tranh ñaáu cuûa caùc toå chöùc ñaáu tranh nhaân quyeàn cho Vieät Nam cuûa ngöôøi Vieät ôû khaép nôi treån theá giôùi. Coù theå keå ñeán Nghò Quyeát 295 cuûa Quoác Hoäi Hoa Kyø leân aùn Coäng Saûn Vieät Nam vi phaïm nhaân quyeàn, Nghò Quyeát ñoøi Coäng Saûn Vieät Nam phaûi chaám döùt vieäc phaù soùng Ñaøi RFA v.v... Nhöõng nghò quyeát leân aùn Coäng Saûn Vieät Nam vi phaïm nhaân quyeàn, töï do toân giaùo cuûa Quoác Hoäi Hoa Kyø vaø Lieân AÂu... Nay Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam laïi ñang cuøng nöõ Daân Bieåu Loretta phoái hôïp ñaáu tranh ñoøi hoûi söï coâng baèng trong vieäc thöïc thi hieäp öôùc thöông maïi trong vaán ñeà giao löu vaên hoùa hai chieàu thay vì moät chieàu nhö ñang dieãn ra. Ñeà caäp ñeán hoaït ñoäng cuûa Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam trong giôùi treû Vieät Nam haûi ngoaïi, oâng Nguyeãn Thanh Trang cuõng cho bieát laø Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñöôïc söï coäng taùc chaët cheõ cuûa Toång Hoäi Sinh Vieân Vieät Nam Nam California vaø nhieàu toå chöùc treû treân theá giôùi. Vaãn trong buoåi hoïp baùo naøy, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam cuõng trình baøy coâng vieäc saép tôùi laø phaùt trieån Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam saâu saùt hôn trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi, ñaëc bieät laø taïi Little Saigon nôi - ñöôïc moïi ngöôøi coi laø thuû ñoâ cuûa ngöôøi Vieät tò naïn. Ñoù laø lyù do vì sao truï sôû chính cuûa Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ñaõ ñaët ôû ñaây. Keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam cuõng seõ tieán haønh vieäc gaây quó ñeå Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng veà trong nöôùc vaø lieân keát vôùi caùc toå chöùc quoác teá khaùc chaët cheõ hôn nöõa. Vaø ñeå coù theå môû roäng hoaït ñoäng nhö vaäy, Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam cuõng seõ cho phaùt haønh moät tôø baùo song ngöõ. Sau cuøng Maïng Löôùi Nhaân

Quyeàn Vieät Nam cuõng ngoû lôøi caûm taï ñeán giôùi truyeàn thoâng baùo chí Vieät ngöõ ñaõ cuøng tieáp tay vôùi Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam trong coâng cuoäc tranh ñaáu chung naøy vaø mong ñöôïc söï hôïp taùc chaët cheõ hôn nöõa.

Taïp ghi: Daêm baøi thô cuõ cuûa Giang Höõu Tuyeân Tieáp trang B1

tin laø tröôùc ñoù anh ñaõ laøm thô, ñaõ laøm nhieàu thô maø chöa coù dòp xuaát hieän vôùi ñôøi. Toâi nhôù laïi nhöõng naêm ñaàu tieân ôû Myõ, toâi khoâng hieåu nhöõng di daân ñaàu tieân cuûa caùc saéc daân khaùc, khi ñöôïc nöôùc Myõ dang tay ñoùn nhaän, vaø trong nhöõng naêm ñaàu ñònh cö, caùc saéc daân ñoù thaønh laäp caùc coäng ñoàng cuûa hoï nhö theá naøo. Chæ bieát ñöôïc ngay khi ñaët chaân tôùi nöôùc Myõ, vaø sau khi bò xeù nhoû, bò neùm vung vaõi ra khaép 50 tieåu bang cuûa nöôùc Myõ meânh moâng baùt ngaùt naøy, cuoái naêm 1975 tôø Hoàn Vieät, tôø baùo Vieät Ngöõ ñaàu tieân ra ñôøi ôû Nam Cali. Vaøi thaùng sau con soá caùc tôø baùo naøy gia taêng, phaàn lôùn taäp trung taïi Nam Cali, vaø tôø Vaên Ngheä Tieàn Phong laø tôø baùo duy nhaát ñöôïc phaùt haønh ôû vuøng Hoa Thònh Ñoán, nôi Giang Höõu Tuyeân choïn laøm nôi cö nguï cho tôùi taän ngaøy anh qua ñôøi. Nhöõng tôø baùo naøy ñaõ ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo vieäc hình thaønh caùc coäng ñoàng Vieät Nam raûi raùc treân toaøn nöôùc Myõ. Toâi ñoïc nhöõng baøi thô ñaàu tieân cuûa Giang Höõu Tuyeân treân caùc tôø baùo naøy. Toâi vaãn coùn nhôù aán töôïng ñaàu tieân cuûa toâi khi baét gaëp thô Giang Höõu Tuyeân, vaøo nhöõng naêm thaùng maø tuoåi treû cuûa chuùng toâi ngô ngaùc trong moät xaõ hoäi laï laãm. Chæ caàn ñoïc caùi töïa cuûa nhöõng baøi thô naøy: “Gioït nöôùc maét cuûa Meï trong nhöõng ngaøy tranh ñaáu - Möa ôû Arlington nhôù möa queâ nhaø - Choã ôû - Coøn laï gioïng cöôøi - Coù buoàn khoâng hôõi nhöõng doøng soâng - Moät ñoaïn trong giaác mô...” Môùi chæ ñoïc nhöõng caùi töïa cuûa caùc baøi thô khoâng, toâi hieåu ñöôïc ñaây laø moät con ngöôøi khoù tìm thaáy söï an bình trong saâu thaúm cuûa traùi tim mình. Khi ñoïc toaøn boä nhöõng baøi thô, toâi caøng tin nhöõng gì toâi linh caûm veà anh laø ñuùng. Khi ñaët chaân xuoáng nöôùc Myõ toâi 32 tuoåi, ñaõ coù hai taäp thô vaø moät taäp truyeän xuaát baûn ôû queâ nhaø, nhöng toâi nghó con ñöôøng vaên nghieäp cuûa toâi vónh vieãn ñoùng laïi nôi ñaây, do ñoù toâi voâ cuøng thaùn phuïc nhöõng ai ñaõ khôûi nghieäp vieát laùch taïi queâ ngöôøi. Qua nhöõng baøi thô cuûa anh ñaêng raûi raùc treân caùc tôø baùo ñaàu tieân cuûa ngöôøi Vieät treân ñaát Myõ, Giang Höõu Tuyeân laø moät trong nhöõng ngöôøi naøy. Moät maët khaùc toâi ngaàm aùi ngaïi cho anh, khi bieát chaéc anh phaûi soáng hai con ngöôøi trong moät theå xaùc. Moät con ngöôøi cuûa ñôøi soáng thöïc teá haøng ngaøy, eâ cheà vôùi côm aùo gaïo tieàn, nhaø cöûa xe coä. Ñeå ñeâm veà laø moät con ngöôøi khaùc, soáng trong nhöõng côn moäng, ôû moät nôi

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

THÖ MÔØI HOÄI NGOÄ Traân troïng kính môøi toaøn theå cöïu quaân nhaân thuoäc Sö Ñoaøn 18 Boä Binh vaø gia ñình vui loøng ñeán tham döï: Ngaøy Hoäi Ngoä Gia Ñình SÑ18 BB seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy Thöù Baûy 27 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004 vaøo luùc 12 giôø tröa taïi nhaø haøng Ñaø Laït Bistro, 16525 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708. Tel.: (714) 839-8338. Chuùng toâi xin gôûi lôøi môøi ñeán quyù nieân tröôûng vaø quyù chieán höõu vaø gia ñình thuoäc SÑ18 BB haõy ñeán thaät ñoâng ñuû trong tình “huynh ñeä chi binh” vaø “ñoaøn keát”. Ñaây cuõng laø böôùc ñaàu tieân ñeå thaønh laäp Gia Ñình SÑ 18 BB vaø chuaån bò cho ngaøy hoäi ngoä 30 naêm vaøo naêm 2005. Ñeå giuùp cho vieäc toå chöùc ñöôïc deã daøng, hoaøn haûo vaø nhaát laø bieát ñöôïc soá ngöôøi tham döï, xin quyù nieân tröôûng vaø quyù chieán höõu lieân laïc tröôùc ngaøy 19 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004. Phaàn aåm thöïc: 20 myõ kim. Ñieän thoaïi lieân laïc: Vuøng Orange County: Traàn Haäu (714) 326-5752, Huyønh Vaên UÙt (714) 535-4345, Ñaëng Traàn Hoa (714) 254-5141, Ñaëng Vaên Phuùc (714) 679-1595, Toâ Phaïm Thaùi (714) 540-5366. Vuøng Los Angeles & Monterey Park: Voõ Ñình Caùt (626) 384-0314 Vuøng Baéc California: Nguyeãn Haøo (415) 626-5448 Chaøo thaân aùi vaø ñoaøn keát

choán khaùc haèn leân trong trí töôûng cuûa mình laø nhöõng thöông nhôù, ñôùn ñau... Toâi voâ cuøng mang ôn nhöõng ngöôøi nhö Giang Höõu Tuyeân, ñaõ khôi laïi cho toâi ngoïn löûa ñaõ töø laâu nguoäi laïnh trong loøng, vaø ñaõ giuùp cho toâi thaáy laïi daàn daàn ñöôïc chính toâi, ñeå baét ñaàu tham gia vieäc vieát laùch. Ñaàu naêm 1977, Hoaøng Chính Nghóa vaø toâi thaønh laäp nhaø xuaát baûn Boá Caùi. Goïi laø nhaø xuaát baûn cho oai, song thaät ra luùc ñoù caû hai chuùng toâi ñi laøm thôï tieän, nhòn aên nhòn tieâu chung tieàn ñeå laøm moät caùi gì ñoù cho chöõ nghóa. Caû hai chuùng toâi sau moät thôøi gian dính líu vaøo vaøi tôø baùo cuøng phaùt giaùc ñöôïc moät ñieàu, nhöõng tôø baùo vaøo thuôû khai thieân laäp ñòa cuûa ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi, khoâng phaûi laø nhöõng tôø baùo daønh moät choã trang troïng cho vaên chöông. Do ñoù cuoán saùch ñaàu tieân cuûa nhaø Boá Caùi xuaát baûn, vaø coù theå coi laø cuoán saùch vaên hoïc ôû haûi ngoaïi ñaàu tieân laø cuoán “Tuyeån taäp thi ca 1975-1977”, vôùi thô cuûa taùm ngöôøi trong ñoù coù Nguyeãn Nam An, Hoaøng Phuù Hoan, Hoaøng Chính Nghóa, Hoaøng Khôûi Phong, Cao Taàn, Thi Thaïch, Traàn Moäng Tuù vaø Giang Höõu Tuyeân. Toâi xin ghi laïi ñaây moät ñoaïn trong lôøi töïa cuûa cuoán saùch naøy: “... Trong giai ñoaïn hieän taïi, choã ngoài cuûa nhöõng ngoøi buùt vaên ngheä quaû laø khieâm nhöôøng. Phaûi chaêng ñoù moät trong nhöõng laø lyù do khieán nhieàu ngöôøi caàm buùt laõo thaønh ñaõ ñeå cho ngoøi buùt cuûa hoï moøn trong traùi tim, vaø yù töôûng cuøn ñi trong trí oùc... ... Haõy ñeå cho baùo chí noùi tieáng noùi cuûa baùo chí. Chuùng toâi, moät soá nhöõng ngöôøi caàm buùt treû moät laàn nöõa böôùc vaøo nhöõng khoù khaên cuûa söï khôûi ñaàu. Phaàn lôùn chuùng toâi hieän sinh nhai baèng ngheà lao ñoäng, hieám hoi khoâng nhöõng veà thôøi gian maø coøn veà phöông dieän taøi chaùnh vaø kyõ

thuaät. Chuùng toâi chæ khôûi ñaàu baèng moät taám loøng chung vaø nhöõng noàng naøn coøn laïi cuûa tuoåi treû, maëc duø nhöõng noàng naøn naøy ñaõ bò theá heä ñaøn anh laøm hao moøn, chai ñaù vaø ngôø vöïc...” Ñeå töôûng nhôù Giang Höõu Tuyeân, toâi nghó khoâng gì hôn laø ghi laïi ñaây vaøi baøi thô cuûa anh ñaõ ñoùng goùp trong cuoán Tuyeån Taäp Thi Ca 1975-1977 naøy. MUØA THU ÔÛ VIRGINIA Chieàu qua laù ruïng ñaày vai Laøm sao em bieát buoàn naøy em oi Mình anh ñöùng laïi ñaát trôøi Vaø côn gioù cuoán moät ñôøi lang thang Neáu ngaøy coù chuyeán xe ñi Thì ñeâm anh cheát beân leà ñöôøng möa Chaéc ngöôøi aùo moûng naêm xöa Cuõng buoàn ñoâi chuùt höông thöøa thoaûng bay MÖA ÔÛ ARLINGTON NHÔÙ MÖA QUEÂ NHAØ Laù vaøng ruïng heát ñeâm qua Chieàu xoâ cöûa ngoù ra raát buoàn Möa ñaàm ngoïn coû ñan söông Möa nghieâng kyû nieäm möa buoàn toùc bay Hoàn bình nguyeân roäng treân tay Caêng ñaày noãi nhôù soâng daøi phuø sa Ôi Mieàn Nam, ôi queâ nhaø Döôùi ao sen nôû, meï giaø vo côm Vo noài gaïo môùi naøng höông Cuûa ñoàng thaùng chaïp, cuûa loøng ñaát thieâng Möa phuøn gioù phaát qua hieân Em gom cuûi ñöôùc ñoát leân noãi nieàm Chò ngoài vaù chuùt buoàn rieâng Tieáp trang B6

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taïp ghi: Los Angeles: Daêm baøi thô cuõ cuûa Haøng traêm ngöôøi taäp hôïp yeâu caàu giöõ Giang Höõu Tuyeân laïi ñôn vò caáp cöùu cuûa beänh vieän L.A. Tieáp trang B4

Anh ñi nhö theå laø thieân thu roài Maây voâ tình traéng chò ôi Nghìn naêm muoái maën, nghìn ñôøi bieån xanh. COÙ BUOÀN KHOÂNG HÔÕI NHÖÕNG DOØNG SOÂNG Coù nhôù gì khoâng nhöõng caùnh ñoàng Luùc vaøng vaøng caû nöôùc doøng soâng Ñeâm veà choù suûa vang ñaàu xoùm Em ôû moät mình sôï laém khoâng Coù buoàn khoâng hôõi nhöõng ngoâi laøng Laù thaém ngaøy naøo laù ñaõ vaøng Anh lính chieán nay khoâng veà nöõa Naéng chieàu ôû ñoù chaéc mong manh Coù nhôù gì khoâng nhöõng ñoaïn ñöôøng Ai veà maùi toùc ñaàm hôi söông Ai phôi aùo traän treân haøng keõm AÙo aáy baây giôø baïc nhôù thöông Coù buoàn khoâng hôõi nhöõng doøng soâng Coù bieát gì khoâng hôõi caùnh ñoàng Anh lính chieán nay khoâng veà nöõa Vöôøn caø thoâi chaéc heát ñôm boâng Nhaân ghi laïi baøi thô “Coù buoàn khoâng hôõi nhöõng doøng soâng” cuûa coá thi só Giang Höõu Tuyeân, toâi xin baùo cho caùc baïn ñang thöïc hieän tuyeån taäp ñaëc bieät veà Giang Höõu Tuyeân theâm moät tin buoàn: Nhaïc só Lyù Vaên Chöông, ngöôøi cöïc kyø yeâu meán baøi thô naøy, vaø ñaõ phoå nhaïc cuõng ra ñi vaøo hoài 6 giôø saùng nay Thöù Ba 16 Thaùng Möôøi Moät 2004. Giang Höõu Tuyeân ñaõ boû chuùng ta maø ñi trong khi tuoåi ñôøi coøn treû, môùi coù 55 tuoåi, treân caùo phoù môùi chæ ñöôïc ghi laø höôûng döông chöù chöa ñöôïc ghi laø höôûng thoï. Trí tueä coøn ñang sung maõn, vaø hôn luùc heát caùc tieáng ñoäng töø queâ nhaø voïng ngang qua bôø bieån, raát caàn ñeán nhöõng taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi nhö Giang Höõu Tuyeân. Lyù Vaên Chöông laïi coøn treû hôn nöõa, chæ môùi chaün 50 ñaõ ra ngöôøi thieân coå. Toâi hy voïng hai anh hieän ñaõ nhaän ñöôïc nhau ôû moät nôi thaät söï yeân bình. Hoaøng Khôûi Phong

Leã phaùt baèng toát nghieäp taïi tröôøng Kyõ Thuaät Ñieän Toaùn CICT Tieáp trang B1

nghieäm caû ôû Vieät Nam laãn Hoa Kyø nhö Giaùo Sö Phan Minh Chaâu - cöïu sinh vieân Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Saøi Goøn, kyõ sö vaø cao hoïc ngaønh ñieän toaùn ôû San Diego State University, Hoà Lieâm, Traàn Tính, Traàn Thaùi, Nguyeãn David,

LOS ANGELES, California - Con gaùi cuûa Muïc Sö Martin Luther King Jr. ñaõ cuøng vôùi gaàn 1,000 ngöôøi taäp hôïp laïi ñeå phaûn ñoái döï ñònh ñoùng cöûa ñôn vò cöùu caáp veà chaán thöông cuûa beänh vieän mang teân ngöôøi cha cuûa baø, khi coá thuyeát phuïc raèng coäng ñoàng raát caàn caùc dòch vuï cöùu caáp coâng coäng naøy. Hoâm Thöù Hai, Yolanda King ñaõ cuøng vôùi nöõ taøi töû Angela Bassett vaø Daân Bieåu Lieân Bang Maxine Waters noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi bieåu tình, ôû gaàn Beänh Vieän Martin Luther King Jr./ Drew cuûa Quaän Los Angeles. Sôû Y Teá cuûa quaän ñaõ ñeà nghò ñoùng cöûa ñôn vò cöùu caáp veà chaán thöông cuûa beänh vieän - nôi coù ñoâng ngöôøi ñeán chöõa trò vaøo haøng thöù nhì cuûa quaän naøy, vaø nhö theá beänh vieän naøy coù theå taäp trung vaøo nhieàu vaán ñeà cuûa hoï. Phoøng cöùu caáp chaán thöông toïa laïc taïi moät khu vöïc baát oån ôû Nam Los Angeles, vaø thöôøng nhaän nhöõng naïn nhaân bò caùc baêng ñaûng baén bò thöông. Caùc nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi cho raèng vieäc ñoùng cöûa trung taâm naøy seõ gaây xuùc ñoäng maõnh lieät cho coäng ñoàng naøy, phaàn ñoâng laø ngöôøi ngheøo ôû gaàn Watts. Baùc Só Thomas Garthwaite - Giaùm Ñoác Sôû Y Teá Quaän, noùi raèng vieäc ñeà nghò ñoùng cöûa trung taâm chaán thöông ñöôïc thöïc hieän ñeå caûi thieän vaán ñeà an toaøn cuûa beänh nhaân, chöù khoâng phaûi ñeå tieát kieäm tieàn baïc. OÂng cuõng cho bieát khoâng coù yù ñònh ñoùng cöûa Beänh Vieän King-Drew. Quyeát ñònh chính thöùc sôùm nhaát coù theå ñöôïc ñöa ra

BOSTON, Massachusetts Moät ñaùm chaùy ñöôïc phaùt giaùc treân moät chuyeán bay cuûa Haõng Haøng Khoâng British Airways, khoâng laâu sau khi phi cô ñaùp xuoáng taïi Phi Tröôøng Quoác Teá Logan vaøo toái Thöù Hai. Naêm nhaân vieân cöùu hoûa ñaõ bò thöông trong khi coá daäp taét ngoïn löûa. Caùc nhaân vieân cöùu hoûa ñaõ than phieàn vì bò boûng raùt trong coå hoïng vaø maét. Boán ngöôøi ñöôïc ñöa ñeán beänh vieän ñeå ñeà phoøng bieán chöùng. Khoâng coù ai trong soá 219 haønh khaùch hay 14 ngöôøi cuûa phi haønh ñoaøn ñaõ bò thöông. Theo phaùt ngoân vieân cuûa British Airways - John Lampl, noùi raèng khoâng ñöôïc roõ nguyeân nhaân gaây ra vuï chaùy, nhöng khoâng coù dính líu gì ñeán khuûng boá. Phi coâng cuûa chuyeán bay 239, töø London ñeán Boston, ñaõ goïi cho ñaøi kieåm soaùt ôû Phi Tröôøng Logan, sau khi chieác Boeing 777 ñaùp xuoáng vaøo khoaûng 09 giôø toái, vaø cho bieát moät duïng cuï ôû buoàng laùi cho thaáy coù xaûy ra moät vuï hoûa hoaïn trong ngaên ñieän töû haøng khoâng ôû treân ñaùy phi cô.

Hoa Theá Nhaân, Phan Myõ Lan, ñeàu toát nghieäp ñaïi hoïc ôû Vieät Nam laãn Hoa Kyø. Chöông trình hoïc goàm coù: - Computer Operation Specialist. - Computer Network Systems Engineer. - Web Site Design. - Computer Technician Program. Ngoaøi caùc hoïc vieân thoâng thöôøng muoán töï trang bò kieán thöùc ñieän toaùn caàn thieát coøn coù nhöõng hoïc vieân thuoäc caùc chöông trình nhö TRA (Trade Readjustment Act), WIA (Workforce Investment Act) hoaëc ETP (Employment Training Panel) hoaëc laø Worker Comp cuõng nhaèm muïc ñích taùi huaán ngheä ñeå thích öùng vôùi nhu caàu cuûa thò tröôøng coâng vieäc hieän nay. Hai möôi chín hoïc vieân ñaõ nhaän ñöôïc baèng toát nghieäp do nhaø tröôøng caáp phaùt cho khoùa hoïc töø Thaùng Möôøi Moät 2003 ñeán Thaùng Möôøi Moät 2004. Caùc hoïc vieân Ñinh Laân, Döông Thuïc Dung, Vónh Thoï, ñaïi dieän cho caùc khoùa hoïc leân phaùt bieåu vôùi noäi dung caùm ôn söï taän taâm cuûa quyù vò giaûng vieân cuûa Tröôøng CICT ñaõ giuùp hoïc vieân thuû ñaéc ñöôïc kieán thöùc khoa hoïc

taân kyø trong ngaønh ñieän toaùn ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu thöïc duïng cho ñôøi soáng cuûa caùc hoïc vieân. Trong phaàn phaùt bieåu, caùc quan khaùch hieän dieän nhö Thò Tröôûng Garden Grove Bruce Broadwater, taân Daân Bieåu Tieåu Bang Luaät Sö Traàn Thaùi Vaên, Nghò Vieân Andy Quaùch, UÛy Vieân Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grove Nguyeãn Quoác Laân, Dr. Julian Lee, Luaät Sö Dale Washington, laàn löôït taùn thöôûng vieäc ñoùng goùp cuûa Tröôøng CICT vaøo vieäc phaùt trieån cuûa coäng ñoàng Vieät Nam taïi Orange County. Sau ñoù laø phaàn vaên ngheä vaø tieäc toái vôùi ban nhaïc cuûa nhaïc só Leâ Tính vaø caùc ca só Tuaán Khaûi, Khaùnh Vaân, Thu Hieàn cuøng vôùi söï ñoùng goùp cuûa nhaân vieân vaø hoïc vieân cuûa Tröôøng CICT nhö Giaùo Sö David Nguyeãn vôùi baûn Thu Ca cuûa Phaïm Maïnh Cöông, coâ Jackie Nguyeãn (“Khoâng bao giôø ngaên caùch”) Andy Mai (“Giaøn thieân lyù”), Minh Löu (nhaïc ngoaïi quoác) coâ Myõ Lan (“Tröôøng laøng toâi” vaø “Chieàu”), Danniel Phan bieåu dieãn Saxophone. Buoåi tieäc daõ chaám döùt vaøo luùc 10 giôø cuøng ngaøy.

vaøo ngaøy 23 Thaùng Möôøi Moät. Sau cuoäc taäp hoïp ñeå phaûn ñoái, ñaùm ñoâng ñaõ chen nhau ñi vaøo trong tröôøng trung hoïc cuûa beänh vieän, nôi UÛy Ban Giaùm Saùt Quaän nhaän nhöõng lôøi pheâ bình cuûa coâng chuùng veà döï kieán treân, trong voøng naêm tieáng ñoàng hoà.

Beänh vieän treân ñaõ bò ñe doïa vì vöøa bò maát söï tín nhieäm cuûa daân chuùng laãn $200 trieäu tieàn taøi trôï lieân bang, do moät loaït vaán ñeà xaûy ra trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Trong ba naêm qua, quaän ñaõ giaûi quyeát boán vuï kieän cuûa caùc beänh nhaân, bò boû queân nhöõng ñoà vaät ôû trong ngöôøi hoï sau khi giaûi phaãu. Beänh vieän cuõng bò thieáu y taù traàm troïng, vaø ngöôøi ta ñaõ qui traùch nhieäm veà saùu caùi cheát cho vieäc khoâng coù ñaày ñuû y taù naøy. (N.Y.)

Massachusetts: Naêm ngöôøi bò thöông khi chöõa chaùy treân moät phi cô Ngaên ñieän töû haøng khoâng chöùa nhöõng duïng cuï giuùp cho caùc phi coâng laùi maùy bay, bao goàm maùy lieân laïc voâ tuyeán vaø la baøn. (N.Y.) Washington: Meï bò baét sau caùi cheát cuûa hai ñöùa con trai KENT, Washington - Moät phuï nöõ, töøng nhieàu laàn bò kieän vì toäi boû beâ treû em, ñaõ bò baét giöõ sau khi ngöôøi ta tìm thaáy hai ñöùa con trai nhoû cuûa baø ñaõ cheát trong caên chung cö cuûa maáy meï con, vì thieáu aên vaø maát nöôùc. Caûnh saùt ñaõ vaøo trong caên chung cö cuûa Marie G. Robinson, 36 tuoåi, ôû khu ngoaïi oâ Kent cuûa Seattle, sau khi baø noäi cuûa nhöõng ñöùa beù cho bieát baø khoâng theå tieáp xuùc ñöôïc vôùi Robinson, vaø tìm ñöôïc thi theå cuûa Justice W. Robinson, 16 thaùng tuoåi, trong moät caùi giöôøng cuõi cuûa treû con, vaø Raiden A. Robinson, môùi sinh ñöôïc 7 tuaàn, ôû trong moät caùi noâi baèng maây. Moät trong nhöõng ñöùa con khaùc cuûa Robinson, moät beù trai 2 tuoåi, bò ñoùi vaø gaày trô xöông. Beù ñaõ ñöôïc kieåm tra, vaø giao cho baø noäi chaêm soùc. Robinson bò baét giöõ ñeå ñieàu tra veà toäi ngöôïc ñaõi treû em vaø saùt nhaân baäc hai. Caùc nhaân vieân kieåm tra y teá ñaõ xeáp loaïi caû hai caùi cheát treân nhö laø nhöõng vuï saùt nhaân. Nhaø chöùc traùch khoâng cho bieát nhöõng ñöùa treû ñaõ cheát ñöôïc bao laâu. (N.Y.)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

Xuaát khaåu daàu thoâ ñaït kyû luïc HAØ NOÄI 16-11.- Löôïng daàu thoâ xuaát khaåu trong 10 thaùng qua töø Vieät Nam ñaõ ñaït hôn 16.8 trieäu taán vôùi doanh thu ñaït möùc kyû luïc 4.58 tyû USD, taêng gaàn 50% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi, theo tin cuûa baùo Thanh Nieân ngaøy 16 Thaùng Möôøi Moät 2004. Nhö vaäy, daàu thoâ tieáp tuïc laø maët haøng coù kim ngaïch xuaát khaåu lôùn nhaát trong soá caùc maët haøng xuaát khaåu chính yeáu töø Vieät Nam ñeå nuoâi soáng cheá ñoä Haø Noäi ñoäc taøi ñeå tham nhuõng. Tính ñeán heát Thaùng Möôøi, toaøn ngaønh daàu khí ñaõ khai thaùc ñöôïc gaàn 16.9 trieäu taán daàu thoâ vaø 5.22 tyû m3 khí, ñaït hôn 94% keá hoaïch naêm. Trong naêm 2003, Coäng Saûn Vieät Nam xuaát caûng hôn 17 trieäu taán ñaàu trò giaù khoaûng $3.7 tæ ñoâ la laø nguoàn lôïi töùc vaø ngoaïi teä lôùn nhaát. Ngaân saùch nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam tuøy thuoäc khaù nhieàu vaøo nguoàn thu daàu hoûa neân ngaân saùch naøy cuõng len xuoáng tuøy thuoäc giaù daàu baát ñònh treân thò tröôùng quoác teá. Cuøng vôùi daàu thoâ, caùc maët haøng coù kim ngaïch xuaát khaåu

lôùn khaùc laø deät may, thuûy saûn, giaøy deùp, ñoà goã, caø pheâ, maùy tính vaø linh kieän cuõng ñaït möùc taêng tröôûng khaû quan maø tôø Thanh Nieân noùi raèng ñeán nay ñaõ coù 17 maët haøng xuaát khaåu ñaït kim ngaïch töø 100 trieäu USD trôû leân. Töø Thaùng Möôøi 2003 ñeán nay, töø toång giaùm ñoác ñeán nhieàu quan chöùc ñaûng vieân Coäng Saûn Vieät Nam lôùn nhoû trong Toång Coâng Ty Daàu Khí Quoác Doanh Petro Vietnam vaø Coâng Ty Lieân Doanh Vietso ñaõ bò caùch chöùc vì tham nhuõng ngaäp ñaàu. Hieän cuoäc ñieàu tra vaãn coøn tieáp tuïc. Coäng Saûn Vieät Nam xuaát caûng heát soá löôïng daàu thoâ khai thaùc ñöôïc vì chöa coù nhaø maùy loïc daàu. Toaøn boä soá daàu nhaäp caûng ñöôïc trôï giaù neân nhieàu quan chöùc vaø con buoân trong nöôùc toa raäp ñeå xuaát caûng laäu sang Cam Boát kieám lôøi. Xöôûng loïc ñaàu ñaàu tieân döï truø ñaët taïi Dung Quaát coù raát nhieàu tai tieáng cuõng nhö bò trì hoaõn töø nhieàu naêm qua ñeán nay vaãn coøn naèm treân giaáy.

Washington: Soáng soùt sau taùm ngaøy xe bò rôùt xuoáng khe nuùi SEATTE, Washington Laura Hatch nhôù laïi coâ chæ bieát caàu nguyeän vaø coá thoaùt ra khoûi chieác xe cuûa coâ sau khi rôi xuoáng moät khe nuùi, khieán coâ bò thöông traàm troïng vaø maéc keït trong ñoù taùm ngaøy. Theo caùc baùc só cho bieát taïi moät cuoäc hoïp baùo hoâm Thöù Hai, coâ gaùi 17 tuoåi naøy, vöøa môùi traûi qua cuoäc giaûi phaãu chænh hình phöùc taïp, hy voïng seõ ñöôïc hoaøn toaøn bình phuïc trong voøng vaøi thaùng. Trong taùm ngaøy tieáp theo tai naïn xaûy ra hoâm 02 Thaùng Möôøi, khoâng ai bieát ñöôïc thieáu nöõ naøy ñang ôû ñaâu. Chieác xe cuûa coâ ñaõ rôùt xuoáng moät khe nuùi, sau khi coâ rôøi khoûi moät böõa tieäc ôû vuøng ngoaïi oâ Redmond, phía Ñoâng Seattle, nôi coâ ñang soáng vôùi gia ñình. Caùc thaân nhaân ñaõ tìm kieám nhieàu laàn. Coøn caûnh saùt thì nghó laø coâ ñaõ boû nhaø troán ñi. Sau cuøng, moät ngöôøi baïn cuûa gia ñình cho bieát laø baø ta, ñöôïc daãn daét heát söùc roõ raøng cuûa nhöõng giaác mô, ñaõ cuøng vôùi ngöôøi con gaùi laùi xe

ñeán khu vöïc xaûy ra tai naïn, vaø phaùt giaùc ñöôïc chieác xe cuûa Laura. Cha cuûa Laura, Todd Hatch, cho hay coâ ñaõ bò maát nöôùc; hoá maét, xöông maù vaø muõi bò daäp naùt. Coâ khoâng nhôù laïi ñöôïc chuùt gì veà tai naïn treân, hoaëc noù ñaõ xaûy ra nhö theá naøo. Coâ cuõng bò moät cuïc maùu ngheõn ôû trong oùc, vì vaäy khoâng theå giaûi phaãu chænh hình ngay ñöôïc, phaûi chôø cho ñeán moät thaùng sau khi xaûy ra tai naïn. Lyù töôûng nhaát laø nhöõng cuoäc giaûi phaãu nhö theá neân ñöôïc tieán haønh trong voøng moät tuaàn leã. Caùc xöông cuûa Hatch ñaõ baét ñaàu laønh laïi vaøo luùc dieãn ra cuoäc giaûi phaãu, vì vaäy sau khi boùc baép thòt vaø da ra, baùc só phaûi taùi taïo nhöõng choã gaõy baèng caùch duøng ñuïc vaø cöa, cuøng nhöõng ñinh oác beù tí ñeå saép laïi caùc xöông. Caùc baùc só cuõng phaûi giaûi quyeát cuïc maùu ngheõn, vaø duøng xöông lôùp ngoaøi cuûa soï ñeå taïo thaønh khuoân maët môùi cuûa coâ. (N.Y.)

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Voâ Ñòch Luïc Ñòa 2005 taïi Ñöùc Argentina ñaù ra quaân vôùi Tunisia ngaøy 15-6 BERLIN, Ñöùc.- Ñoäi tuyeån Argentina - ñöùng nhì Nam Myõ (döôùi ñoäi Brazil), seõ gaëp ñoäi Tunisia - voâ ñòch Phi Chaâu, treân saân Cologne, Ñöùc, vaøo ngaøy 15 Thaùng Saùu 2005, trong traän khai maïc cuûa Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Boùng Voâ Ñòch Luïc Ñòa (Confederations Cup) - do Ñöùc toå chöùc, cuõng ñeå giuùp ñoäi chuû nhaø naøy coù theå chuaån bò ñöôïc cho Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn Theá Giôùi vaøo naêm 2006. Ñoäi Ñöùc cuõng seõ gaëp ñoäi UÙc Ñaïi Lôïi - voâ ñòch Ñaïi Döông Chaâu, treân saân Frankfurt, trong traän thöù nhì cuûa baûng A, cuøng dieãn ra trong ngaøy 15 Thaùng Saùu naøy, laø ngaøy khai maïc cuûa giaûi voâ ñòch naøy, dieãn ra 2 naêm moät laàn, vôùi söï tham gia cuûa 8 ñoäi tuyeån. Trong baûng B, coù ñoäi Brazil - ñöông kim voâ ñòch theá giôùi, cuøng luùc cuõng laø voâ ñòch Nam Myõ, ñaù ra quaân vaøo ngaøy 16 Thaùng Saùu, vôùi ñoäi Hy Laïp - voâ ñòch AÂu Chaâu, treân saân Leipzig, trong khi

ñoäi Nhaät Baûn - ñöông kim voâ ñòch AÙ Chaâu, gaëp ñoäi Mexico - voâ ñòch vuøng Baéc-Trung Myõ vaø Caribbe (CONCACAF), treân saân Hanover. Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Voâ Ñòch Luïc Ñòa do FIFA (Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi) toå chöùc hai naêm moät laàn, töø naêm 1997, maø ñoäi Brazil ñoaït chöùc voâ ñòch, vaø naêm 1999, ñoäi Brazil laïi ñöùng haïng nhì, döôùi Mexico ñoaït chöùc voâ ñòch, sau khi thaéng ñoäi Brazil 4-3. Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Voâ Ñòch Luïc Ñòa 2005, keùo daøi 15 ngaøy, vôùi traän chung keát vaøo ngaøy 29 Thaùng Saùu treân saân Wald, vôùi 48,132 gheá ngoài cuûa thaønh phoá Frankfurt, ñang ñöôïc tu boå vôùi toång chi phí leân ñeán 126 trieäu EURO, seõ hoaøn taát vaøo Muøa Xuaân 2005, cho kòp vieäc toå chöùc giaûi. Ngoaøi saân Wald - cuûa thaønh phoá Frankfurt, caùc saân khaùc cuûa Ñöùc, cuõng ñöôïc söû duïng cho Giaûi Voâ Ñòch Caùc

Ñoäi Voâ Ñòch Luïc Ñòa naøy, tröôùc khi ñöôïc söû duïng cho Giaûi Voâ Ñòch Theá Giôùi 2006, dieãn ra moät naêm sau ñoù - ñoù laø caùc saân Hanover, Cologne, Leipzig vaø Nuremberg, taát caû ñang ñöôïc hieän ñaïi hoùa quan troïng. Ñoäi Phaùp - töøng ñoaït Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Voâ Ñòch Luïc Ñòa trong hai laàn toå chöùc sau cuøng: 2001 vaø 2003, tuy nhieân laàn naøy laïi vaéng maët, trong khi laøng boùng Phaùp ñang ôû trong giai ñoaïn treû trung hoùa, sau khi moät theá heä caàu thuû xuaát saéc vöøa qua ñi. Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Voâ Ñòch Luïc Ñòa 2003 - dieãn ra taïi Phaùp, ñaõ coù moät caàu thuû cheát ngay treân saân, trong traän baùn keát giöõa Colombia vaø Cameroon, ñoù laø Marc Vivien Foe, 28 tuoåi, ñaù vò trí trung veä, duø vaäy Cameroon vaãn thaéng ñöôïc Colombia, ñeå vaøo traän chung keát treân saân Stade de France, Paris, vaø bò Phaùp ñaù baïi. LEÂ THUÏY

ATHENS, Hy Laïp.- Boä Tröôûng Theå Thao Hy Laïp George Orfanos, tuyeân boá raèng Hy Laïp seõ ñöùng ra vaän ñoäng ñeå ñöôïc trao cho danh döï toå chöùc Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn AÂu Chaâu vaøo naêm 2012 (EURO 2012). Boä Tröôûng Orfanos ñaõ loan baùo tin naøy, sau khi hoïp vôùi Thuû Töôùng Costas Karamanlis, vaø oâng naøy ñaõ taùn ñoàng noã löïc treân ngay. Giaûi Voâ Ñòch AÂu Chaâu 2012 - vôùi 16 ñoäi loït ñöôïc vaøo voøng chung keát, ñöôïc coi laø cuoäc tranh taøi boùng troøn quan troïng thöù nhì treân theá giôùi, chæ döôùi Giaûi Voâ Ñòch

SOÁNG KHOÛE WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

Hy Laïp muoán ñöôïc toå chöùc Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn AÂu Chaâu 2012 Boùng Troøn Theá Giôùi, vôùi 32 ñoäi vaøo voøng chung keát, maø thoâi. Chöa coù nöôùc naøo chính thöùc leân tieáng ñeå ñöôïc toå chöùc Giaûi Voâ Ñòch AÂu Chaâu 2012, nhöng coù söï daøn xeáp giöõa Ba Lan vaø Ukraine, ñeå 2 nöôùc cuøng ñöùng ra vaän ñoäng toå chöùc chung Giaûi Boùng Troøn 2012 naøy, trong khi YÙ töøng ñöôïc toå chöùc giaûi naøy hoài naêm 1968, chæ vôùi 4 nöôùc ñöôïc vaøo voøng chung keát,

cuõng cho bieát coù theå ñöùng ra vaän ñoäng ñeå toå chöùc giaûi naøy. Lieân Ñoaøn Boùng Troøn AÂu Chaâu (UEFA) seõ quyeát ñònh nöôùc toå chöùc Giaûi Voâ Ñòch AÂu Chaâu 2012 vaøo Thaùng Möôøi Hai 2006. Hy Laïp vöøa ñoaït chöùc voâ ñòch Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn AÂu Chaâu 2004 toå chöùc ôû Boà Ñaøo Nha. Giaûi Voâ Ñòch AÂu Chaâu 2008 seõ ñöôïc hai nöôùc AÙo vaø Thuïy Só, cuøng toå chöùc. (LT)

Boùng troøn nöõ:

Hoa Kyø tieáp Mexico vaøo ngaøy 8-12 taïi Los Angeles LOS ANGELES, California.- Trong moät traän ñaáu maø coù theå laø laàn xuaát hieän sau cuøng cuûa caùc nöõ danh thuû kyø cöïu Mia Hamm, Julie Foudy, khi caùc nöõ caàu thuû naøy seõ tham gia thaønh phaàn ñoäi boùng nöõ Hoa Kyø tieáp ñoäi nöõ Mexico vaøo ngaøy 08 Thaùng Möôøi Hai tôùi ñaây taïi saân Home Depot Center, cuûa thaønh phoá Carson, Los Angeles, California. Ñaây cuõng laø traän cuoái cuøng trong soá 10 traän cuûa chuyeán löu dieãn giaõ töø cuûa caùc nöõ danh thuû treân, sau khi ñaõ ñoùng goùp quan troïng, ñeå cho

ñoäi tuyeån nöõ Hoa Kyø ñoaït huy chöông vaøng moân boùng troøn nöõ taïi Theá Vaän Hoäi Athens 2004 - ôû Hy Laïp, môùi ñaây. Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Hoa Kyø cho bieát cho bieát nöõ danh thuû Joy Fawcett - töøng tham döï moät caùch ñeàu ñaën trong thaønh phaàn ñoäi nöõ Hoa Kyø taïi ba Giaûi Boùng Troøn Nöõ Theá Giôùi cuõng nhö caùc cuoäc tranh taøi Theá Vaän Hoäi, hieän bò thöông, neân khoâng theå ra saân ñaù giaõ töø ñöôïc, tuy nhieân seõ coù maët treân khaùn ñaøi theo doõi traän ñaáu giaõ töø naøy. Nöõ trung veä Julie Foudy -

cö nguï ôû Mission Viejo, saùt thaønh phoá Los Angeles, buøi nguøi noùi: “Lieäu coù bao nhieâu caàu thuû coù vinh haïnh ñöôïc ñaáu tröôùc caùc khaùn giaû thaân yeâu cuûa mình, trong suoát söï nghieäp boùng troøn cuûa mình, nhö cuûa toâi keùo daøi suoát 17 naêm qua...” Hieän nay ñaõ baùn veù cho traän ñaáu naøy, vôùi giaù töø 17 ñoâla cho ñeán 42 ñoâla, coù theå mua qua ñieän thoaïi, ôû soá 714740-2000, hay taïi caùc trung taâm baùn veù Ticketmaster, hoaëc caùc phoøng baùn veù cuûa saân Home Depot Center. N. Chi

Haïn choùt caùc thaønh phoá toå chöùc Olympic 2012 noäp baûn keá hoaïch chi tieát LAUSANNE, Thuïy Só.Hoâm Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät, laø haïn choùt maø 5 thaønh phoá tranh quyeàn toå chöùc Theá Vaän Hoäi Olympic 2012 phaûi noäp baûn töôøng trình keá hoaïch chi tieát cho UÛy Ban Olympic Quoác Teá (IOC). Caùc thaønh phoá naøy - laø Paris, New York, Moscow, London vaø Madrid, ñaõ phaûi hoaøn thaønh moät baûn hoà sô noùi roõ hoï seõ toå chöùc chöông trình Theá Vaän Hoäi nhö theá naøo. Hoà sô cuûa caùc thaønh phoá tham gia öùng cöû daøy tôùi 600 trang vaø thöôøng ñöôïc goïi vôùi caùi teân laø saùch ñaáu thaàu, seõ ñöôïc UÛy Ban Olympic Quoác Teá xem xeùt kyõ caøng taïi truï sôû cuûa hoï taïi Lausanne - Thuïy Só. Caùc cuoán saùch ñaáu thaàu naøy ñöa ra caùc phaân tích kyõ caøng veà vieäc moãi thaønh phoá seõ ñöa ra maøn trình dieãn ngoaïn muïc nhaát theá giôùi ra sao. Maëc duø caùc ñòa ñieåm thi ñaáu theå thao laø quan troïng, hoà sô maø caùc thaønh phoá noäp leân coøn phaûi traû lôøi caùc caâu hoûi chi tieát chaúng haïn lieân quan ñeán chaát löôïng khoâng khí vaø nöôùc, heä thoáng xöû lyù

raùc, giao thoâng, khaùch saïn vaø dó nhieân laø an ninh. Vaøo ñaàu naêm tôùi, moät hoäi ñoàng ñaùnh giaù seõ tôùi thaêm moãi thaønh phoá naøy vaø trình baøy moät baûn baùo caùo cho khoaûng 120 thaønh vieân cuûa UÛy Ban Olympic Quoác Teá nhöõng ngöôøi seõ quyeát ñònh thaønh phoá naøo seõ chieán thaéng vaøo Thaùng Baûy tôùi khi UÛy Ban Olympic Quoác Teá hoïp taïi Singapore. Ñaây laø danh saùch caùc thaønh phoá lôùn maïnh nhaát töøng tham gia vaøo moät quaù trình ñaáu thaàu, theá nhöng cô hoäi ñeå quaûng caùo cho moãi thaønh phoá bò UÛy Ban Olympic Quoác Teá haïn cheá nghieâm nhaët. Töø tuaàn naøy, hoï seõ ñöôïc cho pheùp vaän ñoäng haønh lang moät soá thaønh vieân nhaát ñònh, theá nhöng chæ trong khuoân khoå caùc quy ñònh nghieâm nhaët. Vieäc caùc thaønh vieân trong uûy ban tôùi thaêm caùc thaønh phoá ñaáu thaàu giôø ñaây bò caám sau vuï xì-caêng-ñan Salt Lake City, khi 10 thaønh vieân UÛy Ban Olympic Quoác Teá hoaëc phaûi töø chöùc, hoaëc bò ñuoåi vieäc.

Muøa Ñoâng ñaõ ñeán sôùm vôùi caùc saân coû AÂu Chaâu

Thuû moân Ñöùc Oliver Kahn - cuûa Ñoäi Ñöùc, vaø Bayern Munich, ñang ra saân, chaøo moät nöõ khaùn giaû haâm moä giaû laøm choù, trong traän gaëp ñoäi VfB Stuttgart, ôû Munich, trong khi caùc boâng tuyeát traéng baét ñaàu rôi treân saân.

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

Danh thuû Beckham seõ giaõ töø saân coû sau Giaûi Theá Giôùi 2006 Danh thuû Anh David Beckham, 29 tuoåi, cho bieát seõ giaõ töø saân coû sau Giaûi Theá Giôùi 2006 taïi Ñöùc. Beckham hieän cuõng ñaù cho Ñoäi Caâu Laïc Boä Taây Ban Nha Real Madrid.

DAT

Danh thuû bôi loäi M. Phelps gaëp hoaïn naïn Danh thuû bôi loäi Hoa Kyø Michael Phelps, 19 tuoåi, töøng ñoaït 8 huy chöông vaøng vaø ñoàng taïi Theá Vaän Hoäi Athens 2004, coù theå phaûi laõnh aùn tuø vì toäi say röôïu khi laùi xe.

