Page 1


Núria Guinovart Tragos

i matisos

lnouguroció:3 de morq de 20l I o dos quorts de vuit del vespre del 3 de morg al23 d'obril de 20.I I

AN¿en Galeria d'Art Consell de Cent,282

BARCELONA


NUR'A GUINOVART DES DEI. GRIS DEI. CIMENT L'obro que presento NÚrio Guinovorl es mou dins d'un comp de grisos; un comp ompli i ric en emocions. en el que es borregen el blonc i el negre per o obtenir unes tonolitots semblonts o les de lo cendro. Possiblement, en els seus orígens oriístics hi hogués oltres sentits i busqués en ells lo monero d'expressor-se el millor possible dins d'uno pérsonolitot

que encoro ero incipient. L'ortisio ho comenEot o trobor-se o ello moteixo omb unes motéries com el cimenf i el quitrd que són les que més lo representen i lo poden portor lluny dins del seu ort. Hem esmentot lo cendro i creiem que hem d'insistir en ello. perqué és molt més que uno poroulo. Al nosire entendre és un concepte que defineix com Núrio Guinovort, en un moment clou de lo sevo vido com ortisto. penso que hovio de comenEor de bell nou i que per o fer-ho li colio cremor el possot. posor-se en ignició des de elleu interior i, procuront no fer gens de flomo per o que ningú vingués o interrompre el procés que hovio iniciot per própio convicció, convertir-se en cendro vivo, oquello que encoro te les espurnes del coliu i que, oporentmenf, semblo quieto itronqui-lo.

Aplico tois els seniits o lo motério, un fet que en certo mesuro és insólit entre els orfistes de lo sevo generoció. Perqué ello, prou o sobem, és jove i enfre els que per oixó senten omb més forqo lo necessiiot de donor-se o conéixer, hi ho lo tendéncio o sobrevoloror els sentiments en reloció omb lo monero d'expresscr-los. És oixó un error? poiser no, jo que codoscÚ en ort procuro, obons de tot, no equivocor-se quon es projectc cop un tercel perd es necessito trobor-se molt segur del que es vol dir quon s'onteposen els sentiments quon encoro es von recercont les millors moneres d'expressor-los. Recordem que en literoturo, fo onys, tingué gron éxit uno sogo novel.lístico que es movio ol voltont de I'expressió de que lo cendro obcns hovio estot orbre. Comunicovo, ol llorg d'un conjunt d'episodis histórics, com hovio evolucionoi lo societot cotolono icom els seus protogonistes s'hovien monifestot ol llorg d'uns profunds convis. Dons, ol nostre entendre, I'ortisto ho fet el moteix o mesuro que tronsformovo en pols el possot i com si fos ou fdnix, oixecovo el vol o portir del que en un primer temps li hovio interessot i o hores d'oro només li ho quedot com referéncio. NÚrio Guinovort és uno gron trebollodoro. Sop que s'ho d'estor hores dovont de codo obro que reolitzo i lliuror-se ol que el suport i lo motério - oporentment tont simples - li tronsmeten. Poso toto lo voluntot en oquesio tosco. perqué te un propósii, un objectiu o complir. I oquest és, trobor lo dimensió del que estéticoment porto o lo definició dels volums i de les figures que, en un bell inici són ironsporéncies i roilles, motisocions que succeeixen unes o oltres i que formen el gruix de lo motério com expressió d'un misteri plenoment humd.

ilt


L'ortisto trebollo omb els suports i les motéries. o lo vegodo, ho fo omb ello moteixo perqué, o mesuro que vo construint les seves obres, codo cop es trobo més representodo. Podríem dir -potser sigui ogosorot fer-ho, peró ens semblo que col expressor-ho en reloció omb el seu octuol moment, encoro que ello es trobo en constont evolució i, després, les coses poden convior - que diologo omb ello moteixo, es descobreix o codo instont i ens explico sense cop embut com ello sent. quodres de Núrio Guinovort hiho uno oporeneo ospro ifredo, perÓ colintroduir-se en el seu interior per o trobor, dins d'uno motério que encoro lo sentim vivo, lo possió omb que busco un equilibront finol o codo situoció pldstico que es plontejo. Té un món propi, ple i ric de motisos, textures, troqos i figures, que, de mico en mico. s'ordenen i estobleixen un discurs emotiu i olhoro ordenot. En els

resultot estétic li orribo o I'ortisto. pero Núrio Guinovort no és el primer que busco en les seves obres. Lo voluntot expressivo dins de lo que és mou te, obons de tot, ple desig comunicotiu cop els oltres i cop - insistim - ello moteixo com primero receptoro de les emocions que li neixen o mesuro que es monifesio. Possió i sensibilitot s'ojunten i s'expressen omb voleniio dins d'un noturol sentit de lo mesuro. En el fons es llenqo cop ol que només intueix i que li és desconegut, peró procuro octuor omb seny. Per oixÓ lo sevo obro ens orribo i ens complou. El

Josep Mo Codena Roimond Morogoll

Fotografies obrr; Josep Crsrnova

IV


20]O lOOxllOcm

ESTRATEGIES

Clment i quitrd

V


I


EL

PAS-

BO x

20IO

200

cm

Ciment i quitrd

vil


FRACC]ONAT 20IO l0Ox l5Ocm Ciment i quitrd

vlil


MIRA'M ALS ULLS 20IO

l25xlO0cm Ciment i quitrd

IX


VINCLES II . 20 I O

l50x

lOOcm

Ciment i quitrd

X


PONT 2O]O l0O x l5O cm

EL

Ciment i quitrd

XI


UN DE DCS 20]O

DOS DE DOS 2OIO

50x50cm

50x50cm

Clment i quitrd

Ciment i quilrd

PARCEL

LES 20

50x 15贸

cm

Clment I quilrd

xil

IO


Mercol Vell "XXlll Premi Sonvicens" - Sltoes Golerio Ágoro "Vincles" - Sitges Golerio Morogoll - Borcelono 2009

