Page 1

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

ACE baét ñaàu coâng trình xaây döïng tuyeán ñöôøng chui ôû Xa Loä Ramona * Ñöôïc xaây leân ñeå taêng theâm söï an toaøn vaø loaïi boû naïn keït xe EL MONTE, CA.- Hoâm muøng 05 Thaùng Möôøi Moät 2004, caùc vieân chöùc lieân bang, tieåu bang vaø ñòa phöông ñaõ cuøng nhau ñaùnh daáu söï khôûi ñaàu moät coâng trình môùi cuûa Taäp Ñoaøn ACE. Coâng trình naøy seõ taùch rôøi Xa Loä Ramona vaø ñöôøng raày xe löûa, ñeå taêng theâm moät caùch höõu hieäu söï an toaøn, vaø loaïi boû naïn keït xe, doïc theo nhöõng tuyeán ñöôøng ñoâng ñuùc cuûa thaønh phoá El Monte. Ban giaùm ñoác cuûa Taäp Ñoaøn ACE vaø Thò Tröôûng Vuøng El Monte - oâng Ernest Gutierrez, tuyeân boá: “Ñaây laø ngaøy tuyeät vôøi ñoái vôùi thaønh phoá El Monte. Taäp Ñoaøn ACE ñaõ laøm vieäc thaät toát...” Söï phaùt trieån trong vieäc trao ñoåi haøng hoùa quoác teá ñaõ mang laïi nhieàu lôïi ñieåm cho vuøng Los Angeles, tuy nhieân cuõng taïo ra nhieàu khoù khaên cho daân cö soáng doïc theo caùc ñöôøng raày xe löûa vaän chuyeån haøng hoùa... Muïc ñích cuûa coâng trình naøy laø seõ khoâng coøn vieäc chôø ñôïi xe löûa, vaø taïo ñieàu kieän an toaøn cho ngöôøi ñi boä vaø daân chuùng soáng ôû xung quanh. Baø Gloria Molina - giaùm saùt vieân cuûa Quaän Los Angeles, noùi: “Vuï xe löûa traät ñöôøng raày vöøa xaûy ra trong khu vöïc ñaõ khieán chuùng ta phaûi ñaët söï an toaøn cuûa daân chuùng leân haøng ñaàu.” Baø Judy Chu - thaønh vieân hoäi ñoàng cuûa Chair of Assemby Appropriationas Committee, phaùt bieåu: “Toâi raát laáy laøm haõnh dieän veà söï uûng hoä cuûa toâi ñoái vôùi döï aùn cuûa ACE vaø tuyeán ñöôøng chui

doïc theo con ñöôøng Ramona saàm uaát. Söï ñaàu tö maïnh meõ cuûa tieåu bang vaøo döï aùn cuûa ACE laøm giaûm bôùt vieäc taét ngheõn trong söï vaän chuyeån haøng hoùa vaø giao thoâng. Ñoù laø öu tieân haøng ñaàu ôû thuû ñoâ Sacramento.” Döï aùn seõ haï thaáp con ñöôøng Ramona khoaûng 26 feet döôùi tuyeán ñöôøng raày xe löûa hieän taïi, vaø ñieàu ñoù ñoøi hoûi phaûi ñoùng nguyeân con loä Ramona, khoaûng giöõa ñöôøng Cypress vaø ñöôøng Stewart trong suoát quaù trình thi coâng. Coâng trình naøy ñöôïc döï tính seõ hoaøn taát trong voøng töø 18 ñeán 24 thaùng. Vieäc giao thoâng treân ñöôøng naøy ñöôïc chuyeån qua caùc ñöôøng Peck vaø Valley, voøng quanh coâng tröôøng xaây döïng. Baø Nghò Só Hilda Solis ñaõ chuû toïa buoåi leã treân. Ngoaøi ra coøn coù söï tham döï cuûa Thò Tröôûng Thaønh Phoá El Monte - oâng Ernie Gutierrez, Chuû Tòch Taäp Ñoaøn Xaây Döïng ACE - oâng Harry Baldwin, thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaän Haït 49 - baø Judy Chu, Giaùm Saùt Vieân Quaän Los Angeles baø Gloria Molina vaø oâng Michael Antonovich, thaønh vieân UÛy Ban Chæ Ñaïo MTA oâng John Fasana. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vui loøng vaøo trang nhaø www.theaceproject.org vaø nhaán vaøo “Ramona groundbreaking” hoaëc goïi cho ñöôøng daây cuûa AC: (888) ACE-1426. Xin goïi cho AC ñeå coù moät cuoán baêng hình chi tieát veà döï aùn cuûa ACE. (N.Y.)

Caùc löïc löôïng Myõ vaø Iraq ñaùnh chieám beänh vieän chính ôû Falluja FALLUJA, Iraq - Vaøo khuya hoâm 07 Thaùng Möôøi Moät, caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq ñaõ ñoät kích vaøo beänh vieän chính cuûa thaønh phoá Falluja vaø chieám ñöôïc nôi naøy. Tieåu Ñoaøn 36 Bieät Ñoäng Quaân Iraq ñaõ chieám giöõ beänh vieän chính naøy taïi Falluja, baét troùi vaø bòt maét moät soá ngöôøi vaø ñaù saäp nhieàu caùnh cöûa nhöng khoâng phaûi baén ra moät vieân ñaïn naøo. Caùc nhaân chöùng cho hay ñaõ coù giao tranh naëng neà taïi vuøng ven bìa phía Ñoâng vaø phía Taây cuûa thaønh phoá, keå caû chung quanh moät caây caàu baéc ngang qua soâng Euphrates. Hieän chöa coù theâm caùc chi tieát. Caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñang boá trí ñeå chuaån bò cho moät cuoäc taán coâng toaøn löïc nhaèm ñaùnh chieám thaønh phoá. Hoài saùng sôùm hoâm Thöù Hai, caùc phi cô chieán ñaáu Hoa Kyø ñaõ oanh kích vaøo Falluja trong khi caùc löïc löôïng treân boä chaïm suùng vôùi quaân noåi daäy ngoaøi ven bôø cuûa thaønh phoá hieän do phieán quaân chieám giöõ maø caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq coù

nhieäm vuï phaûi ñaùnh chieám. Thuû Töôùng Iyad Allawi, vaøo hoâm Chuû Nhaät, ñaõ tuyeân boá ban haønh leänh thieát quaân luaät keùo daøi 60 ngaøy nhaèm traán aùp phieán quaân laø nhöõng phaàn töû ñaõ saùt haïi möôøi maáy ngöôøi trong voøng maáy ngaøy qua vaø ñe doïa nhöõng cuoäc baàu cöû vaøo Thaùng Gieâng. Vò thuû töôùng tuyeân boá raèng cuoäc chuyeån quaân nhaèm chieám laïi Falluja khoâng theå ñình hoaõn theâm nöõa. Moät phi cô hoûa long AC130 ña duøng ñaïi baùc vaø suùng lieân thanh baén phaù vaøo Falluja trong khi caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñang taäp trung ôû hai beân bôø cuûa thaønh phoâ maø nhaø caàm quyeàn Hoa Kyø vaø Iraq ñeàu noùi raèng ñoù laø caên cöù ñòa cuûa nhöõng keû coøn trung thaønh vôùi laõnh tuï Iraq ñaõ bò haï beä Saddam Hussein. Moät ñôn vò chieán xa cuûa Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø vaø noät ñôn vò boâ binh ñaõ tieán saâu vaøo ñeå chieám ñoùng moät vò trí laøm baøn ñaïp gaàn Falluja hoài saùng sôùm hoâm nay. Caùc löïc löôïng quaân Hoa Kyø cho hay hoï chæ coøn ñôïi leänh cuûa Thuû Töôùng Allawi

DAT

Bieåu tình baûo veä moâi sinh ôû Ñöùc

Nhöõng ngöôøi bieåu tình ôû Ñöùc ngaên chaën moät ñöôøng raày xe löûa gaàn thò traán Harlingen hoâm 8/11 ñeå phaûn khaùng veà vuï moät ngöôøi vaän ñoäng baûo veä moâi sinh thieät maïng ôû Phaùp hoâm Chuû Nhaät sau khi bò caùn ñöùt moät chaân bôûi moät chuyeán xe löûa chôû chaát pheá thaûi haïch taâm chaïy töø moät loø tinh cheá nhieân lieäu nguyeân töû cuûa Phaùp sang moät kho chöùa chaát pheá thaûi ôû Gorleben, Ñöùc. (Reuters)

Iran hy voïng sôùm kyù thoûa öôùc nguyeân töû, phe ñoái laäp chæ trích TEHRAN, Iran - Iran hoâm Thöù Hai cho bieát coù theå seõ sôùm kyù keát thoûa öôùc sô khôûi ñaõ ñaït ñöôïc giöõa Iran vaø 3 nöôùc AÂu Chaâu veà vaán ñeà nguyeân töû. Nhöng nhöõng ngöôøi theo chuû tröông cöùng raén ñaõ chæ trích thoûa öôùc naøy vaø keâu goïi chính phuû tieáp tuïc duy trì caùc sinh hoaït nguyeân töû cuûa quoác gia. Giaùm Ñoác Cô Quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá IAEA (nternational Atomic Energy Agency) - oâng Mohamed ElBaradei, ñaõ leân tieáng khen ngôïi thoûa hieäp naøy laø “moät böôùc tieán ñuùng höôùng”, hy voïng seõ ñöôïc chung keát trong moät vaøi ngaøy saép tôùi. OÂng cuõng mong raèng thoûa öôùc naøy seõ “ñöa ñeán keát quaû moïi ngöôøi ñang chôø ñôïi” - ñoù laø Iran ngöng caùc hoaït ñoäng tinh cheá nguyeân töû vaø “môû ñöôøng bình thöôøng hoùa quan heä cuûa mình vôùi coäng ñoàng quoác teá.” Neáu ñöôïc kyù keát giöõa caùc phe lieân heä, thoûa thuaän naøy seõ laø moät böôùc ñoät phaù lôùn sau nhieàu thaùng ñe doïa vaø thöông löôïng, ñoàng thôøi coù theå giuùp cho Iran khoûi bò ñöa ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác. Ngoaïi Tröôûng Iran Kamal Kharrazi cho bieát, “Baàu khí thaûo luaän laø tích cöïc. Chuùng toâi hy voïng thoûa hieäp giöõa tröôùc khi khôûi söï cuoäc taán coâng vaøo thaønh phoá ôû 50 caây soá (32 daëm) veà phía Taây cuûa thuû ñoâ Baghdad. Tröôùc khi coù cuoäc taán coâng cuûa caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq, quaân noåi daäy taïi caùc thaønh thò khaùc ñaõ gia taêng caùc cuoäc taán coâng nhaèm phoâ tröông thanh theá cuûa hoï. (V.P.)

Töø Washington, Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø cho hay caùc quoác gia AÂu Chaâu chöa cung caáp cho chính phuû Bush moät baùo caùo ñaày ñuû veà keát quaû Iran vaø caùc nöôùc AÂu Chaâu seõ ñaøm phaùn taïi Iran. Phaùt ñöôïc kyù keát vaø kieán taïo nieàm ngoân vieân boä Ngoaïi Giao Richard Boucher cho hay, AÂu tin giöõa ñoâi beân.” Tuy nhieân, tôø baùo chuû Chaâu ñaõ ñoàng yù vôùi Hoa Kyø tröông cöùng raén - Jomhuri-eEslami, ñaõ baøi baùc thoûa öôùc treân ngay ôû baøi vieát trang 1, vaø keâu goïi chính phuû Iran baát chaáp ñoøi hoûi cuûa AÂu Chaâu. Tôø nhaät baùo keâu goïi, “Maëc daàu ngöôøi AÂu Chaâu laø ngöôøi khoâng tin töôûng ñöôïc, vaäy maø phaùi ñoaøn thöông thuyeát Iran cuõng laïi thoûa hieäp vôùi nhöõng quoác gia AÂu Chaâu phaûn boäi naøy.” Nhöng Ngoaïi Tröôûng Kharrazi cho hay thoûa hieäp chæ yeâu caàu Iran taïm ngöng caùc hoaït ñoäng nguyeân töû ñeå xaây döïng nieàm tin maø thoâi.

laø Iran phaûi ngöng hoaøn toaøn vaø töùc thôøi taát caû nhöõng hoaït ñoäng veà vuõ khí nguyeân töû cuûa mình. Hoa Kyø tin töôûng raèng neáu Iran khoâng chaáp haønh, hoï seõ ñöa hoà sô naøy ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñeå yeâu caàu cheá taøi. (D.P.)


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

SOÁNG KHOÛE WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

DAT

Caàu thuû Phaùp goác Vieät khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän khoaùc aùo Ñoäi Tuyeån Vieät Nam SAIGON, Vieät Nam.Chieàu 08 Thaùng Möôøi Moät, trung veä 25 tuoåi ngöôøi Phaùp goác Vieät - Ludovic Casset, ñaõ ñöôïc Huaán Luyeän Vieân Tröôûng Ñoäi Tuyeån Vieät Nam thoâng baùo veà vieäc khoâng thu nhaän anh vaøo ñoäi tuyeån. Trong moät tuaàn qua, töø khi ñaët chaân tôùi Vieät Nam, maûnh ñaát queâ ngoaïi, caàu thuû naøy ñaõ coá gaéng heát mình ñeå theå hieän khaû naêng vaø hoøa nhaäp vôùi ñoàng ñoäi ôû ñoäi tuyeån boùng troøn Vieät Nam. Chia tay Vieät Nam, Ludovic ñeå laïi raát nhieàu aán töôïng toát ñeïp trong caû giôùi chuyeân moân vaø ngöôøi haâm moä. Trong nhöõng buoåi taäp cuûa ñoäi, Ludovic Casset ñaõ heát söùc chaêm chæ. Anh cuõng ñaõ coù söï khôûi ñaàu khaù suoân seû, vaø toû ra coù duyeân ghi baøn ngay ôû nhöõng traän ñaàu tieân. ÔÛ traän ñaáu noäi boä ñoäi tuyeån, Ludovic ghi baøn khi môùi ôû Vieät Nam ñöôïc 3 ngaøy. Sang traän giao höõu vôùi Hoøa Phaùt, Ludovic ñaõ ghi theâm 1 baøn thaéng ñeïp maét töø pha ñaùnh ñaàu. Trong traän ñaáu naøy, Ludovic coù nhöõng

pha caét boùng ñeïp maét khieán moät soá nhaø chuyeân moân cuõng phaûi haøi loøng. Chính loái chôi xoâng xaùo, caàn maãn, laïi theâm caùi tính “laønh laønh”, Ludovic ñaõ laáy ñöôïc loøng ngöôøi haâm moä Vieät Nam duø anh chaøng Taây naøy chaúng heà coù moät neùt gì cuûa ngöôøi Vieät. Tuy nhieân, trong thaát baïi cay ñaéng tröôùc Haûi Phoøng chieàu qua, trung veä ngöôøi Phaùp naøy cuõng khoâng naèm ngoaøi loái chôi aûm ñaïm cuûa ñoäi tuyeån. Theâm vaøo ñoù, vò trí trung veä maø Ludovic ñöôïc xeáp chôi laïi ñang coù quaù nhieàu caàu thuû tranh chaáp. Trong khi ñoù, caàu thuû naøy laïi chöa theå hieän ñöôïc khaû naêng ôû vò trí tieàn veä truï maø ñoäi tuyeån ñang caàn. Vaø cuoái cuøng, Huaán Luyeän Vieân Tavares ñaønh quyeát ñònh loaïi Casset vôùi lyù do chuyeân moân. Ngoaøi ra, huaán luyeän vieân ngöôøi Brazil naøy cuõng coù lyù khi cho raèng thôøi gian tôùi Tiger Cup coøn quaù ngaén (khoaûng moät thaùng) ñeå Ludovic coù theå hoøa nhaäp toát vôùi loái chôi

chung cuûa ñoàng ñoäi. Huaán Luyeän Vieân Tavares noùi: “Naêng löïc cuûa Ludovic Casset ñaõ ñöôïc theå hieän qua 2 traän ñaáu vöøa qua. Tieác laø Ludovic Casset khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu chuyeân moân cuûa toâi. Hôn theá nöõa, vieäc nhaäp quoác tòch Vieät Nam cho Ludovic Casset cuõng gaëp khoù khaên. Vì vaäy toâi khoâng theå laøm gì hôn laø phaûi chia tay vôùi Ludovic Casset”. Theo oâng, tuy Ludovic Casset khoâng coøn cô hoäi khoaùc aùo Ñoäi Tuyeån Vieät Nam ôû Tiger Cup 2004, nhöng anh vaãn ñöôïc giöõ laïi ñeå... taäp luyeän cho ñeán heát buoåi taäp chieàu 09 Thaùng Möôøi Moät, sau ñoù ñoäi tuyeån seõ laøm leã chia tay vôùi anh. Ngaøy Thöù Naêm 11 Thaùng Möôøi Moät, Ludovic seõ trôû veà Phaùp sau hôn moät tuaàn soáng taïi Haø Noäi, vôùi nhöõng ngöôøi baïn caàu thuû Vieät Nam. Thaát baïi trong chuyeán veà laïi queâ höông thöû vieäc, Ludovic seõ phaûi töï thanh toaùn tieàn veù maùy bay ñi veà cuûa mình.

Trung Quoác ñaõ choïn xong ngaøy giôø khai maïc Olympic Baéc Kinh 2008 BAÉC KINH, Trung Quoác.Olympic (Theá Vaän Hoäi) Baéc Kinh 2008 seõ khai maïc vaøo luùc 8 giôø toái ngaøy 08 Thaùng Taùm 2008. Ñaây laø con soá may maén ñöôïc löïa choïn ñeå toå chöùc Theá

Vaän Hoäi ôû Trung Quoác vôùi hy voïng ñoaøn chuû nhaø coù theå gaëp may.Soá 8 laø soá may maén ôû Trung Quoác bôûi phaùt aâm gioáng töø coù nghóa laø phaùt taøi. Theá Vaän Hoäi ban ñaàu döï ñònh ñöôïc toå chöùc vaøo cuoái

Thaùng Taùm ñeå traùnh caùi noùng Muøa Heø ôû Baéc Kinh. Nhöng thò tröôûng thaønh phoá cho bieát Theá Vaän Hoäi seõ ñöôïc khai maïc vaøo giôø laønh nhaát laø 08 giôø toái ngaøy 08 Thaùng Taùm 2008.

Cuoäc ñua Marathon New York haøng naêm

Nöõ löïc só Anh Paula Radcliffe, ñaõ veà nhaát cuoäc ñua Marathon New York, hoâm 07 Thaùng Möôøi Moät, veà phía nöõ, vôùi 02 giôø 23 phuùt 10 giaây, hôn Susan Chepkenei cuûa Kenya coù 04 giaây, coøn veà phía nam, Hendrik Ramaala, cuûa Nam Phi, veà nhaát, vôùi 02 giôø 9 phuùt 28 giaây. Trong aûnh laø toaøn caûnh cuoäc ñua Marathon New York 2004.

Thò Tröôûng Wang Qishan thöøa nhaän ñaàu Thaùng Taùm seõ raát noùng vôùi nhieät ñoä leân tôùi 40 ñoä C. Ngoaøi ra, khai maïc sôùm coù theå traùnh truøng vôùi caùc söï kieän theå thao ôû Hoa Kyø goàm Giaûi Quaàn Vôït Hoa Kyø Môû Roäng vaø Boùng Baàu Duïc Major League. Ñoái vôùi ngöôøi Trung Hoa, soá 6, 8 vaø 9 laø soá may maén trong khi soá 4, 7 vaø thaäm chí soá 1 laø soá xui xeûo. Soá ñieän thoaïi, soá baèng laùi vaø thaäm chí ñòa chæ nhaø rieâng hay coâng ty cuûa ngöôøi Trung Hoa cuõng choïn soá ñeïp duø vieäc naøy toán keùm hôn. Baát cöù vieäc gì lieân quan ñeán soá 4 vaø 7 hoï ñeàu traùnh caøng xa caøng toát.

Keát quaû cuoäc chaïy ñua Marathon taïi New York

NEW YORK.- Nöõ löïc só Paula Radcliffe cuûa Anh qua maët nöõ löïc só nhieàu trieån voïng Susan Chepkemei cuûa Kenya ôû 200 meùt choùt ñeå thaéng cuoäc chaïy ñua Marathon ôû thaønh phoá New York hoâm Chuû Nhaät 08 Thaùng Möôøi Moät. Radcliffe veà ñaàu vôùi 02 giôø 23 phuùt 10 giaây, hôn Chepkemei coù 4 giaây ñoàng hoà. Tuy ñaây khoâng phaûi laø soá giôø ngaén nhaát trong caùc cuoäc chaïy ñua cuûa coâ töø tröôùc tôùi

nay, song Radcliffe cho bieát raèng ñieàu quan troïng vôùi coâ laø tham döï vaø chieán thaéng. Soá giôø khoâng quan troïng vôùi coâ. Chaïy cho gioûi, vui höôûng baàu khoâng khí tranh taøi vaø vui höôûng cuoäc ñua, ñoù môùi laø ñieàu quan troïng. Lyibov Denisova cuûa Nga veà 3, sau ñoù 02 phuùt 08 giaây. Beân phía nam, Hendrik Ramaala cuûa Nam Phi baát ngôø veà ñaàu vôùi 02 giôø 9 phuùt 28 giaây, laàn ñaàu tieân chieán thaéng trong moät cuoäc ñua Marathon.

Boùng troøn nöõ: Ñoäi Ñan Maïch Meï cuûa moät caàu thuû noåi tieáng thaéng ñoäi Hoa Kyø 3-1, trong traän Brazil bò baét coùc giao höõu treân saân Philadelphia

Kenya: Kyû nieäm 100 naêm ñua ngöïa baèng caùch ñua ñaø ñieåu

Ñeå kyû nieäm 100 naêm ñua ngöïa taïi Kenya, caùc tay naøi Kenya ñaõ toå chöùc moät cuoäc ñua ñaø ñieåu, con chim lôùn nhaát theá giôùi hieän nay, treân saân tröôøng ñua Ngong cuûa thuû ñoâ Nairobi. Ñaø ñieåu coù theå chaïy ñeán toác ñoä 60 km/ giôø (40 miles/ giôø). AÛnh caùc tay ñua Kenya vôùi ñaø ñieåu ñang ñua nöôùc ruùt.

RIO DE JANEIRO, Brazil.- Meï cuûa tieàn ñaïo Robinho - moät trong nhöõng taøi naêng treû xuaát saéc nhaát cuûa neàn boùng troøn Brazil hieän nay, ñaõ bò baét coùc. Nguoàn tin töø caûnh saùt cho bieát, baø Marina de Souza 43 tuoåi bò hai keû baét coùc trang bò vuõ khí baét coùc taïi moät böõa tieäc thòt nöôùng ôû Praia Grande gaàn Santos (Brazil)... Hai keû baét coùc naøy ñaõ nhoát nhöõng ngöôøi khaùch coøn laïi trong böõa tieäc vaøo phoøng taém tröôùc khi leân xe taåu thoaùt. Nhaân vieân ñieàu tra Alberto Torrassa cho bieát, ñeán thôøi ñieåm hieän taïi nhöõng keû baét coùc vaãn chöa lieân laïc vôùi gia ñình Robinho. OÂng Torrassa noùi: “Nhieäm vuï lôùn nhaát cuûa chuùng toâi laø ñöa naïn nhaân trôû veà an toaøn”. Vuï baét coùc naøy xaûy ra vaøo hoâm Thöù Baûy 06 Thaùng Möôøi Moät, moät ngaøy tröôùc

PHILADELPHIA.- Ñoäi tuyeån nöõ Ñan Maïch chieàu Thöù Baûy 06 Thaùng Möôøi Moät, ñaõ keát thuùc chuoãi daøi 21 traän khoâng bieát thua laø

gì cuûa ñoäi tuyeån nöõ Hoa Kyø, sau khi ñaù baïi ñoäi nöõ Hoa Kyø vôùi tyû soá 3-1 trong moät traän ñaáu giao höõu taïi Phila-

khi dieãn ra traän Santos - caâu laïc boä maø Robinho ñang khoaùc aùo, ñeán laøm khaùch treân saân Criciuma ôû Giaûi Voâ Ñòch Brazil. Sau söï kieän naøy, Chuû Tòch Caâu Laïc Boä Santos Marcelo Teixeira cho bieát, Robinho ñaõ laäp töùc trôû veà nhaø vaø khoâng tham döï traän ñaáu. Robinho, 20 tuoåi - ñöôïc xem laø moät trong nhöõng caàu thuû treû xuaát saéc nhaát cuûa boùng troøn Brazil hieän nay. Caùch ñaây 2 naêm, anh ñaõ trôû thaønh nhaân vaät ñoùng goùp nhieàu coâng söùc nhaát giuùp Santos laàn ñaàu tieân ñaêng quang ôû Giaûi Voâ Ñòch Brazil.

Robinho thaäm chí coøn ñöôïc so saùnh vôùi vua boùng troøn Peleù vì anh khoaùc aùo Santos - caâu laïc boä maø Peleù gaén boù trong phaàn lôøi thôøi gian khi coøn laø caàu thuû, ñoàng thôøi anh coù theå löïc toát nhö Peleù. Naêm ngoaùi, Robinho tieáp tuïc saùng choùi khi giuùp Santos loït vaøo traän chung keát cuùp Libertadores (giaûi daønh cho nhöõng caâu laïc boä hay nhaát Nam Myõ). Hieän taïi, Robinho ñang xeáp thöù 2 trong danh saùch caùc caàu thuû... gioäi bom ôû Giaûi Voâ Ñòch Brazil vôùi 21 baøn thaéng. Robinho cuõng ñaõ hai laàn khoaùc aùo Ñoäi Tuyeån Brazil.

Tieáp trang B9


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Phaùp: Saün saøng tieâu 3.2 tyû ñoâla cho Paris, ñeå vaän ñoäng toå chöùc Theá Vaän Hoäi 2012 PARIS, Phaùp.- Thuû Töôùng Jean Pierre Raffarin cho bieát chính phuû Phaùp seõ saün saøng chi tieâu 3.2 tyû ñoâla ñeå giuùp cho thaønh phoá Paris, coù theå vaän ñoäng ñeå ñöôïc trao cho danh döï toå chöùc Theá Vaän Hoäi Muøa Heø vaøo naêm 2012. Hieän nay, ngoaøi Paris, coøn coù caùc thaønh phoá nhö London - Anh Quoác, New York - Hoa Kyø, Madrid - Taây Ban Nha

vaø Moscow - Nga, ñang coá vaän ñoäng ñeå ñöôïc ñöùng ra toå chöùc ñaïi hoäi theå thao lôùn nhaát naøy cuûa theá giôùi, ñöôïc toå chöùc 4 naêm moät laàn. UÛy Ban Theá Vaän Quoác Teá (IOC) seõ choïn thaønh phoá naøo ñeå toå chöùc Theá Vaän Hoäi 2012, vaø seõ chính thöùc loan baùo vaøo Thaùng Baûy naêm 2005 tôùi ñaây. EÂ Than

Taøi töû Sylvester Stallone saép ra taïp chí chuyeân veà theå duïc theå thao “Sly”

NEW YORK.- Heä thoáng baùo chí Hoa Kyø “American Media Inc.”, hieän xuïaát baûn caùc taïp chí ñöôïc ñoâng ñaûo ngöôøi ñoïc, nhö “National Enquirer” hay tuaàn baùo “Star” cho bieát seõ coäng taùc vôùi nam taøi töû ñoâ con “Rocky” Sylvester Stallone, ñeå phaùt haønh moät taïp chí chuyeân chuù yù ñeán vieäc taäp luyeän theå duïc theå thao. Taïp chí naøy seõ ñöôïc phaùt haønh haøng thaùng vaø ñöôïc ñaët teân laø “Sly”, cuõng laø teân hieäu cuûa nam taøi töû noåi tieáng cuûa Hollywood naøy.

Taïp chí “Sly” seõ nhaèm vaøo caùc nam ñoäc giaû tuoåi töø 35 ñeán 54. Theo heä thoáng “American Media Inc.”, thì taïp chí “Sly” naøy seõ gia nhaäp “haøng nguõ” cuûa caùc taïp chí cuûa caùc nhaân vaät noåi tieáng vaø cuõng töø ñoù giuùp baùn chaïy, nhö “O” cuûa Oprah Winfrey, cuõng coøn quen ñöôïc goïi laø taïp chí cuûa nöõ ngheä só Oprah hay taïp chí “Martha Stewart living”, ñaët theo teân cuûa baø Martha Stewart, chuyeân baùn loaïi ñoà gia duïng cho caùc gia ñình... Keanu

Boùng troøn nöõ: Ñoäi Ñan Maïch thaéng...

nay ñöôïc coi laø moät ñoäi boùng coù ñaúng caáp theá giôùi. Ñoäi naøy laøm cho toâi nhôù laïi raèng, laøng boùng theá giôùi ngaøy caøng khaù hôn, khieán cho thaønh quaû cuûa chuùng toâi caøng ngoït ngaøo hôn.” Ñoäi nöõ Ñan Maïch hieän xeáp haïng 9 theá giôùi, trong khi ñoäi nöõ Hoa Kyø xeáp haïng nhì theá giôùi, chæ döôùi ñoäi nöõ Ñöùc - ñöông kim voâ ñòch theá giôùi. Ñoäi nöõ Ñan Maïch ñaõ môû tyû soá tröôùc vaøo phuùt 13, do coâng cuûa Marete Pedersen ghi, vaø Pedersen ñaõ ghi ñöôïc 2 baøn trong traän naøy, vôùi baøn thaéng thöù

Tieáp trang B8

delphia. (Ñaây laø traän giao höõu thöù nhì cuûa hai ñoäi trong voøng moät tuaàn leã, sau khi hai ñoäi hoøa nhau 1-1, hoâm 03 Thaùng Möôøi Moät, treân saân East Rutherford, New Jersey). Julie Foudy - nöõ thuû quaân cuûa ñoäi nöõ Hoa Kyø, nhaän xeùt veà traän ñaáu môùi nhaát naøy nhö sau: “Ñoäi nöõ Ñan Maïch hieän

Lòch trình tranh Giaûi Voâ Ñòch Nöõ Tuùc Caàu Theá Giôùi taïi Thaùi Lan

BANGKOK, Thaùi Lan.Cuoäc boác thaêm vaø lòch trình tranh taøi cho Giaûi Nöõ Voâ Ñòch Tuùc Caàu Theá Giôùi U19 taïi Thaùi Lan ñaõ hoaøn taát. 12 ñoäi vaøo voøng chung keát ñöôïc chia ra thaønh 3 toaùn: Toaùn A tranh voøng loaïi taïi Bangkok goàm Thaùi Lan, Ñöùc, UÙc vaø Canada. Toaùn B tranh voøng loaïi taïi Chiang Mai, goàm Nigeria, Trung Quoác, YÙ vaø Brazil. Toaùn C, tranh voøng loaïi taïi Phuket, goàm Nam Haøn, Hoa Kyø, Nga vaø Taây Ban Nha. Caùc ñoäi trong toaùn luaân phieân gaëp nhau trong khoaûng thôøi gian töø Thöù Tö ngaøy 10 Thaùng Möôøi Moät tôùi Thöù Naêm ngaøy 18 Thaùng Möôøi Moät. Hai ñoäi ñaàu toaùn vaø 2 ñoäi haïng 3 cao ñieåm nhaát trong 3 toaùn ñöôïc vaøo töù keát, vaø 4 traän töù keát ñeàu dieãn ra trong ngaøy Chuû Nhaät 21 Thaùng Möôøi Moät taïi caû 3 ñòa ñieåm. Hai traän baùn keát seõ dieãn ra vaøo Thöù Tö 24 Thaùng Möôøi Moät. Traän tranh voâ ñòch dieãn ra vaøo Thöù Baûy 27 Thaùng Möôøi Moät taïi Bangkok, ngay sau traän tranh haïng 3 taïi cuøng moät ñòa ñieåm. Duyeät qua caùc ñoäi, giôùi moä ñieäu ghi nhaän nhöõng ñieåm sau ñaây: Taïi Chaâu Myõ, Brazil laø moät trong nhöõng ñoäi coù

nhieàu trieån voïng nhaát nhôø söï hieän dieän cuûa Marta vaø Christiane laø hai ñaáu thuû coù coâng trong vieäc mang huy chöông baïc veà cho Brazil ôû Olympic Athens môùi ñaây. Caû hai ñaáu thuû naøy ñeàu coù teân trong danh saùch nhöõng daáu thuû xuaát saéc nhaát trong naêm cuûa Lieân Ñoaøn Boùng Ñaù Theá Giôùi. Canada laø ñoäi baát ngôø vaøo chung keát cuûa giaûi naøy khi ñöôïc toå chöùc laàn ñaàu tieân 2 naêm tröôùc ñaây taïi Canada. Laàn naøy Canada laø ñoäi coù soá tuoåi trung bình nhoû nhaát laø 17 tuoåi 11 thaùng, trong ñoá coù 2 caàu thuû coù maët trong giaûi voâ ñòch theá giôùi naêm 2003 laø Kara Lang vaø Brittany Timko. Trong khu vöïc naøy, ngöôøi ta khoâng theå queân ñöôïc Hoa Kyø laø ñoäi ñöông kim voâ ñòch. Naèm trong toaùn C vôùi nhöõng ñoäi maïnh nhö Nam Haøn, Nga vaø Taây Ban Nha, Hoa Kyø coù hy voïng tieán xa trong giaûi. Taây Ban Nha, laàn ñaàu tieân vaøo voøng chung keát, cuõng coù hy voïng tieán xa sau khi thaéng Ñöùc ôû giaûi voâ ñòch U-19 cuûa AÂu Chaâu. Ba nöôùc ñaïi dieän cho AÙ Chaâu chaéc chaén cuõng seõ troå taøi trong giaûi, trong ñoù Trung Quoác vaø Nam Haøn coù khaû naêng tranh taøi ngang ngöûa hôn Thaùi Lan. Voâ Ñòch Phi Chaâu laø Nigeria cuõng coù nhieàu hy voïng tieán xa trong giaûi naøy.

nhì ghi ñöôïc vaøo phuùt 62. Baøn thaéng thöù ba cuûa ñoäi nöõ Ñan Maïch ñaõ do Johanna Rasmussen ghi vaøo phuùt 52. Baøn gôõ danh döï cuûa ñoäi nöõ Hoa Kyø, ñaõ do Abby Wambach ghi vaøo phuùt 48, do moät ñöôøng chuyeàn cuûa nöõ ñoàng ñoäi Aly Wagner,

laøm nöõ thuû moân Ñan Maïch Tine Cederkvist phaûi boù tay. Trong thaønh phaàn ñoäi nöõ Hoa Kyø coù caû caùc nöõ caàu thuû xuaát saéc nhö Mia Hamm, Brandi Chastain, Shannon Boxx... tuy nhieân ñaõ khoâng mang laïi ñöôïc chieán thaéng. N. Chi

Tin vaén Michigan: Chaùy taïi moät nhaø troï, hai ngöôøi thieät maïng PONTIAC, Mich.- Caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn cho bieát, hoâm Thöù Ba 09 Thaùng Möôøi Moät 2004, moät ñaùm chaùy ñaõ lan khaép caên nhaø troï, laøm hai ngöôøi ñaøn oâng bò thieät maïng vaø hai phuï nöõ bò thöông, trong ñoù coù moät ngöôøi raát naëng. Moät phuï nöõ bò phoûng vaø hít phaûi khoùi trong vuï hoûa hoaïn ñeâm Thöù Hai, vaø ñang trong tình traïng nguy ngaäp taïi Beänh Vieän University of Michigan ôû Ann Arbor. Moät phuï nöõ khaùc ñöôïc chöõa trò nhöõng veát thöông khoâng naëng laém. Moät nhaân vieân cöùu hoûa bò thöông nheï trong khi daäp taét löûa. Danh taùnh caùc naïn nhaân khoâng ñöôïc tieát loä ngay. Caùc naïn nhaân laø nhöõng ngöôøi ñoäc nhaát ôû trong caên nhaø troï, vaøo luùc xaûy ra hoûa hoaïn. Vaø caên phoøng nôi löûa boäc phaùt laïi khoâng coù maùy doø khoùi. Nguyeân nhaân cuûa vuï chaùy coøn ñang trong voøng ñieàu tra. (N.Y.)

Kentucky: Ñöôøng oáng daãn khí phaùt noå laøm bò thöông chín ngöôøi IVEL, KY.- Hoâm Thöù Hai 08 Thaùng Möôøi Moät 2004, moät ñöôøng oáng daãn khí ñaõ phaùt noå trong vuøng noâng thoân Kentucky, thieâu huûy boán caên nhaø, vaø gaây thöông tích cho chín ngöôøi, keå caû moät caûnh saùt tieåu bang ñaõ giuùp cöùu thoaùt moät phuï nöõ vaø moät em beù. Caûnh saùt Rick Conn bò phoûng khaù naëng, vaø ñöôïc ñöa ñeán beänh vieän. Hieän oâng ñang trong tình traïng khaû quan. Ñöôïc bieát Conn ñang ñi ñeán nôi laøm vieäc, khi oâng göûi thaáy muøi khí ñoát, boác ra töø ñöôøng oáng 4 inches daãn ñeán moät nhaø maùy cheá bieán. Söùc maïnh cuûa vuï noå xaûy ra sau ñoù ñaõ laøm vaêng cöûa kính xe cuûa oâng, nhöng Conn cöù laùi veà phía caùc caên nhaø ñeå di taûn nhöõng ngöôøi cö nguï ôû ñoù. Conn ñaõ nhaän ñöôïc moät cuù ñieän thoaïi caàu cöùu, vaø coá keùo moät phuï nöõ cuøng moät em beù ra, roài sau ñoù ngaõ quî. OÂng bò phoûng ôû maët, coå, ngöïc vaø tay. Gaàn xeá tröa, ngoïn löûa ñaõ thieâu huûy boán caên nhaø vaø vaãn tieáp tuïc chaùy. Chöa ñöôïc roõ ngay nguyeân nhaân daãn ñeán vuï noå. Caùc giôùi chöùc cuûa Cô Quan An Toaøn Ñöôøng OÁng Daãn seõ baét ñaàu cuoäc ñieàu tra ngay khi ñaùm chaùy taét, vaø coù theå xaùc ñònh nhanh choùng laø ñöôøng oáng coù bò phaù hoaïi hay khoâng. Saùu ngöôøi bò thöông ñaõ ñöôïc chöõa trò vaø cho veà nhaø. Hai ngöôøi kia phaûi naèm laïi beänh vieän. Ñöôïc bieát ñöôøng oáng daãn khí ñoát aùp suaát cao treân thuoäc veà Coâng Ty Khí Ñoát Kentucky-West Virginia - moät chi nhaùnh cuûa Equitable Gas ôû Pittsburgh, nhöng laïi do Coâng Ty Mark West Hydrocarbon ôû Colorado khai thaùc vaø baûo trì. Theo lôøi phaùt ngoân vieân Cory Bromley, coâng ty naøy seõ khoâng ñöôïc bieát veà nguyeân nhaân gaây ra vuï noå trong moät khoaûng thôøi gian, vì ñöôøng oáng treân ñöôïc choân döôùi maët ñaát. Caùc van ôû caû hai beân choã vôõ ñaõ ñöôïc khoùa laïi. Iven ôû mieàn Ñoâng Kentucky, caùch bieân giôùi Virginia vaø West Virginia khoâng bao xa. (N.Y.)

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Baét coùc, ngaønh coâng nghieäp phaùt trieån nhaát Mexico MEXICO CITY, Mexico.Mexico trôû thaønh thuû ñoâ môùi cuûa naïn baét coùc treân theá giôùi, nôi caû ngöôøi ngheøo cuõng laø naïn nhaân cuûa laøn soùng toäi aùc khieán 80 ngöôøi cheát trong voøng 3 naêm qua. Baét coùc khoâng chöøa moät ai Döïa vaøo chieác gheá trong vaên phoøng cuûa mình ôû thuû ñoâ Mexico City, chuyeân gia phaân tích heä thoáng Roberto Garcia cau maøy nhôù laïi nhöõng cuù ñieän thoaïi: “Yeâu caàu raát ñôn giaûn: Nhaác ñieän thoaïi ôû hoài chuoâng thöù hai hoaëc laø tuïi tao seõ ñaùnh chaùu maøy chaûy maùu cho ñeán cheát. Neáu khoâng ñöa tieàn chuoäc ñaày ñuû, tuïi tao seõ gôûi veà cho maøy naém xöông taøn cuûa noù”. Chaùu trai cuûa Garcia bò

baét coùc caùch ñaây 5 tuaàn sau khi ra ñöôøng mua baùnh mì keïp thòt gaàn nhaø ôû khu Iztapalapa toài taøn. Caäu beù bò bòt maét, bò ñe doïa, bò haønh haï vaø bò nhoát moät mình, trong luùc caû gia ñình caäu nhaùo nhaøo tìm cho ñuû 1 trieäu peso tieàn chuoäc (678,000 ñoâla). Keå töø ñoù, gia ñình trung löu cuûa Garcia baét ñaàu bò ñaåy vaøo theá giôùi môùi ñaùng sôï, nhöng ngaøy caøng trôû neân quen thuoäc vôùi nhieàu gia ñình Mexico. Gioïng nhoû nheï, ngöôøi ñaøn oâng 64 tuoåi naøy nhôù laïi nhöõng cuoäc goïi ñoøi tieàn chuoäc: “Chuùng toâi cöù nghó mình seõ khoâng bao giôø dính vaøo naïn baét coùc vì khoâng coù ñuû tieàn nhö hoï ñoøi hoûi. Giôø ñaây ngöôøi giaø, ngöôøi

Tin vaén Moät tuø nhaân ñöôïc minh oan baèng caùch thöû nghieäm DNA SALT LAKE CITY, Utah - Moät ngöôøi ñaõ traûi qua 19 naêm sau song saét nhaø tuø vì toäi hieáp daâm vaø saùt nhaân, ñaõ ñöôïc cuoäc thöû nghieäm DNA minh oan, vaø seõ ñöôïc phoùng thích khoûi nhaø tuø, theo nhö luaät sö cuûa oâng ta cho bieát hoâm Thöù Ba. Josh Bowland - luaät sö taïi Trung Taâm Rocky Mountain Innocence, ngöôøi ñaõ ñieàu khieån vieäc thöû nghieäm DNA theo yeâu caàu cuûa Goodman, cho bieát Bruce Dallas Goodman, 54 tuoåi, coù theå ñöôïc phoùng thích vaøo tröa Thöù Ba. Goodman bò keát aùn vì caùi cheát hoài naêm 1984 cuûa ngöôøi baïn gaùi oâng ta, Sherry Ann Fales Williams, 21 tuoåi. Williams ñaõ bò haõm hieáp, ñaùnh cheát vaø boû ngay loái ra moät xa loä lieân bang. Cuoäc thöû nghieäm DNA - ñöôïc nhoùm cuûa Bowland thöïc hieän hoài thaùng qua, ñaõ keát luaän laø nhöõng maãu DNA laáy töø William vaø taïi hieän tröôøng toäi aùc khoâng phuø hôïp vôùi DNA cuûa Goodman. Hoâm Thöù Tö, moät thaåm phaùn ñaõ huûy boû lôøi keát toäi Goodman, vaø Coâng Toá Vieân Von Christiansen cho bieát hoâm Thöù Hai laø oâng khoâng döï ñònh xeùt xöû laïi oâng ta. Trong phieân toøa xöû naêm 1986, Goodman vaø hai nhaân chöùng bieän hoä ñaõ khai laø hoï ôû chung vôùi nhau taïi Stockton, California, trong ñeâm Williams ñöôïc tìm thaáy. (N.Y.)

trung löu vaø ngöôøi giaøu ñeàu laø muïc tieâu cuûa boïn baét coùc. Baét coùc ñang trôû thaønh moät ngaønh coâng nghieäp”. Trong moät baûn baùo caùo gaàn ñaây, coâng ty tö vaán veà caùc moái nguy cô quoác teá Kroll öôùc tính 3,000 ngöôøi laø naïn nhaân cuûa boïn baét coùc taïi Mexico trong naêm 2003 - gaáp 20 laàn so vôùi baùo caùo cuûa löïc löôïng caûnh saùt noåi tieáng tham nhuõng ôû nöôùc naøy. Con soá thoáng keâ naøy ñöa ñaát nöôùc 100 trieäu daân ñang treân ñöôøng hieän ñaïi xeáp sau Colombia trong danh saùch caùc quoác gia coù naïn baét coùc nhieàu nhaát theá giôùi. Hoài Thaùng Saùu, laøn soùng baét coùc ñaõ khieán moät trieäu ngöôøi daân baát bình ñoå xuoáng ñöôøng thöïc hieän cuoäc bieåu tình lôùn nhaát trong voøng moät chuïc naêm trôû laïi ñaây ôû Mexico, keâu goïi chính phuû haønh ñoäng. Keát quaû cuûa cuoäc bieåu tình naøy laø Boä Tröôûng Noäi Vuï Alejandro Gertz phaûi töø chöùc. Naïn baét coùc ôû Mexico cuõng laø neàn taûng ñeå ñaïo dieãn ngöôøi Anh Tony Scott thöïc hieän boä phim haønh ñoäng môùi veà ñeà taøi naøy, vôùi hai dieãn vieân chính laø Denzel Washington vaø Dakota Fanning. Traû tieàn chuoäc cuõng bò gieát Naïn baét coùc lan traøn khaép Mexico, nhöng thuû ñoâ Mexico City vôùi 20 trieäu daân vaãn laø taâm ñieåm. Vôùi nhöõng meâ cung ñaày caùc khu nhaø oå chuoät, neân raát ít taøi xeá taxi raønh hôn 1/2 ñöôøng phoá ôû thuû ñoâ. Ñaây cuõng laø saøo huyeän cuûa 18 baêng baét coùc. Töø vieäc baét coùc do tuùng tieàn aên chôi tröôùc nhöõng dòp leã hoäi, giôø ñaây, boïn baét coùc hoaït ñoäng gaàn nhö suoát naêm. Theo öôùc tính, doanh soá cuûa thò tröôøng tieàn chuoäc vöôït qua 100 trieäu ñoâla moät naêm. Ñieàu naøy bieán Mexico

City trôû thaønh mieàn ñaát höùa cuûa caùc baêng ñaûng toäi phaïm. Caùc baêng nhoùm môùi ít kinh nghieäm hôn, nhöng xoác noåi, vì theá, chuùng deã noåi noùng hôn caùc baäc ñaøn anh. Keå töø naêm 1996, nhöõng keû baét coùc ôû Mexico ñaõ baén, ñaâm vaø sieát coå hôn 160 con tin cuûa chuùng, vôùi hôn phaân nöûa soá vuï gieát ngöôøi xaûy ra trong caùc chieán dòch truy queùt trong 3 naêm qua. Trong moät vuï gieát con tin thaûm khoác gaàn ñaây, 2 anh em trai treû tuoåi ñaõ bò baén vaøo ñaàu vaø thi theå cuûa hoï vaøo bò neùm vaøo thuøng raùc ngay caû khi cha meï cuûa hoï traû 600,000 ñoâla tieàn chuoäc. Hoài Thaùng Baûy, ngöôøi phuï nöõ xuaát chuùng nhaát Mexico naêm 1997 Carmen Gutierrez, ñaõ bò baét coùc vaø saùt haïi. Laø moät chuyeân gia ñieàu trò hoài phuïc söùc khoûe, Gutierez bò baét trong luùc rôøi caên hoä cuûa mình. Nhöõng keû baét coùc coâ toû ra hoát hoaûng trong quaù trình thöông löôïng, ñaõ sieát coå coâ roài quaêng xuoáng moät keânh ñaøo ôû ngoaïi oâ thaønh phoá. Sau khi phaùt hieän coâ vaãn coøn soáng, boïn chuùng dìm ñaàu coâ xuoáng nöôùc cho ñeán khi coâ cheát ngoäp. Caûnh saùt cuõng... tham gia Nhöng boïn baét coùc khoâng laøm vieäc ñôn ñoäc. Lôøi khai cuûa caùc naïn nhaân cho thaáy coù nhieàu vuï hoï bò baét coùc bôûi chính caùc caûnh saùt maët saéc phuïc, duøng xe tuaàn tra ñeå nhaém vaøo nhöõng muïc tieâu ñònh tröôùc. Hoài Thaùng Saùu, moät nhoùm caûnh saùt cao caáp ñaõ bò baét giöõ sau khi baét coùc moät doanh nhaân. Boïn chuùng ñaõ nguïy taïo ra moät traùt baét giöõ giaû tröôùc khi baét giöõ doanh nhaân. Ñeå xoùa daáu veát vaø baûo veä cho ñoàng boïn, nhöõng vieân chöùc caûnh saùt cao caáp ñaõ cuøng nhau taïo ra nhoùm goïi laø La Hermandad - nhöõng ngöôøi anh em. La Hermandad quan heä vôùi caùc nhoùm xaõ hoäi ñen cuûa thaønh phoá ñeå “ru nguû” cho

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 giôùi chöùc chính quyeàn, nhöõng ngöôøi ñöôïc höôûng loäc töø caùc hoaït ñoäng phaïm phaùp cuûa boïn chuùng, töø buoân ma tuùy cho ñeán gieát thueâ. Ñeå ngaên ngöøa tình traïng naøy, Toång Chöôûng Lyù Mexico Raphael Macedo gaàn ñaây ñaõ ra leänh gaén chíp döôùi da 160 thanh tra vaø coâng toá vieân cao caáp cuûa lieân bang nhaèm phaùt hieän nhöõng vuï ñoät nhaäp baát hôïp phaùp laáy döõ lieäu veà boïn toäi phaïm môùi. Trong khi caùc cô quan luaät phaùp Mexico vaát vaû trong cuoäc chieán choáng tham nhuõng beân trong noäi boä, nhöõng ngöôøi giaøu ôû Mexico tieáp tuïc

taêng cöôøng caùc bieän phaùp töï baûo veä mình, giuùp cho ngaønh baûo veä tö trôû neân khaám khaù. Öôùc tính, coù hôn 1,000 coâng ty chuyeân thöïc hieän caùc dòch vuï baûo veä ôû nöôùc naøy. Noù cuõng giuùp vieäc buoân baùn caùc xe hôi choáng ñaïn ngaøy moät phaùt ñaït. Nhöng vôùi 20,000 ñoâla mua moät chieác xe hôi choáng ñaïn reû tieàn nhaát vaø soá tieàn thueâ baûo veä 50,000 ñoâla moät naêm cho moät gia ñình coù boán thaønh vieân, chi phí naøy thaät söï vöôït quaù taàm tay cuûa ña soá daân cö Mexico. Vì theá, naïn baét coùc cöù theá hoaønh haønh. (Source: SMCP)

ASIS - Sôû Tình Baùo Maät cuûa UÙc Ñaïi Lôïi SYDNEY, UÙc.- Vôùi nhieäm vuï thuyeát phuïc roài tuyeån duïng nhöõng ngöôøi naèm trong boä maùy chính quyeàn hoaëc quaân ñoäi nöôùc sôû taïi cung caáp nhöõng thoâng tin nhaïy caûm vaø bí maät cuûa quoác gia cho mình, Cô Quan Tình Baùo ASIS cuûa UÙc Ñaïi Lôïi (Australia) ñang chöùng toû mình laø moät trong soá nhöõng cô quan tình baùo hoaït ñoäng hieäu quaû nhaát hieän nay. Ñöôïc thaønh laäp vaøo Thaùng Hai 1952, ASIS laø cô quan tình baùo maät tröïc thuoäc Boä Ngoaïi Giao UÙc, coù soá nhaân vieân khoaûng 350 ngöôøi, trong ñoù 200 ngöôøi hoaït ñoäng khaép theá giôùi. Ñeå hoaït ñoäng, moät soá ñieäp vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS söû duïng caùc hinh thöùc nguïy trang, trong ñoù vai troø doanh nhaân thöôøng ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát. Cuõng coù khi caùc ñieäp vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS coøn söû duïng vai troø ngheä só hay nhaø khoa hoïc, moät soá khaùc laïi saém vai nhaân vieân ngoaïi giao hay tuøy vieân thöông maïi trong caùc söù quaùn UÙc ôû haûi ngoaïi. Thaäm chí, ngay caû nhaân vieân ngoaïi giao thaät laøm vieäc trong caùc söù quaùn cuõng khoâng phaân bieät ñöôïc ai laø ngöôøi

cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS. Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình, caùc nhaân vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS haàu nhö ñöôïc quyeàn söû duïng baát cöù phöông tieän vaø phöông phaùp naøo caàn thieát phuïc vuï cho coâng vieäc cuûa mình. Warren Reed - moät cöïu ñieäp vieân kyø cöïu cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS tieát loä: “Trong khi caùc nhaø ngoaïi giao coá gaéng thu thaäp tin töùc moät caùch hôïp phaùp thì chuùng toái laïi tìm caùch thu thaäp tin töùc theo caùch bí maät cuûa rieâng mình, ñoâi khi coøn laáy ñöôïc caû nhöõng bieân baûn cuoäc hoïp caáp chính phuû”. Nhieäm vuï chính cuûa caùc nhaân vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS tuy coù veû ñôn giaûn nhöng khoâng deã daøng chuùt naøo, vì hoï phaûi laøm sao thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi khaùc cung caáp hay baùn thoâng tin coù giaù trò cuûa ñaát nöôùc hoï maø Cô Quan Tình Baùo ASIS quan taâm. Ngay caû caùc nhaân vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS cuõng gaëp khoù khaên khi phaûi noùi doái gia ñình veà coâng vieäc cuûa mình. Nhöõng tin tình baùo maø Cô Quan Tình Baùo ASIS thu thaäp ñöôïc luoân ñöôïc ñaùnh giaù Tieáp trang B12

