Page 1

PORTFOLIO

NUTHVIPA NGAMUDOMKIAT


CREATIVE, DE INTERACTIVE,

2014 - 2017


ESIGN, MOTION, CHARECTER DESIGN, GRAFFITI , BRANDING AND IDENTITY DESIGN, FASHION

GRAPHIC DESIGN INTERACTION DESIGN BRANDING CREATIVE THINKING ENVIRONMENTAL DESIGN COMMUNICATION DISPLAY & EXHIBITION


CONTENTS


01 GRAPHIC DESIGN & INFOGRAPHIC 23 BRAND & CI 29 INTERACTION 37 SKETCH UP & ADOBE FLASH 43 ENVIRONMENTAL, DISPLAY AND EXHIBITION 55 PRODUCT DESIGN


GRAPHIC DESIGN & INFOGRAPHIC

01


sti

tute

of

ph

ic

De

Te c

hn

olo

gy

sig

Ma

J

yL ad k ra ba ng

gs

of

Te ch

no log

1 sig n De

Stop

Do Thing s

f Archi tectu re ulty o Kin Fac gM You can’ on witho ut d oingt lea rn gk exp ph ut Th erim ys es e a exper iment i sn m ice ; n e is c y

r9

,2 0 15

r1

6, 201

M a

Gr a ph

titu te

In s

October 16, 2015

es cus Ex ng ki

Oct ob

October 9, 2015

ology Lad kraba e chn ng of T ute t it en ces Ins r sc i the ro ap h ic des ig so or gr n. ic nts. old f h . e sa ry es

Mo ng ku t ’s

t Jus

e e ob ob Oc t O c t

g

p Sto

n1 sig De

Kin

g

’s

p

15 20 9,

October 9, 2015 October 16, 2015

of

an

ustGrDa o Thin

015 6, 2 er 1 t ob Oc

lt y cu Fa

Graphic Design 1

rab

ses xcu gE kin

er

re tu ec hi t A rc

dk

xc us es

c hi

Faculty of Architecture King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Stop

n1

La

i c De s ig

ut’ s In

Ma kin gE Gr a

n1

gk

Gr ap hic

on

& Just Do Things

cture

Kin

gM

Stop Making

ch ite of Ar ulty Fac

ture

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ec

hings

hit

Ex c

Arc

Just uses Do T

of

M ak in g

lty

Th eo r

cu

Oc Oc tob to er 9 be r 1 , 20 6, 15 20 15

Fa

5

¡ÒèѴ¡Òà Cropping áÅÐ Composting ãËŒÁÕÃٻẺ·ÕèÊǧÒÁ áÅÐ Figure & Ground à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ Shape & Form ¢Í§áµ‹ÅеÑÇ ¡ÒèѴ¡ÒÃÅӴѺ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ Hierarchy áÅÐ ¡ÒÃÇÒ§ Grid


“Simplicity is not style,it is a state of harmony” I’m not thinking about this pen when I’m writing with it. Rather, it’s when you least think about it that the pen can be held most naturally.

NAOTO FUKASAWA Japanese industrial designer


Wiz Khali alifa ft. Charlie Puth

See you again Furious 7 For Pual


SEE YOU AIN

It's been a l o n g d a y without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again

Damn, who knew

We've come a l o n g w a y from where we began Oh, I'll tell you all about it

All t he planes we flew Good things we been

through That I'd be standing right here talking to you Bout another path

When I s e e y o u a g a i n

I know we loved to hit the road and laugh But something told me that

it wouldn't last Had to switch up

look at things different see the bigger picture

How could we not talk about family Those were the days Hard work forever pays when family's all that we got? Now I see you in a better place Everything I went through

you were standing there by my side

And now you gon' be with me for the last ride First, you both go out your way And the vibe is feeling strong And what's small turned to a friendship A friendship turned to a bond And that bond will never be broken The love will And when brotherhood come first never get lost Then the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we reached So remember me when i'm

gone


YOU EAT WHATEVER YOU DROPPED –Water Volution–


CD102 : COMMUNICATION DESIGN FUNDAMENTAL TOTAL 41

78%

22%

PASS

FAIL

F D C B A

0 - 15 16 - 30

100

2% 4%

31 - 45

21%

46 - 60

100%

61 - 75

31%

76 - 100

39% 14 12

PEOPLE

8

90

4 2

POINT

10

0 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 75 76 - 90

8 - 10 POINT

5-7 0-4 PEOPLE


EMA

CIN

໚¹¡ÒÃàÃÕ§ÅӴѺ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹áµ‹ÅÐÇѹNjÒä´Œ·ÓÍÐäúŒÒ§ ä»·Õèä˹ à¨Íã¤Ã â´ÂáÊ´§ÍÍ¡ÁÒ໚¹ Graphic ãˌࢌÒ㨧‹ÒÂ


Number Birth RateRate Number Birth perper 1,000 Populations 2005-2014 1,000 Populations 2005-2014

(Year)(Year) 05

20

Number andand Death Rate perper 100,000 Population Number Death Rate 100,000 Population by by Leading Cause of Death 2012-2014 Leading Cause of Death 2012-2014 (Number) (Number)

056 0607 078 0809 0109 1011 112 1213 134 14 20 2020 20 2020 20 2020 20 2020 20 20

Number andand Death Rate Number Death Rate perper 100,000 Population by by Region 2012-2014 100,000 Population Region 2012-2014 Bangkok Central North Bangkok Central North Northest Northest South South

80000 80000 70000 70000 60000 60000

2012 2012

50000 50000

2014 2014

2013 2013

40000 40000

Accident & Poisonings Accident & Poisonings

30000 30000 20000 20000 10000 10000

0

2012 2012 2013 2013 2014 2014

6.847%

13.40% 13.40%

6.69% 6.69%

6.847%

6.75% 12.79% 12.79% 6.75%

12.84% 12.84%

(Leading Cause Cause of Death) (Leading of Death)

Ma lign ant Neo M pla Accalign sm ide ant all form , nt Ne s CeArec Hy & Poaisoplas m bcro ideperte llofonin rmgs, vant n Cere Hy sc&ulaPorsision a bDro isev perte Doisneinangd asce nsio ses uolaf n Pne rthDe an Disum eDasonia isHeeaasrtd isee an e d SynPnNeeupm aosfeth dro horinti s oefHoLethaer mDeis ias, a e N unrtg Syn Nep aansdeNsnedphoth dro Dhriti eopfhLroetirc me isesa, rounsg N Suic aanndd sNeeopfhro is ideD,is PaenpchLivtiec rero r He Suic anodoathmsice idof assise ide, PearnceLivane jua dr DiaHom Inre boeteicid risees thes e a Tub rM Ine nd e Hum rcDiaulobeste jullriiteus Tuabn Im iss,aM ll e F it e u Hum VIRrcUumSlousnode ollrm an Im (HisIV,allficie s ncy VIR muno ) DFisoerm US de asse (HIV ficie ) D ncy ise ase

0

First 10 10 Leading Cause of Death 2011-2014 First Leading Cause of Death 2011-2014

Whole Kingdom Whole Kingdom 33% 33.17%

27.21% 27.21% 33.17%

33%

Whole Kingdom Whole Kingdom Whole Kingdom Whole Kingdom 32.42% 32.42% 32.13% 32.13% 31.84%31.84% 32.42%32.42% 28.25% 28.25% 28.45% 28.45%

19.46% 19.46%

20.27% 20.27%

19.57% 19.57%

Malignant Neoplasm Malignant Neoplasm 9.15% 9.15% 13.52% 13.52%

8.83% 8.83% 13.55% 13.55%

8.65% 8.65% 13.30% 13.30%

Whole Kingdom Whole Kingdom

Whole Kingdom Whole Kingdom

Whole Kingdom Whole Kingdom

22.72% 22.72% 23.34% 23.34% 23.41% 23.41% 34.23% 34.23% 34.43% 34.43% 70.07%70.07% 67.69%67.69% 63.27%63.27% 35.11% 35.11%

2011-2013 2011-2013

20142014 19.76% 19.76%

20.19% 20.19%

1. 1.Malignant Neoplasm, Malignant Neoplasm, all forms all forms

Malignant Neoplasm, Malignant Neoplasm, all forms all forms

2. 2.Accident & Poisonings Accident & Poisonings

Hypertension and and Hypertension Cerebrovascular Disease Cerebrovascular Disease

3. 3.Hypertension and and Hypertension Cerebrovascular Disease Cerebrovascular Disease

Accident & Poisonings Accident & Poisonings

15.31% 15.31% 12.94% 12.94%

11.96% 11.96% 14.41% 14.41%

14.98% 14.98% 12.32% 12.32%

Whole Kingdom Whole Kingdom

Whole Kingdom Whole Kingdom

Whole Kingdom Whole Kingdom

19.70% 19.70%

19.65% 19.65%

29.28% 29.28% 29.18% 29.18%23.74% 23.74% 24.87%24.87% 21.12%21.12% 24.48%24.48% 22.84% 22.84% 28.89% 28.89%24.70% 24.70%

20.17% 20.17%

4. 4.Disease of the Disease of Heart the Heart

Pneumonia and and otherother Pneumonia Diseases of Lung Diseases of Lung

5. 5.Pneumonia and and otherother Pneumonia Diseases of Lung Diseases of Lung

Disease of the Disease of Heart the Heart

6. 6.Nephritis, Nephrotic Nephritis, Nephrotic Syndrome and and Nephrosis Syndrome Nephrosis

