Nr63

Page 1

Onze

lokale kandidaten Patricia Van De Weghe Open Vld 22ste plaats Vlaams Parlement

Yves Deswaene Open Vld Lijstduwer Kamer

Annelies Van Caenegem CD&V 8ste plaats Opvolgers Kamer

Nancy Haes Vlaams Belang 4de plaats Opvolgers Vlaams Parlement

Rita De Vylder CD&V 8ste plaats Opvolgers Vlaams Parlement

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde & Zeveneken Mei tweeduizendveertien

Nummer 63

Ellen Wyffels sp.a 7de Opvolger Kamer

Nancy HAES

ment Vlaams Parle 4de opvolger 15/04/14 08:59 Adv_Nancy Haes.indd 1

Eva Paelinck N-VA 7de plaats Kamer

Didier Van den Meersschaut Groen - geen kandidaat maar lokale opiniemaker

Wedstrijd

Win een taart van Point Rouge: p. 14


Horta-BBQ-D ag op 24 me i

* S I GRaT

e clercq Boek van Peter D BBQ Vis of BBQ Vlees

twv € 6,99

producten drie Point Virgule * Bij aankoop van d strekt * Zolang de voorraa il tot 20 april 2014 9 apr * Actie geldig van

ten.

drie BBq produk * Bij aankoop van d strekt. * Zolang de voorraa mei. * Actie geldig tot 24

2 000000 001432

€ 7,5G KORTIN

PRI

*

maGaZ TWINY

or de Ideaal formaat vo of klusjes ing mp ca , ue barbec thuis • Inhoud 5 kg ie met de • Veilige installat elaar Quick on drukreg ny een Primagaz Twi *Bij aankoop van 2014 9 april tot 24 mei * Actie geldig van d strekt * Zolang de voorraa

2 000000 001449

f in ige winkels actie p van 35 zelfstand HORTa is een groe n odigdhede tuin- en dierben t voor: Horta sta at garan vice • Persoonlijke ser s • Deskundig advie • m


Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 10 000 ex. in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 9080 Lochristi - Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Concept & reclame: Sofie Hesters Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie I André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier + DenDankU Filip Naudts: fotografie I Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers Bert Vervaet: Straatnaam I Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Natuur I Hendrik Haes: Sportrubriek Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame: Sofie Hesters, Fris watervoordevis tel: 09 3568 588 - ­info@nummer9080.be Druk: Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 - 9050 Gentbrugge Verantwoordelijke uitgever: Mark Verbrugge Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volgende release

nummer 64: 28 mei 2014 I deadline adv. en info: 14 mei nummer 65: 25 juni 2014 I deadline adv. en info: 11 juni nummer 66: 27 aug 2013 I deadline adv. en info: 13 aug nummer 67: 24 sept 2013 I deadline adv. en info: 10 sept

