Page 1

Caùc uûng vieân cuûa Toång Thoáng George Bush vaø cuûa Nghò Só John Kerry cuøng giô bieåu ngöõ cho baùo chí chuïp hình, trong khi hoï tham döï moät cuoäc vaän ñoäng cuûa Kerry ôû Appleton, Wisconsin.

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ HAI 1 thaùng 11-2004 - NAÊM THÖÙ 26 - SOÁ 6904 - 25xu

Thuû Töôùng Nhaät Junichiro Koizumi phaûn öùng trong khi oâng döï moät cuoäc mít-tinh cuûa ñaûng caàm quyeàn ôû Tokyo hoâm Chuû Nhaät, sau khi caùc giôùi chöùc xaùc nhaän con tin Shosei Koda ñaõ bò haønh quyeát.

Online: www.nguoi-viet.com

Ñoïc Trong Soá Naøy Thôøi söï: A2, Little Saigon: “Xaøo xaùo” ôû töôïng ñaøi Vieät- Myõ Theá giôùi: A3, Thaùi Lan: Moät caûnh saùt vieân vaø moät coâng nhaân bò gieát Vieät Nam: A8, Bieân Hoøa: Khoâng coù vuõ sexy, thì ñoùi... nhaên raêng Ñòa phöông: B1: Nhöõng ñieàu caàn löu yù chuaån bò cho ngaøy baàu cöû Dieãn ñaøn: B6: 100 naêm Phan Boäi Chaâu Rao vaët: C1: Thoâng tin thöông maïi, dòch vuï vaø quaûng caùo

Hai ÖÙCV toång thoáng ngang baèng nhau veà söï uûng hoä TT Bush vaø NS Kerry tieáp tuïc vaän ñoäng Cuøng thôøi gian naøy, naêm 2000, ÖÙCV Bush hôn ñoái thuû Gore 2%

Trong khi chæ coøn hai ngaøy tröôùc khi baàu cöû, hoâm Chuû Nhaät Toång Thoáng George Bush vaø Nghò Só John Kerry vaãn khoâng ngöøng nghæ trong chieán

WASHINGTON - Keát quaû cuûa cuoäc thaêm doø môùi nhaát cuûa haõng thoâng taán Reuters keát hôïp vôùi vieän thaêm doø Zogby, ñöôïc coâng boá hoâm 3110, töùc 2 ngaøy tröôùc cuoäc

Hai ÖÙCV Bush, Kerry trong noã löïc cuoái cuøng cuûa cuoäc ñua vaøo Toøa Baïch OÁc

Tieáp trang A4

Hoa kyø: Nhaäp 5 trieäu lieàu thuoác ngöøa cuùm töø Ñöùc, Canada WASHINGTON - Caùc giôùi chöùc y teá lieân bang Hoa Kyø vöøa cho bieát hoï coù theå ñaët mua 5 trieäu lieàu thuoác chuûng ngöøa cuùm töø Ñöùc vaø Canada, haàu coù theå ñoái ñaàu ñöôïc vôùi naïn thieáu huït traàm troïng thuoác chuûng ngöøa cuùm hieän nay taïi Hoa Kyø. Tieáp trang A4

WASHINGTON - Toång Thoáng George Bush vaø öùng cöû vieân toång thoáng cuûa Ñaûng Daân Chuû John Kerry hoâm 31-10, ñaõ ñöa ra caùc noã löïc cuoái cuøng trong cuoäc chaïy ñua ngang ngöûa vaøo Toøa Baïch OÁc, coá giaønh cho ñöôïc töøng laù phieáu taïi caùc tieåu bang troïng yeáu Ohio vaø Florida. Toång Thoáng Bush ñi vaän ñoäng taïi Florida, sau khi cuøng döï leã taïi moät nhaø thôø Coâng Giaùo vôùi ngöôøi em trai, laø ñöông kim thoáng ñoác

Florida, Jeb Bush, ñaû keâu goïi caùc cöû tri “haõy cuøng ñeán ñöùng beân toâi” vaø cho toâi moät nhieäm kyø nöõa, ñeå coù theå chieán ñaáu choáng khuûng boá vaø giöõ thueá ôû möùc thaáp. Noùi veà öùng cöû vieân ñoái thuû Kerry, Toång Thoáng Bush cho raèng oâng naøy laø moät ngöôøi saün saøng ñaùnh thueá vaø chi tieâu thoaûi maùi, vaø cuõng hay thay ñoåi nöõa, khieán khoâng theå tin oâng ñöôïc ôû chöùc toång tö leänh. Tieáp trang A4

dòch vaän ñoäng tranh cöû cuûa hoï. Hình beân traùi: Toång Thoáng Bush gaëp giôùi cöû tri ôû Tampa, Florida. Hình beân phaûi: Nghò Só Kerry baét tay nhöõng ngöôøi uûng hoä oâng ôû Manchester, New Hampshire. (Reuters)

Thuû töôùng Iraq maát kieân nhaãn vôùi Falluja BAGHDAD, Iraq (Reuters) - Hoâm Chuû Nhaät, oâng Iyad Allawi, thuû töôùng laâm thôøi cuûa Iraq, noùi moät cuoäc ñoái ñaàu laø ñieàu khoù loøng traùnh khoûi taïi thaønh phoá Falluja ôû phía taây, nôi Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø chuaån bò moät cuoäc taán coâng lôùn vaøo loaïn quaân vaø caùc daân quaân Hoài Giaùo. Hai öùng cöû vieân ñöôïc uûng hoä ngang nhau OÂng noùi chính phuû vaãn Cuoäc thaêm doø dö luaän cuûa Reuters/Zogby ñöôïc coâng boá hoâm coøn ñang ñeà nghò moät giaûi 31 thaùng Möôøi cho thaáy Toång Thoáng Bush vaø Nghò Só John phaùp hoøa bình, nhöng oâng Kerry ñöôïc cöû tri uûng hoä ngang nhau, ôû möùc 48%, trong noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo: “Söï cuoäc chaïy ñua vaøo Toøa Baïch OÁc. (Reuters) Tieáp trang A4

Iraq: Khaùch saïn truùng hoûa tieãn, 15 ngöôøi cheát

Vieät Nam: 9 thaùng coù gaàn 9,100 ngöôøi cheát vì tai naïn giao thoâng HAØ NOÄI 31-10 - “Chín thaùng ñaàu 2004, caû nöôùc xaûy ra treân 13,000 vuï tai naïn giao thoâng, giaûm 19% so vôùi cuøng kyø naêm 2003 nhöng soá töû vong leân ñeán gaàn 9,100 ngöôøi, taêng 5,7% so vôùi cuøng kyø. So vôùi 10 naêm tröôùc, soá töû vong do thöông tích giao thoâng ñöôøng boä ôû VN ñaõ taêng leân 10 laàn”. Baùo Tuoåi Treû ngaøy Chuû Nhaät 31-10-2004 laäp laïi lôøi Traàn Chí Lieâm, thöù tröôûng Boä Y Teá CSVN ñaõ thoâng baùo

LAÙ THÖ

nhö treân taïi buoåi “giôùi thieäu baùo caùo toaøn caàu veà phoøng choáng tai naïn giao thoâng ñöôøng boä, ñöôïc Boä Y Teá vaø WHO toå chöùc taïi Haø Noäi ngaøy 28-10”. Lieâm cho bieát theo baùo caùo cuûa WHO vaø WB, tai naïn giao thoâng gaây ra 1,2 trieäu ca töû vong vaø 20-50 trieäu ca chaán thöông moãi naêm treân toaøn theá giôùi. Caùc yeáu toá nguy cô chính ñaõ xaùc ñònh laø toác ñoä, röôïu, söï tham gia giao

T

Tieáp trang A4

uaàn naøy, quan taâm chính cuûa giôùi chính trò Anh laø vaán ñeà Hieán Phaùp AÂu Chaâu vaø cuoäc tröng caàu daân yù maø thuû töôùng Anh ñaõ höùa vôùi daân chuùng laø seõ toå chöùc ñeå ngöôøi Anh coù cô hoäi tröïc tieáp quyeát ñònh. Hoâm Thöù Saùu vöøa qua, cuøng vôùi caùc vò ñöùng ñaàu chính phuû vaø nhaø nöôùc cuûa caùc nöôùc thuoäc Lieân Hieäp AÂu Chaâu khaùc, Thuû Töôùng Anh Tony Blair ñaõ kyù vaøo baûn döï thaûo hieán phaùp AÂu Chaâu taïi Rome. OÂng Tony Blair troâng coù veû ngöôïng nguøng vaø oâng laø ngöôøi cuoái cuøng ñaët buùt kyù vaøo baûn vaên daøy ñeán 263 trang naøy. Vaø sau ñoù oâng ñaõ chuoàn ra ñi luoân, ngöôøi ñoäc nhaát trong soá 25 vò thuû töôùng vaø toång thoáng coù maët taïi ñoù khoâng tham döï böõa côm tröa kyû nieäm maø thuû töôùng YÙ, oâng Berlusconi toå chöùc. Nhöõng haønh ñoäng naøy cuûa oâng Blair cho thaáy chính phuû Anh ñöùng tröôùc moät trôû ngaïi quan troïng trong vieäc laøm cho daân chuùng Anh chaáp nhaän baûn hieán phaùp môùi naøy. Nhöõng cuoäc thaêm doø yù kieán môùi nhaát cho thaáy soá ngöôøi choáng baûn döï thaûo hieán phaùp naøy taïi Anh leân ñeán 59% Theo Ngoaïi Tröôûng Anh Jack Straw thì cuoäc tröng caàu daân yù döï truø seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ñaàu naêm 2006, nhö vaäy coù nghóa laø chính phuû Anh coù 18 thaùng ñeå tìm caùch thuyeát

LUAÂN ÑOÂN

TIKRIT, Iraq (Reuters) Hoâm Chuû Nhaät, ít nhaát moät traùi hoûa tieãn ñaõ baén truùng moät khaùch saïn ôû thò traán Tikrit thuoäc mieàn Baéc Iraq, gieát cheát 15 ngöôøi Iraq vaø gaây thöông tích cho khoaûng 8 ngöôøi khaùc, theo lôøi caùc nhaân chöùng. Caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñaõ bao vaây khaùch saïn, naèm caùch moät caên cöù cuûa Myõ taïi thaønh phoá khoaûng 800 meùt. Caùc thi theå ñöôïc loâi ra töø ñoáng gaïch vuïn coù veû nhö laø thi theå cuûa caùc coâng nhaân theo heä phaùi Hoài Giaùo Shiite ôû mieàn Nam, tôùi kieám aên taïi khu vöïc ña soá laø ngöôøi Hoài Giaùo Sunni, theo Wal-Mart bò phaûn ñoái ôû Mexico lôøi moät nhieáp aûnh vieân laøm Moät ngöôøi Meã maëc y phuïc coå truyeàn cuûa thoå daân Aztec ñaùnh troáng tröôùc cöûa vaên phoøng vieäc cho truyeàn hình Reuters. cuûa Vieän Nhaân Chuûng vaø Lòch Söû Quoác Gia ôû Mexico City hoâm Chuû Nhaät, trong cuoäc bieåu Hai caûnh saùt vieân ñang tình ñeå phaûn ñoái haõng Myõ Wal-Mart thieát laäp moät sieâu thò gaàn nhöõng di tích coå kính cuûa tuaàn tieãu ñöôøng phoá cuõng ôû Mexico ôû Teotihuacan. (Reuters) Tieáp trang A5

Afghanistan: Quaân baét coùc doïa gieát 3 coâng nhaân LHQ

KABUL (Reuters) - Caùc daân quaân hieän caàm giöõ ba coâng nhaân ngöôøi ngoaïi quoác laøm vieäc cho Lieân Hieäp Quoác ñaõ ñe doïa seõ gieát cheát hoï tröø phi taát caû caùc tuø nhaân Taliban vaø al Qaeda ñöôïc Hoa Kyø phoùng thích tröôùc giöõa tröa ngaøy Thöù Tö. Nhoùm baét coùc cuõng ñaõ coâng boá moät baêng video thu Tieáp trang A6 hình caùc con tin, ñöôïc ñaøi Caùc tín ñoà Ki-Toâ giaùo ngöôøi Palestine tham döï moät leã caàu nguyeän cho Chuû Tòch Yasser Arafat taïi nhaø thôø Coâng Giaùo Deir al-Lateen trong Giaûi Gaza hoâm Chuû Nhaät. OÂng Arafat ñang ñöôïc ñieàu trò taïi moät beänh vieän cuûa Phaùp gaàn Paris.

Caùc giôùi chöùc Palestine cho bieát söùc khoûe cuûa Arafat ñaõ caûi thieän

PARIS - Yasser Arafat hoâm Chuû Nhaät ñaõ goïi ñieän thoaïi cho caùc vieân chöùc Palestine ôû Taây Ngaïn, ñoïc ñieän tín chuùc laønh do caùc nhaø laõnh ñaïo treân theá giôùi göûi tôùi, theo lôøi caùc phuï taù cuûa oâng - ñaây laø nhöõng daáu hieäu raèng söùc Tieáp trang A4 khoûe cuûa laõnh tuï Palestine coù veû ñang hoài phuïc sau ba ngaøy ñieàu trò khaån caáp taïi moät quaân y vieän cuûa Phaùp. Tuy nhieân, vaãn chöa coù ai giaûi thích ñieàu gì ñaõ khieán cho söùc khoûe cuûa Arafat suy suïp gaàn ñaây, tuy caùc giôùi chöùc Palestine noùi raèng tình traïng suùt giaûm soá löôïng tieåu huyeát caàu (platelet) trong maùu cuûa

truyeàn hình AÛ Raäp Al Jazeera phaùt ñi hoâm Chuû Nhaät, cho thaáy hoï coù veû khoûe maïnh, maëc duø moät phaùt ngoân vieân cuûa nhoùm sau ñoù noùi raèng moät trong soá caùc con tin ñaõ ñöôïc moät baùc só ñieàu trò vì ngaõ beänh.

oâng khoâng phaûi vì bò beänh ung thö maùu. Caùc baùc só khoâng noùi nguyeân nhaân naøo ñaõ khieán oâng bò giaûm tieåu huyeát caàu, nhöng Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Palestine Nabil Shaath, noùi raèng beänh cuûa Arafat khoâng lieân quan tôùi baát cöù beänh ung thö naøo. Tuy nhieân, chöa coù baùc só naøo ñaõ coâng khai xaùc nhaän keát luaän naøy. Hieän thôøi caùc baùc só ñang thi haønh nhöõng thöû nghieäm ñeå xaùc ñònh xem Arafat laâm beänh vì bò nhieãm vi khuaån, hay laø bò ñaàu ñoäc hoaëc moät thöù beänh naøo khaùc, caùc phuï Tieáp trang A5

Pending Periodicals

Caëp ngheä só tröôït baêng Albena Denkova vaø Maxim Staviski cuûa Bulgaria bieåu dieãn trong giaûi tröôït baêng MasterCard Skate Canada International ôû Halifax, tænh bang Nova Scotia, hoâm 31/ 10. Hoï ñaõ ñoaït huy chöông vaøng trong giaûi naøy.

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $300, Saùu thaùng $160, Ba thaùng $90


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Little Saigon: “Xaøo xaùo” ôû Töôïng Ñaøi Vieät Myõ NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer.

Xaøo xaùo taïi Töôïng Ñaøi Vieät Myõ. Hôn 300 ngöôøi, ña soá maëc quaân phuïc VNCH, chia hai phe laãn loän, tranh caõi taïi töôïng ñaøi. Phía caùnh traùi, oâng Haø Theá Ruyeät, ñaïi dieän CPLTVNTD noùi ñöôïc giaáy môøi cuûa oâng Frank Fry tôùi ñaët voøng hoa vaø nhaän chìa khoùa city. Phía beân phaûi Nghò Vieân Frank Fry tuyeân boá khoâng bieát toå chöùc naøy laø ai, vaø khoâng heà môøi hoï tôùi.

LITTLE SAIGON, Westminster - 7:30 saùng Chuû Nhaät, 31 thaùng Möôøi, naêm 2004, böùc töôïng hai chieán binh Vieät Myõ, ôû Little Saigon, Westminster, ñaõ “nhoû leä”, chöùng kieán caûnh phaân reõ laèn ranh giöõa nhöõng ngöôøi Vieät tò naïn coäng saûn cuøng mang chung maøu côø, saéc aùo. Theo doõi laøn soùng phaùt thanh suoát tuaàn qua chuùng toâi döï truø seõ coù “vaán ñeà” trong ngaøy leã Halloween ma quaùi ngay taïi “thuû ñoâ tò naïn”. Khoâng khí caêng thaúng hôn keùo daøi tôùi taän ñeâm Thöù Baûy, 30-10, moät soá chöông trình phaùt thanh Vieät ngöõ, keâu goïi baø con ra töôïng ñaøi bieåu tình. Saùng Chuû Nhaät 31 thaùng Möôøi toâi bò döïng daäy xaùch maùy hình, ñi laøm caùi phoùng söï khoâng coù gì phaán khôûi. Töø ñöôøng Westminster, nhìn vaøo khu coâng vieân Töï Do, nôi coù Töôïng Ñaøi Vieät Myõ, chuùng toâi ñaõ thaáy 5

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

chieác xe caûnh saùt chôùp ñeøn. Thoaït nhìn leân coâng vieân chuùng ta seõ thaáy döôùi chaân böùc töôïng chieán só voâ danh aáy, haøng traêm ngöôøi, ña soá maëc quaân phuïc raát nhieàu binh chuûng khaùc nhau, moät soá chò em phuï nöõ maëc aùo daøi vôùi nhieàu maøu côø, vaø khaù nhieàu coâ baùc ngoài treân saân khaáu loä thieân nhö chôø xem moät taán tuoàng ngoaïn muïc saép dieãn ra. Laø ngöôøi baøng quan, chuùng ta khoâng khoûi thaéc maéc vì sao caùc ñoaøn theå coäng ñoàng laïi choïn ngaøy Halloween ñeå cöû haønh leã truy ñieäu gì ñaây. Hieän töôïng laï baét ñaàu dieãn ra, khi treân ñöôøng chính daãn vaøo töôïng ñaøi, moät haøng daøi coù khoaûng hôn 200 ngöôøi, phaàn nhieàu maëc quaân phuïc ñoùn chôø moät nhoùm khaùc, cuõng coù nhieàu ngöôøi maëc quaân phuïc, khieâng voøng hoa tieán vaøo vò trí töôïng ñaøi. Ñoâi beân döøng laïi giöõa

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Hai 01 thaùng 11, 2004. 19 thaùng 09 AÂm Lòch, Giaùp Thaân. 5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:15 - Chöông Trình Nhìn Veà Coá Quoác 05:30 - Chöông trình AÙnh Ñaïo Vaøng 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali vaø Houston Texas 06:20 - Giôùi thieäu tieäm vaøng Kim Taøi 07:00 - Ñieåm Tin 07:20 - Saigon supermartket vaø Shopping Center 07:25 - Phuï Nöõ Gia Ñình Ngöôøi Vieät vôùi Buøi Bích Haø 07:35 - Chöông trình “Töø Nhaø Ñeán Tröôøng” vôùi BS Quyønh Kieàu 07:50 - Caùc maët haøng Sales taïi Sieâu Thò AÙ Ñoâng 08:00 - Keát thuùc phaùt thanh 12:00 PM - 4:00 PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø –Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - NDP Photo Studio 12:35 - Ñôøi soáng ñieän töû vôùi coâng ty Hitek 12:50 - Ñieän Thoaïi Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ 01:00 - Tin Thôøi Tieát 01:10 - Chuyeän Luaät Phaùp vôùi THLS Ñoã Phuû, Anh Tuaán 01:40 - Thoâng baùo coäng ñoàng & thöông maïi 01:50 - Caùc maët haøng Sales taïi Sieâu Thò AÙ Chaâu 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:05 - Giôùi Thieäu LL Copiers 02:20 - Miss Vieät Nam USA 02:35 - Saigon supermartket vaø Shopping Center 03:00 - Chuyeän Ñòa OÁc vôùi Security Mortgage Funding 03:25 - Mom & Baby Nutritions 03:40 - “Boán Muøa Du Lòch” vôùi AV Travel 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

ñöôøng, thay vì baét tay, möøng nhau nhö ñôn vò tieàn phöông ñöôïc tieáp öùng vôùi ñoaøn quaân taêng phaùi. Nhöng, ôû ñaây, nhöõng ngöôøi coù maët töø tröôùc, ñaõ chaän nhoùm ngöôøi môùi tôùi, khoâng cho vaøo theâm. Moät vò maëc quaân phuïc, mang lon ñaïi taù Vieät Nam Coäng Hoøa, noùi, hoï tôùi ñaët voøng hoa ôû töôïng ñaøi. Phía beân trong coù nhieàu tieáng xoân xao noùi nguyeân yù raèng “Ñaây laø töôïng ñaøi cuûa chieán só Vieät Nam Coäng Hoøa, caùc oâng tieáp tay vôùi ñaûng Daân Toäc cuûa Vieät Coäng, khoâng ñöôïc ñeán ñaây”. Ngöôøi khaùc lôùn tieáng hôn “Muoán ñeán ñaây, caùc oâng phaûi xin pheùp caûnh saùt, 14 ngaøy tröôùc, chæ coù ngöôøi quoác gia môùi ñöôïc pheùp ñeán baát cöù luùc naøo”. Moät vò maëc complet tieán leân: - Toâi laø Haø Theá Ruyeät, phoù thuû töôùng, ñaïi dieän “Chính phuû laâm thôøi Vieät Nam Töï Do”, vaø chuû tòch phong traøo choáng khuûng boá, ñöôïc oâng Frank Fry môøi tôùi ñaët voøng hoa vaø nhaän chìa khoùa cuûa thaønh phoá”. Phía beân trong yeâu caàu hoï döøng laïi ñeå môøi Nghò Vieân Frank Fry ra giaûi quyeát. Trong khi chôø oâng Frank Fry treân ñöôøng tôùi, phía “chính phuû” gom laïi, moät vò goïi ñieän thoaïi lieân laïc ñöôïc vôùi oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh, ñöa qua cho oâng Haø Theá Ruyeät. OÂng Ruyeät noùi vôùi oâng Chaùnh khoâng giaáu gieám, nghe ñöôïc nguyeân yù laø, “anh

phaûi ra ñaây ngay, ‘tuïi noù’ raát ñoâng, ngaên khoâng cho mình vaøo. Anh phaûi ra giaûi quyeát vaø nhôù mang theo giaáy môøi cuûa oâng Frank Fry. Anh noùi khoâng coù thô môøi vaø khoâng ra ñöôïc? Neáu vaäy thì mình ‘heøn quaù’, chuùng toâi seõ boû veà”. OÂng Haø Theá Ruyeät coøn cuø cöa treân ñieän thoaïi, thì oâng Frank Fry ñöôïc chôû tôùi. Ñaùm ñoâng töø phía trong uøn uøn ra baõi ñaäu xe ñoùn. OÂng Frank Fry ñöôïc oâng Nguyeãn Huy Cô trao maùy “megaphone”. Hai ngöôøi laøm cuoäc phoûng vaán quan loa phoùng thanh. OÂng Nguyeãn Huy Cô hoûi: - Nhöõng ngöôøi ngoaøi kia noùi oâng ñaõ gôûi lôøi môøi oâng Tony Nguyeãn Höõu Chaùnh tôùi töôïng ñaøi ñaët voøng hoa vaø nhaän chìa khoùa danh döï cuûa city. Xin oâng cho bieát ñuùng hay sai? OÂng Frank Fry voã traùn: - Trôøi ñaát, toâi ñaâu coù bieát Tony laø ai, sao toâi phaûi môøi oâng ta? - Tony Nguyeãn noùi tôùi ñaây nhaän chìa khoùa city? - Laø chính phuû sao hoï khoâng bieát chìa khoùa thaønh phoá do thò tröôûng trao danh döï cho khaùch, ñaâu phaûi baï ai cuõng taëng ñöôïc? OÂng Frank Fry cho bieát Töôïng Ñaøi laø taøi saûn chung cuûa coäng ñoàng Vieät Nam vaø city, neáu coäng ñoàng khoâng baèng loøng cho hoï vaøo thì city cuõng phaûi nghe theo. Nhö vaäy nhoùm ngöôøi kia ñaõ möôïn danh chuùng toâi ñeå noùi doái

Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Application to mail at Periodicals Postage Rates is pending at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies ñoàng baøo cuûa hoï. Phía “chính phuû” haäm höïc, khieâng voøng hoa veà xe, tuaàn töï ruùt ñi. Trong khi aáy vaøi quaân nhaân thuoäc caû hai phía lôøi qua tieáng laïi, gaàn tôùi aåu ñaû, caûnh saùt ñòa phöông ñaõ kòp thôøi can thieäp vaø giaûi taùn.

Chuyeän ñaùng tieác xaûy ra trong “ngaøy ma quaùi” ñaõ khuaáy ñoäng söï yeân tónh linh thieâng cuûa töôïng ñaøi nhöõng chieán só Vieät - Myõ vò quoác vong thaân. Ai phaûi, ai quaáy laø tuøy theo söï phaùn ñoaùn cuûa ñoäc giaû. (c.n.n.)

Little Saigon: Laàn ñaàu tieân phaùt haønh DVD taäp luyeän theå duïc thaåm myõ LITTLE SAIGON, Westminster - Laàn ñaàu tieân moät cuoán DVD taäp luyeän theå duïc thaåm myõ (work out) ñaõ ñöôïc phaùt haønh taïi Little Saigon, Westminster, Nam California, nôi coù coäng ñoàng Vieät Nam ñoâng ñaûo nhaát ôû haûi ngoaïi, nhaèm giuùp laøm ñeïp cho caùc ngöôøi luyeän taäp, duø laø nam giôùi hay phuï nöõ, cuøng luùc coù theå taêng theâm söùc khoûe, ngaên ngöøa nhieàu chöùng beänh. Trung taâm baêng nhaïc Thuùy Nga ñaõ coù saùng kieán phaùt haønh cuoán video taäp luyeän naøy, keùo daøi 30 phuùt, ñeå moïi ngöôøi coù theå theo doõi maø taäp luyeän ñöôïc moät caùch deã daøng, vôùi caùc ngöôøi laøm maãu nhö MC Nguyeãn Cao Kyø

Duyeân, vaø 2 nam, nöõ vuõ coâng cuûa nöõ vuõ sö noåi tieáng Shanda Sawyer, ngöôøi ñaõ coù coâng daøn döïng caùc maøn muùa cho caùc chöông trình vaên ngheä cuûa trung taâm Thuùy Nga töø baáy laâu nay. Qua lôøi daãn giaûi cuûa MC Nguyeãn Cao Kyø Duyeân, thì cuoán DVD taäp luyeän naøy laø phuø hôïp vôùi ngöôøi AÙ Ñoâng, maø ngöôøi ta coù theå taäp troïn chöông trình cuûa cuoän DVD naøy moãi tuaàn 3 laàn, hay moãi laàn taäp 5 hay 3 phaàn, vôùi moãi phaàn laø 5 phuùt, trong khi DVD naøy coù taát caû 7 phaàn, naøo laø taäp chaân, tay, buïng... Giuùp giaûm löôïng calories, ngaên ngöøa ñöôïc nhieàu chöùng beänh lieân quan ñeán tim maïch, ung thö vaø khôùp xöông... (L.T.)

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

TIN NHANH MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

Nghò vieän Iran ñoøi chính phuû tieáp tuïc tinh cheá uranium TEHRAN, Iran - Giöõa nhöõng tieáng hoâ to “Myõ cheát ñi,” hoâm Chuû Nhaät, Nghò Vieän Iran ñaõ ñoàng thanh chaáp thuaän moät döï thaûo luaät ñoøi hoûi chính phuû taùi tuïc chöông trình tinh cheá uranium, coù trieån voïng laøm traàm troïng theâm moät cuoäc tranh chaáp quoác teá veà nhöõng hoaït ñoäng haït nhaân cuûa Iran. Tuy nhieân, nhaø thöông thuyeát haøng ñaàu cuûa Iran veà vaán ñeà haït nhaân, oâng Hossein Mousavian, noùi coù 50 phaàn traêm hy voïng seõ ñaït ñöôïc moät thoûa hieäp vôùi caùc nöôùc AÂu Chaâu. OÂng ñaõ loaïi tröø khaû naêng ñình hoaõn voâ thôøi haïn caùc hoaït ñoäng tinh cheá coù tính caùch then choát - moät ñieàu maø caùc nhaø thöông thuyeát AÂu Chaâu muoán Iran nhöôïng boä nhöng ñaõ toû yù raèng Iran seõ cöùu xeùt lôøi keâu goïi taïm ngöng vieäc xaây döïng theâm caùc cô sôû haït nhaân. Caùc nöôùc AÂu Chaâu ñaõ ñeà nghò cung öùng kyõ thuaät vaø nhieân lieäu haït nhaân neáu Tehran keàm cheá caùc tham voïng cuûa hoï trong vieäc töï mình phaùt trieån nhieân lieäu baèng caùch xaây döïng caùc cô sôû tinh cheá, coù theå ñöôïc söû duïng vöøa cho caùc muïc tieâu hoøa bình vöøa cho vieäc cheá taïo vuõ khí. Moät vaøi nhaø laøm luaät ñaõ hoâ to “Myõ cheát ñi!” sau khi Nghò Vieän do phe baûo thuû khoáng cheá boû phieáu ñoøi hoûi xuùc tieán chöông trình haït nhaân cuûa quoác gia, moät vaán ñeà töï haøo daân toäc ñöa tôùi moät ñieåm ñoàng yù hieám hoi giöõa phe baûo thuû vaø nhöõng ngöôøi chuû tröông caûi caùch. Chuû tòch Nghò Vieän Iran goïi cuoäc boû phieáu hoâm Chuû Nhaät laø moät thoâng ñieäp gôûi

theá giôùi. Döï luaät noùi chính phuû phaûi taän duïng caùc nhaø khoa hoïc vaø caùc cô sôû cuûa quoác gia ñeå giuùp ñaát nöôùc laøm chuû kyõ thuaät haït nhaân. Ngöôøi ta troâng ñôïi seõ coøn moät cuoäc boû phieáu nöõa khi caùc chi tieát cuûa döï luaät ñöôïc soaïn ra, nhöng thöôøng chuyeän ñoù chæ coù tính caùch hình thöùc. Ngaøy giôø cho cuoäc boû phieáu thöù nhì chöa ñöôïc aán ñònh. Caùc nöôùc Anh, Ñöùc vaø Phaùp ñaõ caûnh caùo raèng haàu heát caùc nöôùc AÂu Chaâu seõ uûng

hoä lôøi keâu goïi cuûa Washington ñeå ñöa Iran ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ, ñeå coù theå ñaët ra nhöõng cheá taøi kinh teá neáu Iran khoâng töø boû hoaøn toaøn caùc hoaït ñoäng tinh cheá uranium tröôùc cuoäc hoïp cuûa Cô Quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá (IAEA) vaøo ngaøy 25 thaùng Möôøi Moät. Uranium ñöôïc tinh cheá tôùi moät möùc thaáp coù theå ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát nhieân lieäu haït nhaân. Neáu ñöôïc tinh cheá theâm, noù coù theå ñöôïc söû duïng ñeå cheá taïo vuõ khí haït nhaân. (n.n.)

Toång thoáng Indonesia muoán trôû thaønh ñaëc söù ñi vaän ñoäng hoøa bình treân theá giôùi

SYDNEY - Taân Toång Thoáng Susilo Bambang Yudhoyono cuûa Indonesia tuyeân boá oâng seõ xeùt tôùi chuyeän trôû thaønh moät nhaø vaän ñoäng ñi caùc nôi treân theá giôùi ñeå coå voõ chuû tröông oân hoøa cho ñaïo Islam, vaän ñoäng hoøa bình trong nhöõng nôi coù nhieàu xaùo troän nhö vuøng Trung Ñoâng. Yudhoyono noùi raèng oâng muoán Indonesia - quoác gia coù ñoâng tín ñoà Hoài Giaùo nhaát theá giôùi - trôû thaønh moät quoác gia Hoài Giaùo daân chuû göông maãu. “Toâi coù theå ñi caùc nôi treân theá giôùi, thí duï nhö ñeå giöõ moät vai troø tích cöïc hôn ôû Trung Ñoâng, ñeå lieân laïc chaët cheõ hôn vôùi caùc quoác gia Hoài Giaùo treân theá giôùi,” oâng noùi vôùi ñaøi truyeàn hình Channel 9 cuûa UÙc vaø theâm: “Ñöông nhieân laø neáu moïi chuyeän troâi chaûy, luùc ñoù Indonesia coù theå trôû thaønh moät

taám göông toát, moät kieåu maãu toát cho thaáy raèng ñaïo Islam thích hôïp vôùi daân chuû.” Yudhoyono cuõng baùc boû ñeà nghò cuûa UÙc cho moät hieäp öôùc an ninh môùi giöõa hai nöôùc, nhöng theâm raèng oâng thöïc söï muoán thaûo luaän vôùi UÙc veà vaán ñeà an ninh. YÙ kieán veà moät hieäp öôùc môùi giöõa UÙc vaø Indonesia ñeå thay theá cho moät thoûa öôùc ñaõ bò Indonesia huûy boû, khi UÙc göûi quaân ñoäi tôùi Ñoâng Timor naêm 1999, ñaõ ñöôïc Ngoaïi Tröôûng UÙc Alexander Downer neâu ra tuaàn tröôùc. Yudhoyono noùi raèng oâng chöa nhaän ñöôïc ñeà nghò töø chính phuû UÙc vaø theâm raèng oâng khoâng coi moät hieäp öôùc nhö vaäy laø thích ñaùng. “Ñieàu maø chuùng ta caàn coù baây giôø laø moät cuoäc ñoái thoaïi veà an ninh, moät dieãn ñaøn ñeå thaûo luaän veà nhöõng vaán ñeà lieân quan tôùi an ninh,” oâng noùi vôùi Channel 9. (nm)

DAT

Beänh vieän Phaùp ñang ñieàu trò cho chuû tòch Palestine

Moät toaùn caûnh saùt Phaùp canh gaùc beân ngoaøi Quaân Y Vieän Percy ôû Clamart, phía nam Paris, hoâm 31 thaùng Möôøi, trong khi Chuû Tòch Yasser Arafat cuûa Palestine ñang ñöôïc ñieàu trò taïi ñaây. Hoâm Chuû Nhaät caùc giôùi chöùc Palestine cho bieát söùc khoûe cuûa Arafat ñaõ caûi thieän.

Moät caûnh saùt vieân vaø 1 coâng nhaân bò gieát trong vuøng Nam Thaùi Lan NARATHIWAT - Caûnh saùt Thaùi Lan hoâm Chuû Nhaät loan tin daân quaân ñaõ baén cheát moät caûnh saùt vieân vaø moät coâng nhaân Thaùi trong vuøng mieàn Nam, nôi quaân ñoäi ñang chuaån bò traû töï do cho soá ngöôøi cuoái cuøng trong soá 1,200 ngöôøi Hoài Giaùo choáng ñoái bò giam giöõ ôû moät traïi quaân. Caùc nhaø laõnh ñaïo Hoài Giaùo vaø caùc nhaø phaân tích cho hay söï caêm phaãn cuûa tín ñoà Hoài giaùo veà caùi cheát cuûa 85 ngöôøi Hoài Giaùo bieåu tình môùi ñaây coù theå daãn ñeán söï traû ñuõa ñaãm maùu vaø loâi cuoán theâm nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån moä, laøm taêng theâm caùc cuoäc xaùo troän keùo daøi 10 thaùng qua trong vuøng maø soá töû vong nay ñaõ leân tôùi 450 ngöôøi. Khoaûng 113 ngöôøi ñaøn oâng Hoài Giaùo, phaàn lôùn laø thaønh phaàn treû, coøn bò caâu löu ñeå ñieàu tra hoâm Chuû Nhaät trong

luùc nhaø chöùc traùch ñang tìm caùch buoäc toäi hoï. Moät vieân chöùc cao caáp chính quyeàn cho hay nhö treân. Trong soá ñoù coù 76 ngöôøi coù theå bò buoäc toäi gaây xaùo troän, 21 ngöôøi laø thaùnh phaàn ñaøo taåu trong caùc toäi aùc tröôùc ñaây vaø 16 ngöôøi bò xem laø thaønh phaàn nghieän ma tuùy. Hoâm Chuû Nhaät, hai ngöôøi ñi xe gaén maùy baén 5 phaùt suùng vaøo moät chieác xe vaän taûi chôû 12 coâng nhaân laøm ñöôøng ôû tænh Narathiwat gieát moät coâng nhaân 32 tuoåi.Caûnh saùt cho hay hai keû voõ trang ñoù chaïy ñi maát. Trong moät vuï rieâng reõ khaùc, moät keû voõ trang baén cheát moät vieân caûnh saùt Phaät Giaùo môùi vöøa ñöôïc tuyeån moä gaàn moät cöûa tieäm trong tænh Pattani vaøo toái Thöù Baûy. Mieàn Nam Thaùi laø queâ höông cuûa haàu heát ngöôøi daân

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

Hoài Giaùo maø daân soá leân ñeán 6 trieäu ngöôøi, ñang caêm phaãn tröôùc caùi cheát cuûa 78 ngöôøi vì ngaït thôû khi bò chen chuùc chaät cöùng trong nhöõng chieác xe taûi quaân ñoäi vaø di chuyeån trong 3 giôø ñoàng hoà ñeán moät traïi lính ôû tænh Pattani. Coù 7 ngöôøi khaùc ñaõ cheát vì caùc veát thöông khi löïc löôïng an ninh baén nhieàu ñôït vaøo hoï, duøng khoùi cay vaø voøi roàng ñeå giaûi taùn ñaùm ñoâng 1,500 ngöôøi taäp hôïp ñoøi hoï traû töï do cho 6 daân laøng bò caâu löu trong moät boùt caûnh saùt ôû Tak Bai. Ñeå laøm giaûm caêng thaúng do phaãn noä sau nhöõng ngaøy taém maùu trong vuøng ñoái khaùng naøy, chính quyeàn Thaùi ñaõ huûy boû leänh giôùi nghieâm töø saùng ñeán toái ôû vuøng naøy vaø traû töï do cho 900 ngöôøi choáng ñoái bò caâu löu vaøo ngaøy Thöù Baûy.

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

Bankruptcy aêm 5n 2 ân äm Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

Richard Paul Attorney At Law

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Hai ÖÙCV toång thoáng ngang baèng nhau veà söï uûng hoä Tieáp trang A1

chaïy ñua heát söùc gay go vaøo Toøa Baïch OÁc, cho thaáy raèng Toång Thoáng George Bush vaø ÖÙCV toång thoáng cuûa ñaûng Daân Chuû John Kerry ñang ngang baèng nhau veà söï uûng hoä cuûa daân chuùng. Trong cuoäc thaêm doø hoâm 30-10, töùc ba ngaøy tröôùc ngaøy baàu cöû, vaø sau khi coù cuoäc phoå bieán cuoán video cuûa Osama bin Laden, thì hai öùng cöû vieân Bush vaø Kerry, ñeàu ngang baèng nhau ôû tyû leä 48% söï uûng hoä cuûa caùc cöû tri. Trong khi ñoù, cuoäc thaêm doø tröôùc ñoù moät ngaøy vaø phoå bieán hoâm Thöù Baûy 30-10, cho thaáy ÖÙCV Kerry daãn tröôùc ÖÙCV Bush vôùi tyû leä laø 47% vaø 46%. Chæ coù 2% soá cöû tri coøn chöa quyeát ñònh döùt khoaùt, trong khi hai ÖÙCV Bush vaø Kerry lo ñi vaän ñoäng trong vaøi ngaøy cuoái cuøng naøy taïi 10

tieåu bang troïng yeáu, ñeå tìm cho ñuû soá 270 phieáu cöû tri ñoaøn maø hoï caàn, ñeå thaéng trong ngaøy Thöù Ba 2-11 naøy. Cuoäc thaêm doø treân ñaõ ñöôïc thöïc hieän nôi 1,207 cöû tri, xuùc tieán trong ngaøy Thöù Baûy 30-10, vaø coù tyû leä sai bieät laø + hay - 2.9 ñieåm. Cuoäc thaêm doø naøy, coù tính caùch toaøn quoác, cho thaáy raèng öùng cöû vieân ñoäc laäp Ralph Nader, töøng bò moät soá ñaûng vieân Daân Chuû chæ trích laø ñaõ laáy maát moät soá phieáu cuûa öùng cöû vieân toång thoáng cuûa Ñaûng Daân Chuû Gore hoài naêm 2000, khieán oâng naøy ñaõ thaát cöû, ñöôïc 1.2%. Nhaø thaêm doø John Zogby nhìn nhaän: “Moãi öùng cöû vieân ñeàu ñaõ cuûng coá ñöôïc caên baûn troïng yeáu cuûa mình”. ÖÙng cöû vieân Bush hieän daãn ñaàu taïi caùc tieåu bang ñoû, caùc nhaø ñaàu tö, trong soá caùc cöû tri Coäng Hoøa, caùc tín ñoà Coâng Giaùo, caùc nam vaø cöû tri ñaõ laäp gia ñình, trong khi ñoù öùng cöû vieân Kerry laïi daãn ñaàu moät caùch vöõng chaéc taïi caùc tieåu

NEWTON Dental Lab Tech / ESL / Computer

Chuùng toâi coù theå giuùp ñoåi töø daïng Tourist Visa (B1, B2, J1...) sang Student Visa (F1) 1- KHOÙA DENTAL LAB TECH GOÀM: Crown & Bridge. Wax & Metal Finish. Dental Ceramics. Newton International College ñöôïc 40 Dental Lab toaøn quoác khen ngôïi. Giôø hoïc thuaän tieän (saùng, chieàu, toái). Lôùp Anh ngöõ MIEÃN PHÍ Giôùi thieäu vieäc laøm sau khoùa hoïc. Giuùp hoïc vieân möôïn tieàn neáu hoäi ñuû ñieàu kieän. 2- KHOÙA COMPUTER TECH GOÀM: Office Application . Web Development . Networking. 3- KHOÙA HOÏC SING NGÖÕ ESL: Tröôøng coù caáp Sevis I-20 (F 1, M 1) cho du hoïc sinh muoán hoïc Dental/English/Computer. Nhaän hoïc vieân chuyeån töø tröôøng khaùc sang ôû Myõ (ESL, TOEFL, Dental Lab). 4- KHOÙA HUAÁN LUYEÄN THI TOEFL: Luyeän thi TOEFL caáp toác. Thi traéc nghieäm TOEFL moãi thaùng. Ñieåm thi TOEFL hôïp leä vaøo cao ñaúng, Ñaïi hoïc.

Main Campus: GARDEN GROVE (714) 530-9288 8762 Garden Grove Blvd. #102. Garden Grove, CA 92844 Giöõa Magnolia & Newland

LOS ANGELES (231) 380-7899 2975 Wilshire Blvd. #200, Los Angeles, CA 90010 Wilshire & Virgil

bang xanh vaø qua maët öùng cöû vieân Bush trong caùc giôùi cöû tri treû, ngöôøi Myõ goác Phi Chaâu, ngöôøi Hispano, trong soá caùc cöû tri Daân Chuû, phuï nöõ, cöû tri töø caùc nghieäp ñoaøn vaø ñoäc thaân.” Vaøo giai ñoaïn naøy trong cuoäc baàu cöû gay go khoâng keùm hoài naêm 2000, thì öùng cöû vieân Bush coøn daãn tröôùc öùng cöû vieân Gore ñöôïc 2 ñieåm trong caùc cuoäc thaêm doø töông töï, vaø sau ñoù öùng cöû vieân Bush ñaõ thaéng khít khao öùng cöû vieân Gore. (L.T.)

Hoa kyø: Nhaäp 5 trieäu lieàu thuoác ngöøa cuùm töø Ñöùc, Canada Tieáp trang A1

Trong tuaàn naøy caùc phaùi ñoaøn töø Cô Quan Quaûn Trò Thöïc Phaåm Vaø Thuoác Men ( FDA) cuûa Hoa Kyø seõ sang xem xeùt caùc xöôûng saûn xuaát cuûa nhaø maùy aâu döôïc GlaxoSmithKline ôû Ñöùc, ñaõ cho bieát hoï coù theå cung caáp ñöôïc vaøo khoaûng 4 trieäu lieàu thuoác chuûng ngöøa cuùm cho Hoa Kyø neáu caàn mua, cuõng nhö seõ sang xem xeùt xöôûng saûn xuaát cuûa nhaø maùy aâu döôïc ID Biomedical Corp. ôû Canada, ñaõ cho bieát coù theå baùn ñöôïc cho Hoa Kyø vaøo khoaûng 1.2 trieäu lieàu thuoác chuûng ngöøa cuùm. Boä tröôûng Boä Y Teá vaø Caùc Vaán Ñeà Xaõ Hoäi Hoa Kyø, Tommy G.Thompson cho bieát neáu caùc cuoäc xem xeùt naøy ñöôïc coi laø “toát ñeïp”, coù nghóa laø caùc lieàu thuoác chuûng ngöøa cuùm kia ñöôïc coi laø “an toaøn” khi chích cho caùc coâng daân Hoa Kyø, thì seõ ñöôïc cho pheùp nhaäp caûng ngay. Vaãn theo Boä Tröôûng Thompson thì khoái löôïng thuoác chuûng ngöøa naøy seõ ñöôïc chôû ñeán Hoa Kyø vaøo khoaûng ñaàu thaùng 12, coù theå nhieàu ngöôøi ñaõ ñöôïc chuûng ngöøa cuùm roài, tuy nhieân muøa cuùm leân cao nhaát taïi Hoa Kyø laø vaøo khoaûng thaùng Hai vaø thaùng Ba maø thoâi. (L.T.)

Vieät Nam: 9 thaùng coù gaàn 9,100 ngöôøi cheát vì tai naïn giao thoâng Tieáp trang A1

thoâng cuûa caùc ñoái töôïng coù nguy cô cao nhö ngöôøi ñi boä, xe ñaïp vaø xe maùy. Theo Cuïc Y Teá Döï Phoøng Vaø Phoøng Choáng HIV/AIDS (Boä Y Teá), phaàn lôùn treû döôùi 10 tuoåi cheát laø ngöôøi ñi boä, treû 10-14 tuoåi cheát khi ñi xe ñaïp vaø raát nhieàu ca töû vong ôû ñoái töôïng 15-19 tuoåi laø ngöôøi ñi xe maùy.

Baûn baùo caùo cuûa Traàn Chí Lieâm cho hay nhö vaäy thì soá ngöôøi cheát moãi ngaøy ôû Vieät Nam vì tai naïn giao thoâng loái 33 ngöôøi, nhöng phuùc trình cuûa Lieân Hieäp Quoác laïi ñöa ra con soá cao hôn nhieàu, töùc 58 ngöôøi. Nhaø caàm quyeàn CSVN ñöa ra moät soá keá hoaïch ñeå giaûm thieåu tao naïn giao thoâng, keå caû vieäc baét buoäc ngöôøi ngoài treân xe gaén maùy ñoäi muõ an toaøn, nhöng cuõng khoâng coù nhieàu keát quaû. Raát nhieàu ñoaïn ñöôøng loä coù traïm kieåm soaùt, coù nhöõng nhoùm ngöôøi “cho thueâ muõ baûo hieåm” ñöùng ôû gaàn ñoù ñeå cho thueâ. Ñi qua khoûi traïm kieåm soaùt thì traû laïi.

Hai ÖÙCV Bush, Kerry trong noã löïc cuoái cuøng cuûa cuoäc ñua vaøo Toøa Baïch OÁc Tieáp trang A1

Toång Thoáng Bush cho raèng ÖÙCV Kerry ñaõ töï xeáp mình vaøo haøng nguõ cuûa caùc “ngöôøi luoân thay ñoåi”, chaúng haïn nhö oâng ta töøng boû phieáu taùn ñoàng cho ngaân khoaûn leân ñeán 87 tyû ñoâla, phaàn lôùn laø ñeå taøi trôï cho cuoäc chieán tranh ôû Iraq nhöng sau ñoù oâng ta laïi boû phieáu choáng laïi. Toång Thoáng Bush ñaõ tuyeân boá nhö treân tröôùc haøng ngaøn uûng hoä vieân noàng nhieät, trong ñoù coù nhieàu ngöôøi laø Hispano, taïi Trung Taâm Trieån laõm Coconut Grove, Miami, Florida. Florida, cuõng laø tieåu bang coù coäng ñoàng ngöôøi Myõ goác Cuba ñoâng ñaûo nhaát ôû Hoa Kyø, Toång Thoáng Bush ñaõ cam keát ngay laø seõ tieáp tuïc taïo aùp löïc leân Chuû Tòch Fidel Castro cuûa Cuba. OÂng noùi: “Toâi maïnh meõ nghó raèng daân chuùng Cuba phaûi ñöôïc höôûng töï do, khoâng coù nhaø ñoäc taøi naøo nöõa caû.” Sau Miami, Toång Thoáng Bush cuõng ñeán gaëp caùc cöû tri taïi Tampa vaø Gainesville, vaø vaøo buoåi toái ñeán Ohio, ñeå döï cuoäc mít tinh taïi Cincinnati. Vaøo Thöù Hai, 1-11, laø ngaøy vaän ñoäng cuoái cuøng tröôùc ngaøy baàu cöû, Toång Thoáng Bush seõ ñi löôùt ngang qua moät loïat caùc tieåu bang, nhö Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Iowa, New Mexico vaø trôû veà tieåu bang queâ höông oâng ôû Texas. Trong khi ñoù, hoâm 31-10, ÖÙCV toång thoáng cuûa ñaûng Daân Chuû, Nghò Só Kerry, ñaõ ñeán vaän ñoäng taïi Dayton, Ohio, nôi coù ñoâng ñaûo cöû tri da ñen, caùc cöû tri trung

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 thaønh nhaát cuûa ñaûng Daân Chuû. Nghò Só Kerry ñaõ ñeán tham döï buoåi leã saùng taïi moät nhaø thôø ñòa phöông, vaø nhaân dòp naøy keâu goïi caùc ngöôøi ñi leã nhaø thôø neân uûng hoä cho oâng, vì oâng tranh ñaáu cho söï coâng baèng xaõ hoäi vaø kinh teá. Nghò Só Kerry noùi: “Ñoù cuõng laø söï choïn löïa cuûa toâi trong cuoäc chaïy ñua naøy ñoù caùc baïn. Ñoù laø söï choïn löïa cho moät ñaát nöôùc vaø xaõ hoäi maø chuùng ta seõ coù.” ÖÙng cöû vieân phoù toång thoáng cuûa lieân danh Kerry, laø Nghò Só John Edwards, hoâm 31-10, ñeán vaän ñoäng taïi Jacksonville, Floria, nôi coù khoái cöû tri ngöôøi da ñen ñoâng ñaûo, vaø taïi moät ngoâi nhaø thôø, ñaõ keâu goïi caùc cöû tri naøy neân ñi baàu sôùm, vì luaät baàu cöû cho pheùp, chaúng haïn ñi baàu ngay sau khi buoåi leã ñang döï naøy, keát thuùc. OÂng Edwards nhaán maïnh tieáp: “Ñoù laø söùc maïnh, söùc maïnh ñeå choáng laïi söï baát coâng. Chuùng toâi tin raèng caùc laù phieáu cuûa caùc baïn seõ ñöôïc tính ñeán,” yù noùi ñeán cuoäc baàu cöû ñaày raéc roái taïi Florida trong cuoäc baàu cöõ naêm 2000, khieán ñaõ phaûi kieåm phieáu ñi, kieåm phieáu laïi, do söï ñeo saùt nhau cuûa 2 öùng cöû vieân Bush vaø Al Gore, maø sau öùng cöû vieân Daân Chuû Al Gore ñaõ chòu thua. Trong ngaøy Thöù Hai 1-11, ÖÙCV Kerry ñeán caùc tieåu bang Wisconsin, Michigan vaø Ohio, trong moät noã löïc vaän ñoäng sau cuøng. (L.T.)

Afghanistan: Quaân baét coùc doïa gieát 3 coâng nhaân LHQ Tieáp trang A1

Ba con tin - Angelito Nayan ngöôøi Philippines, Annetta Flanigan ngöôøi AÙi Nhó Lan vaø Shqipe Hebibi ngöôøi Kosovo - ñaõ bò baét coùc töø chieác xe LHQ cuûa hoï trong giôø löu thoâng ñoâng ñaûo hoâm Thöù Naêm. Hoï ñaõ giuùp toå chöùc cuoäc baàu cöû toång thoáng ñaàu tieân cuûa Afghanistan, dieãn ra vaøo ngaøy 9 thaùng Möôøi. Trong cuoán baêng, ngöôøi ta thaáy caùc con tin ngoài vôùi nhau tröôùc moät böùc töôøng trô truïi cuûa moät caên phoøng, traû lôøi caùc caâu hoûi töø moät ngöôøi hoûi hoï baèng tieáng Anh baäp beï trong khi traùnh oáng kính maùy quay phim. Ngöôøi ñaøn oâng ñaõ lieân tieáp hoûi laø taïi sao hoï tôùi Afghanistan, roài hoûi taïi sao Myõ vaø NATO ñaõ gôûi quaân tôùi Afghanistan vaø Iraq. “Chuùng toâi khoâng lieân heä

gì vôùi Myõ,” oâng Nayan bình tónh traû lôøi. “Chuùng toâi ôû ñaây vì daân chuùng Afghanistan. Chuùng toâi laø nhöõng coâng nhaân cuûa Lieân Hieäp Quoác. Chuùng toâi muoán veà nhaø vôùi con caùi vaø cha meï chuùng toâi.” Baø Hebibi giaûi thích raèng baø queâ ôû Kosovo, nhöng keû baét coùc coù veû khoâng bieát Kosovo ôû ñaâu. “Ñoù laø moät nöôùc Hoài Giaùo,” baø noùi. “Toâi ñaõ nghó toâi coù theå giuùp moät nöôùc Hoài Giaùo vaø toâi chæ muoán veà nhaø ñeå gaëp em trai toâi.” Vaøo cuoái ñoaïn baêng video daøi 15 phuùt, ngöôøi hoûi hình nhö yeâu caàu baø Flannigan khoùc ñeå quay phim, vaø baø traû lôøi ñaõ khoùc nhieàu roài vaø khoâng theå khoùc ñöôïc nöõa. Nhöõng vuï baét coùc ñaõ khieán khoaûng 2,000 ngöôøi ngoaïi quoác lo sôï raèng caùc daân quaân ôû Afghanistan coù theå baét chöôùc chieán thuaät ñöôïc quaân noåi daäy ôû Iraq söû duïng. Phaùt ngoân vieân cuûa LHQ hoâm Thöù Baûy ñaõ keâu goïi phoùng thích ngay cho caùc con tin vaø Jorge Arizabal, ñaïi söù Philippines taïi Pakistan, ñaõ ñöôïc phaùi tôùi Kabul ñeå coá tieáp tay trong baát cöù cuoäc thöông löôïng naøo. (n.n.)

Thuû töôùng Iraq maát kieân nhaãn vôùi Falluja Tieáp trang A1

kieân nhaãn cuûa chuùng toâi ñang caïn daàn.” Chính phuû noùi hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû trung thaønh vôùi Saddam Hussein vaø vôùi Abu Musab al-Zarqawi, ñoàng minh cuûa Al-Qaeda, ñang xuaát phaùt töø Falluja vaø Ramadi, moät thaønh phoá khaùc ôû phía taây Baghdad do loaïn quaân kieåm soaùt. Baûy ngöôøi, goàm caû phuï nöõ vaø treû em, ñaõ bò gieát cheát vaø 11 ngöôøi khaùc bò thöông trong nhöõng cuoäc ñuïng ñoä giöõa quaân ñoäi Hoa Kyø vaø quaân noåi daäy ôû Ramadi, theo Abdul-Muneim Othman, giaùm ñoác beänh vieän. Caùc cö daân noùi phaùo binh Myõ ñaõ baén vaøo nhöõng quaän phía ñoâng vaø noùi ñaõ coù nhöõng cuoäc khoâng kích vaøo nhöõng ngaøy Thöù Baûy vaø Chuû Nhaät. Vieân tieåu ñoaøn tröôûng cuûa tieåu ñoaøn Thuûy Quaân Luïc Chieán gaàn Falluja noùi binh só cuûa oâng ñang chôø leänh taán coâng. “Chuùng toâi seõ tieáp tuïc thaêm doø söï phoøng thuû cuûa ñòch cho tôùi khi chuùng toâi quyeát ñònh tieán vaøo vaø taûo thanh thaønh phoá,” theo lôøi Trung Taù Willy Buhl. “Vaø chuùng toâi seõ laøm chuyeän ñoù Tieáp trang A5

DAT


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Thuû töôùng Iraq maát kieân nhaãn Tieáp trang A1

khi Thuû Töôùng Allawi vaø Toång Thoáng Bush ra leänh.” Muïc tieâu cuûa hoï laø ñeø beïp quaân du kích Iraq vaø nhöõng daân quaân ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû Falluja vaø nhöõng nôi khaùc tröôùc khi coù nhöõng cuoäc baàu cöû toaøn quoác vaøo thaùng Gieâng. Hieän khoâng roõ laø lieäu caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq coù môû cuoäc taán coâng tröôùc ngaøy baàu cöû toång thoáng Myõ vaøo ngaøy Thöù Ba hay khoâng. Chính phuû Iraq ñaõ lieân tieáp ñoøi hoûi daân chuùng Falluja haõy

giaûi giao caùc chieán binh cuûa Zarqawi vaø chaáp nhaän vieäc caùc löïc löôïng an ninh Iraq trôû laïi thaønh phoá, neáu khoâng muoán phaûi ñoái ñaàu vôùi haønh ñoäng quaân söï. Caùc daân quaân cuûa Zarqawi ñaõ nhaän traùch nhieäm ñoái vôùi moät soá nhöõng vuï chaët ñaàu con tin vaø nhöõng vuï ñaùnh bom töï saùt ñaãm maùu nhaát ôû Iraq. Thi theå maát ñaàu cuûa moät ngöôøi Nhaät bò nhoùm Zarqawi baét coùc ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû Baghdad hoâm Thöù Baûy. Chín binh só TQLC Hoa Kyø cuõng ñaõ bò thieät maïng hoâm Thöù Baûy vaø moät vuï taán coâng baèng bom vaøo ñaøi truyeàn hình AÛ Raäp ñaõ gieát

cheát baûy ngöôøi taïi Baghdad. khoaûng 110 km veà phía baéc, ñaõ trôû thaønh moät thuû phuû (n.n.) cuûa tænh döôùi thôøi cai trò cuûa Saddam Hussein. Nhieàu Iraq: Khaùch saïn ngöôøi ngheøo goác Kurd vaø Shiite vaãn tôùi ñaây ñeå laøm truùng hoûa tieãn, 15 vieäc. (n.n.)

ngöôøi cheát Tieáp trang A1

trong soá nhöõng ngöôøi bò thöông. Quaân ñoäi Hoa Kyø noùi traùi hoûa tieãn, laø moät trong hai traùi maø loaïn quaân baén vaøo khu vöïc, ñaõ truùng khaùch saïn, caùch moät giaùo ñöôøng Hoài Giaùo khoaûng 200 meùt, ít laâu sau giôø caàu nguyeän buoåi chieàu. Giaùo ñöôøng bò hö haïi nheï. Tikrit, caùch Baghdad

Caùc giôùi chöùc Palestine cho bieát söùc khoûe cuûa Arafat ñaõ caûi thieän Tieáp trang A1

taù cuûa oâng noùi vôùi ñieàu kieän naëc danh. Tuaàn tröôùc, caùc baùc só rieâng cuûa Arafat ôû Ramallah noùi raèng nhöõng thöû nghieäm veà ñoäc toá ñaõ loaïi tröø

khaû theå oâng bò ñaàu ñoäc. Beänh tình cuûa nhaø laõnh tuï Palestine 75 tuoåi ñaõ caûi thieän ñaùng keå töø khi oâng ñöôïc chôû khaån caáp hoâm Thöù Saùu töø nôi bò quaûn thuùc ôû Ramallah tôùi moät quaân y vieän gaàn Paris, theo lôøi caùc giôùi chöùc Palestine. Tieåu huyeát caàu laø nhöõng thaønh phaàn giuùp cho maùu ñaäm ñaëc. Tình traïng thieáu tieåu huyeát caàu coù theå cho thaáy beänh nhaân coù vaán ñeà gì lieân quan tôùi tuûy trong xöông - laø nôi caùc huyeát caàu ñöôïc caáu taïo. Coù nhieàu nguyeân nhaân khieán cho tieåu huyeát caàu bò giaûm - nhöõng nguyeân nhaân naøy coù theå chæ laø taàm

thöôøng hoaëc coù theå nguy tôùi tính maïng. Caùc baùc só Phaùp ñaõ truyeàn tieåu huyeát caàu vaøo maùu cho Arafat sau khi oâng tôùi quaân y vieän. Moät giôùi chöùc Palestine cho bieát Arafat ñaõ nhaän ñöôïc ñieäp vaên chuùc laønh töø Toång Thoáng Nga Vladimir Putin, Toång Thoáng Ai Caäp Hosni Mubarak, Toång Thoáng Phaùp Jacques Chirac, Chuû Tòch Fidel Castro cuûa Cuba vaø Chuû Tòch Trung Quoác Hoà Caåm Ñaøo. Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Colin Powell cuõng ñaõ goïi ñieän thoaïi cho ngoaïi tröôûng Palestine ôû Taây Ngaïn ñeå göûi lôøi hoûi thaêm. (nm)

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

“Taïi Sao Quan Troïng Hoùa Vaäy Rachel?” SUE ALEXANDER Ñaëc bieät cho baùo Times

Khi Rachel ñi hoïc veà, em thaáy moät tôø giaáy treân giöôøng cuûa em. Rachel thöông, Con hoûi taïi sao Ba Meï laïi quan troïng hoùa cuoäc baàu cöû ngaøy mai. Ba coù ñöa cho anh Matt moät oâ chöõ cho con ñoù. Con haõy giaûi oâ chöõ roài con seõ hieåu. Nhôù traû lôøi theo thöù töï nhöõng caâu gôïi yù cuûa Ba nheù. Yeâu con, Ba.” “Anh Matt ôi!” Rachel ñi tìm anh trai. Em tìm ñöôïc anh ñang aên moät caùi baùnh mì sandwich pheát bô ñaäu phuïng trong nhaø beáp. Matt luïc tìm trong tuùi quaàn vaø giô leân hai maûnh giaáy. “OÂ chöõ vaø nhöõng caâu gôïi yù,” chuù beù noùi. “Maáy tôø giaáy naøy naèm trong bao thô treân giöôøng anh ñoù.” Vaø chuù beù ñöa oâ chöõ cho Rachel vôùi moät caây buùt chì. Rachel ngoài xuoáng baøn. “Gôïi yù ñaàu tieân,” Matt noùi. “Soá 5 haøng ngang. Leã taï ôn vaø cuoäc baàu cöû ñeàu vaøo thaùng” “Deã eïc!” Rachel noùi. Vaø em vieát thaùng ñoù baèng chöõ in vaøo ñuùng choã.” “Ñöôïc roài,” Matt noùi. “Gôïi yù keá tieáp. Soá 4 haøng ngang. Chuùng ta baàu moät ngöôøi laøm toång thoáng Hoa Kyø moãi_ _ _ _ naêm.” Rachel cau maøy. “Ñeå em suy nghó. OÀ, em bieát roài!” Vaø em vieát maáy chöõ xuoáng nhöõng oâ thích hôïp. “Saün saøng ñoaùn tieáp chöa?” Matt hoûi. Rachel gaät ñaàu. “Soá 3 haøng ngang,” Matt noùi. “Chuùng ta nghe nhöõng öùng cöû vieân thuyeát trình roài

LAÙ THÖ LUAÂN ÑOÂN Tieáp trang A1

phuïc daân chuùng boû phieáu thuaän. Cuoäc ñaàu phieáu naøy taïi Anh nhö vaäy laø seõ ñöôïc toå chöùc khoaûng vaøi thaùng sau khi taïi Phaùp toå chöùc moät cuoäc tröng caàu daân yù töông töï maø vôùi tình huoáng hieän nay caøng ngaøy caøng coù nhieàu nghi ngôø laø khoâng bieát Toång Thoáng Chirac coù ñuû söùc thuyeát phuïc daân chuùng boû phieáu thuaän hay khoâng. Ñoù laø chöa keå coøn nhieàu nöôùc khaùc cuõng seõ toå chöùc tröng caàu daân yù veà vieäc naøy. Ngoaøi Anh vaø Phaùp ra, taùm nöôùc khaùc trong soá 25 nöôùc thuoäc Lieân Hieäp AÂu Chaâu cuõng seõ toå chöùc tröng caàu daân yù ñeå thoâng qua hieán phaùp trong ñoù coù Ñan Maïch, Hoøa Lan vaø Ba Lan laø nhöõng nöôùc coù nhieàu trieån voïng seõ baùc boû döï thaûo hieán phaùp naøy. Moät soá nhöõng nhaø bình luaän cuõng nhö daân bieåu vaø boä tröôûng trong chính phuû Anh e ngaïi raèng cuoäc tröng caàu daân yù coù theå trôû thaønh moät cuoäc ñaàu phieáu tín nhieäm hay khoâng ñoái vôùi oâng Tony Blair thay laø veà AÂu Chaâu. Moät soá ngöôøi khaùc thì cho raèng oâng Blair coù theå duøng vieäc tröng caàu daân yù naøy ñeå ruùt lui, duø thaéng hay baïi. Thaùng tröôùc oâng Blair ñaõ tuyeân boá raèng oâng seõ ra tranh cöû moät nhieäm kyø thuû töôùng thöù ba nöõa, nhöng seõ töø chöùc vaøo cuoái nhieäm kyø ñeå nhöôøng choã cho ngöôøi khaùc, nhöng vieäc toå chöùc tröng caàu daân yù ngay trong naêm ñaàu cuûa nhieäm kyø thöù ba neáu coù cuûa oâng Blair chaéc chaén seõ khoâng khoûi taïo ra nhöõng lôøi baøn taùn veà töông lai cuûa oâng. Chính phuû Anh cuõng baùc boû moät ñoøi hoûi cuûa ñaûng Baûo Thuû ñoái laäp raèng daân chuùng Anh ñöôïc quyeàn quyeát ñònh coù tham gia vaøo heä thoáng tieàn teä chung cuûa AÂu Chaâu, ñoàng Euro hay khoâng, noùi raèng ñaây laø hai vaán ñeà hoaøn toaøn rieâng bieät. Vaán ñeà hieán phaùp vaø vai troø cuûa nöôùc Anh trong Coäng Ñoàng Chaâu AÂu coù theå laø ñieàu laøm chính giôùi Anh quan taâm, nhöng ñoái vôùi daân chuùng Anh, ñieàu naøy khoâng quan troïng baèng vieäc giaù nhaø ñi xuoáng. Anh laø moät trong nhöõng quoác gia maø giaù nhaø ñaõ taêng voït leân töø maáy naêm nay. Töø 1994 ñeán 2004, trong voøng möôøi naêm trôøi, giaù nhaø taïi Anh ñaõ taêng leân gaáp ba. Theá nhöng sau khi taêng giaù ñeán 15% töø ñaàu naêm tôùi nay, vaøo ñaàu tuaàn naøy, coâng ty Nationwide Building Society cho bieát giaù nhaø ñaõ giaûm suùt 0.4% trong thaùng chín vöøa qua, laàn ñaàu tieân maø giaù nhaø giaûm töø ba naêm nay. Ñoàng thôøi theo thoáng keâ cuûa Ngaân Haøng Anh Quoác, caùc ngaân haøng vaø coâng ty taøi chaùnh ñòa oác ñaõ cho vay caàm theá nhaø ñaát (mortgages) moät soá tieàn laø 7.7 tyû baûng Anh trong thaùng 9, thaáp hôn nhieàu so vôùi soá taøi khoaûn 8.4 tyû vaøo thaùng Taùm. Soá hoà sô ñöôïc chaáp thuaän cho vay mua nhaø cuõng giaûm töø 95 ngaøn

choïn ra moät ngöôøi coù chung _ _ _ _ cho töông lai vôùi chuùng ta.” Rachel nhìn vaøo oâ chöõ. Em cau maøy, “Em thieät khoâng bieát!” coâ beù noùi. Matt nhìn vaøo oâ chöõ. Chuù beù ngaãm nghó moät luùc. “ÖØm. Thöû vieát chöõ PLAN (keá hoaïch) xem,” chuù beù noùi. Rachel mæm cöôøi. “Vöøa ñuùng!” em noùi. Vaø em vieát boán chöõ trong oâ chöõ. “Ñöôïc roài,” Matt noùi. “Gôïi yù keá tieáp neø. Soá 1 haøng doïc. Vaøo ngaøy baàu cöû, moät vaøi nôi coù maùy boû phieáu cho daân chuùng ñaùnh daáu vaøo vaø ôû nhöõng nôi khaùc daân chuùng ñaùnh daáu söï choïn löïa treân moät laù,” “Em bieát roài!” Rachel noùi. Vaø em vieát chöõ ñoù xuoáng oâ chöõ. Matt gaät ñaàu. “Ñuùng roài,” chuù beù noùi. “Baây giôø ñeán lôøi gôïi yù cuoái neø. Soá 2 haøng doïc. Moät trong nhöõng ñieàu quan troïng nhaát moät ngöôøi coâng daân Hoa Kyø phaûi laøm laø” “Thì ra laø quan troïng hoùa chuyeän ñoù !” Rachel noùi. Vaø em vieát chöõ V-O-T-E baèng chöõ in xuoáng maáy oâ chöõ nhoû treân oâ chöõ. Lôøi giaûi: Soá 5 haøng ngang: November:(Möôøi moät); Soá 4 haøng ngang: four(boán); Soá 3 haøng ngang: plan(keá hoaïch); Soá 1 haøng doïc: ballot(phieáu) Soá 2 haøng doïc: voïte(ñi baàu).

xuoáng 89 ngaøn, con soá thaáp nhaát keå töø boán naêm nay. Theâm vaøo ñoù, cuõng theo ngaân haøng Anh Quoác, daân chuùng Anh cuõng giaûm bôùt nhieàu soá taøi khoaûn nôï qua theû tín duïng vaø ngaân haøng. Ñieàu naøy cho thaáy naêm laàn taêng laõi suaát cuûa ngaân haøng Anh Quoác trong voøng hai naêm qua ñaõ baét ñaàu coù aûnh höôûng trong vieäc laøm giaûm möùc ñoä tieâu thuï cuûa daân chuùng. Nhöng vôùi thaønh coâng naøy laø nhöõng e ngaïi cuûa moät cuoäc khuûng hoaûng môùi neáu giaù nhaø suïp ñoå maïnh. Vaø ñaây laø moät nguy cô theo nhieàu ngöôøi raát coù trieån voïng xaûy ra. Trong moät phuùc trình noäp leân cho Boä Tröôûng Taøi Chaùnh Gordon Brown, Giaùo Sö David Miles cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Imperial College thuoäc Vieän Ñaïi Hoïc Luaân Ñoân ñoàng thôøi laøm tröôûng kinh teá gia cho Ngaân Haøng Ñaàu Tö Morgan Stanley, öôùc löôïng raèng giaù nhaø hieän nay coøn cao hôn möùc giaù chuaån ñeán khoaûng 25% vaø trieån voïng giaù nhaø bò suït xuoáng hôn möùc ñoù khoâng phaûi laø khoâng coù. Theo Giaùo Sö Miles, vieäc suïp ñoå trong giaù nhaø naøy khoâng caàn phaûi döïa vaøo söï kích thích cuûa moät bieán coá tyû nhö moät quyeát ñònh taêng laõi suaát cuûa ngaân haøng hay laø vieäc gia taêng thaát nghieäp, maø coù theå töï taùc ñoäng neáu vieäc nhaän thöùc raèng giaù nhaø cao quaù möùc ñöôïc phoå bieán roäng raõi vaø taïo ra moät laøn soùng aùp löïc ñaåy giaù nhaø xuoáng.” Anh Quoác coøn moät cuoäc tranh caõi nöõa. Troø ñi saên choàn baèng choù vaø ngöïa coù leõ laø bieåu töôïng lôùn nhaát cuûa söï phaân chia giai caáp trong xaõ hoäi Anh. Chæ nhöõng ngöôøi thuoäc giai caáp quyù toäc hoaëc muoán ñöôïc gia nhaäp vaøo haøng nguõ naøy môùi theo ñuoåi caùi troø chôi ñaét giaù naøy. Thaønh ra ñaûng Lao Ñoäng Anh Quoác, sau khi boû haàu heát nhöõng gì dính daùng ñeán xaõ hoäi chuû nghóa vaø ñaáu tranh giai caáp, nay ñaõ naém laáy bieåu töôïng naøy, vaø cöông quyeát ñöa ra moät ñaïo luaät caám. Trong khi ñoù, nhaân danh quyeàn töï do caù nhaân, nhöõng ngöôøi uûng hoä ñi saên cuõng heát söùc choáng laïi. Keå töø khi chính phuû Tony Blair leân caàm quyeàn ñaõ hai laàn ñaïo luaät caám saên naøy ñöôïc Vieän Thöù Daân thoâng qua nhöng khi leân ñeán Vieän Quyù Toäc laïi bò baùc vaø gôûi traû laïi. Trong thaùng tröôùc ñaõ coù nhöõng cuoäc bieåu tình cuûa nhöõng ngöôøi uûng hoä vieäc naøy taïi truï sôû Quoác Hoäi khi Vieän Thöù Daân mang ñaïo luaät ra bieåu quyeát moät laàn nöõa. Tuaàn qua, khi ñaïo luaät naøy ñöôïc ñöa leân vieän Quyù Toäc, caùc ñaïi bieåu cuûa Vieän naøy laïi moät laàn nöõa baùc boû quyeát ñònh caám saên naøy cuûa Vieän Thöù Daân maø thay vaøo ñoù baèng moät heä thoáng caùc cuoäc saên phaûi xin pheùp toøa aùn tröôùc. Trong luùc Vieän Quyù Toäc ñang baøn thaûo veà döï luaät naøy thì nhaân vieân baûo veä ñaõ baét ñöôïc moät chuù choàn chaïy lang thang trong phoøng hoïp cuûa Vieän Thöù Daân. Hieän ngöôøi ta khoâng bieát raèng chuù choàn naøy ñi laïc ñöôøng vaøo ñoù hay laø ñöôïc moät tay uûng Tieáp trang A7

“Why All the Fuss, Rachel?” BY SUE ALEXANDER Special to The Times

WHEN Rachel came home from school, she found a note on her bed. Dear Rachel, You asked why Mom and I are making such a fuss about tomorrow’s election. I’ve given Matt a puzzle for you. Solve it and you’ll know. Remember to answer the clues in the order that I wrote them. Love, Dad “Matt!” Rachel went looking for her brother. She found him in the kitchen, eating a peanut butter sandwich. Matt dug in his pocket and held up two pieces of paper. “The grid and the clues,” he said. “They

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

were in an envelope on my bed.” And he handed the grid to Rachel along with a pencil. Rachel sat down at the table. “First clue,” Matt said. “Number 5, across. Thanksgiving and the election are both in the month of” “That’s easy!” Rachel said. And she printed the month in the proper spaces. “OK,” said Matt. “Next clue. Number 4, across. We elect someone to be president of the United States every _ _ _ _ years.” Rachel frowned. “Let me think. Oh! I know!” And she put the letters in the spaces where they belonged. “Ready for the next clue?” asked Matt. Rachel nodded. “Number 3, across,” Matt said. “We listen to what the candidates say and then choose the person whose _ _ _ _ for the future of the United States we agree with.” Rachel looked at the puzzle. She frowned. “I just don’t know!” she said. Matt looked at the puzzle. He thought for a minute. “Hmm. Try PLAN,” he said. Rachel smiled. “That fits!” she said. And she put the four letters in the puzzle. “OK,” said Matt. “Here’s the next clue. Number 1, down. On election day, in some places there will be electronic machines for people to mark their choice on, and in other places people will mark their choice on a paper ...” “I know that!” Rachel said. And she put the word in the puzzle. Matt nodded. “That’s right,” he said. “Now comes the last clue. Number 2, down. One of the most important things a citizen of the United States has to do is “ “So that’s what the fuss is all about!” Rachel said. And she printed V-O-T-E in the last empty spaces on the puzzle. Answers: Number 5, across: November; Number 4, across: four; Number 3, across: plan; Number 1, down: ballot; Number 2, down: vote.