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

ASIS - Sôû Tình Baùo Maät cuûa UÙc Ñaïi Lôïi Tieáp trang B10

cao vì raát coù giaù trò so vôùi tin thu thaäp ñöôïc bôûi caùc cô quan tình baùo khaùc cuûa UÙc nhö ASIO hay DSD. Trong khi caùc nhaân vieân ASIO hay DSD chæ hoaït ñoäng ôû thaønh phoá Canberra, Geraldton hay ôû Mieàn Taây nöôùc UÙc, thì caùc nhaân vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS phaûi aån mình ôû Cam Boát, Thaùi Lan hay lndonesia ñeå thöïc thi nhieäm vuï. Söï thaät thì Cô Quan Tình Baùo ASIS vaãn toån taïi nhöõng bí aån. Tuy ñöôïc thaønh laäp treân 50 naêm, nhöng cho ñeán nay, Chính Phuû hay Boä Ngoaïi Giao UÙc vaãn chöa heà coâng nhaän coâng khai söï toàn taïi cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS, cho duø moãi haønh ñoäng cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS ñeàu phaûi ñöôïc ñích thaân Thuû Töôùng chaáp thuaän. Theo Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Alexander Downer ngöôøi chòu traùch nhieäm cao nhaát cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS, thì: “Caùc nhaân vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS chòu traùch nhieäm vôùi hoaït ñoäng cuûa mình ôû moät quoác gia naøo ñoù vaø toâi chæ coù vieäc ñoàng yù hay khoâng ñoång yù thoâng qua baùo caùo cuûa Giaùm Ñoác Cô Quan Tình Baùo ASIS”. Tuy nhieân, ngöôøi voâ tình ñaõ heù môû söï toàn taïi cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS chính laø cöïu Thuû Töôùng Billy McMahon. Coøn töø tröôùc ñeán nay, moïi ngöôøi môùi ñöôïc

chöùng kieán söï xuaát ñaàu loä dieän cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS hai laàn. Laàn ñaàu laø vaøo naêm 1983, khi caùc nhaân vieân ñaëc nhieäm cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS toå chöùc giaûi cöùu con tin trong vuï khaùch saïn Sheraton ôû thaønh phoá Melboume bò moät nhoùm khuûng boá taán coâng vaø baét coùc con tin, trong ñoù coù nhieàu nhaø ngoaïi giao laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. Laàn thöù hai laø khi moät soá nhaân vieân Cô Quan Tình Baùo ASIS baát maõn xuaát hieän treân chöông trình truyeàn hình Four Corner cuûa keânh truyeàn hình ABC. Hai ñieäp vuï thaønh coâng ñieån hình cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS laø vuï phoái hôïp vôùi Sôû Tình Baùo Haûi Ngoaïi (Ml6) cuûa Anh Quoác ñeå baét giöõ 3 keû khuûng boá thuoäc Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ireland (IRA) vaøo ngaøy 12 Thaùng Ba 1988 taïi Gibraltar (laõnh thoå cuûa Anh Quoác taïi Nam AÂu) sau 8 thaùng theo doõi, vaø vuï phaùt hieän caùc phieán quaân cuûa Toå Chöùc Khuûng Boá Abu Sayyaf ôû Philippines coù lieân quan ñeán vuï ñaët bom Trung Taâm Thöông Maïi Theá Giôùi ôû New York vaøo naêm 1993, trong khi Cuïc Tình Baùo Trung Öông (CIA) cuûa Hoa Kyø khoâng heà bieát vieäc naøy. Theá nhöng caùc vieân chöùc trong chính phuû cuõng ñaõ vieän daãn nhöõng sai laàm cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS trong thôøi gian qua ñaõ gaây ra nhöõng haäu quaû khoân löôøng maø ñieån hình laø vuï ñaùnh bom khuûng boá ôû ñaûo Bali cuûa lndonesia gaây neân caùi cheát

Thuû Töôùng Iraq chaáp thuaän cho Nhoùm Zarqawi nhìn nhaän ñaõ Myõ taán coâng Falluja vaø Ramadi ñaùnh bom saùt haïi lính Anh BAGHDAD - Thuû Töôùng Laâm Thôøi Iraq - Iyad Allawi, hoâm Thöù Hai, ñaõ coâng khai cho binh só Hoa Kyø vaø Iraq taán coâng 2 thaønh phoá noåi loaïn laø Falluja vaø Ramadi ñeå taåy tröø taát caû nhöõng “teân khuûng boá” aån naáp taïi ñaây. OÂng Allawi tuyeân boá trong moät cuoäc hoïp baùo, “Toâi ñaõ cho pheùp löïc löôïng ña quoác vaø löïc löôïng Iraq. Chuùng toâi quyeát taâm taåy saïch quaân khuûng boá khoûi Falluja. Toâi khoâng bieát laø cuoäc haønh quaân seõ keùo daøi bao laâu, nhöng chuùng toâi seõ nhaém vaøo caùc löïc löôïng khuûng boá ôû Falluja.” Quaân ñoäi Hoa Kyø ñaõ chuaån bò suoát nhieàu tuaàn leã qua cho moät cuoäc taán coâng lôùn nhaém vaøo Falluja vaø Ramadi ñeå nhoå reã caùc loaïn quaân Hoài Giaùo ôû nöôùc ngoaøi traøn vaøo cuõng nhö nhöõng thaønh phaàn trung kieân vôùi Saddam Hussein gaây roái trong suoát gaàn 2 naêm qua. OÂng Allawi ñaõ tuyeân boá cho gaàn 100 coâng daân UÙc vaøo Thaùng Möôøi 2002 ñeå yeâu caàu caûi toå laïi Cô Quan Tình Baùo ASIS. Muoän nhaát laø vaøo naêm 2005, moät soá chi nhaùnh cuûa Cô Quan Tình Baùo ASIS hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû ôû haûi ngoaïi seõ ñöôïc thaåm tra moät caùch kyõ löôõng. (SOURCE: The Bulletin of Australia)

tình traïng khaån tröông vaøo hoâm Chuû Nhaät treân toaøn quoác Iraq, tröø vuøng töï trò cuûa ngöôøi Kurd ôû phía Baéc, nhaèm giuùp quaân ñoäi deã beà truy queùt caùc nhoùm noåi loaïn haàu thieát laäp an ninh tröôùc ngaøy baàu cöû Thaùng Gieâng. OÂng Allawi cho bieát ñaõ ra leänh giôùi nghieâm ôû Falluja vaø Ramadi, vaø ñoùng cöûa phi tröôøng thaønh phoá trong voøng 48 tieáng ñoàng hoà. OÂng khoâng cho bieát laø giôùi nghieâm seõ keùo daøi bao laâu. Vaøo buoåi chieàu Thöù Hai, oâng Allawi ñaõ ñeán thaêm quaân ñoäi ñoàn truù taïi Falluja, vaø cho bieát oâng ñaõ vaän duïng taát caû nhöõng quyeàn löïc chính trò haàu traùnh moät cuoäc xung ñoät vuõ trang, nhöng sau cuøng khoâng theå coù giaûi phaùp chính trò vì ñaùm noåi loaïn ôû Falluja khoâng muoán coù hoøa bình. OÂng noùi, “Toâi ñaõ quyeát ñònh thi haønh Luaät An Ninh Quoác Gia trong caùc thaønh phoá Falluja vaø Ramadi... Nhöõng bieän phaùp maø toâi coâng boá hoâm nay seõ ñöôïc aùp duïng sau giôø Iftar (giôø aên toái cuûa Thaùng Ramadan) luùc 06 giôø.” OÂng Allawi cuõng taêng cöôøng an ninh treân caùc vuøng bieân giôùi vôùi Jordan vaø Syria, vaø cho bieát chæ coù haøng hoùa thieát yeáu môùi ñöôïc pheùp nhaäp vaøo Iraq maø thoâi. Ñöôøng phoá Falluja seõ khoâng ñöôïc ai ñi laïi, ngoaïi tröø caùc loaïi xe cöùu thöông khaån caáp. Caùc cô sôû coâng

NEWTON Dental Lab Tech / ESL / Computer

Chuùng toâi coù theå giuùp ñoåi töø daïng Tourist Visa (B1, B2, J1...) sang Student Visa (F1) 1- KHOÙA DENTAL LAB TECH GOÀM: Crown & Bridge. Wax & Metal Finish. Dental Ceramics. Newton International College ñöôïc 40 Dental Lab toaøn quoác khen ngôïi. Giôø hoïc thuaän tieän (saùng, chieàu, toái). Lôùp Anh ngöõ MIEÃN PHÍ Giôùi thieäu vieäc laøm sau khoùa hoïc. Giuùp hoïc vieân möôïn tieàn neáu hoäi ñuû ñieàu kieän. 2- KHOÙA COMPUTER TECH GOÀM: Office Application . Web Development . Networking. 3- KHOÙA HOÏC SING NGÖÕ ESL: Tröôøng coù caáp Sevis I-20 (F 1, M 1) cho du hoïc sinh muoán hoïc Dental/English/Computer.

NGOÏC LAN

Tel: (714) 251-8930

4- KHOÙA HUAÁN LUYEÄN THI TOEFL: Luyeän thi TOEFL caáp toác. Thi traéc nghieäm TOEFL moãi thaùng. Ñieåm thi TOEFL hôïp leä vaøo cao ñaúng, Ñaïi hoïc.

Giöõa Magnolia & Newland

LOS ANGELES (231) 380-7899 2975 Wilshire Blvd. #200, Los Angeles, CA 90010 Wilshire & Virgil

BRIDAL, MAKE-UP & PHOTO STUDIO

10041 Hazard Ave., Garden Grove, CA 92843 (goùc Hazard & Brookhurst)

Nhaän hoïc vieân chuyeån töø tröôøng khaùc sang ôû Myõ (ESL, TOEFL, Dental Lab).

Main Campus: GARDEN GROVE (714) 530-9288 8762 Garden Grove Blvd. #102. Garden Grove, CA 92844

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

ÑAËC BIEÄT: GIAÛM

50%

- Chuyeân thöïc hieän Album cöôùi. - Nhaän chuïp hình cöôùi, gia ñình, Fashion + Quay Video - Baùn, cho thueâ aùo cöôùi - Tieäm môùi AÙo môùi XAÂM THAÅM MYÕ

LUAÂN ÑOÂN, Anh Quoác Moät nhoùm phieán quaân döôùi quyeàn ñoàng minh cuûa al Qaeda - laø Abu Nusab al Zarqawi, ñaõ ñöa moät cuoän baêng video leân moät trang nhaø treân maïng löôùi ñieän toaùn vaøo hoâm qua, 07 Thaùng Möôøi Moät, veà moät vuï ñaùnh bom töï töû baèng xe hôi, saùt haïi ba binh lính Anh taïi Iraq. Cuoän baêng cho thaáy moät chieác xe maøu saäm chaïy xuoáng moät con ñöôøng roài ñi chaäm laïi ñeå nhöôøng cho saùu, baûy chieác xe khaùc vöôït qua, tröôùc khi noå tung leân trong moät cuoäc taán coâng. Nhöõng chuøm khoùi ñen bay leân trong khi coù tieán cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng hoâ vang caâu “Thöôïng Ñeá vó ñaïi.” Moät baûn vaên trong cuoän baêng video cho bieát teân cuûa keû ñaùnh bom laø Abu Suleiman vaø noùi raèng anh ta ñaõ ñôïi cho chieác xe daân söï chaïy qua tröôùc khi cho noå chieác xe hôi cuûa anh. Ba quaân nhaân Anh cuøng moät thoâng dòch vieân ngöôøi Iraq ñaõ cheát khi moät keû ñaùnh bom töï töû taán coâng traïm kieåm soaùt cuûa hoï ôû phía Nam Baghdad trong moät cuoäc taán coâng töï töû ñaàu tieân coäng cuõng ñoùng cöûa, chæ tröø beänh vieän vaø caùc traïm cöùu hoûa, ñoàng thôøi daân chuùng Fallujah khoâng ñöôïc quyeàn mang vuõ khí. (D.P.)

vaøo quaân Anh taïi Iraq. Taùm binh só Anh khaùc ñaõ bò thöông. Cuoän baêng video naøy ñöôïc ñaêng treân moät maïng löôùi ñieän toaùn vaãn thöôøng ñöôïc quaân Hoài Giaùo duøng ñeán vaø mang huy hieäu cuûa Toå Chöùc Thaùnh Chieán Al Qaeda taïi Iraq, cuõng cho thaáy ñieàu maø hoï goïi laø binh só Anh ñang di chuyeån töû thi vaø thaân theå nhöõng ngöôøi bò thöông cuøng vôùi chieác tröïc thaêng ñeán chôû hoï ñi. Ngöôøi xem nhìn thaáy moät ngöôøi khoâng roõ teân tuoåi ñang ñaù moät caùnh tay ñaõ ñöùt lìa vaø roài giaäm chaân leân ñoù. Caùc binh só naøy thuoäc moät löïc löôïng chöøng 850 binh lính Anh ñöôïc boá trí taïi nhöõng vuøng baát an phía Taây Nam cuûa thuû ñoâ Baghdad vaøo hoài thaùng tröôùc ñeå cho caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñöôïc raûnh tay maø chuaån bò cho moät cuoäc taán coâng vaøo thaønh phoá Falluja hieän do phieán quaân chieám ñoùng. Binh lính Anh tröôùc ñoù phaàn lôùn ñoùng taïi moät khu töông ñoái an toaøn quanh thaønh phoá Basra ôû mieàn Nam Iraq. Nhoùm cuûa Zarqawi ñaõ töøng nhaän traùch nhieäm thöïc hieän moät soá nhöõng cuoäc ñaùnh bom töï töû ñaãm maùu nhaát cuõng nhö nhöõng vuï chaët ñaàu con tin taøn baïo taïi Iraq. (V.P.)

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Massage cho caùc naøng Tieáp trang A8

khuynh dieäp... khaùch töï mang tôùi boû vaøo phoøng xoâng toûa höông thôm ngaùt. Khu phoøng maùy laïnh ñöôïc ngaên laøm hai, moät ñeå massage cô theå vaø moät daønh cho taém buøn, taém muoái vôùi söõa. Hôn 30 chieác giöôøng traûi khaên thaúng taép vaø haàu nhö ñeàu ñaày khaùch töø 08 giôø saùng ñeán 08 giôø toái. “Toâi cuõng tham khaûo nhieàu saùch baùo, taøi lieäu veà vaán ñeà naøy. Noùi chung ñeàu laø lieäu phaùp trò beänh toát, vöøa giaûm stress vöøa laøm ñeïp cô theå. Noùi rieâng thì toâi hôi bò ghieàn caùi vuï naøy, tuaàn tôùi ít nhaát hai laàn môùi ñöôïc” - chò Laâm Ñoan Haø (nhaân vieân kinh doanh, quaän Phuù Nhuaän) cho bieát. Trong khi ñoù, ôû moät goùc khuaát trong, coâ gaùi teân Taâm daùng gaày guoäc coù maùi toùc nhuoäm maøu hung ñoû raát moát ñang chuaån bò “thuû tuïc” ñeå taém buøn, taém muoái. Voán laø “saùt thuû” trong laøng thaåm myõ, chuyeân saên luøng caùc dòch vuï môùi, giaù reû, Taâm thaúng thaén cho bieát: “Toâi nghó vui, thoaûi maùi, laø moät caùch laøm ñeïp tuyeät vôøi nhaát. Maø baây giôø caùc dòch vuï laïi reû quaù so vôùi caùc salon, spa... Ví duï taém buøn, taém muoái vöøa saïch vöøa döôõng da giaù chæ baèng 1/ 10 so vôùi tröôùc ñaây phaûi vaøo thaåm myõ vieän. Coøn xoâng hôi thì thoaûi maùi sauna, steam hay moãi thöù moät chuùt ñeàu ñöôïc, giaù chæ töø 12,000 ñoàng. Massage body ôû ñaây giaù chæ 24,000 ñoàng moät suaát, massage maët 30,000 ñoàng. Massage laøm... oám Khi taém traéng caáp toác ñang bò leân aùn döõ doäi vì coù theå gaây bieán chöùng, heä quaû khoâng toát cho ngöôøi söû duïng, caùc dòch vuï massage lieàn tung ra ngay chieâu môùi: Taém traéng baèng lieäu phaùp thieân nhieân. “Yeân taâm ñi, raát an toaøn - coâ tieáp taân phaân tích Ngheä, nöôùc eùp cam, daâu, söõa, muoái bieån... thì chæ coù traéng,

mòn da thoâi chöù laøm sao maø haïi ñöôïc”. Chò Nhung vaø coâ con gaùi môùi 17 tuoåi Thuûy Tieân guïc gaëc ñaàu ñoàng tình, ñoùng tieàn roài ñi veà daõy nhaø kín. Taàng moät cuûa hoà bôi Kyø Ñoàng (quaän 3) ñöôïc taän duïng laøm caâu laïc boä daønh cho chò em ñaõ maáy naêm nay. Hai meï con chò Nhung sau khi thay ñoà, quaán khaên, ñaõ yeân vò treân hai chieác giöôøng nhoû. Coâ nhaân vieân nheï tay khuaáy moät hoãn hôïp seàn seät coù maøu vaøng nhaït, lôïn côïn nhöõng haït nhoû li ti vaø nheï nhaøng chaø leân khaép ngöôøi khaùch. Laïnh toaùt caû ngöôøi, nhöõng haït nhoû chaø leân da coù phaàn hôi ran raùt. “Taåy teá baøo cheát ñoù maø. Mình chæ laøm moät laàn moãi thaùng cho da ñöôïc khoûe, saùng suûa hôn” Hoàng Khoa, hoïc sinh tröôøng Trung Hoïc Kinh Teá, traán an phoùng vieân Tuoåi Treû. “Traéng thì khoâng chaéc laém vì taém hôn chuïc laàn roài maø da mình baùnh maät vaãn hoaøn... maät baùnh. Mình nghó ñeán söï thoaûi maùi tinh thaàn hôn laø hieäu quaû”. Neáu chæ tính möùc giaù thaáp laø 100,000 ñoàng moãi suaát thì Hoàng Khoa ñaõ boû ra khoâng döôùi 1 trieäu cho laøn da baùnh maät cuûa mình. Traùi haún vôùi khu theå duïc thaåm myõ vaéng loe hoe chæ vaøi ngöôøi taäp, raát nhieàu ngöôøi laïi

choïn caùch laøm... oám baèng xoâng hôi vaø massage. Hieän nay ngaøy caøng coù nhieàu baïn treû laø vieân chöùc ngoài moät choã, ít vaän ñoäng, laïi theâm nhieàu tieäc tuøng neân soá ño ba voøng bò “phì nhieâu”. Naém baét taâm lyù “löôøi taäp theå duïc nhöng vaãn muoán ñeïp nhö ngöôøi maãu” cuûa nhieàu khaùch ruûng rænh tieàn, nhieàu nôi ñaõ ñaåy maïnh dòch vuï massage laøm oám, muoán oám choã naøo thì massage choã ñoù. “Cöù hai ba khaùch thì coù moät khaùch muoán laøm oám” coâ nhaân vieân teân Haïnh, ngöôøi oám tong teo, baøn tay ñieäu ngheä voã baønh baïch vaøo lôùp môõ daøy coäp ôû löng vaø ñuøi moät baø khaùch beùo - cho bieát. Buïng, eo thì khoâng nhaát thieát phaûi maäp môùi coù nhu caàu. Maáy coâ ngöôøi maãu ít taäp taønh, maáy chò em muoán maëc quaàn caïp treã, aùo löûng cho ñeïp... ñeàu laø khaùch haøng thaân thieát cuûa dòch vuï naøy. “Laøm kieåu naøy thaáy ñôn giaûn vaäy nhöng toán söùc laém chò ôi. Laøm khoâng ñuû maïnh laø khaùch khoâng chòu, noùi khoâng hieäu quaû” - Thuùy vöøa taâm söï vöøa thoaên thoaét ñoâi tay nhaøo naën caùi buïng to nhö buïng baàu cuûa moät chò. Coù ngöôøi coøn nghó “ra caøng nhieàu moà hoâi caøng oám” neân xoâng laáy xoâng ñeå tôùi möùc... ngaát xæu ngay giöõa phoøng.

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

.3”

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Ñoâ la Myõ khoâng coøn ñöôïc löu haønh ôû Cuba HAVANA, Cuba - Sau moät thaäp nieân ñoùng vai loaïi tieàn thoáng trò ñeå mua saém moïi thöù, töø xaø boâng goäi ñaàu, thöïc phaåm ñoùng hoäp cho ñeán ñoà ñaïc trong nhaø, ñoàng ñoâ la Hoa Kyø ñaõ bò loaïi ra khoûi luoàng löu haønh ôû Cuba keå töø hoâm Thöù Hai. Ngöôøi daân Cuba cuõng nhö caùc du khaùch vieáng thaêm hoøn ñaûo hieän giôø phaûi söû duïng moät loaïi tieàn ñòa phöông gaén lieàn vôùi ñoàng ñoâ la. Hoâm 25 Thaùng Möôøi, chính phuû coäng saûn cuûa Cuba ñaõ loan baùo vieäc thay ñoåi, khieán haøng ngaøn ngöôøi Cuba phaûi ñoå xoâ tôùi caùc ngaân haøng vaø caùc phoøng hoái ñoaùi ñeå ñoåi ñoâ la Hoa Kyø cuûa hoï laáy ñoàng peso coù khaû naêng chuyeån ñoåi cuûa Cuba. Moät khoaûn phuï phí 10% ñeå ñoåi tieàn Hoa Kyø thaønh tieàn peso ñaùng leõ baét ñaàu coù hieäu löïc töø ngaøy Thöù Hai, nhöng vì nhu caàu khoång loà ñeå töø boû tieàn Hoa Kyø, Ngaân Haøng Trung Öông ñaõ gia haïn thôøi kyø mieãn phuï phí cho ñeán Chuû Nhaät tôùi. Khoaûn phuï phí seõ khoâng aùp duïng ñoái vôùi caùc loaïi ngoaïi

teä khaùc, nhö ñoàng euro hoaëc ñoàng ñoâ la Canada, vaø seõ khoâng coù phuï phí ñeå mua ñoâ la Hoa Kyø. Ngöôøi daân Cuba coù veû chaáp nhaän bieän phaùp cuûa chính phuû maø ít phaøn naøn gì. Ngöôøi Cuba hieän giôø söû duïng ñoàng peso coù khaû naêng chuyeån ñoåi ñeå mua nhöõng haøng hoùa maø hoï ñaõ mua baèng ñoâ la keå töø khi tieàn Hoa Kyø ñöôïc coâng nhaän laø phöông tieän thanh toaùn hôïp phaùp trong naêm 1993 ñeå giuùp thu huùt chæ teä maïnh vaøo Cuba sau khi hoøn ñaûo maát vieän trôï vaø maäu dòch cuûa Soâ Vieát. Ñoàng peso coù khaû naêng chuyeån ñoåi cuûa Cuba, cuõng nhö cuûa nhieàu nöôùc nhoû khaùc, khoâng coù giaù trò gì ôû ngoaøi nöôùc. Cuõng coøn coù loaïi chæ teä khaùc treân hoøn ñaûo ñoàng peso thöôøng - nhöng noù ít coù giaù trò beân trong nöôùc vaø hieän chính yeáu ñöôïc duøng ñeå mua traùi caây vaø rau cuõng nhö veù xem hoøa nhaïc, vaøo caùc vieän baûo taøng vaø caùc raïp chieáu boùng. Khi loan baùo vieäc thay ñoåi tieàn, Chuû Tòch Fidel Castro noùi vieäc söû duïng roäng khaép

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

Phi Luaät Taân: Möôøi boán ngöôøi cheát trong nhöõng vuï xung ñoät ôû Kashmir Chính quyeàn vaø loaïn quaân Hoài Giaùo ñoå loãi cho nhau SRINAGAR, AÁn Ñoä - Hoâm ra ñöôïc. Mirwaiz Umar Farooq, nhaø laõnh ñaïo moät phe phaùi oân hoøa cuûa Toå Chöùc All Parties Hurriyat Conference, ñoàng minh cuûa caùc nhoùm ly khai, cho bieát: “Cho ñeán nay chuùng toâi khoâng nhaän ñöôïc baát cöù lôøi môøi hoäi hoïp naøo cuûa oâng Patil. Nhöng chuùng toâi cuõng noùi roõ laø caùc cuoäc ñaøm phaùn seõ chæ tieáp tuïc, neáu tröôùc nhaát caùc nhaø laõnh ñaïo Hurriyat ñöôïc pheùp vieáng thaêm Pakistan.” Patil tuyeân boá taïi moät cuoäc hoïp baùo laø oâng saün saøng ñeå ñaøm phaùn vôùi baát cöù ngöôøi naøo “neáu cuoäc ñoå maùu chaám döùt, nhöng moät cuoäc ñoái thoaïi ñoøi hoûi phaûi coù hai nhoùm.” OÂng cho bieát oâng seõ khoâng phaûn ñoái caùc nhaø laõnh ñaïo ly khai vieáng thaêm Pakistan ngay caû maëc duø phaàn lôùn hoï ñeàu khoâng coù giaáy thoâng haønh hoaëc giaáy thoâng haønh cuûa hoï ñaõ bò AÁn Ñoä tòch thu. Hoâm Thöù Baûy, möôøi chieán binh ñaõ bò gieát cheát trong ba cuoäc xung ñoät taïi caùc quaän loaïi tieàn cuûa keû thuø soá 1 cuûa Poonch vaø Baramulla, ôû mieàn quoác gia - töùc Hoa Kyø, bò Taây Kashmir, trong khi moät chaën laïi ñeå baûo ñaûm söï ñoäc vaøi ngöôøi ñang coá vöôït qua laäp kinh teá cuûa Cuba. (n.n.) bieân giôùi Pakistan vaø KashThöù Baûy 06 Thaùng Möôøi Moät 2004, 11 phieán quaân vaø 3 binh só AÁn Ñoä ñaõ bò thieät maïng trong caùc vuï taán coâng ôû vuøng tranh chaáp Kashmir, keå caû moät vuï taán coâng baèng löïu ñaïn ôû Srinagar, trong khi Boä Tröôûng Noäi Vuï AÁn Ñoä thaêm vieáng nôi naøy. Hai binh só bò gieát cheát vaø moät bò thöông khi nhöõng ngöôøi tình nghi laø caùc chieán binh neùm moät quaû löïu ñaïn ôû Srinagar, thuû phuû Muøa Heø cuûa Jammu vaø Kashmir, khoâng laâu sau khi Boä Tröôûng Shivraj Patil toå chöùc moät cuoäc hoïp baùo ôû ñaây, luùc baét ñaàu cuoäc vieáng thaêm ba ngaøy cuûa oâng. Ñaây laø cuoäc haønh trình ñaàu tieân cuûa oâng ñeán bang duy nhaát coù ña soá ngöôøi Hoài Giaùo, töø khi chính phuû môùi leân naém quyeàn ôû Delhi hoài Thaùng Naêm, nhöng moät cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa phong traøo ly khai cuûa Kashmir coù veû khoâng theå xaûy

MANILA - Phe quaân söï cuûa chính quyeàn Phi Luaät Taân vaø phe phieán loïan Hoài Giaùo ñaõ ñoå loãi cho nhau vi phaïm thoûa hieäp ngöng baén vaøo hoâm Thöù Hai sau khi coù nhöõng traän ñaùnh ñöôïc xem laø teä nhaát trong naêm xaûy ra ôû hoøn ñaûo Mindanao ôû phía Nam, khieán nhieàu ngöôøi thieät maïng vaø 1,000 daân cö phaûi di taûn. Quaân ñoäi loan tin coù 7 phieán quaân thuoäc Maët Traän Giaûi Phoùng Hoài Giaùo Moro (MILF) bò haï saùt trong traän ñaùnh hoài cuoái tuaàn qua, giöõa nhoùm ly khai vaø phe daân quaân do quaân ñoäi Phi Luaät Taân hoã trôï khieán daân laøng trong vuøng phaûi chaïy ñi laùnh naïn. Maët Traän Giaûi Phoùng Hoài Giaùo Moro baùc boû tin ngöôøi cuûa hoï bò gieát trong khi loan tin coù ba daân quaân bò haï. Töôùng Alexander Yano mir. Moät phieán quaân vaø moät binh só cuõng ñaõ bò thieät maïng, khi caùc chieán binh môû cuoäc taán coâng vaøo moät traïi quaân trong thò traán Sopore, ôû phía Baéc Srinagar. (N.Y.)

ngöôøi caàm ñaàu uûy ban thöïc thi ngöng baén cuûa chính quyeàn, cho hay traän ñaùnh xaûy ra ôû 4 laøng thuoäc thò traán Mamasapano, vuøng mieàn Trung cuûa Midanao trong tuaàn qua khôûi phaùt bôûi söï traû thuø cuûa caùc gia ñình coù moái thuø truyeàn kieáp vôùi nhau. OÂng cho hay chính quyeàn coù theå naïp baûn khieáu naïi chính thöùc choáng laïi Maët Traän Giaûi Phoùng Hoài Giaùo Moro vi phaïm thoûa hieäp ngöng baén keùo daøi ñaõ ñöôïc 15 thaùng qua, vì Maët Traän Giaûi Phoùng Hoài Giaùo Moro ñaõ taäp trung quaân taán coâng vaøo nhöõng ngoâi laøng cuûa noâng daân trong khu vöïc mieàn Trung Mindanao. OÂng Yano tin töôûng raèng traän ñaùnh treân seõ khoâng gaây aûnh höôûng cho cuoäc taùi hoøa ñaøm chính thöùc ôû Kuala Lumpur, môùi ñöôïc khai thoâng vaøo cuoái thaùng qua, sau ba naêm bò ngaên trôû. Cuoäc hoøa ñaøm nhaèm keát thuùc cuoäc noåi loïan cuûa phe ly khai keùo daøi trong 35 naêm trong vuøng mieàn Nam Phi Luaät Taân do Maõ Lai ñöùng ra trung gian.

DAT


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

Ca ù

Duøng toaøn thòt caù “BASA” töôi Muøi vò thôm ngon Baûo ñaûm quyù vò seõ aên hoaøi

aùo h C

- Baùnh Phôû khoâng caàn ngaâm nöôùc tröôùc khi naáu - Chæ boû vaøo nöôùc soâi 2-3 phuùt, khi aên khoâng khaùc gì huû tieáu töôi

Phôû Naáu Nhanh

- Huû Tieáu Nam Vang - Hoaønh Thaùnh - Chaùo Caù - Mì Chay - Mì Gaø - Mì Boø - Mì Kim Chi - Toång hôïp A - Toång hôïp B

Saûn Phaåm Gaïo - Phôû Boø - Phôû Boø Chanh - Phôû Gaø - Phôû Gaø Chanh - Huû Tieáu Nam Vang - Huû Tieáu Boø Kho - Buùn Rieâu Cua - Buùn Laåu Thaùi - Baùnh Ña Cua - Chaùo Gaø - Chaùo Boø - Chaùo Caù

LOAÏI GOÙI:

Saûn Phaåm Mì - Chaùo Thaäp Caåm - Mì Caù - Mì Chay - Mì Gaø - Mì Boø - Mì Toâm - Mì Töù Xuyeân - Hoaønh Thaùnh Toâm - Mì Tröùng

225 Johnson Avenue Brooklyn, NY 11206 Tel: 718-386-2100 Fax: 718-386-4418

41888 Christy St. Fremont, CA 94538 Tel: 510-683-8778 Fax: 510-683-8880

NAM CALI VÓNH SANH TRADING

5349 Zafbrand St. Commerce, CA 90040 Tel: 323-888-2689 Fax:323-888-0689

1411 Hutchins Houston, TX 77003 Tel: 713-225-1727 Fax: 713-225-2009

HAWAII ALOHA GOURMET PRODUCT INC.

3057 Kospaka St. Unit #D Honolulu, HI 96819 Tel: 808-836-3050 Fax: 808-836-3057

270 South Hanford Street Building “B” Seattle, WA 98134 Tel: 206-621-8999 Fax: 206-621-0483

TAÂY BAÉC V.W. ASIAN FOOD COMPANY

MIEÀN ÑOÂNG HONG LEE TRADING

BAÉC CALI FIRST WORLD

CAÙC ÑAÏI LYÙ ÑÒA PHÖÔNG

Caùc saûn phaåm treân ñöôïc cheá taïo baèng maùy moùc toái taân vaø kyõ thuaät Nhaät Boån do Coâng ty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Thöïc phaåm Vieät Nam

Saûn Phaåm Mì - Mì Laåu Thaùi - Mì Gaø Chanh - Mì Gaø - Mì Boø - Mì Thaäp Caåm - Mì Söôøn Heo - Mì Töù Xuyeân - Mì Hoaønh Thaùnh - Mì Kim Chi - Mì Chay

LOAÏI LY:

HOUSTON M.T. TRADING

Saûn Phaåm Gaïo - Huû Tieáu Caù - Chaùo Caù - Huû Tieáu Nam Vang - Buùn Laåu Thaùi - Phôû Boø - Phôû Boø Chanh - Phôû Gaø - Phôû Gaø Chanh

LOAÏI TOÂ:

Ngoaøi ra coâng ty VIFON cuõng coù caùc saûn phaåm ñaõ töøng ñöôïc yeâu chuoäng nhö:

H uû Ti eáu

TRAÂN TROÏNG GIÔÙI THIEÄU ÑEÁN QUYÙ VÒ SAÛN PHAÅM MÔÙI

VIFON VIETNAM Food Industries Joint Stock Company

QUAÙN VAÊN 8 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

ù Ca

T

Quaùn Vaên

soá 12 ra ngaøy Thöù Tö 10 thaùng Möôøi Moät, naêm 2004. khoå tabloid, phuï trang cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Toøa soaïn trung öông: L/l * Baøi vôû: - Phaïm Quoác Baûo. - Ngoâ Maïnh Thu*. * Quaûng caùo: - Buøi Huy Vónh (Top Media) 14772 Moran St. Westminster, CA 92683 USA. Tel: 714- 892- 9414 - Fax: 714- 894-1381 e-mail: vinhbui@nguoi-viet.com Toøa soaïn ñòa phöông: Mr. Kim Phaïm (ñaïi dieän) 6951 M.L. King Way S. # 205. Seattle, WA 98118. Tel: 206-722-6984 - Fax: 206-722-0445. online: NGUOIVIET-TAYBAC.COM.

chuyeân san sinh hoaït vaên chöông-ngheä thuaät do Nhaø Xuaát Baûn Ngöôøi Vieät chuû tröông

BAÙ N NGUYEÄ T SAN

ruyeàn thoáng nöôùc Vieät Nam ta coù caâu “ Pheùp Vua coøn thua leä laøng”.ø Phaùp luaät cuûa Vua xuaát phaùt töø Cung Ñieän Kinh thaønh, coøn tuïc leä laøng thì do daân tuï taäp taïi caùi Ñình cuûa laøng maø quyeát ñònh neân. Vì vaäy vò trí cuûa caùi Ñình caàn phaûi ôû trung taâm cuûa Laøng, chính giöõa Laøng ñeå taát caû ngöôøi daân trong laøng coù theå deã daøng troâng thaáy, vaø ñi ñeán ñaáy ñeå maø tuï taäp nhau. Noùi moät caùch noâm na, vò trí cuûa Ñình tröôùc heát caàn phaûi tieän lôïi cho moò ngöøôøi sinh soáng trong laøng. Tuï taäp vôùi muïc ñích gì? Ñaàu tieân, daân laøng tuï taäp nhau ôû ñình khi coù vaán ñeà naøo caàn thaûo luaän hay tham khaûo coâng

Neùt chaïm troå Saên Baén treân vì keøo cuûa ñình laøng Haï Hieäp.

Tieáp trang 3

khai chung cho taát caû nhöõng daân cö trong laøng. Chaúng haïn hoïp ñeå coù yù kieán nhaát quyeát chung, nhö kieåu ‘ Neân Hoøa hay neân Chieán ‘ cuûa Hoäi Nghò Dieân Hoàng vaøo theá kyû 13 trieàu ñaïi Nhaø Traàn ñeå choáng quaân Moâng Coå sang xaâm chieám nöôùc ta. Sau ñoù laø nhöõng cuoäc hoäi heø ñình ñaùm cuûa laøng...Do ñoù, nhu caàu beân trong Ñình phaûi

LAØNG TA

Ñình laøng Taây Ñaèng (thuoäc tænh Haø Taây baây giôø).

ITTLE SAIGON(qv): Moät buoåi thaûo luaän mang teân “ Baät mí nhöõng bí maät cuûa tieáng Vieät” do baùc só Nguyeãn Hy Voïng thuyeát trình vaø ñieàu hôïp seõ dieãn ra vaøo 14 giôø chieàu Chuû Nhaät, 14 thaùng 11- 2004, taïi phoøng hoäi cuûa Vieän Vieät Hoïc. Giôùi haèng löu taâm ñeán vaên hoùa Vieät taïi ñaây xem ra ñaëc bieät ñeå yù tôùi söï kieän naøy, vì tröôùc heát laø nhieàu thaéc maéc naåy sinh ra ngay töø noäi dung cuûa caùi thieäp môøi: * Nhöõng bí maät cuûa tieáng Vieät? Ñaây laø buoåi hoäi hoïp coù tính caùch nhö moät “dieãn ñaøn thính thò vaø ñöôïc truyeàn ñaït qua nhieàu ngoân ngöõ ñeå baøn veà tieáng Vieät, ôû caû quaù khöù laãn töông lai cuûa noù”, maø laïi do moät oâng goác laø baùc só y khoa thuyeát trình vaø ñieàu hôïp. Ñaàu tieân, moät buoåi thuyeát trình vaø thaûo luaän söû duïng hoaøn toaøn kyõ thuaät taân tieán môùi meû, keát hôïp caû nghe –nhìn ( audio visual), coøn ñöôïc trình baøy baèng nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau, ñaõ laø moät hieän töôïng hieám xaûy ra trong sinh hoaït vaên hoùa phoå bieán taïi Little Saigoøn naøy roài. Hôn nöõa, buoåi naøy laïi dieãn ra maø chæ ñeå baøn ñeán “tieáng Vieät” khoâng thoâi, thì roõ reät töø tröôùc tôùi nay hoïa chaêng coù toå chöùc trong phaïm vi raát thu heïp cuûa moät chuyeân khoa thuoäc khuoân vieân ñaïi hoïc naøo ñoù laø cuøng. Baây giôø, vieän Vieät Hoïc chòu ñöùng ra toå chöùc thì haún laø moät noã löïc khaù ñaëc bieät, raát ñaùng khuyeán khích. Coøn tieáng Vieät coù nhöõng “bí maät” gì? Ñeå traû lôøi xuoâng xeû vaán ñeà naøy, haún phaûi boû thì giôø tröïc tieáp tôùi döï môùi xong.

L

QUAÙN VAÊN 1

Tieáp trang 3

Nhöng xeùt sô löôïc ra thì nguyeân caùi söôøn tieán trình phaùt trieån ngoân ngöõ Vieät, chieáu theo doøng lòch söû cuûa daân Vieät, ñaõ coù khoâng bieát bao nhieâu laø nghi vaán xöùng ñaùng ñöôïc goïi laø nhöõng “bí maät” roài. Chaúng haïn nhöõng thaéc maéc nhö: Trong kyû nguyeân Hoàng Baøng, daân Vieät thöïc söï ñaõ coù chöõ vieát rieâng chöa? hay chæ coù tieáng noùi khoâng thoâi? Chöõ vieát coå ( nay khoâng coøn duøng nöõa, vì sao maø ñaõ maát taêm tích?) cuûa daân Vieät laø chöõ naøo? coù lieân quan gì vôùi chöõ vieát cuûa daân Trung Hoa, daân Thaùi, daân Chaøm, daân Maõ Lai.. khoâng? Vò trí quan troïng ra sao( vaø ñeán möùc naøo) cuûa tieáng daân Vieät ta vaãn thöôøng söû duïng ñeå noùi ñaây, ñoái vôùi ba daïng chöõ vieát: Haùn , Noâm, vaø Vieät ngöõ vieát theo maãu töï La Tinh? Vaân..vaân.. * Caù nhaân ngöôøi thuyeát trình vaø ñieàu hôïp laø ai?

“Baät mí nhöõng bí maät cuûa tieáng Vieät”

THÖÙ TÖ 10 thaùng 11-2004 - SOÁ 6913

N OÙI VEÀ CAÙI ÑÌNH

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004


QUAÙN VAÊN 2 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

NGHIA NIPPER Wholesale

Nail Cuticle Appliances 209 Factory Ave. North Renton, WA 98055

(425) 277-6467 * (206) 383-0805 Ñaïi lyù ñoäc quyeàn cuûa coâng ty saûn xuaát keàm NGHÓA (VN) BAÙN SÆ VAØ LEÛ caùc loaïi keàm caét da, caét moùng, duõa, nhíp... Nhaän hôïp ñoàng gia coâng theo maãu maõ yeâu caàu Shipping & Delivery to Your Business

Baéc Giang. Hay hình chöõ Coâng thì coù theâm moät caên nhaø giöõa noái phaàn ñaïi ñình vôùi nhaø haäu, nhö Ñình Thoå Haø- Baéc Giang; hoaëc bình ñoà chöõ khaåu thì coù 4 caên vuoâng goùc vôùi nhau nhö ñình Voõ Lieät- Ngheä An. Beân trong ngoâi ñình laøng Vieät coå laø caû moät heä thoáng vì keøo goã ñoà soä. Chính heä thoáng vì keøo goã naøy laø thaønh töuï coù moät khoâng hai cuûa Kieán truùc Vieät Nam. Taïi sao? Vì töï noù ñaõ toaùt ra moät veû ñeïp kieán truùc keát caáu trang trí duyeân daùng vaø maïnh meõ: Treân caùc vì keoø aáy laø nhöõng chaïm troå coâng phu xuaát saéc nhaát cuûa ngheä thuaät ñieâu khaéc vaø trang trí goã cuûa caùc ngheä nhaân ta thuûa tröùôc! Ñoù laø nhöõng maûnh phuø ñieâu dieãn taû sinh ñoäng vaø raát caân ñoái caûnh sinh hoaït cuûa ngöøôi noâng daân ôû laøng queâ Vieät Nam thôøi xa xöa. Khaép caùc vì keøo phuû kín caùc chaïm goã trang trí laøm cho khung kieán truùc trôû neân nheï nhaøng bay boång nhöng khoâng keùm phaàn maïnh meõ ñeå ñôõ ñöôïc söùc naëng cuûa maùi ñeø xuoáng. Ñaây laø coâ tieân cöôõi roàng, cöôõi phöôïng nhöng ñaáy chính thöïc laø caùc coâ gaùi laøng yeám thaém thaét löng bao xanh. Kia laø chaïm troå ngöôøi cöõôi hoå, cöôó voi, cheá ngöï söùc maïnh hoang daõ. Neùt chaïm döùt khoaùt, lieân tuïc. Coù nhieàu caùch chaïm, chaïm thuûng, chaïm bong, chaïm loàng nhieàu lôùp... Maët khaùc, hình nhöõng ngöôøi daân queâ cöôõi leân caùc bieåu töïông roàng phöôïng maø ngoaøi tænh thaønh vaø cung vua voán chæ ñöôïc söû duïng cho vua chuùa, thaàn thaùnh thoâi. Haàu heát caùc hình töôïng chaïm troå naøy laø do nhöõng ngheä nhaân ñòa phöông taäp trung khaéc chaïm neân ñeå moâ taû caùc sinh hoaït ñôøi soáng raát gaàn guõi ôû trong xoùm trong laøng cuûa hoï. Chaúng haïn nhö hình chaïm troå moät cuoäcChoò traâu truyeàn thoáng nhö ôû Ñoà sôn.. , chöù coøn ñaáu vaät thì laøng naøo ngaøy

xöa ôû Vieät Nam maø chaúng coù. Coøn caùc hình töôïng ngöôøi thì ñöôïc chaïm troå ra sao? Haàu heát caùc nhaân vaät aáy troâng nhö luøn. Tröôùc ñaây dó nhieân ngöôøi Vieät nam thaáp hôn baây giô,ø song ñaây laø do caùc ngheä nhaân ñieâu khaéc ñaõ nhaán maïnh vaøo phaàn chính laø caùi ñaàu vaø boùp ngaén thaân ngöôøi laïi cho hôïp chieàu cao cuûa ñaø goã.. . Laïi nöõa, theâm nhieàu ñieâu khaéc treân caùc ñaø keoø coøn coù caùc taàng taàng lôùp lôùp ngöôøi, thuù, hoa, traùi phuû kín, nhöõng caûnh uoáng röôuï, ñi saên, ñaù caàu, taém ôû ñaàm sen, chôi troàng nuï troàng hoa, meï gaùnh con, taáu nhaïc, ñaùnh côø, muùa haùt... Ngoaøi ra, coøn coù caùc bia ñaù khaéc vaø caùc baûn veõ vaø vieát treân goã ôû haàu heát caùc ñình chuøa, ghi laïi nhieàu di tích quí baùu cuûa neàn vaên hoùa VN caû ngaøn naêm veà tröôùc... * Kieán Truùc Sö Nguyeãn Töôøng Quùy.

Moâi sinh ñòa caàu ñang bò ñe doïa?

Tieáp trang 5

nöôùc cuûa ñaïi döông ôû Nam Baùn Caàu tan daàn ra. “ Lôùp baêng naøy laø nhòp ñaäp cuûa bieån Nam Baùn Caàu”, giôùi chuyeân gia moâi sinh quoác teá ñaõ ví von nhö vaäy. Vì lôùp baêng naøy baûo veä moâi tröôøng sinh soáng cuûa vuøng bieån naøy. Vaø vì theá, moät loaïi taïm goïi laø teùp nhoû Krill ñaõ giaûm ñi treân 80% soá löôïng keå töø 1976 cho tôùi nay. Teùp nhoû Krill voán nhôø vaøo lôùp baêng noùi treân cung caáp thöïc phaåm vaø nôi truù aån maø soáng soùt qua muøa ñoâng haèng naêm. Söï kieän naøy coù theå laø moät daáu hieäu ít ra cho thaáy ñang coù moät chuyeån ñoåi khoâng laïc quan gì cuûa moâi sinh traùi ñaát, khieán chuyeân gia William Fraser than laø “ chuùng ta ñang phaûi hoài hoäp vì khoâng bieát nhöõng haäu quaû naøo saép xaåy ra ñaây.” * Ñieàu gì ñang xaåy ra cho moâi sinh? Chuyeân san National Geographic soá

Z

thaùng Chín- 2004 ñaõ daønh tôùi 74 trang goàm nhieàu baøi tröng duïng nhöõng taøi lieäu quan troïng cho ñeà taøi Global Warning, caûnh baùo toaøn caàu veà “ moät theá giôùi ñang aám daàn leân”. Coù theå noùi, ñaây laø moät taøi lieäu giaù trò ôû choã ruùt ra töø nhöõng keát quaû nghieân cöùu qui moâ trong voøng ba thaäp nieân nay cuûa nhieàu chuyeân gia ña ngaønh thaønh nhöõng daáu hieäu nhö löôïng thuûy ngaân vaø thaùn khí ñoäc ‘carbon dioxide’ taêng trong moâi sinh, nhieät ñoä nöôùc bieån aám daàn leân, nhöõng taûng baêng sôn ôû baéc vaø nam baùn caàu vì khoâng khí noùng leân maø tan bôùt ñi haún so vôùi tröôùc ñaây, möïc nöôùc bieån daâng cao baát thöôøng, caùc vuï chaùy röøng moãi naêm moãi nhieàu vaø lôùn roäng chöa töøng coù, nöôùc trong caùc hoà lôùn caïn haún, haïn haùn taêng ôû khaép nôi, caùc suoái chaûy töø treân nuùi xuoáng ít hôn vaø mau caïn, muøa xuaân tôùi sôùm hôn, muøa thu baét ñaàu ñeán muoän hôn, caây coái ra hoa sôùm hôn, chim laøm toå sôùm hôn, caùc beänh thôøi khí lan roäng hôn, tuyeát ñoå xuoáng moãi naêm giaûm ñoä daày haún, vaân .. vaân.. Taát caû nhöõng hieän töôïng ñaïi loaïi neâu treân laø haäu quaû phöùc taïp coäng laïi cuûa söï kieän hieån nhieân laø khí haäu quaû ñaát aám daàn leân. “ Ñaây khoâng phaûi laø moät heä thoáng cuûa nieàm tin töôûng toân giaùo naøo caû, ñaây laø moät söï kieän maø khoa hoïc ngaøy nay quan saùt ñöôïc vaø coù theå kieåm chöùng ñöôïc,” giôùi khoa hoïc gia ña ngaønh caån troïng xaùc nhaän nhö vaäy. Hoï ñöa ñeán moät lôøi caûnh baùo: Theo nhöõng gì vöøa thu thaäp ñöôïc nhö treân thì “ trong töông lai gaàn, söï kieän khí haäu traùi ñaát noùng daàn leân vaãn tieáp tuïc taïo moät khaû naêng ít nhaát laø gaây xaùo troän caøng ngaøy caøng gay gaét cho moâi sinh cuûa con ngöôøi vaø vaïn vaät treân traùi ñaát.” Roài chính hoï töï hoûi “ Caùi gì saép xaåy ra ñaây cho chuùng ta?”(qv12).

