Page 1


,

cr T J'~'I

!'J"

NHAT Si NH! NONG

On9 Tardieu

c C\)

If·'n;..

'\nll.

' 0 ' ....

hoa· f\.,'

~

rih nlm cln. (".0 Ii mty Dam trU"t.TC L.

\

d~

nobi ng(7i (hr.-rng ",uc

nrlm

na~' CU lro tili . tbe nao hi. d u",Jog .... i d~ bo,io oong. C I_l da tbarn h ieu

\:0 nb,in lam r~i ":~y. S,lU kbi d9{' m!}t ba l di en "a~ H 1~ l li Ji- Ibu B1IU"ang. nl tra m n gil m - cal tb4ng ehB . n6 cu- thee chung Ollnh moll ! aha l:)i cong can Cllll C\l Irong - Nglriri ta kb6ng thee ch! d Au mil, 59" chU"ang tdnb 10 la l ay, rot CI,I '>l.rc ob& fa dng nam ngoai C\l co 10 cbuc mcjl cU9C Ihi "c nbfrng ' -an de "i d:)i nlm ,,5n de t hU"c dun., ~I!}t hit sau, CI,I lam nb~m g:)1 d;iu : Irong oc "ira m&i na)' e~ ra me)l sang kien luy~1 mai; Itt "''''''''''A'''''''''''''''''~="",~""",,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,, ~ n tu cbuc mol cuoc Ihi nu-a "c 'an ~1 3. dii him du(!c "i~c khO ban, Mnh d:)o chi dl.1 Bong "-"J'.:m~. kbo \ ,... '. ,I': ,1:111 tbu'y nb:~p dien. Tim dU"(!c thi ehac la lam dU"O". c \,j··c 'i ;_1)' rna, d:)o el1I thl "an'n c ChI ... :H1g kien. CI.I tb,!c banb licD . the ,-trn, ngbia Iii. tbira l1ii ma ban \'c n6i d~n '-:-11 dii:u.lu;1I cua ,j: 0 tu:il men iii Clr cbi cua n~tr&j co dum van de trj tb.uv• n:'ull ISSt ("hu khan;:: tl;,oa; .tw Ttl" hrern." C", T'·,--. 'IllO'ng. u '" 0". .......... "oulcn 1 U:.lt :1)" khlen nh;'n dan lhong kcdala' -,·a·u'alo"o".'."· b" ,~ Ict d'l'O d~o lu;11 ay b:w ,. {. B:ii giri !!~n thrAhi rih nbicll, "j dl.r bao co Iht' yiel Mng chfr Kct lu;in chi Ih.1 "·~.~'nnl: la)'. chfr la, chfr nbo hly 'S' Bili kb6n~ c6 hi\·u qu:i. gi. T il DO NGON LU'?'N nhii.;u. can;:; yi('c l'ua ht)i-dong Th:H 1:"1 cbi I)" Chi phi-lin mol XG T~\\'crnier, cbu bao II: L~ noi dan chi dl.' :\)". v;': miH thU"~. cham thi h:'in 1;'\ n~ng nh9c, Voix franraisel} ,"ira mal ~hU"ng bt)i don" cham lhi co Ie, no v:inco hi~u qua nbtl tblr'''''~S: xuat ban Ill~t qu),tn sach yc nbfrng ai ? Ho a ng.9 ~o (ii:'! 1:\ ngl1<ii co h9 oc tbu-crng. (f Chi! dv bao giai B:1c K:\' I), Chi! de) ify 1:1 che de) cua d\lo thi d5 tim dCn nbu-ng ngtrai hiel ..l. it nbicu yc "an di! tri tbuy, den cbi dt,t ngay 4· 10 - 1937, tbU"aoS gQi hi chi dl}. Varenne, IUy cbinb nban den s,~, Ll,lC 19 chi'l.Og h:)n. N bung neu chi co bO 6c tbl1cmg ong Pasquier da tbao :16. Tim v:~e ta m thi lam the 0:'10 du(!c IbU"(!ng tbu Chi! de) :iy. Ur ngay ,'i~c Dan Trc tuoi, nh:lnb nbt.'n, It:, hO:lt ebo nen C~I mai y:'ai Cl.l Hi';p, vai Ql1ycn. khong song (hr,!c it Irong dQog. d;i h~c qua hon Od'rn ban L\IC tiob, dilt lbuQc dia nUa Thaoh Chung \'a mQt DaDl b:an Tu Cl.l Thi lam giam khao_ " cbirng Nbung n6 d.n dai d~ng C, nbu-ng Tal, co giii'y chunR cbi 161, Ct bflng Ct) nghi rAng thai the c6 Ibay doi, dat baa he). Ong Ta,'crnier, trong (hnh may_ nbung (t si It v:1.O nhat.., ~11l6n lim m(',t cb~j day ho~ <r til Cling "j the rna giai IhU"ang dau cuon sucb kia. co iu:~o rang tbeo Ria bay giull \·i';( m<}t nha yon 030 vi! lay mQI ong hi. XbU"ng kbong I)' ra, tbi n6 cLing khong song i, lIanoi hay di \3 cunR du,:,c pbai (:'1 ong lu t:\y bay 1ll!)1 6ng du(!c c, day. ~o co song, cuog Xio hoi ", I).>ao-:\h' ttl ban xlr, \Ia 13 mQI oog hi cbiin cb3ng qua 1:\ song kC, song ngoai illlrc:au flu !iho:l hoc tall chi cbjnh, OlQI ong r. tll. tai» do-i XLr.l. "oog lu:!,t pbap ma thoi. !lOU1e tic :->goc II ..

a

a

vA.

