Page 1

Töôùng Eduardo Montero - chæ huy tröôûng löïc löôïng caûnh saùt choáng ma tuùy cuûa Peru, tröng ra moät baùnh ma tuùy cocaine tòch thu ñöôïc cuûa boïn buoân laäu taïi caûng Paita ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. Toång soá ma tuùy bò tòch thu ôû ñaây leân tôùi 700 kí loâ giaáu trong nhöõng con möïc lôùn.

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

Nhöõng tín ñoà Hoài Giaùo AÁn Ñoä caàu nguyeän trong ngaøy leã troïng Eid taïi moät ñeàn thôø phía ngoaøi Taj Mahal taïi thaønh phoá Agra. Leã naøy ñaùnh daáu ngaøy keát thuùc muøa chay keùo daøi moät thaùng cuûa Hoài Giaùo.

THÖÙ BA 16 thaùng 11-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6919 - 25xu

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

43 vuõ coâng Cuba xin tò naïn chính trò khi trình dieãn ôû Las Vegas

Ñoïc Trong Soá Naøy - Vieät Nam (A9): Ngaøy môùi cuûa nhieàu coâ gaùi Saigon: Tieáp khaùch chôi côø töôùng. - Dieãn Ñaøn (A10): Tham nhuõng ôû Vieät Nam: Ñaâu laø lôøi giaûi? - Ñòa Phöông (B1): Töôøng thuaät hoäi thaûo 100 naêm Phong Traøo Ñoâng Du. - Ñôøi Soáng (B6): Laøm sao ñeå coù ñöôïc khuoân maët thon thaû? - Queâ Höông Qua OÁng Kính (C1): Quaùn Beân Ñöôøng. - Rao Vaët (C3): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

LHQ khuyeán caùo CSVN phaûi traû töï do cho BS Nguyeãn Ñan Queá

NEW YORK 15-11 (TH).Caùc chuyeân vieân veà nhaân quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác vöøa khuyeán caùo nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam phaûi traû töï do töùc khaéc cho moät trong nhöõng nhaø tranh ñaáu nhaân quyeàn noåi tieáng nhaát Vieät Nam - laø Baùc Só Tieáp trang A6

Taân Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Haø Noäi ñi thaêm noâng thoân Vieät Nam

HAØ NOÄI 15-11 (TH).- Khi ñeán Haø Noäi nhaän chöùc taân ñaïi söù, oâng nghe ñaùm vieân chöùc choùp bu Coäng Saûn Vieät Nam laëp laïi nhieàu laàn raèng neáu muoán hieåu ñaát nöôùc naøy, neân ñi ra khoûi Haø Noäi. Hoài ñaàu thaùng naøy, Michael W. Marine - taân Ñaïi Tieáp trang A7

Online: www.nguoi-viet.com

Ngoaïi Tröôûng Colin Powell naïp ñôn töø chöùc

Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Colin Powell cuøng hai boä tröôûng khaùc ñaõ naïp ñôn xin töø chöùc. Powell ñöôïc kính troïng trong theá giôùi thöôøng hay thaän troïng ñoái vôùi chính saùch ngoaïi giao cuûa nhöõng sieâu cöôøng vaø laø vieân chöùc haøng ñaàu töø chöùc keå töø khi Toång Thoáng Bush ñöôïc taùi cöû. Cuøng noäp ñôn töø chöùc vôùi oâng coøn coù Boä Tröôûng Naêng Löôïng Spencer Abrahm, Boä Tröôûng Noâng Nghieäp Ann Veneman vaø Boä Tröôûng Giaùo Duïc Rod Paige. (Reuters)

LAS VEGAS.- Boán möôi ba (43) vuõ coâng trong ñoaøn vuõ cuûa Cuba ñang trình dieãn taïi Las Vegas ñaõ xin tò naïn chính trò taïi Hoa Kyø hoâm Thöù Hai, moät trong nhöõng vuï xin tò naïn taäp theå cuûa nhöõng ngheä só Cuba lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay. Nicole “N.D” Durr - ngöôøi ñaïo dieãn ñoaøn vuõ “Havana Night Club Show”, naèm trong soá ngöôøi xin tò naïn, cho bieát raèng soá 43 ngheä só Cuba noùi treân goàm caû vuõ coâng, nhaïc só vaø nhaïc coâng. Coâ nhaán maïnh: “Ngheä thuaät phaûi khoâng coù bieân giôùi. Chuùng toâi muoán bieåu dieãn vuõ vaø tieáp tuïc ñöôïc bieåu dieãn trong töï do”. Ngoaøi soá ngöôøi xin tò naïn taïi Las Vegas, coøn moät soá caùc thaønh vieân cuûa ñoaøn ñang trình dieãn ôû Ñöùc cuõng ñaõ quyeát ñònh xin tò naïn. Hoï seõ ñeán Hoa Kyø trong ngaøy gaàn ñaây. Theo lôøi Durr, chæ coù moät vaøi ngöôøi quyeát ñònh trôû laïi Cuba. Durr coøn noùi raèng quyeát ñònh xin tò naïn laø moät quyeát ñònh voâ cuøng khoù khaên vì phaàn lôùn gia

Ngoaïi Tröôûng Powell vaø 3 boä tröôûng khaùc töø chöùc WASHINGTON - Ngoaïi Tröôûng Colin Powell vaø 3 boä tröôûng khaùc hoâm Thöù Hai ñaõ chính thöùc noäp ñôn xin töø chöùc, trong khi Toång Thoáng Bush ñang gia taêng noã löïc thaønh laäp noäi caùc cho nhieäm kyø II. Ngoaøi oâng Powell, coøn coù caùc boä tröôûng khaùc nhö Boä Tröôûng Noâng Nghieäp Ann Veneman, Boä Tröôûng Giaùo Duïc Rod Paige vaø Boä Tröôûng

Naêng Löôïng Spencer Abraham. Nhö vaäy, cuøng vôùi caùc oâng John Ashcroft, Boä Tröôûng Tö Phaùp vaø Donald Evans - Boä Tröôûng Thöông Maïi, coâng boá yù ñònh töø tuaàn tröôùc, cho ñeán nay hieän coù 6 vò - trong soá 15 boä tröôûng Noäi Caùc, ñaõ chính thöùc töø chöùc. OÂng Powell ñaõ cho bieát raèng, töø laâu raèng oâng chæ coù yù ñònh phuïc vuï moät nhieäm kyø

vôùi Toång Thoáng Bush maø thoâi. Theo moät giôùi chöùc Baïch OÁc, thì oâng Powell coù theå seõ ra ñi vaøo Thaùng Gieâng, nhöng chöa bieát laø tröôùc hay sau ngaøy oâng Bush tuyeân theä nhaäm chöùc vaøo 20 Thaùng Gieâng. Coù nhieàu nguoàn dö luaän cho raèng ngöôøi thay theá oâng seõ laø Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Lieân Hieäp Quoác - oâng John

Ñoaøn vuõ Cuba xin tò naïn taïi Las Vegas

Trong hình laø taây ban caàm thuû Tony Diaz - moät trong soá 43 ngöôøi thuoäc ñoaøn vuõ “Havana Night Club-The Show” cuûa Cuba, ñaõ noäp ñôn xin tò naïn taïi Toøa Lieân Bang Las Vegas saùng Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. Hình chuïp luùc Diaz ñang taäp döôït taïi Khaùch Saïn Soøng Baïc Stardust tröôùc luùc 43 ngöôøi cuûa ñoaøn vuõ xin tò naïn taïi ñaây. Ñaây laø moät trong Tieáp trang A6 nhöõng vuï ngheä só Cuba xin tò naïn taäp theå lôùn nhaát. (Reuters)

Baø Rice ñöôïc boå nhieäm thay theá oâng Powell

Iraq:

Caùc löïc löôïng Myõ haï saùt 50 quaân du kích trong nhöõng cuoäc giao tranh BAGHDAD (TH) - Caùc binh só Hoa Kyø giao tranh vôùi nhöõng keû daáy loaïn trong vuøng phía ñoâng-baéc Baghdad hoâm Thöù Hai ñaõ haï saùt hôn 50 loaïn quaân. Trong khi ñoù moät soá quaân du kích noùi raèng hoï seõ “chieán ñaáu cho tôùi cheát” ôû Falluja, laø nôi caùc löïc löôïng Myõ ñang coá gaéng tieâu dieät nhöõng oå khaùng chieán coøn laïi. Ít nhaát naêm bom xe töï saùt nhaém vaøo binh só Myõ ñaõ xaåy ra ôû nhöõng nôi khaùc trong nhöõng vuøng baát oån cuûa heä phaùi Hoài Giaùo Sunni phía baéc

Tieáp trang A6

vaø phía taây thuû ñoâ, khieán ít nhaát 9 binh só Myõ bò thöông. Ba trong nhöõng vuï ñaùnh bom ñoù ñaõ xaåy ra haàu nhö ñoàng thôøi taïi nhöõng ñòa ñieåm naèm giöõa hai thaønh phoá Falluja vaø Ramadi. Khu vöïc giöõa Falluja vaø Ramadi laø moät trong ít nhaát ba vuøng maø hoâm Thöù Hai nhöõng keû daáy loaïn ñaõ môû nhöõng cuoäc taán coâng haàu nhö ñoàng thôøi, nhaém vaø caùc löïc löôïng Myõ vaø Iraq, ñieàu naøy cho thaáy coù söï phoái hôïp quaân Tieáp trang A6

Cöû haønh ngaøy ñoaøn keát vôùi nhaø vaên bò caàm tuø

Vaên Buùt Quoác Teá toá caùo CSVN ñaøn aùp giôùi caàm buùt ôû Vieät Nam GENEVA 15-11.- (Baûn Tin Lieân Hoäi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ÔÛ Thuïy Só): Theo UÛy Ban Trung Öông Beânh Vöïc Nhaø Vaên Bò Caàm Tuø, chæ trong 06 thaùng ñaàu naêm 2004, coù ít nhöùt 740 vuï nhaø vaên bò saùch nhieãu, haêm doïa, haønh hung, baét giöõ, tra taán, phaït tuø daøi haïn, buoäc phaûi löu ñaøy hoaëc coøn bò saùt haïi nöõa. Caùc naïn nhaân chæ phaïm moät toäi duy nhöùt laø ñaõ can ñaûm coâng khai trình baøy yù kieán cuûa mình baèng baøi vieát hoaëc lôøi noùi, hay laø keát hôïp vôùi nhöõng ngöôøi maø quan ñieåm xung khaéc vôùi chính quyeàn.

Tieáp trang A5

WASHINGTON - Toång Thoáng Bush ñaõ choïn Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Condoleezza Rice ñeå thay theá oâng Colin Powell trong chöùc vuï ngoaïi tröôûng trong nhieäm kyø thöù hai cuûa oâng, moät vieân chöùc cao caáp trong chính phuû hoâm Thöù Hai cho bieát. Powell - moät töôùng boán sao ñaõ veà höu, ngöôøi thöôøng ñuïng ñoä vôùi caùc thaønh vieân hieáu chieán hôn trong chính phuû veà Iraq vaø caùc vaán ñeà chính saùch ngoaïi giao khaùc, ñaõ töø chöùc trong moät loaït nhöõng vuï ra ñi cuûa noäi caùc, höùa heïn moät boä maët khaùc haún trong chính phuû nhieäm kyø II cuûa Toång Thoáng Bush. Tröôùc ñoù trong ngaøy, Toøa Quaân Hoa Kyø tieáp tuïc taûo thanh taïi Falluja Baïch OÁc ñaõ loan baùo vieäc oâng Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø saên soùc moät ñoàng ñoäi bò thöông trong traän giao tranh vôùi Powell ra ñi cuøng vôùi nhöõng löïc löôïng noåi daäy taïi Falluja ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. Treân 1,000 quaân noåi daäy bò ñôn töø chöùc cuûa Boä Tröôûng baét trong moät tuaàn leã Hoa Kyø taán coâng vaøo Falluja. Löïc löôïng Hoa Kyø cho bieát hoï ñaõ kieåm Giaùo Duïc Rod Paige, Boä soaùt Falluja nhöng vaãn coøn phaûi tieáp tuïc taûo thanh taøn dö. (Reuters) Tieáp trang A6

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ baàu chuû tòch môùi, chuû tòch maõn nhieäm xin loãi WASHINGTON - Giaùm Muïc Wilton Gregory - ñöông kim Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hoa Kyø saép maõn nhieäm, hoâm Thöù Hai ñaõ coù lôøi xin loãi veà baát cöù nhöõng loài laàm naøo oâng coù theå va phaïm trong thôøi gian laõnh

Nhaân vieân maät vuï Toøa Baïch OÁc giaûi moät thanh nieân treøo qua haøng raøo phía Baéc cuûa Toøa Baïch OÁc ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. Tröôùc ñoù vaøo saùng sôùm, moät ngöôøi ñaøn oâng töï thieâu phía beân ngoaøi coäng Taây Baéc toøa nhaø naøy.

Moät ngöôøi ñaøn oâng töï thieâu gaàn Toøa Baïch OÁc

WASHINGTON - Tröa Thöù Hai, moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ töï thieâu ngay beân ngoaøi moät chieác coång cuûa Toøa Baïch OÁc, mieäng lieân tieáp la lôùn “Allah Allah”, trong luùc moät vieân chöùc maät vuï giöõ oâng ta Tieáp trang A6 uùp maët xuoáng ñaát treân leà ñöôøng. Ngöôøi ñaøn oâng ñaõ bò phoûng khoaûng 30 phaàn traêm cô theå nhöng vaãn coøn tænh taùo khi caùc nhaân vieân cöùu thöông ñöa oâng ta tôùi beänh

ñaïo giaùo hoäi (Coâng Giaùo Hoa Kyø) qua cuoäc khuûng hoaûng do nhöõng vuï tu só laïm duïng tình duïc gaây ra. OÂng keâu goïi caùc vò laõnh ñaïo giaùo hoäi ñoàng nghieäp haõy coá gaéng giaûi quyeát baát ñoàng noäi boä haàu

vieän. Caùc baùc só cuûa Toøa Baïch OÁc ñaõ tham gia vôùi caùc nhaân vieân Sôû Maät Vuï maëc ñoàng phuïc ñeå chaêm soùc caáp thôøi cho tôùi khi caùc nhaân vieân cöùu thöông tôùi. Hoï ñaõ chôû ngöôøi ñaøn oâng 52 tuoåi tôùi Trung Taâm Beänh Vieän Washington. Lorie Lewis - moät nöõ phaùt ngoân vieân cuûa Sôû Maät Vuï, noùi ngöôøi ñaøn oâng ñaõ “töï thieâu treân Ñaïi Loä Pennylvania ôû Tieáp trang A6

Periodicals

Thöôïng Nghò Só Edward Kennedy (Daân Chuû Mass.) trao taëng giaûi thöôûng John F. Kennedy New Frontier Award ñaàu tieân cho sinh vieân Wendy Kopp cuûa Vieän Ñaïi Hoïc Harvard. Giaûi thöôûng naøy do gia ñình Kennedy thaønh laäp.

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Vieät Nam: Vaøng taêng giaù kyû luïc Thöùc aên baét ñaàu “ñoäi giaù” ñôït Teát HAØ NOÄI 15-11 (TH).Cuøng moät luùc vôùi giaù thöïc phaåm taêng voït vaøo dòp cuoái naêm khi moïi ngöôøi chuaån bò cho muøa Teát Döông Lòch roài ñeán Teát ta, giaù vaøng ôû Vieät Nam hieän taêng leân kyû luïc môùi. Caùc nguoàn tin trong nöôùc cho thaáy duø giaù vaøng treân theá giôùi khoâng bieán ñoäng maïnh, giaù vaøng taïi Vieät Nam vaãn taêng voït lieân tieáp maáy ngaøy qua leân möùc kyû luïc môùi. Haõng vaøng baïc ñaù quí quoác doanh SJC cuûa Coäng Saûn Vieät Nam baùn ra ôû Haø Noäi buoåi saùng ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004 laø 838,000 ñoàng moät chæ vaø coøn “döï kieán tieáp tuïc taêng maïnh trong ngaøy.” Nhöng taïi Saøi Goøn cuõng coâng ty naøy laïi baùn ra vôùi giaù 839,000 ñoàng moät chæ. “Chöa bao giôø giaù vaøng laïi bieán ñoäng maïnh nhö thôøi gian qua, taêng giaûm lieân tuïc, coù ngaøy ñieàu chænh ñeán 3 boán laàn vaø taêng vôùi toác ñoä choùng maët.” - baûn tin cuûa haõng thoâng taán Coäng Saûn Vieät Nam do baùo Thanh Nieân ñaêng taûi laïi ngaøy Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004 nhö theá duø theo chính saùch “thoâng tin coù lieàu löôïng” cuûa Boä Chính Trò. Chæ trong 9 thaùng ñaàu naêm 2004, giaù vaøng chæ taêng trung bình 1.33%, nhöng trong khoaûng moät thaùng röôõi nay, giaù vaøng ôû Vieät Nam ñaõ taêng trung bình ñeán 5%. Vì giaù vaøng taêng leân cao voït vaø quaù nhanh, caùc nguoàn tin baùo chí trong nöôùc noùi raèng chæ thaáy caùc coâng ty quoác doanh nhaø nöôùc ñoå vaøng ra baùn ñeå kieám lôøi nhöng soá ngöôøi mua raát ít.

“Tröôùc tình hình naøy, caùc ñôn vò saûn xuaát vaøng (quoác doanh) vaø haøng trang söùc baèng vaøng ñang phaûi ñoái phoù vôùi tình hình khan hieám nguyeân lieäu: Khoâng coù nguoàn vaøng nhaäp khaåu, chæ coù vaøng mua ñi baùn laïi treân thò tröôøng”. Theo baûn tin treân tôø Thanh Nieân. Ñieàu naøy coù theå dieãn taû ñeå hieåu raèng ñaùm xí nghieäp quoác doanh laøm truøm kyõ ngheä mua baùn vaø saûn xuaát vaøng taïi Vieät Nam cuõng chæ mua vaøng nhaäp caûng laäu ñeå baùn laïi kieám lôøi nhö tröôùc ñaây töøng coâng nhaän. Nhôø giaù vaøng taêng lieân tuïc, baûn tin cuûa haõng thoâng taán Coäng Saûn Vieät Nam khoe raèng “Toång Coâng Ty Vaøng Baïc Ñaù Quí Saøi Goøn (SJC) “gia coâng vaø tieâu thuï trong 10 thaùng ñaàu naêm nay ñaõ taêng hôn 3 laàn so vôùi cuøng kyø naêm 2003 (khoaûng 25.85 taán vaøng) cao nhaát trong voøng 7 naêm qua.” Nhôø vaäy doanh thu cuûa coâng ty naøy ñaõ ñaït ñöôïc 3,440 tæ ñoàng (khoaûng $233 trieäu USD) trong thôøi gian 10 thaùng vöøa keå, taêng ñeán 83% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Trong khi ñoù theo baùo ñieän töû VNExpress, chæ coøn 2 thaùng nöõa laø teát neân “gaïo, ngoâ, laïc, ñoã... laïi ngaøy moät ñaét ñoû vì nguyeân nhaân maát muøa vaø giaù xaêng taêng.” Nguoàn tin naøy keå tieáp raèng: “Treân thöïc teá, maët haøng gaïo baét ñaàu leân giaù töø moät thaùng nay, khoaûng töø 200 ñoàng ñeán 1,000 ñoàng moãi kg tuøy loaïi... Baûn tin VNExpress noùi maát muøa laø ngöôïc vôùi baûn tin cuûa haõng thoâng taán Coäng Saûn Vieät Nam ngaøy 08 Thaùng Möôøi

Haø Noäi:

Moät baø ñeû con, boû vöôøn chuoái Moät baø boû con ôû nhaø veä sinh HAØ NOÄI 15-11 (TH).- Hai baø meï treû ñaõ vaát boû caùc ñöùa con cuûa mình khi vöøa môùi sinh chuùng ra ôû ngoaøi vöôøn. Moät ñöùa bò cheát vì bò meï nheùt giaáy vaøo mieäng, moät ñöùa tuy bò kieán bu caén ñaày ngöôøi nhöng may maén ñöôïc cöùu soáng - Theo tin cuûa tôø An Ninh Thuû Ñoâ ngaøy Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. Tôø baùo treân keå: Moät chieàu giöõa Thaùng Möôøi, oâng Laân ñeán phöôøng Thanh Trì, Quaän Hoaøng Mai, Haø Noäi, mua ñaát. Thaáy moät khu vöôøn chuoái raát ñeïp, oâng Laân naûy yù ñònh muoán mua neân baûo ngöôøi moâi giôùi döøng laïi xem. Ñeán cuoái vöôøn, oâng Laân nghe thaáy tieáng khoùc yeáu ôùt cuûa treû nhoû. Phaùt hieän ôû phía sau moâ ñaát cuoái vöôøn coù moät taám chaên nhoû, oâng Laân laät ra, beân trong laø ñöùa treû ñang thoi thoùp, noù ñaõ bò kieán baâu ñaày maët vaø buïng. Ñöùa treû aáy vaãn coøn nguyeân nhau vaø cuoáng roán, noù vöøa môùi chaøo ñôøi. Theo veät maùu ñoïng laïi treân ñaát ôû khu vöôøn chuoái keùo ñeán Khu Taäp Theå Ñòa Chaát caùch ñoù khoâng xa, coâng an ñaõ laøm roõ meï cuûa ñöùa beù laø Nguyeãn Thò Thanh, queâ ôû Tónh Gia, tænh Thanh Hoùa, ñang troï taïi phöôøng Thanh Trì. Thanh khai: “Ñeâm hoâm tröôùc, chaùu thaáy mình bò ñau buïng, do muoán troán traùnh moïi ngöôøi, chaùu ñaõ leûn ra vöôøn chuoái sinh con roài... boû laïi ñoù.” Raát may, sau hai ngaøy ñeâm bò boû laïi vöôøn chuoái, sinh linh toäi nghieäp aáy ñaõ ñöôïc cöùu soáng. Töông töï, chieàu ngaøy 30 Thaùng Möôøi, coâng an phöôøng Coáng Vò, Quaän Ba Ñình, Haø Noäi, nhaän ñöôïc thoâng tin taïi nhaø veä sinh coâng coäng ôû 281 Ñoäi Caán coù moät thai nhi ôû trong soït ñöïng giaáy. Tieán haønh khaùm nghieäm hieän tröôøng, cô quan xaùc ñònh beù trai ñöôïc sinh ra trong nhaø veä sinh naøy caùch ñaây maáy giôø ñoàng hoà. Ñöùa treû ñaõ cheát ngaït vì giaáy... Ngöôøi gaây ra söï vieäc treân laø Trang, queâ ôû Phuù Thoï, taïm truù taïi Xuaân Ñænh, Töø

Lieâm. Coâ ñaõ thuù nhaän, ñöùa treû sô sinh bò cheát ôû trong nhaø veä sinh laø con mình. 14 giôø ngaøy 30 Thaùng Möôøi, Trang thaáy ñau buïng neân vaøo nhaø veä sinh, naøo ngôø sinh con... Do hoaûng sôï, coâ nheùt giaáy vaøo mieäng ñöùa con môùi sinh roài ñeå noù vaøo soït giaáy. Hai ngöôøi gaây ra nhöõng vieäc ñau loøng treân chæ môùi ngoaøi 20 tuoåi, ñi laøm ôû Haø Noäi, xa gia ñình. Suoát caû thôøi gian mang thai, hoï ñaõ tìm caùch giaáu gieám nhöõng ngöôøi xung quanh, khoâng daùm veà queâ, sôï moïi ngöôøi bieát. Moät ngöôøi thaân cuûa Trang keå, 4 ngaøy tröôùc khi xaûy ra söï vieäc treân, ngöôøi naøy ñaõ hoûi coâ taïi sao buïng khaùc thöôøng nhö vaäy. Trang traû lôøi daïo naøy aên khoûe neân beùo ra...

Moät 2004 noùi raèng naêm nay “saûn löôïng löông thöïc caû nöôùc öôùc ñaït gaàn 39 trieäu taán, taêng töø 1.1 ñeán 1.4 trieäu

taán so vôùi naêm 2003”. Haõng tin naøy laïi coøn khoe raèng “Do thôøi tieát khaù thuaän lôïi, saâu beänh giaûm nhieàu so vôùi vuï muø tröôùc cuøng vôùi vieäc chaêm soùc ñuùng kyõ thuaät vaø kòp thôøi neân naêng suaát luùa heø thu vaø luùa muøa cuûa caùc ñòa phöông trong caû nöôùc phaàn lôùn ñeàu cao hôn tröôùc.” (N.T.)

Israel toû yù muoán phoái hôïp vôùi ngöôøi Palestine ñeå ruùt khoûi Daûi Gaza JERUSALEM - Hoâm Thöù Hai Israel laàn ñaàu tieân toû daáu hieäu raèng hoï ñang taùi xeùt nhöõng lieân heä vôùi ngöôøi Palestine sau caùi cheát cuûa Yasser Arafat, vaø nguï yù raèng hoï coù theå phoái hôïp moät keá hoaïch di taûn khoûi Daûi Gaza neáu Thaåm Quyeàn Palestine kieàm cheá caùc toå chöùc daân quaân cöïc ñoan. Caùc laõnh tuï Palestine phaûn öùng moät caùch thaän troïng ñoái vôùi lôøi tuyeân boá cuûa Ngoaïi Tröôûng Silvan Shalom vaø noùi raèng Israel caàn neân noái laïi “moät caùch voâ ñieàu kieän” nhöõng cuoäc hoøa ñaøm theo nhö keá hoaïch “loä trình” ñöôïc Hoa Kyø baûo trôï. Tröôùc ñaây, Thuû Töôùng Ariel Sharon ñaõ töø choái thöông thuyeát veà “keá hoaïch ñôn phöông töï taùch rieâng” vôùi Arafat vì coi oâng naøy laø ngöôøi chòu traùch nhieäm ñoái vôùi cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi Palestine ñaõ keùo daøi boán naêm. Caùi cheát cuûa Arafat trong moät beänh vieän ôû Phaùp tuaàn tröôùc ñöôïc nhieàu ngöôøi coi nhö laø cô hoäi quan troïng ñeå laøm hoài sinh tieán trình hoøa bình Trung Ñoâng baèng caùch môû ñöôøng cho moät caáp laõnh ñaïo Palestine oân hoøa.

Hoâm Thöù Hai caùc giôùi chöùc Israel noùi raèng neáu caùc taân laõnh tuï Palestine chaän ñöùng ñöôïc nhöõng vuï baïo haønh thì Israel saün saøng phoái hôïp vôùi hoï veà moät keá hoaïch ñeå ruùt quaân ñoäi vaø di taûn nhöõng ngöôøi ñònh cö ra khoûi Daûi Gaza vaø boán khu ñònh cö trong Taây Ngaïn. Söï phoái hôïp nhö vaäy laø ñieàu thieát yeáu ñeå traùnh xaåy ra hoãn loaïn trong söï chuyeån giao. “Ñieàu quan troïng ñoái vôùi quyeàn lôïi cuûa Israel laø Gaza seõ ñöôïc cai trò moät caùch yeân oån khi coù söï taùi phoái trí,” Shalom noùi taïi moät hoäi nghò cuûa Ngöôøi Do Thaùi Baéc Myõ ôû Cheveland, Ohio. “Neáu caáp laõnh ñaïo môùi cuûa ngöôøi Palestine haønh ñoäng ñeå dieät tröø khuûng boá, thì luùc ñoù chuùng toâi seõ coù theå xeùt tôùi chuyeän phoái hôïp moät keá hoaïch ‘baøn giao’ vôùi hoï.” Caû caùc giôùi chöùc Israel laãn Palestine tröôùc ñaây ñaõ baày toû lo sôï raèng moät cuoäc di taûn khoûi Daûi Gaza maø khoâng coù söï phoái hôïp thì seõ daãn tôùi hoãn loaïn taïi vuøng naøy - laø nôi maø caùc nhoùm daân quaân ñaõ tranh giaønh quyeàn kieåm soaùt trong maáy thaùng qua. (nm)

Caùc ñoàng nghieäp cuûa Margaret Hassan, moät phuï nöõ Anh laøm vieäc cho moät cô quan cöùu trôï quoác teá ôû Iraq ñaõ bò baét coùc, hoâm Thöù Hai noùi raèng hoï khoâng theå loaïi tröø chuyeän thi haøi moät phuï nöõ Taây phöông môùi tìm thaáy ôû Fallujah laø cuûa baø Hassan. Caùc binh só Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ ñaõ tìm thaáy moät töû thi phuï nöõ bò chaët chaân tay vaø bò caét coå hoïng hoâm Chuû Nhaät trong khi hoï luïc soaùt trong thaønh phoá ñoå naùt ñeå tìm kieám caùc daân quaân daáy loaïn. Baø Hassan, 59 tuoåi vaø laø giaùm ñoác cuûa cô quan cöùu trôï quoác teá CARE ôû Iraq, bò baét coùc ngaøy 19 thaùng 10 vaø laø moät trong hai phuï nöõ Taây phöông duy nhaát ñaõ bò giöõ laøm con tin. Ngöôøi thöù nhì laø baø Teresa Borcz Khalifa, 54 tuoåi, moät ngöôøi Ba Lan sinh soáng ôû Iraq, bò baét coùc thaùng tröôùc. Nhöõng baùo caùo noùi

raèng thi haøi cuûa ngöôøi phuï nöõ coù toùc maàu vaøng, khoâng gioáng toùc maàu naâu cuûa Baø Hassan. Tuy nhieân, toå chöùc CARE hoâm Thöù Hai noùi raèng hoï coøn ñang chôø ñeå caùc giôùi chöùc Iraq cho bieát nhöõng chi tieát xaùc thöïc. Baø Hassan, mang ba quoác tòch Anh, AÙi Nhó Lan vaø Iraq, coù choàng laø ngöôøi Iraq, ñaõ laøm vieäc vaø sinh soáng ôû ñaây khoaûng 30 naêm. (nm)

Toå chöùc CARE lo sôï thi haøi phuï nöõ tìm thaáy ôû Falluja coù theå laø cuûa baø Hassan

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Ba 16 thaùng 11, 2004. 05 thaùng 10 AÂm Lòch, Giaùp Thaân.

106.3 FM

5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do, RFA 05:30 - Chöông Trình “Tieáng Noùi Phuùc AÂm” vôùi MS Nguyeãn Thæ 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy – Nam Cali & Houston 06:30 - Chöông trình Thuùy Nga 07:00 - Ngöôøi Vieät 2 vôùi Baûo Anh 07:20 - Saigon supermarket vaø shopping centers 07:30 - Garden Grove Auto Imports 07:55 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:20 - Töông Lai Trong Taàm Maét vôùi BS Traàn Baûo Daân 12:40 - Biocalth vaø Söùc Khoûe 12:55 - Giôùi thieäu Shanghai Photo Studio 01:00 - Giôùi thieäu coâng ty Gold Financial Services 01:20 - Hoäi Luaän Luaät Phaùp vôùi LS Töø Huy Hoaøng 01:35 - Century Republic Insurance 01:45 - Giôùi thieäu Hollywood Park Casino 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Coâng ty chuyeån tieàn Saigon Central Post 02:15 - Thoâng baùo thöông maïi vaø coäng ñoàng 02:30 - Saigon Supermarket vaø Shopping Center 02:40 - Noùi chuyeän vôùi Baùc Só Nguyeãn Quang Hieän 02:50 - Cô sôû Happy 2 EZ 03:00 - Tieàn Haûi Ngoaïi Tình Vieät Nam vôùi Le gôûi tieàn Leï 03:10 - Chuyeän luaät phaùp vôùi LS Nguyeãn Chí Toân 03:25 - Chöông Trình Tieáng Töø Bi 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TIN NHANH TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Trung Quoác caûnh caùo Ñaøi Loan ñöøng gaây haán BAÉC KINH - Cuoäc xung ñoät voõ trang khoù traùnh khoûi neáu Ñaøi Loan tieáp tuïc gaây haán vaø tieán tôùi vieäc tuyeân boá ñoäc laäp. Moät nhaân vaät ñöùng ñaàu trong soá nhöõng ngöôøi laøm chính saùch cuûa Baéc Kinh ñoái vôùi Ñaøi Loan hoâm Thöù Hai ñaõ ñöa ra lôøi caûnh caùo, nhöng oâng naøy cuõng ñöa ra moät soá ñieàu kieän nhaèm taùi môû caùc cuoäc ñoái thoaïi vôùi Ñaøi Loan. OÂng Wang Zaixi - Phoù Thuû Töôùng cuûa Cô Quan Ñaøi Loan Söï Vuï laøm chính saùch veà Ñaøi Loan cuûa Hoa Luïc, traû lôøi moät cuoäc phoûng vaán daønh cho Reuters ñaõ cho bieát Ñaøi Loan ñaõ lôïi duïng cô hoäi coù söï töï cheá vaø chuù troïng cuûa Hoa Luïc vaøo vaán ñeà kinh teá vaø chuaån bò cho söï chuaån bò Olympics 2008 ñeå thuùc ñaåy keá hoaïch ñoäc laäp. Söï caêng thaúng giöõa ñoâi beân suïc soâi keå töø khi Toång Thoáng Ñaøi Loan Traàn Thuûy Bieån ñöôïc taùi cöû vaøo Thaùng Ba. Trong tuaàn qua, oâng Traàn Thuûy Bieån tuyeân boá raèng thôøi gian hai naêm tôùi laø thôøi haïn chính ñeå môû laïi caùc cuoäc thaûo luaän vôùi Trung Quoác vaø gôïi yù raèng hai phía neân thaønh laäp moät vuøng “traùi ñoän” ñeå traùnh caùc cuoäc xung ñoät voõ löïc.

OÂng naøy noùi theo oâng nghó thì haønh vi cuûa oâng Traàn Thuûy Bieån ñoái vôùi quan heä ngang qua eo bieån laø khoâng thaønh thöïc vaø noùi theâm raèng oâng Traàn Thuûy Bieån vaãn giöõ yù höôùng theo ñuoåi chöông trình taùch lìa Ñaøi Loan ra khoûi Trung Quoác. Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác töøng tuyeân boá Ñaøi Loan laø moät tænh phaûn loaïn vaøo cuoái cuoäc noäi chieán Trung Hoa keát thuùc naêm 1949 vaø ñe doïa taán coâng neáu Ñaøi Loan tuyeân boá ñoäc laäp. Baéc Kinh tin raèng oâng Traàn Thuûy Bieån ñang thöû

loøng kieân nhaãn cuûa Hoa Luïc vaø ñaåy ñaûo Ñaøi Loan, nôi coù chính quyeàn töï trò vaø daân chuû, tieán tôùi ñoäc laäp. OÂng Wang Zaixi laø moät vieân töôùng trong Quaân Ñoä Nhaân Daân Giaûi Phoùng Trung Quoác tröôùc khi leân laøm Phoù Thuû Töôùng vaøo naêm 2000, nhaän ñònh raèng nhaø caàm quyeàn Traàn Thuûy Bieån ñang lôïi duïng söï töï cheá cuûa Trung Quoác trong vaán ñeà Ñaøi Loan. Trong moät baûn vaên vieát tay, oâng Wang Zaixi cho hay Ñaøi Loan ñang ñuøa vôùi löûa khi toan tính chuyeän ñoäc laäp.

MANILA - Taân Tham Möu Tröôûng Quaân Löïc Phi Luaät Taân xem naïn tham nhuõng laø keû thuø chính ñaõ laøm suy yeáu tinh thaàn quaân só vaø vieäc voõ trang yeáu keùm cuûa quaân löïc, khi oâng tìm caùch laáy laïi söï tín nhieäm cuûa ngöôøi daân vaø chieán ñaáu choáng nhieàu toå chöùc noåi daäy. Töôùng Efren Abu cho hay raèng oâng ñaõ ra leänh caùc tö leänh vuøng uûng hoä caùc cuoäc hoøa ñaøm vôùi phieán quaân Hoài Giaùo maø theo döï truø seõ taùi tuïc trong naêm nay ôû xöù laùng gieàng Maõ

Lai. Quaân ñoäi Phi Luaät Taân nguoàn goác cuûa 14 vuï ñaûo chaùnh tính töø naêm 1986, ñang treân ñöôøng töï ñöa mình ra xeùt xöû. Trong hai phieân toøa hoâm Thöù Ba, hai vuï aùn khaùc nhau ñaõ ñöôïc ñieàu traàn, moät vuï ñeå nghe nhöõng só quan treû caàm ñaàu cuoäc noåi loïan ngaén nguûi hoài Thaùng Baûy naêm 2003 trình baøy tröôøng hôïp cuûa hoï, vaø moät vuï khaùc lieân heä ñeán Töôùng Carlos Garcia, moät cöïu töôùng laõnh caàm ñaàu taøi chaùnh bò toá caùo bieån thuû moät soá tieàn

Phi Luaät Taân: Tham möu tröôûng quaân ñoäi coi tham nhuõng laø moái ñe doïa lôùn

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Concord & Associates Hình Luaät

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taát caû toäi ñaïi hình vaø tieåu hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13) (trong khu Phaùt Taøi)

14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit · Xoùa Nôï · We Fix Credit

Bad Credit

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy aêm 5 n eäm 2 hi eân Tr h ng kin

• Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) • Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! • Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! • Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

Toång Thoáng Indonesia döï ngaøy leã troïng Eid cuûa Hoài Giaùo

Toång Thoáng Indonesia - Susilo Yudhoyono (beân traùi), vaø Phoù Toång Thoáng Jusuf Kalla, tham döï buoåi caàu nguyeän trong leã troïng cuûa ngöôøi Hoài Giaùo - Leã Eid, taïi Ñeàn Thôø Hoài Giaùo Istiqlal taïi thuû ñoâ Jakarta.

leân tôùi 2 trieäu ñoâ la baèng tieàn maët vaø taøi saûn. OÂng Abu - moät töôùng töøng ñöôïc huaán luyeän quaân söï taïi Hoa Kyø, tuyeân boá raèng quaân ñoäi khoâng muoán naïn tham nhuõng laøm suy yeáu söùc maïnh cuûa quaân löïc vaø raèng Töôùng Carlos Garcia laø moät thaønh vieân trong quaân ñoäi, neáu coù baèng chöùng oâng ta laø moät keû

phaûn boäi quaân ñoäi, oâng aáy seõ ñi tuø. Nhieàu tröôøng hôïp nghi ngôø tham nhuõng ñöôïc taùi môû hoà sô vaø söï vieäc coù tham nhuõng treân caáp cao trong quaân ñoäi laø nguyeân nhaân maø caùc só quan treû cho raèng ñaõ daãn hoï ñeán vieäc laøm loaïn. Quaân ñoäi vaø chính phuû Phi Luaät Taân trong luùc ñoù gaït boû nhöõng tin ñoàn coù

theâm caùc tröôøng hôïp tham nhuõng môùi ñöôïc phaùt hieän. Toång Thoáng Gloria Macapagal Arroyo ñaõ keâu goïi aân xaù cho 300 quaân nhaân ñaõ theo moät soá só quan treû laøm loaïn khi chieám ñoùng moät cao oác sang troïng trong voøng 22 giôø ñoàng hoà hoài naêm ngoaùi. Saùu só quan caàm ñaàu vuï naøy coù theå bò loät chöùc, toáng giam.


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc

GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Nho Nhoû Naøo Zelda, Nho Nhoû Thoâi. CONNIE CLARK Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 2 Tieáp theo kyø tröôùc: Vôùi gioïng haùt to cuûa mình, Zelda ñaõ thaéng ñöôïc moät naêm hoïc haùt mieãn phí. Ngay khi coâ Flapple tuyeân boá Zelda thaéng ñöôïc giaûi hoïc haùt, moïi ngöôøi ñeàu quay ñaàu nhìn coâ beù. Zelda coá co duùm ngöôøi thaät thaáp trong gheá cuûa mình. Vieäc naøy khoâng khoù vì em voán nhoû con. Ñeán cuoái ngaøy, trong luùc moïi ngöôøi xeáp haøng ñi ra cöûa thì coâ Flapple thì thaàm vaøo tai Zelda. “Laøm ôn nhôù ñieàu naøy nha Zelda. Nhoû thoâi nheù Zelda, nhoû thoâi.” Chieàu hoâm sau, Zelda ñöùng treân moät caùi gheá trong phoøng nhaïc cuûa thaày Abel. Ñoù laø caùch duy nhaát em nhìn thaáy ñöôïc thaày qua caây ñaøn döông caàm. Zelda coá haùt nhoû, nhöng gioïng haùt lôùn cuûa em cöù tuoân ra töø mieäng. Maø thaày Abel chaúng coù veû quan taâm gì. Thaày chaúng bao giôø noùi “nhoû thoâi naøo Zelda, nhoû thoâi.” Hoïc haùt vui laém nhöng cuõng raát meät. Ñaàu tieân, Zelda luyeän gioïng vôùi maáy baøi xöôùng aâm. “Tee-ro-ho-ho-ho-ho-ho-ho,” em haùt, caøng luùc caøng cao cho ñeán khi em môû mieäng maø khoâng haùt noåi nöõa. Roài thì Zelda haùt nhöõng baøi haùt baøi baûn ñaøng hoaøng. Ñoù laø luùc em haùt thaät söï. Moät soá baøi haùt quaù nhanh vaø Zelda phaûi haùt töøng noát cuûa möôøi saùu noát nhaïc. Moät soá baøi

haùt baèng tieáng nöôùc ngoaøi, nhö tieáng Ñöùc vaø YÙ. Nhöõng baøi naøy khoù laém nhöng haùt baèng tieáng nöôùc ngoaøi laøm em caûm thaáy thaàn bí vaø ngöôøi lôùn haún ra. Ñeán cuoái giôø, thaày Abel cho Zelda xaû hôi baèng baøi daïy ñoïc noát nhaïc. Chaúng bao laâu, Zelda coù theå ñoïc taát caû caùc daáu chaám vaø daáu ngoaëc treân moät baûn nhaïc deã daøng nhö ñoïc moät trang chöõ trong saùch vaäy. Zelda baét ñaàu mong ngoùng ñeán giôø hoïc nhaïc. Nhöng ñieàu thích thuù nhaát hieän giôø laø Zelda coù theå noùi em ñaõ coù moät ngöôøi baïn, ñoù laø thaày Abel. Moät ngaøy kia, thaày Abel noùi cho Zelda bieát veà moät buoåi hoøa nhaïc maø thaày seõ haùt. “Ngöôøi ca só kia bò caûm neân chuùng toâi caàn moät ngöôøi haùt soâ-loâ,” thaày noùi. “Em coù muoán haùt soâ-loâ khoâng?” Thöù Tö: Zelda coù haùt ôû buoåi hoøa nhaïc khoâng?

Truyeän naøy ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

Quietly Zelda, Quietly BY CONNIE CLARK Special to The Times

Part 2 The story so far: Zelda’s big voice has won her a year’s worth of voice lessons.

The minute Miss Flapple announced that Zelda had won the voice lessons, everyone turned and stared. Zelda shrank as low as possible in her chair, which was pretty easy to do since she was so small. Later that day, as everyone filed out the classroom door, Miss Flapple whispered in Zelda’s ear. “Please remember one thing. Quietly, Zelda, quietly.” The next afternoon, Zelda stood on a chair in Mr. Abel’s music studio. It was the only way she could see him

over the piano. Zelda tried singing softly, but her big voice kept falling out of her mouth. Mr. Abel didn’t seem to mind. He never said “quietly, Zelda, quietly.” Voice lessons were fun, but they were also a workout. First, Zelda warmed up with voice exercises. “Tee-ro-ho-ho-ho-ho-ho-ho,” she sang, higher and higher up the musical scale until she opened her mouth and nothing came out. Then Zelda sang real songs. This was when she really worked. Some songs were fast and Zelda had to sing every one of those sixteenth notes. Some songs were in different languages, like German or Italian. They were hard, but singing in another language made her feel mysterious and mature. At the end of the hour, Mr. Abel let Zelda cool down with a lesson in reading music. Pretty soon, she could read all the dots and squiggles on a page of music as easily as she could read a page in a book. Zelda began to look forward to her voice lessons. But the best part was that Zelda could now say that she had one friend, Mr. Abel. One day Mr. Abel told Zelda about a concert in which he was going to sing. “The other singer has the flu, so we need a soloist,” he said. “How would you like to do it?” Wednesday: Will Zelda sing at the concert?

This story is on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


.3”

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

Cöû haønh ngaøy ñoaøn keát vôùi nhaø vaên bò caàm tuø

phaùt bieåu oân hoøa vaø töï do thaønh laäp cuøng gia nhaäp hoäi ñoaøn. Ñaây laø naêm thöù 24 keå töø khi Hieäp Hoäi Theá Giôùi Caùc Nhaø Vaên quyeát ñònh toå chöùc Ngaøy Ñoaøn Keát Vôùi Nhaø Vaên Bò Caàm Tuø (1980). Trong moät caùo tri phoå bieán ñaàu Thaùng Möôøi Moät, Vaên Buùt Quoác Teá keâu goïi taát caû caùc trung taâm hoäi vieân tích cöïc tham gia ngaøy vaän ñoäng quoác teá quan troïng naøy. Ñeå bieåu loä tình lieân ñôùi vaên höõu vaø cuøng noùi leân moät lôøi hôïp nhöùt beânh vöïc nhöõng ñoàng nghieäp baát haïnh, naïn nhaân cuûa caùc cheá ñoä ñoäc taøi aùp böùc, tham nhuõng baát coâng, cuõng nhö moïi theá löïc phi nhaân muø quaùng, thuû phaïm hoaëc ñoàng loõa vôùi toäi aùc. Theo chöông trình phoå bieán ñeán caùc giôùi truyeàn thoâng baùo chí, ba trung taâm vaên buùt Thuïy Só Ñöùc thoaïi, YÙ thoaïi vaø Phaùp thoaïi seõ phoái hôïp toå chöùc nhieàu buoåi hoïp maët, hoäi thaûo, chieáu phim taøi lieäu vaø thoâng tin taïi Zurich (12 Thaùng Möôøi Moät 2004), Lugano (15 Thaùng Möôøi Moät 2004) vaø Geneøve (18 Thaùng Möôøi Moät 2004). Ñeán töø Thuïy Ñieån, nhaø vaên Eugene Schoulgin - cöïu Chuû

Tieáp trang A1

Hieän coù hôn 200 nhaø vaên vaø nhaø baùo bò giam nhoát hoaëc quaûn cheá. Trong soá ñoù coù tuø nhaân Vieät Nam tieâu bieåu laø Giaùo Sö Nguyeãn Ñình Huy, Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù, nhaø baùo Nguyeãn Khaéc Toaøn, Baùc Só Phaïm Hoàng Sôn, nhaø baùo Nguyeãn Vuõ Bình, Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá, nhò vò Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn Quang vaø Thích Quaûng Ñoä, Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ, nhaø vaên Haø Syõ Phu. Chuùng ta khoâng queân nhaø trí thöùc Traàn Vaên Löông, nhaø thô Vuõ Ñình Thuïy, Muïc Sö Nguyeãn Hoàng Quang. Cöû haønh Ngaøy Ñoaøn Keát Vôùi Nhaø Vaên Bò Caàm Tuø - (ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004), Vaên Buùt Quoác Teá muoán cuøng chuùng ta töôûng nieäm 28 nhaø caàm buùt ñaõ bò gieát tính töø ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät naêm 2003. Vaên Buùt Quoác Teá cuõng ñaëc bieät nhaéc ñeán 15 nhaø vaên töøng ñöôïc neâu teân trong Ngaøy Ñoaøn Keát Vôùi Nhaø Vaên Bò Caàm Tuø vaøo nhöõng naêm tröôùc

ñaây, nhöng hoâm nay hoï vaãn coøn bò caâu löu, quaûn cheá hoaëc chôø bò truy toá tröôùc toøa aùn. Danh saùch coù ghi teân Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ - “Ngöôøi cuûa Ngaøy Ñoaøn Keát Vôùi Nhaø Vaên Bò Caàm Tuø naêm 1996”. Vaên Buùt Quoác Teá nhaán maïnh veà thaân theá cuûa tuø nhaân noåi tieáng naøy: Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ (theá danh Phaïm Vaên Thöông) - coøn laø moät nhaø vaên kieâm hoïc giaû, thuoäc haøng laõnh ñaïo cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhöùt. Thöôïng toïa bò baét ngaøy 09 Thaùng Möôøi naêm 2003 vaø bò phaït 2 naêm quaûn cheá haønh chaùnh vì tham gia phaùi ñoaøn cao caáp giaùo hoäi rôøi Bình Ñònh ñeå veà coá ñoâ mieàn Nam Vieät Nam töï do. Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ ñaõ hôïp soaïn vôùi Ñaïi Ñöùc Thích Trí Sieâu boä Ñaïi Töï Ñieån Baùch Khoa Phaät Giaùo Vieät Nam. Nhaø trí thöùc Phaät Giaùo ñaõ traûi qua haàu heát moät phaàn naêm theá kyû hai möôi trong nhaø lao, traïi tuø taäp trung hoaëc döôùi cheá ñoä quaûn thuùc taïi gia vì ñaõ daán thaân tranh ñaáu cho quyeàn töï do tín ngöôõng vaø töï do dieãn ñaït tö töôûng. Vaên Buùt Quoác Teá tieáp tuïc leân aùn bieän phaùp quaûn cheá aùp ñaët ñoái vôùi Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ vì leõ nhaø caàm quyeàn Vieät Coäng vi phaïm quyeàn cuûa thöôïng toïa ñöôïc töï do

Tieáp trang A6

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ngoaïi Tröôûng Powell vaø theâm... Tieáp trang A1

Danforth, hoaëc Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Condoleezza Rice. Coøn ngöôøi thay theá oâng Paige, 71 tuoåi, Boä Tröôûng Giaùo Duïc da ñen ñaàu tieân trong noäi caùc lieân bang, coù theå seõ laø baø Margaret Spellings - Coá Vaán Veà Noäi Trò, cuõng laø ngöôøi hình thaønh chính saùch giaùo duïc cho oâng Bush khi coøn laø Thoáng Ñoác Texas. Trong vai troø ngoaïi tröôûng, oâng Powell ñaõ gaëp nhieàu khoù khaên, tröôùc heát do söï baát ñoàng veà chính saùch vôùi Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald H. Rumsfeld. Vaø maëc daàu quan heä giöõa Hoa Kyø vôùi theá giôùi coù phaàn caêng thaúng do cuoäc chieán Iraq, oâng Powell vaãn giöõ ñöôïc quan heä toát ñeïp vôùi caùc ngoaïi tröôûng khaùc. OÂng Powell - cöïu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Tham Möu Lieân Quaân döôùi thôøi cöïu Toång Thoáng Bush cha, ñaõ ra tröôùc Lieân Hieäp Quoác ñeå bieän minh cho laäp tröôøng laät ñoå Saddam Hussein cuûa Hoa Kyø vôùi lyù do nhaø nguyeân ñoäc taøi coù thuû ñaéc vuõ khí taøn saùt taäp theå, nhöng sau ñoù chính phuû oâng Bush khoâng theå tìm ra ñöôïc. OÂng Powell ñaõ noäp ñôn töø chöùc leân Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Saùu. Nhöng oâng vaãn seõ tieáp tuïc coâng vieäc cho ñeán ngaøy boå nhieäm moät vò taân ngoaïi tröôûng. Hoâm Thöù Hai, oâng ñaõ gaëp Ngoaïi Tröôûng Israel - Silvan Shalom. Thöù Tö saép tôùi oâng seõ gaëp caùc giôùi chöùc AÙ Chaâu trong Dieãn Ñaøn APEC, vaø döï moät hoäi nghò ña quoác veà Iraq vaøo tuaàn tôùi. Trong thôøi gian vöøa qua, oâng Powell luoân luoân ñöôïc coi nhö laø vò ngoaïi tröôûng moät nhieäm kyø. Tuy nhieân, khoâng bao giôø oâng noùi roõ veà nhöõng yù ñònh cuûa oâng, maø chæ cho bieát moät caùch mô hoà, raèng oâng phuïc vuï hay khoâng laø “tuøy yù thích cuûa toång thoáng.” (D.P.)

John Ashcroft, saùu trong soá 15 nhaân vieân noäi caùc cuûa oâng Bush seõ khoâng phuïc vuï trong nhieäm kyø toång thoáng thöù nhì, khôûi söï baèng leã nhaäm chöùc vaøo ngaøy 20 Thaùng Gieâng. Noåi tieáng vôùi nhöõng quan ñieåm oân hoøa vaø thanh danh khoâng bò hoen oá, chính oâng Powell laø ngöôøi ñaõ ra tröôùc Lieân Hieäp Quoác vaøo Thaùng Hai naêm 2003 ñeå beânh vöïc luaän cöù cuûa oâng Bush nhaèm xaâm laêng Iraq, tröôùc taâm traïng ngôø vöïc ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhöng oâng Powell ñaõ caên cöù vaøo tin töùc tình baùo sai laàm raèng Saddam Hussein coù trong tay caùc vuõ khí huûy dieät haøng loaït. Trong moät ñôn töø chöùc ñeà ngaøy 12 Thaùng Möôøi Moät, oâng Powell noùi vôùi Toång Thoáng Bush raèng, vôùi söï kieän cuoäc baàu cöû ñaõ keát thuùc, ñaõ ñeán luùc ñeå oâng “böôùc xuoáng vaø trôû veà ñôøi soáng rieâng tö.” Vò töôùng veà höu noùi oâng seõ ôû laïi chöùc vuï “vaøi tuaàn, hay moät hoaëc hai thaùng” cho tôùi khi ngöôøi thay theá oâng ñöôïc Thöôïng Vieän chaáp thuaän. (n.n.)

chæ baûo cuûa quí vò vaø sau khi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc, qua söï giuùp ñôõ cuûa quí vò, veà caùch thöùc ñeå coù theå trôû neân toát hôn.” Trong nhieäm kyø cuûa Giaùm Muïc Gregory, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñaõ thoâng qua moät chính saùch nhaèm giaûi quyeát nhöõng vuï laïm duïng tình duïc, trong ñoù coù vieäc khai tröø nhöõng thaønh vieân sai phaïm, khoâng cho hoï tieáp tuïc thi haønh traùch vuï giaùo hoäi. Ñoàng thôøi, caùc giaùm muïc cuõng thaønh laäp moät uûy ban giaùo daân nhaèm theo doõi söï thi haønh chính saùch keå treân. Vôùi chính saùch naøy, Giaùm Muïc Gregory naèm giöõa nhieàu laèn ñaïn: Moät beân laø söï chæ trích cuûa caùc gia ñình naïn nhaân cho raèng chính saùch quaù meàm yeáu, trong khi nhieàu giaùm muïc cho laø quaù khaéc nghieät; caùc giaùo daân thì ñoøi coù theâm tieáng noùi trong vieäc quaûn trò giaùo phaän trong khi khoái tín höõu Coâng Giaùo baûo thuû laïi ñoøi hoûi caùc giaùm muïc phaûi taùi khaúng ñònh quyeàn haønh cuûa mình trong vieäc cai quaûn giaùo hoäi. (D.P.)

Moät ngöôøi ñaøn oâng töï thieâu gaàn Toøa Baïch OÁc

Iraq: Caùc löïc löôïng Myõ haï saùt 50 quaân...

Tieáp trang A1

maët Baéc cuûa khu vöïc Toøa Baïch OÁc.” Vuï vieäc ñaõ xaûy ra vaøo luùc 02 giôø tröa keá beân traïm gaùc ôû maët Baéc cuûa Toøa Baïch OÁc, caïnh moät phaàn cuûa Ñaïi Loä Pennsylvania môùi ñöôïc môû laïi cho ngöôøi ñi boä. Caùc nhaân chöùng noùi hoï nghe coù tieáng keâu la vaø nhìn thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng ñang boác chaùy. Moät caëp vôï choàng ôû Florida coù mang maùy quay video ñaõ ghi ñöôïc bieán coá naøy treân baêng video. John vaø Beverly Beers, du khaùch töø Palm Beach, Florida, noùi hoï ñaõ giao laïi cuoán baêng cho Sôû Maät Vuï. OÂng Jim Clarke ôû Burke, Virginia, khi ñoù ñang daãn 43 vuõ coâng Cuba xin choù ñi daïo, noùi caùc nhaân vieân maät vuï ñaõ phaûn öùng nhanh tò naïn chính trò... choùng vaø ñaõ söû duïng moät Tieáp trang A1 bình chöõa chaùy ñeå daäp taét ñình nhöõng ngöôøi naøy coøn ngoïn löûa. ñang soáng taïi Cuba. Sôû Maät Vuï, hieän ñang ñieàu Keá hoaïch ñaøo tò naøy cuûa tra noäi vuï, ñaõ khoâng tieát loä “Havana Night Club” ñöôïc theâm chi tieát. (n.n.) vaïch ra vaøo ñuùng luùc ñoaøn quay trôû laïi Khaùch Saïn vaø Soøng Baïc Stardust ôû Las Ve- Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc gas ñeå trình dieãn. Chöông Myõ baàu chuû tòch... trình naøy döï truø baét ñaàu töø Tieáp trang A1 cuoái Thaùng Baûy vöøa qua nhöng bò hoaõn laïi nhieàu laàn. baûo toaøn söï ñoaøn keát cuûa giaùo Nhaø caàm quyeàn Cuba hoài hoäi trong thôøi gian khuûng cuoái thaùng naøy ñaõ cho bieát hoaûng naøy. raèng hoï khoâng hoã trôï noã löïc Vôùi baøi dieãn vaên cuoái cuøng ñem ñoaøn vuõ naøy sang Hoa trong tö caùch Chuû Tòch Hoäi Kyø vì hoï khoâng tin raèng Hoa Ñoàng, Giaùm Muïc Gregory cho Thònh Ñoán seõ caáp hoä chieáu bieát, trong thôøi gian gaàn 3 cho ñoaøn, nhaát laø töø ngaøy Boä naêm khuûng hoaûng vöøa qua, Ngoaïi Giao Hoa Kyø ñaõ baùc coù luùc caùc giaùm muïc ñaõ hoã trôï ñôn xin chieáu khaùn cuûa ñoaøn nhau khi phaûi ñoái phoù vôùi vuõ vaøo Thaùng Hai naêm nay. nhöõng lôøi chæ trích cay nghieät Nhöng khoâng ngôø sau ñoù Hoa töø giaùo daân cuõng nhö töø coâng Kyø cho pheùp nhöõng thaønh chuùng. Tuy nhieân, theo oâng, vieân trong ñoaøn vuõ naøy vaøo cuõng coù nhieàu luùc caùc vò laõnh Hoa Kyø töø töø, keùo daøi töø 21 ñaïo ñaõ phaân ly chia reõ vôùi Thaùng Taùm cho ñeán 06 nhau. Thaùng Chín. Giaùm Muïc Gregory - cai Tröôùc khi ñeán Hoa Kyø, quaûn giaùo phaän Belleville, Ill, ñoaøn naøy ñaõ trình dieãn taïi ñaõ chaám döùt nhieäm kyø 3 naêm Nhaät Baûn vaø Ñöùc. trong vai troø Chuû Tòch Hoäi Vaãn theo nguoàn tin treân, Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo 43 thaønh vieân trong Havana Hoa Kyø hoâm Thöù Hai. Môû Night Club Show ñaõ ñeán Toøa ñaàu phieân hoïp Muøa Thu cuûa AÙn Lieân Bang taïi Las Vegas Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, oâng baèng xe bus ñeå noäp ñôn xin tò noùi, “söï ñoaøn keát trong Hoäi naïn. Ñoàng Giaùm Muïc laø phaûn aùnh Hieân nay chöa coù moät lôøi quyeàn lôïi chung cuûa Giaùo Hoäi tuyeân boá naøo cuûa chính phuû Coâng Giaùo Hoa Kyø, maø chuùng Cuba veà vieäc caùc ngheä só ta ñang phuïc vuï vaø yeâu meán. trình dieãn Cuba xin tò naïn Söï ñoaøn keát naøy cuõng laø moät taïi Hoa Kyø. chöùng nhaân quan troïng trong quoác gia thaân yeâu cuûa chuùng Baø Rice ñöôïc boå ta veà nhöõng gì maø moät ñôøi soáng lòch söï vaø ñaïo ñöùc coù nhieäm thay theá... theå vaø phaûi thöïc hieän.” Tieáp trang A1 Giaùm Muïc Gregory khoâng Tröôûng Noâng Nghieäp Ann noùi roõ laø oâng ñaõ laøm gì sai Veneman vaø Boä Tröôûng trong vai troø chuû tòch, maø chæ Naêng Löôïng Spencer noùi xin loãi “veà nhöõng loãi laàm Abraham. hoaëc nhöõng quyeát ñònh sai OÂng Stephen Hadley - phuï laàm maø toâi ñaõ ñöa ra. Toâi hy taù coá vaán an ninh quoác gia, voïng raèng caùc quí giaùm muïc seõ thay theá baø Rice, vieân cuõng nhö caùc thaønh phaàn chöùc treân noùi, vôùi ñieàu kieän trong giaùo hoäi maø toâi raát yeâu khoâng neâu danh tính. meán coù theå tha thöù cho toâi veà Coäng vôùi nhöõng vuï töø chöùc nhöõng loãi laàm ñoù. Toâi cuõng vaøo ñaàu thaùng naøy cuûa Boä hy voïng raèng toâi coù theå trôû Tröôûng Thöông Maïi Don neân moät giaùm muïc toát hôn Evans vaø Boä Tröôûng Tö Phaùp sau khi ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng

Tieáp trang A1

söï tinh vi hôn tröôùc ñaây. Trong moät thoâng ñieäp tìm thaáy hoâm Thöù Hai treân Internet, moät keû phaùt ngoân töï nhaän laø Abu Musab alZarqawi, laõnh tuï khaùng chieán ñaùng sôï nhaát ôû Iraq, keâu goïi caùc nhoùm daáy loaïn haõy “doäi nhö möa” ñaïn suùng coái vaø roác-keùt vaøo ngöôøi Myõ vì caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñaõ traûi quaù moûng trong khi hoï coá gaéng “taän dieät ñaïo Islam ôû Falluja.” Nôi giao tranh khoác lieät nhaát hoâm Thöù Hai thuoäc vuøng caùch phía ñoâng baéc Baghdad khoaûng 35 daëm, sau khi xaåy ra hai cuoäc taán coâng ñoàng loaït vaøo caùc ñoàn caûnh saùt ôû Baqouba vaø Buhriz. Caùc tay suùng baét coùc Ñaïi Taù Caûnh Saùt Qassim Mohammed, daãn oâng tôùi ñoàn caûnh saùt Buhriz vaø ñe doïa gieát oâng neáu caûnh saùt trong ñoàn khoâng ñaàu haøng. Khi caûnh saùt töø choái, caùc tay suùng haønh quyeát Mohammed baèng caùch baén vaøo ñaàu oâng. Caùc binh só Hoa Kyø vaø Iraq ñaõ voäi tôùi hieän tröôøng vaø baén nhau vôùi nhöõng keû daáy loaïn, gieát 26 teân, trong khi 5 caûnh saùt Iraq thieät maïng, theo lôøi caùc giôùi chöùc ñòa phöông. Cuøng luùc ñoù, loaïn quaân taán coâng moät ñoàn caûnh saùt ôû Baqouba vaø chieám moät toøa nhaø khaùc. Maùy bay Myõ ñaõ thaû hai bom 500 pound tröôùc khi chaám döùt cuoäc giao tranh, trong ñoù 4 binh só Myõ bò thöông, theo baûn tin cuûa boä chæ huy Hoa Kyø. Caùc tay suùng cuõng thi haønh nhöõng cuoäc taán coâng ñoàng loaït vaøo moät ñoàn caûnh saùt vaø moät caên cöù cuûa quaân ñoäi Iraq ôû Suwayrah, caùch phía nam Baghdad 25 daëm, gieát 7 ngöôøi goàm caûnh saùt vaø binh só Iraq. Trong moät cuoäc hoïp baùo ôû Baghdad, Boä Tröôûng Noäi Vuï Falah Hassan al-Naqib, moät tín ñoà Sunni, leân aùn nhöõng vuï taán coâng nhaém vaøo caûnh saùt vaø caùc löïc löôïng an ninh Iraq, vaø noùi raèng ñaây laø thuoäc chieán dòch “ñeå gaây chia reõ ñaát nöôùc vaø ñeå daãn tôùi moät cuoäc noäi chieán giöõa caùc saéc toäc vaø caùc giaùo phaùi.” Trong khi ñoù, Phoù Thuû Töôùng Barham Saleh noùi vôùi nhaät baùo The Guardian ôû Anh Quoác raèng cuoäc daáy loaïn seõ khoâng theå laøm hoûng keá hoaïch toå chöùc baàu cöû trong thaùng Gieâng. “Vieäc toå chöùc baàu cöû töï do vaø coâng baèng ñuùng thôøi haïn laø moät boån phaän cuûa chuùng toâi ñoái vôùi nhaân daân Iraq,” tôø baùo trích daãn lôøi oâng Saleh. (nm)

LHQ khuyeán caùo CSVN phaûi traû... Tieáp trang A1

Nguyeãn Ñan Queá. Hoï noùi vieäc caàm tuø oâng laø vi phaïm caùc luaät leä quoác teá veà nhaân quyeàn.

UÛy ban 5 ngöôøi cuûa Nhoùm Haønh Ñoäng Veà Caàm Tuø Ñoäc Ñoaùn cuûa Lieân Hieäp Quoác noùi raèng Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá ñaõ bò boû tuø traùi pheùp sau khi oâng vieát nhieàu baøi ñoøi hoûi Coäng Saûn Vieät Nam phaûi traû quyeàn töï do thaät söï laïi cho nhaân daân. “Haønh ñoäng cuûa Baùc Só Queá hoaøn toaøn chæ laø caùc söï thi haønh quyeàn töï do phaùt bieåu yù kieán vaø dieãn ñaït tö töôûng baát baïo ñoäng.” UÛy ban vöøa keå phoå bieán yù kieán cuûa hoï hoâm Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004 sau caùc cuoäc ñieàu tra ñeå tìm hieåu veà caùc vuï boû tuø ngöôøi ta coù baát hôïp phaùp hay khoâng. Ít khi ngöôøi ta thaáy moät cô quan cuûa Lieân Hieäp Quoác laïi ñöùng ra ñeå beânh vöïc cho moät caù nhaân, chöùng toû ñaây laø moät tröôøng hôïp vi phaïm nhaân quyeàn traàm troïng. Nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam baát chaáp caùc phaûn ñoái treân khaép theá giôùi vaãn cöù boû tuø oâng ñeå traû thuø. Baùc Só Queá, 62 tuoåi, ngöôøi töøng nhieàu laàn ñöôïc ñeà nghò Giaûi Nobel Hoøa Bình. OÂng töøng bò giam giöõ tuø toäi nhieàu laàn toång coäng gaàn 20 naêm keå töø 1975 ñeán nay - chæ vì ñoøi hoûi töï do, daân chuû. Baûn aùn sau cuøng maø oâng ñang phaûi thi haønh laø 30 thaùng tuø vôùi toäi danh “Lôïi duïng töï do daân chuû laøm nguy haïi lôïi ích nhaø nöôùc...” Khi baét oâng ngaøy 17 Thaùng Ba 2003, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi noùi raèng oâng bò baét quaû tang veà haønh vi “giaùn ñieäp”. Tuy nhieân tröôùc söï phaãn noä cuûa theá giôùi, Coäng Saûn Vieät Nam phaûi ñoåi toäi danh cho oâng thaønh “Lôïi duïng töï do...” Chæ maáy ngaøy tröôùc khi oâng bò baét, oâng cho phoå bieán treân Internet lôøi toá caùo Coäng Saûn Vieät Nam tuyeân truyeàn löøa bòp dö luaän quoác teá khi noùi raèng Vieät Nam coù töï do baùo chí. Ngaøy 29 Thaùng Baûy 2004 vöøa qua, oâng bò keát aùn 30 thaùng tuø trong moät phieân xöû kín chieáu leä theo leänh Boä Chính Trò Coäng Saûn Vieät Nam cuõng y

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

Cöû haønh ngaøy ñoaøn keát vôùi nhaø vaên bò caàm tuø Tieáp trang A5

Tòch UÛy Ban Trung Öông Beânh Vöïc Nhaø Vaên Bò Caàm Tuø thaønh vieân UÛy Ban Chaáp Haønh Vaên Buùt Quoác Teá, seõ leân tieáng taïi ba thaønh phoá lôùn ôû ba mieàn ngoân ngöõ khaùc nhau cuûa Thuïy Só. Giaùo Sö Fikret Baskaya - nhaø saùng laäp Vieän Ñaïi Hoïc Töï Do Thoå Nhó Kyø cuõng seõ coù maët vaøo dòp naøy, cuøng vôùi moät soá tham döï vieân khaùc. Vieát theo tin cuûa thi höõu Nguyeân Hoaøng Baûo Vieät - hoäi vieân Trung Taâm Vaên Buùt Thuïy Só Phaùp Thoaïi (Centre PEN Suisse Romand). Geneøve ngaøy 13 Thaùng Möôøi Moät naêm 2004. Lieân Hoäi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ôû Thuïy Só. nhö caùc vuï aùn coù tính caùch chính trò khaùc. UÛy Ban Haønh Ñoäng Lieân Hieäp Quoác Veà Giam Giöõ Ñoäc Ñoaùn cho hay söï töï do dieãn ñaït yù kieán vaø tö töôûng ñaõ ñöôïc Coâng Öôùc Quoác Teá Veà Quyeàn Daân Söï Vaø Chính Trò coâng nhaän vaø baûo ñaûm maø Coäng Saûn Vieät Nam laø moät trong nhöõng thaønh vieân kyù keát toân troïng. UÛy ban keâu goïi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi phaûi ñöa ra caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå ñaùp öùng. Moät haõng thoâng taán quoác teá tieáp xuùc vôùi Haø Noäi ñeå yeâu caàu bình luaän nhöng khoâng ñöôïc traû lôøi. Trong khi ñoù vieân chöùc Lieân Hieäp Quoác cho hay hoï khoâng thoûa maõn ñoái vôùi nhöõng söï traû lôøi raát haïn cheá töø phía Coäng Saûn Vieät Nam laø taïi sao Baùc Só Queá laïi bò boû tuø. Töï Do Baây Giôø (Freedom Now) - laø moät toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn truï sôû ôû Hoa Kyø ñaïi dieän cho Baùc Só Queá, noùi raèng hoï raát phaán khôûi ñoái vôùi caùc ñieàu cô quan Lieân Hieäp Quoác ñaõ nhaän thaáy veà tröôøng hôïp Baùc Só Queá. Caùc toå chöùc nhaân quyeàn quoác teá, caùc chính phuû Hoa Kyø vaø Lieân AÂu ñaõ nhieàu laàn ñoøi hoûi Coäng Saûn Vieät Nam phaûi traû töï do töùc khaéc cho Baùc Só Queá nhöng cheá ñoä Haø Noäi vaãn laøm ngô. Ngaøy 06 Thaùng Möôøi 2004, 12 nghò só vaø 42 Daân Bieåu Quoác Hoäi Lieân Bang Hoa Kyø ñaõ kyù teân treân caùc böùc thö keâu goïi cheá ñoä Haø Noäi traû töï do töùc khaéc

cho Baùc Só Queá sau khi oâng bò aùn tuø. Sau khi mieàn Nam Vieät Nam rôi vaøo tay Coäng Saûn, Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá giaùm ñoác Beänh Vieän Chôï Raãy, bò boû tuø laàn ñaàu vôùi baûn aùn 10 naêm vaøo naêm 1978 vôùi caùo buoäc “Gaây roái loaïn nhaèm laät ñoå nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam vaø thaønh laäp toå chöùc phaûn ñoäng.” Ba naêm sau - naêm 1991, oâng laïi bò boû tuø vôùi baûn aùn 20 naêm vôùi caùo buoäc “aâm möu laät ñoå nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam” sau khi oâng thaønh laäp Cao Traøo Nhaân Baûn, keâu goïi cheá ñoä ñoäc taøi ñaûng trò Haø Noäi traû laïi quyeàn töï do daân chuû thaät söï laïi cho nhaân daân. Naêm 1998 oâng ñöôïc traû töï do sau nhieàu aùp löïc quoác teá. Coäng Saûn Vieät Nam eùp oâng phaûi töï nguyeän löu ñaøy ra ngoaïi quoác nhöng oâng nhaát quyeát töø choái neân duø khoâng ôû trong nhaø tuø nhoû cuûa cheá ñoä, oâng vaãn bò giaùm saùt, canh chöøng caû ngaøy laãn ñeâm ôû Saøi Goøn. Theo nguoàn tin quoác teá, baûn yù kieán cuûa UÛy Ban Lieân Hieäp Quoác ñaõ ñöôïc quyeát ñònh töø ngaøy 16 Thaùng Chín 2004 nhöng chæ ñem coâng boá ngaøy Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004 ñeå cho cheá ñoä Haø Noäi coù thôøi gian ñoïc vaø quyeát ñònh. Söï kieän naøy chöùng minh cho thaáy Coäng Saûn Vieät Nam vaãn nhaát quyeát baát chaáp coâng luaän theá giôùi vaø coi thöôøng caû Cô Quan Lieân Hieäp Quoác. (N.T.)

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taân Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Haø Noäi... Tieáp trang A1

Söù Hoa Kyø, nghe theo lôøi ñeà nghò naøy. OÂng bay tôùi moät goùc heûo laùnh cuûa Vieät Nam ñeå chöùng kieán cuoäc tìm kieám haøi coát ngöôøi Myõ maát tích cuûa phaùi ñoaøn hoãn hôïp MyõVieät. OÂng cuõng gaëp maët moät soá vieân chöùc ñòa phöông mieàn Trung, neâu caùc vaán ñeà coi nhö then choát trong chöông trình hoaït ñoäng cuûa oâng trong nhieäm kyø: Giuùp ñoái phoù ñaïi dòch HIV/AIDS, coå voõ giao thöông vaø caûi tieán baàu khí thöông maïi, nhöng ñoàng thôøi baûo veä quyeàn töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn. Marine, 57 tuoåi, laø vò ñaïi söù thöù ba cuûa Hoa Kyø taïi xöù Vieät Nam thoáng nhaát döôùi cheá ñoä Coäng Saûn keå töø khi hai nöôùc thieát laäp moái quan heä ngoaïi giao naêm 1995 döôùi thôøi Toång Thoáng Clinton. Marine thay theá Raymond Burghardt baét ñaàu nhieäm kyø töø hai thaùng tröôùc ñaây sau khi ñaõ laøm phoù ñaïi söù ôû Trung Coäng vaø Kenya. OÂng laø moät nhaø ngoaïi giao chuyeân nghieäp, toát nghieäp ôû tröôøng Ñaïi Hoïc UC Santa Barbara, ñaõ laøm coâng chöùc Boä Ngoaïi Giao suoát 30 naêm qua. OÂng töï haøo laø giöõ quan ñieåm chính trò rieâng cuûa mình khoâng ñeå loä ra ngoaøi. OÂng khoâng muoán rôi vaøo caùc baãy saäp sô ñaúng cuûa coâng vieäc, chaúng haïn daønh quaù nhieàu thôøi giôø ôû Haø Noäi, moät thaønh phoá phaùt trieån nhanh choùng vaø caùch bieät hoaøn toaøn vôùi caùc tænh ngheøo khoù laân caän, nôi phaàn lôùn hôn 82 trieäu daân chuùng ngheøo khoù cö nguï. Nhöõng ngaøy gaàn ñaây oâng ñeán thaêm caùc tænh chaúng coù gì ñeå khoe phoàn thònh. OÂng ñeán Ngheä An, caùi tænh khoâng coù ñöôïc moät caùi khaùch saïn 5 sao naøo vì khoâng haáp daãn noåi du khaùch duø coù caùi nhaø kyû nieäm to lôùn cuûa Hoà Chí Minh chaúng maáy ai muoán ñeán. Nhöng Marine coù veû khoâng caûm thaáy moûi meät thi haønh caùc coâng vieäc caên baûn

cuûa ngaønh ngoaïi giao khi gaëp caùc chöùc vieäc ñòa phöông, thaûo luaän caùc vaán ñeà lôïi ích chung vaø saün saøng ñöùng chuïp hình. Muïc ñích chính cuûa oâng laø chöùng kieán caùc cuoäc tìm kieám di haøi ngöôøi Myõ maát tích trong cuoäc chieán Vieät Nam, vaán ñeà vaãn coøn laø troïng taâm cuûa chính phuû Hoa kyø keå töø khi hai nöôùc thieát laäp ngoaïi giao. Chöông trình tìm kieám di haøi MIA haøng naêm toán cuûa chính phuû Hoa Kyø loái $100 trieäu ñoâ la, tôùi nay toång coäng ñaõ kieåm keâ vaø ñöa veà Hoa Kyø ñöôïc 734 boä haøi coát. Marine phuïc vuï trong binh chuûng Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø ôû Nhaät Baûn trong thôøi gian coù chieán tranh taïi Vieät Nam. Ngoaøi chuyeän caùm ôn caùc chöùc vieäc ñòa phöông goùp phaàn vaøo vieäc tìm kieám di haøi MIA, Marine keâu goïi hoï xaây döïng moät baàu khí kinh doanh coâng baèng ñeå haáp daãn ñöôïc ñaàu tö ngoaïi quoác. OÂng cho hoï bieát raèng chính phuû Bush seõ ñoùng goùp $25 trieäu USD ñeå giuùp Vieät Nam ñoái phoù vôùi beänh HIV/AIDS ôû ñaây. Nhöng môùi ñaây Hoa Thònh Ñoán laïi xeáp Vieät Nam vaøo danh saùch caùc nöôùc caàn quan taâm ñaëc bieät vì ñaõ gia taêng ñaøn aùp töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn. OÂng cho hay oâng khoâng noùi gì rieâng bieät gì veà vaán ñeà töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn ôû hai tænh Ngheä An vaø Haø Tónh nhöng oâng noùi raèng ôû nhöõng ñòa phöông khaùc, nhieàu ngöôøi daân ñaõ bò cöôõng baùch kyù giaáy cam keát boû ñaïo Tin Laønh neáu hoï khoâng muoán bò giam giöõ caàm tuø. OÂng noùi raèng caùc quan chöùc Coäng Saûn Vieät Nam treân caû nöôùc caàn phaûi choáng laïi caùc söï vi phaïm nhaân quyeàn nhö theá. “Vaán ñeà töï do toân giaùo raát quan troïng ñoái vôùi ngöôøi Myõ.” Marine noùi. “Nhöõng baûn phuùc trình (veà tình hình ñaøn aùp toân giaùo ôû Vieät Nam) thaønh thaät maø noùi, laøm trôû ngaïi cho caùc noã löïc xaây döïng moái quan heä giöõa hai daân toäc. (N.T.)