Kình ngö Phelps coù nguy cô bò laõnh aùn vì uoáng röôïu laùi xe BALTIMORE, Maryland.Chöa ñaày ba thaùng sau khi laøm möa laøm gioù treân ñöôøng ñua xanh taïi Olympic (Theá Vaän Hoäi) Athens 2004 vôùi 6 huy chöông vaøng vaø 2 huy chöông ñoàng, Michael Phelps ñaõ gaëp raéc roái. Kình ngö ngöôøi Myõ naøy ñang phaûi ñoái ñaàu vôùi aùn phaït moät naêm tuø, do bò baét vì laùi xe trong tình traïng coù muøi röôïu hoâm cuoái tuaàn. Tuy nhieân, söï noåi tieáng ñaõ giuùp anh nhaän ñöôïc nhieàu lôøi thoâng caûm töø ngöôøi haâm moä... Phelps ñaõ bò chaën baét ôû ngoaïi oâ Baltimore toái 05 Thaùng Möôøi Moät, treân chieác Land Rover, cuøng hai ngöôøi baïn, khi khoâng tuaân theo leänh döøng cuûa caûnh saùt tuaàn tra tieåu bang Maryland. Tay bôi naøy ñaõ bò baét sau ñoù khi kieåm tra thaáy noàng ñoä coàn trong maùu vöôït quaù qui ñònh vaø caû loãi vi phaïm an toaøn giao thoâng. Phelps ñaõ ñöôïc thaû sau moät giôø bò taïm giöõ vì coù söï baûo laõnh. Tuy nhieân, anh ñang phaûi

ñoái ñaàu vôùi aùn tuø moät naêm cuøng vôùi 1,000 USD tieàn phaït. Traû lôøi phoûng vaán cuûa giôùi truyeàn thoâng sau söï vieäc naøy, anh thöøa nhaän: “Toâi chæ môùi 19 tuoåi, nhöng ñaõ ñöôïc daïy raèng phaûi bieát laøm gì ôû tuoåi cuûa mình. Toâi bieát ñieàu khieån xe trong tình traïng say röôïu laø sai, nguy hieåm vaø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Toâi thaønh thaät xin loãi vì nhöõng gì ñaõ xaûy ra”. Phaùt bieåu treân tôø Chicago Tribune, Huaán Luyeän Vieân Bob Bowman noùi raèng caäu hoïc troø ngoâi sao cuûa oâng ñaõ laøm ñieàu khoâng ñuùng vaø ñaùng bò tröøng phaït. Bowman noùi: “Phelps phaûi thaáy raèng mình ñaõ phaïm moät loãi raát lôùn vaø laøm toån haïi ñeán danh tieáng cuûa mình. Caäu aáy ñaõ laøm caû theá giôùi phaûi thaát voïng vaø ñieàu naøy cuõng laøm tan naùt traùi tim toâi”. Baùo chí Hoa Kyø cuõng ñaõ ñaët caâu hoûi lieäu Phelps coù gaëp raéc roái töø caùc nhaø taøi trôï hay khoâng sau vuï naøy. Tuy nhieân, haàu nhö chaéc chaén caùc hôïp ñoàng maø anh quaûng caùo

seõ khoâng gaëp baát kyø trôû ngaïi naøo, theo thoâng tin töø nhöõng nhaø kinh doanh thieát bò theå thao. Hieän Phelps ñang kyù hôïp ñoàng quaûng caùo vôùi 6 nhaø taøi trôï, trong ñoù haõng saûn xuaát trang phuïc theå thao Speedo laø nhaø taøi trôï lôùn nhaát vôùi möùc 500,000 USD moät naêm, coäng theâm nhöõng khoaûn thöôûng khaùc neáu anh cho ra ñôøi moät kyû luïc theá giôùi môùi.

Quyeàn anh:

Holyfield ñaõ heát thôøi LAS VEGAS, Nevada.Sau Mike Tyson, ñeán löôït voõ só töøng ñaùnh baïi Tyson - laø Evander Holyfield, toû ra khoâng coøn khaû naêng ñöùng vöõng treân voõ ñaøi do gaùnh naëng cuûa tuoåi taùc. Voõ só 42 tuoåi Holyfield ñaõ bò Larry Donald ñaùnh guïc Tieáp trang B12


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH

THEÁ GIÔÙI

Theá giôùi bieát gì veà baø Suha Arafat?

RAMALLAH.- Baø Suha Arafat, phu nhaân cuûa Chuû Tòch Palestine Yasser Arafat voán laø nhaân vaät khoâng hay ñöôïc nhaéc ñeán treân chính tröôøng Palestine. Nhöng trong nhöõng ngaøy naøy, khi oâng Arafat ñang oám naëng, baø ñaõ trôû thaønh ngöôøi ñöôïc giôùi truyeàn thoâng “löu yù”. Vaøi ngaøy trôû laïi ñaây, baø ñöùng trong haøng nguõ nhöõng quan chöùc Palestine phaûn ñoái giôùi laõnh ñaïo hieän nay trong ñoù coù oâng Abbas. Baø coù cuøng quan ñieåm vôùi Farouk Kaddoumi ngöôøi phuï traùch vaán ñeà ngoaïi vuï thuoäc PLO voán noåi tieáng vì laäp tröôøng cöùng raén. OÂng Kaddoumi töøng phaûn ñoái hieäp ñònh hoøa bình naêm 1993 - nhaân toá ñöa tôùi vieäc hình thaønh chính quyeàn Palestine. Suha Arafat ñaõ taïo ra moät scandal hoâm Thöù Hai 8-11 khi baø baát ngôø goïi ñieän ñeán ñaøi truyeàn hình Al-Jazeera vaø buoäc toäi caùc coäng söï vieân cao caáp cuûa oâng Arafat ñaõ aâm möu ñaàu ñoäc choàng baø ñeå cöôùp quyeàn löïc. Trong cuoäc ñieän ñaøm chæ keùo daøi 1 phuùt naøy, baø tuyeân boá Thuû Töôùng Palestine Ahmed Qureia, Toång Thö Kyù Toå Chöùc Giaûi Phoùng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas vaø Ngoaïi Tröôûng Nabil Shaath ñang “aâm möu choân soáng” choàng baø. Khoûi phaûi noùi oâng Qureia vaø caùc nhaân vaät cao caáp noùi treân ñaõ noåi giaän nhö theá naøo, ñeán möùc hoï suyùt hoaõn chuyeán ñi Paris ñeå thaêm oâng Arafat. Trong suoát 10 ngaøy oâng Arafat naèm taïi moät beänh vieän quaân sö ôû Paris, baø Suha ñaõ naém giöõ moïi tin töùc veà tình traïng söùc khoûe cuûa oâng cuõng nhö kieåm soaùt caùc cuoäc thaêm vieáng nhaø laõnh ñaïo naøy. Caùc giôùi chöùc Palestine, baùo chí Israel cuõng nhö caùc nhaø phaân tích ñaõ chæ trích baø ñang taïo ra moät ñaùm maây muø xung quanh tình hình söùc khoûe cuûa oâng Arafat. Nhieàu nguoàn tin cho hay baø Suha - ngöôøi vaãn nhaän moät khoaûn trôï caáp “haäu hónh” haøng thaùng töø nhaø laõnh ñaïo Palestine, ñang bò caùc nhaø chöùc traùch Phaùp ñieàu tra vì ñaõ leùn chuyeån 11,4 trieäu USD vaøo taøi khoaûn rieâng. Giôø ñaây, baø ñang töøng böôùc ñi vaøo chính tröôøng Palestine maø khoâng roõ taïi sao. “Ñaây coù veû nhö moät kieåu maâu thuaãn veà tieàn vaø taøi saûn bôûi leõ Suha khoâng heà coù vò trí naøo trong boä maùy chính trò Palestine. Döôøng nhö söï xuaát hieän cuûa baø baùo tröôùc nhöõng raéc roái coù theå xaûy ra trong thôøi gian tôùi”, moät chuyeân gia phaân tích Palestine nhaän ñònh nhö vaäy. Löu vong taïi Paris Sinh ra trong moät gia ñình theo ñaïo Thieân Chuùa ôû Nablus, baø Arafat ñaõ sang Phaùp theo hoïc ôû Ñaïi Hoïc Sorbonne. Cha baø laø moät chuû moät ngaân haøng, vaø meï laø nhaø baùo Reemonda Tawil khaù noåi tieáng cuûa Palestine. Thoâng qua meï mình, baø ñaõ gaëp ñöôïc oâng Arafat vaø chuyeån ñeán Tunisia ñeå laøm vieäc cuøng oâng khi Toå Chöùc Giaûi Phoùng Palestine ñaët truï sôû taïi ñaây. Naêm 1991, baø caûi ñaïo sang ñaïo Hoài vaø laøm ñaùm cöôùi vôùi oâng Arafat ôû tuoåi 28. OÂng Arafat luùc ñoù ñaõ 62 tuoåi. Trong thôøi gian ñoù, treân khaép caùc ñöôøng phoá Palestine, ngöôøi ta ræ tai nhau raèng meï cuûa Suha - nhaø baùo noåi tieáng Ramonda Tawil ñaõ “saép ñaët” cuoäc hoân nhaân naøy nhaèm muïc ñích chính trò. Theo moät soá nguoàn tin, hai ngöôøi töøng soáng rieâng khi trôû veà Gaza. Moät nguoàn tin cho raèng trong caên phoøng cuûa baø vaãn

coøn aûnh cuûa Giaùo Hoaøng vaø Chuùa Jesus, cuøng vôùi moät aûnh thôøi treû cuûa oâng Arafat coù mang suùng. Hai ngöôøi coù ñöùa con gaùi ñaàu loøng Zawha vaøo naêm 1995. Töø khi phong traøo intifada buøng noå trôû laïi vaøo naêm 2000, baø Arafat ñaõ chuyeån ñeán Paris ñeå soáng vôùi meï vaø coâ con gaùi nhoû. ... vaø nhöõng scandal Naêm 1994, Suha Arafat ñaõ laøm ña soá daân chuùng Palestine baát bình khi ñeán Gaza - khu vöïc ñoâng ngöôøi Hoài Giaùo sinh soáng, nhöng khoâng ñoäi khaên truøm ñaàu, ñeå loä maùi toùc vaøng oùng aû. Cuøng vôùi quaàn aùo Paris ñaét tieàn vaø chieác xe BMW boùng nhoaùng, baø ñi qua caùc khu vöïc ngheøo khoå cuûa ngöôøi daân ôû Daûi Gaza, caøng gaây theâm moái aùc caûm trong daân chuùng ñoái vôùi vò phu nhaân naøy. Ñoái vôùi giôùi laõnh ñaïo Palestine, baø cuõng toû ra khoâng maáy hoøa hôïp khi ñöa ra nhöõng tuyeân boá ngöôïc vôùi ñöôøng loái chính cuûa hoï. Vaøo naêm 2002, ngay tröôùc khi choàng baø, Chuû Tòch Arafat leân tieáng chæ trích “taát caû caùc haønh ñoäng khuûng boá nhaèm vaøo thöôøng daân”, baø laïi coù lôøi phaùt bieåu uûng hoä caùc vuï ñaùnh bom töï saùt. Phaùt bieåu vôùi moät tôø baùo Arab, baø tuyeân boá neáu coù con trai, baø seõ hy sinh noù cho phong traøo giaûi phoùng daân toäc cuûa Palestine. Naêm 1999, trong cuoäc gaëp gôõ vôùi vò ñeä nhaát phu nhaân Hoa Kyø thôøi baáy giôø laø baø Hillary Clinton, baø Suha ñaõ buoäc toäi Israel ñang ñaàu ñoäc khoâng khí vaø nguoàn nöôùc uoáng cuûa Palestine, gaây ra beänh ung thö. Bò beõ maët, phu nhaân Hillary ñaõ buoäc toäi baø Suha ñang coù nhöõng phaùt bieåu gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán tieán trình hoøa bình Trung Ñoâng. Trong moät töï truyeän cuûa mình, baø Hillary Clinton ñaõ xem vieäc baø Suha Arafat ñaõ oâm hoân mình laø loãi laàm “toài teä nhaát” trong chieán dòch vaän ñoäng tranh cöû vaøo chieác gheá thöôïng nghò só! (Sources: AP, BBC)

Caùc boä trong chính phuû Nhaät xung khaéc veà caét ngaân saùch quoác phoøng

TOKYO.- Söï kieän hai Boä Taøi Chaùnh vaø Boä Quoác Phoøng Nhaät xung khaéc vôùi nhau trong vaán ñeà ngaân saùch ñaõ soâi boûng hôn khi chính phuû chuaån bò coâng boá moät söï taùi duyeät xeùt veà quoác phoøng ñöôïc xem laø thay ñoåi raát lôùn trong gaàn moät thaäp nieân qua. Thoâng Taán Kyodo loan tin hoâm Thöù Hai raèng moät trong nhöõng ñeà nghò cuûa Boä Taøi Chaùnh môùi nhaát veà vieäc naøy laø caét giaûm 40,000 quaân trong quaân soá 160,000 binh só hieän thôøi töùc moät phaàn ba toång soá caên cöù truù ñoùng cuûa quaân ñoäi seõ bò deïp boû. Thoâng Taán Kyodo neâu taøi lieäu quoác phoøng cho hay ñeà nghò naøy aûnh höôûng nhieàu ñeán khaû naêng cung caáp hoaït ñoäng cöùu trôï thieân tai cuûa quaân ñoäi.

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

Quaàn vôït:

Taây Ban Nha cöû thaønh phaàn gaëp Hoa Kyø ôû chung keát Cuùp Davis, thaùng 12-2004 MADRID, Taây Ban Nha.Taây Ban Nha ñaõ coâng boá thaønh phaàn caùc ñaáu thuû quaàn vôït seõ tham döï traän chung keát Cuùp Davis vaøo ñaàu Thaùng Möôøi Hai tôùi ñaây vôùi ñoäi quaàn vôït Hoa Kyø taïi Seville, töø ngaøy 03 ñeán ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai. Thaønh phaàn ñaáu thuû naøy goàm coù Carlos Moya - xeáp haïng naêm theá giôùi, Juan Carlos Ferrero, ñaáu thuû thieáu nieân Rafael Nadal vaø Tommy Robredo, chính laø thaønh phaàn ñaõ ñaùnh baïi ñoäi quaàn vôït Cuùp Davis cuûa Phaùp 4-1 hoài Thaùng Chín vöøa qua trong caùc traän baùn keát. Moya vaø Ferrero, khoâng ñöôïc coi laø sung söùc laém trong naêm nay, seõ ñaùnh caùc traän ñôn, coøn Nadal vaø Robredo seõ tham gia caùc traän

ñaùnh ñoâi. Taây Ban Nha töøng ñoaït Cuùp Davis hoài naêm 2000, ñaõ vaøo ñeán traän chung keát hoài naêm ngoaùi, tuy nhieân sau ñoù ñaõ thua tröôùc ñoäi quaàn vôït UÙc treân saân Melbourne. Saân Seville vôùi 22,000 choã ngoài, hy voïng seõ giuùp ñoäi Taây Ban Nha ñoaït chöùc Voâ Ñòch Cuùp Davis laàn thöù nhì trong voøng 4 naêm. Veà phía ñoäi quaàn vôït Hoa Kyø, thuû quaân Patrick McEnroe cuõng ñaõ choïn caùc ñaáu thuû nhö Andy Roddick, Mardy Fish, ñeå döï caùc traän ñaùnh ñôn vaø anh, em sinh ñoâi Bob vaø Mike Bryan, döï caùc traän ñaùnh ñoâi, cuõng laø thaønh phaàn ñaõ haï ñoäi quaàn vôït Belarus trong baùn keát Cuùp Davis vöøa qua.(EÂ Than)

Ñaûo Hokkaido phía cöïc Baéc cuûa Nhaät seõ bò khoù khaên nhieàu hôn caû, vaøo luùc moái lo bò xaâm laêng bôûi xöù laùng gieàng cöïu Lieân Bang Soâ Vieát trong thôøi Chieán Tranh Laïnh, khoâng coøn nöõa. Theo keá hoaïch cuûa Boä Taøi Chaùnh ñöa ra thì quaân ñoäi truù ñoùng treân ñaûo naøy töø 43,000 binh só seõ bò caét 13,000 ngöôøi vaø töø 30 ñeán 38 traïi quaân nôi ñaây seõ bò ñoùng cöûa. Vaãn theo Kyodo, Boä Quoác Phoøng ñaõ ñöa ra phaûn ñeà nghò theo ñoù chæ caét giaûm 5,000 quaân treân khaép nöôùc Nhaät. Nhieàu taøi lieäu quoác phoøng ñaõ loït vaøo caùc cô quan truyeàn thoâng trong maáy tuaàn gaàn ñaây ñeå cuûng coá ñeà nghò cuûa Boä Quoác Phoøng trong ñoù coù caû nhöõng baûn nghieân cöùu laøm theá naøo vaø taïi sao Nhaät coù theå bò Trung Quoác vaø Baéc Haøn taán coâng. Baûn nghieân cöùu cuûa Boä Quoác Phoøng coù teân laø Trình Baøy Chöông Trình Quoác Phoøng NDPO, theo döï tính, seõ ñöôïc coâng boá cuoái Thaùng Chaïp. Trong luùc chính phuû Nhaät hy voïng raèng keá hoaïch naøy seõ daãn tôùi vieäc hoaït ñoäng höõu hieäu vaø uyeån chuyeån hôn cuûa quaân ñoäi, thì laïi caàn coù theâm tieàn ñeå daønh cho heä thoáng phoøng thuû phi ñaïn. Coù söï nhaán maïnh ñeán vieäc troâng caäy vaøo khaû naêng cuûa quaân ñoäi trong vieäc can döï vaøo nhöõng söù maïng duy trì hoøa bình ôû nöôùc ngoaøi. Theo oâng Karniol - chuû bieân taïp chí Quoác Phoøng Jane cuûa vuøng AÙ Chaâu-Thaùi Bình Döông, thì keá hoaïch NDPO chaéc Tieáp trang B12

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH

THEÁ GIÔÙI

Caùc boä trong chính phuû Nhaät xung khaéc veà caét ngaân saùch quoác phoøng Tieáp trang B10

chaén seõ tieán tôùi caùc tieán trình ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø chöông trình NDPO hieän thôøi vaø phaûn aùnh nhöõng thay ñoåi chieán löôïc quan troïng nhaát ñang dieãn ra ôû Chaâu AÙ trong ñoù vieäc Nhaät can döï nhieàu hôn vaøo an ninh toaøn caàu vaø vuøng.

Khoa Hoïc:

Vì sao nheän nöôùc khoâng bò chìm?

BAÉC KINH, Trung Quoác.- Thaät deã hieåu vì sao nheän nöôùc coù theå troâi noåi vaø löôùt ñi treân beà maët ao hoà vaø caùc con suoái. Nhöng ñeán taän giôø, ngöôøi ta vaãn chöa roõ baèng caùch naøo loaøi coân truøng naøy khoâng bò chìm, ngay caû trong möa baõo hoaëc khi nöôùc cuoán. Khi nghieân cöùu döôùi kính hieån vi cöïc maïnh, caùc nhaø khoa hoïc Trung Quoác ñaõ nhaän thaáy quanh chaân cuûa chuùng laø haøng nghìn sôïi loâng tí hon, moãi sôïi chæ daøi khoaûng 50 micromet. Caùc sôïi loâng naøy xuø ra nhöõng chuøm tô cöïc nhoû, “baãy” khoâng khí vaøo beân trong vaø taïo ra lôùp ñeäm ngaên caùch chaân cuûa nheän vôùi maët nöôùc, ñoàng thôøi laøm taêng söùc noåi cuûa con vaät. “Tính kî nöôùc cuûa lôùp boït khí naøy coù theå ñaõ hoã trôï chuùng ñöùng vöõng treân maët nöôùc”, Lei Jiang, thuoäc Vieän Haøn Laâm Khoa Hoïc Trung Quoác ôû Baéc Kinh, ñoàng taùc giaû cuûa coâng trình nghieân cöùu, nhaän ñònh nhö vaäy. OÂng noùi theâm: “Caùc ñuïng chaïm nheï hoaëc nhieãu loaïn coù theå phaù vôõ caân baèng naøy. Song, lôùp ñeäm khí ôû chaân cuûa nheän nöôùc coù theå giuùp chuùng di chuyeån nhanh choùng vaø laáy laïi thaêng baèng treân maët nöôùc, ngay caû trong möa baõo hoaëc caùc bieán ñoäng khaùc”. Jiang löu yù raèng nhöõng ñaëc ñieåm töông töï maø caùc ñoäng vaät khaùc cuõng coù, nhö boä loâng trôn treân cô theå vòt, ñeàu hoaït ñoäng theo cuøng moät caùch. Tuy nhieân, haàu heát chuùng keùm hieäu quaû hôn. Nheän nöôùc (Gerris remigis) soáng chuû yeáu trong caùc ao, hoà, soâng ngoøi, laø loaøi tieán boä nhaát trong thieân nhieân veà khaû naêng cö nguï treân maët nöôùc. Hai caëp chaân daøi maûnh khaûnh giuùp chuùng noåi vaø ñi laïi treân ñoù deã daøng nhö ta ñi treân caïn. Chuùng coøn coù moät ñoâi chaân tröôùc nhoû hôn, söû duïng trong vieäc baét moài. Ñoâi chaân cuûa chuùng coù theå taïo ra choã truõng tôùi 4 milimeùt maø vaãn khoâng phaù vôõ maët nöôùc, vaø mang tôùi 15 laàn troïng löôïng cô theå maø khoâng chìm. Khaû naêng noåi phi thöôøng naøy cho pheùp con vaät nhaûy töng töng treân maët nöôùc, gioáng nhö quaû boùng cao su treân ñöôøng, giuùp noù deã daøng tieáp caän vôùi con moài cöïc nhanh. Nheän nöôùc coù theå lao vaøo böõa aên vôùi toác ñoä baèng caû traêm laàn chieàu daøi cô theå chæ trong moät giaây. Haõy hình dung ñeå laøm ñöôïc nhö theá, moät ngöôøi cao 1.8 meùt seõ phaûi bôi vôùi toác ñoä 644 kilomeùt moãi giôø! (Theo National Geographic)

Phieán quaân phoå bieán baêng hình quaân Myõ ñang bò taán coâng

FALLUJA, Iraq - Hoâm 13 Thaùng Möôøi Moät, phieán quaân Iraq ñaõ cho phoå bieán moät cuoän baêng video coù caûnh nhöõng cuoäc taán coâng ñaùnh vaøo quaân Hoa Kyø gaàn Falluja. Cuoän baêng naøy, ñöôïc ñöa ra bôûi moät nhoùm thuoäc Löõ Ñoaøn Caùch Maïng Thöù Hai Möôi, cho thaáy coù hai vuï noå nhaém vaøo ñoaøn coâng-voa cuûa Hoa Kyø gaàn Falluja. Cuoän baêng khoâng chæ daãn roõ ñòa ñieåm ñoù laø ôû ñaâu. Quaân phaûn loaïn Iraq ñaõ cho coâng boá moät baêng video khaùc cho thaáy nhöõng ngöôøi maø hoï goïi laø Veä Binh Quoác Gia Iraq bò hoï baét gaàn Falluja. Cuoän baêng video naøy, moät baûn sao cuûa cuoän ñaõ ñöa cho Thoâng Taán Xaõ Reuters, cho thaáy phieán quaân che maët ñang chóa suùng vaøo moät ngöôøi ñaøn oâng maëc thöôøng phuïc. Ngöôøi ñaøn oâng ñoù baûo raèng teân cuûa oâng laø Hussein Ali vaø raèng oâng laø moät trong nhöõng binh lính Iraq ñang cuøng vôùi caùc löïc löôïng tham döï cuoäc taán coâng vaøo phe phieán loaïn taïi Falluja. Nhöõng ngöôøi che maët, qua moät baûn tuyeân boá, ñaõ ñe doïa gieát con tin naøy trong voøng 48 tieáng ñoàng hoà neáu caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq khoâng chaám döùt cuoäc taán coâng cuûa hoï vaøo thaønh phoá Falluja. Khoâng ai coù theå xaùc ñònh ñöôïc tính trung thöïc cuûa cuoän baêng video ñoù. Vaøo hoâm Thöù Tö, phieán quaân Iraq ñaõ cho phoå bieán moät cuoän baêng video nöõa cho thaáy nhöõng ngöôøi maø hoï baûo laø 20 Veä Binh Quoác Gia Iraq bò hoï baét taïi thaønh phoá phaûn loaïn Falluja. Ñoàng thôøi, vaøo ngaøy hoâm qua, moät traùi bom caøi ven

ñöôøng ñaõ noå döôùi moät ñoaøn coâng-voa nhaø binh Hoa Kyø taïi Karma, gaàn Falluja. Quaân Hoa Kyø khai hoûa ngay sau vuï noå laøm bò thöông 4 treû em, ñoù laø theo lôøi keå laïi cuûa caùc nhaân chöùng. Taïi thuû ñoâ Baghdad, caùc cuoäc ñuïng ñoä ñaõ dieãn ra gaàn ñoàn caûnh saùt Hai-al Elam ôû phía Taây Baghdad vaøo ñeâm hoâm qua. Nhöõng tay suùng ñeo maët naï ñaõ noå suùng vaø baén löïu ñaïn vaøo caûnh saùt taïi ñoù. Hieän chöa coù baùo caùo naøo veà con soá thöông vong trong vuï taán coâng nhaém vaøo caùc löïc löôïng an ninh naøy. (V.P.)

Hai vieân chöùc haøng ñaàu cuûa CIA töø chöùc

WASHINGTON - Hai vieân chöùc haøng ñaàu thuoäc ñôn vò hoaït ñoäng bí maät cuûa CIA hoâm Thöù Hai ñaõ töø chöùc giöõa tình traïng xaùo troän trong haøng nguõ laõnh ñaïo cuûa Cô Quan Tình Baùo Quoác Gia CIA, vaøo moät luùc cô quan ñang phaûi choáng khuûng boá vaø hoã trôï cuoäc chieán taïi Iraq. Nhöõng vuï töø chöùc ñaõ dieãn ra chæ sau hai thaùng taân giaùm ñoác cuûa CIA - Peter Goss, tieáp nhaän cô quan ñeå thöïc hieän caûi toå, sau nhöõng chæ trích vì thaát baïi tình baùo tröôùc khi xaûy ra nhöõng cuoäc taán coâng 11 Thaùng Chín vaø tin töùc sai laàm veà vuõ khí huûy dieät haøng loaït cuûa Iraq. OÂng Goss ñaõ tuyeân theä nhaäm chöùc ñeå thay theá cöïu Giaùm Ñoác George Tenet vaøo Thaùng Chín. Stephen Kappes - phoù giaùm ñoác hoaït ñoäng, vaø ngöôøi phuï taù cuûa oâng - laø Michael Sulick, ñaõ ñeä ñôn töø chöùc sau khi ñuïng ñoä vôùi vieân chaùnh vaên phoøng cuûa oâng Goss, caùc nguoàn tin cuûa cô quan tình baùo cho bieát. Nhöõng ngöôøi chæ trích noùi trong khi oâng Goss - vôùi tö caùch ñöùng ñaàu cô quan, coù toaøn quyeàn ñöa ra nhöõng thay ñoåi, oâng laïi khoâng thoâng baùo yù ñònh cuûa oâng moät caùch roõ raøng vaø tröïc tieáp. Thay vaøo ñoù, oâng ñaõ giao quaù nhieàu quyeàn haïn cho caùc coá vaán cao caáp cuûa oâng, laø nhöõng ngöôøi ñaõ töø Quoác Hoäi tôùi ñaây cuøng vôùi oâng. Moät trong soá nhöõng ngöôøi naøy - Patrick Murray - chaùnh vaên phoøng cuûa oâng Goss, ñaõ bò chæ trích vì thieáu teá nhò vaø thieáu toân troïng caùc giôùi chöùc cao caáp. Söï maát maùt nhöõng só quan cao caáp ñöôïc nhieàu ngöôøi kính neå nhö hai oâng Kappes vaø Sulick coù theå ñeå laïi moät loã hoång taïi cô quan vaøo moät luùc ñang phaûi choáng khuûng boá vaø hoã trôï caùc hoaït ñoäng cuûa Hoa Kyø ôû Iraq, theo caùc cöïu vieân chöùc tình baùo. OÂng Kappes ñaõ laøm vieäc taïi cô quan töø 23 naêm nay vaø daøy daïn kinh nghieäm veà Trung Ñoâng. OÂng Sulick ñaõ ñöùng ñaàu phaân boä phaûn giaùn cuûa cô quan tröôùc khi trôû thaønh phuï taù cuûa oâng Kappes. (n.n.)

Iraq:

Coâng binh Myõ baét ñaàu löôïng ñònh coâng taùc taùi thieát Falluja

FALLUJA - Coâng binh thuoäc Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ hoâm Thöù Hai ñaõ baét ñaàu löôïng ñònh nhöõng hö haïi ôû Falluja ñeå seõ taùi thieát thaønh phoá naøy, trong khi ñang coù nhöõng tieáng noå lôùn vaø nhöõng vuï oanh kích cuûa phi cô yeåm trôï cho caùc binh só thanh toaùn nhöõng oå khaùng chieán coøn laïi. “Nhöõng ñoå naùt vaø hö haïi raát naëng. Thaät laø khoù tin,” lôøi Trung Só Todd Bowers, moät chuyeân vieân coâng chaùnh bieät phaùi cho Tieåu Ñoaøn 3, Trung Ñoaøn 5 TQLC. OÂng thuoäc

Quyeàn anh: Holyfield ñaõ heát thôøi Tieáp trang B9

trong traän ñaáu 8 hieäp ôû Las Vegas vaøo toái hoâm Chuû Nhaät 14 Thaùng Möôøi Moät. Holyfield bò aùp ñaûo töø nhöõng phuùt ñaàu so gaêng. Thaäm chí, ôû nhieàu hieäp ñaáu, oâng ñaõ khieán ngöôøi haâm moä thaát voïng khi khoâng theå tung ra noåi moät cuù ñaám vaø lieân tieáp truùng ñoøn. Tuy nhieân, oâng khoâng bò haï ño vaùn. Ñaây laø traän thua thöù 5 trong 8 laàn thöôïng ñaøi gaàn nhaát cuûa Holyfield. Thoáng keâ cho thaáy Donald tung ra 260 cuù ñaám, trong khi soá cuù ñaám cuûa Holyfield chæ laø 78. Tuy thaát baïi, nhöng Holyfield vaãn chöa coù yù ñònh treo gaêng.

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 nhöõng ngöôøi coù nhieäm vuï xaùc ñònh nhöõng nhu caàu veà taùi thieát. “Caâu hoûi ñaàu tieân cuûa toâi laø: Phaûi baét ñaàu töø nôi naøo?” Ngay caû tröôùc khi coù cuoäc toång taán coâng vaøo Falluja, caùc maùy bay Myõ ñaõ lieân tieáp oanh taïc nhöõng ñòa ñieåm tình nghi laø nôi coá thuû cuûa loaïn quaân. Caùc löïc löôïng Myõ baét ñaàu cuoäc toång taán coâng ngaøy 8 thaùng 11 vôùi moät cuoäc oanh taïc döõ doäi baèng phi cô vaø troïng phaùo vaøo Falluja, gaây ra nhöõng coät khoùi vaø löûa lôùn trong caùc khu phoá. Moät tuaàn leã taán coâng cuûa TQLC vaø binh só Iraq, vôùi söï yeåm trôï cuûa xe taêng vaø tröïc thaêng xung kích, gaây theâm ñoå naùt trong moät thaønh phoá maø gia cö vaø caùc khu thöông maïi cuûa khoaûng 300,000 daân cö ñöôïc qui tuï trong moät dieän tích khoaûng boán daëm vuoâng. Vaên phoøng cuûa Thuû Töôùng Iyad Allawi hoâm Thöù Hai noùi raèng chæ khoaûng 200 toøa nhaø lôùn trong soá 17,000 ôû Falluja bò hö haïi naëng. Trong khi nhieàu nôi khaùc chæ hö haïi nheï. Hoâm Thöù Hai ngöôøi ta vaãn coøn thaáy xaùc cheát cuûa ngöôøi Iraq naèm raûi raùc ngoaøi ñöôøng phoá Falluja, trong soá ñoù coù ít nhaát hai phuï nöõ. Ña soá thöôøng daân coù veû ñaõ chaïy khoûi thaønh phoá tröôùc cuoäc toång taán coâng maø caùc giôùi chöùc Iraq vaø Hoa Kyø ñaõ caûnh giaùc hoï töø laâu, nhöng moät soá ñaõ ôû laïi. (nm)

Iraq:

Hieåm hoïa moâi tröôøng vuøng vònh töø nhöõng con taøu bò ñaém ngoaøi khôi

BAGHDAD, Iraq.- Trong cuoäc khaûo saùt hoài ñaàu naêm nay, caùc chuyeân gia Lieân Hieäp Quoác ñaõ xaùc ñònh ñöôïc theâm 280 chieác taøu chìm ôû caùc vuøng laõnh haûi cuûa Iraq vaø hoï khuyeán caùo coù theå haøng traêm chieác nöõa ñang naèm döôùi ñaùy Vònh Ba Tö. Phaùt ngoân vieân cuûa Chöông Trình Phaùt Trieån Lieân Hieäp Quoác (UNDP) noùi raèng nhöõng chieác taøu chìm thöïc söï gaây neân nhöõng hieåm hoïa nghieâm troïng neáu khoâng coù bieän phaùp laøm saïch vaø loaïi boû chuùng. Haàu heát nhöõng chieác taøu chìm bò choân ôû ñoä saâu 6 meùt ñeán 12 meùt, töø thôøi xaûy ra Cuoäc Chieán Tranh Iran-Iraq (19801988) vaø Cuoäc Chieán Tranh Vuøng Vònh naêm 1991. Gaàn ñaây nhaát cuõng coù moät soá chieác taøu môùi bò ñaém. Caùc chuyeân gia cho raèng vieäc loaïi boû taøu ñaém khoûi vuøng bieån Iraq laø vaán ñeà quan troïng soáng coøn ñoái vôùi vieäc khoâi phuïc hoaït ñoäng taïi caùc caûng Umm Qasr vaø Ai Zubayr cuûa Iraq. Trong nhöõng con taøu naøy coù chöùa nhieàu nguyeân lieäu ñoäc haïi, trong ñoù coù chì, thuoác tröø saâu, hydrocarbon vaø ñaïn döôïc. Nhieàu con taøu chôû daàu thoâ naëng hoaëc thieát bò quaân söï. Thaäm chí moät soá con taøu coøn chôû acid, hydraulic vaø amian. Moät coâng ty cuûa Thoå Nhó Kyø ñaõ loaïi boû khoaûng 30 con taøu ñaém khoûi caûng Umm Qasr nhöng ngöôøi ta vaãn lo ngaïi haøng traêm con taøu ñaém seõ coù theå gaây neân nhöõng vaán ñeà nghieâm troïng veà moâi tröôøng. Lieân Hieäp Quoác khaúng ñònh caàn boác dôõ nhöõng chieác taøu ñaém khoûi ñaùy bieån, nhöng chi phí ñeå loaïi boû moät chieác taøu nhö vaäy khoaûng töø 1 trieäu ñoâla ñeán 8 trieäu ñoâla. Neáu muoán laøm saïch caû Vuøng Vònh phaûi caàn ñeán moät khoaûn tieàn khoång loà. Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE

* Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoûi: Thöa oâng, hoâm muøng chín, Ngaân Haøng Theá Giôùi ñaõ coâng boá baûn baùo caùo veà vieãn aûnh naêm tôùi cuûa kinh teá Ñoâng AÙ vaø AÙ chaâu Thaùi bình döông, hai hoâm sau, Ngaân Haøng Trung Öông Hoa Kyø cuõng naâng laõi suaát ngaén haïn theâm 0.25%. Xin oâng trình baøy sô löôïc veà döï baùo cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø hieäu öùng veà laõi suaát Hoa Kyø ñoái vôùi kinh teá Ñoâng AÙ? Ñaùp: Ta seõ khôûi söï vôùi phuùc trình cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi tröôùc khi noùi ñeán chuyeän laõi suaát. So vôùi baûn baùo caùo hoài thaùng Tö thì phuùc trình caäp nhaät vöøa coâng boá caùch ñaây moät tuaàn coù veû laïc quan hôn veà keát quaû toaøn naêm 2004, vôùi toác ñoä taêng tröôûng bình quaân laø 7%, cao hôn döï baùo 6,8% tröôùc ñaây. Nhöng ngöôïc laïi, baûn baùo caùo laïi noùi ñeán nhöõng baát traéc cuûa tình hình naêm tôùi sau khi neâu caâu hoûi laø naêm nay kinh teá Ñoâng AÙ coù leân tôùi ñænh cuûa chu kyø phuïc hoài keå töø vuï khuûng hoaûng 97-98 hay khoâng. Ngaân Haøng Theá Giôùi chæ ra naêm ñieàu baát traéc cho kinh teá Ñoâng AÙ vaøo naêm tôùi vaø ñaáy laø ñieàu ñaùng chuù yù trong baùo caùo naøy.

Baát traéc kinh teá taïi Ñoâng AÙ NGUYEÃN XUAÂN NGHÓA (RFA) Lôøi Giôùi Thieäu: Tuaàn qua, Ngaân Haøng Theá Giôùi ñaõ coâng boá baùo caùo caäp nhaät veà vieãn aûnh kinh teá Ñoâng AÙ vaø Ngaân Haøng Trung Öông Hoa Kyø laïi naâng laõi suaát theâm 25 ñieåm, laàn thöù tö töø naêm thaùng nay. Qua phaàn trao ñoåi vôùi kinh teá gia Nguyeãn Xuaân Nghóa, Dieãn Ñaøn Kinh Teá Ñaøi AÙ Chaâu Töï Do seõ tìm hieåu veà baûn baùo caùo ñoù cuøng hieäu öùng veà laõi suaát Hoa Kyø ñoái vôùi trieån voïng kinh teá Ñoâng AÙ, trong ñoù coù Vieät Nam.

cuûa Trung Quoác nöõa. Böôùc qua laõnh vöïc naøy, ta baét ñaàu ra khoûi nhöõng phaân taùch cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi veà vieãn aûnh Ñoâng AÙ maø noùi ñeán khung caûnh toaøn caàu, nhaát laø sau khi Hoa Kyø ñaõ hoaøn taát baàu cöû vaø chính quyeàn Bush seõ khôûi söï moät nhieäm kyø thöù hai. Vaán ñeà naøy ñang trôû thaønh troïng taâm chuù yù cuûa caùc nöôùc. Toâi chæ xin nhaán maïnh laø troïng taâm chuù yù ôû ñaây lieân heä ñeán luoàng trao ñoåi maäu dòch, ñeán khoái löôïng mua baùn veà Hoûi: ngoaïi thöông, coù theå bò chi phoái bôûi giaù Thöa oâng, naêm ñieàu ruûi ro baát traéc aáy laø thöông phaåm, ñaø taêng tröôûng, bôûi laõi suaát gì? ngaân haøng vaø söï thaêng traàm thuoäc loaïi chu Ñaùp: kyø cuûa caùc neàn kinh teá. Ruûi ro thöù nhaát laø ñaø taêng giaù daàu thoâ vaø thöông phaåm treân theá giôùi coù theå ñaùnh suït Hoûi: lôïi töùc ña soá caùc nöôùc khoâng coù daàu trong khu Trong ñoù coù söï thaêng traàm cuûa kinh teá vöïc vaø lôïi töùc cuûa caùc nöôùc ñaõ phaùt trieån Trung Quoác, moät thò tröôøng lôùn cuûa theá giôùi? ngoaøi khu vöïc, voán laïi laø thò tröôøng xuaát Ñaùp: caûng cho Ñoâng AÙ, laø Hoa Kyø, Nhaät Baûn vaø Thöa ñuùng vaäy. Trong moät kyø tröôùc, vaøo AÂu chaâu. Baát traéc thöù hai laø söï trì treä cuûa caùc ngaøy 26 thaùng 10, noùi veà kinh teá Trung nöôùc ñaõ phaùt trieån naøy, nhaát laø Nhaät Baûn vaø Quoác, ta coù thaáy laø vieäc haõm ñaø taêng tröôûng AÂu chaâu. Thöù ba laø chu kyø suy traàm cuûa khu coù theå seõ khoâng myõ maõn nhö cuïc Thoáng keâ vöïc coâng ngheä cao, voán laø sôû tröôøng cuûa Baéc Kinh loan baùo. Quaû nhieân, hai ngaøy sau, nhieàu xöù Ñoâng AÙ. Thöù tö laø ruûi ro xuaát phaùt vaøo hoâm 28, Trung Quoác quyeát ñònh naâng laõi töø Trung Quoác, neáu kinh teá xöù aáy haï caùnh suaát ñeå ñaåy maïnh vieäc keàm haõm aáy. Laàn ñaàu naëng neà nhö ta noùi thì xuaát caûng cuûa Ñoâng AÙ tieân töø chín naêm nay, laõi suaát Trung Quoác vaøo Hoa Luïc seõ giaûm vaø duø coù haï caùnh nheï môùi ñöôïc ñieàu chænh, nhöng chæ coù 27 ñieåm nhaøng, töùc laø “haï nhieät” thaønh coâng, thì soá töùc laø 0.27%, cho neân ruûi ro haï caùnh naëng xuaát caûng vaãn bò aûnh höôûng, nhö caùc nöôùc ñaõ neà, thaäm chí tan taønh, vaãn coøn nguyeân veïn ôû baét ñaàu thaáy. Sau cuøng, nhìn vaøo khung caûnh ñoù. Trong khi aáy, tuaàn qua, Hoa Kyø cuõng ñaõ quoác teá cuûa kinh teá Ñoâng AÙ, baûn phuùc trình naâng laõi suaát 25 ñieåm, laàn thöù tö trong naêm cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi cuõng nhaán maïnh thaùng, töùc laø leân gaáp ñoâi keå töø thaùng Saùu. ñeán tình traïng thaát quaân bình kinh teá toaøn Ñieàu ñoù taát nhieân seõ aûnh höôûng ñeán luoàng caàu khi caùn caân vaõng lai cuûa Hoa Kyø bò trao ñoåi cuûa caùc nöôùc vaø tröôùc heát ñeán kinh khieám huït naëng hôn ñoái dieän vôùi thaëng dö teá Ñoâng AÙ. raát cao cuûa Ñoâng AÙ, goàm caû Nhaät Baûn vaø caùc nöôùc khaùc. Traïng thaùi thaát quaân bình ñoù coù Hoûi: theå daãn tôùi nhöõng phaûn öùng khoù tieân ñoaùn Trôû laïi kinh teá Trung Quoác, neáu Ngaân cuûa giôùi ñaàu tö nhöõng ruûi ro vì söï ñieàu chænh haøng Nhaø nöôùc xöù naøy naâng laõi suaát thì cuõng hoái suaát hay laõi suaát. ñeå giaûm bôùt söùc eùp treân vaät giaù vaø giaûm ñaø taêng tröôûng haàu traùnh laïm phaùt. Vì sao oâng Hoûi: vaãn cho raèng vieäc ñoù khoù coù keát quaû khaû Trong ñoù coù söï ñieàu chænh laõi suaát cuûa quan nhö giôùi laõnh ñaïo Baéc Kinh troâng ñôïi? Hoa Kyø phaûi khoâng? Ñaùp: Ñaùp: Caâu hoûi naøy raát ñaùng cho Haø Noäi quan Thöa vaâng, vaø caû söï ñieàu chænh laõi suaát taâm vì lieân heä ñeán caáu truùc vaø ñöôøng loái kinh

teá cuûa caû Trung Quoác laãn Vieät Nam. Khi kinh teá taêng tröôûng maïnh, laø tröôøng hôïp cuûa hai neàn kinh teá naøy, soá caàu gia taêng seõ naâng cao sôû phí saûn xuaát vaø ñaåy maïnh aùp löïc laïm phaùt - töø löông boång ñeán nguyeân vaät lieäu - vaø bieän phaùp naâng laõi suaát khieán tieàn baïc trôû neân ñaét giaù hôn, seõ laøm giaûm soá caàu vaø ngaên ngöøa ñöôïc laïm phaùt. Ñoù laø ñònh lyù chung. Nhöng taïi Trung Quoác hay Vieät Nam, vôùi ñaø taêng tröôûng töø 7 ñeán 9%, söï theå laïi khaùc. Taïi moïi nôi, doanh nghieäp lao vaøo saûn xuaát ñeå tìm lôïi nhuaän vaø thaáy coøn coù lôøi thì coøn taïo ra vieäc laøm neân phí toån taøi chính, töùc laø tieàn lôøi ngaân haøng, chi phoái caùc tính toaùn lôøi loã aáy. Doanh nghieäp Trung Quoác vaø Vieät Nam laïi coù ñoäng thaùi khaùc vì ña soá coøn naèm trong tay nhaø nöôùc. Chuùng nhaém vaøo vieäc taïo ra coâng vieäc laøm vaø traùnh gaây xaùo troän cho xaõ hoäi, lôïi nhuaän neáu coù thì caøng hay, khoâng thì cuõng chaúng laø chuyeän sinh töû maø beà naøo thì giôùi quaûn trò caùc cô sôû aáy cuõng vaãn coù tieàn boû tuùi. Cho neân, ñöôøng loái toå chöùc naøy daãn tôùi vieäc nhaø nöôùc duy trì laõi suaát thaáp vaø naâng ñôõ doanh nghieäp nhaø nöôùc trong chöùc naêng goïi laø xaõ hoäi; haäu quaû laø caùc cô sôû naøy bò loã maéc nôï raát lôùn vaø caùc ngaân haøng bò chìm döôùi nuùi nôï xaáu cuûa doanh nghieäp, do nhaø nöôùc ñöùng ra buø loã ôû ñaèng sau. Baây giôø, vôùi giaù daàu thoâ vaø thöông phaåm, töùc laø nguyeân vaät lieäu, ñeàu taêng voït, laõi suaát cuõng gia taêng nhaèm haõm ñaø taêng tröôûng, toaøn boä caáu truùc doanh nghieäp vaø ngaân haøng coù theå suïp ñoå. Söï suïp ñoå coù theå xaûy ra raát nhanh ñeán ñoä baát ngôø khi giôùi ñaàu tö nöôùc ngoaøi lo ngaïi vaø ruùt voán boû chaïy.

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 coù theå ñaït toác ñoä taêng tröôûng quy ra toaøn naêm laø 3,7%, töùc laø raát cao neáu ta nhôù ñeán toác ñoä bình quaân cuûa Hoa Kyø laø chæ coù 3% trong suoát 15 naêm qua. Ñoái dieän thì kinh teá Nhaät Baûn vaø AÂu chaâu laïi nhö khoâng coù taêng tröôûng, hoaëc raát thaáp, töø 0.3% ñeán 0.1% cho hai khoái aáy. Tình hình quyù III vì vaäy tieân baùo ñieàu khoâng toát ñeïp cho naêm tôùi, laø moät trong naêm baát traéc cuûa baûn baùo caùo tuaàn qua cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi. Vì ñaø taêng tröôûng quaù maïnh naøy, Hoa Kyø ñaõ naâng laõi suaát taát caû laø 100 ñieåm töø thaùng Saùu ñeán nay, vaø nhieàu ngöôøi ñaõ döï baùo qua naêm tôùi coøn coù theå naâng theâm töø 180 ñeán 200 ñieåm nöõa. Laõi suaát caên baûn töø 1 ñaõ leân tôùi 2% vaø coù theå laø 4% vaøo cuoái naêm tôùi. Haäu quaû tröôùc maét, duø raát ngaén haïn, laø tieàn Hoa Kyø seõ bôùt suït giaù trong khi veà daøi thì ñoàng ñoâ la vaãn phaûi maát giaù vì hai loaïi khieám huït song haønh cuûa kinh teá Hoa Kyø laø boäi chi ngaân saùch vaø nhaäp sieâu. Keát cuïc thì naêm 2005 coù theå thaáy nhieàu xoay chuyeån baát ngôø, Myõ kim vöõng giaù chuùt ñænh roài cuõng seõ suït vaø ñieàu ñoù coù lôïi cho xuaát caûng cuûa Hoa Kyø nhöng gaây nhieàu baát lôïi cho ngoaïi thöông cuûa Ñoâng AÙ. Thaäm chí tranh chaáp veà maäu dòch seõ laïi gia taêng.