DAT


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoaøng Minh Chính, Nguyeãn Thanh Giang:“Choáng tham nhuõng, caàn töï do baùo chí” HAØ NOÄI 31-10 - Muoán choáng tham nhuõng hieäu quaû, Vieät Nam caàn phaûi coù töï do baùo chí. Ñoù laø yù kieán cuûa moät soá nhaân vaät ñaáu tranh töï do daân chuû ôû trong nöôùc töøng bò coâng an haønh toäi nhieàu ngaøy lieân tieáp chæ vì cuøng döï vaøo “Hoäi nhaân daân giuùp ñaûng vaø nhaø nöôùc choáng tham nhuõng” cuûa hai oâng Traàn Khueâ vaø Phaïm Queá Döông. Khi ñoïc dieãn vaên khai maïc khoùa hoïp Quoác Hoäi CSVN ngaøy Thöù Hai tuaàn tröôùc, Phan Vaên Khaûi, thuû töôùng CSVN laïi hoâ hoø choáng tham nhuõng vaø ñaùm ñaïi bieåu buø nhìn raäp khuoân phuï hoïa oàn aøo. Dòp naøy, Phan Vaên Khaûi ñaõ ñöa ra ñeà nghò thaønh laäp moät “UÛy ban choáng tham nhuõng” trong khi cô cheá nhaø nöôùc CSVN ñaõ coù saün moät heä thoáng thanh tra töø trung öông ñeán ñòa phöông. Nhöng uûy ban choáng tham nhuõng naøy goàm nhöõng thaønh phaàn naøo vaø hoaït ñoäng ra sao cho coù hieäu quaû? Ñaøi phaùt thanh RFA coù baøi ghi nhaän vôùi yù kieán cuûa moät soá nhaø tranh ñaáu cho daân chuû ôû trong nöôùc. Trong nhöõng ngaøy qua, cuïm töø “UÛy Ban choáng tham nhuõng” ñöôïc ñaùm ñaïi bieåu Quoác Hoäi (cuõng laø chöùc saéc cao caáp trong ñaûng CSVN) hoâ hoø phuï hoïa khi coù leä chuû ôû treân. OÂng Hoaøng Minh Chính, nguyeân vieän tröôûng Vieän Trieát Hoïc Maùc Leâ, moät nhaân vaät noåi tieáng trong coâng cuoäc ñaáu tranh cho daân chuû töø Haø Noäi leân tieáng: “Thaønh laäp ‘UÛy ban choáng tham nhuõng’ toâi heát söùc hoan ngheânh, bôûi vì hieän nay ôû Vieät Nam theo Quoác Hoäi noùi choáng tham nhuõng khoâng coù hieäu quaû, laàn tham nhuõng naøy coøn naëng hôn caùc laàn tham nhuõng tröôùc, töùc laø tình hình tham nhuõng ngaøy caøng traàm troïng hôn.” YÙ töôûng thaønh laäp moät uûy ban choáng tham nhuõng ôû Vieät Nam khoâng coù gì laø môùi meû vì vaán ñeà naøy töøng ñaõ coù

yù kieán töø nhieàu naêm nay. Tieán Só Nguyeãn Thanh Giang, ngöôøi töøng ñöa ra ñeà nghò naøy vôùi ñaûng Coäng Saûn vaø chính phuû Vieät Nam cho bieát: “...Toâi cho laø caàn thieát, nhöng baây giôø oâng Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi höùa laø seõ laøm thì raát muoän vì caùch ñaây 6-7 naêm toâi ñaõ vieát trong 2 cuoán saùch cuûa toâi laø cuoán: “Khaùt voïng & ñôøi” vaø cuoán “Suy tö öôùc voïng” ñaõ coù baøi trong ñoù ñeà nghò thaønh laäp moät ‘UÛy ban choáng tham nhuõng’ do moät uûy vieân Boä Chính Trò phuï traùch. Sau moät naêm phaûi toång keát laïi ñöôïc neáu tham nhuõng khoâng giaûm maø vaãn taêng thì phaûi caùch chöùc uûy vieân Boä Chính Trò vaø uûy ban ñoù. Neáu giaûm ñi, toâi ñeà nghò thöôûng to, thöôûng nhaø laàu xe hôi haún hoi, nhöng hoï khoâng laøm, noùi maïnh nhö theá hoï cho toâi laø choáng ñaûng, choáng naøy noï... Maëc daàu vaäy, baây giôø Boä Chính Trò coù moät oâng thuû töôùng ñeà nghò thaønh laäp ban ñoù vaø coù thöïc taâm ñeå cho uûy ban ñoù hoaït ñoäng, taïo ñieàu kieän cho ban ñoù moät caùch khaùch quan thì cuõng muoän roài, nhöõng coù cuõng coøn hôn laø khoâng...” Vaán ñeà caàn baøn luùc naøy ôû choã, uûy ban choáng tham nhuõng naøy seõ goàm nhöõng thaønh phaàn naøo vaø hoaït ñoäng ra sao? Lieäu moâ hình caùch ñaây 6 - 7 naêm cuûa Tieán Só Nguyeãn Thanh Giang ñöa ra vôùi nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu laø uûy vieân Boä Chính Trò coù coøn phuø hôïp hay khoâng? OÂng Hoaøng Minh Chính ñöa ra caùi nhìn cuûa mình: “...Toâi thaáy cô quan choáng tham nhuõng laø do Quoác Hoäi ñeà cöû ra toaøn laø nhöõng ngöôøi cuûa ñaûng vieân coäng saûn thì nhö vaäy khoâng theå choáng ñöôïc tham nhuõng... Taïi sao nhö vaäy, bôûi vì trong nhaân daân ngöôøi ta noùi choáng tham nhuõng töùc laø choáng ñaûng. Taïi sao laïi cho laø choáng ñaûng, vì muoán choáng tham nhuõng phaûi coù daân chuû, nhöõng ngöôøi

LAÙ THÖ LUAÂN ÑOÂN Tieáp trang A1

hoä troø saên kieåu naøy thaû. Sau cuøng, Anh Quoác coù leõ laø nöôùc ñoäc nhaát maø ngöôøi ta chòu khoù saép haøng döôùi trôøi möa ñeå ñi tham döï moät buoåi trình dieãn thôøi trang cho choù. Buoåi trình dieãn thôøi trang “Pet - aø - porter 2004” do nhaø haøng Harrod chuû trì ñaõ dieãn ra döôùi trôøi möa nhö truùt. Maëc daàu vaäy moät soá ngöôøi ñoâng ñaûo ñaõ ñeán tham döï ñeå xem trình dieãn nhöõng kieåu quaàn aùo môùi nhaát cho nhöõng chaøng vaø naøng

BCC

choù cuûa Burberry, Aquascutum, Barbour vaø Playboy. Giaù caû cuûa nhöõng moùn naøy thì cuõng töông xöùng vôùi giaù caû cuûa nhöõng quaàn aùo thôøi trang. Moät boä aùo da maàu hoàng cuûa Burberry cho caùc naøng choù poodle giaù 499.95 baûng Anh (khoaûng 800 ñoâ la) trong khi moät aùo veste cuûa Aquascutum giaù 379.95 baûng Anh (khoaûng 684 ñoâ la). Maëc daàu moät loaït nhöõng naøng ngöôøi maãu xinh nhö moäng ñöôïc söû duïng ñeå daãn caùc naøng vaø chaøng choù ra trình dieãn caùc kieåu quaàn aùo môùi nhaát, nhöng rieâng laàn naøy, khaùn giaû chaúng toû veû löu yù gì ñeán hoï caû. Leâ Maïnh Huøng

Wireless Tel: (714) 373-3100

9242 Bolsa Ave. Suite A, Westminster, CA 92683 (Caïnh Phöôùc Loäc Thoï)

Grand opening All phones are on sale

Motorola E680

Samsung P730

nhö Ñaïi Taù Phaïm Queá Döông vaø oâng Traàn Khueâ thaønh laäp hoäi giuùp ñaûng vaø nhaø nöôùc choáng tham nhuõng thì laïi baét boû ngöôøi ta thì laøm sao choáng!” Tieán Só Nguyeãn Thanh Giang, taùc giaû cuûa moät uûy ban choáng tham nhuõng ngaøy naøo cuõng ñoàng yù vôùi oâng Hoaøng Minh Chính vaø giaûi thích theâm: “Vaán ñeà thaønh laäp laø thaønh laäp nhö theá naøo? Xöa kia toâi noùi laø moät uûy vieân Boä Chính Trò vaø caùc uûy vieân trung öông ñaûng, thöù, boä tröôûng... vì luùc ñoù tình hình khaùc baây giôø. Coøn baây giôø tình hình ñaõ beâ boái quaù söùc roài, haàu nhö vaáy buøn heát caû roài... cho neân baây giôø khoâng theå thöøa nhaän ñöôïc. Baây giôø baøy ra chæ ñeå ngu ngô vôùi nhau, vieát moät vaøi caùi toång keát... roài tieán theâm vaøi böôùc... Vaán ñeà baây giôø, vaáy buøn heát caû roài cho neân thaønh phaàn nhaân söï cuûa uûy ban laïi heát söùc quan troïng, khoâng theå giao cho maáy uûy vieân nhö tröôùc nöõa, bôûi vì nhaân daân hoï baûo raèng, giao uûy ban choáng tham nhuõng cho maáy oâng quan chöùc ñoù thì khaùc gì giao tröùng cho aùc! Theo toâi, ban choáng tham nhuõng ñoù phaûi giao cho nhöõng ngöôøi nhö Ñaïi Taù Phaïm Queá Döông, nhö hoïc giaû Traàn Khueâ. Neáu uûy ban ñöôïc thaønh laäp vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá, toâi khoâng noùi hay duøng töø “ñoái laäp” thì naëng neà ra maø gaây cho hoï phaûi ñoái phoù, toâi noùi laø phaùi coù nhöõng ngöôøi coù con maét khaùch quan. Ñieàu thöù 2, muoán choáng tham nhuõng thì phaûi choáng caùi cô cheá ñeû ra tham nhuõng, töùc laø phaûi söûa ñoåi chính trò thì môùi mong choáng ñöôïc tham nhuõng... Ngoaøi vieäc caûi toå cô caáu chính trò, nhöõng thaønh phaàn naøo tham gia vaøo cô caáu choáng tham nhuõng, ñaëc bieät laø ngöôøi ñöùng ñaàu uûy ban choáng tham nhuõng, moät ñieàu kieän toái caàn thieát laø töï do ngoân luaän...”

Motorola A780

& Free

Bluetooth headset

Samsung D415 Motorola V3

Nokia 6230

Nokia 6260

Nokia 7260 Lowest price in stock Nokia 7610

Nokia 6670

Goïi veà VN only 35 cents töø ñieän thoaïi caàm tay

Chöông trình Family talk only $9.99 ñöôïc free nhieàu loaïi ñieän thoaïi khaùc nhau T-Mobile, Cingular, Verizon

Theo Tieán Só Nguyeãn Thanh Giang neáu nhö chæ coù thaønh phaàn vaø phöông thöùc hoaït ñoäng ñuùng ñaén cuûa uûy ban töông lai naøy cuõng chöa phaûi laø quyeát ñònh neáu nhö khoâng coù nhöõng ñieàu kieän khaùc ñi cuøng: “Ngoaøi vieäc caûi toå cô caáu chính trò, nhöõng thaønh phaàn naøo tham gia vaøo cô caáu choáng tham nhuõng, ñaëc bieät laø ngöôøi ñöùng ñaàu uûy ban choáng tham nhuõng, moät ñieàu kieän toái caàn thieát laø töï do ngoân luaän. Phaûi coù töï do ngoân luaän thì môùi choáng ñöôïc tham nhuõng, coøn chöøng naøo taát caû caùc cô quan ngoân luaän, baùo chí chæ laø tay sai cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo thì khoâng ñôøi naøo choáng ñöôïc tham nhuõng. Coù chaêng thì laø nhöõng con teùp nhoû vaø kích ñoäng cho ôû döôùi hoï laøm caùi goïi laø daân chuû cô sôû, ñeå toá caùo loän baäy nhau, trong khi ñoù ôû treân trung öông tham nhuõng bieát

bao nhieâu. Muoán tröøng trò ai thì cho baùo chí noùi ñeán, coøn khoâng muoán tröøng trò thì ôû treân hoïp ban beä caám baùo chí ñeà caäp ñeán.” Vôùi theå cheá chính trò nhö hieän nay taïi Vieät Nam, moät uûy ban khoâng phuï thuoäc vaøo chính phuû hay tröïc thuoäc ñaûng quaû laø khoù coù cô hoäi toàn taïi chöù khoâng noùi ñeán chuyeän hoaït ñoäng coù hieäu quaû. OÂng Nguyeãn Thanh Giang ñöa ra caùi nhìn cuûa mình veà moät uûy ban choáng tham nhuõng trong töông lai: “Toâi noùi, neáu maø ñaûng thöïc taâm muoán choáng tham nhuõng, vaán ñeà soáng coøn cuûa ñaûng. Neáu khoâng choáng ñöôïc tham nhuõng thì khoâng nhöõng coù toäi vôùi nhaân daân, vôùi ñaát nöôùc maø coøn laø nguy cô suïp ñoå cuûa ñaûng. Neáu thöïc söï muoán choáng, thaønh laäp ban choáng tham nhuõng, ngöôøi caàm ñaàu vaø caùc thaønh vieân tuy khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa ñaûng, nhöng ñaûng phaûi ñeå

cho hoï hoaït ñoäng coù tính ñoäc laäp hoaøn toaøn, chöù coøn neáu maø thaønh laäp coù tính chaát nhö phi chính phuû, hoäi ñoaøn naøy noï... thì khoâng laøm ñöôïc. Vaán ñeà naøy caàn phaûi coù moät hoäi thaûo ñeå baøn veà tö caùch phaùp nhaân cuûa toå chöùc naøy, nhöõng ñieàu leä ñeå cho ngöôøi ñöùng ñaàu ít nhaát cuõng ñöôïc laøm nhö oâng Bao Coâng cuûa Trung Quoác thôøi xöa.” Hai oâng Traàn Khueâ vaø Phaïm Queá Döông laøm ñôn ngaøy 2-9-2001 ñeå xin laäp “Hoäi nhaân daân giuùp ñaûng vaø nhaø nöôùc choáng tham nhuõng”. Khoâng nhöõng Hoäi bò nhaø nöôùc caàm thaønh laäp, hai oâng vaø nhieàu ngöôøi khaùc ñaõ bò baét thaåm vaán, khuûng boá lieân tieáp nhieàu ngaøy, keå caû vieäc bò ñöa ra ñaáu toá ôû caùc phöôøng khoùm. Sau ñoù, hai oâng coøn bò boû tuø töø ngaøy 28 (oâng Döông) vaø 29-12-2002 (oâng Khueâ) vaø ôû tuø ñeán cuoái thaùng 7-2004 môùi ñöôïc thaû.

Phieán quaân Mao, quaân ñoäi Nepal xung ñoät sau thôøi gian ngöøng baén KATMANDU, Nepal Hoâm Thöù Baûy 30/10/04, moät giôùi chöùc quaân ñoäi cho bieát binh só Nepal vaø caùc du kích quaân theo chuû nghóa Mao ñaõ trao ñoåi hoûa löïc trong moät ngoâi laøng heûo laùnh ôû mieàn nuùi, laàn ñaàu tieân töø khi cuoäc ngöøng baén - trong thôøi gian dieãn ra leã hoäi lôùn nhaát cuûa nhöõng ngöôøi theo AÁn Ñoä Giaùo cuûa Nepal - chaám döùt hoài tuaàn naøy. Caùc phieán quaân ñaõ naõ suùng coái vaøo moät ñoäi tuaàn tra an ninh töø phía sau moät ngoïn ñoài, trong thaønh trì cuûa Arjun Khola theo chuû nghóa Mao - caùch thuû ñoâ Katmandu khoaûng 250 daëm veà phía Taây - khieán cho caùc binh só phaûi baén traû. Moät só quan quaân ñoäi cho bieát: “Ñaây chæ laø moät cuoäc

chaïm traùn ngaén nguûi. Chuùng toâi khoâng bò baát cöù thöông vong naøo,” vaø noùi theâm oâng khoâng bieát laø caùc phieán quaân coù bò toån thaát hay khoâng, trong vuï ñuïng ñoä xaûy ra hoâm Thöù Saùu. Khoâng coù lôøi bình luaän töø caùc phieán quaân, ñaõ tuyeân boá chín ngaøy ngöng baén ñeå cho pheùp nhöõng ngöôøi Nepal möøng leã hoäi Dasain. Chính phuû cuõng taïm thôøi ngöng caùc cuoäc haønh quaân choáng laïi quaân du kích trong thôøi gian naøy. Cuoäc ngöng baén ñaõ chaám döùt hoâm Thöù Naêm, maëc duø coù lôøi keâu goïi keùo daøi theâm töø caùc chính trò gia vaø caùc nhoùm nhaân quyeàn. Caùc nhoùm naøy cuõng ñaõ thuùc giuïc thöïc hieän caùc cuoäc ñaøm phaùn ñeå keát thuùc cuoäc tranh chaáp keùo daøi

taùm naêm, ñaõ khieán cho haøng ngaøn ngöôøi trong vöông quoác Hy Maõ Laïp Sôn ngheøo khoå naøy bò thieät maïng. Caùc nhaø phaân tích cho bieát caû chính quyeàn laãn nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa Mao, muoán laät ñoå cheá ñoä quaân chuû laäp hieán cuûa Nepal, ñeàu khoâng thích hoøa giaûi. Caùc phieán quaân ñaõ hai laàn ñoät ngoät rôøi boû caùc cuoäc ñaøm phaùn, khi khaêng khaêng ñoøi phaûi coù söï daøn xeáp cuûa Lieân Hieäp Quoác hoaëc moät toå chöùc quoác teá ñoäc laäp naøo khaùc. Trong khi chính quyeàn Nepal cho bieát caùc cuoäc ñaøm phaùn phaûi ñöôïc toå chöùc maø khoâng coù baát cöù ñieàu kieän naøo, vaø choáng laïi söï tham döï cuûa moät thaønh phaàn thöù ba. (N.Y.)

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

ÑEÁN TÆNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔ QUA

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

Hoa Haäu Vieät Nam 2004 Veû ñeïp AÙ Ñoâng leân ngoâi

DAT

Nhaûy laàu töï töû töø taàng 13 cuûa Diamond Plaza SAØI GOØN 31-10 - Theo moät soá baùo chí ñòa phöông, khoaûng 13 giôø 20 ngaøy 30/10/2004, moät coâ gaùi ñaõ nhaûy laàu töï töû töø taàng 13 toøa nhaø Diamond Plaza (soá 34 Leâ Duaån, quaän 1, Saøi Goøn) vaø cheát taïi choã. Coâ gaùi naøy coù maùi toùc ngang vai, maëc aùo thun traéng vaø quaàn jeans. Naïn nhaân rôùt xuoáng quaùn caø pheâ ñaët phía tröôùc tieàn saûnh cuûa toøa nhaø. Nôi ñaây, sau khi xaûy ra söï vieäc, do doøng ngöôøi hieáu kyø ñeán xem khaù ñoâng, ñeå giöõ gìn an ninh traät töï löïc löôïng caûnh saùt 113, coâng an phöôøng vaø nhaân vieân baûo veä toøa nhaø ñaõ phong toaû tuyeán ñöôøng Nguyeãn Vaên Chieâm (moät trong 2 maët tieàn chính cuûa toøa nhaø). Theo moät nguoàn tin, naïn nhaân laø khaùch ñeán xem phim taïi phoøng chieáu ñöôïc ñaët taïi taàng 13 cuûa khoái nhaø 13 taàng. Sau ñoù, naïn nhaân coù theå ñaõ ñi qua khu vöïc ñaët caùc maùy chôi ñieän töû ra ban coâng, saân thöôïng cuûa khoái 13 taàng ñeå nhaûy xuoáng. Theo baùo Ngöôøi Lao Ñoäng, ñeán 14 giôø cuøng ngaøy, coâng an ñaõ hoaøn taát vieäc giaùm ñònh hieän tröôøng vaø cho chôû xaùc naïn nhaân ñi. Vuï vieäc ñaõ ñöôïc giao cho coâng an quaän 1 ñeå tieáp tuïc ñieàu tra chi tieát.

Bình Ñònh:

Caù cheát haøng loaït vì nöôùc thaûi coâng nghieäp BÌNH ÑÒNH 31-10 - Ngaøy 28/10, ôû suoái Döùa (P. Buøi Thò Xuaân) xaûy ra hieän töôïng caù toâm cheát haøng loaït, theo tin baùo Thanh nieân ngaøy 31-10-2004. “Nguyeân do laø nöôùc thaûi coàn cuûa doanh nghieäp Vaïn Phaùt (ñoùng taïi KCN Phuù Taøi) xaâm nhaäp vaøo khu vöïc naøy”, tôø thanh nieân vieát. Caù vaø caùc loaøi thuûy saûn cheát ôû kinh raïch töø Saøi Goøn, Ñoàng Nai, Haø Noäi, Long An, Quaûng Ngaõi v.v... vaø nhieàu tænh khaùc ôû Vieät Nam cheát troâi ñaày soâng raïch vì caùc haõng xöôûng xaû nöôùc thaûi ñoäc haïi maø khoâng qua heä thoáng loïc ñeå baûo veä moâi sinh. Taát caû caùc haõng xöôûng naøy ñeàu laø xí nghieäp quoác doanh hay cô quan kinh taøi ñaûng ñoaøn ñòa phöông neân vaãn cöù ngang nhieân laøm baäy maø khoâng sôï bò ai tröøng phaït. Daân chuùng nhieàu nôi bieåu tình phaûn ñoái nhöng nhöõng ngöôøi bò coi laø caàm ñaàu ñeàu bò taét boû tuø vôùi toäi “choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï” vaø “gaây roái loaïn traät töï coâng coäng.” Theo vieân chöùc ñòa phöông tænh Bình Ñònh, “doanh nghieäp Vaïn Phaùt ñaõ nhieàu laàn bò xöû phaït nhöng vaãn khoâng chòu khaéc phuïc. Löôïng nöôùc thaûi naøy coøn gaây aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán söùc khoûe cuûa haøng ngaøn hoä daân ôû ñòa phöông naøy”. “Khoâng chòu khaéc phuïc haäu quaû taøn haïi moâi sinh” maø nhaø caàm quyeàn ñòa phöông vaãn ñeå yeân töø naêm nay sang naêm khaùc?

Caù cheát vì nhieãm ñoäc ñöôïc vôùt leân.

AÙÙ Haäu Trònh Chaân Traân

QUAÛNG NINH 31-10 “Khoâng maát nhieàu coâng tìm kieám, khaùn giaû theo doõi voøng chung keát Hoa Haäu Vieät Nam 2004 deã daøng nhaän ra hai göông maët naëng kyù nhaát trong soá 21 ngöôøi ñeïp. Hoa Haäu Nguyeãn Thò Huyeàn, thieáu nöõ 19 tuoåi ñang thôøi nôû roä nhan saéc, so taøi cuøng AÙ Haäu I Trònh Chaân Traân, coâ gaùi ñeïp saéc saûo, tuy hôi cöùng so vôùi tuoåi”, baùo ñieän töû VNExpress töôøng thuaät veà cuoäc thi hoa haäu ñöôïc toå chöùc ôû thaønh bieån vaø du lòch Quaûng Ninh trong ngaøy Chuû Nhaät 31-10-2004. VNExpress: Saân khaáu ñöôïc thieát keá hoaønh traùng, xöùng ñaùng vôùi tính chaát cuoäc thi mang taàm quoác gia, tuy coøn moät soá nhöôïc ñieåm, nhöng ñaõ thöïc söï khieán ngöôøi xem gaät ñaàu haøi loøng. Haøng chuïc nghìn khaùn giaû ngoài kín saân khaáu taïo neân khoâng khí voâ cuøng soâi ñoäng, trang troïng khaùc haún vôùi nhöõng cuoäc thi saéc ñeïp tröôùc ñoù. 21 ngöôøi ñeïp trong trang phuïc aùo daøi, aùo taém vaø töï choïn ñaõ boäc loä nhöõng neùt ñeïp hình theå vaø khieáu thaåm myõ ngheä thuaät cuûa mình. Neáu xeùt moät caùch coâng baèng veà maët baèng saéc ñeïp, caùc thí sinh tham gia cuoäc tranh taøi naêm nay khoâng coù maáy göông maët noåi troäi. Nhöõng ngöôøi ñeïp thöïc söï coù

Hoa Haäu Nguyeãn thò Huyeàn, 19 tuoåi, sinh vieân ñaïi hoïc ôû Haø Noäi.

Leã ñaêng quang Hoa Haäu 2004 trong cuoäc thi ôû Quaûng Ninh.

theå keå ñeán khoâng quaù con soá 10, trong ñoù noåi leân hai caùi teân: Trònh Chaân Traân - ngöôøi ñeïp trôû veà töø ñaát nöôùc coâng ngheä cao; Nguyeãn Thò Huyeàn - ngöôøi ñeïp Haø Noäi ñang khoaùc aùo sinh vieân. Nguyeãn Thò Huyeàn, naêm nay 19 tuoåi, sôû höõu göông maët treû thô vaø söï nhanh nheïn saün coù cuûa moät taân sinh vieân Hoïc Vieän Baùo Chí. Khuoân maët ñaày ñaën, moäc maïc mang nhöõng ñaëc tröng

cuûa phuï nöõ AÙ Ñoâng, hình theå lôïi theá (84-60-91) vôùi chieàu cao 1,72 m ñaõ nhanh choùng loït vaøo taàm ngaém vaø döï ñoaùn cuûa khaùn giaû ngay töø nhöõng voøng ñaàu. Ñöùng beân caïnh Chaân Traân, Nguyeãn Thò Huyeàn döôøng nhö laø hình aûnh cuûa ñaát Haø Thaønh yeân bình, ñoái laäp vôùi veû ñeïp cuûa moät Saøi Thaønh ñoâ hoäi. Vôùi taám baèng thaïc só quaûn trò kinh doanh, cuøng soá ño lyù töôûng cuûa moät model coù böôùc

saûi treân saøn catwalk chuyeân nghieäp (92-59-94), Chaân Traân laø nieàm hy voïng, chôø ñôïi cuûa raát nhieàu khaùn giaû theo doõi cuoäc thi naøy. Phong caùch töï tin, duyeân daùng, göông maët mang nhieàu neùt goùc caïnh Chaâu AÂu, tuy khoâng thöïc söï aán töôïng, nhöng cuõng ñuû taïo ra raát nhieàu tình caûm ñeïp ñoái vôùi nhöõng khaùn giaû quan taâm. Tuy theá, ôû tuoåi 24, duø chöa phaûi laø nhieàu, nhöng Tieáp trang A14

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

.3”

Nuoâi yeán trong nhaø

NHAØ TRANG 31-10 - Coù ngöôøi ñaõ ví traàm höông laø thöù “vaøng xanh”, coøn yeán saøo laø “vaøng traéng” thieân nhieân öu ñaõi ban cho Khaùnh Hoøa, kyù söï cuûa baùo Tuoåi Treû Chuû Nhaät. Tuy nhieân, duø laø taëng vaät cuûa thieân nhieân cuõng khoâng theå nghieãm nhieân maø “toïa höôûng kyø thaønh”. Coâng Ty Yeán Saøo Khaùnh Hoøa ñaõ khôûi söï xaây döïng moâ hình nuoâi chim yeán trong nhaø ñeå laáy toå. Loaøi yeán ôû Vieät Nam, ôû Campuchia vaø Ñoâng Thaùi Lan thuoäc loaøi yeán haøng, coù teân khoa hoïc laø Aerodramus fuciphagus germani. Yeán haøng mang tính di truyeàn ñoäc ñaùo laø laáy nöôùc daõi, Ñoâng y goïi laø “taâm dòch”, “ngoïc dòch” hay “huyeàn töông”, ñeå laøm toå nuoâi con. Moãi naêm yeán laøm toå hai laàn töø tröôùc Teát Nguyeân Ñaùn, khoaûng giöõa thaùng Chaïp ñeán Teát Ñoan Ngoï (moàng 5-5 aâm lòch), sau ñoù “dòch taâm” cuûa noù bò khoâ khoâng nhaû theâm ñöôïc nöõa. Troïng löôïng chim yeán treân döôùi 10g, moät vuï laøm toå troïng löôïng toå trung bình cuõng laø 10g, neáu bò gôõ toå ñi thì ñoâi vôï choàng chim yeán laøm toå laàn thöù hai. Ngöôøi ta thu hoaïch kyø thöù nhaát vaøo thaùng Hai, thaùng Ba AÂm lòch (toå kyø nhaát laøm trong ba thaùng) buoäc vôï choàng yeán phaûi doác heát huyeát dòch coøn laïi laøm toå vaø nuoâi con laàn thöù hai ñeå noái doøng veà sau. Toå laàn thöù hai laøm trong moät thaùng röôõi, neân chæ baèng moät nöûa ñeán 2/3 troïng löôïng so vôùi kyø ñaàu. Tröôùc naêm 1976 Khaùnh Hoøa chæ coù saùu ñaûo yeán, ñeán naêm 1988 coù taùm ñaûo vaø naêm 1992 soá ñaûo coù Laáy

Yeán laøm toå treân vaùch töôøng trong nhaø.

chim yeán laøm toå ñaõ taêng leân 12, thuoäc söï quaûn lyù cuûa Coâng Ty Yeán Saøo Khaùnh Hoøa. Ñeán yeán nuoâi trong nhaø Ñoù laø loaøi chim yeán coù teân khoa hoïc Aerodramus Fuciphagus Amechanus. Yeán Amechanus ñöôïc phaân bieät vôùi yeán haøng bôûi caùc ñaëc ñieåm: Maøu loâng, kích thöôùc, saûi ñuoâi, saûi caùnh. Yeán Amechanus coù saûi caùnh trung bình 114mm, troïng löôïng khoaûng 12,6g, trong khi yeán haøng coù troïng löôïng khoaûng 13,9-14,5g. Yeán Amechanus coù maøu loâng toái hôn; coøn yeán haøng coù maøu loâng traéng nhaït. Ñaëc tröng sinh

duïc, tuyeán nöôùc boït, thay loâng ôû yeán Amechanus xuaát hieän quanh naêm, coøn yeán haøng sinh saûn, thay loâng moãi naêm hai muøa vaøo thaùng Tö vaø thaùng Möôøi. Hieän yeán Amechanus ñang coù ôû Ninh Thuaän, Quaûng Ngaõi, Ñaø Naüng, Khaùnh Hoøa vaø Saøi Goøn. Ñaëc bieät, ôû Ninh Thuaän ñaøn chim yeán naøy coù khoaûng 200 con, ñaàu tieân soáng ôû raïp haùt 19-4 (Phan Rang) vaøo khoaûng nhöõng naêm 1980. Ñeán naêm 2000, raïp haùt 19-4 ñöôïc söûa chöõa, ñaøn chim yeán naøy chuyeån sang cö truù taïi raïp haùt Thanh Bình. Taïi Nha Trang, ñeán naêm 1993 môùi phaùt hieän ñöôïc baày chim yeán sinh soáng taïi ngoâi nhaø soá 21 Leâ Thaønh Phöông vôùi soá löôïng chöa ñeán 20 con. Naêm 1996, khu nhaø naøy ñöôïc caûi taïo xaây döïng môùi, baày chim yeán chuyeån sang ngoâi nhaø soá 155 Thoáng Nhaát. Baày chim naøy hieän nay coù khoaûng 100 con vaø phaùt trieån bình thöôøng. Trieån voïng cuûa yeán nuoâi ÔÛ Indonesia chim yeán ñöôïc baét ñaàu nuoâi töø naêm 1980, ñeán nay ñaõ xaây döïng ñöôïc hôn 9,000 ngoâi nhaø cho yeán laøm toå. Ñaøn yeán cuûa Indonetoå yeán thieân nhieân taïi moät ñaûo yeán.

sia hieän coù haøng trieäu con, moãi naêm thu hoaïch yeán saøo boán laàn vôùi saûn löôïng treân döôùi 100 taán. Naêm 1990 Malaysia cuõng baét ñaàu nuoâi vaø ñeán nay saûn löôïng yeán thu hoaïch haèng naêm cuûa nöôùc naøy bình quaân 15 taán. Maáy naêm gaàn ñaây, ngheà nuoâi chim yeán ôû Thaùi Lan phaùt trieån raát maïnh. Do ñaëc ñieåm thôøi tieát khí haäu khaù lyù töôûng neân ñaøn yeán phaùt trieån raát nhanh, soáng ñöôïc khaép töø Baéc ñeán Nam Thaùi Lan, saûn löôïng yeán saøo ñaït ñöôïc raát cao. Maëc duø ñieàu kieän khoâng phuø hôïp laém vôùi loaøi chim yeán Amechanus nhöng Trung Quoác cuõng trieån khai moät ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc taàm quoác gia, nhaäp tröùng yeán töø caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ veà cho aáp ñeå nuoâi thöû. ÔÛ VN, Coâng Ty Yeán Saøo Khaùnh Hoøa laàn ñaàu tieân nghieân cöùu khoa hoïc nuoâi yeán trong nhaø sau khi ñöôïc baøn giao hai caên phoøng coù ñaøn chim yeán sinh soáng ñeå quaûn lyù, baûo veä. Luùc môùi nhaän ñaøn yeán chæ coù 49 toå, nay ñaøn yeán ñaõ phaùt trieån leân tôùi 84 toå. Kích thöôùc toå phaùt trieån toát, tæ leä chim non ñaït 70%. Ñaây laø daáu hieäu heát söùc khaû quan. Vieäc nuoâi yeán trong nhaø ñeå laáy toå ñang môû ra moät höôùng ñi môùi vôùi tieàm naêng vaø trieån voïng to lôùn. Tuy nhieân, ñeå nuoâi yeán trong nhaø thaønh ngheà môùi mang tính coâng nghieäp vaø ñem laïi nguoàn lôïi quan troïng cho ñòa phöông cuõng nhö caû nöôùc, raát caàn thöïc hieän nghieân cöùu khoa hoïc coâng ngheä nhaân gioáng chim yeán vaø coâng ngheä nuoâi chim yeán nhö taïi Indonesia. Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc “Böôùc ñaàu xaây döïng moâ hình nuoâi chim yeán trong nhaø ñeå laáy toå” cuûa Coâng Ty Yeán Saøo Khaùnh Hoøa baét ñaàu khai trieån töø thaùng 1-2005 ñeán thaùng 12-2006. Hi voïng khi ñeà taøi nghieân cöùu thaønh coâng seõ coù theâm moät ngheà môùi ñaày trieån voïng, mang laïi nguoàn lôïi to lôùn laø yeán saøo moät chaát boå döôõng cao vaø toaøn dieän hôn caû saâm nhung.

VIEÄT NAM 24 GIÔ QUA

Saøi Goøn:

Noå ôû nhaø maùy theùp Thuû Ñöùc Saøi Goøn 30-10 - Moät tieáng noå raát lôùn ñaõ vang leân vaøo luùc 10 giôø 5 phuùt ngaøy 30.10.2004 taïi nhaø maùy theùp Thuû Ñöùc (P. Tröôøng Thoï, Q. Thuû Ñöùc, Saøi Goøn) ñaõ laøm vôõ nhieàu cöûa kính trong baùn kính hôn 100m. Baûn tin baùo Tuoåi Treû cho hay nhö theá vaø vieát tieáp raèng, sau tieáng noå, moät taûng xæ theùp naëng khoaûng gaàn 2 taán röïc löûa ñaõ bay ra beân ngoaøi töôøng raøo nhaø maùy rôi treân moät baõi ñaát troáng cuøng raát nhieàu xæ vôõ vuïn ñuû caùc kích côõ ghim vaøo caùc nhaø laân caän caùch xa chöøng 60m ñoàng thôøi phaù toang moät maûng töôøng raøo roäng hôn 10m. Söï coá xaûy ra ñaõ laøm chaùy moät daõy leàu lôïp laù vaø gaây phoûng cho moät chaùu beù teân Tröông Minh Khoâi (9 thaùng tuoåi) ñang cuøng boá meï ôû trong leàu. Theo nhöõng ngöôøi daân cö nguï taïi ñaây cho bieát ñaây laø laàn noå thöù 3 trong voøng 10 ngaøy. Caùc cô quan chöùc naêng ñang ñieàu tra nguyeân nhaân Moät phaàn cuûa nhaø maùy theùp bò noå, gaây noå. suïp ñoå hoaøn toaøn.

“Thaàn ñeøn” Nguyeãn Caåm Luõy sang YÙ di dôøi nhaø coå SAØI GOØN 31-10 - Theo lôøi môøi cuûa oâng baø Leocardantonio Sisto - Ngoâ Thò Kieàu Thu (ngöôøi YÙ), oâng Nguyeãn Caåm Luõy - ngöôøi coù bieät danh “thaàn ñeøn” - ñang chuaån bò sang YÙ ñeå di dôøi ngoâi nhaø coå cuûa hoï taïi phoá Martina Franca. OÂng Luõy laø ngöôøi noåi tieáng ôû Vieät Nam vì söû duïng caùc phöông tieän thoâ sô vaø söùc ngöôøi ñeå di dôøi nhieàu toøa nhaø töø nôi naøy sang nôi khaùc töø maáy naêm qua. OÂng baø Leocardantonio Sisto coøn coù yù kieán seõ toå chöùc cuoäc hoäi thaûo taïi YÙ veà tröôøng hôïp Nguyeãn Caåm Luõy ñaõ thaønh coâng trong vieäc di dôøi, naâng cao, choáng nghieâng xaáp xæ 200 coâng trình daân sinh vaø di tích taïi Vieät Nam. Sang YÙ laàn naøy, “thaàn ñeøn” seõ tham quan vaø nghieân cöùu thaùp Pisa maø oâng töøng coù yù töôûng chænh nghieâng. Traû lôøi baùo Thanh Nieân, oâng Luõy cho bieát yù töôûng cuûa mình laø seõ ñuùc nhieàu caây daàm beâ toâng xuyeân qua taâm thaùp, lieân keát chuùng vôùi nhau thaønh 2 caùi maâm beâ toâng to hôn ñaùy thaùp, naèm treân nhöõng caây coïc ñaõ ñöôïc gia coá ñuû söùc chòu taûi aùp löïc cuûa toøa thaùp vaø sau ñoù baét ñaàu chænh nghieâng.

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Bieân Hoøa:

Bia oâm baây giôø xöa roài! “Khoâng coù vuõ sexy thì... ñoùi nhaên raêng”

SAØI GOØN 31-10 - Kyù söï cuûa baùo Ngoâi Sao: OÂng Tuaân, giaùm ñoác moät coâng ty TNHH ôû Goø Vaáp (Saøi Goøn) cao höùng tuyeân boá vôùi ñaùm baïn “giaø khoâng ñeàu”: “Quaû naøy xong thì ngon laém, tui seõ môøi maáy oâng sang Bangkok coi muùa sexy!”. Moät oâng laéc ñaàu, treà moâi: “Vieäc gì phaûi sang Thaùi Lan cho toán keùm, cöù chi vaøi “veù” toâi daãn maáy oâng leân Bieân Hoøa xem muùa sexy voâ tö luoân...”. Theâm vaøi caâu ngaén goïn ñuùng phong caùch daân laøm aên lôùn, hoï “quyeát” luoân vaø doàn nhau treân chieác Land Cruise phoùng veà Bieân Hoøa... Luùc ñoù laø tröa moät ngaøy cuoái thaùng 10, chieác Land Cruise sau 30 phuùt laên baùnh ñaõ vaøo ñòa phaän TP Bieân Hoøa, Ñoàng Nai. Töø treân caàu Hoùa An (caàu Môùi) nhìn sang bôø baéc soâng Ñoàng Nai, TP Bieân Hoøa traøn treà söùc soáng vôùi nhöõng toøa nhaø hình hoäp chaïy doïc bôø soâng laáp laùnh döôùi naéng tröa. Ngöôøi daãn ñöôøng moùc ÑTÑD ra gaøo vaøo maùy: “Chöøng 10 phuùt nöõa anh ñeán choã chuù. Nay chuù phaûi boá trí sao cho ngon laønh ñeå anh tieáp maáy thaèng baïn “giaø khoâng ñeàu” nheù...”. Anh ta cöôøi ha haû roài cuùp maùy vaø quay xuoáng giaûi thích vôùi maáy oâng baïn ngoài phía sau ñang haùo höùc: “Coù caû daõy phoá laøm dòch vuï muùa sexy, song phaûi coù ‘thoå coâng’ chuùng noù môùi tieáp heát mình...”. Roài caùi hoï noân noùng chôø ñôïi cuõng ñaõ ñeán. Theo chæ daãn cuûa “thoå coâng”, xe queïo vaøo ñöôøng Phan Chu Trinh thuoäc phöôøng Quang Vinh, TP Bieân Hoøa. Ñaây laø khu phoá môùi hình thaønh khoaûng 10 naêm. Caùc quaùn karaoke daøy ñaëc doïc phoá vôùi nhöõng teân goïi deã thöông nhö: Ngoïc Traân,

Hoaøng Dieãm, Phöông, Chaân Tình, Höõu Nghò... Taïi quaùn ñaàu tieân, baø chuû côõ 40 tuoåi, traéng hoàng trong chieác aùo saùt naùch, sau khi trao ñoåi rieâng vôùi “thoå coâng” trong nhaø, böôùc ra xe phaân traàn: “Thaáy ñöôïc ñoaøn khaùch xòn nhö maáy anh laø em meâ laém. Nhöng quaùn cuûa em ñang bò maáy thaèng cha con meï ghen aên töùc ôû phaù neân bò ‘chieáu töôùng’ döõ laém. Coøn ôû ñaây thì quaùn naøo cuõng coù ‘caùi vuï ñoù’, chæ sôï maáy anh khoâng coù söùc maø chôi!”. Theo ngoùn tay cuûa baø naøy, maáy oâng treân xe nhìn ngang doïc vaø ñuïng chan chaùt vaøo voâ soá nhöõng coâ gaùi treû ñeïp, aên maëc kheâu gôïi ngoài ñaày tröôùc cöûa quaùn vaø væa heø khu chôï ñoái dieän. Cuoái cuøng hoï choïn quaùn “Phöông” duø phía tröôùc chaúng coù maøn “tieáp thò” nhö treân. Ñoù laø moät caên nhaø phoá chæ khoaûng 80m2 vôùi caàu thang beù xíu daãn leân laàu. Phoøng karaoke naèm ôû gaùc löûng, traàn thaáp leø teø vaø xoäc muøi khoù chòu; moät boä salon quaây troøn döïa saùt vaùch ñoái dieän vôùi boä ñaàu maùy, tivi 25 inch; coät chieác baøn thaáp baèng kim loaïi raát chaéc chaén. “Caùc em leo leân muùa khoûi teù”, “thoå coâng” giaûi thích. Bia Heineken chai vaø maáy moùn khoâ boø, haït deû, chewing gum ñöôïc mang leân tröôùc, 10 phuùt sau thì tieáng guoác cao goùt nhoän nhòp goõ treân caàu thang. Cöûa phoøng môû toang, ñeøn baät saùng, khoaûng moät taù myõ nöõ ñi haøng moät nhö duyeät binh döøng raêm raép, traät töï ñeå khaùch “choïn haøng”. Trang phuïc cuûa caùc coâ ñoàng loaït theo chuû ñeà “gôïi caûm” vôùi chaát lieäu chính laø loaïi vaûi meàm, moûng, thieát keá theo höôùng daønh cho muøa noùng böùc vaø thoûa maõn tính toø moø cuûa ñaøn oâng. Coù coâ cao leâu

ngheâu, khoaùc treân mình hai maûnh ren te tua theo kieåu vuõ nöõ Apsara ñöôïc taïc treân ñaù haøng traêm naêm tröôùc. Coù coâ noõn naø laïi maëc moät boä jupe maøu da ngöôøi beù xíu oâm saùt, döôùi aùnh ñeøn cöù nhö khoâng maëc gì. Tieáng guoác khua leân loäp coäp sau ñaáy laø söï quay ra cuûa nhöõng coâ khoâng ñöôïc choïn neân coù phaàn meät moûi, naëng neà khaùc vôùi tieáng guoác nhoän nhòp khí theá ban ñaàu. Caùc coâ ñöôïc choïn thì vaøo vôùi ngöôøi ñaøn oâng cuûa mình vaø nôû moät nuï cöôøi vöøa gaây thieän caûm vöøa theå hieän söï haøi loøng “ñoã ñaït” sau moät cuoäc thi. Ñôøi gaùi bia oâm laø vaäy, cöù “thi” lieân mieân vôùi nhöõng tua khaùch vaø ham muoán cuûa ñaøn oâng. Maøn cuõ xì ñöôïc thöïc hieän nhö moät thuû tuïc. Caùc em ñaäp khaên loáp boáp, xeù maáy bao haït deû, khoâ boø roài naâng ly, roài haùt, cöôøi, lau maët cho khaùch noùi chuyeän tieáu laâm pha tuïc... Khoaûng moät giôø sau khi nhaäp tieäc, töùc khi caùc oâng khaùch ñaõ “ñoå beâ-toâng” baèng moät dóa côm chieân toå chaûng vaø maáy moùn xaøo, nöôùng. “Thoå coâng” yeâu caàu cho döøng haùt: “Chuùng ta baét ñaàu muùa, taét ñeøn ñi!...”. Thöùc aên ñöôïc dôøi xuoáng gaàm baøn, treân nhöõng coå chai Heineken vöøa khui coøn suûi boït, theo höôùng daãn cuûa “thoå coâng”, caùc oâng khaùch baét ñaàu moùc nhöõng tôø giaáy baïc 50,000 ñoàng, 100,000 ñoàng boïc treân caùc ñaàu coå chai ñöôïc xeáp laét leùo treân baøn. Thu, coâ gaùi 20 tuoåi, ngöôøi ñaày ñaën, taàm thöôùc ñöôïc chæ ñònh muùa “khai maïc”. Thu ñi vaøo toilet, sau ñoù trôû ra ñöùng tröôùc khoaûng troáng nhoû nhoi giöõa chieác tivi vaø maët baøn ñaõ daøn saün nhöõng chai bia boïc giaáy baïc. Thu coù khuoân maët troøn tròa, phôùt maøu phaán traéng hoàng, moät noát ruoài treân

goø maù. Döôùi aùnh saùng cuûa maøn hình tivi, Thu vôùi neùt maët bí hieåm, laïnh luøng, thong thaû thaùo nhöõng voøng xuyeán, ñoàng hoà ñang ñeo treân tay ñaët leân noùc tivi. Coâ baét ñaàu muùa. Hai caùnh tay traàn vöôn cao, thaân döôùi laéc lieân hoài, maét daïi daàn. Ñeán khi baûn nhaïc Haøn Quoác trong tivi tieát taáu doàn daäp hôn, coâ baét ñaàu côûi boû laàn löôït xieâm y... Nhaïc vaãn thình thình nhöng nhöõng ngöôøi trong phoøng laëng ñi. Naêm, saùu oâng khaùch nhö bò thoâi mieân, haù hoác, ñeâ meâ theo nhòp ñieäu uyeån chuyeån treân thaân hình boác löûa, traàn truïi cuûa vuõ nöõ. Khoâng khí caøng theâm ngheït thôû khi coâ nhaûy luoân leân baøn. Maët baøn ñaày nhöõng chai bia ñaõ khui ñöôïc bòt ñaàu baèng giaáy baïc. Nhö moät cao thuû muùa laân bieåu dieãn baøi “Mai hoa thung” (nhaûy muùa treân ñaàu nhöõng coät goã), vuõ nöõ toùc tai ruõ röôïi vöøa quay cuoàng theo tieáng nhaïc vöøa “haï taán” ñeå duøng kyõ thuaät ñieâu luyeän “ruùt” nhöõng tôø giaáy baïc ra khoûi coå chai. Khi ñaõ gom heát tieàn treân baøn, coâ thaúng ngöôøi keát thuùc maøn bieåu dieãn maø maáy oâng khaùch goïi laø... “quaù ñaõ!”. Caùc vò aáy laïi cöôøi hoâ hoá, hoái nhau roùt bia vöøa ñöôïc môû “tem” ra ly vaø tu öøng öïc khoaùi traù. Coâ beù vuõ nöõ nheã nhaïi moà hoâi thong thaû maëc laïi quaàn aùo, noác caïn moät ly bia pha coca roài... thaûn nhieân aên côm chieân ngon laønh. Cöù theá, laàn löôït caùc coâ coøn laïi ñeàu leân baøn vuõ sexy vaø bieåu dieãn “Mai hoa thung” treân ñaàu caùc chai bia bòt tieàn. Caøng veà cuoái, khoâng khí trong phoøng caøng truïy laïc. Caùc vuõ ñieäu caøng trôû neân “ñoäc” hôn; coù luùc hai, ba coâ cuøng quay cuoàng treân baøn, döôùi ñaát; y phuïc lôùn nhoû raûi ñaày khaép phoøng. Nhöõng oâng khaùch thích nghi daàn vôùi cuoäc chôi, khoâng coøn ngoài ñöïc ra moät choã ngaém nöõa maø ñöùng leân côûi aùo, nhaûy nhoùt baáu víu loaïn xaï. Tieáng ruù khoaùi traù aùt caû tieáng nhaïc oàn aøo. Khi taát caû ñaõ trôû laïi gheá ngoài, moät coâ boãng ñöa ra lôøi

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 ñeà nghò lyù thuù: “Neáu caùc anh taêng gaáp ñoâi tieàn quaán coå chai, em seõ muùa ñeøn saùng”. Daân nhaäu daïi gì töø choái “hôïp ñoàng beùo bôû” naøy. Caên phoøng röïc rôõ aùnh ñeøn neon, caùc vuõ nöõ: Hueä, Oanh, Lan... böôùc leân “saân khaáu”. Laàn naøy tieàn “ñaàu tö” taêng gaáp ñoâi neân caùc naøng chôi baïo hôn. Moät coâ ñöùng treân baøn ngaû ngöôøi xoõa maùi toùc daøi ñuïng treân saøn. Coâ thöù hai quyø ngöôïc ñaàu voâ löng coâ treân baøn ñeå laøm ñieåm töïa. Ñoù laø hai böùc töôïng soáng ñoäng, taùc phaåm cuûa taïo hoùa maø phaûi toán tieàn trieäu maáy oâng khaùch nhaäu môùi ñöôïc chieâm ngöôõng. Troø chôi cuõng ñeán hoài thaùch thöùc nhaát, moät coâ gaùi ra ñöùng canh cöûa. Tieáng böôùc chaân leân xuoáng caàu thang ñeàu ñaën, nhöng trong caên phoøng traàn thaáp, aåm öôùt naøy ngöôøi ta vaãn soáng vôùi nhau raát... hoang daõ! Thu, vuõ nöõ cuoàng baïo nhaát ñöôïc moät oâng khaùch hoûi: “Treû ñeïp nhö em sao khoâng laáy choàng maø phaûi ñi laøm ngheà naøy?”. Thu keå moät caâu chuyeän thay vì traû lôøi: “Caùch ñaây 4 naêm, khi môùi 16 tuoåi em xí xoïn ra tieäm möôùn ñoà coâ daâu maëc chuïp aûnh, theá laø maát duyeân luoân. Ñi coi boùi, thaày baûo soá em khoâng theå laáy choàng ñöôïc nöõa vì ñaõ... lôõ maëc ñoà cöôùi roài. Sau ñoù em chung soáng vôùi moät caäu hoïc troø lôùp 12, anh aáy bò tai naïn cheát, em caëp vôùi moät oâng 62 tuoåi nhöng toát ôi laø toát. Khi vôï con oâng aáy bieát, töø Bieân Hoøa em phaûi troán veà Saøi Goøn thueâ nhaø troï ñi baùn bia oâm kieám soáng. Nhoû baïn ôû chung nhaø ruû em ñi hoïc muùa sexy do maáy ngöôøi nöôùc ngoaøi sang thueâ nhaø môû leùn. Moãi khoùa phaûi ñoùng 1,000 ñoâ, em khoâng coù tieàn neân khoâng theo ñöôïc. Nhoû baïn cuõng toát, veà daïy laïi. Nhöng coøn moät soá tuyeät chieâu nhö: “Haùi nho”, “huùt thuoác”... noù laøm ñöôïc, em thì khoâng...!”. Khaùch caét lôøi: “Hoïc maáy thöù ñoù ñeå laøm gì maø hoïc phí maéc quaù vaäy?”. “Ngoá ôi, möôøi laêm, möôøi saùu trieäu baïc chæ

hai tuaàn leã laø laáy laïi voán thoâi. Em chæ hoïc loùm, vaäy maø khi laøm ôû quaùn bia oâm treân Phuù Nhuaän, moãi ngaøy ñaõ kieám ñöôïc gaàn moät trieäu ñoàng. Maáy nhoû laøm chung thaáy em muùa ñöôïc nhieàu tieàn quaù, ganh tî, chuùng xuùm laïi ñaùnh em moät traän tôi bôøi, coøn doïa thueâ giang hoà xöû vì em ñaõ “ñaäp beå noài côm” cuûa chuùng. Heát ñöôøng em phaûi chaïy leân ñaây, coi nhö veà queâ. Giôø bia oâm xöa roài, khoâng coù muùa sexy ñoá ai theøm vaøo. Caû chuïc quaùn ôû khu naøy quaùn naøo cuõng coù tieáp vieân maø khoâng chuyeån heä muùa thì ñoùi nhaên raêng...!”. Coâ moùc ra trong aùo ngöïc naém giaáy baïc nhaøu naùt hoài naõy môùi ruùt töø caùc coå chai. Nhöõng ngoùn tay meàm maïi, traéng treûo maân meâ vuoát ve laïi. Khuoân maët coâ luùc ñoù troâng thaät ngaây thô, toäi nghieäp duø soá tieàn kieám ñöôïc chæ trong moät tua muùa khaù doài daøo: 3 tôø tím (loaïi 100,000 ñoàng) vaø moät tôø xanh laù caây (50,000 ñoàng). Nhöõng tôø giaáy baïc naøy roài seõ ñöôïc löu thoâng ngoaøi xaõ hoäi. Coù ai bieát tieàn töøng thaám bia, aåm öôùt vì moà hoâi nheã nhaïi cuûa caùc vuõ nöõ vaø... Nhöõng quaùn coøn laïi treân ñöôøng Phan Chu Trinh (TP Bieân Hoøa) nhö: Tuaán, Hoaøng Dieãm, Höõu Nghò, Ngoïc Traân... ñeàu kinh doanh phaùt ñaït nhôø vaøo vuõ ñieäu sexy. Caû traêm coâ gaùi treû ñeïp ngaøy ngaøy thoaùt y, uoán eùo treân baøn nhaäu taïo caûm xuùc cho nhöõng tay chôi hö ñoán. Nhieàu nôi sau khi muùa xong, caùc vuõ nöõ chaúng theøm maëc laïi môù vaûi ít oûi maø cöù theá toàng ngoàng ngoài cuïng ly roài cöôøi ha haû suoát buoåi nhaäu. Nhieàu baèng chöùng khaùc cho thaáy khoâng ít caùc vuõ nöõ ôû ñaây nghieän ma tuùy. Coù theå hoï chôi thuoác laéc ñeå theâm caûm höùng, söï baïo daïn tröôùc nhöõng ñoâi maét hau haùu cuûa ngöôøi ñaøn oâng xa laï. “Khu nhaø môùi”, myõ danh cuûa con ñöôøng naøy giôø ñaõ ñöôïc daân chôi caùc tænh mieàn Ñoâng vaø Saøi Goøn raát quan taâm vôùi lyù do: “Chôi nhö ôû nöôùc ngoaøi nhöng giaù chæ baèng 1/10, laïi khoûi maát coâng xuaát caûnh, toán veù maùy bay”.

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

.3”

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 7/ Minh AÙnh - thöông gia: Toâi choïn oâng Bruce Broadwater, oâng aáy chöùng toû coù ñöùc ñoä, chöõng chaïc vaø coù khaû naêng. Trong thôøi gian laøm Thò Tröôûng Garden Grove oâng aáy ñaõ chöùng toû thieän caûm vôùi coäng ñoàng Vieät Nam chuùng ta. Vôùi chöùc vuï Supervisor oâng seõ tieáp tuïc yeåm trôï chuùng ta höõu hieäu hôn nöõa.

Cöû tri Vieät Nam nghó gì? Baàu cho ai? LTS. Vì sô soùt kyõ thuaät, baøi “Cöû tri Vieät Nam nghó gì” cuûa Nguyeãn Ngoïc Chaán bò thieáu phaàn leo ôû trang C14. Toaø soaïn xin caùo loãi taùc giaû vaø quí baïn ñoïc, vaø xin ñaêng laïi toaøn baøi nôi ñaây

(Baøi 2) NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN Tuaàn sau chuùng ta seõ baàu Toång Thoáng Hoa Kyø vaø moät soá chöùc vuï taïi ñòa phöông. Moãi tieåu bang, quaän haït, tænh ñeàu coù nhöõng cuoäc baàu choïn cho ñòa phöông mình, rieâng taïi Quaän Orange chaúng haïn, cöûu tri taïi ñaây seõ choïn toång thoáng, nghò syõ, daân bieåu lieân bang, daân bieåu tieåu bang, thò tröôûng, hoäi ñoàng quaûn ñoác thaønh Quaän Cam, nghò vieân thaønh phoá vaø caùc chöùc vuï uûy vieân giaùo duïc, veä sinh v.v... Hoâm qua Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät ñaõ laøm moät cuoäc thaêm doø trong giôùi cöû tri Myõ goác Vieät. Chuùng toâi ñaõ hoûi yù moät soá ñoâng baø con ñaõ boû phieáu, hoaëc chuaån bò ñi baàu vaøo ngaøy 2 Thaùng Möôøi Moät. Hoâm nay chuùng toâi tieáp xuùc vôùi moät soá baø con cöû tri khaùc, thaêm doø yù kieán quí vò, baàu cho ai vaøo chöùc vuï Quaûn Ñoác Quaän Orange. Tröôùc khi phoå bieán keát quaû cuoäc thaêm doø hoâm nay, chuùng toâi daønh ít haøng trình baøy sô löôïc veà nhieäm vuï cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Ñoác Quaän Cam: Caùc thaønh phoá thuoäc Quaän Cam, tieåu bang California ñöôïc chia ra thaønh naêm khu haønh chaùnh. Dieän tích moãi thaønh phoá coù cheânh leäch ñoâi chuùt nhöng, gaàn nhö töông ñoàng veà löôïng daân soá. Moãi khu haønh chaùnh choïn moät vò quaûn ñoác, nhieäm kyø 4 naêm, moãi vò seõ ñöôïc naém giöõ hai nhieäm kyø toång coäng laø 8 naêm. Hoäi ñoàng ñöôïc baàu choïn so le, traùnh tình traïng caû 5 vò ñeàu ñöôïc baàu moät löôït. Khu 2, 4 vaø 5 seõ baàu quaûn ñoác vaøo naêm 2006. Naêm nay, 2004 cöû tri baàu hai gheá khu 1 vaø khu 3. 5 vò quaûn ñoác thuoäc hoäi ñoàng quaän, moãi naêm seõ baàu ra moät chuû tòch, moät phoù chuû

tòch. vaên phoøng ñaët taïi toøa haønh chaùnh treân ñöôøng Broadway, Santa Ana, California. Hoäi ñoàng coù traùch nhieäm quaûn trò caùc coâng vieäc thuoäc chính quyeàn quaän vaø nhieàu vuøng lieân heä. Trong traùch vuï haønh phaùp, hoäi ñoàng tieáp quaûn, cöùu xeùt caùc nghò quyeát trong phaïm vi quyeàn haïn cuûa hoï ñöôïc aán ñònh trong luaät tieåu bang. Nhieäm vuï chính cuûa hoäi ñoàng bao goàm: - Thieát laäp caùc thuû tuïc, chính saùch. - Chuaån pheâ ngaân saùch haøng naêm. - Boå nhieäm caùc chöùc vuï trong quaän. - Toå chöùc caùc cuoäc tröng caàu yù kieán, hoäi luaän hearing coâng coäng, vieäc söû duïng ñaát ñai thuoäc laõnh thoå quaän. - Chæ ñònh caùc chöùc vuï uûy vieân, vaø thaønh vieân hoäi ñoàng. Hoäi ñoàng quaûn ñoác quaän seõ coù nhöõng buoåi hoïp coá ñònh taïi phoøng hoäi soá 10 Civic Center, laàu moät, Santa Ana moãi Thöù Ba töø 9 giôø 30 saùng. Muoán bieát thôøi khoùa caùc caùc buoåi hoäi coù theå vaøo trang nhaø www.ocgov.com/cob/ Meetingdates.asp. Caên cöù vaøo nhieäm vuï cuûa hoäi ñoàng quaûn ñoác, chöùc vuï naøy cuõng khaù quan troïng nhaát laø vieäc quaûn trò taøi saûn cuûa quaän haït, do ñoù nhöõng vò ñöôïc choïn vaøo hoäi ñoàng cuõng caàn coù khaû naêng, ñöùc ñoä vaø kinh nghieäm haønh chaùnh. Naêm nay khu 1 vaø 3 coù cuoäc baàu cöû choïn öùng cöû vieân vaøo hoäi ñoàng. Khu 1 goàm coù nhöõng tænh taäp trung nhieàu cöû tri ngöôøi Myõ goác Vieät. Khu vöïc naøy coù 2 öùng cöû vieân raát quen thuoäc vôùi coäng ñoàng Vieät Quaän Cam. Chuùng ta chæ ñöôïc choïn moät. Duø quí meán caû hai oâng tôùi ñaâu chuùng ta cuõng chæ ñöôïc boû phieáu choïn moät ngöôøi. Ñoù laø oâng Bruce Broadwater ñöông laø Thò Tröôûng Thaønh

COÂNG TY

Phoá Garden Grove, vaø oâng Lou Correa - daân bieåu ñôn vò 69 tieåu bang California. Chuùng toâi tuyeät ñoái toân troïng quyeát ñònh cuûa quí vò. Cuoäc thaêm doø naøy chæ coù tính caùch tìm hieåu vaø chia seû caûm nghó cuûa cöû tri Myõ goác Vieät. Hai caâu hoûi ñöôïc ñaët ra vôùi moãi vò nhö sau: - Baàu cho ai vaøo Hoäi Ñoàng Quaûn Ñoác Quaän Cam? - Lyù do baàu cho öùng cöû vieân aáy? Chuùng toâi ghi nhaän caùc caâu traû lôøi nhö sau:

1/ Ann Ñoaøn - thaåm myõ vieän: Toâi baàu cho oâng Lou Correa, oâng naøy raát coù loøng vôùi giôùi buoân baùn nhoû, ngheà nails chaúng haïn, choáng laïi toå hôïp luaät sö muoán laøm khoù deã chò em chuùng toâi. Giôùi tieäm thuoác taây ñoäc laäp ñöôïc oâng Correa giuùp choáng laõi taäp ñoaøn Cal Optima.

2/ OÂng Cam Vuõ - y só - cöïu só quan Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa: Toâi baàu cho oâng Lou Correa, oâng luoân luoân saùt caùnh vôùi coäng ñoàng Vieät Nam chuùng ta treân nhieàu phöông dieän.

DU LÒCH

HAÛI AÂU Website: www.seagulltour.com

CASINO VIEJAS Baét ñaàu Khôûi haønh NGAØY 16-5-2004 MOÃI NGAØY ÑEÀU COÙ CHUYEÁN HOAØN TOAØN MIEÃN PHÍ

Taëng $15 tieàn maët töø thöù Hai ñeán thöù Saùu Taëng $10 tieàn maët töø thöù Baûy ñeán Chuû Nhaät

LITTLE SAIGON WESTMINSTER KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: A. 6:30AM: V&W Bookstore (Cerritos) 7:15 AM: Westminster (ABC Market) B. 7:00AM: Westminster (A.B.C. Market) C. 10:30AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:30AM: Westminster (A.B.C. Market) D. 5:30PM: Westminster (A.B.C. Market)

LOS ANGELES 1. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 6:40AM: Chinatown ( Chinatown) 7:00AM: HongKong Market (Monterey Park) 7:20AM: Sunny Plaza (San Gabriel) 7:35am: YES Plaza (Rowland Heights) 7:40AM: HongKong Plaza ( Rowland Heights) 8:30AM: 99 Ranch Market (Irvine)

LOS ANGELES 2. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 11:00AM: HongKong Market (Monterey Park) 11:10AM: Kee Wah Bakery (San Gabriel) 11:20AM: Superstore (San Gabriel) 11:25AM: Ledo Cafe (Rosemead) 11:40AM: YES Plaza (Rowland Heights) 11:45AM: HongKong Plaza (Rowland Heights) 12:30PM: 99 Ranch Market (Irvine) 3. KHÔÛI HAØNH CHÆ VAØO THÖÙ BAÛY: Taëng $15 Cash 1:00PM HongKong Market (Monterey Park) 1:10PM Kee Wah Bakery (San Gabriel) 1:20PM Super Store (San Gabriel) 1:45PM HongKong Plaza (Rowland Heights)

VEÙ MAÙY BAY ÑOÂNG NAM AÙ + KHAÙCH SAÏN TÖØ $550 ÑAÏI LYÙ CAÙC QUOÁC GIA TREÂN THEÁ GIÔÙI GIAÙ REÛ + VISA + CRUISE º TOURS DU LÒCH TRUNG QUOÁC + VIEÄT NAM: - Thaêm ñaûo Haûi Nam vaø veà Vieät Nam: 6 ngaøy töø $1138 + thueá º TOURS THAÙI LAN + VIEÄT NAM: - Thaêm Pataya 6 ngaøy veà Vieät Nam töø $799 + thueá º TOURS THAÙI LAN: - Thaêm Bangkok, Pataya 6 ngaøy töø $608 - Bangkok, Pataya, Puket 8 ngaøy töø $888 - Bangkok, Pataya, Chieng Mai, Tam Giaùc Vaøng 8 ngaøy töø $848 - Bangkok, Pataya, Hong Kong 8 ngaøy töø $868

GIAÙ VEÙ MIEÀN NAM NÖÔÙC MYÕ °LAKE POWELL & CANYON LAND, ARCHES: 4 ngaøy $208/$118 °BRYCE CANYON, LAKE POWELL, PETRIFIED FOREST: 4 ngaøy $208/$118 °17 MILES, MONTEREY BAY, SEQUOIA, LAKE TAHOE: 4 ngaøy $208/$118

GIAÙ ÑAËC BIEÄT TRUNG QUOÁC ª QUAÛNG CHAÂU, QUEÁ LAÂM, KHOÂN MINH, ª ÑAÛO HAÛI NAM: 6 ngaøy töø $888 + thueá HONG KONG: 8 ngaøy töø $1099 ª GIANG NAM: 8 ngaøy töø $599 + thueá ª QUAÛNG CHAÂU, KHOÂN MINH, THAÏCH LAÂM, ª THÖÔÏNG HAÛI, HAØNG CHAÂU, TOÂ CHAÂU, NAM KINH, THUÛY HÖÔNG, ÑOÀNG LYÙ, WAXI, THAÉNG CAÛNH HOÀ NAM, ÑAÏI LYÙ, LEÄ GIANG: 8 ngaøy töø $1299 TÖÙ XUYEÂN, THAØNH ÑOÂ, CAÅM DÖÔNG, HUYØNH LONG, ª THÖÔÏNG HAÛI, HOÀ THIEÂN ÑAÛO, HAØNG CHAÂU, ÑOÂ GIANG, LAÏC SÔN, ÑAÏI PHATÄ: 10 ngaøy töø $999 + thueá PHOÅ ÑAØ SÔN: 8 ngaøy töø $999 ª DANH LAM THAÉNG CAÛNH TRUNG QUOÁC: 16 ngaøy töø $1999 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI: ª TRÖÔØNG GIANG, TAM HIEÄP 12-16 ngaøy töø $1899 8 ngaøy töø $699 ª HOAØNG SÔN, TAM HIEÄP 12 ngaøy töø $1899 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI, ª TRÖÔNG GIA GIÔÙI, CÖÛU TRAÏI CAÁM, HONG KONG: 10 ngaøy töø $999 HUYØNH LONG: $1599 ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, THÖÔÏNG HAÛI: 8 ngaøy töø $899 ª VAÊN HOÙA COÅ ÑOÂÂ: 12 ngaøy töø $1399 ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, ª ÑIEÂU KHAÉC BAÊNG GIAÙ ÑOÂNG BAÉC: 8 ngaøy $999 THÖÔÏNG HAÛI: 10 ngaøy töø $999

4/ James Hoaøng - thöông gia: Toâi baàu cho oâng Bruce Broadwater, maáy naêm oâng laøm thò tröôûng taïi thaønh phoá Garden Grove oâng naâng ñôõ giôùi tieåu thöông raát nhieàu. Hoäi Chôï Teát Sinh Vieân, Nghò Quyeát Côø Vaøng laø nhöõng thaønh tích oâng Broadwater ñaõ ñem lôïi ích cho coäng ñoàng chuùng ta.

8/ Phaïm Quang Vaân - business manager - cöïu só quan Bieät Ñoäng Quaân: Toâi baàu cho oâng Lou Correa, oâng aáy hieân ngang ñöùng vaøo haøng nguõ ngöôøi Vieät ty naïn coäng saûn cuûa chuùng ta. Trong moïi cuoäc bieåu döông khoâng bao giôø thieáu boùng daùng cuûa Lou Correa. OÂng laø ngöôøi baïn ñích thöïc cuûa coäng ñoàng Vieät Nam.

5/ Kim Haïnh - chuyeân vieân thaåm myõ: Toâi thích tính thaân thieän cuûa oâng Lou Correa, toâi ñaõ tieáp xuùc vôùi oâng aáy trong vaøi buoåi tieäc, oâng aáy thaêm hoûi moïi ngöôøi nhö moät ngöôøi baïn thay vì laø moät oâng daân bieåu.

TOÅNG COÂNG TY

529 E. Valley Bl. # 238, San Gabriel, CA 91776

LITTLE SAIGON

9/ Baø Baïch Tuyeát - giaùm ñoác Thaåm Myõ Vieän Snow White: Toâi baàu cho oâng Lou Correa, oâng naøy raát quan taâm tôùi giôùi tieåu thöông, chuùng toâi vaãn nhôù coâng oâng ñaõ ñöùng leân choáng laïi taäp ñoaøn luaät sö muoán cheøn eùp ngheà nails ñi tôùi choã phaù saûn.

10/ Vaân Nguyeãn - thaåm myõ: Toâi nghe noùi oâng Lou Correa laø ngöôøi di daân nhö chuùng ta. OÂng aáy tranh ñaáu cho quyeàn lôïi cuûa giôùi thôï thuyeàn chuùng toâi, baàu oâng vaøo chöùc vuï cao hôn laø ñeå traû ôn nhöõng vieäc oâng ñaõ giuùp cho chuùng toâi trong quaù khöù. Treân ñaây laø nhöõng yù kieán cuûa cöû tri ngöôøi Myõ goác Vieät, vöøa ñöôïc chuùng toâi thaêm doø ngaøy qua. Chaân thaønh caùm ôn nhöõng ñoùng goùp cuûa quí vò. Chuùng toâi seõ goùp nhaët nhöõng yù kieán cuûa ñoàng höông vaøo soá baùo keá tieáp.

ROWLAND HEIGHTS

9211 Bolsa Ave. # 224, Westminster, CA 92683

1727 Fullerton Rd. Rowland Heights, CA 91847

Tel: (626) 288-3857 Tel: (714) 899-3061 Tel: (626) 820-0322

THOÂNG BAÙO TAÁT CAÛ TOURS MÔÙI GRAND CIRCLE 7 NGAØY DISCOVER TOUR

Lòch trình: 7 ngaøy 6 ñeâm: Utah, Arizona, New Mexico, Nevada, Bryce Canyon National Park, Capitol Reef National Park, Red Canyon, Canyonland National Park, Arch National Park, Four Corners, Mesa Verde, Monument Valley, Zion National Park, Lake Powell. Ngaøy khôûi haønh: 11/24, 12/22, 12/29 (Thanksgiving, Christmas, New Year) Leä phí: $399 - $369 - $239/treû em (bao goàm leä phí vaøo National Park, aên saùng)

HAÕY CHOÏN TOUR ÑAËC BIEÄT NOÅI TIEÁNG ÑI MEXICO VAØO CUOÁI TUAÀN

MEXICO 2 NGAYØ TOURS BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 2/10/2004 - 2 NGAØY 1 ÑEÂM: CHÆ $55

- Mexico, Ensenada, Gambling & Lobster Tour - Mua 2 taëng 1 - $55 P/P (giôùi haïn 10 ngöôøi ñaàu tieân) - Ngöôøi thöù ba chæ traû $20 - Treân 18 tuoåi vôùi Theû Xanh hoaëc Theû Thoâng Haønh - 2 böõa aên saùng, 1 böõa aên tröa toâm huøm (luoân nöôùc uoáng) HOTEL ÔÛ ENSENADA: - Santo Tomas Hotel hoaëc Hotel Ñoàng Haïng

WEST COAST CLASSICAL Mua 2 taëng 2

6/ Leâ Khaûi Haûi - nhaân syõ coäng ñoàng: Toâi thích caû hai öùng cöû vieân, hoï ñeàu coù söï chaân thaønh tìm ñeán mình khi caàn ñöôïc laù phieáu, vaø khi taïi chöùc, hoï vaãn thaân thieän, ñoái xöû bình ñaúng. Nhöng baàu cho ai? Toâi seõ choïn trong ngaøy 2 Thaùng Möôøi Moät naøy. Thieân 3/ Helen Nguyeãn - chuyeân cô baát khaû laäu. vieân thaåm myõ: Toâi baàu cho oâng Lou Correa, oâng aáy raát gaàn guõi vôùi ngöôøi Vieät Nam, phuï taù cuûa oâng laø nhöõng con em treû ngöôøi Vieät, raát saün loøng giuùp ñôõ nhöõng ñoàng höông thaáp coå beù mieäng.

Tour Ñaëc Bieät

KHÔÛI HAØNH THÖÙ TÖ & THÖÙ BAÛY

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: * DISNEYLAND 1 NGAØY TOUR * HOLLYWOOD/UNIVERSAL STUDIO 1 NGAØY TOUR * SAN DIEGO SEAWORLD 1 NGAØY TOUR * LOS ANGELES CITY TOUR KHÔÛI HAØNH NHÖÕNG NGAØY CUOÁI TUAÀN: * LAKE POWEL & UTAH 3 NGAØY TOUR * MONTEREY BAY, SAN FRANCISCO, LAKE TAHOE & RENO 3 NGAØY TOUR BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 2/10/2004 - 2 NGAØY 1 ÑEÂM: - Mexico, Ensenada, Gambling & Lobster Tour - Mua 2 taëng 1 - $55 P/P (giôùi haïn 10 ngöôøi ñaàu tieân) - Ngöôøi thöù ba chæ traû $20 - Treân 18 tuoåi vôùi theû Xanh hoaëc theû Thoâng Haønh. - 2 böõa aên saùng, 1böõa aên tröa toâm huøm (luoân nöôùc uoáng)

HOTEL ÔÛ ENSENADA: - Santo Tomas Hotel hoaëc Hotel ñoàng haïng.

ND A L I THA TREÂN 9 CHÆ

9

$5

CHINATOWN

911 N. Broadway Ave., Los Angeles, CA 90012

Tel: (213) 572-0128

WONDERFUL THAILAND

Khôûi haønh moãi ngaøy Toái thieåu 2 ngöôøi

BANGKOK - PATTAYA: 6 ngaøy 4 ñeâm * $599 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $499 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - PHUKET PHI PHI ISLAND - PHANG NGA BAY: 8 ngaøy 6 ñeâm * $909 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $678 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - VIETNAM: 6 ngaøy 4 ñeâm * $899 + thueá (Ngöôøi lôùn) BANGKOK-PATTAYA-PHUKET-PHI PHI ISLAND PHANG NGA BAYVIETNAM * $1199 + Thueá (Ngöôøi lôùn) * Coù theû Viejas Casino VIP CARD seõ ñöôïc bôùt $20

THANKS GIVING - TOUR LEÃ TAÏ ÔN KHÔÛI HAØNH NGAØY 24/11/2004 * GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY TOUR

$90 / $70 $95 / $70 $79 / $65

KHÔÛI HAØNH NGAØY 25/11/2004

* GRAND CANYON 3 NGAØY TOUR - Group A (Las Vegas Hilton Hotel) - Group B (Las Vegas Plaza Hotel) * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * ENSENADA VIA VIEJAS LOBTER TOUR * NORTH CALIFORNIA & LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR * LAKE POWELL - UTAH 3 NGAØY TOUR

$128 / $70 $118 / $70 $95 / $70 $55 / $45 $138 / $88 $138 / $88

TOUR GIAÛI TRÍ VAØ CHÔI BAØI DÒP LEÃ TAÏ ÔN 2004 TOUR GIAÛI TRÍ VAØ CHÔI BAØI 2 NGAØY 1 ÑEÂM: NGAØY 26 VAØ 27 THAÙNG 11 HOAËC NGAØY 27 VAØ 28 THAÙNG 11 (BAO HOTEL / ÑOÅI BUS KHÖÙ HOÀI / COÙ HÖÔÙNG DAÃN TOUR) 1. MANDALAY BAY: $128 / $48 * 2. LAS VEGAS HILTON: $98 / $48 3. PLAZA HOTEL: $78 / $48 * 4. BOURBON ST. HOTEL: $88 / $48 TOUR GIAÛI TRÍ VAØ CHÔI BAØI 3 NGAØY 2 ÑEÂM: NGAØY 26/11 - 28/11 (BAO HOTEL / ÑOÅI BUS KHÖÙ HOÀI / COÙ HÖÔÙNG DAÃN TOUR) 1. MANDALAY BAY: $218 / $68 * 2. LAS VEGAS HILTON: $158 / $68 3. PLAZA HOTEL: $118 / $68 * 4. BOURBON ST. HOTEL: $128 / $68

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Hoa Haäu Vieät Nam 2004 - Veû ñeïp AÙ Ñoâng leân ngoâi Tieáp trang A8

Chaân Traân ñaõ ñi qua tuoåi coù theå böôùc leân buïc vinh quang. Döôøng nhö soá tuoåi 24 laø böôùc caûn ñoái vôùi ngöôøi ñeïp naøy, khi treân göông maët coâ, neùt ngôøi saùng cuûa tuoåi treû thöïc söï khoâng theå so vôùi Nguyeãn Thò Huyeàn. Nhöõng ngöôøi theo doõi ñeâm chung keát Hoa Haäu Vieät Nam 2004 khoù theå queân caâu traû lôøi hoaøn haûo cuûa Trònh Chaân Traân: “Baïn coù nghó raèng, theá giôùi ngaøy nay ñang coù nhieàu ñieàu baát oån?”. “Theá giôùi cuûa ngaøy hoâm qua vaø caû theá giôùi ngaøy hoâm nay ñeàu coù nhöõng ñieàu baát oån. Duø tröïc tieáp hay giaùn tieáp, chuùng ta cuõng ñang phaûi gaùnh chòu söï baát oån ñoù. Thaät khoù khaên ñeå coù theå ngaên chaën moïi chuyeän seõ xaûy ñeán trong töông lai, cuõng nhö khaéc phuïc nhöõng gì ñaõ thuoäc

veà quaù khöù. Vôùi nhöõng baát oån ñeán do ngoaïi caûnh nhö beänh taät, oâ nhieãm thieân nhieân, chuùng ta cuøng nhau tìm caùch phoøng ngöøa vaø khaéc phuïc. Vôùi söï baát oån ñeán do con ngöôøi nhö baïo löïc, khuûng boá, chæ coøn caùch haõy soáng vôùi nhau coù traùch nhieäm hôn. Chæ coù nhö vaäy, theá giôùi cuûa ngaøy mai môùi laø theá giôùi hoøa bình”. Caâu traû lôøi suùc tích, chöùa ñöïng ñaày ñuû thoâng tin vaø boäc loä söï hieåu bieát, kieán thöùc cuûa Chaân Traân chöùng minh nhöõng neùt ñeïp trong vaên hoùa cuûa coâ. Vaø duø vinh quang soá moät khoâng thuoäc veà ngöôøi ñeïp naøy, nhöng aán töôïng veà söï töï tin cuûa AÙ Haäu I Trònh Chaân Traân seõ coøn maõi. 7 giaûi phuï ñöôïc trao cho caùc ngöôøi ñeïp: Giaûi Miss Thaùi Tuaán: Nguyeãn Thò Ngoïc Bích (SBD 15). Giaûi Söù giaû du lòch: Nguyeãn Thaûo Höông (SBD 45). Giaûi Göông maët khaû aùi: Nguyeãn Thò Lan Höông (SBD

450). Giaûi Hình theå ñeïp: Traàn Thò Thu Haèng (SBD 135). Giaûi Laøn da ñeïp: Nguyeãn Thò Huyeàn (SBD 218). Giaûi Hoa haäu bình choïn qua maïng: Trònh Chaân Traân (SBD 968). Giaûi Duyeân daùng Tuaàn Chaâu: Trònh Chaân Traân (SBD 968). Top 5 ngöôøi ñeïp nhaát cuoäc thi: Nguyeãn Thò Ngoïc Bích (SBD 15, Beán Tre). Nguyeãn Thò Lan Höông (SBD 450, Haø Noäi). Nguyeãn Thaûo Höông (SBD 45, Haø Noäi). Nguyeãn Thò Huyeàn (SBD 218, Haø Noäi). Trònh Chaân Traân (SBD 968, TP HCM).

