Page 1

Töôùng Christian Estripeau, baùc só quaân y Phaùp, noùi chuyeän vôùi caùc phoùng vieân hoâm Thöù Hai beân ngoaøi Quaân Y Vieän Percy, nôi Chuû Tòch Yasser Arafat cuûa Palestine ñang ñieàu trò trong khu saên soùc ñaëc bieät.

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

Thuû Töôùng Ahmed Qurie cuûa Palestine döï moät cuoäc hoïp noäi caùc taïi vaên phoøng cuûa oâng ôû Ramallah, Taây Ngaïn, hoâm 8/11, tröôùc khi oâng khôûi haønh sang Phaùp ñeå thaêm vieáng Chuû Tòch Yasser Arafat.

THÖÙ BA 9 thaùng 11-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6912 - 25xu

Online: www.nguoi-viet.com

Ñaïo ñöùc:

Ñoïc Trong Soá Naøy Vieät Nam (A8): Haøng traêm noâng daân bieåu tình, phaù ñaäp, xaû nöôùc... Ñòa phöông (B1): Phoùng söï aûnh cuoäc thi Hoa Haäu Vietnam-USA 2005. Dieãn Ñaøn ( A10): Tieáng Anh goác Vieät. Queâ höông qua oáng kính (C1): Baûn laøng Ñieän Bieân. Rao vaët (C3): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn , quaûng caùo.

Ñaøi Loan truïc xuaát 4 coâ gaùi VN ñöôïc rao baùn cho ñaøn oâng ñòa phöông ÑAØI BAÉC 08-11 (TH).Caûnh saùt ñaõ ra leänh truïc xuaát 4 coâ gaùi Vieät Nam sau khi ñöôïc tin moät toå chöùc moâi giôùi hoân nhaân ñöa hoï ñi töø nôi naøy sang nôi khaùc ñeå gaû baùn vôùi giaù haøng ngaøn ñoâ la, moät caûnh saùt vieân Ñaøi Loan cho hay nhö vaäy hoâm Thöù Baûy 06 Thaùng Möôøi Moät 2004 vöøa qua. Tieáp trang A5

Nhaät: Phuï nöõ Vieät bò truïc xuaát, chaân tay bò troùi, moàm daùn baêng keo OSAKA 08-11 (TH).- Moät phuï nöõ Vieät Nam bò truïc xuaát töø Nhaät Baûn veà nguyeân quaùn Vieät Nam trong tö theá raát khoâng bình thöôøng, moät toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn ñòa phöông toá caùo hoâm Thöù Hai 08 Thaùng Möôøi Moät 2004 raèng ngöôøi naøy ñaõ bò troùi chaân tay vaø moàm bò daùn baêng keo. Ngöôøi ta khoâng cho bieát teân nhöng cho hay ngöôøi phuï nöõ ñoù 29 tuoåi, ñaõ bò truïc xuaát chieàu ngaøy Chuû nhaät 07 Thaùng Möôøi Moät 2004. Hai tay vaø hai chaân cuûa chò bò Tieáp trang A6

Ñieàu tra tham nhuõng ôû Böu Ñieän Vieãn Thoâng CSVN: Ñaàu to ñít teo HAØ NOÄI 08-11 (TH).Khua chieâng goõ moõ suoát nhieàu thaùng veà moät cuoäc ñieàu tra tham nhuõng coù theå leân nhieàu trieäu ñoâ la ôû Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam (VNPT) vöøa cho keát quaû laø thanh tra khoâng thaáy gì goïi laø tham nhuõng vaø coù chaêng chæ laø söï keùm coûi trong quaûn lyù vaø ñieàu haønh caùc döï aùn Tieáp trang A6

Yeáu toá baát ngôø ñöa oâng Bush tôùi chieán thaéng WASHINGTON - Nhöõng giaù trò ñaïo ñöùc coù tính caùch baûo thuû ñaõ baát ngôø ñoùng moät vai troø quyeát ñònh ñöa tôùi chieán thaéng cuûa Toång Thoáng George W. Bush trong cuoäc baàu cöû toång thoáng Hoa Kyø, theo caùc chuyeân vieân. Qua nhöõng cuoäc thaêm doø ngay taïi phoøng phieáu, caùc giaù trò ñaïo ñöùc ñöùng ñaàu danh saùch caùc vaán ñeà ñaõ aûnh höôûng ñeán cöû tri, ñaùnh baïi caùc chuû ñeà ñöôïc nhöõng nhaø bình luaän baøn caõi tôùi nhieàu nhaát tröôùc cuoäc boû phieáu kinh teá vaø khuûng boá. Vaø nhöõng cöû tri ñaët ñaïo ñöùc thaønh öu tieân haøng ñaàu cuûa hoï ñaõ oà aït doàn phieáu cho Thuû töôùng Iraq uûy laïo binh só tröôùc khi taán coâng Falluja oâng Bush cuûa Ñaûng Coäng Thuû Töôùng Iyad Allawi cuûa Iraq ñi vôùi Ñaïi Taù Issa Ibrahim (thöù 3 töø phaûi), Boä Tröôûng An Ninh Quoác Gia Kasseem Hoøa thay vì John Kerry cuûa Daoud (phía sau Allawi) vaø Boä Tröôûng Quoác Phoøng Sheikh Hazem al-Shalan (traùi) tôùi vieáng traïi ñoùng quaân cuûa caùc binh Ñaûng Daân Chuû, vôùi tæ leä 80 só Iraq trong vuøng ngoaïi oâ Falluja hoâm 8 thaùng 11, vaøi giôø tröôùc khi caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq taán coâng vaøo thaønh Tieáp trang A16 phoá ñang do loaïn quaân chieám cöù. (Reuters)

Cuoäc taán coâng toaøn dieän vaøo Falluja baét ñaàu FALLUJA, Iraq (TH) Trong ñeâm hoâm 08 Thaùng Möôøi Moät, chieán xa vaø Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø ñaõ ñaùnh traøn vaøo Falluja trong moät cuoäc taán coâng boä chieán döõ doäi vôùi muïc tieâu sau cuøng laø chieám laïi hoaøn toaøn thaønh phoá töøng loït vaøo voøng kieåm soaùt cuûa loaïn quaân töø hoài Thaùng Tö. Caùc ñôït chieán xa thoïc saâu vaøo ñaèng sau chu vi phoøng thuû cuûa du kích quaân Hoài Giaùo. Tin nghe ñöôïc töø caùc hieäu thính vieân Thuûy Quaân Luïc Chieán cho hay caùc löïc löôïng coá thuû ñaõ khaùng cöï laïi baèng nhöõng cuoäc phaûn kích nhaém vaøo quaân Hoa Kyø ñang

Chæ vaøi giôø sau khi traän ñaùnh môû maøn, caùc löïc löôïng taán coâng ñaõ tieán saâu ñöôïc boán khu phoá vaøo beân trong cöù ñieåm cuûa phieán quaân. Caùc tröïc thaêng voõ trang quaàn thaûo treân khoâng ñeå yeåm trôï cuoäc tieán quaân thaän troïng nhöng vöõng chaéc cuûa caùc löïc löôïng döôùi ñaát. Döôùi aùnh hoûa chaâu soi saùng baàu trôøi ñeâm Falluja, Thuûy Quaân Luïc Chieán phoùng ra moät haøng raøo löûa goàm ñaïn baén ñi töø treân xe taêng vaø töø caùc hoïng ñaïi lieân nhaém vaøo moät nhaø ga xe löûa gaàn ñoù, doïn ñöôøng cho caùc ñôït xung phong tieán chieám caùc muïc

Boä Tröôûng Rumsfeld hoïp baùo taïi Nguõ Giaùc Ñaøi

Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald Rumsfeld (phaûi) vaø Tham Möu Tröôûng Lieân Quaân, Töôùng Richard Myers, hoïp baùo taïi Nguõ Giaùc Ñaøi hoâm 8 thaùng 11. Rumsfeld cho bieát oâng tin raèng cuoäc taán coâng vaøo Falluja seõ khoâng gaây nhieàu toån thaát cho thöôøng daân vaø noùi theâm raèng khoâng ai coù theå bieát coù bao nhieâu thöôøng Tieáp trang A7 daân coøn ôû laïi trong thaønh phoá naøy. (Reuters)

Khuûng boá baèng haït nhaân:

Baø Suha Arafat:

Moái ñe doïa thöïc söï

Caùc laõnh tuï Palestine chæ muoán “choân soáng” Chuû Tòch Arafat

SYDNEY, UÙc - Theá giôùi phaûi coù bieän phaùp töùc thôøi choáng laïi moái ñe doïa khuûng boá baèng haït nhaân ñeå ngaên ngöøa moät cuoäc taán coâng kieåu 11 Thaùng Chín, ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan theo doõi naêng löôïng nguyeân töû cuûa Lieân Hieäp Quoác leân tieáng caûnh caùo. Goïi ñoù laø moät cuoäc “chaïy ñua vôùi thôøi gian”, Giaùm Ñoác Cô Quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá (IAEA) - Mohamed ElBaradei, hoâm Thöù Hai, tuyeân boá raèng nhöõng löôïng ñònh trong quaù khöù veà

Giöõa möa vaø naéng NGOÂ NHAÂN DUÏNG

tieán chieám caùc muïc tieâu, nhöng caùc vò trí chieán ñaáu cuûa phieán quaân ñaõ töø töø bò ñaåy luøi veà höôùng trung taâm thaønh phoá. Tröôùc ñoù, khoâng löïc cuûa Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø phoái hôïp vôùi troïng phaùo vaø hoûa löïc suùng coái ñaõ thöïc hieän nhöõng ñôït oanh kích doàn daäp nhö möa vaøo nhöõng vò trí tình nghi cuûa phieán quaân ñaèng sau haøng raøo phoøng thuû cuûa hoï. Caùc thoâng tín vieân baùm truï theo ñoaøn quaân taán coâng coù theå nghe haáy tieáng taéc buøm vaø laùch taùch cuûa nhieàu loaïi suùng lôùn nhoû trao ñoåi hoûa löïc trong cuoäc giao tranh.

PARIS, Phaùp Quoác - Baø vôï Chuû Tòch Yasser Arafat cuûa Palestine ñaõ caùo buoäc caùc nhaø laõnh ñaïo Palestine laø aâm möu “choân soáng oâng.” Caùc vò naøy hy voïng ñeán Phaùp vaøo hoâm 08 Thaùng Möôøi Moät ñeå thaêm vieáng choàng baø hieän ñang laâm beänh nguy kòch. Lôøi caùo buoäc cuûa baø Arafat laø moät aùm chæ roõ reät veà chuyeän caùc nhaø laõnh ñaïo Palestine ñang muoán döùt oáng trôï sinh ra khoûi oâng Arafat. Baùo Tieáp trang A7 chí Israel ñaõ töôøng thuaät raèng caùi cheát cuûa vò chuû tòch Binh só Israel chaøo ñoùn laõnh tuï Palestine 75 tuoåi naøy seõ ñöôïc coâng boá Moät quaân nhaân Israel, coâng taùc taïi moät traïm kieåm soaùt bieân giôùi giöõa Israel vaø Jordan, sau khi Toång Thö Kyù Toå chaøo ñoùn oâng Mahmoud Abbas (traùi), toång thö kyù uûy ban haønh phaùp cuûa Toå Chöùc Giaûi Chöùc Giaûi Phoùng Palestine laø Phoùng Palestine (PLO), khi oâng tôùi traïm naøy ñeå vöôït bieân giôùi sang Jordan ñeå ñaùp maùy Mahmoud Abbas, Thuû Töôùng Tieáp trang A16 bay ñi Parris thaêm Chuû Tòch Yasser Arafat. (Reuters)

OÂng Phan Vaên Khaûi ñang troàng moät caùi caây, goïi teân laø caây “choáng tham nhuõng.” OÂng troàng noù trong chaäu, nhö caây kieång. Vì ñaûng Coäng Saûn muoán kieåm soaùt khoâng cho reã caây “choáng tham nhuõng” lan ra ngoaøi, nhö caây tre lan ra thaønh buïi tre, roài buïi tre lan ra thaønh caû haøng raøo tre, thaønh caû röøng tre. Vaø laâu laâu oâng Khaûi cuøng caùc laõnh tuï ñaûng laïi ra vöôøn sôø naém caây “choáng tham nhuõng” coi noù lôùn tôùi ñaâu roài. Vaø caùc oâng laïi keùo noù leân coi reã noù daøi ñöôïc maáy phaân roài. Cöù nhö vaäy, caùi caây tham nhuõng oeøo uoät khoâng bao giôø lôùn leân ñöôïc! Traùi laïi, loaøi caây tham nhuõng vaãn moïc leân khaép nôi, lan roäng nhö loaøi “caây cöùt lôïn” maø ngaøy xöa Phan Khoâi cho bieát daân ta coøn goïi laø “Coû cuï Hoà!” Naïn tham nhuõng lan khaép nöôùc nhö coû daïi, trong khi caây “choáng tham nhuõng” thì vaãn troàng trong caùi chaäu ñeå laâu laâu ñaûng ñem chuïp hình cho daân coi!

Tieáp trang A6

Baùo caùo: Naïn nhaân khuûng boá 9/11 nhaän $38.1 tyû boài thöôøng WASHINGTON - Naïn nhaân vuï khuûng boá 11 Thaùng Chín 2001 ñaõ nhaän ñöôïc moät soá tieàn boài thöôøng toång coäng laø 38.1 tyû myõ kim, phaàn lôùn laø do caùc haõng baûo hieåm chi traû - theo moät baûn nghieân cöùu coâng boá hoâm Thöù Hai. Baûn baùo caùo do Cô Quan Rand Institute for Social Jus-

Thoáng Ñoác James McGreevey cuûa New Jersey noùi chuyeän vôùi ban nhaân vieân cuûa oâng taïi Vieän Baûo Taøng Tieåu Bang New Jersey ôû Trenton hoâm 8/11. McGreevey ñaõ töø chöùc sau khi nhìn nhaän mình laø ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi, vaø seõ chaám döùt nhieäm vuï ngaøy 15 thaùng 11. Naêm ngöôøi maãu cuûa haõng saûn xuaát ñoà loùt phuï nöõ Victoria’s Secret chuaån bò ñaùp maùy bay taïi phi tröôøng Teterborough, N.J., hoâm Thöù Hai ñeå khôûi ñaàu moät chuyeán ñi quaûng caùo saûn phaåm cuûa Victoria’s Secret khaép nöôùc Myõ.

tice nhaän thaáy raèng soá ngöôøi daân thieät maïng hoaëc bò thöông ñaõ ñöôïc nhaän ñöôïc trung bình $3.1 trieäu moãi ngöôøi do chính phuû, caùc toå

Kinh teá Myõ:

Chæ soá nieàm tin trong giôùi tieâu thuï giaûm

WASHINGTON - Nieàm tin cuûa giôùi tieâu thuï trong nhöõng ngaøy sau baàu cöû ñaõ sa suùt nhieàu so vôùi ñaàu Thaùng Möôøi, chuû yeáu laø do söï lo Tieáp trang A7 laéng veà kinh teá trong soá nhöõng ngöôøi thieân Ñaûng Daân Chuû vaø moät soá cöû tri ñoäc laäp. Chæ soá nieàm tin cuûa giôùi tieâu thuï do AP-Ipsos thaêm doø töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 Thaùng Möôøi Moät ñaõ giaûm xuoáng coøn 89.8 so vôùi 97.6 trong ñaàu Thaùng Möôøi. Chæ soá naøy ñaõ vöôït leân treân 100 hoài cuoái Muøa Haï.

Söï sa suùt naøy chuû yeáu laø do moái lo laéng moãi luùc moät taêng veà tình hình kinh teá trong 6 thaùng saép tôùi. Nhöõng ngöôøi lo laéng ña phaàn laø caùc cöû tri thuoäc Ñaûng Daân Chuû hoaëc cöû tri ñoäc laäp sau khi hoï thaáy Toång Thoáng Bush taùi ñaéc cöû nhieäm kyø 2. Baø Susan Norvell - moät cöû tri Daân Chuû ôû Salisbury, N.C., phaùt bieåu, “Toâi lo laéng hôn veà kinh teá. Chuùng ta seõ khaù hôn neáu Nghò Só Kerry thaéng cöû. Trong vuøng cuûa chuùng toâi ñaây Tieáp trang A16

Pending Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $300, Saùu thaùng $160, Ba thaùng $90


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Toång soá tuø nhaân phuï nöõ ôû Hoa Kyø ngaøy caøng taêng

Phong traøo vinh danh côø vaøng VNCH lan tôùi moät thaønh phoá ôû UÙc Chaâu

WASHINGTON - Con soá phuï nöõ bò giam trong nhöõng nhaø tuø ôû Hoa Kyø ñaõ taêng 48% keå töø naêm 1995 vaø möùc gia taêng cuûa toång soá nöõ tuø nhaân ñaõ nhanh hôn toång soá tuø nhaân ñaøn oâng, theo moät thoáng keâ môùi cuûa chính phuû. Tuy nhieân, toång soá ñaøn oâng bò giam trong caùc nhaø tuø Hoa Kyø vaãn cao hôn toång soá nöõ tuø nhaân raát nhieàu, vaø nam giôùi deã bò tuø hôn nöõ giôùi gaáp gaàn 15 laàn, Phoøng Thoáng Keâ Coâng Lyù (BJS) noùi trong moät phuùc trình ñöôïc coâng boá hoâm Chuû Nhaät. Toång soá nöõ tuø nhaân ñaõ vöôït quaù con soá 100,000 ngöôøi laàn ñaàu tieân trong naêm 2003, ñeå leân tôùi 101,179 ngöôøi vaøo cuoái naêm 2003. Toång soá nam tuø nhaân ôû Hoa Kyø ñaõ taêng 29% cuøng thôøi gian ñoù, ñeå leân tôùi 1,057,406 ngöôøi vaøo cuoái naêm 2003. Trong naêm 1995 coù 68,468 phuï nöõ bò caàm tuø ôû Hoa Kyø. Keå töø ñoù tæ leä gia taêng moãi naêm cuûa nöõ tuø nhaân ñaõ ôû möùc 5%. Trong cuøng thôøi gian ñoù tæ leä gia taêng cuûa nam tuø nhaân ôû Hoa Kyø laø trung bình 3.3%, theo baûn phuùc trình. Ngöôøi da ñen coù tæ leä tuø nhaân cao hôn caùc saéc daân khaùc trong caùc nhaø tuø Hoa Kyø - khuynh höôùng naøy vaãn tieáp tuïc keå töø naêm 1995. Trong soá 1.4 trieäu tuø nhaân thoï aùn tuø cao hôn moät naêm vaøo cuoái naêm 2003 thì khoaûng 44% laø ngöôøi da ñen, 35% da traéng, 19% goác Nam Myõ La-tinh vaø 2% thuoäc caùc saéc daân thieåu soá khaùc. Toång coäng 2,212,475 ngöôøi bò caàm tuø ôû Hoa Kyø vaøo cuoái naêm 2003, keå caû 16,494 ngöôøi bò giam taïi caùc laõnh thoå cuûa Hoa Kyø, trong ñoù ña soá laø ôû Puerto Rico, vôùi 15,046 ngöôøi. (nm)

CABRAMATTA, Australia 08-11. “Ngöôøi Vieät Töï Do taïi NSW noùi rieâng, UÙc Chaâu noùi chung, vöøa giaønh ñöôïc moät chieán thaéng coù yù nghóa lòch söû: Laàn ñaàu tieân trong suoát 30 naêm, keå töø khi Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do hieän dieän taïi UÙc, moät hoäi ñoàng thaønh phoá ñaõ chính thöùc chaáp thuaän ñeà nghò cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät töï do, xaây döïng Kyø Ñaøi UÙc-Vieät ñeå Quoác Kyø Vieät Nam Coäng Hoøa tung bay ngaïo ngheã beân caïnh quoác kyø UÙc”. Moät baûn tin phoå bieán treân Internet cho hay nhö theá vaø vieát tieáp raèng: Trong vaên thö göûi Kyõ Sö Phan Ñoâng Bích Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield cho bieát, Kyø Ñaøi UÙc Vieät seõ ñöôïc xaây döïng ngay taïi Ñaøi Töôûng Nieäm Chieán Binh UÙc Vieät Cabra-Vale Park, Cabramatta, vaø Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield cuõng seõ haân haïnh tình nguyeän ñöôïc ñoùng goùp moät nöûa phí toån xaây caát. Cho ñeán nay, vieäc xaây caát ñaõ hoaøn taát, vaø 4 coät côø cao 6 thöôùc ñaõ vöôn cao treân neàn trôøi Cabramatta, saün saøng chôø ngaøy quoác kyø UÙc-Vieät ñöôïc keùo leân vaøo saùng Chuû Nhaät 28 Thaùng Möôøi Moät saép tôùi. Ñeå chaøo möøng chieán thaéng voâ cuøng quan troïng naøy, Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW cuõng cho bieát, moät Ban Toå Chöùc Leã Thöôïng Kyø ñaõ ñöôïc thaønh laäp, bao goàm Tröôûng Ban Toå Chöùc, cuøng caùc tieåu ban Nghi Leã, Ngoaïi Vaän, Taøi Chaùnh, Tieáp Taân, Vaên Ngheä, Trang Trí, Traät Töï... Chöông trình Leã Thöôïng Kyø seõ goàm 2 phaàn chính. Phaàn thöù nhaát laø Leã Truy Ñieäu, ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 07 giôø toái Thöù Baûy 27 Thaùng Möôøi Moät 2004. Phaàn thöù hai laø Leã Truy Ñieäu (Memorial

Services) vaø Leã Thöôïng Kyø, seõ ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 10 giôø saùng Chuû Nhaät 28 Thaùng Möôøi Moät 2004. OÂng Mai Ñöùc Hoøa - Phoù Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, ñaïi dieän cho Ban Toå Chöùc Leã Thöôïng Kyø, cuõng cho bieát, trong ngaøy Leã Truy Ñieäu vaø Leã Thöôïng Kyø, seõ coù nhieàu vò quan khaùch UÙc thuoäc chính giôùi ñaïi dieän daân cöû ôû caû lieân bang, tieåu bang, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá; cöïu chieán binh UÙc, cuøng quyù vò ñaïi dieän coäng ñoàng vaø quyù ñoàng höông töø caùc tieåu bang veà tham döï. Toaøn boä nghi leã röôùc quoác kyø, quaân kyø, vaø thöôïng kyø seõ dieãn ra trong baàu khoâng khí trang nghieâm, theo ñuùng nghi leã truyeàn thoáng cuûa Vieät Nam cuõng nhö nghi leã cuûa UÙc, vôùi söï tham döï cuûa ñoaøn quaân nhaïc vaø haøng chuïc ngaøn ñoàng höông töø khaép nôi treân nöôùc UÙc ñoå veà. Roõ raøng, ñaây laø moät chieán thaéng lòch söû chöa töøng coù taïi UÙc. Vôùi chieán thaéng ñaëc bieät naøy, coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi UÙc töø nay coù theå töï haøo saùnh vai vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø, cuøng chung löng ñaáu caät, thöïc hieän chieán dòch “Döïng Laïi Côø Vaøng”, maø coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Myõ ñaõ theo ñuoåi trong suoát thôøi gian hôn moät naêm qua. Ñöôïc bieát, chieán dòch Döïng Laïi Côø Vaøng khôûi ñi ngaøy 19 Thaùng Hai naêm 2003 töø thaønh phoá Westminster, tieåu bang California, voøng qua caùc tieåu bang theo thöù töï maãu töï laø Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, India- na, Kansas, Louisiana, Massachussetts, Mississippi, Michigan, Mine- sota, Nebraska, New York, New Jersey, Oklahoma, Oregan, Pen- nsylvania, Texas, Utah, Virginia, Washington, vaø môùi ñaây nhaát, laø tieåu bang Florida (chi tieát trang 5).

Hoïc sinh chuyeån tröôøng giöõa nieân khoùa thöôøng hoïc chaäm hôn WASHINGTON - Chính phuû Myõ ra leänh cho caùc tröôøng hoïc khoâng ñöôïc ñeå cho moät hoïc sinh naøo bò tuït haäu, nhöng ñoù laø chuyeän khoù thi haønh khi coù nhieàu hoïc sinh chuyeån tröôøng. Ít nhaát 4 trong 10 hoïc sinh Myõ ñoåi tröôøng moät laàn hoaëc nhieàu hôn tröôùc khi tôùi tuoåi 17. Hoïc sinh thöôøng ñoåi tröôøng vì nhöõng nguyeân nhaân lieân quan tôùi cha meï chuùng, vôùi nhöõng lyù do nhö thay ñoåi vieäc laøm, li dò, hoaëc nhöõng quaân nhaân thuyeân chuyeån töø nôi naøy ñi nôi khaùc, v.v.. Nhöõng vuï ñoåi tröôøng coù nghóa laø haøng trieäu treû em phaûi ñieàu chænh caû veà phöông dieän xaõ hoäi laãn hoïc ñöôøng, nhaát laø khi chuùng ñoåi tröôøng giöõa nieân hoïc vaø töø tieåu bang naøy sang tieåu bang khaùc. Taïi tröôøng tieåu hoïc Fort Belvoir Elementary, moät tröôøng coâng trong moät traïi lính cuûa Luïc Quaân ôû Fairfax, VA, haøng traêm trong soá

1,300 hoïc sinh cuûa hoï thöôøng ñeán vaø ñi giöõa nieân hoïc. Vì laø con cuûa caùc quaân nhaân, caùc hoïc sinh naøy ñeán töø nhieàu nôi ñoàn truù xa xoâi - goàm caû Panama, Ñöùc vaø Alaska - coù nhöõng tieâu chuaån hoïc ñöôøng khaùc nhau. Vì vaäy tröôøng naøy coù nhöõng chöông trình sau giôø hoïc, nhöõng lôùp môû ngaøy Thöù Baåy vaø coù nhöõng ngöôøi tình nguyeän cuûa quaân ñoäi ñeå giuùp caùc hoïc sinh ñieàu chænh cho thích hôïp vôùi tröôøng môùi. Hoïc sinh thuoäc caùc gia ñình quaân nhaân thöôøng nhaän ñöôïc trôï giuùp nhieàu hôn caùc giôùi hoïc sinh khaùc, khi chuùng ñoåi tröôøng, theo lôøi Russell Rumberger, giaùo sö moân giaùo duïc taïi University of California, Santa Barbara. Cuoäc nghieân cöùu cuûa Rumberger ôû California cho thaáy caùc hoïc sinh duø chæ ñoåi tröôøng trung hoïc moät laàn cuõng bò giaûm trieån voïng toát nghieäp trung hoïc gaàn 50% so vôùi caùc hoïc sinh khaùc, duø khi nhöõng yeáu toá khaùc ñaõ ñöôïc kieåm soaùt. Chuùng cuõng gaëp nhieàu khoù khaên trong söï keát baïn vaø ít coù cô hoäi tham gia caùc sinh hoaït sau giôø hoïc. Ngay caû nhöõng hoïc sinh khoâng ñoåi tröôøng cuõng bò aûnh höôûng khi coù nhieàu hoïc sinh laï vaøo hoïc cuøng lôùp, vì lôùp hoïc thöôøng phaûi ñieàu chænh ñeå giuùp caùc hoïc sinh môùi ñoåi tôùi vaø ñieàu naøy coù theå khieán cho caùc thaày giaùo naûn chí. ÔÛ Houston, Texas, con cuûa nhöõng ngöôøi voâ gia cö coù khi

chuyeån tröôøng boán hoaëc naêm laàn trong moãi nieân hoïc, khi gia ñình chuùng rôøi töø nôi taïm truù naøy sang nôi khaùc. Hoïc khu Houston ñaõ nhaän ra hôn 1,000 hoïc sinh nhö vaäy trong naêm ngoaùi vaø ñaõ cung caáp phöông tieän chuyeân chôû ñeå chuùng coù theå ôû laïi hoïc taïi moät tröôøng. (nm)

Tính ñeán nay, quoác kyø Vieät Nam neàn vaøng ba soïc ñoû cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc caùc ñôn vò haønh chaùnh ñòa phöông vaø caùc toå chöùc Ñaûng Coäng Hoøa Hoa Kyø, chaùnh thöùc coâng nhaän taïi ñuùng 76 thaønh phoá, tieåu bang treân laõnh thoå Hoa Kyø, vaø moät thaønh phoá taïi UÙc. Nhö vaäy laø cuøng vôùi söï hieän dieän cuûa quoác kyø Vieät Nam Coäng Hoøa taïi 76 thaønh phoá tieåu bang treân nöôùc Myõ, taïi ñænh Hy Maõ Laïp Sôn vaøo ngaøy 17 Thaùng Naêm 2004; taïi chieán tröôøng Iraq vaøo trung tuaàn Thaùng Möôøi naêm 2004; vaø ñaëc bieät, taïi Cabramatta, UÙc Ñaïi Lôïi vaøo ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät saép tôùi, chieán dòch Döïng Laïi Côø Vaøng quaû thöïc ñaõ lan traøn treân toaøn theá giôùi. Roõ raøng, coù ñöôïc chieán thaéng veû vang vaø lòch söû naøy laø nhôø coâng lao chìm noåi cuûa raát nhieàu ngöôøi trong coäng ñoàng, trong ñoù coù Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, Hoäi Cöïu Quaân Nhaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, Taäp Theå Cöïu Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa... Nhöng neáu nhìn xa hôn, roäng hôn, ta seõ thaáy ñöôïc, chính khí theá ñaáu tranh lay non doác bieån cuûa haøng chuïc ngaøn ngöôøi Vieät töï do döôùi söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do lieân bang, tieåu bang, vuøng laõnh thoå, trong vieäc choáng laïi VTV-4 vaø ñi ñeán chieán thaéng veû vang trong thôøi gian qua, ñaõ laø ñoäng löïc quan troïng, giuùp Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield saùng suoát ñi ñeán quyeát ñònh, döïng kyø ñaøi, vinh danh côø Vieät Nam Coäng Hoøa. Vieäc quoác kyø Vieät Nam Coäng Hoøa ñöôïc chính thöùc vinh danh laàn ñaàu tieân taïi Cabramatta vaøo ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät saép tôùi, seõ môû maøn cho chieán dòch Döïng Laïi Côø Vaøng lan traøn treân ñaát UÙc. Nhôù laïi ngaøy 31 Thaùng Taùm naêm 1991, Ñaøi Töôûng Nieäm Chieán Só Vieät UÙc taïi Cabra-Vale Park ñaõ ñöôïc Ñeà Ñoác Peter Sinclair - Thuû Hieán NSW, chính thöùc khaùnh thaønh. Suoát thôøi gian 13 naêm qua, treân göông maët cuûa böùc töôïng ngöôøi lính Vieät Nam Coäng Hoøa vaãn phaûng phaát buoàn trong noãi nhung nhôù moät maøu côø cuûa toå quoác... Nay cuøng vôùi chieán thaéng cuûa ngöôøi Vieät töï do taïi UÙc, maøu côø cuûa toå quoác seõ vónh vieãn tung bay moät caùch ngaïo ngheã treân baàu trôøi cuûa Cabramatta, thuû ñoâ cuûa ngöôøi Vieät tî naïn. Vaø nhö vaäy, cuøng vôùi maøu Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû, töôïng ngöôøi lính Vieät Nam Coäng Hoøa cuõng seõ ñöôïc öôùp trong nieàm vui haïnh phuùc, cuøng nieàm tin maõnh lieät vaøo chieán thaéng trong moät ngaøy khoâng xa...

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Application to mail at Periodicals Postage Rates is pending at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Ba 09 thaùng 11, 2004. 27 thaùng 09 AÂm Lòch, Giaùp Thaân. 5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do, RFA 05:30 - Chöông Trình “Tieáng Noùi Phuùc AÂm” vôùi MS Nguyeãn Thæ 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy – Nam Cali & Houston 06:30 - Chöông trình Thuùy Nga 07:00 - Ngöôøi Vieät 2 vôùi Baûo Anh 07:20 - Saigon supermarket vaø shopping centers 07:30 - Chuyeän xe coä vôùi Garden Grove Auto Imports 07:45 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - Biocalth vaø Söùc Khoûe 12:45 - Giôùi thieäu Shanghai Photo Studio 01:00 - Noùi chuyeän vôùi ñaïi dieän Gold Financial Services 01:30 - Century Republic Insurance 01:40 - Thaåm Myõ Taïo Hình vôùi BS Nguyeãn Nghò Luaän 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:05 - Thoâng baùo Coäng Ñoàng & Thöông Maïi 02:15 - Saigon Central Post 02:20 - Giôùi thieäu BS Nguyeãn Quang Hieän 02:30 - Saigon supermarket vaø Shopping Center 02:50 - Coâng Ty Happy 2 EZ 03:15 - Chuyeän luaät phaùp vôùi LS Nguyeãn Chí Toân 03:35 - Hoäi luaän vôùi beänh vieän College Hospital 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

thôøi kyø Nhaät Baûn xaâm laêng Trung Quoác trong caùc thaäp nieân 1930s vaø 1940s. Kyodo cho hay baûn nghieân cöùu döï ñoaùn Trung Quoác gia taêng khaû naêng quaân söï ñeå ñe doïa Ñaøi Loan vaø Hoa Kyø. Theo moät baûn nghieân cöùu trong tröôøng hôïp coù xung ñoät quaân söï giöõa Trung Quoác vaø Ñaøi Loan, Trung Quoác coù theå chieám nhieàu khu vöïc treân nöôùc Nhaät ñeå ngaên chaän caùc caên cöù cuûa löïc löôïng Hoa Kyø ñaët ôû Nhaät trôï giuùp Ñaøi Loan. Tröôøng hôïp thöù hai - theo Thoâng Taán Kyodo, Trung Quoác coù theå duøng quaân löïc ñeå cöôùp luoân quaàn ñaûo Sensaku hieän laø khu vöïc hai nöôùc coøn tranh chaáp neáu nhö söï coâng kích cuûa coâng luaän Trung Quoác veà khaû naêng ñoái phoù cuûa chính quyeàn Baéc Kinh trong vaán ñeà chuû quyeàn quaàn ñaûo taêng cao ñeán ñoä ñe doïa khaû naêng cuûa giôùi laõnh ñaïo Baéc Kinh. Caùc hoøn ñaûo vuøng Ñoâng Haûi Trung Quoác - laø quaàn ñaûo Diaoyu, bò Nhaät Baûn kieåm soaùt vaø Ñaøi Loan cuõng cho laø thuoäc veà hoï. Thoâng Taán Kyodo cho hay trong kòch baûn thöù ba, Trung

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Hình Luaät

Quoác coù theå haønh ñoäng ñeå baûo ñaûm quyeàn lôïi cuûa hoï trong caùc vuøng khai thaùc khí ñoát ôû vuøng bieån phía Ñoâng Trung Quoác, neáu Trung Quoác xem Nhaät Baûn khoâng coù quyeát taâm baûo veä caùc quyeàn cuûa hoï trong caùc vuøng tranh chaáp moät phaàn vuøng bieån. Kyodo cho hay caùc baûn nghieân cöùu seõ ñöôïc duøng ñeå baøn thaûo trong vieäc xeùt laïi Chöông Trình Phoøng Thuû Toaøn Quoác döï truø hoaøn taát trong Thaùng Möôøi Moät.

ÑAØI BAÉC - Quaân ñoäi Ñaøi Loan ñaõ thöïc taäp moät cuoäc choáng traû ñaåy luøi quaân Trung Quoác xaâm laêng baèng caùch döïng moät traän ñaùnh treân ñöôøng phoá, dieãn ra laàn ñaàu tieân vaøo hoâm Thöù Hai, moät cuoäc taäp traän giaû tröôùc ñaây chæ ñöôïc thöïc hieän treân heä thoáng maùy ñieän toaùn. Cuoäc taäp traän naøy ñöôïc tieán haønh vaøo luùc söï caêng thaúng ôû eo bieån Ñaøi Loan suïc soâi aâm æ, vì Baéc Kinh lo ngaïi raèng Toång Thoáng Ñaøi Loan

Traàn Thuûy Bieån coù theå tieán tôùi vieäc chính thöùc caét lìa Ñaøi Loan ra khoûi Hoa Luïc trong nhieäm kyø 2 cuûa oâng keát thuùc vaøo naêm 2008. Trung Quoác ñaõ ñe doïa seõ ñoái phoù vôùi haønh ñoäng ñoù baèng chieán tranh. Khoaûng 1,700 binh só Ñaøi Loan tham döï cuoäc taäp traän giaû naøy. Phaùt ngoân vieân quaân löïc Ñaøi Loan cho hay muïc ñích cuûa cuoäc taäp traän laø xem xeùt khaû naêng chæ huy vaø chieán ñaáu cuûa quaân ñoäi.

WASHINGTON - Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø loan baùo seõ cho phaùt haønh nhieàu con tem môùi trong naêm 2005, trong ñoù coù caùc con tem trình baøy coá Toång Thoáng Ronald Reagan, nöõ danh ca Marian Anderson, nam taøi töû Henry Fonda vaø nhaïc só Yip Harburg, cuøng moät soá nhaø khoa hoïc, caùc loaïi xe hôi theå thao noåi tieáng, caùc nhaân vaät hoaït hoïa... David Failor, tröôûng phoøng phaùt haønh tem cuûa Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø cho bieát: “Haøng ngaøn ñeà nghò ñaõ

ñöôïc gôûi veà cho chuùng toâi, ñeå phaùt haønh caùc loaïi tem kyû nieäm khaùc nhau, töø caùc nhaân vaät, cho ñeán caùc chuû ñeà vaø caùc söï kieän taïo thaønh lòch söû cuûa Hoa Kyø, tuy nhieân chuùng toâi chæ coù theå phaùt haønh ñöôïc treân 10 loaïi tem môùi trong moät naêm maø thoâi...” Ñaëc bieät trong naêm 2005, Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø cuõng cho phaùt haønh caùc con tem veà caùc chieán só Thuûy Quaân Luïc Chieán (TQLC) noåi tieáng nhaát trong lòch söû quaân ñoäi Hoa Kyø, nhö John Basilone ñaõ anh duõng hy sinh taïi maët

traän Iwo Jima, trong vuøng Thaùi Bình Döông, hoài Ñeä Nhò Theá Chieán - Daniel J.Daly, phuïc vuï trong kyø Ñeä Nhaát Theá Chieán - John A.Lejeune, moät tö leänh TQLC trong kyø Ñeä Nhaát Theá Chieán vaø Lewis B.Puller, moät tö leänh TQLC trong kyø Ñeä Nhò Theá Chieán vaø Chieán Tranh Trieàu Tieân. Ngay vaøo thaùng Gieâng 2005, Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø seõ cho phaùt haønh, nhö thöôøng leä trong caùc naêm qua, con tem möøng naêm môùi AÂm lòch, cuûa caùc ngöôøi Hoa Kyø goác AÙ Chaâu, trong ñoù coù Vieät Nam. (L.T.)

Sôû Böu Ñieän Hoa Kyø phaùt haønh hôn chuïc loaïi tem môùi naêm 2005

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Concord & Associates

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taát caû toäi ñaïi hình vaø tieåu hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13) (trong khu Phaùt Taøi)

14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit · Xoùa Nôï · We Fix Credit

Bad Credit

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy aêm 5 n eäm 2 hi eân Tr h ng kin

• Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) • Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! • Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! • Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Ñaøi Loan thao döôït chieán thuaät ñaåy luøi quaân xaâm laêng

Nhaät nghieân cöùu nhöõng giaû thieát neáu bò Trung Quoác taán coâng TOKYO - Moät baûn tin loan ñi ngaøy Thöù Hai cho hay Nhaät Baûn ñang nghieân cöùu ba kòch baûn coù theå xaûy ñeán veà vieäc Trung Quoác taán coâng nöôùc Nhaät, trình baøy döôùi hình thöùc caùc cuoäc thaûo luaän baèng vaên baûn cho caùc giôùi chöùc Cô Quan Phoøng Veä Nhaät Baûn. Ñieàu môùi tieát loä coù theå khieán Baéc Kinh böïc boäi. Thoâng Taán Xaõ Kyodo cho hay vieäc ñoùng goùp vaøo caùc cuoäc duyeät xeùt chieán löôïc phoøng thuû cuûa Nhaät Baûn laø nhöõng caùi nhìn veà caùc cuoäc taán coâng noåi leân töø caùc cuoäc tranh chaáp caùc nguoàn taøi nguyeân treân bieån vaø caùc söï tranh chaáp keùo daøi ñaõ laâu veà laõnh haûi cuõng nhö caùc cuoäc ñuïng ñoä giöõa Trung Quoác vaø Ñaøi Loan. Trong khi nhöõng kòch baûn chæ döïa treân giaû thieát ñeå thaûo luaän, söï kieän naøy laø daáu hieäu cho thaáy Tokyo xem Baéc Kinh laø moät moái ñe doïa coù theå laøm quan heä hai beân caêng thaúng, do bôûi caùc chuyeán thaêm vieáng ngoâi ñeàn lieät só boû mình trong chieán tranh haèng naêm cuûa Thuû Töôùng Junichiro Koizumi, qua ñoù noù gôïi neân nhöõng thöông ñau coøn soùt laïi trong

TIN NHANH

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

Cuoäc taäp traän goàm coù moät nhoùm chieán binh töø Quaän Pintung ôû mieàn Nam môû höôùng tieán leân phía Baéc ñeå noái tay vôùi moät nhoùm khaùc töø mieàn Nam Ñaøi Trung tieán leân. Hoï môû moät traän ñaùnh giaû baêng qua moät caây caàu trong Quaän Ñaøi Nam. Hai nhoùm naøy chæ ñöôïc phaân ñònh baèng hai maøu ñoû vaø xanh, laø hai maøu thöôøng duøng ñeå bieåu hieän hai phía Hoa Luïc vaø Ñaøi Loan. Phaùt ngoân vieân quaân ñoäi cho raèng hai vai troø ñoù khoâng ñöôïc chæ ñònh ñaëc bieät cho cuoäc taäp traän naøy vaø töø choái caùc baûn tin cuûa giôùi truyeàn thoâng raèng quaân ñoäi Ñaøi Loan giaû ñònh Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Nhaân Daân ñaõ tieán vaøo saâu trong laõnh thoå sau khi thaønh coâng trong vieäc ñoå boä leân ñaûo. Baéc Kinh cho raèng hoï coù chuû quyeàn treân hoøn ñaûo Ñaøi Loan nôi coù cheá ñoä cai trò daân chuû vaø ñe doïa seõ söû duïng voõ löïc neáu Ñaøi Loan tuyeân boá ñoäc laäp. Toång Thoáng Traàn Thuûy Bieån tuyeân boá oâng laø nguyeân thuû cuûa moät xöù coù ñaày ñuû chuû quyeàn vaø coù yù muoán mua theâm khí giôùi cuûa Hoa Kyø nhaèm gia taêng khaû naêng phoøng veä choáng Hoa Luïc.

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

“Ba Ngöôøi Baø” CLILI BARSHA & CAROL SCHWALBERG Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 2 Tieáp theo kyø tröôùc: Jenny höùa seõ mang vaøo lôùp moät moùn töôïng tröng nguoàn goác cuûa gia ñình em cho Ngaøy Di Saûn Keá Thöøa nhöng em khoâng bieát choïn moùn aên cuûa phong tuïc, vaên hoùa naøo trong ba neàn vaên hoùa em ñöôïc thöøa höôûng.

Toái hoâm ñoù, Jenny goïi baø ngoaïi ngöôøi Myõ goác Chaâu Phi cuûa em ôû Atlanta. “Meï cuûa con coù bieát con goïi ñieän thoaïi vieãn lieân khoâng ñaáy?” Ñoù laø caâu hoûi cuûa baø ngoaïi Rita. “Chöa aï,” Jenny noùi. “Con seõ thöa vôùi meï sau. Nhöng tröôùc heát laø con caàn baø giuùp con giaûi quyeát moät chuyeän nho nhoû naøy aï.” “Neáu baø giuùp ñöôïc con thì baø raát saün loøng,” baø ngoaïi Rita noùi. Jenny giaûi thích, “Coâ giaùo cuûa con, coâ O’Hara muoán tuïi con mang vaøo moät moùn aên töôïng tröng nguoàn goác cuûa gia ñình mình cho Ngaøy Di Saûn Keá Thöøa. Coâ seõ nöôùng baùnh mì soâ-ña AÙi Nhó Lan töø bí quyeát maø baø coá cuûa coâ mang töø AÙi Nhó Lan qua. Con nghó laø baø coù theå giuùp con quyeát ñònh mang moùn gì.” “Trôøi aï, cuïc cöng ôi, baø chæ naáu ñöôïc maáy moùn taàm thöôøng thoâi nhö moùn thòt boû loø, mì spaghetti, nui macaroni vôùi phoù-maùt vaø baùnh ñaøo nöôùng.” “Baùnh ñaøo nöôùng, con nhôù roài! Ngon tuyeät vôøi!” Jenny nhôù laïi maáy mieáng ñaøo moïng ngoït vaø nhöõng mieáng baùnh quy gioøn vuïn ôû beân treân. Baø ngoaïi Rita cöôøi khuùc khích. “Ai cuõng aên qua moùn ñoù roài maø.” “Khoâng phaûi ai cuõng ñöôïc aên ñaâu aï!”

Jenny naøi næ. “Raát nhieàu tuïi treû con trong lôùp con chöa bao giôø ñöôïc neám qua.” “Nhöng baùnh cuûa baø cuõng gioáng baùnh cuûa nhöõng ngöôøi khaùc thoâi,” baø ngoaïi Rita noùi. “Baùnh cuûa baø laø ngon nhaát, Meï luoân noùi nhö vaäy,” “Baùnh ñaøo nöôùng luoân laø moùn meï con meâ nhaát maø,” Baø ngoaïi Rita noùi. “Ñoù laø moät moùn Mieàn Nam. Nhaø baø coù caây ñaøo sau vöôøn. Ngay khi traùi cuûa noù vöøa chín laø baø cho treû con ra haùi. Roài thì baø nöôùng moät caùi baùnh ñaøo.” “Vaäy baø chæ cho con caùch laøm ñi nheù baø?” Baø ngoaïi Rita noùi, “Ñöôïc chöù. Con coù saün giaáy buùt chöa?” Khi Jenny traû lôøi coù, baø ngoaïi Jenny höôùng daãn cho em caùch laøm. “Con phaûi nhôù nhôø meï giuùp nhe khoâng.” Jenny höùa vôùi baø em seõ nhôø meï, roài caùm ôn vaø taïm bieät baø. Em caûm thaáy vui veû voâ cuøng. Baây giôø em ñaõ coù moät moùn ñeå mang vaøo tröôøng cho Ngaøy Di Saûn Keá Thöøa. Nhöng roài Jenny laïi ñoåi yù. Ba laø ngöôøi Trung Hoa. Em khoâng theå laøm ngô phaàn goác Trung Hoa cuûa mình. Em phaûi goïi cho baø noäi Mei cuûa em. Thöù Tö: Baø noäi Mei coù giuùp Jenny quyeát ñònh mang moùn aên naøo voâ tröôøng khoâng?

Caâu chuyeän naøy ñaêng treân trang web baùo times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids

“Three Grandmothers’ BY LILI BARSHA & CAROL SCHWALBERG Special to The Times

Part 2 The story so far: Jenny has promised to bring a dish to school that typifies her family for Heritage Day, but she doesn’t know which of her three cultures to choose.

That evening, Jenny called her African-American grandmother in Atlanta. “Does your mother know you’re calling long distance?” was Grandma Rita’s first question. “Not yet,” said Jenny. “I’ll tell her later. First I need you to help me with a little problem.” “I’d be glad to help if I can,” said Grandma Rita. Jenny explained, “My teacher, Miss O’Hara, wants us to bring in a dish that typifies our background for Heritage Day. She’s going to bake Irish soda bread from a recipe her great-grandmother brought from Ireland. I thought you could help me decide what to bring.” “My goodness, honey, I only make ordinary things - meat loaf, spaghetti, macaroni and cheese, peach cobbler.” “Peach cobbler, I remember that! It’s delicious!” Jenny recalled the sweet, juicy peaches and the fluffy crisp biscuits on top. Grandma Rita chuckled. “Why everybody eats that.” “Not everybody!” Jenny insisted. “Lots of kids in my class have never tasted it.” “But mine is like everybody’s,” Grandma Rita said. “Yours is the best, Mom always says.” “Peach cobbler was always her favorite,” Grandma Rita said. “It’s a Southern dish. We used to have a peach tree in our backyard. The very minute the peaches were ripe, I would send the children out to pick them. Then I’d bake a cobbler.” “Then you’ll give me the recipe?” Grandma Rita said, “Of course. Do you have a pencil and paper handy?” When Jenny said yes, Grandma Rita gave her directions. “Now you besure to ask your mother for help.” Jenny promised that she would, thanked her and said good-bye. She felt so happy. Now she had a dish to bring to school for Heritage Day. But then Jenny had a change of heart. Daddy was Chinese. She couldn’t ignore that part of her background. She would have to call Granny Mei. Wednesday: Will Granny Mei help Jenny decide what to bring to school?

This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Ñaøi Loan truïc xuaát 4 coâ gaùi VN ñöôïc rao baùn cho ñaøn oâng ñòa phöông Tieáp trang A1

Caùc coâ gaùi naøy ñaõ vi phaïm luaät di truù vaø hoï chæ ñöôïc pheùp ôû laïi ñoù toái ña ngaøy Thöù Tö laø phaûi ñi khoûi Ñaøi Loan, caûnh saùt vieân ôû ñaûo Baønh Hoà cho Thoâng Taán xaõ AFP hay nhö theá. Theo nguoàn tin naøy, Sôû Di Truù ñòa phöông coøn ñieàu tra xem ñaây coù phaûi laø moät vuï buoân ngöôøi hay khoâng. Baønh Hoà laø ñòa phöông cuûa Ñaøi Loan coù tæ leä phuï nöõ

ngoaïi quoác laáy choàng laø ngöôøi ñòa phöông cao nhaát neân nhoùm ngöôøi toå chöùc moâi giôùi hoân nhaân ñaõ ñöa 4 coâ gaùi Vieät Nam ñeán ñaây ñeå rao baùn. “Caùc phuï nöõ naøy ñaõ xin chieáu khaùn nhaäp caûnh Ñaøi Loan vôùi tö caùch du lòch nhöng laïi coù caùc hoaït ñoäng ñi ngöôïc laïi nguyeân taéc luaät leä di truù thay vì chæ ñi ngaém caûnh.” Nguoàn tin caûnh saùt noùi. “Hoaït ñoäng cuûa hoï laïi cuõng traùi luaät neáu caùc ngöôøi toå chöùc moâi giôùi hoân nhaân laïi rao baùn caùc coâ gaùi nhö nhöõng moùn haøng.” Moät soá tôø baùo ñòa phöông ñaõ töôøng thuaät raèng moät toå

chöùc moâi giôùi hoân nhaân coù truï sôû ôû huyeän Gia Nghóa ñaõ daãn caùc coâ gaùi ñi “chaøo haøng” khaép nôi treân ñaûo ñeå tìm choàng Ñaøi Loan cho hoï. Ngöôøi ta keå laïi cho bieát toå chöùc ñoù ñaõ trình dieän caùc coâ gaùi tröôùc moät ñaùm ñaøn oâng ñoâng ñaûo ôû phía ngoaøi moät ngoâi chuøa ôû huyeän Gia Nghóa, noùi raèng caùc coâ gaùi Vieät Nam saün saøng laáy ngöôøi ñòa phöông vôùi giaù 300,000 Ñaøi teä (töông ñöông $9,000 USD). Sau ñoù caùc coâ gaùi Vieät Nam laïi ñöôïc ñöa ñeán chaøo haøng ôû moät ngoâi chuøa thuoäc ñaûo Baønh Hoà. Coù hai ngöôøi ñaøn oâng Ñaøi Loan toû yù muoán laáy caùc coâ

gaùi Vieät Nam laøm vôï nhöng ñaõ ñoåi yù khi bieát raèng hoï bò truïc xuaát veà nöôùc. Caûnh saùt ñòa phöông hieän ñang ñieàu tra xem toå chöùc moâi giôùi hoân nhaân treân coù toå chöùc buoân ngöôøi hay khoâng, moät hình phaït coù theå daãn ñeán 5 naêm tuø laø ít vaø tieàn phaït coù theå leân ñeán 500,000 Ñaøi teä. Thoáng keâ noùi raèng cho tôùi nay coù khoaûng 300,000 ñaøn oâng Ñaøi Loan laáy vôï ngoaïi quoác, trong ñoù, gaàn moät nöûa laø coâ daâu töø Hoa Luïc tôùi vaø soá coøn laïi ñeán töø vieät Nam, Indonesia vaø Thaùi Lan. Caùc tin töùc gaàn ñaây noùi coù khoaûng hôn 60,000 phuï nöõ

Vieät Nam ñaõ laáy choàng Ñaøi Loan. Rieâng tænh Taây Ninh ñaõ coù tôùi 8,000 coâ gaùi laáy choàng ngoaïi quoác laø ngöôøi Ñaøi Loan. Dòch vuï moâi giôùi laáy vôï ngoaïi quoác quaûng caùo ñaày raãy treân baùo chí cuõng nhö caùc baûng quaûng caùo caém doïc theo ñöôøng saù caùc laøng queâ ôû Ñaøi loan. Tôø Ñaøi Baéc Thôøi Baùo ngaøy 22 Thaùng Saùu 2003 moâ taû moät maãu quaûng caùo soáng söôïng vaø maát nhaân phaåm nhö sau: “Coâ daâu Vieät Nam baûo ñaûm coøn trinh. Neáu coâ daâu boû troán, ñöôïc ñeàn coâ khaùc.” Moät daân bieåu Quoác Hoäi Ñaøi Loan ngaøy 25 Thaùng

Möôøi Moät 2003 toá caùo raèng gaùi trinh Vieät Nam ñöôïc ñem baùn ñaáu giaù treân Internet qua trang nhaø cuûa coâng ty baùn ñaáu giaù noåi tieáng theá giôùi E-Bay chi nhaùnh Ñaøi Loan vôùi giaù ñaáu toái thieåu laø 250,000 Ñaøi teä (khoaûng $7,340 USD). Ngay ôû Ñaïi Haøn, baùo chí ñòa phöông töôøng thuaät quaûng caùo moâi giôùi laáy gaùi Vieät Nam laøm vôï nhö: “Chöa vôï, goùa vôï, khuyeát taät cuõng ñeàu coù theå laáy gaùi Vieät Nam laøm vôï.” Theo lôøi toång thö kyù tôø baùo Anh ngöõ “The Korean Times” noùi vôùi kyù giaû baùo Tuoåi Treû ngaøy 02 Thaùng Möôøi Moät 2004.

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Giöõa möa vaø naéng Tieáp trang A1

Caùi caây “choáng tham nhuõng” lôùn khoâng ñöôïc vì noù khoâng ñöôïc töôùi möa, cuõng khoâng ñöôïc ra aùnh saùng maët trôøi! Maø ngöôøi daân soáng trong caûnh giöõa möa vaø naéng cuõng khoâng bieát laøm sao tröø caùi naïn cöûa quyeàn, boùc loät ngay treân ñaàu mình! Ngaøy Thöù Saùu tuaàn tröôùc daân chuùng tænh Long An ñaõ bieåu tình gaàn truï sôû “Dinh Toaøn quyeàn” ôû Haø Noäi ñeå “ñoøi Coâng lyù.” Laøm ngöôøi daân moät xöù coäng saûn, ngöôøi ta chæ keùo nhau ñi bieåu tình phaûn ñoái nhaø nöôùc khi naøo phaãn uaát ñeán möùc thaáy mình ôû böôùc ñöôøng cuøng, khoâng coøn caùch naøo khaùc. Chuùng ta möøng tröôùc cao traøo ñoøi coâng lyù cuûa ñoàng baøo Long An, vì cuoäc vaän ñoäng ñoøi thay ñoåi chính trò ôû Vieät Nam ñaõ lan roäng tôùi taàng lôùp noâng daân, chöù khoâng phaûi chæ taäp trung trong giôùi trí thöùc ôû caùc thaønh phoá lôùn. Taïi sao ngöôøi daân phaûi “ñoøi coâng lyù?” Bôûi vì hoï bò ñoái xöû oan öùc. Ngöôøi noâng daân khoâng ñoøi hoûi nhöõng quyeàn lôïi tröøu töôïng nhö chöõ “Coâng Lyù” vieát hoa, nhöng chæ leân tieáng khi caùc quyeàn lôïi cuï theå bò xaâm phaïm. Tuïc ngöõ ta coù caâu “Hoân nhaân, Ñieàn thoå, vaïn coå chi thuø.” Khi moät ngöôøi caûm thaáy bò khinh thöôøng trong vieäc hoân nhaân cöôõng eùp hoaëc baát thaønh, hay khi ruoäng ñaát bò laán, cöôùp, ñoù laø nhöõng noãi uaát haän lôùn nhaát ôû xaõ hoäi noâng thoân. Moät beân laø danh döï, laø giaù trò tinh thaàn; beân kia laø quyeàn lôïi kinh teá. Tuy ñoù laø nhöõng moái quan taâm cuûa ngöôøi noâng daân nhöng cuõng naèm trong truyeàn thoáng taát caû daân toäc, töø thoân queâ ra thaønh thò. Trong lòch söû ngöôøi daân Vieät Nam ñaõ ñöùng leân tranh ñaáu ñuoåi ngoaïi xaâm hoaëc laät ñoå caùc cheá ñoä taøn baïo cuõng thöôøng vì moät hoaëc caû hai noãi phaãn uaát: Danh döï bò xuùc phaïm vaø quyeàn lôïi soáng coøn bò cöôùp maát. Nhöõng nhaø tranh ñaáu cho daân chuû ôû Vieät Nam caàn baét maïch ñuùng nhöõng taâm lyù ngöôøi daân bình thöôøng nhö vaäy. Chuùng ta ñoøi töï do, daân chuû cho 80 trieäu ñoàng baøo, nhöng caàn dieãn taû nhöõng ñoøi hoûi ñoù baèng caùc giaù trò thaâm saâu, maät thieát trong loøng ngöôøi daân ôû khaép nôi.

Nhaät: Phuï nöõ Vieät bò truïc xuaát, chaân tay bò troùi, moàm daùn baêng keo Tieáp trang A1

troùi laïi vaø moàm thì bò daùn laïi nhöng coù theâm chieác ñuõa ñeø beân treân. Theâm nöõa, ngöôøi phuï nöõ naøy coøn bò quaán ôû trong moät taám chaên. Ngöôøi phuï nöõ keå treân ñaõ bò giam giöõ ôû Trung Taâm Di Truù Osaka töø Thaùng Möôøi 2003 sau khi ñaõ thi haønh baûn aùn tuø veà toäi aên troäm. Choàng, 33 tuoåi, cuûa ngöôøi phuï nöõ, laø moät ngöôøi tò naïn Vieät Nam cö nguï ôû Himeji, Huyeän Hyogo. OÂng naøy cho toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn caùc chi tieát veà vuï truïc xuaát. Theo nguoàn tin treân, ngöôøi phuï nöõ ñaõ nhaän ñöôïc leänh

truïc xuaát sau khi ñaõ sanh moät ñöùa con gaùi khi coøn ôû trong tuø, baây giôø ñaõ 2 tuoåi, nhöng chò ñaõ noäp ñôn khaùng aùn ôû toøa aùn huyeän yeâu caàu huûy boû leänh truïc xuaát. Sôû Di Truù Nhaät Baûn ôû Osaka töø choái bình luaän. Moät soá ngöôøi Vieät Nam bò tuø vôùi caùc toäi troäm caép bò giam ôû Trung Taâm Di Truù Osaka ñaõ töøng tuyeät thöïc ñeà phaûn ñoái leänh truïc xuaát hoï veà Vieät Nam. Chæ coù moät soá nhoû laø ñöôïc chaáp nhaän traû töï do. (N.T.)

Trong caùc cuoäc tranh ñaáu ñoøi daân quyeàn vaø nhaân quyeàn maáy naêm qua, caùc nhaø trí thöùc Vieät Nam ñaõ nhieàu laàn baét ñöôïc ñuùng nhòp tim cuûa ñaïi chuùng, nhö khi cuøng ñoàng baøo ñaáu tranh ñoøi ñeàn buø thieät haïi xöùng ñaùng cho ruoäng ñaát bò truaát höõu. Nhöõng cuoäc vaän ñoäng ñoøi ñaûng Coäng Saûn phaûi laøm roõ ñen traéng vuï Toång cuïc 2 laïm quyeàn, phaù hoaïi cuõng baét ñuùng nhòp ñaäp con tim cuûa nhöõng ngöôøi cöïu quaân nhaân vaø ñaûng vieân coäng saûn. Moät phong traøo coù theå ñöôïc nhaân daân uûng hoä chính laø phong traøo choáng tham nhuõng. OÂng Phan Vaên Khaûi laïi môùi ra leänh taán coâng tham nhuõng theâm moät laàn nöõa. Caùc laõnh tuï coäng saûn töôûng raèng cöù laâu laâu hoâ haøo choáng tham nhuõng laø ñuû ñeå xoa dòu nhöõng noãi phaãn uaát cuûa ngöôøi daân khi thaáy mình bò boùc loät ñeå cho moät gia caáp cöôøng quyeàn thuï höôûng. Nhöng thuû ñoaïn ñoù seõ khoâng theå baûo veä ñaûng Coäng Saûn maõi maõi ñöôïc. Nhö caây “choáng tham nhuõng” khoâng laán löôùt ñöôïc loaøi coû daïi tham nhuõng! Phong traøo ngöôøi daân bieåu tình choáng cöôøng quyeàn laø moät hieän töôïng ñang buøng phaùt ôû Trung Quoác. Trong naêm 1993 coù 8,700 vuï noâng daân bieåu tình, naêm 1999 ñaõ leân tôùi 32,000 vuï, vaø naêm ngoaùi ñaõ tôùi traêm ngaøn vuï. Ñoäng cô cuûa caùc vuï bieåu tình cuõng gioáng nhau: Choáng tham nhuõng, laïm quyeàn cuûa caùc quan chöùc ñaûng vaø nhaø nöôùc. Baùo chí Trung Quoác khoâng ñöôïc pheùp loan tin veà caùc bieán coá aâm æ naøy, nhöng nhôø maïng löôùi internet ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi ñöôïc thoâng tin. Nhöõng ñoám löûa nhoû treân caùnh ñoàng coù ngaøy seõ tuï laïi thaønh caùc ñaùm chaùy lôùn. Song song vôùi caùc phong traøo noâng daân “ñoøi coâng lyù” sau khi bò caùc quan chöùc cheøn eùp, boùc loät, coøn nhöõng coâng nhaân ôû thaønh phoá ñoøi quyeàn ñöôïc ñoái xöû coâng baèng. Taïi sao haøng hoùa do Vieät Nam hoaëc Trung Quoác xuaát caûng vaãn baùn ñöôïc vôùi giaù reû cho caùc cöûa haøng Wall Mart, K-Mart, trong khi ñoù thì giaù nguyeân lieäu vaø nhieân lieäu ñeàu taêng? Giaù plastic ñaõ taêng 90 phaàn traêm, giaù kim loaïi ñaõ taêng 40 phaàn traêm, nhöng caùc coâng ty quoác doanh vaãn giöõ giaù thaønh thaáp ñöôïc khi xuaát caûng; chính vì hoï vaãn boùc loät ñöôïc caùc coâng nhaân, khoâng ai daùm ñoøi höôûng ñaày ñuû quyeàn lôïi veà löông boång cuõng

Thöù Hai 08 Thaùng Möôøi Moät 2004 nhaát loaït loan tin nhaèm röûa maët cho Boä Böu Chính Vieãn Thoâng vaø cuõng laø röûa maët cho Phan Vaên Khaûi thuû töôùng cheá ñoä Haø Noäi, tröôùc nhieàu vuï aùn tham nhuõng lôùn chöa xöû xong vuï naøy ñaõ xaûy ra vuï khaùc. “Thuû töôùng cho raèng nhöõng sai phaïm naøy chuû yeáu laø veà trình töï, thuû tuïc vaø trình ñoä, naêng löïc cuûa ñoäi nguõ caùn boä, chöa phaùt hieän coù tieâu cöïc, tham nhuõng”. Baûn tin VNExpress ngaøy 08 Thaùng Möôøi Moät 2004 töôøng Ñieàu tra tham thuaät laïi baûn baùo caùo cuûa nhuõng ôû Böu Ñieän Khaûi cho Quoác Hoäi Haø Noäi Vieãn Thoâng CSVN: hoài tuaàn tröôùc nhö theá. Töø nhöõng caùo buoäc ban Ñaàu to ñít teo ñaàu veà daáu hieäu thaát thoaùt Tieáp trang A1 leân $5.32 trieäu USD vaø 8 lieân quan ñeán ñaáu thaàu quoác trieäu Franc, keát luaän cuûa cô teá. quan ñieàu tra trung öông Baùo chí trong nöôùc ngaøy Coäng Saûn Vieät Nam noùi raèng

“caùc cô quan xaùc ñònh chæ coøn 2 khoaûn chöa ñuû ñieàu kieän thanh toaùn laø 84.620 Fr chi phí ñaøo taïo vaø treân $200,000 USD chi phí dòch vuï sau baùn haøng.” Neáu khoaûn tieàn naøy chöùng minh ñöôïc thì quan chöùc Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam hoaøn toaøn “saïch” nhöng baûn tin VNExpress laëp laïi lôøi Khaûi khi vieát raèng “Tröôøng hôïp khoâng (cung caáp chöùng töø) thanh toaùn ñöôïc phaûi truy cöùu traùch nhieäm caù nhaân vaø xöû lyù nghieâm.” Khaûi cho thaønh laäp hai ñoaøn thanh tra caáp cao hoài Thaùng Naêm 2004 ñeå ñieàu tra caùc caùo buoäc tham nhuõng ôû Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam lieân quan ñeán vieäc ñaáu thaàu quoác teá thieát laäp heä thoáng ñieàu haønh ñieän thoaïi

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 nhö quyeàn soáng xöùng ñaùng vôùi phaåm giaù con ngöôøi. “Ñaïo quaân thaát nghieäp” maø ngaøy xöa Karl Marx ñaõ phaân tích, laø lyù do giuùp cho cho tö baûn boùc loät giôùi lao ñoäng; ngaøy nay cuõng giuùp caùc xí nghieäp nhaø nöôùc hoaëc cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi tieáp tuïc boùc loät ñöôïc caùc coâng nhaân ôû Trung Quoác vaø Vieät Nam. Chuùng ta coøn thaáy caûnh nhöõng xí nghieäp ngoaïi quoác laøm nhuïc coâng nhaân Vieät Nam trong caùch ñoái xöû khinh thöôøng nhaân phaåm. Tình hình Vieät Nam khoâng khaùc gì Trung Quoác. Chæ caàn nhöõng ngöôøi daân bình thöôøng ôû khaép nôi coù yù thöùc raèng hoï khoâng theå naøo ñoøi coâng lyù ñöôïc neáu khoâng ñaït ñöôïc neàn taûng cuûa coâng lyù. Ñoù laø quyeàn cuûa ngöôøi daân kieåm soaùt, baàu cöû vaø truaát pheá ngöôøi caàm quyeàn baèng laù phieáu. Thieáu neàn taûng ñoù thì ngöôøi noâng daân vaø coâng nhaân khoâng theå naøo “ñoøi coâng lyù” ñöôïc. Nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho daân chuû ôû Vieät Nam caàn neâu leân khaåu hieäu “Thöôïng baát chính, haï taéc loaïn.” Khi caùc laõnh tuï ñaûng coøn nuoâi döôõng tham nhuõng ngay trong haøng nguõ cao caáp nhaát, laøm ngô tröôùc nhöõng haønh vò loäng quyeàn, nhöõng vuï laøm giaàu baát chính, thì ñaûng Coäng Saûn khoâng theå naøo ngaên caûn ñöôïc nhöõng haønh vi tham nhuõng cuûa lôùp caùn boä xaõ, aáp, phöôøng khoùm. Nhö quyù vò ñaõ ñoïc treân baùo naøy bao nhieâu vuï tham nhuõng, laïm quyeàn cuûa caùc quan chöùc cao nhaát trong Boä Chính Trò vaø Trung öông ñaûng, taát caû ñeàu ñöôïc che ñaäy, xöù kín vôùi nhau, duøng “kyû luaät ñaûng” chöù khoâng maøng ñeán luaät phaùp quoác gia. Nhöõng vuï con oâng chaùu cha laøm loaïn baát chaáp luaät phaùp, khinh thöôøng coâng an cuõng ñaày raãy. Ngöôøi coâng nhaân cuûa moät vieân thöù tröôûng naït noä caûnh saùt “Maøy coù bieát cha tao laø ai khoâng?” Ñoù laø moät trong muoân ngaøn thí duï cuï theå. Treân khoâng ngay thaúng thì döôùi seõ tha hoà laøm baäy. Nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho daân chuû ôû Vieät Nam caàn nhaém vaøo caùc muïc tieâu cuï theå ñoù ñeå ñoøi cho toaøn daân quyeàn ñöôïc soáng trong nhaân phaåm. Caàn gaây leân moät phong traøo “ñoøi coâng lyù” khaép nôi cho daân ta ñöôïc soáng naéng ra naéng, möa ra möa chöù khoâng phaûi cöù chaäp choaïng giöõa möa vaø naéng! Ngoâ Nhaân Duïng cuõng nhö thoûa thuaän chia tieàn lôøi vôùi nhaø thaàu Thuïy Ñieån Comvik. Vinafone - coâng ty ñieän thoaïi caàm tay vaø laø coâng ty con cuûa Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam, kyù moät thoûa hieäp keùo daøi 10 naêm vôùi Comvik hoài 1995, chia ñoâi tieàn lôøi trong 5 naêm ñaàu. Naêm naêm sau ñoù, Vieät Nam ñöôïc chia tieàn lôøi nhieàu hôn theo kieåu 6/4. Tuy nhieân neáu chia ñoâi tieàn lôøi 50/50 thì phía Vieät Nam bò thieät maát 860 tæ ñoàng ($55 trieäu USD), theo caùo buoäc ban ñaàu. Khaûi thoûa maõn vôùi baùo caùo keát luaän ñieàu tra noùi raèng Comvik ñaõ ñaàu tö theâm $75 trieäu USD (maø phía Vieät Nam khoâng phaûi boû theâm tieàn) nhôø ñoù taêng hieäu naêng cho maïng ñieàu haønh ñieän thoaïi ñem ñeán gia taêng lôïi

nhuaän cho phía Vieät Nam. Khaûi cuõng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh cuûa Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam khi taêng giaù thueâ bao ñieän thoaïi hoài giöõa thaäp nieân 1980 laøm cho giaù bieåu leä phí vieãn thoâng taïi Vieät Nam trôû thaønh ñaét nhaát trong khu vöïc, laáy côù nhaø caàm quyeàn Haø noäi caàn thaâu hoài laïi soá tieàn ñaàu tö (ñi vay ngoaïi quoác). Trong baûn baùo caùo, Khaûi keâu goïi Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam giaûm leä phí vieãn thoâng vì hieän nay vaãn laø raát cao so vôùi caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc. Cuoäc ñieàu tra thaáy raèng ñaùm quan chöùc Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam vi phaïm thuû tuïc ñaáu thaàu khi “chæ ñònh thaàu” ñeán 48% caùc vuï Tieáp trang A7

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Ñieàu tra tham nhuõng ôû Böu Ñieän Vieãn Thoâng CSVN: Ñaàu to ñít teo Tieáp trang A6

goïi thaàu cung caáp thieát bò, kieán truùc hoaëc dòch vuï cho heä thoáng vieãn thoâng trò giaù toång coäng ñeán $655 trieäu USD, trong khoaûng thôøi gian töø 2000 ñeán 2002. Haønh vi naøy traùi vôùi nguyeân taéc goïi thaàu cuõng nhö daãn ñeán “tieâu cöïc” tham nhuõng.” Ngöôøi ta bieát raèng ñaùm quan chöùc choùp bu Coäng Saûn Vieät Nam ñoøi moät tæ leä nhaát ñònh cho caùc “goùi thaàu” duø laø vôùi coâng ty ngoaïi quoác hay ñaùm quoác doanh noäi ñòa. Voøi hoái loä nhöng kín ñaùo vaø nhöõng khoaûn tieàn aên baån khoång loà naøy ñöôïc boû vaøo caùc tröông muïc ôû ngoaïi quoác neân ngöôøi ta khoâng theå baét quaû tang töø chuû tòch nöôùc, thuû töôùng, boä tröôûng hay toång bí thö, uûy vieân trung öông ñaûng aên hoái loä. Duø sao baûn baùo caùo cuûa Khaûi cuõng thaáy raèng ñaùm quan chöùc Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ laøm baäy. “Trong caùc döï aùn môû roäng cuûa Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam, toång coâng ty naøy ñaõ chæ ñònh thaàu vaø mua saém tröïc tieáp khi chöa ñöôïc caáp thaåm quyeàn cho pheùp laø vi phaïm qui cheá ñaáu thaàu.” Nhöõng chuyeän naøy xaûy ra trong thôøi kyø Ñoã Trung Taù ñöông quyeàn Boä Tröôûng Böu Chính Vieãn Thoâng, coøn laøm Toång Giaùm Ñoác Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Coäng Saûn Vieät Nam. Caùn baûn tin baùo chí lieân quan tôùi baùo caùo cuûa Khaûi göûi cho Quoác Hoäi Haø Noäi khoâng thaáy noùi gì veà chuyeän lieäu Taù coù bò khieån traùch hay tröøng phaït gì khi “vi phaïm qui cheá ñaáu thaàu” hay khoâng. Trong maáy phieân hoïp tuaàn qua, ñaùm ñaïi bieåu Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam noùi tôùi noùi lui veà chuyeän tham nhuõng khaép nôi. “Laõng phí,

thaát thoaùt thaät laø kinh khuûng” nhö lôøi Ñaïi Bieåu Ñoã Troïng Ngoaïn than vôùi baùo Tuoåi Treû hoâm Chuû Nhaät 07 Thaùng Möôøi Moät 2004 beân leà khoùa hoïp. Nhöng, tröôùc ñoù coù 2 ngaøy, Boä Tö Phaùp Coäng Saûn Vieät Nam baùo caùo ôû quoác hoäi raèng töø ñaàu naêm 2004 ñeán nay, Cô Quan Thanh Tra Nhaø Nöôùc chæ khaùm phaù ra 13 vuï tham nhuõng ñeå khôûi toá. (N.T.) (Theo baùo Tuoåi Treû ngaøy 05 Thaùng Möôøi Moät 2004).