Hoûi: Caâu hoûi cuoái, thöa oâng, hoaøn caûnh cuûa Vieät Nam seõ nhö theá naøo? Ñaùp: Ngaân Haøng Theá Giôùi ngôïi khen keát quaû taêng tröôûng kinh teá vaø xoùa ñoùi giaûm ngheøo cuûa Vieät Nam, coù thaønh tích töông töï nhö Trung Quoác hay Philippines vaø Thaùi Lan, nhöng cuõng döï baùo nguy cô laïm phaùt raát cao cho naêm tôùi. Ra khoûi noäi dung baûn baùo caùo maø nhìn vaøo toaøn caûnh cuûa theá giôùi thì ta vaãn thaáy naêm 2005 laø naêm coù nhieàu soùng gioù, nhaát laø veà maët ngoaïi thöông. Nhö toaøn coõi Ñoâng AÙ, Vieät Nam leä thuoäc nhieàu hôn vaøo xuaát caûng, maø lôïi theá buoân baùn vôùi Hoa Kyø nhôø Hieäp ñònh thöông maïi naêm 2001 nay giaûm daàn, trong khi caùc thò tröôøng khaùc, taïi Nhaät Baûn, AÂu chaâu vaø Hoa Luïc, ñeàu seõ coù vaán ñeà. Naêm tôùi cuõng laïi laø naêm maø caùc nöôùc kia ñaõ ñi vaøo cheá ñoä giaûi toûa cuûa Toå Chöùc Maäu Dòch WTO maø Vieät Nam thì vaãn bò haïn ngaïch quota, cho neân seõ thaát theá veà caïnh tranh. Muoán duy trì toác ñoä taêng tröôûng cao, Vieät Nam phaûi chuù yù ñeán caùc nguoàn ñaàu tö cuûa tö nhaân, nhaát laø cho thò tröôøng tieâu thuï Hoûi: Vaø hoï caøng coù theå suy tính nhö vaäy khi laõi noäi ñòa, vaø noùi ñeán ñaàu tö, ta laïi trôû laïi ñeà taøi suaát laïi taêng beân phía Hoa Kyø phaûi khoâng? tham nhuõng. Ñaùp: Hoûi: Thöa vaâng, vaø chuùng ta ñang trôû laïi hoaøn Quaû nhö vaäy, baùo chí trong nöôùc coù noùi laø caûnh kinh teá Hoa Kyø sau cuoäc baàu cöû vöøa qua. Noäi dung phuùc trình cuûa Ngaân Haøng tham nhuõng ñaùnh suït trò giaù cuûa ñaàu tö... Ñaùp: Theá Giôùi chuù troïng ñeán tình hình Ñoâng AÙ. Daï ñuùng vaäy, theo loái tính ôû trong nöôùc, Neáu nhìn ra caùc nöôùc ñaõ phaùt trieån - chuû yeáu laø Hoa Kyø, Nhaät, AÂu - thì keát quaû khaûo saùt tham nhuõng laøm suït hieäu quaû ñaàu tö ñeán cuûa quyù III vöøa qua cho thaáy kinh teá Hoa Kyø Tieáp trang B17

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

.3”

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Quay cuoàng theo traùi bowling (Theo baùo Thanh Nieân) Tan sôû laøm, chaøng trai gheù quaùn bar uoáng vaøi chai bia roài laøm quen vôùi coâ tieáp vieân raát xinh. Hoï troø chuyeän vôùi nhau roài ñi chôi ñeán taän... 2 giôø saùng. Nhìn ñoàng hoà, anh naøy giaät mình thoát leân: “Treã quaù roài, vôï anh seõ khoâng ñeå cho anh yeân. Em coù phaán thôm Johnson khoâng?” Coâ gaùi ñöa hoäp phaán, anh xoa leân tay roài veà nhaø. Coâ vôï giaän döõ ñöùng ñôïi tröôùc theàm cöûa, vöøa thaáy maët ñaõ ñay nghieán: “Anh ñi ñaâu baây giôø môùi vaùc maët veà?” Anh choàng thaät thaø: “Em yeâu, anh ñaõ gheù quaùn bar, gaëp moät coâ gaùi ñeïp, anh maûi noùi chuyeän roài sau ñoù tuïi anh ñaõ...” Khoâng ñeå cho choàng noùi heát caâu, coâ vôï caét ngang: “Vaäy aø, theá anh ñöa tay cho em xem naøo”. Troâng thaáy baøn tay dính ñaày phaán, coâ vôï la toaùng: “Ñoà doái traù, anh laïi ñi chôi bowling maø khoâng ruû em?...” Caâu chuyeän treân ñöôïc truyeàn tuïng ôû caùc saøn bowling. Chôi bowling? deã nhö aên... goûi Chæ caàn 80,000 ñoàng, baïn coù theå laøm quen vôùi moân chôi ñöôïc xem laø quyù toäc naøy. Ñaây laø soá tieàn ñeå theo hoïc moät khoùa caên baûn keùo daøi trong 3 buoåi, moãi buoåi 2 giôø. Vôùi söï chæ daãn khaù taän tình cuûa caùc instructor (ngöôøi höôùng daãn) baïn seõ bieát caùch ñaùnh. Neáu muoán chôi hay hôn baïn coù theå ñaêng kyù lôùp trung caáp 160,000 ñoàng, lôùp naâng cao 480,000 ñoàng. Khaù reû. Coøn luaät chôi? Raát ñôn giaûn, baïn chæ caàn coá gaéng neùm ngaõ haøng chai 10 caùi trong 2 laàn, moãi game 20 laàn neùm. Theá thoâi. Nhöng ñeå neùm ngaõ 10 chai aáy, baïn seõ phaûi hoài hoäp theo doõi traùi banh chaïy treân

ñöôøng line daøi hôn 10 meùt ñeán khi noù ñoå ñöôïc maáy caùi. Neáu chôi xuaát saéc, baïn coù theå ñaït töø 200 ñieåm trôû leân vaø maùy tính seõ laø vò troïng taøi coâng taâm, chính xaùc. Chi phí ban ñaàu khoâng bao nhieâu nhöng khi baïn ñaõ baét ñaàu thích cuõng laø luùc chuû saân seõ moi tieàn cuûa baïn. Theo moät huaán luyeän vieân cuûa Caâu Laïc Boä Superbowl (Saøi Goøn), moân chôi “quyù toäc” naøy chæ ñöùng sau golf vaø ngang haøng vôùi tennis. Moät game vaøo ban ngaøy giaù xeâ dòch töø 15,000 ñoàng ñeán 20,000 ñoàng, giôø cao ñieåm buoåi toái 50,000 ñoàng/game ñeán 70,000 ñoàng/game. Moãi game trung bình töø 10 ñeán 15 phuùt. Muoán taäp cho deûo tay thì ít nhaát moãi ngöôøi phaûi chôi 5 games trôû leân, tính sô cuõng vaøi traêm ngaøn, chöa keå tieàn nöôùc vaø caùc dòch vuï khaùc. Maø chôi moân naøy khoâng theå ñi moät mình, coù baïn chôi chung môùi vui. Ñeå naâng cao, baïn phaûi ñaàu tö. Ví duï ñoâi giaøy hieäu Decker giaù beùt cuõng 75 USD, coøn loaïi cao caáp phaûi 300 USD/ñoâi; gaêng trôï löïc ít nhaát cuõng gaàn trieäu baïc. Muoán chôi cho vöøa tay, baïn phaûi saém boùng rieâng vaø chaêm chæ luyeän “ki”, töùc nhöõng ñöôøng boùng xoaùy coù ñoä chính xaùc cao vaø söùc coâng phaù maïnh so vôùi ñaùnh thaúng. Moät quaû boùng hieäu Storm giaù dao ñoäng töø 100 USD ñeán 300 USD. Traùi boùng cuûa daân chôi chuyeân nghieäp phaûi ñaët khoan loã theo kích thöôùc rieâng vöøa vôùi côõ baøn tay vaø ngoùn tay. Haèng tuaàn, caùc caâu laïc boä thöôøng xuyeân toå chöùc caùc traän ñaáu “thaùch thöùc” vôùi giaûi thöôûng vaøi trieäu ñoàng. Vaøi thaùng laïi coù caùc cuoäc giao ñaáu giöõa caùc caâu laïc boä. Ñoù laø nhöõng cuoäc thi taøi chính thöùc, coøn ngoaøi luoàng thì khoâng ai kieåm soaùt ñöôïc. Chuùng toâi ñaõ coù dòp

chöùng kieán cuoäc so keøo giöõa hai tay chôi töø Quaän 10. Traän ñaáu caøng gay caán khi coù nhöõng ngöôøi ñeïp xung quanh tung hoâ coå vuõ. Ngöôøi thaéng cuoäc seõ ñöôïc 10 “chai” (10 trieäu ñoàng), nhöng theo daân am hieåu bowling thì ñoù chæ laø ñoä nhoû. Quay voøng theo söùc huùt Bowling coù söùc huùt raát gheâ, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng baïn treû coù “taâm hoàn” nhaûy nhoùt vaø mua saém. Tieáng chaân sieát laáy ñaø, tieáng boùng laên xoaùy treân saøn, tieáng pin (chai) ngaõ va vaøo nhau roâm roáp, tieáng nhaïc daäp doàn; roài aùnh maét long lanh, caëp maù öûng hoàng cuûa ngöôøi chôi... quaû laø moät theá giôùi ñaày aâm thanh vaø maøu saéc quyeán ruõ. Haø - seller khaù thaønh ñaït cuûa moät haõng thuoác taây, noùi: “Luùc ñaàu vaøo ñaây, thaáy hay hay thöû chôi cho vui, rieát roài ghieàn luoân. Nhieàu khi coù chuyeän phieàn loøng, gheù vaøo chôi vaøi games laø queân heát”. Coøn Hieáu - phuï traùch tieáp thò khu vöïc Mieàn Taây cuûa moät haõng nöôùc giaûi khaùt, cho bieát coâng vieäc raát vaát vaû, phaûi di chuyeån nhö con thoi giöõa thaønh phoá vaø caùc tænh, nhöng thu nhaäp khaù neân luoân daønh hai ngaøy cuoái tuaàn ñeå höôûng thuï. Thöùc daäy thaät treã sau ñoù cuøng nhoùm baïn keùo thaúng ñeán saân bowling aên chôi tôùi taän khuya. Vaøo moät buoåi toái cuoái tuaàn, chuùng toâi coù dòp chöùng kieán caûnh nhöõng chieác Mez, Lexus, BMW, Toyota... môùi caùu caïnh ñoã beân ngoaøi sieâu thò sang troïng gaàn saân bay Taân Sôn Nhaát. Nhöõng chaøng trai vaø coâ gaùi moâ-ñen böôùc ra ñi thaúng leân taàng 1 nôi coù saøn bowling. Khoâng khí ôû ñaây cöïc kyø soâi ñoäng khi 32 lanes chaät cöùng ngöôøi chôi (muoán coù choã phaûi goïi ñieän thoaïi ñaët tröôùc töø chieàu).

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B17 Sau vaøi games khôûi ñoäng, aùnh ñeøn neon vuït taét, thay vaøo ñoù laø 7 saéc caàu voàng nhaûy muùa, xoay troøn theo ñieäu nhaïc khieán ngöôøi chôi theâm caûm höùng. Laân la beân saân bowling, chuùng toâi tình côø quen vôùi Vaên, moät doanh nhaân treû môùi phaát nhôø buoân baùn ñaát ñai ôû Vuõng Taøu. Vaên keå daân chôi bowling phaàn lôùn laø daân khaù giaû vaø... khaùch nöôùc ngoaøi. Ñoái vôùi Vaên, saøn bowling laø nôi lyù töôûng ñeå chieâm ngöôõng thieân haï vaø “cho thieân haï bieát baïn laø ai”. Moät ñaëc ñieåm raát ñaùng chuù yù laø ña soá caùc saân bowling ñöôïc thieát keá naèm loït thoûm trong sieâu thò hay trung taâm thöông maïi, gaàn ñoù laø saøn nhaûy, xoâng hôi, massage, hôùt toùc, goäi ñaàu, karaoke... neân ngöôøi chôi raát deã bò “lung laïc”, daãn ñeán vieäc khoâng ngaàn ngaïi moùc tieàn ñeå laøm ñeïp loøng baïn gaùi. Tuaán, con cuûa moät thöông gia giaøu coù ôû Quaän 5 luoân ñi chung vôùi moät coâ baïn gaùi. Trong chieác quaàn boø, aùo thun, giaøy Reebok, sau khi bieåu dieãn nhöõng pha neùm boùng ñaày uy löïc, truùng ñích, Tuaán caàm tay chæ cho coâ baïn caùch chôi. Sau ñoù, Tuaán ñöa coâ daïo moät voøng sieâu thò mua ñoà, cho coâ maëc söùc choïn löïa roài kín ñaùo ñaët vaøo tay coâ moät xaáp tieàn daøy toaøn tôø 100,000 ñoàng roài noùi: “Em traû tieàn giuøm anh ñi”. Ñoái vôùi Tuaán, tieàn baïc khoâng thaønh vaán ñeà coøn tình yeâu thì bao la, saün saøng ban phaùt. Sau khi hôùp vaøi nguïm bia, Tuaán haøo höùng keå theâm moät chieán tích caùch ñaây ñoä moät naêm, anh tình côø quen ñöôïc moät coâ taïi saøn bowling Ñaàm Sen. Daùng naøng cao nhö ngöôøi maãu, luùc naøo ra saân cuõng baän chieác aùo hai daây gôïi caûm, chôi bowling hay nhö moät vaän ñoäng vieân chuyeân nghieäp. Yeâu töø ngay caùi nhìn ñaàu tieân, Tuaán quyeát taâm chinh phuïc cho baèng ñöôïc. Anh goïi ñieän cho naøng môøi ñeán thaêm coâng ty roài kheùo leùo trao vaøo tay coâ chìa khoùa chieác Dylan môùi

ñaäp thuøng cuøng taát caû giaáy tôø. Coâ gaùi choaùng vaùng tröôùc tình caûm vaø phong caùch “chòu chôi” cuûa Tuaán nhöng cuoái cuøng cuoäc tình ñoù chæ keùo daøi hôn 3 thaùng roài “ñöôøng ai naáy ñi”... Trong nhöõng ñeâm coù maët ôû caùc tuï ñieåm bowling, taän maét chöùng kieán moät soá coâ gaùi chôi khaù thieän ngheä nhöng chæ coù moät mình hoaëc nhoùm hai ba ngöôøi vôùi moät göông maët baát caàn ñôøi. Kieåu caùch naøy, khoâng daùm khaúng ñònh laø “haøng”, nhöng deã laøm nhieàu chaøng trai sa baãy tình vaø roài quay cuoàng theo voøng xoay cuûa traùi boùng... (Theo baùo Thanh Nieân)

Baát traéc kinh teá taïi Ñoâng AÙ Tieáp trang B14

38%. Toâi troäm nghó laø loái tính naøy coøn ñôn giaûn vì hoï döïa vaøo “tyû soá ñaàu tö vaø taêng tröôûng”, thuaät ngöõ kinh teá goïi taét laø ICOR, cuï theå laø phaûi ñaàu tö bao nhieâu thì GDP môùi taêng moät ñoàng chaúng haïn. Khi thaáy phaûi ñaàu tö nhieàu hôn xöa môùi ñaït cuøng moät keát quaû aáy, ngöôøi ta suy ra hieäu öùng cuûa tham nhuõng, laø ñieàu maø coù Ñaïi bieåu Quoác hoäi ñaõ neâu leân. Thöïc ra, tyû soá naøy quaù khaùi quaùt vaø coù thay ñoåi theo caáu truùc saûn xuaát nhöng cho thaáy laø hieäu naêng ñaàu tö suùt giaûm. Coøn tham nhuõng thì caû Ngaân Haøng Theá Giôùi laãn moät soá baùo chí trong nöôùc ñeàu coù noùi tôùi, vaø ngöôøi daân thì ai cuõng bieát maø khoâng noùi ra. Toång keát laïi thì naêm tôùi coù nhieàu ruûi ro baát lôïi, nhöng, tham nhuõng vaãn hoaønh haønh vaø baùo chí maø noùi tôùi thì coù khi mang hoïa. Ta ñang coù hieän töôïng y heät nhö vaäy taïi Trung Quoác cho tôùi khi kinh teá haï caùnh tan taønh, keùo theo ñoäng loaïn xaõ hoäi vaø chính trò nhö ñaõ xaûy ra töø caùc cuoäc bieåu tình haøng loaït vöøa qua taïi Haø Nam. Giôùi ñaàu tö quoác teá cuõng ñaõ baét ñaàu thaáy ñieàu aáy.

DAT


B18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

.3”

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-14L-111004/143692

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-7L-111502/045117

ª 1 PN/1 restroom, 1 P. Khaùch taát caû ñeàu rieâng, nhaø ñang troáng. Khu yeân tónh. LL: 714-265-1076 ñeå phone & lôøi nhaén. Cell: 714675-5409

100-14L-092204/137365

ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. Xin lieân laïc 714-335-2222

100-14L-101904/140927

Khu nhaø môùi Westminster, yeân tónh vaø ñeï p goù c Hazard & Newland, 3br, 2.5ba, nhaø laàu 2 taàng. Giaù $1,900. Nhaän Housing, doïn ngay 12/01. L/Laïc coâ Thaûo 714-606-1483.

100-14L-102904/142125

Nhaø môùi 2 taàng cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém vaø 3 boàn taém, maùy laïnh, maùy söôûi, loø söôûi, vöôøn raát ñeïp, 2 xe garage, coång ra vaøo an toaøn. Goùc Lampson & Magnolia, city Garden Grove $2200/thaùng + deposit. Please call Scott: 714-356-5486

100-14L-110304/142705

Nhaø Huntington Beach, goù c (Warner & Newland). 17142 Barcelona LN. 3PN, 2PT. Doïn vaøo 12/01/04. Khu yeân tónh lòch söï. $2180 per/mo. Xin lieân laïc Vicky 714-402-5677

100-14L-110404/142819

Westminster Brand new House, 3 beds, 2.5 baths, $2,500/mo. Townhouse New interior, 2 beds, 2.5 baths. Ñi boä ra chôï Vónh Phaùt. Goïi 6PM-9PM. 714-6557895 / 724-0622

100-14L-110504/143068

Nhaø môùi xaây ôû EL-Monte. 4PN + 3PT coù 1 PN + PT taàng döôùi roäng 2400 Sqft, cho thueâ $2300/ Mo. LL: Taâm 714-379-9538, cell 714-598-6571

100-14L-110704/143243

Nhaø cho thueâ ba phoøng nguû, ba phoøng taém $1800/thaùng. 9891 Windsor Westminster CA 92683. Nhaän housing. Doïn vaøo ngay. Lieân laïc oâng Minh 626-570-0057

100-7L-111104/143721

Nhaø 2PN, 1PT khu yeân tónh saïch seõ, môùi chuû bao Gas ñieän nöôùc, xin lieân laïc 714-767-0537 hoaëc 714-638-7564

100-7L-111104/143747

Nhaø 3PN/2PT, 2 car garage goùc Bolsa + Ward cho thueâ $1600 mo + deposit, doïn vaøo 01-1204. L/L Ñuc Phi 714-642-6055

100-7L-111104/143778

Nhaø H. 3PN/2PT 2 garage gaàn chôï Vinh Phaùt môùi taân trang saïch ñeïp $1650. No H.sing, doïn vaøo ngay, 714-757-1337, 714-9560910, 714-775-1871

100-7L-111104/143810

Nhaø duplex 2PN 2PT Newland/ Garden Grove vuøng an ninh ñeïp, thay thaûm, gaïch, sôn môùi treân laàu $1150 1 thaùng, doïn vaøo 12. Nhaän housing. L/L: 949-8333855, 714-728-3921

100-7L-111104/143829

Nhaø 1 phoøng ñaày ñuû tieän nghi city Santa Ana giaù $950 moät thaùng. Ñaàu thaùng 12 doïn vaøo ñöôïc. Housing OK. LL: Thaéng 714-429-0475.

100-7L-111104/143839

Nhaø vuøng GG. cho thueâ 4 bd, 2 ba, 2 garage. Gaàn tröôøng nhaø thôø vaø Chôï. $2000/thaùng. Nhaän Housing. LL: Uyeân: 714-3966511

100-7L-111204/143912

Nhaø Westminster 3PN/2PT coù living room, family room, fireplace bar röôïu enclosed patio, open patio. Khu raát yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc fwy. Nhaän housing $1775. L/L: 714-893-1329 ñeå laïi lôøi nhaén

100-7L-111204/143917

100-14L-110904/143448

100-14L-111204/144048

100-14L-110904/143519

Home For Rent. 3BR/2BA, enclosed patio, vöôøn roäng, 2-car garage, gaàn tröôøng hoïc vaø chôï. Môùi taân trang, goùc Brookhurst/ McFadden. $1,750/Mon. 949654-3987 sau 5PM.

100-14L-111004/143553

Townhouse ngay trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Bushard. 14930 Brownstone Westminster, 4PN + 2/5PT, 2 xe garage coång, hoà bôi $1750/thaùng + $1000 deposit. Nhaän housing. L/L: 619788-8870

100-7L-111004/143633

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém $1800/thaùng, deposit $1800. 5411 W.Roseevelt, Santa Ana. Doïn vaøo Dec 05.04. Nhaän housing, goïi Mr.Bình 714-655-6114 cell, 894-6602 B

100-7L-111004/143636

Nhaø Garden Grove cho thueâ ba phoøng nguû, hai phoøng taém coù family room. Nhaän housing, doïn vaøo thaùng naøy, lieân laïc 714-3977997

100-7L-111004/143672

3PN, 2PT, Theâm phoøng khaùch hay PN, saân tröôùc vaø sau $1700. Doïn ngay. Khoâng nhaän housing 714-658-6527 or pager 800204-5694.

100-10L-111004/143689

Nhaø rieâ n g ngay goù c ñöôø n g Newland + Westminster 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém 2 car garage cho thueâ giaù $1800/1 thaùng. Nhaän housing. Goïi chò Loan 949295-1859, ñeâm 714-757-7099 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Townhouse in Fountain Valley, goù c Harbor vaø Lilac. 15946 Robson G. 4BD 2BA, new carpet, paint, blinds, all 4 rooms are upstairs. Lieân laïc anh Taân 714-657-4909 100-7L-111504/144257

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garage, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, goùc Fairview - Mc.Fadden, giaù $1600 thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714748-4081 100-7L-111504/144269

W.Covina, 3P/N, 1P/T, nhaø beáp môùi, thaûm môùi. Parking roäng raõi, bao ñieän, gas, nöôùc, caét coû, ñoå raùc. Khu yeân tónh an toaøn, gaàn mall, fwy 10. Coù theå doïn vaøo ngay. L/L David 626-202-4629 100-7L-111504/144291

Nhaø cho thueâ vuø n g Garden Grove, khu yeân tónh, 4PN, 3PT, parking roäng raõi. Chæ nhaän housing. Doïn vaøo thaùng 12. OK. Hoûi Lieân 714-641-1252 ñeâm 714282-0786

100-7L-111504/144320

Nhaø môùi Westminster goùc La Pat St, gaàn tröôøng hoïc, freeway, 4 nguû, 2 taém, 1 bonus room, giaù $1800. Khoâng nhaän housing. L/ L: 714-402-4864

Nhaø vuøng Riverside cho thueâ goùc Arlington + Van Buren, 3PN, + 2PT + 1 bonus room. $1300/ thaùng, nhaän housing, gaàn tröôøng hoïc, freeway, chôï, khu yeân tónh. LL: 951-454-5191, sau 8 PM. 909-930-6316

100-7L-111504/144241

100-7L-111104/143850

Anaheim nhaø laàu roäng ñeïp, khu toát, cu-de-sac, yeân tónh 4pn, 2.5PT, 3 car-gar. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. Cho thueâ $2400. Housing OK. 714-876-8844, 714-7570622

100-14L-110804/143283

Nhaø 4PN 2 1/2PT, vuøng Huntington Beach. Ñang troáng, khu yeân tónh, gaàn Westminster Mall. Nhaän housing $2400/thaùng. L/L OÂ.Nguyeân 714-897-5973, cell 714-724-2182

RENT. Nhaø house goùc Westminster/Brookhurst, 4BRS & 2BT, 2 car garage, ngoùi môùi, thaûm môùi, new window, choã ñaäu xe roäng raõi, thueâ $1850/M. Call 714-720-3141

100-7L-111204/143908

Nhaø Huntington Beach cho thueâ 3PN, 2PT + Extra room. Trong sôn môùi, raát saïch. Housing OK. Doïn vaøo ngay. $2,100/thaùng. Xin L/L 714-962-9385.

100-7L-111204/144054

NHAØ CHO MÖÔÙN ª 2 PN 1PT giaù $1250, gaàn khu Bolsa ª 3PN, 1PT giaù $1000, vuøng Rosemead. Coù theå doïn voâ ngay, goïi coâ Rosa 626-650-0879

100-7L-111204/144101

Duplex 2PN/1PT, 2 xe garage. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/01/04, $900/1 thaùng. Fullerton, goïi 949448-0743

100-7L-111204/144116

Townhouse 3PN/2.5PT, thaûm, sôn môùi, thay gaïch nhaø beáp môùi. Doïn ñaàu 12/04. Giaù $1650, deposit $1650. Ñ/C 17108 ASH st. H.B #4, gaàn Beach & Warner. L/L Kim 714-799-0620, 408896-1853 cell, 408-492-8594 (8 to 6PM)

100-14L-111404/144150

Nhaø GG. gaàn goùc Dale + Lampson, 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém, roäng hôn 2400 sqft., nhaän housing $1850/thaùng. Xin goïi 714-213-2387

100-7L-111404/144153

Nhaø Garden Grove ñeïp yeân tónh. Goùc Westminster / Brookhurst, 3PN, 2PT, 2 Garage, $1700 + deposit. Free caét coû. Doïn vaøo 12/01/04.Lieân laïc: Tuaán: 714329-2986

100-7L-111404/144181

Nhaø môùi 09/2004, lôùn hôn Master bedroom, 2PN, 2PT, $1295, 1PN/1PT $695, bao ñieän nöôùc raùc, loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay Tuøng. 714-265-5227

100-7L-111504/144229

Phoø n g rieâ n g cho thueâ , goù c Bushard vaø Hazard. Loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng ( öu tieân quí vò cao nieân). Doïn voâ ñaàu thaùng 12/ 04. LL Ñieän thoaïi 714-839-1240

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

110-7L-111204/143931

100-7L-111504/144231

South Coast Metro House: Nhaø laàu, maùi ngoùi, traàn cao, saân roäng, 4-Bdrms, 2.5 Baths, living & family rooms. 2-car garage. $2,300/thaùng. Nhaän housing. Bao nöôùc, caét coû. 714-955-2356 or 661-702-0048. Large House 1800sf. 4bd/2ba HB schools. Large Khoi Pond, fruit trees. RV Pkng. $2,100/mo. 714934-6272.

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) Nhaø 2 phoøng nguû 1 taém cho thueâ. Khoâng nhaän housing. Giaù $1150K. L/L: 714-588-1998

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

100-5L-111504/144319

Nhaø goùc Katella + Knott 3PN + 2PT, big family room, nhaän housing cho thueâ $1700. Ñaàu thaùng 12, nhieàu parking, L/L Cindy: 714-952-4290, 714-920-1886, 714-468-2399 100-7L-111504/144323

Nhaø cho thueâ 2 phoøng nguû 1 phoøng taém, living kitchen room, rieâng bieät khoâng chung ñuïng vôùi chuû (Beach & Mc.Fadden), xin lieân laïc coâ Linda 714-903-7915 or 714-757-6694 100-5L-111604/144337

Nhaø rieâng 2 phoøng nguû, Garden Grove 1 phoøng taém, coù maùy giaët maùy xaáy. Beáp rieâng. Loái ñi rieâng, parking roäng. Goïi coâ Hoa phone: 714-534-3774. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. 100-7L-111604/144366

NHAØ CHO THUEÂ 3PN, 1.5PT. Gaàn chôï, tröôøng hoïc, nhaø thôø. Goïi 714-899-6946, 12411 Nelson (goùc Lampson) 100-7L-111604/144382

Nhaø cho thueâ: 3PN, 2PT, coäng phoøng den. Khu yeân tónh trong Westminster. Thaûm môùi sôn môùi. Nhaän housing. Coù theå doïn vaøo ngay. Nhaø môùi cho thueâ taïi Riverside 4PN, 2.5PT. Khu toát vaø tieän nghi. Khu coù hoà bôi vaø park. Goïi anh Jon 714-396-3252 100-14L-111604/144386

Nhaø môùi xaây 5 phoøng nguû, ôû Moreno Valley Riverside movein ñaàu thaùng 11. Ñoái dieän tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc, nhaän housing, LL Kevin (760) 481-5580 100-7L-111604/144388

Condo Westminster, 2PN/1.5PT, 2 parking space. Hoaøn toaøn taân trang. Ñi boä tôùi tröôøng vaø chôï. Goùc ñöôøng Westminster/Magnolia $1400/Mo. Goïi 714-457-4645

100-7L-111604/144501

* Coøn 1 phoøng cho nam ñoäc thaân nhaø ôû 13471 Galway St, G.G thoaùng maùt xinh xaén, ñaày ñuû tieän nghi. Giaù höõu nghò $350 * Vaø 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân nhaø ôû 8822 Calico St. G.G (goùc Lampson + Magnolia), yeân tònh thoaùng maùt. Giaù $430. Caû hai ñeàu bao gas ñieän nöôùc. Xin L/K 2 nôi ôû soá H: 714-403-3736, cell: 714-757-3736 100-7L-111404/144126

ANAHEIM - Katella / Gilbert. Nhaø Triplex, 1 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng taém vaø beáp. $750/thaùng. Bao nöôùc ga. Doïn vaøo ngay. Goïi Anh Tieán. 714271-7692 100-7L-111004/143616

FOUNTAIN VALLEY - Townhouse 4PN, 2PT, 2 car garage, 1500 sqft, sôn môùi, thaûm môùi, gaïch döôùi nhaø, maùy giaët saáy, pool, club house, doïn vaøo ngay, $1550/ Mo. L/L: 714-200-3086 100-7L-102904/142229

GARDEN GROVE - Nhaø 4 PN, 2 PT, garage töï ñoäng. Khu khang trang, roäng raõi, saïch seõ, $1900/ Mo + deposit, nhaø troáng doïn vaøo ngay. Housing OK. 714-7280182 gaàn chôï, tröôøng hoïc. 100-14L-111104/143780

HUNTINGTON BEACH - Nhaø 5 phoøng 3P.taém, 2 xe garage goùc Warner + Magnolia, gaàn park, freeway, tröôøng tieåu hoïc, $2200/ thaùng + depposit. Doïn vaøo ngay 12/04. L/L 714-848-3943 & 8785067 100-7L-111204/143914

HUNTINGTON BEACH - Town House, 2 large bedroom, 1.5 bath, ñeïp, toaøn boä ñöôïc taân trang nhö nhaø môùi, 1 garage vaø 1 carport, phoøng giaët saáy rieâng, khu toát, gaàn chôï AÙ Chaâu. Bao ñieän nöôùc vaø raùc. Nhaän Housing, 1350. Goïi Haûi. 562-261-7888 100-3L-111604/144417

NORWALK - Nhaø 4PN, 1 1/2PT, garage töï ñoäng 2 xe, hoaøn toaøn taân trang môùi saân roäng ñaäu xe thoaûi maùi, nhaän housing, $1500/ thaùng, 12151 Barnwall. L/L: 714692-2460, 714-271-1039

110 - APT CHO THUEÂ 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng

Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-14L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876. 110-DL-022504/106167

110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

110-21L-110104/142431

Condo. Two bedroom, 2.5 bath, living, Two cars garage stone, carpet, tiles flooring. 9906 13th street. Garden Grove, CA, 92844. Phone: 714-585-5040. Rent$1500 per month. Available from 15th Nov 04

110-14L-110304/142739

2 bedroom, 2 bath apartment, $995 upstairs nice area near Harbor and Chapman, Garden Grove, locked garage. Call 714828-0417, housing OK 110-7L-110404/142986

Condo: 1 bedroom + loft roäng raõi thaønh ñöôïc 2 phoøng + 1 bathroom, saün maùy giaët saáy trong nhaø, garage khu vöïc raát toát (nhaän housing) Lieân laïc: 714-478-3862 or 878-3316 110-15L-110504/143113

- Vuøng Stanton, khu toát, thaûm vaø neàn (ceramic) môùi 1PN/1PT. Giaù $895. Ñòa chæ 7882 1st (nhaän housing). Goùc Cerritos / Beach (coång töï ñoäng ra / vaøo) - Vuøng Westminster, khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä, 2PN / 1PT. Giaù $1195/thaùng. Ñòa chæ 13750 Lapat. Goùc WMT / Edward (nhaän housing) - Studio House vuøng Garden Grove, phoøng lôùn coång ra / vaøo rieâng bieät, Giaù $800/thaùng. Goùc GG/Newhope 11322 Paloma. LL: Thaønh / Gina: 714-772-7550 110-7L-111004/143567

Condo Santa Ana, 2 bed, 1 bath, 1 car gareaege + 1 parking space, maùy giaët saáy, $1100/ month. Nhaän Housing, doïn ñaàu thaùng 12. Call cell 714-4255890. Tina. 110-7L-111004/143622

3 BEDROOM 2 BATH, Air circulation. 13401 Sheppard Cir. $1,300. Newland/Trask. No Pets, No Housing. 714-317-6769.

100-5L-111604/144470

110-7L-111204/144077

APT townhouse 2PN, 1 1/2PT. Ñòa chæ 9758 #A, Acacia, Garden Grove, 2 choã ñaäu xe, sôn, maø n , gaï c h, oven ñeà u môù i . $1200/th. L/L Anh Khanh 714379-9570

110-7L-111204/144079

Westminster & Goldenwest: 2P. nguû + 2P. taém. Khu VN, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaø treân laàu, roäng, thoaùng, sôn môùi. Bao nöôùc raùc. Giaù $1,150/thaùng. Housing OK. LL: 714-775-7878 or 714-3304125.

110-7L-111204/144085

2PN 2PT 13422 El Prado Garden Grove caïnh nhaø thôø Tam Bieân. Sôn môùi gaïch ceramic môùi garage. Bao nöôùc raùc. Doïn voâ 11/15.Treân laàu. Rent $1,050 Deposit $1,000. Goïi 714-6923424.

110-3L-111404/144158

Apartment 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém nhoû, Westminster $650/ thaùng.

110-14L-111404/144166

° Garden Grove: Newland/ Emerson, 2PN, 1 3/4PT. Garage 1 xe cöûa ñoùng, laàu 2, roäng, saïch, yeân tónh, $1,095 + 1 thaùng deposit. Doïn 11/15/04 ° Santa Ana: Euclid/7th st. 2PN, 1PT, garage 1 xe cöûa ñoùng. $1,050 + 1 thaùng deposit. Call Nhung at 714-334-9323, 714478-1003. Doïn 11/15/04

Garden Grove - Brookhurst/ Chapman. 9722 Alwood ª 2 Bd/1BA, garage, new carpet/paint water/trash paid $1050/ mo ª Studio 9571 Alwood, gas, elect, water paid, new carpet, paint. $695/mo. Viet: 714-590-7912 English: 714-657-9100.

110-14L-111204/143922

FourPlex goùc Bolsa & Bushard, 2PN + 2PT treân laàu, bao nöôùc + raùc, saïch seõ, gaàn tröôøng hoïc $1250/month + deposit,doïn vaøo thaùng 12. LL: 714-726-2078 or 714-651-9016

110-28L-102204/141296

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for washer/dryer. 14101 Euclid. 714-530-1242 or 714897-6087

110-14L-110204/142490

GARDEN GROVE - Apartment 12591 Kensington 1 bed, 1 bath, taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Lampson, $900 thaùng. Haèng 714-856-8999

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-7L-110504/143073

GARDEN GROVE - Apt 2 beds 1 bath ñöôøng Adele goùc Lampson tieàn nhaø $1050, goïi 714-5371358 hoaëc 714-530-4691

110-14L-110504/143026

HUNTINGTON BEACH - Senior Apts. 1 bedroom + 1 bath from $998. Free utilities, pool/Spa, near shopping mall, accept section 8 housing, 16171 Springdale Street, H.B, call 714-840-4688

110-14L-110704/143232

POMONA - Condo môù i 3PN, 2.5PT cho thueâ $1450 1 thaùng + deposit. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12, moïi chi tieát L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-8838915

110-28L-102204/141289

110-14L-111504/144230

WESTMINSTER - 1 & 2 bedroom from $925. Large room, gated parking, laundry, parks, some with yards. Shopping & School close 6930 Westpark. 714-897-6087

110-7L-111504/144282

WESTMINSTER - APT 2 bedrm 1 bath. Phoøng roäng khu yeân tónh raát saïch unit treân laàu. Ñaàu thaùng 12, $1000/thaùng. Doïn vaøo lieân laïc Trí 714-726-3111

Vuøng Westminster khu toát, thaûm vaø neàn môùi 2PN/2PT giaù $1025/ thaùng. Ñòa chæ 13902 La Pat, goùc WTM/Edward. (Nhaän housing). L/L Thaønh/Gina 714-772-7550 2PN, 1 1/2 phoøng taém townhouse style, APT cho möôùn, sôn môùi, gaïch men, saøn nhaø beáp, loái ñi rieâng, garage cöûa ñoùng. Doïn vaøo 12/15/04. L/L: 949-8316054, 949-295-1508. Gaëp oâng Lu taïi 7051 Wyoming St. Apt #2, Wesmtinster

110-7L-111604/144472

110-14L-111604/144475

Cho thueâ 4Plex 2PN-2PT ñi boä ra Phöôùc Loäc Thoï, gaàn tröôøng, gaàn chôï. Doïn vaøo 01-01-05. Nhaän housing. Goïi 714-7211888.

110-33L-100804/139671

110-7L-111204/143992

APT cho thueâ - 2 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém, 1 car garage, coin laundry, khu toát, BrookhurstKatella, Garden Grove City. $1,050/thaùng. Lieân laïc 714-7762408 hay 714-390-0819.

110-7L-111004/143684

110-7L-111104/143843

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433.

110-9L-111204/143936

Cinnamon Creek. Goùc Bolsa vaø Brookhurst 2PN +2PT. $1250 khoâng caàn deposit, xin goïi Yen (cel) 714-651-7072

APT 2PN 2PT cho thueâ vuøng Goldenwest & Westminster. Doïn vaøo thaùng 12/04. Giaù 1,000 + 500 Deposit. L/L 714-251-0415.

110-7L-111004/143643

110-14L-111104/143808

Townhouse 3BR, 2/5BA, 2 car garage, washer/dryer hook-ups. Move in 12/01/04. One in Huntington Beach one in Midway City. $1650/month. Phaïm Ñöùc Tuaán 714-720-5431

APT. Dö 2 phoø n g cho thueâ , phoøng lôùn $430, nhoû $300, bao gas, ñieän cho naáu aên, coù theå doïn vaøo ngay. LL Baùc Cöø. 714971-1312 hay Hoaøng: 714-4225975

Anaheim, 1BR, Condo style, garage, high ceiling, up-stair, walkin closet, $865, near Lincoln and State college. 714-797-0010 (Vietnamese), 714-292-1838 (English). Housing OK.

Nhaø treät trung taâm G.G, 2 phoøng, doïn vaøo 12/1, caïnh chôï Saigon, Ñoàng Höông, ñi boä tôùi tröôøng, coù hoà bôi, garage, giaù $1100. Xin goïi Raymond 714-638-1838, Windsor Park Apts hay gheù 10272 Woodbury Road sau AÙnh Hoàng. No HUD

100-7L-111604/144456

Townhouse 3BR/2.5BA, 2-car garage, Washer/Dryer Hook-ups. Move in 12/01/04. One in Huntington Beach, one in Midway City. $1,650/Month. Phaïm Ñöùc Tuaán 714-720-5431.

110-33L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

2 bedroom 1 bath upstairs. Quiet apartment $950. Garage. See mananger: 1752 West Sumac #2. Off Katella - Euclid - Humor. No pets. 714-516-2769, 714557-8632

Nhaø Westminster môùi xaây phía sau cho thueâ 2 beds, 1 bath = 1150$. Bao ñieän, nöôùc, raùc. 2 parking. Doïn vaøo anytime. Nhaø 714-893-6825, Cell 714-4603885.

100-7L-111604/144484

Gaàn Trask/Brookhurst. Apartment 1PN/1PT, khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway 22, chôï VN, vaø Costco. Bao nöôùc raùc. No housing. Goïi coâ Höông 714-537-1095 hoaëc ñeán v/p 13122 Benton St, G.G, CA 92843. Chuùng toâi noùi tieáng Vieät

110-7L-111104/143746

100-7L-111604/144425

Duplex 3 phoøng nguû, 2 garage dính lieàn khu an ninh, saïch seõ môù i taâ n trang gaà n nhaø thôø Westminster doïn vaøo ôû ngay $1,450/thaùng. 14282 Olive St. Apt #B, Westminster, CA 92683. OÂ Saùng 714-893-5353, Cell 813784-6277.

110-29L-101904/140885

Triplex môùi taâân trang 2PN 1PT 1 garage 1PK, 1,300 thaùng. Housing OK. Studio roäng, 700 thaùng tieän vôï choàng khoâng treû con. Ñuû tieän nghi, loái ñi rieâng. Nhaø troáng 307 S. Jackson vaø First St. 714-417-0388,714-7453718.

110-28L-102204/141286

ANAHEIM - 2 bedroom $1100. Downstairs, Most utilities paid, Carport, Laundry, large and quite, Schools across street. 1651 Pampas Lane. 714-758-0550

110-28L-102204/141291

ANAHEIM - 1 & 2 bedrooms from $780. All gas paid, gated parking, laundry, large apartments & quiet. Shopping and schools close. 9081 Cerritos 714827-5550

110-28L-102204/141295

ANAHEIM - 2 & 3 bedrooms from $1,200. Pools, patios, parks, playgrounds, A.C.. Hot water paid. School nearby. 10070 Gilbert street. 714-7744090

110-14L-110504/143182

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

110-28L-111204/143882

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim

110-4L-111004/143564

110-7L-111004/143569

120-14L-110304/142671

Share phoøng khu South Coast Metro, bao Utilites giaët saáy Cooking, loái ñi rieâng, coù phoøng khaùch gaàn UCI/OCC, Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ, LL: 714-7516585) 120-7L-110304/142682

MASTER BEDROOM khu Harbor/ Westminster roäng ñeïp, patio, cable, parking rieâng. Cho ñoäc thaân share 400/thg. Ñieàu kieän deã daøng. Doïn vaøo anytime. L/L 714-554-2062. 120-14L-110404/142818

Master bedroom goùc Brookhurst / Hazard khu yeân tónh, bao utilities coù cable-TV, Pool, phone rieâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên. Vaøo anytime. LL: 714-624-9185 120-14L-110404/142876

Nhaø ñeïp gaàn Bolsa+Newland, cho share, ít ngöôøi, gaàn chôï ABC, khu yeân tónh, daønh cho nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Doïn ngay. Goïi Baùc Janet Nguyen 714-2694490. 120-14L-110404/142957

Nhaø roäng ít ngöôøi sau löng Phöôùc Loäc Thoï coù phoøng roäng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao ga, ñieän, nöôùc, coù maùy giaët, maùy saáy. L/L: 714-821-4615 120-14L-110404/142968

House dö 1 phoøng cho share G.G + Harbor. Phoøng troáng. Cho naáu aên giaët saáy. $350. LL Baø Vuõ 714757-4873, 714-636-8137. 120-7L-110504/143087

Ñöôøng Brookhurst sau nhaø haøng Vaân, Garden Grove, khu raát yeân tònh. APT. 1 phoøng cho thueâ. Öu tieân ñoäc thaân. Bao gas ñieän nöôùc $350/thaùng. Doïn vaøo: 01/12/04. LL: 714-636-5084. 120-14L-110804/143308

Nhaø sau chôï Bolsa dö phoøng cho share. Phoøng roäng coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm. L/L: 714-531-4964 120-14L-110804/143341

WESTMINSTER Gaàn Goldenwest & Westminster. APT 3PN + 2PT, 2 garages lieàn voâ nhaø choã ñeå maùy giaët saáy, 2PN + 1PT, garage, housing OK. L/L: 714-612-8200

Westminster: phoøng nguû, beáp rieâng, taém rieâng, loái rieâng, $600, bao ñieän nöôùc coù deposit, giaët saáy, chæ nhaän Vôï Choàng son hoaëc ñoäc thaân (1 xe). 714-893-0694

110-7L-111204/144093

Nhaø môùi xaây coù phoøng cho share öu tieân ñoäc thaân $400/thaùng. Bao heát Util. Lieân laïc Trang : 714454-6860

WESTMINSTER - Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 story, 2 car garage. Sôn môùi, new floor, saân roäng. Gaàn tröôøng, nhaø thôø, chuøa, freeway. Available now $1600. 714-575-0350, 714-836-8118

120 - PHOØNG CHO THUEÂ 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Bolsa & Phöôùc Loäc Thoï, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

120-14L-092204/137362

Nhaø vuøng Lake Forest/Fwy 5 dö phoøng cho ñoäc thaân möôùn. Doïn voâ baát cöù luùc naøo. Bao ñieän nöôùc. L/L Charlie Vu 949-215-5765

120-14L-110904/143421

120-28L-110904/143518

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker), 714454-2129. 120-7L-111004/143557

Nhaø dö phoøng cho möôùn Garden Grove, gaàn chôï Quang Minh, cho nöõ ñoäc thaân only. Bao ñieän nöôùc, cable TV. Xin goïi soá 714251-1365. Giaù $280/month 120-7L-111004/143572

120-14L-100604/139327

Nhaø saïch seõ, yeân tònh, goùc Harbor - Hazard dö 2 phoøng cho thueâ. Bao utilities. Naáu aên OK. Tieän cho vôï choàng, con. L/L: 714-839-8194 or cell 714-2872006

120-8L-102204/141466

Nhaø dö phoøng goùc Brookhurst + Hazard sau chôï Quang Minh cho share coù theå doïn vaøo ngay. Xin hoûi Ñ. Thoaïi 714-531-1580

Nhaø môùi ñeïp, roäng First/Habor dö 1 guess house, Ph. taém, Beáp, Nguû rieâng bieät. $650. 1 phoøng roäng loái ñi rieâng $450. LL 714653-0247, 554-6931.

FOUNTAIN VALLEY Nhaø ít ngöôøi, khu raát yeân tónh, gaàn chôï AÙ Chaâu, gaàn freeway 405, dö phoøng cho ñoäc thaân coù job share $350/thaùng. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L: 714841-7548, 714-414-8108.

120-7L-102404/141506

Dö phoøng cho (share) möôùn. Bao gas, ñieän, nöôùc. Hai phoøng coøn troáng (öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác) chæ $500/moät thaùng. Goïi baø Tö 714-658-7554 hoaëc 714-5955263

120-7L-111004/143577

120-7L-111004/143591

Vuøng Westminster 2 phoøng cho share, loái ñi rieâng nhaø saïch thaûm môùi khoâng naáu aên, ñoäc thaân coù vieäc laøm. L/L Ngoïc: 714-8966880 sau 5g chieàu, cell: 714657-4858 anytime 120-7L-111004/143595

Nhaø gaàn Trask - Magnolia dö phoøng cho thueâ yeân tónh ít ngöôøi. Öu tieân ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-539-8132


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-111004/143601

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-14L-111104/143846

Nhaø dö phoøng cho share, phoøng taé m rieâ n g, saï c h, yeâ n tònh, thoaùng, security doïn vaøo ngay. Öu tieân Nam, Nöõ ñoäc thaân. LL: Kim 714-251-0353 hoaëc 5300641

Share phoøng. Goùc Brookhurst & Katella bao gas, ñieän nöôùc. Coù phoøng taém rieâng. Choã ñaäu xe an toaøn. Goïi Phöông 949-5854486 or 714-553-2086 after 5:00

120-7L-111004/143610

Cho share 1 Master bedroom, traàn cao, maùt meû, loái ñi rieâng, khu yeân tónh, lòch söï. L/L 714554-7130 sau 7:30PM.

Nhaø Bolsa & Magnolia cho share Master bedroom, loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên. Bao utilities, öu tieân caëp vôï choàng or hai Nöõ ñoäc thaân. $600. 714-7572373

120-7L-111004/143630

G.Grove thöøa phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, khu an toaøn yeân tónh, phoøng troáng. L/L: 714-537-2946

120-14L-111004/143635

Nhaø goùc Euclid La Palma cho share studio loái ñi rieâng phoøng taém, walk-in closet $700. Bao ñieän nöôùc gas. Khoâng huùt thuoác, goïi Thaûo 714-491-4908 home, cell 714-588-0167 sau 6PM

120-7L-111004/143666

Victorville: Nhaø môùi dö phoøng cho thueâ, phoøng taém rieâng, khu yeân tónh, öu tieân cho ngöôøi laøm ngheà Nail, ngöôøi lôùn tuoåi. LL: 760-955-3423

120-7L-111004/143677

Nhaø saïch, ñeïp, yeân tònh dö phoøng cho thueâ goùc Fairview/ Trask gaàn fwy 22. Coù giaët saáy, bao ga, ñieän, nöôùc, goïi coâ Ly 714-971-0562 or 714-878-0936

120-7L-111004/143683

Nhaø gaàn tröôøng Fullerton College gaàn Fwy 91/57/55 , caàn sinh vieân ít baïn share, dö 2 phoøng, öu tieân cho Nöõ $400/mon. LL My : 714553-9089

120-7L-111004/143685

Nhaø Brookhurst - Hazard saïch seõ parking roäng dö phoøng cho share vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân coù vieäc laøm khoâng huùt thuoác. L/L: 839-3785

120-7L-111004/143687

Nhaø Brookhurst St - Hazard 1 phoø n g master bedroom cho share roäng môùi loái ñi rieâng gaàn chôï Quang Minh yeân tónh, coù choã ñaäu xe, öu tieân vôï choàng. 714531-5994, 714-554-0855

120-7L-111004/143700

Nhaø sau chôï Quang Minh dö phoøng cho ñoäc thaân. Khoâng naáu aên. Xin goïi Baø Thanh 714-5315246.