Nephritis, Nephrotic Nephritis, Nephrotic Syndrome and and Nephrosis Syndrome Nephrosis

7. 7.Disease of Liver Disease of Liver and and Pancrease Pancrease

Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus

8. 8.Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus

Disease of Liver Disease of Liver and and Pancrease Pancrease

9. 9.Suicide, Homicide and and Suicide, Homicide otherother Injuries Injuries

Suicide, Homicide and and Suicide, Homicide otherother Injuries Injuries

10. 10. Tuberculosis,all Forms Tuberculosis,all Forms

Tuberculosis,all Forms Tuberculosis,all Forms

19.73% 19.73%

Heart Disease Heart Disease

Tuberculosis Tuberculosis 8.68% 8.68% 9.65% 9.65%

10.24% 10.24% 9.40% 9.40%

9.86% 8.47% 9.86% 8.47%

Whole Kingdom 28.31% 28.31% Whole Kingdom Whole Kingdom Whole Kingdom 26.45% 26.45% 27.02% 27.02% Whole Kingdom Whole Kingdom 33.11% 33.11%5.35% 5.35% 35.95% 35.95%5.93% 5.93% 37.20% 37.20%5.49% 5.49% 17.99% 17.99%

20.22% 20.22%

17.38% 17.38%

Hemorrhagic Fever Hemorrhagic Fever 11.90% 11.90%

6.43%

27.89% 27.89%

26.11% 26.11%

Whole Kingdom Whole Kingdom 26.11% 26.11% 0.13% 0.13%

6.43%

18.45% 18.45%

Whole Kingdom Whole Kingdom 0.23% 0.23%

7.96% 7.96% 34.50% 34.50%

Whole Kingdom Whole Kingdom 0.11% 0.11%35.39% 35.39%

19.73% 19.73% 23.80% 23.80% 9.70%

9.70%

27.89% 27.89%

12.38% 12.38% 9.73% 9.73%

໚¹¡ÒÃàÃÕ§ÅӴѺ¡ÒÃà¡Ô´áÅеÒ·ÕèÁÒ¨Ò¡ÊÒà˵آͧâ䵋ҧæ ໚¹¡Òú͡¶Ö§¨Ó¹Ç¹¼ÙŒ·Õèà¡Ô´áÅÐàÊÕªÕÇÔµ¢Í§áµ‹ÅÐâäã¹áµ‹Åл‚ ์¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒôŒÇ Charts áÅÐÊÃØ»ÂÍ´¡ÒÃà¡Ô´áÅÐàÊÕªÕÇÔµ


Chaophraya

N

River Cruise

น 29/1

แผนที่นี้แสดงเสนทางการเดินเรือประจำทาง เรือขามฟากและทาเรือของแมน้ำเจาพระยา พรอมทั้งแสดงสถานที่สำคัญของแตละทาเรือ

น 28

น 30

น 31

น 32

น 33

น 27 น 29 น 26 น 24 โรงพยาบาลศิริราช

น 25

วัดอรุณราชวราราม

น 10

น 17/1

น 16 น 17

น 12

น 11

น 23

เสนทางเดินเรือ

ปอมวิชัยประสิทธิ์

น 22 น7

น8

น6 น5

น9

วัดพระแกว

ทามหาราช

น 13 น 14

ปอมพระสุเมรุ

หอสมุดแหงชาติ

น 18

น 15

น 19

น 20

พิพิธภัณฑบางลำพู

นนทบุรี วัดราชสิงขร นนทบุรี วัดราชสิงขร เอเชียทีค สาทร ทาพระอาทิตย ราษฎรบูรณะ นนทบุรี สาทร

น 21

พิพิธภัณฑเด็กแหงชาติ

ปากเกร็ด

เยาวราช

นนทบุรี

สาทร

เยาวราช

น4

໚¹¡ÒÃÊÌҧἹ·ÕèáÊ´§ àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Í»ÃШӷҧ àÃ×Í¢ŒÒÁ¿Ò¡áÅз‹ÒàÃ×Í áÁ‹¹éÓ਌ҾÃÐÂÒ

น3 โบสถแมพระลูกประคำ

ต1

น2

ต4

น1 โบถสวิหารอัสสัมชัญ

เอเชียทีค

ต2

ต4

ราษฎรบูรณะ

น6

สะพานพุทธ

ต3

วัดราชสิงขร

น7

ราชินี

ต2

วัดวรจรรยาวาส

น8

ทาเตียน

ต1

วัดเศวตฉัตร

น9

ทาชาง

น 16 น 17 น 17/1 น 18

สะพานกรุงธน (ซังฮี)

พายัพ

มหาราช

โอเรียนเต็ล

น 10

วังหลัง (ศิริราช)

น 20

เขียวไขกา

วัดสุวรรณ

น 11

ทารถไฟ

น 21

น2

วัดมวงแค

น 12

พระปนเกลา

เกียกกาย วัดฉัตรแกว

น3

สี่พระยา

น 13

พระอาทิตย

สาทร (ตากสิน)

กรมเจาทา น 5 ราชวงศ น4

เทเวศร น 15 พระราม 8 น 14

น 19

น 25

กรมชลประทาน

เรือดวนพิเศษธงเขียว 13/20/32 บาท เรือดวนพิเศษธงเหลือง 20/29 บาท เรือดวนพิเศษธงสม 15 บาท เรือประจำทาง (ดวนธรรมดาไมมีธง) 10/12/14 บาท เรือทองเที่ยวเจาพระยา 12/18/30 บาท เสนทางการเดินเรือ

พิบูลยสงคราม 1 วัดคางคาว

วัดเทพนารี วัดเทพพากร

น1

CENTRAL PIER

CENTRAL PIER

ต3

สัญลักษณ

น 26

วัดเขมา

น 27

วัดตึก

น 28

วัดเขียน

น 29

พิบูลยสงคราม 2

น 29/1 น 30

พระราม 5 นนทบุรี (พิบูลยสงคราม 3)

น 22

บางโพ

น 31

กระทรวงพาณิชย

น 23

วัดสรอยทอง

น 32

วัดกลางเกร็ด

น 24

พระราม 7

น 33

ปากเกร็ด

น1

ทาเรือ ทาเรือขามฝาก เรือดวน

ขอมูลมาจาก

เรือขามฟาก

http://expressboat.blogspot.com/2012/07/blog-post_28.html http://www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/ http://www.oknation.net/blog/akom/2014/07/22/entry-1 รูปภาพจากเลคเชอรอาจารยดิว

໚¹¡ÒÃÍ͡Ẻ Graphic º¹ Package ãËÁ‹ ãËŒ¼ÙŒ·Õ赌ͧ¡Òë×éÍ àËç¹áÅŒÇÊдشµÒ Í‹Ò¹áÅŒÇࢌÒ㨠§‹Ò ÃÇ´àÃçÇÇ‹ÒÊÓËÃѺÍÐäà 㪌àÇÅÒä˹


â´Â Stan Lee ¡ÓÅѧ¨Ð¢ŒÒÁ¶¹¹·Ñ駷ÕèÁÑÇ Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ÍÂÙ‹áÅÐ áÁ· àÁÍÊ´Í¡ 㪌äÁŒà·ŒÒËŒÒÁäÇŒ Hulk : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չ·Õè ºÃÙ« ẹà¹ÍÊ ¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÁÒ¶Ö§ÈٹÇԨѠâ´Â Stan Lee ¡ÓÅѧÍÍ¡¨Ò¡»Ãе٠¢³Ð·Õè¡ÓÅѧ¤Ø¡ѺÅÙ¡¹ŒÍ§ Fantastic Four : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չ·Õè¡ÅØ‹Á¢Í§ ´Ã.ÃÕ´ ÃÔªÒôʏ ¡ÓÅѧ¨Ð㪌ÅÔ¿· â´Ââ¼Å‹ÁÒ㹺·ºØÃØÉä»ÃɳՏ

§Ò¹ Comic-Con International ËØ‹¹ Figure ¢Í§ Stan Lee ¶Ù¡ÊÇҧ¢Öé¹à¾×èÍãËŒà¡ÕÂÃµÔ â´Â µÑÇËØ‹¹¶Ù¡·Ó¢Ö鹨ҡ¡Òà re-used ËØ‹¹ Spider-Man àÍÒÁÒ´Ñ´á»Å§àÅ硹ŒÍ Spider-Man 3 : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չ·Õè Peter Parker ËÂØ´Í‹Ò¹¢ŒÍ¤ÇÒÁµÑÇ˹ѧÊ×Íä¿ LED ÁÒ¾Ù´¡ÑºPeter Ç‹Ò “¤¹æ¹Ö§ ÊÇҧ ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§ä´Œ Ç‹ÒäËÁ?” áŌǡçà´Ô¹¨Ò¡ä» Fantastic Four : Rise of the Silver Surfer : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹧ҹàÅÕ駧ҹᵋ§§Ò¹¢Í§ ´Ã.ÃÔªÒôʏ áÅÐ «Ù«Ò¹ ʵÍÊÁ â¼Å‹ÁÒẺ¾Ç¡ÁÑèÇࢌÒ仡Թ¢Í§¿ÃÕ ·Ñ駹Õé ûÀ. Êͺ¶ÒÁª×èÍã¹ÅÔʵ ᢡÃѺàªÔÞÆÇÁ§Ò¹ ໚¹àÃ×èͧ·Õè¾Ù´ª×è͵ÑÇàͧÍÍ¡ÁÒ