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

NGOÏC LAN

BRIDAL, MAKE-UP & PHOTO STUDIO

10041 Hazard Ave., Garden Grove, CA 92843 (goùc Hazard & Brookhurst)

Tel: (714) 251-8930

ÑAËC BIEÄT: GIAÛM

50%

- Chuyeân thöïc hieän Album cöôùi. - Nhaän chuïp hình cöôùi, gia ñình, Fashion + Quay Video - Baùn, cho thueâ aùo cöôùi - Tieäm môùi AÙo môùi XAÂM THAÅM MYÕ

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

D


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

Phaùp Luaät Vay tieàn mua nhaø

Nhöõng ñieàu caàn löu yù ñeå chuaån bò cho ngaøy baàu cöû

LUAÄT SÖ NGUYEÃN QUOÁC LAÂN Trong ngaøy baàu cöû vaøo Danh Baàu Cöû ôû soá ñieän thoaïi ngaøy Thöù Ba, 2 thaùng 11, coù (714) 567-7600. nhieàu tieân ñoaùn cho thaáy caùc 3. Neáu quí vò ñaõ ghi danh cöû tri taïi California seõ tham baàu cöû nhöng chöa nhaän ñöôïc gia boû phieáu ñoâng nhaát töø baát cöù giaáy tôø naøo heát, quí vò tröôùc ñeán nay. Caùc cöû tri goác vaãn coù theå ñeán phoøng boû Vieät caàn phaûi tham gia boû phieáu gaàn nhaø ñeå boû phieáu. phieáu ñoâng ñuû thì môùi coù theå Neáu teân cuûa quí vò khoâng coù tieáp tay ñöôïc vôùi caùc öùng cöû trong danh saùch cöû tri, quí vò vieân goác Vieät ñang tranh cöû coù theå ñöôïc boû phieáu taïm trong cuoäc baàu cöû naøy. (provisional ballots). Trong Ñeå chuaån bò cho cuoäc baàu tröôøng hôïp naøy, quí vò neân cöû saép tôùi, xin quí cöû tri chuaån bò ñeå chöùng minh raèng ngöôøi Myõ goác Vieät löu yù quí vò ñaõ ghi danh baàu cöû nhöõng ñieåm sau ñaây: tröôùc thôøi haïn choùt laø ngaøy 1. Taát caû caùc phoøng phieáu 18 thaùng 10 vöøa qua. Quí vò seõ môû cöûa töø 7 giôø saùng ñeán cuõng neân baùo caùo tröôøng hôïp 8 giôø toái. Quí vò caàn xaùc ñònh naøy ñeán caùc vaên phoøng vaän tröôùc ñòa ñieåm boû phieáu gaàn ñoäng tranh cöû ñeå chuaån bò hoà nôi cö nguï cuûa mình. Caùc ñòa sô khieáu naïi sau naøy. ñieåm naøy coù theå thay ñoåi vaø 4. Neáu quí vò ñaõ nhaän ñöôïc khaùc vôùi caùc ñòa ñieåm tröôùc phieáu khieám dieän, xin ñieàn ñaây. vaøo phieáu baàu vaø ñem thaúng Tieáp trang B2 2. Muoán bieát ñòa ñieåm boû ñeán baát cöù phoøng boû phieáu phieáu, quí vò coù theå xem ñòa naøo vaøo ngaøy baàu cöû vaøo Thöù chæ ôû trang sau cuûa Sample Ba saép tôùi. Xin quí vò ñöøng Ballot (Phieáu Baàu Maãu) maøu göûi phieáu baàu khieám dieän cam do Phoøng Ghi Danh Baàu baèng böu ñieän vì coù theå phieáu Cöû göûi ñeán nhaø quí vò. Quí vò baàu seõ khoâng ñeán kòp vaøo cuõng coù theå tìm caùc ñòa ñieåm ngaøy baàu cöû. Sau khi ñaõ ñaùnh naøy treân löôùi ñieän toaùn ôû ñòa daáu vaøo oâ vuoâng, xin ñöøng chæ www.ocvote.org hay goïi vieát theâm teân vì laøm nhö vaäy ñieän thoaïi ñeán Phoøng Ghi coù theå laøm cho phieáu baàu maát

LUAÄT SÖ LYLY NGUYEÃN Tröôùc kia ôû queâ höông Vieät Nam khoâng coù ngaân haøng cho vay tieàn neân mua nhaø bao giôø cuõng phaûi traû tieàn ngay moät laàn. Thoâng thöôøng moät ngöôøi thuc giôùi trung löu phaûi daønh duïm caû moät ñôøi caàn cuø laøm vieäc môùi mua ñöôïc moät caên nhaø nhoû. Hoa Kyø laø moät xöù tö baûn kinh teá huøng maïnh do ñoù coù ñöôïc moät heä thoáng taøi trôï sung tuùc saün saøng cho daân chuùng vay tieàn mua nhaø deã daøng chæ caàn coù coâng aên vieäc laøm ñuû khaû naêng traû tieàn vay haøng thaùng laø coù theå trôû thaønh gia chuû moät taøi saûn ñòa oác. Treân ñaát Myõ haàu heát ai cuõng vay tieàn mua nhaø vì chæ coù moät soá raát ít thuoäc giôùi nhaø giaøu môùi coù tieàn göûi ngaân haøng hoaëc coù nhöõng taøi saûn khaùc deã thanh toaùn laáy tieàn maët maø mua nhaø traû troïn moät luùc. Ngay chính nhöõng ngöôøi coù khaû naêng mua nhaø traû ngay cuõng khoâng laøm vaäy maø vaãn ñi vay tieàn mua nhaø nhö moïi ngöôøi khaùc vì hoï muoán taän duïng öu ñieåm khai bôùt thueá. Moùn tieàn vay ñöôïc goïi laø “taøi trôï ñòa oác” (mortgage) hay noùi noâm na laø vay tieàn mua nhaø vôùi ñieàu kieän duøng nhaø theá chaáp. Thoâng thöôøng coù ba loái vay tieàn ñeå mua nhaø hay taùi taøi trôï töùc laø vay nôï môùi traû nôï cuõ cuûa ngoâi nhaø ñaõ mua töø tröôùc: 1. Vay vôùi laõi suaát coá ñònh (Fixed Rate Mortgage): Loái vay naøy seõ traû tieàn laõi cho chuû nôï theo moät möùc phaàn traêm thoûa

Kyù Söï Nhaân Vaät Baøi vaø aûnh: Huy Phöông

Nguyeãn Trung Cang

OÂng boá ñoäc thaân cuûa lôùp Vieät ngöõ Hoàng Baøng vaø ngöôøi baïn thaân thieát cuûa ngöôøi cuøi Vieät Nam. Hình aûnh cuûa anh Nguyeãn Trung Cang toâi ñöôïc thaáy treân baùo chí maáy naêm veà tröôùc, so vôùi baây giôø khoâng coù gì thay ñoåi. Coù thay ñoåi chaêng laø ñôøi soáng anh baây giôø naêng noå, baän roän hôn, ngoaøi nhöõng hoaït ñoäng cuûa anh trong Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi

Nguyeãn Trung Cang

vaø ôû Trung Taâm Vieät Ngöõ Hoàng Baøng, ban nhaïc Moon Flower, hieän nay anh coøn môû theâm moät Trung Taâm Vaên Hoùa mang teân A Plus(+) taïi thaønh phoá Rosemead thuoäc quaän Los Angeles. Trung taâm nay daïy cho hoïc sinh sau giôø hoïc moãi ngaøy, ngoaøi phaàn hoaøn taát baøi taäp ôû tröôøng coøn coù Vieät ngöõ, voõ thuaät vaø aâm nhaïc, beân caïnh ñoù moät lieân ñoaøn Höôùng Ñaïo môùi ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng hôn moät naêm nay. Phaûi noùi ít coù ngöôøi ôû tuoåi 55 nhö anh coù moät thôøi khoùa bieåu baän roän suoát tuaàn, maø toaøn nhöõng coâng vieäc coù tính caùch coäng ñoàng, mang laïi nieàm vui vaø höõu ích cho ngöôøi khaùc, ñi veà giöõa Los Angeles vaø Orange County nhö con

Tình treû Vieät Nam haûi ngoaïi vôùi Phaïm Duy NGUYEÂN HUY

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

giaù trò. Neáu ñaõ lôõ vieát teân, ñaùnh daáu sai hay laøm hö phieáu baàu, quí vò coù quyeàn ñoåi laáy moät phieáu baàu khieám dieän khaùc taïi baát cöù phoøng boû phieáu naøo trong Quaän Cam. 5. Neáu quí vò ñaõ yeâu caàu phieáu baàu khieám dieän nhöng chöa nhaän ñöôïc phieáu baàu khieám dieän tröôùc ngaøy baàu cöû, quí vò coù theå boû phieáu tröïc tieáp taïi phoøng phieáu vaøo ngaøy baàu cöû. Quí vò seõ ñöôïc boû phieáu taïm (provisional ballot). Sau khi kieåm chöùng ñöôïc raèng quí vò chöa boû phieáu khieám dieän, phieáu baàu taïm cuûa quí vò seõ ñöôïc coâng

nhaän. 6. Moät soá luaät sö Vieät Nam ñaõ tình nguyeän tuùc tröïc trong ngaøy baàu cöû naøy ñeå trôï giuùp caùc ñoàng höông neáu gaëp raéc roái taïi caùc phoøng boû phieáu. 7. Neáu quí vò muoán tình nguyeän giuùp caùc ñoàng höông tham gia baàu cöû baèng caùch goïi ñieän thoaïi hay chuyeân chôû caùc vò cao nieân khoâng coù phöông tieän chuyeân chôû, xin lieân laïc vôùi soá ñieän thoaïi (714) 8945554. 8. Neáu quí vò coù baát cöù thaéc maéc naøo lieân quan ñeán thuû tuïc baàu cöû, xin lieân laïc vôùi Ban Vaän Ñoäng Tranh Cöû ôû soá ñieän thoaïi (714) 894-5554.

Thoâng baùo ra maét saùch Nhaèm giôùi thieäu moät nhaø thô lôùn cuûa vaên hoïc Vieät Nam haûi ngoaïi, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät traân troïng thoâng baùo: Vôùi söï ñoàng baûo trôï cuûa Taïp Chí Theá Kyû 21, Nguyeät San Phuï Nöõ vaø Gia Ñình Ngöôøi Vieät, Taïp Chí Hoàn Vieät, vaø Hoäi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät Vieät Myõ, buoåi ra maét taäp thô “Thaép Taï” cuûa nhaø thô Toâ Thuøy Yeân ñöôïc toå chöùc töø 13 giôø 00 pm ñeán 17 giôø 00 pm ngaøy Thöù Baûy 20 Thaùng Möôøi Moät 2004, taïi phoøng sinh hoaït Leâ Ñình Ñieåu - Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, soá 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Trong buoåi sinh hoaït naøy, taùc phaåm vaø taùc giaû Toâ Thuøy Yeân seõ ñöôïc giôùi thieäu bôûi caùc phaùt bieåu cuûa nhaø thô Ñoã Quyù Toaøn, cuøng caùc nhaø vaên Phan Nhaät Nam, Huy Phöông, Hoaøng Khôûi Phong... Söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuûa quyù vò laø moät haân haïnh cho ban toå chöùc cuõng nhö taùc giaû. ôû haûi ngoaïi caàn phaûi tìm veà nguoàn, chuùng chaùu ñaõ tìm ngay ñeán nhöõng nhaïc phaåm cuûa Phaïm Duy. Hình nhö nhöõng lôøi ca trong caùc nhaïc phaåm aáy noù nhö ñaõ thaám ñaâu ñoù trong taâm hoàn chuùng

chaùu. Moät baø meï queâ, moät con traâu caøy, moät chuù muïc ñoàng thoåi saùo, moät tröa heø coù tieáng voõng ru... Taát taát nhöõng gì maø ba meï chaùu moâ taû laïi khi nhaéc nhôû chuùng Tieáp trang B4

“Phaûi noùi laø chuùng em raát vinh döï khi ñöôïc pheùp toå chöùc chöông trình nhaïc Phaïm Duy nhaân kyû nieäm sinh nhaät laàn thöù 84 cuûa baùc.” Caû hai baïn treû Ñaïi Döông vaø Moäng Thuûy ñeàu noùi vôùi chuùng toâi nhö vaäy khi caû hai ñang tíu tít saép xeáp caùc tieát muïc cho chöông trình nhaïc Phaïm Duy vaøo ñeâm kyû nieäm sinh nhaät 84 cuûa Phaïm Duy taïi phoøng sinh hoaït cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät toái hoâm Thöù Baûy cuoái tuaàn qua. Nhöng duø coù baän nhö theá, Ñaïi Döông vaø Moäng Thuûy cuõng coøn cho chuùng toâi bieát theâm nhöõng suy nghó veà ngöôøi nhaïc só maø lôùp tuoåi trung nieân trôû leân ai naáy ñeàu bieát laø moät ngöôøi ngheä só ñaõ soáng caû cuoäc ñôøi mình theo nhöõng chìm noåi cuûa ñaát nöôùc vaø daân toäc. Moäng Thuûy taâm tình: “Khi chuùng chaùu caûm thaáy cuoäc Moäng Thuûy vaø ban Maây Ngaøn môû ñaàu chöông trình vôùi taâm khuùc “Tình hoaøi höông” cuûa Tieáp trang B2 soáng cuûa tuoåi treû chuùng chaùu Phaïm Duy.

Muoán hoïc vaø tra dòch tieáng Anh NHANH & HÖÕU HIEÄU khi duøng Computer? haõy duøng VNI Ñaïi Töø Ñieån Phaùt AÂm ° (714) 891-7656 ° www.vnisoft.com

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 133 Anh Saùu uoáng öøng öïc moät ca nöôùc, Nguyeân cuõng ñeán uoáng, chaøng nhìn vaøo caùi bình nöôùc hoûi: - Sao khoâng phaûi laø traø ñaù. Anh Tö noùi: - Coøn laâu, coù nöôùc ñaù laïnh laø may roài, hoài tröôùc coøn uoáng nöôùc laõ nöõa kia. Nguyeân nhaãn nhòn uoáng ly nöôùc ñaù laïnh tanh lôïm gioïng, vì quaù khaùt. Nguyeân than: - Quaàn aùo ñaâu sao maø nhieàu theá, toâi coù

Vay tieàn mua nhaø Tieáp trang B1

thuaän tröôùc treân soá tieàn vay vaø möùc laõi khoâng thay ñoåi trong suoát ñôøi moùn nôï. Thí duï nôï trong 30 naêm thì laõi suaát coá ñònh seõ khoâng ñoåi trong suoát 30 naêm, neáu traû ñeàu haøng thaùng nôï seõ döùt hoaøn toaøn vaøo cuoái naêm thöù 30. Kieåu vay naøy coù öu ñieåm laø möùc laõi khoâng ñoåi vaø ngöôøi vay haøng thaùng traû moät soá tieàn ñeàu ñaën nhö nhau do ñoù traùnh ñöôïc hieåm hoïa bò taêng laõi baát chôït laøm cho soá tieàn phaûi traû haøng thaùng tri leân baát ngôø. Tröôøng hôïp laõi suaát thò tröôøng taêng dó nhieân chuû nôï bò thieät vì vaãn phaûi giöõ laõi thaáp trong suoát 30 naêm khoâng ñoåi, ngöôïc laïi neáu laõi suaát giaûm ngöôøi vay thay vì phaûi traû cao thì coù theå vay nôï khaùc vôùi möùc laõi thaáp ñeå traû döùt nôï cuõ laõi nhieàu. Do ñoù thoâng thöôøng laõi suaát coá ñònh bao giôø cuõng cao hôn laõi suaát ñieàu chænh. 2. Vay vôùi laõi suaát ñieàu chænh (Adjustable Rate Mortgage goïi taét laø ARM): Luùc ñaàu ngöôøi vay ñöôïc höôûng moät möùc laõi suaát töông ñoái thaáp vaø tieàn traû haøng thaùng theo ñoù cuõng thaáp nhöng chæ coù hieäu löïc trong moät thôøi gian tieân khôûi thöôøng töø 6 thaùng tôùi 5 naêm. Sau thôøi gian naøy möùc laõi ARM seõ ñieàu chænh theo laõi suaát thò tröôøng ñöôïc tính caên cöù theo chæ soá (index) vaøo thôøi ñieåm ñoù. Tuy nhieân moãi chuû nôï ñeàu coù caùch tính khaùc nhau keát quaû coù theå lôïi hoaëc baát lôïi cho ngöôøi vay. Ngoaøi ra moãi chuû nôï aán ñònh thôøi haïn khaùc bieät, thí duï thay ñoåi theo töøng chu kyø töø 3 tôùi 6 thaùng hay coù nôi ñieàu chænh moãi naêm moät laàn. Theâm vaøo ñoù coøn coù giôùi haïn phaàn traêm taêng hoaëc giaûm chaúng haïn moãi laàn khoâng quaù 0.5%. Thoâng thöôøng caùc nguoàn taøi trôï thöôøng coáng hieán möùc lôøi khôûi ñaàu (introductory rate) thaáp ñeå haáp daãn ngöôøi vay ñöôïc traû tieàn haøng thaùng thaáp roài sau moät thôøi gian môùi taêng laõi neân tieàn thaùng phaûi traû cao hôn. Cuõng coù

caûm töôûng mình giaët quaàn aùo cho caû khu naøy, quaàn aùo gì maø toaøn nhöõng maùu muû nhö quaàn aùo cuûa beänh vieän. Anh tö cöôøi leân khaønh khaïch: - Thì caû khu naøy chôù coøn gì nöõa, khoâng daùm giaët quaàn aùo cho beänh vieän ñaâu, quaàn aùo cho xoùm ñieám ñoù. Nguyeân trôïn maét: - Theá haû, toâi cöù töôûng laø… - Maøy khoâng thaáy quanh ñaây laø xoùm chôi bôøi sao, boïn gaùi ôû ñoù taát caû nhöõng ñoà dô daùy ñeàu toáng sang tieäm giaët uûi naøy, maøy khoâng thaáy nhöõng chieác khaên lau suùng ñaïn, coái phaùo , meï nhöõng con söùa noåi leành beành, giaët kyõ nhö vaäy maø maáy thaèng thôï uûi treân kia coøn phaûi quay ñaàu neù hôi boác leân khi uûi ñoà. - Vaäy phaûi laøm sao haû anh. - Chaúng laøm sao caû, mình ngheøo phaûi chòu thoâi, tao coù ngheà nghieäp khaùc thì boû quaùch ñi, nhöng coøn vôï con tao, khoâng leõ ñeå chuùng ñoùi sao. Nhaãn nhòn, taát caû ñeàu nhaãn nhòn vì mieáng aên, neáu hoï khoâng coù gan laøm anh chò aên cöôùp, ñôøi soáng theá sao. Nguyeân thaàm hoûi mình. Treân laàu coâ con gaùi yeâu cuûa oâng chuû ñang taäp ca caûi löông, coâ ta ñang coá gaéng

nhöõng chuû nôï thoaït ñaàu haï möùc lôøi chieâu duï thaät thaáp trong moät haïn ñònh naøo ñoù coù khi keùo daøi tôùi 12 thaùng roài sau aân haïn ñieàu chænh laïi theo laõi xuaát chính thöùc. Cuõng coù nhieàu nôi aán ñònh laõi suaát ñaàu tieân cuøng giôùi haïn toái ña thí duï möùc lôøi luùc ñaàu laø 6% ñieàu chænh giôùi haïn toái ña 11% coù nghóa laø laõi suaát coù theå taêng nhieàu nhaát laø 5% vaø möùc lôøi cao nhaát trong tröôøng hôïp naøy seõ khoâng quaù 11%. 3. Vay vôùi laõi suaát coá ñònh ñoaûn kyø (Baloon Mortgage): Loaïi naøy coù laõi suaát vaø tieàn traû haøng thaùng khoâng ñoåi trong moät thôøi kyø thoûa thuaän - thí duï nhö 5 naêm - roài tôùi cuoái haïn ñònh phaûi traû döùt phaàn nôï coøn laïi. Treân thöïc teá ít khi ngöôøi vay coù ñuû tieàn traû heát sau 5 naêm neân hoï laïi phaûi ñi vay nôï môùi, nhöng chaúng haïn vì lyù do naøo ñoù nhö hoà sô tín duïng xaáu khoâng vay ñöôïc thì ngöôøi vay coù theå laâm vaøo nguy cô maát nhaø. Loaïi laõi suaát thaû noåi naøy khoâng maáy ñöôïc öa chung chæ coù ngöôøi vay trong tröôøng hôïp baát ñaéc dó khoâng vay ôû ñaâu ñöôïc vôùi caùc loái vay keå treân. Ngoaøi ba loaïi taøi trôï chính thöùc treân coøn keå theâm moät loaïi cho vay theá chaáp nöõa goïi laø “vay treân voán lieáng giaù trò nhaø” (home equity loan) thoâng duïng nhö kieåu “caàm nhaø” laáy moät soá tieàn caên cöù theo giaù thò tröôøng cuûa ngoâi nhaø tröø ñi soá tieàn coøn nôï chính. Loaïi nôï naøy thöôøng “thaû noåi” vôùi laõi suaát ñieàu chænh vaø tröø daàn haøng thaùng cho ñeán khi döùt nôï vaø ngöôøi vay coù quyeàn söû duïng tieàn vay vaøo baát cöù muïc ñích gì. Ai coù yù ñònh mua nhaø ñeàu coù theå vay tieàn tröïc tieáp vôùi ngaân haøng hay haõng taøi trôï ñòa oác ôû ñòa phöông nôi mình cö nguï hay vay qua trung gian cuûa moâi giôùi taøi trôï (mortgage broker) coù lieân laïc ñaïi dieän caùc nguoàn cho vay trong hay ngoaøi tieåu bang. Thoâng thöôøng caùc nguoàn taøi trôï quaûng caùo vaøi chöông trình cho vay khaùc nhau coù ñaëc ñieåm vaø ñieàu kieän phuø

hôïp vôùi khaû naêng vaø hoaøn caûnh cuûa ngöôøi ñi vay. Tuy cuøng moät ngaân haøng hay coâng ty taøi trôï treân toaøn quoác nhöng ñoâi khi chi nhaùnh taïi caùc tieåu bang coù theå coù laõi suaát vaø ñieàu kieän khaùc nhau, do ñoù neân chòu khoù nhaãn naïi tham khaûo nhieàu nôi ñeå cuoái cuøng choïn ñöôïc nguoàn taøi trôï toát nhaát coù laõi suaát thaáp vaø ñieàu kieän vay deã daøng. Treân thöïc teá ñieàu kieän mua baùn nhaø vaø ñieàu kieän vay tieàn do chuû baùn vaø nguoàn taøi trôï aán ñònh do ñoù ngöôøi mua nhaø neân taän duïng khaû naêng hieåu bieát ñeå tìm ra nguoàn taøi trôï thích hôïp vôùi nhu caàu cuûa mình cho bôùt toán keùm. Tröôùc heát xeùt xem mình coù thuoäc thaønh phaàn ñöôïc höôûng chöông trình mua nhaø cuûa chính phuû nhö FHA hay VA cho ngöôøi môùi mua nhaø laàn ñaàu hoaëc nhaø do chuû nhaân töï ñöùng baùn hay töï ñöùng ra taøi trôï. Neáu khoâng thuoäc thaønh phaàn ñaëc bieät thì neân ñi khaûo giaù caùc nguoàn taøi trôï theo tieâu chuaån 30 naêm giao öôùc (conventional) ñeå so saùnh nôi naøo coù ñieàu kieän vay deã daøng vaø phaân lôøi thaáp nhaát vì tuy cuøng moät thò tröôøng ñòa oác taïi ñòa phöông nhöng laõi suaát vaø ñieàu kieän thöôøng cheânh leäch raát xa. Cuoái cuøng khi choïn ñöôïc moät nôi vöøa yù toát hôn heát neân xuùc tieán thuû tuïc ngay vì laõi suaát thöôøng leân xuoáng, troài suït raát nhanh khoù tieân ñoaùn ñöôïc möùc thay ñoåi trong nhöõng ngaøy keá tieáp. Khi töï ñi vay tieàn mua nhaø phaàn ñoâng gaëp khoù khaên khoâng bieát ñaët nhöõng caâu hoûi naøo quan troïng nhaát vôùi nguoàn taøi trôï vaø khoù löïa choïn vì hoï chæ coù ít chöông trình cho vay. Ngöôïc laïi duøng moâi giôùi ñòa oác coù lôïi ñieåm ñöôïc chæ daãn ñeán nhieàu nguoàn coù caùc chöông trình vay khaùc nhau, moâi giôùi coù khaû naêng tham khaûo tìm toøi nhieàu nôi ñeå tìm ra nguoàn vay thích hôïp cho nhu caàu cuûa thaân chuû. Dó nhieân duøng moâi giôùi phaûi traû tieàn coâng theo chaám (phaàn traêm soá tieàn vay) neân nhöõng ai töï tìm laáy ñöôïc thì seõ tieát kieäm ñöôïc khoaûn tieàn

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

tìm cho mình moät töông lai röïc rôõ, moät ñaøo haùt caûi löông noåi leân töø nôi buøn laày nöôùc ñoïng, nhö nhieàu ñaøo caûi löông khaùc maø nay coù tieáng. Nhöng coâ ta cuõng ñang coi chöøng nhöõng ngöôøi thôï giaët döôùi saân, coâ ta chaám coâng töøng ngöôøi. Coi nhö tan sôû buoåi tröa. Hai ngöôøi thôï giaët ra veà, hoï khoâng aên côm quaùn bình daân nhö Nguyeân, maø veà nhaø, nhaø hoï chaéc cuõng ôû gaàn ñaây, treân con kinh nöôùc ñen kia. Nguyeân ngoài aên ñóa côm bình daân ôû quaùn, chaøng thöïc söï uoáng ñöôïc ly traø ñaù, uoáng no caêng buïng. Nguyeân veà beân tieäm giaët uûi, chöa ñeán 12 giôø tröa, maáy oâng sö khaát thöïc ñang veà chuøa, hoï ñi nghieâm chænh oâm bình baùt ñaày ñoà cuùng döôøng cuûa baù taùnh. Coù leõ hoï laø sö trong chuøa kia, chuøa Phoå Ñöùc. Nhöõng oâng sö theo phaùi nam toâng ngaøy chæ aên moät böõa luùc chính ngoï. Nhöng cuoäc ñôøi hoï môùi thanh thaûn laøm sao. Nguyeân ñònh hoâm naøo raûnh sang chuøa chôi, thaép nhang treân baøn thôø Phaät roài vaõn caûnh chuøa. Nguyeân vaøo nhaø, xuoáng nhaø maùi toân phôi quaàn aùo, boán beà troáng traûi, gioù maùt loàng loäng, chaøng ngaû löng treân gheá boá, chaøng nhìn ra baõi troáng, nhöõng ñöùa treû ñöùng ngay ôû ngoaøi naéng coi ñoà, coù thaèng chaúng ñoäi caùi noùn naøo, maùi toùc chaùy naéng vaøng hoe, da ñen nheûm. Da Nguyeân môùi moät buoåi saùng naøy. Baèng khoâng coù thôøi giôø hay khoâng coù hieåu bieát nhieàu treân laõnh vöïc vay tieàn ñòa oác thì giaûi phaùp giaûn dò nhaát vaãn laø duøng trung gian. Khi kyù keát mua nhaø vaø tröôùc khi noäp ñôn vay tieàn bao giôø cuõng phaûi thöông löôïng theâm vaøo ñieàu kieän “mua nhaø thuaän vôùi ñieàu kieän vay ñöôïc tieàn” (mortgage contingency clause) coù nghóa laø neáu ngöôøi ñònh mua bò ngaân haøng töø choái khoâng cho vay thì coù quyeàn laáy laïi tieàn coïc vaø huûy boû giao keøo. Ñieàu kieän naøy coù muïc ñích baûo veä cho ngöôøi ñònh mua khoâng bò chuû baùn laøm khoù deã khoâng chòu traû laïi tieàn ñaët coïc khi khoâng vay ñöôïc tieàn mua nhaø hoaëc eùp buoäc phaûi tìm ñeán nhöõng nôi cho vay khaùc coù ñieàu kieän chaáp thuaän deã daøng hôn nhöng phaûi traû laõi naëng cuøng vaø nhieàu thöù leä phí toán tieàn khaùc. Cuõng nhö thöôøng leä ngöôøi vieát xin xaùc nhaän ni dung cuûa nhöõng loaït baøi tìm hieåu luaät phaùp naøy chæ hoaøn toaøn ñöôïc söû duïng vôùi tính caùch thoâng tin (information) giuùp quí ñoäc giaû moät vaøi kieán thöùc toång quaùt caên baûn veà luaät phaùp Hoa Kyø maø thoâi vaø khoâng theå coi nhö lieân heä cuûa luaät sö vôùi thaân chuû (attorney-client relationship). Do ñoù neáu coù vaán ñeà lieân quan ñeán luaät, quí ñoäc giaû vaãn caàn phaûi thaûo luaän vôùi moät luaät sö chuyeân moân veà tröôøng hôïp cuûa quí vò. Neáu caàn tham khaûo rieâng xin lieân laïc vôùi Luaät Sö LyLy Nguyeãn taïi vaên phoøng ôû 12912 Brookhurst Street, #365, Garden Grove, CA 92840, ñieän thoaïi (714) 5307865.

Nguyeãn Trung Cang Tieáp trang B1

thoi. Chuùng ta ñaõ bieát teân tuoåi anh qua nhöõng hoaït ñoäng trong caùc ban nhaïc treû vaø nhöõng taùc phaåm cuûa anh ôû mieàn Nam tröôùc naêm 1975. Cuoái thaùng 4-1975, töø moät ñôn vò Quaân Caûnh truù ñoùng taïi ñaây, buoåi saùng khi nghe

nay ôû traàn chöa ñen maø ñoû leân, coù leõ vaøi ba hoâm nöõa thì môùi ñen nhö hai ngöôøi thôï giaët kia. Gioù hiu hiu thoåi, Nguyeân nguû thieáp ñi, chaøng laïi naèm mô thaáy khuoân maët hieàn haäu cuûa Thu, ñaõ hôn moät naêm nay Nguyeân khoâng thaáy Thu. Sao ngöôøi ta aùc theá, ngöôøi ta nhaát ñònh caùch ly naøng vôùi Thu, roài Nguyeân thaáy khuoân maët thöôïng só Ngöï, oâng nhe haøm raêng ra nhö haøm raêng choù soùi. Moät baøn tay lay vaøo vai Nguyeân: - Daäy, daäy ñi laøm. Nguyeân môû böøng maét, ngoài daäy, anh Tö vaø anh Saùu. Nguyeân ñaõ nguû thieáp ñi ñöôïc hai tieáng ñoàng hoà, chaøng duïi maét, anh Tö noùi: - Maøy nguû ñaõ nhæ, tao chöa ñöôïc nguû caùi naøo, veà lo cho vôï con xong roài laïi ra ñaây ngay, thoâi maøy röûa maët ñi coøn laøm, mình veà sôùm, chieàu nay cuõng ít quaàn aùo thoâi, mình chia nhau giaët xong ngay aáy maø. Ñuùng chieàu nay khoâng nhieàu quaàn aùo, Nguyeân ra voøi nöôùc xoái leân ñaàu cho tænh taùo, chaøng chia quaàn aùo cuûa phaàn mình boû vaøo thuøng caây, chæ moät phaàn ba thuøng, chaøng ñoäi leân ñaàu chieác noùn laù raùch te tua, chaøng laïi voø ñaïp nhö hoài saùng, nhöõng ñoäng taùc laäp ñi laäp laïi, chæ hôn moät moät giôø ba ngöôøi ñaõ laøm xong. Quaàn aùo giaët xong laàn naøy ñöôïc phôi trong nhaø maùi toân. Coøn tieáp

tin ñaàu haøng, anh chaøng ngheä só ñoäc thaân naøy ñöôïc may maén leân taøu rôøi ñaát nöôùc. Taïi Hoa Kyø trong nhöõng naêm keá tieáp, trong nhöõng hoaït ñoäng coäng ñoàng khoâng bao giôø thaáy thieáu anh vì anh vaãn taâm nieäm thaáy coâng vieäc gì höõu ích cho thì daán thaân. Vieäc anh hieän nay laø moät thaønh phaàn noøng coát cuûa Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi cuõng do moät söï tình côø ñöa ñaåy khi Hoäi muoán môøi ban nhaïc Moon Flower tham döï moät buoåi trình dieãn gaây quó. Töø ñoù Nguyeãn Trung Cang gaén boù luoân vôùi Hoäi, thaám thoaét ñaõ möôøi naêm. Cuøng vôùi Baùc Só Mai Khanh, Nguyeãn Trung Cang laø ngöôøi chuyeân lo vieäc thaêm vieáng vaø thaåm ñònh nhu caàu cuûa caùc traïi hoaëc caùc gia ñình ngöôøi cuøi ôû Vieät Nam töø “thaâm sôn cuøng coác” mieàn Baéc cho tôùi choùt muõi Caø Maâu. Chuû tröông cuûa Hoäi khoâng phaûi laø nhaém vaøo caùc traïi cuøi maø nhieàu ngöôøi ñaõ bieát, ñaõ coù cô sôû töø laâu do caùc cô quan höõu traùch cuûa chính phuû VN ñaûm traùch, maø ñi tìm hieåu, thaêm vieáng nhöõng vuøng ñaát xa xoâi, chöa heà coù moät tö nhaân hoaëc phaùi ñoaøn naøo deán thaêm vieáng hoaëc giuùp ñôõ. Laøm coâng vieäc naøy, ngöôøi phuï traùch coù khi phaûi ñi baèng xe gaén maùy qua nhöõng ñoaïn ñöôøng röøng, hoaëc loäi suoái vöôït ñeøo vaøi ba tieáng ñoàng hoà ñeå ñeán nôi. Ñaïi dieän cuûa Hoäi ñaõ tôùi nhöõng vuøng ñaát ít ngöôøi ôû Kontum saùt bieân giôùi Laøo hay Chaâu Ñoác saùt bieân giôùi Mieân. Daân toäc ngöôøi thieåu soá bò beänh cuøi laø nhöõng ngöôøi thieáu may maén nhaát. Thaát hoïc, ngheøo ñoùi, soáng xa aùnh saùng ñoâ thò, hoï nhö bò ñaåy luøi xuoáng taän cuøng vöïc thaúm. Nhöõng ngöôøi phuï traùch vaán ñeà nghieân cöùu nhu caàu cuûa ngöôøi cuøi ôû caùc vuøng xa taïi choã nhö BS Mai Khanh vaø anh Nguyeãn Trung Cang ñaõ ñeán taän nôi, mang nhu caàu veà ñeå thaûo luaän vôùi ban ñieàu haønh ñeå taïo ra döï aùn giuùp ñôõ vaø phaùi ñoaøn cuûa HBNC laïi bay veà taän nôi mang phaåm vaät cöùu trôï,

thuoác men hoaëc töï ñöùng ra ñaûm traùch caùc coâng trình xaây döïng traïi hay laøm nhaø cho ñoàng baøo beänh cuøi. Hoäi chöa bao giôø giao tieàn baïc hay phaåm vaät qua moät caù nhaân hay moät cô quan trung gian naøo. Do ñoù, nhôø söï quan taâm cuûa caùc ñoàng höông coù loøng, coù naêm ngaân khoaûn giuùp ñôõ ngöôøi cuøi leân tôùi $200,000.00, Hoäi ñaõ phaân phoái vaø lo lieäu nhu caàu cho caùc beänh nhaân saùt tôùi ñoàng baïc cuoái cuøng. Nhieàu ngöôøi cuøi hieän nay ñaõ heát beänh, tuy vaäy nhöõng veát tích thöông taät vaãn coøn, ñôøi soáng con chaùu hoï seõ ra sao, nhaát laø vaán ñeà tinh thaàn raát khoù hoøa nhaäp vôùi ñôøi soáng bình thöôøng, hoï vaãn mang maëc caûm laø nhöõng ngöôøi bò xaõ hoäi xa laùnh. Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñaõ coá gaéng nhaém vaøo töông lai caùc em nhoû trong caùc gia ñình baát haïnh naøy, nhieàu em ñaõ döôïc nuoâi döôõng aên hoïc, coù em ñaõ toát nghieäp baùc só, kyõ sö. Vöøa roài, Hoäi ñaõ caáp hoïc boång cho moät em ôû traïi cuøi Nuùi Saïn Khaùnh Hoøa du hoïc ôû Phi Luaät Taân, vôùi ñieàu kieän laø sau khi thaønh taøi em seõ trôû veà giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi cuøi trong laøng cuûa em. Hieän nay, moãi naêm Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñeàu coù toå chöùc moät buoåi ñaïi nhaïc hoäi, vôùi söï ñoùng goùp töï nguyeän cuûa haàu heát ca nhaïc só taïi California ñeå laáy tieàn giuùp caùc beänh nhaân cuøi baát haïnh ôû Vieät Nam. Tuy vaäy, soá tieàn thu löôïm ñöôïc cuûa buoåi nhaïc hoäi chæ coù khoaûng 1/8 toång soá tieàn Hoäi thu ñöôïc haèng naêm, vì suoát naêm Hoäi luoân luoân ñöôïc söï giuùp ñôõ, ñoùng goùp cuûa ñoàng höông haûo taâm luoân luoân nhôù ñeán nhöõng ngöôøi bò beänh cuøi keùm may maén ôû queâ nhaø. Coù moät baø cuï maát ñi ñeå laïi taát caû taøi saûn, vôùi yù nguyeän giuùp cho ñoàng baøo bò phong cuøi. Moät baø cuï cao nieân khaùc, laáy töø trong soá tieàn daønh ñeå lo haäu söï cho mình. $1,000 ñeå gôûi taëng Hoäi. Cuõng nhö yù nguyeän cuûa nhöõng ngöôøi quaù vaõng nhö Chuaån Töôùng Traàn Ngoïc Sang hay oâng Lyù Nhöït

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Tieáp trang B4

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 333 Ngöôøi meï noùi vôùi Lieân Chi: -Vaøo muøa thu, trôøi thaät buoàn. Muøa thu chæ coù chieán tranh gaây neân caûnh töôïng cheát choùc. Ngaøy hoâmsau, luùc buoåi chieàu baét ñaàu, Lieân Chi laïi ngoài vaøo baøn tieáp tuïc vieát. Naøng muoán nhaéc cho baïn bieát, Minh choàng naøng ñaõ cheát vì tai naïn xe löûa gaàn Saøi Goøn. Hai ngöôøi ñaõ laáy nhau, cuoäc hoân nhaân ñoù khoâng coù gì quan troïng. Ngaøy thaùng Minh vaø naøng soáng beân nhau, luùc Minh coøn soáng naøng khoâng ñeå yù, ghi nhaän, ñeán luùc anh maát ñi

roài, boãng coù nhöõng ngaøy nhôù laïi, nhöõng ngaøy ñoù naøng xuùc ñoäng thöïc söï, vì ñôøi soáng ñoù naøng tìm thaáy trong nhieàu truyeän ngaén ñöôïc nhaø vaênNga Antoine Tcheùkhov vieát ra. Naêm tröôùc, naøng mong ñôïi Nguyeân trôû veà. Nguyeân trôû veà, seõ tìm ñeán naøng, seõ thaáy laïi caên nhaø naøy maø naøng vaø anh ñaõ soáng vôùi nhau muôøi ngaøy tröôùc khi anh ñi. Vaø khi Nguyeân trôû veà, boùng daùng hai ngöôøi yeâu nhau trong nhöõng kyû nieämthaät caûm ñoäng,taát caû nhöõng caûnh trong cuoán phim cuõ seõ taùi dieãn laïi. Lieân Chi seõ ôû beân Nguyeân, suoát ngaøy. Nguyeân seõ ôû beân Lieân Chi, suoát ngaøy. Moãi ngaøy, trong buoåi saùng hay chieàu phuùt ñaàu vöøa ñeán vôùi nhau laø oâm nhau trong voøng tay. Lieân Chi nhaém maét laïi mæm cöôøi luùc Nguyeân ñaët moâi xuoáng hoân. Roài ñeán löôït Nguyeân cuõng nhaém maét ñeå cho Lieân Chi ñeå caëp moâi moïng öôùt leân moâi mình. Hai ngöôøi cöôøi noùi, chuyeän troø, roài laïi oâm nhau hoân,sau cuøng Nguyeân kheùp maét, töïa ñaàu treân ngöïc Lieân Chi, vaø boùng daùng naøng ngoài ñoù laø moät ngöôøi meï. Naøng noùi: -Em khoâng cho anh ñi xa nöõa. -Neáu vaäy, em ñi theo anh. Luùc naøo anh vaø em cuõng ôû beân nhau.

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 -Noùi vaäy, ñöøng coù ham. -Anh muoán ñôøi anh chæ coù em thoâi. Lieân Chi hoûi Nguyeân: -Anh nôõ boû Phöông sao ? -Khoâng ñaâu, giôø ñaây Phöông laø meï cuûa chuùng ta. -Thöïc khoâng anh ? -Thöïc chöù. Lieân Chi noùi: -Ngaøy ñoù, em sôï Phöông. Anh bieát khoâng, luùc em maëc chieác aùo hoàng coâ daâu cuûa anh gôûi cho em, em thaáy Phöông nhìn em raát laø nghieâm khaéc. -Khoâng ñaâu, Lieân Chi. Moïi vieäc cuûa chuùng ta ñeàu do Phöông saép xeáp caû. Nguyeân noùi xong, keùo Lieân Chi ngoài xuoáng treân chaân mình. Anh môû roäng tay oâm Lieân Chi vaøo loøng. Caû hai ngöôøi ñöôïc yeâu nhau, caûm thaáy run raåy töø nôi nhöõng ngoùn tay chaïm nhau, ñan vaøo nhau. -Lieân Chi ôi. -Anh Nguyeân ôi. Nguyeân cuùi xuoáng ñeå caëp moâi mình hoân leân maùi toùc cuûa Lieân Chi. Lieân Chi coù maùi toùc möôït maø, meàm vaø thôm nhö tô luïa. Roài Nguyeân ngaû ngöôøi döïa löng gheá, keùo Lieân Chi ngaû theo. Laëng im, hai ngöôøi yeâu nhau, nhöõng phuùt choác ñoù nhòp tim ñaäp maïnh, hôi thôû doàn daäp.

-Lieân Chi ôi. -Gì anh ? -Anh veà nghe. Lieân Chi ñang thieáp nguû nghe vaäy, giaät mình thöùc giaác. Naøng naém chaët caùnh tay Nguyeân, gioïng meät moûi: -Khoâng, anh khoâng ñöôïc veà. Anh ñöøng boû em, ôû beân em thoâi. -Thoâi, chieàu toái roài. -Khoâng, anh ôû laïi ñaây. Toái nay, trôøi seõ möa. -Nhöng em phaûi ñeå cho anh veà nhaø, Nguyeân noùi. Lieân Chi vuøng daäy veû maët giaän döõ, hai tay boùp chaët coå Nguyeân moùng tay saéc baáu vaøo coå anh vaïch ñoû nhöõng ñöôøng maùu. -Em döõ quaù. -Sao maø khoâng döõ. Lieân Chi gaït tay Nguyeân, naøng heù mieäng caén vaøo maù, vaøo coå anh, roài naøng nín thôû hoân anh doàn daäp, hai tay vöøa chaën giöõ khoâng cho anh vuøng thoaùt. Nguyeân caûm thaáy meät, guïc ñaàu leân ngöïc Chi. Luùc ñaët Nguyeân naèm leân giöôøng ñeå cho anh coù giaác nguû, Lieân Chi nhìn ngaém Nguyeân, naøng cöôøi khuùc khích. Nhöng roài, sau moät thôøi gian ñoù Nguyeân khoâng trôû laïi nhaø Lieân Chi nöõa. Vaøo toái hoâm aáy, trôøi möa lôùn, nghe caû gioù baõo noåi daäy. Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Tin Ñòa Phöông DNA ñaõ giaûi oan cho moät nghi can hieáp daâm gaùi vò thaønh nieân

SACRAMENTO - Moät ngöôøi ñaøn oâng töøng phaûi traûi qua 10 naêm tuø ñaõ ñöôïc traû töï do sau khi moät thaåm phaùn ñaõ nhìn nhaän nhöõng baèng chöùng môùi töø DNA vaø ñaõ baùc boû aùn quyeát cho nghi can veà toäi hieáp daâm moät coâ gaùi 13 tuoåi. Thaåm phaùn ôû toøa aùn Quaän San Joaquin, Calif. hoâm Thöù Saùu ñaõ ra leänh phoùng thích Peter J. Rose sau khi vieän daãn nhöõng baèng chöùng cho thaáy raèng nhöõng baèng chöùng töøng ñöôïc söû duïng tröôùc ñaây ñeå keát aùn khoâng phuø hôïp vôùi DNA cuûa nghi can. Rose 36 tuoåi, cö daân ôû Lodi, ñaõ rôøi nhaø tuø tieåu bang ôû Mule Creek vaøo toái Thöù Saùu giöõa nhöõng gioït nöôùc maét vui möøng cuûa con caùi, thaân nhaân, baïn beø vaø nhöõng sinh vieân luaät thuoäc Tröôøng Ñaïi Hoïc Golden Gate ôû San Francisco. Nhöõng sinh vieân hoïc luaät ôû tröôøng ñaïi hoïc naøy laø nhöõng ngöôøi ñaõ theo ñuoåi vieäc minh oan cho nghi can vöøa ñöôïc giaûi oan. Nöõ Luaät Sö Janice Brickley ôû thaønh phoá Oakland bieân hoä cho Rose ñaõ tuyeân boá: “Trong 25 naêm laøm ngheà luaät sö, toâi caûm thaáy trong vuï naøy toâi ñaõ ñem heát khaû naêng chuyeân

nghieäp ñeå baûo veä cho thaân chuû toâi, Peter J. Rose”. Luaät Sö Brickley vaø caùc sinh vieân hoïc luaät taïi tröôøng ñaïi hoïc noùi treân coù lieân heä ñeán Döï AÙn Minh Oanh Cho Nhöõng Ngöôøi Voâ Toäi Baéc Cali, vieát taét baèng Anh ngöõ laø NCIP ñaõ khaùm phaù ra nhöõng baèng chöùng maø ngöôøi ta nghó raèng ñaõ bò caát giaáu vaø bò thaát laïc ñeå ñoøi thöïc hieän thöû nghieäm DNA môùi, vaø keát quaû ñaõ daãn tôùi quyeát ñònh traû töï do cho Rose. Coâ gaùi vò thaønh nieân noùi treân bò haõm hieáp naêm 1994 treân ñöôøng ñi hoïc. Rose ñaõ bò baét sau khi naïn nhaân khai raèng coâ ta tin Rose laø ngöôøi phaûi chòu traùch nhieäm veà vuï haõm hieáp. Tuy nhieân, naïn nhaân khoâng nhaän ra nghi can trong nhöõng laàn cho nhaän dieän vaø luùc ñaàu, naïn nhaân ñaõ noùi vôùi caûnh saùt laø keû haõm hieáp coâ laø ngöôøi ngoaïi quoác. Nhöng vaøo naêm 1996, Rose vaãn bò keát aùn vì toäi danh hieáp daâm vaø baét coùc. AÙn quyeát daønh cho Rose laø 27 naêm tuø. Peter J. Rose cho bieát anh ta seõ noäp ñôn kieän tieåu bang ñeå ñoøi boài thöôøng danh döï vaø thöông toån vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn vì vuï bò keát aùn oan khieân naøy.

Saùu ngöôøi thieät maïng do thaùn khí carbon monoxide chæ laø moät tai naïn ORLANDO, Fla. - Caùi cheát cuûa moät gia ñình 6 ngöôøi do khí thaûi ñoäc carbon monoxide döôøng nhö chæ laø moät tai naïn. Nhöõng vieân chöùc ñieàu tra taïi thaønh phoá Orlando cho bieát nhö vaäy vaøo saùng Chuû Nhaät. Tuy nhieân, theo nguoàn tin, cuõng khoâng coù baèng chöùng naøo cho thaáy ñaây laø moät vuï töï töû taäp theå hay laø moät vuï saùt nhaân. Caûnh saùt tröôûng Quaän Orange, tieåu bang Florida cuõng xaùc nhaän nhö vaäy. Nhöõng thi theå cuûa caû gia ñình 6 ngöôøi naøy ñöôïc khaùm phaù ra vaøo hoâm Thöù Naêm

treân giöôøng nguû cuûa hoï. Moät chieác xe hôi trong garage maø chìa khoùa môû maùy xe vaãn coøn ôû vò trí “môû” (on). Vì theá nhöõng nhaân vieân ñieàu tra tin raèng ngöôøi chuû xe, ngöôøi chuyeân laøm ca ñeâm, veà nhaø treã vaø quaù meät neân queân taét maùy xe. Caûnh saùt cho bieát hoï coøn tieáp tuïc ñieàu tra theâm xem coù gì coù theå keát luaän khaùc vôùi luùc ñaàu hay khoâng. Carbone monoxide laø moät khí thaûi ñoäc haøng naêm ñaõ laøm cheát khoaûng 165 ngöôøi taïi Hoa Kyø, theo nhö thoáng keâ cuûa Cô Quan Cöùu Hoûa Myõ.

Gaùi 12 tuoåi gieát cheát ñöùa treû 4 tuoåi BALTIMORE, Md. - Moät coâ gaùi vò thaønh nieân 12 tuoåi ñaõ bò caùo buoäc toäi ñaùnh cheát moät beù trai 4 tuoåi, con trai cuûa moät gia ñình baïn vôùi gia ñình nghi can. Nhöõng taøi lieäu cuûa caûnh saùt hoâm Chuû Nhaät ñaõ cho bieát nhö vaäy vaø nhaán maïnh raèng, ñaây laø moät vuï tieâu bieåu cuûa toäi aùc trong giôùi vò thaønh nieân. Teân tuoåi nghi can khoâng ñöôïc coâng boá vì vaán ñeà tuoåi taùc theo luaät ñònh sau khi coâ gaùi vò thaønh nieân naøy bò baét vaøo hoâm Thöù Saùu. Nghi can bò caùo buoäc laø nguyeân nhaân gaây ra caùi cheát cuûa beù trai Randy Allen Weeks, theo nhö taøi lieäu cuûa caûnh saùt ñaõ loït vaøo tay tôø The Baltimore Sun. Tuy theá, cho ñeán nay caûnh saùt vaãn töø choái coâng boá

Nguyeãn Trung Cang

nhöõng chi tieát cuûa vuï gieát ngöôøi maø nghi can môùi 12 tuoåi. Theo nhöõng nguoàn tin caûnh saùt, vuï naøy ñang gaây chaán ñoäng khoâng nhöõng taïi Baltimore maø coøn treân toaøn tieåu bang Maryland. Theo moät soá nguoàn tin khaùc, nhöõng nhaø toâi phaïm hoïc hieän ñang quan taâm ñeán vuï aùn vöøa keå vì ñaây laø moät trong 30 vuï aùn trong naêm nay maø thuû phaïm coøn nhoû tuoåi. Tuy nhieân, uûy vieân y teá thaønh phoá Baltimore laø Peter Beilenson, hieän ñang caàm ñaàu moät uûy ban ñieàu tra nhöõng aùn maïng trong giôùi vò thaønh nieân, cho bieát raèng oâng khoâng bieát coù moät vuï aùn naøo khaùc maø nghi can laïi laø moät coâ gaùi môùi 12 tuoåi hay khoâng.

con ngöôøi ñaõ thaät thaám nhuaàn phöông chaâm cuûa Höôùng, daønh taát caû soá tieàn ngöôøi Höôùng Ñaïo Sinh: “Saün phuùng ñieáu trong cho thöông saøng”! pheá binh VNCH, sau tang leã cuûa cuï thaân sinh anh Nguyeãn Tình treû Vieät Nam Trung Cang caùch ñaây naêm naêm, HBNC cuõng ñaõ theâm haûi ngoaïi... ngaân khoaûn $5,000, ñuû ñeå Tieáp trang B1 xaây moät ngoâi tröôøng hoïc cho chaùu veà moät queâ höông ñích thöïc, goác gaùc maø chuùng chaùu con em traïi cuøi Di Linh. Töø moät thanh nieân höôùng chöa ñöôïc moät laàn soáng vôùi ñaïo sinh ôû queâ nhaø, baét ñaàu nhöng trong taâm töôûng thì nhöõng ngaøy soáng treân ñaát laïi thaáy laø raát thaân quen. khaùch, Nguyeãn Trung Cang Cho neân khi tìm ñeán nhaïc ñaõ coù chí höôùng rieâng cho cuûa baùc Phaïm Duy chuùng cuoäc ñôøi cuûa mình, vôùi taâm chaùu ñaõ nhaäp hoøa ngay vaø nieäm phuïc vuï con ngöôøi, noùi thaáy raèng mình ñang ñöôïc chung vaø ñoàng baøo, noùi rieâng. taém maùt treân ngoïn soâng Ñaøo Trôû laïi ñôøi soáng ñoäc thaân gaàn vaø ñöôïc aên sim tím treân ngoïn naêm naêm nay, vaø khi caùc con röøng xanh chuù aï.” Moäng Thuûy, coâ hieäu tröôûng ñaõ khoân lôùn, Nguyeãn Trung Cang laïi tìm theâm vieäc cho cuûa tröôøng nhaïc Westminster mình, vì anh quan nieäm coøn Music School, chôït ngöøng laïi bao nhieâu coâng vieäc höõu ích ñoû maët khi nhaän ra mình phaûi daán thaân vaø ñoùng goùp ñang say söa laøm vaên vôùi coâng söùc. Gaén boù vôùi Trung moät ngöôøi vieát baùo. Ñaïi Taâm Vieät Ngöõ Hoàng Baøng töø Döông ñöùng beân voäi ñôõ lôøi: ngaøy ñaàu döïng baûng, nay “Daï, thöa ñuùng ñaáy aï, chuùng Hoàng Baøng ñaõ trôû thaønh moät em thuoäc tuoåi treû Vieät Nam, trung taâm quy cuû, saùng giaù chuùng em raát laáy laøm vinh nhaát vôùi cuûa Vieät Nam haûi döï khi coù ñöôïc moät nhaïc só ngoaïi, vôùi 600 em hoïc sinh nhö baùc Phaïm Duy.” Vöøa noùi theo hoïc. Trong möôøi naêm ñeán ñaây, Ñaïi Döông laïi phaûi ñoù, Nguyeãn Trung Cang cuõng nhöôøng lôøi cho coâ baïn gaùi ñaõ hieän dieän vôùi Hoäi Baïn Moäng Thuûy: “Chuù ôi, toå chöùc Ngöôøi Cuøi, keâ vai gaùnh vaùc chöông trình nhaïc Phaïm vieäc chung vôùi moät taám loøng Duy, chuùng chaùu mong muoán hieám quí. Roài coøn lôùp hoïc sau tuoåi treû chuùng chaùu cuøng haùt giôø, phaùt trieån theâm sinh nhaïc Phaïm Duy. Nhaïc Phaïm hoaït Höôùng Ñaïo, ôû ñòa haït Duy coù hoàn daân toäc mình. naøo Nguyeãn Trung Cang Chuù nghe coi, cuõng thuoäc loaïi cuõng nhieät tình vaø beàn bæ ñi nguõ cung nhö aâm nhaïc cuûa tôùi cuøng. Phaûi chaêng ñoù laø ngöôøi AÙ Ñoâng, nhöng nghe Tieáp trang B2

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 noù khaùc haún vôùi Trung Hoa, Ñaïi Haøn hay Nhaät Baûn. Chaùu nghó sôû dó tuoåi treû trong nöôùc hay haùt nhaïc Hoàng Koâng, Ñaïi Haøn... coù leõ vì hoï khoâng ñöôïc bieát, hoaëc coù bieát nhöng khoâng ñöôïc haùt nhaïc cuûa Phaïm Duy ñaáy.” Vôùi nhöõng taâm tình aáy, Ñaïi Döông vaø Moäng thuûy ñaõ ñöôïc caùc baïn treû khaùc trong ban hôïp ca Maây Ngaøn vaø caùc nhaïc só treû nhö Nguyeãn Quang, Leâ Töø Phong, Duy Cung, Duy Huøng... hôïp cuøng nhöõng gioïng ca ñang ñöôïc yeâu thích nhö Thaùi Hieàn, Thaùi Thaûo, Bích Huyeàn, Tuaán Ngoïc, Cao Thaêng, Phaïm Haø, Thaønh Vaân taïo neân moät chöông trình nhaïc thính phoøng Phaïm Duy töôûng nhö chöa töøng coù. Ba phaàn trình dieãn laàn löôït ñöôïc göûi ñeán nhöõng ngöôøi yeâu nhaïc Phaïm Duy ñöùng ngoài ñoâng chaät phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät töø trong ra ngoaøi. Phaàn ñaàu goàm moät soá ca khuùc Phaïm Duy saùng taùc luùc coøn treû. Thôøi gian aáy cuõng laø thôøi gian khaùng chieán thaät laõng maïn cuûa daân toäc. Ngöôøi nghe naøo töøng traûi qua thôøi gian aáy thaûy ñeàu xuùc ñoäng khi ñöôïc nhaéc ñeán Nöông chieàu, Nhôù ngöôøi ra ñi... Ñeå roài laïi nhìn doøng nöôùc soâng Nhaø Beø chia hai maø nghe tieáng loøng di cö. Nhöng hai tieáng Vieät Nam Vieät Nam thì luùc naøo cuõng reàn vang trong taâm trí. Ngay caû baây giôø “Xa queâ höông” vaãn “Yeâu queâ höông” trong noãi nieàm vôøi vôïi cuûa Tình Hoaøi Höông maø Phaïm Duy ñaõ noùi hoä cho caû daân toäc Vieät. Phaàn trình dieãn thöù hai laø nhöõng soaïn phaåm maø caùc baïn treû ñaët teân laø “Nhöõng taùc phaåm Höông Ca môùi”

goàm moät soá nhaïc khuùc nhaïc só Phaïm Duy saùng taùc gaàn daây, sau 1975 nhö Traêm naêm beán cuõ, Voâ thöôøng, Mô daïo Xuaân Haø Noäi ... Ñeán phaàn thöù ba nhaïc só Phaïm Duy ñaõ trình baøy nhöõng neùt khaùi quaùt veà taùc phaåm lôùn cuûa oâng, Minh hoïa Kieàu. Chæ trong coù ba tieáng ñoàng hoà, chöông trình nhaïc Phaïm Duy maø tuoåi treû VN haûi ngoaïi toå chöùc nhaân kyû nieäm sinh nhaät 84 cuûa oâng ñaõ minh hoïa ñöôïc nhöõng neùt chính trong cuoäc ñôøi phuïc vuï daân toäc, daân sinh cuûa oâng. Phaûi chaêng coù ñöôïc caùi nhìn khaù thaáu suoát ñöôïc nhö vaäy nôi tuoåi treû veà moät nhaân taøi hieám coù cuûa vaên hoïc, ngheä thuaät Vieät nam, caùc baïn treû Ñaïi Döông - Moäng thuûy cuõng ñöôïc nhöõng nhaéc nhôû chæ daãn cuûa lôùp ngöôøi ñi tröôùc. Ñuùng vaäy, khi caùc baïn treû naøy ngoû yù muoán toå chöùc moät buoåi ca nhaïc ñeå chuùc möøng nhaïc só Phaïm Duy thì coâng ty vaø nhaät baùo Ngöôøi Vieät ñaõ soát saéng tieáp trôï caû veà tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát ñeå caùc baïn treû thöïc hieän ñöôïc moät buoåi dieãn nhieàu yù nghóa vaø raát phong phuù cho nhöõng ngöôøi yeâu thích nhaïc Phaïm Duy ôû Little Saigon. Trong lôøi môû ñaàu ñeâm dieãn, ñaïi dieän cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät, nhaø vaên Hoaøng Khôûi Phong ñaõ nhaéc ñeán nhöõng sinh nhaät tröôùc cuûa Phaïm Duy maø Ngöôøi Vieät vaãn toå chöùc thì naêm nay laø lôùn vaø long troïng nhaát, nhöng vaãn laø chöa ñuû cho moät ngöôøi nhö nhaïc só Phaïm Duy, vì caû ñôøi oâng chæ coù cho ñi maø khoâng nhaän laïi gì. Ñieàu maø moïi ngöôøi ghi nhaän ñöôïc trong ñeâm nhaïc Tieáp trang B14

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Dieãn Ñaøn

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

ÑEÁN TÆNH MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

Kyû nieäm 100 naêm Chí Só Phan Boäi Chaâu tôùi Nhaät: 1905-2005 ÑOÃ THOÂNG MINH

V

ôùi ngöôøi Vieät thì thaùng 4/2005 seõ coù yù nghóa raát lôùn, vì ñoù laø thôøi ñieåm ñaùnh daáu 100 naêm cuï Phan Boäi Chaâu (hieäu laø Saøo Nam, 1867-1940), Taêng Baït Hoå vaø Ñaëng Töû Kính... laø caùc nhaø caùch maïng löøng danh Vieät Nam tôùi Nhaät. Nhoùm cuûa cuï Phan Boäi Chaâu laø nhöõng ngöôøi Vieät ñaàu tieân töï laën loäi tôùi Nhaät vaøo haï tuaàn thaùng 4/1905 vaø sau ñoù ñaõ ñöa khoaûng 200 sinh vieân theo, nhöng roài taát caû bò truïc xuaát vaøo naêm 1908, 1909... Trôû laïi 100 naêm... tröôùc, khi Nhaät Baûn thaéng nhaø Thanh, Trung Hoa naêm 1894 vaø thaéng haïm ñoäi Nga naêm 1904 taïi eo bieån Ñoái Maõ... laø nhöõng yeáu toá thuùc ñaåy ngöôøi Vieät tìm ñeán Nhaät Baûn. Nhöõng ngöôøi Vieät töï yù laën loäi ñeán Nhaät Baûn laø caùc nhaø caùch maïng Phan Boäi Chaâu, Taêng Baït Hoå, Ñaëng Töû Kính... Ngaøy 23/2/1905 AÂm lòch, cuï Phan daãn ñaàu cuøng caùc nhaø caùch maïng naøy rôøi Vieät Nam, khi vöøa chaám döùt chieán tranh NhaätNga, ñaõ töø Thöôïng Haûi ñi taøu Nhaät Baûn tôùi caûng Kobe (Thaàn Hoä) khoaûng haï tuaàn thaùng 4/1905, roài duøng ñöôøng xe ñieän ñi leân soáng taïm ôû Yokohama (Hoaønh Taân) vaø cuoái cuøng ñi Tokyo (Ñoâng Kinh) ñeå caàu vieän Nhaät Baûn. Sau ñoù coù nhieàu nhoùm ñi taøu gheù Nagasaki (Tröôøng Kyø) roài ñi tieáp leân Yokohama (Hoaønh Taân). Trong thôøi gian naøy, caùc nhaø caùch maïng Vieät Nam ñaõ gaëp caùc nhaø caùch maïng Trung Hoa laø caùc oâng Löông Khaûi Sieâu, Toân Daät Tieân töùc Toân Vaên ñang löu vong taïi Yokohama sau cuoäc chính bieán choáng nhaø Thanh naêm Maäu Tuaát. Caùc nhaø caùch maïng Vieät Nam ñaõ ñöôïc goùp yù veà vieäc giaùo duïc daân trí vaø khuyeân khoâng neân ñeå quaân ñoäi Nhaät vaøo Vieät Nam. Trong böôùc ñaàu ôû Nhaät Baûn cuõng ñaõ nhieàu phen vaát vaû vì tuùng thieáu vaø baát ñoàng ngoân ngöõ (cuøng bieát chöõ Haùn, nhöng tieáng noùi khaùc nhau neân thöôøng phaûi buùt ñaøm, hitsudan). Caùc oâng ñaõ ñöôïc oâng Löông Khaûi Sieâu giôùi

LTS: Ngaøy Chuû Nhaät 14 - 11- 04 saép tôùi, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät seõ toå chöùc moät buoåi hoäi thaûo ñaëc bieät, nhaèm kyû nieäm 100 naêm ngaøy cuï Phan Boäi Chaâu tôùi Nhaät, vaø döïng leân Phong Traøo Ñoâng Du, töø nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû 20, nhaèm ñöa thanh nieân Vieät Nam xuaát döông caàu hoïc nhöõng ñieàu hay nôi xöù ngöôøi, ngoõ haàu khi trôû veà canh taân laïi ñaát nöôùc sau nhieàu thaäp kyû beá quan toûa caûng, daãn tôùi vieäc ngöôøi Phaùp xaâm laêng vaø cai trò nöôùc Vieät trong suoát moät theá kyû. Buoåi hoäi thaûo ñaëc bieät naøy seõ ñöôïc ñoùng goùp bôûi caùc dieãn giaû: Ñoã Thoâng Minh, Phaïm Cao Döông, Löu Trung Khaûo vaø Traàn Ñöùc Thanh Phong. Döôùi ñaây laø toùm taét noäi dung baøi noùi chuyeän cuûa oâng Ñoã Thoâng Minh, moät sinh vieân du hoïc Nhaät Baûn cuûa mieàn Nam vaøo naêm 1970, vaø sau 1975 ñaõ ôû laïi Nhaät. OÂng Ñoã Thoâng Minh hieän ñang ñieàu haønh cô sôû truyeàn thoâng Mekong taïi Nhaät. Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät traân troïng kính môøi quyù vò ñoäc giaû tham döï buoåi hoäi thaûo ñaëc bieät naøy.

thieäu vôùi nhöõng chính trò gia Nhaät Baûn nhö Tsuyoshi Inukai (Khuyeån Döôõng Nghò) vaø Baù Töôùc Shigenobu Okuma (Ñaïi OÂi Troïng Tín) laø laõnh tuï ñaûng Caûi Taân (Kaishinto) vaø ñaõ töøng hai laàn laøm thuû töôùng. Cuï Phan Boäi Chaâu trình baøy caûnh khoán cuøng cuûa Vieät Nam döôùi aùch thoáng trò cuûa Phaùp vaø yeâu caàu Nhaät vieän trôï vuõ khí, nhöng phía Nhaät chæ ñoàng yù giuùp ñaøo taïo nhaân taøi Vieät Nam baèng caùch môû roäng tröôøng ñang daïy ngöôøi Trung Hoa löu vong ñeå thu nhaän vaøo. Vaø ñeà nghò ñöa cuï Kyø Ngoaïi Haàu Cöôøng Ñeå qua Nhaät, vì cuï laø ngöôøi hoaøng toäc, coù theå coi laø bieåu töôïng cho cuoäc vaän ñoäng. Cuï Phan Boäi Chaâu trôû veà nöôùc thaùng 8/ 1905, hoäi hoïp vôùi Kyø Ngoaïi Haàu Cöôøng Ñeå vaø caùc ñoàng chí. Sau ñoù, cuï cuøng Ñaëng Töû Kính ñöa 3 thanh nieân ñaàu tieân tôùi Nhaät. Hoï cuõng ñaõ ñöôïc moät soá chính trò gia Nhaät Baûn keå treân hoã trôï vaø ñöa ña soá du hoïc sinh hoïc chöõ vaøo tröôøng Ñoâng AÙ Ñoàng Vaên Thö Vieän (cuõng nhö boán ngöôøi hoïc quaân söï ôû tröôøng Chaán Voõ ôû Ñoâng Kinh trong soá ñoù coù Kyø Ngoaïi Haàu Cöôøng Ñeå. Caùc chính trò gia vaø thaân höõu ngöôøi Nhaät ñoàng tình cuõng hoã trôï taøi chính ñeå lo choã aên ôû, in saùch... vaø caùc nhaø caùch maïng Trung Hoa goùp yù veà con ñöôøng caùch maïng neân ñi laø daân chuû vaø coäng hoøa hôn laø tieáp tuïc keùo daøi cheá ñoä phong kieán...

Trong thôøi gian ôû Nhaät, nhoùm cuûa cuï Phan Boäi Chaâu raát tuùng thieáu, vöøa lo tieàn aên ôû, ñi laïi, vöøa lo in saùch, lo vieäc aên hoïc cho caùc sinh vieân... Coù luùc heát caïn tieàn, cuï Phan phaûi nhôø anh Nguyeãn Thaùi Ban chuyeån thô ñeán Baùc Só Sakitaro Asaba (Thieån Vuõ Taù Hyû Thaùi Lang) laø ngöôøi ñaõ ñöa anh veà nhaø nuoâi, lo lieäu, giuùp ñôõ anh aên hoïc khi tình côø gaëp anh aên xin ôû ngoaøi ñöôøng. Nhaän ñöôïc thö, oâng Asaba ñaõ laäp töùc gôûi taëng 1,700 Yen, khi ñoù laø moät soá tieàn raát lôùn vì löông hieäu tröôûng tröôøng tieåu hoïc ñöông thôøi coù 18 Yen. OÂng Asaba vieát ñaïi yù raèng: “Hieän nay toâi vô veùt trong nhaø chæ saün coù baáy nhieâu, chôø sau toâi coù kieám ñöôïc soá baïc nhö caùc ngöôøi coøn duøng thì ñaùnh giaáy laïi mau”. Taát nhieân cuï Phan loøng voâ cuøng caûm kích, khoâng ngôø trong luùc khoán ñoán nôi xöù laï laïi ñöôïc giuùp ñôõ noàng haäu nhö vaäy. Trong saùch “Töï phaùn” hay “Phan Boäi Chaâu nieân bieåu”, coù vieát laø vaøo naêm 1918, cuï Phan coù dòp trôû laïi Nhaät thaêm vieáng caùc aân nhaân cuõ. Khi hay tin vò aân nhaân ñaõ töøng taän tình giuùp ñôõ trong luùc tuùng thieáu laø Baùc Só Asaba (Thieån Vuõ) ñaõ maát, cuï ñaõ tôùi taän queâ cuûa oâng naøy ôû phöôøng Asaba, tænh Shizuoka (Tònh Cöông) laäp bia töôûng nieäm taïi chuøa Jorin (Thöôøng Laâm). Khi ñoù, cuï chæ coù 100 ñoàng, ñuû tieàn laøm bia, ñaët khaéc baøi thô treân phieán ñaù lôùn, cao khoaûng hôn 3 meùt, ngang 1

meùt, daøy 0,2 meùt, nhöng coøn thieáu khoaûng 100 ñoàng tieàn chuyeân chôû vaø xaây beä... Vò thoân tröôûng ñaõ ñöùng ra keâu goïi daân laøng giuùp, daân laøng taïi ñaây khi hay tin veà nghóa cöû cao ñeïp cuûa cuï ñaõ töï ñoäng hoâ haøo nhau yeåm trôï vieäc laøm cuûa cuï. Baøi thô chöõ Haùn coù aâm Haùn-Vieät nhö sau: “Dö ñaûng dó quoác naïn, boân Phuø Tang, coâng ai kyø chí, chöûng traùch baát keá sôû thuø, caùi coå chi kyø hieäp giaû. Kim dö lai thöû, coâng dó theä hyõ, phuû nhöôõng töù coá, huyùch kyø voâ nhaân, thöông mang haûi thieân, thöû taân thuøy toá, vieán laéc sôû caûm vu thaïch. Minh vieát: Haøo khoâng coå kim, nghóa caùi Trung Quoác, coâng thí dó thieân, ngaõ thuï dó haûi. Ngaõ chí vò thaønh, coâng baát ngaõ ñaõi, du thöû taâm, kyø öùc vaïn taùi. Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi ñaûng nhaân taëc”. Cuï dòch ra Quoác ngöõ: “Chuùng toâi vì naïn nöôùc, chaïy sang Nhaät Baûn, tieân sinh thöông ñeán khoå taâm, giuùp chuùng toâi trong luùc cuøng khoán, roõ laø moät ngöôøi kyø hieäp. Nay chuùng toâi sang thì tieân sinh ñaõ taï theá; töù beà hiu quaïnh troâng khoâng thaáy ai, trôøi bieån meânh moâng, loøng naøy ai toû! beøn ghi moái caûm nôi vieân ñaù. Haøo suoát xöa naøy, nghóa truøm trong ngoaøi, coâng thôøi nhö trôøi, toâi chòu nhö bieån. Chí toâi chöa thoûa, oâng khoâng chôø ñôïi. Thaêm thaúm loøng naøy, traûi muoán ngaøn ñôøi. Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi ñoâng nhaân ghi.” Naêm 2003, buoåi leã kyû nieäm vieäc döïng bia 85 chu nieân ñöôïc long troïng toå chöùc vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 200 ngöôøi Vieät vaø Nhaät. Tröôùc ñoù khoaûng 10 naêm, ñaõ coù ngöôøi Vieät ñeán laøm thaùc baûn (boâi möïc leân bia ñeå can ra giaáy hay vaûi). Cuï laø nhaø caùch maïng boân ba caû ñôøi cho ñeán khi bò Phaùp baét, ñöa ra xöû, naêm 1925 ñem an trí vaø naêm 1940 maát taïi Hueá. Giôùi hoïc giaû, trí thöùc Nhaät ñeàu kính troïng cuï.

CAÂU CHUYEÄN BAÀU CÖÛ 2004

Daân chuû laø phaûi soáng vôùi söï ñoái nghòch Giao Chæ - San Jose 2004 Baøi naøy ñöôïc hoaøn taát cuoái thaùng 10-2004. Chæ coøn vaøi ngaøy nöõa laø cuoäc baàu cöû toång thoáng Hoa Kyø laàn ñaàu cuûa theá kyû 21 seõ dieãn ra. Chöa bao giôø löôõng ñaûng Hoa Kyø laïi chaïy ñua raùo rieát vaø ngang ngöûa nhö laàn naøy. Caùc nhaø nghieân cöùu ñaõ tính ra ñöôïc keát quaû treân 54 tieåu bang. Toång Thoáng Bush daãn tröôùc vôùi con soá 234 cöû tri ñoaøn cuûa 28 tieåu bang vaø Thöôïng Nghò Só Kerry tuy chieám cöù coù 16 tieåu bang nhöng ñoâng daân neân theo saùt vôùi 228 cöû tri ñoaøn. Caû hai caàn tranh ñaáu heát söùc treân 6 tieåu bang coøn laïi vôùi 76 phieáu cöû tri ñoaøn. Trong ñoù coù caùc tieåu bang quan troïng nhaát laø Florida 27 phieáu vaø Ohio 20 phieáu. Nhöng neáu taïi caùc tieåu bang naøy maø vaãn baát phaân thaéng baïi thì ñoâi khi ôû nôi nhoû beù heûo laùnh nhö New Mexico coù

5 phieáu cuõng coù theå quyeát ñònh sau cuøng. Vò naøo ñaéc cöû caàn coù 270 phieáu cöû tri ñoaøn ñeå laøm toång thoáng. Cuoäc tranh cöû trong tuaàn leã cuoái cuøng raát haáp daãn. Caû hai phe ñeàu daøn laïi caùc caùn boä tranh cöû. Nôi naøo chaéc aên thì chæ giöõ laïi moät soá thuû thaønh. Nôi naøo nhaém ñaùnh khoâng ñöôïc thì keùo quaân veà, ñöa qua caùc tieåu bang tranh chaáp nghieâng ngöûa 50/50. Quaân Ñoû cuûa oâng Bush ñang boû troáng caùc tieåu bang duyeân haûi Thaùi Bình Döông ruùt veà New Mexico, Florida ñaõ gaëp quaân Xanh cuûa Daân Chuû aøo aït ñaùnh phaù. Florida laø nôi hai phe boû vaøo haøng traêm trieäu Myõ kim vì vaãn coøn baát phaân thaéng baïi. Michigan vôùi 17 phieáu voán laø ñaát cuûa Daân Chuû môùi ñaây ngaû qua oâng Bush neân quaân Xanh voäi ñöa Kerry qua cöùu nguy.