120-7L-111104/143716

Nhaø khu yeân tónh, lòch söï goùc Brookhurst / Hazard cho share masterroom, coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên vaø giaët saáy. Xin LL: 714-531-4518

120-7L-111104/143723

Townhouse Newhope/Fifth saïch seû dö phoøng cho share. Bao utilities giaët saáy $350/mo. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. L/L: Michelle 8832039

120-7L-111104/143734

Nhaø Westminster/Monroe, cho share 1 master bedroom, 1 regular naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, öu tieân nam ñoäc thaân coù job, doïn vaøo anytime. 714-657-9960

120-7L-111104/143736

Nhaø Westminster goùc Bushard dö phoøng cho share. Ñang coù phoø n g troá n g doï n vaø o ngay. Phone 714-891-0753 hay 714904-8842 xin leave message seõ goïi laïi.

120-7L-111104/143741

Master bedroom cho thueâ. Phoøng roäng, saïch seû, khu yeân tónh & loái ñi rieâng, Öu tieân cho ñoäc thaân vaø vôï choàng son. Xin vui loøng LL: Mimi. 714-360-8554

120-7L-111104/143742

Nhaø gaàn chôï ngöôøi Vieät dö moät phoøng cho ñoäc thaân share $350/ month. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, bao utilities. L/L: Andy. 714-260-2122 or 714-590-2798

120-7L-111104/143752

Phoøng roäng, loái ñi rieâng, goùc Brookhurst/Trask, bao giaët saáy, öu tieân nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, naáu aên. Coù theå doïn vaøo ngay. L/L: 714-539-0898, 714623-6825

120-7L-111104/143754

Phoøng cho thueâ coù phoøng taém chung . Giaù $470. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Xin goïi 714-728-9003

120-7L-111104/143762

120-7L-111104/143855

120-7L-111104/143875

Nhaø dö phoøng cho thueâ goùc Orange and Brookhurst khu yeân tónh, saïch ñeïp, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L 714-634-0623.

120-14L-111204/143889

Nhaø dö 1 phoøng thöôøng + Bathroom rieâng, goùc Beach + Westminster, öu tieân Hai vôï choàng giaø hoaëc ñoäc thaân, lôùn tuoåi thueâ. Bao ñieän, nöôùc. Xin LL: Phöông. 714-800-9101.

120-7L-111204/143902

Nhaø dö phoøng cho share, phoøng taém rieâng, nhaän Nöõ ñoäc thaân hoaëc Nöõ sinh Vieân doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Goïi Vaân. 714-5544109

120-7L-111204/143904

Nhaø saïch ñeïp, coù 2 phoøng troáng cho thueâ, phía sau chôï Taân Mai. Lieân laïc Tuyeát. Home 714-6384965. cell: 714-726-1559

120-7L-111204/143915

Nhaø môùi saïch ñeïp, yeân tónh trong khu coù coång an toaøn gaàn chôï. Dö phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L: 714799-9435 sau 5:00PM or 714697-3737

120-7L-111204/143925

Nhaø ñeïp, phoøng ñeïp cho share coù saün giöôøng tivi baøn computer cho ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi khoâng naáu aên huùt thuoác doïn voâ lieàn. L/ L: 714-890-6363

120-28L-111204/143945

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N)

120-7L-111204/143948

Nhaø gaàn Westminster & Euclid dö phoøng cho share, nhaø ñang troáng ngaøy thöôøng lieân laïc sau 3:00PM. Phone: 714-636-1059 hoaëc 714-307-5983

120-7L-111204/143982

Nhaø goù c Newland/Trask dö phoøng cho share. Saïch seõ, yeân tònh, bao utilities, giaët saáy. Öu tieân Nöõ ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. Call 714-914-2688.

120-7L-111204/143983

Nhaø dö 1 phoøng master bedroom loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc. Öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân lôùn tuoåi. Khu an ninh. Lieân laïc 714-3734355.

120-14L-111204/143990

Khu yeân tónh vuøng Westminster gaà n Freeway 22 & 405. Dö phoøng cho shared, ñieàu kieän deã daøng. Bao cable & utilities. Öu tieân cho ñoäc thaân. LL: 714-7575498, 818-357-0131.

120-7L-111204/144007

Nhaø khu yeân tónh goùc Mag + Edinger dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân thueâ. Coù loái ñi rieâng. Bao ga ñieän nöôùc giaët saáy. L/L Bích 714-323-8761 sau 4:PM. 714596-0266.

120-7L-111204/144009

Phoøng M.Home cho sinh vieân thueâ. Khu Bolsa-Bushard. Bao utilities. $300/M. Khoâ n g huù t thuoác. Tel: 714-839-7039 sau 8PM.

120-7L-111204/144011

Nhaø Huntington Beach ít ngöôøi dö phoøng roäng saïch seõ furnished cable cho nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, vaøo anytime. 350/mo. LL 714-841-5684.

120-7L-111204/144015

Nhaø Fountain Valley. Goùc Magnolia Warner. Dö phoøng cho thueâ $395/$495 Master. Ñeïp, saïch. Môùi remodeled. Sôn môùi. Khoâng huùt thuoác. Doïn voâ ñaàu thaùng 11. 714-458-7623.

120-5L-111204/144017

Garden Grove. Nhaø goùc Brookhurst & Hazard - dö moät phoøng cho share $300. Öu tieân cho ñoäc thaân, coù loái ñi rieâng. Bao utilities, no cooking. Doïn vaøo ngay. 714-531-6408.

120-7L-111204/144034

House, treân ñöôøng Westminster, gaàn chôï ngöôøi Vieät, caàn cho 2 vôï choàng thueâ, 1P Master + 1 P taém + Patio + loái ñi rieâng. $595/ thaùng. Doïn voâ lieàn OK. LL: 714775-7878, or 714-330-4125

Vuøng Westminster. Nhaø goùc McFadden & Bush, dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-928-2192 hoaëc 714-531-0222.

120-7L-111104/143791

Nhaø roäng saïch dö phoøng cho share goùc Brookhurst Hazard sau chôï Quang Minh. Ñieàu kieän deã daøng. Doïn vaøo ngay. Goïi Thaûo 714-839-9103.

Tustin townhome 2bd/2.5 bathroom. Moät phoøng dö cho ñoäc thaân share. Cho cooking. Bao utilities. 500/month. Call Minh 714-658-4927.

120-7L-111104/143794

Phoøng môùi thaønh phoá Westminster coù loái ñi rieâng coù parking roäng raõi. Coù theå vaøo ngay. Xin lieân laïc 714-425-3594.

120-7L-111104/143803

Nhaø tö sau TTYT Michael Ñaøo, ñoái dieän chôï Phaùt Taøi, dö 1 master room cho thueâ. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son. Doïn vaøo ngay. Khoâng huùt thuoác. Goïi Bình 714-890-6517 or 714234-5970.

120-14L-111104/143845

Houses have rooms for rent in Rosemead-Temple city. Parking, utilities included. Price from $450-550. Nice neighbors. Speaking English, Chinese, Vietnamese. Please call Karen 626675-9378.

120-7L-111204/144041

120-7L-111204/144043

Nice & quiet townhouse 2 bedrooms. On Brookhurst & Westminster, caàn cho 1 nöõ single thueâ 1 master bedroom. Garage, utilities included. Please call 714658-4764 or 636-8902.

120-7L-111204/144046

Santa Ana, voâ anytime, moät phoøng roäng. Ít naáu, khoâng huùt thuoác, coù Internet. $400. Gaàn South Coast Plaza, 405, 55. Goïi 714-557-0811.

120-7L-111204/144059

Nhaø Beach - Westminster coù phoøng troáng cho share $350 1 thaùng goïi Kim 714-878-4946

120-14L-111204/144096

Nhaø 1 phoøng cho möôùn vuøng Westminster, öu tieân cho 2 vôï choàng. Nhaø dö 1 phoøng cho share, loái ñi rieâng, goùc Westminster & Newland bao ñieän nöôùc caàn goïi 714-379-8527 or cell 714-875-5831

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-111504/144271

120-7L-111404/144125

Nhaø G.G dö 2PN/1PT, coù beáp rieâng, coù maùy giaët saáy, khu yeân tònh, ñaäu xe an toaøn. L/L anh Minh hoaëc coâ Taâm 714-7198335, 714-726-7685

120-7L-111404/144127

Nhaø yeân saïch an ninh gaàn Harbor + Garden Grove dö 2 phoøng loái ñi rieâng cho ñoäc thaân ñi laøm ít baïn beø $200 & $300, doïn ngay. 714-539-7023, 714-2636762

Nhaø 2 vôï choàng khoâng con, dö phoøng cho share, öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân. $320 bao ñieän nöôùc khu yeân tònh. Cell: 714-4787675, 714-847-7344 Cuong Vo Nhaø ít ngöôøi cho möôùn master bedroom + phoøng taém rieâng, parking caïnh nhaø, cho naáu aên + giaët saáy. Ngay Little Saigon.$350/thaùng. LL: Coâ Phöông or Tony. 714-636-8746 120-7L-111404/144130

Nhaø Westminster 2PN lôùn, 1PT, beáp, coù loái ñi rieâng, gaàn Bolsa / Brookhurst, $850/thaùng. Doïn vaøo 15/11 hay 1/12, Chuû bao gas Ñieän, nöôùc, phone: 714-8130986 120-28L-111404/144136

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725 120-7L-111404/144152

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward coù moät master bedroom cho thueâ. Öu tieân cho vôï choàng son vaø Nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. LL: 714-914-2436 120-7L-111404/144159

Euclid / Chapman. Dö 2 phoøng, loái ñi rieâng, parking thoaûi maùi, khu yeân tænh, bao gas, ñieän nöôùc. Khoâng naáu aên. Nhung. 714-5315001 120-7L-111404/144173

Westminster - GoldenWest dö 1 phoøng lôùn. Tieän nghi, yeân tónh, Vôï choàng, ñoäc thaân Goïi: 714379-2397 sau 5:30 toái. 120-7L-111404/144183

Nhaø saïch seõ ñeïp yeân tónh caàn cho share phoøng gaàn chôï gaàn tröôøng hoïc, Xin goïi cho Haø soá phone: 714-539-7273, cell: 5850256 120-3L-111504/144218

Nhaø First - Newhope. Phoøng lôùn, loái ñi rieâng. Caàn nam, nöõ ñoäc thaân lôùn tuoåi ôû laâu daøi (töø 50T). Parking anytime, naáu aên, coù maùy giaët saáy, giöôøng tuû, baøn gheá. $350/thaùng. Ñaàu thaùng 12. ÑT: 714-797-9077 120-6L-111504/144227

120-3L-111504/144275

120-7L-111504/144276

Nhaø gaàn Newland/Bolsa roäng raõi, thoaùng maùt, coù dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, bao gas, ñieän, nöôùc giaët saáy, naáu aên OK. Öu tieân vôï choàng son & nöõ ñoäc thaân. L/L 714-234-5154.

120-7L-111504/144310

Nhaø vuøng G.G gaàn chôï Hoàng Phaùt, dö phoøng cho share, khu yeân tónh. Nhaø saïch seõ parking roäng raõi, tieän lôïi cho nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. L/L: 714553-3965 120-5L-111604/144334

Nhaø house dö master BR loái ñi rieâng, naáu aên OK, goùc Euclid & Westminster, öu tieân single mum hoaëc vôï choàng son, giaù $450, doïn vaøo anytime. 714-785-8013, 714-785-8204 120-7L-111604/144340

Nhaø gaàn Mc.Fadden + Magnolia, khu toát. Ñaäu xe an toaøn caàn nam ñoäc thaân coù job khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên share. L/L: 714-903-3869. Vaøo anytime 120-5L-111604/144351

120-3L-111504/144242

120-14L-111504/144243

Phoøng beáp thaûm môùi. Caïnh chôï Vónh Phaùt, tröôøng Newland + Westminster. Tieän 2 chò em, vôï choàng son. Naáu OK. Ñaäu xe roäng $400. Doïn Any-time. 714-2545461 120-7L-111504/144246

Nhaø Dö 2 phoøng cho share, khu yeân tònh gaàn chôï. (1) phoøng coù loái ñi rieâng, (2) Loái ñi chung xin lieân laïc Tuaán 714-369-0494 120-7L-111504/144249

Phoøng trung cho V/ choàng share, 1 chò lôùn tuoåi hieàn coù job, 2 ngöôøi $450, 1 ngöôøi $400.Goùc Mc Fadden / Van Buren. LL: 714373-5715 120-7L-111504/144252

F.V, khu yeân tónh dö master bedroom cho share, öu tieân nam, nöõ ñoäc thaân cho giaët saáy, naáu aên, no smoking, parking roäng raõi, $550/thaùng. 714-326-7893 or 728-7150 120-7L-111504/144253

Nhaø Irvine khu lòch söï cho sinh vieân ñoäc thaân share phoøng $400. Mieãn naáu aên. Mature. Spa. Pool. Doïn vaøo ngay. 714-899-8249 W, 949-552-5148 H 120-7L-111504/144255

Master bedroom môùi xaây roäng, loái ñi rieâng, parking roäng, khu yeân tónh. Bao giaët ñieän nöôùc. Khoâng naáu aên, Magnolia/Ball Rd. 714-905-6358, 827-1744 120-3L-111504/144258

Nhaø sau chôï ABC, dö phoøng caàn cho ñoäc thaân sinh vieân thueâ, no smoking, khoâng naáu aên, coù vieäc laøm $290. 714-899-3829, 5955409 120-7L-111504/144259

Master bedroom ôû Harbor & Lampson. Loái ñi rieâng, parking roäng. Bao ñieän nöôùc, cable. Khu yeân tónh. L/L baø Minh 714-7031746, 714-260-4181 120-7L-111504/144270

Nhaø Townhouse dö 1 phoøng cho share ñoäc thaân hoaëc vôï choàng (khoâng con), khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. 13111 Monroe Street #3 Garden Grove. 714-5370368, 714-454-1466 Tuyet. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-111604/144380

FOUNTAIN VALLEY - Nhaø ít ngöôøi raát yeân tònh, dö phoøng thöôøng cho share, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân $260 1 thaùng. Goïi coâ Hieàn 714-531-0270 120-14L-110804/143294

G.GROVE - Nhaø 3 phoøng cho share Master bedroom roäng môùi, loái ñi rieâng $500/phoøng. Phoøng thöôøng $400. LL Chò Höôøng. 714596-1060, 562-881-7631

120-7L-111404/144177

120-147L-110404/142794

Nhaø coù phoøng cho share taïi Harbor vaø Hazard lieân laïc Lisa phone 714-554-5185, cell 714200-4017 soá nhaø 1214 N Bewley #A, Santa Ana, CA 92703

WESMINSTER - Gaà n DMV, phoøng cho share coù loái ñi rieâng, vui loøng goïi cho Ngoïc. 714-9036718

120-3L-111604/144354

WESTMINSTER - Phoøng cho thueâ. Phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng. Öu tieân cho nöõ hoaëc ngöôøi ñöùng tuoåi. L/L: 714-717-7115

Nhaø phoøng khaùch coù moät choã cho ñoäc thaân share, coù saün giöôøng, tuû giaù $160 1 thaùng, goùc Hazard + Harbor. L/L Tuyeát Mai 714-422-9844, 554-5246 120-7L-111604/144358

Westminster - Euclid. Phoøng ñeïp saïch seõ cho nam nöõ share. Free ñieän nöôùc giaët saáy, direct TV. Khoâng naáu aên, huùt thuoác $300 thaùng. Xin goïi 714-417-1176, 714-417-1350 Haø

Master bedroom share furniture beáp bathroom rieâng, quiet safety vôï choàng lôùn tuoåi ñi laøm vuøng South Coast Metro or Westminster, loái ñi rieâng $650/ month. Call 714-668-5638 or 876-3962

120-14L-110904/143422

ANAHEIM - nhaø môùi xaây coù phoøng cho share öu tieân ñoäc thaân $400/thaùng. Bao heát Util. Goùc Brookhurst + Lincoln. LL: Trang: 714-454-6860

120-3L-111604/144353

120-3L-111504/144232

120-7L-111504/144239

120-7L-111504/144208

Goùc Bushard/Heil. 1 phoøng cho share cho naáu aên, giaët saáy, tuû laïnh rieâng, ñ/thaân $400, hai ngöôøi $450. G/Ñ vui veû. L/L Haø 714-847-0716 H, 714-260-1882 cell

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

SANTA ANA. Nhaø roä n g gaà n tröôøng trung vaø tieåu hoïc, cho share phoøng, gia ñình hoaëc ñoäc thaân, gaàn Edinger vaø Fairview. L/L: 714-556-8826

Mobilehome môùi remodel roäng raõi saïch seõ, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, tröôøng hoïc, chuøa, nhaø thôø. Chæ daønh cho nöõ ñoäc thaân, hai chò em coù coâng vieäc laøm, share moät phoøng coù restroom rieâng. Lieân laïc 714-537-1638 cell 714-3690719

120-7L-111604/144480

Olive & Westminster, dö 1 phoøng lôùn cho ñoäc thaân share. Gaàn 405/ 22, bao ñieän nöôùc gas giaët saáy, cable/dsl, naáu aên OK. $450/M. Doïn vaøo 12/01/04. 714-8917607, 697-4626

Nhaø khu Bolsa & Ward dö 1 master, phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng, bao gas ñieän nöôùc, coù cable. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/ 04. LL: 714-554-7094 or 714717-8128 GoldenWest + Trask phoøng lôùn rieâng bieät, nhìn ra vöôøn caây, ñuû tieän nghi, nhaø taém rieâng, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc, cho ñoäc thaân share $450, Hai ngöôøi $500. Xin goïi 714-894-5373

300-180L-100302/039968

120-7L-111604/144460

Nhaø Brookhurst & Organe dö phoøng cho ñoäc thaân coù vieäc laøm share khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Bao gas ñieän nöôùc. $300/per month. Doïn vaøo ngay 714-496-4583, 714-520-0215.

Phoø n g cho thueâ , goù c ñöôø n g Katella vaø Brookhurst, nhaø single house, parking roäng raõi, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. $400/month. Goïi 714-904-2627

120-7L-111604/144360

120-7L-111604/144361

Dö 1 phoøng cho thueâ loái ñi chung sau chôï ABC. Lieân laïc coâ Thu hoaëc baø Saùu 714-856-0740

120-7L-111604/144362

Nhaø môù i 2003 khu sang coù phoøng bath rieâng cho ñoäc thaân. Nhaø saïch ít ngöôøi yeân tónh coù cable. Bao utilities. Doïn voâ anytime. 714-448-9939, 714-8991517 120-7L-111604/144363

Nhaø vuøng G.G goùc Trask/Harbor cho thueâ phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, doïn ñaàu thaùng 12. Lieân laïc phone 714-636-2104 120-4L-111604/144377

Nhaø Newhope & G.G dö phoøng roä n g phone rieâ n g, giaë t saá y , khoâng naáu aên cho nöõ ñoäc thaân thueâ goïi 714-534-8082 120-5L-111604/144381

Nhaø khu yeân tónh goùc Chapman/ Brookhurst. Phoøng roäng saïch coù phoøng taém, beáp vaø loái ñi rieâng bieät, bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân vôï choàng son (khoâng huùt thuoác) $700/month. L/L: 714-333-7872, 714-310-9988 120-7L-111604/144385

BRANDNEW master bedroom, loái rieâng, khoâng bao naáu aên, giaët saáy. Khu an ninh, sau chôï Quang Minh, nhieàu parking gaàn khu thò töù + freeway $450/month + deposit + last month. L/L: 2518631 or 251-8629 120-7L-111604/144391

Phoøng troáng cho vôï choàng son (khoâng treû em) share. Midway City. Bao gas, ñieän, nöôùc $500/ Mo. Doïn vaøo ñaàu thaùng 11/04. L/L: 714-902-3857

RAO RAO VAË VAËTT

120-7L-110204/142540

120-5L-111204/144108

WESTMINSTER - Nhaø môùi xaây, roäng, saïch seõ, ít ngöôøi khu yeân tònh, dö phoøng cho thueâ, goùc Westminster vaø Newland. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-251-1931

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ ª FOUNTAIN VALLEY: 6PN/3PT. Khu lòch söï gaàn phoá Vieät Nam. Ñaõ taâ n trang raá t ñeï p . Giaù $698,900 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Sôn moùi. Nhaø ñeïp, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 ª 16 Units ôû Garden Grove. Ñang coù lôïi töùc cao. Chuû cho möôïn tieàn ñeå mua. Giaù 2,594,000 ª Car Wash + Property: Lôïi töùc $700,000/year. Khu thò töù. Down $600,000. Giaù $2,500,000 ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình list nhaø vôùi leä phí thaáp. Mua nhaø vaø möôïn nôï ñöôïc refund. L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116 300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742 300-180L-060404/121372

IMAX MORTGAGE 15751 Brookhurst St Westminster (giöõa Edinger & Mc.Fadden) Œª Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình möôïn nôï deã, nhanh & leä phí thaáp cho quí vò muoán mua nhaø hoaëc refinance trong vaø ngoaøi California. ª Coù chöông trình cho ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu: CHAFA LOAN cuûa tieåu bang & lieân bang cho laïi 15% tieàn lôøi. ª Coù CONSTRUCTION LOAN ñeå mua ñaát, xaây nhaø & khoâng phaûi traû tieàn cho tôùi khi xaây xong. ª Coù nôï ñeå mua apartment hoaëc commercial building vôùi ñieàu kieän deã daøng (loan under $800,000) ª Ñaëc bieät coù nôï SBA cuûa chính phuû ñeå mua business & building ª Coù laøm loan cho Mobile Home. Xin L/L: Eric 714-448-8995 714-775-4659 www.imax-mortgage.com 300-14L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $529,999. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän. Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª Los Angeles: 3PN + Den, 2PT roäng 1200sqf, nhaø treân nuùi coù caûnh, saøn goã & beáp môùi. Gaàn ñaïi hoïc Pasadena, Monterey Park & China town giaù $430,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $759,000. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-7L-092404/137874

ª Midway City: Beautiful house 4PN + 2PT, 2 xe garage, maùi môùi tinh, sôn môùi, cöûa soå môùi loø söôûi, ceramic tile vaø berber carpet, saân tröôùc sau raát roäng, coù hoa vaø caây aên traùi, coù theå cho share vôùi loái ñi rieâng, khu an ninh yeân tónh, ñi boä ra chôï ABC

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS giaù $499,000 ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 ª Cypress: Nhaø môùi xaây 2004, taàng kieåu raát ñeïp, sang troïng lòch söï 5PN, 4PT, bonus room 3 xe garage, living room dinning room family room 3 loø söôûi, beáp highly upgrade vôùi island vaø granicte countertop, plan 3 lôùn vaø ñeïp nhaát community giaù only $899,000 Xin goïi ngay KIMBERLY: 714-863-5066 300-28L-101004/139785

ÑAÁT BAÙN Adelanto 2.14 & 2.22 maãu; Apple Valley 5 maãu, city of 29 palms 5 & 10 maãu, Salton Sea gaàn San Diego 11,760 sqft lot; Trona, CA 7000 sqft lot Landcaster, CA 15 acres, California City, CA 8000 SQFT. L/L: 714-325-6797 300-28L-102204/141268

ª Nhaø 4PN + 2PT built naêm 2004, lot ñaát 13,466SQ caùch Little SG 10 phuùt laùi xe. $479,900 ª Nhaø F.V 4PN + 3PT roäng 2436 SQ lot 7800 SQ $669,000 ª Triplex daïng townhouse moãi caên 2PN + 1.5PT $619,500 ª Fourplex HB moãi caên 2PN + 2PT $810,000 ª 28 unit APT ôû Riverside xaây naêm 1971 giaù 2 trieäu 500,000 ª 18 Townhouse ôû Costa Mesa moãi caên 3PN + 2.5PT, 2 car garage thoâng vaøo nhaø, 14 tuoåi, 5 trieäu 450,000 ª Commercial ôû Ana trong lot ñaát roäng 30,000 SQ, 1 trieäu 300,000 ª Tieäm nöôùc loïc ôû Santa Ana income töø 3 ñeán $4000/thaùng. Chuû retired $50,000 L/L Christopher Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 Office 714-222-8230 cell 300-28L-102204/141389

Townhouse Condo Santa Ana, 3PN, 2.5PT, 2 taàng, pool, Spa, 1 garage, 1 carport, coång an toaøn. $349,900. Taïi sao phaûi möôù n nhaø . Goï i Ray Huyø n h Coldwell Banker 714-251-7234. 300-15L-102604/141682

CALI HOME REALTY NHAØ BAÙN ª Mobilehome G.G, 2PN, 2PT, 1020 sqft ñôøi 1980. Khu family, ñaát $714/thaùng. Giaù $48,000 ª Mobilehome, G.G, 3PN, 2PT, 1300 sqft, ñôøi 1987, khu family ñaát 647/thaùng, giaù $67,000 ª Duplex, Orange gaàn nhaø thôø Tam Bieân, freeway 22, shopping mall the Block, moãi beân 1600 sqft, 3PN, 2.5PT, khu lòch söï, nhaø tuyeät ñeïp, vöøa ôû vöøa ñaàu tö raát tieän $735K ª 3 nhaø treân loâ ñaát 17000 sqft, 1 caên 3PN, 1.75PT, ñang thu $4200/thaùng, ngay trung taâm Little Saigon, coù theå xaây theâm 1 caên phía sau, nhieàu choã ñaäu xe $850K ª 4 Plex Westminster, 2 caên 2PN, 1PT, 1 caên 1PN, 1PT, 1 studio ñaát 9000 sqft. Ñang cho thueâ $3700 thaùng. Giaù $640K ª 4 Plex G.G, 1 caê n 3PN, 1.75PT, 2 caên 2PN, 1.75PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây 1976. Khu ñeïp nhaát thaät toát $875K ª 2.5 acres Moreno Valley, ñöôïc pheùp xaây 12 caên, ñaõ coù ñöôøng nhöïa, utilities raát thích hôïp cho builder giaù $300K ª 10 acres Perris, xaây ñöôïc 20 caên, gaàn 8 highway ñang môû roäng utility beân caïnh giaù $550K ª 9 units Long Beach ñôøi 1986 khu toát cho thueâ deã, moãi caên 2PN, 2PT, ñang thu $6825/ thaùng. Giaù $1,025,000. Xin L/L Nguyeãn Theá Thoâng 714-414-8010 Kenny Khaùnh: 714-878-9132 Xuyeân Khöông: 562-310-5046 300-28L-102604/141798

ÑÒNH GIAÙ ÑÒA OÁC (REAL ESTATE APPRAISAL) Œª Chuyeân ñònh giaù cho single family, residence, condo, FHA, 2-4 units ñeå mua baùn, refinance, PMI removal insurance claim. ª Phuïc vuï cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong vuøng Los Angeles, Riverside and San Bernadino counties. Xin L/L: 714-785-2089 Monday - Saturday (9AM - 6PM)

120-5L-111604/144393

CHUÙ YÙ Nhaø khu yeân tónh Westminsster/ Bushard. Caàn nam nöõ ñoäc thaân hay vôï choàng lôùn tuoåi share treân 40T, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, bao ñieän nöôùc. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/04. L/L: 714-5316653 H, cell 562-8120, 7578120 W 120-5L-111604/144410

Mobilehome treân ñöôøng Bushard dö phoøng cho ñoäc thaân thích yeân tónh share, cho naáu aên. 714-5317521 120-3L-111604/144418

House sau Phöôùc Loäc Thoï, phoøng lôùn $350, caàn phaùi nöõ coù job, khoâng huùt thuoác share. Bao utilities, giaët, saáy, cho naáu aên. L/L: 714-895-5807 120-3L-111604/144420

Phoøng môùi saïch seõ cho nöõ ñoäc thaân share $300 thaùng giaët saáy, naáu aên OK. Parking roäng raõi. L/ L Thuûy 714-651-8907

120-7L-111604/144450

Nhaø gaàn Newland/Bolsa roäng raõi, thoaùng maùt, coù dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy, naáu aên OK. Öu tieân vôï choàng son & nöõ ñoäc thaân. L/L: 714-234-5154

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

300-30L-102804/141961

OWNER FINANCED, EASY QUALIFYING, LOW DOWN!!! G.G, 2 story townhouse, 3BD/ 2.5BT, bonus room, 1325 sqft, double garage, patio, balcony, laundry. Totally upgraded. Movein condition, 13191 Newland #7, 714-878-0842 300-28L-102804/141966

NHAØ ÔÛ VIEÄT NAM Maët tieàn khu Vieät kieàu quaän Bình Taân, T/P H.C.M gaàn coâng vieân tröôøng hoïc nhaø ñuùc hai taàng, xaây naê m 2001, 3 phoø n g nguû , 3 phoøng taém, saân thöôïng ñieän thoaïi maùy nöôùc noùng ñaày ñuû giaù baùn 105,000 USD, moïi chi tieát goïi 972-202-8656. 300-28L-102804/141968

ÑAÁT BAÙN Thuoäc Los Angeles County, caùch Downtown 1 giôø, coù haõng lôùn: Lockheed, Boeing, Northrop... nôi ñang haáp daãn ngöôøi mua nhaø (baùo LA Times 10.18.04). Ñaát 2 1/2 maãu, 5 maãu, 10 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng nhöïa, giaù $25,000 ñeán $70,000. Mr.Phaïm 714-496-8590 300-7L-102904/142270

GardenGrove: 1- Nhaø roä n g 2,500 Sqf. Ñaát roäng treân 15,000 Sqf 5PN/2PT gaàn chôï Vieät Nam khu yeân tónh, an ninh chuû caàn baùn gaáp giaù $549,000. 2- Nhaø Garden Grove 3PN/2PT, coù patio, caây aên traùi. Nhaø roäng, ñaát roäng, khu vöïc toát chæ coù $425,000. Westminter: Nhaø gaàn khu Bolsa 3PN/2PT gaàn chôï, tröôøng hoïc, caây aên traùi, môùi taân trang chæ coù $459,000. Xin goïi cho Cao: 458-2000. Tuaán: 714-595-3543. 300-28L-110104/142457

MOBILEHOME FOR SALE! ª 3 bedroom 2 bath model 2000. Giaù $72,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 1 bath model 2000. Giaù $50,000. Lease ñaát $695 ª 3 bedroom 2 bath model 2005 brandnew. Giaù $84,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 2 bath nhaø roäng saïch. Giaù $50,000. Lease ñaát $450 per mos (55 up). Goïi Lyù: 714-590-8423 300-14L-110304/142659

NHAØ BAÙ N $465,000., 4PN, 1.5PT, nhaø roäng 1250 sf., ÑC: 13472 Balos Dr. GG. Ngaõ tö Beach Blvd / Trask. Chæ caàn 5% laø mua ñöôïc nhaø. Cell 714-7973233: Hoà 300-14L-110304/142688

Nhaø gaàn Bolsa + Ward, 4P.nguû, 3P.taém, tình traïng hoaøn haûo, 2 xe garage, sôn môùi thaûm môùi, trong cul-de-sac, khu yeân tónh, kitchen môùi. Giaù thöông löôïng $489,500. Huøng Hoaøng 714-5880654 300-7L-110404/142961

2 story Townhouse G.G, 2PN, $289,000 10% down $925. Nhaø 4PN, 2PT $399,000 10% down $1276, $280,000 nôï $901 thaùng. Nhaø 2 taàng 3PN, 2.5PT $455,000 10% down $1455. 714-654-3157 Agt 300-7L-110404/142965

Brookhurst/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, total remodeled $339,900. 10% down $1087. Purchase/Refinance cut payment in Half. Nhaø 3PN, 2PT, 1600 sqft, $450,000 10% down $1400. 714-654-3157 Agt 300-14L-110504/143100

° Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex), large 2PN / 1PT each, Huge lot (20,000 sqft.) Rent below market, good-long term tenants. Seller motivated. $859,990. ° Westminster. Nhaø tuyeät ñeïp, 3PN/2PT, 2 xe garage. $499,700. ° Garden Grove. Nhaø 3PN/1PT, Fix and save. $399,500 ° Irvine. Luxury Condo tuyeät ñeïp, 2PN / 2.5PT, 2 xe gar age. $489,000 Call Today Phil (Tai) Le 714-5150111 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-110504/143195

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-10L-111204/143997

Mobile Home baùn bôûi chuû 2PN, 1PT, 2Den, thaûm, beáp, nhaø taém, maùy giaët saáy môùi. Khu Family (sau chôï Bolsa). Tieàn ñaát $620. Coù troàng nhieàu caây aên traùi. Giaù $64,900. 714-839-5581 sau 6PM.

400-36L-111404/144134

300-14L-110904/143528

MOBILE HOME FOR SALE Brand new 2005 manufactured home all age Park, 2 bed, 2 bath, space rent $695, $79,900. 714349-2770

Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2PT, gaàn nhaø thôø Thaùnh Linh. Goùc Warner + Ward. Giaù $569,000. Traàn cao gaàn 1,800SQ. LL: 714390-9912

300-7L-111004/143646

Garden Grove, nhaø 3 phoøng, 1 Bath, ñaát roäng hôn 12,000 sqft. Coù giaáy pheùp cuûa City ñöôïc xaây 2 caên treân 1 loâ ñaát, good location. L/L 714-414-2621.

300-7L-111004/143660

Westminster 3Bed/1Bath large lot RV Access upgrades. 7072 Trask Ave. $463,000. Agent Jim 714-334-7134 www.JimHarlan.com .

2001 BMW 330I, silver, auto

sport-premium package, alloy wheels woodtrim, sunroof, new tires, top of the line 50,200 miles. Excellent condition 1 owner, $24,900. Call Kieàu Tieân 714-606-9780 (4NNP105)

400-36L-111104/143751

300-7L-111004/143663

° Stanton: 4PN/2PT roäng 1257sqft, ñaá t 7600sqft, xaâ y 1956. Goùc Orangewood-Beach. Giaù $399,900. ° Garden Grove: Townhouse 3PN/2.5PT. Roäng 1639sqft.xaây 1972. List döôùi giaù thò tröôøng. $359,900. ° Garden Grove: Townhouse 4PN/2.5PT. Roäng 1450sqft xaây 1973. Raát ñeïp. Gaàn chôï Ñoàng Höông. $395,000. Vaø coøn nhieàu nhaø khaùc. Xin L/L Charlene Chaâu 714-728-9039 (Cell).

300-7L-111004/143671

Westminster Open house, Saturday 11/13/04, 12-4PM. Haï giaù $499,999. 8961 Universe (Magnolia/ Edinger), chôï AÙ Chaâu, 3PN, 2PT, family room quaù ñeï p , 1579 sqfeets, höôùng Nam, saân ñeïp, HB school. Hurry. Lani Nguyen 714-878-7671, 714-534-2119 Lo thuû tuïc möôïn tieàn cho quyù vò

300-7L-111004/143694

CAÀN BAÙN GAÁP CONDO Condo 2 taàng, Huntington Beach 2 nguû, 1 taém, gaàn Beach vaø Heil. Giaù $290,000. Lieân laïc 714-9819742

300-7L-111204/143913

Mobilehome caàn baùn gaáp goùc West/Garden Grove 2PN 2PT giöôøng baøn gheá tuû laïnh sofa maùy giaët saáy tieän cho gia ñình coù ñoâng ngöôøi $29,000. L/L: 714468-3283

300-7L-111204/143929

Two Garden Grove 4 Plexes. 2 building side by side, corner location, new paint, 5 garages each, built 1966, superb condition, Buyer only, No Agent, call Foothills Realty for more info at: 714-544-5340

300-7L-111204/143939

Baùn nhaø ôû Vieät Nam . Nhaø ñuùc 3 taàng, trang trí noäi thaát sang troïng, khu Taân Bình. Giaù 240 caây. Goïi Hieàn. 714-373-5487, 714-657-4715 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

400-7L-111604/144416

2001 HONDA Accord LX, 4 cöûa, töï ñoäng, maøu traéng 38K miles. Moät ñôøi chuû. Xe ñeïp $11,500. (4RZJ041), 714-748-2897 400-24L-110704/143263

400-7L-111204/144042

2001 TOYOTA Tundra Truck

longbed, V6, AC, CD, alarm, bedliner môùi, voû môùi, chaïy maïnh chôû naëng, tieän lôïi contruction maøu traéng 102K miles, xe coøn thaät toát. $7300. 714-757-5816, #4GP97866 400-5L-111204/144112

400-37L-110704/143262

300-14L-111504/144322

Ñaát baùn 1 acrer baùn $2100 vuøng New Berry Spring, 1 acrer baùn $3150 vuøng Bastow. All San Bernadino trung bình please call Sam 714-569-1999

300-28L-111604/144399

4 Units For Sale in Garden Grove. One 3BR/2BA, thrree 2BR/2BA. Built 1976, lot size 7060 SQFT. Building is 3900 SQFT. All have fireplace. Corner of Newland/ Trask. 13401 Sheppard Dr. Agent Phaïm Ñöùc Tuaán 714-7205431

300-7L-111604/144490

LA PUENTE Nhaø PUD treân ñoài, yeân tónh, tieän nghi. 3PN, 3PT, Central Air, xaây 1989, raát ñeïp. Baùn $380,000 AS IS. Goïi: 626378-2657.

300-36L-111604/144514

CD/cassette alloy wheel, trong ngoaøi nhö môùi 35,000 miles. Chaïy toát baùn $9500. L/L: 714623-0707 or 714-534-7597 “salvaged title”, plate 5BLA746

400-7L-111004/143658

2004 ACCORD 19,500 miles

Forrest Green LX, 4 Dr. AC, Auto, CD. Run excellent. $16,900. Please call Charly 714-653-8823. Vin#1HGCM56344A028000. 400-7L-111504/144309

2004 FORD F350 truck, super

duty crew cab longbed. V8, 6.0L, turbo diesel. Automatic. Full power, CD player. Alloy wheels $34,250. L/L Tuaán 714-9322990, lic 7M17950 400-35L-110504/143081

AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

2000 BMW 323I, gold sedan,

400-3L-111504/144311

1999 ACURA 3.2TL 4 cöûa töï

ñoäng, fully loaded, sunroof, gheá da, dual P/seat, side air bag. 33 K miles, 1 ñôøi chuû (#4DTB569), $11,800.. 714-364-7877 Excellent condition 400-14L-110504/143102

1999 FREIGHTLINER Centery,

430HP Detroit 13 SPD, 3 axle, double sleep, 640K miles, also 1995 trailer, dry van. Total $35,000. L/L: 626-825-3893, 626-419-7179 (2QGP360) 400-7L-111604/144421

1999 HONDA CR-V, 2 wheel drive, automatic, 4Dr, silver, air conditioning stereo, new tire, xe coøn môùi giaù $10,000. Xin lieân laïc Nhung 714-657-9947, 59,000 miles. #17115 400-7L-111604/144464

1999 HONDA Accord Intergra

2 door. Vin#1240. Full power, CD, White color. Nhìn raát ñeïp. 72,135 miles. Giaù baùn $6,250 OBO. Lieân laïc 909-455-7203 or 909-398-1240. 400-7L-111204/144001

1999 LEXUS ES300, töï ñoäng,

silver, CD, cassette. Full power, good condition 70K, all original, $12,400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance. No down 400-7L-111104/143735

1999 MERCEDES ML320,

white, 1 owner, 74,000 miles, gheá da, sunroof, perfect condition, never accident 4 voû môùi, loa Bose, alarm. Mua xe môùi neân baùn 714-728-8683, 728-8682, LP #4CTE548, $16,000 USD 400-15L-102904/142183

1999 TOYOTA Sienna LE, white,

V6. New brakes and tires, coù CD vaø alarm. Full power, freeway miles 153K. Never accident raát ñeïp, good condition $7300. Huy: cell 520-270-0633, home 562-864-7438 lic #065MCR 400-7L-110404/142890

1999 TOYOTA Solara SLE 2

door, full power, maøu silver, 6 maùy, neäm da, CD, Radio cassette. Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $7,300. L/L 714-856-5857. Vin#C201032. 400-7L-111104/143848

1999 TOYOTA Camry LE V6 moät

chuû 75K miles, $7,500, maøu ñen A/T, A/C, CD, Sunroof, 4 dr, no accident. Trong ngoaøi môùi, maùy toát. #4EOJ098. Söông 949-9227635. 400-3L-111504/144306

1999 TOYOTA Avalon XLS, 4 cöûa

leather moonroof, 87K certified pre-own vehicle, 100K, excellent condition $15,500. LL: Tuyen 818-349-7201, sau 2:00pm #4HHS377.

2000 HONDA Accord EX V6, 2

1999 TOYOTA 4 Runner maøu

green xanh laù caây soá töï ñoäng CD, AM/FM, runner board, foofrach, saïch seõ trong ngoaøi 140K miles on sale $9500, 4RFM087, call 714-516-1815 400-7L-111404/144190

1998 ACURA CL 2.3L Silver, 2 Dr, black, leather, 4 new tires, tune up, 90,800 miles, CD player, sunroof, $7850 OBO. 714-920-0550

400-7L-111204/144044

1998 HONDA Civic, EX, 4 cöûa,

400-7L-111204/144010

1998 HONDA Accord EX 4 door

2000 HONDA Civic LX, soá tay,

white, 4 cöûa, 70K. Full power AC, cassette, xe raát ñeïp $6500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance 400-5L-111204/144111

2000 HONDA Odysey maàu traéng, LX. Full power xe ñeïp maùy toát 65,000 miles, giaù $11,500.OBO. ÑT: 714-638-4654 or 443-1293, license 57105 400-3L-111604/144403

2002 LEXUS ES300 Kieåu môùi

2000 HONDA Accord EX, töï

400-7L-111204/144008

2000 LEXUS ES300, V6. Fully

2002 TOYOTA P/U Preruner V

6, 4 door (Double cab) Full power, maàu silver. Xe dö duøng caàn baùn giaù $11,500. License 7K86813. ÑT 714-417-7423 or 265-0367. 400-3L-111504/144314

2001 Odysee Van LX Auto. 87

choã ngoài fullpower, giöõ kyõ nhö môùi, only 21K miles, 1 ñôøi chuû, caàn baùn $14,900. (#4SKL 680). 714-482-5115

400-7L-111204/144006

1997 FORD Aerostar XLT, töï

ñoäng, black. Full power tieän cho chôû haøng, boû baùo, $2950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card finance. No down

400-7L-111104/143849

1997 LEXUS SC300, 2 cöûa maøu traéng, 100KM. Xe ñang chaïy baùn vì ñi xa $7900 chaéc giaù khoâng bôùt. Salvaged. Maùy toát, xem xe thích ngay. 714-317-8721, plate number #5GHF039

400-9L-103104/142292

1997 PLYMOUTH

Grand Voyayer SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $3900. LP#3LPS527. LL: 714-321-9543

400-7L-111104/143731

1997 TOYOTA Camry LE. Red, automatic, 102,300 miles. 4 doors. 1st owner, clear title, AC, tinted windows. CD changers 4 cylinder $6900. Contact 714721-1273, 714-721-1274, #3XEU570

400-7L-111204/143954

1997 TOYOTA Corolla 4 dr, auto, fullpower, xe maøu traéng tuyeät ñeïp (#3UUF 098). $3700. Goïi714251-1201

400-7L-111504/144261

1996 ACURA 2.5TL. Full power, leather, moonroof, saïch seõ trong ngoaøi, 4 voû môùi, giaù baùn thaät reû $5900.OBO. 714-375-2477 or 714-651-6962, #5DZW106

400-7L-091704/136813

1996 DODGE Caravan, maà u xanh, maùy hoäp soá good, 120K, run good. Dö duøng baùn $3,800, radio, maùy laïnh good. No accident. Goïi Laân: 714-791-8881. Lic #4SRF067.

400-7L-111004/143680

1996 HONDA Escord EX, moät ñôøi chuû ít söû duïng 101,000 miles, sunrooof, fullpower, maøu xanh ñaäm. Giaù $6000. Ñieän thoaïi: 714-636-2776, cell: 714-3995490. (#3RRD820)

400-7L-111504/144302

ñoäng, V4, 4 cöûa, sunroof. P/seat, excellent condition 1 ñôøi chuû giöõ kyõ only 26K miles. $10,400. (4TSK420), 714-613-3037 400-7L-111204/144045

loaded 78K miles, maøu silver, zenon light CD changer, 1 chuû side airbag, xe giöõ kyõ coøn nhö môùi $13,500. 714-623-6866, #4KAB115 400-7L-110404/142889

2000 TOYOTA Avalon XL töï ñoäng

Full power maøu baïc Radio Cassette A/C CD, trong ngoaøi coøn môùi, 45,000 miles. Caàn baùn $10,800. L/L Lieâ n 714-8565857. Vin#410674. 400-5L-111204/144113

2000 TOYOTA Camry, XLE, V6.

Fully loaded 62,000 miles, sunroof. Alloy wheels, gheá da, xe ñeïp maùy toát giaù $7900. ÑT: 714-443-1293 or 265-0367, license 57105

Black, 4 door in good condition $4,700, call: 714-398-4969, #5AJC361

400-7L-111004/143647

1996 NISSAN Maxima GLE 6

400-6L-111204/143928

1996 TOYOTA Camry 4 cöûa, töï

ñoäng complete power tape, radio, power steering, cruise control, A/C, maùy coøn toát, xe ñeïp vöøa yù trong ngoaøi. Giaù $5100, vin #730982. L/L: 714-321-9543 400-7L-111204/144004

1995 HONDA Odyssey EX, töï

400-5L-111204/144082

400-7L-111604/144465

400-5L-111604/144449

1998 TOYOTA Camry LE, 6 maùy, tuyeät ñeïp trong ngoaøi ñeïp nhö xe môùi, moät ñôøi chuû môùi coù 60,000 miles. Taát caû ñeàu töï ñoäng, goïi ngay keûo treã $7500 hoûi coâ Vaân 714-530-7745, lic 3XVY119

400-7L-111404/144195

V6, moonroof, gheá da, töï ñoäng, full power. Ñieàu kieän toát. Giaù $6900. Goïi Xuyeân. 714-7282177 (#3CAT 475)

ngoài töï ñoäng. Full power silver trong ngoaøi ñeïp nhö môùi $11,900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance

400-5L-111604/144371

ñoäng, blue. Full power AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance

doors full option, 10 CD changer, good condition, body kird vaø 4 wheels ñoä xe raát ñeïp, thích cho thanh nieân baùn $7,600 miles 100,000. Vin#10998. 714-8395012

2002 TOYOTA Sienna Van, 7 choã

loaded. Low jack, new battery, alternator tires, 82K miles, $18,500. Tel: 714-749-3628, soá xe 4BSX704

töï ñoäng, maùy Vtech, sunroof, thaéng ABS, alarm chaïy toát coøn raát môùi, 1 chuû 99K miles, no accident $5900, 714-757-5816, #4CTY133

6 maùy, maøu silver, 1 chuû, 18K miles, xe môùi nguyeân, sport PKG, töï ñoäng, gheá da, sunroof, xem thích ngay. No accident $27,900. 714-231-9453, SRDI207

black gheá da ñen, ñeøn traéng HID full power sunroof, CD6 Dóa in dash trong ngoaøi raát ñeïp, 33,100 miles. Giaù $16,400. OBO. LL: 714-465-6384

1998 LEXUS GS400. Fully

cyl. 4 cöûa töï ñoäng, all power, A/ C cassette, CD, no accident, 1 chuû, saïch seõ, Mnrf Alloys, dealer services. $3,900. 562-607-7425 or 607-9793.