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT - QUAÙN VAÊN 7

NOÙI VEÀ CAÙI ÑÌNH LAØNG TA Tieáp trang 6

truùc daân gian, thuaàn tuùy tieâu bieåu cho söùc ñeà khaùng töï chuû cuûa daân Nam, maø haàu heát laø caùc ngoâi Ñình laøng ñaõ bò phaù huûy? Söï phaù hoaïi naøy coù phaàn ít hôn ñoái vôùi chuøa chieàn, ñeàn mieáu.., coù theå laø vì lyù do toân giaùo cuûa hai quoác gia Trung Hoa vaø Vieät Nam hoài ñoù gioáng nhau? Ñaây laø moät vaán naïn, chuùng ta seõ coù dòp ñi saâu vaøo phaân tích roõ hôn ôû caùc baøi khaùc. Hieän nay coù theå noùi laø khoâng tìm ñöïôc moät ngoâi ñình naøo nguyeân veïn cuûa cacù trieàu ñaïi Lyù, Traàn maø chæ coøn caùc Ñình Laøng ñöôïc taùi xaây caát töø thôøi nhaø Maïc, nhaøHaäu Leâ ( theá kyû 15) , tuy raèng vaãn giöõ ñöôïc aûnh höûông nhöõngkñöôøng loái kieán truùc cuûa thôøi nhaø Lyù - Traàn vaø raát laø ñaëc bieät Vieät nam. Chaúng haïn nhö Ñình Taây Ñaèng (thuoäc tænh Haø Taây) laø moät trong nhöõng ngoâi ñình coå nhaát ñöôïc taùi döïng vaøo theá kyû thöù 16. Rieâng ñình laøng Ñình Baûng (Baéc Ninh) ñaõ ñöôïc xaây theo hình chöõ coâng cuûa Haùn töï , daøi tôùi 30 meùt goàm 9 gian, roäng 15 meùt , cao hôn 9 meùt , coù 60 caây coät goã lim vaø chu vi cuûa coät chính coù khi to tôùi 2 meùt; maùi nhoïn nhö caùi noùn khoång loà, chieàu cao chieám 3/4 chieàu cao cuûa toøa nha,ø raát ñoäc ñaùo Vieät Nam. Ñaây laø moät trong nhöõng kieán truùc goã thuoäc loaïi ñoà soä vaø coå nhaát Vieät Nam. * Ñình xaây theo hình gì, chaïm troå ra sao? Bình ñoà caùc ngoâi ñình laøng Vieät Nam coå tieân khôûi chæ coù hình chöõ nhaát. Rieâng chæ coù moät ñaïi ñình laø Ñình Taây Ñaèng ( Haø taây) coù bình ñoà hình chöõ tam, nghóa laø ñình naøy coù ba ngoâi nhaø song song. Hoaëc bình ñoà hình chöõ Ñinh thì coù theâm moät nhaø thôø haäu phía sau, nhö Ñình Thoå Haø-

CHUYEÅN TIEÀN NHANH

ABC Chuyeån Tieàn Nhanh

Han â Han ï h Khai Tröông Chi Nhan ù h Thöù 65 taiï Hoa Kyø Chuû Nhatä 14/11/04

3818 S. Graham St #C Seattle, WA 98118

(Beân caïnh Tieäm Hoa Paradise of Flowers)

$

2/100

206-721-2070 hoaëc 227-9849 Haân haïnh kính môøi quyù ñoàng höông ñeán göûi tieàn vaø thaêm vieáng moät khu phoá môùi môû, ñeïp vaø thanh lòch. Parking roäng raõi Ñòa ñieåm göûi tieàn uy tín, hôïp phaùp, tín nhieäm töø laâu naêm do nhöõng ngöôøi uy tín treân 20 naêm qua taïi Seattle quaûn lyù Trong thôøi gian khai tröông:

Gôûi tieàn baát cöù nôi naøo taïi Vieät Nam


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-110304/142727

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-7L-111502/045117

100-7L-110304/142728

Nhaø phía sau 3PN, 1PT thaûm môùi. Khu yeân tònh, gaàn School & Church. Doïn vaøo anytime. No housing . Goùc Chapman / Santa Rosalia. Bao nöôùc & raùc $1,050 + Deposit . 714-393-6254

ª 2PN/2 restroom, 1 P. khaùch, beáp, garage ª 1 PN/1 restroom, 1 P. Khaùch Caû Hai taát caû ñeàu rieâng, nhaø ñang troáng. Khu yeân tónh. LL: 714265-1076 ñeå phone & lôøi nhaén. Cell: 714-675-5409

Townhouse, Little Saigon, 3PN/ 2.5PT Gated. An toaøn, saïch seõ, yeân tónh. Garage 2 xe. Gaïch thaûm môùi. Central Air-Heat, Patio, Pool. Free Nöôùc raùc. $1650/ month. Housing. OK. 864-3674997

100-28L-091004/135848

100-13L-110304/142751

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

100-7L-092304/137673

ª Nhaø Garden Grove, 2 taàng môùi xaây 2004 for lease 4PN, 3.5PT, upgrade tuyeät ñeïp, coù BBQ vaø saân chôi treû con tröôùc nhaø, gaàn tröôøng, chôï, nhaø thôø St.Columban vaø fwy 22, giaù $2500/thaùng ª Nhaø Midway City for lease 3PN, 2PT, môùi remodel thaät ñeïp, vöôøn tröôùc vöôøn sau coù hoa vaø caây aên traùi roäng raõi thoaùng maùt, ñi boä ra chôï ABC vaø Vinh Phaùt giaù $1800/thaùng, Nhaän housing, doïn vaøo ngay. Xin goïi 714-8635066

100-28L-101704/140084

Nhaän housing, Nhaø 3 PN / 2 PT, Gara 2 xe, khu yeân tónh vaø coù coång an toaøn. Remodeled new. L/L: 562-773-4857 cell. Bao nöôùc. $1,750 / m. Ñ/C 5019 Falcon, Long Beach. Gaàn ñöôøng Del Amo / Orange.

100-28L-101804/140811

Nhaø maùi ngoùi ñoû 2 taàng 4PN/ 3PT, garage 2 xe vuøng Temecula gaàn soøng baøi Pachanga, gaàn tröôøng vaø chôï $1550/month. Nhaän housing. L/L: 760-4328235, 760-212-5317.

100-14L-101904/140927

Khu nhaø môùi Westminster, yeân tónh vaø ñeï p goù c Hazard & Newland, 3br, 2.5ba, nhaø laàu 2 taàng. Giaù $1,900. Nhaän Housing, doïn ngay 12/01. L/Laïc coâ Thaûo 714-606-1483.

100-7L-102104/141143

Nhaø cho thueâ 3PN, 2 caàu, 2 garage xe, Santa Ana giöõa ñöôøng Newhope vaø First. Giaù $1,650,000, xin lieân laïc Huøng 714-726-1932

Nhaø vuøng GG 4PN/2PT vaø 2 car garage rieâng bieät, coù saân sau vaø vöôøn caây aên traùi, gaàn school, freeway 22, chôï VN. Giaù $2,200. L/L Richard 714-458-6823.

100-7L-110404/142788

Nhaø roäng 1700 SQ 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø ñaày ñuû phoøng khaùch, phoøng aên phoøng nguû, phoøng gñ beáp saïch seõ vöôøn caây aên traùi raát roäng cho möôùn $1400. Vui loøng L/L A.Kevin cell: 951225-9802 or 951-314-5548

100-14L-110404/142819

Westminster Brand new House, 3 beds, 2.5 baths, $2,500/mo. Townhouse New interior, 2 beds, 2.5 baths. Ñi boä ra chôï Vónh Phaùt. Goïi 6PM-9PM. 714-6557895 / 724-0622

100-7L-110404/142820

Nhaø Cho Thueâ GG. 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy. Cho Nöõ ñoäc thaân vaø Nöõ sinh vieân. Goïi Coâ Tuyeàn. 714-703-1336

100-7L-110404/142932

Nhaø cho möôùn goùc Euclid Trask 4PN 2PT Family room. L.L 714630-5994.

100-7L-110404/142978

Nhaø 4PN, 2PT, goùc Gilbert + Lambert, nhaø roäng, saïch, sôn, thaûm môùi. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/1/04. $1,900 + deposit $1000. Bao gas, ñieän nöôùc. LL: Huong 714-891-8090

100-7L-110404/142982

Nhaø House khu GG gaàn Trask & LiLi, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, patio lôùn cover, gaàn tröôøng hoïc Freeway, nhaø thôø cho thueâ doïn vaøo anytime. LL: 714-379-6236, 714-260-3013

100-23L-110404/142993

100-3L-102904/142251

Anaheim gaàn Little Saigon 2PN + 1PT, 1PN + 1PT Condo style, skylight, fireplace, sôn thaûm môùi, coång an toaøn, gaàn Little Saigon. Nhaän Housing. L/L: Tina 714746-6675, Sinh 714-746-6133.

100-14L-103104/142333

100-7L-110504/142997

Nhaø rieâng 2 phoøng nguû, beáp môùi, sôn môùi, garage patio, phoøng giaët trong nhaø, khu yeân tónh (321 Lemon, caên C, Anaheim) gaàn goùc Harbor - Broadway cho thueâ $1050. Doïn vaøo ngay. L/L Mai Khanh: 714-504-4936, Kim Chi: 805-405-1633

100-7L-110504/143014

Nhaø 4 phoøng 2 taém ôû Garden Grove 2 garage extra parking coù patio $1950 thaùng ñaàu vaø thaùng cuoái. Xin goïi 714-260-7226

100-7L-110104/142464

100-14L-110504/143068

Nhaø môùi xaây ôû EL-Monte. 4PN + 3PT coù 1 PN + PT taàng döôùi roäng 2400 Sqft, cho thueâ $2300/ Mo. LL: Taâm 714-379-9538, cell 714-598-6571

100-7L-110704/143242

100-7L-110304/142694

Nhaø Garden Grove new remode 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 garage, choã ñaäu xe roäng, nhaän housing only. Xin L/L: 714-7758019 sau 5PM, cell 562-5522046

Nhaø Westminster $1850/thaùng, housing OK. Ñi boä tôùi caùc tröôøng chôï, khu yeân tónh, garage 3 xe, töï ñoäng, free tuû laïnh, chuû deã $1000 dep. 14141 Riata, 714531-8430, 949-295-7108

100-14L-110704/143243

100-14L-110304/142705

Nhaø Huntington Beach, goù c (Warner & Newland). 17142 Barcelona LN. 3PN, 2PT. Doïn vaøo 12/01/04. Khu yeân tónh lòch söï. $2180 per/mo. Xin lieân laïc Vicky 714-402-5677

100-7L-110304/142715

Nhaø cho thueâ 3PN, 2PT, khu yeân tónh Huntington Beach goùc Beach-Warner. $1,570/thaùng. Cho Housing. L/L 310-768-3489, Cell 310-462-5349.

100-7L-110304/142722

Nhaø Tustin dö phoøng master cho share khu yeân tónh roäng raõi, saïch seõ öu tieân vôï choàng son. LL: 714638-7564 hoaëc 714-767-0537.

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-110804/143324

Townhouse in F.V. 4 bd, 2 ba, new carpet , paint, window Blinds, all 4 bedroom, upstairs, Dep. $1500. Rent $1750. Call: Anh Tan: 714-657-4909 100-7L-110804/143345

Triplex môùi taân trang 2PN, 1PT, 1 garage, 1PK, $1300/thaùng. Housing OK. studio roäng, $700/ thaùng, tieän vôï choàng khoâng treû con, ñuû tieän nghi, loái ñi rieâng. 307S Jackson - Santa Ana. Sau nhaø haøng Pavori. 714-417-0388, 714-745-3718 100-7L-110804/143371

Nhaø House cho thueâ 3PN, 2PT, 2 gara xe roäng, vuøng Westminster, ñoái dieän Miles Square Park, Border, Fountain Valley. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Thoï. Cell: 714-350-7458 100-6L-110804/143373

Nhaø Guest House 1 nguû, 1 taém, living, kitchen, phone, loái ñi rieâng, parking roäng raõi, gaàn Magnolia Westminster, Bao Utilities, cable khoâng giaët saáy, doïn 12/2004. $790. 714-534-8182 100-7L-110904/143407

A nice, newly remodel 4BD + 3 BA, $2,700/Mo. Nice neighborhood, close to schools, Park and freeway. Ready for move in by 11/15/04. Contact Kim or Hieu at 714-621-0364 100-5L-110904/143412

For Rent. Nhaø Garden Grove. Brookhurst + Westminster. 4BR & 2BA, 2 car garage, gaàn chôï Ñoà n g Höông, cho thueâ Giaù $1850. Nhaø rieâng, roäng raõi, khu yeân. Call 714-720-3141 100-7L-110904/143416

Nhaø Midway dö 2 phoøng loái ñi rieâng (1 lôùn, 1 nhoû) + bedroom., share $1098. + $700 deposit, bao giaët saáy vaøo ñaàu thaùng 12. None smoking please. LLaïc Thy: 714-903-8744 sau 5:00PM Nhaø cho thueâ vuø n g Garden Grove. Nhaø ñoä c laä p . 12231 Cliffwood Ave., 3PN 2PT, Big Living room and Family room. 2 xe garage. Giaù $1,750/M. LL Mark 626-297-7945.

Moreno Valley, nhaø môùi xaây raát roäng cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém, gaàn chôï, tröôøng hoïc, $1895. LL: 760-580-4402 Nhaø G.G 2 taàng, 3PN, 2.5PT, goùc Trask & Magnolia, saïch, ñeïp, upgraded nhö model. Gated community $1800/thaùng + deposit. Housing OK. Available Jan./ 01. Goïi Ngoïc 951-898-8362

100-7L-110804/143323

100-7L-110904/143442

100-14L-102904/142125

Nhaø môùi 2 taàng cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém vaø 3 boàn taém, maùy laïnh, maùy söôûi, loø söôûi, vöôøn raát ñeïp, 2 xe garage, coång ra vaøo an toaøn. Goùc Lampson & Magnolia, city Garden Grove $2200/thaùng + deposit. Please call Scott: 714-356-5486

100-7L-110804/143318

Nhaø vuøng Westminster, khu yeân tónh, gaàn tröôøng & fwy, 3PN, 2PT, nhaø roäng ñeïp & thoaùng maùt. Cho thueâ giaù $1650. L/L: 714-893-1329

Nhaø cho thueâ ba phoøng nguû, ba phoøng taém $1800/thaùng. 9891 Windsor Westminster CA 92683. Nhaän housing. Doïn vaøo ngay. Lieân laïc oâng Minh 626-570-0057

100-14L-110804/143283

Nhaø môùi Westminster goùc La Pat St, gaàn tröôøng hoïc, freeway, 4 nguû, 2 taém, 1 bonus room, giaù $1800. Khoâng nhaän housing. L/ L: 714-402-4864

100-3L-110804/143312

Nhaø duplex 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, vuøng G.G & Dale taân trang beân trong môùi hoaøn toaøn. L/L: 714-902-5515 or 714726-0794, giaù $1200/month

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

100-14L-110904/143448

Nhaø vuøng Riverside cho thueâ goùc Arlington + Van Buren, 3PN, + 2PT + 1 bonus room. $1300/ thaùng, nhaän housing, gaàn tröôøng hoïc, freeway, chôï, khu yeân tónh. LL: 951-454-5191, sau 8 PM. 909-930-6316 100-7L-110904/143462

Duplex 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém khu Golden West / Westminster. Ñòa chæ 13881 Locust Street, Westminster. Phone: 714-896-1360. 310-545-9575 100-7L-110904/143468

Nhaø rieâng, GG, 2PN, 2PT ñaát raát roäng, No Garage caïnh nhaø thôø St. Columban, cho thueâ $1300./thaùng. Xin LL: 714-4250357 100-7L-110904/143502

Nhaø cho thueâ 6PN 3PT Westminster & Hazard & Brookhurst. Nhaø ñeïp saïch coù 3 caây maän VN & nhieàu caây aên traùi khaù c . Doï n anytime. $2,400/ thaùng. 714-724-9862. 100-14L-110904/143519

Home For Rent. 3BR/2BA, enclosed patio, vöôøn roäng, 2-car garage, gaàn tröôøng hoïc vaø chôï. Môùi taân trang, goùc Brookhurst/ McFadden. $1,750/Mon. 714469-7910, 309-4302. 100-7L-103104/142314

Nhaø 3PN/ 2PT, Westminster & Golden West, central AC/heat, ceiling cao, franch window, gaàn Freeway/Mall/Park/School. Khoâng nhaän housing. $1800 + deposit. 714-514-4366 100-7L-110304/142718

1PN, 1PT, 1 phoøng khaùch nhoû, Kitchen. Goùc West vaø Orangewood $700/m. Doïn vaøo baát cöù luùc naøo. LL: 714-251-3017 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-14L-102804/142099

ANAHEIM - Nhaø môùi 2003 roäng 2300sqft, 4PN/3PT, 2 car garage nhieàu parking ôû ngoaøi cho möôù n thöôø n g hoaë c housing $2300 + deposit $1000. Doïn voâ 12/04. 714-390-1991 cell, 714491-2717 home

110-DL-022504/106167

110-7L-110404/142799

100-14L-110904/143410

110-7L-110404/142838

APT 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém, G.G, goùc Harbor & Westminster. L/L soá 714-892-7494, 714-2623617

100-7L-102904/142229

GARDEN GROVE - Nhaø 4 PN, 2 PT, garage töï ñoäng. Khu khang trang, roäng raõi, saïch seõ, $1900/ Mo + deposit, nhaø troáng doïn vaøo ngay. Housing OK. 714-7280182 gaàn chôï, tröôøng hoïc.

100-7L-110904/143491

100-14L-110104/142480

POMONA - Nhaø môùi taân trang, raát sang troïng, khu yeân tónh, an toaøn gaàn Fwy 10/60/71. 3PN/ 2PT, 2 car garage, A/C, giaù $1400. Nhaän housing L/L 714693-7209, 714-809-6196. 100-7L-110504/143016

RIVERSIDE - $1700 moät thaùng. Nhaän housing 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém, garage 3, coù laàu, nhaø môùi trong khu sang troïng gaàn Tyler Mall vaø 91 vaø 15 freeway, chôï Vieät Nam, nhaø thôø goïi soá 714-893-5804 or 714-7480308 100-7L-110704/143252

WESTMINSTER - Cho thueâ fourplex 3 bed, 2 1/2 bath. Neàn loùt gaïch men, coù theå doïn vaøo Dec.8.04. Address 7271 Wyoming #1 on Westminster vaø Goldenwest. Nhaän housing. L/L: 714-891-2112 H, 892-4892 B, 448-7962 cell 100-7L-110804/143280

WESTMINSTER - Nhaø 4PN, 3PT. Ñeïp, lôùn, roäng, trung taâm Little Saigon. Tieàn thueâ $2100/ thaùng. Nhaän housing. Lieân laïc 714-488-0778, 714-280-7555

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-14L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876.

Tìm ngöôøi coäng taùc toát, Tìm nhaân vieân gioûi,

110-7L-110404/142900

110-14L-091304/136150

Condo: 1 bedroom + loft roäng raõi thaønh ñöôïc 2 phoøng + 1 bathroom, saün maùy giaët saáy trong nhaø, garage khu vöïc raát toát (nhaän housing) Lieân laïc: 714-478-3862 or 878-3316

110-33L-100804/139671

110-7L-110504/143027

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433.

110-29L-101904/140885

Gaàn Trask/Brookhurst. Apartment 1PN/1PT, khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway 22, chôï VN, vaø Costco. Bao nöôùc raùc. No housing. Giaù töø $875. Goïi coâ Höông 714-537-1095 hoaë c ñeá n v/p 13122 Benton St, G.G, CA92843. Chuùng toâi noùi tieáng Vieät

110-33L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

110-14L-102904/142250

Apartment 1 phoøng nguû roäng / 1 phoøng taém thaønh phoá Anaheim, goùc Harbor & Ball Blvd. Garage coå n g an toaø n . Nhaä n Housing $800-825/thaùng. Tel: 714-420-6232, 714-778-0415

110-14L-103104/142321

APT cho thueâ, 3 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém, söûa laïi môùi heát. Giaù $1400. Gaàn chôï, gaàn tröôøng, nhaän housing. Xin goïi Nancy. 949-733-2552, cell: 949-6837845. Vuøng Tustin

110-21L-110104/142431

Condo. Two bedroom, 2.5 bath, living, Two cars garage stone, carpet, tiles flooring. 9906 13th street. Garden Grove, CA, 92844. Phone: 714-585-5040. Rent$1500 per month. Available from 15th Nov 04 110-7L-110304/142652

NHAÄN HOUSING ONLY Westminster: goùc Westminster & GoldenWest. Apt. 2PN + 1 PT. Doïn vaøo 11/15 hoaëc 12/01. LL: 714-612-8200 110-7L-110304/142714

3 Bedroom 2 bath, air condition $1350. 13401 Sheppard, Newland / Trask. 2 Bedroom, 1.5 bath, 2 story, patio, balcony. $1200 - 8665 Trask, near Newland. No Housing, No Pets, 714-317-6769 110-14L-110304/142739

Baùn caùc vaät duïng, Cung caáp dòch vuï,

110-7L-110404/142784

Baùn Xe, Baùn nhaø,

v.v... nhôù ngay ñeán

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo nhieàu ngöôøi ñoïc nhaát Nam California.

APT cho thueâ vuø n g G.G hai phoøng nguû, 1.5 taém. Xin goïi 714373-5567

1-nguû, 1-taém, 1-garages Anaheim, giöõa Haster + Orangewood. 2-nguû, 1-taém, 1-garage, 3-nguû, 2-taé m , 2-garage, Huntington Beach, giöõa Beach + Edinger, hoà bôi, thaûm, gaïch, sôn môùi, roäng, ñeïp. L/L: 714-448-8987.

2 bedroom, 2 bath apartment, $995 upstairs nice area near Harbor and Chapman, Garden Grove, locked garage. Call 714828-0417, housing OK

Giôùi thieäu saûn phaåm,

110-7L-110404/142790

Apartment cho thueâ 2PN, 1PT, gaàn tröôøng hoïc vaø Bolsa, khu an ninh thaûm gaïch vaø sôn môùi thueâ $1200/mo, xin goïi Cöôøng 714822-5630

Apt 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém goù c Westminster/Goldenwest tröôùc Home Depot, gaïch boâng môùi, beáp môùi, sôn môùi $1250/ thaùng, taàng treät, available 1201-04. L/L: 626-780-3564, 626780-3416

FOUNTAIN VALLEY - Nhaø 3 PN, 2PT gaàn Park, gaàn tröôøng trung tieåu hoïc, cho thueâ $1,750/thaùng. Doïn vaøo ngay. Chæ nhaän housing. LL 714-321-9157

LONG BEACH - Nhaø môùi taân trang, 3PN, 2PT khu toát, phoøng taém môùi, gaïch thaûm, sôn môùi, parking roäng raõi, coù töôøng coång an toaøn. Giaù $1275/thaùng. Doïn vaøo ngay. LL: 562-987-4272, 562-756-4455 (cell)

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

110-7L-110404/142791

100-7L-110804/143309

100-7L-110304/142767

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

Apartments for rent, Garden Grove, 1 bed, 1 bath $900 and $920. No housing. Manager Kim: 714-539-0809

BELLFLOWER - Townhouse 2 taàng, 2 Br, 1.5 Bath, 2 car garage, gaàn Downney and South St. (Lakewood Mall), LL: 714501-4461

HAWTHORNE - Nhaø 4 PN, 3.5 PT. Garage ñoâi, môùi sôn, raát ñeïp, doïn vaøo ngay, $1,750 thaùng. ÑT Kim 310-329-1208 H, 323-2348114 (W)

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) Nhaø House cho thueâ 3Pnguû 2Ptaém 2 gara xe. Gaàn chôï V. Phaùt môùi taân trang giaù $1,800. Bao ñieän nöôùc gas raùc caét coû. Phon: 714-775-1871, 714-9560910. Doïn vaøo ngay 11-15.

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, thaûm môùi, phoøng khaùch, phoøng aên. Breakfast bar, hoà bôi, spa, sauna, tuû laïnh, diswasher maùy giaët saáy. Gated community, trong khu Lakeside, Garden Grove, 714357-9144 Ñaït

110-7L-110404/142986

Westminster & GoldenWest: 2 P nguû + 2 P taém. Khu VN, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaø thoaùng maùt, yeâ n tònh vì ôû Upstair. Bao nöôùc,raùc. Giaù $1150. Housing OK. LL: 714-775-7878 or 714330-4125

110-15L-110504/143113

- Vuøng Stanton, khu toát, thaûm vaø neàn (ceramic) môùi 1PN/1PT. Giaù $895. Ñòa chæ 7882 1st (nhaän housing). Goùc Cerritos / Beach (coång töï ñoäng ra / vaøo) - Vuøng Westminster, khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä, 2PN / 1PT. Giaù $1195/thaùng. Ñòa chæ 13750 Lapat. Goùc WMT / Edward (nhaän housing) - Studio House vuøng Garden Grove, phoøng lôùn coång ra / vaøo rieâng bieät, Giaù $800/thaùng. Goùc GG/Newhope 11322 Paloma. LL: Thaønh / Gina: 714-772-7550

110-3L-110804/143279

Apartment Westminster 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém nhoû cho möôùn $650 1 thaùng. Phone: 714-8947958, cell: 714-230-5922

110-7L-110904/143425

HUNTINGTON BEACH 7912 Stark Ave. Huntington Beach. 2 BR, 1 BA, 2 parking space. Rent $1250; security deposit $1800. No Pets; Beach Blvd + Edinger. 626-572-6538. Open house this Saturday, November 13, 2004. 11AM - 2 PM

110-7L-110904/143427

HUNTINGTON BEACH 7922 Stark Ave, Huntington Beach. 1 BR, 1 BA, 1 Enclosed garage, rent $870; security deposit $1500. No pets; Beach Blvd + Edinger. 626-572-6538 Open house on Satur day November 13, 2004, 11AM - 2 PM

110-3L-110904/143459

APT cho möôùn 2PN/1PT khu toát Garden Grove, goùc Newland / Trask. Doïn vaøo ngay $1,100. Thank. Chuû bao nöôùc vaø raùc. L/ L Coâ Lisa 714-809-3392 hay 235-4347.

110-3L-110904/143503

Four Flex roäng , thoaùng, saïch, yeân, 2 nguû, 2 taém, Garden Grove / Newland. Khoâng housing 90% new, carport, giaët saáy 25c, ngay trong saân. LL: Minh Le. 714791-1653

110-7L-110904/143525

Anaheim APT. (Brookhurst & Lincoln) Large 2BR 1 Bath, 1 enclosed garage. A/C, close to Fwy 5 & 91. $1,050/mo. 714776-0238, 714-553-2088.

110-28L-102204/141286

ANAHEIM - 2 bedroom $1100. Downstairs, Most utilities paid, Carport, Laundry, large and quite, Schools across street. 1651 Pampas Lane. 714-758-0550

110-28L-102204/141291

ANAHEIM - 1 & 2 bedrooms from $780. All gas paid, gated parking, laundry, large apartments & quiet. Shopping and schools close. 9081 Cerritos 714827-5550 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

110-28L-102204/141295

ANAHEIM - 2 & 3 bedrooms from $1,200. Pools, patios, parks, playgrounds, A.C.. Hot water paid. School nearby. 10070 Gilbert street. 714-7744090

110-7L-110404/142786

ANAHEIM - Duplex 1PN, 1PT, patio roäng, garage rieâng, 1 xe, khu yeân tónh gaàn Brookhurst & Ball. Nhaän housing $850/month. L/L Hieäp 890-1504 sau 5 giôø

110-7L-110504/143124

ANAHEIM - Katella/Gilbert APT 1 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng taém vaø 1 beáp $775/thaùng. Bao nöôùc gas. Doïn vaøo ngay, goïi anh Maïnh 714-271-7692

110-14L-110504/143182

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

110-7L-110904/143445

ANAHEIM - Condo-style, 1BR, garage, high ceiling, up-stair, $865, near Lincoln and state College, (Vietnamese) 714-7970010, (Engli sh) 714-292-1838, Housing OK

110-28L-102204/141296

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for washer/dryer. 14101 Euclid. 714-530-1242 or 714897-6087

110-14L-110104/142413

GARDEN GROVE - 2PN, 1 3/ 4PT. Garage 1 xe, laàu 2, yeân tónh, roäng raõi. Doïn vaøo ngay. Housing OK, $1095 + deposit 1 thaù n g. 8581 Emerson (goù c Newland). L/L 714-334-9323.

110-14L-110204/142490

GARDEN GROVE - Apartment 12591 Kensington 1 bed, 1 bath, taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Lampson, $900 thaùng. Haèng 714-856-8999

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-7L-110504/143073

GARDEN GROVE - Apt 2 beds 1 bath ñöôøng Adele goùc Lampson tieàn nhaø $1050, goïi 714-5371358 hoaëc 714-530-4691

110-14L-110504/143026

HUNTINGTON BEACH - Senior Apts. 1 bedroom + 1 bath from $998. Free utilities, pool/Spa, near shopping mall, accept section 8 housing, 16171 Springdale Street, H.B, call 714-840-4688

110-7L-110504/143070

ORANGE - Beautiful condo, large 2BD, 2BTH. Single floor, 1 garage, furnished (Optional). Nice, quiet community with pool, spa, parkings. Near freeway, school, mall. David 714-721-3037. $1299.

110-14L-110704/143232

POMONA - Condo môù i 3PN, 2.5PT cho thueâ $1450 1 thaùng + deposit. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12, moïi chi tieát L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-883-8915

110-7L-110804/143340

SAN GABRIEL - APT sôn môùi, 2PN, 1PT. Thaûm môùi, saïch seõ, coù vöôøn. Add: 1938 Denton Ave, San Gabriel. Môû cöûa: 10AM thöù Baûy - Chuùa Nhaät $1100/thaùng. 626-890-4056

110-7L-110804/143321

STANTON - 2PN, 1PT, môùi remodel, seõ sôn môùi. Khu yeân tónh, nhaø roä n g raõ i . 10602 Flower Ave#2, goùc Beach + Katella. Nhaän Housing. 714-785-3879

110-28L-102204/141289

WESTMINSTER - 1 & 2 bedroom from $925. Large room, gated parking, laundry, parks, some with yards. Shopping & School close 6930 Westpark. 714-897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Bolsa & Phöôùc Loäc Thoï, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680. 120-5L-100604/139274

Nhaø khu sang Orange ít ngöôøi dö phoøng cho share $400/thaùng, bao gas ñieän nöôùc, nhaø coù cable TV. Öu tieân cho nöõ (khoâng nhaän nam), xin L/L Mona or Sôn 714280-2745 or 714-280-2739 120-14L-100604/139327

Nhaø môùi ñeïp, roäng First/Habor dö 1 guess house, Ph. taém, Beáp, Nguû rieâng bieät. $650. 1 phoøng roäng loái ñi rieâng $450. LL 714653-0247, 554-6931. 120-28L-101704/140283

Cresent Motel (caï n h Knott’s Berry Farm) phone 714-8283592, öu tieân cho ñoàng höông 10 ngöôøi ñaàu tieân. Giaù $175/week 120-7L-102204/141420

Nhaø goùc Westminster + Beach coù phoøng troáng caàn cho nöõ share $350 coù nhaän giöõ treû OK goïi 714-878-4946 120-8L-102204/141466

FOUNTAIN VALLEY Nhaø ít ngöôøi, khu raát yeân tónh, gaàn chôï AÙ Chaâu, gaàn freeway 405, dö phoøng cho ñoäc thaân coù job share $350/thaùng. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L: 714841-7548, 714-414-8108. 120-7L-102504/141579

Nhaø goùc Orangewood & Euclid coù 1 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share giaù $300 phoøng ñaõ coù giöôøng single bed vaø baøn phaán, coù theå söû duïng neáu chöa mua. L/L A. James bus: 714-7303611, cell: 714-697-1686 120-14L-102704/141915

Anaheim nhaø môùi khu yeân tónh gaà n Fwy 5 vaø 91 (Lincoln, Brookhurst) dö phoøng cho thueâ. Öu tieân cho Nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. 714-533-7824. 120-14L-102904/142170

Nhaø ôû Buena Park cho share hoaëc cho thueâ. Gaàn khu VN & Cal State Fullerton. Khu residential. Cho share 4 PN/3PT ($400 - $550/ thaùng) hoaëc thueâ ($2,000/thaùng). Furnished. Öu tieân ñoäc thaân / vôï choàng son 714-393-5233, 714962-7040. 120-14L-102904/142247

Vuøng Westminster coù moät phoøng caàn ñoäc thaân nöõ or Nam. Khoâng naáu aên, phoøng loái ñi vaø rieâng phoøng taém. $600/month, bao ñieän, xin goïi sau 7:00PM. 714897-0870 Office, 562-728-3408 Cell 120-7L-103104/142304

Phoøng cho share coù loái ñi rieâng, thoaùng maùt. Goùc Bolsa Newland, gaàn chôï. Caàn ngöôøi coù job. Phoøng troáng. Lieân laïc: Baø Kim. 714894-9672 (home), 714-7577009 (cell) 120-14L-110104/142376

Nhaø rieâng dö phoøng cho share, Bushard/Hazard saïch seõ yeân tònh khoâng naáu aên khoâng huùt thuoác. Bao giaët saáy. Doïn anytime. L/L Anh Cöôøng 714-531-7273, 714425-1884 120-14L-110104/142436

APT Westminster / Bushard dö moät phoøng cho share bao gas, ñieän nöôùc coù naáu aên $320/month. Nhaø saïch seõ, ít ngöôøi, coù theå doïn vaøo ngay, öu tieân phuï nöõ, ngöôøi lôùn tuoåi call: 714-263-5831 sau 2 PM : 714-230-5289 120-14L-110104/142458

Dö 2 phoøng Vuøng Garden Grove, cho thueâ coù theå doïn vaøo ngay. LL: 714-530-3636 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-14L-110204/142608

Nhaø cho thueâ 2PN 1PT, coù loái ñi rieâng, coù choã naáu aên, saïch seõ môùi xaây. 714-636-2718 coâ Thu sau 7 giôø toái Cell 310-569-7242

120-7L-110304/142655

Nhaø goùc Brookhurst & Westminster dö phoøng cho share roäng, ñaày ñuû tieän nghi, loái di rieâng, bao ñieän nöôùc ga, ñieàu kieän deã daøng. Lieân laïc. ÑT: 714638-3995, 714-726-4193

120-7L-110304/142660

Phoøng cho share ôû Lampson vaø Harbor, roäng raõi, maùt meõ, ñaày ñuû tieän nghi, loái ñi rieâng, Vaøo anytime. LL: 714-703-1746 (baø Minh)

120-14L-110304/142671

Share phoøng khu South Coast Metro, bao Utilites giaët saáy Cooking, loái ñi rieâng, coù phoøng khaùch gaàn UCI/OCC, Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ, LL: 714-7516585)

120-7L-110304/142679

Talbert & Newland khu sang saïch seõ, parking an toaøn dö phoøng thöôøng Master loái ñi rieâng, caàn ngöôøi ñaøng hoaøng, khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên. Doïn vaøo 15 thaùng 12. Lisa 714-9068890, 965-4516.

120-7L-110304/142682

MASTER BEDROOM khu Harbor/ Westminster roäng ñeïp, patio, cable, parking rieâng. Cho ñoäc thaân share 400/thg. Ñieàu kieän deã daøng. Doïn vaøo giöõa thaùng 11-04. L/L 714-554-2062. 120-7L-110304/142755

Nhaø roäng thoaùng maùt, coù phoøng Master cho share, bao gas, ñieän, nöôùc, giaët, saáy, cable DSL. Öu tieân vôï choàng son, phaùi nöõ. L/L 714-234-5154. Doïn vaøo anytime.

120-7L-110404/142792

Nhaø dö phoøng cho nöõ sinh vieân ñoäc thaân share khoâng naáu aên bao giaë t saá y , khu yeâ n tónh Magnlolia - Westminster. L/L Kim: 714-379-8516

120-7L-110404/142795

Nhaø ôû thaønh phoá Garden Grove coù phoøng cho thueâ, phoøng coù loái ñi, cable, tivi vaø phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, goïi Ñöùc 714-964-0246, cell 478-3941

120-14L-110404/142818

Master bedroom goùc Brookhurst / Hazard khu yeân tónh, bao utilities coù cable-TV, Pool, phone rieâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên. Vaøo anytime. LL: 714-624-9185

120-7L-110404/142828

Nhaø môùi, khu yeân tónh, Harbor & 5th, dö phoøng, saïch, thoaùng cho share. Coù maùy giaët saáy. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Öu tieân ñoäc thaân, $350/thaùng. Doïn voâ giöõa thaùng. L/L: 714251-7945 hay 949-453-7190

120-7L-110404/142829

Nhaø goùc Haster - Lampson, khu toát cho share 1 phoøng saún saøng doïn vaøo $300. Phone: 714-7400905, cell:714-478-7127

120-7L-110404/142833

Dö phoø n g master room cho share, öu tieân vôï choàng son, giaø, ñöôøng Magnolia/Chapman. Lieân laïc Trung 714-539-3683, cell 714-468-2332

120-6L-110404/142856

Nhaø ôû Anaheim goù c ñöôø n g Brookhurst & Cerritos. Nhaø ñeïp, khu yeân tónh coù phoøng roäng beáp vaø buoàng taém rieâng. Loái ñi rieâng. Öu tieân meï con hay vôï choàng son khoâng huùt thuoác. L/L: 714758-3515 hay cell 714-6065045.

120-7L-110404/142873

Phoøng troáng Mobilehome goùc Brookhurst Bolsa cho vôï choàng coù vieäc laøm thueâ, nhaø taém rieâng, khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc. L/ L 714-531-8554.

120-14L-110404/142876

Nhaø ñeïp gaàn Bolsa+Newland, cho share, ít ngöôøi, gaàn chôï ABC, khu yeân tónh, daønh cho nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Doïn ngay. Goïi Baùc Janet Nguyen 714-2694490.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-14L-110404/142957

Coù 1 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch loái ñi rieâng, beáp rieâng, ñaäu xe roäng raõi, gaàn chôï Ñoàng Höông $700. 714-636-3008 (toái)

120-14L-110404/142968

120-7L-110704/143247

Nhaø McFadden + Harbor, master bedroom, coù caàu tieâu, taém roäng, vôï choàng ñoäc thaân OK, öu tieân coù job. 714-839-0589, 626674-7029

House dö 1 phoøng cho share G.G + Harbor. Phoøng troáng. Cho naáu aên giaët saáy. $350. LL Baø Vuõ 714757-4873, 714-636-8137.

120-7L-110404/142994

Nhaø house Trask & Fairview dö MasterBedroom loái ñi rieâng patio cover phone line cable beáp rieâ n g cho share $420/ngöôø i , $470/2 ngöôøi. Phoøng troáng doïn anytime. L/L 714-971-8263 home, 714-263-5864 cell.

120-7L-110504/143042

Nhaø ít ngöôøi roäng raõi saïch seõ caàn cho share, goùc Brookhurst vaø Westminster, 2 phoøng N, 1PT, doïn vaøo 11/15. LL 714-7249070, 714-724-5010

120-7L-110504/143043

Nhaø dö phoøng cho share master bedroom, raát roäng, khu lòch söï ôû Fountain Valley, khoâng naáu aên, huùt thuoác. LL Coâ Kim 714-8393484

120-7L-110504/143045

Apt. First + Harbor coù maùy giaët saáy vaø naáu aên. Master bedroom cho share. $550. Cho vôï choàng or Phuï nöõ. Tel: 714-623-6773

120-7L-110504/143051

Nhaø laàu dö master bedroom raát roä n g cho share. Phoø n g taé m rieâng, loái ñi rieâng. Bao utilities. Öu tieân ñoäc thaân, vôï choàng son. Doïn vaøo anytime. Segerstrom Greenville, Santa Ana. L/L: 714540-5164

120-7L-110504/143055

Nhaø house khu yeân tònh goùc Newland - Westminster, dö master bedroom cho vôï choàng son share $450/thaùng. Bao everything coù theå vaøo 11/15. Phone 373-0239

120-7L-110504/143077

Nhaø Costa Mesa South Coast Plaza. Dö moät phoøng cho share. Khu yeân tónh, coù loái ñi rieâng bao ga, ñieän nöôùc giaët saáy. Öu tieân cho nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay $400/thaùng. L/L: 714-553-5257 hoaëc 553-1480

120-7L-110504/143083

Nhaø house khu yeân tònh saïch seõ goùc Brookhurst + Garden Grove, cho nam nöõ ñoäc thaân share. Khoâng naáu aên. Xin lieân laïc 714705-9299

120-7L-110504/143087

Ñöôøng Brookhurst sau nhaø haøng Vaân, Garden Grove, khu raát yeân tònh. APT. 1 phoøng cho thueâ. Öu tieân ñoäc thaân. Bao gas ñieän nöôùc $350/thaùng. Doïn vaøo: 01/12/04. LL: 714-636-5084.

120-7L-110504/143092

Nhaø saïch khu yeân tónh an toaøn parking roäng dö phoøng cho thueâ $300 nam ñoäc thaân ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên. Bao giaët saáy. Garden Grove/Haster. 714-7507640, 757-5852.

120-7L-110504/143103

Nhaø Hazard/Euclid dö phoøng cho ñoäc thaân coù vieäc laøm share. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Bao gas, ñieän, nöôùc. Doïn vaøo ngay. $280/month. 714-7206403, 714-531-7449.

120-7L-110504/143120

Mobile Home dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share Beach Garden Grove. Bao ñieän nöôùc giaët saáy tt. LL 714-379-9969 Kim. Nhaän giöõ beù babysit 3 tuoåi trôû leân coù license.

120-7L-110504/143122

Phoøng Studio lôùn Ward Bolsa. Rieâng bieät caàn cho vôï choàng son khoâng con nít share. Bao ñieän nghi. L/L Ñöùc 714-265-5752, 224-2261.

120-7L-110504/143123

Nhaø Anaheim Ball/Dale share 1 phoøng, own bath. $350/thaùng. Bao utilities. Coù vieäc laøm. L/L: 714-827-8861.

120-7L-110504/143148

120-7L-110404/142908

120-7L-110504/143183

120-7L-110404/142923

Cho share 2 phoøng, öu tieân Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Naáu aên OK.Bao gas, ñieän nöôùc.Brookhurst / Chapman. Khu yeân tònh. $500/thaùng/1 phoøng. LL Minh: 714-719-8335

Phoøng Masteroom khu Hazard Newland thoaùng saïch coù loái ñi rieâng cho thueâ. Bao utilities cable DSL. Öu tieân cho ñoäc thaân. L/L 714-903-7967.

Nhaø coù dö phoøng ôû Mc.Fadden and Euclid, gaàn nhaø thôø, öu tieân cho nöõ hoaëc vôï choàng, xin L/L: 714-757-0928

120-7L-110404/142930

120-7L-110704/143210

120-7L-110704/143202

Master bedroom. Newland & Bolsa. Nhaø saïch seõ, khu yeân tónh, ít ngöôøi choã ñaäu xe thoaûi maùi, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $425, 714-799-1972, sau 7PM 714-330-9944 120-3L-110804/143274

ROOM & MASTERROOM. Caïnh P.L.T khu an toaøn park ñi boä furniture môùi bao giaët saáy, khoâng naáu aên $300 & $450. Goïi sau 6PM 714-392-0189, 890-6107 120-7L-110804/143292

Nhaø Brookhurst & Westminster cho share Master bedroom môùi remodel bathroom, loái ñi rieâng, parking roäng, coù cable, bao utilities & Giaët saáy, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân. Khoâng naáu aên. Giaù $400/thaùng. LL: 714-230-5803 120-7L-110804/143303

M/B. Ñeïp, beáp, loái ñi rieâng, naáu aên OK, coù saân vaø hoà bôi, nhaø house, gaàn chôï, goùc Bushard/ Hazard, doïn vaøo 15/11/04. Phaùt 714-775-5261 120-14L-110804/143308

Nhaø sau chôï Bolsa dö phoøng cho share. Phoøng roäng coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm. L/L: 714-531-4964 120-7L-110804/143316

1 phoøng coù P.taém, loái ñi rieâng, saïch môùi, an ninh, yeân tónh. Mc.Fadden + Newhope, ñaäu xe tröôùc garage. Öu tieân cho nam ñoäc thaân, coù vieäc laøm, $470. 714-675-1281, 714-531-1704 120-7L-110804/143319

Nhaø roäng phía sau chôï ABC vaø P.L.Thoï cho thueâ 1 phoøng master bedroom vaø 1 phoøng thöôøng, phoøng taém keá beân tieän cho ngöôøi lôùn tuoåi, thích gaàn tieåu Saøigoøn, bao ñieän gas, nöôùc, goïi 714-8970823 120-7L-110804/143322

Phoøng môùi roäng, closet lôùn, phoøng taém & loái ñi rieâng, parking trong saân, khu an toaøn, yeân tònh, bao utilities, laundty, cable, gaàn Magnolia & Freeways. (H) 714-366-6137, (C) 626-6270170 120-7L-110804/143325

Bolsa / Ward phoøng coù loái ñi rieâng, daønh cho Nam trung nieân khoâng naáu aên, khoâng giaët saáy, tieàn thueâ $350. Goïi Ly: 714-5542754 sau 8:00 toái. 120-3L-110804/143327

Bolsa 9702 Ave#123 Park “DELAMO” hoâng chôï Bolsa + Bushard, 1 nhaø nhoû xinh xaén lòch söï, beáp Bathroom, 1 parking rieâng bieät + Utility. 600 sqft. $600. 714-418-0440, 714-2649638 sau 9PM. 120-14L-110804/143341

Westminster: phoøng nguû, beáp rieâng, taém rieâng, loái rieâng, $600, bao ñieän nöôùc coù deposit, giaët saáy, chæ nhaän Vôï Choàng son hoaëc ñoäc thaân (1 xe). 714-893-0694

SHARE PHOØNG coù 2 phoøng cho möôùn 1 choã ñaäu xe, giaët saáy goùc Euclid vaø Bolsa trong khu Sands Mobile Home goïi töø 2PM tôùi 9AM tel 714-265-5164 120-7L-110804/143381

Nhaø môùi caát theâm hai phoøng, loái ñi rieâng beáp rieâng treân ñöôøng Ward goùc Hazard, choã ñaäu xe an toaøn xin goïi sau 6:00PM 714531-0658 home, 714-251-0494 cell 120-7L-110804/143383

May/Orangewood. Nhaø roä n g, thoaùng maùt. Dö master bedroom, loái ñi rieâng, parking roäng, khu yeân tónh, bao utility cho naáu aên, öu tieân vôï choàng. Trang: 714530-7218, 539-3724 120-7L-110904/143402

Nhaø Fountain Valley cho share phoøng Master vaø phoøng thöôøng, vôï choàng son, nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, khu yeân tónh, ñeå laïi lôøi nhaén trong phone: 714839-4846 120-5L-110904/143404

Phoøng cho share Beach + Chapman, msater bedroom, nhaø taém rieâng, loái ñi rieâng, naáu aên, bao gas ñieän nöôùc, yeân tónh, gaàn school, church, doïn 1/12, $550/ thaù n g. Kính: 714-901-2607, 714-390-0464 120-3L-110904/143408

Nhaø roäng ít ngöôøi, yeân tónh goùc Kerry / Westminster, gaàn Bolsa dö 2 phoøng cho ñoäc thaân Nam möôùn. Xin goïi: 1-646-641-9426

Nhaø dö phoøng cho share gaàn Phöôùc Loäc Thoï. Öu tieân cho ñaøn oâng ñoäc thaân. LL 714-398-7186 goïi Phöôïng.

Master bedroom (Euclid & Hazard), loái ñi rieâng bieät, cho vôï choàng or ñoäc thaân share. Xin L/ L: 714-554-7736

Nhaø gaàn goùc Harbor + Edinger, dö moät phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm, khoâng naáu aên. $280/th. Doïn vaøo thaùng 12. LL: 714-557-3811 coâ Hoa.

120-7L-110404/142954

120-7L-110704/143226

120-14L-110904/143421

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-110904/143450

Nhaø ít ngöôøi Euclid / Westmister cho share moät phoøng, öu tieân Nöõ ñoäc thaân. No cooking, drinking, smoking. 714-530-2889, 251-8950 after 5PM 120-3L-110904/143454

Nhaø gaàn Harbor + Garden Grove, yeân saïch, an ninh, dö 2 phoøng , coù loái ñi rieâng cho ñoäc thaân ñi laøm share $330 vaø $230 doïn vaøo ngay. 714-539-7033, 714263-6762 120-5L-110904/143456

Hazard Bushard, nhaø dö 2 phoøng cho share, saïch thoaùng maùt, loái ñi rieâng, giaët saáy, beáp rieâng, saân coù maùi che. 714-943-5765 120-7L-110904/143458

Brookhurst + Cunningham, sau phôû 54, dö phoøng cho share, vôï choàng khoâng con, Nöõ ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, giaët saáy, naáu aên OK, doïn vaøo 15/11 hoaëc 112-04. LL: 714-213-2101 120-7L-110904/143460

Nhaø rieâng ít ngöôøiø, roäng, yeân tónh. Harbor / McFadden, dö master bedroom. Caàn 1 vôï choàng son hoaëc 1 con (öu tieân vôï choàng son). Coù theå doïn vaøo ngay. LL: Chò Thuøy 714-641-5947 120-3L-110904/143470

Nhaø vuøng Fountain Valley dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng coù phoøng taém. Phoøng saïch seõ môùi. Xin goïi 714-839-8248, 714362-6588. 120-3L-110904/143478

Nhaø ñuû tieän nghi gaàn tröôøng chôï nhaø thôø freeway, goùc Beach Chapman, dö 1 phoøng cho share, tieän cho ñoäc thaân vôï choàng. L/L 714-891-5751, 299-0137. 120-7L-110904/143505

Nhaø goùc Fairview McFadden gaàn chuøa dö 2 phoøng cho share. Doïn vaøo ngay, naáu aên. Xin lieân laïc 714-890-1669. 120-5L-110904/143517

Nhaø gaàn Chôï Vónh Phaùt cho share Master bedroom. Loái ñi rieâng. Beáp rieâng, taém rieâng. 714892-4585. 120-28L-110904/143518

120-7L-110904/143526

120-3L-110704/143211

Nhaø dö hai phoøng master bedroom, loá i ñi rieâ n g, Trask Fairview, parking roäng yeân tònh gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc. Bao giaët saáy, 714-748-1866, 7244628

120-7L-110904/143433

Nhaø ñöôøng Brookhurst + Westminster dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng. Khoâng naáu aên. Thích hôïp cho ñoäc thaân. Goïi sau 7PM. 714-636-5785

120-7L-110804/143374

120-7L-110804/143369

120-7L-110404/142937

120-7L-110404/142955

120-7L-110904/143432

Nhaø vuøng Riverside Grand New cho share phoøng, saùt Fwy 91 & 15. Öu tieân Nöõ Vôï choàng son. Giaù nheï nhaøng. Fone: 714-3503108, hay 714-775-7569

Nhaø môùi ôû Garden Grove gaàn chôï Hoàng Phaùt nhaø ít ngöôøi cho share dö 2 phoøng. Bao utilties coù maùy giaët saáy, öu tieân cho nöõ, 714-902-7231

Nhaø coù dö phoøng roäng cho ñoäc thaân thueâ, gaàn Goldenwest College. Khoâng naáu aên. Lieân laïc 714-635-8167

Nhaø G.G, coù 2 phoøng beân nhau cho share, loái ñi rieâng. Nhaø taém kitchen lôùn, vaø phoøng giaët chung. Coù parking. L/L Sarah 714-8509860 Nhaø HB, coù 2PN cho share. Nhaø taém, kitchen, phoøng khaùch vaø giaët chung. Coù parking. L/L Lan: 714-595-4431

120-3L-110904/143431

HESPERIA (VICTOR VILLE). Nhaø môùi xaây dö 2 phoøng cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn freeway 15 and Main Exit. Caùch Bolsa hôn 1 tieáng chaïy xe. $400/ thaùng. Coù caû nhaø môùi cho möôùn 4 phoøng nguû, 2.5 Bath, 2 xe garage, coù laàu. $1700/thaùng. Goïi 714-454-1124 (Broker)

Master bedroom roäng 350 sq, coù loái ñi rieâng, goùc ñöôøng Katella Euclid. Öu tieân Nöõ trung nieân. L.L Höông 714-417-0415.

Santa Ana. Dö 1 phoøng roäng. $400. Gaàn South Coast Plaza, Freeway 5, 405. Coù Internet, voâ anytime. Ít naáu. Dì Höông 714557-0811.

120-3L-110904/143429

Nhaø goùc Westminster & Beach dö phoøng cho ñoäc thaân share $350/thaùng. Bao utilities. Doïn vaøo lieàn. L/L: Danny 714-7059867

Nhaø dö phoøng (studio) cho thueâ ñoäc thaân hoaëc caëp vôï choàng. Coù loái ñi vaø buoàng taém rieâng. Vuøng Fountain Valley. Xin goïi: 714-397-4546. Nhaø coù phoøng roäng cho share, coù theå ôû 2 ngöôøi phía sau chôï Ñoàng Höông. Ñ/K deã nhöng coù vieäc laøm oån ñònh. Xin L/L 714539-9384, 714-300-8426.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaø roäng ít ngöôøi sau löng Phöôùc Loäc Thoï coù phoøng roäng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao ga, ñieän, nöôùc, coù maùy giaët, maùy saáy. L/L: 714-821-4615

Nhaø roäng, saïch goùc Brookhurst & Hazard dö phoøng cho share. Bao gas, ñieän, nöôùc coù theå naáu aên, giaët saáy. LL: Khanh 714-8395597 (Home), 714-313-2176 (Cell).