Iran thuaän ngöng tinh cheá uranium, Lieân Hieäp Quoác haøi loøng VIENNA, AÙo - Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Lieân Hieäp Quoác hoâm Thöù Hai ñaõ toû daáu haøi loøng veà vieäc Iran baèng loøng ngöng taát caû caùc chöông trình tinh cheá Uranium, ñaùp öùng yeâu caàu chính yeáu do caùc nöôùc AÂu Chaâu ñöa ra nhaèm ngaên chaën noã löïc möu tìm vuõ khí nguyeân töû cuûa Iran. Hoa Kyø tröôùc nay vaãn vaän ñoäng Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác coù bieän phaùp tröøng phaït Iran, hoâm Thöù Hai môùi chæ cho bieát coøn ñang chôø nghe yù kieán cuûa Anh, Ñöùc vaø Phaùp, laø 3 nöôùc AÂu Chaâu tham gia ñaøm phaùn vôùi Tehran. Neáu thoûa öôùc noùi treân ñöôïc kyù keát, Iran coù theå khoâng bò ñöa ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An, vaø buø laïi, AÂu Chaâu seõ giuùp Iran phaùt trieån naêng löôïng nguyeân töû phuïc vuï hoøa bình. Cô Quan Theo Doõi Nguyeân

Töû Naêng Quoác Teá - goïi taét laø IAEA (The International Atomic Energy Agency), hoâm Thöù Hai cho bieát, Iran höùa seõ ngöng taát caû caùc sinh hoaït tinh cheá haïn choùt laø ngaøy 22 Thaùng Möôøi Moät, ñieàu naøy ñaõ ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu caên baûn cuûa Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá. Tuy nhieân, Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá vaãn coøn nghi ngôø veà baûn chaát caùc chöông trình nguyeân töû maø Iran ñaõ tieán haønh trong gaàn 20 naêm qua. Giaùm Ñoác Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá Mohamed ElBaradei, chöa coù theå keát luaän ñöôïc raèng Iran hoaøn toaøn khoâng theo ñuoåi chöông trình vuõ khí nguyeân töû trong quaù khöù. Trong moät thay ñoåi ñaùng ñeå yù, baûn baùo caùo Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá cho bieát, oâng ElBaradei seõ khoâng ñaët vaán

Thuû töôùng Anh keâu goïi Hoa Kyø haõy thaân thieän hôn vôùi AÂu Chaâu LUAÂN ÑOÂN - Trong noã löïc ñeå haøn gaén söï raïn nöùt giöõa Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu, Thuû Töôùng Anh Tony Blair hoâm Thöù Hai keâu goïi Washington haõy thaân thieän hôn vôùi caùc ñoàng minh vaø ñöøng chuyeân chuù vaøo söùc maïnh quaân söï ñeå choáng chuû nghó khuûng boá. Trong baøi dieãn vaên ñoïc taïi daï tieäc haèng naêm cuûa Ñoâ Tröôûng Luaân Ñoân Blair cuõng noùi raèng cheá ñoä daân chuû laø ñieàu thieát yeáu ñoái vôùi söï oån ñònh ôû Afghanistan, Iraq vaø Trung Ñoâng, theo noäi dung cuûa baøi dieãn vaên ñaõ göûi cho caùc giôùi truyeàn thoâng tröôùc khi ñoïc. “Daân chuû laø ñieåm gaëp nhau giöõa AÂu Chaâu vaø Hoa Kyø. Toâi khoâng chuû tröông duøng moät loaït nhöõng bieän phaùp quaân söï ñeå ñaït tôùi daân chuû. Ñieàu toâi muoán noùi laø AÂu

Chaâu vaø Hoa Kyø neân coäng taùc moät caùch kieân nhaãn ñeå ñem laïi daân chuû, nhaân quyeàn vaø quyeàn chính trò cho theá giôùi,” Blair noùi trong baøi dieãn vaên soaïn tröôùc vaø theâm: “Tuy nhieân, nhöõng ñieàu naøy seõ khoâng theå thöïc hieän tröø phi Hoa Kyø cuõng chìa tay ra. Hoa Kyø neân coi chuû nghóa ña nguyeân khaû thi nhö laø muïc tieâu cuûa hoï. Toâi khoâng

ñeà Iran trong hoäi nghò saép tôùi, maø laïi cho raèng söï vieäc lieân quan Iran ñaõ dieãn tieán toát ñeïp. Iran chaéc haún raát möøng tröôùc dieãn bieán naøy. Trong suoát nhieàu thaùng qua, hoï ñaõ coá vaän ñoäng ñeå Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá ñoùng hoà sô. Coøn Hoa Kyø thì coù theå khoâng haøi loøng laém khi thaáy aùp löïc quoác teá seõ lôi giaõn ñoái vôùi Iran. Baùo caùo Cô Quan Theo Doõi Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá cho hay, Iran ñaõ ñoàng yù ngöng xaây döïng caùc nhaø maùy ly taâm vaø ngöng tinh cheá uranium. Ñaây laø 2 hoaït ñoäng maø tröôùc kia Iran nhaát möïc khoâng chòu boû. Iran hoâm Thöù Hai nhaán maïnh hoï chæ taïm ngöng caùc sinh hoaït noùi treân maø thoâi, vaø raèng söï taïm ngöng naøy laø ñeå chöùng toû cho theá giôùi bieát raèng tham voïng cuûa hoï chæ laø xaây döïng chöông trình nguyeân töû

hoøa bình. Ngoaïi Tröôûng Iran Hamid Reza Asefi, cho bieát, “Vieäc Iran chaáp nhaän ngöng laø moät quyeát ñònh chính trò, khoâng phaûi laø boån phaän” vaø ñoàng thôøi ñaây laø “quyeát ñònh toát nhaát trong ñieàu kieän hieän thôøi.” OÂng Hasan Rowhani tröôûng ñoaøn ñaøm phaùn Iran, cho bieát, thôøi gian taïm ngöng chæ keùo daøi cho ñeán khi keát thuùc caùc cuoäc ñaøm phaùn vôùi AÂu Chaâu veà chöông trình nguyeân töû cuûa Iran maø thoâi. Ngoaïi Tröôûng Asefi cuõng xaùc nhaän, thôøi gian ñaøm phaùn seõ khoâng keùo daøi laâu. Tuy nhieân, quyeát ñònh taïm ngöng naøy cuõng ñaõ laøm caùc chính trò gia chuû tröông cöùng raén cöïc ñoan töùc giaän. Nhöõng ngöôøi naøy luoân luoân keâu goïi Tehran baát chaáp moïi yeâu caàu cuûa theá giôùi vaø tieán haønh, thaäm chí coøn baønh tröôùng, caùc chöông trình nguyeân töû cuûa mình. (D.P.)

coù thieän caûm ñoái vôùi chuû nghóa ñôn phöông töï maõn.” Blair coi Anh Quoác nhö laø moät nhòp caàu ngoaïi giao quan troïng giöõa luïc ñòa AÂu Chaâu vaø Hoa Kyø, vaø oâng tin raèng vôùi tö caùch laø moät ñoàng minh thaân caän nhaát ôû haûi ngoaïi cuûa Toång Thoáng Bush oâng coù theå giuùp haøn gaén nhöõng chia reõ ñaõ do cuoäc chieán tranh ôû Iraq gaây ra. Trong nhöõng cuoäc thaûo luaän vôùi Bush tuaàn tröôùc ôû Washington, Blair chuù troïng vaøo chuyeän chaán chænh nhöõng moái bang giao caêng

thaúng giöõa Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu. Sau cuoäc gaëp gôõ giöõa hai nhaø laõnh ñaïo, Toång Thoáng Bush noùi raèng oâng seõ vieáng AÂu Chaâu sau leã nhaäm chöùc nhieäm kyø thöù nhì. Moät vieân chöùc cuûa vaên phoøng thuû töôùng noùi raèng Blair cuõng seõ nhaán maïnh veà söï quan troïng trong lieân heä xuyeân Ñaïi Taây Döông vôùi Toång Thoáng Phaùp Jacques Chirac - laø ngöôøi ñaõ maïnh meõ chæ trích vieäc Hoa Kyø khai chieán ôû Iraq - khi oâng naøy thaêm vieáng Anh Quoác vaøo Thöù Naêm saép tôùi. (nm)

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

ÑEÁN TÆNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

Töôøng trình chuyeán laøm vieäc cuûa “Project Vietnam” taïi Laïng Sôn:

Tình Ngöôøi ôû Höõu Luõng NGUYEÃN TRUNG TÍN (Töø Vieät Nam)

Haø Noäi: Moät caàu thuû boùng troøn VN bò nghi laø khuûng boá quoác teá HAØ NOÄI 15-11 - Moät caàu thuû boùng troøn vaø hieän laø Tuyeån Thuû Quoác Gia Vieät Nam - Nguyeãn Maïnh Duõng, ñaõ coù teân vaø aûnh trong danh saùch nghi vaán laø phaàn töû khuûng boá quoác teá cuûa Interpol. Tin naøy xuaát hieän tröôùc khi ñoäi boùng troøn cuûa Vieät Nam leân ñöôøng ñeán quoác gia Lebanon - Phi Chaâu. Quoác gia naøy thoâng baùo seõ khoâng cho caàu thuû Maïnh Duõng nhaäp caûnh vì caàu thuû ngaøy coù teân vaø aûnh trong danh saùch cuûa Toå Chöùc Caûnh Saùt Quoác Teá (Interpol), bò nghi vaán laø phaàn töû khuûng boá. Phía Vieät Nam ñaõ voäi vaõ laøm caùc thuû tuïc xaùc minh, phía Interpol Phaùp khaúng ñònh khoâng coù vaán ñeà gì, nhöng Interpol - nöôùc chuû nhaø, Lebanon thì vaãn khoâng chòu tin. Döôøng nhö quan ñieåm cuûa hoï laø thaø nhaàm coøn hôn boû soùt. Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Vieät Nam ñaõ phaûi nhôø caùc quan chöùc FIFA can thieäp. Roát cuoäc Lebanon vaãn cho Maïnh Duõng nhaäp caûnh, nhöng yeâu caàu Vieät Nam phaûi coù giaáy cam ñoan, baûo laõnh cho caàu thuû naøy.

LAÏNG SÔN, VN.- Ngaøy hoâm sau, 09 Thaùng Möôøi Moät, môùi 06 giôø saùng chieác xe chôû ñoaøn Project Vietnam ñaõ leân ñöôøng veà Huyeän Höõu Luõng - caùch thaønh phoá Laïng Sôn 87 caây soá. Vì coù söï thay ñoåi phuùt choùt neân Baùc Só Quyønh Kieàu chæ kòp thoâng baùo xe nhoû ñi Haø Noäi seõ ñoùn chuùng toâi taïi Huyeän Höõu Luõng neân taát caû phaûi theo xe bus ñi cuøng phaùi ñoaøn baùc só khieán cho chuùng toâi veà khoâng kòp phaûi thueâ moät xe taxi heát 350 ngaøn ñoàng (24 USD) ñeå cuøng vôùi moät em thieän nguyeän vieân cuõng bò treã xe phoùng xuoáng huyeän. Nhöng

Hình aûnh raát tình ngöôøi: Baùc Só Siila goác AÁn Ñoä ñang chaêm soùc moät beù Vieät Nam taïi Huyeän Höõu Luõng.

Saøi Goøn: Naïn buoân laäu ñöôøng haøng khoâng gia taêng SAØI GOØN 15-11 - Caùc giôùi chöùc haûi quan phi caûng Taân Sôn Nhaát cho baùo chí bieát hoï ñaõ phaùt hieän khoaûng 300 vuï buoân laäu lôùn keå töø ñaàu naêm 2004 ñeán nay. Chæ rieâng trong Thaùng Möôøi ñaõ xaûy ra 56 vuï vi phaïm caùc loaïi maø ngöôøi vi phaïm laø caùc coâng ty chuyeân ñi nhaän haøng quaø bieáu phi maäu dòch, nhöõng caù nhaân thöôøng xuyeân xuaát-nhaäp caûnh qua ñöôøng haøng khoâng. Lieân tuïc trong moät tuaàn cuûa Thaùng Möôøi, Haûi Quan Taân Sôn Nhaát ñaõ kieåm tra phaùt hieän Traàn Baêng Trí Vieät kieàu Canada, nhaäp caûnh töø Hong Kong vaøo Saøi Goøn mang theo 136 kg ñoâng döôïc, trò giaù 1,000 USD khoâng khai baùo haûi quan. Thaùi Ngoïc Laâm, nguï ôû phöôøng 11, quaän Taân Bình, Saøi Goøn, ñi nöôùc ngoaøi veà xaùch theo haønh lyù 52 kg myõ phaåm hieäu Proance do Haøn Quoác saûn xuaát, trò giaù haøng hôn 12.7 trieäu ñoàng nhöng khoâng heà coù giaáy pheùp nhaäp khaåu cuûa cô quan quaûn lyù chuyeân ngaønh. Kim Myong Suk, ngöôøi Haøn Quoác, vaøo Vieät Nam ñaõ mang theo tôùi 3,000 caây son moâi hieäu Omar Sharif, trò giaù hôn 3,000 ñoâ la... Nghieâm troïng hôn laø tình traïng caùc tieáp vieân haøng khoâng cuõng tham gia buoân laäu. Ngaøy 03 Thaùng Baûy, Huyønh Kim Thuûy Tieân, tieáp vieân haøng khoâng laøm nhieäm vuï treân chuyeán bay töø Phaùp veà Saøi Goøn, ñaõ mang theo 7 kg taân döôïc traùi pheùp vaø vuï vieäc chæ ñöôïc phaùt hieän khi haûi quan kieåm tra haønh lyù nhaäp ôû döôùi saân bay. Ngaøy 28 Thaùng Baûy, tieáp vieân haøng khoâng Vöông Thaêng Long treân chuyeán bay töø nöôùc ngoaøi veà cuõng mang theo 70 kg myõ phaåm caùc loaïi khoâng coù giaáy pheùp. Beân caïnh ñoù, theo haûi quan, coøn coù söï moùc noái, tieáp tay hoaëc thoâng ñoàng vôùi caùc ñoái töôïng buoân laäu cuûa moät soá nhaân vieân laøm vieäc taïi saân bay nhö coâng nhaân boác vaùc, thôï söûa chöõa maùy bay... Haûi quan saân bay Taân Sôn Nhaát cho bieát hieän coù hôn 20 coång ra-vaøo khu vöïc saân ñoã maùy bay, ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc tieáp vieân haøng khoâng, caùc nhaân vieân phuïc vuï ôû saân bay, vaø caû haønh khaùch lôïi duïng ñeå tuoàn haøng laäu ra ngoaøi.

Vieät Nam cheá thaønh coâng boät chöõa chaùy röøng SAØI GOØN 15-11 - Moät nhaø khoa hoïc cuûa Vieät Nam oâng Nguyeãn Vaên Thanh, ñaõ tìm ra ñöôïc quy trình saûn xuaát boät chöõa chaùy cho röøng, coù tính naêng khoáng cheá ñöôïc nhöõng ñaùm chaùy lôùn nhieät ñoä cao. Khi raéc chaát boät naøy leân, ñaùm chaùy seõ haï nhieät vaø taét daàn. Ñaëc bieät, chaát boät naøy khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng maø seõ tan bieán thaønh phaân boùn, sau khi “hoaøn thaønh nhieäm vuï”. Söï thaønh coâng ñaùng keå naøy nhôø boät chöõa chaùy röøng coù ñöôïc 4 tính naêng: Boät coù tyû troïng naëng, haït lôùn ñeå khi raûi vaøo ñaùm chaùy boät khoâng bò gioù cuûa ñaùm chaùy thoåi ra ngoaøi. Khi boät gaëp nhieät ñoä treân 100 ñoä C, hoùa thaønh theå loûng khoâng boác hôi, deã baùm vaøo caùc vaät ñang chaùy. Khi gaëp caùc vaät ñang chaùy vaø than hoàng theå loûng soâi leân, thaûi ra khí CO2, chaát loûng thaûi ra laøm taét than hoàng, ñoàng thôøi taïo neân beà maët cuûa vaät ñang chaùy moät lôùp boät xoáp, ngaên chaën khoâng cho choã ñoù chaùy laïi, haï nhieät mau choùng ñaùm chaùy, khoáng cheá söï chaùy laïi. Sau khi ñaùm chaùy röøng ñöôïc daäp taét, caùc hoùa chaát töø boät chöõa chaùy khi gaëp möa seõ töï tan ra bieán thaønh phaân boùn, khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng, traû laïi ñaát töï nhieân cho röøng.

Baùc Hieáu: Nuï cöôøi khoâng taét duø aùo thaám öôùc moà hoâi.

Baùc Só Kim Thö aân caàn khaùm beänh cho moät beù taïi beänh vieän huyeän, ñöùng beân caïnh beân traùi laø Baùc Só Phöông cuûa Beänh Vieän Höõu Luõng, ngöôøi ngoaøi cuøng laø Baùc Só Quyønh Kieàu.

cuõng nhôø vaäy chuùng toâi ñöôïc tha hoà nhìn ngaém phong caûnh tuyeät ñeïp hai beân ñöôøng vì luùc ñoù naéng ñaõ leân cao, ngöôøi taøi xeá taxi cuõng khoâng

toâi môùi hay nôi ñaây ñang xaây döïng laïi nhöng toác ñoä coù veû chaäm, caùc con ñöôøng ngang doïc trong huyeän phaàn lôùn laø ñoå xi maêng chöù khoâng traùng

voäi vaøng vì sôï bò caûnh saùt giao thoâng baén toác ñoä doïc ñöôøng. Reõ traùi rôøi con loä lôùn ñi vaøo thò traán Höõu Luõng chuùng

Caùc loaïi thuù röøng bieán thaønh “ñaëc saûn di ñoäng” baùn khaép phoá phöôøng VIEÄT NAM 15-11 - Chieác xe gaén maùy caø taøng chôû moät loàng keõm nhoát ñuû loaïi, töø raén luïc ñeán hoå ñaát, mai gaàm; moät chieác gioû xaùch ñöïng lænh kænh caùc loaïi ñoà khoâ, ñoù laø phöông tieän haønh ngheà cuûa ñoäi quaân baùn “ñaëc saûn di ñoäng”. Baùo trong nöôùc keå: “Maáy tay baùn “ñaëc saûn mieät röøng” chaøo giaù: “Pín raén” 100 caùi moãi hoäp - giaù 300,000 ñoàng (20 ñoâ la), boï caïp 100,000 ñoàng 25 con, boät raén hoå saáy khoâ giaù 500,000 ñoàng nöûa kyù. Rieâng chieác “pín coïp” ñöôïc giôùi thieäu laø haøng ñoäc ñaùo, hieám khi gaëp nhöng khoâng hieåu sao giaù chæ coù 500,000 ñoàng”. Buoåi saùng ngoài uoáng caø pheâ ôû Myõ Tho, khaùch bò “bao vaây” bôûi 4-5 chieác xe gaén maùy bieån soá Taây Ninh vaø Saøi Goøn, moãi chieác chôû theo moät chieác loàng keõm ñaày nhoùc... raén boø loe ngoe, phun phì phì. Maáy caäu trai treû maêng nhöng göông maët saïm maøu naéng gioù nhanh nhaûu döïng xe, chaøo môøi: “Laøm moät bình röôïu raén ñaëc saûn ñi maáy anh”. Nhöõng ngöôøi laøm ngheà “ñaëc saûn di ñoäng” noùi raèng hoï khoâng coù ngheà gì khaùc ñeå laøm keá sinh nhai neân môùi chaáp nhaän caùi ngheà cöïc khoå vaø nguy hieåm naøy. Nhöng

maáy anh chaøng “soáng chung vôùi raén” cuõng thöøa nhaän moät ñieàu: Maáy naêm gaàn ñaây nguoàn raén ñoäc vaø caùc loaïi “ñoäng vaät ñaëc saûn” ngaøy moät khan hieám do söï taän dieät cuûa con ngöôøi ñeå phuïc vuï cho nhöõng nhu caàu khoâng gioáng ai cuûa caùc tay chôi. Anh Ñôõ - moät thanh nieân 21 tuoåi nhaø ôû aáp Bình Thöôïng 1, xaõ Thaùi Myõ, huyeän Cuû Chi, Saøi Goøn, thaønh vieân moät gia ñình coù ñeán 4 ngöôøi chuyeân laøm ngheà baùn “ñaëc saûn di ñoäng”, leï laøng moùc danh thieáp “tieáp thò”, trong ñoù ghi roõ: “A Trung, chuyeân mua baùn raén ñoäc, taéc keø, bìm bòp, böûa cuûi, cao hoå coát, maät gaáu, nhung nai, pín coïp, pín raén...” vaø ñaày ñuû soá ñieän thoaïi baøn, ñieän thoaïi di ñoäng. Ñôõ chaøo haøng: “Moät bình röôïu 5 lít ngaâm 7 con raén caùc loaïi, moät con bìm bòp vaø moät con taéc keø tuïi em laáy reû 500,000 ñoàng”. Thaáy khaùch nghi ngôø vì laâu nay baùo chí phanh phui chuyeän “röôïu raén doûm”, Ñôõ vaø maáy ñoàng nghieäp tranh nhau duøng moùc saét loâi ñaùm raén trong loàng keõm ra, tuyeân boá chaéc nòch: “Neáu maáy anh ñoàng yù thì tuïi em mua keo thuûy tinh, mua röôïu veà laøm thòt raén vaø ngaâm taïi choã cho maáy anh an taâm”. Tieáp trang A9

T

nhöïa, nhieàu ñoaïn ñöôøng caøy xôùi dôû dang khieán xe taxi duø nhoû cuõng raát khoù khaên khi chaïy vaøo trung taâm huyeän lî. Tieáp trang A9

reân væa heø Saøi Goøn

BI KÒCH VAÊN HIEÁN NGUYEÃN LIEÂU

Moät baïn trong baêng caø pheâ væa heø chuùng toâi, chaäm chaäm taép xe gaén maùy vaøo hieân quaùn, sau khi ñaõ ra hieäu baèng ñeøn xe vaø caû baèng tay. AÁy vaäy maø anh chaøng ñi sau, cuõng baèng xe gaén maùy, thaûn nhieân toâng baùnh xe vaøo ñuoâi xe cuûa ngöôøi baïn chuùng toâi, khieán anh loaïng choaïng suyùt teù. Anh chaøng kia cöù theá vuït leân, coøn ngoaùi nhìn ngöôøi baïn chuùng toâi baèng con maét ñaéc thaéng. Ngoài xuoáng gheá, anh baïn chæ bieát cöôøi tröø, laéc ñaàu chaøo thua. Neáu nhö baây giôø toâi vaãn coøn laø thanh nieân, coù leõ toâi ñaõ ra tay cho anh chaøng “yeâng huøng tay baùnh” kia bieát theá naøo laø leã ñoä, ñaëc bieät, bieát mình laø con daân cuûa moät nöôùc coù 4000 naêm vaên hieán. Cuõng ñaønh chæ bieát than thôû cuøng baïn höõu: “Quaû laø bi kòch cuûa neàn vaên hieán nöôùc nhaø”. “Nhöng naøy, nöôùc nhaø chuùng ta coù ñuùng laø troøn con soá 4000 naêm vaên hieán khoâng nhæ?” Taát caû ñeàu laéc ñaàu, khoâng ai bieát chính xaùc tuoåi cuûa neàn vaên hieán nöôùc nhaø. Coøn toâi tin raèng, nhöõng nhaø söû hoïc teân tuoåi trong hoäi söû hoïc cuûa Vieät Nam baây giôø, nhö Döông Trung Quoác, Traàn Quoác Vöôïng, cuõng khoâng daùm xaùc quyeát nöôùc nhaø chuùng ta coù vaên hieán khoaûng chöøng bao nhieâu naêm. Moät baïn coøn vaën veïo caû caùi töø “vaên hieán”: “Vaên hieán, theo töø ñieån tieáng Vieät, laø truyeàn thoáng vaên hoùa laâu ñôøi vaø toát ñeïp. Nghóa laø, moät neàn vaên hoùa ñaõ ñöôïc gaïn loïc kyõ laém môùi ra vaên hieán. Maø nöôùc nhaø chuùng ta coù tôùi maáy ngaøn naêm vaên hieán - tröôùc ñaây coøn noùi chính xaùc laø 4000 naêm, thì ai maø tin cho ñöôïc, tröôùc thöïc teá sinh hoaït cuûa ngöôøi Vieät Nam hieän taïi”. Moät baïn töøng chu du nhieàu quoác gia treân theá giôùi, noùi yù kieán veà vaên hoùa: “Toâi ñi tôùi ñaâu, cuõng tin raèng, caùch ño ñuùng nhaát veà trình ñoä vaên hoùa cuûa daân chuùng nöôùc aáy, thaønh phoá aáy, Tieáp trang A9

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ngheà môùi cuûa nhieàu coâ gaùi ñaát Saøi Goøn:

Tieáp khaùch chôi côø töôùng SAØI GOØN 15-11 - Thaønh phoá lôùn nhaát Vieät Nam naøy thôøi “môû cöûa” xuaát hieän khaù nhieàu ngheà môùi laï, trong ñoù coù ngheà “tieáp côø” cho nhöõng tay ghieàn côø töôùng ôû caùc quaùn caø pheâ. Daân meâ côø töôùng hieän nay ñöôïc ngoài trong nhöõng caên phoøng caø pheâ maùy laïnh hoøa tieáng nhaïc du döông vaø coù nhöõng nöõ kyø thuû xinh nhö moäng “tieáp” vaøi vaùn côø taøi tình, kyø aûo. Tôø Ngöôøi Lao Ñoäng cho hay coâ kyø thuû ôû quaùn caø pheâ Baèng Laêng Tím taïi moät con heûm nhoû treân ñöôøng Leâ Ñaïi Haønh, quaän 11, teân Nguyeãn Thò Bích Thuûy - coù nhöõng chieâu thöùc bieán hoùa thaät khoù löôøng, chöùng toû beà daøy kinh nghieäm “traän maïc”. Leân moät nöôùc xe, Thuûy trieát lyù thaân phaän con ngöôøi ñoâi khi gioáng nhö nhöõng con “toát” voâ danh kia. Neáu muoán vöôn leân thì phaûi bieát khaúng ñònh mình baèng caùch “ñöùng chaân” hôïp lyù. Queâ ôû Tuy Hoøa, Phuù Yeân, vöøa troøn 22 tuoåi, Thuûy bieát chôi côø töø naêm 10 tuoåi do cha “truyeàn” laïi. Ba coâ soáng baèng ngheà baùn veù soá daïo, cuõng laø moät kyø thuû coù tieáng trong giôùi töôïng kyø væa heø ñaát Tuy Hoøa. Hoïc heát caáp 3, Thuûy moät thaân moät mình vaøo Saøi Goøn laäp nghieäp, ban ñaàu ñi phuï laøm baùnh cho moät cô sôû baùnh ngoït beân quaän Taân Phuù, moät naêm trôû laïi ñaây chuyeån sang laøm coâng vieäc... tieáp côø. Thuûy ñaùnh côø vaø lo traø, nöôùc, tieáp chuyeän vôùi khaùch. Ñoåi laïi, tröôùc khi chia tay, coâ thöôøng ñöôïc khoâng ít “kyø khaùch” boài döôõng chuùt ít tieàn goïi laø... Thuù ñaùnh côø töôùng cuûa daân ghieàn côø ñuùng nghóa thì baát

T

keå thôøi gian naøo. Coù böõa töø saùng ñeán khuya, coâ chæ tieáp coù 2 khaùch vaø ñaáu daêm ba vaùn maø ñaõ heát thôøi gian. Nhöng thaät ra, cuõng coù khoâng ít khaùch ñaáu côø dôû nhöng chuû yeáu ñeán ñeå nhaâm nhi caø pheâ, luaän côø vaø... ngaém coâ kyø thuû xinh ñeïp cho ñôõ buoàn. Thôøi gian gaàn ñaây, côø töôùng ñaõ ñöôïc ñöa vaøo “kinh doanh” haún hoi. Coù quaùn nhö quaùn MiMi, ñöôøng Huøng Vöông; quaùn Tuyeät Kyû, ñöôøng Toâ Kyù... coù haún töøng phoøng laïnh rieâng bieät cho khaùch vaøo ñaáu trí vôùi caùc nöõ kyø thuû. Vaøo ñaây, khaùch vaø nhaân vieân maëc söùc maø baøn luaän, bình phaåm veà nhöõng theá côø tinh hoa, kyø bí maø khoâng sôï ai quaáy raày. Vôùi giaù 30,000 ñoàng ñeán 50,000 ñoàng trong voøng 2-3 tieáng, goàm caû tieàn nöôùc vaø “côø phí” laïi ñöôïc ñaáu côø vôùi ngöôøi ñeïp, nhieàu thöôïng khaùch cho laø khoâng ñaét. Ngheà... tieáp côø xem ra ñang “aên neân, laøm ra” do phong traøo ngöôøi ñi giaûi trí ôû caùc quaùn caø pheâ côø töôùng ngaøy caøng nhieàu. Moät nöõ kyø thuû vöøa môùi ñi ñaùnh côø thueâ ñöôïc 6 thaùng ôû moät quaùn caø pheâ beân chôï An Ñoâng, quaän 5, khoe raèng, bình quaân thu nhaäp caû löông vaø tieàn boài döôõng haèng thaùng cuûa coâ leân ñeán 3-4 trieäu ñoàng. Khoâng nhö caùc “cô nöõ” bida ôû nhieàu quaùn vôùi laém bieán töôùng teä naïn xaõ hoäi, phaàn lôùn nhöõng ñieåm ñaùnh côø ôû Saøi Goøn ñôn thuaàn laø moät sinh hoaït vaên hoùa giaûi trí mang laïi nieàm vui laønh maïnh cho nhieàu ngöôøi. Hoàng AÙnh - nöõ kyø thuû ôû quaùn Hoaøng Haïc, nhaän xeùt ña soá nhöõng “tín ñoà” cuûa boä moân theå thao naøy ñeàu laø ngöôøi ñaøng hoaøng, khaù nghieâm tuùc

reân væa heø Saøi Goøn

BI KÒCH VAÊN HIEÁN Tieáp trang A8

Thaät khoù tìm thaáy söï cö xöû coù vaên hoùa khi ñöôøng saù ôû Saøi Goøn quaù ñoâng ñuùc vaø maïnh ai naáy chaïy.

laø quan saùt söï vieäc giao thoâng treân ñöôøng saù. Thaät ñau loøng vaø hoå theïn khi nghe ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi veà tình traïng ñi laïi cuûa hoï treân ñöôøng phoá ôû Saøi Goøn, taát nhieân caû ôû Haø Noäi, vaø ôû khaép caùc tænh, thaønh, thò xaõ, thò traán treân toaøn theå ñaát nöôùc Vieät Nam. Nhö baø Phoù Giaùm Ñoác Hoäi Thöông Vong AÙ Chaâu, ngöôøi Phöông Taây, ñaõ phaùt bieåu: Moãi khi ra ñöôøng phoá, thaàn kinh cuûa toâi caêng thaúng toät ñoä. Toâi chæ coù theå baêng qua ñöôøng nhö treû nhoû taäp ñi loø doø töøng böôùc khoâng bieát teù luùc naøo, toâi khoâng bieát coù bò xe ñuïng khoâng, nhöõng chieác xe lao vuøn vuït treân ñöôøng phoá aáy. Vaø moät baø ngöôøi Philippines, cuõng trong Hoäi Thöông Vong AÙ Chaâu, laøm vieäc ôû Vieät Nam nhieàu naêm, khoâng daùm ñi xe gaén maùy treân ñöôøng phoá Saøi Goøn, Haø Noäi, baø ngoài sau “xe oâm”, maø choïn ngöôøi laùi coù tính thaät caån thaän. Vaø do tình hình uøn taéc giao thoâng, baø chæ aên qua loa gì ñoù vaøo böõa tröa, vì veà nhaø troï ñeå laøm côm thì khoâng kòp thì giôø. Coøn moät chuyeân vieân gì ñoù ngöôøi Nhaät, coù xe hôi, nhöng khoâng daùm töï laùi ôû Saøi Goøn, maø phaûi thueâ ngöôøi laùi. Anh noùi: Thaät kyø laï, ñang löu thoâng treân ñöôøng, ñuùng laèn ranh cuûa xe hôi, chôït coù moät chieác xe gaén maùy chen ôû ñaâu ra, chaïy vöôït xe hôi, roài queïo xe taép tröôùc ñaàu chieác xe hôi cuûa toâi, may laø ngöôøi laùi thaéng kòp”. “Caùi ngöôøi laùi xe gaén maùy maø oâng Nhaät Baûn noùi, coù theå laø baát cöù ai, trong soá con daân ñoâng nhung nhuùc cuûa xöù sôû coù maáy ngaøn naêm vaên hieán”. Nguyeãn Lieâu

vaø say meâ khi “giao ñaáu” neân ít khi naøo xaûy ra chuyeän “laán caán” naøy noï ngoaøi baøn côø. Duø ñaáu theo phaùi “chaùnh” hay “taø” thì hoï vaãn taäp trung vaøo vieäc ñaáu trí, tìm ra nhöõng theá côø hoaøn chænh... Tuy nhieân, moät vaøi quaùn cuõng ñaõ xuaát hieän vieäc ñaët tieàn giaûi côø theá nhö moät daïng côø baïc traù hình giöõa khaùch vaø kyø thuû maø ngöôøi

thua bao giôø cuõng laø... khaùch. Chaúng bieát do caùc nöõ kyø thuû thuû cao côø hay coù nhieàu “chieâu thöùc” bieán hoùa, trieät haï ñoái phöông khieán caùc oâng khaùch si tình... tình nguyeän thua cuoäc vaø “ngoài ñoàng” töø saùng ñeán toái ñeå roài “chaùy tuùi” khi côø taøn. Caùi khoù cuûa ngheà... tieáp côø so vôùi coâng vieäc cuûa tieáp vieân bình thöôøng laø phaûi ít nhieàu

Töôøng trình chuyeán laøm vieäc cuûa “Project Vieät Nam” taïi Laïng Sôn: Tình Ngöôøi ôû Höõu Luõng

chuùng toâi quay veà beänh vieän huyeän, nôi ñaây moät vò baùc só cuûa huyeän ñöa chuùng toâi ñi moät voøng thaêm vieáng caùc phoøng oác vöøa môùi ñöôïc xaây döïng laïi. Ñaây coù leõ laø beänh vieän caáp huyeän khang trang nhaát maø chuùng toâi thaáy ñöôïc taïi Laïng Sôn. Söï toå chöùc tieáp ñoùn beänh nhaân nôi ñaây khaù chu ñaùo, moãi ngaøy bình thöôøng cuõng coù hôn 100 beänh nhaân, hai ngaøy Thöù Hai vaø Thöù Saùu thöôøng coù ñeán 200 ngöôøi nhöng taát caû ñeàu ñöôïc ñoùn tieáp heát. Veà phaàn chi traû vieän phí, tieàn thuoác thì ngöôøi daân nôi ñaây may maén hôn ñöôïc khuyeán khích mua baûo hieåm dieän daân ngheøo neân chæ phaûi traû khoaûng 10% chi phí. Moãi laàn khaùm vaø laáy thuoác trung bình khoaûng 50 ngaøn (3.30 USD) thì ngöôøi daân chæ traû coù 5 ngaøn (khoaûng 30 cents) moät soá tieàn maø ai cuõng coù theå chi traû ñöôïc. Trong khi moät soá baùc só cuûa Project Vietnam khaùm beänh vaø phaùt thuoác cho daân chuùng thì moät nhoùm khaùc ñang toå chöùc noùi chuyeän vôùi nhöõng baùc só vaø y taù cuûa huyeän. Taát caû caùc cuoäc trao ñoåi naøy ñeàu phaûi qua thoâng dòch vieân cuûa ñoaøn, nhieàu baùc só treû taâm söï cho bieát laø hoï ñang coá gaéng hoïc theâm Anh ngöõ nhöng phöông tieän thieáu thoán quaù nhieàu. Töø baøi vôû cho ñeán giaùo vieân, phaàn lôùn laø töï hoïc neân coù theå ñoïc bieát chuùt ñænh taøi lieäu nhöng veà giao tieáp nghe-noùi thì hoaøn toaøn khoâng coù cô hoäi thöïc haønh. Dó nhieân laø moät beänh vieän caáp huyeän thì cô hoäi coù ñöôïc nhöõng phaùi ñoaøn quoác teá ñeán thöôøng xuyeân laø chuyeän khoâng töôûng, nhöng söï thao thöùc hoïc taäp cuûa nhöõng vò löông y taïi Höõu Luõng khieán chuùng toâi raát caûm phuïc. Nhöõng vò laõnh ñaïo y teá cuûa Laïng Sôn chaéc cuõng thöøa bieát chuyeän naøy nhöng caùi khoù boù caùi khoân, hy voïng trong moät töông lai gaàn taát caû nhöõng baùc só, y taù cuûa Vieät Nam nhaát laø nhöõng caùn boä y teá phuïc vuï caáp xaõ huyeän cuõng seõ coù cô hoäi ñöôïc ñaøo taïo moät caùch chính thöùc veà ngoaïi ngöõ ñeå ít ra hoï cuõng coù khaû naêng truy caäp thoâng tin töø maïng löôùi toaøn caàu veà chuyeân moân. Vì thôøi gian eo heïp, Baùc Só Quyønh Kieàu phaûi coù maët taïi Haø Noäi luùc 03 giôø 30 cuøng ngaøy ñeå tham döï leã beá giaûng hai khoùa taäp huaán taïi Beänh Vieän Xaêng Poân vaø Baïch Mai neân chuùng toâi muoán ñi ngay, nhöng caùc baùc só cuõng nhö caùn boä phoøng giaùo duïc raát aân caàn môøi duøng côm neân chuùng toâi ñaønh phaûi ôû laïi theâm 2 giôø nöõa. Nhöng cuõng nhôø vaäy chuùng toâi ñöôïc thöôûng thöùc hai moùn aên ñaëc saûn cuûa Höõu Luõng laø caù suoái vaø nem Höõu Luõng vôùi röôïu ñeá thaät laø ñaëc saéc. Vieát ñeán ñaây chuùng toâi khoâng theå khoâng daønh vaøi doøng ñeå noùi ñeán hai moùn aên naøy. Caù suoái laø moät loaïi caù

Tieáp trang A8

Ngoaøi nhöõng coâng thöï cuûa chính quyeàn nhö laø beänh vieän thì coù veû beà theá vì môùi ñöôïc caáp tieàn xaây döïng laïi, tröôøng tieåu hoïc maø ñoaøn ñeán thaêm roäng lôùn, ñöôïc caùc em hoïc sinh troàng nhieàu hoa, coû hai beân loái ñi, saïch seõ, nhöng nhìn kyõ thì ñaây laø moät ngoâi tröôøng cuõ, ñang xuoáng caáp ñöôïc ban giaùm hieäu coá gaéng baûo trì neân môùi coù ñöôïc veû khang trang nhö vaäy, tuy nhieân noù cuõng seõ khoâng theå toàn laïi laâu hôn neáu khoâng coù keá hoaïch xaây döïng laïi. Nhöõng baùc só cuûa Project Vietnam ñang baän roän khaùm beänh cho caùc chaùu, nhieàu em ñang ñöôïc baùc só khaùm raêng, maét, caân ño vaø cuoái cuøng laø nhaän moät phaàn quaø goàm moät caëp ñöïng saùch vaø vaøi duïng cuï hoïc taäp beân trong do Nhoùm Löûa Vieät theo ñoaøn trao taëng. Nhieàu em nhaän ñöôïc quaø thích quaù vuït chaïy ra ngoaøi bò baùc Hieáu moà hoâi öôùt nhö taém keùo laïi hoûi: - Nhaän quaø roài chaùu noùi gì chöù? Nhieàu em thaáy sai, beõn leõn noùi lí nhí: - Chaùu caùm ôn oâng aï!!! Laøm moïi ngöôøi cöôøi oà, nhöng thaät söï ñaây laø moät vieäc nhaéc nhôû raát caàn thieát, neáu khoâng thì baùc Hieáu ñaõ khoâng meät nhoaøi coá gaéng nhaéc caùc em noùi lôøi caùm ôn maø khoâng boû soùt moät em. Chuùng toâi hoaøn toaøn ñoàng yù vaø thích thuù vôùi caùch laøm vieäc cuûa baùc Hieáu vaø caûm phuïc baùc, tuy ñaõ hôn 70 tuoåi maø vaãn theo ñoaøn, laïi coøn nhaän lôøi ñöùng taïi traïm phaùt quaø vaø duø meät baùc nhaát ñònh baét caùc em noùi caùm ôn, nhieàu em chöa kòp hay maéc côõ ñöùng im thì baùc kieân nhaãn giaûi thích: “Taïi sao mình phaûi noùi hai chöõ caùm ôn khi nhaän ñöôïc quaø taëng hay söï giuùp ñôõ cuûa moät ai ñoù.” Tröôøng Tieåu Hoïc Huyeän Höõu Luõng tuy phaûi lo laéng cho haøng traêm em thuoäc dieän ngheøo, baûn thaân caùc thaày coâ giaùo caáp huyeän thì ai cuõng bieát laø khoù khaên hôn nhöõng thaày coâ taïi caáp tænh, nhöng caùc thaày coâ giaùo maø toâi gaëp taïi tröôøng tieåu hoïc xa xoâi naøy raát coù traùch nhieäm vaø luoân luoân coá gaéng chaïy tôùi chaïy lui ñeå nhaéc nhôû caùc hoïc troø mình. Trong moät khoâng gian buoàn teânh cuûa huyeän lî thì nieàm vui cuûa quyù thaày coâ chính laø töø caùc em hoïc troø nhoû cuûa mình. Chaúng nhöõng caùc hoïc sinh Huyeän Höõu Luõng vui möøng vì ñöôïc khaùm beänh, ñöôïc taëng quaø maø chính caùc thaày coâ giaùo cuûa nhöõng ñöùa treû ngheøo naøy laïi coù phaàn vui hôn nöõa. Rôøi tröôøng Höõu Luõng,

coù... trí tueä, bieát chôi côø vaø cuõng phaûi töø haïng baäc trung trôû leân thì môùi taïo ñöôïc thuù vò cho khaùch. Nhöng vôùi troø chôi caân naõo, luyeän trí naøy thì khoâng phaûi ai cuõng coù theå hoïc vaø chôi khaù ñöôïc. Do vaäy, tieâu chuaån haøng ñaàu ñeå caùc quaùn choïn nöõ “kyø thuû” phaûi laø ñaùnh côø khaù vaø taát nhieân coù ngoaïi hình xinh xaén. Treân thöïc teá, nhöõng nöõ kyø thuû coù theå baøn luaän khaù saâu veà nhöõng “bí quyeát”, nhöõng theá côø truyeàn kyø laâu naêm nhö Thaùi Sôn Bí Cuïc, Daãn Xaø Xuaát Ñoäng... hay nhö Traàn Thanh Lan - nöõ kyø thuû

quaùn Caàu Voàng ñöôøng Leâ Ñöùc Thoï, vôùi nöôùc ñi luùc côø taøn coù theå bieán “toát” thaønh... “töôùng”... thì khoâng nhieàu. Ñaùp öùng nhu caàu cung caáp caùc nöõ kyø thuû, hieän nay ñaõ xuaát hieän moät soá loø chuyeân daïy côø töôùng caáp toác nhö loø cuûa kyø thuû Taùm Bæ ôû quaän 4, Hai Nhôn ôû quaän 10, Vaên Huøng Linh ôû chôï Xoùm Môùi, Quaän Goø Vaáp... Nhöõng nôi naøy nhaän “ñaøo taïo” kyø thuû trong voøng 35 ngaøy, goàm nhöõng theá côø caên baûn vaø moät vaøi bí quyeát “gia truyeàn” cho caùc coâ gaùi vôùi giaù 150,000 ñoàng ñeán 200,000 ñoàng moãi khoùa.

nhoû baèng ngoùn tay soáng ôû caùc khe suoái trong huyeän ñöôïc chaän baét ñem röûa saïch chieân gioøn aên raát ngon, theo nhöõng ngöôøi trong Phoøng Giaùo Duïc Huyeän ngoài cuøng baøn cho bieát laø caù suoái raát ít vì chæ baét ñöôïc theo muøa vaø chæ coù Huyeän Höõu Luõng môùi coù gioáng caù naøy. Veà moùn nem thì thuù thaät hôi khoù aên vì coù vò chua chua ñöôïc laøm töø thòt naïc troän bì vaét thaønh thoûi baèng coå tay treû em. Tuy vaäy khi aên chung vôùi ôùt töông thaät cay thì laïi raát baét mieäng nhaát laø ñöôïc daãn vaøo bao töû vôùi röôïu ñeá ñaëc saûn cuûa Höõu Luõng. Trong ñoaøn chuùng toâi khoâng ai coù töûu löôïng cao neân chæ vôùi 2 ly nhoû baèng ngoùn tay ñaõ thaáy doäi, nhöng caùc baïn taïi huyeän thì raát nheï nhaøng keå caû caùc baø caùc coâ ngoài chung cuõng tyø tyø laøm moãi ngöôøi caû chuïc ly maø khoâng thaám thaùp vaøo ñaâu. Theo caùc anh chò ngoài chung baøn cho bieát: Thaät ra goïi laø röôïu ñeá nhöng noàng ñoä khoâng cao, vaø neáu uoáng baèng chung nhoû thì khoâng say laâu. Trong thôøi gian laøm vieäc chung duø chæ coù moät ngaøy, nhaän xeùt thaáy nhöõng anh chò em taïi Huyeän Höõu Luõng ñaõ toû ra raát thaân thieän, côûi môû, hieáu hoïc vaø cho ñeán khi cuøng ngoài aên, queân chuyeän laøm vieäc ñeå baøn baïc veà thuù vui aåm thöïc cuûa ngöôøi mieàn nuùi, chuùng toâi caûm thaáy thaät söï khoù rôøi xa huyeän nuùi deã thöông naøy maø khoâng ñeå laïi tình caûm cuûa mình nôi ñaây. Moùn aên tuy khoâng laø cao löông myõ vò, tuy khoâng laø moùn ñaëc saûn maéc tieàn hieám quyù nhöng ñuùng laø trong nhöõng moùn aên naøy ñaõ chuyeån taûi ñöôïc moät neùt chaám phaù raát vaên hoùa cuûa ngöôøi daân ngheøo, mieàn nuùi. Boû maëc ngoaøi tai nhöõng lôøi ñaøm tieáu veà söï khaùc bieät chính kieán, chuùng toâi ra xe veà Haø Noäi vôùi moät yù töôûng raát ñeïp ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baïn coù dòp cuøng ngoài chung vôùi nhau trong moät baøn aên ngheøo phaåm löôïng, nhöng raát giaøu tình caûm. Nguyeãn Trung Tín

Chæ ngoù qua, nhieàu ngöôøi ñaõ sôï xanh maët vì nhöõng chieác hoäp ñoù ñöïng toaøn laø “haøng ñoäc” ñaõ saáy khoâ: Boï caïp nuùi, moãi con to baèng ngoùn tay caùi, ñuoâi vaø boä phaän sinh duïc raén (pín raén), böûa cuûi, taéc keø, maät raén vaø caû moät chieác “pín coïp” saáy khoâ daøi khoaûng 40 cm, gai tua tuûa. Duø khoâng baùn ñöôïc moùn naøo nhöng Ñôõ vaø caùc baïn cuõng saün loøng keå cho nghe veà caùi ngheà khoâng gioáng ai naøy. Hoï noùi, ñoäi quaân baùn haøng “ñaëc saûn di ñoäng” ñoâng ñeán vaøi traêm, ña soá laø daân Cuû Chi, Hoùc Moân, vaø Taây Ninh. Haàu heát caùc loaïi raén vaø nhöõng moùn “ñaëc saûn mieät röøng” saáy khoâ maø hoï ñang rao baùn ñeàu coù xuaát xöù töø röøng nuùi Taây Ninh hoaëc do caùc ñaàu naäu töø Campuchia chuyeån veà boû moái, hoï chæ laø nhöõng ngöôøi laáy haøng baùn daïo kieám chuùt ñænh sinh soáng qua ngaøy. Thôøi gian gaàn ñaây do bò kieåm laâm Saøi Goøn kieåm tra gaét gao neân daân baùn “ñaëc saûn di ñoäng” phaûi keùo nhau xuoáng caùc tænh mieàn Taây laøm aên. Ñôõ vaø caùc baïn thöøa nhaän laøm moät bình röôïu raén taïi choã cho khaùch haøng lôøi khoaûng 100,000 ñoàng, caùc moùn ñoà khoâ thì voâ chöøng. “Nhöng ñaâu phaûi ngaøy naøo cuõng coù moái mua baùn, coù khi hai ba ngaøy khoâng laøm ñöôïc moät bình röôïu raén, cuõng chaúng baùn ñöôïc moùn ñoà khoâ naøo trong khi phaûi traû tieàn nhaø troï, tieàn aên uoáng, xaêng xe gaàn 100,000 ñoàng moät ngaøy, loã le löôõi”, moät tay baùn haøng “ñaëc saûn di ñoäng” teân Hoaøng, noùi nhö vaäy. Nhöõng luùc khoâng baùn ñöôïc haøng, ñieàu maø nhöõng ngöôøi laøm ngheà naøy sôï nhaát laø ñaùm raén trong loàng bò cheát baát ñaéc kyø töû. Ñôõ phaân bua: “Raén nhoát trong loàng chôû ñi khaép nôi khoâng caàn cho aên, moãi chieàu veà töôùi cho noù chuùt nöôùc laø ñöôïc. Nhöng caùi gì cuõng coù giôùi haïn, cöù moãi 2 tuaàn tuïi em phaûi quay veà “ñaïi baûn doanh” ñeå daït luõ raén ñuoái söùc cho caùc loø laøm röôïu raén vaø boå sung raén môùi, neáu khoâng raén cheát doïc ñöôøng thì chæ coù nöôùc aên caùm”. Coù moät ñieàu kyø laï laø toaøn boä luõ raén ñoäc nhoát trong loàng keõm ñeàu... khoâng bò may mieäng ñeå baûo ñaûm an toaøn. Thaáy coù ngöôøi thaéc maéc ñieàu naøy, Ñôõ cöôøi: “Quen roài, vôùi laïi tuïi em baét raén baèng que saét chöù ñaâu coù ai daùm thoø tay vaøo baét” nhöng töø choái khoâng noùi gì veà “tai naïn ngheà nghieäp” maø cöôøi buoàn: “Ngheà naøo cuõng coù caùi nguy hieåm, baát traéc rieâng cuûa noù”. Ñieàu maø Ñôõ vaø nhöõng ngöôøi baïn ngheà ngaùn nhaát laø ñuïng kieåm laâm ôû caùc tænh. “Gaëp kieåm laâm thì chæ coù nöôùc quay xe veà vì moùn naøo cuõng coù theå bò tòch thu, phaït tieàn”, Ñôõ thöøa nhaän nhö vaäy nhöng hoaøn toaøn muø tòt vieäc loaøi vaät naøo bò caám mua baùn vaø caàn phaûi baûo veä.

Caùc loaïi thuù röøng bieán thaønh “ñaëc saûn di ñoäng” baùn khaép phoá phöôøng Tieáp trang A8

Ñôõ vaø caùc baïn tranh nhau dieãn giaûi caùch laøm röôïu raén: Raén baét ra khoûi loàng phaûi duøng löôõi lam moå buïng luùc coøn soáng, moi boû ruoät; sau ñoù duøng röôïu traéng röûa saïch (khoâng ñöôïc duøng nöôùc vì khi ngaâm raén seõ bò... sình öôn), xeáp lôùp voâ keo roài ñoå röôïu vaøo ngaâm, 3 thaùng sau laø uoáng ñöôïc, baûo ñaûm chaát löôïng. Thaáy khaùch vaãn khoâng maën moøi, Ñôõ vaø caùc baïn tieáp tuïc loâi töø trong nhöõng chieác gioû to ñuøng ra haøng chuïc hoäp nhöïa trong suoát môøi chaøo nhöõng loaïi “ñaëc saûn” khaùc.

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Tham Nhuõng - Ñaâu Laø Lôøi Giaûi VIEÄT HOAØNG Ngay trong nhöõng buoåi hoïp ñaàu tieân cuûa kyø hoïp thöù 6, Quoác hoäi khoùa XI, ñang dieãn ra taïi Haø noäi, thì vaán ñeà choáng tham nhuõng ñaõ ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. OÂng Phan Vaên Khaûi ñaõ ñöa ra yù kieán laø thaønh laäp moät cô quan choáng tham nhuõng vaø sau ñoù coù veû nhö ñaõ ñöôïc caùc Ñaïi bieåu Quoác hoäi vaø caùc cô quan höõu quan taùn thaønh. Thaät ra, coøn raát nhieàu caâu hoûi maø khoâng bao giôø ngöôøi Daân coù ñöôïc caâu traû lôøi ñaày ñuû vaø troïn veïn töø phía chính quyeàn, ñoù laø: Tham nhuõng xuaát phaùt töø ñaâu? tham nhuõng laø ai? Taïi sao tham nhuõng ngaøy caøng nhieàu? Baây giôø thaønh laäp cô quan choáng tham nhuõng, roài do ai laõnh ñaïo cô quan naøy? Vaø seõ hoaït ñoäng ra sao? Chuùng ta haõy cuøng nhau tìm hieåu, raát mong sau baøi naøy coù theâm nhieàu baøi khaùc boå sung, ñeå cho baïn ñoïc coù ñöôïc moät böùc tranh toaøn caûnh veà tham nhuõng, ñeå roài töø ñoù nghó ra caùch tieâu dieät tham nhuõng. Hieän thöïc Tham nhuõng taïi Vieät nam hieän nay ra sao? Coù leõ, ngay caû ñöùa beù hoïc lôùp 1 cuõng bieát vaø ñöôïc baùo chí noùi ñeán haøng ngaøy, haøng giôø, thaäm chí coøn coâng khai goïi noù laø “quoác naïn”. Tham nhuõng coù maët khaép nôi, trong taát caû caùc cô quan nhaø nöôùc. Quan beù tham nhuõng beù. Quan caøng to tham nhuõng caøng to. Coù moät söï thaät raát hieån nhieân maø ai cuõng deã daøng ñaët caâu hoûi ñöôïc, ñoù laø caùn boä coâng chöùc nhaø nöôùc löông raát thaáp, vaäy thì tieàn ñaâu maø hoï xaây ñöôïc nhöõng bieät thöï to theá, nhieàu

theá...? (ví duï nhö Phoù chuû nhieäm uûy ban theå duïc theå thao quoác gia, Löông Quoác Duõng ñöôïc caùc cô quan ñieàu tra öôùc tính taøi saûn laø 150 tæ ñoàng, gaàn 10 trieäu ñoâ! Tieàn naøy laáy ñaâu ra? Thöû hoûi nhöõng quan to hôn thì taøi saûn bieát bao nhieâu maø keå?) Tieàn ñoù töø ñaâu ra? Roõ raøng laø tieàn tham nhuõng (noùi cho chính xaùc laø tieàn aên caép, chính xaùc hôn nöõa thì ñoù laø tieàn aên cöôùp! Bôûi vì aên caép thì phaûi leùn leùn, luùt luùt, chöù ñaèng naøy thì thaûn nhieân nhö giöõa ban ngaøy, khoâng ai laø khoâng bieát!) Nhaø nghieân cöùu Traàn Khueâ nhaän xeùt: “Vieät Nam laø moät trong nhöõng nöôùc quan caøng to caøng aên caép, aên cöôùp cuûa daân, luõ khoán naïn ñeán nhö theá. Daân ngöôøi ta chöûi moät caùch coâng khai” (RFA-29/10/2004). Coøn Bí thö Thaønh uûy TP.HCM, ñaïi bieåu Quoác hoäi Nguyeãn Minh Trieát thì noùi raèng “Tieâu cöïc, tham nhuõng coøn daøi daøi, chaët ñaàu naøy thì ñaàu khaùc moïc ra”. Baø Nghò syõ Nguyeãn Thò Hoàng Minh (An Giang) thì “Vaán ñeà tham nhuõng ñaõ ñöôïc neâu khaù gay gaét ôû nhieàu khoùa Quoác Hoäi, nhieàu nhieäm kyø cuûa Chính phuû nhöng ñeán nay khoâng giaûm maø coøn coù xu höôùng phaùt trieån roäng, saâu hôn. Tham nhuõng khoâng chæ döøng laïi ôû lónh vöïc ñaàu tö, caáp quota maø ñaõ lan sang caùc cô quan baûo veä phaùp luaät, caùc lónh vöïc vaên hoùa, giaùo duïc, y teá... vaø ôû nhieàu caáp quaûn lyù... teä naïn naøy nhö moät “khoái u aùc tính” ñaõ chuyeån sang di caên vaø vöôït ra ngoaøi voøng kieåm soaùt cuûa phaùp luaät!”. OÂng Phan Dieãn, thöôøng tröïc ban bí thö, thì thöøa nhaän “...

Ngöôøi phaùt baùo döôùi möa ÑAËNG TRAÀN QUYÙ Kính göûi höông linh Giang chôi, hoâm aáy DC vöøa höùng Höõu Tuyeân côn baõo tuyeát, caû moät vuøng traéng xoùa thaät ñeïp. Anh Beù Baïn beø vaø ñoàng höông vaø chò Huyønh Mai ra phi mieàn Washington DC bieát tröôøng ñoùn 2 ñöùa toâi, Quyù thì ñeán anh Giang Höõu Tuyeân bay ñeán töø Seattle, Huyønh töø khoâng phaûi qua taäp thô “Trôøi Boston nhaø coâ em gaùi xuoáng. möa ñi phaùt baùo” maø bieát Thaät khoâng coù noãi vui möøng ñeán anh nhö ngöôøi saùng laäp naøo baèng khi gaëp laïi baïn tôø Hoa Thanh Ñoán Vieät Baùo Huyønh, moät anh baïn raát deã ôû thaønh phoá Lorton, Virginia. thöông cuûa chuùng toâi, maø ñaõ Moät anh chuû nhieäm taän tuïy laâu laém roài, coù theå gaàn 30 vaø heát loøng vôùi tôø baùo töø ñaàu naêm khoâng gaëp laïi, chuyeán vaø maõi maõi. Ngay caû ñeán bay cuûa toâi chæ ñaùp tröôùc giaây phuùt cuoái cuøng coøn nhaän Huyønh khoaûng 5', do ñoù toâi bieát “söï vieäc” quanh mình thì coù dòp ñeán ñoùn baïn ngay cöûa chính anh cuõng vöøa töø phi phi cô khi baïn xuaát hieän, vöa tröôøng laáy baùo veà cho coäng böôùc ra khoûi coång an ninh laø ñoàng DC. ñaõ coù anh Beù vaø chò Huyønh Toâi bieát anh cuõng vöøa Mai chôø, thaät toäi nghieäp cho ñuùng 2 naêm tröôùc nhaân dòp chò Mai vöøa bò teù (vì tröôït qua DC thaêm anh Nguyeãn Beù tuyeát?) chaân coøn ñau ñi caø vaø baïn höõu Vaïn Haïnh vaøo nhaéc, nhöng gaëp nhau laø tay moät ngaøy ñaàu thaùng 12 naêm baét maët möøng. Anh Beù baûo 2002 nhaân dòp coù baïn Vuõ chuùng toâi laø coù heïn vôùi caùc Vaên Huyønh töø UÙc Chaâu sang baïn Vaïn Haïnh mình ôû nhaø

Hieän nay, phaûi noùi thaät tình traïng tieâu cöïc, tham nhuõng coøn raát nhöùc nhoái. Coù quaù nhieàu vuï vieäc dieãn ra tröôùc maét chuùng ta, tröôùc maét quaàn chuùng. Toâi tin laø trong quaàn chuùng nhaân daân khoâng ngöôøi naøy thì ngöôøi khaùc cuõng bieát. Ñaùng tieác nhöõng vuï vieäc tieâu cöïc nhö vaäy vaãn coù theå toàn taïi trong moät thôøi gian raát daøi, gaây thieät haïi raát lôùn cho caùi chung cuûa chuùng ta.” (theo baùo chí trong nöôùc) Nhö vaäy tham nhuõng thöïc söï ñaõ aên vaøo maùu cuûa caùn boä trong boä maùy coâng quyeàn Vieät nam. Vaø nhaø nöôùc Vieät nam coù choáng tham nhuõng khoâng? Coù ñaáy! nhöng maø choáng treân l í thuyeát chöù thöïc teá thì choáng sao ñöôïcÑaõ hôn 20 naêm nay roài, nhaø nöôùc keâu goïi choáng tham nhuõng nhöng ñaâu vaãn vaøo ñaáy, chaúng coù gì caûi thieän caû. Tham nhuõng ngaøy caøng gia taêng, caû veà soá löôïng laãn “chaát löôïng”, ñieån hình môùi ñaây laø caùc vuï tham nhuõng ôû Toång coâng ty daàu khí, Boä thöông maïi, Boä böu chính Vieãn thoâng, ngaønh Thuûy saûn, UÛy ban theå duïc theå thao Quoác gia... Toùm laïi tham nhuõng laø coù thaät, noù ñang hoaønh haønh moãi luùc moät maïnh hôn vaø phoâ baøy ngay tröôùc maét cuûa chuùng ta. Choáng tham nhuõng laø nhieäm vuï cuûa toaøn Daân. Ñaûng coäng saûn cuõng khoâng ñöôïc troán traùnh traùch nhieäm cuûa mình vaø phaûi chaám döùt ngay tình traïng trì treä nhö thôøi gian qua. Vì, ñuùng nhö oâng Nguyeãn Thanh Giang nhaän xeùt: “Neáu khoâng choáng ñöôïc tham nhuõng thì khoâng nhöõng

TAØI LIEÄU TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

LTS: Cuoäc haønh trình ñeán vôùi töï do laø moät cuoäc haønh trình ñaày khoù khaên, gian khoå. Nhieàu khi phaûi traû giaù baèng maùu vaø nöôùc maét. Coù nhöõng con ngöôøi, döôøng nhö, ñöôïc sinh ra laø ñeå kieám tìm töï do. Töï do cho mình, vaø töï do cho moïi ngöôøi. Hoï luoân ñi tieân phong baát chaáp moïi söï tröøng phaït cuûa giôùi caàm quyeàn. Khoâng moät theá löïc naøo coù theå caûn böôùc hoï. Moät trong nhöõng ngöôøi nhö vaäy laø coá Trung töôùng Traàn Ñoä, moät nhaø daân chuû haøng ñaàu Vieät Nam, ñaõ quen thuoäc vôùi taát caû chuùng ta. Cuoäc ñôøi oâng gioáng nhö moät baûn giao höôûng lôùn. Vöøa ñaäm chaát anh huøng ca, vöøa phaûng phaát neùt bi ai. Ñó cuõng laø moät cuoäc “vaät loän” khoâng ngöøng, thaät ra ngoaøi söï troùi buoäc cuûa ö thöùc heä haïn heïp, thaät ra ngoaøi söï sôï seät vaø nhöõng lôïi ích caù nhaân, ñeå chieán thaéng, vöôn tôùi chaân-thieän-myõ cuûa cuoäc ñôøi. Laø moät Ñaûng vieân coäng saûn, nhöng moïi yù nghó cuûa oâng ñaõ khoâng xuaát phaùt töø “laäp tröôøng giai caáp”, “laäp tröôøng Ñaûng” maø xuaát phaùt töø hieän thöïc xaõ hoäi, nôi coù tieáng reân ræ, keâu than cuûa nhaân daân ñau khoå. Taäp “Nhaät kyù roàng raén” maø chuùng toâi giôùi thieäu sau ñaây, gaàn nhö laø söï ñuùc keát cuûa oâng sau nhieàu naêm quan saùt, nghieàn ngaãm töø thöïc traïng ñaát nöôùc. Xuyeân suoát taùc phaåm laø moät taác loøng vì nöôùc, vì daân, vaø moät nieàm khaùt khao mong moûi cho moät Vieät Nam daân chuû-phoàn vinh. Duø taäp “Nhaät kyù roàng raén” khoâng phaûi laø taùc phaåm cuoái cuøng cuûa oâng, nhöng noù thaâu toùm haàu nhö toaøn boä nhöõng traên trôû cuûa oâng veà caùc vaán ñeà cuûa ñaát nöôùc. Chuùng toâi xin traân troïng giôùi thieäu vôùi quyù ñoäc giaû taùc phaåm naøy. Trong caùc kyø tröôùc ñoäc giaû môùi ñöôïc ñoïc moät phaàn cuûa taäp hoài kyù naøy. Döôùi ñaây laø phaàn tieáp theo. Chuùng toâi hy voïng seõ nhaän ñöôïc toaøn boä hoài kyù naøy

Nhaät Kyù Roàng Raén TRAÀN ÑOÄ

tröôùc sau. Tröôùc ñaây Ñaûng coù moät thôøi ñeïp ñeõ thì baây giôø anh muoán Ñaûng giöõ gìn maõi III. Thö göûi anh maõi ñieàu ñeïp ñeõ aáy”. Anh ñaõ Löõ Phöông: noùi raát truùng taâm tö cuûa toâi. Teát Taân Tî ngaøy 5 Thaùng Toâi khoâng coù ñieàu kieän ñeå Gieâng (ngaøy 28-1-2001) nghieân cöùu saâu vaøo caùc vaán Nhaân dòp Teát, tôi luïc caùc ñeà lyù thuyeát, tuy raèng toâi baøi vieát cuõ, ñoïc laïi chôi, tieän theå luïc ñöôïc böùc thö anh vieát cho tôi töø ñaàu naêm 1999, sau khi anh ñaõ ñoïc xong 2 baøi buùt kyù “Moät Caùi Nhìn Trôû Laïi” cuûa toâi, vaø bieát tin toâi ñaõ bò (hay ñöôïc) khai tröø. Ngay töø trang ñaàu cuûa thö anh, toâi thaáy anh ñaõ hieåu roõ taâm can toâi Anh vieát raèng: “Neáu coù moät caùi gì ñoù coù yù nghóa maø Ñaûng cho anh, thì ñoù laø caùi tö töôûng cöïc kyø töôi ñeïp ñeå anh ñi vaøo tuø ñaøy vaø cheát choùc thoâi. Anh coù baûo veä Ñaûng thì cuõng chæ baûo veä caùi tö töôûng ñaõ traû baèng maùu aáy. Chính laø vôùi tö töôûng aáy, Tieáp trang A11 thaùi ñoä cuûa anh laø nhaát quaùn

haøng Cöûu Long trong khu Eden, nghe noùi coù theâm baïn Vaïn Haïnh laø loøng toâi khaáp khôûi. Xe chaïy thaúng ñeán khu Eden vöøa khoaûng 5Pm. Khu Eden cuûa toâi ñaây roài, ñaõ bao nhieâu naêm ñoïc tin töùc ñoàng höông VN ôû DC toâi ñaõ bieát ñeán teân em (Eden) vaø ñaõ möôøng töôïng ñeán em nhö moät ngöôøi ñeïp myõ mieàu mang daùng daáp lai phöông Taây, thì nay coù dòp gheù thaêm em vaøo moät buoåi hoaøng hoân vaøo cuoái Thu tuyeát traéng, em vaãn khoâng ñeå toâi phaûi thaát voïng trong mô! Böôùc vaøo quaùn Cöûu Long, chuùng toâi ñöôïc oâng chuû quaùn tieáp ñoùn nieàm nôû vaø môøi vaøo baøn trong goùc raát aám cuùng, sau khi an toïa ñöôïc moät luùc toâi thaáy coù ngöôøi ñaøn oâng trung nieân maëc aùo aám nhaø binh ngöôøi taàm thöôùc maùi toùc daøy ñen nhaùnh, hôi “daøy côm” böôùc vaøo quaùn nhìn quanh vaø ñi ra, töï döng toâi coù caûm giaùc ngôø ngôï anh naøy

PHAÀN HAI

cuõng ñoïc ñöôïc vaø ñöôïc nghe giaûng khaù nhieàu nhöng toâi chæ “vaän duïng nhöõng tö töôûng coù trong saùch vaøo cuoäc ñôøi”, vaø nhìn vaøo thöïc tieãn cuûa cuoäc ñôøi maø suy ngaãm Toâi ñoïc laïi buùt kyù cuûa toâi, toâi laïi Tieáp trang A11

Kieåm duyeät - Töï kieåm duyeät DANILO KIS HAØ VUÕ TROÏNG dòch

Trích talawas Danilo Kis (1935-1989) nhaø vaên Serbia thuoäc Yugoslavia cuõ. Cha Do Thaùi, meï ngöôøi xöù Montenegro. Trong Theá Chieán Hai, gia ñình oâng chòu söï ngöôïc ñaõi baøi Do Thaùi vaø haàu nhö chaúng maáy ngöôøi soáng soùt. Sau chieán tranh, oâng hoïc vaên hoïc ôû Belgrade vaø laøm giaûng vieân ôû caùc ñaïi hoïc Phaùp. Qua ñôøi taïi Paris. Kis böôùc vaøo vaên ñaøn cuøng moät nhoùm nhaø vaên treû taøi naêng vaøo giöõa thaäp nieân 1960 vaø töø ñoù luoân luoân ôû trong tuyeán tieân phong cuûa vaên hoïc Serbia. Cuoán tieåu thuyeát Gaùc xeùp (1962) cuûa oâng, moâ taû nhöõng nhöùc nhoái thôøi nieân thieáu. Nhöõng cuoán tieåu thuyeát keá tieáp noùi veà söï baùch haïi trong chieán tranh ñoái vôùi nhöõng keû voâ toäi, phaàn Tieáp trang A12 lôùn laø ngöôøi Do Thaùi vì lí do

chuûng toäc vaø chính trò. Naêm 1965, cuoán tieåu thuyeát Vöôøn, tro coát vaø cuoán tieåu thuyeát Ñoàng hoà caùt (1972) laø nhöõng ñaøi töôûng nieäm cho soá phaän cuûa ngöôøi cha bò cheát trong moät cuoäc traán aùp bieät khu Do Thaùi, ñaõ ñeå laïi moät daáu aán khoâng phai môø trong trí nhôù ngöôøi con trai treû tuoåi laø taùc giaû. Caùi cheát cuûa ngöôøi cha naøy ñaõ goùp phaàn cho Kis coù moät söï caûm nhaän ñaëc thuø veà thöïc taïi nhö söï vaét cheùo giöõa coõi thöïc vaø coõi aûo; giöõa caùi thoâng hieåu vaø caùi kì bí. Taäp truyeän ngaén Moät naám moà cho Boris Davidovich (1976) taäp trung vaøo nhöõng naïn nhaân cuûa khuûng boá trong haøng bao theá kæ. ÔÛ ñaây laø nhaõn hieäu Coäng saûn cuûa coâng cuoäc khuûng boá. Naêm 1989, taäp truyeän ngaén Baùch khoa toaøn thö veà nhöõng keû ñaõ cheát ñöôïc xuaát baûn sau

khi oâng qua ñôøi. Naêm 1995 nhaø vaên nöõ Hoa kì Susan Sontag taäp hôïp nhöõng tieåu luaän vaø phoûng vaán cuûa taùc giaû mang teân laø Ngöôøi Thô [Homo Poeticus] Trong taäp naøy, Kis luaän chieán veà chuû nghóa daân toäc nhö thöù ñoà rôûm vaø söï ñieân loaïn taäp theå, vaø nhöõng theá löôõng nan cuûa moät caên cöôùc Trung AÂu, veà nhöõng hieåm nguy cuûa söï kieåm duyeät, vaø veà vaên hoïc nhö cuoäc tranh ñaáu choáng laïi caùi taàm thöôøng. Taùc phaåm cuûa Kis ñaõ Tieáp trang A14

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Tham Nhuõng Ñaâu Laø Lôøi Giaûi Tieáp trang A10

coù toäi vôùi nhaân daân, vôùi ñaát nöôùc maø coøn laø nguy cô suïp ñoå cuûa ñaûng.” Ai tham nhuõng? Chuùng ta nghe quaù nhieàu veà tham nhuõng roài, nhöng ít ai ñaët ra caâu hoûi: Ai tham nhuõng? Phaûi ñaët caâu hoûi naøy, vì bieát ñöôïc ñoái töôïng môùi coù caùch khaéc phuïc. Caâu traû lôøi ñöông nhieân ai cuõng bieát roài, ñoù laø: Caùc Quan lôùn, nhoû töø Trung öông ñeán ñòa phöông, caùc caùn boä coù chöùc coù quyeàn, trong taát caû caùc cô quan nhaø nöôùc... Taát nhieân laø phaûi nhö vaäy roài, coù chöùc coù quyeàn môùi tham nhuõng ñöôïc, chöù coøn ngöôøi Daân thì laáy gì maø tham nhuõng? Tham nhuõng caùi gì? Chæ coù caùc vò quan chöùc nhaø nöôùc (maø thöôøng ñöôïc nghe nhaéc tôùi vôùi nhöõng töø ngöõ heát söùc haøi höôùc ñoù laø “ñaày tôù cuûa nhaân daân”) môùi coù caùi ñaëc quyeàn ñoù. Töø vieäc lôùn ñeán vieäc nhoû, töø vieäc xin giaáy chöùng nhaän gì ñoù cuûa UÛy ban xaõ cho ñeán nhöõng hôïp ñoàng ñaáu thaàu.v.v... ñeàu phaûi chi tieàn, neáu muoán moïi vieäc suoân seû. Ñaëc bieät laø nhöõng teân “ñaày tôù cuûa nhaân daân” laøm trong caùc ngaønh “nhaïy caûm” nhö Thueá, Haûi Quan, Ngaân Haøng, Coâng an, Toøa aùn...Toùm laïi, baát cöù oâng quan naøo cuûa nhaø nöôùc coù tí chöùc quyeàn ñeàu tranh thuû ñeå tham nhuõng. Ít chöùc thì tham nhuõng ít, nhieàu chöùc thì tham nhuõng nhieàu! Nguoàn goác cuûa tham nhuõng Tieàn ai maø khoâng tham? Tieàn caøng nhieàu caøng ít, bieát bao nhieâu cho ñuû? Tham nhuõng chaúng coù nôi naøo maø khoâng coù? Ñuùng laø nhö vaäy thaät! Vì ñoù laø baûn chaát cuûa Con ngöôøi! Theá nhöng coù moät söï khaùc bieät raát lôùn: ñoù laø möùc ñoä tham nhuõng. Veà khoaûn naøy thì Vieät nam luoân thuoäc nhoùm ñöùng ñaàu theá giôùi veà teä naïn tham nhuõng. Theo baùo caùo thöôøng nieân cuûa Toå chöùc minh baïch quoác teá thì Vieät nam ñöôïc xeáp haïng 102/146, tuït hai haïng so vôùi naêm ngoaùi. Caùc vuï tham nhuõng ñöôïc phanh phui ôû Vieät nam thôøi gian qua chæ laø phaàn noåi cuûa taûng baêng, theo Baø Hoàng Minh phaân tích: nhöõng vuï tham nhuõng ñöôïc phanh phui coù phaûi chæ môùi laø phaàn noåi cuûa taûng baêng, vaäy phaàn chìm coøn ñeán ñaâu?Vaø chính caùi phaàn chìm naøy môùi ñaùng kinh khuûng, nhöng chaéc moät ñieàu laø noù khoâng bao giôø ñöôïc phaùt giaùc hay phanh phui, bôûi vì ôû Vieät nam coù caâu noùi quen thuoäc trong daân chuùng laø: “Neáu ai tham nhuõng cuõng bò tröøng trò, bò ñi tuø heát thì laáy ai laõnh ñaïo ñaát nöôùc?” Taïi sao coù tham nhuõng? Nguyeân nhaân töø ñaâu? Thaät ra caâu naøy khoâng khoù ñeå traû lôøi! Tham nhuõng baét nguoàn töø quyeàn löïc, nhaát laø khi quyeàn löïc ñoù khoâng bò giaùm saùt. Chuùng ta ai maø chaúng thaáy ñieàu ñoù? Phaûi coù quyeàn löïc thì môùi “haønh” Daân, môùi

tham nhuõng ñöôïc. Hay noùi moät caùch ñaày ñuû hôn, ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå coù theå tham nhuõng laø Quyeàn löïc khoâng ñöôïc giaùm saùt! Quyeàn caøng lôùn thì tham nhuõng caøng nhieàu, caøng deã! Nhöõng ngöôøi khoâng coù quyeàn haønh gì, thì keå caû caùc ñaûng vieân coäng saûn cuõng khoâng theå laøm gì ñöôïc, thaäm chí hoï coøn laø naïn nhaân cuûa söï tham nhuõng. Laø “con tin” cuûa chính boä maùy maø hoï ñaõ döïng neân. Treân theá giôùi, ôû caùc nöôùc Daân chuû vaãn coù tham nhuõng, nhöng möùc ñoä raát thaáp, bôûi vì moïi thöù Quyeàn löïc ñeàu coù cô cheá giaùm saùt. Neàn taûng cuûa caùc quoác gia Daân chuû döïa treân nguyeân taéc Tam Quyeàn phaân laäp, nghóa laø 3 cô quan toái cao cuûa nhaø nöôùc Haønh phaùp, Laäp phaùp, Tö phaùp luoân toàn taïi vaø hoaït ñoäng ñoäc laäp. Muïc ñích chính laø giaùm saùt laãn nhau ñeå khoâng coù cô quan naøo coù ñieàu kieän loäng haønh (chính vì hoaït ñoäng ñoäc laäp maø moät Thaåm phaùn coù theå ñöa caû Toång Thoáng ta Toøa neáu coù baèng chöùng laø Toång Thoáng vi phaïm phaùp luaät maø Quoác Hoäi ñaõ ban haønh), coäng theâm vôùi nhöõng nguyeân taéc khaùc nhö: Töï do ngoân luaän, töï do baùo chí, töï do thaønh laäp caùc hoäi ñoaøn... maø ôû caùc nöôùc coù Daân chuû, tham nhuõng khoâng coù ñaát ñeå dung thaân. Nhö vaäy tham nhuõng taïi Vieät nam baét nguoàn töø chính cô cheá ñoäc quyeàn laõnh ñaïo cuûa ñaûng coäng saûn. Chính vì söï ñoäc quyeàn laõnh ñaïo, maø quyeàn toái thöôïng laø Boä Chính Trò, noù cao hôn caû Hieán phaùp, cao hôn baát cöù luaät leä naøo. Vaø ñaûng coäng saûn coù quyeàn löïc tuyeät ñoái! Vì vaäy Vieät nam khoâng coù tam quyeàn phaân laäp, Quoác hoäi, caùc cô quan baûo veä phaùp luaät ñeàu thuoäc quyeàn quaûn lí cuûa Ñaûng, töùc laø ñaûng ñöùng ngoaøi voøng Phaùp luaät, hay noùi caùch khaùc chính phuû Vieät nam khoâng bò baát cöù moät cô cheá naøo giaùm saùt hay cheá taøi caû. Ñaûng baûo ñuùng laø ñuùng, baûo sai laø sai, maø sai roài ñeå ñaûng söûa, naêm naøy khoâng ñöôïc thì naêm sau, theá heä naøy chöa xong thì theá heä sau seõ coá gaéng... Vaø nhö ñaõ phaân tích ôû treân: Khi maø quyeàn löïc khoâng bò giaùm saùt vaø cheá taøi thì tham nhuõng seõ phaùt trieån nhanh choùng vaø ngaøy caøng traàm troïng. Baø Hoàng Minh raát coù lí khi ñaët caâu hoûi: “Coù phaûi ñang toàn taïi moät ñieàu gì ñoù chöa phuø hôïp, chöa ñuùng qui luaät trong caùch toå chöùc heä thoáng quaûn lyù khieán cho khoâng kieåm soaùt ñöôïc tham nhuõng?” Thaät ra, noùi nhö vaäy laø Baø ñaõ hieåu ñöôïc nguyeân nhaân xuaát phaùt tham nhuõng töø ñaâu? Taát nhieân, Baø khoâng theå noùi theâm ñöôïc nöõa, laø moät Nghò syõ cuûa moät Quoác Hoäi buø nhìn maø noùi ñöôïc nhö theá laø quaù duõng caûm. Vì theá, toâi xin ñöôïc phaân tích tieáp yù cuûa Baø nhö treân. Mong raèng khoâng vì baøi vieát naøy maø Baø bò maát gheá cuûa mình trong Hoäi tröôøng Ba Ñình. Thaät loøng toâi raát ngöôõng moä nhöõng ngöôøi nhö Baø.