400-7L-111004/143688

400-7L-111404/144192

400-7L-102804/142043

400-7L-111604/144349

choã ngoài, V6. Full power coù CD, power seat hoaøn haûo maøu white 80K miles, 1 chuû. L/L: 714-2003850, $7300 (4LGA725)

silver, 34,000 miles, 4 door. Full power giaù $8900.OBO. ÑT: 714265-0367 or 714-417-7423, license 9EBU611

400-7L-111004/143555

400-5L-111404/144196

2000 BMW 323i White / Tan,

400-7L-111504/144264

2003 HONDA Accord EX. Plate

bôùt theâm), coù baùn 3 baøn Nails. 909-946-2207, 909-297-0436

1996 HONDA Accord LX, color

2000 GRAND Caravan, sport 7

2003 BMW 325CI, coupe 2 cöûa,

AC, cass, CD, hôn 68,000 miles,caà n baù n gaá p giaù reû $7,000. LL: 714-740-0301, maùy toát, tuyeät ñeïp, Gold. #4WUR214

1998 HONDA Accord EX, 2 cöûa

400-5L-111604/144451

maàu traéng. Sôn nguyeân thuûy. Xe ñeïp maùy toát 4 maùy, sunroof. Giaù

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

$7,800 OBO. License 9HEV996. ÑT. 714-443-1293 or 265-0367.

töï ñoäng, fully loaded, gheá da, sunroof, dual p/seat, side air bag, 32 K miles, 1 ñôøi chuû, garage keùp nhö môùi. $9900. (#4TBK360): 714-613-3040, 714-613-3040

cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640)

400-7L-111204/144051

400-3L-111404/144191

2000 TOYOTA Camry, ñaày ñuû

RAO RAO VAË VAËTT

auto, 50,900 miles, sport-Premium pakage. Alloy wheels, wood trim, sunroof, power everything, alarm $19,500, call 714-654-1032, vin 70064

400-28L-110904/143464

400-5L-111204/144110

400 - XE BAÙN

400-14L-110704/143256

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2

2002 HONDA Civic, EX, maøu

LA PUENTE - Nhaø HUD treân ñoài, yeân tónh, tieän nghi, 3PN, 3PT, central air, xaây 1989. Raát ñeïp, baùn $380,000. As is. Goïi 626378-2657

traéng, xe ñeïp maùy toát, giaù $6200. Full power. ÑT 714-417-7423 or 265-0367, license 57105

2001 TOYOTA RAV4, silver, auto,

#5KGU336. 2 door, silver grey, Full power, 6 CD changer. Nhìn nhö môùi, 12,000 miles. Giaù baùn $12,950 OBO. Lieân laïc 909-4557203 or 909-398-1240.

300-7L-111604/144430

2001 TOYOTA Corolla LE, maàu

400-7L-111604/144412

300-14L-111504/144228

300-14L-111504/144235

400-7L-111004/143559

2001 NISSAN Truck thuøng dö duøng caàn baùn 18K. Giaù $10,000 goïi Anh 714-533-4601, cell 714931-3160, lic 6L53252

300-7L-111504/144226

300-30L-111204/143880

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742

auto, full power, all original, 1 ñôøi chuû, 21K miles, like new, $11,400 (#4TKX467) (714-3647880

Mobile Home 3PN 2PT goù c ñöôøng, ñeïp, nhieàu choã ñaäu xe, saùng suûa, nhieàu caây aên traùi $48,500. Doïn voâ lieàn. Newland/ Bolsa. L/L: 714-651-5105

300-14L-111104/143800

300-30L-111204/143879

2001 HONDA Accord LX cöûa

300-14L-111504/144221

Baùn Mobile home 3PN, 2PT in a family park, Beach Blvd, giöõa Fw 405 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát.

miles wheel ñoä, body kit vaø complete stereo system, 1 owner. OBO $9900. ÑT: 714-705-3517 Duy, #45782 400-3L-111504/144308

Open house Sat. Nov 20, 1-4PM. 2001 Fleetwood, 3BR, 2 ba, 960 sf, New flooring $595/Mo Space Rent. 14272 Hoover Street, #65, Westminster $65,000. 714-4049701

300-7L-111604/144459

$117,000 s/f Residential Land, Ocean view, Catalina view, city view, Paranomic. Price $950,000. John Vu Commercial Broker 949-2959020

400-36L-110304/142709

Caàn baùn Warehouse trung taâm Little Saigon, naèm treân ñöôøng Moran. Lieân laïc Agent 714-2250063 principal only.

CONDO. Little Saigon area, La Linda Villas, 5300 First St, goùc Euclid, 4BR/2Bath, 2 car garage direct access, 1367 sqft, khu yeân tónh. Giaù $379,000. Robert/BKR 714-719-5220

300-6L-111104/143820

2001 HONDA Civic, 45,000

300-5L-111404/144175

Nhaø Garden Grove 3PN, 2PT, xinh ñeïp. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, ñaát raát roäng. Open house 11/13 & 11/14. Xin goïi Loan Phan 714-801-7462. Giaù $510,000 Nhaø G.G môùi 2 tuoåi 2,244sf/ 7,125sf 4PN, 3PT (2 Master bed.) traàn cao, maùi ngoùi, garage 2 (xe), ñaát sau roäng, khu yeân tónh. L/L 714-553-5090.

400-7L-111004/143558

300-28L-111404/144174

2 Mobilehomes 4PN 2PT raát ñeïp. Naêm 1996 giaù $82,900. Naêm 2002 giaù $115,000. Khu 5 sao. Doïn voâ lieàn. L/L 714-651-5105. Newland/Bolsa

300-7L-111104/143724

töï ñoäng, white, raát tieän cho shop may or chôû haøng. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance. No down

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-554-2286

300-7L-111004/143698

Nhaø ñeïp, reû khu yeân tónh Garden Grove 3PN/2PT Remodeled bathroom, sôn môùi roäng #1456 sqft., Ñaát #7400 sqft. Giaù $469,900. Open house Sun 11:00Am - 4:00 PM LL: Samantha Vo. 949-929-6532. Website: Samanthav.com

2001 FORD Cargo, van, E150,

300-3L-111404/144132

Mobile Home xinh ñeïp, khu sang, 2PN 2PT, phoøng phuï traàn cao, skylight, fireplace, caây hoa + aên traùi, 55 tuoåi laøm, sau chôï Phaùt Taøi, $82,900, tieàn ñaát $600. L/ L: 714-651-5105

300-7L-111104/143719

400-7L-111204/144002

CÔ HOÄI HIEÁM COÙ Garden Grove: Nhaø 2PN, 1PT. Ñaát roäng hôn 10,000 sqft. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng. Giaù $395,000. Huy agent 714-2623425

SALE BY OWNER. DÒP MAY HIEÁM COÙ. Nhaø roäng 2000sqft. Lot 7500sqft, 5 bed 3 bath. Gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Höôùng daãn Payment döôùi $1,000/month. 12 Parking. Giaù $550,000. L/L: 714265-9072 or 714-705-3237. Nhaø, ñaát Westminster 3PN, 1PT. Living 1,100sqft. Lot 8,700sqft. 60 x 145' Zoning R2. City cho xaây 2 caên. Gaàn nhaø thôø, Elementary High School. Khu toát, ôû hoaëc baùn. Giaù $475,000. LL: Chuù Kim 714-493-6396.

power, AC, CD, alarm, xe ñeïp ít hao xaêng, xe 1 chuû 32K miles, alloy wheels, voû môùi. No accident maøu silver xe ñeïp, xem thích ngay. $7400. 714-7767549, #1LKP698

300-14L-111204/144099

300-7L-111404/144176

400-7L-111204/144040

2001 COROLLA 4 doors. Full

NHAØ BAÙN Nhaø hai taàng ôû Fountain Valley, gaàn ñöôøng Warner vaø Euclid (beân caïnh Mile Square Park). 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém, 2300 sqft. Giaù $695,000 (chuû seõ traû laïi 1% cho ngöôøi giôùi thieäu). Muoán xem xin heïn tröôùc 714-429-1996

Mobilehome caàn baùn khu Bolsa ñoái dieän T & K Food Market, xin lieân laïc : 714-839-6034, 714623-2122

400-7L-111204/144038

2001 ACCORD EX, 4 cöûa, maùy

400-7L-111504/144204

300-7L-111204/144088

300-7L-111004/143611

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Vtech, 4 maùy, sunroof, alloy wheels, CD 6 ñóa, side airbag, coøn nhö môùi xe 1 chuû. No accident $10,800. 714-231-9453, #QTISDGG

300-7L-111204/144024

Nhaø VN baùn: Baùn 1 caên nhaø taïi T.P Caà n Thô, DTXD 104m2, ngang 5m, saân 19m, coù laàu. Nhaø xaây ñöôïc 6 naêm, khu vöïc ñang phaùt trieån, ñöôøng CMT8, nhaø raát saïch, ñeïp, thoaùng. Xin L/L 714740-1099.

RAO RAO VAË VAËTT

1995 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

Auto, AC, sunroof, alarm, CD, xanh ñaäm, maùy hoäp soá raât eâm. 119,000 mi. (4CVB071). $5,100. 714-537-8729. 400-7L-111404/144194

1995 MAZDA Xe baùn gaáp, Model

929, maøu traéng, sunroof, 133K, söûa toaøn boä, toát $3,490 (coù theå

1995 MERCEDES SL500 convertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ . Khoâ n g bò traà y , caà n baù n $18,000. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301.

400-5L-111604/144392

1995 TOYOTA Camry LE. V6, auto, xe nhaø new alarm belt, A/ C stereo 4 voû môùi run good môùi tune-up, new brake 99,000 miles. $5100. License 3LWS103. L/L: 714-345-7901

400-3L-111604/144438

1995 TOYOTA Corolla. Full power dö duøng caàn baùn gaáp giaù $2950.OBO. Run good, 4 voû môùi, lic 3AUW047 Lieân laïc 227-2902.

400-7L-111204/144049

1994 CAMRY LE, 4 maùy, 1 chuû, 93K miles, maøu xanh nhaït, 4 voû môùi, AC, cassette, chaïy toát, coøn ñeïp trong ngoaøi. No accident $3800. 714-757-5816, #3HSL458

400-7L-110204/142494

1994 LEXUS ES300, maøu green, 4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, xe dö caàn baùn $6,200. Lieân laïc Trinh 714-585-3846, #3TOA962

400-7L-111204/144047

1994 LEXUS ES300, 6 maùy, maøu traéng ngaø, 1 chuû, 118K miles, coøn raát môùi, gheá da toát. CD, AC, alarm, ñaõ laøm timing belt. Moïi thöù hoaøn haûo, sunroof, $5000. 714-231-9453, #3FGS594

400-3L-111504/144287

1994 LEXUS ES300, maøu ñen. Full power 141K miles. Lic #34PE824 caà n baù n gaá p giaù $4200. Lieân laïc Thaûo: 903-3757, Chieâu 724-2997

400-7L-111504/144206

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng maøu traéng, xe chaïy raát toát, xe dö duøng caàn baùn giaù $2800 US. L/L: 714-225-0268, 3KIP679

400-7L-111104/143779

400-7L-111204/144050

1992 LEXUS LS 400 Silver color

4 doors Full power, AC, sunroof xe ñeïp, good condition, caàn baùn gaáp sale $4,700. Tel: 714-7756611. Lic #3MXZ742. 400-5L-111504/144219

1992 MAZDA MPV, van, xe

ñang chaïy toát, dö duøng caân baùn, xin goïi Hoïc: 714-380-5516 hoaëc 714-898-5522, lic 3KTB818 400-3L-111504/144284

1992 TOYOTA Land Cruiser,

thaéng, AM/FM, CD/DVD 11 inch, ñaày ñuû option, sôn môùi, giöõ kyõ coøn raát ñeïp, khoâng hö hoûng. No accident good $6500.OBO (409HZ883), 714-705-5711 400-7L-111104/143771

1991 Camry 4 door, maøu traéng,

soá töï ñoäng. Full power miles 129. Xe chaïy good giaù $2800 thöông löôï n g. Phone 714-537-9768, #2ZBZ530

1991

400-5L-111204/143974

Van Previa, LE, ñoû , sunroof, ñaõ thay maùy vaø automatic transmission, thaéng voû môùi, chaïy toát, maïnh, ñeïp. Baùn $3200, #3SBJ292, 714-5315812, 714-227-7269 400-10L-111404/144193

1991 ACURA Legend, moving

sale, gold, full option, gheá da, sunroof, radio, cass, AC, chuû giöõ kyõ, $3,500. 7 caù koi 1 ft, saép ñeû, pump, filter 300. 714-2518262, #3PSL815 400-4L-111604/144370

1991 ACURA Legend, 4 cöûa, töï

ñoäng, maùy laïnh maøu xanh, radio cassett, 134,000 miles. Dö duøng caàn baùn giaù $2300. L/L tel: 714-360-8844, license plate 4ECJ438 400-7L-111504/144265

1991 HONDA Civic döôùi 100,000

miles. Bình ñieän bình nöôùc cô phaän chaâm ñieän moät boá thaéng môùi 2VVJ942, chaïy toát. Goïi 714979-4911 O.B Tröông 400-3L-111604/144387

1991 HONDA Accord EX, 2 cöûa

soá töï ñoäng, maøu baïc maùy laïnh, cassette, giaù $1100. Xin lieân laïc 714-757-0273 (2ZFY299) 400-3L-111604/144502

1993 ACURA Legend full power,

1991 HONDA Accord EX, soá töï

400-7L-111204/144012

400-36L-102704/141877

loa Boss, 6 CD changer, maùy eâm, xe saïch, freeway miles, xe heát yù. Baùn $3,900. Goïi 714-6365808 gaëp Thaûo.

1993 HONDA Civic EX, töï ñoäng,

ñoäng, tình traïng toát, ñaõ smog chec, maøu xanh ñaäm giaù $2200. Dö duøng caàn baùn. L/L Huy 714537-7448, lic 2WIS392

white, 4 cöûa. Full power AC, cassette, $3700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance 400-7L-111104/143812

1993 MAZDA Stick Shift. Caàn baùn $2,500 OBO. LL: 714-6516498 (Thaønh) hoaëc anh Vinh 818-636-9989. #5YN755.

400-9L-111004/143576

1993 TOYOTA Pick Up Truck T100, SR5, maøu xanh, power window, AC, maùy toát trong ngoaøi saïch. New battery new tires, 157K mi. Lic 6U04485. Giaù $3900. L/L: 714-728-8868

400-3L-111604/144344

1993 TOYOTA Camry, black,

maùy môùi, töï ñoäng, 6 maùy, CD, AC, sôn môùi. Giaù $4000 coù theå thöông löôïng. Lieân laïc Thomson 714-552-3671, lic #22PH583 400-7L-111604/144413

1993 TOYOTA 4 Runner Limited, auto, dark green, 110,000 miles, xe chaïy toát, trong ngoaøi ñeïp. Dö xe baùn reû giaù $4400. L/L: 714623-0707 or H 714-534-7597, plate 3MOC757

400-7L-111204/143970

1992 HONDA Civic, LX, maøu

xanh töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp giöõ kyõ 88,000 miles, xe dö duøng. Giaù $4300. L/L: 714-651-6093, lic #2ZIP989

400-7L-110404/142935

1992 LEXUS LX400, 8 maùy 4 cöûa xe coøn chaïy toát ñi xa caàn baù n . Lieâ n laï c caà n baù n gaá p $3,700. 714-308-8945. #3MXY404.

400-7L-111004/143594

1990 HONDA Prelude Si, maøu traéng. Good condition smoke check pass, new tires töï ñoäng, radio/tape, AC, $1700. Phöôùc 714-251-8509, lic #2RPY420 400-7L-110404/142806

1990 LEXUS LS400, xe chaïy raát

toát, baùn $3900. L/L: 714-4230334, 714-292-3820 Lic# 2WQR339 400-7L-102504/141648

1990 NISSAN Maxima SE - V6

maøu xaùm ñaäm, soá töï ñoäng, maùy laïnh, alarm, stereo cassette, baùnh xe môùi loaïi choáng ñinh, 27 mpg, 180k, maùy xe maïnh nhö môùi vì chaïy freeway, tình traïng raát toát, $1900, Vin#JN1HJ01P8LT438833, 714743-6031 400-7L-111204/144076

1990 TOYOTA Camry, white, 4

doors, no accident, need to sale by owner $1,300. Good conditions. Contact Ken 714-213-2865 or Kelly 714-932-4116. Lic#2ULG254. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-5L-111604/144338

1990 TOYOTA Celica GT sport

maøu traéng coù CD radio. Giaù $2500. Xe coøn toát. L/L Troïng 714-901-8317, #3XKU045 400-3L-111604/144415

1989 ACURA Legend 6 maùy raát

eâm miles 134,000 condition 4 cöûa maøu baïc. Giaù $1450. Lieân laïc 714-373-0820 Mai Trinh, #3GCF461 400-7L-111404/144189

1989 TOYOTA Camry automatic

120,000 miles, 6 maùy, full power, blue color xe chaï y toá t , baù n $1800. LL: 562-599-5675, 310901-6890. Lic#2PTM546 400-7L-111004/143612

1988 ACURA Legend, 6 maùy, töï

ñoäng, maøu Gold, coù air conditioner, cassette, MP3 môùi gaén $500. Baùn giaù $1950. Xin goïi soá 714-841-8942 or 714-7571537. Lic#2MQT040 400-7L-111204/143967

1988 HONDA Prelude, 2 cöûa soá

töï ñoäng, maùy laïnh, cöûa töï ñoäng, chaïy toát, thueá löu haønh môùi 2005. $950. 951-371-9669 hoaëc 714366-0194 (#3BQM014) 400-7L-103104/142349

1988 TOYOTA Camry, full power,

maøu traéng soá töï ñoäng, cöûa kính töï ñoäng AM/FM/Cass, cruise, xe raát hoaøn haûo, caàn baùn gaáp, baûo trì toát, giaù $1500. 714-847-8529 (#2KWV 354) cell 323-6460387. 400-7L-111404/144188

1988 TOYOTA Corolla $1,050

(#2GNS087) 1992 Toyota Lancruiser $$6,950 (#4JXJ851), xe dö duøng, tình traïng toát, Low mile. Xin LL: 714305-7828 400-3L-111604/144335

1986 TOYOTA Cressida, V6, maøu

xaùm, 4 cöûa. Full power trong ngoaøi saïch seõ dö duøng giaù phaûi chaêng môøi tôùi xem roài ñònh giaù. 714-373-0541 400-7L-111104/143757

1985 TOYOTA Corolla caàn baùn

$400, xem xe ngaøy Chuû Nhaät hoaëc thöù Hai. L/L John 714-9255576, 4 voû xe môùi, lic 2HRF596 400-37L-100804/139618

400-38L-111901/000732

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471

400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2002 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 84 ngaøn miles tuyeät ñeïp $10,500 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 TOyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 2000 Toyota Tacoma Prerunner extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, very good condition $7900 ° 2000 Honda Accord LX, 4 maùt töï ñoäng, CD, low miles, fullpower, tuyeät ñeïp. $10,500 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, very good condition. $7,700. ° 1997 Honda Accord LX, 4 maùy, töï ñoäng full power, 78K miles tuyeät ñeïp $6100 ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2001 Mercedes ML320, SUV, low miles, only 37K miles, auto, full power, roof rack, alloy wheels, maøu traéng, xe raát ñeïp nhö môùi, sale reõ $20,950 ° 2000 Lexus RX300, auto, low miles only 59K miles, full power, xe good condition, maøu grey/silver, gheá baám ñieän, roof rack, alloy wheels, sale reõ $17,850 ° 2001 Acura CL3.2, type-S, auto, low miles only 42K miles, gheá da, sunroof, CD changer, fully loaded, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $15,850. ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $18,990 ° 2002 Honda Civic, low miles, only 31K miles, auto, full power, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø giôùi treû, sale: $10,850 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,950 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 1999 Toyota 4 Runner SR5, V6, Auto, full power, sunroof, alloy wheels, running board, CD, Cassette, rear spoiler, towing packet, roof rack, xe ñeïp sale reû $10,490 ° 2001 Honda Accord EX. V6, gheá da, low miles, only 22K miles, sunroof, CD changer, ABS, alloy wheels, power seats, full loaded, sale reû $13,600. ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $13,850. ° 2002 Acura RSX, 2 doors, gheá da, low miles, only 27K miles, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, sale $14,850. ° 2000 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän sunroof, CD alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $12,500. ° 2000 Ford Expedition, XLT, auto, full loaded, maøu traéng, 2 maùy laïnh, gheá da, CD, power seats, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $12,690 ° 2000 Toyota Corolla, Auto, 4 doors, maø u traé n g, only 50K miles, full power, save gas, thích hôïp cho hoïc sinh, giôùi treû vaø family, sale reû $7,500 ° 1998 Honda Passport S.U.V Auto, full power cassette CD changer roof rack coù A/C xe ñeïp maøu traéng thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $7,600. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1999 Lexus ES300, auto, gheá da, only 78K miles, fully loaded, sunroof, alloy wheels, CD changer, 2 tone, silver color, good condition sale reû $12,400. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu silver, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $8,500 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-37L-060303/069779

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/ c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeät ñeïp. $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van,

auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 ° 99 Lexus RX300, Utility body, 7 passengers, auto, a/c, abs, airbags, CD changer, leather, moonroof, alloy wheels, full power, tuyeät ñeïp, giaù $13,900 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-090503/083722

400-37L-092603/086741

400-38L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2002 Mercedes-Benz CL600, 2 door executive coupe, SALE $79,500 (stk 2220) ° 2003 Mercedes Benz E500, 5K miles, SALE $48,900 (stk 2218) ° 2002 Mercedes Benz S55 AMG, navigation, SALE $64,900 (stk 2216) ° 2002 Mercedes Benz S430, 9K miles navigation, SALE $56,900 (stk 2211) ° 2001 Mercedes Benz E55 AMG, top of the line sedan sale $39,900 (Stk 2169) ° 2001 Mercedes-Benz AMG ML55, state of art SUV, Sale $31,900 (stk.2080) ° 2001 Mercedes Benz C240, 21K miles, SALE $22,900 (Stk 2180A) ° 2000 Mercedes Benz SL500 2 door roadster, SALE $29,900 (Stk 2219) ° 1999 Mercedes Benz E320 SALE $16,900 (Stk 2190) ° 2000 BMW 540IA, SALE $24,900 (Stk 2214) ° 2002 BMW 325I, 4 door sport sedan, sale $23,900 (Stk 2170) ° 2001 BMW X5, Luxury sport untility, 38K miles, Sale $31,900 (stk.2186) ° 2002 Acura 3.2TL, Type-S, navigation sale $18,900 (Stk 2215) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,900 (Stk 2206) ° 2002 Lexus GS300, navigation, chromes, sale $25,900 (Stk 2217) ° 2001 Lexus IS300, chrome, like new sale $18,900 (Stk 2189) ° 2002 Lexus RX300, navigation, Sale $25,900 (stk.2213) ° 2002 Toyota Tundra Limited V8 Access CAB, leather, camper shell, sale $19,900 (Stk 2202) ° 2002 Toyota Corolla, 24K miles, sale $9,900 (Stk 2178A) ° 2000 Toyota Sienna LE, Sale $11,400 (stk.2120) ° 2002 Honda Accord EX, V6, coupe leather, CD, sale $12,900 (Stk 2190) Offer Expire 11-15-2004 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 2002 Mercedes ML320 SUV, auto, silver, moonroof. All powerr, leather, cass + CD, giaù $23,700 ° 2001 Lexus RX300, auto, SUV, low mil, moonroof, leather, rack, cass CD. Full power giaù $21,500 ° 2001 Honda Passport EXL, SUV, V6, auto. Full power moonroof, cass + CD, leather. Low mil, giaù $13,500 ° 2002 Toyota Sienna CE, auto, 7 pass, low mi, dual A/C, cass + CD. Full power, giaù $13,600 ° 2000 Mercedes ML430, SUV, auto, navigation moonroof. All power, leather, cass + CD, giaù

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

$19,400 ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, V6, Limited auto, moonroof. All power, all leather cass + CD changer giaù $13,200 ° 1999 Honda Passport LX, auto, V6, SUV 75K. Full power, CD changer, silver, giaù $8700 ° 2000 Toyota RAV-4, auto, 4Dr. Full power, white. Good condition giaù $8600 ° 2001 Honda CR-V, auto, 4Dr, low mi, silver. Good condition giaù $12,500 ° 2000 Honda Odyssey EX, auto, V6, 4Dr. Full power 7 pass CD, dual A/C giaù $12,300 ° 2000 Toyota Sienna CE, auto, V6, 7 pass, 78K. Good condition. Full power giaù $9200 ° 2002 Acura CL 3.2, 2Dr, auto, V6, silver 43K, moonroof. All power, all leather, cass + CD, giaù $15,700 ° 2000 Lexus GS300, auto, pearl white. Good condition. All power, all leather, cass + CD moonroof, giaù $18,500 ° 2002 Toyota Avalon XL, auto, V6, silver, low mi. Good condition, all power, leather giaù $15,400 ° 2002 Honda Accord EX, V6, 2Dr, black, moonroof, CD changer, side airbag, leather, giaù $12,600 ° 2002 Lexus IS300, auto, 4Dr, silver, moonroof. All power, all leather, CD changer, giaù $21,300 ° 2001 Toyota Celica GT, 5SP, moonroof. Full power, CD, spoiler, giaù $10,800 ° 2001 Honda Accord EX, V6, auto, 4Dr, low mile. All power, all leather, CD changer giaù $13,700 ° 2003 Toyota Matrix, auto, 4Dr. Good condition. Low mi. Full power, cass + CD, giaù $12,800 ° 2000 Lexus ES300 auto, 4Dr, low mi moonroof, leather, cass + CD changer giaù $14,700 ° 2002 Honda Accord LX, auto, 4Dr, silver. Full power CD player giaù $10,700 ° 2000 Toyota Camry LE, V6, auto, 4Dr. Full power cass + CD giaù $8700 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù khaùch 400-36L-021004/104034

400-36L-032304/110073

400-8L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 END OF THE YEARS SALE !!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ° 1998 Acura Integra GSR, black color, 5 speed, A/C. Power W/D, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veà trong tuaàn, giaù on sale $5200 (Stk #1906) nhaän traû goùp khoâng caàn down $105 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Celica, silver color, 6 speed, CD, leather, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veà giaù on sale $11,500 (Stk #1899) nhaän traû goùp khoâng caàn down $215 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, low mileage, A/C auto, full power, alloy wheels, CD, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$250 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura Integra GS, 2 door, silver color. Low mileage, auto, A/C. Leather, CD, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #1876). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $225 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus IS300, Silver color, auto, A/C, CD player, leather. Full power. Alloy wheel, sunroof, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $19,300 (Stk #1882). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $340 moät thaùng. OAC ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C, CD. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale $9400 (Stk #1713). Nhaän

traû goùp khoâng caàn down $182 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $206 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota Camry LE, gold color, auto, A/C, CD player, power door lock, tieát kieäm ngaân quó gia ñình, xe nhìn tuyeät ñeïp giaù on sale trong tuaà n $5,500 (stk #1563). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$101 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $155 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708) ° 1998 Toyota Corolla, black color, auto, AC, 4 door, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $4900 (Stk #1907) nhaän traû goùp khoâng caàn down $90 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander, V6, white color, auto, A/C, CD player. Alloy wheels, saï c h seõ trong ngoaøi, very good condition, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,900 (Stk #1794). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $226 moät thaùng. OAC ° 1995 Toyota Tacoma Xtracab, blue color, auto, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû giaù on sale trong tuaàn $5900 (Stk #1710). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$90 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, white color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù thaät reû $10,900 (Stk #1748). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$192 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Previa LE, white color, auto, A/C, 7 choã ngoài, chrome wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi vaø chuyeân chôû haøng. Giaù on sale trong tuaàn $3,500 (Stk #1874). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $65 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905) ° 2001 Toyota Sienna, gold color, auto, CD, full power, 7 choã ngoài. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family giaù on sale trong tuaàn $8700 (Stk #1793) nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus RX300, white, color, auto, A/C, sunroof, leather, roof rack full power, CD. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, nhìn vaøo thích ngay. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $18,500 (Stk #1866). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $297 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Civic EX coupe, green color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, rear spoiler xe thích hôïp cho giôùi treû giaù reû $5500 (Stk #1557). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$100 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$135 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX, silver color, auto, A/C, leather, sunroof. Alloy wheels, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,400 (Stk 1807) nhaän traû goùp khoâng caàn down $217 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Accord EX, gold color, 4 doors, auto, A.C, CD, sunroof. Alloy wheels, xe thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, nhìn vaøo thích ngay, giaù on sale trong tuaàn $9100 (Stk #1469). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $161 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$185 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus LX470 4x4, SUV, white color, auto, AC, leather, ful loaded. CD player saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi nhìn vaøo thích ngay, giaù sale trong tuaàn $28,100 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $485 thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 11/12/04 ñeán ngaøy 11/18/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-36L-042104/114424

500-14L-102904/142149

500-36L-091504/136541

Coffee vaø Smoothie Shop theo kieåu Myõ sang troïng, lòch söï vuøng Myõ traéng, ñang phaùt trieån maïnh, vì baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp. Giaù phaûi chaêng. LL: 714588-4693 500-13D234-103104/142296

500-28L-092304/137647

Sang gaáp tieäm nails trong mall West Virginia, tieäm ñoâng khaùch income cao thaät loøng mua xin goïi 304-266-6536

500-28L-092804/138192

400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, $11,000 ° 00 Toyota Camry, 4 cöûa soá töï ñoäng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $5700 ° 98 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, $7100 ° 96 Acura Integra, 2 cöûa, soá töï ñoäng $4400 ° 96 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3000 ° 98 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $6500 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $4200 ° 96 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3600 ° 96 Mazda MPV, van, soá töï ñoäng $3800 ° 91 Toyota Previa van soá töï ñoäng $2800

CAÀN SANG GAÁP Vì khoâng haïp yù kieán chung, chuùng toâi caàn sang laïi tieäm baùn: Kitchen cabinet, granite countertop, gaïch, thaûm goã v.v... Tieäm roäng 4800 sqft, tieàn rent reû vuøng Montclair, ai coù yù ñònh mua xin L/L 909-234-1109, 714856-5721, 909-434-4229. Giaù $69,000.

500-28L-101104/139855

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $60,000. Goïi: 323-752-9691

500-7L-101704/140355

Caàn sang gaáp tieäm Phôû raát ñoâng khaùch, vì thieáu ngöôøi troâng coi, goùc Euclid & Warner, ñoái dieän Fountain Valley Hospital, xin L/ laïc 714-720-4501. Giaù $65,000

500-28L-101704/140512

Coù lease cho tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi 480-459-0166

500-14L-102004/140982

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang 1 nhaø haøng ñang ñoâng khaùch vuøng Stanton, gaàn Garden Grove. L/L 714-313-3149 sau 5PM.

400-7L-111104/143768

Vì lyù do gia ñình, caàn baùn tieäm Nails ôû Arizona trong khu chôï Fry - Shopping Center lôùn. Tieäm Ñeïp khang trang, Khu Myõ traéng. Ñoâng khaùch walk-ins. Neáu thaät loøng mua, xin lieân laïc: 480-2057840

Caàn baùn 3 chieác xe BMW ñôøi 88, van ñôøi 97, Q.45. L/L W: 638-3852, #4RGJ140, #4GE460, #4EEWC935

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 500-31L-110104/142425

Sang Tieäm Nail, Trung Taâm khu ñang phaùt trieån, tieäm sang ñeïp, Giaù laøm cao taïi Tucson, Arizona. Caàn thôï nail boät, P/W gioûi. LL: 520-979-1497 500-28L-110204/142493

AUTO REPAIR income $40K/M, 20,000 sqft facility, rent $3000/ M, lease daøi, Bolsa/Beach location, $110,000 equipment & parts, 10 naêm hoaït ñoäng, established customers. Ask $166,000. Robert/Brk: 714-7195220 500-30L-110204/142599

OFFICE RENT Vaên Phoøng treân laàu roäng 1100 SQ up 3350 SQ. Rent 90 cents SQ. Ngaû tö Euclid + Lampson, Garden Grove. Tom: 714-7191888 500-28L-110204/142616

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang quaùn cafeù coù license nhaø haøng, xin goïi 714-878-9011 hoaëc 8789010

500-30L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $350/th. Döôùi laàu. Khu toát, an toaøn. L/L Tony 714-903-0056.

400-7L-111104/143764

Caàn baùn 3 chieác xe BMW ñôøi 88 van ñôøi 97, Q.45. L/L W: 714638-3852, #4RGJ140, 4GE460, #4EWC935

Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, giaù cao ôû tieåu bang Indiana, caàn baùn vì hoaøn caûnh ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi coâ Thu. 765-210-3624

500-28L-102004/141041

500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561

500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

500-28L-102404/141526

Auto Repair vì baän vieäc gia ñình caàn sang. Rent reû, lease coøn daøi, ñòa ñieåm toát treân ñöôøng 17th. Lieân laïc 714-231-9836

500-36L-102404/141540

500-28L-110304/142629

Tieäm nail xuyeân bang (Wisconsin). Tieäm trong Wal-Mart Super Center, vuøng Myõ Traéng, ñoâng khaùch vì khoâng coù ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp vôùi giaù voán. 920-237-1220, 920-237-1544 500-28L-110304/142642

Caàn baùn Tieäm Nail & Spa ôû vuøng Porter Ranh, vì khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 6 gheá spa. 818-281-8712 (cel), 818-8842847 after 8PM 818-224-3707 500-14L-110304/142657

Caàn sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Trang nhaû, ñòa ñieåm toát. Good income. Moïi chi tieát xin goïi 714-728-5641 sau 6PM 500-14L-110304/142662

Caàn sang tieäm Video phim boä HK, Ñaøi Loan, AÙ Chaâu, Ñaïi Haøn. Trong khu chôï saàm uaát, raát ñoâng khaùch. LL: 714-427-2014 500-14L-110304/142683

Sang Tieäm Nail ñeïp khang trang T/P Lahabra caùch Bolsa 30'. Khu thò töù gaàn tröôøng High School, 6 baøn 2 Spa, 1 facial, maùy giaët saáy, $50,000. LL : 562-5521883 (cell) 500-28L-110304/142687

Major Franchise gas station prime location in Hemet $400,000 monthly gross sales super cash flow. Call: 909-3368356 500-30L-110304/142711

Nhieàu tieäm Nails trong khu Shopping lôùn, gaàn chôï, khu raát toát, lôïi töùc cao, vuøng San Bernardino & Orange County. Giaù $100,000-$500,000. L/L 714715-4122. 500-14L-110304/142724

500-100L-041304/113176

Caàn sang tieäm Nails, vuøng Myõ Traéng, caùch Bolsa 35'. Tieäm môùi build ñeï p , tieà n rent $2,650/ thaùng. Thaät loøng xin goïi 626335-8520 hoaëc 714-350-9225 (sau 9gPM). 500-14L-110304/142754

500-28L-102504/141606

Tieäm Nail trong mall tieåu bang Indiana income cao caàn sang gaáp vì thieá u ngöôø i troâ n g coi giaù $120K. Lieân laïc Taâm 317-5074017. 260-436-6232 500-28L-071404/127483

Caàn sang gaáp 1 tieäm Nail, giaù cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu, xin lieân laïc 760-3690406, cell 951-907-6739 500-22L-081204/131764

Office cho thueâ ngay Trung taâm Little Saigon, töø 1000-2000Sqft, tieàn rent reû, goùc Brookhurst & Hazard sau choå röûa xe, tieän cho VP Baùc Só, Baûo hieåm, Luaät sö, ñòa oác, Loan.vv.... L/L John 714531-7560 cel 714-612-3437 500-7L-081704/132415

CAÀN SANG GAÁP Vì baän chuyeän gia ñình caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, baùn $45K. L/L: 714-657-5301. 500-28L-082204/133220

Caàn sang tieäm Nail T/B Goodyear Arizona, trong shopping lôùn, tieàn Rent reû, Income good, xin L/L 623-925-8331 hoaëc 623-5129999 500-28L-090704/135236

Office For Lease. Ground floor, street sign, A/C, 1000 sqft., $1,195. Go See at: 8409 Westminster Blvd. behind Newland Pharmacy - Speak English. Call: 310-275-5939 500-7L-090704/135251

SANG TIEÄM Sang 1 Shop baùn veà Electronic -Karaoke- Video- Gas Scooter. Ñaõ hoaït ñoäng treân 9 naêm. - ÔÛ ngay goùc ñöôøng lôùn - Parking roäng raõi - Gaàn Super Market - Rent raát reû - Thích hôïp vôùi nhieàu loaïi Business - Giaù tieàn sang good price - Gaàn khu Thò Töù Little Saigon. L/L 714-423-3123.

500-28L-102704/141864

Caà n sang Tieä m Nail, vuø n g Palmspring. Income good. Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang. Giaù caû thöông löôïng. Xin goïi 630404-0231 Cell, 323-376-3183 Cell. 500-14L-110304/142768

Phoenix Arizona. Tieäm Dollar Stores caàn baùn. Lieân laïc 602995-1443, 602-540-7450. Khoâng thaät loøng, xin mieãn.

500-28L-102704/141893

Caàn sang Tieäm Toùc Nail ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Khanh 714-543-4347 sau 1:00PM to 8:00PM.

500-16L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale

500-28L-102804/142033

SANG TIEÄM VIDEO Caàn sang tieäm video. Tieäm ñoâng khaùch, ñòa ñieåm toát, rent reû. Ñaïi lyù chính thöùc caùc haõng, HK, ÑL, ÑH, AC. Giaù $68,500. Goïi coâ Hai 714-839-6772, 714-534-3211, 714-728-8119

500-28L-102804/142089

Chinese Seafood Restaurant, 8,000sqft, tieäc cöôùi, catering hotel phuïc vuï treân 25 naêm. Giaù baùn $300,000. Xin goïi 714-9065300 (Broker).

500-28L-102904/142129

Sang Tieäm 1220 sqft, ñòa chæ 13,916 F Brookhurst St, gaàn chôï Ñoàng Höông, Century TV, Rite Aid. Doïn vaøo 12/31/2001. LL: David Chung Pager 714-6880092, hoaëc 714-537-6424

500-28L-110404/142779

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Toùc + Nail. 3 station toùc + 2 nail, khu Euclid Center Euclid & Hazard, giaù 45K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L Lisa 714554-1951 hoaëc 257-7752 sau 7 giôø 500-14L-110404/142817

Sang Tieäm Hair Nail Spa!. Vuøng Myõ traéng, Tieäm saïch ñeïp, tieàn nhaø reû, income toát. LL: cell: 714290-0669 500-14L-110404/142859

Nhaø haøng phôû vaø Chinese Fast Food goùc Valley View/Chapman. T/P Garden Grove ñang ñoâng khaùch. Thieáu ngöôøi troâng coi, sang giaù $76,000. L/L: 714-7999853 500-14L-110404/142872

MOVING! Salon 5 Spa pedicure chairs, 5 baøn Nail, 2 Hair, Wax, Facial room, Wash+Dry Room. Môùi built. T/B Arkansas, City Springdale. Khu traéng. Giaù cao. Baùn gaáp $28K. Bill 479-9273334, 479-283-4146. 500-14L-110404/142895

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

For Lease. Small warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho Shop May, Nhaø kho v.v. Ñòa chæ 11611 Salinaz G.G 92843. New Hope/ Trask. Phone 714-420-2033 or 714-309-9848.


WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-7L-111004/143608

500-28L-110404/142910

SANG TIEÄ M . Tieä m massage ñang hoaït ñoäng, ñoâng khaùch saïch ñeïp coù phoøng taém. Caàn baùn giaù caû phaûi chaêng. Xin L/L: 714-225-0268, 714-225-0443

500-14L-110804/143400

500-7L-111004/143614

Escondido hoaëc Oceanside. Full service Salon ñang ñoâng khaùch Hair Nail vaø Wax lyù do gia ñình caàn baùn gaáp. Tel: 760-622-9368

500-28L-110404/142950

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Tieåu bang NC. Tieäm raát sang troïng, Income cao. Muoán bieát theâm chi tieát LL Coâ Ly Cell: 910-262-3308.

500-14L-110904/143424

Caàn sang Shop May coù baøn caét vì thieáu ngöôøi troâng coi. Shop toïa laïc goùc Euclid-Hazard. Lieân laïc Phone 714-321-9318.

Tieäm Nail trong Mall T/Bang New Jersey. Vuøng Myõ traéng income cao, 8 nails, 2 spa, 1 wax, caàn sang, Lieân laïc Chò Hoàng. 201647-9375

500-28L-110504/143002

500-14L-110904/143466

500-14L-110404/142958

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

500-14L-110504/143091

Escondido hoaëc Oceanside. Full service Salon ñang ñoâng khaùch Hair Nail vaø Wax gia ñình caàn baùn gaáp. Tel: 760-622-9368

Tieäm Nail caàn sang gaáp vuøng Orange giaù $25,500. Xin lieân laïc Cendy 714-634-1954 Cell 714251-1030.

500-14L-110904/143481

500-21L-111004/143617

Caàn sang tieäm Nail vuøng W.LA. Khu Myõ Traéng. Ñòa ñieåm toát. Giaù $95,000, xin lieân laïc 310-3130788 hoaëc 714-271-9585 500-7L-111004/143619

VAÊN PHOØNG CHO THUEÂ Ñòa ñieåm toát, goùc ñöôøng Brookhurst & Chapman. Giaù $1.00/sqft bao goàm ñieän, nöôùc, maùy laïnh, maùy noùng. Xin nhaán maùy: 714-826-1534 500-30L-111004/143638

Caàn sang gaáp tieäm Nail trong Mall lôùn, vuøng Orange County, Myõ Traéng coù Spa & phoøng Wax. L/L Thuûy 714-514-9217, 5149214

F.V Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp Tieäm Q/AÙo thôøi trang raát ñeïp vôùi giaù raát reû $69,900 trong khu Center Myõ traéng. L.L 714-478-3190, 714-962-4212.

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701.

500-14L-110504/143125

500-7L-110904/143510

500-7L-111004/143648

BAÙN TIEÄM MASSAGE. Tieäm massage caàn sang laïi vì khoâng ngöôøi troâng coi, tieäm ñang ñoâng khaùch. 7 phoøng taát caû, raát ñeïp, good location. Giaù $35,000. 714369-0713.

500-21L-110704/143197

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang tieäm taïp hoùa 97 Cents and up. Tieäm gaàn 2000 sqft vuøng Riverside. Giaù baùn $55,000. 909-5348567. Serious buyer only

500-5L-110704/143207

Caàn sang laïi 1 lease ñaõ coù saün Hair Nails ôû city Tarzana treân ñöôøng Ventura Blvd. Coù theå môû Beauty Supplies & Salon raát toát. Tieäm roäng 850 SF, rent $1550/ month. Baùn $20,000. Ngöôøi mua caàn coù credit toát ñeå kyù lease. L/ L: 818-231-0719

500-14L-110704/143208

Tieäm/Vaên phoøng caàn sang gaáp. Coù theå duøng laøm phoøng Y, Nha, Dòch vuï, Chuïp hình, v.v... Phoøng ôû goùc Euclid/Edinger. L/L Kevin 949-939-1225

500-14L-110704/143219

NAIL Caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Gilbert, ñeïp, sang troïng, 1 phoøng wax, 5 gheá spa & 6 baøn. Thaät loøng muoán mua. L/L: 480-9175322, 480-206-8011

500-28L-110704/143221

Tieäm Nails ñeïp sang, 5 gheá Spa, 6 thôï, khoâng ngöôøi troâng coi sang gaáp. Vuøng Mission Viejo, keá chôï Von. Giaù $120K, khoâng nhaõ yù xin mieãn goïi. LL: 714-623-3076.

Tieäm Nail vuøng Long Beach, 6 baùn, 2 spa, phoøng Facial. Caàn sang gaáp. Khoâng ngöôøi troâng coi, parking roäng raõi. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 714-902-3739.

500-28L-110904/143521

500-7L-111004/143649

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832

500-28L-110904/143524

Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979

500-14L-111004/143699

500-30L-110904/143542

Sang tieäm môùi ñeïp aùo quaàn fashion trong chôï vuøng Westminster. Rent thaáp, sang lease OK. Tieän cho moïi dòch vuï khaùc. L/L: 818441-1550

500-28L-110704/143259

500-14L-110904/143549

500-30L-110704/143225

Caàn baùn T.Nails vuøng Phoenix AZ. Khu Plaza vuøng Traéng sang; coù 4 baøn nails 4 spa. Phoøng facial giaët saáy ñaày ñuû, neáu thaät loøng xin goïi 602-248-0551 gaëp Mike

500-21L-110804/143281

Tieäm nail vuøng Huntington Park LA, khu shopping Meã caàn baùn gaáp. Giaù $28,000 rent $1660. Phone 323-585-1215, cell 714414-7413

500-14L-110804/143282

Sang tieäm Nail khaùch Myõ Traéng gaàn Lakewood, 5 baøn nails, 2 spa, facial, waxing, airbrush, baøn hô tay chaân, xin lieân laïc 714728-1341

500-27L-110804/143293

Caàn sang tieäm toùc vaø nail trong shopping center, tieàn rent $1000/ thaùng. Giaù $40,000. LL: 602920-3825, 623-703-7403.

500-14L-110804/143355

Nhanh tay cho ai muoán laøm chuû Tieäm Hair Nail & Supple taïi City Fountain Valley & Huntington Beach (Good location). Thieáu ngöôøi troâng coi (chuû 2 tieäm) caàn baùn gaáp giaù $47,000. Coäng luoân Inventory. Goïi Ngoïc Mai. 949-400-9951

500-14L-110804/143361

NAILS SPA LAS VEGAS Muoán laøm chuû Nails + Spa lôùn ñeïp vaø sang troïng vôùi giaù thaät nheï nhaøng??? Thieáu ngöôøi troâng coi caà n partnership coù kinh nghieäm ñieàu haønh hôïp taùc. L/L Brian: 714-497-7144, Long: 714925-2080

500-14L-110804/143393

MASSAGE. Tieäm lôùn vuøng Anaheim caàn sang giaù $50,000. Tieäm coù Steam Room. Khoâng tieàn xin mieãn goïi laøm phieàn. Lieân laïc Johnny 714-425-7832, 4252028

500-14L-111204/144032

Arizona 5 nail, 8 hair, 2 tan, Skincare, coù thôï neáu khoâng laøm Hair hoaëc cho rent station. Bònh baùn gaáp $29,000.OBO. 480-3960931, 480-830-8793

Caàn sang quaày Food To Go & Boba vaø Tieäm Toùc. Trong chôï Saigon Super Market. Tieàn rent reû. Ñòa ñieåm toát. Call 714-6793938.

500-14L-111204/144053

500-7L-111104/143822

VIDEO Caàn sang tieäm Video phim Myõ trong khu saàm uaát vì khoâng ngöôøi troâng coi. L/L Marian 909-6255049

500-7L-111504/144293

ARIZONA tieäm 99 Cents vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, giaù 80K bao goàm inventory. Xin L/L Sôn 602-252-0636, 602-8811364

H.B. Caàn sang tieäm Nail 1 phoøng facial, 5 nails, 2 gheá spa, 1 baøn Quick Dry, coøn 1 yr. lease + 5 yr. option, giaù $34K. Caàn good credit. L/L: 714-376-8444.