120-7L-110404/142880

120-7L-110704/143234

RAO RAO VAË VAËTT

120-7L-110904/143417

Nhaø môùi xaây coù phoøng cho share öu tieân ñoäc thaân $400/thaùng. Bao heát Util. Lieân laïc Trang : 714454-6860 120-7L-110904/143426

Nhaø Bolsa / Newland coù phoøng cho share loái ñi vaø phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, Vôï choàng $500, ñoäc thaân $400. Goïi : 714943-1357 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

Phoøng môùi, vuøng Huntington Beach, phoøng taém + loái ñi rieâng daønh cho baùc lôùn tuoåi, ít naáu nöôùng. L/L 714-914-2062. 120-7L-110904/143537

Nhaø rieâng khu yeân tónh vuøng FV., Goùc Edinger vaø Newhope coù 2 phoøng dö cho share. Loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, coù maùy giaët saáy bao gas ñieän nöôùc, $400/thaùng. 714-234-4460 120-7L-072904/129715

Nhaø môùi dö phoøng cho share. Khu yeân tònh gaàn Mile Square Park. Öu tieân cho phaùi nöõ. No cooking, L/L coâ Mai: 714-4177819, 714-902-3335. 120-9L-103104/142311

GARDEN GROVE Brookhurst/ Chapman Cho share 1 phoøng Master bedroom raát roäng, coù loái ñi rieâng, bao gas, ñieän, nöôùc. Ñoäc thaân hoaëc couple. LL: 714412-0143, or 714-478-3467 120-7L-110404/142933

SUNSET & WESTERN & HOLLYWOOD Nhaø dö phoøng single, cho thueâ khu toát, 1PN 1PT, beáp rieâng, parking, gaàn tröôøng chôï. Goïi Linh 323-469-1583 120-14L-110904/143422

ANAHEIM - nhaø môùi xaây coù phoøng cho share öu tieân ñoäc thaân $400/thaùng. Bao heát Util. Goùc Brookhurst + Lincoln. LL: Trang: 714-454-6860 120-10L-110304/142653

G.GROVE - Master bedroom loùt gaïch, loái ñi rieâng, bao giaët saáy, vôï choàng hoaëc ñoäc thaân coù vieäc laøm, vaøo anytime 11/04. Goïi Kim 714-534-7429 (H), 714-7575699 cell 120-14L-110804/143294

G.GROVE - Nhaø 3 phoøng cho share Master bedroom roäng môùi, loái ñi rieâng $500/phoøng. Phoøng thöôøng $400. LL Chò Höôøng. 714596-1060, 562-881-7631 120-7L-110704/143206

IRVINE - Nhaø laàu môùi dö phoøng cho thueâ $350 moät thaùng, lieân laïc phone 949-857-0943 hoaëc cell 714-234-9686

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-110504/143001

SANTA ANA - Nhaø dö phoøng cho thueâ, öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Nhaø goùc Fairview & Warner. ÑT: 714-429-9838 120-7L-110504/143116

SOUTH COAST - Nhaø khu lòch söï, nhieàu parking an ninh, tieän freeway, loái ñi rieâng. Bao utilities, giaët, xaáy, cable. Nam ñoäc thaân. Ñaït: 714-549-1269 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-14L-102604/141676

Mobile Home Open House. 11301 Euclid #62, Garden Grove (goùc Orangewood) MH 2PN, 2PT, coøn raát môùi, ñang troáng, doïn vaøo ôû ngay. Rent $895/thaùng. Giaù $34,900. L/L: 714-530-3535

300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ ª FOUNTAIN VALLEY: 6PN/3PT. Khu lòch söï gaàn phoá Vieät Nam. Ñaõ taâ n trang raá t ñeï p . Giaù $698,900 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Sôn moùi. Nhaø ñeïp, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 ª 16 Units ôû Garden Grove. Ñang coù lôïi töùc cao. Chuû cho möôïn tieàn ñeå mua. Giaù 2,594,000 ª Car Wash + Property: Lôïi töùc $700,000/year. Khu thò töù. Down $600,000. Giaù $2,500,000 ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình list nhaø vôùi leä phí thaáp. Mua nhaø vaø möôïn nôï ñöôïc refund. L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

RAO RAO VAË VAËTT 300-30L-051204/117757

BAÙN ÑAÁT TEXAS Caàn baùn gaáp 4 maãu 4 ñaát ngay maët loä, coù nhieàu caây thoâng vaø oak. Coù theå xaây nhaø treân ñöôøng Miller, Montgomery, Texas. Lieân laïc 714-981-9742 300-30L-051804/118713

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT Neáu quyù vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù equipty, muoán boû nhaø maø khoâng bò bad credit, ly dò muoán baùn nhaø hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay 714-981-9742 300-180L-060404/121372

IMAX MORTGAGE 15751 Brookhurst St Westminster (giöõa Edinger & Mc.Fadden) Œª Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình möôïn nôï deã, nhanh & leä phí thaáp cho quí vò muoán mua nhaø hoaëc refinance trong vaø ngoaøi California. ª Coù chöông trình cho ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu: CHAFA LOAN cuûa tieåu bang & lieân bang cho laïi 15% tieàn lôøi. ª Coù CONSTRUCTION LOAN ñeå mua ñaát, xaây nhaø & khoâng phaûi traû tieàn cho tôùi khi xaây xong. ª Coù nôï ñeå mua apartment hoaëc commercial building vôùi ñieàu kieän deã daøng (loan under $800,000) ª Ñaëc bieät coù nôï SBA cuûa chính phuû ñeå mua business & building ª Coù laøm loan cho Mobile Home. Xin L/L: Eric 714-448-8995 714-775-4659 www.imax-mortgage.com 300-14L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $529,999. ª G.G: 12831 Westlake Ave (goùc Century Garden Grove) 4PN/4PT, 1 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 3000 sqft. Ñaát 7,500 sqft nhaø ñöôïc taân trang toaøn dieän. Traàn cao coù ñaày ñuû phoøng vaø bonus room. Beáp môùi coù gaén tuû goã granite counter, vaø center island. Saân ñaäu ñöôïc 8 xe, khu yeân tònh$675,000. OPEN HOUSE SAT - SUN 11 - 5PM ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $759,000. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-21L-081904/132948

Phong thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa, cô sôû laøm aên buoân baùn, caàn baùn nhaø cöûa, tieäm bò eá aåm khoù baùn hoaëc baùn chaäm vì baát cöù lyù do gì. L/L: 714-5544056 300-7L-092404/137874

ª Midway City: Beautiful house 4PN + 2PT, 2 xe garage, maùi môùi tinh, sôn môùi, cöûa soå môùi loø söôûi, ceramic tile vaø berber carpet, saân tröôùc sau raát roäng, coù hoa vaø caây aên traùi, coù theå cho share vôùi loái ñi rieâng, khu an ninh yeân tónh, ñi boä ra chôï ABC giaù $499,000 ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 ª Cypress: Nhaø môùi xaây 2004, taàng kieåu raát ñeïp, sang troïng lòch söï 5PN, 4PT, bonus room 3 xe garage, living room dinning room family room 3 loø söôûi, beáp highly upgrade vôùi island vaø granicte countertop, plan 3 lôùn vaø ñeïp nhaát community giaù only $899,000 Xin goïi ngay KIMBERLY: 714-863-5066

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-28L-101004/139785

ÑAÁT BAÙN Adelanto 2.14 & 2.22 maãu; Apple Valley 5 maãu, city of 29 palms 5 & 10 maãu, Salton Sea gaàn San Diego 11,760 sqft lot; Trona, CA 7000 sqft lot Landcaster, CA 15 acres, California City, CA 8000 SQFT. L/L: 714-325-6797 300-28L-101704/140068

Mobile Home 2BR 1.75 Ba ñôøi 86, thaûm môùi, saùng suûa goùc Katella & Dale, City Stanton. L/ L Henry (Broker) 714-251-8328 laáy heïn ñeå ñi coi 300-14L-101804/140770

ª 4 Plex baù n bôû i chuû : City Westminster goùc Beach & Hazard 1 caên 3PN 2PT, 2 caên 2PN 1PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây naêm 72 raát ñeïp, ñaát roäng 10,300 sqft. Giaù $909,000 ª 4 Plex city Stanton goùc Western & Orangewood roäng 4324 SQFT, ñaát 7600 sqft covington style maùi treùo 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN 1PT, 5 garage, khu lòch söï, ñeïp. Giaù $899,000 L/L: 714-636-1228 day 714-962-6348 300-28L-101904/140941

ª Nhaø 3PN, chuû ñaõ upgrade raát nhieàu gaàn Little Saigon $359,900 ª Nhaø G.G 4PN + 2PT roäng 1700 SQ, khu yeân tònh $450,000 ª Nhaø Anaheim 4PN + 2PT. Ñaát roäng 8500 SQ $425,000 ª Nhaø 4PN + 2PT xaây naêm 2004, roäng 1600 SQ trong lot ñaá t 13,500 SQ. Giaù chæ coù $479,900 ª Nhaø 4PN + 2PT, khu yeân tónh $524,000 L/L Trí Traàn (Realtor) 714-775-0800 bus 714-323-0100 cell Or Vaên Buøi (R.E Agent) 714-742-7041 300-28L-102204/141268

ª Nhaø 4PN + 2PT built naêm 2004, lot ñaát 13,466SQ caùch Little SG 10 phuùt laùi xe. $479,900 ª Nhaø F.V 4PN + 3PT roäng 2436 SQ lot 7800 SQ $669,000 ª Triplex daïng townhouse moãi caên 2PN + 1.5PT $619,500 ª Fourplex HB moãi caên 2PN + 2PT $810,000 ª 28 unit APT ôû Riverside xaây naêm 1971 giaù 2 trieäu 500,000 ª 18 Townhouse ôû Costa Mesa moãi caên 3PN + 2.5PT, 2 car garage thoâng vaøo nhaø, 14 tuoåi, 5 trieäu 450,000 ª Commercial ôû Ana trong lot ñaát roäng 30,000 SQ, 1 trieäu 300,000 ª Tieäm nöôùc loïc ôû Santa Ana income töø 3 ñeán $4000/thaùng. Chuû retired $50,000 L/L Christopher Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 Office 714-222-8230 cell 300-28L-102204/141389

Townhouse Condo Santa Ana, 3PN, 2.5PT, 2 taàng, pool, Spa, 1 garage, 1 carport, coång an toaøn. $349,900. Taïi sao phaûi möôù n nhaø . Goï i Ray Huyø n h Coldwell Banker 714-251-7234.

300-15L-102604/141682

CALI HOME REALTY NHAØ BAÙN ª Mobilehome G.G, 2PN, 2PT, 1020 sqft ñôøi 1980. Khu family, ñaát $714/thaùng. Giaù $48,000 ª Mobilehome, G.G, 3PN, 2PT, 1300 sqft, ñôøi 1987, khu family ñaát 647/thaùng, giaù $67,000 ª Duplex, Orange gaàn nhaø thôø Tam Bieân, freeway 22, shopping mall the Block, moãi beân 1600 sqft, 3PN, 2.5PT, khu lòch söï, nhaø tuyeät ñeïp, vöøa ôû vöøa ñaàu tö raát tieän $735K ª 3 nhaø treân loâ ñaát 17000 sqft, 1 caên 3PN, 1.75PT, ñang thu $4200/thaùng, ngay trung taâm Little Saigon, coù theå xaây theâm 1 caên phía sau, nhieàu choã ñaäu xe $850K ª 4 Plex Westminster, 2 caên 2PN, 1PT, 1 caên 1PN, 1PT, 1 studio ñaát 9000 sqft. Ñang cho thueâ $3700 thaùng. Giaù $640K ª 4 Plex G.G, 1 caê n 3PN, 1.75PT, 2 caên 2PN, 1.75PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây 1976. Khu ñeïp nhaát thaät toát $875K ª 2.5 acres Moreno Valley, ñöôïc pheùp xaây 12 caên, ñaõ coù ñöôøng nhöïa, utilities raát thích hôïp cho builder giaù $300K ª 10 acres Perris, xaây ñöôïc 20 caên, gaàn 8 highway ñang môû roäng utility beân caïnh giaù $550K ª 9 units Long Beach ñôøi 1986 khu toát cho thueâ deã, moãi caên 2PN, 2PT, ñang thu $6825/ thaùng. Giaù $1,025,000. Xin L/L Nguyeãn Theá Thoâng 714-414-8010 Kenny Khaùnh: 714-878-9132 Xuyeân Khöông: 562-310-5046 300-28L-102604/141798

ÑÒNH GIAÙ ÑÒA OÁC (REAL ESTATE APPRAISAL) Œª Chuyeân ñònh giaù cho single family, residence, condo, FHA, 2-4 units ñeå mua baùn, refinance, PMI removal insurance claim. ª Phuïc vuï cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong vuøng Los Angeles, Riverside and San Bernadino counties. Xin L/L: 714-785-2089 Monday - Saturday (9AM - 6PM) 300-14L-102704/141840

CHUYEÂN BAÙN NHAØ BANK TÒCH THU 1. Westminster: Townhouse, 3PN, 2.5PT. Trung taâm Little Saigon. Hoaøn toaøn taân trang. Nhaø coù theå doïn vaøo ngay. 2. Westminster: Nhaø 4 PN, 1.75 PT. Trung taâm Little Saigon. Nhaø ñeïp thaûm môùi, sôn môùi trong ngoaøi. Phoøng khaùch roäng lôùn. Ñòa ñieåm toát. 3. Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT. Trung taâm Little Saigon. Coù Patio, nhaø beáp vaø phoøng aên loùt gaïch. Ñòa ñieåm toát. 4. Westminster: 4 Plex 4 caên, 2PN, 1PT, Trung taâ m Little Saigon. cho möôùn 3 ôû 1 khoûi traû tieàn. 5. Garden Grove: 4-Plex, 4 caên 2PN, 1PT. Gaàn Little Saigon cho möôùn 3 ôû 1 khoâng caàn traû tieàn nhaø. R.E.U PROPERTIES. LL: Allen: 714-335-2222, or Cindy 714-376-1900 300-14L-102704/141843

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

Nhaø vuøng Westminster sau chôï AÙ Ñoâng saân tröôùc roäng saân sau coù caây aên traùi, baùn bôûi chuû giaù caû thöông löôïng. L/L: 714-2008789, 714-369-3974, 714-2519390. 300-14L-102704/141870

GARDEN GROVE Court Sale. Nhaø 3PN, 2PT, Hardwood Floor, saân roäng, 2 car garage. Culdesac location, khoaûng $50,000 döôùi thò tröôøng. Giaù $400,000 Huy Agent: 714-918-2518 300-14L-102704/141923

HOUSE FOR SALE ª 10621 McKleen St, G.G. Brandnew two story home, built 2004, no association fee, tile roof, 4 bedrooms, 3 baths, living area 2200 SQ.FT, high ceiling. Doule door-enrtry, master bedroom w/ jacuzzi, 2 car attached garage $619,000 ª 10631 McKleen St, G.G. Brand new two story home, built 2004. No association fee, tile roof, 4 bedroom 3 bath, one bedroom dowstairs, living area 2800 SQ.FT, high ceiling, double door entry, corner lot, 2 car attached garage. Giaù $659,000 L/L Phillip Ngo 714-608-5463

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-102704/141937

Nhaø baùn, 4PN/2PT, gaàn Ward/ Hazarad, ñaát hôn 7,000sqft, remodel kitchen & bathroom, ceramic floors, new carpet, move in condition, khu toát, yeân tónh. Giaù $485,000. Danny Tran 714454-7300.

300-30L-102804/141961

OWNER FINANCED, EASY QUALIFYING, LOW DOWN!!! G.G, 2 story townhouse, 3BD/ 2.5BT, bonus room, 1325 sqft, double garage, patio, balcony, laundry. Totally upgraded. Movein condition, 13191 Newland #7, 714-878-0842

300-28L-102804/141966

NHAØ ÔÛ VIEÄT NAM Maët tieàn khu Vieät kieàu quaän Bình Taân, T/P H.C.M gaàn coâng vieân tröôøng hoïc nhaø ñuùc hai taàng, xaây naê m 2001, 3 phoø n g nguû , 3 phoøng taém, saân thöôïng ñieän thoaïi maùy nöôùc noùng ñaày ñuû giaù baùn 105,000 USD, moïi chi tieát goïi 972-202-8656.

300-28L-102804/141968

ÑAÁT BAÙN Thuoäc Los Angeles County, caùch Downtown 1 giôø, coù haõng lôùn: Lockheed, Boeing, Northrop... nôi ñang haáp daãn ngöôøi mua nhaø (baùo LA Times 10.18.04). Ñaát 2 1/2 maãu, 5 maãu, 10 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng nhöïa, giaù $25,000 ñeán $70,000. Mr.Phaïm 714-496-8590

300-14L-102804/142104

Nhaø baùn bôûi chuû goàm 2 caên nhaø treân loâ ñaát commercial gaàn 8000 sqft, coù coång tröôùc sau Pomona ñöôø n g Garey giaù $299,900, phone 909-374-2252

300-14L-103104/142317

FV, gaàn HB, nhaø ñeïp trong khu raát toát, tröôøng hoïc nhaät nhì O.C. 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, master ôû taàng döôùi, nhaø ñöôïc söûa sang raát nhieàu. Xin lieân laïc: Tiffani Hua 714-206-4215

300-14L-103104/142336

Mobile home caàn baùn by Owner Ñôøi 84, 3 PN, 2PT. Family Park. Giaù $62,000. Gaàn chôï ABC vaø Westminster Mall. Goïi 714-7750682

300-28L-110104/142457

MOBILEHOME FOR SALE! ª 3 bedroom 2 bath model 2000. Giaù $72,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 1 bath model 2000. Giaù $50,000. Lease ñaát $695 ª 3 bedroom 2 bath model 2005 brandnew. Giaù $84,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 2 bath nhaø roäng saïch. Giaù $50,000. Lease ñaát $450 per mos (55 up). Goïi Lyù: 714-590-8423

300-14L-110204/142484

5 Bedroom Pool. Huge yard. Great area!! Tile floors & new carpet, 2303 SqFt. Lots of fruit treets $679,990. 9681 Sutherland 714-608-0700

300-7L-110304/142654

EL MONTE -Home For Sale (PUD) $382,000. Original Owner 4 bed/2 baths. Living 1,538 sqft., Lot 8,085 sqft., Large MstrRm. Lots of fruit trees backyd. Near 10, 60 & 605 Fwy. Good Cond. Mindy - Agent 626-831-8868

300-14L-110304/142659

NHAØ BAÙ N $465,000., 4PN, 1.5PT, nhaø roäng 1250 sf., ÑC: 13472 Balos Dr. GG. Ngaõ tö Beach Blvd / Trask. Chæ caàn 5% laø mua ñöôïc nhaø. Cell 714-7973233: Hoà

300-14L-110304/142688

Nhaø gaàn Bolsa + Ward, 4P.nguû, 3P.taém, tình traïng hoaøn haûo, 2 xe garage, sôn môùi thaûm môùi, trong cul-de-sac, khu yeân tónh, kitchen môùi. Giaù thöông löôïng $489,500. Huøng Hoaøng 714-5880654

300-7L-110304/142756

Mobile Home: 2PN, 2PT, khoaûng 1500sqft, coù theå ngaên thaønh 3PN. Family Park treân ñöôøng Fairview gaàn Segerstrom. Chuû caàn baùn gaáp. Giaù $33,000. L/L: Mimi Nguyen/Agent 714-9148847.

300-7L-110404/142789

Townhouse. Goùc Magnolia & Westminster 2 phoøng nguû vaø 1.5 phoøng taém, roäng 1045 sqft, 2 car garage attached. Chuû caàn baùn gaáp. $305,000 by owner. 714797-0390 (Tony)

300-7L-110404/142875

Anaheim Custom Built naêm 1976 3 beds 2 baths 2,000 square feet khu yeân tònh Brookhurst/Orange coù coång rieâng phía sau. $548,000. L/L Agent Stephany 714-797-3515.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-110404/142965

Brookhurst/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, total remodeled $339,900. 10% down $1087. Purchase/Refinance cut payment in Half. Nhaø 3PN, 2PT, 1600 sqft, $450,000 10% down $1400. 714-654-3157 Agt

300-7L-110504/143012

ª Nhaø rieâng 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Chuû môùi taân trang toaøn boä raát ñeïp, môùi sôn beân trong vaø ngoaøi, saøn goã toát, cöûa soå môùi v.v... Phoøng roäng raõi, saân roäng, khu yeân tónh raát toát, vuøng Garden Grove gaàn Seal Beach. Giaù $509,900. Xin goïi California 1st Realty 714-373-4992 hoûi coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát. ª Townhouse thaønh phoá Fountain Valley, gaàn tröôøng hoïc toát, gaàn Mile Square Park; goàm 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, môùi 6 tuoåi, traàn nhaø raát cao, phoøng roäng raõi, tuû quaàn aùo, phoøng chính raát roäng, sôn môùi, maøn cöûa soå vertical ñeàu môùi giaù $470,900. Xin goïi California 1St Realty 714373-4992 gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát. ª Townhouse ñeïp giaù chæ coù $398,000, gaàn Disneyland môùi 7 tuoåi, maùi ngoùi ñoû. Nhaø roäng 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, garage 2 xe, saân sau raát ñeïp, coù loø nöôùng vaø quaày röôïu thích hôïp cho moïi gia ñình. Xin goïi California 1St Realty 714-373-4992, gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát

300-14L-110504/143100

° Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex), large 2PN / 1PT each, Huge lot (20,000 sqft.) Rent below market, good-long term tenants. Seller motivated. $859,990. ° Westminster. Nhaø tuyeät ñeïp, 3PN/2PT, 2 xe garage. $499,700. ° Garden Grove. Nhaø 3PN/1PT, Fix and save. $399,500 ° Irvine. Luxury Condo tuyeät ñeïp, 2PN / 2.5PT, 2 xe gar age. $489,000 Call Today Phil (Tai) Le 714-5150111

300-60L-110504/143128

300-3L-110804/143368

ª Nhaø house in Fountain Valley city, 4PN/2.5PT. Build naê m 1976. 2 stories, 2 cars garage attached, direct garage access. Lot size approx 7000 SQ, maùi ngoùi môùi, neàn gaïch môùi, move in condition goùc Edinger/ Newhope. Giaù baùn $680,000. Roäng approx 2300SF ª nhaø house in Santa Ana city saùt Fountain Valley city, 3PN/ 2PT, roäng 1500 SF. Lot size 6042 SF. Build 1964, 2 cars garage attached. Taát caû ñaõ remodel central air, central heat. Goùc Mac Fadden/Euclid. Giaù baùn $500,000 ª Nhaø house in South Coast Metro gaàn South Coast Plaza mall, build 1971. 3PN/2PT roäng approx 1450SF. 2 car garage attached, ñaát roäng 4650SF, traàn cao. Move in condition goùc Sun Flower/Ross. Giaù baùn $570,000 ª Nhaø house in Anaheim city 3PN/2.5PT, roäng 1350SF, ñaát roäng 6500SF. Move in condition, central air, central heat, goùc Gilbert/Broadway giaù baùn $454,900 ª Townhouse in Garden Grove city 3PN/2.5PT, roäng 1639SF. 2 cars garage move in condition gaàn chôï, nhaø baêng, tröôøng hoïc, 2 stories H.O.A $200/M, goùc Brookhurst/Westminster, giaù baùn $360,000 ª Townhouse in Garden Grove city 3PN/2.5PT. Roäng 1300SF, 2 car garage attached. Central air, central heat. 2 stories. Move in condition, maù i ngoù i , goù c Newland/Trask. H.O.A $189/M. Giaù baùn $345,000 Xin lieân laïc Chieu Vo Realtor/ Loan Officer 714-785-9951 ñeå bieát theâm chi tieát. Chuyeân phuï traùch mua, baùn nhaø cöûa, ñaàu tö vaø caùc dòch vuï Loan, Refinance 300-7L-110804/143390

MobileHome baùn. 3PN, 2PT, 2PN 2PT, Giaù phaûi chaêng coù list nhaø baêng keùo, laøm Loan cho nhaø vaø Mobilehome. Hoûi: Tammy: 714-273-7886, Vaên phoøng: 714-842-7600, OÂ Hoaøng 714-705-5200 300-3L-110904/143453

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400.

Mobilehome baùn 3 phoøng nguû 2 phoøng taém, family, Rent $600. Hai parking, ñôøi 99. 60,000ñ. Goïi 714-379-0710.

300-7L-110504/143150

300-7L-110904/143467

SAIGON REALTY & FUNDING Frank Huynh: 714-401-9894 Garden Grove ª Nhaø 4PN, 1.5PT, ñaát roäng, khu toát, gaàn tröôøng hoïc, wood floors, cöûa soå môùi, coù patio, family room, giaù $549,000 ª Nhaø 3PN, 2.5PT, ñaõ ñöôïc remodel saùng suûa, appliances môùi, bathroom môùi, gaïch môùi, sôn môùi trong ngoaøi. Doïn vaøo laø ôû giaù $494,900 Westminster ª Nhaø 3PN, 2PT, xaây naêm 1971, söûa sang raát ñeïp, nhaø beáp baét maét, saùng suûa, coù sun room giaù $562,500 ª Nhaø 4PN, 2.5PT, roäng gaàn 1800SQ, xaây naêm 1995, hai taàng, double door entry, phoøng khaùch traàn cao, luminate floor. Giaù chæ coù $585,900 Huntington Beach ª Nhaø 5PN, 2.5PT, roäng gaàn 2700sq, landscaping tuyeät ñeïp, waterfall, custom paint, tile. Quaù ñeïp, giaù $785,000 Costa Mesa Nhaø 3PN, 2.5PT, roäng 2014 sq, xaây naêm 1990, ñi 1/2 mile tôùi bieån, nhaø nhö model, thaûm môùi, custom paitn, giaù $784,900 Irvine Nhaø 4PN, 3PT, roäng gaàn 1900sq, coù phoø n g döôù i laà u , thoaùng vaø ñeïp, custom windows, pergo floor, giaù $575,000 Garden Grove ª Nhaø 4PN 3PT roäng 2244sq, xaây naêm 2001, ñaát roäng gaàn 7200sq, tuyeät ñeïp, coù 2 master bedroom, pergo floor, shutter giaù $590,000

GG.. Nhaø baùn bôûi chuû, 4 PN, 3PT, PN thaûm môùi, coøn laïi loùt gaïch, Cul-de-sac nhieàu parking, TT Litlle Saigon, khu an toaøn, Good deal, $480,000. LL: 714925-5135 300-14L-110904/143528

MOBILE HOME FOR SALE Brand new 2005 manufactured home all age Park, 2 bed, 2 bath, space rent $695, $79,900. 714349-2770 300-7L-110304/142637

GARDEN GROVE - Nhaø 3 nguû, ñaát roäng 14,100 vuoâng vaén, saân sau coù 2 phoøng xaây theâm coù giaáy pheùp, coù theå cho thueâ, ñaát coøn dö raát nhieàu. Vuøng yeân tónh. Lampson / Gilbert. Joanne. 714448-6399 Giaù $598,000.

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

300-6L-110504/143166

ª Westminster. Townhouse, 3PN + 2.5PT, built naêm 1996 cöûa ñoâi, roäng ñeïp HOA thaáp giaù $385,000 ª Nhaø House. 3PN + 2PT, roäng 1350 sf ñaát roäng. Giaù $465,000. Khu Saigon ª Westminster. 4 Plex (3P + 2PT) 2(2PN + 1PT), 1PT + 1PT Income cao, ñaát roäng 10,300sf. Giaù $918,800. LL: 714-360-9722

400-36L-110304/142709

300-7L-110404/142961

2 story Townhouse G.G, 2PN, $289,000 10% down $925. Nhaø 4PN, 2PT $399,000 10% down $1276, $280,000 nôï $901 thaùng. Nhaø 2 taàng 3PN, 2.5PT $455,000 10% down $1455. 714-654-3157 Agt Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-3L-110904/143484

1999 Sienna Van LE, auto, full

power, white color, CD change, V6, only 34K miles, 1 owner, perfect condition, $10.400. 714613-3061 (#4TBK360) 400-7L-102604/141742

400-35L-110504/143081

1999 DODGE Truck 1500 xcab,

töï ñoäng, full power, only 50K, alloy wheels, running board, bed liner, black, 4 cöûa, AC, cassette, very good condition $8900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance. No down 400-14L-110504/143102

400-5L-110504/143132

2004 TOYOTA Corolla, maø u

traéng, type S (special), Sunroof, Full power, Maùy Laïnh/Noùng toát. Xe tuyeät ñeïp, maùy toát, CD. Giaù $9,900 OBO. LL: 714-265-0367, 714-417-7423. 400-7L-110304/142733

2003 MERCEDES ML350, 19K

miles, maøu silver, Full option, 6 CD, leather, very good. Giaù 31,000. Lieân laïc Luaân. License #5DCJ730. 714-398-7116. Lyù do ñi xa. 400-7L-110504/143153

2002 COROLLA LE. Full power, A/C, CD, 1 chuû, 41K miles, coøn môùi, voû môùi, chaïy maïnh, xem thích ngay, no accident maøu kem. $7800, 714-231-9453, #4TFK598

400-7L-110504/143155

2002 HONDA Accord EX,

sunroof, alloy wheels, CD 6 ñóa, alarm, side airbag, 1 chuû 65K miles, rear spoiler, maùy Vtech. No accident maøu traéng, $11,600. 714-839-5620, 4WGC424 400-5L-110504/143131

2002 TOYOTA P/U Prerunner V6, maøu silver, 4 doors, Full powers, good AC/CD. Xe ñeïp maùy toát. Giaù $12,000. Phone: 714443-1293, 417-7423. License 57105. 400-7L-110504/143144

2002 TOYOTA Tacoma Truck

maøu traéng, hai choã, 26,000 mile, raát môùi, chuû xaøi kyõ dö duøng caàn baùn. Goïi Uyeân 714-839-8137. Lic#7A36865. 400-7L-110504/143156

2001 LEXUS ES300. V6,

sunroof, CD 6 dóa, gheá da nhö môùi, maøu silver, 86K miles, chuû ñi freeway. No acciend xe tuyeät ñeïp, $12,700, 714-776-7549, #4BAT407 400-7L-110504/143164

2001 NEW Beetle (Con Coùc)

GLS, 2 cöûa, töï ñoäng, 4 choã ngoài, gheá da, sunroof, alloy wheels, A/C, CD, maùy 2 turbo raát ñeïp 1 chuû 75K miles, maø u silver, $9200 nhö môùi, 714-757-5816. #QTSDBG 400-7L-110504/143165

2001 TOYOTA Tundra V6,

longbed, töï ñoä n g, A/C, CD, alarm, voû môù i , chaï y maï n h, bedliner maøu traéng 100K miles, coøn ñeïp. No accident $7300. 714-757-5816, #6P97866 400-7L-110504/143173

2001 TOYOTA Sienna van, 7 choã

ngoài, töï ñoäng. Full power, green, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi, AC, 4 cöûa, cassette, good condition $9950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, no down & finance

400-28L-110904/143464

cöûa, sport, 4 maùy, 107K, soá tay cöûa töï ñoäng, sunroof. Giaù $4000. LL Quang: 714-724-8881 (# 4JIL 640) 400-7L-110704/143236

2000 HONDA CRV, 4 cöûa, maøu

traéng, xe ñeïp, maùy toát, moät ñôøi chuû 66,000 miles, $9600 caàn baùn, goïi Nghóa 714-585-8995, #4KBB882

300-7L-110504/143195

400-7L-110804/143391

2000 HONDA Accord, EX, 4

doors, all leather, sunroof, AC, CD, thaáp mile, xe 1 ñôøi chuû, $10500. Xin L/L: 714-728-6943, 714-588-9740, #4BEL666 400-7L-110704/143227

2000 MERCEDES Benz S430,

300-7L-110704/143217

Beautiful new house in G.G, HCM. 3 floors, 4 bedrooms each with bath & built in closet. Excellent location & construction. SJ 999 Gold 280 Löôïng, call 562895-8226

400-37L-110704/143262

400-7L-110404/142889

Full power maøu baïc Radio Cassette A/C CD, trong ngoaøi coøn môùi, 45,000 miles. Caàn baùn $11,500. L/L Lieâ n 714-8565857. Vin#410674.

Baùn bôûi chuû. Mobile home 55 + Tuyeät ñeïp. Taân trang toaøn dieän. 2PN/2PT, 3 xe. Tieàn ñaát reû nhaát vuø n g. Khu yeâ n tònh. Bolsa / Bushard. Goïi 714-425-2865

400-4L-110504/143112

2000 TOYOTA Avalon, XL, V6,

300-28L-110804/143353

NHAØ BAÙ N ANAHEIM HILLS, CHUÛ CHO VAY: 2650SF (môùi 1 naêm) 3Ph.nguû + Office, 3Ph.taém röôûi, 2 loø söôûi. Ñaát roäng $739,000. 2050 SF, 4Ph.nguû, 2Ph.taém röôûi $639,000. 714614-1800

silver, leather seat, 25,000 miles. Excellent condition, $46,000. L/ L Lan: 714-595-4431, #4FDU583

2000 TOYOTA Avalon XL töï ñoäng

300-7L-110804/143347

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

1999 AVALON XLS, töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded. Sunroof, gheá da, dual P/seat, side airbag, 32K miles 1 ñôøi chuû, garage kíp nhö môùi. $10,400. 714-613-3040 (4TBK360) 400-7L-110504/143178

2000 COUGAR Caàn baùn, xe 2

400-24L-110704/143263

400-3L-110904/143486

2000 TOYOTA Camry LE Auto,

4 cöûa, full power, 1 ñôøi chuû 26K miles, sôn gine khoâng traày moùp, excellent condition. $8900. (#4TSB797). 949-690-1748

auto, 50,900 miles, sport-Premium pakage. Alloy wheels, wood trim, sunroof, power everything, alarm $19,500, call 714-654-1032, vin 70064

NHAØ BAÙN. Laàu môùi xaây 1990 ñoái dieän nhaø thôø St. Barbara, gaàn Mile Square Park, tröôøng hoïc, Freeway. 3brs 2.5 bths, high ceiling, central air, conditioner. $549,000. 714-557-7267, Cell 728-8227 or 553-1210. Baùn bôûi chuû. COMMERCIAL 12 unit commercial retail, 20,000 S/F, building, lot 1.84 acres, Cap rate 8.07%. Built 1969. Net income $395,000/year. Price $4,900,000. Residential Land in Cypress 10,000 S/F. Price $340,000. John Vu Commercial Broker 949-295-9020

400-36L-110404/142926

2000 BMW 323I, gold sedan,

300-7L-110404/142882

300-6L-110404/142944

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-14L-110704/143256

300-7L-110504/143188

Mobile Home by owner. Bushard / Westminster, 2 PN, 2PT, $59,000. Double wide skylight, saïch seõ traàn cao, saùng suûa ngöôøi ôû 18t up. Ngöôøi mua 55t. Goïi 714-206-2319 sau 12:30PM

RAO RAO VAË VAËTT

full power töï ñoäng low miles, 1 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat. No accident. Xe hoaøn haûo trong ngoaøi. Giaù $10,900. LP #59499. L/L: 714-234-9970, 714-588-1708

1999 FREIGHTLINER Centery,

430HP Detroit 13 SPD, 3 axle, double sleep, 640K miles, also 1995 trailer, dry van. Total $35,000. L/L: 626-825-3893, 626-419-7179 (2QGP360) 400-7L-110504/143168

1999 SIENNA XLE, 2 cöûa hoâng,

7 choã ngoài, gheá da, sunroof, sôn two tone, alloy wheels, alarm, power seat, thaéng ABS, CD, alarm, roof rack, 1 chuû 100K miles, voû môù i , rear spoiler, $8600. 714-839-5620, #4NCL351 400-14L-102904/142183

1999 TOYOTA Sienna LE, white,

V6. New brakes and tires, coù CD vaø alarm. Full power, freeway miles 153K. Never accident raát ñeïp, good condition $7300. Huy: 520-270-0633, #065MCR 400-7L-110404/142782

1999 TOYOTA Camry. Full

power, maøu gold, A/C, CD radio. Xe ñeï p hoaø n haû o . Giaù $6500, #4FDU403, 117,000 miles. Phone: 717-9050 400-7L-110404/142890

1999 TOYOTA Solara SLE 2

door, full power, maøu silver, 6 maùy, neäm da, CD, Radio cassette. Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $7,300. L/L 714-856-5857. Vin#C201032. 400-5L-110504/143140

1999 TOYOTA Camry LE töï

ñoäng maøu ñoû baïc ñoâ, 4 cöûa, Full power, Radio cassette A/C CD, trong ngoaøi coøn môùi chaïy toá t , 51,000 miles. Caà n baù n $6,800. L/L 714-675-0340 or 554-6223. Vin# U213689. 400-7L-110804/143364

1998 FORD Contour, 4Dr, taát caû

ñeàu töï ñoäng, caàn baùn $3500. Xe 2 chuû. PL 4JRH326. L/L: 714-785-4733 400-7L-110504/143163

1998 HONDA Civic EX, 4 cöûa,

sunroof, A/C, CD, alarm, maùy vtech thaéng ABS, 1 chuû 95K miles coøn môùi, chuû ñi kyõ, no accident $6200, 714-623-6866, #4CTY133 400-3L-110904/143482

1998 LEXUS ES 300 4 cöûa auto,

fully loaded, sunroof gheá da, side air bag, 1 ñôøi chuû 36K miles, giöõ kyõ garage, khoâng traày xöôùc $9600. (#4ATS 400). 714-2305237 400-7L-110404/142868

1998 NISSAN Altima GLE,

73,000 miles, full power AC, CD, Cass, radio, Gheá da töï ñoäng $6500. #4SFK937. Xin goïi 714224-2810 400-7L-110504/143167

1998 TOYOTA Tacoma extra

cab, 4 choã ngoài, A/C, cassette, alarm, voû môùi, bed liner, töï ñoäng 86K miles, no accident coøn môùi $7000. 714-623-6866, #5X08384 400-7L-110504/143171

1998 TOYOTA Tacoma, soá tay,

low miles, green, coù camper $5450. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-110504/143174

1998 TOYOTA Sienna, van, 7 choã

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-110404/142867

1995 MERCEDES Benz S500

ngoài, töï ñoäng. Full power, AC, cassette, very good condition $7400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance no down

LWB, #3PBE695 Excellent in and out. Gar’d keep. All maintance record. Dö duøng baùn reû $15,900 . 949-584-6290

400-4L-100104/138810

power radio cass, CD alarm, run good, 105K. Giaù $2800. Xin LL: 714-262-3700. Lic# 3NDE 797

1997 HONDA Accord LX, 4 cöûa, töï ñoäng. All power, door, mirror, window, steering, cruise control, A/C, CD radio. New sticker 2005, good mileage. No accident 1 chuû, xe ñöôïc giöõ saïch seõ, giaù $5900. LP 4GFP833. L/ L: 714-321-9543

400-4L-103104/142292

1997 PLYMOUTH

Grand Voyayer SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $4600. LP#3LPS527. LL: 714-321-9543

400-7L-110404/142966

1997 TOYOTA Previa S/C maøu light gold, 108,100 mile. Xe ñeïp trong ngoaøi, maùy hoäp soá toát. Giaù $5,700. Lc#5HVP523. L/L 714478-1154.

400-7L-110504/143076

1995 NISSAN Altima 4drs, full

400-7L-110804/143307

1995 TOYOTA Corolla DX, 4 cöûa, töï ñoäng voû môùi, moät ñôøi chuû maøu silver, no accident, good condition, giaù $2200, #3VZA047. L/ L: Timmy 714-612-8064

400-7L-110504/143169

1994 ACURA Integra, töï ñoäng.

Full power 2 cöûa, gray, AC, cassette, good condition $4400. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card 400-7L-110904/143515

1994 MERC Villager Minivan. 99K miles, Nautica Edition, leather, all powered, 6-cyl. Smog checked. $2,990. ÑT: 310-9304328, 310-941-2615. Lic# 5HVE539 (8/05)

400-5L-110504/143033

400-7L-110504/143022

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng

ñen, taát caû ñeàu töï ñoäng, moonroof, gheá da, CD player moät ñôøi chuû, xe coøn raát toát chaïy freeway treân 100 ngaøn miles. Baùn $4850. Goïi soá 714-530-7745, #4LWW454

400-7L-110504/143177

1997 TOYOTA Celica GTS, maøu

400-7L-110904/143434

1997 TOYOTA Tacoma Truck, dö xe caàn baùn, 4 choã töï ñoäng raát toát, Giaù $6200. Xin goïi Tieán + Lyù. 714-856-4697, 714-8998848. Work. 951-243-8386. Home: 951-601-3853. (#7H04310)

400-7L-110504/143176

1997 VOLVO 850, töï ñoä n g,

power, 4 cöûa, gheá da, AC, CD, cassette, xe ñeïp chaïy toát, $3900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance 400-7L-102604/141739

1996 ACURA Integra, 2 doors, soá töï ñoäng, gheá da, 80K miles giaù $4500 OBO. CD in good. 714280-2427, 554-3697, 4KUV439

400-7L-110804/143284

1996 ACURA 3.5RL, 145K miles, töï ñoäng, coøn toát. Moving sale $6500. L/L: 714-224-8486, 714746-5828

400-7L-110504/143160

1996 CAMRY LE, V6, maø u

traéng, A/C, CD, voû môùi. Tình traïng toát, body ñeïp, moïi thöù good 138K miles, no accident $4600. 714-231-9453, #4RKC533 400-7L-110704/143255

maùy laïnh cassette voû toát 160M., chaïy toát, chuû gìn giöõ trong ngoaøi saïch giaù $2400. Goïi cell 562899-0343, home: 562-984-7927, license 5FMC436

1993 MERCEDES S600, töï

ñoäng. Full power, white, AC, CD, cassette, ñaõ thay ñeøn vaø wheel ñôøi 99, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi $8450. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance 400-7L-110404/142935

1992 LEXUS LX400 4 cöûa xe coøn chaïy toát ñi xa caàn baùn. Lieân laïc caàn baùn gaáp $4,000. 714308-8945. #3MXY404.

400-7L-110904/143463

1992 MAZDA MX3 - V6, maøu traéng, soá tay, (5 spds). Xe chaïy raá t toá t , maù y môù i tuned up. $1,500. Call 714-553-0007. LP#3LEU623.

400-7L-110504/143170

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE, töï ñoäng, full power green, AC, cassette, xe ñeïp chaïy toát $3700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

400-7L-110504/143172

1992 TOYOTA 4 Runner, töï ñoäng.

Full power, gheá da, AC, cassette, $4300. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

400-7L-110904/143531

1992 TOYOTA Paseo Two door,

ngoà i , double sliding door 1 owner, color white 120 ngaøn miles, good condition. Bao smoke check $3350.OBO. Call 714-9065938, L #4FJL360

4 choã ngoài, 5 speed good maùy laïnh, run good, Radio Cassett, löu haønh 2005, mua khoâng caàn Smog check. Xe ñeïp caàn tieàn baùn $1,800. LL: 714-234-9896. (4XPX978).

400-7L-110504/143184

400-5L-110804/143298

1996 DODGE Caravan 7 choã

1996 LEXUS SC300 caàn baùn vì

1991 NISSAN Maxima, xe ñeïp,

400-7L-110404/142975

1991 TOYOTA Previa dö duøng

ñoäng fully load, A/C, Power steering 2 airbag, CD, radio, xe raát vöøa yù, trong ngoaøi ñeïp, new sticker 9/2005. Giaù $5100. L/ P#4TSA 342. LL: 714-321-9543

1990 ACURA Legend. Dö duøng

quaù nhieà u xe, 140K miles, sunroof, 10 CD changer, 4 voû môùi chaïy raát toát, maøu ñen. Taát caû ñeàu töï ñoäng $5000. 714-7194558, #4WUN047

1996 TOYOTA Camry, 4 cöûa töï

400-7L-110504/143114

1996 TOYOTA Camry LE, gold auto, CD/Cassette, 4 doors, 102K miles, xe trong ngoaøi ñeïp, chaïy toát, dö xe baùn $4,400. L/L 714623-0707 Cell, 714-534-7597 Home. #4UKF546.

400-7L-110504/143065

1995 MAZDA Millenia 4 cöûa, soá töï ñoäng, fully loaded gheá da, 85K miles, voû môùi xe ñeïp, chaïy raát toát, $3900.OBO. Call 714-6351415, 714-251-8663, #3KJN023

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-36L-102704/141877

400-7L-110804/143354

1990 FORD Xe van daøi 16" thuøng

vuoâng, bình môùi, V8, $3500, xin L/L: 714-251-1258, 562-6216580, lic #5YY2759 400-7L-110504/143143

1990 HONDA Accord 4 cöûa, soá tay, 90,000 mile, 4 baùnh môùi, chaï y toá t . Giaù $1,500 OBO. Lic#2RTX728. 714-623-4088, 264-1516. 400-7L-110404/142806

1990 LEXUS 200 ngaøn miles, xe chaïy raát toát, baùn $3900. L/L: 714-423-0334, 714-292-3820 SS #2WQR339

400-7L-110504/143175

1990 LEXUS LS400, töï ñoäng, full power, 4 cöûa, grey, AC, cassette, $3400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card 400-7L-110804/143385

1990 LEXUS ES250, ít miles, coøn raát toát, giaù $2350. Lieân laïc Vickie 714-705-5732, #PY26745

400-7L-110904/143529

1990 MAZDA MPV Van 7 choã,

maøu traéng ,2 daøn laïnh, maùy run good, Radio Cassette, 110,000 mil. Baùn $2,000. LL: 714-2514204. (2TXC691). 400-7L-110304/142675

1989 HONDA Accord LX-I, 4

door, se dö duøng, soá töï ñoäng. Maùy raát toát. A/C $1500. OBO. Lieân laïc 714-925-7509 (#2MRG306) 400-3L-110504/143004

1989 TOYOTA Tercel, maùy laïnh,

noùng, CD, radio. Maùy hoaøn haûo khoâng truïc traëc bao giôø, 4 voû xe môùi. $900, phone Vuõ: 714-4258976, #4FNE233 400-7L-110904/143465

1988 TOYOTA Corolla 5ERV951 töï ñoäng, maøu blue, very good condition. Giaù thaät reû. Lieân laïc: Tram sau 2pm 714-848-2262. 400-7L-110804/143389

1986 MERCEDES Bình môùi,

240,000 mil, very good cond, giaù $3250.OBO. Xin L/L 714-2511258, 562-621-6580, lic 3XGJ115 400-7L-110804/143387

1985 CRESSIDA Burgundy,

trong ngoaøi saïch seõ, dö duøng caàn baùn saïch seõ chaïy khoâng keùm phaàn xe môùi soá xe 4SRF241. L/L Tom 714-3971461 bieát theâm. Thank 400-37L-100804/139618

maùy vaø hoäp soá raát toát, dö xe caàn baùn, giaù $1900. L/L Quoác 714-914-9703, license #2VVA496

400-3L-110804/143328

caàn baùn $2800, maâm ñuùc 4 voû môùi, accident. #4RIR835. Phone: 714-553-6708 400-7L-110504/143049

caàn baùn giaù laø $2000, baûng soá xe laø 3GFR715. Lieân laïc Loäc 714376-3424

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-37L-111901/000732

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2001 Honda Accord EX, V6, auto, sunroof, gheá da, full power, CD changer, ABS, Alloy wheel, low miles, only 22K miles, sale reõ $13,690 ° 2000 Lexus RX300, auto, low miles only 59K miles, full power, xe good condition, maøu grey/silver, gheá baám ñieän, roof rack, alloy wheels, sale reõ $17,850 ° 2001 Toyota Tundra, auto, V6, thuøng daøi, AC good condition, thích hôïp cho construction, delivery, coù alarm sale reû $9,950. ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $18,990 ° 2001 Lexus RX 300, auto, low miles, only 42K/miles, fully loaded, CD cahanger, sunroof, Alloy wheels, rear spoiler, gheá da, good condition, sale: $22,790 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,950 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 1999 Toyota 4 Runner SR5, V6, Auto, full power, sunroof, alloy wheels, running board, CD, Cassette, rear spoiler, towing packet, roof rack, xe ñeïp sale reû $10,490 ° 2002 Acura RSX, type-S, 2 doors, Bose systems, chrome wheels, 6 sp, gheá da, sunroof, low miles, 45K miles, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $15,690. ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $13,850. ° 2001 Acura CL 3.2, type S, auto, gheá da, only 42K miles, sunroof, CD changer, fully loaded, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi sale $16,400. ° 2000 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän sunroof, CD alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $12,500. ° 2000 Ford Expedition, XLT, auto, full loaded, maøu traéng, 2 maùy laïnh, gheá da, CD, power seats, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $12,690 ° 2000 Toyota Corolla, Auto, 4 doors, maø u traé n g, only 50K miles, full power, save gas, thích hôïp cho hoïc sinh, giôùi treû vaø family, sale reû $7,500 ° 1998 Honda Passport S.U.V Auto, full power cassette CD changer roof rack coù A/C xe ñeïp maøu traéng thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $7,600. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1999 Lexus ES300, auto, gheá da, only 78K miles, fully loaded, sunroof, alloy wheels, CD changer, 2 tone, silver color, good condition sale reû $12,400. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu silver, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $8,500 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-37L-060303/069779

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/ c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeät ñeïp. $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 ° 99 Lexus RX300, Utility body, 7 passengers, auto, a/c, abs, airbags, CD changer, leather, moonroof, alloy wheels, full power, tuyeät ñeïp, giaù $13,900 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-090503/083722 400-37L-092603/086741

400-37L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2000 Lexus RX300, 100K miles warranty, pearl white, chromes, Sale $19,900 (stk.2187) ° 2000 Toyota Sienna LE, alloy, CD, Sale $11,400 (stk.2120) ° 2001 Isuzu Rodeo, 19K miles, like new, Sale $11.900 (stk.2117A) ° 2001 BMW X5, Luxury sport untility, 38K miles, Sale $31,900 (stk.2186) ° 2001 Mercedes-Benz AMG ML55, state of art SUV, Sale $31,900 (stk.2080) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, convetible sale $25,900 (Stk 2183) ° 2001 Mercedes Benz E55 AMG, top of the line sedan sale $39,900 (Stk 2169) ° 2002 Mercedes Benz S500 navigation sale $45,900 (Stk 2174) ° 2002 Mercedes Benz CLK430 factory warranty sale $35,900 (Stk 2152 ° 2000 BMW 325CI, 2 door, sport coupe sale $21,900 (Stk 2152) ° 2001 BMW 740Il, navigation, all optios sale $28,900 (Stk 2196) ° 2002 Acura 3.2TL, navigation sale $18,900 (Stk 2081) ° 2001 Acura 3.5RL, 35K miles, navigation sale $21,900 (Stk 2199) ° 2001 Lexus IS300, like new $18,900 (Stk 2189) ° 2002 Lexus ES300, 25K miles sale $27,400 (Stk 2123) ° 2001 Toyota Avalon XLS, body kit, 2-tone paint, chromes sale $15,900 (Stk 2166) ° 2002 Honda Accord V6, coupe leather, CD, sale $13,500 (Stk 2190) Offer Expire 11-08-2004 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 1999 Honda Passport LX, auto, SUV, V6, full power, A/C cassette, silver. 75K. Giaù $8,800 ° 1999 Toyota Rav 4, auto, 4dr, moonroof, cass + CD, full power. Good condition. Giaù $7,700 ° 2000 Honda CR-V, auto, 4 Dr, silver, full power, cass, CD changer, low mi Silver. Giaù $10,700. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5 V6 Limited 2x4, auto, V6, black, all power, all leather, Moonroof, Cass + CD. Giaù $13,300 ° 2001 LIncoln Navigation, 4x4, 7 pass, Dial A/C. Heat A/C, Seat, moonroof, all power, leather, cass +CD. Giaù $21,700. ° 2000 Mercedes ML 320, SUV, Low MI, Moonroof, Navigation System, All power, leather, Cass + CD Giaù $21,300. ° 2001 Lexus RX300, SUV, Auto, full power, leather, moonroof, navigation, one owner. Giaù $20,500. ° 2001 Honda Passport EXL, SUV, V6, 4 Dr, moonroof, leather, Cass, CD, low mi, full power. Giaù $13,400. ° 2002 Toyota Siena LE Symphony, 7 pass, Dual AC., good condition, Cass + CD. Giaù $14,400. ° 2000 Honda Odyssey LX, Auto, 71K. 7 pass. Dual A/C, fullpower. Giaù $12,800. ° 2000 Lexus GS300. One owner. Pearl white, moonroof, Allpower, all leather, Cass + CD.Giaù $18,700. ° 2000 Toyota Camry LE, V6, auto, full power, Cass + CD, 4Dr, ABS, Good condition.Giaù $8,800. ° 2000 Honda Accord EX, auto, 4dr, A/C, CD player, moonroof, black. Giaù $9,700. ° 2001 Toyota Celica GT, 5SP, moonroof, full power, CD player. Giaù $11,400. ° 2002 Toyota Avalon XL, auto, silver, low Mi, all power, leather, cass+ CD changer. Giaù $15,500 ° 2002 Honda Accord EX V6, 2DR, black, moonroof, allpower, leather, CD changer. Giaù $12,800. ° 2001 Acura TL 3,2, auto, one owner, silver, moonroof, allpower, leather, CD. Giaù $14,800 ° 2002 Lexus GS300. 4DR, full Power, moonroof. leather, cass, CD changer. Giaù $23,700. ° 2001 Honda Accord EX, V6, 4 DR, silver Gold, good condition, low Mi, Moonroof, leather. Giaù $13,700. ° 2001 Honda Civic LX, 2 DR, fullpower, spoiler, cass + CD. Giaù $9300. ° 2000 Lexus ES300. Black, auto, 4 DR, allpower, all leather, Cass + CD. Giaù $13,500. Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù khaùch 400-36L-021004/104034

400-36L-032304/110073

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-8L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE! Saturday & Sunday Only Ñaëc Bieät 50 ngöôøi ñaàu tieân coù theå nhaän ñöôïc $500 tieàn down payment coupon cho xe quí vò choïn, ñieàu kieän phaûi Approve Credit... tuøy theo naêm/loaïi xe, kieåu xe. Khoâng coù hieäu löïc cho taát caû caùc loaïi xe. Coupon naøy khoâng hieäu löïc trò giaù tieàn maët. Löu yù: Nhôù mang theo quaûng caùo naøy ñeå nhaän ñöôïc coupon naøy. Heát haïn date: 11/08/04 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First time Buyer. Bad Credit. or Bankruptcy. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát, raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch. ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, low mileage, A/C auto, full power, alloy wheels, CD, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$250 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura Integra GS, 2 door, silver color. Low mileage , auto, A/C. Leather, CD, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #1876). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $225 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus IS300, grey color, auto, A/C, CD player, leather. Full power. Alloy wheel, sunroof, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $17,300 (Stk #1883). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $312 moät thaùng. OAC ° 1994 Lexus GS300 green color, leather, auto, CD. Alloy wheels, full power thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $5700 (Stk #1893). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $104 moät thaùng. OAC ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C, CD. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale $9400 (Stk #1713). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $182 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $206 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota Camry LE, gold color, auto, A/C, CD player, power door lock, tieát kieäm ngaân quó gia ñình, xe nhìn tuyeät ñeïp giaù on sale trong tuaà n $5,500 (stk #1563). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$101 moät thaùng. OAC ° 1999 Toyota Corolla, green color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $4900 (Stk #1708). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$90 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota Camry LE, green color, auto, A/C, saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $4700 (Stk #1890). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $90 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander, V6, white color, A/C, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, very good condition, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,900 (Stk #1794). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tacoma Xtracab Pre Runner, white color, auto, A/C, power door lock, window, thích hôïp cho chuyeân chôû vaø sport truck saïch seõ trong ngoaøi giaù thaät reû $10,500 (Stk #1791). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $185 moät thaùng. OAC ° 1995 Toyota Tacoma Xtracab, blue color, auto, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû giaù on sale trong tuaàn $5900 (Stk #1710). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$90 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, white color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù thaät reû $10,900 (Stk #1748). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$192 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Previa LE, white color, auto, A/C, 7 choã ngoài, chrome wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi vaø chuyeân chôû haøng. Giaù on sale trong tuaàn $3,500 (Stk #1874). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $65 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna XLE, white color, auto, A/C, full power, leather. Alloy wheels, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình, giaù on sale trong tuaàn $10,900 (Stk #1833). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$192 moät thaùng. OAC

° 2001 Lexus RX300, white, color, auto, A/C, sunroof, leather, roof rack full power, CD. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, nhìn vaøo thích ngay. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $18,500 (Stk #1866). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $297 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, aut, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Civic EX coupe, green color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, rear spoiler xe thích hôïp cho giôùi treû giaù reû $5500 (Stk #1557). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$100 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. Alloy wheels, auto, A/C, very clean inout, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$135 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX, silver color, auto, A/C, leather, sunroof. Alloy wheels, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,400 (Stk 1807) nhaän traû goùp khoâng caàn down $217 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Accord EX, gold color, 4 doors, auto, A.C, CD, sunroof. Alloy wheels, xe thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, nhìn vaøo thích ngay, giaù on sale trong tuaàn $9100 (Stk #1469). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $161 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$185 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus LX470 4x4, SUV, white color, auto, AC, leather, ful loaded. CD player saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi nhìn vaøo thích ngay, giaù sale trong tuaàn $28,100 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $485 thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 11/05/04 ñeán ngaøy 11/12/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-36L-042104/114424

RAO RAO VAË VAËTT 400-14L-110204/142627

400-7L-110404/142830

Mercedes Benz C240, dark blue 40,000ML, $1900 Brabus Rims. L/L: 714-322-7114 or 897-0900, #4UGN916 400-7L-110504/143098

° 2000 Honda Civic 4 door, white, stereo system, good condition 87K miles $8700 (#4VKU432) ° 2001 Mercedes, C320 silver CD changer. Excellent (5DZK288), 55K miles. $20,900. L/L Vuõ 310-597-9161

400-7L-110504/143179

ALARM XE $90 Daùn vaø lôïp Window Tinting baùn vaø laùp raùp CD, DVD, Monitor, Speaker. Söûa hoaëc thay power window, door, trunk antena giaù raát nheï nhaøng. Life time warranty coù ñi löu ñoäng goùc Mag/ Westminster. Trí 714-321-9543

Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

500-36L-091504/136541

500-28L-092304/137647

Sang gaáp tieäm nails trong mall West Virginia, tieäm ñoâng khaùch income cao thaät loøng mua xin goïi 304-266-6536

500-28L-092804/138192

CAÀN SANG GAÁP Vì khoâng haïp yù kieán chung, chuùng toâi caàn sang laïi tieäm baùn: Kitchen cabinet, granite countertop, gaïch, thaûm goã v.v... Tieäm roäng 4800 sqft, tieàn rent reû vuøng Montclair, ai coù yù ñònh mua xin L/L 909-234-1109, 714856-5721, 909-434-4229. Giaù $69,000.