Straatnamen door Bert Vervaet

De naam van de Baljuwweg, tussen de Ommegangstraat en de Ledebeekweg, gaat niet terug op een oude straatnaam of plaatsnaam maar herinnert aan een oude bestuursvorm. Een baljuw was een soort bestuursfunctionaris die in de twaalfde eeuw verscheen, eerst in de steden en later ook verspreid over het platteland. Er waren baljuws van zeer grote gebieden, zoals de Oudburg van Gent, maar ook van piepkleine, doorgaans ondergeschikte gebieden. Een baljuw werd benoemd door de heer of eigenaar en hij was de vertegenwoordiger van de heer op zijn grondgebied in de bevoegdheden die de heer daar had. De baljuw was enerzijds gerechtelijk ambtenaar en baas van de politie, anderzijds controleerde hij ook de belastingen. Hij was niet zelf de rechter noch de belastingsbediende, maar hij moest zorgen voor het correcte verloop en de uitvoering van de beslissingen. Vanaf de 13de eeuw tot 1795 had het grondgebied van Groot-Lochristi te maken met meerdere baljuws op verschillende niveaus. Beervelde stond onder de baljuws van Destelbergen, Laarne, Kalken, Heusden en Wetteren. De heerlijkheid Zaffelare had een eigen baljuw als vertegenwoordiger van de abt van de Gentse Sint-Pietersabdij, maar ook onderdelen, zoals het Rozegoed, hadden een baljuw als vertegenwoordiger van de plaatselijke eigenaar, zij het met zeer beperkte bevoegdheden. Zeveneken en Lochristi stonden grotendeels onder de baljuw van de Sint-Baafsheerlijkheid met als heer de abt van de Gentse Sint-Baafsabdij en later de bisschop van Gent. Een deel van Lochristi, de zogenaamde Burggravie, langs de Smalle Heerweg, stond rechtstreeks onder de baljuw van de Oudburg van Gent. Er waren ook ondergeschikte delen, zoals het laatschap Hendrikslaar (aan het Oudhof en langs de Dorpstraat), ondergeschikt aan de Sint-Baafsheerlijkheid, met een eigen baljuw die de plaatselijke bestuurders (de laten) moest samenroepen voor de regeling van vererving en verkoop van onroerend goed. Hoewel Lochristi geen aparte heerlijkheid was kreeg het toch vanaf de jaren 1500 een baljuw, die toen op de eerste plaats de baljuw van Hendrikslaar was maar tevens bredere bevoegdheid kreeg over de inning van de belastingen. Aanvankelijk was de baljuw een landbouwer, zoals Pieter van Lo, als pachter vermeld van de boerderij van Rozelaar in 1626 en al baljuw sinds 1595. Daarna werd de baljuw louter ambtenaar, zoals de achtereenvolgende leden van de familie Reyniers, die meerdere baljuws van Lochristi leverde. Deze ingewikkelde structuur werd in oktober 1795 afgeschaft bij de inlijving van onze gewesten in Frankrijk. mei’14

3


Rita De Vylder en Annelies Van Caenegem komen op voor CD&V en bekleden elk een 8ste plaats bij de Opvolgers, Rita voor het Vlaams Parlement, Annelies voor de Kamer.

Rita De Vylder en Annelies van Caenegem 8 plaats Opvolgers CD&V voor Vlaams Parlement en de Kamer ste

Korte voorstelling naar gezin, werk, hobby’s, engagement… Rita: Ik ben 47 jaar en woonachtig in Lochristi-Zeveneken en medezaakvoerder van een tuin- en dierenspeciaalzaak. Sinds 2001 ben ik gemeenteraadslid. Daarnaast zetel ik in verschillende adviesraden. Via deze raden m.b.t. de verschillende beleidsdomeinen behoud ik de voeling met de bevolking. Binnen het afdelingsbestuur neem ik het mandaat op van ondervoorzitter. Verder ben ik actief in het lokale verenigingsleven. Ik ben lid van Markant en ben ook vrijwilliger bij Ziekenzorg waar ik elk jaar een handje toesteek bij de zomerreizen die Ziekenzorg organiseert. Annelies: Ik ben 22 jaar en zo de jongste kandidate van onze provincie voor CD&V bij deze verkiezingen. Ik kom uit een politiek geëngageerde familie en ben woonachtig in de Nerenhoek in Zaffelare. Twee jaar geleden deed ik ook reeds mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toen ondersteunde ik de partij op de 13e plaats. In het dagelijks leven ben ik studente Geografie aan de universiteit van Gent met als afstudeerrichting Landschapskunde. In mijn vrije tijd engageer ik mij als catechiste. Aansluitend bij mijn opleiding liggen mijn politieke uitdagingen (interesses) bij ruimtelijke ordening, leefmilieu, cultuur, landbouw, sport, jongeren. Welke plaats werd je toebedeeld? Ben je daar tevreden mee? Op beide lijsten vertegenwoordigen we Lochristi op de 8ste plaats als opvolgers. Dit ter ondersteuning naar CD&V, een partij waar we volledig achter staan. Wij willen de stem van Lochristi laten klinken in de grootste volkspartij van België en Vlaanderen. Heb je van vroegere gewestelijke/gemeentelijke campagnes iets geleerd? Of kreeg je hulp van iemand om je wegwijs te maken? Rita: Twee legislaturen terug stond ik op de lijst voor de Kamer wat zeer verrijkend was. Je leert veel mensen kennen en doet veel ervaring op waardoor je naar de kiezer toe meer bagage hebt. Van de gemeentelijke