Theo Nghò syõ Hoaøng Vaên Lôïi (Baéc Giang) thì coù ba “keá saùch”: Thöù nhaát, Nhaø nöôùc phaûi coù ngay cô cheá kieåm soaùt thu nhaäp cuûa caùn boä coâng chöùc, nhaát laø nhoùm coù “nguy cô cao” ôû caùc lónh vöïc nhaïy caûm nhö taøi chính, ngaân haøng, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo... Thöù hai, caàn khaån tröông trieät taän goác cô cheá “xin - cho”, bôûi ñaây laø “maûnh ñaát maøu môõ” cuûa tham nhuõng. Thöù ba, choáng tham nhuõng caàn gaén chaët vôùi choáng laõng phí, thaát thoaùt, tröôùc maét laø giaûm bôùt leã hoäi, hoïp haønh, möøng coâng, xe coâng... Coøn theo nhaø nghieân cöùu Traàn Khueâ thì: Choáng tham nhuõng laø phaûi choáng thaät söï, choáng moät caùch toaøn dieän. Theo toâi, phaûi thay chöõ ñaåy luøi ñi, khoâng theå noùi laø ñaåy luøi tham nhuõng, 20 naêm roài maø cöù noùi ñaåy luøi, coù luøi ñöôïc gì ñaâu? Maø chính hoï, laïi ñaåy luøi nhöõng ngöôøi tieán boä, ñaåy luøi ñaát nöôùc... Cho neân toâi thaáy trong vieäc naøy phaûi heát söùc kieân quyeát, phaûi tröø boû, phaûi loaïi tröø, chöù khoâng phaûi chí laø ñaåy luøi nöõa.” OÂng noùi tieáp” muoán choáng tham nhuõng thì phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc daân chuû hoùa ñaát nöôùc thì môùi choáng tham nhuõng ñöôïc, töùc laø nhaân daân phaûi ñöôïc toá caùo nhöõng ngöôøi tham nhuõng, nhöõng keû tham nhuõng. Theá nhöng maø tìm caùch bòt moàm bòt mieäng nhaân daân thì laøm sao coù theå toá caùo ñöôïc” vaø cuoái cuøng OÂng noùi raèng “neáu maø daân chuû hoùa ñaát nöôùc moät caùch ñaày ñuû thì choáng ñöôïc tham nhuõng vaø loaïi tröø ñöôïc tham nhuõng, ñaát nöôùc phaùt trieån. Taïi vì daân chuû hoùa ñaát nöôùc laø moät nhu caàu cuûa ñaát nöôùc, cuûa nhaân daân, coù daân chuû thì môùi phaùt trieån ñöôïc. Nhöng coù moät ñieàu chuùng toâi yeâu caàu laø phaûi laøm thaät, chöù khoâng phaûi laø cöù noùi maø khoâng laøm...” Theo OÂng Nguyeãn Thang Giang thì: muoán choáng tham nhuõng thì phaûi choáng caùi cô cheá ñeû ra tham nhuõng, töùc laø phaûi söûa ñoåi chính trò thì môùi mong choáng ñöôïc tham nhuõng. OÂng noùi tieáp “Ngoaøi vieäc caûi toå cô caáu chính trò, nhöõng thaønh phaàn naøo tham gia vaøo cô caáu choáng tham nhuõng, ñaëc bieät laø ngöôøi ñöùng ñaàu UÛy ban choáng tham nhuõng, moät ñieàu kieän toái caàn thieát laø töï do ngoân luaän. Phaûi coù töï do ngoân luaän thì môùi choáng ñöôïc tham nhuõng, coøn chöøng naøo taát caû caùc cô quan ngoân luaän, baùo chí chæ laø tai sai cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo thì khoâng ñôøi naøo choáng ñöôïc tham nhuõng”. Sau cuoái OÂng keát luaän” Neáu thöïc söï muoán choáng, thaønh laäp ban choáng tham nhuõng, ngöôøi caàm ñaàu vaø caùc thaønh vieân tuy khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa ñaûng, nhöng ñaûng phaûi ñeå cho hoï hoaït ñoäng coù tính ñoäc laäp hoaøn toaøn, chöù coøn neáu maø thaønh laäp coù tính chaát nhö phi chính phuû, hoäi ñoaøn naøy noï... thì khoâng laøm ñöôïc” Laøm caùch naøo ñeå loaïi tröø YÙ kieán cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc tham nhuõng? uyeân baùc vaø coù taám loøng nhö

vaäy thaät laø ñaày ñuû, thieát nghó khoâng coøn gì ñeå noùi theâm. Khi tìm ñuùng beänh roài thì cöù theá maø chöõa. Tham nhuõng baét nguoàn töø nhöõng Quyeàn löïc khoâng ñöôïc giaùm saùt! Theá thì muoán loaïi boû ñöôïc tham nhuõng thì phaûi coù caùc cô cheá ñeå giaùm saùt quyeàn löïc. Ñoù laø ñieàu baét buoäc khoâng theå naøo laøm khaùc ñi ñöôïc. Chính oâng Phan Dieãn cuõng thöøa nhaän raèng “Tieâu cöïc, tham nhuõng seõ bò ñaåy luøi neáu daân chuû ñöôïc phaùt huy”. Toâi xin noùi laïi moät laàn nöõa nhö sau: muoán choáng tham nhuõng thì phaûi coù Daân chuû. Khi coù Daân chuû roài thì môùi giaûi quyeát ñöôïc vaán naïn tham nhuõng. Maø daân chuû töùc laø phaûi coù cô cheá ñeå giaùm saùt chính phuû, maø vieäc ñoù chæ coù theå thöïc hieän ñöôïc khi Vieät Nam coù ña ñaûng. Muïc ñích cuûa ñaûng ñoái laäp laø giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa ñaûng ñang caàm quyeàn. Ñeå ñaûng caàm quyeàn khoâng theå töï tung töï taùc nhö baây giôø ñöôïc. Daân chuû cuõng laø töï do baùo chí, töï do ngoân luaän, töï do thaønh laäp hoäi, nghieäp ñoaøn v.v... Ngöôøi Daân coù quyeàn toá caùo tham nhuõng maø khoâng sôï haõi bò tröøng phaït. Luaät phaùp hoaït ñoäng ñoäc laäp vaø khoâng bò ñieàu khieån bôûi caùc vò chöùc saéc cuûa ñaûng, chæ coù theá môùi baûo ñaûm raèng tröôùc phaùp luaät moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng. Nhaø nöôùc Vieät Nam hieän nay coù choáng ñöôïc tham nhuõng khoâng? Sau khi ñoïc xong caùc yù kieán ñeå loaïi tröø tham nhuõng thì chuùng ta coù theå khaúng ñònh ngay raèng: Vôùi boä maùy (hay cô cheá) vaän haønh nhö hieän nay cuûa ñaûng coäng saûn thì khoâng theå choáng ñöôïc tham nhuõng. Toâi khoâng phaûi laø ngöôøi bi quan hay truø eûo ñaûng coäng saûn laøm gì, nhöng cöù ñoái chieáu vôùi nhöõng phaân tích nhö treân thì ñieàu kieän caên baûn nhaát laø Daân chuû, töùc phaûi coù ña ñaûng ñeå giaùm saùt laãn nhau. Thöû hoûi Ñaûng coäng saûn coù laøm ñöôïc vieäc ñoù hay khoâng? Khoâng bao giôø coù chuyeän ñoù! Ña ñaûng thì laøm sao maø taäp trung quyeàn löïc veà moät moái ñöôïc? nhö vaäy laøm sao maø tham nhuõng ñöôïc? Neáu hoï coù yù ñònh choáng tham nhuõng thì khoâng bao giôø hoï baét giam OÂng Phaïm Queá Döông vaø OÂng Traàn Khueâ laøm gì? Hai OÂng ñaõ laøm theo lôøi keâu goïi cuûa ñaûng laø choáng tham nhuõng, hai OÂng xin thaønh laäp Hoäi choáng tham nhuõng vaø laäp töùc bò baét vaø bò boû tuø vì toäi “lôïi duïng quyeàn töï do, daân chuû laøm phöông haïi ñeán lôïi ích nhaø nöôùc”. Ñuùng laø hai OÂng choáng laïi ñaûng roài, vì ñaûng vôùi tham nhuõng laø moät, choáng tham nhuõng cuõng coù nghóa laø choáng ñaûng! Hai OÂng ngoài tuø cuõng ñuùng thoâi. OÂng Phaïm Queá Döông keå vôùi Ñaøi RFA “Nguyeân nhaân baét toâi taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø giam giöõ toâi 19 thaùng laø bôûi vì trong tay toâi coù danh saùch 16 ngöôøi maø oâng Traàn Khueâ ñöa cho toâi laø ñeå uûng hoä vieäc thaønh laäp Hoäi Nhaân Daân Vieät Nam uûng hoä ñaûng vaø nhaø nöôùc choáng tham nhuõng. Chuùng toâi laøm

theo lôøi keâu goïi cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo toái cao cuûa Vieät Nam thì chính chuùng toâi laïi bò tröøng trò” Qua lôøi OÂng thì chuùng ta thaáy roõ moät ñieàu laø Ñaûng vôùi Tham nhuõng nhö ñoâi baïn “ñoàng saøng, dò moäng” tuy hai laø moät, tuy moät maø hai. Chöûi nhau caät löïc ñaáy, nhöng khoâng theå soáng thieáu nhau ñöôïc. Cho neân duø Phan Vaên Khaûi coù hoâ haøo thaønh laäp cô quan choáng tham nhuõng naøy noï thì cuõng chæ laø cho vui... mieäng. Vì, ñuùng nhö OÂng Nguyeãn Thanh Giang nhaän ñònh: “Baây giôø baøy ra chæ ñeå ngu ngô vôùi nhau, vieát moät vaøi caùi toång keát... roài tieán theâm vaøi böôùc... Vaán ñeà baây giôø, vaáy buøn heát caû roài cho neân thaønh phaàn nhaân söï cuûa UÛy ban laïi heát söùc quan troïng, khoâng theå giao cho maáy uûy vieân(Boä Chính Trò) nhö tröôùc nöõa, bôûi vì nhaân daân hoï baûo raèng, giao uûy ban choáng tham nhuõng cho maáy oâng quan chöùc ñoù thì khaùc gì giao tröùng cho aùc”. OÂng nhaán maïnh “Toâi thaáy cô quan choáng tham nhuõng laø do Quoác Hoäi ñeà cöû ra toaøn laø nhöõng ngöôøi cuûa ñaûng vieân coäng saûn thì nhö vaäy khoâng theå choáng ñöôïc tham nhuõng. Taïi sao nhö vaäy, bôûi vì trong nhaân daân ngöôøi ta noùi choáng tham nhuõng töùc laø choáng ñaûng. Taïi sao laïi cho laø choáng ñaûng, vì muoán choáng tham nhuõng phaûi coù daân chuû, nhöõng ngöôøi nhö ñaïi taù Phaïm Queá Döông vaø oâng Traàn Khueâ thaønh laäp hoäi giuùp ñaûng vaø nhaø nöôùc choáng tham nhuõng thì laïi baét boû ngöôøi ta thì laøm sao choáng” Bôûi taát caû nhöõng lí do treân chuùng ta coù theå ñau buoàn nhaän thaáy raèng Tham nhuõng ñaõ, ñang, vaø seõ tieáp tuïc hoaønh haønh treân queâ höông Vieät nam yeâu daáu. Ñeå loaïi boû noù thì coù moät caùch laø cuøng nhau xaây döïng moät cheá ñoä Daân chuû thaät söï, nôi maø khoâng coøn laø maûnh ñaát maøu môõ cho baát coâng, ngheøo ñoùi, tham nhuõng... Vaø ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù caàn coù söï uûng hoä vaø quyeát taâm cuûa Toaøn Daân. Soá phaän cuûa Daân toäc Vieät nam phaûi do chính ngöôøi Vieät nam quyeát ñònh. Neáu chuùng ta cöù ngoaûnh maët thôø ô, quay löng laïi vôùi baát coâng, tham nhuõng thì khoâng nhöõng ñôøi chuùng ta khoán khoå maø roài ñeán ñôøi con chaùu chuùng ta cuõng vaäy. Neáu coù traùch thì haõy traùch chính Löông taâm trong con ngöôøi cuûa moãi chuùng ta, taïi sao nöôùc Vieät nam ta laïi Tham nhuõng vaø baát coâng nhieàu nhö vaäy? Caâu traû lôøi naèm trong chính baûn thaân moãi chuùng ta. VIEÄT HOAØNG

Nhaät Kyù Roàng Raén Tieáp trang A10

caøng thaáy ra teù ra hôn chuïc naêm nay, coù theå caû maáy chuïc naêm nay, toâi cöù traên trôû chæ coù moät ñieàu, vaø vaãn cöù tieáp tuïc traên trôû veà caùi ñieàu ñoù, caøng ngaøy caøng saâu saéc, caøng ngaøy caøng day döùt ñau ñôùn. Caùi ñieàu ñoù toâi ñaõ khaùi quaùt

vaøo boán caâu maø anh coù nhaéc ñeán: Nhöõng mô xoùa aùc ôû treân ñôøi Ta phoù thaân ta vôùi ñaát trôøi AÙc xoùa ñi thay baèng Cöïc Thieän Thaùng ngaøy bieán hoùa, AÙc luaân hoài. Vôùi taâm traïng aáy toâi raát taâm ñaéc vôùi maáy caâu trong baøi thô “Cay ñaéng thay” cuûa Buøi Minh Quoác. Caùi guoàng maùy nhuïc maï con ngöôøi Mang boä maët hieàn laønh cuûa ngöôøi cuoác ñaát *** Cay ñaéng thay Mæa mai thay Troïn tuoåi xuaân ta hieán daâng cuoàng nhieät Laïi ñuùc neân chính boä maùy naøy. Toâi cöù nghieàn ngaãm maõi caùi cay ñaéng vaø mæa mai ñoù vaø ngaøy ngaøy, thaùng ngaøy ñau khoå veà caùi cay ñaéng aáy. Khoâng bieát ñaõ bao nhieâu laàn, toâi muoán giaûi ñaùp maáy caâu hoûi... cay ñaéng aáy: Cuoäc caùch maïng ôû Vieät Nam, ruùt cuïc ñaõ xoùa ñöôïc caùi gì, ñaäp tan ñöôïc caùi gì? Vaø ñaõ laäp neân ñöôïc caùi gì xaây döïng ñöôïc caùi gì? Roõ raøng ta ñaõ xoùa ñöôïc cuoäc ñôøi nô leä maát nöôùc, nhuïc nhaõ. Ñôøi soáng nhaân daân giaûm ñöôïc ñoùi ngheøo doát naùt. Môùi giaûm ñöôïc thoâi, chöù chöa thoaùt ñöôïc haún ñoùi ngheøo vaø “doát naùt”, nghóa laø ta coøn quaù laïc haäu. Ta ñaõ ñaäp tan ñöôïc boä maùy ñaøn aùp, noâ dòch, boùc loät, xoùa ñöôïc noãi nhuïc maát nöôùc vaø ta ñaõ xaây döïng ñöôïc moät boä maùy nhö theá naøo vaø moät xaõ hoäi nhö theá naøo? Nhöõng tieâu ngöõ Ñoäc laäp - Töï do Haïnh phuùc, Daân chuû Coäng hoøa, vaø muïc tieâu moät nöôùc ñoäc laäp, thoáng nhaát, hoøa bình, daân chuû giaøu maïnh, ñaõ thöïc hieän ñöôïc ñeán ñaâu??? Trong caùc muïc tieâu tö töôûng cuûa ta thì tö töôûng lôùn nhaát, tha thieát nhaát, bao truøm nhaát laø töï do daân chuû. Nhöng hieän nay, ta ñaõ coù moät boä maùy nhaø nöôùc coù maáy ñaëc ñieåm: To lôùn, coàng keành, choàng cheùo vaø do ñoù ít hieäu quaû, nhieàu maët baát löïc. Laøm ñöôïc moät soá vieäc soá ñoùi giaûm ngheøo, ñeàn ôn ñaùp nghóa, nhöng quaù keùm trong vieäc ñöa ñaát nöôùc phaùt trieån nhanh. Ñaát nöôùc ngaøy caøng phaùt trieån chaäm chaïp vaø tuït haäu xa so vôùi caùc nöôùc laùng gieàng trong khu vöïc. Noåi baät leân laø moät boä maùy ñoäc ñoaùn, ñoäc taøi toaøn trò, ñaøn aùp thaúng tay caùc yù kieán khaùc. Coù moät ñoäi nguõ “löôõi goã” raát ñoâng ñaûo, chuyeân “nguïy bieän”, “noùi laáy ñöôïc”, “noùi böøa baõi”, “traéng trôïn” baát chaáp leõ phaûi, ñaïo lyù vaø caû luaät phaùp, vaø coù luùc duøng nhieàu thuû ñoaïn nhö “löu manh”. Trong khi aáy, boä maùy ñaõ taïo neân moät xaõ hoäi khoâng coù töï do daân chuû, ñaày teä naïn tham nhuõng, ñaày teä naïn xaõ hoäi, laøm taát caû moïi ngöôøi trong xaõ hoäi khoâng luùc naøo ñöôïc yeân taâm vaø thöôøng xuyeân lo laéng, sôï haõi. Ñoù, ta ñaõ xaây döïng neân moät boä maùy Tieáp trang A12

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhaät Kyù Roàng Raén Tieáp trang A11

nhö vaäy vaø moät xaõ hoäi nhö vaäy ñoù. Bao nhieâu nhöõng ñieàu toát ñeïp xuaát hieän sau caùch maïng thaùng Taùm, ta töôûng noù seõ môû roäng vaø naâng cao thì nay tình hình laïi phaùt trieån ngöôïc laïi. Töø moät Ñaûng chòu gian khoå hy sinh ñeå giaûi phoùng nhaân daân, nay trôû thaønh moät Ñaûng caàm quyeàn xa rôøi nhaân daân, cai trò nhaân daân, baét nhaân daân phaûi soáng heát thaûy theo yù cuûa Ñaûng: nhaân daân bò töôùc heát moïi quyeàn töï do daân chuû Taát caû quyeàn vaø lôïi trong xaõ hoäi, thaâu toùm trong tay Ñaûng vaø cuï theå laø trong tay moät nhoùm ñaûng vieân coù ñòa vò ôû caùc caáp. Ñaûng töï do yeâu caàu daân ñoùng goùp vaø töï do söû duïng moïi söï ñoùng goùp cuûa daân, khoâng coù toå chöùc vaø löïc löôïng naøo giaùm saùt vaø kieàm cheá. Ñaûng noùi nhöõng lôøi hay, laøm ra Hieán phaùp vaø luaät phaùp coù nhieàu ñieàu hôïp lyù, nhöng boä maùy cuûa Ñaûng ñeàu laøm ngöôïc laïi Hieán phaùp vaø luaät phaùp, baát chaáp ñaïo lyù. Ñaûng coøn laøm ngöôïc laïi caû Ñieàu leä cuûa chính mình nhö töï nhieân ñeû ra cheá ñoä coá vaán; Boä chính trò vaø Trung öoâng quyeát ñònh nhöõng ñieàu caám ñoaùn ñaûng vieân ngoaøi quy ñònh cuûa Ñieàu leä nhö laø töôùc caû quyeàn coâng daân cuûa ñaûng vieân. Ñaûng luoân taïo ra moät khoâng khí khuûng boá ñoái vôùi baát cöù ai coù chính kieán ñoäc laäp, laøm cho xaõ hoäi khoâ caèn, Ñaûng böng bít vaø caám taát caû nhöõng yù kieán doài daøo phong phuù ñeå ñöa ñaát nöôùc tieán leân. Theá laø Ñaûng ñaõ taïo ra ôû Vieät Nam moät xaõ hoäi ñaày tham nhuõng, phaûn daân chuû (vì ñoäc taøi ñoäc ñoaùn vaø toaøn trò), ñaày doái traù löøa bòp (vì noùi moät ñaøng laøm moät neûo), ñaày thuû ñoaïn (nònh nhau, haát nhau vaø haïi nhau) Baát cöù luùc naøo, baát cöù ôû ñaâu, ôû baát cöù ngöôøi naøo, ta cuõng nghe thaáy ñöôïc nhöõng lôøi phaøn naøn veà söï khoâng daân chuû, taøn baïo, löøa bòp, doái traù; veà nhöõng hieän töôïng löu manh, haõnh tieán. Trong buùt kyù cuûa toâi, toâi ñaõ noùi nhieàu laàn. Tröôùc 1945, xaõ hoäi ta coù moät boä maùy cuûa thöïc daân phong kieán coù ñuû caùc ñaëc ñieåm cuûa söï taøn baïo, daõ man, cuûa söï vô veùt, boùc loät vaø xa hoa höôûng thuï, cuûa söï löøa bòp, doái traù, thuû ñoaïn ñeåu giaû. Toâi “troïn tuoåi xuaân hieán daâng cuoàng nhieät” ñeå tham gia ñaäp tan boä maùy ñoù vaø tích cöïc tham gia xaây döïng boä maùy môùi, maø ngaøy nay ta goïi laø “cuûa daân, do daân, vì daân”, coù nhöõng neùt ñeïp nhö trong nhöõng ngaøy ñaàu sau caùch maïng thaùng Taùm 1945 vaø moät xaõ hoäi, moïi ngöôøi thöoâng yeâu nhau, toân troïng nhau Toâi ñaõ mô öôùc nhöõng neùt ñeïp aáy seõ ñöôïc môû roäng vaø naâng cao taïo neân moät xaõ hoäi lyù töôûng. Nhöng roài... Caùi khoâng gioáng vôùi mô öôùc thì nhieàu vaø nhöõng caùi gioáng vôùi caùi ñaõ ñöôïc ñaùnh ñoå thì laïi caøng ngaøy caøng nhieàu.

Vaø nhöõng gì tröôùc ñaây ta khinh bæ, chöûi ruûa vaø choáng phaù thì ngaøy nay nhöõng caùi ñoù laïi xuaát hieän nhieàu vaø ngaøy caøng naâng cao. Nhö vaäy laø ta laïi xaây neân chính caùi maø ta ñaõ ñaäp tan Ta ñaõ laøm cho xaõ hoäi hieän nay laïi coù ñuû caùc ñaëc ñieåm cuûa boä maùy ta ñaõ ñaäp tan, cuûa caùi xaõ hoäi ta ñaõ phaù boû. *** Boä maùy cai trò baây giôø ngaøy ñeâm chæ lo xaây döïng boä maùy tuyeân truyeàn, lo coå ñoäng raàm roä, duøng nhöõng “löôõi goã” xaây döïng vaø truyeàn lan caùc thöù “lyù luaän” “noùi laáy ñöôïc”, duøng moïi thuû ñoaïn löøa bòp, doái traù, nguïy bieän ñeå nhaèm moät muïc ñích duy nhaát laø duy trì vaø giöõ vöõng boä maùy cai trò maø hoï goïi laø “söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng”. Suoát naêm suoát thaùng hoï toå chöùc ñuû thöù ñaïi hoäi, kyû nieäm, leã hoäi... ñeå laøm cho moïi ngöôøi ñeàu thaáy ñang soáng treân nhöõng thaéng lôïi, vaø moïi thaéng lôïi töø tröôùc ñeán nay ñeàu do boä maùy naøy taïo neân, daân phaûi bieát ôn boä maùy naøy. Taát caû nhöõng yù nghó, tö töôûng cheäch chuùt ít so vôùi tö töôûng chính thoáng ñeàu bò keát toäi “choáng ñoái” naëng neà. Do ñoù, trong thöïc teá boä maùy naøy laø boä maùy phaù daân chuû, phaù daân chuû moät caùch traéng trôïn, tinh vi vaø taøn baïo. *** 5.2.2001 Nhö theá laø toâi cuõng nhö anh, ta ñöùng tröôùc moät söï bieán ñoäng, moät söï bieán chuyeån vaø bieán daïng, laø moät Ñaûng töø moät toå chöùc goàm nhöõng con ngöôøi chòu hy sinh gian khoå, phaán ñaáu ñeå ñaäp tan moät boä maùy thoáng trò gian aùc, giaûi phoùng nhaân daân, roài sau khi ñaäp tan ñöôïc boä maùy aáy thì laïi trôû thaønh moät boä maùy cai trò, thoáng trò nhaân daân. Noùi thaät goïn, laø töø ngöôøi giaûi phoùng bieán thaønh keû thoáng trò. Khi laø ngöôøi giaûi phoùng thì moïi nguyeän voïng, muïc tieâu, taâm lyù vaø tình caûm laø cuûa ngöôøi giaûi phoùng, vaø khi laø keû thoáng trò thì seõ coù ñaày ñuû nguyeän voïng, muïc tieâu, tình caûm vaø taâm lyù cuûa keû thoáng trò. Ñoù laø “coá giöõ vöõng ñòa vò thoáng trò cuûa mình”, tình hình aáy hình nhö khoâng phaûi cuûa rieâng Vieät Nam. Ñoù laø moät bieán chuyeån taát yeáu. Xem ra khoâng ai coá yù, khoâng ai coù yù kieán trong vieäc naøy, khoâng ai (keå caû nhöõng ngöôøi chuû choát) töï giaùc ñöôïc trong quaù tr nh chuyeån bieán naøy, taát caû ñeàu bò cuoán vaøo söï vaän haønh cuûa moät coã maùy khoång loà. Vaäy ñaâu laø nguoàn goác cuûa söï bieán chuyeån naøy. Coù theå noùi söï chuyeån bieán naøy coù nhieàu nguoàn goác: Coù nguoàn goác thöù nhaát laø töø ôû nhöõng hoïc thuyeát. Roõ nhaát laø hoïc thuyeát veà ñaáu tranh giai caáp vaø chuyeân chính voâ saûn. Hoïc thuyeát naøy ñöôïc ngöôøi vaän duïng noù ñöa tôùi nhöõng chuû nghóa kinh khuûng nhö “chuû nghóa thaønh phaàn”, “chuû nghóa coâng noâng”, “chuû nghóa lyù lòch”... Caùc thöù chuû nghóa aáy laøm cho hoïc thuyeát giai caáp bò meùo moù thaønh baát nhaân baát nghóa. Ta coù theå tin moät caùch

chaéc chaén raèng neáu Maùc vaø Leânin (laø nhöõng trí thöùc lôùn) coøn soáng ñeán baây giôø thì caùc oâng toå ñoù cuõng khoâng theå chaáp nhaän caùc thöù chuû nghóa “voâ hoïc” ñoù. Hoïc thuyeát aáy bò meùo moù ngaøy caøng lôùn, caøng cöïc ñoan, noù thaønh ra kieåu Mao-ít, cao hôn nöõa laø kieåu Poân Poát. vaø trôû thaønh nhöõng toäi phaïm gheâ tôûm cuûa loaøi ngöôøi. May maø Vieät Nam ta chöa ñi tôùi choã ñoù. Coøn nhieàu vaán ñeà hoïc thuyeát khaùc, nhieàu caùch lyù giaûi nhöõng khaùi nieäm khoâng theo kòp söï bieán ñoåi tieán boä cuûa nhaân loaïi, vì khoâng theo kòp maø thaønh ra sai laàm, thieáu soùt Nhöõng khaùi nieäm cô baûn nhö “lao ñoäng”, “boùc loät”, “sôû höõu”... cöù bò quan nieäm nhö cuõ, nhö theá taát phaûi ñöa tôùi nhöõng caùch xöû lyù cöùng nhaéc, khoâng ñuùng vaø nhieàu tai haïi. Phaûi thaáy roõ raèng nhöõng ñaàu oùc giaùo ñieàu ñaùng gheâ tôûm bieát laø chöøng naøo! Veà nguyeân lyù toå chöùc cuûa Ñaûng: Khi caàn toå chöùc Ñaûng thaønh moät Ñaûng chieán ñaáu thì caàn coù nhöõng nguyeân lyù toå chöùc thích hôïp vôùi hoaøn caûnh chieán tranh vaø caùch maïng Nhöõng nguyeân lyù aáy khoâng theå thích hôïp vôùi thôøi hoøa bình xaây döïng. Nhöng khoán thay, vaãn khoâng coù söï phaân tích laïi ñeå ñieàu chænh cho hôïp lyù. Vì vaäy Ñaûng coäng saûn Vieät Nam vaãn cöù nhö maéc trong môù boøng bong nhöõng maâu thuaãn khi ñeà ra yeâu caàu cho ñaûng vieân cuûa Ñaûng: luùc thì ñaûng vieân phaûi laøm giaøu ñeå laøm göoâng cho moïi ngöôøi, vaø cuõng ñeå baûo ñaûm cho cuoäc soáng gia ñ nh, luùc thì laïi caám ñaûng vieân laøm kinh teá tö nhaân. Cho neân coù nhöõng ñaûng vieân laøm kinh teá ñaõ phaûi thoát leân: “Toâi phaûi ra khoûi Ñaûng thoâi”. Caùi kieåu goø boù baûo thuû, giaùo ñieàu taïo neân moät lôùp ngöôøi khaù ñoâng ñaûo chæ bieát “ngu trung” (nghóa laø trung thaønh moät caùch ngu xuaån), maát heát oùc xeùt ñoaùn ñeå tìm hieåu thöïc tieãn ñôøi soáng môùi ñang tieán trieån maïnh meõ, laøm cho caû Ñaûng bò rôi vaøo traïng thaùi teâ lieät, tö duy ngaøy caøng xa cuoäc soáng vaø do ñoù caøng xa daân. Xa daân maø laïi cai trò daân thì ngaøy caøng ñoái laäp vôùi daân. Nguoàn goác thöù hai cuûa tình hình bieán ñoåi xaõ hoäi, ñoù laø vai troø cuûa nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm chuû choát. Nhöõng ngöôøi naøy caøng veà sau caøng laø nhöõng ngöôøi ít hoïc, laïi ít ñöôïc toâi luyeän, thaønh ra nhöõng ngöôøi thoâ sô ñôn giaûn. Nhöõng ngöôøi ñoù coù traùch nhieäm lôùn, nhöng laïi vaãn mang ñuû trong mình baûn tính tieâu cöïc cuûa ngöôøi bình thöôøng: haùm lôïi, haùm danh, thích quyeàn, ích kyû v.v... Vì theá, nhöõng ngöôøi ñoù trôû thaønh thuû phaïm cuûa moïi toäi loãi: doát naùt, quan lieâu, tham nhuõng, maát ñoaøn keát, beø phaùi. Ñoù laø nhöõng toäi khoâng sao xoùa boû ñöôïc, chæ coù ngaøy caøng naëng theâm, vaø keát cuïc laø toaøn boä cô cheá quyeàn löïc khoâng coù moät söùc maïnh naøo laøm phanh haêm vaø giaùm saùt noù. Söùc maïnh giaùm saùt aáy chæ

coù theå laø söùc maïnh cuûa moät cheá ñoä daân chuû. Daân chuû phaûi laø vaán ñeà cuûa moät cheá ñoä, chöù khoâng phaûi chæ laø maáy caùi coâng taùc laët vaët nhö “daân chuû cô sôû”, “laáy ö kieán vieäc noï vieäc kia”, “ghi ñieàu noï ñieàu kia vaøo Hieán phaùp, nghò quyeát vaø luaät phaùp” v.v... (Coøn tieáp)

Ngöôøi phaùt baùo döôùi möa Tieáp trang A10

chaéc coù lieân heä gì ñeán anh em mình, luùc ñoù anh Beù vöøa ñi vaøo röûa tay. Khoaûng 5' sau khi anh Beù ñaõ trôû ra thì anh baïn luùc naõy trôû laïi, vöøa thaáy anh Beù laø nuï cöôøi treân moâi anh nôû voäi, anh ñi nhanh ñeán mieäng chaøo noùi raát vui, khi giôùi thieäu thì toâi ñöôïc bieát anh laø Giang Höõu Tuyeân hoïc beân Baùo Chí khoùa 2, sau khoaûng 2 naêm ñeøn saùch anh ñaõ rôøi maùi tröôøng Vaïn Haïnh thaân yeâu cuûa chuùng toâi ñeå laøm troøn boån phaän ngöôøi trai thôøi tao loaïn trong ngaønh Haûi Quaân. Roài sau ñoù laø anh Ñaøo Hieáu Thaûo ñeán, anh Thaûo cuõng hoïc beân Baùo Chí, sau cuøng laø vôï choàng anh Nhöû Chaán Höng khoùa 2 KHXH, nhìn qua ngoù laïi toâi thaáy toâi vaø Huyønh söôùng nhaát vì thöù nhaát laø khaùch phöông xa ñeán ñöôïc caùc anh chò tieáp ñoùn vaø 2 ñöùa chuùng toâi laïi laø ñaøn em khoùa sau neân tha hoà ñöôïc nuoâng chìu, do ñoù toái hoâm aáy toâi uoáng hôi nhieàu. Anh Tuyeân ngoài caïnh toâi, chuùng toâi trao ñoåi raát nhieàu nhöõng taâm söï trong maûng ñôøi tha höông, qua ñoù chuùng toâi ñaõ tìm thaáy nhöõng ñoàng caûm trong thi thô, vaø anh Tuyeân ñaõ keå cho toâi nghe thaät nhieàu nhöõng ngaøy ñaàu môùi ra tôø Hoa Thaïnh Ñoán Vieät Baùo, anh phaûi chính tay oâm töøng choàng baùo ñöùng ôû khu Eden naøy phaùt cho ñoàng baøo, sau giaây phuùt cay ñaéng aáy anh laøm baøi “Trôøi möa ñi phaùt baùo” maø anh ñaõ keå cho toâi nghe nhö moät kyû nieäm khoù queân. Anh baûo toâi saùng mai môøi chuùng toâi ra aên saùng ôû Eden naøy vaø seõ mang taäp thô taëng toâi, anh nhôù thô raát hay, khi nhaéc tôùi baøi Trôøi möa ñi phaùt baùo, anh ñoïc caû baøi thô cho toâi nghe, gioïng anh voán ñaõ traàm aám nheï nhaøng, khi ñoïc baøi naøy laïi theâm aâm höôûng buoàn man maùc laøm loøng toâi ngaån ngô. Roài chuùng toâi han hoûi nhau chuyeän gia ñình, anh keå coøn meï giaø vöøa sang Myõ ôû vôùi anh, anh töï haøo lyù do chính khieán cuï quyeát ñònh qua ñaây vì moät hoâm quaù nhôù meï vaø nhôù nhöõng ngaøy aáu thô anh ñaõ vieát baøi “Maøu tím moàng tôi” göûi veà cho meï anh, chính baøi thô naøy laø ñoäng löïc thuùc ñaåy cuï sang vôùi anh, roài nhö sôï giaây phuùt nhôù nhung dó vaõng qua nhanh, anh ñaõ voäi ñoïc baøi thô cho toâi nghe: Traùi moàng tôi ngaøy xöa maøu tím Canh moàng tôi ngaøy xöa meï naáu caû nhaø aên Con lôùn leân, con laøm lính Giöõ xoùm, giöõ laøng, giöõ giaäu moàng tôi Moãi chieàu laàn moø ra haøng moàng tôi cuõ Maét meï buoàn, vì thöông

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 nhôù ñöùa con ñi Traùi moàng tôi ngaøy xöa maøu tím Canh moàng tôi ngaøy xöa meï naáu caû nhaø aên Anh lôùn leân, anh laøm caùch maïng Giaûi phoùng xoùm, giaûi phoùng laøng, giaûi phoùng giaäu moàng tôi Moãi chieàu laàn moø ra haøng moàng tôi cuõ Maét meï buoàn, vì thöông nhôù ñöùa con ñi Traùi moàng tôi ngaøy xöa maøu tím Canh moàng tôi ngaøy xöa meï naáu caû nhaø aên Chò lôùn leân, chò thaønh söông phuï OÂm con, khoùc choàng bôûi vieân ñaïn tình côø khoâng thuoäc caû ñoâi beân Moãi chieàu daét chaùu ra haøng moàng tôi cuõ “Laù rau naøy nuoâi lôùn meï con baây” Traùi moàng tôi ngaøy xöa maøu tím Canh moàng tôi ngaøy xöa meï naáu caû nhaø aên Em lôùn leân, em laøm phaûn chieán Choáng Myõ, choáng Taøu, choáng caû Lieân Xoâ Choáng oâng anh giöõ xoùm, giöõ laøng, giöõ giaäu moàng tôi Choáng oâng anh nöõa ñoøi veà giaûi phoùng Moãi chieàu laàn moø ra haøng moàng tôi cuõ Maét meï buoàn, vì thöông nhôù ñöùa con ñi Traùi moàng tôi baây giôø maøu vaãn tím Canh moàng tôi baây giôø meï naáu chaúng ai aên Moãi chieàu laàn moø ra haøng moàng tôi cuõ Maét meï buoàn vì thöông nhôù nhöõng ñöùa con xöa Ñoïc xong baøi thô maø anh nhö coøn muoán noùi gì nhieàu nöõa vôùi chuùng toâi, nhìn vaøo taän maét anh toâi thaáy nhö coù ñieàu gì saâu thaúm, nhö truøng truøng, toân troïng 1 giaây phuùt yeân laëng qua ñi toâi phaùt bieåu voäi vôùi anh, Quyù thaáy döôøng nhö ngaøy xöa baùc naáu canh moàng tôi hôi nhieàu, phaûi theá khoâng anh? Anh traû lôøi toâi baèng nuï cöôøi ñaày caûm meán... Ñeâm hoâm ñoù laø laàn ñaàu gaëp anh nhöng giöõa toâi vaø anh, ñuùng ra taát caû chuùng toâi, ñaõ chuyeän troø thaân meán vaø töông ñaéc nhö thuûa ñeán tröôøng VaïnHaïnh ngaøy xöa... OÂi laïi moät thôøi ñeøn saùch trôû veà, chuùng toâi thay phieân nhau keå chuyeän xöa nay trong tình thaân gia ñình, toâi nhôù ñeán giôø tính tieàn toâi ñaõ ñeà nghò cuøng caùc anh chò cho pheùp toâi traû tieàn böõa aên möøng hoïp maët vì moät lyù do ñôn giaûn laø toâi mua veù hoä baïn Huyønh ñeán DC chôi, nhöng ñoù laø yù toâi vaø toâi môøi nhöng Huyønh ñaõ khoâng baèng loøng vaø nhaát ñònh traû laïi toâi tieàn veù, maø loøng toâi thaät tình muoán môøi baïn, thoâi thì tieàn veù naøy caû hai chuùng toâi cuøng khoâng muoán laáy do ñoù cho pheùp toâi duøng soá tieàn aáy chi traû cho böõa tao phuøng hieám quyù naøy, nhöng caùc anh chò gia chuû naøo cho pheùp aáy, theá

laø caùc anh chò chung nhau thanh toaùn hoùa ñôn trong söï vui veû thaân thöông. Toâi coøn nhôù saùng hoâm sau anh Beù ñöa toâi chò Huyønh Mai vaø baïn Huyønh ñeán aên phôû trong khu Eden vôùi anh Tuyeân, gaëp laïi anh vaãn khuoân maët ñaày ñaën luoân vui, tay anh caàm 3 quyeån thô töïa ñeà “Trôøi möa ñi phaùt baùo” ñöôïc ñeå trong phong bì vaøng coù ñoùng daáu “Hoa Thònh Ñoán Vieät Baùo” vôùi ñaày ñuû soá ñieän thoaïi, ñieän thô, ñòa chæ email cuûa anh. Môû taäp thô moûng 72 trang vôùi 49 baøi thô cuûa anh ngöôøi xem deã bò ñaùnh löøa veà chieàu daøy taäp thô ñaõ chuyeân chôû quaù nhieàu nhöõng tình caûm saâu ñaäm, möôït maø chaát ngaát cuûa anh. Toâi coøn nhôù ngaøy hoâm sau, Thöù Hai, treân ñöôøng bay rôøi DC taäp thô cuûa anh ñaõ cho toâi nhöõng giaây phuùt xuùc ñoäng, nhöõng seû chia cuûa taàn soá con tim qua gaàn chuïc baøi thô vieát veà meï cuûa anh, beân caïnh nhöõng baøi veà queâ höông xa xoâi vaïn daäm, coù nhöõng baøi toâi phaûi ñoïc ñi ñoïc laïi maø vaãn coù caûm giaùc ñoïc laàn ñaàu... Roài thaùng 4 naêm nay baïn beø chuùng toâi laïi coù dòp hoïp maët muøa Xuaân ôû DC nhaân dòp chò Phan Thi Ngoân Ngöõ ra maét thô, laàn naøy coù gaàn 20 baïn beø töø muoân phöông tìm veà, vaø cuõng laø dòp chuùng toâi quen bieát theâm moät soá vaên ngheä só baïn chò Ngoân Ngöõ (chò Beù) nhö nhaø vaên Kieät Taán töø Paris, moät soá nhaø vaên soáng trong vuøng nhö vôï choàng anh Traàn Nghi Hoaøng + Bích Ty... Nhöng moät trong nhöõng ñieàu toâi vui nhaát laø coù dòp gaëp laïi anh Giang Höõu Tuyeân, ngöôøi phaùt baùo döôùi möa, anh baïn Vaïn Haïnh coù nuï cöôøi hieàn hoøa, gioïng noùi traàm ñaày tình caûm, toâi coøn nhôù vöøa gaëp anh toâi beøn ñi moät ñöôøng pheâ bình anh ngay: Anh Tuyeân vöøa roài theo doõi tin töùc vuøng thuû ñoâ DC Quyù thaáy hôi buoàn veà tình traïng coäng ñoàng mình döôøng nhö bò chia reõ quaù nhieàu qua vuï ca só Baèng Kieàu vaø Kyø Duyeân trình dieãn ôû DC, nhöng sau ñoù Quyù ñoïc ñöôïc baøi vieát cuûa anh veà vaán ñeà aáy, caùi nhìn cuûa anh ñaõ vöôït treân caû hai phía veà vieäc aáy, theá sao anh khoâng ñöa ra nhaän xeùt cuûa anh tröôùc khi coù nhöõng ñuïng chaïm hay taïi sao anh khoâng pheâ bình thaúng, hoaëc trình baøy nhöõng nhaän xeùt ñuùng ñaén cuûa anh cho caû hai phía? Anh nhìn toâi vaãn baèng caëp maét thaêm thaúm suy tö mang neùt buoàn, anh noùi nhoû, mình bieát nhöõng ñieàu Quyù noùi nhöng khoù quaù Quyù ôi! Caâu noùi cuûa anh tuy ngaén goïn nhöng chuyeân chôû nhieàu suy tö, toâi caûm thaáy cuõng khoâng neân nhaéc ñeán chuyeän aáy nöõa, buoåi chieàu ra maét thô hoâm aáy khaùch ñeán raát ñuùng giôø vaø raát ñoâng, toâi vaø anh thöôøng ñöùng phía ngoaøi hoäi tröôøng taâm söï, troø chuyeän, anh ñöa toâi xem tröôùc baøi vieát cuûa anh goùp phaàn trong buoåi vaên ngheä hoâm aáy vaø hoûi yù kieán toâi, xem qua toâi raát thích thuù vôùi nhöõng nhaän xeùt tinh teá qua khía caïnh tình caûm cuûa anh veà thô Phan Thò Ngoân Tieáp trang A14

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Ngöôøi phaùt baùo döôùi möa Tieáp trang A12

Ngöõ, anh baûo toâi ñeå sau khi ñoïc xong anh seõ ñöa toâi ñeå veà boû treân Vaïn Haïnh EGroup cho caùc anh chò khoâng coù dòp sang döï ñoïc cho vui. Hoâm aáy luùc ñeán phieân anh leân trình baøy phaàn baøi vieát cuûa mình (khoaûng 6 trang giaáy) coù 1 ñieàu raát vui ñaõ xaûy ra: Ñoù laø do söï tình côø trang gaàn choùt bò rôi ñaâu ñoù maø anh khoâng bieát, nhöng khi ñoïc ñeán ñaây anh chæ bò khöïng khoaûng 5 giaây vaø sau ñoù anh thaønh thaät khai baùo bò maát 1 trang nhöng vaãn “cöông” raát maïch laïc vaø theâm teáu nöõa, khoaûng 2 phuùt sau ñoù moät ngöôøi tình côø nhaët ñöôïc trang ñaùnh rôi ñaâu ñoù caàm leân ñöa cho anh, anh ñoïc laïi vaø ñoïc tieáp ñeán ñoä baát ngôø thích thuù cho khaùn giaû. Toái Thöù Naêm vöøa qua khi goïi ñieän thaêm chò Yeán thì cuõng ñuùng luùc ñoù chò Huyønh Myõ, moät ngöôøi chò deã thöông trong nhoùm Vaïn Haïnh chuùng toâi, ñang goïi cho chò Yeán baùo tin chaúng laønh xaûy ra cho anh Tuyeân vaøi tieáng ñoàng hoà qua, döôøng nhö anh bò tai bieán maïch maùu naõo, ñang trong tình traïng coma trong bònh vieän, chuùng toâi baøng hoaøng, vaø thaät ñau ñôùn, taïi sao tai öông laïi ñoå xuoáng aøo aït nhö theá naøy trong gia ñình Vaïn Haïnh cuûa chuùng toâi, toâi coøn nhôù anh Beù baùo hung tin ngay treân EGroup vaø khoâng bieát anh coù theå qua khoûi trong ñeâm hay khoâng vaø mong moïi ngöôøi caàu nguyeän cho anh, thì moät ngöôøi anh khaùc cuûa chuùng toâi ñaõ traû lôøi maø ñoïc xong caâu traû lôøi cuûa anh toâi caûm thaáy cay ñaéng quaù: Caàu nguyeän ai baây giôø? Tao caàu nguyeän cho thaèng naøo roài noù cuõng ra ñi... Toâi bieát trong naêm nay anh ñaõ caàu nguyeän raát nhieàu cho anh Taán, anh Baûo... Nhöng trong tröôøng hôïp naøy toâi mong vaø tin coù theå pheùp nhieäm maøu seõ ñeán cho gia ñình VH chuùng toâi, maáy hoâm nay chuùng toâi lieân tuïc lieân laïc vôùi nhau, hoûi han tin töùc cuûa anh haèng ngaøy, vaø coù ñoâi luùc toâi mong haèng giôø, mong nhaát nhöõng tin töø anh Beù, vì chuùng toâi bieát anh Beù luoân luoân beân caïnh anh, tin töùc ñaàu tieân anh Beù cho hay baùc só baûo neáu trong 48 giôø maø vaãn khoâng coù trieäu chöùng naïn nhaân coù caûm giaùc coù leõ phaûi ruùt oáng!!! Chieàu hoâm qua Thöù Baûy toâi goïi ñieän cho anh Beù vì nghó laø ñaõ 48 giôø, anh cho bieát vöøa veà töø nhaø thöông, meät quaù, baïn beø beân DC ñang lo chuyeän haäu söï... toâi caûm thaáy ñieáng caû ngöôøi, theá laø suoát buoåi chieàu toái hoâm qua toâi cöù baøng hoaøng buoàn baõ raõ rôøi... Toái nay toâi goïi cho anh Nhaân, anh hoäi tröôûng ñaùng quyù cuûa chuùng toâi, anh cho bieát baùc só noùi döôøng nhö hoâm nay moãi khi coù ngöôøi vaøo thaêm laø nöôùc maét anh Tuyeân chaûy ra, coù phaûi ñoù laø trieäu chöùng toát? Coù phaûi ñoù laø anh ñang hoài sinh? Toâi khoâng bieát, nhöng coù ñieàu toâi bieát chaéc raèng luoân luoân

coù raát nhieàu caùc anh chò chuùng toâi goïi anh, aâm thaàm coù, baèng nhöõng lôøi aâu lo thaät söï khi vaøo thaêm anh chöa keå coù leõ chò Tuyeân coù theå cheát ñöôïc neáu thieáu anh vaø coøn 1 ñieàu quan troïng laém: Meï anh ñang muoán coù dòp naáu canh moàng tôi ñoùn anh trôû veà nhaø, ñoàng höông ôû DC vaãn mong nhìn thaáy ngöôøi phaùt baùo döôùi möa... Anh Tuyeân ôi, neáu giaây phuùt naøy linh hoàn anh ñang ôû ñaâu ñoù giaèng co vôùi theå xaùc vaãn coøn naèm yeân baát ñoäng kia thì haõy nghó ñeán chuùng toâi nhöõng ngöôøi baïn, nhöõng ngöôøi anh em trong gia ñình VH cuøng toaøn theå gia ñình anh ñang ñoaøn keát nhaát ñònh keùo anh trôû veà laïi, veà laïi, veà laïi nghe anh, anh coù nghe Quyù ñang goïi anh khoâng? Anh coù thaáy nhöõng gioït nöôùc maét möøng vui cuûa Quyù ñang nheï nhaøng tuoân khi nghó ñeán hình aûnh cuûa anh vôùi nöôùc maét öùa ra khi baïn vaøo thaêm, anh ñang nghe maø, anh ñang bieát vaø caûm nhaän ñaáy... nhö theá thì khoâng theå choái caõi ñöôïc laø anh phaûi trôû laïi, trôû laïi anh nheù: Caû nhaø ñang chôø anh, mong anh thaät nhieàu, anh ôi! Ñaëng Traàn Quyù Toái 7 thaùng 11 naêm 2004

Kieåm duyeät Töï kieåm duyeät Tieáp trang A10

xaùc nhaän oâng laø moät trong nhöõng nhaø vaên lôùn cuûa thôøi ñaïi chuùng ta. (Dòch töø The Everyman Companion to East European Literature, R B. Pynsent & S.I Kanikova bieân taäp, Nxb JM Dent, London 1993). Vaøo cao ñieåm nhöõng bieán coá xaûy ra ôû Ba Lan, vöøa khi Coâng ñoaøn Ñoaøn keát bò ñaët ra ngoaøi phoøng phaùp luaät, toâi nhaän ñöôïc moät laù thö coù ñoùng con daáu ‘Nie cenzurowano’ (Khoâng kieåm duyeät). Maáy con chöõ naøy muoán noùi leân chính xaùc ñieàu gì? Coù leõ chuùng muoán chöùng toû raèng, töø quoác gia maø noù xuaát phaùt, khoâng coù söï kieåm duyeät. Nhöng chuùng cuõng muoán noùi raèng nhöõng laù thö khoâng mang con daáu naøy ñeàu ñaõ bò kieåm duyeät, moät daáu hieäu maø giôùi quan chöùc choïn löïa tuøy tieän muoán chöùng toû söï tin töôûng moät soá coâng daân naøo ñoù trong khi töø khöôùc nhöõng coâng daân khaùc. Dó nhieân chuùng cuõng haøm yù raèng taát caû moïi laù thö mang con daáu naøy thöïc söï ñaõ ñöôïc thoâng qua bôûi keû kieåm duyeät. Baát cöù tröôøng hôïp naøo, con daáu mô hoà vaø töôïng tröng aáy ñöa ra caùi nhìn thaáu suoát veà baûn chaát cuûa söï kieåm duyeät. Keû kieåm duyeät muoán vöøa thieát laäp tính chính ñaùng cuûa y vaø vöøa baèng vieäc phuû nhaän noù, ñeå nguïy trang cho söï hieän höõu thöïc söï cuûa y. Vì trong khi keû kieåm duyeät coi vieäc kieåm duyeät laø moät taát ieáu lòch söû, moät cô cheá chuyeân lo traät töï coâng coäng vaø chính ñaûng ñang cai trò, y khoâng muoán thuù nhaän raèng coù vieäc kieåm duyeät. Y xem vieäc aáy laø moät vieäc xaáu taïm

bôï ñöôïc ieâu caàu do moät heä thoáng luoân luoân ôû theá laâm chieán. Vaäy neân, vieäc kieåm duyeät chæ laø moät bieän phaùp nhaát thôøi roài seõ bò pheá boû ngay khi taát caû nhöõng keû vieát ra, baát keå laø thö töø hay saùch, ñaõ tôùi ñoä tröôûng thaønh vaø töï hoï minh chöùng ñoä chín muoài veà maët chính trò, nhö vaäy traùnh cho nhaø nöôùc vaø nhöõng ñaïi bieåu cuûa noù khoûi vai troø giaùm hoä caùc coâng daân. Vì vieäc kieåm duyeät roõ raøng laø caàn thieát - do ôû tính chaát nhaát thôøi - keû kieåm duyeät coi nhö noù ñaõ bò thuû tieâu, ñaõ trôû thaønh chuyeän dó vaõng. Chính vì theá maø söï toàn taïi cuûa noù khoâng ñöôïc coâng nhaän bôûi nhöõng keû thöïc hieän, hoï tìm caùch nguïy trang noù baèng taám aùo khoaùc cuûa nhöõng ñònh cheá daân chuû, cuõng nhö nhaèm phuïc vuï cho nhöõng chöùc naêng khaùc - ban bieân taäp cuûa moät nhaø xuaát baûn hoaëc moät tôø baùo - hoaëc baûn thaân ngöôøi bieân taäp cuoán saùch hoaëc moät taïp chí ñònh kì, hoaëc giaùm ñoác nhaø xuaát baûn, hoaëc ngöôøi ñieåm saùch baùo, ngöôøi söûa baûn in, vaø vaân vaân. Neáu moät thoâng ñieäp phaûn nghòch vaãn coøn loït qua taát caû nhöõng ngöôøi ñoùng vai kieåm duyeät naøy - hoï thöïc thi nhieäm vuï baèng caùi haûo taâm bôûi vì hoï khoâng phaûi chæ laø nhöõng ngöôøi kieåm duyeät - vaãn coù moät giaûi phaùp cuoái cuøng. Nhöõng thôï in, thaønh phaàn yù thöùc cao nhaát cuûa giai caáp lao ñoäng, chæ ñôn thuaàn seõ töø choái in vaên baûn aáy. Caùi bieän phaùp coù veû daân chuû naøy laø moät trong nhöõng cung caùch voâ sæ nhaát ñeå che giaáu kieåm duyeät - chöa phaûi duøng tôùi vieäc caám ñoaùn cuoán saùch hoaëc baøi baùo bôûi ngaønh tö phaùp (thay theá cho keû kieåm duyeät) nhaân danh coâng luaän, cho duø thaät söï chaúng coù coâng luaän naøo caû. Trong soá nhöõng daïng thöùc kieåm duyeät khaùc ít ñöôïc bieát tôùi hôn laø hieän töôïng phoå bieán cuûa söï “kieåm duyeät thaân höõu” - ñöa ra moät daïng chuyeån tieáp giöõa kieåm duyeät vaø töï kieåm duyeät - khi maø ngöôøi bieân taäp (baûn thaân cuõng laø nhaø vaên) gôïi yù raèng baïn neân loaïi boû - chaúng haïn moät ñoaïn vaên hoaëc moät caâu thô naøo ñoù ra khoûi cuoán saùch cuûa baïn laø nhaèm toát cho baïn. Neáu y khoâng theå thuyeát phuïc ñöôïc baïn baèng söï thaønh tín cuûa y, y seõ duøng tôùi ñoøn o eùp veà tinh thaàn vaø thoá loä moái lo ngaïi cuûa y ñeå giöõ gìn cho baïn - ngay caû soá phaän cuûa y phuï thuoäc vaøo vieäc chính baïn tình nguyeän kieåm duyeät, ñeå che giaáu söï kieåm duyeät vôùi coâng chuùng. Neáu baïn khoâng tình nguyeän kieåm duyeät, baïn seõ taøm tieâu tan söï nghieäp vaø sinh maïng cuûa y. Neáu baïn chòu laøm, y seõ khoâng nhöõng chæ xuaát baûn saùch cuûa baïn maø coøn che giaáu söï kieän raèng cuoán saùch aáy töøng coù nhöõng ñoaïn vaên, neáu ñaõ xuaát baûn, aét haún laøm tieâu tan caû hai luoân. Duø baïn nhìn vaøo noù caùch naøo, vieäc kieåm duyeät vaãn laø bieåu hieän cho moät beänh thaùi mang trieäu chöùng cuûa caên beänh kinh nieân - caên beänh aáy chính laø söï töï kieåm duyeät ñöôïc phaùt trieån phoái hôïp vôùi

söï kieåm duyeät. Noù voâ hình nhöng vaãn coù ñoù, xa khoûi con maét coâng chuùng vaø bò choân saâu trong nhöõng nôi bí maät nhaát cuûa cuûa taâm linh, noù hieäu quaû hôn söï kieåm duyeät raát nhieàu. Maëc duø caû hai ñeàu phuï thuoäc vaøo cuøng moät phöông tieän - ñe doïa, sôï haõi, traán aùp - nhöng söï kieåm duyeät thì che giaáu nhöõng cöôõng cheá, hoaëc ít ra khoâng boäc loä söï haønh xöû cöôõng cheá. Söï chieán ñaáu choáng laïi kieåm duyeät thì coâng khai ñaày nguy hieåm neân do ñoù mang tính anh huøng, trong khi cuoäc phaán ñaáu choáng töï kieåm duyeät thì voâ danh, ñôn ñoäc, vaø khoâng coù nhaân chöùng moät ngoïn nguoàn cuûa tuûi nhuïc laøm beõ maët vaø xaáu hoå cho keû hôïp taùc. Töï kieåm duyeät coù nghóa laø ñoïc vaên baûn cuûa mình thoâng qua caëp maét cuûa moät keû khaùc, moät tình theá khieán cho baïn trôû thaønh quan toøa cuûa chính mình. Baïn trôû neân nghieâm khaéc hôn vaø ña ngi hôn baát kì ai khaùc, bôûi vì baïn laø chính taùc giaû, bieát nhöõng gì maø khoâng keû kieåm duyeät naøo coù theå phaùt hieän ra nhöõng yù töôûng kín ñaùo nhaát khoâng noùi ra cuûa baïn, maø baïn caûm thaáy nhö vaãn coù theå bò ñoïc ra giöõa nhöõng haøng chöõ. Baïn gaùn cho caùi keû kieåm duyeät töôûng töôïng kia nhöõng khaû naêng maø chính baïn khoâng coù vaø gaùn cho vaên baûn kia moät yù nghóa maø noù khoâng heà coù. Baïn ñuoåi theo nhöõng yù töôûng cuûa baïn ñeán ñoä phi lí cho ñeán chung cuoäc ngaát ngö ôû ñoù moïi söï laø phaûn nghòch maø ngay caû caùi söï tieáp caän cuõng nguy hieåm vaø sa ñoïa. Ngöôøi kieåm duyeät töï chæ ñònh laø hình boùng keùp cuûa nhaø vaên (double’s writer), moät boùng keùp gheù qua vai y vaø can döï vaøo vaên baûn ngay luùc khai sinh, giöõ cho y khoâng traät ñöôøng yù heä. Khoâng theå naøo vöôït thaéng ñöôïc caùi keû kieåm duyeät keùp naøy; y gioáng nhö Thöôïng ñeá, y bieát heát vaø nhìn thaáy heát, bôûi y baät ra töø chính boä oùc cuûa baïn töø nhöõng sôï haõi trong chính aùc moäng cuûa baïn. Cuoäc phaán ñaáu vôùi boùng keùp cuûa baïn, söï taäp trung trí thöùc vaø ñaïo ñöùc, ñeå laïi nhöõng veát seïo taát ieáu hieån hieän treân vaên baûn, tröø phi cuoäc tranh ñaáu naøy keát lieãu duy nhaát baèng moät cöû chæ ñôn ñoäc vaø duy nhaát chaáp nhaän ñöôïc veà maët tinh thaàn - laø baïn huûy baûn thaûo vaø boû döï aùn. Nhöng ngay caû vieäc töø boû naøy, chieán thaéng naøy, coù cuøng haäu quaû moät caûm nhaän veà söï thaát baïi vaø oâ nhuïc. Duø baïn laøm gì ñi nöõa, boùng keùp cuûa baïn bao giôø cuõng thaéng. Neáu baïn loaïi tröø y, y cheá nhaïo noãi sôï haõi cuûa baïn; neáu baïn baïn nge theo y, y choïc baïn laø heøn nhaùt. Phaân tích ñeán cuøng, thì keùp cuûa nhaø vaên thaønh coâng trong vieäc laøm xoùi moøn vaø laøm hoen oá ngay caû moät caù nhaân coù ñaïo ñöùc nhaát ôû ngoaøi voøng kieåm duyeät ñaõ khoâng phaù noåi. Baèng choái töø thöøa nhaän vieäc töï kieåm duyeät, taùc giaû ñaàu haøng tröôùc nhöõng doái traù vaø baïi hoaïi taâm linh. Neáu nhaø vaên xoay xôû

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 traùnh ñöôïc söï töï huûy taän goác, baèng taát caû taøi naêng cuûa mình, söï taäp trung tö töôûng, can ñaûm, vaø möu trí maø thaønh coâng trong vieäc löøa thoaùt khoûi keû caùm doã keùp cuûa mình, thì nhöõng veát tích cuûa traän ñaáu naøy seõ xuaát hieän trong taùc phaåm cuûa y - döôùi boùng daùng cuûa pheùp aån duï. Ñieàu naøy taïo neân moät cuoäc chieán thaéng keùp: khoâng chæ ôû vaên baûn, baát chaáp taát caû, ruùt cuoäc ñaõ ñöôïc vieát ra; caùi meïo giaûm tröø yù töôûng thaønh moät aån duï (baèng hoaùn chuyeån caùi thöïc sang caùi boùng gioù) coù nghóa laø keû töï kieåm duyeät ñaõ chuyeån hoùa yù töôûng cuûa mình thaønh moät pheùp tu töø vaø cheäch höôùng noù vaøo tröôøng cuûa thi phaùp. Ngöôøi ta coù theå ruùt ra nhöõng keát luaän saâu roäng ôû ñaây, trong lòch söû vaên hoïc vaø lí thuyeát vaên hoïc; vaø treân cô sôû öu thaéng cuûa pheùp aån duï, ngöôøi ta coù theå phaân tích nguoàn goác khai sinh cuûa nhieàu taùc phaåm vaên hoïc, chaúng haïn nhö neàn vaên chöông tieàn veä Nga vaøo nhöõng naêm 1920. Vieäc töï kieåm duyeät ñaõ taïo neân moät saéc ñoä vaø moät thanh ñieäu ñaëc thuø. Boris Pilnyak vaø Isaac Babel trong vaên xuoâi, Osip Mandelstam vaø Marina Tsvetaeva trong thô, nhöõng hieäu quaû vaên hoïc tuyeät vôøi ruùt ruoät töø cuoäc tranh ñaáu choáng laïi söï töï kieåm duyeät. Moät söï khaûi hoaøn ñaãm vò ñaéng cay vaø bi ñaùt. Töï kieåm duyeät laø caùi cöïc aâm cuûa naêng löôïng saùng taïo; noù hoang mang vaø caùu kænh; ñoâi luùc chaïm phaûi cöïc döông, noù naûy sinh moät tia löûa. Khi vieäc ñoù xaûy ra, nhaø vaên khaéc phuïc ñöôïc noãi sôï haõi. Gieát cheát caùi boùng keùp cuûa mình, vaø trong söï suïp ñoå taøn baïo cuûa bao naêm deø daët, xaáu hoå vaø nhuïc nhaõ, nhöõng aån duï

tan taønh, nhöõng loái noùi voøng vo tieâu tan vaø ôû ñoù chæ coøn laïi thöù ngoân ngöõ soáng söôïng cuûa haønh ñoäng - taäp saùch tranh ñaáu. Khoâng coøn nöõa keû kieåm duyeät keùp ñeå phaùt hieän nhöõng gì naèm giöõa nhöõng haøng chöõ; taát caû ñöôïc vieát baèng möïc ñen treân giaáy traéng ôû taän taâm can cuûa söï baát maõn. (Vaøo chính moät thôøi ñieåm nhö theá Mandelstam ñaõ vieát baøi thô veà Stalin, baøi thô thöù hai, noù ñaõ giaûi phoùng oâng khoûi vieäc töï kieåm duyeät vaø söï nhuïc nhaõ, cuøng vôùi söï traû giaù baèng chính sinh maïng cuûa oâng. Nguyeân taéc ñaïo ñöùc gieát cheát hoaëc laø nhaø vaên hoaëc laø taùc phaåm khi noù toaøn thaéng. Caùi “toâi” bò kieåm duyeät, töø laâu ñaõ chòu aùp löïc cuûa söï sôï haõi, naém laáy taäp saùch tranh ñaáu nhö naém thanh göôm phuïc thuø. Vaø cuoäc toaøn thaéng leân treân caùi keû kieåm duyeät keùp kia ñaõ khieán cho hôn moät nhaø vaên löu vong thaønh caèn coãi. Laø nhöõng naïn nhaân cuûa söï töï kieåm duyeät qua nhieàu naêm, hoï ñoät nhieân vöôït qua ñöôøng ranh chia caùch giöõa ngheä thuaät vôùi söï tuyeân truyeàn ñeå tôùi moät giai ñoaïn maø Czelaw Milosz töøng noùi ñeán nhö laø söï “thaâu heïp”. Chuùng ta coù theå ruùt ra ñöôïc keát luaän naøo töø taát caû nhöõng ñieàu naøy? Keát luaän laø haønh vi cuûa söï töï kieåm duyeät taát yeáu daãn ñeán tai hoïa cho ngheä thuaät vaø con ngöôøi, khoâng keùm trí maïng cho baèng caùi ñieàu gaây ra do chính vieäc kieåm duyeät; töï kieåm duyeät laø moät söï thao tuùng nguy hieåm cuûa taâm trí, vôùi nhöõng heä quaû traàm troïng gaây cho vaên hoïc vaø tinh thaàn con ngöôøi. Danilo Kis Haø Vuõ Troïng dòch Trích talawas

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Taân UVGD Nguyeãn Quang Trung caùm ôn cöû tri vaø thieän nguyeän vieân

DAT

HUY LÖÔÏNG Westminster (CA) - Chieàu ngaøy Chuû Nhaät 14 Thaùng Möôøi Moät, ban vaän ñoäng vaø Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung ñaõ göûi lôøi caùm ôn ñeán taát caû caùc cöû tri Vieät vaø hôn 100 thieän nguyeän vieân ñeán töø moät soá trung taâm daïy tieáng Vieät vaø ñaïi dieän hoäi ñoaøn trong vuøng, trong moät buoåi tieäc thaân maät taïi vaên phoøng vaän ñoäng tranh cöû taïi trung

taâm Little Saigon. Ñoàng thôøi oâng cuõng xin caùc thieän nguyeân vieân coù maët chuyeån lôøi caùm ôn ñeán caùc phuï huynh Vieät ñaõ aâm thaàm vaän ñoäng uûng hoä Luaät Sö Trung trong kyø tranh cöû chöùc vuï UÛy Vieân Quaûn Trò Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grvove. Trong dòp naøy, Luaät Sö Trung löu taâm ñeán ba theá heä goàm caùc em ôû tuoåi thaønh

nieân, quyù vò trung nieân, vaø quyù vò cao nieân. Vôùi söï laøm vieäc vaø thaønh taâm giuùp söùc cuûa ba theá heä suoát cuoäc tranh cöû ñaõ taïo moät cô hoäi cho Luaät Sö coù tieáng noùi trong Hoïc Khu Garden Grove, ñieàu maø oâng ñaõ mô öôùc töø 10 naêm qua. Luaät Sö Trung cho bieát theâm, ñaây laø moät cuoäc tranh Tieáp trang B2

ÖÙng cöû vieân Andy Quaùch chuïp hình vôùi caùc thieän nguyeän vieân ñaõ vaän ñoäng baàu cöû cho anh trong kyø baàu cöû vöøa qua

Coøn quaù sôùm ñeå ruùt lui LEÂ MINH

Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung vaø phu nhaân

Hoäi thaûo veà Phong Traøo Ñoâng Du NGUYEÂN HUY

Saùng hoâm Chuû Nhaät cuoái tuaàn qua, taïi Phoøng Sinh Hoaït Leâ Ñình Ñieåu cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, gaàn moät traêm ñoàng höông ñaõ ñeán tham döï cuoäc hoäi thaûo veà

Phong Traøo Ñoâng Du - nhaân kyû nieäm moät traêm naêm ngaøy nhaø caùch maïng Phan Boäi Chaâu ñeán Nhaät Baûn, môû ra phong traøo naøy trong quaàn chuùng thanh nieân Vieät Nam

Westminster (CA) - Hôn 40 tình nguyeän vieân thuoäc giôùi sinh vieân, hoïc sinh khu vöïc Little Saigon, ñaõ taäp hoïp taïi trung taâm tranh cöû cuûa Andy Quaùch treân ñöôøng Westminster, goùc ñöôøng GoldenWest. Böõa tieäc toå chöùc ñôn sô, nhöng gaây ngaïc nhieân cho Phoù Thò Tröôûng choáng Phaùp. Cuoäc hoäi thaûo do Taïp Chí Andy Quaùch. “Sau khi tình nguyeän ñi Theá Kyû 21 vaø Nhaät Baùo thaâ u laïi caùc baûng hieäu tranh Ngöôøi Vieät toå chöùc vôùi söï tham gia cuûa nhaø nghieân cöùu vaên hoùa lòch söû Ñoã Thoâng Minh vaø ba Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Löu Trung Khaûo vaø Traàn Ñöùc Thanh Phong. TRENTON, N.J.- Thoáng Tieáp trang B2 Ñoác Tieåu Bang New Jersey oâng James E. McGreevey, ñaõ noäp ñôn xin töø chöùc vaøo hoâm Thöù Hai, chaám döùt moät giai ñoaïn tranh caõi meät moûi vaø thöông toån vì chuyeän oâng coù lieân heä ñoàng tính, moät vuï

Haøng traêm ñoàng höông ngöôøi Vieät ôû Nam California ñaõ ñeán tham döï cuoäi hoäi thaûo veà Phong Traøo Ñoâng Du vaø cuï Phan Boäi Chaâu.

cöû coøn naèm raûi raùc chung quanh Westminster cuûa anh Andy, chuùng em toå chöùc moät böõa tieäc baát ngôø ñeå caùm ôn anh Andy veà nhöõng nhieàu ñieàu ñaõ hoïc hoûi ñöôïc töø anh, veà caùch thöùc baàu cöû trong suoát maáy thaùng tình nguyeän vöøa qua” - Chris Voõ ñaõ phaùt bieåu caûm töôûng trong buoåi tieäc vaøo tröa Thöù Baûy 13 Thaùng Möôøi Moät 2004. Chris Voõ, 19 tuoåi, vöøa toát

Thoáng Ñoác Tieåu Bang New Jersey noäp ñôn töø chöùc ñöôïc dö luaän coi laø ngoaïi tình vì oâng ñaõ coù gia ñình bình thöôøng. Trong thö, noäp cho UÛy Vieân Baàu Cöû Tieåu Bang Regena Thomas, Thoáng Ñoác McGreevey vieát: “Thöa Baø, toâi xin töø chöùc vaø coù hieäu löïc

nghieäp tröôøng Trung Hoïc Westminster vaøo Muøa Heø vöøa qua. Em ñang theo hoïc ngaønh khoa hoïc chính trò taïi hoïc Ñaïi Hoïc Orange Coast thuoäc thaønh phoá Costa Mesa. Chris böôùc vaøo doøng sinh hoaït laønh maïnh qua vieäc tham döï chöông trình hoïc tieáng Vieät cuûa Trung Taâm Nguyeãn Thaùi Hoïc do thaày Nguyeãn Vieät Linh laøm trung taâm tröôûng. Thaày Linh cho bieát Chris hoïc tieáng Vieät luùc tuoåi chöøng 14, 15 tuoåi, em raát sieâng Tieáp trang B2

vaøo luùc 11 giôø 59 phuùt toái Thöù Hai 15 Thaùng Möôøi Moät 2004”. McGreevey ñaõ duøng caû ngaøy Thöù Hai ñeå giaûi quyeát nhöõng vieäc coøn dang dôû vaø noùi chuyeän thaân maät vôùi gia ñình. Tröôùc ñoù vaøo ngaøy Chuû Nhaät, Chuû Tòch Thöôïng Nghò Vieän Tieåu Bang - Richard Tieáp trang B4


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 148 Nguyeân vaø Aán sang quaùn uoáng caø pheâ, chæ hôn nöûa giôø sau anh beáp ñeán, thì ra moät ngöôøi maø Nguyeân cuõng quen maët ôû khu naøy. Chieác xe mobylette cuûa anh chôû ñaày ñoà ñi chôï, vaäy anh ñöa Nguyeân sang thì ngoài vaøo choã naøo. Aán vaãn bình tónh nhö thöôøng, môøi anh nhaø beáp uoáng caø pheâ: -Nhôø anh, laùt anh ñöa baïn toâi sang coâng ty, coâng vieäc laøm cuûa baïn toâi, anh

Tuøng ñaõ saép xeáp nhö toâi ñaõ noùi vôùi anh ngaøy hoâm qua. -Ñöôïc thoâi, chuyeän ñoù coù gì ñaâu, ngöôøi loái xoùm maø. Ñi laøm xong chieàu veà chöù? Aån noùi: -Khoâng, baïn toâi ôû laïi luoân choã laøm, vì anh aáy coù nhaø ôû ñaây ñaâu. -Vaäy cuõng tieän, nhöng ôû ñoù coù gaùc gian roài. -Khoâng, baïn toâi chæ laøm vieäc thoâi, khoâng laøm gaùc gian nhö cho thaèng Hai Leøo ôû ñaây. Ñieàu kieän aáy chuùng toâi ñaõ coù vôùi anh Tuøng. Me,ï noùi ñeán thaèng Hai Leøo ôû ñaây toâi laïi noùng maùu, noù xaøi ngöôøi ta nhö xaøi naém gieû raùch, boùc loät chaùn roài lieäng ñi khoâng thöông tieác, gioïng ñieäu thì ñaïo ñöùc giaû. Hai Leøo noåi danh trong khu naøy, ai maø khoâng bieát, anh Beáp cuõng ñoàng yù, noùi vôùi Aán: -Coù anh laøm vôùi Hai Leøo neân boïn giang hoà ôû ñaây môùi khoâng phaù noù, chôù khoâng thì roài töø laâu roài… -Toâi chæ uûi quaàn aùo cho noù, chôù ñaâu coù laøm baûo keâ cho noù. -Vaäy maø ñi ñaâu noù cuõng noùi noù thueâ anh laøm baûo keâ, uûi quaàn aùo chæ laø caùi côù,

Taân UVGD Coøn quaù sôùm ñeå Nguyeãn Quang Trung ruùt lui Tieáp trang B1 caùm ôn cöû tri vaø thieän nguyeän vieân naêng ñi hoïc, toû ra moät hoïc Tieáp trang B1

cöû gaét gao, nhieàu ngoä nhaän, nhöng lyù thuù giuùp cho caû ba theá heä coù cô hoäi laøm vieäc chung vôùi nhau trong tinh thaàn tích cöïc, hieáu hoøa. OÂng khuyeán khích theá heä treû, nhaát laø caùc em coøn trong tuoåi thaønh nieân neân tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, chính trò giuùp cho coäng ñoàng ngaøy caøng vöõng tieán, haøi hoøa vôùi moâi tröôøng caùc em ñang sinh soáng vaø nhaát laø ñöøng sôøn loøng tröôùc nhöõng thöû thaùch cam go khi phuï giuùp oâng tranh cöû. “Thaày Nguyeãn Quang Trung tröôùc ñaây daïy con toâi hoïc tieáng Vieät, oâng thaät khieâm nhöôïng, moät ngöôøi ít noùi, khoâng hueânh hoang, ñaõ taïo nhieàu caûm tình saâu ñaäm trong phuï huynh chuùng toâi” baø Nguyeãn Thò Myõ Linh noùi. Baø Myõ Linh, 47 tuoåi, laø phuï huynh coù con hoïc taïi Trung Taâm Tieáng Vieät Hoàng Baøng cho bieát gia ñình baø ñaõ aâm thaàm vaän ñoäng nhieàu phuï huynh, choøm xoùm uûng hoä Luaät Sö Trung trong maáy thaùng vöøa qua. Trong buoåi tieäc caùm ôn, ngöôøi ta nhaän thaáy coù maët caùc vò daân cöû Vieät nhö taân Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên, Phoù Thò Tröôûng Andy Quaùch, taân Nghò Vieân Janet Nguyeãn, hieän nay coâ ñang coù soá phieáu cao nhaát trong 8 öùng cöû vieân tranh chöùc vuï Nghò Vieân Thaønh Phoá Garden Grove vaø UÛy Vieân Keá Hoaïch Nguyeãn Vieät Linh thuoäc Thaønh Phoá Westminster. Luaät Sö Vaên cuõng ngoû lôøi caùm ôn nhöõng thieän nguyeân cuûa Luaät Sö Trung qua vieäc tín nhieäm boû phieáu cho oâng. Luaät Sö Vaên ñaõ nhaän ñöôïc hôn 75,000 phieáu cuûa cöû tri Vieät-Myõ, soá phieáu naøy coøn gia taêng trong 2 tuaàn tôùi. Ñaây laø moät soá phieáu kyû luïc lòch söû tranh cöû cuûa Ñòa Haït 68. Luaät Sö noùi: “Chæ coù söï ñoaøn keát, cuøng goùp tay laøm vieäc cho tieán trình phaùt trieån coäng ñoàng trong moät tinh thaàn trong saùng môùi taïo döïng ñöôïc moät xaõ hoäi thaêng tieán, laønh maïnh taïi xöù ngöôøi”.

sinh coù lyù töôûng, thöôøng chia seû vaø giuùp ñôõ caùc baïn cuøng tuoåi. Thay vì ñaøn ñuùm, rong chôi vaøo cuoái tuaàn, Chris ñaõ daønh thì giôø vöøa hoïc tieáng Vieät, vöøa phuï giaùo moät soá lôùp tieáng Vieät vaø saün saøng tình nguyeän phuï giuùp, laøm coâng vieäc vaên phoøng trong giôøi raûnh roãi cho Luaät Sö Nguyeãn Quoác Laân tranh cöû chöùc vuï UÛy Vieân Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grove vaøo naêm 2002 vaø cho Luaät Sö Traàn Thaùi Vaên vaøo kyø tranh cöû sô boä vaøo Thaùng Ba vöøa qua. Ñöôïc hoûi veà tinh thaàn haêng say phuïc vu, Chris cho bieát em neå phuïc caùc ñaøn anh ñi tröôùc nhö Luaät Sö Laân, Luaät Sö Trung, Luaät Sö Vaên, Luaät Sö Trònh Hoäi vaø Andy Quaùch veà tinh thaàn phuïc vuï cuûa nhöõng ngöôøi trí thöùc treû naøy. Hoï laø maãu ngöôøi ñieån hình ñeå cho Chris noi theo, neân khoâng ngaàn ngaïi goùp moät baøn tay nhoû beù vaøo söï thaønh coâng cuûa caùc vò daân cöû naøy. Qua vieäc hoïc hoûi caùch thöùc tranh cöû cuûa Luaät Sö Laân vaø Luaät Sö Laân, Chris chuyeån qua tình nguyeän baùn thôøi gian cho Andy Quaùch tranh gheá Thò Tröôûng Westminster. Em keâu goïi söï tình nguyeän cuûa hoïc sinh, sinh vieân cuøng löùa tuoåi. Moãi cuoái tuaàn, Chris ñoùn nhaän 30 ñeán 40 tuyeån tình nguyeän vieân lôùp 10 ñeán lôùp 12 töø Trung Hoïc Westminster, höôùng daãn caùc baïn moät soá coâng vieäc caên baûn nhö kyõ thuaät ñi caém baûng tranh cöû, raûi truyeàn ñôn tranh cöû ñeán hôn 5,000 noùc gia taïi thaønh phoá Westminster. Andy Quaùch ñöa ra nhaän xeùt: Chris toû ra moät ngöôøi bieát toå chöùc, kyû luaät vaø thu huùt ñöôïc nhieàu tình nguyeän vieân treû. Theo keát quaû baàu cöû taïm thôøi, Andy Quaùch (10,894 phieáu) thua ñöông kim Thò Tröôûng Margie Rice (15,460 phieáu) ñaõ khoâng laøm cho caùc tình nguyeän vieân treû thaát voïng. “Chuùng em ñaõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñöôïc ñeå giuùp cho anh Andy Quaùch” - Chris noùi. Chris cho bieát theâm, nhoùm

tình nguyeän cuûa em coù tinh thaàn cao, ngoaøi vieäc tình nguyeän cuoái tuaàn, caùc em naøy coøn keâu goïi cha meï, hoï haøng loái xoùm, baèng höõu boû phieáu cho lôùp ñaøn anh ñang ra tranh cöû, khoâng ai naûn loøng veà keát quaû baàu cöû. Trong luùc Andy oån ñònh laïi sinh hoaït haøng ngaøy sau ngaøy baàu cöû, chöa coù döï tính veà töông lai, thì caùc baïn treû naøy ñaõ cuøng heïn trôû laïi giuùp Andy vaøo naêm 2006. Töôûng neân bieát, sau khi thaát cöû naêm 2000, Andy Quaùch coù ngay keá hoaïch laøm vieäc ñeå thaéng cöû veû vang vôùi soá phieáu hôn 10,500 phieáu naêm 2002. “Thaát baïi laø meï thaønh coâng” laø ñieàu Andy Quaùch thöôøng suy nghó ñeå thích hôïp vôùi dö ñònh chính trò trong töông lai. Caên phoøng chöùa ñaày tình nguyeân vieän trong chieác aùo thun traéng coù in huy hieän cuûa Andy Quaùch. Moãi em moät tay, cuøng thu doïn caên phoøng töôm taát, saép ñaët caùc moùn aên töø nhaø mang ñeán. Goùc naøy moät nhoùm daùn khaåu hieäu “It’s Always Too Soon To Quit (taïm dòch “Coøn Quaù Sôùm Ñeå Thua Cuoäc”), goùc khaùc hai ba em coâng keânh nhau ñoùng taám baûng vöøa vieát chöa raùo möïc “We’ll Always Support You - No Matter What” (taïm dòch “Duø theá naøo ñi nöõa, chuùng toâi luoân hoã trôï anh (Andy)”. Ngöôøi ta nhaän thaáy coù sö hieän dieän cuûa Luaät Sö Laân, Luaät Sö Trung, Phoù Thò Tröôûng Andy Quaùch, taân Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên vaø nhieàu thaân höõu khaùc ñeán tham döï ngaøy vui cuûa caùc em sau baàu cöû. “Caøng ngaøy caùc baïn treû caøng tham gia tình nguyeän, hoï muoán tieáp noái, theo chaân caùc ñaøn anh ñi tröôùc. Tinh thaàn phuïc cuûa caùc em sinh vieân hoïc sinh naøy raát ñaùng ca ngôïi”. Lôøi phaùt bieåu cuûa taân UÛy Vieân Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grvove - Nguyeãn Quang Trung. Buoåi tieäc keát thuùc vaøo luùc 03 giôø chieàu cuøng ngaøy. Caùc khuaân maët treû luoân raïng nôû nhöõng nu cöôøi ñaày hy voïng.

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

chôù tay ngheà anh ñaâu coù. Aán cöôøi: -Toâi bieát, noù coøn noùi daäy ngheà cho toâi nöõa kia, ñeå toâi cho noù bieát tay. Thoâi haõy gaùc laïi chuyeän ñoù ñaõ, baây giôø Nguyeân laáy xe tao ñi, cöù vieäc thoaûi maùi. -Tao seõ mang laïi traû cho maøy. -Khoûi, cöù coi nhö cuûa maøy, tao cuõng chaúng caàn ñeán nöõa, maøy neân coù chieác xe chaïy ñi chaïy laïi, khoâng leõ boù chaân boù caúng ôû caùi xoù quaän taùm aø. Tao noùi tao khoâng caàn nöõa, maøy phaûi tin tao, thaät loøng ñoù. Ñi ñi keûo muoän, anh Ba ñaây coøn phaûi veà naáu côm cho coâng nhaân. Nguyeân chaúng bieát noùi sao ñaønh nhaän chieác xe cuûa ngöôøi baïn toát. Nhöng Nguyeân cuõng töï höùa raèng mình seõ mang traû laïi cho baïn trong ít ngaøy thoâi. Naéng ñaõ leân cao. XIV Theo lôøi keå laïi cuûa anh Ba naáu beáp cuûa coâng ty laøm oáng coáng vaø coïc raøo aáp chieán löôïc thì Hai Leøo môùi bò thua moät cuù ñaäm. Tieäm giaët uûi cuûa laõo bò moät meû troäm voâ tieàn khoaùng haäu. Toaøn theå quaàn aùo cuûa khaùch haøng thueâ giaët phôi ñeâm trong nhaø toân bò troäm khoaéng heát, khoâng chöøa moät caùi. Ngaøy hoâm sau thôï uûi khoâng coù ñoà uûi,

Hoäi thaûo veà Phong Traøo Ñoâng Du Tieáp trang B1

OÂng Ñoã Thoâng Minh ñaõ nhaéc laïi nhöõng hoaït ñoäng cuûa cuï Phan Boäi Chaâu vaø Phong Traøo Ñoâng Du taïi Nhaät Baûn. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, cuï Phan Boäi Chaâu - töùc Phan Saøo Nam, laø moät nhaø caùch maïng Vieät Nam choáng Phaùp. Nhaän thaáy nhöõng phong traøo khôûi nghóa caàn vöông duøng quaân söï ñaõ thaát baïi tröôùc cuoäc xaâm chieám cuûa thöïc daân Phaùp, cuï ñaõ cuøng caùc nhaø caùch maïng khaùc laäp ra Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi. Moät trong nhöõng hoaït ñoäng cuûa cuï laø vaän ñoäng cho thanh nieân trong nöôùc xuaát döông caàu hoïc. Khi aáy thì Nhaät Baûn vöøa thaéng Nga, moät cöôøng quoác Phöông Taây neân hình aûnh moät nöôùc Nhaät ñaõ nhö moät göông saùng cho daân toäc Vieät Nam hoïc hoûi. Cuï Phan ñaõ tìm sang Nhaät Baûn vaø töø ñoù daáy leân Phong Traøo Ñoâng Du trong giôùi thanh nieân yeâu nöôùc choáng Phaùp. Giaùo Sö Phaïm Cao Döông ñaõ löôïc khaûo veà nhöõng taùc phaåm vaên hoïc cuûa cuï. Haàu heát nhöõng taùc phaåm cuûa cuï ñeàu noùi leân loøng yeâu nöôùc, thuùc ñaåy con daân Vieät yù thöùc ñöôïc boån phaän traùch nhieäm cuûa ngöôøi daân maát nöôùc. Nhöõng taùc phaåm nhö Löu Caàu Huyeát Leä Thö vaø Vieät Nam Vong Quoác Söû ñaõ nhö nhöõng saùch goái ñaàu giöôøng cuûa moïi taàng lôùp thanh nieân yù thöùc ñöôïc boån phaän vaø traùch nhieäm ñoái vôùi daân toäc, ñaát nöôùc. Phaàn Giaùo Sö Löu Trung Khaûo - thì sau khi oâng löôïc sô veà nhaø caùch maïng Phan

Hai Leøo phaûi baùn vaøng ra ñeàn. Hai leøo muoán ñieân leân, haén caèn nhaèn vôùi Aán: -Sao chuù maøy khoâng ñeå maét ñeán chuyeän naøy? Aán tænh bô: -Anh coù thueâ toâi gaùc gian hay baûo keâ cho tieäm giaët uûi ñaâu. -Tao cho raèng maøy ñaõ laøm ngô ñeå giang hoà laøm thòt nhaø tao. -Ñöøng noùi baäy aø, aên caùi giaûi gì, vaû laïi toâi khoâng coù vieäc laøm ñang böïc neø. Toâi xa giang hoà laâu roài, anh bieát ñoù vaø caû caûnh saùt ôû ñaây cuõng bieát, toâi muoán laøm aên löông thieän coøn laáy vôï gaây döïng gia ñình chöù. -Vaäy thì thaèng naøo laïi haïi tao theá naøy. -Chuyeän ñoù toâi khoâng bieát, anh nghi ai thì thöa lính ñi, ngöôøi ta ñieàu tra seõ ra thoâi. Hai Leøo böïc boäi: -Vaäy thì chæ coù thaèng Ba Queân. -Thì anh ñi thöa noù ñi, neáu anh nghi noù. -Thaèng Ba Queân teân noù laø gì? -Teân noù laø Ba Queân. -Khoâng, tao hoûi teân thaät cuûa noù kia? -Con gaùi cuûa anh coù ghi trong soå, giôû ra maø tìm.