Cuoäc taán coâng toaøn dieän vaøo Falluja baét ñaàu Tieáp trang A1

tieâu trong thaønh phoá Hoài Giaùo Sunni naøy. “Chuùng toâi quyeát taâm ñaùnh baät quaân khuûng boá ra khoûi Falluja,” Thuû Töôùng Iyad Allawi tuyeân boá nhö theá taïi moät cuoäc hoïp baùo ôû Baghdad, vaø noùi theâm raèng cuoäc haønh quaân do caùc löïc löôïng Hoa Kyø daãn ñaàu ñaõ ñöôïc tung ra sau khi caùc tö leänh chieán tröôøng nhaän ñöôïc leänh sau cuøng cuûa oâng. Thuû Töôùng Allawi ñaõ ñeán thaêm caùc binh só saép laâm traän taïi caên cöù chính cuûa Hoa Kyø gaàn Falluja, ôû caùch thuû ñoâ Baghdad 50 caây soá (töùc 32 daëm) veà phía Taây, chæ vaøi giôø tröôùc khi xuaát phaùt caùc muõi duøi taán coâng chính. OÂng Allawi baûo raèng caùc chieán só coù nhieäm vuï giaûi phoùng daân chuùng trong thaønh phoá hieän ñang bò quaân noåi daäy “baét laøm con tin.” “Nhieäm vuï cuûa caùc baïn laø baét soáng nhöõng keû saùt nhaân, nhöng neáu caùc baïn phaûi haï saùt hoï thì cuõng ñaønh phaûi laøm vaäy thoâi,” ñoù laø lôøi phaùt bieåu cuûa vò thuû töôùng maø caùc phoùng vieân ghi nhaän ñöôïc. “Haõy cho hoï xuoáng ñòa nguïc,” binh lính la leân. “Thì hoï seõ xuoáng ñòa nguïc,” OÂng Allawi ñaùp lôøi. Roài cuoäc chieán trôû neân döõ doäi vaø tieáp dieãn ñeán saùng. Luùc naøy, ngöôøi ta baét ñaàu nhìn thaáy caùc chieán ñaáu phaûn löïc cô F-16 nhaøo loän

treân baàu trôøi giaêng ñaày maây xaùm, töøng hoài thaû xuoáng nhöõng traùi bom laøm boác tung leân khoùi buïi mòt muø. Khi nhöõng ñôït khoâng kích thöa daàn, hoûa löïc suùng naëng khôûi söï möa phaùo xuoáng caùc vò trí ñòch. Töøng ñôït tröïc thaêng voõ trang Cobra baén phi tieãn vaø ñaïi lieân xuoáng caùc muïc tieâu choïn löïa, trong khi caùc tieàn saùt vieân duøng oáng nhoøm quan saùt ñoä chính xaùc cuûa ñôït taán coâng baèng phi phaùo vaø ñaïi lieân phoái hôïp. Baát chaáp tieáng aàm vang cuûa bom noå vaø ñaïn phaùo, gioïng moät giaùo só vang leân töø moät ñeàn thôø xa xa, ñoäng vieân quaân du kích haõy kieân cöôøng chieán ñaáu trong moät cuoäc giao tranh coù leõ laø traän chieán lôùn nhaát keå töø cuoäc tieán chieám Iraq cuûa quaân ñoäi lieân hieäp do Hoa Kyø caàm ñaàu hoài naêm ngoaùi. “Thöôïng Ñeá vó ñaïi voâ cuøng, hôõi caùc keû tuaãn ñaïo,” vò giaùo só leân tieáng, khích leä caùc chieán só Hoài Giaùo raèng tham gia thaùnh chieán choáng ñaùnh keû thuø laø moät vinh döï lôùn lao. “Naøo nhöõng keû töû vì ñaïo, caùc ngöôøi haõy cuøng ñöùng leân!” Moät y só taïi beänh vieän Falluja, Ahmed Ghanim, cho hay 15 ngöôøi ñaõ bò gieát vaø 20 ngöôøi khaùc ñaõ bò thöông trong traän chieán môû maøn taïi Falluja. Vôùi cuoäc taân coâng cuûa lieân quaân Myõ-Iraq ñang gia taêng cöôøng ñoä, ñoàng minh cuûa al Qaeda laø Abu Musab alZarqawi keâu goïi taát caû nhöõng tín ñoà Hoài Giaùo coøn laïi haõy leân ñöôøng caàm laáy voõ khí choáng laïi Myõ Quoác. “Hôõi nhaân daân, traän chieán ñaõ khôûi ñaàu, vaø tieáng goïi cuûa thaùnh chieán ñang vang reàn soâng nuùi,” oâng hoâ haøo nhö vaäy qua maïng löôùi ñieän toaùn. Lôøi hoâ haøo cuûa Zarqawi khoâng neâu ñích danh Falluja. Quaân ñoäi Hoa Kyø cho hay caùc tay suùng trung thaønh vôùi oâng naøy ñeàu coá thuû beân trong thaønh phoá ñoù, vai saùt vai chung moät chieán haøo vôùi caùc phaàn töû cho tôùi giôø vaãn chöa heát daï trung kieân vôùi

töø baát cöù cuoäc taán coâng baèng cho caùc cô sôû kinh doanh ôû New York City, vôùi $23.3 tyû. chaát phoùng xaï naøo. Möùc ñoä an ninh chung Ba phaàn tö soá tieàn traû cho quanh caùc cô sôû haït nhaân taïi caùc cô sôû kinh doanh laø töø vaøi nôi ñaõ toû ra khoâng ñaày caùc haõng baûo hieåm. Trong moät thaûm hoïa ôû ñuû, oâng noùi theâm. OÂng Downer noùi loaïi taán moät qui moâ lôùn nhö vaäy, thì coâng deã xaûy ra nhaát laø moät nhöõng söï cöùu trôï thöù caáp thöù “bom baån” chöùa chaát cuõng leân tôùi haøng tyû ñoâ la. phoùng xaï seõ laøm nhieãm ñoäc Khoaûng $3.5 tyû ñöôïc chi ra moät vuøng roäng lôùn, thay vì cho nhöõng ngöôøi maát nhaø, chuyeän nhöõng keû khuûng boá coâng nhaân maát vieäc, vaø cheá taïo hoaëc ñaùnh caép moät nhöõng nhöõng ngöôøi bò khuûng traùi bom haït nhaân vaø cho noå hoaûng tình caûm, cuõng nhö Khuûng boá nhöõng ngöôøi phaûi tieáp caän traùi bom. OÂng ElBaradei noùi nhöõng vôùi caùc hieåm nguy veà moâi baèng haït nhaân: vaán ñeà then choát noåi leân taïi sinh. Moái ñe doïa thöïc söï cuoäc hoäi nghò goàm ngaên ngöøa OÂng Lloyd Dixon - ñoàng Tieáp trang A1 vieäc ñaùnh caép vaät lieäu haït taùc giaû cuûa nghieân cöùu treân chuyeän laøm theá naøo ñeå kieåm nhaân vaø baûo ñaûm nhöõng vaät ñaây, cho bieát keát quaû naøy ñaët soaùt söï lan truyeàn cuûa caùc vaät lieäu nhö vaäy phaûi ñöôïc söû ra nhieàu nghi vaán veà vai troø lieäu haït nhaân phaûi ñöôïc taùi duïng moät caùch hoøa bình. töông lai cuûa caùc haõng baûo hieåm trong tröôøng hôïp bò (n.n.) duyeät xeùt töø goác reã. khuûng boá. OÂng Dixon noùi, OÂng ElBaradei noùi cho tôùi u khoâng coù baûo hieåm khi xaûy ra nhöõng vuï taán coâng Baùo caùo: Naïn nhaân “Neá khuûng boá thì sao?” 11 Thaùng Chín, cô quan cuûa Moät chöông trình lieân oâng chöa bao giôø cho raèng khuûng boá 9/11 nhaän bang nhaèm baûo veä caùc cô sôû nhöõng keû khuûng boá seõ chuû yù söû duïng caùc vuõ khí haït nhaân $38.1 tyû boài thöôøng kinh doanh khoûi bò thieät haïi taøi chaùnh quaù lôùn vì khuûng hoaëc phoùng xaï hoaëc saün saøng Tieáp trang A1 hy sinh maïng soáng cuûa chính chöùc nhaân ñaïo vaø coâng ty baûo boá seõ heát hieäu löïc vaøo cuoái hoï. hieåm chi traû, töông ñöông 8.7 naêm 2005. Nhieàu vò daân bieåu nghò só ñang coá gaéng vaän Nhöõng cuoäc taán coâng ñoù vaø tyû myõ kim. söï phaùt trieån cuûa moät thò Nhaân vieân laøm vieäc trong ñoäng ñeå gia haïn chöông trình tröôøng baát hôïp phaùp veà vaät caùc ñoäi caáp cöùu thieät maïng naøy. Baûn baùo caùo cho hay coøn lieäu phoùng xaï ñaõ khieán cho hoaëc bò thöông ñöôïc boài nhöõng söï giaû ñònh tröôùc ñaây thöôøng toång coäng $1.9 tyû. nhieàu vuï kieän tuïng lieân quan veà an ninh haït nhaân trôû Baûn baùo caùo nhaän thaáy moät soá caù nhaân vaø coâng ty thaønh hoaøn toaøn loãi thôøi, oâng nhöõng nhaân vieân caáp cöùu naøy nöõa. Sau caùc vuï kieän naøy, noùi taïi moät cuoäc hoäi nghò hai nhaän ñöôïc hôn thöôøng daân toång soá boài thöôøng seõ coøn cao ngaøy baøn veà vaán ñeà ngaên $1.1 trieäu, maëc daàu cuøng bò hôn. Moät trong nhöõng vuï chaën söï phoå bieán haït nhaân. thieät haïi veà kinh teá nhö kieän naøy laø cuûa nhöõng ngöôøi “Chuùng ta caàn thöïc hieän nhau. Phaàn lôùn soá tieàn theâm thueâ cô sôû kieän caùc coâng ty nhöõng bieän phaùp phoøng ngöøa ñoù laø cuûa caùc cô quan töø baûo hieåm. Baûn baùo caùo cuõng khoâng noùi ñeán soá tieàn maø tröôùc khi xaûy ra moät tình thieän. traïng khaån caáp veà haït nhaân Caùc haõng baûo hieåm traû chính phuû boû ra ñeå taùi thieát hoaëc phoùng xaï. Chuùng ta 51% toång soá thieät haïi, töông haï taàng cô sôû cho Manhatkhoâng neân chôø ñôïi ñeå nhìn ñöông $19.6 tyû. Chính phuû tan, bôûi vì muïc tieâu nghieân thaáy moät vuï nhö 11 Thaùng traû $15.8 tyû, töùc 42%, vaø caùc cöùu laø chæ chuù troïng tôùi soá Chín hoaëc Chernobyl,” oâng toå chöùc töø thieän boû ra $2.7 tieàn traû ra cho caù nhaân hoaëc coâng ty maø thoâi. (D.P.) noùi. tyû, töùc 7%. “Moái nguy hieåm hieän höõu Phaàn lôùn soá tieàn aáy laø traû taïi khaép nôi. Ñoù laø thöïc teá, noù ñang dieãn ra vaø noù ôû moïi Theo doõi ñaày ñuû tin töùc nôi. Chuùng ta phaûi caàu theá giôùi vaø Vieät Nam nguyeän ñeå seõ khoâng coù ñieàu gì xaûy ra.” Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; Ngoaïi Tröôûng UÙc nhieàu baøi vôû giaù trò: Alexander Downer noùi nhöõng bieän phaùp phoøng ngöøa phaûi Chæ coù Nhaät Baùo ñöôïc quan taâm lôùn lao hôn, khi xeùt tôùi phaûn öùng maïnh meõ cuûa quoác teá seõ phaùt sinh Saddam Hussein. Hieäp Hoäi Giaùo Só Hoài Giaùo Sunni thuùc giuïc caùc löïc löôïng an ninh Iraq chôù coù chieán ñaáu beân caïnh quaân Hoa Kyø taïi Falluja vaø haõy “ñeà cao, caûnh giaùc nhôù ñöøng laàm laãn xaâm laêng caùc thaønh thò Iraq döôùi laù côø cuûa caùc löïc löôïng khoâng heà bieát kính nhöôøng toân giaùo maø cuõng chaúng muoán toân troïng nhaân quyeàn.” (V.P.)

NGÖÔØI VIEÄT

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

ÑEÁN TÆNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA Haøng traêm noâng daân bieåu tình, Bình Thuaän:

phaù ñaäp xaû nöôùc choáng haïn

Moät sinh vieân VN bò baét vì laøm hacker xaâm nhaäp ngaân haøng Australia AUSTRALIA 08-11 - Tin töø UÙc cho hay, vaøo ngaøy 25 Thaùng 11 tôùi ñaây, moät du hoïc sinh Vieät Nam taïi Australia coù nick name laø PK Cen, seõ nhaän traùt ñoøi cuûa toøa aùn nöôùc sôû taïi vì toäi taán coâng heä thoáng thanh toaùn tröïc tuyeán cuûa ngaân haøng, chui vaøo maùy chuû löu tröõ database vaø duøng caùc thoâng tin naøy ñeå mua haøng treân eBay. Sinh naêm 1982, PK Cen boû dôû khoùa hoïc taïi Ñaïi hoïc Baùch khoa Saøi Goøn ñeå leân ñöôøng sang Australia du hoïc töï tuùc chuyeân ngaønh kyõ sö ñieän töû (electronic engineering). PK Cen raát thích nghieân cöùu veà caùc heä thoáng an ninh maïng vaø kyõ thuaät baûo maät. Caùc kieán thöùc maø PK Cen coù ñöôïc khoâng heà xuaát phaùt töø giaûng ñöôøng ñaïi hoïc hay caùc chöông trình chính quy naøo, maø nhôø vaøo kho taøi nguyeân voâ taän cuûa Internet, Google. Sau vaøi laàn phaùt hieän ñöôïc moät soá loã hoång baûo maät, caùi nickname PK Cen ñaõ daàn ñöôïc giôùi hacker taïi Australia chuù yù. Duø vaäy, ñoái vôùi giôùi hacker Vieät Nam, PK Cen vaãn chæ nhö “cao thuû aån danh”. Voán laø moät ngöôøi ham hoïc hoûi vaø coù tö duy toát, PK Cen trôû thaønh moät trong caùc hacker muõ traéng coù trình ñoä thuoäc haøng “chieáu treân”. Caäu ta trôû thaønh moät trong caùc admin cuûa moät forum (khoâng coù teân mieàn cuï theå, chæ laø moät daûi caùc IP lieân tieáp) coù raát nhieàu tay hacker gioûi cuûa quoác teá tham gia. Taïi forum ñoù, ña soá laø nhöõng thoâng tin khaù noùng veà tình hình baûo maät, caùc loã hoång ñöôïc phaùt hieän vaø ñaëc bieät laø “chôï mua baùn thoâng tin veà theû tín duïng aên caép ñöôïc”. Maëc duø vaäy, PK Cen khoâng heà mang caùc thoâng tin maø mình coù ñöôïc ra rao baùn. Tuy nhieân, sau nhöõng laàn thöû nghieäm taán coâng vaøo caùc heä thoáng an ninh maïng thaønh coâng, PK Cen ñaõ trôû thaønh taâm ñieåm cuûa söï chuù yù, khoâng chæ trong giôùi hacker muõ traéng maø coøn coù caû nhöõng tay anh chò xaõ hoäi ñen voán cuõng laø nhöõng baïn beø ngöôøi Vieät cuûa PK Cen soáng beân Australia. Töø thaùng 6 naêm 2004, PK Cen baét ñaàu tieán haønh caùc ñôït thaêm doø vaø tìm caùch taán coâng vaøo heä thoáng Payment Gateway. Sau nhieàu ñeâm thöùc traéng theo doõi vaø phaân tích caùch hoaït ñoäng cuûa heä thoáng naøy, PK Cen ñaõ haï guïc ñöôïc caùc bieän phaùp an ninh, loït qua ñöôïc voøng kieåm soaùt cuûa heä thoáng kieåm tra vaø thanh toaùn tröïc tuyeán. Qua keõ hôû naøy PK Cen coøn “phieâu löu” vaøo taän database server cuûa Ngaân haøng Australia. Naém ñöôïc nhöõng thoâng tin quan troïng, PK Cen duøng caùc taøi khoaûn tín duïng hack ñöôïc ñeå thöïc hieän caùc vuï mua haøng treân eBay, moät website baùn ñaáu giaù tröïc tuyeán lôùn. Nhöõng hoaït ñoäng cuûa hacker naøy töø khi göûi caùc leänh mua haøng treân eBay ñaõ bò löïc löôïng an ninh maïng nghi ngôø vaø theo doõi cho ñeán taän khi nhaän haøng. Keát quaû, PK Cen moät thaân moät mình bò “chuïp taïi traän” vaøo cuoái thaùng 10 vöøa qua. Ñöôïc ngöôøi chuù ñoùng tieàn baûo laõnh, PK Cen ñang ñöôïc taïi ngoaïi trong quaù trình ñieàu tra vaø chôø ra toøa ngaøy 25/11 tôùi. So vôùi toäi danh cuûa Nguyeãn Vaên Phi Huøng, moät du hoïc sinh Vieät Nam taïi Singapore ñaõ phaïm toäi chieám ñoaït tieàn vaø söû duïng theû tín duïng traùi pheùp cuûa moät vaøi naïn nhaân, vi phaïm an ninh maïng. Nguyen Van Phi Hung, 22 tuoåi, sinh vieân khoa coâng ngheä maùy tính Ñaïi hoïc quoác gia Singapore (NUS) ñaõ ñöôïc hoïc boång ASEAN. Sinh vieân naøy vöøa bò baét vì söû duïng chöông trình trojan ghi laïi phím goõ ñeå laáy caép 638 ñoâ la cuûa moät soá ngöôøi baïn cuøng tröôøng. Trong tröôøng hôïp cuûa PK Cen coù leõ phaûi chòu möùc aùn cao hôn raát nhieàu möùc 20 thaùng tuø giam, bôûi ñoái töôïng taán coâng laø... ngaân haøng, vôùi soá tieàn khoaûng 60,000 ñoâ la UÙc.

Saøi Goøn: Ba ngöôøi thoaùt cheát khi xe chôû khaùch boác chaùy

SAØI GOØN 08-11 - Ít nhaát coù 3 haønh khaùch ñaõ thoaùt cheát hoâm 8 thaùng 11, sau khi moät chieác xe chôû haønh khaùch baát ngôø boác chaùy khi ñang döøng beân ñöôøng ôû quaän Thuû Ñöùc, Saøi Goøn. Xe khaùch bieån soá 37H - 9253 ñang döøng treân ñöôøng

Tieáp trang A9

BÌNH THUAÄN 08-11 Haøng traêm noâng daân ôû xaõ Haøm Thaïnh, huyeän Haøm Thuaän Nam, tænh Bình Thuaän böïc töùc vì nhaø caàm quyeàn khoâng ñeàn buø ñaát ñai ñeå di dôøi khoûi khu vöïc bò ngaäp uùng do quaù trình tích nöôùc cho ñaäp daâng Ba Baøu ôû ñòa phöông ñaõ keùo leân chieám ñaäp, khoáng cheá nhöõng ngöôøi quaûn lyù vaø môû hai cöûa khoang, xaû boû 1.5 trieäu meùt khoái nöôùc ngay trong muøa haïn haùn khoác lieät. Baùo Lao Ñoäng cho bieát, ñaäp traøn Ba Baøu ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng töø naêm 1998. Naêm 2002, tænh Bình Thuaän ñaõ cho naâng caáp. Sau khi hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng naêm 2003, ñaäp Ba Baøu tích theâm ñöôïc nöôùc töø cao trình 39m ñeán cao trình 42m, vôùi dung tích taêng theâm laø 6.5 trieäu meùt khoái nöôùc. Tuy nhieân, quaù trình tích nöôùc theâm cho ñaäp ñeå ñaùp öùng nhu caàu töôùi tieâu cho 800 maãu vuï muøa ôû caùc xaõ Haøm

Thaïnh, Haøm Cöôøng, Haøm Kieäm, Haøm Myõ thuoäc huyeän Haøm Thuaän Nam vaø boå sung moät phaàn nöôùc sinh hoaït cho thaønh phoá Phan Thieát ñaõ laøm ngaäp uùng gaàn 100 maãu luùa, hoa maøu, caây aên traùi cuûa caùc hoä daân soáng trong vuøng loøng hoà ñaäp Ba Baøu. Laâu nay daân raát böïc töùc veà vieäc naøy vaø baøy toû nguyeän voïng ñöôïc ñeàn buø vaø di dôøi. Tænh Bình Thuaän cuõng ñaõ coù chuû tröông chaáp thuaän. Vieäc tính toaùn ñeàn buø, di dôøi vaø caùc thuû tuïc lieân quan ñang trong quaù trình thöïc hieän thì muøa haïn haùn ñaõ dieãn ra gay gaét ôû Bình Thuaän. Tröôùc tình hình naøy, Xí nghieäp khai thaùc coâng trình thuûy lôïi huyeän Haøm Thuaän Nam thöïc hieän nhieäm vuï tích nöôùc töø cao trình 39m leân ñeán cao trình 40.07m trong ñaàu thaùng 10 naêm 2004. Nhöng quaù trình naøy ñaõ gaëp nhöõng raày raø vì bò khoaûng 20 ngöôøi daân soáng trong khu vöïc bò ngaäp uùng

Haï Long:

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 keùo leân gaây roái, khoâng cho caùn boä quaûn lyù ñieàu tieát, vaän haønh coâng trình. Möïc nöôùc ñaït ñeán cao trình 40.95m vaøo ngaøy 1 thaùng 11, thì cuõng laø luùc maâu thuaãn phaùt trieån ñeán ñænh ñieåm. Vaøo 9 giôø saùng cuøng ngaøy, khoaûng 100 ngöôøi daân coù dieän tích troàng troït bò thieät haïi do ngaäp uùng ñaõ cuøng luùc keùo ñeán traïm quaûn lyù ñaàu moái hoà chöùa nöôùc, nhaèm ngaên caûn vieäc tích nöôùc vaø yeâu caàu cho bieát thôøi haïn ñöôïc nhaän tieàn ñeàn buø. Moät giôùi chöùc coù traùch nhieäm luùc ñoù ñaõ ñöùng ra giaûi thích, nhöng nhöõng noâng daân khoâng ñoàng tình. Trong khi ñoù, oâng Ñinh Vieát Phaùt hoâ haøo nhoùm ngöôøi leân traïm ñeå xaû nöôùc. Moät trong 18 cöûa xaû ñaõ bò môû ra, maëc cho nöôùc chaûy aøo aït hoang phí. Tin veà söï vieäc treân ñaõ ñöôïc caáp baùo veà huyeän vaø luùc 10 giôø cuøng ngaøy, Chuû tòch huyeän Hoàng Thanh Nam ñaõ ñeán hieän tröôøng, vaän ñoäng giaûi thích cho nhoùm ngöôøi treân hieåu roõ quaù trình ñeàn buø ñang ñöôïc thöïc hieän. OÂng Nam noùi cöù noùi, nhoùm ngöôøi treân vaãn tieáp tuïc môû cöûa xaû thöù hai. Löôïng nöôùc chaét chiu ñeå choáng haïn Mai, taát caû ñeàu chöa quaù 15 tuoåi, soáng treân vaøi maûnh vaùn gaùc treân maáy mieáng moáp vaø ñöôïc che taïm bôï baèng moät taám baït... Toâi khoâng bieát laøm sao caùc em coù theå nguû khi möa xuoáng vaø gioù laïnh luøa qua...”, Kim McCluskey nhôù laïi laàn ñaàu mình gaëp caùc em. “Ñoù laø moät ngaøy thaùng tö, toâi höôùng daãn moät ñoaøn khaùch Myõ tham gia tour duøng thuyeàn kayak ôû vònh Haï Long. Khi chuùng toâi löôùt qua laøng chaøi treân soâng, moät caùi gì ñoù níu chaân chuùng toâi laïi. Vuõ Huy, höôùng daãn vieân Coâng ty du lòch Mieàn AÙ

luùc naøy ñaõ tuoân ra soâng thaønh luõ, daâng cao qua ñaäp traøn Phuù Hoäi (xaõ Haøm Myõ) hôn 1m, xaáp xæ ñænh luõ ôû khu vöïc naøy thôøi ñieåm thaùng 9 naêm 2002. Nhöõng noâng daân treân ruùt ñi sau ñoù nhöng coøn ñeå laïi 20 ngöôøi, hoï vöøa ñöôïc tieáp teá röôïu vaø moài nhaäu ñeå ngoài canh chaën caùc cöûa xaû, khoâng cho nhöõng ngöôøi quaûn lyù ñeán ñoùng. Ñeán 22 giôø 30, hai cöûa xaû môùi ñöôïc ñoùng laïi. Theo ño ñaïc, möïc nöôùc thaát thoaùt qua hai cöûa xaû keùo daøi trong hôn 13 giôø ñaõ khieán möïc nöôùc tích trong hoà Baø Baøu tuït töø cao trình 40.97 xuoáng coøn 40.38, töông öùng vôùi löôïng nöôùc xaû xuoáng soâng laø 1.5 trieäu meùt khoái. Maát ñi löôïng nöôùc naøy, 250 maãu luùa vuï muøa/ 800 hecta ñöôïc töôùi tieâu baèng heä thoáng thuûy lôïi naøy bò maát muøa traéng vì thieáu nöôùc. Ñoàng thôøi, nguoàn nöôùc boå sung cho sinh hoaït cuûa thaønh phoá Phan Thieát cuõng bò ñe doïa. Töø phaïm vi thieät haïi chæ goùi goïn ñoái vôùi caùc hoä bò ngaäp uùng, xaûy ra söï vieäc treân, giôø theâm moät thieät haïi vôùi caùc hoä daân troàng 250 maãu luùa, vôùi möùc öôùc khoaûng 1.8 tæ ñoàng.

Ñoâng ñi cuøng, ñaõ keå laïi chuyeän moät caûnh ñôøi khieán moïi ngöôøi ñeàu xoùt xa...” Meï maát sôùm, cha boû ñi bieät xöù vaø ba chò em nöông nhau soáng treân moät thöù chaúng ra caên nhaø. Lan vaø giuù p ñôõ caù c em nhoû moà coâ i ôû Xuaân ñi baét oác vaø naïy haøu HAÏ LONG 08-11 - OÂng Vònh Haï Long, Vieä t Nam vôù i treân nhöõng moûm ñaù ñaàu Kim McCluskey, 57 tuoåi, w e b s i t e gheành cuoái baõi. Ñeå kieám hieän laø giaùm ñoác chi nhaùnh w w w . s u n i n m y h e a r t . c o m . ñöôïc 20,000 ñoàng moãi ngaøy, Ely cuûa Coâng ty du lòch quoác “Toâ i quyeá t ñònh ñaë t teâ n cho hai coâ chò saây saùt khaép teá Piragis Northwoods, tieåu döï aù n cuû a mình laø “Maë t trôø i ngöôøi vaø tay luoân röôùm maùu. bang Minnesota, Myõ ñaõ coù trong tim”, Kim McCluskey Lan cöông quyeát khoâng ñeå hôn 30 naêm trong ngheà baé t ñaà u buoå i troø chuyeä n nhö coâ em 9 tuoåi phaûi nghæ hoïc. höôùng daãn caùc ñoaøn thuyeàn theá vôù i tôø Tuoå i Treû trong Nhöng soá tieàn hai coâ chò kayak vöôït thaùc, gheành nöôù c . kieá m ñöôïc khoâng ñuû cho Mai khaép nôi treân theá giôùi. Baèng “Baï n nghó gì khi nhìn coù maë t taïi lôùp hoïc duy nhaát taám loøng nhaân haäu, Kim thaá y ba chò em Lan, Xuaâ n vaø cuû a laø ng... Kim McCluskey McCluskey ñaõ laäp moät döï aùn keå: “Khi chuùng toâi böôùc leân nhaø cuûa caùc em, noù troøng traønh döõ doäi, toâi coù theå nhìn thaáy nöôùc ôû caùc khe goã vaø chuùt ñoà ñaïc vuïn vaët cuûa caùc em: manh chieáu raùch, quyeån saùch vaø maåu buùt chì...” “Trôû veà Myõ, suy nghó veà maùi nhaø cuûa em, moät ñieàu gì ñoù thoâi thuùc toâi môû maùy vaø göûi email cho taát caû caùc thaønh vieân tham gia chuyeán ñi vaø keâu goïi moïi ngöôøi ñoùng goùp chuùt ñænh cho caùc em coù ñöôïc moät maùi nhaø, moät giaác nguû ngon khi muøa ñoâng ñeán...”, nuï cöôøi hieàn laønh nôû ra giöõa choøm raâu naâu raát daøy cuûa Kim McCluskey. Moät nhoùm mang ñeán nhaø Kim 150 ñoâ la vaø baûo: “Daønh cho caùc coâ beù!”. Roài nhöõng moùn tieàn khaùc ñöôïc chuyeån daàn ñeán. Taát caû ñeàu laø daân du lòch baloâ neân chaúng giaøu coù gì, moãi ngöôøi vaøi ñoâ la, nhöng cuoái cuøng Kim McCluskey Xuaân vaø Mai döôùi maùi nhaø cuõ naùt cuûa caùc em ôû Vònh Haï Long, baây giôø thì caùc em ñaõ coù cuõng coù ñuû soá tieàn ñeå chuyeån moät caên nhaø môùi. Tieáp trang A9

Taám loøng nhaân haäu cuûa moät ngöôøi Myõ

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $60 Name: Address: Phone number: E-mail: Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street , Westminster, CA 92683

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Saøi Goøn: Ñua nhau saên tìm hình nude ca só, ngöôøi maãu SAØI GOØN 08-11 - Moät tôø baùo trong nöôùc cho hay, sau haøng loaït nhöõng taám hình khoûa thaân (nude) cuûa ca só, ngöôøi maãu, dieãn vieân... bò tung leân maïng, nhöõng cuoäc truy taàm hình nude baét ñaàu noùng leân. Trong khi nhöõng coâ ca só, ngöôøi maãu, dieãn vieân vaø caû cöïu hoa haäu chöa dòu côn soác khi bieát thaân theå cuûa mình bò thieân haï chuyeàn nhau xem trong tö theá loõa loà; thì giôùi söu taàm aûnh khoûa thaân vaø nhöõng keû ñang sôû höõu chuùng laïi caøng toû ra haùo höùc. Thaäm chí, khoâng coù ñöôïc hình nude cuûa nhöõng coâ ca só ñang ñöôïc haâm moä nhaát hieän nay, hoï söû duïng kyõ thuaät gheùp ñeå taïo nhöõng hình nude nhö thaät ñaùnh löøa ngöôøi khaùc. Haønh vi treân coù theå bò truy toá traùch nhieäm hình söï! Sau vuï coâ ngöôøi maãu, kieâm ca só Nguyeãn Hoàng Nhung bò tung hình khoûa thaân leân maïng, ñaõ thu huùt khoâng ít söï toø moø vaø hieáu kyø cuûa haøng ngaøn ngöôøi. Khoâng chæ ñaáng maøy raâu maø caû giôùi nöõ cuõng coá tìm cho baèng ñöôïc nhöõng taám hình nude cuûa coâ naøy xem... cho bieát. Tin ñoàn veà hình khoûa thaân môùi cuûa coâ ca só naøy, ngöôøi maãu noï, hoa haäu kia noåi leân vaø lan truyeàn lieân tuïc. Nhieàu tin vòt lieân tuïc phaùt ñi baét ñaàu laøm “nhieãu soùng” giôùi saên hình nude. Chæ caàn nghe phong thanh hoaëc bieát chính xaùc thoâng tin veà taám hình khoûa thaân cuûa baát kyø moät coâ ca só môùi noåi naøo vöøa ñöôïc tung ra. Laäp töùc nhöõng keû saên tìm lao vaøo cuoäc truy tìm. Ñeå coù ñöôïc nhöõng taám hình ñoù, hoï khoâng tieác thôøi gian, tieàn baïc ñeå “online” lieân tuïc treân maïng, heát doø tìm website naøy ñeán moø maãm sang trang web khaùc. Sau khi nhöõng ñöôøng “link” bò “die”, hoï leâ la doø tìm qua nhöõng ngöôøi “nhanh tay leï maét” ñaõ kòp “download” nhöõng taám hình “noùng”. Vaø nhöõng cuoäc ngaõ giaù dieãn ra. Töø moät chaàu caø pheâ væa heø, ñeán vieäc ngaõ giaù 5,00010,000 ñoàng Vieät Nam cho moät böùc aûnh, neáu laø baïn thaân thì hoï höõu haûo cho nhau

mieãn phí. Nhieàu ngöôøi khoâng bieát leân maïng thì naên næ ngöôøi khaùc in cho mình nhöõng taám hình maøu ñeå xem. Keû naøo coù ñieän thoaïi di ñoäng xòn thì doø tìm nhöõng ñieåm chuyeân cheùp hình sex vaøo ñieän thoaïi ñeå mua. Sau khi coù ñöôïc, nhöõng tin nhaén keøm hình aûnh ñöôïc gôûi taëng cho baïn beø xem chôi. Cöù vaäy, nhöõng taám hình loõa loà ñeán “chaùy boûng” cuûa coâ ca só treû seõ ñöôïc chuyeàn tay moät caùch nhanh choùng. Chöa dòu loaït hình cuûa coâ ca só môùi noåi Hoàng Nhung, giôùi saên hình nude ngheä só theâm moät phen hoan hæ khi hay tin, vöøa coù böùc hình khoûa thaân cuûa moät cöïu hoa haäu laøm dieãn vieân ñöôïc tung ra. Cuoäc saên luøng môùi laïi baét ñaàu. Nhöõng cuù ñieän thoaïi lieân tuïc goïi ñeán, goïi ñi cuøng moät noäi dung giöõa nhöõng tay saên hình nude ngheä só: “Maøy coù hình nude hoa haäu HKA... chöa?”. “Maøy coù roài aø?! Cho tao ñi, khoâng thì baùn laïi cuõng ñöôïc!”... Moät chuyeân gia söu taàm khoe moät “Folder” trong maùy tính chöùa toaøn hình nude ngheä só Vieät Nam Ñeå coù nhöõng taám hình naøy, anh phaûi caát coâng saên treân maïng vaø toán khoâng ít thôøi gian leâ la xin baïn beø cho theâm vaøo boä söu taäp cuûa mình. Ñoäc hôn, anh cho toâi bieát theâm lai lòch, xuaát xöù cuûa töøng taám hình nude cuûa caùc coâ ñang phôi mình trong maùy tính cuûa anh, theo nhöõng “nguoàn tin vòt” nghe loûm ñöôïc. Toû veû thaïo tin, anh naøy cho bieát theâm “dieãn bieán” saên hình nude treân thò tröôøng. Noùng nhaát hieän nay laø daân saên hình nude ñang tìm cho baèng ñöôïc hình “taém suoái” cöïu hoa haäu HKA vöøa bò tung ra. Nhöõng taám hình cheùp qua ñieän thoaïi di ñoäng hieän khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa hoï vì dung löôïng vaø hình aûnh quaù nhoû. Nhieàu ngöôøi ñang saên hình “taém suoái” vôùi kích thöôùc vaø ñoä phaân giaûi cao, thaäm chí hoï khoâng quan troïng chuyeän giaù caû, mieãn laø coù hình lôùn, roõ vaø ñeïp. Nhöõng cuoäc saên hình nude vaãn ñang dieãn ra nhö

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

Saøi Goøn: Ba ngöôøi thoaùt cheát Tieáp trang A8

Ngoâ Chí Quoác, khu phoá 2, phöôøng Bình Chieåu, quaän Thuû Ñöùc, Saøi Goøn, baát ngôø phaùt hoûa vaø boác chaùy. Raát may, trong xe luùc ñoù chæ coù 3 ngöôøi ñang nguû, nhöng ñaõ kòp thoaùt thaân khi ngoïn löûa vöøa bao truøm caû chieác xe. Ñoäi Phoøng chaùy chöõa chaùy quaän Thuû Ñöùc vaø löïc löôïng taïi choã ñaõ daäp taét ñaùm chaùy ngay sau ñoù, nhöng chieác xe khaùch bò thieâu ruïi cuøng moät xe gaén maùy döïng gaàn ñoù. Ñöôïc bieát, chieác xe khaùch naøy cuûa oâng Hoà Vaên Lieâm, 59 tuoåi, queâ Ngheä An.

Soùc Traêng: Hôn 30 hoïc sinh phaûi caáp cöùu vì moät caên beänh laï

Ngöôøi maãu Vieät kieàu Na Uy Ngoâ Thanh Vaân cuõng bò tung hình leân maïng Internet.

moät troø tieâu khieån, thoûa maõn trí toø moø... Ñeå ñaùp öùng thò hieáu cuûa moät boä phaän, nhieàu keû xaáu ñaõ duøng kyõ xaûo gheùp hình, taïo ra nhöõng taám aûnh nude giaû roài phaùt taùn nhaèm boâi nhoï ca só naøy, ngöôøi maãu kia. Thaäm chí, nhieàu tay thôï aûnh coù cô hoäi tieáp caän nhöõng caûnh “noùng” cuûa caùc dieãn vieân, ngöôøi maãu trong caùc boä phim, hoaëc lôïi duïng söï tin töôûng cuûa vaøi ngöôøi maãu ñoàng yù chuïp hình nude, ñaõ phaùt taùn ra nhöõng hình aûnh rieâng tö cuûa hoï. Ngoaøi ra, trong thôøi gian gaàn ñaây, hình nude cuûa moät soá coâ gaùi treû Vieät Nam chuïp trong caùc studio cuõng bò phaùt taùn traøn lan treân maïng. Nhieàu ngöôøi trong soá ñoù vaãn chöa heà bieát, mình ñaõ laø naïn nhaân cuûa gaõ chuïp hình nude vaø ñang laø troø giaûi trí cho nhieàu ngöôøi. Trong tröôøng hôïp cuûa nhieàu ca só, ngöôøi maãu, dieãn vieân vaø caû moät cöïu hoa haäu bò tung hình leân maïng vöøa qua, chaéc chaén moät ñieàu, khoâng ai trong soá ñoù ñaõ coù söï thoûa hieäp hay ñoàng yù.

Haï Long: Taám loøng nhaân haäu cuûa moät ngöôøi Myõ Tieáp trang A8

veà nhôø Huy döïng nhaø cho caùc em. Ngaøy 3 Thaùng 11 Naêm 2003 laø moät ngaøy ñaùng nhôù vì Lan, Xuaân vaø Mai ñaõ chaïy uøa vaøo caên nhaø môùi vaø heùt toaùng leân: “Chuù ôi, con coù nhaø roài...”. Hoäi Chöõ thaäp ñoû Quaûng Ninh ñaõ ñöùng teân caên nhaø giuùp caùc em, chôø Lan ñuû 18 tuoåi seõ chuyeån laïi... Kim McCluskey email cho Huy vaø baûo: “Hi voïng chuùng ta coù theå taïo theâm ñöôïc nhieàu nuï cöôøi haïnh phuùc nhö theá...”. Kim McCluskey laäp ra moät coâng ty phi lôïi nhuaän ñeå kinh taøi. OÂng ñaët teân cho noù laø “Quó Maët trôøi trong tim vì treû em Vieät Nam”. YÙ ñònh cuûa oâng raát ñôn giaûn vì noù xuaát phaùt töø moät laàn daãn khaùch ñi ñoaøn: ôû moät laøng phía baéc coù 70 treû em thaát hoïc vì khoâng coù tröôøng. OÂng ñaët ra cho mình muïc tieâu tìm kieám khoaûng 10,000-15,000 ñoâ la ñeå xaây döïng moät ngoâi tröôøng moät hoaëc hai phoøng. Nhöõng vieäc laøm thieän taâm cuûa oâng ñaõ ñöôïc moät soá tôø baùo ñòa phöông chuù yù vaø vieäc gaây quó cuûa oâng trôû neân deã daøng vaø nhanh choùng hôn. Moät ngaøy ñaàu thaùng 112004, khi Kim McCluskey trôû veà töø Baéc Caïn, gioïng oàm oàm cuûa ngöôøi ñaøn oâng 57 tuoåi vang leân trong ñieän thoaïi, vui ñeán ñöùt quaõng: “Ñaõ coù tröôøng môùi roài. Ñeïp tuyeät vôøi, taát caû moïi ngöôøi ñeàu raát vui. Toâi thaät söï haïnh phuùc...”. Kim baûo töø baây giôø moãi naêm oâng seõ ñeán Vieät Nam hai laàn, vaøo thaùng tö vaø Böùc aûnh “taém suoái” cuûa cöïu hoa haäu Vieät Nam, coâ H.K.A ñang ñöôïc xem laø “hot” nhaát thaùng chín vì oâng coøn quaù hieän nay. nhieàu vieäc ñeå laøm. “Nhöõng

SOÙC TRAÊNG 08-11 - Töø hoâm muøng 4 ñeán 6 Thaùng 11, Beänh vieän Ña khoa tænh Soùc Traêng ñaõ tieáp nhaän vaø ñieàu trò 32 hoïc sinh Tröôøng Nghieäp vuï theå duïc theå thao cuûa tænh naøy. Caùc beänh nhaân ñeàu ñöôïc xaùc ñònh ñaõ nhieãm moät caên beänh laï vaø khoâng roõ nguyeân nhaân. Baùo chí ñòa phöông daãn lôøi baùc só Döông Thaønh Thi cuûa beänh vieän cho hay, caùc hoïc sinh vaøo khoa nhieãm ñieàu trò vôùi caùc trieäu chöùng laâm saøng nhö noùng soát, ñau ñaàu, noân oùi... Trong soá naøy coù gaàn 10 em bò tieâu chaûy, khoù thôû, ho, da vaø nieâm maïc bò sung huyeát... vaø soát cao ñeán 40 ñoä C. Keát quaû chaån ñoaùn cuûa beänh vieän, nhöõng beänh nhaân naøy ñaõ bò nhieãm moät loaïi sieâu vi. Do chöa xaùc ñònh ñöôïc ñaây laø loaïi sieâu vi naøo neân hoâm 6 Thaùng 11 beänh vieän ñaõ keát hôïp cuøng Trung taâm Y teá döï phoøng tænh laáy maãu beänh phaåm göûi veà Vieän Pasteur xeùt nghieäm ñeå coù höôùng ñieàu trò. Nhöõng hoïc sinh naøy laø vaän ñoäng vieân ñang ñöôïc taäp trung huaán luyeän caùc moân nhö: boùng roå, caàu maây, ñua thuyeàn, bi saét...

coâ beù ñeàu ñaõ ñeán tröôøng. Chuùng ngoan ngoaõn vaø haïnh phuùc laém. Öôùc gì caùc em laø con gaùi toâi thì hay bieát maáy...” Toâi khoâng ngôø ngoâi tröôøng cuûa Suninmyheart xaây taïi ngoâi laøng ngay caïnh hoà Ba Beå laïi ñeïp ñeán theá. Coù ñeán 40 em nhoû vaø ba giaùo vieân cuûa chính quyeàn phaân coâng giaûng daïy taïi ñaây. Nhìn caùc em tung taêng trong giôø chôi, toâi laïi thaáy aám aùp”. Kim McCluskey noùi tieáp: “Ngoài chôi vôùi caùc em caû

Kim McCluskey.

ngaøy, toâi laïi nhaän ra coù moät vaøi beù trai bò beänh veà maét, nhöng seõ khoûi neáu can thieäp sôùm. Theá laø moät muïc ñích môùi laïi baét ñaàu. Toâi cuõng ñang leân chöông trình cho vieäc döïng nhaø cho moät gia ñình coù ñeán baûy ngöôøi con vaø keá hoaïch laø seõ coá gaéng xaây theâm moät ngoâi tröôøng nöõa. Chuùng toâi seõ luoân luoân coù nhöõng döï aùn, nhöõng keá hoaïch vaø ñoù seõ laø nhöõng döï aùn Maët trôøi vì toâi tin raèng treû em luoân caàn söï aám aùp cuûa tình yeâu thöông...”

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

TAØI LIEÄU TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

Tieáng Anh goác... Vieät TUÙ CÔM

Nhaät kyù Roàng Raén TRAÀN ÑOÄ LTS: Ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam, caùi teân Traàn Ñoä laø moät teân tuoåi lôùn. Tröôùc 1975, trong chieán tranh Nam Baéc, oâng laø Trung Töôùng Chính UÛy Cuïc R - laø cô quan ñaàu naõo chæ ñaïo traän chieán xaâm löôïc töø mieàn Baéc. Sau khi mieàn Nam thaát thuû, trôû veà Baéc, Traàn Ñoä ñöôïc cöû laøm Tröôûng Ban Khoa Giaùo Trung Öông - moät chöùc vuï naëng veà chính trò, tuyeân truyeàn. Vaøo thôøi ñieåm naøy caùc phe phaùi trong taäp ñoaøn laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam baét ñaàu chia reõ vì quyeàn löïc, Traàn Ñoä khoâng bò loâi cuoán vaøo nhöõng tranh chaáp noäi boä naøy, nhöng oâng cuõng khoâng ñöôïc loøng caùc phe coù öu theá, neân giaäm chaân taïi choã caû veà caáp baäc cuõng nhö chöùc vuï cho tôùi ngaøy veà höu. Caøng veà cuoái ñôøi, Traàn Ñoä caøng coù nhieàu thôøi gian chieâm nghieäm laïi cuoäc ñôøi mình. Nhaát laø sau khi ñaõ veà höu, chöùng kieán nhöõng cuoäc thanh tröøng noäi boä, chöùng kieán söï tha hoùa cuûa caùc nhaân

vaät ñaàu soû ñang caàm quyeàn, muïc kích nhöõng con ngöôøi ngoài treân ñænh quyeàn löïc, quay löng laïi vôùi quaù khöù gian khoå cuûa mình, laøm giaøu treân xöông maùu cuûa ñoàng ñoäi vaø ñoàng baøo. Traàn Ñoä baét ñaàu phaûn tænh, vaø göûi loøng mình trong caùc trang Nhaät Kyù. Theá nhöng nhöõng trang Nhaät Kyù naøy chöa kòp coâng boá ñaõ bò loä vôùi guoàng maùy quyeàn löïc. Traàn Ñoä bò xeùt nhaø, bò tòch thu taøi lieäu saùch vôû, ñeå roài khi oâng cheát, ñaùm tang oâng laø moät trong nhöõng bieán coá lôùn vôùi söï thöông xoùt cuûa nhöõng ngöôøi ñang vaän ñoäng cho töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn ôû trong nöôùc, vaø bò ñaøn aùp bôûi guoàng maùy cai trò, vôùi ñuû moïi troø ti tieän nhoû moïn trong ñaùm tang. Nhöõng trang Nhaät Kyù Roàng Raén naøy ñaõ töøng bò tòch thu, nhöng trong thôøi ñieåm hieän nay, baûn thaûo cuûa noù khoâng phaûi laø moät baûn vieát tay duy nhaát, do ñoù chính quyeàn Coäng Saûn chæ coù theå tòch thu ñöôïc maùy moùc, maø khoâng theå tòch thu ñöôïc toaøn boä nhöõng

Maát traéng TRAÀN TRUNG VIEÄT (Trích Ñaøn Chim Vieät Online)

“Chuùng ta ñaõ maát heát nhöõng gì coù theå maát”Nancy Pelosi Laõnh tuï phe thieåu soá ôû Haï vieän phaùt bieåu veà keát quaû cuoäc baàu cöû ngaøy 02 Thaùng Möôøi Moät 2004. Chæ vaøi giôø ñoàng hoà sau khi John Kerry, öùng cöû vieân cuûa ñaûng Daân chuû, thöøa nhaän thua cuoäc trong cuoäc chay ñua vaøo Nhaø Traéng hoâm 02 Thaùng Möôøi Moät 2004 vöøa qua, Alfred Sharpton - muïc sö, daân bieåu haï vieän, cöïu öùng cöû vieân toång thoáng, tieáng noùi thaåm quyeàn cuûa

Toång Thoáng Bush vaø Phu Nhaân

gì Traàn Ñoä ñaõ ghi laïi trong caùc ñóa vi tính. Chính vì vaäy maø nhöõng trang nhaät kyù cuoái ñôøi cuûa Traàn Ñoä loït ra ngoaøi. Chuùng toâi xin ñaêng taûi laïi moät phaàn nhöõng trang nhaät kyù naøy. Vaø vì toân troïng nguyeân baûn, chuùng toâi xin giöõ nguyeân noäi dung, keå caû nhöõng töø ngöõ seõ khieán cho ngöôøi Vieät haûi ngoaïi bò dò öùng. Vì taäp taøi lieäu naøy khaù daøi, chuùng toâi xin ñaêng laøm boán kyø lieân tieáp. Kyø 3 (tieáp theo)

Ta ñaõ töøng mô öôùc, vaø töøng lyù töôûng hoùa, ta ñaõ töøng chæ ra laø xaõ hoäi töông lai seõ khoâng coù thaát nghieäp, khoâng coù côø baïc, khoâng coù gaùi ñó, khoâng troäm caép v.v... Nhöng xaõ hoäi ta ngaøy nay nhö theá naøo? Vaãn coù ñaày ñuû caùc teä naïn cuûa moät xaõ hoäi cuõ maø ta ñaõ töøng nguyeàn ruûa vaø ñaõ töøng ñaäp tan. Tröôùc ñaây ta cho raèng chæ coù xaõ hoäi tö baûn môùi xaáu xa nhö theá. Coøn xaõ

daân Myõ da ñen - xuaát hieän treân chöông trình Anderson Cooper 360 cuûa ñaøi truyeàn hình CNN giaûi thích veà söï thaát baïi naøy cuûa Kerry. OÂng cho raèng ñaûng Daân chuû thua vì ñaõ ly khai nhöõng giaù trò neàn taûng cuûa noù nhö moät ñaûng chính trò cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng! Nhöõng ñaûng vieân khaùc thì oân hoøa hôn. Moät daân bieåu cho raèng ñaûng cuûa oâng ñaõ khoâng chuyeån taûi ñöôïc thoâng ñieäp cuûa mình trong ngoân ngöõ cuûa nhöõng giaù trò truyeàn thoáng cuûa cöû tri Myõ. Thoáng ñoác cuûa tieåu bang New Mexico, oâng Bill Richardson, phaùt bieåu treân chöông trình Paula Zahn cuûa CNN traùch cöù giôùi laõnh ñaïo ñaûng Daân chuû ôû Washington ñaõ töï taùch ra khoûi vaø

Tieáp trang A11

(Trích Vieät Luaän - UÙc Chaâu)

Ngaøy coøn ñi hoïc, Tuù tui coù ñoïc cuoán Tröôùc Vaønh Moùng Ngöïa cuûa Hoaøng Ñaïo maø trong ñoù taùc giaû coù keå laïi moät phieân toøa xöû moät oâng kia côõi xe ñaïp ban ñeâm maø khoâng coù ñeøn neân bò baét vaø ñem ra toøa xöû toäi vi caûnh. Thaày ñoäi laø ngöôøi baét oâng naøy cuõng phaûi ra toøa maø laøm chöùng. OÂng Toøa laø ngöôøi Phaùp hoûi thaày ñoäi qua trung gian ngöôøi thoâng ngoân raèng chuyeän ra sao xin keå laïi. Thaày ñoäi naøy muoán chöùng toû mình cuõng noùi ñöôïc chuùt tieáng Taây beøn traû lôøi theo kieåu xaêng pha nhôùt ‘Hoâm aáy, toâi ñi xe-vít treân phoá, thaáy oong anh-ñi-gieàn. Luõy ñi xe ñaïp ñaèng la-nuy maø hoång coù luùy-me’ (1). OÂng Toøa Taây nghe xong, haù mieäng ngô ngaùc maø thaày thoâng ngoân cuõng noåi noùng beøn noùi vôùi thaày ñoäi ‘OÂng noùi ñöôïc chöõ Taây thì cöù noùi haún chöõ Taây, ñöøng coù nöûa ta nöûa Taây nhö vaäy chaúng ai hieåu gì caû’. Caâu chuyeän treân ñoái vôùi Tuù tui quaû laø laï bôûi döôùi mieät vöôøn, ngöôøi ta khoâng maáy khi noùi pha troän tieáng Taây nhieàu côõ ñoù, chæ khi naøo gaëp nhöõng chöõ maø tieáng Vieät khoâng coù ñaønh chòu nhö caø-pheâ (cafeù), bô (beurre), ba-teâ (pateù), buùp-

trôû neân xa laï vôùi nhöõng giaù trò neàn taûng cuûa ñaïi chuùng. OÂng nhanh choùng chæ ra raèng ñaûng Daân chuû thua ôû chính quyeàn lieân bang nhöng khoâng thua ôû chính quyeàn ñòa phöông; ñaûng Daân chuû vöøa thaéng theâm hai gheá thoáng ñoác tieåu bang. Moät ngaøy sau cuoäc baàu cöû, ñaûng vieân ñaûng Daân chuû ñang coá gaéng ñeå giaûi thích veà söï thaát baïi choaùng vaùng naøy. Hoï coi nhö ñaõ maát traéng nhö lôøi thuù nhaän cuûa Nancy Pelosi, laõnh tuï phe thieåu soá ôû Haï vieän. Ñaûng Coäng hoøa khoâng nhöõng ñaõ thaéng gheá toång thoáng, hoï coøn chieám luoân theá thöôïng phong trong caû hai vieän quoác hoäi. Coäng vôùi khaû naêng coù theå thay theá moät ñeán boán thaåm phaùn Toái Cao Phaùp Vieän trong nhöõng naêm tôùi, coù theå noùi chieán thaéng naøy cuûa ñaûng Coäng hoøa seõ ñeå laïi nhöõng daáu aán saâu saéc trong ñôøi soáng chính trò Myõ trong vaøi thaäp nieân tôùi. George W. Bush ñaõ thaéng vôùi moät soá phieáu lôùn nhaát trong lòch söû Myõ. Chieán thaéng ngoaïn muïc naøy cuûa oâng vaø cuûa ñaûng Coäng hoøa minh ñònh söï löïa choïn cuûa ngöôøi Myõ trong nhöõng vaán ñeà cuûa chính saùch quoác gia vaø ñaïo ñöùc xaõ hoäi. Choáng ñoäc taøi, choáng khuûng boá, caét giaûm thueá, giôùi haïn quyeàn löïc nhaø nöôùc, baûo veä caùc giaù trò ñaïo ñöùc truyeàn thoáng laø nhöõng chuû ñieåm ñaõ giuùp George W. Bush ôû laïi trong Nhaø Traéng theâm boán naêm nöõa. Ngöôøi ta boång nhôù ñeán tinh thaàn

beâ (poupeùe)... Hoài ôû ñaûo, coù ngöôøi ñöôïc phaùi ñoaøn phoûng vaán ñaëng cho ñi ñònh cö. Khi ngöôøi thoâng ngoân dòch caâu hoûi sang tieáng Vieät laø ‘Anh coù thaân nhaân ôû nöôùc naøo hay khoâng’ thì anh naøy traû lôøi raèng ‘Ai heù baù dzôø ôû noù-quaày’ (I have brother ôû Norway). Ngöôøi thoâng ngoân khoâng hieåu môùi bieåu anh ta noùi tieáng Vieät toaøn caâu thôøi anh noùi ‘tui coù anh ruoät ôû Na Uy’. Sang tôùi xöù UÙc naøy, trong maáy naêm ñaàu Tuù tui moãi khi nghe ñoàng höông noùi pha troän tieáng Anh laãn tieáng Vieät, thuù thieät laø thöôøng khoâng hieåu gì raùo, khoâng bieát ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khaùc thôøi sao. Moät böõa kia hai vôï choàng Tuù tui nhôø moät anh ñoàng höông chæ ñöôøng tôùi nhaø böu ñieän gaàn nhöùt thì anh naøy noùi ‘Anh chò ñi tôùi cuoái ñöôøng naøy ñuïng caùi traùp phích lai thì raùi tôøn roài ñöùng ñoù ñoùn xe trem ñi haùi boøi. Tôùi ñoù xuoáng xe baêng qua caùi caù païc voâ trong xoáp pình xeùn tôø hoûi maáy ngöôøi baùn xoáp trong ñoù ngöôøi ta chæ cho’. Hai vôï choàng Tuù tui nghe qua maø khoâng hieåu gì, muoán hoûi laïi laàn nöõa laïi sôï ngöôøi ta noåi noùng cheâ laø queâ muøa ngu

Soå Tay Thöôøng Daân

doát thôøi queâ xeä beøn hoûi ngöôøi UÙc. Vaäy maø nghe qua laïi hieåu lieàn môùi laï. Coù laàn Tuù tui ñang ñöùng ñôïi xe ñieän, coù moät chò ñoàng höông treû tuoåi noï thaéng chieác xe Mazda 929 laïi ngay tröôùc maët vaø chöøng nhö chò naøy thaáy boä maët queâ ñaëc cuûa Tuù tui neân bieát ngay laø ngöôøi Vieät môùi boùp keøn keâu laïi roài vöøa boûm beûm nhai keïo cao su vöøa hoûi ‘Chò ôû vuøng naøy coù bieát raéng-guîch roät naèm choã naøo khoâng?’ Tuù tui veånh tai ngheånh coå ra nghe maø khoâng hieåu ngöôøi ñoàng höông sang troïng naøy muoán noùi gì khieán chò xì moät tieáng roài hoûi baèng gioïng khinh bæ ‘Qua ñaây bao laâu roài maø tui noùi vaäy khoâng hieåu’. Noùi xong, chò ñaïp ga laùi xe ñi maát. Tuù tui bò noùi naëng laøm vaäy töï nhieân thaáy toån thöông beøn ñi hoûi cho ra yù nghóa ba chöõ laï tai noùi treân ñaëng mai moát coù bò ai hoûi laàn nöõa thôøi bieát maø traû lôøi, khoûi bò khinh cheâ. Vaäy maø maáy chò em trong haõng chuïm ñaàu voâ baøn rieát maø cuõng khoâng ai bieát raéngguîch roät laø ai hoaëc laø caùi gì. Caû tuaàn sau, moät chò möøng rôõ cho bieát coù ngöôøi ñoaùn raèng chò ñoàng höông kia muoán noùi Tieáp trang A12

Thoâi Boû Ñi Taùm

UÛy Ban Tu Chính Hieán Phaùp cuûa Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam, hoâm thöù tö 15 thaùng 8 naêm 2001, ñaõ phaùt ñoäng chieán dòch thu thaäp yù TÖÔÛNG NAÊNG TIEÁN kieán coâng chuùng - keå caû nhöõng ngöôøi ñang soáng ôû haûi ngoaïi - veà vieäc söûa ñoåi hieán phaùp 1992. Toâi thieät khoâng deø laø ôû xöù mình cuõng coù hieán phaùp neân voâ cuøng caûm ñoäng vaø luùng tuùng khi (baát ngôø) ñöôïc môøi tham döï vaøo vieäc tu chính. Tröôùc khi phaùt bieåu, toâi ñaõ phaûi boû khaù nhieàu thì giôø tìm hieåu ít nhieàu veà vaán ñeà naøy - baèng nhöõng nhöõng phöông tieän haïn heïp cuûa mình. Nguoàn thoâng tin ñaàu tieân maø toâi ñöôïc tieáp caän, qua moät luaät gia ñang sinh soáng ôû Haø Noäi, nhö sau:”coù hai baûn hieán phaùp. Moät baûn ñeå trình ra theá giôùi, nhöng khoâng ñöôïc thi haønh. Coøn moät baûn thì nhaø nöôùc thöïc thi ngaàm trong daân chuùng. Trong baûn hieán phaùp thöù hai naøy, coâng daân chaúng coù quyeàn töï do naøo caû.” (Leâ Chí Quang. “Ñoái Thoaïi Thaùng Saùu Naêm Tieáp trang A12

Laù Thö Luaân Ñoân LEÂ MAÏNH HUØNG

Thöù saùu vöøa qua, caû nöôùc Anh nhö laø moät ngaøy hoäi. Taát caû caùc chính quyeàn ñòa phöông ñeàu toå chöùc baén phaùo boâng, trong khi caùc nhaø tö nhaân, nhieàu nhaø maëc daàu trôøi giaù reùt nhöng cuõng ñoái löûa leân ôû vöôøn vaø ñoát phaùo aàm aàm nhö ngaøy Teát taïi Vieät Nam hay laø ngaøy 4 thaùng 7 taïi Myõ vaäy. Vì sao laïi coù ngaøy naøy? Ñaây laø moät chuyeän maø coù leõ chæ Tieáp trang A11

xaûy ra taïi nöôùc Anh maø thoâi. Vaøo ngaøy 5 thaùng 11 naêm 1605, coù moät ngöôøi leùn luùt tìm caùch ñi vaøo haàm cuûa laâu ñaøi Westminster, truï sôû cuûa Quoác Hoäi Anh. Bò baét y khai teân laø John Johnson, nhöng sau khi bò tra taán, daàn daø, söï thaät môùi ñöôïc tieát loä ra hoaøn toaøn. Ngöôøi ñoù teân laø Guy Fawkes vaø laø moät trong soá möôøi ba ngöôøi aâm möu ñaët bom phaù Tieáp trang A14

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhaät kyù Roàng Raén Tieáp trang A10

hoäi xaõ hoäi chuû nghóa thì moät traêm phaàn traêm toát ñeïp, moät traêm phaàn traêm ngöôïc laïi vôùi xaõ hoäi tö baûn. Thöïc ra, chuû nghóa Maùc raát nhaân ñaïo, raát nhieàu loøng toát, noù chæ ra cho loaøi ngöôøi moät töông lai xaùn laïn: seõ khoâng coù tö höõu, do ñoù khoâng coù boùc loät, theá laø cuoäc soáng xaõ hoäi hoaøn toaøn coâng baèng vaø daân chuû. Nhöng thöïc tieãn cuoäc soáng chæ ra raèng noù khoâng theå ñôn giaûn nhö vaäy. Hình aûnh aáy chæ laø moät caùi baùnh veõ khoång loà. Thöïc tieãn cuoäc soáng khoù khaên, phöùc taïp hôn raát nhieàu. Loaøi ngöôøi cöù phaûi tìm kieám vaø tìm kieám, taïo ra cho mình nhöõng kinh nghieäm vaø nhöõng giaù trò toát ñeïp. Xaõ hoäi tö baûn coù nhöõng caùi xaáu, nhöng trong xaõ hoäi ñoù, nhaân daân cuõng taïo ra nhöõng giaù trò toát ñeïp cho mình, mieãn laø nhaân daân ñöôïc töï do. Caùi ñieàu maø chuû nghóa Maùc, coäng saûn hay xaõ hoäi chuû nghóa töôûng raèng coù nhôø noù seõ coù moät boä maùy nhaø nöôùc baûo ñaûm ñöôïc moïi maët nhu caàu ñôøi soáng cuûa moïi ngöôøi, chæ laø

Maát traéng Tieáp trang A10

“choáng chuû nghóa coäng saûn vaø giôùi haïn quyeàn löïc nhaø nöôùc” cuûa Ronald Reagan hai möôi naêm tröôùc. Treân thöïc teá chieán thaéng naøy cuûa ñaûng Coäng hoøa laø söï tieáp noái cuûa moät phoøng traøo xaõ hoäi nhaèm khoâi phuïc laïi nhöõng giaù trò truyeàn thoáng (conservative movement) khôûi ñaàu töø theá heä cuûa Thöôïng nghò só Robert Taft ôû nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp nieân 50, Barry Goldwater cuûa thaäp nieân 60, Ronal Reagan - 80, Newt Gingrich - 90, ñeán George W. Bush nhöõng naêm ñaàu theá kyû môùi. Chieán thaéng naøy coøn ñaùnh daáu söï chuyeån tieáp troïn veïn cuûa nhöõng tieåu bang mieàn Mieàn Nam veà vôùi ñaûng Coäng hoøa, thöïc hieän lôøi tieân tri cuûa toång thoáng Lyndon Johnson cuûa ñaûng Daân chuû khi oâng kyù saéc leänh Daân Quyeàn naêm 1964 - “There goes the South for a generation”. Thaät ra thì cuõng ñaõ maát ñeán hai theá heä, vaø ñaûng Daân chuû cuoái cuøng

moät aûo töôûng haõo huyeàn. Theá maø Ñaûng laïi cöù baét moïi ngöôøi phaûi tin theo vaøo caùi aûo töôûng haõo huyeàn ñoù. Nhö theá laø phaïm vaøo moät toäi aùc lôùn vôùi nhaân daân. Ñaûng coäng saûn Vieät Nam cöù gaân coå gaøo leân caùi ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa theo kieåu nhö vaäy, thaät ra laø moät söï muø quaùng, moät söï ñieân cuoàng. Nhaân daân caàn ñöôïc töï mình laøm chuû cuoäc ñôøi cuûa mình, nghóa laø phaûi ñöôïc töï do soáng, töï do laøm aên, roài moïi vieäc cuûa cuoäc soáng seõ ñöôïc giaûi quyeát daàn, khoâng caàn moät lyù thuyeát, moät chuû nghóa naøo caû. Noùi ñuùng hôn laø nhaân daân caàn ñeán taát caû caùc hoïc thuyeát, caùc chuû nghóa, roài nhaân daân seõ choïn loïc, caân nhaéc, so saùnh chuùng vôùi nhau ñeå tìm ra caùi naøo coù lôïi cho ñöôøng ñi cuûa mình. Ñaûng naøo saùng suoát vaø taøi tình laø ñaûng taïo ra ñöôïc nhöõng töï do nhö vaäy cho nhaân daân. Chöù coøn ñaûng naøo maø cöù baét nhaân daân phaûi nghe theo vaø soáng theo caùc nghò quyeát cuûa mình thì ñaûng aáy chæ laø duy yù chí moät caùch doát naùt vaø taøn baïo.

Ñaûng aáy quyeát khoâng theå toàn taïi. Tieáp tuïc caâu hoûi lôùn: cuoäc caùch maïng Vieät Nam ñaõ ñem laïi ñöôïc caùi gì cho nhaân daân Vieät Nam? Cöù xem xaõ hoäi Vieät Nam hieän nay, cuoäc soáng Vieät Nam hieän nay, thì coù theå thaáy moät neùt lôùn raát ñau loøng laø: Taát caû nhöõng gì xaáu xa, taøn baïo, maø caùch maïng ñaõ coù luùc xoùa boû vaø ñaäp tan thì nay ñang ñöôïc khoâi phuïc laïi hoaøn toaøn, maø khoâi phuïc laïi coøn maïnh hôn, cao hôn, nhaân danh caùch maïng. Boä maùy quaûn lyù xaõ hoäi thöïc hieän moät nguyeân taéc chuyeân chính taøn baïo hôn taát caû caùc thöù chuyeân chính. Ñoù laø chuyeân chính tö töôûng, söï chuyeân chính tö töôûng ñöôïc thöïc hieän bôûi moät ñoäi nguõ noøng coát laø nhöõng “löu manh tö töôûng”. Chuyeân chính tö töôûng ñònh ra nhöõng ñieàu luaät taøn khoác ñeå boùp ngheït moïi suy nghó, moïi tieáng noùi... Nhöõng ñieàu luaät quy vaøo caùc toäi: coù haïi cho lôïi ích caùch maïng, khoâng lôïi cho söï nghieäp caùch maïng, noùi xaáu cheá ñoä, noùi xaáu laõnh ñaïo v.v... ñeå ñaøn aùp taøn khoác moïi tieáng noùi.

ñaõ hoaøn toaøn maát mieàn Nam. Ñieåm ñaùng chuù yù khaùc trong cuoäc baàu cöû naøy laø vieäc 11 tieåu bang ñaõ nhaát loaït baùc boû hoân nhaân giöõa nhöõng ngöôøi ñoàng tính, moät vaán ñeà maø ñaûng Daân chuû - vaø caù nhaân John Kerry - uûng hoä. Quan ñieåm ñaïo ñöùc xaõ hoäi cuûa ñaûng Daân chuû noùi rieâng, vaø cuûa caùc khuynh höôùng chính trò thieân taû vaø caáp tieán noùi chung, ñaõ chöùng toû quaù xa laï vôùi ngöôøi Myõ. Hoï saün saøng chaáp nhaän moät toång thoáng vôùi moät chính saùch ngoaïi giao ñôn ñoäc, moät cuoäc chieán ñang giaãm chaân, moät neàn kinh teá chöa thoaùt khoûi trì treä nhöng vò toång thoáng naøy chia seû nhöõng giaù trò truyeàn thoáng cuûa hoï. Ñaây laø baøi hoïc lôùn nhaát cho ñaûng Daân chuû. Trong nhöõng naêm thaùng tôùi ñaây, vôùi söï ra ñi cuûa Tom Daschle, laõnh tuï phe thieåu soá ôû Thöôïng Vieän, ñaûng Daân chuû coøn phaûi ñoái dieän vôùi moät vaán ñeà nghieâm troïng khaùc: khuûng hoaûng laõnh ñaïo. Baøi hoïc John Kerry coøn laø moät gôïi yù cho thaáy nhöõng göông

maët caáp tieán trong ñaûng Daân chuû töø mieàn Baéc hay Ñoâng Baéc khoù coù theå chinh phuïc ñöôïc cöû tri mieàn Nam. Ñaûng Daân chuû caàn moät Jimmy Carter hay moät Bill Clinton, nhöõng ngöôøi coù theå chuyeån taûi nhöõng giaù trò xaõ hoäi caáp tieán cuûa ñaûng vôùi phong thaùi vaø ngoân ngöõ baûo thuû cuûa moät ngöôøi mieàn Nam. Nhöng Alfred Sharpton laïi khoâng ñoàng yù. OÂng ta laäp luaän raèng nhöõng gì Bill Clinton laøm ñöôïc chæ ñem laïi quyeàn lôïi cho caù nhaân Clinton chöù khoâng ñem laïi lôïi ích gì cho ñaûng Daân chuû. Baèng chöùng: ñaûng Daân chuû ñaõ thaát baïi hai naêm sau ñoù, naêm 1994, trong moät cuoäc baàu cöû ñöôïc meänh danh laø cuoäc caùch maïng cuûa ñaûng Coäng hoøa! Coù leõ oâng ta ñuùng. Nhöng caùi laäp luaän trôû veà vôùi nhöõng giaù trò ñích thöïc cuûa moät ñaûng chính trò ñaïi dieän cho taàng lôùp lao ñoäng thì khoâng coøn aên khaùch nöõa. Alfred Sharpton khoâng hieåu, vaø vôùi moät laäp luaän nhö vaäy, oâng ta vaø nhöõng ñoàng chí cuûa oâng khoâng bao giôø hieåu taïi sao moät ngöôøi vôùi möùc thu nhaäp 30,000 ñoâ la moät naêm möùc thu nhaäp bình daân ôû Myõ - laïi boû phieáu cho ñaûng Coäng hoøa. Thôøi ñaïi phaân chia xaõ hoäi theo vò trí kinh teá ñaõ vónh vieãn ñi qua nhöôøng choã moät thôøi ñaïi môùi: thôøi ñaïi cuûa nhöõng giaù trò. Vôùi thaát baïi naøy, ñaûng Daân chuû vaø caùc khuynh höôùng chính trò thieân taû vaø caáp tieán Myõ chaéc chaén seõ ruùt ra nhöõng baøi hoïc quyù giaù vaø seõ thay ñoåi. Ngöôøi ta seõ thaáy moät ñaûng Daân chuû khaùc - oân hoøa hôn, Myõ hôn. Vaø hoï chæ coù boán naêm ñeå laøm vieäc ñoù. 3/11/2004 Traàn Trung Vieät (Trích Ñaøn Chim Vieät Online)

ÖÙng cöû vieân cuaû Ñaûng Daân Chuû: Kerry vaø Edwards

Neàn chuyeân chính tö töôûng naøy ñang laøm cho taát caû trí thöùc khoâng daùm suy nghó gì, hoaëc ít nhaát cuõng khoâng muoán suy nghó gì, noùi naêng gì. Thöïc ra, neàn chuyeân chính voâ saûn naøy laøm teâ lieät toaøn boä ñôøi soáng tinh thaàn cuûa moät daân toäc, laøm teâ lieät söï hoaït ñoäng tinh thaàn cuûa nhieàu theá heä, ra söùc noâ dòch toaøn boä tinh thaàn cuûa nhieàu theá heä, laøm nhieàu theá heä con ngöôøi trôû thaønh nhöõng con roái chæ bieát nhai nhö veït caùc nguyeân lyù baûo thuû, giaùo ñieàu. Noù laøm cho neàn giaùo duïc khoâ cöùng, laøm cho caùc hoaït ñoäng vaên hoïc ngheä thuaät ngheøo naøn, maát heát cô hoäi saùng taïo vaø maát heát haøo höùng, noù laøm cho caùc hoaït ñoäng khoa hoïc bò khoâ cöùng vaø noâ dòch. Noù taïo ra vaø noù baét buoäc nhaân daân phaûi coù moät taâm lyù leä thuoäc, leä thuoäc vaøo nhaø nöôùc, leä thuoäc vaøo Ñaûng, leä thuoäc vaøo caùn boä, vaø moät taâm lyù phaûi tuaân phuïc, keå caû ngöôøi cao nhaát cuõng phaûi tuaân phuïc moät caùi gì bí vaø hieåm. Neàn chuyeân chính tö töôûng hieän nay ôû Vieät Nam laø toång hôïp caùc toäi aùc gheâ tôûm cuûa Taàn Thuûy Hoaøng vaø caùc vua quan taøn baïo cuûa Trung Quoác, coäng vôùi toäi aùc cuûa caùc cheá ñoä phaùt xít, ñoäc taøi. Noù taøn phaù caû moät daân toäc, huûy hoaïi tinh anh cuûa nhieàu theá heä. Xeùt ñeán cuøng, ñoù laø toäi naëng nhaát veà söï vi phaïm nhaân quyeàn. Vì khoâng phaûi noù chæ xaâm phaïm ñeán quyeàn soáng cuûa con ngöôøi maø noù huûy hoaïi cuoäc soáng raát nhieàu ngöôøi, ñoù laø cuoäc soáng tinh thaàn, cuoäc soáng tö töôûng cuûa caû daân toäc. Noù ñang laøm haïi caû moät noøi gioáng. Vaãn coù moät caâu hoûi lôùn maø khoâng bieát coù tìm ñöôïc caâu traû lôøi thoûa ñaùng hay khoâng? Caâu hoûi ñoù laø: Nhaân daân Vieät Nam, sau 70 naêm ñaáu tranh gian khoå vaø 30 naêm chieán tranh aùc lieät vôùi nhöõng hi sinh raát lôùn lao vaø saâu saéc ñaõ mang laïi cho mình, cho ñaát nöôùc moät cheá ñoä xaõ hoäi vaø moät chính quyeàn theá naøo? Moät xaõ hoäi kieåu gì? Ta bieát chaéc laø coù nhöõng caâu traû lôøi ngon laønh nhö sau: “Ta ñang coù moät cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa toát ñeïp vaø coù moät xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa cuõng raát toát ñeïp. Vì nhaø nöôùc cuûa ta ngaøy nay teân laø nöôùc coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, do Ñaûng coäng saûn laõnh ñaïo. Baûn chaát cuûa cheá ñoä ta laø coâng baèng daân chuû, nhaân daân raát haïnh phuùc.” Ñoù laø caâu traû lôøi chính thoáng. Ai noùi khaùc ñi laø choáng laïi chuû nghóa xaõ hoäi, choáng laïi Ñaûng coäng saûn. Nhöng ngöôøi daân thöôøng vaø nhaát laø nhieàu baäc laõo thaønh, nhieàu nhaø trí thöùc vaø caû nhieàu thanh nieân nöõa, ñeàu thaáy laø khoâng phaûi theá. Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng laáy söï thöïc thöôøng ngaøy ra ñoái chieáu, roài thaáy raèng chöõ xaõ hoäi chuû nghóa thaät laø voâ duyeân vaø voâ nghóa. Vì vaäy ñaõ coù raát nhieàu yù kieán cho raèng

neân trôû laïi vôùi teân nöôùc maø nhieân buoäc taát caû moïi ngöôøi Hoà Chí Minh ñaõ ñaët: Vieät phaûi coâng nhaän noù. Thöïc ra, Nam Daân chuû Coäng hoøa. moät nöûa nöôùc, töùc laø mieàn Baéc, ñaõ coâng nhaän noù töø laâu, II. Cheá ñoä xaõ hoäi chuû coøn moät nöûa mieàn Nam thì nghóa vaø chính quyeàn hieän phaûi mieãn cöôõng coâng nhaän. nay laø theá naøo vaø laø caùi gì? Haøng traêm ngaøn ngöôøi Haõy nhìn vaøo söï thaät roõ khoâng coâng nhaän cheá ñoä raøng vaø nhöõng ñaëc ñieåm chính trò xaõ hoäi vaø caû ñôøi ñang coù maø xem xeùt. soáng ngheøo khoå ñaõ boû ñaát Phaûi thaáy moät caùch roõ nöôùc ra ñi. Ñoù laø moät hieän raøng laø sau Caùch maïng töôïng xaõ hoäi caàn ñöôïc xem Thaùng 8. 1945 ôû Vieät Nam xeùt khaùch quan, khoâng theå ñaõ coù moät chính quyeàn caùch quy heát vaøo aâm möu phaù hoaïi maïng, teân laø Vieät Nam daân cuûa ñòch vaø laø haønh ñoäng cuûa chuû coäng hoøa, vôùi 3 tieâu ngöõ: nhöõng phaàn töû phaûn ñoäng. Ñoäc laäp, Töï do, Haïnh phuùc, Caùi cheá ñoä chính trò xaõ hoäi thuaän theo toân chæ cuûa chuû ñöôïc hình thaønh aáy laø moät nghóa Tam daân cuûa Toân cheá ñoä Ñoäc Ñaûng vaø Toaøn Trung Sôn: Daân toäc ñoäc laäp, Trò. Daân quyeàn töï do, Daân sinh Vì Ñaûng coäng saûn coâng haïnh phuùc. khai tuyeân boá laø Ñaûng laõnh Chính quyeàn môùi xuaát ñaïo toaøn dieän vaø tuyeät ñoái, hieän vôùi nhöõng boä maùy, cung Ñaûng huy ñoäng boä maùy chính caùch laøm vieäc vaø nhöõng con quyeàn queùt saïch caùc thöù ngöôøi traùi haún vôùi chính Ñaûng khaùc nhö Vieät Quoác, quyeàn thöïc daân phong kieán Vieät Caùch, haïn cheá caùc hoaït tröôùc kia. Nhaân daân noâ nöùc ñoäng toân giaùo, vaän ñoäng (vaø ñi baàu ra Quoác hoäi, ñöôïc thaáy thöïc chaát laø eùp buoäc) hai nhöõng ñaïi bieåu gaàn guõi vaø Ñaûng ñoàng minh trong Maët quen bieát cuûa mình. Ñaëc bieät traän toå quoác phaûi töï giaûi theå nhaát laø haøng ngaøy thaáy vaø vaø ruùt lui vôùi lyù do “ñaõ hoaøn nghe moät vò Chuû tòch nöôùc thaønh söù meänh”, ñoù laø Ñaûng raát bình daân, giaûn dò, noùi daân chuû vaø Ñaûng xaõ hoäi. naêng deã hieåu vaø thaân gaàn vôùi Trong khi ñoù thì thöïc ra taát caû caùc taàng lôùp daân töø Ñaûng coäng saûn cuõng ñaõ hoaøn noâng thoân ñeán thaønh thò, thaønh söù meänh ñoäc laäp, mieàn ngöôïc ñeán mieàn xuoâi, töø thoáng nhaát, vaø hoaøn thaønh treû nhoû ñeán cuï giaø. Moïi ngöôøi moät caùch veû vang. soáng trong khoâng khí höõu aùi, Coøn söù meänh daân chuû giaøu baïn beø, bình ñaúng, khoâng maïnh thì thaät ra moät mình coøn ai phaûi sôï ai. Moät khoâng Ñaûng coäng saûn khoâng theå khí daân chuû môùi meû bao laøm noåi. Ñaõ ñoäc Ñaûng thì taát truøm caû xaõ hoäi. yeáu phaûi keùo theo nhieàu thöù Chính quyeàn aáy phaûi laõnh “ñoäc” khaùc: ñoäc taøi, ñoäc ñoaùn, ñaïo vaø baûo ñaûm söï laõnh ñaïo ñoäc quyeàn. Theá maø laïi coøn toaøn daân ñi vaøo cuoäc chieán ñoøi laõnh ñaïo toaøn dieän vaø tranh. tuyeät ñoái, roài laïi coøn thöïc Cuoäc chieán caøng dieãn ra haønh chuyeân chính cuûa moät roäng khaép vaø aùc lieät thì giai caáp. nhieàu yeâu caàu khaét khe caøng Roõ raøng moät cheá ñoä nhö ñöôïc ñaët ra. Yeâu caàu phoå bieán vaäy mang theo ñaày ñuû tính nhaát laø moïi ngöôøi, moïi nôi, chaát cuûa moät cheá ñoä khoâng phaûi tuyeät ñoái phuïc tuøng keá daân chuû vaø phaûi noùi laø phaûn hoaïch chung thoáng nhaát, moïi daân chuû. Cheá ñoä aáy raát coù hoï caáp phaûi chaáp haønh nghieâm haøng vôùi cheá ñoä phaùt xít maø chænh moïi nhieäm vuï lôùn nhoû nhieàu nhaø trí thöùc theá giôùi cuûa mình. ñaõ noùi. Theá laø moät tình traïng phoå Coù ñieàu raát haøi höôùc laø bieán laø phaûi taäp trung cao ñoä, cheá ñoä ñoù laïi luoân cao gioïng phaûi kyû luaät chaët cheõ. Trong noùi nhöõng lôøi hoa myõ: thôøi gian naøy Ñaûng coäng saûn - Vì nhaân daân phuïc vuï. nhaán maïnh söï laõnh ñaïo daân - Vì daân, do daân, cuûa daân. toäc cuûa mình vaø ñoøi hoûi coù söï - Daân bieát, daân baøn, daân laõnh ñaïo toaøn dieän vaø tuyeät laøm, daân kieåm tra. ñoái. Ñoù laø ñieàu caàn thieát vaø (Thöïc ra chæ coù Daân laøm moïi ngöôøi ñeàu töï nguyeän coøn thì daân khoâng ñöôïc bieát, chaáp nhaän vaø chaáp haønh. khoâng ñöôïc baøn...) Ñaûng giaønh quyeàn laõnh - Daân laø goác. ñaïo luùc naøy laø giaønh quyeàn - Ñaïi ñoaøn keát, ñoaøn keát chòu gian khoå, chòu thieáu toaøn daân. thoán khoù khaên, giaønh quyeàn Theá maø coù yù kieán naøo noùi hy sinh tröôùc heát. Vì vaäy ñeán chuyeän naøy thì laäp töùc bò giaønh quyeàn laõnh ñaïo cuõng keát toäi laø noùi xaáu cheá ñoä vaø töùc laø giaønh laáy söï veû vang bò thöïc hieän “chuyeân chính” hy sinh vì nöôùc. ngay. Do ñoù, caû moät thôøi gian Moät xaõ hoäi coù nhieàu taàng chieán tranh daøi daèng daëc, lôùp, giai caáp khaùc nhau, maø khoâng ai coù yù kieán gì khaùc vaø ñoøi thöïc hieän chuyeân chính vai troø Ñaûng coäng saûn ngaøy cuûa moät giai caáp treân caùc giai caøng vöõng chaéc, ñöôïc coâng caáp khaùc, töùc laø treân toaøn nhaän ñaày ñuû vaø saâu xa. daân (vaø giai caáp aáy goàm Trong ñôøi soáng xaõ hoäi, ít nhöõng ngöôøi nhö theá naøo môùi coù nhöõng yeâu caàu daân chuû, töï ñöôïc chöù?) do, ñoäc laäp caù nhaân. Neáu coù Thaät roõ raøng laø ñaõ coù moät xuaát hieän ôû boä phaän naøo, caù boä phaän ngöôøi naém quyeàn löïc nhaân naøo ñoù thì laäp töùc yeâu thöïc haønh chuyeân chính vôùi caàu cuûa chieán tranh cuõng laøm toaøn xaõ hoäi. cho boä phaän aáy, caù nhaân aáy Neáu chæ caên cöù treân ngoân phaûi töï nguyeän töø boû yeâu caàu ngöõ, moïi ngöôøi ñaõ thaáy baûn aáy ñi. chaát cuûa cheá ñoä laø theá naøo? Theá nhöng, sau naêm 1975, Coù caùc nhaø lyù luaän “lyù luaän” treân moät ñaát nöôùc thoáng raèng: nhöõng hieän töôïng maát nhaát hoaøn thaønh, moät cheá ñoä daân chuû laø “hieän töôïng”, coøn chính trò xaõ hoäi nghieãm Tieáp trang A12

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhaät kyù Roàng Raén Tieáp trang A11

“baûn chaát” cheá ñoä laø toát ñeïp voâ cuøng, daân chuû gaáp trieäu laàn daân chuû tö saûn. Trong khi aáy moïi ngöôøi chæ caàn ñöôïc daân chuû baèng moät nöûa daân chuû tö saûn thoâi, thöïc ra moïi ngöôøi muoán ñöôïc thöïc hieän moät nöûa nhöõng ñieàu ñaõ coâng boá ôû nhieàu vaên kieän: Hieán phaùp, pheâ bình vaø töï pheâ bình, chænh ñoán Ñaûng. Caùi lyù luaän “baûn chaát - hieän töôïng” thöïc ra ñang chöûi laïi vaø vaïch traàn nhöõng lôøi noùi laùo. Vì theá, ñaëc ñieåm bao truøm cuûa cheá ñoä chính trò xaõ hoäi naøy laø: a) Noùi moät ñaøng, laøm moät neûo: Noùi thì “daân chuû, vì daân” maø laøm thì chuyeân chính phaùt xít. Caùi ñaëc ñieåm ñoù cuõng coù nghóa laø noùi doái, noùi laùo, löøa bòp, troø heà “noùi vaäy maø khoâng phaûi vaäy”. Suoát ngaøy ñoùng troø, caû naêm ñoùng troø, ôû ñaâu cuõng thaáy caùc vai heà, ôû ñaâu cuõng thaáy caùc troø löøa bòp. Suoát ngaøy ñeâm, suoát naêm thaùng cuõng luùc naøo cuõng chæ nghe thaáy nhöõng lôøi noùi doái, noùi löøa. Cheá ñoä naøy baét moïi ngöôøi phaûi ñoùng troø, baét taát caû treû con phaûi ñoùng troø, baét nhieàu ngöôøi giaø phaûi ñoùng troø. Ñaëc ñieåm naøy ñaõ goùp phaàn quyeát ñònh vaøo vieäc taïo ra vaø hình thaønh moät xaõ hoäi doái löøa: laõnh ñaïo doái löøa, Ñaûng doái löøa, caùn boä doái löøa, laøm aên giaû doái, giaùo duïc doái löøa, baèng caáp giaû doái, ñeán gia ñình cuõng löøa doái, leã hoäi löøa doái, tung hoâ löøa doái, höùa heïn löøa doái. OÂi, cay ñaéng thay! Traàn Ñoä (Coøn tieáp)

Tieáng Anh goác... Vieät Tieáp trang A10

Brunswick Road. Moät böõa khaùc Tuù tui daét maáy ñöùa chaùu ra chôï, ñang luùc ñöùng ñôïi tôùi phieân mình ôû quaày baùn thöùc aên thôøi thaáy coù moät chò ñoàng höông sang troïng laém ñang mua thöùc aên cho con. Chò naøy vöøa chæ vaøo caùc moùn aên trong quaày kieán vöøa hoûi maáy ñöùa con ‘ñít oaèn, oà raùi, ñít oaèn, oà raùi’. Nhôø chò naøy vöøa noùi vöøa chæ troû neân Tuù tui suy nghó moät luùc roài cuõng hieåu raèng chò aáy noùi ‘this one, all right?’ Tôùi luùc tính tieàn, chò hoûi ñi hoûi laïi haøo maát maáy laàn maø ngöôøi baùn haøng vaãn troøn maét khoâng hieåu neân chò beøn noùi tieáng Vieät vôùi maáy ñöùa con nhôø hoûi giuøm. Laïi moät laàn kia Tuù tui mang xe ra anh thôï gaàn nhaø nhôø tu boå thôøi thaáy moät chò raát phöông phi vöøa hieân ngang böôùc voâ vöøa hoûi anh thôï ‘caùi hoøn cuûa em noù hoûng, anh coù chöõa ñöôïc khoâng vaäy?’ Nghe chò naøy hoûi, ai naáy giaät mình ngaån ngô maø anh thôï cuõng khoâng hieåu gì neân môùi hoûi laïi ‘chò noùi caùi gì hö laøm sao?’ thôøi chò naøy noùi ‘maáy hoâm nay em boùp caùi hoøn maáy baän thaät maïnh maø noù chaúng keâu gì caû’. Hoùa ra chò naøy muoán noùi caùi coøi xe hôi (horn) cuûa chò.