-V-I E C a

BUNG rOI bu6D rau d thU'O'Ilg' llee khl thnrc tin ons Victor Tard'IID dJ. Lt' the. SIT hll6n du epa chung loi tbitnb lh\Tc. Bo-i vi obli'ng nglrb'j d.'l g.'ly nen mOl cong trioh tot 4<lp v3 iell IVi cho ngU'lri Ham ta th", Ja btem c6.

C

SIT DghiQP eu .. oog T.lrdieu 13, t.at ca OeD my tho;t lr mruc nAy trtrCrDg Mytbuo.t lla cai cong trioh dau tien

e113 ODg

Tnrcrc kbl lnrlrng ntly mo.. trong DIJ'VC La khang c6 mqt ngU'lri nan co the goi dU'Q'c lil ngh~·si

cong chiing

khang biet thtrG-llg th"rc my.t.hu~L. Nbihlg klen nba da. obirng bb

gbii 16 laog. nbimg tranh ve

t

s~c

5&

hoi 51 Iii hleu bion m91 st{ hOD 10;10, m3 c:',c C':'09 ngb~ obo COOl La kb:,ng c6 my thu~t noiog db', hi tbitt tbili Dbi~u

BeD khl 16'p 1mb vieD dh lien 0LrlrO'og Id'y-Ibutt ra, tinb the bh dan dol ban Nbit'ng cn"c phD b3y my thu.t, Dhl1Dg phOog trien-Ilm UIlI cho m~i ngu-iri chu y 4eo d.i d(lp 1lI('t. c,',ch hieu hiiit hoon. lIIy.thuJt. t.bay d~i c3. c:,ch song nu-a; chuog ta bOilt 4t,og trong 1lI9t holln caob dl)p "it DlTi ehllDg ta them \'6 t.banb lich. ADb hu-o-og eua truo-og M_\·thu~t trlln kblp M9t chlhlg c6' rO r,t U. Dhll-ag t.b'" h60 My gib'. nHll-og quyen deb in 4.,p mll t.nrve kia I.a khdng c6. I)og Tardieu lal IJp them b<li Cbanbang m~ nghe. Cong vi~e dang tien

bloh thi ang lIT Dhien qoa dln Chung ta neD !dnh do cui d~D lrtro-c '1'0:9 linh ngtrboi doi. khulll, vll ghi nhv troDg long

t.a teD ogtrb'i d.i

O

CAU

Ken t:hc,m oblt '-~y tb~t 10. cbi I)' v~y. Vi, lalll ong tll. tny khong co lb~ tim trong sacb Lu~n·ngfr

hay kinh Xu:\n-Lbu obu-ng di~u· kC: d~ trj tbll)', nhlmg clingc61be Iheo gU"O'ng ong C(in, 6ng VO dai :m3, ma II! ph\' r;\nJ.(: II Kbon:; b:\)' sao I~i n!"o), lu I:\i. • Va l;jrn IllQI cau doi cb(li ke coo kbo bO'n lam "i~c Iri Lbuyabreu.

do

Chung liIi mODIol rlog 5C. co m9l c"og cuqc gl de ky ni~m ong Viet.or TardioD, TITo-ng khang c6 ai xu-ng d~ng

hO'n (ing nih

@Ii

-

Tb~t ":)y. & ben Phap. 11191 dao ngbi ,'i~n bau len. din pbai c6 mqt d:),o chi d" CUrl ong Tons tbong tuyen b:lQb Ib1 mai c6 bl~U qua: d\lo chi dl.1 i\y dill ph:li (liing Irong Cong baa dmg vai d~o 1u:~1. eong Duong, muon tuyen Mob mc)t d:;\o lu:~t. troog Cong bao pbui dang d~o lu~l fly, dao chi d~1 luyen bonh d~o lu~l, '-3 d:),o ngbj dinh tUYlon

Hanoi

lu:~t do

a

Ki" S.1 TO sf, RiSe

giop leh eho Dtr6-C D.1y· SyO!} S(/y

0

..,

.....

ng ay TRU Y~ N

011.1 SO 6 1

cua

n,

Illett TH!;I.CH Tr 44 9

LAM

0-)\(. 1 ~i'u.9 If' - T nI" m \rtl \ C quA, (6 J~I [to I Oi ,dlll ·1".0

a,


NN-064  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you