Boäi Chaâu, oâng ruùt ra ñöôïc ba baøi hoïc: Thöù nhaát laø vai troø quan troïng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. Thöù hai laø söï thoûa hieäp quyeàn lôïi cuûa caùc quoác gia theá löïc maø chuùng ta troâng chôø, nhôø caäy. Vaø thöù ba laø “troâng ôû mình, ñöøng yû laïi ôû ngöôøi”. Cuoái cuøng Giaùo Sö Traàn Ñöùc Thanh Phong keå veà nhöõng kinh nghieäm baûn thaân ruùt tæa töø Phong Traøo Ñoâng Du. Giaùo Sö Thanh Phong cho bieát, oâng cuõng chæ ñöôïc hieåu bieát veà nhaø caùch maïng Phan Boäi Chaâu qua saùch vôû, nhöng veà Kyø Ngoaïi Haàu Cöôøng Ñeå khoâng thaáy söû saùch ñeà caäp ñeán nhieàu laø ngöôøi oâng ñaõ töøng ñöôïc gaëp nhieàu laàn khi ôû Nhaät. OÂng cho bieát oâng laø moät trong nhöõng du hoïc sinh qua Nhaät sau naøy vaø coù ñöôïc nhieàu laàn gaëp goõ vôùi Kyø Ngoaïi Haàu vaø ñöôïc bieát chính Kyø Ngoaïi Haàu laø ngöôøi ñaõ chæ thò veà nöôùc ngöng chöông trình giuùp cho thanh nieân du hoïc Nhaät vaøo luùc maø Nhaät ñaõ traøn vaøo Ñoâng Döông vaøo nhöõng naêm 1940s. Theo Giaùo Sö Thanh Phong thì Kyø Ngoaïi Haàu Cöôøng Ñeå laø ngöôøi bieát hôn ai heát raèng chuùng ta muoán cöùu quoác thì khoâng theå troâng chôø vaøo ngöôøi ngoaøi ñöôïc. Sau khi boán thuyeát trình vieân hoaøn taát baøi noùi chuyeän cuûa mình thì thôøi gian cuõng khoâng coøn nöõa cho buoåi hoäi thaûo neân chæ coù Giaùo Sö Traàn Vaên Chi ñoùng goùp ñöôïc moät vaøi yù kieán. Theo Giaùo Sö Chi thì vaøo thôøi gian ñaàu theá kyû XX, nghóa laø caùc ñaây caû traêm naêm, quan nieäm khaùng chieán choáng thöïc daân baèng nhöõng vaän ñoäng vaên hoùa giaùo duïc...

Coøn tieáp

quaû laø moät ñieàu maø Giaùo Sö Chi goïi laø vó ñaïi, sau khi caùc phong traøo Vaên Thaân khôûi nghóa ñaõ thaát baïi. Ñieàu thöù hai maø Giaùo Sö Chi neâu ra laø söï haïn cheá cuûa phong traøo chính laø vì quyeàn lôïi thoûa hieäp giöõa caùc nöôùc ñang coù aûnh höôûng ñeán chính tình Vieät Nam. Vaãn theo Giaùo Sö Chi thì nhaân vaät Cöôøng Ñeå trong Phong Traøo Ñoâng Du vaãn laø moät aån soá. Chuùng ta neân tìm hieåu theâm vai troø cuûa ngaøi trong söï thoaùi traøo cuûa Ñoâng Du. Buoåi hoäi thaûo chaám döùt trong khoâng khí tieác reû cuûa ña soá ngöôøi tham döï. Bôûi vì theo nhieàu ngöôøi nghó thì Phong Traøo Ñoâng Du trong lòch söû caän ñaïi Vieät Nam coù theå ñöôïc nhaéc laïi cho tuoåi treû trong nöôùc, neân lôïi duïng tình traïng nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam coù nhöõng chöông trình du hoïc cho sinh vieân hieän nay, haõy bieán noù thaønh phong traøo xuaát döông du hoïc ñeå phaù boû söï cai trò cuûa chính quyeàn coäng saûn haø khaéc, voâ nhaân, boùc loät coøn hôn caû chính quyeàn cuûa thöïc daân Phaùp khi xöa. Nhöng ñeå laøm ñöôïc nhö theá thì ai seõ laø nhöõng Phan Boäi Chaâu ôû trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc?

ÖÙng cöû vieân Andy Quaùch chuïp hình chung vôùi caùc thieän nguyeän vieân, Luaät sö Nguyeãn Quoác Laân vaø Daân bieåu Traàn Thaùi Vaên.

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 348 -Em ñi thoåi côm ñi. Lieân Chi nhìn ñoàng hoà treo töôøng. Môùi 11 giôø hôn, naøng thoaùng nhôù gì ñoù, roài baûo Nguyeân: -Anh ñi theo em. Nguyeân caûm thaáy vui trong loøng. Lieân Chi daãn Nguyeân xuoáng caên nhaø phuï, roài môû hai caùnh cöûa tuû nhoû. Nguyeân ngoài xuoáng beân caïnh naøng. Lieân Chi laáy ra cuoán saùch coù teân Justine, roài naøng môû goùi nylon, laáy ra

töøng thöù quaàn aùo naøng ñaõ maëc trong möôøi ngaøy maø naøng vaø Nguyeân cuøng soáng beân nhau. Trong cuoäc tình say ñaém, haïnh phuùc, nhöõng daáu veát cuûa Nguyeân coøn ñeå laïi treân quaàn aùo naøng, naøng giöõ laïi heát, vaø ñaõ goùi laïi ñem caát trong chieác tuû nhoû naøy. Sau ñoù, Nguyeân theo Lieân Chi leân nhaø. ÔÛ ñaây, nhöõng kyû nieäm rieâng cuûa naøng tröôùc khi gaëp Nguyeân naøng cuõng caát giöõ ñuû. Laàn löôït, naøng ñöa cho Nguyeân coi cuoán nhaät kyù, cuoán album maø Nga taëng cho naøng coù nhöõng böùc aûnh ghi ngaøy thaùng saép ñaët thaønh moät caâu chuyeän cuûa ngöôøi phi coâng noùi ñöôïc raát nhieàu yù nghóa. Vaø, sau heát, Lieân Chi ñöa Nguyeân ñeán choã baøn vieát beân cöûa soå, nôi ñoù, suoát moät muøa heø nghæ, naøng chaêm chuù ngoài vieát cho xong cuoán saùch Ngaøy Thaùng Tuoåi Treû. Nguyeân ngoài beân Lieân Chi vaãn laëng im, chôø ñôïi. Lieân Chi môû ngaên keùo laáy goùi giaáy maøu xanh ñaõ boïc kín cho cuoán saùch. Nguyeân nhìn baøn tay Lieân Chi ñaët leân goùi giaáy, môû ra. Naøng noùi: -Möôøi naêm anh ñi, nay trôû veà.

Khoâng ñôïi Nguyeân hoûi gì, naøng tieáp lôøi: -Ñaây, nhöõng kyû nieäm veà tuoåi treû. Ngaøy ñoù, anh gaëp moät ngöôøi baïn vaø anh ñaõ keå moät caâu chuyeän veà em cho ngöôøi ñoù nghe,keå xong, anh ñaõ yeâu caàu ngöôøi baïn aáy vieát giuøm moät cuoán saùch. Ngöôøi baïn aáy ñaõ vieát luùc coøn ôû trong thaønh phoá naøy, nhöng chöa xong, ñeå dang dôû vì phaûi rôøi khoûi ñaây ñi ôû moät thaønh phoá khaùc. Ra ñi, anh aáy gôûi laïi cho em phaàn baûn thaûo ñaõ vieát, noùi vôùi em moät ñieàu raát chung thuûy laø anh aáy luoân nhôù ñeán anh. Em laø kyû nieäm chung cho taát caû caùc anh trong cuoán saùch naøy. Vaø, em ñaõ ñeå troïn moät muaø heø ñeå vieát cho xong, vaø em ñaõ laøm ñöôïcnoù trôû thaønh moät cuoán saùch ñeå chôø anh nhölôøi ngöôøi baïn ñaõ höaù. Lieân Chi im laëng trong ít giaây vì xuùc ñoäng. Nguyeân nghe tieáng naøng baät khoùc, luùc ñoù, nöôùc maét anh cuõng chaûy theo. Gioïng ñöùt quaõng, ngheïn ngaøo, Lieân Chi noùi: -Taän tay em, vaâng, taän tay em thay lôøi höaù cuûa ngöôøi baïn giao cho anh cuoán saùch naøy. Em seõ khoâng coøn nöõa, khoâng coøn nöõa... Lieân Chi laëng im, naøng khoâng noùi gì theâm hai maét nhaém laïi, nhöng bieát mình

ñang eâm dòu thaû maùi toùc xuoángtöïa ñaàu leân vai ngöôøi tình cuõ. Naøng vaãn kheùp maét, luùc ñoù, naøng nghó ñeán cuoäc ñôøi cuûa naøng töø söï thoaùt ly trong maáy naêm qua nhö ñaõ tan loaõng vaøo hö khoâng, vaø chæ coøn nghe ñöôïc nhöõng hoài chuoâng töø ngoâi chuøa coå ñaùnh leân vang voïng caû thaønh phoá moãi buoåi saùng sôùm cuõng nhö vaøo moãi buoåi chieàu trong caûnh hoaøng hoân. XIX Tôùi ñaàu ngaõ ba con soâng, ngöôøi phaùt thö reõ traùi ñaïp xe höôùng veà nhaø Lieân Chi. Döøng tröôùc coång nhaø naøng, anh rung tieáng chuoâng hai laàn, roài im laëng. Nhaø khoâng coù moät boùng ngöôøi, nhöõng caùnh cöûa ñeàu ñoùng kín. Maët trôøi ñaõ laën. Anh Baøng quay xe boû ñi, loøng töï nhieân caûm thaáy buoàn. Anh daét boä chieác xe ñaïp beân mình treân con ñöôøng ñaát. Ñaây laø ngoâi laøng Thanh An maø anh raát meán yeâu. Anh töï hoûi, vì sao caên nhaø ñoù vaéng khoâng coù ngöôøi, vaø coâ Lieân Chi ngöôøi thaân cuûa anh töø boán thaùng nay ñi ñaâu khoâng veà. Coøn tieáp

LONG DISTANCE Goïi Vieät Nam & Quoác Teá vôùi giaù reû nhaát

Khoâng leä phí haøng thaùng

VIEÄT NAM

33.9c/phuùt ÑAØI LOAN

HONG KONG

QUOÁC NOÄI

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

Quyù vò haõy tham gia

CHÖÔNG TRÌNH "GOÏI NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG" HAÕY GOÏI NGAY

HelloCom: 1-800-719-1688 hay

Web site: www.hellocomld.com

1-888-869-6688

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:00AM - 6:00PM (giôø Cali) GIAÙ GOÏI PHONE DI ÑOÄNG COÙ THEÅ THAY ÑOÅI

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

MOÁI QUAN HEÄ HOA KYØ - VIEÄT NAM:

30 NAÊM SAU CHIEÁN TRANH, 10 NAÊM SAU BÌNH THÖÔØNG HOÙA QUAN HEÄ Ñaïi Söù RAYMOND F. BURGHARDT Hieäp hoäi AÙ chaâu, Trung taâm Hoàng Koâng Ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2004 Chieàu qua, toâi ñaõ ñeán Vieän baûo taøng Ngheä thuaät Hoàng Koâng vaø tham quan khu tröng baøy tuyeät vôøi cuûa Hieäp hoäi AÙ chaâu mang teân “Nhöõng hình aûnh töø chieán tranh”. Khu tröng baøy nhaéc toâi nhôù raèng hieän nay ôû Vieät Nam, gaàn 30 naêm sau chieán tranh, quaù khöù vaãn coøn ñeå laïi raát nhieàu daáu aán trong hieän taïi. Kyù öùc veà chieán tranh vaãn coøn aùm aûnh gaàn moät nöûa daân soá ñaõ töøng traûi qua cuoäc chieán. Nhöng toâi cuõng thöïc söï xuùc ñoäng tröôùc nhöõng böùc aûnh ñaõ löu giöõ laïi moät quaù khöù maø phaàn lôùn nhöõng ngöôøi Vieät Nam khoâng coøn day döùt nhieàu veà noù. Nhaân daân vaø caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam soáng trong hieän taïi vaø höôùng veà töông lai. Hoï thaät ñaùng khaâm phuïc vì khaû naêng ñeå laïi quaù khöù sau löng mình. Toâi ñaõ töøng ôû Vieät Nam trong nhöõng naêm chieán tranh, khoâng phaûi vôùi tö caùch laø ngöôøi lính maø moät nhaø ngoaïi giao. Toâi ñaõ ôû Saøi Goøn töø naêm 1970 ñeán naêm 1973. Baây giôø toâi trôû laïi Vieät Nam sau 30 naêm vaø haøng ngaøy toâi vaãn nhôù ñeán nhöõng daáu aán lòch söû ñoù. Nhöng cuõng gioáng nhö nhaân daân vaø caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam, toâi coá gaéng chæ taäp trung vaøo hieän taïi vaø töông lai. Noùi veà Vieät Nam khi ñang ôû Hoàng Koâng cuõng nhaéc toâi nhôù laïi thôøi kyø khoù khaên trong lòch söû Vieät Nam ngay sau Chieán tranh. Naêm 1979, khi xung ñoät xaûy ra giöõa Trung Quoác vaø Vieät Nam, toâi ñang laøm vieäc taïi Laõnh söï quaùn cuûa Hoa Kyø ôû Hoàng Koâng. Sau ñoù, haøng ngaøn thuyeàn nhaân töø Vieät Nam ñaõ ñeán ñaây vaø toâi ñaõ söû duïng phaàn lôùn thôøi gian cuûa moät naêm ñeå phoûng vaán hoï vaø tìm hieåu xem taïi sao hoï laïi ñeán Hoàng Koâng hoaëc Macao. Toâi cuõng ñaõ laøm vieäc vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû nhö Ban Cöùu teá Thieân chuùa giaùo ñeå hoã trôï veà quaàn aùo vaø thöïc phaåm cho nhöõng ngöôøi daân trong caùc traïi tò naïn. Trong thôøi kyø ñoù, chuùng toâi ñaõ thöïc hieän moät chuû tröông maø sau naøy laø Chöông trình Ra ñi Coù Traät töï (ODP) nhaèm ngaên chaën doøng ngöôøi tò naïn. Chöông trình ODP moâ phoûng theo caùch thöùc vaø teân goïi cuûa moät chöông trình do Chính phuû Hoàng Koâng xaây döïng nhaèm ñöa ngöôøi Hoa töø Haûi

Thoáng Ñoác Tieåu Bang New Jersey noäp ñôn töø chöùc Tieáp trang B1

Codey, ñaõ laøm leã tuyeân theä nhaän chöùc Quyeàn Thoáng Ñoác Tieåu Bang taïi vaên phoøng ôû nhaø rieâng vaø vaøo nöûa ñeâm Thöù Hai seõ nhaän quyeàn haønh taïm töø Thoáng Ñoác McGreevey. Vaøo ngaøy Thöù Saùu, Thoáng Ñoác McGreevey ñaõ cho doïn taát caû nhöõng vaät duïng vaên phoøng cuûa rieâng oâng ra khoûi toøa thoáng ñoác. Do tieåu bang New Jersey laø moät trong 8 tieåu bang khoâng coù chöùc vuï Phoù Thoáng Ñoác, cho neân Chuû Tòch Thöôïng Nghò Vieän Tieåu Bang seõ tuyeân theä nhaän chöùc Quyeàn Thoáng Ñoác kieâm Chuû Tòch Thöôïng Vieän cho tôùi khi nhieäm kyø thoáng ñoác keát thuùc vaøo cuoái naêm 2006.

Phoøng, Chôï Lôùn - khu ngöôøi Hoa ôû Saøi Goøn ñeán ñoaøn tuï vôùi gia ñình ôû thaønh phoá naøy. Trong möôøi naêm qua, moät chöông môùi ñaõ môû ra giöõa Hoa Kyø vaø Vieät Nam. Moái quan heä giöõa hai quoác gia vaãn coøn raát non treû. Toång thoáng Clinton chæ môùi dôõ boû leänh caám vaän töø naêm 1994. Chuùng ta ñaõ laäp moät vaên phoøng lieân laïc vaøo thaùng 1/1995 vaø bình thöôøng hoùa quan heä vaøo thaùng 7/1995. Hoa Kyø môû Laõnh söï quaùn taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 1997. Ñaïi söù ñaàu tieân cuûa Hoa Kyø ñeán Vieät Nam naêm 1997 vaø toâi laø ñaïi söù thöù hai ñeán nöôùc Vieät Nam thoáng nhaát. Söï coù maët cuûa Hoa Kyø taïi Vieät Nam ñaõ taêng raát nhanh, goàm moät Ñaïi söù quaùn quy moâ trung bình taïi Haø Noäi vaø Laõnh söï quaùn taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vaø trong töông lai coù leõ chuùng toâi coøn môû roäng hôn chuùt nöõa. Moái quan heä giöõa hai nöôùc baét ñaàu baèng vieäc xaây döïng loøng tin veà nhöõng vaán ñeà coøn laïi sau chieán tranh, nhö tìm kieám ngöôøi Myõ maát tích trong chieán tranh (MIA), cho nhöõng ngöôøi tò naïn ñöôïc ñoaøn tuï vôùi gia ñình vaø caùc chöông trình nhaân ñaïo khaùc. Sau khi bình thöôøng hoùa quan heä, chuùng ta ñaõ coá gaéng môû roäng moái quan heä baèng caùch taêng cöôøng moái lieân heä veà thöông maïi vaø kinh teá ñöa laïi lôïi ích cho caû hai beân. Keát quaû cuûa nhöõng noã löïc ñoù laø Hieäp ñònh Thöông maïi Song phöông (BTA), hieäp ñònh naøy phaûi maát boán naêm ñaøm phaùn vaø cuoái cuøng ñaõ coù hieäu löïc vaøo ngaøy 10/12/2001, naêm ngaøy tröôùc khi toâi ñeán Vieät Nam. Trong naêm vöøa qua, chuùng ta ñaõ thaáy nhöõng tieán trieån roõ reät trong vieäc môû roäng ra nhieàu lónh vöïc trong quan heä song phöông. Moät naêm tröôùc ñaây, lôïi ích thöông maïi cuûa moái quan heä song phöông haàu nhö laø tieâu ñieåm taäp trung duy nhaát cuûa caû hai beân, coøn caùc khía caïnh khaùc cuûa moái quan heä bình thöôøng thì raát ít tieán trieån. Vaøo giöõa naêm, caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam ñaõ quyeát ñònh öu tieân vaø chuù troïng hôn vaøo moái quan heä vôùi Hoa Kyø. Keát quaû laø caùc quan chöùc cuûa nhöõng phaùi ñoaøn vaø nhöõng khaùch thaêm ñeán töø Washington ñaõ coù theå tieáp caän deã daøng hôn vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam vaø nhieàu lónh vöïc khaùc cuõng coù nhöõng tieán trieån. Naêm vöøa qua laø moät naêm toát ñeïp trong moái quan heä Hoa Kyø - Vieät Nam. Vaøo muøa thu, chuùng ta ñaõ coù moät loaït chuyeán vieáng thaêm cuûa caùc quan chöùc cao caáp cuûa Chính phuû Vieät Nam ñeán Hoa Kyø, trong ñoù ñaùng keå nhaát laø chuyeán thaêm cuûa Phoù Thuû töôùng Vuõ Khoan vaøo thaùng 12. Ngoaøi ra coù caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa caùc Boä tröôûng boä Ngoaïi giao, Thöông maïi, Keá hoaïch vaø Ñaàu tö. Thaùng 11, Boä tröôûng Quoác phoøng Phaïm Vaên Traø ñeán thaêm Washington chöùng toû moái quan heä quaân söï giöõa hai nöôùc ñaõ bình thöôøng hoùa, vaø sau ñoù moät tuaàn laø chuyeán gheù thaêm ñaàu tieân cuûa taøu Haûi quaân Hoa Kyø 30 naêm sau khi chieán tranh keát thuùc. Toâi cuøng vôï toâi ñaõ ñi treân chuyeán taøu ñoù doïc theo soâng Saøi Goøn vaø ñaõ thaáy söï höùng thuù cuûa caùc thuûy thuû Hoa Kyø khi hoï

bieát raèng chuyeán ñi naøy coù yù nghóa lòch söû nhö theá naøo, cuõng nhö söï haân hoan cuûa ngöôøi daân Vieät Nam chaøo ñoùn con taøu cuûa chuùng toâi. Nhöõng böôùc ñoät phaù trong naêm 2003 cho pheùp hai nöôùc ñaõ ñaït ñöôïc moät soá thoûa thuaän voán ngöøng treä trong nhieàu naêm maø khoâng coù nhöõng tieán trieån roõ reät. Trong caùc thoûa thuaän naøy coù hieäp ñònh veà haøng khoâng daân duïng cho pheùp caùc haõng haøng khoâng Hoa Kyø hoaëc Vieät Nam thöïc hieän caùc dòch vuï chuyeân chôû giöõa hai nöôùc. Trong naêm tôùi, coù theå seõ coù tuyeán bay tröïc tieáp giöõa Hoàng Koâng vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Hieäp ñònh choáng ma tuùy môùi giöõa hai nöôùc cho pheùp Hoa Kyø vaø Vieät Nam coù theå cuøng nhau ngaên chaën doøng vaän chuyeån ma tuùy baát hôïp phaùp vaøo Vieät Nam, cuõng nhö thöïc hieän caùc bieän phaùp khaùc veà phaùp luaät vaø ñaøo taïo choáng khuûng boá. Hieäp ñònh veà deät may ñaõ ñaët ra khuoân khoå cho vieäc nhaäp khaåu haøng deät may vaøo Hoa Kyø. Hieän taïi Hoa Kyø ñaõ coù nhieàu cuoäc ñoái thoaïi vaø hôïp taùc vôùi Vieät Nam ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà khu vöïc vaø xuyeân quoác gia nhö ñaáu tranh choáng ma tuùy, choáng buoân baùn ngöôøi vaø choáng khuûng boá. Trong nhöõng tieán boä naøy, chuùng ta vaãn coøn moät soá quan ñieåm khaùc nhau veà moät soá lónh vöïc quan troïng nhö nhaân quyeàn vaø quyeàn töï do tín ngöôõng. Ñaûng Coäng saûn vaãn ñoäc quyeàn veà chính trò ôû Vieät Nam. Vieäc uûng hoä moät cheá ñoä ña ñaûng bò caám ñoaùn. Thaäm chí caùc quyeàn töï do cô baûn nhö quyeàn ngoân luaän, quyeàn hoäi hoïp vaø tín ngöôõng ñöôïc baûo ñaûm trong Hieán phaùp cuûa Vieät Nam ñoâi khi bò thay theá vì lôïi ích cuûa caùi maø Chính phuû goïi laø “ñoaøn keát daân toäc”. Chuùng toâi ñaõ xem xeùt moät soá vuï vieäc trong naêm ngoaùi maø ngöôøi ta khoâng laøm gì ngoaøi vieäc trao ñoåi thö ñieän töû coù noäi dung chæ trích nhöng cuõng phaûi chòu keát toäi raát naëng vaø boû tuø. Chuùng toâi cuõng ñaõ baøy toû vôùi Chính phuû Vieät Nam moái lo ngaïi cuûa mình veà vieäc quaáy nhieãu ngöôøi daân toäc thieåu soá theo ñaïo Tin laønh ôû Taây Nguyeân vaø mieàn nuùi Taây Baéc. Söï quaáy nhieãu naøy bao goàm caùc hoaït ñoäng nhö eùp buoäc töø boû tín ngöôõng, ñoùng cöûa caùc nhaø thôø taïi gia vaø quaù trình cho pheùp caùc nhaø thôø ñaêng kyù hôïp phaùp raát chaäm chaïp. Haï vieän Hoa Kyø ñaõ hai laàn thoâng qua Ñaïo luaät veà Nhaân quyeàn ôû Vieät Nam ñeå coù theå thöïc hieän caùc vieän trôï cuûa Chính phuû Hoa Kyø ngoaøi khuoân khoå cuûa chöông trình nhaân ñaïo vôùi möùc ñoä toát hôn hieän nay. Maëc duø caû hai ñaïo luaät naøy ñeàu khoâng ñöôïc Thöôïng vieän thoâng qua, nhöng Quoác hoäi raát quan taâm ñeán döï luaät naøy. Chæ caùch ñaây hôn moät tuaàn, Thöôïng nghò só Brownback ñaõ toå chöùc cuoäc hoïp cuûa Uyû ban Quan heä Ñoái ngoaïi taäp trung vaøo vaán ñeà nhaân quyeàn. Quaû thöïc caùc vaán ñeà nhaân quyeàn ñaõ aûnh höôûng ñeán tieán ñoä phaùt trieån cuûa moái quan heä song phöông. Tuy nhieân toâi tin raèng chuùng ta coù theå giaûi quyeát caùc vaán ñeà ñoù maø vaãn phaùt trieån ñöôïc moái quan heä toaøn dieän giöõa hai beân. Chuùng ta ñaõ thaúng thaén noùi veà caùc baát ñoàng trong khi vaãn thöøa nhaän raèng theo moät xu höôùng laâu daøi töø sau thôøi ñieåm baét ñaàu chính saùch ñoåi

môùi kinh teá cuûa Vieät Nam naêm 1986, thì trong thöïc teá ñaõ coù söï môû roäng raát nhieàu nhöõng quyeàn töï do cuûa caù nhaân. Coäng ñoàng quoác teá taïi Vieät Nam, caû caùc toå chöùc ña phöông vaø caùc nhaø taøi trôï song phöông nhö Hoa Kyø, ñaõ tích cöïc giuùp ñôõ Vieät Nam thöïc hieän caùc caûi caùch kinh teá. Chöông trình vieän trôï cuûa Hoa Kyø ôû Vieät Nam chieám phaàn chính trong caùc moái quan heä ngoaïi giao chính thöùc giöõa hai nöôùc. Hieän nay, hai haïng muïc lôùn nhaát trong ñoù laø choáng laïi söï laây lan cuûa HIV/AIDS - trong ñoù Hoa Kyø laø nhaø taøi trôï lôùn nhaát - vaø cung caáp caùc hoã trôï kyõ thuaät ñeå giuùp Vieät Nam thöïc hieän Hieäp ñònh Thöông maïi Song phöông vaø chuaån bò gia nhaäp WTO. Caùc chöông trình vieän trôï cuûa chuùng toâi nhaèm thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi daân söï, phaùp luaät, hoã trôï nhöõng ngöôøi taøn taät vaø nhöõng ngöôøi maéc HIV/AIDS, xöû lyù moâi tröôøng vaø caûi caùch thöông maïi. Trong khi laøm vieäc vôùi Vieät Nam ñeå thieát laäp heä thoáng moät neàn phaùp trò chuaån xaùc hôn, ñaøo taïo caùc thaåm phaùn vaø luaät sö vaø xaây döïng caùc tieâu chuaån môùi veà tính minh baïch vaø traùch nhieäm giaûi trình, chuùng toâi ñang coù moät taùc ñoäng to lôùn khoâng chæ giuùp Vieät Nam ñaït ñöôïc caùc tieâu chuaån thöông maïi quoác teá maø coøn thay ñoåi moät caùch cô baûn moái quan heä toát ñeïp hôn giöõa nhaø nöôùc vaø caùc coâng daân. Do phaïm vi quan heä vôùi Vieät Nam ngaøy caøng môû roäng, neân söï hieåu bieát laãn nhau caøng trôû neân quan troïng. Do taøn tích cuûa chieán tranh vaø moät thôøi kyø daøi Vieät Nam bò coâ laäp, neân söï hieåu bieát laãn nhau ñaëc bieät khoù khaên cho caû hai quoác gia. Giao löu vaên hoùa vaø giaùo duïc giöõa hai nöôùc ñaõ phaùt trieån maïnh meõ. Chuùng ta coù Chöông trình Fulbright do Chính phuû Hoa Kyø taøi trôï lôùn nhaát theá giôùi, ñaøo taïo caùc nhaø kinh teá hoïc, caùc doanh nhaân, caùc chuyeân gia veà chính saùch xaõ hoäi, caùc giaùo vieân tieáng Anh vaø caùc giaùo sö veà Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên. Chuùng toâi hieän taïi ñaõ coù moät chöông trình môùi daønh rieâng cho Vieät Nam goïi laø Quyõ Giaùo duïc Vieät Nam, taäp trung vaøo ñaøo taïo khoa hoïc. Ngaân saùch keát hôïp giöõa Chöông trình Fulbright vaø Quyõ Giaùo duïc Vieät Nam toång coäng gaàn 10 trieäu ñoâ-la Myõ haøng naêm - nhieàu hôn soá tieàn Hoa Kyø taøi trôï cho caáp cao hoïc ôû baát cöù quoác gia naøo treân theá giôùi. Trong moái quan heä kinh teá ñang nôû roä giöõa hai nöôùc, Hieäp ñònh Thöông maïi Song phöông (BTA) laø neàn taûng chuû yeáu vaø ñöa laïi cô hoäi to lôùn ñeå môû roäng hôïp taùc. Hieäp ñònh naøy raøng buoäc Vieät Nam vaøo moät loaït caùc cam keát chöa töøng coù veà caûi caùch cô caáu phaùp lyù vaø quy ñònh vaø trôû thaønh moät chaát xuùc taùc quan troïng ñeå thay ñoåi. BTA loaïi boû caùc raøo caûn phi thueá quan, caét giaûm thueá ñoái vôùi moät soá maët haøng xuaát khaåu sang Hoa Kyø vaø cho Vieät Nam quyeàn toái hueä quoác ñoái vôùi thò tröôøng Hoa Kyø. Hieäp ñònh cuõng laø cô sôû baûo veä moät caùch coù hieäu quaû vaø thöïc hieän quyeàn sôû höõu trí tueä, môû cöûa thò tröôøng Vieät Nam cho caùc nhaø cung caáp dòch vuï Hoa Kyø vaø xaây döïng caùc luaät leä vaø quy ñònh minh baïch vaø coâng baèng ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö Hoa Kyø. Hieän taïi Vieät Nam thöïc hieän khaù chaäm chaïp caùc cam keát trong BTA vaø vieäc thöïc hieän vaãn coøn yeáu keùm, nhöng

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 quoác gia naøy ñaõ coù nhöõng tieán boä roõ reät trong vieäc môû cöûa thò tröôøng cho nhieàu saûn phaåm töø Hoa Kyø nhö maùy bay, maùy moùc vaø boâng vaûi. Khoâng may laø thò tröôøng Vieät Nam vaãn coøn ñoùng cöûa moät caùch töông ñoái vôùi caùc saûn phaåm coâng nghieäp trí tueä cuûa Hoa Kyø, maëc duø ñaõ coù nhöõng tieán trieån trong vieäc söûa ñoåi caùc ñieàu luaät lieân quan ñeán quyeàn sôû höõu trí tueä. BTA ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng ñaùng keå ñoái vôùi thöông maïi song phöông voán ñaõ taêng nhieàu trong hai naêm ñaàu. Naêm 2003, thöông maïi hai chieàu laïi taêng leân hôn 100%, öôùc tính khoaûng 6 tyû ñoâ-la Myõ. Nhôø caét giaûm thueá quan, xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Hoa Kyø taêng khoaûng 125% moãi naêm trong hai naêm ñaàu, trong khi xuaát khaåu cuûa Hoa Kyø sang Vieät Nam cuõng taêng leân roõ reät do baùn cho Vieät Nam moät soá maùy bay Boeing. Caùc con soá chính thöùc do Vieät Nam coâng boá veà ñaàu tö Hoa Kyø vaøo Vieät Nam cuõng leân ñeán toång soá hôn 1 tyû ñoâla Myõ, tuy nhieân con soá naøy vaãn thaáp hôn nhieàu so vôùi thöïc teá. Döõ lieäu naøy khoâng bao goàm caùc khoaûn ñaàu tö cuûa caùc chi nhaùnh coâng ty Hoa Kyø ôû Singapore vaø caùc nôi khaùc trong khu vöïc, ví duï nhö khoaûng hôn 800 trieäu ñoâ-la Myõ chæ do Coâng ty Conoco-Phillips ñaàu tö. Moái quan heä ngaøy caøng saâu saéc giöõa hai nöôùc veà kinh teá, thöông maïi vaø vieän trôï ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån xaõ hoäi daân söï, khuyeán khích caûi caùch kinh teá, ñöa ñaát nöôùc tham gia saâu hôn vaøo heä thoáng thöông maïi quoác teá döïa treân luaät leä vaø taêng theâm

lôïi ích cuûa coâng nhaân, ngöôøi tieâu duøng, noâng daân vaø doanh nhaân Hoa Kyø. Chuùng toâi uûng hoä maïnh meõ quyeát ñònh cuûa Vieät Nam aùp duïng caùc ñieàu khoaûn cuûa WTO laøm cô sôû cho cheá ñoä thöông maïi cuûa mình. Hieän nay Chính phuû Vieät Nam caàn phaûi chöùng toû söï saün saøng thöïc hieän caùc cam keát caàn thieát ñeå trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa WTO. Vieäc Vieät Nam thöïc hieän moät heä thoáng thöông maïi döïa treân luaät leä theo caùc nguyeân taéc cuûa WTO veà tính minh baïch vaø tieáp tuïc theo ñuoåi caùc caûi caùch cô caáu kinh teá seõ taêng nhanh söï phaùt trieån cuûa khu vöïc tö nhaân, taêng cöôøng luaät phaùp vaø caûi thieän baàu khoâng khí cuûa söï tieán boä veà daân chuû vaø nhaân quyeàn. Toâi xin kheùp laïi nhöõng nhaän xeùt cuûa mình veà quaù khöù vaø hieän taïi baèng moät vaøi lôøi veà töông lai. Vieät Nam ngaøy nay laø moät neàn kinh teá naêng ñoäng, phaùt trieån nhanh, laø moät ñieåm ñeán ngaøy caøng quen thuoäc vôùi khaùch du lòch vaø laø moät ñòa ñieåm haáp daãn ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Toâi mong raèng Vieät Nam seõ tieáp tuïc haønh trình tieán tôùi moät neàn kinh teá hieäu quaû hôn, nhieàu töï do caù nhaân hôn vaø theá heä treû em ngaøy nay seõ coù cuoäc soáng toát ñeïp hôn cha meï caùc em. Toâi hy voïng - vaø thieát tha mong raèng - moái quan heä giöõa Vieät Nam vaø Hoa Kyø seõ tieáp tuïc môû roäng vaø hieåu bieát laãn nhau saâu saéc hôn vì lôïi ích cuûa caû hai quoác gia chuùng ta. Ñaïi söù Raymond F. Burghardt Hieäp hoäi AÙ chaâu, Trung taâm Hoàng Koâng

Maùy bay nhoû rôùt taïi Texas, 5 ngöôøi thieät maïng SAN ANTONIO.- Moät maùy bay nhoû ñaõ bò rôùt gaàn moät khu cö truù cuûa ngöôøi giaø taïi San Antonio, tieåu bang Texas, khi vieân phi coâng coá gaéng ñaùp xuoáng trong ñieàu kieän thôøi thieát xaáu. Nguoàn tin treân cho bieát, 5 ngöôøi treân maùy bay ñaõ thieät maïng vaø laøm saäp moät böôùc töôøng cuûa khu cö xaù ngöôøi giaø. John Clabes - moät phaùt ngoân vieân cuûa cô quan FAA, cho bieát raèng moät phi coâng vaø 4 ngöôøi khaùc ñaõ cheát taïi naïn naøy. Taát caû naïn nhaân ñeàu laø cö daân cuûa San Antonio. Tuy nhieân, danh taùnh cuûa naïn nhaân khoâng ñöôïc tieát loä. Joe Rios - phaùt ngoân vieân cuûa Sôû Caûnh Saùt San Antonio, cho bieát nhöõng ngöôøi bò

thöông ôû döôùi ñaát ñeàu nheï vaø sau khi ñöôïc ñieàu trò ñaõ ñöôïc cho veà nhaø. Chieác maùy bay nhoû - vôùi teân thöông maïi laø Piper Navajo do coâng ty cho thueâ maùy bay Dash Air Charter Inc coù vaên phoøng taïi San Antonio laøm chuû, khi tôùi gaàn Phi Tröôøng Quoác Teá San Antonio vaøo luùc 05 giôø chieàu ngaøy Chuû Nhaät thì bò thôøi tieát ngaên caûn khoâng theå ñaùp an toaøn laàn ñaàu ñöôïc. Phi coâng coá gaéng ñaùp laàn thöù hai thì xaûy ra tai naïn. Thôøi tieát luùc aáy möa to gioù lôùn, vôùi taàm nhìn raát yeáu. Tuy nhieân, Cô Quan FAA vaãn cho tieán haønh cuoäc ñieàu tra ñeå bieát nguyeân nhaân ñích thöïc daãn ñeán tai naïn cheát ngöôøi naøy.

HOUSTON, Texas.- Moät phuï nöõ bò toøa aùn tuyeân boá coù toäi vaøo hoâm Thöù Hai vì vai troø cuûa baø ta trong moät vuï thaåm laäu ngöôøi ñaãm maùu nhaát vaøo Hoa Kyø, moät vuï buoân laäu ngöôøi ñaõ khieán cho 19 ngöôøi nhaäp cö baát hôïp phaùp cheát cöùng trong ngaên cuûa moät xe taûi. Nhöõng coâng toá vieân cho bieát nghi can Norma Gonzalez Sanchez 44 tuoåi ñaõ ñaõ ñöùng ra moái laùi vaø daøn xeáp chôû laäu treân 70 ngöôøi nhaäp cö baát hôïp phaùp töø Mexico, Trung Myõ vaø Coäng Hoøa Dominica vaøo Hoa Kyø. Nhöõng ngöôøi nhaäp cö noùi treân bò boû rôi trong moät chieác xe taûi gaàn Victoria, ôû veà phía Taây Nam Houston, Texas hoài Thaùng Naêm naêm 2003. Trong soá 70 ngöôøi nhaäp cö treân chieác xe taûi naøy, ngöôøi

ta ñaõ khaùm phaù ra 17 ngöôøi cheát treân xe, hai ngöôøi khaùc cheát saùu ñoù taïi beänh vieän caáp cöùu vì maát nöôùc vaø bò ngoäp thôû. Sanchez bò tuyeân boá coù toäi vì ñaõ moâi giôùi ñeå ñöa moät soá ngöôøi nhöõng ngöôøi nhaäp cö vöôït qua bieân giôùi maø keát quûa laø gaây ra nhieàu caùi cheát vaø nhieàu ngöôøi bò thöông. Sanchez ñaõ thuù nhaän coù nhaän hai ngöôøi trong soá nhöõng ngöôøi noùi treân vaøo xe ñeå laáy tieán coâng. Thaät söï, nhöõng thuû phaïm trong vuï thaåm nhaäp ngöôøi vaøo Hoa Kyø raát ñoâng, nhöng môùi chæ baét giöõ ñöôïc moät soá trong soá coù Sanchez. Sanchez coù theå laõnh aùn chung thaân trong nhaø tuø vaø bò phaït 250,000 ñoâ la. Cuoäc truy tìm nhöõng nghi can khaùc vaãn tieáp tuïc.

Moät phuï nöõ bò tuyeân boá coù toäi buoân laäu ngöôøi vaøo Hoa Kyø

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

DAT

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

CÔM PHAÀN THAÙI Côm Thaùi do ñaàu beáp Ngöôøi Thaùi naáu chæ coù taïi ... Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa quyù khaùch, ngoaøi huû tíu Myõ Thoï vaø côm phaàn Vieät, nhaø haøng Phöông haân haïnh giôùi thieäu theâm moät thöïc ñôn môùi Côm Thaùi do Chef CHAWADE-CHRATRU, töøng laø ñaàu beáp noåi tieáng cuûa nhaø haøng Thaùi Palace ôû Irvine phu traùch. Khoâng caàn ñi ñaâu xa, haõy cuøng gia ñình vaø thaân höõu ñeán thöôûng thöùc côm phaàn Thaùi ñoäc ñaùo nhö goûi Ñu Ñuû Ba Khía, Caù chieân soát chua cay Thaùi, canh chua ñoà bieån v.v..

Thöïc ñôn "Côm phaàn Thaùi" ñöôïc giôùi thieäu ñeán quí khaùch töø thöù BA ñeán Chuû Nhaät töø 4:30 chieàu. Ñaêëc bieät: FREE Cheø Thaùi hay Chuoái Chieân khi duøng côm phaàn Thaùi.

DANH TIEÁNG:

Restaurant

Chef CHAWADECHRATRU

HUÛ TÍU MYÕ THO

NOÅI TIEÁNG: CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH MOÙN AÊN HUEÁ

10722 Westminster Ave. - Garden Grove. 714-534-3339


Ñôøi Soáng

.3”

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

Giöõ cho khuoân maët ñöôïc thon goïn

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi

YEÁN TUYEÁT

Hình nhö ñieàu ñaàu tieân khi gaëp moät ngöôøi laï, baïn beø cuõ, ngöôøi quen hay moät nhaân vaät noåi tieáng naøo ñoù, chuùng ta luoân coù thoùi quen ñeå yù ñeán khuoân maët cuûa hoï.

Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

LND: Ñôøi soáng goàm taát caû nhöõng lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, hay giöõa ngöôøi vôùi cuûa caûi, tieàn taøi, vôùi caùc loaøi ñoäng vaät, coû caây, ñaát ñaù... Nhöng coù leõ giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi laø moái lieân heä quan troïng vaø khoù khaên nhaát trong taát caû caùc loaïi töông quan. Chuùng ta hoïc töø treû tôùi giaø, vaãn khoâng heát, nhöõng ñieàu caàn bieát ñeå laøm cho nhöõng moái lieân heä thaân sô ñöôïc nheï nhaøng, toát ñeïp. Nhöõng moái lieân heä ñoù, coù leõ ai cuõng ñoàng yù, cho ñoù laø caùc ñieàu kieän caên baûn cuûa cuoäc soáng haïnh phuùc. Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) ñöôïc coi laø trieát gia soá moät cuûa theá kyû 20, ñaõ giaûng daïy gaàn saùu thaäp nieân khaép theá giôùi cho haøng trieäu thính giaû. Caùc baøi giaûng lieân quan tôùi ñeà taøi “Lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi” ñaõ ñöôïc cô sôû Krisnamurti Foundation tuyeån choïn xuaát baûn thaønh moät cuoán saùch maø chuùng toâi xin trích dòch ñeå ñaêng vaøo muïc naøy moãi tuaàn. Vì tö töôûng vaø lôøi giaûng cuûa ñaïi sö Krisnamurti raát xuùc tích neân ngöôøi dòch ñaët theâm caùc tieåu ñeà, vaø khi caàn thieát, cuõng xin ghi chuù theâm cho baøi giaûng deã hieåu hôn. Xin quyù ñoäc giaû ñoïc thaät chaäm vaø kyõ, ñeå haáp thuï ñöôïc nhöõng tö töôûng saâu xa vaø vi dieäu cuûa Krisnamurti. (C.H.)

Baøi giaûng taïi Saanen 31 Thaùng Baûy naêm 1981:

T

haät vaäy, chuùng ta vaãn thöôøng nhìn moät ngöôøi töø treân ñaàu xuoáng döôùi chaân. Theá cho neân, khi moät ngöôøi leân caân hay giaø ñi thì nhöõng “veát haèn naêm thaùng” do söùc naëng vaø tuoåi taùc mang laïi laø ñieàu bò ngöôøi khaùc ghi nhaän ra ngay. Dó nhieân, chính baïn cuõng nhaän ra söï thay ñoåi treân khuoân maët mình. Neáu söï ñau oám laøm cho baïn xuoáng caân, khuoân maët baïn hoác haùc thaáy roõ. Coøn neáu baïn leân caân, thì khoâng chæ caùi eo cuûa baïn taêng kích thöôùc maø thoâi nhöng khuoân maët baïn cuõng trôû neân baàu bónh hôn. Ngaøy nay, moät soá phöông phaùp giaûi phaãu thaåm myõ nhö caêng da maët, bôm chaát Botox xoùa veát nhaên ñaõ coù theå giuùp con ngöôøi choáng laïi moät phaàn naøo söï taøn phaù cuûa thôøi gian treân khuoân maët. Tuy nhieân, phaàn lôùn chuùng ta vaãn hy voïng coù nhöõng phöông caùch giaûn dò hôn, khoâng caàn ñeán dao keùo hay thuoác men, ñeå giuùp chuùng ta coù moät khuoân maët thon goïn, töôi maùt vaø maïnh khoûe. Moät baøi vieát cuûa kyù giaû Jim Kara treân tôø Health seõ höôùng daãn cho

Caûi thieän lieân heä giöõa hai ngöôøi chuùng ta 7 ñieàu caàn phaûi laøm vaët. Neân ñeå moät goùi baby ñeå ñaït ñöôïc caùi khuoân maët lyù carrots - caø roát nhoû, ôû caïnh töôûng noùi treân. baøn laøm vieäc thay vì goùi keïo. Cho duø traùi caây chöùa nhieàu 1. Uoáng ít nhaát laø 8 ly chaát ñöôøng nhöng chaéc chaén nöôùc laïnh moãi ngaøy: noù seõ khoâng laøm baïn leân caân Cô theå chuùng ta raát caàn bôûi vì baïn chöa bao giôø bò nöôùc. Neáu khoâng coù ñuû thì dó maäp ra vì aên nhieàu cam, taùo nhieân noù seõ taän duïng soá nöôùc hay cantaloupe caû, phaûi maø cô theå ñang coù vaø vieäc khoâng? naøy khieán baïn coù caûm töôûng nhö bò tröông phình leân. Baïn 3. Ñöøng uoáng röôïu: coù theå thaáy maët vaø tay chaân Ñöøng uoáng baát cöù moät loaïi mình coù veû nhö bò phuø ra. Do röôïu naøo duø ñoù laø röôïu maïnh, ñoù, baïn phaûi uoáng nöôùc thaät röôïu chaùt hay beer, nhöõng nhieàu. Neáu thaáy nöôùc laïnh thöùc uoáng naøy ñeàu laøm cô theå chaùn quaù thì uoáng nöôùc coù baïn maát nöôùc vaø maët cuûa baïn pha moät ít vò chua cuûa chanh. seõ bò maäp ra. Beân caïnh ñoù, Nhöõng loaïi thöùc uoáng khaùc löôïng calories cuûa baïn cuõng nhö caø pheâ, traø, soda vaø nöôùc bò gia taêng vì cöù trong moät ly traùi caây cuõng ñöôïc keå vaøo röôïu 5 ounces thì coù chöùa ñeán löôïng nöôùc maø baïn cung caáp 100 calories laän. Neáu baïn cho cô theå. Tuy nhieân, nhöõng khoâng coù muoán moät khuoân thöùc uoáng vöøa noùi thöôøng bao maët maäp phì thì ñöøng uoáng goàm nhieàu calories neân cuõng röôïu. laøm giaûm ñi nhöõng ích lôïi maø 4. Gia taêng vieäc söû duïng noù ñem laïi cho cô theå. Luoân nhôù raèng: Khoâng coù chaát calcium: gì toát vaø laønh maïnh cho cô Coù raát nhieàu cuoäc nghieân theå baèng nöôùc caû. cöùu cho thaáy laø neáu moãi ngaøy chuùng ta haáp thuï khoaûng 2. AÊn 3 phaàn traùi caây vaø 1,200 milligrams löôïng cal3 phaàn rau caûi moãi ngaøy: cium töø thöùc aên, nhaát laø töø Baïn coù bieát raèng khi aên thöïc phaåm laøm baèng söõa thì traùi caây vaø rau caûi cuõng coù chuùng coù theå giuùp laøm tan nghóa laø baïn ñang haáp thuï chaát môõ trong cô theå. Coøn nöôùc vaøo cô theå vì nhöõng moät cuoäc tìm hieåu khaùc thì thöùc aên naøy chöùa raát nhieàu chöùng minh laø moät nöûa soá nöôùc. Ngoaøi ra, chuùng coøn phuï nöõ coù uoáng theâm calcium chöùa nhieàu chaát sôïi - fiber, thì seõ traùnh ñöôïc nhöõng khieán baïn caûm thaáy no vaø traïng thaùi tieàn maõn kinh ñieàu naøy giuùp baïn traùnh aên PMS nhö maët noùng böøng hay

khoù chòu, cuõng nhö giöõ ñöôïc löôïng nöôùc trong cô theå cuûa hoï. Vaäy thì laàn sau, khi baïn muoán aên vaët, haõy aên yogurt hay moät mieáng cottage cheese. Nhôù ñöøng choïn loaïi ñoà aên khoâng coù chaát beùo - fat free, vì coù moät ít chaát beùo seõ laøm cho cô theå baïn caûm thaáy no laâu hôn. 5. Moãi ngaøy, caét giaûm bôùt 250 calories: Cöù moãi moät pound chaát beùo coù chöùa khoaûng 3,500 calories cho neân muoán laøm maát soá löôïng naøy, baïn caàn phaûi loaïi tröø moät soá löôïng calories töông ñöông trong cô theå baèng caùch caét giaûm löôïng ñoà aên vaø taäp theå duïc. Neáu baïn coù theå thöïc hieän caû hai thöù keå treân thì caøng toát vì moãi ngaøy baïn seõ giaûm ñöôïc khoaûng 500 calories, coù nghóa laø baïn seõ maát ñi moãi tuaàn moät pound. Vaø nhö vaäy, khuoân maët cuûa baïn cuõng nhôø ñoù ñöôïc thon goïn laïi hôn. Ñeå maát 250 calories moät caùch nhanh choùng, moãi ngaøy baïn neân ñi boä vôùi toác ñoä nhanh trong voøng nöûa giôø hay luyeän taäp theo moät baêng taäp theå duïc. Traùnh aên icecream vaø thay vaøo ñoù aên yogurt. Vaø laàn sau, khi ñi shopping vaø ñoùi buïng thì traùnh döøng laïi nhöõng tieäm ñoà aên baùn fast foods nhö Tieáp trang B8

CAÂU HOÛI: Neáu moái lieân heä giöõa hai ngöôøi coù nhieàu xung ñoät vaø khoå naõo, thì hoï coù theå giaûi quyeát eâm ñeïp ñöôïc, hay caàn phaûi chaám döùt? Muoán coù moät lieân heä toát ñeïp, thöa oâng, phaûi chaêng caàn caû hai phía ñeàu thay ñoåi? KRISNAMURTI ÑAÙP: Vì ñaâu maø trong lieân heä coù ñau khoå, xung ñoät vaø caùc khoù khaên khaùc? Nguyeân nhaân cuûa nhöõng chuyeän ñoù laø gì? Xin quyù vò haõy cuøng vôùi toâi raùng traû lôøi caùc caâu hoûi naøy. Chuùng ta cuøng suy nghó vôùi nhau. Toâi khoâng muoán khi toâi traû lôøi quyù baïn chæ tieáp nhaän, roài ñoàng yù hay gaït boû, maø toâi mong taát caû chuùng ta ñeàu tìm hieåu caùc vaán ñeà naøy chung vôùi nhau. (Ngöôøi nghe hay ñoïc caàn tham döï vaøo tieán trình suy nghó ñeå tìm hieåu vaán ñeà cuøng dieãn giaû vaø ngöôøi vieát, khoâng neân chæ nghe hay ñoïc nhö ngöôøi thuï ñoäng ñöùng ngoaøi. C.H.) Ñaây laø moät caâu hoûi lieân quan tôùi taát caû nhaân loaïi, duø laø hoï soáng ôû Ñoâng Phöông hay treân xöù Hoa Kyø naøy. Ñaây chính laø vaán ñeà maø ña soá loaøi ngöôøi chuùng ta gaëp phaûi. Hình nhö hai ngöôøi, moät nam moät nöõ, thöôøng khoâng theå naøo soáng chung maø khoâng coù xung ñoät, ñau khoå hoaëc caûm töôûng bò ñoái xöû baát coâng. Khi khoâng coù nhöõng caûm thoï ñoù, thì moái lieân heä cuûa hoï chöa saâu xa. Ngöôøi ta coù theå hoûi: Vì sao? Coù raát nhieàu nguyeân nhaân gaây neân nhöõng xung ñoät vaø baát hoøa ñoù: saéc duïc, tính tình, caùc caûm xuùc, nieàm tin vaø öôùc voïng traùi ngöôïc nhau. Nhöng, nguyeân nhaân chính, thöïc söï vaø saâu xa naøo trong chuùng ta ñaõ gaây ra nhöõng baát ñoàng ñoù? Theo toâi ñoù môùi laø caâu hoûi quan troïng. Vaø, xin ñöøng chôø ñôïi caâu traû lôøi töø dieãn giaû hay töø moät ngöôøi naøo khaùc. Xin quyù baïn haõy ñaët caâu hoûi, vaø kieân nhaãn chôø ñôïi. Haõy thö thaû ñeå cho caâu hoûi töï noù gieo maàm, troå boâng, vaø chuyeån ñoäng. Toâi khoâng bieát toâi coù truyeàn ñaït ñöôïc caûm giaùc naøy tôùi quyù baïn hay khoâng. Toâi töï hoûi vì sao khi toâi ñaõ quyeát ñònh laäp gia ñình vôùi moät ngöôøi phuï nöõ, hay soáng chung vôùi moät coâ, thì vì lyù do gì maø toâi laïi coù söï xung ñoät caên baûn ñoù vôùi naøng ñöôïc? Toâi boû ra ngoaøi caâu traû lôøi phieán dieän (hôøi hôït): Vì

Tieáp trang B8

DAT


C

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

on choù naøy teân laø Rico, khi ñöôïc baûo ñi tìm moät ñoà vaät môùi, cho duø noù chöa töøng nghe teân goïi cuûa moùn ñoà naøy tröôùc ñoù, vaãn coù theå tìm ra ñöôïc ngay. Tin töùc naøy cho duø chæ ñöôïc thoâng baùo treân tôø Science môùi ñaây thoâi nhöng ñoái vôùi nhöõng chuû nhaân cuûa caùc con choù, thì ñieàu naøy chaúng coù gì laï caû. Tuy nhieân, vaãn coù moät cuoäc tranh luaän veà ngoân ngöõ maø con ngöôøi ñang söû duïng coù phaûi chæ daønh rieâng cho loaøi ngöôøi maø thoâi hay khoâng? Baø Julia Fisher thuoäc Cô Quan Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology ôû Leipzig tuyeân boá trong moät cuoäc hoïp baùo raèng hieän nay caùc khoa hoïc gia vaãn muoán hieåu xem ñieàu gì ñaõ ngaên khoâng cho loaøi vaät noùi ñöôïc trong khi khaû naêng nghe cuûa chuùng thì döôøng nhö khoâng coù giôùi haïn. Nhöõng naêng khieáu hieåu ñöôïc tieáng noùi loaøi ngöôøi cuûa con choù Rico cuõng xaûy ra theo moät dieãn tieán coù teân “fast mapping” ñöôïc tìm thaáy ôû nhöng ñöùa treû con môùi baét ñaàu taäp noùi vaø hieåu ñöôïc ngoân ngöõ. Fast mapping cho pheùp ñöùa treû hình thaønh nhanh choùng moät teân goïi taïm thôøi cho moät chöõ môùi maø noù vöøa ñöôïc thaáy, hay nghe, laàn ñaàu tieân. Baø Julia Fischer vieát trong tôø Science nhö sau: “Rico laø moät con vaät ñöôïc nuoâi trong nhaø vaø chuû nhaân noù baùo caùo cho bieát laø noù coù theå bieát ñöôïc teân cuûa 200 ñoà vaät khaùc nhau, haàu heát laø teân cuûa nhöõng loaïi ñoà chôi cuûa treû con vaø caùc loaïi banh, vaø noù coù theå choïn ra töøng thöù tuøy theo söï ñoøi hoûi. Ngöõ vöïng cuûa Rico coù theå so saùnh vôùi ngoân ngöõ duøng ñeå huaán luyeän nhöõng con khæ, caù heo dolphins vaø haûi caåu”. Ngöôøi chuû cuûa noù chæ caàn noùi: “Rico ñi laáy Banana, Bigmac hay Panda” laø con choù chaïy ñi tìm cho ñeán khi noù kieám ñöôïc caùc thöù ñoà chôi

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

Moät cuoäc tìm hieåu môùi ñaây cuûa caùc nhaø baùc hoïc taïi nöôùc Ñöùc ñaõ chöùng minh cho thaáy laø loaøi choù coù theå hieåu ñöôïc ngoân ngöõ cuûa con ngöôøi sau khi hoï bieát tin coù moät con choù loaïi border collie tìm ra ñöôïc ít nhaát laø 200 loaïi ñoà vaät khaùc nhau.

Choù khoâng noùi ñöôïc, nhöng hieåu ñöôïc

tieáng ngöôøi OANH THÔ (Vieát theo Reuters News)

aáy ñem veà cho chuû noù. Baø Fisher vaø nhöõng ñoàng nghieäp ñaõ gaëp con choù naøy ñeå thöû nghieäm vaø raát baèng loøng veà khaû naêng hieåu ngoân ngöõ loaøi ngöôøi cuûa noù. Thí duï nhö noù coù theå hieåu khi ñöôïc baûo ñem traû moät moùn ñoà laïi trong thuøng, hay ñem ñoà vaät ñeán cho moät ngöôøi naøo ñoù ñöôïc chæ ñònh. Khi baø Fischer thöû ñeå moät moät moùn ñoà môùi giöõa nhöõng moùn ñoà cuõ, Rico coù theå löïa ra 7 moùn gaàn gioáng vaø sau cuøng tìm ñöôïc moùn ñoà môùi aáy vì caùi teân khaùc laï maø noù nghe goïi cho moùn ñoà naøy. Boán tuaàn leã sau ñoù, Rico nhôù laïi caùi chöõ môùi naøy vaø ngöôøi ta coù theå tìm thaáy khaû naêng töông töï naøy nôi moät ñöùa treû 3 tuoåi. Con choù Rico 10 tuoåi, ñaõ thaéng giaûi qua moät cuoäc tranh taøi vôùi nhöõng ñoái thuû hai chaân ñeå xuaát hieän trong moät chöông trình truyeàn hình ñöôïc öa chuoäng cuûa Ñöùc. Chuû nhaân cuûa noù laø caëp vôï choàng Witold Krzeslowski vaø Susanne Baus sinh soáng taïi Taây Ñöùc. Baø Susanne Baus keå laïi raèng Rico baét ñaàu phaùt trieån nhöõng khaû naêng ñaëc bieät cuûa noù trong luùc ñang naèm tónh döôõng gaàn moät naêm trôøi sau khi bò moå vai.

Luùc ñaàu, baø Baus nhaän ra ñöôïc taøi naêng naøy cuûa noù vaø noùi cho choàng baø bieát nhöng oâng aáy cho laø baø ñieân. Tuy nhieân, sau khi theo doõi vaø chöùng kieán nhöõng vieäc Rico laøm, caû hai vôï choàng khoâng theå bieát ñöôïc giôùi haïn ngöõ vöïng cuûa Rico seõ ñi ñeán möùc laø bao nhieâu vì noù ñaõ vöôït leân caû 200 teân khaùc nhau. Baø Fischer giaûi thích raèng con choù Rico naøy laø moät loaïi choù border collier lanh leï vaø thöôøng nghe theo hieäu leänh cuûa chuû noù. Nhöõng nhaø khoa hoïc naøy cho bieát dó nhieân treû con thaáu hieåu ngoân ngöõ moät caùch saâu xa vaø roäng raõi hôn loaøi choù. Theá nhöng kyõ thuaät cô baûn cuûa ngoân ngöõ tieán trieån qua nhieàu hình thaùi khaùc nhau ngay caû tröôùc khi loaøi ngöôøi baét ñaàu söû duïng tieáng noi, cho neân söï thoâng hieåu ngoân ngöõ cuûa loaøi choù coù theå ôû möùc ñoä sô khai cuûa loaøi ngöôøi. Nhaø taâm lyù hoïc Paul Bloom thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Yale ôû Connecticut laø moät chuyeân vieân nghieân cöùu veà vieäc laøm theá naøo maø con ngöôøi hieåu ñöôïc ngoân ngöõ noùi raèng ngay caû loaøi khæ chimpanzees cuõng khoâng theå dieãn taû khaû naêng veà “fast mapping”, cho duø chuùng ñöôïc xem coù trí thoâng minh gaàn gioáng loaøi ngöôøi nhaát. OÂng vieát: “Coù theå nhöõng vieäc Rico laøm, cuõng ñuùng nhö vieäc moät ñöùa treû laøm, chæ coù moät ñieàu laø khoâng ñöôïc gioûi baèng maø thoâi. Coù nghóa laø nhöõng giôùi haïn cuûa choù so vôùi con ngöôøi chæ ôû möùc ñoä cao thaáp, chöù khoâng phaûi ôû theå loaïi khaùc nhau.” Toùm laïi, nhöõng caâu hoûi veà vieäc taïi sao treû con hoïc noùi ñöôïc maø choù thì khoâng, vaãn coøn ñang trong voøng nghieân cöùu vaø tìm hieåu cuûa caùc khoa hoïc gia vaø chuùng ta seõ coù theâm nhöõng tin töùc môùi laï veà loaøi vaät tinh khoân vaø trung thaønh cuûa loaøi ngöôøi naøy trong nhöõng ngaøy saép ñeán. Oanh Thô (Vieát theo Reuters News)

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi

.3”

Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

Caûi thieän lieân heä giöõa hai ngöôøi

thích chöõ coá gaéng. Chuùng ta ñi saâu vaøo vaán ñeà, vì sao hai ngöôøi soáng chung maø khoâng theå khoâng coù xung ñoät? Nguyeân nhaân, goác reã cuûa caùc xung ñoät ñoù laø gì? Lieân heä vôùi naøng/vôùi chaøng hay vôùi ai khaùc laø gì? Ñoù laø moät lieân heä hôøi hôït (beà ngoaøi)? Nhöõng lieân heä tình duïc, hoaëc do söï hieáu kyø, do nhöõng caûm xuùc maïnh ñeàu laø nhöõng phaûn öùng hôøi hôït cuûa caùc giaùc quan. Phaûi vaäy khoâng? Khi hieåu ñöôïc raèng caùc caûm xuùc ñoù laø hôøi hôït vaø khi ta chæ coá tìm moät caâu traû lôøi hôøi hôït, thì ta khoâng bao giôø hieåu ñöôïc chieàu saâu cuûa vaán ñeà. Nhö vaäy laø toâi ra khoûi nhöõng caûm xuùc hôøi hôït cuõng nhöõng vaán ñeà do chuùng gaây ra cuõng nhö yù ñònh giaûi ñaùp caùc vaán ñeà moät caùch phieán dieän. Xin quyù baïn chuù yù, khoâng bieát toâi noùi vaäy baïn coù hieåu khoâng? (Coøn tieáp)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

Giöõ cho khuoân maët ñöôïc thon goïn

DAT

Tieáp trang B6

naøng theo ñaïo Thieân Chuùa maø toâi theo ñaïo Tin Laønh, hay vì lyù do naøy kyù do kia. Ñoù laø nhöõng lyù do beân ngoaøi. Nhöng toâi muoán tìm hieåu caùi goác reã saâu xa gaây ra baát hoøa giöõa hai ngöôøi kia. Toâi chæ ñaët caâu hoûi. Roài toâi chôø cho caâu hoûi töï noù nôû hoa, ñeå noù phoâ baøy ra taát caû nhöõng khía caïnh phöùc taïp trong vaán ñeà, hay naûy sinh ra töø caâu hoûi ñoù. Muoán theá, toâi caàn coù chuùt kieân nhaãn - ñuùng vaäy! Bieát chôø ñôïi, nhìn ngaém, bieát tænh thöùc (aware) thì vaán ñeà töï noù seõ töø töø môû ra. Vaø khi caâu hoûi nôû ra nhö ñoùa hoa, thì toâi baét ñaàu thaáy ñöôïc caâu traû lôøi. Khoâng phaûi laø toâi tìm caâu giaûi ñaùp, maø chính vaán ñeà töï noù seõ baét ñaàu môû caùc nuùt khuùc maéc ra. Noù cho toâi thaáy söï phöùc taïp laï thöôøng trong lieân heä giöõa hai con ngöôøi vôùi nhau. Hai ngöôøi coù leõ ñeàu yeâu thích nhau, ñeàu haáp daãn nhau. Khi coøn treû, coù chuyeän saéc duïc (sex) dính vaøo... nhöng khi lôùn hôn, hoï chaùn nhau vaø daàn daø muoán thoaùt khoûi söï nhaøm chaùn, hoï ñi tìm ngöôøi khaùc - ñöa tôùi chuyeän ly dò - caùc baïn ñeàu bieát caû roài. Nhöng roài hoï laïi gaëp vaán ñeà y chang nhö laàn tröôùc, vôùi moät ngöôøi khaùc. Vaäy, neân ta caàn kieân nhaãn. Toâi khoâng bieát quyù vò coù hieåu chöõ kieân nhaãn ôû ñaây chaêng? Kieân nhaãn khoâng phaûi chæ laø ñeå cho thôøi gian noù haønh ñoäng, traû lôøi caâu hoûi giuùp ta. Khoâng bieát quyù baïn coù suy nghó veà vaán ñeà kieân nhaãn hoaëc noùng naûy hay khoâng. Ña soá chuùng ta raát noùng ruoät, thieáu kieân nhaãn. Ta thöôøng muoán coù giaûi phaùp töùc thì, hoaëc ta muoán thoaùt khoå ngay, laøm chuyeän gì ñoù ngay laäp töùc. Ta noân noùng muoán ñaït tôùi muïc tieâu thay vì chôø ñôïi. Nhöng söï noân noùng khoâng ñöa tôùi söï hieåu bieát saâu xa veà caâu hoûi ta ñaët ra. Coù kieân nhaãn, toâi khoâng noùi kieân nhaãn ñoái vôùi thôøi gian chôø ñôïi, maø laø kieân nhaãn khoâng muoán chaám döùt ngay söï khoù khaên; toâi muoán noùi raèng haõy kieân nhaãn nhìn ngaém kyõ vaán ñeà, vaø ñeå cho noù töï chuyeån hoùa, töï khai môû ra. Vôùi ñöùc kieân nhaãn nhö theá toâi coù theå tìm ñöôïc chieàu saâu cuûa caâu traû lôøi. Ñuùng khoâng? Xin quyù vò haõy cuøng thöû thöïc taäp vôùi toâi. Chuùng ta kieân nhaãn, khoâng muoán coù caâu traû lôøi ngay töùc thì, nhôø vaäy neân caùi taâm chuùng ta seõ môû ra ñeå cho ta nhìn ngaém, coù yù thöùc veà vaán ñeà ñoù cuøng caùc khía caïnh phöùc taïp cuûa noù. Chuùng ta coá gaéng, maø khoâng, toâi khoâng

Tieáp trang B6

hamburger hay pizza. 6. Giaûm löôïng muoái: Baát cöù luùc naøo maø baïn duøng muoái coù nghóa laø cô theå cuûa baïn coù cô hoäi phuø leân vì khi aên caùc thöùc aên maën coù chöùa nhieàu muoái, baïn theâm löôïng sodium vaøo cô theå. Do ñoù neân caån thaän khi duøng nöôùc maém, xì daàu, thöùc aên taàu, xuùp cuûa ñoà hoäp, ñoà hoäp caù thu vaø salmon, pretzels, chips vaø nhöõng moùn aên vaët nhö potatoes chips. 7. Taäp theå duïc taêng söùc maïnh - strength training: Duøng nhöõng duïng cuûa theå duïc laøm taêng söùc maïnh, cöû taï

baïn seõ giuùp cho caùc cô trong thaân theå ñöôïc saên cöùng. Caøng coù nhieàu cô baép chöøng naøo thì chaát môõ trong ngöôøi baïn caøng ñöôïc tieâu ñi chöøng aáy. Nhöõng phöông phaùp taäp theå duïc nhö theá seõ giuùp baïn taïo neân baép thòt ôû khaép nôi trong cô theå, bao goàm caû maët cuûa baïn. Neáu baïn aên kieâng nhöng khoâng taäp theå duïc thì da cuûa baïn seõ bò thuïng bôûi vì baïn khoâng taïo ñöôïc teá baøo cho cô baép cuûa thaân theå. Cho neân vieäc taäp theå duï naøy seõ giuùp khuoân maët cuûa baïn thon goïn laïi maø c oøn coù veû khoûe maïnh vaø töôi treû laø ñaèng khaùc. Yeán Tuyeát


THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

Thaùi Lan: Ñaát nöôùc cuûa nuï cöôøi MINH NGUYEÄT

Vôùi dieän tích 513,000 caây soá vuoâng, Thaùi Lan nhoû hôn nöôùc Phaùp moät chuùt vaø lôùn gaàn gaáp ñoâi Vieät Nam. Thaùi Lan coù chung bieân giôùi vôùi Cam Boát vaø Laøo ôû phía Ñoâng vaø Ñoâng-Baéc, vôùi Mieán Ñieän ôû phía Taây vaø Taây-Baéc vaø vôùi Malaysia ôû phía Nam. Tuy cuõng laø daân vuøng Ñoâng Nam AÙ nhöng ngöôøi Thaùi coù caùch chaøo khaùc vôùi ngöôøi Vieät Nam. Khoâng chæ cuùi ñaàu, ngöôøi Thaùi coøn chaép hai tay tröôùc ngöïc, gioáng nhö ñang caàu nguyeän. Tay hoï caøng ñöa cao leân thì hoï caøng toû yù kính troïng nhieàu hôn. Caùch chaøo aáy, tieáng Thaùi goïi laø wai. Ngöôøi Thaùi chaøo nhau nhö theá khi ñang ñöùng, ñang ngoài, ñang ñi hay thaäm chí ñang bò beänh naèm treân giöôøng. Daân toäc Thaùi noåi tieáng laø moät daân toäc hieáu khaùch, côûi môû vaø khoan dung. Hôn nöõa, cuõng gioáng nhö ngöôøi Vieät Nam, ngöôøi Thaùi coù thoùi quen hay cöôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Thaùi Lan ñöôïc meänh danh laø “Ñaát nöôùc cuûa nuï cöôøi”. Tìm hieåu yù nghóa nuï cöôøi cuûa ngöôøi Thaùi, caùc saùch vieát veà vaên hoùa Thaùi Lan cho raèng, beân caïnh vieäc bieåu loä söï vui veû vaø tinh thaàn hieáu khaùch, ngöôøi Thaùi coøn cöôøi khi muoán caùm ôn, xin loãi, traán an keû khaùc, che giaáu söï boái roái cuûa baûn thaân, ñaùnh troáng laûng tröôùc nhöõng caâu hoûi khoù traû lôøi, v.v... Neáu khoâng hieåu roõ yù nghóa nuï cöôøi cuûa ngöôøi Thaùi, ngöôøi Taây Phöông coù theå gaëp nhöõng caûnh hieåu laàm tai haïi. Ví duï nhö tröôøng hôïp moät phuï nöõ UÙc bieåu loä söï khoù chòu, böïc boäi khi ngöôøi taøi xeá laùi xe aåu. Ñeå xin loãi, anh taøi xeá mæm cöôøi. Khoâng hieåu yù nghóa nuï cöôøi aáy, ngöôøi phuï nöõ UÙc caøng noåi giaän. Coá gaéng laøm cho ngöôøi phuï nöõ bôùt

Trong vuøng Ñoâng Nam AÙ coù moät nöôùc nay ñaõ trôû thaønh moät trong vaøi trung taâm du lòch lôùn nhaát ôû AÙ Chaâu. Tröôùc kia coù teân laø Xieâm La vaø gaàn ñaây ñöôïc meänh danh laø “Vöông quoác cuûa loaøi voi” hay “Ñaát nöôùc cuûa nuï cöôøi”, quoác gia naøy chaúng nhöõng coù phong caûnh ñeïp maø coøn coù moät neàn vaên hoùa heát söùc ña daïng vaø ñoäc ñaùo. Ñoù laø Thaùi Lan. giaän, anh taøi xeá laïi cöôøi tieáp. Theá laø moät cuù “soác” nho nhoû veà vaên hoùa ñaõ xaûy ra. Ngöôøi Thaùi ñaëc bieät yeâu thích caùc cuoäc thi hoa haäu. Moïi leã hoäi ôû Thaùi Lan ñeàu coù toå chöùc moät hay hai cuoäc thi hoa haäu. Maø leã hoäi ôû Thaùi thì raát nhieàu cho neân haèng naêm coù voâ soá caùc cuoäc thi hoa haäu. Trong caùc cuoäc thi hoa haäu ôû Thaùi Lan, coù moät cuoäc thi khaù ñoäc ñaùo: ñoù laø cuoäc thi hoa haäu Voi hay hoa haäu Beù Böï, daønh cho nhöõng thí sinh thaät maäp, thaät ñaãy ñaø, caân naëng töø 80 kg trôû leân, töùc gaàn gaáp ñoâi soá caân trung bình cuûa phuï nöõ Thaùi (44 kg). Cuõng caàn neân bieát, cho ñeán nay tyû leä phuï nöõ maäp ôû Thaùi Lan vaãn coøn raát thaáp: theo soá lieäu naêm 2000, Thaùi Lan chæ coù 3% phuï nöõ naëng quaù kyù. Ñöôïc toå chöùc laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1997, cuoäc thi dieãn ra taïi moät sôû thuù daønh cho voi naèm ôû vuøng ngoaïi oâ thuû ñoâ Bangkok. Tuy ñaây khoâng phaûi laø ñòa ñieåm lyù töôûng daønh cho moät cuoäc thi hoa haäu, theá nhöng caùc thí sinh cuõng nhö khaùn giaû chaúng ai maøng tôùi muøi phaân voi thoang thoaûng trong khoâng khí. Tính ra, cuoäc thi hoa haäu laï ñôøi vöøa keå thu huùt ñöôïc haøng trieäu khaùn giaû coù maët taïi choã cuõng nhö khaùn giaû xem TV. Muïc ñích thaät söï cuûa cuoäc thi laø nhaèm quaûng baù vieäc baûo veä loaøi voi, moät trong nhöõng loaøi thuù ñang coù

nguy cô bò tuyeät chuûng ôû Thaùi Lan, ñoàng thôøi laø loaøi thuù maø daân toäc Thaùi toân suøng. Moãi naêm, ban giaùm khaûo seõ choïn hoa haäu naëng kyù theo caùc tieâu chuaån: saéc ñeïp, taøi naêng, trí tueä vaø nhö ñuùng chöõ duøng cuûa ban toå chöùc laø “duyeân daùng nhö voi”. Hoa haäu cuõng seõ ñöôïc mang danh hieäu “Ñaïi söù baûo veä Voi”. Ngöôøi ñoaït vöông mieän hoa haäu seõ trôû thaønh “con cöng” cuûa caû nöôùc. Coâng vieäc cuûa hoa haäu laø daønh 12 thaùng treân “ngoâi” ñeå lo vieäc gaây quyõ giuùp baûo veä loaøi voi cho nöôùc mình. Hoa haäu naëng kyù naêm 2003 vöøa qua naëng 95 kg. Vaø phaàn thöôûng daønh cho hoa haäu laø 50,000 baht (töông ñöông vôùi hôn 1,100 Myõ kim). Nhaân nhaéc ñeán cuoäc thi hoa haäu naëng kyù, ñöôïc toå chöùc nhaèm muïc ñích quaûng baù roäng raõi vieäc baûo toàn loaøi voi, cuõng xin löu yù laø ngöôøi Thaùi Lan raát quyù troïng loaøi thuù naøy. Tröôùc kia, voi töøng giöõ vai troø quan troïng trong kyõ ngheä ñoán goã ôû Mieàn Baéc Thaùi Lan. Chuùng coù theå leo ñoài doác vaø duøng voøi chôû nhöõng thaân goã to. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vieäc kinh doanh goã suy giaûm daàn, chuû yeáu do nhöõng luaät leä môùi ñöôïc ban haønh nhaèm baûo veä röøng. Hieän nay ôû Thaùi Lan coù moät soá trung taâm daïy cho voi laøm troø vaø chôû khaùch du lòch ñi nhöõng tour ngaén. Vaø haøng

naêm, vaøo thaùng 11, nhieàu ngöôøi daân Thaùi ñoå veà tænh Surin ôû Mieàn Ñoâng-Baéc Thaùi Lan ñeå tham döï leã hoäi voi. Hôn 200 con voi ñöôïc taäp trung ôû moät vaän ñoäng tröôøng lôùn. Taïi ñaây, ngöôøi ta bieåu dieãn maøn baét voi cuõng nhö huaán luyeän voi nhö theá naøo. Sau ñoù môùi tôùi maøn chính laø troø keùo co giöõa moät con voi vaø 100 ngöôøi ñaøn oâng. Trong maøn keùo co naøy, voi haàu nhö luoân luoân thaéng ngöôøi. Xöa kia, vua chuùa Thaùi Lan töøng sôû höõu nhieàu voi vaø xem chuùng nhö bieåu töôïng cuûa quyeàn löïc vaø cuûa caûi. Chính vì voi ñöôïc troïng ôû Thaùi Lan nhö vaäy neân coù laàn moät vò quoác vöông Thaùi ñaõ ngoû yù taëng moät con voi cho Toång Thoáng Myõ Abraham Lincoln ñeå giuùp quaân ñoäi Myõ trong thôøi gian xaûy ra noäi chieán. Tuy toû ra caûm kích tröôùc ñeà nghò naøy nhöng cuoái cuøng Toång Thoáng Myõ ñaõ töø choái. ÔÛ Thaùi Lan, voi traéng ñöôïc quyù hôi voi ñen vì chuùng raát hieám. Thaät ra, tuy goïi laø voi traéng nhöng ñoù chæ laø loaïi voi coù maøu xaùm nhaït. Ngaøy xöa, nhöõng ngöôøi giaøu coù ñoâi khi chôi troø taëng moät con baïch töôïng cho ngöôøi naøo hoï gheùt. Haäu yù cuûa hoï laø muoán cho keû thuø bò phaù saûn. Lyù do laø vì vieäc nuoâi vaø chaêm soùc moät con voi traéng toán raát nhieàu tieàn cuûa. Thaùi Lan coù nhieàu ñieåm du lòch noåi tieáng. Moät trong nhöõng nôi thu huùt raát ñoâng

du khaùch ôû Thaùi Lan laø tænh Mae Hong Son thuoäc Mieàn Baéc, naèm doïc theo bieân giôùi Thaùi Lan vaø Mieán Ñieän. Du khaùch tôùi ñaây ñeå chieâm ngöôõng nhöõng ngöôøi phuï nöõ coå daøi thuoäc boä toäc Padaung. Boä toäc naøy, goàm khoaûng 7000 ngöôøi, sinh soáng ôû Mieán Ñieän nhöng caùch ñaây hôn 20 naêm, khoaûng 300 ngöôøi Padaung ñaõ troán sang Thaùi Lan ñeå traùnh caûnh bò ñaøn aùp. Chính quyeàn Thaùi giuùp hoï thieát laäp laøng tò naïn Pudaung trong moät thung luõng nhoû thuoäc tænh Mae Hong Son. Töø ñoù nôi ñaây trôû thaønh moät ñieåm du lòch noåi tieáng theá giôùi. Ngaøy ngaøy coù voâ soá ngöôøi nöôøm nöôïp keùo ñeán ñeå chieâm ngöôõng, chuïp hình vaø mua ñoà löu nieäm cuûa ngöôøi Padaung. Theo tuïc leä, ngöôøi Paduang quan nieäm moät ngöôøi phuï nöõ ñeïp laø ngöôøi coù chieác coå daøi, caøng daøi caøng ñeïp vaø duyeân daùng. Theá nhöng bình thöôøng khoâng ai coù ñöôïc nhöõng caùi coå thaät daøi nhö vaäy, do ñoù phuï nöõ Pudaung phaûi ñeo haøng chuïc chieác voøng baèng ñoàng ñeå keùo cho coå cuûa hoï daøi ra. Nhöng ñeå coù ñöôïc moät caùi coå thaät daøi, phuï nöõ Padaung phaûi baét ñaàu ñeo kieàng töø raát sôùm. Khi moät em beù gaùi leân naêm tuoåi, cha meï ñaõ laøm leã ñeo chieác voøng ñaàu tieân cho em. Leã ñeo voøng ñöôïc toå chöùc vaøo moät ñeâm traêng troøn, coù söï hieän dieän cuûa thaày phuø thuûy trong laøng. Sau hai naêm, em

seõ nhaän lôùp voøng thöù hai. Töø ñoù, theo thôøi gian, nhöõng chieác voøng coå caøng ngaøy caøng choàng chaát theâm leân. Cho ñeán luùc trôû thaønh thieáu nöõ thì caùc coâ ñaõ coù boä voøng kieàng coù khi cao ñeán 40 cm, caân naëng caû 10 kyù, ñeám ñöôïc töø 16 ñeán 22 chieác voøng. Hieän nay, taïi tænh Mae Hong Son coù khoaûng 500 ngöôøi Padaung sinh soáng. Phuï nöõ Padaung ñöôïc caùc coâng ty du lòch Thaùi Lan traû löông haøng thaùng. Theo giaù bieåu trung bình, moãi beù gaùi ñöôïc traû 13 Myõ kim moãi thaùng. Giaù bieåu daønh cho nhöõng phuï nöõ lôùn tuoåi thì cao hôn, khoaûng 40 Myõ kim. Vôùi möùc thu nhaäp aáy, ngöôøi Padaung soáng cuõng taïm thoaûi maùi. Nhieàu phuï nöõ cho bieát, tuy vieäc ñeo nhöõng chieác voøng coå thaät khoù chòu vaø vöôùng víu, keå caû luùc nguû, nhöng nhôø nhöõng chieác voøng naøy hoï môùi ñöôïc ôû laïi treân ñaát Thaùi cuõng nhö môùi kieám ra tieàn, bôûi vaäy hoï cuõng vui veû chaáp nhaän. Gaàn ñaây, moät soá em beù gaùi Paduang ôû Thaùi Lan ñaõ baét ñaàu toû thaùi ñoä choáng laïi taäp tuïc vöøa keå. Caùc em khoâng muoán bò boù coå baèng caùc loaïi voøng naëng neà vaø chaät choäi. Nhöng neáu khoâng boù coå thì mai sau lôùn leân caùc em seõ laøm gì ñeå kieám soáng vôùi soá voán hoïc vaán quaù ít oûi? Ñöôïc bieát, hieän nay, treû em Paduang ñöôïc ñeán tröôøng ñeå hoïc tieáng Thaùi vaø nhöõng baøi toaùn caên baûn. Phaàn lôùn caùc em ñeàu gaëp khoù khaên trong vieäc hoïc. Nhö vaäy, öôùc mô thaùo boû boä kieàng quanh coå cuûa caùc em xem ra khaù mong manh. Ngöôøi ta tin laø duø raát ñau khoå, caùc em beù gaùi Padaung vaãn coøn phaûi duy trì tuïc leä boù coå trong moät thôøi gian daøi nöõa, khoâng bieát ñeán bao giôø. Minh Nguyeät