Laïi moät dòp khaùc cuõng taïi tieäm naøy, Tuù tui nghe loùm ñöôïc moät chò ñoàng höông vöøa xinh ñeïp vöøa quí phaùi noùi vôùi anh thôï ‘mi laø côït toá môø beïc ma naêng maø sao du hoång coù tính giaù beá soà gì heát vaäy? Du hoång coù luïc aùp tôø mi gì heát, nhö vaäy hoång coù phe ñaâu’ Böõa ñoù veà Tuù tui naèm traèn troïc suy nghó naùt oùc tôùi gaàn 2 giôø saùng môùi bieát raèng chò naøy noùi ‘me laø customer permanent maø sao you hoång coù giaù special gì heát vaäy? You hoång coù look after me gì heát, nhö vaäy hoång coù fair ñaâu’. Theá laø Tuù tui möøng quyùnh vaø an taâm nhaém maét nguû, loøng traøn ñaày nieàm kieâu haõnh bôûi mình giôø ñaây ñaõ hieåu ñöôïc moät caâu noùi vöøa coù tieáng Anh, vöøa coù tieáng Phaùp maø laïi vöøa coù caû tieáng Vieät. Caùch nay gaàn moät naêm Tuù tui coù dòp gaëp gôõ moät ngöôøi cuøng queâ ñang daïy taïi moät tröôøng ñaïi hoïc vaø coù mang nhöõng chuyeän treân ra keå laïi. Anh naøy maáy böõa sau trôû laïi trao cho Tuù tui moät xaáp baøi vôû cuõng nhö taøi lieäu giaùo khoa baèng tieáng Vieät maø Tuù tui xin toùm löôïc laïi haàu baïn ñoïc. Trong khoaûng thôøi gian töø 1988 tôùi 1992 coù naêm nhaø nghieân cöùu cuûa UÙc ñi thöïc hieän nhöõng cuoäc khaûo cöùu taïi moät soá quoác gia coù nhieàu di daân ñeán töø caùc nöôùc khoâng noùi tieáng Anh nhö UÙc, Hoa Kyø vaø Gia Naõ Ñaïi. Keát quaû caùc cuoäc khaûo cöùu naøy cho thaáy trong gia ñình naøo maø cha meï duøng tieáng meï ñeû ñeå ñoái thoaïi vôùi con caùi thì con caùi seõ noùi tieáng Anh gioûi hôn nhöõng gia ñình chæ duøng tieáng Anh. Lyù do laø cha meï vì sôï con caùi cheâ raèng mình khoâng bieát tieáng Anh neân coá gaéng noùi tieáng Anh vôùi con caùi maø laïi thöôøng phaùt aâm khoâng chính xaùc vaø con caùi cuõng phaùt aâm theo nhö cha meï. Ñeán khi caùc em ñöôïc nhaø tröôøng söûa gioïng cho ñuùng thì hôi treã vaø do ñoù maát nhieàu thôøi gian hôn. Ñieàu ñaùng noùi khaùc laø caùc em -moät soá naøo ñoù maø thoâi- tôùi luùc ñoù seõ coi thöôøng cha meï vì ñaõ ‘khoâng noùi tieáng Anh ñuùng gioïng khieán caùc em cuõng noùi khoâng ñuùng gioïng laây’. Moät soá cha meï laïi lo sôï raèng baét caùc em phaûi noùi tôùi hai ngoân ngöõ thôøi meät cho caùc em quaù neân coá gaéng noùi tieáng Anh vôùi caùc em cho caùc em ñôõ meät. Quan nieäm nhö vaäy laø sai laàm bôûi moät hoïc sinh duø chæ soá thoâng minh (IQ) coù keùm tôùi ñaâu chaêng nöõa cuõng vaãn coù theå noùi treân 2 ngoân ngöõ maø khoâng gaëp baát cöù khoù khaên naøo. Caùc cuoäc nghieân cöùu ñaõ cho thaáy chæ soá thoâng minh chæ coù aûnh höôûng neáu ngöôøi ta muoán trôû thaønh nhöõng nhaø ngoân ngöõ hoïc maø thoâi. Sôï con meät maø phaûi noùi tieáng Anh vôùi con theo kieåu baø chò ‘ñít oaèn oà raùi’ treân kia thôøi chæ khieán cho caùc em hoang mang, coù khi cheâ cöôøi hoaëc thaäm chí thieáu kính troïng mình maø thoâi. Moät baèng chöùng nöõa laø taïi caùc quoác gia duøng hôn moät ngoân ngöõ chính nhö Gia Naõ Ñaïi, Thuïy Só hoaëc Bæ chaúng haïn, caùc hoïc sinh chaúng gaëp khoù khaên naøo veà sinh ngöõ. Taïi UÙc, coù moät soá ngöôøi Vieät

chuùng ta keát hoân vôùi ngöôøi UÙc vaø con caùi hoï vöøa gioûi tieáng Anh hôn treû em UÙc vöøa gioûi tieáng Vieät hôn nhöõng treû em goác Vieät Nam khaùc laø chuyeän thöôøng, vôùi ñieàu kieän laø cha hoaëc meï ngöôøi Vieät cuûa caùc em phaûi duøng tieáng Vieät vôùi caùc em vaø cho caùc em hoïc tieáng Vieät ñuùng phöông phaùp ngay töø khi caùc em ñuû tuoåi tôùi tröôøng. Neáu chuùng ta thöû vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc taïi UÙc maø laøm moät cuoäc nghieân cöùu thôøi seõ thaáy nhöõng vò chuyeân daïy keøm moân Anh vaên cho nhöõng sinh vieân chuaån bò laøm luaän aùn thaïc só hay tieán só thöôøng coù nguoàn goác di daân. Neáu ai hoïc ngaønh sö phaïm taïi ñaïi hoïc Monash chaéc cuõng thaáy raèng tieán só goác Hy Laïp Maria Gindidis noùi troâi chaûy tieáng meï ñeû maø tieáng Anh cuûa baø naøy vaãn hay hôn caùc baø tieán só UÙc. Taïi ñaïi hoïc Victoria University thôøi neáu ai ñaõ hoaøn taát hoaëc ñang laøm luaän aùn beân ngaønh sö phaïm chaéc cuõng bieát baø tieán só goác YÙ Teresa DeFazio daïy tieáng Anh hay hôn moät baø tieán só UÙc raát nhieàu. Moät baø tieán só khaùc noùi tieáng Anh gioïng khoâng hay cho laém (vì baø naøy tôùi UÙc khi ñaõ tröôûng thaønh) nhöng veà vaên phaïm thì khoù ai saùnh baèng laø Jenny Cheung ngöôøi goác Hoa, voán ñaõ giuùp ñôõ raát nhieàu sinh vieân UÙc goác... UÙc hoaøn taát luaän aùn thaïc só cuõng nhö tieán só. Toùm laïi, taïi ñaïi hoïc Victoria University, caùc sinh vieân tröôùc khi laøm luaän aùn thöôøng hoïc qua moät khoùa Anh vaên goïi laø ‘Academic Writing Skills’ daïy taïi City Flinders Campus vaø nhöõng giaûng vieân khoùa naøy khoâng coù ai laø ngöôøi UÙc goác UÙc vaø hoï ñeàu thoâng thaïo ít nhaát hai ngoân ngöõ. Baø xöôùng ngoân vieân phaàn tin töùc cuûa ñaøi truyeàn hình SBS Maria Kostakidis noùi troâi chaûy tôùi 4 ngoân ngöõ trong ñoù coù tieáng meï ñeû laø Hy Laïp maø chæ soá thoâng minh cuûa baø naøy chaéc gì ñaõ baèng ngöôøi Vieät chuùng ta voán noåi tieáng thoâng minh vaø hieáu hoïc. Baây giôø thôøi Tuù tui xin noùi tôùi moät vieäc khaùc laø coù moät soá cha meï khi ñaët teân cho con, ñaõ tìm nhöõng caùi teân maø mình öng yù nhöùt, thöôøng laø teân caùc taøi töû, ca só noåi danh, taøi saéc veïn toaøn nhöng ñaët teân cho con caùi roài chính mình laïi... phaùt aâm khoâng ñöôïc. Ñieàu naøy chính Tuù tui maét thaáy tai nghe nhieàu laàn. Coù laàn Tuù tui ra coång ñoùn ñöùa chaùu noäi ñi hoïc veà thôøi coù moät chò gaàn nhaø döøng xe laïi hoûi ‘baùc coù thaáy hai chaùu dzoá-bôït vaø quí naøm nhaø toâi veà hoïc ngang ñaây chöa’. Tuù tui luùc ñoù khoâng hieåu dzoá-bôït vaø quí naøm laø gì cho tôùi luùc ñöùa chaùu cho bieát ‘baø ñoù laø meï thaèng Robert hoïc cuøng lôùp vôùi con. Thaèng Robert laø anh thaèng William ñoù’. Cuoái naêm ngoaùi, Tuù tui coù gheù qua moät tröôøng Vieät ngöõ noï ñaëng ghi danh cho maáy ñöùa chaùu vaø trong khi ngoài ñôïi tôùi phieân mình, ñaõ chöùng kieán raát nhieàu tröôøng hôïp töông töï nhö treân. Moät chò kia muoán ghi danh cho ñöùa con mình maø chò noùi teân laø ‘ní ni nieàn’. Ngöôøi thö kyù

nghe chò naøy noùi teân laïi tôùi maáy laàn maø vaãn khoâng ñoaùn ñöôïc teân naøy vieát nhö theá naøo beøn ñöa luoân caây vieát vaø tôø giaáy cho chò ta thôøi chò aáy vieát: Lyù Lilian. Chöa tôùi 10 phuùt sau, laïi tôùi moät oâng khoâi ngoâ tuaán tuù, ñeo kieán ñen raát oai nghieâm laãn bí hieåm, vaøng ñeo khaép ngöôøi, ghi danh cho 2 ñöùa con maø oâng noùi teân laø ‘neâ eá nì dzaù bôït’ vaø ‘neâ côø dzít toâ phôø’. Laàn naøy thôøi chò thö kyù ñaõ coù kinh nghieäm beøn ñöa vieát giaáy cho anh naøy vaø Tuù tui thaáy anh ta vieát: Leâ Elizabeth vaø Leâ Christopher. Moät anh khaùc noùi teân con laø ‘tren ñaù nheøo’ maø khoâng ai hieåu neân oâng caàm vieát maø ghi xuoáng maáy chöõ Tran Danielle. Sau ñoù, gaàn tôùi giôø tan tröôøng, Tuù tui ra baõi ñaäu xe ñôïi maáy ñöùa chaùu môùi nghe ñöôïc maáy ngöôøi gaàn ñoù noùi chuyeän vôùi nhau maø Tuù tui nghe caâu ñöôïc caâu khoâng: - Tui ñang ñònh mua chieác bí em ñaäp bôø dziu (BMW? chaïy cho noù khoaùi nhöng thaèng goùa rôøn (Warren?) con tui noù cöù ñoøi tui mua moät chieác leùn rui dzôø (Land Cruiser?) ñaëng ñi chôi xa cho thoaûi maùi, cho noù coù guùt phí lình (good feeling?). - Bí em ñaäp dìu chaïy sao eâm baèng chieác reït xí ñaø (Cressida? cuûa tui. Voû xe bò xì maø tui coøn hoång hay, bôûi loaïi xe naøy eâm heát yù. - Rít môït hoù li ñeà (Christmas holiday?) naêm nay tui chöa bieát ñi ñaâu chôi. Hoång leõ veà Vieät Nam hoaøi sao, rieát cuõng chaùn. Chaéc laø tui xuoáng taït maù nhaø (Tasmania?) chôi thöû cho bieát. Nghe noùi döôùi ñoù muøa heø maùt laém chôù khoâng coù noùng nhö ôû ñaây. - Sao khoâng leân gaáu coät (Gold Coast?) chôi cho bieát vôùi ngöôøi ta, taït maù nhaø ñaâu coù choã naøo noåi tieáng. Maáy vò naøy ñang ñoái thoaïi thôøi tôùi giôø tan tröôøng. Moät oâng thaáy con mình ra tôùi, beøn hoûi: - Heù loà, con gaùi. Sao, hoâm nay con laøm baøi ñöôïc maáy ñieåm? - Con ñöôïc taùm ñieåm. - Goaøi? Laàn sau con phaûi ñöôïc möôøi ñieåm nghen. Con ñöôïc taùm ñieåm ba hoång coù veù ri heïp bì (very happy?) ñaâu con. Moät chò kia thaáy con mình than ñi hoïc meät quaù lieàn an uûi: - Con giai meï ngoan, veà nhaø taém röûa, nghæ moät luùc cho khoûe roài toái meï chôû ñi aên ñín nôø ôû dzeït toá dzaèng (dinner, restaurant?). Laïi coù moät chò khaùc lôùn tieáng giaùo duïc chò baïn: - Ñaèng aáy naïc haäu quaù, giôø naøy maø coøn nghe nhaïc roá ninh xì toàn (2). Sao khoâng nghe nhaïc cuûa bô rít ni xòt pìa vôùi ñeùo ta guït dzaàm? (2) Ngoaøi cöûa hieäu baùn ñaày, reû naém. Tuù tui laø ngöôøi Vieät chính goác, tieáng Anh doát ôi laø doát maø sao nhieàu khi nghe ñoàng höông mình noùi chuyeän, laïi thaáy khoù hieåu hôn khi nghe ngöôøi UÙc xì xoà xì xaøo vôùi nhau. Tuù Côm (1) Hoâm aáy, toâi ñi service (coâng vuï) treân phoá, thaáy un indigeøne (moät ngöôøi ñôøn oâng boån xöù) Lui (oâng aáy) ñi xe

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 ñaïp dans la nuit (trong ñeâm) maø khoâng coù lumieøre (ñeøn). (2) Tuù tui ñoaùn laø chò naøy muoán noùi tôùi the Rolling Stones, Britney Spears vaø Delta Goodrem.

Thoâi Boû Ñi Taùm Tieáp trang A10

2001.” Caùnh EÙn, Ñöùc Quoác, thaùng 07, 2001). Neáu nhaän ñònh naøy ñuùng thì moïi ñoùng goùp cuûa daân chuùng (veà baûn hieán phaùp ñöôïc “trình ra theá giôùi”) ñeàu khoâng caàn thieát vì noù seõ “khoâng ñöôïc thi haønh”. Coøn vôùi baûn hieán phaùp ñöôïc “nhaø nöôùc thöïc thi ngaàm”, voán tính teá nhò, toâi xin ñöôïc giöõ thaùi ñoä kính nhi vieãn chi - cho noù khoûi phieàn. Thì cuõng noùi cho noù roát raùo vaø phaûi chuyeän theá thoâi, chöù ñaâu coù theå chæ vì nhaän ñònh rieâng tö cuûa caù nhaân oâng Leâ Chí Quang maø toâi boû lôõ cô hoäi ñöôïc tham döï vaøo vieäc tu chính hieán phaùp (khoâng ngaàm) vôùi moïi ngöôøi. Do ñoù, toâi vaãn coá tieáp tuïc tìm hieåu vaán ñeà cho ñöôïc thaáu ñaùo hôn. Vaø theo toâi ñöôïc bieát thì vaøo ngaøy 5 thaùng 9 naêm 1999 (duø chöa ñöôïc UÛy Ban Tu Chính Hieán Phaùp cuûa Quoác Hoäi gôïi yù) linh muïc Chaân Tín cuøng vôùi nhöõng vò laõnh ñaïo toân giaùo khaùc- Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, cuï Leâ Quang Lieâm, cuï Traàn Quang Chaâu - cuõng ñaõ cöù nhao nhao leân tieáng ñoøi hoûi huûy boû ñieàu 4 hieán phaùp, vôùi lyù do raèng chính noù laø nguoàn goác cuûa moïi teä traïng vaø toäi aùc ôû Vieät Nam. Môùi ñaây, vaøo ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2001, khi khoång khi khoâng, LM Chaân Tín laïi ngang nhieân ñoåi yù. OÂng cho raèng vieäc “maø Ñaûng chæ thò cho Quoác Hoäi hoûi yù daân chæ laø moät troø daân chuû giaû hieäu”, vaø naèng naëc ñoøi phaûi huûy boû heát trôn heát troïi nguyeân caû caùi hieán phaùp 1992 - chöù chaû rieâng chi ñieàu boán (http// :www.conong.com/ chantin_910.htm). Duø cuõng laø moät ngöôøi sinh tröôûng ôû mieàn sôn cöôùc, toâi khoâng coù giao tình (ñaäm nhaït) gì vôùi oâng ñöông kim toång bí thö Noâng Ñöùc Maïnh. Toâi cuõng khoâng heà quen bieát (xa- gaàn) gì vôùi baát cöù moät vò UÛy Vieân Trung Öông naøo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Vôùi taát caû khaùch quan, nghóa laø hoaøn toaøn vaø tuyeät ñoái khoâng phe ñaûng, toâi thaønh thöïc nghó raèng ñoøi hoûi cuûa linh muïc Chaân Tín coù phaàn hôi quaù ñaùng. “Ñöôïc voi ñoøi tieân” laø leõ thöôøng tình nhöng khi Ñaûng chöa chuaån bò kòp ñeå ñöa con “voi” ra maø oång ñaõ cöù ñaõ cöù naèng naëc ñoøi luoân caû “tieân” nöõa thì e raèng hôi quaù eùp. Ñaõ theá, nhöõng ngöôøi quaù quaét nhö oâng ta (hoaëc, coù khi, coøn quaù quaét hôn theá nöõa) laïi hieän dieän nhan nhaûn ôû khaép nôi - chöù chaû rieâng chi ôû Vieät Nam, vaø cuõng khoâng chæ giôùi haïn trong giôùi tu só. Giaùo sö Nguyeãn Vaên Canh, chaû haïn, cuõng vaøo ngaøy 9 thaùng 9 (khi traû lôøi phoûng vaán cho Chöông Trình Phaùt Thanh Vaên Hoùa Giaùo Duïc ôû San Jose, California veà vaán ñeà naøy), oâng tieán só ñaõ tuyeân boá

nhö sau:”Goùp yù coù nghóa laø nhìn nhaän cheá ñoä, ñoùng goùp vaøo tính caùch chính thoáng cuûa noù. Nhö theá laø tieáp tay cho cheá ñoä, maëc thò cho chuùng ñaøn aùp, boùc loät ñoàng baøo trong nöôùc”. Trôøi ñaát, oång aên noùi gì maø nghe thaáy gheâ döõ vaäy. Nghe khoâng coù “friendly” chuùt xíu naøo. Toâi chöa kòp leân tieáng ñoùng goùp gì heát trôn heát troïi maø ñaõ thaáy naûn loøng. Caû linh muïc Chaân Tín laãn giaùo sö Nguyeãn Vaên Canh ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñaõ luoáng tuoåi. Tuoåi taùc, coù theå, ñaõ khieán nhò vò trôû neân khoù tính chaêng? Toâi troäm nghó nhö theá neân xoay sang hoûi yù kieán moät vò giaùo sö khaùc, thuoäc theá heä khaùc, ñoù laø oâng Nguyeãn Vaên Huy. (Toâi bieát chaéc chaén nhaân vaät naøy coøn treû vì luùc nhoû chuùng toâi hoïc chung tröôøng. OÂng aáy hoïc sau toâi voâ soá lôùp, vaø vì hôi nhuùt nhaùt neân (hoài ñoù) ñöông söï bò toâi... ñaùnh ñeàu ñeàu). Theo tieán só Nguyeãn Vaên Huy (qua thö rieâng vieát ngaøy 21 thaùng 9 naêm 2001) thì “toaøn boä noäi dung cuûa Hieáp phaùp 1992 khoâng theå chaáp nhaän, phaûi boû heát vaø vieát laïi chöù khoâng rieâng chi ñieàu 4”. Toâi queân hoûi xem oâng Nguyeãn Vaên Huy coù baèng tieán só veà ngaønh ngheà naøo, vaø hieän ñang giaûng daäy moân hoïc meï röôït gì (ôû moät caùi tröôøng ñaïi hoïc naøo ñoù) beân Paris neân coi hôi nheï giaù trò yù kieán cuûa oâng ta. Loøng voøng theâm moät chaäp, toâi tìm ñöôïc moät vò trí thöùc khoa baûng khaùc - ngoù boä chuyeân moân vaø khaû tín hôn chuùt ñænh. Theo tieán só luaät khoa Nguyeãn Xuaân Phöôùc thì “hieán phaùp 1959 cuøng caùc hieán phaùp xuaát hieän sau ñoù hoaøn toaøn baát hôïp hieán vaø baát hôïp phaùp vì khoâng coù tính caùch keá thöøa vaø lieân tuïc veà maët phaùp lyù, theo tinh thaàn vaø noäi dung cuûa hieán phaùp 1946. Do ñoù, caùc hieán phaùp keá thöøa khoâng coù naêng löïc phaùp lyù ñeå xaùc ñònh tính chaát hôïp phaùp vaø chính thoáng cuûa nhaø caàm quyeàn.” (http:// www.conong.com/nhanq88.htm). Töôûng sao? Laïi vôù phaûi theâm moät oâng traïng cuõng thuoäc loaïi... noùi ra. Ñaõ vaäy, chaû coøn cheøo keùo theo moät oâng traïng khaùc - luaät sö Nguyeãn Vaên Thaûo, ñang soáng trong nöôùc - voâ cuoäc nöõa cho raäm ñaùm:” Vieäc ñem döï thaûo hieán phaùp ra cho ‘toaøn daân’ thaûo luaän vaø goùp yù kieán ‘moät caùch soâi noåi’ laø moät thuû tuïc toát nhöng hoaøn toaøn khoâng coù giaù trò phaùp lyù. Hieán phaùp 1946 khoâng ñoøi hoûi nhaân daân phaûi thaûo luaän vaø ñoùng goùp yù kieán moät caùch soâi noåi. Hieán phaùp 1946 ñoøi nhaân daân phaûi coù quyeàn phuùc quyeát moïi thay ñoåi hieán phaùp (gaïch döôùi theo nguyeân baûn). Thuû tuïc phuùc quyeát naøy caàn ñöôïc hieåu laø phaûi ñöôïc thöïc hieän qua moät cuoäc tröng caàu daân yù (referendum) töï do ñeå theå hieän söï chaáp thuaän cuûa toaøn daân. (Nguyeãn Vaên Thaûo. “Soaïn Thaûo, Söûa Ñoåi Hieán Phaùp, Vaø Thöïc Hieän Baûo Veä Hieán Phaùp.” Taïp Chí Coäng Saûn thaùng 6 - 2001, (http:// Tieáp trang A14

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Thoâi Boû Ñi Taùm Tieáp trang A12

www.cpv.org.VietNam/Vietnam/hcrd_59). Vaäy maø coù ngöôøi daùm noùi laø daân Vieät khoâng ñoaøn keát. Traät laát, vaø traät chöa töøng thaáy, ít nhöùt thì cuõng hoaøn toaøn traät vôùi quí vò coù baèng tieán só - baát keå laø tieán só loaïi gì, vaø ôû baát cöù ñaâu. Giaø, treû, lôùn, beù, trong, ngoaøi... gì maáy chaû ñeàu cuøng moät gioïng phæ phui (chaéc nòch vaø thaáy gheùt) nhö nhau. Suy ñoaùn moät caùch tieåu taâm, toâi e raèng nhöõng ngöôøi trí thöùc Vieät Nam coù tö thuø hay ñoá kî chi ñoù vôùi nhöõng ngöôøi coäng saûn ôû xöù sôû naøy. Hoï chæ chôø luùc ñoái phöông laâm vaøo caûnh tang gia boái roái ñeå choïc queâ chôi, cho boõ gheùt - vaäy thoâi. Tu chính hieán phaùp cuûa moät quoác gia laø chuyeän lôùn vaø laø chuyeän nghieâm trang, toâi ñaâu coù theå boû cuoäc chæ vì nhöõng yù kieán leû teû vaø “nhoû nhen” nhö vaäy ñöôïc. Toâi beøn tìm ñeán moät giôùi ngöôøi khaùc, nhöõng ngöôøi caàm vieát, nhöõng oâng baø nhaø vaên hay nhaø baùo gì ñoù. Theo kyù giaû Phaïm Traàn, vieäc söûa ñoåi hieáp phaùp chæ coù moät muïc ñích duy nhaát laø “ñaûng hoùa doanh nghieäp... ñeå xaùc nhaän theâm quyeàn laøm chuû cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc” ( h t t p : / / w w w . % 20thongluan.org/VN2/ viet_frame_0601.htm). Moät caây buùt laõo thaønh khaùc thì cho raèng ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam chæ laïi baày troø löôn leïo theá thoâi chöù chung cuoäc roài “vaãn ñoäc ñaûng, vaãn ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaø vaãn quoác doanh thoái naùt, khoâng coù gì thay ñoåi heát”. (Sôn Ñieàn Nguyeãn Vieát Khaùnh. “Söï Tu Chính Bòp Bôïm.” Vieät Baùo Kinh Teá 2508- 2001). Teä hôn nöõa laø yù kieán sau ñaây:” Thöû nghó coi, quí vò baøn baïc, goùp yù veà söûa ñoåi hieán phaùp laøm gì khi maø nhöõng ngöôøi caàm ñaàu caû nöôùc vaãn suy nghó, haønh söû nhö theå hoï vaãn coøn soáng döôùi thôøi oâng Stalin?” (Ngoâ Nhaân Duïng. “Nhöõng Ngöôøi Ñöùng Treân Luaät Phaùp.” Ngöôøi Vieät 24 - 8 - 2001). Khaúng ñònh nhö theá, e raèng nhaø baùo Ngoâ Nhaân Duïng ñaõ vieát baùo vôùi caây buùt cuûa moät thi só. Vì nhieàu xuùc caûm quaù neân oâng ñaõ (lôõ) quaù lôøi chaêng? Trong suoát maáy chuïc naêm caàm quyeàn - theo nhö toâi thaáy, vaø ai cuõng “phaûi” thaáy nhö vaäy - Stalin coù bao giôø ngoû lôøi môøi baát cöù ai tham gia vaøo vieäc tu chính hieán phaùp ñaâu? Noùi gì ñeán caùi thöù tha phöông caàu thöïc, troâi soâng laïc chôï nhö toâi. Ñoàng chí Toång Bí Thö Noâng Ñöùc Maïnh, roõ raøng, chôi ñeïp hôn oâng Stalin nhieàu. Maø coù qua thì phaûi coù laïi chôù. Bôûi vaäy, toâi cuõng cuõng xin thöa luoân raèng toâi voâ cuøng tieác laø ñaõ khoâng theå ñoàng yù vôùi Giaùo Sö Nguyeãn Vaên Canh veà vieäc nhaát quyeát phuû nhaän tính caùch chính thoáng cuûa nhaø ñöông cuoäc Haø Noäi - baèng caùch töø choái ñoái thoaïi vôùi hoï. Laøm nhö vaäy toâi sôï hoï... tuûi thaân, toäi nghieäp! Beà gì thì hoï cuõng laø

ngöôøi Vieät maø. Hoï chæ “hôi bò laøm sao ñoù” chuùt ñænh, vaäy thoâi. Chôù khoâng noùi phaûi quaáy vôùi hoï thì toâi noùi vôùi ai. Chaû leõ laïi mang chuyeän naøy ñi baøn vôùi ngöôøi Laøo hoaëc ngöôøi Mieân sao? Coäng saûn Mieân (chaéc chaén) deã noùi chuyeän hôn vì hoï töông ñoái tieán boä vaø hieåu bieát hôn nhieàu nhöng mang hieán phaùp cuûa Vieät Nam ra ñeå thaûo luaän vôùi nhaø nöôùc Cam Boát thì (hình nhö) khoâng hôïp caùch vaø (coù leõ) cuõng khoâng hôïp... hieán! Vaø neáu cöù “chuøng chình” maõi, chaû may, caû Ñaûng “ñang soáng (boãng) chuyeån qua töø traàn” roài toâi coøn bieát thöa thoát vôùi ai nöõa? Vaø nhö theá, toâi seõ phaûi aân haän suoát ñôøi sao? Ñang soáng ôû thôøi ñaïi thoâng tin maø tieác vôùi nhau moät ñoâi lôøi noùi thì ngoù boä chôi hôi heïp, vaø (taát nhieân) khoâng ñöôïc ñeïp. Toâi chæ xin ñöôïc mieãn goùp goùp yù moät caùch tröïc tieáp thoâi. Lyù do, nhö ñaõ thöa, laø baûn tính cuûa toâi voán teá nhò. Noùi thaúng tui cuõng sôï mích loøng. Bôûi vaäy, toâi xin ñöôïc goùp yù giaùn tieáp, baèng caùch keå laïi moät caâu chuyeän nhoû - hoaøn toaøn coù thöïc - maø toâi ñaõ ñöôïc taän maét chöùng kieán, nhö sau: Sau Thaùng Tö naêm 1975, nhö raát nhieàu ngöôøi daân khaùc ñang soáng ôû Saøi Goøn - vì khoâng coù gì ñeå laøm, vaø cuõng khoâng bieát seõ laøm gì cuoäc ñôøi mình - neân toâi hay ñi lang thang ngoaøi heø phoá. Coù hoâm, ôû moät goùc ñöôøng, toâi gaëp moät ngöôøi lính treû voäi vaõ böôùc vaøo moät tieäm söûa ñoàng hoà - noùi khoâng kòp thôû: - May quaù, tìm maõi môùi ra ñöôïc choã. Caùi ñoàng hoà naøy toâi môùi mua hoâm qua, coøn môùi nguyeân, vaäy maø hoâm nay boãng khoâng chaïy nöõa... Maø loaïi töï ñoäng ñaáy nhaù, töø saùng ñeán giôø laéc maõi ñeán moûi caû tay maø caùi kim giaây cuõng chæ nhuùc nhích vaøi naác roài thoâi... Ngöôøi thôï xem qua caùi ñoàng hoà roài chaùn naûn laéc ñaàu: - Chòu thoâi anh aï. - Coá giuùp cho ñi, maáy naêm löông boä ñoäi cuûa toâi ñaáy, khoâng phaûi ít ñaâu. Bao nhieâu tieàn coâng cuõng ñöôïc. Ñaây laø moùn quaø maø boá toâi vaãn öôùc ao maõi ñaáy. Khaùch noùi khaån khoaûn quaù, khieán ngöôøi thôï muûi loøng: - Anh bò tuïi noù gaït roài. Ñoà “dôûm” maø. Ñoàng hoà giaû laøm sao söûa ñöôïc. - Giaû aø? - Chôù coøn gì nöõa! - Theá baây giôø phaûi laøm sao? - Thoâi boû ñi, Taùm! Ngöôøi lính treû ngôù ra moät chuùt roài thaãn thôø böôùc ra khoûi tieäm, troâng thaät laø buoàn. Ngöôøi thôï söûa ñoàng hoà aùi ngaïi nhìn theo, troâng cuõng buoàn khoâng keùm. Coøn toâi, khi khoång khi khoâng, toâi cuõng... buoàn luoân! Noùi theo ngoân ngöõ “ñöông ñaïi” thì toâi thuoäc dieän... “buoàn theo”. Vaø noãi buoàn “baù vô” naøy ñaõ theo toâi hôn moät phaàn tö theá kyû. Chieàu nay, khi ngoài ñaùnh maùy voäi vaõ nhöõng doøng chöõ naøy ñeå kòp göûi ñeán UÛy Ban Tu Chính Hieán Phaùp - cho kòp thôøi haïn trình leân Quoác Hoäi, tröôùc thôøi haïn 30 thaùng

9 naêm 2001 - toâi boãng nhôù ñeán chuyeän caùi ñoàng hoà giaû neân laïi tieáp tuïc buoàn, buoàn meânh moâng, vaø buoàn thaûm thieát. Töôûng Naêng Tieán

Laù Thö Luaân Ñoân Tieáp trang A10

noå Quoác Hoäi Anh vôùi hy voïng laø taïo ra moät bieán ñoäng lôùn daãn ñeán vieäc moät vò vua môùi leân ngoâi vaø taùi laäp ñaïo Coâng giaùo nhö laø toân giaùo chính cuûa nöôùc Anh. Ngay ngaøy hoâm ñoù, 5 thaùng 11, 1605, daân chuùng thaønh phoá Luaân Ñoân voán chaúng bieát gì hôn laø vua cuûa mình ñaõ ñöôïc cöùu thoaùt khoûi moät aâm möu laät ñoå ñaõ toå chöùc ñoát leân nhöõng ñoáng löûa ñeå aên möøng vaø keå töø ñoù ñeán nay, cöù ñeán ngaøy 5 thaùng 11 laø caû nöôùc Anh noåi löûa. Daàn daø, ngöôøi ta cho ñoát nhöõng hình noäm töôïng tröng cho Guy Fawkes vaø ñoát phaùo boâng ñeå laøm vui. Truyeàn thoáng naøy sau ñoù ñaõ ñöôïc nhöõng ngöôøi Puritan mang sang vuøng New England taïi Hoa Kyø nôi maø taäp tuïc noåi löûa vaø ñoát phaùo ngaøy 5 thaùng 11 ñöôïc goïi laø “pope day” coøn löu truyeàn cho ñeán cuoái theá kyû 18 môùi chaám döùt vaø ñöôïc thay vaøo baèng ngaøy kyû nieäm 4 thaùng 7. Coá nhieân ngaøy “bonfire day” taïi Anh baây giôø khoâng coøn nhöõng yù nghóa nhö thôøi tröôùc nöõa vaø ngay caû caùc ngöôøi theo ñaïo Coâng Giaùo taïi Anh nay cuõng aên möøng ngaøy naøy. Ngöôøi ta vaãn coøn giöõ truyeàn thoáng ñoát hình noäm vaø baén phaùo boâng. Nhöng hình noäm baây giôø khoâng coøn laø hình noäm Guy Fawkes nöõa maø laø nhöõng ngöôøi khaùc, tuøy theo quan ñieåm chính trò cuûa moãi ñòa phöông. Naêm ngoaùi, moät soá coäng ñoàng cho ñoát hình noäm cuûa Saddam Hussein trong khi moät soá khaùc thì ñoát hình Tony Blair vaø George Bush. Nhöng Quoác Hoäi Anh coøn giöõ taäp tuïc tröôùc khi khai maïc khoùa hoïp thu ñoâng vaøo thaùng 11 cho maáy nhaân vieân baûo veä ñi luïc soaùt caùc phoøng ñeå phoøng ngöøa moät anh chaøng Guy Fawkes hieän ñaïi khoâng chui vaøo ñaët chaát noå laàn nöõa. Theo moät soá nhöõng nhaø daân toäc hoïc, vieäc ngöôøi Anh coøn giöõ ngaøy 5 thaùng 11 laøm ngaøy “bonfire day” laø vì nhöõng lyù do coù tính caùch lòch söû vaø thaàn thoaïi saâu xa hôn laø moät aâm möu cuûa nhöõng ngöôøi Coâng giaùo muoán laät ñoå cheá ñoä Tin Laønh cuûa vua James I. Nhöõng daân toäc ngöôøi Celt taïi Anh töø thôøi xöa ñaõ coù taäp tuïc aên möøng ngaøy cuoái muøa gaët vaøo thaùng 11 baèng caùch ñoát nhöõng ñoáng löûa lôùn ñeå taï ôn. Vaø kyù öùc cuûa ngaøy leã hoäi toân giaùo xa xöa ñoù ñaõ coøn truyeàn laïi qua ngaøy “bonfire day” naøy. Nhöng kyù öùc toân giaùo ñoù coù theå taùc ñoäng trong tieàm thöùc ngöôøi daân chöù coøn ñoái vôùi nhöõng nhaø chính trò thì toân giaùo ngöôïc laïi bò hoï cho laø moät caùi gì laøm trôû ngaïi. Ñaàu tuaàn naøy, chính quyeàn ñòa phöông quaän Islington, moät quaän ôû phía baéc Luaân Ñoân ñaõ laøm dö luaän noåi leân

oàn aøo phaûn ñoái khi ñoøi ñoåi teân moät tröôøng tieåu hoïc. Tröôøng naøy coù teân laø St Mary Magdalene do giaùo hoäi Anh giaùo thaønh laäp töø naêm 1710 laáy côù laø teân tröôøng coù chöõ “Saint” (thaùnh) vaø nhö vaäy coù theå laøm maát loøng nhöõng ngöôøi theo Hoài giaùo hoaëc Do thaùi giaùo. Nhöng ngay caû nhöõng coäng ñoàng ngöôøi Hoài giaùo vaø Do Thaùi cuõng ngaïc nhieân vì caùi haønh ñoäng maø hoï goïi laø “political correctness gone mad” Moät phaùt ngoân nhaân cuûa hieäp hoäi nhöõng ngöôøi Hoài giaùo cho bieát laø baø ta chöa heà nghe coù ai than phieàn veà chöõ “thaùnh” ñöôïc ñaët tröôùc teân moät tröôøng hoïc caû. “Thaät laø dôù daån. Chuùng toâi toân kính Mary nhö laø meï cuûa Jesus. Taát caû nhöõng baäc tieân tri ñeàu ñöôïc thôø kính trong Hoài giaùo vaø ñaëc bieät laø Mary” Ñoù laø nguyeân vaên lôøi tuyeân boá cuûa baø. Coøn moät phaùt ngoân nhaân cuûa Hieäp Hoäi nhöõng ngöôøi Do Thaùi Anh quoác thì thì toû veû ngaïc nhieân khi ñöôïc hoûi yù kieán veà chuyeän naøy. OÂng noùi: “Ñaây ñaâu coù phaûi laø vaán ñeà. Chuùng toâi soáng trong moät ñaát nöôùc coù moät lòch söû vaø vaên hoùa tieâm nhieãm Thieân Chuùa giaùo” Trong khi ñoù, hoaøng gia Anh chuaån bò giaõ töø baø coâng chuùa Alice, ngöôøi coâ cuûa nöõ hoaøng Elisabeth II vöøa taï theá tuaàn qua höôûng thoï 102 tuoåi. Vôùi tuoåi thoï naøy, coâng chuùa Alice laø ngöôøi giaø nhaát trong lòch söû hoaøng toäc Anh. Baø laø vôï cuûa hoaøng töû Henri, quaän coâng Glouscester, em uùt cuûa vua George VI, thaân phuï cuûa nöõ hoaøng Anh hieän taïi. Nhöng cuøng luùc vôùi vieäc hieáu, ñaùm ma cuûa coâng chuùa Alice laø vieäc hyû. Cuõng trong tuaàn qua, moät ñaùm cöôùi ñaõ ñöôïc toå chöùc raàm roä taïi nhaø thôø Chester giöõa Tamara Grosvenor, con gaùi quaän coâng Westminster vaø Edward van Cutsem vôùi hai hoaøng töû William vaø Harry con trai cuûa ñoâng cung thaùi töû Charles laøm phuø reå. Ñaây laø moät ñaùm cöôùi noái lieàn hai doøng hoï quyù toäc giaàu nhaát nöôùc Anh. Quaän coâng Westminster laø chuû nhaân cuûa nhieàu khu ñaát roäng lôùn taïi Luaân Ñoân bao goàm caû khu ñaát maø hieän nay toøa ñaïi söù Myõ ñang ngöï trò. Taøi saûn cuûa oâng ñöôïc öôùc tính leân ñeán 4 tyû baûng Anh hieän nay (töông ñöông vôùi 7.2 tyû ñoâ la). Caû nöõ hoaøng Elisabeth vaø quaän coâng Philip ñeàu ñaõ ñeán döï leã cöôùi, tuy nhieân hoaøng töû Charles ñaõ khoâng coù maët vì phuùt choùt oâng ñaõ ñi thaêm gia ñình cuûa nhöõng quaân nhaân trung ñoaøn Black Watch, hieän ñang thay theá cho quaân Myõ taïi moät ñòa ñieåm phía nam thuû ñoâ Baghdad cuûa Iraq, vaø vöøa maát ba quaân nhaân trong moät cuoäc phuïc kích. Quay sang moät ñeà taøi khaùc, cuõng nhö taïi Myõ vaø nhieàu nöôùc AÂu chaâu, vaán ñeà caám huùt thuoác taïi nhöõng nôi coâng coäng hieän ñang laø moät ñeà taøi soâi noåi taïi Anh. Chính phuû cuûa thuû töôùng Tony Blair coù leõ vì sôï phaûn öùng cuûa giôùi ghieàn thuoác laù cho neân ñaõ quyeát ñònh khoâng ñöa ra moät ñaïo luaät naøo caám huùt taïi

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 nhöõng nôi coâng coäng caû maø ñeå vieäc naøy cho caùc giôùi chöùc ñòa phöông töï quyeát ñònh. AÁy laø chöa keå oâng boä tröôûng y teá voán laø moät ngöôøi huùt thuoác, chæ bò baét buoäc cai thuoác vì thuû töôùng Blair khoâng cho nhaän chöùc neáu khoâng cai thuoác. Nhöng vöøa qua, caûnh saùt taïi Scotland coù veû ñaõ neùm moät caùi gaäy ngaên caûn phong traøo ñoøi caám huùt thuoác taïi vuøng xöù sôû söông muø phía Baéc cuûa haûi ñaûo naøy. Caùc vieân chöùc cao caáp cuûa caûnh saùt Scotland ñaõ thoâng baùo cho chính quyeàn cuûa tænh naøy raèng hoï seõ khoâng chòu traùch nhieäm vieäc thöïc thi leänh caám huùt thuoác taïi caùc nôi coâng coäng maø chính quyeàn cuûa tænh döï truø seõ coâng boá vaøo tuaàn tôùi. Trong moät böùc thö gôûi cho chính quyeàn tænh Scotland, Hieäp hoäi caùc Caûnh saùt tröôûng Scotland (Association of Chief Police Officers in Scotland) cho bieát trong khi hoï khoâng coù gì ñeå choáng laïi moät leänh caám huùt thuoác ôû caùc nôi coâng coäng caû, vieäc aùp duïng luaät naøy khoâng phaûi laø nhieäm vuï cuûa caûnh saùt. Söï choáng ñoái cuûa caûnh saùt ñaõ khieán ngöôøi ta ñaët caâu hoûi nhö vaäy ai seõ lo thi haønh leänh caám naøy. Nhöõng tay

khoâi haøi ôû Scotland noùi raèng baây giôø muoán caám nhö vaäy, chính quyeàn phaûi laäp ra moät löïc löôïng caûnh saùt môùi maø hoï ñaët tröôùc teân laø CIA (Cigarettes Investigation Agency) Noùi ñeán CIA, moät chuyeän vöøa xaûy ra taïi tröôøng ñaïi hoïc Cambridge chaéc haún laøm cho cô quan naøy phaûi nhaûy döïng leân vaø gôûi ngöôøi ñeán ñieàu tra. Soá laø taïi hoäi quaùn sinh vieân tröôøng King’s College, Cambridge töø tröôùc vaãn coù moät laù côø ñoû buùa lieàm khoång loà chieám gaàn heát moät beân töôøng choã uoáng röôïu. Vöøa qua, coù leõ ñeå laáy laïi veû myõ quan thaønh ra caùc giôùi chöùc cuûa tröôøng cho queùt voâi traéng truøm leân treân laù côø ñoù. Ñöông nhieân haønh ñoäng naøy bò caùc sinh vieân phaûn ñoái. vaø hoï ñaõ laáy ketchup veõ laïi haøng loâ laù côø buùa lieàm khaùc treân töôøng. Nhaø tröôøng goïi ñaây laø haønh ñoäng phaù hoaïi vaø doïa ñuoåi moät soá sinh vieân, nhöng cuoái cuøng cuõng phaûi nhöôïng boä. Tuy raèng laù côø buùa lieàm cuõ vaãn coøn bò voâi bao phuû, nhöng hình moät laù côø buùa lieàm nhoû hôn loàng trong khung kính nay ñöôïc treo treân töôøng tröôùc quaày röôïu. Ai baûo laø chuû nghóa xaõ hoäi ñaõ cheát? Leâ Maïnh Huøng

LHQ hoïp khaån veà noäi chieán Bôø Bieån Nga ABIDJAN, Bôø Bieån Ngaø Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác hoâm Thöù Baûy ñaõ hoïp khaån sau khi caùc oanh taïc cô cuûa quaân ñoäi chính phuû Bôø Bieån Ngaø (Ivory Coast) boû bom Löïc Löôïng Gìn Giöõ Hoøa Bình cuûa Phaùp, gieát cheát 9 binh só Phaùp vaø moät ngöôøi Hoa Kyø, khieán Phaùp laäp töùc ñaõ phaûn öùng trong moät tình theá ñoái ñaàu coù theå laøm cho cuoäc noäi chieán Bôø Bieån Ngaø taùi dieãn. Sau khi quaân Phaùp traû thuø, caùc nhoùm uûng hoä chính phuû ñaõ traøn vaøo moät caên cöù cuûa Phaùp taïi Abidjan, trung taâm thöông maïi quoác gia. Quaân Phaùp ñaõ baén suùng chæ thieân vaø baén hôi cay ñeå giaûi taùn ñaùm ñoâng. Cuoäc baïo ñoäng ñaõ ñe doïa ñöa caùc Löïc Löôïng Gìn Giöõ Hoøa Bình Phaùp vaø Lieân Hieäp Quoác vaøo moät cuoäc noäi chieán do caùc laõnh ñaïo quaân söï thuoäc phe cöùng raén phaùt ñoäng hoâm Thöù Naêm, laøm tan vôõ thoûa öôùc ngöng baén ñöôïc thöïc hieän suoát hôn 1 naêm vöøa qua. Phe chính phuû ñaõ cho bom oanh taïc treân nhöõng vò trí quaân noåi daäy taïi mieàn Baéc. Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác hoâm Thöù Baûy ñaõ hoïp khaån nhaèm coù bieän phaùp ñoái phoù vôùi tình hình baïo ñoäng vöøa buøng noå. Hoa Kyø hieän giöõ chöùc chuû tòch hoäi ñoàng, cuøng vôùi Phaùp ñang soaïn thaûo moät thoâng caùo toång thoáng, yeâu caàu chính phuû Bôø Bieån Ngaø laäp töùc ngöng ngay caùc cuoäc taán coâng, baèng khoâng “seõ chòu nhieàu haäu quaû nghieâm troïng”. Phaùp ñaõ göûi ba phaûn löïc

chieán ñaáu Mirage ñeán Taây Phi chôø ñaùp öùng. Toång Thoáng Phaùp Jacques Chirac cho bieát oâng ñaõ ra leänh trieån khai 2 ñaïi ñoäi binh só sang Bôø Bieån Ngaø. Nhieàu ngöôøi daân taïi quoác gia naøy ñaõ töùc giaän vôùi binh só gin giöõ hoøa bình cuûa Phaùp, vì nghi ngôø hoï ñöùng veà phía phieán quaân, maëc daàu trong thöïc teá, löïc löôïng Phaùp thöôøng baûo veä quaân chính phuû tröôùc nhöõng vuï taán coâng cuûa phieán quaân. Phaùp hieän coù 4,000 binh só taïi Bôø Bieån Ngaø, coøn Lieân Hieäp Quoác coù moät löïc löôïng 6,000 ngöôøi. Cuoäc ñoái ñaàu ñaõ khôûi söï khi maùy bay cuûa quaân chính phuû oanh taïc nhöõng vò trí quaân Phaùp taïi Brobo, gaàn thaønh phoá Bouake hieän do quaân noåi daäy chieám giöõ. Chín binh só Phaùp thieät maïng, 23 ngöôøi khaùc bò thöông. Moät coâng daân Hoa Kyø cuõng bò cheát trong cuoäc oanh kích noùi treân. Phaùt ngoân vieân Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø - baø Ergibe Boyd taïi Abidjan, cho hay, ngöôøi Phaùp ñaõ thoâng baùo veà chuyeän coâng daân Hoa Kyø thieät maïng. Theo baø, coù theå ñaây laø moät nhaø truyeàn giaùo, vì quaân ñoäi Hoa Kyø hoaëc giôùi ngoaïi giao Hoa Kyø khoâng coù maët trong vuøng naøy. (D.P.)

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Ñaïo ñöùc: Yeáu toá baát ngôø ñöa oâng Bush tôùi chieán thaéng Tieáp trang A1

so vôùi 18. Chieán löôïc gia chính trò Karl Rove cuûa Toång Thoáng Bush hoâm Chuû Nhaät noùi raèng oâng Bush seõ tieáp tuïc thuùc ñaåy ñeå ñi tôùi moät tu chính hieán phaùp trong nhieäm kyø thöù nhì cuûa oâng nhaèm caám hoân nhaân ñoàng tính. Phe choáng hoân nhaân ñoàng tính - cuøng vôùi chuû tröông cöùng raén trong vieäc nghieân cöùu teá baøo goác laáy töø phoâi thai vaø moät vaøi thuû tuïc phaù thai, ñaõ laø nhöõng ñeà cöông then choát trong cöông lónh cuûa Ñaûng Coäng Hoøa, ñöôïc coi nhö ñaõ coù coâng thu huùt nhöõng ngöôøi Kitoâ Giaùo baûo thuû tôùi caùc phoøng phieáu hoâm Thöù Ba vöøa roài. OÂng Bush ñaõ coâng khai baøy toû raèng oâng chuû tröông ñeà cöû caùc thaåm phaùn coù khuynh höôùng ñaûo ngöôïc caùc aùn toøa baûo veä quyeàn phaù thai. Nhö ñöôïc khuyeán khích ñeå baïo daïn hôn, nhöõng nhaø laøm luaät thuoäc Ñaûng Coäng Hoøa vaøo tuaàn naøy ñaõ coâng kích moät thaønh vieân trong

ñaûng coù chuû tröông oân hoøa hôn, ngöôøi ñaõ cho raèng nhöõng thaåm phaùn nhö vaäy khoù loøng ñöôïc chuaån nhaän. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baûo thuû, töø ngöõ “giaù trò ñaïo ñöùc” cuõng coù nghóa söï choáng ñoái phaù thai vaø hoân nhaân ñoàng tính, cuøng vôùi moät soá caùc vaán ñeà khaùc. Caùc nhaø quan saùt ñaõ toû ra ngaïc nhieân veà taàm möùc maø nhöõng vaán ñeà ñoù ñaõ thu huùt ñöôïc söï uûng hoä cuûa cöû tri. “Ñoù coù theå laø ñieàu baát ngôø lôùn nhaát trong cuoäc baàu cöû. Cuoái cuøng hoùa ra hai chuû ñeà cuûa oâng Bush - khuûng boá vaø giaù trò ñaïo ñöùc, ñaõ ñaùnh baïi hai chuû ñeà cuûa Kerry - laø Iraq vaø kinh teá,” theo Stephen Hess, moät chuyeân vieân chính trò taïi Vieän Brookings. (n.n.)

Baø Suha Arafat: Caùc laõnh tuï Palestine chæ muoán “choân soáng” CT Arafat Tieáp trang A1

Ahmed Qurie vaø Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Nabil Shaath tuï taäp veà Paris. Baø Suha Arafat - vôï cuûa vò Chuû Tòch Palestine, tuyeân boá

treân heä thoáng truyeàn hình tieáng AÛ Raäp Al Jazeera truyeàn qua veä tinh raèng baø keâu goïi moïi ngöôøi haõy löu yù tôùi möùc ñoä lôùn lao cuûa moät aâm möu cöôùp chính quyeàn cuûa caùc phuï taù cuûa OÂng Arafat. Baø naøy noùi raèng hoï ñang coá choân soáng Abu Ammar (töùc Arafat), moät lôøi bình luaän nhö taùt nöôùc vaøo maët caùc phuï taù cuûa nhaø laõnh ñaïo Palestine. Nhöõng vò naøy ñaõ coá ñöa ra moät hình aûnh ñoaøn keát trong ñoù moïi ngöôøi vaãn laøm vieäc nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra. Baø Suha tuyeân boá raèng OÂng Arafat hieän maïnh khoeû vaø seõ trôû laïi queâ nhaø nhöng khoâng ñöa ra chi tieát naøo veà beänh tình cuûa choàng baø, ñoàng thôøi toá caùo ba nhaø laõnh ñaïo Palestine kia laø ñang tranh nhau moät caùch tuyeät voïng ñeå keá vò OÂng Arafat. Hieän cuõng chöa roõ lieäu caùc OÂng Abbas, Qurie vaø Shaath coù xuùc tieán chuyeän du haønh qua Paris hay khoâng. Caùc giôùi chöùc Palestine trong choã rieâng tö, ñaõ caùo buoäc Baø Arafat laø giôùi haïn khoâng cho moïi ngöôøi tieáp xuùc vaø chaän caùc tin töùc veà söùc khoûe cuûa nhaø laõnh ñaïo kyø cöïu kia. Baø Arafat ñaõ khoâng

gaëp maët choàng töø ba naêm qua tröôùc khi OÂng Arafat ñöôïc chôû baèng maùy bay ñeán ñieàu trò taïi moät quaân y vieän cuûa Phaùp taïi Paris. Hieän nay, coù tin Chuû Tòch Arafat ñaõ bò hö gan vaø beänh tình cuûa oâng khoâng heà suy giaûm. Moät tôø baùo treân maïng löôùi ñieän toaùn cuûa Israel noùi raèng caùc giôùi chöùc an ninh Israel gôïi yù raèng ngöôøi ta seõ döùt caùc oáng trôï sinh ra khoûi OÂng Arafat vaøo ngaøy Thöù Ba. Giôùi thaân caän Chuû Tòch Arafat ñaõ töøng lo sôï raèng caùi cheát cuûa oâng coù theå laøm gia taêng tình traïng hoãn loaïn nôi queâ nhaø. Nhöõng ngöôøi khaùc thì lo sôï veà moät vuï tranh chaáp quyeàn bính giöõa caùc nhaø laõnh ñaïo Palestine sau 4 naêm trôøi hoï noåi daäy choáng Israel. Trong suoát thôøi gian naøy, Baø Arafat ñaõ soáng ôû nöôùc ngoaøi. (V.P.)

Kinh teá Myõ: Chæ soá nieàm tin trong giôùi tieâu thuï giaûm Tieáp trang A1

nhieàu cô sôû kinh doanh ñoùng cöûa. Vieäc laøm thaát thoaùt. Moät soá bò ñaåy ra nöôùc ngoaøi. Coâng nhaân phaûi ñi taùi huaán ngheä, ñoøi hoûi thôøi giôø.”

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 Nhìn chung, nieàm tin cuûa giôùi tieâu thuï hôi thaáp hôn Thaùng Möôøi Moät naêm ngoaùi, laø khi maø chæ soá nieàm tin laø 94.4. Nhöng noù vaãn coøn cao hôn nhieàu thaùng trong naêm 2003. Trong khi nieàm hy voïng veà nhöõng thaùng tröôùc maët bò sa suùt, thì caùc yeáu toá khaùc trong baûng chæ soá vaãn giöõ nhö möùc Thaùng Möôøi: Veà coâng vieäc, chæ soá laø 103.9; tình traïng kinh teá hieän taïi, chæ soá 98.6; vaø ñaàu tö, 96. Chæ soá AP-Ipsos veà thaùi ñoä cuûa giôùi tieâu thuï ñöôïc tính toaùn töø nhöõng caâu hoûi thaêm doø veà kinh teá, taøi chaùnh caù nhaân, baàu khí ñaàu tö vaø coâng aên vieäc laøm. Caùc chæ soá kinh teá Hoa Kyø coù nhieàu hoãn ñoän trong

nhöõng tuaàn qua, vôùi soá sinh keá taêng chöøng möïc, naêng suaát khoâng leân, taêng tröôûng veà möùc toång saûn löôïng kinh teá trong tam caù nguyeät thöù 3 cao hôn muøa xuaân, nhöng thaáp hôn möùc döï ñoaùn. Nhöõng ngöôøi theo Ñaûng Coäng Hoøa thì laïc quan hôn nhöõng ngöôøi theo Ñaûng Daân Chuû hoaëc ñoäc laäp khi cho raèng kinh teá ñòa phöông seõ maïnh hôn trong voøng 6 thaùng tôùi. Giaùo Sö Molly Maurino - moät ngöôøi theo Ñaûng Coäng Hoøa daïy taïi Ñaïi Hoïc Sacramento, California, phaùt bieåu, “Nhöõng ngöôøi Coäng Hoøa khoâng mong chính quyeàn chaêm lo cho hoï. Toâi chaêm lo cho baûn thaân toâi. Ñoù laø laäp tröôøng cuûa Toång Thoáng Bush.”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

Tin theâm veà nhaø thô Giang Höõu Tuyeân

Phoùng söï aûnh Toái ngaøy 13-11-2004 taïi Convention Center, Long Beach, seõ dieãn ra cuoäc thi Hoa Haäu Vieät Nam-USA laàn thöù 2, naêm 2005. Hôn 60 thí sinh seõ tranh taøi ñua saéc. Hoï laø ai, taïi sao muoán tham döï cuoäc thi hay troâng chôø gì trong kyø ñua saéc taøi naøy? Hay caùc coâ gaùi treû, ñeïp vaø taøi naêng vôùi hai neàn vaên hoùa (Myõ-Vieät) muoán laøm gì, ñaït ñieàu gì trong cuoäc ñôøi hay ñôn giaûn, hoï muoán baïn trai hay ngöôøi ñaøn oâng trong mô phaûi theá naøo, coù nhöõng ñöùc tính gì quan troïng? Baùo Ngöôøi Vieät ñaõ ñi cuøng caùc thí sinh trong chuyeán ñi chuïp hình taïi Las Vegas vaø giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc baøi phoùng söï veà chuyeán ñi vaø cuoäc thi. Hoa haäu Vieät Nam-USA laàn thöù nhaát, naêm 2004 ñaõ keát thuùc vôùi baát traéc veà kyõ thuaät khi chaám vaø Ban Giaùm Khaûo phaûi chaám thi baèng tay, roài sau ñoù vuï vieäc lieân quan ñeán vieäc Hoa Haäu Carolina thieáu 2 credit ñeå toát nghieäp Ñaïi Hoïc. Naêm nay seõ coù gì khaùc, toát hôn? Môøi quyù vò ñoùn ñoïc vaøo ngaøy Thöù Baûy, 13 Thaùng Möôøi Moät 2004 trong phaàn “Ngöôøi Vieät Treû”.

Stephanie Phaïm (CA), Kim Nguyen (CA), Sheila Le (CA), Melania Nguyen Thuy (CA), Ngoc Mai (FL) vaø Mery Nguyen (CA) trong moät maøn trình dieãn. (Hình Nam Leâ)

Bikiny-ôû Las Vegas. (Hình Nam Leâ)

LITTLE SAIGON (NV) Trong baûn tin hoâm qua, vì quaù voäi cho kòp giôø mang baùo ñeán nhaø in, chuùng toâi coù moät vaøi laàm laãn veà teân cuûa hai tôø baùo phaùt haønh taïi vuøng thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán vaø xin ñöôïc ñính chính laïi. Tröôùc tieân tôø baùo nhaø thô Giang Höõu Tuyeân saùng laäp coù teân laø Hoa Thònh Ñoán Vieät Baùo vaø tôø baùo do Ngoâ Vöông Toaïi saùng laäp laø tôø Dieãn Ñaøn Töï

Do. Nguoàn tin töø caùc thaân höõu cho bieát laø tình traïng cuûa nhaø thô Giang Höõu Tuyeân khoâng maáy khaû quan, chæ coù “pheùp laï” môùi coù theå vöôït qua ñöôïc, vì oâng bò beå maïch maùu naõo raát naëng. Theo baùc só cho bieát neáu moå chæ coù 2% soáng vaø nhieàu phaàn seõ bò teâ lieät suoát ñôøi. Caùc thaân höõu hieän ñang hoaït ñoäng trong ngaønh truyeàn thoâng taïi vuøng Hoa Thònh Ñoán ñang chuaån bò moät soá baùo ñaëc bieät “Vónh bieät Giang Höõu Tuyeân” ñeå phaùt haønh ngay sau khi nhaø thô naèm xuoáng. Nhaø baùo Phaïm Traàn ñöôïc anh em ñeà cöû chòu traùch nhieäm toång quaùt cho soá baùo naøy, vôùi söï tieáp tay cuûa caùc baïn Leâ Thieäp, Ngoâ Vöông Toaïi, Nguyeãn Vaên Khanh, Ñaëng Ñình Khieát, Nguyeãn Höõu Ñieån.

Tin ñaëc bieät: Öôùc mô 30 naêm nay thaønh söï thaät

UÙc vinh danh quoác kyø Vieät Nam Coäng Hoøa! * Leã thöôïng kyø chính thöùc ngaøy 28/11/2004 taïi CabraVale Park. * Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield haân haïnh ñoùng goùp moät nöûa phí toån xaây döïng kyø ñaøi.

Tracy Pham ñang höôùng daãn caùc thí sinh taïi 24-Hour Fitness ôû Garden Grove (Hình Huyønh Kieät)

Thi Miss Vietnam-USA ñi boä nhieàu quaù. Moät soá thí sinh bò ñau chaân, phaûi boû giaày ra ñi chaân khoâng. (Hình Nam Leâ) Tieáp trang B2

Khalana Nguyen: Meät quaù, nghæ chuùt. (Hình Huyønh Kieät)

Tieáp trang B2

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 141 Nguyeân ngaõ xuoáng nöôùc, khoâng bieát ñoù laø bieån hay hoà hay ao, maø sao nöôùc laïnh maø ñuïc ñeán theá, nhöõng vi sinh vaät thaät nhieàu bôi quanh Nguyeân, töøng baày caù con ræa treân da thòt Nguyeân, nhöng khoâng ñau, chæ nhoàn nhoät khaép ngöôøi, oâi sao raùc röôûi nhieàu theá, noù cuõng bôi loäi vaø nguïp laën nhö loaøi caù cua toâm, treân con kinh nöôùc ñen ngoøm, nhöõng loaøi ñoù luùc nhuùc, nhieàu voâ keå, nhö nhöõng boä quaàn aùo, nhöõng mieáng khaên lau, nhöõng caùi gieû dô daùy. Kìa nhöõng con

söùa, nhöõng con söùa thöïc söï ñaày maøu saéc. Söùa thì ôû bieån, sao laïi ôû ñaây? Nguyeân nghó theá vaø laáy tay gaït ra, nhöng khoâng noåi. Sao kinh khuûng theá, chuùng nhieàu voâ keå vaây Nguyeân vaø quaán laáy Nguyeân nhö moät maøng löôùi roäng bao phuû vaø quaán quanh nhö bò troùi. Khaép ngöôøi Nguyeân bò nhöõng con söùa meàm nhuõn quaán laáy, nhö nhöõng ngoùn tay ma, Nguyeân chôùi vôùi vaø bò huùt xuoáng vöïc nöôùc xoaùy, vöïc nöôùc xoaùy haù ra nhö mieäng con baïch tuoäc ñang muoán ñôùp laáy Nguyeân vaø nuoát chöûng, nuoát luoân caû nhöõng con söùa khoán kieáp. Nguyeân chôùi vôùi vaø chìm daàn, chìm daàn, Nguyeân khoâng nghe tieáng keâu la cuûa mình vì nöôùc ñaày mieäng. Nhöõng con söùa chui vaøo mieäng chaøng…. Nguyeân toaùt moà hoâi tænh ñaäy, ñeøn saùng choang vaø nhöõng quaàn aùo phôi phaát phôùi, gioù laønh laïnh vaø muoãi caén, chaøng ñaõ queân khoâng maéc muøng. Côn aùc moäng ñeán trong taâm töôûng chaøng. Nhöõng con söùa, sao laïi laø nhöõng con söùa, loaøi aáy chæ ôû bieån chöù ñaâu coù ôû con kinh nöôùc ñen raùc röôûi. Vaäy thì chaøng ngaõ xuoáng bieån hay con kinh nöôùc ñen? Nguyeân nghó laåm caåm, chæ laø moät côn aùc moäng, nhö bao nhieâu côn aùc moäng khaùc ñeán vôùi chaøng. Nhö thaèng

Sinh hoaït coäng ñoàng Vieät Nam taïi UÙc Chaâu:

Kyû nieäm moät naêm chieán thaéng VTV-4 Ñeå ñaùnh daáu moät naêm ngaøy baét ñaàu cuoäc tranh ñaáu choáng vieäc SBS-TV chieáu chöông trình tuyeân truyeàn VTV-4 cuûa Coäng Saûn Vieät Nam, Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do Lieân Bang UÙc Chaâu ñaõ cuøng Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Töï Do NSW toå chöùc troïng theå Ngaøy Truyeàn Thoáng vaøo ngaøy Chuû Nhaät 31 Thaùng Möôøi 2004, taïi Trung Taâm Vaên Hoùa vaø Sinh Hoaït Coäng Ñoàng NSW, soá 6-8 Bibbys Place - Bonnyrigg. Tham döï Ngaøy Truyeàn Thoáng coù haàu heát quyù vò laõnh ñaïo coäng ñoàng, hoäi ñoaøn, ñoaøn theå, ñaïi dieän truyeàn thanh baùo chí Vieät ngöõ, vaø khoaûng treân 2,000 quyù ñoàng höông. Ngoaøi ra, coøn coù söï hieän dieän cuûa nhieàu chính trò gia lieân bang, tieåu bang, vaø laõnh tuï nghieäp ñoaøn... nhöõng ngöôøi ñaõ tích cöïc haäu thuaãn coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong cuoäc ñaáu tranh choáng VTV-4. Ñaëc bieät, Ban Toå Chöùc vaø ñoàng höông taïi NSW cuõng ñaõ haân haïnh ñöôïc tieáp ñoùn oâng Löu Töôøng Quang - Tröôûng Nhieäm SBS Radio, oâng Ñoaøn Vieät Trung - Toång Thö Kyù Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do Lieân Bang, vaø oâng Leâ Coâng - Chuû tòch Ban Chaáp Haønh, cuøng quyù vò ñaïi dieän Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do

Canberra. Sau phaàn chaøo quoác kyø UÙc Vieät, vaø phuùt maët nieäm, laø phaàn phaùt bieåu cuûa oâng Phan Ñoâng Bích - Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, Baùc Só Nguyeãn Maïnh Tieán - Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do Lieân Bang, cuøng quyù vò quan khaùch... döôùi söï ñieàu hôïp nhòp nhaøng cuûa hai vò MC laø nhaø baùo Löu Daân vaø Baùc Só Nguyeãn Ñoã Thanh Phong. Ñaëc bieät, baøi phaùt bieåu vôùi hình thöùc theå hieän ñaày môùi laï vaø noäi dung ña daïng cuûa Baùc Só Nguyeãn Maïnh Tieán ñaõ khieán khoâng khí cuûa hoäi tröôøng trôû neân sinh ñoäng vaø ñaày haøo khí moät caùch laï thöôøng. Sang phaàn phaùt phaùt bieåu cuûa caùc vò quan khaùch UÙc, taát caû ñeàu heát lôøi ca ngôïi tinh thaàn ñoaøn keát vaø söï laõnh ñaïo taøi tình cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät töï do, ñoàng thôøi caùc vò quan khaùch UÙc cuõng thöøa nhaän, chieán thaéng VTV-4 khoâng nhöõng laø chieán thaéng cuûa Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do UÙc Chaâu, maø coøn laø chieán thaéng chung cuûa nöôùc UÙc, chieán thaéng cuûa chaân lyù, leõ phaûi ñoái vôùi söï phi lyù vaø gian doái maø Coäng Saûn Vieät Nam vaø VTV-4 laø bieåu töôïng ñaày gôùm ghieác vaø gheâ tôûm. Nhaân dòp naøy, quyù vò ñaïi dieän Hoäi AÙi Höõu Tröng Vöông UÙc Chaâu NSW cuõng

Phoùng söï aûnh

Wow! Just do something funny!

ñaõ trao cho Baùc Só Vuõ Ngoïc Taán - ñaïi dieän Trung Taâm Vaên Hoùa Vaø Sinh Hoaït Coäng Ñoàng, taám ngaân phieáu $13,860, laø soá tieàn maø toaøn theå chò em cuøng thaân höõu cuûa Hoäi AÙi Höõu Tröng Vöông ñaõ heát loøng heát söùc, chòu thöông chòu khoù, taàn taûo thu veùn ñöôïc trong böõa côm gaây quyõ ngaøy 03 Thaùng Möôøi vöøa qua. Nhaân dòp naøy, Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do Lieân Bang UÙc Chaâu cuõng ñaõ chính thöùc ra maét vaø phaùt haønh tuyeån taäp “Söùc Maïnh Ñaáu Tranh...” trong ñoù goàm nhieàu hình aûnh, taøi lieäu vaø nhöõng baøi vieát cuûa nhöõng ngöôøi trong cuoäc, keå laïi nhöõng tình tieát lyù thuù ít ngöôøi bieát trong cuoäc vaän ñoäng vaø tranh ñaáu choáng VTV-4. Tuyeån taäp daày 160 trang, hình aûnh tuyeät ñeïp, baøi vôû chaát löôïng, in aán coâng phu, xöùng ñaùng laø moùn quaø kyû nieäm ñoái vôùi taát caû quyù ñoàng höông. Neáu quyù ñoàng höông naøo muoán coù tuyeån taäp ñaëc bieät naøy, xin vui loøng lieân laïc vaên phoøng Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do ôû caùc tieåu bang, vuøng laõnh thoå, bao goàm caû Bankstown, hoaëc Cabramatta. Ñöôïc bieát, taïi NSW, soá tieàn thu ñöôïc qua vieäc baùn cuoán saùch naøy seõ ñöôïc sung vaøo Quyõ Xaây Döïng Trung Taâm Vaên Hoùa Vaø Sinh Hoaït Coäng Ñoàng NSW.