Pennsylvania cuõng laø ñaát Daân Chuû nhöng oâng Bush muoán choïc thuûng phoøng tuyeán neân ñaõ thaêm vieáng treân 40 laàn ñeå mong phaù vôõ heä thoáng phoøng thuû cuûa Kerry. Rieâng Colorado kyø naøy laïi ñöa ra ñeà aùn môùi, thay vì theo kieåu ñöôïc aên caû ngaû veà khoâng theo hieán phaùp thì hoï tröng caàu yù kieán cuøng vôùi cuoäc baàu cöû. Neáu tröng caàu “Yes” thì 9 phieáu cöû tri ñoaøn cuûa tieåu bang vuøng Denver seõ chia theo kieåu töù nguõ. Thay vì hôn moät phieáu laáy caû 9 phieáu cöû tri thì phieáu cöû tri chia ñoâi. Ña soá laáy 5, thieåu soá laáy 4. Vuï naøy seõ coøn keùo theo kieän caùo leân Toái Cao Phaùp Vieän. Tuy nhieân, ñieàu quan troïng hôn heát ñoái vôùi ngöôøi Myõ goác Vieät chuùng ta maø hoâm nay chuùng toâi muoán baøn ñeán, khoâng phaûi laø tieân ñoaùn

xem ai ñaéc cöû. Baøi hoïc caàn ghi nhaän laø chuùng ta phaûi bieát soáng giöõa cheá ñoä löôõng ñaûng taïi Hoa Kyø. Daân Chuû vaø Coäng Hoøa töø 200 naêm qua laø hai chính ñaûng ñoái nghòch nhöng cuøng höôùng veà moät muïc tieâu laø xaây döïng nöôùc Myõ. Phong caùch coù khi khaùc nhau, vaø ñoâi khi cuõng chæ laø moät caùch nhöng trình baøy khaùc nhau ñeå daønh quyeàn laõnh ñaïo. Phe naøo caàm quyeàn thì quaûn trò ñaát nöôùc, ñeå phe ñoái nghòch pheâ phaùn vaø laøm aùp löïc ngoõ haàu quyeàn lôïi cuûa ñaát nöôùc luoân luoân ñöôïc baûo veä. Ñieàu tieân quyeát laø hai phe khoâng phaûi laø thuø nghòch. Khoâng theå ñaùnh nhau baèng tay chaân, nhöng neáu duøng ñoøn baån laø maát phieáu ngay, vì baùo chí vaø daân chuùng raát hieåu bieát. Trong muøa baàu cöû Daân Chuû vaø Coäng Hoøa duø laø haønh phaùp hay laäp phaùp ñeàu chia

phe ñeå tranh cöû quyeát lieät. Ngaønh tö phaùp ñöùng leân treân ñeå laøm troïng taøi vaø ñaëc bieät giôùi truyeàn thoâng naém ñeä töù quyeàn cuõng tham döï nhieät tình vaø hoï coøn tieán xa hôn nöõa laø chia phe ñeå vaøo ngaøy cuoái chính thöùc leân tieáng uûng hoä beân naøy hay beân kia. Tôø Washington Post Chuû Nhaät vöøa qua ñaõ leân tieáng uûng hoä oâng Kerry. Theâm vaøo ñoù tôø New York Times 80 naêm qua chöa uûng hoä phe naøo, nay cuõng leân tieáng ñöùng veà phe Daân Chuû. Xin nhôù laø Washington Post vaø New York Times laø caùc tôø baùo coù aûnh höôûng lôùn lao vôùi haøng trieäu ñoäc giaû. Toång keát cho ñeán nay coù gaàn 70 tôø baùo vôùi treân 10 trieäu ñoäc giaû uûng hoä Daân Chuû so vôùi 60 tôø vôùi 7 trieäu ñoäc giaû ngaû veà phe Coäng Hoøa. Leõ dó nhieân laø moãi phe ñeàu ñaõ ñöa ra ñaày ñuû caùc lyù

do ñeå beânh vöïc quan ñieåm cuûa mình. Ñieåm quan troïng laø sau naøy, thí duï nhö Toång Thoáng Bush taùi cöû thì chaéc chaén raèng vì tieàn ñoà cuûa ñaûng Coäng Hoøa, oâng cuõng seõ phaûi coù nhöõng bieän phaùp hôïp lyù vaø deø daët hôn ñoái vôùi 50% dö luaän phaûn ñoái veà caùch ñieàu haønh ñaát nöôùc cuûa oâng trong 4 naêm qua. Tröôøng hôïp Thöôïng Nghò Só Kerry leân caàm quyeàn thì cuõng khoâng theå boû qua caùc baøi hoïc ghi nhaän trong kyø tranh cöû. Moãi laàn baàu cöû, khoâng phaûi chæ tranh phieáu maø chính laø dòp ñeå ngöôøi laõnh ñaïo töông lai cuûa nöôùc Myõ laéng nghe loøng daân. Ñoù laø veà phaàn caùc öùng cöû vieân. Coøn phaàn cöû tri goác Vieät chuùng ta, ñaây cuõng laø dòp chuùng ta laéng nghe tieáng noùi cuûa nhöõng ngöôøi coù nhöõng Tieáp trang B8

DAT


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

.3”

Con ñöôøng daân chuû hoùa ôû Trung Hoa:

LTS: Naèm trong quyõ ñaïo cuûa vaên hoùa vaø lòch söû chính trò Trung Hoa suoát hai thieân nieân kyû vöøa qua, chuùng ta coù raát nhieàu lyù do ñeå quan saùt thaät chaêm chuù söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc laùng gieàng khoång loà naøy. Laø moät trong boán quoác gia coäng saûn coøn soùt laïi, Trung Quoác khoâng nhöõng ñang trôû thaønh moät cöôøng quoác kinh teá vaø theå thao treân theá giôùi, maø coøn ngaøy caøng laø moät vuõ tröôøng soâi ñoäng cuûa vaên hoùa ngheä thuaät hieän ñaïi. Trong vaán ñeà then choát, caûi caùch chính trò, nöôùc baïn cuõng ñaõ ñi xa hôn haún Vieät Nam. Sau baøi vieát “Thaûo phaït Ban Tuyeân Huaán Trung Öông” cuûa Tieâu Quoác Tieâu (Jiao Guobiao, Khoa Baùo Chí, Ñaïi Hoïc Nhaân Daân Baéc Kinh), chuùng toâi xin giôùi thieäu baøi vieát sau ñaây cuûa nhaø kinh teá hoïc danh tieáng Mao Vu Thöùc (Mao Yushi, Vieän Kinh Teá Hoïc Unirule Baéc Kinh). Caû hai, thuoäc nhöõng theá heä khaùc nhau, ñeàu laø nhöõng trí thöùc ñang soáng vaø laøm vieäc ôû nhöõng chöùc vuï chính thöùc taïi thuû ñoâ cuûa Trung Quoác. Ñaày tinh thaàn xaây döïng, song taùc giaû baøi vieát naøy khoâng heà phaûi laån traùnh nhöõng ñieåm nhaïy caûm nhaát ñoái vôùi neàn chính trò Trung Quoác trong quaù khöù vaø ñöông thôøi. Nhaät baùo Ngöôøi Vieät ñaêng taûi laïi baûn dòch naøy, keå caû lôøi giôùi thieäu treân ñeå ñoäc giaû ñöôïc roäng ñöôøng dö luaän

Ñi tôùi hôïp phaùp vaø hieän ñaïi MAO VU THÖÙC

Voõ Sö Phaïm dòch Trích talawas

Tieán trình caûi toå chính trò ôû Trung Hoa vaø thöïc traïng Traûi qua 160 naêm tính töø cuoäc Chieán Tranh Thuoác Phieän, chuùng ta ñaõ vaät loän qua voâ vaøn con ñöôøng quanh co khuùc khuyûu ñeå ñuoåi theo söï nghieäp hieän ñaïi hoùa. Nhieàu trieäu con ngöôøi mang lyù töôûng cao ñeïp ñaõ cheát cho coâng cuoäc ñoù vaø ñaõ bò nhöõng keû choáng laïi hieän ñaïi hoùa gieát haïi, song con soá ngöôøi cheát vì nhöõng cuoäc xung ñoät noäi boä laïi coøn nhieàu hôn theá. Con ngöôøi ai ai cuõng coù nhöõng muïc tieâu nhö nhau, theá nhöng theo cung caùch tieáp caän cuûa hoï khaùc nhau maø ñaõ dieãn ra nhöõng cuoäc ñaáu tranh ñieân cuoàng giöõa hoï vôùi nhau, keát quaû laø con soá thöông vong ñeám khoâng keå heát. May thay, nhöõng caùi cheát ñoù ñeàu khoâng voâ ích. Noù daïy cho nhaân daân Trung Hoa moät baøi hoïc voâ giaù. Cuoái cuøng laø, sau khi keát thuùc Caùch Maïng Vaên Hoùa, nhaân daân ñaõ daàn daàn baét ñaàu con ñöôøng môùi tieán haønh caûi caùch chính trò. Sau hôn hai chuïc naêm ñaáu ñaù, cuoái cuøng thì tình hình Trung Hoa ñaõ ñeán choã töông ñoái bình thöôøng. Hai möôi naêm vöøa troâi qua khaùc vôùi moät traêm naêm tröôùc ôû ñieàu naøy: Cho duø coù ngöôøi nhìn hieän ñaïi hoùa baèng con maét coäng saûn chính thoáng trieät ñeå vaø coù nhöõng ngöôøi khaùc nhìn hieän ñaïi hoùa baèng con maét tö baûn töï do trieät ñeå, song hoï khoâng ñaùnh nhau nhö trong quaù khöù chæ vì baát ñoàng chính kieán. Ngöôïc laïi, luaän ñieåm cuûa ñoâi beân ñeàu xaây döïng, vaø cuoái cuøng ñaõ daãn hoï ñi theo cuøng moät höôùng ñeán moät con ñöôøng ñuùng. Ngaøy nay, chuùng ta

Mao Vu Thöùc.

Tieâu Quoác Tieâu

ñang khôûi ñaàu neàn kinh teá thò tröôøng, daân chuû vaø luaät phaùp ñaõ ñöôïc ghi vaøo Hieán Phaùp, vaø ñieàu quan troïng nhaát laø vaøo cuoái naêm 2001 Trung Hoa ñaõ ñöôïc gia nhaäp WTO, ñieàu ñoù coù nghóa laø Trung Hoa chaáp nhaän caùc thöïc haønh theo quy öôùc quoác teá vaø chaáp nhaän nhöõng ñöôøng ray noái lieàn caùc heä thoáng khaùc nhau. Theá nhöng, lieäu Trung Hoa coù theå hoaøn toaøn thaønh coâng trong moät theå cheá daân chuû hoùa vaø hieän ñaïi hoùa? ÔÛ ñaây vaãn coøn quaù nhieàu ñieàu chöa coù gì laø chaéc. AÙnh raïng ñoâng ñang toûa tôùi chuùng ta nhöng maët trôøi vaãn

chöa nhoâ leân khoûi ñöôøng chaân trôøi. Veà vieäc caûi caùch chính trò, chuùng ta khoâng theå noùi raèng chuyeän ñoù hoaøn toaøn khoâng coù. Chuùng ta ñöôïc höôûng thuï voâ soá quyeàn töï do caù nhaân khaùc haún vôùi 25 naêm tröôùc vaø cuõng coù ngaøy caøng nhieàu ñieàu nhaèm baûo veä quyeàn con ngöôøi, nhöõng thöù ñang ngaám daàn vaøo ñaàu oùc nhaân daân. Caùi yù thöùc baûo veä quyeàn lôïi caù nhaân cuõng ñöôïc naâng cao maïnh meõ. Coøn xa Trung Hoa môùi laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn, nhöng ñieàu ñoù ñaõ ñöôïc raát nhieàu ngöôøi chuù yù tôùi. YÙ thöùc heä cuûa nhaân daân khoâng nhö tröôùc nöõa. Khoâng coù nhöõng thay ñoåi nhö theá thì chaéc laø khoâng theå coù nhöõng caûi caùch kinh teá. Ñoù chính laø caùi aùnh saùng ta nhìn thaáy khi trôøi höøng ñoâng. Thí duï nhö, trong quaù khöù caùc tröôùc taùc khoa hoïc xaõ hoäi cuûa phöông Taây ñöôïc dòch ra vôùi chuû yù ñeå pheâ phaùn. Daàn daàn thì chæ moät soá phaàn trong ñoù bò pheâ maø thoâi. Giôø ñaây thì khoâng coøn thaáy nhöõng lôøi leõ khoù nghe

vaø nhaøm nhö theá nöõa. Thöïc ra neáu nhö Trung Hoa cöù tieáp tuïc ñöôïc nhö 25 naêm qua thì daân chuû vaø phaùp quyeàn coù khaû naêng hoaøn thieän ñöôïc. Ñieàu soáng coøn cho Trung Hoa laø duy trì thöïc traïng oån ñònh vaø tieáp tuïc caûi toå nhaèm khaéc phuïc nhöõng baát oån trong töông lai laø nhöõng thöù coøn tieàm taøng ngaên caûn coâng cuoäc caûi caùch. Phía tröôùc chuùng ta, ñaâu laø trôû ngaïi thaùch thöùc to lôùn hôn caû? Coù theå ñoù laø heä thoáng chính trò nöôùc ta. Maëc duø moâi tröôøng chính trò hieän thôøi toát ñeïp hôn nhieàu so vôùi 25 naêm tröôùc, song vaãn chöa coù nhöõng thay ñoåi quyeát lieät trong heä thoáng. Nhaân daân vaãn khoâng bieát mình seõ ñi veà ñaâu vaø laøm caùch naøo ñi tôùi ñoù. Böôùc ñi naøo laø khaû thi vaø an toaøn cho taát caû caùc beân? Ñieàu gì coù theå gaây tai haïi cho caûi caùch chính trò vaø laøm caùch naøo tìm moïi caùch maø traùnh? Maëc duø ñaõ coù voâ soá cuoäc thaûo luaän veà caûi caùch chính trò (chuû yeáu treân Internet), song soá löôïng nhöõng lôøi ta thaùn vaø baát maõn vaãn raát lôùn so vôùi nhöõng gì coù theå ñem ra phaân tích moät caùch laïnh luøng khaùch quan. Coù nhöõng caùch nhìn xa troâng roäng, nhöng laïi thieáu phöông Tieáp trang B8

SOÅ TAY THÖÔØNG DAÂN TÖÔÛNG NAÊNG TIEÁN

Vòn moät caâu thô Coù nhöõng phuùt ngaõ loøng Toâi vòn caâu thô maø ñöùng daäy!

T

Phuøng Quaùn

öông töï nhö Phuøng Quaùn, toâi “cuõng” coù laøm thô; vaø coù voâ soá luùc (chöù khoâng phaûi “phuùt”) ngaõ loøng. Khaùc vôùi Phuøng Quaùn, thô cuûa toâi “chöa” ñöôïc ai taùn thöôûng; vaø vaøo nhöõng luùc ngaõ loøng - coù luùc keùo daøi ñeán chuïc naêm - toâi luïc loïi maõi thô mình maø khoâng tìm ra ñöôïc moät caâu, duø chæ moät caâu thoâi, ñeå... vòn! Vòn caâu thô maø ñöùng daäy! Thô khoâng coøn laø moùn trang ñieåm ñua tranh söùc choùi loïi nôi cung ñình. Thô khoâng coøn laø moùn ñöa cay trong nhöõng cuoäc say tuùy luùy. Thô khoâng coøn laø caùi aùo giaùp cho ngöôøi ta phuøng xoøe tröôùc ñaùm ñoâng vaø che daáu nhöõng thaân theå suy nhöôïc. Thô khoâng coøn laø khaåu hieäu cho nhöõng cuoäc bieåu döông löïc löôïng... Thô laø chieác naïng vöõng chaéc cho ngöôøi giaø, laø choã döïa cho nhöõng ngöôøi thaát theá töø ñoù ñöùng leân laøm laïi cuoäc ñôøi... Nhöõng doøng chöõ maø baïn vöøa ñoïc khoâng phaûi do toâi vieát ñaâu nha. Ñoù laø lôøi giôùi thieäu cuûa oâng Nguyeãn Moäng Giaùc veà taäp thô Khoa Höõu, do taïp chí Vaên Hoïc xuaát baûn hoài cuoái naêm 97. Neáu khoâng nhôø oâng Giaùc, ai maø deø thô laïi coù nhieàu coâng duïng döõ daèn vaø quaù ñaát, quaù trôøi nhö vaäy! Cuõng cöù theo y nhö lôøi cuûa oâng Nguyeãn Moäng Giaùc thì “Khoa Höõu laø Ñoã Phuû cuûa thôøi hieän ñaïi, ôû moät ñaát nöôùc lieân tieáp ñau thöông suoát nöûa theá kyû nay. Nhöõng lôøi Phuøng Quaùn vieát veà thô Ñoã Phuû raát ñuùng vôùi thô Khoa Höõu : Thô ai nhö thô oâng Moãi chöõ ñeàu nhö roùc Töø xöông thòt cuoäc ñôøi Töø bi thöông phaãn uaát Neáu nhöõng ñieàu oâng Phuøng Quaùn, oâng Nguyeãn Moäng Giaùc vöøa lôùn tieáng noùi veà thô ñeàu ñuùng thì thieät laø keït cho toâi, vaø - khoâng chöøng - daùm keït... luoân cho baïn; neáu nhö, baïn khoâng bieát laøm thô hoaëc - cuõng nhö toâi - baïn chæ chuyeân moân laøm nhöõng caâu thô quaët queïo, nghóa laø khoâng theå vòn ñöôïc, duø laø chæ vòn ñeå... ngoài (chôi). Nhö theá,vaøo “nhöõng phuùt ngaõ loøng”, nhöõng keû laïng quaïng côõ toâi vaø baïn phaûi laøm sao? Khi keït tieàn chuùng ta ñi möôïn; luùc keït thô (e) cuõng vaäy thoâi. Tính chaát tö höõu cuûa thô, nhôø Trôøi, raát mô hoà vaø chöa bao giôø ñöôïc luaät phaùp thöøa nhaän moät caùch ñaøng hoaøng nghieâm chænh. Thô ñaõ laøm xong, ñaõ in ra, ñaõ lôõ daïi ngaâm nga giöõa choán ñoâng ngöôøi... laø keå nhö roài. Chuyeän taùc quyeàn hay baûn quyeàn vôù vaån gì ñoù coi nhö laø chaám heát! Baïn coù theå möôïn thô maø khoâng caàn credit, vaø cuõng khoûi maát coâng ñieàn ñôn. Chuùng ta cöù khôi khôi mang thô Tieáp trang B12

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Daân chuû laø phaûi soáng vôùi söï ñoái nghòch Tieáp trang B6

quan ñieåm khaùc bieät. Ñoù laø caùch chuùng ta soáng vôùi theå cheá daân chuû. Chuùng ta cuõng khoâng khaùc gì ngöôøi Myõ, trong töøng gia ñình ñaõ coù khuynh höôùng uûng hoä Daân Chuû hay Coäng Hoøa. Baø Maria vôï cuûa Thoáng Ñoác California thuoäc doøng doõi gia ñình Kennedy Daân Chuû cha truyeàn con noái, nhöng baø ñaõ phaûi yeåm trôï vaø giuùp cho oâng choàng laø Thoáng Ñoác Arnold mang nhaõn hieäu Coäng Hoøa. Ngöôøi Myõ goïi laø phaûi taäp maø aên ôû vôùi keû thuø. Noï noùi thaúng ra laø phaûi hoïc caùch oâm keû thuø maø nguû. Nhieàu gia ñình Vieät Nam hieän nay, con caùi thuoäc giôùi treû ngaû theo Daân Chuû töï do vaø phoùng khoaùng. Caùc baäc phuï huynh theo phe Coäng Hoøa, nhöng khoâng coù gia ñình naøo vì theá maø tan naùt. Ngöôøi ta thöôøng noùi, toân giaùo vaø chính trò laø hai laõnh vöïc khoù tranh luaän vaø thöôøng gaây ñoå vôõ. Tuy nhieân, ngaøy nay nhieàu toân giaùo vaø khuynh höôùng chính trò ñaõ hoïc ñöôïc baøi hoïc dung hoøa vaø laéng nghe tieáng noùi cuûa phe ñoái nghòch. Nhieàu gia ñình raát truyeàn thoáng ñaõ bieát soáng theo kieåu ñaïo ai naáy giöõ, vaø ñaûng ai naáy theo. Quan nieäm chæ coù phe ta laø nhaát vaø aùp ñaët yù kieán cuûa mình treân ñaàu treân coå thieân haï laø phong caùch raát keùm vaên minh vaø daàn daàn ñaõ bò coâ laäp vaø ñaøo thaûi. Phaûi laéng nghe tieáng noùi khaùc bieät ñeå suy ngaãm chöù khoâng phaûi bòt tai maø coâng kích. Hieän nay, trong coäng ñoàng cuûa ngöôøi Vieät ty naïn, tinh thaàn choáng coäng quyeát lieät theå hieän qua baùo chí radio vaø caùc nhaø laõnh ñaïo ñaõ laøm cho khoâng khí ñoái thoaïi khoâng thöïc hieän ñöôïc deã daøng. Caû hai mieàn Nam Baéc California khoâng coù nhöõng baøi quan ñieåm baèng Vieät ngöõ noùi leân quan ñieåm cuûa caùc

thaønh vieân thuoäc ñaûng Daân Chuû. Muoán nghe tieáng noùi bình ñaúng cuûa caû hai phe, chuùng ta phaûi ñoïc treân baùo chí Anh ngöõ. Moät trong caùc nguyeân do quan troïng laø kyø naøy öùng cöû vieân Daân Chuû Kerry ñaõ mang moùn nôï phaûn chieán vaø thaân Haø Noäi laøm cho caû coäng ñoàng Vieät Nam ta noåi giaän. Tuy nhieân, duø thaéng hay baïi thì cuoäc ñôøi chính trò cuûa oâng Kerry cuõng chæ coù thôøi haïn. Tính chaát xaây döïng cuûa theå cheá löôõng ñaûng cuûa Hoa Kyø môùi laø con ñöôøng vónh cöûu. Coäng ñoàng cuûa chuùng ta raát caàn söï töông kính giöõa hai quan ñieåm cuûa caùc thaønh vieân duø theo Coäng Hoøa hay Daân Chuû. Haøng traêm trieäu ngöôøi Myõ ñang chia reõ laøm hai giöõa Daân Chuû vaø Coäng Hoøa. Myõ ñen cuõng chia hai, Myõ traéng cuõng chia hai, Taøu quoác gia hay Taøu coäng saûn cuõng chia hai. Meã cuõng chia hai. Ñi sinh hoaït vôùi ñaûng Daân Chuû ta cuõng thaáy ñuû moïi saéc daân. Ñi hoäi hoïp vôùi ñaûng Coäng Hoøa cuõng thaáy ñuû thaønh phaàn. Khoâng moät saéc daân naøo hoâ haøo ñaïi ñoaøn keát ñeå ñi theo moät ñaûng. Taïi sao nhö theá? Bôûi vì ñoù laø ñieàu nghòch lyù cuûa chính trò. Khoâng theå ñaët caû töông lai quoác gia vaøo tay moät ñaûng ñoäc taøi. Löôõng ñaûng laø theå cheá toát ñeïp nhaát cho ñaát nöôùc thì coäng ñoàng naøo cuõng phaûi chia ra maø tham döï ñuû caû hai beân. Vaø khi uûng hoä laø uûng hoä ñöôøng loái cuûa ñaûng chöù khoâng phaûi soáng cheát vaø trung thaønh vôùi Kerry hay Bush. Vaø ñoâi khi cuõng khoâng nhaát thieát phaûi trung thaønh tuyeät ñoái. Raát nhieàu cöû tri Coäng Hoøa vaãn boû cho oâng Honda vaø baø Zoe laø ñaûng vieân Daân Chuû taïi San Jose. Bôûi vì hoï thöïc söï giuùp ñôõ cöû tri. Cuõng nhö theá, taïi Nam California, toaøn theå coäng ñoàng goác Vieät choáng Coäng ñaõ uûng hoä toái ña cho baø Daân Bieåu Sanchez laø thaønh vieân coát caùn cuûa Daân Chuû.

Ñoù laø baøi hoïc chính trò ñaày nghòch lyù veà chuû tröông phaûi chia ra ñeå baét caù hai tay. Tieác thay, chuùng ta ñaõ khoâng hoïc ñöôïc töø naêm 1945. Ñuùng nhö vaäy, ngaøy 9 thaùng 3-1945 taïi Ñoâng Döông, Nhaät ñaûo chaùnh Phaùp. Caâu chuyeän caùch ñaây 59 naêm. Chính phuû Traàn Trong Kim thaønh laäp trong voøng aûnh höôûng cuûa Nhaät. Luùc ñoù coù moät nhaø du thuyeát ngoaïi tröôûng Thaùi Lan laø oâng Pridi Banomyong qua thaêm Saøi Goøn ñaõ khuyeân caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam laø phaûi baét ñaàu con ñöôøng baét caù hai tay. Cuõng nhö Vieät Nam, luùc ñoù Thaùi Lan bò 50,000 quaân Nhaät chieám ñoùng. Chính phuû Thaùi taïi Voïng Caùc chòu mang tieáng theo Nhaät ñeå chôø thôøi. Trong khi ñoù ngaàm lieân laïc vôùi phe löu vong ôû Anh vaø Myõ nhaén nhuû hoï baùm theo Ñoàng Minh. Khi chieán tranh chaám döùt, phe Thaùi Lan thaân Ñoàng Minh chieán thaéng veà nöôùc tieáp tuïc hôïp taùc vôùi phe trong nöôùc ngaøy tröôùc theo Nhaät môû roäng ñaát nöôùc cho caùc thöù ngoaïi bang vaøo töï do. Thaùi Lan ñöôïc thanh bình vaø ñoäc laäp cho ñeán nay. Nhôø ôû quoác saùch, coù nhieàu ñeá quoác hieän dieän neân khoâng coù nöôùc naøo chính thöùc cai trò Thaùi Lan. Baøi hoïc Thaùi Lan hieán keá töø 1945, khoâng ñöôïc Vieät Nam aùp duïng. Coäng Saûn Vieät Nam saét maùu muoán ñoaøn keát taát caû thaønh moät khoái duy nhaát neân ñaõ thaúng tay tieâu dieät ñoái laäp. Sau cuøng ñaát nöôùc mang veát thöông 50 naêm chieán tranh vaø chaäm tieán. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta khoâng caàn coù moät coäng ñoàng thoáng nhaát, ñaïi ñoaøn keát moät chieàu ñeå theo veà moät ñaûng duy nhaát, trong caùi theá löôõng ñaûng tuyeät vôøi treân ñaát nöôùc Hoa Kyø hieän nay. Baây giôø coù yeâu oâng Bush hay giaän Kerry cuõng chæ laø ñoaûn kyø. Hay tham döï thaät saâu, thaät maïnh vaøo caû hai chính ñaûng, haõy ñi baàu thaät ñoâng theo yù rieâng cuûa moãi cöû

tri. Hay töông kính vaø laéng nghe quan ñieåm ñoái laäp. Ñoù laø coøn ñöôøng duy nhaát ñeå xaây döïng coäng ñoàng. Chuùng ta raát caàn ngöôøi Vieät ôû beân trong vaø beân ngoaøi Baïch Cung vaø xin nhaéc laïi moät laàn nöõa. Haõy laøm ngöôøi cuûa Coäng Hoøa, Daân Chuû vaø Töï Do, ta seõ giuùp cho daân sinh ôû Hoa Kyø vaø daân quyeàn taïi Vieät Nam nhieàu hôn gaáp boäi phaàn. Noùi ra thì chöa ñöôïc thoâng caûm. Tuy nhieân, ñaây laø söï thaät. Laøm ngöôøi Vieät löu vong, chuùng ta seõ tieáp tuïc laø keû thua cuoäc. Laøm ngöôøi Myõ goác Vieät. Laøm cöû tri vaø öùng cöû vieân duø laø Coäng Hoøa hay Daân Chuû, chuùng ta laø nhöõng ngöôøi chieán thaéng. Vaø laøm ngöôøi Myõ goác Vieät, chuùng ta vaãn coù quyeàn yeâu queâ höông hôn caû ngöôøi Vieät löu vong. Giao Chæ - San Jose

Con ñöôøng daân chuû hoùa ôû Trung Hoa Tieáp trang B7

tieän thöïc hieän. Coù nhöõng quan ñieåm khaùc thì khoâng ñaùng keå vaø phaïm vi heïp, coù theå bò moïi ngöôøi boû qua; song chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng ñoâi khi caûi caùch laïi baét ñaàu baèng nhöõng ñieàu töôûng chöøng nhö khoâng quan troïng. Nhöõng chuyeän soáng coøn baäc nhaát cho coâng vieäc caûi caùch bao goàm caùi thaùi ñoä ta caàn coù khi tranh luaän, moái quan heä giöõa nhaân daân vaø chính phuû, vaø cuoái cuøng laø phaûn öùng cuûa caùc quan chöùc ñoái vôùi nhöõng ñieàu nhaân daân thaûo luaän veà caûi caùch. Seõ laø caàn thieát phaûi laøm saùng toû ñoâi ñieàu nhö vaäy. Ñaâu laø cô sôû cho caûi caùch chính trò ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi? Tröôùc heát, toâi tin raèng caûi caùch chính trò laø moät söï kieän to taùt ñoái vôùi toaøn theå ñaát nöôùc: Noù khoâng chæ lieân quan ñeán chính phuû, maø caû ñeán nhaân daân. Töø ñoù ñoøi hoûi moïi ngöôøi cuøng tham gia vaøo vaø noùi leân quan ñieåm cuûa mình.

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 Tröôùc khi dieãn ra moïi chuyeän, ta caàn ñaït tôùi ñoàng thuaän veà nhöõng gì neân vaø khoâng neân. Ñaây coù leõ laø böôùc ñi quan troïng nhaát vaø khoù khaên nhaát. Neáu tranh luaän bình tónh vaø coù lyù coù leõ thì cuoái cuøng coù theå ñaït muïc ñích. Nhö treân kia ñaõ noùi, cuoäc caûi caùch 20 naêm tröôùc ñaày nhöõng tranh chaáp vaø khaùc bieät veà quan ñieåm, nhöng may sao caùc vaán ñeà kinh teá ñöôïc môû ra ñuùng luùc vaø khoâng coù nhöõng va chaïm maïnh. Neáu khoâng nhö theá, haún laø Trung Hoa ñaõ bò cheá ngöï vì xung ñoät noäi boä vaø khoâng khi naøo ñaït ñöôïc tieán boä veà kinh teá. Caûi caùch chính trò cuõng khoâng khaùc. Neáu nhaân daân thaûo luaän bình tónh vaø coù lyù coù leõ ñieàu gì neân laøm vaø ñieàu gì neân traùnh thì haún laø ñaõ thöïc hieän ñöôïc moät nöûa nhieäm vuï roài. Keå töø khi oâng Ñaëng Tieåu Bình ñeà xuaát caûi caùch chính trò 20 naêm tröôùc, vieäc thaûo luaän veà chuyeän ñoù gaàn nhö chaúng ñaït tôùi caùi gì caû. Ngöôïc laïi, khoâng khí laïi caêng thaúng, ngöôøi naøo cuõng giöõ mieáng vôùi nhau. Neáu cöù tieáp tuïc nhö theá, thì caûi caùch chính trò laïi ñi vaøo loái cuït. Do ñoù chuùng ta caàn xoùa boû caêng thaúng vaø taïo ra khoâng khí thích hôïp cho thaûo luaän. Haàu heát moïi ngöôøi nhaän thaáy trôû ngaïi naøy thuoäc veà töï do ngoân luaän. Coù theå ñuùng laø vaäy, nhöng cuõng khoâng hoaøn toaøn vaäy, bôûi vì noùi theá haøm yù ñoå toäi cho chính phuû ñaõ caám tranh luaän vaø phaûi chòu traùch nhieäm veà vieäc ñoù. Song chính phuû cuõng coù nhöõng moái quan taâm rieâng cuûa mình. Do aûnh höôûng cuûa loái cai trò phong kieán hai nghìn naêm qua ôû Trung Hoa, nhaân daân töông ñoái ít ñöôïc giaùo duïc theá naøo laø daân chuû. Ñaïi boä phaän nhaân daân tin vaøo moät neàn cai trò nhaân ñöùc cuûa moät minh quaân vaø khoâng nhaän thaáy ñôøi soáng chính trò daân chuû laø toát ñeïp. Neáu oâng vua chuyeân quyeàn vaø tham nhuõng, thì nhaân daân seõ noåi loaïn. Trong lòch söû Trung Hoa, khoâng ai thöïc söï traûi

nghieäm cuoäc soáng moät coâng daân. Noâng daân thì hoaëc laø ngoan ngoaõn hoaëc laø noåi loaïn. Ngay caùc nhaø trí thöùc cuõng khoâng khaùc theá - chæ coù hoaëc laø ngöôõng moä nhaø vua hoaëc laø beâu xaáu chính quyeàn. Nhaân daân tìm caùch khai thaùc nhöõng caùch naøo ñeå coù thaùi ñoä coù traùch nhieäm taïo ra moät löïc löôïng xaõ hoäi tích cöïc vaø xaây döïng. Nhaân daân hy voïng coù töï do ngoân luaän vaø troâng mong ñöôïc baét ñaàu tranh luaän ñeå thuùc ñaây caûi caùch chính trò, chöù khoâng thích ngoài xem hai phe tranh caõi vôùi nhau. Theá nhöng, xeùt theo nhöõng ñieàu thaáy ñöôïc treân Internet xoay quanh caûi caùch chính trò, coù theå thaáy ñuïng ñoä raát coù theå xaûy ra. Do ñoù, ñieàu kieän tieân quyeát cho töï do ngoân luaän laø moät khoâng khí tranh luaän bình tónh vaø coù lyù coù leõ. Neáu khoâng chuùng ta seõ laïi chæ lo vaøo chuyeän beà noåi maø khoâng bao giôø ñeán ñöôïc coát loõi cuûa vaán ñeà. Pheâ phaùn phaûi baét ñaàu töø thieän yù khieán ngöôøi khaùc deã chaáp nhaän hôn. Keâu ca vaø noùi cho haû giaän cuõng laø moät caùch, nhöng thaûo luaän nghieâm tuùc moät giaûi phaùp thì laïi hoaøn toaøn khaùc. Phaàn lôùn nhöõng gì ta coù theå tìm kieám ñöôïc treân Internet veà caûi caùch chæ laø nhöõng ñieàu keâu ca, thaäm chí chöûi bôùi. Noùi cho haû giaän thì coù theå tha thöù ñöôïc, nhöng neáu ai ai cuõng thaûo luaän caûi caùch chính trò theo caùch aáy, thì khoâng khí bao truøm seõ laø söï hoãn ñoän vaø khoâng theå ñi tôùi ñaâu heát. Chuùng ta caàn bieát raèng töï do ngoân luaän khoâng coù nghóa laø coi thöôøng haäu quaû. Duø ñöôïc chaáp nhaän hay khoâng thì moãi moät töø ñem duøng cuõng ñeàu ñeå laïi haäu quaû. Chuùng ta chæ neân noùi nhöõng töø ngöõ coù theå taïo ra nhöõng keát quaû toát, khieán nghi ngôø nhau thaønh ra daøn xeáp ñöôïc vôùi nhau vaø daàn daø ñem laïi söï tin caäy laãn nhau. Veà lyù thuyeát, töï do ngoân luaän ta coù theå noùi baát kyø ñieàu gì. Nhöng ñeå taïo ra nhöõng keát quaû xaây döïng ta chæ neân noùi Tieáp trang B10

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Con ñöôøng daân chuû hoùa ôû Trung Hoa Tieáp trang B8

nhöõng töø ngöõ naøo coù traùch nhieäm, lòch söï, phuø hôïp vôùi tinh thaàn daân chuû vaø môû ñöôøng cho caùc beân tham vaán nhau. Thaûo luaän trong nhaân daân phaûi döïa treân caùc nguyeân taéc ñoù, vaø ñaûng coäng saûn neân taïo ra nhöõng choã cho caùc cuoäc thaûo luaän coù ích lôïi vaø voâ haïi ñoù. Tính hôïp phaùp cuûa chính quyeàn coäng saûn Trong thôøi kyø ñaáu tranh giaûi phoùng, tính hôïp phaùp cuûa chính quyeàn coäng saûn naèm trong söï ñaùnh baïi quoác daân ñaûng (daân toäc chuû nghóa) khoâng ñöôïc loøng daân. Nhöng traûi qua 30 naêm tieáp theo, heä quaû töø theo ñuoåi “Ñaïi Nhaûy Voït” vaø chuyeân chính voâ saûn, ñaõ coù khoaûng 20 trieäu ngöôøi cheát ñoùi trong ba naêm ñaïi ñoùi keùm. Sau ñoù, Caùch Maïng Vaên Hoùa ñaåy caû nöôùc vaøo caûnh thoáng khoå. Tính hôïp phaùp cuûa ñaûng coäng saûn ñaõ maát. May sao vaøo naêm 1978 oâng Ñaëng Tieåu Bình ra leänh môû cöûa neàn kinh teá vaø baét ñaàu caûi caùch. Möôøi laêm naêm thaønh coâng ñoù ñaõ taùi laäp tính hôïp phaùp cho chính quyeàn hieän thôøi. Coù ngöôøi coù theå khoâng ñoàng yù vôùi quan ñieåm naøy, nhöng chí ít ñoù laø ñieàu quan troïng nhaát, vì ñoù laø khôûi ñieåm cho cuoäc caûi caùch chính trò hieän thôøi ñeå xeùt xem lieäu ñaûng coäng saûn coù hôïp phaùp khoâng. Ñoøi hoûi baèng chöùng veà thaønh coâng cuûa caûi caùch vaø môû cöûa, thì caâu traû lôøi laø coù. Taïo ra taát caû nhöõng ñoåi thay baïo lieät nhö theá maø khoâng coù sai laàm gì thì laø ñieàu khoâng thöïc teá. Söï thaùch thöùc luùc naøy laø thuùc giuïc ñaûng coäng saûn nhaän caùc sai phaïm ñoù vaø ngaên ngöøa nhöõng sai phaïm to lôùn trong töông lai. Khoâng ai coù theå baûo ñaûm raèng nhöõng sai phaïm to lôùn laïi chaéc chaén traùnh ñöôïc, nhöng coù theå traùnh ñöôïc neáu coù nhieàu sinh hoaït chính trò daân chuû. Giôø ñaây vaãn coøn raát nhieàu ngöôøi nhìn nhaän tính hôïp phaùp cuûa chính quyeàn coäng saûn theo khuoân khoå chieán thaéng quoác daân ñaûng trong Chieán Tranh Giaûi Phoùng vaø caùch tö duy döôùi thôøi Mao Traïch Ñoâng. Ñoù laø quan ñieåm sai laàm to lôùn. Neáu nhö tính hôïp phaùp coù cô sôû laø chính nhöõng thöù chuùng ta caàn thay ñoåi thì khoâng coù khaû naêng thuùc ñaåy caûi caùch chính trò xa hôn nöõa, vaø keát quaû seõ laø töï maâu thuaãn mình. Neáu chuùng ta sa laày vaøo nhöõng lyù thuyeát

quaù “ñaùt” aáy, thì seõ chaúng khi naøo baét ñaàu caûi caùch cho ñöôïc. Thí duï, neáu nhö thueâ möôùn nhaân coâng bò coi laø boùc loät, thì lieäu vaán ñeà thaát nghieäp coù giaûi quyeát noåi khoâng? Laïi laáy thí duï khaùc nöõa, veà baûn chaát thì haøng nghìn khaåu hieäu Maùc-xít noùi raèng “noåi loaïn laø hôïp lyù”. Neáu ñuùng nhö vaäy, thì coù caàn caûi caùch nöõa khoâng? Neáu ta khoâng boû nhöõng loái suy nghó laàm laãn ñoù ñi, laøm sao coù theå coù tieán leân cho noåi? Ñoù coù theå laø ñieàu khoù khaên, nhöng caàn phaûi phaân bieät giöõa quaù khöù vaø hieän taïi ñeå maø tieán leân. Moät thí duï hay ñoù laø vieäc xeùt laïi Hieán Phaùp. Trong Hieán Phaùp coù raát nhieàu vaán ñeà, nhöng nay ñaõ baét ñaàu xeùt laïi vaø ñang taïo ra nhöõng ñieàu kieän cho mai sau. Chaäm thoâi, nhöng coù theå ñoù laø lyù töôûng. Chæ sau khi giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà tính hôïp phaùp thì môùi coù theå baét ñaàu caûi caùch. Khi ñoù ñaûng coäng saûn seõ chaúng coøn lo laéng gì heát vaø seõ cho pheùp nhaân daân tham gia vaøo thaûo luaän chuyeän caûi caùch. Neáu nhö vaán ñeà veà tính hôïp phaùp cuûa ñaûng coäng saûn cöù bò neâu ñi neâu laïi, thì chuyeän thaûo luaän seõ chæ taäp trung chuù yù vaøo nhöõng vaán ñeà quaù khöù vaø khoâng vaøo nhöõng giaûi phaùp ñang ñaët ra. Chuùng ta phaûi baét ñaàu töø thöïc taïi vaø naâng cao noù daàn töøng böôùc. Chæ ñaït ñöôïc söï ñoàng thuaän nhö vaäy thì môùi tieán haønh ñöôïc cuoäc thaûo luaän veà caûi caùch chính trò. Töø ñoù, khoâng chæ chuyeän tính hôïp phaùp cuûa chính quyeàn coäng saûn seõ ñöôïc chaáp nhaän, maø nhaân daân cuõng caàn hieåu raèng coù ñöôïc tính hôïp phaùp laø nhôø hoaøn thaønh ñöôïc cuoäc caûi caùch vaø môû cöûa vang doäi toaøn caàu coù töø 25 naêm tröôùc. Môû roäng cô sôû tính hôïp phaùp cuûa chính quyeàn coäng saûn Ban laõnh ñaïo chính quyeàn coäng saûn ñöôïc nhaân daân chaáp nhaän, nhöng ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø ñaûng coäng saûn coù theå thaønh ñoäc quyeàn. Nhöõng thaønh vieân caû ôû trong ñaûng vaø khoâng trong ñaûng phaûi coù quyeàn bieåu ñaït yù kieán quan ñieåm cuûa mình, tham gia vaøo cuoäc thaûo luaän vaø tham gia vaøo nhöõng coâng vieäc nhaø nöôùc. Hieän thôøi thì ban tuyeân huaán cuûa ñaûng coäng saûn coù yù ñoà ñoäc quyeàn naém vieäc nhaø nöôùc, laøm khoù deã cho vieäc bieåu ñaït baát cöù yù kieán quan ñieåm ñoäc laäp naøo. Baát kyø tin töùc vaø baøi vieát naøo thaûo luaän veà quyeàn con ngöôøi, veà baàu cöû, veà tham nhuõng, veà ñoäc laäp tö phaùp, veà vuï Luïc Töù (4

thaùng 6, vuï Thieân An Moân) hoaëc veà Phaùp Luaân Coâng, vaân vaân, taát thaûy ñeàu bò coi laø nguy hieåm. Ngay caû nhöõng gôïi yù hoaëc ñeà nghò chính saùch coù giaù trò khoa hoïc cao hieám khi coù theå ñöôïc quyeàn ñem coâng boá. Caùi keânh daãn lôøi cuûa ai ñoù ñeán tai chính quyeàn hoaøn toaøn bò chaën laïi; ñieàu naøy cöïc kyø khoâng coù lôïi cho caûi caùch chính trò. Ñeå baét ñaàu, chuùng ta caàn laøm cho caùc gôïi yù tích cöïc, thaân thieän vaø xaây döïng naøy coù cô hoäi ñöôïc coâng boá. Coøn vôùi caùc yù kieán khoâng thaân thieän, ñoái ñòch thì giôø ñaây coù theå cöù duøng caùc phöông phaùp cuõ. Cuoái cuøng thì moïi yù kieán hôïp lyù vaø khoâng chöûi bôùi ñeàu coù theå ñem coâng boá. Sau naøy, thaäm chí caû nhöõng lôøi keâu ca vaø oaùn traùch cuõng coù theå coù cô hoäi ñöôïc laéng nghe. Neáu nhö caû nhöõng yù kieán toát vaø xaáu ñeàu bò ngaên chaën khoâng cho coâng boá, moïi cuoäc thaûo luaän ñeàu bò ñoäc quyeàn, thì laøm caùch gì ñeå coi ñoù laø cuûa moät xaõ hoäi daân chuû cho ñöôïc? Nhöõng ngöôøi khoâng laø ñaûng vieân coäng saûn neân ñöôïc pheùp laøm giaùm ñoác ñieàu haønh. Hieän nay, tyû leä caùc boä tröôûng vaø thöù tröôûng khoâng laø ñaûng vieân thaäm chí coøn ít hôn döôùi thôøi oâng Mao Traïch Ñoâng. Quaûn lyù moät quoác gia maø laøm nhö kieåm soaùt moät ñaûng thì thaät raát baát bình thöôøng. Neáu chuùng ta khoâng khaéc phuïc ñöôïc ñieàu naøy, thì daân chuû vaø phaùp quyeàn chæ laø nhöõng khaåu hieäu roãng. Lieäu quoác gia coù neân tieáp tuïc ñöôïc ñieàu haønh kieåu nhö ñieàu haønh ñaûng coäng saûn, hay laø chuùng ta seõ theo Ñieàu 2 trong Hieán Phaùp noùi raèng “moïi quyeàn haønh ñeàu thuoäc veà nhaân daân”? Caàn phaûi suy nghó kyõ veà ñieåm naøy khoâng chuùt maäp môø hoaëc chao ñaûo. Neáu khoâng seõ chaúng coù thay ñoåi gì caû. Böôùc ñi thöù nhaát aáy laø cô caáu nhaân söï ôû caáp thaáp nhaát cuûa chính quyeàn caàn phaûi ñöôïc thay ñoåi. Neân khoâng coù phaân bieät gì heát giöõa trong ñaûng vaø ngoaøi ñaûng ôû caáp thoân, thò xaõ vaø phöôøng, vaø nhaân daân caàn ñöôïc thu nhaän vaøo laøm vieäc döïa theo naêng löïc khoâng coù phaân bieät ñoái xöû. Caùc ngöôøi laõnh ñaïo caùc xí nghieäp vaø toå chöùc phi chính phuû (thí duï coâng ñoaøn) cuõng caàn ñöôïc ñoái xöû töông töï nhö vaäy. Hieän nay, coù nhieàu khoù khaên trong vieäc saép xeáp nhaân söï maø nguyeân nhaân laø do phaân bieät giöõa ñaûng vieân vaø khoâng ñaûng vieân. Ñoàng thôøi tyû leä ñaûng vieân trong soá caùc ñaïi bieåu Ñaïi Hoäi Nhaân Daân (Quoác Hoäi - ND) vaø Hoäi Nghò Chính Trò Hieäp Thöông Nhaân Daân cuõng caàn daàn daàn

giaûm ñi. Caàn phaûi bieát raèng vieäc phaân chia quyeàn löïc cuõng coù nghóa laø phaân chia traùch nhieäm. Ñaây laø böôùc ngoaët ñeå coù theå môû roäng cô sôû tính hôïp phaùp cuûa chính quyeàn. Khoan dung laø baûn chaát toaøn boä tieán trình caûi caùch chính trò Thaønh coâng cuûa caûi caùch chính trò vaø oån ñònh cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi, hai phöông dieän ñoù phuï thuoäc vaøo tính khoan dung cuûa xaõ hoäi. Ñoåi laïi chính saùch “ñaáu tranh giai caáp haøng thaùng haøng ngaøy”, chuùng ta ñaõ coù 25 naêm oån ñònh. Song neáu ñem so saùnh vôùi caùc nöôùc phaùt trieån, chuùng ta vaãn coøn raát keùm khoan dung. Ngoaøi ra, neáu caùc beân ñeàu khoan dung vaø toân troïng nhau thì söï kieän ngaøy 4 thaùng Saùu ñaõ khoâng xaûy ra ñeán noãi aáy. Ñeå naâng cao tinh thaàn khoan dung, chuùng ta phaûi haønh ñoäng theo nhieàu caùch. Tröôùc heát chuùng ta phaûi xaùc laäp tính khoan dung trong trieát hoïc cuûa luaät phaùp vaø phaûi taïo ra taám göông nhö theá. Giaùo duïc caàn nhaán maïnh raèng vieäc tröøng phaït chæ laø bieän phaùp boå sung. Chuùng ta caàn töø boû loái tröøng phaït “naëng nhaát, nhanh nhaát vaø nghieâm nhaát”. Hieän nay, soá löôïng toäi phaïm bò xöû töû hình haøng naêm coù leõ vaøo khoaûng 10,000 ca. Neáu xem xeùt trình ñoä thu nhaäp vaø giaùo duïc cuûa nhöõng ngöôøi naøy, coù leõ phaàn lôùn hoï thuoäc taàng lôùp thaáp nhaát. Xaõ hoäi neân nhaän phaàn naøo traùch nhieäm veà nhöõng sai phaïm cuûa hoï, vì hoï khoâng coù ñuû trình ñoä giaùo duïc, ít ñöôïc hoã trôï tröôùc ruûi ro, vaø coù ñöôïc quaù ít söï thieän caûm. Maët khaùc, nhöõng quan chöùc aên cuûa ñuùt haøng trieäu ñoàng thì laïi coù theå khoâng bò xöû toäi. Roõ raøng laø ôû ñaây coù moái quan heä giöõa toäi phaïm vaø baát coâng xaõ hoäi. Vaäy thì vì sao nhöõng ngöôøi ôû döôùi ñaùy laïi bò tröøng phaït naëng ñeán theá? Taïi sao laïi khoâng coù khoan dung ñoái vôùi nhoùm ngöôøi khoâng coù ñaëc quyeàn ñaëc lôïi gì heát? Keát aùn töû hình ñeå laïi cho caù nhaân con ngöôøi caû moät ñoáng vaán ñeà xaõ hoäi. Haún laø chaúng coù ai troâng nom con caùi hoaëc giuùp ñôõ cha meï hoï. Keát quaû laø, laïi coù nhieàu ngöôøi trôû thaønh cuøng khoán suoát quaõng ñôøi coøn laïi. Döôùi thôøi Mao Traïch Ñoâng, coù caâu raèng “neáu coù toäi coù theå bò xöû töû hình maø khoâng caàn thieát töû hình thì cho ñöôïc soáng”. Vaäy thì taïi sao ngaøy nay chuùng ta laïi coi vieäc xöû toäi cheát nheï nhaøng ñeán theá? Toâi xin gôïi yù chuùng ta giaûm daàn toäi töû hình cho tôùi khi giaûm ñeán hoaëc döôùi moät phaàn möôøi soá

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 toäi ñoù hieän thôøi. Nhaân daân Trung Hoa voán coù truyeàn thoáng moät daân toäc khoan dung, nhöng Caùch Maïng Vaên Hoùa ñaõ tieâu dieät truyeàn thoáng aáy. Chuùng ta coù caû nghìn naêm lòch söû vaên minh vaø neân trôû thaønh maãu möïc veà khoan dung cho theá giôùi nhìn vaøo. Trung Hoa ñaõ caûi thieän raát nhieàu trong vieäc ñoái xöû vôùi tuø nhaân chính trò. Tröôùc heát, chuùng ta baõi boû caùi goïi laø nhöõng toäi phaûn caùch maïng, raát mô hoà veà khaùi nieäm. Hai, vaø ñaây laø ñieàu quan troïng baäc nhaát, keå töø khi coù caûi caùch vaø môû cöûa, ñaõ khoâng coù aùn töû hình cho tuø nhaân chính trò nöõa. Ñaây laø thay ñoåi caên baûn so vôùi quaù khöù. Theá nhöng, vaãn coøn nhöõng toäi goïi laø “xuùc phaïm veà chính trò” ngay caû khi chính quyeàn khoâng thöøa nhaän ñieàu ñoù. Tieáp theo, chính quyeàn caàn thay ñoåi thaùi ñoä cö xöû vôùi tuø nhaân chính trò chæ phaïm toäi veà chính trò thoâi. Coù theå hoï khoâng theå ñöôïc mieãn truø xöû phaït ngay laäp töùc, nhöng thôøi haïn caàm tuø neân vaø coù theå ruùt ngaén nhieàu hôn. Thôøi tröôùc, nhöõng ngöôøi xuùc phaïm chính trò coù danh tieáng ñeàu bò xöû ñeán hôn 10 naêm tuø ngoài thoâi vaø chæ moät soá ít bò aùn chung thaân. Veà lyù thuyeát, hoaøn toaøn khoâng neân xöû toäi nhöõng ngöôøi xuùc phaïm veà chính trò. Ñaõ coù tieán boä khi söï tröøng phaït ñöôïc thay töø töû hình sang chung thaân. Cuõng seõ laø tieán boä neáu trong töông lai seõ thay haïn tuø daøi ngaøy baèng haïn ngaén ngaøy hôn. Neáu ñaûng coäng saûn tuyeân boá aân xaù cho tuø nhaân chính trò, thì tính hôïp phaùp cuûa ñaûng seõ cao leân, theå cheá quoác teá cuûa ñaûng seõ ñöôïc naâng cao hôn vaø nhaát laø seõ taïo ra ñöôïc moät khoâng khí khoan dung hôn cho cuoäc thaûo luaän veà caûi caùch chính trò. Daân chuû hoùa laø tieán trình töø töø vaø khoâng theå noân noùng vì thaønh tích Daân chuû hoùa neân laø moät tieán trình chaäm ñoøi hoûi ba hoaëc boán thaäp nieân. Theá nhöng coù nhöõng nhaø hoaït ñoäng tim noùng vaø ñaàu noùng mong muoán cuoäc caûi caùch chæ qua ñeâm laø tieán haønh xong. Hoï nghó raèng daân chuû hoùa khoâng lieân quan gì heát ñeán coâng vieäc giaùo duïc vaø naâng cao vaên hoùa cuûa nhaân daân, vaø vieäc tieán haønh daàn daàn chæ bieän baïch cho vieäc ñaûng coäng saûn laøm chaäm coâng vieäc phaân phoái quyeàn löïc. Neáu nhö tieán trình daân chuû hoùa ñöôïc tung ra khi nhaân daân chöa ñöôïc chuaån bò kyõ thì khi ñoù nhaân daân chæ coù theå coù

daân chuû döôùi quyeàn sai khieán cuûa moät laõnh tuï, vaø caùi goïi baèng ñaïi daân chuû hoùa seõ chæ ñem laïi caùi keát quaû chuùng ta töøng thaáy trong quaù khöù - cheá ñoä ñoäc taøi. Caùch Maïng Vaên Hoùa ñuùng laø moät troø heà. Laõnh tuï Mao Traïch Ñoâng xôùi noù leân vaø nhaân daân tham gia vaøo. Moïi ngöôøi ñem trí töôûng töôïng vaø ñoäng cô cuûa mình tham gia hoaøn toaøn vaøo cuoäc chôi do oâng Mao höôùng daãn. Caùch Maïng Vaên Hoùa ñöôïc Mao phaùt ñoäng vaø laõnh ñaïo neân oâng ta coù theå chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm rieâng, nhöng khi haøng chuïc trieäu nhaân daân cuõng ñoùng goùp vaøo ñoù, thì chuùng ta khoâng theå noùi raèng quaàn chuùng khoâng chia seû chuùt gì phaàn traùch nhieäm. Neáu Mao muoán phaùt ñoäng phong traøo ñoù ôû beân Hoa Kyø, thì haún seõ chaúng coù söï ñaùp öùng to lôùn ñeán theá, vaø khaû naêng thaønh coâng cuûa oâng ta coù theå laø soá khoâng. Ñieàu naøy cho thaáy chöùc naêng am hieåu daân chuû cuûa nhaân daân tôùi ñaâu thì seõ taùc ñoäng ñeán haønh ñoäng cuûa hoï tôùi ñoù. Kieåu nhaân daân naøo thì seõ quy ñònh kieåu chính quyeàn ñoù cho hoï. Do ñoù, chính quyeàn chæ laø taám göông phaûn chieáu cuûa nhaân daân. Nhaân daân maø chæ ngoan ngoaõn hoaëc noåi loaïn thì khoâng theå coù chính quyeàn daân chuû. Daân chuû hoùa maõi maõi laø moät tieán trình hoïc taäp cho moïi ngöôøi. Chæ coù moät tinh thaàn khoan dung môùi coù theå ñem nhaân daân vaø daân chuû ñeán vôùi nhau. Coù theå chaáp nhaän ñöôïc söï tieán boä töø töø chöøng naøo noù khoâng döøng laïi. Song, söï vaät khoâng theå quay lui. Daân chuû hoùa cuûa Trung Hoa phaûi ñöôïc hoaøn thaønh theo caùch naøy khoâng chæ vì ñoù laø moät tieán trình cuøng nhau hoïc hoûi maø ñoù coøn laø tieán trình ít ñaét giaù hôn caû vaø coù theå ñöôïc caû chính quyeàn laãn nhaân daân deã daøng chaáp nhaän. Neáu caùch nhìn naøy ñöôïc moïi ngöôøi tham gia vaøo tieán trình chaáp nhaän thì seõ xoùa ñöôïc nhöõng caêng thaúng xaõ hoäi. Taát caû ñeàu coù lôïi cho daân chuû hoùa vaø caûi caùch cuûa nöôùc Trung Hoa. Mao Vu Thöùc (Mao Yushi), 75 tuoåi, laø uûy vieân ñieàu haønh Vieän Kinh Teá Hoïc Unirule (Unirule Institute of Economics), moät trung taâm tö duy chieán löôïc ôû Baéc Kinh. OÂng cuõng laø phoù giaùo sö kinh teá hoïc ôû nhieàu tröôøng ñaïi hoïc Trung Hoa. Naêm 1986, Mao Vu Thöùc vieáng thaêm noùi chuyeän taïi Ñaïi Hoïc Harvard vaø naêm 1990 laø giaùo sö thænh giaûng taïi Ñaïi Hoïc Queensland, Australia. Tieåu luaän naøy cuûa oâng do Mao Shangbin dòch sang tieáng Anh.

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Vòn moät caâu thô Tieáp trang B7

cuûa quí vò thi só taëng ngöôøi naøy, cho ngöôøi noï; hoaëc möôïn thô cuûa hoï ñeå vòn maø ñöùng daäy khi ngaõ loøng, ngoài chôi khi raûnh roãi, taùn ñaøo khi cao höùng, vaø... leo treøo khi höõu söï. Khoâng baèng luaät nhöng theo leä, baïn caàn phaûi roõ raøng vaø soøng phaúng khi möôïn thô ngöôøi khaùc aø nha. Ngoaøi ra, caån troïng cuõng laø moät yeáu toá quan troïng khaùc nöõa trong vieäc löïa thô ñeå möôïn - nhaát laø khi baïn caàn möôïn caâu thô ñeå vòn maø ñöùng daäy, trong nhöõng phuùt ngaõ loøng; neáu khoâng, baïn seõ tieáp tuïc teù nöõa, seõ teù ñau, seõ naèm laâu, vaø - khoâng chöøng daùm naèm luoân tôùi... cheát (chôù ñöøng töôûng laø tôùi saùng thoâi ñaâu)! Xin keå baïn nghe vaøi caâu chuyeän nhoû ñeå minh thò ñoâi ñieàu toâi vöøa oàn aøo xaùc ñònh. Tröôùc heát laø chuyeän lieân quan ñeán söï ñaøng hoaøng vaø minh baïch. Caùch ñaây hai möôi naêm naêm 1978 - moät hoâm, coù thaèng baïn chung tuø vôùi toâi vöøa caàm tôø baùo leân xem ñaõ böïc doïc chöûi theà: - Ñ.M., sao “maâm” naøo cuõng coù thaèng choù ñeû naøy heát vaäy caø? Toâi queân teân tôø baùo, chæ nhôù trang ñaàu coù in hình oâng Hoà Chí Minh ñang ñieàu khieån moät daøn nhaïc. Ba chöõ “thaèng choù ñeû” trong caâu chöûi theà cuûa thaèng baïn toâi vöøa duøng ñeå aùm chæ oâng ta moät laõnh tuï anh minh loãi laïc, moät ngöôøi quyeàn bieán huøng bieän, moät nhaø vaên coù taøi, moät thi só ngoaïi haïng... Nhöõng ñieàu maø thieân haï ñeàu bieát vaø ñeàu taùn tuïng. Thaèng baïn toâi chôït bieát theâm laø oâng Hoà coøn coù khaû naêng ñieàu khieån “nguyeân caû” moät daøn nhaïc giao höôûng nöõa. Chuyeän naøy, töï nhieân, khieán noù bò... queâ ngang! Thay vì xuyùt xoa taùn thöôûng söï ña daïng cuûa moät thieân taøi, noù laïi thoát ra moät caâu chöûi theà böïc doïc y nhö laø ñuïng phaûi...

thieân tai vaäy! Khoâng bao laâu sau thaèng em töï döng... qua ñôøi - luùc môùi ngoaøi hai möôi, trong moät ñeâm hoïc taäp, maét trôïn tröøng, maùu traøo thaát khieáu ngay sau khi nghe quaûn giaùo bình nhöõng caâu thô baát huû “cuûa baùc Hoà”. Töø ñoù, khoâng ai baûo ai, töø caùn boä ñeán traïi vieân, chuùng toâi “kieâng” noùi ñeán thô cuûa “baùc”. Vaøi naêm sau - khi ñaõ ra khoûi traïi, coù dòp tìm ñeán nhaø thaèng baïn ñeå baùo tin buoàn toâi môùi hieåu taïi sao baïn mình cheát khoâng nhaém maét. Thaân phuï noù laø moät ngöôøi tinh thaâm Haùn Hoïc neân ngay töø khi coøn nhoû thaèng em ñaõ ñöôïc daïy thuoäc loøng voâ soá thô Taøu. Noù bieát laø oâng Hoà ñaõ möôïn nhieàu caâu thô cuûa thieân haï ñeå vòn maø leo treøo, vaø lôõ queân teân taùc giaû, theá thoâi. Vaøi naêm sau nöõa, toâi laïi bieát theâm raèng oâng Hoà khoâng phaûi laø ngöôøi anh minh loãi laïc nhö ñaõ töï vieát saùch - laøm boä ñeà teân ngöôøi khaùc - ñeå ca tuïng mình. OÅng chæ xaøi baïc giaû. OÂng Hoà gaït ñöôïc nhieàu ngöôøi, trong nhieàu naêm, vì oâng ta ñöôïc söï ñoàng loõa bôûi caû moät baêng ñaûng chuyeân moân laøm baïc giaû - Ñaûng Lao Ñoäng Vieät Nam. Toâi xin loãi vöøa ñi hôi xa vaán ñeà. Nhö baát cöù moät ngöôøi Vieät bình thöôøng naøo khaùc, khi ñeà caäp tôùi oâng Hoà vaø caùi ñaûng thoå taû cuûa oâng ta, toâi khoù giöõ bình tónh neân ñaõ coù noùi naêng hôi lung tung chuùt ñænh. Caâu chuyeän vöøa keå chæ ñeå noùi leân tính chaát quan troïng cuûa söï löông thieän trong vieäc möôïn thô thoâi. Ñieàu caàn thieát thöù hai, nhö ñaõ thöa tröôùc, laø söï caån troïng. Vì quaù meán moä moät thi só, vaø vì caùi taät ba chôùp ba nhaùng, toâi ñaõ löïa laàm caâu thô sau ñaây ñeå vòn trong nhöõng luùc ngaõ loøng:

thô quaù ñaõ, ñaõ nhaát laø ñoïc heát luoân caû baøi, ñoïc tröôùc maët naêm ba “traùng só”, khi röôïu saép caïn chai, vaøo luùc trôøi ñaõ gaàn veà saùng. Saùng thöùc daäy mieäng ñaéng, moâi khoâ, ñaàu oùc baàn thaàn, vaùng vaát, cô theå raõ röôïi, meät nhöø... Naéng len vaøo phoøng töø laâu, chieáu moät veät daøi vaøng saãm treân theàm. Laïi moät ngaøy nöõa baét ñaàu, theâm moät ngaøy laõng xeït saép qua. Vaøo nhöõng luùc chaùn ñôøi nhö chöa bao giôø chaùn theá, vaø nhö khoâng theå naøo chaùn hôn ñöôïc nöõa, toâi hay vòn vaøo caâu thô “ta laøm gì cho heát nöûa ñôøi sau” ñeå ñi chaäm chaäm ñeán tuû röôïu - hay tuû laïnh (neáu nhaø heát röôïu) - tìm bia... uoáng nöõa! Toâi laïi teù, taát nhieân. Nhieàu naêm qua, toâi teù hoaøi theo kieåu ñoù. Loãi, chaéc chaén, khoâng do taùc giaû - oâng Cao Taàn. Loãi, ñöông nhieân, ôû toâi keû chæ vì vòn traät coù moãi moät caâu thô neân... tha hoà teù! Vaãn cöù theo nhö lôøi oâng Nguyeãn Moäng Giaùc khi vieát töïa cho taäp thô Khoa Höõu thì thô “laø lôøi meï ru daønh cho ñöùa con oám ñau, laø lôøi caàu kinh cho ngöôøi saép töø giaõ coõi ñôøi...” Noùi caùch khaùc, toâi xin “dieãn giaûng” nhö sau: Thô khi duøng ñuùng caâu, hôïp caùch, truùng choã, vaø phaûi luùc thì coâng duïng keå nhö laø... heát saåy! Baïn vöøa nhíu maøy, phaûi khoâng? Baïn coù quyeàn khoâng tin toâi, khoâng tin oâng Giaùc moät ngöôøi laøm thô dôû vaø moät ngöôøi chöa heà laøm ñöôïc moät caâu thô naøo, duø dôû. Baïn nghi ngôø laø phaûi. Chuyeän ñoù khoâng coù gì ñaùng traùch. Tuy nhieân, baïn seõ trôû neân ñaùng traùch - hoaëc ñaùng cheát luoân nöõa, khoâng chöøng - neáu nhö vaãn coøn baùn tin baùn nghi vaøo söï vaïn naêng cuûa thô phuù, sau khi ñaõ ñoïc qua caâu chuyeän sau ñaây, veà moät caâu thô :”Coå lai chinh chieán kyû nhaân hoài” (Xöa nay chinh chieán maáy ai veà). Chuyeän naøy toâi ñaõ ñoïc loùm ñöôïc trong cuoán Thö veà Ta laøm gì cho heát nöûa ñôøi Bloomington, Illinois cuûa oâng sau? Leâ Taát Ñieàu: ... Ñaây thieät tình laø moät caâu Phi tuaàn khu truïc vöøa xuaát

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

hieän thì caû moät baàu trôøi bieán thaønh bieån löûa. Soá löôïng phoøng khoâng khoâng bieát laø bao nhieâu caây, nhöng doøm höôùng naøo cuõng chæ thaáy löûa vaø löûa. Trôøi ñaõ veà chieàu neân nhöõng vieân ñaïn löûa bay vuùt leân cao caøng ñöôïc thaáy roõ raøng hôn. Phi tuaàn ñaàu nhaøo leân nhaøo xuoáng maáy laàn vaãn khoâng laøm caâm hoïng ñöôïc maáy caây phaùo vì phoøng khoâng vaø trôøi quaù xaáu. Nhöõng ñaùm maây... phaûn quoác vaãn chình ình khaép nôi. Khoù khaên laém hoï môùi kieám ñöôïc caùi loã chui xuoáng, bay giöõa nhöõng loaït ñaïn phoøng khoâng truøng ñieäp ñeå tôùi muïc tieâu, baám rôùt bom roài keùo leân. Coøn hai traùi cuoái cuøng, ngöôøi phi coâng A-1 ‘ñeå’ vaøo ngay treân oå suùng chính xaùc nhö ñeå bi vaøo loã. AÀm moät tieáng vang leân roài tieáp theo laø nhieàu tieáng noå phuï. Cha con noù ñang ñeàn toäi. Xong moät caây. Anh Ngoïc höôùng daãn phi tuaàn thöù hai ñaùnh caây thöù nhì. Phi tuaàn ñang laøm aên thì toâi nghe tieáng goïi: “Baïch Öng ñaây Thanh Trò.” “Nghe naêm baïn.” “Baùo baïn bieát haàm chæ huy toâi saäp roài. Toâi ra giao thoâng haøo vôùi maáy ñöùa con.” “Baïn nhôù giöõ lieân laïc vôùi toâi nghe baïn...” Khoâng coù tieáng traû lôøi. Toâi hoang mang. “Ra giao thoâng haøo vôùi maáy ñöùa con”, vaäy laø bi ñaùt laém roài. Anh Ngoïc baûo toâi: “Anh ñang baän höôùng daãn khu truïc, em qua FM goïi thaúng trung taâm haønh quaân xin gaáp cho anh ít nhaát laø hai phi tuaàn nöõa leân lieàn laäp töùc. Neáu khoâng kòp tuïi noù seõ ‘over run’ Daksaeng trong voøng nöûa tieáng ñoàng hoà. Toâi ñoåi taàn soá FM... Toâi goïi maùy vaø coù keát quaû ngay. Anh Ngoïc möøng ruù khi ñöôïc thoâng baùo coù moät phi tuaàn F4 cuûa Haûi Quaân Myõ seõ caát caùnh ngay töø haøng khoâng maãu haïm bay vaøo laøm vieäc. Gioïng noùi töø döôùi ñaát baây giôø nghe coù veû hoát hoaûng: “Baïch Öng ñaây Thanh Trò.”

“Nghe baïn naêm.” “Baïn cho maáy con chim saét veà ñaùnh quanh ñoàn gaáp ñi baïn. Tuïi noù ñang ‘aø laùt soâ’ leân.” ... Ñang ñaùnh ngon laønh thì toâi nghe tieáng goïi töø döôùi ñaát: Baïch Öng ñaây Thanh Trò.” Gioïng noùi luùc naøy khoâng coøn veû hoát hoaûng maø bình tónh laï thöôøng. Anh Ngoïc baám maùy: “Nghe baïn naêm. cho bieát tình hình ñi baïn.” “Toâi yeâu caàu Baïch Öng ñaùnh bom ngay vaøo trong ñoàn” Caû hai chuùng toâi giaät naåy mình, chæ hy voïng raèng mình nghe... loän. Chuùng toâi söõng sôø khoâng traû lôøi ñöôïc. Ngöôøi chæ huy phía döôùi xaùc nhaän laïi: “Baïch Öng, toâi xaùc nhaän laïi toâi xin baïn ñaùnh xuoáng ñaàu toâi.” “Baïn noùi baïn xin ñaùnh thaúng vaøo ñoàn ?” “ Ñuùng. Heát hy voïng roài baïn ôi. Cöù ñaùnh vaøo ñaây ñeå tuïi noù cheát chuøm luoân vôùi chuùng toâi.” “Baïn suy nghó kyõ chöa ?” Gioïng döôùi ñaát luùc naøy nghe ñaõ coù veû heát kieân nhaãn: “Khoâng coøn löïa choïn naøo khaùc baïn ôi. Baïn ñaùnh leï giuøm. Chuùc baïn may maén. “Coå lai chinh chieán kyû nhaân hoài” maø baïn...” Ñoù laø nhöõng tieáng noùi cuoái cuøng toâi nghe ñöôïc töø ñoàn Dakseang. “Coå lai chinh chieán kyû nhaân hoài.” .... Chæ coù vaäy thoâi laø ñoàn Dakseang bieán thaønh moät bieån löûa sau hai ñôït bom salvo cuûa maáy chieác Phantom... Nhöõng thòt, nhuõng xöông, nhöõng maùu cuûa caùc anh huøng Dakseang ñaõ tung bay khaép nôi roài rôùt xuoáng laãn loän vôùi nhöõng buïi, nhöõng saét ñeå naèm yeân treân maët ñaát. Cuõng treân maët ñaát naøy cuûa queâ höông, ôû moät nôi naøo ñoù, nhöõng vôï, nhöõng con, nhöõng baø con thaân baèng quyeán thuoäc cuûa caùc anh ñaâu coù bieát ngöôøi thaân mình vöøa anh duõng ñeàn xong nôï nöôùc... (Ñaát khaùch trôøi queâ -

Tröôøng Sôn Leâ Xuaân Nhò) Maø khoâng phaûi chæ coù thô môùi vòn ñöôïc ñaâu nha. Vaên, khi ngaõ loøng hay ñöùt ruoät, vòn cuõng ñôõ laém. Coù nhöõng phuùt ngaõ loøng Toâi vòn caâu “vaên” maø ñöùng daäy! Sôû dó Phuøng Quaùn khoâng vieát nhö theá chæ vì oång coù loøng ñoá kî vôùi vaên xuoâi, hoaëc chæ vì chöa coù dòp ñoïc ñoaïn vaên sau ñaây cuûa oâng Voõ Phieán: Vaø moät hoâm, caïnh caùi khaùch saïn ôû baõi Kapaa treân ñaûo Kauai toâi thaáy moät caûnh aám aùp ñau loøng. ÔÛ moät goùc töôøng beân ngoaøi khaùch saïn coù buïi chuoái nhoû, daêm saùu caây gì ñoù. Moät beân laø töôøng, moät beân laø saân coû, chia caùch baèng moät loái ñi ñuùc xi-maêng. Ngöôøi qua keû laïi raàn raàn. Theá maø vaøo khoaûng taùm giôø toái, ñi ngang qua ñoù toâi chôït ñeå yù ñeán moät ñoâi cu giöõa caùc goác chuoái. Böôùc chaân coù khua ñoäng giaác nguû baát an, coù laøm chim cöïa quaäy vu vô, coù leõ vì theá maø laøm toâi chuù yù. Ô kìa, chim sao laïi nguû goác chuoái, nguû beân loái ñi cuûa ngöôøi ta ? Laùt sau, toâi chôït nhôù ra vaøo moät luùc naøo ñoù trong ngaøy coù troâng thaáy moät con cu maát ñuoâi kieám aên giöõa saân coû. Laàn hoài toâi döïng leân moät giaû thuyeát: Ñoù laø moät con chim cu bò meøo voà huït. Noù taøn taät, maát thaêng baèng, maát phöông höôùng, khoâng bay ñöôïc. Baïn ñôøi khoâng rôøi boû noù trong hoaïn naïn, cho neân ñeâm ñeâm caû hai keà nhau neùp vaøo goác chuoái saùt maët ñaát, baát chaáp hieåm nguy. Chim choùc khoâng coù thoùi aùi aân leùn luùt veà ñeâm. Chim nguû chay. Vaäy thì söï caän keà ñaày hi sinh maïo hieåm ôû ñaây... khoâng phaûi vì sinh lyù, chæ caàn söï “hieän dieän”. Chao oâi, vì moät söï hieän dieän beân nhau con chim noï lieàu mình vì con chim kia. Hai con chim, chæ coøn moät caùi ñuoâi. Nguû ngheâ nhö theá, noäi ñeâm nay hay ñeâm mai moät chuù meøo tình côø daïo Tieáp trang B13

CÔM PHAÀN THAÙI Côm Thaùi do ñaàu beáp Ngöôøi Thaùi naáu chæ coù taïi ... Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa quyù khaùch, ngoaøi huû tíu Myõ Thoï vaø côm phaàn Vieät, nhaø haøng Phöông haân haïnh giôùi thieäu theâm moät thöïc ñôn môùi Côm Thaùi do Chef CHAWADE-CHRATRU, töøng laø ñaàu beáp noåi tieáng cuûa nhaø haøng Thaùi Palace ôû Irvine phu traùch. Khoâng caàn ñi ñaâu xa, haõy cuøng gia ñình vaø thaân höõu ñeán thöôûng thöùc côm phaàn Thaùi ñoäc ñaùo nhö goûi Ñu Ñuû Ba Khía, Caù chieân soát chua cay Thaùi, canh chua ñoà bieån v.v..

Thöïc ñôn "Côm phaàn Thaùi" ñöôïc giôùi thieäu ñeán quí khaùch töø thöù BA ñeán Chuû Nhaät töø 4:30 chieàu. Ñaêëc bieät: FREE Cheø Thaùi hay Chuoái Chieân khi duøng côm phaàn Thaùi.

DANH TIEÁNG:

Restaurant

Chef CHAWADECHRATRU

HUÛ TÍU MYÕ THO

NOÅI TIEÁNG: CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH MOÙN AÊN HUEÁ

10722 Westminster Ave. - Garden Grove. 714-534-3339

DAT


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

Vòn moät caâu thô Tieáp trang B12

ngang qua, raát coù theå ñi ñöùt luoân caùi ñuoâi nöõa. AÁy laø may maén. Khoâng may, daùm maát toi caû hai tính meänh laém. Maát ñuoâi, maát maïng gì cuõng ñöôïc, quí hoà hieän dieän beân nhau. Con cu Haï Uy Di nhö theá, khoâng thöông noù ñöôïc sao? (Caùi laïnh nöûa ngöôøi - Voõ Phieán) Neáu baïn cuõng ñang coù moät cuoäc soáng löùa ñoâi hôi loïng coïng, vaø neáu baïn cuõng chæ vì söï baát oån coûn con ñoù maø phaûi döïa vaøo thô Cao Taàn ñeå leâ ñeán tuû röôïu caû ngaøn laàn trong gaàn möôøi naêm qua - hy voïng - baïn cuõng seõ vòn ñöôïc vaøo hình aûnh caûm ñoäng cuûa ñoâi chim cu Haï Uy Di ñeå maø göôïng daäy, nhö toâi ñang lom khom ñöùng daäy ñaây. Toâi caûm ôn oâng Voõ Phieán bieát maáy. Toâi cuõng caûm ôn oâng Leâ Taát Ñieàu voâ cuøng. Baèng taùc phaåm Thö veà Bloomington, Illinois oâng aáy ñaõ cho toâi coù dòp ñoïc loùm nhieàu ñoaïn vaên “chaán ñoäng saâu xa ñeán taän ñaùy taâm hoàn”. OÂng aáy cuõng chæ toâi thaáy ñöôïc söï huøng vó cuûa thieân nhieân qua Grand Canyon; vaø söï cao caû thaàm laëng cuûa con ngöôøi qua nhöõng chieán binh anh duõng cuûa ñoàn Dakseang - hay qua nhöõng nhaân vaät bình thöôøng nhö oâng oâng Löu, oâng Phan, oâng Nguyeãn... Taát caû ñaõ giuùp toâi nhaän ra noãi baän taâm nhoû nhen cuûa mình trong nhieàu naêm qua. Toâi cuõng vöøa ñoïc xong taäp thô Khoa Höõu vôùi cuøng taâm traïng aáy. Taâm traïng cuûa moät keû chôït nhaän ra laø mình ti tieåu khi caûm ñöôïc noãi baát haïnh cuøng cöïc cuûa tha nhaân. Coi, toâi buoâng vieát caû chuïc naêm, khoûe re. Naõy giôø môùi ngoài vaøo baøn goõ locù coùc vaøi tieáng ñoàng hoà ñaõ thaáy mình maéc nôï caû ñoáng ngöôøi. Hai tieáng “caûm ôn” suoâng, trong nhieàu tröôøng hôïp, nghe thieät tình khoâng oån. Laøm sao cho moïi chuyeän oån thoûa hôn thì (noùi thieät tình) toâi chöa bieát! Töôûng Naêng Tieán

Cuoäc thaûo luaän trao ñoåi tuø binh vôùi Hizbollah ñaït tieán boä BEIRUT, Lebanon - Ngöôøi caàm ñaàu Nhoùm Du Kích Hizbollah cuûa Lebanon hoâm 30 Thaùng Möôøi cho bieát raèng hieän ñang coù nhöõng cuoäc ñaøm phaùn môùi do nöôùc Ñöùc laøm trung gian veà vieäc phoùng thích caùc tuø binh Lebanon vaø AÛ Raäp bò Israel giam giöõ. Vaøo hoài Thaùng Gieâng naêm nay, Izbollah vaø Israel ñaõ thöïc hieän moät cuoäc trao ñoåi haèng traêm tuø binh ngöôøi Lebanon vaø AÛ Raäp, bao goàm caùc nhaân vaät cao caáp cuûa du kích quaân ñeå ñoåi laáy moät thöông gia Israel bò baét coùc vaø thi theå ba quaân nhaân Israel bò Hizbollah baét vaøo naêm 2000. Giai ñoaïn thöù nhì cuûa cuoäc thöông löôïng chuù troïng tôùi soá phaän cuûa Ron Arad - moät phi coâng Israel bò maát tích taïi Lebanon vaøo naêm 1986, vaø thöông löôïng veà vuï Samir al-

Qantar, ngöôøi Lebanon bò caàm giöõ laâu nhaát taïi Israel laø nöôùc ñaõ keát aùn oâng 542 naêm tuø ôû vì saùt haïi boán ngöôøi Israel vaøo naêm 1979. “Nhöõng cuoäc thöông thuyeát do Ñöùc laøm trung gian vaãn ñang tieán haønh,” laõnh tuï Hizbollah laø Sheik Hassan Nasrallah noùi vôùi moät ñaùm ñoâng tuï hoïp ôû Beirut nhö theá. “Caùc voøng thaûo luaän vaãn tieáp tuïc, vaø ñang coù nhöõng cuoäc gaëp gôõ vôùi nhaø laøm trung gian ngöôøi Ñöùc.” Caùc nguoàn tin töø Beirut vaøo hoài Thaùng Naêm cho hay raèng Arad ñaõ cheát, vaø raèng Nhoùm Hizbollah coøn giöõ haøi coát cuûa oâng, nhöng laõnh tuï Nasrallah noùi vôùi caùc nhaø laøm phim taøi lieäu ngöôøi Ñöùc raèng Hizbollah chöa bao giôø giam giöõ Arad vaø raèng oâng naøy ñaõ maát tích sau khi bò daân quaân Shi’ite Amal cuûa

Lebanon baét giöõ. Cuoán phim vieän daãn caùc taøi lieäu cuûa Sôû Tình Baùo Ñöùc BND baûo raèng Arad ñaõ bò giam giöõ trong moät caùi hang taïi Lebanon trong boán naêm trôøi tröôùc khi bò chuyeån giao cho moät vieân chöùc Iran taïi Lebanon vaøo naêm 1996, vaø cuoái cuøng thì oâng naøy bò ñöa sang Iran qua ngaû Syria. Moät giôùi chöùc Boä Quoác Phoøng Israel hoài ñaàu thaùng naøy coù noùi raèng ngöôøi ta giaû thieát laø Arad vaãn coøn soáng vaø raèng Iran phaûi chòu traùch nhieäm veà baát cöù ñieàu gì xaûy ra cho oâng. Iran, cuøng vôùi Syria laø nöôùc ñôõ ñaàu cho nhoùm du kích ñaõ buoäc Israel phaûi thaùo lui ra khoûi mieàn Nam Lebanon vaøo naêm 2000 sau 22 naêm chieám ñoùng, ñaõ choái khoâng nhaän raèng mình coù tin töùc gì veà soá phaän cuûa Arad. (V.P.)