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

Neàn kinh teá nha phieán taïi Afghanistan KABOUL, Afghanistan - Cuoäc baàu cöû toång thoáng tröïc tieáp ñaàu tieân ôû Afghanistan sau nhieàu thaäp nieân chieán tranh lieân mieân khoâng xoùa ñi ñöôïc boùng ma thuoác phieän vaãn bao truøm leân ñaát nöôùc naøy Kinh doanh thuoác phieän laïi troãi daäy ôû Afghanistan vaø ñang coù chieàu höôùng phaùt trieån döôùi chính quyeàn môùi ñöôïc Hoa Kyø uûng hoä thay theá cheá ñoä Taliban. Caùc nhaø quan saùt quoác teá lo ngaïi raèng tình hình naøy khoù coù theå sôùm thay ñoåi sau cuoäc baàu cöû toång thoáng vöøa qua. Coù ngöôøi bi quan noùi “caây thuoác phieän ñang baét ñaàu ñöôïc muøa hôn laø neàn daân chuû”. Vôùi hôn 30% daân soá Afghanistan laøm ngheà troàng vaø buoân baùn thuoác phieän, doanh thu naêm 2003 leân tôùi 2,5 tyû USD (naêm nay coù theå gaáp ñoâi), chieám 60% toång saûn phaåm quoác noäi (GDP) chính thöùc cuûa ñaát nöôùc, tham voïng sôùm xoùa boû neàn kinh teá thuoác phieän coù theå lôïi baát caäp haïi, laøm maát oån ñònh xaõ hoäi vaø an ninh caøng xaáu hôn. Trong baùo caùo môùi nhaát veà tình hình saûn xuaát ma tuùy taïi Afghanistan, Giaùm Ñoác Cuïc Choáng Ma Tuùy vaø Toäi Phaïm cuûa Lieân Hieäp Quoác (UNODC) Antonio Maria Costa vieát: “Xoùa boû neàn kinh teá thuoác phieän seõ laø moät quaù trình laâu daøi vaø phöùc taïp, khoâng theå baèng giaûi phaùp quaân söï vaø bieän phaùp haønh chính ñôn thuaàn. Tröôùc ñaây, giaûi phaùp naøy ñaõ thaát baïi. Muoán thaønh coâng phaûi duøng caùc coâng cuï daân chuû, luaät phaùp vaø phaùt trieån kinh teá”. Troàng thuoác phieän laø ngheà chính cuûa 28 trong 32 tænh cuûa Afghanistan. Nhìn vaøo giaù thuoác phieän hieän nay, deã nhaän thaáy loaïi caây troàng naøy laø nguoàn thu nhaäp chính cuûa noâng daân maø khoâng loaïi caây

naøo saùnh kòp. Duøng bieän phaùp maïnh ñeå trieät phaù caây thuoác phieän maø khoâng coù keá hoaïch thay caây troàng khaùc seõ chæ caøng laøm cho nhöõng noâng daân ngheøo caøng ngheøo theâm. Naêm 2003, Afghanistan saûn xuaát treân 3.600 taán thuoác phieän, ñuû ñeå tinh cheá 300 taán heroin cung caáp cho khoaûng 9 trieäu con nghieän treân theá giôùi. Taøi lieäu cuûa Lieân Hieäp Quoác cho bieát Afghanistan laø nguoàn cung caáp 75% heroin cho toaøn theá giôùi, rieâng ôû Chaâu AÂu laø 95%. Coù moät nghòch lyù laø döôùi thôøi Toång Thoáng laâm thôøi Hamid Karzai caàm quyeàn, saûn löôïng thuoác phieän vaãn taêng duø coù leänh caám troàng trong khi döôùi cheá ñoä Taliban saûn löôïng thuoác phieän naêm 2001 chæ coøn 185 taán so vôùi 3.276 taán naêm 2000. Vì ñeå laáy loøng cöû tri noâng daân nhöõng vuøng troàng thuoác phieän, chuû yeáu ôû Mieàn Nam vaø Mieàn Ñoâng Afghanistan, khoâng coù ai trong toång soá 18 öùng cöû vieân toång thoáng, keå caû oâng Karzai, trong vaän ñoäng tranh cöû, ñeà caäp ñeán vaán ñeà trieät tieâu caây thuoác phieän. Baø Doris Buddenberg, tröôûng cô quan ñaïi dieän UNODC taïi Afghanistan, noùi: “Khoâng coù moät bieän phaùp hoaëc chieán löôïc rieâng leû naøo coù theå giaûi quyeát vaán ñeà. Phaûi tính ñeán vieäc giaûi quyeát cô baûn ñôøi soáng cuûa noâng daân, xoùa boû nôï naàn cuûa hoï, tìm caây troàng thay theá, boài thöôøng thoûa ñaùng cho vieäc deïp boû ruoäng troàng caây thuoác phieän, caûi thieän theå cheá phaùp lyù ñeå luaät choáng ma tuùy ñöôïc

aùp duïng nghieâm minh vaø coâng baèng”. AÙp löïc ñoái vôùi löïc löôïng quoác teá chieám ñoùng Afghanistan ñang taêng leân, yeâu caàu hoï phaûi coù traùch nhieäm tham gia cuoäc chieán choáng ma tuùy. Toång Thoáng Nga Vladimir Putin tuyeân boá vôùi haõng Interfax: “Caùc löïc löôïng nöôùc ngoaøi taïi Afghanistan phaûi chòu traùch nhieäm vì ñaõ khoâng kieåm soaùt ñöôïc naïn buoân baùn ma tuùy ôû nöôùc naøy”. Chính phuû Hoa Kyø cuõng thôø ô vôùi tình hình buoân baùn ma tuùy taïi Afghanistan maëc daàu Toång Thoáng Bush ñaõ nhieàu laàn cam keát choáng maïng löôùi buoân baùn ma tuùy quoác teá kieân quyeát nhö choáng khuûng boá “ngay töø saøo huyeät cuûa chuùng”. Tuy nhieân, 18,000 lính Myõ cuõng nhö 9,000 lính NATO hieän nay ôû Afghanistan haàu nhö vaãn ñöùng ngoaøi cuoäc. Daân Bieåu Henry Hyde, Chuû Tòch UÛy Ban Ñoái Ngoaïi Haï Vieän Hoa Kyø, bieän baïch: “Toâi khoâng muoán löïc löôïng quaân söï chuùng ta, ñaõ phaûi caêng söùc laøm nhieäm vuï choáng khuûng boá vaø oån ñònh tình hình, laïi trôû thaønh caûnh saùt choáng ma tuùy cuûa Afghanistan”. Hieän nay khoâng chæ coù löïc löôïng taøn quaân Taliban caàm ñaàu maïng löôùi buoân laäu ma tuùy maø raát nhieàu laõnh chuùa ñoàng minh cuûa oâng Karzai vaø cuûa caû ngöôøi Myõ ôû caùc ñòa phöông cuõng tieáp tuïc lao vaøo kinh doanh ma tuùy ñeå kieám lôøi. (SOURCES: Reuters, Bangkok Post)

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

.3”

DAT


Quaùn

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

beân ñöôøng

Baøi vaø aûnh: TRAÀN COÂNG NHUNG

N

haø haøng thöôøng baùn ñuû caùc moùn aên. Nhieàu res taurant quaûng aùo haøng traêm moùn, aên quaùn chæ moät vaøi, coù khi moät moùn maø thoâi, nhöng laïi raát ñaëc bieät maø nôi khaùc khoâng coù, hoaëc coù maø khoâng ngon baèng. Ñeán Hueá môùi thaáy Hueá phong phuù veà caùc moùn aên laët vaët. Baùnh Khoaùi (xeøo) Thöôïng Töù, Caàu Ñoâng Ba, Côm Heán Tröông Ñònh, Baùnh Öôùt Thòt Nöôùng Huyeàn Anh Kim Long, Baùnh Beøo nuùi Ngöï... Xöa nay Hueá ñöôïc tieáng laø coå kính, eâm ñeàm. Ngay töø thaäp nieân 1950s, ôû Saøi Goøn, hoïc sinh ngoài aên saùng hai beân leà ñöôøng ngöôøi qua laïi, thì ôû Hueá, moãi khi hoïc troø vaøo quaùn cöù phaûi nhoøm chöøng ñeå traùnh gaëp thaày coâ hay ngöôøi quen. Ngaøy nay (2002) Hueá ñaõ phaùt trieån maïnh veà aên uoáng. Con Ñöôøng Haøn Thuyeân trong Thaønh Noäi, vaøo buoåi chieàu, baøn nhaäu baøy haøng daøi hai beân ñöôøng. Moät chieác baøn nhoû, vaøi caùi gheá, theá laø thaønh quaùn. Toâi khoâng roõ ngöôøi baùn coù phaûi thueá maù gì khoâng. Coù moät ñieàu laï laø nhieàu con ñöôøng mang teân caùc vò noåi tieáng veà vaên hoïc, laïi laø nôi aên nhaäu hoaëc laø nôi truù nguï cuûa gaùi laøng chôi: Haøn Thuyeân, Nguyeãn Ñình Chieåu, OÂn Nhö Haàu, Nguyeãn Du... Hoâm ñeán Hueá, toâi tìm thaêm ngöôøi baïn cuõ, anh Ngoâ Kim Thuøy, ôû Bao Vinh. Môøi anh ñi aên côm, anh vui veû noùi: - Ñi moâ cho xa, ra quaùn oâng Xeâ döôùi chaân caàu Bao Vinh, ngon maø reû. Toâi ñoàng yù ngay, heïn chieàu toái trôû laïi. AÊn uoáng coát haïp khaåu vò vaø vui chöù caàn gì laàu son gaùc tía. Maáy chuïc naêm roài maø laøng Bao Vinh vaãn khoâng thay ñoåi, con ñöôøng ngaøy xöa raûi ñaù nay ñaõ traùng nhöïa nhöng khoâng roäng hôn tí naøo. Nhöõng ngoâi nhaø cöûa goã baøn khoa vaãn coøn ñoù. Quaùn xaù hai beân ñöôøng coù saùng suûa hôn maø ñôøi soáng vaãn traàm laëng. Bao Vinh khoâng caùch xa trung taâm phoá Hueá bao nhieâu, song

Quaùn bôø soâng do ñòa theá neân khoù phaùt trieån. Veà Bao Vinh laø ñi vaøo ngoõ cuït. Bao Vinh nhö caùi tuùi phuï cuûa thaønh phoá Hueá. Moãi khi veà Hueá, toâi ñeàu gheù qua ñaây baám vaøi taám aûnh. Khoâng nôi naøo coù hình daùng chieác ñoø ñeïp nhö ôû Hueá. Con ñoø thon daøi maûnh mai, beàn chaéc voâ cuøng. Ñoø laø nhaø, caû gia ñình aên ôû, nuoâi heo sau laùi, nuoâi gaø beân hoâng, laïi coù caû choù... Bao Vinh ñeïp nhôø goái ñaàu leân ngaõ ba soâng. Buoåi chieàu ñöùng treân caàu Bao Vinh ngaém nhöõng chieác ñoø chen chuùc nhau doïc con soâng Ñaøo, khoùi beáp toûa leân cao, laøm sao khoâng nhôù nhaø. Trong khi chôø ñeán giôø heïn, toâi vaø ngöôøi baïn treû chaïy moät voøng qua Baõi Daâu. Ngaøy tröôùc goïi laø baõi, hoài aáy nhaø cöûa thöa thôùt, Baõi Daâu qua Bao Vinh baèng con ñöôøng ñaát sau laøng Phuù Haäu, muøa möa sình laày, laïi phaûi ñi ñoø, nay ñaõ coù caàu ximaêng, ñöôøng traùng nhöïa nhaø cöûa laàu hai, laàu ba. Chöøng möôøi phuùt chuùng toâi ñaõ ñeán Chôï Dinh, ngoâi chôï cuûa baø Nhieâu ngaøy tröôùc (nhaân vaät trong Muøa Nöôùc Luõ) vaãn khoâng

Quaùn leà ñöôøng

thay ñoåi. Chôï hoïp buoåi saùng, buoåi chieàu chæ laø baõi ñaát troáng trôn. Phía döôùi beán ñoø, moät chieác caàu xi-maêng baéc qua Taây Thöôïng ñang ñöôïc thi coâng. Chaïy moät voøng quanh xoùm toâi thaáy sinh hoaït vaãn nhö thuôû naøo. Gheù vaøo moät nhaø trong mieät Caây Goøn hoûi thaêm gia ñình baø Nhieâu baây giôø ñi ñaâu thì khoâng ai bieát. Tin töùc chung chung laø sau 1975 baø baùn nhaø theo con vaøo Nam roài ñi luoân. Nhieàu gia ñình cuøng xoùm vôùi baø Nhieâu cuõng theá. Sau 1975, hoï boû ñi vaø khoâng thaáy veà nöõa. Caûnh cuõ maø ngöôøi thì ñaõ ñoåi thay nhieàu. Leân beán ñoø Coàn, thaáy moät haøng oác böu vöøa doïn, ngöôøi ñaøn baø ñang xaùo trôû moät xoong oác böï. Nhöõng con oác böu maøu vaøng ñen, muøi thôm haáp daãn. Hai chuùng toâi döøng xe, goïi moät dóa. OÁc böu xaøo vôùi saû ôùt cuøng gia vò ngon caùch laï luøng. Trong luùc thöôûng thöùc moùn oác, toâi hoûi: - Laøm sao maø oác chò luoäc noù teo caùi baàu ñaát, vaø thòt khoâng bôû, ngon laém. - Daï coâng phu laém chuù ôi. OÁc mua veà phaûi ngaâm nöôùc gaïo, luoäc

chín, xaû nöôùc cho saïch roài môùi xaøo vôùi gia vò... - Ngaøy naøo chò cuõng baùn ôû ñaây? - Daï, nhöng muøa oác khoâng coù thì cuõng chòu. - Muøa naøo khoâng coù oác? - Daï muøa möa baõo. Chò baùn oác vöøa traû lôøi vöøa doïn baøn cho maáy ngöôøi môùi vaøo. Thöïc khaùch döôøng nhö toaøn caùc ñaáng nam nhi soàn soàn. Nöôùc maém oác cuõng ñaëc bieät, coù pha göøng nhöng khoâng nhö nöôùc maém göøng aên thòt vòt. Toâi tin khoâng moät ngöôøi ngoaïi quoác naøo hieåu ñöôïc caùch pha cheá nöôùc chaám cuûa ngöôøi Vieät. Vaãn laø nöôùc maém, song tuøy moùn maø bieán cheá khaùc nhau. Thòt heo ba chæ chaém nöôùc maém thòt vòt laø traät chìa. Rau muoáng chaám maém toâm laø hoûng beùt. Ngöôøi ñaàu beáp Vieät Nam toâi cho laø soá moät. Ñeán baây giôø, ñaõ maáy chuïc naêm, toâi vaãn coøn nhôù nhöõng böõa côm, rau muoáng luoäc chaám nöôùc toâm ñaùnh, aên khoâng bieát no. Laïi theâm dóa nöõa. Bieát laø chieàu nay coøn böõa nhaäu nhöng ngon

Heø phoá

mieäng cöù tieáp tuïc. Heát hai dóa oác, buïng ñaõ ngang maø thöïc söï thì chöa ñaõ. Khi hoûi ñeå traû tieàn, toâi raát ñoãi ngaïc nhieân, chæ coù 5 ngaøn ñoàng (35 cent). Chöa coù xöù sôû naøo coù moùn aên ngon maø reû nhö vaäy. Töï nhieân toâi thaáy hình aûnh ngöôøi daân buoân baùn beân ñöôøng thaät ñaùng meán, ñaùng thöông. Hoï khoâng bao giôø coù yù maùnh mung löôøng gaït, bôûi coâng vieäc laøm aên cuûa hoï quaù ñôn sô, roõ raøng vaø nhoû nhoi. Kieám soáng qua ngaøy. Xe chaïy ñeán caàu Gia Hoäi, toâi söïc nhôù baùc Nguyeãn Khoa Lôïi, nhaø nhieáp aûnh laõo thaønh, laø thaân sinh cuûa ngöôøi baïn quen. Ngaøy coøn ôû Nha Trang, moãi khi baùc vaøo thaêm con, thöôøng ñeán nhaø toâi chôi ñeå ngaém Caây Kieång, Non Boä, nghe chim hoùt... Roài beân taùch traø, baùc keå nhöõng kyû nieäm veà cuoäc ñôøi nhieáp aûnh cuûa baùc töø maáy thaäp kyû qua. Nhöõng phong caûnh baùc chuïp ngaøy tröôùc, moät vaøi nôi nay khoâng coøn nöõa. Caây Tuøng trong Ñaïi Noäi ngaû mình naèm nghieâng, daùng theá duõng Tieáp trang C2


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

Quaùn beân ñöôøng Tieáp trang C1

maõnh, baây giôø phaûi coù coät choáng ñôõ vì tuoåi quaù giaø, laïi khoâng ñöôïc chaêm nom ñuùng möùc, laøm maát veû ñeïp cuûa caûnh quan chung quanh. Baùc cuõng thích chôi non boä neân haàu chuyeän vôùi baùc raát lyù thuù. Vaøo moät ñaïi lyù ñieän thoaïi beân ñöôøng, toâi goïi xin ñòa chæ ñeå ñeán thaêm baùc. Qua maáy caâu trao ñoåi vôùi ngöôøi trong maùy, toâi boãng khöïng laïi moät luùc: Baùc Lôïi ñaõ qua ñôøi töø saùu thaùng nay. Toâi quay qua noùi vôùi ngöôøi baïn: “OÂng khoâng coøn nöõa, mình ñeán thaép cho oâng caây nhang, soá 25 Haøn Thuyeân”. Trôøi chieàu xuoáng mau, chuùng toâi trôû laïi Bao Vinh ñeå thaêm quaùn oâng Xeâ. Quaùn ngay caïnh chaân caàu, naèm saùt bôø soâng. Choïn moät baøn phía ngoaøi, vöøa nhaâm nhi vöøa nhìn caûnh thuyeàn ñoø treân soâng, gioù ñöa hôi nöôùc töø maët soâng vaøo, maùt röôïi. Nhìn leân vaùch quaùn, maáy baûng thöïc ñôn vieát chöõ ngueäch ngoaïc, moät doïc naøo Löôn, Cua, OÁc, naøo Boø nöôùng chaûo, Boø luùc laéc, Caù goûi, Caù haáp... Quaùn ñoâng khaùch, chæ hai ba ngöôøi laøm neân phaûi ngoài ñôïi. Cöù thong thaû, oác böu hoài chieàu vaãn chöa vôi. Baïn toâi töø möôøi naêm nay soáng nhôø coâng vieäc dòch saùch, toâi hoûi: - OÂng dòch moät cuoán baùn ñöôïc bao tieàn? - 3 ñeán 5 trieäu. - OÂng laáy saùch ôû ñaâu ñeå dòch? - Baïn beø ôû ngoaïi quoác mua giuøm gôûi veà. - Dòch nhö vaäy coù xin pheùp taùc giaû khoâng? - Chaúng pheùp taéc gì, pheùp nhaø nöôùc thì coù. - Taùc phaåm baùn chaïy nhaát laø cuoán naøo? - Diana cuûa Andrew Mortol. ÔÛ ñaâu thì moái thöông caûm cuûa con ngöôøi chung chung vaãn gioáng nhau. Ñoäc giaû Vieät Nam vaãn daønh cho ngöôøi coâng nöông meänh baïc loøng öu aùi khoâng khaùc gì ngöôøi daân toäc khaùc. Moùn boø nöôùng chaûo ñaõ mang leân.

Moät caùi chaûo ñen uùp treân væ loø than hoàng. Thòt boø thaùi moûng, öôùp gia vò maøu thaâm thaåm. Moãi ngöôøi töï laáy thòt vaø nöôùng cho vöøa aên. Thòt chaùy xeøo xeøo, khoùi boác leân cuoàn cuoän, muøi thôm toûa xöïc nöùc. Chöa cho vaøo mieäng ñaõ thaáy ngon. Maø ngon thöïc. Thòt meàm, öôùp raát kheùo, baùnh traùng, rau soáng, thöù nöôùc chaám cuõng laïi ñaëc bieät... Toâi ngaïi rau vaø nöôùc ñaù, neân duø bieát thieáu ñi laø keùm ngon, cuõng phaûi chòu. Taïi Cali, haèng ngaøy vaãn nghe tin baø con Vieät Nam ngoä ñoäc sau nhöõng böõa tieäc tuøng. Vöøa aên cöôùi xong laø haøng chuïc ngöôøi ñöôïc chôû ñi nhaø thöông. Chuyeän xaûy ra haøng ngaøy maø chaúng thaáy ai deø daët trong vieäc aåm thöïc. Chung quanh toâi, moïi ngöôøi aên uoáng chuyeän troø thoaûi maùi nhö dieãn vieân treân saân khaáu, toâi laø ngöôøi ngoài xem. Toâi cho ñoù laø lyù thuù ñích thöïc veà cuoäc soáng cuûa hoï. Sau moùn boø laø moùn laåu. Moùn naøo cuõng ñoäc ñaùo. Ba ngöôøi aên keå caû bia chæ coù 70 ngaøn (5 MK), baèng moät toâ phôû Cali. Nhöng, trong caùc nhaø haøng thì moät böõa nhaäu nhö vaäy coù khi leân maáy traêm nghìn. Saùng hoâm sau toâi ruû ngöôøi baïn ñi doïc soâng Höông leân höôùng Ba Tuaàn, loái naøy seõ coù nhieàu caûnh ñeå ngaém, ñeå chuïp. Hình aûnh maáy goác coå thuï trong tape nhaïc Nhôù Hueá cuûa ñaïo dieãn Dinh Anh Duõng, cuõng treân ñoaïn ñöôøng naøy. Coøn quaù sôùm, toâi baûo Hieäp (baïn môùi quen) kieám choã uoáng caø-pheâ nhöng anh baïn coù maùu vaên ngheä laïi muoán chaïy, sôï ñeán nôi trôøi naéng to, caûnh keùm ñeïp. - Anh ñöøng lo, nhaø queâ quaùn thieáu chi. - Hay laém, kieám quaùn baùnh beøo baùnh naäm chöù phôû buùn maõi cuõng chaùn. Leân ñeán choã ñoái dieän Ñieän Hoøn Cheùn, toâi tìm ñöôïc beán ñoø coù maáy goác si giaø, ñeïp, nhöng khoâng bieát chuïp vôùi gì ñaây. Döôùi beán, moät ñaùm ngöôøi ñang boác caùt saïn leân xe, khoâng nhôø ñöôïc. Moät ñieàu laï ôû Vieät Nam laø goác caây ñeàu bò sôn traéng. Coù ngöôøi baûo laøm theá ñeå traùnh vieäc tieåu baäy. Caây trong coâng vieân, caây treân ñöôøng phoá ñeàu khoâng coù goác,

aûnh chuïp troâng raát buoàn cöôøi. Maáy goác coå thuï nôi beán ñoø naøy cuõng vaäy, chæ moãi caây tröôùc caùi am nhoû laø khoâng sôn. Moät chieác ñoø vöøa vaøo beán, toâi nhôø ngay moät baø gaùnh rau quaû. Ngöôøi ñaøn baø ngaäp ngöøng chöa kòp hieåu, nhöng nghe noùi coù tieàn vaø thaáy veû “khaån tröông” cuûa toâi, voäi ñaët gaùnh xuoáng, ngoài vôø saép xeáp “haøng hoï” ñeå toâi chuïp. Coâng vieäc chæ maáy phuùt, ñöôïc maáy nghìn baïc, baø vui möøng thaáy roõ. Leân ñoaïn treân, coù moät loø ñöôøng boû hoang. Cô ngôi kieán truùc khaù ñoà soä. Thaáy toâi thaéc maéc Hieäp giaûi thích: - Tröôùc ñaây daân beân Höông Thoï ñöôïc khuyeán khích troàng mía neân beân naøy xaây nhaø maùy ñöôøng. Veà sau mía reû vì coù ñöôøng Cuba, khoâng ai troàng nöõa, loø boû khoâng. Caûnh töông töï cuõng ñaõ xaûy ra nhieàu nôi khi ngöôøi daân nghe hoâ haøo troàng Haït Ñieàu, Döa Haáu... Ñaïi Laõnh Nha Trang cuõng coù moät daõy laàu xaây lôõ dôû roài maëc cho gioù söông gaëm nhaám, duø baïc tæ ñaõ roùt vaøo ñoù. Toâi ra chieác caàu duøng ñeå boác mía, nhìn xuoâi doøng Höông Giang, con soâng quaû laø ñeïp vaø yeân bình. Ñoø xeáp haøng daøi naèm im lìm nhaû khoùi lam. Laâu laâu môùi coù chuyeán ñoø doïc veà chôï Ñoâng Ba. Cuoäc soáng thaät eâm ñeàm, hieàn hoøa. Töï nhieân, loøng öôùc mong moät choã ôû beân bôø soâng, ñeå ngaøy ngaøy coù nhöõng giaây phuùt queân ñi “voøng tuïc luïy”. Chöøng nöûa buoåi, buïng coàn caøo, toâi hoûi moät ngöôøi qua ñöôøng: - Gaàn ñaây coù quaùn haøng baùn ñoà aên khoâng chò? - Daï treân ni chuùt xíu, coù quaùn baùnh naäm O Söông. - Ngoaøi baùnh naäm coù baùn gì nöõa khoâng. - Daï khoâng, maáy choã ni coù ai aên maø baùn. Chuùng toâi tìm quaùn O Söông khoâng khoù. Thöïc ra laø moät chieác leàu tranh, roäng chöa tôùi ba meùt, daøi chöøng möôi meùt, nhìn vaøo chaúng ai bieát quaùn. Sau beáp coù maáy ngöôøi ngoài luùm xuùm goùi baùnh. Toâi goïi voïng vaøo: - Coù baùn chi aên khoâng? - Daï coù, môøi chuù voâ. Moät chò treû tuoåi voäi chaïy leân vöøa

NGOÏC LAN

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 keùo ñöùa con ñang chôi nôi chieác giöôøng tre, vöøa noùi: - Con traùnh ra cho oâng vôùi baùc ngoài. Toâi ngaém ngöôøi ñaøn baø maûnh deû, khuoân maët raát duyeân daùng, coù leõ nhôø nuï cöôøi vaø daùng nhanh nheïn. Chò thaáy chuùng toâi ngaàn ngaïi neân phaân traàn: - Chuù thoâng caûm, ngoài taïm nôi giöôøng. Toâi khoâng thaáy gì baát tieän, ngöôïc laïi, vui vui. - Nhaø ñang goùi baùnh, chöøng naøo môùi coù aên. - Daï coù chöø, môøi chuù ngoài. - O laø O Söông? - Daï phaûi, raêng chuù bieát, chuù ôû moâ tôùi röùa? - ÔÛ xa. - ÔÛ xa maø bieát? O Söông xuoáng beáp böng leân moät maâm baùnh ñang noùng. Nöôùc maém daàm ôùt xanh vaø pha raát ñuùng ñieäu. Phaûi noùi laø baùnh ngon “heát saåy”. Chuùng toâi ñang aên thì coù moät baø khaùch ñeán mua baùnh. Laïi vui chuyeän, baø khaùch cho bieát, baùnh naäm ôû ñaây noåi tieáng. Vuøng naøy ai cuõng bieát baùnh quaùn Ñöôøng Caùi. Quaùn O Söông, quaùn Ñöôøng Caùi, chaúng caàn vaên veû, ngon vaø thöïc thaø thì ôû ñaâu ngöôøi ta cuõng tìm ñeán. Hai anh em laøm moät luùc ñaõ vôi nöûa maâm, toâi hoûi voïng xuoáng beáp: - Tui queân hoûi giaù, lôõ khoâng ñuû tieàn, maéc nôï ñöôïc khoâng? - Daï ñöôïc chôù. - Ñöôïc chôù laø chôù ñöôïc, nghóa laø O khoâng cho nôï? Caû nhaø cöôøi oà. O Söông aüm ñöùa con nhoû leân tính tieàn. Moät maâm baùnh, hai ngöôøi aên no, chæ coù 5,000 ñoàng (35cent). Toâi cho ñöùa beù 1,000 vaø daën: “Con coù aên baùnh cuõng phaûi traû tieàn cho meï”. Ngöôøi ñaøn baø cöôøi ñoû maët noùi vôùi con: “OÂng vui quaù heø, theo oâng ñi con”. Toâi noùi nhoû vôùi Hieäp “Theo cho oâng ñoå nôï”! Nhieàu ngöôøi thích veû sang troïng beân ngoaøi. Öa caùi haøo nhoaùng ñeå troä vôùi ngöôøi quen. Theo toâi, nhö theá vöøa meät (phaûi saép xeáp tính toaùn) vöøa toán keùm, laïi khoâng coù caùi khoâng khí thoaûi maùi, maø chaéc gì ñoà aên ngon hôn. Haøng quaùn beân

BRIDAL, MAKE-UP & PHOTO STUDIO

10041 Hazard Ave., Garden Grove, CA 92843 (goùc Hazard & Brookhurst)

Tel: (714) 251-8930

ÑAËC BIEÄT: GIAÛM

50%

- Chuyeân thöïc hieän Album cöôùi. - Nhaän chuïp hình cöôùi, gia ñình, Fashion + Quay Video - Baùn, cho thueâ aùo cöôùi - Tieäm môùi AÙo môùi XAÂM THAÅM MYÕ

ñöôøng, vöøa tieän vöøa reû, laïi coù cô hoäi caän keà vôùi cuoäc soáng daân daõ, bieát ñöôïc nhieàu chuyeän linh tinh, cuõng laø caùi thuù. Vaø cöù theá maø toâi thích lang baït kyø hoà, ñi ñoù ñi ñaây... ñi cho ñeán luùc khoâng coøn ñi... Traàn Coâng Nhung (Thaùng Tö 2002) (Trích Queâ Höông Qua OÁng Kính 2) Thö Ñoäc Giaû: Nguyeãn Khaùnh Hieàn (Canyon Country): Bao giôø coù saùch môùi? Trong thö rieâng göûi ñoäc giaû coù thoâng baùo: Boán taùc phaåm: Queâ Höông Qua OÁng Kính 3, Muøa Nöôùc Luõ (Truyeän daøi), Thaêng Traàm, Veà Nhieáp AÛnh, ñang in. Trung tuaàn Thaùng Möôøi Moät 2004 phaùt haønh. Tuy nhieân phaàn in caùc phuï baûn coù “söï coá” neân coù leõ saùch ra chaäm moät hai tuaàn. Mong anh Hieàn vaø ñoäc giaû thoâng caûm. Chaäm moät chuùt maø cuoán saùch “maùt maét, maùt tay” coøn hôn nhanh ñeå roài “vöùt thì thöông vöông thì toäi”. - Baø Pham Vinh (CA): Baø yeân taâm, saùch in xong seõ göûi ngay vaø coù aûnh coâ Yeám Thaém taëng Baø. Caûm ôn baø ñaõ coù yù giöõ ñuû boä saùch 7 cuoán. Nhaän ñöôïc thö rieâng mong ñoäc giaû sôùm “hoài aâm”, ñeå giuùp taùc giaû nhanh choùng thu xeáp coâng vieäc vaø göûi saùch sôùm cho quí vò. N.A.G. Nguyeãn Thanh Xuaân (CO): Ñaõ nhaän thö, caûm ôn anh. David Pham (Garden Grove), Thanh Ba Nguyen (El Monte): Ñaõ göûi saùch vaø DVD. Caûm ôn quí vò. Ñoäc giaû muoán coù Queâ Höông Qua OÁng Kính taäp 1 vaø 2, Buoàn Vui Ngheà Chôi Caây Kieång (20$ moät cuoán) vaø boä 3 DVD (goàm 150 taùc phaåm aûnh maøu chuïp veà Queâ Höông giaù 45$ tính caû cöôùc phí), xin lieân laïc: Tran Cong Nhung P.O. Box 2197 Hawthorne, CA 90250. Tel. (310) 978-8978. Email: trancongnhung@yahoo.com Homepage: www.ltcn.net

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-110904/143468

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT

100-7L-110904/143502

100-7L-111502/045117

ª 1 PN/1 restroom, 1 P. Khaùch taát caû ñeàu rieâng, nhaø ñang troáng. Khu yeân tónh. LL: 714-265-1076 ñeå phone & lôøi nhaén. Cell: 714675-5409

Nhaø cho thueâ 6PN 3PT Westminster & Hazard & Brookhurst. Nhaø ñeïp saïch coù 3 caây maän VN & nhieàu caây aên traùi khaù c . Doï n anytime. $2,400/ thaùng. 714-724-9862.

100-14L-110904/143519

100-14L-092204/137365

ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. Xin lieân laïc 714-335-2222

100-14L-101904/140927

Khu nhaø môùi Westminster, yeân tónh vaø ñeï p goù c Hazard & Newland, 3br, 2.5ba, nhaø laàu 2 taàng. Giaù $1,900. Nhaän Housing, doïn ngay 12/01. L/Laïc coâ Thaûo 714-606-1483.

100-7L-102104/141143

Nhaø cho thueâ 3PN, 2 caàu, 2 garage xe, Santa Ana giöõa ñöôøng Newhope vaø First. Giaù $1,650,000, xin lieân laïc Huøng 714-726-1932

100-14L-102904/142125

Nhaø môùi 2 taàng cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém vaø 3 boàn taém, maùy laïnh, maùy söôûi, loø söôûi, vöôøn raát ñeïp, 2 xe garage, coång ra vaøo an toaøn. Goùc Lampson & Magnolia, city Garden Grove $2200/thaùng + deposit. Please call Scott: 714-356-5486

100-14L-110304/142705

Nhaø Huntington Beach, goù c (Warner & Newland). 17142 Barcelona LN. 3PN, 2PT. Doïn vaøo 12/01/04. Khu yeân tónh lòch söï. $2180 per/mo. Xin lieân laïc Vicky 714-402-5677

100-13L-110304/142751

Nhaø vuøng GG 4PN/2PT vaø 2 car garage rieâng bieät, coù saân sau vaø vöôøn caây aên traùi, gaàn school, freeway 22, chôï VN. Giaù $2,200. L/L Richard 714-458-6823.

100-14L-110404/142819

Westminster Brand new House, 3 beds, 2.5 baths, $2,500/mo. Townhouse New interior, 2 beds, 2.5 baths. Ñi boä ra chôï Vónh Phaùt. Goïi 6PM-9PM. 714-6557895 / 724-0622

100-14L-110504/143068

Nhaø môùi xaây ôû EL-Monte. 4PN + 3PT coù 1 PN + PT taàng döôùi roäng 2400 Sqft, cho thueâ $2300/ Mo. LL: Taâm 714-379-9538, cell 714-598-6571

100-14L-110704/143243

Nhaø cho thueâ ba phoøng nguû, ba phoøng taém $1800/thaùng. 9891 Windsor Westminster CA 92683. Nhaän housing. Doïn vaøo ngay. Lieân laïc oâng Minh 626-570-0057

100-14L-110804/143283

Nhaø môùi Westminster goùc La Pat St, gaàn tröôøng hoïc, freeway, 4 nguû, 2 taém, 1 bonus room, giaù $1800. Khoâng nhaän housing. L/ L: 714-402-4864

100-7L-110904/143407

A nice, newly remodel 4BD + 3 BA, $2,700/Mo. Nice neighborhood, close to schools, Park and freeway. Ready for move in by 11/15/04. Contact Kim or Hieu at 714-621-0364

100-7L-110904/143416

Nhaø Midway dö 2 phoøng loái ñi rieâng (1 lôùn, 1 nhoû) + bedroom., share $1098. + $700 deposit, bao giaët saáy vaøo ñaàu thaùng 12. None smoking please. LLaïc Thy: 714-903-8744 sau 5:00PM

100-7L-110904/143442

Nhaø cho thueâ vuø n g Garden Grove. Nhaø ñoä c laä p . 12231 Cliffwood Ave., 3PN 2PT, Big Living room and Family room. 2 xe garage. Giaù $1,750/M. LL Mark 626-297-7945.

100-14L-110904/143448

Nhaø vuøng Riverside cho thueâ goùc Arlington + Van Buren, 3PN, + 2PT + 1 bonus room. $1300/ thaùng, nhaän housing, gaàn tröôøng hoïc, freeway, chôï, khu yeân tónh. LL: 951-454-5191, sau 8 PM. 909-930-6316

100-7L-110904/143462

Duplex 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém khu Golden West / Westminster. Ñòa chæ 13881 Locust Street, Westminster. Phone: 714-896-1360. 310-545-9575 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Home For Rent. 3BR/2BA, enclosed patio, vöôøn roäng, 2-car garage, gaàn tröôøng hoïc vaø chôï. Môùi taân trang, goùc Brookhurst/ McFadden. $1,750/Mon. 714469-7910, 309-4302.

100-14L-111004/143553

Townhouse ngay trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Bushard. 14930 Brownstone Westminster, 4PN + 2/5PT, 2 xe garage coång, hoà bôi $1750/thaùng + $1000 deposit. Nhaän housing. L/L: 619788-8870

100-7L-111004/143633

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém $1800/thaùng, deposit $1800. 5411 W.Roseevelt, Santa Ana. Doïn vaøo Dec 05.04. Nhaän housing, goïi Mr.Bình 714-655-6114 cell, 894-6602 B

100-7L-111004/143636

Nhaø Garden Grove cho thueâ ba phoøng nguû, hai phoøng taém coù family room. Nhaän housing, doïn vaøo thaùng naøy, lieân laïc 714-3977997

100-5L-111004/143645

Nhaø Magnolia Trask gaàn tröôøng chôï Freeway, khu yeân, 3 phoøng. $1,400. Bao utility. Deposit $800. Doïn ñaàu thaùng 12. Parking roäng, no garage. 714-537-5388, 714406-1093.

100-7L-111004/143672

3PN, 2PT, Theâm phoøng khaùch hay PN, saân tröôùc vaø sau $1700. Doïn ngay. Khoâng nhaän housing 714-658-6527 or pager 800204-5694.

100-10L-111004/143689

Nhaø rieâ n g ngay goù c ñöôø n g Newland + Westminster 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém 2 car garage cho thueâ giaù $1800/1 thaùng. Nhaän housing. Goïi chò Loan 949295-1859, ñeâm 714-757-7099

100-14L-111004/143692

Nhaø 2 phoøng nguû 1 taém cho thueâ. Khoâng nhaän housing. Giaù $1150K. L/L: 714-588-1998

100-7L-111104/143721

Nhaø 2PN, 1PT khu yeân tónh saïch seõ, môùi chuû bao Gas ñieän nöôùc, xin lieân laïc 714-767-0537 hoaëc 714-638-7564

tröôøng hoïc fwy. Nhaän housing $1775. L/L: 714-893-1329 ñeå laïi lôøi nhaén 100-7L-111204/143917

Anaheim nhaø laàu roäng ñeïp, khu toát, cu-de-sac, yeân tónh 4pn, 2.5PT, 3 car-gar. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. Cho thueâ $2400. Housing OK. 714-876-8844, 714-7570622 100-14L-111204/144048

Nhaø Huntington Beach cho thueâ 3PN, 2PT + Extra room. Trong sôn môùi, raát saïch. Housing OK. Doïn vaøo ngay. $2,100/thaùng. Xin L/L 714-962-9385. 100-7L-111204/144054

NHAØ CHO MÖÔÙN ª 2 PN 1PT giaù $1250, gaàn khu Bolsa ª 3PN, 1PT giaù $1000, vuøng Rosemead. Coù theå doïn voâ ngay, goïi coâ Rosa 626-650-0879 100-7L-111204/144101

Duplex 2PN/1PT, 2 xe garage. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/01/04, $900/1 thaùng. Fullerton, goïi 949448-0743 100-7L-111204/144116

Townhouse 3PN/2.5PT, thaûm, sôn môùi, thay gaïch nhaø beáp môùi. Doïn ñaàu 12/04. Giaù $1650, deposit $1650. Ñ/C 17108 ASH st. H.B #4, gaàn Beach & Warner. L/L Kim 714799-0620, 408-896-1853 cell, 408-492-8594 (8 to 6PM) 100-14L-111404/144150

Nhaø GG. gaàn goùc Dale + Lampson, 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém, roäng hôn 2400 sqft., nhaän housing $1850/thaùng. Xin goïi 714-213-2387 100-7L-111404/144153

Nhaø Garden Grove ñeïp yeân tónh. Goùc Westminster / Brookhurst, 3PN, 2PT, 2 Garage, $1700 + deposit. Free caét coû. Doïn vaøo 12/01/04.Lieân laïc: Tuaán: 714329-2986 100-7L-111404/144181

Nhaø môùi 09/2004, lôùn hôn Master bedroom, 2PN, 2PT, $1295, 1PN/1PT $695, bao ñieän nöôùc raùc, loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay Tuøng. 714-265-5227 100-7L-111504/144229

Phoø n g rieâ n g cho thueâ , goù c Bushard vaø Hazard. Loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng ( öu tieân quí vò cao nieân). Doïn voâ ñaàu thaùng 12/ 04. LL Ñieän thoaïi 714-839-1240 100-7L-111504/144231

Nhaø 4PN 2 1/2PT, vuøng Huntington Beach. Ñang troáng, khu yeân tónh, gaàn Westminster Mall. Nhaän housing $2400/thaùng. L/L OÂ.Nguyeân 714-897-5973, cell 714-724-2182 100-14L-111504/144235

Nhaø 3PN/2PT, 2 car garage goùc Bolsa + Ward cho thueâ $1600 mo + deposit, doïn vaøo 01-1204. L/L Ñuc Phi 714-642-6055

Mobile home 3PN, 2PT in a friendly park, Beach Blvd, giöõa Fw405 vaø 22. Giaù ñaëc bieät. Goïi 714-775-0682 ñeå bieát theâm chi tieát.

100-7L-111104/143778

100-7L-111504/144241

100-7L-111104/143747

Nhaø H. 3PN/2PT 2 garage gaàn chôï Vinh Phaùt môùi taân trang saïch ñeïp $1650. No H.sing, doïn vaøo ngay, 714-757-1337, 714-9560910, 714-775-1871

100-7L-111104/143810

Nhaø duplex 2PN 2PT Newland/ Garden Grove vuøng an ninh ñeïp, thay thaûm, gaïch, sôn môùi treân laàu $1150 1 thaùng, doïn vaøo 12. Nhaän housing. L/L: 949-8333855, 714-728-3921

100-7L-111104/143829

Nhaø 1 phoøng ñaày ñuû tieän nghi city Santa Ana giaù $950 moät thaùng. Ñaàu thaùng 12 doïn vaøo ñöôïc. Housing OK. LL: Thaéng 714-429-0475.

100-7L-111104/143839

Townhouse in Fountain Valley, goù c Harbor vaø Lilac. 15946 Robson G. 4BD 2BA, new carpet, paint, blinds, all 4 rooms are upstairs. Lieân laïc anh Taân 714-657-4909

100-7L-111204/143908

100-7L-111204/143912

Nhaø Westminster 3PN/2PT coù living room, family room, fireplace bar röôïu enclosed patio, open patio. Khu raát yeân tónh, gaàn

110-28L-102904/142203

FourPlex goùc Bolsa & Bushard, 2PN + 2PT treân laàu, bao nöôùc + raùc, saïch seõ, gaàn tröôøng hoïc $1250/month + deposit,doïn vaøo thaùng 12. LL: 714-726-2078 or 714-651-9016

ANAHEIM - Katella / Gilbert. Nhaø Triplex, 1 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng taém vaø beáp. $750/thaùng. Bao nöôùc ga. Doïn vaøo ngay. Goïi Anh Tieán. 714271-7692 100-7L-111004/143616

FOUNTAIN VALLEY - Townhouse 4PN, 2PT, 2 car garage, 1500 sqft, sôn môùi, thaûm môùi, gaïch döôùi nhaø, maùy giaët saáy, pool, club house, doïn vaøo ngay, $1550/ Mo. L/L: 714-200-3086 100-7L-102904/142229

GARDEN GROVE - Nhaø 4 PN, 2 PT, garage töï ñoäng. Khu khang trang, roäng raõi, saïch seõ, $1900/ Mo + deposit, nhaø troáng doïn vaøo ngay. Housing OK. 714-7280182 gaàn chôï, tröôøng hoïc. 100-14L-111104/143780

HUNTINGTON BEACH - Nhaø 5 phoøng 3P.taém, 2 xe garage goùc Warner + Magnolia, gaàn park, freeway, tröôøng tieåu hoïc, $2200/ thaùng + depposit. Doïn vaøo ngay 12/04. L/L 714-848-3943 & 8785067 100-7L-111204/143914

HUNTINGTON BEACH - Town House, 2 large bedroom, 1.5 bath, ñeïp, toaøn boä ñöôïc taân trang nhö nhaø môùi, 1 garage vaø 1 carport, phoøng giaët saáy rieâng, khu toát, gaàn chôï AÙ Chaâu. Bao ñieän nöôùc vaø raùc. Nhaän Housing, 1350. Goïi Haûi. 562-261-7888 100-7L-110904/143491

LONG BEACH - Nhaø môùi taân trang, 3PN, 2PT khu toát, phoøng taém môùi, gaïch thaûm, sôn môùi, parking roäng raõi, coù töôøng coång an toaøn. Giaù $1275/thaùng. Doïn vaøo ngay. LL: 562-987-4272, 562-756-4455 (cell)

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng

Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-DL-022504/106167

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

110-21L-110104/142431

Condo. Two bedroom, 2.5 bath, living, Two cars garage stone, carpet, tiles flooring. 9906 13th street. Garden Grove, CA, 92844. Phone: 714-585-5040. Rent$1500 per month. Available from 15th Nov 04

110-14L-110304/142739

2 bedroom, 2 bath apartment, $995 upstairs nice area near Harbor and Chapman, Garden Grove, locked garage. Call 714828-0417, housing OK 110-7L-110404/142986

Condo: 1 bedroom + loft roäng raõi thaønh ñöôïc 2 phoøng + 1 bathroom, saün maùy giaët saáy trong nhaø, garage khu vöïc raát toát (nhaän housing) Lieân laïc: 714-478-3862 or 878-3316 110-15L-110504/143113

- Vuøng Stanton, khu toát, thaûm vaø neàn (ceramic) môùi 1PN/1PT. Giaù $895. Ñòa chæ 7882 1st (nhaän housing). Goùc Cerritos / Beach (coång töï ñoäng ra / vaøo) - Vuøng Westminster, khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä, 2PN / 1PT. Giaù $1195/thaùng. Ñòa chæ 13750 Lapat. Goùc WMT / Edward (nhaän housing) - Studio House vuøng Garden Grove, phoøng lôùn coång ra / vaøo rieâng bieät, Giaù $800/thaùng. Goùc GG/Newhope 11322 Paloma. LL: Thaønh / Gina: 714-772-7550 110-7L-110904/143425

HUNTINGTON BEACH 7912 Stark Ave. Huntington Beach. 2 BR, 1 BA, 2 parking space. Rent $1250; security deposit $1800. No Pets; Beach Blvd + Edinger. 626-572-6538. Open house this Saturday, November 13, 2004. 11AM - 2 PM 110-7L-110904/143427

HUNTINGTON BEACH 7922 Stark Ave, Huntington Beach. 1 BR, 1 BA, 1 Enclosed garage, rent $870; security deposit $1500. No pets; Beach Blvd + Edinger. 626-572-6538 Open house on Satur day November 13, 2004, 11AM - 2 PM 110-7L-110904/143525

Anaheim APT. (Brookhurst & Lincoln) Large 2BR 1 Bath, 1 enclosed garage. A/C, close to Fwy 5 & 91. $1,050/mo. 714776-0238, 714-553-2088.

110-7L-111004/143622

3 BEDROOM 2 BATH, Air circulation. 13401 Sheppard Cir. $1,300. Newland/Trask. No Pets, No Housing. 714-317-6769. 110-7L-111004/143643

APT 2PN 2PT cho thueâ vuøng Goldenwest & Westminster. Doïn vaøo thaùng 12/04. Giaù 1,000 + 500 Deposit. L/L 714-251-0415. 110-7L-111004/143684

RENT. Nhaø house goùc Westminster/Brookhurst, 4BRS & 2BT, 2 car garage, ngoùi môùi, thaûm môùi, new window, choã ñaäu xe roäng raõi, thueâ $1850/M. Call 714-720-3141 Nhaø goùc Katella + Knott 3PN + 2PT, big family room, nhaän housing cho thueâ $1700. Ñaàu thaùng 12, nhieàu parking, L/L Cindy: 714-952-4290, 714-920-1886, 714-468-2399

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

Condo Santa Ana, 2 bed, 1 bath, 1 car gareaege + 1 parking space, maùy giaët saáy, $1100/ month. Nhaän Housing, doïn ñaàu thaùng 12. Call cell 714-4255890. Tina.

100-7L-111504/144291

100-7L-111504/144320

110-33L-102804/142027

110-7L-111004/143567

100-7L-111504/144269

100-5L-111504/144319

Nhaø vuøng GG. cho thueâ 4 bd, 2 ba, 2 garage. Gaàn tröôøng nhaø thôø vaø Chôï. $2000/thaùng. Nhaän Housing. LL: Uyeân: 714-3966511

100-7L-111404/144126

Cho thueâ 4Plex 2PN-2PT ñi boä ra Phöôùc Loäc Thoï, gaàn tröôøng, gaàn chôï. Doïn vaøo 01-01-05. Nhaän housing. Goïi 714-7211888.

W.Covina, 3P/N, 1P/T, nhaø beáp môùi, thaûm môùi. Parking roäng raõi, bao ñieän, gas, nöôùc, caét coû, ñoå raùc. Khu yeân tónh an toaøn, gaàn mall, fwy 10. Coù theå doïn vaøo ngay. L/L David 626-202-4629

100-7L-111104/143850

110-14L-111104/143808

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

100-7L-111504/144257

Nhaø cho thueâ vuø n g Garden Grove, khu yeân tónh, 4PN, 3PT, parking roäng raõi. Chæ nhaän housing. Doïn vaøo thaùng 12. OK. Hoûi Lieân 714-641-1252 ñeâm 714282-0786

110-29L-101904/140885

100-7L-103104/142314

Nhaø 3PN/ 2PT, Westminster & Golden West, central AC/heat, ceiling cao, franch window, gaàn Freeway/Mall/Park/School. Khoâng nhaän housing. $1800 + deposit. 714-514-4366

110-33L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

Gaàn Trask/Brookhurst. Apartment 1PN/1PT, khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway 22, chôï VN, vaø Costco. Bao nöôùc raùc. No housing. Goïi coâ Höông 714-537-1095 hoaëc ñeán v/p 13122 Benton St, G.G, CA 92843. Chuùng toâi noùi tieáng Vieät

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garage, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, goùc Fairview - Mc.Fadden, giaù $1600 thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714748-4081

South Coast Metro House: Nhaø laàu, maùi ngoùi, traàn cao, saân roäng, 4-Bdrms, 2.5 Baths, living & family rooms. 2-car garage. $2,300/thaùng. Nhaän housing. Bao nöôùc, caét coû. 714-955-2356 or 661-702-0048. Large House 1800sf. 4bd/2ba HB schools. Large Khoi Pond, fruit trees. RV Pkng. $2,100/mo. 714934-6272.

100-7L-111504/144323

Nhaø cho thueâ 2 phoøng nguû 1 phoøng taém, living kitchen room, rieâng bieät khoâng chung ñuïng vôùi chuû (Beach & Mc.Fadden), xin lieân laïc coâ Linda 714-903-7915 or 714-757-6694

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) Nhaø rieâng, GG, 2PN, 2PT ñaát raát roäng, No Garage caïnh nhaø thôø St. Columban, cho thueâ $1300./thaùng. Xin LL: 714-4250357

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

Garden Grove - Brookhurst/ Chapman. 9722 Alwood ª 2 Bd/1BA, garage, new carpet/paint water/trash paid $1050/ mo ª Studio 9571 Alwood, gas, elect, water paid, new carpet, paint. $695/mo. Viet: 714-590-7912 English: 714-657-9100. 110-7L-111104/143746

2 bedroom 1 bath upstairs. Quiet apartment $950. Garage. See mananger: 1752 West Sumac #2. Off Katella - Euclid - Humor. No pets. 714-516-2769, 714557-8632

Nhaø treät trung taâm G.G, 2 phoøng, doïn vaøo 12/1, caïnh chôï Saigon, Ñoàng Höông, ñi boä tôùi tröôøng, coù hoà bôi, garage, giaù $1100. Xin goïi Raymond 714-638-1838, Windsor Park Apts hay gheù 10272 Woodbury Road sau AÙnh Hoàng. No HUD

110-7L-111104/143843

110-14L-111204/143922

110-7L-111204/143931

110-7L-110904/143445

ANAHEIM - Condo-style, 1BR, garage, high ceiling, up-stair, $865, near Lincoln and state College, (Vietnamese) 714-7970010, (Engli sh) 714-292-1838, Housing OK

110-28L-111204/143882

APT. Dö 2 phoø n g cho thueâ , phoøng lôùn $430, nhoû $300, bao gas, ñieän cho naáu aên, coù theå doïn vaøo ngay. LL Baùc Cöø. 714971-1312 hay Hoaøng: 714-4225975

FULLERTON - APT For Rent 2BR, 1 1/2BA, near 5 & 91. Avail now $975 a month plus deposit. Housing OK. 626-383-9361 Mike, 714-449-0199 Jim

110-9L-111204/143936

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for washer/dryer. 14101 Euclid. 714-530-1242 or 714897-6087

Cinnamon Creek. Goùc Bolsa vaø Brookhurst 2PN +2PT. $1250 khoâng caàn deposit, xin goïi Yen (cel) 714-651-7072

110-7L-111204/143992

110-28L-102204/141296

110-14L-110204/142490

APT cho thueâ - 2 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém, 1 car garage, coin laundry, khu toát, BrookhurstKatella, Garden Grove City. $1,050/thaùng. Lieân laïc 714-7762408 hay 714-390-0819.

GARDEN GROVE - Apartment 12591 Kensington 1 bed, 1 bath, taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Lampson, $900 thaùng. Haèng 714-856-8999

110-7L-111204/144077

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

APT townhouse 2PN, 1 1/2PT. Ñòa chæ 9758 #A, Acacia, Garden Grove, 2 choã ñaäu xe, sôn, maø n , gaï c h, oven ñeà u môù i . $1200/th. L/L Anh Khanh 714379-9570

110-7L-111204/144079

Westminster & Goldenwest: 2P. nguû + 2P. taém. Khu VN, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaø treân laàu, roäng, thoaùng, sôn môùi. Bao nöôùc raùc. Giaù $1,150/thaùng. Housing OK. LL: 714-775-7878 or 714-3304125.

110-7L-111204/144085

2PN 2PT 13422 El Prado Garden Grove caïnh nhaø thôø Tam Bieân. Sôn môùi gaïch ceramic môùi garage. Bao nöôùc raùc. Doïn voâ 11/15.Treân laàu. Rent $1,050 Deposit $1,000. Goïi 714-6923424.

110-3L-111404/144158

Apartment 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém nhoû, Westminster $650/ thaùng.

110-14L-111404/144166

° Garden Grove: Newland / Emerson, 2PN, 1 3/4PT. Garage 1 xe cöûa ñoùng, laàu 2, roäng, saïch, yeân tónh, $1,095 + 1 thaùng deposit. Doïn 11/15/04 ° Santa Ana: Euclid / 7th st. 2PN, 1PT, garage 1 xe cöûa ñoùng. $1,050 + 1 thaùng deposit. 714478-1003, 714-554-9217. Doïn 11/15/04

110-14L-111504/144230

Vuøng Westminster khu toát, thaûm vaø neàn môùi 2PN/2PT giaù $1025/ thaùng. Ñòa chæ 13902 La Pat, goùc WTM/Edward. (Nhaän housing). L/L Thaønh/Gina 714-772-7550

110-7L-111504/144282

2PN, 1 1/2 phoøng taém townhouse style, APT cho möôùn, sôn môùi, gaïch men, saøn nhaø beáp, loái ñi rieâng, garage cöûa ñoùng. Doïn vaøo 12/15/04. L/L: 949-8316054, 949-295-1508. Gaëp oâng Lu taïi 7051 Wyoming St. Apt #2, Wesmtinster

110-28L-102204/141286

ANAHEIM - 2 bedroom $1100. Downstairs, Most utilities paid, Carport, Laundry, large and quite, Schools across street. 1651 Pampas Lane. 714-758-0550

110-28L-102204/141291

ANAHEIM - 1 & 2 bedrooms from $780. All gas paid, gated parking, laundry, large apartments & quiet. Shopping and schools close. 9081 Cerritos 714827-5550

110-28L-102204/141295

ANAHEIM - 2 & 3 bedrooms from $1,200. Pools, patios, parks, playgrounds, A.C.. Hot water paid. School nearby. 10070 Gilbert street. 714-7744090

110-14L-110504/143182

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

110-90L-110204/142534

110-7L-111204/143881

GARDEN GROVE - 3 bedrooms, 2 baths house. New paint inside, outside & tile. Gardener included. Vacant. Rent is reduced from $1750 to $1550. Very good deal!!! 714-767-0810

110-14L-110504/143026

HUNTINGTON BEACH - Senior Apts. 1 bedroom + 1 bath from $998. Free utilities, pool/Spa, near shopping mall, accept section 8 housing, 16171 Springdale Street, H.B, call 714-840-4688

110-14L-110704/143232

POMONA - Condo môù i 3PN, 2.5PT cho thueâ $1450 1 thaùng + deposit. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12, moïi chi tieát L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-8838915

110-28L-102204/141289

WESTMINSTER - 1 & 2 bedroom from $925. Large room, gated parking, laundry, parks, some with yards. Shopping & School close 6930 Westpark. 714-897-6087

110-4L-111004/143564

WESTMINSTER - APT 2 bedrm 1 bath. Phoøng roäng khu yeân tónh raát saïch unit treân laàu. Ñaàu thaùng 12, $1000/thaùng. Doïn vaøo lieân laïc Trí 714-726-3111

110-7L-111004/143569

WESTMINSTER Gaàn Goldenwest & Westminster. APT 3PN + 2PT, 2 garages lieàn voâ nhaø choã ñeå maùy giaët saáy, 2PN + 1PT, garage, housing OK. L/L: 714-612-8200

110-7L-111204/144093

WESTMINSTER - Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 story, 2 car garage. Sôn môùi, new floor, saân roäng. Gaàn tröôøng, nhaø thôø, chuøa, freeway. Available now $1600. 714-575-0350, 714-836-8118

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

120-8L-102204/141466

FOUNTAIN VALLEY Nhaø ít ngöôøi, khu raát yeân tónh, gaàn chôï AÙ Chaâu, gaàn freeway 405, dö phoøng cho ñoäc thaân coù job share $350/thaùng. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L: 714841-7548, 714-414-8108. 120-7L-102404/141506

Dö phoøng cho (share) möôùn. Bao gas, ñieän, nöôùc. Hai phoøng coøn troáng (öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác) chæ $500/moät thaùng. Goïi baø Tö 714-658-7554 hoaëc 714-5955263 120-14L-110204/142608

Nhaø cho thueâ 2PN 1PT, coù loái ñi rieâng, coù choã naáu aên, saïch seõ môùi xaây. 714-636-2718 coâ Thu sau 7 giôø toái Cell 310-569-7242 120-14L-110304/142671

Share phoøng khu South Coast Metro, bao Utilites giaët saáy Cooking, loái ñi rieâng, coù phoøng khaùch gaàn UCI/OCC, Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ, LL: 714-7516585) 120-7L-110304/142682

MASTER BEDROOM khu Harbor/ Westminster roäng ñeïp, patio, cable, parking rieâng. Cho ñoäc thaân share 400/thg. Ñieàu kieän deã daøng. Doïn vaøo anytime. L/L 714-554-2062. 120-14L-110404/142818

Master bedroom goùc Brookhurst / Hazard khu yeân tónh, bao utilities coù cable-TV, Pool, phone rieâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên. Vaøo anytime. LL: 714-624-9185 120-14L-110404/142876

Nhaø ñeïp gaàn Bolsa+Newland, cho share, ít ngöôøi, gaàn chôï ABC, khu yeân tónh, daønh cho nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Doïn ngay. Goïi Baùc Janet Nguyen 714-2694490. 120-14L-110404/142957

Nhaø roäng ít ngöôøi sau löng Phöôùc Loäc Thoï coù phoøng roäng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao ga, ñieän, nöôùc, coù maùy giaët, maùy saáy. L/L: 714-821-4615 120-14L-110404/142968

House dö 1 phoøng cho share G.G + Harbor. Phoøng troáng. Cho naáu aên giaët saáy. $350. LL Baø Vuõ 714757-4873, 714-636-8137. 120-7L-110504/143087

Ñöôøng Brookhurst sau nhaø haøng Vaân, Garden Grove, khu raát yeân tònh. APT. 1 phoøng cho thueâ. Öu tieân ñoäc thaân. Bao gas ñieän nöôùc $350/thaùng. Doïn vaøo: 01/12/04. LL: 714-636-5084. 120-14L-110804/143308

Nhaø sau chôï Bolsa dö phoøng cho share. Phoøng roäng coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm. L/L: 714-531-4964 120-14L-110804/143341

Westminster: phoøng nguû, beáp rieâng, taém rieâng, loái rieâng, $600, bao ñieän nöôùc coù deposit, giaët saáy, chæ nhaän Vôï Choàng son hoaëc ñoäc thaân (1 xe). 714-893-0694 120-7L-110904/143402

Nhaø Fountain Valley cho share phoøng Master vaø phoøng thöôøng, vôï choàng son, nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, khu yeân tónh, ñeå laïi lôøi nhaén trong phone: 714839-4846 120-7L-110904/143417

Nhaø môùi Bolsa & Phöôùc Loäc Thoï, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

Nhaø gaàn goùc Harbor + Edinger, dö moät phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm, khoâng naáu aên. $280/th. Doïn vaøo thaùng 12. LL: 714-557-3811 coâ Hoa.

120-14L-092204/137362

Nhaø môùi xaây coù phoøng cho share öu tieân ñoäc thaân $400/thaùng. Bao heát Util. Lieân laïc Trang : 714454-6860

120-14L-100604/139327

Nhaø Bolsa / Newland coù phoøng cho share loái ñi vaø phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, Vôï choàng $500, ñoäc thaân $400. Goïi : 714943-1357

Nhaø vuøng Lake Forest/Fwy 5 dö phoøng cho ñoäc thaân möôùn. Doïn voâ baát cöù luùc naøo. Bao ñieän nöôùc. L/L Charlie Vu 949-215-5765 Nhaø môùi ñeïp, roäng First/Habor dö 1 guess house, Ph. taém, Beáp, Nguû rieâng bieät. $650. 1 phoøng roäng loái ñi rieâng $450. LL 714653-0247, 554-6931.

120-14L-110904/143421

120-7L-110904/143426


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-110904/143432

Nhaø vuøng Riverside Grand New cho share phoøng, saùt Fwy 91 & 15. Öu tieân Nöõ Vôï choàng son. Giaù nheï nhaøng. Fone: 714-3503108, hay 714-775-7569

120-7L-110904/143433

120-7L-111204/143982

120-7L-111004/143700

Nhaø sau chôï Quang Minh dö phoøng cho ñoäc thaân. Khoâng naáu aên. Xin goïi Baø Thanh 714-5315246.

120-7L-111104/143716

Nhaø goù c Newland/Trask dö phoøng cho share. Saïch seõ, yeân tònh, bao utilities, giaët saáy. Öu tieân Nöõ ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. Call 714-914-2688. 120-7L-111204/143983

Nhaø ñöôøng Brookhurst + Westminster dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng. Khoâng naáu aên. Thích hôïp cho ñoäc thaân. Goïi sau 7PM. 714-636-5785

Nhaø khu yeân tónh, lòch söï goùc Brookhurst / Hazard cho share masterroom, coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên vaø giaët saáy. Xin LL: 714-531-4518

Nhaø dö 1 phoøng master bedroom loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc. Öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân lôùn tuoåi. Khu an ninh. Lieân laïc 714-3734355.

120-7L-110904/143450

120-7L-111104/143723

120-14L-111204/143990

Nhaø ít ngöôøi Euclid / Westmister cho share moät phoøng, öu tieân Nöõ ñoäc thaân. No cooking, drinking, smoking. 714-530-2889, 251-8950 after 5PM

120-7L-110904/143458

Townhouse Newhope/Fifth saïch seû dö phoøng cho share. Bao utilities giaët saáy $350/mo. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. L/L: Michelle 8832039

120-5L-111104/143730

Brookhurst + Cunningham, sau phôû 54, dö phoøng cho share, vôï choàng khoâng con, Nöõ ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, giaët saáy, naáu aên OK, doïn vaøo 15/11 hoaëc 112-04. LL: 714-213-2101

Nhaø rieâng goùc Bolsa & Cooper gaàn St. Barbara dö 1 phoøng lôùn coù bathroom & loái ñi rieâng. Doïn 11/20 hay 12/01. LL: 714-8391286, cell 714-454-3381

120-7L-110904/143460

Nhaø Westminster/Monroe, cho share 1 master bedroom, 1 regular naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, öu tieân nam ñoäc thaân coù job, doïn vaøo anytime. 714-657-9960

Nhaø rieâng ít ngöôøiø, roäng, yeân tónh. Harbor / McFadden, dö master bedroom. Caàn 1 vôï choàng son hoaëc 1 con (öu tieân vôï choàng son). Coù theå doïn vaøo ngay. LL: Chò Thuøy 714-641-5947

120-7L-110904/143505

Nhaø goùc Fairview McFadden gaàn chuøa dö 2 phoøng cho share. Doïn vaøo ngay, naáu aên. Xin lieân laïc 714-890-1669.

120-28L-110904/143518

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker), 714454-2129.

120-7L-110904/143526

Phoøng môùi, vuøng Huntington Beach, phoøng taém + loái ñi rieâng daønh cho baùc lôùn tuoåi, ít naáu nöôùng. L/L 714-914-2062.

120-7L-110904/143537

Nhaø rieâng khu yeân tónh vuøng FV., Goùc Edinger vaø Newhope coù 2 phoøng dö cho share. Loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, coù maùy giaët saáy bao gas ñieän nöôùc, $400/thaùng. 714-234-4460

120-7L-111004/143557

Nhaø dö phoøng cho möôùn Garden Grove, gaàn chôï Quang Minh, cho nöõ ñoäc thaân only. Bao ñieän nöôùc, cable TV. Xin goïi soá 714251-1365. Giaù $280/month

120-7L-111004/143572

Nhaø saïch seõ, yeân tònh, goùc Harbor - Hazard dö 2 phoøng cho thueâ. Bao utilities. Naáu aên OK. Tieän cho vôï choàng, con. L/L: 714-839-8194 or cell 714-2872006

120-7L-111004/143577

Nhaø dö phoøng goùc Brookhurst + Hazard sau chôï Quang Minh cho share coù theå doïn vaøo ngay. Xin hoûi Ñ. Thoaïi 714-531-1580

120-7L-111004/143591

Vuøng Westminster 2 phoøng cho share, loái ñi rieâng nhaø saïch thaûm môùi khoâng naáu aên, ñoäc thaân coù vieäc laøm. L/L Ngoïc: 714-8966880 sau 5g chieàu, cell: 714657-4858 anytime

120-7L-111004/143595

Nhaø gaàn Trask - Magnolia dö phoøng cho thueâ yeân tónh ít ngöôøi. Öu tieân ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-539-8132

120-7L-111004/143601

Nhaø dö phoøng cho share, phoøng taé m rieâ n g, saï c h, yeâ n tònh, thoaùng, security doïn vaøo ngay. Öu tieân Nam, Nöõ ñoäc thaân. LL: Kim 714-251-0353 hoaëc 5300641

120-7L-111004/143610

Nhaø Bolsa & Magnolia cho share Master bedroom, loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên. Bao utilities, öu tieân caëp vôï choàng or hai Nöõ ñoäc thaân. $600. 714-7572373

120-7L-111004/143630

G.Grove thöøa phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, khu an toaøn yeân tónh, phoøng troáng. L/L: 714-537-2946

120-14L-111004/143635

Nhaø goùc Euclid La Palma cho share studio loái ñi rieâng phoøng taém, walk-in closet $700. Bao ñieän nöôùc gas. Khoâng huùt thuoác, goïi Thaûo 714-491-4908 home, cell 714-588-0167 sau 6PM

120-7L-111004/143666

Victorville: Nhaø môùi dö phoøng cho thueâ, phoøng taém rieâng, khu yeân tónh, öu tieân cho ngöôøi laøm ngheà Nail, ngöôøi lôùn tuoåi. LL: 760-955-3423

120-7L-111004/143677

Nhaø saïch, ñeïp, yeân tònh dö phoøng cho thueâ goùc Fairview/ Trask gaàn fwy 22. Coù giaët saáy, bao ga, ñieän, nöôùc, goïi coâ Ly 714-971-0562 or 714-878-0936

120-7L-111004/143683

Nhaø gaàn tröôøng Fullerton College gaàn Fwy 91/57/55 , caàn sinh vieân ít baïn share, dö 2 phoøng, öu tieân cho Nöõ $400/mon. LL My : 714553-9089

120-7L-111004/143685

120-7L-111104/143734

120-7L-111104/143736

Nhaø Westminster goùc Bushard dö phoøng cho share. Ñang coù phoø n g troá n g doï n vaø o ngay. Phone 714-891-0753 hay 714904-8842 xin leave message seõ goïi laïi.

120-7L-111104/143741

Master bedroom cho thueâ. Phoøng roäng, saïch seû, khu yeân tónh & loái ñi rieâng, Öu tieân cho ñoäc thaân vaø vôï choàng son. Xin vui loøng LL: Mimi. 714-360-8554

120-7L-111104/143742

Nhaø gaàn chôï ngöôøi Vieät dö moät phoøng cho ñoäc thaân share $350/ month. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, bao utilities. L/L: Andy. 714-260-2122 or 714-590-2798

120-7L-111104/143754

Phoøng cho thueâ coù phoøng taém chung . Giaù $470. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Xin goïi 714-728-9003

120-7L-111104/143762

House, treân ñöôøng Westminster, gaàn chôï ngöôøi Vieät, caàn cho 2 vôï choàng thueâ, 1P Master + 1 P taém + Patio + loái ñi rieâng. $595/ thaùng. Doïn voâ lieàn OK. LL: 714775-7878, or 714-330-4125

120-7L-111104/143791

Tustin townhome 2bd/2.5 bathroom. Moät phoøng dö cho ñoäc thaân share. Cho cooking. Bao utilities. 500/month. Call Minh 714-658-4927.

120-7L-111104/143794

Phoøng môùi thaønh phoá Westminster coù loái ñi rieâng coù parking roäng raõi. Coù theå vaøo ngay. Xin lieân laïc 714-425-3594.

120-7L-111104/143803

Nhaø tö sau TTYT Michael Ñaøo, ñoái dieän chôï Phaùt Taøi, dö 1 master room cho thueâ. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son. Doïn vaøo ngay. Khoâng huùt thuoác. Goïi Bình 714-890-6517 or 714234-5970.

120-14L-111104/143845

Houses have rooms for rent in Rosemead-Temple city. Parking, utilities included. Price from $450-550. Nice neighbors. Speaking English, Chinese, Vietnamese. Please call Karen 626675-9378.

120-14L-111104/143846

Share phoøng. Goùc Brookhurst & Katella bao gas, ñieän nöôùc. Coù phoøng taém rieâng. Choã ñaäu xe an toaøn. Goïi Phöông 949-5854486 or 714-553-2086 after 5:00

120-7L-111104/143855

Cho share 1 Master bedroom, traàn cao, maùt meû, loái ñi rieâng, khu yeân tónh, lòch söï. L/L 714554-7130 sau 7:30PM.

120-7L-111104/143875

Nhaø dö phoøng cho thueâ goùc Orange and Brookhurst khu yeân tónh, saïch ñeïp, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L 714-634-0623.

120-14L-111204/143889

Nhaø dö 1 phoøng thöôøng + Bathroom rieâng, goùc Beach + Westminster, öu tieân Hai vôï choàng giaø hoaëc ñoäc thaân, lôùn tuoåi thueâ. Bao ñieän, nöôùc. Xin LL: Phöông. 714-800-9101.

120-7L-111204/143902

Nhaø dö phoøng cho share, phoøng taém rieâng, nhaän Nöõ ñoäc thaân hoaëc Nöõ sinh Vieân doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Goïi Vaân. 714-5544109

120-7L-111204/143904

Nhaø saïch ñeïp, coù 2 phoøng troáng cho thueâ, phía sau chôï Taân Mai. Lieân laïc Tuyeát. Home 714-6384965. cell: 714-726-1559

120-7L-111204/143915

Nhaø môùi saïch ñeïp, yeân tónh trong khu coù coång an toaøn gaàn chôï. Dö phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L: 714799-9435 sau 5:00PM or 714697-3737

120-7L-111204/143925

Nhaø ñeïp, phoøng ñeïp cho share coù saün giöôøng tivi baøn computer cho ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi khoâng naáu aên huùt thuoác doïn voâ lieàn. L/ L: 714-890-6363

Nhaø Brookhurst - Hazard saïch seõ parking roäng dö phoøng cho share vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân coù vieäc laøm khoâng huùt thuoác. L/L: 839-3785

Nhaø rieâng dö phoøng cho share vuøng Rancho Santa Margarita. LL: Phöôïng: 949-250-3700 Day, 949-858-3841 (N)

120-7L-111004/143687

120-7L-111204/143948

Nhaø Brookhurst St - Hazard 1 phoø n g master bedroom cho share roäng môùi loái ñi rieâng gaàn chôï Quang Minh yeân tónh, coù choã ñaäu xe, öu tieân vôï choàng. 714531-5994, 714-554-0855

120-28L-111204/143945

Nhaø gaàn Westminster & Euclid dö phoøng cho share, nhaø ñang troáng ngaøy thöôøng lieân laïc sau 3:00PM. Phone: 714-636-1059 hoaëc 714-307-5983

Khu yeân tónh vuøng Westminster gaà n Freeway 22 & 405. Dö phoøng cho shared, ñieàu kieän deã daøng. Bao cable & utilities. Öu tieân cho ñoäc thaân. LL: 714-7575498, 818-357-0131. 120-7L-111204/144007

Nhaø khu yeân tónh goùc Mag + Edinger dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân thueâ. Coù loái ñi rieâng. Bao ga ñieän nöôùc giaët saáy. L/L Bích 714-323-8761 sau 4:PM. 714596-0266. 120-7L-111204/144009

Phoøng M.Home cho sinh vieân thueâ. Khu Bolsa-Bushard. Bao utilities. $300/M. Khoâ n g huù t thuoác. Tel: 714-839-7039 sau 8PM. 120-7L-111204/144011

Nhaø Huntington Beach ít ngöôøi dö phoøng roäng saïch seõ furnished cable cho nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, vaøo anytime. 350/mo. LL 714-841-5684. 120-7L-111204/144015

Nhaø Fountain Valley. Goùc Magnolia Warner. Dö phoøng cho thueâ $395/$495 Master. Ñeïp, saïch. Môùi remodeled. Sôn môùi. Khoâng huùt thuoác. Doïn voâ ñaàu thaùng 11. 714-458-7623. 120-5L-111204/144017

Garden Grove. Nhaø goùc Brookhurst & Hazard - dö moät phoøng cho share $300. Öu tieân cho ñoäc thaân, coù loái ñi rieâng. Bao utilities, no cooking. Doïn vaøo ngay. 714-531-6408. 120-7L-111204/144034

Vuøng Westminster. Nhaø goùc McFadden & Bush, dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-928-2192 hoaëc 714-531-0222. 120-7L-111204/144041

Nhaø roäng saïch dö phoøng cho share goùc Brookhurst Hazard sau chôï Quang Minh. Ñieàu kieän deã daøng. Doïn vaøo ngay. Goïi Thaûo 714-839-9103. 120-7L-111204/144043

Nice & quiet townhouse 2 bedrooms. On Brookhurst & Westminster, caàn cho 1 nöõ single thueâ 1 master bedroom. Garage, utilities included. Please call 714658-4764 or 636-8902. 120-7L-111204/144046

Santa Ana, voâ anytime, moät phoøng roäng. Ít naáu, khoâng huùt thuoác, coù Internet. $400. Gaàn South Coast Plaza, 405, 55. Goïi 714-557-0811. 120-7L-111204/144059

Nhaø Beach - Westminster coù phoøng troáng cho share $350 1 thaùng goïi Kim 714-878-4946

120-4L-111204/144060

Phoøng cho share ñaày ñuû 1 phoøng nguû phoøng khaùch vaø phoøng taém coù Parking vaø loái ñi rieâng taïi Westminster vaø Bushard. ÑT: 714-896-0098. 120-14L-111204/144096

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-3L-111504/144218

Nhaø First - Newhope. Phoøng lôùn, loái ñi rieâng. Caàn nam, nöõ ñoäc thaân lôùn tuoåi ôû laâu daøi (töø 50T). Parking anytime, naáu aên, coù maùy giaët saáy, giöôøng tuû, baøn gheá. $350/thaùng. Ñaàu thaùng 12. ÑT: 714-797-9077 120-6L-111504/144227

Nhaø khu Bolsa & Ward dö 1 master, phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng, bao gas ñieän nöôùc, coù cable. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/ 04. LL: 714-554-7094 or 714717-8128 120-3L-111504/144232

GoldenWest + Trask phoøng lôùn rieâng bieät, nhìn ra vöôøn caây, ñuû tieän nghi, nhaø taém rieâng, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc, cho ñoäc thaân share $450, Hai ngöôøi $500. Xin goïi 714-894-5373

120-3L-111504/144242

Master bedroom share furniture beáp bathroom rieâng, quiet safety vôï choàng lôùn tuoåi ñi laøm vuøng South Coast Metro or Westminster, loái ñi rieâng $650/ month. Call 714-668-5638 or 876-3962 120-14L-111504/144243

Phoøng beáp thaûm môùi. Caïnh chôï Vónh Phaùt, tröôøng Newland + Westminster. Tieän 2 chò em, vôï choàng son. Naáu OK. Ñaäu xe roäng $400. Doïn Any-time. 714-2545461 120-7L-111504/144246

Nhaø Dö 2 phoøng cho share, khu yeân tònh gaàn chôï. (1) phoøng coù loái ñi rieâng, (2) Loái ñi chung xin lieân laïc Tuaán 714-369-0494 120-7L-111504/144249

Phoøng trung cho V/ choàng share, 1 chò lôùn tuoåi hieàn coù job, 2 ngöôøi $450, 1 ngöôøi $400.Goùc Mc Fadden / Van Buren. LL: 714373-5715 120-7L-111504/144252

F.V, khu yeân tónh dö master bedroom cho share, öu tieân nam, nöõ ñoäc thaân cho giaët saáy, naáu aên, no smoking, parking roäng raõi, $550/thaùng. 714-326-7893 or 728-7150 120-7L-111504/144253

Nhaø Irvine khu lòch söï cho sinh vieân ñoäc thaân share phoøng $400. Mieãn naáu aên. Mature. Spa. Pool. Doïn vaøo ngay. 714-899-8249 W, 949-552-5148 H 120-7L-111504/144255

Master bedroom môùi xaây roäng, loái ñi rieâng, parking roäng, khu yeân tónh. Bao giaët ñieän nöôùc. Khoâng naáu aên, Magnolia/Ball Rd. 714-905-6358, 827-1744 120-3L-111504/144258

Nhaø sau chôï ABC, dö phoøng caàn cho ñoäc thaân sinh vieân thueâ, no smoking, khoâng naáu aên, coù vieäc laøm $290. 714-899-3829, 5955409 120-7L-111504/144259

Master bedroom ôû Harbor & Lampson. Loái ñi rieâng, parking roäng. Bao ñieän nöôùc, cable. Khu yeân tónh. L/L baø Minh 714-7031746, 714-260-4181 120-7L-111504/144270

Nhaø Townhouse dö 1 phoøng cho share ñoäc thaân hoaëc vôï choàng (khoâng con), khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. 13111 Monroe Street #3 Garden Grove. 714-5370368, 714-454-1466 Tuyet.