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

Ñieät laõnh aùn töû hình naèm soi tay mình trong ñeâm vaø thaáy baøn tay ñoû loøm maùu. Vaø chæ mình haén thaáy ñieàu ñoù. Nhö Nguyeân, taïi sao Nguyeân thaáy nhöõng con söùa, Nguyeân thaáy noù haèng ngaøy trong nhöõng chaäu giaët, nhöõng con söùa noåi leành beành vaø thaät voâ duyeân, chuùng laø nhöõng con söùa cheát cuûa khaùch laøng chôi hay coâ gaùi baùn hoa thaûi ra, ngöôøi ta giao coâng vieäc dô daùy aáy cho Nguyeân, ñeå ñoåi laáy cheùn côm. Ñeâm ñang troâi trong yeân laëng, chuøa cuõng khoâng tieáng chuoâng, tieáng caàu kinh hay goõ moõ. Vuøng naøy Nguyeân khaù quen thuoäc, quen thuoäc caû vôùi nhöõng teä naïn cuûa noù, xoùm ñieám, ñoäâng huùt chích ma tuyù, vaø ñuû thöù boùc loät ñuùng laø hoï aên thòt nhau maø soáng, ñeå toàn taïi, khoâng bieát ñeå laøm gì, leõ phaûi ôû keû maïnh, ôû luaät giang hoà, keû lieàu maïng, mình cuõng ñang soáng ôû nôi ñoù. Xa xa vaúng tieáng choù suûa. Trôøi thì ñaày sao, coù leõ ngaøy mai trôøi naéng gaét. XIII Caâu chuyeän troäm khu nhaø toân phôi ñoà ôû tieäm giaët uûi Thaønh Coâng oàn leân ñeán taän saùng nay. Caên nhaø toân ñeâm qua bò troäm vieáng thaêm, nhöng chuùng chaúng troäm ñöôïc caùi quaàn caùi aùo naøo, vì coù Nguyeân nguû döôùi ñoù, Nguyeân ñaõ thöùc giaác vaø ñaõ quyeát lieät choáng cöï vôùi ba

teân coân ñoà, chaøng bò truùng moät thanh saét oáng nöôùc vaøo caúng chaân, khi chaøng ñuoåi theo boïn chuùng, chæ coù ba thaèng maø Nguyeân khoâng nhìn roõ maët, teân chaïy cuoái cuøng lia moät oáng saét nöôùc, Nguyeân ngaõ guïc xuoáng vì bò truùng ñoøn, may maø khoâng phaûi con dao hay thanh maõ taáu. Chuùng noù chaïy thoaùt trong tieáng tri hoâ cuûa Nguyeân, ngöôøi ta chaïy ra, nhöõng dao röïa treân tay. Khoâng maát moät caùi quaàn caùi aùo naøo. Anh chuû tieäm giaët öûi coù veû haøi loøng vì khoâng maát maùt chi, anh cho laø do anh, moät con ngöôøi coù uy theá giöõa choán giang hoà naøy neân troäm khoâng daùm ra tay maïnh baïo, khoâng daùm chôi heát mình “ñaøn em” cuûa anh, chöù boïn naøy ñaâu coù phaûi khoâng bieát chôi hung khí, nhöng anh cuõng thöông haïi cuùi xuoáng Nguyeân ngoài oâm chaân ôû saân: -Thaèng ba Queân, maøy coù sao khoâng? -Khoâng sao, chæ ñau moät chuùt thoâi. -ÖØ ñau, chôù chöa phaûi moät veát cheùm, thoa daàu noùng laø khoûi lieàn. Con nhoû Thu Huyeàn mang ra moät chai daàu noùng cho Nguyeân thoa vaøo choã ñau, noù noùi moät caâu xoùc oùc: -Hoài tröôùc nhaø coù nuoâi moät con choù coi quaàn aùo phôi döôùi naøy ban ñeâm, con choù döõ kinh khuûng ñaâu coù thaèng troäm naøo daùm voâ, sau con choù bò chuùng ñaùnh baû cheát, thì chuù ba Queân naøy vaøo laøm, troäm cuõng chaúng daùm vaøo, hoâm nay chuùng töôûng chuù nguû queân, khoângCoø deøn…tieáp

Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá; cöïu Tin ñaëc bieät: chieán binh UÙc, cuøng quyù vò UÙc vinh danh quoác kyø ñaïi dieän coäng ñoàng vaø quyù ng höông töø caùc tieåu bang Vieät Nam Coäng Hoøa! ñoà veà tham döï. Toaøn boä nghi leã Tieáp trang B1

CABRAMATTA - Ngöôøi Vieät Töï Do taïi NSW noùi rieâng, UÙc Chaâu noùi chung, vöøa giaønh ñöôïc moät chieán thaéng coù yù nghóa lòch söû: Laàn ñaàu tieân trong suoát 30 naêm, keå töø khi Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do hieän dieän taïi UÙc, moät hoäi ñoàng thaønh phoá ñaõ chính thöùc chaáp thuaän ñeà nghò cuûa Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do, xaây döïng kyø ñaøi UÙc-Vieät ñeå quoác kyø Vieät Nam Coäng Hoøa tung bay ngaïo ngheã beân caïnh quoác kyø UÙc. Trong vaên thö göûi Kyõ Sö Phan Ñoâng Bích - Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield, cho bieát, kyø ñaøi UÙc Vieät seõ ñöôïc xaây döïng ngay taïi Ñaøi Töôûng Nieäm Chieán Binh UÙc Vieät Cabra-Vale Park, Cabramatta, vaø Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield cuõng seõ haân haïnh tình nguyeän ñöôïc ñoùng goùp moät nöûa phí toån xaây caát. Cho ñeán nay, vieäc xaây caát ñaõ hoaøn taát, vaø 4 coät côø cao 6 thöôùc ñaõ vöôn cao treân neàn trôøi Cabramatta, saün saøng chôø ngaøy quoác kyø UÙc-Vieät ñöôïc keùo leân vaøo saùng Chuû Nhaät 28 Thaùng Möôøi Moät saép tôùi. Ñeå chaøo möøng chieán thaéng voâ cuøng quan troïng naøy, Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW cuõng cho bieát, moät Ban Toå Chöùc Leã Thöôïng Kyø ñaõ ñöôïc thaønh laäp, bao goàm Tröôûng Ban Toå Chöùc, cuøng caùc tieåu ban Nghi Leã, Ngoaïi Vaän, Taøi Chaùnh, Tieáp Taân, Vaên Ngheä, Trang Trí, Traät Töï... Chöông trình Leã Thöôïng Kyø seõ goàm 2 phaàn chính. Phaàn thöù nhaát laø Leã Truy Ñieäu, ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 07 giôø toái Thöù Baûy 27 Thaùng Möôøi Moät 2004. Phaàn thöù hai laø Leã Truy Ñieäu (Memorial Services) vaø Leã Thöôïng Kyø, seõ ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 10 giôø saùng Chuû Nhaät 28 Thaùng Möôøi Moät 2004. OÂng Mai Ñöùc Hoøa - Phoù Chuû tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, ñaïi dieän cho Ban Toå Chöùc Leã Thöôïng Kyø, cuõng cho bieát, trong ngaøy Leã Truy Ñieäu vaø Leã Thöôïng Kyø, seõ coù nhieàu vò quan khaùch UÙc thuoäc chính giôùi ñaïi dieän daân cöû ôû caû lieân bang, tieåu bang,

röôùc quoác kyø, quaân kyø, vaø thöôïng kyø seõ dieãn ra trong baàu khoâng khí trang nghieâm, theo ñuùng nghi leã truyeàn thoáng cuûa Vieät Nam cuõng nhö nghi leã cuûa UÙc, vôùi söï tham döï cuûa ñoaøn quaân nhaïc vaø haøng chuïc ngaøn ñoàng höông töø khaép nôi treân nöôùc UÙc ñoå veà. Roõ raøng, ñaây laø moät chieán thaéng lòch söû chöa töøng coù taïi UÙc. Vôùi chieán thaéng ñaëc bieät naøy, coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi UÙc töø nay coù theå töï haøo saùnh vai vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø, cuøng chung löng ñaáu caät, thöïc hieän chieán dòch “Döïng Laïi Côø Vaøng”, maø coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø ñaõ theo ñuoåi trong suoát thôøi gian hôn moät naêm qua. Ñöôïc bieát, chieán dòch Döïng Laïi Côø Vaøng khôûi ñi ngaøy 19 Thaùng Hai naêm 2003 töø thaønh phoá Westminster, tieåu bang California, voøng qua caùc tieåu bang theo thöù töï maãu töï laø Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, India- na, Kansas, Louisiana, Massachussetts, Missi- ssippi, Michigan, Mine- sota, Nebraska, New York, New Jersey, Oklahoma, Oregan, Pennsylvania, Texas, Utah, Virginia, Washington, vaø môùi ñaây nhaát, laø tieåu bang Florida (chi tieát trang 5). Tính ñeán nay, quoác kyø Vieät Nam neàn vaøng ba soïc ñoû cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc caùc ñôn vò haønh chaùnh ñòa phöông vaø caùc toå chöùc Ñaûng Coäng Hoøa Hoa Kyø, chaùnh thöùc coâng nhaän taïi ñuùng 76 thaønh phoá, tieåu bang treân laõnh thoå Hoa Kyø, vaø moät thaønh phoá taïi UÙc. Nhö vaäy laø cuøng vôùi söï hieän dieän cuûa quoác kyø Vieät Nam Coäng Hoøa taïi 76 thaønh phoá tieåu bang treân nöôùc Hoa Kyø, taïi ñænh Hy Maõ Laïp Sôn vaøo ngaøy 17 Thaùng Naêm 2004; taïi chieán tröôøng Iraq vaøo trung tuaàn Thaùng Möôøi naêm 2004; vaø ñaëc bieät, taïi Cabramatta, UÙc Ñaïi Lôïi, vaøo ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät saép tôùi, chieán dòch Döïng Laïi Côø Vaøng quaû thöïc ñaõ lan traøn treân toaøn theá giôùi. Roõ raøng, coù ñöôïc chieán thaéng veû vang vaø lòch söû naøy laø nhôø coâng lao chìm noåi cuûa raát nhieàu ngöôøi trong coäng ñoàng, trong ñoù coù Ban Chaáp

Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do NSW, Hoäi Cöïu Quaân Nhaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, Taäp Theå Cöïu Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa... Nhöng neáu nhìn xa hôn, roäng hôn, ta seõ thaáy ñöôïc, chính khí theá ñaáu tranh lay non doác bieån cuûa haøng chuïc ngaøn ngöôøi Vieät töï do döôùi söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do lieân bang, tieåu bang, vuøng laõnh thoå, trong vieäc choáng laïi VTV-4 vaø ñi ñeán chieán thaéng veû vang trong thôøi gian qua, ñaõ laø ñoäng löïc quan troïng, giuùp Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá Fairfield saùng suoát ñi ñeán quyeát ñònh, döïng kyø ñaøi, vinh danh côø Vieät Nam Coäng Hoøa. Hieån nhieân, khi bieát ñöôïc chieán thaéng lòch söû naøy, Coäng Saûn Vieät Nam seõ ñieân cuoàng, tìm ñuû caùch ñeå can thieäp, choáng ñoái. Tuy nhieân, vôùi söùc maïnh ñoaøn keát cuûa ngöôøi Vieät yeâu töï do, vôùi söï laõnh ñaïo saùng suoát vaø can ñaûm cuûa quyù vò trong ban chaáp haønh lieân bang, tieåu bang, vaø ñaëc bieät vôùi chính nghóa cao caû vaø laäp tröôøng chính trò tröôùc sau nhö moät cuûa ngöôøi Vieät töï do taïi UÙc, cuøng truyeàn thoáng yeâu chuoäng töï do, daân chuû cuûa nhaân daân UÙc, chaéc chaén, vieäc quoác kyø Vieät Nam Coäng Hoøa ñöôïc chính thöùc vinh danh laàn ñaàu tieân taïi Cabramatta vaøo ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät saép tôùi, seõ môû maøn cho chieán dòch Döïng Laïi Côø Vaøng lan traøn treân ñaát UÙc. Nhôù laïi ngaøy 31 Thaùng Taùm naêm 1991, Ñaøi Töôûng Nieäm Chieán Só Vieät UÙc taïi Cabra-Vale Park ñaõ ñöôïc Ñeà Ñoác Peter Sinclair, Thuû Hieán NSW, chính thöùc khaùnh thaønh. Suoát thôøi gian 13 naêm qua, treân göông maët cuûa böùc töôïng ngöôøi lính Vieät Nam Coäng Hoøa vaãn phaûng phaát buoàn trong noãi nhung nhôù moät maøu côø cuûa toå quoác... Nay cuøng vôùi chieán thaéng cuûa ngöôøi Vieät töï do taïi UÙc, maøu côø cuûa toå quoác seõ vónh vieãn tung bay moät caùch ngaïo ngheã treân baàu trôøi cuûa Cabramatta, thuû ñoâ cuûa ngöôøi Vieät tî naïn. Vaø nhö vaäy, cuøng vôùi maøu Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû, töôïng ngöôøi lính Vieät Nam Coäng Hoøa cuõng seõ ñöôïc öôùp trong nieàm vui haïnh phuùc, cuøng nieàm tin maõnh lieät vaøo chieán thaéng trong moät ngaøy khoâng xa...

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 341 Treân ñöôøng, nhöõng chieác xe Honda chaïy vuøn vuït veà phoá. Raát ít ngöôøi ñi xe ñaïp. Trong thaønh phoá naøy, ngay caû ôû vuøng naøy nöõa, cuoäc soáng ñang ñoåi thay toác ñoä. Nhöng maø, Nguyeân laïi vaãn muoán thôøi gian haõy ñeå cho mình ñi chaäm ñeå tìm nhöõng thuù vui trong kyû nieäm cuûa moãi con ngöôøi maø anh töøng nhôù ñeán. Vaø, luùc naøy, anh khoâng muoán ai hieåu raèng, hoaëc nhaän ra raèng, anh laø moät ngöôøi ñang soáng ôû nöôùc ngoaøi tôùi ñaây, thaûng hoaëc, ngöôøi Vieät xa queâ höông sau möôøi

naêm veà vôùi moät con ngöôøi vaên minh, khaùc laï. Khoâng, haõy ñeå cho Nguyeân ñöôïc yeâu meán kyû nieäm baèng caû taâm hoàn mình. Treân ñöôøng ñi, moät soá nôi laï haún laøm Nguyeân bôõ ngôõ. Khi thaáy beân kia bôø moät khuùc reõ cuûa doøng soâng, Nguyeân chôït ra ñöôïc ôû treân quaõng naøy, moät ngaøy ñoù ñi tuø môùi veà anh ñöôïc gaëp Lieân Chi. Luùc aáy, anh ñi beân ñaây ñöôøng, coøn Lieân Chi beân kia. Baát ngôø, Nguyeân nghe tieáng goïi teân vaø anh heát söùc ngaïc nhieân, khoâng ngôø ñoù laø Lieân Chi. Tieáng goïi cuûa Lieân Chi khi thaáy Nguyeân heát söùc möøng rôõ, coøn Nguyeân, loøng quaën thaét, xuùc ñoäng, ñaâu ngôø mình gaëp laïi ngöôøi xöa. Sau nhöõng giaây ñònh thaàn, Nguyeân ñaïp xe qua ñöôøng vaø Lieân Chi cuõng ñang ñi xe chaäm ñeå chôø Nguyeân. Naøng hoûi: -Nguyeân môùi veà phaûi khoâng ? -Daï. Nguyeân ñôïi Lieân Chi hoûi theâm, nhöng naøng laëng im. Nguyeân hoûi: -Chò ñi ñaâu ñoù ? -Ñi chôï, Lieân Chi ñaùp. -Bao nhieâu naêm khoâng gaëp laïi, chò thay ñoåi nhieàu. -Thôøi gian phaûi thay ñoåi chöù.

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 Lieân Chi ñaùp lôøi, maét nhìn thaúng veà phía tröôùc ñaïp xe. Hai ngöôøi ñi chaäm beân nhau. Nguyeân cöù ñöa maét nhìn qua Lieân Chi, anh nhaän ra naøng ñoåi thay nhieàu vaø thaáy veû taøn taï cuûa naøng maø anh naõo loøng, aân haän. Nguyeân chôït coù yù töôûng töï traùch mình, caû theá heä tuoåi treû cuûa mình nöõa ñaõ khoâng theå giöõ ñöôïc nhöõng hình aûnh, nhöõng voùc daùng cuûa nhöõng thieáu nöõ nhö Lieân Chi khi maø cuoäc chieán chöa taøn. Buoåi saùng ñoù, Lieân Chi maëc chieác aùo traéng ñaõ cuõ, chieác quaàn taây xaùm baïc maøu, ñi chieác xe ñaïp ñaøn oâng, ñaàu ñoäi chieác muõ coái xanh boä ñoäi laøm Nguyeân khoâng theå naøo hieåu ñöôïc loøng cuûa Lieân Chi ra theá naøo. Boãng nhieân, Nguyeân nghó ñeán söï thuø nghòch cuûa chieán tranh, maø caâu chuyeän veà tình yeâu cuûa Lieân Chi ñoái vôùi Nguyeân nhö laø caû moät taán bi kòch. Hai ngöôøi ñaõ soáng trong cuøng moät thôøi tuoåi treû, cuøng bò chieán tranh xoâ ñaåy, chia lìa, vaø ñeàu cuøng thaáy nhöõng caûnh töôïng cheát choùc, hay söï laïc loõng khi trôû veà nhö hoâm nay. Nhöng roài, Nguyeân kòp kieåu. Lieân Chi cuõng nhö anh, cuõng nhö bao nhieâu ngöôøi mieàn Nam coøn ôû laïi vôùi queâ höông, ai cuõng ñeàu caûm thaáy mình baát löïc, khoâng theå tìm ra loái thoaùt. Nguyeân vaø Lieân Chi im laëng moät luùc khaù laâu, moãi ngöôøi ñeo ñuoåi theo yù

nghó rieâng. Nhöng trong giaây phuùt ñoù, khoâng ai nghó raèng, taïi sao mình khoâng ñöôïc gaàn nhau ñeå giuùp nhau trong cuoäc soáng. Nguyeân vaø Lieân Chi laïi troø chuyeän tieáp khi Lieân Chi môû lôøi hoûi thaêm nhöõng yù ñònh cuûa anh trong nhöõng ngaøy sau chieán tranh, roài töø phuùt naøy, söï thaân tình cuûa hai ngöôøi laø baøn baïc vôùi nhau veà cuoäc soáng, hoaëc ôû ñaây, hoaëc ñeán moät nôi naøo khaùc. Roài khoâng chæcoù theá, ñoâi luùc buoàn söï ñôøi, hai ngöôøi laëng imtrong khoaûnh khaéc ñeå hieåu raèng trong taâm hoàn ñang caàn coù nhöõng phuùt giaây muoán toû loøng thöông nhôù ñeán nhau. Vaø, chæ coøn moät quaõng ñöôøng chöøng ñoä nöûa caây soá xuoáng tôùi nhaø ga maø hai ngöôøi vaãn nghó thaät khoù khaên ñeå noùi ra nhöõng ñieàu mình aáp uû. Khoâng bieát do moät thuùc ñaåy naøo, Nguyeân boãng noùi: -Ngaøy tröôùc ñaây, moãi laàn ôû ñôn vò ñi veà pheùp thaêm nhaø, luùc ra ñi Nguyeân cöù nhôù maõi ñeán nhöõng hình aûnh cuûa chò. Nguyeân noùi xong, Lieân Chi khoâng ngôø mình ñaõ ñöôïc nghe nhöõng lôøi noùi ñoù. Nhìn qua Nguyeân, caëp maét Lieân Chi chaêm chuù, noù nhö muoán xeâ dòch tôùi gaàn anh, nhöng khoâng ñöôïc. Naøng hieåu ñöôïc Nguyeân, ñeå roài baèng moät gioïng giaûn dò, naøng noùi: -Thôøi gian cuõng ñaõ thay ñoåi nhieàu. Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Ca nhaïc só Thuïy Mi ra maét CD “Nhöõng Veát Chuøng” NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN

Ca nhaïc só Thuïy Mi vaø Thanh Haø trong buoåi ra maét CD “Nhöõng Veát Chuøng”. (AÛnh Vöông Truøng Döông.)

Little Saigon, Huntington taïi vuõ tröôøng Majestic, nöõ ca ñaûo thaân höõu vaø khaùn thính Beach, CA.- Chieàu Chuû Nhaät nhaïc só Thuïy Mi ra maét CD giaû moä ñieäu. Nhöõng Veát 7 thaùng Möôøi Moät naêm 2004, nhaïc môùi cuûa coâ tröôùc ñoâng Chuøng laø teân cuûa moät ca

khuùc, ñöôïc Thuïy Mi choïn laøm töïa cho cuoán CD goàm 12 saùng taùc cuûa coâ. Caùi töïa “Nhöõng Veát Chuøng” laø moät yeáu toá gôïi toø moø cho ngöôøi nghe, tìm ñeán vaø chaáp nhaän doøng nhaïc môùi cuûa Thuïy Mi. Khi ñöôïc hoûi theâm, Thuïy Mi taâm söï: Toâi lan man nghó veà cuoäc soáng, vôùi nhöõng khuùc quanh cuûa doøng ñôøi. Moãi khuùc quanh aån chöùa nhöõng daáu tích vaïch haèn neân veát. Vôùi moãi töï khuùc, Toâi xin chia seû vôùi ngöôøi, nieàm caûm thoâng... Hieåu raèng trong thaêng traàm cuûa kieáp soáng, khoâng chæ rieâng toâi Coù Nhöõng Veát Chuøng. Buoåi ra maét CD ñöôïc caùc caùc só chuyeån ñaït tôùi khaùn giaû qua nhöõng gioïng haùt haøng ñaàu. MC Nguyeãn Maïnh Tuøng duyeân daùng daãn ñöa baèng höõu vaøo chöông trình giôùi thieäu taùc giaû vaø caùc taùc phaåm cuûa Thuïy Mi. Nguyeâ n Khang vaã n vôù i phong caù c h trình dieã n nhaäp theå, nhaïc khuùc Chieàu Ñoâ n g ñöa nhöõ n g caë p tình nhaâ n xích laï i gaà n hôn tìm hôi aám. Nhöõng ngöôøi leû loi co laï i vì “Vaï t naé n g ñi

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 hoang leû loi - ngaø y qua ñi laë n g leõ - Gioï t nöôù c maé t hoen bôø mi - Rôø i raõ böôù c chaâ n ngöôø i ñi - Chieà u tím khoâ n g gian bieä t ly - Ñan saàu theo gioù ai veà”. Vôùi Thanh Haø, chuùng ta ñöôïc nghe moät ca khuùc kieâu sa hôn vôùi giao höôûng cuûa “Evita”, neùt nhaïc dòu daøng, dìu daët, ngöôøi nghe coù caûm giaùc nhö chieác laù troâi treân maët hoà. “Daáu yeâu, veà lay giaác ñeâm Toâi - Laø vaán vöông laø phieâu laõng mô maøng - Thaû hoàn boàng beành, xao xuyeán Toâi tìm laïi - Kyû nieäm cuoän veà gom thaønh nhôù” Tuaán Ngoïc tha thieát caát khuùc “Em Vaãn Ñoù” “Em vaãn ñoù, toâi moät ñôøi hoái toäi - Em hieàn laønh, toâi quyû döõ traàn gian - Trong tieáng naác em ngheïn ngaøo khoâng noùi - Toâi cuùi ñaàu, day döùt cuoäc tình ñau” Thuïy Mi töï tình vôùi “Veát Chuøng” cuûa mình Tieáng ñaøn acoustic guitar cuûa coâ nhö phuï hoïa cho lôøi than, nieàm taâm söï laøm cho taâm hoàn moïi ngöôøi chuøng xuoáng maø “Veát Chuøng naøo vôi”. “Ôi nhöõng veát chuøng cuûa

ngöôøi-Tim xanh chôït uùa- Ôi nhöõng hoá roäng cuoäc ñôøi- Sa chaân nghieät ngaõ- Nhöõng ngoõ heïp loøng ngöôøi- bao dung caïn roài-Ta coøn ngôõ ngaøng hoûi ñôøiveát chuøng naøo vôi? Nhaïc khuùc cuûa Thuïy Mi mang aâm höôûng Blue vaø Jazz, cho ta caûm giaùc nheï nhaøng thanh thoaùt, ñaây khoâng phaûi laø loaïi nhaïc quen thuoäc cuûa chuùng ta nhöng, Thuïy Mi ñaõ môû moät ngoõ môùi ñeå giôùi thieäu tôùi khaùn thính gia.Ö Chuùng ta seõ quen vaø yeâu meán Thuïy Mi hôn. Nhaïc só Nhaät Ngaân cuõng coù nhöõng nhaän xeùt toát vaø loøng meán moä vôùi Thuïy Mi, coâ mang ñeán cho giôùi thöôûng ngoaïn nhöõng aâm thanh dòu daøng thoaûi maùi. Dieäu Höông goùp tieáng haùt vaø chuùc möøng Thuïy Mi thaønh coâng vaø tieáp tuïc saùng taùc. Muoán bieát theâm veà Thuïy Mi xin môøi baïn vaøo trang nhaø: www.nhungvetchung.com ñeå bieát nhieàu lyù thuù veà ngöôøi ca nhaïc só khaû aùi naøy. Chuùc Thuïy Mi thaønh coâng vôùi “Nhöõng Veát Chuøng”. NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN

Töôùng laõnh Bôø Bieån Ngaø Boä Tröôûng Quoác Phoøng Toøa Georgia xöû kieän veà keâu goïi quaân ñoäi töï Iraq tin töôûng seõ thaéng thuyeát tieán hoùa ATLANTA - Vuï nhöõng quyeån saùch, giôû ra baûng cheá, hôïp taùc vôùi Phaùp traän chieán Falluja cuoán saùch khoa hoïc trong muïc luïc cho moïi ngöôøi thaáy

ABIDJAN - Giôùi töôùng laõnh cao caáp taïi Bôø Bieån Ngaø hoâm Thöù Hai ñaõ höùa seõ hôïp taùc vôùi Phaùp ñeå phuïc hoài oån ñònh trong quoác gia ñöùng haøng ñaàu theá giôùi veà caây Cocoa naøy. Tröôùc ñoù, ñaõ coù khoaûng 700 ngöôøi bò thöông trong 3 ngaøy noåi loaïn choáng Phaùp taïi thaønh phoá Abidjan. Bôø Bieån Ngaø - moät quoác gia cöïu thuoäc ñòa Phaùp, ñaõ laâm vaøo tình caûnh noäi chieán keå töø khi phieán quaân noåi leân choáng ñoái Toång Thoáng Laurent Gbagbo chieám ñöôïc mieàn Baéc caùch ñaây 2 naêm, vaø hôn 10,000 binh só Phaùp cuõng nhö Lieân Hieäp Quoác ñaõ ñöôïc göûi ñeán ñaây ñeå caùch ly 2 löïc löôïng. Baïo loaïn laïi noåi leân hoâm cuoái tuaàn sau khi quaân Phaùp tieâu dieät gaàn heát löïc löôïng khoâng quaân nhoû beù cuûa Bôø Bieån Ngaø ñeå traû thuø cho 9 lính Phaùp thieät maïng trong moät vuï boû bom. Sau ñoù, löïc löôïng Phaùp vaø Bôø Bieån Ngaø ñaõ giao tranh ôû Abidja. Haøng ngaøn ngöôøi xuoáng ñöôøng choáng Phaùp, taán coâng ngöôøi ngoaïi quoác, cöôùp phaù nhaø daân vaø caùc cô sôû kinh doanh. Sau khi gaëp gôõ töôùng laõnh Phaùp vaø Lieân Hieäp Quoác, Töôùng Mathius Doue Tham Möu Tröôûng Bôø Bieån Ngaø, keâu goïi bình tónh, vaø “xin moïi ngöôøi laøm taát caû nhöõng gì coù theå ñöôïc ñeå sôùm phuïc hoài cuoäc soáng bình thöôøng.” Giaù Cocoa Thaùng Chaïp ñaõ taêng leân 12%, chuû yeáu vì tình traïng baïo ñoäng laøm teâ lieät sinh hoaït saûn xuaát taïi Bôø Bieån Ngaø OÂng Antoine Foucher giaùm ñoác chi nhaùnh Bôø Bieån

Ngaø cuûa Toå Chöùc Y Só Khoâng Bieân Giôùi, cho bieát coù khoaûng 700 ngöôøi ñaõ bò thöông taïi Abidjan trong maáy ngaøy baïo loaïn. Toång Thoáng Nam Phi oâng Thabo Mbeki, ñaõ caáp thôøi tham khaûo vôùi caùc laõnh ñaïo Chaâu Phi veà tình hình naøy, vaø seõ ñeán Abidjan vaøo Thöù Ba. Löïc löôïng phieán quaân - coù teân New Forces, hoâm Thöù Hai tuyeân boá raèng Toång Thoáng Gbagbo khoâng coøn naèm trong tieán trình hoøa bình nöõa, vaø chính phuû lieân hieäp döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa Thuû Töôùng Seydou Diarra phaûi coù nhieàu quyeàn haønh hôn haàu toå chöùc baàu cöû töï do vaø coâng baèng. Binh só Phaùp ñaõ ñöôïc trieån khai treân ñöôøng phoá Abidjan, laøm chuû phi tröôøng vaø chôû nhieàu ñoäi quaân taêng vieän ñeán ñaây nhaèm traán aùp baïo loaïn vaø tình traïng cöôùp boùc xaûy ra trong nhieàu thaønh phoá lôùn. Tröïc thaêng cuûa Phaùp bay löôïn treân trôøi, vaø binh só baén ñaïn chæ thieân ñeå giaûi taùn haøng ngaøn ngöôøi bieåu tình sôï raèng Phaùp seõ laät ñoå Toång Thoáng Gbagbo cuûa hoï. Ñaùm ngöôøi bieåu tình giô naém ñaám tröôùc maët binh só Phaùp, nhöng sau ñoù cuõng giaûi taùn. Chæ huy tröôûng löïc löôïng Phaùp taïi Bôø Bieån Ngaø tuyeân boá treân ñaøi truyeàn hình quoác gia raèng Phaùp khoâng heà coù yù laät ñoå oâng Gbagbo, vaø hy voïng caùc löïc löôïng phoái hôïp Phaùp, Lieân Hieäp Quoác vôùi Bôø Bieån Ngaø coù theå sôùm phuïc hoài oån ñònh taïi Abidjan. (D.P.)

BAGHDAD, Iraq - Vaøo hoâm 07 Thaùng Möôøi Moät, Boä Tröôûng Quoác Phoøng Iraq - laø Hazim al-Shaalan, ñaõ tôùi thaêm vieáng binh só Iraq maø ngöôøi ta troâng ñôïi seõ tieáp tay vôùi Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø daøn traän beân ngoaøi thaønh phoá Falluja. OÂng Al-Shaêlan ñaõ gaëp gôõ caùc tö leänh quaân söï Hoa Kyø taïi moät tieàn ñoàn Thuûy Quaân Luïc Chieán gaàn Falluja tröôùc khi ñeán noùi chuyeän vôùi binh lính Iraq. OÂng noùi vôùi caùc phoùng vieân raèng traän ñaùnh naøy seõ keùo daøi ít ngaøy vaø quaân chính phuû seõ thaéng traän naøy cuõng nhö hoï ñaõ thaéng taïi Najaf vaø Samarra. Chính phuû ñaõ gôûi tôùi maët traän Falluja hai tieåu ñoaøn ñeå ñaùnh quaân khuûng boá vaø chính phuû cuõng ñaõ gôûi nhieàu tieåu ñoaøn xuoáng maïn Nam Baghdad, phía Baéc Babil, ñeå chaän ñaùnh nhöõng quaân khuûng boá chaïy ra khoûi Falluja. Vò boä tröôûng ngöôøi Iraq, coù binh só Löïc Löôïng Ñaëc Bieät Iraq vaø nhaân vieân an ninh ngöôøi Taây Phöông vaây quanh, ñaõ töø moät tieàn doàn Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø tôùi moät caên cöù huaán luyeän cuûa Iraq gaàn ñoù. Binh lính ôû nôi naøy vaây quanh oâng vaø giô cao nhöõng khaåu suùng AK-47 leân trôøi vöøa nhaûy muùa, vöøa ca haùt vaø reo leân “Xin chaøo thöôïng caáp.” Thuû Töôùng Chính Phuû Laâm Thôøi Iyad Allawi cuûa Iraq vaøo hoâm Chuû Nhaät ñaõ tuyeân boá tình traïng thieát quaân luaät vaø baûo raèng moät cuoäc taán coâng baèng quaân söï cuûa caùc löïc löôïng do Hoa Kyø caàm ñaàu khoâng theå naøo trì hoaõn theâm ñöôïc nöõa. Cö daân taïi Falluja noùi raèng ñaõ

coù giao tranh naëng neà taïi rìa phía Ñoâng vaø phía Baéc cuûa thaønh phoá vaø, laàn ñaàu tieân, taïi rìa phía Baéc song song vôùi soâng Euphrates sau khi ñaõ coù nhöõng cuoäc oanh taïc vaø baén phaù döõ doäi suoát ñeâm. Quaân ñoäi Hoa Kyø cho hay coù töø 1,000 tôùi 6,000 quaân chieán ñaáu, keå caû moät soá nhöõng keû trung thaønh vôùi Zarqawi, ñang coá thuû taïi Falluja. Caùc cuoäc taán coâng cuûa Hoa Kyø ñaõ gieát cheát möôøi maáy quaân du kích nhöng ñaõ khoâng ñaùnh ñuoåi hoï ra khoûi caùc vò trí hoï ñang coá thuû ñöôïc, moät tö leänh cao caáp Thuûy Quaân Luïc Chieán cho bieát nhö vaäy. Quaân noåi daäy ñaõ gia taêng nhöõng cuoäc taán coâng choáng laïi caùc löïc löôïng do Hoa Kyø caàm ñaàu vaø caûnh saùt Iraq nhaèm phoâ tröông söùc maïnh cuûa hoï tröôùc cuoäc taán coâng cuûa Hoa Kyø vaøo Falluja, vaø caûnh saùt cho hay caùc tay suùng ñaõ saùt haïi 22 nhaân vieân caûnh saùt trong 3 cuoäc taán coâng vaøo ngaøy hoâm qua. (V.P.)

nhaø tröôøng Atlanta cho raèng tieán hoùa chæ laø “moät lyù thuyeát, chöù khoâng phaûi laø moät söï kieän” ñaõ ñöôïc mang ra tröôùc toøa vaøo hoâm Thöù Hai. Caùc nguyeân ñôn cho raèng, haøng chöõ naøy laø söï coå ñoäng khoâng hôïp phaùp cuûa toân giaùo. Haøng chöõ treân ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc cuûa Quaän Cobb thöøa nhaän töø naêm 2002 sau khi haøng traêm phuï huynh hoïc sinh leân tieáng chæ trích caùc cuoán saùch giaùo khoa cho raèng tieán hoùa laø moät söï kieän maø khoâng ñeà caäp tôùi caùc lyù thuyeát khaùc, nhö thuyeát taïo döïng. Luaät sö cuûa Lieân Ñoaøn Daân Quyeàn Hoa Kyø (ACLU) baø Maggie Garrett, hoâm Thöù Naêm ñaõ bieän luaän tröôùc toøa raèng “Quan ñieåm toân giaùo cuûa moät soá ngöôøi muoán ñi ngöôïc khoa hoïc khoâng theå höôùng daãn chöông trình hoïc ñöôïc.” Vuï xöû coù theå keùo daøi trong nhieàu ngaøy. Theá nhöng luaät sö cuûa Hoïc Khu Cobb County - baø Linwood Gunn, caàm moät

raát nhieàu trang noùi veà thuyeát tieán hoùa. Baø noù i , “Haø n g chöõ treâ n maû n h giaá y daù n theâ m khoâ n g phaû i laø moä t tôø giaá y caù c h bieä t vôù i 101 trang noù i veà thuyeá t tieá n hoù a . Vuï kieä n naø y khoâ n g phaû i chæ noù i veà maû n h giaá y 33 chöõ , maø laø veà nhöõ n g cuoá n saù c h giaù o khoa chöù a ñöï n g nhieà u noä i dung hôn theá nöõ a .” Sau ñaây laø nhöõng chöõ ghi treân maûnh giaáy, “cuoán saùch giaùo khoa naøy coù ñeà caäp tôùi thuyeát tieán hoùa. Tieán hoùa laø moät lyù thuyeát, chöù khoâng phaûi laø söï kieän, veà nguoàn goác sinh vaät. Taøi lieäu naøy phaûi ñöôïc hieåu baèng moät ñaàu oùc côûi môû, nghieân cöùu caån thaän vaø cöùu xeùt coù pheâ phaùn.” Moä t trong nhöõ n g vò phu huynh trong khoá i nguyeâ n ñôn - oâ n g Jeffrey Selman, cho raè n g caù i mieá n g giaá y daùn theâm naøy ñaõ phuû nhaän giaù trò cuûa khoa hoïc veà tieán hoù a . OÂ n g noù i , “Nhö vaä y khoâng khaùc gì noùi raèng taát caû nhöõ n g gì ñaè n g sau mieáng giaáy naøy ñeàu khoâng ñuùng.” Moät phaùn quyeát cuûa Toái Cao Phaùp Vieän ban haønh naêm 1987 cho raèng thuyeát taïo döïng laø moät nieàm tin toân giaùo, khoâng theå giaûng daïy trong caùc tröôøng coâng laäp cuøng vôùi thuyeát tieán hoùa. Luaät Sö Gunn cho bieát hy voïng mieáng giaáy ñoù vaãn ñöôïc toøa cho pheùp söû duïng, vì “noù seõ löu yù hoïc sinh veà caùch suy nghó coù pheâ phaùn.” Luaät Sö Gunn noùi tieáp, “Mieáng giaáy naøy chaúng noùi gì veà vaán ñeà nieàm tin. Chaúng noùi gì veà toân giaùo.” (D.P.)

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

DAT

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

CÔM PHAÀN THAÙI Côm Thaùi do ñaàu beáp Ngöôøi Thaùi naáu chæ coù taïi ... Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa quyù khaùch, ngoaøi huû tíu Myõ Thoï vaø côm phaàn Vieät, nhaø haøng Phöông haân haïnh giôùi thieäu theâm moät thöïc ñôn môùi Côm Thaùi do Chef CHAWADE-CHRATRU, töøng laø ñaàu beáp noåi tieáng cuûa nhaø haøng Thaùi Palace ôû Irvine phu traùch. Khoâng caàn ñi ñaâu xa, haõy cuøng gia ñình vaø thaân höõu ñeán thöôûng thöùc côm phaàn Thaùi ñoäc ñaùo nhö goûi Ñu Ñuû Ba Khía, Caù chieân soát chua cay Thaùi, canh chua ñoà bieån v.v..

Thöïc ñôn "Côm phaàn Thaùi" ñöôïc giôùi thieäu ñeán quí khaùch töø thöù BA ñeán Chuû Nhaät töø 4:30 chieàu. Ñaêëc bieät: FREE Cheø Thaùi hay Chuoái Chieân khi duøng côm phaàn Thaùi.

DANH TIEÁNG:

Restaurant

Chef CHAWADECHRATRU

HUÛ TÍU MYÕ THO

NOÅI TIEÁNG: CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH MOÙN AÊN HUEÁ

10722 Westminster Ave. - Garden Grove. 714-534-3339


Ñôøi Soáng

.3”

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

Khi naøo thì baïn neân goïi baùc só? Coù nhöõng tröôøng hôïp maø baïn caàn phaûi goïi baùc só ñeå ñöôïc chæ daãn caùch duøng thuoác, hay trò beänh taïm thôøi sau khi ñaõ traûi qua nhieàu giôø chieán ñaáu vôùi traïng thaùi baát bình thöôøng cuûa cô theå.

T

1/ Ñau löng: Thí duï nhö söùc khoûe cuûa baïn ñang raát toát maø neáu baïn ñau löng thì coù nghóa laø baïn ñaõ laøm moät cöû ñoäng quaù ñaùng gì ñoù lieân quan ñeán vieäc vaän duïng baép thòt. Baùc Só Roberts nghó laø baïn khoâng caàn goïi baùc só maø neân laøm moät vaøi vieäc sau ñaây: Chöôøm nöôùc ñaù

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi

Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

OANH THÔ

uy nhieân, vieäc neân hay khoâng neân goïi baùc só khoâng coù moät caâu traû lôøi giaûn dò. Baùc Só Richard Roberts giaùm ñoác cuûa American Academy of Family Physicians, noùi: “Phaàn lôùn caùc beänh nhaân coù nhöõng baûn naêng beùn nhaïy raát toát vaø haàu heát baùc só thì nghó raèng chaúng thaø traû lôøi 100 caâu baùo ñoäng sai coøn hôn laø soùt ñi moät lôøi baùo ñoäng caàn thieát. Theá nhöng, coù leõ baïn caàn suy nghó ít nhaát laø hai laàn tröôùc khi ñaùnh thöùc baùc só gia ñình cuûa baïn vaøo luùc nöûa ñeâm, hay keùo baø ta ra khoûi buoåi tieäc sinh nhaät cuûa con trong ngaøy Chuû Nhaät”. Baøi vieát sau ñaây cuûa kyù giaû Susan Carlton treân tôø Good Housekeeping seõ ghi nhaän nhöõng höôùng daãn cuûa moät soá baùc só veà 12 trieäu chöùng vaø tröôøng hôïp thoâng thöôøng naøo maø chuùng ta neân vaø khoâng neân “laøm phieàn” vò baùc só cuûa mình.

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

(LND) - Ñôøi soáng goàm taát caû nhöõng lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, hay giöõa ngöôøi vôùi cuûa caûi, tieàn taøi, vôùi caùc loaøi ñoäng vaät, coû caây, ñaát ñaù... Nhöng coù leõ giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi laø moái lieân heä quan troïng vaø khoù khaên nhaát trong taát caû caùc loaïi töông quan. Chuùng ta hoïc töø treû tôùi giaø, vaãn khoâng heát, nhöõng ñieàu caàn bieát ñeå laøm cho nhöõng moái lieân heä thaân sô ñöôïc nheï nhaøng, toát ñeïp. Nhöõng moái lieân heä ñoù, coù leõ ai cuõng ñoàng yù, laø caùc ñieàu kieän caên baûn cuûa moät cuoäc soáng haïnh phuùc. Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) ñöôïc coi laø trieát gia soá moät cuûa theá kyû 20, ñaõ giaûng daïy gaàn saùu thaäp nieân khaép theá giôùi cho haøng trieäu thính giaû. Caùc baøi giaûng lieân quan tôùi ñeà taøi “Lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi” ñaõ ñöôïc cô sôû Krisnamurti Foundation tuyeån choïn xuaát baûn thaønh moät cuoán saùch maø chuùng toâi xin trích dòch ñeå ñaêng vaøo muïc naøy moãi tuaàn. Vì tö töôûng vaø lôøi giaûng cuûa ñaïi sö Krisnamurti raát suùc tích neân ngöôøi dòch ñaët theâm caùc tieåu ñeà, vaø khi caàn thieát, cuõng xin ghi chuù theâm cho baøi giaûng deã hieåu hôn. Xin quyù ñoäc giaû ñoïc thaät chaäm vaø kyõ, ñeå haáp thuïc ñöôïc heát nhöõng tö töôûng saâu xa vaø vi dieäu cuûa Krisnamurti. (C.H.)

Baøi giaûng taïi Ojai (ngaøy 16/06/1940) - kyø 2

KHAÙM PHAÙ CHÍNH MÌNH ÑEÅ HEÁT KHOÅ hoaëc nöôùc noùng, naèm xuoáng nghæ ngôi vaø uoáng thuoác coù chaát Ibuprofen nhö Tylenol, Advil. Tuy nhieân, neáu baïn coù nhöõng trieäu chöùng nhö ñieän giaät chaïy daøi xuoáng chaân, caûm thaáy yeáu ñuoái vaø côn ñau leân cao ñoä, khoâng ñieàu khieån ñöôïc söï tieâu tieåu, hay baøn chaân töï nhieân muoán khuîu xuoáng. Ñaây laø nhöõng daáu hieäu baùo doäng laø xöông soáng coù theå coù vaán ñeà vaø baïn caàn goïi baùc só ngay. 2/ Ra maùu: Maëc duø khi baïn ho hay oùi ra maø thaáy coù laãn maùu dó nhieân baïn seõ kinh khieáp, nhöng ñieàu naøy coù theå khoâng ñeán ñoä khaån caáp laém ñaâu, ñoù laø theo lôøi cuûa Baùc Só Nancy Wilson Ashbach ôû Denver. Baø noùi: “Nguyeân nhaân cuûa vieäc naøy coù theå laø do thöïc quaûn bò raùch moät chuùt sau khi ho maïnh hay oùi möûa nhieàu quaù. Thoâng thöôøng, baïn coù theå ñôïi moät ngaøy ñeå ñöôïc löôïng ñònh beänh. Theá nhöng, neáu soá maùu ho hay oùi ra nhieàu hôn laø moät muoãng canh, baïn phaûi goïi baùc só ngay töùc khaéc ñeå tìm xem ñoù coù phaûi laø trieäu chöùng loeùt bao töû (ulcer) hay bò chaûy maùu ôû beân trong cô theå. Ngay caû khi thaáy coù maùu trong phaân, ñoù cuõng coù theå laø daáu hieäu cuûa beänh

hermoroids, nhieãm truøng ñöôøng tieâu hoùa. Trong tröôøng hôïp chæ coù ít maùu dính nôi quaàn loùt hay rôùt xuoáng caàu, ghi nhôù maøu saéc cuûa maùu laø ñaäm hay nhaït, töôi hay ñen, roài goïi baùc só vaøo buoåi saùng hoâm sau.

bies). 4/ Beänh phuï khoa:

Neáu laø phuï nöõ vaø kinh nguyeät cuûa baïn boãng nhieân nhieàu hôn nhöõng laàn khaùc moät caùch baát thöôøng thì baïn neân ñi khaùm baùc só ngay. Nhaát laø neáu baïn ñang coù 3/ Choã söng vaø veát caén: thai, bò ñau ñôùn vaø xuaát Haàu heát nhöõng tröôøng hôïp huyeát thì cuõng neân ñi khaùm da söng leân khoâng coù gì khaån baùc só ngay ñeå ñeà phoøng vieäc caáp. bò hö thai. Baùc Só Ashbach noùi raèng baïn chæ lo khi choã söng ñoû 5/ Nhöùc ñaàu vaø hoài hoäp: hay ngöùa ngaùy lan roäng ra: Baùc Só Redonda Miller ôû Thí duï nhö noù baét ñaàu ôû coå Joh Hopkins Scholl of Meditay nhöng vaøi giôø sau lan ra cine ôû Baltimore noùi raèng leân ñeán caùnh tay thì baïn neáu baïn chæ nhöùc ñaàu thöôøng ñöøng ñoå loãi taïi aên thòt. Baïn thì khoâng coù gì lo sau khi caàn goïi baùc só neáu coå hoïng duøng thuoác trò nhöùc daàu. Theá baét ñaàu söng vaø baïn thaáy nhöng vieäc ñau nhöùc laøm baïn khoù thôû. phaùt khoùc leân ñöôïc coù theå laø Trong tröôøng hôïp naøy baùc vaán ñeà quan troïng. Baïn caàn só caàn bieát laø baïn khoâng bò ñi khaùm baùc só ñeå bieát chaéc phaûn öùng nguy hieåm ñeán laø khoâng bò brain tumor maïng soáng nhö bò ong caén böôùu trong oùc, moät trong hay vì baïn aên moät caùi gì ñoù nhöõng noãi lo sôï gheâ gôùm maø baïn bò dò öùng. nhaát cuûa con ngöôøi. Moät côn Neáu baïn bò caén - chaúng ñau ñaàu khuûng khieáp xaûy ñeán haïn nhö bò moät con choù caén baát ngôø vaø ôû ñaâu ñoù treân ñaàu, saùng nay khi ñang chaïy boä, roài sau ñoù laø côn soát keùo ñeán thì baïn caàn phaûi ñöôïc khaùm vôùi caùi coå bò cöùng ngaéc laø nghieäm ngay bôûi ngöôøi baùc só nhöõng trieäu chöùng maø baïn gia ñình hay ôû moät trung taâm phaûi töùc khaéc ñöôïc khaùm vaø ñieàu trò khaån caáp (urgent chöõa trò. care unit). Baïn coù theå ñöôïc cho duøng truï sinh, chích ngöøa 6/ Thôû: uoán vaùn vaø coù theå phaûi ñöôïc Khoâng coù gì sôï haõi baèng Tieáp trang B8 thöû nghieäm beänh choù daïi (ra-

Muoán hieåu ñöôïc nhöõng phöùc taïp cuûa caùc moái lieân heä, chuùng ta caàn raát nhieàu kieân nhaãn vaø söï chuù taâm. Lieân heä laø moät tieán trình ñeå ta khaùm chính mình, töø ñoù hieåu ñöôïc nhöõng goác reã bí aån cuûa khoå ñau, cuûa phieàn naõo. Chuyeän hieåu ñöôïc mình ñoù chæ laøm ñöôïc khi ta coù lieân heä vôùi ngöôøi khaùc. Toâi nhaán maïnh tôùi caùc moái daây lieân heä vì khi hieåu ñöôïc thaáu ñaùo söï phöùc taïp cuûa chuùng, ta seõ coù ñöôïc trí tueä (söï hieåu bieát saâu xa). Söï thaáu hieåu naøy coù khaû naêng vöôït leân treân ñöôïc moïi lyù leõ vaø tình caûm. Neáu chuùng ta chæ caên cöù vaøo lyù leõ thì söï hieåu bieát cuûa ta chæ ñöa tôùi coâ ñôn, kieâu haõnh vaø thieáu tình yeâu. Neáu chæ caên cöù vaøo tình caûm thì söï hieåu bieát cuûa ta seõ noâng caïn. Tình caûm boác hôi, bay ñi khaù nhanh, vaø ta cuõng khoâng coù tình yeâu. Söï hieåu bieát ñích thöïc vaø saâu xa noùi treân seõ giuùp chuùng ta bieát caùch haønh ñoäng cho hoaøn haûo. Caùi hieåu ñoù khoâng phuï thuoäc vaøo baát kyø ai, vaø khoâng theå bò phaù huûy. Noù cuõng khoâng bò tieâu moøn theo thôøi gian. Neáu chuùng ta khoâng theå hieåu ñöôïc nhöõng vaán ñeà lieân can tôùi söï tham ñaém cuûa mình, khoâng hieåu ñöôïc caùc khoù khaên trong lieân heä cuûa ñôøi soáng haøng ngaøy, maø ta muoán coù tueä giaùc saâu xa vaø tình yeâu chaân thöïc, thì ñoù laø chuyeän aûo töôûng vaø meâ muoäi. Khi khoâng coù tueä giaùc veà dieãn tieãn cuûa caùi tham, maø chæ nuoâi döôõng loøng töû teá vaø söï roäng löôïng thì ta chæ nuoâi ñöôïc söï voâ minh vaø baát thieän maø thoâi. Khi khoâng hieåu thaáu ñaùo ñöôïc veà caùc lieân heä, maø ta chæ nuoâi döôõng loøng töø bi vaø bao dung, thì ñoù cuõng chæ laø söï bieåu hieän tinh teá cuûa loøng kieâu haõnh. Khi thöïc söï hieåu veà loøng tham, ta môùi thöïc söï soáng töø bi vaø bao dung. Nhöõng ñöùc tính ñöôïc nuoâi döôõng (nhôø huaán luyeän), khoâng phaûi laø thieän taâm thaät söï. Tueä giaùc (söï hieåu bieát thaáu ñaùo) noùi treân ñoøi hoûi söï tænh thöùc (awareness) thöôøng tröïc vaø kieân trì, tích cöïc maø meàm deûo. Khi chæ kieàm cheá baèng caùc pheùp huaán luyeän, thì söï hieåu bieát coù theå bò leäch laïc, khoâng hoaøn haûo vaø noâng caïn. Nhöng khi coù söï chuù taâm ñeå thöïc taäp (coù tænh thöùc) moät caùch thoaûi maùi, hoàn nhieân thì tueä giaùc seõ troå boâng. Ñoù laø söï thöïc taäp ñeå soáng coù yù thöùc, baèng caùch quan saùt, ñaët caâu hoûi veà caùc haønh ñoäng vaø phaûn öùng cuûa ta trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Chaáp nhaän vaø naém laáy söï

Tieáp trang B8

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

Traän ñaáu ñaõ chaám döùt!

.3”

YEÁN TUYEÁT

Cho duø thaèng con trai vaø ñöùa con gaùi cuûa toâi ñeàu töøng laø nhöõng ñoäi vieân chôi moân boùng roå vaø say meâ moân theå thao naøy trong suoát nhöõng naêm trung hoïc, toâi vaãn nghó raèng sinh hoaït theå thao trong caùc saân tröôøng hoïc ngaøy nay khoâng coøn mang tính chaát thích thuù nöõa vì caùc ñöùa treû vò thaønh nieân naøy hoaëc bò boû queân, hoaëc quaù kieät söùc.

C

où leõ baïn thaéc maéc vì sao toâi laïi nhaän xeùt nhö vaäy, theá neân toâi xin daãn chöùng moät nhaän xeùt cuûa oâng Fred Engh - chuû tòch cuûa Toå Chöùc The National Alliance for Youth Sports - vaø taùc giaû cuûa cuoán saùch “Why Johnny Hates Sport”, nhö sau: “Khaép nôi treân ñaát Myõ, treû con boû

khoâng muoán chôi theå thao nöõa chæ vì ngöôøi lôùn ñaõ laáy ñi nhöõng söï thích thuù cuûa chuùng.” Thaät vaäy, treû con boû cuoäc vì bò kieät söùc, vì söï quaù chuù taâm veà chuyeän tranh ñua cuûa ngöôøi lôùn vaø vì söï thieáu höùng thuù. Ngoaøi ra, coøn coù moät lyù do khaùc nöõa ñoù laø vieäc coù nhieàu ñöùa treû muoán chôi theå thao nhöõng khoâng bao giôø coù cô hoäi.

Söï kieän treû coøn khoâng ham thích tham gia vaøo sinh hoaït theå thao laïi coøn caàn ñöôïc baùo ñoäng hôn nöõa moät khi maø caùc tröôøng coâng laäp caét giaûm moät soá chöông trình theå thao, vaø tình traïng maäp phì ñang lan traøn nhö beänh dòch treân toaøn quoác. Chuùng ta töï hoûi laø ñieàu gì ñang xaåy ra ñaây, phaûi khoâng? Nguyeân nhaân ñöa ñeán tình traïng vöøa keå laø do möùc ñoä

tuoät thang cuûa nhöõng moân theå thao töï ñoäng, khoâng bò eùp buoäc (pick up games), so vôùi söï gia taêng nhanh choùng cuûa nhöõng ñoäi banh (sport club) ôû ngoaøi tröôøng hoïc. Söï vieäc phuï huynh sôï con caùi khoâng ñöôïc giaùm saùt kyõ löôõng ôû caùc saân chôi, lo laéng veà traùch nhieäm phaùp lyù... Nhaát laø söï boäc phaùt giöõa phuï huynh maø nhöõng chuyeân vieân goïi laø “competitive parenting” (söï ganh ñua veà caùch nuoâi daïy con), nghóa laø caùc baäc cha meï muoán bieát chaéc laø con mình cuõng ghi danh vaøo baát cöù chöông trình vaø sinh hoaït naøo maø ñöùa treû haøng xoùm hay ngöôøi quen cuûa mình coù maët. Tröø nhöõng tröôøng hoïc nhoû, nôi maø moãi hoïc sinh ñeàu coù cô hoäi ñeå tham gia vaøo ñoäi banh cuûa nhaø tröôøng, coøn phaàn ñoâng taïi caùc tröôøng trung hoïc lôùn, ôû nhöõng khu vöïc giaøu coù, treû con ñeàu phaûi qua moät cuoäc traéc nghieäm (try out), neáu khoâng hoäi ñuû tieâu chuaån thì bò loaïi ra ngoaøi ñoäi banh cuûa tröôøng. Vaø nhö theá, neáu ñöùa treû muoán chôi theå thao, thì cha meï seõ phaûi boû tieàn tuùi ñeå ghi danh con vaøo caùc hoäi banh cuûa tö nhaân. Vaø nhöõng ñöùa treû naøy thöôøng chæ coù theå chôi moät moân theå thao maø thoâi. Moät khi ñaõ vaøo chôi ôû moät

ñoäi banh, chaúng haïn nhö boùng roå, thì thôøi gian sinh hoaït cuûa nhöõng ñöùa treû coù theå keùo daøi töø 5 ñeán 10 thaùng trong naêm vaø haàu nhö phaûi thöïc taäp moãi ngaøy. Ngoaøi leä phí phaûi ñoùng cho hoäi ñeå traû cho huaán luyeän vieân, ñoäi vieân coøn phaûi ñoùng tieàn ñoàng phuïc, tieàn di chuyeån moãi khi ñi giao ñaáu vôùi caùc tröôøng ôû tænh hay vuøng khaùc, ôû trong vaø ngoaøi tieåu bang. Sinh hoaït theå thao thôøi buoåi naøy so vôùi moät theá heä tröôùc trôû neân moät sinh hoaït coù tính caùch xa xæ! Theo truyeàn thoáng, ñaùng leõ ra nhöõng ñoäi banh khoâng thuoäc tröôøng hoïc nhö Little League Baseball vaø Pop Wagner football thöôøng chuù troïng ñeán nhöõng ñöùa treû chöù khoâng phaûi ñieåm soá hay thöù haïng cuûa chuùng. Nhöng hieän nay thì nhöõng ñoäi banh naøy nhaém vaøo vieäc choïn loïc nhöõng taøi naêng raát sôùm vaø chæ khuyeán khích nhöõng ñöùa gioûi nhaát maø thoâi. Gregg Heinzmznn - giaùm ñoác cuûa Youth Sport Research Council ôû Rutgers University, tieåu bang New Jersey, noùi: “Trong khi vieäc phaán ñaáu ñeå ñöôïc coâng nhaän laø xuaát saéc ñöôïc xem laø giaù trò thì khuoân maãu phaûi thaéng baèng moïi giaù naøy seõ laøm suy yeáu söï phaùt trieån veà theå lyù cuõng nhö veà

xaõ hoäi cuûa ñöùa treû”. Ngaøy nay, tham gia sinh hoaït theå thao coù nhöõng khía caïnh khoâng ñöôïc laïc quan cho laém: Neáu ñöùa treû laø moät tay chôi theå thao cöø khoâi thì noù seõ bò ñì cho ñeán khi kieät söùc, hoaëc noù bò xem laø baát taøi vaø seõ bò laøm cho naûn loøng ñeå boû cuoäc. Bob Bigelow - moät caàu thuû boùng roå chuyeân nghieäp cuûa NBA - vaø laø taùc giaû cuûa cuoán saùch “Just Let the Kids Play”, noùi: “Coù quaù nhieàu phuï huynh cuõng nhö huaán luyeän vieân caên cöù vaøo sinh hoaït theå thao chuyeân nghieäp ñeå aùp duïng cho treû con. Hoï khoâng nhaän ra ñöôïc raèng trong khi hoï hoái haû ñeå taát caû söï chuù yù vaøo nhöõng ñöùa treû maø hoï cho laø hay nhaát thì hoï ñaõ queân maát nhoùm treû coøn laïi.” Brook de Lench - moät ngöôøi meï cuûa maáy ñöùa con sinh ba soáng ôû Concorde, Massachussetts, bieát roõ laø heä thoáng sinh hoaït theå thao daønh cho thanh nieân aûnh höôûng ñeán con cuûa coâ nhö theá naøo sau khi caû ba ñeàu ghi danh chôi thöû, nhöng chæ coù moät mình thaèng Hunter laø ñöôïc choïn, coøn Spencer vaø Taylor thì bò loaïi. Hai ñöùa em cuûa Hunter raát thaát voïng vaø caûm thaáy maëc caûm vì chuùng khoâng gioûi baèng thaèng anh. Tieáp trang B10

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Khi naøo thì baïn neân goïi baùc só? Tieáp trang B1

vieäc caûm thaáy mình khoâng thôû ñöôïc. Ñieàu naøy coù theå xaûy ra do bò leân côn suyeãn, lo sôï quaù söùc, bò söng phoåi. Baùc Só Bruce Bagley ôû Albany, NewYork, noùi raèng baùc só seõ hoûi baïn coù phaûi khi nghæ ngôi bò huït hôi hay laø do raùng söùc laøm gì ñoù maø bò tình traïng naøy. Nhôø ñoù, hoï môùi tìm bieát xem laø tình traïng naøy ñaõ xaûy ra bao laâu vaø aûnh höôûng baïn nhö theá naøo. Neáu ñoù laø moät ngöôøi coù beänh suyeãn thì dó nhieân hoï caàn phaûi ñi ñeán beänh vieän ngay.

söï nhieãm truøng. Baïn caàn phaûi goïi baùc só neáu bò ôùn laïnh lieân tuïc (coù theå laø do chöùng söng phoåi pneumonia), bò khoù thôû hay laø bò meâ saûng. Trong tröôøng hôïp naøy, moät ngöôøi khaùc seõ goïi baùc só cho baïn. Baïn seõ ñöôïc baùc só hoûi laø nhieät ñoä trong ngöôøi baïn cao nhö vaäy trong bao laâu vaø hoï seõ cho baïn Acetaminophen hay Ibuprofen ñeå xem coù laøm haï côn soát ñöôïc khoâng?

khoâng neân chaàn chôø khi goïi baùc só. Baùc Só Andrea Kielich - ôû Portland Clinic ôû Oregan, noùi: “Veà vieäc tieâu chaûy vaø oùi möûa thì neáu noù keùo daøi ñeán 24 tieáng ñoàng hoà vaø nhö vaäy laø cô theå cuûa baïn seõ laâm vaøo tình traïng thieáu nöôùc - dehydration, raát nguy hieåm. Baïn phaûi goïi baùc só hay ñi vaøo beänh vieän cöùu caáp.

7/ Duøng nhaàm thuoác:

10/ Bò traëc chaân vaø caùc côn ñau: Thí duï nhö baïn ñi giaøy cao goùt vaø bò teù ngaõ roài traëc chaân vaøo ñeâm Thöù Baûy, hay bò ñau tay khi chôi tennis vaøo ngaøy Chuû Nhaät. Trong hai tröôøng hôïp naøy, Baùc Só Mark DiDea - laøm vieäc taïi beänh vieän Arnold Palmer Hospital for Children and Women ôû Orlando, ñeà nghò: “Ñöøng cöû ñoäng choã bò ñau, chöôøm nöôùc ñaù, quaán moät cuoän baêng loaïi co giaõn chung quanh choã ñau vaø gaùc chaân leân. Neáu côn ñau khoâng giaûm xuoáng vaø laøm cho baïn khoâng cöû ñoäng ñöôïc thì baïn caàn phaûi goïi baùc só. OÂng hay baø ta seõ khaùm vaø quyeát ñònh xem laø baïn coù caàn chuïp quang tuyeán hay caàn uoáng thuoác hay khoâng. Neáu baïn tình nghi laø mình bò gaõy xöông vì thaáy choã bò thöông söng leân vaø ñau kinh khuûng thì ñöông nhieân baïn phaûi goïi baùc só ngay töùc khaéc.

Neáu baïn thaáy noùng raát khi ñi tieåu xaûy ra ñoàng thôøi vôùi vieäc baïn muoán ñi tieåu hoaøi thì baïn coù theå bò nhieãm truøng ñöôøng tieåu. Baùc Só Miller noùi raèng maëc duø côn beänh naøy khoâng ñöôïc xeáp vaøo loaïi khaån caáp nhöng baïn cuõng vaãn neân goïi baùc só. Nhö vaäy baïn seõ ñöôïc ho duøng truï sinh vaø coù theå heát beänh vaøo buoåi saùng sau ñoù. Baïn caàn phaûi goïi baùc só ngay neáu vieäc ñi tieåu thöôøng xuyeân bao goàm côn ñau, soát vaø oùi möûa vì ñaây coù theå laø daáu hieåu thaän bò nhieãm truøng. * Hieåu roõ heä thoáng laøm vieäc taïi vaên phoøng baùc só: Khi baïn goïi vaên phoøng baùc só vaøo 09 giôø toái thì khoâng coù nghóa laø laø baïn seõ ñöôïc noùi chuyeän vôùi oâng hay baø ta. Thöôøng cuù ñieän thoaïi cuûa baïn seõ ñöôïc moät heä thoáng ñieän thoaïi töï ñoäng traû lôøi. Caùc baùc só hay thay phieân nhau ñeå traû lôøi giuùp ñôõ beänh nhaân neân ñöøng hy voïng laø baïn seõ noùi chuyeän vôùi baùc só gia ñình cuûa baïn. Baïn neân tìm hieåu ngay khi baïn coøn khoûe maïnh veà caùch thöùc laøm vieäc sau giôø vaên phoøng môû cöûa. Hieän nay, caøng ngaøy caøng coù nhieàu baùc só söû duïng heä thoáng telephone triage ñeå giaûi quyeát nhöõng lo laéng cuûa beänh nhaân. Taïi McKessonHBOC ôû Broomfield, Colorado, phuïc vuï 25 trieäu beänh nhaân treân toaøn quoác, nhöõng ngöôøi y taù register nurses, laøm vieäc 24

Thí duï nhö baïn môû tuû ñöïng thuoác taây vaø maét nhaém maét môû theá naøo laáy nhaèm thöù thuoác khaùc ñeå uoáng; hoaëc baïn lôõ uoáng tôùi hai lieàu thuoác thay vì moät maø thoâi. Caû hai tröôøng hôïp naøy baïn ñeàu caàn goïi baùc só caû. Baùc Só Ashbach noùi: “Uoáng nhaàm thuoác khaùc hay uoáng hôn lieàu baùc só daën ñeàu coù theå nguy haïi. Baïn neân coù saün chai thuoác tröôùc maét ñeå coù theå noùi cho baùc só bieát teân lieàu löôïng thuoác laø bao nhieâu.” 8/ Coå hoïng bò ñoû vaø raùt: Coå hoïng bò ñau raùt laø moät tröôøng hôïp baïn coù theå chôø ñeán ngaøy mai ñeå goïi baùc só, theá nhöng bao giôø cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp ngoaïi leä. Baùc Só Thomas Meloy - laøm vieäc taïi phoøng cöùu caáp cuûa Mayo Clinic ôû Minnesota, noùi: “Neáu coå hoïng bò söng vaø baïn bò ñau nhöùc khieán ngöôøi beänh khoâng nuoát ñoà aên hay thöùc uoáng ñöôïc thì ñaây laø daáu hieäu ñaùng lo.” Neáu vieäc söng coå ñi keøm vôùi côn soát thì dó nhieân baïn khoâng neân chaàn chôø gì nöõa maø khoâng ñi baùc só ngay.

11/ Ñau buïng:

Phaàn nhieàu nhöõng côn ñau buïng thoâng thöôøng, nhö vì aên moät ñoà aên khoâng tieâu hay ñaõ cuõ, seõ töï noù qua ñi vaø baïn coù theå chôø giôø vaên phoøng baùc só môû cöûa ñeå goïi. Theá nhöng neáu côn ñau buïng leân ñeán cöïc ñoä vaø baïn khoâng theå chòu noåi thì ñoù coù 9/ Soát: theå laø trieäu chöùng cuûa beänh Baùc Só Roberts noùi raèng loeùt bao töû, ruoät dö hay moät côn soát laø daáu hieäu cô nhieàu beänh khaùc. Trong theå baïn ñang choáng choïi vôùi nhöõng tröôøng hôïp naøy, baïn

12/ Ñau khi ñi tieåu:

giôø moät ngaøy suoát 7 ngaøy trong moät tuaàn leã. Caùc nöõ y taù seõ döïa treân moät baûng tính - algorithms, cuûa maùy ñieän toaùn, ñeå höôùng daãn beänh nhaân töøng böôùc moät caàn phaûi laøm. Neáu baïn phaûi chôø baùc só goïi laïi thì baïn neân giöõ ñöôøng daây khoâng baän roän, taét maùy nhaén (answering machine), neáu coù maùy Caller ID thì raát toát. Bôûi vì baùc só cuûa baïn thöôøng goïi laïi baïn baèng cellphone hay ñieän thoaïi rieâng cuûa hoï vaø neáu hoï khoâng goïi ñöôïc, hoï coù theå maát kieân nhaãn. Baùc Só Andrea Kielich nhaéc nhôû caùc beänh nhaân neân baøy toû moät chuùt bieát ôn trong thaùi ñoä cuûa baïn khi noùi caûm ôn baùc só vì ñaõ goïi baïn laïi vì baïn hieåu raèng goïi ai daäy khi ñang nguû hay phaûi boû ngang böõa aên ñeå noùi chuyeän vôùi baïn laø moät ñieàu teá nhò.

(YÙ kieán cuûa ngöôøi vieát: Rieâng ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam chuùng ta thì khi naøo cuõng kính troïng caùc vò baùc só caû - cho duø ñoâi khi hôi quaù ñaùng, ñeán noãi khoâng bao giôø daùm goïi ñeå hoûi gì caû, ñau thì raùng chòu hay ñi thaúng tôùi phoøng caáp cöùu maø thoâi!)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

Giöõa Ngöôøi vôùi Ngöôøi Tieáp trang B1

phöùc taïp cuûa caùc tranh chaáp vaø buoàn phieàn trong ñôøi soáng, ngöôøi ta seõ ñaït tôùi tueä giaùc hoaøn haûo. Ñieàu naøy chæ thöïc hieän ñöôïc khi ta thöïc söï hieåu ñöôïc caùc tieán trình cuûa caùi Tham maõnh löïc chính, ñoäng cô trung öông cuûa ñôøi soáng con ngöôøi chuùng ta. CAÂU HOÛI (cuûa moät thính giaû): Ngaøi noùi veà söï hieåu bieát, khaùm phaù chính mình, caùi hieåu ñoù laø cho mình hay cho ngöôøi ngöôøi khaùc? KRISNAMURTI traû lôøi: Ta thöôøng hay bieåu hieän con ngöôøi mình cho ngöôøi khaùc thaáy, nhöng chuyeän quan troïng laø baïn bieát veà chính mình, hay baïn chæ caàn ngöôøi khaùc hieåu baïn? Toâi ñaõ coá gaéng giaûi thích raèng neáu chuùng ta cho pheùp caùc moái lieân heä bieåu hieän ra thì chuùng ñeàu laø nhöõng taám göông ñeå soi chieáu coi nhöõng gì khuùc khuyûu, nhöõng gì ngay thaúng. Caùc taám göông ñoù cho pheùp ta nhìn roõ mình. Nhöng nhö toâi ñaõ giaûi thích, neáu nhö chuùng ta bò muø quaùng vì nhöõng thieân kieán, quan nieäm vaø tin töôûng saün coù thì ta khoâng theå nhìn roõ ñöôïc, duø cho moái lieân heä kia coù quan thieát tôùi ñaâu. Khi ñoù thì lieân heä khoâng giuùp ích cho ta trong vieäc töï khaùm phaù mình. Ñaàu tieân, ta caàn coi xem ñieàu gì ñaõ ngaên caûn khoâng cho ta coù caùc nhaän thöùc chaân thöïc? Ñoù laø vì taát caû caùc yù kieán cuûa ta veà chính mình, veà caùc noãi sôï haõi, hy voïng, tin töôûng, caùc taäp tuïc, lyù töôûng v.v... taát caû ñeàu laø nhöõng taám maøn che phuû ta. Khi khoâng hieåu roõ nguyeân nhaân cuûa caùc nhaän thöùc sai laïc ñoù, chuùng ta coù khuynh höôùng naém giöõ caùc nhaän thöùc ñoù vaø laïi coù nhieàu ñuïng chaïm, nhieàu phieàn naõo hôn. Ñieàu chính ta phaûi laøm khoâng phaûi laø thay ñoåi hoaëc chaáp nhaän caùc caùi nhìn leäch laïc ñoù, maø ta caàn coù yù thöùc, bieát roõ veà nhöõng nguyeân nhaân gaây ra söï sai leäch. Nhieàu ngöôøi noùi hoï khoâng coù thì giôø ñeå taäp tænh thöùc, hoï baän roän quaù v.v... nhöng ñaây khoâng phaûi laø vaán ñeà thôøi gian, maø laø vaán ñeà muoán laøm hay khoâng. Vaø duø cho baän roän tôùi ñaâu thì ngöôøi ta cuõng coù luùc ñeå baét ñaàu taäp tænh thöùc. Ñi tìm keát quaû töùc thôøi (laøm saün vaø nhanh choùng, do ngöôøi khaùc ñöa ra) laø phaù ñi khaû naêng hieåu bieát lôùn lao cuûa mình. Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

www.VietFilmFest.com

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE

* Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Traän ñaáu ñaõ chaám döùt! Tieáp trang B7

De Lench noåi giaän vì khoâng ngôø raèng ôû ñòa phöông cuûa coâ, ngöôøi ta laïi khoâng theå thaønh laäp nhieàu ñoäi nguõ ñeå taïo cho nhöõng ñöùa treû cô hoäi ñöôïc chôi theå thao. Coâ baét ñaàu moät website coù teân “momsteam.com” nhaèm giuùp ñôõ vaø hoã trôï phuï huynh cuõng nhö sinh hoaït theå thao. Chæ moät thôøi gian ngaén sau ñoù, coâ ñaõ hình thaønh ñöôïc moät ñoäi banh sinh hoaït thöôøng xuyeân vaø thaéng raát nhieàu cuoäc tranh taøi. Tuy nhieân, coù raát nhieàu ñöùa treû thaáy mình chæ laø khaùn giaû cuûa cuoäc chôi vaø ñieàu naøy xaûy ra khoâng phaûi luùc naøo cuõng do loãi cuûa ngöôøi huaán luyeän vieân, vì chính

phuï huynh môùi laø thuû phaïm cuûa vaán ñeà. Dough Abrams moät giaùo sö daïy luaät thuoäc University of Missousi, laøm coâng vieäc ghi nhaän nhöõng tröôøng hôïp phuï huynh vöôït quaù giôùi haïn trong sinh hoaït theå thao cuûa thieáu nieân, noùi: “Trong moät coäng ñoàng nhoû, chæ caàn 10% luùc naøo cuõng chæ nghó ñeán chuyeän thaéng cuoäc chöù khoâng caàn gì khaùc nöõa, ñieàu ñoù coù theå huûy hoaïi moïi thöù daønh cho treû con”. Moät soá phuï huynh ñaõ nhaän ra ñöôïc raèng hoï ñaõ ghi teân cho con vaøo moät chöông trình theå thao quaù caêng thaúng. Travis Walker, 16 tuoåi, soáng ôû Columbus, Ohio, laø moät thaønh vieân trong ñoäi

banh baseball do cha cuûa em vaø moät vaøi phuï huynh khaùc hình thaønh. Ñoäi banh naøy di chuyeån thöôøng xuyeân ñeå giao ñaáu vôùi caùc nôi khaùc ngoaøi thaønh phoá vaø luùc ban ñaàu Travis raát thích thuù. Theá nhöng, qua ñeán naêm thöù hai thì em baét ñaàu caûm thaáy quaù meät moûi vì phaûi tham döï ñeán 70 traän ñaáu trong suoát moät naêm. Travis thuù nhaän vôùi meï laø mình khoâng theå naøo chòu noåi vaø em quyeát ñònh rôøi boû khoâng chôi banh nöõa bôûi vì em khoâng coù moät thôøi giôø raûnh roãi naøo vaø bò caêng thaúng thöôøng xuyeân. Dó nhieân, khoâng phaûi phuï huynh naøo cuõng caûm thaáy kieät söùc bôûi nhöõng ñoäi banh

khoâng thuoäc nhaø tröôøng. Raát nhieàu phuï huynh vaø con caùi cuûa hoïc nghó raèng nhöõng ñoäi banh ñua tranh nhö theá coù chöông trình huaán luyeän chuyeân nghieäp, tinh thaàn theå thao cao ñoä vaø taäp cho treû con tính töï troïng. Stan Kolbe - huaán luyeän vieân cuûa ñoäi Washington Senators, moät trong nhöõng ñoäi softball noåi tieáng treân toaøn quoác, noùi: “Toâi khoâng muoán thaáy nhöõng ñoäi banh xuaát saéc thua cuoäc, do ñoù, nhöõng ñoäi vieân caàn ñöôïc trang bò moät tinh thaàn ganh ñua cao ñoä.” Alice - con cuûa Kolbe, chôi trong ñoäi baseball cuûa cha mình, vaø thöïc taäp 5 ngaøy moät tuaàn trong suoát 11 thaùng cuûa moät naêm. Em noùi em raát thích ñöôïc ôû trong moät ñoäi banh gioûi vaø luoân thaéng traän trong caùc cuoäc giao ñaáu. Caøng ngaøy ngöôøi ta caøng thaáy coù nhieàu phuï huynh ghi teân con mình vaøo caùc ñoäi theå thao khi chuùng coøn raát treû. Nhöõng laàn huaán luyeän keùo

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 daøi vaø nhöõng ñoäng taùc ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn coù theå aûnh höôûng tôùi söï phaùt trieån veà theå lyù cuûa ñöùa treû. Moät khi toác ñoä vaø söùc maïnh ñöôïc khích ñoäng tröôùc khi ñöùa treû bieát ñöôïc nhöõng kyõ thuaät caên baûn, noù coù theå gaây haïi cho xöông cuõng nhö nhöõng teá baøo meàm. Baùc Só James Andrews saùng laäp vieân cuûa Cô Quan American Sports Medicine Institute, noùi: “Ña soá phuï huynh khoâng heà bieát veà nhöõng söï nguy hieåm coù theå xaûy ñeán cho treû con trong theå thao khi baét con mình tham döï vaøo nhöõng ñoäi banh chæ chuù troïng ñeán söï tranh taøi. Vieäc treû con caàm gaäy baseball ñeå ñaùnh hay neùm maïnh, lieân tuïc vaø roøng raõ caû naêm trôøi, laø nhöõng ñieàu coù theå daãn ñeán vieäc bò thöông vaø laøm ngaên caûn böôùc tieán ñeán moät ngheà nghieäp chuyeân moân sau naøy”. Daniel Gould - giaùm ñoác cuûa Michigan University Institute for the Study of Youth Sport, nhaán maïnh: “Thaéng

traän khoâng phaûi laø vaán ñeà öu tieân cho treû con khi chôi theå thao. Phuï huynh khoâng muoán con em mình bò haønh haï hay chöûi maéng ôû tröôøng hoïc. Theá maø hoï laïi ñöa con vaøo nhöõng ñoäi banh khoâng thuoäc tröôøng hoïc vôùi caùc thôøi khoùa bieåu thöïc taäp vaø tranh taøi laøm cho ñöùa treû kieät söùc. Beân caïnh ñoù, yù höôùng phaûi thaéng traän cuõng laøm cho tinh thaàn laãn cô theå cuûa ñöùa treû bò thöông toån.” Coâ De Lench noùi: “Toâi muoán maáy ñöùa con toâi chôi theå thao trong moät hình thöùc hôïp taùc chöù khoâng phaûi caïnh tranh. Toâi mong muoán coù theâm caøng nhieàu caøng toát nhöõng ñoäi banh gioáng nhö cuûa toâi, nôi maø taát caû maáy ñöùa treû ñeàu coù cô hoäi tham gia, phaùt trieån khaû naêng cuûa chuùng ôû trình ñoä cao hôn. Chuùng coù theå hoïc hoûi veà tinh thaàn ñoàng ñoäi vaø treân taát caû moïi ñieàu laø chôi theå thao moät caùch vui thích.” Yeán Tuyeát (Vieát theo Reader’s Digest)

Iraq: Xe taêng Myõ cuõng ngaùn keû thuø cuoàng tín chaïy xe cuõ taïi Falluja GAÀN FALLUJA, Iraq - Hoï coù theå coù ñöôïc nhöõng xe taêng maïnh nhaát ñeå ñoät phaù moïi trôû ngaïi treân ñöôøng tieán vaøo Falluja, nhöng Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ taïi Iraq cho bieát hoï gaàn nhö boù tay tröôùc tình huoáng phöùc taïp gia taêng maø caùc tay ñaùnh bom töï töû chaïy nhöõng chieác xe caø taøng gaây ra. “Nhöõng tay ñaùnh bom töï töû thöôøng laùi xe ñôn ñoäc. Giôø ñaây, hoï xuaát hieän thaønh töøng nhoùm ba xe moät ñeå ñaùnh löøa moïi ngöôøi,” Trung Só Nhaát Roy Meek, ngöôøi ôû Greenbrier, Arkansas, noùi vôùi haõng tin Reuters nhö theá. “Ñaây laø moät trong nhöõng moái quan ngaïi lôùn nhaát. Thaät khoù maø phaân bieät nhöõng chieác xe loaïi naøy vôùi nhöõng xe khaùc. Caùc xe naøy ñang trôû

neân ngaøy caøng phöùc taïp. Hoï doàn chaát noå vaøo nhöõng xe hôi cuõ ñeå cho deã thaùo rôøi ra vaø ñeå khoù truy taàm.” Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ, ñang chuaån bò môû cuoäc taán coâng choáng laïi quaân baïo ñoäng Hoài Giaùo vaø nhöõng keû trung thaønh vôùi Saddam Hussein taïi thaønh phoá phaûn loaïn Falluja, ñaõ ñöôïc ñaët trong tình traïng baùo ñoäng cao keå töø khi moät tay ñaùnh bom töï töû saùt haïi taùm ñoàng ñoäi cuûa hoï hoài cuoái tuaàn roài. Thuûy Quaân Luïc Chieán seõ taán coâng vaøo Falluja treân moät soá nhöõng chieán xa huøng maïnh nhaát ñöôïc cheá taïo cho tôùi nay, söû duïng ñaïi baùc ñeå phaù vôõ coâng söï cuõng nhö suùng ñaïi lieân treân nhöõng vò trí quaân du kích taïi thaønh phoá 300,000 daân cö naøy.