Moät soá moà maû Do Thaùi bò xuùc phaïm taïi Phaùp STRASBOURG, Phaùp Quoác - Gaàn 100 ngoâi moä ñaõ bò xuùc phaïm taïi moät nghóa trang Do Thaùi gaàn thaønh phoá Strasbourg ôû maïn Ñoâng, nhaø caàm quyeàn ñòa phöông cho hay nhö theá vaøo hoâm 30 Thaùng Möôøi. Boïn xaâm nhaäp ñaõ boâi treùt leân bia moä nhöõng doøng chöõ choáng Do Thaùi vaø daáu thaäp ngoaëc cuûa Ñöùc Quoác Xaõ baèng sôn ñen vaø sôn xanh. Cuoäc phaù phaùch döôøng nhö ñaõ xaûy

ra vaøo ñeâm hoâm Thöù Saùu ôû Brumath, caùch Strasbourg 15 caây soá (9 daëm) veà phía Baéc, vaên phoøng caûnh saùt sôû taïi cho hay nhö theá. Ñaây laø vuï thöù ba loaïi naøy trong voøng saùu thaùng, vaø cuõng ñaõ coù nhöõng vuï phaù phaùch töông töï vaøo nhöõng nôi choân caát cuûa ngöôøi Hoài Giaùo trong vuøng Alsace giaùp giôùi vôùi Ñöùc Quoác. “Moät laàn nöõa, ñieàu maø toâi muoán nhaéc ñi, nhaéc laïi laø

Musab al-Zarqawi, lieân keát vôùi Al-Qaida, cho bieát laø hoï seõ chaët ñaàu Shosei Koda, 24 tuoåi, trong voøng 48 tieáng ñoàng hoà neáu Nhaät Baûn khoâng chòu ruùt quaân ra khoûi Iraq. Nhöng Thuû töôùng Nhaät Baûn Junichiro Koizumi ñaõ nhaán maïnh laø quaân ñoäi Nhaät seõ vaãn ôû laïi Iraq. Moái lo laéng taêng leân trong thôøi gian qua, vì khoâng coù tin töùc gì veà soá phaän cuûa Koda.

KIEV, Ukraine - Tôùi ngaøy 30 Thaùng Möôøi thì cuoäc baàu cöû toång thoáng taïi Ukraine, moät cô hoäi ñeå cöû tri coù theå löïa choïn giöõa caùc lieân heä maät thieát hôn vôùi Nga vaø vieäc tieán gaàn hôn veà phía Taây Phöông, ñaõ khoâng coøn maáy thì giôø nöõa cho hai öùng cöû vieân hieän ñang tranh ñua ngang ngöûa nhau. Thuû Töôùng Viktor Yanukovich - coù söï uûng hoä cuûa chính quyeàn Ukraine, ñöôïc döï truø seõ veà nhaát so vôùi caùc öùng cöû vieân ñoái laäp vôùi khuynh höôùng thaân Taây Phöông, keå caû öùng cöû vieân naëng kyù Viktor Yushchenko, trong cuoäc baàu cöû dieãn ra vaøo hoâm Chuû Nhaät naøy. Raát coù theå caû hai khoâng ai seõ ñaït ñöôïc 50 phaàn traêm soá phieáu baàu, vaø chaéc laø seõ phaûi coù cuoäc baàu cöû voøng nhì vaøo thaùng tôùi. Cuoäc baàu cöû naøy chaúng khaùc gì laø moät cuoäc tröng caàu daân yù veà moät thaäp nieân caàm quyeàn cuûa toång thoáng saép maõn nhieäm Leonid Kuchma ngöôøi ñang uûng hoä vò thuû töôùng ñöông quyeàn. Caùc cuoäc thaûo luaän thöôøng laø cô hoäi ñeå cho hai beân toá caùo laãn nhau laø möu toan phaù hoaïi cuoäc baàu cöû. Nhöng nhöõng ngaøy thaùng ngoät ngaït cuûa thuû ñoâ Kiev tröôùc nhöõng tin ñoàn chính phuû seõ giaøn quaân ra hay coù

chuùng toâi heát söùc böïc mình veà nhöõng haønh doäng ngu xuaån vaø heøn nhaùt kieåu ñoù,” 1 thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi Crif Jewish taïi ñòa phöông laø Pierre Levy bình luaän nhö vaäy. Phaùp Quoác, voán coù truyeàn thoáng Gia-toâ Giaùo vaø Thieân Chuùa Giaùo vôùi söï phaân bieät roõ reät giöõa theá quyeàn vaø thaàn quyeàn, laø queâ höông cuûa nhöõng coäng ñoàng ngöôøi Do Thaùi vaø Hoài Giaùo lôùn nhaát Koda, nhö theá chuùng ta seõ laøm luïc ñiaï AÂu Chaâu. (V.P.) moïi noã löïc ñeå oâng ñöôïc thaû ra.” Phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao, Hatsuhisa Takashima, cho bieát taïi moät cuoäc hoïp baùo Caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn laø thi theå treân coù veû laø moät cho bieát thi theå treân ñaõ ñöôïc ngöôøi naøo ñoù khoaûng 50 tuoåi ñöa baèng phi cô ñeán Kuwait vaø hoùi ñaàu, khoâng phuø hôïp ñeå caùc baùc só cuûa toøa ñaïi söù vôùi hoà sô veà raêng cuûa Koda. Nhaät Baûn xem xeùt. Caùc baùc OÂng tuyeân boá: “Chuùng toâi tin só naøy nhaän thaáy raèng noù raèng oâng Koda vaãn coøn khoâng phuø hôïp vôùi caùc ñaëc soáng,” vaø cho bieát theâm Nhaät ñieåm treân cô theå cuûa Koda, Baûn vaãn coá tieáp xuùc vôùi vaø ngay caû cuõng khoâng phaûi nhöõng ngöôøi baét coùc ñeå giaûi laø ngöôøi Nhaät Baûn. quyeát vaán ñeà cuûa Koda. Thuû töôùng Koizumi noùi vôùi Maëc duø coù söï khaùc bieät, caùc phoùng vieân: “Raát coù khaû thi theå gôûi ñeán Kuwait ñöôïc naêng ñoù khoâng phaûi laø oâng xaùc nhaän laø cuûa moät ngöôøi

Nhaät Baûn: Thi theå tìm ñöôïc khoâng phaûi laø con tin ôû Iraq TOKYO, Nhaät Baûn - Nhaät Baûn cho bieát thi theå ñöôïc tìm thaáy ôû Iraq vaø ñöa veà Kuwait ñeå nhaän dieän hoâm Thöù Baûy 30 Thaùng Möôøi 2004, gaàn nhö chaéc chaén khoâng phaûi laø cuûa con tin Nhaät Baûn. Caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn höùa seõ thöïc hieän moïi noã löïc ñeå cho Shosei Koda ñöôïc phoùng thích. Trong moät cuoán video ñöôïc ñöa leân Internet hoâm Thöù Tö, nhoùm chieán binh cuûa Abu

Ukraine choïn giöõa Nga hay Taây Phöông qua cuoäc baàu cöû hieän nay nguy cô bò caét ñieän thì nay ñaõ daàn qua. “Toâi ñuû tröôûng thaønh ñeå khoâng phaûi lo laéng gì veà nhöõng tin ñoàn phoå bieán trong thaønh phoá naøy,” ñoù laø lôøi cuûa kyõ sö Vladimir Churkin, 53 tuoåi. “Neáu moái quan taâm duy nhaát cuûa chuùng ta laø duy trì an ninh, traät töï cho hoâm nay thì toâi seõ uûng hoä Thuû Töôùng Yanukovich. Nhöng chuùng ta cuõng coøn phaûi höôùng nhìn veà töông lai nöõa chöù.” Yakunovich coù laäp tröôøng xích laïi gaàn hôn vôùi Nga, vaø möùc ñoä taêng tröôûng kinh teá ñeàu ñaën coi nhö laø thaønh tích cuûa chính phuû oâng ñaõ ñöôïc Toång Thoáng Nga Vladimir Putin ñeà cao trong cuoäc vieáng thaêm cuûa nhaø laõnh ñaïo Nga taïi Kiev hoài tuaàn tröôùc. Nhöng öùng cöû vieân ñoái laäp Yushchenko thì laïi caùo buoäc nhaø caàm quyeàn laø ñaõ aâm möu gian laän trong cuoäc baàu cöû nhaèm giaønh phaàn thaéng cho vò thuû töôùng. Chuû Nhaät naøy, OÂng Yushchenko seõ gaëp moät nhoùm quan saùt vieân Taây Phöông ñoâng tôùi 600 ngöôøi ñeán ñeå giaùm saùt cuoäc baàu cöû. Roài oâng seõ tôùi thaêm moät ñaøi kyû nieäm naèm ôû phía Ñoâng Kiev ñeå töôûng nhôù tôùi thi só Taras Shevchenko cuûa theá kyû 19, moät chieán só töøng noåi daäy choáng laïi quyeàn thoáng trò cuûa Nga ôû Ukraine. (V.P.) maø quaân ñoäi Hoa Kyø tröôùc ñaây cho bieát gioáng vôùi Koda, vaø ñöôïc tìm thaáy ôû Balad, caùch Baghdad 50 daëm veà phía Baéc. Taïi Iraq, moät vieân chöùc beänh vieän ôû Tikrit cho bieát thi theå treân - ñöôïc tìm ra ôû gaàn laøng al-Dawr, caùch sinh quaùn cuûa Saddam Hussen 13 daëm veà phía Ñoâng Nam, vaø luùc ñaàu ñöôïc cho laø gioáng Koda - ñaõ ñöôïc nhaän daïng laø moät ngöôøi Iraq. Nhöõng söï kieän treân ñaõ ñem laïi hy voïng cho caùc thaân nhaân cuûa Koda, laø oâng vaãn coøn soáng. (N.Y.)

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) .3”

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

Tình treû Vieät Nam haûi ngoaïi... Tieáp trang B4

Phaïm Duy naøy laø “taám loøng” cuûa tuoåi treû VN haûi ngoaïi. Taám loøng aáy khoâng chæ coù ghi nhaän yeâu thích nhöõng giai ñieäu vaø lôøi ca trong nhaïc Phaïm Duy, maø ghi nhaän ñöôïc loái höôùng cho tuoåi treû VN veà nguoàn vaø naém baét ñöôïc nhöõng khuùc khuyûu, gaäp gheành cuûa daân toäc vaø ñaát nöôùc qua nhöõng tieáng loøng cuûa oâng thoån thöùc, daøy voø theå hieän vaøo moãi moät giai ñoaïn cuûa lòch söû. Trong baøi dieãn vaên chaøo möøng tröôùc buoåi trình dieãn, Ñaïi Döông ñaõ löôïc veà nhöõng giai ñoaïn taâm ca, væa heø ca, tình ca, tuïc ca, ñaïo ca, höông ca... cuûa nhaø nhaïc só ñaõ cuøng doøng lòch söû Vieät Nam cuoän troâi qua nhöõng thaùc gheành. Haàu heát nhöõng ngöôøi ñeán nghe khi ra veà ñeàu toû yù tieác Nhaø vaên Hoaøng Khôûi Phong ñaïi dieän nhaät baùo Ngöôøi Vieät Ñaïi Döông khoâng chæ laø tröôûng ban toå chöùc ñeâm nhaïc maø coøn laø ca só say meâ laø chöông trình coøn quaù ngaén chuùc sinh nhaät nhaïc só Phaïm Duy. nhaïc Phaïm Duy. so vôùi cuoäc tröôøng chinh ngheä thuaät cuûa Phaïm Duy.

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-102504/141625

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-7L-011703/052238

100-5L-102804/142005

FOUNTAIN VALLEY - $2700/M. 4BR + 3BA, 2 car gar. Near school/park. Ready for move in. Contact Kim or Hieu 714-6210364

100-7L-102604/141668

100-7L-102804/142037

GARDEN GROVE - Nhaø laàu 4PN, 2PT, roäng, saïch, ñeïp, khu toát, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc. Nhaän housing. L/L: 714-3989628 or 714-488-0502

100-5L-102804/142082

GARDEN GROVE - Big 3 bedrooms, 2 baths house. New paint inside, outside & tile. Gardener included. Vacant $1595. Shows well 714-767-0810

Nhaø 1PN/1P.khaùch, beáp, restroom, loái ñi rieâng $850. 1 Master $400, 2PN + restroom rieâng $350/each. Khu toát, L/L Töôøng 714-265-1076 ñeå phone & lôøi nhaén, cell 714-675-5409.

NHAØ CHO THUEÂ Nhaø rieâng Anaheim, 3PN, 1PT, 1 carport, môùi remodeling gaàn tröôøng hoïc vaø chôï, khu yeân tónh, goù c Magnolia & Katella, giaù $1600. Goïi 714-715-5687

Nhaø 4PN, 3PT. Chuû ñang ôû vöôøn roäng. Bao nöôùc garden caàn ngöôøi giöõ nhaø saïch seõ $1900. Vaøo 1/ 12/04. OÂ.Nam 554-7804, khu Little Saigon.

100-7L-102804/

100-7L-102604/141675

Nhaø cho thueâ. Nhaø 3PN + 2PT choã ñaäu xe roäng raõi, nhaø saïch gaàn tröôøng giaùp ranh Fountain Valley. Christy: 714-621-5939.

Nhaø house 3PN/2PT cho thueâ goùc Fairview + Willish, khu yeân tónh, nhaø roäng saïch seõ, thoaùng maùt. Lieân laïc 714-720-7279

Nhaø cho thueâ 4Br / 3 Bath. 14182 Glitter St., Westminster 92683. LL: 714-839-1389

100-28L-091004/135848

Nhaø cho thueâ, nhaän housing, 4PN, 3PT, 3 garage, nhaø laàu, môùi ñeïp khu yeân tónh, Riverside, gaàn Tyler Mall, chôï Vieät Nam, tröôø n g hoï c , park, nhaø thôø , Fwy91, $1800/thaùng. 714-8935804, 714-748-0308

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

100-14L-092204/137365

Garden Grove and Harbor 4 Plex 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. Xin lieân laïc 714-335-2222

100-7L-093004/138591

Bushard/McFadden: 4PN, 2PT. Nhaø môùi remodeling: sôn, thaûm, nhaø taém môùi. Saân tröôùc saân sau roäng raõi thoaùng maùt, nhieàu caây aên traùi. Nhaän housing 714-8390218 or 714-955-2130.

100-7L-102604/141681

100-7L-102604/141690

Nhaø GG ñeïp, yeân tónh, haøng raøo xung quanh. 3PN + 2PT. Gaàn chôï, tröôøng hoïc toát. Corner lot nhieàu choã ñaäu xe. Bao gas, nöôùc, raùc. Doïn anytime. 714-234-0751

100-7L-102604/141691

100-3L-102904/142119

Nhaø 2PN + 1PT, 2 car garage goùc Beach vaø 13th St. Westminster, khu an ninh. Nhaø troáng. Nhaän housing. L/L 714636-7515 hoaëc 714-797-4076

100-7L-102904/142121

Nhaø 2PN, 1PT, loái ñi rieâng phoøng roäng, Ward/Mc.Fadden, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, baùc só. Bao ñieän nöôùc, gas, cable internet, saøn goã. L/L: 714-350-9547, 714-7572136. Vaøo 11/01/04. 100-7L-102904/142125

Beautiful new home for rent, 4 bed/3 full bath room, 2 floor/2 car garage gated community nice yard. Wow! No pets or children please $2500/month, 1st + last, Magnolia & Lampson, G.Grove. Scott: 714-356-5486

100-28L-100704/139537

Townhouse 4PN/2.5PT, 2 car gar sau chôï Anh Ñöùc goùc Bolsa/ Bushard coång an ninh hoà bôi saùt khu Little Saigon $1800 thaùng vaø tieàn deposit. L/L: 714-9318475, 714-803-4310

Nhaø môùi xaây cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém roäng 2200SQ. 7995 Stepping Stone, Stanton. Sam Huynh 714-943-5648

100-7L-100804/139684

Nhaø vuøng GG., ñaát roäng, nhieàu choã ñaäu xe, môùi taân trang toaøn dieän, 6PN, 3PT. Cho thueâ $1900/ thaùng. Doïn vaøo ñaàu thaùng hoaëc 11/15. Xin goïi 714-417-1532

100-7L-102604/141699

Nhaø goùc Trask/Euclid coù 3PN, 2PT cho möôùn giaù $1550, nhaø saïch, ñeïp môùi taân trang hoaøn toaøn, phone 714-343-8619 hoaëc 305-7696

For Rent a new house 2 stores, 4 bedrooms, 3 bathroom in the gate community at Chino. Contact Bon: 909-630-5592, 909591-1157

Nhaø rieâng FV. 4PN + 2PT + Pool, free pool service, goùc Brookhurst + Heil, roäng raõi yeân tònh, taân trang nhö môùi. Gaàn MSQ Park. $2300/Mo. LL: Phone 714-6589191

100-14L-101104/139846

Nhaø 3PN, 2PT raá t lôù n (goù c Fairview & Westminster), khu yeân tónh, parking roäng raõi, coù central air, TRhaûm & sôn môùi. Doï n vaø o ñaà u thaù n g 11/04. $1600/thaùng. No housing. LL: Anh Haïnh. 714-746-7349

100-28L-101704/140084

Nhaän housing, Nhaø 3 PN / 2 PT, Gara 2 xe, khu yeân tónh vaø coù coång an toaøn. Remodeled new. L/L: 562-773-4857 cell. Bao nöôùc. $1,750 / m. Ñ/C 5019 Falcon, Long Beach. Gaàn ñöôøng Del Amo / Orange.

100-28L-101804/140811

Nhaø maùi ngoùi ñoû 2 taàng 4PN/ 3PT, garage 2 xe vuøng Temecula gaàn soøng baøi Pachanga, gaàn tröôøng vaø chôï $1550/month. Nhaän housing. L/L: 760-4328235, 760-212-5317.

100-14L-101904/140850

Nhaø ñeïp Westminster 4PN, 2PT, taân trang trong ngoaøi nhieàu parking, khu yeân tónh gaàn tröôøng chôï, nhaän housing. L/L: coâ Anh 714898-6165

100-14L-101904/140927

Khu nhaø môùi Westminster, yeân tónh vaø ñeï p goù c Hazard & Newland, 3br, 2.5ba, nhaø laàu 2 taàng. Giaù $1,950. Nhaän Housing. Lieân laïc coâ Thaûo 714-6061483.

100-14L-102004/140983

Nhaø Riverside 4PN + den, 3PT, roäng 2100 sqft, nhaø roäng, thoaùng maùt 2 taàng, 3 car garage, gaàn tröôøng hoïc cho thueâ giaù $1750. L/L Don: 714-653-8727 hoaëc 714-474-8879

100-7L-102104/141143

Nhaø cho thueâ 3PN, 2 caàu, 2 garage xe, Santa Ana giöõa ñöôøng Newhope vaø First. Giaù $1,650,000, xin lieân laïc Huøng 714-726-1932

100-14L-102104/141213

Townhouse 4PN/1.5PT khu Huntington Beach goùc Brookhurst + Adam for rent $1,600/mo. Sôn môùi, thaûm môùi, maùy giaët, xaáy. Doïn vaøo ngay. Cho Housing. 714-585-9131.

100-14L-102204/141271

Nhaø phía tröôùc 3PN 2/PT, 2 car garage $1450 khoâng bao ñieän nöôùc 300M caùch Brookhurst & Bolsa gaàn park, Hope St. Goïi 714-839-8667. Khoâ n g nhaä n housing.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-102504/141582

Nhaø cho thueâ house duplex 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém. T/P Garden Grove, goùc ñöôøng Dale & Garden Grove $1150/thaùng. Goïi 714-893-8762, 714-9025515

100-7L-102604/141695

Nhaø house 3F bed, 2F bath roäng thoaùng maùt ôû Fairview & Trask, G.G cho thueâ. Vaøo ñaàu thaùng 11/ 04. L/L: 714-379-6236, 714260-3013

100-6L-102604/141701

Nhaø taân trang ñeïp nhö môùi, roäng raõi, an ninh gaàn 2 tröôøng hoïc, FW22, parking ñöôïc 7 xe. 5BR, 2 bath, cho thueâ $1900/m. TP. Garden Grove. 714-720-9250

100-14L-102604/141702

Nhaø Westminster goùc Hazard/ Bushard 3 phoøng nguû 2 phoøng taém + 1 bonus room cho möôùn $1800 + deposit. Doïn vaøo 12/1/ 04. Lieân laïc phone 714-6245687 hoaëc 714-379-6483

100-7L-102604/141733

Nhaø Westminster môùi xaây 10/ 2004, Hoover goùc Trask, bao ñieän nöôùc, raùc, parking roäng raõi 3 beds 2 bath $1650. 2 beds 1 bath $1200. Doïn vaøo ngay. Nhaø: 714-893-6825, cell 714-4603885

100-7L-102604/141737

Nhaø 4PN, 2PT, ôû Westminster, gaàn tröôøng hoïc Elementary & Middle, khu yeân tònh. Môùi taân trang toaøn boä coi thích ngay $2000/1 thaùng + deposit. Doïn vaøo ngaøy 10 thaùng 11. L/L Huøng 714-402-4864

100-7L-102604/141760

Westminster nhaø 3PN, 2PT, roäng. Nhaø troáng. Goùc Edward + Trask. $1,500/month. L/L: 714892-7494 hay 714-653-8876.

100-7L-102604/141777

Nhaø 2PN + 1PT. Giaù $950. Bao taát caû. Goùc Brookhurst Katella. Xin goïi coâ Haø 714-991-9559 or 714-234-7529.

100-7L-102604/141808

100-7L-102904/142158

100-7L-102904/142167

100-7L-102904/142240

Townhouse, 4PN + 2.5PT, 2 xe garage, coång an ninh, hoà bôi. $1750/thaùng. LL: 714-724-7044 100-3L-102904/142251

Anaheim gaàn Little Saigon 2PN + 1PT, 1PN + 1PT Condo style, skylight, fireplace, sôn thaûm môùi, coång an toaøn, gaàn Little Saigon. Nhaän Housing. L/L: Tina 714746-6675, Sinh 714-746-6133. 100-7L-102904/142262

Nhaø rieâng G.G 2PN 2PT no garage cho thueâ $1,300/mo. Ngay Nhaø thôø St. Columban, saân roäng. L/L 714-425-0357. 100-7L-102904/142266

Nhaø cho möôùn: Westminster 3PN, 2PT. Khu yeân tónh thaûm môùi sôn môùi. Nhaän housing. L/L Jon 714-396-3252 100-7L-103104/142301

Nhaø môùi ôû Irvine 4PN + 2.5 P taém, + 2 garage, gated community, cho möôùn $2200/thaùng. Nhaän housing. Xin goïi Mimi 714200-5927 or Bình 714-404-5304 100-7L-103104/142307

Nhaø 2 phoøng + 1 den + 2 phoøng taém ngay Bolsa, cho thueâ $1300. Doïn vaøo luùc naøo cuõng ñöôïc. Baùn 1 Piano Giaù $600, 1 keyboard $100. Thuùy 714-934-6264 100-7L-103104/142313

Nhaø 3 phoøng nguû 2 phoøng taém, garage. Ñòa chæ: 13881B Locust street, Westminster, gaàn Golden West - Westminster. LL 714896-1360 (sôû), 310-545-9575 (nhaø)

Nhaø môùi xaây ôû El Monte roäng 2,400sqf 4PN + 3PT 2 taàng 1PN + 1PT taàng döôùi cho thueâ $2,400/ Mo. L/L Danny 714-379-9538, Cell 714-598-6571.

Moreno Valley, nhaø môùi xaây raát roäng cho thueâ 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém, gaàn chôï, tröôøng hoïc, $1895. LL: 760-580-4402

100-5L-102704/141827

100-7L-103104/142361

Duplex 3 phoøng nguû, 2 garare dính lieàn, khu an ninh, saïch seõ môù i taâ n trang gaà n nhaø thôø Westminster, doïn vaøo ôû ngay $1475/thaùng. 14282 Olive Ave. Apt#B, Westminster, CA 92683. OÂng Saùng 714-893-5353. cell 813-784-6277

100-7L-102704/141856

Townhouse 3 bed, 2.5 bath môùi khu sang troïng gaàn tröôøng hoïc, freeway goùc Lampson/Magnolia cho thueâ $1570/thaùng, housing OK. L/L: 714-537-4529

100-7L-102804/141978

Nhaø cho thueâ. Nhaø ñoäc laäp vuøng Garden Grove. 12231 Cliffwood Ave, coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Big living room and big family room, 2 xe garage giaù $1750/M. L/L Mark 626-2977945

100-14L-103104/142333

Nhaø cho Thueâ Nhaø 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, coù beáp, phoøng aên,bao ñieän gas, nöôùc, coù maùy giaët saáy, loái ñi rieâng, ñaäu xe roäng raõi, saïch seõ, khu an toaøn, öu tieân cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. Giaù $729.Goïi 714-715-5681 100-7L-103104/142364

Rosemead - (Garvey + Delmar). Nhaø 3 PN, 1 PT, Taân trang toaøn môùi, gaàn chôï, chuøa, housing OK. $1,300./thaùng, $1,300 deposit. LL: 818-552-2825 (sau 9:00PM) 100-14L-102804/142099

ANAHEIM - Nhaø môùi 2003 roäng 2300sqft, 4PN/3PT, 2 car garage nhieàu parking ôû ngoaøi cho möôù n thöôø n g hoaë c housing $2300 + deposit $1000. Doïn voâ 12/04. 714-390-1991 cell, 714491-2717 home

110-DL-022504/106167

100-7L-102504/141543

110-7L-102804/141997

2 bedroom + bath upstairs $950. Dowstairs with patio $1000. Garage coin laundry. 1752 Sumac off Humor/Katella - Euclid. Manager #2, 714-635-8718, 714-516-2769, 714-557-8632, www.cfginvestments.com

100-7L-102804/141952

110-7L-102804/142013

APT vuøng Westminster 2PN/1PT, $925 thaùng, treân laàu, coù theå doïn vaøo ngay. Gaàn chôï VN, tröôøng hoïc. L/L Nhöït 714-895-9941

100-7L-102904/142229

100-7L-102804/142110

100-7L-102704/141929

LONG BEACH - Nhaø 3PN, 2PT, môùi taân trang, trong ngoaøi 2 phoøng taém môùi, gaïch thaûm vaø sôn hoaøn toaøn môùi. Coù töôøng coång an ninh, nhieàu parking, khu vöïc toát cho möôùn $1275/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L: 562-9874272, 562-756-4455 cell

110-33L-102804/142027

110-14L-091304/136150

1-nguû, 1-taém, 1-garages Anaheim, giöõa Haster + Orangewood. 2-nguû, 1-taém, 1-garage, 3-nguû, 2-taé m , 2-garage, Huntington Beach, giöõa Beach + Edinger, hoà bôi, thaûm, gaïch, sôn môùi, roäng, ñeïp. L/L: 714-448-8987.

110-28L-100604/139321

Continential Gardens Apartments 2PN 2PT roäng raõi thoaùng maùt giaù thaáp, gaàn tröôøng hoïc caùc caáp, nhaän housing töø moïi nôi, tieáng Vieät. L/L Andy 714-995-3311

110-30L-100804/139671

100-28L-101004/139740

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433.

100-7L-103104/142314

ANAHEIM Katella/Brookhurst. APT 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, 1 phoøng khaùch 1 beáp $800/thaùng. Bao gas, nöôùc, raùc. Doïn vaøo ngay, goïi anh Tieán 714-271-7692

MOREMO VALLEY - Nhaø môùi xaây, 2825 sqft, 4PN + loft, 3PT, 3GR. Gaàn hospital, tröôøng hoïc, freeway 60, 215. Bao raùc + caét coû. $1600 + deposit. Doïn vaøo ngay. L/L: 951-243-1922 WESTMINSTER - Nhaø 3PN/ 2PT, Westminster & Golden West, central AC/heat, ceiling cao, franch window, gaàn Freeway/Mall/Park/School. Khoâ n g nhaän housing. $1800 + deposit. 714-514-4366

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF 1st month, Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-4L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876. 110-7L-121203/096727

ª GARDEN GROVE, House 2 phoøng nguû, garage. Khu lòch söï an ninh, sôn, thaûm môùi. Gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc. Ñ/C 12551 Lorna (goùc Garden Grove/ Newland). Nhaän housing. Goïi 714-719-2876.

Tìm ngöôøi coäng taùc toát, Tìm nhaân vieân gioûi, Giôùi thieäu saûn phaåm, Baùn Xe, Baùn nhaø, Baùn caùc vaät duïng, Cung caáp dòch vuï, v.v... nhôù ngay ñeán

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo nhieàu ngöôøi ñoïc nhaát Nam California.

110-7L-102704/141824

APT dö 2 phoøng cho thueâ cho naáu aên bao gas ñieän. Phoøng lôùn $430 nhoû $300 coù theå doïn vaøo ngay. L/L baùc Khen 714-9711312 hay Hoaøng 714-422-5975

110-7L-102704/141872

GARDEN GROVE - 4PN, 2PT, 2 kitchen, 2 car garage, vöôøn sau roäng 8000 sqft. Goùc West & Orangewood, $1790/thaùng. Nhaän housing. Coù theå doïn vaøo ngay. L/L: 714-251-3017

HAWTHORNE - Nhaø 4PN, 3.5PT garage ñoâi, môùi sôn, raát ñeïp, doïn vaøo ngay $1,750/thaùng. ÑT Kim 310-329-1208 H, 323-2348114 W.

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

GARDEN GROVE: Townhouse 2PN, 1.5PT, 2 story, 1 car garage, raát saïch, corner lot. Gaàn tröôøng, chôï, freeway, nhaø thôø, chuøa, doïn vaøo ngay, $1200/ thaùng. 714-918-2518

100-14L-102604/141728

GG - Nhaø 4 PN, 2 PT, garage töï ñoä n g. Trong khu haø n g xoù m khang trang, roäng raõi, saïch seõ, cho thueâ $1900/Mo + deposit, nhaø troáng doïn vaøo ngay. Housing OK. 714-728-0182 gaàn chôï, tröôøng hoïc.

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân) Townhouse 3PN, 2.5PT (Bolsa Euclid), gated, khu an toaøn, saïch seõ yeân tónh, gaïch thaûm môùi, garage 2 xe, extra parking, patio, pool, A/C, $1700/month. Housing OK. 864-367-4997

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-7L-102104/141128

110-14L-102104/141258

Nice vietnamese apartment complex 9811 Russell St., Apartment D, Garden Grove 2 bedroom, 1 βατηροοµ with garage. Nice neighborhood. New carpet, paint, etc. Very clean unit, $1090/m. 714-425-1452.

110-14L-102204/141313

ª Vuøng Stanton, khu toát, thaûm vaø neàn (ceramic) môùi, 1PN/1PT, giaù $895. Ñòa chæ 7882 1St. (Nhaän housing). Goùc Cerristos/ Beach (coång töï ñoäng ra/vaøo) ª Vuøng Westminster, khu yeân tònh, söûa môùi toaøn boä 2PN/1PT giaù $1195/thaùng, ñòa chæ 13750 La Pat, goùc WTM/Edward. (Nhaän housing) ª Studio House vuøng Garden Grove phoøng lôùn coång ra vaøo rieâng bieät. Giaù $800/thaùng. Goùc G.G/Newhope. Ñ/C: 11322 Paloma. L/L Thaønh, Gina: 714-772-7550 110-7L-102204/141352

Beautiful furnished Condo: 2BD, 2BTH, 1 taàng, garage, parkings, pool, spa, giöôøng, tuû, sofa, baøn, refrigerator. Gaàn Freeway, mall, school, ORANGE (Tustin/Heim). David 714-366-2005. $1,399. 110-7L-102504/141572

APT First/Harbor dö master bedroom cho share $550. Coù maùy giaët saáy, naáu aên, öu tieân vôï choàng, phuï nöõ, tel 714-623-6773 or 290-0090 110-7L-102604/141656

Westminster Apt. Ñaëc bieät 2 PN+ 2PT. Khu yeân tònh roäng raõi, gaàn Ngöôøi Vieät, gaàn chôï, tieän lôïi ñi laï i . Taï i ñöôø n g La Pat, giöõ a Westminster vaø Golden West. Nhieàu parking, laundry, bao nöôùc gas vaø heating water gas. Nhaän housng $1,175/month. LL: Bích Ty 714-505-0273, 714-7264002 110-7L-102604/141713

1PN, 1P.taém, goùc West & Euclid ñi boä ra chôï Ngöôøi Vieät, nhaø troáng Nov. 15. Nhaän housing $900, goïi baø Kim, 714-839-2553 110-7L-102604/141761

Garden Grove APT. 1PN, 1PT, beáp môùi, thaûm môùi. Nhaø troáng. Treân laàu. Housing OK. L/L 714892-7494 hay 714-653-8876. $800/month.

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

110-7L-102804/142039

Condo 2 bed, 1 bath, 1 car garage 1 parking space cho thueâ 1200, doïn ñaàu thaùng Dec 1 goùc Euclid + Newhope, Santa Ana. Call Tina cell 714-425-5890

110-7L-102904/142164

ANAHEIM. Nhaø Condo cho thueâ, 3PN, 1.5PT, garage, Patio, hoà taém / Spa (Community), thaûm môùi, Khu yeân tónh. N. Cedar Glen Dr. / CA 92807. $1700. LL: 714665-9324 hoaëc 714-534-7228

110-3L-102904/142180

Bolsa-Bushard Apartment 600 S/ F, tieän nghi, ñeïp, yeân tònh include utilities $600. ÑT: 4180440, sau 9PM 264-9638

110-7L-102904/142185

Westminster & Goldenwest: 2P. nguû + 2 P. taém. Khu VN. Nhieàu choã ñaäu xe. Nhaø thoaùng maùt, yeân tònh vì ôû Upstair. Bao nöôùc, raùc. Giaù $1,150. Housing OK. LL: 714-775-7878 or 714-330-4125.

110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

110-7L-102904/142222

Condo 2PN, 2PT, taàng treät, Garden Grove, 1000 sqft. Coång an toaøn, phoøng giaët ñoà, hoà bôi, 2 xe garage rieâng. Gaàn chuøa Hueä Quang, chôï, tröôøng hoïc, coâng vieân. Taát caû ñeàu môùi. $1250. Call: 310-322-0346,/ 408-1607

110-14L-102904/142250

Apartment 1 phoøng nguû roäng / 1 phoøng taém thaønh phoá Anaheim, goùc Harbor & Ball Blvd. Garage coå n g an toaø n . Nhaä n Housing $800-825/thaùng. Tel: 714-420-6232, 714-778-0415

110-7L-103104/142305

TP Westminster, goùc Beach Blvd & Hazard, 4-plex: cho thueâ 1 Ph nguû, 1 PT, raát roäng. 2 PN, 1PT. Khu ñeïp. Nhaän Housing. LL: 714636-1228 day, 714-962-6348

110-14L-103104/142321

APT cho thueâ, 3 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém, söûa laïi môùi heát. Giaù $1400. Gaàn chôï, gaàn tröôøng, nhaän housing. Xin goïi Nancy. 949-733-2552, cell: 949-6837845. Vuøng Tustin

110-7L-103104/142331

Apt cho thueâ vuøng North Long Beach. 01 phoøng nguû + 01 phoøng taém + Roäng raûi saïch seõ + garage. Phone 562-599-2651, 714731-2279

110-28L-102204/141295

Nhaø ít ngöôøi, goùc Newland / Trask dö 2 phoøng cho share. Öu tieân cho nöõ ñoäc thaân, khu yeân tónh. Bao utilities, giaët saáy, naáu aên, call: 714-914-2688

110-28L-100804/139704

Share phoøng. Khu South Coast Metro. Bao utility giaët saáy, cooking. Ñi rieâng coù phoøng khaùch gaàn UCI/OCC, fwy 55/405. Vaøo ñaàu thaùng, phaùi nöõ. L/L: 714751-6585

110-28L-102204/141296

Phoøng raát roäng, ñeïp, saøn goã môùi, phoøng taém & loái ñi rieâng, parking roäng. Bao utilities, laundry, cable. Cho ñoäc thaân. Gaàn Magnolia & Freeway 5. $420. Home 714-366-6137, Cell 626-6270170.

GARDEN GROVE - Apt. 2 Bed, 2 bath, laundry room, pool, jacuzzi, dishwasher. 10621 Bolsa Ave. Near Brookhurst, no housing, $1150/$1200. Call 714-5544700 or 626-913-8839

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for washer/dryer. 14101 Euclid. 714-530-1242 or 714897-6087

110-14L-102504/141559

GARDEN GROVE - Large 2BR, 1BA, GARAGE DOWSTAIR $1095. 11062 Barclay, Barclay on Katella between Brookhurst & Gilbert. Housing OK. English 714-637-8742, cell 714-9315008

110-7L-102804/141999

HUNTINGTON BEACH - 3 bedroom, 2 bath townhouse style with 2 car garage, large living room, 2 patio, laundry facilities great area 2201 Alabama, $1690. Beach/Ultica 714-557-8632. www.cfginvestments.com

110-28L-102204/141289

WESTMINSTER - 1 & 2 bedroom from $925. Large room, gated parking, laundry, parks, some with yards. Shopping & School close 6930 Westpark. 714-897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Bolsa & Phöôùc Loäc Thoï, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

120-7L-072504/129090

Nhaø khu yeân tónh goùc Trask Goldenwest dö 1 phoøng cho share. Phoøng troáng, doïn vaøo ngay. Nhaän Nam ñoäc thaân. Lieân laïc ñieän thoaïi 714-791-8586

120-7L-083104/134488

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng Master Bedroom roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Goïi 714-609-2811, 714-9999654.

120-14L-092104/137236

PHOØNG CHO SHARE. TIN GIÔØ CHOÙT Nhaø raát ít ngöôøi, gaàn Phöôùc Loäc Thoï vaø Bank of America, tieän ñöôøng xe bus, gaàn chôï ABC. Phoøng thoaùng khí, maùt meû, yeân tónh, ñaäu xe thoaûi maùi. Doïn vaøo baát cöù luùc naøo, naáu aên thoaûi maùi, xin ñöøng ñeå lôøi nhaén. Goïi baát cöù luùc naøo. Ñaäu xe thoaûi maùi. L/L: 714-373-5757

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

120-3L-102104/141112

Nhaø goùc Brookhurst & Hazard roäng ít ngöôøi dö phoøng master bedroom cho share $400 cho ñoäc thaân, $450 cho vôï choàng son. Bao utilities, no cooking, smoking. L/L: 714-775-0309 120-14L-102104/141201

Fullerton nhaø dö phoø n g cho share. Khu yeân tónh. Lieân laïc Baø Quan 714-870-8173. 120-10L-102204/141279

MobileHome goùc Hazard + Bushard, phoøng master-bedroom cho share, öu tieân ñaøn oâng treân 55 tuoåi, khoâng naáu aên. Phone# 714-797-5834, gaëp Nguyeân 120-10L-102204/141327

Nhaø Chapman goùc Beach dö phoøng cho Nam ñoäc thaân share. Bao ñieän nöôùc giaët saáy, doïn voâ ngay. LL: 714-200-4129 120-14L-102204/141375

Westminster: Nguû, beáp rieâng, taém rieâng, loái rieâng. $600 bao ñieän nöôùc, coù deposit, giaët saáy. Chæ nhaän vôï choàng & ñoäc thaân khoâng con nít (1 xe). 714-8930694. 120-8L-102404/141506

Dö phoøng cho (share) möôùn. Bao gas, ñieän, nöôùc. Hai phoøng coøn troáng (öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác) chæ $500/moät thaùng. Goïi baø Tö 714-658-7554 hoaëc 714-5955263 120-7L-102504/141546

Town house vuøng San Gabriel (Mission Road & Las Tunas) share phoøng $350/thaùng, no cooking, coù bathroom rieâng, coù garage, security gate with remote control. Goïi Coâ Lan: 626-6221551 120-7L-102504/141552

WESTMINSTER Dö 2phoøng (master bedroom) cho thueâ, khu toát, yeân tònh, saïch seõ. Ñoäc thaân caøng toát, caù maùy giaët saáy. Lieân laïc 714-390-9534 120-7L-102504/141554

120-28L-101704/140283

120-14L-101804/140698

Nhaø coù phoøng cho share. Garden Grove yeân tónh. Bao moïi tieän nghi. Fully furnished. Share bathroom $500/thaùng. 714-658-0203

Cresent Motel (caï n h Knott’s Berry Farm) phone 714-8283592, öu tieân cho ñoàng höông 10 ngöôøi ñaàu tieân. Giaù $175/week

110-28L-102204/141291

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

120-7L-101904/140912

Nhaø roäng vuøng Westminster dö phoøng cho share gaàn freeway 22 & 405. Bao cable & utilities. Öu tieân cho ñoäc thaân. LL: 714757-5498 hoaëc 714-482-5928.

Mobilehome 507 South Euclid #92 (goùc 1St + Euclid gaàn Bolsa) share room $400, $270. Bao ñieän nöôùc. L/L: 714-531-3830, 714251-0744

Nhaø ñeïp vuøng Westminster cho share master bedroom, loái ñi rieâng, saïch seõ khoâng naáu aên, doïn vaøo ñaàu thaùng 11. L/L: 714240-3396

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

120-7L-101904/140911

120-7L-100704/139394

Nhaø goùc Magnolia /Slater coù 2 phoøng cho share. Phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng. Bao ñieän gas. Giaù $550/thaùng. LL 714-9636573

110-28L-102204/141286

ANAHEIM - 1 & 2 bedrooms from $780. All gas paid, gated parking, laundry, large apartments & quiet. Shopping and schools close. 9081 Cerritos 714827-5550

120-14L-101904/140847

Nhaø Bushard / Hazard dö phoøng cho chò em, vôï choàng, öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm $300, $420 + $100 deposit. LL Ngaøy 562-691-2546. Toái :714-7994317

Nhaø môùi 1 phoøng First - Euclid, coù loái ñi, beáp, restroom rieâng, giaù $750, bao eveything. Thích hôïp cho vôï choàng, or coù con, vaøo 11/1. L/L: 714-234-1019, 714-234-1017

ANAHEIM - 2 bedroom $1100. Downstairs, Most utilities paid, Carport, Laundry, large and quite, Schools across street. 1651 Pampas Lane. 714-758-0550

120-14L-101804/140810

ANAHEIM - 2 & 3 bedrooms from $1,200. Pools, patios, parks, playgrounds, A.C.. Hot water paid. School nearby. 10070 Gilbert street. 714-7744090

120-7L-101804/140704

120-14L-101804/140800

Nhaø saïch ñeïp dö phoøng cho thueâ goùc Fairview/Trask ngay fwy 22, gaàn nhaø thôø coù giaët saáy. Öu tieân cho nöõ giaù $400. L/L: 714-8781841, or 714-878-0936.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-102504/141594

120-14L-102504/141597

120-7L-102504/141600

Nhaø McFadden - Euclid cho thueâ phoøng, khu yeân tònh, parking thoaûi maùi bao ñieän nöôùc giaët saáy cho caëp vôï choàng, 1 nam 1 nöõ. L/L: 714-651-5003, 839-7172 120-7L-102504/141604

Mobilehhome goùc Lampson & Haster St.(GG.) cho 2 phoøng share, P.taém, loái ñi rieâng, bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy naáu aên $600/1 thaùng. L/L: 675-2944 Phuïng. 120-7L-102504/141609

House: Westminster, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, cho vôï choàng share phoøng master, P.taém, loái ñi rieâng, coù patio rieâng, thoaùng maùt. Giaù $595. L/L: 714-775-7878 or 714-330-4125 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-102504/141611

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-102704/141906

120-5L-102804/142087

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-102904/142228

Nhaø saïch khu yeân tónh an toaøn parking roäng, dö phoøng cho thueâ $300 nam ñoäc thaân ñöùng tuoåi khoâng naáu aên bao giaët saáy, Garden Grove/Haster. 714-7507640, 757-3830

Nhaø Anaheim dö 2 phoøng cho shrare goùc Brookhurst/Orange. Raát yeân, saïch. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi or ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L.L 714-6340623.

Cho share phoøng $290 a month. Khoâng huùt thuoác, naáu aên, gaàn tröôøng O.C.C, F/w 405. Doïn vaøo ñaàu thaùng. L/L Hoøa Christine 714-657-2331 hay 714-7518426 weekend.

NHAØ 3 PHOØNG CHO SHARE gaàn chôï, Nhaø thôøû, Home Depot. Coù theå doïn vaøo ngay. 12541 Nelson (gaàn Lampson). Goïi 714-7280748.

120-7L-102504/141623

120-14L-102704/141915

120-7L-102804/142090

Nhaø McFadden Ward phoøng yeân tònh Restroom Phoøng taém loái ñi hoaøn toaøn rieâng bieät. Khoâng naáu aên. Giaù $380. Goïi 714-839-2580 hoaëc 251-3101.

Nhaø môùi khu Little Saigon dö phoøng cho ñoäc thaân share khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $350/ M. Bao gas, ñieän, giaët. L/L coâ Luïc day: 714-530-4430, night: 554-1048

Anaheim nhaø môùi khu yeân tónh gaà n Fwy 5 vaø 91 (Lincoln, Brookhurst) dö phoøng cho thueâ. Öu tieân cho Nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. 714-533-7824.

120-14L-102504/141638

Santa Ana. Dö hai phoøng. Doïn voâ anytime. $350. Gaàn South Coast Plaza. Ít naáu, khoâng huùt thuoác. Share bath, coù Internet. 714-557-0811.

120-7L-102504/141640

Nhaø dö phoøng cho share Master bedroom raát roäng, khu lòch söï ôû Fountain Valley. Khoâng naáu aên, huùt thuoác. L/L Coâ Kim ñeå bieát theâm chi tieát 714-839-3484.

Nhaø Garden Grove dö 3 phoøng cho share, nhaø ñeïp thoaùng maùt. Chuû bao gas, ñieän nöôùc cho naáu aên thoaûi maùi. Giaù $600/month. L/L: 714-638-2173

APT dö phoøng cho share goùc Newhope/First, öu tieân vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-418-9304

120-7L-102504/141643

Nhaø G.G dö 2 phoøng cho nöõ hoaëc vôï choàng son share. Khu yeân tónh parking roäng raõi. Gaàn chôï Hoàng Phaùt. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L: 714-553-3965

120-7L-102504/141654

Cho nöõ ñöùng tuoåi ñoäc thaân, vôï choàng son thueâ, phoøng lôùn, bathroom, loái ñi rieâng, Katella giöõa Euclid & Brookhurst, khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc, 1/ngöôøi $550, 2 ngöôøi $600. L/L: 714-318-4712

120-8L-102604/141660

NHAØ roäng saïch yeân tònh, dö phoøng cho ñoäc thaân khoâng huùt thuoá c share. Free cable TV, phone rieâng, xin LL: 714-2602865 or 740-1882

120-7L-102604/141663

Nhaø ôû Mc Fadden vaø Euclid coù phoøng troáng cho thueâ. Xin LL: 714-757-0928

120-7L-102604/141665

Nhaø rieâng Westminster dö phoøng loái ñi rieâng cho share, doïn vaøo 11-01. Lieân laïc Hieàn 714-3735487, 714-657-4715. Sau 8giôø PM

120-7L-102604/141666

Nhaø sau löng Phöôùc Loäc Thoï coù phoøng dö cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. Lieân laïc home: 714821-4615, cell: 714-724-9030

120-7L-102604/141689

Phoøng cho möôùn vuøng Huntington Beach, an ninh, yeân tónh. Nhaø ít ngöôøi, gaàn mall, Bolsa, freeway... $400/thaùng. Goïi: 714897-1609, 714-317-6384

120-7L-102604/141703

Nhaø dö phoøng cho share nam ñoäc thaân bao gas ñieän nöôùc cable giaët saáy, naáu aên OK, goùc Hazard - Hoover. Goïi A.Phöông 714-8944326, 714-200-5705

120-14L-102604/141707

Nhaø goùc Magnolia - Westminster dö 1 phoøng cho share, doïn vaøo ngay, bao ñieän nöôùc gas, öu tieân ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi. L/L: 714903-3694, 514-6781

120-7L-102604/141719

120-7L-102704/141921

120-7L-102704/141922

120-7L-102704/141924

MASTERROOM SHARE. Môùi taân trang, loái ñi rieâng, tieän nghi (Bathroom - heater - cable - tuû laïnh) caùch chôï Quang Minh/Myõ Nguyeân Rest 200 meùt. Nöõ only 1 ngöôøi $450, 2 ngöôøi $550. L/L Vickie 714-260-5448 cell, 714775-8487 home

WESTMINSTER. Phoøng roäng, sôn môùi, saøn goã. Ñuû tieän nghi. Nhaø ít ngöôøi. Khoâng khí an tònh. Öu tieân Nöõ, naáu aên ít. Phoøng troáng. Tel: 714-890-0628 hoaëc 478-5678.

120-7L-102804/141954

Nhaø Mc.Fadden/Newland ít ngöôøi, khu yeân tónh. Master bedroom $450. Loái ñi rieâng. Parking trong saân cable nam nöõ ñoäc thaân ít naáu aên. Bao giaët saáy. 714642-9181

120-5L-102804/141964

Phoøng cho thueâ goùc Beach Hazard. Ñoäc thaân gia ñình OK. L/L C: 714-865-0472, H: 714892-9903

120-14L-102804/141967

Nhaø Garden Grove goùc Lampson + West, yeân tónh, ít ngöôøi saïch seõ, dö phoøng cho share nam + nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Bao giaët saáy. L/L Cathy 714-3066123

120-7L-102804/141970

Townhouse dö 1 phoøng ñang troáng doïn vaøo baát cöù luùc naøo cuõng OK. Newland/Bolsa, naáu aên OK. $400 1 thaùng. L/L: 714-6512058, 651-2059, 903-1455

120-7L-102804/141975

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Mc.Fadden & Bushard dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên, xin goïi Höôøng 714-5310222 hoaëc 714-928-2192

120-7L-102804/142008

Phoø n g cho share Hazard Brookhurst, phoøng taém rieâng, cable. Bao utility giaët saáy, cooking cho hai ngöôøi lôùn $450/thaùng. 714-333-6733

Phoøng cho thueâ Magnolia/Trask, loái ñi rieâng $500/thaùng. Doïn vaøo ngay, lieân laïc soá phone 714-2602886

120-7L-102604/141782

Nhaø Chapman - Magnolia, phoøng Master vaø phoøng thöôøng cho thueâ, doïn vaøo ngay, bao gas+ñieän +nöôùc. LL: Ñaêng: 714-636-8575 hoaëc 714-308-2740

120-7L-102604/141807

120-7L-102704/141818

Nhaø gaàn Blosa / Magnolia dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share $500/ngöôøi. Loài ñi rieâng.Bao ñieän nöôùc gas, doïn vaøo ngay. LL: 714606-7788

120-7L-102704/141826

Phoøng saïch roäng, loái ñi rieâng, parking rieâng, bao giaët saáy, cable TV, ñieän thoaïi rieâng. G.Grove goùc Chapman/Dale, ñoäc thaân only 714-638-4070 or cell 262-1188

120-7L-102704/141880

Nhaø dö phoøng cho share khu Westminster cho nöõ ñoäc thaân, hoïc sinh hoaëc du hoïc. Ñieàu kieän deã daøng chuû nhaø vui tính treû trung. Giaù töø $400 - $600. Coù phoøng môùi remodel chöa ai söû duïng. Xin goïi James 714-7178057

120-7L-102704/141883

Share 1 P. $300. Cho Nöõ giôùi, khoâng naáu aên, khoâng giaët, khoâng huùt thuoác. P. taém v.s. chung. Fountain Valley. 714-876-3619.

120-7L-102704/141895

Nhaø Hazard Brookhurst Masterbedroom cho share loái ñi rieâng, phoøng roäng, môùi, choã ñaäu xe roäng raõi. Khoâng huùt thuoác. Öu tieân cho vôï choàng. L/L: 714531-5994, Cell 714-705-5119.

120-7L-102704/141900

Nhaø Brookhurst + Hazard khu yeân tónh, ít ngöôøi cho share, vôï choàng lôùn tuoåi, vôï choàng son. Goïi coâ Trinh (Baùc Gia Hoäi vui loøng goïi laïi): 714-418-9013, 714-6793757.

120-7L-102804/142098

Westminster nhaø roäng ít ngöôøi goùc McFadden Bushard dö 1 phoøng cho Nam/Nöõ ñoäc thaân share, coù cable. Khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên. LL Michel Vu 714348-1176, 714-531-6452. 120-7L-102804/142105

120-7L-102904/142120

120-7L-102804/142017

Nhaø môùi Magnolia - Newland, coù phoøng cho share roäng lôùn. Bao gas, ñieän, cable, giaët saáy, naáu aên OK. L/L David 714-8938325, 714-251-7459

120-4L-102804/142093

Bolsa First. Nhaø laàu maùi ngoùi caàn ngöôøi hieàn khoâng coù xe, 295$ thaùng. Bao taát caû. Chuû raát hieàn ñi laøm suoát ngaøy. LL. Chò Thu 714-326-7375, 714-326-7376.

120-7L-102704/141941

120-7L-102604/141731

Nhaø Fountain Valley dö moä t phoøng Master Br cho thueâ, khu yeân tónh, phoøng saïch seõ maùt meû. Doïn vaøo ngay. L/L Phone 714841-2602.

Nhaø goùc Euclid McFadden cho share phoøng loái ñi rieâng, khoâng naáu aên. Öu tieân Nam ñoäc thaân lôùn tuoåi. Doïn vaøo anytime. 714418-1991.

Newroom Harbor First bigroom $360/Th, small room $270 $280/th. Linephone cook OK, caàn quiet vaø o anytime, gaà n chôï tröôøng thaåm myõ. L/L: 714-2655163, 714-839-8109

120-7L-102704/141939

Nhaø Westminster / Monroe cho share 1 master bedroom, naáu aên, bao gas ñieän, nöôùc, doïn voâ baát cöù luùc naøo. Öu tieân Nam ñoäc thaân vaø vôï choàng son. 714-657-9960

120-6L-102604/141788

120-7L-102804/142091

Phoøng roäng treân laàu loái ñi caàu thang rieâng, ñoäc thaân khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên. Bristol/ Segerstrom. $550/mo. L.L: Vieät 714-966-2826.

APT. cho share phoøng thaûm môùi khang trang, goùc Chapman & Dell, hoà bôi... ñaày ñuû tieän nghi... LL: Kim 714-526-5918 night, or Amin: 714-315-7054

Nhaø phoøng cho share, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân. Coù vieäc laøm mieãn naáu aên hoaëc huùt thuoác, move in anytime, yeân tónh. $300/ thaùng. Taùm: 714-373-4165

Mobilehome master bedroom, goùc Bolsa + Brookhurst. Tieän nghi, phone, saùt chôï Vieät Nam, xe buyùt. Öu tieân cao nieân. Nhaän chaêm soùc ngöôøi giaø ñau yeáu. L/ L baø Thuøy 714-418-9791

120-7L-102804/142026

120-7L-102804/142035

Nhaø house dö phoøng cho thueâ, bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên. Thích hôïp ôû cho moät ngöôøi. Goùc Harbor/Garden Grove. 714-6382080

120-7L-102804/142045

Nhaø ít ngöôøi cho share master bedroom, ñeïp, roäng. Khoâng naáu aên ñoäc thaân, goïi coâ Ngoïc 8286058, 366-6020. Beach/Orange

120-7L-102804/142051

Townhouse Bolsa/Bushard coù phoøng cho share, bao utilities, cable, giaët saáy, naáu aên okay. Nhaø sau chôï Anh Ñöùc. Available November. L/L: Megan 714-8630009

120-7L-102804/142052

Nhaø rieâng ít ngöôøi roäng, yeân tónh. Harbor/Mac Fadden. Dö master bedroom. Caàn 1 caëp vôï choàng son. L/L chò Hoaøng 714-6415947

120-4L-102804/142061

Phoøng cho share loái ñi rieâng, giöôøng, Frigidaire, Microw, Central air, Parking an toaøn. Doïn vaøo ngay. Ball/Brookhurst. $300. Ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Phone 714-491-1319, Cell phone 714393-4256.

120-7L-102804/142069

Nhaø khu yeân tónh loái ñi rieâng vuøng Garden Grove caàn ñoäc thaân thueâ. L/L Phöông 714-539-2037.

120-7L-102804/142071

Fountain Valley (Euclid/Heil) master bedroom + bath. $480. Bao ñieän nöôùc, khoâng cook, khu sang, yeân tónh, ít ngöôøi. ÑT: OÂ. Hoaøng 714-839-3712 hoaëc 3568193.

120-10L-102804/142085

Nhaø goùc Euclid - Ninth (Anaheim). Dö 2 phoøng cho thueâ coù loái ñi rieâng töøng phoøng, cable, DSL. Internet khoâng naáu aên. Phoøng troáng. Doïn anytime. L/L: 714-636-8114, $350/thaùng.

Nhaø house dö 1 phoøng cho share, bao naáu aên, giaët saáy, nhaø 3 ngöôøi, yeân tónh, an toaøn, saïch seõ. L/laïc: 714-595-3500 120-7L-102904/142134

Nhaø Mobilehome caàn nöõ ñoäc thaân share phoøng Master bedroom coù phoøng taém rieâng, $380, nhoû $260, cho naáu aên chuùt ñænh, coù giöôøng ñeå nguû. LL: 714-7579495, 714-553-6561 120-3L-102904/142140

APT dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, coù parking. LL Tuaán. 714-876-8701 120-3L-102904/142145

Phoøng cho share, goùc Brookhurst / Trask, loái ñi rieâng, bao giaët saáy, öu tieân Nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, naáu aên, parking roäng. LL: 714-539-0898, 714-6236825 120-3L-102904/142148

Nhaø dö phoøng cho share goùc Westminster/Newland, giaët saáy OK. Khu yeân tònh, lieân laïc coâ Mai 714-892-9647, cell 9025091 120-7L-102904/142153

Beach / Westminster. Nhaø môùi saïch ñeïp cho ñoäc thaân share, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Bao Utilities, DSL, phoøng taém rieâng. $550. Goïi 714-588-5853 120-3L-102904/142156

Newland/Bolsa. Nhaø house dö master bedroom, loái ñi rieâng, phone, cable, bao utilities, öu tieân ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác $520. Doïn vaøo ñaàu thaùng. L/L: 714379-9859 120-14L-102904/142170

Nhaø ôû Buena Park cho share hoaëc cho thueâ. Gaàn khu VN & Cal State Fullerton. Khu residential. Cho share 4 PN/3PT ($400 - $550/ thaùng) hoaëc thueâ ($2,000/thaùng). Furnished. Öu tieân ñoäc thaân / vôï choàng son 714-393-5233, 714962-7040. 120-5L-102904/142174

House saïch, ñeïp, yeân tónh Bolsa/ Ward dö 1 phoøng $300, bao ñieän nöôùc, gas, ñoäc thaân, coù vieäc laøm, khoâng naáu aên. Phone: 714-8398329 120-3L-102904/142193

Nhaø goùc Bolsa + Purdy, gaàn chôï ABC. Dö phoøng cho share. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. Doïn vaøo ngay. L/L 714-379-0782. 120-3L-102904/142194

Nhaø goùc Beach & Westminster caàn cho share phoøng. Chuû nhaø really nice and friendly. No personal talk. parking an toaøn, gaàn Bus, Restaurant, Bank. Lieân laïc 714-657-4776 or 714-657-4536. 120-7L-102904/142210

Orange, Phoøng master cho share loái ñi rieâng, nhaø taém rieâng, maùy giaët saáy, tieän cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, coù theå naáu aên, gaàn MAIN PLACE Orange. Goïi Cao: 714-458-2000, Khanh: 639-6229.

120-3L-102904/142245

120-14L-102904/142247

Vuøng Westminster coù moät phoøng caàn ñoäc thaân nöõ or Nam. Khoâng naáu aên, phoøng loái ñi vaø rieâng phoøng taém. $600/month, bao ñieän, xin goïi sau 7:00PM. 714897-0870 Office, 562-728-3408 Cell 120-3L-102904/142248

Nhaø Euclid/McFadden phoø n g Master bedroom raát roäng loái ñi, nhaø taém, restroom hoaøn toaøn rieâng bieät. Khoâng naáu aên, giaù $400. Goïi 714-362-1648 hoaëc 717-5879. 120-7L-102904/142261

Nhaø Beach vaø 12th, phoøng ñang troáng cho möôùn cho naáu aên cho giaët saáy. L/L Haân 714-890-8055, 714-757-0784 120-3L-103104/142284

Nhaø coù phoøng cho share. 1214N Bewley #A, Santa Ana, CA 92703. Lieân laïc phone: 714-5545185, cell 714-200-4017. Bao gas, ñieän nöôùc, cable. 120-5L-103104/142285

Nhaø house, dö 2 phoø n g, coù restroom rieâng. Doïn vaøo anytime. Gaàn chôï,tröôøng, Freeway. Tel: 714-478-5194 120-7L-103104/142304

Phoøng cho share coù loái ñi rieâng, thoaùng maùt. Goùc Bolsa Newland, gaàn chôï. Caàn ngöôøi coù job. Phoøng troáng. Lieân laïc: Baø Kim. 714894-9672 (home), 714-7577009 (cell) 120-7L-103104/142308

Nhaø dö 2 phoøng roäng raõi, loái ñi rieâng, bieät laäp coù saân roäng thoaùng maùt, Westminster, doïn vaøo anytime. LL: 714-326-5295, 714-892-4505 sau 4:00P 120-7L-103104/142322

Dö phoøng cho thueâ (share) Goùc Westminster & Olive. Ñieàu kieän deã daøng. LL: 714-934-8668 hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén. 120-7L-103104/142324

Nhaø môùi saïch thoaùng maùt. Ñaäu xe an toaøn, cho möôùn master bedroom. $500. + deposit. Ñieàu kieän ñoäc thaân, khoâng thuoác, röôïu, khoâng naáu aên. Anna 714-2650385, 714-717-5585 120-7L-103104/142329

Nhaø khu Bolsa phoøng cho thueâ, öu tieân cho ñoäc thaân ñöùng tuoåi. Xin goïi 714-890-1692 120-3L-103104/142332

GG. Phoøng cho thueâ bao ñieän giaët, naáu, loái ñi rieâng $275. LL: 714-971-4602

120-7L-103104/142339

Phoøng lôùn rieâng bieät, loái ñi rieâng, beáp rieâng. Roäng raõi, thoaùng maùt, parking yeân tònh. Saùt Mile Square Park. Vôï choàng, ñoäc thaân ñi laøm. No Kid. Ai thích hôïp vaøo anytime. LL: 714-839-7656 cell: 714-422-8398 120-6L-103104/142340

Nhaø coøn môùi cho share phoøng master roäng, thoaùng, coùphoøng ñeå naáu nöôùng rieâng bieät, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, maùy giaët saáy. Nhaø gaàn Garden Grove & Dale. LL: 714-537-8760 sau 3:30PM, Saturday 9AM

120-7L-103104/142360

Phoøng Master Room cho thueâ. Garden Grove / Magnolia / Dö 1 phoøng master bedroom cho thueâ, loái ñi rieâng, bao ñieän gas, nöôùc, coù maùy giaët saáy, ñaäu xe roäng raõi, öu tieân cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son.Goïi 714-715-5687. Giaù $690. 120-7L-072904/129715

Nhaø môùi dö phoøng cho share. Khu yeân tònh gaàn Mile Square Park. Öu tieân cho phaùi nöõ. No cooking, L/L coâ Mai: 714-4177819, 714-902-3335. 120-7L-091604/136552

MONTEREY PARK. Nhaø môùi dö 1 phoøng, restroom, beáp rieâng thích hôïp cho vôï choàng son hay ñoäc thaân. Coù loái ñi rieâng. Bao ñieän, gas, nöôùc, cable. $750/ thaùng. L/L: 323-526-2137, 626524-0735 120-3L-102904/142152

Coù 1 phoøng khaùch 1 phoøng nguû beáp rieâng, loái ñi rieâng, ñaäu xe roäng raõi, gaàn Phôû 54. Goïi 714636-3008. Giaù $700.

GARDEN GROVE Phoøng master, restroom, loái ñi rieâng, ñaäu xe trong saân, saïch, roäng. Bao giaët saáy, goùc Garden Grove - Newland. Price $500. L/L: 714-719-2748

120-7L-102904/142216

120-21L-101904/140830

120-3L-102904/142212

Nhaø môùi xaây 2002 4PN, 3PT, dö 3PN 2PT cho share, coù theå cho moät gia ñình hoaëc nam nöõ ñoäc thaân share, goùc Magnolia & Katella. Xin lieân laïc 714-4931918

ANAHEIM - Nhaø khu yeân tònh, gaàn fwy 5 & 91, goùc La Palma & Brookhurst. Dö phoøng cho thueâ. Bao gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-343-6781, 714-758-1725

120-7L-102904/142217

ANAHEIM - Nhaø khu toát Brookhurst + Katella dö phoøng cho thueâ reû $250/thaùng, doïn vaøo ngay. Lieân laïc Tuù: 714-229-9564

Nhaø dö phoøng cho share ñaèng sau nhaø haøng Myõ Nguyeân. Doïn voâ baát cöù luùc naøo. Goïi Huyønh hoaëc Chi 714-839-2673. 120-3L-102904/142225

Hazard & Harbor. Phoøng cho share. Loái ñi rieâng, restroom rieâng. Bao gas ñieän nöôùc. Phoøng thoaùng maùt. Khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. L/L 714-360-8585. 120-3L-102904/142226

Nhaø goùc Chapman / Magnolia dö moät phoøng cho share $450, khu yeân tónh, coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng, doïn vaøo lieàn. Cell 714-588-5515, H: 714-539-4818

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

120-7L-102504/141618

FOUNTAIN VALLEY - Phoøng saïch seõ parking deã daøng cable, bao utilities khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác gaàn Miles Square Park, doïn ñaàu thaùng home 714-7750360, cell 714-797-9197 120-7L-103104/142311

GARDEN GROVE - Cho share 1 phoøng Master bedroom öu tieân V/C son hoaëc ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Goùc Brookhurst / Chapman. LL: 714-412-0143, or 478-3467 120-3L-102904/142127

IRVINE - Cho share master bedroom, loái ñi, phoøng taém rieâng, gaàn freeways chôï, tröôøng hoïc, bao nöôùc gas, ñieän, khu an toaøn, Höng 949-294-9896, 949-4511625 120-7L-102604/141751

SANTA ANA - Segerstrom & Fairview, gaàn Souht Coast Plaza & 405, dö phoøng ngoaøi. Bao heát utilities $350 ñoäc thaân. Doïn ngay 714-902-3315 Thaùi hoaëc 760617-5412 Chuû 120-7L-102704/141823

WESTMINSTER - Nhaø gaà n Bushard / Hazard cho thueâ phoøng coù nhaø taém rieâng. Bao utilities, giaët saáy $330/thaùng. Caàn ñoäc thaân khoâng naáu aên, coùvieäc laøm. 714-890-1517

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-14L-102604/141676

Mobile Home Open House. 11301 Euclid #26, Garden Grove (goùc Orangewood) MH 2PN, 2PT, coøn raát môùi, ñang troáng, doïn vaøo ôû ngay. Rent $895/thaùng. Giaù $34,900. L/L: 714-530-3535

300-63L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ ª FOUNTAIN VALLEY: 6PN/3PT. Khu lòch söï gaàn phoá Vieät Nam. Ñaõ taâ n trang raá t ñeï p . Giaù $698,900 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Sôn moùi. Nhaø ñeïp, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 ª 16 Units ôû Garden Grove. Ñang coù lôïi töùc cao. Chuû cho möôïn tieàn ñeå mua. Giaù 2,594,000 ª Car Wash + Property: Lôïi töùc $700,000/year. Khu thò töù. Down $600,000. Giaù $2,500,000 ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình list nhaø vôùi leä phí thaáp. Mua nhaø vaø möôïn nôï ñöôïc refund. L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

300-30L-051804/118713

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT Neáu quyù vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù equipty, muoán boû nhaø maø khoâng bò bad credit, ly dò muoán baùn nhaø hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay 714-981-9742

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

120-14L-092704/138099

120-14L-102204/141350

FOUNTAIN VALLEY - Khang trang, ñeïp, hoà bôi. Caàn ñoäc thaân, oâng baø lôùn tuoåi. Khoâng naáu aên, huùt thuoác. Bao utility 1 phoøng master $400/th. 1 phoøng roäng. Closet lôùn $350/th. 714-9643644, cell 562-810-4083 leave message.

300-180L-060404/121372

IMAX MORTGAGE 15751 Brookhurst St Westminster (giöõa Edinger & Mc.Fadden) Œª Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình möôïn nôï deã, nhanh & leä phí thaáp cho quí vò muoán mua nhaø hoaëc refinance trong vaø ngoaøi California. ª Coù chöông trình cho ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu: CHAFA LOAN cuûa tieåu bang & lieân bang cho laïi 15% tieàn lôøi. ª Coù CONSTRUCTION LOAN ñeå mua ñaát, xaây nhaø & khoâng phaûi traû tieàn cho tôùi khi xaây xong. ª Coù nôï ñeå mua apartment hoaëc commercial building vôùi ñieàu kieän deã daøng (loan under $800,000) ª Ñaëc bieät coù nôï SBA cuûa chính phuû ñeå mua business & building ª Coù laøm loan cho Mobile Home. Xin L/L: Eric 714-448-8995 714-775-4659 www.imax-mortgage.com 300-14L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $529,999. ª G.G: 12831 Westlake Ave (goùc Century Garden Grove) 4PN/4PT, 1 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 3000 sqft. Ñaát 7,500 sqft nhaø ñöôïc taân trang toaøn dieän. Traàn cao coù ñaày ñuû phoøng vaø bonus room. Beáp môùi coù gaén tuû goã granite counter, vaø center island. Saân ñaäu ñöôïc 8 xe, khu yeân tònh$675,000. OPEN HOUSE SAT - SUN 11 - 5PM ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $759,000. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-28L-072004/128226

REALTY WORLD SELECT ONE REALTY Chuyeân Moân Mua Baùn: Nhaø, Office, Building, Shopping Center, Apartment. Xin goïi ngay Nghieâm Tuù Lan Work: 714-657-7452 Cellular: 714-493-3652 OPEN HOUSE MOÃI SUNDAY TÖØ 1 - 4PM ª 6 Units Huntington Beach build 1982, 1 caên 4PN/2.5PT kieåu townhouse style, 2 xe garage ñi vaøo nhaø, 3 caên 2PN/2PT, 2 caên 1PN/1PT kieåu ñeïp goùc Beach/ Slater Giaù chæ coù $1,250,000 ª Condo ôû Garden Grove, 1PN/ 1PT theâm 1 loft roäng 916 SQ. Build 1983, HOA $175/month. Khu yeân tónh, coù hoà bôi giaù chæ coù $279,000 ª 3 units ôû G.G, taát caû ñeàu 2PN, 1PT, taàng treät, khu yeân tónh, lòch söï giaù $679,000 goùc (Magnolia/ Garden Grove) ª Nhaø Westminster 3PN/2PT. roäng 1204sqft, 2 phoøng taém ñöôïc remodeled toaøn dieän, taát caû caùc cöûa soå trong nhaø ñöôïc thay vaø cöûa French door ra ngoaøi vöôøn. Patio raát xinh xaén, doïn vaøo ôû ngay goùc Bolsa/Hope giaù $499,000 ª 10 units 1 caên 3PN/2.5PT, kieåu townhouse, 6 caên 2PN/2PT, 3 caên 1PN/1PT, 11 xe garage. Chuû mua upled, caàn baùn gaáp, gaàn Little Saigon build 1978. Ñaát roäng gaàn 20,000 SQ (goùc Newland/Garden Grove) giaù chæ coù $1,870,000 ª 8 unit ôû Westminster build 1978, ñaát roäng 20,000sqft, 1 caên 3PN/2PT, coù fireplace, maùy giaët saáy trong garage vaø coù 2 xe garage ñi vaøo nhaø, 5 caên 2PN/ 1PT, 2 caên 1PN/1PT, 9 xe garage, khu gaàn nhaø thôø Westminster tröôøng hoïc, freeway, goùc Westminster/Golden West giaù $1,499,000 ª Caây xaêng Arco coù luoân ñaát roâng1,000 sqft ôû Los Angles. Lôïi töùc haøng thaùng töø $8,000 $12,000. Baùn treân 150,000 gallon, market, smog pros. giaù $1,250,000 ª Shopping for sale ôû Garden Grove roäng 3300 sqft, tieän mok caùc dòch vuï vaên phoøng nhö Baùc só, Insurance, computer, giaù chæ coù $459,000 goùc Harbor/ Westminster. ª 11 Units ôû G.G 3 caên 2PN/ 2PT + den, 5 caên 2PN/2PT, 3 Caên 1PN/1PT. Ñaát roäng gaàn 15,000 sqft coù hoà bôi coù haøng raøo, gaàn Beänh Vieän GG. giaù 1,595,000. Quyù vò naøo muoán ñaàu tö vaøo business hay mua baùn veà Car Wash, liquor, vaø nhöõng dòch vuï khaùc xin goïi ngay Nghieâm Tuù Lan ñeå ñöôïc höôùng daãn taän tình. 714-657-7452 work, cell 714493-3652.

300-14L-073004/129888

120-3L-103104/142335

BUENA PARK - Nhaø dö 1 phoøng. Öu tieân ñoäc thaân trung nieân coù vieäc laøm. Giaù caû nheï nhaøng. L/ L: 714-952-1732.