4 mei’14

campagne vind ik steeds de aangename sfeer binnen de lokale afdeling van CD&V en de hulp van vele sympathisanten stimulerend. Annelies: Toen ik meedeed met de gemeenteraadsverkiezingen twee jaar geleden heb ik voornamelijk veel steun gekregen van mijn oudere broer Steven en mijn ouders. In Zaffelare hebben we toen samen met Martine Van Waes en Nadine Van de Sompel in groep campagne gevoerd. Daardoor heb ik ook toen wel reeds enkele dingen kunnen oppikken over hoe je campagne moet voeren. Wat vind je belangrijk in een campagne? Rita en Annelies: Verkiezingen gaan om wat mensen willen voor hun toekomst. Het is belangrijk dat daar binnen een campagne voldoende aandacht aan wordt besteed en het niet enkel om de populariteit van

de politici gaat. Er moet actief geluisterd worden naar de verhalen en ideeën van mensen. CD&V is een partij die mensen centraal stelt en is hier sterk mee bezig geweest tijdens de precampagne. Het sociaal-economisch plan (3D-plan) van de partij is gebaseerd op een tour door heel Vlaanderen waar de politici zijn gaan luisteren naar de mensen. Van bedrijfsleiders naar werknemers, van schoolkinderen naar vaders en moeders, van zorgbehoevenden naar zorgverstrekkers,… Het resultaat is een sociaal-economisch plan op maat van iedereen, waar niemand vergeten wordt en waar wij volledig achter staan. Wanneer is een lokale kandidaat tevreden op gewestelijk/nationaal niveau? Rita en Annelies: Als je het gevoel hebt dat de kiezer je steunt en vertrouwen in je heeft. En als we als partij bovendien voor onze kiezers


Interview de stempel kunnen drukken bij het nationaal en regionaal beleid. Als je aan de bak komt, waar zullen je prioriteiten, speerpunten, werkpunten… liggen? Waarom? Wij willen ons samen met CD&V inzetten voor gezinnen. Kinderen verdienen het op te groeien in een warm nest. We willen ijveren voor extra tegemoetkomingen in de soms aanzienlijke meerkost die de opvoeding van kinderen vergt. Elk kind moet gelijke kansen krijgen op een mooie toekomst. Ook een kwalitatief onderwijs is essentieel. In weinig andere Europese regio’s worden kinderen zo goed voorbereid op het leven en een loopbaan als in Vlaanderen. Dit wil echter niet zeggen dat hier niet meer in moet geïnvesteerd worden. We willen werken aan een onderwijs op maat van iedereen, dat meer leerlingen meer kansen biedt. In deze kennisgedreven economie zijn studenten onze grootste rijkdom. Het is best om hier voorzichtig en toekomstgericht mee om te springen. CD&V wil maatregelen nemen om een kwalitatief hoger onderwijs te verzekeren en te versterken. Tegelijkertijd is het van groot belang dat jongeren zichzelf kunnen ontplooien om zo het beste uit zichzelf te halen. We willen meer stageplaatsen en werkervaring tijdens de studies organiseren. De ondernemingszin van studenten kan hierdoor aangewakkerd worden. Ook de reglementering op studentenarbeid zou beter aangepast worden van 50 wettelijk voorziene dagen naar 100 halve dagen. Dit is zowel voor de studenten als voor de werkgevers een voordeel in flexibiliteit. Het is ook van groot belang dat afgestudeerden zich op een optimale manier kunnen inzetten in de arbeidsmarkt. Wij willen werk maken van een ‘jeugdgarantie’. Die zorgt ervoor dat alle jongeren onder de 25 jaar binnen de 4 maanden na hun inschrijving een opleiding of job op maat van hun studies vinden. Nog een belangrijke groep binnen de maatschappij zijn ondernemers. Ondernemende Vlamingen moeten aangemoedigd worden. We willen lasten verlagen om ondernemers meer kansen te geven. Daarbij gaat het voornamelijk op een verlaging van de lasten op arbeid maar we willen ook een vlottere toegang tot kapitaal en een afname van de hoeveelheid administratie waar ondernemers vandaag mee te maken krijgen. CD&V wil de loonkostenhandicap tegen 2018 wegwerken. Zo kunnen onze bedrijven internationaal blijven concurreren en jobs creëren. Bovendien moet werken ook beloond worden. Het verschil tussen werken en niet-werken moet voldoende groot zijn. Dit willen we met CD&V verwezenlijken door het belastingvrije deel van het inkomen te verhogen. Om onze economie en industrie te versterken is het essentieel om te investeren in innovatie en implementatie van deze innovatie. Daarom is het een prioriteit om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, universiteiten en overheden te stimuleren. Ook de cultuursector kan hier een grote rol in spelen. CD&V wil creativiteit van onderuit laten groeien, innovatie stimuleren en traditie waarderen. Ook de landbouwsector mag niet over het hoofd gezien worden. Om deze sector in de toekomst vooruitgang te laten maken zal werk gemaakt worden van maatregelen voor een innovatieve landbouwsector waarbij een vereenvoudigde administratie en een gunstigere fiscaliteit de mogelijkheid bieden om terug naar de essentie te gaan. Ook de doorstroom uit het onderwijs naar deze sector moet maximaal bevorderd worden. Door de toenemende vergrijzing is het belangrijk om te denken aan pensioe-