- Borcelono Golerío Antoni Pinyol - Reus C. C. Bonodos - L'Hospitolet de Llobregoi Solo Pores - G. Lo Cove - Ginebro / Sulsso Solo d'Art Morogoll - Borcelono Bort 09 - Borcelono Solo Montsuor de I'lnstltut d'Estudis llerdencs - Lleido Solo d'Exposicions de Coixo Loietono "Heierogenis i Singulors" Motoró Centre Culturol de Coixo Terrosso - Terrosso Fundoció Reddis - Reus Solo Porés

-

2008

Auditori Municipol - Montcodo i Reixoc

cotoleg

NÚRIA GU¡NOVART

Golerio Arcodí Colzodo

Borcelono (1961)

Des de molt jove he seniit interés per l'ort, possiblement grocies o lo vinculoció fomilior, duront generocions, o lo pinturo ton ortístico com decorotivo. Els meus inicis eston relocionots omb I'ombient del toller del meu ovi Romon, lloc on tombé vo trebollor en lc sevo joventut en Josep Guinovort.

L'espoi del toller, les llcunes velles cmb terres i pigments, els toulons, les escoles i els pinzells

els meus primers

omplen

records. Foig estudis d'esculturo o lo Llotjo de Borcelono. Prenc closses de dibuix i piniuro omb el meslre Toni Ferrer Voig cursor estudis de Delineoció, oixd em vo servir per posor ordre en els ospectes de volums i perspectives. Viotjo o ltdlio (Bergomo), fcig uno estodo ol tcller del mestre Antonio De Mortino on oprenc lo técnico de lo encoustico i

descobreixo el ciment.

-

2007

Golerio Morogoll - Borcelono Golerío Antoni Pinyol - Reus C. C. Cofxeres Borrell - Borcelono Coso Elizolde - Borcelono Con Xerrocon - Germinort 2007 "L'onimo de I'oire"

Golerío Ricord *

Terrosso

Golerío Posportú

- Borcelono - Borcelono

- Montornés

Escolo d'Art Llotjo

Coso Golferich "El Xolet" - Borcelono Cosol de Culturo "Con Butjoso" - Porets del Volles PREMIS I SELECCIONS

20r0

2008

Seleccionodo en

- VerdÚ

l'Urgell

C.C. Con Xerrocon - Montornés Golerío Morogoll "Tordor d'Art" - Borcelono Golerío NA & AG - Vic Golerío Memoriol - C.M. Teknon - Borcelono Polou Mojo "Temps Fugit" - Borcelono Lo Nou "Temps Fugit" - Tosso de Mor

Torre Vello

- Olot

Solo d'Art Morogoll "Lo crido o I'Art d'un Goleristo" Solo Pores - Ateneu Coixo Loietono - Motoró Solo d'Arf Morogoll "El sentimenf i lo llunyonio de I'Art" Solo d'Art Morogoll "Heterogenis iSingulors" Golerío Antoni Pinyol - Reus Centre d'Ari - El morqo vell - Centelles Cercle de Belles Arts - Lleido Solo Agoro de l'Ajuntoment - Combrils Centre Jujol - Con Negre - Sont Joon Despí

Menció Honorífico XXV Premi Leondre Cristofol - Lleido Seleccionodo en el I I é Premi Pinturo - Ricord Comí - Terrosso Finolislo 3é Premi Pinturo -Torres Gorcío - Moforo Finolislo en el LXVII Premi Centelles de pinturo Seleccionodo en el óo Premi Pinturo - Ceferino Olivé - Reus

2010

- lguolodo

i

2009

Hondo'- Borcelono

Ambit Golerio d'Art- Borcelono

Lo Solo

premi, exposició

Finolisto LXV|ll Premi Centelles - Centelles Finolisto XXlll Premi Sonvicens - Siiges

201 I

Golerío Giorf - Girono Golerío Art ol Set - Andorro Golerío Artoro - Moó Golerío Joon Plonellos - Tosso de Mor Golerío Agoro - Sitges Col Toloveró "Helerogenis iSingulors"

1o

Seleccionodo Xll Premi Hondo - Lo Gorrigo Finolisto Vl Premi recerco pictórico - Solou

DARRERES EXPOSICIONS Polou Mojo "Premi

-

Solou

Golerío Morogoll - "Temps Fugit" - Borcelono Centre d'Arf en Morqó Vell - Centelles Biblioiecq Municipol "Xll Premi Hondo" - Lleido

el

I

óé Premi Nocionol Telox

d'ort conlemporoni iovontguordisto. - Reus Finolisto en el LXVI Premi Centelles de pinturo Finolislo en el XXIV Premi de Piniuro, Vlll lniernocionol, Homenotge o A.Romos Gomis

-

Lleido

Guonyodoro del 2" Premi 2Bo Premi pinturo Vilo de Combrils 2007

Seleccionodo en

el

15é Premi Nociono Telox

d'orl confemporoni iovontguordisto. - Reus Guonyodoro del l'Premi Premi pinturo "Juon Romón Mosoliver" Ajuntoment de Moncodo i Reixoc.


Àmbit  
Àmbit  

Cataleg Galeria Àmbit

Advertisement