Nhöng caùc maùy moùc truy taàm toái taân treân caùc chieán xa naøy coù theå gaëp trôû ngaïi trong vieäc xaùc ñònh vò trí caùc tay ñaùnh bom töï töû naøy, bôûi vì hoï nom gioáng nhö baát cöù taøi xeá xe hôi naøo, vaø khi hoï bò phaùt hieän thì ñaõ quaù muoän roài. “Baïn coù chöøng 10 giaây ñeå phaûn öùng. Caùc xe taêng naøy ñöôïc veõ kieåu ñeå duøng treân nhöõng ñòa hình troáng traûi. Taïi Falluja, moät chieác xe hôi coù theå baêng qua moät con loä vaø ñaâm saàm vaøo baïn,” ñoù laø lôøi cuûa Trung Só Xaï Thuû Ishmael Castillo, moät tröôûng chieán xa 34 tuoåi ngöôøi ôû Hereford, Texas. Caùc tay ñaùnh bom töï töû ñaõ saùt haïi haèng traêm ngöôøi trong nhöõng cuoäc taán coâng vaøo caùc löïc löôïng an ninh Iraq cuõng nhö caùc vieân chöùc chính phuû. Nhöõng tay naøy môùi ñaây ñaõ gia taêng caùc cuoäc taán coâng nhaém vaøo nhöõng ñoaøn coâng-voa nhaø binh Myõ. Tính phöùc taïp gia taêng cuûa nhöõng cuoäc taán coâng ñaõ khieán cho caùc tö leänh Thuûy Quaân Luïc Chieán phaûi thuùc giuïc binh lính ñeà cao caûnh giaùc nhieàu hôn. Baát cöù khi naøo Trung Só Meek höôùng daãn moät ñoaøn coâng-voa tôùi caùc vò trí gaàn Falluja thì oâng cuõng tuï taäp binh lính vaø laëp laïi cuøng nhöõng lôøi chæ daãn veà caùch laøm sao ñoái phoù vôùi xe coä ñang tieán tôùi gaàn. “Vaãy tay xua nhöõng xe ñoù ñi xa ra. Roài baén luûng caùc baùnh xe. Roài baén beå caëp ñeøn tröôùc xe. Roài baén thaúng vaøo hoï,” oâng chæ daãn nhö theá. Baát cöù khi naøo ñoaøn coângvoa tuaàn tra nhöõng con loä chung quanh Falluja thì hoï ñeàu canh chöøng kyõ löôõng töøng chieác xe moät. Caùc xe chôùp chôùp ñeøn hoaëc caùc xe queïo chöõ U laø xe khaû nghi, vaø binh só phaûi chóa muõi suùng ra ngoaøi cöûa xe Humvee coù laù chaén theùp. Trong tuaàn naøy, Thuûy Quaân Luïc Chieán ñaõ baét 100 ngöôøi ôû gaàn Falluja vì nghi ngôø hoï laùi xe coù chaát noå beân trong. Haàu heát nhöõng ngöôøi naøy ñaõ ñöôïc thaû ra. “Laøm sao baïn chuaån bò ñoái phoù vôùi moät chieác xe cöù chaêm chæ chaïy thaúng veà phía baïn?” Trung Só Xaï Thuû Sam Aguilera, 34 tuoåi, ngöôøi ôû LaVilla, Texas, leân tieáng hoûi nhö vaäy. Thuûy Quaân Luïc Chieán coù theå ñaõ gia taêng ñöôïc tính ñeà cao caûnh giaùc tröôùc moái ñe doïa, nhöng nhieàu quaân nhaân hieän ñang vaát vaû tìm hieåu taïi sao keû thuø laïi cöù muoán cho noå tung ngöôøi ra. “Toâi coá khoâng nghó tôùi chuyeän ñoù. Toâi töøng chöùng kieán nhöõng gì hoï coù theå laøm ñoái vôùi moät xe taûi naëng baûy taán. Nhöng moät soá anh em trong chuùng ta ñaâm ra sôï haõi. Toâi coá noùi chuyeän vôùi hoï ñeå giuùp hoï, neáu khoâng thì hoï phaûi ñeán gaëp tuyeân uùy,” ñoù laø lôøi cuûa Haï Só William Alexander, 22 tuoåi, ngöôøi ôû Northport, Florida, nhaân vieân naïp ñaïn ñaïi baùc treân chieán xa. (V.P.)

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

.3”

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

BAÛN LAØNG ÑIEÄN BIEÂN Baøi vaø aûnh: TRAÀN COÂNG NHUNG

Töø ñoài A1 chuùng toâi qua caùnh ñoàng Möôøng Thanh veà höôùng Baûn Meån ñeå thaêm thaønh Baûn Phuû... Khoâng hình dung ñöôïc Baûn Phuû laø gì toâi hoûi: - Baûn Phuû cuõng laø moät Baûn laøng cuûa ngöôøi “Daân Toäc”? - Khoâng, ñaây laø moät coå thaønh cuûa moät oâng quan ngaøy tröôùc veà ñoùng quaân. Nghe noùi vaøo theá kyû 18, giaëc Pheû töø Laøo vaø Taây Nam Trung Quoác traøn sang chieám thaønh Xam Möùn, coøn goïi thaønh Tam Vaïn hay Baøn Phuù (nay laø xaõ Xam Möùn), moät laõnh tuï ngöôøi Thaùi Bình teân Hoaøng Coâng Chaát, ñöôïc trieàu ñình cöû ñi giaûi phoùng thaønh Tam Vaïn. Ñuoåi ñöôïc giaëc, Hoaøng Coâng Chaát ra coâng xaây döïng vaø oån ñònh ñôøi soáng nhaân daân khu vöïc Möôøng Thanh. Sau khi oâng qua ñôøi, ngöôøi ñòa phöông laäp ñeàn thôø ñeå toû loøng bieát ôn, nay goïi laø Thaønh Baûn Phuû, caùch thò xaõ Ñieän Bieân 12km veà phía Taây nam. Con ñöôøng veà Baûn Phuû khoâng lôùn, raûi ñaù, ñang muøa gaët, khoùi raï traéng ñoàng. Ít khi gaëp ñöôïc caûnh khoùi uøn uøn khaép nôi nhö vaày, toâi baûo xe döøng vaø chuïp say söa. Gioù chieàu ñuøa khoùi veà moät phía, khoùi traéng nhö maây nhö boâng chöù khoâng ñen. Caûnh ngaøy muøa ôû Ñieân Bieân coâ ñoäng, nhieàu maøu saéc, khoâng quaù meânh moâng rôøi raïc nhö caûnh ngaøy muøa trong Nam. Nhöõng coâ Thaùi saéc phuïc coå truyeàn, vaùy ñen aùo traéng hay maøu cam, ñon ñaû gaùnh luùa töø ruoäng leân ñöôøng caùi, coù maùy suoát taïi choã, hoaëc cho coä traâu chôû veà nhaø. Hoï hoàn nhieân laøm vieäc khoâng toû veû meät nhoïc khoù khaên. Thaáy toâi chuïp aûnh coù coâ quay noùn ñi nhöng laïi cöôøi. Chöøng hôn 30 phuùt, moät coång

thaønh hieän ra tröôùc maët. Coång thaønh coù kieán truùc hôi laï, khaùc vôùi nhöõng coång thaønh thöôøng thaáy nhö coång thaønh Hueá, thaønh Dieân Khaùnh (Khaùnh Hoøa)... Coång xaây theo cöûa voøm hình thaùp, chaân baønh ra, ñuùng laø coång ñoàn quaân chöù khoâng phaûi coång Phuû Huyeän. Thaønh ñöôïc phuïc cheá vaø chæ moät ñoaïn töôïng tröng maët tieàn. Trong thaønh coù ñeàn thôø, nhaø bia, caïnh nhaø bia moät goác ña laâu ñôøi, reã tuûa xuoáng laøm cho goác lôùn ít ra cuõng 6, 7 meùt. Goác ña thuoäc loaïi hieám nhöng xem ra vaãn coøn treû. Do tuoåi

thoï vaø hình thuø, Ña Ñeà hay ñöôïc troàng quanh Ñeàn Chuøa, caây coå bao nhieâu, Ñeàn xöa baáy nhieâu. Beân phaûi nhaø bia laø ngoâi nhaø saøn kieåu môùi, 5 gian daøi, laøm nhaø tieáp khaùch. Cuoái tuaàn maø khaùch vaéng, daàu vaäy tröôùc coång thaønh cuõng coù quaùn haøng nho nhoû, baùn caùc thöù linh tinh. Ñieän Bieân tröôùc laø moät huyeän cuûa tænh Lai Chaâu, nhöng sau côn luõ naêm 1990, thò xaõ Lai Chaâu dôøi veà Ñieän Bieân. Theo qui hoaïch, Lai Chaâu seõ laø hoà thuûy ñieän. Môùi ñaây (9 - 2003) nhaø nöôùc Vieät Nam cho

thaønh laäp tænh Ñieän Bieân. Ñieân Bieân coù 21 daân toäc, coù nhöõng teân nghe raát laï nhö Khô Muù, Haø Nhì, Phuø Laù, Si La., Thaùi chieám 40,4%, Kinh chæ 19,7%, ngöôøi Thaùi Bình leân laäp cö ñoâng nhaát. Moät coâng trình thuûy lôïi ñaùng keå ñoù laø soâng ñaøo Naäm Roám ñeå töôùi cho caû caùnh ñoàng Möôøng Thanh. Ñieän Bieân Phuû nghe coù veû Taøu chaúng coù gì laø “Daân Toäc”, khoâng hoï haøng gì vôùi Baûn Keùo, Baûn Meån, Him Lam, Hoàng Cuùm.. hay Möôøng Vang, Möôøng Bí, Möôøng Poàn... Hoûi daân baûn ñòa khoâng ai hieåu, keå caû caùn

boä chính quyeàn. Theo söû lieäu, ngöôïc doøng thôøi gian, trôû veà ñôøi nhaø Lyù (theá kyû 11) loøng chaûo Ñieän Bieân thuoäc Chaâu Laâm Taây, teân laø Möôøng Thanh, coù khi ñoïc traïi ra Möôøng Then (tieáng Thaùi Then laø Trôøi) hay Möôøng Thieân. Ñôøi Traàn, nöôùc chia 15 Loä (tænh) Möôøng Thanh thuoäc chaâu Ninh Vieãn, loä Ñaø Giang. Do söï ñoåi thay haønh trình qua caùc trieàu ñaïi, Möôøng Thanh cuõng ñoåi thay theo. Maõi ñeán ñôøi Thieäu Trò (ñaàu theá kyû 19) nhaân coù moät oâng quan ñöôïc boå Tieáp trang C2


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

BAÛN LAØNG ÑIEÄN BIEÂN Tieáp trang C1

nhaäm veà traán ñaát Möôøng Thanh, oâng naøy môùi ñaët moät teân Haùn Vieät: Ñieän Bieân Phuû (Ñieän = roäng lôùn, Bieân = bieân giôùi, Phuû = huyeän, quaän, Ñieän Bieân Phuû laø Phuû lôùn ôû bieân giôùi). Coù leõ Ñieän Bieân Phuû seõ khoâng bao giôø thay ñoåi teân hoï nöõa. Ñi Baûn Meån (Meån = Nhím) qua moät caùnh ñoàng luùa chín vaøng, nhieàu ñaùm thôï gaët. Gaët ñeán ñaâu khoùi raï un ñeán ñaáy. Ñoát raï laøm phaân cho vuï muøa tôùi. Ña soá laø ñaøn baø thieáu nöõ Thaùi, coù maáy coâ ñang khom löng keùo vaùy röûa chaân döôùi laïch beân ñöôøng. Hình aûnh raát hoàn nhieân, nhöng luùc toâi baám maùy thì caùc oâng suoát luùa laïi treâu: - “Keùo vaùy laø baùc chuïp lieàn môùi ñöôïc”, laøm cho caùc coâ ngöôïng thaû vaùy xuoáng. Nhieàu luùc hoï chæ ñuøa moät caùch voâ toäi vaï nhöng mình laïi maát nhieàu thì giôø. Baûn Meån laø moät Baûn vaên hoùa, nghóa laø Baûn coù ñôøi soáng cao, vaøo Baûn coù coång chaøo, ñöôøng trong Baûn quanh co vaø heïp. Nhaø saøn lôïp ngoùi, caây vaùn chaéc chaén, nhaø naøo cuõng ba hay naêm gian, cöûa baøn khoa ñaùnh veùc ni, troâng saùng suûa vaên minh chöù khoâng toái taêm nhö nhaø ngöôøi H’Mong. Ngay loái vaøo ñaàu Baûn coù ngoâi nhaø saøn khang trang, saân xi-maêng roäng, ñaây laø nhaø Vaên Hoùa, nôi sinh hoaït hoäi hoïp hay meeting trình dieãn vaên ngheä moãi khi coù leã laït. Ngaøy thöôøng, saân ñeå cho daân phôi luùa. Luùa laø saûn phaåm chính,

loái phôi vaø quaït luùa cuûa ngöôøi Daân Toäc raát thuû coâng. Choã naøo cuõng phôi, trong saân, ngoaøi ngoõ, luùa phôi töøng khoaûnh treân nhöõng taám baït lôùn baèng hai chieác chieáu. Buoåi chieàu, moät ngöôøi duøng chaân caøy luùa leân trong khi tay caàm quaït nan lôùn phe phaåy cho rôm raùc ra ngoaøi, cöù nhö ñang muùa xoøe muùa xaäp. Troâng loái laøm aên cuûa ngöôøi daân Baûn thaät thong dong nhaøn haï. Ngöôøi Daân Toäc, ñaëc bieät laø Thaùi, aên maëc bao gôø cuõng chænh, voùc ngöôøi cao raùo deã coi, thieáu nöõ nhieàu coâ ñeïp töï nhieân vaø raát duyeân daùng. Ban ngaøy lam luõ coâng vieäc ñoàng aùng, ban ñeâm tình dieãn vaên ngheä, muùa haùt phuïc vuï vaên hoùa xaõ hoaëc trình dieãn ôû nhaø haøng ñeå “caûi thieän” theâm... Treân ñöôøng veà chuùng toâi gheù qua nhaø haøng coù caùi teân daøi thooøng: “AÅm thöïc vaø höông saéc Haø Noäi”, beân döôùi coù phuï ñeà Anh ngöõ: “Receive to make banquet, Weedding, Birthday..” oâng baïn nghieân cöùu söû laéc ñaàu khoâng hieåu noåi thöù thieáng Anh cuûa höông saéc haø Noäi. Vaøo hoûi thaêm xem ñeâm nay coù phuï dieãn vaên ngheä chaêng. Nhaø haøng cho bieát moãi tuaàn chæ coù hai ñeâm thö Tö vaø thöù Baûy, khaùch ñöôïc xem muùa haùt maø khoâng phaûi traû theâm tieàn, ngoaøi ra, do khaùch thueâ bao. Moãi xuaát 200 nghìn ñoàng. Toâi nhôø môøi ngay moät suaát ñeâm nay. Baûy giôø toái chuùng toâi trôû laïi, Ñoäi Vaên ngheä ñaõ ñeán, moät coâ tröôûng ñoaøn vôùi 6 dieãn vieân, coâ naøo cuõng traéng treûo nhöng lôùn tuoåi, nghóa laø tuoåi noäi trôï teà gia chöù khoâng phaûi tuoåi muùa ca haùt xöôùng. Nhöng, ñaõ goïi laø “ñaëc saûn ñòa phöông” thì khoâng coù vaán ñeà chuaån möïc. Khaùch

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

DAT

chæ coù maáy baøn, chuùng toâi 4 ngöôøi ngoài baøn gaàn saân khaáu. Toâi nhaém moät coâ ñeïp ñeïp vaø ñeán hoûi: - Chöông trình toái nay goàm nhöõng tieát muïc gì? - Daï coù 5 tieát muïc: Caùnh Böôùm röøng Ban, Ñieän Bieân muøa Hoa Ban nôû, Muùa xoøe muùa xaäp... - AÙo quaàn thay ñoåi theo töøng tieát muïc chöù? - Daï khoâng. - Theá caùc coâ coù moãi boä aùo traéng vaùy ñen thoâi sao? Khoâng coøn maøu khaùc aø? - Coøn chöù nhöng nhaø haøng khoâng baûo. - Theá baây giôø caùc coâ veà laáy theâm trang phuïc ñeå thay ñöôïc khoâng? - Daï, anh noùi vôùi chò tröôûng nhoùm kia.

Noùi xong coâ quay ra goïi moät coâ aên maëc bình thöôøng, ngöôøi taàm thöôùc tö, ñaây laø “nhaø dìu daét” cuûa ñoaøn vaên coâng. - Chuùng toâi môøi ñoaøn dieãn ñeâm nay coát laø ñeå chuïp aûnh. Bôûi vaäy raát caàn maøu saéc, coâ cho ngöôøi veà laáy theâm ñoà ñeå thay ñöôïc khoâng? Coâ Tröôûng Ñoaøn tuy khoâng ñeïp nhöng cöôøi noùi coù duyeân: - Daï em töôûng nhö moïi khi neân chæ maëc moät boä thoâi. Ñeå em baûo caùc chò veà laáy. - Thôøi gian dieãn bao laâu? - Daï chöøng hôn tieáng. - Theá coâ thu xeáp nhanh moät tí nhaù. Trong luùc chôø caùc dieãn vieân chuùng toâi duøng böõa toái. Nhaø haøng ñaõ doïn thöùc aên

NGOÏC LAN

BRIDAL, MAKE-UP & PHOTO STUDIO

10041 Hazard Ave., Garden Grove, CA 92843 (goùc Hazard & Brookhurst)

Tel: (714) 251-8930

ÑAËC BIEÄT: GIAÛM

50%

- Chuyeân thöïc hieän Album cöôùi. - Nhaän chuïp hình cöôùi, gia ñình, Fashion + Quay Video - Baùn, cho thueâ aùo cöôùi - Tieäm môùi AÙo môùi XAÂM THAÅM MYÕ

leân, anh haàu baøn giôùi thieäu: - Ñaây laø Laïc Ñaø xaøo. Toâi ngaïc nhieân, choán ñeøo heo huùt gioù laøm gì coù Laïc Ñaø. Laùt sau hoûi laïi Manager môùi bieát caäu haàu baøn noùi aåu. Nai xaøo. Ñieän Bieân coù moùn Maêng Saëc cuõng laï, “möa ñaéng naéng ngoït”. Maáy böõa nay coù möa neân maêng hôi ñaéng. Caây maêng baèng ngoùn tay caùi, luoäc chaém vôùi gia vò hoãn hôïp giaõ nhuyeãn: Rau muøi Taøu, ôùt nöôùng, maéc kheùn (nhö haït tieâu), laù rieàng non, muoái rang, cay cay maèn maën, thôm thôm, tuy nhieân khoâng quen cuõng khoù aên. Caùc moùn “ñaëc saûn nuùi röøng” ñeàu hôïp khaåu vò. Anh baïn ñòa phöông cho bieát Ñieän Bieân coøn coù Röôïu Saâu Chít cuõng raát ñaëc bieät. Saâu Chít ôû

trong caây Boâng Lau, caây khoâng boâng môùi coù saâu. Saâu phaûi röûa nöôùc nhieàu laàn tröôùc khi ngaâm röôïu, ngaâm töø 3 ñeán 4 thaùng. Caùc coâ ñaõ trôû laïi, giao baøn tieäc cho moïi ngöôøi toâi lo gaén maùy leân chaân ba caøng vaø choïn vò trí, coâ Tröôûng Ñoaøn ngoài vaøo moät goùc saân khaáu ñieàu khieån maùy cassette, caùc dieãn vieân ñaõ xeáp haøng hai beân, moãi coâ hai caùi quaït hoàng. Caùc coâ nhòp nhaøng muùa theo tieáng nhaïc, nhöõng caùnh quaït nhaáp nhoâ nhö caùnh böôùm. AÙo traéng vaùy ñen, thaét löng xanh vôùi giaây xaø tích troâng cuõng raát nhaø ngheà. Tuy nhaân daùng khoâng ñöôïc maûnh mai nhöng cuõng uyeån chuyeån meàm maïi, dieãn Tieáp trang C16


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-110204/142553

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-28L-091004/135848

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

100-14L-092204/137365

ª Garden Grove and Harbor 4 Plex 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. ª Townhouse Garden Grove 2 taàng 3PN/2.5PT trung taâm Little Saigon, hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. Xin lieân laïc 714-335-2222

100-7L-092304/137673

ª Nhaø Garden Grove, 2 taàng môùi xaây 2004 for lease 4PN, 3.5PT, upgrade tuyeät ñeïp, coù BBQ vaø saân chôi treû con tröôùc nhaø, gaàn tröôøng, chôï, nhaø thôø St.Columban vaø fwy 22, giaù $2500/thaùng ª Nhaø Midway City for lease 3PN, 2PT, môùi remodel thaät ñeïp, vöôøn tröôùc vöôøn sau coù hoa vaø caây aên traùi roäng raõi thoaùng maùt, ñi boä ra chôï ABC vaø Vinh Phaùt giaù $1800/thaùng, Nhaän housing, doïn vaøo ngay. Xin goïi 714-8635066

100-14L-101104/139846

Nhaø 3PN, 2PT raá t lôù n (goù c Fairview & Westminster), khu yeân tónh, parking roäng raõi, coù central air, TRhaûm & sôn môùi. Doï n vaø o ñaà u thaù n g 11/04. $1600/thaùng. No housing. LL: Anh Haïnh. 714-746-7349

100-28L-101704/140084

Nhaän housing, Nhaø 3 PN / 2 PT, Gara 2 xe, khu yeân tónh vaø coù coång an toaøn. Remodeled new. L/L: 562-773-4857 cell. Bao nöôùc. $1,750 / m. Ñ/C 5019 Falcon, Long Beach. Gaàn ñöôøng Del Amo / Orange.

100-28L-101804/140811

Nhaø maùi ngoùi ñoû 2 taàng 4PN/ 3PT, garage 2 xe vuøng Temecula gaàn soøng baøi Pachanga, gaàn tröôøng vaø chôï $1550/month. Nhaän housing. L/L: 760-4328235, 760-212-5317.

100-14L-101904/140927

Khu nhaø môùi Westminster, yeân tónh vaø ñeï p goù c Hazard & Newland, 3br, 2.5ba, nhaø laàu 2 taàng. Giaù $1,900. Nhaän Housing, doïn ngay 12/01. L/Laïc coâ Thaûo 714-606-1483.

100-14L-102604/141702

Nhaø Westminster goùc Hazard/ Bushard 3 phoøng nguû 2 phoøng taém + 1 bonus room cho möôùn $1800 + deposit. Doïn vaøo 12/1/ 04. Lieân laïc phone 714-6245687 hoaëc 714-379-6483

100-8L-102604/141733

Nhaø Westminster môùi xaây 10/ 2004, Hoover goùc Trask, bao ñieän nöôùc, raùc, parking roäng raõi 3 beds 2 bath $1550. 2 beds 1 bath $1150. Doïn vaøo ngay. Nhaø: 714-893-6825, cell 714-4603885

100-14L-102904/142125

Nhaø môùi 2 taàng cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém vaø 3 boàn taém, maùy laïnh, maùy söôûi, loø söôûi, vöôøn raát ñeïp, 2 xe garage, coång ra vaøo an toaøn. Goùc Lampson & Magnolia, city Garden Grove $2200/thaùng + deposit. Please call Scott: 714-356-5486

100-14L-103104/142333

Moreno Valley, nhaø môùi xaây raát roäng cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém, gaàn chôï, tröôøng hoïc, $1895. LL: 760-580-4402

100-7L-110104/142464

Nhaø G.G 2 taàng, 3PN, 2.5PT, goùc Trask & Magnolia, saïch, ñeïp, upgraded nhö model. Gated community $1800/thaùng + deposit. Housing OK. Available Jan./ 01. Goïi Ngoïc 951-898-8362

100-7L-110204/142558

Nhaø môùi xaây ôû EL-Monte. 4PN + 3PT coù 1 PN + PT taàng döôùi roäng 2400 Sqft, cho thueâ $2300/ Mo. LL: Taâm 714-379-9538, cell 714-598-6571

NHAØ MÔÙI 3PN, 2PT goùc Euclid + Hazard. Doïn vaøo ngay. $1,450/ thaùng. LL. Mr Ngoâi 714-5534555 hay 714-318-5423. 100-7L-110304/142694

Nhaø Garden Grove new remode 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 garage, choã ñaäu xe roäng, nhaän housing only. Xin L/L: 714-7758019 sau 5PM, cell 562-5522046

100-14L-110304/142705

Nhaø Huntington Beach, goù c (Warner & Newland). 17142 Barcelona LN. 3PN, 2PT. Doïn vaøo 12/01/04. Khu yeân tónh lòch söï. $2180 per/mo. Xin lieân laïc Vicky 714-402-5677

100-7L-110304/142715

Nhaø cho thueâ 3PN, 2PT, khu yeân tónh Huntington Beach goùc Beach-Warner. $1,570/thaùng. Cho Housing. L/L 310-768-3489, Cell 310-462-5349.

100-7L-110304/142722

Nhaø Tustin dö phoøng master cho share khu yeân tónh roäng raõi, saïch seõ öu tieân vôï choàng son. LL: 714-638-7564 hoaëc 714-767-0537. 100-7L-110304/142727

Nhaø House cho thueâ 3Pnguû 2Ptaém 2 gara xe. Gaàn chôï V. Phaùt môùi taân trang giaù $1,800. Bao ñieän nöôùc gas raùc caét coû. Phon: 714-775-1871, 714-9560910. Doïn vaøo ngay 11-15.

100-7L-110304/142728

Townhouse, Little Saigon, 3PN/ 2.5PT Gated. An toaøn, saïch seõ, yeân tónh. Garage 2 xe. Gaïch thaûm môùi. Central Air-Heat, Patio, Pool. Free Nöôùc raùc. $1650/ month. Housing. OK. 864-3674997

100-13L-110304/142751

Nhaø vuøng GG 4PN/2PT vaø 2 car garage rieâng bieät, coù saân sau vaø vöôøn caây aên traùi, gaàn school, freeway 22, chôï VN. Giaù $2,200. L/L Richard 714-458-6823.

100-7L-110404/142788

Nhaø roäng 1700 SQ 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø ñaày ñuû phoøng khaùch, phoøng aên phoøng nguû, phoøng gñ beáp saïch seõ vöôøn caây aên traùi raát roäng cho möôùn $1400. Vui loøng L/L A.Kevin cell: 951225-9802 or 951-314-5548

100-14L-110404/142819

Westminster Brand new House, 3 beds, 2.5 baths, $2,500/mo. Townhouse New interior, 2 beds, 2.5 baths. Ñi boä ra chôï Vónh Phaùt. Goïi 6PM-9PM. 714-6557895 / 724-0622

100-7L-110204/142518

Nhaø vuøng Huntington Beach, 4PN/2PT coù saân vaø vöôøn caây aên traùi, gaàn school, shopping, chôï VN, park... cho thueâ $2200. L/L Randy: 714-454-3023

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-14L-110504/143068

100-7L-110704/143242

Nhaø Westminster $1850/thaùng, housing OK. Ñi boä tôùi caùc tröôøng chôï, khu yeân tónh, garage 3 xe, töï ñoäng, free tuû laïnh, chuû deã $1000 dep. 14141 Riata, 714531-8430, 949-295-7108

100-7L-110804/143280

Nhaø môùi Westminster goùc La Pat St, gaàn tröôøng hoïc, freeway, 4 nguû, 2 taém, 1 bonus room, giaù $1800. Khoâng nhaän housing. L/ L: 714-402-4864 100-3L-110804/143312

Nhaø duplex 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, vuøng G.G & Dale taân trang beân trong môùi hoaøn toaøn. L/L: 714-902-5515 or 714726-0794, giaù $1200/month 100-7L-110804/143318

Nhaø vuøng Westminster, khu yeân tónh, gaàn tröôøng & fwy, 3PN, 2PT, nhaø roäng ñeïp & thoaùng maùt. Cho thueâ giaù $1650. L/L: 714-893-1329 100-7L-110804/143323

Nhaø phía sau 3PN, 1PT thaûm môùi. Khu yeân tònh, gaàn School & Church. Doïn vaøo anytime. No housing . Goùc Chapman / Santa Rosalia. Bao nöôùc & raùc $1,050 + Deposit . 714-393-6254 100-7L-110804/143324

Townhouse in F.V. 4 bd, 2 ba, new carpet , paint, window Blinds, all 4 bedroom, upstairs, Dep. $1500. Rent $1750. Call: Anh Tan: 714-657-4909

100-7L-110404/142982

Nhaø House khu GG gaàn Trask & LiLi, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, patio lôùn cover, gaàn tröôøng hoïc Freeway, nhaø thôø cho thueâ doïn vaøo anytime. LL: 714-379-6236, 714-260-3013

100-23L-110404/142993

Caàn lieân laïc thöông maõi:

110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-14L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876. 110-DL-022504/106167

100-14L-102804/142099

ANAHEIM - Nhaø môùi 2003 roäng 2300sqft, 4PN/3PT, 2 car garage nhieàu parking ôû ngoaøi cho möôù n thöôø n g hoaë c housing $2300 + deposit $1000. Doïn voâ 12/04. 714-390-1991 cell, 714491-2717 home 100-7L-110804/143309

BELLFLOWER - Townhouse 2 taàng, 2 Br, 1.5 Bath, 2 car garage, gaàn Downney and South St. (Lakewood Mall), LL: 714501-4461

GARDEN GROVE - Nhaø 4 PN, 2 PT, garage töï ñoäng. Khu khang trang, roäng raõi, saïch seõ, $1900/ Mo + deposit, nhaø troáng doïn vaøo ngay. Housing OK. 714-7280182 gaàn chôï, tröôøng hoïc. 100-7L-110304/142767

HAWTHORNE - Nhaø 4 PN, 3.5 PT. Garage ñoâi, môùi sôn, raát ñeïp, doïn vaøo ngay, $1,750 thaùng. ÑT Kim 310-329-1208 H, 323-2348114 (W)

110-14L-103104/142321

APT cho thueâ, 3 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém, söûa laïi môùi heát. Giaù $1400. Gaàn chôï, gaàn tröôøng, nhaän housing. Xin goïi Nancy. 949-733-2552, cell: 949-6837845. Vuøng Tustin

110-21L-110104/142431

Condo. Two bedroom, 2.5 bath, living, Two cars garage stone, carpet, tiles flooring. 9906 13th street. Garden Grove, CA, 92844. Phone: 714-585-5040. Rent$1500 per month. Available from 15th Nov 04 110-7L-110204/142516

Fourplex Newland/Beach, Garden Grove thay gaïch, thaûm, sôn môùi 2 phoøng nguû, 2 taém, 1200 sqft, vuøng sang, an ninh, ñeïp. Nhaän housing, doïn vaøo 12/01/04. Cell phone 714-728-3921, 949-8333855 110-7L-110204/142581

HURRY! Townhouse, master bedroom, walk-in closet, 1.5 restrooms, living room, beáp, new, clean, quiet. Trask/ Newland. $850/mon. Doïn vaøo ngay. Bao nöôùc, ñieän, gas, raùc. 714-709-3221. 110-7L-110304/142652

NHAÄN HOUSING ONLY Westminster: goùc Westminster & GoldenWest. Apt. 2PN + 1 PT. Doïn vaøo 11/15 hoaëc 12/01. LL: 714-612-8200 110-7L-110304/142714

3 Bedroom 2 bath, air condition $1350. 13401 Sheppard, Newland / Trask. 2 Bedroom, 1.5 bath, 2 story, patio, balcony. $1200 - 8665 Trask, near Newland. No Housing, No Pets, 714-317-6769 110-14L-110304/142739

110-7L-110404/142784

2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, thaûm môùi, phoøng khaùch, phoøng aên. Breakfast bar, hoà bôi, spa, sauna, tuû laïnh, diswasher maùy giaët saáy. Gated community, trong khu Lakeside, Garden Grove, 714357-9144 Ñaït

110-33L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. 110-29L-101904/140885

Gaàn Trask/Brookhurst. Apartment 1PN/1PT, khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway 22, chôï VN, vaø Costco. Bao nöôùc raùc. No housing. Giaù töø $875. Goïi coâ Höông 714-537-1095 hoaë c ñeá n v/p 13122 Benton St, G.G, CA92843. Chuùng toâi noùi tieáng Vieät 110-33L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266 110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

110-15L-110504/143113

- Vuøng Stanton, khu toát, thaûm vaø neàn (ceramic) môùi 1PN/1PT. Giaù $895. Ñòa chæ 7882 1st (nhaän housing). Goùc Cerritos / Beach (coång töï ñoäng ra / vaøo) - Vuøng Westminster, khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä, 2PN / 1PT. Giaù $1195/thaùng. Ñòa chæ 13750 Lapat. Goùc WMT / Edward (nhaän housing) - Studio House vuøng Garden Grove, phoøng lôùn coång ra / vaøo rieâng bieät, Giaù $800/thaùng. Goùc GG/Newhope 11322 Paloma. LL: Thaønh / Gina: 714-772-7550

110-3L-110804/143279

Apartment Westminster 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém nhoû cho möôùn $650 1 thaùng. Phone: 714-8947958, cell: 714-230-5922

110-28L-102204/141286

ANAHEIM - 2 bedroom $1100. Downstairs, Most utilities paid, Carport, Laundry, large and quite, Schools across street. 1651 Pampas Lane. 714-758-0550

110-28L-102204/141291

ANAHEIM - 1 & 2 bedrooms from $780. All gas paid, gated parking, laundry, large apartments & quiet. Shopping and schools close. 9081 Cerritos 714827-5550

110-28L-102204/141295

ANAHEIM - 2 & 3 bedrooms from $1,200. Pools, patios, parks, playgrounds, A.C.. Hot water paid. School nearby. 10070 Gilbert street. 714-7744090

110-7L-110204/142496

ANAHEIM - 1BR, garage, patio $875, also 1BR garage, upstair, high ceiling $865, near Lincoln and State College, (Vietnamese) 714-797-0010, (English) 714292-1838. Housing OK

110-7L-110504/143124

110-7L-110404/142791

Apt 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém goù c Westminster/Goldenwest tröôùc Home Depot, gaïch boâng môùi, beáp môùi, sôn môùi $1250/ thaùng, taàng treät, available 1201-04. L/L: 626-780-3564, 626780-3416 110-7L-110404/142838

APT 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém, G.G, goùc Harbor & Westminster. L/L soá 714-892-7494, 714-2623617 110-5L-110404/142851

APTS cho thueâ 2Ph.taém, 2Ph.nguû, coù garage rieâng, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc (nhaän housing). Lieân laïc ÑT: 714-418-1778. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12 110-7L-110404/142900

APT cho thueâ vuø n g G.G hai phoøng nguû, 1.5 taém. Xin goïi 714373-5567 110-7L-110404/142986

Condo: 1 bedroom + loft roäng raõi thaønh ñöôïc 2 phoøng + 1 bathroom, saün maùy giaët saáy trong nhaø, garage khu vöïc raát toát (nhaän housing) Lieân laïc: 714-478-3862 or 878-3316 110-7L-110504/143023

Condo 3 phoøng nguû, 2 1/2 phoøng taém, garage 2 xe töï ñoäng vaøo beáp. Goùc ñöôøng First vaø Newhope walk-in closet. Nhaø saïch seõ coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Giaù $1450/thaùng. Nhaän housing, goïi coâ Myõ 714-893-0609 hoaëc cel: 949-399-6607 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

110-14L-110704/143232

POMONA - Condo môù i 3PN, 2.5PT cho thueâ $1450 1 thaùng + deposit. Coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 12, moïi chi tieát L/L anh Haïnh 626-851-2931 or 714-8838915

110-7L-110804/143340

SAN GABRIEL - APT sôn môùi, 2PN, 1PT. Thaûm môùi, saïch seõ, coù vöôøn. Add: 1938 Denton Ave, San Gabriel. Môû cöûa: 10AM thöù Baûy - Chuùa Nhaät $1100/thaùng. 626-890-4056

110-7L-110804/143321

STANTON - 2PN, 1PT, môùi remodel, seõ sôn môùi. Khu yeân tónh, nhaø roä n g raõ i . 10602 Flower Ave#2, goùc Beach + Katella. Nhaän Housing. 714-785-3879

110-28L-102204/141289

WESTMINSTER - 1 & 2 bedroom from $925. Large room, gated parking, laundry, parks, some with yards. Shopping & School close 6930 Westpark. 714-897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Bolsa & Phöôùc Loäc Thoï, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

110-14L-110504/143182

110-28L-102204/141296

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for washer/dryer. 14101 Euclid. 714-530-1242 or 714897-6087

110-14L-110104/142413

GARDEN GROVE - 2PN, 1 3/ 4PT. Garage 1 xe, laàu 2, yeân tónh, roäng raõi. Doïn vaøo ngay. Housing OK, $1095 + deposit 1 thaù n g. 8581 Emerson (goù c Newland). L/L 714-334-9323.

110-14L-110204/142490

GARDEN GROVE - Apartment 12591 Kensington 1 bed, 1 bath, taân trang hoaøn toaøn môùi, goùc Brookhurst/Lampson, $900 thaùng. Haèng 714-856-8999

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-7L-110504/143073

GARDEN GROVE - Apt 2 beds 1 bath ñöôøng Adele goùc Lampson tieàn nhaø $1050, goïi 714-5371358 hoaëc 714-530-4691

110-14L-110504/143026

HUNTINGTON BEACH - Senior Apts. 1 bedroom + 1 bath from $998. Free utilities, pool/Spa, near shopping mall, accept section 8 housing, 16171 Springdale Street, H.B, call 714-840-4688

110-7L-110504/143070

ORANGE - Beautiful condo, large 2BD, 2BTH. Single floor, 1 garage, furnished (Optional). Nice, quiet community with pool, spa, parkings. Near freeway, school, mall. David 714-721-3037. $1299.

120-14L-102904/142170

Nhaø ôû Buena Park cho share hoaëc cho thueâ. Gaàn khu VN & Cal State Fullerton. Khu residential. Cho share 4 PN/3PT ($400 - $550/ thaùng) hoaëc thueâ ($2,000/thaùng). Furnished. Öu tieân ñoäc thaân / vôï choàng son 714-393-5233, 714962-7040. 120-14L-102904/142247

Vuøng Westminster coù moät phoøng caàn ñoäc thaân nöõ or Nam. Khoâng naáu aên, phoøng loái ñi vaø rieâng phoøng taém. $600/month, bao ñieän, xin goïi sau 7:00PM. 714897-0870 Office, 562-728-3408 Cell 120-7L-103104/142304

Phoøng cho share coù loái ñi rieâng, thoaùng maùt. Goùc Bolsa Newland, gaàn chôï. Caàn ngöôøi coù job. Phoøng troáng. Lieân laïc: Baø Kim. 714894-9672 (home), 714-7577009 (cell) 120-14L-110104/142376

Nhaø rieâng dö phoøng cho share, Bushard/Hazard saïch seõ yeân tònh khoâng naáu aên khoâng huùt thuoác. Bao giaët saáy. Doïn anytime. L/L Anh Cöôøng 714-531-7273, 714425-1884 120-14L-110104/142436

APT Westminster / Bushard dö moät phoøng cho share bao gas, ñieän nöôùc coù naáu aên $320/month. Nhaø saïch seõ, ít ngöôøi, coù theå doïn vaøo ngay, öu tieân phuï nöõ, ngöôøi lôùn tuoåi call: 714-263-5831 sau 2 PM : 714-230-5289 120-14L-110104/142458

110-7L-110404/142786

ANAHEIM - Duplex 1PN, 1PT, patio roäng, garage rieâng, 1 xe, khu yeân tónh gaàn Brookhurst & Ball. Nhaän housing $850/month. L/L Hieäp 890-1504 sau 5 giôø

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom Aparment close to schools, big shopping center, close to bus stop. Hot water, cold water paid. Please call 714-778-3790

110-7L-110404/142799

110-14L-091304/136150

110-7L-110504/143027

Westminster & GoldenWest: 2 P nguû + 2 P taém. Khu VN, nhieàu choã ñaäu xe. Nhaø thoaùng maùt, yeâ n tònh vì ôû Upstair. Bao nöôùc,raùc. Giaù $1150. Housing OK. LL: 714-775-7878 or 714330-4125

110-7L-110404/142790

Apartments for rent, Garden Grove, 1 bed, 1 bath $900 and $920. No housing. Manager Kim: 714-539-0809

1-nguû, 1-taém, 1-garages Anaheim, giöõa Haster + Orangewood. 2-nguû, 1-taém, 1-garage, 3-nguû, 2-taé m , 2-garage, Huntington Beach, giöõa Beach + Edinger, hoà bôi, thaûm, gaïch, sôn môùi, roäng, ñeïp. L/L: 714-448-8987.

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

ANAHEIM - Katella/Gilbert APT 1 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng taém vaø 1 beáp $775/thaùng. Bao nöôùc gas. Doïn vaøo ngay, goïi anh Maïnh 714-271-7692

Apartment cho thueâ 2PN, 1PT, gaàn tröôøng hoïc vaø Bolsa, khu an ninh thaûm gaïch vaø sôn môùi thueâ $1200/mo, xin goïi Cöôøng 714822-5630

100-6L-110804/143373

1PN, 1PT, 1 phoøng khaùch nhoû, Kitchen. Goùc West vaø Orangewood $700/m. Doïn vaøo baát cöù luùc naøo. LL: 714-251-3017

110-14L-102904/142250

Apartment 1 phoøng nguû roäng / 1 phoøng taém thaønh phoá Anaheim, goùc Harbor & Ball Blvd. Garage coå n g an toaø n . Nhaä n Housing $800-825/thaùng. Tel: 714-420-6232, 714-778-0415

2 bedroom, 2 bath apartment, $995 upstairs nice area near Harbor and Chapman, Garden Grove, locked garage. Call 714828-0417, housing OK

100-7L-110804/143371

100-7L-102904/142229

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

APT FOR RENT

Nhaø House cho thueâ 3PN, 2PT, 2 gara xe roäng, vuøng Westminster, ñoái dieän Miles Square Park, Border, Fountain Valley. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. Thoï. Cell: 714-350-7458

100-14L-102604/141728

Nhaø rieâng 2 phoøng nguû, beáp môùi, sôn môùi, garage patio, phoøng giaët trong nhaø, khu yeân tónh (321 Lemon, caên C, Anaheim) gaàn goùc Harbor - Broadway cho thueâ $1050. Doïn vaøo ngay. L/L Mai Khanh: 714-504-4936, Kim Chi: 805-405-1633

110 - APT CHO THUEÂ

100-7L-110804/143345

GARDEN GROVE - Big 3 bedrooms, 2 baths house. New paint inside, outside & tile. Gardener included. Vacant $1595. Shows well 714-767-0810

100-7L-110504/142997

WESTMINSTER - Nhaø 4PN, 3PT. Ñeïp, lôùn, roäng, trung taâm Little Saigon. Tieàn thueâ $2100/ thaùng. Nhaän housing. Lieân laïc 714-488-0778, 714-280-7555

Triplex môùi taân trang 2PN, 1PT, 1 garage, 1PK, $1300/thaùng. Housing OK. studio roäng, $700/ thaùng, tieän vôï choàng khoâng treû con, ñuû tieän nghi, loái ñi rieâng. 307S Jackson - Santa Ana. Sau nhaø haøng Pavori. 714-417-0388, 714-745-3718

100-7L-110304/142718

100-7L-110404/142978

100-7L-110704/143252

100-14L-110804/143283

100-14L-110704/143243

100-7L-110404/142932

Nhaø 4PN, 2PT, goùc Gilbert + Lambert, nhaø roäng, saïch, sôn, thaûm môùi. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12/1/04. $1,900 + deposit $1000. Bao gas, ñieän nöôùc. LL: Huong 714-891-8090

100-7L-110504/143016

RIVERSIDE - $1700 moät thaùng. Nhaän housing 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém, garage 3, coù laàu, nhaø môùi trong khu sang troïng gaàn Tyler Mall vaø 91 vaø 15 freeway, chôï Vieät Nam, nhaø thôø goïi soá 714-893-5804 or 714-7480308

Nhaø cho thueâ ba phoøng nguû, ba phoøng taém $1800/thaùng. 9891 Windsor Westminster CA 92683. Nhaän housing. Doïn vaøo ngay. Lieân laïc oâng Minh 626-570-0057

Nhaø Cho Thueâ GG. 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy. Cho Nöõ ñoäc thaân vaø Nöõ sinh vieân. Goïi Coâ Tuyeàn. 714-703-1336 Nhaø cho möôùn goùc Euclid Trask 4PN 2PT Family room. L.L 714630-5994.

100-14L-110104/142480

POMONA - Nhaø môùi taân trang, raát sang troïng, khu yeân tónh, an toaøn gaàn Fwy 10/60/71. 3PN/ 2PT, 2 car garage, A/C, giaù $1400. Nhaän housing L/L 714693-7209, 714-809-6196.

WESTMINSTER - Cho thueâ fourplex 3 bed, 2 1/2 bath. Neàn loùt gaïch men, coù theå doïn vaøo Dec.8.04. Address 7271 Wyoming #1 on Westminster vaø Goldenwest. Nhaän housing. L/L: 714-891-2112 H, 892-4892 B, 448-7962 cell

Nhaø Guest House 1 nguû, 1 taém, living, kitchen, phone, loái ñi rieâng, parking roäng raõi, gaàn Magnolia Westminster, Bao Utilities, cable khoâng giaët saáy, doïn 12/2004. $790. 714-534-8182

100-7L-110404/142820

100-7L-110204/142485

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém $1650/thaùng, deposit $1650. 5845 Meinhardt Rd, Westminster, doïn vaøo Nov.10.04. Nhaän housing, goïi Mr.Bình 714-655-6114 cell 8946602 B

100-7L-110504/143014

Nhaø 4 phoøng 2 taém ôû Garden Grove 2 garage extra parking coù patio $1950 thaùng ñaàu vaø thaùng cuoái. Xin goïi 714-260-7226

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) Nhaø cho thueâ môùi toanh roäng meânh moâng ñeïp loäng laãy coù theå ôû 2 gia ñình lôùn. Giaù töôïng tröng thöông löôïng. Vuøng Corona. Lieân laïc Henry 714-713-6925.

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

120-14L-092104/137236

PHOØNG CHO SHARE. TIN GIÔØ CHOÙT Nhaø raát ít ngöôøi, gaàn Phöôùc Loäc Thoï vaø Bank of America, tieän ñöôøng xe bus, gaàn chôï ABC. Phoøng thoaùng khí, maùt meû, yeân tónh, ñaäu xe thoaûi maùi. Doïn vaøo baát cöù luùc naøo, naáu aên thoaûi maùi, xin ñöøng ñeå lôøi nhaén. Goïi baát cöù luùc naøo. Ñaäu xe thoaûi maùi. L/L: 714-373-5757

Dö 2 phoøng Vuøng Garden Grove, cho thueâ coù theå doïn vaøo ngay. LL: 714-530-3636 120-7L-110204/142503

Phoøng cho share coù loái ñi rieâng cho naáu aên rieâng coù maùy giaët saáy. Bao ñieän gas, phoøng $500 deposit $300. 714-200-5900, 714-903-4474, 714-200-5901 120-7L-110204/142523

120-5L-100604/139274

Nhaø Garden Grove cho share master bedroom, loái ñi rieâng saïch seõ, khoâng naáu aên, an toaøn doïn vaøo baát cöù luùc naøo. L/L: 714537-2946

120-14L-100604/139327

Master bedroom cho share, loái ñi rieâng, coù choã ñaäu xe rieâng, öu tieân cho nam nöõ ñoäc thaân lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, khu yeân tònh, lòch söï, Fountain Valley, $450/thaùng. 714260-6373

Nhaø khu sang Orange ít ngöôøi dö phoøng cho share $400/thaùng, bao gas ñieän nöôùc, nhaø coù cable TV. Öu tieân cho nöõ (khoâng nhaän nam), xin L/L Mona or Sôn 714280-2745 or 714-280-2739 Nhaø môùi ñeïp, roäng First/Habor dö 1 guess house, Ph. taém, Beáp, Nguû rieâng bieät. $650. 1 phoøng roäng loái ñi rieâng $450. LL 714653-0247, 554-6931.

120-28L-101704/140283

Cresent Motel (caï n h Knott’s Berry Farm) phone 714-8283592, öu tieân cho ñoàng höông 10 ngöôøi ñaàu tieân. Giaù $175/week

120-7L-102204/141420

Nhaø goùc Westminster + Beach coù phoøng troáng caàn cho nöõ share $350 coù nhaän giöõ treû OK goïi 714-878-4946

120-8L-102204/141466

FOUNTAIN VALLEY Nhaø ít ngöôøi, khu raát yeân tónh, gaàn chôï AÙ Chaâu, gaàn freeway 405, dö phoøng cho ñoäc thaân coù job share $350/thaùng. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L: 714841-7548, 714-414-8108.

120-7L-110204/142536

120-7L-110204/142575

Nice house have rooms for rent. Parking utilities included. In safe neighbors of Rosemead, El Monte. Prices from $420 - $500. Please contact Karen (Haû o ) speaking Vietnamese, Chinese, English 626-675-9378 120-7L-110204/142587

Nhaø mobilehome dö hai phoøng share, cho naáu aên giaët saáy, loái ñi rieâng. 600 1 thaùng 2p. Ñöôøng Lampson Haster G/G. L/L Phuïng ÑT 714-675-2944. 120-7L-110204/142588

Brookhusrt + Katella. 1 bedroom, loái ñi rieâng. Bao utility gas, cable, DSL, parking toát, yeân laëng, gaàn park, cho ñoäc thaân. Goïi Nhaân 714-491-7363 120-7L-110204/142589

120-7L-102504/141579

Nhaø goùc Orangewood & Euclid coù 1 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share giaù $300 phoøng ñaõ coù giöôøng single bed vaø baøn phaán, coù theå söû duïng neáu chöa mua. L/L A. James bus: 714-7303611, cell: 714-697-1686

Nhaø gaàn chôï Bolsa dö 2 phoøng cho ñoäc thaân ñi laøm share. Doïn 12/01/2004. L/Laïc coâ Kim 714531-5728 naøy thöôøng sau 7:00PM, ngaøy nghæ 8:00AM. 120-7L-110204/142600

120-14L-102604/141707

Master bedroom môùi xaây rieâng bieät, tieän nghi, ñeïp, loái ñi rieâng, phoøng taém veä sinh rieâng, yeân tónh, saïch, an ninh, bao ñieän nöôùc. Anaheim. 714-776-7456, 883-1160

120-14L-102704/141915

Nhaø cho thueâ 2PN 1PT, coù loái ñi rieâng, coù choã naáu aên, saïch seõ môùi xaây. 714-636-2718 coâ Thu sau 7 giôø toái Cell 310-569-7242

Nhaø goùc Magnolia - Westminster dö 1 phoøng cho share, doïn vaøo ngay, bao ñieän nöôùc gas, öu tieân ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi. L/L: 714903-3694, 514-6781 Anaheim nhaø môùi khu yeân tónh gaà n Fwy 5 vaø 91 (Lincoln, Brookhurst) dö phoøng cho thueâ. Öu tieân cho Nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. 714-533-7824.

120-14L-110204/142608

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-110304/142655

Nhaø goùc Brookhurst & Westminster dö phoøng cho share roäng, ñaày ñuû tieän nghi, loái di rieâng, bao ñieän nöôùc ga, ñieàu kieän deã daøng. Lieân laïc. ÑT: 714638-3995, 714-726-4193

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-14L-110404/142968

House dö 1 phoøng cho share G.G + Harbor. Phoøng troáng. Cho naáu aên giaët saáy. $350. LL Baø Vuõ 714757-4873, 714-636-8137.

120-7L-110404/142994

Phoøng cho share ôû Lampson vaø Harbor, roäng raõi, maùt meõ, ñaày ñuû tieän nghi, loái ñi rieâng, Vaøo anytime. LL: 714-703-1746 (baø Minh)

Nhaø house Trask & Fairview dö MasterBedroom loái ñi rieâng patio cover phone line cable beáp rieâ n g cho share $420/ngöôø i , $470/2 ngöôøi. Phoøng troáng doïn anytime. L/L 714-971-8263 home, 714-263-5864 cell.

120-14L-110304/142671

120-4L-110504/143037

120-7L-110304/142660

Share phoøng khu South Coast Metro, bao Utilites giaët saáy Cooking, loái ñi rieâng, coù phoøng khaùch gaàn UCI/OCC, Fwy 55/405 vaøo ngay (phaùi Nöõ, LL: 714-7516585)

Garden Grove Condominium, khu ñeïp yeân tónh, thoaùng maùt, treân ñöôøng Flower, 1PT, 1PN, Move in anytime. Prefer single, No smoke. Goïi Thaønh 714-636-1725

120-7L-110304/142679

Nhaø ít ngöôøi roäng raõi saïch seõ caàn cho share, goùc Brookhurst vaø Westminster, 2 phoøng N, 1PT, doïn vaøo 11/15. LL 714-7249070, 714-724-5010

Talbert & Newland khu sang saïch seõ, parking an toaøn dö phoøng thöôøng Master loái ñi rieâng, caàn ngöôøi ñaøng hoaøng, khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên. Doïn vaøo 15 thaùng 12. Lisa 714-9068890, 965-4516.

120-7L-110304/142682

MASTER BEDROOM khu Harbor/ Westminster roäng ñeïp, patio, cable, parking rieâng. Cho ñoäc thaân share 400/thg. Ñieàu kieän deã daøng. Doïn vaøo giöõa thaùng 11-04. L/L 714-554-2062. 120-7L-110304/142755

Nhaø roäng thoaùng maùt, coù phoøng Master cho share, bao gas, ñieän, nöôùc, giaët, saáy, cable DSL. Öu tieân vôï choàng son, phaùi nöõ. L/L 714-234-5154. Doïn vaøo anytime.

120-7L-110404/142792

Nhaø dö phoøng cho nöõ sinh vieân ñoäc thaân share khoâng naáu aên bao giaë t saá y , khu yeâ n tónh Magnlolia - Westminster. L/L Kim: 714-379-8516

120-7L-110404/142795

Nhaø ôû thaønh phoá Garden Grove coù phoøng cho thueâ, phoøng coù loái ñi, cable, tivi vaø phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, goïi Ñöùc 714-964-0246, cell 478-3941

120-7L-110504/143042

120-7L-110504/143043

Nhaø dö phoøng cho share master bedroom, raát roäng, khu lòch söï ôû Fountain Valley, khoâng naáu aên, huùt thuoác. LL Coâ Kim 714-8393484

120-7L-110504/143045

Apt. First + Harbor coù maùy giaët saáy vaø naáu aên. Master bedroom cho share. $550. Cho vôï choàng or Phuï nöõ. Tel: 714-623-6773

120-7L-110504/143050

1) 2PN / 2 restroom, 1 P khaùch, beáp, garage 2) 1 PN / 1 restroom, 1 P. Khaùch Caû Hai taát caû ñeàu rieâng, nhaø ñang troáng. Khu yeân tónh. LL: 714265-1076 ñeå phone & lôøi nhaén. Cell: 714-675-5409

120-7L-110504/143051

Nhaø laàu dö master bedroom raát roä n g cho share. Phoø n g taé m rieâng, loái ñi rieâng. Bao utilities. Öu tieân ñoäc thaân, vôï choàng son. Doïn vaøo anytime. Segerstrom Greenville, Santa Ana. L/L: 714540-5164

120-7L-110504/143055

Master bedroom goùc Brookhurst / Hazard khu yeân tónh, bao utilities coù cable-TV, Pool, phone rieâng, khoâng huùt thuoác, naáu aên. Vaøo anytime. LL: 714-624-9185

Nhaø house khu yeân tònh goùc Newland - Westminster, dö master bedroom cho vôï choàng son share $450/thaùng. Bao everything coù theå vaøo 11/15. Phone 373-0239

120-7L-110404/142828

120-7L-110504/143077

120-14L-110404/142818

Nhaø môùi, khu yeân tónh, Harbor & 5th, dö phoøng, saïch, thoaùng cho share. Coù maùy giaët saáy. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Öu tieân ñoäc thaân, $350/thaùng. Doïn voâ giöõa thaùng. L/L: 714251-7945 hay 949-453-7190

Nhaø Costa Mesa South Coast Plaza. Dö moät phoøng cho share. Khu yeân tónh, coù loái ñi rieâng bao ga, ñieän nöôùc giaët saáy. Öu tieân cho nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay $400/thaùng. L/L: 714-553-5257 hoaëc 553-1480

120-7L-110404/142829

120-7L-110504/143083

Nhaø goùc Haster - Lampson, khu toát cho share 1 phoøng saún saøng doïn vaøo $300. Phone: 714-7400905, cell:714-478-7127

120-7L-110404/142833

Dö phoø n g master room cho share, öu tieân vôï choàng son, giaø, ñöôøng Magnolia/Chapman. Lieân laïc Trung 714-539-3683, cell 714-468-2332

120-7L-110404/142873

Phoøng troáng Mobilehome goùc Brookhurst Bolsa cho vôï choàng coù vieäc laøm thueâ, nhaø taém rieâng, khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc. L/ L 714-531-8554.

120-14L-110404/142876

Nhaø ñeïp gaàn Bolsa+Newland, cho share, ít ngöôøi, gaàn chôï ABC, khu yeân tónh, daønh cho nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Doïn ngay. Goïi Baùc Janet Nguyen 714-2694490.

120-7L-110404/142880

Nhaø dö phoøng (studio) cho thueâ ñoäc thaân hoaëc caëp vôï choàng. Coù loái ñi vaø buoàng taém rieâng. Vuøng Fountain Valley. Xin goïi: 714-397-4546.

120-7L-110404/142908

Nhaø coù phoøng roäng cho share, coù theå ôû 2 ngöôøi phía sau chôï Ñoàng Höông. Ñ/K deã nhöng coù vieäc laøm oån ñònh. Xin L/L 714539-9384, 714-300-8426.

120-5L-110404/142916

SHARE ROOM Nhaø House saïch seõ, yeân tónh ngaõ tö Brookhurst-Westminster dö phoøng cho share, thích hôïp vôùi ngöôøi trung nieân. Goïi Coâ Baûy 714-638-5740.

120-7L-110404/142923

Phoøng Masteroom khu Hazard Newland thoaùng saïch coù loái ñi rieâng cho thueâ. Bao utilities cable DSL. Öu tieân cho ñoäc thaân. L/L 714-903-7967.

120-7L-110404/142930

Master bedroom roäng 350 sq, coù loái ñi rieâng, goùc ñöôøng Katella Euclid. Öu tieân Nöõ trung nieân. L.L Höông 714-417-0415.

120-7L-110404/142937

Nhaø dö phoøng cho share gaàn Phöôùc Loäc Thoï. Öu tieân cho ñaøn oâng ñoäc thaân. LL 714-398-7186 goïi Phöôïng.

120-7L-110404/142954

Santa Ana. Dö 1 phoøng roäng. $400. Gaàn South Coast Plaza, Freeway 5, 405. Coù Internet, voâ anytime. Ít naáu. Dì Höông 714557-0811.

120-7L-110404/142955

Nhaø dö hai phoøng master bedroom, loá i ñi rieâ n g, Trask Fairview, parking roäng yeân tònh gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc. Bao giaët saáy, 714-748-1866, 7244628

120-14L-110404/142957

Nhaø roäng ít ngöôøi sau löng Phöôùc Loäc Thoï coù phoøng roäng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao ga, ñieän, nöôùc, coù maùy giaët, maùy saáy. L/L: 714-821-4615

Nhaø house khu yeân tònh saïch seõ goùc Brookhurst + Garden Grove, cho nam nöõ ñoäc thaân share. Khoâng naáu aên. Xin lieân laïc 714705-9299

120-7L-110504/143087

Ñöôøng Brookhurst sau nhaø haøng Vaân, Garden Grove, khu raát yeân tònh. APT. 1 phoøng cho thueâ. Öu tieân ñoäc thaân. Bao gas ñieän nöôùc $350/thaùng. Doïn vaøo: 01/12/04. LL: 714-636-5084.

120-7L-110504/143092

Nhaø HB, coù 2PN cho share. Nhaø taém, kitchen, phoøng khaùch vaø giaët chung. Coù parking. L/L Lan: 714-595-4431 120-7L-110704/143234

Nhaø goùc Westminster & Beach dö phoøng cho ñoäc thaân share $350/thaùng. Bao utilities. Doïn vaøo lieàn. L/L: Danny 714-7059867 120-7L-110704/143247

Master bedroom. Newland & Bolsa. Nhaø saïch seõ, khu yeân tónh, ít ngöôøi choã ñaäu xe thoaûi maùi, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $425, 714-799-1972, sau 7PM 714-330-9944 120-3L-110804/143274

120-7L-110504/143122

120-7L-110504/143123

Nhaø Anaheim Ball/Dale share 1 phoøng, own bath. $350/thaùng. Bao utilities. Coù vieäc laøm. L/L: 714-827-8861.

120-7L-110504/143148

120-7L-110804/143303

M/B. Ñeïp, beáp, loái ñi rieâng, naáu aên OK, coù saân vaø hoà bôi, nhaø house, gaàn chôï, goùc Bushard/ Hazard, doïn vaøo 15/11/04. Phaùt 714-775-5261 120-14L-110804/143308

Nhaø sau chôï Bolsa dö phoøng cho share. Phoøng roäng coù loái ñi rieâng. Öu tieân cho nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm. L/L: 714-531-4964 120-7L-110804/143316

1 phoøng coù P.taém, loái ñi rieâng, saïch môùi, an ninh, yeân tónh. Mc.Fadden + Newhope, ñaäu xe tröôùc garage. Öu tieân cho nam ñoäc thaân, coù vieäc laøm, $470. 714-675-1281, 714-531-1704 120-7L-110804/143319

Nhaø roäng phía sau chôï ABC vaø P.L.Thoï cho thueâ 1 phoøng master bedroom vaø 1 phoøng thöôøng, phoøng taém keá beân tieän cho ngöôøi lôùn tuoåi, thích gaàn tieåu Saøigoøn, bao ñieän gas, nöôùc, goïi 714-8970823 120-7L-110804/143322

Phoøng môùi roäng, closet lôùn, phoøng taém & loái ñi rieâng, parking trong saân, khu an toaøn, yeân tònh, bao utilities, laundty, cable, gaàn Magnolia & Freeways. (H) 714-366-6137, (C) 626-6270170 120-7L-110804/143325

Bolsa / Ward phoøng coù loái ñi rieâng, daønh cho Nam trung nieân khoâng naáu aên, khoâng giaët saáy, tieàn thueâ $350. Goïi Ly: 714-5542754 sau 8:00 toái. 120-3L-110804/143327

Bolsa 9702 Ave#123 Park “DELAMO” hoâng chôï Bolsa + Bushard, 1 nhaø nhoû xinh xaén lòch söï, beáp Bathroom, 1 parking rieâng bieät + Utility. 600 sqft. $600. 714-418-0440, 714-2649638 sau 9PM. 120-14L-110804/143341

120-7L-110804/143369

120-7L-110804/143374

SHARE PHOØNG coù 2 phoøng cho möôùn 1 choã ñaäu xe, giaët saáy goùc Euclid vaø Bolsa trong khu Sands Mobile Home goïi töø 2PM tôùi 9AM tel 714-265-5164 120-7L-110804/143381

Nhaø môùi caát theâm hai phoøng, loái ñi rieâng beáp rieâng treân ñöôøng Ward goùc Hazard, choã ñaäu xe an toaøn xin goïi sau 6:00PM 714531-0658 home, 714-251-0494 cell 120-7L-110804/143383

May/Orangewood. Nhaø roä n g, thoaùng maùt. Dö master bedroom, loái ñi rieâng, parking roäng, khu yeân tónh, bao utility cho naáu aên, öu tieân vôï choàng. Trang: 714530-7218, 539-3724 120-7L-072904/129715

Nhaø roäng, saïch goùc Brookhurst & Hazard dö phoøng cho share. Bao gas, ñieän, nöôùc coù theå naáu aên, giaët saáy. LL: Khanh 714-8395597 (Home), 714-313-2176 (Cell).

Nhaø môùi dö phoøng cho share. Khu yeân tònh gaàn Mile Square Park. Öu tieân cho phaùi nöõ. No cooking, L/L coâ Mai: 714-4177819, 714-902-3335.

120-7L-110504/143183

GARDEN GROVE Brookhurst/ Chapman Cho share 1 phoøng Master bedroom raát roäng, coù loái ñi rieâng, bao gas, ñieän, nöôùc. Ñoäc thaân hoaëc couple. LL: 714412-0143, or 714-478-3467

120-7L-110704/143202

SUNSET & WESTERN & HOLLYWOOD Nhaø dö phoøng single, cho thueâ khu toát, 1PN 1PT, beáp rieâng, parking, gaàn tröôøng chôï. Goïi Linh 323-469-1583

Cho share 2 phoøng, öu tieân Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Naáu aên OK.Bao gas, ñieän nöôùc.Brookhurst / Chapman. Khu yeân tònh. $500/thaùng/1 phoøng. LL Minh: 714-719-8335

Nhaø coù dö phoøng ôû Mc.Fadden and Euclid, gaàn nhaø thôø, öu tieân cho nöõ hoaëc vôï choàng, xin L/L: 714-757-0928

120-7L-110704/143210

Nhaø coù dö phoøng roäng cho ñoäc thaân thueâ, gaàn Goldenwest College. Khoâng naáu aên. Lieân laïc 714-635-8167

120-3L-110704/143211

Master bedroom (Euclid & Hazard), loái ñi rieâng bieät, cho vôï choàng or ñoäc thaân share. Xin L/ L: 714-554-7736

120-7L-110704/143226

Nhaø G.G, coù 2 phoøng beân nhau cho share, loái ñi rieâng. Nhaø taém kitchen lôùn, vaø phoøng giaët chung. Coù parking. L/L Sarah 714-8509860

G.GROVE - Nhaø 3 phoøng cho share Master bedroom roäng môùi, loái ñi rieâng $500/phoøng. Phoøng thöôøng $400. LL Chò Höôøng. 714596-1060, 562-881-7631 120-7L-110704/143206

IRVINE - Nhaø laàu môùi dö phoøng cho thueâ $350 moät thaùng, lieân laïc phone 949-857-0943 hoaëc cell 714-234-9686

120-7L-110804/143292

Nhaø Brookhurst & Westminster cho share Master bedroom môùi remodel bathroom, loái ñi rieâng, parking roäng, coù cable, bao utilities & Giaët saáy, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân. Khoâng naáu aên. Giaù $400/thaùng. LL: 714-230-5803

Nhaø môùi ôû Garden Grove gaàn chôï Hoàng Phaùt nhaø ít ngöôøi cho share dö 2 phoøng. Bao utilties coù maùy giaët saáy, öu tieân cho nöõ, 714-902-7231

Phoøng Studio lôùn Ward Bolsa. Rieâng bieät caàn cho vôï choàng son khoâng con nít share. Bao ñieän nghi. L/L Ñöùc 714-265-5752, 224-2261.

120-14L-110804/143294

120-7L-110504/143116

120-7L-110504/143103

Mobile Home dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share Beach Garden Grove. Bao ñieän nöôùc giaët saáy tt. LL 714-379-9969 Kim. Nhaän giöõ beù babysit 3 tuoåi trôû leân coù license.

120-10L-110304/142653

G.GROVE - Master bedroom loùt gaïch, loái ñi rieâng, bao giaët saáy, vôï choàng hoaëc ñoäc thaân coù vieäc laøm, vaøo anytime 11/04. Goïi Kim 714-534-7429 (H), 714-7575699 cell

SANTA ANA - Nhaø dö phoøng cho thueâ, öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Nhaø goùc Fairview & Warner. ÑT: 714-429-9838

Westminster: phoøng nguû, beáp rieâng, taém rieâng, loái rieâng, $600, bao ñieän nöôùc coù deposit, giaët saáy, chæ nhaän Vôï Choàng son hoaëc ñoäc thaân (1 xe). 714-893-0694

120-7L-110504/143120

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ROOM & MASTERROOM. Caïnh P.L.T khu an toaøn park ñi boä furniture môùi bao giaët saáy, khoâng naáu aên $300 & $450. Goïi sau 6PM 714-392-0189, 890-6107

Nhaø saïch khu yeân tónh an toaøn parking roäng dö phoøng cho thueâ $300 nam ñoäc thaân ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên. Bao giaët saáy. Garden Grove/Haster. 714-7507640, 757-5852. Nhaø Hazard/Euclid dö phoøng cho ñoäc thaân coù vieäc laøm share. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Bao gas, ñieän, nöôùc. Doïn vaøo ngay. $280/month. 714-7206403, 714-531-7449.

RAO RAO VAË VAËTT

120-9L-103104/142311

120-7L-110404/142933

120-21L-101904/140830

ANAHEIM - Nhaø khu yeân tònh, gaàn fwy 5 & 91, goùc La Palma & Brookhurst. Dö phoøng cho thueâ. Bao gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-343-6781, 714-758-1725 120-7L-110204/142492

FOUNTAIN VALLEY - Nhaø house phoøng roäng raõi cho ñoäc thaân thueâ, phone, loái ñi rieâng, bao giaët saáy, ga, ñieän nöôùc, xe ñaäu thoaûi maùi. L/L: 714-593-0868

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

120-7L-110504/143001

SOUTH COAST - Nhaø khu lòch söï, nhieàu parking an ninh, tieän freeway, loái ñi rieâng. Bao utilities, giaët, xaáy, cable. Nam ñoäc thaân. Ñaït: 714-549-1269 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067 120-7L-110204/142540

WESTMINSTER - Phoøng cho thueâ. Phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng. Öu tieân cho nöõ hoaëc ngöôøi ñöùng tuoåi. L/L: 714-717-7115

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-14L-102604/141676

Mobile Home Open House. 11301 Euclid #62, Garden Grove (goùc Orangewood) MH 2PN, 2PT, coøn raát môùi, ñang troáng, doïn vaøo ôû ngay. Rent $895/thaùng. Giaù $34,900. L/L: 714-530-3535 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ ª FOUNTAIN VALLEY: 6PN/3PT. Khu lòch söï gaàn phoá Vieät Nam. Ñaõ taâ n trang raá t ñeï p . Giaù $698,900 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Sôn moùi. Nhaø ñeïp, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 ª 16 Units ôû Garden Grove. Ñang coù lôïi töùc cao. Chuû cho möôïn tieàn ñeå mua. Giaù 2,594,000 ª Car Wash + Property: Lôïi töùc $700,000/year. Khu thò töù. Down $600,000. Giaù $2,500,000 ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình list nhaø vôùi leä phí thaáp. Mua nhaø vaø möôïn nôï ñöôïc refund. L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-30L-051804/118713

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT Neáu quyù vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù equipty, muoán boû nhaø maø khoâng bò bad credit, ly dò muoán baùn nhaø hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay 714-981-9742 300-180L-060404/121372

IMAX MORTGAGE 15751 Brookhurst St Westminster (giöõa Edinger & Mc.Fadden) Œª Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình möôïn nôï deã, nhanh & leä phí thaáp cho quí vò muoán mua nhaø hoaëc refinance trong vaø ngoaøi California. ª Coù chöông trình cho ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu: CHAFA LOAN cuûa tieåu bang & lieân bang cho laïi 15% tieàn lôøi.