nen. We willen streven naar een goed pensioen voor iedereen door een langere loopbanen mogelijk te maken. Ook de zorgsector wordt door de vergrijzing sterker belast. Zorg moet toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijven. Dit door blijvende innovatie en efficiënte keuzes zodat de juiste zorgen kunnen toegediend worden op het juiste moment door de juiste zorgverstrekkers op de juiste plaats. Waarom moeten we oranje stemmen? Wat zijn de breekpunten denk je opdat jullie partij weer mee wil regeren? In 2010 waren veel mensen niet bereid om CD&V een nieuwe kans te geven. Wij willen van CD&V weer een partij maken waar alle mensen op kunnen vertrouwen. Daarom hebben we de voorbije 4 jaar enorm ons best gedaan om onze belofte over BHV na te komen en om België uit de gevarenzone te houden in de Europese crisis. Dat was niet vanzelfsprekend maar de CD&V-ministers zijn er toch in geslaagd. Het meest acute probleem vandaag is de loonhandicap met onze buurlanden. Op de langere termijn maken wij ons zorgen over de financiering van de pensioenen. Om deze problemen op te lossen heeft CD&V het 3D-plan opgesteld dat trouwens door experts en journalisten unaniem goed onthaald werd. De kenmerken die hierin voorop staan zijn Duidelijkheid, Duurzaamheid en Doelgerichtheid. Het doel is inzetten op welvaart en vooruitgang maar niet zonder welzijn, niet zonder sociale solidariteit. CD&V gaat voor een sterker maar ook warmer Vlaanderen en land.

Wij willen van CD&V weer een partij maken waar alle mensen op kunnen vertrouwen.

Heb je sympathie voor andere kandidaten, op andere niveaus? Wij staan volledig achter onze lijsttrekkers: Joke Schauvliege voor het Vlaamse Parlement en Pieter De Crem voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het zijn twee ministers die veel verwezenlijkt hebben tijdens de vorige legislatuur. Annelies: Sanne Alexander staat op de 17de plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement. Ze is een goede vriendin en ook jongere kandidate uit Wachtebeke. Rita: Johan Van Vaerenbergh staat op de 20ste plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement. Hij in onder meer verantwoordelijke ‘Blijven Reizen’ bij Ziekenzorg. En Marianne Thyssen, lijsttrekker voor het Europese Parlement. Een sterke vrouw op de juiste plaats.

mei’14

5


trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging

T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 - info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi

Untitled-3 1

16/04/14 10:23


Se lfi Selfie Hallo,

Selfie wij zijn

Lobke Van Damme en Jessie Coppens

Lobke is de coördinator van Jeugdhuis Lodejo en Jessie is sinds februari de nieuwe projectmedewerker voor het jeugdhuis.

Ons project noemt Fabriek a Brak, je hebt er waarschijnlijk al van gehoord.

Zoals je kan zien op de foto zijn we twee handen op één buik en is het altijd dolle pret op de bureau, kom gerust eens lang! Er staat nu steeds een vol potje paaseieren op het secretariaat, toegegeven: we moeten het veel bijvullen. Die witte met speculaas moeten maar zo lekker niet zijn! Jessie is op dit moment druk bezig met de workshops in de paasvakantie en het uitwerken van het zomerprogramma van Fabriek a Brak. Lobke haar to do lijstje staat dan weer vol met lodejofeesten-taakjes. Over lodejofeesten gesproken: je komt toch ook? Het wordt een spetterend vijfdaags festival van 30 april tot en met 4 mei. Ons uitgebreid programma vind je op www.lodejo.be of ontdek je nog door Lobke haar stalken op facebook. :-) Tot binnenkort! Lobke en Jessie

Jessie is diegene met de bril!

mei’14

7


Schepen en voormalig voorzitter van de lokale Open Vld Patricia Van De Weghe voert voor het eerst campagne op gewestelijk niveau met een 22ste plaats voor het Vlaamse Parlement. Zij voert samen met Yves Deswaene campagne.