ä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ Comic-Con Icon Award

ä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ Star on the Walk of Fame for Motion Picture Thor : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չ·Õè½Ù§ª¹áË‹ÁÒÅͧ´Ö§¤ŒÍ¹ Mjolnir ·ÕèâʹԹʋ§Å§ÁÒº¹âÅ¡ â´ÂᡨТѺö¡ÃкÐà¾×èÍÅͧ´Ö§¤ŒÍ¹´Ù Captain America: The First Avenger : ໚¹¹Ò¾ŷÕè¡ÓÅѧÃÍ´ÙâªÇ¢Í§¡Ñ»µÑ¹ ÁÕº·¾Ù´àÅ硹ŒÍÂ

Iron Man 3 : ໚¹¡ÃÃÁ¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃСǴ Miss Chattanooga Thor: The Dark World : ໚¹¼ÙŒ»†Ç¤¹Ë¹Öè§ã¹âç¾ÂÒºÒÅ·Õè ´Ã.à«ÅÇÔ¤ ࢌÒÃÑ¡ÉÒµÑÇÍÂÙ‹

2005’s

2007’s

2004’s 2006’s

2008’s

Spider-Man 2 : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չ·Õ贍͍ͤ͡¡ÓÅѧÊÙŒ Spider-Man ÍÂÙ‹ áÅŒÇàÈɼ¹Ñ§¨Ðµ¡Å§ä»ËÒ½Ù§ª¹ â´Â Stan Lee ¨Ðâ¼Å‹à¢ŒÒÁÒª‹Ç¼ٌËÞÔ§·Õèà¡×ͺ¨Ðâ´¹àÈɼ¹Ñ§ËÅ‹¹ãÊ “ÃÐÇѧ” àÁ×èÍสิ้นสุดการดำรงตำแหนงประธาน Marvel ของ Stan Lee ครบ 65 ป ä´ŒÃѺà¡ÕÂÃµÔ µÕ¾ÔÁ¾ªØ´¡Òʵٹ·ÕèáÊ´§ãËŒàË繡ÒÃÁÕ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸Š ¡Ñºà¾×è͹ÆÇÁÊÇҧ Spider-Man, Dr. Strange X-Men: The Last Stand ࢌҩÒ»‚ 2006: »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չÇÑÂà´ç¡¢Í§ ¨Õ¹ à¡Ã ·Õè ªÒÊÅáÅÐÍÕÃÔ¤ 仾ºà¸Í áÅЪǹà¸ÍࢌҡÅØ‹Á â´Â Stan Lee â¼Å‹ÁÒ ã¹º·¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ·Õè¡ÓÅѧô¹éÓµŒ¹äÁŒÍÂÙ‹

໚¹»‚·ÕèÂØ‹§ÁÒ¡ à¾ÃÒÐ໚¹¡ÒÃແ´µÑÇ Election Daze: ‘What are they really saying?’ «Ö觷ÓÆÇÁ¡Ñº Hiroyuki Takei ¢Í§ ‘Karakuridoji Ultimo’ «Öè§à»š¹·ÕÁ·ÕèÆÇÁ¡Ñ¹·Ó CGI film series àÃ×èͧ ‘Legion of 5’ áÅÐÍ×è¹æ

The Incredible Hulk : »ÃÒ¡¯µÑÇ໚¹ªÒªÃÒ㹺ŒÒ¹ËÅѧ˹Öè§ ·ÕèäÁ‹ÃهNjÒ⪤´ÕËÃ×Í⪤ÇÒ ·Õ赌ͧ´×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèÁÕàÅ×Í´¢Í§ ºÃÙ« ẹà¹ÍÊ à¨×Í»¹ÍÂÙ‹

Iron Man : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹧ҹàÅÕ駢ͺ¤Ø³à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õ边ѡ§Ò¹´Ñºà¾ÅÔ§ ÁÒ㹺·àÈÃÉ°Õ ·Õè â·¹Õè ʵÒʤ ÃÙ‡¨Ñ¡ áÅÐâ·¹Õè ä´ŒµºäËÅ‹·Ñ¡

2009’s

ºÃÔÉÑ· entertainment ¢Í§ Stan Lee ÁÕ Partner ໚¹ Guardian media entertainment «Öè§Project ·Õè·Ó¤×Í¡ÒÃÊÇҧ Superhero Mascots ÊËÃѺ National Hockeys League «Öè§ Stan Lee ä´Œ Í͡ẺáÅзÓ໚¹ live action musical ÁÕª×èÍÇ‹Ò The yin and Yang Battle of Tao ແ´µÑÇã¹ Youtube Channal ãËÁ‹ª×èÍ Stan Lee’s World of Heroes ÃٻẺµ‹Ò§æ Iron Man 2 : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չ·Õè â·¹Õè ʵÒʤ ŧ¨Ò¡àÇ·Õ ËÅѧ·Ó¡ÒÃແ´§Ò¹ÊµÒʤàÍç¡«â»Ã â·¹Õè ·Ñ¡·ÒÂàÅ硹ŒÍÂ

2012’s

Captain America: The Winter Soldier : »ÃÒ¡¯µÑÇã¹¾Ô¾Ô¸Àѳ±¢Í§¡Ñ»µÑ¹ÍàÁÃÔ¡Ò ÁÒ㹺·ÂÒÁ ·ÕèÁÒà¨Í ªØ´¢Í§¡Ñ»µÑ¹ÍàÁÃÔ¡ÒËÒÂä» áÅÐ¾Ù´Ç‹Ò “âÍŒ µÒÂÅ‹Ð â´¹äÅ‹Í͡ṋàÃÒ”

The Amazing Spider-Man : ໚¹à¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèºÃóÒÃѡɏ ·Õ还§à¾Å§äÁ‹ÃѺÃÙ‡Ç‹Ò ÁÕ¡Òõ‹ÍÊÙŒã¹ËŒÍ§ÊÁØ´´ŒÒ¹ËÅѧµ¹àͧ

The Avengers : ໚¹¤ÅÔººÑ¹·Ö¡ÀÒ¾¤ÇÒÁÃÙ‡ÊÖ¡¼ÙŒ¤¹ ·ÕèÁÕµ‹Í·ÕÁ Avenger º·¾Ù´àÅ硹ŒÍÂÇ‹Ò ÎÕâÆÍÐäáѹ äÁ‹àª×èÍËÃÍ¡

Lee ໚¹¤¹Í͡Ẻàͧ·Ñé§ËÁ´ã¹§Ò¹ Comic-Con International 2012 ·Õè«Ò¹´ÔàÍâ¡Œ µ‹ÍÁÒऌҡçà¢Õ¹àÃ×èͧãËÁ‹ ¤×Í Zodiac ÆÇÁ¡Ñº Stuart Moore áÅÐä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ Lifetime Achievement Award

2011’s

2013’s 2014’s

The Amazing Spider-Man 2 : »ÃÒ¡®µÑǺ¹ÍѲ¨Ñ¹·ÃŠã¹§Ò¹ÃѺ»ÃСÒȹÕºѵ躡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·Õè »‚àµÍÊ »Òʤà¡ÍÊ áÅÐ à¡Ç¹ Ê൫Õè àÃÕ¹¨º ÁÕº·¾Ù´¤×Í "àÎŒ ©Ñ¹¤Ô´Ç‹Ò©Ñ¹ÃÙ‡¨Ñ¡¤¹¹Ñé¹¹Ð" 㹵͹·Õ軂àµÍÊâ¼Å‹ÁÒÃѺ»ÃСÒȹÕºѵà Guardians of the Galaxy : »ÃÒ¡®µÑǺ¹·Ò§à´Ô¹º¹´ÒÇ᫹´Ã‡Ò â´Â¡ÒÃʋͧ¡ÅŒÍ§ Áͧ¢Í§ÃˆÍ¤à¡çµ

ºÍ¡àÅ‹Ò»ÃÐÇѵԪÕÇÔµ Stan Lee â´ÂÊÌҧ໚¹ Timeline ·Õè¾Ù´¶Ö§ªÕÇÔµ¡Ò÷ӧҹµÑé§áµ‹àÃÔèÁ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ¶Ö§¼Å§Ò¹ ¡ÒÃáÊ´§ µÑÇ¡ÒϵٹÎÕâË·Õèä´ŒÊÌҧ¢Öé¹ ¡ÒÃä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑŵ‹Ò§æã¹áµ‹Åл‚