ª Coù CONSTRUCTION LOAN ñeå mua ñaát, xaây nhaø & khoâng phaûi traû tieàn cho tôùi khi xaây xong. ª Coù nôï ñeå mua apartment hoaëc commercial building vôùi ñieàu kieän deã daøng (loan under $800,000) ª Ñaëc bieät coù nôï SBA cuûa chính phuû ñeå mua business & building ª Coù laøm loan cho Mobile Home. Xin L/L: Eric 714-448-8995 714-775-4659 www.imax-mortgage.com 300-14L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $529,999. ª G.G: 12831 Westlake Ave (goùc Century Garden Grove) 4PN/4PT, 1 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 3000 sqft. Ñaát 7,500 sqft nhaø ñöôïc taân trang toaøn dieän. Traàn cao coù ñaày ñuû phoøng vaø bonus room. Beáp môùi coù gaén tuû goã granite counter, vaø center island. Saân ñaäu ñöôïc 8 xe, khu yeân tònh$675,000. OPEN HOUSE SAT - SUN 11 - 5PM ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $759,000. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399

300-21L-081904/132948

Phong thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa, cô sôû laøm aên buoân baùn, caàn baùn nhaø cöûa, tieäm bò eá aåm khoù baùn hoaëc baùn chaäm vì baát cöù lyù do gì. L/L: 714-5544056 300-7L-092404/137874

ª Midway City: Beautiful house 4PN + 2PT, 2 xe garage, maùi môùi tinh, sôn môùi, cöûa soå môùi loø söôûi, ceramic tile vaø berber carpet, saân tröôùc sau raát roäng, coù hoa vaø caây aên traùi, coù theå cho share vôùi loái ñi rieâng, khu an ninh yeân tónh, ñi boä ra chôï ABC giaù $499,000 ª Garden Grove: Nhaø môùi xaây 2004, two story raát ñeïp 4PN 3PT, 2 xe garage phoøng khaùch roäng vôùi loø söôûi dinning room, family room, location toát nhaát trong khu, gaàn nhaø thôø St.Columban vaø fwy giaù $699,000 ª Cypress: Nhaø môùi xaây 2004, taàng kieåu raát ñeïp, sang troïng lòch söï 5PN, 4PT, bonus room 3 xe garage, living room dinning room family room 3 loø söôûi, beáp highly upgrade vôùi island vaø granicte countertop, plan 3 lôùn vaø ñeïp nhaát community giaù only $899,000 Xin goïi ngay KIMBERLY: 714-863-5066 300-28L-101004/139785

ÑAÁT BAÙN Adelanto 2.14 & 2.22 maãu; Apple Valley 5 maãu, city of 29 palms 5 & 10 maãu, Salton Sea gaàn San Diego 11,760 sqft lot; Trona, CA 7000 sqft lot Landcaster, CA 15 acres, California City, CA 8000 SQFT. L/L: 714-325-6797

300-28L-101704/140068

Mobile Home 2BR 1.75 Ba ñôøi 86, thaûm môùi, saùng suûa goùc Katella & Dale, City Stanton. L/L Henry (Broker) 714-251-8328 laáy heïn ñeå ñi coi

300-14L-101804/140770

ª 4 Plex baù n bôû i chuû : City Westminster goùc Beach & Hazard 1 caên 3PN 2PT, 2 caên 2PN 1PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây naêm 72 raát ñeïp, ñaát roäng 10,300 sqft. Giaù $909,000 ª 4 Plex city Stanton goùc Western & Orangewood roäng 4324 SQFT, ñaát 7600 sqft covington style maùi treùo 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN 1PT, 5 garage, khu lòch söï, ñeïp. Giaù $899,000 L/L: 714-636-1228 day 714-962-6348 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-101904/140891

ÑAÁT BAÙN ÔÛ VIEÄT NAM. Maët tieàn: 24mx59m. Haäu: 29mx59m. Ñaát maët tieàn ñöôøng, quaän Bình Taân. TP.HCM. Lieân laïc Baø Saùu 714-534-2102. Giaù caû phaûi chaêng. 300-28L-101904/140941

ª Nhaø 3PN, chuû ñaõ upgrade raát nhieàu gaàn Little Saigon $359,900 ª Nhaø G.G 4PN + 2PT roäng 1700 SQ, khu yeân tònh $450,000 ª Nhaø Anaheim 4PN + 2PT. Ñaát roäng 8500 SQ $425,000 ª Nhaø 4PN + 2PT xaây naêm 2004, roä n g 1600 SQ trong lot ñaá t 13,500 SQ. Giaù chæ coù $479,900 ª Nhaø 4PN + 2PT, khu yeân tónh $524,000 L/L Trí Traàn (Realtor) 714-775-0800 bus 714-323-0100 cell Or Vaên Buøi (R.E Agent) 714-742-7041 300-28L-102204/141268

ª Nhaø 4PN + 2PT built naêm 2004, lot ñaát 13,466SQ caùch Little SG 10 phuùt laùi xe. $479,900 ª Nhaø F.V 4PN + 3PT roäng 2436 SQ lot 7800 SQ $669,000 ª Triplex daïng townhouse moãi caên 2PN + 1.5PT $619,500 ª Fourplex HB moãi caên 2PN + 2PT $810,000 ª 28 unit APT ôû Riverside xaây naêm 1971 giaù 2 trieäu 500,000 ª 18 Townhouse ôû Costa Mesa moãi caên 3PN + 2.5PT, 2 car garage thoâng vaøo nhaø, 14 tuoåi, 5 trieäu 450,000 ª Commercial ôû Ana trong lot ñaát roäng 30,000 SQ, 1 trieäu 300,000 ª Tieäm nöôùc loïc ôû Santa Ana income töø 3 ñeán $4000/thaùng. Chuû retired $50,000 L/L Christopher Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 Office 714-222-8230 cell 300-28L-102204/141389

Townhouse Condo Santa Ana, 3PN, 2.5PT, 2 taàng, pool, Spa, 1 garage, 1 carport, coång an toaøn. $349,900. Taïi sao phaûi möôù n nhaø . Goï i Ray Huyø n h Coldwell Banker 714-251-7234. 300-14L-102604/141669

Nhaø Corona/Riverside. Xaây 2003, 2600 sqft, 4PN + 1 game room + 3PT. Tiles & Berber carpet. Highly upgraded. Model quality. Gaàn fwy 91 + 15. Giaù $524,900. Open house Sat - Sun 1-4PM. Brian 951-522-7716 300-14L-102604/141682

CALI HOME REALTY NHAØ BAÙN ª Mobile home G.G, 2PN, 2PT, 1020 sqft ñôøi 1980. Khu family, ñaát $714/thaùng. Giaù $480,000 ª Mobilehome, G.G, 3PN, 2PT, 1300 sqft, ñôøi 1987, khu family ñaát 647/thaùng, giaù $670,000 ª Duplex, Orange gaàn nhaø thôø Tam Bieân, freeway 22, shopping mall the Block, moãi beân 1600 sqft, 3PN, 2.5PT, khu lòch söï, nhaø tuyeät ñeïp, vöøa ôû vöøa ñaàu tö raát tieän 735K ª 3 nhaø treân loâ ñaát 17000 sqft, 1 caên 3PN, 1.75PT, ñang thu $4200/thaùng, ngay trung taâm Little Saigon, coù theå xaây theâm 1 caên phía sau, nhieàu choã ñaäu xe 850K ª 4 Plex Westminster, 2 caên 2PN, 1PT, 1 caên 1PN, 1PT, 1 studio ñaát 9000 sqft. Ñang cho thueâ $3700 thaùng. Giaù $640K ª 4 Plex G.G, 1 caê n 3PN, 1.75PT, 2 caên 2PN, 1.75PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây 1976. Khu ñeïp nhaát thaät toát 875K ª 2.5 acres Moreno Valley, ñöôïc pheùp xaây 12 caên, ñaõ coù ñöôøng nhöïa, utilities raát thích hôïp cho builder giaù 300K ª 10 acres Perris, xaây ñöôïc 20 caên, gaàn 8 highway ñang môû roäng utility beân caïnh giaù $550K ª 9 units Long Beach ñôøi 1986 khu toát cho thueâ deã, moãi caên 2PN, 2PT, ñang thu $6825/ thaùng. Giaù $1,025,000. Xin L/L Nguyeãn Theá Thoâng 714-414-8010 Kenny Khaùnh: 714-878-9132 Xuyeân Khöông: 562-310-5046 300-28L-102604/141798

ÑÒNH GIAÙ ÑÒA OÁC (REAL ESTATE APPRAISAL) Œª Chuyeân ñònh giaù cho single family, residence, condo, FHA, 2-4 units ñeå mua baùn, refinance, PMI removal insurance claim. ª Phuïc vuï cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong vuøng Los Angeles, Riverside and San Bernadino

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS counties. Xin L/L: 714-785-2089 Monday - Saturday (9AM - 6PM) 300-14L-102704/141840

CHUYEÂN BAÙN NHAØ BANK TÒCH THU 1. Westminster: Townhouse, 3PN, 2.5PT. Trung taâm Little Saigon. Hoaøn toaøn taân trang. Nhaø coù theå doïn vaøo ngay. 2. Westminster: Nhaø 4 PN, 1.75 PT. Trung taâm Little Saigon. Nhaø ñeïp thaûm môùi, sôn môùi trong ngoaøi. Phoøng khaùch roäng lôùn. Ñòa ñieåm toát. 3. Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT. Trung taâm Little Saigon. Coù Patio, nhaø beáp vaø phoøng aên loùt gaïch. Ñòa ñieåm toát. 4. Westminster: 4 Plex 4 caên, 2PN, 1PT, Trung taâ m Little Saigon. cho möôùn 3 ôû 1 khoûi traû tieàn. 5. Garden Grove: 4-Plex, 4 caên 2PN, 1PT. Gaàn Little Saigon cho möôùn 3 ôû 1 khoâng caàn traû tieàn nhaø. R.E.U PROPERTIES. LL: Allen: 714-335-2222, or Cindy 714-376-1900 300-14L-102704/141843

Nhaø vuøng Westminster sau chôï AÙ Ñoâng saân tröôùc roäng saân sau coù caây aên traùi, baùn bôûi chuû giaù caû thöông löôïng. L/L: 714-2008789, 714-369-3974, 714-2519390. 300-14L-102704/141870

GARDEN GROVE Court Sale. Nhaø 3PN, 2PT, Hardwood Floor, saân roäng, 2 car garage. Culdesac location, khoaûng $50,000 döôùi thò tröôøng. Giaù $400,000 Huy Agent: 714-918-2518 300-14L-102704/141923

HOUSE FOR SALE ª 10621 McKleen St, G.G. Brandnew two story home, built 2004, no association fee, tile roof, 4 bedrooms, 3 baths, living area 2200 SQ.FT, high ceiling. Doule door-enrtry, master bedroom w/ jacuzzi, 2 car attached garage $619,000 ª 10631 McKleen St, G.G. Brand new two story home, built 2004. No association fee, tile roof, 4 bedroom 3 bath, one bedroom dowstairs, living area 2800 SQ.FT, high ceiling, double door entry, corner lot, 2 car attached garage. Giaù $659,000 L/L Phillip Ngo 714-608-5463 300-7L-102704/141937

Nhaø baùn, 4PN/2PT, gaàn Ward/ Hazarad, ñaát hôn 7,000sqft, remodel kitchen & bathroom, ceramic floors, new carpet, move in condition, khu toát, yeân tónh. Giaù $485,000. Danny Tran 714454-7300. 300-30L-102804/141961

OWNER FINANCED, EASY QUALIFYING, LOW DOWN!!! G.G, 2 story townhouse, 3BD/ 2.5BT, bonus room, 1325 sqft, double garage, patio, balcony, laundry. Totally upgraded. Movein condition, 13191 Newland #7, 714-878-0842 300-28L-102804/141966

NHAØ ÔÛ VIEÄT NAM Maët tieàn khu Vieät kieàu quaän Bình Taân, T/P H.C.M gaàn coâng vieân tröôøng hoïc nhaø ñuùc hai taàng, xaây naêm 2001, 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém, saân thöôïng ñieän thoaïi maùy nöôùc noùng ñaày ñuû giaù baùn 105,000 USD, moïi chi tieát goïi 714-721-1202 300-28L-102804/141968

ÑAÁT BAÙN Thuoäc Los Angeles County, caùch Downtown 1 giôø, coù haõng lôùn: Lockheed, Boeing, Northrop... nôi ñang haáp daãn ngöôøi mua nhaø (baùo LA Times 10.18.04). Ñaát 2 1/2 maãu, 5 maãu, 10 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng nhöïa, giaù $25,000 ñeán $70,000. Mr.Phaïm 714-496-8590 300-14L-102804/142104

Nhaø baùn bôûi chuû goàm 2 caên nhaø treân loâ ñaát commercial gaàn 8000 sqft, coù coång tröôùc sau Pomona ñöôø n g Garey giaù $299,900, phone 909-374-2252 300-14L-103104/142317

FV, gaàn HB, nhaø ñeïp trong khu raát toát, tröôøng hoïc nhaät nhì O.C. 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, master ôû taàng döôùi, nhaø ñöôïc söûa sang raát nhieàu. Xin lieân laïc: Tiffani Hua 714-206-4215

300-14L-103104/142336

Mobile home caàn baùn by Owner Ñôøi 84, 3 PN, 2PT. Family Park. Giaù $62,000. Gaàn chôï ABC vaø Westminster Mall. Goïi 714-7750682 300-28L-110104/142457

MOBILEHOME FOR SALE! ª 3 bedroom 2 bath model 2000. Giaù $72,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 1 bath model 2000. Giaù $50,000. Lease ñaát $695 ª 3 bedroom 2 bath model 2005 brandnew. Giaù $84,000. Lease ñaát $695 ª 2 bedroom 2 bath nhaø roäng saïch. Giaù $50,000. Lease ñaát $450 per mos (55 up). Goïi Lyù: 714-590-8423 300-14L-110204/142484

5 Bedroom Pool. Huge yard. Great area!! Tile floors & new carpet, 2303 SqFt. Lots of fruit treets $679,990. 9681 Sutherland 714-608-0700 300-7L-110304/142654

EL MONTE -Home For Sale (PUD) $382,000. Original Owner 4 bed/2 baths. Living 1,538 sqft., Lot 8,085 sqft., Large MstrRm. Lots of fruit trees backyd. Near 10, 60 & 605 Fwy. Good Cond. Mindy - Agent 626-831-8868 300-14L-110304/142659

NHAØ BAÙ N $465,000., 4PN, 1.5PT, nhaø roäng 1250 sf., ÑC: 13472 Balos Dr. GG. Ngaõ tö Beach Blvd / Trask. Chæ caàn 5% laø mua ñöôïc nhaø. Cell 714-7973233: Hoà 300-14L-110304/142688

Nhaø gaàn Bolsa + Ward, 4P.nguû, 3P.taém, tình traïng hoaøn haûo, 2 xe garage, sôn môùi thaûm môùi, trong cul-de-sac, khu yeân tónh, kitchen môùi. Giaù thöông löôïng $489,500. Huøng Hoaøng 714-5880654 300-7L-110304/142756

Mobile Home: 2PN, 2PT, khoaûng 1500sqft, coù theå ngaên thaønh 3PN. Family Park treân ñöôøng Fairview gaàn Segerstrom. Chuû caàn baùn gaáp. Giaù $33,000. L/L: Mimi Nguyen/Agent 714-9148847. 300-7L-110404/142789

Townhouse. Goùc Magnolia & Westminster 2 phoøng nguû vaø 1.5 phoøng taém, roäng 1045 sqft, 2 car garage attached. Chuû caàn baùn gaáp. $305,000 by owner. 714797-0390 (Tony) 300-7L-110404/142875

Anaheim Custom Built naêm 1976 3 beds 2 baths 2,000 square feet khu yeân tònh Brookhurst/Orange coù coång rieâng phía sau. $548,000. L/L Agent Stephany 714-797-3515. 300-7L-110404/142882

NHAØ BAÙN. Laàu môùi xaây 1990 ñoái dieän nhaø thôø St. Barbara, gaàn Mile Square Park, tröôøng hoïc, Freeway. 3brs 2.5 bths, high ceiling, central air, conditioner. $549,000. 714-557-7267, Cell 728-8227 or 553-1210. Baùn bôûi chuû. 300-6L-110404/142944

COMMERCIAL 12 unit commercial retail, 20,000 S/F, building, lot 1.84 acres, Cap rate 8.07%. Built 1969. Net income $395,000/year. Price $4,900,000. Residential Land in Cypress 10,000 S/F. Price $340,000. John Vu Commercial Broker 949-295-9020 300-7L-110404/142961

2 story Townhouse G.G, 2PN, $289,000 10% down $925. Nhaø 4PN, 2PT $399,000 10% down $1276, $280,000 nôï $901 thaùng. Nhaø 2 taàng 3PN, 2.5PT $455,000 10% down $1455. 714-654-3157 Agt 300-5L-110404/142963

ª Mobilehome Garden Grove, Lampson + Beach, Lampson + Haster, Trask + Harbor, môùi toanh 2004 hoaëc vaøi naêm tuoåi, 2PN/3PN 2PT tuøy yù. Giuùp vay tröïc tieáp vôùi baêng, xin heïn ñeán coi nhaø. ª Mobilehome 55 tuoåi, ñöôøng Mc.Fadden 1PN/1PT roäng raõi, ñaõ eùp theâm 1 phoøng, ñaäu 3 xe, 2 nhaø kho. Nhaø troáng. Giaù $27,000 Thaùi: 714-553-6585 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-110404/142965

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-28L-110804/143353

NHAØ BAÙ N ANAHEIM HILLS, CHUÛ CHO VAY: 2650SF (môùi 1 naêm) 3Ph.nguû + Office, 3Ph.taém röôûi, 2 loø söôûi. Ñaát roäng $739,000. 2050 SF, 4Ph.nguû, 2Ph.taém röôûi $639,000. 714614-1800

2003 MERCEDES ML350, 19K

300-7L-110504/143012

300-3L-110804/143368

2002 COROLLA LE. Full power,

° Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex), large 2PN / 1PT each, Huge lot (20,000 sqft.) Rent below market, good-long term tenants. Seller motivated. $859,990. ° Westminster. Nhaø tuyeät ñeïp, 3PN/2PT, 2 xe garage. $499,700. ° Garden Grove. Nhaø 3PN/1PT, Fix and save. $399,500 ° Irvine. Luxury Condo tuyeät ñeïp, 2PN / 2.5PT, 2 xe gar age. $489,000 Call Today Phil (Tai) Le 714-5150111

ª Nhaø house in Fountain Valley city, 4PN/2.5PT. Build naê m 1976. 2 stories, 2 cars garage attached, direct garage access. Lot size approx 7000 SQ, maùi ngoùi môùi, neàn gaïch môùi, move in condition goùc Edinger/ Newhope. Giaù baùn $680,000. Roäng approx 2300SF ª nhaø house in Santa Ana city saùt Fountain Valley city, 3PN/ 2PT, roäng 1500 SF. Lot size 6042 SF. Build 1964, 2 cars garage attached. Taát caû ñaõ remodel central air, central heat. Goùc Mac Fadden/Euclid. Giaù baùn $500,000 ª Nhaø house in South Coast Metro gaàn South Coast Plaza mall, build 1971. 3PN/2PT roäng approx 1450SF. 2 car garage attached, ñaát roäng 4650SF, traàn cao. Move in condition goùc Sun Flower/Ross. Giaù baùn $570,000 ª Nhaø house in Anaheim city 3PN/2.5PT, roäng 1350SF, ñaát roäng 6500SF. Move in condition, central air, central heat, goùc Gilbert/Broadway giaù baùn $454,900 ª Townhouse in Garden Grove city 3PN/2.5PT, roäng 1639SF. 2 cars garage move in condition gaàn chôï, nhaø baêng, tröôøng hoïc, 2 stories H.O.A $200/M, goùc Brookhurst/Westminster, giaù baùn $360,000 ª Townhouse in Garden Grove city 3PN/2.5PT. Roäng 1300SF, 2 car garage attached. Central air, central heat. 2 stories. Move in condition, maù i ngoù i , goù c Newland/Trask. H.O.A $189/M. Giaù baùn $345,000 Xin lieân laïc Chieu Vo Realtor/ Loan Officer 714-785-9951 ñeå bieát theâm chi tieát. Chuyeân phuï traùch mua, baùn nhaø cöûa, ñaàu tö vaø caùc dòch vuï Loan, Refinance

300-60L-110504/143128

300-7L-110804/143390

300-14L-110504/143100

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400.

300-7L-110504/143150

SAIGON REALTY & FUNDING Frank Huynh: 714-401-9894 Garden Grove ª Nhaø 4PN, 1.5PT, ñaát roäng, khu toát, gaàn tröôøng hoïc, wood floors, cöûa soå môùi, coù patio, family room, giaù $549,000 ª Nhaø 3PN, 2.5PT, ñaõ ñöôïc remodel saùng suûa, appliances môùi, bathroom môùi, gaïch môùi, sôn môùi trong ngoaøi. Doïn vaøo laø ôû giaù $494,900 Westminster ª Nhaø 3PN, 2PT, xaây naêm 1971, söûa sang raát ñeïp, nhaø beáp baét maét, saùng suûa, coù sun room giaù $562,500 ª Nhaø 4PN, 2.5PT, roäng gaàn 1800SQ, xaây naêm 1995, hai taàng, double door entry, phoøng khaùch traàn cao, luminate floor. Giaù chæ coù $585,900 Huntington Beach ª Nhaø 5PN, 2.5PT, roäng gaàn 2700sq, landscaping tuyeät ñeïp, waterfall, custom paint, tile. Quaù ñeïp, giaù $785,000 Costa Mesa Nhaø 3PN, 2.5PT, roäng 2014 sq, xaây naêm 1990, ñi 1/2 mile tôùi bieån, nhaø nhö model, thaûm môùi, custom paitn, giaù $784,900 Irvine Nhaø 4PN, 3PT, roäng gaàn 1900sq, coù phoø n g döôù i laà u , thoaùng vaø ñeïp, custom windows, pergo floor, giaù $575,000 Garden Grove ª Nhaø 4PN 3PT roäng 2244sq, xaây naêm 2001, ñaát roäng gaàn 7200sq, tuyeät ñeïp, coù 2 master bedroom, pergo floor, shutter giaù $590,000

MobileHome baùn. 3PN, 2PT, 2PN 2PT, Giaù phaûi chaêng coù list nhaø baêng keùo, laøm Loan cho nhaø vaø Mobilehome. Hoûi: Tammy: 714-273-7886, Vaên phoøng: 714-842-7600, OÂ Hoaøng 714-705-5200

300-7L-110304/142637

GARDEN GROVE - Nhaø 3 nguû, ñaát roäng 14,100 vuoâng vaén, saân sau coù 2 phoøng xaây theâm coù giaáy pheùp, coù theå cho thueâ, ñaát coøn dö raát nhieàu. Vuøng yeân tónh. Lampson / Gilbert. Joanne. 714448-6399 Giaù $598,000.

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 3000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

2000 MERCEDES Benz S430,

400-7L-110504/143153

2000 TOYOTA Camry LE Full

A/C, CD, 1 chuû, 41K miles, coøn môùi, voû môùi, chaïy maïnh, xem thích ngay, no accident maøu kem. $7800, 714-231-9453, #4TFK598 400-7L-110504/143155

2002 HONDA Accord EX,

sunroof, alloy wheels, CD 6 ñóa, alarm, side airbag, 1 chuû 65K miles, rear spoiler, maùy Vtech. No accident maøu traéng, $11,600. 714-839-5620, 4WGC424 400-5L-110404/142803

2002 TOYOTA Camry LE töï ñoäng

full power maøu ñen radio cassette A/C, CD trong ngoaøi coøn môù i 11,000 miles caà n baù n $10,800. L/L: 714-675-0340 or 714-554-6223, vin #213457. 400-5L-110504/143131

2002 TOYOTA P/U Prerunner V6, maøu silver, 4 doors, Full powers, good AC/CD. Xe ñeïp maùy toát. Giaù $12,000. Phone: 714443-1293, 417-7423. License 57105. 400-7L-110504/143144

2002 TOYOTA Tacoma Truck

maøu traéng, hai choã, 26,000 mile, raát môùi, chuû xaøi kyõ dö duøng caàn baùn. Goïi Uyeân 714-839-8137. Lic#7A36865. 400-7L-110204/142605

2001 HONDA Accord LX 1/4, 4

doors, 70K miles, maøu dark blue, 1 owner, giaù $9800. Lic #4ULL043. L/L: 818-292-4478, 818-300-7155 400-7L-110504/143156

2001 LEXUS ES300. V6,

sunroof, CD 6 dóa, gheá da nhö môùi, maøu silver, 86K miles, chuû ñi freeway. No acciend xe tuyeät ñeïp, $12,700, 714-776-7549, #4BAT407 400-7L-110504/143164

2001 NEW Beetle (Con Coùc)

GLS, 2 cöûa, töï ñoäng, 4 choã ngoài, gheá da, sunroof, alloy wheels, A/C, CD, maùy 2 turbo raát ñeïp 1 chuû 75K miles, maø u silver, $9200 nhö môùi, 714-757-5816. #QTSDBG 400-7L-110204/142528

2001 TOYOTA Sienna, moät ñôøi

chuû raát toát. Baûo ñaûm coøn nguyeân thöûy 83,000 miles, giaù $10,500. Call 714-234-6204 hoaëc 949488-0714, license 4SYB561 400-7L-110204/142545

2001 TOYOTA RAV4 silver, Auto,

Alloy wheels, CD/Cassette, 33,385 miles. Trong ngoaøi ñeïp, xe ñang chaïy. Dö xe baùn reû $9,900. L/L 714-623-0707, 714534-7597. Giaù thöông löôïng. #5BLA476. 400-36L-110304/142716

400-36L-110304/142709

1) Westminster. Townhouse, 3PN + 2.5PT, built naêm 1996 cöûa ñoâi, roäng ñeïp HOA thaáp giaù $385,000 2) Nhaø House. 3PN + 2PT, roäng 1350 sf ñaát roäng. Giaù $465,000. Khu Saigon 3) Westminster. 4 Plex (3P + 2PT) 2(2PN + 1PT), 1PT + 1PT Income cao, ñaát roäng 10,300sf. Giaù $918,800. LL: 714-360-9722

300-7L-110504/143188

Mobile Home by owner. Bushard / Westminster, 2 PN, 2PT, $59,000. Double wide skylight, saïch seõ traàn cao, saùng suûa ngöôøi ôû 18t up. Ngöôøi mua 55t. Goïi 714-206-2319 sau 12:30PM

400-37L-110704/143262

400-7L-110504/143165

2001 TOYOTA Tundra V6,

longbed, töï ñoä n g, A/C, CD, alarm, voû môù i , chaï y maï n h, bedliner maøu traéng 100K miles, coøn ñeïp. No accident $7300. 714-757-5816, #6P97866

2000 BMW 323I, gold sedan,

auto, 50,900 miles, sport-Premium pakage. Alloy wheels, wood trim, sunroof, power everything, alarm $19,500, call 714-654-1032, vin 70064 400-5L-110404/142949

2000 CAMRY LE, maøu traéng,

auto. Full power, CD, tape, ABS, brake 65K miles, xe one owner, ñöôïc giöõ gìn raát môùi baùn $8900. Lic #4HME735. L/L: 714-2707226

300-7L-110504/143195

400-7L-110204/142538

2000 HONDA Accord V6, coupe. 400-36L-110404/142926

300-7L-110704/143217

All leather, sunroof, A/C, CD. Alarm, 46,000 miles. Black with black leather, well maintaint. $12,000.O/B. Xin L/L Thu home phone: 714-897-4718, cell phone: 714-724-0231, plate 4UER366 400-7L-110704/143236

Beautiful new house in G.G, HCM. 3 floors, 4 bedrooms each with bath & built in closet. Excellent location & construction. SJ 999 Gold 280 Löôïng, call 562895-8226

2000 HONDA CRV, 4 cöûa, maøu

300-7L-110804/143347

2000 HONDA Accord, EX, 4

Baùn bôûi chuû. Mobile home 55 + Tuyeät ñeïp. Taân trang toaøn dieän. 2PN/2PT, 3 xe. Tieàn ñaát reû nhaát vuø n g. Khu yeâ n tònh. Bolsa / Bushard. Goïi 714-425-2865

traéng, xe ñeïp, maùy toát, moät ñôøi chuû 66,000 miles, $9600 caàn baùn, goïi Nghóa 714-585-8995, #4KBB882 400-7L-110804/143391

400-5L-110504/143132

2004 TOYOTA Corolla, maø u traéng, type S (special), Sunroof, Full power, Maùy Laïnh/Noùng toát. Xe tuyeät ñeïp, maùy toát, CD. Giaù $9,900 OBO. LL: 714-265-0367, 714-417-7423.

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Full power maøu baïc Radio Cassette A/C CD, trong ngoaøi coøn môùi, 45,000 miles. Caàn baùn $11,500. L/L Lieâ n 714-8565857. Vin#410674. 400-3L-110504/143112

2000 TOYOTA Avalon, XL, V6,

full power töï ñoäng low miles, 1 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat. No accident. Xe hoaøn haûo trong ngoaøi. Giaù $10,900. LP #59499. L/L: 714-234-9970, 714-588-1708 400-7L-102604/141742

1999 AVALON XLS, töï ñoäng, 4

cöûa. Fully loaded. Sunroof, gheá da, dual P/seat, side airbag, 32K miles 1 ñôøi chuû, garage kíp nhö môùi. $10,400. 714-613-3040 (4TBK360) 400-7L-110504/143178

1999 DODGE Truck 1500 xcab,

töï ñoäng, full power, only 50K, alloy wheels, running board, bed liner, black, 4 cöûa, AC, cassette, very good condition $8900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance. No down 400-14L-110504/143102

1999 FREIGHTLINER Centery,

430HP Detroit 13 SPD, 3 axle, double sleep, 640K miles, also 1995 trailer, dry van. Total $35,000. L/L: 626-825-3893, 626-419-7179 (2QGP360) 400-7L-110504/143168

1999 SIENNA XLE, 2 cöûa hoâng,

7 choã ngoài, gheá da, sunroof, sôn two tone, alloy wheels, alarm, power seat, thaéng ABS, CD, alarm, roof rack, 1 chuû 100K miles, voû môù i , rear spoiler, $8600. 714-839-5620, #4NCL351 400-14L-102904/142183

1999 TOYOTA Sienna LE, white, V6. New brakes and tires, coù CD vaø alarm. Full power, freeway miles 153K. Never accident raát ñeïp, good condition $7300. Huy: 520-270-0633, #065MCR 400-4L-102904/142195

1999 TOYOTA Camry LE Full

power AC Cassette, chöa bò ñuïng, sôn gine, môùi thay Timing belt. Over 100,000 miles. Baùn $6,500. License 4FFP305. 714-3159560. 400-7L-110404/142782

1999 TOYOTA Camry. Full

power, maøu gold, A/C, CD radio. Xe ñeïp hoaøn haûo. Giaù $6500, #4FDU403, 117,000 miles. Phone: 717-9050

1999 TOYOTA Camry LE töï ñoäng

400-14L-110704/143256

5000 miles. BS 2LOB798. 714234-9723

400-7L-110404/142889

2000 TOYOTA Avalon XL töï ñoäng

400-5L-110504/143140

ngoài, töï ñoäng. Full power, green, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi, AC, 4 cöûa, cassette, good condition $9950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card, no down & finance

400-3L-110704/143263

power AC Cassette CD, chöa accident, sôn gine. 41,000 miles. Xe raát ñeïp. Baùn $9,300. License 4HKB421. 714-315-9560.

door, full power, maøu silver, 6 maùy, neäm da, CD, Radio cassette. Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $7,300. L/L 714-856-5857. Vin#C201032.

400-7L-110504/143173

2005 ACURA Legend full power,

400-4L-102904/142196

400-7L-110404/142890

2001 TOYOTA Sienna van, 7 choã 300-6L-110504/143166

silver, leather seat, 25,000 miles. Excellent condition, $46,000. L/ L Lan: 714-595-4431, #4FDU583

1999 TOYOTA Solara SLE 2

400-1L-110804/143395

10,000 miles. BS: 5CXK453, $30,000. Goïi 260-5351

400-4L-100104/138810

400-7L-110704/143227

miles, maøu silver, Full option, 6 CD, leather, very good. Giaù 31,000. Lieân laïc Luaân. License #5DCJ730. 714-398-7116. Lyù do ñi xa.

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 2005 ACCORD 6V, chaïy good,

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-110304/142733

Brookhurst/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, total remodeled $339,900. 10% down $1087. Purchase/Refinance cut payment in Half. Nhaø 3PN, 2PT, 1600 sqft, $450,000 10% down $1400. 714-654-3157 Agt

ª Nhaø rieâng 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Chuû môùi taân trang toaøn boä raát ñeïp, môùi sôn beân trong vaø ngoaøi, saøn goã toát, cöûa soå môùi v.v... Phoøng roäng raõi, saân roäng, khu yeân tónh raát toát, vuøng Garden Grove gaàn Seal Beach. Giaù $509,900. Xin goïi California 1st Realty 714-373-4992 hoûi coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát. ª Townhouse thaønh phoá Fountain Valley, gaàn tröôøng hoïc toát, gaàn Mile Square Park; goàm 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, môùi 6 tuoåi, traàn nhaø raát cao, phoøng roäng raõi, tuû quaàn aùo, phoøng chính raát roäng, sôn môùi, maøn cöûa soå vertical ñeàu môùi giaù $470,900. Xin goïi California 1St Realty 714373-4992 gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát. ª Townhouse ñeïp giaù chæ coù $398,000, gaàn Disneyland môùi 7 tuoåi, maùi ngoùi ñoû. Nhaø roäng 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, garage 2 xe, saân sau raát ñeïp, coù loø nöôùng vaø quaày röôïu thích hôïp cho moïi gia ñình. Xin goïi California 1St Realty 714-373-4992, gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát

RAO RAO VAË VAËTT

doors, all leather, sunroof, AC, CD, thaáp mile, xe 1 ñôøi chuû, $10500. Xin L/L: 714-728-6943, 714-588-9740, #4BEL666 400-4L-110504/143078

2000 MERCEDES ML320 SUV,

white navigation system CD change. Full loaded one ower. Excellent condition, xe tuyeät ñeïp $16,900, 714-899-5630 or 2008144, 91K miles, #A157962

maøu ñoû baïc ñoâ, 4 cöûa, Full power, Radio cassette A/C CD, trong ngoaøi coøn môùi chaïy toát, 51,000 miles. Caàn baùn $6,800. L/L 714675-0340 or 554-6223. Vin# U213689. 400-7L-110804/143364

1998 FORD Contour, 4Dr, taát caû ñeàu töï ñoäng, caàn baùn $3500. Xe 2 chuû. PL 4JRH326. L/L: 714785-4733

400-7L-110504/143163

1998 HONDA Civic EX, 4 cöûa,

sunroof, A/C, CD, alarm, maùy vtech thaéng ABS, 1 chuû 95K miles coøn môùi, chuû ñi kyõ, no accident $6200, 714-623-6866, #4CTY133

1997 HONDA Accord LX, 4 cöûa,

töï ñoäng. All power, door, mirror, window, steering, cruise control, A/C, CD radio. New sticker 2005, good mileage. No accident 1 chuû, xe ñöôïc giöõ saïch seõ, giaù $5900. LP 4GFP833. L/ L: 714-321-9543 400-4L-102904/142197

1997 TOYOTA Avalon XL Full

power AC Cassette, chöa bò ñuïng, sôn gine, over 100,000 miles. Xe raát ñeïp. Baùn $6,400. License 3TBD 361. 714-3159560. 400-5L-110404/142966

1997 TOYOTA Previa S/C maøu light gold, 108,100 mile. Xe ñeïp trong ngoaøi, maùy hoäp soá toát. Giaù $5,700. Lc#5HVP523. L/L 714-478-1154.

400-7L-110504/143022

1997 TOYOTA Celica GTS, maøu

ñen, taát caû ñeàu töï ñoäng, moonroof, gheá da, CD player moät ñôøi chuû, xe coøn raát toát chaïy freeway treân 100 ngaøn miles. Baùn $4850. Goïi soá 714-530-7745, #4LWW454 400-7L-110504/143176

1997 VOLVO 850, töï ñoä n g, power, 4 cöûa, gheá da, AC, CD, cassette, xe ñeïp chaïy toát, $3900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance 400-7L-110804/143284

1996 ACURA 3.5RL, 145K miles, töï ñoäng, coøn toát. Moving sale $6500. L/L: 714-224-8486, 714-746-5828

400-7L-110504/143160

1996 CAMRY LE, V6, maø u

73,000 miles, full power AC, CD, Cass, radio, Gheá da töï ñoäng $6500. #4SFK937. Xin goïi 714224-2810

400-5L-110404/142804

1998 TOYOTA Tacoma. P/U

truck, töï ñoäng maøu traéng kingcab radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môùi, 80,000 miles caàn baùn $6900. L/L: 714-675-0340 or 554-6233, vin #Z69812 400-7L-110504/143167

1998 TOYOTA Tacoma extra cab, 4 choã ngoài, A/C, cassette, alarm, voû môùi, bed liner, töï ñoäng 86K miles, no accident coø n môù i $7000. 714-623-6866, #5X08384 400-7L-110504/143171

1998 TOYOTA Tacoma, soá tay,

low miles, green, coù camper $5450. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card 400-7L-110504/143174

1998 TOYOTA Sienna, van, 7 choã

ngoài, töï ñoäng. Full power, AC, cassette, very good condition $7400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance no down

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-110804/143307

1995 TOYOTA Corolla DX, 4 cöûa,

töï ñoäng voû môùi, moät ñôøi chuû maøu silver, no accident, good condition, giaù $2200, #3VZA047. L/L: Timmy 714-612-8064 400-7L-110504/143169

1994 ACURA Integra, töï ñoäng.

1994 LEXUS ES300, 4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, xe dö caàn baùn $6000. Lieân laïc Trinh 714-585-3846, #3TOA962

400-5L-110504/143033

1994 TOYOTA Corolla, töï ñoäng maùy laïnh cassette voû toát 160M., chaïy toát, chuû gìn giöõ trong ngoaøi saïch giaù $2400. Goïi cell 562899-0343, home: 562-984-7927, license 5FMC436

400-7L-110504/143114

1994 TOYOTA Corolla, dark green, auto, 86,000 mile, 1 chuû, CD/Cassette, trong ngoaøi tuyeät ñeïp, dö xe baùn $3,300 thöông löôïng. L/L 714-623-0707 Cell, 714-534-7597 Home. #3JBX102.

400-7L-110504/143177

1993 MERCEDES S600, töï

ñoä n g , Full power, sunroof, 200Kmile. Giaù $4,200. LL: Trang 562-607-9793.

400-3L-110504/143004

1989 TOYOTA Tercel, maùy laïnh, noùng, CD, radio. Maùy hoaøn haûo khoâng truïc traëc bao giôø, 4 voû xe môùi. $900, phone Vuõ: 714-4258976, #4FNE233

400-7L-110804/143389

1986 MERCEDES Bình môùi,

400-7L-110804/143387

1985 CRESSIDA Burgundy,

400-7L-110504/143172

ñoäng. Full power, gheá da, AC, cassette, $4300. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

400-37L-111901/000732

400-5L-110804/143298

1991 NISSAN Maxima, xe ñeïp,

maùy vaø hoäp soá raát toát, dö xe caàn baùn, giaù $1900. L/L Quoác 714-914-9703, license #2VVA496 400-7L-110204/142583

1991 TOYOTA Van, giaù $2300,

xe chaïy toát, ñi xuyeân bang baùn reû, lieân laïc 714-757-6769, löu haønh môùi, license number 244L096 400-3L-110804/143328

1990 ACURA Legend. Dö duøng

spds, maøu ñoû (red), 113Kmiles, Cassette, moon roof, new tires, good condition. $4,100. Call 714-553-0007. Vin#087942.

door, se dö duøng, soá töï ñoäng. Maùy raát toát. A/C $1500. OBO. Lieân laïc 714-925-7509 (#2MRG306)

400-37L-100804/139618

ñoä n g fully load, A/C, Power steering 2 airbag, CD, radio, xe raát vöøa yù, trong ngoaøi ñeïp, new sticker 9/2005. Giaù $5100. L/ P#4TSA 342. LL: 714-321-9543 400-7L-110204/142619

400-7L-110304/142675

1989 HONDA Accord LX-I, 4

400-7L-110504/143170

1991 TOYOTA Previa dö duøng

1995 ACCURA Integra 4 drs, 5

coøn raát toát, giaù $2350. Lieân laïc Vickie 714-705-5732, #PY26745

coøn chaïy toát ñi xa caàn baùn. Lieân laïc caàn baùn gaáp $4,000. 714308-8945. #3MXY404.

400-7L-110404/142975

1996 TOYOTA Camry, 4 cöûa töï

400-7L-110804/143385

1990 LEXUS ES250, ít miles,

trong ngoaøi saïch seõ, dö duøng caàn baùn saïch seõ chaïy khoâng keùm phaàn xe môùi soá xe 4SRF241. L/ L Tom 714-397-1461 bieát theâm. Thank

1992 TOYOTA 4 Runner, töï

400-7L-110204/142559

full power, 4 cöûa, grey, AC, cassette, $3400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

400-7L-110404/142935

400-7L-110204/142621

1996 NISSAN Maxima xe töï

400-7L-110504/143175

240,000 mil, very good cond, giaù $3250.OBO. Xin L/L 714-2511258, 562-621-6580, lic 3XGJ115

töï ñoäng, full power green, AC, cassette, xe ñeïp chaïy toát $3700. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

1996 LEXUS SC300 caàn baùn vì quaù nhieà u xe, 140K miles, sunroof, 10 CD changer, 4 voû môùi chaïy raát toát, maøu ñen. Taát caû ñeàu töï ñoäng $5000. 714-7194558, #4WUN047

xe chaïy raát toát, baùn $3900. L/L: 714-423-0334, 714-292-3820 SS #2WQR339

ñoäng. Full power, white, AC, CD, cassette, ñaõ thay ñeøn vaø wheel ñôøi 99, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi $8450. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance

1996 DODGE Caravan 7 choã

400-7L-110504/143184

400-7L-110404/142806

1990 LEXUS LS400, töï ñoäng,

1992 TOYOTA Camry, V6, XLE,

soá töï ñoäng, maøu kem CD kieáng ñen, alarm, ñuoâi, 130,000 miles, chaïy raát ngon giaù baùn $4400 (OBO). Nhaân 714-554-1072 or 619-813-9469, lic 3NFG070

4 doors, P.door locks, P.windows, dual P.seat, AC/stereo, airbag, 120K miles, good condition $1600. Phone 714350-2857, #3PES067

400-7L-110204/142494

400-7L-110704/143255

1996 HONDA Accord, EX, 4 cöûa,

400-14L-110504/143003

1990 INFINITY Q45, V8, white,

1990 LEXUS 200 ngaøn miles,

1992 LEXUS LX400 4 cöûa xe

ngoà i , double sliding door 1 owner, color white 120 ngaøn miles, good condition. Bao smoke check $3350.OBO. Call 714-906-5938, L #4FJL360

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Full power 2 cöûa, gray, AC, cassette, good condition $4400. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

traéng, A/C, CD, voû môùi. Tình traïng toát, body ñeïp, moïi thöù good 138K miles, no accident $4600. 714-231-9453, #4RKC533

caàn baùn $2800, maâm ñuùc 4 voû môùi, accident. #4RIR835. Phone: 714-553-6708 400-7L-110504/143049

caàn baùn giaù laø $2000, baûng soá xe laø 3GFR715. Lieân laïc Loäc 714376-3424

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471

400-36L-061702/026239

400-36L-102704/141877

400-7L-110504/143065

1995 MAZDA Millenia 4 cöûa, soá

töï ñoäng, fully loaded gheá da, 85K miles, voû môùi xe ñeïp, chaïy raát toát, $3900.OBO. Call 714-6351415, 714-251-8663, #3KJN023

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

400-7L-110404/142867

NGÖÔØI VIEÄT

1995 MERCEDES Benz S500

LWB, #3PBE695 Excellent in and out. Gar’d keep. All maintance record. Dö duøng baùn reû $15,900 . 949-584-6290 400-7L-110504/143076

1995 NISSAN Altima 4drs, full power radio cass, CD alarm, run good, 105K. Giaù $2800. Xin LL: 714-262-3700. Lic# 3NDE 797

400-7L-110804/143354

1990 FORD Xe van daøi 16" thuøng vuoâng, bình môùi, V8, $3500, xin L/L: 714-251-1258, 562-6216580, lic #5YY2759

400-7L-110504/143143

1990 HONDA Accord 4 cöûa, soá

400-7L-110404/142868

1998 NISSAN Altima GLE,

RAO RAO VAË VAËTT

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

tay, 90,000 mile, 4 baùnh môùi, chaï y toá t . Giaù $1,500 OBO. Lic#2RTX728. 714-623-4088, 264-1516.

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2001 Honda Accord EX, V6, auto, sunroof, gheá da, full power, CD changer, ABS, Alloy wheel, low miles, only 22K miles, sale reõ $13,690 ° 2000 Lexus RX300, auto, low miles only 59K miles, full power, xe good condition, maøu grey/silver, gheá baám ñieän, roof rack, alloy wheels, sale reõ $17,850 ° 2001 Toyota Tundra, auto, V6, thuøng daøi, AC good condition, thích hôïp cho construction, delivery, coù alarm sale reû $9,950. ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $18,990 ° 2001 Lexus RX 300, auto, low miles, only 42K/miles, fully loaded, CD cahanger, sunroof, Alloy wheels, rear spoiler, gheá da, good condition, sale: $22,790 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,950 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 1999 Toyota 4 Runner SR5, V6, Auto, full power, sunroof, alloy wheels, running board, CD, Cassette, rear spoiler, towing packet, roof rack, xe ñeïp sale reû $10,490 ° 2002 Acura RSX, type-S, 2 doors, Bose systems, chrome wheels, 6 sp, gheá da, sunroof, low miles, 45K miles, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $15,690. ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $13,850. ° 2001 Acura CL 3.2, type S, auto, gheá da, only 42K miles, sunroof, CD changer, fully loaded, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi sale $16,400. ° 2000 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän sunroof, CD alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $12,500. ° 2000 Ford Expedition, XLT, auto, full loaded, maøu traéng, 2 maùy laïnh, gheá da, CD, power seats, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $12,690 ° 2000 Toyota Corolla, Auto, 4 doors, maø u traé n g, only 50K miles, full power, save gas, thích hôïp cho hoïc sinh, giôùi treû vaø family, sale reû $7,500 ° 1998 Honda Passport S.U.V Auto, full power cassette CD changer roof rack coù A/C xe ñeïp maøu traéng thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $7,600. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 1999 Lexus ES300, auto, gheá da, only 78K miles, fully loaded, sunroof, alloy wheels, CD changer, 2 tone, silver color, good condition sale reû $12,400. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu silver, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $8,500 ° 1998 Chevy Cargo Van 2500, thuøng daøi, auto, AC roof rack, thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, xaây döïng, hoaëc caét coû, xe good condition, sale reû $6,700. Saigon Auto Sales Kính Môøi


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-37L-060303/069779

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 ° 99 Lexus RX300, Utility body, 7 passengers, auto, a/c, abs, airbags, CD changer, leather, moonroof, alloy wheels, full power, tuyeät ñeïp, giaù $13,900 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-090503/083722 400-37L-092603/086741

400-36L-103003/091103

3 0 9 4

400-36L-103003/091104

1 2

400-37L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 2000 Lexus RX300, 100K miles warranty, pearl white, chromes, Sale $19,900 (stk.2187) ° 2000 Toyota Sienna LE, alloy, CD, Sale $11,400 (stk.2120) ° 2001 Isuzu Rodeo, 19K miles, like new, Sale $11.900 (stk.2117A) ° 2001 BMW X5, Luxury sport untility, 38K miles, Sale $31,900 (stk.2186) ° 2001 Mercedes-Benz AMG ML55, state of art SUV, Sale $31,900 (stk.2080) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, convetible sale $25,900 (Stk 2183)

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 2001 Mercedes Benz E55 AMG, top of the line sedan sale $39,900 (Stk 2169) ° 2002 Mercedes Benz S500 navigation sale $45,900 (Stk 2174) ° 2002 Mercedes Benz CLK430 factory warranty sale $35,900 (Stk 2152 ° 2000 BMW 325CI, 2 door, sport coupe sale $21,900 (Stk 2152) ° 2001 BMW 740Il, navigation, all optios sale $28,900 (Stk 2196) ° 2002 Acura 3.2TL, navigation sale $18,900 (Stk 2081) ° 2001 Acura 3.5RL, 35K miles, navigation sale $21,900 (Stk 2199) ° 2001 Lexus IS300, like new $18,900 (Stk 2189) ° 2002 Lexus ES300, 25K miles sale $27,400 (Stk 2123) ° 2001 Toyota Avalon XLS, body kit, 2-tone paint, chromes sale $15,900 (Stk 2166) ° 2002 Honda Accord V6, coupe leather, CD, sale $13,500 (Stk 2190) Offer Expire 11-08-2004 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 1999 Honda Passport LX, auto, SUV, V6, full power, A/C cassette, silver. 75K. Giaù $8,800 ° 1999 Toyota Rav 4, auto, 4dr, moonroof, cass + CD, full power. Good condition. Giaù $7,700 ° 2000 Honda CR-V, auto, 4 Dr, silver, full power, cass, CD changer, low mi Silver. Giaù $10,700. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5 V6 Limited 2x4, auto, V6, black, all power, all leather, Moonroof, Cass + CD. Giaù $13,300 ° 2001 LIncoln Navigation, 4x4, 7 pass, Dial A/C. Heat A/C, Seat, moonroof, all power, leather, cass +CD. Giaù $21,700. ° 2000 Mercedes ML 320, SUV, Low MI, Moonroof, Navigation System, All power, leather, Cass + CD Giaù $21,300. ° 2001 Lexus RX300, SUV, Auto, full power, leather, moonroof, navigation, one owner. Giaù $20,500. ° 2001 Honda Passport EXL, SUV, V6, 4 Dr, moonroof, leather, Cass, CD, low mi, full power. Giaù $13,400. ° 2002 Toyota Siena LE Symphony, 7 pass, Dual AC., good condition, Cass + CD. Giaù $14,400. ° 2000 Honda Odyssey LX, Auto, 71K. 7 pass. Dual A/C, fullpower. Giaù $12,800. ° 2000 Lexus GS300. One owner. Pearl white, moonroof, Allpower, all leather, Cass + CD.Giaù $18,700. ° 2000 Toyota Camry LE, V6, auto, full power, Cass + CD, 4Dr, ABS, Good condition.Giaù $8,800. ° 2000 Honda Accord EX, auto, 4dr, A/C, CD player, moonroof, black. Giaù $9,700. ° 2001 Toyota Celica GT, 5SP, moonroof, full power, CD player. Giaù $11,400. ° 2002 Toyota Avalon XL, auto, silver, low Mi, all power, leather, cass+ CD changer. Giaù $15,500 ° 2002 Honda Accord EX V6, 2DR, black, moonroof, allpower, leather, CD changer. Giaù $12,800. ° 2001 Acura TL 3,2, auto, one owner, silver, moonroof, allpower, leather, CD. Giaù $14,800 ° 2002 Lexus GS300. 4DR, full Power, moonroof. leather, cass, CD changer. Giaù $23,700. ° 2001 Honda Accord EX, V6, 4 DR, silver Gold, good condition, low Mi, Moonroof, leather. Giaù $13,700. ° 2001 Honda Civic LX, 2 DR, fullpower, spoiler, cass + CD. Giaù $9300. ° 2000 Lexus ES300. Black, auto, 4 DR, allpower, all leather, Cass + CD. Giaù $13,500. Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù khaùch 400-36L-021004/104034

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

400-36L-032304/110073

400-8L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE! Saturday & Sunday Only Ñaëc Bieät 50 ngöôøi ñaàu tieân coù theå nhaän ñöôïc $500 tieàn down payment coupon cho xe quí vò choïn, ñieàu kieän phaûi Approve Credit... tuøy theo naêm/loaïi xe, kieåu xe. Khoâng coù hieäu löïc cho taát caû caùc loaïi xe. Coupon naøy khoâng hieäu löïc trò giaù tieàn maët. Löu yù: Nhôù mang theo quaûng caùo naøy ñeå nhaän ñöôïc coupon naøy. Heát haïn date: 11/08/04 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First time Buyer. Bad Credit. or Bankruptcy. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát, raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch. ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, white color, low mileage, A/C auto, full power, alloy wheels, CD, sunroof, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $14,500 (stk#1895) nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$250 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura Integra GS, 2 door, silver color. Low mileage , auto, A/C. Leather, CD, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #1876). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $225 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus IS300, grey color, auto, A/C, CD player, leather. Full power. Alloy wheel, sunroof, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $17,300 (Stk #1883). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $312 moät thaùng. OAC ° 1994 Lexus GS300 green color, leather, auto, CD. Alloy wheels, full power thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $5700 (Stk #1893). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $104 moät thaùng. OAC ° 1997 Lexus ES300, white color, leather, auto, A/C, CD. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale $9400 (Stk #1713). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $182 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $206 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota Camry LE, gold color, auto, A/C, CD player, power door lock, tieát kieäm ngaân quó gia ñình, xe nhìn tuyeät ñeïp giaù on sale trong tuaà n $5,500 (stk #1563). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$101 moät thaùng. OAC ° 1999 Toyota Corolla, green color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $4900 (Stk #1708). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$90 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota Camry LE, green color, auto, A/C, saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $4700 (Stk #1890). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $90 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander, V6, white color, A/C, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, very good condition, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,900 (Stk #1794). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Tacoma Xtracab Pre Runner, white color, auto, A/C, power door lock, window, thích hôïp cho chuyeân chôû vaø sport truck saïch seõ trong ngoaøi giaù thaät reû $10,500 (Stk #1791). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $185 moät thaùng. OAC ° 1995 Toyota Tacoma Xtracab, blue color, auto, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû giaù on sale trong tuaàn $5900 (Stk #1710). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$90 moät thaùng. OAC

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, white color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù thaät reû $10,900 (Stk #1748). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$192 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Previa LE, white color, auto, A/C, 7 choã ngoài, chrome wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi vaø chuyeân chôû haøng. Giaù on sale trong tuaàn $3,500 (Stk #1874). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $65 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Sienna XLE, white color, auto, A/C, full power, leather. Alloy wheels, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình, giaù on sale trong tuaàn $10,900 (Stk #1833). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$192 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus RX300, white, color, auto, A/C, sunroof, leather, roof rack full power, CD. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, nhìn vaøo thích ngay. Thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $18,500 (Stk #1866). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $297 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, aut, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda Civic EX coupe, green color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, rear spoiler xe thích hôïp cho giôùi treû giaù reû $5500 (Stk #1557). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$100 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. Alloy wheels, auto, A/C, very clean inout, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$135 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX, silver color, auto, A/C, leather, sunroof. Alloy wheels, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,400 (Stk 1807) nhaän traû goùp khoâng caàn down $217 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Accord EX, gold color, 4 doors, auto, A.C, CD, sunroof. Alloy wheels, xe thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, nhìn vaøo thích ngay, giaù on sale trong tuaàn $9100 (Stk #1469). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $161 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$185 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus LX470 4x4, SUV, white color, auto, AC, leather, ful loaded. CD player saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi nhìn vaøo thích ngay, giaù sale trong tuaàn $28,100 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $485 thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 11/05/04 ñeán ngaøy 11/12/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-36L-042104/114424

° 00 Toyota Camry, 4 cöûa soá töï ñoäng. $7,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $5700 ° 98 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, $7100 ° 96 Acura Integra, 2 cöûa, soá töï ñoäng $4400 ° 96 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3000 ° 98 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $6500 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $4200 ° 96 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3600 ° 96 Mazda MPV, van, soá töï ñoäng $3800 ° 91 Toyota Previa van soá töï ñoäng $2800 400-14L-110204/142627

RAO RAO VAË VAËTT 500-22L-081204/131764

shopping Center ( next to Ralph Supermarket) Tieäm raát coù lôïi nhuaä n . Tieä m roä n g khoaû n g 12,500 sf. Xin LL Lynne @ 661619-5939 English, Lee @ 805712-7332 Vietnam. See Virtual tour @ Lynnewnight.com

500-7L-082004/132979

Caàn baùn tieäm cell phone vì thieáu ngöôøi troâng coi. Giaù rent taät reõ $500/thaùng vuøng Westminster. Xin lieân laïc coâ Naêm (714) 8568537 hoïc (714) 856-8538

Office cho thueâ ngay Trung taâm Little Saigon, töø 1000-2000Sqft, tieàn rent reû, goùc Brookhurst & Hazard sau choå röûa xe, tieän cho VP Baùc Só, Baûo hieåm, Luaät sö, ñòa oác, Loan.vv.... L/L John 714531-7560 cel 714-612-3437 Caàn sang tieäm Billiard ñang ñoâng khaùch vôùi 15 baøn Billiard vaø Game taïi thaønh phoá Hawthorne, ñeå bieát theâm chi tieát. L/L OÂ.Ñieàu cell 714-830-8067. 500-28L-082204/133220

Caàn sang tieäm Nail T/B Goodyear Arizona, trong shopping lôùn, tieàn Rent reû, Income good, xin L/L 623-925-8331 hoaëc 623-5129999 500-28L-090704/135236

Office For Lease. Ground floor, street sign, A/C, 1000 sqft., $1,195. Go See at: 8409 Westminster Blvd. behind Newland Pharmacy - Speak English. Call: 310-275-5939 500-36L-091504/136541 400-7L-110404/142830

400-7L-110504/143101

400-7L-110804/143392

98 Toy Sienna LE (4ABQ243) and 95 Toy.Previa LE (4XPW114) baùn 1 trong 2 ñang chaïy toát. $6800, $4800. L/L 714251-1766 400-6L-110804/143394

1992 Honda Prelude caàn move tieåu bang gaáp 2 chieác moät chieác $2750 chieác thöù hai $3750, 714902-7315 or 554-7564, 3BFE786, 3XZL275

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES

500-28L-092304/137647

Sang gaáp tieäm nails trong mall West Virginia, tieäm ñoâng khaùch income cao thaät loøng mua xin goïi 304-266-6536 500-28L-092804/138192

CAÀN SANG GAÁP Vì khoâng haïp yù kieán chung, chuùng toâi caàn sang laïi tieäm baùn: Kitchen cabinet, granite countertop, gaïch, thaûm goã v.v... Tieäm roäng 4800 sqft, tieàn rent reû vuøng Montclair, ai coù yù ñònh mua xin L/L 909-234-1109, 714856-5721, 909-434-4229. Giaù $69,000. 500-36L-100604/139351

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

Caàn sang tieäm nail. Tieàn nhaø reû, giaù cao, tip haäu, sinh lieân laïc 951-500-1871, 760-369-0406.

500-28L-101704/140512

Coù lease cho tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi 480-459-0166

500-30L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $350/th. Döôùi laàu. Khu toát, an toaøn. L/L Tony 714-903-0056.

500-28L-101704/140528

500-7L-100804/139679

SANG TIEÄM NAIL ÔÛFort Wayne Indiana, khu Myõ traéng, sang, giaù cao, tip haäu, caàn sang gaáp vì lyù do gia ñình. Lieân laïc: Tieäm 260-338-1141. 500-28L-101104/139855

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $60,000. Goïi: 323-752-9691 500-30L-101204/139927

Sang Tieäm Nails Tieåu bang OR. Thaønh phoá Mc. Minnville gaàn Casino, tieäm môû 11 naêm, Income 14-18 ngaøn/month. Giaù $52,000. Thaät loøng xin goïi . Home 503-434-6341, Cell 503267-9293 Caàn sang tieäm NAIL. Tieàn nhaø reû, giaù cao, tip haäu. Xin lieân laïc 714-361-3999 töø 9:30am 5:00pm. 500-28L-101204/140007

Caàn sang tieäm Hair & Nails. Giaù $50,000. Khoâ n g interest xin mieãn goïi. Also caàn thôï tay chaân nöôùc. Goïi Cathy 310-513-6330 (bus). 310-534-4650 (res) 500-28L-101204/140033

Coù Lease cho tieäm Nail trong Shopping Center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi 480-459-0166 500-28L-101204/140037

Tieäm Video Myõ; Funitures; 98c store caàn sang ôû vuøng Victorville. Caùch Orange County 1 tieáng. Muoán bieát theâm chi tieát Xin lieân laïc Nhaân. 760-977-8844 500-28L-101704/140093

Restaurant for sale vuøng South Bay. Nhaø haøng roäng raõi coù 60 choã ngoài parking roäng raõi, giaù $42,000, hoaëc cho thueâ, good cook. L/L 714-478-1140 or 310630-0955

500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, 562-505-7374, 562-925-4899 (H) sau 8PM

400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord, 4 cöûa soá töï ñoäng, $11,000

Caàn sang gaáp 1 tieäm Nail, giaù cao, tieàn nhaø reû, khaùch sang tip haäu, xin lieân laïc 760-3690406, cell 951-907-6739 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-30L-101704/140352

TIEÄM FURNITURE CAÀN BAÙN GAÁP! Tieäm Furniture trong vuøng Myõ traéng ñang caàn baùn gaáp vì chuû caàn relocate. Tieäm naèm trong

500-17L-102504/141627

Caàn Baùn Tuaàn Baùo Vì khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn tôø baùo ôû Houston. Giaù phaûi chaêng. Seõ taän tình giuùp ñôõ trong thôøi gian ñaàu. L/L: 713-884-6315 500-14L-102604/141775

Hair & Nail Salon caàn sang gaáp. Tieäm ñang coù nhieàu khaùch, coù Thôï ôû laïi laøm “neáu caàn”. Raát good location, rent raát reû. Giaù baùn $26,500. 5 toùc, 5 nail, 1 phoøng Facial Waxing. 562-9438815 sau 7g toái goïi 714-6799078. 500-14L-102604/141780

Tieäm Nail caàn sang vuøng Palm Spring. Tieàn rent reû, xin L/L: 760-320-1227 or 760-320-6969 or 760-799-3589 500-14L-102604/141809

Tieäm Nail vuøng Victorville caàn baùn, caùch Bolsa 1:15', 1200 sft, rent $850. Lease coøn 4 naêm. Baùn $35,000. 5 Nails, 2 Spa chairs. L/L 760-956-8250 Dung 760-951-6936. 500-14L-102604/141810

Tieäm Nails vuøng LA ñoâng khaùch Meã. Rent $650, parking roäng caàn baùn 29K. Baûo ñaûm laáy laïi voán nhanh. L/L: 323-933-4245 W, 310-309-9549 cell. 500-14L-102604/141811

500-28L-101804/140807

WORLD BANK FINANCIAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ ATM Terminals Chuùng toâi cung caáp Free Credit Card Terminals check guarantors, food stamp teminals low rates cho thöông vuï quyù vò. Free ATMS machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc... (50/50 profit sharing plans). Lieân laïc David: 714-4256318

500-14L-102604/141812

500-28L-101904/140825

Caàn sang tieäm Nails gaáp trong shopping center, khoâng caïnh tranh. Income $3000 - $3500 tuaàn, tieàn rent reû. Sang giaù $35,000. L/L: 707-465-1113 or 707-954-4200

500-7L-102004/141028

1. Bar Entertainment Beer & Wine license 47, rent reû, lease daøi haïn, sang $150,000. Gaàn Little Saigon. 2. 3000 Sf. Nhaø haøng Little Saigon, sang $60,000. LL: Dung: 714-271-5009

500-31L-102004/141040

500-14L-102704/141830

SANG TIEÄM NAIL Vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm Nail. Khu Myõ Traéng, giaù cao. Taïi Minnesota. Parking raát roäng, lieân laïc 651307-1847, nhaén message 651307-9682 500-28L-102704/141864

Phoenix Arizona. Tieäm Dollar Stores caàn baùn. Lieân laïc 602995-1443, 602-540-7450. Khoâng thaät loøng, xin mieãn. 500-14L-102704/141878

500-28L-101704/140165

Nhaø haøng ñeïp, roäng 3000 sqft., ngay trung taâm Bolsa, coù beer wine license, walk-in cooler & freezer lease coøn 9 naêm, $345,000 hoaëc CBO. LL 714423-0334, 714-608-6008

500-28L-102504/141606

Tieäm Nail trong mall tieåu bang Indiana income cao caàn sang gaáp vì thieá u ngöôø i troâ n g coi giaù $120K. Lieân laïc Taâm 317-5074017. 260-436-6232

500-7L-101804/140766

500-28L-101704/140102

500-28L-071404/127483

500-36L-102404/141540

Caàn baùn gaáp nhaø haøng vuøng Fullerton saùt tröôøng Highschool, College vaø Cal-State Fullerton. Vì thieáu ngöôøi troâng coi sang gaáp. Giaù $25,000 hoaëc thöông löôïng. 714-441-0026 or 714-376-3268

Dealer xe goùc Beach/Bolsa. Caàn sang gaáp. Rent reû. Raát tieän lôïi, coù theå laøm caùc business khaùc. L/L 714-402-5430. Brandon.

400-90L-050604/116980

500-28L-102404/141526

Auto Repair vì baän vieäc gia ñình caàn sang. Rent reû, lease coøn daøi, ñòa ñieåm toát treân ñöôøng 17th. Lieân laïc 714-231-9836

500-30L-101704/140371

500-28L-101704/140673

Caà n sang tieä m Nails gaá p !!! Trong khu chôï Fry’s, vuøng Myõ Traéng vì khoâng ngöôøi tieäm. Lieân laïc: 602-486-9757

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

500-60L-102404/141492

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

Sang tieäm nails tieåu bang OR thaønh phoá MC.Minnville gaàn casino. Tieäm môû 11 naêm, income 14-18 ngaøn/month, giaù $52,000. Thaät loøng xin goïi home: 503-434-6341, cell: 503-2679293

Tieäm video Myõ; Furnitures; 98 Cents Store caàn sang ôû vuøng Victoville caùch Orange County 1 tieáng. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-977-8844

500-28L-101204/139965

500-9999L-111901/000226

Moving caàn sang tieäm quaàn aùo daï hoäi, fashion trong khu chôï trôøi in door, coù nhieàu khaùch du lòch vaø Meã caàn sang gaáp giaù $65,000, cô hoäi gaàn tôùi dòp leã, good income. Lieân laïc 714-6870963 hoaëc 714-728-9456

500-28L-101704/140504

400-7L-110504/143179

ALARM XE $90 Daùn vaø lôïp Window Tinting baùn vaø laùp raùp CD, DVD, Monitor, Speaker. Söûa hoaëc thay power window, door, trunk antena giaù raát nheï nhaøng. Life time warranty coù ñi löu ñoäng goùc Mag/ Westminster. Trí 714-321-9543

500-28L-101704/140362

Caàn sang tieäm hair & nails giaù $50K. Khoâng interest xin mieãn goïi. Also caàn thôï tay chaân nöôùc goïi Cathy (310) 513-6330 (bus), (310) 534-4650(res)

400-7L-110504/143098

Caàn baùn 3 xe. ° 1993. Lexus ES300 full power, sunroof, maøu ñen, 31,000 miles. $4,450. #4GMA012. °1994 Honda Accord LX. 4 cöûa 4 maùy auto full power, maø u silver, 160,000 miles. Xe raát ñeïp $3,450, #104398. °1989 Toyota Camry LE. 4 maùy 4 cöûa töï ñoäng, full power, sunroof, maøu xanh. $1,850. 150,000 miles. #3HVZ162. LL 714-892-1995 or 714-655-0206.

500-14L-101704/140361

500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561

500-28L-101704/140496

Mercedes Benz C240, dark blue 40,000ML, $1900 Brabus Rims. L/L: 714-322-7114 or 897-0900, #4UGN916 ° 2000 Honda Civic 4 door, white, stereo system, good condition 87K miles $8700 (#4VKU432) ° 2001 Mercedes, C320 silver CD changer. Excellent (5DZK288), 55K miles. $20,900. L/L Vuõ 310-597-9161

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-28L-102004/141041

Vì lyù do gia ñình, caàn baùn tieäm Nails ôû Arizona trong khu chôï Fry - Shopping Center lôùn. Tieäm Ñeïp khang trang, Khu Myõ traéng. Ñoâng khaùch walk-ins. Neáu thaät loøng mua, xin lieân laïc: 480-2057840 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

BAKERFIELD Caàn sang tieäm Hair & Nail coù 4 station Toùc & 3 station Nail ñeå bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc 661-398-1717 Yeán 500-14L-102704/141892

Caàn sang gaáp Tieäm Nails trong Mall raát ñeïp vuøng L.A. Tieäm 12 Spa, 2 phoøng Facial. Giaù caû thöông löôï n g. L/L: 714-7177924, 714-675-8889 (khoâ n g thaønh thaät xin mieãn goïi). Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-102704/141893

Caàn sang Tieäm Toùc Nail ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Khanh 714-543-4347 sau 1:00PM to 8:00PM.

500-14L-102704/141897

Sang Chôï Trôøi vì lyù do söùc khoûe. Chôï Trôøi Golden West Goïi coâ Tuyeát 714-642-3089 or 714-6423581.

500-14L-102704/141909

Caàn baùn gaáp tieäm Nail Toùc, 5 baøn Nail 5 Toùc, 2 phoøng Facial vaø 1 Spa Pedicure hoaøn toaøn môùi. Khu Westminster (Beach & 13St) giaù $34K. Khoâng thaät loøng xin ñöøng goïi. L/L: 714-891-0202, cell: 714-726-2095

500-14L-102704/141938

Baùn tieäm Beauty Salon 4 toùc 3 nails 1 spas 1 phoøng facial caùch Bolsa 5 miles. Day phone 714537-9617, home P: 714-8396773

500-14L-102704/141943

Sang tieäm Nail ñoâng khaùch ôû Las Vegas, $60K, Busy Shopping Center, Next to Target, Mervyns. L/L: 702-292-3501, 702-459-0386

500-14L-102804/141974

Caàn sang tieäm Nail vuøng Palm Dale, good location, 4 gheá spa, 6 baøn Nail, 1 phoøng facial. LL: Huøng - Lan. 661-224-1995, cell 562-787-8761

500-14L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale

500-28L-102804/142033

SANG TIEÄM VIDEO Caàn sang tieäm video. Tieäm ñoâng khaùch, ñòa ñieåm toát, rent reû. Ñaïi lyù chính thöùc caùc haõng, HK, ÑL, ÑH, AC. Giaù $68,500. Goïi coâ Hai 714-839-6772, 714-534-3211, 714-728-8119

500-28L-102804/142089

Chinese Seafood Restaurant, 8,000sqft, tieäc cöôùi, catering hotel phuïc vuï treân 25 naêm. Giaù baùn $300,000. Xin goïi 714-9065300 (Broker).

500-14L-102804/142097

Moving sale sang tieäm caùch Bolsa 20 phuùt. Tieäm ñeïp, sang, Meã, Myõ Traéng, 7 thôï 6 spa, 2 phoøng facial 1700 sqft, khu lôùn nhieàu parking $88,000. 714-3901991 cell, 714-491-2717 home

500-14L-102804/142112

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-103104/142316

Tieäm nail xuyeân bang (Wisconsin). Tieäm trong Wal-Mart Super Center, vuøng Myõ Traéng, ñoâng khaùch vì khoâng coù ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp vôùi giaù voán. 920-237-1220, 920-237-1544

500-14L-103104/142362

500-28L-110304/142642

HAIR Sang tieäm Toùc vuøng Az USA & Glendora, 8 stations, 3 goä i , phoøng facial, trong shopping center, gaàn APu & Citrus college, treân 3 naêm. 5 thôï. LL 626331-2248, 626-674-7338

500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562

500-14L-110104/142392

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm ñoùng giaøy ñang raát ñoâng khaùch coù nhieàu moái sæ ngoaøi tieåu bang vaø raát nhieàu giaøy söûa. L/L: 714-373-2244

500-14L-110104/142403

Caàn baùn gaáp new Dental Office, Good location. 1 Hi-tech in Rancho Cucamonga. Owner caàn move ñi xa. Giaù thöông löôïng. LL: Dianne 909-331-7771

500-31L-110104/142425

Sang Tieäm Nail, Trung Taâm khu ñang phaùt trieån, tieäm sang ñeïp, Giaù laøm cao taïi Tucson, Arizona. Caàn thôï nail boät, P/W gioûi. LL: 520-979-1497

500-14L-110104/142426

Caàn sang gaáp Hair Nail Spa Salon, Santa Monica. 4 Hair, 4 Spa, 5 Nails, 1 Facial, $49,000. L/L: 323-620-3168

500-14L-110104/142456

Caàn sang gaáp shop may goùc First / Harbor chuyeân may haøng treû em. Haøng nhieàu lease reû, seõ höôùng daãn neáu caàn LL: Tony 714-914-4805

500-14L-110104/142459

Caàn baùn tieäm China Fast Food khu Rosemead chuû veà höu, ñaõ laøm treân 10 YRS. Income cao. Lease reû. Giaù $71,000. Goïi Lyù 714-757-6741

500-14L-110104/142466

Nhaø haø n g caà n baù n gaá p giaù $295,000. Khu vöïc Westminster & Brookhurt. Gross sale 24,000/ mo. Net sale approx 9000/Mos. L/L Haûi: 714-638-7653, 714260-2609

500-14L-110104/142476

ARIZONA Caàn sang tieäm Nails vuøng Ahwatuckee. Tieäm coù 4 thôï, khaùch sang, tip nhieàu. Xin goïi 480-283-1867 work, 480-7040671 home

500-28L-110204/142493

500-14L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-8638477

500-28L-102904/142129

Sang Tieäm 1220 sqft, ñòa chæ 13,916 F Brookhurst St, gaàn chôï Ñoàng Höông, Century TV, Rite Aid. Doïn vaøo 12/31/2001. LL: David Chung Pager 714-6880092, hoaëc 714-537-6424

500-14L-102904/142138

AUTO REPAIR income $40K/M, 20,000 sqft facility, rent $3000/ M, lease daøi, Bolsa/Beach location, $110,000 equipment & parts, 10 naêm hoaït ñoäng, established customers. Ask $166,000. Robert/Brk: 714-7195220

500-7L-110204/142501

Caàn sang tieäm Phôû ngay Bieån xinh xaén raát toát cho gñ laøm chuû giaù $50,000. LL 714-791-0260 or 714-720-5664.

500-7L-110204/142565

VAÊN PHOØNG MÔÙI CHO LEASE 1077 sq/ft office space Brookhurst & Garden Grove (taïi Social Security Office). Tieàn möôùn $1500/thaùng. Bao ñieän, triple net, utilities & doïn deïp moãi ngaøy. Lease commitment cho coù 1 naêm. L/L: 714-609-4606

500-14L-103104/142287

CAÀN SANG TIEÄM FURNITURE Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm Furniture vuøng Temecula.LL: 951-693-9413, 714-260-6144 500-13D234-103104/142296

Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, giaù cao ôû tieåu bang Indiana, caàn baùn vì hoaøn caûnh ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi coâ Thu. 765-210-3624 500-14L-103104/142300

SANG TIEÄM NAILS Tieåu bang Indiana, khu Myõ ñen caàn sang. Giaù $25,000. Income summer $16,000. Winter $9000. Rent $600/th, new lease 3 years. LL. Tiffaney. 219-882-6245 Nail bus, 219-765-4117 cell Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-110304/142683

Sang Tieäm Nail ñeïp khang trang T/P Lahabra caùch Bolsa 30'. Khu thò töù gaàn tröôøng High School, 6 baøn 2 Spa, 1 facial, maùy giaët saáy, $50,000. LL : 562-5521883 (cell) 500-28L-110304/142687

Major Franchise gas station prime location in Hemet $400,000 monthly gross sales super cash flow. Call: 909-3368356 500-7L-110304/142699

SANG TIEÄM Vì coù con nhoû, caàn sang Nail Arizona caù c h Cali 4 tieá n g ôû Laughling gaàn soøng baøi trong khu shopping center lôùn ñang coù khaùch giaù cao, khu Myõ Traéng. Tieäm môùi 1 naêm. L/L: 714-6230526, 714-679-6051 500-30L-110304/142711

Nhieàu tieäm Nails trong khu Shopping lôùn, gaàn chôï, khu raát toát, lôïi töùc cao, vuøng San Bernardino & Orange County. Giaù $100,000-$500,000. L/L 714715-4122. 500-14L-110304/142724

Caàn sang tieäm Nails, vuøng Myõ Traéng, caùch Bolsa 35'. Tieäm môùi build ñeï p , tieà n rent $2,650/ thaùng. Thaät loøng xin goïi 626335-8520 hoaëc 714-350-9225 (sau 9gPM). 500-14L-110304/142754

Caà n sang Tieä m Nail, vuø n g Palmspring. Income good. Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang. Giaù caû thöông löôïng. Xin goïi 630404-0231 Cell, 323-376-3183 Cell. 500-7L-110304/142761

Caàn sang Tieäm Nails taïi Az. Trong shopping Center lôùn, tieäm roäng raõi sang troïng, giaù cao 25/ 15/32. Khaùch Myõ traéng laâu naêm. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. LL: 909-379-4216 or 928-704-4116 500-7L-110304/142766

Caàn sang laïi cô sôû laøm thöông maïi treân nhieàu laõnh vöïc hoaëc môû thieàn vieän maët tieàn ngay trung taâm Little Saigon. Rent reû raát tieän cho vaên phoøng ñòa oác. L/L: 714-719-6532

500-7L-110204/142590

Dòp may caàn baùn tieäm Nail Spa vuøng Norwalk ñaõ coù treân 10 naêm lease coøn daøi 6 nail, 2 spa, 4 thôï giaù $40,500, khaùch Traéng, Meã trong khu shopping coù chôï Albertson, 99 Cents, Circus City, tieäm aên... L/L coâ Mai: 562-4661833 or 714-300-9833

500-30L-110204/142599

OFFICE RENT Vaên Phoøng treân laàu roäng 1100 SQ up 3350 SQ. Rent 90 cents SQ. Ngaû tö Euclid + Lampson, Garden Grove. Tom: 714-7191888

500-28L-110204/142616

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang quaùn cafeù coù license nhaø haøng, xin goïi 714-878-9011 hoaëc 8789010

500-14L-110204/142617

Bakery caàn sang. Vuøng Garden Grove. Tieäm ôû maët tieàn, tieàn phoá reû. Coù theå laøm theâm Food to go. Ñ.T 714-726-4832. L/L 10am8pm.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-110404/142872

MOVING! Salon 5 Spa pedicure chairs, 5 baøn Nail, 2 Hair, Wax, Facial room, Wash+Dry Room. Môùi built. T/B Arkansas, City Springdale. Khu traéng. Giaù cao. Baùn gaáp $28K. Bill 479-9273334, 479-283-4146. 500-7L-110404/142887

Chuû moät caên treân ñöôøng Brookhurst. Tieàn nhaø reû. Tieän laøm Nail hoaëc gì v.v. vaø Tieäm Toùc toâi dö moät phoøng laøm Xaâm, Facial. Soá phone 714-530-3900 L.L Ngoïc Bình. 500-14L-110404/142895

For Lease. Small warehouse khu kyõ ngheä raát tieän cho Shop May, Nhaø kho v.v. Ñòa chæ 11611 Salinaz G.G 92843. New Hope/ Trask. Phone 714-420-2033 or 714-309-9848. 500-28L-110404/142910

SANG TIEÄ M . Tieä m massage ñang hoaït ñoäng, ñoâng khaùch saïch ñeïp coù phoøng taém. Caàn baùn giaù caû phaûi chaêng. Xin L/L: 714-225-0268, 714-225-0443 500-6L-110404/142942

BUSINESS Car Wash, Five Day Sandwich, American Fast Food, Sizzler, Burger King, 4 Liquor Stores, Chinese Restaurant on the Pier. John Vu All Star Business Broker: 949-295-9020 500-28L-110404/142950

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Tieåu bang NC. Tieäm raát sang troïng, Income cao. Muoán bieát theâm chi tieát LL Coâ Ly Cell: 910-262-3308. 500-14L-110404/142958

Caàn sang Shop May coù baøn caét vì thieáu ngöôøi troâng coi. Shop toïa laïc goùc Euclid-Hazard. Lieân laïc Phone 714-321-9318.