RAO RAO VAË VAËTT

ª Townhouse GG. 1 bed, 1 bath, khu lòch söï, coù coång an toaøn, sôn môùi, end unit, 2 car garage, ñeïp $279,900. L/L Danny Lu. W/Nationwide 714-717-7063. 300-21L-081904/132948

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi

Phong thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa, cô sôû laøm aên buoân baùn, caàn baùn nhaø cöûa, tieäm bò eá aåm khoù baùn hoaëc baùn chaäm vì baát cöù lyù do gì. L/L: 714-5544056

khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-28L-100504/139051

ª Nhaø Anaheim, khu yeân tónh vaø sang troïng, sôn môùi trong/ ngoaøi, hardwood floor, gaàn freeway, schools, 4PN, 3PT, 3 car garage, 2231 SF, $595K ª Nhaø S.Corona, 5PN/3PT, 3 carsg. 3509 SF. Built 2002, travertine floor, landscaped front/ back. Gaàn freeway 91/15, schools. 659K. 714-728-1803 agent 300-28L-100504/139166

Caàn baùn gaáp ª 3 Fourplex taïi Santa Ana moãi unit 2PN x1PT thueâ cao $750,000/each. ª 2 apartments moãi caùi 8 units thueâ cao giaù 1.2 trieäu vaø 1.3 trieäu. L/L Traàn Quang Höng (CA. R.E Broker). Cali Home Realty 714636-9880 or 714-856-2216 300-28L-100604/139219

Mobilehome For sale 2 PN lôùn, 2PT + office, tuû laïnh, maùy giaët saáy included, thaûm môùi, saøn laminate môùi, roäng khoaûng 1,368 sqft., Giaù $59,900. Ñaát $800/ thaùng. Westminster. LL Huøng 714-307-4074 Serious buyer only. 300-16D1267-100704/139454

ª Nhaø G.G goùc Lampson/Ninth. 3PN 2PT, phoøng aên, phoøng gia ñình. Roäng 2400SF. Ñaát 10,000 appro. completely remodeled, chuû laø ngöôøi Myõ, cul-de-sac location. Giaù baùn $687,000 ª Nhaø baùn 3PN, 2PT. Ñaát roäng gaàn 8000 SF, zonning R2. Goùc Garden Grove/Brookhurst. Giaù baùn $465,000 Wes Nguyen: 714-454-3167. 300-30L-100804/139656

LY MOBILEHOME! Ly chuyeân lo moïi vieäc thuû tuïc sang nhöôïng by owner, hay mua baùn ñuû loaïi Mobilehomes ôû khaép nôi treân toaøn tieåu bang. Nhaän listing vôùi flat commission $3500. (Financing or Refinancing Low Rate). Coù nhieàu nhaø bank Reposs baùn giaù reû caùc cho khaùc Save $5000 - $10,000. Goïi Lyù 877-538-3033 300-30L-100804/139658

Ly chuyeân lo laøm LOAN nhaø or Refinancing (No verifield income or job, self employment OK) coù nhieàu chöông trình cho quuyù khaùch löïa choïn. Bankruptcy OK, bad credit OK. Credit score töø $500 up. Goïi Lyù 1-877-5383033 or 714-757-6741 300-28L-101004/139762

Nhaø môùi xaây 3000 SF, 5P.nguû, 4 phoøng taém coù jacuzzy 2 car garage vaø drivway 6 xe ñaäu töôøng cao 14 feet, T/P Anaheim giaù baùn $649,999 by owner. Lieân laïc anh Sôn 714-726-1536, 714726-1535 300-28L-101004/139785

ÑAÁT BAÙN Adelanto 2.14 & 2.22 maãu; Apple Valley 5 maãu, city of 29 palms 5 & 10 maãu, Salton Sea gaàn San Diego 11,760 sqft lot; Trona, CA 7000 sqft lot Landcaster, CA 15 acres, California City, CA 8000 SQFT. L/L: 714-325-6797 300-28L-101704/140068

Mobile Home 2BR 1.75 Ba ñôøi 86, thaûm môùi, saùng suûa goùc Katella & Dale, City Stanton. L/ L Henry (Broker) 714-251-8328 laáy heïn ñeå ñi coi 300-28L-101704/140097

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM Quyù vò muoán môû xí nghieäp, cô sôû lôùn taïi Quaän 9, T/P HCM, 2 khu ñaát roäng. Giaáy ñoû chuû quyeàn. Khu I: 4250m2 (khu du lòch Vöôøn Coø) 230 Dollar/m2 Khu II: 2350m2 (gaàn xi maêng Haø Tieân) $150 Dollar/m2 Lieân laïc chuù Le: 770-925-9354 home, 770-312-2515 cell ñeå bieát chi tieát vaø giaù caû phaûi chaêng 300-21L-101704/140237

Commercial building ngay Little Saigon, tieän laøm cô sôû thöông maïi, coù parking rieâng, coång rieâng, giaù $495,000. L/L: 714719-6052 300-14L-101804/140770

ª 4 Plex baù n bôû i chuû : City Westminster goùc Beach & Hazard 1 caên 3PN 2PT, 2 caên 2PN 1PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây naêm 72 raát ñeïp, ñaát roäng 10,300 sqft. Giaù $909,000 ª 4 Plex city Stanton goùc Western & Orangewood roäng 4324 SQFT, ñaát 7600 sqft covington style maùi treùo 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN 1PT, 5 garage, khu lòch söï, ñeïp. Giaù $899,000 L/L: 714-636-1228 day 714-962-6348 300-21L-101804/140803

Nhaø môùi xaây naêm 2000 vuøng Westminster roäng 2700 sq lot 7200 sq 5PN, 3PT, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, chôï giaù $750,000, xin lieân laïc Thu Haûi 714-4543492 300-14L-101904/140891

ÑAÁT BAÙN ÔÛ VIEÄT NAM. Tieàn: 24mx59m. Haäu: 29mx59m. Ñaát maët tieàn ñöôøng, quaän Bình Taân. TP.HCM. Lieân laïc Baø Saùu 714534-2102. Giaù caû phaûi chaêng. 300-28L-101904/140941

ª Nhaø 3PN, chuû ñaõ upgrade raát nhieàu gaàn Little Saigon $359,900 ª Nhaø G.G 4PN + 2PT roäng 1700 SQ, khu yeân tònh $450,000 ª Nhaø Anaheim 4PN + 2PT. Ñaát roäng 8500 SQ $425,000 ª Nhaø 4PN + 2PT xaây naêm 2004, roäng 1600 SQ trong lot ñaá t 13,500 SQ. Giaù chæ coù $479,900 ª Nhaø 4PN + 2PT, khu yeân tónh $524,000 L/L Trí Traàn (Realtor) 714-775-0800 bus 714-323-0100 cell Or Vaên Buøi (R.E Agent) 714-742-7041

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

300-14L-102104/141223

Mobile Home naêm 2000. $74,900. 3PN, 2PT, raát ñeïp, traàn cao, saùng suûa, phoøng khaùch + aên + beáp ñeàu roäng. Double wide, skylight. Katella & Euclid, doïn voâ lieàn. LL: 714-651-5105 300-28L-102204/141268

ª Nhaø 4PN + 2PT built naêm 2004, lot ñaát 13,466SQ caùch Little SG 10 phuùt laùi xe. $479,900 ª Nhaø F.V 4PN + 3PT roäng 2436 SQ lot 7800 SQ $669,000 ª Triplex daïng townhouse moãi caên 2PN + 1.5PT $619,500 ª Fourplex HB moãi caên 2PN + 2PT $810,000 ª 28 unit APT ôû Riverside xaây naêm 1971 giaù 2 trieäu 500,000 ª 18 Townhouse ôû Costa Mesa moãi caên 3PN + 2.5PT, 2 car garage thoâng vaøo nhaø, 14 tuoåi, 5 trieäu 450,000 ª Commercial ôû Ana trong lot ñaát roäng 30,000 SQ, 1 trieäu 300,000 ª Tieäm nöôùc loïc ôû Santa Ana income töø 3 ñeán $4000/thaùng. Chuû retired $50,000 L/L Christopher Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 Office 714-222-8230 cell 300-7L-102204/141331

2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát. 1 caên 3PN/2PT, 1 caên 3PN/1PT gaàn Bolsa. Giaù $680,000. Nhaø 5PN/ 3.5PT 2 taàng maùi ngoùi xaây 2004, roäng 3100 sqft giaù $549,900. Coi nhaø goïi Mr Haûi. 714-4237081. 300-28L-102204/141389

Townhouse Condo Santa Ana, 3PN, 2.5PT, 2 taàng, pool, Spa, 1 garage, 1 carport, coång an toaøn. $349,900. Taïi sao phaûi möôù n nhaø . Goï i Ray Huyø n h Coldwell Banker 714-251-7234. 300-14L-102204/141424

ª Hawthorne 6 units (4 separate houses plus duplex), large 2PN/1PT each, huge lot (20,000 sqft). Rent below market, goodlong term tenants. Seller motivated $849,990 ª Westminster nhaø tuyeät ñeïp, 3PN/2PT, 2 xe garage $525,000 ª Garden Grove: Nhaø 3PN/1PT, fix and save $399,500 ª Tieäm Tailor raát ñoâng khaùch net income $4000 - $5000/mo, $26,500. Call today Phil (Tai) Le business 714-210-2333, cell 714-5150111 300-14L-102504/141637

Townhouse raát ñeïp ôû Beach/ Cerritos 3 bed/2 full bath, nhaø beáp phoøng khaùch rieâng bieät, 2 xe garage attached, nhaø roäng 1 taàng nhö moät nhaø house. Giaù $355,000. Tuaán 714-719-5515 300-14L-102504/141647

NHAØ BAÙN BÔÛI CHUÛ, 5 Bed, 3 Bath, roäng 2000 sqft, neàn gaïch 12 choã ñaäu xe treân saân. Gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Giaù $550,000. L/L: 714-265-9072 H or 714705-3237 cell 300-14L-102604/141669

Nhaø Corona/Riverside. Xaây 2003, 2600 sqft, 4PN + 1 game room + 3PT. Tiles & Berber carpet. Highly upgraded. Model quality. Gaàn fwy 91 + 15. Giaù $524,900. Open house Sat - Sun 1-4PM. Brian 951-522-7716 300-14L-102604/141682

CALI HOME REALTY NHAØ BAÙN ª Mobile home family park 3PN/ 2PT, saün maùy giaët saáy, tuû laïnh, garage ñeå ñöôïc 3-4 xe, saïch seõ ôû ngay ñöôï c goù c MagnoliaWestminster, giaù $47,500 ª Nhaø Garden Grove, ñaát roäng treân 10,000 sqft zone R3 coù theå xaây ñöôïc 3 units, giaù $500K raát toát cho builder ª 4 Plex Garden Grove moãi caên 2PN/1.5PT ñang cho thueâ $4800/ month, nhaø roäng 4355 sqft, khu cho möôùn raát deã giaù $839K ª 4 Plex Garden Grove 1 caên 3PN/1.75PT, 2 caên 2PN/1.75PT, 1 caên 1PN/1PT ñang cho möôùn ñaày giaù $875K ª 3 Plex Garden Grove 1 nhaø vaø 2 units ñang cho möôùn ñaày, khu ñeïp cho möôùn deã, giaù $730K ª 6 units Garden Grove 2 caên, 3PN/2PT, 4 caên 2PN/2PT ñôøi 1987 goùc ñöôøng thaät ñeïp, maùi ngoùi ñoû môùi tinh, ñaàu tö vöøa ôû vöøa cho thueâ giaù $1,500,000 ª Duplex, Orange, ñi boä ra nhaø thôø Tam Bieân, the Block, tieän freeway, khu thaät ñeïp, lòch söï, nhaø vó ñaïi nhö villa lôùn Huntington Beach, moãi beân roäng gaàn 1600 sqft, 3PN, 2 1/2 phoøng taém, garage, choã ñaäu xe roäng, giaù $735K L/L Tom Nguyeân: 714-414-8010 Hoaëc Kenny Khaùnh: 714-8789132 300-7L-102604/141715

CHUÙ YÙ: Chuùng toâi nhaän laøm moïi loaïi loan vaø ñaáu giaù nhaø chính phuû cho caùc tieåu bang nhö: ARIZONA, CALI, TEXAS. Tieàn lôøi thaáp, leä phí haï, taän taâm, uy tín. Nhieàu cô hoäi raát toát neáu quyù vò ñaàu tö kòp thôøi goïi ngay Diane 714-234-8415 300-7L-102604/141716

Mobilehome baùn reû chuû caàn ñi xa, nhaø troáng Giaù $48,000. Khu family 8200 Bolsa #86, 3 phoøng nguû, 2 taém, laøm môùi ñeïp saùng suûa saïch seõ, maùt meû, ñaäu ñöôïc nhieàu xe. Xin môøi 2 ngöôøi traû $45K trôû laïi thöông löôïng laïi neáu muoán mua thaät söï. Xin goïi Hoa. 714-657-8968 300-7L-102604/141735

Chuyeân nghieäp mua, baùn nhaø vaø finance, ñoàng höông phuïc vuï ñoàng höông. List nhaø chæ laáy 1% xin goïi ERA Thaønh Huyønh 714423-7277 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-102604/141793

Nhaø Westminster 3PN 2PT nhaø môùi taân trang chuû giöõ kyõ coù Central A/H. Khu yeân tónh gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $529,000. L/L 714-531-2276, 757-6758.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-102704/141944

300-28L-102604/141798

ÑÒNH GIAÙ ÑÒA OÁC (REAL ESTATE APPRAISAL) Œª Chuyeân ñònh giaù cho single family, residence, condo, FHA, 2-4 units ñeå mua baùn, refinance, PMI removal insurance claim. ª Phuïc vuï cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong vuøng Los Angeles, Riverside and San Bernadino counties. Xin L/L: 714-785-2089 Monday - Saturday (9AM - 6PM)

300-7L-102604/141801

Nhaø gaàn Bolsa+ Ward, 4 p.nguû, 3 .taém, tình traïng hoaøn haûo, sôn vaø thaûm môùi, trong cul-de-sac, khu yeân tónh. Giaù thöông löôïng. Huø n g Hoaø n g 714-588-0654. $494,900.

300-7L-102604/141803

Nhaø gaàn Brookhurst + McFadden 4p. nguû 2.5 p.taém, 2 taàng roäng 2,800sqft, 3 xe garage. Coù Wet bar, Family rooms, khu yeân tónh, cul-de-sac. Giaù reû. Huøng Hoaøng 714-588-0654. $669,900.

300-30L-102804/141961

OWNER FINANCED, EASY QUALIFYING, LOW DOWN!!! G.G, 2 story townhouse, 3BD/ 2.5BT, bonus room, 1325 sqft, double garage, patio, balcony, laundry. Totally upgraded. Movein condition, 13191 Newland #7, 714-878-0842

300-28L-102804/141966

NHAØ ÔÛ VIEÄT NAM Maët tieàn khu Vieät kieàu quaän Bình Taân, T/P H.C.M gaàn coâng vieân tröôøng hoïc nhaø ñuùc hai taàng, xaây naê m 2001, 3 phoø n g nguû , 3 phoøng taém, saân thöôïng ñieän thoaïi maùy nöôùc noùng ñaày ñuû giaù baùn 105,000 USD, moïi chi tieát goïi 714-721-1202

300-28L-102804/141968

ÑAÁT BAÙN 50% OFF 4 loâ ñaát ôû nghóa trang Melrose Abbey Anaheim, gaàn goùc Chapman/Lewis goàm caû moä bia, kim tónh trò giaù $12,500. Baùn $6250. Xin goïi 310-784-7843

ÑAÁT BAÙN Thuoäc Los Angeles County, caùch Downtown 1 giôø, coù haõng lôùn: Lockheed, Boeing, Northrop... nôi ñang haáp daãn ngöôøi mua nhaø (baùo LA Times 10.18.04). Ñaát 2 1/2 maãu, 5 maãu, 10 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng nhöïa, giaù $25,000 ñeán $70,000. Mr.Phaïm 714-496-8590

300-14L-102704/141840

300-7L-102804/142036

300-7L-102704/141815

CHUYEÂN BAÙN NHAØ BANK TÒCH THU 1. Westminster: Townhouse, 3PN, 2.5PT. Trung taâm Little Saigon. Hoaøn toaøn taân trang. Nhaø coù theå doïn vaøo ngay. 2. Westminster: Nhaø 4 PN, 1.75 PT. Trung taâm Little Saigon. Nhaø ñeïp thaûm môùi, sôn môùi trong ngoaøi. Phoøng khaùch roäng lôùn. Ñòa ñieåm toát. 3. Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT. Trung taâm Little Saigon. Coù Patio, nhaø beáp vaø phoøng aên loùt gaïch. Ñòa ñieåm toát. 4. Westminster: 4 Plex 4 caên, 2PN, 1PT, Trung taâ m Little Saigon. cho möôùn 3 ôû 1 khoûi traû tieàn. 5. Garden Grove: 4-Plex, 4 caên 2PN, 1PT. Gaàn Little Saigon cho möôùn 3 ôû 1 khoâng caàn traû tieàn nhaø. R.E.U PROPERTIES. LL: Allen: 714-335-2222, or Cindy 714-376-1900

Mobilehome baùn 3 phoøng ñôøi 99, family 2 parking, rent $600, giaù $64,000, gaàn tröôøng hoïc, chôï, goïi 714-379-0710

300-14L-102704/141843

ª Tieäm 1 Hr Photo Ana thaønh laäp treân 15 naêm. Lôïi töùc $6000/ thaùng, sau khi tröø chi phí. Coâng vieäc deã daøng, chuû seõ höôùng daãn. Giaù baùn $65,000 ª Tieäm phoùng hình lôùn, söûa hình cuõ, ñoùng khung chuïp hình Passport. Baùn ñuû loaïi khung vaø tranh ngheä thuaät. Laøm business card. Naèm treân Bolsa trung taâm Little Saigon. Lôïi töùc sau khi tröø chi phí $4000/th, chuû seõ höôùng daãn. Giaù baùn $37,000 ª Nhaø 2 taàng WTM ngay Little Saigon 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Roäng 2350 sqft, ñaát 6000 sqf. Taân trang toaøn dieän, giaù baùn $630,000 ª Condo taàng treät Ana, roäng 1200 SQFT 3 phoø n g nguû , 2 phoøng taém, khu coù coång lòch söû giaù baùn $319,000 ª Nhaø ôû G.G gaàn Little Saigon, 3 phoøng nguû, 1phoøng taém. Taân trang toaøn dieän. Giaù baùn $449,000 Call Vivian Buu: 714-679-5692

Nhaø vuøng Westminster sau chôï AÙ Ñoâng saân tröôùc roäng saân sau coù caây aên traùi, baùn bôûi chuû giaù caû thöông löôïng. L/L: 714-2008789, 714-369-3974, 714-2519390.

300-14L-102704/141870

GARDEN GROVE Court Sale. Nhaø 3PN, 2PT, Hardwood Floor, saân roäng, 2 car garage. Culdesac location, khoaûng $50,000 döôùi thò tröôøng. Giaù $400,000 Huy Agent: 714-918-2518

300-7L-102704/141904

Mobile Home 3BR 2 Bath. Raát ñeïp nhö môùi, gaàn chôï. Goùc Westminster vaø Euclid. Space rent $650. Giaù 103,900. L/L David 714-705-3433 hay Nhung 714-741-3971.

300-14L-102704/141923

HOUSE FOR SALE ª 10621 McKleen St, G.G. Brandnew two story home, built 2004, no association fee, tile roof, 4 bedrooms, 3 baths, living area 2200 SQ.FT, high ceiling. Doule door-enrtry, master bedroom w/ jacuzzi, 2 car attached garage $619,000 ª 10631 McKleen St, G.G. Brand new two story home, built 2004. No association fee, tile roof, 4 bedroom 3 bath, one bedroom dowstairs, living area 2800 SQ.FT, high ceiling, double door entry, corner lot, 2 car attached garage. Giaù $659,000 L/L Phillip Ngo 714-608-5463

300-7L-102704/141937

Nhaø baùn, 4PN/2PT, gaàn Ward/ Hazarad, ñaát hôn 7,000sqft, remodel kitchen & bathroom, ceramic floors, new carpet, move in condition, khu toát, yeân tónh. Giaù $485,000. Danny Tran 714454-7300.

300-4L-102804/142041

Mobile Home 1PN, 1PT, sôn vaø gaïch môùi. Goùc First/Fairview $17,500, ñaát $550. Tel: 714746-6823

300-7L-102804/142094

Nhaø G.G, 3PN, 2PT. Corner lot ñaát roäng saïch seõ. Gaàn tröôøng hoïc. Khu yeân tónh giaù $530,000. Open house 10/30 & 31. 12:00 - 5:00. L/L Loan Phan 714-8017462

300-14L-102804/142104

Nhaø baùn bôûi chuû goàm 2 caên nhaø treâ n loâ ñaá t commercial gaà n 80,000 sqft, coù coång tröôùc sau Pomona ñöôøng Gavey giaù $299,900, phone 909-374-2252

300-3L-102904/142213

300-7L-102904/142270

GardenGrove: 1- Nhaø roä n g 2,500 Sqf. Ñaát roäng treân 15,000 Sqf 5PN/2PT gaàn chôï Vieät Nam khu yeân tónh, an ninh chuû caàn baùn gaáp giaù $549,000. 2- Nhaø Garden Grove 3PN/2PT, coù patio, caây aên traùi. Nhaø roäng, ñaát roäng, khu vöïc toát chæ coù $425,000. Westminter: Nhaø gaàn khu Bolsa 3PN/2PT gaàn chôï, tröôøng hoïc, caây aên traùi, môùi taân trang chæ coù $459,000. Xin goïi cho Tuaán: 714-595-3543 hoaëc Cao: 4582000.

300-7L-103104/142289

Nhaø baùn hoaëc ñoåi TP. GG. roäng 2400sf. ñaát 18,000 sf., Duplex 3PN, 2PT cho möôùn $3200. LL Aliwoong 714-315-1877 hoaëc Tony 714-658-3575 nhaän laøm Loan

300-7L-103104/142302

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-3L-102904/142236

Nhaø ñeïp môùi xaây 2004 ôû Ontario 4PN, 3PT, 2129 sf. nhaø treät, 2 master suites, granite counter top, maùi ngoùi 2.5 car garage. Giaù $399,000. 909-606-8803 Broker

2002 TOYOTA Sienna LE 7 seats

300-14L-103104/142317

400-5L-102904/142265

2 cöûa hoâng power seat, nieàng nhoâm. Xe raát ñeïp. AC CD Cassette. 41,000 miles. $11,500. #4MHE810. LL 714-892-1995 or 714-655-0206.

FV, gaàn HB, nhaø ñeïp trong khu raát toát, tröôøng hoïc nhaät nhì O.C. 4 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, master ôû taàng döôùi, nhaø ñöôïc söûa sang raát nhieàu. Xin lieân laïc: Tiffani Hua 714-206-4215

2002 TOYOTA Tacoma, silver, 4

300-14L-103104/142336

2001 ACURA Integra 2 door sil-

Mobile home caàn baùn by Owner Ñôøi 84, 3 PN, 2PT. Family Park. Giaù $62,000. Gaàn chôï ABC vaø Westminster Mall. Goïi 714-7750682

doors. Full power, 4 choã. Good AC/CD, xe ñeïp maùy toát, giaù $12,500.OBO. Phone: 265-0367, 417-7423, license 57105 400-5L-102704/141911

ver gheá da sunrooof nieàng ñoä 17 in. raát ñeïp, low mile 22,762 original. Caàn baùn $9,200. L/L 714-478-1154. Vin#S001012. 400-7L-102804/142046

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 3000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-7L-102004/141003

2004 BMW 2 cöûa Only 10K

miles, maøu xanh, xe tuyeät ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. CD, FM, AM , 8 loa. $25,000. OBO.. L/L: 7 1 4 - 4 6 5 - 6 3 8 4 . (#BABD33494PL)00644 400-5L-102704/141847

2003 ACURA MDX 7 seat, full

option, lowmile (11,000 mile only) DVD, CD player & Changer, leather, roof, bar, môùi tinh, raát ñeïp, $31,500. (Vin#503561). 714-315-9383, Finance OK 400-6L-101704/140331

2003 HONDA Civic LX maøu xanh

ñaäm 14K miles, trong ngoaøi môùi ñeïp, CD, Cass. Xe raát hoaøn haûo. Baùn 8,700. Goïi Long 714-5546223 or 675-0304. (4OXR878). 400-7L-102604/141729

2003 TOYOTA RAV-4, ñôøi S,

sunroof, CD, alarm, maøu ñen môùi coù 10K, xe coøn môùi tinh. Caàn tieà n baù n gaá p giaù $11K, vin JTEGH20, goïi 714-675-2121 400-7L-100404/138953

2002 Odyssey van, automatic,

silver. Full power, alloy wheels, CD, 29,000 miles. Xe ñeïp, hoaøn haû o chaï y toá t . Baù n $14,200 thöông löôï n g. L/L: 714-6230707, vin #H538704 400-7L-102904/142231

2002 ACCORD EX, 4 cöûa,

sunroof, alloy wheels, 1 chuû 65K miles, coøn nhö môùi, AC, CD, alarm, voû môùi maùy Vtech. No accident, $11,900. 714-8395620, #4MGC424 400-7L-102604/141802

2002 HONDA Accord, V6, maøu

cream, trong ngoaøi coøn môùi, 45 ngaøn miles, gheá da töï ñoäng, 1 ñôøi chuû, baùn $16,500. Xin lieân laïc Trinh 714-300-5452 400-5L-102804/141955

2002 LEXUS ES300, kieåu môùi

2001 HONDA Odyssey LX, V6,

maøu silver, 7 gheá ngoài, auto. Full power, CD, tape cuûa Honda, ABS, brake. Xe giöõ nhö môù i baù n $12,700. Lic #4NLY558. L/L: 714-270-7226 400-7L-102904/142186

2001 HONDA Odyssey EX 2001 raát ít miles (9000 miles), giöõ gìn raát kyõ, hoaøn haûo raát toát caàn tieàn neân baùn gaáp. $18,500 goïi Duõng: Home (714) 891-8685, cell (714) 657-9118 4PJC370 400-3L-102904/142238

2001 HONDA Civic EX 2 cöûa soá

tay full power sunroof, maøu silver. Xe raát ñeïp nhö môùi, 31,000 miles. $6,850. #5AXM521. LL 714-655-0206, 714-892-1995. 400-7L-102904/142243

2001 HONDA Odeysey EX, gheá

da, cöûa töï ñoäng, A/C, CD, DVD, alarm, voû môùi, 1 chuû 58K miles, nhö môùi, ñuû option xem thích ngay, sôn gine, no accident, #4JMT687, $15,500, 714-7767549, maøu traéng. 400-3L-102904/142132

2001 MERCEDES C320, V6,

auto, 4Drs, maøu silver, moät chuû, giöõ kyõ, chæ coù 59K miles, baùn reû $19,750. Goïi Phöôùc 714-6368668. (Nhaän traû goùp), L #4WDQ768 400-3L-100104/138802

2001 TOYOTA Camry LE, maøu

white, soá töï ñoäng, AC, CD, AM/ FM, raát saïch seõ trong ngoaøi on sales $8500, vin 357621, call 714-534-8494 400-7L-102904/142227

2001 TOYOTA Tundra V6,

longbed, maøu traéng, 100K miles, A/C, CD, alarm, voû toát, bed liner, 1 chuû coøn raát toát, tieän chôû naëng. No accident $7500. 714-7575816, #6P97866 400-5L-102904/142259

2001 TOYOTA Camry, maøu sil-

ver (baïc) xe tuyeät ñeïp, maùy toát, CD vaø A/C ñaày ñuû, $7600. Phone 714-265-0367, 714-417-7423 400-3L-102904/142267

2001 TOYOTA Camry LE. Full

power maøu silver, low mile 58K only, baûo ñaûm no accident CD, new tires, trong ngoaøi môùi tinh raát ñeïp, dö duøng $8800, LP #5JSA902, 714-315-9383 400-7L-102904/142163

2000 BMW 323CI. Full power,

steptronic trans (auto/manual), 2 doors, sunroof, alloy wheel, leather seat, blue, 56K miles, new excellent condition, must see. $24,600, #5HST648. Call Edward at 714-292-9040 (English speaking, please) 400-5L-102804/142048

hoaøn toaøn, ñeøn HID, xe maøu ñen, gheá da, 6 dóa, Dual Climate Control, xe ñeïp tuyeät vôøi. $17,400.OBO, only 33,000K miles. Call 714-465-6384, #JTHBF30G32501168

2000 CAMRY LE, maøu silver,

400-7L-102804/142076

2000 CAMRY LE, full power, chuû

2002 TOYOTA Tacoma Truck

maøu traéng hai choã, 26,000 mile, raát môùi chuû xaøi kyõ döø duøng caàn baùn $12,000. Goïi Tuyeát 714-8398137. Lic#7A36865. 400-7L-102904/142224

2002 TOYOTA Corolle LE. Full power, window, A/C, cassette, 4 cöûa, töï ñoäng, 4 voû môùi, 1 chuû, 40K miles, coøn môùi. No accident maøu kem, xem thích ngay $7900. 714-231-9453, #4TFK598 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

auto. Full power, CD tape. P.seat, ABS, brake 64K miles, xe giöõ gìn raá t toá t . Baù n $8300. Lic #441912. L/L: 714-270-7226

400-7L-102904/142172

giöõ kyõ, voû môùi, xe ñeïp power seat, xe hoaøn haûo giaù $8200 (4JJR801) ° 1998 Avalon full power sunroof, nieàng ñuùc, power seats. Chuû giöõ kyõ giaù $8300 (4BQG576) Lieân laïc 714-554-8370 Pager 714-202-2828 400-7L-103104/142354

2000 CELICA GTS 62Kmiles, silver sunroof, alloy wheels, Leather, Premium sound, six speed, four airbags. $7,000. OBO. Caàn baùn gaáp .LL Huy 714-878-4310 Great Shape. (#4TPG 830)

400-3L-091704/136881

2000 HONDA Odyssey van, maøu

xanh, soá töï ñoäng, 7 choã ngoài. Hai maùy laïnh. Alloy wheel, hai beân coù remote, auto powers sliding door. CD, AM/FM cassette, saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho gia ñình 68 miles on sales $13,900. 714-534-8494, #573367 400-7L-102604/141698

2000 HONDA Accord Ex 2 door

töï ñoäng 58K miles, maøu red. Baùn $7800 OBO. Lic#5EDK384. LL: 909-628-3105, 909-4380809

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-4L-102904/142196

2000 TOYOTA Camry LE Full

power AC Cassette CD, chöa accident, sôn gine. 41,000 miles. Xe raát ñeïp. Baùn $9,300. License 4HKB421. 714-315-9560. 400-3L-102904/142219

2000 TOYOTA Camry LE, CD,

Cassette, power seat, thaéng ABS, moät ñôøi chuû, xe ñeïp, trong ngoaøi hoaøn haûo nhö môùi. Giaù: $8,900. LP#4HTZ409. L/L: 714-2349970, 714-588-1708. 400-3L-102904/142220

2000 TOYOTA Avalon, XL, V6,

400-14L-101804/140763

400-14L-102904/142183

1999 TOYOTA Sienna LE, white, V6. New brakes and tires, coù CD vaø alarm. Full power, freeway miles 153K. Never accident raát ñeïp, good condition $7300. Huy: 520-270-0633, #065MCR

400-4L-102904/142195

1999 TOYOTA Camry LE Full power AC Cassette, chöa bò ñuïng, sôn gine, môùi thay Timing belt. Over 100,000 miles. Baùn $6,500. License 4FFP305. 714-3159560.

400-3L-102904/142204

1999 TOYOTA Camry AT-AC 1

ver, 100K, Auto, 4 doors, voû môùi Good Year, No accident, chuû giöõ kyõ, maùy toát. Xe raát ñeïp. #4XPJ595. $7,850. L.L 714878-1665.

chæ coù 60,000 miles, gheá da, nieàng nhoâm, CD, power seat, 1 ñôøi chuû maøu traéng, pure white, trong ngoaøi hoaøn haûo, xe coøn nhö môùi, giaù $13,900. LP #4NHZ512. L/L: 714-234-9970, 714-588-1708

chuû Full power CD + Cass, 120Kmi freeway miles. Lyù do ñi laøm xa coøn raát ñeïp, original sôn, khoâng traày baùn gaáp. $6,100 OBO. (4FR11042). 714-260-2645.

400-3L-102904/142133

400-3L-102904/142232

1999 TOYOTA 4 Runner silver

400-5L-102704/141926

2000 HONDA Accord LX. Sil-

2000 HONDA SE, 4Drs, auto.

Full loaded, beautiful car, baùn reû, $9350. (Nhaä n traû goù p ), goï i Phöôùc 714-636-8668, L #4DVA368 400-7L-102904/142237

2000 LEXUS ES300, 6 maùy,

sunroof, gheá da, 1 chuû nhö môùi, 82K miles, CD, alarm, side airbag, alloy wheels, no accident, xem thích ngay $13,900. 714623-6866, #4KAB115 400-7L-102904/142239

2000 LEXUS RX300 (SUV) 4x4,

sunroof, alloy wheels, roof rack, rear spoiler voû môùi, CD changer, 1 chuû 80K miles coø n môù i nguyeân. No accident $15,900. 714-757-5816, #4JLT301 400-3L-102904/142175

2000 PORSCHE Boxster “S” chæ

coù 28K miles, 1 chuû, like brandnew. Giaù $32,900. Goïi Huøng 714-675-0743, lic 1KKG468 400-3L-100804/139691

2000 TOYOTA Sienna maø u

traéng, full power, soá töï ñoäng AM, FM CD, saïch seõ trong ngoaøi xe hai maùy laïnh, 7 choã ngoài. Thích hôï p cho gia ñình, on sales $9,990. Vin 235375, call 714534-8494 400-7L-102504/141632

2000 TOYOTA Sienna XLE sôn

nguyeân thuûy diamond blue. Full power leather geats alloy wheels, all option, tình traïng hoaøn haûo thích hôï p gia ñình baù n reû $10,300. L/L Mai 714-7757879, C: 714-448-7065, vin 5EIS525 400-7L-102604/141725

2000 TOYOTA Pickup truck, maøu

silver töï ñoäng, 38K miles. Baùn $6500. OBO (Lic# 49864). LL: 909-455-7203, 909-398-1240 400-3L-102604/141745

2000 TOYOTA Camry LE, auto,

4 cöûa. Full power, cassette, 1 ñôøi chuû 26K miles sôn gine khoâng traày moùp. Excellent condition (4TSB797). 949-690-1748 400-5L-102704/141850

2000 TOYOTA Camry LE, full

power, maø u green, 01 chuû , sunroof, alloy wheel, CD, thaéng ABS, power seat, new timing, raát ñeïp, chaïy raát toát. $7,900. LP# 4PTA911. 714-315-9383 400-5L-102804/142047

2000 TOYOTA Sienna LE, van,

maøu green, auto. Power windows, CD, tape. Alloy wheel, roof rack. Xe coøn raát môùi. Baùn $9900. Lic #4HTB415. L/L: 714-270-7226 400-4L-102804/142102

2000 TOYOTA Avalon XL, V6,

full power töï ñoäng, low miles, moät ñôøi chuû, CD, cassette, power seat, nieàng nhoâm xe ñeïp trong ngoaøi hoaøn haûo nhö môùi giaù baùn $11,500. LP #4RLZ430. L/L: 714-234-9970, 714-588-1708 400-3L-102904/142130

2000 TOYOTA Sienna, LE, auto,

7 passengers, tuyeät ñeïp, coù CD, baùn reû $9800. (Nhaän traû goùp), goïi Chaùnh 714-240-4733, L #4WHT966 400-3L-102904/142187

2000 TOYOTA Avalon XL 4 cöûa

töï ñoäng Fully loaded C/C, dual p/seat, side air bag, 1 ñôøi chuû, 34K miles, excellent condition. #4TKS846). $12,800. 714-2613125, 714-261-3125.

2000 TOYOTA Camry LE 4 maùy 4 cöûa töï ñoäng full power CD. AC. Cassette, maøu vaøng lôït, 61,000 miles. $6,450. Xe raát ñeïp. #4MEH800. LL. 714-8921995 or 714-655-0206.

400-7L-102904/142246

2000 TOYOTA Celica GTS (6SPD) soá tay, maø u silver, sunroof, gheá da, alloy wheels, CD, A/C, voû môùi, xe ñeïp. No accident, chuû ñi freeway 104K miles, coøn raát môùi, rear spoiler. Body kit, xem thích ngay, $6900, 714-231-9453, #4LUV784

400-3L-102904/142269

2000 TOYOTA Sienna, XLE. Full

power, CD, A/C, radio cass, 4 voû môùi, maøu blue tình traïng hoaøn haûo $10,700. 714-899-5630 or cell 200-8144, 115K miles, #4HZC978 400-3L-102604/141736

1999 ACURA 3.2 TL, 4 cöûa töï ñoäng, fully loaded, sunroof, gheá da, dual P/seat, side air bag, like new, 33K miles, 1 ñôø i chuû (#4DTB 569) $11,900. 714-3647877

400-3L-102904/142211

Full power roof rack Alloy wheels running board, 1 owner, 100K. Xe ñeïp giöõ kyõ. $7,800. #4HGR463. L/L 714-675-0477.

400-7L-102904/142233

1999 TOYOTA Tacoma SR5, extracap, töï ñoäng, bedliner, A/ C, cassette, voû môùi, 1 chuû, 90K miles coøn raát toát, no accident, no accident 4 maùy 2.4. Moïi thöù good. $7500. 714-776-7549, #5X08384

400-3L-102904/142254

1999 TOYOTA Avalon XLS, full option,1 chuû, gheá da, sunroof, Alloy wheel, CD, Cas, ABS, Power seat. Baûo ñaûm no accident, raát ñeïp, xem laø öng. $8,900. LP #4DJD490. 714-9016756.

400-3L-102904/142258

1999 TOYOTA Camry LE, Full power, maøu blue, baûo ñaûm chöa sôn laïi, CD, thaéng ABS, Power seat. Coøn raát ñeïp, chaïy toát, ñang duøng muoán baùn $5,900. LP#5GAV700. 714-901-6756.

400-7L-102904/142234

1998 4 RUNNER SR-5, 6 maùy.

cöûa. Fully loaded. Sunroof, gheá da, dual P/seat, side airbag, 32K miles 1 ñôøi chuû, garage kíp nhö môùi. $10,400. 714-613-3040 (4TBK360)

Fully loaded, sunroof, alloy wheels, running board, roof rack, rear spoiler, A/C, CD, alarm, voû môùi, 1 chuû 100K miles, ñi kyõ coøn nhö môùi, sôn gine, no accident, $8900. 714-231-9453, #4NPS564

400-3L-102904/142256

400-3L-102904/142188

400-3L-102604/141742

1999 AVALON XLS, töï ñoäng, 4

1997 HONDA Accord Special

Edition, Burgundy, full power, automatic, 4 doors, AC, CD, AM/ FM, alarm 140,000miles. Caàn baùn gaáp $5,000. (#4XSH 415). LL: 714-244-6202, 714-2004781 400-4L-101904/140924

1997 HONDA Accord, LX, 4 cöûa,

töï ñoäng. All power, door, mirror, window, steering cruise control, A/C, CD, radio, new sticker 2005, good mileage. No accident 1 chuû, xe ñöôïc giöõ saïch seõ. Giaù $5800. LP #4GFP0833. L/L: 714-321-9543 400-7L-102504/141566

1997 HONDA Civic 2 door,

white, 67,000M, sunroof. A/C, CD: salvage. Ñi xa caàn baùn $5500. Lieân laïc Tuaán 714-6385487,hoaëc 350-2360, lic #3XYC078 400-7L-102904/142242

1997 HONDA Accord EX, maùy

Vtec, sunroof, alloy wheels, CD, A/C, 4 cöûa coøn môùi 1 chuû 98K miles, xem thích ngay $6000. 714-623-6866, #4RVN553 400-7L-103104/142350

1997 MBZ E320 Blk Tan, Int

Fully loaded Sunf. Lthr. New Tires, new tires, new brake rebuild, Transmission 140,000 miles. Ask for $11,500. OBO. 714-963-2890 or 714-588-9392 (#3TJP 902) 400-4L-103104/142292

1997 PLYMOUTH VAN Vovater

SE 3.3 Liter 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/ 05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $4600. LP#3LPS527. LL: 714-321-9543 400-5L-102704/141927

1997 TOYOTA Camry LE, Auto,

4 doors, white, 110K, ABS, CA, No accident, maùy toát, xe raát ñeïp trong ngoaøi. #4FPS846. $5,550. LL. 714-878-1665. 400-4L-102904/142197

1997 TOYOTA Avalon XL Full

power AC Cassette, chöa bò ñuïng, sôn gine, over 100,000 miles. Xe raát ñeïp. Baùn $6,400. License 3TBD 361. 714-315-9560. 400-7L-102604/141692

1999 DODGE Caravan, V6. Full power, A/C, CD, baù n $4400 (31575), 714-251-3155, 714539-1182

400-7L-103104/142353

1999 HONDA Passport moät ñôøi

chuû, nhö môùi, V6, silver auto, alloy wheels, running board 6CD, cassette, AM/FM, 49K, never accident. $10,9000 (# 4GOU307). 562-809-5883, 562544-8988 400-7L-102704/141919

1999 LEXUS RX300 Auto Fully

loaded 4 x 4 Brown color, side air bag, gheá da, sunroof, C/D change, 48Kmiles, 1 owner, giöõ kyõ nhö môùi. (4TSK760). $15,900. 714-213-4832. 400-3L-102604/141734

1999 SIENNA Van LE auto, full power, white color, CD changer, v6, only 34K miles, 1 owner, perfect condition, $10,800. 714613-3061 (#4APB774)

400-7L-102904/142249

1999 SIENNA XLE, sunroof, gheá

da, nieàng ñuùc. Alloy wheels, 2 maùy laïnh, CD, cassette, 7 choã ngoài maøu silver, 6 maùy, coøn nhö môùi 92K miles, $8900. 714-7575816, (4NCL351) 400-14L-102004/140994

1999 TOYOTA Van Sienna. Töï ñoäng. No accident. Maøu traéng, maùy toát, goïi hay ñeå lôøi nhaén soá 714-893-3589. Giaù $9200, 4EUX134

400-3L-102204/141465

1999 TOYOTA Honda Passport V6, silver, soá töï ñoäng, CD, AM/ FM, trong ngoaøi saïch seõ on sales $6990, vin #422859, call 714534-8494

400-3L-102904/142128

1999 TOYOTA 4 Runner Limited V6, auto, leather, moonroof, CD, perfect $12,900. (Nhaän traû goùp), goï i Phöôù c 714-636-8668, L #4WDA627

1998 HONDA Civic LX 4 door. Full power CD/AC. Soá töï ñoäng, voû môùi, maùy hoäp soá raát good, No accident. Xe nhö yù . Giaù $5,900. Phone 714-720-5455. #4VYY201.

400-7L-102104/141169

1998 LEXUS GS400, V8, automatic. Fully option. Black, trong ngoaøi hoaøn haûo orig owner, 53K miles baùn reû $17,900. 714-8213900 work or 714-721-0821

400-3L-100804/139687

1998 TOYOTA Corolla maøu gray, soá töï ñoäng, AC, CD, AM/FM saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho hoïc sinh on sales $4,990, vin 083115, cell: 714-534-8494

400-3L-102904/142135

1998 TOYOTA Truck, regular cab,

xe tuyeät toát, soá töï ñoäng, baùn reû $5350, goïi Phöôùc 714-636-8668, L #5W26916 400-3L-102904/142136

1998 TOYOTA Camry, V6, auto. Full power, xe ñeïp nhö môùi, 1 chuû, thích xe ít miles giaù $7800, goïi Taán 714-240-4733, L #4QCD966

400-7L-103104/142357

1998 TOYOTA Camry LE, #4AA7500. Töï ñoäng, sunroof, hoaøn haûo, maøu traéng. Giaù $5600. OBO. LL Kevin 714-791-3572

400-4L-103104/142368

1996 ACURA Integra hai cöûa soá

tay. Tình traïng toát, 136,647K miles. Dö xe caàn baùn giaù $3800, lic 3NJW596. L/L: 714-542-6616 or 714-554-1375 400-7L-102604/141739

1996 ACURA Integra, 2 doors, soá töï ñoäng, gheá da, giaù $4800. CD in good. 714-280-2427, 5543697, 4KUV439 400-7L-102904/142241

1996 CAMRY LE, 6 maùy, maøu

traéng, A/C, cassette, alarm, voû môùi, ñaõ laøm timing belt, 136K miles, coøn môùi trong ngoaøi chaïy toát, no accident $4800. 714-2319453 400-3L-102904/142230

1996 TOYOTA Camry LE 4 maùy

soá töï ñoäng. 3SKU814. 70 Kmiles. New timing belt,brake. Giaù $5,200. 714-423-3497. 400-3L-102604/141743

1995 HONDA Accord EX, 2Dr,

auto. Full power, sunroof, P/seat, 72K miles, giöõ kyõ voû xe môùi thaéng môùi, dö duøng $4900. Look like new (3TBS472), 714-6133041 400-7L-103104/142355

1995 HONDA Accord EX, maøu

xanh 4 cöûa töï ñoäng sunroof, full loaded. Giaù $4,400. Lieân laïc Huyeàn. 714-260-4340 (#4GJP 995) 400-7L-103104/142356

1998 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa

1995 INFINITY Soá töï ñoäng, mile

400-6L-101704/140334

1995 MERCEDES Benz S500,

töï ñoäng, complet power, A/C, thaéng ABS, new sticker 2005, CD radio, alloy wheel, xe raát hoaøn haûo, trong ngoaøi saïch ñeïp, giöõ kyõ. Giaù $6100. LP# 4ASC 290. LL: 714-321-9543

1997 HONDA Hathback Civic soá tay, 80 Kmiles, xe chaïy toát, maùy laïnh ñaày ñuû. Baùn 4,500. Goïi Long thöông löôïng. 714-554-6223 or 675-0340. (XH12750).

freeway, baùn $4,200. Lieân laïc Tel: 714-901-2479 hoaëc cell 714-657-9757 xe chaïy toát 4 voû môùi bình ñieän môùi, maùy xanh reâu. (#3MIZ 112) 400-3L-102104/141171

V8, every optional. Origine. 3MKP768. Always in gar’d. Excellent condition. Asking price $17.400. 714-425-5311


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-102904/142214

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-102704/141838

1995 NISSAN Altima 4 Drs AT

1988 CAMRY Xe dö duøng caàn

400-7L-102604/141786

400-7L-103104/142349

AC Radio-Cass-CD chaï y toá t , 100K. Giaù $2,800. Xin L/L 714893-0952 H, 262-3700 Cell. Lic#3NDE797.

1995 TOYOTA Previa LE, xe Van 7 choã ngoài, maøu traéng, A/C chaïy toát, 147K miles. Dö duøng caàn baùn $4,450. L/L 714-425-0586. 3KGV665. 400-7L-103104/142351

1995 TOYOTA Previa 7 choã ngoài,

CD, remode, very good trong ngoaøi. Giaù $4,300. OBO. Xin goïi Michael 714-306-7873 (#3LTE 183) 400-7L-102904/142154

1994 HONDA Civic EX, 4 doors, 5 speed, maùy chaïy maïnh ít toán xaêng, thích hôïp cho giôùi treû gas saver $3700.OBO. L/L: 714-2604459, PL 31XB169

400-7L-102604/141709

1994 LEXUS LS400 maøu White

Pearl, 143K miles, Baùn $5,950 OBO. Lic#4XOY412. LL: 909455-7203, 909-398-1240 400-7L-102904/142191

1993 ACURA Legend, 4 doors. Xe coøn chaïy raát toát, ñi xa caàn baùn gaáp $3,290. L/L: 714-7973704. #4TGY402.

400-7L-102504/141560

1993 CAMRY 4 cyl, 4 door, full

power, CD, moät ñôøi chuû, chaïy raát toát. Giaù $3,000. LL: Sanh 562-809-2622 (Lic#3CKR832)

baùn giaù $1,500. 4 cöûa, maøu lam, soá m 145. Soá xe 27XR081. Kieân laïc 714-842-6187, cal: 714-7575524

1988 TOYOTA Camry, full power,

maøu traéng A/C AM/FM/Cass, maùy chaïy raát toát, soá töï ñoäng, baûo trì ñuùng haïn.Baùn $1950. 714-847-8529 (#2KWV 354) 400-7L-102904/142117

1987 MITSUBISHI Pick Up

Truck, soá töï ñoäng, CD, new timing belt. Thueá löu haønh ñeán 09/ 2005. Chaïy toát. Bao sang teân, ñoù n g thueá . Giaù $1250. Lic (2W04502). L/L: 714-317-7888 400-7L-103104/142306

1987 TOYOTA Celica, blue, 2

doors, automatic, 100,000 miles. Raát laø toát, vöøa thay heát part môùi, chaïy raát eâm, $1600. LL: 714728-5040, #1SOL687 400-7L-102604/141791

1986 ACURA Legend V6,

Sunroof, 4 doors, AM/FM Cassette, maùy laïnh, maùy chaïy toát, maøu xaùm. 185,000M. Dö duøng baùn $999. OBO. L/L 714-2899891. 4RWT350. 400-3L-102904/142190

1985 MERCEDEZ Auto, run

good, look good. Lic #2YTE140. Lieân laïc Duõng 714-554-6768. Giaù $1,000. 400-37L-100804/139618

400-3L-102904/142264

1993 MAZDA Van, 7 gheá, V6,

full power, khoâng moùp meùo, accident chaïy eâm, doït, 2AC, maùy hoäp soá raát eâm ñi xa raát toát môùi $2500.OBO. (3BMZ162), 714705-5711 400-7L-102604/141744

1993 TOYOTA 4 Runner full

400-37L-111901/000732

power, good condition, 131,000 Miles, no accident, caàn baùn vôùi giaù $4,500, call 714-883-3291 or 554-2965 (#3DXU 046) 400-3L-102904/142244

1993 TOYOTA Camry AT-AC

140K Mi, 01 chuû, full power, CD FM, 12/05 Smogcheck roài, maâm ñuùc, 4 voû, timing Belt môùi, xe ñeïp khoâng caàn söûa, baùn gaáp $3550 (#3XC116). -1995 Honda Civic EX, 4 cöûa AT. AC full power, sunroof low miles. $3100. Moving baùn gaáp caû 2 xe chaïy toát (#4KC116). 714-6579424 400-7L-102904/142192

1992 Civic LX, maøu xanh ñoït

chuoái, töï ñoäng, Full power, 1 ñôøi chuû, xe saïch ñeïp giöõ kyõ, 82,000 miles. Baùn giaù $4,500. Call 714651-6093. #2ZIP898.

1992 BMW 325I, traéng, auto, 18" wheel, new tires, run good. AC. Full power CD $5700. 714-5539082, #3TKV665 400-3L-102904/142263

1992 TOYOTA Lancruiser, 9 choã,

400-36L-061402/025894

400-7L-102704/141889

1991 CHEVROLET Chevy duøng ñeå laøm construction, hoäp soá môùi, coøn warranty 1 naêm, AT AC. $2,500 OBO. LL 714-514-9347. #4J38512. 400-7L-102904/142165

1991 TOYOTA 4 RUNNER ñen

6 maùy, töï ñoäng, maùy laïnh, Radio cassette, 128,500M, maùy raát toát. Chuû giöõ kyõ. $4000. 714-9916648. (Lic# 2VZC117) 400-3L-103104/142348

1991 TOYOTA Camry DX, töï

400-36L-061702/026239

400-7L-102504/141636

1990 ACURA Legend V6-L, 4

door, 112K. Tình traïng chaïy raát toát, caàn baùn $1550. L/L cell 714588-5669 home ph: 714-4348497 buoåi toái hoaëc nhaén tin laïi seõ goïi ngay, #3LIU803

1990

400-14L-102704/141877

BMW 4 Door BS#3CNT420 MUA XE HÖ - CUÛ - BÒ ÑUÏNG100% Giaù cao hôn nôi khaùc LL: Andy 714-210-9370 400-7L-102804/142006

1990 HINO Truck, maùy diesel. Tình traïng toát môùi rebuild engine, coù liftgate daøi 18 feet, xe caàn baùn giaù $7000. L/L: 714899-3456, lic #4Z70312 400-7L-102504/141590

1990 LEXUS ES250. Full power maøu traéng, chaïy raát toát (2TWK370), baùn $1850. L/L: 626-288-3384, 626-616-2663 cell 400-7L-102504/141648

1990 NISSAN Maxima SE - V6 maøu xanh ñaäm, soá töï ñoäng, maùy laïnh, alarm, stereo cassette, baùnh xe môùi, 27 mpg, 180k, maùy xe maïnh nhö môùi, tình traïng raát toát, $2100, Vin#JN1HJ01P8LT438833, 714743-6031 400-5D12567-103104/142352

1989 NISSAN 240 SX . Baùn

$1,600. OBO. LL: 626-757-3498 (#4CPN 759)

400-7L-102704/141825

1989 TOYOTA Corolla 4cld, A/C,

automatic 4 door, freeway 100K good $1400. Bao smoke check. 714-588-3727, #2MAR520

400-36L-103003/091103

3094

400-36L-103003/091104

12

400-36L-103003/091105

9851

400-36L-103003/091106

45

400-37L-103003/091107

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-36L-112101/001067

ñoäng, full power. Bình ñieän, Radiator, voû môù i , recent Major Tune-up. Chaïy raát toát, 30M/Gallon. Xin goïi 714-893-6477 hoaëc cell 714-478-5633 (#3LLE 771)

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-45L-060303/069779

400-14L-102504/141610

traéng, AM/FM, CD/DVD, cassette, maùy hoäp soá eâm toát xe coøn raát môùi, saïch ñeïp chaïy toát thueá 2005, khoâng hö hoûng $6500.OBO, (2THU617), 714892-5624

° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, full loaded, gheá da, sunroof, JBL systems, alloy wheels, power seats, CD changer, xe raát ñeïp sale reû $13,400. ° 1999 Toyota 4 Runner SR5, V6, Auto, full power, sunroof, alloy wheels, running board, CD, Cassette, rear spoiler, towing packet, roof rack, xe ñeïp sale reû $10,490 ° 2002 Acura RSX, type-S, 2 doors, Bose systems, chrome wheels, 6 sp, gheá da, sunroof, low miles, 45K miles, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $15,690. ° 2003 Toyota Tacoma, EXCAB, auto, maøu traéng, coøn guaranty, only 32K miles, xe nhö môùi, thích hôïp cho family vaø delivery, construction nheï, sale reû $13,850. ° 2001 Honda Civic auto, full power, 4 cöûa maøu silver, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho hoïc sinh, giôùi treû, vaø family sale $9,850. ° 2000 Toyota Sienna XLE, auto full loaded, cöûa hoâng baám ñieän sunroof, CD alloy wheels, xe maøu traéng & silver raát ñeïp sale reû: $12,500. ° 2000 Ford Expedition, XLT, auto, full loaded, maøu traéng, 2 maùy laïnh, gheá da, CD, power seats, alloy wheels, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $12,690 ° 2000 Toyota Corolla, Auto, 4 doors, maø u traé n g, only 50K miles, full power, save gas, thích hôïp cho hoïc sinh, giôùi treû vaø family, sale reû $7,500 ° 1998 Honda Passport S.U.V Auto, full power cassette CD changer roof rack coù A/C xe ñeïp maøu traéng thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $7,950. ° 1998 Honda Accord, auto full power, 4 doors, AC, cassette, CD, good condition, sale reû $7,950. ° 2003 Toyota RAV-4 , auto, full power, maøu silver, cassette, CD, roof rack, running board, xe loaïi cao thích hôïp cho giôùi treû, vaø family sale reû $14,850. ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu silver, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $8,500 ° 2001 Dodge Ram Cargo, auto AC, xe thuøng, thích hôïp, cho shop may, chôï trôøi xaây döïng, hoaëc caét coû, sale reû $7,600. Saigon Auto Sales Kính Môøi

RAO RAO VAË VAËTT

400-9L-122603/098097

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 1. 2002 Honda Accord EX, 4 doors auto, a/c abs , CD player, moonroof, alloy wheels full power, $9,900. 2. 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. 3. 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 4. 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 5. 2000 Toyota Sienna XLE, Van, auto, 7 passengers, a/c, airbag, radio, cassette, leather seat, CD player, moon-roof, alloy wheel, full power, maøu traéng, tuyeät ñeïp. $6,900. 6. 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 7. 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900 ° 99 Lexus RX300, Utility body, 7 passengers, auto, a/c, abs, airbags, CD changer, leather, moonroof, alloy wheels, full power, tuyeät ñeïp, giaù $13,900

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2001 Honda Accord EX, V6, auto, sunroof, gheá da, full power, CD changer, ABS, Alloy wheel, low miles, only 22K miles, sale reõ $13,690 ° 2000 Lexus RX300, auto, low miles only 59K miles, full power, xe good condition, maøu grey/silver, gheá baám ñieän, roof rack, alloy wheels, sale reõ $17,850 ° 2001 Toyota Tundra, auto, V6, thuøng daøi, AC good condition, thích hôïp cho construction, delivery, coù alarm sale reû $9,950. ° 2002 Acura 3.5 RL , navigation system, CD changer, auto, fully loaded, leather seats, sunroof, ABS, Alloy Wheels, low miles, xe ñeïp sale: $19,850 ° 2001 Lexus RX 300, auto, low miles, only 42K/miles, fully loaded, CD cahanger, sunroof, Alloy wheels, rear spoiler, gheá da, good condition, sale: $22,790 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $16,950 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490.

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $89.99 2 Remotes, lifetime warranty, AM/FM CD giaù reû. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-553-2205. 400-36L-082203/081734

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-534-1426 ° 1996 Mercedes Benz E320, luxury sedan, SALE $12,900 (Stk 2020B) ° 2000 Mercedes Benz ML320, sport utility only $18,900 (Stk 2180) ° 2000 Mercedes Benz C280, sport edition, SALE $17,900 (Stk 2183) ° 2001 Mercedes Benz SLK230, 30K miles, convertible, SALE $25,900 (Stk 2138) ° 2001 Mercedes Benz S500 navigation 2 piece Lorinser wheels, SALE $42,900 (Stk 2195) ° 2001 Mercedes Benz E55 AMG, top of the line MBZ sedan, SALE $39,900 (Stk 2169) ° 2001 Mercedes Benz AMG ML55, state of the art MBZ SUV, SALE $31,900 (Stk 2080) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, factory warranty, only $35,900 (Stk 2074) ° 2000 Lexus GS400 pearl white, custom wheels, Nakamichi stereo, SALE $19,900 (Stk 2162A) ° 2002 Lexus RX300, 100K miles warranty, pearl white, chromes, SALE $19,900 (Stk 2187) ° 1999 Lexus ES300, CD changer, SALE $13,900 (Stk 2192) ° CADILLAC ESCALADE, pearl white, chromes, SALE $35,900 (stk 2161) ° 2003 BMW Z4 3. OI, 2 door convertible roadster, 15K miles, SALE $33,900 (Stk 2087a) ° 2000 BMW 328CI, 2 door, sport coupe, SALE $19,900 (Stk 2152) ° 2001 BMW X5, luxury sport utility, 38K miles, SALE $31,900 (Stk 2186) ° 2002 Acura 3.2TL, navigation, SALE$18,900 (Stk 2081) ° 2001 Acura 3.5RL, 35K miles, navigation, SALE $21,900 (Stk 2199) ° 2001 Acura MDX, navigation system, CD, touring package SALE $25,900 (Stk 2191) ° 2002 Toyota Sienna, 15K miles, SALE $15,500 (Stk 2070A) ° 2002 Honda Accord EX, V6, coupe leather, CD, SALE $13,500 (Stk 2190) Offer Expire 11-01-2004

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali 400-45L-092603/086741

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 2001 Lexus RX300, auto, silver, low miles. Full power, one owner, all leather, cass + CD, giaù $22,300 ° 2000 Mercedes ML320, auto, SUV, Navigation low miles, moonroof. All power, leather, cass + CD, giaù $21,300 ° 2001 Honda CR-V, auto, low mi, SUV. Full power, silver. Good condition giaù $12,500 ° 2000 Toyota 4 Runner, SR5, V6, auto. Full power, moonroof, cass + CD, silver, one owner, giaù $11,300 ° 1999 Toyota RAV-4, auto. Good condition grey, moonroof, new tire, cass - CD, giaù $7700 ° 1998 Honda Passport EX, SUV, 4x4, auto, moonroof. Good condition, all power, all leather, giaù $8400 ° 2001 Toyota Sienna XLE, auto, 4Dr, moonroof. All power, leather, cass + CD changer, giaù $15,800 ° 2000 Honda Accord EX, auto, 4DR, 4 cyl, moonroof, CD player, black giaù $9700 ° 2000 Toyota Camry CE, auto, 4DR, black 90K. Good condition. Full power, cass + CD giaù $7800 ° 1998 Honda Civic EX, auto, 2DR, black, moonroof, A/C. Full power, giaù $6600 ° 2002 Toyota Avalon XL, auto, 4Dr. Full power, cass, CD, black, giaù $12,500 ° 2001 Honda Accord EX auto, V6, 2Dr, moonroof, gold, CD changer, all power, leather, giaù $13,800 ° 2002 Lexus GS300, auto, moonroof, cass + CD. All power, all leather, one owner, giaù $24,000 ° 2002 Honda Accord EX, V6, 2Dr, black moonroof, CD changer, all power, leather, giaù $12,800 ° 2000 Lexus ES300 Platium Edition 65K silver gold moonroof, leather cass + CD giaù $14,800 ° 2002 Acura RL 3.5, 4Dr, auto, V6, navigation moonroof, CD changer. All leather, giaù $18,500 ° 2001 Lexus IS300, black/black crome wheel 37K, moonroof, leather, giaù $20,000 ° 2001 Acura Integra LS, auto, 4Dr, 37K. Good condition, moonroof, CD, white, giaù $11,500 ° 2000 Mercedes E320, auto, 4Dr, black/grey, one owner. Good condition giaù $20,500 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù khaùch 400-36L-021004/104034

400-36L-032304/110073

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-032504/110446

ALPHA AUTO SALE 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale or Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.25Apr. First Buyer. Bad Credit. On Approve Credit. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát ° 2001 Acura Integra SG, 2 door, silver color. Low mileage , auto, A/C. Leather, CD, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #1876). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $225 moät thaùng ° 1999 Toyota Solara SE, 2 door. Burgundy color, auto, leather. Alloy wheels. Xe nhìn tuyeät ñeïp, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $7900 (Stk #1180). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $142 moät thaùng ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color, auto, A/C, full power, leather, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $11,700 (Stk #1835). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $206 moät thaùng. ° 1998 Toyota Camry LE, V6, gray color, auto, A/C, full power, CD player. Alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $7900 (Stk #1808). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$142 moät thaùng. ° 1996 Toyota Camry LE, gold color, auto, A/C, CD player, power door lock, tieát kieäm ngaân quó cho gia ñình, xe nhìn tuyeät ñeïp giaù on sale trong tuaàn $5500 (Stk 1563). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$101 moät thaùng. ° 1999 Toyota Corolla, green color, auto, A/C, CD player, power saïch seõ trong ngoaøi xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $4900 (Stk #1708). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$90 moät thaùng. ° 1998 Toyota Camry, white color, auto, A/C, Cass FM/AM stereo xe nhìn tuyeät ñeïp saïch seõ trong ngoaøi giaù thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaà n $5900 (Stk #1820). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$107 moät thaùng. ° 1999 Toyota Camry, gold color, auto, A/C, CD player, full power, very good condition thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $4500 (Stk #1836). Nhaän traû goùp/ khoâng caàn down/$83 moät thaùng. ° 2001 Toyota Highlander, V6, white color, A/C, CD player. Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, very good condition, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,900 (Stk #1794). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. ° 2000 Toyota Tacoma Xtracab Pre Runner, white color, auto, A/C, power door lock, window, thích hôïp cho chuyeân chôû vaø sport truck saïch seõ trong ngoaøi giaù thaät reû $10,500 (Stk #1791). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $185 moät thaùng. ° 1995 Toyota Tacoma Xtracab, blue color, auto, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû giaù on sale trong tuaàn $6300 (Stk #1710). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$114 moät thaùng. ° 2000 Toyota Tundra SR5, silver color, automatic, A/C, full power alloy wheels, thích hôïp cho chuyeân chôû, giaù thaät reû trong tuaàn $12,900 (Stk #1690). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$226 moät thaùng. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, white color, auto, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù thaät reû $10,900 (Stk #1748). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$192 moät thaùng. ° 1994 Toyota Toyota Previa LE, white color, auto, A/C, 7 choã ngoài, chrome wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi vaø chuyeân chôû haøng. Giaù on sale trong tuaàn $3500 (Stk #1874). Nhaä n traû goù p khoâng caàn down $65 moät thaùng. ° 2000 Toyota Sienna XLE, white color, auto, A/C, full power, leather. Alloy wheels, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình, giaù on sale trong tuaàn $10,900 (Stk #1833). Nhaän traû goùp/ khoâ n g caà n down/$192 moä t thaùng. ° 2001 Honda Civic LX coupe, silver color, aut, A/C, CD, power, W/D/S saïch seõ trong ngoaøi look like new thích hôïp cho moïi löùa tuoåi. Giaù on sale $8900 (Stk #1878). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng ° 1998 Honda Civic EX coupe, green color, aut, A/C, sunroof, full power, alloy wheels, rear spoiler xe thích hôïp cho giôùi treû giaù reû $5500 (Stk #1557). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $100moät thaùng.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS ° 2000 Honda Civic EX, coupe, silver color, sunroof. Alloy wheels, auto, A/C, very clean inout, thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $7200 (Stk #1872). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$135 moät thaùng. ° 2001 Honda Accord EX, silver color, auto, A/C, leather, sunroof. Alloy wheels, full power, saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale trong tuaàn $12,400 (Stk 1807) nhaän traû goùp khoâng caàn down $217 moät thaùng ° 1997 Honda Civic Hatchback, silver color, 5 speed, CD, 2 door, saïch seõ trong ngoaøi, good condition, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale trong tuaàn $5500 (Stk #1818). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$100 moät thaùng. ° 2000 Honda Accord EX coupe, silver color, auto, A/C, full power. Alloy wheels very clean in-out thích hôïp cho giôùi treû giaù on sale $10,500 (Stk #1703). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$185 moät thaùng. ° 2000 Honda Accord EX, gold color, 4 doors, auto, A.C, CD, sunroof. Alloy wheels, xe thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, nhìn vaøo thích ngay, giaù on sale trong tuaàn $9100 (Stk #1469). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/ $161 moät thaùng. ° 2000 Honda Odyssey LX, white color, sport van, auto, AC, CD, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family... giaù thaät reû khoâng ngôø trong tuaàn $10,500 (Stk #1769). Nhaän traû goùp/khoâng caàn down/$185 moät thaùng. ° 2000 Lexus LX470 4x4, SUV, white color, auto, AC, leather, ful loaded. CD player saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho family vaø moïi löùa tuoåi nhìn vaøo thích ngay, giaù sale trong tuaàn $28,100 (Stk #1879) nhaän traû goùp khoâng caàn down $485 thaùng Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 10/29/04 ñeán ngaøy 11/05/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-36L-042104/114424

400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 02 Honda Accord LX, 4 cöûa soá töï ñoäng, $11,000 ° 00 Toyota Camry, 4 cöûa soá töï ñoäng. $7,400 ° 99 Honda Accord, 4 cöûa, soá töï ñoäng, $8,500. ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $5700 ° 97 Acura Integra, 2 cöûa, soá töï ñoäng $6000 ° 97 Honda Civic, 2 cöûa, soá tay $3800 ° 97 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng $3800 ° 96 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng $4200 ° 96 Mazda MPV, van, soá töï ñoäng $3800 ° 91 Toyota Previa van soá töï ñoäng $2800

400-14L-081004/131524

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

400-3L-102204/141287

DRAGON AUTO CENTER 10721 Westminster Ave Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-638-2249 (Giöõa Brookhurst vaø Euclid) SALES - SALES - SALES SALES Cuoái tuaàn SALES taát caû xe treân lot vôùi giaù raát ñaëc bieät cho quyù khaùch. Xin quyù khaùch lieân laïc DRAGON AUTO CENTER ñeå bieát theâm chi tieát. Soá phone 714-6382249 hoaëc tôùi ñòa chæ: 1074 Westmister Ave, Garden Grove, CA 92843 ° 2001 Mercedes Benz, ML430, auto, SUV, silver god, full power, navigation, 20" in wheels, 4 voû môùi. Xe raát ñeïp trong ngoaøi nhö môù i . Giaù $24,500. On sale $22,499 ° 1999 Mercedes Benz ML320, auto, SUV, white, moonroof, leather, full power. Trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay. Giaù $18,700. On sale $16,500 ° 1999 Toyota Avalon XL, white, full power, auto, coøn nhö môùi. Giaù $9850. On sale $8850 ° 2000 Toyota 4 Runner, SUV, auto, silver god, full power trong ngoaøi nhö môùi. Giaù $14,200. On sale $12,500 ° 1999 Toyota 4 Runner Limited, silver, 4 wheel, auto, leather seats, full power. Xe trong ngoaøi nhö môùi. Giaù $14,500. On sale $12,500 ° 2001 Lexus GS300, auto, full power. Low mileage, xe raát ñeïp nhìn thích ngay, giaù $22,800 on sale $20,900 ° 2000 Toyota Avalon. Full power, auto, maøu silver trong ngoaøi nhö môùi, low mileage giaù $12,700 on sale $11,700 ° 1997 Toyota Avalon XLS, maøu traéng, auto, full power, xe raát ñeïp giaù $8200 on sale $7599 ° 1999 Honda Odessey light blue, auto, full power, low mileage xe raát ñeïp $11,500 on sale $9800 ° 1998 Toyota Corolla, blue, auto, full power, giaù $5900 on sale $4950 ° 1999 Toyota 4 Runner Limited maøu grenn, auto, full power trong ngoaøi nhö môùi, giaù $13,500 on sale $12,800 ° 2000 Honda Odessey LX, light blue, auto, full power, video sytem. Trong ngoaøi nhö môùi. Giaù $13,500. On sale $12,500 ° 2000 Toyota Camry LE, white, low mileage, full power 4 doors, auto. Giaù $8700. On sale $8200 ° 2000 Toyota Camry LE, silver, auto, full power, 4 doors. Trong ngoaøi nhö môùi. Giaù $8600. On sale $7900 ° 1999 Honda Accord EX, V6, silver gold, low mileage auto, full power, leather. Giaù $11,200. On sale $9550 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe treân lot caà n baù n cuoá i tuaà n naø y . DRAGON AUTO CENTER coù giaù ñaëc bieät cho du hoïc sinh hoaëc sinh vieân môùi ra tröôøng. Ñaëc bieät ngoaøi giaù reû, taát caû caùc xe baùn ra cuoái tuaàn naøy seõ ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn. Xin quyù khaùch lieân laïc vôùi Billy Nguyeãn ñeå bieát theâm chi tieát. Tel: 714-638-2249 or cell: 714-553-5678, xe môùi veà haøng tuaàn. DRAGON AUTO CENTER Kính Môøi 400-14L-102504/141602

BAÙN GAÁP ° 1994 Truck Isuzu ° 1991 Toyota Cressida. Duøng cho shop may. L/L: 714724-3702. #4ZI6059, #2WBS724

400-7L-102604/141789

Baùn 2 xe Truck. 1/ - Chevrolet 250 Extra Cab Long bed, maøu green ñôøi 96. 2/ Ford 350. Ñôøi 94. Coù thuøng tieän cho shop may. LL ban ngaøy Giaùo 714-531-9858. 400-36L-102604/141814

400-3L-102904/142173

° Toyota Van soá tay, ñôøi 87, chaïy toát. Baùn $1100, soá xe 3G58805 ° Toyota Corolla 90, 5 doors, chaïy toát. Good condition. Baùn $1300, soá xe 4NRE222 ° Geo Storm soá tay, 2 doors, chaïy toát. Baùn $1200, soá xe 3SZE425 ÑT: 714-891-3592, 714-5889368

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-3L-102904/142218

Caà n baù n 2 xe: 1993 Lexus ES300. Full power, sunroof maøu ñen 131,000 miles, $4850, 4GMA012 ° 1994 Honda Accord LX, 4 cöûa 4 maùy maøu silver, full power, xe raát ñeïp $3450, #C043988. L/L: 714-892-1995, 714-6550206

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-28L-100804/139664

Thieáu ngutôøi troâng coi caàn sang gaáp 3 baøn Nails 1 phoøng Wax & Facial trong tieäm toùc. Giaù $5,500 Rent $600 mon. Goùc Westminster & Harbor. Call 714414-7931, 537-8058.

500-28L-100804/139665

Indiana vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp 2 tieäm Nails 1 caùi nhaø môùi caát naêm 99 giaù $125,000. Call 714-414-7931. Caàn thôï boät vaø tay chaân baûo ñaûm löông.

500-30L-100804/139674

CAÀN SANG TIEÄM Tieäm baùn ñuû loaïi maët haøng, gift shop, ñòa ñieåm toát, gaàn chôï, roäng 6,000 sqft; tieàn rent reû, goùc Westminster + Euclid. L/L 714251-0985.

500-28L-101104/139824

Caàn sang tieäm Nails trong mall, tieåu bang Michigan, tieäm raát ñeïp, ñoâng khaùch, vuøng Myõ Traéng. Vì lyù do gia ñình, xin L/L: Trish 616-366-2292 cell or 231-7982213 W

500-28L-101104/139855

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $50,000. Goïi: 323-752-9691

500-21L-101104/139877

Prime Location For Sale. City South Gate 10,000 sqft. Body shop & Smog Mechanic with all equipment & machine. Business has establish account. Ask price $300K.OBO. Contact Amir: 562883-4434

500-28L-101104/139898

Caàn sang tieäm Nail North Dakota. Vì khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang. Lieân laïc Thuûy 701795-5889, hand phone sau 7g toái CA 218-230-3016.

Caàn Sang ª Caây xaêng Shell coù Food Mart, 3 Bays Garage & Smog Check taïi Redondo Beach giaù $319K + $30K. Approx inventory ª Nhaø haøng Vieät Nam vuøng SouthBay, parking roäng. Rent $1749, roä n g 2000 SF. Giaù $95,000 ª Dry Cleaners vaø Coin-Op Laundry taïi Lomita $175,000. Ñoâng khaùch lôïi töùc cao raát toát cho gia ñình ñoâng ngöôøi. Roäng 3400 SF, rent $4200/month. Goïi CitiRealty 310-676-8600 OÂng Chi 310-628-7499 OÂng Quaân: 310-429-2224

500-28L-081204/131764

500-30L-101204/139927

500-28L-071604/127959

Office cho thueâ ngay Trung taâm Little Saigon, töø 1000-2000Sqft, tieàn rent reû, goùc Brookhurst & Hazard sau choå röûa xe, tieän cho VP Baùc Só, Baûo hieåm, Luaät sö, ñòa oác, Loan.vv.... L/L John 714531-7560 cel 714-612-3437

500-28L-090704/135236

Office For Lease. Ground floor, street sign, A/C, 1000 sqft., $1,195. Go See at: 8409 Westminster Blvd. behind Newland Pharmacy - Speak English. Call: 310-275-5939

500-36L-091504/136541

Sang Tieäm Nails Tieåu bang OR. Thaønh phoá Mc. Minnville gaàn Casino, tieäm môû 11 naêm, Income 14-18 ngaøn/month. Giaù $52,000. Thaät loøng xin goïi . Home 503-434-6341, Cell 503267-9293

500-28L-101204/139965

Caàn sang tieäm NAIL. Tieàn nhaø reû, giaù cao, tip haäu. Xin lieân laïc 714-361-3999 töø 9:30am 5:00pm.

500-28L-101204/140007

Caàn sang tieäm Hair & Nails. Giaù $50,000. Khoâ n g interest xin mieãn goïi. Also caàn thôï tay chaân nöôùc. Goïi Cathy 310-513-6330 (bus). 310-534-4650 (res)

500-28L-101204/140033

Coù Lease cho tieäm Nail trong Shopping Center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi 480-459-0166 500-28L-092304/137647

500-28L-101204/140037

Sang gaáp tieäm nails trong mall West Virginia, tieäm ñoâng khaùch income cao thaät loøng mua xin goïi 304-266-6536

Tieäm Video Myõ; Funitures; 98c store caàn sang ôû vuøng Victorville. Caùch Orange County 1 tieáng. Muoán bieát theâm chi tieát Xin lieân laïc Nhaân. 760-977-8844

500-36L-092704/138114

500-21L-101204/140052

CÔ HOÄI LAØM CHUÛ. Coù 2 Tieäm Chinese Food. 1 taïi Bell City, 1 taïi Costa Mesa (saùt Newport Beach), Ñoâng khaùch trong khu saà m uaá t , /thaâ u vaø o khoaû n g $23,000/thaù n g, net caà m veà khoaûng $6000/thaùng. Giaù $79,000, vaø $72,000. LL: Thomas Ñaøo : 1-800-Tieàn-Lôøi, 714222-2229 (Era Superior R.E.) 500-28L-100404/138933

500-28L-101704/140093

Caàn sang tieäm Dryclean + söõa quaàn aùo ñang raát ñoâng khaùch, thuoäc TP.GG Giaù phaûi chaêng, xin goï i 714-469-1046, 714-4181205 sau 8pm.

Caà n sang tieä m Nails gaá p !!! Trong khu chôï Fry’s, vuøng Myõ Traéng vì khoâng ngöôøi tieäm. Lieân laïc: 602-486-9757

500-28L-100504/139128

500-28L-101704/140102

Raát Reû! Vì khoâng ñuû ngöôøi troâng coi, sang tieäm Gifts vaø töôïng aûnh. (Môû dòch vuï khaùc OK). Nôi ñoâng ñuùc, gaàn chôï. 714-531-7999, 714-903-9836.

500-14L-100604/139299

OFFICE FOR SHARE V/P cho share roäng raõi, ñeïp, khang trang, tieän nghi, Ñ/ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Westminster/Goldenwest. Xin L/ L Tom 714-376-1413.

500-28L-100604/139329

Tieäm Nails caàn sang laïi ôû vuøng Arizona, khu Myõ traéng, 6 baøn Nails, 4 spa, coù 1 phoøng Facial. L/L soá phone: 602-248-0551 gaëp Tina.

500-36L-100604/139351

Dealer xe goùc Beach/Bolsa. Caàn sang gaáp. Rent reû. Raát tieän lôïi, coù theå laøm caùc business khaùc. L/L 714-402-5430. Brandon.

500-21L-101704/140103

SANG TIEÄM NAILS Tieäm saïch ñeïp, ñoâng khaùch, income cao, 2 gheá spa, 7 baøn nails. Giaù 35K. Vuøng Kinston NC 28501. Lieân laïc Helen + Kevin. H: 252-523-8237, W. 522-9239

500-28L-101704/140165

Nhaø haøng ñeïp, roäng 3000 sqft., ngay trung taâm Bolsa, coù beer wine license, walk-in cooler & freezer lease coøn 9 naêm, $345,000 hoaëc CBO. LL 714423-0334, 714-608-6008

500-21L-101704/140248

Sang tieäm Nails trong Mall lôùn. Thaønh phoá New Orleans. Tieäm môùi môû ñoäc quyeàn. Khu du lòch noåi tieáng. Giaù coøn cao. Lieân laïc 228-547-2779, 504-220-2639.

500-14L-101704/140325

500-28L-100704/139391

Caàn sang Restaurant, côm Phôû, goùc Katella & Euclid, gaàn Disneyland, lease daø i haï n . Phone: 714-896-1560, 714-7724887.