Stanlay Martin Lieber ᵋ¤¹ÃÙ‡¨Ñ¡à¢Òã¹¹ÒÁÇ‹Ò Stan Lee à¡Ô´Çѹ·Õè 28 ¸.¤. 1922 ÍÒÂØ 93 »‚ ¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Ò ÂÔÇ à¡Ô´·Õè New York City,US. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ: Dewitt Clinton High School ໚¹·Ñ駹ѡà¢Õ¹˹ѧÊ×Í¡Òʵٹ¤ÍÁÔ¤¢Í§ÍàÁÃÔ¡Ò à»š¹ Editor, Publisher, Media producer, Television host, Actor and Voice actor ËÅѧàÃÕ¹¨ºÍÒÂØà¾Õ§ 17 »‚ 䴌ࢌҷӧҹ ¡ÑººÃÔÉÑ· “WPA Federal Theatre Project” à¾×èÍࢌÒÁÒª‹ÇÂÅا Martin Goodman ໚¹ºÃÔÉÑ· à¡ÕèÂǡѺ¹ÔµÂÊÒÃáÅÐÊ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ ª‹Ç§ááà¢Ò໚¹à´ç¡ ¤ÍÂàµÔÁËÁÖ¡ ¡ÃдÒÉãËŒÈÔÅ»¹

à¢Õ¹àÃ×èͧÊÑé¹áººäÁ‹ÁÕÀÒ¾ãËŒ¡Ñ»µÑ¹ÍàÁÃÔ¡Ò (»Òâŋ˹áá)

º·¾Ù´ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í¡Òʵٹ Captain America Comic#3 เปนผลงานชิ้นแรกที่ไดถูกตีพิมพในนามปากกาวา

‘Stan Lee’ »ÃÒ¡®ÊÙ‹ÊÒ¸Òóª¹ àÁ×èÍ Joe Simon áÅÐ Jack Kirty ÅÒÍÍ¡¨Ò¡ Timely ä» Stan ä´ŒµÓá˹‹§º¡. ªÑèǤÃÒÇÍÒÂØᤋ 19 »‚ à·‹Ò¹Ñé¹

จุดกำเนิด Silver Age

ä´ŒÁÕ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡Ñº Dc Comics ·ÕèàÃÔèÁÊÇҧÎÕâÆÃ؆¹ãËÁ‹ ¤×Í The Flash (Barry Allen 1956) áÅзÕÁÍ‹ҧ Justice League Martin Goodman ÊÑè§ãËŒ Stan ÊÇҧ·ÕÁÎÕâÆ¢Öé¹ÁÒºŒÒ§ áÅÐ

Stan Lee ถูกยกยองวามีสวนอยางยิ่งในการตอสู กับการเซนเซอรในวงการการตูน ¶Ö§¡ÑºÊÒÁÒö Å´·Í¹ÍÓ¹Ò¨¢Í§ÃÑ°·Õè¤Ãͺ§Óǧ¡ÒÃä´ŒÊàÃç¨ áÅÐà¢Õ¹àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺ¼Å¡ÃзºàÅÇÇÒ¢ͧÂÒàʾµÔ´ ÃÇÁÍÂÙã‹ ¹ The Amazing Spider-Man ·Õè Harry Osborn µÔ´ÂÒ LSD Í‹ҧ˹ѡ¨¹à¡×ͺµÒÂ

ä´ŒÃѺº·ºÒ·¡ÒþѲ¹Ò¢Í§ Marvel ãˌ໚¹ TV-Series áÅÐ Movie

Lee ¡Ñº Peter Paul àÃÔèÁÊÇҧ«Ø»à»ÍÊÎÕâÆ·Õèá¾Ã†ËÅÒ ã¹ÍÔ¹à·ÍÊà¹çµ áÅÐࢌÒÊÙ‹µÅÒ´ãËÁ‹¢Í§ Studio ‘Stan Lee Media’ àµÔºâµáÅлÃÐʺ¤ÇÒÁÊàÃç¨ÁÒ¡ ᵋµŒÍ§»´µÑÇŧà¹×èͧ¨Ò¡¼Å¡Ãзº·Ò§¡®ËÁÒÂ

Daredevil : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չµÍ¹à´ç¡¢Í§ áÁ· àÁÍÊ´Í¡

Lee ¡ÓÅѧÃ؆§ä´ŒÁÕ¡ÒÃÊÇҧ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§¡Ñº Gill Champion áÅÐ Arthur Lieberman 㹡ÒÃÊÇҧÀҾ¹µÃŠ, â·Ã·Ñȹ, ÇÔ´ÕâÍà¡Á áÅÐÂѧແ´µÑÇ “Stan Lee’s Sunday Comics”

1939’s

1941’s

1950’s

1971’s

1981’s 1998’s

2001’s 2003’s

1940’s

1942’s

1961’s

1975’s 1989’s

2000’s

2002’s

ª‹Ç§ÇÑÂÃ؆¹à¢ÒªÍºÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í áÅÐʹء¡Ñº ¡ÒÃà¢Õ¹˹ѧÊ×Í ¨Ö§·Ó§Ò¹¾ÒÊ·ä·Á ໚¹¤¹à¢Õ¹¢‹ÒÇãËŒ¡ÑºÈٹÇѳâäáË‹§ÊËÃÑ°Ï ¾Ã‡ÍÁÊ‹§á«¹ÇÔªãËŒ¡ÑºÃ‡Ò¹¢ÒÂÂÒ Jack May º¹µÖ¡ Rockefeller áÅÐÃѺ¨ŒÒ§·ÓÍÕ¡ÅÒ§ҹ Stan Lee ໚¹·ÕèÃÙ‡¨Ñ¡¢Í§¤¹·ÑèÇâÅ¡ ÁÕʋǹÆÇÁ 㹡ÒÃáÊ´§à»š¹µÑÇ»ÃСͺã¹ÀҾ¹µÃŠ â´Â੾ÒÐ˹ѧ·Õèá»Å§¨Ò¡¼Å§Ò¹¢Í§à¢Òàͧ ·ÓãËŒàËç¹à¢Òâ¼Å‹ÍÍ¡ÁÒã¹Ë¹Ñ§«Ø»à»ÍÊÎÕâÆ ËÅÒÂæàÃ×èͧ¢Í§ Marvel ໚¹ผูเขียนคอมิค áÅÐ䴌ÆÇÁ㹡ÒÃสรางµÑÇÅФà Superhero ¤¹áá¢Í§à¢Ò ¤×Í Destroyer in Mystic Comic No.6 Jack Frost in USA Comic No.1 Father Time in Captain America Comic No.6

ʧ¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑ駷Õè 2 à¢ÒࢌÒÆÇÁ¡Í§·Ñ¾ ·Ó˹ŒÒ·Õèá¼¹¡Ê×èÍÊÒà 䴌·Ó§Ò¹à¢Õ¹º·Ã†ÇÁ¡Ñº¹Ñ¡à¢Õ¹ÍÕ¡ 9 ¤¹ ÁÕ·Ñé§ Dr. Seuss áÅÐ Frank Cappa ËÅѧ¨Ò¡¨ºÊ§¤ÃÒÁà¢Ò¡ÅѺÁÒᵋ§§Ò¹ áÅÐä´Œ¡ÅѺÁÒ·ÓÊ¹Ñ¡¾ÔÁ¾·Õèà»ÅÕ蹪×èÍ໚¹ Atlas Comics à¢ÒàÃÔèÁ·´Åͧ¡Ñº»ÃÐàÀ·µ‹Ò§æ à¢Õ¹âÃáÁ¹µÔ¡, Sci-Fi, ÊÂͧ¢ÇÑÞ, àÃ×èͧÍÒÃÁ³¢Ñ¹ áÅÐà¢Ò¼ÅԵᶺ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ ¡Ñºà¾×è͹ÆÇÁ§Ò¹ Dan Decarlo ª×èÍàÃ×èͧ ‘My Friend Irma’

Stan µŒÍ§¡ÒÃãË้ฮีโรที่ไมใชแคเด็กอาน ใหมีชีวิตเหมือนจริง ÁÕ»˜ÞËÒ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ ¤ÇÒÁÃÑ¡ ·ÐàÅÒÐàºÒÐáÇŒ§äÁ‹ Perfect ¨¹à¡Ô¹ä» ãˌᵋÅФ¹ÁÕÍÒÃÁ³´ŒÒ¹Á×´ ¨Ö§à¡Ô´ Fantastic Four ¢Öé¹ÁÒ Ã†ÇÁ¡Ñº Jack Kirby เปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติ แนวทางการสรางการตูนของ Marvel ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹¼Ù¡¾Ñ¹ä»¡Ñº µÑÇÎÕâÆÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐÊÇҧ¤ÇÒÁã¡ÅŒªÔ´ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒÍ‹Ò¹¡Ñº¼ÙŒáµ‹§ áÅÐä´Œª‹Ç¡ѹÊÇҧ¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁᤌ¹ Incredible Hulk, Ironman, The Mighty Thor ¼ÙŒÁÕ»˜ÞËҷҧÆҧ¡Ò X-Men ¼ÙŒ¶Ù¡Êѧ¤ÁÃѧà¡Õ¨à¾Õ§ ¾Ç¡à¢Òᵡµ‹Ò§ áÅÐÊÇҧÆÇÁ¡Ñº Steve Ditko ¤×Í Daredevil, Dr. Strange áÅÐผลงานที่ดังสุด คือ Spider-Man