500-28L-111204/144055

500-7L-111504/144295

Caàn sang tieäm Nails vuøng bieån Manhattan Beach 5 baøn nails 2 phoøng facial 1 gheá toùc. Good location giaù caû thöông löôïng. 310-749-8466 500-7L-111104/143833

Sang hai tieäm Nail-Spa, good location, ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm, coù saün nhieàu khaùch, vuøng San Bernardino $155,000, vuøng Huntington Beach. Giaù $68,000. L/L 714-658-2273. 500-7L-111104/143835

Caàn sang gaáp tieäm Toys & 99 Cents, giaù reû $25,000 luoân tieàn haøng ñòa ñieåm toát roäng 1200 sq tieàn rent reû. Cô hoäi toát ñeå baùn Xmas. 714-465-7675 500-7L-111104/143844

Ñi xa caàn sang gaáp Gift Shop Chinatown $9000 coù maùy Play Game, $19,500. Beauty Salon baùn beauty supply OK San Dimas, xin goïi gaáp khoûi maát cô hoäi 626-376-0667 500-7L-111104/143847

Caàn sang tieäm Nail Salon gaáp. Tieäm khang trang, coù 3 gheá spa vaø 4 baøn. Thaønh thaät xin lieân laïc Phöôïng 520-235-4894 500-7L-111104/143868

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418 500-7L-111204/144098

EXCELLENT INVESTMENT Santa Ana: Liquor store, office roäng 2500 sqft. Ñaát khoaûng 15,000 sqft, corner lot. Long term tenant. Chæ coù $450,000 Fullerton: laundromat vaø market building roäng 4800 sqft. Ñaát roäng hôn 30,000 sqft. Anchor tenants. Giaù $1,550,000. Goïi Huy, agent 714-262-3425 500-7L-111204/144121 500-7L-111404/144142

SANG TIEÄM NAILS Arizona state, tieäm ñoâng khaùch khu Myõ traéng income $9000/tuaàn, 7 thôï, 8 gheá. Tieàn Rent thaáp. LL: Vöôïng 480330-3625

500-7L-111104/143870

Thieáu ngöôøi troâng coi nhaø haøng, sang gaáp, coù walk-in Cooler freeger choã ñaäu xe roäng raõi, tieàn nhaø $2048/thaùng. LL: 714-8565581. 500-7L-111404/144157

500-28L-111404/144164

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093 500-7L-111404/144170

Caàn sang Tieäm Nail Spa môùi, ñòa ñieåm toát, bill $55,000. Chuû bò bònh naë n g caà n baù n gaá p $30,000. Xin lieân laïc Anh Nguyeãn Só. 714-720-3855 500-7L-111404/144178

Caàn sang tieäm Nail vì Meï beänh khoâng ngöôøi chaêm soùc vuøng Diamond Bar, 5 baøn, 3 gheá Spa, 1 phoøng facial. Giaù $25,000. LL: 1-909-394-0991, cell: Sau 9h toái: 714-300-8818 500-7L-111404/144186

500-7L-111004/143552

Fullerton Tailoring + Men’s Clothing 20 years. Fully equiped $24,000 by owner, 714-7730500

500-21L-111004/143556

Caàn sang gaáp tieäm Mailbox etc, UPS, Fed-Ex, Notary, Gift. Caùch Bolsa 20 phuùt goùc Beach/ Rosemead, giaù baùn 65K. 714670-9449

500-21L-111004/143565

Tieäm Nails caàn sang vuøng LA. Rent $650.thaùng. Ñoâng khaùch. Chuû moving caàn sang laïi giaù reû 27K voâ laøm ngay. Ai môû tieäm laàn ñaàu ñaây laø cô hoäi toát, voán ít, tieàn rent reû. Xin Mieãn traû giaù. LL: 323-933-4245 (w), 310-3570301 (cell)

500-28L-111004/143575

Baùn Tieäm Nails TP Palm Desert CA. Trong shopping chôï Jensen, ñöôøng Cook vaø 42nd St. Rent reû coù gheá spa vaø 2 phoøng waxing. LL Tieäm 760-773-9808. Nhaø 760-343-2960

500-14L-111004/143579

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Woodland Hill, Khoâng ngöôøi troâng, chuû coù 2 tieäm. Tieäm laâu naêm Rent thaáp. Giaù $18,000. LL: 949-5528513 or 949-735-9403

500-14L-111004/143599

Caàn sang Tieäm 1 dollar & Gift, tieäm coù baùn caû electric & Gas Scooter. Tieäm Ñeïp, good location, roäng 2000 sqft. Tieàn Rent reû. City Buena Park. 714-8161682. Sau 6PM 714-260-1196

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-7L-111104/143726

Thieáu ngöôøi chaêm soùc caàn baùn 2 nhaø haøng VN ôû Long Beach $120,000 vaø Rosemead $250,000, goïi 714-553-9939 ñeå bieát theâm chi tieát 500-7L-111104/143748

Super a Market For Sale 7481 Katella Ave, California, 90680, Stanton, 714-821-7190

500-14L-111104/143760

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332 500-14L-111104/143761

Caàn cho lease 1/2 vaên phoøng ôû goùc ñöôøng Brookhurst vaø Bolsa giaù $550, goïi Kim: 714-8137211 cell, 714-901-8361 H 500-7L-111104/143783

Tieäm nails vuøng LA shopping Meã 1000 Sq.Feet, saùu baøn nail 2 spa caàn baùn gaáp giaù $28,000. Lieân laï c 323-585-1215, 714-4147413 500-28L-111104/143797

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445. 500-7L-111104/143798

Chöông trình tieát kieäm y teá cuûa PPO chæ coù $69.95/thaùng cho gia ñình, goàm coù Hospital, Doctor, Lab, Dental vaø Vision. L/L 714539-3836.

Food To Go vuøng Westminster treân ñöôøng Bolsa raát ñoâng khaùch, lôïi töùc cao ñaõ môû hôn 15 naêm. Giaù $159,000. Goïi Mai 714-9011880 (w), 714-398-9877 (cell)

Caây xaêng Arco, caàn ngöôøi giuùp vieäc. Ñòa chæ: 2646W 1st, Goùc Fairview - Santa Ana, CA 92703 500-14L-111404/144200

500-7L-111204/143937

500-28L-111204/144021

500-28L-111204/144022

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171. 500-7L-111204/144028

Arizona caàn sang tieäm Nail khu Shopping lôùn khu Myõ traéng. Caùch Cali 3 tieáng. Giaù 15/25/32. Ñieàu kieän sang deã daøng. Thaät loøng xin goïi 909-379-4216, 928-7044116. 500-7L-111204/144030

Nhaø haøng Chinese Food To Go theâm Buffet, ñeïp, lòch söï, ñoâng khaùch, ñoái dieän tröôøng Ñaïi hoïc Goldenwest, City Huntington Beach, saùt ranh giôùi Fountain Valley, ñoâng ngöôøi Vieät, coù theå laøm theâm Phôû, hoaëc ñoåi thaønh nhaø haøng Vieät Nam, roäng 2,400 sqft. Lease 7 naêm, rent $3,500, cô hoäi raát toát cho gia ñình hôïp taùc, giaù reû $85,000. 714-6559305, 714-375-0138.

500-7L-111604/144493

Caàn sang Nails Spa môùi build vuøng Redlands. Tieäm coù 6 spa, 6 nails, 2 facials, laundry room. Rent $1,527. Giaù 85K. Xin L/L: 909-793-8171.

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-12D4-112501/001378

600-28L-102504/141616

600-28L-102604/141712

600-7L-032902/015424

500-14L-111604/144348

Caàn sang tieäm Dry Clean vì hoaøn caûnh gia ñình caàn sang tieäm Dry Clean. Khu center gaàn Lakewood Mall. Phone: 562-634-3915 anytime

500-4L-111604/144352

FOODS TO GO. Caàn baùn gaáp thieáu ngöôøi troâng nom ñòa ñieåm toát gaàn chôï tieàn nhaø raát reû, hoûi tel: 714-330-8337

500-14L-111604/144359

CAÀN SANG TIEÄM MASSAGE Ñi xuyeân bang, caàn sang gaáp tieäm massage ôû city La Habra. L/L: 714-767-7173

500-7L-111604/144375

Khoâng ai troâng coi caàn sang tieäm Nail ñoâng khaùch. Rent reû. Lieân laïc Loan 760-318-7868 B, 714251-4173 cell

500-7L-111604/144406

Caàn sang tieäm Nail caùch Bolsa 1H30 giaù cao tieàn rent reû khu Myõ Traéng, khaùch sang tieäm ñeïp 5 baøn 5 gheá spa + phoøng wax caàn thôï treû, K/N boät bao löông. L/L: 417-0673, 417-1391

500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Nail & Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas. Xin lieân laïc Andy 702-367-3799.

500-5L-111604/144428

Dòp may cho ai muoán ñoåi ngheà sang tieäm baùn vaøng 14K Diamond trong Mall indoor Swap meet ñoâng khaùch Myõ Meã. Phone 310-631-5290, Cell 714-4049251.

500-28L-111604/144437

Tieäm nail ñoâng khaùch thieáu ngöôøi troâng coi vuøng Meã + Myõ Ñen, vuøng LA. Caàn sang gaáp rent $1300 neáu thaät loøng xin goïi 714856-5348. Giaù $60MK. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät. Bao löông

500-14L-111504/144234

500-3L-111604/144443

TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-728-9277 cell or 661-3975495 work

Saép sanh caàn sang tieäm Toùc Nail vuøng Cypress, 4 Toùc, 4 Nails, 2 Spas, 2 Facials room, maùy giaët maùy saáy. Rent $1236 + triple net. Baùn $58,000. Lieân laïc 714826-9644 bus, 721-9688 cell

BREA. Caàn sang tieäm göûi böu kieän, thö qua UPS, Fedex, USPS, hoäp thö. Coâng vieäc nheï nhaøng, seõ höôùng daãn. Giaù $90,000. L/L Scott: 714-816-3810 work, 714251-4469 cell

500-7L-111504/144279

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm nails tieåu bang Ohio trong khu Super Walmart shopping center, khaùch Traéng, income cao, chi tieát L/L: 714-385-9988 bus, 740-450-4555 bus, 714-2512543 cell

500-28L-111504/144281

500-14L-111604/144461

500-14L-111504/144286

500-7L-111504/144288

Caàn sang tieäm Nail vuøng bieån Myõ Traéng. Tieäm ñeïp. Ñòa ñieåm toát, 12 gheá Spa Chair caùch Bolsa 30 phuùt. Khoâng ngöôøi troâng coi. Lieân laïc 714-809-3110, 714654-7197

600-30L-102404/141523

CAÀN GAÁP! Bar ôû Hawaii sang troïng caàn nhieàu coâ tieáp vieân treû, ñeïp 2135 tuoå i . Löông töø $5000 $10,000, bao aên ôû, veù maùy bay. Xin L/L Thu: 808-285-5984

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

500-28L-111504/144330

MICHIGAN. Sang tieäm nail best location, good income license changes easily. Khu Myõ Traéng. Khaùch sang vaø khu nhaø môùi near 5 tröôø n g high school, Jeep, Chrysler, GM, major shopping center

Veà höu, caàn sang tieäm Toùc vuøng Los Alamitos, khu Myõ Traéng. Giaù $20,000. Caàn good credit. L/L: 562-822-0545

600-28L-102404/141513

Caàn taøi xeá laùi xe vaän taûi coù kinh nghieäm traû cao vaø medical xin goïi Haûi 714-390-3476

600-28L-102504/141615

Tieäm 99 Cents caàn sang gaáp. Roäng 5500 Sq.Ft, trong shopping ñoâng ñuùc giaù 120K + inventory vuøng Ontario cô hoäi töï laøm chuû. Tieäm caàn ngöôøi laøm partime. Moïi chi tieát. L/L Tony: 626-319-2588

500-14L-111504/144214

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955

600-28L-102404/141469

Work From Home International Business, $500 - $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-9050248

Bar Monroe Club Bamboo cuõ khung caûnh lòch söï coù nhaïc soáng haøng ñeâm tieáp ñaõi aân caàn xin môøi quí khaùch chieáu coá caàn chieâu ñaõi vieân treân 21 tuoåi, xin goïi sau 12PM Mike cell 714-6544449

500-14L-111504/144304

Caàn sang Nails/Spa môùi build vuøng Redlands. Tieäm coù 6 spa, 6 nails, 2 facials. Laundry room rent 1527. Giaù $85K. Xin L/L 909-793-8171

500-21L-111204/143938

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479.

Escondido full service salon ñang ñoâng khaùch Hair Nail vaø Wax. 6 toùc, 4 nail, 3 gheá spa, 2 phoøng facial. Lyù do gia ñình caàn baùn gaáp 75K. 760-586-4351 tröôùc 10AM sau 7PM

500-7L-111604/144433

Baùn tieäm Hair & Nails vuøng Huntington Beach coù 5 station toùc, 3 nails, 2 spas, 2 phoøng facial $39,000. L/L: 714-847-5717 bus, 260-2302 cell Caàn sang tieäm Nail vuøng Long Beach income good giaù caû thöông löôïng. 702-604-9942. Caàn theâm 1 thôï nöõ

500-14L-111504/144296

500-28L-111604/144473

500-7L-111404/144144

Caàn baùn tieäm Nails ñeïp coù 6 baøn nails, 2 spa, 1 phoøng facial coù 4 thôï, cuoái tuaàn 5. $52,000. Vuøng whittier caùch Bolsa 25 phuùt. LL Jemy: 562-943-7722

500-14L-111104/143871

Sang tieäm Nail Arizona trong shopping center, gaàn chôï Safeway, Traéng, tip, nhieàu walkin, income cao, facial, 3 spa, parking, tieäm ñeïp. L/L: 928-7630899 W. 714-244-2920 cell

Tieäm Nail vuøng Upland môùi remodel hoaøn toaøn môùi, 6 stations nails môùi, 5 gheá spa môùi, 2 phoøng facial, coù maùy giaët saáy. Vì lyù do gia ñình caàn baùn, Giaù caû thöông löôïng. LL: Duõng 909946-2207, cell: 909-297-0436 500-16L-111404/144156

500-7L-111004/143703

500-7L-111104/143718

500-14L-111604/144471

500-7L-111504/144292

Sang tieäm Nail’s trong Mall. ÔÛ New Orleans. Income $30,000 up. LL Mai 985-710-0899, 985643-6551.

Space For Lease 1700 SQFT. Khu Little Saigon goùc Brookkhurst vaø Mc.Fadden tieän cho vaên phoøng dòch vuï. Coù theå möôùn month/ month. Call 714-553-3993

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CAÀN SANG TIEÄM NAIL vuøng EL CENTRO tieåu bang California caùch Little SGoøn 2.30hrs laùi xe, coù 6 baøn nail, 3 gheá spa, phoøng waxing. L/L Miss Ly 619-2778642.

500-14L-111204/143901

500-28L-110704/143260

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844

500-7L-111004/143696

500-14L-110904/143533

Sang Tieäm Nail trong Mall, Giaù $145,000. Tieäm caùch Bolsa 1 tieáng veà höôùng Los Angeles. Goïi Ngoïc 818-316-1303 Day. 714595-8983 Night

500-6L-111104/143819

RAO RAO VAË VAËTT

BUSINESS Coin laundry, Dry Cleaner, Car Wash, Five Day Sandwich, American Fast Food Sizzlers, Burger King, Liquor Stores. John Vu All Star Business Broker 949295-9020

Caàn baùn gaáp tieäm Nail vuøng Yorba Linda Khu Myõ traé n g, khaùch sang. Giaù baùn 38K. Xin goïi Trang: cell: 714-803-4042, Home 714-777-7963

Sang Tieäm Nails Supply. Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720

500-28L-110904/143530

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-111004/143661

Business Opportunity. Manicure/ Pedicure Station for Rent. Experienced licensed person with clientele needed. Expand your business in a plush & exclusive Beauty Supply & Salon in Brentwood. Call 310-826-1617 for an interview. Ask For Nouriel.

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm

Caàn sang tieäm nail gaáp, khoâng ngöôøi troâng coi, tieäm vuøng Corona hoaït ñoäng treân 10 naêm, tieäm coù 5 baøn, hieän coù 3 thôï. Giaù 15 ngaøn. LL: 951-271-6583 Tammy, sau 8 giôø. 951-2730075

RAO RAO VAË VAËTT

500-7L-111604/144454

Caàn sang tieäm Nail vuøng Mesa Azi. Tieäm ñeïp coù 2 gheá Spa 6 baøn Nail + phoøng Wax. Vui loøng L/L 480-570-5813.

500-14L-111604/144462

Caàn sang tieäm Nail vuøng Scottsdale Azi khaùch sang troïng coù 3 gheá Spa 8 baøn Nail, 2 phoøng Tanning. Vui loøng L/L 602-5027862.

500-14L-111604/144463

Nhaø haøng caàn sang vuøng Scottsdale Azi. Nhaø haøng ñeïp trong Shopping Center lôùn khu sang thieáu ngöôøi troâng coi. Vui loøng L/L 480-945-3182, 619985-3367.

- Caàn Thôï Söûa Xe Gioûi - Smog check coù license - Thôï maùy - Ñieän - Hoäp soá - Thôï Body - Ñaùnh boùng xe Röûa xe - Manager ñieàu haønh shop - Caàn thö kyù bieát computer - Sieâng naêng, söûa gioûi - Löông cao, - Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. - Lieân laïc 714-251-9434, 714878-2348.

JOB BÖU ÑIEÄN Post Office La Puenty tuyeå n Clerk, Mailhandler. Pomona tuyeån: Rudal Carrier. Saùch “Luyeän thi böu ñieän” baùn: Tuù Quyønh. Muoán: Hoïc? Saùch? Ñeà tuû? Interview?. L/L Hank Nguyeãn 26 naêm kinh nghieäm 714-469-5041 600-36L-102704/141948

600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung.

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714-590-9037.

600-84L-042804/115365

REAL ESTATE & LOAN AGENTS Vaên phoøng caàn nhieàu agents hôïp taùc coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao. Xin lieân laïc Tina: 714-745-1458, vaên phoøng 714-657-7585. 600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425

600-21L-102804/142024

Tieäm Furniture, caàn Salesman thoâng thaïo Anh ngöõ (coù hoaëc khoâng kinh nghieäm) laøm full-time taïi Anaheim hoaëc Cerritos. Xin lieân laïc Daniel. 714-240-2729 600-7L-102904/142178

Tieäm Furniture ôû Laguna Hills caàn good driver cho delivery furniture. Goïi Kevin 949-458-7922. 600-36L-102904/142279

600-21L-062904/125303

Caàn gaáp Nöõ laøm Massage traû cash $25/1giôø + tip haäu, tieäm ñoâng khaùch khoâng kinh nghieäm seõ training L/L: 714-634-8036.

600-30L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG GREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-981-9742

600-7L-081004/131425

CONSTRUCTOR WANTED Caàn nhieàu thôï xaây döïng coù kinh nghieäm laøm vieäc, coù license caøng toát. Traû löông cao. L/L Sonny 714-251-2900 or Mike 714-2604341

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-30L-082804/134134

Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi 18 baùnh ñi xuyeân bang löông cao haøng nhieâuø, ñieàu kieän deå daøng coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. L/ L John (714) 724-7288 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-18L-091904/136944

FURNITURE Caàn ngöôøi bieát laùi xe soá tay delivery cho tieäm Furniture in Long Beach. L/L: 562-595-6333

600-28L-102104/141189

TDI STAFFING AGENCY Coâng ty tìm vieäc laøm TDI ñang caáp gaáp nhieàu nhaân vieân warehouse, supervisor, technician, Q.A, Q,C, Assembly, shipping & receiving clerk vaø vaên phoøng laøm vieäc ôû thaønh phoá Fullerton, Anaheim, Ontario vaø City of Industry. Apply taïi ñòa chæ 451W. Lambert Rd, suite 217, treân ñöôøng Lambert vaø Tamarak, thaønh phoá Brea 714-255-9444 phone, hoaëc fax resume to 714-255-9796 or e m a i l recruiter@tditechgroup.com

600-36L-102204/141456

600-30L-103104/142365

BANKCARD SERVICES 17 year-old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster area is seeking hard working and ambitious individuals to work in a fun, fast-paced environment where the emplyees are really appreciated and awarded for their work! You’ll discover your dream of beginning a fantastic career, not just a job!. We have immediate opening available for the following positions: 1. Customer Service Representative (Fulltime-working in LA office) 2. Receptionist (Fulltime-working in Westminster office) 3. Telemarketing Representative. (Fulltime-working in Westminster office) Qualification: - Authorized to work in the US - Bilingual in English and Vietnamese - Basic Computer Skill (MS-Office) - Good interpersonal / Communication skill - Related work experience plus but not necessary We offer paid training and excellent benefit packaged including health & life insurance, 401K, sick day, paid vacation and yearend bonus. BankCard Services is an Equal Opportunity Employer. Qualified candidate, please email or fax a resume along with a cover letter Attention: Brian Ton Email:Brianton2000@yahoo.com Fax: 714-901-1333


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-110104/142478

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-14L-110504/143109

Loan Officer/Agent Career Opportunity available in R.H job duty, respond to consumer inquired for loans, Pre-qualify consumers and assist in the completion of loan applications. Status: F/P contract employee, experience: 1Yr minimum. Fax resume to 626-8391271

600-14L-111004/143704

Caàn Saleman thoâng thaïo tieáng Anh cho tieäm furniture. L/L 714758-8064.

600-30L-110204/142620

Tieäm Furniture 40,000sqf vuøng city of Industry caàn gaáp 2 ngöôøi Salesman coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Andy 626-712-8269. Löông cao + Commission.

600-14L-110304/142670

Help Wanted: Full-time/ Parttime for Doctor’s Office: Must speak English / and Vietnamese No experience necessary, will train, call MiMi Optometric Center: 714-537-1313

600-28L-110304/142672

Tieäm Furniture. City Lakewood, caàn ngöôøi phuï giao haøng bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. LL Anh Thaéng. 562-529-7025

600-14L-110304/142685

Caàn thôï Smogcheck and repair. Löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc: Zul: 562-403-6808

600-14L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-14L-110304/142760

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, Drywall, plumbing, frame and warehouse. Phaûi bieát tieáng Anh. LL: 714-719-7047 or ñieàn ñôn @ 11362 Westminster Ave Ste “A” Garden Grove, CA 92843

600-28L-110404/142773

CENTURY 21 - BEE REALTY Vaê n phoø n g caà n Real Estate agents hôïp taùc phaûi coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng. Caàn noùi thoâng thaïo Anh/Vieät. Xin L/ L Mr.Ken Oh: 714-537-8600, fax resume: 714-537-2191. 10035 Garden Grove Blvd, G.G, CA 92844

Caàn nöõ baùn quaàn aùo $1000 moät thaùng, coù kinh nghieäm. Goïi Linda 714-468-2613

600-14L-110704/143204

Caàn moät ngöôøi thôï maùy 5 naêm kinh nghieäm, löông haäu, xin lieân laïc anh Hoà 714-828-9990

600-28L-110704/143229

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career advancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887

600-14L-110804/143311

CAFE DÓ VAÕNG 3 Caàn nhieàu waitress saùng vaø chieàu. Löông cao + tip. L/L tieäm: 638-4524, 714-717-4826 cell

600-38L-110804/143398

600-7L-111204/143919

600-28L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-28L-110904/143479

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Tieá n g Vieä t , Tieá n g Anh Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM

600-14L-110904/143545

600-7L-111004/143554

600-14L-110404/142969

CAFEÙ ÑAÉNG Caàn Waitress deã thöông vaø vui veû. Xin L/L Vó: 714-719-1095, 714-891-1174

600-14L-111004/143573

600-7L-111004/143602

Caàn ngöôøi lanh leï, traùch nhieäm, coù hoà sô laùi xe toát ñeå giao haøng vaø phuï vieäc cho tieäm Baùnh thaønh phoá COSTA MESA. LL: Toøng, 37 giôø chieàu. 714-662-2526

600-7L-111004/143606

Auto Mechanics. Buena Park area. 714-523-5472

600-30L-111004/143624

Beauty Products. Caàn nhieàu outside Salewomen, high commission. Ñieàu kieän: tuoåi töø 25-35 duyeân daùng, hoaït baùt, sieâng naêng. Bieát computer caøng toát. LL: Mr. Mile : 714-432-7240

600-7L-111204/143944

CAÀN Salesman full time or part time kinh nghieäm cho tieäm furniture vuø n g Orange County. Löông + commission. L/L: 949295-0827

600-14L-111204/144018

600-14L-110404/142896

600-14L-110504/143030

600-5L-111204/143940

NGÖÔØI VIEÄT BODY SHOP Caàn ngöôøi helper nhanh leï bieát laø m Body xe, bondo sender bopper. Löông cao taïi phoá Bolsa goùc ñöôøng Moran St trong khu baùo Ngöôøi Vieät. L/L: 714-3733848

Trung Taâm Ña Laïc Vieân caàn moät RN hoaëc LVN. Please Fax Resume ñeán 714-638-3828. Tieäm Liquor Anaheim caàn nam thanh nieân bieát tieáng Anh coù kinh nghieäm baùn haøng. Tieäm Liquor laøm caùc ngaøy Friday, Saturday, Sunday. ÑT: 714-490-0947

600-14L-110404/142991

600-28L-111204/143935

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987

Tieäm baùnh caàn: 1 nöõ kheùo tay nhanh nheïn laøm baùnh. 1 coâ baùn haøng vui veû. Goïi 714-891-4404

600-30L-110404/142892

Caàn Warehouse Man coù kinh nghieäm veà Furniture xin lieân laïc 323-266-7801 phone, resumeù 323-266-8105 fax

Caàn Mechanic kinh nghieäm, lieân laïc Don or Peter. Vuøng Fountain Valley. Tel: 714-962-6270

600-7L-111204/143994

600-28L-110404/142801

FULLERTON Caàn thôï massage therapy coù baèng 500Hrs, laøm vôùi Doctor, löông cao. 714-986-9518

600-14L-111204/143900

Body shop caàn thôï Body vaø helper kinh nghieäm. Xin goïi cell: 714-417-5050, work 799-7776

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

600-7L-111004/143655

Wanted someone know Quickbook Pro 2004, Excel and Windows. Please Fax in Resume. Starting @ $2,000 monthly. “ATTN TO CHARLY” Fax 714558-0735, Call 714-653-8823.

600-7L-111204/144037

Caàn nöõ sinh vieân laøm Tutoring cho 2 beù gaùi (3rd grade & Kindergarten) 4pm - 6pm (Thöù Hai ñeán Thöù Naêm). Ñòa ñieåm: 10 phuùt töø OCC. Löông $10/hour (cash). L/L: 949-939-1225. 600-14L-111204/144061

CAÀN NGÖÔØI DELIVERY. Tieäm Furniture vuøng Lake Forest, caàn moät ngöôøi nam giôùi coù kinh nghieäm delivery furniture vaø khoûe maïnh. Muoán bieát theâm chi tieát. L/L 949-829-0095 600-7L-111204/144073

High-end used car dealer caàn tuyeån: Mechanic coù kinh nghieäm xe Mercedes, Lexus, BMW. Löông traû coâng baèng. Laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình. 714608-3591. 600-7L-111204/144078

Tieäm giaët caàn ngöôøi giaët nöôùc vaø uûi aùo sô mi. Lieân laïc anh Ñöùc 714-827-3251. 600-7L-111204/144095

Home - Care Product Salespersons wanted. Good people skill. Work hard. Great commission, base salary, bonuses. Weekly income $2000 - $4000. English Vietnamese speaking, call now 714-898-9343 600-7L-111204/144122

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

600-7L-111404/144140

600-7L-111604/144402

630-7L-111204/143918

NGÖÔØI VIEÄT

600-7L-111604/144405

630-7L-111204/143951

Tieäm Furniture caàn 2 ngöôøi ñaøn oâng giuùp vieäc giao haøng. Xin lieân laïc 949-583-0616 töø 11AM to 6PM

600-3L-111604/144419

600-7L-111404/144199

600-7L-111604/144446

Caàn moät ngöôøi giuùp vieäc nhaø, bieát naáu aên, aên ôû taïi nhaø ôû vuøng Laguna Niguel. Xin goïi coâ Yeán 714-325-9421.

600-14L-111404/144202

VI NA CONSTRUCTION Caàn thôï hoà, ñieän, nöôùc, moäc coù kinh nghieäm. Löông $8-$15/Hr. Lieân laïc 714-588-2845

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm kyõ löôõng, saïch, xieâng laøm vieäc ñeå coi em beù vaø phuï giuùp vieäc nhaø, xin lieân laïc 714-554-8124 coâ Chaâu

Caàn Models cho Facial. Caàn nhieàu models nöõ cho ñi thi Facial. Ñieàu kieän tuoåi 16-45, coù loâng maøy, khoâng xaâm. LL: 714-7192748

Auto Body caàn gaáp thôï sôn coù kinh nghieäm, 2 thôï frame and body repair khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi, caàn theâm 2 thôï phuï bieát detail ñaùnh boùng. Goïi James 714-379-2062, 714-7178057 600-7L-111604/144448

600-14L-111504/144205

MASSAGE Caàn thôï nöõ laøm cho vaên phoøng baùc só löông $25/1H. Tip coâng vieäc nheï nhaøng deã kieám tieàn, khoâng kinh nghieäm seõ train. L/ L: 714-774-2827 600-14L-111504/144225

Caàn thôï maùy, thôï Body, caû hai phaûi coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà. Shop taïi Garden Grove. Löông traû theo tay ngheà. Vui loøng lieân laïc: 714-636-6823 / 530-3451 600-7L-111504/144256

Caàn 2 ngöôøi taøi xeá laùi xe vaän taûi ñi xuyeân bang. Xin lieân laïc coâ Tuyeá t hoaë c Nancy 909-4271234, 408-307-2683

600-7L-111504/144263

Caàn giao haøng cho tieäm Furniture vuøng Westminster, laøm full time, coù kinh nghieä m , khoû e maïnh, laùi xe soá tay. L/L oâng Baûo 714-899-3678

Cafe caàn tieáp vieân vui veû duyeân daùng, löông cao + tips ca saùng vaø chieàu PT or FT. L/L 714-4170388 or sau 2:00PM 714-2060232 600-28L-111604/144469

Massage khu sang ngay bieån Huntington Beach caàn gaáp thôï coù baèng National. Löông treân $8,000 thaùng. Tuoåi khoâng quan troïng. 714-595-9999 friendly.

600-7L-111604/144481

Cafe caàn tieáp vieân vui veû duyeân daùng. Löông cao + tips, ca saùng vaø chieàu PT or FT. L/L 714-4170388 or sau 2:00PM. 714-2060232. 600-14L-111604/144503

$2000 wkly or $100 hourly. Girl 18-33. Open minded students, single moms. No speak English OK. 600-14L-111604/144512

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-14L-110404/142810

600-3L-111504/144283

Caàn ngöôøi giöõ treû em ôû T.P Wildomar, bao aên ôû goïi ñieän thoaïi veà VN mieãn phí, bieát laùi xe, thöông treû em, doïn deïp nhaø cöûa, xin goïi Frank 714-263-9054

600-7L-111504/144285

Caàn baø ñoäc thaân ôû laïi nhaø coi beù 6 ngaøy vuøng Irvine. Chuùng toâi ñöa ñoùn. Bieát naáu aên chuùt ñænh khoâng laøm vieäc nhaø. Goïi Haø 714-349-2591 hoaëc 949-7014459.

Caàn ngöôøi naáu nhöõng moùn aên Vieät Nam thoâng thöôøng cho Nursing Home. Löông tuøy theo kinh nghieäm, xin lieân laïc coâ Trieát 714757-7226

600-7L-111504/144325

Mattress One caàn 1 delivery man kinh nghieäm + khoûe. Löông cao. Laøm vieäc thoaûi maùi. Ñeán thaúng tieäm ñeå apply. 600-21L-111504/144326

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng. 600-3L-111604/144331

Caàn Delivery cho tieäm Furniture vuø n g Torrance phaû i coù kinh nghieäm xin goïi soá 562-8813751 hay 310-787-1600 töø 12AM to 7PM 600-7L-111604/144342

Caàn tìm beänh nhaân ñeå thi laáy baèng haønh ngheà nha só. Xin goïi 714-883-1656

600-3L-111604/144345

Caà n thôï contruction coù kinh nghieäm Drywall, loùt gaïch v.v... Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi, 724-8275 600-7L-111604/144350

Caàn ngöôøi chuyeân laøm saøn goã coù hoaëc khoâng kinh nghieäm will train nhöng phaûi bieát laùi xe thaät loøng. L/L Van: 714-657-5556

NGÖÔØI VIEÄT

630-21L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

630-7L-111504/144237

Caàn 1 Dì bieát naáu aên, phuï doïn deïp nhaø cöûa. Bao aên ôû nguû laïi ñeâm tuaàn/6 ngaøy. Xin L laïc Dung: 714-901-1297

630-14L-111504/144247

Tieäm nail vuøng Long Beach caàn thôï nöõ khoâng bieát laøm boät laøm ôn ñöøng ñieän. Bao $450/$500 up. Sam or Kathy: 310-2276978, 310-227-6819, 310-6751579

630-7L-111504/144278

Caàn ngöôøi ñoäc thaân coi em beù taùm thaùng. Naáu aên buoåi chieàu. Bao aên ôû. Ngöôøi Vieät goác Hoa (Quaûng) caøng toát. Goïi 949-6906745

630-14L-111504/144303

600-14L-111504/144273

Caàn ngöôøi daïy tieáng Vieät cho 2 chaùu nhoû. Noùi tieáng Baéc chuaån. Cash $10/g, 714-530-2310. 10922 Danberry Dr. G.G 92840, goùc Euclid/Chapman

630-14L-111204/144081

Caàn 1 ngöôøi ñeå coi 1 beù 2 thaùng vaø 1 beù 4 tuoåi. 4 ngaøy/tuaàn, ôû laï i ñeâ m hoaë c veà . Ñieà u kieä n thöông treû em vaø saïch seõ. Vuøng Irvine, xin lieân laïc coâ Bình 714508-2509, 949-439-3491

Caàn ngöôøi troâng em beù môùi sanh vaø beù gaùi 6 tuoåi, bieát naáu aên, phuï vieäc nhaø vaø ôû 6 ngaøy moät tuaàn (khu Irvine). Löông haäu. L/ L Lan cell: 562-688-2520

600-7L-111504/144272

Haõng Furniture vuøng Fountain Valley caàn ngöôøi delivery full time kinh nghieäm. Löông haäu, vacation paid. L/L Mr.Le 714-4346106 10AM - 8PM

630-7L-111204/143985

630-7L-111504/144298

Auto/Mechanic with Tool (Mon Sat). Mechanic (5 years experience or more). Helper. Contact John 626-793-4207

Rao vaët hieäu quaû nhaát: Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

Wholesale caàn taøi xeá giao haøng ñeán caùc nhaø haøng. Lieân laïc 714901-6682 sau 2:00PM (coâng vieäc naëng). Ñòa ñieåm 14831 Moran St, Westminster

Caàn Hai ngöôøi khoûe maïnh chòu khoù thay phieân chaêm soùc moät OÂng cuï, laøm chuùt vieäc nhaø, ôø laïi ñeâm, 1 tuaàn nghæ 1 ngaøy. $1000. Jenny: 714-418-9757, 714-7176319

600-7L-111204/143878

Telemarketing no experience necessary. CHANGE YOUR LIFE make more money than you ever dreamed possible. If you can I will show you how. We need bilingual in Vietnamese - English speaking salespeople for our office in South Orange County. Call David: 949-540-1424 fax your resume 949-540-1438 or email to david@smcloan.info Tieäm Furniture caàn saleman coù kinh nghieäm full-time taïi vuøng Victorville coù commision. LL: Duõng. 760-241-8187, 714-3338787

600-14L-110804/143367

Teachers & College Students wanted. Coù khaû naêng daïy keøm caùc moân Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên, SAT, Vieät ngöõ, Vaên ngheä. Fax resume to 714-242-9177 CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451

630-56L-111104/143817

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Caàn 1 baùc ñi xa ôû laïi nhaø giuùp vieäc nhaø, bieát naáu aên, chaêm soùc cho ngöôøi môùi sanh vaø baby. Löông $1200 1 thaùng. Xin lieân laïc Nguyeät 410-212-5104

600-7L-111404/144163

600-30L-111104/143705

600-28L-111604/144357

CAÀN GAÁP Tieäm massage ôû G.G caàn nöõ laøm massage, khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông töø $25/1Hr, tip haäu. L/L: 714-530-1963

600-21L-111404/144160

Caàn Thôï söûa maùy may giao haøng coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714534-9622. Between 9:00AM to 5:00PM.

600-14L-110504/143193

600-7L-111404/144128

RAO RAO VAË VAËTT

Cafeù “Dö AÂm” trong khu “7 Eleven” (Harbor - First) caàn waitress vui veû, deã thöông, coù kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm. Ca Saùng - Chieàu (Bikini) LL: 714-878-9010

OSAKA MASSAGE Caàn tìm laïi baïn cuõ, caàn tuyeån nhieàu thieáu Nöõ laøm massage, khoâng K/N OK. Bao löông LL: Anthony. 714-791-8230.

600-14L-110504/143149

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn moät Smog Technician laøm vieäc taïi Test only Station. ÑT: 714-791-3792

600-14L-110504/143136

600-28L-110204/142561

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

630-14L-110404/142866

630-7L-110804/143299

Caàn ngöôøi giöõ beù gaùi 3 thaùng tuoåi töø 8AM - 8PM 5 ngaøy/tuaàn. Vuøng Garden Grove. Baét ñaàu 12/ 2004. Löông haä u . Lieâ n laï c Phöôïng 714-534-8556 hoaëc Anh 714-854-7689 630-14L-110804/143349

Caàn 1 ngöôøi phuï Nöõ troâng nhaø cöûa vaø giuùp Beù 8 tuoåi ñöa ñi hoïc vaø ñoùn veà. Bao aên ôû. Löông haäu, xin LL Billy. 714-713-3709 630-7L-111004/143652

Caàn ngöôøi giöõ treû 45-55 tuoåi ôû Orlando, Florida. Bao aên ôû. Löông $1,300/thaùng. L/L Haïnh 714925-2079 hoaëc 714-925-2080. 630-7L-111104/143737

Caàn ngöôøi giöõ beù gaùi 3 thaùng tuoåi ôû Anaheim Hills. Bao aên ôû hoaëc saùng ñi chieàu veà, löông haäu goïi 714-685-0356, 749-7995

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ em beù 5 ngaøy moät tuaàn. $1000/ thaùng, Vuøng Lake Forest / Foothill Ranch. LL Coâ Lisa. 949-8305264

630-14L-111504/144305

Caàn moät ngöôøi troâng coi cuï giaø bieát naáu aên, laøm vieäc trong nhaø neáu bieát Hoa ngöõ caøng toát. Vuøng Rosemead. Lieân laïc 626-2328246

630-6L-111504/144317

Caàn ngöôøi coi em beù 4 tuoåi sau giôø hoïc, ôû N. Carolina. Bieát Tieáng Anh, laøm ít vieäc nhaø, Coù phoøng rieâng.Löông haäu. LL: cell 919274-3082, H: 919-234-2620

630-14L-111604/144374

Caàn moät baø döôùi 60 tuoåi giöõ hai chaùu ôû laïi nhaø. L/L Tony: 714280-4609 hoaëc 714-372-3318

MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-28L-102204/141348

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Haõy chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaõ, maõo raêng vaø caàu raêng. Xin L/L United College of Dental Technician 714379-8228

640-10L-102904/142208

Haõng sheet metal caàn helpers full time, 2nd shift. Xin apply taïi 1705 S. Claudina Way, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-6353505.

640-28L-110204/142607

Haõng TN Sheet Metal caàn nhieàu thôï coù kinh nghieäm veà Construction. Löông cao coù vacation & sick leave. L/L Kristeen 714-5930100. 18385 Bandilier Cir. Fountain Valley.

640-14L-110504/143075

Caàn Set Up man coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Vaø caàn driver (good driving record SR22 required). Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

640-14L-110904/143508

Haõng Töï Ñieån vuøng Santa Ana caàn tuyeån nhaân vieân coù kinh nghieäm. (2) Electronic Quality Inspector 5 naêm kinh nghieäm. (2) Junior-level Electronic Assemblers 2 naêm kinh nghieäm. (1) Machine Operator, coù kinh nghieäm vôùi maùy MYDATA caøng toát. Xin goïi 714-436-1618, hoaëc gôûi resume tôùi general@sigmatronix.com hoaëc fax veà 714-436-1810.

640-7L-111204/143909

Now hiring TV Technician, 2 years min experience required. Fax resume to 714-990-3012 or e-mail to AFB747@aol.com LCD TV - DLPTV - Projection TV

640-7L-111504/144245

Haõng baùnh phôû vaø cung caáp thöïc phaåm caàn tuyeån moät ngöôøi giao haøng cho vuøng LA. Vaø OC. Goïi 714-821-8630, 714-553-9939 hoaëc 714-767-8888

640-7L-111504/144267

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù 6 thaùng 3 ngaøy trong tuaàn (thöù 4, 5, 6), nhaø goùc Brookhurst St Westminster, giaù caû thöông löôïng. Phone 714-530-5612

630-7L-111604/144441

640-3L-111604/144355

630-7L-111604/144383

Caàn moät dì giöõ treû boán thaùng. Khu Tustin töø ba ñeán naêm ngaøy trong tuaàn. Lieân laïc 714-5050079

630-3L-111604/144401

“CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ”, beù trai 14 thaùng saùng ñi chieàu veà MonFri. Neáu ôû laïi coù phoøng rieâng. Bao aên ôû löông haäu. Nhaø taïi San Gabriel. L/L Tuyeát 626-285-1317 sau 6:00 PM.

630-7L-111604/144444

Caàn gaáp baø or coâ giöõ 2 chaùu 2T tuaàn 5 ngaøy thuø lao $1000 1 thaùng coù xe ñöa ñoùn, vuøng G.G, xin goïi 714-293-0498

630-7L-111104/143813

Nhaø vuøng Huntington Beach caàn moät phuï nöõ trung nieân khoûe maïnh ñeå giuùp vieäc cho moät baø cuï 75 tuoåi. Hai ñeán thöù Saùu, xin lieân laïc tel 714-379-5072 trong giôø laøm vieäc

Caàn 1 baø maïnh khoûe coi 1 em beù 1 thaùng vaø 1 em 2 tuoåi taïi Las Vegas, coi nhö ngöôøi trong gia ñình. Löông haäu bao aên ôû. L/ L baø Kim: 714-638-5272 nhaø, 714-390-3569 cell

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG

CAÀN THÔÏ TEST HAØNG ÑIEÄN TÖÛ VUØNG IRVINE Coâng vieäc chính: test haøng ñieän töû (computer boards) tröôùc khi ñoùng vaøo hoäp. Coâng vieäc phuï: raùp haøng vaø ñoùng hoäp. Kinh nghieäm caàn coù: 5 naêm laøm raùp vaø test haøng cho haõng ñieän töû, bieát veà maùy vi tính. Bieát ñoïc giaáy tôø chæ daãn tieáng Anh. Löông haäu, coù ñaày ñuû lôïi töùc (401K, baûo hieåm söùc khoûe, profit sharing). Xin lieân laïc Andy Tran ôû 949587-3551

630-7L-111104/143807

Caàn moät dì döôùi 55 tuoåi giöõ beù 9 thaùng. Bao aên ôû nguû laïi ñeâm tuaàn 6 ngaøy. Xin lieân laïc 714875-9339.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-3L-111604/144507

640-5L-111604/144356

Electronics Company in Anaheim is now hiring: 2 Maintenance/Janitor workers 2 Final assemblers 1 Hand insertion operator 1 Shipping/Receiving clerk 1 Packer 1 Material handler 1 Tradeshow warehouse clerk Requires good communication skills, recent related work experience and good eye/hand coordination. * Great Pay $9.00 - $12.00/hr D.O.E Walk-ins are welcome Monday, Wednesday or Friday. From 8:00AM - 9:00AM 2618 E. Katella Ave, Suite C Anaheim, CA 92806 Fax: 714-634-4525 PLEASE BRING ID

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-20D14567-041103/062622

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-251-3044 (cell). 650-28L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500 + kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691 650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377 650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Ñeå trôû thaønh 1 CHUYEÂN VIEÂN XUAÁT SAÉC, haõy döï lôùp TRAINNING ÑAËC BIEÄT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Ngoaø i nhöõ n g KINH NGHIEÄ M THAØNH COÂNG quyù giaù veà NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG XÖÛ treân salon, baïn seõ ñöôïc truyeàn ñaït nhöõng KYÕ THUAÄT TAÂN KYØ NHAÁT, töø A ñeán Z veà CAÙC LOAÏI FACIAL, RELAX vaø TREATMENT, duøng maùy vaø tay. Hoïc phí starts töø $350 up. Goïi HANNA: 562-833-5433 cell. 650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727. 650-100L-032104/109698

Immediate Openings Inventory Control $9.00. Requires 1 year lated work exp., good communication skills and good counting skills. Hours: 9:00AM - 6:00PM Electronic Assemblers $9.00 $10.00/hr. Must have Soldering/SMT & Thru-hole exp. & good eye/hand coordination. * Position available in Costa Mesa & Irvine. Fax resume to 949-757-4636 Email resume to vrobles@kimco.com

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-060104/120880

Caàn thôï Massage, Facial, Nail, xin lieân laïc Thöông 714-3135537 or 949-645-1339. Löông boång cao. 650-14L-062004/123888

Tieäm toùc Hair Perfection naèm


WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT treân ñöôøng Brookhurst/McFadden caàn thôï toùc, thôï laøm facial, cho rent station hoaëc aên chia. Tieäm cho rent station laøm facia, L/L: 714-292-2616

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-36L-100504/139194

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-110904/143550 650-14L-110404/142899

650-14L-070704/126463

650-28L-111204/143891

650-7L-111004/143702

TIEÄM ÑOÂNG KHAÙCH CAÀN thôï nöõ kinh nghieäm boät laøm luoân tay chaâ n nöôù c , khu bieå n Santa Monica. Lieân laïc: , 310-3997277, 310-972-8667.

650-30L-101904/140892

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-22L-081604/132410

Caà n nhieà u thôï Nail coù kinh nghieäm laøm trong mall löông bao 3,000 moät thaùng. Xin lieân laïc ñieän thoïai: 616-446-3144 Cell, 616-656-0565 Home sau 9AM. Thank you.

650-28L-102204/141300

INDIANAPOLIS Caàn thôï Nail kinh nghieäm tieäm naèm trong mall khu Myõ Traéng bao löông hoaëc aên chia. Goïi 317523-3582

650-24L-081704/132444

Caàn 4 thôï nail, 1 thôï nhieàu kinh nghieäm baûo ñaûm löông tuøy theo khaû naêng vaø 3 thôï kinh nghieäm trung bình chia aên 60-40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuø n g South Coast. Goï i Samantha 714-414-6741.

650-24L-081704/132445

Caàn 1 thôï nail vaø bieát Body wax. AÊn chia $60 - $40. Bieát noùi tieáng Anh. Start giöõa thaùng 12. Vuøng South Coast. Goïi Samantha 714414-6741.

650-7L-090104/134658

Nails & Magic Tan Lancaster caàn thôï nöõ kinh nghieäm (bieát Facial and Wax caøng toát). Bao löông $600 up. Öu tieân cho ngöôøi trong local. 661-236-6234 Hoaø n g Ngoïc.

650-7L-102504/141561

NAIL LA ñoâng khaùch caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm, löông $600 trôû leân seõ bao löông caàn ngöôøi chòu khoù. Xin L/L: 323777-1757, 310-951-0961

650-30L-102604/141768

Caàn thôï Nail boät kinh nghieäm, tieåu bang Maryland. Bao $2800/ thaùng. Coù choã aên ôû. 410-7262189, 410-726-1097

650-7L-102704/141848

650-14L-090604/135166

Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm laøm chia vaø möôùn gheá, gaàn LakeWood Mall, bieát chuùt tieáng Anh. Please call 562-630-4112.

650-7L-091404/136363

CAÀN THÔÏ Tieäm toùc vaø Nail vuøng Long Beach caùch Bolsa 20' caàn thôï toùc vaø thôï Nail. Bao löông tuøy khaû naêng. L.L Kim 562-2791122.