500-36L-100604/139351

400-6L-110804/143394

1992 Honda Prelude caàn move tieåu bang gaáp 2 chieác moät chieác $2750 chieác thöù hai $3750, 714902-7315 or 554-7564, 3BFE786, 3XZL275

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

500-100L-041304/113176

500-7L-100804/139679

SANG TIEÄM NAIL ÔÛ Fort Wayne Indiana, khu Myõ traéng, sang, giaù cao, tip haäu, caàn sang gaáp vì lyù do gia ñình. Lieân laïc: Tieäm 260338-1141. 500-28L-101104/139855

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $60,000. Goïi: 323-752-9691

500-22L-081204/131764

Restaurant for sale vuøng South Bay. Nhaø haøng roäng raõi coù 60 choã ngoài parking roäng raõi, giaù $42,000, hoaëc cho thueâ, good cook. L/L 714-478-1140 or 310630-0955 500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, 562-505-7374, 562-925-4899 (H) sau 8PM 500-7L-101804/140766

Caàn baùn gaáp nhaø haøng vuøng Fullerton saùt tröôøng Highschool, College vaø Cal-State Fullerton. Vì thieáu ngöôøi troâng coi sang gaáp. Giaù $25,000 hoaëc thöông löôïng. 714-441-0026 or 714-376-3268 500-28L-101804/140807

WORLD BANK FINANCIAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ ATM Terminals Chuùng toâi cung caáp Free Credit Card Terminals check guarantors, food stamp teminals low rates cho thöông vuï quyù vò. Free ATMS machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc... (50/50 profit sharing plans). Lieân laïc David: 714-4256318 500-28L-101904/140825

Caàn sang tieäm Nails gaáp trong shopping center, khoâng caïnh tranh. Income $3000 - $3500 tuaàn, tieàn rent reû. Sang giaù $35,000. L/L: 707-465-1113 or 707-954-4200 500-14L-102004/140982

500-28L-101704/140093

1. Bar Entertainment Beer & Wine license 47, rent reû, lease daøi haïn, sang $150,000. Gaàn Little Saigon. 2. 3000 Sf. Nhaø haøng Little Saigon, sang $60,000. LL: Dung: 714-271-5009

Caà n sang tieä m Nails gaá p !!! Trong khu chôï Fry’s, vuøng Myõ Traéng vì khoâng ngöôøi tieäm. Lieân laïc: 602-486-9757

500-7L-102004/141028

500-31L-102004/141040

500-28L-101704/140102

Dealer xe goùc Beach/Bolsa. Caàn sang gaáp. Rent reû. Raát tieän lôïi, coù theå laøm caùc business khaùc. L/L 714-402-5430. Brandon.

500-28L-101704/140165

500-7L-101704/140213

Office cho thueâ ngay Trung taâm Little Saigon, töø 1000-2000Sqft, tieàn rent reû, goùc Brookhurst & Hazard sau choå röûa xe, tieän cho VP Baùc Só, Baûo hieåm, Luaät sö, ñòa oác, Loan.vv.... L/L John 714531-7560 cel 714-612-3437

500-30L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $350/th. Döôùi laàu. Khu toát, an toaøn. L/L Tony 714-903-0056.

500-30L-101204/139927

Sang Tieäm Nails Tieåu bang OR. Thaønh phoá Mc. Minnville gaàn Casino, tieäm môû 11 naêm, Income 14-18 ngaøn/month. Giaù $52,000. Thaät loøng xin goïi . Home 503-434-6341, Cell 503267-9293

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. LL: Laâ m 714-653-0793 coù theå thöông löôïng. 500-28L-071404/127483

500-30L-101704/140371

Sang tieäm nails tieåu bang OR thaønh phoá MC.Minnville gaàn casino. Tieäm môû 11 naêm, income 14-18 ngaøn/month, giaù $52,000. Thaät loøng xin goïi home: 503-434-6341, cell: 503-2679293

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang 1 nhaø haøng ñang ñoâng khaùch vuøng Stanton, gaàn Garden Grove. L/L 714-313-3149 sau 5PM.

Nhaø haøng ñeïp, roäng 3000 sqft., ngay trung taâm Bolsa, coù beer wine license, walk-in cooler & freezer lease coøn 9 naêm, $345,000 hoaëc CBO. LL 714423-0334, 714-608-6008

Caàn sang gaáp 1 tieäm Nail, giaù cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu, xin lieân laïc 760-3690406, cell 951-907-6739

500-28L-101704/140362

Moving caàn sang tieäm quaàn aùo daï hoäi, fashion trong khu chôï trôøi in door, coù nhieàu khaùch du lòch vaø Meã caàn sang gaáp giaù $65,000, cô hoäi gaàn tôùi dòp leã, good income. Lieân laïc 714-6870963 hoaëc 714-728-9456

500-28L-101704/140673

400-7L-110804/143392

400-7L-080604/131002

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-28L-090704/135236

Office For Lease. Ground floor, street sign, A/C, 1000 sqft., $1,195. Go See at: 8409 Westminster Blvd. behind Newland Pharmacy - Speak English. Call: 310-275-5939

98 Toy Sienna LE (4ABQ243) and 95 Toy.Previa LE (4XPW114) baùn 1 trong 2 ñang chaïy toát. $6800, $4800. L/L 714-251-1766

Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, $11,000 ° 00 Toyota Camry, 4 cöûa soá töï ñoäng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $5700 ° 98 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, $7100 ° 96 Acura Integra, 2 cöûa, soá töï ñoäng $4400 ° 96 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3000 ° 98 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $6500 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $4200 ° 96 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3600 ° 96 Mazda MPV, van, soá töï ñoäng $3800 ° 91 Toyota Previa van soá töï ñoäng $2800

Caàn sang tieäm Nail T/B Goodyear Arizona, trong shopping lôùn, tieàn Rent reû, Income good, xin L/L 623-925-8331 hoaëc 623-5129999

400-7L-110504/143101

Caàn baùn 3 xe. ° 1993. Lexus ES300 full power, sunroof, maøu ñen, 31,000 miles. $4,450. #4GMA012. °1994 Honda Accord LX. 4 cöûa 4 maùy auto full power, maø u silver, 160,000 miles. Xe raá t ñeï p $3,450, #104398. °1989 Toyota Camry LE. 4 maùy 4 cöûa töï ñoäng, full power, sunroof, maø u xanh. $1,850. 150,000 miles. #3HVZ162. LL 714-892-1995 or 714-655-0206.

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët

400-90L-050604/116980

500-7L-082004/132979

Caàn sang tieäm Billiard ñang ñoâng khaùch vôùi 15 baøn Billiard vaø Game taïi thaønh phoá Hawthorne, ñeå bieát theâm chi tieát. L/L OÂ.Ñieàu cell 714-830-8067.

500-28L-082204/133220

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-30L-101704/140352

TIEÄM FURNITURE CAÀN BAÙN GAÁP! Tieäm Furniture trong vuøng Myõ traéng ñang caàn baùn gaáp vì chuû caàn relocate. Tieäm naèm trong shopping Center ( next to Ralph Supermarket) Tieäm raát coù lôïi nhuaä n . Tieä m roä n g khoaû n g 12,500 sf. Xin LL Lynne @ 661619-5939 English, Lee @ 805712-7332 Vietnam. See Virtual tour @ Lynnewnight.com

500-28L-102004/141041

Vì lyù do gia ñình, caàn baùn tieäm Nails ôû Arizona trong khu chôï Fry - Shopping Center lôùn. Tieäm Ñeïp khang trang, Khu Myõ traéng. Ñoâng khaùch walk-ins. Neáu thaät loøng mua, xin lieân laïc: 480-205-7840 500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561 500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446 500-28L-102404/141526

Auto Repair vì baän vieäc gia ñình caàn sang. Rent reû, lease coøn daøi, ñòa ñieåm toát treân ñöôøng 17th. Lieân laïc 714-231-9836 500-36L-102404/141540


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-102504/141606

Tieäm Nail trong mall tieåu bang Indiana income cao caàn sang gaáp vì thieá u ngöôø i troâ n g coi giaù $120K. Lieân laïc Taâm 317-5074017. 260-436-6232

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-102904/142273

500-17L-102504/141627

Caàn Baùn Tuaàn Baùo Vì khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn tôø baùo ôû Houston. Giaù phaûi chaêng. Seõ taän tình giuùp ñôõ trong thôøi gian ñaàu. L/L: 713-884-6315

500-14L-102704/141830

SANG TIEÄM NAIL Vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm Nail. Khu Myõ Traéng, giaù cao. Taïi Minnesota. Parking raát roäng, lieân laïc 651307-1847, nhaén message 651307-9682

500-28L-102704/141864

Phoenix Arizona. Tieäm Dollar Stores caàn baùn. Lieân laïc 602995-1443, 602-540-7450. Khoâng thaät loøng, xin mieãn.

500-14L-102704/141878

BAKERFIELD Caàn sang tieäm Hair & Nail coù 4 station Toùc & 3 station Nail ñeå bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc 661-398-1717 Yeán

500-14L-102704/141892

Caàn sang gaáp Tieäm Nails trong Mall raát ñeïp vuøng L.A. Tieäm 12 Spa, 2 phoøng Facial. Giaù caû thöông löôï n g. L/L: 714-7177924, 714-675-8889 (khoâ n g thaønh thaät xin mieãn goïi).

500-28L-110304/142629

500-14L-103104/142282

Sang shop söûa xe vuøng Garden Grove, ñaày ñuû maùy moùc vaø software söûa xe. Giaù $75,000. Included Inventory. Goïi 562-9242483 sau 6:30PM hay cell 714679-6795

500-14L-103104/142287

CAÀN SANG TIEÄM FURNITURE Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm Furniture vuøng Temecula.LL: 951-693-9413, 714-260-6144

500-13D234-103104/142296

Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, giaù cao ôû tieåu bang Indiana, caàn baùn vì hoaøn caûnh ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi coâ Thu. 765-210-3624

500-14L-103104/142300

SANG TIEÄM NAILS Tieåu bang Indiana, khu Myõ ñen caàn sang. Giaù $25,000. Income summer $16,000. Winter $9000. Rent $600/th, new lease 3 years. LL. Tiffaney. 219-882-6245 Nail bus, 219-765-4117 cell

500-14L-103104/142316

Caàn sang Tieäm Toùc Nail ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Khanh 714-543-4347 sau 1:00PM to 8:00PM.

Tieäm Dryclean vaø söûa quaàn aùo vuøng Garden Grove, ñi xuyeân bang caàn sang $26,500. Tieàn phoá $822/thaùng. Thaät tình goïi Hoa 714-636-7260, cell 4229384

500-14L-102704/141897

500-14L-103104/142362

500-28L-102704/141893

Sang Chôï Trôøi vì lyù do söùc khoûe. Chôï Trôøi Golden West Goïi coâ Tuyeát 714-642-3089 or 714-6423581.

500-14L-102704/141909

Caàn baùn gaáp tieäm Nail Toùc, 5 baøn Nail 5 Toùc, 2 phoøng Facial vaø 1 Spa Pedicure hoaøn toaøn môùi. Khu Westminster (Beach & 13St) giaù $34K. Khoâng thaät loøng xin ñöøng goïi. L/L: 714-891-0202, cell: 714-726-2095

500-14L-102704/141938

Baùn tieäm Beauty Salon 4 toùc 3 nails 1 spas 1 phoøng facial caùch Bolsa 5 miles. Day phone 714537-9617, home P: 714-8396773

500-14L-102704/141943

Sang tieäm Nail ñoâng khaùch ôû Las Vegas, $60K, Busy Shopping Center, Next to Target, Mervyns. L/L: 702-292-3501, 702-459-0386

HAIR Sang tieäm Toùc vuøng Az USA & Glendora, 8 stations, 3 goä i , phoøng facial, trong shopping center, gaàn APu & Citrus college, treân 3 naêm. 5 thôï. LL 626331-2248, 626-674-7338

500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562

500-14L-110104/142392

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm ñoùng giaøy ñang raát ñoâng khaùch coù nhieàu moái sæ ngoaøi tieåu bang vaø raát nhieàu giaøy söûa. L/L: 714-373-2244

500-14L-110104/142403

Caàn baùn gaáp new Dental Office, Good location. 1 Hi-tech in Rancho Cucamonga. Owner caàn move ñi xa. Giaù thöông löôïng. LL: Dianne 909-331-7771

500-31L-110104/142425

500-14L-102804/141974

Caàn sang tieäm Nail vuøng Palm Dale, good location, 4 gheá spa, 6 baøn Nail, 1 phoøng facial. LL: Huøng - Lan. 661-224-1995, cell 562-787-8761

500-16L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale

500-28L-102804/142033

SANG TIEÄM VIDEO Caàn sang tieäm video. Tieäm ñoâng khaùch, ñòa ñieåm toát, rent reû. Ñaïi lyù chính thöùc caùc haõng, HK, ÑL, ÑH, AC. Giaù $68,500. Goïi coâ Hai 714-839-6772, 714-534-3211, 714-728-8119

500-28L-102804/142089

Chinese Seafood Restaurant, 8,000sqft, tieäc cöôùi, catering hotel phuïc vuï treân 25 naêm. Giaù baùn $300,000. Xin goïi 714-9065300 (Broker).

500-14L-102804/142097

Moving sale sang tieäm caùch Bolsa 20 phuùt. Tieäm ñeïp, sang, Meã, Myõ Traéng, 7 thôï 6 spa, 2 phoøng facial 1700 sqft, khu lôùn nhieàu parking $88,000. 714-3901991 cell, 714-491-2717 home

500-14L-102804/142112

Sang Tieäm Nail, Trung Taâm khu ñang phaùt trieån, tieäm sang ñeïp, Giaù laøm cao taïi Tucson, Arizona. Caàn thôï nail boät, P/W gioûi. LL: 520-979-1497

500-14L-110104/142426

Caàn sang gaáp Hair Nail Spa Salon, Santa Monica. 4 Hair, 4 Spa, 5 Nails, 1 Facial, $49,000. L/L: 323-620-3168

500-14L-110104/142456

Caàn sang gaáp shop may goùc First / Harbor chuyeân may haøng treû em. Haøng nhieàu lease reû, seõ höôùng daãn neáu caàn LL: Tony 714-914-4805

500-14L-110104/142459

Caàn baùn tieäm China Fast Food khu Rosemead chuû veà höu, ñaõ laøm treân 10 YRS. Income cao. Lease reû. Giaù $71,000. Goïi Lyù 714-757-6741

500-14L-110104/142466

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-8638477

500-28L-102904/142129

Sang Tieäm 1220 sqft, ñòa chæ 13,916 F Brookhurst St, gaàn chôï Ñoàng Höông, Century TV, Rite Aid. Doïn vaøo 12/31/2001. LL: David Chung Pager 714-6880092, hoaëc 714-537-6424

500-14L-102904/142138

SANG TIEÄM LAØM BAÛNG HIEÄU Vì Lyù do söùc khoûe, caàn sang Tieäm laøm Baûng Hieäu, khaùch ñoâng, lôïi töùc cao. Neáu caàn seõ Training. LL: 714-642-0301

500-14L-102904/142142

Caàn sang Tieäm Nail gaáp trong khu Henderson Las Vegas, coù 4 spa phoøng Facial Tieäm ñeïp. Giaù caû thöông löôïng. LL Quang Bus : 702-898-1116, Home: 702454-3354

500-14L-102904/142149

Coffee vaø Smoothie Shop theo kieåu Myõ sang troïng, lòch söï vuøng Myõ traéng, ñang phaùt trieån maïnh, vì baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp. Giaù phaûi chaêng. LL: 714588-4693

Tieäm nail xuyeân bang (Wisconsin). Tieäm trong Wal-Mart Super Center, vuøng Myõ Traéng, ñoâng khaùch vì khoâng coù ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp vôùi giaù voán. 920-237-1220, 920-237-1544 500-28L-110304/142642

Caàn baùn Tieäm Nail & Spa ôû vuøng Porter Ranh, vì khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 6 gheá spa. 818-281-8712 (cel), 818-8842847 after 8PM 818-224-3707 500-14L-110304/142657

Caàn sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Trang nhaû, ñòa ñieåm toát. Good income. Moïi chi tieát xin goïi 714-728-5641 sau 6PM 500-14L-110304/142662

Caàn sang tieäm Video phim boä HK, Ñaøi Loan, AÙ Chaâu, Ñaïi Haøn. Trong khu chôï saàm uaát, raát ñoâng khaùch. LL: 714-427-2014 500-7L-110304/142663

Van phoøng ngay trung taâm Little Saigon tieän cho moïi dòch vuï 562 SF. 4 phoøng nhoû. $850/month. Lieân laïc: 714-981-6720 500-14L-110304/142683

Sang Tieäm Nail ñeïp khang trang T/P Lahabra caùch Bolsa 30'. Khu thò töù gaàn tröôøng High School, 6 baøn 2 Spa, 1 facial, maùy giaët saáy, $50,000. LL : 562-5521883 (cell) 500-28L-110304/142687

AUTO REPAIR income $40K/M, 20,000 sqft facility, rent $3000/ M, lease daøi, Bolsa/Beach location, $110,000 equipment & parts, 10 naêm hoaït ñoäng, established customers. Ask $166,000. Robert/Brk: 714-7195220

500-14L-110204/142524

Caàn sang tieäm Nail vuøng Orange 8 nails 2 spa, 1 phoøng facial, xin goïi 714-720-5726 sau 8:30PM

500-14L-110204/142543

Caàn sang tieäm Phôû ngay Bieån xinh xaén raát toát cho gñ laøm chuû giaù $50,000. LL 714-791-0260 or 714-720-5664.

500-14L-110204/142578

Caàn sang laïi cô sôû laøm thöông maïi treân nhieàu laõnh vöïc hoaëc môû thieàn vieän maët tieàn ngay trung taâm Little Saigon. Rent reû raát tieän cho vaên phoøng ñòa oác. L/L: 714-719-6532

500-30L-110204/142599

OFFICE RENT Vaên Phoøng treân laàu roäng 1100 SQ up 3350 SQ. Rent 90 cents SQ. Ngaû tö Euclid + Lampson, Garden Grove. Tom: 714-7191888

500-28L-110204/142616

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang quaùn cafeù coù license nhaø haøng, xin goïi 714-878-9011 hoaëc 8789010

500-30L-110304/142711

Nhieàu tieäm Nails trong khu Shopping lôùn, gaàn chôï, khu raát toát, lôïi töùc cao, vuøng San Bernardino & Orange County. Giaù $100,000-$500,000. L/L 714715-4122. 500-14L-110304/142724

Caàn sang tieäm Nails, vuøng Myõ Traéng, caùch Bolsa 35'. Tieäm môùi build ñeï p , tieà n rent $2,650/ thaùng. Thaät loøng xin goïi 626335-8520 hoaëc 714-350-9225 (sau 9gPM). 500-14L-110304/142754

Caà n sang Tieä m Nail, vuø n g Palmspring. Income good. Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang. Giaù caû thöông löôïng. Xin goïi 630404-0231 Cell, 323-376-3183 Cell. 500-7L-110304/142761

Caàn sang Tieäm Nails taïi Az. Trong shopping Center lôùn, tieäm roäng raõi sang troïng, giaù cao 25/ 15/32. Khaùch Myõ traéng laâu naêm. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. LL: 909-379-4216 or 928-704-4116 500-7L-110304/142766

Caàn sang Tieäm Nail Spa coù phoøng Facial vuøng Gardena gaàn tröôøng El Camino phone. 310527-6135 (w) Sau 9PM 310973-0658 (H) 500-14L-110304/142768

Caàn baùn gaáp tieäm Western Union göûi tieàn check cashing. Payday loan, cell phone booth, Brookhurst/Chapman, Garden Grove, khoâng ngöôøi troâng coi, 20K, 714-264-9936 500-28L-110404/142779

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Toùc + Nail. 3 station toùc + 2 nail, khu Euclid Center Euclid & Hazard, giaù 45K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L Lisa 714554-1951 hoaëc 257-7752 sau 7 giôø 500-7L-110404/142796

COIN LAUNDRY with dropoff laundry service. Excellent family business oportunity. Nice location with long lease in HB. $365,000. Call Teresa. No brokers please. 714-262-6957 500-14L-110404/142817

Sang Tieäm Hair Nail Spa!. Vuøng Myõ traéng, Tieäm saïch ñeïp, tieàn nhaø reû, income toát. LL: cell: 714290-0669 500-8L-110404/142841

Thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm Nails tieåu bang Ohio, trong khu Super Wal-Mart, shopping center, khaùch Traéng, income cao. Giaù thöông löôïng. L/L: 740-4504555 bus, 714-251-2543 cell 500-7L-110404/142849

Caàn baùn gaáp moät tieäm Hair Nail & SkinCare gaàn Pomona goàm 8 Spa chairs, 10 nail tables, 5 facial rooms, 5 hair station. Trong khu thöông maïi saàm uaát. Income thaùng heø $35,000. Chuû ôû xa, giaù $139,000. L/L OÂng Phuøng 714720-9262 or 714-373-9964

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

500-30L-110904/143542

500-7L-110704/143224

500-14L-110404/142872

Office Space For Share, phoøng rieâng bieät, goùc Magnolia - Hazard giaù $300 - $400USD/month. Tieän laøm vaên phoøng cho moïi dòch vuï. L/L Brian 714-902-5537

Tieäm toùc lôùn sang, ñòa ñieåm thuaän lôïi, ñoâng ñaûo khaùch haøng, ñaõ coù saún nhieàu khaùch. Lôïi töùc cao, baùn gaáp vì con nhoû. LL: 562-902-2219, 626-274-3390 (9PM)

CAÀN SANG CHÔÏ Chôï chuùng toâi ñaõ coù treân 17 naêm, nay chuùng toâi muoán nghæ (veà höu) neân sang tieäm laïi cho ai muoán laøm chôï, Chôï raát ñoâng khaùch Vieät, Mieân, Laøo, Thaùi Lan, Meã, Khu chôï khoâng ai caïnh tranh raát deã buoân baùn, Chôï coù loø naáu aên, loø heo quay, loø vòt quay, vaø baùn caû Beer röôïu, chôï roäng 6300 sqft, Baø con naøo muoán laøm Chôï thaät söï Xin LL: 214-826-2921

500-7L-110904/143413

500-14L-110904/143549

MOVING! Salon 5 Spa pedicure chairs, 5 baøn Nail, 2 Hair, Wax, Facial room, Wash+Dry Room. Môùi built. T/B Arkansas, City Springdale. Khu traéng. Giaù cao. Baùn gaáp $28K. Bill 479-9273334, 479-283-4146. 500-7L-110404/142887

Chuû moät caên treân ñöôøng Brookhurst. Tieàn nhaø reû. Tieän laøm Nail hoaëc gì v.v. vaø Tieäm Toùc toâi dö moät phoøng laøm Xaâm, Facial. Soá phone 714-530-3900 L.L Ngoïc Bình. 500-14L-110404/142895

For Lease. Small warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho Shop May, Nhaø kho v.v. Ñòa chæ 11611 Salinaz G.G 92843. New Hope/ Trask. Phone 714-420-2033 or 714-309-9848. 500-28L-110404/142910

SANG TIEÄ M . Tieä m massage ñang hoaït ñoäng, ñoâng khaùch saïch ñeïp coù phoøng taém. Caàn baùn giaù caû phaûi chaêng. Xin L/L: 714-225-0268, 714-225-0443 500-6L-110404/142942

BUSINESS Car Wash, Five Day Sandwich, American Fast Food, Sizzler, Burger King, 4 Liquor Stores, Chinese Restaurant on the Pier. John Vu All Star Business Broker: 949-295-9020

500-30L-110704/143225

Sang tieäm môùi ñeïp aùo quaàn fashion trong chôï vuøng Westminster. Rent thaáp, sang lease OK. Tieän cho moïi dòch vuï khaùc. L/L: 818441-1550

500-7L-110704/143233

Sang tieäm Dry Clean 1200 sqft, giaù 45K. Ñöôøng Brookhurst & Mc.Fadden trong khu chôï Saigon City vuøng Westminster. Parking roäng. Lieân laïc 714-531-9891 500-7L-110704/143238

Route Sales Delivery Sandwich Pastry. Asking $25K + truck 50 account. Total OC - LA, Monday - Thursday 7A-2PM net income 3K-4K/month. Call 714-2003222 500-7L-110704/143250

Nhaø haøng lòch söï coù license Beer & Wine gaàn Little Saigon caàn sang gaáp, giaù $80,000. Xin goïi 714-892-7257 hoaëc 714-2353248

500-28L-110704/143259

500-28L-110404/142950

Caàn baùn T.Nails vuøng Phoenix AZ. Khu Plaza vuøng Traéng sang; coù 4 baøn nails 4 spa. Phoøng facial giaët saáy ñaày ñuû, neáu thaät loøng xin goïi 602-248-0551 gaëp Mike

500-14L-110404/142958

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844

500-28L-110704/143260

500-7L-110704/143271

500-7L-110504/143011

Tieäm söûa xe ñoâng khaùch ngay trung taâm Little Saigon goàm 4 con ñoäi. Chuû veà höu baùn vôùi giaù ñaëc bieät, chæ coù $75,000. Xin goïi California 1st. Realty 714373-4992 hoûi oâng Leâ Troïng Uyeån ñeå bieát theâm chi tieát.

ONE HOUR PHOTO IN ANAHEIM $59,000. Cô hoäi laøm chuû vaø coù lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6000 net month. Tieäm ñoâng khaùch treân 5000 customers base. Roä n g 900SF coù theå theâm lôïi töùc baèng caùch theâm studio chuïp hình ñaùm cöôùi portrait, 714-260-3049. Chuû seõ höôùng daãn 500-7L-110504/143047

BREA Caàn sang tieäm göûi böu kieän, thö qua UPS, Fedex, hoäp thö. Coâng vieäc nheï nhaøng, seõ höôùng daãn. Giaù $90,000. L/L Scott: 714-8163810 work, 714-251-4469 cell

500-21L-110804/143281

500-14L-110804/143282

Sang tieäm Nail khaùch Myõ Traéng gaàn Lakewood, 5 baøn nails, 2 spa, facial, waxing, airbrush, baøn hô tay chaân, xin lieân laïc 714728-1341 500-3L-110804/143306

Tieäm toùc vuøng Garden Grove caàn sang laïi, xin lieân laïc ñieän thoaïi, 714-590-3276 500-7L-110804/143335

NAILS Caàn sang gaáp tieäm Nail coù 5 gheá Spa, xin vui loøng lieân laïc John 626-373-7797 cell, 626374-7424 toái. Thaønh thaät caùm ôn 500-7L-110804/143351

Caàn sang Nails Spa vuøng Redlands, tieäm coù 6 Spa chairs, 6 Nails, 2 Facial rooms, phoøng maùy giaët saáy. Xin lieân laïc 909793-8171

500-7L-110504/143093

Nhanh tay cho ai muoán laøm chuû Tieäm Hair Nail & Supple taïi City Fountain Valley & Huntington Beach (Good location). Thieáu ngöôøi troâng coi (chuû 2 tieäm) caàn baùn gaáp giaù $47,000. Coäng luoân Inventory. Goïi Ngoïc Mai. 949-400-9951

500-14L-110504/143125

BAÙN TIEÄM MASSAGE. Tieäm massage caàn sang laïi vì khoâng ngöôøi troâng coi, tieäm ñang ñoâng khaùch. 7 phoøng taát caû, raát ñeïp, good location. Giaù $35,000. 714369-0713. 500-21L-110704/143197

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang tieäm taïp hoùa 97 Cents and up. Tieäm gaàn 2000 sqft vuøng Riverside. Giaù baùn $55,000. 909-5348567. Serious buyer only

500-14L-110804/143355

500-6L-110804/143358

Salon full services, vuøng Newport, khu Myõ traéng baän con nhoû, caàn sang, 4 stations toùc, 4 spas, 2 baøn Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng massage. Giaù $65,000. Xin LL. Kim 562-209-4548 500-7L-110804/143359

Caàn sang tieäm Nails, vuøng Myõ Traéng coù phoøng facial. Tieàn nhaø reû. Xin goïi 714-773-0230

500-14L-110804/143361

500-5L-110704/143207

NAILS SPA LAS VEGAS Muoán laøm chuû Nails + Spa lôùn ñeïp vaø sang troïng vôùi giaù thaät nheï nhaøng??? Thieáu ngöôøi troâng coi caà n partnership coù kinh nghieäm ñieàu haønh hôïp taùc. L/L Brian: 714-497-7144, Long: 714925-2080

Tieäm/Vaên phoøng caàn sang gaáp. Coù theå duøng laøm phoøng Y, Nha, Dòch vuï, Chuïp hình, v.v... Phoøng ôû goùc Euclid/Edinger. L/L Kevin 949-939-1225

500-14L-110704/143208

MASSAGE. Tieäm lôùn vuøng Anaheim caàn sang giaù $50,000. Tieäm coù Steam Room. Khoâng tieàn xin mieãn goïi laøm phieàn. Lieân laïc Johnny 714-425-7832, 4252028

500-7L-110704/143218

500-14L-110804/143400

Caàn sang laïi 1 lease ñaõ coù saün Hair Nails ôû city Tarzana treân ñöôøng Ventura Blvd. Coù theå môû Beauty Supplies & Salon raát toát. Tieäm roäng 850 SF, rent $1550/ month. Baùn $20,000. Ngöôøi mua caàn coù credit toát ñeå kyù lease. L/ L: 818-231-0419

Caàn sang Dry Clean (Agent) vaø Söûa quaàn aùo. Tieàn rent thaáp. Caàn moät helper part time, bieát chuùt tieáng Anh vaø söûa ñoà. Goïi: 714260-2343

500-14L-110804/143393

500-14L-110704/143219

NAIL Caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Gilbert, ñeïp, sang troïng, 1 phoøng wax, 5 gheá spa & 6 baøn. Thaät loøng muoán mua. L/L: 480-9175322, 480-206-8011

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-12D4-112501/001378

500-7L-110904/143439

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

FURNITURE Caàn ngöôøi bieát laùi xe soá tay delivery cho tieäm Furniture in Long Beach. L/L: 562-595-6333 600-38L-100504/139099

Female massage therapist must have National certificate or city license work in Corona, Yorba and H.B, call t 714-269-4452, good commission & benefit. 600-21L-100604/139282

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

500-14L-110904/143466

600-14L-101704/140138

Tieäm Nail caàn sang gaáp vuøng Orange giaù $25,500. Xin lieân laïc Cendy 714-634-1954 Cell 714251-1030.

Cafe, Thoaùng Saøi Goøn caân tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L.L: 714-260-4322.

500-7L-110904/143469

US. Medical Center caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø ñaõ coù saün moät soá beänh nhaân. LL: 714-3798400, 412-9270

Tieäm coøn roäng choã cho share môû caùc dòch vuï cho thueâ ñoà cöôùi, baùn quaàn aùo, baùn boâng, Gift Shop. Tieäm trong khu nhaø haøng Ñaø Laï t Bistro. Treâ n ñöôø n g Brookhurst St. Fountain Valley. LL 714-775-8519 hoaëc 714-8392132.

500-4L-110904/143483

500-14L-110504/143091

Hai nhaø haøng, hai Food to go giaù 70K trong khu Bolsa. Nhaø Garden Grove ñaát roäng 9,200sqft. Ñeïp tuyeät vôøi. Serious only. Broker Baûo: 714-8998249, 949-552-5148 (H).

600-18L-091904/136944

Caàn sang Tieäm Nail T.B New Mexico trong shopping lôùn, giaù cao, rent reû. Moïi chi tieát L/L soá phone 505-863-8730, 714-4697933.

500-14L-110904/143481

Tieäm nail vuøng Huntington Park LA, khu shopping Meã caàn baùn gaáp. Giaù $28,000 rent $1660. Phone 323-585-1215, cell 714414-7413

600-7L-090804/135381

Caàn thôï maùy ôû vuøng Norwalk caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. AÊn chia hay bao löông tuøy theo kinh nghieäm. LL Ñöùc 714-657-2310 cell, 562-863-7717 Bus. 600-180L-091204/136049

500-14L-110904/143424

Tieäm Nail trong Mall T/Bang New Jersey. Vuøng Myõ traéng income cao, 8 nails, 2 spa, 1 wax, caàn sang, Lieân laïc Chò Hoàng. 201647-9375

600-7L-090204/134707

Seeking Graphic Designer (ASAP): Multi-task, independ., self-motivated, can work w/& design for customers. Must be proficient w/Photoshop & Illustrator. A plus: know Dreamweaver or can design web page. Resume-fax 949-474-7460 or tonguyen73@yahoo.com .

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134

500-7L-110904/143414

Tieäm Nails caàn sang gaáp, tieäm roäng coù phoøng aên, phoøng nguû, 6 baøn Nails, 4 Spa, khaùch Myõ traé n g. Tieä m Ñeï p Tieå u bang MIchigan. Phone: 1-586-9457631, 756-8631

F.V Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp Tieäm Q/AÙo thôøi trang raát ñeïp vôùi giaù raát reû $65,000 trong khu Center Myõ traéng. L.L 714-478-3190, 714-962-4212.

500-5L-110504/143021

500-7L-110504/143035

Caàn sang gaáp Medical Transportation Inc. Coù giaá y pheù p chuyeân chôû ngöôøi giaø. Khu Meå Myõ vaø Vietnam, Coù 4 xe Mini van. Lieân laïc: 714-899-2051, 562-965-7066

600-28L-101704/140308

600-7L-110304/

600-14L-101704/140644

500-7L-110904/143471

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

Offices For Lease. Vaên phoøng cho möôùn. Môùi roäng raõi, gaàn highway 5, 91 vaø 22. Raát tieän lôïi ñeå môû vaên phoøng nha só (Dental Office) hoaëc phoøng maïch baùc só (Medical Office). Ñòa chæ 1307 S. Euclid, Anaheim (Euclid & Ball). L/L Na Nguyen 714-8782636

500-7L-110904/143409

Tieäm caàn sang gaáp, rent raát reû coù theå môû Vaên phoøng Baûo hieåm, Thueá, Baùc Só, hoaëc ñòa oác vv.... Goùc ñöôøng Euclid & Westminster. LL Mai 714-7196590, 757-1282

500-28L-110504/143002

Caàn sang gaáp tieäm Nail trong Mall lôùn, vuøng Orange County, Myõ Traéng coù Spa & phoøng Wax. L/L Thuûy 714-514-9217, 5149214

500-7L-110404/142772

500-3L-110904/143406

Tieäm Nails vuøng Downey, 7 baøn, 2 Spa chairs, 1 phoøng Facial caàn sang gaáp. Lieân laïc Nghóa 714657-9156 hoaëc 562-928-0368

Caàn sang Shop May coù baøn caét vì thieáu ngöôøi troâng coi. Shop toïa laïc goùc Euclid-Hazard. Lieân laïc Phone 714-321-9318.

SANG TIEÄM Vì coù con nhoû, caàn sang Nail Arizona caù c h Cali 4 tieá n g ôû Laughling gaàn soøng baøi trong khu shopping center lôùn ñang coù khaùch giaù cao, khu Myõ Traéng. Tieäm môùi 1 naêm. L/L: 714-6230526, 714-679-6051

500-28L-110704/143221

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm

500-7L-110304/142699

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-110404/142859

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø haøng phôû vaø Chinese Fast Food goùc Valley View/Chapman. T/P Garden Grove ñang ñoâng khaùch. Thieáu ngöôøi troâng coi, sang giaù $76,000. L/L: 714-7999853

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Tieåu bang NC. Tieäm raát sang troïng, Income cao. Muoán bieát theâm chi tieát LL Coâ Ly Cell: 910-262-3308.

500-14L-110104/142476

ARIZONA Caàn sang tieäm Nails vuøng Ahwatuckee. Tieäm coù 4 thôï, khaùch sang, tip nhieàu. Xin goïi 480-283-1867 work, 480-7040671 home

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Major Franchise gas station prime location in Hemet $400,000 monthly gross sales super cash flow. Call: 909-3368356

Nhaø haø n g caà n baù n gaá p giaù $295,000. Khu vöïc Westminster & Brookhurt. Gross sale 24,000/ mo. Net sale approx 9000/Mos. L/L Haûi: 714-638-7653, 714260-2609

500-28L-110204/142493

500-14L-102904/142116

500-14L-110204/142617

Bakery caàn sang. Vuøng Garden Grove. Tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû. Coù theå laøm theâm Food to go. Ñ.T 714-726-4832. L/L 10am8pm.

RAO RAO VAË VAËTT

Hair Nail SPA good location 8 baøn Nail, 3 Spa, 2 room Facial, 3 baøn toùc. Chuû bò beänh caàn baùn gaáp $41,000. 714-750-5607, 251-0177 Home 537-2474. Nhieàu khaùch walk in.

500-7L-110904/143497

Sang Tieäm Nail vuøng Glendora 4 baøn, 1 spa, 1 phoøng facial, 700 sqft., tieà n rent reû . Giaù $14,000. LL: cel: 626-674-8309, 626-852-9958 (Steve - Helen)

500-7L-110904/143510

Tieäm Nails ñeïp sang, 5 gheá Spa, 6 thôï, khoâng ngöôøi troâng coi sang gaáp. Vuøng Mission Viejo, keá chôï Von. Giaù $120K, khoâng nhaõ yù xin mieãn goïi. LL: 714-623-3076.

500-7L-110904/143512

Phoá coøn troáng cho thueâ, khu vöïc ñoâng khaùch, sang troïng, raát toát cho caùc dòch vu veà y teá, nha só, nhaø haøng, Bakery. 3,000 sqft, goùc ñöôøng Beach-Lampson. Giaù reû baát ngôø. Tel: 714-493-9873.

500-28L-110904/143521

SANG TIEÄM NAIL - Lôïi töùc khoaûn $23,000/thaùng, Rent $1200 - Sang giaù ñaëc bieät $68,000, coù theå bôùt. Vuøng Hollywood, Florida thaät loøng LL Bus: 727-398-0545. Home : 727-541-9832

500-28L-110904/143524

Caàn sang Tieäm Nails tieåu bang Arizona trong khu shopping Center lôùn. 6 baøn nails, 4 Spa, 1 phoøng wax. Rent reû trong khu Myõ traéng, hoaøn caûnh gia ñình, Thaät loøng haõy goïi Huy : 623330-8979

500-28L-110904/143530

Sang Tieäm Nails Supply. Caàn sang Tieäm Nail Supply taïi Arizona, khoâng ngöôøi troâng coi. Tieäm ñoâng khaùch. Xin LL: 520349-9720

500-14L-110904/143533

Sang Tieäm Nail trong Mall, Giaù $145,000. Tieäm caùch Bolsa 1 tieáng veà höôùng Los Angeles. Goïi Ngoïc 818-316-1303 Day. 714595-8983 Night

600-7L-011504/100483

Need Smog Tech & Mechanic with experience & diagnostic skills please call 714-362-5007, 714-901-8434

600-84L-042804/115365

REAL ESTATE & LOAN AGENTS Vaên phoøng caàn nhieàu agents hôïp taùc coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao. Xin lieân laïc Tina: 714-745-1458, vaên phoøng 714-657-7585.

600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009.

VIETBIRD INC BUILDING MATERIAL CONSTRUCTION Job opportunites: - Caàn general construction coù license laøm full time, hoaëc khoaùn. - Caàn project coordinator ñeå coi caùc coâng vieäc xaây caát. - Caàn Handyman coù kinh nghieäm vaø tools vaø xe truck laøm full time. - Caàn ngöôøi delivery coù xe truck bieát mua part Home Depot. - Caàn thö kyù coù kinh nghieäm customer service laøm part time or full time. - Caàn thôï chuyeân plumbing,, ñieän, hoaëc landscaping. Apply at: 12620 Westminster #G Santa Ana, ca 92706 Phone: (714) 554-5050; Fax resume: (714) 554-5333 600-28L-101904/140863

Caàn nöõ ñi xa Texas tuoåi töø 21 35. Baûo ñaûm löông cao. L/L phone: 832-202-3077 vaø 832202-3078 gaëp Hoàng 600-29L-102004/141044

600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425 600-21L-062904/125303

Caàn gaáp Nöõ laøm Massage traû cash $25/1giôø + tip haäu, tieäm ñoâng khaùch khoâng kinh nghieäm seõ training L/L: 714-634-8036.

600-30L-080104/130088

Caàn thôï söûa Big Screen TV. Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego. Lieân laïc 714-9819742

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-28L-102104/141189

TDI STAFFING AGENCY Coâng ty tìm vieäc laøm TDI ñang caáp gaáp nhieàu nhaân vieân warehouse, supervisor, technician, Q.A, Q,C, Assembly, shipping & receiving clerk vaø vaên phoøng laøm vieäc ôû thaønh phoá Fullerton, Anaheim, Ontario vaø City of Industry. Apply taïi ñòa chæ 451W. Lambert Rd, suite 217, treân ñöôøng Lambert vaø Tamarak, thaønh phoá Brea 714-255-9444 phone, hoaëc fax resume to 714-255-9796 or e m a i l recruiter@tditechgroup.com 600-9D345-102204/141267

Auto Smog Tech with good Diag. Experience & tools. Part time or full time. Big shop, 15 years in business. Call: 714-614-3159 600-36L-102204/141456

600-30L-082804/134134

Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi 18 baùnh ñi xuyeân bang löông cao haøng nhieâuø, ñieàu kieän deå daøng coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. L/ L John (714) 724-7288

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

600-28L-102404/141469

Work From Home International Business, $500 - $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-9050248


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-102404/141513

Caàn taøi xeá laùi xe vaän taûi coù kinh nghieäm traû cao vaø medical xin goïi Haûi 714-390-3476

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-36L-102904/142279

600-30L-110204/142620

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-110504/143000

600-30L-102404/141523

Tieäm Furniture 40,000sqf vuøng city of Industry caàn gaáp 2 ngöôøi Salesman coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Andy 626-712-8269. Löông cao + Commission.

600-28L-102504/141615

Caàn moät thanh nieân khoûe maïnh, nhanh leï, phuï clean nhaø. Parttime Tues ñeán Friday 8AM / 4:30PM. Traû cash $8.00. /giôø. 714-775-3604 Xin ñeå laïi teân vaø soá phone.

Machine shop caàn helper, khoâng caàn kinh nghieäm. Ñieàu kieän chòu khoù vaø nhanh nheïn. Xin vui loøng L/L: 714-534-4688, Mond - Fri only

600-7L-110304/142667

600-7L-110504/143025

CAÀN GAÁP! Bar ôû Hawaii sang troïng caàn nhieàu coâ tieáp vieân treû, ñeïp 2135 tuoå i . Löông töø $5000 $10,000, bao aên ôû, veù maùy bay. Xin L/L Thu: 808-285-5984

600-7L-110304/142656

Bar Monroe Club Bamboo cuõ khung caûnh lòch söï coù nhaïc soáng haøng ñeâm tieáp ñaõi aân caàn xin môøi quí khaùch chieáu coá caàn chieâu ñaõi vieân treân 21 tuoåi, xin goïi sau 12PM Mike cell 714-654-4449

Caàn thôï söõa xe kinh nghieäm, coù ñoà ngheà söûa xe. Xin lieân laïc phone: 714-638-7888 600-14L-110304/142670

600-28L-102504/141616

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

600-28L-102604/141712

JOB BÖU ÑIEÄN Post Office La Puenty tuyeån Clerk, Mailhandler. Pomona tuyeån: Rudal Carrier. Saùch “Luyeän thi böu ñieän” baùn: Tuù Quyønh. Muoán: Hoïc? Saùch? Ñeà tuû? Interview?. L/L Hank Nguyeãn 26 naêm kinh nghieäm 714-469-5041

600-14L-102704/141819

Caàn thôï maùy söûa xe hôi coù 3 naêm kinh nghieäm lam 5 ngaøy/ tuaàn. Vui loøng LL: 714-554-3910

600-14L-102704/141945 600-36L-102704/141948

600-14L-102804/142000

Expericenced Loan Processor Needed! Base $5000/mo + Commission. Call: 562-246-0377

600-21L-102804/142024

Tieäm Furniture, caàn Salesman thoâng thaïo Anh ngöõ (coù hoaëc khoâng kinh nghieäm) laøm full-time taïi Anaheim hoaëc Cerritos. Xin lieân laïc Daniel. 714-240-2729

600-14L-102804/142080

Licensed Chiropractor. Clinic taïi G.G caàn licensed, energetic, hardworking, motivated chiropractor to build their pratice. Salary plus % with opportunity for ownership. L/L: 714-7204648 or fax CV to 714-741-0623

600-14L-103104/142312

- Caàn taøi xeá laùi xe 18 baùnh, Kinh nghieäm treân 2 naêm, Baèng khoâng quaù 3 ñieåm - Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm. 714-539-1882, 714-720-5504

600-30L-103104/142365

BANKCARD SERVICES 17 year-old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster area is seeking hard working and ambitious individuals to work in a fun, fast-paced environment where the emplyees are really appreciated and awarded for their work! You’ll discover your dream of beginning a fantastic career, not just a job!. We have immediate opening available for the following positions: 1. Customer Service Representative (Fulltime-working in LA office) 2. Receptionist (Fulltime-working in Westminster office) 3. Telemarketing Representative. (Fulltime-working in Westminster office) Qualification: - Authorized to work in the US - Bilingual in English and Vietnamese - Basic Computer Skill (MS-Office) - Good interpersonal / Communication skill - Related work experience plus but not necessary We offer paid training and excellent benefit packaged including health & life insurance, 401K, sick day, paid vacation and yearend bonus.

BankCard Services is an Equal Opportunity Employer. Qualified candidate, please email or fax a resume along with a cover letter Attention: Brian Ton Email:Brianton2000@yahoo.com Fax: 714-901-1414 600-28L-110104/142478

Quaùn Cafeù caàn nöõ tieáp vieân kinh nghieäm duyeân daùng deã thöông. Löông cao tip nhieàu. Xin lieân laïc Hoøa 714-553-8580.

Tieäm söûa xe caàn gaáp 2 thôï maùy kinh nghieäm coù baèng caøng toát (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). L/L Kim 714-244-2545 or 714-539-9494

Fax: (714) 894 -1381

ADHC Adult Day Health Care caàn ngöôøi massage, driver vaø LV Nurse coù license. FT. Bieát theâm tieáng Hoa caøng troát . Lieân laïc. 714-5317561 or 714-425-0799

600-14L-110204/142537

Tieäm cafe caàn gaáp nhieàu nöõ tieáp vieân vui veû vaø deã thöông cho ca saùng vaø chieàu. Caàn 1 ngöôøi röûa ly ca chieàu. L/L: 714-417-4174

600-28L-110204/142561

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934.

600-14L-110204/142576

Adult Daycare Center Ña Laïc Vieân caàn phuï taù thoâng thaïo Anh Vieät Hoa ngöõ. Lieân laïc 714-6381818.