ä´ŒÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺ໚¹·Õè¹ÔÂÁ㹰ҹмٌ¹ÓËÑÇ˹ŒÒáÅÐ˹ŒÒµÒ ¢Í§ Marvel à¢ÒࢌÒÆÇÁã¹ÊÁÒ¤Á¤ÍÁÔ¡·ÑèÇÍàÁÃÔ¡Ò Ã†ÇÁ áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹á¹Ð¹Óã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÁÕÊ‹ÇÁÆÇÁ¡Òà ⵌà¶Õ§¡Ñº¡ÅØ‹ÁÊÁÒ¤Áµ‹Ò§æ The Trial of the Incredible Hulk : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹫չ·Õè Hulk â¡Ã¸ã¹ËŒÍ§¾Ô¨ÒóҤ´Õ â´Â Stan Lee ¨ÐÍÂÙã‹ ¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒÆÇÁÃѺ¿˜§¡ÒþԨÒóҤ´Õ áÅÐÁÕº·¾Ù´´ŒÇ ໚¹àÃ×èͧáá·Õè Stan Lee â¼Å‹à¢ŒÒÁÒá¨Áã¹Ë¹Ñ§·ÕèÁÕµÑÇÅФèҡ Marvel à¢Òä´ŒÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº Dc. Comics ໚¹¤ÃÑé§áá ã¹ÍÒªÕ¾¡ÒÃÊÇҧÊÃ䏧ҹ¢Í§à¢Ò ແ´µÑÇ ‘Just Imagine’ ÊÇҧ«ÕÃÕ菫ػà»ÍÊÎÕâÆ¢Öé¹ãËÁ‹àËÁ×͹ Super-man, Batman, Wonderwoman ໚¹µŒ¹ áÅÐä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ Lifetime Achievement Award for his excellence in the art of animation Spider-Man ÀÒ¤áá : »ÃÒ¡¯µÑÇ㹩ҡ·Õè ¡ÃÕ¹¡Í»ÅÔ¹ â¨ÁµÕÍÒ¤Òà â´Â Stan Lee â¼Å‹ÁÒª‹ÇÂà´ç¡ äÁ‹ãˌⴹàÈɼ¹Ñ§ËÅ‹¹ãÊ‹

รางวัลที่ไดรับ

National Media of Arts, Saturn Awards, Scream Awards, Hollywood Walk of Fame, Puducers Guild of America, Visual Effects Society Awards


ºÍ¡àÅ‹Ò»ÃÐÇѵԡÒ÷ӧҹ¢Í§ áʵÁ»Š ÍÀÔÇѪÏ ¶Ö§¼Å§Ò¹à¾Å§, ¡ÒÃᵋ§à¾Å§·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ, ºØ¤¤Å·ÕèÁÕʋǹËÇÁ áÅÐà¹×éÍà¾Å§ ·ÕèÁÕ¤Ó«éÓæ â´Â·Ó໚¹ Timeline & Charts


·Ó Graphic ãËŒ¡Ñº TEDxKMITL 2017


·Ó Graphic ãËŒ¡Ñº Ìҹ Miss Mon Ribs & Wings


BRAND & CI

23


INTERACTION

29


Harley Quinn 㪌ªÕÇÔµ»¡µÔ

¾Ù´¤Ø¡Ѻ Joker

·ÐàÅÒСѹ ˹ÕäÁ‹·Ñ¹ N. à´Ô¹Ë¹Õ ¾Ô¨ÒÃ³Ò Ë¹Õ·Ñ¹ ᵋàÊÕÂã¨

Y. 㪌¡ÓÅѧ ¾Ô¨ÒóÒÍÒÃÁ³ äÁ‹ÍÂÒ¡·ÐàÅÒÐ Flash doll

˧ش˧Դ

˧ش˧ԴÁÒ¡

âÁâË¢Ñé¹µ‹ÍÊÙŒ¡ÅѺ

Shoot doll

Spicy pepper doll

¡´»Ø†Á

´Ñ¹äÁŒ

´Ö§àª×Í¡

á¿ÅªÍÍ¡

ÅÙ¡ºÍÅ ´Õ´ÍÍ¡ÁÒ

ËÑǵ؍¡µÒáÅÐ ¼§¾ÃÔ¡ä·ÂÍÍ¡ÁÒ

à¡Ô´¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò

ÍÍ¡¹Ò¹¶Ö§ 10 s.

4 ÅÙ¡

¿Ø‡§¡ÃШÒÂ

ªç͵Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ

ÇÔè§Ë¹Õ

Electrocute doll

¡´»Ø†Á


#SCENARIO


SKETCH UP & ADOBE FLASH

37


§Ò¹Í͡Ẻ¡ÒÃÊÌҧ Space ã¹ÃٻẺ¢Í§ Sketch up ÊÌҧ¾×é¹·Õ袹ҴàÅç¡ ¨¹¶Ö§¢¹Ò´ãËÞ‹ à¾×èÍãˌࢌÒã¨áÅÐÍ͡Ẻ¾×é¹·Õè䴌͋ҧàËÁÒÐÊÁ¡ÑººÃÔº· áÅÐä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒ¡ÒÃ㪌ÇÑʴص‹Ò§æ ËÃ×Í¡ÒèѴáʧãˌࢌҡѺʶҹ·Õè¹Ñé¹æ


ENVIRONMENTAL, DISPLAY AND EXHIBITION

43


“ ˹Öè§àÊÕ§ ËÂØ´¤ÇÒÁÃعáç ”

ˌͧáá໚¹Ê‹Ç¹¢Í§ ¡ÒÃÃѺ¢‹ÒÇÊÒäÇÒÁ Ãعáç·Ñé§ËÁ´·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ã¹»ÃÐà·Èä·Â»‚·Õ輋ҹÁÒ

ˌͧ 4 ¤ÇÒÁÃعáç ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹Êѧ¤Á¨Ò¡ ¡Ò÷ÐàÅÒÐÇÔÇÒ· ¡‹ÍãËŒ à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒµ‹Í¼ÙŒÍ×è¹

ˌͧ 5 ¤ÇÒÁÃعáç ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ

ˌͧÊØ´·ŒÒ ¤×Í ¤Ó á¹Ð¹ÓÊÓËÃѺ¡ÒÃ໚¹ àÊÕ§ʋǹ˹Ö觢ͧ¡Òà ª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁÃعáç â´Â¡ÒÃäÁ‹à¾Ô¡à©Â


ˌͧ 2 ໚¹ÀÒ¾ÇÔ´ÕâÍ ¤ÇÒÁÃعáç·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ã¹Êѧ¤ÁÃٻẺµ‹Ò§æ

ÁÕàÊÕ§¢Í§¡Òà ¨ÓÅͧà˵ءÒó ·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ· ˌͧ 3 ໚¹ÇÔ´ÕâÍ ¢‹ÒÇÊÒ÷Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¤ÇÒÁÃعáç¢Í§ â«àªÕÂÅÁÕà´ÕÂ

·Ò§àÅ×Í¡ÃÐËNjҧˌͧ Exit ¡Ñº ËŒÒÁà¢ŒÒ ãËŒ¼ÙŒªÁ ä´ŒÁÕʋǹËÇÁ㹡ÒõѴÊԹ㨠à¾×èͪ‹ÇÂàËÅ×ͤÇÒÁÃعáç ·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ҡàÊÕ§¢Í ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¹ËŒÍ§

ᵋËҡࢌÒˌͧˌÒÁà¢ŒÒ ¤¹ÃŒÒ¨ÐÇÔè§Ë¹Õä» ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹ÒµÑÇ·‹Ò¹ äÁ‹ä´Œ¹Ôè§à©Âµ‹Í¡ÒÃ¢Í ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í

ËҡࢌÒˌͧ Exit ·‹Ò¹¨Ð¾º¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òó ¨ÓÅͧËÅѧÁÕ¼ÙŒàÊÕªÕÇÔµ á»ÅÇ‹Ò·‹Ò¹ä´Œà¾Ô¡à©Â µ‹Í¡ÒâͤÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×͹Ñé¹


SKATING YOUR OWN PATH ain’t just fashion it’s lifestyle YORK L.A . NEW

LIF E S T Y L E

»˜ÞËÒ·Õ辺 ¤×Í ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹àËç¹Êà¡çµºÍϴ໚¹¡ÕÌÒ·ÕèÍѹµÃÒ¨֧äÁ‹à»´ÃѺ¡ÕÌÒ»ÃÐàÀ·¹Õé ¹Ñ¡Êà¡çµºÍÏ´ã¹ä·Â¨Ö§äÁ‹ä´ŒÃѺ¡ÒÃʹѺʹعáÅо×é¹·Õè㹡ÒÃàÅ‹¹ÁÒ¡¹Ñ¡ áÅÐࢌÒã¨¶Ö§Ç‹Ò Êà¡çµºÍÏ´¹Ñé¹äÁ‹ä´ŒÁÕʋǹ»ÃСͺËÃ×ͤÇÒÁÊÓ¤ÑÞÁÒ¡¹Ñ¡ ᵋ¨ÃÔ§æáŌǹÑé¹ ¡ÕÌÒÊà¡çµºÍÏ´ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ޷ءʋǹ»ÃСͺ ¹Ñ蹤×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ¼ÙŒàÅ‹¹ áÅÐÍÕ¡·Ñ駤ÇÒÁÊǧÒÁ㹠ͧ¤»ÃСͺ ÅÕÅÒ ·‹Ò·Ò§ ¨Ö§·Ó¢Öé¹à¾×èÍãˌ䴌§‹ÒÂ㹡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍà¾×èÍ㪌䴌Í‹ҧàËÁÒÐÊÁ¡Ñº µÑÇàͧ áÅÐãËŒ«ÖÁ«Ñº ࢌÒã¨áÅÐÂÍÁÃѺ¡ÕÌÒª¹Ô´¹Õé à¾×èÍ໚¹·Õèá¾Ã‹ËÅÒÂÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹

໚¹¡ÒÃÊÌҧ Information design & Learning Object ¢Í§Êà¡çµºÍÏ´ à¾×èÍãˌࢌÒ㨶֧Êà¡çµºÍÏ´äÁ‹ä´Œà»š¹à¾Õ§äÁŒ¡ÃдҹµÔ´ÅŒÍ ᵋÁդس¤‹ÒáÅÐ ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÁÒ¡¡Ç‹Ò·ÕèàË繨ҡÀÒ¹͡ ʋǹ»ÃСͺµ‹Ò§æ¡çઋ¹¡Ñ¹ ËÃ×Í à»ÃÕº໚¹Ã‹Ò§ÍÒ¨ÒÏãËÞ‹ÊÓËÃѺ¹Ñ¡Êà¡çµºÍÏ´ ãËŒàÃÕ¹ÃÙŒ ÈÖ¡ÉÒ ·´Åͧ 㹡ÒûÃСͺ á¡ʋǹ áÅÐ㪌䴌Í‹ҧàËÁÒÐÊÁ

TARGET GROUP (¡ÅØ‹Á໇ÒËÁÒÂ) ¡ÅØ‹Á¤¹ËÅÒ¡ËÅÒ·Ñé§à¾È-ÇÑ ÁպؤÅÔ¡á¹Ç Street HipHop ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØ‹Á ¤¹¹ÕéªÍºä»¡Ñ¹à»š¹á¡§¤ ¡ÅŒÒÅͧ ¡ÅŒÒàÃÕ¹ÃÙŒ ¡ÅŒÒ·Õè¨ÐàÊÕè§ ªÍº¤ÇÒÁ·ŒÒ·Ò ¤ÇÒÁàÃçÇ ÃÑ¡ ÍÔÊÃÐ ªÍº¤ÇÒÁʹء ªÍºÊÌҧ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹ ໚¹¤¹ÁÑè¹ã¨ã¹µÑÇàͧ ªÍºàÅ‹¹¡ÕÌÒ ÍÍ¡¡ÓÅѧ ¡Ò ໚¹¡ÅØ‹Á¤¹·Õ赌ͧ¡ÒÃàÅ‹¹Êà¡çµºÍÏ´áÅÐÍÂÒ¡·Õè¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃٌ㹴ŒÒ¹¹ÕéÁÒ¡¢Öé¹ã¹¡ÒÃá¡Ð »ÃСͺ Ãٌ෤¹Ô¤ÁÒ¡¢Öé¹

2.10 M

SCALE 1:5

2.40 M

2.00 M

PROJECT REQUIREMENT (¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ User) ໚¹Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·ÕèµÍºÊ¹Í§µ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ¼ÙŒ·Õèʹ㨷Õè¨ÐàÃÕ¹ÃÙŒáÅÐàÅ×Í¡¶Ö§ ʋǹ»ÃСͺ ¡Åä¡ ÇÔ¸Õ¡Ò÷ӢͧÊà¡çµºÍÏ´ä´ŒÅͧÊÑÁ¼ÑÊáÅл®ÔºÑµÔ¨ÃÔ§ à¾×èÍä´Œ·ŒÒ·Ò¤ÇÒÁ ÊÒÁÒö㹵ÑÇàͧ áÅÐä´ŒÁÒ«Öè§Êà¡çµºÍÏ´¡ÅѺÁÒ㪌໚¹¢Í§µÑÇàͧ PROJECT LIMITATION (¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´¢Í§ User) - äÁ‹ÊÒÁÒöºÑ§¤ÑºãËŒ·ÓµÒÁà§×è͹ä¢ä´ŒÁÒ¡

DISPLAY

SCALE 1 : 100 PLANSHOP 7.7*13 M DISPLAY 2*2.4 M

PROJECT CRITERIA (ࡳ±ã¹¡ÒÃÍ͡Ẻ) ໚¹Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·ÕèÊ×èÍÊÒÃãËŒ¼ÙŒÊ¹ã¨ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊáÅÐࢌÒ㨶֧¡ÒÂÇÔÀÒ¤¢Í§Êà¡çµºÍÏ´ ¨ÃÔ§ ÁÕ Guideline ÁÕ Method 㹡Ò÷Óà¾×èÍãËŒà¡Ô´»ÃÐ⪹·Ñ駤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÌҧÊÃä áÅФÇÒÁ·ŒÒ·Ò ¼ÙŒ·Õèʹ㨨Ðä´Œ¤ÇÒÁࢌÒ㨠ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÍÂÒ¡·Õè¨ÐàÅ‹¹¡ÕÌÒ ª¹Ô´¹Õ鵋Íä»


Flow Diagram ¢Í§¢Ñ鹵͹ ¡ÒÃࢌҶ֧áÅÐ㪌§Ò¹


Flow Diagram ¢Í§ Web & Application ¶Ö§¡ÒÃࢌҶ֧ áÅÐ˹ŒÒµÒã¹áµ‹ÅТÑé¹


PRODUCT DESIGN


ตั๋วเอง ตั๋วเอง

ก็ตั๋วรถเมลเองเนี่ยแหละ ที่ชอบโดนทิ้งอยูบอยๆ แตตอนนี้ตั๋วเองเปลี่ยนไปแลวนะ เพราะในทุกวันสำคัญของเรา มันจะพิเศษมากขึ้น ที่จะสรางความทรงจำดีๆใหแกกัน เพราะงั้น ตัวเอง ตัวเอง มาขึ้นรถเมลกัน


HOW TO USE

กระบอกตั๋วรถเมลมี Gimmick ที่ตางกัน มีทั้ง ตัวไดคัท ตัวปมนูน และตัวปมหมึก ทั้งสามอยางนี้วิธีใชเหมือนกันคือ สอดตั๋วในรู แลวกดดานบนที่เปนลายนั้นๆ ก็จะไดตามตองการ แตสองอยางแรกจะเหมือนกันตรงที่ตัวปมเปนแมเหล็ก ติดขางกระบอก สวนตัวปมหมึกจะติดอยูบนฝาของกระบอก


“ตั๋ววันอนุรักษมรดกไทย ตองการสื่อใหเห็นถึงมรดกที่สวยงามของไทย มีมากมายหลากหลาย และแสดงถึงความสวยงามของเสนสายลายไทย”

 ÁǶØÂä· ÇÑ´ÇÒÍÒÃÒÁ

¸ÃÃÁªÒµÔ

´¹µÃÕä·Â

âºÃÒ³Çѵ ¢¹Áä·Â

¹ ÍØ·ÂÒ ¼ŒÒäËÁ

ÈÔÅ»ÐËѵ¶¡Ã

ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ

ÃÁ ÀÒÉÒä·Â

ä·Â ·Í¼ŒÒ »ÃÐà¾³Õ »ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁ

ÃÃÁ ÇѲ¹¸ ÍÒËÒÃä·Â

âºÃҳʶҹ ÇÃó¡ÃÃÁ

¹Ò¯ÈÔÅ»Š

“ตั๋ววันตรุษจีน เปนการเลนลวดลายที่ตอกัน เมื่อไดตั๋วไปจะไดไมซ้ำกัน สรางความแปลกใหม และนาคนหาเพิ่มมากขึ้น”

“ตั๋ววันวาเลนไทน เปนอีก Idea ที่ใหผูคนที่ขึ้นรถเมลเทศกาลนี้ ไดมี Interaction กันและกัน เปนการสรางความครื้นเครง จะอดอมยิ้ม ไมได เมื่อไดอาน Gimmick บนตั๋วของเรา”


โครงการออกแบบสื่อสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรม ผานตัวละครเรื่อง “รามเกียรติ์”สำหรับเด็กอายุ 9-12 ป Learning media about the moral from Ramakian’s character for children age 9-12 years old

ที่มาและความสำคัญ

ขอบเขตของโครงการ

ปจจุบันมีการใชความรุนแรง การใชอารมณ มีแนวโนมจำนวนอาชญากรรมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผูกออาชญากรรมเปลี่ยนไปเปนกลุมเด็กและเยาวชน เนื่องจากเขามีสภาพจิตใจออนแอและภูมิคุมกัน บกพรอง ขาดวิจารณญาณ ซึ่งเกิดจากการเรียนรูการซึมซับและการถูกปลูกฝงมาแบบนั้น ทำใหเห็นวา คุณธรรมภายในใจจิตใจของสังคมเริ่มลดลงหายไป จึงจำเปนตองใหความสำคัญตั้งแตวัยเด็กขึ้นไปใน การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคุณธรรมที่เด็กวัยนี้ควรไดรับการปลูกฝงมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย ความกตัญู ความรับผิดชอบ และการมีน้ำใจ โดยสื่อการเรียนรูดานคุณธรรมในปจจุบัน จะเปน One way Communication คือ หนังสือ ตำรา การเลา เรื่องเพียง อยางเดียว โดยไมใหเด็ก ไดลองทำหรือลงมือปฏิบัติจริงไมไดมีทางเลือกใหเด็กได เห็นผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เรียนรูไปก็เปลาประโยชน ไมไดนำไป ใชหรือจดจำเทาที่ควร ทำใหเด็ก เกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจหรือตอตานการเรียนรูนั้นๆ จึงเปนที่มาของ “โครงการออกแบบ สื่อสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรมผานบทบาทของตัวละครวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สำหรับเด็ก อายุ 9-12 ป” ที่ควรพึงปฎิบัติ โดยนำตอน “ศึกกุมภกรรณ” มาเปนตัวในการ ดำเนินเรื่องราว เพื่อ ถายทอดใหเห็นถึงคุณธรรมจากการนำเรื่องรามเกียรติ์มาไมไดเพื่อความบันเทิงเทานั้น ซึ่งคุณธรรม ของเรื่องรามเกียรติ์สามารถสะทอนคุณลักษณะความเปนมนุษยไดทุกประการ