Caàn baùn gaáp tieäm Western Union göûi tieàn check cashing. Payday loan, cell phone booth, Brookhurst/Chapman, Garden Grove, khoâng ngöôøi troâng coi, 20K, 714-264-9936 500-28L-110404/142779

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang gaáp tieäm Toùc + Nail. 3 station toùc + 2 nail, khu Euclid Center Euclid & Hazard, giaù 45K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L Lisa 714554-1951 hoaëc 257-7752 sau 7 giôø 500-7L-110404/142796

COIN LAUNDRY with dropoff laundry service. Excellent family business oportunity. Nice location with long lease in HB. $365,000. Call Teresa. No brokers please. 714-262-6957 500-14L-110404/142817

Sang Tieäm Hair Nail Spa!. Vuøng Myõ traéng, Tieäm saïch ñeïp, tieàn nhaø reû, income toát. LL: cell: 714290-0669 500-8L-110404/142841

Thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm Nails tieåu bang Ohio, trong khu Super Wal-Mart, shopping center, khaùch Traéng, income cao. Giaù thöông löôïng. L/L: 740-4504555 bus, 714-251-2543 cell 500-7L-110404/142849

Caàn baùn gaáp moät tieäm Hair Nail & SkinCare gaàn Pomona goàm 8 Spa chairs, 10 nail tables, 5 facial rooms, 5 hair station. Trong khu thöông maïi saàm uaát. Income thaùng heø $35,000. Chuû ôû xa, giaù $139,000. L/L OÂng Phuøng 714720-9262 or 714-373-9964 500-14L-110404/142859

Nhaø haøng phôû vaø Chinese Fast Food goùc Valley View/Chapman. T/P Garden Grove ñang ñoâng khaùch. Thieáu ngöôøi troâng coi, sang giaù $76,000. L/L: 714-7999853 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

RAO RAO VAË VAËTT 600-7L-110304/

500-30L-110704/143225

Sang tieäm môùi ñeïp aùo quaàn fashion trong chôï vuøng Westminster. Rent thaáp, sang lease OK. Tieän cho moïi dòch vuï khaùc. L/L: 818441-1550

500-7L-110704/143233

Sang tieäm Dry Clean 1200 sqft, giaù 45K. Ñöôøng Brookhurst & Mc.Fadden trong khu chôï Saigon City vuøng Westminster. Parking roäng. Lieân laïc 714-531-9891 500-7L-110704/143238

Route Sales Delivery Sandwich Pastry. Asking $25K + truck 50 account. Total OC - LA, Monday - Thursday 7A-2PM net income 3K-4K/month. Call 714-2003222 500-7L-110704/143250

Nhaø haøng lòch söï coù license Beer & Wine gaàn Little Saigon caàn sang gaáp, giaù $80,000. Xin goïi 714-892-7257 hoaëc 714-2353248

500-28L-110704/143259

Caàn baùn T.Nails vuøng Phoenix AZ. Khu Plaza vuøng Traéng sang; coù 4 baøn nails 4 spa. Phoøng facial giaët saáy ñaày ñuû, neáu thaät loøng xin goïi 602-248-0551 gaëp Mike

500-28L-110704/143260

Tieäm 99 Cents ôû vuøng Hesperia caàn sang. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-9778844 500-7L-110704/143271

600-7L-011504/100483

Need Smog Tech & Mechanic with experience & diagnostic skills please call 714-362-5007, 714-901-8434

600-84L-042804/115365

REAL ESTATE & LOAN AGENTS Vaên phoøng caàn nhieàu agents hôïp taùc coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao. Xin lieân laïc Tina: 714-745-1458, vaên phoøng 714-657-7585.

600-28L-052004/119135

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009.

600-21L-062904/125303

Caàn gaáp Nöõ laøm Massage traû cash $25/1giôø + tip haäu, tieäm ñoâng khaùch khoâng kinh nghieäm seõ training L/L: 714-634-8036.

600-30L-080104/130088

500-7L-110504/143011

500-5L-110504/143021

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825 Tieäm söûa xe ñoâng khaùch ngay trung taâm Little Saigon goàm 4 con ñoäi. Chuû veà höu baùn vôùi giaù ñaëc bieät, chæ coù $75,000. Xin goïi California 1st. Realty 714373-4992 hoûi oâng Leâ Troïng Uyeån ñeå bieát theâm chi tieát. Offices For Lease. Vaên phoøng cho möôùn. Môùi roäng raõi, gaàn highway 5, 91 vaø 22. Raát tieän lôïi ñeå môû vaên phoøng nha só (Dental Office) hoaëc phoøng maïch baùc só (Medical Office). Ñòa chæ 1307 S. Euclid, Anaheim (Euclid & Ball). L/L Na Nguyen 714-8782636 500-7L-110504/143035

ONE HOUR PHOTO IN ANAHEIM $59,000. Cô hoäi laøm chuû vaø coù lôïi töùc thaâu vaøo ngay $6000 net month. Tieäm ñoâng khaùch treân 5000 customers base. Roä n g 900SF coù theå theâm lôïi töùc baèng caùch theâm studio chuïp hình ñaùm cöôùi portrait, 714-260-3049. Chuû seõ höôùng daãn 500-7L-110504/143047

BREA Caàn sang tieäm göûi böu kieän, thö qua UPS, Fedex, hoäp thö. Coâng vieäc nheï nhaøng, seõ höôùng daãn. Giaù $90,000. L/L Scott: 714-8163810 work, 714-251-4469 cell 500-14L-110504/143091

Hai nhaø haøng, hai Food to go giaù 70K trong khu Bolsa. Nhaø Garden Grove ñaát roäng 9,200sqft. Ñeïp tuyeät vôøi. Serious only. Broker Baûo: 714-8998249, 949-552-5148 (H). 500-14L-110504/143125

BAÙN TIEÄM MASSAGE. Tieäm massage caàn sang laïi vì khoâng ngöôøi troâng coi, tieäm ñang ñoâng khaùch. 7 phoøng taát caû, raát ñeïp, good location. Giaù $35,000. 714369-0713. 500-21L-110704/143197

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang tieäm taïp hoùa 97 Cents and up. Tieäm gaàn 2000 sqft vuøng Riverside. Giaù baùn $55,000. 909-5348567. Serious buyer only 500-5L-110704/143207

Caàn sang laïi 1 lease ñaõ coù saün Hair Nails ôû city Tarzana treân ñöôøng Ventura Blvd. Coù theå môû Beauty Supplies & Salon raát toát. Tieäm roäng 850 SF, rent $1550/ month. Baùn $20,000. Ngöôøi mua caàn coù credit toát ñeå kyù lease. L/ L: 818-231-0419 500-14L-110704/143208

Tieäm/Vaên phoøng caàn sang gaáp. Coù theå duøng laøm phoøng Y, Nha, Dòch vuï, Chuïp hình, v.v... Phoøng ôû goùc Euclid/Edinger. L/L Kevin 949-939-1225 500-7L-110704/143218

Caàn sang Dry Clean (Agent) vaø Söûa quaàn aùo. Tieàn rent thaáp. Caàn moät helper part time, bieát chuùt tieáng Anh vaø söûa ñoà. Goïi: 714260-2343

600-90L-081304/131975

500-28L-110704/143221

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-205-8431 cell, 225-7690856 tieäm Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

600-14L-101704/140644

VIETBIRD INC BUILDING MATERIAL CONSTRUCTION Job opportunites: - Caàn general construction coù license laøm full time, hoaëc khoaùn. - Caàn project coordinator ñeå coi caùc coâng vieäc xaây caát. - Caàn Handyman coù kinh nghieäm vaø tools vaø xe truck laøm full time. - Caàn ngöôøi delivery coù xe truck bieát mua part Home Depot. - Caàn thö kyù coù kinh nghieäm customer service laøm part time or full time. - Caàn thôï chuyeân plumbing,, ñieän, hoaëc landscaping. Apply at: 12620 Westminster #G Santa Ana, ca 92706 Phone: (714) 554-5050; Fax resume: (714) 554-5333

600-28L-101904/140863

500-21L-110804/143281

Tieäm nail vuøng Huntington Park LA, khu shopping Meã caàn baùn gaáp. Giaù $28,000 rent $1660. Phone 323-585-1215, cell 714414-7413

500-14L-110804/143282

Sang tieäm Nail khaùch Myõ Traéng gaàn Lakewood, 5 baøn nails, 2 spa, facial, waxing, airbrush, baøn hô tay chaân, xin lieân laïc 714728-1341 500-3L-110804/143306

Tieäm toùc vuøng Garden Grove caàn sang laïi, xin lieân laïc ñieän thoaïi, 714-590-3276 500-7L-110804/143335

NAILS Caàn sang gaáp tieäm Nail coù 5 gheá Spa, xin vui loøng lieân laïc John 626-373-7797 cell, 626374-7424 toái. Thaønh thaät caùm ôn

600-7L-090204/134707

Seeking Graphic Designer (ASAP): Multi-task, independ., self-motivated, can work w/& design for customers. Must be proficient w/Photoshop & Illustrator. A plus: know Dreamweaver or can design web page. Resume-fax 949-474-7460 or tonguyen73@yahoo.com .

600-7L-090804/135381

Caàn thôï maùy ôû vuøng Norwalk caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. AÊn chia hay bao löông tuøy theo kinh nghieäm. LL Ñöùc 714-657-2310 cell, 562-863-7717 Bus. 600-180L-091204/136049

500-7L-110804/143351

500-14L-110804/143355

Female massage therapist must have National certificate or city license work in Corona, Yorba and H.B, call t 714-269-4452, good commission & benefit.

Nhanh tay cho ai muoán laøm chuû Tieäm Hair Nail & Supple taïi City Fountain Valley & Huntington Beach (Good location). Thieáu ngöôøi troâng coi (chuû 2 tieäm) caàn baùn gaáp giaù $47,000. Coäng luoân Inventory. Goïi Ngoïc Mai. 949-400-9951 500-6L-110804/143358

Salon full services, vuøng Newport, khu Myõ traéng baän con nhoû, caàn sang, 4 stations toùc, 4 spas, 2 baøn Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng massage. Giaù $65,000. Xin LL. Kim 562-209-4548 500-7L-110804/143359

Caàn sang tieäm Nails, vuøng Myõ Traéng coù phoøng facial. Tieàn nhaø reû. Xin goïi 714-773-0230

500-14L-110804/143361

NAILS SPA LAS VEGAS Muoán laøm chuû Nails + Spa lôùn ñeïp vaø sang troïng vôùi giaù thaät nheï nhaøng??? Thieáu ngöôøi troâng coi caà n partnership coù kinh nghieäm ñieàu haønh hôïp taùc. L/L Brian: 714-497-7144, Long: 714925-2080

500-14L-110804/143393

MASSAGE. Tieäm lôùn vuøng Anaheim caàn sang giaù $50,000. Tieäm coù Steam Room. Khoâng tieàn xin mieãn goïi laøm phieàn. Lieân laïc Johnny 714-425-7832, 4252028

500-14L-110804/143400

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

600-14L-102604/141763

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nöõ tieáp vieân laøm part time. L/L 714-9200349 (goïi sau 9AM). 600-14L-102704/141819

Caàn thôï maùy söûa xe hôi coù 3 naêm kinh nghieäm lam 5 ngaøy/ tuaàn. Vui loøng LL: 714-554-3910 600-14L-102704/141945 600-36L-102704/141948

600-29L-102004/141044

600-28L-102104/141189

TDI STAFFING AGENCY Coâng ty tìm vieäc laøm TDI ñang caáp gaáp nhieàu nhaân vieân warehouse, supervisor, technician, Q.A, Q,C, Assembly, shipping & receiving clerk vaø vaên phoøng laøm vieäc ôû thaønh phoá Fullerton, Anaheim, Ontario vaø City of Industry. Apply taïi ñòa chæ 451W. Lambert Rd, suite 217, treân ñöôøng Lambert vaø Tamarak, thaønh phoá Brea 714-255-9444 phone, hoaëc fax resume to 714-255-9796 or e m a i l recruiter@tditechgroup.com

600-9D345-102204/141267

Auto Smog Tech with good Diag. Experience & tools. Part time or full time. Big shop, 15 years in business. Call: 714-614-3159

600-36L-102204/141456

600-38L-100504/139099

600-21L-100604/139282

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

600-14L-102804/142000

Expericenced Loan Processor Needed! Base $5000/mo + Commission. Call: 562-246-0377

600-21L-102804/142024

Tieäm Furniture, caàn Salesman thoâng thaïo Anh ngöõ (coù hoaëc khoâng kinh nghieäm) laøm full-time taïi Anaheim hoaëc Cerritos. Xin lieân laïc Daniel. 714-240-2729 600-14L-102804/142080

Licensed Chiropractor. Clinic taïi G.G caàn licensed, energetic, hardworking, motivated chiropractor to build their pratice. Salary plus % with opportunity for ownership. L/L: 714-7204648 or fax CV to 714-741-0623 600-14L-102904/142178

Tieäm Furniture ôû Laguna Hills caàn good driver cho delivery. Goïi Kevin 949-458-7922 600-14L-102904/142215

Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi 18 baùnh ñi xuyeân bang löông cao haøng nhieâuø, ñieàu kieän deå daøng coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. L/ L John (714) 724-7288

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134

Caàn sang Nails Spa vuøng Redlands, tieäm coù 6 Spa chairs, 6 Nails, 2 Facial rooms, phoøng maùy giaët saáy. Xin lieân laïc 909793-8171

600-28L-102604/141712

JOB BÖU ÑIEÄN Post Office La Puenty tuyeå n Clerk, Mailhandler. Pomona tuyeån: Rudal Carrier. Saùch “Luyeän thi böu ñieän” baùn: Tuù Quyønh. Muoán: Hoïc? Saùch? Ñeà tuû? Interview?. L/L Hank Nguyeãn 26 naêm kinh nghieäm 714-469-5041

Caàn nöõ ñi xa Texas tuoåi töø 21 35. Baûo ñaûm löông cao. L/L phone: 832-202-3077 vaø 832202-3078 gaëp Hoàng

600-30L-082804/134134

500-14L-110704/143219

NAIL Caàn sang gaáp tieäm nail vuøng Gilbert, ñeïp, sang troïng, 1 phoøng wax, 5 gheá spa & 6 baøn. Thaät loøng muoán mua. L/L: 480-9175322, 480-206-8011

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-180L-061704/123367

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425

Caàn thôï söûa Big Screen TV. Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego. Lieân laïc 714-9819742

500-7L-110504/143093

500-7L-110404/142772

500-7L-110704/143224

Office Space For Share, phoøng rieâng bieät, goùc Magnolia - Hazard giaù $300 - $400USD/month. Tieän laøm vaên phoøng cho moïi dòch vuï. L/L Brian 714-902-5537

500-28L-110504/143002

Caàn sang gaáp tieäm Nail trong Mall lôùn, vuøng Orange County, Myõ Traéng coù Spa & phoøng Wax. L/L Thuûy 714-514-9217, 5149214

500-7L-110204/142570

500-14L-110204/142578

Sang shop söûa xe vuøng Garden Grove, ñaày ñuû maùy moùc vaø software söûa xe. Giaù $75,000. Included Inventory. Goïi 562-9242483 sau 6:30PM hay cell 714679-6795

500-7L-110304/142663

Van phoøng ngay trung taâm Little Saigon tieän cho moïi dòch vuï 562 SF. 4 phoøng nhoû. $850/month. Lieân laïc: 714-981-6720

500-14L-110204/142524

Sang tieäm Nail Costa Mesa. Income net 10,000-15,000/thaùng. Giaù 290K. Goïi 714-657-2680.

500-14L-103104/142282

Caàn sang tieäm Video phim boä HK, Ñaøi Loan, AÙ Chaâu, Ñaïi Haøn. Trong khu chôï saàm uaát, raát ñoâng khaùch. LL: 714-427-2014

500-14L-110304/142768

500-14L-110204/142543

500-14L-102904/142273

500-14L-110304/142662

500-7L-110204/142517

Ñi xa caàn baùn tieäm quaàn aùo fashion trong khu chôï AÙ Ñoâng. Tieäm ngay corner raát ñeïp. L/A. Lan: 714-799-9234 or 714-653-0329

500-14L-102904/142142

Coffe vaø Smoothie Shop theo kieåu Myõ sang troïng, lòch söï vuøng Myõ traéng, ñang phaùt trieån maïnh, vì baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp. Giaù phaûi chaêng. LL: 714-5884693

500-14L-110304/142657

Caàn sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Trang nhaû, ñòa ñieåm toát. Good income. Moïi chi tieát xin goïi 714-728-5641 sau 6PM

Caàn sang Tieäm Nail Spa coù phoøng Facial vuøng Gardena gaàn tröôøng El Camino phone. 310527-6135 (w) Sau 9PM 310973-0658 (H)

Caàn sang tieäm Nail vuøng Orange 8 nails 2 spa, 1 phoøng facial, xin goïi 714-720-5726 sau 8:30PM

500-14L-102904/142149

Caàn baùn Tieäm Nail & Spa ôû vuøng Porter Ranh, vì khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 6 gheá spa. 818-281-8712 (cel), 818-8842847 after 8PM 818-224-3707

Tieäm taïp hoùa nhoû vuøng Garden Grove baùn ñoà 92 Cents, thuoác laù caàn sang khoâng ngöôøi troâng coi giaù $10,000, roäng 650SQ, tieàn rent $812 1 thaùng. Hoa: 714-719-2655

SANG TIEÄM LAØM BAÛNG HIEÄU Vì Lyù do söùc khoûe, caàn sang Tieäm laøm Baûng Hieäu, khaùch ñoâng, lôïi töùc cao. Neáu caàn seõ Training. LL: 714-642-0301

Caàn sang Tieäm Nail gaáp trong khu Henderson Las Vegas, coù 4 spa phoøng Facial Tieäm ñeïp. Giaù caû thöông löôïng. LL Quang Bus : 702-898-1116, Home: 702454-3354

500-28L-110304/142629

Tieäm Dryclean vaø söûa quaàn aùo vuøng Garden Grove, ñi xuyeân bang caàn sang $26,500. Tieàn phoá $822/thaùng. Thaät tình goïi Hoa 714-636-7260, cell 4229384

RAO RAO VAË VAËTT

Quaùn Cafeù caàn nöõ tieáp vieân kinh nghieäm duyeân daùng deã thöông. Löông cao tip nhieàu. Xin lieân laïc Hoøa 714-553-8580. 600-28L-102404/141469

Work From Home International Business, $500 - $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-9050248

600-28L-102404/141513

Caàn taøi xeá laùi xe vaän taûi coù kinh nghieäm traû cao vaø medical xin goïi Haûi 714-390-3476

600-30L-102404/141523

CAÀN GAÁP! Bar ôû Hawaii sang troïng caàn nhieàu coâ tieáp vieân treû, ñeïp 2135 tuoå i . Löông töø $5000 $10,000, bao aên ôû, veù maùy bay. Xin L/L Thu: 808-285-5984

600-14L-102904/142252

Tieäm söûa xe caàn gaáp 2 thôï maùy kinh nghieäm coù baèng caøng toát (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). L/L Kim 714-244-2545 or 714-539-9494 600-16L-102904/142268

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm massage, vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi. Goïi coâ Kim: B. 510-654-0777. 600-36L-102904/142279

600-28L-102504/141615

Bar Monroe Club Bamboo cuõ khung caûnh lòch söï coù nhaïc soáng haøng ñeâm tieáp ñaõi aân caàn xin môøi quí khaùch chieáu coá caàn chieâu ñaõi vieân treân 21 tuoåi, xin goïi sau 12PM Mike cell 714-654-4449

600-28L-102504/141616

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

600-14D1357-102504/141650

600-14L-101704/140138

Cafe, Thoaùng Saøi Goøn caân tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L.L: 714-260-4322.

600-14L-103104/142312

- Caàn taøi xeá laùi xe 18 baùnh, Kinh nghieäm treân 2 naêm, Baèng khoâng quaù 3 ñieåm - Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm. 714-539-1882, 714-720-5504

600-28L-101704/140308

US. Medical Center caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø ñaõ coù saün moät soá beänh nhaân. LL: 714-3798400, 412-9270

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

phaùt haønh roäng raõi

phaùt haønh roäng raõi

khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-30L-103104/142365

BANKCARD SERVICES 17 year-old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster area is seeking hard working and ambitious individuals to work in a fun, fast-paced environment where the emplyees are really appreciated and awarded for their work! You’ll discover your dream of beginning a fantastic career, not just a job!. We have immediate opening available for the following positions: 1. Customer Service Representative (Fulltime-working in LA office) 2. Receptionist (Fulltime-working in Westminster office) 3. Telemarketing Representative. (Fulltime-working in Westminster office) Qualification: - Authorized to work in the US - Bilingual in English and Vietnamese - Basic Computer Skill (MS-Office) - Good interpersonal / Communication skill - Related work experience plus but not necessary We offer paid training and excellent benefit packaged including health & life insurance, 401K, sick day, paid vacation and yearend bonus. BankCard Services is an Equal Opportunity Employer. Qualified candidate, please email or fax a resume along with a cover letter Attention: Brian Ton Email:Brianton2000@yahoo.com Fax: 714-901-1414

600-28L-110104/142478

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-7L-110304/142667

Caàn thôï söõa xe kinh nghieäm, coù ñoà ngheà söûa xe. Xin lieân laïc phone: 714-638-7888

600-14L-110304/142670

Help Wanted: Full-time/ Parttime for Doctor’s Office: Must speak English / and Vietnamese No experience necessary, will train, call MiMi Optometric Center: 714-537-1313

600-28L-110304/142672

Tieäm Furniture. City Lakewood, caàn ngöôøi phuï giao haøng bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. LL Anh Thaéng. 562-529-7025

600-14L-110304/142685

Caàn thôï Smogcheck and repair. Löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc: Zul: 562-403-6808

600-7L-110304/142712

ADHC Adult Day Health Care caàn ngöôøi massage, driver vaø LV Nurse coù license. FT. Bieát theâm tieáng Hoa caøng troát . Lieân laïc. 714-5317561 or 714-425-0799

600-7L-110304/142726

AN Auto Body Repair caàn 1 thôï sôn bieát laøm Bodo vaø 1 thôï Body Men. Moïi chi tieát goïi 714-5549050 gaëp Anh An.

600-14L-110304/142732

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-7L-110204/142507

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ vui veû deã thöông laøm full time or part time, traû löông cao + tip. Xin L/L: 714392-9687

600-14L-110204/142537

Tieäm cafe caàn gaáp nhieàu nöõ tieáp vieân vui veû vaø deã thöông cho ca saùng vaø chieàu. Caàn 1 ngöôøi röûa ly ca chieàu. L/L: 714-417-4174

600-28L-110204/142561

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934.

600-7L-110204/142574

Caàn 1 make up artist cho studio. Khoâng caàn kinh nghieäm, seõ training. Vaø 1 ngöôøi raønh veà photoshop, 1 thö kyù bieát söû duïng computer. Lieân laïc: Tammy 714534-0041.

600-14L-110204/142576

Adult Daycare Center Ña Laïc Vieân caàn phuï taù thoâng thaïo Anh Vieät Hoa ngöõ. Lieân laïc 714-6381818.

600-14L-110204/142606

Caàn nhieàu thieáu nöõ massage bao löông ngaøy moät traêm khoâng caàn kinh nghieäm seõ chæ daãn theâm. L/laïc 714-653-0718

600-30L-110204/142620

Tieäm Furniture 40,000sqf vuøng city of Industry caàn gaáp 2 ngöôøi Salesman coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Andy 626-712-8269. Löông cao + Commission.

600-7L-110304/142656

Caàn moät thanh nieân khoûe maïnh, nhanh leï, phuï clean nhaø. Parttime Tues ñeán Friday 8AM / 4:30PM. Traû cash $8.00. /giôø. 714-775-3604 Xin ñeå laïi teân vaø soá phone.

600-7L-110504/143010

Machine shop caàn helper, khoâng caàn kinh nghieäm. Ñieàu kieän chòu khoù vaø nhanh nheïn. Xin vui loøng L/L: 714-534-4688, Mond - Fri only 600-7L-110504/143025

Caàn ngöôøi chaïy baùo thuøng LA Times. Ñieàu kieän phaûi coù xe mini truck or van, goïi töø 2:30AM 5:30AM only 714-443-1926 600-5L-110504/143028

DAÏY KHAI THUEÁ $250. Nhaän laøm muøa thueá $15/giôø. Baûo ñaûm thaät gioûi. M/G Joesph Nguyen Son 562-591-4983, 682-3747 600-14L-110504/143030

Beauty Products. Caàn nhieàu outside Salewomen, high commission. Ñieàu kieän: tuoåi töø 25-35 duyeân daùng, hoaït baùt, sieâng naêng. Bieát computer caøng toát. LL: Mr. Mile : 714-432-7240 600-7L-110504/143106

Garden Grove Imports caàn tuyeån: Mechanic coù kinh nghieäm, ñoà ngheà. Löông traû coâng baèng, laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình. Goïi 714-608-3591 600-14L-110504/143109

Loan Officer/Agent Career Opportunity available in R.H job duty, respond to consumer inquired for loans, Pre-qualify consumers and assist in the completion of loan applications. Status: F/P contract employee, experience: 1Yr minimum. Fax resume to 626-8391271

vancement opportunity. Immediate Opening. Fax resume to: 626855-8887 600-6L-110704/143272 600-7L-110804/143310

600-14L-110804/143311

630-7L-110204/142615

CAFE DÓ VAÕNG 3 Caàn nhieàu waitress saùng vaø chieàu. Löông cao + tip. L/L tieäm: 638-4524, 714-717-4826 cell 600-7L-110804/143317

600-7L-110804/143334

Caàn ngöôøi giöõ treû em ôû T.P Wildomar, bao aên ôû goïi ñieän thoaïi veà VN mieãn phí, bieát laùi xe, thöông treû em, doïn deïp nhaø cöûa, xin goïi Frank 714-263-9054

Caàn Saleman Furniture vuøng LA. Baûo ñaûm löông cao + commission kinh nghieäm. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L: 323-8428942 600-1L-110804/143362

Caàn ngöôøi phuï vieäc cho tieäm Video, laøm full time, nghi 3 ngaøy thöù Hai vaø Thöù Baûy. Lieân laïc: 714-775-8218 600-14L-110804/143367

Body shop caàn thôï Body vaø helper kinh nghieäm. Xin goïi cell: 714-417-5050, work 799-7776 600-7L-110804/143372

600-4L-110804/143376

Teachers & College Students wanted. Coù khaû naêng daïy keøm caùc moân Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên, SAT, Vieät ngöõ, Vaên ngheä. Fax resume to 714-242-9177

600-7L-110404/142814

Caàn ngöôøi traùng baùnh cuoán neáu khoâng bieát coù theå taäp, xin L/L coâ Dung 714-200-8872

600-7L-110404/142843

Haõng Shutters taïi Anaheim caàn 1 thôï sôn kinh nghieäm sôn baèng spraybooth. Start $9/Hr tieàn maët. L/L Hilton 714-251-8666

600-7L-110404/142879

South Coast Stone Supply caàn thôï marble, granite. Tuoåi 40 trôû xuoáng, chaêm chæ. Seõ daäy, khoâng caàn KN. LL English 714-5908992, Vietnamese 714-7246528.

Vietnamese/English linguists for law enforcement related jobs. Exciting job. College degree preferred, computer savvy, type 40 wpm, pass government security clearance. 714-953-1697 or visit prolang.us.

Phoøng maïch baùc só caàn thö kyù part time, xin goïi 714-531-5221

600-7L-110504/143130

600-38L-110804/143398

600-14L-110504/143136

Caàn Saleman thoâng thaïo tieáng Anh cho tieäm furniture. L/L 714758-8064.

600-14L-110504/143149

Caàn Thôï söûa maùy may giao haøng coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714534-9622. Between 9:00AM to 5:00PM. 600-14L-110504/143193

Caàn nöõ baùn quaàn aùo $1000 moät thaùng, coù kinh nghieäm. Goïi Linda 714-468-2613

600-4L-110504/143196

600-14L-110404/142896

600-7L-110404/142988 600-14L-110404/142991

HOME HELPERS 630-21L-071604/127879

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698 630-7L-101704/140064

Family seeks goods, responsible, Home helper for 4 month, & 22 month children. Must speak some English. Call Time 714309-6992

600-3L-110704/143209

600-7L-110704/143212

Caàn machinist coù kinh nghieäm maùy Lather Mill laøm trong Tool Room. L/L Steve 950 Turnbull Canyon Road, city of Industry, CA 91745, 626-968-1422 600-7L-110704/143228

Caàn ngöôøi giuùp taïm thôøi, unpacking jewelry $8.00/hour. Goïi Thi: 949-650-9058 600-28L-110704/143229

WANTED People with Passipon. People with Heart. People with Cares. Looking for Administrative Assistant. Self-motivated, organized, strong leadershift. Responsinle, quick learner and fluent English. Great career ad-

630-7L-110404/142881

Caàn ngöôøi troâng 1 baø cuï nguû laïi ñeâm. Thöù Hai ñeán Thöù Baûy. Xin goïi: 714-397-3253. 630-7L-110404/142901

Caàn 1 baùc gaùi giöõ 2 treû vaø giuùp vieäc nhaø ôû qua ñeâm 1 tuaàn 6 ngaøy. Nhaø ôû Santa Ana. L/L coâ Ngoïc 714-997-4623 630-5L-110404/142903

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø töø thöù Hai ñeán thöù Baûy 8:30AM ñeán 3:30PM, goùc Brookhurst/ Westminster. L/L: 714-636-8644 630-7L-110504/143038

Caàn 1 coâ giöõ treû bao aên ôû löông cao, coâng vieäc nheï nhaøng, xin goïi Taâm 714-748-9712 hoaëc 714-705-9277 630-7L-110704/143240

Nhaø môùi caàn 1 ngöôøi ñaøn oâng khoûe maïnh töø 60-65 tuoåi ôû ñeå coù baïn vôùi oâng giaø 75T. Bao aên ôû. L/L sau 4:00 chieàu 714-2232886 630-7L-110704/143244

Caàn ngöôøi giöõ 1 treû 7 thaùng taïi nhaø Euclid/Firsrt, Monday - Friday, saùng ñi chieàu veà. Lieân laïc Nhi 714-554-6408 sau 5 giôø 630-7L-110704/143246

Vuøng Palm Springs caùch Bolsa 1H45" caàn 1 dì coi 2 beù trai 4 thaùng vaø 1 tuoåi röôõi. Nghæ Sunday, coù phoøng rieâng ôû laïi ñeâm. Löông $1200. 714-553-4615, 714-697-6378 630-7L-110704/143249

Caàn 1 nöõ, ñoäc thaân, taän taâm, coù xe giöõ 1 chaùu gaùi, giôø giaác linh ñoäng 4 ngaøy/tuaàn, khoâng laøm vieäc nhaø. 638-2160, weekend 260-5248 630-4L-110704/143251

630-7L-102404/141485

600-14L-110704/143204

Caàn thôï construction kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm mieãn goïi). L/L Mr.Tri: 714-3607565

630-7L-110404/142878

Caàn ngöôøi giöõ treû coù söùc khoûe, giöõ 2 chaùu 1 tuoåi & 2 tuoåi. Saùng ñi chieàu veà or ôû laïi. Tuaàn/6 ngaøy, $1,300-$1,400 thaùng. Loan 949295-9064, 949-363-0075 sau 7PM.

Caàn ngöôøi giöõ beù gaùi 3 thaùng tuoåi töø 8AM - 8PM 5 ngaøy/tuaàn. Vuøng Garden Grove. Baét ñaàu 12/ 2004. Löông haä u . Lieâ n laï c Phöôïng 71-453-8556 hoaëc Anh 714-854-7689

Caàn ngöôøi bieát naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa, tính saïch seõ, sieâng naêng ñeå laøm vieäc nhaø. Chuû bao aên ôû. LL Coâ Vaân ôû soá 949-2952136 ñeå bieát theâm chi tieát.

Caàn moät ngöôøi thôï maùy 5 naêm kinh nghieäm, löông haäu, xin lieân laïc anh Hoà 714-828-9990

630-14L-110404/142866

Caàn baø ñoäc thaân ôû laïi nhaø coi beù 6 ngaøy vuøng Irvine. Chuùng toâi ñöa ñoùn. Bieát naáu aên chuùt ñænh khoâng laøm vieäc nhaø. Goïi Haø 714-349-2591 hoaëc 949-7014459.

630-21L-101904/140928

600-7L-110704/143201

Caàn thôï maùy coù baèng Smog vaø bieát chuaån bònh söûa xe, coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà ñaày ñuû. Löông haäu. Goïi Hieáu 714-6579286

630-14L-110404/142810

Caàn phuï nöõ khoûe maïnh ñeå chaêm soùc cho cuï baø. ÔÛ laïi ñeâm 6 ngaøy 1 tuaàn, nghæ Chuû Nhaät, bao aên ôû. L/L: 714-280-2818

Caàn ngöôøi giöõ treû 1 tuoåi vaø giuùp vieäc nhaø. Vuøng Anaheim goùc Magnolia vaø Cerritos. Lieân laïc 714-821-0355.

600-7L-110404/142911

600-14L-110404/142969

630 - VIEÄC NHAØ

Caàn ngöôøi lôùn tuoåi giöõ treû 3T ôû Ohio, bao aên ôû löông $1200/T. OÛ 6 thaùng taëng veù maùy bay veà thaêm nhaø. Lieân laïc Dieäp 330256-5758, 330-562-5922

FULLERTON Caàn thôï massage therapy coù baèng 500Hrs, laøm vôùi Doctor, löông cao. 714-986-9518

Caàn Warehouse Man coù kinh nghieäm veà Furniture xin lieân laïc 323-266-7801 phone, resumeù 323-266-8105 fax

Caàn thôï nöõ massage therapist coù baèng National board or city license work in Corona, Yorba Linda and Seal Beach, goïi Cat: 714-269-4452

630-28L-101704/140212

600-30L-110404/142892

AN CABINET. Caàn thôï phuï coù ít kinh nghieäm, sieâng coâng vieäc thöôøng xuyeân. L/L An: 714-8832950.

600-7L-110804/143386

Caàn thôï baïc bieát söûa size nhaän hoät, neáu khoâng bieát seõ training, xin goïi Khanh 714-726-1121

Caàn ngöôøi giöõ treû, bao aên ôû, löông $1,000/thaù n g. L/L: 269-6899318, 269-659-1706

CAÀ N hoï c vieâ n lôù p : ñieä n töû handsolder, TMT-SMT, ñieän nhaø 110-220, voû töï veä cho nöõ giôùi. OÂng thaày 714-328-7751.

630-7L-110304/142744

Caàn moät phuï nöõ chaêm soùc vaø laøm vieäc laët vaët trong nhaø cho baø cuï khoûe maïnh khu Magnolia, Westminster. L/L 714-899-7029.

600-7L-110504/143117

Caàn Döôïc só part time hay full time ôû Pico Rivera. Xin goïi 714655-3931

Caàn 1 baùc troâng 1 beù gaùi 6 thaùng vaø phuï naáu côm. Löông $1000 moät thaùng. Bao aên ôû tieåu bang Pennsylvania, 714-653-4711

Caàn taøi xeá xe truck 18 baùnh xuyeân bang coù kinh nghieäm. Löông cao ñieàu kieän deã daøng. Khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. L/laïc Sôn: 714-290-2318

600-28L-110404/142773

600-7L-110504/143111

630-7L-110204/142584

Caàn ngöôøi ôû laïi ñeâm 6 ngaøy moãi tuaàn coi 2 beù gaùi 2 tuoåi taïi Westminster vaø laøm vieäc nhaø. Goïi Truùc 714-642-9205, 3424472.

Caàn taøi xeá xe truck 18 baùnh, xuyeân bang. Caàn kinh nghieäm, löông cao. Lieân laïc Nghóa: Hoâm 714-530-0870, Cell 714-2278847.

600-14L-110304/142760

630-14L-110204/142554

Caàn ngöôøi 50-55 tuoåi giöõ beù 1 tuoåi. Michigan. Lieân laïc fone Traâm: 616-901-8927, 616-5608674, 989-684-4449.

Caàn ngöôøi nam nöõ tuoåi 40-52 phuï vieäc laët vaët. Khoâng caàn kinh nghieäm. Ñoàng höông môùi qua caøng toát. L/L Nga 714-254-5828, 714-273-7821

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, Drywall, plumbing, frame and warehouse. Phaûi bieát tieáng Anh. LL: 714-719-7047 or ñieàn ñôn @ 11362 Westminster Ave Ste “A” Garden Grove, CA 92843

600-7L-110304/142742

Kieám thôï phuï doïn chôï trôøi Costa Mesa moät ngaøy Thöù Baåy. Xin lieân laïc 714-545-8429.

600-28L-110404/142801

600-7L-110204/142506

Caàn Cashier caây xaêng Los Angeles, Cerritos, Garden Grove, ca ngaø y ñeâ m . Khoâ n g caà n kinh nghieäm coù thì löông cao, 562865-8536. Ñi vaéng ñeå laïi teân, telephone

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

NHAN HOA CLINIC Is rescruiting for: - Front Desk/Phone Receptionist - Medical Assistant/Phlebotomist Must be experienced, intiator, team player, possess leadership skills, courtesy and politences, must be able to handle multitask and work in a demanding enviroment, and fluent in English & Vietnamese. If you are interested, please fax your resume to Tricia Nguyen at 714-539-9015

CENTURY 21 - BEE REALTY Vaê n phoø n g caà n Real Estate agents hôïp taùc phaûi coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng. Caàn noùi thoâng thaïo Anh/Vieät. Xin L/ L Mr.Ken Oh: 714-537-8600, fax resume: 714-537-2191. 10035 Garden Grove Blvd, G.G, CA 92844

Tieäm Massage caàn vaøi coâ vui veû deã thöông laøm full time or part time traû löông cao. Xin L/L: 714234-9115

600-7L-110504/143000

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

630-14L-102604/141658

630-14L-102604/141714

Caàn 1 baø hieàn laønh, chaêm soùc cuï baø coøn khoûe maïnh (tuaàn nghæ 1 ngaø y ). Goï i 714-728-9213, 478-5266, 554-7964 or ñeå laïi lôøi nhaén. 630-14L-102604/141747

Caàn moät ngöôøi xuyeân bang troâng coi hai chaùu gaùi song sinh 5 tuoåi. Moïi chi tieát LL Ñieän thoaïi: Coâ Tieân: 714-590-2183, Lieân 414332-8799 630-14L-102804/142072

Caàn 1 dì 60 tuoåi trôû laïi, khoâng vöôùng baän gia ñình, khoûe maïnh, saïch seõ troâng 1 beù gaùi 2 tuoåi vaø giuùp vieäc nhaø. Bao aên ôû löông $1000. L/L coâ Trinh 760-8800945, sau 8H giôø PM 310-9789540 630-7L-110204/142497

Caàn baø giöõ treû bieát laùi xe caøng toát taïi Hoa Thònh Ñoán, löông haäu traû veù maùy bay ñi laïi thaêm nhaø, goïi 714-971-4648 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

630-7L-110804/143299

630-3L-110804/143326

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi 1 tuoåi röôõi, bao aên ôû, 2 tuaàn veà 1 laàn, 30 phuùt caùch Bolsa. LL soá: 714531-5329 sau 6PM

630-14L-110804/143349

Caàn 1 ngöôøi phuï Nöõ troâng nhaø cöûa vaø giuùp Beù 8 tuoåi ñöa ñi hoïc vaø ñoùn veà. Bao aên ôû. Löông haäu, xin LL Billy. 714-713-3709

RAO RAO VAË VAËTT

San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-21L-102204/141303

Haõng H & H caàn 1 thôï haøn full time for sheet metal (mix & tig). 1 thôï chaïy maùy Punch from 11:30AM - 8:00PM. L/L: 714289-2274

640-28L-102204/141348

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Haõy chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaõ, maõo raêng vaø caàu raêng. Xin L/L United College of Dental Technician 714379-8228

640-14L-110204/142568

ID, OD, C-Less Thread Grinders, Milling, Lathe, CNC Operators, exp only, general grinding & MFG Co. 15100 Valley View Ave, La Mirada, 562-921-7033. Please come in to apply

640-14L-110204/142573

CNC Lathe Set-Up Person/ Operator Must be able to set-up and operator Mori-Seiki lathe with Fanuc control. Ability for light editing, setting offsets and inspecting parts at machine is required. Minimum 5 years of experience. Day shift. Good pay and benefit. Company is located in Pacoima, San Fernando Valley. Contact Rolandas at 818-896-9556.EXt 512

650-28L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500 + kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

650-7L-081004/131434

FANTASTIC SAM’S Garden Grove & Beach caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full time or part time phaûi noùi thoâng thaïo tieáng Anh. Nöõ only. Goïi Cindy 714-8955906 650-61D135-081204/131910

650-22L-081604/132410

650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377 650-28L-020604/103390

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727.

650-14L-090604/135166

Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm laøm chia vaø möôùn gheá, gaàn LakeWood Mall, bieát chuùt tieáng Anh. Please call 562-630-4112. 650-6L-091404/136345

NAIL SPA Myõ Traéng. Caàn thôï nöõ boät kinh nghieäm, chaân tay nöôùc. Full/part time caùch Little Saigon 15 phuùt. Bao löông neáu caàn. L/L W: 714901-8116, C: 714-580-4130. 650-100L-091604/136733

650-100L-032104/109698 650-28L-091704/136745

Interpreter for Hair, Nail, Facial Test in Nevada Quyù vò chuaån bò laáy baèng ôû Las Vegas. Thoâng dòch vieân coù baèng Nevada nhieàu kinh nghieäm saün saøng giuùp quyù vò noäp ñôn ñeán ñaêng kyù & thoâng dòch trong giôø thi. Xin L/L coâ Lai 702-221-6384

640-28L-110204/142607

Haõng TN Sheet Metal caàn nhieàu thôï coù kinh nghieäm veà Construction. Löông cao coù vacation & sick leave. L/L Kristeen 714-5930100. 18385 Bandilier Cir. Fountain Valley.

650-14L-092104/137339

640-7L-110404/142832

Machine shop Garden Grove caàn tuyeån thôï Set-Up & Operator treân 3 naêm kinh nghieäm CNC, Fadal. Good salary & benefit. L/L Thanh 714-554-8809 or fax resume 714-554-8944

640-7L-110404/142959

MACHINE SHOP. Caàn CNC Mill Set-Up and Operator caàn coù kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm mieãn goïi, xin goïi tröôùc 2:00PM, 714 West Angus Ave., unit G, Orange, CA 92868. Tel: 714-744-5886

640-14L-110504/143075

Caàn Set Up man coù kinh nghieäm ít nhaát 5 naêm cho 4th or 5th axis machine. Vaø caàn driver (good driving record SR22 required). Haõng coù benefit ñaày ñuû. Ñieàn ñôn 6601 Darin Way, Cypress, CA 90630 hoaëc fax resume 714-903-0882

650-14L-040904/112564

Tieäm Full Service ôû Old Town Tustin cho möôùn Nail station $75/ tuaàn. Coù quyeàn laáy khaùch walkins. Tieäm ñeïp, saïch seõ. Noùi tieáng Anh, ask for Tiffany or Gracy 714-832-5232

650-28L-092304/137648

Caàn thôï nails coù baèng West Virginia, bao löông cao. Xin L/L: 304-266-6536 650-30L-092404/137821

650-14L-062004/123888

Nhaän Training Nails. Caùc baïn naøo ñaõ coù baèng nails, muoán sau moät tuaàn leã seõ trôû thaønh thôï boät traéng hoàng, silk, gel. L/L Mary 714751-3039, 714-530-4671 (Home).

650-14L-070704/126463

Heä thoáng Galaxy Nails Spa taïi city Torrance, caàn gaáp Thôï Nail nöõ cuøng nhieàu thôï boät tay chaân nöôùc facial waxing. Löông cao tip haäu. Xin L/L Chung 310-6982768, 310-406-6355

Tieäm toùc Hair Perfection naèm treân ñöôøng Brookhurst/McFadden caàn thôï toùc, thôï laøm facial, cho rent station hoaëc aên chia. Tieäm cho rent station laøm facia, L/L: 714-292-2616

640-7L-110504/143147

HIRING NOW ! Join our fast-paced and rewarding sheet metal team. We work alternate shift schedules of 4/10 and 3/12 hour days to maximize production and balance family life. We need to fill 36 positions in the next 7-10 days. ° AMADA PRESS BRAKE OPERATORS ° TURRET PUNCH PRESS OPERATORS ° TIG & MIG WELDERS ° GRINDERS ° Hardward Machine Operators Apply in person to AMF:1011 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA. or Fax resume to 562-596-6799. Must bring valid documents to work! Great Benefits: Med., Den., 401k, Vacation SIGN-ON BONUS

650-7L-092904/138417

650-90L-100304/138840

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784 650-100L-072204/128776

640-7L-110704/143199

Haõng ñieän töû ôû Santa Ana caàn möôùn gaáp nhaân vieân coù kinh nghieäm veà hand solder vaø SMT Operator. Gôûi resume hoaëc ñieàn ñôn taïi 2700 S.Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm. 650-36L-100404/139049

640-7L-110704/143203

Caàn ngöôøi ñeán nhaø giöõ 2 treû: 2 tuoåi vaø 4 thaùng, ôû Anaheim. Xin goïi 714-345-9736

Manufacturing company has Ahree open possition in machine operating, receptionist and customer service. For application, please contact at 714-210-1780 or 4906 W.First St, Santa Ana, CA 92703

630-7L-110804/143365

640-7L-110704/143270

630-7L-110804/143360

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-36L-100504/139194

Caàn ngöôøi troâng nom nhaø vaø lo cho caùc chaùu ñi hoïc , bao aên ôû, ñöùa nhoû nhaát 8 tuoåi, traû löông haäu ôû Pomona. LL: 714-7139979, 909-917-4540 630-7L-110804/143375

Caàn 1 baùc giöõ 3 Beù, 18 thaùng vaø 3 thaùng khoâng caàn laøm vieäc nhaø, Xin Lieân laïc Coâ Dung. 714537-1151

650-28L-101204/139973

Nhaän luyeän thi thöïc haønh lyù thuyeát cho Nail & Facial. Daïy taän taâm coù traùch nhieäm ñeán khi nhaän license. Xin lieân laïc 714-4225785.

630-7L-110204/142515

Caàn 1 baùc khoûe maïnh giöõ 2 beù 5T/8 thaùng. Phuï vieäc nhaø. Saùng ñi chieàu veà 6 ngaøy/tuaàn hoaëc ôû laïi ñeâm. Löông haäu. Haèng 714901-9882, sau 7PM 968-2298

650-28L-101704/140242

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd.

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR 650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn thôï nails xuyeân bang gioûi boät coù baèng Illinois caøng toát, coù choå aên ôû, bao löông 3000/thaùng. Goïi 309-287-2787. Gaëp Khöông.


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-15L-101704/140243

Tieäm Nail/Spa vuøng Myõ Traéng caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät P/ W bieát laøm tay chaân nöôùc. Full time. Bao löông tuøy khaû naêng. L/L: 949-581-0779, cell: 714458-1416

650-28L-101704/140244

Khu Canyon Country, gaàn Magic Mountain, caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8pm11pm).

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-102604/141772

Caàn gaáp thôï nail nöõ, laøm laâu daøi vôùi tính caùch gia ñình. Löông bao $3000 treân chia 6/4. Coù choã aên ôû, xin lieân laïc 970-396-8984

650-14L-102704/141822

EYELASH EXTENTION. Noái daøi loâng mi. Ñaëc bieät noái daøi loâng mi theo kieåu NATURAL vôùi kyõ thuaät cuûa NHAÄT seõ giuùp cho ñoâi maét cuûa quí khaùch cong, daøi töï nhieân vaø haáp daãn hôn. Lieân laïc Kim Yeán 714-251-8855

650-14L-102704/141852

650-7L-110204/142622

650-14L-110104/142423

650-7L-110304/142759

Tieäm Barber caùch Bolsa 20 phuùt, caàn thôï Barber, bieát caét tondeur coù kinh nghieäm, bieát noùi tieáng Myõ. Laøm vieäc thöù 5, 6, 7, goïi 714-528-3894

Caàn thôï nail nöõ coù kinh nghieäm. Coù choã ôû Lancaster caùch Bolsa 1 1/2Hr. Bao löông $600+. Phi 661-949-1663, 661-478-7571

650-7L-110404/142906

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Ñen Meã, caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc hoaëc fill, löông $350-$500/ tuaàn. (714) Ñi chung xe. Xin LL: 310-637-3761 or 310-308-7666

HAIR SALON Tieäm naèm treân khu Bolsa, caàn thôï toùc kinh nghieäm, full-time hoaëc part-time. LL: 714-7754666, 280-4666 (cell)

caàn gaáp thôï nail nöõ coù baèng vaø chuùt kinh nghieäm. Tieäm vuøng Myõ traéng, Giaù cao tip nhieàu, coù choã aên ôû. Laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình, ôû tieåu bang Indiana. Chuû bao löông $3000/thaùng, Hôn chia 6/4. Goïi cho Richard hoaëc Sôn. 765-449-0945 (bus). 765404-4060 (home)

650-28L-101704/140579

Caàn thôï nail boät kinh nghieäm bao löông tieäm 100% môùi, ñeïp ôû Tustin, Orange city, chuû hieän ôû xa. Xin goïi office 973-276-3146 cell 917-913-4158

650-28L-101804/140692

Caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm xuyeân bang löông töø $700 - $900/1 tuaàn caàn L/L Andy, Duong phone: 608-239-6398, 608-841-0282

650-28L-101804/140743

Tieäm nail ôû West Hollywood vuøng Traéng, caàn gaáp thôï boät nöôùc kinh nghieäm, löông bao $500/tuaàn. Bieát wax caøng toát, tieän ñi chung xe. L/L: 323-656-6189, 626-2810762 sau 9PM

650-28L-101804/140809

Caàn thôï nöõ boät vaø chaân tay nöôùc. Bao $600/tuaàn hoaëc aên chia coù baèng AZ. Coù choã ôû. L/L: 623933-6961

650-30L-101904/140892

Caà n nhieà u thôï Nail coù kinh nghieäm laøm trong mall löông bao 3,000 moät thaùng. Xin lieân laïc ñieän thoïai: 616-446-3144 Cell, 616-656-0565 Home sau 9AM. Thank you.

650-14L-102704/141910

NAILS Khu Glendale & Northdrige caàn thôï boät kinh nghieäm traéng hoàng. Bao löông $700 - $800/tuaàn. Xin lieân laïc 626-222-0441, 818-2699699

650-14L-102704/141936

Caàn thôï Nail full time, part time khu bieån Santa Monica ñoâng khaùch Myõ Traéng, tieàn tip nhieàu, tieàn löông cao, xin phone Lisa 310-806-8007

650-28L-102804/141987

Caàn thôï Nail xuyeân bang nam/ nöõ coù choã ôû (Virgina). Bao löông tuøy khaû naêng bieát laøm moùng boät chuû treû, vui veû deã chòu. Lieân laïc Thaûo 540-349-5966 W, 540347-5260 C

650-14L-102804/142012

T & T NAILS & SPA Trong shopping mall khaùch sang Myõ Traéng. Tip cao hieän caàn gaáp thôï boät P/W, chaân tay nöôùc kinh nghieäm laøm spa. Xin L/L bus: 714-529-3886, cell: 714-4785356

650-14L-102804/142022

Salon & Spa khaùch Myõ traéng giaù cao, caàn thôï gioûi chaân tay nöôùc, gioûi tieáng Anh, coù khaû naêng build khaùch, bao löông, tieàn Tip cao. LL: AM 562-433-2177, PM: 714-724-9437

650-14L-102804/142113

650-21L-102104/141211

650-14L-110104/142473

NAILS Caàn gaáp thôï Nail nöõ bieát boät, tay chaân nöôùc. Tieäm môû cöûa ngaøy Chuû Nhaät, vuøng Arcadia, khu Myõ Traéng. Neáu caàn seõ bao löông. L/ L ngaøy: 626-574-9765, ñeâm: 626-284-0816 650-14L-110104/142477

NAILS Caàn thôï nails nöõ tay chaân nöôùc boät vuøng San Gabriel, Rosemead, neáu tieän ñi chung xe. L/L: 323771-2069, 626-236-2435 650-14L-110204/142482

Bakersfield caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong mall 6 ngaøy moät tuaàn. Löông bao hoaëc aên chia. Lieân laïc Yeán 661-398-1717 650-7L-110204/142486

Tieäm Nails & Hair vuøng Bellflower, khu Myõ Traéng caàn thôï nail laøm full time khoâng kinh nghieäm seõ train, goïi 562-8041755 650-7L-110204/142500

Caàn thôï tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm bieát fill caøng toát. Xin L/ L Tiffany 714-234-5533 Caàn thôï Nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc vuøng South Coast Plaza, hoûi Lieân 714-641-1252, ñeâm: 2820786

650-28L-102204/141300

650-7L-110204/142520

650-28L-102204/141305

Caàn thôï Nail tieåu bang North Carolina. Bieát laøm moùng boät. Bao löông hôn aên chia 6/4, xin L/L work: 252-533-5964, cell: 252529-8111 hoûi A. Vyõ

650-23L-102204/141414

NAIL New full service nail salon. Manicurist and pedicurist wanted, waxing, facialist and masseuses in West Hollywood. Call Kathy 310-497-4842

650-30L-102204/141453

650-7L-110204/142512

650-14L-102904/142198

Tieäm Nail Toùc Long Beach caàn thôï Nail vaø Toùc Nöõ or Nam. Moät nöõ laøm moùng tay chaân nöôùc, bieát tieáng Anh, vuøng Myõ Traéng lòch söï. L/L 562-728-3408 ñeå bieát chi tieát.

650-78D23456-102904/142278 650-14L-103104/142310

Taïi sao phaûi ñi xuyeân bang?. Tieäm Nail Spa lôùn, caùch Little Saigon 1 giôø 30 phuùt. Caàn thôï boät P&W, bao löông $650/tuaàn treân chia 6/4. Thôï moùng nöôùc $500/tuaàn (6ngaøy), coù theå share phoøng, chuû ñöa röôùc. 1 tuaàn chôû ñi veà Little Saigon 1 laàn (free). LL Coâ Tieân 805-499-8101 (B), sau 9PM goïi 818-624-5208

650-14L-103104/142318

ANC NAIL TRAINING. Taän taâm höôùng daãn quí vò ñaép boät , gel. silk, designs nhanh ñeïp trong thôøi gian ngaén. caàn thôï Nöõ bieát laøm boät vaø nöôùc. LL Phong: 714719-3320

650-14L-103104/142319

650-30L-102404/141494

Nails & Magic Tan Lancaster caàn thôï nöõ kinh nghieäm (bieát Facial and Wax caøng toát). Bao löông $600 up. Öu tieân cho ngöôøi trong local. 661-236-6234 Hoaø n g Ngoïc.

650-21L-102504/141585

Caàn gaáp thôï Nail xuyeân bang coù kinh nghieäm muoán laøm laâu daøi. Bao löông $3000 1 thaùng, vôï choàng caøng toát. Xin lieân laïc tieäm: 505-599-8887, cell 505-8602351

Caàn gaáp thôï Nails xuyeân bang coù kinh nghieäm, löông cao $800 trôû leân, Tips nhieàu. Lieân laïc Hieàn 734-397-8749 (home), 734-8443250 (work)

650-14L-103104/142327

Caàn thôï Nail coù baèng wax. Bao $750 laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. Caùch Bolsa 1:30 veà vôùi chuû moãi tuaàn. Coù choã aên ôû. LL: cell 714-4022316. Tieäm 661-947-0989. Tom

650-28L-103104/142363

650-7L-110304/142764

650-7L-110304/142769 650-7L-110204/142626

Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng Meã + Myõ Ñen, caà n nöõ coù kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi, vuøng 714- ñi chung xe. Xin lieân laïc phone 714-8565348 650-7L-110204/142546

Caàn Thôï boät Nöõ coù baèng Facial kinh nghieäm laøm caùch Bolsa 10 phuùt. Tieäm sang ñoâng khaùch, tip haäu. Bao löông cao. Xin goïi 714634-2073. 650-7L-110204/142548

Tieä m Nails vuø n g Longbeach khaùch deã chòu Meã + Ñen, tieàn rent $1,000. Lyù do gia ñình sang giaù $8,500. Cô hoäi muøa leã saép tôùi. L/L 562-422-0527 (W), 714580-4838 (H). 650-7L-110204/142555

Tieäm Nail Ladera Ranch vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 30' caàn thôï nöôùc boät Facial Waxing. Bao löông caàn kinh nghieäm. L/L 714623-6969, 714-293-4564, 949364-6368. 650-7L-110204/142557

Tieäm ôû Anaheim Hill khu Shopping center lôùn Myõ Traéng, sang caàn thôï Nöõ gioûi boät P/W coù baèng wax caøng toát. Caàn löông caên baûn chuû seõ bao. L.L: (B) 714-9745376, (C) 714-360-5080 sau 8 giôø toái. 650-14L-110204/142560

NAILS! NAILS! Caàn gaáp thôï gioûi coù kinh nghieäm bao löông hay aên chia tuøy yù. L/L Taøi: 559-788-2828 sau 8 giôø toái 559-310-3201

650-7L-110304/142770

Tieäm nail vuøng Lancaster caàn thôï Nail kinh nghieäm boät. Bao löông $600/tuaàn. Goïi 661-910-1437 650-28L-110304/142634

HAIR-NAILS Caàn thôï Hair Nails nöõ Full, Part -time coù kinh nghieäm. Vuøng Costa Mesa. Bao löông aên chia. Tieäm coù Station hair/nail cho thueâ. Thuøy Döông. @ 714-928-3160

650-7L-110304/142649

NAILS Vuøng traéng sang Arizona. Caàn thôï nöôùc kinh nghieäm, bao löông $600/tuaàn. Öu tieân thôï trong vuøng. LL Mary. 714-797-1721 650-7L-110304/142658

Caàn thôï Nails chaân tay nöôùc vaø boät FT/PT .Tieäm sang troïng ñoâng khaùch tip haäu caùch Bolsa 15 phuùt. 18001-D Pioneer Blvd. Artesia 90701 or call Wendy 562-841-7388

650-7L-110304/142668

Caàn Thôï. Tieäm Nails ñoâng khaùch trong khu shopping Center caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Lieân laïc Hôïp hay Tröôøng: 562-9895509 650-7L-110304/142680

Tieäm Nails & Spa ôû Bakerfield caùch Bolsa 2 tieáng laùi xe. Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm waxing & facial. Bao löông. Xin lieân laïc 714-657-8095, 714-7281375. 650-7L-110304/142690

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï tay chaân nöôùc bieát wax caøng toát. Löông cao bao löông. L/L 310626-3047. 650-7L-110304/142698

Tieäm vuøng Tustin caàn thôï Toùc, Nail. Vui loøng goïi 714-785-0887 sau 7:00PM 663-2868. 650-7L-110304/142701

Euclid + Ball, Hair & Nail Salon khu Thò töù chôï Meã caàn thôï tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát . Full-time, pa rt-time or weekend OK.Lisa. (B) 714-776-3799, cell: 906-8890 650-7L-110304/142702

Caàn thôï Nail Nöõ, full time, bieát traéng & hoàng, silk. Taän taâm kyõ löôõng. Tieäm vuøng Fountain Valley. L/L sau 10AM 714-9689238, sau 8PM 714-554-9826. 650-7L-110304/142706

CAÀN THÔÏ TOÙC Fantastic Sam’s in Westminster caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, bieát tieáng Anh FT/PT. Goïi 714-7241374 or 714-651-1841. 650-7L-110304/142710

650-14L-102604/141723

650-14L-110104/142372

650-7L-110204/142569

650-14L-102604/141727

Tieäm Nails raát ñoâng khaùch vuøng Long Beach caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc bieát waxing caøng toát, löông cao tính caùch nhö gia ñình. L/L Chöông 310-632-7962

COSTA MESA NAILS & SPA Caàn gaáp thôï nöõ treû kinh nghieäm, chaân tay nöôùc laøm full time, bao löông. Lieân laïc 714-785-7388

INDIANA Caàn thôï Nail kinh nghieäm, bao $800/6 ngaøy. Coù choã aên ôû. LL: W: 317-328-2874, C: 317-2258377

650-14L-110104/142373

Hair Nail Spa! Tustin! Vuøng sang, tip haäu. Caàn thôï hair nöõ. Bao löông haäu. (Nghæ Sunday). L/L Kim: 714-251-8565

Tieäm Nails gaàn Little Saigon khaùch ñoâng, tip haäu. Caàn thôï boät kinh nghieäm coù baèng facial, thôï bieát airbrush, bao löông neáu caàn. L/L: 714-719-6052

Caàn gaáp gaáp thôï Nails KN X Bang, bao löông $700/6n, khoâng khí gia ñình thoaûi maùi. Xin LL: 801-798-2233 or 714-235-3353

650-14L-110104/142379

650-7L-110204/142580

NAILS SPA Tieäm Nails vuøng Torrance khaùch sang tip haäu caàn thôï Nails Nöõ tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm bao löông $450/tuaàn. 310-5417955

650-7L-110204/142585

Khu du lòch, Myõ traéng, tips haäu, caàn thôï boät gioûi. Bao löông tuøy khaû naêng vaø receiptionist. LL: Thuûy 760-773-0759, 760-9605728

650-7L-110204/142593

Mission Viejo Shopping lôù n khaùch sang tip haäu caàn gaáp Thôï Nöõ K/N boät Pink & White FT/PT. Closed Sunday. L/L Cell 714588-3127 sau 8PM 714-2821092.

650-30L-102604/141768

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Tieäm Nails caùch Bolsa 3 tieáng 30 phuùt caàn thôï coù kinh nghieäm laøm boät (pink & white) nam/nöõ OK, bao löông $600 tuaàn. Chò Tuyeát B: 805-237-2608, cell: 805-610-9195

Growing beauty salon in Placentia Stylist wanted. Guaranteed pay plus incentives. License required experience and speak English. Call Maria 714329-3017 Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng, caàn moät thôï nail nöõ bieát boät traéng hoàng vaø 1 thôï chaân tay nöôùc. Bieát facial waxing. L/ L: 949-589-1821 Arizona & New Mexico. Caàn thôï gaáp kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1000/ tuaàn. Lieân laïc 310-634-6414 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-14L-110304/142723

650-7L-110304/142725

650-7L-110304/142736

650-7L-110304/142737

650-14L-110304/142747

CAÀN THÔÏ NAIL Nam Nöõ kinh nghieäm. Bao 3,000 ñoâ la moät thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007.

650-7L-110404/142943

Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät. Vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 15 phuùt. Bao löông. Ñoâng khaùch, tip haäu. Call 949-488-0714 or 714-234-6204.

650-14L-110404/142967

650-7L-110304/142638

Tieäm Nail & Spa vuøng Picorivera caàn thôï Nail Nöõ K/N boät chaân tay nöôùc löông tuøy khaû naêng K/ N . Xin LL: 562-949-8885, 626780-5328 or 714-757-2278

Caàn thôï Nail boät kinh nghieäm, tieåu bang Maryland. Bao $2800/ thaùng. Coù choã aên ôû. 410-7262189, 410-726-1097

650-21L-110304/142771

650-7L-110304/142635

Caàn thôï Nail kinh nghieäm moùng boät, chaân tay nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $500/tuaàn. Tieäm caùch Bolsa 15'. Lieân laïc soá phone: 714-425-1366

650-7L-110404/142931

650-14L-110404/142940

Tieäm Nail vuøng Myõ traéng, City of Torrance, caàn gaáp thôï Nöõ tay chaân nöôùc, môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc 310-619-0128, 310619-0128 (cell)

650-14L-110204/142562

650-14L-110204/142579

650-5L-110404/142921

Tieäm Nails vuøng Long Beach, ñoâng khaùch Meã, Myõ ñen. Caàn Thôï boä t kinh nghieä m , bieá t Airbrush. L/L 562-599-2225, 562-277-5324.

Tieäm Nails vuøng Covina caàn thôï Nam or Nöõ kinh nghieäm bieát Facial & Waxing caøng toát. L/L: 626-339-5370 day, 562-6905989 night

650-7L-110304/142630

BEVERLY HIILS Caàn thôï nail bieát laøm boät, tay chaân nöôùc. Full time vaø cuoái tuaàn. Lieân laïc Chaâu tieäm: 310-6522446, nhaø: 626-576-0824

Tieäm Tip To Toe Nail, treân ñöôøng Valley View goùc ñöôøng Lampson, caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm boät, coù baèng wax caøng toát. Khu sang. Tip haäu. L/L Mary 3130610 tieäm 899-2333

Tieäm Nail vuøng Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc. Soá phone 562-422-6222, 562-498-2183

Tieäm nail ñoâng khaùch Meã walkin, vuøng East Los Angeles caàn 1 coâ gioûi moùng boät airbrush. Löông treân $1000/week. L/L Paul cell: 818-726-9385, tieäm 323-2664054

Caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät, nöôùc, xuyeân bang, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, khoâng khí gia ñình. LL: Paul 219-561-1560, 219-879-0473

Caàn cho thueâ choã laøm nails. Tieäm söûa saéc ñeïp ñòa ñieåm toát taïi Los Angeles, caàn cho thueâ choã laøm nails. Xin lieân laïc ñieän thoaïi soá 323-933-3067

650-7L-110404/142905

650-7L-110404/142929

650-28L-110104/142469

Caàn thôï Nails Nöõ laøm trong mall. Bao löông $600 - $900/tuaàn. Gaëp anh David hay chò Amy cell: 714914-8422, bus: 252-237-2990

Cypress City. Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm, löông cao, tip haäu. Khu Myõ traéng, caùch Bolsa 15 phuùt. 714-821-0590, 714-4231455 Tieäm ñoâng khaùch gaàn China Town caàn thôï Nöõ laøm chaân tay nöôùc, baèng môùi OK. Full-time. Nghæ Thöù Hai. LL Mary: 323-7320814, 323-661-5436

650-13L-110104/142442

Caàn Thôï Nail. Tieäm ôû Wisconsin, Myõ Traéng caàn thôï kinh nghieäm, neáu ñi caëp nam nöõ caøng toát. Bao $700 tuaàn. LL 920-2371220 (W), 920-237-1544 (H). INDIANAPOLIS Caàn thôï Nail kinh nghieäm tieäm naèm trong mall khu Myõ Traéng bao löông hoaëc aên chia. Goïi 317523-3582

650-7L-110204/142623

650-14L-110104/142428

650-90L-102704/141860

650-14L-101704/140564

650-7L-110504/143048

Caàn thôï Nail Nöõ laøm boät, full time, vuøng Anaheim shopping lôùn, ñoâng khaùch, vui veû, bao löông. L/L coâ Giang 714-5352591 W, 281-0636 PM

650-28L-101704/140559

Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187

650-14L-110404/142899

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

TIEÄM ÑOÂNG KHAÙCH CAÀN thôï nöõ kinh nghieäm boät laøm luoân tay chaâ n nöôù c , khu bieå n Santa Monica. Lieân laïc: , 310-4043432, 310399-7277

Nhaän luyeän thi thöïc haønh lyù thuyeát cho nail & facial. Daïy taän taâm coù traùch nhieäm ñeán khi nhaän licence. Xin lieân laïc (714) 4225785

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-14L-110304/142749

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn Thôï Nöõ kinh nghieäm. Bao löông 600 and up tuøy theo khaû naêng. Tieäm trong khu Shopping lôùn ñoâng khaùch deã laøm laâu daøi. L/L Tom 323-583-4046 (W), 714-598-6092 (C).

Hair Nail Spa Santa Monica caàn thôï nail! Khoâng kinh nghieäm vaø kinh nghieäm, bieát toùc caøng toát. Bao löông. 323-620-3168. Vuøng Chinatown ñi chung xe

Caàn thôï nails gaáp laøm khu Myõ traéng bao löông &750/tuaàn 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin lieân laïc 269-689-9318

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-110104/142396

NAILS Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm 2 naêm bieát traéng hoàng silk, bao löông hoaëc aên chia coù waxing facial. 714-542-5148, 714-310-5748

650-28L-101704/140526

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-110404/142774

Downey caàn thôï boät tay chaân nöôùc. Môùi ra tröôøng OK. Khaùch hieàn, tip haäu. L/L: 562-869-7357 B, 562-869-6391 H. Coâ Anh 650-7L-110404/142775

HAIR & NAIL Tieäm Hair & Nails vuøng Buena Park caàn thôï toùc & nails coù kinh nghieäm. Bao löông or aên chia. Lieân laïc 714-522-4432 B, 3606118 cell 650-7L-110404/142787

True Touch Nails & Spa raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm löông treân $600 week vui loøng. L/L Trinh cel: 951-252-9802, bus: 951479-0259 650-7L-110404/142813

Tieäm nails khu Myõ Traéng, caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät hieàn vui veû, taän taâm neáu caàn bao löông, tip haäu. L/L: 714-826-3984 W, 714-899-6125 H, 714-417-6125 C

Tieäm Nail Spa vuøng Myõ Traéng, Torrance. Tip cao, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bao $55/day, thôï nöõ boät kinh nghieäm bao löông $85/day. L/L: 310-357-7335

650-7L-110404/142972

Tieäm toùc ñeïp, cho möôùn station toùc. Xin lieân laïc coâ Haèng: 714393-2231. Duoãi toùc thaúng boùng möôït. Duøng thuoác Nhaät, giaù ñaëc bieät.

650-7L-110404/142981

NAILS LONG BEACH Tieäm Nails vuøng Long Beach, goùc Carson & Orange, caàn gaáp thôï Nails Nöõ Part-time bieá t laø m moùng boät. Caàn baùn 2 baøn nail vaø 6 gheá laøm tay chaân nöôùc, coøn môùi vôùi giaù reû. LL: W 562426-5499, (H) 562-428-5563

650-7L-110404/142985

Tieäm Nail trong Mall Downey caàn gaáp thôï Boät vaø Tay chaân nöôùc, Tieäm caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Coù theå bao löông LL: Quyeân 562923-6332 or 714-417-4244

650-14L-110404/142989

650-14L-110404/142861

NAILS. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt ñoâng khaùch W/in caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W caàn 1 thôï chaân tay, öu tieân bieát facial waxing, bao löông töø $500 up. L/L: 949515-3437 Cookie. L/L: 714-5044705 Nina

650-9L-110404/142898

Tieäm Nails vuøng Carson ñang caàn Thôï Nöõ F/T, P/T bieát Waxing caøng toát. Xin lieân laïc Tina or Johnny: 310-991-8322, 562251-8322. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-7L-110504/143060

Caàn thôï Nail Xuyeân bang gaáp. Bao löông tuøy khaû naêng. Thôï môùi ra tröôøng OK. Khoâng khí vui veû, coù choã aên ôû. LL: 715-215-0101, 715-836-9145 650-7L-110504/143071

Tieäm Nails vuøng La Mirada caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm boät aên chia hoaëc bao löông tuøy khaû naêng. Khu nhieàu khaùch walk-in. L/L Andy: 626-236-2764, Höông 626-236-3449 650-5L-110504/143089

Caàn gaáp Thôï Nails, boät gioûi, trong Mall Cali. Bao $8/tuaàn, treân aên chia, caùch Santa Ana hôn 10 tieáng laùi xe. Goïi Tom: Ngaøy 707445-1341, ñeâm 714-902-5814. 650-14L-110504/143099

HOT NAILS Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät bieát waxing, facial caøng toát. Löông $400 $800/tuaàn & up, tip haäu. 562695-3295 (9:30AM - 7:30PM), 626-272-1960 650-7L-110504/143137

Tieäm Nail ñoâng khaùch caàn thôï boä t vaø tay chaâ n nöôù c kinh nghieäm. Bao löông $550-$600/ tuaàn, ñi chung xe vôùi chuû, nghæ chuû nhaät. Goïi Xuaân: W 951-4879733, Cell 714-414-7964, H 714534-1638. 650-4L-110504/143138

Caàn gaáp thôï laøm tay & chaân nöôùc bieát laøm boät caøng toát. Tieäm ôû Downey. L/L Anh Ba 562-9235546 hay Cell 562-841-3237. 650-7L-110504/143152

Tieäm Nails vuøng L.A caàn thôï Boät K.N tay chaân nöôùc F.T P.T löông $500 up. L.L 213-748-3699 Tieäm, 714-251-9156 Cell sau 9 giôø toái. 650-7L-110504/143161

TOTAL DÒCH VUÏ Goïi töø Myõ + Vieät Nam chæ 3 cent moät phuùt. Gaén heä thoáng Satelite free hoaøn toaøn, chæ $24/thaùng cho nhaø vaø tieäm. Coá vaán di truù C.H.C.N. Ñoäc thaân $199. Goïi Ñoaøn 714-717-7276 650-3L-110704/143213

Tieäm Nails & Spa vuøng Huntington Beach, khu toát, giaù cao. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät pink/ white. L/L Dieäp: 714-377-7999, 714-624-6372 cel

650-7L-110704/143230

650-7L-110404/142992

Caàn thôï laøm toùc bieát laøm moùng tay. Coù kinh nghieäm, khu Myõ Traéng. Bao löông hoaëc aên chia. Lieân laïc Mimi: 714-728-0940, Thanh: 714-588-8701 650-7L-110704/143239

650-7L-110404/142888

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc kinh nghieäm F/T. Ñoâng khaùch vuøng Anaheim, xin lieân laïc Kristy or Jenny 714-484-2987, 714925-6366

650-7L-110504/143057

650-14L-110704/143222

Caàn thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm full & part time, neáu caàn seõ bao löông. Tieäm 15 phuùt töø Bolsa. Xin lieân laïc Joe: 714-273-3737

Caàn thôï kinh nghieäm pink & white, chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Bolsa 30 phuùt, shopping lôùn, sang troïng, 12 spa. Haø 310-2652565, 310-872-7067. 650-7L-110404/142897

650-7L-110504/143056

Caàn thôï Massage Therapist. L/ L: 661-202-5782. Caàn thôï boät kinh nghieäm bao löông hoaëc aên chia tuøy yù coù phoøng rieâng cho thôï

650-7L-110404/142877

Corona vuøng Myõ Traéng caàn thôï boät P/W kinh nghieäm, löông 600/ week and up. Tieäm caùch Bolsa 30'. L/L Bus 951-493-6744 or Cell 714-657-4674.