Patricia Van De Weghe 22 plaats Vlaams Parlement Open Vld ste

Toch nog eens een korte voorstelling, Patricia? Ik ben geboren in het goede wijnjaar 1969 :-), gehuwd met Sam De Schepper en woon in Zaffelare. Ben mama van twee dochters, Charlotte (23) en Laura (16). Na een tiental jaar in de zaak van mijn ouders te hebben gewerkt, ben ik zelf gestart als kleine zelfstandige (ondernemer ): ik heb boetiek Jennifer altijd met hart en ziel uitgebaat. Ik was in die periode ook vrij actief in ondernemersorganisatie Unizo (toen ook nog NCMV) waarbij we met een sterk bestuur vele prachtige evenementen hebben gerealiseerd in de dorpskern van Lochristi. Na enige tijd als ondervoorzitter voor die vereniging, kwam ‘een blauwe vriend’ mij vragen om in het bestuur van de partij (toen nog VLD) te komen. Ik heb daar toch enige maanden over nagedacht, maar dan de stap gezet. Ik kwam terecht in een positieve groep van mensen van diverse leeftijden; discussies en acties werden voorgelegd, en al gauw voelde ik me 100 % thuis in die groep en van het ene kwam het andere. Al vlug werd ik politiek secretaris. In 2006 deed ik een eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, ik behaalde toen een mooi aantal voorkeurstemmen. Ik had toen de kans om schepen te worden maar zat nog vast aan mijn zaak, en koos er dan voor om voorzitter te worden van Open Vld. Deze taak deed ik zes jaar, gecombineerd met gemeenteraadslid. In 2012 kwam ik een tweede keer op de lijst voor de gemeente en kreeg een mooie tweede plaats. Het gevolg was dat ik op 1 januari 2013 schepen werd. Deze job doe ik met hart en ziel, het is een zeer boeiende job waarbij ik met diverse dossiers in aanraking kom. Van zwerfkatjes tot grote Vlaremdossiers bij milieu, van de terrassenproblemen tot ondernemersdebatten, van de perikelen in de kinderopvang tot de interne samenwerking en vereenvoudiging binnen het gemeentehuis. Zowat alles passeert de revue en dat houdt het bijzonder boeiend! Welke plaats werd je toebedeeld? Ben je daar tevreden mee? In Lochristi vormt de beleidsploeg een hechte groep, die samenwerking hoog in het vaandel draagt. Deze vorm van team playing wil ik doortrekken naar mijn partij. Het duurde dan ook niet lang om te beslissen toen Matthias De Clercq me vroeg om zijn lijst te vervoegen. Ik vind hem één van de grootste team players die we hebben. En ja ok, vanop die plaats (22 Vlaams) moet je het natuurlijk super goed doen om iets te hebben, maar voor mij is de steun aan de partij en medekandidaat, de burgemeester, topprioriteit. Wanneer is een lokaal stemmenkanon tevreden op gewestelijk niveau? Mijn credo is “wie niets doet, doet niets verkeerd”, meestal staan de grootste roepers aan de kant! Mensen zijn zeer proactief deze tijden, vooral van achter een computer. Ik heb niet echt grote verwachtingen vanop mijn 22ste plaats maar wil me graag blijven inzetten om de filosofie van mijn partij te verdedigen. Als nooit iemand de handschoen opneemt, blijft de wereld stil staan. En dat is toch het laatste wat België nodig heeft. Als je aan de bak komt, waar zullen je prioriteiten, speerpunten, werkpunten… liggen? Waarom? Het ondernemersbloed stroomt nog altijd zeer snel bij mij, daarom zal ik me blijven inzetten om de problematiek bij deze grote groep te verdedigen. Er moet dringend werk gemaakt worden van lastenverlaging voor wie anderen werk geeft. België moet terug competitiever worden, dat zal onze export ten goede komen, één van onze belangrijkste bronnen van onze welvaart. Ook