600-14L-110204/142606

Caàn nhieàu thieáu nöõ massage bao löông ngaøy moät traêm khoâng caàn kinh nghieäm seõ chæ daãn theâm. L/laïc 714-653-0718

Caàn taøi xeá xe truck 18 baùnh xuyeân bang coù kinh nghieäm. Löông cao ñieàu kieän deã daøng. Khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. L/laïc Sôn: 714-290-2318

600-7L-110504/143010

Caàn Saleman Furniture vuøng LA. Baûo ñaûm löông cao + commission kinh nghieäm. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L: 323-8428942

Caàn ngöôøi chaïy baùo thuøng LA Times. Ñieàu kieän phaûi coù xe mini truck or van, goïi töø 2:30AM 5:30AM only 714-443-1926 600-5L-110504/143028

DAÏY KHAI THUEÁ $250. Nhaän laøm muøa thueá $15/giôø. Baûo ñaûm thaät gioûi. M/G Joesph Nguyen Son 562-591-4983, 682-3747 600-14L-110504/143030

Beauty Products. Caàn nhieàu outside Salewomen, high commission. Ñieàu kieän: tuoåi töø 25-35 duyeân daùng, hoaït baùt, sieâng naêng. Bieát computer caøng toát. LL: Mr. Mile : 714-432-7240 600-7L-110504/143106

Garden Grove Imports caàn tuyeån: Mechanic coù kinh nghieäm, ñoà ngheà. Löông traû coâng baèng, laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình. Goïi 714-608-3591 600-14L-110504/143109

AN Auto Body Repair caàn 1 thôï sôn bieát laøm Bodo vaø 1 thôï Body Men. Moïi chi tieát goïi 714-5549050 gaëp Anh An. 600-14L-110304/142732

600-7L-110504/143111

600-7L-110304/142726

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-7L-110304/142742

Kieám thôï phuï doïn chôï trôøi Costa Mesa moät ngaøy Thöù Baåy. Xin lieân laïc 714-545-8429. 600-14L-110304/142760

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, Drywall, plumbing, frame and warehouse. Phaûi bieát tieáng Anh. LL: 714-719-7047 or ñieàn ñôn @ 11362 Westminster Ave Ste “A” Garden Grove, CA 92843 600-28L-110404/142773

CENTURY 21 - BEE REALTY Vaê n phoø n g caà n Real Estate agents hôïp taùc phaûi coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng. Caàn noùi thoâng thaïo Anh/Vieät. Xin L/ L Mr.Ken Oh: 714-537-8600, fax resume: 714-537-2191. 10035 Garden Grove Blvd, G.G, CA 92844

Caàn taøi xeá xe truck 18 baùnh, xuyeân bang. Caàn kinh nghieäm, löông cao. Lieân laïc Nghóa: Hoâm 714-530-0870, Cell 714-2278847. 600-7L-110504/143117

Vietnamese/English linguists for law enforcement related jobs. Exciting job. College degree preferred, computer savvy, type 40 wpm, pass government security clearance. 714-953-1697 or visit prolang.us. 600-7L-110504/143130

Caàn Döôïc só part time hay full time ôû Pico Rivera. Xin goïi 714655-3931 600-14L-110504/143136

Caàn Saleman thoâng thaïo tieáng Anh cho tieäm furniture. L/L 714758-8064.

600-14L-110504/143149

Caàn Thôï söûa maùy may giao haøng coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714534-9622. Between 9:00AM to 5:00PM. 600-14L-110504/143193

Caàn nöõ baùn quaàn aùo $1000 moät thaùng, coù kinh nghieäm. Goïi Linda 714-468-2613

600-7L-110704/143201

600-7L-110404/142814

Caàn thôï maùy coù baèng Smog vaø bieát chuaån bònh söûa xe, coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà ñaày ñuû. Löông haäu. Goïi Hieáu 714-6579286

600-7L-110404/142843

Caàn moät ngöôøi thôï maùy 5 naêm kinh nghieäm, löông haäu, xin lieân laïc anh Hoà 714-828-9990

600-7L-110404/142879

Caàn thôï construction kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm mieãn goïi). L/L Mr.Tri: 714-3607565

South Coast Stone Supply caàn thôï marble, granite. Tuoåi 40 trôû xuoáng, chaêm chæ. Seõ daäy, khoâng caàn KN. LL English 714-5908992, Vietnamese 714-7246528. 600-30L-110404/142892

600-14L-110704/143204

600-3L-110704/143209

600-7L-110704/143212

Caàn machinist coù kinh nghieäm maùy Lather Mill laøm trong Tool Room. L/L Steve 950 Turnbull Canyon Road, city of Industry, CA 91745, 626-968-1422

CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

Caàn ngöôøi giuùp taïm thôøi, unpacking jewelry $8.00/hour. Goïi Thi: 949-650-9058

600-14L-110404/142896

600-28L-110704/143229

FULLERTON Caàn thôï massage therapy coù baèng 500Hrs, laøm vôùi Doctor, löông cao. 714-986-9518 600-7L-110404/142911

AN CABINET. Caàn thôï phuï coù ít kinh nghieäm, sieâng coâng vieäc thöôøng xuyeân. L/L An: 714-8832950. 600-14L-110404/142969

Caàn Warehouse Man coù kinh nghieäm veà Furniture xin lieân laïc 323-266-7801 phone, resumeù 323-266-8105 fax 600-7L-110404/142988 600-14L-110404/142991

600-7L-110804/143317

Caàn Cashier caây xaêng Los Angeles, Cerritos, Garden Grove, ca ngaø y ñeâ m . Khoâ n g caà n kinh nghieäm coù thì löông cao, 562865-8536. Ñi vaéng ñeå laïi teân, telephone

Loan Officer/Agent Career Opportunity available in R.H job duty, respond to consumer inquired for loans, Pre-qualify consumers and assist in the completion of loan applications. Status: F/P contract employee, experience: 1Yr minimum. Fax resume to 626-8391271

Haõng Shutters taïi Anaheim caàn 1 thôï sôn kinh nghieäm sôn baèng spraybooth. Start $9/Hr tieàn maët. L/L Hilton 714-251-8666

600-16L-102904/142268

Tel: (714) 892 - 9414

600-7L-110304/142712

Caàn ngöôøi traùng baùnh cuoán neáu khoâng bieát coù theå taäp, xin L/L coâ Dung 714-200-8872

600-14L-102904/142252

Höõu Hieäu Nhaát !

600-14L-110304/142685

Caàn thôï Smogcheck and repair. Löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc: Zul: 562-403-6808

Teachers & College Students wanted. Coù khaû naêng daïy keøm caùc moân Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên, SAT, Vieät ngöõ, Vaên ngheä. Fax resume to 714-242-9177

600-14L-102904/142215

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT

600-28L-110304/142672

Tieäm Furniture. City Lakewood, caàn ngöôøi phuï giao haøng bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. LL Anh Thaéng. 562-529-7025

600-28L-110404/142801

600-14L-102904/142178

Tieäm Furniture ôû Laguna Hills caàn good driver cho delivery. Goïi Kevin 949-458-7922

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm massage, vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi. Goïi coâ Kim: B. 510-654-0777.

Help Wanted: Full-time/ Parttime for Doctor’s Office: Must speak English / and Vietnamese No experience necessary, will train, call MiMi Optometric Center: 714-537-1313

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

600-7L-110704/143228

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career advancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887 600-6L-110704/143272 600-7L-110804/143310

Caàn ngöôøi nam nöõ tuoåi 40-52 phuï vieäc laët vaët. Khoâng caàn kinh nghieäm. Ñoàng höông môùi qua caøng toát. L/L Nga 714-254-5828, 714-273-7821 600-14L-110804/143311

CAFE DÓ VAÕNG 3 Caàn nhieàu waitress saùng vaø chieàu. Löông cao + tip. L/L tieäm: 638-4524, 714-717-4826 cell

600-7L-110804/143334

600-14L-110804/143367

Body shop caàn thôï Body vaø helper kinh nghieäm. Xin goïi cell: 714-417-5050, work 799-7776 600-7L-110804/143372

NHAN HOA CLINIC Is rescruiting for: - Front Desk/Phone Receptionist - Medical Assistant/Phlebotomist Must be experienced, intiator, team player, possess leadership skills, courtesy and politences, must be able to handle multitask and work in a demanding enviroment, and fluent in English & Vietnamese. If you are interested, please fax your resume to Tricia Nguyen at 714-539-9015 600-4L-110804/143376

Phoøng maïch baùc só caàn thö kyù part time, xin goïi 714-531-5221 600-7L-110804/143386

Caàn thôï baïc bieát söûa size nhaän hoät, neáu khoâng bieát seõ training, xin goïi Khanh 714-726-1121

600-38L-110804/143398

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452 600-7L-110904/143436

DELIVERY DRIVERS wanted. MUST speak & read GOOD ENGLISH, have insurance & clean driving record. Drive your own car. Daytime, Nighttime, weekends. Good money plus tips. Huntington Beach 714-848-1002 600-28L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-3L-110904/143443

Caàn ngöôøi phuï trong kho haøng bieát söû duïng ñoà ngheà. Lieân laïc 714-636-1900. 10542 Stanford Ave. G.G. 600-7L-110904/143444

VP Baùc só trong khu Vieät Nam, caàn Nam, Nöõ Massage Therapy, taøi xeá coù KN ñöa röôùc beänh nhaân vaø nhieàu Marketers. Goïi Steve 714-537-0547. 600-3L-110904/143457

Tieäm Furniture vuøng Fountain Valley caàn 1 ngöôøi phuï clean up doïn deïp. L/L: Vaân 714-8398808. 600-28L-110904/143479

Career Opportunity for anyone who wants to do construction for living. Must have a truck and basic tools. Amerasian prefer (no cash) Need licence Electrician). Call Bobby. 714-797-3990 from 4PM to 7PM 600-7L-110904/143492

Caàn 2 coâ coù baèng laøm Body Skin Care Massage maët coå vai $20 1/2 Hr Facial Wax Tanning taém hôi $10 1/2 Hr Relax. 16517 Brookhurst St. Cathy Thoa 714839-9644 Cell 217-6630. 600-7L-110904/143496

JEWELER Caàn thôï baïc coù kinh nghieäm vaø söûa chöõa nöõ trang vaø nhaän hoät vuøng Woodland Hills part-time. Xin LL: Henry cell: 626-2036990, 818-673-1633 600-4L-110904/143522

Caàn Taøi xeá giao thöïc phaåm cho nhaø haøng good DMV Record. Xin gaëp Coâ Kim 14371 Euclid St. # C Garden Grove.

600-7L-110904/143535

Caàn 2 thôï chuïp hình treû trung döôùi 26 tuoåi hoaït baùt vaø lanh leï, Vaø 1 trung nieân sieâng naêng, caàn cuø. Caàn sale / Marketing cho coâng ty, resume email veà jimmysmusic@yahoo.com. Ñieàu kieän löu loaùt Anh Ngöõ, bieát tieáng Meã caøng toát Jimmy 714-5305311, 714-719-3318 600-7L-110904/143536

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm parttime, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A-B Dick, vuøng Anaheim. Xin LL: 10AM ñeán 8PM: 714-7743738, 714-774-2709 600-3L-110904/143544

Caàn 1 thôï may laøm vieäc taïi Tieäm may khu Garden Grove. Caàn bieát may ñoà ñaàm vaø söûa quaàn aùo. Lieân laïc Baø Anh. 714-539-4287 600-14L-110904/143545

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

RAO RAO VAË VAËTT 630-14L-102804/142072

Caàn 1 dì 60 tuoåi trôû laïi, khoâng vöôùng baän gia ñình, khoûe maïnh, saïch seõ troâng 1 beù gaùi 2 tuoåi vaø giuùp vieäc nhaø. Bao aên ôû löông $1000. L/L coâ Trinh 760-8800945, sau 8H giôø PM 310-9789540

630-5L-110104/142427

Caàn ngöôøi coi em beù 4 tuoåi ôû North Carolina sau 3 giôø PM. Bieát tieáng Anh, bao aên ôû, löông haäu (baøn sau). Nhaø gaàn tröôøng Ñaïi hoïc, thích hôïp cho SV ñi hoïc hay ngöôøi laøm part-time. Phone 919-234-2620, cel 919-2743082

630-14L-110204/142554

Caàn ngöôøi 50-55 tuoåi giöõ beù 1 tuoåi. Michigan. Lieân laïc fone Traâm: 616-901-8927, 616-5608674, 989-684-4449.

630-7L-110304/142744

Caàn moät phuï nöõ chaêm soùc vaø laøm vieäc laët vaët trong nhaø cho baø cuï khoûe maïnh khu Magnolia, Westminster. L/L 714-899-7029.

630-14L-110404/142810

Caàn ngöôøi giöõ treû em ôû T.P Wildomar, bao aên ôû goïi ñieän thoaïi veà VN mieãn phí, bieát laùi xe, thöông treû em, doïn deïp nhaø cöûa, xin goïi Frank 714-263-9054

630-14L-110404/142866

Caàn baø ñoäc thaân ôû laïi nhaø coi beù 6 ngaøy vuøng Irvine. Chuùng toâi ñöa ñoùn. Bieát naáu aên chuùt ñænh khoâng laøm vieäc nhaø. Goïi Haø 714-349-2591 hoaëc 949-7014459.

630-7L-110404/142878

Caàn ngöôøi giöõ treû coù söùc khoûe, giöõ 2 chaùu 1 tuoåi & 2 tuoåi. Saùng ñi chieàu veà or ôû laïi. Tuaàn/6 ngaøy, $1,300-$1,400 thaùng. Loan 949295-9064, 949-363-0075 sau 7PM.

630-7L-110404/142881

Caàn ngöôøi troâng 1 baø cuï nguû laïi ñeâm. Thöù Hai ñeán Thöù Baûy. Xin goïi: 714-397-3253.

630-7L-110404/142901

Caàn 1 baùc gaùi giöõ 2 treû vaø giuùp vieäc nhaø ôû qua ñeâm 1 tuaàn 6 ngaøy. Nhaø ôû Santa Ana. L/L coâ Ngoïc 714-997-4623

630-7L-110504/143038

Caàn 1 coâ giöõ treû bao aên ôû löông cao, coâng vieäc nheï nhaøng, xin goïi Taâm 714-748-9712 hoaëc 714-705-9277

630-7L-110704/143240

Nhaø môùi caàn 1 ngöôøi ñaøn oâng khoûe maïnh töø 60-65 tuoåi ôû ñeå coù baïn vôùi oâng giaø 75T. Bao aên ôû. L/L sau 4:00 chieàu 714-2232886

630-7L-110704/143244

Caàn ngöôøi giöõ 1 treû 7 thaùng taïi nhaø Euclid/Firsrt, Monday - Friday, saùng ñi chieàu veà. Lieân laïc Nhi 714-554-6408 sau 5 giôø

630-7L-110704/143246

Vuøng Palm Springs caùch Bolsa 1H45" caàn 1 dì coi 2 beù trai 4 thaùng vaø 1 tuoåi röôõi. Nghæ Sunday, coù phoøng rieâng ôû laïi ñeâm. Löông $1200. 714-553-4615, 714-697-6378

630-7L-110704/143249

Caàn 1 nöõ, ñoäc thaân, taän taâm, coù xe giöõ 1 chaùu gaùi, giôø giaác linh ñoäng 4 ngaøy/tuaàn, khoâng laøm vieäc nhaø. 638-2160, weekend 260-5248

630-4L-110704/143251

Caàn phuï nöõ khoûe maïnh ñeå chaêm soùc cho cuï baø. ÔÛ laïi ñeâm 6 ngaøy 1 tuaàn, nghæ Chuû Nhaät, bao aên ôû. L/L: 714-280-2818

630-7L-110804/143299

Caàn ngöôøi giöõ beù gaùi 3 thaùng tuoåi töø 8AM - 8PM 5 ngaøy/tuaàn. Vuøng Garden Grove. Baét ñaàu 12/ 2004. Löông haä u . Lieâ n laï c Phöôïng 71-453-8556 hoaëc Anh 714-854-7689

630-3L-110804/143326

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi 1 tuoåi röôõi, bao aên ôû, 2 tuaàn veà 1 laàn, 30 phuùt caùch Bolsa. LL soá: 714531-5329 sau 6PM

630-14L-110804/143349

Caàn 1 ngöôøi phuï Nöõ troâng nhaø cöûa vaø giuùp Beù 8 tuoåi ñöa ñi hoïc vaø ñoùn veà. Bao aên ôû. Löông haäu, xin LL Billy. 714-713-3709

630-7L-110804/143360

Caàn ngöôøi ñeán nhaø giöõ 2 treû: 2 tuoåi vaø 4 thaùng, ôû Anaheim. Xin goïi 714-345-9736

630-7L-110804/143365

Caàn ngöôøi troâng nom nhaø vaø lo cho caùc chaùu ñi hoïc , bao aên ôû, ñöùa nhoû nhaát 8 tuoåi, traû löông haäu ôû Pomona. LL: 714-7139979, 909-917-4540

630-7L-110804/143375

Caàn 1 baùc giöõ 3 Beù, 18 thaùng vaø 3 thaùng khoâng caàn laøm vieäc nhaø, Xin Lieân laïc Coâ Dung. 714537-1151

630-7L-110904/143418

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 85 tuoåi taïi Beänh vieän, traû tieàn maët. Lieân laïc taïi 714-434-6474 hoaëc tôùi Manor Care 11680 Warner Ave

630-7L-110904/143430

Caàn 1 phuï Nöõ khoûe maïnh, thöông treû, giöõ chaùu Gaùi 8 thaùng, naáu aên coù phoøng rieâng ñeå ôû laïi. Löông haäu. LL: 626-246-2553 hoaëc 626-401-9913

NGÖÔØI VIEÄT

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-28L-101704/140212

Caàn ngöôøi giöõ treû, bao aên ôû, löông $1,000/thaù n g. L/L: 269-6899318, 269-659-1706 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

630-21L-110904/143438

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 630-5L-110904/143452

Caàn ngöôøi lôùn troâng Baø cuï ban ngaøy ñeán 9:00 toái, khoâng naáu aên, khoâng laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù phoøng nguû, taém rieâng. Löông $800/thaùng. 714-7672425

630-7L-110904/143475

Caàn moät chò hieàn laønh, chaêm soùc baø cuï 80T. Phuï ít vieäc nhaø. Löông 1,000$/thaùng. Nhaø gaàn Phöôùc Loäc Thoï. L/L Coâ AÙnh 714894-1074.

630-7L-110904/143493

Caàn moät baø chaêm soùc Baø cuï ôû gaàn Madison & Lockwood Ave., Los Angeles, moãi ngaøy 4 giôø. Baø cuï ñöôïc 126 giôø nuoâi moãi thaùng. LL: 626-296-0158

630-3L-110904/143499

Caàn gaáp Phuï Nöõ 40-55 tuoåi giöõ 2 beù gaùi moät tuoåi. Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu 7:00 - 8:00 Toái. ÔÛ laïi ñeâm cuõng ñöôïc taïi Chapman/ Tustin Ave. Löông haäu seõ baøn. L/L Le Minh 714-791-1653.

630-7L-110904/143527

Caàn 1 Phuï Nöõ 50-60 tuoåi, giöõ Beù Gaùi 11 thaùng. Naáu aên chuùt ñænh, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy 1 tuaàn. LL: 714608-2600

630-7L-110904/143534

Caàn ngöôøi kinh nghieäm troâng Beù Gaùi 1 tuoåi. Nguû qua ñeâm, 6 ngaøy/ tuaàn. Nghæ ngaøy Chuû Nhaät, vuøng Huntington Beach, Löông $1000. Lieân laïc: 626-890-4110

640-7L-110504/143147

HIRING NOW ! Join our fast-paced and rewarding sheet metal team. We work alternate shift schedules of 4/10 and 3/12 hour days to maximize production and balance family life. We need to fill 36 positions in the next 7-10 days. ° AMADA PRESS BRAKE OPERATORS ° TURRET PUNCH PRESS OPERATORS ° TIG & MIG WELDERS ° GRINDERS ° Hardward Machine Operators Apply in person to AMF:1011 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA. or Fax resume to 562-596-6799. Must bring valid documents to work! Great Benefits: Med., Den., 401k, Vacation SIGN-ON BONUS 640-7L-110704/143199

Haõng ñieän töû ôû Santa Ana caàn möôùn gaáp nhaân vieân coù kinh nghieäm veà hand solder vaø SMT Operator. Gôûi resume hoaëc ñieàn ñôn taïi 2700 S.Fairview St, Santa Ana, CA 92704 640-7L-110704/143203

Manufacturing company has Ahree open possition in machine operating, receptionist and customer service. For application, please contact at 714-210-1780 or 4906 W.First St, Santa Ana, CA 92703 640-7L-110704/143270

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-21L-102204/141303

Haõng H & H caàn 1 thôï haøn full time for sheet metal (mix & tig). 1 thôï chaïy maùy Punch from 11:30AM - 8:00PM. L/L: 714289-2274

640-28L-102204/141348

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Haõy chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaõ, maõo raêng vaø caàu raêng. Xin L/L United College of Dental Technician 714379-8228

640-7L-110904/143461

CNC, Sheet Metal Shop, caàn ngöôøi chaïy maùy seõ huaán luyeän, neáu coù kinh nghieäm caøng toát. Haõng coù ñaày ñuû Insurance, Vacation. Xin goïi Tel 714-850-9133 hay Fax Resume veà 714-8500195.. 640-14L-110904/143508

Haõng Töï Ñieån vuøng Santa Ana caàn tuyeån nhaân vieân coù kinh nghieäm. (2) Electronic Quality Inspector 5 naêm kinh nghieäm. (2) Junior-level Electronic Assemblers 2 naêm kinh nghieäm. (1) Machine Operator, coù kinh nghieäm vôùi maùy MYDATA caøng toát. Xin goïi 714-436-1618, hoaëc gôûi resume tôùi general@sigmatronix.com hoaëc fax veà 714-436-1810.

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS

640-14L-110204/142568

ID, OD, C-Less Thread Grinders, Milling, Lathe, CNC Operators, exp only, general grinding & MFG Co. 15100 Valley View Ave, La Mirada, 562-921-7033. Please come in to apply

640-14L-110204/142573

CNC Lathe Set-Up Person/ Operator Must be able to set-up and operator Mori-Seiki lathe with Fanuc control. Ability for light editing, setting offsets and inspecting parts at machine is required. Minimum 5 years of experience. Day shift. Good pay and benefit. Company is located in Pacoima, San Fernando Valley. Contact Rolandas at 818-896-9556.EXt 512

640-28L-110204/142607

Haõng TN Sheet Metal caàn nhieàu thôï coù kinh nghieäm veà Construction. Löông cao coù vacation & sick leave. L/L Kristeen 714-5930100. 18385 Bandilier Cir. Fountain Valley.

640-7L-110404/142832

Machine shop Garden Grove caàn tuyeån thôï Set-Up & Operator treân 3 naêm kinh nghieäm CNC, Fadal. Good salary & benefit. L/L Thanh 714-554-8809 or fax resume 714-554-8944

640-7L-110404/142959

MACHINE SHOP. Caàn CNC Mill Set-Up and Operator caàn coù kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm mieãn goïi, xin goïi tröôùc 2:00PM, 714 West Angus Ave., unit G, Orange, CA 92868. Tel: 714-744-5886

640-14L-110504/143075

Caàn Set Up man coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Vaø caàn driver (good driving record SR22 required). Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945 650-20D14567-041103/062622

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-251-3044 (cell). 650-28L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500 + kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691 650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Ñeå trôû thaønh 1 CHUYEÂN VIEÂN XUAÁT SAÉC, haõy döï lôùp TRAINNING ÑAËC BIEÄT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Ngoaø i nhöõ n g KINH NGHIEÄ M THAØNH COÂNG quyù giaù veà NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG XÖÛ treân salon, baïn seõ ñöôïc truyeàn ñaït nhöõng KYÕ THUAÄT TAÂN KYØ NHAÁT, töø A ñeán Z veà CAÙC LOAÏI FACIAL, RELAX vaø TREATMENT, duøng maùy vaø tay. Hoïc phí starts töø $350 up. Goïi HANNA: 562-833-5433 cell.

650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-22L-081604/132410

650-14L-101704/140564

Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187

650-14L-090604/135166

Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm laøm chia vaø möôùn gheá, gaàn LakeWood Mall, bieát chuùt tieáng Anh. Please call 562-630-4112.

650-6L-091404/136345

NAIL SPA Myõ Traéng. Caàn thôï nöõ boät kinh nghieäm, chaân tay nöôùc. Full/part time caùch Little Saigon 15 phuùt. Bao löông neáu caàn. L/L W: 714901-8116, C: 714-580-4130.

650-8L-091504/136471

TOÙC Happy Hair Design tieäm ngay thò töù ñoâng khaùch caàn thôï kinh nghieäm. Ñieàu kieän deã daøng. L/L Seany 714-379-1396. 650-100L-091604/136733

Caàn thôï nail boät kinh nghieäm bao löông tieäm 100% môùi, ñeïp ôû Tustin, Orange city, chuû hieän ôû xa. Xin goïi office 973-276-3146 cell 917-913-4158 650-28L-101804/140692

Caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm xuyeân bang löông töø $700 - $900/1 tuaàn caàn L/L Andy, Duong phone: 608-239-6398, 608-841-0282 650-28L-101804/140743

Tieäm nail ôû West Hollywood vuøng Traéng, caàn gaáp thôï boät nöôùc kinh nghieäm, löông bao $500/tuaàn. Bieát wax caøng toát, tieän ñi chung xe. L/L: 323-656-6189, 626-2810762 sau 9PM 650-28L-101804/140809

Caàn thôï nöõ boät vaø chaân tay nöôùc. Bao $600/tuaàn hoaëc aên chia coù baèng AZ. Coù choã ôû. L/L: 623933-6961 650-30L-101904/140892

Caà n nhieà u thôï Nail coù kinh nghieäm laøm trong mall löông bao 3,000 moät thaùng. Xin lieân laïc ñieän thoïai: 616-446-3144 Cell, 616-656-0565 Home sau 9AM. Thank you.

650-7L-030604/107498

650-100L-032104/109698

650-21L-102104/141211

650-28L-091704/136745

Interpreter for Hair, Nail, Facial Test in Nevada Quyù vò chuaån bò laáy baèng ôû Las Vegas. Thoâng dòch vieân coù baèng Nevada nhieàu kinh nghieäm saün saøng giuùp quyù vò noäp ñôn ñeán ñaêng kyù & thoâng dòch trong giôø thi. Xin L/L coâ Lai 702-221-6384

650-14L-092104/137339

Caàn Thôï Nail. Tieäm ôû Wisconsin, Myõ Traéng caàn thôï kinh nghieäm, neáu ñi caëp nam nöõ caøng toát. Bao $700 tuaàn. LL 920-2371220 (W), 920-237-1544 (H). 650-28L-102204/141300

INDIANAPOLIS Caàn thôï Nail kinh nghieäm tieäm naèm trong mall khu Myõ Traéng bao löông hoaëc aên chia. Goïi 317523-3582 650-28L-102204/141305

Caàn thôï Nail tieåu bang North Carolina. Bieát laøm moùng boät. Bao löông hôn aên chia 6/4, xin L/L work: 252-533-5964, cell: 252529-8111 hoûi A. Vyõ 650-14L-040904/112564

650-14L-062004/123888

650-23L-102204/141414

650-28L-092304/137648

Caàn thôï nails coù baèng West Virginia, bao löông cao. Xin L/L: 304-266-6536

650-30L-092404/137821

Tieäm toùc Hair Perfection naèm treân ñöôøng Brookhurst/McFadden caàn thôï toùc, thôï laøm facial, cho rent station hoaëc aên chia. Tieäm cho rent station laøm facia, L/L: 714-292-2616

Nhaän Training Nails. Caùc baïn naøo ñaõ coù baèng nails, muoán sau moät tuaàn leã seõ trôû thaønh thôï boät traéng hoàng, silk, gel. L/L Mary 714751-3039, 714-530-4671 (Home).

650-14L-070704/126463

650-7L-092904/138417

Heä thoáng Galaxy Nails Spa taïi city Torrance, caàn gaáp Thôï Nail nöõ cuøng nhieàu thôï boät tay chaân nöôùc facial waxing. Löông cao tip haäu. Xin L/L Chung 310-6982768, 310-406-6355

650-90L-100304/138840

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784 650-100L-072204/128776

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-36L-100504/139194

NAIL New full service nail salon. Manicurist and pedicurist wanted, waxing, facialist and masseuses in West Hollywood. Call Kathy 310-497-4842 650-30L-102204/141453

650-28L-101704/140242

Caàn thôï nails xuyeân bang gioûi boät coù baèng Illinois caøng toát, coù choå aên ôû, bao löông 3000/thaùng. Goïi 309-287-2787. Gaëp Khöông.

650-15L-101704/140243

Tieäm Nail/Spa vuøng Myõ Traéng caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät P/ W bieát laøm tay chaân nöôùc. Full time. Bao löông tuøy khaû naêng. L/L: 949-581-0779, cell: 714458-1416

650-28L-101704/140244

Khu Canyon Country, gaàn Magic Mountain, caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8pm11pm).

650-28L-101704/140559

Caàn thôï nails gaáp laøm khu Myõ traéng bao löông &750/tuaàn 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin lieân laïc 269-689-9318

650-14L-102904/142198

Tieäm Nail Toùc Long Beach caàn thôï Nail vaø Toùc Nöõ or Nam. Moät nöõ laøm moùng tay chaân nöôùc, bieát tieáng Anh, vuøng Myõ Traéng lòch söï. L/L 562-728-3408 ñeå bieát chi tieát. 650-78D23456-102904/142278 650-14L-103104/142310

Taïi sao phaûi ñi xuyeân bang?. Tieäm Nail Spa lôùn, caùch Little Saigon 1 giôø 30 phuùt. Caàn thôï boät P&W, bao löông $650/tuaàn treân chia 6/4. Thôï moùng nöôùc $500/tuaàn (6ngaøy), coù theå share phoøng, chuû ñöa röôùc. 1 tuaàn chôû ñi veà Little Saigon 1 laàn (free). LL Coâ Tieân 805-499-8101 (B), sau 9PM goïi 818-624-5208 650-14L-103104/142318

ANC NAIL TRAINING. Taän taâm höôùng daãn quí vò ñaép boät , gel. silk, designs nhanh ñeïp trong thôøi gian ngaén. caàn thôï Nöõ bieát laøm boät vaø nöôùc. LL Phong: 714719-3320 650-14L-103104/142319

Caàn gaáp thôï Nails xuyeân bang coù kinh nghieäm, löông cao $800 trôû leân, Tips nhieàu. Lieân laïc Hieàn 734-397-8749 (home), 734-8443250 (work) 650-14L-103104/142327

Caàn thôï Nail coù baèng wax. Bao $750 laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. Caùch Bolsa 1:30 veà vôùi chuû moãi tuaàn. Coù choã aên ôû. LL: cell 714-4022316. Tieäm 661-947-0989. Tom 650-28L-103104/142363

Caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät, nöôùc, xuyeân bang, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, khoâng khí gia ñình. LL: Paul 219-561-1560, 219-879-0473 650-14L-110104/142372

Tieäm Nails raát ñoâng khaùch vuøng Long Beach caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc bieát waxing caøng toát, löông cao tính caùch nhö gia ñình. L/L Chöông 310-632-7962 650-14L-110104/142373

Hair Nail Spa! Tustin! Vuøng sang, tip haäu. Caàn thôï hair nöõ. Bao löông haäu. (Nghæ Sunday). L/L Kim: 714-251-8565 650-14L-110104/142379

650-30L-102404/141494

Nails & Magic Tan Lancaster caàn thôï nöõ kinh nghieäm (bieát Facial and Wax caøng toát). Bao löông $600 up. Öu tieân cho ngöôøi trong local. 661-236-6234 Hoaø n g Ngoïc. 650-21L-102504/141585

Caàn gaáp thôï Nail xuyeân bang coù kinh nghieäm muoán laøm laâu daøi. Bao löông $3000 1 thaùng, vôï choàng caøng toát. Xin lieân laïc tieäm: 505-599-8887, cell 505-8602351 650-30L-102604/141768

Caàn thôï Nail boät kinh nghieäm, tieåu bang Maryland. Bao $2800/ thaùng. Coù choã aên ôû. 410-7262189, 410-726-1097 650-14L-102704/141822

EYELASH EXTENTION. Noái daøi loâng mi. Ñaëc bieät noái daøi loâng mi theo kieåu NATURAL vôùi kyõ thuaät cuûa NHAÄT seõ giuùp cho ñoâi maét cuûa quí khaùch cong, daøi töï nhieân vaø haáp daãn hôn. Lieân laïc Kim Yeán 714-251-8855 NAILS Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm 2 naêm bieát traéng hoàng silk, bao löông hoaëc aên chia coù waxing facial. 714-542-5148, 714-310-5748

650-7L-081004/131434

650-14L-102804/142113

Tieäm Nails caùch Bolsa 3 tieáng 30 phuùt caàn thôï coù kinh nghieäm laøm boät (pink & white) nam/nöõ OK, bao löông $600 tuaàn. Chò Tuyeát B: 805-237-2608, cell: 805-610-9195

650-14L-102704/141852

FANTASTIC SAM’S Garden Grove & Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full time or part time phaûi noùi thoâng thaïo tieáng Anh. Nöõ only. Goïi Cindy 714-8955906

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-28L-101704/140579

Tieäm toùc nail vuøng Fullerton caàn thôï coù baèng toùc bieát laøm moùng boät xin goïi Kim 714-528-3340.

Tieäm Full Service ôû Old Town Tustin cho möôùn Nail station $75/ tuaàn. Coù quyeàn laáy khaùch walkins. Tieäm ñeïp, saïch seõ. Noùi tieáng Anh, ask for Tiffany or Gracy 714-832-5232

RAO RAO VAË VAËTT

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523 650-14L-102704/141910

NAILS Khu Glendale & Northdrige caàn thôï boät kinh nghieäm traéng hoàng. Bao löông $700 - $800/tuaàn. Xin lieân laïc 626-222-0441, 818-2699699 650-14L-102704/141936

650-14L-110104/142396

Caàn thôï Nail Nöõ laøm boät, full time, vuøng Anaheim shopping lôùn, ñoâng khaùch, vui veû, bao löông. L/L coâ Giang 714-5352591 W, 281-0636 PM 650-14L-110104/142423

HAIR SALON Tieäm naèm treân khu Bolsa, caàn thôï toùc kinh nghieäm, full-time hoaëc part-time. LL: 714-7754666, 280-4666 (cell) 650-14L-110104/142428

Hair Nail Spa Santa Monica caàn thôï nail! Khoâng kinh nghieäm vaø kinh nghieäm, bieát toùc caøng toát. Bao löông. 323-620-3168. Vuøng Chinatown ñi chung xe 650-13L-110104/142442

caàn gaáp thôï nail nöõ coù baèng vaø chuùt kinh nghieäm. Tieäm vuøng Myõ traéng, Giaù cao tip nhieàu, coù choã aên ôû. Laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình, ôû tieåu bang Indiana. Chuû bao löông $3000/thaùng, Hôn chia 6/4. Goïi cho Richard hoaëc Sôn. 765-449-0945 (bus). 765404-4060 (home) 650-28L-110104/142469

Caàn thôï Nails Nöõ laøm trong mall. Bao löông $600 - $900/tuaàn. Gaëp anh David hay chò Amy cell: 714914-8422, bus: 252-237-2990

650-14L-110104/142473

NAILS Caàn gaáp thôï Nail nöõ bieát boät, tay chaân nöôùc. Tieäm môû cöûa ngaøy Chuû Nhaät, vuøng Arcadia, khu Myõ Traéng. Neáu caàn seõ bao löông. L/ L ngaøy: 626-574-9765, ñeâm: 626-284-0816 650-14L-110104/142477

NAILS Caàn thôï nails nöõ tay chaân nöôùc boät vuøng San Gabriel, Rosemead, neáu tieän ñi chung xe. L/L: 323771-2069, 626-236-2435 650-14L-110204/142482

Caàn thôï Nail full time, part time khu bieån Santa Monica ñoâng khaùch Myõ Traéng, tieàn tip nhieàu, tieàn löông cao, xin phone Lisa 310-806-8007

Bakersfield caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong mall 6 ngaøy moät tuaàn. Löông bao hoaëc aên chia. Lieân laïc Yeán 661-398-1717

650-28L-102804/141987

NAILS! NAILS! Caàn gaáp thôï gioûi coù kinh nghieäm bao löông hay aên chia tuøy yù. L/L Taøi: 559-788-2828 sau 8 giôø toái 559-310-3201

Caàn thôï Nail xuyeân bang nam/ nöõ coù choã ôû (Virgina). Bao löông tuøy khaû naêng bieát laøm moùng boät chuû treû, vui veû deã chòu. Lieân laïc Thaûo 540-349-5966 W, 540347-5260 C 650-14L-102804/142012

T & T NAILS & SPA Trong shopping mall khaùch sang Myõ Traéng. Tip cao hieän caàn gaáp thôï boät P/W, chaân tay nöôùc kinh nghieäm laøm spa. Xin L/L bus: 714-529-3886, cell: 714-4785356 650-14L-102804/142022

Salon & Spa khaùch Myõ traéng giaù cao, caàn thôï gioûi chaân tay nöôùc, gioûi tieáng Anh, coù khaû naêng build khaùch, bao löông, tieàn Tip cao. LL: AM 562-433-2177, PM: 714-724-9437

650-14L-110204/142560

650-14L-110204/142562

BEVERLY HIILS Caàn thôï nail bieát laøm boät, tay chaân nöôùc. Full time vaø cuoái tuaàn. Lieân laïc Chaâu tieäm: 310-6522446, nhaø: 626-576-0824

650-14L-110204/142579

Tieäm Nails gaàn Little Saigon khaùch ñoâng, tip haäu. Caàn thôï boät kinh nghieäm coù baèng facial, thôï bieát airbrush, bao löông neáu caàn. L/L: 714-719-6052

650-7L-110304/142630

Tieäm nail vuøng Lancaster caàn thôï Nail kinh nghieäm boät. Bao löông $600/tuaàn. Goïi 661-910-1437

650-28L-110304/142634

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-110304/142747

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-9L-110404/142898

650-7L-110504/143048

HAIR-NAILS Caàn thôï Hair Nails nöõ Full, Part -time coù kinh nghieäm. Vuøng Costa Mesa. Bao löông aên chia. Tieäm coù Station hair/nail cho thueâ. Thuøy Döông. @ 714-928-3160

Mission Viejo Shopping lôù n khaùch sang tip haäu caàn gaáp Thôï Nöõ K/N boät Pink & White FT/PT. Closed Sunday. L/L Cell 714588-3127 sau 8PM 714-2821092.

Tieäm Nails vuøng Carson ñang caàn Thôï Nöõ F/T, P/T bieát Waxing caøng toát. Xin lieân laïc Tina or Johnny: 310-991-8322, 562251-8322.

650-7L-110304/142635

650-14L-110304/142749

TIEÄM ÑOÂNG KHAÙCH CAÀN thôï nöõ kinh nghieäm boät laøm luoân tay chaâ n nöôù c , khu bieå n Santa Monica. Lieân laïc: , 310-4043432, 310399-7277

Caàn thôï nail nöõ coù kinh nghieäm. Coù choã ôû Lancaster caùch Bolsa 1 1/2Hr. Bao löông $600+. Phi 661-949-1663, 661-478-7571

650-7L-110404/142905

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Ñen Meã, caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc hoaëc fill, löông $350-$500/ tuaàn. (714) Ñi chung xe. Xin LL: 310-637-3761 or 310-308-7666

650-7L-110404/142906

Caàn thôï Nail Xuyeân bang gaáp. Bao löông tuøy khaû naêng. Thôï môùi ra tröôøng OK. Khoâng khí vui veû, coù choã aên ôû. LL: 715-215-0101, 715-836-9145

Tieäm Nail vuøng Myõ traéng, City of Torrance, caàn gaáp thôï Nöõ tay chaân nöôùc, môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc 310-619-0128, 310619-0128 (cell) 650-7L-110304/142638

Caàn thôï Nail kinh nghieäm moùng boät, chaân tay nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $500/tuaàn. Tieäm caùch Bolsa 15'. Lieân laïc soá phone: 714-425-1366 650-7L-110304/142649

NAILS Vuøng traéng sang Arizona. Caàn thôï nöôùc kinh nghieäm, bao löông $600/tuaàn. Öu tieân thôï trong vuøng. LL Mary. 714-797-1721 650-7L-110304/142658

Caàn thôï Nails chaân tay nöôùc vaø boät FT/PT .Tieäm sang troïng ñoâng khaùch tip haäu caùch Bolsa 15 phuùt. 18001-D Pioneer Blvd. Artesia 90701 or call Wendy 562-841-7388

Caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao löông 600 and up tuøy theo khaû naêng. Tieäm trong khu Shopping lôùn ñoâng khaùch deã laøm laâu daøi. L/L Tom 323-583-4046 (W), 714-598-6092 (C).

650-7L-110304/142759

Cypress City. Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm, löông cao, tip haäu. Khu Myõ traéng, caùch Bolsa 15 phuùt. 714-821-0590, 714-4231455

650-7L-110304/142764

Tieäm ñoâng khaùch gaàn China Town caàn thôï Nöõ laøm chaân tay nöôùc, baèng môùi OK. Full-time. Nghæ Thöù Hai. LL Mary: 323-7320814, 323-661-5436

650-7L-110304/142769

650-7L-110304/142770

650-7L-110304/142680

650-21L-110304/142771

650-7L-110404/142972

650-7L-110304/142701

650-7L-110304/142706

CAÀN THÔÏ TOÙC Fantastic Sam’s in Westminster caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, bieát tieáng Anh FT/PT. Goïi 714-7241374 or 714-651-1841. 650-7L-110304/142710

Tieäm Nail & Spa vuøng Picorivera caàn thôï Nail Nöõ K/N boät chaân tay nöôùc löông tuøy khaû naêng K/ N . Xin LL: 562-949-8885, 626780-5328 or 714-757-2278 650-14L-110304/142723

INDIANA Caàn thôï Nail kinh nghieäm, bao $800/6 ngaøy. Coù choã aên ôû. LL: W: 317-328-2874, C: 317-2258377 650-7L-110304/142725

Caàn gaáp gaáp thôï Nails KN X Bang, bao löông $700/6n, khoâng khí gia ñình thoaûi maùi. Xin LL: 801-798-2233 or 714-235-3353 650-7L-110304/142736

NAILS SPA Tieäm Nails vuøng Torrance khaùch sang tip haäu caàn thôï Nails Nöõ tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm bao löông $450/tuaàn. 310-5417955 650-7L-110304/142737

Khu du lòch, Myõ traéng, tips haäu, caàn thôï boät gioûi. Bao löông tuøy khaû naêng vaø receiptionist. LL: Thuûy 760-773-0759, 760-9605728 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät. Vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 15 phuùt. Bao löông. Ñoâng khaùch, tip haäu. Call 949-488-0714 or 714-234-6204. 650-14L-110404/142967

650-7L-110304/142698

650-7L-110304/142702

650-14L-110404/142940

CAÀN THÔÏ NAIL Nam Nöõ kinh nghieäm. Bao 3,000 ñoâ la moät thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007.

Tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng, Torrance. Tip cao, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bao $55/day, thôï nöõ boät kinh nghieäm bao löông $85/day. L/L: 310-357-7335

Tieäm vuøng Tustin caàn thôï Toùc, Nail. Vui loøng goïi 714-785-0887 sau 7:00PM 663-2868.

Caàn thôï Nail Nöõ, full time, bieát traéng & hoàng, silk. Taän taâm kyõ löôõng. Tieäm vuøng Fountain Valley. L/L sau 10AM 714-9689238, sau 8PM 714-554-9826.

650-7L-110404/142929

Tieäm nail ñoâng khaùch Meã walkin, vuøng East Los Angeles caàn 1 coâ gioûi moùng boät airbrush. Löông treân $1000/week. L/L Paul cell: 818-726-9385, tieäm 323-2664054

650-7L-110404/142943

650-7L-110304/142690

Euclid + Ball, Hair & Nail Salon khu Thò töù chôï Meã caàn thôï tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát . Full-time, pa rt-time or weekend OK.Lisa. (B) 714-776-3799, cell: 906-8890

Tieäm Nail vuøng Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc. Soá phone 562422-6222, 562-498-2183

650-7L-110404/142931

Tieäm Nails & Spa ôû Bakerfield caùch Bolsa 2 tieáng laùi xe. Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm waxing & facial. Bao löông. Xin lieân laïc 714-657-8095, 714-7281375. Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï tay chaân nöôùc bieát wax caøng toát. Löông cao bao löông. L/L 310626-3047.

Tieäm Barber caùch Bolsa 20 phuùt, caàn thôï Barber, bieát caét tondeur coù kinh nghieäm, bieát noùi tieáng Myõ. Laøm vieäc thöù 5, 6, 7, goïi 714-528-3894

Tieäm Nails vuøng Covina caàn thôï Nam or Nöõ kinh nghieäm bieát Facial & Waxing caøng toát. L/L: 626-339-5370 day, 562-6905989 night

650-7L-110304/142668

Caàn Thôï. Tieäm Nails ñoâng khaùch trong khu shopping Center caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Lieân laïc Hôïp hay Tröôøng: 562-9895509

650-14L-110404/142899

650-7L-110404/142774

Downey caàn thôï boät tay chaân nöôùc. Môùi ra tröôøng OK. Khaùch hieàn, tip haäu. L/L: 562-869-7357 B, 562-869-6391 H. Coâ Anh

650-7L-110404/142775

HAIR & NAIL Tieäm Hair & Nails vuøng Buena Park caàn thôï toùc & nails coù kinh nghieäm. Bao löông or aên chia. Lieân laïc 714-522-4432 B, 3606118 cell

650-7L-110404/142787

True Touch Nails & Spa raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm löông treân $600 week vui loøng. L/L Trinh cel: 951-252-9802, bus: 951479-0259

Tieäm toùc ñeïp, cho möôùn station toùc. Xin lieân laïc coâ Haèng: 714393-2231. Duoãi toùc thaúng boùng möôït. Duøng thuoác Nhaät, giaù ñaëc bieät. 650-7L-110404/142981

NAILS LONG BEACH Tieäm Nails vuøng Long Beach, goùc Carson & Orange, caàn gaáp thôï Nails Nöõ Part-time bieá t laø m moùng boät. Caàn baùn 2 baøn nail vaø 6 gheá laøm tay chaân nöôùc, coøn môùi vôùi giaù reû. LL: W 562426-5499, (H) 562-428-5563

650-7L-110404/142897

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc kinh nghieäm F/T. Ñoâng khaùch vuøng Anaheim, xin lieân laïc Kristy or Jenny 714-484-2987, 714925-6366

650-7L-110504/143071

Tieäm Nails vuøng La Mirada caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm boät aên chia hoaëc bao löông tuøy khaû naêng. Khu nhieàu khaùch walk-in. L/L Andy: 626-236-2764, Höông 626-236-3449

650-5L-110504/143089

Caàn gaáp Thôï Nails, boät gioûi, trong Mall Cali. Bao $8/tuaàn, treân aên chia, caùch Santa Ana hôn 10 tieáng laùi xe. Goïi Tom: Ngaøy 707445-1341, ñeâm 714-902-5814.

650-14L-110504/143099

HOT NAILS Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät bieát waxing, facial caøng toát. Löông $400 $800/tuaàn & up, tip haäu. 562695-3295 (9:30AM - 7:30PM), 626-272-1960

650-7L-110504/143137

Tieäm Nail ñoâng khaùch caàn thôï boä t vaø tay chaâ n nöôù c kinh nghieäm. Bao löông $550-$600/ tuaàn, ñi chung xe vôùi chuû, nghæ chuû nhaät. Goïi Xuaân: W 951-4879733, Cell 714-414-7964, H 714-534-1638.

650-7L-110504/143152

Tieäm Nails vuøng L.A caàn thôï Boät K.N tay chaân nöôùc F.T P.T löông $500 up. L.L 213-748-3699 Tieäm, 714-251-9156 Cell sau 9 giôø toái.

650-7L-110504/143161

TOTAL DÒCH VUÏ Goïi töø Myõ + Vieät Nam chæ 3 cent moät phuùt. Gaén heä thoáng Satelite free hoaøn toaøn, chæ $24/thaùng cho nhaø vaø tieäm. Coá vaán di truù C.H.C.N. Ñoäc thaân $199. Goïi Ñoaøn 714-717-7276

650-3L-110704/143213

650-14L-110404/142989

650-14L-110704/143222

650-7L-110704/143230

Caàn thôï laøm toùc bieát laøm moùng tay. Coù kinh nghieäm, khu Myõ Traéng. Bao löông hoaëc aên chia. Lieân laïc Mimi: 714-728-0940, Thanh: 714-588-8701 650-7L-110404/142992

650-7L-110704/143239

Caàn thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm full & part time, neáu caàn seõ bao löông. Tieäm 15 phuùt töø Bolsa. Xin lieân laïc Joe: 714-273-3737

650-7L-110704/143258

Caàn gaáp thôï nail nöõ bieát laøm ñuû thöù coù choã aên ôû. Lieân laïc 847426-0062 W, Chicago 703-9449154 H

650-7L-110404/142877

650-7L-110404/142888

650-7L-110504/143060

Caàn thôï Massage Therapist. L/ L: 661-202-5782. Caàn thôï boät kinh nghieäm bao löông hoaëc aên chia tuøy yù coù phoøng rieâng cho thôï

650-14L-110404/142861

Caàn thôï kinh nghieäm pink & white, chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Bolsa 30 phuùt, shopping lôùn, sang troïng, 12 spa. Haø 310-2652565, 310-872-7067.

650-7L-110504/143057

650-7L-110404/142985

Tieäm Nail trong Mall Downey caàn gaáp thôï Boät vaø Tay chaân nöôùc, Tieäm caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Coù theå bao löông LL: Quyeân 562923-6332 or 714-417-4244

Tieäm nails khu Myõ Traéng, caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät hieàn vui veû, taän taâm neáu caàn bao löông, tip haäu. L/L: 714-826-3984 W, 714-899-6125 H, 714-417-6125 C

Corona vuøng Myõ Traéng caàn thôï boät P/W kinh nghieäm, löông 600/ week and up. Tieäm caùch Bolsa 30'. L/L Bus 951-493-6744 or Cell 714-657-4674.

650-7L-110504/143056

Tieäm Nails & Spa vuøng Huntington Beach, khu toát, giaù cao. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät pink/ white. L/L Dieäp: 714-377-7999, 714-624-6372 cel

650-7L-110404/142813

NAILS. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt ñoâng khaùch W/in caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W caàn 1 thôï chaân tay, öu tieân bieát facial waxing, bao löông töø $500 up. L/L: 949515-3437 Cookie. L/L: 714-5044705 Nina

Tieäm Nails caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc coù baèng wax caøng toát, coù theå bao löông. Xin LL: 562-493-2678 or 714-200-4198

650-4L-110704/143261

650-7L-110504/143015

Tieäm ñang ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät nöõ kinh nghieäm löông cao tip haäu ($400 - $600/tuaàn). Ñoùng cöûa Chuùa Nhaät. Tieäm: 714635-1369, nhaø: 714-726-4564

650-90L-110504/143019

Tieäm nail Riverside ñoâng khaùch caàn thôï boät K/N löông cao $600/ 1 tuaàn up. Chuû coù xe chôû ñi veà trong ngaøy. L/L: 714-224-6765 & 714-417-0603

CAÀN THÔÏ NAILS. Tieäm trong Wal-Mart caàn gaáp thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm. Chuû vui veû tieåu bang Virginia. L/L Tonyz: 757465-0400 W, 757-753-7622 C Caàn thôï Nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, chòu ñi xuyeân bang môùi ra tröôøng cuõng khoâng sao. Coù choã aên ôû. Bao löông $500 tuaàn, xin lieân laïc Tracie 617-510-9325

650-7L-110704/143265

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-7L-110704/143266

650-28L-110804/143348

650-7L-110904/143488

Caàn thôï chaân tay nöôùc (full time - part time or 2 ngaøy cuoái tuaàn) môùi coù baèng OK. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt, khaùch Traéng. L/ L Chaâu 562-986-9191, 9AM 7PM

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191

Tieäm vuøng Fullerton caàn thôï boät Nöõ bieát Wax caøng toát, aên chia (hoaëc) bao löông tuøy theo khaû naêng. LL Nancy 714-870-5619, 714-309-1466 Cell.

650-28L-110704/143269

650-5L-110804/143350

Tieäm Nails vuøng Diamond Bar caàn thôï boät tay chaân coù baèng wax caøng toát coù theå ñi chung vôùi chuû. LLaïc Höông 909-3975254 sau 8PM 714-534-6482.