120-7L-111404/144125

Nhaø G.G dö 2PN/1PT, coù beáp rieâng, coù maùy giaët saáy, khu yeân tònh, ñaäu xe an toaøn. L/L anh Minh hoaëc coâ Taâm 714-7198335, 714-726-7685

120-7L-111404/144127

Nhaø ít ngöôøi cho möôùn master bedroom + phoøng taém rieâng, parking caïnh nhaø, cho naáu aên + giaët saáy. Ngay Little Saigon.$350/thaùng. LL: Coâ Phöông or Tony. 714-636-8746 120-7L-111404/144130

Nhaø Westminster 2PN lôùn, 1PT, beáp, coù loái ñi rieâng, gaàn Bolsa / Brookhurst, $850/thaùng. Doïn vaøo 15/11 hay 1/12, Chuû bao gas Ñieän, nöôùc, phone: 714-8130986 120-28L-111404/144136

Anaheim khu yeân tònh gaàn Fwy 5 & 91 goùc Brookhurst/La Palma dö phoøng cho thueâ. Bao gas ñieän nöôùc. LL: phone: 714-343-6781. 714-758-1725 120-7L-111404/144152

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward coù moät master bedroom cho thueâ. Öu tieân cho vôï choàng son vaø Nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. LL: 714-914-2436 120-7L-111404/144159

Euclid / Chapman. Dö 2 phoøng, loái ñi rieâng, parking thoaûi maùi, khu yeân tænh, bao gas, ñieän nöôùc. Khoâng naáu aên. Nhung. 714-5315001 120-7L-111404/144173

Westminster - GoldenWest dö 1 phoøng lôùn. Tieän nghi, yeân tónh, Vôï choàng, ñoäc thaân Goïi: 714379-2397 sau 5:30 toái. 120-7L-111404/144183

Nhaø saïch seõ ñeïp yeân tónh caàn cho share phoøng gaàn chôï gaàn tröôøng hoïc, Xin goïi cho Haø soá phone: 714-539-7273, cell: 5850256 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067 120-7L-111404/144177

WESMINSTER - Gaà n DMV, phoøng cho share coù loái ñi rieâng, vui loøng goïi cho Ngoïc. 714-9036718

120-7L-110204/142540

WESTMINSTER - Phoøng cho thueâ. Phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng. Öu tieân cho nöõ hoaëc ngöôøi ñöùng tuoåi. L/L: 714-717-7115 120-5L-111204/144108

WESTMINSTER - Nhaø môùi xaây, roäng, saïch seõ, ít ngöôøi khu yeân tònh, dö phoøng cho thueâ, goùc Westminster vaø Newland. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-251-1931

120-7L-111504/144239

Mobilehome môùi remodel roäng raõi saïch seõ, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, tröôøng hoïc, chuøa, nhaø thôø. Chæ daønh cho nöõ ñoäc thaân, hai chò em coù coâng vieäc laøm, share moät phoøng coù restroom rieâng. Lieân laïc 714-537-1638 cell 714-3690719

Nhaø 1 phoøng cho möôùn vuøng Westminster, öu tieân cho 2 vôï choàng. Nhaø dö 1 phoøng cho share, loái ñi rieâng, goùc Westminster & Newland bao ñieän nöôùc caàn goïi 714-379-8527 or cell 714-875-5831 Nhaø 2 vôï choàng khoâng con, dö phoøng cho share, öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân. $320 bao ñieän nöôùc khu yeân tònh. Cell: 714-4787675, 714-847-7344 Cuong Vo

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

120-7L-111504/144271

120-3L-111504/144275

Nhaø yeân saïch an ninh gaàn Harbor + Garden Grove dö 2 phoøng loái ñi rieâng cho ñoäc thaân ñi laøm ít baïn beø $200 & $300, doïn ngay. 714-539-7023, 714-2636762 120-7L-111504/144276

Phoø n g cho thueâ , goù c ñöôø n g Katella vaø Brookhurst, nhaø single house, parking roäng raõi, doïn vaøo ñaàu thaùng 12. $400/month. Goïi 714-904-2627 120-3L-111504/144289

Nhaø rieâng khu yeân tónh (Bolsa/ Ward) coù phoøng lôùn: sôn môùi, gaïch men môùi, coù loái ñi rieâng, beáp, phoøng taém rieâng, cho share $600/thaùng. L/L: 714-926-4726 120-7L-111504/144310

Nhaø vuøng G.G gaàn chôï Hoàng Phaùt, dö phoøng cho share, khu yeân tónh. Nhaø saïch seõ parking roäng raõi, tieän lôïi cho nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. L/L: 714553-3965 120-7L-111504/144208

Goùc Bushard/Heil. 1 phoøng cho share cho naáu aên, giaët saáy, tuû laïnh rieâng, ñ/thaân $400, hai ngöôøi $450. G/Ñ vui veû. L/L Haø 714-847-0716 H, 714-260-1882 cell 120-14L-110904/143422

ANAHEIM - nhaø môùi xaây coù phoøng cho share öu tieân ñoäc thaân $400/thaùng. Bao heát Util. Goùc Brookhurst + Lincoln. LL: Trang: 714-454-6860 120-14L-110804/143294

G.GROVE - Nhaø 3 phoøng cho share Master bedroom roäng môùi, loái ñi rieâng $500/phoøng. Phoøng thöôøng $400. LL Chò Höôøng. 714596-1060, 562-881-7631

300 - NHAØ BAÙN

RAO RAO VAË VAËTT

Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª Los Angeles: 3PN + Den, 2PT roäng 1200sqf, nhaø treân nuùi coù caûnh, saøn goã & beáp môùi. Gaàn ñaïi hoïc Pasadena, Monterey Park & China town giaù $430,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $759,000. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-7L-092404/137874

300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ ª FOUNTAIN VALLEY: 6PN/3PT. Khu lòch söï gaàn phoá Vieät Nam. Ñaõ taâ n trang raá t ñeï p . Giaù $698,900 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Sôn moùi. Nhaø ñeïp, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 ª 16 Units ôû Garden Grove. Ñang coù lôïi töùc cao. Chuû cho möôïn tieàn ñeå mua. Giaù 2,594,000 ª Car Wash + Property: Lôïi töùc $700,000/year. Khu thò töù. Down $600,000. Giaù $2,500,000 ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình list nhaø vôùi leä phí thaáp. Mua nhaø vaø möôïn nôï ñöôïc refund. L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742

300-30L-051804/118713

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT Neáu quyù vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù equipty, muoán boû nhaø maø khoâng bò bad credit, ly dò muoán baùn nhaø hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay 714-981-9742 300-180L-060404/121372

IMAX MORTGAGE 15751 Brookhurst St Westminster (giöõa Edinger & Mc.Fadden) Œª Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình möôïn nôï deã, nhanh & leä phí thaáp cho quí vò muoán mua nhaø hoaëc refinance trong vaø ngoaøi California. ª Coù chöông trình cho ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu: CHAFA LOAN cuûa tieåu bang & lieân bang cho laïi 15% tieàn lôøi. ª Coù CONSTRUCTION LOAN ñeå mua ñaát, xaây nhaø & khoâng phaûi traû tieàn cho tôùi khi xaây xong. ª Coù nôï ñeå mua apartment hoaëc commercial building vôùi ñieàu kieän deã daøng (loan under $800,000) ª Ñaëc bieät coù nôï SBA cuûa chính phuû ñeå mua business & building ª Coù laøm loan cho Mobile Home. Xin L/L: Eric 714-448-8995 714-775-4659 www.imax-mortgage.com 300-14L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $529,999. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän.

ª Midway City: Beautiful house 4PN + 2PT, 2 xe garage, maùi môùi tinh, sôn môùi, cöûa soå môùi loø söôûi, ceramic tile vaø berber carpet, saân tröôùc sau raát roäng, coù hoa vaø caây aên traùi, coù theå cho share vôùi loái ñi rieâng, khu an ninh yeân tónh, ñi boä ra chôï ABC giaù $499,000 ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 ª Cypress: Nhaø môùi xaây 2004, taàng kieåu raát ñeïp, sang troïng lòch söï 5PN, 4PT, bonus room 3 xe garage, living room dinning room family room 3 loø söôûi, beáp highly upgrade vôùi island vaø granicte countertop, plan 3 lôùn vaø ñeïp nhaát community giaù only $899,000 Xin goïi ngay KIMBERLY: 714-863-5066 300-28L-101004/139785

ÑAÁT BAÙN Adelanto 2.14 & 2.22 maãu; Apple Valley 5 maãu, city of 29 palms 5 & 10 maãu, Salton Sea gaàn San Diego 11,760 sqft lot; Trona, CA 7000 sqft lot Landcaster, CA 15 acres, California City, CA 8000 SQFT. L/L: 714-325-6797 300-28L-101904/140941

ª Nhaø 3PN, chuû ñaõ upgrade raát nhieàu gaàn Little Saigon $359,900 ª Nhaø G.G 4PN + 2PT roäng 1700 SQ, khu yeân tònh $450,000 ª Nhaø Anaheim 4PN + 2PT. Ñaát roäng 8500 SQ $425,000 ª Nhaø 4PN + 2PT xaây naêm 2004, roä n g 1600 SQ trong lot ñaá t 13,500 SQ. Giaù chæ coù $479,900 ª Nhaø 4PN + 2PT, khu yeân tónh $524,000 L/L Trí Traàn (Realtor) 714-775-0800 bus 714-323-0100 cell Or Vaên Buøi (R.E Agent) 714-742-7041 300-28L-102204/141268

ª Nhaø 4PN + 2PT built naêm 2004, lot ñaát 13,466SQ caùch Little SG 10 phuùt laùi xe. $479,900 ª Nhaø F.V 4PN + 3PT roäng 2436 SQ lot 7800 SQ $669,000 ª Triplex daïng townhouse moãi caên 2PN + 1.5PT $619,500 ª Fourplex HB moãi caên 2PN + 2PT $810,000 ª 28 unit APT ôû Riverside xaây naêm 1971 giaù 2 trieäu 500,000 ª 18 Townhouse ôû Costa Mesa moãi caên 3PN + 2.5PT, 2 car garage thoâng vaøo nhaø, 14 tuoåi, 5 trieäu 450,000 ª Commercial ôû Ana trong lot ñaát roäng 30,000 SQ, 1 trieäu 300,000 ª Tieäm nöôùc loïc ôû Santa Ana income töø 3 ñeán $4000/thaùng. Chuû retired $50,000 L/L Christopher Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 Office 714-222-8230 cell 300-28L-102204/141389

Townhouse Condo Santa Ana, 3PN, 2.5PT, 2 taàng, pool, Spa, 1 garage, 1 carport, coång an toaøn. $349,900. Taïi sao phaûi möôù n nhaø . Goï i Ray Huyø n h Coldwell Banker 714-251-7234. 300-15L-102604/141682

CALI HOME REALTY NHAØ BAÙN ª Mobilehome G.G, 2PN, 2PT, 1020 sqft ñôøi 1980. Khu family, ñaát $714/thaùng. Giaù $48,000 ª Mobilehome, G.G, 3PN, 2PT, 1300 sqft, ñôøi 1987, khu family ñaát 647/thaùng, giaù $67,000 ª Duplex, Orange gaàn nhaø thôø Tam Bieân, freeway 22, shopping mall the Block, moãi beân 1600 sqft, 3PN, 2.5PT, khu lòch söï, nhaø tuyeät ñeïp, vöøa ôû vöøa ñaàu tö raát tieän $735K ª 3 nhaø treân loâ ñaát 17000 sqft, 1 caên 3PN, 1.75PT, ñang thu $4200/thaùng, ngay trung taâm Little Saigon, coù theå xaây theâm 1 caên phía sau, nhieàu choã ñaäu xe $850K ª 4 Plex Westminster, 2 caên 2PN, 1PT, 1 caên 1PN, 1PT, 1 studio ñaát 9000 sqft. Ñang cho thueâ $3700 thaùng. Giaù $640K ª 4 Plex G.G, 1 caê n 3PN, 1.75PT, 2 caên 2PN, 1.75PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây 1976. Khu ñeïp nhaát thaät toát $875K ª 2.5 acres Moreno Valley, ñöôïc pheùp xaây 12 caên, ñaõ coù ñöôøng nhöïa, utilities raát thích hôïp cho builder giaù $300K ª 10 acres Perris, xaây ñöôïc 20 caên, gaàn 8 highway ñang môû roäng utility beân caïnh giaù $550K ª 9 units Long Beach ñôøi 1986 khu toát cho thueâ deã, moãi caên 2PN, 2PT, ñang thu $6825/ thaùng. Giaù $1,025,000. Xin L/L Nguyeãn Theá Thoâng 714-414-8010 Kenny Khaùnh: 714-878-9132 Xuyeân Khöông: 562-310-5046

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-110904/143467

300-28L-102604/141798

ÑÒNH GIAÙ ÑÒA OÁC (REAL ESTATE APPRAISAL) Œª Chuyeân ñònh giaù cho single family, residence, condo, FHA, 2-4 units ñeå mua baùn, refinance, PMI removal insurance claim. ª Phuïc vuï cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong vuøng Los Angeles, Riverside and San Bernadino counties. Xin L/L: 714-785-2089 Monday - Saturday (9AM - 6PM) 300-30L-102804/141961

OWNER FINANCED, EASY QUALIFYING, LOW DOWN!!! G.G, 2 story townhouse, 3BD/ 2.5BT, bonus room, 1325 sqft, double garage, patio, balcony, laundry. Totally upgraded. Movein condition, 13191 Newland #7, 714-878-0842 300-28L-102804/141966

NHAØ ÔÛ VIEÄT NAM Maët tieàn khu Vieät kieàu quaän Bình Taân, T/P H.C.M gaàn coâng vieân tröôøng hoïc nhaø ñuùc hai taàng, xaây naêm 2001, 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém, saân thöôïng ñieän thoaïi maùy nöôùc noùng ñaày ñuû giaù baùn 105,000 USD, moïi chi tieát goïi 972-202-8656. 300-28L-102804/141968

ÑAÁT BAÙN Thuoäc Los Angeles County, caùch Downtown 1 giôø, coù haõng lôùn: Lockheed, Boeing, Northrop... nôi ñang haáp daãn ngöôøi mua nhaø (baùo LA Times 10.18.04). Ñaát 2 1/2 maãu, 5 maãu, 10 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng nhöïa, giaù $25,000 ñeán $70,000. Mr.Phaïm 714-496-8590 300-7L-102904/142270

GardenGrove: 1- Nhaø roä n g 2,500 Sqf. Ñaát roäng treân 15,000 Sqf 5PN/2PT gaàn chôï Vieät Nam khu yeân tónh, an ninh chuû caàn baùn gaáp giaù $549,000. 2- Nhaø Garden Grove 3PN/2PT, coù patio, caây aên traùi. Nhaø roäng, ñaát roäng, khu vöïc toát chæ coù $425,000. Westminter: Nhaø gaàn khu Bolsa 3PN/2PT gaàn chôï, tröôøng hoïc, caây aên traùi, môùi taân trang chæ coù $459,000. Xin goïi cho Cao: 458-2000. Tuaán: 714-595-3543. 300-28L-110104/142457

MOBILEHOME FOR SALE! ª 3 bedroom 2 bath model 2000. Giaù $72,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 1 bath model 2000. Giaù $50,000. Lease ñaát $695 ª 3 bedroom 2 bath model 2005 brandnew. Giaù $84,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 2 bath nhaø roäng saïch. Giaù $50,000. Lease ñaát $450 per mos (55 up). Goïi Lyù: 714-590-8423 300-14L-110204/142484

5 Bedroom Pool. Huge yard. Great area!! Tile floors & new carpet, 2303 SqFt. Lots of fruit treets $679,990. 9681 Sutherland 714-608-0700 300-14L-110304/142659

NHAØ BAÙ N $465,000., 4PN, 1.5PT, nhaø roäng 1250 sf., ÑC: 13472 Balos Dr. GG. Ngaõ tö Beach Blvd / Trask. Chæ caàn 5% laø mua ñöôïc nhaø. Cell 714-7973233: Hoà 300-14L-110304/142688

Nhaø gaàn Bolsa + Ward, 4P.nguû, 3P.taém, tình traïng hoaøn haûo, 2 xe garage, sôn môùi thaûm môùi, trong cul-de-sac, khu yeân tónh, kitchen môùi. Giaù thöông löôïng $489,500. Huøng Hoaøng 714588-0654 300-7L-110404/142961

2 story Townhouse G.G, 2PN, $289,000 10% down $925. Nhaø 4PN, 2PT $399,000 10% down $1276, $280,000 nôï $901 thaùng. Nhaø 2 taàng 3PN, 2.5PT $455,000 10% down $1455. 714-654-3157 Agt 300-7L-110404/142965

Brookhurst/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, total remodeled $339,900. 10% down $1087. Purchase/Refinance cut payment in Half. Nhaø 3PN, 2PT, 1600 sqft, $450,000 10% down $1400. 714-654-3157 Agt 300-14L-110504/143100

° Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex), large 2PN / 1PT each, Huge lot (20,000 sqft.) Rent below market, good-long term tenants. Seller motivated. $859,990. ° Westminster. Nhaø tuyeät ñeïp, 3PN/2PT, 2 xe garage. $499,700. ° Garden Grove. Nhaø 3PN/1PT, Fix and save. $399,500 ° Irvine. Luxury Condo tuyeät ñeïp, 2PN / 2.5PT, 2 xe gar age. $489,000 Call Today Phil (Tai) Le 714-5150111 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-7L-110504/143195

GG.. Nhaø baùn bôûi chuû, 4 PN, 3PT, PN thaûm môùi, coøn laïi loùt gaïch, Cul-de-sac nhieàu parking, TT Litlle Saigon, khu an toaøn, Good deal, $480,000. LL: 714925-5135 300-14L-110904/143528

MOBILE HOME FOR SALE Brand new 2005 manufactured home all age Park, 2 bed, 2 bath, space rent $695, $79,900. 714349-2770 300-28L-111004/143581

Townhouse 2 taàng, Santa Ana, 3PN 2.5PT, garage 2 xe, coång an toaøn, $354,900. Tieàn nhaø haøng thaùng xaáp xæ baèng tieàn möôùn. Goïi Böûu Huyønh Coldwell Banker 714-251-7234 300-7L-111004/143611

Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2PT, gaàn nhaø thôø Thaùnh Linh. Goùc Warner + Ward. Giaù $569,000. Traàn cao gaàn 1,800SQ. LL: 714390-9912 300-7L-111004/143646

Garden Grove, nhaø 3 phoøng, 1 Bath, ñaát roäng hôn 12,000 sqft. Coù giaáy pheùp cuûa City ñöôïc xaây 2 caên treân 1 loâ ñaát, good location. L/L 714-414-2621. 300-7L-111004/143660

Westminster 3Bed/1Bath large lot RV Access upgrades. 7072 Trask Ave. $463,000. Agent Jim 714-334-7134 www.JimHarlan.com . 300-7L-111004/143663

° Stanton: 4PN/2PT roäng 1257sqft, ñaá t 7600sqft, xaâ y 1956. Goùc Orangewood-Beach. Giaù $399,900. ° Garden Grove: Townhouse 3PN/2.5PT. Roäng 1639sqft.xaây 1972. List döôùi giaù thò tröôøng. $359,900. ° Garden Grove: Townhouse 4PN/2.5PT. Roäng 1450sqft xaây 1973. Raát ñeïp. Gaàn chôï Ñoàng Höông. $395,000. Vaø coøn nhieàu nhaø khaùc. Xin L/L Charlene Chaâu 714-728-9039 (Cell). 300-7L-111004/143671

Westminster Open house, Saturday 11/13/04, 12-4PM. Haï giaù $499,999. 8961 Universe (Magnolia/ Edinger), chôï AÙ Chaâu, 3PN, 2PT, family room quaù ñeï p , 1579 sqfeets, höôùng Nam, saân ñeïp, HB school. Hurry. Lani Nguyen 714-878-7671, 714-534-2119 Lo thuû tuïc möôïn tieàn cho quyù vò 300-7L-111004/143694

SALE BY OWNER. DÒP MAY HIEÁM COÙ. Nhaø roäng 2000sqft. Lot 7500sqft, 5 bed 3 bath. Gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Höôùng daãn Payment döôùi $1,000/month. 12 Parking. Giaù $550,000. L/L: 714265-9072 or 714-705-3237. 300-7L-111004/143698

Nhaø, ñaát Westminster 3PN, 1PT. Living 1,100sqft. Lot 8,700sqft. 60 x 145' Zoning R2. City cho xaây 2 caên. Gaàn nhaø thôø, Elementary High School. Khu toát, ôû hoaëc baùn. Giaù $475,000. LL: Chuù Kim 714-493-6396.

300-7L-111104/143719

Nhaø ñeïp, reû khu yeân tónh Garden Grove 3PN/2PT Remodeled bathroom, sôn môùi roäng #1456 sqft., Ñaát #7400 sqft. Giaù $469,900. Open house Sun 11:00Am - 4:00 PM LL: Samantha Vo. 949-929-6532. Website: Samanthav.com 300-7L-111104/143724

Nhaø Garden Grove 3PN, 2PT, xinh ñeïp. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, ñaát raát roäng. Open house 11/13 & 11/14. Xin goïi Loan Phan 714-801-7462. Giaù $510,000 300-14L-111104/143800

Nhaø G.G môùi 2 tuoåi 2,244sf/ 7,125sf 4PN, 3PT (2 Master bed.) traàn cao, maùi ngoùi, garage 2 (xe), ñaát sau roäng, khu yeân tónh. L/L 714-553-5090. 300-6L-111104/143820

$117,000 s/f Residential Land, Ocean view, Catalina view, city view, Paranomic. Price $950,000. John Vu Commercial Broker 949-2959020 300-30L-111204/143879

CAÀN BAÙN GAÁP CONDO Condo 2 taàng, Huntington Beach 2 nguû, 1 taém, gaàn Beach vaø Heil. Giaù $290,000. Lieân laïc 714-9819742 300-30L-111204/143880

CAÀN BAÙN GAÁP MOBILEHOME ª Family park 12062 W. Edinger, SA, (Edinger/Harbor) mobilehome #53, 2 nguû 1 taém, giaù $49,000. Caên soá #29, 3 nguû, 2 taém ñôøi 98. Giaù $79,00. Caên soá #26, 4 nguû, 2 taém ñôøi 99, giaù $76,000, tieàn ñaát $700 ª Mobilehome ñôøi 96, 3 nguû + den, 2 taém, 1500 SF 1286 West #49, G.G. Giaù $79,000 Lieân laïc 714-981-9742 300-7L-111204/143913

Mobilehome caàn baùn gaáp goùc West/Garden Grove 2PN 2PT giöôøng baøn gheá tuû laïnh sofa maùy giaët saáy tieän cho gia ñình coù ñoâng ngöôøi $29,000. L/L: 714468-3283 300-7L-111204/143929

300-28L-110804/143353

NHAØ BAÙ N ANAHEIM HILLS, CHUÛ CHO VAY: 2650SF (môùi 1 naêm) 3Ph.nguû + Office, 3Ph.taém röôûi, 2 loø söôûi. Ñaát roäng $739,000. 2050 SF, 4Ph.nguû, 2Ph.taém röôûi $639,000. 714614-1800

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Two Garden Grove 4 Plexes. 2 building side by side, corner location, new paint, 5 garages each, built 1966, superb condition, Buyer only, No Agent, call Foothills Realty for more info at: 714-544-5340 300-7L-111204/143939

Baùn nhaø ôû Vieät Nam . Nhaø ñuùc 3 taàng, trang trí noäi thaát sang troïng, khu Taân Bình. Giaù 240 caây. Goïi Hieàn. 714-373-5487, 714-657-4715


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-10L-111204/143997

Mobile Home baùn bôûi chuû 2PN, 1PT, 2Den, thaûm, beáp, nhaø taém, maùy giaët saáy môùi. Khu Family (sau chôï Bolsa). Tieàn ñaát $620. Coù troàng nhieàu caây aên traùi. Giaù $64,900. 714-839-5581 sau 6PM.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-36L-111404/144134

silver, 34,000 miles, 4 door. Full power giaù $8900.OBO. ÑT: 714265-0367 or 714-417-7423, license 9EBU611 400-7L-111404/144192

2002 LEXUS ES300 Kieåu môùi

black gheá da ñen, ñeøn traéng HID full power sunroof, CD6 Dóa in dash trong ngoaøi raát ñeïp, 33,100 miles. Giaù $16,400. OBO. LL: 714-465-6384

300-7L-111204/144024

Nhaø VN baùn: Baùn 1 caên nhaø taïi T.P Caà n Thô, DTXD 104m2, ngang 5m, saân 19m, coù laàu. Nhaø xaây ñöôïc 6 naêm, khu vöïc ñang phaùt trieån, ñöôøng CMT8, nhaø raát saïch, ñeïp, thoaùng. Xin L/L 714740-1099.

400-7L-111204/144008

400-36L-111104/143751

300-7L-111204/144088

NHAØ BAÙN Nhaø hai taàng ôû Fountain Valley, gaàn ñöôøng Warner vaø Euclid (beân caïnh Mile Square Park). 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém, 2300 sqft. Giaù $695,000 (chuû seõ traû laïi 1% cho ngöôøi giôùi thieäu). Muoán xem xin heïn tröôùc 714-429-1996

choã ngoài fullpower, giöõ kyõ nhö môùi, only 21K miles, 1 ñôøi chuû, caàn baùn $14,900. (#4SKL 680). 714-482-5115 400-7L-111204/144038

2001 ACCORD EX, 4 cöûa, maùy

Vtech, 4 maùy, sunroof, alloy wheels, CD 6 ñóa, side airbag, coøn nhö môùi xe 1 chuû. No accident $10,800. 714-231-9453, #QTISDGG

300-3L-111404/144132 400-36L-110304/142709

300-28L-111404/144174

Baùn Mobilehome Park 55 tuoåi, 2 bed + 2 bath, roäng 1000 sqft, coù theâm patio, thaûm môùi, Sôn môùi ñeïp, tieàn ñaát $433. Giaù $53,000. Lieân laïc. 714-554-2286 Caàn baùn Warehouse trung taâm Little Saigon, naèm treân ñöôøng Moran. Lieân laïc Agent 714-2250063 principal only.

400-24L-110704/143263

Open house Sat. Nov 20, 1-4PM. 2001 Fleetwood, 3BR, 2 ba, 960 sf, New flooring $595/Mo Space Rent. 14272 Hoover Street, #65, Westminster $65,000. 714-4049701

Ñaát baùn 1 acrer baùn $2100 vuøng New Berry Spring, 1 acrer baùn $3150 vuøng Bastow. All San Bernadino trung bình please call Sam 714-569-1999

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 3000 400-DL-042200/9

400-7L-111004/143559

2001 NISSAN Truck thuøng dö

2004 ACCORD 19,500 miles

Forrest Green LX, 4 Dr. AC, Auto, CD. Run excellent. $16,900. Please call Charly 714-653-8823. Vin#1HGCM56344A028000. 400-7L-111504/144309

2004 FORD F350 truck, super

duty crew cab longbed. V8, 6.0L, turbo diesel. Automatic. Full power, CD player. Alloy wheels $34,250. L/L Tuaán 714-9322990, lic 7M17950 400-35L-110504/143081

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

2001 TOYOTA Tundra Truck

longbed, V6, AC, CD, alarm, bedliner môùi, voû môùi, chaïy maïnh chôû naëng, tieän lôïi contruction maøu traéng 102K miles, xe coøn thaät toát. $7300. 714-757-5816, #4GP97866 400-5L-111204/144112

2001 TOYOTA Corolla LE, maàu traéng, xe ñeïp maùy toát, giaù $6200. Full power. ÑT 714-417-7423 or 265-0367, license 57105

auto, 50,900 miles, sport-Premium pakage. Alloy wheels, wood trim, sunroof, power everything, alarm $19,500, call 714-654-1032, vin 70064 400-5L-111404/144196

2000 BMW 323i White / Tan,

2003 BMW 325CI, coupe 2 cöûa,

khaép mieàn Nam California

400-7L-111204/144042

400-14L-110704/143256

400-7L-111204/144051

phaùt haønh roäng raõi

duøng caàn baùn 18K. Giaù $10,000 goïi Anh 714-533-4601, cell 714931-3160, lic 6L53252

2000 BMW 323I, gold sedan,

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

400-3L-111504/144308

2001 HONDA Accord LX cöûa auto, full power, all original, 1 ñôøi chuû, 21K miles, like new, $11,400 (#4TKX467) (714-3647880

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

NGÖÔØI VIEÄT

power, AC, CD, alarm, xe ñeïp ít hao xaêng, xe 1 chuû 32K miles, alloy wheels, voû môùi. No accident maøu silver xe ñeïp, xem thích ngay. $7400. 714-7767549, #1LKP698

miles wheel ñoä, body kit vaø complete stereo system, 1 owner. OBO $9900. ÑT: 714-705-3517 Duy, #45782

400-7L-111004/143658

6 maùy, maøu silver, 1 chuû, 18K miles, xe môùi nguyeân, sport PKG, töï ñoäng, gheá da, sunroof, xem thích ngay. No accident $27,900. 714-231-9453, SRDI207

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-111004/143688

2000 HONDA Accord EX V6, 2

doors full option, 10 CD changer, good condition, body kird vaø 4 wheels ñoä xe raát ñeïp, thích cho thanh nieân baùn $7,600 miles 100,000. Vin#10998. 714-8395012 400-7L-111204/144010

2000 HONDA Civic LX, soá tay,

leather moonroof, 87K certified pre-own vehicle, 100K, excellent condition $15,500. LL: Tuyen 818-349-7201, sau 2:00pm #4HHS377. 400-28L-110904/143464

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2 cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640) Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-111504/144261

400-4L-111204/143964

1999 TOYOTA Camry LE. Ful

power, AC, cassette timing belt môùi thay over 100,000 miles. Tình traïng xe raát toát. Baùn $6500, license 4FFP305, 714-315-9560 400-3L-111504/144306

1999 TOYOTA Avalon XLS, 4 cöûa töï ñoäng, fully loaded, gheá da, sunroof, dual p/seat, side air bag, 32 K miles, 1 ñôøi chuû, garage keùp nhö môùi. $9900. (#4TBK360): 714-613-3040, 714-613-3040 400-7L-111404/144190

1996 ACURA 2.5TL. Full power, leather, moonroof, saïch seõ trong ngoaøi, 4 voû môùi, giaù baùn thaät reû $5900.OBO. 714-375-2477 or 714-651-6962, #5DZW106

400-7L-091704/136813

1996 DODGE Caravan, maà u xanh, maùy hoäp soá good, 120K, run good. Dö duøng baùn $3,800, radio, maùy laïnh good. No accident. Goïi Laân: 714-791-8881. Lic #4SRF067.

1996 HONDA Escord EX, moät ñôøi chuû ít söû duïng 101,000 miles, sunrooof, fullpower, maøu xanh ñaäm. Giaù $6000. Ñieän thoaïi: 714-636-2776, cell: 714-3995490. (#3RRD820)

1998 ACURA CL 2.3L Silver, 2

400-5L-111204/144111

400-7L-111204/144044

1996 HONDA Accord LX, color

töï ñoäng, maùy Vtech, sunroof, thaéng ABS, alarm chaïy toát coøn raát môùi, 1 chuû 99K miles, no accident $5900, 714-757-5816, #4CTY133

1996 NISSAN Maxima GLE 6

2000 HONDA Odysey maàu traéng, LX. Full power xe ñeïp maùy toát 65,000 miles, giaù $11,500.OBO. ÑT: 714-638-4654 or 443-1293, license 57105 400-7L-111204/144045

2000 LEXUS ES300, V6. Fully

loaded 78K miles, maøu silver, zenon light CD changer, 1 chuû side airbag, xe giöõ kyõ coøn nhö môùi $13,500. 714-623-6866, #4KAB115 400-7L-110404/142889

Full power maøu baïc Radio Cassette A/C CD, trong ngoaøi coøn môùi, 45,000 miles. Caàn baùn $11,500. L/L Lieâ n 714-8565857. Vin#410674.

2000 TOYOTA Camry LE. Full

power, AC, cassette CD chöa accident, sôn gine, 41,000 miles, xe raát ñeïp baùn $9300. License (4HKB421), 714-315-9560 400-5L-111204/144113

2000 TOYOTA Camry, XLE, V6.

Fully loaded 62,000 miles, sunroof. Alloy wheels, gheá da, xe ñeïp maùy toát giaù $7900. ÑT: 714-443-1293 or 265-0367, license 57105 400-3L-111404/144191

2000 TOYOTA Camry, ñaày ñuû

AC, cass, CD, hôn 68,000 miles,caàn baùn gaáp giaù reû $7,000. LL: 714-740-0301, maùy toát, tuyeät ñeïp, Gold. #4WUR214 400-3L-111504/144311

1999 ACURA 3.2TL 4 cöûa töï

ñoäng, fully loaded, sunroof, gheá da, dual P/seat, side air bag. 33 K miles, 1 ñôøi chuû (#4DTB569), $11,800.. 714-364-7877 Excellent condition 400-14L-110504/143102

1999 FREIGHTLINER Centery,

430HP Detroit 13 SPD, 3 axle, double sleep, 640K miles, also 1995 trailer, dry van. Total $35,000. L/L: 626-825-3893, 626-419-7179 (2QGP360) 400-7L-111204/144001

1999 LEXUS ES300, töï ñoäng,

silver, CD, cassette. Full power, good condition 70K, all original, $12,400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance. No down 400-7L-111104/143735

1999 MERCEDES ML320,

white, 1 owner, 74,000 miles, gheá da, sunroof, perfect condition, never accident 4 voû môùi, loa Bose, alarm. Mua xe môùi neân baùn 714-728-8683, 728-8682, LP #4CTE548, $16,000 USD 400-15L-102904/142183

1999 TOYOTA Sienna LE, white,

Dr, black, leather, 4 new tires, tune up, 90,800 miles, CD player, sunroof, $7850 OBO. 714-920-0550

1998 HONDA Civic, EX, 4 cöûa,

400-7L-111404/144195

1998 HONDA Accord EX, 2 cöûa

V6, moonroof, gheá da, töï ñoäng, full power. Ñieàu kieän toát. Giaù $6900. Goïi Xuyeân. 714-7282177 (#3CAT 475) 400-7L-111004/143555

1998 LEXUS GS400. Fully

loaded. Low jack, new battery, alternator tires, 82K miles, $18,500. Tel: 714-749-3628, soá xe 4BSX704 400-7L-111204/144006

1997 FORD Aerostar XLT, töï

ñoäng, black. Full power tieän cho chôû haøng, boû baùo, $2950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card finance. No down 400-7L-111104/143849

1997 LEXUS SC300, 2 cöûa maøu

traéng, 100KM. Xe ñang chaïy baùn vì ñi xa $7900 chaéc giaù khoâng bôùt. Salvaged. Maùy toát, xem xe thích ngay. 714-3178721, plate number #5GHF039 400-9L-103104/142292

1997 PLYMOUTH

Grand Voyayer SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $4300. LP#3LPS527. LL: 714-321-9543 400-7L-110404/142966

1997 TOYOTA Previa S/C maøu light gold, 108,100 mile. Xe ñeïp trong ngoaøi, maùy hoäp soá toát. Giaù $5,700. Lc#5HVP523. L/L 714-478-1154.

400-7L-110904/143434

1997 TOYOTA Tacoma Truck, dö

xe caàn baùn, 4 choã töï ñoäng raát toát, Giaù $6200. Xin goïi Tieán + Lyù. 714-856-4697, 714-8998848. Work. 951-243-8386. Home: 951-601-3853. (#7H04310) 400-7L-111104/143731

1997 TOYOTA Camry LE. Red,

automatic, 102,300 miles. 4 doors. 1st owner, clear title, AC, tinted windows. CD changers 4 cylinder $6900. Contact 714721-1273, 714-721-1274, #3XEU570 400-7L-111204/143954

1997 TOYOTA Corolla 4 dr, auto, fullpower, xe maøu traéng tuyeät ñeïp (#3UUF 098). $3700. Goïi714-251-1201

400-4L-111204/143961

1997 TOYOTA Avalon XL. Full

400-7L-111504/144302

Black, 4 door in good condition $4,700, call: 714-398-4969, #5AJC361

400-7L-111004/143647

cyl. 4 cöûa töï ñoäng, all power, A/ C cassette, CD, no accident, 1 chuû, saïch seõ, Mnrf Alloys, dealer services. $3,900. 562-607-7425 or 607-9793. 400-6L-111204/143928

1996 TOYOTA Camry 4 cöûa, töï

ñoäng complete power tape, radio, power steering, cruise control, A/C, maùy coøn toát, xe ñeïp vöøa yù trong ngoaøi. Giaù $5100, vin #730982. L/L: 714-321-9543 400-7L-111204/144004

1995 HONDA Odyssey EX, töï

ñoäng, blue. Full power AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance 400-5L-111204/144082

1995 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

Auto, AC, sunroof, alarm, CD, xanh ñaäm, maùy hoäp soá raât eâm. 119,000 mi. (4CVB071). $5,100. 714-537-8729. 400-7L-111404/144194

1995 MAZDA Xe baùn gaáp, Model

929, maøu traéng, sunroof, 133K, söûa toaøn boä, toát $3,490 (coù theå bôùt theâm), coù baùn 3 baøn Nails. 909-946-2207, 909-297-0436 400-7L-102804/142043

1995 MERCEDES SL500 con-

vertible, AMG package. Maøu silver, trong maøu gray. 75,000 miles. Full power, CD changer, trong ngoaøi tuyeät ñeïp. Chuû giöõ kyõ . Khoâ n g bò traà y , caà n baù n $18,000. License #5HVT814. L/ L: 714-657-5301. 400-7L-111204/144049

1994 CAMRY LE, 4 maùy, 1 chuû,

93K miles, maøu xanh nhaït, 4 voû môùi, AC, cassette, chaïy toát, coøn ñeïp trong ngoaøi. No accident $3800. 714-757-5816, #3HSL458 400-7L-110204/142494

1994 LEXUS ES300, maøu green,

4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, xe dö caàn baùn $6,200. Lieân laïc Trinh 714-585-3846, #3TOA962 400-7L-111204/144047

1994 LEXUS ES300, 6 maùy,

maøu traéng ngaø, 1 chuû, 118K miles, coøn raát môùi, gheá da toát. CD, AC, alarm, ñaõ laøm timing belt. Moïi thöù hoaøn haûo, sunroof, $5000. 714-231-9453, #3FGS594 400-3L-111504/144287

1994 LEXUS ES300, maøu ñen.

V6. New brakes and tires, coù CD vaø alarm. Full power, freeway miles 153K. Never accident raát ñeïp, good condition $7300. Huy: cell 520-270-0633, home 562864-7438 lic #065MCR

power, AC, cassette chöa bò ñuïng sôn gine over 100,000 miles, xe raát ñeïp baùn $6400, license (3TBD361), 714-3159560

400-7L-110404/142890

400-3L-111504/144212

99K miles, Nautica Edition, leather, all powered, 6-cyl. Smog checked. $2,990. ÑT: 310-9304328, 310-941-2615. Lic# 5HVE539 (8/05)

400-7L-102604/141739

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng

1999 TOYOTA Solara SLE 2

door, full power, maøu silver, 6 maùy, neäm da, CD, Radio cassette. Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $7,300. L/L 714-856-5857. Vin#C201032. 400-7L-111104/143848

1999 TOYOTA Camry LE V6 moät

chuû 75K miles, $7,500, maøu ñen A/T, A/C, CD, Sunroof, 4 dr, no accident. Trong ngoaøi môùi, maùy toát. #4EOJ098. Söông 949-9227635.

1997 TOYOTA Camry 4 maùy, 72K miles, allway maintance 3WBF694. Full power $5600 trong ngoaøi hoaøn haûo, 714-4233497 1996 ACURA Integra, 2 doors,

soá töï ñoäng, gheá da, 80K miles giaù $4500 OBO. CD in good. 714-280-2427, 554-3697, 4KUV439

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-111104/143779

1993 ACURA Legend full power,

loa Boss, 6 CD changer, maùy eâm, xe saïch, freeway miles, xe heát yù. Baùn $3,900. Goïi 714-6365808 gaëp Thaûo. 400-7L-111204/144012

1993 HONDA Civic EX, töï ñoäng,

400-7L-111004/143594

1990 HONDA Prelude Si, maøu traéng. Good condition smoke check pass, new tires töï ñoäng, radio/tape, AC, $1700. Phöôùc 714-251-8509, lic #2RPY420 400-7L-110404/142806

white, 4 cöûa. Full power AC, cassette, $3700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance

1990 LEXUS LS400, xe chaïy raát

400-7L-111104/143812

1990 MAZDA MPV Van 7 choã,

toát, baùn $3900. L/L: 714-4230334, 714-292-3820 Lic# 2WQR339 400-7L-110904/143529

400-7L-111004/143680

white, 4 cöûa, 70K. Full power AC, cassette, xe raát ñeïp $6500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance

400-4L-111204/143962

2001 HONDA Civic, 45,000

300-14L-111504/144228

choã ngoài, V6. Full power coù CD, power seat hoaøn haûo maøu white 80K miles, 1 chuû. L/L: 714-2003850, $7300 (4LGA725)

400-7L-111204/144040

400-7L-111004/143558

400-37L-110704/143262

400-7L-111504/144264

2000 GRAND Caravan, sport 7

2000 TOYOTA Avalon XL töï ñoäng

töï ñoäng, white, raát tieän cho shop may or chôû haøng. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, finance. No down

300-7L-111504/144226

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

sport-premium package, alloy wheels woodtrim, sunroof, new tires, top of the line 50,200 miles. Excellent condition 1 owner, $24,900. Call Kieàu Tieân 714-606-9780 (4NNP105)

400-7L-111204/144002

Mobile Home 3PN 2PT goù c ñöôøng, ñeïp, nhieàu choã ñaäu xe, saùng suûa, nhieàu caây aên traùi $48,500. Doïn voâ lieàn. Newland/ Bolsa. L/L: 714-651-5105

300-14L-111504/144322

2001 BMW 330I, silver, auto

2001 FORD Cargo, van, E150,

300-14L-111504/144221

2 Mobilehomes 4PN 2PT raát ñeïp. Naêm 1996 giaù $82,900. Naêm 2002 giaù $115,000. Khu 5 sao. Doïn voâ lieàn. L/L 714-651-5105. Newland/Bolsa

400-7L-111504/144204

2001 COROLLA 4 doors. Full

300-5L-111404/144175

Mobile Home xinh ñeïp, khu sang, 2PN 2PT, phoøng phuï traàn cao, skylight, fireplace, caây hoa + aên traùi, 55 tuoåi laøm, sau chôï Phaùt Taøi, $82,900, tieàn ñaát $600. L/ L: 714-651-5105

ngoài töï ñoäng. Full power silver trong ngoaøi ñeïp nhö môùi $11,900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance 400-3L-111504/144314

300-14L-111204/144099

300-7L-111404/144176

2002 TOYOTA Sienna Van, 7 choã

2001 Odysee Van LX Auto. 87

CÔ HOÄI HIEÁM COÙ Garden Grove: Nhaø 2PN, 1PT. Ñaát roäng hôn 10,000 sqft. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng. Giaù $395,000. Huy agent 714-2623425

Mobilehome caàn baùn khu Bolsa ñoái dieän T & K Food Market, xin lieân laïc : 714-839-6034, 714623-2122

400-5L-111204/144110

2002 HONDA Civic, EX, maøu

RAO RAO VAË VAËTT

Full power 141K miles. Lic #34PE824 caà n baù n gaá p giaù $4200. Lieân laïc Thaûo: 903-3757, Chieâu 724-2997

400-7L-110904/143515

1994 MERC Villager Minivan.

1993 MAZDA Stick Shift. Caàn baùn $2,500 OBO. LL: 714-6516498 (Thaønh) hoaëc anh Vinh 818-636-9989. #5YN755.

400-9L-111004/143576

1993 TOYOTA Pick Up Truck T100, SR5, maøu xanh, power window, AC, maùy toát trong ngoaøi saïch. New battery new tires, 157K mi. Lic 6U04485. Giaù $3900. L/L: 714-728-8868

400-7L-111204/143970

1992 HONDA Civic, LX, maøu

xanh töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp giöõ kyõ 88,000 miles, xe dö duøng. Giaù $4300. L/L: 714-651-6093, lic #2ZIP989

400-7L-110404/142935

1992 LEXUS LX400, 8 maùy 4 cöûa xe coøn chaïy toát ñi xa caàn baù n . Lieâ n laï c caà n baù n gaá p $3,700. 714-308-8945. #3MXY404.

400-7L-111204/144050

1992 LEXUS LS 400 Silver color

4 doors Full power, AC, sunroof xe ñeïp, good condition, caàn baùn gaáp sale $4,700. Tel: 714-7756611. Lic #3MXZ742.

400-7L-110904/143463

1992 MAZDA MX3 - V6, maøu traéng, soá tay, (5 spds). Xe chaïy raá t toá t , maù y môù i tuned up. $1,500. Call 714-553-0007. LP#3LEU623.

400-5L-111504/144219

1992 MAZDA MPV, van, xe ñang

chaïy toát, dö duøng caân baùn, xin goïi Hoïc: 714-380-5516 hoaëc 714-898-5522, lic 3KTB818 400-7L-110904/143531

1992 TOYOTA Paseo Two door, 4 choã ngoài, 5 speed good maùy laïnh, run good, Radio Cassett, löu haønh 2005, mua khoâng caàn Smog check. Xe ñeïp caàn tieàn baùn $1,800. LL: 714-234-9896. (4XPX978).

400-3L-111504/144284

1992 TOYOTA Land Cruiser, thaéng, AM/FM, CD/DVD 11 inch, ñaày ñuû option, sôn môùi, giöõ kyõ coøn raát ñeïp, khoâng hö hoûng. No accident good $6500.OBO (409HZ883), 714-705-5711

400-7L-111104/143771

1991 Camry 4 door, maøu traéng,

soá töï ñoäng. Full power miles 129. Xe chaïy good giaù $2800 thöông löôï n g. Phone 714-537-9768, #2ZBZ530

1991

400-5L-111204/143974

Van Previa, LE, ñoû , sunroof, ñaõ thay maùy vaø automatic transmission, thaéng voû môùi, chaïy toát, maïnh, ñeïp. Baùn $3200, #3SBJ292, 714-5315812, 714-227-7269 400-10L-111404/144193

1991 ACURA Legend, moving sale, gold, full option, gheá da, sunroof, radio, cass, AC, chuû giöõ kyõ, $3,500. 7 caù koi 1 ft, saép ñeû, pump, filter 300. 714-2518262, #3PSL815

400-7L-111504/144265

1991 HONDA Civic döôùi 100,000

maøu traéng ,2 daøn laïnh, maùy run good, Radio Cassette, 110,000 mil. Baùn $2,000. LL: 714-2514204. (2TXC691). 400-7L-102504/141648

1990 NISSAN Maxima SE - V6

maøu xaùm ñaäm, soá töï ñoäng, maùy laïnh, alarm, stereo cassette, baùnh xe môùi loaïi choáng ñinh, 27 mpg, 180k, maùy xe maïnh nhö môùi vì chaïy freeway, tình traïng raát toát, $2100, Vin#JN1HJ01P8LT438833, 714743-6031 400-7L-111204/144076

1990 TOYOTA Camry, white, 4

doors, no accident, need to sale by owner $1,300. Good conditions. Contact Ken 714-213-2865 or Kelly 714-932-4116. Lic#2ULG254. 400-1L-111504/144324

1989 HONDA Accord 2 door, xe coøn chaïy toát, dö duøng caàn baùn giaù $950. LS #3MYD006. L/L: 909-742-8267 or 714-721-8231 400-4L-111204/143960

1989 TOYOTA Camry LE xe dö duøng coøn raát toát. Giaù $1200. OBO. Xin lieân laïc. 714-425-8037 (#2NOU918) 400-7L-111404/144189

1989 TOYOTA Camry automatic

120,000 miles, 6 maù y , full power, blue color xe chaïy toát, baùn $1800. LL: 562-599-5675, 310-901-6890. Lic#2PTM546 400-7L-111004/143612

1988 ACURA Legend, 6 maùy,

töï ñoäng, maøu Gold, coù air conditioner, cassette, MP3 môùi gaén $500. Baùn giaù $1950. Xin goïi soá 714-841-8942 or 714-7571537. Lic#2MQT040 400-7L-111204/143967

1988 HONDA Prelude, 2 cöûa soá

töï ñoäng, maùy laïnh, cöûa töï ñoäng, chaïy toát, thueá löu haønh môùi 2005. $950. 951-371-9669 hoaëc 714366-0194 (#3BQM014) 400-7L-103104/142349

1988 TOYOTA Camry, full power,

maøu traéng soá töï ñoäng, cöûa kính töï ñoäng AM/FM/Cass, cruise, xe raát hoaøn haûo, caàn baùn gaáp, baûo trì toát, giaù $1500. 714-847-8529 (#2KWV 354) cell 323-6460387. 400-7L-110904/143465

1988 TOYOTA Corolla 5ERV951

töï ñoäng, maøu blue, very good condition. Giaù phaûi chaêng. Lieân laïc: Tram 714-848-2262. 400-7L-111404/144188

1988 TOYOTA Corolla $1,050 (#2GNS087) 1992 Toyota Lancruiser $$6,950 (#4JXJ851), xe dö duøng, tình traïng toát, Low mile. Xin LL: 714305-7828 400-3L-111504/144254

1986 TOYOTA Van, LE, AT, 2

air, 2 srf, PS, PB, PM, PW, PDL, CD. Alloy roof rack, maùy maïnh, soá eâm saün smog, chuû lôùn tuoåi, giöõ kyõ, $1100, vin 1610, 714895-4427 400-7L-111104/143757

miles. Bình ñieän bình nöôùc cô phaän chaâm ñieän moät boá thaéng môùi 2VVJ942, chaïy toát. Goïi 714979-4911 O.B Tröông

1985 TOYOTA Corolla caàn baùn

400-36L-102704/141877

400-37L-100804/139618

$400, xem xe ngaøy Chuû Nhaät hoaëc thöù Hai. L/L John 714-9255576, 4 voû xe môùi, lic 2HRF596

400-7L-111504/144206

maøu traéng, xe chaïy raát toát, xe dö duøng caàn baùn giaù $2800 US. L/L: 714-225-0268, 3KIP679

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-38L-111901/000732

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471

400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2002 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 84 ngaøn miles tuyeät ñeïp $10,500 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 1999 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof, nieàng ñuùc 105K miles tuyeät ñeïp $6,800 ° 2000 Toyota Corolla CE, töï ñoä n g, full power, tuyeä t ñeï p , $6200 ° 2000 TOyota CElica GT, 2 cöûa töï ñoä n g, sunroof, nieà n ñuù c , fullpower tuyeät ñeïp. $8,200 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 2000 Toyota Tacoma Prerunner extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, very good condition $7900 ° 2000 Honda Accord LX, 4 maùt töï ñoäng, CD, low miles, fullpower, tuyeät ñeïp. $10,500 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver, very good condition. $7,700. ° 1997 Honda Accord LX, 4 maùy, töï ñoäng full power, 78K miles tuyeät ñeïp $6100 ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,200. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2001 Mercedes ML320, SUV, low miles, only 37K miles, auto, full power, roof rack, alloy wheels, maøu traéng, xe raát ñeïp nhö môùi, sale reõ $20,950 ° 2000 Lexus RX300, auto, low miles only 59K miles, full power, xe good condition, maøu grey/silver, gheá baám ñieän, roof rack, alloy wheels, sale reõ $17,850 ° 2001 Acura CL3.2, type-S, auto, low miles only 42K miles, gheá da, sunroof, CD changer, fully loaded, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $15,850. ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $18,990 ° 2002 Honda Civic, low miles, only 31K miles, auto, full power, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family vaø giôùi treû, sale: $10,850 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,950 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 1999 Toyota 4 Runner SR5, V6, Auto, full power, sunroof, alloy wheels, running board, CD, Cassette, rear spoiler, towing packet, roof rack, xe ñeïp sale reû $10,490 ° 2001 Honda Accord EX. V6, gheá da, low miles, only 22K miles, sunroof, CD changer, ABS, alloy wheels, power seats, full loaded, sale reû $13,600. ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $13,850. ° 2002 Acura RSX, 2 doors, gheá da, low miles, only 27K miles, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, sale $14,850. ° 2000 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän sunroof, CD alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $12,500. ° 2000 Ford Expedition, XLT, auto, full loaded, maøu traéng, 2 maùy laïnh, gheá da, CD, power seats, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $12,690 ° 2000 Toyota Corolla, Auto, 4 doors, maø u traé n g, only 50K

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

miles, full power, save gas, thích hôïp cho hoïc sinh, giôùi treû vaø family, sale reû $7,500 ° 1998 Honda Passport S.U.V Auto, full power cassette CD changer roof rack coù A/C xe ñeïp maøu traéng thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $7,600. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1999 Lexus ES300, auto, gheá da, only 78K miles, fully loaded, sunroof, alloy wheels, CD changer, 2 tone, silver color, good condition sale reû $12,400. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu silver, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $8,500 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-37L-060303/069779

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/ c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeät ñeïp. $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 ° 99 Lexus RX300, Utility body, 7 passengers, auto, a/c, abs, airbags, CD changer, leather, moonroof, alloy wheels, full power, tuyeät ñeïp, giaù $13,900 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-090503/083722 400-37L-092603/086741

400-38L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2002 Mercedes-Benz CL600, 2 door executive coupe, SALE $79,500 (stk 2220) ° 2003 Mercedes Benz E500, 5K miles, SALE $48,900 (stk 2218) ° 2002 Mercedes Benz S55 AMG, navigation, SALE $64,900 (stk 2216) ° 2002 Mercedes Benz S430, 9K miles navigation, SALE $56,900 (stk 2211) ° 2001 Mercedes Benz E55 AMG, top of the line sedan sale $39,900 (Stk 2169) ° 2001 Mercedes-Benz AMG ML55, state of art SUV, Sale

$31,900 (stk.2080) ° 2001 Mercedes Benz C240, 21K miles, SALE $22,900 (Stk 2180A) ° 2000 Mercedes Benz SL500 2 door roadster, SALE $29,900 (Stk 2219) ° 1999 Mercedes Benz E320 SALE $16,900 (Stk 2190) ° 2000 BMW 540IA, SALE $24,900 (Stk 2214) ° 2002 BMW 325I, 4 door sport sedan, sale $23,900 (Stk 2170) ° 2001 BMW X5, Luxury sport untility, 38K miles, Sale $31,900 (stk.2186) ° 2002 Acura 3.2TL, Type-S, navigation sale $18,900 (Stk 2215) ° 2003 Acura MDX 4x4, 13K miles, sale $31,900 (Stk 2206) ° 2002 Lexus GS300, navigation, chromes, sale $25,900 (Stk 2217) ° 2001 Lexus IS300, chrome, like new sale $18,900 (Stk 2189) ° 2002 Lexus RX300, navigation, Sale $25,900 (stk.2213) ° 2002 Toyota Tundra Limited V8 Access CAB, leather, camper shell, sale $19,900 (Stk 2202) ° 2002 Toyota Corolla, 24K miles, sale $9,900 (Stk 2178A) ° 2000 Toyota Sienna LE, Sale $11,400 (stk.2120) ° 2002 Honda Accord EX, V6, coupe leather, CD, sale $12,900 (Stk 2190) Offer Expire 11-15-2004 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 2002 Mercedes ML320 SUV, auto, silver, moonroof. All powerr, leather, cass + CD, giaù $23,700 ° 2001 Lexus RX300, auto, SUV, low mil, moonroof, leather, rack, cass CD. Full power giaù $21,500 ° 2001 Honda Passport EXL, SUV, V6, auto. Full power moonroof, cass + CD, leather. Low mil, giaù $13,500 ° 2002 Toyota Sienna CE, auto, 7 pass, low mi, dual A/C, cass + CD. Full power, giaù $13,600 ° 2000 Mercedes ML430, SUV, auto, navigation moonroof. All power, leather, cass + CD, giaù $19,400 ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, V6, Limited auto, moonroof. All power, all leather cass + CD changer giaù $13,200 ° 1999 Honda Passport LX, auto, V6, SUV 75K. Full power, CD changer, silver, giaù $8700 ° 2000 Toyota RAV-4, auto, 4Dr. Full power, white. Good condition giaù $8600 ° 2001 Honda CR-V, auto, 4Dr, low mi, silver. Good condition giaù $12,500 ° 2000 Honda Odyssey EX, auto, V6, 4Dr. Full power 7 pass CD, dual A/C giaù $12,300 ° 2000 Toyota Sienna CE, auto, V6, 7 pass, 78K. Good condition. Full power giaù $9200 ° 2002 Acura CL 3.2, 2Dr, auto, V6, silver 43K, moonroof. All power, all leather, cass + CD, giaù $15,700 ° 2000 Lexus GS300, auto, pearl white. Good condition. All power, all leather, cass + CD moonroof, giaù $18,500 ° 2002 Toyota Avalon XL, auto, V6, silver, low mi. Good condition, all power, leather giaù $15,400 ° 2002 Honda Accord EX, V6, 2Dr, black, moonroof, CD changer, side airbag, leather, giaù $12,600 ° 2002 Lexus IS300, auto, 4Dr, silver, moonroof. All power, all leather, CD changer, giaù $21,300 ° 2001 Toyota Celica GT, 5SP, moonroof. Full power, CD, spoiler, giaù $10,800 ° 2001 Honda Accord EX, V6, auto, 4Dr, low mile. All power, all leather, CD changer giaù $13,700 ° 2003 Toyota Matrix, auto, 4Dr. Good condition. Low mi. Full power, cass + CD, giaù $12,800 ° 2000 Lexus ES300 auto, 4Dr, low mi moonroof, leather, cass + CD changer giaù $14,700 ° 2002 Honda Accord LX, auto, 4Dr, silver. Full power CD player giaù $10,700 ° 2000 Toyota Camry LE, V6, auto, 4Dr. Full power cass + CD giaù $8700 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù khaùch 400-36L-021004/104034

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-36L-032304/110073

400-8L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 END OF THE YEARS SALE !!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ° 1998 Acura Integra GSR, black color, 5 speed, A/C. Power W/D, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veà trong tuaàn, giaù on sale $5200 (Stk #1906) nhaän traû goùp khoâng caàn down $105 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Celica, silver color, 6 speed, CD, leather, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, xe môùi veà giaù on sale $11,500 (Stk #1899) nhaän traû goùp khoâng caàn down $215 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, low mileage, A/C auto, full power, alloy wheels, CD, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$250 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura Integra GS, 2 door, silver color. Low mileage, auto, A/C. Leather, CD, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #1876). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $225 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus IS300, Silver color, auto, A/C, CD player, leather. Full power. Alloy wheel, sunroof, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $19,300 (Stk #1882). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $340 moät thaùng. OAC ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C, CD. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale $9400 (Stk #1713). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $182 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $206 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota Camry LE, gold color, auto, A/C, CD player, power door lock, tieát kieäm ngaân quó gia ñình, xe nhìn tuyeät ñeïp giaù on sale trong tuaà n $5,500 (stk #1563). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$101 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, CD player, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (Stk #1846) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $155 moä t thaùng. OAC ° 1993 Toyota Corolla, blue color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $2200 (Stk #1708) ° 1998 Toyota Corolla, black color, auto, AC, 4 door, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $4900 (Stk #1907) nhaän traû goùp khoâng caàn down $90 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander, V6, white color, auto, A/C, CD player. Alloy wheels, saï c h seõ trong ngoaøi, very good condition, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,900 (Stk #1794). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $226 moät thaùng. OAC ° 1995 Toyota Tacoma Xtracab, blue color, auto, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû giaù on sale trong tuaàn $5900 (Stk #1710). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$90 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, white color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù thaät reû $10,900 (Stk #1748). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$192 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Previa LE, white color, auto, A/C, 7 choã ngoài, chrome wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi vaø chuyeân chôû haøng. Giaù on sale trong tuaàn $3,500 (Stk #1874). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $65 moät thaùng. OAC ° 1991 Toyota Previa blue color, auto, caption chair, 2 sunroof, CD

player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø chuyeân chôû, xe môùi veà giaù on sale $2500 (Stk #1905) ° 2001 Toyota Sienna, gold color, auto, CD, full power, 7 choã ngoài. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family giaù on sale trong tuaàn $8700 (Stk #1793) nhaän traû goùp khoâng caàn down $170 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus RX300, white, color, auto, A/C, sunroof, leather, roof rack full power, CD. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, nhìn vaøo thích ngay. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $18,500 (Stk #1866). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $297 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, auto, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8,900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Civic EX coupe, green color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, rear spoiler xe thích hôïp cho giôùi treû giaù reû $5500 (Stk #1557). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$100 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. auto, A/C, very clean in-out, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$135 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX, silver color, auto, A/C, leather, sunroof. Alloy wheels, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,400 (Stk 1807) nhaän traû goùp khoâng caàn down $217 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Accord EX, gold color, 4 doors, auto, A.C, CD, sunroof. Alloy wheels, xe thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, nhìn vaøo thích ngay, giaù on sale trong tuaàn $9100 (Stk #1469). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $161 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$185 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus LX470 4x4, SUV, white color, auto, AC, leather, ful loaded. CD player saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi nhìn vaøo thích ngay, giaù sale trong tuaàn $28,100 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $485 thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 11/12/04 ñeán ngaøy 11/18/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-36L-042104/114424

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-111104/143768

Caàn baùn 3 chieác xe BMW ñôøi 88, van ñôøi 97, Q.45. L/L W: 638-3852, #4RGJ140, #4GE460, #4EEWC935

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-30L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $350/th. Döôùi laàu. Khu toát, an toaøn. L/L Tony 714-903-0056.

500-28L-101904/140825

Caàn sang tieäm Nails gaáp trong shopping center, khoâng caïnh tranh. Income $3000 - $3500 tuaàn, tieàn rent reû. Sang giaù $35,000. L/L: 707-465-1113 or 707-954-4200

500-14L-102004/140982

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang 1 nhaø haøng ñang ñoâng khaùch vuøng Stanton, gaàn Garden Grove. L/L 714-313-3149 sau 5PM.

500-28L-102004/141041

Vì lyù do gia ñình, caàn baùn tieäm Nails ôû Arizona trong khu chôï Fry - Shopping Center lôùn. Tieäm Ñeïp khang trang, Khu Myõ traéng. Ñoâng khaùch walk-ins. Neáu thaät loøng mua, xin lieân laïc: 480-2057840

500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561

500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

500-28L-102404/141526

Auto Repair vì baän vieäc gia ñình caàn sang. Rent reû, lease coøn daøi, ñòa ñieåm toát treân ñöôøng 17th. Lieân laïc 714-231-9836

400-14L-110204/142627

500-7L-081704/132415

CAÀN SANG GAÁP Vì baän chuyeän gia ñình caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, baùn $45K. L/L: 714-657-5301. 500-28L-082204/133220

Caàn sang tieäm Nail T/B Goodyear Arizona, trong shopping lôùn, tieàn Rent reû, Income good, xin L/L 623-925-8331 hoaëc 623-5129999 500-28L-090704/135236

Office For Lease. Ground floor, street sign, A/C, 1000 sqft., $1,195. Go See at: 8409 Westminster Blvd. behind Newland Pharmacy - Speak English. Call: 310-275-5939

Sang gaáp tieäm nails trong mall West Virginia, tieäm ñoâng khaùch income cao thaät loøng mua xin goïi 304-266-6536 500-28L-092804/138192

CAÀN SANG GAÁP Vì khoâng haïp yù kieán chung, chuùng toâi caàn sang laïi tieäm baùn: Kitchen cabinet, granite countertop, gaïch, thaûm goã v.v... Tieäm roäng 4800 sqft, tieàn rent reû vuøng Montclair, ai coù yù ñònh mua xin L/L 909-234-1109, 714856-5721, 909-434-4229. Giaù $69,000.

400-7L-111104/143764

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-28L-110304/142629

Tieäm nail xuyeân bang (Wisconsin). Tieäm trong Wal-Mart Super Center, vuøng Myõ Traéng, ñoâng khaùch vì khoâng coù ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp vôùi giaù voán. 920-237-1220, 920-237-1544 500-28L-110304/142642

Caàn baùn Tieäm Nail & Spa ôû vuøng Porter Ranh, vì khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 6 gheá spa. 818-281-8712 (cel), 818-8842847 after 8PM 818-224-3707 500-14L-110304/142657

500-14L-110304/142662

500-14L-110304/142683

500-28L-102504/141606

Tieäm Nail trong mall tieåu bang Indiana income cao caàn sang gaáp vì thieá u ngöôø i troâ n g coi giaù $120K. Lieân laïc Taâm 317-5074017. 260-436-6232

500-28L-102704/141864

Phoenix Arizona. Tieäm Dollar Stores caàn baùn. Lieân laïc 602995-1443, 602-540-7450. Khoâng thaät loøng, xin mieãn.

500-28L-102704/141893

Caàn sang Tieäm Toùc Nail ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Khanh 714-543-4347 sau 1:00PM to 8:00PM.

500-16L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale

500-14L-102904/142149

500-7L-101704/140213

500-30L-101704/140352

TIEÄM FURNITURE CAÀN BAÙN GAÁP! Tieäm Furniture trong vuøng Myõ traéng ñang caàn baùn gaáp vì chuû caàn relocate. Tieäm naèm trong shopping Center ( next to Ralph Supermarket) Tieäm raát coù lôïi nhuaä n . Tieä m roä n g khoaû n g 12,500 sf. Xin LL Lynne @ 661619-5939 English, Lee @ 805712-7332 Vietnam. See Virtual tour @ Lynnewnight.com Sang tieäm nails tieåu bang OR thaønh phoá MC.Minnville gaàn casino. Tieäm môû 11 naêm, income 14-18 ngaøn/month, giaù $52,000. Thaät loøng xin goïi home: 503-434-6341, cell: 503-2679293 500-28L-101704/140512

Coù lease cho tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi 480-459-0166

500-30L-110304/142711

Nhieàu tieäm Nails trong khu Shopping lôùn, gaàn chôï, khu raát toát, lôïi töùc cao, vuøng San Bernardino & Orange County. Giaù $100,000-$500,000. L/L 714715-4122. 500-14L-110304/142724

Caàn sang tieäm Nails, vuøng Myõ Traéng, caùch Bolsa 35'. Tieäm môùi build ñeï p , tieà n rent $2,650/ thaùng. Thaät loøng xin goïi 626335-8520 hoaëc 714-350-9225 (sau 9gPM). 500-14L-110304/142754

Caà n sang Tieä m Nail, vuø n g Palmspring. Income good. Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang. Giaù caû thöông löôïng. Xin goïi 630404-0231 Cell, 323-376-3183 Cell. 500-14L-110304/142768

500-28L-102904/142129

Sang Tieäm 1220 sqft, ñòa chæ 13,916 F Brookhurst St, gaàn chôï Ñoàng Höông, Century TV, Rite Aid. Doïn vaøo 12/31/2001. LL: David Chung Pager 714-6880092, hoaëc 714-537-6424

CAÀN SANG TIEÄM FURNITURE Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm Furniture vuøng Temecula.LL: 951-693-9413, 714-260-6144

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. LL: Laâ m 714-653-0793 coù theå thöông löôïng.

500-28L-110304/142687

Major Franchise gas station prime location in Hemet $400,000 monthly gross sales super cash flow. Call: 909-3368356

500-28L-102804/142089

500-28L-101104/139855

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $60,000. Goïi: 323-752-9691

Sang Tieäm Nail ñeïp khang trang T/P Lahabra caùch Bolsa 30'. Khu thò töù gaàn tröôøng High School, 6 baøn 2 Spa, 1 facial, maùy giaët saáy, $50,000. LL : 562-5521883 (cell)

Chinese Seafood Restaurant, 8,000sqft, tieäc cöôùi, catering hotel phuïc vuï treân 25 naêm. Giaù baùn $300,000. Xin goïi 714-9065300 (Broker).

Coffee vaø Smoothie Shop theo kieåu Myõ sang troïng, lòch söï vuøng Myõ traéng, ñang phaùt trieån maïnh, vì baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp. Giaù phaûi chaêng. LL: 714588-4693

500-30L-101704/140371

Caàn baùn 3 chieác xe BMW ñôøi 88 van ñôøi 97, Q.45. L/L W: 714638-3852, #4RGJ140, 4GE460, #4EWC935

500-14L-110204/142617

Bakery caàn sang. Vuøng Garden Grove. Tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû. Coù theå laøm theâm Food to go. Ñ.T 714-726-4832. L/L 10am8pm.

500-22L-081204/131764

Office cho thueâ ngay Trung taâm Little Saigon, töø 1000-2000Sqft, tieàn rent reû, goùc Brookhurst & Hazard sau choå röûa xe, tieän cho VP Baùc Só, Baûo hieåm, Luaät sö, ñòa oác, Loan.vv.... L/L John 714531-7560 cel 714-612-3437

500-28L-092304/137647

400-7L-080604/131002

500-28L-110204/142616

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang quaùn cafeù coù license nhaø haøng, xin goïi 714-878-9011 hoaëc 8789010

Caàn sang tieäm Video phim boä HK, Ñaøi Loan, AÙ Chaâu, Ñaïi Haøn. Trong khu chôï saàm uaát, raát ñoâng khaùch. LL: 714-427-2014

Caàn sang gaáp 1 tieäm Nail, giaù cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu, xin lieân laïc 760-3690406, cell 951-907-6739

SANG TIEÄM VIDEO Caàn sang tieäm video. Tieäm ñoâng khaùch, ñòa ñieåm toát, rent reû. Ñaïi lyù chính thöùc caùc haõng, HK, ÑL, ÑH, AC. Giaù $68,500. Goïi coâ Hai 714-839-6772, 714-534-3211, 714-728-8119

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, $11,000 ° 00 Toyota Camry, 4 cöûa soá töï ñoäng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $5700 ° 98 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, $7100 ° 96 Acura Integra, 2 cöûa, soá töï ñoäng $4400 ° 96 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3000 ° 98 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $6500 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $4200 ° 96 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3600 ° 96 Mazda MPV, van, soá töï ñoäng $3800 ° 91 Toyota Previa van soá töï ñoäng $2800

500-30L-110204/142599

OFFICE RENT Vaên Phoøng treân laàu roäng 1100 SQ up 3350 SQ. Rent 90 cents SQ. Ngaû tö Euclid + Lampson, Garden Grove. Tom: 714-7191888

500-28L-071404/127483

500-36L-102404/141540

500-28L-102804/142033

400-90L-050604/116980

500-14L-110204/142578

Caàn sang laïi cô sôû laøm thöông maïi treân nhieàu laõnh vöïc hoaëc môû thieàn vieän maët tieàn ngay trung taâm Little Saigon. Rent reû raát tieän cho vaên phoøng ñòa oác. L/L: 714-719-6532

Caàn sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Trang nhaû, ñòa ñieåm toát. Good income. Moïi chi tieát xin goïi 714-728-5641 sau 6PM

500-36L-091504/136541

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

500-14L-110204/142543

Caàn sang tieäm Phôû ngay Bieån xinh xaén raát toát cho gñ laøm chuû giaù $50,000. LL 714-791-0260 or 714-720-5664.

500-14L-103104/142287

500-13D234-103104/142296

Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, giaù cao ôû tieåu bang Indiana, caàn baùn vì hoaøn caûnh ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi coâ Thu. 765-210-3624

500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562

500-31L-110104/142425

Sang Tieäm Nail, Trung Taâm khu ñang phaùt trieån, tieäm sang ñeïp, Giaù laøm cao taïi Tucson, Arizona. Caàn thôï nail boät, P/W gioûi. LL: 520-979-1497

500-28L-110204/142493

AUTO REPAIR income $40K/M, 20,000 sqft facility, rent $3000/ M, lease daøi, Bolsa/Beach location, $110,000 equipment & parts, 10 naêm hoaït ñoäng, established customers. Ask $166,000. Robert/Brk: 714-7195220

500-14L-110204/142524

Caàn sang tieäm Nail vuøng Orange 8 nails 2 spa, 1 phoøng facial, xin goïi 714-720-5726 sau 8:30PM

500-28L-110404/142779

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Toùc + Nail. 3 station toùc + 2 nail, khu Euclid Center Euclid & Hazard, giaù 45K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L Lisa 714554-1951 hoaëc 257-7752 sau 7 giôø 500-14L-110404/142817

Sang Tieäm Hair Nail Spa!. Vuøng Myõ traéng, Tieäm saïch ñeïp, tieàn nhaø reû, income toát. LL: cell: 714290-0669 500-14L-110404/142859

Nhaø haøng phôû vaø Chinese Fast Food goùc Valley View/Chapman. T/P Garden Grove ñang ñoâng khaùch. Thieáu ngöôøi troâng coi, sang giaù $76,000. L/L: 714-7999853 500-14L-110404/142872

MOVING! Salon 5 Spa pedicure chairs, 5 baøn Nail, 2 Hair, Wax, Facial room, Wash+Dry Room. Môùi built. T/B Arkansas, City Springdale. Khu traéng. Giaù cao. Baùn gaáp $28K. Bill 479-9273334, 479-283-4146. 500-14L-110404/142895

For Lease. Small warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho Shop May, Nhaø kho v.v. Ñòa chæ 11611 Salinaz G.G 92843. New Hope/ Trask. Phone 714-420-2033 or 714-309-9848. 500-28L-110404/142910

SANG TIEÄ M . Tieä m massage ñang hoaït ñoäng, ñoâng khaùch saïch ñeïp coù phoøng taém. Caàn baùn giaù caû phaûi chaêng. Xin L/L: 714-225-0268, 714-225-0443 500-28L-110404/142950

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Tieåu bang NC. Tieäm raát sang troïng, Income cao. Muoán bieát theâm chi tieát LL Coâ Ly Cell: 910-262-3308. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-14L-110404/142958

Caàn sang Shop May coù baøn caét vì thieáu ngöôøi troâng coi. Shop toïa laïc goùc Euclid-Hazard. Lieân laïc Phone 714-321-9318.

500-28L-110504/143002

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

500-14L-110504/143091

Caàn sang gaáp tieäm Nail trong Mall lôùn, vuøng Orange County, Myõ Traéng coù Spa & phoøng Wax. L/L Thuûy 714-514-9217, 5149214

500-14L-110504/143125

BAÙN TIEÄM MASSAGE. Tieäm massage caàn sang laïi vì khoâng ngöôøi troâng coi, tieäm ñang ñoâng khaùch. 7 phoøng taát caû, raát ñeïp, good location. Giaù $35,000. 714369-0713.

500-21L-110704/143197

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang tieäm taïp hoùa 97 Cents and up. Tieäm gaàn 2000 sqft vuøng Riverside. Giaù baùn $55,000. 909-5348567. Serious buyer only

500-14L-110704/143208

Tieäm/Vaên phoøng caàn sang gaáp. Coù theå duøng laøm phoøng Y, Nha, Dòch vuï, Chuïp hình, v.v... Phoøng ôû goùc Euclid/Edinger. L/L Kevin 949-939-1225

500-14L-110704/143219

NAIL Caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Gilbert, ñeïp, sang troïng, 1 phoøng wax, 5 gheá spa & 6 baøn. Thaät loøng muoán mua. L/L: 480-9175322, 480-206-8011

500-28L-110704/143221

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm

500-30L-110704/143225

Sang tieäm môùi ñeïp aùo quaàn fashion trong chôï vuøng Westminster. Rent thaáp, sang lease OK. Tieän cho moïi dòch vuï khaùc. L/L: 818441-1550

500-28L-110704/143259

Caàn baùn T.Nails vuøng Phoenix AZ. Khu Plaza vuøng Traéng sang; coù 4 baøn nails 4 spa. Phoøng facial giaët saáy ñaày ñuû, neáu thaät loøng xin goïi 602-248-0551 gaëp Mike

500-28L-110704/143260

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844

500-21L-110804/143281

Tieäm nail vuøng Huntington Park LA, khu shopping Meã caàn baùn gaáp. Giaù $28,000 rent $1660. Phone 323-585-1215, cell 714414-7413

500-14L-110804/143282

Sang tieäm Nail khaùch Myõ Traéng gaàn Lakewood, 5 baøn nails, 2 spa, facial, waxing, airbrush, baøn hô tay chaân, xin lieân laïc 714728-1341

500-14L-110804/143355

Nhanh tay cho ai muoán laøm chuû Tieäm Hair Nail & Supple taïi City Fountain Valley & Huntington Beach (Good location). Thieáu ngöôøi troâng coi (chuû 2 tieäm) caàn baùn gaáp giaù $47,000. Coäng luoân Inventory. Goïi Ngoïc Mai. 949-400-9951

500-14L-110804/143361

NAILS SPA LAS VEGAS Muoán laøm chuû Nails + Spa lôùn ñeïp vaø sang troïng vôùi giaù thaät nheï nhaøng??? Thieáu ngöôøi troâng coi caà n partnership coù kinh nghieäm ñieàu haønh hôïp taùc. L/L Brian: 714-497-7144, Long: 714925-2080

500-14L-110804/143393

MASSAGE. Tieäm lôùn vuøng Anaheim caàn sang giaù $50,000. Tieäm coù Steam Room. Khoâng tieàn xin mieãn goïi laøm phieàn. Lieân laïc Johnny 714-425-7832, 4252028

500-14L-110804/143400

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-7L-110904/143414

Tieäm Nails caàn sang gaáp, tieäm roäng coù phoøng aên, phoøng nguû, 6 baøn Nails, 4 Spa, khaùch Myõ traé n g. Tieä m Ñeï p Tieå u bang MIchigan. Phone: 1-586-9457631, 756-8631

500-14L-110904/143424

Tieäm Nail trong Mall T/Bang New Jersey. Vuøng Myõ traéng income cao, 8 nails, 2 spa, 1 wax, caàn sang, Lieân laïc Chò Hoàng. 201647-9375

500-7L-110904/143439

Caàn sang Tieäm Nail T.B New Mexico trong shopping lôùn, giaù cao, rent reû. Moïi chi tieát L/L soá phone 505-863-8730, 714-4697933.

500-14L-110904/143466

Tieäm Nail caàn sang gaáp vuøng Orange giaù $25,500. Xin lieân laïc Cendy 714-634-1954 Cell 714251-1030.

500-7L-110904/143469

Tieäm coøn roäng choã cho share môû caùc dòch vuï cho thueâ ñoà cöôùi, baùn quaàn aùo, baùn boâng, Gift Shop. Tieäm trong khu nhaø haøng Ñaø Laï t Bistro. Treâ n ñöôø n g Brookhurst St. Fountain Valley. LL 714-775-8519 hoaëc 714-8392132.

500-7L-110904/143471

Tieäm caàn sang gaáp, rent raát reû coù theå môû Vaên phoøng Baûo hieåm, Thueá, Baùc Só, hoaëc ñòa oác vv.... Goùc ñöôøng Euclid & Westminster. LL Mai 714-7196590, 757-1282

500-14L-110904/143481

F.V Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp Tieäm Q/AÙo thôøi trang raát ñeïp vôùi giaù raát reû $69,900 trong khu Center Myõ traéng. L.L 714-478-3190, 714-962-4212.

500-7L-110904/143497

Sang Tieäm Nail vuøng Glendora 4 baøn, 1 spa, 1 phoøng facial, 700 sqft., tieà n rent reû . Giaù $14,000. LL: cel: 626-674-8309, 626-852-9958 (Steve - Helen)

500-7L-110904/143510

Tieäm Nails ñeïp sang, 5 gheá Spa, 6 thôï, khoâng ngöôøi troâng coi sang gaáp. Vuøng Mission Viejo, keá chôï Von. Giaù $120K, khoâng nhaõ yù xin mieãn goïi. LL: 714-623-3076.

500-7L-110904/143512

Phoá coøn troáng cho thueâ, khu vöïc ñoâng khaùch, sang troïng, raát toát cho caùc dòch vu veà y teá, nha só, nhaø haøng, Bakery. 3,000 sqft, goùc ñöôøng Beach-Lampson. Giaù reû baát ngôø. Tel: 714-493-9873.