วัตถุประสงคของโครงการ

ประชากร

พื้นที่

1. เปนสื่อที่สงเสริมใหเรียนรูดานคุณธรรม โดยผานเรื่องราวของวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ที่มี ทางเลือกใหผูเลนสามารถเลือกการกระทำมีความแตกตางจากตัวละครดั่งเดิมไดเพื่อใหเห็นผลของ การตัดสินใจ ที่ใชคุณธรรมมาเปนพื้นฐาน 2. ไดแลกเปลี่ยนความคิดกันและสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการเรียนรูคุณธรรม ดวยความสนุก ไดรูถึง บทบาทหนาที่ของตัวเองเพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวันได

Design Concept การเรียนรูคุณธรรมผานการเลนดวยความสนุก

Design Direction ทางเลือก + ถามตอบ

1. เด็กชวงอายุ 9-12 ป ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และครอบครัว 2. ผูเชี่ยวชาญที่ไปเก็บขอมูลชื่อ คุณทิพพวรรณ บุญสงเจริญ ตำแหนงนักอักษรศาสตร ปฏิบัติการ สังกัดกลุมภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 3. ผูผลิตสื่อ คือ สำนักพิมพนานมีบุคส 1. พื้นที่ที่สื่อการเรียนรูที่จะไปตั้ง คือ รานหนังสือ Chain ไดแก B2S, SE-ED, นายอินทร, Asiabooks, Toy R Us 2. ไปเก็บขอมูลที่ตึกกระทรวงวัฒนธรรม กลุมภาษาและวรรณกรรม ของกรมศิลปากร 3. พื้นที่ที่สื่อไปใช คือ บาน ที่อยูอาศัย

Design Requirement 1. เด็กตองมีอิสระในการสรางเสนทางดำเนินชีวิต 2. เนื้อหามีความเหมาะสมและกลุมเปาหมายสามารถรับรูและเขาใจงาย 3. สอดแทรกขอมูลองคความรูตามวัตถุประสงคของโครงการ 4. ใหเด็กไดลงมือทำ เพื่อใหเกิดการเรียนรูผานประสบการณจริง 5. สื่อที่ใหความสนุก นาสนใจ มีสีสัน นาดึงดูดเหมาะกับเด็ก ทั้งโทนสีและรูปแบบ ใหเด็กอยากมีสวนรวม

Design Limitation

Content คุณธรรม 1. ความซื่อสัตยสุจริต 2. ความรับผิดชอบ 3. ความกตัญูกตเวที 4. ความมีน้ำใจ

เนื้อหา

1. สื่อสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรมผานตัวละครเรื่องรามเกียรติ์สำหรับ เด็กอายุ 9-12 ป โดยคุณธรรมที่จะปลูกฝงไดแก ความซื่อสัตย, กตัญู, ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ ผานเรื่องราว ลักษณะนิสัยและความ สัมพันธของตัวละครรามเกียรติ์ ไดแก กุมภกรรณ, พิเภก, หนุมาน, ทศกัณฐ, พระราม เปนตน 2. สื่อเปนบอรดเกมที่แสดงภาพรวมใหเห็นถึงการกระทำและผลของการกระทำ จะไดสวม บทบาทสมมติของตัวละครสามารถเลนได 2 คน ถึง 4 คน ซึ่งสื่อใชเวลาในการเลนและ เรียนรู ในระยะเวลา 30-60 นาที

เนื้อเรื่องมี 3 เหตุการณ 1. ตอน “ทศกัณฐสั่งใหกุมภกรรณออกศึก” 2. ตอน “หนุมานทำลายพิธีของกุมภกรรณ” 3. ตอน “ศึกสุดทายของพระรามกับกุมภกรรณ”

ประโยชนที่คาดจะไดรับ 1. ไดมีอิสระและกลาตัดสินใจในการกระทำตางๆดวยเหตุผล มากกวาอารมณ ความรูสึก 2. ไดซึมซับและนำความรูดานคุณธรรมที่ไดมา แกไข ปรับใชในชีวิตประจำวัน 3. ไดรูเทาทันความคิด หรือลักษณะนิสัยของตนเองและผูอื่น

1. รูปแบบของสื่อและเนื้อหาตองไมสลับซับซอนจนเกินไป 2. ควรเปนสื่อที่ ไมไดใหเด็กผลลัพธงายเกินไป 3. ทนทานตอการใชงาน 4. สื่อตองเหมาะสมกับกายวิภาคของเด็กอายุ 9-12 ป

Design Criteria 1. สื่อการเรียนรูเหมาะสมกับเด็กอายุ 9-12 ป และสงเสริมดานคุณธรรม ที่พึงประสงคสำหรับเด็ก 2. มีสถานการณที่ทำใหเด็กไดคิดวิเคราะห ลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูปกครอง แลกเปลี่ยนความคิดกันระหวางเลน 3. กฏ กติกาเขาใจงาย ไมซับซอน และมีความทาทาย ใชเวลาเลน 30-60 นาที 4. สื่อมีความปลอดภัย ทนทานตอการใชงาน 5. สื่อมีสีสันและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 9-12 ป


GAMEPLAY

AIM OF THE GAME

7

2

Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤¢Í§à¡Á The Morality of war ໚¹à¡Á¤Ãͺ¤ÃÑÇ·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ â´Â¼‹Ò¹àÃ×èͧÃÒÇÇÃó¤´ÕàÃ×èͧÃÒÁà¡ÕÂõÔì â´ÂËÂԺ¡ÁÒ㹵͹ ÈÖ¡¡ØÁÀ¡Ãó à¹×èͧ¨Ò¡µÍ¹¹ÕéºÍ¡¶Ö§¡ÒÃÁդس¸ÃÃÁ·Õèà´‹¹ªÑ´ áÅй‹ÒàÃÕ¹ÃÙŒ «Öè§à¡Á¨ÐÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ ãËŒ¼ÙŒàÅ‹¹ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¡ÒáÃзÓãËŒÁÕ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¨Ò¡à¹×éÍàÃ×èͧà´ÔÁä´Œ à¾×èÍãËŒ àË繼Ţͧ¡ÒõѴÊԹ㨷Õè㪌¤Ø³¸ÃÃÁ໚¹¾×鹰ҹ㹡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ «Ö觡ѹáÅСѹ â´Âà¡Á¹Õé¨ÐÊзŒÍ¹ãËŒàË繶֧¤¹àÃÒÁÕÁØÁÁͧËÅÒ´ŒÒ¹·Ñ駴ŒÒ¹´Õ áÅÐäÁ‹´Õ㹤¹æà´ÕÂǡѹ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òó¹Ñé¹æÇ‹Ò໚¹Í‹ҧäà àÅ×Í¡·Õè¨Ð·Ó Í‹ҧäà ´Õ䫹µÑÇÅФè֧äÁ‹ÁÕÊÕ˹ŒÒ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒàÅ‹¹ä´Œ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐäÁ‹ÂÖ´µÔ´ ¡ÑºµÑÇÅФà à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¤Ø³¸ÃÃÁ´ŒÇ¤ÇÒÁʹء

1

3

3

4

3 6

4

¢Íº¤Ø³·ÕèࢌÒã¨ã¹ ¤ÇÒÁµÑ´ÊԹ㨢ͧ¢ŒÒ

ä´Œ¾Õè ¢ŒÒ¨ÐµÑ´ËÑÇ ¾ÃÐÃÒÁ¡Ñº¾ÔàÀ¡ÁÒãˌ䴌

´Õ ÍÍ¡ÈÖ¡µÍ¹ÃØ‹§ÊÒ§ ¢ŒÒàª×èÍÁÑè¹ã¹µÑÇà¨ŒÒ Í‹ҷÓãËŒ¢ŒÒ¼Ô´ËÇѧ

5

¡ÒÃàÅ‹¹à¡Á

STEP 1

àÅ×Í¡à˵ءÒó·Õè¨ÐàÅ‹¹

à˵ءÒóÁÕ 3 µÍ¹

PLAYER ROLES º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒàÅ‹¹ The Morality of war ໚¹à¡Á¡ÒÏ´·ÕèÊÒÁÒöàÅ‹¹ä´ŒµÑé§áµ‹ 2-4 ¤¹ ÊÓËÃѺ à´ç¡áÅмٌãËÞ‹ â´Â¼ÙŒàÅ‹¹¨Ðẋ§½†ÒÂ໚¹ 2 ·ÕÁ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºà«µà˵ءÒó·ÕèàÅ‹¹ ¼ÙŒàÅ‹¹¨ÐµŒÍ§àÅ×Í¡Ç‹Ò¨Ð໚¹ã¤Ã áŌǨзÓÍ‹ҧäáѺʶҹ¡Òó¹Ñé¹ â´Â ¼ÙŒàÅ‹¹¨Ðä´ŒÊÇÁº·ºÒ·à»š¹µÑÇÅФÃ㹵͹¹Ñé¹ «Ö觵ŒÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§º·ºÒ·áÅÐ ¤Ø³¸ÃÃÁ¢Í§µÑÇÅФà áÅоٴ¤ØÂáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´¡Ñ¹ ໚¹¡Òõ‹Í à˵ءÒó¡Ñ¹áÅСѹ