500-12D1267-100804/139600

Tieäm Nail caàn baùn vuøng Stanton (Beach/Katella) môùi môû 5 thaùng, build raát ñeïp, 8 spas. Khoâng ngöôøi troâng coi. Giaù baùn $80K. L/L: 714-448-8445, 714-9348027

NAILS Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails khu Myõ Traéng nhieàu khaùch walk-ins. Tieäm coù 4 spa chairs 8 baøn nails airbrush. L/L Jenny: 626-488-5471

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

500-30L-101704/140352

TIEÄM FURNITURE CAÀN BAÙN GAÁP! Tieäm Furniture trong vuøng Myõ traéng ñang caàn baùn gaáp vì chuû caàn relocate. Tieäm naèm trong shopping Center ( next to Ralph Supermarket) Tieäm raát coù lôïi nhuaä n . Tieä m roä n g khoaû n g 12,500 sf. Xin LL Lynne @ 661619-5939 English, Lee @ 805712-7332 Vietnam. See Virtual tour @ Lynnewnight.com 500-14L-101704/140361

Caàn baùn tieäm cell phone vì thieáu ngöôøi troâng coi. Giaù rent taät reõ $500/thaùng vuøng Westminster. Xin lieân laïc coâ Naêm (714) 8568537 hoïc (714) 856-8538

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-101904/140864

Caàn baùn tieäm Nail khu Meã. Ñoâng khaùch walk-in caùch Bolsa 35 phuùt, giaù $42,000. Lieân laïc Lyly: 562-883-5557 500-14L-101904/140877

Caàn sang tieäm Nail gaáp, gaàn Long Beach Cal State, ñaïi hoïc + VA Hospital, 6 baøn nails 3 spa, 15 phuùt töø Bolsa, goïi 714-9819761. 500-14L-101904/140902

500-60L-102404/141492

500-14L-102504/141651

500-14L-101904/140968

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp Homedecor baùn furniture tranh aûnh vaät duïng trong nhaø... baèng goã inlay marquetry carving wood art. L/L: 714-964-1169, 714-356-4707

500-14L-102404/141508

500-14L-102504/141547

500-28L-101704/140512

Coù lease cho tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi 480-459-0166 500-30L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $350/th. Döôùi laàu. Khu toát, an toaøn. L/L Tony 714-903-0056. 500-28L-101704/140528

Tieäm video Myõ; Furnitures; 98 Cents Store caàn sang ôû vuøng Victoville caùch Orange County 1 tieáng. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc Nhaân 760-977-8844 500-7L-101704/140561

Vaên phoøng khai thueá, chuyeån tieàn vaø nhieàu dòch vuï khaùc treân ñöôøng Bolsa, caïnh Song Long - caàn sang gaáp. 714-775-6812, 714534-6499. 500-21L-101704/140605

Cô hoäi laøm chuû, coù 2 tieäm Chinese Food, 1 taïi Bell City, 1 taïi Costa Mesa (saùt Newport Beach), ñoâng khaùch trong khu saàm uaát, thaâu vaøo khoaûng $23,000/thaùng, net ñem veà khoaûng $6000/thaùng giaù $79,000 & $72,000. L/L Thomas Ñaøo 1-800-TIEÀN-LÔØI, 714-222-2229 (ERA SUPPERIOR R.E)

500-14L-102004/140976

Caàn sang nhaø haøng Florida. Tieäm set up ñuû heä thoáng beáp naáu Taøu/ VN cho Phôû hoaït ñoäng 4 naêm ñoâng khaùch. Naèm trong Plaza Hotel, Hospital, Doctor Office. Incom cao. L/L: 772-349-2832 500-14L-102004/140978

BEST DEAL A French Bakery Deli & Cafe in a convertial area close to big mall is for sale $65,000. Call Nancy 949-831-8814 500-14L-102004/140982

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang 1 tieäm phôû ñang ñoâng khaùch vuøng Stanton. L/L Tom Phan 714-335-5621. 500-14L-102004/140995

Caàn baùn tieäm Nails ôû Colorado. Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc: Crystal 714-333-8156 (cell) hay 719-391-9918 500-14L-102004/141028

1. Bar Entertainment license 47, rent reû, lease daøi haïn, sang $150,000. Gaàn Little Saigon. 2. 3000 Sf. Nhaø haøng Little Saigon, sang $250,000. LL: Dung: 714-271-5009 500-31L-102004/141040

500-28L-101704/140673

Restaurant for sale vuøng South Bay. Nhaø haøng roäng raõi coù 60 choã ngoài parking roäng raõi, giaù $42,000, hoaëc cho thueâ, good cook. L/L 714-478-1140 or 310630-0955 500-28L-101804/140726

Caàn sang tieäm Nails Spa vuøng LAX vì thieáu ngöôøi troâng coi, 6 baøn, 2 spa vaø 1 phoøng waxing. Tieäm raát ñeïp, 714-514-5045, 562-305-7374 500-14L-101804/140728

Nhaø haøng vuøng South Bay raát ñoâng khaùch vaø good location caàn sang gaáp, $95K, xin lieân laïc 310666-6837, 310-323-6266 contact Tim 500-14L-101804/140740

Tieäm Nails vuøng Palm Desert khu Myõ Traéng giaù cao. Tieäm laâu naêm caàn sang. Vì lyù do coù con ñi hoïc xa. Xin lieân laïc Tina 760-7769872 500-14L-101804/140765

CAÀN SANG 2 tieäm Nails ôû Indiana giaù reû. Inside super WalMart. Inside Mall. F/S 25, fill 17. Chi tieát L/L 714-928-2288 cell, 765-664-2196 W 500-28L-101804/140807

500-28L-102004/141041

Vì lyù do gia ñình, caàn baùn tieäm Nails ôû Arizona trong khu chôï Fry - Shopping Center lôùn. Tieäm Ñeïp khang trang, Khu Myõ traéng. Ñoâng khaùch walk-ins. Neáu thaät loøng mua, xin lieân laïc: 480-2057840 500-14L-102104/141141

Office Space For Rent. Space treatment rooms to share in Fountain Valley. (Chiropractor, Accupuncture, M.D, Physical Therapist only). Contact Dr.Phan 714-369-3135 500-14L-102104/141174

Ñi xuyeân bang caàn sang reû. Tieäm nöôùc & gift vuøng SouthBay. Maùy ñoåi nöôùc 24/24. Nhaän gôûi tieàn cho C.ty Hoa Phaùt. Nhieàu membership. L/L tieä m : 310-7681420, cell, 310-938-3101 hay 310-800-3561 500-12D127-102204/141301

500-28L-101904/140825

Fullerton Tailoring + Men’s Clothing 20 years. Fully equipped $24K by ower. 714-773-0500

500-14L-101904/140826

500-14L-102204/141322

Caàân sang shop may reû tieàn, Baùn caùc loaïi maùy may. LL Tony: 714265-0014, cell: 714-745-0099

500-8L-102204/141347

500-14L-102204/141452

Nhaø haøng Taân Hoaøng Höông treân Orange coù 80 choã ngoài. Tieàn nhaø $5000/thaù n g. Xin goï i Thuø y Döông 714-235-2515 500-14L-102204/141455

500-14L-101904/140831

Tieäm nail inside Wal-Mart ôû tieåu bang Tenn. Môù i môû ñöôï c 1 thaùng. Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp vôùi giaù raát reû. Thaät loøng, $25,000. L/L: 702-4135723

500-7L-102504/141563

Kim laøm ôû tieäm Nails Newport Beach, caàn kieám chò Thaûo tröôùc laøm chuû shop may, coù choàng laøm chuû caây xaêng ôû Riverside coù gaëp Kim thaùng 11. Xin LL: 714-373-2490 hoaëc cell: 714856-2289. Caûm ôn. 500-7L-102504/141573

Caàn sang shop goái coù nhieàu moái boû giaù cao vaûi dö laøm hôn 2 naêm sang luoân choã baùn cuoái tuaàn taïi Chinatown Los laøm goái vaø baùn cuoái tuaàn moãi thaùng kieám ít nhöùt $5000 muoán bieát theâm chi tieát. 714-554-3096, 714-5884181 chuù 3 500-14L-102504/141587

Veà höu caàn sang tieäm Toùc vuøng Los Alamitos, khu Myõ Traéng, giaù $20,500. Good credit. L/L: 562822-0545 500-7L-102504/141601

Caàn sang tieäm Hair & Nails. 5 station hair, 6 dryer, 3 shampoo bowl, 4 baøn nails, 1 baøn air brush, 1 baøn dryer nail, 2 Pedicure chairs (City AZ USA) $33K. Neáu khoâng thaät loøng xin mieån goïi. Phone 626-222-9502 or 626-968-1418

Coin Laundry vuøng Hawthorne roäng 1800 sqf. Gross income $7500 + $500 baùn boät giaët moãi thaùng. Tieäm lease 1560. Chuû muoán sang gaáp. Goïi 310-3716159 hoaëc 310-542-2186

500-14L-102504/141557

CAÀN SANG TIEÄM NAIL Indiana, Columbus City, khu shopping center lôù n , ñoâ n g khaù c h Myõ Traéng, 5 thôï 4 pedicure spa. M/ P $35, F/S $25-15, pink & white $35 - $25, income $25K - $30/ M. Giaù $90,000. Neáu sang caû hai tieäm & nhaø. Tieäm: $60,000. Nhaø $230,000, 3PN/2PT. Build 2000. Moving vì coù job khaùc. Cô hoäi toát cho ngöôøi ñaàu tö, 812390-1082 (cell) Danny.

NAILS Lancester caàn sang gaáp. Vì lyù do ñi xa. Tieäm roäng 1300 SQ, rent $1050/month, $25,000. Bôùt ñaëc bieät cho ngöôøi mua tröôùc. L/L Joann 661-945-0144 W, 661-675-5056 cell

WORLD BANK FINANCIAL SERVICES Credit Card Processing/Check Guarantee/ ATM Terminals Chuùng toâi cung caáp Free Credit Card Terminals check guarantors, food stamp teminals low rates cho thöông vuï quyù vò. Free ATMS machines cho liquor stores, gas stations, nails salons, etc... (50/50 profit sharing plans). Lieân laïc David: 714-4256318 Caàn sang tieäm Nails gaáp trong shopping center, khoâng caïnh tranh. Income $3000 - $3500 tuaàn, tieàn rent reû. Sang giaù $35,000. L/L: 707-465-1113 or 707-954-4200

Caàn sang tieäm Nails. Tieäm saïch ñeïp, ñoâng khaùch. Tieàn rent reû vì lyù do ñi xa caàn sang gaáp. Phoenix, Arizona. Khu Myõ Traéng. Call: 714-260-1692

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-28L-102504/141606

Tieäm Nail trong mall tieåu bang Indiana income cao caàn sang gaáp vì thieá u ngöôø i troâ n g coi giaù $120K. Lieân laïc Taâm 317-5074017. 260-436-6232 500-7L-102504/141607

Sang gaáp tieäm Food To Go trung taâm Little Saigon goùc Brookhurst Westminster giaù $25,000. L/L coâ Saùng 714-757-5464

500-7L-102604/141752

500-7L-102604/141755

Caàn sang tieäm Nails vuøng LA ñoâng khaùch, parking roäng, khu Ñen. Tieäm ñeïp, rent reû. Ñòa ñieåm toát. Xin L/L 714-260-3375 or 714-251-3040.

Baùn tieäm Hair & Nails khu thò töù thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi trong ngheà muoán töï laøm chuû. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 714-618-0612.

500-7L-102604/141769

Moving, sang tuû baùn vaøng vaø tieäm Cell Phone, khu chôï ñoâng khaùch, rent reû, tieän môû caùc dòch vuï khaùc, sang giaù nheï nhaøng. 310-392-4388, 310-400-4163

500-10L-102604/141773

Vì baän con nhoû caàn sang nhaø haøng roäng 1300 SQ lease coøn daøi gaàn chuøa chôï saép môû giaù 65K. Lieân laïc Tram 714-8789212 cell

500-14L-102604/141775

Hair & Nail Salon caàn sang gaáp. Tieäm ñang coù nhieàu khaùch, coù Thôï ôû laïi laøm “neáu caàn”. Raát good location, rent raát reû. Giaù baùn $26,500. 5 toùc, 5 nail, 1 phoøng Facial Waxing. 562-9438815 sau 7g toái goïi 714-6799078.

500-14L-102604/141780

Tieäm Nail caàn sang vuøng Palm Spring. Tieàn rent reû, xin L/L: 760-320-1227 or 760-320-6969 or 760-799-3589

500-7L-102604/141785

Caàn sang tieäm Nail. Ñoâng khaùch, vuøng L.A. Tieàn rent reû. Income $3000 - $4500 tuaà n . Sang $90,000. Sau 8PM 714-8935184, 714-308-0763

500-7L-102604/141792

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang nhaø haøng VN, vuøng Pomona, chuyeân Phôû, Huû tieáu, Côm, Buùn. Goïi 626-447-9089 (sau 8 giôø PM)

500-14L-102604/141809

Tieäm Nail vuøng Victorville caàn baùn, caùch Bolsa 1:15', 1200 sft, rent $850. Lease coøn 4 naêm. Baùn $35,000. 5 Nails, 2 Spa chairs. L/L 760-956-8250 Dung 760-951-6936.

500-14L-102604/141810

Tieäm Nails vuøng LA ñoâng khaùch Meã. Rent $650, parking roäng caàn baùn 29K. Baûo ñaûm laáy laïi voán nhanh. L/L: 323-933-4245 W, 310-309-9549 cell.

500-14L-102604/141811

Tieäm Nail taïi Las Vegas vuøng Myõ Traéng trong khu shopping center. Tieäm môû ñaõ 5 naêm coù income oån ñònh. Caàn sang gaáp, giaù caû thöông löôïng. L/L Peter B: 702-456-7722, C: 702-5287286

500-5L-102704/141890

500-14L-102704/141892

Caàn sang gaáp Tieäm Nails trong Mall raát ñeïp vuøng L.A. Tieäm 12 Spa, 2 phoøng Facial. Giaù caû thöông löôï n g. L/L: 714-7177924, 714-675-8889 (khoâ n g thaønh thaät xin mieãn goïi).

500-14L-102604/141812

500-7L-102804/142018

Caàn sang Nails Spa Pico Rivera tieàn rent $850/thaùng, lease coøn daøi vì khoâng ngöôøi troâng coi giaù caû thöông löôïng sau. L/laïc Trí 562-801-2988 hoaëc 714-6750198 500-14L-102804/142023

Water & 98 Cent Plus city La Habra, khu Meã, Myõ good income chuû baän con nhoû caàn baùn ai caàn L/L 562-694-6488 cell 714-2246923. Giaù $50,000 included inventory. Price for quick sale 500-28L-102804/142033

SANG TIEÄM VIDEO Caàn sang tieäm video. Tieäm ñoâng khaùch, ñòa ñieåm toát, rent reû. Ñaïi lyù chính thöùc caùc haõng, HK, ÑL, ÑH, AC. Giaù $68,500. Goïi coâ Hai 714-839-6772, 714-534-3211, 714-728-8119 500-14L-102804/142084

Caàn sang tieäm nail Long Beach môùi build 6 thaùng. Tieäm roäng 1500 SFD, rent $1600/month, 6 nail, 5 spa, airbrush, facial sang laïi voán $70K. Thaät loøng muoán sang L/L: 562-218-1444, 714891-9186 500-28L-102804/142089

Chinese Seafood Restaurant, 8,000sqft, tieäc cöôùi, catering hotel phuïc vuï treân 25 naêm. Giaù baùn $300,000. Xin goïi 714-9065300 (Broker). 500-14L-102804/142097

Caàn sang Tieäm Toùc Nail ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Khanh 714-543-4347 sau 1:00PM to 8:00PM.

500-14L-102704/141897

500-7L-102804/142111

500-28L-102704/141893

Sang Chôï Trôøi vì lyù do söùc khoûe. Chôï Trôøi Golden West Goïi coâ Tuyeát 714-642-3089 or 714-6423581.

500-7L-102704/141901

Tieäm Nail - GG - Caàn sang gaáp: Saùu Station, Spa, moät phoøng Facial, roäng 800sqft. $1,140 tieàn möôùn - OBO. Goïi 714-317-2390.

500-14L-102704/141909

500-14L-102804/142112

Caàn baùn gaáp tieäm Nail Toùc, 5 baøn Nail 5 Toùc, 2 phoøng Facial vaø 1 Spa Pedicure hoaøn toaøn môùi. Khu Westminster (Beach & 13St) giaù $34K. Khoâng thaät loøng xin ñöøng goïi. L/L: 714-891-0202, cell: 714-726-2095

500-7L-102704/141912

Ñi xa caàn sang tieäm Toùc, Facial, Wax, Baber vuøng San Dimas Salon $19,500 vaø Gift Shop, Chinatown giaù $9000. Xin goïi gaáp 626-376-0667

500-7L-102704/141925

Nhaø haøng Chinese Food To Go theâm Buffet, ñoâng khaùch, ñeïp, lòch söï, ñoái dieän tröôøng Ñaïi hoïc Golden West, city Huntington Beach, saùt ranh giôùi Fountain Valley, ñoâng ngöôøi Vieät, coù theå laøm theâm Phôû. Roäng 2400 sqft, lease 7 naêm, rent $3500. Cô hoäi raát toát cho gia ñình hôïp taùc, giaù reû $88,000. 714-375-0138, 6559305

500-14L-102904/142116

SPACE FOR SHARE Vaên phoøng roäng raõi khang trang cho share. Ñòa ñieåm toát cho moïi dòch vuï. Goùc Euclid & Westminster. L/L Don 714-8638477 500-7L-102904/142123

NAILS SPA LAS VEGAS Muoán laøm chuû Nail & Spa lôùn, sang troïng, ñeïp vôùi giaù thaät nheï nhaøng. Vì lyù do gia ñình caàn partnership coù kinh nghieäm ñieàu haønh hôïp taùc. L/L Long: 714925-2080, Brian: 714-497-7144 500-28L-102904/142129

500-7L-102704/141931

Sang Tieäm 1220 sqft, ñòa chæ 13,916 F Brookhurst St, gaàn chôï Ñoàng Höông, Century TV, Rite Aid. Doïn vaøo 12/31/2001. LL: David Chung Pager 714-6880092, hoaëc 714-537-6424

500-7L-102704/141933

SANG TIEÄM LAØM BAÛNG HIEÄU Vì Lyù do söùc khoûe, caàn sang Tieäm laøm Baûng Hieäu, khaùch ñoâng, lôïi töùc cao. Neáu caàn seõ Training. LL: 714-642-0301

SANG LEASE MÔÛ TIEÄM NAILS vuøng West convina, Shopping lôùn coù: H. Depot, chôï, raïp haùt. Roäng 2000 sqft. Khu saàm uaát, khaùch Myõ Traéng. L/L Kim 714-9251469.

BUSINESS 2 Five Day Sandwich, 2 Franchise Fast Food, 2 Sizzlers, 1 Burger King, 1 Car Wash, 1 Chinese Restaurant with Liquor on Beach, 1 Liquor Store, 3 Liquor Market. John Vu. All Star Business Broker 949-295-9020

500-14L-102704/141943

500-14L-102504/141624

500-7L-102804/142016

Moving sale sang tieäm caùch Bolsa 20 phuùt. Tieäm ñeïp, sang, Meã, Myõ Traéng, 7 thôï 6 spa, 2 phoøng facial 1700 sqft, khu lôùn nhieàu parking $88,000. 714-3901991 cell, 714-491-2717 home

500-14L-102704/141938

Tieäm Nail vuøng El Centro trong mall caàn baùn gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 6 gheá nai, 3 gheá spa, baøn airbrush, baøn hô tay. L/L cell 619-277-8642 miss Lee

Caàn Baùn Tuaàn Baùo Vì khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn tôø baùo ôû Houston. Giaù phaûi chaêng. Seõ taän tình giuùp ñôõ trong thôøi gian ñaàu. L/L: 713-884-6315

500-14L-102704/141878

Baùn tieäm Beauty Salon 4 toùc 3 nails 1 spas 1 phoøng facial caùch Bolsa 5 miles. Day phone 714537-9617, home P: 714-8396773

500-14L-102504/141620

500-17L-102504/141627

NAIL - SPA Caàn sang tieäm Nail - Spa ñoâng khaùch walk-in, tieäm coù laâu naêm rent $945. 6 baøn nail, 4 gheá spa 1 phoøng waxing facial lôùn 5 thôï weekend. Tieäm khang trang, thoaùng, saïch, ñeïp. Giaù $65,000. L/L: 714-360-2943, 714-2512140

BAKERFIELD Caàn sang tieäm Hair & Nail coù 4 station Toùc & 3 station Nail ñeå bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc 661-398-1717 Yeán

500-7L-102504/141613

Sang tieäm nai trong mall giaù $145,000. Caùch Bolsa 1 tieáng veà höôùng Los Angeels. Goïi 818316-1303 day 714-595-8983 night

Sang tieäm Phôû Garden Grove, Trung taâm Ñaïi Haøn, môùi xaây roäng 1200 SF. Moïi lieân laïc 8315 Garden Grove Blvd. ÑT: 714-5303643

500-7L-102604/141749

Salon vuøng Hill khaùch Myõ traéng 3 Toùc, 3 Nail, 2 Spa chair, 1 facial room rent $950/thaùng.Giaù $54,000. Goïi sau 8PM. Mai 714791-9061

500-28L-101704/140504

Caàn sang tieäm nail. Tieàn nhaø reû, giaù cao, tip haäu, sinh lieân laïc (760) 361-3999, goïi sau 5PM 951-500-1871.

500-7L-102704/141846

500-28L-102704/141864

Tieä m toù c vuø n g Hungtington Beach coù phoøng troáng cho thueâ coù theå laøm Facial, Make up.... Lieân laïc Helen Do. 714-841-0163 bus, 714-614-7827 cel

500-7L-102804/141995

SANTA ANA. Ñaát troáng commercial (96x120), 11,460SF, coù theå xaây commercial retail building. Giaù $340,000, gaàn goùc Firsrt St/ Bristol St. L/L Larry Long Tran, broker 714-537-6111

Phoenix Arizona. Tieäm Dollar Stores caàn baùn. Lieân laïc 602995-1443, 602-540-7450. Khoâng thaät loøng, xin mieãn.

500-36L-102404/141540

500-14L-101904/140974

500-14L-102704/141830

SANG TIEÄM NAIL Vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm Nail. Khu Myõ Traéng, giaù cao. Taïi Minnesota. Parking raát roäng, lieân laïc 651307-1847, nhaén message 651307-9682

500-7L-102704/141861

500-28L-102404/141526

500-19L-101904/140971

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Baùn tieäm vuøng Mission Viejo caùch Bolsa 18 miles 5 Toùc 7 Nails 2 Facial, 6 thôï, khaùch Traéng, sang tieäm ñeïp, chuû khoâng caàn laøm lôøi töø $4500 up. Baùn 95 ngaøn. Tieäm ñang ñoâng khaùch, cell 714-743-0905 or 878-1515. Exit Alicia Parkway 24180

Auto Repair vì baän vieäc gia ñình caàn sang. Rent reû, lease coøn daøi, ñòa ñieåm toát treân ñöôøng 17th. Lieân laïc 714-231-9836

500-28L-101704/140496

Caàn sang tieäm hair & nails giaù $50K. Khoâng interest xin mieãn goïi. Also caàn thôï tay chaân nöôùc goïi Cathy (310) 513-6330 (bus), (310) 534-4650(res)

500-7L-102504/141645

Caàn sang tieäm Nail vuøng Arizona khoâng coù ngöôøi chaêm soùc. L/L: 520-831-4074, 714-5881890

Tieäm nail for sale ngöï trong mall ñoâng khaùch. Pittsburgh. PA, xin lieân laïc Lim: 724-910-3446

Moving caàn sang tieäm quaàn aùo daï hoäi, fashion trong khu chôï trôøi in door, coù nhieàu khaùch du lòch vaø Meã caàn sang gaáp giaù $65,000, cô hoäi gaàn tôùi dòp leã, good income. Lieân laïc 714-6870963 hoaëc 714-728-9456 500-30L-101704/140371

500-12L-102404/141477

500-14L-102504/141641

Sang shop may ñang hoaït ñoäng treân 10 naêm. Haøng raát nhieàu vì lyù do gia ñình caàn ngöôøi coù thaønh yù. Goïi AÙnh 714-713-8099 cell, 714-417-2539.

Sang tieäm Nail Laguna Beach, khu Myõ Traéng, ñoâng khaùch. Giaù $40,000. Coù 4 thôï, 714-2346461.

Tieäm Nail vuøng Scottdale, Arizona caàn baùn gaáp vôùi giaù thöông löôïng. Xin lieân laïc ñieän thoaïi soá 480-922-9666.

500-28L-101704/140362

Sang tieäm nails tieåu bang OR thaønh phoá MC.Minnville gaàn casino. Tieäm môû 11 naêm, income 14-18 ngaøn/month, giaù $52,000. Thaät loøng xin goïi home: 503-434-6341, cell: 503-2679293

500-14L-102404/141470

Nhaø baùn taïi Viet Nam coù laàu ñeïp toaøn dieän khu lòch söï taïi Saigon. Chuû ñi Myõ ñoaøn tuï giaù 87K ít coù giaù reû nhö nhaø naøy taïi Saigon/ VN hieän nay. L/L: 714-719-6532

RAO RAO VAË VAËTT

Sang tieäm Nail ñoâng khaùch ôû Las Vegas, $60K, Busy Shopping Center, Next to Target, Mervyns. L/L: 702-292-3501, 702-4590386

500-14L-102804/141974

Caàn sang tieäm Nail vuøng Palm Dale, good location, 4 gheá spa, 6 baøn Nail, 1 phoøng facial. LL: Huøng - Lan. 661-224-1995, cell 562-787-8761

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-102904/142138

500-14L-102904/142142

Caàn sang Tieäm Nail gaáp trong khu Henderson Las Vegas, coù 4 spa phoøng Facial Tieäm ñeïp. Giaù caû thöông löôïng. LL Quang Bus : 702-898-1116, Home: 702454-3354 500-7L-102904/142149

Coffe vaø Smoothie Shop theo kieåu Myõ sang troïng, lòch söï vuøng Myõ traéng, ñang phaùt trieån maïnh, vì baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp. Giaù phaûi chaêng. LL: 714-5884693 500-7L-102904/142159

Nails. Baùn Tieäm Nails caùch Bolsa 50", Tieäm sang troïng, 5 gheá Spa. Giaù nails cao, caàn sang $63,000. Xin vui loøng LL: 818-774-9165, 714-797-1117 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-6L-102904/142189

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-30L-080104/130088

Sang Tieäm. Caàn sang tieäm Food To Go trong khu Shopping Cener taïi Chinatown. Tieäm treân 10 naêm, ñòa ñieåm toát, lease reû. Lyù do söùc khoûe muoán veà höu. Goïi oâng Naêm: 213-687-8206 (Tieäm), 323-257-1453 (Home) sau 7:00 giôø.

Caàn thôï söûa Big Screen TV. Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego. Lieân laïc 714-9819742

500-7L-102904/142200

600-90L-081304/131975

Cô hoäi toát caàn sang gaáp tieäm nail 6 baøn, 2 gheá, 1 waxing trong khu plaza, 99 Cents, traïm xaêng, tieäm giaët. Giaù 32K. L/L: 626246-5465 cell

500-14L-102904/142273

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-30L-082804/134134

Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi 18 baùnh ñi xuyeân bang löông cao haøng nhieâuø, ñieàu kieän deå daøng coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. L/ L John (714) 724-7288

600-180L-091204/136049

500-7L-103104/142280

Caàn sang tieäm Nails ñeïp sang thaønh phoá Yorba Linda, trong khu shopping lôùn caùch Bolsa 20 phuùt. 7 nails, 3 spa, 2 phoøng facial, 98 ngaøn. LL: 714-724-9862

500-14L-103104/142282

Sang shop söûa xe vuøng Garden Grove, ñaày ñuû maùy moùc vaø software söûa xe. Giaù $75,000. Included Inventory. Goïi 562-9242483 sau 6:30PM hay cell 714679-6795

500-14L-103104/142287

Caàn sang tieäm Furniture. Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm Furniture vuøng Temecula.LL: 951693-9413, 714-260-6144

500-7L-103104/142293

Tieäm Nail vuøng Fullerton gaàn tröôøng Ñaïi Hoïc caàn sang $50,000. Xin Lieân laïc 714-9926279

500-7L-103104/142295

Moving caàn sang reû tieäm nails vuøng LA. $18K. Tieäm laâu naêm income vöõng, rent reû 6 baøn 2 spa, vaøi thaùng laáy voán. LL. 310431-8505

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-30L-100504/139052

HIRING A cellular phone company seeking an experienced level 3 technician for cellular phone repair. Full time, salary. Call 714-7240057 or 714-724-7177. Location: 56 TESLA IRVINE, CA 92618.

600-30L-100504/139142

Caàn 1 technician bieát söõa Audio vaø Video kinh nghieäm. Muoán bieát theâm chi tieát xin L/L 949-9398111.

600-21L-100604/139282

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

600-28L-100704/139551

500-7L-103104/142337

Caàn sang tieäm Nail vuøng Orange County trong Mall lôùn vuøng Myõ traéng, tieäm coù gheá Spa, phoøng wax, maùy giaët + saáy trong tieäm, sang giaù reû. LL: Thuûy 714-5149217, 514-9214

500-7L-103104/142346

Caàn sang gaáp tieäm Nails in Las Vegas. Tieàn nhaø reû. Income toát. Sang $40,000. Goïi Tony. 702338-8194

500-14L-103104/142362

HAIR Sang tieäm Toùc vuøng Az USA & Glendora, 8 stations, 3 goä i , phoøng facial, trong shopping center, gaàn APu & Citrus college, treân 3 naêm. 5 thôï. LL 626331-2248, 626-674-7338

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-36L-102303/090230

MASSAGE Vuøng G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû laøm massage $25/Hrs. Khoâng K/N seõ training döôùi quyeàn Doctor, coâng vieäc deã daøng kieám tieàn nhieàu. Tip haäu paid cash. L/L: 714-468-2686.

600-84L-042804/115365

REAL ESTATE & LOAN AGENTS Vaên phoøng caàn nhieàu agents hôïp taùc coù baèng ñòa oác, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao. Xin lieân laïc Tina: 714-745-1458, vaên phoøng 714-657-7585.

600-30L-100804/139663

VIEÄC LAØM TOÁT - NHIEÀU TIEÀN Office thaät ñeïp. Hoaøn toaøn taân trang. Khu toá t . Professional, nhieàu tín nhieäm, khoâng khí vui veû cuûa gia ñình, caàn tuyeån nhieàu Real Estate Agents vaø Loans Officers. Khoâng caàn kinh nghieäm. Part time OK. Private office. Höôùng daãn bôûi Broker hôn 14 naêm kinh nghieäm. Baûo ñaûm thaønh coâng. Baïn muoán trôû thaønh nhaân vieân ñòa oác, Loan Officer xin goïi Antoine Huy Buøi Broker/ Owner 714-262-3425

600-14L-101704/140138

Cafe, Thoaùng Saøi Goøn caân tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L.L: 714-260-4322.

600-28L-101704/140308

US. Medical Center caàn taøi xeá coù kinh nghieäm vaø ñaõ coù saün moät soá beänh nhaân. LL: 714-3798400, 412-9270

600-14L-101804/140779

Caàn ngöôøi nhaân vieân giao haøng fulltime coù kinh nghieäm. Xin LL: Thaønh Taát. 714-636-2388

600-14L-101804/140793

Quaùn Thu Ñoã caàn nöõ tieáp vieân treû, tuoåi töø 21 ñeán 35. Bao aên ôû, löông haäu. Xin goïi cell phone 808-946-3544, bus: 808-7832988

600-28L-101904/140863

Caàn nöõ ñi xa Texas tuoåi töø 21 35. Baûo ñaûm löông cao. L/L phone: 832-202-3077 vaø 832202-3078 gaëp Hoàng

600-14L-101904/140901

Caàn nam/nöõ baùn haøng phuï vieäc Full/Part time. Caàn vui veû lòch söï. Gaëp OÂ. Minh sau 4PM moãi ngaøy taïi 15020 Moran St. Khu Phöôùc Loäc Thoï.

600-7L-101904/140966

Quaùn nöôùc vaø cafe môùi caàn tuyeån tieáp vieân treû, vui veû cho ca saùng & chieàu. L.L: 714-636-6150

600-14L-102004/140977

600-28L-052004/119135

600-180L-061704/123367

Caàn Owner operator vaø taøi xeá coù kinh nghieäm chaïy töø CA ñeán NJ, NC, SC, GA, PA. Giaù cao haøng nhieàu. Xin LL: Leâ. 714-720-9020

Club Chiemi taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân. Löông cao tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy cell 808-8701933, W: 808-242-1425

Tieäm buoân ôû vuøng Westminster caàn taøi xeá giao haøng, laøm vieäc sieâng naêng coù traùch nhieäm. Xin goïi 323-268-2743 600-36L-102204/141456

600-14L-102004/140997

600-29L-102004/141044

600-21L-062904/125303

Caàn gaáp Nöõ laøm Massage traû cash $25/1giôø + tip haäu, tieäm ñoâng khaùch khoâng kinh nghieäm seõ training L/L: 714-634-8036.

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

600-7L-102604/141804

Graphic Designer caàn graphic designer kinh nghieäm. Bieát söû duïng thaønh thaïo in Design MS Excell kinh nghieäm trong lay-out magazine catalog khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp, töï saép xeáp coâng vieäc vaø multi tasking. Fax resume 714-689-0550 600-7L-102604/141806

BODY SHOP CAÀN THÔÏ BODY & PAINT (Full time) kinh nghieäm laøm ñoàng, keùo frame. Ñieàu kieän deã daøng tieàn löông hôïp lyù. Tel: 714-915-5857 cell, 714-7198149 shop 600-7L-102704/141817

600-14L-102204/141460 600-28L-102404/141469

Work From Home International Business, $500 - $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-9050248 600-28L-102404/141513

Caàn taøi xeá laùi xe vaän taûi coù kinh nghieäm traû cao vaø medical xin goïi Haûi 714-390-3476

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE West Los Angeles Company has immediate need for individuals with great personality, eagerness to offer exceptional customer service, and 1-2 years, work experience. Bi-lingual skills in English and Vietnamese a must. Chinese a plus. Duties include answering customer calls, investigate billing and service inquiries, processing payment and provide general customer service support. Position offers flexibility and room for growth. Please send resume including salary history to: glocke@globaltouchtelecom.com

600-7L-102704/141821

Caàn 2 coâ coù baèng laøm tieäm Sun Tanning Taém hôi, Facial, Waxing Body’s SkinCare National Massage Therapy. Thoa Cathy 714-839-9644, 697-4702. 16517 Brookhurst, Fountain Valley 600-7L-102704/141863

Caàn 20 thôï goït van tim (Dissector) Ca1, löông $8.50/hr. Khoâng caàn kinh nghieäm, caàn tieáng Anh. Caàn Accountant Clerk bieát Payroll, A/P, A/C. Löông: $12-$14/hr tuøy theo kinh nghieäm - Caàn Office Manager, ít nhaát 3 naêm kinh nghieäm veà Human Resources, hoaëc Staffing, löông $36,000-$42,000/ year. Fax resume: 714-531-3385 hoaëc ñ/c: 14541 Brookurst St., Ste D6, Westminster, CA 92683 600-7L-102704/141932

Sunnyside 76 looking for basic mechanic 2-3Yrs exp. Excellent pay and benefit 714-470-7676 Russell 600-14L-102704/141945 600-7L-102704/141948

600-7L-102704/141949

600-7L-102504/141634

600-7L-102604/141683

Caàn model thi baèng haønh ngheà Nha só. Traû cao, xin goïi 714883-1656 600-7L-102604/141684

Caàn nam hoaëc nöõ laøm vieäc cho tieäm Wireless Phone full time or part time, xin lieân laïc coâ Sally sau 4 giôø chieàu 714-775-8519 or 714-362-1919 600-7L-102604/141710

Coâng ty cöûa saét caàn thôï haøn Mig Welding bieát laøm cöûa vaø haøng raøo coù kinh nghieäm, löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L: 714-6583642 600-28L-102604/141712

JOB BÖU ÑIEÄN Post Office La Puenty tuyeån Clerk, Mailhandler. Pomona tuyeån: Rudal Carrier. Saùch “Luyeän thi böu ñieän” baùn: Tuù Quyønh. Muoán: Hoïc? Saùch? Ñeà tuû? Interview?. L/L Hank Nguyeãn 26 naêm kinh nghieäm 714-469-5041

600-14L-102604/141763

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nöõ tieáp vieân laøm part time. L/L 714-9200349 (goïi sau 9AM).

600-14L-102904/142178

Tieäm Furniture ôû Laguna Hills caàn good driver cho delivery. Goïi Kevin 949-458-7922 600-7L-102904/142179

Nöôùc maùt Yes Yes caàn Nam delivery thoâng thaïo Vieät Hoa, good driving record laøm vieäc nhanh nheïn, 40 Hrs/wk, caàn ngöôøi saûn xuaát nöôùc maùt. Xin L/ L Kim 714-890-8066 600-10L-102904/142182

Tröôøng thaåm myõ caàn giaùo vieân coù baèng California cho caùc lôùp Nails Hair vaø SkinCare, xin gôûi resume & copy certificate ñeán ñòa chæ T.B.A, P.O. Box 3053 Orange, CA 92857 600-4L-102904/142206

Tieäm laøm khung hình vuøng Costa Mesa caàn ngöôøi. Caàn nöõ thö kyù laøm vieäc P/T or F/T, speak fluently English. Bieát söû duïng computer. Löông cao + benefit. Lieân laïc 714-444-0673 or cell 949-939-1225

Quaùn Cafeù caàn nöõ tieáp vieân kinh nghieäm duyeân daùng deã thöông. Löông cao tip nhieàu. Xin lieân laïc Hoøa 714-553-8580.

600-14L-102904/142252

Tieäm söûa xe caàn gaáp 2 thôï maùy kinh nghieäm coù baèng caøng toát (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). L/L Kim 714-244-2545 or 714-539-9494

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

Vaên Phoøng Baûo Hieåm caàn ngöôøi laøm vieäc part time & full time bieát tieáng Vieät vaø Anh ngöõ, xin lieân laïc anh Laân 714-467-3315 töø 10-5PM

Caàn 1 taøi xeá ñöa röôùc ngöôøi, laøm vieäc full time töø thöù 2 ñeán thöù 6. Lieân laïc 714-894-2233

600-14L-102904/142215

600-28L-102504/141616

Caàn tìm 1 thö kyù full time, ñieàu kieän laø caàn thoâng thaïo Anh ngöõ, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training veà coâng vieäc Escrow vaø taøi trôï, löông cao, nhieàu töông lai. L/L: 714-222-2229

600-7L-102904/142169

600-7L-102904/142209

600-28L-102504/141615

600-7L-102504/141626

600-3L-102904/142151

Venturi Staffing has immediate openings in the Anaheim area for: ª Accounting/Bookkeeping. ª General Office Clerical. ª Shipping/Receiving. ª Technical/QC Inspection/Assembly. Must have legal work papers and be able to communicate well in English. Apply in person Monday - Wednesday 9am 11:30am at 377 E.Chapman Ave., Ste 220, Placentia (near CSUF on cornert of Chapman Ave & Kramer)

600-7L-102504/141592

600-16L-102904/142268

600-7L-102804/141963

CAÀN NGÖÔØI. Vaên phoøng luaät sö caàn thö kyù vaên phoøng P.T vaø F.T. Ñieàu kieän thoâng thaïo Anh Vieät. L/L tel: 714-531-4411, 714623-0780

MASSAGE EMERYVILLE Caàn gaáp nhieàu coâ laøm massage, vuøng Emeryville, gaàn San Francisco 15 phuùt. Coù choã ôû laïi. Goïi coâ Kim: B. 510-654-0777. 600-7L-102904/142275

600-7L-102804/141965

NGÖÔØI VIEÄT

630-7L-102604/141664

600-14L-103104/142312

- Caàn taøi xeá laùi xe 18 baùnh, Kinh nghieäm treân 2 naêm, Baèng khoâng quaù 3 ñieåm - Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm. 714-539-1882, 714-720-5504

600-7L-103104/142330

Caàn ngöôøi laøm vieäc trong tieäm vaø ñi giao haøng taïi Santa Ana. Löông haäu. Xin goïi: 714-4189724

600-7L-103104/142358

Needed Smog check Test Only Technician, 1 year or more experience. Buena Park, Contact Moon Lee. 714-482-5492

600-30L-103104/142365

BANKCARD SERVICES 17 year-old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster area is seeking hard working and ambitious individuals to work in a fun, fast-paced environment where the emplyees are really appreciated and awarded for their work! You’ll discover your dream of beginning a fantastic career, not just a job!. We have immediate opening available for the following positions: 1. Customer Service Representative (Full time-working LA office) 2. Receptionist (full time-working in Westminster office) 3. Telemarketing Representative. (Full time-working in Westminster office) Qualification: - Authorized to work in the US - Bilingual in English and Vietnamese - Basic Computer Skill (MS-Office) - Good interpersonal / Communication skill - Related work experience plus but not necessary We offer paid training and excellent benefit packaged including health & life insurance, 401K, sick day, paid vacation and yearend bonus.

BankCard Services is an Equal Opportunity Employer. Qualified candidate, please email or fax a resume along with a cover letter Attention: Brian Ton Email:Brianton@ecommerceglobal.com Fax: 714-901-1414

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-101704/140064

Single Father seeks goods, responsible, liv-in Home helper for 4 month, & 22 month children. Must speak some English. Call time 714-309-6992

630-28L-101704/140212

Caàn ngöôøi giöõ treû, bao aên ôû, löông $1,000/thaù n g. L/L: 269-6899318, 269-659-1706

630-21L-101904/140928

630-14L-102004/141062

Caàn dì lôùn tuoåi 50-55 naáu aên, laùi xe ñöa beù trai ñi hoïc, 5AM MonFr. LL: 714-553-6040.

600-14L-102804/142000

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

630-14L-102604/141658

Caàn ngöôøi bieát naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa, tính saïch seõ, sieâng naêng ñeå laøm vieäc nhaø. Chuû bao aên ôû. LL Coâ Vaân ôû soá 949-2952136 ñeå bieát theâm chi tieát.

Caàn ngöôøi lôùn tuoåi giöõ treû 3T ôû Ohio, bao aên ôû löông $1200/T. OÛ 6 thaùng taëng veù maùy bay veà thaêm nhaø. Lieân laïc Dieäp 330256-5758, 330-562-5922

Haõng Medical caàn nhaân vieân full time cho 1st shifts, khoâng caàn kinh nghieäm, seõ train. Ñaày ñuû quyeàn lôïi, löông tuøy khaû naêng. Ñòa chæ 2382 Morse Ave, Irvine, CA 92614. L/L chò Vaân Tran, hoaëc anh Hieàn Nguyeãn ôû soá phone: 949-851-3053 Expericenced Loan Processor Needed! Base $5000/mo + Commission. Call: 562-246-0377

630-7L-102504/141631

Caàn moät ngöôøi ñaøn baø ñeå laøm vieäc nhaø, coi soùc em beù, coù phoøng rieâng, ôû laïi 6 ñeâm. Xin goïi: 714-596-0745

600-7L-102804/142060

Caàn ngöôøi Nöõ daïy keøm chaùu Lôùp 5, buoåi chieàu. Warner + Fairview. LL: 714-662-2428, 714-8786165

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

630-14L-102404/141517

Caàn ngöôøi coi em beù gaùi 3 thaùng töø M-F 7:30 - 6:00PM vuøng Huntington Beach. L/L coâ Thanh 714846-5316

630-14L-102504/141628

Motel ôû Azusa gaàn khu Covina caàn ngöôøi troâng nom vaø ngöôøi giuùp vieäc thoâng thaïo Anh ngöõ, bieát tieáng Hoa coù kinh nghieäm caøng toát. L/L Mr.Hsey 626-2778710 cell

600-14L-102804/142080

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn baùc gaùi giöõ hai beù gaùi 2 vaø 5 tuoåi, moïi chi tieát xin lieân laïc soá ñieän thoaïi 917-673-7974

600-7L-102804/142054

Licensed Chiropractor. Clinic taïi G.G caàn licensed, energetic, hardworking, motivated chiropractor to build their pratice. Salary plus % with opportunity for ownership. L/L: 714-7204648 or fax CV to 714-741-0623

Caàn Tieáp vieân Nöõ laøm vieäc taïi Tieäm Bida, tuoåi töø 21 ñeán 35 (laûnh troïn tieàn tip). LL Coâ Ngoïc. 714-379-9442 sau 1PM

600-36L-102904/142279

BOOK KEEPER Caàn gaáp bookeeper, fluent English vaø gioûi QucikBook. Löông negotiable. Call Laura @714-2105959 or email: knzastrow@vitesserecruiting.com

600-14L-102704/141819

Caàn thôï maùy söûa xe hôi coù 3 naêm kinh nghieäm lam 5 ngaøy/ tuaàn. Vui loøng LL: 714-554-3910

RAO RAO VAË VAËTT

600-7L-102804/142031

FURNITURE Tieäm Furniture vuøng Downey caàn ngöôøi delivery bieát laùi xe soá tay vaø coù söùc khoûe. Goïi Steven 562862-0709, cell 562-858-9088

LAÏP XÖÔÛNG Caàn ngöôøi hôïp taùc saûn xuaát laïp xöôûng ñaõ coù cô sôû moïi chi tieát xin L/L: 626-201-9260 Bar Monroe Club Bamboo cuõ khung caûnh lòch söï coù nhaïc soáng haøng ñeâm tieáp ñaõi aân caàn xin môøi quí khaùch chieáu coá caàn chieâu ñaõi vieân treân 21 tuoåi, xin goïi sau 12PM Mike cell 714-654-4449

600-21L-102804/142024

Tieäm Furniture, caàn Salesman thoâng thaïo Anh ngöõ (coù hoaëc khoâng kinh nghieäm) laøm full-time taïi Anaheim hoaëc Cerritos. Xin lieân laïc Daniel. 714-240-2729

NOW HIRING Need employee to work for weekend, good opportunity for college students. No experience necessary. 14345 Commerce Dr., Garden Grove, CA 92843.

600-7L-102704/141858

600-7L-102604/141718

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

600-7L-102604/141783

Caàn thôï maùy ôû vuøng Norwalk. Löông cao. LL Ñöùc 714-6572310 or 562-863-7717.

600-7L-102704/141832

Garden Grove Auto Imports caàn tuyeån: Mechanic coù kinh nghieäm. Löông traû raát coâng baèng + laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình. Goïi 714-608-3591

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm Coin Laundry ôû vuøng Long Beach caàn 1 chuù lôùn tuoåi laøm vieäc full time. Lieân laïc ñieän thoaïi 714-785-8852

600-7L-102504/141583

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu Sale person coù kinh nghieäm veà Sales, ngöôøi troâng coi tieäm, vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh-Vieät ngöõ. High salary, commission, benefit, and vacation. Lieân laïc 714210-5256 or fax resume to 714210-5257

MASSAGE Vuøng Little Saigon caàn nöõ treû ñeïp laøm massage $25/hr. Laøm döôùi quyeàn Doctor, khoâng K/N seõ ñöôïc training. Coâng vieäc nheï nhaøng nhöng kieám nhieàu tieàn. Xin L/L 714-636-3009.

600-14L-102104/141228

CAÀN GAÁP! Bar ôû Hawaii sang troïng caàn nhieàu coâ tieáp vieân treû, ñeïp 2135 tuoå i . Löông töø $5000 $10,000, bao aên ôû, veù maùy bay. Xin L/L Thu: 808-285-5984

SANG TIEÄM NAILS Tieåu bang Indiana, khu Myõ ñen caàn sang. Giaù $25,000. Income summer $16,000. Winter $9000. Rent $600/th, new lease 3 years. LL. Tiffaney. 219-882-6245 Nail bus, 219-765-4117 cell

Tieäm Massage vuøng Anaheim caàn baùn. Tieäm lôùn, cô hoäi cho ngöôøi muoán laøm chuû. Lieân laïc Johnny: 714-425-7832

600-28L-102104/141189

TDI STAFFING AGENCY Coâng ty tìm vieäc laøm TDI ñang caáp gaáp nhieàu nhaân vieân warehouse, supervisor, technician, Q.A, Q,C, Assembly, shipping & receiving clerk vaø vaên phoøng laøm vieäc ôû thaønh phoá Fullerton, Anaheim, Ontario vaø City of Industry. Apply taïi ñòa chæ 451W. Lambert Rd, suite 217, treân ñöôøng Lambert vaø Tamarak, thaønh phoá Brea 714-255-9444 phone, hoaëc fax resume to 714-255-9796 or e m a i l recruiter@tditechgroup.com

600-30L-102404/141523

500-14L-103104/142300

500-7L-103104/142326

Needed Medical Billing Reprecentative for Cancer Center in Long Beach. Fax resume to Kimmi: 562-983-7667

600-38L-100504/139099

Tieäm Nail trong Mall ñoâng khaùch, giaù cao ôû tieåu bang Indiana, caàn baùn vì hoaøn caûnh ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi coâ Thu. 765-210-3624

Tieäm Dryclean vaø söûa quaàn aùo vuøng Garden Grove, ñi xuyeân bang caàn sang $26,500. Tieàn phoá $822/thaùng. Thaät tình goïi Hoa 714-636-7260, cell 4229384

600-14L-102104/141164

Female massage therapist must have National certificate or city license work in Corona, Yorba and H.B, call t 714-269-4452, good commission & benefit.

500-13D234-103104/142296

500-14L-103104/142316

600-28L-102004/141070

CAÀN NHIEÀU Inside/Outside Sale Persons kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm will train, high commission. 1651 Babbitt Ave., Anaheim CA 92805. Apply in person.

RAO RAO VAË VAËTT

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

630-14L-102204/141437

Caàn ngöôøi giöõ 2 treû (trai 4 tuoåi, gaùi 1 tuoåi röôõi). Bieát laùi xe. Nhaø ôû Corona. Xin goïi Coâ Haïnh 951454-0974.

Caàn 1 ngöôøi giöõ baby gaùi 1 tuoåi coù kinh nghieäm, saùng ñi chieàu veà töø thöù 2 ñeán thöù Saùu, ôû Garden Grove vaø Euclid. L/L: 714713-5820

630-7L-102604/141677

Caàn 1 dì saïch seõ khoûe maïnh ñeå doïn nhaø naáu côm cho baø cuï. Lieân laïc 714-728-7028

630-14L-102604/141714

630-7L-102804/142032

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 80 tuoåi, naáu nöôùng, taém röûa, nhaéc nhôû uoáng thuoác, bao aên ôû. LL: Coâ Taâm 714-894-7332, hoaëc 714-606-9318 630-7L-102804/142066

Nhaø vuøng Tustin Ranch caàn moät dì ñeán nhaø giöõ moät beù gaùi 2 tuoåi vaø giuùp vieäc nheï trong nhaø. L/L coâ Haø 714-389-2473 sau 7 giôø toái. 630-14L-102804/142072

Caàn 1 dì 60 tuoåi trôû laïi, khoâng vöôùng baän gia ñình, khoûe maïnh, saïch seõ troâng 1 beù gaùi 2 tuoåi vaø giuùp vieäc nhaø. Bao aên ôû löông $1000. L/L coâ Trinh 760-8800945, sau 8H giôø PM 310-9789540 630-7L-102904/142144

Caàn moät chò hieàn laønh saên soùc baø cuï ôû laïi ñeâm, laøm chuùt ít vieäc nhaø, löông $1000/thaùng. Mc.Fadden & Newland, gaà n Phöôùc Loäc Thoï. L/L coâ AÙnh 714894-1074, 714-588-4428 630-7L-102904/142147

Caàn ngöôøi troâng baø cuï Thöù Saùu vaø Chuû Nhaät. Lieân laïc Coâ Chaâu. 714-372-3990 630-4L-102904/142205

Caàn 1 baø hieàn laønh, chaêm soùc cuï baø coøn khoûe maïnh (tuaàn nghæ 1 ngaø y ). Goï i 714-728-9213, 478-5266, 554-7964 or ñeå laïi lôøi nhaén.

Caàn phuï nöõ khoûe maïnh chaêm soùc cuï baø ôû laïi ñeâm. 6 ngaøy 1 tuaàn. Nghæ ngaøy Thöù Baûy. Lieân laïc 714-280-2818.

630-7L-102604/141726

Caà n dì khoû e maï n h coù kinh nghieäm chaêm soùc beù 3 vaø 1 tuoåi. Xin goïi sau 6 giôø chieàu. Goïi Coâ Ann 805-577-0555.

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, bieát naáu aên vaø giöõ moät treû em 6 tuoåi bao aên bao ôû (bieát thöông treû daïy treû ngoan vaø gioûi vaø saïch seõ), löông vaø ñieàu kieän xin goïi tieåu bang Illinois/Chicago. 224766-9333

630-7L-102604/141732

Vuøng Victoville caàn ngöôøi giöõ treû 1 tuoåi, 6 tuoåi, löông haäu, lieân laïc Linh 760-912-4561, 760-9124563

630-7L-102604/141738

Caàn 1 baø giöõ em beù 2 tuoåi vaø laøm chuùt ít vieäc nhaø, saùng ñi chieàu veà, nhaø ôû Placentia. Xin lieân laïc Coâ Hoaøng. 714-6387789, 390-3279

630-14L-102604/141747

Caàn moät ngöôøi xuyeân bang troâng coi hai chaùu gaùi song sinh 5 tuoåi. Moïi chi tieát LL Ñieän thoaïi: Coâ Tieân: 714-590-2183, Lieân 414332-8799

630-7L-102604/141778

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh giuùp 1 ngöôøi beänh, traû löông haäu, laøm heát tuaàn veà Sunday. L/L: 714-600-6999

630-7L-102604/141797

Caàn ngöôøi troâng 2 beù gaùi (3, 4 tuoåi) sau giôø hoïc + giuùp vieäc vaët taï i nhaø . Goù c Westminster/ Newland. 7AM-5:30PM, Thöù 26. L/L Linh 714-896-7382, 714372-3321, 714-914-9316.

630-7L-102704/141833

Need babysister / Tutor to pick up 6 Yr-old boy from school MF 2:30PM-6:30PM. Must be fluent in English & have own transportation. Please contact Jenny @ 714-210-1780

630-7L-102704/141885

Caàn phuï nöõ giöõ, laùi xe ñöa ñoùn treû 2, 4, 10 tuoåi. Good driving record on time 5-Day 7:45AM6:00PM. 714-296-9772 hoaëc 714-963-1798 sau 7:00PM.

630-7L-102704/141918

(Vuøng Hollywood or LA) caàn moät ngöôøi ñaøn baø giuùp doïn deïp nhaø cöûa bieát tieáng Anh vaø laùi xe (moãi thöù Ba) moãi tuaàn chæ moät ngaøy, moät tuaàn $100, xin goïi soá ñeå lieân laïc (Ann) 323-468-9898 home, 213-716-9898 cell

630-7L-102704/141930

Caàn 1 chò troâng nom 1 ngöôøi giaø 74 tuoåi. Bao aên ôû (5 ngaøy). Xin lieân laïc Höông 714-2356567. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

630-7L-102904/142260

630-7L-103104/142299

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai 2 tuoåi, ñi xuyeân bang, bao aên ôû, nhaø saùt bieån, caùch China Town New York 30 phuùt laùi xe. LL: Tuù cell: 630667-5261 630-5L-103104/142309

Caàn ngöôøi giuùp vieäc trong nhaø töø 9AM to 3PM. Xin lieân laïc coâ Vaân: 714-839-8512 hay 714417-7900

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-14L-040604/112130

CAÀN MACHINIST Caàn machinist bieát chaïy maùy FADAL 3 naêm kinh nghieäm. Bieát ñoïc blueprint, seutup, chaïy maùy CNC vaø inspect parts. Haõng ôû Pacoima, vuøng San Fernando Valley. Goïi Rolandas 818-8969556 640-28L-101104/139905

Fast growing manufacture looking for experienced Inventory Control position. Responsible for Ordering and Inventory Tracking for the company. Also looking for AP position with light accounting experience. Great working enviroment, holiday & vacation pay, health benefits. 714-4443044 or call 714-444-4144 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 640-21L-101704/140259

Tuyeån thôï Kim Hoaøn. Coâng ty saûn xuaát kim hoaøn khu vöïc trung taâm San Diego caàn tuyeån thôï kim hoaøn, thôï gaén kim cöông chuyeân nghieäp. L/L Phong: 1800-255-9778.

640-14L-101804/140790

Caàn thanh nieân khoûe maïnh laøm vieäc cho haõng Sofa City Paramount. LL: Chò Myõ: 562-6303644

640-21L-102204/141303

Haõng H & H caàn 1 thôï haøn full time for sheet metal (mix & tig). 1 thôï chaïy maùy Punch from 11:30AM - 8:00PM. L/L: 714289-2274

640-28L-102204/141348

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Haõy chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaõ, maõo raêng vaø caàu raêng. Xin L/L United College of Dental Technician 714379-8228

640-7L-102504/141565

Haõng Machine Shop caàn 1 ngöôøi Cad/Cam Programmer vaø management skill. Fax resume 714778-0786, tel: 714-865-9279. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi.

640-7L-102704/141836

Manufacturing Company has open positions in machine operating and customer service. For more information please contact Jenny at 714-210-1780

640-7L-102704/141868

Caàn thôï haøn kinh nghieäm Mig & Heliarc, laøm part time töø 46Hr/day, xin lieân laïc 949-2752596

640-7L-102704/141947

640-10L-102904/142208

Haõng sheet metal caàn helpers vaø thôï haøn Mig, Tig, full time, 2nd shift. Xin apply taïi 1705 S. Claudina Way, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-635-3505.

640-7L-102904/142276

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-28L-050803/066148

NAÂNG CAO TAY NGHEÀ MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa Caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa Bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691 Website: www.truongthi.us

650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

NAIL & HAIR JOBS

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-092104/137339

650-14L-070704/126463

650-28L-092304/137648

Caàn thôï nails coù baèng West Virginia, bao löông cao. Xin L/L: 304-266-6536 650-30L-092404/137821

Nhaän Training Nails. Caùc baïn naøo ñaõ coù baèng nails, muoán sau moät tuaàn leã seõ trôû thaønh thôï boät traéng hoàng, silk, gel. L/L Mary 714751-3039, 714-530-4671 (Home). 650-36L-092704/138112

650-14L-101804/140723

650-100L-072204/128776

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, gel, solar, silkwrap, (special 4 way pink white), airbrush design, taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRANING SKINCARE FACIAL: Huôùng daãn caùch söû duïng maùy treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy microdermabration, caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp, daïy xaâm thaåm myõ coù caáp certificate. Xin goïi Tracy: Bus 714-995-1522, home 714-379-0727. 650-100L-032104/109698

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng, caàn thôï nail kinh nghieäm hoaëc khoâng (K/N) seõ training. T.Bang Michigan or T/B California. L/L: 616-225-2057, cell: 714-724-2686 650-28L-100404/139002

650-15L-090104/134612

CAÀN THÔÏ Tieäm trong Mall. Caàn thôï boät nam & nöõ löông bao 3,000mt. Coù choã aên ôû ñaøng hoaøng. Tieåu bang Co. Lieân laïc 970-946-1268.

Caàn thôï Nail, Nam Nöõ, Vôï choàng caøng toát. Nöõ $800, Nam $700, 6/ngaøy-Tuaàn, Caàn sang Tieäm Nail gaáp. Khu Myõ traéng, giaù cao. LL Tuøng 317-773-6146 or cell 765278-1724 650-28L-100404/139014

650-7L-090104/134658

NAILS Caàn gaáp thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm caùch LA 3Hrs. Bao löông $600/W hôn seõ aên chia. L/L: 626-827-1138 hoaëc 559-2292392

650-36L-100404/139049

khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

650-28L-101004/139738

TB NORTH CAROLINA caàn thôï nail nöõ laøm boät xuyeân bang taïi Raleigh TB North Carolina. Bao löông 800 6 ngaøy. Hai chò em caøng toát. 919-247-7957 cell, 919-773-2221 WK

650-21L-101104/139825

Tieäm Nail LA. City, Huntington Park, Shopping Meã, raát ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nöõ Boät Tay chaâ n Wax, khoâ n g caà n kinh nghieäm bao löông, Khoâng laùi xe ñöôïc khoâng caàn goïi 323-5877883 Nhaän luyeän thi thöïc haønh lyù thuyeát cho Nail & Facial. Daïy taän taâm coù traùch nhieäm ñeán khi nhaän license. Xin lieân laïc 714-4225785.

650-28L-101704/140242

Caàn thôï nails xuyeân bang gioûi boät coù baèng Illinois caøng toát, coù choå aên ôû, bao löông 3000/thaùng. Goïi 309-287-2787. Gaëp Khöông.

650-15L-101704/140243

Tieäm Nail/Spa vuøng Myõ Traéng caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät P/ W bieát laøm tay chaân nöôùc. Full time. Bao löông tuøy khaû naêng. L/L: 949-581-0779, cell: 714458-1416

650-28L-101704/140244

Khu Canyon Country, gaàn Magic Mountain, caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát. Bao löông $550. L/L Haè n g 661-251-8415 (8pm11pm).

650-22L-101704/140264

TOÙC Happy Hair Design tieäm ngay thò töù ñoâng khaùch caàn thôï kinh nghieäm. Ñieàu kieän deã daøng. L/L Seany 714-379-1396. 650-14L-100504/139180

Caàn thôï Nam hoaëc Nöõ coù kinh nghieäm laøm xuyeân bang, khu Myõ Traéng, sang, tip cao, coù choã aên ôû. Bao löông $700 hoaëc cao hôn tuøy K/N. L/L Phöông 512-4705589 or 262-255-1750

Interpreter for Hair, Nail, Facial Test in Nevada Quyù vò chuaån bò laáy baèng ôû Las Vegas. Thoâng dòch vieân coù baèng Nevada nhieàu kinh nghieäm saün saøng giuùp quyù vò noäp ñôn ñeán ñaêng kyù & thoâng dòch trong giôø thi. Xin L/L coâ Lai 702-221-6384

650-18L-101704/140370

NAILSPA $600/WK Tieäm môùi, vuøng sang, giaù cao, tip haäu, caàn gaáp thôï boät nam vaø Nöõ, coù kinh nghieäm Pink / White, gel, Silk Wraps. Bao löông $600/ wk. Khoâ n g kinh nghieä m vaø khoâng coù yù laøm laâu daøi xin mieãn goïi. LL: 310-679-2350 (B), 310676-3236 (H)

650-28L-101704/140526

650-28L-091704/136745

Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Vuøng Santa Monica khaùch ñoâng. Tip haäu, caàn thôï coù kinh nghieäm boät & tay chaân nöôùc, bieát facial waxing caøng toát, ñi xe chung vôùi chuû taïi Monterey Park. Chuû raát deã chòu. L/L Judy: 626-675-8678

New Mexico Caàn thôï nails trong Mall vaø WalMart bao löông $700/week treân chia 6/4 xin lieân laïc Cöôøng: Work (505) 762-1000, cell (505) 3311571

650-7L-091504/136471

650-36L-100504/139194

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-14L-101904/140945

650-23L-102204/141414

Khu Myõ Traéng, ñoâng khaùch. Tip cao, caàn thôï kinh nghieäm traéng hoàng. Bao löông neáu caàn. L/L John 949-766-1902, vuøng Santa Margarita

650-14L-102004/141010

Caàn thôï Nails kinh nghieäm xuyeân bang. Bao $800 1 tuaàn coù choã aên ôû toát, chuû vui veû xin lieân laïc 505-327-6773 hoaëc sau 9:00 toái 505-564-9623

650-14L-102004/141037

NAIL New full service nail salon. Manicurist and pedicurist wanted, waxing, facialist and masseuses in West Hollywood. Call Kathy 310-497-4842

650-14L-102204/141429

Tieäm Nail vuøng Myõ traéng ôû Colorado caàn thôï nöõ kinh nghieäm 1 naêm trôû leân. Bao löông $3,000/ thaùng, nghæ ngaøy Chuû Nhaät. L/L Chaâu (C) 304-685-8272, (W) 970-663-7709.

650-30L-102204/141453

Nhaän luyeän thi thöïc haønh lyù thuyeát cho nail & facial. Daïy taän taâm coù traùch nhieäm ñeán khi nhaän licence. Xin lieân laïc (714) 4225785

650-28L-101704/140559

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-102004/141046

Caàn thôï Nail ñaøng hoaøng, kinh nghieäm boät, bieát laøm tay chaân nöôùc. Laøm caån thaän, Myõ traéng. Tips cao. Löông $700-$900/tuaàn 6 ngaøy. 269-982-3466, 269-4280552

650-14L-102204/141457

650-14L-101804/140739

650-28L-100804/139566

650-28L-101204/139973

650-14L-100404/138931

650-100L-091604/136733

NGÖÔØI VIEÄT

MANICURIST Caàn thôï Nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, bieát chuùt boät. F/T. P/T. Vuøng 714 ñi cuøng xe. H: 714638-2566, W: 310-902-2862

650-7L-092904/138417

Heä thoáng Galaxy Nails Spa taïi city Torrance, caàn gaáp Thôï Nail nöõ cuøng nhieàu thôï boät tay chaân nöôùc facial waxing. Löông cao tip haäu. Xin L/L Chung 310-6982768, 310-406-6355

650-15L-010404/098911

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng caùch Los 1H 1/2 caàn thôï boät Nam Nöõ tay chaân nöôùc waxing löông töø $600 tuaàn up coù choã ôû. L/L Taøi 661-472-4240, 661-6658616

650-28L-101804/140692

Caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm xuyeân bang löông töø $700 - $900/1 tuaàn caàn L/L Andy, Duong phone: 608-239-6398, 608-841-0282

Caàn gaáp thôï Nails. Tieäm vuøng Lancaster caàn thôï kinh nghieäm laøm moùng boät. AÊn chia hoaëc bao löông tuøy theo khaû naêng. L/L: 661-202-5782

650-14L-101804/140699

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Ñeå trôû thaønh 1 chuyeân vieân xuaát saéc, haõy döï lôùp TRAINNING ÑAËC BIEÄT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Ngoaøi nhöõng KINH NGHIEÄM THAØNH COÂNG raát quyù giaù veà NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG XÖÛ treân salon, baïn seõ ñöôïc truyeàn ñaït nhöõng KYÕ THUAÄT TAÂN KYØ NHAÁT, nhöng deã hieåu nhaát, töø A ñeán Z veà taát caû CAÙC LOAÏI FACIAL: duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT. Goï i HANNA: 562-833-5433 cell, 562-428-3688 (sau 9:00 PM).

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

phaùt haønh roäng raõi

650-28L-100704/139553

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM 100% Ñeå trôû thaønh 1 chuyeân vieân xuaát saéc, haõy döï lôùp TRAINNING ÑAËC BIEÄT trong 1 salon noåi tieáng. Caùch Bolsa 15'. Ngoaøi nhöõng KINH NGHIEÄM THAØNH COÂNG raát quyù giaù veà NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG XÖÛ treân salon, baïn seõ ñöôïc truyeàn ñaït nhöõng KYÕ THUAÄT TAÂN KYØ NHAÁT, nhöng deã hieåu nhaát, töø A ñeán Z veà taát caû CAÙC LOAÏI FACIAL: duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT. Goï i HANNA: 562-833-5433 cell, 562-428-3688 (sau 9:00 PM).

650-14L-102204/141309

Caàn Thôï Nail coù kinh nghieäm bao löông theo khaû naêng $3,000$5,000/month. Vuøng Indiana Myõ Traéng, tip haäu. LL: Thanh 317410-1608, 317-837-9974.

Caàn gaáp thôï kinh nghieäm boät nöôùc waxing. Full time & part time. Xin vui loøng goïi AÙi 714414-2914 hoaëc Kim 909-8750667

650-17L-122903/098212

650-84L-032603/060316

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

650-28L-100604/139272

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail vuøng Mission Viejo raát ñoâng khaùch Myõ Traéng caàn gaáp thôï boät coù kinh nghieäm laøm full time. Löông cao tip haäu. L/L Holly 949-364-5009

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-101904/140930

650-16L-050104/140689

650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

RAO RAO VAË VAËTT

650-28L-100504/139195

650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn

650-28L-020604/103390

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

650-14L-040904/112564

Tieäm Full Service ôû Old Town Tustin cho möôùn Nail station $75/ tuaàn. Coù quyeàn laáy khaùch walkins. Tieäm ñeïp, saïch seõ. Noùi tieáng Anh, ask for Tiffany or Gracy 714-832-5232

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn thôï nails gaáp laøm khu Myõ traéng bao löông &750/tuaàn 6 ngaøy, coù choã aên ôû. Xin lieân laïc 269-689-9318

650-14L-101704/140564

Beauty salon treân 15 naêm vuøng Los Angeles caàn 3 thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Möôùn station hay aên chia. Moät thaùng free, lieân laïc 323-931-2777, or 323-931-4187

650-28L-101704/140579

Caàn thôï nail boät kinh nghieäm bao löông tieäm 100% môùi, ñeïp ôû Tustin, Orange city, chuû hieän ôû xa. Xin goïi office 973-276-3146 cell 917-913-4158

650-21L-101704/140667

Caàn thôï nail vuøng Elcentro laøm 6 ngaøy bao $650.00 nghæ Chuû Nhaät. HÔn aên chia xin vui loøng lieân laïc Phöông: (760) 353-5047; (619) 757-0529.

Tieäm nail vuøng Palm Desert caàn thôï Nail Nöõ bao löông tuøy theo kinh nghieäm, xin lieân laïc Tina 760-776-9872

650-15L-102004/141051

650-14L-101804/140742

NAILS Caàn gaáp thôï Nails kinh nghieäm boät & chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Wisconsin. Bao löông $750 $1000/tuaàn. L/L: 262-691-4557, 414-899-4612

650-28L-101804/140743

Tieäm nail ôû West Hollywood vuøng Traéng, caàn gaáp thôï boät nöôùc kinh nghieäm, löông bao $500/tuaàn. Bieát wax caøng toát, tieän ñi chung xe. L/L: 323-656-6189, 626-2810762 sau 9PM

650-14L-101804/140747

LÖU YÙ Tieåu bang Illinoise caàn gaáp moät thôï Nail Nam hoaëc Nöõ coù kinh nghieäm veà boät vaø tay chaân nöôùc. Bao aên ôû thaùng ñaàu vaø veù maùy bay neáu caàn. Baûo ñaûm tieäm ñoâng khaùch neáu thaät loøng xin lieân laïc Nguyeân 618-203-1539 hoaëc Linh 714-588-0888

650-14L-101804/140762

Tieäm nail ñoâng khaùch caàn gaáp thôï Nail Nöõ coù baèng Facial, löông cao, Tip haäu. LL: 310-642-7920, sau 9PM: 310-324-0522

650-14L-101804/140764

Vuøng Victoville caùch Bolsa 1 tieáng 15 phuùt laùi xe, caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc or boät, laøm full time bao $500 tuaàn hôn chia. L/L Dung 760-956-8250 W, 760951-6936 home

650-28L-101804/140809

Caàn thôï nöõ boät vaø chaân tay nöôùc. Bao $600/tuaàn hoaëc aên chia coù baèng AZ. Coù choã ôû. L/L: 623933-6961

650-30L-102404/141494

650-14L-102004/141055

Caà n thôï kinh nghieä m xuyeâ n bang, bao löông 6 ngaøy/$800. Bao aên ôû. Khoâng kinh nghieäm, xin mieãn goïi. L/L 765-288-5051.

650-14L-102004/141058

BAKERSFIELD. Tieäm ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng caàn thôï Nöõ boät coù baèng Wax. Löông töø $600/$800 T. Caùch LA 1 tieáng röôõi, coù choã ôû raát thoaûi maùi. L/L Jami 661-393-2933, 661-5884700.

650-14L-102004/141060

Caàn Thôï Nail K/N Bao löông $700 tuaàn, Bao ôû thaùng ñaàu. Xin L/L Chò Kim 239-274-3462.

650-14L-102004/141073

BAKERSFIELD Tieäm nail ñoâng khaùch walk-in, khu Myõ Traéng, tip haäu. Caàn gaáp thôï nöõ boät K/N coù choã ôû. Income $600 - $900/week. L/L Tammy: 661-336-0509, 661703-0582

650-14L-102004/141075

Tieäm Nail Pomona trong mall caàn thôï boät kinh nghieäm bao $500$600 tuaàn bieát airbrush caøng toát, bao löông theo kinh nghieäm, caàn thôï tay chaân nöôùc. L/L 909-6234217.

650-19L-102004/141095

650-14L-101804/140812

LAS VEGAS. Bao $800/tuaàn. Ñ/ K: Bieát laøm pink & white, gel, silk airbursh & hand design. Call 702-655-1330, 702-435-7800. Khoâng coù Nevada License xin mieãn goïi

650-14L-102004/141096

650-14L-101904/140878

650-30L-101904/140892

650-15L-101904/140929

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm nail vuøng LA, caàn thôï boät kinh nghieäm, thôï tay chaân nöôùc. Löông baûo ñaûm $400 - $600/ tuaàn neáu tieän ñi xe chung. L/L Linda B: 323-296-9337, H: 626288-7843

650-14L-102504/141556

CAÀN GAÁP 2 thôï tay chaân nöôùc full-time vuøng Long Beach, khaùch Myõ traéng, tip cao. Lieân laïc Tammy: 562-433-9220, cell 714-4175909

650-14L-102504/141561

NAIL LA ñoâng khaùch caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm, löông $600 trôû leân seõ bao löông caàn ngöôøi chòu khoù. Xin L/L: 323777-7157, 310-951-0961

650-14L-102504/141564

Tieäm Nails vuøng HAWTHORNE & BELLFLOWER ñoâng khaùch walk-in. Caàn gaáp thôï boät & chaân tay nöôùc, löông töø $400 - $600 and up/1 tuaàn tuøy theo khaû naêng. L/L: 310-384-4427 or 562-8671788

Salon Tustin + Irvine gaàn Fw 55 - Seventeen St, vuøng sang tip cao, caàn thôï toùc nail P + M rent station or bao löông. L/L: 949833-3855, cell phone 714-7283921

650-7L-102504/141574

650-21L-102104/141211

Caàn Thôï Nail. Tieäm ôû Wisconsin, Myõ Traéng caàn thôï kinh nghieäm, neáu ñi caëp nam nöõ caøng toát. Bao $700 tuaàn. LL 920-2371220 (W), 920-237-1544 (H).

650-14L-101904/140880

Caà n nhieà u thôï Nail coù kinh nghieäm laøm trong mall löông bao 3,000 moät thaùng. Xin lieân laïc ñieän thoïai: 616-446-3144 Cell, 616-656-0565 Home sau 9AM. Thank you.

650-7L-102504/141555

Vuøng Myõ traéng, Meã, caàn thôï tay chaân nöôùc neáu bieát boät caøng toát, laøm cuoái tuaàn 4567. Khoâng thaät loøøng mieãn goïi. LL: 626-7803237

650-14L-102504/141571

CAÀN THÔÏ TOÙC Caàn thôï toùc fulltime & part time vuøng Little SG caàn gaáp thôï toùc, xin L/L A.Ñaïo 714-891-2736

Caàn thôï Nails Nöõ coù KN. Löông $400 - $650 caùch Bolsa 15 phuùt coù xe ñi chung. Bao löông tuøy theo KN. L/L: 310-835-6998 work, 714-417-3361 home sau 8H toái

650-7L-102504/141549

Nails caùch Bolsa 20' caàn thôï boät tay chaân nöôùc laøm vieäc thoaûi maùi, bao löông neáu caàn. LL: Haèng 714-282-8213 (w), 714-5310536 (h) sau 8:00PM

CAÀN GAÁP Thôï toùc kinh nghieäm bao löông $80/day laøm FT treân chia. L/L Höng 714-878-3628. Nghæ Monday.

650-7L-101904/140842

Tieäm nail vuøng Tustin caùch Bolsa 15 phuùt caàn thôï tay chaân nöôùc + fill caøng toát, neáu caàn bao löông. Xin lieân laïc Phöông 714-6399447, cell 714-260-7572.

650-14L-102404/141534

Tieäm Nails vuøng Whittier caàn gaáp thôï Nail nam nöõ OK caàn coù K.N, xin L/L: 562-698-8184, 714425-3640

650-7L-102504/141569

650-28L-101904/140827

Carson. Caàn moät thôï tay chaân nöôùc. Bao löông hoaëc commission. Goïi Cathy 310-513-6330 bus, 310-534-4650 res

Nails & Magic Tan Lancaster caàn thôï nöõ kinh nghieäm (bieát Facial and Wax caøng toát). Bao löông $600 up. Öu tieân cho ngöôøi trong local. 661-236-6234 Hoaø n g Ngoïc.

650-14L-102204/141299

NAILS NAILS Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông $800 - $1200/W. Vuøng Traéng, khaùch sang, tip cao. Coù choã aên ôû. Lieân laïc 219-384-0318 H, 219-462-4933 W

650-28L-102204/141300

INDIANAPOLIS Caàn thôï Nail kinh nghieäm tieäm naèm trong mall khu Myõ Traéng bao löông hoaëc aên chia. Goïi 317523-3582

650-28L-102204/141305

Caàn thôï Nail tieåu bang North Carolina. Bieát laøm moùng boät. Bao löông hôn aên chia 6/4, xin L/L work: 252-533-5964, cell: 252529-8111 hoûi A. Vyõ

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NAILS. Tieäm vuøng Traéng Torrance caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc. Löông tips cao, nghæ Chuû Nhaät. L/L B: 310-326-1273 (8:30am 7:00pm), 310-793-2691 sau 8:00pm 650-7L-102504/141580

Caàn thôï nail xuyeân bang. Khoâng kinh nghieäm OK, chuû seõ training. Vieäc laøm laâu daøi, löông tuøy khaû naêng. Öu tieân Vieät Nam môùi qua. L/L: 715-215-0101 & 715836-9145

650-7L-102504/141584

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm full time. Löông haäu tip cao, khu Myõ Traéng vuøng Cypress. 714-8210590, 714-423-1455

650-21L-102504/141585

Caàn gaáp thôï Nail xuyeân bang coù kinh nghieäm muoán laøm laâu daøi. Bao löông $3000 1 thaùng, vôï choàng caøng toát. Xin lieân laïc tieäm: 505-599-8887, cell 505-860-2351

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-14L-102504/141586

650-30L-102604/141768

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï nail nam nöõ bieát boät vaø chaân tay nöôùc, coù kinh nghieäm. Coù phoøng rieâng, bao löông hoaëc aên chia. L/L chuù Khuyeán 414-364-7343

Caàn thôï Nail boät kinh nghieäm, tieåu bang Maryland. Bao $2800/ thaùng. Coù choã aên ôû. 410-7262189, 410-726-1097

650-7L-102504/141588

Caàn gaáp thôï nail nöõ, laøm laâu daøi vôùi tính caùch gia ñình. Löông bao $3000 treân chia 6/4. Coù choã aên ôû, xin lieân laïc 970-396-8984

Tieäm nail gaàn Chinatown ñoâng khaùch caàn thôï tay chaân nöôùc, baèng môùi OK. Full time. Nghæ thöù Hai. L/L: 323-732-0814(w), 323-661-5436 (H) 650-14L-102504/141589

Caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Löông cao, neáu caàn bao löông $500 up. Chinatown Los Angeles ñi xe chung. L/L: 323233-3790, sau 9PM 323-5472232 650-7L-102504/141591

Nail & Spa vuøng West LA caàn thôï nail nöõ coù baèng kinh nghieäm full time hoaëc cuoái tuaàn, löông cao + tip haäu neáu caàn bao löông. L/L Lan 310-895-4058

650-14L-102504/141593

Myõ Traéng caàn boät P/W, gel, tay chaân nöôùc kinh nghieäm F/T, löông $600 +tip. Bao löông neáu caàn. L/L: 818-845-2737, 626590-6721 650-7L-102504/141598

Vuøng Mission Viejo caàn thôï nöõ bieát boät, pink & white (laøm luoân tay chaân nöôùc). Nghæ Chuû Nhaät bao löông, goïi Lan 949-454-2995

650-14L-102604/141772

650-7L-102604/141781

Tieäm nail vuøng Palm Spring caàn thôï nail boät & tay chaân nöôùc. Bao löông $600/week. L/L: 760320-1227

650-7L-102604/141790

Tieäm ñoâng khaùch khu Myõ Traéng típ nhieàu. Ñi xuyeân bang caàn nhieàu thôï coù nôi aên ôû luùc ñaàu. L/ L Lieân: Bus 256-808-8884, Cell 256-520-6738 or 714-372-3318.