500-28L-110904/143521

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832

500-28L-110904/143524

Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979

500-28L-110904/143530

Sang Tieäm Nails Supply. Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720

500-14L-110904/143533

Sang Tieäm Nail trong Mall, Giaù $145,000. Tieäm caùch Bolsa 1 tieáng veà höôùng Los Angeles. Goïi Ngoïc 818-316-1303 Day. 714595-8983 Night

500-21L-111004/143565

Tieäm Nails caàn sang vuøng LA. Rent $650.thaùng. Ñoâng khaùch. Chuû moving caàn sang laïi giaù reû 27K voâ laøm ngay. Ai môû tieäm laàn ñaàu ñaây laø cô hoäi toát, voán ít, tieàn rent reû. Xin Mieãn traû giaù. LL: 323-933-4245 (w), 310-3570301 (cell) 500-28L-111004/143575

Baùn Tieäm Nails TP Palm Desert CA. Trong shopping chôï Jensen, ñöôøng Cook vaø 42nd St. Rent reû coù gheá spa vaø 2 phoøng waxing. LL Tieäm 760-773-9808. Nhaø 760-343-2960 500-14L-111004/143579

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Woodland Hill, Khoâng ngöôøi troâng, chuû coù 2 tieäm. Tieäm laâu naêm Rent thaáp. Giaù $18,000. LL: 949-5528513 or 949-735-9403

500-14L-111004/143599

Caàn sang Tieäm 1 dollar & Gift, tieäm coù baùn caû electric & Gas Scooter. Tieäm Ñeïp, good location, roäng 2000 sqft. Tieàn Rent reû. City Buena Park. 714-8161682. Sau 6PM 714-260-1196

500-7L-111004/143608

Escondido hoaëc Oceanside. Full service Salon ñang ñoâng khaùch Hair Nail vaø Wax gia ñình caàn baùn gaáp. Tel: 760-622-9368 500-7L-111004/143614

Escondido hoaëc Oceanside. Full service Salon ñang ñoâng khaùch Hair Nail vaø Wax lyù do gia ñình caàn baùn gaáp. Tel: 760-622-9368 500-21L-111004/143617

Caàn sang tieäm Nail vuøng W.LA. Khu Myõ Traéng. Ñòa ñieåm toát. Giaù $95,000, xin lieân laïc 310-3130788 hoaëc 714-271-9585 500-7L-111004/143619

VAÊN PHOØNG CHO THUEÂ Ñòa ñieåm toát, goùc ñöôøng Brookhurst & Chapman. Giaù $1.00/sqft bao goàm ñieän, nöôùc, maùy laïnh, maùy noùng. Xin nhaán maùy: 714-826-1534 500-30L-111004/143638

Chuû caàn tieàn, muoán sang gaáp nhaø haøng môùi, ñeïp, roäng 3,000 sqft vuøng downtown Monterey Park. Giaù $100K, coù theå thöông löôïng. Goïi Jimmy 951-847-1701. 500-7L-111004/143648

Tieäm Nail vuøng Long Beach, 6 baùn, 2 spa, phoøng Facial. Caàn sang gaáp. Khoâng ngöôøi troâng coi, parking roäng raõi. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 714-902-3739. 500-7L-111004/143649

Caàn sang tieäm nail gaáp, khoâng ngöôøi troâng coi, tieäm vuøng Corona hoaït ñoäng treân 10 naêm, tieäm coù 5 baøn, hieän coù 3 thôï. Giaù 15 ngaøn. LL: 951-271-6583 Tammy, sau 8 giôø. 951-2730075

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-111104/143760

Caàn sang Tieäm Nail vuøng Palm Spring, income good. Giaù caû thöông löôïng. 714-260-4231, 714-251-2332 500-14L-111104/143761

Caàn cho lease 1/2 vaên phoøng ôû goùc ñöôøng Brookhurst vaø Bolsa giaù $550, goïi Kim: 714-8137211 cell, 714-901-8361 H 500-7L-111104/143783

Tieäm nails vuøng LA shopping Meã 1000 Sq.Feet, saùu baøn nail 2 spa caàn baùn gaáp giaù $28,000. Lieân laï c 323-585-1215, 714-4147413 500-28L-111104/143797

Tieäm Nail vuøng STANTON, next ALBERSON (Beach/Katella) môû ñöôïc 6 thaùng, build raát ñeïp. Khoâng ngöôøi troâng coi, baùn gaáp. Giaù $75K hoaëc thöông löôïng. 714-934-8027, 714-448-8445. 500-7L-111104/143798

Chöông trình tieát kieäm y teá cuûa PPO chæ coù $69.95/thaùng cho gia ñình, goàm coù Hospital, Doctor, Lab, Dental vaø Vision. L/L 714539-3836. 500-6L-111104/143819

BUSINESS Coin laundry, Dry Cleaner, Car Wash, Five Day Sandwich, American Fast Food Sizzlers, Burger King, Liquor Stores. John Vu All Star Business Broker 949295-9020 500-7L-111104/143822

Caàn sang tieäm Nails vuøng bieån Manhattan Beach 5 baøn nails 2 phoøng facial 1 gheá toùc. Good location giaù caû thöông löôïng. 310-749-8466 500-7L-111104/143833

Sang hai tieäm Nail-Spa, good location, ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm, coù saün nhieàu khaùch, vuøng San Bernardino $155,000, vuøng Huntington Beach. Giaù $68,000. L/L 714-658-2273. 500-7L-111104/143835

Caàn sang gaáp tieäm Toys & 99 Cents, giaù reû $25,000 luoân tieàn haøng ñòa ñieåm toát roäng 1200 sq tieàn rent reû. Cô hoäi toát ñeå baùn Xmas. 714-465-7675 500-7L-111104/143844

Ñi xa caàn sang gaáp Gift Shop Chinatown $9000 coù maùy Play Game, $19,500. Beauty Salon baùn beauty supply OK San Dimas, xin goïi gaáp khoûi maát cô hoäi 626-376-0667 500-7L-111104/143847

Caàn sang tieäm Nail Salon gaáp. Tieäm khang trang, coù 3 gheá spa vaø 4 baøn. Thaønh thaät xin lieân laïc Phöôïng 520-235-4894 500-7L-111104/143868

500-7L-111004/143661

500-7L-111104/143870

Sang tieäm Nail’s trong Mall. ÔÛ New Orleans. Income $30,000 up. LL Mai 985-710-0899, 985643-6551. 500-7L-111004/143703

Caàn sang gaáp Medical Transportation Inc. Coù giaá y pheù p chuyeân chôû ngöôøi giaø. Khu Meå Myõ vaø Vietnam, Coù 4 xe Mini van. Lieân laïc: 714-899-2051, 562-965-7066

500-21L-111004/143556

Caàn sang gaáp tieäm Mailbox etc, UPS, Fed-Ex, Notary, Gift. Caùch Bolsa 20 phuùt goùc Beach/ Rosemead, giaù baùn 65K. 714670-9449

500-14L-111204/144053

VIDEO Caàn sang tieäm Video phim Myõ trong khu saàm uaát vì khoâng ngöôøi troâng coi. L/L Marian 909-6255049

500-28L-111204/144055

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nail Supply laâu naêm vuøng San Diego coù ñaày ñuû haøng, tieàn rent reû giaù 160K. L/L John 858663-3418 500-7L-111204/144098

EXCELLENT INVESTMENT Santa Ana: Liquor store, office roäng 2500 sqft. Ñaát khoaûng 15,000 sqft, corner lot. Long term tenant. Chæ coù $450,000 Fullerton: laundromat vaø market building roäng 4800 sqft. Ñaát roäng hôn 30,000 sqft. Anchor tenants. Giaù $1,550,000. Goïi Huy, agent 714-262-3425 500-7L-111204/144121 500-7L-111404/144142

SANG TIEÄM NAILS Arizona state, tieäm ñoâng khaùch khu Myõ traéng income $9000/tuaàn, 7 thôï, 8 gheá. Tieàn Rent thaáp. LL: Vöôïng 480330-3625

500-16L-111404/144156

Caàn sang 2 tieäm Nail, trong Mall vaø shopping center ôû Tieåu bang Idaho. Income cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu. LL: 1-208238-3344, after 9:00PM: 951756-0583. 1-208-542-0093 500-7L-111404/144170

Caàn sang Tieäm Nail Spa môùi, ñòa ñieåm toát, bill $55,000. Chuû bò bònh naë n g caà n baù n gaá p $30,000. Xin lieân laïc Anh Nguyeãn Só. 714-720-3855 500-7L-111404/144178

500-7L-111104/143718

500-7L-110904/143413

500-14L-111204/144032

CAÀN SANG TIEÄM NAIL vuøng EL CENTRO tieåu bang California caùch Little SGoøn 2.30hrs laùi xe, coù 6 baøn nail, 3 gheá spa, phoøng waxing. L/L Miss Ly 619-2778642.

500-28L-111404/144164

500-14L-111104/143871

Space For Lease 1700 SQFT. Khu Little Saigon goùc Brookkhurst vaø Mc.Fadden tieän cho vaên phoøng dòch vuï. Coù theå möôùn month/ month. Call 714-553-3993 500-7L-111004/143552

Nhaø haøng Chinese Food To Go theâm Buffet, ñeïp, lòch söï, ñoâng khaùch, ñoái dieän tröôøng Ñaïi hoïc Goldenwest, City Huntington Beach, saùt ranh giôùi Fountain Valley, ñoâng ngöôøi Vieät, coù theå laøm theâm Phôû, hoaëc ñoåi thaønh nhaø haøng Vieät Nam, roäng 2,400 sqft. Lease 7 naêm, rent $3,500, cô hoäi raát toát cho gia ñình hôïp taùc, giaù reû $85,000. 714-6559305, 714-375-0138.

500-7L-111404/144157

500-14L-111204/143901

Fullerton Tailoring + Men’s Clothing 20 years. Fully equiped $24,000 by owner, 714-7730500

500-7L-111204/144030

Tieäm Nails trong mall ôû Illinois caàn sang, khu Myõ Traéng. Tieàn rent raát reû. Tieäm $110,000. Tieäm + nhaø $140,000, xin L/L Mike or Julie W: 618-244-7143, cell 618-214-7955

Arizona caàn sang tieäm Nail khu Shopping lôùn khu Myõ traéng. Caùch Cali 3 tieáng. Giaù 15/25/32. Ñieàu kieän sang deã daøng. Thaät loøng xin goïi 909-379-4216, 928-7044116.

Caàn baùn tieäm Nails ñeïp coù 6 baøn nails, 2 spa, 1 phoøng facial coù 4 thôï, cuoái tuaàn 5. $52,000. Vuøng whittier caùch Bolsa 25 phuùt. LL Jemy: 562-943-7722

500-14L-111004/143699

500-14L-110904/143549

Tieäm toùc lôùn sang, ñòa ñieåm thuaän lôïi, ñoâng ñaûo khaùch haøng, ñaõ coù saún nhieàu khaùch. Lôïi töùc cao, baùn gaáp vì con nhoû. LL: 562-902-2219, 626-274-3390 (9PM)

500-7L-111204/144028

BREA. Caàn sang tieäm göûi böu kieän, thö qua UPS, Fedex, USPS, hoäp thö. Coâng vieäc nheï nhaøng, seõ höôùng daãn. Giaù $90,000. L/L Scott: 714-816-3810 work, 714251-4469 cell

Thieáu ngöôøi troâng coi nhaø haøng, sang gaáp, coù walk-in Cooler freeger choã ñaäu xe roäng raõi, tieàn nhaø $2048/thaùng. LL: 714-8565581.

500-30L-110904/143542

500-7L-110904/143409

500-28L-111204/144022

TIEÄM NAILS. Caàn sang Tieäm vuøng Bakersfield khu traéng, roäng 1200 sqft, Rent $1600. Coù gheá spa, coù phoøng ñeå laøm facial, khu shopping Center lôùn. LL Steven: 714-728-9277 cell or 661-3975495 work

NAIL ARIZONA. Caàn sang hai tieäm NAIL. Good location. Vuøng Scottsdale vaø Tempe khu Myõ Traéng khaùch sang Tieåu bang Arizona. L/L 623-907-6382 or 623-521-9171.

500-7L-111104/143726

Thieáu ngöôøi chaêm soùc caàn baùn 2 nhaø haøng VN ôû Long Beach $120,000 vaø Rosemead $250,000, goïi 714-553-9939 ñeå bieát theâm chi tieát 500-7L-111104/143748

Super a Market For Sale 7481 Katella Ave, California, 90680, Stanton, 714-821-7190

Food To Go vuøng Westminster treân ñöôøng Bolsa raát ñoâng khaùch, lôïi töùc cao ñaõ môû hôn 15 naêm. Giaù $159,000. Goïi Mai 714-9011880 (w), 714-398-9877 (cell) 500-7L-111204/143937

Baùn tieäm Hair & Nails vuøng Huntington Beach coù 5 station toùc, 3 nails, 2 spas, 2 phoøng facial $39,000. L/L: 714-847-5717 bus, 260-2302 cell

500-7L-111404/144186

Caây xaêng Arco, caàn ngöôøi giuùp vieäc. Ñòa chæ: 2646W 1st, Goùc Fairview - Santa Ana, CA 92703 500-14L-111404/144200

500-7L-111504/144279

500-28L-111504/144281

500-14L-111504/144286

Veà höu, caàn sang tieäm Toùc vuøng Los Alamitos, khu Myõ Traéng. Giaù $20,000. Caàn good credit. L/L: 562-822-0545

500-7L-111504/144288

Caàn sang tieäm Nail vuøng bieån Myõ Traéng. Tieäm ñeïp. Ñòa ñieåm toát, 12 gheá Spa Chair caùch Bolsa 30 phuùt. Khoâng ngöôøi troâng coi. Lieân laïc 714-809-3110, 714654-7197

500-7L-111504/144292

Arizona 5 nail, 8 hair, 2 tan, Skincare, coù thôï neáu khoâng laøm Hair hoaëc cho rent station. Bònh baùn gaáp $29,000.OBO. 480-3960931, 480-830-8793

500-7L-111504/144293

ARIZONA tieäm 99 Cents vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, giaù 80K bao goàm inventory. Xin L/L Sôn 602-252-0636, 602-8811364

500-7L-111504/144295

Sang tieäm Nail Arizona trong shopping center, gaàn chôï Safeway, Traéng, tip, nhieàu walkin, income cao, facial, 3 spa, parking, tieäm ñeïp. L/L: 928-7630899 W. 714-244-2920 cell

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn thôï söûa Big Screen TV. Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego. Lieân laïc 714-9819742

600-90L-081304/131975

600-30L-082804/134134

Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi 18 baùnh ñi xuyeân bang löông cao haøng nhieâuø, ñieàu kieän deå daøng coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. L/ L John (714) 724-7288 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-18L-091904/136944

FURNITURE Caàn ngöôøi bieát laùi xe soá tay delivery cho tieäm Furniture in Long Beach. L/L: 562-595-6333

500-14L-111504/144304

Tieäm 99 Cents caàn sang gaáp. Roäng 5500 Sq.Ft, trong shopping ñoâng ñuùc giaù 120K + inventory vuøng Ontario cô hoäi töï laøm chuû. Tieäm caàn ngöôøi laøm partime. Moïi chi tieát. L/L Tony: 626-319-2588

500-28L-111504/144330

VIETBIRD INC BUILDING MATERIAL CONSTRUCTION Job opportunites: - Caàn general construction coù license laøm full time, hoaëc khoaùn. - Caàn project coordinator ñeå coi caùc coâng vieäc xaây caát. - Caàn Handyman coù kinh nghieäm vaø tools vaø xe truck laøm full time. - Caàn ngöôøi delivery coù xe truck bieát mua part Home Depot. - Caàn thö kyù coù kinh nghieäm customer service laøm part time or full time. - Caàn thôï chuyeân plumbing,, ñieän, hoaëc landscaping. Apply at: 12620 Westminster #G Santa Ana, ca 92706 Phone: (714) 554-5050; Fax resume: (714) 554-5333

600-28L-101904/140863

Caàn nöõ ñi xa Texas tuoåi töø 21 35. Baûo ñaûm löông cao. L/L phone: 832-202-3077 vaø 832202-3078 gaëp Hoàng

600-28L-102104/141189

TDI STAFFING AGENCY Coâng ty tìm vieäc laøm TDI ñang caáp gaáp nhieàu nhaân vieân warehouse, supervisor, technician, Q.A, Q,C, Assembly, shipping & receiving clerk vaø vaên phoøng laøm vieäc ôû thaønh phoá Fullerton, Anaheim, Ontario vaø City of Industry. Apply taïi ñòa chæ 451W. Lambert Rd, suite 217, treân ñöôøng Lambert vaø Tamarak, thaønh phoá Brea 714-255-9444 phone, hoaëc fax resume to 714-255-9796 or e m a i l recruiter@tditechgroup.com

600-36L-102204/141456

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-7L-032902/015424

- Caàn Thôï Söûa Xe Gioûi - Smog check coù license - Thôï maùy - Ñieän - Hoäp soá - Thôï Body - Ñaùnh boùng xe Röûa xe - Manager ñieàu haønh shop - Caàn thö kyù bieát computer - Sieâng naêng, söûa gioûi - Löông cao, - Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. - Lieân laïc 714-251-9434, 714878-2348. 600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI D.L.D Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714445-3900 Ext 7066 gaëp chuù Trung.

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714-590-9037.

600-84L-042804/115365

REAL ESTATE & LOAN AGENTS Vaên phoøng caàn nhieàu agents hôïp taùc coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao. Xin lieân laïc Tina: 714-745-1458, vaên phoøng 714-657-7585.

500-14L-111504/144214

600-7L-102904/142178

Tieäm Furniture ôû Laguna Hills caàn good driver cho delivery furniture. Goïi Kevin 949-458-7922. 600-36L-102904/142279

600-30L-103104/142365

BANKCARD SERVICES 17 year-old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster area is seeking hard working and ambitious individuals to work in a fun, fast-paced environment where the emplyees are really appreciated and awarded for their work! You’ll discover your dream of beginning a fantastic career, not just a job!. We have immediate opening available for the following positions: 1. Customer Service Representative (Fulltime-working in LA office) 2. Receptionist (Fulltime-working in Westminster office) 3. Telemarketing Representative. (Fulltime-working in Westminster office) Qualification: - Authorized to work in the US - Bilingual in English and Vietnamese - Basic Computer Skill (MS-Office) - Good interpersonal / Communication skill - Related work experience plus but not necessary

600-28L-102404/141469

We offer paid training and excellent benefit packaged including health & life insurance, 401K, sick day, paid vacation and yearend bonus.

600-28L-102404/141513

BankCard Services is an Equal Opportunity Employer. Qualified candidate, please email or fax a resume along with a cover letter Attention: Brian Ton Email:Brianton2000@yahoo.com Fax: 714-901-1414

Work From Home International Business, $500 - $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-9050248 Caàn taøi xeá laùi xe vaän taûi coù kinh nghieäm traû cao vaø medical xin goïi Haûi 714-390-3476

600-30L-102404/141523

CAÀN GAÁP! Bar ôû Hawaii sang troïng caàn nhieàu coâ tieáp vieân treû, ñeïp 2135 tuoå i . Löông töø $5000 $10,000, bao aên ôû, veù maùy bay. Xin L/L Thu: 808-285-5984

600-28L-110104/142478

600-28L-102504/141615

Bar Monroe Club Bamboo cuõ khung caûnh lòch söï coù nhaïc soáng haøng ñeâm tieáp ñaõi aân caàn xin môøi quí khaùch chieáu coá caàn chieâu ñaõi vieân treân 21 tuoåi, xin goïi sau 12PM Mike cell 714-6544449 600-28L-102504/141616

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

600-14D1357-102504/141650 600-14L-110204/142537

Tieäm cafe caàn gaáp nhieàu nöõ tieáp vieân vui veû vaø deã thöông cho ca saùng vaø chieàu. Caàn 1 ngöôøi röûa ly ca chieàu. L/L: 714-417-4174

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425

Tieäm nail ñoâng khaùch thieáu ngöôøi troâng coi vuøng Meã + Myõ Ñen, vuøng LA. Caàn sang gaáp rent $1300 neáu thaät loøng xin goïi 714856-5348. Giaù $60MK. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät. Bao löông

600-21L-102804/142024

Tieäm Furniture, caàn Salesman thoâng thaïo Anh ngöõ (coù hoaëc khoâng kinh nghieäm) laøm full-time taïi Anaheim hoaëc Cerritos. Xin lieân laïc Daniel. 714-240-2729

600-14L-101704/140644

500-14L-111504/144296

Escondido full service salon ñang ñoâng khaùch Hair Nail vaø Wax. 6 toùc, 4 nail, 3 gheá spa, 2 phoøng facial. Lyù do gia ñình caàn baùn gaáp 75K. 760-586-4351 tröôùc 10AM sau 7PM

600-36L-102704/141948

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-180L-061704/123367

500-21L-111204/143938

Caàn sang tieäm Nail vuøng Long Beach income good giaù caû thöông löôïng. 702-604-9942. Caàn theâm 1 thôï nöõ

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát: Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Caàn sang tieäm Nail vì Meï beänh khoâng ngöôøi chaêm soùc vuøng Diamond Bar, 5 baøn, 3 gheá Spa, 1 phoøng facial. Giaù $25,000. LL: 1-909-394-0991, cell: Sau 9h toái: 714-300-8818

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-30L-080104/130088

500-14L-111504/144234

Tieäm Nail vuøng Upland môùi remodel hoaøn toaøn môùi, 6 stations nails môùi, 5 gheá spa môùi, 2 phoøng facial, coù maùy giaët saáy. Vì lyù do gia ñình caàn baùn, Giaù caû thöông löôïng. LL: Duõng 909946-2207, cell: 909-297-0436

500-7L-111004/143696

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921

500-28L-111204/144021

Gaáp - Gaáp - Gaáp Sang Tieäm Nail: 4 baøn, 3 gheá Spa khoâng caïnh tranh, Rent 350/ thaùng. Baèng ñoåi ngang. Giaù 25,000. 402-223-2115, 307399-4479.

500-7L-111404/144144

Caàn baùn gaáp tieäm Nail vuøng Yorba Linda Khu Myõ traé n g, khaùch sang. Giaù baùn 38K. Xin goïi Trang: cell: 714-803-4042, Home 714-777-7963 Business Opportunity. Manicure/ Pedicure Station for Rent. Experienced licensed person with clientele needed. Expand your business in a plush & exclusive Beauty Supply & Salon in Brentwood. Call 310-826-1617 for an interview. Ask For Nouriel.

RAO RAO VAË VAËTT

600-28L-110204/142561

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934.

600-21L-062904/125303

Caàn gaáp Nöõ laøm Massage traû cash $25/1giôø + tip haäu, tieäm ñoâng khaùch khoâng kinh nghieäm seõ training L/L: 714-634-8036.

600-14L-110204/142576

Adult Daycare Center Ña Laïc Vieân caàn phuï taù thoâng thaïo Anh Vieät Hoa ngöõ. Lieân laïc 714-6381818. 600-14L-110204/142606

600-28L-102604/141712

JOB BÖU ÑIEÄN Post Office La Puenty tuyeå n Clerk, Mailhandler. Pomona tuyeån: Rudal Carrier. Saùch “Luyeän thi böu ñieän” baùn: Tuù Quyønh. Muoán: Hoïc? Saùch? Ñeà tuû? Interview?. L/L Hank Nguyeãn 26 naêm kinh nghieäm 714-469-5041

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn nhieàu thieáu nöõ massage bao löông ngaøy moät traêm khoâng caàn kinh nghieäm seõ chæ daãn theâm. L/laïc 714-653-0718 600-30L-110204/142620

Tieäm Furniture 40,000sqf vuøng city of Industry caàn gaáp 2 ngöôøi Salesman coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Andy 626-712-8269. Löông cao + Commission. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-14L-110304/142670

Help Wanted: Full-time/ Parttime for Doctor’s Office: Must speak English / and Vietnamese No experience necessary, will train, call MiMi Optometric Center: 714-537-1313

600-28L-110304/142672

Tieäm Furniture. City Lakewood, caàn ngöôøi phuï giao haøng bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. LL Anh Thaéng. 562-529-7025

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-28L-110704/143229

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career advancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887

600-14L-110804/143311

Caàn thôï Smogcheck and repair. Löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc: Zul: 562-403-6808

CAFE DÓ VAÕNG 3 Caàn nhieàu waitress saùng vaø chieàu. Löông cao + tip. L/L tieäm: 638-4524, 714-717-4826 cell

600-14L-110304/142732

600-14L-110804/143367

600-14L-110304/142685

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-14L-110304/142760

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, Drywall, plumbing, frame and warehouse. Phaûi bieát tieáng Anh. LL: 714-719-7047 or ñieàn ñôn @ 11362 Westminster Ave Ste “A” Garden Grove, CA 92843

600-28L-110404/142773

CENTURY 21 - BEE REALTY Vaê n phoø n g caà n Real Estate agents hôïp taùc phaûi coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng. Caàn noùi thoâng thaïo Anh/Vieät. Xin L/ L Mr.Ken Oh: 714-537-8600, fax resume: 714-537-2191. 10035 Garden Grove Blvd, G.G, CA 92844

600-28L-110404/142801

Teachers & College Students wanted. Coù khaû naêng daïy keøm caùc moân Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên, SAT, Vieät ngöõ, Vaên ngheä. Fax resume to 714-242-9177

600-30L-110404/142892

CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

600-14L-110404/142896

FULLERTON Caàn thôï massage therapy coù baèng 500Hrs, laøm vôùi Doctor, löông cao. 714-986-9518

600-14L-110404/142969

Caàn Warehouse Man coù kinh nghieäm veà Furniture xin lieân laïc 323-266-7801 phone, resumeù 323-266-8105 fax

600-14L-110404/142991

600-14L-110504/143030

600-14L-110504/143109

Loan Officer/Agent Career Opportunity available in R.H job duty, respond to consumer inquired for loans, Pre-qualify consumers and assist in the completion of loan applications. Status: F/P contract employee, experience: 1Yr minimum. Fax resume to 626-8391271

600-28L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-7L-110904/143444

VP Baùc só trong khu Vieät Nam, caàn Nam, Nöõ Massage Therapy, taøi xeá coù KN ñöa röôùc beänh nhaân vaø nhieàu Marketers. Goïi Steve 714-230-5311.

600-28L-110904/143479

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM

600-7L-110904/143492

Caàn 2 coâ coù baèng laøm Body Skin Care Massage maët coå vai $20 1/2 Hr Facial Wax Tanning taém hôi $10 1/2 Hr Relax. 16517 Brookhurst St. Cathy Thoa 714839-9644 Cell 217-6630.

600-7L-110904/143496

JEWELER Caàn thôï baïc coù kinh nghieäm vaø söûa chöõa nöõ trang vaø nhaän hoät vuøng Woodland Hills part-time. Xin LL: Henry cell: 626-2036990, 818-673-1633 Caàn 2 thôï chuïp hình treû trung döôùi 26 tuoåi hoaït baùt vaø lanh leï, Vaø 1 trung nieân sieâng naêng, caàn cuø. Caàn sale / Marketing cho coâng ty, resume email veà jimmysmusic@yahoo.com. Ñieàu kieän löu loaùt Anh Ngöõ, bieát tieáng Meã caøng toát Jimmy 714-5305311, 714-719-3318

600-7L-110904/143536

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm parttime, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A-B Dick, vuøng Anaheim. Xin LL: 10AM ñeán 8PM: 714-7743738, 714-774-2709

600-14L-110904/143545

600-14L-110704/143204

Caàn moät ngöôøi thôï maùy 5 naêm kinh nghieäm, löông haäu, xin lieân laïc anh Hoà 714-828-9990

600-14L-111004/143573

CAFEÙ ÑAÉNG Caàn Waitress deã thöông vaø vui veû. Xin L/L Vó: 714-719-1095, 714-891-1174

600-7L-111004/143602

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Caàn ngöôøi lanh leï, traùch nhieäm, coù hoà sô laùi xe toát ñeå giao haøng vaø phuï vieäc cho tieäm Baùnh thaønh phoá COSTA MESA. LL: Toøng, 37 giôø chieàu. 714-662-2526

600-7L-111204/144078

Tieäm giaët caàn ngöôøi giaët nöôùc vaø uûi aùo sô mi. Lieân laïc anh Ñöùc 714-827-3251. 600-7L-111204/144095

Home - Care Product Salespersons wanted. Good people skill. Work hard. Great commission, base salary, bonuses. Weekly income $2000 - $4000. English Vietnamese speaking, call now 714-898-9343

600-30L-111104/143705

600-21L-111404/144160

600-7L-111404/144199

OSAKA MASSAGE Caàn tìm laïi baïn cuõ, caàn tuyeån nhieàu thieáu Nöõ laøm massage, khoâng K/N OK. Bao löông LL: Anthony. 714-791-8230. 600-7L-111404/144163

600-14L-111404/144202

600-7L-111204/143919

Caàn Mechanic kinh nghieäm, lieân laïc Don or Peter. Vuøng Fountain Valley. Tel: 714-962-6270 600-28L-111204/143935

Tieäm Furnutire vuøng Corona. Caàn ngöôøi driver bieát laùi xe soá tay vaø phaûi coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc vôùi anh Phöôùc 951-279-0987 600-5L-111204/143940

NGÖÔØI VIEÄT BODY SHOP Caàn ngöôøi helper nhanh leï bieát laø m Body xe, bondo sender bopper. Löông cao taïi phoá Bolsa goùc ñöôøng Moran St trong khu baùo Ngöôøi Vieät. L/L: 714-3733848 600-7L-111204/143944

CAÀN Salesman full time or part time kinh nghieäm cho tieäm furniture vuø n g Orange County. Löông + commission. L/L: 949295-0827

600-14L-111204/144018

Trung Taâm Ña Laïc Vieân caàn moät RN hoaëc LVN. Please Fax Resume ñeán 714-638-3828. 600-7L-111204/144037

Caàn nöõ sinh vieân laøm Tutoring cho 2 beù gaùi (3rd grade & Kindergarten) 4pm - 6pm (Thöù Hai ñeán Thöù Naêm). Ñòa ñieåm: 10 phuùt töø OCC. Löông $10/hour (cash). L/L: 949-939-1225. 600-14L-111204/144061

CAÀN NGÖÔØI DELIVERY. Tieäm Furniture vuøng Lake Forest, caàn moät ngöôøi nam giôùi coù kinh nghieäm delivery furniture vaø khoûe maïnh. Muoán bieát theâm chi tieát. L/L 949-829-0095

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

630-7L-110804/143299

630-14L-110804/143349

Caàn 1 ngöôøi phuï Nöõ troâng nhaø cöûa vaø giuùp Beù 8 tuoåi ñöa ñi hoïc vaø ñoùn veà. Bao aên ôû. Löông haäu, xin LL Billy. 714-713-3709 630-7L-110904/143418

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 85 tuoåi taïi Beänh vieän, traû tieàn maët. Lieân laïc taïi 714-434-6474 hoaëc tôùi Manor Care 11680 Warner Ave 630-7L-110904/143430

Caàn 1 phuï Nöõ khoûe maïnh, thöông treû, giöõ chaùu Gaùi 8 thaùng, naáu aên coù phoøng rieâng ñeå ôû laïi. Löông haäu. LL: 626-246-2553 hoaëc 626-401-9913 630-7L-110904/143475

630-7L-110904/143493

600-14L-111504/144205

MASSAGE Caàn thôï nöõ laøm cho vaên phoøng baùc só löông $25/1H. Tip coâng vieäc nheï nhaøng deã kieám tieàn, khoâng kinh nghieäm seõ train. L/ L: 714-774-2827 600-14L-111504/144225

Caàn thôï maùy, thôï Body, caû hai phaûi coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà. Shop taïi Garden Grove. Löông traû theo tay ngheà. Vui loøng lieân laïc: 714-636-6823 / 530-3451 600-7L-111504/144256

Caàn 2 ngöôøi taøi xeá laùi xe vaän taûi ñi xuyeân bang. Xin lieân laïc coâ Tuyeá t hoaë c Nancy 909-4271234, 408-307-2683

600-7L-111504/144263

Caàn giao haøng cho tieäm Furniture vuøng Westminster, laøm full time, coù kinh nghieä m , khoû e maïnh, laùi xe soá tay. L/L oâng Baûo 714-899-3678 600-7L-111504/144272

Auto/Mechanic with Tool (Mon Sat). Mechanic (5 years experience or more). Helper. Contact John 626-793-4207 600-14L-111504/144273

Haõng Furniture vuøng Fountain Valley caàn ngöôøi delivery full time kinh nghieäm. Löông haäu, vacation paid. L/L Mr.Le 714-4346106 10AM - 8PM 600-3L-111504/144283

Caàn ngöôøi daïy tieáng Vieät cho 2 chaùu nhoû. Noùi tieáng Baéc chuaån. Cash $10/g, 714-530-2310. 10922 Danberry Dr. G.G 92840, goùc Euclid/Chapman 600-7L-111504/144285

Caàn ngöôøi naáu nhöõng moùn aên Vieät Nam thoâng thöôøng cho Nursing Home. Löông tuøy theo kinh nghieäm, xin lieân laïc coâ Trieát 714757-7226

Caàn moät baø chaêm soùc Baø cuï ôû gaàn Madison & Lockwood Ave., Los Angeles, moãi ngaøy 4 giôø. Baø cuï ñöôïc 126 giôø nuoâi moãi thaùng. LL: 626-296-0158 630-7L-110904/143527

Caàn 1 Phuï Nöõ 50-60 tuoåi, giöõ Beù Gaùi 11 thaùng. Naáu aên chuùt ñænh, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy 1 tuaàn. LL: 714608-2600 630-7L-110904/143534

Caàn ngöôøi kinh nghieäm troâng Beù Gaùi 1 tuoåi. Nguû qua ñeâm, 6 ngaøy/ tuaàn. Nghæ ngaøy Chuû Nhaät, vuøng Huntington Beach, Löông $1000. Lieân laïc: 626-890-4110

RAO RAO VAË VAËTT

OÂng cuï, laøm chuùt vieäc nhaø, ôø laïi ñeâm, 1 tuaàn nghæ 1 ngaøy. $1000. Jenny: 714-418-9757, 714-7176319 630-7L-111204/143985

Caàn moät ngöôøi giuùp vieäc nhaø, bieát naáu aên, aên ôû taïi nhaø ôû vuøng Laguna Niguel. Xin goïi coâ Yeán 714-325-9421.

630-14L-111204/144081

Caàn 1 ngöôøi ñeå coi 1 beù 2 thaùng vaø 1 beù 4 tuoåi. 4 ngaøy/tuaàn, ôû laï i ñeâ m hoaë c veà . Ñieà u kieä n thöông treû em vaø saïch seõ. Vuøng Irvine, xin lieân laïc coâ Bình 714508-2509, 949-439-3491

630-21L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

630-7L-111504/144237

Caàn 1 Dì bieát naáu aên, phuï doïn deïp nhaø cöûa. Bao aên ôû nguû laïi ñeâm tuaàn/6 ngaøy. Xin L laïc Dung: 714-901-1297

630-14L-111504/144247

Tieäm nail vuøng Long Beach caàn thôï nöõ khoâng bieát laøm boät laøm ôn ñöøng ñieän. Bao $450/$500 up. Sam or Kathy: 310-2276978, 310-227-6819, 310-6751579

630-7L-111504/144278

Caàn ngöôøi ñoäc thaân coi em beù taùm thaùng. Naáu aên buoåi chieàu. Bao aên ôû. Ngöôøi Vieät goác Hoa (Quaûng) caøng toát. Goïi 949-6906745

630-7L-111504/144298

Caàn ngöôøi troâng em beù môùi sanh vaø beù gaùi 6 tuoåi, bieát naáu aên, phuï vieäc nhaø vaø ôû 6 ngaøy moät tuaàn (khu Irvine). Löông haäu. L/ L Lan cell: 562-688-2520

630-14L-111504/144303

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ em beù 5 ngaøy moät tuaàn. $1000/ thaùng, Vuøng Lake Forest / Foothill Ranch. LL Coâ Lisa. 949-8305264

630-14L-111504/144305

Caàn moät ngöôøi troâng coi cuï giaø bieát naáu aên, laøm vieäc trong nhaø neáu bieát Hoa ngöõ caøng toát. Vuøng Rosemead. Lieân laïc 626-2328246

630-6L-111504/144317

Caàn ngöôøi coi em beù 4 tuoåi sau giôø hoïc, ôû N. Carolina. Bieát Tieáng Anh, laøm ít vieäc nhaø, Coù phoøng rieâng.Löông haäu. LL: cell 919274-3082, H: 919-234-2620

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS

Caàn ngöôøi giöõ treû 45-55 tuoåi ôû Orlando, Florida. Bao aên ôû. Löông $1,300/thaùng. L/L Haïnh 714925-2079 hoaëc 714-925-2080. 630-7L-111104/143737

Caàn ngöôøi giöõ beù gaùi 3 thaùng tuoåi ôû Anaheim Hills. Bao aên ôû hoaëc saùng ñi chieàu veà, löông haäu goïi 714-685-0356, 749-7995 630-7L-111104/143807

Caàn moät dì döôùi 55 tuoåi giöõ beù 9 thaùng. Bao aên ôû nguû laïi ñeâm tuaàn 6 ngaøy. Xin lieân laïc 714875-9339. 630-7L-111104/143813

Caàn 1 baø maïnh khoûe coi 1 em beù 1 thaùng vaø 1 em 2 tuoåi taïi Las Vegas, coi nhö ngöôøi trong gia ñình. Löông haäu bao aên ôû. L/ L baø Kim: 714-638-5272 nhaø, 714-390-3569 cell 630-56L-111104/143817

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Caàn 1 baùc ñi xa ôû laïi nhaø giuùp vieäc nhaø, bieát naáu aên, chaêm soùc cho ngöôøi môùi sanh vaø baby. Löông $1200 1 thaùng. Xin lieân laïc Nguyeät 410-212-5104 630-14L-111104/143869

640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-28L-102204/141348

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Haõy chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaõ, maõo raêng vaø caàu raêng. Xin L/L United College of Dental Technician 714379-8228

640-14L-110204/142568

Mattress One caàn 1 delivery man kinh nghieäm + khoûe. Löông cao. Laøm vieäc thoaûi maùi. Ñeán thaúng tieäm ñeå apply. 600-21L-111504/144326

640-14L-110204/142573

600-7L-111504/144325

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 640-14L-110904/143508

630-7L-111204/143918

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm kyõ löôõng, saïch, xieâng laøm vieäc ñeå coi em beù vaø phuï giuùp vieäc nhaø, xin lieân laïc 714-554-8124 coâ Chaâu 630-7L-111204/143951

Caàn Hai ngöôøi khoûe maïnh chòu khoù thay phieân chaêm soùc moät

650-7L-060104/120880

Haõng Töï Ñieån vuøng Santa Ana caàn tuyeån nhaân vieân coù kinh nghieäm. (2) Electronic Quality Inspector 5 naêm kinh nghieäm. (2) Junior-level Electronic Assemblers 2 naêm kinh nghieäm. (1) Machine Operator, coù kinh nghieäm vôùi maùy MYDATA caøng toát. Xin goïi 714-436-1618, hoaëc gôûi resume tôùi general@sigmatronix.com hoaëc fax veà 714-436-1810.

Caàn thôï Massage, Facial, Nail, xin lieân laïc Thöông 714-3135537 or 949-645-1339. Löông boång cao.

640-7L-111204/143909

650-14L-070704/126463

650-14L-062004/123888

Tieäm toùc Hair Perfection naèm treân ñöôøng Brookhurst/McFadden caàn thôï toùc, thôï laøm facial, cho rent station hoaëc aên chia. Tieäm cho rent station laøm facia, L/L: 714-292-2616

Now hiring TV Technician, 2 years min experience required. Fax resume to 714-990-3012 or e-mail to AFB747@aol.com LCD TV - DLPTV - Projection TV

640-7L-111504/144245

Haõng baùnh phôû vaø cung caáp thöïc phaåm caàn tuyeån moät ngöôøi giao haøng cho vuøng LA. Vaø OC. Goïi 714-821-8630, 714-553-9939 hoaëc 714-767-8888

640-7L-111504/144267

CAÀN THÔÏ TEST HAØNG ÑIEÄN TÖÛ VUØNG IRVINE Coâng vieäc chính: test haøng ñieän töû (computer boards) tröôùc khi ñoùng vaøo hoäp. Coâng vieäc phuï: raùp haøng vaø ñoùng hoäp. Kinh nghieäm caàn coù: 5 naêm laøm raùp vaø test haøng cho haõng ñieän töû, bieát veà maùy vi tính. Bieát ñoïc giaáy tôø chæ daãn tieáng Anh. Löông haäu, coù ñaày ñuû lôïi töùc (401K, baûo hieåm söùc khoûe, profit sharing). Xin lieân laïc Andy Tran ôû 949587-3551

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784 650-61D135-081204/131910 650-22L-081604/132410

650-7L-090104/134658

NAIL & HAIR JOBS 650-28L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500 + kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

630-7L-111004/143652

ID, OD, C-Less Thread Grinders, Milling, Lathe, CNC Operators, exp only, general grinding & MFG Co. 15100 Valley View Ave, La Mirada, 562-921-7033. Please come in to apply

600-7L-111004/143606

Auto Mechanics. Buena Park area. 714-523-5472

630-14L-110404/142866

Caàn moät chò hieàn laønh, chaêm soùc baø cuï 80T. Phuï ít vieäc nhaø. Löông 1,000$/thaùng. Nhaø gaàn Phöôùc Loäc Thoï. L/L Coâ AÙnh 714894-1074.

600-7L-111204/143878

Tieäm Furniture caàn saleman coù kinh nghieäm full-time taïi vuøng Victorville coù commision. LL: Duõng. 760-241-8187, 714-3338787

630-14L-110404/142810

Caàn ngöôøi giöõ treû em ôû T.P Wildomar, bao aên ôû goïi ñieän thoaïi veà VN mieãn phí, bieát laùi xe, thöông treû em, doïn deïp nhaø cöûa, xin goïi Frank 714-263-9054

600-7L-111404/144140

600-5L-111104/143826

600-14L-111204/143900

630-14L-110204/142554

Caàn ngöôøi 50-55 tuoåi giöõ beù 1 tuoåi. Michigan. Lieân laïc fone Traâm: 616-901-8927, 616-5608674, 989-684-4449.

Caàn ngöôøi giöõ beù gaùi 3 thaùng tuoåi töø 8AM - 8PM 5 ngaøy/tuaàn. Vuøng Garden Grove. Baét ñaàu 12/ 2004. Löông haä u . Lieâ n laï c Phöôïng 714-534-8556 hoaëc Anh 714-854-7689

Caàn Models cho Facial. Caàn nhieàu models nöõ cho ñi thi Facial. Ñieàu kieän tuoåi 16-45, coù loâng maøy, khoâng xaâm. LL: 714-7192748

Telemarketing no experience necessary. CHANGE YOUR LIFE make more money than you ever dreamed possible. If you can I will show you how. We need bilingual in Vietnamese - English speaking salespeople for our office in South Orange County. Call David: 949-540-1424 fax your resume 949-540-1438 or email to david@smcloan.info

HOME HELPERS

600-7L-111404/144128

Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng ñang caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø owner/operator. Thuøng 53 feet dryvan hoaëc reefer ñeå chôû haøng töôi vaø khoâ. Ñi xuyeân bang vaø local. Haøng ñöôïc giaù cao vaø löông haäu. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát. T & T Transport Toll Free 1-866-470-7628 Cell: 714-251-7850 Fax: 714-554-6451 Chôï Môùi (Supermarket) saép khai tröông, caàn theâm taøi xeá xe to. Anh em laøm ñoà khoâ, thòt caù, rau phaû i coù laø m qua chôï (kinh nghieäm), löông haäu. Part time & full time. Hoûi tel: 714-3308337

630 - VIEÄC NHAØ

Caàn baø ñoäc thaân ôû laïi nhaø coi beù 6 ngaøy vuøng Irvine. Chuùng toâi ñöa ñoùn. Bieát naáu aên chuùt ñænh khoâng laøm vieäc nhaø. Goïi Haø 714-349-2591 hoaëc 949-7014459.

Caàn moät Smog Technician laøm vieäc taïi Test only Station. ÑT: 714-791-3792

Tieäm baùnh caàn: 1 nöõ kheùo tay nhanh nheïn laøm baùnh. 1 coâ baùn haøng vui veû. Goïi 714-891-4404 600-7L-111004/143554

600-7L-111204/144073

High-end used car dealer caàn tuyeån: Mechanic coù kinh nghieäm xe Mercedes, Lexus, BMW. Löông traû coâng baèng. Laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình. 714608-3591.

Cafeù “Dö AÂm” trong khu “7 Eleven” (Harbor - First) caàn waitress vui veû, deã thöông, coù kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm. Ca Saùng - Chieàu (Bikini) LL: 714-878-9010

600-7L-111204/143994

Tieäm Liquor Anaheim caàn nam thanh nieân bieát tieáng Anh coù kinh nghieäm baùn haøng. Tieäm Liquor laøm caùc ngaøy Friday, Saturday, Sunday. ÑT: 714-490-0947

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-111204/144122

600-7L-110904/143436

DELIVERY DRIVERS wanted. MUST speak & read GOOD ENGLISH, have insurance & clean driving record. Drive your own car. Daytime, Nighttime, weekends. Good money plus tips. Huntington Beach 714-848-1002

600-14L-110504/143149

600-14L-110504/143193

600-14L-111004/143704

600-38L-110804/143398

Caàn Saleman thoâng thaïo tieáng Anh cho tieäm furniture. L/L 714758-8064.

Caàn nöõ baùn quaàn aùo $1000 moät thaùng, coù kinh nghieäm. Goïi Linda 714-468-2613

Wanted someone know Quickbook Pro 2004, Excel and Windows. Please Fax in Resume. Starting @ $2,000 monthly. “ATTN TO CHARLY” Fax 714558-0735, Call 714-653-8823.

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

600-14L-110504/143136

Caàn Thôï söûa maùy may giao haøng coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714534-9622. Between 9:00AM to 5:00PM.

600-7L-111004/143655

Body shop caàn thôï Body vaø helper kinh nghieäm. Xin goïi cell: 714-417-5050, work 799-7776

600-7L-110904/143535

Beauty Products. Caàn nhieàu outside Salewomen, high commission. Ñieàu kieän: tuoåi töø 25-35 duyeân daùng, hoaït baùt, sieâng naêng. Bieát computer caøng toát. LL: Mr. Mile : 714-432-7240

600-30L-111004/143624

Tieäm söûa xe ôû Ohio caàn 2 thôï maùy gioûi (khoâng kinh nghieäm khoûi goïi). Löông haäu. Öu tieân ngöôøi coù gia ñình. Lieân laïc 614262-1522 or 614-886-0820.

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Ñeå trôû thaønh 1 CHUYEÂN VIEÂN XUAÁT SAÉC, haõy döï lôùp TRAINNING ÑAËC BIEÄT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Ngoaø i nhöõ n g KINH NGHIEÄ M THAØNH COÂNG quyù giaù veà NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG XÖÛ treân salon, baïn seõ ñöôïc truyeàn ñaït nhöõng KYÕ THUAÄT TAÂN KYØ NHAÁT, töø A ñeán Z veà CAÙC LOAÏI FACIAL, RELAX vaø TREATMENT, duøng maùy vaø tay. Hoïc phí starts töø $350 up. Goïi HANNA: 562-833-5433 cell.

650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727.

650-7L-030604/107498

Tieäm toùc nail vuøng Fullerton caàn thôï coù baèng toùc bieát laøm moùng boät xin goïi Kim 714-528-3340. 650-100L-032104/109698

CNC Lathe Set-Up Person/ Operator Must be able to set-up and operator Mori-Seiki lathe with Fanuc control. Ability for light editing, setting offsets and inspecting parts at machine is required. Minimum 5 years of experience. Day shift. Good pay and benefit. Company is located in Pacoima, San Fernando Valley. Contact Rolandas at 818-896-9556.EXt 512

650-14L-090604/135166

Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm laøm chia vaø möôùn gheá, gaàn LakeWood Mall, bieát chuùt tieáng Anh. Please call 562-630-4112. 650-7L-091404/136363

CAÀN THÔÏ Tieäm toùc vaø Nail vuøng Long Beach caùch Bolsa 20' caàn thôï toùc vaø thôï Nail. Bao löông tuøy khaû naêng. L.L Kim 562-2791122. 650-8L-091504/136471

TOÙC Happy Hair Design tieäm ngay thò töù ñoâng khaùch caàn thôï kinh nghieäm. Ñieàu kieän deã daøng. L/L Seany 714-379-1396. 650-100L-091604/136733

650-28L-091704/136745

Interpreter for Hair, Nail, Facial Test in Nevada Quyù vò chuaån bò laáy baèng ôû Las Vegas. Thoâng dòch vieân coù baèng Nevada nhieàu kinh nghieäm saün saøng giuùp quyù vò noäp ñôn ñeán ñaêng kyù & thoâng dòch trong giôø thi. Xin L/L coâ Lai 702-221-6384 650-14L-092104/137339

650-28L-092304/137648

Caàn thôï nails coù baèng West Virginia, bao löông cao. Xin L/L: 304-266-6536 650-30L-092404/137821

Nhaän Training Nails. Caùc baïn naøo ñaõ coù baèng nails, muoán sau moät tuaàn leã seõ trôû thaønh thôï boät traéng hoàng, silk, gel. L/L Mary 714751-3039, 714-530-4671 (Home). 650-7L-093004/138638

640-28L-110204/142607

Haõng TN Sheet Metal caàn nhieàu thôï coù kinh nghieäm veà Construction. Löông cao coù vacation & sick leave. L/L Kristeen 714-5930100. 18385 Bandilier Cir. Fountain Valley.

640-14L-110504/143075

Caàn Set Up man coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Vaø caàn driver (good driving record SR22 required). Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

640-7L-110904/143461

CNC, Sheet Metal Shop, caàn ngöôøi chaïy maùy seõ huaán luyeän, neáu coù kinh nghieäm caøng toát. Haõng coù ñaày ñuû Insurance, Vacation. Xin goïi Tel 714-850-9133 hay Fax Resume veà 714-8500195..

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-36L-100504/139194

650-7L-110904/143420

650-7L-110304/142668

Caàn thôï Nöõ Kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát. Bao löông. Tieäm caùch Bolsa 2 tieáng. Goïi Thuûy 661-246-6221, 661-2051696

650-14L-110304/142723

Caàn thôï Nail P/White + Tay chaân ñi xuyeân bang, vuøng Myõ traéng trong Mall. Tip cao. Coù choã ôû. LL: Chò Hoàng. 201-647-9375

Caàn Thôï. Tieäm Nails ñoâng khaùch trong khu shopping Center caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Lieân laïc Hôïp hay Tröôøng: 562-9895509 INDIANA Caàn thôï Nail kinh nghieäm, bao $800/6 ngaøy. Coù choã aên ôû. LL: W: 317-328-2874, C: 317-2258377

650-14L-110304/142747

Mission Viejo Shopping lôù n khaùch sang tip haäu caàn gaáp Thôï Nöõ K/N boät Pink & White FT/PT. Closed Sunday. L/L Cell 714588-3127 sau 8PM 714-2821092.

650-14L-110304/142749

Caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao löông 600 and up tuøy theo khaû naêng. Tieäm trong khu Shopping lôùn ñoâng khaùch deã laøm laâu daøi. L/L Tom 323-583-4046 (W), 714-598-6092 (C).

650-21L-110304/142771

650-30L-101904/140892

Caà n nhieà u thôï Nail coù kinh nghieäm laøm trong mall löông bao 3,000 moät thaùng. Xin lieân laïc ñieän thoïai: 616-446-3144 Cell, 616-656-0565 Home sau 9AM. Thank you.

650-28L-102204/141300

INDIANAPOLIS Caàn thôï Nail kinh nghieäm tieäm naèm trong mall khu Myõ Traéng bao löông hoaëc aên chia. Goïi 317523-3582

650-28L-102204/141305

Caàn thôï Nail tieåu bang North Carolina. Bieát laøm moùng boät. Bao löông hôn aên chia 6/4, xin L/L work: 252-533-5964, cell: 252529-8111 hoûi A. Vyõ

650-30L-102204/141453

650-7L-110904/143547

650-7L-110904/143548

650-14L-110404/142861

650-14L-110404/142899

TIEÄM ÑOÂNG KHAÙCH CAÀN thôï nöõ kinh nghieäm boät laøm luoân tay chaâ n nöôù c , khu bieå n Santa Monica. Lieân laïc: , 310-3997277, 310-972-8667.

650-14L-110404/142967

Tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng, Torrance. Tip cao, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bao $55/day, thôï nöõ boät kinh nghieäm bao löông $85/day. L/L: 310-357-7335

650-14L-110404/142989

650-14L-110904/143440

Caàn gaáp Thôï Nail löông $700 tuaàn, nghæ Chuùa Nhaät. Khu Myõ traéng, típ haäu, saün choã aên ôû. Lieân laïc Cuùc hoaëc Thaønh Telephone 931-224-8129 hoaëc 931474-6245.

650-14L-110904/143550 650-7L-111004/143702

650-7L-110904/143446

650-14L-110904/143551 650-7L-111104/143707

Caàn thôï nail laøm trong Wal-Mart löông cao $3800 ñeán $4200 1 thaùng, ñieàu kieän deã daøng. Laøm taïi Reno, Carson, caàn coù baèng Nevada. Xin goïi Amy 775-2672410, 775-287-7313 C 650-7L-111104/143750

650-7L-111004/143593

650-7L-110904/143487

650-7L-111004/143598

650-7L-110904/143488

Tieäm vuøng Fullerton caàn thôï boät Nöõ bieát Wax caøng toát, aên chia (hoaëc) bao löông tuøy theo khaû naêng. LL Nancy 714-870-5619, 714-309-1466 Cell. 650-14L-110904/143494

Palmspring ñoâng khaùch walk in. Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc. Löông töø $2,000 trôû leân. Bao löông. Coù choã ôû neáu caàn. Lieân laïc 760328-8128. Caùch Bolsa 1h.30.

Caàn thôï Nail Nöõ, kinh nghieäm laøm pink & white vaø coù baèng Wax. Tieäm vuøng Palm Desert. Coù choã ôû. Bao löông haäu. Goïi: 760-341-9344 W, 626-393-2687 H 650-14L-111004/143604

Tieäm Nail vuøng Santa Paula, sang troïng lòch söï caàn thôï kinh nghieäm Pink and White, Gel, bao löông $500 up to $600 tuaàn. Xin lieân laïc 714-360-2872 650-7L-111004/143607

HAWAII NAIL. Caàn 2 Nöõ laøm moùng tay nöôùc, boät. Moät tuaàn $600. Bao aên ôû. Xin lieân laïc: Home phone: 808-959-6696. Tieäm : 808-961-6245, cell: 808989-0434

NAIL LA ñoâng khaùch caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm, löông $600 trôû leân seõ bao löông caàn ngöôøi chòu khoù. Xin L/L: 323777-1757, 310-951-0961

Tieäm Nail LA. Ñang ñoâng khaùch caàn gaáp thôï Nöõ vui veû bieát boät & tay nöôùc kinh ngieäm, bieát wax caøng toát, löông cao. LL: 626-2326710, bus: 213-383-4939

650-30L-102604/141768

650-14L-110904/143506

Caàn 2 thôï Nail Kinh nghieäm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia (baûo ñaûm laøm treân $800/ tuaàn). Coù choã aên ôû. Tieåu bang Pennylvania. 714-247-9148 tieäm, 714-6534711 cell

650-7L-110904/143507

Caàn thôï nail kinh nghieäm moùng boät tay chaân nöôùc, full time, part time vuøng West LA. Myõ Traéng. Tip cao. Xin goïi 310-313-0788 hoaëc 714-271-9585 neáu ôû O.C thì ñi carpool vôùi chuû

Caàn thôï Nail boät kinh nghieäm, tieåu bang Maryland. Bao $2800/ thaùng. Coù choã aên ôû. 410-7262189, 410-726-1097

650-7L-102704/141848

CAÀN GAÁP. Tieäm nail vuøng LA ñoâng khaùch walk-in caàn thôï boät vaø thôï tay chaâ n nöôù c bieá t airbrush caøng toát. Baûo ñaûm löông cao, neáu caàn bao löông. 714 ñi xe chung. 714-809-6434 hay 323-778-2294

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-28L-102804/141987

Caàn thôï Nail xuyeân bang nam/ nöõ coù choã ôû (Virgina). Bao löông tuøy khaû naêng bieát laøm moùng boät chuû treû, vui veû deã chòu. Lieân laïc Thaûo 540-349-5966 W, 540347-5260 C

650-78D23456-102904/142278

650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, chòu ñi xuyeân bang môùi ra tröôøng cuõng khoâng sao. Coù choã aên ôû. Bao löông $500 tuaàn, xin lieân laïc Tracie 617-510-9325

650-14L-110504/143099

HOT NAILS Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät bieát waxing, facial caøng toát. Löông $400 $800/tuaàn & up, tip haäu. 562695-3292 (9:30AM - 7:30PM), 626-272-1960

650-14L-110704/143222

Caàn thôï Massage Therapist. L/ L: 661-202-5782. Caàn thôï boät kinh nghieäm bao löông hoaëc aên chia tuøy yù coù phoøng rieâng cho thôï

650-28L-110704/143269

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396

650-14L-110804/143289

Caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät, nöôùc, xuyeân bang, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, khoâng khí gia ñình. LL: Paul 219-561-1560, 219-879-0473

Tieäm Nail vuøng Irvine trong khu Shopping Center, Caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W. Laøm full-time, Bao löông $600/T hôn aên chia. LL: 714-724-7668, 714-7247669

650-28L-110104/142469

650-14L-110804/143305

650-28L-103104/142363

Caàn thôï Nails Nöõ laøm trong mall. Bao löông $600 - $900/tuaàn. Gaëp anh David hay chò Amy cell: 714914-8422, bus: 252-237-2990

Caàn thôï Nial coù kinh nghieäm ôû trong Mall lôùn, khaùch sang, Típ haäu. Bao löông $600 tôùi $1000/ tuaàn. Hoûi Juny. C: 760-340-0319

650-14L-110204/142482

650-28L-110804/143348

Bakersfield caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong mall 6 ngaøy moät tuaàn. Löông bao hoaëc aên chia. Lieân laïc Yeán 661-398-1717

650-14L-110204/142560

NAILS! NAILS! Caàn gaáp thôï gioûi coù kinh nghieäm bao löông hay aên chia tuøy yù. L/L Taøi: 559-788-2828 sau 8 giôø toái 559-310-3201

650-14L-110204/142562

BEVERLY HIILS Caàn thôï nail bieát laøm boät, tay chaân nöôùc. Full time vaø cuoái tuaàn. Lieân laïc Chaâu tieäm: 310-6522446, nhaø: 626-576-0824

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191

650-14L-110204/142579

Tieäm Nails gaàn Little Saigon khaùch ñoâng, tip haäu. Caàn thôï boät kinh nghieäm coù baèng facial, thôï bieát airbrush, bao löông neáu caàn. L/L: 714-719-6052

650-28L-110304/142634

HAIR-NAILS Caàn thôï Hair Nails nöõ Full, Part -time coù kinh nghieäm. Vuøng Costa Mesa. Bao löông aên chia. Tieäm coù Station hair/nail cho thueâ. Thuøy Döông. @ 714-928-3160

Caàn gaáp thôï Nail vuøng Beverly Hills, Bieát boät caøng toát. Lieân laïc: Tracy: 310-273-0509 (W) , Eva: 626-280-0729 (H) 650-7L-110904/143509

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Caàn thôï Nails Nam Nöõ kinh nghieäm, bieát heát caû trong ngheà Nails, öu tieân ngöôøi ôû vuøng (626), (323) (213). Löông cao Tip good. LL: Anh James. 626-221-6937 650-7L-110904/143513

Tieäm Nails Longbeach caàn moät thôï Nam kinh nghieäâm boät. Khoâng khí gia ñình. L/L Haïnh 714-4969200 Home sau chín giôø toái 714636-4943. 650-14L-110904/143514

Tieäm ñang ñoâng khaùch caàn gaáp thôï Nail coù license vaø kinh nghieäm. Löông cao tip haäu. Xin goïi Ni 714-775-8533, 310-6572797. 650-7L-110904/143516

TOP NAILS Caàn nhieàu Thôï moùng boät, tay chaân nöôùc, Thôï Facial Waxing vaø Thôï toùc. Lieân laïc coâ Le 949348-8185, 949-370-7784. 650-7L-110904/143523

Caàn Thôï Nail. Caàn thôï coù kinh nghieäm gioûi boät Pink/W Silk laøm Full/Part time. Löông treân 600/ W gaàn nhaø. L/L 714-530-6326 gaëp Thuûy. 650-7L-110904/143546

650-14L-110804/143378

650-7L-111004/143609

650-14L-111004/143618

650-7L-111004/143621

Michigan Nails caàn nhieàu thôï bao löông treân $700/tuaàn. Coù choã ôû toát, tính caùch gia ñình, welcome caëp vôï choàng thaønh thaät, goïi Taâm cell: 517-214-3367 650-7L-111004/143623

Manicurist Wanted For New Hair Salon in Santa Monica. Please call Mary at 310-396-2887 or 310-804-1158. Must have experience and speak good English. Great opportunity! Hurry 650-7L-111004/143626

Tieäm Nails vuøng Long Beach, khaùch deã chòu Meã + Ñen. Rent $1000. Lyù do gia ñình caàn sang $8500. Cô hoäi leã saép tôùi. L/L: 562-422-0527 W, 714-580-4838 C

Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

650-7L-110904/143411

Hair Stations For Rent Tieäm Toùc vuøng Whittier and La Habra khang trang roäng raõi. Dö Station Toùc cho rent. Caàn thôï toùc. Lieân laïc 562-902-8777

650-7L-110904/143415

Caàn thôï Nail gaáp kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, full vaø part-time. Xin vui loøng goïi LyLy: 714-7728931 hoaëc Kathy 909-875-0667

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

CAÀN GAÁP 2 thôï nail tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm, laøm full time vuøng Long Beach, khaùch Myõ Traéng, tip cao. Lieân laïc Tammy 562-433-9220, cell 714417-5909 650-7L-111104/143782

Tieäm Nail vuøng LA caùch 25 phuùt khu shopping Meã raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc wax bao löông $500 up. 323587-7883 650-14L-111104/143785

Gaáp. Gaáp. Nail ñoâng khaùch vuøng Meã Myõ Ñen caàn 2 thôï nam nöõ coù kinh nghieäm boät nöôùc seõ bao löông tuøy khaû naêng vuøng 714 ñi chung xe, xin lieân laïc phone 714856-5348 650-7L-111104/143788

Caàn thôï toùc, tay chaân nöôùc, facial, thôï boät, tieäm ñeïp, khaùch sang, típ cao. Caùch Bolsa 15 phuùt. L/L Wendy 562-841-7388. 650-7L-111104/143796

Vuøng Mission Viejo. Caàn thôï nöõ boät Pink & White (laøm luoân tay chaân nöôùc), nghæ Chuû Nhaät. Bao löông. Goïi Lan 949-454-2995. 650-14L-111104/143806

NAILS vuøng Santa Monica caàn thôï Nail moùng boät, tay chaân nöôùc, khaùch ñoâng, tip haäu. Bao tuøy khaû naêng. Jennifer 310-8286600, 310-979-0129. 650-7L-111104/143840

Caàn thôï toùc vaø massage gaáp, vuøng Myõ Traéng. Neáu khoâng kinh nghieäm chuû seõ train. Full time hay part time laøm chia. 909-5990030 650-5L-111104/143854

Caàn cho Rent station toùc. Tieäm ñeïp, môùi söûa sang caàn baùn gaáp 5 gheá 4 baøn toùc, 2 dryer, 1 baøn nail. L/L Tammy: (W) 714-5391952, (Cell) 904-9908. 650-7L-111104/143872

650-7L-111404/144172

Tieäm Nail vuøng Fullerton ñoâng khaùch caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm boät, silk, bieát waxing caøng toát. Xin Lieân laïc: 714-9926279

650-7L-111204/144052

Tieäm ôû Laguna Hills, caùch Bolsa 15 phuùt, caàn thôï Nöõ, tay chaân nöôùc, bieát boät, Tieäm Ñoâng khaùch, raát nice. LL: Tieäm 949-4582011, cell: 714-580-4060

650-7L-111204/144056

Caàn thôï khaù boät vaø thôï tay chaân nöôùc. Tieäm khang trang, chuû vui veû. LL: 714-454-5314, 714-5214861

NAIL Caàn thôï Nail Nöõ treû full time kinh nghieäm trong Montebello Mall bieát wax caøng toát. L/L: 323-8889953 work, 626-392-5515 cell NAIL Tieäm nail vuøng Los Angeles caàn thôï nail kinh nghieäm bao löông $600/tuaàn and up. L/L Kim 323299-7657 bus, 818-606-5883 cell

650-7L-111404/144187

650-7L-111404/144197

650-14L-111404/144201

650-14L-111204/144120

650-7L-111204/143890

NAILS ARIZONA caàn gaáp thôï kinh nghieäm bao löông $600 tuaàn laøm 6 ngaøy, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû. L/L Wendy 928-717-0874, 714-3008753, 714-300-8754

650-7L-111004/143650

CAÀN GAÁP Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc laøm part time hoaëc full time. Bao löông töø $420 tuaàn. Vuøng tip haäu caùch Bolsa 20 phuùt. 714423-8816.

Yorba Linda, caùch Bolsa 20 phuùt, caàn thôï Nails Nöõ, gioûi boät P/W, laøm luoân tay chaân nöôùc. Part time, bao löông cao, tip haäu. LL: 714-675-1396, 714-638-2079 (toái)

CAÀN THÔÏ NAIL. Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800/ tuaàn. Bao choã ôû. L/L: 518-2103279. L/L: 518-348-1671

650-7L-111204/143897

Caàn thôï kinh nghieäm boät traéng hoàng vaø chaân tay nöôùc môùi coù baèng, aên chia hoaëc bao löông, vuøng Fullerton, khu shopping caùch Bolsa 15 phuùt. 714-8700212, cell: 714-360-8221

650-7L-111204/143906

Tieäm Nail ôû Newport - Beach. Caàn 1 Nöõ bieát laøm facial vaø boät. Xin lieân laïc. 714-856-2289

650-7L-111204/143907

Caàn thôï boät gioûi bieát laøm traéng hoàng, vuøng Newport Beach, 949515-2178

650-6L-111204/143921

NAILS Anaheim caàn thôï Nails nöõ bieát ñaép moùng boät vaø tay chaân nöôùc môùi ra tröôøng OK. L/ L: 714-956-2060 bus, 714-9327186 cell

650-7L-111204/143923

TOÙC. Bolsa Hair Design (trong khu chôï Bolsa Supermarket) caàn thôï toùc nam or nöõ xin L/L Tommy Trung 714-839-5558, cell 2517357

650-7L-111204/143926

Tieäm Nail thuoäc City Torrance caàn gaáp 1 thôï Nöõ Tay chaân nöôùc. Môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc: 310619-0128 (cell)

650-14L-111204/143941

Tieäm Hair Nail Newport Beach khu sang troïng dö hair station caàn cho thueâ vaø facial giaù cao. L/L Courtnie bus: 949-723-5372, cell 714-222-8866

650-7L-111204/143942

Tieäm nails khu Myõ Traéng caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï facial, waxing kinh nghieäm, hieàn, vui veû taän taâm. Bao löông tip haäu. L/L: 714-826-3984 W, 714-8996125 H, 714-417-6125 C

650-7L-111204/143946

Tieäm nail caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï tay chaân nöôùc boät coù baèng wax caøng toát neáu caàn bao löông. L/L: 714-639-9447, cell: 714-260-7572

650-14L-111204/143959

Caàn thôï Nail, caùch Bols 2H30'. Bao löông vaø aên ôû. Chuû chôû veà 2 tuaàn moät laàn. Khoâng khí gia ñình. L/laïc 323-868-8033

650-4L-111204/143996

Caàn thôï Nail nöõ gioûi boät vaø tay chaân nöôùc, laøm trong Mall caùch Bolsa 15'. Coâng vieäc vui veû thoaûi maùi. Bao löông töø 500-600/tuaàn. LL: David 562-809-3359 (T), 714-883-5155 (C).

650-7L-111204/143999

ANAHEIM. Tieäm Nail, Spa, lôùn, ñeïp, ñoâng khaùch, giaù cao. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm coù baèng Wax. L/L 714-991-1990 (Tieäm), 714-588-2231 (Cell).

650-7L-111004/143639

Tieäm raát ñoâng khaùch ôû Laguna Niguel, khu Myõ Traéng, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, nöôùc, waxing caøng toát. Neáu gioûi chuû bao löông. 949-425-0863 Don, 714-4683403 toái

650-7L-111004/143659

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-14L-111104/143758

Caàn Thôï Boät seõ bao löông, vuøng tip raát cao. Xin goïi 310-2050694.

Caàn thôï Boät Nöõ kinh nghieäm vaø facial waxing cho tieäm ñoâng khaùch walk-in, caùch Litlle Saigon 10 phuùt. LL: 714-657-2693, 714892-8201

650-14L-110804/143401

For Rent Nails or Hair Station beauty salon vuøng Orange, goùc ñöôøng Tustin vaø Collins coù baøn laøm Nails vaø baøn laøm toùc cho möôùn. Xin goïi 714-744-6876 giôø laøm vieäc hay 714-531-2025 sau 8 giôø toái.

650-7L-111004/143634

650-14L-111004/143651

LAS VEGAS Caàn gaáp thôï Toùc Kinh nghieäm coù theå bao löông. Goïi Nancy. 702-248-2000, 702-248-6519

650-12L-110204/142577

BAKERSFIELD Tieäm ñoâng khaùch. Tips haäu ôû Bakersfield caùch Bolsa 2 tieáng. Caàn thôï boät nöôùc gioûi & kinh nghieäm. Bao löông $600/Wk hôn chia. L/L Kevin 661-831-7751

NAILS Tieäm Nail raát ñoâng khaùch caàn 2 thôï: Thôï boät & Waxing vaø thôï tay chaân nöôùc, Neáu tieän ñi chung xe. LL: 310-277-9614, 626-5799634, 626-379-0531

650-14L-111204/144000

Tieäm Nail vuøng Palmdesert caàn thôï boät Pink & White löông 650$ trôû leân, tay chaân nöôùc 450$ trôû leân, típ treân 150. Ñi chung xe 1 tuaàn veà 1 laàn. Tony 714-4543256, 760-345-8488.

650-7L-111504/144203

Tieäm Nail vuøng 710 Florence khu Meã raát ñoâng khaùch caàn gaáp Thôï boät tay chaân, Wax. 323-5877883. Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Los Angeles caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Löông töø $450/tuaàn trôû leân (Neáu caàn seõ bao löông). Tieäm vui khoâng khí gia ñình. L/ L 323-737-4395.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-28L-111204/143891

Caàn 1 thôï nam bieát laøm boät + P & W vaø airbrush bao $500 cho 1 tuaàn 6 ngaøy (laøm Chuû Nhaät) trong khu mall. T.P Orange. L/L Jenny 714-637-5059

650-21L-110904/143480

650-7L-111204/143884

NAILS Seal Beach caùch Bolsa 10 phuùt caàn thôï nöõ bieát laøm boät pink & white, full time hay cuoái tuaàn. Lieân laïc Penna 562-4383722 W, 562-607-5685 cell

650-7L-111204/143888

PALM SPRING Vuøng Myõ Traéng caàn Thôï Nail kinh nghieäm boät vaø nöôùc “Thôï nam OK neáu laøm ñöôïc chaân nöôùc”. Bao löông $2,500-$3,000/1 thaùng. Choã ôû thoaûi maùi. LL Tieäm 760-3433042, Cell 714-260-1445.

Palm Spring Mall. Caàn thôï Nails Nöõ ñöùng tuoåi, bieát boät caøng toát. Nhieàu walk-in, tips cao. Löông haäu, Neáu caàn, seõ bao löông, coù choã ôû.LL: 760-778-1161

650-14L-111104/143874

Caàn gaáp thôï nails kinh nghieäm. T/B Iowa. Löông töø $3000 up. L/ L Thu: 641-422-0206 W, 641583-1656 cell

650-7L-110904/143441

Tieäm Nails vuøng Laguna Beach caàn Thôï tay chaân nöôùc F/T. Xin lieân laïc 949-464-1974.

650-7L-110904/143498

650-7L-102504/141561

Tieäm Nails vuøng Whittier caàn gaáp thôï Nails nam nöõ caàn K/N, xin L/L 562-698-8184, 714-4253640

650-14L-111004/143701

650-14L-110904/143473

NAILS. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt ñoâng khaùch W/in caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W caàn 1 thôï chaân tay, öu tieân bieát facial waxing, bao löông töø $500 up. L/L: 949515-3437 Cookie. L/L: 714-5044705 Nina

650-7L-111004/143667

Hair & Nail. Caàn thôï Nöõ K/N tay chaân nöôùc. Bieát boät laøm weekend. Bao löông 70$/1 Day. L/L Cell: 714-357-8105, W: 310549-0042.

RAO RAO VAË VAËTT

650-10L-111004/143693

Caàn Thôï Toùc Facials Waxing, Thôï bieát laøm boät. Bao löông. LL Phone 949-642-3502.

CAÀN THÔÏ NAIL Nam Nöõ kinh nghieäm. Bao 3,000 ñoâ la moät thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007.

Nails & Magic Tan Lancaster caàn thôï nöõ kinh nghieäm (bieát Facial and Wax caøng toát). Bao löông $600 up. Öu tieân cho ngöôøi trong local. 661-236-6234 Hoaø n g Ngoïc.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-110904/143423

650-7L-110904/143472

650-14L-110404/142940

650-30L-102404/141494

RAO RAO VAË VAËTT

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-111404/144124

NAILS Vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1:30h. Tieä m laâ u naê m ñoâ n g khaùch, Tip cao, coù choã aên ôû thoaûi maùi, caàn thôï nails Nöõ gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. LL: Cell: 760409-3456, work 760-328-6609 650-7L-111404/144131

Tieäm nails vuøng traéng caùch Bolsa 15', caàn thôï tay chaân nöôùc parttime, laøm 5,6,7. LL: 562-4930732 or 714-636-6341 sau 8PM 650-3L-111404/144139

Tieäm nail vuøng Orange caàn thôï boät coù baèng Wax. Bao löông neáu caàn, khu Myõ traéng tip cao. LL 714-634-0623

Huntington Beach caàn thôï nöõ P/ W + Nöôùc, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. Löông bao $500 up. L/L John 714-847-0234, 714-657-2217

650-7L-111504/144207

Tieäm Nails vuøng bieån Dana Point caàn gaáp thôï coù K/N P/W vaø laøm luoân chaân tay nöôùc. Chuû bao löông tuøy theo K/N. Lieân laïc Khaùnh 714-276-3007 cell, 949248-3366 tieäm

650-3L-111504/144210

Tieäm nail (Beach/Imperial Hwy) ñoâng khaùch walk-in löông cao tip haäu. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm. Löông baûo ñaûm. L/L: 714-251-9334, B: 562-6970773, H: 714-775-4588 after 9PM

650-7L-111504/144215

650-14L-111404/144141

Tieäm ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, bao $400-500/w vaø 1 thôï tay chaân nöôùc, môùi coù baèng OK. Laøm ñöôïc ngaøy Chuû nhaät. LL: 310-549-0911 w, 562-439-5714 650-3L-111404/144143

Coù 6 baø n Nails coø n ñeï p , 1 counter tuû baùn reû. Goïi Jenny. 714-932-1679

650-7L-111404/144146

NAILS Caàn nhieàu thôï Nails K/N P/W & wax, bao löông, tip haäu, khu traéng khoâng K/N xin mieãn goïi. Caùch Rosemead 20 min. 714-5295517, 626-589-2410 cell, 626571-7827 650-14L-111404/144147

Caàn Thôï Nails gaáp. Tieåu bang Arizona Goïi: 928-759-7117, 928777-8472, coù baèng, khoâng kinh nghieäm, môùi ra tröôøng OK. Sau 7PM. Goïi 714-728-0619 650-7L-111404/144148

Caàn thôï nails tieåu bang Indiana, bap löông $2800 ñeán $3500. moät thaùng. Xin lieân laïc 765-644-8409 - T, 801-390-4228 - Nhaø. 650-7L-111404/144149

Caàn thôï Nail Gaáp Tieäm vuøng Temecula - Caùch Corona / Riverside 25 phuùt. Tieäm sang Tip haäu, caàn moät Thôï Nail coù kinh nghieäm boät, vaø moät thôï tay chaân nöôùc, bieát Wax caøng toát, aên chia hoaëc bao löông (Ñi chung xe vôùi chuû töø Corona /Riverside). LL: Tammy: 951-7191189 Bus, sau 7 giôø 951-2730075 Home, 951-271-6583 cell. 650-3L-111404/144154

Caàn thôï Toùc & Nail gioûi vuøng Norwalk (bao löông neáu caán). Lieân laïc My 714-507-8605, 714408-0213 650-3L-111404/144155

Caàn Nöõ tay chaân nöôùc F/time vaø cuoái tuaàn 5,6,7, Sunday, môùi coù baèng OK. 10:AM - 7:PM coù xe ñöa röôùc. C: 714-317-7150, B: 310-632-1412, H: 714-775-5818 650-4D2356-111404/144165

NAIL SPA Tieäm Nail sang troïng, caàn theâm 3 thôï bieát laøm boät, nhaän bao löông ($400-$500/wk), coù facial + waxing seõ traû cao hôn. LL: Maïnh 310-617-2429 or 562981-8418

Caàn thôï nail nöõ laøm boät P/W laøm luoân chaân tay nöôùc coù baèng Facial caøng toát. Full or part time OK. Lieân laïc Huy 714-633-3696

650-5L-111504/144216

Caàn gaáp thôï nail nöõ laøm boät bieát waxing caøng toát. Xin lieân laïc Nguyeät 714-839-6920

650-5L-111504/144217

Caàn 1 coâ thôï toùc bieát laøm nail tay chaân nöôùc gioûi, PT Mon-Fri caàn thaønh thaät vaø thaät söï muoán laøm, xin goïi 949-756-8726. Salon Irvine cho möôùn station toùc vaø nail

650-7L-111504/144220

Caàn thôï toùc nöõ bieát laøm facial, waxing, M/P. Tieäm caùch Bolsa 18 miles. Bao löông theo khaû naêng. Laøm hôn aên chia. Goïi: 714-256-0888 W, 714-724-6643 sau 7PM

650-7L-111504/144224

Caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc full-time, part-time vaø thôï boät kinh nghieäm, tip haäu, caùch Bolsa 20" freeway. Phone 562-8638444, 714-623-1787

650-7L-111504/144233

Caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm laøm P/W, tay chaân nöôùc wax caøng toát caùch Bolsa 20 phuùt, xin L/L Phöông 714-624-2268

650-7L-111504/144240

Vuøng Lakewood tieäm ñoâng khaùch caàn thôï Nöõ bieát Boät vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. LL Vee. 562920-5655, 626-233-0688

650-3L-111504/144244

Tieäm Toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch. Caàn thôï caét toùc cho ñaøn oâng, kinh nghieäm bieát fade. L/L coâ Kim 714-425-3071

650-7L-111504/144248

TIEÄM TOÙC Caàn thôï toùc nöõ coù kinh nghieäm veà caét toùc nöõ vaø color bieát laøm nails, lieân laïc work: 714-5903276 sau 9:00PM 714-251-9048

650-14L-111504/144266

Tieäm ñang caàn thôï nöõ laøm full time boät vaø tay chaân nöôùc. Bieát laøm Facial caøng toát. L/L work: 310-519-0744, H: 310-408-6915

650-14L-111504/144277

Virginia caàn nhieàu thôï nails nöõ, coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $600/up 1 tuaàn xin lieân laïc W: 434-973-4600, C: 571-723-9775


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-7L-111504/144280

San Pedro caàn thôï nöõ FT hay PT ñi laøm boät KN. Thôï chaân tay nöôùc treû môùi ra tröôøng OK, seõ chæ daãn laøm boät. Tieäm vuøng Myõ Traéng, caùch Bolsa 30 phuùt. L/L: 714-883-0774, 310-539-6225 650-14L-111504/144290

Caàn thôï tay chaân nöôùc & hair gaáp Commerce Casino Crowne Plaza Hotel 6121 Telegraph Road 626-758-0012, 323-726-1700 sau 11:30PM, 323-725-7070 sau 7PM

650-15L-111504/144294

Tieäm nails vuøng Palm Desert caàn thôï nöõ kinh nghieäm. Löông töø $500 - $700/W. Neáu caàn seõ bao löông. L/L work: 760-773-0350, cell: 760-449-6931

650-14L-111504/144297

Tieäm nail vuøng Corona caàn gaáp 2 thôï nails nöõ kinh nghieäm moùng boät, öu tieân cho thôï coù baèng wax. L/L: 951-340-2772, cell: 951323-1317 650-7L-111504/144299

Nails. Tieäm nail vuøng Corona caàn thôï boät kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng. Ñi xe chung. Xin L/L work: 951-735-4658, cell: 714390-1976 650-14L-111504/144300

Caàn thôï Nail Nöõ, tieäm ôû Brea, khu Myõ traéng Tip cao, caùch Bolsa 25". LL: Kathy: 714-529-5157

650-7L-111504/144301

HAIR Caàn 1 toùc kinh nghieäm vuøng Norwalk. Bao löông $400 and up. Bieát nail caøng toát. L/L: 562-9290100 work, 626-215-3242 650-14L-111504/144307

NAILS Caàn gaáp thôï nöõ Nail/Facial Waxing vuøng North Glendora (Glendora Village) Myõ Traéng, khu sang, tip haäu. Bao löông neáu caàn. L/L Christina 626-679-5924, 626-335-6948

650-14L-111504/144312

Tieäm trong mall Phöôùc Loäc Thoï Cathy Nhung Hair Nail caàn thôï toùc vaø nail. Lieân laïc Cathy: 714895-9004

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-28L-071103/075446

Caàn: receptionist, M.A. ( front/ back office) full time. thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Laøm vieäc taïi Westminste City. Öu tieân: kinh nghieäm, coù certificate. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931 660-7L-040304/111728

IMMEDIATE OPENING Expanding financial company. No experience necessary, will train. Must be bilingual Viet/ English. Please call 714-5359388. 660-7L-093004/138463

Vaên Phoøng Luaät Sö caàn thö kyù P/T. Coù kinh nghieäm veà Luaät tai naïn xe coä. Fax resume 714-2421691 hoaëc email tuanhuy@yahoo.com. Phone 714-537-7000. 660-56L-100604/139304

Orthodontic R.D.A. needed in Westminster. Be nice, fast, clean, professional. Call only if you have minimum 2 years experience. Work Tuestday-Sat. Leave message 714-839-9800 660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-8394545

Suite 201. Garden Grove. CA 92843. Contact. Katherine Nguyen. 714-467-4304 660-14L-111004/143644

Farmers Insurance Office caàn Customer Service Full time, thoâng thaïo Anh Vieät, bieát xöû duïng computer löu loaùt, nhanh nheïn, thaät thaø. Coù Benefits vaø Vacation. L/ L Coâ Jennifer 714-897-8722.