2-4 Players

9-12 Age

30 Min.

µÑÇÅФ÷Õè¼ÙŒàÅ‹¹¨ÐµŒÍ§ÊÇÁº·ºÒ· 䴌ᡋ ¡ØÁÀ¡Ãó ·È¡Ñ³° ˹ØÁÒ¹ áÅоÃÐÃÒÁ

1.) ·È¡Ñ³°ÊÑè§ãËŒ¡ØÁÀ¡ÃóÍÍ¡ÈÖ¡ 2.) ˹ØÁÒ¹·ÓÅÒ¾Ըբͧ¡ØÁÀ¡Ãó 3.) ÈÖ¡ÊØ´·ŒÒ¢ͧ¾ÃÐÃÒÁ¡Ñº¡ØÁÀ¡Ãó ÈÖ¡ÉÒµÑÇÅФà ÅѡɳйÔÊÑ áÅФس¸ÃÃÁ»ÃШӵÑÇ à¾×èÍàÅ‹¹µÍº¤Ó¶ÒÁã¹à˵ءÒ󏵌ͧ ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤Ø³¸ÃÃÁ·ÕèÁÕ â´Â¼ÙŒàÅ‹¹·Õè໚¹µÑÇÅФõÑ駵Œ¹¢Í§à˵ءÒó¨Ð໚¹¼ÙŒàÃÔèÁ¡‹Í¹

STEP 2

¡ÒÃàÃÕ§ÅӴѺ¡ÒÃÇÒ§¡ÒÏ´

¡ÒÃàÅ‹¹¡ÒÏ´¨ÐÁÕ 4-6 Ãͺ 㹡ÒÃàÅ‹¹¢Í§áµ‹ÅФ¹ â´Â´Ù¨Ò¡ËÁÒÂàÅ¢·ÕèÍÂÙ‹ÁØÁ«ŒÒ ¢Í§¡ÒÏ´ 1 àÃÕ§ÅӴѺ¨Ò¡ 1 ä» 6 ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºà˵ءÒó â´Â¼ÙŒàÅ‹¹ÇÒ§àÃÕ§¡Í§ à¾×èͧ‹Òµ‹Í¡ÒÃàÅ‹¹ ***ËÁÒÂà赯 : µÍ¹ “·È¡Ñ³°ÊÑè§ãËŒ¡ØÁÀ¡ÃóÍÍ¡ÈÖ¡” ¨ÐÁÕ¡ÒÃàÃÕ§ÅӴѺᤋ 1-4 â´Â·Õè ÅӴѺ·Õè 4 ¢Í§·Ø¡µÑÇÅФÃÊÒÁÒöµ‹Í¡Ñ¹àͧä»àÃ×èÍÂ樹¨ºà¡Áä´Œ 1

2

4

3

¤¹ááàÃÔèÁ ÞÒµÔ¾Õ蹌ͧàÃÒ¶Ù¡½†Ò¾ÃÐÃÒÁ ¦‹ÒµÒÂËÁ´ ਌ҵŒÍ§ä»ª‹ÇÂ

¤Ø³¸ÃÃÁ·Õè¤ÇÃàÃÕ¹ÃÙŒáÅж١»ÅÙ¡½˜§ 䴌ᡋ ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ ¤ÇÒÁ¡µÑސ٠¤ÇÒÁÁÕ¹éÓ㨠áÅФÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº

1

¾Ç¡Á¹Øɏ·Óà¡Ô¹¡Ç‹Òà˵طÓÌҹŒÍ§ÊÒÇàÃÒ áÅÐÂѧ¦‹ÒÞÒµÔ¾Õ蹌ͧàÃÒµÒÂà¡ÅÕé§ ¾ÔàÀ¡¡çä» à¢ŒÒ½†ÒÂÈѵÃÙ àÃÒµŒÍ§ÊÙŒ à¾×èͷǧÈÑ¡´ÔìÈÃդ׹ÁÒ

2

´Õ ÍÍ¡ÈÖ¡µÍ¹ÃØ‹§ÊÒ§ ¢ŒÒàª×èÍÁÑè¹ã¹µÑÇà¨ŒÒ Í‹ҷÓãËŒ¢ŒÒ¼Ô´ËÇѧ

ÃÙŒÊÖ¡µÑÇáÅеÒÊÇ‹Ò§àË繶֧ÊÔ觷Õ輋ҹÁÒ à˵ءÒ󏹋ÒàÈÃŒÒ໚¹à¾ÃÒеÑÇàͧ໚¹à˵Ø

4

3

¤¹¶Ñ´ä» ¢Íà˵ؼŷÕè·ÓãËŒ¢ŒÒ µŒÍ§ä»ÈÖ¡¤ÃÑ駹Õé

END OF THE GAME ¡Òèºà¡Á àÁ×èÍä´Œ¡ÒÏ´¼ÅÅѾ¸ ¨Ð໚¹º·ÊÃØ»¢Í§à˵ءÒóÇ‹ÒÊÔ觷ÕèàÅ‹¹ÁÒ ËÃ×Í¡Òà µÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹¡ÒáÃзӴŒÇÂà˵ؼÅÍÒÃÁ³ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ¤Ø³¸ÃÃÁ·ÕèÁÕã¹ µÑÇàͧáÅеÒÁº·ºÒ·µÑÇÅФùÑé¹ Ê‹§¼ÅÍÍ¡ÁÒÍ‹ҧäà à¾×èÍ໚¹¡Òà «ÖÁ«ÑºáÅйÓä»àÃÕ¹ÃÙŒ á¡Œä¢ ã¹à˵ءÒ󏵋Íä» ËÃ×ÍáÁŒ¡ÃзÑè§ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ

STEP 3

ä´Œ ¢ŒÒ¨Ðª‹ÇÂÈÖ¡¹Õé ᵋäÁ‹ãª‹à¾ÃÒТŒÒàËç¹´ŒÇ ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§·‹Ò¹ ᵋà¾ÃÒТŒÒµŒÍ§ ·´á·¹¤Ø³áÅÐÃÑ¡ÉÒ་ÒàÃÒäÇŒ

¢ŒÒÍ͡úàÍÒªÕÇԵࢌÒáÅ¡ à¾×è͵ͺ᷹¤Ø³·‹Ò¹à·‹Ò·Õè·Óä´Œ

⹌Á¹ŒÒÇãËŒ¤×¹¹Ò§ÊÕ´Ò áÅТÍʧºÈÖ¡

¨Ñº¤Ù‹ÊÑÞÅѡɳ

àÅ×Í¡¡ÒÏ´·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºà˵ءÒó¢Í§¤¹¡‹Í¹Ë¹ŒÒ â´Â´Ù¨Ò¡ÃÙ»»ÃÐâ¤áÅÐÊÑÞÅѡɳ º¹¡ÒÏ´ã¹´ŒÒ¹«ŒÒ¢ͧ¡ÒÏ´µÑÇàͧ 3 ¶ŒÒÊÑÞÅѡɳ´ŒÒ¹¢ÇÒ 2 ¢Í§¼ÙŒàÅ‹¹¤¹ ¡‹Í¹Ë¹ŒÒÁÕẺà´ÕÂǡѹ¡ÑºàÃÒáÊ´§Ç‹ÒÊÒÁÒöàÅ×͡ŧ㺹Õ鵋Íä´Œ â´ÂµŒÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ àËÁÒÐÊÁáÅÐà˵ؼŷÕèàÅ×Í¡àÁ×èÍàÅ‹¹¨¹à¨ÍÊÑÞÅѡɳáÅÐǧ¡ÅÁËÅÒ¡ÊÕã¹´ŒÒ¹º¹¢ÇҢͧ ¡ÒÏ´ 7 áÊ´§Ç‹Òà¡Á¨ÐÊÔé¹ÊØ´ ãËŒ¼ÙŒàÅ‹¹àÅ×Í¡¡ÒÏ´¼ÅÅѾ¸·ÕèÁÕÊÑÞÅѡɳàËÁ×͹¡Ñº¡ÒÏ´ ·ÕèÇÒ§ÊØ´·ŒÒ áÊ´§Ç‹ÒµÍ¹¨º¢Í§à˵ءÒó¨Ð໚¹·Ò§¹Ñé¹


PROCESS SKETCH


Portfolio Design by Nuthvipa Nice  
Portfolio Design by Nuthvipa Nice  
Advertisement