Tieäm Nails caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc coù baèng wax caøng toát, coù theå bao löông. Xin LL: 562-493-2678 or 714-200-4198

650-7L-110504/143015

CAÀN THÔÏ NAILS. Tieäm trong Wal-Mart caàn gaáp thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm. Chuû vui veû tieåu bang Virginia. L/L Tonyz: 757465-0400 W, 757-753-7622 C 650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, chòu ñi xuyeân bang môùi ra tröôøng cuõng khoâng sao. Coù choã aên ôû. Bao löông $500 tuaàn, xin lieân laïc Tracie 617-510-9325

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-110704/143258

Caàn gaáp thôï nail nöõ bieát laøm ñuû thöù coù choã aên ôû. Lieân laïc 847426-0062 W, Chicago 703-9449154 H 650-4L-110704/143261

Tieäm ñang ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät nöõ kinh nghieäm löông cao tip haäu ($400 - $600/tuaàn). Ñoùng cöûa Chuùa Nhaät. Tieäm: 714635-1369, nhaø: 714-726-4564 650-7L-110704/143265

Tieäm nail Riverside ñoâng khaùch caàn thôï boät K/N löông cao $600/ 1 tuaàn up. Chuû coù xe chôû ñi veà

trong ngaøy. L/L: 714-224-6765 & 714-417-0603 650-7L-110704/143266

Caàn thôï chaân tay nöôùc (full time - part time or 2 ngaøy cuoái tuaàn) môùi coù baèng OK. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt, khaùch Traéng. L/ L Chaâu 562-986-9191, 9AM 7PM

650-28L-110704/143269

Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm coù choã aên ôû, bao löông $800/1 tuaàn caàn L/L phone 920-4511808, cell 920-428-0396

650-7L-110804/143275

Tieäm Hair & Nail, vuøng Huntington Beach, khu Myõ Traéng, tieàn tip cao caàn thôï tay chaân nöôùc FT/PT chuû bao löông baèng môùi OK, xin lieân laïc Tonie’s 714-8467588

650-3L-110804/143277

Caàn thôï toùc vaø thôï nail FT or PT cho rent station toùc and station nail vuøng Garden Grove. L/L: 714-925-8152

650-3L-110804/143278

HAIR Caàn thôï toùc gioûi bieát updo, bieát laøm nail caøng toát, vuøng Norwalk. Bao löông neáu caàn, goïi Myõ 714507-8605

650-7L-110804/143286

Tieäm vuøng Corona caàn thôï nail K/B boät, airbrush, khoâng khí thoaûi maùi laøm laâu daøi, bao löông neáu caàn. L/L: 951-549-8469, 714653-8242

650-7L-110804/143287

Nails & Spa Riverside $500 $700, caàn Nam Nöõ kinh nghieäm boät, tay chaân, waxing, facial, airbrush. Full/part time nhieàu khaùch walk-in ñi chung xe. L/L: 951-485-9658, 714-348-3829

650-7L-110804/143288

Tieäm Nail vuøng Culver City. Giaù cao caàn thôï bieát laøm moùng boät tay, chaân nöôùc, waxing caøng toát. LL Ngaøy: 310-529-0736, Ñeâm: 310-978-9430

650-14L-110804/143289

Tieäm Nail vuøng Irvine trong khu Shopping Center, Caàn gaáp thôï kinh nghieäm P/W. Laøm full-time, Bao löông $600/T hôn aên chia. LL: 714-724-7668, 714-7247669

650-7L-110804/143291

Caàn gaáp thôï Nails boät & Tay chaân nöôùc trong shopping Center Meã, Khaùch Nice, East LA, caùch Rosemead 10 phuùt & Bolsa 30 phuùt. Neáu tieän ñi chung xe. 323-263-3238, 714-553-0342

650-7L-110804/143302

Tieäm ôû Santa Ana caàn thôï moùng boât gioûi & laøm tay chaân nöôùc, neáu caàn bao löông 5 ngaøy/tuaàn, thöù 4 ñeán Chuû Nhaät. LL Anh Duõng. 714-580-5256 or 714444-4761

650-14L-110804/143305

Caàn thôï Nial coù kinh nghieäm ôû trong Mall lôùn, khaùch sang, Típ haäu. Bao löông $600 tôùi $1000/ tuaàn. Hoûi Juny. C: 760-340-0319

650-3L-110804/143313

Tieäm Nails ñoâng khaùch. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm. Laøm full time/part time. Bao löông cao. ÔÛ Bolsa ñi xe chung. L/L: 310-6390545

650-7L-110804/143314

Caàn thôï Nail chaân tay nöôùc, waxing bieát boät caøng toát. Lieân laïc Trang 714-491-2479, cell: 714-310-5191, vuøng Anaheim

650-7L-110804/143315

CAÀN GAÁP thôï nail nöõ bieát laøm P/W laøm luoân tay chaân nöôùc, kinh nghieä m vuø n g Laguna Niguel ñoâng khaùch. Tips haäu neáu caàn bao löông. L/L: 714-609-0568, 496-9329

650-7L-110804/143332

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt, Rosemead 10 phuùt, caàn gaáp thôï boät, nöôùc, facial, waxing, löông bao hoaëc chia. L/L: 562-650-5502 cell, 626-9651757 work

650-5L-110804/143333

CERRITOS Caàn thôï boät part-time thöù Saùu vaø 7, nghæ Chuû nhaät, laøm vieäc vui veû thoaûi maùi, khaùch ñoâng. Ngaøy 562-860-4477, ñeâm: 714336-5053


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-7L-110804/143336

HAIR SALON. Sang tieäm Toùc vuøng LakeForest, 8 hair, 2 nail, Tieäm raát ñeïp, trong khu ñoâng business, coù khaùch saún, 3 thôï full-time bieát laøm nail, 1 thôï parttime, sang $45,000. Xin goïi 714826-0264 Nhaø. 650-7L-110804/143337

Caàn gaáp thôï nail Nöõ full-time khoâng caàn kinh nghieäm khu Myõ traéng gaàn Bolsa, khoâng khí gia ñình. Goïi 714-838-2449 hoaëc 949-683-1772 650-7L-110804/143339

Caàn thôï Toùc Nail FT/PT vuøng Myõ traéng ñoâng khaùch. Goïi Susan. 714-814-7510 650-7L-110804/143342

Tieäm Nails ñoâng khaùch, vuøng Los Angeles caùch Chinatown, Alhambra 20 phuùt xe. Caàn gaáp thôï nöõ chaân tay nöôùc, boät. Löông $650 - $900/tuaàn. L/L: 310-2043283, 626-579-9264, sau 9:00PM 650-7L-110804/143344

HAIR Caàn thôï Toùc gaáp coù kinh nghieäm xin vui loøng lieân laïc coâ Tina 626373-7757. Thaønh thaät caùm ôn 650-7L-110804/143346

NAILS Tieäm nails vuøng LA. Caàn moät thôï tay chaân nöôùc, neáu bieát boät caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu. L/L: 626-272-3983 cell, 310-673-6584 bus 650-28L-110804/143348

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï nails K/N bieát P/ W caøng toát. Trong khu Big Shopping ôû Florida. Bao löông $700/ tuaàn. Bao ôû. L/L Ñaït: 772-3357855, cell: 772-224-0191 650-5L-110804/143350

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ boät hoaëc tay chaân nöôùc ôû vuøng El Monte North ñöôøng Peck Road, xin L/L Jenny: 626-452-8381, cell: 626374-0939 650-7L-110804/143356

Caàn thôï bieát laøm Facial, Waxing, moùng boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $500/tuaàn hoaëc aên chia. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Lieân laïc soá phone 714-425-1366 650-7L-110804/143357

NAIL. Caà n thôï Nail nöõ kinh nghieäm boät bao löông $400 $500 chia 6/4 caùch Bolsa 20 phuùt. Lieân laïc 562-556-9132 650-7L-110804/143363

Tieäm nails vuøng bieån caùch Bolsa 30 phuùt caàn thôï nöõ boät vaø tay chaân nöôùc. Löông cao tip haäu. Lieân laïc 714-580-2381 or 949489-0376 ñeâm 714-964-0916 650-7L-110804/143366

Caàn thôï Boät laøm ñuû thöù vaø thôï nöôùc, neáu coù baèng massage coå caøng toát, khoâng coù cuõng khoâng sao, caùch Bolsa 15 phuùt. LL: ViVi 949-394-8806 650-14L-110804/143378

LAS VEGAS Caàn gaáp thôï Toùc Kinh nghieäm coù theå bao löông. Goïi Nancy. 702-248-2000, 702-248-6519 650-3L-110804/143379

Lake Forest caùch Bolsa 20 phuùt caàn thôï Hair bieát nail caøng toát. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Xin L/L: 714-262-3470, 714-317-8198 650-6L-110804/143388

CAÀN THÔÏ.Tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm bieát design, vuøng LA., coù theå ñi vôùi chuû. Xin LL: 714260-3375 or 714-251-3040

650-7L-110804/143397

Tieäm nail vuøng Newport Beach caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc. Tip haäu. Bao löông neáu caàn. L/ L: 949-645-4296 650-7L-110804/143399

660-14L-102704/141862

Receptionist, Accountanting Clerk for busy Law Firm. Computer skills and knowledge of College Accounting is necessary. Candidate should fax their resume to 714-531-1681 for interview or e m a i l lawyerbilltran@hotmail.com. Flexbile hours and good salary. or call 714-531-1950.

660-14L-102704/141896

Caàn thö kyù vaên phoøng nhoû nheï hoaït baùt thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng computer. Fax Resume 714-210-1491. Email HHueHue2000@yahoo.com

660-14L-102904/142146

V/P Nha Khoa caàn Nha só P/T vaø Nha taù coù kinh nghieäm F/T coù baûo hieåm, vacation. L/L: 714966-0171, 714-531-5175

660-14L-103104/142303

Vaên phoøng Baùc só Le Sôn caàn moät Medical Receptionist. Lanh leï, vui veû, vaø coù kinh nghieäm. $12/hr plus benefit. Fax resume: 714-590-1641 hoaë c Lilianne 714-697-3745

660-7L-110104/142467

Caàn phuï nöõ giuùp vieäc F/T vaên phoøng baùc só vuøng Westminster. Caàn bieát noùi tieáng Anh vaên/V.N thoâng thaïo. L/L: 714-775-4553

660-7L-110204/142488

Caàn moät coâ Dental Assistant coù kinh nghieäm laøm vieäc buoåi chieàu vaø thöù Baûy. L/L: 714-903-8622 vuøng Westminster

660-7L-110204/142513

Vaên phoøng Baùc só caàn ngöôøi Physical Therapist coù kinh nghieäm. Full time/part time. Xin lieân laïc 714-636-7575

660-7L-110204/142572

Phoøng maïch baùc só caàn ngöôøi laøm front and back office. Ñieàu kieän thoâng thaïo Anh-Vieät. Löông tuøy kinh nghieäm. L/L: 714-6541135 hay 714-251-9485.

660-7L-110204/142592

Caàn thö kyù thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ. Part time 8AM to 1PM moãi ngaøy. Lieân laïc 714-894-4624 8AM to 6PM.

660-7L-110304/142651

Caàn phuï taù vaên phoøng Nha Khoa, part-time, löông haäu, coâng vieäc nheï nhaøng. 714-534-6969

660-14L-110404/142865

Caàn thö kyù laøm phoøng maïch B/ S töø Hai - Saùu (1-6PM), khoâng caàn kinh nghieäm, goïi Allison: 714-545-1133

660-7L-110404/142912

Wahoo Products caàn thö kyù vaø Sale laøm vieäc vaên phoøng. Tel: 714-698-9208. Address: 7138 Westminster Ave., Suite C, Westminster, CA. Website: www.wahooproducts.net .

660-7L-110404/142934

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät part time thö kyù bieát tieáng Anh vaø tieáng Vieät. Xin lieân laïc 714-5315754

660-14L-110404/142953

Caàn thö kyù traû lôøi ñieän thoaïi töø 6A - 2:30P, 3 ngaøy 1 tuaàn Tue Thurs & Sun ñaùnh maùy 35wpm, thoâng thaïo Anh/Vieät caàn coù kinh nghieäm, löông $8.50 trôû leân. L/ L: 714-418-2446

660-7L-110404/142995

BOOK KEEPER Caàn gaáp Bookkeeper, fluent English vaø gioûi QuickBook. Löông negotiable. Call Laura 714-2105959 or Email: Knzastrow@vitesserecruiting.com.

660-7L-110504/143031

CFO Assistant needed fluently Vietnamese pleasant voice will train knowledge of Accounting a plus. Phone 714-417-7894 flexible hour, good pay

660-14L-110504/143090

Office Clerk. Computer skills, and Bookeeping knowledge. Bilingual (English and Vietnamese). Work with Developmental Disability adults. Call 714-537-7808 or fax resume to 714-537-7974.

660-7L-110504/143121

650-14L-110804/143401

Caàn Nöõ thö kyù laøm vieäc cho tieäm laøm khung hình vuøng Costa Mesa F/T or P/T. Ñieàu kieän phaûi noùi English / Vietnamese löu loaùt, bieát söû duïng Computer. Start $9.00 or up+ Benefit. Xin lieân laïc 714-444-0673 or 949-9391225. Apply in Person.

660-3L-110704/143198

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-28L-081004/131356

Dental Office caàn dental assistant vaø receptionist full time and part time coù kinh nghieäm vaø Xray license. Löông haäu coù benefits. Xin lieân laïc 714-839-2211

660-56L-100604/139304

Orthodontic R.D.A. needed in Westminster. Be nice, fast, clean, professional. Call only if you have minimum 2 years experience. Work Tuestday-Sat. Leave message 714-943-4808. 660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-8394545 660-7L-101904/140890

Vaên phoøng Baùc Só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Front office”. Xin lieân laïc 714-9570044.

Phoøng maïch caàn nöõ nhaân vieân, thaïo Anh - Vieät, laøm Monday Tuesday and every other Saturday, goïi coâ Höông 714-534-6911

660-3L-110704/143205

Caàn nöõ thö kyù vaên phoøng laøm buoåi chieàu thöù Hai vaø thöù Tö, tel: 714-962-2147

660-3L-110704/143216

Caàn moät coâ Medical Assistant laøm vieäc part time, vaên phoøng baùc só. Lieân laïc: 714-657-2967

660-14L-110704/143231

VIP LUAÄT SÖ caàn gaáp moät thö kyù. F/T, thoâng thaïo computer phaûi coù KINH NGHIEÄM, xin goïi 714-720-3261 David.

660-7L-110804/143297

VP BS ôû Westminster caàn MA. Bieát laøm Back vaø Front Office. Xin lieân laïc soá phone: 714-6535044

660-14L-110804/143331

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sale Person Store manager vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ. High salary, commission, benefit and vacation. Lieân laïc: 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS

665-30L-110204/142571

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, chi tieát xin lieân laïc Kyù hay Phuïng, phone: 518-426-0203, 518-426-0326, 518-229-3052 665-7L-110204/142610

665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-28L-082704/133940

Nhaø haøng Phôû vuøng Pomona caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn F/T or P/T. Cung caáp chuyeân chôû töø Fullerton tôùi Pomona. Xin lieân laïc 909-613-0705. 665-56L-100404/138969

Nhaø haøng khu Little Saigon, Irvine, caàn waiter or waitress, phuï beáp naáu Mì, Huû tieáu, laøm nöôùc uoáng part hay full time. L/ L Phöông 714-531-6018 665-14L-100604/139211

Genkai, Japanese Restaurant in Corona Delmar is looking for waitress, hostage, house keeper, book keeper and kitchen help. Full and part time positions welcome. Very busy and friendly enviroment. English speaking is required. Please contact Tin or Toshi at 949-675-0771 665-56L-101004/139739

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868 665-28L-101204/140012

Nhaø haøng caàn ngöôøi nam röûa cheùn vaø 1 ngöôøi phuï beáp. Lieân laïc sau 3 giôø chieàu 714-5542696. 665-14L-110304/142633

Nhaø Haøng SUSHI NAOMI ôû vuøng Mission Veijo caàn tuyeån gaáp 2 thôï naáu Teppan. Xin LL: 949586-2878 or 626-757-3498 665-7L-110304/142664

Chinese Fastfood Restaurant need Food Server and Cook. Must Speak some English. Chinese Food caàn ñaàu beáp kinh nghieäm vaø coâ baùn haøng bieát Tieáng Anh. 714-608-4598, 714379-1628 665-7L-110304/142665

Caàn gaáp moät em chaïy baøn cho nhaø haøng Ñaø Naüng, ngöôøi Ñaø Naüng caøng toát. Ñieàu kieän deã daøng. 714-251-4178, 799-2627 665-28L-110304/142692

Caàn 1 ngöôøi ñaàu beáp nhaø haøng. Bao aên ôû. Xin L/L anh Haûi Cell 714-234-6925. 665-7L-110304/142697

Tieäm Food To Go caàn ngöôøi bieát naáu coù kinh nghieäm vaø caàn phuï beáp LL: 714-322-7114 665-7L-110404/142870

Caàn ngöôøi phuï beáp cho nhaø haøng. L/L: 714-536-4370, full time or partt time OK 665-7L-110404/142945

Nhaø haøng Phôû vuøng El Monte caàn ngöôøi bieát naáu Phôû vaø ñoà aên Vieät Nam. Löông cao + tip. L/L Benny 626-922-9922 10:00am to 3:00pm. 665-7L-110504/142996

Nhaø haøng caàn thôï chaïy baøn thöù Saùu thöù Baûy vaø Chuû Nhaät. Xin goïi Phuùc 714-366-6787 665-7L-110504/143013

Caàn thôï. Food To Go vuøng Tustin caàn nöõ thôï phuï ra haøng To Go. Löông haäu. L/L: 714-838-6651

Nhaø haøng gaàn Fullerton caàn ngöôøi chaïy baøn bieát tieáng Anh vaø phuï beáp. Khoâng caàn kinh nghieäm. Xin vui loøng goïi sau 2:00 PM. L/ L: 714-717-8504.

Caàn phuï beáp nhaø haøng Chay, coù kinh nghieäm caøng toát. Thích coâng vieäc beáp nuùc. Goïi: 714373-1232

665-30L-101704/140107

665-7L-110504/143104

Nhaø haøng Nhaät vuøng Encinitas (near San Diego) caàn Teppan Chef coù kinh nghieäm. Khoâng kinh nghieäm seõ train. Good pay. Caàn phuï beáp, Sushi Chef. Goïi Danny 760-632-0888 665-28L-101704/140636

Nhaø haøng gaàn Fullerton caàn ngöôøi chaïy baøn bieát tieáng anh, vaø phuï beáp khoâng caàn kinh nghieäm. Xin vui loøng goïi sau 2:00pm L/L (714) 717-8504 665-28L-102004/141034

Heä thoáng Restaurants Lòch söï, ñoâng khaùch ôû Orange County caàn phuï beáp, bieát phôû, côm xaøo vaø waiters/waitresses. Bieát English. Fulltime / Part-time. Caàn thaønh taâm traùch nhieäm. LL: 714-6859571 / 714-458-1190 665-14L-102604/141765

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nam tieáp vieân röûa ly doïn deïp, giöõ gìn tieäm saïch, seõ ñoùng cöûa v.v... L/L 714-920-0349 (goï i sau 9AM). 665-14L-102704/141845

Phôû Baéc Huyønh caàn nam chaïy baøn vui veû lanh leï. F/T hoaëc P/ T, goïi 714-373-1400

665-14L-102804/141979

Caàn ngöôøi phuï vieäc trong nhaø beáp F & P time coù kinh nghieäm. Caàn waiter & waitress coù kinh nghieäm (F & P). Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Xin lieân laïc 714-719-6938 665-7L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp löông khaù, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808 665-14L-102904/142166

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn coù kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. L/L: 891-5809 665-14L-103104/142297

Tieäm Phôû vuøng Los Angeles, caàn Nam phuï beáp coù kinh nghieäm ra phôû vaø caét thòt löông cao, ca ngaøy vaø ñeâm. 714-357-8877 665-7L-110204/142491

Newport Beach nhaø haøng Nhaät caùch Bolsa 15 phuùt, caàn moät nam bus-boy röûa cheùn & laøm vieäc vaët töø 3:00PM-10:00PM thöù Ba ñeán Chuû Nhaät, goïi Joe after 4:00PM, 949-675-8899 665-28L-110204/142514

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress, caàn phuï beáp, waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562-924-1838, 714890-5158 665-7L-110204/142527

Kim Long Hueá Food To Go ñang caàn 2 phuï beáp, xin lieân laïc Kathy Buøi ÑT 714-636-9558

665-7L-110204/142551

Nhaø haøng ñoâng khaùch vuøng Little Saigon ñang caàn gaáp ngöôøi phuï beáp. Caàn lanh leï sieâng naêng. Laøm Full time. L/L 714-8399096. 665-7L-110204/142563

Nhaø haøng Vieät Nam môùi môû vuøng Stanton caàn moät phuï beáp bieát xoùc chaûo, moät busboy vaø moät ngöôøi phuï vaët, taän taâm, kyõ löôõng. Traû löông + tip. L/L Quyeân: 714914-5946 vaø Kelly: 714-8563577

665-7L-110504/143052

Nhaø haøng vuøng Alhambra caàn moät ngöôøi phuï beáp vaø delivery. Xin lieân laïc anh Sung 626-4589668 665-7L-110504/143119

Nhaø haøng gaàn Khu Little Saigon caàn moät waiter (welcome student) vaø moät ngöôøi phuï röûa cheùn, cleaning. Goïi: 714-531-5798 665-28L-110704/143200

Tieäm aên ôû VN ôû Hawaii caàn ñaøn oâng khoûe maïnh naáu beáp, coù löông vaø tip haäu, baûo hieåm söùc khoûe, bao aên ôû. 808-647-0321, e-mail: lipl@cs.com 665-7L-110704/143241

Caàn gaáp thôï kinh nghieäm full/ part time baùn baùnh mì, laøm Food To Go, xin L/L: 714-775-8307 665-5L-110704/143245

Nhaø haøng VN ñoâng khaùch Myõ caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm bieát tieáng Anh, part time 40hrs/wrk. Phuï beáp FT kinh nghieä m . L/L Tony 714-9991200, 2:30-5:30PM 665-7L-110704/143254

MARKET caàn tuyeån kinh nghieäm cashier speak English, xin lieân laïc 310-537-2168 665-28L-110804/143293

702-91L-120402/047185

670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721 670-14L-102604/141708

Haõng may goùc Garden Grove Nutwood caàn theâm thôï bias, lock, caét chæ, final, 1 kim. Nhaän laøm taïi shop. Haøng nhieàu quanh naêm. L/L: 714-638-9815, 514-6781 670-14L-102904/142124

Haõng ñan aùo len caàn thôï ñan maùy, may aùo len moät kim, bieát voâ zipper & thôï crochet phaûi coù kinh nghieäm, Mon - Friday, 9AM - 11AM. 714-557-6161 670-7L-110204/142495

Shop may caàn thôï moät kim caét chæ haøng nhieàu laøm quanh naêm, quaàn, jacket, ñaàm, aùo, goïi coâ Kim coâ Anh 714-903-7575 670-14L-110204/142597

Shop may vuøng Little Saigon caàn thôï may haøng jacket, skirt nguyeân caùi traû tieàn tuaàn. Haøng nhieàu deã may, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L: 714-373-5833 Kieät 670-7L-110204/142611

Shop may haøng nhieàu tieàn traû moã i tuaà n caà n gaá p thôï may nguyeân caùi, 1 kim xin goïi Nhung 714-265-5040 hoaëc Hoan 714251-8887 670-7L-110204/142612

Caàn gaáp thôï may, thôï söûa quaàn aùo kinh nghieäm. Vuøng Myõ San Clemente. Löông haä u . Speak English. 949-240-8210. 670-7L-110404/142793

Shop may Joy St/Garden Grove caàn thôï overlock, moät kim, may nguyeân caùi. Haøng thun, xin L/L Trang: 714-539-4913 or 714418-7858 670-14L-110404/142809

Shop may Newhope + G.G caàn thôï 1 kim, lock nguyeân caùi laøm taïi shop. L/L coâ Dieäp 714-6383386

670-7L-110404/142839

Shop may haøng ñaàm. Caàn thôï may coù kinh nghieäm. May nguyeân caùi, overlock, 1 kim, final. Laøm taïi shop, xin L/L anh Ñaït 714-537-4388 670-14L-110404/142936

Shop may ñöôøng Joy caàn thôï uûi vaø thôï may. Lieân laïc coâ Leâ 714638-0743

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn. Xin lieân laïc soá phone: 714-8393069 (thöù Tö ñoùng cöûa) 665-4L-110804/143301

Tieäm phôû caàn ngöôøi phuï beáp. LL Vöông 714-422-8064 sau 2:00PM

665-3L-110804/143329

Caàn ngöôøi phuï beáp, röûa cheùn coù kinh nghieäm. Xin Lieân laïc: 714897-4751

665-7L-110804/143330

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter), xin lieân laïc gaáp phone: 714-839-8916

665-14L-110804/143396

Nhaø haøng ñoâng khaùch vuøng Hawthorne caàn gaáp thôï naàu ñoà Taøu fast food kinh nghieäm. Moät phuï beáp vaø moät ngöôøi vöøa baùn haøng vöøa laøm baùnh mì. Löông cao + tip. L/L: 310-644-4828 W, 310-404-1521 cell

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING

Duøng xe thuøng lôùn coù maùy naâng haøng naëng. Phuï doïn nhaø & office. Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng, uy tín. Phone 714-653-8585 700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

700-28L-061202/025550

670-7L-110504/143086

670-7L-110704/143264

Shop may Westminster & Newhope may haøng thung vaûi caà n thôï overlock, moä t kim, coversticks, hoaëc nguyeân caùi. L/ L: 530-7291 670-7L-110804/143290

Caàn thôï caét chæ Final, moät Kim Cover, overlock, tính tieàn moãi tuaàn. Lieân laïc Coâ Trang. 714379-9338

700 - DÒCH VUÏ 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

700-14L-110404/142844

ALTERATION Nhaän söûa caùc loaïi quaàn aùo thôøi trang, ñaàm, daï hoäi. Ñaëc bieät cho caùc tieäm giaët uûi vôùi giaù phaûi chaêng. Xin lieân laïc soá phone 714-260-5516

700-7L-110504/143162

TOTAL DÒCH VUÏ Goïi töø Myõ + Vieät Nam chæ 3 cent moät phuùt. Gaén heä thoáng Satelite free hoaøn toaøn, chæ $24/thaùng cho nhaø vaø tieäm. Coá vaán di truù C.H.C.N. Ñoäc thaân $199. Goïi Ñoaøn 714-717-7276

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

700-90L-022803/057291

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

700-28L-070804/126487

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc hoà taém khoâng qua trung gian. Söûa chöõa hoà xanh, reâu, ñen, do thôï tröôùc laøm hö. Khaûo giaù mieãn phí, laøm vieäc taän taâm. L/L: Thöôùc: cell 714-468-2169 Home 714-897-5606.

700-30L-071204/127033

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247)

700-35L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154 702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 702-31L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn. 702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín. 702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn 702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû. 702-28L-041904/113870

HOAN 714-262-9858 Tuyeân theä, casino, shopping, Baùc sæ, nail toùc, ñi xa gaàn laùi xe caån thaän, ñuùng heïn, vui veû, 24/24. L/L: 714-262-9858 702-96L-042104/114406

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Casino, Laùi xe caån thaän vui veû xe Van môùi 2004 coù video caûi löông, phim Taøu.

702-28L-111901/000545

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-111901/000548

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

Shop may nhieàu haøng caàn gaáp thôï uûi, thôï may ñaàm, quaàn, aùo treû em. Tieàn soøng phaüng, uy tín. Lieân laïc coâ Thi Phone 714-7502440. 670-7L-110704/143214

700-7L-110304/142703

House & Office Cleanning Services. Neáu caùc baïn baän roän hoaëc khoâng coù thôøi gian ñeå laøm. Chuùng toâi saún saøng giuùp doïn deïp vôùi giaù raát phaûi chaêng & reû. LL: Thanh 714-478-6722

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

700-DL-091302/037525

Shop may goùc Beach & Katella caàn thôï may 1 kim, cover lock vaø nguyeân caùi. L/L: 714-8925390, 714-728-8190

700-30L-102504/141646

Traveling Notery Public Neáu quyù vò caàn ñoùng moäc hoaëc chöû kyù. LL: Vinh (Vince). 714623-1702

702-90L-111901/000543

670-7L-110404/142984

Shop may goùc Bolsa / Chestnut caàn thôï may aùo ñaàm treû em. Lieân laïc: 714-478-5128

AA 2000 COMMUNICATIONS 670-14L-042304/114743 Lic#789428 TAILOR Caàn thôï nöõ söûa ñoà. Nhieàu kinh Söû a gaé n ñieä n thoaï i vaø nghieäm bieát Fitting. Tieäm ñoâng Networking cho tö gia hay khaùch ôû Laguna Niguel. Löông cao $10/Hr trôû leân. L/L Trung 949-495-0462

700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Shop May goùc First-Harbor haøng nhieàu quanh naêm caàn thôï laøm nguyeân caùi vaø cover laøm taïi Shop. Lieân laïc 714-287-2354.

670-14L-110404/142956

670-14L-110804/143380

665-3L-110804/143300

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383

665-7L-110804/143295

665-3L-110804/143296

700-DL-111901/000529

670-7L-110404/142812

Caàn ngöôøi caét chæ trong shop may, goùc Westminster / Newhope. LL: 714-530-5008 hoaëc 714-906-7534

Lieân Hueá Food Togo, caàn ngöôøi phuï Beáp. Lieân laïc Coâ Dieãm. 714265-1125 or 714-636-4883, or 714-876-4718

LAÂM

700-36L-101904/140969

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

Caàn kinh nghieäm part time, söûa quaàn aùo vaø uûi shirt presser stone ôû Tustin Ranch. Chuû ngöôøi Myõ caàn bieát noùi tieáng Anh. 714-7314699

Caàn moät ñaàu beáp chaùnh naáu aên ngon, löông $2500/thaùng. Bao aên vaø ôû, laøm cho nhaø haøng Arizona. LL: 623-847-7049, cell 602-9203825 Ñi xa nôi khí haäu toát, caàn Nam phuï Beáp coù hoaëc khoâng coù K.N. Bao aên ôû löông haäu. Goïi tröôùc 6PM. Anh Taùm 340-643-1282

700-DL-111901/000527

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-56L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-34L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-091202/037373

Saigon ÑÖA ÑOÙN LAX AIRPORT $20 - 8:00PM moãi ngaøy ñoùn ôû chôï ABC, xin goïi giöõ choå. - Taát caû dòch vuï xa gaàn. - Caùc loaïi xe lôùn nhoû 24/24. Office: 714-636-2347 Toll Free 866-336-6429 PSC, TCP-13864-B

702-31L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

702-92L-050704/117070

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883 702-8L-081604/132404

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû. 702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206. 702-28L-102904/142162

24/24 Dòch Vuï Nhanh ! 714-465-6226 - Nghóa Phi tröôøng, Casinos, Seaworld, Universal Studio, Baùc só, Shopping, Quoác Tòch, vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn! 702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

706 - BAÛNG HIEÄU 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 706-15L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 710-30L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy & ñuû loaïi maùy gia duïng. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

720-DL-111901/000576

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435 740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

710-36L-030203/057431

706-28L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

740-30L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

740-91L-022003/000602

C.P.I

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088

710-14L-120503/095891

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell 720-28L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692 720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

710-105L-111901/000745

720-28L-050603/065928

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709. 720-30L-032504/110371

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339 710-DL-112001/000888

710-90L-052104/119323

HANDI APPLIANCES Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

710-36L-072704/129443

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726. 720-14L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259. 720-28L-072704/129435

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

710-28L-101704/140255

Ñieän Lic. #C10766492 Chuyeân gaén maùy ñoàng hoà ñieän, chuyeån gaøi, taân coâng xuaát ñoàng hoà ñieän, gaén ñeøn vaø söûa chöõa taát caû trôû ngaïi veà ñieän, cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi, vieäc laøm nhanh choùng giaù caû phaûi chaêng L/L Laâm Thònh: (714) 705-5496

710-28L-110504/143066

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi maùy laïnh, söôûi, giaët, saáy, tuû laïnh, tuû ñaù cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. L/L Long 714-7203747 710-36L-062302/027141

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281 710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-184L-031003/058389

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924. 740-29L-052602/023175

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295 740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307. 740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913 740-36L-072502/031235

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-28L-061003/070808

ND’S CONSTRUCTION St. Lic# 819811. Nhaän moïi dòch vuï xaây caát, xaây môùi, add phoøng, remodeling ñieän, nöôùc, gas cho nhöõng thöông maïi hoaëc nhaø, thôï laâu naêm kinh nghieäm, xin goïi Nghóa 626-375-7848, Tieàn 562644-8108, 714-224-2264.

740-28L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

CONSTRUCTION 740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. 740-30L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-30L-081003/079710

740-28L-081802/034176

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650 740-14L-092302/038606

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø taát caû veà nhaø ôû. Goïi Sang 714-7192996 740-91L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm kin nghieäm baûo ñaûm giaù thaät reû. Thaùi: 714-251-7374

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334.

740-7L-051704/118549

THANH CONSTRUCTION Thôï chuyeân nghieäp loùt gaïch tile marble diamond, stucco, drywall. 714-675-5552 740-100L-052104/119320

1658.

740-90L-011204/100021

740-36D357-012604/101710

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

740-28L-060904/122113

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-30L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-86L-040104/111414

HOME REPAIR Söûa ñieän, gas, nöôùc, repiping, water heater, room addition, remodel bath, bedroom, patio, haøng raøo, loùt gaïch, thay cöûa. LL: TAÂM FRANK TRAÀN: 714-7493507.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-90L-090904/135635

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708 740-56L-091004/135828

740-30L-060804/122021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764

740-28L-090104/134553

Chuyeân ñoå xi maêng, laøm patio, laùt gaïch, xaây töôøng, boàn hoa, lôïp maùi nhaø, sôn söûa trong ngoaøi. Baûo ñaûm reû, ñeïp. Lieân laïc Bình 714-260-1771

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229. 740-28L-060804/121915

740-28L-061903/072254

740-551L-080503/078934

740-28L-051104/117732

CALI BUILDERS General Contractor License #536258 ª Taát caû caùc dòch vuï veà xaây caát, veõ sô ñoà Plan, xin Permit. ª Residential & Commercial. ª Remodeling, Room Addition, Patio, Roof, Block Wall, Tile. ª Ñieän Gas, Nöôùc, A./C, Paint. ª Nhaän Insurance Claim. ª Bonded & Insured $2,000,000. Joe Ñoã 714-719-4348 Tuøng Voõ: 714-588-3727

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-26L-081704/132493

740-42L-010804/099641

740-90L-041103/062663

740-90L-081104/131670

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi, Thay cöûa, Loùt gaïch. Laminate, Remodeling Beáp Countertop granite. Cell 714-675-1542.

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-90L-081104/131626

CA REMODELING Chuyeân söûa loùt gaïch nhaø beáp, counter top, marble, moulding, gas, ñieän, nöôùc, sôn. Baûo 714460-3172, Giang 714-425-4333.

740-28L-081204/131814

740-90L-110603/092090

740-60L-010804/099455

740-8L-080904/131264

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510

Chuyeân-Patio. Chuùng toâi nhaän laøm patio cho tö gia. Patio inclose, open, laøm xin pheùp city. Vui loøng goïi Tommy: Bus 714968-0621, Cell 553-4361.

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TOAØN 714-398-7186 hoaëc 714-398-6146.

740-90L-032102/014096

720-7L-102604/141717

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

740-37L-051104/117720

HÖÕU NGHÓA Loùt gaïch Hardwood Laminate, Remodel Bathroom Kitchen, theâm phoøng, sôn trong ngoaøi nhaø, Patio, Stucco, thay cöûa. Giaù nheï nhaøng. 714-3507727.

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

740-14L-110503/091867

PGI CONSTRUCTION ª Patio enclosure (custome designed) ª Xaây nhaø môùi, baûn veõ & permit. ª New bathroom & kitchen. ª Gaén spa tieäm nails. ª Loùt gaïch, ñoå xi maêng. Call Thomas Phaïm 714-7285028 714-728-7531 Bonded License & Ins

740-14L-120503/095845

740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-28L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-90L-111803/093492

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

Xe quí vò bò ñuïng nheï, coï queït, traày sôn hay phai maøu. Haõy goïi A/Trí Pro-M-Touch trong MAICHAN AUTO 310N. Euclid St. Santa Ana 714-925-5392, 714554-4430. Chuyeân trò veát raïch, sôn bò nöùt, troùc, laøm boùng nöôùc sôn cuû. Ñaëc bieät sôn söûa laïi bumpers bò hö ñuùng maøu nguyeân thuûy. Seõ giaûm giaù cho quyù khaùch mang maãu quaûng caùo naøy.

740-90L-081503/080694

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229.

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

720-14L-102904/142272

710-DL-112101/001076

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

740-97L-111901/000611

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

710-100L-073004/129970

740-14L-022003/000592

Chuyeân söûa chöõa nhaø. Nhaän sôn söûa. Loùt gaïch. Söûa oáng nöôùc. Khai thoâng oáng coáng. Thay kieáng. Cöû a soå . Water heater. Call Minh:714-465-6934, 714-7505907

PROFLOORING

720-28L-102204/141340

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215

740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus

RAO RAO VAË VAËTT

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-28L-062904/125280

VUÕ MARBLE Chuyeân laøm granite counter top. Cabinets, phoøng taém, loø söôûi, loùt gaïch marble, traveltin poscelian, ceramit. Laøm saøn goå caùc loaïi, add phoøng, patio, landscape, ñoå xi maêng vaø moïi dòch vuï Remodle nhaø cöûa. Kinh nghieäm, taïn taâm, kyõ löôûng vaø ñeïp. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: Vuõ 714-588-1378, 714-595-8615. 740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 740-31L-080304/130343

CT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-60L-080404/130530

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-28L-092004/137052

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221. 740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821 740-28L-093004/138596

HOAØNG CONTRUCTION Chuyeân loùt gaïch, remodel phoøng taém, sôn trong vaø ngoaøi, söûa ñieän, gas, nöôùc thay cöûa soå, uy tín, giaù reû. L/L Hoaøng 714-6579706, 714-373-1660. 740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

A WOORKING SPECIALIST BL #054765 Nhaän söûa chöõa, laøm môùi (refinish, refacing), custom build kitchen, goã thieät 100%. Nhaän install cabinet, hardwood floor, cownmoulding. L/L: 714-210-9260 740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490 740-28L-101704/140572

ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893. 740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-28L-101704/140630

Coâng ty Ñaù Ñöùc Tieán chuyeân saûn xuaát vaø laép raùp ñaù co nhaø beáp, phoøng taém vaø caùc cô sôû thöông maïi L/L: (626) 233-2794

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-36L-102004/141099

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-7L-110404/142780

Caàn thôï construction raønh ngheà, noùi löu loaùt tieáng Anh, ñieän thoaïi Christine 714-668-0908

740-28L-110404/142938

License kinh nghieäm taän taâm. Nhaän laøm taát caû veà söûa chöõa nhaø, tieäm, nhaø haøng, office v.v... Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn v.v... Seõ goïi laïi ngay, xin L/L Dzuõng 310-378-3238

740-28L-110504/143141

740-28L-102204/141269

PRO - HOUSEWORK Söûa chöõa moïi coâng vieäc nhaø; All miscellaneous, problems with ñieän, gas, nöôùc. Ñaëc bieät Repair - Remodel kitchen, countertop, water sink, faucet, leakage. Baûo ñaûm giaù caû ñuùng cho moïi coâng vieäc. Ñònh giaù mieãn phí. “Right price for the right work”, xin goïi Hieàn 714-724-4942

740-21L-102404/141532

M & T HANDYMAN Nhaä n sôn söû a . Nhaø chuyeâ n Remodling Bathroom, Kitchen. Theâm phoøng, patio, loùt gaïch door windows, fireplace. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-2348832 740-28L-102504/141599

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ laøm phong loùt gaïch goã boàn taém sôn stucco, roofing cöûa soå patio gas, ñieän nöôùc, xin goïi QUOC 714-2440162

740-36L-102504/141649

HOME REPAIR Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm. Remode beáp, phoøng taém. Remove Pop corn, Texture. Patio, loùt gaïch, ñieän, gas, nöôùc. Xin goïi Tuaán 714-724-8275.

740-14L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347

740-7L-110704/143267

HUNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa nhaø, ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø v.v... L/L: 714-2347559, 626-675-0839

740-14L-110804/143382

HANDY MAN Nhaän sôn söûa töø trong ra ngoaøi. Drywall painting, Small job OK. LL: Bob: 714-717-1750

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

740-28L-102704/141844

CONSTRUCTION & PLUMBING Nhaän söûa nhaø, Add phoøng, nguû, taém. Heä thoáng gas ñieän nöôùc & Plumbing. Gaïch - Goã - cöûa maùi nhaø- bình nöôùc noùng, sôn trong ngoaøi. LL: Huøng 714-657-5500

740-5L-102704/141866

DL CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, neàn nhaø, nhaø taém, beáp loùt goã remodel taát caû beân trong vaø ngoaøi, add theâm nhaø taém, garage laøm phoøng, haøng raøo goã. Ga, ñieän, nöôùc. Taát caû veà söûa chöõa hoaëc ñoåi môùi, haõy goïi cho DL Construction. Coâng vieäc ñaøng hoaøng. Laøm xong laáy tieàn. L/L: 714-757-8838 Anh Lyù

740-14L-102804/141972

SÔN NHAØ Nhieàu naêm kinh nghieäm. * Chuyeân sôn nhaø trong ngoaøi nhaø. Apts, mobilehome, tieäm. * Nhaän söûa drywall, ceiling, acoustic, texture, wallpaper, roof reseal, cabinets, refacings. Call Vaên: 714-417-0626

740-30L-103104/142315

HANDY MAN HOANG BRIAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-30L-103104/142325

Sôn söûa nhaø cöûa, beáp, nhaø taém, loùt gaïch, xaây töôøng, ñoå xi maêng. Giaù caû bình daân. Coâng vieäc hoaøn myõ. LL: Hoaøng Nguyeãn 714-8983257 Home, 714-230-5006 cell

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM

740-7L-110304/142748

TD HANDY MAN Chuyeân laøm Hard-wood Laminate. Vieäc laøm baûo ñaûm ñeïp. Free estimate. Lieân laïc: Taân 714323-1142.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178. 742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949 742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939 742-29L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insuranced vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695 742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

742-92L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-36L-122302/049348

742-91L-021603/055641

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169 744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû . Cell 714-251-8970, Home 714-537-9718, . 742-30L-092704/138069

744-31L-111901/000630

742-30L-082704/133951

HAÛI DOÏN NHAØ GIAËT THAÛM ª Thay Thaûm môùi 1 phoøng OK. ª Söûa Thaûm bò duøng, ª Sôn nhaø trong ngoaøi. ª Sôn toát, uy tín ª Nhaän ñoå boû raùc. 714-623-0089 742-14L-110204/142628

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984

742-90L-112102/045749

740-14L-110304/142631

CENTRAL PACIFIC Design / Build General Contractor License #B725395 Nhaän thaàu xaây caát: Doctor, Dental Office, Supermarket, Hair/Nail Salon. Xaây nhaø môùi theâm phoøng. Lo heát thuû tuïc baûn veõ vaø xin giaáy pheùp. Coâng vieäc luùc naøo cuõng nhanh choùng. Hoaøn haûo giaù caû phaûi chaêng. Call Vincent 714719-4558

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

RAO RAO VAË VAËTT

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319. 744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA &

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760 744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor 744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881. 744-30L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v Commercial, Appartment maintenance, Handy man. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-28L-101704/140254

Plumbing Lic#C36766492 Chuyeân söûa chöõa vaø thay oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, bình nöôùc noùng, maùy xay raùc, voøi nöôùc v.v....L/L Laâm (714) 720-3747

744-4L-110504/143053

UÙT PLUMBING - Nhaän thoâng coáng ngheït - Coù maùy lôùn 150 feet - Söûa chöõa oáng nöôùc, oáng coáng v.v... Thaønh thaät, giaù reû 714-497-7204 cell 890-9775

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø coù doïn raùc. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

746-56L-091604/136556

Nhaän caét coû, laøm vöôøn, clean up. Giaù phaûi chaêng. 714-9323845

746-14L-110204/142552

CT.N. Landscaping Contruction. Chuyeân ñoå ciment and Landscaping. Moïi coâng vieäc ñuùng heïn, uy tín giaù reû. Chin Nguyen. Tel: 714-200-6164, Bus 546-9045.

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-57L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-7L-120903/096141

SUNSHINE GIAËT THAÛM Heä thoáng Truckmount ñôøi 2003. Nhaâ n vieâ n nhieà u naê m kinh nghieäm. Duøng chemical ñeå giaët. Baûo ñaûm saïch, thôm, mau khoâ. Giaù reû xin goïi 714-425-0357

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-2008683, 714-728-0601.

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

747-57L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714263-6472

747-36L-110404/142990

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-90L-020404/103161

770-8L-091404/136370

750-90L-021803/055812

750-168L-061404/122965

DAÏY KEØM Toaùn Lyù Hoùa, Tieáng Vieät, Veõ, Ñaøn (piano, keyboard, guitar), Haùt ... KIDZ LEARNING CLUB: 19039 Bushard St. H.B, (Goùc Bushard + Garfield) 8AM-8PM, M-F Lôùp maãu giaùo - Lôùp 12 L/L: 714-593-9389 Thaønh phaàn Giaùo sö baèng caáp cao, nhieàu kinh nghieäm, nhaän ñöa ñoùn 750-90L-081004/131367

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-36L-060902/025198

770-90L-091504/136509

ª Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. ª Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. ª Noái loâng mi daøi thaät ñeïp vôùi giaù reû. Coâ Thuùy: 714-514-8040. 770-33L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn. 770-36L-100504/139082

750-14L-101104/139839

MAÏNH HUØNG Chuyeân daïy laùi xe vaø cho thueâ xe thi taïi DMV, daïy giôø hoaëc bao, taän tình vui veû höôùng daãn, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-8905394 hoaëc cell 714-914-9283

750-30L-102904/142257

Giaùo sö Cao Taán An daïy PreAlgebra, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus I, II, III, Physics I, II, Chemistry I, II, Organic I, II, luyeän thi SAT I, II, math, Physics, Chemistry, Biology, English. 714-2104460, /714-894-4278

750-7L-110204/142533

Coâ giaùo daïy tröôøng coâng (Public School) coù kinh nghieäm, muoán keøm ngoaøi giôø taïi tö gia töø maãu giaùo ñeán lôùp 5. Phonic, reading, writing, math. Lieân laïc Cathy phone: 714-697-9902

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ 760-14L-110704/143215

747-DL-111901/000641

747-29L-111901/000645

770-28L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Coù nhaän trainning cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

LOANS - INVESTMENT

CARPET CLEANING

LE GIAËT THAÛM

750-7L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122

747 - GIAËT THAÛM

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

RAO RAO VAË VAËTT

Trish Huyønh. Chuyeân laøm Loan nhaø vaø Refinancing. Coù nhieàu chöông trình ñeå löïa choïn: 100% financing; tieàn lôøi baét ñaàu töø 1.25%; no verified income or job; self-employed OK; bankruptcy OK; bad credit OK; Fico 500 up. Xin goïi Trish: 714-300-8407

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-30L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

770-30L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

770-28L-101804/140714

ª NOÁI LOÂNG MI !!! Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 1 tuaàn seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng. 770-14L-101904/140889

Baùc Só VAÏN XUAÂN, OMD, OMD, Ph.D, tieán só Y Lyù Trung Hoa, treân 40 naêm kinh nghieäm chuyeân trò TIEÅU ÑÖÔØNG, lôû loeùt, ngöùa cöïc ñoä, Phong vaåy neán (Psoriasis), ung thö gan, lieät döông, laõnh caûm, vieâm gan A.B, kinh nguyeät khoâng ñeàu, ñau buïng khi haønh kinh, phong teâ thaáp, maát nguû, trí nhôù keùm, nhöùc ñaàu da vaøng, buïng chöôùng. Ñieän thoaïi Phone: 714-373-5757, cell phone 714878-7581. Nhaän gôûi thuoác ñi xa vaø chaån beänh qua ñieän thoaïi, phoøng maïch caùch Phöôùc Loäc Thoï 2 miles.

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû


TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

770-14L-102404/141484

KYÕ NGHEÄ NOÁI LOÂNG MI Chuùng toâi baùn sæ vaø leû saûn phaåm noái loâng mi töø Nhaät. Vôùi nöûa giôø höôùng daãn FREE, baïn seõ deã daøng kieám ra baïc ngaøn. NOÁI LOÂNG MI Theo phöông phaùp môùi cuûa Nhaät: Daày daøi, nhö thaät maø khoâng caàn chaûi mascara. TRANG ÑIEÅM, LAØM TOÙC Cho coâ daâu and all other, occasions. Noåi tieáng vôùi caùch trang ñieåm sang troïng, treû trung, töï nhieân. Duøng myõ phaåm ñaét tieàn. Xin L/laïc: Duy Lyù (Cosmetologist) 714-791-9222, 714-839-7079 714-235-1744

770-14L-102804/141971

NOÁI LOÂNG MI Daøi, daày, cong ñeïp töï nhieân khoâng caàn caáy khoâng ñau seõ giuùp baïn coù haøng loâng mi long lanh vaø quyeán ruõ. L/L Hoàng 714-7570880

770-28L-110204/142541

Thaåm myõ vieän BOTOX chuyeân xaâm thaåm myõ & xaâm chaân maøy, mí maét, vieàn moâi, nhuû hoa, chæ coù $80 1 thöù, taåy xoùa nhöõng veát xaâm hö baèng maùy toái taân khoâng ñeå laïi theïo. Baûo ñaûm ñeïp vaø taåy muïn coùc, muïn thòt, muïn ruoài, huùt muïn, ñaép maët naï 1 tieáng $30. Trang ñieåm coâ daâu, tieäc, daï hoäi, xoa boùp baám huyeät giaûm ñau nhöùc. Laøm eo thon. Xin vui loøng laáy heïn. L/L: 714-417-7275 gaëp PHÖÔNG LOAN, 9550 Bolsa

770-7L-110204/142625

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

780-14L-120503/095800

CHANRAN (Chan): Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

780-31L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

830-28L-082504/133560

830-90L-082704/133973

Baùc gaùi saïch seõ nhanh nheïn yeâu treû em, nhaø taïi Garden Grove goùc Chapman Brookhurst nhaän giöõ treû. Xin L/L Baùc Hoa 714537-1158.

780-56L-083004/134298

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

780-30L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Goïi laáy heïn 714-5106605

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-36L-101904/140970

830-90L-100104/138678

830-30L-101704/140236

Nhaø goùc McFadden/Ward nhaän giöõ treû töø 3 thaùng trôû leân. Taän taâm vaø yeâu treû. Xin L/L soá phone: 714) 554-3968 or 251-7641 830-10L-101804/140752

Garden Grove/Galway Sally Family Daycare License #304300923 Nhaän giöõ treû töø 0-6 tuoåi coù potty training, art craff, breakfast, lunch, snack ngaøy 3 böõa, xin lieân laïc coâ Sally noùi tieáng Vieät. Cell: 714-553-4694, home: 714-5900156. Enrollment baây giôø coù giaù ñaëc bieät. 830-28L-102104/141178

ANGEL DAY CARE GRAND OPENING. Nhaø saïch Brookhurst/ Edinger gaàn tröôøng (Thomas Paine). Giöõ treû töø 0-/up kinh nghieäm Newport Coast, Irvine. Thöông treû. Giaù special thaùng khai tröông. L/L 714-775-7788 hoaëc nhaén maùy. Lic#304300851. 830-21L-102704/141820

800-28L-102104/141191

Y taù chaêm soùc ngöôøi giaø, treû em, phuï nöõ coù thai. Chuyeân nghieäp taän taâm. Xin goïi 714425-3808 or 714-530-3853.

820 - CÔM THAÙNG 770-7L-110304/142686

CHÖÕA BÒNH NAN Y Hai naïn ñeà cuûa moïi ngöôøi: 1. Bònh taät. 2. Nôï naàn (Theû tín duïng) Ñeå ñöôïc chöõa bònh vaø coá vaán MIEÃN PHÍ, haõy goïi L/L: OÂ.Linh Buu P.O.Box 2021- Westminster, CA 92683 ÑT: 909-839-0239

770-7L-110304/142753

Ñaëc bieät. Noái daøi loâng mi (Eye lasher extension). Kyõ thuaät môùi noái daøi loâng mi tuyeät ñeïp töï nhieân ñaày quyeán ruõ (cho caû nam vaø nöõ). Coù nhaän daïy Training. Lieân laïc: Phöôïng 714-539-1372 W, David 714-636-6648 W, 714390-4850 C.

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535.

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-9434792, 714-893-2592.

FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

820-7L-090104/134562

Giao côm thaùng taän nhaø, thöùc aên thay ñoài. Nhaän ñaët Tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, xoâi gaác, goûi Ñu ñuû gan chaùy vaø thaïch, cheø. vv... Coâ Thieân Nga 714-891-4359

820-28L-102804/141953

Nhaø haøng vuøng Santa Ana thô moäng, saïch seõ thöùc aên raát ngon. Kính môøi quyù khaùch ñeán thöôûng thöùc ñoà aên Vieät Nam - Thaùi Taøu. Chuùng toâi nhaän ñaët tieäc, côm thaùng saïch seõ hoaøn toaøn khoâng boät ngoït. Nhaø haøng Calypso Food Express, caïnh Donut Star, goù c ñöôø n g Harbor vaø Warner. ÑT: 549-8122 or 6243634

820-7L-110804/143273

Nhaän laøm caùc moùn aên chôi nhö: Gaø taây nöôùng, caùc loaïi goûi vòt, toâm... Ngon & reû. L/L: 714-3602763. Tieäm Saùu Voi ñaõ dôøi veà Ñ/C: 226 S. Cooper St, Santa Ana

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-7L-052704/120234

Dì Tö queâ Caàn Thô. Nhaän giöõ baby 2 thaùng trôû leân. ÔÛ ngang tröôøng Murdy Mustang. Saùt chôï T & K. Xin lieân laïc 714-8399671, cell 714-200-4519 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062

830-14L-110504/143006

Nhaø saïch thoaùng maùt goùc Beach/ Orangewood, nhaän giöõ treû 2 thaùng trôû leân, taän taâm yeâu treû. L/L Xuaân 714-379-2375, 8260767

780-28L-062304/124402

CHIEÂM TINH LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng xa nhau haïnh phuùc laïi, con nghe lôøi, Phong Thuûy, nhaø, tieäm nail, laøm aên eá aåm 714-890-7098, cell 714-251-0955..

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû nhaän giöõ beù töø 2 tuoåi trôû leân, chaêm soùc kyõ, bao aên ngaøy 3 böûa. Nhaø gaàn Brookhurst and Katella. xin vui loøng goïi Coâ Ngoïc 714-638-1077. LICENSE. LONG BEACH. South North, nhaø roäng saïch thoaùng maùt, giöõ treû moïi löùa tuoåi, yeâu thöông treû, nhaän C/T calwork gain. LL Buùp 562-989-8657 or Kim 562-422-1215 cell 562-3107532

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaän giöõ treû töø 1T trôû leân, nhaø saïch seõ thoaùng maùt, roäng raõi, yeâu thöông treû. Goïi coâ Minh xin L/L: 714-638-9406 830-30L-102804/142038

Licensing. Nhaø Brookhurst + Westminster roäng, tieän nghi, kinh nghieä m . Nhaä n giöõ treû chöông trình Cal work. Coù theå ñöa ñoùn ñi hoïc, keøm homewook. L/L 638-9777

830-19L-102904/142181

Nhaø roäng, thoaùng, goùc Brookhurst & Chapman. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi chaêm soùc taän taâm & ñöa ñoùn treû taïi tröôøng tieåu hoïc Faylane. L/L coâ Xuaân 714-638-5237, cell: 714-4148086 830-28L-103104/142290

Nhaø vuøng Fullerton, thoaùng maùt, gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc. Nhaän giöõ treû. Xin goïi. 714525-7863 830-14L-110204/142502

Nhaän giöõ treû 2 tuoåi trôû leân, coù phoøng rieâng thoaùng maùt, nhaø ôû Bushard - Mc.Fadden, goïi Dì Tö 714-775-6848 830-7L-110204/142522

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân, nhaø thoaùng maùt saïch seõ giöõ treû kinh nghieä m , vuø n g Anaheim Brookhurst/Ball. L/L Tuyeàn 714331-5252 goïi anytime 830-14L-110204/142530

Nhaän giöõ treû yeâu thöông nhö con chaùu nhaän moïi löùa tuoåi nhaø house maùt. L/L coâ Baûy 714-893-5924, Bolsa/Newland 830-7L-110204/142539

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi nhaø house roäng thoaùng maùt, Garden Grove/Dale giöõ treû kinh nghieäm taän taâm, xin L/L dì Höông 714539-2914 830-14L-110204/142566

Nhaø House goùc Brookhurst/Hazard nhaän giöõ treû töø 15 thaùng - 5 tuoåi. Coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & Dì Tö 714-839-7852. 830-14L-110304/142700

Nhaø saïch thoaùng maùt, nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân chaêm soùc taän taâm, goùc ñöôøng Euclid vaø Slater. Xin goïi soá 714-963-6578. 830-7L-110304/142740

Nhaä n Giöõ treû , nhaø ít ngöôø i Thoaùng maùt, taän taâm. Westminster & Bowen. Chæ nhaän 1 chaùu töø 5 thaùng tôùi 1 tuoåi. LL Coâ Caøi. 714-636-8074

830-7L-110504/143088

830-7L-110704/143237

Vuøng Huntington Beach, nhaø house. Nhaän giöõ treû töø 2 thaùng ñeán 2 tuoåi. Nhaø roäng raõi, thoaùng maùt saïch seõ. Goùc Magnolia vaø Adam. L/L: 714-962-1023 830-3L-110704/143257

Nhaø roäng an ninh saïch coù license kinh nghieäm taän taâm. Nhaän vaøi chaùu cha meï an taâm, Chapman - Gilbert, G.Grove. 714-537-3267. L/L baø An 830-7L-110804/143304

GIÖÕ TREÛ. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø taïi khu Mobilehome 8200 DEL PRADO treân ñöôøng Bolsa gaàn chôï ABC. Thöông treû vaø chaêm soùc chu toaøn. L/L: 714903-2510

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-28L-060404/121586

850-30L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

LUCKY Baùn vaø söûa caùc loaïi tuû laïnh maùy giaët vaø saáy, beáp gas, ñieän, nhieàu haøng coøn raát môùi, giaù reû. Söûa Baùn baûo ñaûm 3 thaùng. L/L Lucky Vuong: 714-713-6506

850-36L-061404/122985

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-11L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn laép raùp Satellite coi ñöôïc ñaøi V.Nam & caùc nöôùc AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Chænh laáy signal vaø söûa chöõa Satellite. Baùn Pansat 2500 giaù ñaëc bieät. L/L 714-216-0373.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

RAO RAO VAË VAËTT

850-30L-090903/084105

COMPUTER Baùn P4 - 3.2GHz Hyper Threading system vôùi 17 in LCD monitor, DVD burner, 512MB Memory, 128MB Video Card, 160 GB, Hard Drive, 9-in-1, Modem $875, Nhaän Söûa, Upgrade Desktop. Thaønh 714-3621032. 850-7L-021104/104167

SALE 40% ÑEÁâN 70% OFF Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng Hi end Audio: Amplifier & Pre Amp. ª Krell - Audio Research ª Mark Levinson - Plinius ª Jadis - VTL - Conrad Johnson. Ñuû loaïi Loa vôùi nhöõng hieäu noåi tieáng cho karaoke vaø music ª Mixer Karaoke professional ª DVD - Receiver DTS - CD Transport ª D/A Converter, Power Subwoofer giaù reû khoâng ngôø. PRO-SOUNDTEK 5110 W. Westminster Ave. Santa Ana. Goùc Euclid & Westminster. Bus 714-539-2754, cell 714423-3123.

850-90L-081804/132652

PRO SATTLELITE Baùn sæ, leû, maùy Pansat 2500A, Fortecstarultra ñóa 18-39 inches. Nhaän chænh signal. Ñaøi AÙ Chaâu (no monthly fee). Goïi Thanh 714906-6885

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-30L-100704/139373

BAÙN LAÉP RAÙP SATELLITE SYSTEM. Ñaëc bieät coù baùn PANSAT 2500A giaù reû coi ñöôïc nhieàu ñaøi, dishnet, bell, AÙ chaâu, Vieät Nam, xin L/L Nhaät 714-251-8376

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-101204/140002

COMPUTER ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64m Video, DVD Play & 12 x DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Laptop 400MHz coù DVD $370. ° Pentium 4 - 3.2GHz + 17'’ flat monitor $720 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.80GHz + 17" flat monitor $650 (copy DVD) ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952.

850-14L-102004/141100

Chuù YÙ !! Maùy ESP smog check chöa ñöôïc 2 tuoåi, baùn vôùi giaù thaät reû. Goïi Mike 714-720-4733

850-7L-110204/142508

Baùn 1 Chilired Arewana with certificate daøi 18 inches giaù $5000. Xin L/L: 714-890-5650

850-7L-110204/142591

Deïp tieäm coøn dö baùn reû moät soá quaàn aùo nam nöõ treû em. L/L Thaûo 714-300-9833

850-7L-110204/142595

Closing Donut. Caàn baùn taát caû duïng cuï cuûa tieäm DONUT. Xin lieân laïc 714-928-4681.

850-7L-110204/142624

850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-7L-110404/142974

Moving caàn baùn Grand Piano hieäu Yamaha Like Brand New $9,500 or Best Offer. 714-7572746, 260-1192

850-5L-110404/142980

Land Cruiser ñôøi 2000, nieàng xe luoân voû troïn boä 4 caùi raát toát, baùn $300. Goïi OÂ Tuyeân 714-5306151 hay 720-5409

850-14L-110504/142999

Caàn baùn moät soá moä phaàn trong nghóa trang Westminster, giaù moãi loâ $1700. Ai caàn xin L/L anh Thieâm Nguyeãn taïi Tobia Casket. 714-894-3723

850-5L-110504/143018

Moving Sale baùn Velodyne Sub Woofer, SPL II 800, yamaha Receiver HTR-5790. Bose speakers, baøn Computer 19", monitor Sony DVD recorder RDR-GX7, VCR RCA DVD, Goïi 714-7464705. Giaù ñaëc bieät.

850-7L-110504/143046

Caàn baùn maùy may Overlock hieäu Pegasus “EX” motor Nhaät coøn raát toát. Lieân laïc Kim 714-2934195. Baùn $750 moät caùi.

850-7L-110504/143126

TIN MÖØNG Doïn Office baùn furniture baøn computer kieáng, gheá da, sofa, coffee table, tuû laïnh, tivi, tranh aûnh. Vöøa baùn vöøa taëng. Raát reû. Jessica cell: 714-200-5433 (24/ 7)

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑB, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward Mon thur 6AM - 10PM Fri, Sun 6AM - 11PM, 554-0974. Parkisng phía sau

850-7L-110704/143253

Baùn moät boä sofa vaø 1 boä giöôøng Italy coøn môùi. L/L: 949-360-9512 home, 949-394-9279 cell

850-4L-110804/143276

Caàn baùn: oåi, taùo, truùc ñen, vaøng, daï lyù höông, chuoái, magnolia, mai vaøng, haûi ñöôøng, king palm vaø nhieàu loaïi khaùc. Reû, ñeïp chaát löôïng. L/L cell: 714-580-4833

850-3L-110804/143285

Moving Sale caàn baùn 1 tuû laïnh coøn môùi $150, 1 hoà caù 46 gallons coù ñaày ñuû airfilter $500 vaø moät soá ñoà duøng khaùc. 714-2248486, 746-5828

850-7L-110804/143343

850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944

Caàn baùn gaáp 2 gheá Spa, xin vui loøng lieân laïc Lan 626-373-7797. Thaønh thaät caùm ôn

900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY Quí anh caàn thoaûi maùi vui veû, phuïc vuï taän tình xin L/L phone 714-791-7229 12g tröa tôùi 8 toái. 900-28L-012804/101912

FANTASTIC MASSAGE Quyù anh sau giôø laøm vieäc meät moûi, muoán caùc coâ treû ñeïp töø 18-25 massage thö giaõn thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi 714-2360077. 900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. 900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-28L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009. 900-14L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks. 900-30L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612 900-30L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai. 900-31L-090904/135574

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway. 900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï. 900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984 900-36L-100704/139546

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

850-7L-110304/142661

Moving For Sale. Bedroom furniture sets, leather chair computer table, tables for studying, Brought bedroom furniture set for $1,500, $300 leather chair $250 for computer table, sell for 1/2 price!. Goïi Anna. 714-251-8232

850-7L-110404/142846

Caàn baùn gaáp 2 tuû laïnh lôùn, 1 caëp giaët saáy, 1 maùy caét coû, 1 baøn, 1 caùi ñoà taäp theå duïc vaø ñoà laët vaët. Goïi My Dung 714-9148506, 657-4488

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caê n g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

900-30L-101204/139950

GAØ MOÙNG TREÛ sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu môùi treû ñeïp. Taùi Khai Tröông SPECIAL MASSAGE. 562-863-8575 900-30L-101204/139951

Grand Opening October 13. BÖÔÙM ÑOÛ, Special Massage vui veû, maùt meõ, treû khoûe. Lieân laïc Em Pamela. 714-547-9375 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

900-28L-101704/140110

CHINESE MASSAGE Chinese young girls, very good & real massage, speak Mandarin, Cantonese, English $40/hour. Cell 626-757-5377, 626-8315938

900-30L-101704/140124

EASTERN & AUTUMN GIRLS MASSAGE Quyù anh caàn laéng ñoäng taâm hoàn cho tinh thaàn ñöôïc thoaûi maùi, bôùt caêng thaúng, meät moûi sau giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi Eastern & Autumn Girls Massage. 714530-1963

900-14L-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

900-28L-102404/141511

Massge Therapy, trò ñau nhöùc, moû i meä t , giaû m stress baè n g phöông phaùp chuyeân nghieäp. Vieäc laøm taän taâm vui veû. Xin goïi laáy heïn Thuøy Döông 714-9348046

900-14L-102604/141678

Caùc baïn muoán relax thoaûi maùi ñuùng nhö yù mình, ñöøng ngaïi nguøng, vì LiLy seõ ñem ñeán cho caùc baïn nhö yù muoán. LL: 714715-2833, 714-497-9082, 714705-3841.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-28L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-30L-110204/142498

A SPECIAL MASSAGE Grand Opening New massage, nöõ treû ñeïp. Phuïc vuï taän taâm, xin vui loøng goïi 714901-9120

900-7L-110304/142738

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 laàn/ngaøy, ñoïc 9 ngaøy hoaëc hôn baïn seõ ñöôïc nhö yù. Ñöôïc vieäc xin daâng lôøi nguyeän. Huy Phuong.

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ. Mob: 0405-397-375 “UÙC” .

900-10L-110304/142745

Tìm Baïn: Nguyeãn Thò Loan sinh 1964 tuoåi Thìn, tröôùc 1992 nhaø ôû gaàn Brookhurst laøm thôï may (ñoà loá). Neáu Quyù ñoàng höông naøo bieát xin nhaém duøm Son Nguyen 832-213-6318 hoaëc L/L 713987-1409. Xin haäu taï.

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

900-14L-110404/142825

Ñaïi Cöôøng ñaám boùp, giaùc hôi, ñau löng, nhöùc moõi, traëc tay chaân, nhöùc ñaàu maát nguû teâ thaáp. $30hr. LL: 714-925-5576 heïn Monday, Sunday Only. 900-7L-110404/142941

THU HAÈNG Baïn muoán treû ñeïp töôi vui. L/L 714-901-8371 giôø laøm vieäc töø 10AM-10PM.

900-7L-110504/143039

College Girls American Staff 562-697-6363

900-58L-110504/143082

HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caên thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714-6530718. Open 11:30 - 10PM 900-14L-110504/143118

MASSAGE Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781, 12g - 8g toái 900-7L-110704/143220

HIEÀN Quyù vò sau giôø laøm vieäc meät moûi. Caàn thoaûi maùi relax. Raát vui veû, aân caàn. Xin goïi laáy heïn. L/L Hieàn: 714-902-5611 900-14L-110704/143268

Sun Tanning $10 1/2HR, taém hôi $10 1/2HR, Relax full body skin care massage maët coå vai facial. 16517 Brookhurst St, Fountain Valley, Cathy Thoa 714-8399644

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-28L-110804/143320

Meät moõi, caêng thaúng laø keû thuø soá 1 cho söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa baïn, vôùi massage trò lieäu, cô theå baïn seõ ñöôïc chaêm soùc ñuùng caùch; Baïn yeâu ñôøi hôn. Giaù ñaëc bieät töø nay cho heát New Year: $50/1hr or $70/90mins. 949548-3149 hoaëc 949-645-2315 900-7L-110804/143338

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Baïch Y Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Con xin ña taï caùc ngaøi vaø caùc vò. Ñoïc lôøi nguyeän treân ñaây 9 laàn moãi ngaøy trong voøng 9 ngaøy lieân tieáp. Baïn seõ ñöôïc toaïi nguyeän vôùi nhöõng ñieàu baïn caàu xin (vôùi ñieàu kieän phaûi ñaêng lôøi nguyeän naøy treân baùo cho moïi ngöôøi cuøng caàu nguyeän). Leâ Thò Yeán & gia ñình 900-14L-110804/143352

Massage treû ñeïp vuøng Anaheim, khaùch môùi bôùt $10. Xin goïi laøm heïn tröôùc vaø mang theo Baùo. Magnolia + Orange. 714-2260597 900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466 900-10L-110804/143377

GIAÙC HÔI: Caùc baïn caûm ñau nhöùc, caêng thaúng veà tinh thaàn. Neáu caàn coù theå ñeán nhaø baïn ñeå chaêm soùc. Haõy goïi tel: 714-7570645 900-7L-110804/143384

THU LAN Trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân. LL: 714-345-2739. Giôø laøm vieäc töø: 11AM-10PM

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS


THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C15

.3”

DAT


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 6912 - 9 thaùng 11, 2004 (27 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004

BAÛN LAØNG ÑIEÄN BIEÂN Tieáp trang C2

muùa raát ñuùng nhòp ñieäu. Caùnh Böôùm Röøng Ban vöøa döùt thì tieáng ñaøn Organ noåi leân vaø moät nhaân vieân nhaø haøng ñöùng ra môøi khaùn giaû leân “haùt giao löu”. Toâi chaän laïi ngay: “Xin loãi, chuùng toâi khoâng coù thì giôø, ñeå cho caùc coâ trình dieãn heát caùc muïc roài giao löu sau”. Moät oâng khaùch vöøa ñònh böôùc leân saân khaáu, phaûi lui xuoáng. Caùc ngaøi giao löu kieåu la heùt thì ñeán khuya môùi xong. Ngaøy mai coøn phaûi ñi nhieàu nôi, khoâng keùo daøi chöông trình ñöôïc. Keá tieáp laø vuõ khuùc “Ñieän Bieân muøa Hoa Ban nôû”, vaãn vaùy ñen nhöng aùo vaøng, ñöôïc laém. Moãi coâ coù moät gioû vaø moät ñoùa hoa rôøi treân tay. Moãi muïc, caùc coâ chæ thay ñoåi phaàn treân, phaàn döôùi giöõ nguyeân. Moãi khi caùc caùnh tay vöôn cao, nhöõng gioû hoa chuïm laïi roài xoøe ra: Hoa Ban nôû, ñeïp nheï nhaøng. Maøn keá tieáp laø moät vuõ khuùc töïa nhö muùa luïa cuûa ngöôøi Hoa. Luùc giaûi luïa tung leân quyeän vaøo nhau hay löôùt ñi nheï nhö maây troâi, troâng caùc vuõ coâng cuõng raát nhuyeãn, nghóa laø cuõng daøy coâng luyeän taäp chöù khoâng phaûi ñaïi khaùi nghieäp dö. Hoa Ban laø bieåu töôïng cuûa ngöôøi phuï nöõ Thaùi (1) cho neân trong vaên hoùa Thaùi, Hoa Ban coù vò trí ñaëc bieät vaø laø ñeà taøi thöôøng xuyeân ñöôïc khai thaùc. Khoâng bieát phuï nöõ caùc saéc toäc khaùc laáy gì laøm bieåu töôïng, ngay nhö phuï nöõ Vieät, hình nhö cuõng chöa coù. Sau maøn muùa luïa laø Muùa Xaäp Muùa Xoøe, aâm thanh roän raøng hôn, ñoäng taùc nhanh gaáp hôn, nhöng, hôi nhaïc mieàn sôn cöôùc luùc naøo cuõng traàm traàm ngang ngang, chaúng khaùc gì nuùi ñoài truøng truøng ñieäp ñieäp. Do vaäy maø vuõ ñieäu cuûa hoï luoân luoân eâm ñeàm, khoâng soâi noåi quay cuoàng nhö vuõ cuûa phöông Taây. Chöông trình chaám döùt caùc coâ quaây quaàn tröôùc saân khaáu, toâi ñeán göûi tieàn “boài döôõng” cho coâ tröôûng ñoaøn vaø tìm hieåu theâm: - Caùc coâ laø trong ñoäi vaên coâng xaõ phaûi khoâng? - Daï khoâng, chuùng em töï laäp vaø nghieäp dö thoâi.

DAT

- Theá caùc coâ hoïc muùa ôû tröôøng naøo? - Daï môøi thaày daïy, moãi ngöôøi traû 300 nghìn. - AÙo quaàn caùc coâ saém coù ñaét khoâng? - Moãi boä chuùng em ñang maëc tính ra treân trieäu. Toâi toû veû ngaïc nhieân, caùc coâ nhaát loaït leân tieáng: “Ñuùng ñaáy aï”. Roài moät coâ phaân tích: - Boä aùo jupe 200 nghìn, cuùc baïc 150 nghìn, giaây Xaø tích 1 trieäu. Xaø tích laø giaây baïc quaán quanh thaét löng, boán sôïi nhoû töïa nhö “giaây chieán thaéng” treân caàu vai cuûa lính. Moãi chieác aùo gaén 12 ñoâi cuùc baïc theo kieåu cuùc aùo Taøu, caøng nhieàu cuùc caøng ñaét. Nhö vaäy treân ngöôøi caùc coâ, phaàn phuï ñaét gaáp maáy laàn phaàn chính. Caùc coâ thaät vaát vaû, ngaøy lo vieäc ñoàng aùng, toái veà coù yeâu caàu laø phaûi phaán saùp leân saân khaáu ngay, duø

meät nhoïc cuõng coá vui cöôøi muùa haùt. Moät suaát dieãn 200 nghìn ñoàng, chia ra moãi coâ chöa ñöôïc 30 nghìn, khoaûng 2 ñoâ la, tuy khoâng bao nhieâu nhöng so vôùi moät ngaøy coâng lao ñoäng thì nhö vaäy ñaõ quaù nhieàu. Moät ngaøy coâng ôû Vieät Nam, trung bình 15 nghìn ñoàng (1 ñoâ la). Tröôùc khi ra veà toâi môøi moät vaøi coâ chuïp maáy taám löu nieäm. Hoï luoân luoân vui veû vaø thích thuù vôùi coâng vieäc cuûa mình. Quay laïi baøn, tieäc cuõng gaàn taøn, toâi noùi lôøi keát thuùc: “Theá laø ñaït, môùi ngaøy ñaàu maø chuùng ta ñaõ thöôûng thöùc bao nhieâu thöù, maøu saéc, aâm thanh, höông vò, môøi caïn ly ñeå veà nghæ, ngaøy mai coøn ñi suoái Hua Pe, Baûo Taøng, haàm Töôùng Giaùp.” Traàn Coâng Nhung (Thaùng Naêm 2004) (Trích Queâ Höông Qua OÁng Kính 4)

Moät Ñoùa Hoa Ban trong Queâ (2$), di chuyeån ñöôøng xa 100km 30 nghìn (2$). Nhö vaäy moãi ngaøy chi Höông Qua OÁng Kính 2 tieâu töø 15 ñeán 20$. Vôùi soá tieàn Thö Ñoäc Giaû: $2000 ôû ñöôïc 3 thaùng. Nhieàu ñoäc giaû hoûi “Sao khoâng coù saùch ôû caùc hieäu saùch Quaän Cam”. Saùch: Xin thöa, hieän chæ coøn moãi thöù 4 taùc phaåm môùi ñang in, phaùt moät ít. Göûi saùch baùn, vöøa maát thì haønh 15 Thaùng Möôøi Moät 2004. giôø laïi gaëp nhieàu ñieàu khoâng vui. Ñaõ coù thö rieâng göûi ñoäc giaû. Toâi quan nieäm in xong moät cuoán saùch cuõng nhö laøm xong moät caây Ñoäc giaû muoán coù Queâ Höông kieång, moät taám hình. Vui söôùng Qua OÁng Kính taäp 1 vaø 2, Buoàn khi thaáy coâng vieäc mình hoaøn taát. Vui Ngheà Chôi Caây Kieång (20$ Ngaém nghía cho thoûa thích, moät cuoán) vaø boä 3 DVD (goàm 150 chuyeän tieàn baïc tính sau. Thöôøng taùc phaåm aûnh maøu chuïp veà queâ thì caùc ñoäc giaû thaân quí (ñaõ töøng höông, giaù 45$ tính caû cöôùc phí), mua) ñeàu coù thö baùo ñeán taän nhaø xin lieân laïc: vaø bao giôø cuõng coù giaù ñaëc bieät. Tran Cong Nhung - Moät caâu hoûi cuûa raát nhieàu P.O. Box 2197. ngöôøi: Chi phí aên ôû trong khi veà Hawthorne, CA 90250. Vieät Nam. Coù ngöôøi coøn ra giaù Tel. (310) 978-8978. $2000 ñuû khoâng. Email: - Toùm taét khaùch saïn coù maùy trancongnhung@yahoo.com laïnh 150 (10$) nghìn, aên 30 nghìn Homepage: www.ltcn.net

NV2004-1109  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you