660-7L-111004/143653

Caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm (DA or RDA). Full time prefered. Vaên phoøng ôû Long Beach. Goïi 714-757-2000.

660-14L-111004/143675

VP D.T.Ton & Associate caàn tuyeån 2 nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Professional working enviroment, great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

660-7L-111104/143714

Caàn moät Thö Kyù laøm vieäc Vaên Phoøng Luaät sö taïi Westminster. Thoâng thaïo Vieät / Myõ. Xin lieân laïc Nick. 714-655-5752

660-7L-111104/143739

Bookkeeper. OC property management company seeks experienced bookkeeper. Salary + benefits, 714-957-8787.Ext 146. Aks for Surinder. Fax resume 714-444-3347. Email ssethi@safeguardgroup.com

660-28L-111104/143789

Realty & Mortgage office caàn Loan Processor kinh nghieäm vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina 714-745-1458.

660-7L-111204/143877

RE/MAX Garden Grove Office is looking for a full time receptionist $8 - $10/Hr. Phone skill, office work experience. Call Sue 714-467-4588

660-7L-111204/143894

Dental Office Needs Assistants, all level considered flexible hours. Message only. 714-315-7123

660-7L-111204/143920

Caàn thö kyù coù kinh nghieäm cho vaên phoøng baùc só. Thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Lieân laïc 714675-9801

660-14L-111204/143927

Wahoo Product caàn ngöôøi phuï vieäc trong vaên phoøng vaø thö kyù. Required good math, high school grade 11, grade 12 hoaëc college. Address: 7138 Westminster Blvd, suite #C, Westminster, CA. Tel: 714-698-9208. W e b s i t e : www.wahooproducts.net

660-7L-111204/143993

Vaên Phoøng BS caàn ngöôøi Massage Therapist coù kinh nghieäm. Full time/part time, xin goïi 714636-7575, 9535 Garden Grove Bl #104, Garden Grove, CA 92844

660-7L-111204/144080

Caà n 2 Office Clerk coù kinh nghieäm laøm vieäc vaên phoøng, löông $10/Hr, 2 Staffing coordinator coù 2 naên kinh nghieäm, löông $12 - $15/Hr plus bonus. Caàn staffing manager ít nhaát 3 naêm kinh nghieäm trong ngaønh. Fax resume 714-531-3385 hoaëc emal recruite@ddstaffing.com hoaë c ñ/ñ: 14541 Brookhurst Street, suite D-1, Westminster, CA 92683

660-44L-111204/144118

660-7L-110404/142934

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät coâ thö kyù bieát tieáng Anh vaø tieáng Vieät laøm part-time. Xin lieân laïc 714-531-5754 660-14L-110404/142953

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi töø 6A - 2:30P, 3 ngaøy 1 tuaàn Tue Thurs & Sun ñaùnh maùy 35wpm, thoâng thaïo Anh/Vieät caàn coù kinh nghieäm, löông $8.50 trôû leân. L/ L: 714-418-2446

660-14L-110704/143231

VIP LUAÄT SÖ caàn gaáp moät thö kyù. F/T, thoâng thaïo computer phaûi coù KINH NGHIEÄM, xin goïi 714-720-3261 David.

660-14L-110804/143331

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sale Person Store manager vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ. High salary, commission, benefit and vacation. Lieân laïc: 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257

660-14L-111004/143583

Secretary Needed Part-time. Caàn Thö kyù part-time Vaên phoøng Luaät sö. Law Office Katherine N Nguyen. 10141 Westminster Avenue,

660-14L-111504/144328

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-051004/117414

Caàn ngöôøi chaïy baøn, phuï beáp coù kinh nghieäm, löông cao. Tip haäu cho baùnh cuoán Hoàng Mai 1 & 2, xin L/L gaáp 554-9190, 5344526. 665-7L-080504/130679

Food To Go, caàn 1 coâ baùn haøng vaø 1 coâ phuï beáp coù kinh nghieäm, xin goïi 714-839-3019, 714-6574644 cell 665-14L-081004/131353

Japanese Restaurant. Huntington Beach need waitress and Japanese cook, ωorking full time . Call: Joy Sushi 714-840-0030

665-28L-082704/133940

Nhaø haøng Phôû vuøng Pomona caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn F/T or P/T. Cung caáp chuyeân chôû töø Fullerton tôùi Pomona. Xin lieân laïc 909-613-0705. 665-56L-100404/138969

Nhaø haøng khu Little Saigon, Irvine, caàn waiter or waitress, phuï beáp naáu Mì, Huû tieáu, laøm nöôùc uoáng part hay full time. L/ L Phöông 714-531-6018 665-56L-101004/139739

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868 665-28L-102004/141034

Heä thoáng Restaurants Lòch söï, ñoâng khaùch ôû Orange County caàn phuï beáp, bieát phôû, côm xaøo vaø waiters/waitresses. Bieát English. Fulltime / Part-time. Caàn thaønh taâm traùch nhieäm. LL: 714-6859571 / 714-458-1190 665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808

665-28L-110204/142514

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress, caàn phuï beáp, waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562-924-1838, 714890-5158

665-14L-110304/142633

660-30L-111404/144123

Dental (Irvine) - Phuï trong vaên phoøng (parttime) - No Experience OK - 949-552-0155

660-7L-111404/144145

Caàn moät Nöõ thö Kyù thoâng thaïo Anh Vieät, bieát Computer, laøm vieäc full-time cho ñaøi Truyeàn Hình SBTN treân ñöôøng Garden Grove. Gôûi Resume veà 714-636-2955

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com

660-14L-110504/143090

Office Clerk. Computer skills, and Bookeeping knowledge. Bilingual (English and Vietnamese). Work with Developmental Disability adults. Call 714-537-7808 or fax resume to 714-537-7974.

Dental Assistant Vaên Phoøng Nha Khoa taïi Irvine caàn Dental Assistant coù Xray licence. Call: 949-552-1757

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, chi tieát xin lieân laïc Kyù hay Phuïng, phone: 518-426-0203, 518-426-0326, 518-229-3052

660-7L-110204/142488

660-14L-110404/142865

660-14L-111504/144316

665-30L-110204/142571

Caàn moät coâ Dental Assistant coù kinh nghieäm laøm vieäc buoåi chieàu vaø thöù Baûy. L/L: 714-903-8622 vuøng Westminster Caàn thö kyù laøm phoøng maïch B/ S töø Hai - Saùu (1-6PM), khoâng caàn kinh nghieäm, goïi Allison: 714-545-1133

660-7L-111404/144167

MEDICAL ASSISTANT. Caàn cho trung taâm Y teá. Lieân laïc oâng Tieán. 714-932-2567 hoaëc email:aacarecenter@juno.com

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø Haøng SUSHI NAOMI ôû vuøng Mission Veijo caàn tuyeån gaáp 2 thôï naáu Teppan. Xin LL: 949586-2878 or 626-757-3498 665-28L-110304/142692

Caàn 1 ngöôøi ñaàu beáp nhaø haøng. Bao aên ôû. Xin L/L anh Haûi Cell 714-234-6925. 665-28L-110704/143200

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com 665-28L-110804/143293

Caàn moät ñaàu beáp chaùnh naáu aên ngon, löông $2500/thaùng. Bao aên vaø ôû, laøm cho nhaø haøng Arizona. LL: 623-847-7049, cell 602-9203825

665-14L-110804/143396

Nhaø haøng ñoâng khaùch vuøng Hawthorne caàn gaáp thôï naàu ñoà Taøu fast food kinh nghieäm. Moät phuï beáp vaø moät ngöôøi vöøa baùn haøng vöøa laøm baùnh mì. Löông cao + tip. L/L: 310-644-4828 W, 310-404-1521 cell 665-7L-110904/143474

Tieäm baùnh caàn 1 thôï coù kinh nghieäm leân baùnh ñaùm cöôùi, sinh nhaät. Laøm full time. Xin goïi 714658-2347. 665-7L-110904/143500

Nhaø Haøng Food To Go vuøng North Long Beach caàn Nam Phuï vieäc vaøo buoåi chieàu, F/P coù hoaëc khoâng kinh nghieäm seõ höôùng daãn. LL: 562-633-7725, cell: 626-524-0966 665-7L-110904/143520

Nhaø haøng No.1 Hot Pot, vuøng F.V caàn phuï beáp kinh nghieäm nhanh nheïn. LL Ñaïi 714-3338098 seõ laøm ngay neáu ñöôïc. 665-7L-111004/143589

Caàn baùn 2 Nam vaø Nöõ baùn Food To Go trong thöông xaù Phöôùc Loäc Thoï . Löông tuø y theo kinh nghieäm. Xin goïi: 714-894-3854, 379-0437 665-7L-111004/143615

Nhaø haøng Nhaät ôû Florida caàn tuyeån theâm ngöôøi röûa cheùn vaø phuï beáp. Löông $1500 bao aên ôû. Osaka Japanese Steak House. 1401 Citrus Blvd, Leesburg, FL 34748, goïi cho Anh Huøng 352217-3449 665-14L-111004/143637

Nam Nöõ baùn haøng, phuï vieäc cho tieäm baùnh Cafe. Full hay Part time. Hoûi oâng Minh Tai 15020 Moran St. Phöôùc Loäc Thoï. 665-7L-111104/143720

Hometown Buffet caàn gaáp 4 ngöôøi laøm cashiers or line service xin vui loø n g ñeá n 9635 Chapman Ave. GG for application. Ask for Mr. Hector Flores 665-14L-111104/143776

Tieäm Phôû Saép Khai Tröông trong khu Boø Baûy Moùn AÙnh Hoàng caàn 3 ngöôøi laøm beáp, 3 ngöôøi beâ phôû, 3 ngöôøi laøm nöôùc, full time hay part time, löông haäu. L/L: Ñaït 714-260-7607, 714657-2444 665-7L-111204/143886

Taân Phaùt Restaurant 13055 Euclid St. Garden Grove, CA. 714-636-5277, caàn phuï beáp. Cashier, Waiter & Waitress (full or Part-time) 665-7L-111204/143955

Nhaän daïy öôùp thòt moùn aên V.N. Ñaëc bieät daïy naáu phôû nöôùc trong khoâng muøi hoài thôm ngon coâng thöùc trong nhaø haøng. L/L: 714775-5762 665-7L-111204/143986

Helper Wanted * Chinese Restaurant at Newport Beach, part time: cook full time: cook helper. * Japanese Restaurant at Anaheim Hills part time: cook helper (night time). Waitress part time. 6301 Beach BL #225, Buena Park, CA 90621. Tel: 714-4939007 665-7L-111204/143995

Nhaø haøng Ngöï Bình caàn ngöôøi phuï beáp. Xin lieân laïc coâ Mai 714903-6000.

665-14L-111404/144168

Caàn ngöôøi kinh nghieäm trong beáp cho tieäm Phôû. Xin lieân laïc Cindy. 714-875-0992 665-3L-111404/144182

Nhaø Haøng caàn Nöõ chaïy baøn. 714501-4149

665-7L-111504/144274

Tieäm röôïu ôû tieåu bang Connecticut caàn moät ngöôøi doïn deïp, chaát bia röôïu. Chuû tieäm bao aên ôû löông $1200/1 thaùng. Lieân laïc 978418-9895

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-7L-062403/072778

Seamtress needed to make pattern, cut, & sew silk for dress shop. Must speak little English. Salary $2000 - $2500 month. Call 8AM - 8PM 949-275-8142. 670-14L-042304/114743

TAILOR Caàn thôï nöõ söûa ñoà. Nhieàu kinh nghieäm bieát Fitting. Tieäm ñoâng khaùch ôû Laguna Niguel. Löông cao $10/Hr trôû leân. L/L Trung 949-495-0462

670-14L-110204/142597

Shop may vuøng Little Saigon caàn thôï may haøng jacket, skirt nguyeân caùi traû tieàn tuaàn. Haøng nhieàu deã may, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L: 714-373-5833 Kieät 670-14L-110404/142809

Shop may Newhope + G.G caàn thôï 1 kim, lock nguyeân caùi laøm taïi shop. L/L coâ Dieäp 714-6383386 670-14L-110404/142936

Shop may ñöôøng Joy caàn thôï uûi vaø thôï may. Lieân laïc coâ Leâ 714638-0743 670-14L-110404/142956

Shop May goùc First-Harbor haøng nhieàu quanh naêm caàn thôï laøm nguyeân caùi vaø cover laøm taïi Shop. Lieân laïc 714-287-2354. 670-14L-110804/143380

Caàn thôï caét chæ Final, moät Kim Cover, overlock, tính tieàn moãi tuaàn. Lieân laïc Coâ Trang. 714379-9338 670-14L-110904/143455

Caàn 1 Thôï May haøng maãu vaø 1 thôï Moät kim. Bieát noùi tieáng Anh. Coù nhieàu haøng. Goïi: Tiffany Knit 714-590-9229.

670-7L-110904/143501

Shop May haøng thung, coù nhieàu quanh naêm, haøng deã laøm, caàn thôï overlock 1 kim laøm taïi Shop. L/L 714-539-0741 coâ Thuûy. 670-7L-111004/143596

Shop may Westminster Newhope. Caàn thôï may taïi shop hoaëc nhaø ñoà deã giaù cao, tieàn good. Lieân laïc Chi 714-530-4511 670-14L-111004/143631

Shop may Westminster/Clinton qua Harbor. May cuûn. Jacket aùo ñaàm. Caàn thôï may 1 kim, overlock vaø may nguyeân caùi. L/L chò Phöôùc 714-554-2745 670-7L-111004/143686

Shop may haøng treû em. Caàn thôï may 1 kim, overlock kinh nghieäm laøm taïi shop. Caàn thôï caét chæ. L/ L: 714-899-1927 670-7L-111104/143738

Shop may goùc ñöôøng Edinger / Gothard. Ñoà thun caàn thôï may nguyeân caùi 1 kim + Overlock taïi shop + ôû nhaø. LL Coâ Trinh. 714848-4468. Tieàn tính moãi tuaàn. 670-7L-111104/143793

Shop May goùc ñöôøng Garden Grove vaø Eastern caàn nhieàu thôï moät kim vaø overlock may taïi shop. Xin lieân laïc 714-425-3594. 670-14L-111104/143857

HAÕNG MAY uy tín, chuyeân haøng thung, baûo ñaûm quanh naêm, haøng veà nhieàu caàn gaáp cover, overlock, 1 kim. L/L Haø 714-5541733, cell: 260-4855 670-7L-111104/143861

Shop May caàn thôï may ñuû loaïi haøng quanh naêm giaù cao. Goïi cho Vien 714-473-4071, 714657-4812.

Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM 700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING

Duøng xe thuøng lôùn coù maùy naâng haøng naëng. Phuï doïn nhaø & office. Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng, uy tín. Phone 714-653-8585 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-7L-111204/143905

670-14L-111204/143947

670-7L-111404/144135

Shop may caàn thôï moät kim vaø thôï Lock, laøm nguyeân caùi caøng toát. Xin goïi cho Xuaân & Phi 714892-3950 or 728-6898 670-14L-111404/144161

Shop may Trask / Newhope caàn thôï Overlock + 1 kim vaø caét chæ. LL: Nhung. 714-539-5640 670-7L-111404/144180

Shop may caàn thôï may, haøng Kyû, giaù cao, haøng nhieàu, laøm taïi shop, 1 kim overlock, caàn kinh nghieäm, nguyeân caùi. Goïi Loan. 714-369-0256 670-14L-111504/144211

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383

700-DL-091302/037525

Shop may caàn thôï overlock, moät kim, caét chæ vaø caàn gaáp ngöôøi check haøng, goïi 714-843-9978, 714-612-4635 670-7L-111504/144223

Shop may haøng ñaàm, caàn thôï May coù kinh nghieäm may overlock, 1 kim, final, laøm taïi shop, xin LL: Coâ Nhö: 714-5374388 670-7L-111504/144329

670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721

NGÖÔØI VIEÄT

700 - DÒCH VUÏ SERVICES

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

700-28L-100703/087977

700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu

700-36L-101904/140969

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

700-28L-070804/126487

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc hoà taém khoâng qua trung gian. Söûa chöõa hoà xanh, reâu, ñen, do thôï tröôùc laøm hö. Khaûo giaù mieãn phí, laøm vieäc taän taâm. L/L: Thöôùc: cell 714-468-2169 Home 714-897-5606.

- Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn. 702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154 702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn. 700-30L-102504/141646

Traveling Notery Public Neáu quyù vò caàn ñoùng moäc hoaëc chöû kyù. LL: Vinh (Vince). 714623-1702

700-14L-110404/142844

ALTERATION Nhaän söûa caùc loaïi quaàn aùo thôøi trang, ñaàm, daï hoäi. Ñaëc bieät cho caùc tieäm giaët uûi vôùi giaù phaûi chaêng. Xin lieân laïc soá phone 714-260-5516

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín. 702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn 702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû. 702-96L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Casino, Laùi xe caån thaän vui veû xe Van môùi 2004 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-90L-111901/000543

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597. 702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883 702-7L-081604/132404

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

702-90L-111901/000547

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-90L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581

Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân. 702-90L-111901/000549

700-84L-090303/083142

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

670-7L-111204/143899

Shop may caàn ngöôøi baám theû aùo ñoà raát nhieàu, khoâng coù kinh nghieäm xin mieãn goïi. 714-5379328

700-33L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24

Shop may vuøng Garden Grove, caàn thôï laøm quaàn, skirt, kinh nghieäm. Xin LL: 714-638-8243 Shop may Newhope + Westminster caàn thôï overlock + 1 kim thôï uûi laøm taïi shop. L/L: 714-636-3404

700-30L-071204/127033

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247)

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-34L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-091202/037373

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

702-31L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi.

702-28L-090204/134782

702-28L-102904/142162

24/24 Dòch Vuï Nhanh ! 714-465-6226 - Nghóa Phi tröôøng, Casinos, Seaworld, Universal Studio, Baùc só, Shopping, Quoác Tòch, vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn! 702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748 702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän 702-7L-111104/143853

Coù phöông tieän giuùp 24/24 soøng baøi, saân bay, baùc só vaø caùc nôi vui chôi giaûi trí. L/L Phuùc 714251-2974 hay 280-2148. 702-14L-111104/143867

Marvin Dòch vuï Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, thi nail toùc, baùc só casino, shopping, xin goïi 714636-9834, cell 714-657-9071 702-14L-111204/143989

HIEÅN DÒCH VUÏ 714-636-6588, 714-878-4620 Cell. Taïi sao quyù vò phaûi baän taâm chuyeän ñöa ñoùn?? Caàn ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24, reû, an toaøn, taän taâm, lòch söï. Xin goïi Hieån.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 702-28L-111404/144184

Promotion Package Tour in Vieät Nam ªPhan Thieát 2 days - Hotel 3 stars $30. ª Ñaø Laït 4 days. Hotel 3 stars $62. ª Nha Trang 4 days - Hotel 3 stars $65 ª Hueá - Ñaø Naüng - Hoäi An - 3 stars, $200. 4 days + Air ticket ª Haø Noäi - Haï Long - Chuøa Höông - $400. 6 days + Air Ticket. Daily - Daily - Daily. Email: info@hoanmytour.com.vn Fax: 848-832-5022 Tel: 848-839-0413 VN, 714-5376166 USA, 714-898-7979 USA, 714-636-2352 USA

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 710-DL-112001/000888

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

710-90L-052104/119323

HANDI APPLIANCES Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-37L-072704/129443

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

710-100L-073004/129970

710-DL-112101/001076

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-110504/143066

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi maùy laïnh, söôûi, giaët, saáy, tuû laïnh, tuû ñaù cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. L/L Long 714-7203747 710-28L-111004/143682

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

Repair Washer dryer refrigerator AT your home with free estimate used washer dryer together $250. Frost free refrigerator $175. Call 24 hour 714-335-3815 710-7L-111104/143841

Trung Tín Electric. Nhaän söûa chöõa vaø laùp raùp caùc loaïi ñieän cho cô sôû thöông maïi, tö gia. Xin L/L Bauman 714-906-8146.

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR

710-36L-062302/027141 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

710-DL-111901/000571

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

720-DL-111901/000576

710-28L-080102/032056

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435 740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

710-30L-010303/050361

740-97L-111901/000611

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy & ñuû loaïi maùy gia duïng. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

PROFLOORING

710-36L-030203/057431

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

740-551L-080503/078934

740-28L-081802/034176

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650

710-105L-111901/000745

710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088

Tel: (714) 892 - 9414

720-28L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692 720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

Fax: (714) 894 -1381

720-28L-050603/065928

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709. 720-30L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

740-29L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295 740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307. 740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913 740-36L-072502/031235

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854.

740-14L-092302/038606

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø taát caû veà nhaø ôû. Goïi Sang 714-7192996

740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell

740-30L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-28L-081003/079710

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-7374

740-50L-081003/079762

740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-184L-031003/058389

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764

740-36D357-012604/101710

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-90L-041103/062663

740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-42L-010804/099641

VUÕ MARBLE Chuyeân laøm granite counter top. Cabinets, phoøng taém, loø söôûi, loùt gaïch marble, traveltin poscelian, ceramit. Laøm saøn goå caùc loaïi, add phoøng, patio, landscape, ñoå xi maêng vaø moïi dòch vuï Remodle nhaø cöûa. Kinh nghieäm, taïn taâm, kyõ löôûng vaø ñeïp. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: Vuõ 714-588-1378, 714-595-8615.

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-86L-040104/111414

HOME REPAIR Söûa ñieän, gas, nöôùc, repiping, water heater, room addition, remodel bath, bedroom, patio, haøng raøo, loùt gaïch, thay cöûa. LL: TAÂM or FRANK TRAÀN: 714-7493507.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-28L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-37L-051104/117720

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-28L-062904/125280

740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150 740-30L-080404/130530

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295 740-7L-080904/131264

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510 740-28L-081204/131814

Chuyeân-Patio. Chuùng toâi nhaän laøm patio cho tö gia. Patio inclose, open, laøm xin pheùp city. Vui loøng goïi Tommy: Bus 714968-0621, Cell 553-4361.

740-26L-081704/132493

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644 740-28L-090104/134553

Chuyeân ñoå xi maêng, laøm patio, laùt gaïch, xaây töôøng, boàn hoa, lôïp maùi nhaø, sôn söûa trong ngoaøi. Baûo ñaûm reû, ñeïp. Lieân laïc Bình 714-260-1771 740-90L-090904/135635

740-28L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708 740-56L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229. 740-28L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221. 740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-28L-060904/122113

740-30L-022504/106030

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-14L-121003/096292

740-28L-040703/061877

740-30L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051 GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-90L-111803/093492

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862.

ª Nhaän Insurance Claim. ª Bonded & Insured $2,000,000. Joe Ñoã 714-719-4348 Tuøng Voõ: 714-588-3727

740-28L-021204/104289

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229.

740-90L-032102/014096

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

740-28L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-7L-073103/078309

740-90L-022802/011348

720-28L-111203/000577

ND’S CONSTRUCTION St. Lic# 819811. Nhaän moïi dòch vuï xaây caát, xaây môùi, add phoøng, remodeling ñieän, nöôùc, gas cho nhöõng thöông maïi hoaëc nhaø, thôï laâu naêm kinh nghieäm, xin goïi Nghóa 626-375-7848, Tieàn 562644-8108, 714-224-2264.

Sôn nhaø, loùt gaïch, vinyl, saøn goã, laminate, garage, patio, ñieän nöôùc. Plumbing, thay kieáng cöûa soå, waterheater. Vieäc nhoû cöù goïi A.Saùu. Vui veû, kyõ, reû. 714-3421454, 714-259-7741.

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626 DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

RAO RAO VAË VAËTT 740-28L-061003/070808

740-29L-080402/032398

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

D&T ÑIEÄN LAÏNH

Höõu Hieäu Nhaát !

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

740-30L-022003/000588

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

710-DL-100202/000744

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

740-DL-022003/000581

APPLIANCES REPAIR PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

720-28L-102204/141340

CONSTRUCTION

706-16L-050203/065492

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

720-28L-072704/129435

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

706-DL-120501/002487

706-28L-072803/077852

720-14L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

720-7L-102604/141717

706-DL-111901/000567-R/B

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

SIGNS & NEON

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

RAO RAO VAË VAËTT

740-28L-093004/138596

740-28L-060804/121915

1658.

CALI BUILDERS General Contractor License #536258 ª Taát caû caùc dòch vuï veà xaây caát, veõ sô ñoà Plan, xin Permit. ª Residential & Commercial. ª Remodeling, Room Addition, Patio, Roof, Block Wall, Tile. ª Ñieän Gas, Nöôùc, A./C, Paint.

HOAØNG CONTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, remodel phoøng taém, sôn trong vaø ngoaøi, söûa ñieän, gas, nöôùc thay cöûa soå, uy tín, giaù reû. L/L Hoaøng 714-6579706, 714-373-1660. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

A WOORKING SPECIALIST BL #054765 Nhaän söûa chöõa, laøm môùi (refinish, refacing), custom build kitchen, goã thieät 100%. Nhaän install cabinet, hardwood floor, cownmoulding. L/L: 714-210-9260 740-14L-101704/140148

PGI CONSTRUCTION! ª Leân laàu, xaây môùi, balcony. ª Remodel kitchen, phoøng taém. ª Plumbing tieäm nails, gaén spa. ª Baûn veõ, permit city available. ª Design tieäm, office, home. Bonded License & Insurance Goïi Peter Pham or Thoâng 714728-5028, 714-728-7531

740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490

740-28L-101704/140572

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893.

740-7L-101704/140577

HANDYMAN Chuyeân sôn, eùp phoøng, Drywall, ñieän, floor, sink, toilet, Haøng raøo goã, Disposal. Taát caû veà söûa nhaø. L/L Vu 714-224-2955.

740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102004/141099

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-5L-102704/141866

DL CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, neàn nhaø, nhaø taém, beáp loùt goã remodel taát caû beân trong vaø ngoaøi, add theâm nhaø taém, garage laøm phoøng, haøng raøo goã. Ga, ñieän, nöôùc. Taát caû veà söûa chöõa hoaëc ñoåi môùi, haõy goïi cho DL Construction. Coâng vieäc ñaøng hoaøng. Laøm xong laáy tieàn. L/L: 714-757-8838 Anh Lyù

740-30L-103104/142315

HANDY MAN HOANG BRIAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-28L-102204/141269

740-28L-102504/141599

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ laøm phong loùt gaïch goã boàn taém sôn stucco, roofing cöûa soå patio gas, ñieän nöôùc, xin goïi QUOC 714-2440162

740-36L-102504/141649

740-14L-110304/142631

CENTRAL PACIFIC Design / Build General Contractor License #B725395 Nhaän thaàu xaây caát: Doctor, Dental Office, Supermarket, Hair/Nail Salon. Xaây nhaø môùi theâm phoøng. Lo heát thuû tuïc baûn veõ vaø xin giaáy pheùp. Coâng vieäc luùc naøo cuõng nhanh choùng. Hoaøn haûo giaù caû phaûi chaêng. Call Vincent 714719-4558

740-28L-110404/142938

License kinh nghieäm taän taâm. Nhaän laøm taát caû veà söûa chöõa nhaø, tieäm, nhaø haøng, office v.v... Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn v.v... Seõ goïi laïi ngay, xin L/L Dzuõng 310-378-3238

740-28L-110504/143141

HOME REPAIR Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm. Remode beáp, phoøng taém. Remove Pop corn, Texture. Patio, loùt gaïch, ñieän, gas, nöôùc. Xin goïi Tuaán 714-724-8275.

740-14L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347

740-7L-110704/143267

HUNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa nhaø, ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø v.v... L/L: 714-2347559, 626-675-0839

740-28L-102704/141844

740-14L-111504/144315

SÖÛA ÑIEÄN Nhaän söûa chöûa moïi trôû ngaïi veà ñieän, cho nhaø ôû vaø cô sôû thöông maïi. Goïi Thanh 714-260-3537.

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

HANDY MAN Nhaän sôn söûa töø trong ra ngoaøi. Drywall painting, Small job OK. LL: Bob: 714-717-1750

740-14L-110904/143435

742-36L-122302/049348

SUPER SAVING REMODELING 714-595-8993 Chuùng toâi nhaän laøm taát caû dòch vuï söûa chöõa nhaø cöûa. Haõy goïi cho chuùng toâi ñeå bieát ñöôïc soá tieàn quí vò coù theå tieát kieäm ñöôïc.

740-28L-111104/143876

WIN’S CONSTRUCTION & LANDSCAPE DESIGN ° Chuyeân xaây nhaø môùi ° Remodel töø A ñeán Z ° Chuyeân moân loùt gaïch granite, marble, hardwood, laminate ° ÑAËC BIEÄT söûa chöûa nhöõng coâng trình bò boû ngang ° Landscape design vaø hoà caù (waterfalls) ° Coâng vieäc baûo ñaûm raát uy tín vaø raát ñuùng heïn. Free Estimate. L/L Anh Ñaït 714-200-4310, Anh Ñöùc 714-514-3635. CHUYEÂN NGHIEÄP Loùt gaïch, taân trang phoøng taém, nhaø ôû, tieäm nail, nhaø haøng. Taän taâm uy tín, giaù haï. Hoøa 714-7170051

740-7L-111404/144137

XAÂY SÖÛA NHAØ - TIEÄM NAIL Chuyeân moân: Thieát keá, Nöôùc Noùng, Laïnh, Spa, Ñeøn, Ñieän, Quaït huùt, oáng gas. Phoøng taém hôi, bath Tub, Shower, Sinks, Granite counter top, Laùt gaïch,

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178. 742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949 742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939 742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-7L-061604/123253

XE BA GAÙC BEÁN THAØNH Chuyeân thaùo gôõ doïn deïp, ñoå raùc, chuyeân chôû linh tinh. L/L 714425-0542 742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû . Cell 714-251-8970, Home 714-537-9718, . 742-30L-092704/138069

HAÛI DOÏN NHAØ GIAËT THAÛM ª Thay Thaûm môùi 1 phoøng OK. ª Söûa Thaûm bò duøng, ª Sôn nhaø trong ngoaøi. ª Sôn toát, uy tín ª Nhaän ñoå boû raùc. 714-623-0089 742-14L-110204/142628

742-91L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-29L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-31L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC 744-DL-111901/000621

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319. 744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720

RAO RAO VAË VAËTT 744-28L-092904/138299

744-DL-111901/000625

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

THUNDER’S PLUMBING

740-7L-110904/143540

Construction. Chuyeân xaây töôøng, loùt gaïch, xaây patio, restuco, remodel bath, ñoå ximaêng, thay maùi Roofing, sôn söûa, thoåi texture traàn nhaø. Goïi: Phong: 714-5530977

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

742-92L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

740-14L-111204/143916

CONSTRUCTION & PLUMBING Nhaän söûa nhaø, Add phoøng, nguû, taém. Heä thoáng gas ñieän nöôùc & Plumbing. Gaïch - Goã - cöûa maùi nhaø- bình nöôùc noùng, sôn trong ngoaøi. LL: Huøng 714-657-5500

740-14L-111404/144162

CONSTRUCTION CENTER - Tile, Painting, Concrete - Patio, Door replacement - Cabinet, Framing, Plumbing - Electrical, Laøm coû môùi, thay thaûm.All Work Guaranteed. Free estimate. 714200-9824 Ask: Minh

740-30L-103104/142325

Sôn söûa nhaø cöûa, beáp, nhaø taém, loùt gaïch, xaây töôøng, ñoå xi maêng. Giaù caû bình daân. Coâng vieäc hoaøn myõ. LL: Hoaøng Nguyeãn 714-8983257 Home, 714-230-5006 cell

740-14L-110804/143382

PRO - HOUSEWORK Söûa chöõa moïi coâng vieäc nhaø; All miscellaneous, problems with ñieän, gas, nöôùc. Ñaëc bieät Repair - Remodel kitchen, countertop, water sink, faucet, leakage. Baûo ñaûm giaù caû ñuùng cho moïi coâng vieäc. Ñònh giaù mieãn phí. “Right price for the right work”, xin goïi Hieàn 714-724-4942

ñaù, Goã, Doors, Windows, Patio Room. vv.... Hoà Xaây nhaø @ yahoo. 714-4204455, 714-797-0611

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457 744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881. 744-30L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v Commercial, Appartment maintenance, Handy man. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

744-4L-111204/144057

UÙT PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït - Coù maùy lôùn 150 Feet - Nhaän söûa oáng nöôùc, oáng coáng coù camera Thaønh thaät, giaù reû. 714-497-7204 cell 714-897-5222.

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø coù doïn raùc. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122

746-14L-110204/142552

CT.N. Landscaping Contruction. Chuyeân ñoå ciment and Landscaping. Moïi coâng vieäc ñuùng heïn, uy tín giaù reû. Chin Nguyen. Tel: 714-200-6164, Bus 546-9045.

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-2008683, 714-234-6362.

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

747-57L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714263-6472

747-36L-110404/142990

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

750-168L-061404/122965

DAÏY KEØM Toaùn Lyù Hoùa, Tieáng Vieät, Veõ, Ñaøn (piano, keyboard, guitar), Haùt ... KIDZ LEARNING CLUB: 19039 Bushard St. H.B, (Goùc Bushard + Garfield) 8AM-8PM, M-F Lôùp maãu giaùo - Lôùp 12 L/L: 714-593-9389 Thaønh phaàn Giaùo sö baèng caáp cao, nhieàu kinh nghieäm, nhaän ñöa ñoùn 750-90L-081004/131367

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089 750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206. 750-30L-102904/142257

Giaùo sö Cao Taán An daïy PreAlgebra, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus I, II, III, Physics I, II, Chemistry I, II, Organic I, II, luyeän thi SAT I, II, math, Physics, Chemistry, Biology, English. 714-2104460, /714-894-4278 750-14L-110904/143476

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-36L-060902/025198

750-7L-111204/143885

Thaày giaùo treû daïy TENNIS. Saùu naêm kinh nghieäm daïy tröôøng vaø daïy tö taïi WESTMINSTER HIGHSCHOOL nhaän hs töø 10 tuoåi trôû leân. 10-13 tuoåi: $25, 14 trôû leân: $20. Lieân laïc Thaày Jason Traàn. 714-726-2250. Giôø hoïc töø: 8h45 - 10h15 (Sat & Sun), 10h30 - 12h00 (Sat) 750-14L-111404/144129

HORIZON ACADEMIC SERVICES Daïy keøm tö taïi nhaø cho lôùp K~12. Chuyeân veà taát caû moïi moân. Nhieàu naêm kinh nghieäm vaø tin töôûng. 714-235-2793 750-14L-111404/144185

Nhaän daïy keøm caùc em maát caên baûn veà toaùn ñoá, ñoïc hieåu, vaên phaïm. Giuùp caùc em laáy laïi caên baûn trong thôøi gian ngaén. Ñaøo taïo caùc em vaøo chöông trình Gate. Giaùo sö coù baèng Master tröïc tieáp Giaûng daïy. LL: Coâ Truùc. 714-539-9692

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

750-90L-020404/103161

Master Mathematics at UCI, caàn daïy keøm toaùn, Lyù, Hoùa (high School), Calculus, Linear Algebra (college). Xin Lieân laïc: Thaày Toaøn 714-580-4828

747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

747-31L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

746-30L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-7L-111504/144236

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NEW!! VISUAL STUDIO.NET NEW! Article for. Net community “Visual Studio. Net tips and tricks” by software engineer Minh T. Nguyen. Sold at: - http://www. bookamillion.com/ ncom/books?isbn=1411613961 - http://www.LuLu.com/content/ 78650 - http://www. amazon.com/exec/ obidos/Asin/1411613061; and at Barnes & Nobles 750-14L-111504/144251

Voõ ñöôøng Okinawan Kempo Karate chuyeân daïy voõ Thieáu Laâm, Kempo Karate, Judo, Jit-Jitsu. Voõ sö Hoaøng Nhaân 3 ñaúng. Daïy töï veä ngaén haïn. 714-422-8242 cell, 714-630-9870 W

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ LOANS - INVESTMENT 760-14L-110704/143215

Trish Huyønh. Chuyeân laøm Loan nhaø vaø Refinancing. Coù nhieàu chöông trình ñeå löïa choïn: 100% financing; tieàn lôøi baét ñaàu töø 1.25%; no verified income or job; self-employed OK; bankruptcy OK; bad credit OK; Fico 500 up. Xin goïi Trish: 714-300-8407

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-30L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

770-30L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Coù nhaän trainning cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170 770-56L-101804/140714

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát.

770-14L-102404/141484

KYÕ NGHEÄ NOÁI LOÂNG MI Chuùng toâi baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi töø Nhaät. Vôùi nöûa giôø höôùng daãn FREE, baïn seõ deã daøng kieám ra baïc ngaøn. NOÁI LOÂNG MI Theo phöông phaùp môùi cuûa Nhaät: Daày daøi, nhö thaät maø khoâng caàn chaûi mascara. TRANG ÑIEÅM, LAØM TOÙC Cho coâ daâu and all other, occasions. Noåi tieáng vôùi caùch trang ñieåm sang troïng, treû trung, töï nhieân. Duøng myõ phaåm ñaét tieàn. Xin L/laïc: Duy Lyù (Cosmetologist) 714-791-9222, 714-839-7079 714-235-1744

770-28L-110204/142541

Thaåm myõ vieän BOTOX chuyeân xaâm thaåm myõ & xaâm chaân maøy, mí maét, vieàn moâi, nhuû hoa, chæ coù $80 1 thöù, taåy xoùa nhöõng veát xaâm hö baèng maùy toái taân khoâng ñeå laïi theïo. Baûo ñaûm ñeïp vaø taåy muïn coùc, muïn thòt, muïn ruoài, huùt muïn, ñaép maët naï 1 tieáng $30. Trang ñieåm coâ daâu, tieäc, daï hoäi, xoa boùp baám huyeät giaûm ñau nhöùc. Laøm eo thon. Xin vui loøng laáy heïn. L/L: 714-417-7275 gaëp PHÖÔNG LOAN, 9550 Bolsa

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-9434792, 714-893-2592. 780-28L-120503/095800

CHANRAN (Chan): Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740, 780-31L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461 780-56L-083004/134298

CHIEÂM TINH LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng xa nhau haïnh phuùc laïi, con nghe lôøi, Phong Thuûy, nhaø, tieäm nail, laøm aên eá aåm 714-890-7098, cell 714-251-0955.. 780-30L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Goïi laáy heïn 714-5106605

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-36L-101904/140970

770-36L-110204/142625

800-28L-102104/141191

Y taù chaêm soùc ngöôøi giaø, treû em, phuï nöõ coù thai. Chuyeân nghieäp taän taâm. Xin goïi 714425-3808 or 714-530-3853. 800-10L-111404/144179

770-28L-111004/143580

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040.

770-33L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

FREE HOÏC NOÁI LOÂNG MI Baèng saûn phaåm toát nhaát cuûa haûng Eyelash Extension Inc. cho chính Coâ Vi Quyønh ñaûm traùch. - Noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% off - Wholesale thuoác noái loâng mi (The best of Tananese) Vi Quyønh 714-720-9460, 714839-4577

770-14L-111004/143585

Kyõ thuaät noái loâng mi. Moät phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân vaø deã kieám tieàn. Chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù reû wholesale cuûa coâng ty Nhaät. Seõ chæ daãn caùch laøm FREE. L/L Kim: 714-6094258 C

770-14L-111504/144327

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-14L-021902/010127

770-30L-100804/139586

We buy Closeout clothing for woman any quality. Chuùng toâi mua quaàn aùo ñaøn baø töø Shop may hay tieäm Ñoùng cöûa. Coøn môùi. Xin goïi Mr. Kim. 213-2688436

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594 820-28L-102804/141953

Nhaø haøng vuøng Santa Ana thô moäng, saïch seõ thöùc aên raát ngon. Kính môøi quyù khaùch ñeán thöôûng thöùc ñoà aên Vieät Nam - Thaùi Taøu. Chuùng toâi nhaän ñaët tieäc, côm thaùng saïch seõ hoaøn toaøn khoâng boät ngoït. Nhaø haøng Calypso Food Express, caïnh Donut Star, goù c ñöôø n g Harbor vaø Warner. ÑT: 549-8122 or 6243634

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ

770-36L-100504/139082

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

830-180L-062804/125204

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

830-7L-013004/102399

Dì Tö queâ Caàn Thô nhaän giöõ Baby 2 thaùng trôû leân, cha meï laøm Nails röôùc treã cuõng ñöôïc, ngang tröôøng Murdy - Mustang, saùt chôï T & K. Phone: 714-839-9671 830-14L-031704/109170

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø roäng saïch, thoaùng maùt, yeâu treû taän taâm, chu ñaùo (Brookhurst/ Westminster). L/L 714-2519902, 714-534-8745.

830-7L-111004/143632

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062

Nhaän ñöa röôùc treû ñi hoïc vaø chaêm soùc sau giôø hoïc ôû Fountain Valley, Huntington Beach. Phone Coâ Nga 714-963-5457 hay Cell phone 714-717-7072.

830-28L-082504/133560

Yeâu thöông, chaêm soùc treû em töø môùi sanh cho ñeán 6 tuoåi, bao aên, bao taõ. Coi töø thöù 2 ñeán thöù 7. LL: soá 714-454-6895

Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû nhaän giöõ beù töø 2 tuoåi trôû leân, chaêm soùc kyõ, bao aên ngaøy 3 böûa. Nhaø gaàn Brookhurst and Katella. xin vui loøng goïi Coâ Ngoïc 714-638-1077. 830-90L-082704/133973

LICENSE. LONG BEACH. South North, nhaø roäng saïch thoaùng maùt, giöõ treû moïi löùa tuoåi, yeâu thöông treû, nhaän C/T calwork gain. LL Buùp 562-989-8657 or Kim 562-422-1215 cell 562-3107532 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876 830-28L-102104/141178

ANGEL DAY CARE GRAND OPENING. Nhaø saïch Brookhurst/ Edinger gaàn tröôøng (Thomas Paine). Giöõ treû töø 0-/up kinh nghieäm Newport Coast, Irvine. Thöông treû. Giaù special thaùng khai tröông. L/L 714-775-7788 hoaëc nhaén maùy. Lic#304300851. 830-21L-102704/141820

Nhaän giöõ treû töø 1T trôû leân, nhaø saïch seõ thoaùng maùt, roäng raõi, yeâu thöông treû. Goïi coâ Minh xin L/L: 714-638-9406 830-30L-102804/142038

Licensing. Nhaø Brookhurst + Westminster roäng, tieän nghi, kinh nghieä m . Nhaä n giöõ treû chöông trình Cal work. Coù theå ñöa ñoùn ñi hoïc, keøm homewook. L/L 638-9777

830-19L-102904/142181

Nhaø roäng, thoaùng, goùc Brookhurst & Chapman. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi chaêm soùc taän taâm & ñöa ñoùn treû taïi tröôøng tieåu hoïc Faylane. L/L coâ Xuaân 714-638-5237, cell: 714-4148086 830-28L-103104/142290

770-14L-091404/136370

770-90L-091504/136509

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø vuøng Fullerton, thoaùng maùt, gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc. Nhaän giöõ treû. Xin goïi. 714525-7863 830-7L-103104/142347

Nhaø house môùi tinh saïch seõ thoaùng maùt, goùc Newhope/Fifth. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, coù phoøng chôi saân chôi thaät roäng raõi. LL: 714-265-2495, 714-4171251 (C) 830-14L-110204/142502

Nhaän giöõ treû 2 tuoåi trôû leân, coù phoøng rieâng thoaùng maùt, nhaø ôû Bushard - Mc.Fadden, goïi Dì Tö 714-775-6848 830-14L-110204/142530

Nhaän giöõ treû yeâu thöông nhö con chaùu nhaän moïi löùa tuoåi nhaø house maùt. L/L coâ Baûy 714-893-5924, Bolsa/Newland 830-14L-110204/142566

Nhaø House goùc Brookhurst/Hazard nhaän giöõ treû töø 15 thaùng - 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & Dì Tö 714-839-7852. 830-14L-110304/142700

Nhaø saïch thoaùng maùt, nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân chaêm soùc taän taâm, goùc ñöôøng Euclid vaø Slater. Xin goïi soá 714-963-6578. 830-14L-110504/143006

Nhaø saïch thoaùng maùt goùc Beach/ Orangewood, nhaän giöõ treû 2 thaùng trôû leân, taän taâm yeâu treû. L/L Xuaân 714-379-2375, 8260767

830-7L-111004/143664

830-7L-111104/143784

Nhaø house goùc Lampson & Dale nhaän giöõ treû töø 18 thaùng trôû leân töø 6g saùng ñeán 6g chieàu. Coù kinh nghieäm goïi coâ Loan phone 714-537-7503 830-7L-111104/143790

Nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. Nhaø goùc ñöôøng Stanford Brookhurst. Vui loøng lieân laïc chò Mai 714-530-0123. 830-10L-111204/143898

Garden Grove / Galway Sally Family Daycare Nhaän giöõ töø 0-12 tuoåi, coù potty training, Art / Craft. Breakfast / lunch snack ngaøy 3 böõa. Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc, daïy keøm homework, nhaän calwork, xin LL: Coâ Sally, noùi tieáng Vieät/ English. Cell: 714-553-4694, home: 714590-0156. Enrollment coù giaù ñaëc bieät. 830-7L-111504/144250

Nhaø house ôû Fountain Valley, nhieàu ñoâ chôi cho treû, nhaän giöõ moïi löùa tuoåi, kinh nghieäm yeâu treû, phone coâ Hieàn 714-4180559

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-30L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-11L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn laép raùp Satellite coi ñöôïc ñaøi V.Nam & caùc nöôùc AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Chænh laáy signal vaø söûa chöõa Satellite. Baùn Pansat 2500 giaù ñaëc bieät. L/L 714-216-0373.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

830-7L-110904/143403

Nhaø thoaùng, saïch seõ, ít ngöôøi, goù c Westminster + Edward, nhaän giöõ 1 hoaëc 2 chaùu töø 2 tuoåi trôû leân, chaêm soùc taän taâm, thöông treû. LL: Tuù 714-657-5443 830-7L-110904/143451

GoldenWest & Westminster nhaän giöõ treû, nhaø saïch seõ chaêm soùc caån thaän chæ giöõ 1 - 2 chaùu töø 2 thaùng up. Nhaän Check, calwork. LL Coâ Naêm 714-8912787 cel: 797-2965 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE, vaø nhieàu maët haøng khaùc nhö: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $129 ª Boä giöôøng 5PC $319 ª Sofa vaø baøn 5PC $429 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-28L-012104/101178

VIEÄTSATELLITE.COM ª Free maùy vaø coâng laép raùp Directv cho 4 phoøng. Free 3 thaùng HBO Cinemax. Ñaøi Vieät Nam 24/24 SBTN leä phí töø $24.99 haøng thaùng, REFUND $150 trong 12 thaùng neáu choïn package $45. Vieät Satellite coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác Hoa Kyø. Vieät Satellite coøn baùn vaø laép raùp satellite system xem caùc ñaøi AÙ Chaâu Free haøng thaùng. Xin goïi Vieät Satellite 714-7755400 hoaëc 1-866-277-0748 Hay website: Vietsatellite.com

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-30L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-28L-060404/121586

LUCKY Baùn vaø söûa caùc loaïi tuû laïnh maùy giaët vaø saáy, beáp gas, ñieän, nhieàu haøng coøn raát môùi, giaù reû. Söûa Baùn baûo ñaûm 3 thaùng. L/L Lucky Vuong: 714-713-6506

850-36L-061404/122985

850-30L-090903/084105

850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944

850-14L-110504/142999

Caàn baùn moät soá moä phaàn trong nghóa trang Westminster, giaù moãi loâ $1700. Ai caàn xin L/L anh Thieâm Nguyeãn taïi Tobia Casket. 714-894-3723

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon - Thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkings phía sau

850-7L-110904/143449

Dö 2 gheá massage coøn môùi vaø ít ñoà caàn baùn gaáp vaø 1 baøn hô tay cho Tieäm Nails. 714-5545038, 757-7880.

850-7L-110904/143490

Baùn maùy giaët saáy Salon bed 1 salon tuû kieáng Tivi 25in tranh aûnh baøn Nail tay chaân, maùy taém hôi hôi tay Wax Facial. Chò Cathy Thoa 714-217-6630.

850-7L-111004/143571

ROLEX Rolex Datejust 2 stone 14K/SS $2050. Rolex Lady 2 tone 18K/SS $2150 Cartier Lady 2 tone $895. 13285 Harbor Phone 714-7979719

850-7L-111004/143587

Baùn 1 caëp maùy giaët saáy hieäu Whirpool, Giaù $250, 1 tuû laïnh nhoû Giaù $200. 1 tuû laïnh lôùn Giaù $330.Goïi Kyø. Phone: 714-8394775

850-14L-111004/143628

Tieäm Nails remodel caàn baùn taát caû baøn Nails, tuû keä, nöôùc sôn gheá laøm toùc giaù reû. Lieân laïc 310618-4141

850-28L-111004/143669

850-90L-081804/132652

PRO SATTLELITE Baùn sæ, leû, maùy Pansat 2500A, Fortecstarultra ñóa 18-39 inches. Nhaän chænh signal. Ñaøi AÙ Chaâu (no monthly fee). Goïi Thanh 714906-6885

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-30L-100704/139373

BAÙN LAÉP RAÙP SATELLITE SYSTEM. Ñaëc bieät coù baùn PANSAT 2500A giaù reû coi ñöôïc nhieàu ñaøi, dishnet, bell, AÙ chaâu, Vieät Nam, xin L/L Nhaät 714-251-8376

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-101204/140002

COMPUTER Baùn P4 - 3.2GHz Hyper Threading system vôùi 17 in LCD monitor, DVD burner, 512MB Memory, 128MB Video Card, 160 GB, Hard Drive, 9-in-1, Modem $875, Nhaän Söûa, Upgrade Desktop. Thaønh 714-3621032.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

COMPUTER ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.60GHz + 17" flat monitor $650 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $350. ° P3. 1.0GHz + 17" monitor $280 ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952.

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi MEMORY, CPU & HARD DRIVE. Highest Paid Guaranteed. Call: 714-863-8344 850-7L-111104/143799

Caàn baùn moät soá maùy may kyõ ngheä: Overlock, 1 kim, Coverstich, Hem, khuy, nuù t , multi-needle 9 kim. Xin L/L. Ñ/ T. 714-350-6760 hoaëc 714-8785798.

850-7L-111104/143832

T-SHIRT 7 for $10 JK’s the OUTLETS. DISCOUNT Home Accesories. 13120 Brookhurst St (giöõa Trask vaø Garden Grove), 714-636-6150

850-7L-111104/143866

Must sell refrigrator & washer & dryer 2 years old all like brand knew possible delivery $650 for all. 714-348-9376

850-7L-111204/143887

Speakers 4 Sale. Caàn baùn maáy boä loa vaø maùy moùc cho home Theatre. Xin lieân laïc Khoa. 714609-7156

850-7L-111204/143911

Move For Sale, boä baøn aên 8 gheá cuûa Italy like new vaø China buffet, caàn baùn taát caû ñoà trong nhaø. Tel: 714-876-8844

850-7L-111204/144014

Moving tieåu bang xa caàn baùn raát nhieàu ñoà trong nhaø: Electronic tools, Osciloscop, Honda generator, Computer parts. Xin lieân laïc 714-458-3371, 714-7978086.

850-7L-111204/144016

Mua laïi caùc loaïi phone di ñoäng ñaõ xaøi roài vaø coøn môùi coøn toát. Xin lieân laïc 714-414-9156.

850-3L-111204/144115

Baùn choù Chihuahua 8 tuaàn maøu naâu Male ñeïp khoân. L/ L 714-638-8653. 850-5L-111404/144169

Move baùn TV maøu Toshiba ñôøi 2002 coøn môùi. Giaù $229 vaø maùy Hoover huùt maïnh toát. Giaù $39. LL: 714-928-8970 or 799-1918 850-3L-111404/144171

Caàn baùn maùy giaët 2 taàng ñieän 220 loaïi nhoû, xaøi roài coøn toát. Giaù $150. Xin goïi Anh Só. 714720-3855 850-7L-111504/144213

Baùn computer môùi raùp Athlon XP 2800, 512MB memory, 40GB hardrive 32MB video memory giaù $350. Nhaän upgrade söûa chöõa giaù vaên ngheä. OÂ.Toaøn 714-9143746 cell hoaëc 714-554-4465 nhaø 850-3L-111504/144222

Caàn baùn gaáp 2 baøn nail 1 gheá caép toùc, maùy air-brush. Xin LL: 714-224-4778 work, 714-8277543 home. 850-7L-111504/144238

Baùn caù Japanese Koi 10"-40" töø $80-$1200. Goïi phone: 714-3101526 850-5L-111504/144260

Dö duøng caàn baùn 1 boä sofa bed 1 baøn coffee giaù $680. Taát caû coøn toát. L/L Vöông Vu 714-3481176, 714-531-6452 850-7L-111504/144313

Very beautiful flowerhorn fish with big bubble head for sale $400. Call Steve 714-530-9512 850-3L-111504/144318

Caàn tieàn baùn ñoàng hoà Concord two tone solid 18 God raát ñeïp, caàn baùn $1,700. LL: 714-6977482

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO 900-15L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526 900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY Quí anh caàn thoaûi maùi vui veû, phuïc vuï taän tình xin L/L phone 714-791-7229 12g tröa tôùi 8 toái. 900-14L-012804/101912

FANTASTIC MASSAGE Quyù anh sau giôø laøm vieäc meät moûi, muoán caùc coâ treû ñeïp töø 18-25 massage thö giaõn thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi 714-2360077. 900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748. 900-28L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009. 900-14L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks. 900-30L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-28L-102804/141972

900-30L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030.

900-31L-090904/135574

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway.

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-30L-101704/140124

EASTERN & AUTUMN GIRLS MASSAGE Quyù anh caàn laéng ñoäng taâm hoàn cho tinh thaàn ñöôïc thoaûi maùi, bôùt caêng thaúng, meät moûi sau giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi Eastern & Autumn Girls Massage. 714530-1963

900-14L-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

900-28L-102404/141511

Massge Therapy, trò ñau nhöùc, moû i meä t , giaû m stress baè n g phöông phaùp chuyeân nghieäp. Vieäc laøm taän taâm vui veû. Xin goïi laáy heïn Thuøy Döông 714-9348046 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-30L-110204/142498

A SPECIAL MASSAGE Grand Opening New massage, nöõ treû ñeïp. Phuïc vuï taän taâm, xin vui loøng goïi 714901-9120

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ. Mob: 0405-397-375 “UÙC” .

900-14L-110404/142825

Ñaïi Cöôøng ñaám boùp, giaùc hôi, ñau löng, nhöùc moõi, traëc tay chaân, nhöùc ñaàu maát nguû teâ thaáp. $30hr. LL: 714-925-5576 heïn Monday, Sunday Only.

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

900-14L-110504/143118

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315 900-14L-110804/143352

Massage treû ñeïp vuøng Anaheim, khaùch môùi bôùt $10. Xin goïi laøm heïn tröôùc vaø mang theo Baùo. Magnolia + Orange. 714-2260597 900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466 900-10L-110804/143377

GIAÙC HÔI: Caùc baïn caûm ñau nhöùc, caêng thaúng veà tinh thaàn. Neáu caàn coù theå ñeán nhaø baïn ñeå chaêm soùc. Haõy goïi tel: 714-7570645 900-7L-110904/143539

“WONDERFULL TIME” Sau nhöõng giôø laøm vieäc meät moõi, muoán meät moõi hôn. Goïi: Treû, ñeïp, vui veû. 714-757-2294 900-14L-111104/143824

Phaùp Luaân Coâng Khí Coâng cao caáp. Tu taâm, Luyeän Thaân, chæ daãn coâng phaùp, phaùt taøi lieäu mieãn phí taïi Mile Square Park. L/L: 714-606-3878, 714-348-5562 www.chanthiennhan.org

900-7L-111104/143860

MASSAGE Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781, 12g - 8g toái

NGOÏC HAØ Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-901-8371. Ñieàu chænh ñaïi huyeät trò meät moûi ñau nhöùc. Giôø laøm vieâc: Töø 11AM-10PM.

900-14L-110704/143268

900-100L-111104/143873

Sun Tanning $10 1/2HR, taém hôi $10 1/2HR, Relax full body skin care massage maët coå vai facial. 16517 Brookhurst St, Fountain Valley, Cathy Thoa 714-8399644

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-14L-111204/143934

Sau nhöõng giôø laøm vieäc caêng thaúng vaø meät moõi.Haõy nhôù LiLy seõ laø ngöôøi nhö yù caùc baïn. Tìm LL: 714-497-9082, 714-7152833. 900-7L-111404/144133

NHAÉN TIN Coâ Phaïm Thò Dieäp con gaùi cuûa OÂng Baø Phaïm Quang, choàng laø Nguyeãn Thoaïi, 2 con laø Vincent Nguyeãn vaø Haäu Nguyeãn, Coâ Dieäp tröôùc laø chuû nhaân quaày vaøng Nöõ Vöông trong Phöôùc Loäc Thoï CA. Toâi coù ñeán nhaø coâ soá 18049 Santa Claudia St. Fountain Valley CA, 92708 nhöng khoâng coù coâ nôi ñoù, ñöôïc tin naày xin coâ lieân laïc vôùi toâi gaáp. Baø con ai bieát coâ ôû ñaâu, raát bieát ôn cho bieát, xin lieân laïc soá 216-2690559, xin traân troïng gôûi laïi tieàn phone. Baø AÙnh. 900-3L-111404/144198

Lôøi nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn/ 9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi yù, xin ñaêng traû lôøi nguyeän naøy treân baùo. D.M 900-14L-111504/144262

Mong gaëp laïi con trai Traàn Ngoïc Duõng con baø Traàn Thò Lieân töùc Traàn Thò Nhò. Boá laø Ngoïc Minh hieän nguï taïi: 8/28 Iwala Avenue Inala, QLD 4077 DT :07.327.82719 Australia ha L/L vôùi chò Haèng 323-251-4119 Cali. 900-7L-111504/144321

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän 9L/1 ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Rao Vaët keát quaû

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS


THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C15

.3”

DAT


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6919 - 16 thaùng 11, 2004 (5 thaùng Möôøi naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH

thöøng thoøng xuoáng keùo caùc toa gaõy ñoå leân vaø tröng duïng baát cöù duïng cuï naøo coù ñöôïc ñeå giaûi cöùu nhöõng ngöôøi coøn bò keït beân trong caùc toa xe. Coâng Ty Hoûa Xa Quoác Gia Phi Luaät Taân cho bieát hoï ñang gôûi moät xe löûa coù caàn caåu tôùi nôi ñeå keùo caùc toa xe bò hö haïi leân. Caûnh saùt ñaõ tröng duïng caùc xe hôi ñeå chôû gaáp nhöõng ngöôøi bò thöông tôùi beänh vieän taïi Lucena trong khi nhöõng haønh khaùch khaùc thì laïi phaûi ñôïi moät toa cöùu vieän töø Manila gôûi ñeán. Tai naïn hoûa xa töông ñoái ít xaûy ra taïi Phi Luaät Taân, nhöng daân ôû nhöõng caên nhaø luïp xuïp ven ñöôøng xe löûa vaãn thöôøng hay bò nhöõng ñoaøn taøu chaïy qua laøm thieät maïng. Moät kyõ sö thuoäc Coâng Ty Hoûa Xa Quoác Gia noùi treân ñaøi phaùt thanh raèng coâng ty ñaõ gôûi moät toaùn ñieàu tra tôùi xem xeùt ñoaïn ñöôøng raày taïi khu vöïc ñoù ñeå coi thöû coù choã naøo bò thieáu ñi caùc thanh raày hay khoâng, bôûi vì ñaõ coù nhöõng tröôøng hôïp ñaùnh caép caùc thanh saét ñoù trong vuøng naøy. NARATHIWAT, Thaùi Lan - Hoâm 12 Thaùng Möôøi Moät, caùc Môùi ñaây, coâng ty cuõng ñaõ mua nhöõng toa xe löûa cuõ cuûa tay suùng côõi moâ-toâ ñaõ baén cheát moät thaày daïy voõ ngöôøi Phaät Nhaät veà ñeå taân trang caùc toa haønh khaùch cuûa hoï. (V.P.) Giaùo vaø gaây ra hai vuï ñaùnh bom laøm bò thöông 10 ngöôøi taïi mieàn Nam baïo loaïn cuûa Thaùi Lan trong moät vuï coù veû nhö ñeå traû thuø cho caùi cheát cuûa 85 daân Hoài Giaùo, nguoàn tin caûnh saùt cho hay nhö theá. Caûnh saùt cuõng cho hay caùc chuyeân vieân bom mìn ñaõ thaùo ngoøi khoûi moät traùi bom ñaët taïi moät khu cö daân coù moät ñoàn caûnh saùt vaø moät tröôøng tieåu hoïc. Traùi bom naøy ñaõ ñöôïc ñieàu TOKYO, Nhaät Baûn - Nhaät Baûn vaø Trung Quoác neân coá giaûi chænh ñeå giaät noå baèng ñieän thoaïi di ñoäng. quyeát nhöõng söï baát ñoàng cuûa hoï moät caùch bình tónh. Hiran Kongcharoen - moät voõ sö quyeàn Thaùi, 45 tuoåi, taïi Ñaïi Söù Trung Quoác taïi Nhaät Baûn ñaõ noùi nhö vaäy hoâm Thöù moät voõ ñöôøng ôû tænh Yala, ñaõ bò baén vaøo ñaàu vaø caúng khi Baûy 13 Thaùng Möôøi Moät 2004, moät ngaøy sau khi Tokyo ñöa oâng trôû veà nhaø töø moät ñaùm ma ôû tænh Pattani keá caän. OÂng ra lôøi phaûn ñoái vôùi Baéc Kinh veà vuï moät tieàm thuûy ñónh naày ñaõ cheát taïi beänh vieän. Moät nhaân vieân ñieàu tra taïi choã nguyeân töû cuûa Trung Quoác xaâm nhaäp laõnh haûi Nhaät Baûn. noùi vôùi Thoâng Taán Xaõ Reuters raèng oâng ñaõ hoûi chuyeän baø vôï Söï kieän naøy ñaõ laøm caêng thaúng caùc moái quan heä giöõa hai cuûa vò voõ sö thì baø naøy quaû quyeát raèng choàng baø chaúng heà coù cöôøng quoác veà kinh teá vaø quaân söï lôùn nhaát cuûa AÙ Chaâu. xung khaéc naøo vôùi ai caû, cho neân baây giôø ai cuõng nghó laø vuï Hoâm Thöù Saùu, caùc giôùi chöùc Nhaät Baûn ñaõ phaûn ñoái vôùi naøy coù lieân quan tôùi caùc cuoäc baïo ñoäng hoài gaàn ñaây. Nhaân Toøa Ñaïi Söù Trung Quoác, sau khi Tokyo xaùc ñònh laø chieác taøu vieân ñieàu tra muoán noùi tôùi 7 ngöôøi bò löïc löôïng an ninh ngaàm, ñaõ ñi vaøo laõnh haûi cuûa Nhaät Baûn vaøi ngaøy tröôùc ñoù, chính phuû baén cheát trong moät cuoäc tuï hoïp ôû traïm caûnh saùt thuoäc veà Trung Quoác. Tak Bai trong tænh Narathiwat beân caïnh ñoù vaø 78 ngöôøi Trung Quoác vaãn chöa traû lôøi, nhöng hoâm Thöù Baûy, Ñaïi Söù bieåu tình cheát sau khi bò giam giöõ, haàu heát laø bò ngheït thôû Trung Quoác Wang Yi ñaõ thuùc giuïc caùc quoác gia laøm vieäc, trong caùc xe nhaø binh quaù chaät choäi. nhaèm caûi thieän caùc moái quan heä giöõa ñoâi beân. Coù ít nhaát 27 ngöôøi, haàu nhö taát caû laø tín ñoà Phaät Giaùo, “Trung Quoác vaø Nhaät Baûn ñang coù moät vaøi vaán ñeà, nhöng ñaõ bò saùt haïi keå töø khi coù vuï taøn saùt Tak Bai vaøo ngaøy 25 chuùng toâi muoán caû hai quoác gia toân troïng laãn nhau vaø bình Thaùng Möôøi. Vuï naøy ñaõ gaây neân nhöõng lôøi caûnh caùo töø phía tónh ñeå tìm moät giaûi phaùp,” Wang leân tuyeân boá nhö theá caùc giaùo só Hoài Giaùo, vaø caùc nhaø phaân tích tình hình ñeàu noùi nhöng traùnh nhaéc ñeán moät caùch cuï theå vuï xaâm nhaäp treân. raèng vuï taøn saùt ñoù theá naøo cuõng taïo neân nhöõng cuoäc traû thuø Caùc ñaøi truyeàn hình treân toaøn quoác ñaõ loan baùo lôøi nhaän ñaãm maùu. xeùt naøy, ñöôïc ñöa ra trong moät baøi dieãn vaên ñoïc ôû Koya, moät Nguoàn tin caûnh saùt vaø beänh vieän cho hay moät traùi bom thò traán trong Quaän Wakayama caùch Tokyo khoaûng 230 daëm ñaõ phaùt noå taïi moät nhaø haøng ôû thuû phuû tænh Narathiwat, veà phía Taây Nam. laøm bò thöông chöøng 10 thöïc khaùch vaø ngöôøi qua ñöôøng cuøng Wang cuõng cho bieát ngöôøi Trung Quoác cuõng töøng bò ñau vôùi hai nhaân vieân caûnh saùt. Moät traùi bom nöõa phaùt noå taïi khoå vì söï toân kính ñoái vôùi moät ñeàn thôø veà chieán tranh ôû moät phoøng tröng baøy xe gaén maùy vaø maùy moùc gia duïng Tokyo, maø Baéc Kinh cho raèng ñang ca ngôïi söï taøn baïo cuûa trong khu Tak Bai caùch ñoù chöøng 30 caây soá, töùc 18 daëm, gaây Nhaät Baûn ôû AÙ Chaâu, trong Theá Giôùi Ñaïi Chieán II. Thuû ra moät soá thieät haïi vaät chaát nhöng khoâng coù ai bò cheát hay Töôùng Nhaät Junichiro Koizumi haèng naêm ñaõ vieáng ñeàn thôø bò thöông. (V.P.) vinh danh nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vì chieán tranh naøy cuûa Nhaät Baûn. Moái quan heä giöõa Nhaät Baûn vaø Trung Quoác ñaõ trôû neân Phi Luaät Taân: nhaït nheõo trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, khi hai beân tranh caõi veà khu khai thaùc khí thieân nhieân ôû döôùi maët nöôùc vaø nhieàu hoøn ñaûo - coù teân laø Senkaku ôû Nhaät vaø Diaoyu ôû Trung Quoác, ñöôïc bao quanh bôûi moät vuøng bieån coù nhieàu caù. Kosumi cho bieát, hoâm Thöù Saùu, laø oâng khoâng hy voïng laøm MANILA, Phi Luaät Taân - Hoâm 12 Thaùng Möôøi Moät, caùc toå n thöông caùc moái quan heä laâu daøi vôùi Trung Quoác, nhöng nhaân vieân caáp cöùu taïi Phi Luaät Taân ñaõ phaûi duøng buùa vaø rìu phaà n lôùn tuøy thuoäc vaøo caâu traû lôøi cuûa Baéc Kinh. phaù vôõ cöûa kính xe löûa ñeå xoâng vaøo cöùu 100 haønh khaùch Giôù i truyeàn thoâng Nhaät Baûn cho raèng vuï xaâm nhaäp treân ñang bò maéc keït beân trong khi moät toa xe bò traät ñöôøng raày laø moä t aâm möu cuûa quaân ñoäi Trung Quoác ñeå vaïch traàn choã vaø loâi tuoát nhöõng toa xe khaùc xuoáng moät vöïc saâu, laøm thieät yeá u cuû a Haûi Quaân Nhaät Baûn, vaø thöû nghieäm saùt phaûn öùng maïng ít ra cuõng laø 4 ngöôøi. cuû a hoï . Caûnh saùt vaø caùc vieân chöùc cuûa Coâng Ty Hoûa Xa Quoác Gia Hoâm Thöù Baûy, nhöõng baøi xaõ luaän cuûa caùc nhaät baùo ñaõ chæ noùi raèng hieän coøn quaù sôùm ñeå bieát chính xaùc nguyeân do gaây trích Tokyo vì quaù meàm deûo vôùi Baéc Kinh, vaø thuùc giuïc chính ra tai naïn, nhöng ñang coù tình traïng caùc thanh raày vaø phuï quyeà n phaûi coù moät haønh ñoäng quaân söï choáng laïi nhöõng vuï tuøng xe löûa trong vuøng vaãn thöôøng bò ñaùnh caép ñeå laøm saét xaâ m phaï m vuøng bieån nhö theá. (N.Y.) pheá thaûi ñem baùn. Ña phaàn trong soá 312 ngöôøi treân taøu ñaõ

THEÁ GIÔÙI

Moät voõ sö theo Phaät Giaùo bò saùt haïi taïi mieàn Nam Thaùi Lan

Trung Quoác keâu goïi Nhaät bình tónh trong vuï laõnh haûi bò xaâm phaïm

100 ngöôøi maéc keït khi xe löûa rôi xuoáng vöïc saâu

ñöôïc keùo ra khoûi ñoáng xe ñoå trong tai naïn buoåi saùng sôùm naøy, vaø nhaân vieân caáp cöùu hieän ñang chuù troïng tôùi toa xe cuoái coù ñoâng ngöôøi ngoài. Ít nhaát cuõng coù 80 ngöôøi bò thöông. Vieân só quan caûnh saùt chæ huy cuoäc caáp cöùu taïi choã noùi vôùi moät ñaøi phaùt thanh raèng vaãn coøn coù ngöôøi keït döôùi ñoù vaø ngöôøi ta ñang coá loâi hoï leân. Ngöôøi taøi xeá xe löûa teân laø Melquiadesdel Pillar cho bieát coù chöøng 150 ngöôøi trong toa xe khaùch reû tieàn khoâng maùy laïnh laø toa ñaõ bò rung chuyeån döõ doäi khi ñoaøn taøu uoán eùo theo moät khuùc löôïn. OÂng del Pillar noùi treân ñaøi raèng tình theá dieãn tieán raát leï vaø moïi ngöôøi coù caûm töôûng laø mình ñang bò moät caùi löïc naøo ñoù loâi ñi. Ñoaøn taøu hoûa naøy ñang ñi suoát ñeâm töø thaønh phoá Naga City ôû vuøng Bicon ñeán thuû ñoâ Manila caùch ñoù chöøng 300 caây soá, töùc 185 daëm, veà höôùng Taây Baéc. Caùc giôùi chöùc chuyeân veà tai bieán cho hay baùo caùo ñaàu tieân cho bieát tai naïn naøy xaûy ra vaøo khoaûng 03 giôø röôõi saùng, töùc laø 19 giôø, Giôø Quoác Teá, hoâm Thöù Naêm, taïi moät nôi gaàn thaønh phoá Padre Burgos. Caûnh saùt cho hay 5 trong soá 8 toa cuûa ñoaøn taøu ñaõ traät ñöôøng raày vaø ñoå nhaøo xuoáng 40 boä, töùc 13 meùt, phía moät raõnh nuùi saâu ít nhaát laø 100 boä, töùc 33 meùt. Phaân nöûa sau cuûa ñoaøn taøu daønh cho khaùch ngoài, coøn phaân nöûa tröôùc laø ñeå chôû haøng. Daân laøng, caûnh saùt vaø quaân ñoäi ñaõ phaûi duøng tôùi daây

TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004 noã löïc deïp yeân caùnh Hamas chuû tröông baïo ñoäng moãi luùc moãi ñöôïc loøng daân chuùng. Nhoùm Hamas hieän cuõng ñang tính ñöa öùng vieân ra tranh cöû. Vôï cuûa Barghouti - baø Fadwa, cho bieát baø chöa hay gì veà yù ñònh cuûa choàng. Nhöng ngöôøi em trai cuûa oâng laø Hisham thì noùi, “Nhöõng ngöôøi beân caïnh oâng, töø Fatah vaø Tanzim ñeàu muoán coù oâng, oâng coù theå trôû thaønh chuû tòch.” Sau khi oâng Yasser Arafat qua ñôøi hoâm Thöù Naêm, Chuû Tòch Quoác Hoäi Rauhi Fattouh ñaõ tuyeân theä nhaän chöùc Chuû Tòch Laâm Thôøi cuûa Thaåm Quyeàn Palestine. Thuû Töôùng Palestine Ahmed Qureia hoâm Thöù Baûy cho bieát baàu cöû seõ ñöôïc toå chöùc tröôùc ngaøy 09 Thaùng Gieâng, töùc laø trong voøng 60 ngaøy sau khi vò chuû tòch ñöông nhieäm maõn phaàn chieáu theo luaät phaùp Palestine. OÂng Fattouh seõ gaëp caùc giôùi chöùc baàu cöû vaøo ngaøy Chuû Nhaät ñeå quyeát ñònh chính xaùc ngaøy baàu cöû: Ngaøy 07 Thaùng Gieâng hay ngaøy 09 Thaùng Gieâng? OÂng Osama Hamdan - moät laõnh tuï Hamas ôû Beirut, Lebanon, cho bieát Hamas seõ ñöa öùng cöû vieân ra tranh cöû. Coøn Barghouti - maëc daàu vaãn ôû trong tuø Israel, ñaõ cho bieát duø khoâng ñöôïc tha ra khoûi tuø, oâng vaãn ghi teân tranh cöû, neáu phong traøo Fatah khoâng ñeà cöû moät ngöôøi naøo khaùc ngoaøi oâng. UÛy Ban Trung Öông Fatah coù theå ñeà cöû cöïu Thuû Töôùng Mahmoud Abbas, 69 tuoåi, hieän ñang thay theá oâng Arafat laõnh ñaïo Phong Traøo Giaûi Phoùng Palestine - PLO. Tuy nhieân, oâng Abbas khoù coù hy voïng thaéng ñöôïc öùng vieân cuûa Hamas. (D.P.)

Taây Ban Nha:

Bom noå traïi tî nan Pyrenees, tình nghi nhoùm ly khai ETA

MADRID - Hai quaû bom ñaõ noå tung trong trai tî naïn quaân söï ôû mieàn nuùi Pyrenees ôû mieàn Baéc Taây Ban Nha. Sau ñoù, löïc löôïng ly khai ETA ñaõ tung truyeàn ñôn nhaän mình laø thuû phaïm. Vuï noå bom xaûy ra vaøo buoåi saùng Thöù Baûy taïi Belagua trong tænh Navarra ôû mieàn Baéc. Khi ñoù coù 3 binh só trong traïi, nhöng hoï kòp thôøi chaïy thoaùt. Thoáng Ñoác Navarre - oâng Vincente Rapa, xaùc nhaän coù truyeàn ñôn cuûa löïc löôïng ETA raûi ôû trong vuøng. Tuy nhieân, oâng cuõng cho bieát chöa phoái kieåm ñöôïc thöïc hö. Löïc löôïng daân veä Taây Ban Nha vaø moät nhoùm khoa hoïc gia quaân ñoäi ñaõ ñöôïc göûi ñeán hieän tröôøng ñeå phaân tích chaát noå tröôùc ñoù ñaët trong nhaø beáp cuûa traïi tî naïn gaàn bieân giôùi Phaùp. Hai ngaøy hoâm tröôùc, caûnh saùt Taây Ban Nha ñaõ baét ñöôïc moät phuï nöõ tình nghi laø ngöôøi cuûa nhoùm ly khai ETA naøy. Ngöôøi phuï nöõ 29 tuoåi coù teân Aitziber Sagarminag bò baét vaøo chieàu toái Thöù Naêm taïi Bilbao, moät trong nhöõng thaønh phoá chính naèm trong vuøng Basque, laø vuøng maø löïc löôïng ETA muoán taùch ra khoûi Taây Ban Nha ñeå trôû thaønh moät quoác gia ñoäc laäp. Trong 3 tuaàn vöøa qua, caûnh saùt cuõng ñaõ taûo thanh truy luøng haï taàng cô sôû cuûa ETA, vaø baét ñöôïc nhieàu ngöôøi tình nghi laø du kích quaân ETA. Keå töø ñaàu naêm tôùi nay, phoái hôïp vôùi noã löïc cuûa caûnh saùt Phaùp, nhaø chöùc traùch Taây Ban Nha ñaõ baét ñöôïc khoaûng 100 nghi can ETA. Bò chính phuû Taây Ban Nha, Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø Hoa Kyø coi laø khuûng boá, nhöng ETA tuyeân boá söù maïng cuûa mình laø ly khai vaø thaønh laäp moät quoác gia Basques ñoäc laäp naèm goái ñaàu treân bieân giôùi Phaùp-Taây Ban Nha, moät phaàn thuoäc Baéc Taây Ban Nha, phaàn kia thuoäc Nam nöôùc Phaùp. Keå töø khi thaønh laäp naêm 1968, ETA ñaõ duøng chieán thuaät ñaùnh bom vaø baén seû ñeå gaây aùp löïc, vaø ñaõ gieát cheát 800 ngöôøi. ETA cuõng bò tình nghi taùc giaû cuûa vuï ñaùnh bom xe löûa hoài Thaùng Ba ñaàu naêm nay, 11 ngaøy tröôùc cuoäc toång tuyeån cöû Taây Ban Nha khieán gaàn 200 ngöôøi cheát. Vuï khuûng boá gaây kinh ñoäng lôùn trong dö luaän cöû tri Taây Ban Nha. Chính quyeàn ñöông thôøi ñoå loãi cho ETA, nhöng caùc baèng chöùng cho thaáy ñaây laø “taùc phaåm” cuûa nhöõng nhoùm khuûng boá coù lieân quan Al Qaeda. Dieãn bieán naøy ñaõ taùc ñoäng maïnh treân taâm lyù RAMALLAH, Taây Ngaïn - OÂng Marwan Barghouti - moät cöû tri, khieán ñaûng ñöông quyeàn thaát cöû 11 ngaøy sau ñoù. laõnh tuï noåi daäy cuûa ngöôøi Palestine hieän ñang bò giam trong (D.P.) nhaø tuø Israel, laø ngöôøi coù nhieàu trieån voïng nhaát trong cuoäc tranh giaønh chöùc Chuû Tòch Palestine thay theá oâng Yasser Arafat môùi qua ñôøi. Moät nguoàn tin thaân caän Barghouti hoâm Thöù Baûy ñaõ xaùc ñònh oâng seõ ra tranh gheá chuû tòch trong cuoäc baàu cöû ñöôïc toå chöùc trong voøng 2 thaùng saép tôùi. TOKYO, Nhaät Baûn - Ít nhaát saùu ngöôøi cuûa thuûy thuû ñoaøn OÂng Barghouti - chuû tröông baïo ñoäng nhöng laïi muoán coù hoøa bình vôùi Israel, coù theå seõ laø yeáu toá dung hoøa, laøm vöøa ñaõ bò thieät maïng hoâm Thöù Baûy 13 Thaùng Möôøi Moät 2004, loøng caû hai daân toäc Israel vaø Palestine. Nhieàu ngöôøi tin raèng sau khi moät chieác taøu chôû haøng cuûa Nam Haøn, bò soùng to vaø oâng Barghouti voán raát ñöôïc loøng daân chuùng laø laõnh tuï duy gioù lôùn doài daäp, ñaõ ñuïng vaøo con ñeâ chaén soùng ôû phía Baéc nhaát coù khaû naêng keát hôïp nhöõng phe nhoùm Palestine, keàm Nhaät Baûn. Chieác Marine Osaka - vôùi troïng taûi 5,500 taán, ñaõ boû neo haõm söï hung haêng cuûa caùc löïc löôïng du kích vaø coù theå taùi tuïc ngoaøi khôi ñaûo Hokkaido, caùch Tokyo khoaûng 700 daëm veà tieán trình hoøa bình vôùi Israel. Tuy nhieân, nhaø chöùc traùch Israel cho bieát, Barghouti seõ ôû phía Baéc, khi noù bò va maïnh vaøo con ñeâ chaén soùng, vaø nöùt trong tuø, thoï aùn cho ñeán maõn ñôøi vì toäi gieát 4 ngöôøi Israel vaø laøm ñoâi. Saùu trong soá 16 ngöôøi cuûa thuûy thuû ñoaøn ñaõ cheát sau ñoù 1 vò tu só Hy Laïp. OÂng Barghouti cuõng coù theå thöïc hieän ñöôïc nieàm hy voïng taïi moät beänh vieân. Moät ngöôøi bò maát tích, vaø chín ngöôøi coøn cuûa Fatah, moät phong traøo do Yasser Arafat thaønh laäp, trong laïi ñeàu bò thöông. (N.Y.)

Tuø nhaân Barghouti muoán tranh cöû Chuû Tòch Palestine

Taøu Nam Haøn ñuïng vaøo ñeâ chaén soùng, 6 ngöôøi cheát

DAT

NV2004-1116  
NV2004-1116