650-8L-091504/136471

TOÙC Happy Hair Design tieäm ngay thò töù ñoâng khaùch caàn thôï kinh nghieäm. Ñieàu kieän deã daøng. L/L Seany 714-379-1396. 650-100L-091604/136733

CAÀN GAÁP. Tieäm nail vuøng LA ñoâng khaùch walk-in caàn thôï boät vaø thôï tay chaâ n nöôù c bieá t airbrush caøng toát. Baûo ñaûm löông cao, neáu caàn bao löông. 714 ñi xe chung. 714-809-6434 hay 323-778-2294

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-28L-102804/141987

Caàn thôï Nail xuyeân bang nam/ nöõ coù choã ôû (Virgina). Bao löông tuøy khaû naêng bieát laøm moùng boät chuû treû, vui veû deã chòu. Lieân laïc Thaûo 540-349-5966 W, 540347-5260 C

650-78D23456-102904/142278

650-7L-111004/143593

Caàn 1 thôï nam bieát laøm boät + P & W vaø airbrush bao $500 cho 1 tuaàn 6 ngaøy (laøm Chuû Nhaät) trong khu mall. T.P Orange. L/L Jenny 714-637-5059 650-7L-111004/143598

650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, chòu ñi xuyeân bang môùi ra tröôøng cuõng khoâng sao. Coù choã aên ôû. Bao löông $500 tuaàn, xin lieân laïc Tracie 617-510-9325 HOT NAILS Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät bieát waxing, facial caøng toát. Löông $400 $800/tuaàn & up, tip haäu. 562695-3292 (9:30AM - 7:30PM), 626-272-1960 650-14L-110704/143222

Caàn thôï Massage Therapist. L/ L: 661-202-5782. Caàn thôï boät kinh nghieäm bao löông hoaëc aên chia tuøy yù coù phoøng rieâng cho thôï 650-28L-110704/143269

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396 650-14L-110804/143289

Tieäm Nail vuøng Irvine trong khu Shopping Center, Caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W. Laøm full-time, Bao löông $600/T hôn aên chia. LL: 714-724-7668, 714-7247669 650-14L-110804/143305

Caàn thôï Nial coù kinh nghieäm ôû trong Mall lôùn, khaùch sang, Típ haäu. Bao löông $600 tôùi $1000/ tuaàn. Hoûi Juny. C: 760-340-0319 650-28L-110804/143348

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191 650-14L-110804/143378

LAS VEGAS Caàn gaáp thôï Toùc Kinh nghieäm coù theå bao löông. Goïi Nancy. 702-248-2000, 702-248-6519 650-14L-110804/143401

650-28L-103104/142363

Interpreter for Hair, Nail, Facial Test in Nevada Quyù vò chuaån bò laáy baèng ôû Las Vegas. Thoâng dòch vieân coù baèng Nevada nhieàu kinh nghieäm saün saøng giuùp quyù vò noäp ñôn ñeán ñaêng kyù & thoâng dòch trong giôø thi. Xin L/L coâ Lai 702-221-6384

650-14L-092104/137339

650-12L-110204/142577

BAKERSFIELD Tieäm ñoâng khaùch. Tips haäu ôû Bakersfield caùch Bolsa 2 tieáng. Caàn thôï boät nöôùc gioûi & kinh nghieäm. Bao löông $600/Wk hôn chia. L/L Kevin 661-831-7751

650-28L-110304/142634

HAIR-NAILS Caàn thôï Hair Nails nöõ Full, Part -time coù kinh nghieäm. Vuøng Costa Mesa. Bao löông aên chia. Tieäm coù Station hair/nail cho thueâ. Thuøy Döông. @ 714-928-3160 650-28L-092304/137648

Caàn thôï nails coù baèng West Virginia, bao löông cao. Xin L/L: 304-266-6536

650-30L-092404/137821

Nhaän Training Nails. Caùc baïn naøo ñaõ coù baèng nails, muoán sau moät tuaàn leã seõ trôû thaønh thôï boät traéng hoàng, silk, gel. L/L Mary 714751-3039, 714-530-4671 (Home).

650-7L-093004/138638

650-7L-110304/142668

Caàn Thôï. Tieäm Nails ñoâng khaùch trong khu shopping Center caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Lieân laïc Hôïp hay Tröôøng: 562-9895509

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-14L-110904/143440

Caàn gaáp Thôï Nail löông $700 tuaàn, nghæ Chuùa Nhaät. Khu Myõ traéng, típ haäu, saün choã aên ôû. Lieân laïc Cuùc hoaëc Thaønh Telephone 931-224-8129 hoaëc 931474-6245. 650-14L-110904/143473

Palm Spring Mall. Caàn thôï Nails Nöõ ñöùng tuoåi, bieát boät caøng toát. Nhieàu walk-in, tips cao. Löông haäu, Neáu caàn, seõ bao löông, coù choã ôû.LL: 760-778-1161 650-21L-110904/143480

650-14L-110304/142747

Palmspring ñoâng khaùch walk in. Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc. Löông töø $2,000 trôû leân. Bao löông. Coù choã ôû neáu caàn. Lieân laïc 760328-8128. Caùch Bolsa 1h.30.

650-14L-110304/142749

650-90L-100304/138840

650-14L-110904/143423

Caàn thôï Nail P/White + Tay chaân ñi xuyeân bang, vuøng Myõ traéng trong Mall. Tip cao. Coù choã ôû. LL: Chò Hoàng. 201-647-9375

650-14L-110304/142723

Mission Viejo Shopping lôù n khaùch sang tip haäu caàn gaáp Thôï Nöõ K/N boät Pink & White FT/PT. Closed Sunday. L/L Cell 714588-3127 sau 8PM 714-2821092. Caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao löông 600 and up tuøy theo khaû naêng. Tieäm trong khu Shopping lôùn ñoâng khaùch deã laøm laâu daøi. L/L Tom 323-583-4046 (W), 714-598-6092 (C).

650-21L-110304/142771

650-14L-110404/142861

NAILS. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt ñoâng khaùch W/in caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W caàn 1 thôï chaân tay, öu tieân bieát facial waxing, bao löông töø $500 up. L/L: 949515-3437 Cookie. L/L: 714-5044705 Nina

650-7L-111004/143607

HAWAII NAIL. Caàn 2 Nöõ laøm moùng tay nöôùc, boät. Moät tuaàn $600. Bao aên ôû. Xin lieân laïc: Home phone: 808-959-6696. Tieäm : 808-961-6245, cell: 808989-0434 650-7L-111004/143609

Caàn 2 thôï Nail Kinh nghieäm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia (baûo ñaûm laøm treân $800/ tuaàn). Coù choã aên ôû. Tieåu bang Pennylvania. 714-247-9148 tieäm, 714-6534711 cell 650-14L-111004/143618

Caàn thôï nail kinh nghieäm moùng boät tay chaân nöôùc, full time, part time vuøng West LA. Myõ Traéng. Tip cao. Xin goïi 310-313-0788 hoaëc 714-271-9585 neáu ôû O.C thì ñi carpool vôùi chuû 650-7L-111004/143621

Michigan Nails caàn nhieàu thôï bao löông treân $700/tuaàn. Coù choã ôû toát, tính caùch gia ñình, welcome caëp vôï choàng thaønh thaät, goïi Taâm cell: 517-214-3367 650-7L-111004/143623

Manicurist Wanted For New Hair Salon in Santa Monica. Please call Mary at 310-396-2887 or 310-804-1158. Must have experience and speak good English. Great opportunity! Hurry

650-7L-111104/143782

650-14L-110904/143494

650-14L-110904/143506

NAILS Tieäm Nail raát ñoâng khaùch caàn 2 thôï: Thôï boät & Waxing vaø thôï tay chaân nöôùc, Neáu tieän ñi chung xe. LL: 310-277-9614, 626-5799634, 626-379-0531 650-14L-110904/143514

Tieäm ñang ñoâng khaùch caàn gaáp thôï Nail coù license vaø kinh nghieäm. Löông cao tip haäu. Xin goïi Ni 714-775-8533, 310-6572797.

Tieäm raát ñoâng khaùch ôû Laguna Niguel, khu Myõ Traéng, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, nöôùc, waxing caøng toát. Neáu gioûi chuû bao löông. 949-425-0863 Don, 714-4683403 toái 650-7L-111004/143650

CAÀN GAÁP Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc laøm part time hoaëc full time. Bao löông töø $420 tuaàn. Vuøng tip haäu caùch Bolsa 20 phuùt. 714423-8816. 650-14L-111004/143651

Caàn thôï Boät Nöõ kinh nghieäm vaø facial waxing cho tieäm ñoâng khaùch walk-in, caùch Litlle Saigon 10 phuùt. LL: 714-657-2693, 714892-8201 650-7L-111004/143659

Yorba Linda, caùch Bolsa 20 phuùt, caàn thôï Nails Nöõ, gioûi boät P/W, laøm luoân tay chaân nöôùc. Part time, bao löông cao, tip haäu. LL: 714-675-1396, 714-638-2079 (toái) 650-7L-111004/143667

Hair & Nail. Caàn thôï Nöõ K/N tay chaân nöôùc. Bieát boät laøm weekend. Bao löông 70$/1 Day. L/L Cell: 714-357-8105, W: 310549-0042. 650-10L-111004/143693

Tieäm Nails vuøng Whittier caàn gaáp thôï Nails nam nöõ caàn K/N, xin L/L 562-698-8184, 714-4253640 650-14L-111004/143701

650-7L-111204/143906

Tieäm Nail ôû Newport - Beach. Caàn 1 Nöõ bieát laøm facial vaø boät. Xin lieân laïc. 714-856-2289

650-7L-111204/143907

Caàn thôï boät gioûi bieát laøm traéng hoàng, vuøng Newport Beach, 949515-2178

650-6L-111204/143921

NAILS Anaheim caàn thôï Nails nöõ bieát ñaép moùng boät vaø tay chaân nöôùc môùi ra tröôøng OK. L/ L: 714-956-2060 bus, 714-9327186 cell

650-7L-111204/143923

TOÙC. Bolsa Hair Design (trong khu chôï Bolsa Supermarket) caàn thôï toùc nam or nöõ xin L/L Tommy Trung 714-839-5558, cell 2517357

650-14L-111404/144124

NAILS Vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1:30h. Tieä m laâ u naê m ñoâ n g khaùch, Tip cao, coù choã aên ôû thoaûi maùi, caàn thôï nails Nöõ gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. LL: Cell: 760409-3456, work 760-328-6609 650-7L-111404/144131

Tieäm nails vuøng traéng caùch Bolsa 15', caàn thôï tay chaân nöôùc parttime, laøm 5,6,7. LL: 562-4930732 or 714-636-6341 sau 8PM 650-3L-111404/144139

Tieäm nail vuøng Orange caàn thôï boät coù baèng Wax. Bao löông neáu caàn, khu Myõ traéng tip cao. LL 714-634-0623 650-14L-111404/144141

Tieäm ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, bao $400-500/w vaø 1 thôï tay chaân nöôùc, môùi coù baèng OK. Laøm ñöôïc ngaøy Chuû nhaät. LL: 310-549-0911 w, 562-439-5714 650-3L-111404/144143

Coù 6 baø n Nails coø n ñeï p , 1 counter tuû baùn reû. Goïi Jenny. 714-932-1679

650-7L-111404/144146

NAILS Caàn nhieàu thôï Nails K/N P/W & wax, bao löông, tip haäu, khu traéng khoâng K/N xin mieãn goïi. Caùch Rosemead 20 min. 714-5295517, 626-589-2410 cell, 626571-7827

Tieäm Nail thuoäc City Torrance caàn gaáp 1 thôï Nöõ Tay chaân nöôùc. Môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc: 310619-0128 (cell)

650-14L-111104/143785

650-14L-111204/143941

Caàn Thôï Nails gaáp. Tieåu bang Arizona Goïi: 928-759-7117, 928777-8472, coù baèng, khoâng kinh nghieäm, môùi ra tröôøng OK. Sau 7PM. Goïi 714-728-0619

650-7L-111204/143942

Caàn thôï nails tieåu bang Indiana, bap löông $2800 ñeán $3500. moät thaùng. Xin lieân laïc 765-644-8409 - T, 801-390-4228 - Nhaø.

650-7L-111204/143926

Gaáp. Gaáp. Nail ñoâng khaùch vuøng Meã Myõ Ñen caàn 2 thôï nam nöõ coù kinh nghieäm boät nöôùc seõ bao löông tuøy khaû naêng vuøng 714 ñi chung xe, xin lieân laïc phone 714856-5348

Tieäm Hair Nail Newport Beach khu sang troïng dö hair station caàn cho thueâ vaø facial giaù cao. L/L Courtnie bus: 949-723-5372, cell 714-222-8866

650-7L-111104/143788

Tieäm nails khu Myõ Traéng caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï facial, waxing kinh nghieäm, hieàn, vui veû taän taâm. Bao löông tip haäu. L/L: 714-826-3984 W, 714-8996125 H, 714-417-6125 C

Caàn thôï toùc, tay chaân nöôùc, facial, thôï boät, tieäm ñeïp, khaùch sang, típ cao. Caùch Bolsa 15 phuùt. L/L Wendy 562-841-7388. 650-7L-111104/143796

Vuøng Mission Viejo. Caàn thôï nöõ boät Pink & White (laøm luoân tay chaân nöôùc), nghæ Chuû Nhaät. Bao löông. Goïi Lan 949-454-2995. 650-14L-111104/143806

NAILS vuøng Santa Monica caàn thôï Nail moùng boät, tay chaân nöôùc, khaùch ñoâng, tip haäu. Bao tuøy khaû naêng. Jennifer 310-8286600, 310-979-0129. 650-7L-111104/143840

Caàn thôï toùc vaø massage gaáp, vuøng Myõ Traéng. Neáu khoâng kinh nghieäm chuû seõ train. Full time hay part time laøm chia. 909-5990030 650-7L-111104/143872

650-7L-111204/143946

Tieäm nail caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï tay chaân nöôùc boät coù baèng wax caøng toát neáu caàn bao löông. L/L: 714-639-9447, cell: 714-260-7572

650-14L-111204/143959

Caàn thôï Nail, caùch Bols 2H30'. Bao löông vaø aên ôû. Chuû chôû veà 2 tuaàn moät laàn. Khoâng khí gia ñình. L/laïc 323-868-8033

650-4L-111204/143996

Caàn thôï Nail nöõ gioûi boät vaø tay chaân nöôùc, laøm trong Mall caùch Bolsa 15'. Coâng vieäc vui veû thoaûi maùi. Bao löông töø 500-600/tuaàn. LL: David 562-809-3359 (T), 714-883-5155 (C).

650-7L-111204/143999

ANAHEIM. Tieäm Nail, Spa, lôùn, ñeïp, ñoâng khaùch, giaù cao. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm coù baèng Wax. L/L 714-991-1990 (Tieäm), 714-588-2231 (Cell).

650-7L-111004/143626

Tieäm Nails vuøng Long Beach, khaùch deã chòu Meã + Ñen. Rent $1000. Lyù do gia ñình caàn sang $8500. Cô hoäi leã saép tôùi. L/L: 562-422-0527 W, 714-580-4838 C

Caàn thôï kinh nghieäm boät traéng hoàng vaø chaân tay nöôùc môùi coù baèng, aên chia hoaëc bao löông, vuøng Fullerton, khu shopping caùch Bolsa 15 phuùt. 714-8700212, cell: 714-360-8221

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm Nail vuøng LA caùch 25 phuùt khu shopping Meã raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc wax bao löông $500 up. 323587-7883

650-14L-111204/144000

650-14L-111104/143874

Tieäm Nail vuøng Palmdesert caàn thôï boät Pink & White löông 650$ trôû leân, tay chaân nöôùc 450$ trôû leân, típ treân 150. Ñi chung xe 1 tuaàn veà 1 laàn. Tony 714-4543256, 760-345-8488.

650-7L-111204/144052

650-7L-111004/143639

Tieäm Nail vuøng 710 Florence khu Meã raát ñoâng khaùch caàn gaáp Thôï boät tay chaân, Wax. 323-5877883.

INDIANA Caàn thôï Nail kinh nghieäm, bao $800/6 ngaøy. Coù choã aên ôû. LL: W: 317-328-2874, C: 317-2258377

650-14L-111004/143604

Tieäm Nail vuøng Santa Paula, sang troïng lòch söï caàn thôï kinh nghieäm Pink and White, Gel, bao löông $500 up to $600 tuaàn. Xin lieân laïc 714-360-2872

650-14L-111104/143758

CAÀN GAÁP 2 thôï nail tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm, laøm full time vuøng Long Beach, khaùch Myõ Traéng, tip cao. Lieân laïc Tammy 562-433-9220, cell 714417-5909

Caàn Thôï Boät seõ bao löông, vuøng tip raát cao. Xin goïi 310-2050694.

650-28L-110104/142469

Caàn thôï Nails Nöõ laøm trong mall. Bao löông $600 - $900/tuaàn. Gaëp anh David hay chò Amy cell: 714914-8422, bus: 252-237-2990

Caàn thôï Nail Nöõ, kinh nghieäm laøm pink & white vaø coù baèng Wax. Tieäm vuøng Palm Desert. Coù choã ôû. Bao löông haäu. Goïi: 760-341-9344 W, 626-393-2687 H

For Rent Nails or Hair Station beauty salon vuøng Orange, goùc ñöôøng Tustin vaø Collins coù baøn laøm Nails vaø baøn laøm toùc cho möôùn. Xin goïi 714-744-6876 giôø laøm vieäc hay 714-531-2025 sau 8 giôø toái.

650-7L-111004/143634

Caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät, nöôùc, xuyeân bang, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, khoâng khí gia ñình. LL: Paul 219-561-1560, 219-879-0473 650-28L-091704/136745

650-7L-111104/143750

650-14L-110404/142989

650-14L-110504/143099

650-30L-102404/141494

650-7L-111104/143707

Caàn thôï nail laøm trong Wal-Mart löông cao $3800 ñeán $4200 1 thaùng, ñieàu kieän deã daøng. Laøm taïi Reno, Carson, caàn coù baèng Nevada. Xin goïi Amy 775-2672410, 775-287-7313 C

650-14L-110404/142967

650-28L-102204/141305

650-30L-102204/141453

650-14L-110904/143551

Tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng, Torrance. Tip cao, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bao $55/day, thôï nöõ boät kinh nghieäm bao löông $85/day. L/L: 310-357-7335

Caàn thôï Nail tieåu bang North Carolina. Bieát laøm moùng boät. Bao löông hôn aên chia 6/4, xin L/L work: 252-533-5964, cell: 252529-8111 hoûi A. Vyõ

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671

650-7L-111204/143897

650-14L-110404/142940

CAÀN THÔÏ NAIL Nam Nöõ kinh nghieäm. Bao 3,000 ñoâ la moät thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007.

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-111204/143884

NAILS Seal Beach caùch Bolsa 10 phuùt caàn thôï nöõ bieát laøm boät pink & white, full time hay cuoái tuaàn. Lieân laïc Penna 562-4383722 W, 562-607-5685 cell 650-7L-111204/143888

Caàn gaáp thôï nails kinh nghieäm. T/B Iowa. Löông töø $3000 up. L/ L Thu: 641-422-0206 W, 641583-1656 cell

650-7L-111404/144149

Caàn thôï Nail Gaáp Tieäm vuøng Temecula - Caùch Corona / Riverside 25 phuùt. Tieäm sang Tip haäu, caàn moät Thôï Nail coù kinh nghieäm boät, vaø moät thôï tay chaân nöôùc, bieát Wax caøng toát, aên chia hoaëc bao löông (Ñi chung xe vôùi chuû töø Corona /Riverside). LL: Tammy: 951-7191189 Bus, sau 7 giôø 951-2730075 Home, 951-271-6583 cell. 650-3L-111404/144154

Caàn thôï Toùc & Nail gioûi vuøng Norwalk (bao löông neáu caán). Lieân laïc My 714-507-8605, 714408-0213 650-3L-111404/144155

Caàn Nöõ tay chaân nöôùc F/time vaø cuoái tuaàn 5,6,7, Sunday, môùi coù baèng OK. 10:AM - 7:PM coù xe ñöa röôùc. C: 714-317-7150, B: 310-632-1412, H: 714-775-5818 650-7L-111404/144172

Tieäm Nail vuøng Fullerton ñoâng khaùch caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm boät, silk, bieát waxing caøng toát. Xin Lieân laïc: 714-9926279 650-7L-111404/144187

Tieäm ôû Laguna Hills, caùch Bolsa 15 phuùt, caàn thôï Nöõ, tay chaân nöôùc, bieát boät, Tieäm Ñoâng khaùch, raát nice. LL: Tieäm 949-4582011, cell: 714-580-4060 Caàn thôï khaù boät vaø thôï tay chaân nöôùc. Tieäm khang trang, chuû vui veû. LL: 714-454-5314, 714-5214861

650-7L-111204/144056

650-14L-111404/144201

NAIL Tieäm nail vuøng Los Angeles caàn thôï nail kinh nghieäm bao löông $600/tuaàn and up. L/L Kim 323299-7657 bus, 818-606-5883 cell

650-7L-111404/144197

650-3L-111504/144210

Tieäm nail (Beach/Imperial Hwy) ñoâng khaùch walk-in löông cao tip haäu. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm. Löông baûo ñaûm. L/L: 714-251-9334, B: 562-6970773, H: 714-775-4588 after 9PM

650-7L-111504/144215

Caàn thôï nail nöõ laøm boät P/W laøm luoân chaân tay nöôùc coù baèng Facial caøng toát. Full or part time OK. Lieân laïc Huy 714-633-3696

650-5L-111504/144216

Caàn gaáp thôï nail nöõ laøm boät bieát waxing caøng toát. Xin lieân laïc Nguyeät 714-839-6920

650-5L-111504/144217

Caàn 1 coâ thôï toùc bieát laøm nail tay chaân nöôùc gioûi, PT Mon-Fri caàn thaønh thaät vaø thaät söï muoán laøm, xin goïi 949-756-8726. Salon Irvine cho möôùn station toùc vaø nail

650-7L-111504/144220

Caàn thôï toùc nöõ bieát laøm facial, waxing, M/P. Tieäm caùch Bolsa 18 miles. Bao löông theo khaû naêng. Laøm hôn aên chia. Goïi: 714-256-0888 W, 714-724-6643 sau 7PM

650-7L-111504/144224

Caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc full-time, part-time vaø thôï boät kinh nghieäm, tip haäu, caùch Bolsa 20" freeway. Phone 562-8638444, 714-623-1787

650-7L-111504/144233

Caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm laøm P/W, tay chaân nöôùc wax caøng toát caùch Bolsa 20 phuùt, xin L/L Phöông 714-624-2268

650-7L-111504/144240

Vuøng Lakewood tieäm ñoâng khaùch caàn thôï Nöõ bieát Boät vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. LL Vee. 562920-5655, 626-233-0688

650-3L-111504/144244

Tieäm Toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch. Caàn thôï caét toùc cho ñaøn oâng, kinh nghieäm bieát fade. L/L coâ Kim 714-425-3071

650-7L-111504/144248

TIEÄM TOÙC Caàn thôï toùc nöõ coù kinh nghieäm veà caét toùc nöõ vaø color bieát laøm nails, lieân laïc work: 714-5903276 sau 9:00PM 714-251-9048

650-14L-111504/144266

Tieäm ñang caàn thôï nöõ laøm full time boät vaø tay chaân nöôùc. Bieát laøm Facial caøng toát. L/L H: 310408-6915

650-14L-111504/144277

Virginia caàn nhieàu thôï nails nöõ, coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $600/up 1 tuaàn xin lieân laïc W: 434-973-4600, C: 571-723-9775

650-7L-111504/144280

San Pedro caàn thôï nöõ FT hay PT ñi laøm boät KN. Thôï chaân tay nöôùc treû môùi ra tröôøng OK, seõ chæ daãn laøm boät. Tieäm vuøng Myõ Traéng, caùch Bolsa 30 phuùt. L/L: 714-883-0774, 310-539-6225

650-14L-111504/144290

Caàn thôï tay chaân nöôùc & hair gaáp Commerce Casino Crowne Plaza Hotel 6121 Telegraph Road 626-758-0012, 323-726-1700 sau 11:30PM, 323-725-7070 sau 7PM

650-15L-111504/144294

Tieäm nails vuøng Palm Desert caàn thôï nöõ kinh nghieäm. Löông töø $500 - $700/W. Neáu caàn seõ bao löông. L/L work: 760-773-0350, cell: 760-449-6931

650-14L-111204/144120

650-14L-111504/144297

650-7L-111504/144203

650-7L-111204/143890

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-111404/144148

NAIL Caàn thôï Nail Nöõ treû full time kinh nghieäm trong Montebello Mall bieát wax caøng toát. L/L: 323-8889953 work, 626-392-5515 cell

Huntington Beach caàn thôï nöõ P/ W + Nöôùc, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. Löông bao $500 up. L/L John 714-847-0234, 714-657-2217

NAILS ARIZONA caàn gaáp thôï kinh nghieäm bao löông $600 tuaàn laøm 6 ngaøy, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû. L/L Wendy 928-717-0874, 714-3008753, 714-300-8754

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

650-14L-111404/144147

650-7L-111504/144207

Tieäm Nails vuøng bieån Dana Point caàn gaáp thôï coù K/N P/W vaø laøm luoân chaân tay nöôùc. Chuû bao löông tuøy theo K/N. Lieân laïc Khaùnh 714-276-3007 cell, 949248-3366 tieäm

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Tieäm nail vuøng Corona caàn gaáp 2 thôï nails nöõ kinh nghieäm moùng boät, öu tieân cho thôï coù baèng wax. L/L: 951-340-2772, cell: 951323-1317

650-7L-111504/144299

Nails. Tieäm nail vuøng Corona caàn thôï boät kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng. Ñi xe chung. Xin L/L work: 951-735-4658, cell: 714390-1976


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-14L-111504/144300

Caàn thôï Nail Nöõ, tieäm ôû Brea, khu Myõ traéng Tip cao, caùch Bolsa 25". LL: Kathy: 714-529-5157

650-7L-111504/144301

HAIR Caàn 1 toùc kinh nghieäm vuøng Norwalk. Bao löông $400 and up. Bieát nail caøng toát. L/L: 562-9290100 work, 626-215-3242 650-14L-111504/144307

NAILS Caàn gaáp thôï nöõ Nail/Facial Waxing vuøng North Glendora (Glendora Village) Myõ Traéng, khu sang, tip haäu. Bao löông neáu caàn. L/L Christina 626-679-5924, 626-335-6948

650-14L-111504/144312

Tieäm trong mall Phöôùc Loäc Thoï Cathy Nhung Hair Nail caàn thôï toùc vaø nail. Lieân laïc Cathy: 714895-9004 650-3L-111604/144339

Tieäm nail vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, laøm ñöôïc ngaøy chuùa nhaät nghæ thöù Hai, ôû vuøng 714 ñi chung xe. L/L: 323-766-0205, 714-534-3715 (9PM) 650-28L-111604/144347

Caàn thôï nail bao löông. 205-8797204, 205-835-0398 Nga

650-14L-111604/144372

Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm laøm khu Myõ Traéng löông cao. Tip nhieàu. Bieát facial + waxing caøng toát vaø caàn thôï tay chaân nöôùc. L/L 402-651-0212 650-7L-111604/144376

Nails Salon gaàn Long Beach University ñoâng khaùch, tips haäu. Caàn thôï part time, gioûi moùng pink/white. Bao löông hoaëc commission. L/L Mai 562-430-5497. 714-728-2802 650-7L-111604/144378

Tieäm Nail vuøng Huntigton Beach caàn thôï facial waxing tay chaân nöôùc kinh nghieäm. Tip haäu. Bao löông. Tieäm: 714-963-1563 coâ Haäu 650-7L-111604/144384

TOÙC Salon One raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm. FT. L/L Haûi: 714-638-8544, cell 714350-1929. Khoâng kinh nghieäm vui loøng ñöøng goïi 650-5L-111604/144394

BARBER Caàn thôï Toùc Nam Nöõ coù kinh nghieäm ít nhaát 1 naêm, bieát caét Fade, Flattop. Laøm full time. Tieäm vuøng Fullerton. Bao löông hay commission. L/L David: 714526-8120 W, 757-8120 cell, H: 531-6653. ÑC: 1657 W.Orangethorpe Ave + Brookhurst 650-7L-111604/144395

Tieäm Hair & Nails vuøng Anaheim caàn moät thôï Nail boät part time vaø 1 thôï toùc gioûi maøu vaø highlight part time. Khoâ n g kinh nghieäm xin ñöøng goïi. 714-7785722

650-14L-111604/144431

NAILS Caàn thôï nail chaân tay nöôùc xuyeân bang. Bao aên ôû thaùng ñaàu. Löông khoaûng $700 - $800/ngaøn. L/L: 301-885-0555 work, 301-9058983

Caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Löông cao. Tieäm vuøng Chinatown, Los Angeles, xin lieân laïc 323-233-3790, sau 9PM 323547-2232

650-14L-111604/144434

CAÀN GAÁP Thôï nails nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông theo kinh nghieäm, vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 work, 661-6182908

650-14L-111604/144435

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm bao $800, 1 thôï nöõ training coù license bao $350 up. Nam mieãn goïi. Coù choã aên ôû ñaøng hoaøng. Kim: 213-531-9239 W, 219-8400721 C

650-14L-111604/144440

Nails ñoâng khaùch caàn gaáp 1 nöõ bieát laøm ñaày ñuû, coù income + tieáp cao. Lieân laïc bieát theâm chi tieát Bus: 562-923-3203.

650-3L-111604/144445

Hair & Nail California vuø n g Redondo Beach caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm Pink & White vaø tay chaân nöôùc. Goïi coâ Lieân 310-3160988, 714-895-1242 sau 8PM.

650-3L-111604/144453

Caàn nam nöõ boät kinh nghieäm, 6 ngaøy nghæ thöù 3, $400 tuaàn. Caàn tay chaân nöôùc môùi coù baèng O.K. Coù xe ñöa röôùc. C: 714-3177150, B: 310-632-1412, H: 714775-5818.

650-3L-111604/144455

Vuøng Myõ Traéng tip haäu caàn thôï Nail bieát laøm chaân tay nöôùc. Xin goïi 562-438-7104, Cell 714-7287531.

650-7L-111604/144466

Tieäm Toùc vaø Nail vuøng South Corona saùt chôï Vons, raát ñoâng khaùch, caàn moät thôï toùc neáu bieát Facial caøng toát ñeå thay theá moät thôï vöøa nghæ. L/L Linh 951-3179731, 951-520-0101.

650-7L-111604/144467

Tieäm Nails & Hair gaàn khu Buena Park, caàn Thôï Toùc hoaëc Rent Station. Xin lieân laïc Tammy 714821-4475 (Cell) 468-2526.

650-21L-111604/144474

Caàn gaáp Thôï Nöõ chaân tay nöôùc bieát boät caøng toát xuyeân bang vuøng Maryland. L/L Tieäm 301863-7541 Home tröôùc 9PM 301866-0881 gaëp Mimi.

650-14L-111604/144486

CAÀN GAÁP Thôï Nails Nöõ bieát laøm moùng boät. Bao löông theo kinh nghieäm. Vuøng Santa Clarita. Xin lieân laïc 661-251-8069 Work 661-6182908.

650-7L-111604/144487

Tieäm Nail gaàn Lakewood vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm luoân tay chaân nöôùc, goïi 562-4256299 hay 714-260-7711 650-7L-111604/144407

650-7L-111604/144488

NAIL caùch Bolsa 1H30 giaù cao, khaùch sang, Myõ Traéng, bao löông $600. Nghæ Chuùa Nhaät veà Bolsa caàn gaáp thôï treû gioûi boät coù choã ôû. 714-417-0673, 417-1391 650-7L-111604/144408

Caàn thôï boät chaân tay nöôùc. Full or part time. Bao löông $60-$90/ day. Nghæ chuû nhaät, ñi xe chung, goïi 951-245-0025 650-21L-111604/144409

Caàn thôï Nails gioûi. Laøm vieäc T/ B Iowa. Coù phoøng rieâng. Khu Myõ Traéng, löông töø $3000 up. L/L: 641-422-0206 work, Thu: 641583-1656 cell 650-7L-111604/144411

HAIR SALON Tieäm Hair vuøng Cypress caùch Little SG 15 phuùt, khaùch Myõ Traéng, tip cao caàn thôï toùc, PT, goïi Kim: 714-229-9336, cell: 714-514-8436 sau 9PM, 714890-5704 650-7L-111604/144422

Caàn thôï nail nöõ laøm tay, chaân, nöôùc, bieát fill caøng toát. Gaàn Santa Monica. $500-$600/5 ngaøy. Lieân laïc Tracy 310-471-3061 (W), 818-257-3341 (sau 8:00PM). 650-7L-111604/144423

Caàn thôï Nail kinh nghieäm (Nöõ caøng toát) taïi Colorado, khu traéng, típ haäu. Bao löông 700/1 tuaàn. L/L A. Huøng: Cel 719-406-7617, Work 719-583-8949. 650-7L-111604/144426

Tieäm Nail vuøng Bellflower caàn thôï K/N 2 naêm trôû leân, nam/nöõ. Laøm laâu daøi income baûo ñaûm $550 - $700/W, bao löông neáu caàn. L/L W: 562-925-1383, cell: 562-841-1708 650-7L-111604/144427

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät wax caøng toát. Löông $400/tuaàn tip $200/tuaàn, walkin nhieàu, vui veû, tính caùch gia ñình, Rosemead, Monterey Park ñi xe chung neáu caàn. L/L: 818716-2893 ngaøy, 626-203-1340 toái 650-14L-111604/144429

Caàn thôï boät bao löông vaø thôï chaâ n tay nöôù c , vuø n g Santa Monica. L/L Kim & Jenny ngaøy: 310-829-5966, cell: 626-2368301

660-7L-111104/143714

Caàn moät Thö Kyù laøm vieäc Vaên Phoøng Luaät sö taïi Westminster. Thoâng thaïo Vieät / Myõ. Xin lieân laïc Nick. 714-655-5752 660-7L-111104/143739

650-14L-111604/144432

Tieäm Nails vuøng Bellflower caàn Thôï K/N 2 naêm trôû leân, Nam/ Nöõ, laøm laâu daøi, income baûo ñaûm 550-700W. Bao löông neáu caàn. L/L: W 562-925-1383, Cell 562841-1708.

650-7L-111604/144400

650-7L-111604/144513

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn gaáp Thôï Nöõ tay chaân nöôùc, bieát boät, Wax caøng toát. Löông $400/tuaàn, típ $200/tuaàn, walkin nhieàu, vui veû, tính caùch gia ñình. Rosemead, Monterey Park. Ñi xe chung neáu caàn. L/L 818-716-2893 (ngaøy), 626-203-1340 (Toái).

650-14L-111604/144489

Caàn Thôï Boät bao löông vaø Thôï chaân tay nöôùc vuøng Santa Monica. L/L: Kim & Jenny: Ngaøy 310-829-5966, Cell 626-2368301.

650-14L-111604/144491

NAILS. Caàn Thôï Nail chaân tay nöôùc xuyeân bang. Bao aên ôû thaùng ñaàu. Löông khoaûng $700-$800/ tuaàn. L/L 301-885-0555 (Work), 301-905-8983 (Cell).

650-14L-111604/144492

Caàn gaáp Thôï Boät vaø Tay chaân nöôùc. Löông cao. Tieäm vuøng Chinatown, Los Angeles. Xin lieân laïc: 323-233-3790 sau 9PM 323547-2232.

650-7L-111604/144505

Tieäm Nails ôû Idaho caàn thôï Nails kinh nghieäm. Bao löông $700/ tuaàn. Hôn aên chia goïi cho Tina or Lee 208-310-9010

650-7L-111604/144508

Nail & Spa vuøng Cypress caàn thôï boät tay nöôùc laøm weekend. Goïi ngay vuøng 714-527-3305

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

Bookkeeper. OC property management company seeks experienced bookkeeper. Salary + benefits, 714-957-8787.Ext 146. Aks for Surinder. Fax resume 714-444-3347. Email ssethi@safeguardgroup.com 660-28L-111104/143789

660-28L-071103/075446

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931 660-7L-040304/111728

IMMEDIATE OPENING Expanding financial company. No experience necessary, will train. Must be bilingual Viet/ English. Please call 714-5359388.

660-56L-100604/139304

Orthodontic R.D.A. needed in Westminster. Be nice, fast, clean, professional. Call only if you have minimum 2 years experience. Work Tuestday-Sat. Leave message 714-839-9800 660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-839-4545 660-7L-110204/142488

Caàn moät coâ Dental Assistant coù kinh nghieäm laøm vieäc buoåi chieàu vaø thöù Baûy. L/L: 714-903-8622 vuøng Westminster 660-14L-110404/142865

Caàn thö kyù laøm phoøng maïch B/ S töø Hai - Saùu (1-6PM), khoâng caàn kinh nghieäm, goïi Allison: 714-545-1133

660-7L-110404/142934

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät coâ thö kyù bieát tieáng Anh vaø tieáng Vieät laøm part-time. Xin lieân laïc 714-531-5754 660-14L-110404/142953

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi töø 6A - 2:30P, 3 ngaøy 1 tuaàn Tue Thurs & Sun ñaùnh maùy 35wpm, thoâng thaïo Anh/Vieät caàn coù kinh nghieäm, löông $8.50 trôû leân. L/ L: 714-418-2446

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458. 660-7L-111204/143877

RE/MAX Garden Grove Office is looking for a full time receptionist $8 - $10/Hr. Phone skill, office work experience. Call Sue 714-467-4588 660-7L-111204/143894

Dental Office Needs Assistants, all level considered flexible hours. Message only. 714-315-7123 660-7L-111204/143920

Caàn thö kyù coù kinh nghieäm cho vaên phoøng baùc só. Thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Lieân laïc 714675-9801 660-14L-111204/143927

Wahoo Product caàn ngöôøi phuï vieäc trong vaên phoøng vaø thö kyù. Required good math, high school grade 11, grade 12 hoaëc college. Address: 7138 Westminster Blvd, suite #C, Westminster, CA. Tel: 714-6989208. W e b s i t e : www.wahooproducts.net 660-7L-111204/143993

Vaên Phoøng BS caàn ngöôøi Massage Therapist coù kinh nghieäm. Full time/part time, xin goïi 714636-7575, 9535 Garden Grove Bl #104, Garden Grove, CA 92844 660-7L-111204/144080

Caà n 2 Office Clerk coù kinh nghieäm laøm vieäc vaên phoøng, löông $10/Hr, 2 Staffing coordinator coù 2 naên kinh nghieäm, löông $12 - $15/Hr plus bonus. Caàn staffing manager ít nhaát 3 naêm kinh nghieäm trong ngaønh. Fax resume 714-531-3385 hoaëc emal recruite@ddstaffing.com hoaë c ñ/ñ: 14541 Brookhurst Street, suite D-1, Westminster, CA 92683 660-44L-111204/144118

660-14L-110504/143090

Office Clerk. Computer skills, and Bookeeping knowledge. Bilingual (English and Vietnamese). Work with Developmental Disability adults. Call 714-537-7808 or fax resume to 714-537-7974.

660-14L-110804/143331

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sale Person Store manager vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ. High salary, commission, benefit and vacation. Lieân laïc: 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257 660-14L-111004/143583

Secretary Needed Part-time. Caàn Thö kyù part-time Vaên phoøng Luaät sö. Law Office Katherine N Nguyen. 10141 Westminster Avenue, Suite 201. Garden Grove. CA 92843. Contact. Katherine Nguyen. 714-467-4304 660-14L-111004/143644

Farmers Insurance Office caàn Customer Service Full time, thoâng thaïo Anh Vieät, bieát xöû duïng computer löu loaùt, nhanh nheïn, thaät thaø. Coù Benefits vaø Vacation. L/ L Coâ Jennifer 714-897-8722. 660-7L-111004/143653

Caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm (DA or RDA). Full time prefered. Vaên phoøng ôû Long Beach. Goïi 714-757-2000.

660-14L-111004/143675

VP D.T.Ton & Associate caàn tuyeån 2 nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Professional working enviroment, great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

Phoøng raêng gaàn Phöôùc Loäc Thoï. Caàn Dental Assistant cho back office (khoâng caàn English). FT/ PT (laøm vaøi ngaøy trong tuaàn). L/ L: 714-775-6978 xin ñeå phone & lôøi nhaén 660-14L-111604/144390

Vaên phoøng baùc só Saûn Phuï khoa caàn ngöôøi laøm coù kinh nghieäm. Löông cao, coù benefit vaø baûo hieåm söùc khoûe, xin goïi 714-2356753 660-7L-111604/144452

Energetic Loan Officers & Real Estates Agents to work in a Dynamic Trio Escrow R.E & Mortgage Firm in Westminster willing to train. Call B J 714-3085931 660-7L-111604/144482

Energetic Loan Officers & Real Estates Agents wanted to work in a Dynamic Trio-Escrow R.E. & Mortgage Firm in Westminster. Willing to Train. Call BJ 714-3085931.

660-7L-111604/144504

MEDICAL ASSISTANT cho V/P Baùc Só ôû Fountain Valley, front/ back office. Full & part time. Xin lieân laïc 714-654-6000 660-7L-111604/144509

Work Comp Attorney Office in Long Beach seeking experienced full time secretary speak fluent English - Vietnamese salary depens on experience, call 714418-1291 or fax resume 714418-1291

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-051004/117414

665-7L-080504/130679

660-30L-111404/144123

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155 660-7L-111404/144145

Caàn moät Nöõ thö Kyù thoâng thaïo Anh Vieät, bieát Computer, laøm vieäc full-time cho ñaøi Truyeàn Hình SBTN treân ñöôøng Garden Grove. Gôûi Resume veà 714-636-2955 660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com 660-7L-111404/144167

MEDICAL ASSISTANT. Caàn cho trung taâm Y teá. Lieân laïc oâng Tieán. 714-932-2567 hoaëc email:aacarecenter@juno.com 660-14L-111504/144316

Dental Assistant Vaên Phoøng Nha Khoa taïi Irvine caàn Dental Assistant coù Xray licence. Call: 949-552-1757 660-14L-111504/144328 660-7L-111604/144367

Caàn Accounting kinh nghieäm bieát söû duïng computer tuoåi 40 ñeán 50. Lieân laïc coâ Hai 714-8934348, hand phone 714-235-3468

Food To Go, caàn 1 coâ baùn haøng vaø 1 coâ phuï beáp coù kinh nghieäm, xin goïi 714-839-3019, 714-6574644 cell

NGÖÔØI VIEÄT

665-7L-111004/143589

665-7L-111004/143615

HAÕNG MAY uy tín, chuyeân haøng thung, baûo ñaûm quanh naêm, haøng veà nhieàu caàn gaáp cover, overlock, 1 kim. L/L Haø 714-5541733, cell: 260-4855

Caàn baùn 2 Nam vaø Nöõ baùn Food To Go trong thöông xaù Phöôùc Loäc Thoï . Löông tuø y theo kinh nghieäm. Xin goïi: 714-894-3854, 379-0437

Nhaø haøng Nhaät ôû Florida caàn tuyeån theâm ngöôøi röûa cheùn vaø phuï beáp. Löông $1500 bao aên ôû. Osaka Japanese Steak House. 1401 Citrus Blvd, Leesburg, FL 34748, goïi cho Anh Huøng 352217-3449

665-14L-111004/143637

Nam Nöõ baùn haøng, phuï vieäc cho tieäm baùnh Cafe. Full hay Part time. Hoûi oâng Minh Tai 15020 Moran St. Phöôùc Loäc Thoï.

665-7L-111104/143720

Hometown Buffet caàn gaáp 4 ngöôøi laøm cashiers or line service xin vui loø n g ñeá n 9635 Chapman Ave. GG for application. Ask for Mr. Hector Flores

665-14L-111104/143776

Tieäm Phôû Saép Khai Tröông trong khu Boø Baûy Moùn AÙnh Hoàng caàn 3 ngöôøi laøm beáp, 3 ngöôøi beâ phôû, 3 ngöôøi laøm nöôùc, full time hay part time, löông haäu. L/L: Ñaït 714-260-7607, 714657-2444

665-7L-111204/143886

Taân Phaùt Restaurant 13055 Euclid St. Garden Grove, CA. 714-636-5277, caàn phuï beáp. Cashier, Waiter & Waitress (full or Part-time)

665-7L-111204/143955

Nhaän daïy öôùp thòt moùn aên V.N. Ñaëc bieät daïy naáu phôû nöôùc trong khoâng muøi hoài thôm ngon coâng thöùc trong nhaø haøng. L/L: 714775-5762

665-7L-111204/143986

Helper Wanted * Chinese Restaurant at Newport Beach, part time: cook full time: cook helper. * Japanese Restaurant at Anaheim Hills part time: cook helper (night time). Waitress part time. 6301 Beach BL #225, Buena Park, CA 90621. Tel: 714-4939007

665-3L-111404/144182

Nhaø Haøng caàn Nöõ chaïy baøn. 714501-4149

665-7L-111504/144274

Tieäm röôïu ôû tieåu bang Connecticut caàn moät ngöôøi doïn deïp, chaát bia röôïu. Chuû tieäm bao aên ôû löông $1200/1 thaùng. Lieân laïc 978418-9895

665-28L-082704/133940

665-56L-100404/138969

Nhaø haø n g khu Little Saigon, Irvine, caàn waiter or waitress, phuï beáp naáu Mì, Huû tieáu, laøm nöôùc uoáng part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018 665-56L-101004/139739

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868 665-28L-102004/141034

Heä thoáng Restaurants Lòch söï, ñoâng khaùch ôû Orange County caàn phuï beáp, bieát phôû, côm xaøo vaø waiters/waitresses. Bieát English. Fulltime / Part-time. Caàn thaønh taâm traùch nhieäm. LL: 714-6859571 / 714-458-1190

670-7L-111104/143861

Shop May caàn thôï may ñuû loaïi haøng quanh naêm giaù cao. Goïi cho Vien 714-473-4071, 714657-4812.

670-7L-111204/143899

Shop may vuøng Garden Grove, caàn thôï laøm quaàn, skirt, kinh nghieäm. Xin LL: 714-638-8243

670-7L-062403/072778

670-14L-042304/114743

TAILOR Caàn thôï nöõ söûa ñoà. Nhieàu kinh nghieäm bieát Fitting. Tieäm ñoâng khaùch ôû Laguna Niguel. Löông cao $10/Hr trôû leân. L/L Trung 949-495-0462 670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721 670-14L-110404/142809

Shop may Newhope + G.G caàn thôï 1 kim, lock nguyeân caùi laøm taïi shop. L/L coâ Dieäp 714-6383386

670-14L-110404/142936

Shop may ñöôøng Joy caàn thôï uûi vaø thôï may. Lieân laïc coâ Leâ 714638-0743

665-28L-110204/142514

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress, caàn phuï beáp, waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562-924-1838, 714890-5158 665-30L-110204/142571

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, chi tieát xin lieân laïc Kyù hay Phuïng, phone: 518-426-0203, 518-426-0326, 518-229-3052 665-14L-110304/142633

Nhaø Haøng SUSHI NAOMI ôû vuøng Mission Veijo caàn tuyeån gaáp 2 thôï naáu Teppan. Xin LL: 949586-2878 or 626-757-3498 665-28L-110304/142692

Caàn 1 ngöôøi ñaàu beáp nhaø haøng. Bao aên ôû. Xin L/L anh Haûi Cell 417-234-6925. 665-28L-110704/143200

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com Nhaø haø n g ñoâ n g khaù c h vuø n g Hawthorne caàn gaáp thôï naàu ñoà Taøu fast food kinh nghieäm. Moät phuï beáp vaø moät ngöôøi vöøa baùn

Shop. Lieân laïc 714-287-2354.

670-14L-110804/143380

Caàn thôï caét chæ Final, moät Kim Cover, overlock, tính tieàn moãi tuaàn. Lieân laïc Coâ Trang. 714379-9338

670-14L-110904/143455

Caàn 1 Thôï May haøng maãu vaø 1 thôï Moät kim. Bieát noùi tieáng Anh. Coù nhieàu haøng. Goïi: Tiffany Knit 714-590-9229.

670-7L-111004/143596

Shop may Westminster Newhope. Caàn thôï may taïi shop hoaëc nhaø ñoà deã giaù cao, tieàn good. Lieân laïc Chi 714-530-4511

670-14L-111004/143631

Shop may Westminster/Clinton qua Harbor. May cuûn. Jacket aùo ñaàm. Caàn thôï may 1 kim, overlock vaø may nguyeân caùi. L/L chò Phöôùc 714-554-2745 670-7L-111004/143686

Shop may haøng treû em. Caàn thôï may 1 kim, overlock kinh nghieäm laøm taïi shop. Caàn thôï caét chæ. L/L: 714-899-1927

670-7L-111104/143738

Shop may goùc ñöôøng Edinger / Gothard. Ñoà thun caàn thôï may nguyeân caùi 1 kim + Overlock taïi shop + ôû nhaø. LL Coâ Trinh. 714848-4468. Tieàn tính moãi tuaàn.