650-7L-102604/141796

NAILS Caàn gaáp thôï nail bao löông $700 - $1000/1 tuaàn 6 ngaøy choã ôû thoaûi maùi mieãn phí ôû Wisconsin. L/L: 920-923-2854, 920979-0854

650-7L-102604/141799

Puente Hills Mall caùch Bolsa 25 phuùt Rosemead 10 phuùt caàn gaáp thôï boät, nöôùc, facial, waxing. Löông bao hoaëc chia. L/L 562650-5502 cell, 626-965-1757 work

650-7D23456-102604/141800

Caàn thôï nail nam hoaëc nöõ trong mall lôùn gaàn Bolsa. L/L Jacklyn: 714-514-9217, Sonny: 714-5149214

Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät nöõ kinh nghieäm. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Ñoùng cöûa Chuû Nhaät, tieäm: 714-6351369, cel: 714-726-4564

650-7L-102504/141608

650-14L-102704/141822

650-7L-102504/141605

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ bieát laøm boät, wax, facial. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Phone W: 714529-6949, H: 714-848-9616 650-7L-102504/141612

NAIL ñoâng khaùch coù spa shopping lôùn, löông cao, caùch Bolsa 10 phuùt, caàn nöõ gioûi boät nöôùc. F/T, CN. Bao löông vui veû 714527-2462, 714-905-6358 650-14L-102504/141619

Tieäm nail vuøng El Centro caùch Little Saigon 2 tieáng röôûi laùi xe caàn tìm thôï Nail coù K/N bao löông $700/1 wk, coù choã aên ôû laïi. L/L: 619-277-8642 (Miss Lee) 650-7L-102504/141621

NAILS SPA Tieäm Nail lôùn ñoâng khaùch vuøng Fullerton caàn thôï nöõ boät bieát laøm P/W. Löông töø $500 tôùi $600 tuaàn. L/L coâ Le: 714-870-6279 W, 714-657-9500 cell 650-7L-102504/141622

Tieäm Lake Forest caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát fill FT or PT. Bao löông neáu muoán. L/L: 949-7071273 sau 8PM 714-262-6400

650-7L-102504/141633

Caàn thôï nail xuyeân bang Indianapolish. Bao aên ôû löông $800./tuaàn hoaëc cao hôn tuøy khaû naêng. 6 ngaøy/tuaàn, nghæ Chuû nhaät. Duyeân: 317-809-7306 650-14L-102504/141652

EYELASH EXTENTION. Noái daøi loâng mi. Ñaëc bieät noái daøi loâng mi theo kieåu NATURAL vôùi kyõ thuaät cuûa NHAÄT seõ giuùp cho ñoâi maét cuûa quí khaùch cong, daøi töï nhieân vaø haáp daãn hôn. Lieân laïc Kim Yeán 714-251-8855

650-7L-102604/141694

650-7L-102604/141705

NAILS Caàn thôï kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc, vuøng bieån Redondo Beach/Torrance. Khaùch Traéng, löông cao, tip haäu, ñieàu kieän deã. Kim/John: 310-371-0840 tieäm, 310-487-9935 cell 650-7L-102604/141711

NAILS SPAS Caàn gaáp 2 thôï K/N boät pink & White, gel, silk, air brush vaø 2 thôï chaân tay nöôùc. Tieäm trong shopping center lôùn, löông cao, tips haäu (neáu caàn bao löông). LL: 310-978-8289, 310-7152032 after 9PM 650-14L-102604/141723

Caàn cho thueâ choã laøm nails. Tieäm söûa saéc ñeïp ñòa ñieåm toát taïi Los Angeles, caàn cho thueâ choã laøm nails. Xin lieân laïc ñieän thoaïi soá 323-933-3067 650-7L-102604/141724

Tieäm Nail vuøng Ontario raát ñoâng khaùch, caàn thôï Nails coù KN, neáu bieát laøm Facial waxing caøng toát. Caàn löông caên baûn chuû seõ bao. $600/tuaàn. Laøm treân aên chia. LL: 909-930-0858 (w), 909-636-3688 cell 650-14L-102604/141727

Tieäm Tip To Toe Nail, treân ñöôøng Valley View goùc ñöôøng Lampson, caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm boät, coù baèng wax caøng toát. Khu sang. Tip haäu. L/L Mary 3130610 tieäm 899-2333 650-7L-102604/141730

LONG BEACH. Tieäm nail lôùn, ñeïp, sang troïng, vuøng bieån. Khu shopping môùi. Caàn thôï boät nöõ, kinh nghieäm. Bieát waxing caøng toát. L/L: 562-495-1588 tieäm, 714-553-7431 cell 650-7L-102604/141756

Caàn moät thôï toùc coù kinh nghieäm Hightlight, color facial vaø Updo. Dö 2 station toùc vaø 1 soá keä kieáng caàn baùn. 714-778-5722. 650-7L-102604/141766

NAILS. Tieäm Nail vuøng Corona caàn thôï boät kinh nghieäm. Khu Myõ Traéng. Ñi xe chung. Xin L/L work: 951-735-4658, cell: 714390-1976

650-7L-102804/142014

Caàn gaáp thôï Nails xuyeân bang coù kinh nghieäm, löông cao $800 trôû leân, Tips nhieàu. Lieân laïc Hieàn 734-397-8749 (home), 734-8443250 (work)

Tieäm Nail Arizona vuøng Mesa caàn gaáp thôï kinh nghieäm pink & white, tay chaân bao $800/1 tuaàn. Öu tieân cho vuøng Mesa. Mary 714-797-1721 650-14L-102804/142022

Salon & Spa khaùch Myõ traéng giaù cao, caàn thôï gioûi chaân tay nöôùc, gioûi tieáng Anh, coù khaû naêng build khaùch, bao löông, tieàn Tip cao. LL: AM 562-433-2177, PM: 714-724-9437 650-7L-102804/142034

NAILS ARIZONA Caàn thôï gioûi, bao löông $800/ tuaàn, chuû lo choã ôû, xin L/L Phaùt & Mai, 715-379-7844, caùm ôn. 650-7L-102804/142057

Caàn thôï nail kinh nghieäm. Bao löông $800 up/tuaàn coù choã aên ôû. Xin goïi 812-477-5977, 812-4552321, 812-473-4794 650-7L-102804/142059

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-7L-102704/141869

Nail vuøng bieån Seal Beach, caàn thôï Nöõ bieát laøm Pink / White vaø Facial caùch Bolsa 10'. Lieân laïc Penna. 562-438-3722 (w) 562607-5685 (cell)

650-14L-102704/141910

NAILS Khu Glendale & Northdrige caàn thôï boät kinh nghieäm traéng hoàng. Bao löông $700 - $800/tuaàn. Xin lieân laïc 626-222-0441, 818-2699699

Tieäm vuøng Myõ Traéng San Dimas caàn thôï Toùc & Massage kinh nghieäm 1 naêm OK! Chuû seõ train. L/L: 909-599-0030, 626-3760667

650-7L-102704/141914

Tieäm Nail ôû Wisconsin caàn thôï. Bao löông $700 moät tuaàn. Tieäm ôû trong Mall, khu Myõ Traéng. Lieân laïc Kathy ôû soá 714-260-2244.

650-7L-102704/141928

Tieäm Nail ñoâng khaùch Meã walkin vuøng East Los Angeles caàn 1 nöõ gioûi moùng boät vaø Ambrush. Bao löông treân 700/week. L/L Paul: Cell 818-726-9385, Tieäm 323-266-4054.

650-14L-102704/141936

Caàn thôï Nail full time, part time khu bieån Santa Monica ñoâng khaùch Myõ Traéng, tieàn tip nhieàu, tieàn löông cao, xin phone Lisa 310-806-8007

650-7L-102804/141956

Nails. Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät, chuû seõ bao neáu khoâng kinh nghieäm. Tieäm vuøng San Clemente ñoâng khaùch coù theå ñi chung vôùi chuû. L/L: 714-3562213, 949-248-7655

650-28L-102804/141987

Caàn thôï Nail xuyeân bang nam/ nöõ coù choã ôû (Virgina). Bao löông tuøy khaû naêng bieát laøm moùng boät chuû treû, vui veû deã chòu. Lieân laïc Thaûo 540-349-5966 W, 540347-5260 C

650-5L-102804/142002

Caàn thôï nail. Tieäm vuøng Hungtinton Beach caàn thôï nöõ bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. F/T. L/L: 714-321-2093, 714-9687887 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-103104/142328

Caàn thôï Toùc Nail ôû Tustin, full time hay part-time, coù kinh nghieäm chuùt ít, bao löông, tip haäu. Xin lieân laïc: Phone: 714730-1152, cell 714-588-3549 650-7L-103104/142334

Nails Long Beach. Caàn Nöõ (fulltime) M + P Waxing (môùi ra tröôøng OK) Nam 3 ngaøy cuoái tuaàn. Tieäm caùch Bolsa 25". 562422-4181 or 714-324-8028 (sau 9:00 toái)

650-14L-102804/142113

650-5L-103104/142343

650-7L-103104/142338

Tieäm Nails trong khu chôï Vons vuøng Lakewood caàn thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm boät laøm full-time & Part-time. Xin LL: 562-4209262 650-7L-103104/142345

Caàn thôï Toùc vaø Nail kinh nghieäm laøm 5 ngaøy nghæ Sunday. Caàn thaønh thaät laøm vieäc laâu daøi. Seõ bao löông tuøy kinh nghieäm Salon Irvine. 949-756-8726 650-7L-103104/142359

Tieäm Nail caùch Bolsa 25 phuùt, caàn thôï Boät, bieát laøm traéng hoàng, silk. Laøm ngaøy Chuùa Nhaät. Chuû seõ bao löông.Lieân laïc: 949-8889979 or 949-689-7626

650-7L-102904/142118

Caàn thôï nail gaáp, tieåu bang Arizona goïi 928-759-7117, coù baèng, khoâng kinh nghieäm môùi ra tröôøng OK. Sau 7PM, goïi 714-728-0619

650-7L-102904/142139

Tieäm Hair vuøng Corona caàn thôï Toùc gaáp, bao löông $500/6 ngaøy, xin lieân laïc Cathy. 951-5091738, 951-454-4905

650-7L-102904/142161

650-7L-103104/142369

650-7L-102904/142255

650-78D23456-102904/142278

650-7L-103104/142286

Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm or No OK. Bao löông or aên chia, tieåu bang Michigan vuøng traéng, tip haäu. LL: Lieân 714-878-5680 or 231-929-3134 650-14L-103104/142310

Taïi sao phaûi ñi xuyeân bang?. Tieäm Nail Spa lôùn, caùch Little Saigon 1 giôø 30 phuùt. Caàn thôï boät P&W, bao löông $650/tuaàn treân chia 6/4. Thôï moùng nöôùc $500/tuaàn (6ngaøy), coù theå share phoøng, chuû ñöa röôùc. 1 tuaàn chôû ñi veà Little Saigon 1 laàn (free). LL Coâ Tieân 805-499-8101 (B), sau 9PM goïi 818-624-5208 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

660-7L-102604/141813 660-7L-102704/141831

Vaên Phoøng Baùc Só Saûn Phuï Khoa caàn ngöôøi laøm coù kinh nghieäm coù benefit vaø baûo hieåm söùc khoûe, xin goïi 714-235-6753 660-14L-102704/141862

Receptionist, Accountanting Clerk for busy Law Firm. Computer skills and knowledge of College Accounting is necessary. Candidate should fax their resume to 714-531-1681 for interview or e m a i l lawyerbilltran@hotmail.com. Flexbile hours and good salary. 660-14L-102704/141896

Caàn thö kyù vaên phoøng nhoû nheï hoaït baùt thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng computer. Fax Resume 714-210-1491. Email HHueHue2000@yahoo.com 660-7L-102804/142030

Haõng Myõ Newport Beach caàn nöõ keá toaùn, entry-level, 401K, bonus, benefits, Fax, email resume 9 4 9 - 7 2 3 - 1 8 5 4 , jwfrey@freyinc.com. Good working environment. 660-7L-102804/142067

Caàn Phuï taù vaên phoøng hoaëc Loan officer bieát tieáng Meã (Spanish) khoâng caàn kinh nghieäm will train. Neáu ai bieát xin giôùi thieäu. L/L Michael Bui 714-775-4855 or 714-981-4959.

660-14L-102904/142146

V/P Nha Khoa caàn Nha só P/T vaø Nha taù coù kinh nghieäm F/T coù baûo hieåm, vacation. L/L: 714966-0171, 714-531-5175 650-7L-103104/142370

660-7L-102904/142223

Wahoo Products caân thö kyù phuï laøm vieäc trong office address: 7138 Westminster Ave, Suite C Westminster, CA 92683. Partime Job website: www.wahooproducts.net . 660-7L-103104/142294

650-7L-103104/142371

650-7L-102904/142202

Sang tieäm Nails, Facial, Spa vuøng bieån Huntington Beach. Ñòa ñieåm raát toát, chuû seõ baøn giao taát caû khaùch, giaù $65,000. L/L: 714658-7042

Vaên Phoøng Nha Khoa caàn moät coâ Dental Assistant laøm vieäc part time hoaëc full time. Lieân laïc 714530-5517

660-7L-102904/142141

650-14L-102904/142198

Tieäm nails ñoâng khaùch, vuøng Los Angeles caùch Chinatown Monterey Park 20 phuùt xe, caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc, boät. Löông $650 - $900/tuaàn. L/L: 310-204-3283, nhaø 626-5799264 sau 9PM

660-7L-102604/141771

Caàn nöõ thö kyù vaên phoøng laøm chieàu thöù Hai vaø thöù Saùu 2PM tôùi 6PM. Tel: 714-962-3918

Tieäm Nail Toùc Long Beach caàn thôï Nail vaø Toùc Nöõ or Nam. Moät nöõ laøm moùng tay chaân nöôùc, bieát tieáng Anh, vuøng Myõ Traéng lòch söï. L/L 562-728-3408 ñeå bieát chi tieát. 650-7L-102904/142201

Massage Therapists need female massage therapist to work for a chiropractor in Fountain Valley. Contact Dr.Phan 714-369-3135

660-7L-102804/142081

650-7L-102904/142171

Vuøng Fullerton caàn Thôï Nails boät tay chaân. Tip haäu goùc Harbor Imperial bieát Wax caøng toát. Khu Myõ Traé n g. L/L714-992-6624 work 714-797-2899 Cell.

660-14L-102104/141140

650-7L-103104/142367

Caàn gaáp 2 thôï Nail Nöõ boät nöôùc cho tieä m ñoâ n g khaù c h vuø n g Carson. Phone Duy. 714-2512335, 310-532-3830 Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Los Angeles caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Löông töø $450/tuaàn trôû leân. (Neáu caàn seõ bao löông). Tieäm vui khoâng khí gia ñình. L/ L: 323-737-4395

660-14L-102004/140996

Caàn Dental Assitant cho vaên phoøng nha khoa ôû Hawaiian Gardens/Cypress. Goïi Dr Cao: 714403-9315

Caàn thö kyù lanh leï + vui veû cho phoøng maïch BS maét, thoâng thaïo Anh Vieät nöõ. Coù kinh nghieäm optical ñöôïc öu tieân F/T + P/T. L/ L gaáp 714-444-0303, 714-6150303.

Tieäm ñoâng khaùch walk-in vuøng Meã, caùch Bolsa / LA 30 phuùt, caàn thôï Kinh nghieäm boät vaø air=brush. Löông Baûo ñaûm.LL: cell 714-728-9096

Baûo hieåm Brooke Insurance caàn ngöôøi coù license baùn baûo hieåm xe, nhaø vaø thöông maïi. Neáu khoâng coù license chuùng toâi seõ coù training ñeå thaønh licensed insurance Agent. Xin fax resume tôùi 714-901-8980. Phone 714901-8988 660-14L-103104/142303

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-7L-040304/111728

IMMEDIATE OPENING Expanding financial company. No experience necessary, will train. Must be bilingual Viet/ English. Please call 714-5359388.

660-28L-081004/131356

Dental Office caàn dental assistant vaø receptionist full time and part time coù kinh nghieäm vaø Xray license. Löông haäu coù benefits. Xin lieân laïc 714-839-2211 660-56L-100604/139304

Orthodontic R.D.A. needed in Westminster. Be nice, fast, clean, professional. Call only if you have minimum 2 years experience. Work Tuestday-Sat. Leave message 714-943-4808. 660-7L-100704/139355

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel 714-839-4545

665-7L-050704/117098

Hong Kong Express. Goùc Beach/ Garden Grove caàn ngöôøi nöõ baùn haøng coù kinh nghieäm caøng toát, bieát chuùt tieáng Anh. Xin L/L David: 714-892-9875

665-28L-082704/133940

Caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät, nöôùc, xuyeân bang, löông cao, tip haäu, coù choã aên ôû, khoâng khí gia ñình. LL: Paul 219-561-1560, 219-879-0473

650-28L-103104/142363

650-14L-102704/141852

650-90L-102704/141860

650-14L-103104/142327

Caàn thôï Nail coù baèng wax. Bao $750 laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. Caùch Bolsa 1:30 veà vôùi chuû moãi tuaàn. Coù choã aên ôû. LL: cell 714-4022316. Tieäm 661-947-0989. Tom

Caàn gaáp: Thôï Nail Boät + Tay chaân nöôùc ñoâng khaùch walk-in, laøm part-time & Full-time. LL: Chi Anh 714-310-2542, 310-6797938

650-7L-102804/142114

660-14L-101904/140973

650-14L-103104/142319

NAIL Caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaà n . Tieä m caù c h Phoenix 1 tieáng röôûi laùi xe, coù choã ôû. L/L: 928-649-1889, 480516-2045, 480-516-2046

CAÀN GAÁP. Tieäm nail vuøng LA ñoâng khaùch walk-in caàn thôï boät vaø thôï tay chaâ n nöôù c bieá t airbrush caøng toát. Baûo ñaûm löông cao, neáu caàn bao löông. 714 ñi xe chung. 714-809-6434 hay 323-778-2294 NAILS Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm 2 naêm bieát traéng hoàng silk, bao löông hoaëc aên chia coù waxing facial. 714-542-5148, 714-310-5748

650-14L-103104/142318

ANC NAIL TRAINING. Taän taâm höôùng daãn quí vò ñaép boät , gel. silk, designs nhanh ñeïp trong thôøi gian ngaén. caàn thôï Nöõ bieát laøm boät vaø nöôùc. LL Phong: 714719-3320

650-7L-102704/141848

650-7L-102704/141913

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø coù baèng Wax. Ñi xe chung vaø thôï boät. Nhieàu walk-in. Tip haäu. 949369-9469, 714-448-4286 cell

650-14L-102804/142012

T & T NAILS & SPA Trong shopping mall khaùch sang Myõ Traéng. Tip cao hieän caàn gaáp thôï boät P/W, chaân tay nöôùc kinh nghieäm laøm spa. Xin L/L bus: 714-529-3886, cell: 714-4785356

Vaên phoøng Baùc só Le Sôn caàn moät Receptionist / Accounting Clerk. Lanh leï, vui veû, vaø coù kinh nghieäm. $12/hr plus benefit. Fax resume: 714-590-1641 hoaë c Lilianne 714-697-3745

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø haøng Phôû vuøng Pomona caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn F/T or P/T. Cung caáp chuyeân chôû töø Fullerton tôùi Pomona. Xin lieân laïc 909-613-0705.

665-56L-100404/138969

Nhaø haøng khu Little Saigon, Irvine, caàn waiter or waitress, phuï beáp naáu Mì, Huû tieáu, laøm nöôùc uoáng part hay full time. L/ L Phöông 714-531-6018

665-14L-100604/139211

Genkai, Japanese Restaurant in Corona Delmar is looking for waitress, hostage, house keeper, book keeper and kitchen help. Full and part time positions welcome. Very busy and friendly enviroment. English speaking is required. Please contact Tin or Toshi at 949-675-0771

665-56L-101004/139739

Chinese Fast Food caàn ngöôøi nöõ vieân ñöùng baùn haøng. Caàn coù kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc coâ Linh 714-4256868

665-28L-101204/140012

Nhaø haøng gaàn Fullerton caàn ngöôøi chaïy baøn bieát tieáng Anh vaø phuï beáp. Khoâng caàn kinh nghieäm. Xin vui loøng goïi sau 2:00 PM. L/ L: 714-717-8504.

665-7L-102904/142207

Nhaø haøng V.N Los Angeles caàn beáp Full time vaø Part time. Lieân laïc 323-683-2782.

665-4L-102904/142271

Tieäm phôû vuøng Cerritos caùch phoá Saigon 15 phuùt chaïy xe caàn gaáp: Beá p ra phôû , Chaï y baø n kinh nghieäm vaø bieát tieáng Anh. L/L Thaønh 714-448-3700.

665-7L-103104/142291

Tieäm BBQ. caàn moät ngöôøi ñaøn oâng, bieát chaët thòt quay. Xin LL: 714-308-0336

665-14L-103104/142297

Tieäm Phôû vuøng Los Angeles, caàn Nam phuï beáp coù kinh nghieäm ra phôû vaø caét thòt löông cao, ca ngaøy vaø ñeâm. 714-357-8877

665-3L-103104/142341

Nhaø haøng Ñaø Naüng TQC trong khu Mini Mall caàn ngöôøi chaïy baøn Nam hoaëc Nöõ. Xin goïi 714839-3173

665-7L-103104/142342

Nhaø Haøng lôùn vuøng Orange, thöùc aên kieåu Hoàng Koâng, caàn nhieàu ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm. Ñieän Thoaïi lieân laïc: 714-7758828

665-4L-103104/142344

Tieäm Phôû Vuõ vuøng Irvine, caàn phuï beáp coù kinh nghieäm vaø chaïy baøn P/T or F/T. LL Vöông 714422-8064 sau 2:00PM

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

670-14L-102904/142124

Haõng ñan aùo len caàn thôï ñan maùy, may aùo len moät kim, bieát voâ zipper & thôï crochet phaûi coù kinh nghieäm, Mon - Friday, 9AM - 11PM. 714-557-6161 670-7L-102904/142131

Shop may haøng treû em khu Newhope caàn thôï may nguyeân caùi, haøng deã may. Giaù cao, goïi Lieãu. ÑT: 714-537-9758 670-7L-102904/142143

Shop may haøng thung coù haøng deã quanh naêm 1 kim, may size hieäu, tieàn baïc ñaøng hoaøng. Traû moãi tuaàn. L/L: 714-539-0741 coâ Thuûy 670-7L-103104/142281

Shop may caàn nhieàu thôï Overlock & 1 kim . Shop haøng nhieàu, city Stanton. Xin lieân laïc 714-3350317 cell, 714-828-5024 (shop) 12P-9P. 670-3L-103104/142288

Shop may haøng nhieàu quanh naêm, haøng deã may, tieàn baïc soøng phaúng, caàn thôï 1 kim coù kinh nghieäm. Goïi soá 714-8923950, 310-6354 670-7L-103104/142323

Shop may Westminster / Clinton qua Harbor. Chuyeân may Jacket, cuûn, quaàn. Caàn thôï may 1 kim overlock vaø may nguyeân caùi. Laøm taïi shop. LL: Chò Phöôùc: 714554-2745

700 - DÒCH VUÏ SERVICES

665-30L-101704/140107

Nhaø haøng Nhaät vuøng Encinitas (near San Diego) caàn Teppan Chef coù kinh nghieäm. Khoâng kinh nghieäm seõ train. Good pay. Caàn phuï beáp, Sushi Chef. Goïi Danny 760-632-0888

665-28L-101704/140636

Nhaø haøng gaàn Fullerton caàn ngöôøi chaïy baøn bieát tieáng anh, vaø phuï beáp khoâng caàn kinh nghieäm. Xin vui loøng goïi sau 2:00pm L/L (714) 717-8504

665-28L-102004/141034

Heä thoáng Restaurants Lòch söï, ñoâng khaùch ôû Orange County caàn phuï beáp, bieát phôû, côm xaøo vaø waiters/waitresses. Bieát English. Fulltime / Part-time. Caàn thaønh taâm traùch nhieäm. LL: 714-6859571 / 714-458-1190

665-14L-102104/141240

Nhaø haøng ñeïp sang troïng caàn waiter, waitress Full time. Löông cao tip haäu coù kinh nghieäm vaø ñaà u beá p cho nhaø haø n g lôù n . Phone: Cell 714-856-5712, Bus 714-537-6402, Home 714-8911165.

665-14L-102504/141550

Baùnh mì Saigon ôû Chinatown Los Angeles caàn moät ngöôøi nöõ laøm vieäc taïi tieäm. Vaø moät ngöôøi nam bieát laùi xe, ôû vuøng Westminster. Saùng chôû haøng ñi Los. Xin goïi 714-775-6816 hoaëc 714-6574225

665-7L-102604/141662

Chinese Restaurant caàn phuï beáp vuøng Manhattan Beach. Bieát tí tieáng Anh. L/L Danny: 310-5467284 hoaëc Fernando: 310-3181818

665-7L-102604/141720

Nhaø haøng Garden Grove: caàn phuï beáp, thôï naáu phôû, röûa rau, nhieàu tieá p vieâ n duyeâ n daù n g, kinh nghieäm laøm buoåi chieàu, löông cao, tip haäu. Lieân laïc 714-5372909

665-14L-102604/141765

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nam tieáp vieân röûa ly doïn deïp, giöõ gìn tieäm saïch, seõ ñoùng cöûa v.v... L/L 714-920-0349 (goï i sau 9AM).

665-7L-102704/141828

Caàn phuï beáp ñaõ töøng laøm nhaø haøng coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc ñieàu kieän deã daøng. Töø 5PM - 12PM. L/L: 714-333-8098. Nhaän vieäc laøm ngay

665-14L-102704/141845

Phôû Baéc Huyønh caàn nam chaïy baøn vui veû lanh leï. F/T hoaëc P/ T, goïi 714-373-1400

665-5L-102704/141898

Caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-842-7892.

665-14L-102804/141979

Caàn ngöôøi phuï vieäc trong nhaø beáp F & P time coù kinh nghieäm. Caàn waiter & waitress coù kinh nghieäm (F & P). Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Xin lieân laïc 714-719-6938

665-7L-102804/141993

Caàn ngöôøi röûa cheùn, chaïy baøn, phuï beáp, vuøng Irvine. L/L coâ Minh: 949-857-8808

665-7L-102804/142020

Nhaø Haøng caàn moät nam phuï beáp + chaïy baøn. Löông + Tip. Lieân laïc: 714-892-8080

665-7L-102804/142029

Nhaø haøng Nhaät ôû Florida caàn tuyeån theâm waitress and waiter bao aên ôû, löông töø $1500 ñeán $2500 moãi thaùng. Osaka Japanese Steak House. 1401 Citrus Blvd, Leesburg, FL 34748. Goïi cho anh Huøng 352-217-3449

665-7L-102904/142155

Nhaø Haøng Nhaät Grand Opening, taïi Dana Point, caàn Teppan Chef. Lieân laïc Shege: 949-768-5800

665-7L-102904/142166

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi. L/L: 8915809

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

670-14L-042304/114743

TAILOR Caàn thôï nöõ söûa ñoà. Nhieàu kinh nghieäm bieát Fitting. Tieäm ñoâng khaùch ôû Laguna Niguel. Löông cao $10/Hr trôû leân. L/L Trung 949-495-0462

670-14L-071504/127559

Shop may Garden Grove/ Goldenwest chuyeân may ñaàm treû em. Caàn gaáp nhieàu thôï 1 kim, overlock, hem, zipper, may phaàn, nguyeân caùi. Haøng nhieàu quanh naêm, deã may, tieàn baïc baûo ñaûm. L/L: 714-899-1927, cell 2273094

670-14L-101804/140730

Shop may haøng thung quanh naêm caàn thôï overlock phaûi bieát moät kim laøm taïi shop ñoà kyõ 714362-6280

670-14L-101904/140915

Shop May goùc Trask Brookhurst caàn Thôï may nguyeân caùi taïi Shop hoaë c ôû nhaø . Tieà n baï c ñaø n g hoaøng. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. 714-537-9328, 714534-6239.

670-14L-101904/140918

Shop May caàn thôï 1 kim. Goïi soá 714-539-2999 Haø/Sôn.

670-14L-101904/140949

Shop may goùc Harbor and Warner caà n thôï uû i coù kinh nghieäm xin L/L Hoan or Phöôïng 714-549-1474 9AM - 4PM

670-14L-102104/141156

Shop may vuøng G.G goùc Newhope/Westminster chuyeân haøng ñaàm, haøng nhieàu quanh naêm caàn sang gaáp, xin lieân laïc coâ Thuøy 714-539-6339 or cell 714-623-0699

670-28L-102104/141232

Shop May treân ñöôøng AbetterWay caàn thôï overlock thôï moät kim laøm taïi shop, haøng thung deã laøm, nhieàu haøng, giaù cao, tieàn soøng phaúng. Goïi 714-981-6899.

670-14L-102404/141518

Shop may goùc Euclid + Hazard caàn nhieàu thôï may ñaàm baby. Haøng nhieàu quanh naêm caàn thôï moät kim, overlock. Lieân laïc 714554-2400

670-14L-102504/141567

SHOP MAY Trask + Newhope caàn thôï may nguyeân aùo taïi shop, haøng deã coù quanh naêm. Goïi Xuaân 714-638-1287 670-14L-102604/141708

Haõng may goùc Garden Grove Nutwood caàn theâm thôï bias, lock, caét chæ, final, 1 kim. Nhaän laøm taïi shop. Haøng nhieàu quanh naêm. L/L: 714-638-9815, 514-6781

670-7L-102604/141758

Shop May goùc Westminster/ Newhope caàn thôï caét chæ vaø thôï may nguyeân caùi taïi Shop hay ôû nhaø. Giaù cao, soøng phaüng. Tuyeát 714-530-0250.

670-5L-102704/141851

Shop may Garden Grove/Fairview nhieàu haøng jacket, ñaàm, sô mi, quaàn, caàn gaáp thôï 1 kim, nguyeân caùi, final, manager. L/L: 714588-1170, 251-9825

670-7L-102704/141935

Looking for skilled workers. Must be able to sew. Can work from home. Will provide sewing machine. Need a good, honest worker. Contact Anna Yuhan 949-387-5655

700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-90L-111901/000530

THEÁ MOVING INC.

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684 700-30L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954 700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING

Duøng xe thuøng lôùn coù maùy naâng haøng naëng. Phuï doïn nhaø & office. Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng, uy tín. Phone 714-653-8585 700-DL-111901/000743

670-7L-102804/142040

Shop may caàn thôï moät kim overlock, check haø n g, löông thaùng hoaëc caùi, xin goïi 714-8439978, 714-612-4635

670-7L-102804/142063

Shop May Westminster/Clinton caàn thôï 1 kim, overlock laøm taïi Shop hoaëc ôû nhaø khoâng kinh nghieä m mieã n goï i . 714-2651405, 12610 Westminster # F.

670-7L-102804/142079

Shop May vuøng Bolsa haøng nhieàu caàn thôï May nguyeân caùi + moät kim. Xin goïi 714-898-8300. Tieàn baïc soøng phaúng.

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 700-DL-091302/037525

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131.

700-32L-070804/126487

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc hoà taém khoâng qua trung gian. Söûa chöõa hoà xanh, reâu, ñen, do thôï tröôùc laøm hö. Khaûo giaù mieãn phí, laøm vieäc taän taâm. L/L: Thöôùc: cell 714-468-2169 Home 714-897-5606.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

24/24 Dòch Vuï Nhanh ! 714-465-6226 - Nghóa Phi tröôøng, Casinos, Seaworld, Universal Studio, Baùc só, Shopping, Quoác Tòch, vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581

Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

700-56D1267-090204/134846

702-34L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-101102/041000

700-28L-091404/136341

700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí.Caà9061 n lieân Bolsa laïc thöông Avemaõ #200. i: xem NGÖÔØI VIEÄ Westminster, CAT YEARBOOK 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

700-7L-101704/140159

Quyeàn nhaän söûa Computer, hardware, software, network wire/ wireless cho tö nhaân vaø thöông maïi. Ñaëc bieät Network consultant cho haõng xöôûng lôùn. L/L Quyeàn 714-925-5030

700-36L-101904/140969

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-28L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

700-30L-102504/141646

Traveling Notery Public Neáu quyù vò caàn ñoùng moäc hoaëc chöû kyù. LL: Vinh (Vince). 714623-1702

700-7L-102804/142074

Nhaän söûa chöõa, ñi daây, môû theâm “Telephone Jack” nhaø, cô sôû thöông maïi, giaù nheï. Xin lieân laïc “Haïnh Nguyeãn”. 714-9011650, Cell 714-757-8178.

700-7L-102904/142253

Nhaän laøm shirts & ñoà Dry Clean cho agency. Giaù phaûi chaêng. Call: 714-848-7599

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

710-7L-102904/142176

Electronic Services TV, Amplifier, DVD, Big Screen, car stereo system. Free estimate. Call: 714-615-7568

702-60L-103104/142366

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 710-DL-112101/001076

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

706 - BAÛNG HIEÄU

706-15L-050203/065492

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-30L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy & ñuû loaïi maùy gia duïng. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680 710-36L-030203/057431

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-28L-051702/022142

710-28L-100603/087783

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

710-90L-052104/119323

HANDI APPLIANCES Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

710-36L-072704/129443

710-105L-111901/000745

702-28L-041904/113870

HOAN 714-262-9858 Tuyeân theä, casino, shopping, Baùc sæ, nail toùc, ñi xa gaàn laùi xe caån thaän, ñuùng heïn, vui veû, 24/24. L/L: 714-262-9858

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-7L-121102/047965

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Söûa giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong voøng 3 miles. Xin L/L: 714-3790626, 714-588-8910 cell.

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720 740-62L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

720-30L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå, laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém, patio vaø taát caû veà nhaø ôû. Goïi Sang 714-7192996

740-30L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-365L-012403/053075

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus 740-14L-022003/000592

Chuyeân söûa chöõa nhaø. Nhaän sôn söûa. Loùt gaïch. Söûa oáng nöôùc. Khai thoâng oáng coáng. Thay kieáng. Cöû a soå . Water heater. Call Minh:714-465-6934, 714-7505907

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp vaø söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi vaø cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

740-91L-022003/000602

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220 740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TOAØN 714-398-7186 hoaëc 714-398-6146. 740-90L-111803/093492

T.N GARAGE DOOR vaø CONSTRUCTION Chuyeân moân: Laép raùp cöûa garage door vaø söûa chöõa caùc loïai cöûa vaø maùy opener. Nhaän remodel nhaø, sôn, loùt gaïch vaø goã. EÙp theâm phoøng, buoàng taém Xin L/L Taân 714-454-7026, or Hoàng 714-474-8229.

C.P.I

740-90L-022802/011348

740-184L-031003/058389

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-50L-081003/079762

740-91L-012203/052729

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

740-97L-111901/000611

PROFLOORING

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm kin nghieäm baûo ñaûm giaù thaät reû. Thaùi: 714-251-7374

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

740-14L-121003/096292

LDT CONSTRUCTION Chuyeân ñieän nöôùc + gas + phone loùt goã + gaïch, thay boàn taém + cöûa soå. Remodel, sôn söûa moïi vaán ñeà veà nhaø cöûa, giaù reû, baûo ñaûm, uy tín. L/L LONG ÑUÛ THÖÙ 714-251-9862. 740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820. 740-37L-010804/099641

740-90L-032102/014096

740-28L-052602/023175

720-29L-072704/129435

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a nhaø vaø mobilehome. Ñaëc bieät min. $25 Ñieän - Nöôùc - Gas - Phone. 11 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714-448-9435. SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém beáp add phoøng patio gas, ñieän nöôùc. L/L Sôn 714-742-5017. Loâi 448-9435

720-28L-060403/069898

BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 vaø 10 naêm manager nhieàu haõng California kinh nghieäm ñieän, vaø Maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn xin goïi Chuù Baù 714-262-8638 hoaëc 714- 5908450.

JIMMY ELECTRICAL Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän cho nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Ñaëc bieät Install ceiling fan $60, Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714-310-0854.

740-30L-081003/079710

Chuyeân söûa taát caû caùc loaïi xe giaù caû nheï nhaøng vui veû. L/L Hoøa Taán 714-898-2648 hoaëc 714-230-5709.

720-14L-070804/126528

702-96L-042104/114406

740-100L-080602/032582

740-14L-092302/038606

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

720-28L-050603/065928

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

ANH LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909, 714-254-5758 Phi tröôøng, Quoác tòch, Nail, Toùc, Casino, Laùi xe caån thaän vui veû xe Van môùi 2004 coù video caûi löông, phim Taøu. DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

720-28L-111203/000577

720-28L-111901/000578

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

720-7L-102704/141946

740-90L-022003/000590

710-36D12467-071404/127532

702-92L-050704/117070

720-7L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

CONSTRUCTION

APPLIANCES REPAIR

710-90L-111901/000572

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

720-28L-102204/141340

710-36L-062302/027141

706-28L-072803/077852

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

740-551L-080503/078934

Xe quí vò bò ñuïng nheï, coï queït, traày sôn hay phai maøu. Haõy goïi A/Trí Pro-M-Touch trong MAICHAN AUTO 310N. Euclid St. Santa Ana 714-925-5392, 714554-4430. Chuyeân trò veát raïch, sôn bò nöùt, troùc, laøm boùng nöôùc sôn cuû. Ñaëc bieät sôn söûa laïi bumpers bò hö ñuùng maøu nguyeân thuûy. Seõ giaûm giaù cho quyù khaùch mang maãu quaûng caùo naøy.

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710-DL-111901/000571

740-28L-061903/072254

740-28L-080402/032398

720-14L-102904/142272

706-DL-120501/002487

740-28L-061003/070808

ND’S CONSTRUCTION St. Lic# 819811. Nhaän moïi dòch vuï xaây caát, xaây môùi, add phoøng, remodeling ñieän, nöôùc, gas cho nhöõng thöông maïi hoaëc nhaø, thôï laâu naêm kinh nghieäm, xin goïi Nghóa 626-375-7848, Tieàn 562644-8108, 714-224-2264. HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

720-14L-101804/140818

720-DL-111901/000576

706-DL-111901/000567-R/B

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

740-36L-072502/031235

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

SIGNS & NEON

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

720-30L-100804/139564

TOP AUTO GLASS Thay kieáng xe, vaù kieáng xe (factory trained tech). Daùn kieáng maøu, lifetime warranty, söûa cöûa, ñieän, sunroof ñieän, söûa body bò moùp nhoû khoâng sôn, gaén ñuoâi xe vaø caûng xe. 11793 Beach Blvd/Chapman Stanton, CA 90680 Tel: 714-799-1961 866-799-1961

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

720-28L-022003/000579

SIGNS & BANNERS

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

RAO RAO VAË VAËTT

710-28L-101704/140255

Ñieän Lic. #C10766492 Chuyeân gaén maùy ñoàng hoà ñieän, chuyeån gaøi, taân coâng xuaát ñoàng hoà ñieän, gaén ñeøn vaø söûa chöõa taát caû trôû ngaïi veà ñieän, cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi, vieäc laøm nhanh choùng giaù caû phaûi chaêng L/L Laâm Thònh: (714) 705-5496

702-56L-111901/000549

A+ Telephone Nhaän söõa chöõa + gaén ñieän thoaïi, business phone system, data, voice, network DSL cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. L/L: Phi 714-642-6055 (#70247)

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

Chuyeân lo veà caùc heä thoáng ñieän, söôõi vaø ñieän laïnh cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi Contractor. Lic #766492 C10C20. Laâm 714720-3747

702-28L-102904/142162

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

710-100L-073004/129970

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-090204/134812

702-28L-090204/134782

702-28L-111901/000545

702-90L-111901/000548

710-DL-112001/000888

702-7L-081604/132404

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

KHOA DÒCH VUÏ Nhaø 714-539-9109 Cell 714-785-7125 Nhaän dòch vuï tuyeân theä phi tröôøng, thi Nail, casino, Baùc só 24/24, ñuùng heïn. Uy tín, vui veû.

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

700-30L-071204/127033

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

RAO RAO VAË VAËTT

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

1658.

740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-7L-040903/062185

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa vaø thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034.

740-90L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 740-36D246-012604/101684

740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-30L-060804/122021

740-90L-090904/135635

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & COMMERCIAL Nhaän: moïi trôû ngaïi veà xaây caát vaø Re-Model xin giaáy pheùp vaø baûn veõ. Ñoå cement, loùt gaïch, sôn nhaø. Laøm pavers cho Driveway, Backyard v.v... Thay heä thoáng gas, ñieän nöôùc vaø laøm Landscaping. Coâng vieäc do thôï Vieät - Meã chuyeân nghieäp ñaûm nhaän. Giaù reû vaø ñuùng heïn. Phone: 714-697-2051

CAL GROUP CONSTRUCTION State Lic #770304 Bonded & Insured Construction engineer vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Chuyeân: Residential, Commercial industrial. Specialized: Build new houses, room adds, Restaurant, dental Offs, tieäm Hair & Nail. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm. LL Kevin Tran 714-378-8887 or Derrick LA. 323-876-8700, 17050 Bushard st., #215, Fountain Valley CA 92708

740-7L-030604/107483

740-28L-060904/122113

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-30L-022504/106030

SANG CONSTRUCTION Chuyeân xaây haøng raøo, landscape, xaây bình boâng, traùng xi maêng, stucco, cöûa soå.... Tel cell 714713-2690, hoaëc 714-373-5094.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-31L-031204/108376

HOME REPAIR Chuyeân: Thay môùi cabinet kitchen ñaù granite counter. Loùt gaïch caùc loaïi. Ñaùnh boùng saøn hardwood floor. Laøm saøn pergo laminate. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

GENERAL CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi, söõa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa.v.v Laøm xong môùi laáy tieàn L/L: Thaéng 714-623-3353, Truï 714-478-6353. Free estimate.

740-28L-062904/125280

VUÕ MARBLE Chuyeân laøm granite counter top. Cabinets, phoøng taém, loø söôûi, loùt gaïch marble, traveltin poscelian, ceramit. Laøm saøn goå caùc loaïi, add phoøng, patio, landscape, ñoå xi maêng vaø moïi dòch vuï Remodle nhaø cöûa. Kinh nghieäm, taïn taâm, kyõ löôûng vaø ñeïp. Giaù caû nheï nhaøng. L/L: Vuõ 714-588-1378, 714-595-8615. ÑIEÄN - ÑIEÄN LC. C10 Nhaän söûa chöûa, thieát keá ñieän cho cô sôû thöông maïi, tö gia, tieäm nail, naâng coâng suaát, dôøi ñoàng hoà, nhanh choùng giaù bình daân. L/L Chính: 714-757-1889.

740-28L-041304/112983

S & D Construction chuyeân remodel phoøng taém loùt gaïch nhaø beáp fireplace countertop, thay cöûa soå, sink toilet, landscaping. Vieäc laøm baûo ñaûm. Lieân laïc Song 714206-2724 cell, 714-799-9567 bus

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-28L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-41L-051104/117720

740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 740-60L-080304/130343

CRT GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-7L-080904/131264

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510 740-7L-051704/118549

740-100L-052104/119320

740-90L-081104/131626

CA REMODELING Chuyeân söûa loùt gaïch nhaø beáp, counter top, marble, moulding, gas, ñieän, nöôùc, sôn. Baûo 714460-3172, Giang 714-425-4333.

740-90L-081104/131670

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi, Thay cöûa, Loùt gaïch. Laminate, Remodeling Beáp Countertop granite. Cell 714-675-1542.

740-26L-081704/132493

740-28L-060804/121915

CALI BUILDERS General Contractor License #536258 ª Taát caû caùc dòch vuï veà xaây caát, veõ sô ñoà Plan, xin Permit. ª Residential & Commercial. ª Remodeling, Room Addition, Patio, Roof, Block Wall, Tile. ª Ñieän Gas, Nöôùc, A./C, Paint. ª Nhaän Insurance Claim. ª Bonded & Insured $2,000,000. Joe Ñoã 714-719-4348 Tuøng Voõ: 714-588-3727

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221. 740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-28L-102204/141269

PRO - HOUSEWORK Söûa chöõa moïi coâng vieäc nhaø; All miscellaneous, problems with ñieän, gas, nöôùc. Ñaëc bieät Repair - Remodel kitchen, countertop, water sink, faucet, leakage. Baûo ñaûm giaù caû ñuùng cho moïi coâng vieäc. Ñònh giaù mieãn phí. “Right price for the right work”, xin goïi Hieàn 714-724-4942 740-14L-102204/141415

Chuyeân Sôn Nhaø giaù raát reû. Free estimate. Cho coi tröôøc maøu sôn qua Laptop. LL.Minh 714-7170660 (Cell), Home: 714-8918649, 714-414-2932. 740-21L-102404/141532

M & T HANDYMAN Nhaä n sôn söû a . Nhaø chuyeâ n Remodling Bathroom, Kitchen. Theâm phoøng, patio, loùt gaïch door windows, fireplace. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-2348832 740-28L-102504/141599

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ laøm phong loùt gaïch goã boàn taém sôn stucco, roofing cöûa soå patio gas, ñieän nöôùc, xin goïi QUOC 714-2440162 740-36L-102504/141649

740-36L-100304/138914

740-30L-071804/128061

740-60L-080404/130530

THANH CONSTRUCTION Thôï chuyeân nghieäp loùt gaïch tile marble diamond, stucco, drywall. 714-675-5552

740-DL-092004/137052

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-30L-071304/127223

740-86L-040104/111414

HOME REPAIR Söûa ñieän, gas, nöôùc, repiping, water heater, room addition, remodel bath, bedroom, patio, haøng raøo, loùt gaïch, thay cöûa. LL: FRANK TRAÀN: 714-749-3507.

740-28L-091004/135828

RAO RAO VAË VAËTT

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

740-28L-102704/141844

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

A WOORKING SPECIALIST BL #054765 Nhaän söûa chöõa, laøm môùi (refinish, refacing), custom build kitchen, goã thieät 100%. Nhaän install cabinet, hardwood floor, cownmoulding. L/L: 714-210-9260 740-28L-101004/139770

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

740-14L-102804/141972

740-28L-101704/140572

Phi Construction chuyeân nhaän laøm Add phoøng, lôïp maùi, remodel laøm patio, ñoå xi maêng loùt gaïch xaây blockwall. Moïi dòch vuï veà nhaø cöûa, giaù caû nheï nhaøng. L/L: 714-713-0511

740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: Nhaø 714-5342857, Cell 714-260-7222. 740-28L-101704/140630

Coâng ty Ñaù Ñöùc Tieán chuyeân saûn xuaát vaø laép raùp ñaù co nhaø beáp, phoøng taém vaø caùc cô sôû thöông maïi L/L: (626) 233-2794

740-36L-102004/141099

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. (cell) 714-653-8231, (home) 714-894-4723

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

740-5L-102704/141866

DL CONSTRUCTION Chuyeân sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, neàn nhaø, nhaø taém, beáp loùt goã remodel taát caû beân trong vaø ngoaøi, add theâm nhaø taém, garage laøm phoøng, haøng raøo goã. Ga, ñieän, nöôùc. Taát caû veà söûa chöõa hoaëc ñoåi môùi, haõy goïi cho DL Construction. Coâng vieäc ñaøng hoaøng. Laøm xong laáy tieàn. L/L: 714-757-8838 Anh Lyù SÔN NHAØ Nhieàu naêm kinh nghieäm. * Chuyeân sôn nhaø trong ngoaøi nhaø. Apts, mobilehome, tieäm. * Nhaän söûa drywall, ceiling, acoustic, texture, wallpaper, roof reseal, cabinets, refacings. Call Vaên: 714-417-0626

740-14L-082304/133384

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

CONSTRUCTION & PLUMBING Nhaän söûa nhaø, Add phoøng, nguû, taém. Heä thoáng gas ñieän nöôùc & Plumbing. Gaïch - Goã - cöûa maùi nhaø- bình nöôùc noùng, sôn trong ngoaøi. LL: Huøng 714-657-5500

HOMAX ARCHITECTURAL ENGINEERING DESIGNS CHUYEÂN: Veõ plan & city services for residental & commercial protects. NHAÄN: Soil report & grading. ÑAËC BIEÄT: Hôïp thöùc hoùa caùc xaây caát baát hôïp phaùp. GOÏI KEVIN: 714-728-0741. ANH HAÛI GRANITE EXPRESS Chuyeâ n veà Granite Kitchen, Countertop, Bathroom and Fireplace. Vôùi moät nhoùm thôï kinh nghieä m will make customer happy! 714-260-8315, 714-6547893.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

740-7L-102904/142126

740-30L-103104/142315

HANDY MAN HOANG BRIAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648 740-30L-103104/142325

Sôn söûa nhaø cöûa, beáp, nhaø taém, loùt gaïch, xaây töôøng, ñoå xi maêng. Giaù caû bình daân. Coâng vieäc hoaøn myõ. LL: Hoaøng Nguyeãn 714-8983257 Home, 714-230-5006 cell 740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

RAO RAO VAË VAËTT 742-28L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, shop, piano, office, maùy moùc naëng, ñoå raùc. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm, taän taâm. L/ L: 714-636-4347, 714-715-6695 cell.

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû . Cell 714-251-8970, Home 714-537-9718, .

742-30L-092704/138069

HAÛI DOÏN NHAØ GIAËT THAÛM ª Thay Thaûm môùi 1 phoøng OK. ª Söûa Thaûm bò duøng, ª Sôn nhaø trong ngoaøi. ª Sôn toát, uy tín ª Nhaän ñoå boû raùc. 714-623-0089

742-19L-101804/140820

742-36L-122302/049348

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

742-28L-050703/065964

744-28L-111901/000623

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-28L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939

744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984

744-84L-112101/000963

744-DL-111901/000621

742-90L-042503/064571

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor.

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

THUNDER’S PLUMBING

742-91L-021603/055641

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

744-31L-111901/000630

PLUMBING

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4169

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

742-92L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-775-8412, 714423-4552 LIC:938002

744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-29L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân thay, söûa faulcet, toilets, bình nöôùc noùng, sink, boàn taém... ª Chuyeân moân thay heä thoáng oáng nöôùc vaø coáng môùi. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng spa cho tieäm nail. Ñaëc bieät giaù reû L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-264-1516 cell: 200-4127 Unlicensed contractor

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457 744-30L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937 744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310 744-60L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861 744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v Commercial, Appartment maintenance, Handy man. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979 744-28L-101704/140254

Plumbing Lic#C36766492 Chuyeân söûa chöõa vaø thay oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, bình nöôùc noùng, maùy xay raùc, voøi nöôùc v.v....L/L Laâm (714) 720-3747 744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319. 746-29L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø coù doïn raùc. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399 746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


MONDAY, NOVEMBER 1, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 746-56L-091604/136556

Nhaän caét coû, laøm vöôøn, clean up. Giaù phaûi chaêng. 714-9323845

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 750-36L-060902/025198

HEALTH - COSMETICS

747 - GIAËT THAÛM

770-30L-031103/058522

CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-28L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-57L-041503/030681

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-7L-091603/085098

SUNSHINE GIAËT THAÛM Heä thoáng Truckmont ñôøi 2003. Nhaâ n vieâ n nhieà u naê m kinh nghieäm. Duøng thuoác giaët thaûm baûo ñaûm saïch, thôm, mau khoâ. Giaù reû, goïi Andy 714-653-0329, 714-799-9234.

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-2346362, 714-728-0601.

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089

747-28L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Giaët nhaø Apt. Business, vaù thaûm ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, giaù reû $15/phoøng. L/L cell 714-2636472

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE AA DRIVING SCHOOL 9361 Bolsa Ave, #209 D.M.V Lic #3105 * HLV Nam Nöõ nhieà u kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy laùi xe bus vaø xe taûi 18 baùnh. * Daïy safety vaø handicap. * Daïy xoaù ticket vaø sang teân xe. L/L: 714-715-4612 714-775-7510

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-31L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179 770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534. 770-28L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Coù nhaän trainning cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818. 770-15L-091404/136370

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

770-14L-102804/141971

NOÁI LOÂNG MI Daøi, daày, cong ñeïp töï nhieân khoâng caàn caáy khoâng ñau seõ giuùp baïn coù haøng loâng mi long lanh vaø quyeán ruõ. L/L Hoàng 714-7570880

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535. 780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-9434792, 714-893-2592. 780-14L-120503/095800

CHANRAN (Chan): Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740, 780-31L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

COI BOÙI Giaùo sö Tieán só Thaàn hoïc coá vaán: Ñòa lyù, thöông maïi, tình duyeân, tieàn taøi. Caàn ngöôøi noùi tieáng Anh & nöõ phuï vieäc nhaø. Ñaïi chuùng bieát ñöôïc bí söû töù höôùng, thaønh tröôïc phuù vinh quang. 714-5421312 780-28L-062304/124402

770-90L-091504/136509

750-168L-061404/122965

DAÏY KEØM Toaùn Lyù Hoùa, Tieáng Vieät, Veõ, Ñaøn (piano, keyboard, guitar), Haùt ... KIDZ LEARNING CLUB: 19039 Bushard St. H.B, (Goùc Bushard + Garfield) 8AM-8PM, M-F Lôùp maãu giaùo - Lôùp 12 L/L: 714-593-9389 Thaønh phaàn Giaùo sö baèng caáp cao, nhieàu kinh nghieäm, nhaän ñöa ñoùn 750-7L-070704/126419

ABC DRIVING SCHOOL Lic #3966 INSTRUCTOR Kinh nghieäm taän taâm. Daïy vaø caáp certificate cho teenager. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu, ñuû moïi löùa tuoåi. L/L chuù Nieân 714-335-6620, 714-5305267 office.

Xaâm Thaãm Myõ tuyeät ñeïp. Chaân maøy, maét, moâi... Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm. Trang ñieåm, laøm toùc coâ daâu thaät quyù phaùi, quyeán ruõ. Coâ Thuùy: 714-514-8040. 770-33L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn. 770-28L-100504/139082

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi gaáp cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, khoâng bieát tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng 2 ga. Nhaän hoïc phí sau khi thi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714350-4089

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-7L-101104/139839

MAÏNH HUØNG Chuyeân daïy laùi xe vaø cho thueâ xe thi taïi DMV, daïy giôø hoaëc bao, taän tình vui veû höôùng daãn, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-8905394 hoaëc cell 714-914-9283

750-14L-102104/141146

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm taän taâm daïy giôø hoaëc bao ñaäu. L/L A.Loc: 714-234-0045, 714-2005285

750-14L-102204/141329

Coù baèng cöû nhaân. Nhaän ñeán nhaø daïy keøm caùc em töø maãu giaùo ñeán lôùp Naêm. Xin Lieân laïc Coâ Thaûo. 949-232-7875

750-14L-102504/141595

Daïy computer: Basic, Winword, caøi program, laøm + daïy ñöa hình vaøo DVD, movie caét raùp ghi DVD. Linh: 714-531-3830, 714-2510744

750-7L-102904/142199

DAÏY KEØM * Keøm Homework & Daïy caùc moân: Anh vaên, Toaùn, Lyù, Hoùa, caùc lôùp töø maãu giaùo ñeán trung hoïc. * Giaù reû. Coù nhaän ñöa ñoùn. L/L Thaày Phöông 626-616-5943

750-30L-102904/142257

Giaùo sö Cao Taán An daïy PreAlgebra, Algebra I, II, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus I, II, III, Physics I, II, Chemistry I, II, Organic I, II, luyeän thi SAT I, II, math, Physics, Chemistry, Biology, English. 714-2104460, /714-894-4278

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461 780-56L-083004/134298

CHIEÂM TINH LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng xa nhau haïnh phuùc laïi, con nghe lôøi, Phong Thuûy, nhaø, tieäm nail, laøm aên eá aåm 714-890-7098, cell 714-251-0955.. 780-30L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Goïi laáy heïn 714-5106605 780-8L-102804/142042

Coi BOÙI BAØI. Chuyeân veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Coù theå noùi roõ ngaøy thaùng. L/L Miss Huyeàn 562-422-9277

800 - LINH TINH

750-90L-081004/131367

CHILD CARE 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-28L-082504/133560

MISCELLANEOUS

NOÁI DAØI LOÂNG MI Noái daøi loâng mi töï nhieân caùch môùi nhaát. Baûo ñaûm khoâng ñau. Giaù caû nheï nhaøng. Muoán coù moät ñoâi maét long lanh vaø quyeán ruû haõy goïi cho Mai: 714-553-5347

800-56L-090904/135705

Muoán thaéng Football, Basketball...Chuùng toâi seõ giuùp baïn thaéng treân 75%. Xin ñaêng kyù thaønh vieân taïi www.viethotline.com 800-36L-101904/140970

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

830-90L-100104/138678

Educare Center (goùc Beach & Cerritos). Nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi coù ñöa ñoùn ñi hoïc vaø keøm homework. Free registration trong thaùng 10. ÑT: 714-226-0876

License nhaø house Anaheim caïnh Fullerton, Euclid/La Palma fwy 91/5, nhaän giöõ treû treân 2 thaùng ñöa röôùc keøm homework vaø C/T Calwork, goïi coâ Söông 714-714491-7593, cell 714-343-8759

830-30L-101704/140236

Nhaø goùc McFadden/Ward nhaän giöõ treû töø 3 thaùng trôû leân. Taän taâm vaø yeâu treû. Xin L/L soá phone: 714) 554-3968 or 251-7641 830-8L-101704/140592

Baùc gaùi saïch seõ vui veûû, yeâu treû em, nhaø taïi Garden Grove, goùc Chapman & Brookhurst. Nhaän giöõ treû. Xin L/L Baùc Ñöùc 714537-1158. 830-14L-102004/141091

Nhaø roäng saïch seõ, yeâu treû. Khu Beach + Bolsa. Nhaän giöõ treû töø 3 tuoåi trôû leân. Nhaän check chính phuû vaø coù theå ñoùn töø tröôøng hoïc veà. L/L Baø Kim 714-399-5454.

830-28L-102104/141178

ANGEL DAY CARE GRAND OPENING. Nhaø saïch Brookhurst/ Edinger gaàn tröôøng (Thomas Paine). Giöõ treû töø 0-/up kinh nghieäm Newport Coast, Irvine. Thöông treû. Giaù special thaùng khai tröông. L/L 714-775-7788 hoaëc nhaén maùy. Lic#304300851. 830-7L-102204/141410

Nhaän giöõ treû em. Nhaø roäng raõi. Xin lieân laïc Baø Phöông 714-8946121. 830-14L-102504/141570

Nhaän giöõ treû, ñöa ñoùn hoïc sinh sau giôø hoïc. Nhaän chöông trình cuûa chính phuû, vui veû taän taâm an toaøn vaø saïch seõ. Lieân laïc 714251-3836, 554-3487

830-14L-102504/141617

Nhaän giöõ treû töø 0 ñeán 9 tuoåi. Goùc Main/Edinger. Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc saïch seõ kinh nghieäm yeâu treû, xin L/L Haân 714-973-9847. 830-7L-102604/141767

Nhaø gaàn goùc Beach/Lampson roäng raõi, saïch seõ, ít ngöôøi. Nhaän giöõ vaø daïy doã treû. Cöïu giaùo vieân ôû VN. L/L: 714-895-8617. 830-7L-102604/141779

Nhaø goùc ñöôøng Euclid - Bolsa. Nhaän giöõ treû 2 thaùng trôû leân, taän taâm thöông treû. Moïi chi tieát xin lieân laïc baø Tö 714-554-7364 Nhaän giöõ treû töø 1T trôû leân, nhaø saïch seõ thoaùng maùt, roäng raõi, yeâu thöông treû. Goïi coâ Minh xin L/L: 714-638-9406 830-7L-102704/141865

Nhaän giöõ treû vaø coù theå ñöa ñoùn ñi hoïc. Thaønh phoá Orange CA, 92869. 714-423-5088 Ly.

770-28L-100804/139586

NOÁI DAØI LOÂNG MI - EYELASH EXTENTION Baïn khoâng caàn caáy, chaûi Mascara, nhöng laïi coù moät caëp loâng mi daøi, raäm, cong thaät quyeán ruõ. Goïi ngay cho Mary Mai. 714263-5642, 714-890-7170

830-7L-102804/142025

Nhaø thoaùng maùt, goùc Beach + Trask. Nhaän giöû treû töø Hai tuoåi trôû leân. Ñieän thoaïi Baø Dung. 714891-4309 830-30L-102804/142038

770-28L-101004/139796

NOÁI LOÂNG MI Baèng kyõ thuaät môùi khoâng caàn caáy. Baïn seõ coù moät caëp maét loâng mi daøi vaø cong töï nhieân giaù caû nheï nhaøng. L/L cho Söông 714-251-3922

Y taù chaêm soùc ngöôøi giaø, treû em, phuï nöõ coù thai. Chuyeân nghieäp taän taâm. Xin goïi 714425-3808 or 714-530-3853.

770-28L-101804/140714

820 - CÔM THAÙNG

ª NOÁI LOÂNG MI !!! Muoán coù moät caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, ñeïp vaø giöõ raát laâu, coù theå noái daøy, moûng theo yù muoán cuûa baïn. Baûo ñaûm giaù nheï nhaøng. ª Nhaän train cho nhöõng ai muoán hoïc ngheà, seõ taëng boä ñoà ngheà cuûa Nhaät, raát deã söû duïng. Baûo ñaûm 1 tuaàn seõ ra ngheà. ª XAÂM THAÅM MYÕ: Mí maét, vieàn moâi, chaân maøy... Maøu töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñeå theïo. L/laïc: 714-244-6185 ask Demi or Huong ª Baùn duïng cuï noái loâng mi, giaù nheï nhaøng. 770-14L-101904/140889

Baùc Só VAÏN XUAÂN, OMD, OMD, Ph.D, tieán só Y Lyù Trung Hoa, treân 40 naêm kinh nghieäm chuyeân trò TIEÅU ÑÖÔØNG, lôû loeùt, ngöùa cöïc ñoä, Phong vaåy neán (Psoriasis), ung thö gan, lieät döông, laõnh caûm, vieâm gan A.B, kinh nguyeät khoâng ñeàu, ñau buïng khi haønh kinh, phong teâ thaáp, maát nguû, trí nhôù keùm, nhöùc ñaàu da vaøng, buïng chöôùng. Ñieän thoaïi Phone: 714-373-5757, cell phone 714878-7581. Nhaän gôûi thuoác ñi xa vaø chaån beänh qua ñieän thoaïi, phoøng maïch caùch Phöôùc Loäc Thoï 2 miles.

800-28L-102104/141191

FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594 820-28L-102804/141953

Nhaø haøng vuøng Santa Ana thô moäng, saïch seõ thöùc aên raát ngon. Kính môøi quyù khaùch ñeán thöôûng thöùc ñoà aên Vieät Nam - Thaùi Taøu. Chuùng toâi nhaän ñaët tieäc, côm thaùng saïch seõ hoaøn toaøn khoâng boät ngoït. Nhaø haøng Calypso Food Express, caïnh Donut Star, goù c ñöôø n g Harbor vaø Warner. ÑT: 549-8122 or 6243634

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

830-7L-103104/142347

Nhaø house môùi tinh saïch seõ thoaùng maùt, goùc Newhope/Fifth. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, coù phoøng chôi saân chôi thaät roäng raõi. LL: 714-265-2495, 714-4171251 (C)

830-90L-082704/133973

830-21L-102704/141820

770-30L-100504/139168

Taïi ñaây coù giöõ treû, nhaø saïch thöông treû, xin lieân laïc vôùi Coâ 9. 714-991-6749, 714-726-4564, 714-553-5766

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

LICENSE. LONG BEACH. South North, nhaø roäng saïch thoaùng maùt, giöõ treû moïi löùa tuoåi, yeâu thöông treû, nhaän C/T calwork gain. LL Buùp 562-989-8657 or Kim 562-422-1215 cell 562-3107532

Licensing. Nhaø Brookhurst + Westminster roäng, tieän nghi, kinh nghieä m . Nhaä n giöõ treû chöông trình Cal work. Coù theå ñöa ñoùn ñi hoïc, keøm homewook. L/L 638-9777

830-19L-102904/142181

Nhaø roäng, thoaùng, goùc Brookhurst & Chapman. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi chaêm soùc taän taâm & ñöa ñoùn treû taïi tröôøng tieåu hoïc Faylane. L/L coâ Xuaân 714-638-5237, cell: 714-4148086

830-28L-103104/142290

Nhaø vuøng Fullerton, thoaùng maùt, gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc. Nhaän giöõ treû. Xin goïi. 714525-7863

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 850-90L-021603/055580

830-7L-103104/142320

Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû nhaän giöõ beù töø 2 tuoåi trôû leân, chaêm soùc kyõ, bao aên ngaøy 3 böûa. Nhaø gaàn Brookhurst and Katella. xin vui loøng goïi Coâ Ngoïc 714-638-1077.

830-30L-100704/139421

780-28L-050704/117068

750-90L-020404/103161

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ

RAO RAO VAË VAËTT

FOR SALE 850-9999L-111901/000688

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1899.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

850-30L-090903/084105

COMPUTER Baùn P4 - 3.2GHz Hyper Threading system vôùi 17 in LCD monitor, DVD burner, 512MB Memory, 128MB Video Card, 160 GB, Hard Drive, 9-in-1, Modem $875, Nhaän Söûa, Upgrade Desktop. Thaønh 714-3621032.

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-16D1267-101704/140193

Thuoác laù ngon giaù höõu nghò $10/ 3 goùi ñaëc bieät 555 theû VN $7/ 55p. Mong ñoàng höông uûng hoä. 9012 Bolsa Magnolia trong tieäm Baûo Hieåm khu East West Bank, Habor 5th. 714-554-7257, 7269225. 850-14L-101904/140975

850-14L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 70% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE, vaø moïi maët haøng khaùc nhö: ª T-shirt (aùo thung) 7 caùi $10 ª Giaøy ngöôøi lôùn, treû em $2.99 ª Boä Baøn aên 5PC $119 ª Giöôøng 2 taàng $149 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-84L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, custom-build computer, instal DSL, network cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maïi, uy tín vaø kinh nghieäm. ª AMD/XP 3000+ 17'’ LCD monitor 120GB $1,289 ª P4/Intel Celeron 2.66GHz 17'’ CRT monitor 80GB $760 512RAM, DVD/CDRW, WindowsXP License. ª Wireless Laptop AMD/XP 1600+ 14.1'’ LCD 40GB 128RAM DVD-ROM $760 ª Quatech Laptop also available. Call for details. All new InBox. L/L: 714-251-9109.

850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-36L-061404/122985

850-14L-102004/141100

Chuù YÙ !! Maùy ESP smog check chöa ñöôïc 2 tuoåi, baùn vôùi giaù thaät reû. Goïi Mike 714-720-4733 850-14L-102404/141499

MOVING SALE. Gia ñình dôøi ñi tieåu bang khaùc, caàn baùn taát caû ñoà duøng trong nhaø. Giaù reû. L/L: 714-716-9987 cell, 714-4181526 H 850-7L-102504/141575

Moving must sell side by side refrigerator & matching washer & dryer all like brand new will seperate possable delev. $650 for all. 714-348-9376 850-7L-102504/141653 850-7L-102604/141670

Moving Sale: tuû laï n h, sofa, giöôøng nguû, TV, baøn aên, ñoà coøn toát, Giaù reû. LL: 714-636-4347 haïoc 715-6695 (cell) Coâ Kim 850-7L-102604/141748

Moving Sale: ñi xa laøm Nail baùn Giaù reû: boä Leather Sofa, giöôøng nguû Italian, maùy giaët & maùy saáy loïaïi toát, baøn aên vaø nhieàu maët haøng khaùc giaù trò. LL: 714-2518165, 714-251-8164 850-7L-102604/141754

CLOSING BUSINESS Caàn baùn gaáp taát caû caùc baøn gheá nails, counter, sofa & caùc duïng cuï khaùc. L/L 714-223-3926, 951351-1311. 850-11L-102704/141857

Caàn baùn gaáp TR Speaker made in U.S.A 400 watts. Giaù sieâu reû. L/L Tuù 714-717-0660, 714-8918649 850-7L-102704/141899

850-90L-081804/132652

PRO SATTLELITE Baùn sæ, leû, maùy Pansat 2500A, Fortecstarultra ñóa 18-39 inches. Nhaän chænh signal. Ñaøi AÙ Chaâu (no monthly fee). Goïi Thanh 714906-6885

850-49L-091304/136207

BAÙN LCD MONITOR Baùn reû Monitor LCD 17'’ hieäu NEC, multisyn open box, coù warranty, $350, 18" giaù $390. Lieân laïc 714-981-9742

850-37L-091504/136542

850-21L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi satellite coi ñaøi Thaùi Lan - Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, X.X.X. v.v... Nhaän chænh laáy signal ñeå coi nhieàu ñaøi. Söûa chöõa satellite. L/L: 714-360-8585

850-28L-101204/140002

COMPUTER ° Pentium 4 - 3.40GHz, HyperTheating 160G, 512 memory, 64m Video, DVD Play & 12 x DVD burner + 17" Flat monitor $780 (Copy DVD) ° Pentium 4 - 2.40GHz, 800FSB, DVD Play & DVD burner + 17" Flat monitor $600 (copy DVD) ° Pentium 4 - 3.2GHz + 17'’ flat monitor $720 (Copy DVD) ° Pentium 4, 2.80GHz + 17" flat monitor $650 (copy DVD) ° Maùy môùi warranty 6 thaùng, Free game, nhaïc & Truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714271-3952.

Taøu caâu 18' 76 Searay Inboard V8 maùy coøn raát toát, new 2 batteries, Fish Finder, Fish Tank. Baùn $1,900 OBO. 714-724-5192, 422-9732. CF#3073 GR. 850-4L-102804/141950

Baùn choù Chihuahua’s raët gioáng raát ñeïp vaø khoân lanh 10 tuaàn tuoåi, loaïi Mini Toy raát beù. 626285-2249, 626-589-0658 850-7L-102804/141988

ROLEX Rolex Datejust 2 tone SS/18K $2250 Lady Cartier must be 21 2 tone $995. Phone 714-797-9719 13285 Harbor Blvd

850-3L-102904/142137

Caàn choã ñaäu xe baùn boâng hoa caây kieång, ñang coù Hoa Caây ñeïp giaù reû. Xin goïi ñeå bieát theâm. 714-757-2018 850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

850-30L-100304/138851

BUY-SELL-TRADE Caàn mua, baùn or trade taát caû caùc loaïi Memory, CPU, Hard Drive. Highest Paid, Guaranteed. Call 714-863-8344

850-30L-100704/139373

BAÙN LAÉP RAÙP SATELLITE SYSTEM. Ñaëc bieät coù baùn PANSAT 2500A giaù reû coi ñöôïc nhieàu ñaøi, dishnet, bell, AÙ chaâu, Vieät Nam, xin L/L Nhaät 714-251-8376

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-7L-102904/142150

Caàn baùn maùy may overlock loaïi naêm vaø saùu chæ coøn raát toát, lieân laïc Kim: 714-293-4195

850-7L-102904/142221

Caàn baùn maùy may 1 kim töï ñoäng hieäu Juki ñaàu traéng $1,000. Xin lieân laïc 8PM 562-437-8827.

850-3L-102904/142235

Caàn baùn maùy aûnh Nikon N80, oáng kính 28-80mm, môùi 90%, baùn reû $230. Ñoàng hoà hieäu BMW mua $370 baùn reû $100 môùi 100%. Baùn 2 boä tranh sôn maøi raát ñeïp môùi 100% côû 5 x 10 m cho 4 taám, mua $300 baùn giaù $100. 714-260-1525, 714-6230089 850-7L-103104/142283

CAÀN BAÙN Moving caàn baùn gaáp 2 tanning machine Model 2002-20033 Duø n g cho Commercial. Giaù $2000. LL: Minh 714-369-0833


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 6904 - 1 thaùng 11, 2004 (19 thaùng Chín naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

850-7L-103104/142298

Baùn ñoà Nhaø Haøng vaø 1 tuû laïnh duøng ôû nhaø. ÑT: 714-357-5002, 714-357-8877

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caên g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-29L-122903/098317

Massage Heát Xaåy. Quí anh caàn thoaûi maùi vui veû, xin L/L phone 714-791-7229 1gPM-8PM, weekday 11 AM- 3 PM

900-28L-012804/101912

FANTASTIC MASSAGE Quyù anh sau giôø laøm vieäc meät moûi, muoán caùc coâ treû ñeïp töø 18-25 massage thö giaõn thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi 714-2360077.

900-60L-020104/102663

TOAØN SERVICES ª Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair, Nail, Facial, ¸ª Chuyeân thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toøa, hospital ª Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check, hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services. L/L 24/ 24 714-719-2748

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-8D12567-030504/107474

Chuyeân mua laïi Cellphone cuõ ñaõ heá t hôï p ñoà n g töø T-Mobile, Cingular....Motorola V60, V70, T720 giaù hôïp lyù. 714-797-8228, 714-549-7665 after 8PM.

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï. 900-28L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984 900-36L-100704/139546

900-28L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

900-17L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-425-7081, 775-1442 Thanks.

900-30L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-30L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-30L-083104/134428

Quí vò meät moûi, ñau nhöùc, caûm cuùm, caàn caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp cho ngöôøi khoeû maïnh, vui veû, relax. Call 714-360-9346, nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai.

900-15L-090904/135574

MASSAGE THERAPY Grand Opening nhieàu coâ treû ñeïp Massage ñieâu luyeän ñeå phuïc vuï quí anh. L/L 714-935-9250. 171 Anita Orange, goùc Chapman + Anita vaø 57 Freeway.

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-7L-102704/141859

Sun Tanning $10 15", taém hôi $10 15". Facial Waxing Body’s SkinCare $40 1/2Hr, 1HR $60. Nöõ Nam. Thoa Cathy 714-8399644, cel 697-4702. 1651 Brookhurst, Fountain Valley 900-7L-102704/141916

TÌM BAÏN CUÕ Muoán bieát tin caùc baïn: - Cao Xuaân Tieâu - Nguyeãn Anh Tuaán - Nguyeãn Thanh Haäu Tröôùc naêm 1975, laøm hieäu tröôûng trung hoïc Thu Xaø, Quaûng Ngaõi. Neáu caùc baïn nhaän ñöôïc tin naøy vui loøng lieân heä veà Leâ Vaên Baùch. K37 Traàn Höng Ñaïo, Quaän Sôn Traø, T.P Ñaø Naüng, Vietnam. Raát mong tin. Tel: 00-840511916361 900-7L-102804/141962

900-30L-101204/139950

GAØ MOÙNG TREÛ sau thôøi gian tuyeån choïn ngöôøi maãu môùi treû ñeïp. Taùi Khai Tröông SPECIAL MASSAGE. 562-863-8575 900-30L-101204/139951

Grand Opening October 13. BÖÔÙM ÑOÛ, Special Massage vui veû, maùt meõ, treû khoûe. Lieân laïc Em Pamela. 714-547-9375 900-28L-101704/140110

CHINESE MASSAGE Chinese young girls, very good & real massage, speak Mandarin, Cantonese, English $40/hour. Cell 626-757-5377, 626-8315938

900-30L-101704/140124

EASTERN & AUTUMN GIRLS MASSAGE Quyù anh caàn laéng ñoäng taâm hoàn cho tinh thaàn ñöôïc thoaûi maùi, bôùt caêng thaúng, meät moûi sau giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi Eastern & Autumn Girls Massage. 714530-1963 900-14L-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn/ 9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi nguyeän, vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ daâng lôøi nguyeän cho ngöôøi khaùc 900-28L-102804/141972

MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827 900-7L-102804/142092

DIEÃM NGOÏC - Baïn muoán treû ñeïp yeâu ñôøi. Giôø laøm vieäc töø: 10AM - 10PM. L/L: 714-883-6876 - 85 Toyota Corolla, 145,000 miles. Maøu traéng coøn toát, giaù $700 - 90 Toyota Truck maøu xaùm ñen. Giaù $900. L/L: 714-901-8371 900-7L-102904/142177

Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn/ngaøy trong 9 ngaøy hoaëc hôn baïn seõ ñöôïc nhö yù. Ñöôïc vieäc xin daâng lôøi nguyeän. P.N

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

MONDAY, NOVEMBER 1, 2004

900-14L-102204/141411

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Baïch Y Quaùn Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän naøy trong voøng 9 ngaøy moãi ngaøy 9 laàn, baïn nguyeän gì seõ ñöôïc nhö yù. Vinh 900-28L-102404/141511

Massge Therapy, trò ñau nhöùc, moû i meä t , giaû m stress baè n g phöông phaùp chuyeân nghieäp. Vieäc laøm taän taâm vui veû. Xin goïi laáy heïn Thuøy Döông 714-9348046 900-14L-102604/141678

Caùc baïn muoán relax thoaûi maùi ñuùng nhö yù mình, ñöøng ngaïi nguøng, vì LiLy seõ ñem ñeán cho caùc baïn nhö yù muoán. LL: 714715-2833, 714-497-9082. 24/24 900-28L-102604/141746

RELAX MASSAGE Haïnh ñaõ dôøi veà CHIROPRACTOR 7167 Westminster (Goùc Golden West). Phone 714-8903738. Haïnh vaãn luoân taän taâm aân caàn vui veû. Raát mong gaëp laïi quyù baïn cuû. 900-7L-102604/141795

HIEÀN Quyù vò sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn thoaûi maùi Relax raát vui veû, aân caàn. Xin goïi Hieàn: 714-9025611

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NV2004-1101  
NV2004-1101