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396

650-7L-110804/143275

Tieäm Hair & Nail, vuøng Huntington Beach, khu Myõ Traéng, tieàn tip cao caàn thôï tay chaân nöôùc FT/PT. Bao löông baèng môùi OK. Will train, xin L/L Tonie’s 714846-7588

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ boät hoaëc tay chaân nöôùc ôû vuøng El Monte North ñöôøng Peck Road, xin L/L Jenny: 626-452-8381, cell: 626374-0939

650-7L-110804/143356

Caàn thôï bieát laøm Facial, Waxing, moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $500/tuaàn hoaëc aên chia. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Lieân laïc soá phone 714-425-1366

650-3L-110904/143489

660-56L-100604/139304

650-3L-110804/143278

650-7L-110804/143363

650-7L-110904/143498

650-7L-110804/143286

Tieäm vuøng Corona caàn thôï nail K/B boät, airbrush, khoâng khí thoaûi maùi laøm laâu daøi, bao löông neáu caàn. L/L: 951-549-8469, 714653-8242 650-7L-110804/143287

Nails & Spa Riverside $500 $700, caàn Nam Nöõ kinh nghieäm boät, tay chaân, waxing, facial, airbrush. Full/part time nhieàu khaùch walk-in ñi chung xe. L/L: 951-485-9658, 714-348-3829 650-7L-110804/143288

Tieäm Nail vuøng Culver City. Giaù cao caàn thôï bieát laøm moùng boät tay, chaân nöôùc, waxing caøng toát. LL Ngaøy: 310-529-0736, Ñeâm: 310-978-9430 650-14L-110804/143289

Tieäm Nail vuøng Irvine trong khu Shopping Center, Caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W. Laøm full-time, Bao löông $600/T hôn aên chia. LL: 714-724-7668, 714-7247669 650-7L-110804/143291

Caàn gaáp thôï Nails boät & Tay chaân nöôùc trong shopping Center Meã, Khaùch Nice, East LA, caùch Rosemead 10 phuùt & Bolsa 30 phuùt. Neáu tieän ñi chung xe. 323-263-3238, 714-553-0342

Tieäm nails vuøng bieån caùch Bolsa 30 phuùt caàn thôï nöõ boät vaø tay chaân nöôùc. Löông cao tip haäu. Lieân laïc 714-580-2381 or 949489-0376 ñeâm 714-964-0916

Tieäm Nail LA. Ñang ñoâng khaùch caàn gaáp thôï Nöõ vui veû bieát boät & tay nöôùc kinh ngieäm, bieát wax caøng toát, löông cao. LL: 626-2326710, bus: 213-383-4939

650-7L-110804/143366

650-14L-110904/143506

Caàn thôï Boät laøm ñuû thöù vaø thôï nöôùc, neáu coù baèng massage coå caøng toát, khoâng coù cuõng khoâng sao, caùch Bolsa 15 phuùt. LL: ViVi 949-394-8806

650-14L-110804/143378

LAS VEGAS Caàn gaáp thôï Toùc Kinh nghieäm coù theå bao löông. Goïi Nancy. 702-248-2000, 702-248-6519

650-3L-110804/143379

Lake Forest caùch Bolsa 20 phuùt caàn thôï Hair bieát nail caøng toát. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Xin L/L: 714-262-3470, 714-317-8198

650-6L-110804/143388

CAÀN THÔÏ.Tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm bieát design, vuøng LA., coù theå ñi vôùi chuû. Xin LL: 714260-3375 or 714-251-3040

650-7L-110804/143397

Tieäm nail vuøng Newport Beach caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc. Tip haäu. Bao löông neáu caàn. L/L: 949-645-4296

650-7L-110804/143399

Tieäm ôû Santa Ana caàn thôï moùng boât gioûi & laøm tay chaân nöôùc, neáu caàn bao löông 5 ngaøy/tuaàn, thöù 4 ñeán Chuû Nhaät. LL Anh Duõng. 714-580-5256 or 714444-4761

650-14L-110804/143401

650-14L-110804/143305

Caàn thôï Nail chaân tay nöôùc, waxing bieát boät caøng toát. Lieân laïc Trang 714-491-2479, cell: 714-310-5191, vuøng Anaheim 650-7L-110804/143315

CAÀN GAÁP thôï nail nöõ bieát laøm P/W laøm luoân tay chaân nöôùc, kinh nghieä m vuø n g Laguna Niguel ñoâng khaùch. Tips haäu neáu caàn bao löông. L/L: 714-609-0568, 496-9329 650-7L-110804/143332

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt, caàn gaáp thôï boät, nöôùc, facial, waxing, löông bao hoaëc chia. L/L: 562-650-5502 cell, 626-9651757 work

Caàn gaáp thôï Nail vuøng Beverly Hills, Bieát boät caøng toát. Lieân laïc: Tracy: 310-273-0509 (W) , Eva: 626-280-0729 (H) 650-7L-110904/143509

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Caàn thôï Nails Nam Nöõ kinh nghieäm, bieát heát caû trong ngheà Nails, öu tieân ngöôøi ôû vuøng (626), (323) (213). Löông cao Tip good. LL: Anh James. 626-221-6937 650-7L-110904/143513

Tieäm Nails Longbeach caàn moät thôï Nam kinh nghieäâm boät. Khoâng khí gia ñình. L/L Haïnh 714-4969200 Home sau chín giôø toái 714636-4943. 650-14L-110904/143514

Tieäm ñang ñoâng khaùch caàn gaáp thôï Nail coù license vaø kinh nghieäm. Löông cao tip haäu. Xin goïi Ni 714-775-8533, 310-6572797.

650-7L-110904/143523

Caàn Thôï Nail. Caàn thôï coù kinh nghieäm gioûi boät Pink/W Silk laøm Full/Part time. Löông treân 600/ W gaàn nhaø. L/L 714-530-6326 gaëp Thuûy. 650-14L-110904/143532

650-3L-110804/143313

650-7L-110804/143314

650-7L-110904/143507

TOP NAILS Caàn nhieàu Thôï moùng boät, tay chaân nöôùc, Thôï Facial Waxing vaø Thôï toùc. Lieân laïc coâ Le 949348-8185, 949-370-7784.

Caàn thôï Nial coù kinh nghieäm ôû trong Mall lôùn, khaùch sang, Típ haäu. Bao löông $600 tôùi $1000/ tuaàn. Hoûi Juny. C: 760-340-0319 Tieäm Nails ñoâng khaùch. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm. Laøm full time/part time. Bao löông cao. ÔÛ Bolsa ñi xe chung. L/L: 310-6390545

NAILS Tieäm Nail raát ñoâng khaùch caàn 2 thôï: Thôï boät & Waxing vaø thôï tay chaân nöôùc, Neáu tieän ñi chung xe. LL: 310-277-9614, 626-5799634, 626-379-0531

650-7L-110904/143516

650-7L-110804/143302

650-7L-110904/143411

Hair Stations For Rent Tieäm Toùc vuøng Whittier and La Habra khang trang roäng raõi. Dö Station Toùc cho rent. Caàn thôï toùc. Lieân laïc 562-902-8777

650-7L-110904/143415

Caàn thôï Nail gaáp kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, full vaø part-time. Xin vui loøng goïi LyLy: 714-7728931 hoaëc Kathy 909-875-0667

Caàn gaáp thôï Nail coù kinh nghieäm laøm xuyeân bang, coù baèng WV caøng toát, laøm trong Mall, khu traéng, bao löông $3200/month, treân aên chia. LL Phöông: 304422-2420 650-3L-110904/143538

Nails, Tieäm ôû thaønh phoá Anaheim. Caàn thôï Nails gaáp, vôùi khoâng khí gia ñình, laøm ôn LL: 714-995-4195, caûm ôn raát nhieàu. 650-7L-110904/143546

650-7L-110904/143420

Caàn thôï Nail P/White + Tay chaân ñi xuyeân bang, vuøng Myõ traéng trong Mall. Tip cao. Coù choã ôû. LL: Chò Hoàng. 201-647-9375

650-7L-110904/143547

650-7L-110804/143336

HAIR SALON. Sang tieäm Toùc vuøng LakeForest, 8 hair, 2 nail, Tieäm raát ñeïp, trong khu ñoâng business, coù khaùch saún, 3 thôï full-time bieát laøm nail, 1 thôï parttime, sang $45,000. Xin goïi 714826-0264 Nhaø. 650-7L-110804/143337

Caàn gaáp thôï nail Nöõ full-time khoâng caàn kinh nghieäm khu Myõ traéng gaàn Bolsa, khoâng khí gia ñình. Goïi 714-838-2449 hoaëc 949-683-1772 650-7L-110804/143339

Caàn thôï Toùc Nail FT/PT vuøng Myõ traéng ñoâng khaùch. Goïi Susan. 714-814-7510 650-7L-110804/143342

Tieäm Nails ñoâng khaùch, vuøng Los Angeles caùch Chinatown, Alhambra 20 phuùt xe. Caàn gaáp thôï nöõ chaân tay nöôùc, boät. Löông $650 - $900/tuaàn. L/L: 310-2043283, 626-579-9264, sau 9:00PM 650-7L-110804/143344

HAIR Caàn thôï Toùc gaáp coù kinh nghieäm xin vui loøng lieân laïc coâ Tina 626373-7757. Thaønh thaät caùm ôn 650-7L-110804/143346

NAILS Tieäm nails vuøng LA. Caàn moät thôï tay chaân nöôùc, neáu bieát boät caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu. L/L: 626-272-3983 cell, 310-673-6584 bus

650-7L-110904/143548

650-7L-110904/143441

Tieäm Nails vuøng Laguna Beach caàn Thôï tay chaân nöôùc F/T. Xin lieân laïc 949-464-1974.

650-14L-110904/143550

650-7L-110904/143472

650-14L-110904/143473 650-14L-110904/143551

NGÖÔØI VIEÄT

phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Tieäm Food To Go caàn ngöôøi bieát naáu coù kinh nghieäm vaø caàn phuï beáp LL: 714-322-7114

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sale Person Store manager vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ. High salary, commission, benefit and vacation. Lieân laïc: 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257 660-3L-110904/143428

Medical Dental Office caàn Nöõ nhaân vieân laøm vieäc laâu daøi. Full & Part-time. Coù hoaëc khoâng kinh nghieäm. LL: 714-531-2203, ñc: 10301 Bolsa #102 ( giöõa Brookhurst & Ward)

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-110404/142870

Caàn ngöôøi phuï beáp cho nhaø haøng. L/L: 714-536-4370, full time or partt time OK

665-7L-110404/142945

Nhaø haøng Phôû vuøng El Monte caàn ngöôøi bieát naáu Phôû vaø ñoà aên Vieät Nam. Löông cao + tip. L/L Benny 626-922-9922 10:00am to 3:00pm.

665-7L-110504/142996

Nhaø haøng caàn thôï chaïy baøn thöù Saùu thöù Baûy vaø Chuû Nhaät. Xin goïi Phuùc 714-366-6787

665-7L-110504/143013

Caàn thôï. Food To Go vuøng Tustin caàn nöõ thôï phuï ra haøng To Go. Löông haäu. L/L: 714-838-6651

665-7L-110504/143052

Caàn phuï beáp nhaø haøng Chay, coù kinh nghieäm caøng toát. Thích coâng vieäc beáp nuùc. Goïi: 714373-1232

665-7L-110504/143104

Nhaø haøng vuøng Alhambra caàn moät ngöôøi phuï beáp vaø delivery. Xin lieân laïc anh Sung 626-4589668

665-7L-110504/143119

Nhaø haøng gaàn Khu Little Saigon caàn moät waiter (welcome student) vaø moät ngöôøi phuï röûa cheùn, cleaning. Goïi: 714-531-5798

665-28L-110704/143200

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com

665-28L-082704/133940

665-5L-110704/143245

V/P Nha Khoa caàn Nha só P/T vaø Nha taù coù kinh nghieäm F/T coù baûo hieåm, vacation. L/L: 714966-0171, 714-531-5175

660-14L-103104/142303

665-14L-081004/131353

Nhaø haøng Phôû vuøng Pomona caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn F/T or P/T. Cung caáp chuyeân chôû töø Fullerton tôùi Pomona. Xin lieân laïc 909-613-0705.

Vaên phoøng Baùc só Le Sôn caàn moät Medical Receptionist. Lanh leï, vui veû, vaø coù kinh nghieäm. $12/hr plus benefit. Fax resume: 714-590-1641 hoaë c Lilianne 714-697-3745

Nhaø haø n g khu Little Saigon, Irvine, caàn waiter or waitress, phuï beáp naáu Mì, Huû tieáu, laøm nöôùc uoáng part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018

660-7L-110104/142467

665-56L-101004/139739

Caàn phuï nöõ giuùp vieäc F/T vaên phoøng baùc só vuøng Westminster. Caàn bieát noùi tieáng Anh vaên/V.N thoâng thaïo. L/L: 714-775-4553 660-7L-110304/142651

Caàn phuï taù vaên phoøng Nha Khoa, part-time, löông haäu, coâng vieäc nheï nhaøng. 714-534-6969 660-14L-110404/142865

Caàn thö kyù laøm phoøng maïch B/ S töø Hai - Saùu (1-6PM), khoâng caàn kinh nghieäm, goïi Allison: 714-545-1133

660-7L-110404/142912

Wahoo Products caàn thö kyù vaø Sale laøm vieäc vaên phoøng. Tel: 714-698-9208. Address: 7138 Westminster Ave., Suite C, Westminster, CA. Website: www.wahooproducts.net .

665-56L-100404/138969

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868 665-30L-101704/140107

Nhaø haøng Nhaät vuøng Encinitas (near San Diego) caàn Teppan Chef coù kinh nghieäm. Khoâng kinh nghieäm seõ train. Good pay. Caàn phuï beáp, Sushi Chef. Goïi Danny 760-632-0888 665-28L-102004/141034

Heä thoáng Restaurants Lòch söï, ñoâng khaùch ôû Orange County caàn phuï beáp, bieát phôû, côm xaøo vaø waiters/waitresses. Bieát English. Fulltime / Part-time. Caàn thaønh taâm traùch nhieäm. LL: 714-6859571 / 714-458-1190

660-7L-110504/143031

Office Clerk. Computer skills, and Bookeeping knowledge. Bilingual (English and Vietnamese). Work with Developmental Disability adults. Call 714-537-7808 or fax resume to 714-537-7974. Caàn Nöõ thö kyù laøm vieäc cho tieäm laøm khung hình vuøng Costa Mesa F/T or P/T. Ñieàu kieän phaûi noùi English / Vietnamese löu loaùt, bieát söû duïng Computer. Start $9.00 or up+ Benefit. Xin lieân laïc 714-444-0673 or 949-9391225. Apply in Person.

Caàn moät coâ Medical Assistant laøm vieäc part time, vaên phoøng baùc só. Lieân laïc: 714-657-2967 660-14L-110704/143231

VIP LUAÄT SÖ caàn gaáp moät thö kyù. F/T, thoâng thaïo computer phaûi coù KINH NGHIEÄM, xin goïi 714-720-3261 David.

665-14L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808 665-14L-102904/142166

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn coù kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. L/L: 891-5809 665-14L-103104/142297

Tieäm Phôû vuøng Los Angeles, caàn Nam phuï beáp coù kinh nghieäm ra phôû vaø caét thòt löông cao, ca ngaøy vaø ñeâm. 714-357-8877 665-28L-110204/142514

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress, caàn phuï beáp, waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562-924-1838, 714890-5158 665-30L-110204/142571

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, chi tieát xin lieân laïc Kyù hay Phuïng, phone: 518-426-0203, 518-426-0326, 518-229-3052 665-14L-110304/142633

Nhaø Haøng SUSHI NAOMI ôû vuøng Mission Veijo caàn tuyeån gaáp 2 thôï naáu Teppan. Xin LL: 949586-2878 or 626-757-3498 665-7L-110304/142664

Chinese Fastfood Restaurant need Food Server and Cook. Must Speak some English. Chinese Food caàn ñaàu beáp kinh nghieäm vaø coâ baùn haøng bieát Tieáng Anh. 714-608-4598, 714379-1628 665-7L-110304/142665

Caàn gaáp moät em chaïy baøn cho nhaø haøng Ñaø Naüng, ngöôøi Ñaø Naüng caøng toát. Ñieàu kieän deã daøng. 714-251-4178, 799-2627

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

TAILOR Caàn thôï nöõ söûa ñoà. Nhieàu kinh nghieäm bieát Fitting. Tieäm ñoâng khaùch ôû Laguna Niguel. Löông cao $10/Hr trôû leân. L/L Trung 949-495-0462

670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721

670-14L-102904/142124

Haõng ñan aùo len caàn thôï ñan maùy, may aùo len moät kim, bieát voâ zipper & thôï crochet phaûi coù kinh nghieäm, Mon - Friday, 9AM - 11AM. 714-557-6161

670-14L-110204/142597

Shop may vuøng Little Saigon caàn thôï may haø n g jacket, skirt nguyeân caùi traû tieàn tuaàn. Haøng nhieà u deã may, khoâ n g kinh nghieäm mieãn goïi. L/L: 714-3735833 Kieät

670-7L-110404/142793

Shop may Joy St/Garden Grove caàn thôï overlock, moät kim, may nguyeân caùi. Haøng thun, xin L/L Trang: 714-539-4913 or 714418-7858

670-14L-110404/142809

Shop may Newhope + G.G caàn thôï 1 kim, lock nguyeân caùi laøm taïi shop. L/L coâ Dieäp 714-6383386

670-7L-110404/142812

Caàn kinh nghieäm part time, söûa quaàn aùo vaø uûi shirt presser stone ôû Tustin Ranch. Chuû ngöôøi Myõ caàn bieát noùi tieáng Anh. 714-7314699

670-7L-110404/142839

Shop may haøng ñaàm. Caàn thôï may coù kinh nghieä m . May nguyeân caùi, overlock, 1 kim, final. Laøm taïi shop, xin L/L anh Ñaït 714-537-4388

670-14L-110404/142936

Shop may ñöôøng Joy caàn thôï uûi vaø thôï may. Lieân laïc coâ Leâ 714638-0743

665-28L-110804/143293

Shop may goùc Bolsa / Chestnut caàn thôï may aùo ñaàm treû em. Lieân laïc: 714-478-5128

Caàn moät ñaàu beáp chaùnh naáu aên ngon, löông $2500/thaùng. Bao aên vaø ôû, laøm cho nhaø haøng Arizona. LL: 623-847-7049, cell 602-9203825

665-7L-110804/143295

Ñi xa nôi khí haäu toát, caàn Nam phuï Beáp coù hoaëc khoâng coù K.N. Bao aên ôû löông haäu. Goïi tröôùc 6PM. Anh Taùm 340-643-1282

670-7L-110504/143086

Shop may nhieàu haøng caàn gaáp thôï uûi, thôï may ñaàm, quaàn, aùo treû em. Tieàn soøng phaüng, uy tín. Lieân laïc coâ Thi Phone 714-7502440.

670-7L-110704/143214

665-3L-110804/143296

665-3L-110804/143300

Shop may Westminster & Newhope may haøng thung vaûi caà n thôï overlock, moä t kim, coversticks, hoaëc nguyeân caùi. L/ L: 530-7291

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn. Xin lieân laïc soá phone: 714-8393069 (thöù Tö ñoùng cöûa)

665-4L-110804/143301

665-3L-110804/143329

665-7L-110804/143330

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter), xin lieân laïc gaáp phone: 714-839-8916

665-14L-110804/143396

Nhaø haøng ñoâng khaùch vuøng Hawthorne caàn gaáp thôï naàu ñoà Taøu fast food kinh nghieäm. Moät phuï beáp vaø moät ngöôøi vöøa baùn haøng vöøa laøm baùnh mì. Löông cao + tip. L/L: 310-644-4828 W, 310-404-1521 cell

665-5L-110904/143405

Caàn 1 Nöõ Cashier cho nhaø haøng BBQ Fast Food, thoâng thaïo Anh ngöõ, thaønh phoá Santa Fe Spring (Giao ñieåm 605 Fwy vaø 5 Fwy) LL: 714-839-0598, 714-6574675. Duõng.

665-4L-110904/143419

Caà n ngöôø i phuï beá p coù kinh nghieäm cho Nhaø Haøng xin lieân laïc: 714-634-2960 hoaëc 714653-0793

665-7L-110904/143474

Tieäm baùnh caàn 1 thôï coù kinh nghieäm leân baùnh ñaùm cöôùi, sinh nhaät. Laøm full time. Xin goïi 714658-2347.

665-3L-110904/143485

Nhaø haøng Vieät Nam vuøng Stanton caàn ngöôøi phuï beáp, waiter, waitress. Xin lieân laïc 714-894-1766.

665-7L-110904/143500

Nhaø Haøng Food To Go vuøng North Long Beach caàn Nam Phuï vieäc vaøo buoåi chieàu, F/P coù hoaëc khoâng kinh nghieäm seõ höôùng daãn. LL: 562-633-7725, cell: 626-524-0966

665-7L-110904/143520

Nhaø haøng No.1 Hot Pot, vuøng F.V caàn phuï beáp kinh nghieäm nhanh nheïn. LL Ñaïi 714-3338098 seõ laøm ngay neáu ñöôïc.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954 700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING

Duøng xe thuøng lôùn coù maùy naâng haøng naëng. Phuï doïn nhaø & office. Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng, uy tín. Phone 714-653-8585 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-7L-110404/142984

Shop may goùc Beach & Katella caàn thôï may 1 kim, cover lock vaø nguyeân caùi. L/L: 714-8925390, 714-728-8190

Lieân Hueá Food Togo, caàn ngöôøi phuï Beáp. Lieân laïc Coâ Dieãm. 714265-1125 or 714-636-4883, or 714-876-4718

700-395L-111901/000526

670-14L-110404/142956

665-7L-110704/143254

MARKET caàn tuyeån kinh nghieäm cashier speak English, xin lieân laïc 310-537-2168

Caàn ngöôøi phuï beáp, röûa cheùn coù kinh nghieäm. Xin Lieân laïc: 714897-4751

Caàn ngöôøi phuï vieäc trong nhaø beáp F & P time coù kinh nghieäm. Caàn waiter & waitress coù kinh nghieäm (F & P). Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Xin lieân laïc 714-719-6938

670-14L-042304/114743

Shop May goùc First-Harbor haøng nhieàu quanh naêm caàn thôï laøm nguyeân caùi vaø cover laøm taïi Shop. Lieân laïc 714-287-2354.

665-14L-102804/141979

660-14L-110404/142953

CFO Assistant needed fluently Vietnamese pleasant voice will train knowledge of Accounting a plus. Phone 714-417-7894 flexible hour, good pay

Nhaø haøng VN ñoâng khaùch Myõ caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm bieát tieáng Anh, part time 40hrs/wrk. Phuï beáp FT kinh nghieä m . L/L Tony 714-9991200, 2:30-5:30PM

665-14L-102704/141845

Phôû Baéc Huyønh caàn nam chaïy baøn vui veû lanh leï. F/T hoaëc P/T, goïi 714-373-1400

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi töø 6A - 2:30P, 3 ngaøy 1 tuaàn Tue Thurs & Sun ñaùnh maùy 35wpm, thoâng thaïo Anh/Vieät caàn coù kinh nghieäm, löông $8.50 trôû leân. L/ L: 714-418-2446

665-7L-110704/143241

Tieäm phôû caàn ngöôøi phuï beáp. LL Vöông 714-422-8064 sau 2:00PM

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät part time thö kyù bieát tieáng Anh vaø tieáng Vieät. Xin lieân laïc 714-5315754

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

665-7L-110304/142697

660-14L-102904/142146

660-3L-110704/143216

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

660-14L-110804/143331

Caàn gaáp thôï kinh nghieäm full/ part time baùn baùnh mì, laøm Food To Go, xin L/L: 714-775-8307

660-3L-110704/143205

NGÖÔØI VIEÄT

665-28L-110304/142692

Caàn 1 ngöôøi ñaàu beáp nhaø haøng. Bao aên ôû. Xin L/L anh Haûi Cell 714-234-6925.

Japanese Restaurant. Huntington Beach need waitress and Japanese cook, ωorking full time . Call: Joy Sushi 714-840-0030

Caàn nöõ thö kyù vaên phoøng laøm buoåi chieàu thöù Hai vaø thöù Tö, tel: 714-962-2147

650-7L-110904/143487

660-7L-110804/143297

VP BS ôû Westminster caàn MA. Bieát laøm Back vaø Front Office. Xin lieân laïc soá phone: 714-6535044

Caàn thö kyù vaên phoøng nhoû nheï hoaït baùt thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng computer. Fax Resume 714-210-1491. Email HHueHue2000@yahoo.com

Phoøng maïch caàn nöõ nhaân vieân, thaïo Anh - Vieät, laøm Monday Tuesday and every other Saturday, goïi coâ Höông 714-534-6911

650-21L-110904/143480

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

660-14L-102704/141896

660-3L-110704/143198

Tieäm Nail vuøng 710 Florence khu Meã raát ñoâng khaùch caàn gaáp Thôï boät tay chaân, Wax. 323-5877883.

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Los Angeles caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Löông töø $450/tuaàn trôû leân (Neáu caàn seõ bao löông). Tieäm vui khoâng khí gia ñình. L/ L 323-737-4395.

660-14L-102704/141862

Receptionist, Accountanting Clerk for busy Law Firm. Computer skills and knowledge of College Accounting is necessary. Candidate should fax their resume to 714-531-1681 for interview or e m a i l lawyerbilltran@hotmail.com. Flexbile hours and good salary. or call 714-531-1950.

660-7L-110504/143121

Caàn Thôï Toùc Facials Waxing, Thôï bieát laøm boät. Bao löông. LL Phone 949-642-3502.

Palm Spring Mall. Caàn thôï Nails Nöõ ñöùng tuoåi, bieát boät caøng toát. Nhieàu walk-in, tips cao. Löông haäu, Neáu caàn, seõ bao löông, coù choã ôû.LL: 760-778-1161

Vaên phoøng Baùc Só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Front office”. Xin lieân laïc 714-9570044.

660-14L-110504/143090

650-7L-110904/143446

PALM SPRING Vuøng Myõ Traéng caàn Thôï Nail kinh nghieäm boät vaø nöôùc “Thôï nam OK neáu laøm ñöôï c chaâ n nöôù c ”. Bao löông $2,500-$3,000/1 thaùng. Choã ôû thoaûi maùi. LL Tieäm 760-3433042, Cell 714-260-1445.

660-7L-101904/140890

BOOK KEEPER Caàn gaáp Bookkeeper, fluent English vaø gioûi QuickBook. Löông negotiable. Call Laura 714-2105959 or Email: Knzastrow@vitesserecruiting.com.

650-14L-110904/143440

Caàn gaáp Thôï Nail löông $700 tuaàn, nghæ Chuùa Nhaät. Khu Myõ traéng, típ haäu, saün choã aên ôû. Lieân laïc Cuùc hoaëc Thaønh Telephone 931-224-8129 hoaëc 931474-6245.

660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-839-4545

660-7L-110404/142995

650-5L-110804/143333

CERRITOS Caàn thôï boät part-time thöù Saùu vaø 7, nghæ Chuû nhaät, laøm vieäc vui veû thoaûi maùi, khaùch ñoâng. Ngaøy 562-860-4477, ñeâm: 714336-5053

Orthodontic R.D.A. needed in Westminster. Be nice, fast, clean, professional. Call only if you have minimum 2 years experience. Work Tuestday-Sat. Leave message 714-943-4808.

660-7L-110404/142934

Caàn thôï Nöõ Kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát. Bao löông. Tieäm caùch Bolsa 2 tieáng. Goïi Thuûy 661-246-6221, 661-2051696

650-14L-110904/143423

660-7L-093004/138463

650-3L-110904/143495

Caàn thôï Nöõ bieát boät & Nöôùc vaø thôï tay chaân nöôùc vuøng Covina, Tieäm ñoâng khaùch tips haäu. Löông $450-$600/week. LL: Tammy 626-339-7279, 626-246-4970

HAIR Caàn thôï toùc gioûi bieát updo, bieát laøm nail caøng toát, vuøng Norwalk. Bao löông neáu caàn, goïi Myõ 714507-8605

Dental Office caàn dental assistant vaø receptionist full time and part time coù kinh nghieäm vaø Xray license. Löông haäu coù benefits. Xin lieân laïc 714-839-2211 Vaên Phoøng Luaät Sö caàn thö kyù P/T. Coù kinh nghieäm veà Luaät tai naïn xe coä. Fax resume 714-2421691 hoaëc email tuanhuy@yahoo.com. Phone 714537-7000.

650-14L-110904/143494

NAIL. Caà n thôï Nail nöõ kinh nghieäm boät bao löông $400 $500 chia 6/4 caùch Bolsa 20 phuùt. Lieân laïc 562-556-9132

650-7L-110804/143357

660-28L-081004/131356

Palmspring ñoâng khaùch walk in. Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc. Löông töø $2,000 trôû leân. Bao löông. Coù choã ôû neáu caàn. Lieân laïc 760328-8128. Caùch Bolsa 1h.30.

Caàn thôï toùc vaø thôï nail FT or PT cho rent station toùc and station nail vuøng Garden Grove. L/L: 714-925-8152

650-3L-110804/143277

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

670-7L-110704/143264

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

670-7L-110804/143290

Caàn ngöôøi caét chæ trong shop may, goùc Westminster / Newhope. LL: 714-530-5008 hoaëc 714-906-7534

670-14L-110804/143380

Caàn thôï caét chæ Final, moät Kim Cover, overlock, tính tieàn moãi tuaàn. Lieân laïc Coâ Trang. 714379-9338

670-14L-110904/143455

Caàn 1 Thôï May haøng maãu vaø 1 thôï Moät kim. Bieát noùi tieáng Anh. Coù nhieàu haøng. Goïi: Tiffany Knit 714-590-9229.

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

670-7L-110904/143501

Shop May haøng thung, coù nhieàu quanh naêm, haøng deã laøm, caàn thôï overlock 1 kim laøm taïi Shop. L/L 714-539-0741 coâ Thuûy.

700 - DÒCH VUÏ SERVICES

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-28L-100703/087977

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc hoà taém khoâng qua trung gian. Söûa chöõa hoà xanh, reâu, ñen, do thôï tröôùc laøm hö. Khaûo giaù mieãn phí, laøm vieäc taän taâm. L/L: Thöôùc: cell 714-468-2169 Home 714-897-5606.

700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell)

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

700-28L-070804/126487

700-30L-071204/127033

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247) 700-35L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

700-36L-101904/140969

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 702-30L-091202/037373

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

702-31L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

700-30L-102504/141646

Traveling Notery Public Neáu quyù vò caàn ñoùng moäc hoaëc chöû kyù. LL: Vinh (Vince). 714623-1702

700-7L-110304/142703

House & Office Cleanning Services. Neáu caùc baïn baän roän hoaëc khoâng coù thôøi gian ñeå laøm. Chuùng toâi saún saøng giuùp doïn deïp vôùi giaù raát phaûi chaêng & reû. LL: Thanh 714-478-6722

700-14L-110404/142844

ALTERATION Nhaän söûa caùc loaïi quaàn aùo thôøi trang, ñaàm, daï hoäi. Ñaëc bieät cho caùc tieäm giaët uûi vôùi giaù phaûi chaêng. Xin lieân laïc soá phone 714-260-5516

700-7L-110504/143162

TOTAL DÒCH VUÏ Goïi töø Myõ + Vieät Nam chæ 3 cent moät phuùt. Gaén heä thoáng Satelite free hoaøn toaøn, chæ $24/thaùng cho nhaø vaø tieäm. Coá vaán di truù C.H.C.N. Ñoäc thaân $199. Goïi Ñoaøn 714-717-7276

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-56L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-34L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

710-36D12467-071404/127532

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 710-100L-073004/129970

710-DL-112101/001076

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-101704/140255

706-15L-050203/065492

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi maùy laïnh, söôûi, giaët, saáy, tuû laïnh, tuû ñaù cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. L/L Long 714-7203747

710-28L-110504/143066

710-36L-062302/027141

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR

702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

702-96L-042104/114406

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

720-DL-111901/000576

710-30L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy & ñuû loaïi maùy gia duïng. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680 710-36L-030203/057431

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547 710-90L-120303/095460

702-7L-081604/132404

702-28L-090204/134782

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-14L-120503/095891

phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu

Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

720-7L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

720-14L-102904/142272

Xe quí vò bò ñuïng nheï, coï queït, traày sôn hay phai maøu. Haõy goïi A/Trí Pro-M-Touch trong MAICHAN AUTO 310N. Euclid St. Santa Ana 714-925-5392, 714554-4430. Chuyeân trò veát raïch, sôn bò nöùt, troùc, laøm boùng nöôùc sôn cuû. Ñaëc bieät sôn söûa laïi bumpers bò hö ñuùng maøu nguyeân thuûy. Seõ giaûm giaù cho quyù khaùch mang maãu quaûng caùo naøy.

740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

720-28L-111203/000577

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-36L-072502/031235

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

720-28L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

740-30L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

740-91L-022003/000602 720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-184L-031003/058389

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921. 740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990 740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-DL-022003/000581

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

740-DL-022003/000589

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

CONSTRUCTION

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

740-29L-052602/023175

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

R.T CONTRACTOR. CORP

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Rao Vaët keát quaû

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT

720-28L-102204/141340

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

710-28L-100603/087783

710-105L-111901/000745

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-28L-061003/070808

740-29L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

ND’S CONSTRUCTION St. Lic# 819811. Nhaän moïi dòch vuï xaây caát, xaây môùi, add phoøng, remodeling ñieän, nöôùc, gas cho nhöõng thöông maïi hoaëc nhaø, thôï laâu naêm kinh nghieäm, xin goïi Nghóa 626-375-7848, Tieàn 562644-8108, 714-224-2264. 740-28L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

740-100L-080602/032582 740-551L-080503/078934

740-90L-022003/000590

D&T ÑIEÄN LAÏNH

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

24/24 Dòch Vuï Nhanh ! 714-465-6226 - Nghóa Phi tröôøng, Casinos, Seaworld, Universal Studio, Baùc só, Shopping, Quoác Tòch, vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

710-DL-100202/000744

702-90L-063004/125497

702-28L-102904/142162

710-28L-080102/032056

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

720-28L-022003/000579

710-90L-111901/000572

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

720-28L-072704/129435

706-DL-120501/002487

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

706-28L-072803/077852

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-14L-070804/126528

706-DL-111901/000567-R/B

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

RAO RAO VAË VAËTT

720-30L-032504/110371

710-36L-072704/129443

702-30L-010903/051151

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Casino, Laùi xe caån thaän vui veû xe Van môùi 2004 coù video caûi löông, phim Taøu.

Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

710-90L-052104/119323

HANDI APPLIANCES Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-92L-123002/049914

702-28L-111901/000545

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581

710-DL-112001/000888

Ñieän Lic. #C10766492 Chuyeân gaén maùy ñoàng hoà ñieän, chuyeån gaøi, taân coâng xuaát ñoàng hoà ñieän, gaén ñeøn vaø söûa chöõa taát caû trôû ngaïi veà ñieän, cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi, vieäc laøm nhanh choùng giaù caû phaûi chaêng L/L Laâm Thònh: (714) 705-5496

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702-90L-111901/000548

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

RAO RAO VAË VAËTT

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. 740-28L-081802/034176

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650

740-14L-092302/038606

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø taát caû veà nhaø ôû. Goïi Sang 714-7192996

740-91L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-14L-022003/000592

Chuyeân söûa chöõa nhaø. Nhaän sôn söûa. Loùt gaïch. Söûa oáng nöôùc. Khai thoâng oáng coáng. Thay kieáng. Cöû a soå . Water heater. Call Minh:714-465-6934, 714-7505907

740-30L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203 740-30L-081003/079710

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm kin nghieäm baûo ñaûm giaù thaät reû. Thaùi: 714-251-7374 740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TOAØN 714-398-7186 hoaëc 714-398-6146.

740-90L-111803/093492

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-28L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-37L-051104/117720

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

HÖÕU NGHÓA Loùt gaïch Hardwood Laminate, Remodel Bathroom Kitchen, theâm phoøng, sôn trong ngoaøi nhaø, Patio, Stucco, thay cöûa. Giaù nheï nhaøng. 714-3507727.

740-8L-080904/131264

740-60L-010804/099455

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

740-28L-081204/131814

740-28L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 1658.

740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150 740-30L-080404/130530

740-14L-120503/095845

740-42L-010804/099641

740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852

740-7L-051704/118549

THANH CONSTRUCTION Thôï chuyeân nghieäp loùt gaïch tile marble diamond, stucco, drywall. 714-675-5552 740-100L-052104/119320

Chuyeân-Patio. Chuùng toâi nhaän laøm patio cho tö gia. Patio inclose, open, laøm xin pheùp city. Vui loøng goïi Tommy: Bus 714968-0621, Cell 553-4361. 740-26L-081704/132493

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-14L-101704/140148

PGI CONSTRUCTION! ª Leân laàu, xaây môùi, balcony. ª Remodel kitchen, phoøng taém. ª Plumbing tieäm nails, gaén spa. ª Baûn veõ, permit city available. ª Design tieäm, office, home. Bonded License & Insurance Goïi Peter Pham or Thoâng 714728-5028, 714-728-7531 740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490 740-28L-101704/140572

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893. 740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-28L-101704/140630

Coâng ty Ñaù Ñöùc Tieán chuyeân saûn xuaát vaø laép raùp ñaù co nhaø beáp, phoøng taém vaø caùc cô sôû thöông maïi L/L: (626) 233-2794

740-36L-102004/141099

740-28L-090104/134553

Chuyeân ñoå xi maêng, laøm patio, laùt gaïch, xaây töôøng, boàn hoa, lôïp maùi nhaø, sôn söûa trong ngoaøi. Baûo ñaûm reû, ñeïp. Lieân laïc Bình 714-260-1771

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 740-36D246-012604/101684

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-30L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-86L-040104/111414

HOME REPAIR Söûa ñieän, gas, nöôùc, repiping, water heater, room addition, remodel bath, bedroom, patio, haøng raøo, loùt gaïch, thay cöûa. LL: TAÂM or FRANK TRAÀN: 714-7493507.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

740-28L-060804/121915

CALI BUILDERS General Contractor License #536258 ª Taát caû caùc dòch vuï veà xaây caát, veõ sô ñoà Plan, xin Permit. ª Residential & Commercial. ª Remodeling, Room Addition, Patio, Roof, Block Wall, Tile. ª Ñieän Gas, Nöôùc, A./C, Paint. ª Nhaän Insurance Claim. ª Bonded & Insured $2,000,000. Joe Ñoã 714-719-4348 Tuøng Voõ: 714-588-3727

740-30L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

740-28L-060904/122113

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-28L-062904/125280

VUÕ MARBLE Chuyeân laøm granite counter top. Cabinets, phoøng taém, loø söôûi, loùt gaïch marble, traveltin poscelian, ceramit. Laøm saøn goå caùc loaïi, add phoøng, patio, landscape, ñoå xi maêng vaø moïi dòch vuï Remodle nhaø cöûa. Kinh nghieäm, taïn taâm, kyõ löôûng vaø ñeïp. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: Vuõ 714-588-1378, 714-595-8615.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708 740-56L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229. 740-28L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221. 740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-30L-103104/142315

HANDY MAN HOANG BRIAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-30L-103104/142325

Sôn söûa nhaø cöûa, beáp, nhaø taém, loùt gaïch, xaây töôøng, ñoå xi maêng. Giaù caû bình daân. Coâng vieäc hoaøn myõ. LL: Hoaøng Nguyeãn 714-8983257 Home, 714-230-5006 cell

740-14L-110304/142631

CENTRAL PACIFIC Design / Build General Contractor License #B725395 Nhaän thaàu xaây caát: Doctor, Dental Office, Supermarket, Hair/Nail Salon. Xaây nhaø môùi theâm phoøng. Lo heát thuû tuïc baûn veõ vaø xin giaáy pheùp. Coâng vieäc luùc naøo cuõng nhanh choùng. Hoaøn haûo giaù caû phaûi chaêng. Call Vincent 714719-4558 740-7L-110304/142748

TD HANDY MAN Chuyeân laøm Hard-wood Laminate. Vieäc laøm baûo ñaûm ñeïp. Free estimate. Lieân laïc: Taân 714323-1142. 740-7L-110404/142780

Caàn thôï construction raønh ngheà, noùi löu loaùt tieáng Anh, ñieän thoaïi Christine 714-668-0908

740-28L-110404/142938

License kinh nghieäm taän taâm. Nhaän laøm taát caû veà söûa chöõa nhaø, tieäm, nhaø haøng, office v.v... Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn v.v... Seõ goïi laïi ngay, xin L/L Dzuõng 310-378-3238

740-14L-110704/143235

740-28L-102204/141269

PRO - HOUSEWORK Söûa chöõa moïi coâng vieäc nhaø; All miscellaneous, problems with ñieän, gas, nöôùc. Ñaëc bieät Repair - Remodel kitchen, countertop, water sink, faucet, leakage. Baûo ñaûm giaù caû ñuùng cho moïi coâng vieäc. Ñònh giaù mieãn phí. “Right price for the right work”, xin goïi Hieàn 714-724-4942 740-21L-102404/141532

M & T HANDYMAN Nhaä n sôn söû a . Nhaø chuyeâ n Remodling Bathroom, Kitchen. Theâm phoøng, patio, loùt gaïch door windows, fireplace. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-2348832 740-28L-102504/141599

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ laøm phong loùt gaïch goã boàn taém sôn stucco, roofing cöûa soå patio gas, ñieän nöôùc, xin goïi QUOC 714-2440162 740-36L-102504/141649

HOAØNG CONTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, remodel phoøng taém, sôn trong vaø ngoaøi, söûa ñieän, gas, nöôùc thay cöûa soå, uy tín, giaù reû. L/L Hoaøng 714-6579706, 714-373-1660.

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347 740-7L-110704/143267

HUNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa nhaø, ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø v.v... L/L: 714-2347559, 626-675-0839 740-14L-110804/143382

HANDY MAN Nhaän sôn söûa töø trong ra ngoaøi. Drywall painting, Small job OK. LL: Bob: 714-717-1750

A WOORKING SPECIALIST BL #054765 Nhaän söûa chöõa, laøm môùi (refinish, refacing), custom build kitchen, goã thieät 100%. Nhaän install cabinet, hardwood floor, cownmoulding. L/L: 714-210-9260

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû . Cell 714-251-8970, Home 714-537-9718, .

742-30L-092704/138069

HAÛI DOÏN NHAØ GIAËT THAÛM ª Thay Thaûm môùi 1 phoøng OK. ª Söûa Thaûm bò duøng, ª Sôn nhaø trong ngoaøi. ª Sôn toát, uy tín ª Nhaän ñoå boû raùc. 714-623-0089 742-14L-110204/142628

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-36L-122302/049348

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361

ECOPLUMBING

742-91L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

SUPER SAVING REMODELING 714-595-8993 Chuùng toâi nhaän laøm taát caû dòch vuï söûa chöõa nhaø cöûa. Haõy goïi cho chuùng toâi ñeå bieát ñöôïc soá tieàn quí vò coù theå tieát kieäm ñöôïc. 740-7L-110904/143540

Construction. Chuyeân xaây töôøng, loùt gaïch, xaây patio, restuco, remodel bath, ñoå ximaêng, thay maùi Roofing, sôn söûa, thoåi texture traàn nhaø. Goïi: Phong: 714-5530977

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

740-28L-102704/141844

CONSTRUCTION & PLUMBING Nhaän söûa nhaø, Add phoøng, nguû, taém. Heä thoáng gas ñieän nöôùc & Plumbing. Gaïch - Goã - cöûa maùi nhaø- bình nöôùc noùng, sôn trong ngoaøi. LL: Huøng 714-657-5500

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

740-14L-102804/141972

SÔN NHAØ Nhieàu naêm kinh nghieäm. * Chuyeân sôn nhaø trong ngoaøi nhaø. Apts, mobilehome, tieäm. * Nhaän söûa drywall, ceiling, acoustic, texture, wallpaper, roof reseal, cabinets, refacings. Call Vaên: 714-417-0626

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-31L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

742-92L-121902/048960

742-28L-053003/069072

740-14L-110904/143435

740-90L-100504/139097

740-180L-100504/139129

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

740-28L-110504/143141

HOME REPAIR Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm. Remode beáp, phoøng taém. Remove Pop corn, Texture. Patio, loùt gaïch, ñieän, gas, nöôùc. Xin goïi Tuaán 714-724-8275.

740-28L-093004/138596

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028

RAO RAO VAË VAËTT

744-DL-111901/000622

740-90L-090904/135635

740-91L-011204/100021

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760 744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor 744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457 744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881. 744-30L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937 744-34L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861 744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v Commercial, Appartment maintenance, Handy man. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979 744-28L-101704/140254

Plumbing Lic#C36766492 Chuyeân söûa chöõa vaø thay oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, bình nöôùc noùng, maùy xay raùc, voøi nöôùc v.v....L/L Laâm (714) 720-3747


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

744-5L-110504/143053

UÙT PLUMBING - Nhaän thoâng coáng ngheït - Coù maùy lôùn 150 feet - Söûa chöõa oáng nöôùc, oáng coáng v.v... Thaønh thaät, giaù reû 714-497-7204 cell 714-897-5222.

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø coù doïn raùc. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

746-56L-091604/136556

Nhaän caét coû, laøm vöôøn, clean up. Giaù phaûi chaêng. 714-9323845

746-14L-110204/142552

CT.N. Landscaping Contruction. Chuyeân ñoå ciment and Landscaping. Moïi coâng vieäc ñuùng heïn, uy tín giaù reû. Chin Nguyen. Tel: 714-200-6164, Bus 546-9045.

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-29L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-102D14567-112101/001086

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School 750-36L-060902/025198

-

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122

747-31L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-7L-120903/096141

SUNSHINE GIAËT THAÛM Heä thoáng Truckmount ñôøi 2003. Nhaâ n vieâ n nhieà u naê m kinh nghieäm. Duøng chemical ñeå giaët. Baûo ñaûm saïch, thôm, mau khoâ. Giaù reû xin goïi 714-425-0357

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-2008683, 714-234-6362.

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

750-30L-102904/142257

750-7L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510 750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

747-36L-110404/142990

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu 750-90L-020404/103161

750-3L-061104/122567

THI LAÙI XE Nhaän ngöôøi thi rôùt nhieàu laàn. Ngöôøi nhaùt sôï, khoâng bieát tieáng Anh. Naâng ñôõ ngöôøi môùi sang. Goïi: 714-417-8678, 714-3568678 750-168L-061404/122965

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng

DAÏY KEØM Toaùn Lyù Hoùa, Tieáng Vieät, Veõ, Ñaøn (piano, keyboard, guitar), Haùt ... KIDZ LEARNING CLUB: 19039 Bushard St. H.B, (Goùc Bushard + Garfield) 8AM-8PM, M-F Lôùp maãu giaùo - Lôùp 12 L/L: 714-593-9389 Thaønh phaàn Giaùo sö baèng caáp cao, nhieàu kinh nghieäm, nhaän ñöa ñoùn

phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Giaùo sö Cao Taán An daïy PreAlgebra, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus I, II, III, Physics I, II, Chemistry I, II, Organic I, II, luyeän thi SAT I, II, math, Physics, Chemistry, Biology, English. 714-2104460, /714-894-4278 750-14L-110904/143476

Master Mathematics at UCI, caàn daïy keøm toaùn, Lyù, Hoùa (high School), Calculus, Linear Algebra (college). Xin Lieân laïc: Thaày Toaøn 714-580-4828

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

770-36L-110204/142625

830-28L-102104/141178

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-36L-101904/140970

830-21L-102704/141820

830-30L-102804/142038

770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040.

770-33L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

770-36L-100504/139082

800-28L-102104/141191

770-7L-110304/142686

CHÖÕA BÒNH NAN Y Hai naïn ñeà cuûa moïi ngöôøi: 1. Bònh taät. 2. Nôï naàn (Theû tín duïng) Ñeå ñöôïc chöõa bònh vaø coá vaán MIEÃN PHÍ, haõy goïi L/L: OÂ.Linh Buu P.O.Box 2021- Westminster, CA 92683 ÑT: 909-839-0239

770-7L-110304/142753

Ñaëc bieät. Noái daøi loâng mi (Eye lasher extension). Kyõ thuaät môùi noái daøi loâng mi tuyeät ñeïp töï nhieân ñaày quyeán ruõ (cho caû nam vaø nöõ). Coù nhaän daïy Training. Lieân laïc: Phöôïng 714-539-1372 W, David 714-636-6648 W, 714390-4850 C.

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS

LOANS - INVESTMENT

780-28L-011802/006967

760-14L-110704/143215

Trish Huyønh. Chuyeân laøm Loan nhaø vaø Refinancing. Coù nhieàu chöông trình ñeå löïa choïn: 100% financing; tieàn lôøi baét ñaàu töø 1.25%; no verified income or job; self-employed OK; bankruptcy OK; bad credit OK; Fico 500 up. Xin goïi Trish: 714-300-8407

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-30L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179 770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534. 770-28L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Coù nhaän trainning cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

ANGEL DAY CARE GRAND OPENING. Nhaø saïch Brookhurst/ Edinger gaàn tröôøng (Thomas Paine). Giöõ treû töø 0-/up kinh nghieäm Newport Coast, Irvine. Thöông treû. Giaù special thaùng khai tröông. L/L 714-775-7788 hoaëc nhaén maùy. Lic#304300851. Nhaän giöõ treû töø 1T trôû leân, nhaø saïch seõ thoaùng maùt, roäng raõi, yeâu thöông treû. Goïi coâ Minh xin L/L: 714-638-9406

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ

750-20D14567-062203/072531

LÔÙP NHAÏC PHAN TRÖÔØNG NGUYEÂN Daïy: Nhaïc lyù caên baûn. Xöôùng aâm. Ñôn ca. Ñeäm ñaøn ghita. Hoïc phí nheï. 714-251-3044 (cell).

770-8L-091404/136370

RAO RAO VAË VAËTT

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206. MAÏNH HUØNG Chuyeân daïy laùi xe vaø cho thueâ xe thi taïi DMV, daïy giôø hoaëc bao, taän tình vui veû höôùng daãn, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-8905394 hoaëc cell 714-914-9283

747-57L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714263-6472

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

750-14L-101104/139839

747-DL-011602/006441

747-90L-120202/046795

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

750-90L-081004/131367

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

RAO RAO VAË VAËTT

770-30L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

770-56L-101804/140714

NOÁI LOÂNG MI !!! ª Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 3 ngaøy seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185, 714-8991907 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng, saûn phaåm toát nhaát.

770-14L-102404/141484

KYÕ NGHEÄ NOÁI LOÂNG MI Chuùng toâi baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi töø Nhaät. Vôùi nöûa giôø höôùng daãn FREE, baïn seõ deã daøng kieám ra baïc ngaøn. NOÁI LOÂNG MI Theo phöông phaùp môùi cuûa Nhaät: Daày daøi, nhö thaät maø khoâng caàn chaûi mascara. TRANG ÑIEÅM, LAØM TOÙC Cho coâ daâu and all other, occasions. Noåi tieáng vôùi caùch trang ñieåm sang troïng, treû trung, töï nhieân. Duøng myõ phaåm ñaét tieàn. Xin L/laïc: Duy Lyù (Cosmetologist) 714-791-9222, 714-839-7079 714-235-1744

770-14L-102804/141971

NOÁI LOÂNG MI Daøi, daày, cong ñeïp töï nhieân khoâng caàn caáy khoâng ñau seõ giuùp baïn coù haøng loâng mi long lanh vaø quyeán ruõ. L/L Hoàng 714-7570880

770-28L-110204/142541

Thaåm myõ vieän BOTOX chuyeân xaâm thaåm myõ & xaâm chaân maøy, mí maét, vieàn moâi, nhuû hoa, chæ coù $80 1 thöù, taåy xoùa nhöõng veát xaâm hö baèng maùy toái taân khoâng ñeå laïi theïo. Baûo ñaûm ñeïp vaø taåy muïn coùc, muïn thòt, muïn ruoài, huùt muïn, ñaép maët naï 1 tieáng $30. Trang ñieåm coâ daâu, tieäc, daï hoäi, xoa boùp baám huyeät giaûm ñau nhöùc. Laøm eo thon. Xin vui loøng laáy heïn. L/L: 714-417-7275 gaëp PHÖÔNG LOAN, 9550 Bolsa

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535.

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-9434792, 714-893-2592.

780-14L-120503/095800

CHANRAN (Chan): Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

780-31L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-28L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

780-56L-083004/134298

CHIEÂM TINH LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng xa nhau haïnh phuùc laïi, con nghe lôøi, Phong Thuûy, nhaø, tieäm nail, laøm aên eá aåm 714-890-7098, cell 714-251-0955..

Y taù chaêm soùc ngöôøi giaø, treû em, phuï nöõ coù thai. Chuyeân nghieäp taän taâm. Xin goïi 714425-3808 or 714-530-3853.

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

820-7L-090104/134562

Giao côm thaùng taän nhaø, thöùc aên thay ñoài. Nhaän ñaët Tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, xoâi gaác, goûi Ñu ñuû gan chaùy vaø thaïch, cheø. vv... Coâ Thieân Nga 714-891-4359

820-28L-102804/141953

Nhaø haøng vuøng Santa Ana thô moäng, saïch seõ thöùc aên raát ngon. Kính môøi quyù khaùch ñeán thöôûng thöùc ñoà aên Vieät Nam - Thaùi Taøu. Chuùng toâi nhaän ñaët tieäc, côm thaùng saïch seõ hoaøn toaøn khoâng boät ngoït. Nhaø haøng Calypso Food Express, caïnh Donut Star, goù c ñöôø n g Harbor vaø Warner. ÑT: 549-8122 or 6243634

820-7L-110804/143273

Nhaän laøm caùc moùn aên chôi nhö: Gaø taây nöôùng, caùc loaïi goûi vòt, toâm... Ngon & reû. L/L: 714-3602763. Tieäm Saùu Voi ñaõ dôøi veà Ñ/C: 226 S. Cooper St, Santa Ana

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-28L-082504/133560

Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû nhaän giöõ beù töø 2 tuoåi trôû leân, chaêm soùc kyõ, bao aên ngaøy 3 böûa. Nhaø gaàn Brookhurst and Katella. xin vui loøng goïi Coâ Ngoïc 714-638-1077.