Duøng xe thuøng lôùn coù maùy naâng haøng naëng. Phuï doïn nhaø & office. Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng, uy tín. Phone 714-653-8585 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-14L-111204/143947

Shop may caàn ngöôøi baám theû aùo ñoà raát nhieàu, khoâng coù kinh nghieäm xin mieãn goïi. 714-5379328

670-7L-111404/144135

Shop may caàn thôï moät kim vaø thôï Lock, laøm nguyeân caùi caøng toát. Xin goïi cho Xuaân & Phi 714892-3950 or 728-6898

670-14L-111404/144161

Shop may Trask / Newhope caàn thôï Overlock + 1 kim vaø caét chæ. LL: Nhung. 714-539-5640

670-7L-111404/144180

Shop may caàn thôï may, haøng Kyû, giaù cao, haøng nhieàu, laøm taïi shop, 1 kim overlock, caàn kinh nghieäm, nguyeân caùi. Goïi Loan. 714-369-0256

670-14L-111504/144211

Shop may caàn thôï overlock, uûi, coverstick vaø caàn gaáp ngöôøi check haøng, goïi 714-843-9978, 714-612-4635

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

670-7L-111504/144223

Shop may haøng ñaàm, caàn thôï May coù kinh nghieäm may overlock, 1 kim, final, laøm taïi shop, xin LL: Coâ Nhö: 714-5374388

670-7L-111504/144329

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839 670-7L-111604/144343

Shop may goùc ñöôøng Hazard + Euclid, caàn thôï uûi + thôï bao caét chæ, tieàn baïc soøng phaúng, xin lieân laïc Sôn soá phone: 265-1896, 468-2758

670-7L-111604/144404

Shop may caàn ngöôøi caét chæ xin goïi 714-898-7625

670-14L-111604/144414

QUY TAILORS caàn gaáp thôï quaàn taây, sô mi, söûa ñoà kinh nghieäm. Tieäm ôû Anaheim khoâng kinh nghieäm vui loøng mieãn goïi. L/L: 714-533-8999

670-7L-111604/144494

Need experienced part-time alteration. Must speak English. English owners 714-731-4699.

670-7L-111604/144506

Need experienced part time Alteration. Must speak English. English owners. 714-731-4699

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131. 700-28L-070804/126487

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc hoà taém khoâng qua trung gian. Söûa chöõa hoà xanh, reâu, ñen, do thôï tröôùc laøm hö. Khaûo giaù mieãn phí, laøm vieäc taän taâm. L/L: Thöôùc: cell 714-468-2169 Home 714-897-5606. 700-30L-071204/127033

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

670-14L-110404/142956

L/L coâ Minh: 949-857-8808

700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING

670-7L-111204/143905

AA 2000 COMMUNICATIONS 665-14L-102804/141993 Shop May goùc First-Harbor haøng Lic#789428 Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, nhieàu quanh naêm caàn thôï laøm Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Net660-5L-111604/144369 TransAmerica Signs MFG caàn 1 phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. nguyeân caùi vaø cover laøm taïi working cho tö gia hay busiñieän thoaïi vieân PT 20-30 Hrs/ wk $8/Hr chuyeân traû lôøi D.T vaø email cho khaùch haøng. 1 Customer Sevice/Sales Rep FT or PT $8 - $10/Hr + ecellent comm. English - Vietnamese speaking. 1 Graphic Artist PT bieát webdesign + graphic design. Fax to 714-903-1903 e m a i l : admin@transamericasign.com. Muoán bieát theâm veà coâng ty xin xem www.transamericasigns.com

raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

Shop may Newhope + Westminster caàn thôï overlock + 1 kim thôï uûi laøm taïi shop. L/L: 714-636-3404

665-14L-111404/144168

Seamtress needed to make pattern, cut, & sew silk for dress shop. Must speak little English. Salary $2000 - $2500 month. Call 8AM - 8PM 949-275-8142.

Nhaø haøng Phôû vuøng Pomona caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn F/T or P/T. Cung caáp chuyeân chôû töø Fullerton tôùi Pomona. Xin lieân laïc 909-613-0705.

670-14L-111104/143857

Caàn ngöôøi kinh nghieäm trong beáp cho tieäm Phôû. Xin lieân laïc Cindy. 714-875-0992

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

Japanese Restaurant. Huntington Beach need waitress and Japanese cook, ωorking full time . Call: Joy Sushi 714-840-0030

670-7L-111104/143793

Shop May goùc ñöôøng Garden Grove vaø Eastern caàn nhieàu thôï moät kim vaø overlock may taïi shop. Xin lieân laïc 714-425-3594.

665-14L-081004/131353

665-14L-110804/143396

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

haøng vöøa laøm baùnh mì. Löông cao + tip. L/L: 310-644-4828 W, 310-404-1521 cell

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 665-7L-111204/143995 Fax: 626-292-7005 Nhaø haøng Ngöï Bình caàn ngöôøi Taát caû caùc dòch vuï veà phuï beáp. Xin lieân laïc coâ Mai 714Quaûng caùo vaø Rao vaët 903-6000.

Caàn ngöôøi chaïy baøn, phuï beáp coù kinh nghieäm, löông cao. Tip haäu cho baùnh cuoán Hoàng Mai 1 & 2, xin L/L gaáp 554-9190, 534-4526.

660-14L-110704/143231

VIP LUAÄT SÖ caàn gaáp moät thö kyù. F/T, thoâng thaïo computer phaûi coù KINH NGHIEÄM, xin goïi 714-720-3261 David.

660-5L-111604/144373

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247) 700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell 700-36L-101904/140969

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå

700-30L-102504/141646

Traveling Notery Public Neáu quyù vò caàn ñoùng moäc hoaëc chöû kyù. LL: Vinh (Vince). 714623-1702

700-14L-110404/142844

ALTERATION Nhaän söûa caùc loaïi quaàn aùo thôøi trang, ñaàm, daï hoäi. Ñaëc bieät cho caùc tieäm giaët uûi vôùi giaù phaûi chaêng. Xin lieân laïc soá phone 714-260-5516


WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

710-36L-062302/027141

702 - DU LÒCH 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732, 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-7L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-90L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-34L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-091202/037373

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

702-31L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702-96L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Casino, Laùi xe caån thaän vui veû xe Van môùi 2004 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-7L-081604/132404

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

706-28L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-30L-010303/050361

710-105L-111901/000745

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

710-30L-042604/115064

710-90L-052104/119323

702-7L-111104/143853

702-14L-111104/143867

Marvin Dòch vuï Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, thi nail toùc, baùc só casino, shopping, xin goïi 714636-9834, cell 714-657-9071

710-36D12467-071404/127532 710-37L-072704/129443

702-14L-111204/143989

HIEÅN DÒCH VUÏ 714-636-6588, 714-878-4620 Cell. Taïi sao quyù vò phaûi baän taâm chuyeän ñöa ñoùn?? Caàn ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24, reû, an toaøn, taän taâm, lòch söï. Xin goïi Hieån.

720-28L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

720-30L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

720-14L-070804/126528

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-29L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-36L-072502/031235

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

710-DL-112101/001076

710-100L-073004/129970

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-110504/143066

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi maùy laïnh, söôûi, giaët, saáy, tuû laïnh, tuû ñaù cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. L/L Long 714-7203747

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

710-28L-111004/143682

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-184L-031003/058389

740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301. 740-90L-111803/093492

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229. 740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862.

Repair Washer dryer refrigerator AT your home with free estimate used washer dryer together $250. Frost free refrigerator $175. Call 24 hour 714-335-3815 710-7L-111104/143841

Trung Tín Electric. Nhaän söûa chöõa vaø laùp raùp caùc loaïi ñieän cho cô sôû thöông maïi, tö gia. Xin L/L Bauman 714-906-8146.

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

720-7L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810. 720-28L-111604/144511

Söûa xe caùc loaïi Myõ - Nhaät - Ñöùc. Hoäp soá maùy. Baûo ñaûm thôï kinh nghieäm nhieàu naêm goïi Quyeàn Andy ñeán taän nhaø. 714-7979369, II 200-4494

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

740-29L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

740-DL-022003/000581

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435.

740-28L-081802/034176

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650

740-14L-092302/038606

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø taát caû veà nhaø ôû. Goïi Sang 714-7192996

740-42L-010804/099641

740-7L-040903/062185

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa vaø thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034.

1658.

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 740-36D246-012604/101684

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-28L-061003/070808

ND’S CONSTRUCTION St. Lic# 819811. Nhaän moïi dòch vuï xaây caát, xaây môùi, add phoøng, remodeling ñieän, nöôùc, gas cho nhöõng thöông maïi hoaëc nhaø, thôï laâu naêm kinh nghieäm, xin goïi Nghóa 626-375-7848, Tieàn 562644-8108, 714-224-2264.

740-7L-073103/078309

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

740-90L-022003/000590

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-28L-061903/072254

CONSTRUCTION

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

720-28L-102204/141340

SIGNS & BANNERS

706-16L-050203/065492

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

720-28L-072704/129435

706 - BAÛNG HIEÄU

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

C.P.I

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

702-28L-111404/144184

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

740-91L-022003/000602

720-28L-111203/000577

HANDI APPLIANCES Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

Coù phöông tieän giuùp 24/24 soøng baøi, saân bay, baùc só vaø caùc nôi vui chôi giaûi trí. L/L Phuùc 714251-2974 hay 280-2148.

706-DL-120501/002487

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

740-97L-111901/000611

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

702-30L-111004/143625

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

740-90L-081503/080694

740-365L-012403/053075

PROFLOORING

710-90L-120303/095460

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-DL-112001/000888

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

740-30L-022003/000588

710-36L-030203/057431

710-28L-100603/087783

702-60L-103104/142366

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

720-DL-111901/000576

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy & ñuû loaïi maùy gia duïng. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-28L-102904/142162

Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

710-DL-100202/000744

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

720-28L-022003/000579

710-90L-111901/000572

24/24 Dòch Vuï Nhanh ! 714-465-6226 - Nghóa Phi tröôøng, Casinos, Seaworld, Universal Studio, Baùc só, Shopping, Quoác Tòch, vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn! TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

AUTO REPAIR

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

720 - SÖÛA XE HÔI

RAO RAO VAË VAËTT

Sôn nhaø, loùt gaïch, vinyl, saøn goã, laminate, garage, patio, ñieän nöôùc. Plumbing, thay kieáng cöûa soå, waterheater. Vieäc nhoû cöù goïi A.Saùu. Vui veû, kyõ, reû. 714-3421454, 714-259-7741. 740-551L-080503/078934

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. 740-30L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-28L-081003/079710

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-7374

740-50L-081003/079762

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-30L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069. 740-86L-040104/111414

HOME REPAIR Söûa ñieän, gas, nöôùc, repiping, water heater, room addition, remodel bath, bedroom, patio, haøng raøo, loùt gaïch, thay cöûa. LL: TAÂM or FRANK TRAÀN: 714-7493507. 740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999. 740-28L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453 740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-37L-051104/117720

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-30L-080404/130530

740-28L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334.

740-7L-051704/118549

THANH CONSTRUCTION Thôï chuyeân nghieäp loùt gaïch tile marble diamond, stucco, drywall. 714-675-5552 740-100L-052104/119320

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-7L-080904/131264

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510

740-28L-081204/131814

Chuyeân-Patio. Chuùng toâi nhaän laøm patio cho tö gia. Patio inclose, open, laøm xin pheùp city. Vui loøng goïi Tommy: Bus 714968-0621, Cell 553-4361.

740-26L-081704/132493

740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490 740-28L-101704/140572

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893. 740-7L-101704/140577

HANDYMAN Chuyeân sôn, eùp phoøng, Drywall, ñieän, floor, sink, toilet, Haøng raøo goã, Disposal. Taát caû veà söûa nhaø. L/L Vu 714-224-2955. 740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102004/141099

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Office, Supermarket, Hair/Nail Salon. Xaây nhaø môùi theâm phoøng. Lo heát thuû tuïc baûn veõ vaø xin giaáy pheùp. Coâng vieäc luùc naøo cuõng nhanh choùng. Hoaøn haûo giaù caû phaûi chaêng. Call Vincent 714719-4558 740-28L-110404/142938

License kinh nghieäm taän taâm. Nhaän laøm taát caû veà söûa chöõa nhaø, tieäm, nhaø haøng, office v.v... Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn v.v... Seõ goïi laïi ngay, xin L/L Dzuõng 310-378-3238 740-28L-110504/143141

HOME REPAIR Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm. Remode beáp, phoøng taém. Remove Pop corn, Texture. Patio, loùt gaïch, ñieän, gas, nöôùc. Xin goïi Tuaán 714-724-8275. 740-14L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347

740-56L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-28L-102204/141269

740-28L-102504/141599

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ laøm phong loùt gaïch goã boàn taém sôn stucco, roofing cöûa soå patio gas, ñieän nöôùc, xin goïi QUOC 714-2440162 740-36L-102504/141649

740-28L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221. 740-30L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

740-28L-060904/122113

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-28L-062904/125280

VUÕ MARBLE Chuyeân laøm granite counter top. Cabinets, phoøng taém, loø söôûi, loùt gaïch marble, traveltin poscelian, ceramit. Laøm saøn goå caùc loaïi, add phoøng, patio, landscape, ñoå xi maêng vaø moïi dòch vuï Remodle nhaø cöûa. Kinh nghieäm, taïn taâm, kyõ löôûng vaø ñeïp. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: Vuõ 714-588-1378, 714-595-8615. 740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-28L-093004/138596

HOAØNG CONTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, remodel phoøng taém, sôn trong vaø ngoaøi, söûa ñieän, gas, nöôùc thay cöûa soå, uy tín, giaù reû. L/L Hoaøng 714-6579706, 714-373-1660.

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714-724-3028 740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-14L-101704/140148

PGI CONSTRUCTION! ª Leân laàu, xaây môùi, balcony. ª Remodel kitchen, phoøng taém. ª Plumbing tieäm nails, gaén spa. ª Baûn veõ, permit city available. ª Design tieäm, office, home. Bonded License & Insurance Goïi Peter Pham or Thoâng 714728-5028, 714-728-7531

THAØNH TÍN QDDJ CONTRACTOR Nhaän söûa nhaø, plumbing laøm gas, ñieän, nöôùc, laøm nhaø taém, loùt gaïch, loùt goã, thay cabinet cho nhaø beáp, nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L Quang 714-2605009

740-28L-102704/141844

CONSTRUCTION & PLUMBING Nhaän söûa nhaø, Add phoøng, nguû, taém. Heä thoáng gas ñieän nöôùc & Plumbing. Gaïch - Goã - cöûa maùi nhaø- bình nöôùc noùng, sôn trong ngoaøi. LL: Huøng 714-657-5500

740-5L-102704/141866

DL CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, neàn nhaø, nhaø taém, beáp loùt goã remodel taát caû beân trong vaø ngoaøi, add theâm nhaø taém, garage laøm phoøng, haøng raøo goã. Ga, ñieän, nöôùc. Taát caû veà söûa chöõa hoaëc ñoåi môùi, haõy goïi cho DL Construction. Coâng vieäc ñaøng hoaøng. Laøm xong laáy tieàn. L/L: 714-757-8838 Anh Lyù 740-30L-103104/142315

HANDY MAN HOANG BRIAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648 740-30L-103104/142325

Sôn söûa nhaø cöûa, beáp, nhaø taém, loùt gaïch, xaây töôøng, ñoå xi maêng. Giaù caû bình daân. Coâng vieäc hoaøn myõ. LL: Hoaøng Nguyeãn 714-8983257 Home, 714-230-5006 cell 740-14L-110304/142631

CENTRAL PACIFIC Design / Build General Contractor License #B725395 Nhaän thaàu xaây caát: Doctor, Dental

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

742-92L-121902/048960

742-36L-122302/049348

740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635. 740-14L-111204/143916

740-90L-092804/138182

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

740-7D4567-111004/143620

SUPER SAVING REMODELING 714-595-8993 Chuùng toâi nhaän laøm taát caû dòch vuï söûa chöõa nhaø cöûa. Haõy goïi cho chuùng toâi ñeå bieát ñöôïc soá tieàn quí vò coù theå tieát kieäm ñöôïc. PRO - HOUSEWORK Söûa chöõa moïi coâng vieäc nhaø; All miscellaneous, problems with ñieän, gas, nöôùc. Ñaëc bieät Repair - Remodel kitchen, countertop, water sink, faucet, leakage. Baûo ñaûm giaù caû ñuùng cho moïi coâng vieäc. Ñònh giaù mieãn phí. “Right price for the right work”, xin goïi Hieàn 714-724-4942

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

740-14L-110804/143382

740-90L-090904/135635

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708

742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

740-14L-110904/143435

HUNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa nhaø, ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø v.v... L/L: 714-2347559, 626-675-0839

740-28L-090104/134553

740-36L-060204/121136

742 - DOÏN NHAØ

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

740-7L-110704/143267

HANDY MAN Nhaän sôn söûa töø trong ra ngoaøi. Drywall painting, Small job OK. LL: Bob: 714-717-1750

Chuyeân ñoå xi maêng, laøm patio, laùt gaïch, xaây töôøng, boàn hoa, lôïp maùi nhaø, sôn söûa trong ngoaøi. Baûo ñaûm reû, ñeïp. Lieân laïc Bình 714-260-1771

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

CHUYEÂN NGHIEÄP Loùt gaïch, taân trang phoøng taém, nhaø ôû, tieäm nail, nhaø haøng. Taän taâm uy tín, giaù haï. Hoøa 714-7170051 740-7L-111404/144137

XAÂY SÖÛA NHAØ - TIEÄM NAIL Chuyeân moân: Thieát keá, Nöôùc Noùng, Laïnh, Spa, Ñeøn, Ñieän, Quaït huùt, oáng gas. Phoøng taém hôi, bath Tub, Shower, Sinks, Granite counter top, Laùt gaïch, ñaù, Goã, Doors, Windows, Patio Room. vv.... Hoà Xaây nhaø @ yahoo. 714-4204455, 714-797-0611 740-14L-111404/144162

CONSTRUCTION CENTER - Tile, Painting, Concrete - Patio, Door replacement - Cabinet, Framing, Plumbing - Electrical, Laøm coû môùi, thay thaûm.All Work Guaranteed. Free estimate. 714200-9824 Ask: Minh 740-14L-111504/144315

SÖÛA ÑIEÄN Nhaän söûa chöûa moïi trôû ngaïi veà ñieän, cho nhaø ôû vaø cô sôû thöông maïi. Goïi Thanh 714-260-3537. 740-28L-111604/144336

ABBA ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGNS CHUYEÂN: Veõ plan, city permit, stamps, structural calculation, title 24 engergy, grading and soil report. ÑAËC BIEÄT: Hôïp thöùc hoùa caùc xaây caát baát hôïp phaùp. Goïi KEVIN: 714-728-0741

742-91L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-7L-061604/123253

XE BA GAÙC BEÁN THAØNH Chuyeân thaùo gôõ doïn deïp, ñoå raùc, chuyeân chôû linh tinh. L/L 714425-0542 742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

RAO RAO VAË VAËTT 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû . Cell 714-251-8970, Home 714-537-9718, .

742-30L-092704/138069

HAÛI DOÏN NHAØ GIAËT THAÛM ª Thay Thaûm môùi 1 phoøng OK. ª Söûa Thaûm bò duøng, ª Sôn nhaø trong ngoaøi. ª Sôn toát, uy tín ª Nhaän ñoå boû raùc. 714-623-0089

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

744-28L-050603/065831

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900, 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-31L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc,

747 - GIAËT THAÛM 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435 747-102D14567-112101/001086

744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881.

744-30L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v Commercial, Appartment maintenance, Handy man. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

744-28L-111604/144447

744-28L-111604/144510

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

744-4L-111204/144057

H.S PLUMBING Chuyeân söûa voøi nöôùc ræ, khoâng chaûy, chaûy khoâng maïnh, oáng beå, baét toaøn boä heä thoáng nöôùc môùi, nhaø, haõng xöôûng. Goïi Sôn 714271-9704. Lic #169098.

Universal Roofing laøm maùi môùi caùc loaïi baûo ñaûm xin lieân laïc Andy. Patio phoøng taém, thoâng coáng, plumbing tieäm nail. Lic #765451, giaù nheï nhaøng. Andy! 714-797-9359

746 - LAØM VÖÔØN 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø coù doïn raùc. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

-

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

UÙT PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït - Coù maùy lôùn 150 Feet - Nhaän söûa oáng nöôùc, oáng coáng coù camera Thaønh thaät, giaù reû. 714-497-7204 cell 714-897-5222.

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

746-30L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

LEÂ LANDSCAPING Laøm heä thoáng sprinklers môùi Söûa chöûa heä thoáng hö Ñaët coû môùi & söûa chöõa Chaët caây, laáy goác, troàng boâng Laøm haøng raøo goã & Clean up. Treân 15 naêm kinh nghieäm Thaät thaø trung tín, giaù phaûi

747-90L-120202/046795

-

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-31L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-2008683, 714-234-6362. 747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089


WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

747-57L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714263-6472

747-36L-110404/142990

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Lôùp maãu giaùo - Lôùp 12 L/L: 714-593-9389 Thaønh phaàn Giaùo sö baèng caáp cao, nhieàu kinh nghieäm, nhaän ñöa ñoùn 750-90L-081004/131367

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

750-28L-090204/134780

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-36L-060902/025198

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-30L-102904/142257

Giaùo sö Cao Taán An daïy PreAlgebra, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus I, II, III, Physics I, II, Chemistry I, II, Organic I, II, luyeän thi SAT I, II, math, Physics, Chemistry, Biology, English. 714-2104460, /714-894-4278

750-14L-110904/143476

Master Mathematics at UCI, caàn daïy keøm toaùn, Lyù, Hoùa (high School), Calculus, Linear Algebra (college). Xin Lieân laïc: Thaày Toaøn 714-580-4828

750-7L-111204/143885

Thaày giaùo treû daïy TENNIS. Saùu naêm kinh nghieäm daïy tröôøng vaø daïy tö taïi WESTMINSTER HIGHSCHOOL nhaän hs töø 10 tuoåi trôû leân. 10-13 tuoåi: $25, 14 trôû leân: $20. Lieân laïc Thaày Jason Traàn. 714-726-2250. Giôø hoïc töø: 8h45 - 10h15 (Sat & Sun), 10h30 - 12h00 (Sat)

750-14L-111404/144129

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-20D14567-062203/072531

LÔÙP NHAÏC PHAN TRÖÔØNG NGUYEÂN Daïy: Nhaïc lyù caên baûn. Xöôùng aâm. Ñôn ca. Ñeäm ñaøn ghita. Hoïc phí nheï. 714-251-3044 (cell).

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

750-90L-020404/103161

750-168L-061404/122965

DAÏY KEØM Toaùn Lyù Hoùa, Tieáng Vieät, Veõ, Ñaøn (piano, keyboard, guitar), Haùt ... KIDZ LEARNING CLUB: 19039 Bushard St. H.B, (Goùc Bushard + Garfield) 8AM-8PM, M-F

HORIZON ACADEMIC SERVICES Daïy keøm tö taïi nhaø cho lôùp K~12. Chuyeân veà taát caû moïi moân. Nhieàu naêm kinh nghieäm vaø tin töôûng. 714-235-2793

750-14L-111404/144185

Nhaän daïy keøm caùc em maát caên baûn veà toaùn ñoá, ñoïc hieåu, vaên phaïm. Giuùp caùc em laáy laïi caên baûn trong thôøi gian ngaén. Ñaøo taïo caùc em vaøo chöông trình Gate. Giaùo sö coù baèng Master tröïc tieáp Giaûng daïy. LL: Coâ Truùc. 714-539-9692

self-employed OK; bankruptcy OK; bad credit OK; Fico 500 up. Xin goïi Trish: 714-300-8407

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ 770-30L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179 770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534. 770-30L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Coù nhaän trainning cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

750-14L-111504/144251

Voõ ñöôøng Okinawan Kempo Karate chuyeân daïy voõ Thieáu Laâm, Kempo Karate, Judo, Jit-Jitsu. Voõ sö Hoaøng Nhaân 3 ñaúng. Daïy töï veä ngaén haïn. 714-422-8242 cell, 714-630-9870 W

750-7L-111604/144333

NHAÄN DAÏY KEØM Giaùo sö nhaän daïy keøm taïi nhaø, nhaän hoïc sinh töø third grade trôû leân. Giaùo sö taän taâm, nhieàu kinh nghieäm. L/L: 310-607-7781 hay 714-381-0636

750-12D456-111604/144364

760-14L-110704/143215

Trish Huyønh. Chuyeân laøm Loan nhaø vaø Refinancing. Coù nhieàu chöông trình ñeå löïa choïn: 100% financing; tieàn lôøi baét ñaàu töø 1.25%; no verified income or job;

770-14L-102404/141484

KYÕ NGHEÄ NOÁI LOÂNG MI Chuùng toâi baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi töø Nhaät. Vôùi nöûa giôø höôùng daãn FREE, baïn seõ deã daøng kieám ra baïc ngaøn. NOÁI LOÂNG MI Theo phöông phaùp môùi cuûa Nhaät: Daày daøi, nhö thaät maø khoâng caàn chaûi mascara. TRANG ÑIEÅM, LAØM TOÙC Cho coâ daâu and all other, occasions. Noåi tieáng vôùi caùch trang ñieåm sang troïng, treû trung, töï nhieân. Duøng myõ phaåm ñaét tieàn. Xin L/laïc: Duy Lyù (Cosmetologist) 714-791-9222, 714-839-7079 714-235-1744 770-28L-110204/142541

Thaåm myõ vieän BOTOX chuyeân xaâm thaåm myõ & xaâm chaân maøy, mí maét, vieàn moâi, nhuû hoa, chæ coù $80 1 thöù, taåy xoùa nhöõng veát xaâm hö baèng maùy toái taân khoâng ñeå laïi theïo. Baûo ñaûm ñeïp vaø taåy muïn coùc, muïn thòt, muïn ruoài, huùt muïn, ñaép maët naï 1 tieáng $30. Trang ñieåm coâ daâu, tieäc, daï hoäi, xoa boùp baám huyeät giaûm ñau nhöùc. Laøm eo thon. Xin vui loøng laáy heïn. L/L: 714-417-7275 gaëp PHÖÔNG LOAN, 9550 Bolsa 770-36L-110204/142625

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

RAO RAO VAË VAËTT

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-7L-013004/102399

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

Dì Tö queâ Caàn Thô nhaän giöõ Baby 2 thaùng trôû leân, cha meï laøm Nails röôùc treã cuõng ñöôïc, ngang tröôøng Murdy - Mustang, saùt chôï T & K. Phone: 714-839-9671

830-14L-031704/109170

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-9434792, 714-893-2592.

780-28L-120503/095800

CHANRAN (Chan): Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

780-31L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-28L-050704/117068

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312

780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

780-56L-083004/134298

CHIEÂM TINH LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng xa nhau haïnh phuùc laïi, con nghe lôøi, Phong Thuûy, nhaø, tieäm nail, laøm aên eá aåm 714-890-7098, cell 714-251-0955..

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø roäng saïch, thoaùng maùt, yeâu treû taän taâm, chu ñaùo (Brookhurst/ Westminster). L/L 714-2519902, 714-534-8745. 830-180L-062804/125204

770-28L-111004/143580

FREE HOÏC NOÁI LOÂNG MI Baèng saûn phaåm toát nhaát cuûa haûng Eyelash Extension Inc. cho chính Coâ Vi Quyønh ñaûm traùch. - Noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% off - Wholesale thuoác noái loâng mi (The best of Tananese) Vi Quyønh 714-720-9460, 714839-4577 770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040. 770-33L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn. 770-36L-100504/139082

770-30L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170 770-56L-101804/140714

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán

770-14L-111004/143585

Kyõ thuaät noái loâng mi. Moät phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân vaø deã kieám tieàn. Chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù reû wholesale cuûa coâng ty Nhaät. Seõ chæ daãn caùch laøm FREE. L/L Kim: 714-6094258 C

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Goïi laáy heïn 714-5106605

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-36L-101904/140970

800-28L-102104/141191

800-10L-111404/144179

770-7L-111604/144346

EYELASH EXTENSION Thaåm Myõ Loâng Mi - Coù phöông phaùp môùi nhaát noái daøi loâng mi, ñeïp cong töï nhieân khoâng caàn baám vaø chaûi mascara vaø ñöôïc xaøi moät thôøi gian 6 thaùng raát ñeïp. - Nhaän hoïc vieân training eyelash extension. L/L Phöôïng: 714-390-4850 cell 714-636-6648 bus 714-539-1372 bus 770-7L-111604/144439

NOÁI LOÂNG MI!!! Muoán coù caëp loâng mi daøi, cong, ñeïp khoâng caàn chaûi Mascara maø baïn vaãn coù caëp maét to, long lanh, quyeán ruõ.° Nhaän Train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà uoán vaø noái loâng mi. Deã hoïc mau laøm giaøu. L.L Kelly 714-891-4310 (H), 714588-8804 (Cell).

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS

We buy Closeout clothing for woman any quality. Chuùng toâi mua quaàn aùo ñaøn baø töø Shop may hay tieäm Ñoùng cöûa. Coøn môùi. Xin goïi Mr. Kim. 213-2688436

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594 820-28L-102804/141953

Nhaø haøng vuøng Santa Ana thô moäng, saïch seõ thöùc aên raát ngon. Kính môøi quyù khaùch ñeán thöôûng thöùc ñoà aên Vieät Nam - Thaùi Taøu. Chuùng toâi nhaän ñaët tieäc, côm thaùng saïch seõ hoaøn toaøn khoâng boät ngoït. Nhaø haøng Calypso Food Express, caïnh Donut Star, goù c ñöôø n g Harbor vaø Warner. ÑT: 549-8122 or 6243634

830-10L-111204/143898

Garden Grove / Galway Sally Family Daycare Nhaän giöõ töø 0-12 tuoåi, coù potty training, Art / Craft. Breakfast / lunch snack ngaøy 3 böõa. Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc, daïy keøm homework, nhaän calwork, xin LL: Coâ Sally, noùi tieáng Vieät/ English. Cell: 714-553-4694, home: 714590-0156. Enrollment coù giaù ñaëc bieät.

830-7L-111504/144250

Nhaø house ôû Fountain Valley, nhieàu ñoâ chôi cho treû, nhaän giöõ moïi löùa tuoåi, kinh nghieäm yeâu treû, phone coâ Hieàn 714-4180559

830-14L-111604/144396

830-28L-082504/133560

Coâ Myõ thöông yeâu treû con. Nhaän giöõ vaø chaêm soùc beù, töø vaøi thaùng tuoåi ñeán 5 tuoåi. Nhaø goùc ñöôøng Trask & Newland. Goïi coâ Myõ 714-530-5498.

Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû nhaän giöõ beù töø 2 tuoåi trôû leân, chaêm soùc kyõ, bao aên ngaøy 3 böûa. Nhaø gaàn Brookhurst and Katella. xin vui loøng goïi Coâ Ngoïc 714-638-1077. 830-90L-082704/133973

LICENSE. LONG BEACH. South North, nhaø roäng saïch thoaùng maùt, giöõ treû moïi löùa tuoåi, yeâu thöông treû, nhaän C/T calwork gain. LL Buùp 562-989-8657 or Kim 562-422-1215 cell 562-3107532

830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

830-28L-102104/141178

ANGEL DAY CARE GRAND OPENING. Nhaø saïch Brookhurst/ Edinger gaàn tröôøng (Thomas Paine). Giöõ treû töø 0-/up kinh nghieäm Newport Coast, Irvine. Thöông treû. Giaù special thaùng khai tröông. L/L 714-775-7788 hoaëc nhaén maùy. Lic#304300851. Nhaän giöõ treû töø 1T trôû leân, nhaø saïch seõ thoaùng maùt, roäng raõi, yeâu thöông treû. Goïi coâ Minh xin L/L: 714-638-9406

830-30L-102804/142038

Licensing. Nhaø Brookhurst + Westminster roäng, tieän nghi, kinh nghieä m . Nhaä n giöõ treû chöông trình Cal work. Coù theå ñöa ñoùn ñi hoïc, keøm homewook. L/L 638-9777

830-19L-102904/142181

830-28L-103104/142290

Y taù chaêm soùc ngöôøi giaø, treû em, phuï nöõ coù thai. Chuyeân nghieäp taän taâm. Xin goïi 714425-3808 or 714-530-3853.

Brookhurst. Vui loøng lieân laïc chò Mai 714-530-0123.

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 15 thaùng 5 tuoåi, coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & Dì Tö 714-839-7852

Nhaø roäng, thoaùng, goùc Brookhurst & Chapman. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi chaêm soùc taän taâm & ñöa ñoùn treû taïi tröôøng tieåu hoïc Faylane. L/L coâ Xuaân 714-638-5237, cell: 714-4148086

770-14L-111504/144327

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062

830-21L-102704/141820

750-5L-111604/144436

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ

hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát.

780-30L-101804/140781

Newton Academy. Chuyeân daïy caùc em maát caên baûn Toaùn, Anh vaên. Tieåu + trung hoïc. SAT. Daïy töøng em. Keát quaû baûo ñaûm. G.S Baûo 714-899-8249 DAÏY KHAI THUEÁ $250 Baûo ñaûm thaät gioûi, ñoäc thaân thöôûng $382, moät con, hai con thöôûng $2547 - $4204. Thaùng $100 khoâng ñoùng thueá. Nhaø ôû, cho thueâ, business laøm gioûi. G/M Joseph Nguyeãn Sôn 562-591-4983, cell 562-6823747

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

770-14L-091404/136370

750-7L-111504/144236

NEW!! VISUAL STUDIO.NET NEW! Article for. Net community “Visual Studio. Net tips and tricks” by software engineer Minh T. Nguyen. Sold at: - http://www. bookamillion.com/ ncom/books?isbn=1411613961 - http://www.LuLu.com/content/ 78650 - http://www. amazon.com/exec/ obidos/Asin/1411613061; and at Barnes & Nobles

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø vuøng Fullerton, thoaùng maùt, gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc. Nhaän giöõ treû. Xin goïi. 714525-7863

830-7L-111604/144442

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE VIEÄTNAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

830-7L-111004/143632

Nhaän ñöa röôùc treû ñi hoïc vaø chaêm soùc sau giôø hoïc ôû Fountain Valley, Huntington Beach. Phone Coâ Nga 714-963-5457 hay Cell phone 714-717-7072.

830-7L-111004/143664

Yeâu thöông, chaêm soùc treû em töø môùi sanh cho ñeán 6 tuoåi, bao aên, bao taõ. Coi töø thöù 2 ñeán thöù 7. LL: soá 714-454-6895

830-7L-111104/143784

Nhaø house goùc Lampson & Dale nhaän giöõ treû töø 18 thaùng trôû leân töø 6g saùng ñeán 6g chieàu. Coù kinh nghieäm goïi coâ Loan phone 714-537-7503

830-7L-111104/143790

Nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. Nhaø goùc ñöôøng Stanford

850-30L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime. LUCKY Baùn vaø söûa caùc loaïi tuû laïnh maùy giaët vaø saáy, beáp gas, ñieän, nhieàu haøng coøn raát môùi, giaù reû. Söûa Baùn baûo ñaûm 3 thaùng. L/L Lucky Vuong: 714-713-6506

850-36L-061404/122985

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147 850-30L-100704/139373

BAÙN LAÉP RAÙP SATELLITE SYSTEM. Ñaëc bieät coù baùn PANSAT 2500A giaù reû coi ñöôïc nhieàu ñaøi, dishnet, bell, AÙ chaâu, Vieät Nam, xin L/L Nhaät 714-251-8376 850-90L-100804/139617

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

830-14L-110304/142700

830-14L-110504/143006

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-28L-060404/121586

850-30L-051803/024973

Nhaø saïch thoaùng maùt, nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân chaêm soùc taän taâm, goùc ñöôøng Euclid vaø Slater. Xin goïi soá 714-963-6578. Nhaø saïch thoaùng maùt goùc Beach/ Orangewood, nhaän giöõ treû 2 thaùng trôû leân, taän taâm yeâu treû. L/L Xuaân 714-379-2375, 8260767

$24.99 haøng thaùng, REFUND $150 trong 12 thaùng neáu choïn package $45. Vieät Satellite coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác Hoa Kyø. Vieät Satellite coøn baùn vaø laép raùp satellite system xem caùc ñaøi AÙ Chaâu Free haøng thaùng. Xin goïi Vieät Satellite 714-7755400 hoaëc 1-866-277-0748 Hay website: Vietsatellite.com

850-30L-090903/084105

COMPUTER Baùn P4 - 3.2GHz Hyper Threading system vôùi 17 in LCD monitor, DVD burner, 512MB Memory, 128MB Video Card, 160 GB, Hard Drive, 9-in-1, Modem $875, Nhaän Söûa, Upgrade Desktop. Thaønh 714-3621032.

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE, vaø nhieàu maët haøng khaùc nhö: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $129 ª Boä giöôøng 5PC $319 ª Sofa vaø baøn 5PC $429 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-28L-012104/101178

VIEÄTSATELLITE.COM ª Free maùy vaø coâng laép raùp Directv cho 4 phoøng. Free 3 thaùng HBO Cinemax. Ñaøi Vieät Nam 24/24 SBTN leä phí töø

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381 850-28L-101204/140002

COMPUTER ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.60GHz + 17" flat monitor $650 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $350. ° P3. 1.0GHz + 17" monitor $280 ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952, 714-894-4751. 850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6920 - 17 thaùng 11, 2004 (6 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

850-14L-110504/142999

Caàn baùn moät soá moä phaàn trong nghóa trang Westminster, giaù moãi loâ $1700. Ai caàn xin L/L anh Thieâm Nguyeãn taïi Tobia Casket. 714-894-3723

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon - Thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkings phía sau

850-7L-111004/143571

ROLEX Rolex Datejust 2 stone 14K/SS $2050. Rolex Lady 2 tone 18K/SS $2150 Cartier Lady 2 tone $895. 13285 Harbor Phone 714-7979719

850-7L-111004/143587

Baùn 1 caëp maùy giaët saáy hieäu Whirpool, Giaù $250, 1 tuû laïnh nhoû Giaù $200. 1 tuû laïnh lôùn Giaù $330.Goïi Kyø. Phone: 714-8394775

850-14L-111004/143628

Tieäm Nails remodel caàn baùn taát caû baøn Nails, tuû keä, nöôùc sôn gheá laøm toùc giaù reû. Lieân laïc 310618-4141

850-28L-111004/143669

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi MEMORY, CPU & HARD DRIVE. Highest Paid Guaranteed. Call: 714-863-8344

850-7L-111104/143799

Caàn baùn moät soá maùy may kyõ ngheä: Overlock, 1 kim, Coverstich, Hem, khuy, nuù t , multi-needle 9 kim. Xin L/L. Ñ/ T. 714-350-6760 hoaëc 714-8785798.

850-7L-111104/143832

T-SHIRT 7 for $10 JK’s the OUTLETS. DISCOUNT Home Accesories. 13120 Brookhurst St (giöõa Trask vaø Garden Grove), 714-636-6150

850-7L-111104/143866

Must sell refrigrator & washer & dryer 2 years old all like brand

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

knew possible delivery $650 for all. 714-348-9376 850-7L-111204/143887

Speakers 4 Sale. Caàn baùn maáy boä loa vaø maùy moùc cho home Theatre. Xin lieân laïc Khoa. 714609-7156

850-3L-111504/144318

850-7L-111204/143911

850-7L-111204/144014

Caàn baùn gaáp!!! Baøn nails, tuû, spa, sofa coøn môùi, neáu caàn xin lieân laïc phone 562-493-4591 W, cell 909-319-3083

Moving tieåu bang xa caàn baùn raát nhieàu ñoà trong nhaø: Electronic tools, Osciloscop, Honda generator, Computer parts. Xin lieân laïc 714-458-3371, 714-7978086.

850-7L-111204/144016

Mua laïi caùc loaïi phone di ñoäng ñaõ xaøi roài vaø coøn môùi coøn toát. Xin lieân laïc 714-414-9156.

850-5L-111404/144169

Move baùn TV maøu 36'’ toát giaù $110 vaø maùy huùt buïi maïnh giaù $29. LL: 714-928-8970 or 7991918

850-3L-111404/144171

Caàn baùn maùy giaët 2 taàng ñieän 220 loaïi nhoû, xaøi roài coøn toát. Giaù $150. Xin goïi Anh Só. 714720-3855

850-7L-111504/144213

Baùn computer môùi raùp Athlon XP 2800, 512MB memory, 40GB hardrive 32MB video memory giaù $350. Nhaän upgrade söûa chöõa giaù vaên ngheä. OÂ.Toaøn 714-9143746 cell hoaëc 714-554-4465 nhaø

850-3L-111604/144368

850-4L-111604/144379

ª Laptop Pentium III Window XP 800MHz DVD CRRW copy 256MB. T.ñöïng $530 ª Destop Pentium 4, 1.7 flat GHz, Window XP 512MB, DVD CDRW + monitor 19" flat color printer mouse speak keyboard internet ready $430. ÑT: 714-414-7676, 714-5341654 850-5L-111604/144389

Caàn baùn oåi, taùo, truùc ñen, daï lyù höông, magnolia, mai vaøng, boâng haûi ñöôøng, king palm vaø nhieàu loaïi khaùc. Reû, ñeïp, chaát löôïng. L/L cell 714-580-4833 850-14L-111604/144397

Caàn baùn caù maøu raát ñeïp Arowana. RTG with certificate 7 inches, picture available. Giaù baùn $1200. Goïi 714-234-7478 hoaëc email tachuutran@yahoo.com 850-7L-111604/144398

850-3L-111504/144222

LAPTOP Micron Transport ZX Pentium III 650MHz, 256MB, DVD, modem, Ethernet, Win XP,14.1" TFT LCD, floppy disk. Good condition. L/L 714-728-0974. Baùn $450

850-7L-111504/144238

Baùn 4 baøn Nail baøn nöôùc sôn ñeå phone 4 Display maùy Wax, tray laøm toùc, 1hoà caù giaù reû. Goïi coâ Ngoïc 714-775-7487.

850-5L-111504/144260

Baùn Hoøn non boä töø Vieät Nam chuyeån qua, reû ñeïp. Xin L/L 909454-6011.

Caàn baùn gaáp 2 baøn nail 1 gheá caép toùc, maùy air-brush. Xin LL: 714-224-4778 work, 714-8277543 home.

Baùn caù Japanese Koi 10"-40" töø $80-$1200. Goïi phone: 714-3101526 Dö duøng caàn baùn 1 boä sofa bed 1 baøn coffee giaù $680. Taát caû coøn toát. L/L Vöông Vu 714-3481176, 714-531-6452

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-7L-111504/144313

Very beautiful flowerhorn fish with big bubble head for sale $400. Call Steve 714-530-9512 Caàn tieàn baùn ñoàng hoà Concord two tone solid 18 God raát ñeïp, caàn baùn $1,700. LL: 714-6977482

Move For Sale, boä baøn aên 8 gheá cuûa Italy like new vaø China buffet, caàn baùn taát caû ñoà trong nhaø. Tel: 714-876-8844

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2004

850-5L-111604/144457

850-3L-111604/144458

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

900-14L-110804/143352

900-15L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526 900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY Quí anh caàn thoaûi maùi vui veû, phuïc vuï taän tình xin L/L phone 714-791-7229 12g tröa tôùi 8 toái. 900-14L-012804/101912

FANTASTIC MASSAGE Quyù anh sau giôø laøm vieäc meät moûi, muoán caùc coâ treû ñeïp töø 18-25 massage thö giaõn thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi 714-2360077.

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-30L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-30L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-31L-090904/135574

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway.

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

900-84L-100704/139490

900-84L-051404/118342

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-28L-052104/119322

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748. DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009. 900-14L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks.

900-16L-102004/141000

900-28L-102404/141511

Massge Therapy, trò ñau nhöùc, moû i meä t , giaû m stress baè n g phöông phaùp chuyeân nghieäp. Vieäc laøm taän taâm vui veû. Xin goïi laáy heïn Thuøy Döông 714-9348046

900-28L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-30L-110204/142498

A SPECIAL MASSAGE Grand Opening New massage, nöõ treû ñeïp. Phuïc vuï taän taâm, xin vui loøng goïi 714901-9120

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ. Mob: 0405-397-375 “UÙC” .

900-14L-110404/142825

Ñaïi Cöôøng ñaám boùp, giaùc hôi, ñau löng, nhöùc moõi, traëc tay chaân, nhöùc ñaàu maát nguû teâ thaáp. $30hr. LL: 714-925-5576 heïn Monday, Sunday Only.

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

Massage treû ñeïp vuøng Anaheim, khaùch môùi bôùt $10. Xin goïi laøm heïn tröôùc vaø mang theo Baùo. Magnolia + Orange. 714-2260597

900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

900-10L-110804/143377

GIAÙC HÔI: Caùc baïn caûm ñau nhöùc, caêng thaúng veà tinh thaàn. Neáu caàn coù theå ñeán nhaø baïn ñeå chaêm soùc. Haõy goïi tel: 714-7570645

900-14L-111104/143824

Phaùp Luaân Coâng Khí Coâng cao caáp. Tu taâm, Luyeän Thaân, chæ daãn coâng phaùp, phaùt taøi lieäu mieãn phí taïi Mile Square Park. L/L: 714-606-3878, 714-348-5562 www.chanthiennhan.org

900-7L-111104/143860

NGOÏC HAØ Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-901-8371. Ñieàu chænh ñaïi huyeät trò meät moûi ñau nhöùc. Giôø laøm vieâc: Töø 11AM-10PM. 900-100L-111104/143873

900-14L-110504/143118

900-14L-110704/143268

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315

900-3L-111404/144198

Lôøi nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn/ 9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi yù, xin ñaêng traû lôøi nguyeän naøy treân baùo. D.M 900-14L-111504/144262

Mong gaëp laïi con trai Traàn Ngoïc Duõng con baø Traàn Thò Lieân töùc Traàn Thò Nhò. Boá laø Ngoïc Minh hieän nguï taïi: 8/28 Iwala Avenue Inala, QLD 4077 DT :07.327.82719 Australia ha L/L vôùi chò Haèng 323-251-4119 Cali. 900-7L-111504/144321

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän 9L/1 ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN 900-3L-111604/144341

Nhaén tin boá laø Nguyeãn Quang Trí sinh naêm 1951 taïi Ngheä An, hieän ôû ñaâu, chuùng con mong boá veà gaáp ñeå giaûi quyeát vieäc cö truù cuûa gia ñình. Chuùng con luoân nhôù vaø mong gaëp boá. Con Tuù cell: 714-478-7476 vaø nhaø: 8918649. Ai bieát boá chuùng toâi ôû ñaâu xin nhaén duøm. Xin caùm ôn.

MASSAGE Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781, 12g - 8g toái Sun Tanning $10 1/2HR, taém hôi $10 1/2HR, Relax full body skin care massage maët coå vai facial. 16517 Brookhurst St, Fountain Valley, Cathy Thoa 714-8399644

coâ nôi ñoù, ñöôïc tin naày xin coâ lieân laïc vôùi toâi gaáp. Baø con ai bieát coâ ôû ñaâu, raát bieát ôn cho bieát, xin lieân laïc soá 216-2690559, xin traân troïng gôûi laïi tieàn phone. Baø AÙnh.

900-14L-111204/143934

Sau nhöõng giôø laøm vieäc caêng thaúng vaø meät moõi.Haõy nhôù LiLy seõ laø ngöôøi nhö yù caùc baïn. Tìm LL: 714-497-9082, 714-7152833.

900-7L-111404/144133

NHAÉN TIN Coâ Phaïm Thò Dieäp con gaùi cuûa OÂng Baø Phaïm Quang, choàng laø Nguyeãn Thoaïi, 2 con laø Vincent Nguyeãn vaø Haäu Nguyeãn, Coâ Dieäp tröôùc laø chuû nhaân quaày vaøng Nöõ Vöông trong Phöôùc Loäc Thoï CA. Toâi coù ñeán nhaø coâ soá 18049 Santa Claudia St. Fountain Valley CA, 92708 nhöng khoâng coù

900-12D456-111604/144365

Night Star. Giuùp vui cho Wedding, Party. Full, half, oneman band. Ca só chuyeân nghieäp. Noåi tieáng ñuùng heïn. Mr.Tín 714-5372216 W, cell 714-334-1787 900-28L-111604/144468

A+ Special Massage sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu taùi khai tröông Pamela 562-863-8575 need young model under 22 Pay $120 for...

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NV2004-1117  
NV2004-1117