830-90L-082704/133973

LICENSE. LONG BEACH. South North, nhaø roäng saïch thoaùng maùt, giöõ treû moïi löùa tuoåi, yeâu thöông treû, nhaän C/T calwork gain. LL Buùp 562-989-8657 or Kim 562-422-1215 cell 562-3107532

830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

830-30L-101704/140236

Nhaø goùc McFadden/Ward nhaän giöõ treû töø 3 thaùng trôû leân. Taän taâm vaø yeâu treû. Xin L/L soá phone: 714) 554-3968 or 251-7641

830-10L-101804/140752

Garden Grove/Galway Sally Family Daycare License #304300923 Nhaän giöõ treû töø 0-6 tuoåi coù potty training, art craff, breakfast, lunch, snack ngaøy 3 böõa, xin lieân laïc coâ Sally noùi tieáng Vieät. Cell: 714-553-4694, home: 714-5900156. Enrollment baây giôø coù giaù ñaëc bieät.

780-30L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Goïi laáy heïn 714-5106605

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Licensing. Nhaø Brookhurst + Westminster roäng, tieän nghi, kinh nghieä m . Nhaä n giöõ treû chöông trình Cal work. Coù theå ñöa ñoùn ñi hoïc, keøm homewook. L/L 638-9777 830-19L-102904/142181

Nhaø roäng, thoaùng, goùc Brookhurst & Chapman. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi chaêm soùc taän taâm & ñöa ñoùn treû taïi tröôøng tieåu hoïc Faylane. L/L coâ Xuaân 714-638-5237, cell: 714-4148086 830-28L-103104/142290

Nhaø vuøng Fullerton, thoaùng maùt, gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc. Nhaän giöõ treû. Xin goïi. 714525-7863 830-7L-103104/142347

Nhaø house môùi tinh saïch seõ thoaùng maùt, goùc Newhope/Fifth. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, coù phoøng chôi saân chôi thaät roäng raõi. LL: 714-265-2495, 714-4171251 (C) 830-14L-110204/142502

Nhaän giöõ treû 2 tuoåi trôû leân, coù phoøng rieâng thoaùng maùt, nhaø ôû Bushard - Mc.Fadden, goïi Dì Tö 714-775-6848 830-14L-110204/142530

Nhaän giöõ treû yeâu thöông nhö con chaùu nhaän moïi löùa tuoåi nhaø house maùt. L/L coâ Baûy 714-893-5924, Bolsa/Newland 830-14L-110204/142566

Nhaø House goùc Brookhurst/Hazard nhaän giöõ treû töø 15 thaùng - 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & Dì Tö 714-839-7852. 830-14L-110304/142700

Nhaø saïch thoaùng maùt, nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân chaêm soùc taän taâm, goùc ñöôøng Euclid vaø Slater. Xin goïi soá 714-963-6578. 830-7L-110304/142740

Nhaä n Giöõ treû , nhaø ít ngöôø i Thoaùng maùt, taän taâm. Westminster & Bowen. Chæ nhaän 1 chaùu töø 5 thaùng tôùi 1 tuoåi. LL Coâ Caøi. 714-636-8074 830-14L-110504/143006

Nhaø saïch thoaùng maùt goùc Beach/ Orangewood, nhaän giöõ treû 2 thaùng trôû leân, taän taâm yeâu treû. L/L Xuaân 714-379-2375, 8260767 830-7L-110504/143088

Baùc gaùi saïch seõ nhanh nheïn yeâu treû em, nhaø taïi Garden Grove goùc Chapman Brookhurst nhaän giöõ treû. Xin L/L Baùc Hoa 714537-1158. 830-7L-110704/143237

Vuøng Huntington Beach, nhaø house. Nhaän giöõ treû töø 2 thaùng ñeán 2 tuoåi. Nhaø roäng raõi, thoaùng maùt saïch seõ. Goùc Magnolia vaø Adam. L/L: 714-962-1023 830-3L-110704/143257

Nhaø roäng an ninh saïch coù license kinh nghieäm taän taâm. Nhaän vaøi chaùu cha meï an taâm, Chapman - Gilbert, G.Grove. 714-537-3267. L/L baø An 830-7L-110804/143304

GIÖÕ TREÛ. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø taïi khu Mobilehome 8200 DEL PRADO treân ñöôøng Bolsa gaàn chôï ABC. Thöông treû vaø chaêm soùc chu toaøn. L/L: 714903-2510 830-7L-110904/143403

Nhaø thoaùng, saïch seõ, ít ngöôøi, goù c Westminster + Edward, nhaän giöõ 1 hoaëc 2 chaùu töø 2 tuoåi trôû leân, chaêm soùc taän taâm, thöông treû. LL: Tuù 714-657-5443 830-7L-110904/143451

GoldenWest & Westminster nhaän giöõ treû, nhaø saïch seõ chaêm soùc caån thaän chæ giöõ 1 - 2 chaùu töø 2 thaùng up. Nhaän Check, calwork. LL Coâ Naêm 714-8912787 cel: 797-2965


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-7L-110804/143343

850-100L-061603/071619

850-7L-110204/142624

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

850-5L-110904/143447

Doï n xa caà n baù n 1 tuû laï n h MAYTAC môùi nguyeân, chöa duøng 18.6 cu.ft, top freezer, maøu traéng, ngaên baèng kieáng raát ñeïp. Giaù $700 baùn $450. Minh 714-9346305.

FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

850-30L-090903/084105

COMPUTER Baùn P4 - 3.2GHz Hyper Threading system vôùi 17 in LCD monitor, DVD burner, 512MB Memory, 128MB Video Card, 160 GB, Hard Drive, 9-in-1, Modem $875, Nhaän Söûa, Upgrade Desktop. Thaønh 714-3621032.

850-7L-021104/104167

SALE 40% ÑEÁâN 70% OFF Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng Hi end Audio: Amplifier & Pre Amp. ª Krell - Audio Research ª Mark Levinson - Plinius ª Jadis - VTL - Conrad Johnson. Ñuû loaïi Loa vôùi nhöõng hieäu noåi tieáng cho karaoke vaø music ª Mixer Karaoke professional ª DVD - Receiver DTS - CD Transport ª D/A Converter, Power Subwoofer giaù reû khoâng ngôø. PRO-SOUNDTEK 5110 W. Westminster Ave. Santa Ana. Goùc Euclid & Westminster. Bus 714-539-2754, cell 714423-3123.

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-28L-060404/121586

LUCKY Baùn vaø söûa caùc loaïi tuû laïnh maùy giaët vaø saáy, beáp gas, ñieän, nhieàu haøng coøn raát môùi, giaù reû. Söûa Baùn baûo ñaûm 3 thaùng. L/L Lucky Vuong: 714-713-6506

850-36L-061404/122985

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-11L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn laép raùp Satellite coi ñöôïc ñaøi V.Nam & caùc nöôùc AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Chænh laáy signal vaø söûa chöõa Satellite. Baùn Pansat 2500 giaù ñaëc bieät. L/L 714-216-0373.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007

850-7L-110904/143449

Dö 2 gheá massage coøn môùi vaø ít ñoà caàn baùn gaáp vaø 1 baøn hô tay cho Tieäm Nails. 714-5545038, 757-7880. 850-5L-110904/143477

850-7L-110304/142661

Moving For Sale. Bedroom furniture sets, leather chair computer table, tables for studying, Brought bedroom furniture set for $1,500, $300 leather chair $250 for computer table, sell for 1/2 price!. Goïi Anna. 714-251-8232 850-4L-110304/142681

° Baùn Laptop PentiumII CDR Flopy Window98 tuùi ñöïng $240. ° Destop Pentium 1000MHZ DVD CDR Window XP professonial monitor 17'’, keyboard, speaker, mouse, internet ready $290. L/L 714-414-7676, 714-534-1654. 850-7L-110404/142846

Caàn baùn gaáp 2 tuû laïnh lôùn, 1 caëp giaët saáy, 1 maùy caét coû, 1 baøn, 1 caùi ñoà taäp theå duïc vaø ñoà laët vaët. Goïi My Dung 714-9148506, 657-4488 850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944

850-90L-081804/132652

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-30L-100704/139373

BAÙN LAÉP RAÙP SATELLITE SYSTEM. Ñaëc bieät coù baùn PANSAT 2500A giaù reû coi ñöôïc nhieàu ñaøi, dishnet, bell, AÙ chaâu, Vieät Nam, xin L/L Nhaät 714-251-8376

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-101204/140002

COMPUTER ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64 Video, DVD & 16x 1 DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.60GHz + 17" flat monitor $650 (copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $350. ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

850-7L-110904/143490

Baùn maùy giaët saáy Salon bed 1 salon tuû kieáng Tivi 25in tranh aûnh baøn Nail tay chaân, maùy taém hôi hôi tay Wax Facial. Chò Cathy Thoa 714-217-6630.

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-36L-100704/139546

850-5L-110904/143511

Baùn 1 con choù Chi-Hua-Hua ñöïc maøu ñen, 4 maét, 4 chaân vaøng, choù ñeå gioáng raát toát. LL: 626309-0281 (Ms. Leä) 850-3L-110904/143543

Caàn baùn bôùi 2 maùy may, 4 tuû kính, moät soá racks treo quaàn aùo. Lieân laïc: 714-496-8689

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caàn ñaám boùp cho heát caêng thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526 900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

850-14L-110504/142999

MASSAGE HEÁT XAÅY Quí anh caàn thoaûi maùi vui veû, phuïc vuï taän tình xin L/L phone 714-791-7229 12g tröa tôùi 8 toái.

Moving caàn baùn Grand Piano hieäu Yamaha Like Brand New $9,500 or Best Offer. 714-7572746, 260-1192 Caàn baùn moät soá moä phaàn trong nghóa trang Westminster, giaù moãi loâ $1700. Ai caàn xin L/L anh Thieâm Nguyeãn taïi Tobia Casket. 714-894-3723 850-5L-110504/143018

CAÀN MUA SOFTWARE Caà n mua ñuû loaï i Software: Microsoft, Symantee, Intuit, Norton, caùc loaïi game vaø Hardware nhö CPU, Hard drive, Memmory, CD, DVD Rewritable, maùy chuïp hình Digital, Laser Printer, vaø phuï tuøng Computer. Mua soá löôïng, giaù cao. Xin L/L Myõ 949-394-6607 850-7L-110504/143046

Caàn baùn maùy may Overlock hieäu Pegasus “EX” motor Nhaät coøn raát toát. Lieân laïc Kim 714-2934195. Baùn $750 moät caùi. 850-7L-110504/143126

TIN MÖØNG Doïn Office baùn furniture baøn computer kieáng, gheá da, sofa, coffee table, tuû laïnh, tivi, tranh aûnh. Vöøa baùn vöøa taëng. Raát reû. Jessica cell: 714-200-5433 (24/ 7) 850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑB, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkisng phía sau 850-7L-110704/143253

Baùn moät boä sofa vaø 1 boä giöôøng Italy coøn môùi. L/L: 949-360-9512 home, 949-394-9279 cell 850-4L-110804/143276

Caàn baùn: oåi, taùo, truùc ñen, vaøng, daï lyù höông, chuoái, magnolia, mai vaøng, haûi ñöôøng, king palm vaø nhieàu loaïi khaùc. Reû, ñeïp chaát löôïng. L/L cell: 714-580-4833 850-3L-110804/143285

Moving Sale caàn baùn 1 tuû laïnh coøn môùi $150, 1 hoà caù 46 gallons coù ñaày ñuû airfilter $500 vaø moät soá ñoà duøng khaùc. 714-2248486, 746-5828

900-30L-101204/139950

900-30L-101204/139951

Grand Opening October 13. BÖÔÙM ÑOÛ, Special Massage vui veû, maùt meõ, treû khoûe. Lieân laïc Em Pamela. 714-547-9375 CHINESE MASSAGE Chinese young girls, very good & real massage, speak Mandarin, Cantonese, English $40/hour. Cell 626-757-5377, 626-8315938

900-15L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

900-28L-122903/098317

900-14L-012804/101912

FANTASTIC MASSAGE Quyù anh sau giôø laøm vieäc meät moûi, muoán caùc coâ treû ñeïp töø 18-25 massage thö giaõn thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi 714-2360077.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. 900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-28L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009. 900-14L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks. 900-30L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612 900-30L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai.

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

900-14L-102004/141000

Ñaïi Cöôøng ñaám boùp, giaùc hôi, ñau löng, nhöùc moõi, traëc tay chaân, nhöùc ñaàu maát nguû teâ thaáp. $30hr. LL: 714-925-5576 heïn Monday, Sunday Only.

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

900-28L-102404/141511

Massge Therapy, trò ñau nhöùc, moû i meä t , giaû m stress baè n g phöông phaùp chuyeân nghieäp. Vieäc laøm taän taâm vui veû. Xin goïi laáy heïn Thuøy Döông 714-9348046

900-28L-102804/141972

900-30L-110104/142420

GAØ MOÙNG TREÛ sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu môùi treû ñeïp. Taùi Khai Tröông SPECIAL MASSAGE. 562-863-8575

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

900-10L-110304/142745

Tìm Baïn: Nguyeãn Thò Loan sinh 1964 tuoåi Thìn, tröôùc 1992 nhaø ôû gaàn Brookhurst laøm thôï may (ñoà loá). Neáu Quyù ñoàng höông naøo bieát xin nhaém duøm Son Nguyen 832-213-6318 hoaëc L/L 713987-1409. Xin haäu taï.

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-28L-101704/140110

900-90L-111502/045080

900-30L-101704/140124

EASTERN & AUTUMN GIRLS MASSAGE Quyù anh caàn laéng ñoäng taâm hoàn cho tinh thaàn ñöôïc thoaûi maùi, bôùt caêng thaúng, meät moûi sau giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi Eastern & Autumn Girls Massage. 714530-1963

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

6 baøn Nails môùi 80% baùn $30 1 caùi. LL: Loan 714-724-9862.

850-7L-110404/142974

850-6L-110504/143023

PRO SATTLELITE Baùn sæ, leû, maùy Pansat 2500A, Fortecstarultra ñóa 18-39 inches. Nhaän chænh signal. Ñaøi AÙ Chaâu (no monthly fee). Goïi Thanh 714906-6885

Baùn 1 maùy may Pegasus, 1 maùy 1 kim Juky töï ñoäng. Phone 714328-6964.

900-31L-090904/135574

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway.

850-3L-110904/143504

Moving Sale baùn Velodyne Sub Woofer, SPL II 800, yamaha Receiver HTR-5790. Bose speakers, baøn Computer 19", monitor Sony DVD recorder RDR-GX7, VCR RCA DVD, Goïi 714-7464705. Giaù ñaëc bieät.

850-30L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

Caàn baùn gaáp 2 gheá Spa, xin vui loøng lieân laïc Lan 626-373-7797. Thaønh thaät caùm ôn

900-30L-110204/142498

A SPECIAL MASSAGE Grand Opening New massage, nöõ treû ñeïp. Phuïc vuï taän taâm, xin vui loøng goïi 714901-9120

900-7L-110304/142738

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 laàn/ngaøy, ñoïc 9 ngaøy hoaëc hôn baïn seõ ñöôïc nhö yù. Ñöôïc vieäc xin daâng lôøi nguyeän. Huy Phuong.

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ. Mob: 0405-397-375 “UÙC” .

900-14L-110404/142825

900-7L-110404/142941

THU HAÈNG Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-901-8371 giôø laøm vieäc töø 10AM-10PM.

900-7L-110504/143039

College Girls American Staff 562-697-6363

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

900-14L-110504/143118

MASSAGE Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781, 12g - 8g toái

900-7L-110704/143220

HIEÀN Quyù vò sau giôø laøm vieäc meät moûi. Caàn thoaûi maùi relax. Raát vui veû, aân caàn. Xin goïi laáy heïn. L/L Hieàn: 714-902-5611

900-14L-110704/143268

Sun Tanning $10 1/2HR, taém hôi $10 1/2HR, Relax full body skin care massage maët coå vai facial. 16517 Brookhurst St, Fountain Valley, Cathy Thoa 714-8399644

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315 900-7L-110804/143338

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Baïch Y Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Con xin ña taï caùc ngaøi vaø caùc vò. Ñoïc lôøi nguyeän treân ñaây 9 laàn moãi ngaøy trong voøng 9 ngaøy lieân tieáp. Baïn seõ ñöôïc toaïi nguyeän vôùi nhöõng ñieàu baïn caàu xin (vôùi ñieàu kieän phaûi ñaêng lôøi nguyeän naøy treân baùo cho moïi ngöôøi cuøng caàu nguyeän). Leâ Thò Yeán & gia ñình 900-14L-110804/143352

Massage treû ñeïp vuøng Anaheim, khaùch môùi bôùt $10. Xin goïi laøm heïn tröôùc vaø mang theo Baùo. Magnolia + Orange. 714-2260597 900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466 900-10L-110804/143377

GIAÙC HÔI: Caùc baïn caûm ñau nhöùc, caêng thaúng veà tinh thaàn. Neáu caàn coù theå ñeán nhaø baïn ñeå chaêm soùc. Haõy goïi tel: 714-7570645 900-7L-110804/143384

THU LAN Trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân. LL: 714-345-2739. Giôø laøm vieäc töø: 11AM-10PM 900-7L-110904/143539

“WONDERFULL TIME” Sau nhöõng giôø laøm vieäc meät moõi, muoán meät moõi hôn. Goïi: Treû, ñeïp, vui veû. 714-757-2294 900-3L-110904/143541

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Sau giôø laøm vieäc, muoán massage, Lieân laïc Tram. 714-9025780


Tieáp trang 7

Cho ñeán nay, chuùng ta coù theå noùi raèng Ñình laø ngoâi nhaø chung cuûa laøng, ñoùng nhieàu vai troø ña chöùc, ña naêng: haønh chaùnh, toân giaoù, vaên hoùa.. maø hôn theá nöõa, Ñình coøn laø meï cuûa caùc hình thöùc vaên minh-vaên hoùa coå truyeàn: Töø nhöõng nghi thöùc teá leã, ñeán caùc hoaït caûnh hoäi heø ñình ñaùm, nhöõng caâu hoø ñieäu haùt, nhöõng ngheä thuaät trình dieãn nhö haùt troáng quaân, haùt quan hoï, ñaáu vaät, muùa voõ.., vaø nhöõng sinh hoaït daân laøng nhö gaët vaø ñaäp luùa, caáy maï, chaên traâu... * Ngoâi ñình xöa nhaát coøn löu laïi ñöôïc maáy theá kyû? Nhìn laïi lòch söû nöùôc ta, sau caùc ñôøi vua Ñinh, Leâ thì hai trieàu ñaïi Lyù vaø Traàn ñaõ xaây döïng neân moät neàn vaên hieán thònh trò vôùi caùc theå hieän töï chuû veà chính trò, xaõ hoäi vaên hoùa.. maø moät trong nhöõng theå hieän naøy laø loái kieán truùc rieâng bieät tieâu bieåu nhö Chuøa Thaøy , Chuøa Moät Coät ... Vaø cuõng chính vì neàn vaên hieán roõ reät phoàn thònh moät caùch Vieät Nam ñoù ñaõ khieán nhaø Minh beân Trung Hoa khi mang quaân xaâm chieám nöôùc ta thaønh coâng thì tìm caùch phaù huyû taän goác caùc coâng trình kieán truùc mang naëng chaát vaên hoùa Vieät. Phaûi chaêng söï taøn baïo ñoäc ñòa cuûa ngöøôi phöông Baéc ñoái vôùi caùc coâng trình kieán

Tieáp trang 3

NOÙI VEÀ CAÙI ÑÌNH LAØNG TA

WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

Maët caét theo kieán truùc cuûa ñình laøng Ñình Baûng (Baéc Ninh).

QUAÙN VAÊN 6 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

roäng raõi, taïo ñöôïc söï maùt meû cho nhöõng ngaøy ñeâm heø noùng nöïc maø phaûi coù nhöõng taäp hoïp lôùn. Nhöng caùi ñình laøng hieän dieän töø thuûa naøo? Chöa ai daùm chaéc bieát ñöôïc moät caùch chính xaùc. Chæ coù theå noùi laø hình daùng cuûa caùi Ñình ñaõ xuaát hieän trong moät khoûanh ñaát roäng vaø thöôøng thì ôû troïng taâm cuûa laøng, töø khi daân Vieät ta bieát tuï taäp thaønh laøng xaõ maø sinh soáng laøm aên gaàn guõi vôùi nhau laâu ñôøi. Hình daùng caùi ñình nhö theá ñaõ daàn daàn bieán thaønh moät ngoâi nhaø lôùn (nhö loaïi nhaø roàng coù maùi cao cuûa ngöôøi thöôïng du Vieät Nam hieän giôø coøn söû duïng). Tuy nhieân, daân chuùng ôû laøng thuoäc nhöõng vuøng ñoài vaø ñoàng baèng vì loái soáng phöùc taïp hôn neân ñaõ thieát laäp caùc ngoâi Ñình coù söùc chöùa nhieàu hôn vaø coù daùng trang nghieâm ñeå thôø phuïng caùc vò tieân hieàn coù coâng vôùi laøng xaõ, caùc vò Thaàn, caùc baø Chuùa hoaëc thôø Thaàn Noâng, Thaàn Nuùi , Thaàn Hoaøng Laøng v.v.. Cho neân loái kieán truùc cuûa Ñình caàn mang moät saéc thaùi uy nghi vaø to lôùn, phuø hôïp vôiù caùc thaàn töôïng maø caû laøng toân thôø. * Ñình laø nôi löu tröõ neáp vaên hoùa cuûa daân laøng. Söï phong phuù cuûa kieán truùc Ñình ñaëc bieät hôn caû laø nhöõng böùc traïm troå goã mang noäi dung cuï theå ,nhö nhöõng phaàn “taøi lieäu”

Tieáp trang 1

NOÙI VEÀ CAÙI ÑÌNH LAØNG TA

Chieáu theo baûng toùm taét tieåu söû, baùc só Nguyeãn Hy Voïng goác sinh ôû Hueá, toát nghieäp taïi Y khoa Saøigoøn naêm 1958, toát nghieäp chuyeân khoa taâm thaàn( Psychiatry) ôû ñaïi hoïc Kansas naêm 1980 vaø haønh ngheà taïi Seattle (tieåu bang Washington) 1981-1997. Nhöng beân caïnh ñoù, oâng laïi laø moät hoïc giaû chuyeân nghieân cöùu veà ngöõ hoïc Vieät Nam treân nöûa theá kyû nay: OÂng ñaõ töøng coäng taùc laøm töø ñieån vôùi töø ñieån

Tieáp trang 1

“Baät mí nhöõng bí maät cuûa tieáng Vieät”

Tieáp trang 6

baèng hình aûnh, dieãn taû raát saùt vôùi ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa daân laøng khi xöa ñaõ dieãn ra. Nhöõng böùc chaïm troå naøy coù maët hieän dieän ñöôïc beân trong moät soá ngoâi ñình coå laø do coâng lao cuûa caùc ngheä nhaân nöôùc ta thôøi xöa ñaõ boû coâng ghi taïc laïi moät soá caùc sinh hoïat tieâu bieåu cuûa daân laøng. Naøo laø caûnh uoáng röôïu, caûnh ñi saên baén, ñaù caàu, ñaáu voõ, taém ôû ñaàm sen, chôi troàng hoa, meï gaùnh con, ñaùnh côø, muùa haùt. Töø nhöõng böùc chaïm troå naøy, chuùng ta môùi bieát theâm ñöôïc raèng xöa kia daân laøng söû duïng ngoâi ñình laøng khoâng nhöõng chæ ñeå hoäi hoïp, ñeå thôø caùc baäc tieân hieàn, caùc OÂng Thaàn Baø Chuùa cuûa laøng...maø ñình coøn laø nôi daân laøng vui chôi trong caùc dòp leã hoäi, vaø chính ñình coøn laø nôi tieâu bieåu theå hieän ñöôïc nhöõng hình thöùc sinh hoaït coù tính caùch vaên hoùa cuûa ñôøi soáng daân laøng nöõa.

T

xöa khoâng phaûi chæ coù nhö vaäy: ÔÛ Anh, taïp chí The Galaxy naêm 1877 vieát veà caùc thaønh ngöõ “môùi” cuûa Myõ coù nhaéc ñeán caâu “happy as a clam in high water” söôùng nhö con ngheâu luùc thuûy trieàu daâng. Quyù ñoäc giaû coù theå seõ vaãn khoâng ñoàng yù raèng thuûy trieàu daâng thì coù thuù vò gì cho con ngheâu? AØ, muoán hieåu thì phaûi bieát theâm veà caùch thöùc nguyeân uûy ngöôøi Myõ baét ngheâu ra sao. (ÔÛ ñaây khoâng noùi ñeán chuyeän ngheâu nuoâi hay baét theo kieåu kyõ ngheä, chæ noùi chuyeän baét ngheâu kieåu ... nhaø queâ Myõ.) Con ngheâu ñaøo hoá trong caùt aån döôùi ñoù, ngöôøi ta löïa luùc thuûy trieàu xuoáng, tìm ñöôïc loã hang ngheâu laø duøng xeûng maø ñaøo. Ñaøo cuõng phaûi hai, ba gang tay môùi baét ñöôïc con ngheâu. Neân neáu thuûy trieàu maø daâng laø thoâi chòu thua, khoâng ñaøo ngheâu ñöôïc. Vaø theá laø con ngheâu cöù soáng coøn moät caùch an nhieân töï toaïi. Töø ñoù môùi coù thaønh ngöõ “happy as a clam in high water,” qua thôøi gian ruùt ngaén laïi chæ coøn “happy as a clam.” * Vuõ Quí Haïo Nhieân. gia Ñaøo Ñaêng Vyõ( 1951-1961). Ñoäc giaû tieáng. Cuoái cuøng, oâng laø taùc giaû cuûa cuoán Vieät töø maáy thaäp nieân nay ñaõ töøng ñöôïc Töø Ñieån Nguoàn goác Tieáng Vieät ñang ñöôïc ñoïc nhöõng baøi tham khaûo veà tieáng Vieät aán haønh döôùi hình thöùc CD vaø saùch in. cuûa oâng raûi raùc ñaêng treân maáy taïp chí noåi * Haø Chaâu.

haønh ngöõ “happy as a clam” coù theå dòch taïm laø “söôùng nhö tieân”, nhöng neáu muoán dòch theo nghóa ñen, kieåu ‘ mot aø mot’, thì phaûi dòch laø “söôùng nhö con ngheâu.” Thaønh ngöõ naøy laø loaïi thaønh ngöõ cuûa Myõ. Ngöôøi Anh coù moät caâu gioáng vaäy, laø “happy as a lark.” “Lark” laø moät loaøi chim buoåi saùng hoùt nhö reo vui. Quaû thöïc, con chim lark moãi buoåi saùng noù hoùt töng böøng; cho neân baûo happy as a lark coøn coù lyù. Chöù laøm thaân con ngheâu thì khoâng coù chuùt gì chöùng thöïc ñöôïc laø söôùng maø baûo “söôùng nhö con ngheâu”? Nhöng thaønh ngöõ nhieàu khi khoù giaûi thích hôïp tình hôïp lyù laém. Nhöng ôû ñaây, thaønh ngöõ “ söôùng nhö ngheâu” coù söï tích ñaøng hoaøng. Baây giôø muoán hieåu thaønh ngöõ “happy as a clam” ôû ñaâu ra thì phaûi tìm taøi lieäu coå, coi ngaøy xöa taïi sao ngöôøi ta duøng thaønh ngöõ aáy. Thì ra thaønh ngöõ naøy ngaøy

Happy As A Clam

“Baûo toàn & phaùt huy tieáng ... Myõ”

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT - QUAÙN VAÊN 3


WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004

SAÙCH MÔÙI Vôùi cuoán “We Should Never Meet”, Aimee Phan thanh thaûn vaøo thò tröôøng saùch-truyeän Myõ

A

Aimee Phan sinh ôû Quaäm Cam, hieän ñang daïy hoïc ôû Las Vegas. www.aimeephan.com.

tyû leä daân cö Myõ goác Vieät ñaùng keå, toâi ñaõ lôù n leâ n ôû thò xaõ Irvine vaø ñaõ theo hoïc moät tröôøng ñaïo Thieân Chuù a . Toâ i ñaõ thöï c söï khoâng bieát gì. Cho ñeán khi leân hoïc taïi UCLA, toâi sinh hoaït giöõa nhöõng gioïng noùi, nhöõng quan nieäm, nhöõng neáp soáng khaùc nhau vaø toâi môùi nhaän ra möùc ñoä quan troïng cuûa nhöõng khaùc bieät aáy.” Taïi UCLA, Aimee môùi nhaän thöùc ñöôïc nhöõng chi tieát veà caùc baêng ñaûng treû cho cô theå vaø ñôøi soáng noùi chung. Vaø chính töï gia vò coù moät” ñôøi soáng” lieân tuïc linh ñoäng vaø phong phuù hoùa, qua nhieàu laàn qua kinh nghieäm maø ñieàu chænh daàn daàn, theo söùc phaùt trieån tröôøng toàn cuûa nhöõng gioáng daân khaùc nhau, ñeå cuoái cuøng baây giôø trôû thaønh gia vò ñoäc ñaùo rieâng cuûa töøng gioáng daân moät. Ñeán giai ñoaïn naøy, gia vò laø moät trong nhöõng neùt cuûa neáp vaên hoùa. Theá coøn gia vò cuûa ngöôøi Vieät ta theá naøo, qua moät soá ca dao tuïc ngöõ tieâu bieåu? Gia vò ñaõ laø neùt vaên hoùa. Rieâng veà thöïc phaåm, sinh vaät “ngöôøi”ñaõ sôùm khaúng ñònh laø” aên ñeå maø soáng chöù khoâng soáng ñeå maø aên”, hoaëc “ aên laáy thôm laáy tho chöù khoâng ai aên laáy no laáy beùo”. Vaø laïi tieán saâu theâm vaøo chi tieát hôn nöõa, thöïc phaåm ít nhaát coù theâm ba naác thang phöùc taïp vaø ñoàng thôøi tinh teá trong ñieàu kieän soáng cuûa ngöôøi, theo nhö tuïc

xuùc vôùi lôùp treû Vieät moà coâi trong thôøi gian coâ sinh soáng taïi ñaây: Luùc coøn nhoû, coâ sinh hoaït khaù kheùp kín, bôûi vì nhaø gia ñình coâ ôû moät thò xaõ cuûa giôùi trung löu cö nguï laø Irvine vaø coâ lôùn leân theo hoïc taïi moät tröôøng tö thuïc thieân chuùa giaùo, Catholic Mater Dei High School ôû Santa Ana. Coâ thoå loä: “ Cho duø haït Orange coù tính chaát vaên hoùa cuûa caû moät daân toäc. Noùi nhö theá khoâng ngoa khi ngöôøi ta ñeà caäp tôùi “caø ri” cuûa ngöôøi goác AÁn ñoä, nguõ vò höông (naêm muøi vò goàm chua,cay, ngoït, maën, ñaéng) cuûa ngöôøi Trung hoa, “sauce mayonnaise” cuûa ngöôøi Phaùp..., vaø “seasoning” cuûa ngöôøi daân Myõ. Vaäy Gia vò laø gì ñaõ chöù? Gia laø boû theâm vaøo. Vò,neáu danh töø thì laø caûm giaùc do löôõi neám bieát, laø muøi vò( Vieät Nam Töø Ñieån cuûa Leâ vaên Ñöùc vaø Leâ Ngoïc Truï), neáu ñoäng töø nghóa laø neám xem vaät ñoù coù muøi gì( Haùn Vieät Töø Ñieån cuûa Thieàu Chöûu). Noâm na maø noùi, gia vò laø caùc thöù caây coû noùi chung (trong ñoù goàm ñuû moïi loaïi:caû laù laãn quaû nhö chanh; caû laù laãn cuû nhö laù vaø cuû haønh, toûi; voû caây nhö queá; coû nhö caùc loaïi rau thôm...) boû vaøo thöïc phaåm ñeå taåm, ñeå öôùp hay ñeå naáu nöôùng thaønh ra caùc moùn aên coù nhöõng muøi vò khaùc nhau, coù nhöõng taùc duïng khaùc nhau

imee Phan ñaõ xuaát hieän vaø ñoïc taùc phaåm cuûa mình trong dòp tieáp xuùc laàn ñaàu tieân vôùi ñoäc giaû taïi UC Irvine vaø UCLA vaøo ngaøy thöù hai, 25 thaùng möôøi ,2004 vöøa qua. Moùn toâm huøm luoäc vôùi maáy laùt chanh Ñöôïc St. Martin’s Press vaøng, maáy laù ngoø xanh töôi ôû hai beân. xuaát baûn vaø phaùt haønh trong thaùng chín môùi ñaây, cuoán “ We Should Never Meet” laø moät tuyeån taäp truyeän ngaén, goàm cuoäc ñôøi cuûa taùm nhaân vaät maø taát caû ñeàu bò chi phoái, giaùn tieá p hoaë c tröï c tieá p , töø Chieán cuoäc Vieät Nam vaø haäu quaû cuûa noù. Moät nöûa soá truyeän naøy laáy boái caûnh Vieät Nam, coøn nöûa kia xaåy ra ôû Little Saøigoøn. Nhöõng ñieàu tieát loä sau ñaây ruùt ra töø baøi baùo “ The Maáy moùn gia vò thoâng duïng: (töø traùi ñeám orphan perspective” cuûa voøng theo chieàu kim ñoàng hoà sang phaûi) Richard Chang ñaêng trong Ñaàu tieân laø ñóa ñöïng ba teùp toûi boùc saün, phaàn Life cuûa nhaät baùo cheùn ñöïng nöôùc me chua, maáy con toâm The O.C. Register ra cuøng ñaõ röûa saïch, chai nöôùc maém, hai nhaùnh ngaøy thöù hai neâu treân. haønh laù vaø ba cheùn nhoû ôû giöõa, moät ñöïng Moät tröôøng hôïp tieâu bieåu ñöôøng, moät ñöïng daàu Olive vaø moät ñöïng cuûa theá heä Myõ goác Vieät. xaû töôi xaét khoanh nhoû. Aimee Phan sinh ra naêm 1977 taïi quaän Cam. Nhöng maëc duø quen thuoäc vôùi khu Little Saøigoøn, coâ laïi khoâng nhieàu cô hoäi tieáp keå chuyeän gia vò trong ca dao tuïc ngöõ Vieät ñaõ nha. Ñaàu tieân, noùi veà thöïc phaåm thì ñaõ laø sinh vaät baét buoäc phaûi aên uoáng vaø hít thôû döôõng khí môùi soáng ñöôïc. Thöïc phaåm cuûa con ngöôøi hôn caùc sinh vaät khaùc (nhö thöïc vaät vaø ñoäng vaät) ôû choã ñöôïc cheá bieán vaø naáu nöôùng leân môùi thaønh moùn aên ñöôïc haáp thuï haèng ngaøy. Ban ñaàu, moùn aên cuûa con ngöôøi chaéc cuõng ñôn giaûn nhöng sau daàn, con ngöôøi tieán boä neân thöùc aên ñoà uoáng cuõng phöùc taïp vaø tinh teá ñeán ñoä trôû neân caùc moùn aên uoáng ñaëc bieät, tieâu bieåu rieâng cho töøng daân toäc. Chaúng haïn nhö moùn huû tíu, mì la øhai moùn aên bình daân ruoät cuûa ngöôøi Trung hoa, cuõng nhö phôû cuûa ngöôøi Vòeât. Chaúng haïn nhö ñeà caäp tôùi moùn mì oáng Spaghetti laø ngöôøi ta nhôù ngay ñeán ngöôøi YÙ, moùn döa baép caûi cay goïi laø Kim chi cuûa Ñaïi haøn, traø Lipton cuûa daân Anh, moùn Big Mac laø thöùc aên voäi vaø Coca Cola laø nöôùc giaûi khaùt noåi tieáng khaép theá giôùi cuûa daân Myõ vaäy. Ñeán nhö gia vò laø caùc thöù daëm theâm vaøo (luùc cheá bieán hay ngay tröôùc khi duøng böõa) nhöõng moùn aên, cuõng mang saün noäi dung phong phuù cuûa lòch söû vaên minh vaø

QUAÙN VAÊN 4 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

Gia vò qua ca dao tuïc ngöõ Vieät

T

öø khi coøn nhoû cho ñeán naêm11 tuoåi (naêm meï toâi maát), toâi coøn nhôù raèng haèng ñeâm tôùi giôø leân giöôøng (chuùng toâi nguû giöôøng taàng), meï toâi ngoài treân moät chieác gheá baønh döïa ôû giöõa, maáy caùi giöôøng taàng ñöôïc keâ quaây thaønh nöûa voøng tröôùc maët baø. Baø ngoài tay vöøa ñan khaâu gì ñoù maø mieäng vöøa ñoïc vaên thô, ca dao tuïc ngöõ hay keå chuyeän ñeå ru nguû chuùng toâi. Cho neân suoát tuoåi thô, toâi thöôøng mô ñeán tieân, ñeán caûnh boàng lai, ñeán coõi trôøi. Vaø neáu toâi nhôù khoâng laàm thì toâi chöa heà nghe baø keå laïi moät caâu chuyeän naøo caû. Theá roài söï kieän naøy cuõng chìm daàn vaøo laõng queân. Coù chaêng laø thôøi gian toâi coøn ñi hoïc, toâi thöôøng ñöôïc thaày coâ daïy Vieät vaên khen, thuoäc nhieàu ca dao hay huyeàn thoaïi vaø chuyeän coå tích. Coù chaêng nöõa laø khi ñi daïy hoïc giaûng baøi, nhöõng caâu chuyeän vaø thô vaên deã daøng hieän ra trong trí, khieán toâi höùng thuù maø aên noùi khaù löu loaùt. Tôùi sau naêm 1975, suoát naêm naêm ôû tuø, toâi töï nhieân trôû thaønh moät tay keå chuyeän mua vui cho anh em cuøng phoøng. Ban ñaàu thì nhöõng truyeän voõ hieäp cuûa Kim Dung, sau ñeán caùc pho truyeän Taøu, truyeän ta, chuyeän Ngaøn Leû moät Ñeâm roài lan man sang caû thô vaên Vieät Nam laãn theá giôùi. Naøo laø Taøi Töû Ña Cuøng Phuù cuûa Cao Baù Quaùt, Haøn Nho Phong Vò Phuù cuûa Nguyeãn Coâng Tröù, Truyeän Kieàu cuûa Nguyeãn Du, Chinh Phuï Ngaâm Khuùc Cuûa Ñaëng Traàn Coân vaø Ñoaøn Thò Ñieåm, Taûn Ñaø, Tuù Xöông, Haønh Phöông Nam cuûa Nguyeãn Bính...Naøo Graziella, Le Lac cuûa Lamartine,Chieán Tranh Vaø Hoøa Bình cuûa Leon Tolstoi, Cuoäc Phieâu Löu Cuûa Tom Sawyer cuûa Mark Twain, Moái Tình Thieân Thu, Mieáng Thòt Boø cuûa Jack London, vaø Laù Coû( Leaves of Grass) cuûa Walt Whitman...Vaø cöù theá, chöa bao giôø toâi keå heát ñöôïc chuyeän caû. Truyeän cuûa Kim Dung thì ñöông nhieân toâi ñaõ laø trong nhöõng tay meâ ñoïc hoài thaäp nieân 1960 roài. Nhöng nhöõng gì khaùc phaàn lôùn ñeàu thuoäc “kho taøng” do meï toâi ñeå laïi, ñeán baây giôø toâi chæ queân bôùt ñi chöù khoâng chaéc coù theâm ñöôïc bao nhieâu. Baïn thöû xem qua döôùi ñaây ñeå coù theå chöùng thöïc ñieåm naøy ñöôïc chaêng. Tröôùc tieân xin baïn haõy taïm nghe toâi

Maáy chöùng côù môùi nhaát caûnh caùo:

Baêng sôn ôû Baéc Baùn Caàu tan daàn: giaûm trung

Tieáp trang 7

Töø treân nöûa theá kyû nay, vì neàn ñaïi kyõ ngheä phaùt trieån quaù nhanh neân thaûi caùc chaát ñoäc haïi moãi luùc moät nhieàu theo caáp soá nhaân vaø vì maøng ozone laø voû boïc cuûa baàu döôõng khí bao quanh traùi ñaát lieân tieáp bò toån thöông naëng neà, nhu caà u baû o veä moâ i tröôøng sinh soáng cuûa ñòa caàu thuùc baùch, ngaønh khoa hoïc moâi sinh voäi Teùp nhoû Krill, moät loaïi thöïc phaåm chính cuûa vuøng bieån vaõ ra ñôøi vaø baønh tröôùng Nam Baùn Caàu, ñang treân ñöôøng taän dieät vì nhieät ñoä voâ cuø n g phong phuù . nöôùc bieån ôû ñoù taêng ñoä aám. Ngaøy cuûa Ñaát (Earth Day) baét ñaàu hieän nay moät soá nhöõng loã hoång cuûa taàng ozone dieän ñeå haèng naêm caùc chuyeân gia lieân ñaõ thu ñoä lôùn hoaëc ít ra cuõng bôùt bò baøo quan vôùi ngaønh moâi sinh chính thöùc moøn ñi. Ñaëc bieät trong voøng ba thaäp nieân nay, thoâng tin nhöõng tìm toøi khaùm phaù môùi nhaát cuûa hoï, giaùn tieáp nhö lôøi caån troïng nhöõng töôøng trình nghieân cöùu cuûa lieân caûnh baùo. Chính nhôø vaäy maø nhöõng toå ngaønh nhaân chuûng- moâi sinh- khaûo coåchöùc lieân quoác gia thuùc baùch caùc ngaønh khí töôïng moãi naêm moãi cho thaáy moät ñaïi kyõ ngheä ñaõ höõu hieäu giaûm thieåu löôïng caùch nhieàu phaàn khaúng ñònh hôn raèng thaûi nhöõng chaát ñoäc haïi. Vaø, theo nhöõng coù nhöõng baèng chöùng laø caùc neàn vaên baùo caùo ñaùng tin caäy, trong voøng vaøi naêm minh coå cuûa loaøi ngöôøi, chaúng haïn nhö vaên minh Maya voán ôû Trung vaø Nam Myõ, ngaøy nay ñaõ tan bieán maát ñi, laø do moät trong maáy yeáu toá chính: Hieän töôïng taêng nhieät ñoä cuûa khí haäu traùi ñaát. * Moâi sinh traùi ñaát ñang bò ñe doïa? Chuyeân san Nature soá ra ngaøy Thöù Naêm, muøng 4 thaùng 11- 2004 cho phoå bieán moät nghieân cöùu môùi sau 25 naêm caùc chuyeân gia theo doõi bieán chuyeån moâi sinh ôû nhöõng ñaïi döông cuûa quaû ñòa caàu lieân quan ñeá n hieä n töôï n g thaá t thoaùt vì nhieät ñoä nöôùc bieån aám daàn leân, trong ñoù hieån nhieân nhaát laø hieän töôïng giaûm quaù nhanh soá löôïng loaøi teùp nhoû ôû bieån vuøng Nam Baùn Caàu, Antarctic Krill. Döôùi söï theo doõi cuûa nhoùm chuyeân gia moâi sinh, vuøng nöôùc bieån ôû Nam Baùn Caàu trong voøng nöûa theá kyû nay ñaõ aám daàn leân 4.5 ñoä Fahrenheit so vôùi nhieät ñoä tröôùc ñoù, nghóa laø taêng gaáp naêm laàn hôn nhieät ñoä cuûa khoâng khí traùi ñaát. Hieän töôïng taêng nhieät ñoä cuûa nöôùc bieån naøy ñaõ khieán lôùp baêng bao boïc treân maët

Moâi sinh ñòa caàu ñang bò ñe doïa?

moät hôïp ñoàng vieát saùch cho nhaø xuaát baûn St. Martin’s Press. “ Toâi voâ cuøng phaán chaán. Hôïp ñoàng naøy thaät tuyeät vôøi. Gia ñình vaø baïn höõu HAØ QUAÂN toâi ñeàu haøi loøng caû.” Naê m nay 26 tuoå i vaø ñang daïy vaên chöông taïi University of Nevada, Las Vegas, Aimee noùi veà cuoán saùch cuûa mình: “ Toâi coù taùm truyeän ngaén khaùc bieät haún nhau (trong cuoán naøy), vôùi taùm chieàu höôùng, taùm quan nieäm khaùc nhau. Hieän toâi bieát coù quaù nhieàu kinh nghieä m soá n g khaù c bieä t nhau. Nhöõng tieáng noùi cuûa hoï ñeán nay vaãn chöa ñöôïc traân troïng laéng nghe.” * May maén hieám coù. Hieän Aimee Phan coù saün hôïp ñoàng ñeå vieát cuoán thöù nhì, cuoán tieåu thuyeát veà moät gia ñình tò naïn Vieät tôùi sinh soáng taïi Hoa Kyø, cuõng nhö khung caûnh laø lòch söû lôùn maõnh vaø phaùt trieån cuûa Little Saøigoøn. Ñang vöøa theo ñuoåi ngheà vieá t saù c h laã n daï y hoï c , Aimee cho bieát raèng ñieàu maø coâ sung söôùng haøi loøng nhaát laø phaûn öùng thuaän lôïi cuûa boá meï coâ: “ Hoï ñaõ thöïc söï hoaøn toaøn ñoàng yù. Hoï soát noùng ñi nghe toâi ñoïc truyeän cuûa toâi. Toâi haïnh phuùt ôû choã cha meï toâi toû ra thö thaùi vaø khoâng coøn lo ngaïi gì cho toâi nöõa.” (hq. qv12)

Böôùc theâm böôùc nöõa, con ngöôøi cuõng coù khaû naêng loaïi boû ñi caùc thöù muøi vò khoâng thích hôïp hay coù haïi. Chaúng haïn nhö muøi tanh, “ aên thòt ngöôøi khoâng tanh”; muøi saép hö thoái, “ caùi döa thì khuù, caùi caø thì thaâm”. - Cheá bieán, saùng taïo:Khoâng nhöõng theá,ø con ngöôøi coøn bieát tìm ñuû caùch thöùc cheá bieán, saùng taïo ra muøi vò, thay ñoåi muøi vò ñi nöõa. ÔÛ khaû naêng naøy, gia vò ñaõ baét ñaàu hieän dieän moät caùch tinh teá hôn nöõa. Ñoù laø giaù trò cuûa nhöõng caâu chaúng haïn nhö: ” Côm laønh, canh ngoït”, “ Ngon côm, ngoït canh”, “ Caù khoâng aên muoái caù öôn”, hay” Coù ngon chaúng coøn ñeán giôø”( qv12)./. (trích trong “ Ñoäc laäp Myõ- Ñoäc laäp ta”, Vieät Höng xuaát baûn-2004) * Phaïm Quoác Baûo.

Cuoái cuøng, Aimee Phan toû ra nhaän chaân vaán ñeà trong hieåu bieát laãn thöông caûm, qua lôøi coâ tieát loä: “ Thöïc söï soáng ñöôïc treân ñaát Myõ khoâng coù nghóa laø seõ ñöông nhieân hoaøn maõn ñaâu. Coøn nhieàu ñieàu khoù soáng ôû ñaây laém. Neáu baïn khoâng coù moät ngöôøi thaân thuoäc ôû ñaây, thì thöïc laø heát söùs khoù khaên. Haäu quaû ( cuûa Operation Babylift) vaãn coøn traûi daøi tôùi baây giôø.” *Vaø quyeát ñònh vaøo ngaønh vieát. Ngay sau khi toát nghieäp ôû UCLA, Aimee ñaõ töï thaáy mình muoán trôû neân moät nhaø vaên. Gioáng nhö haàu heát lôùp ngöôøi lôùn tuoåi Myõ goác AÙ Chaâu khaùc, boá meï coâ chæ mong muoán coâ phaûi theo ñuoåi moät ngheà chuyeân moân laø theo hoïc y khoa ñeå thaønh y só. Nhöng coâ laïi xin vaøo ngaønh chuyeân khoa vieát vaên, Writer’s Worshop cuûa University of Iowa. Coâ hoài töôûng: “ Boá meï toâi cho vieát vaên laø khoâng thöïc teá vaø baáp beânh. Toâi nghó, vaøo hoïc ôû Iowa thöû xem neáu ñöôïc thì toát, maø khoâng theo noåi thì ñoåi cuõng khoâng muoän laém. Toâi thöïc may maén trong ba naêm taïi ñoù. Naêm thöù hai, toâi ñaõ ñuû thì giôø doàn noã löïc vaøo cuoán saùch.” Taïi Iowa, Aimee ñaï gaëp ñöôïc moät chuyeân vieân ñaïi dieän, noâm na goïi laø “oâng baàu vaên”, baûo ñaûm cho coâ

THÖÙ TÖ - SOÁ 6913 - 10 thaùng 11, 2004 (28 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT - QUAÙN VAÊN 5 Vieät vaø chöông trình ñaëc bieät Operation Babylift, moät keá hoaïch do chính phuû Myõ ñaõ di taûn trong naêm 1975 töø 2.600 ñeán 3.000 treû Vieät Nam sang laøm con nuoâi ôû Hoa Kyø vaø caùc quoác gia khaùc. Caùi duyeân trôû veà nguoàn. “ Toâi ñaõ ngaïc nhieân vì ñieàu (môùi bieát ñöôïc) aáy”, Aimee hoài töôûng luùc bieát ñöôïc söï kieän veà Operation Babylift. Vaø tieáp theo ñoù, coâ coøn hieåu theâm ñöôïc raèng meï ruoät cuûa coâ ñaõ laø moät trong nhoùm ngöôøi ñöôïc choïn ñeå troâng nom ñaùm treû di taûn naøy moät thôøi gian ngaén tröôùc khi chuùng leân maùy bay rôøi khoûi Vieät Nam. Chính hai ñieàu vöøa neâu ñaõ kích thích coâ tìm hieåu saâu nöõa vaán ñeà. Daàn daàn coâ töï nhaän thöùc laø cuoäc ñôøi cuûa nhöõng treû moà coâi kia (vaø caû nhöõng ñöùa treû vöôït bieån tò naïi sau ñoù nöõa) trong caùc thaäp nieân keá tieáp: Maëc duø chuùng ñaõ thoaùt khoûi caùi hoaøn caûnh cöïc kyø khuûng khieáp taïi Vieät Nam, ñôøi soáng cuûa chuùng taïi Hoa Kyø cuõng khoâng haún may maén caû ñaâu. Vaøi chuïc ñöùa treû ñoù ñaõ phaûi ñoåi gia ñình baûo döôõng nhieàu laàn. Ña soá chuùng phaûi chaät vaät ñaáu tranh vôùi caùc vaán ñeà baûn saéc. Vaø moät soá trong chuùng dính phaûi ma tuùy, toäi aùc vaø baêng ñaûng.

ngöõ Vieät Nam ñöôïc ghi laïi sau ñaây: - Muøi vò : Khaû naêng cuûa con ngöôøi laø nhaän bieát ñöôïc muøi vò cuûa nhöõng gì aên uoáng vaø hít thôû vaøo cô theå mình,” aên phaûi muøi, chuøi phaûi saïch”,hay ”aên laáy vò, chöù ai laáy bò maø mang”. Do ñoù “thöïc baát tri kyø vò”, aên maø khoâng bieát ñeán muøi vò laø yù muoán cheâ ngöôøi naøo ñoù töï ñaùnh maát tri giaùc laøm ngöôøi cuûa mình.” AÊn thòt ngöôøi khoâng tanh”, caâu tuïc ngöõ naøy duøng ñeå haï nhuïc ngöôøi naøo ñoù xuoáng haøng thuù vaät. Ñöông nhieân vaãn coù tröôøng hôïp thöøa tröø, baát ñaéc dó thì khoâng keå. - Phaân bieät vaø ñieàu chænh:Nhaän bieát ñöôïc muøi vò laø yeáu toá caên baûn khi ñeà caäp tôùi thöïc phaåm cuûa con ngöôøi. Chaúng haïn” aên muoái coøn hôn aên chuoái chaùt”. Hay vaên chöông hôn, dieãn taû muøi vò cay vaø chua baèng töø ngöõ chæ taùc duïng cuûa muøi vò ñoù khi ñöôïc neám vaø aên tôùi, chaúng haïn “aên ôùt suùt sít,aên quít eâ raêng”.

NV2004-1110  
NV2004-1110