mobiliteit is een heikel punt waarmee we iedere dag te maken krijgen. Ook daar moeten de inspanningen verhogen om zowel op veiligheid als op doorstroming verbeteringen aan te brengen. Twee materies dus die met elkaar kunnen verbonden worden, want ook ondernemers zijn sterk afhankelijk van mobiliteit in het algemeen. Waarom moeten we blauw stemmen? Ja, waarom blauw. We moeten eerlijk zijn, ’t is geen sinecure deze dagen mensen te overtuigen om blauw te stemmen! Alhoewel we toch enkele zeer sterke ministers hebben gehad deze legislatuur. Als je kijkt wat Alexander De Croo gedaan heeft voor de pensioenen, tja dat hebben er hem nog niet veel voorgedaan. En ook een Maggie De Block maakte toch het verschil. Anderzijds zijn we ook een partij die misschien iets te vlug zegt waarop het staat. We kunnen minder goed onze mond houden binnenskamers (iets wat CD&V dan weer super goed kan) maar of dit altijd zo negatief moet gezien worden is iets anders. Bij ‘nen blauwen’ weet je waar je aan toe bent! En dat staat bij mij hoog in het vaandel. Vertrouwen wordt niet beschaamd! Is cumul mogelijk en eigenlijk wel verantwoord? Bv. voor je medekandidaat burgemeester Yves Deswaene? Cumul moet volgens de statuten van Open Vld gestemd worden door de leden van de plaatselijke afdeling. Maar geen paniek, onze burgmeester Yves Deswaene, is zo graag burgervader! Hij ziet zijn gemeente doodgraag, hier zou hij nooit kunnen vetrekken. Anderzijds zou het voor onze gemeente van groot belang kunnen zijn om een speler te hebben op federaal vlak. Bepaalde dossiers zijn nu eenmaal vandaaruit beter op te volgen dan vanop het gemeentehuis. Heb je sympathie voor andere kandidaten, op andere niveaus? Eerst en vooral voor onze burgervader Yves Deswaene natuurlijk, door zijn nooit aflatende inzet en gebetenheid in de politiek verdient hij het om verkozen te worden. Ook de lijsttrekkers Matthias De Clercq en Alexander De Croo verdienen uw stem. Matthias omdat hij begeesterd is door politiek op een zeer beminnelijke en sociale manier. Alexander als beloning voor zijn schitterende ministerschap. Verder ook de steun voor de kandidaten uit de omliggende gemeenten. Samen vormen wij de meest blauwe vlek van OostVlaanderen, uniek, en dat willen we graag zo houden! Ik ben tevreden als… we een faire campagne kunnen voeren. Ikzelf ben rap content en zal dat op 25 mei ook zijn, maar voor mijn partij Open Vld mag het net dat ietsje méér zijn!

Er moet dringend werk gemaakt worden van lastenverlaging voor wie anderen werk geeft.

8 mei’14


Een voorstelling behoeft onze burgervader niet echt meer natuurlijk. Als lokaal stemmenkanon van Open Vld hoopt de partij met Yves als lijstduwer ook heel wat Lootse stemmen te werven.

Yves Deswaene lijstduwer Kamer Open Vld

Welke plaats werd je toebedeeld? Ben je daar tevreden mee? Ik ben lijstduwer op de Kamerlijst, wat ok is vermits ik mijn kandidatuur toch hoofdzakelijk als ondersteuning beschouw (wat niet wil zeggen dat ik geen fraai resultaat ambieer). Heb je van vroegere gewestelijke campagnes iets geleerd? Je bent niet aan je proefstuk toe… ’t Is inderdaad niet mijn eerste parlementscampagne: in 1994 stond ik op de lijst voor de provincieraad, in 1999 op de lijst voor het Vlaams parlement, in 2003 op de lijst voor de Kamer (federaal dus) en in 2010 was ik tweede opvolger opnieuw n.a.v. federale verkiezingen; tel daarbij 3 lokale verkiezingscampagnes en ik ben thans aan mijn 8ste campagne bezig.

Wanneer is een lokaal stemmenkanon tevreden op gewestelijk niveau? Als we (Open Vld kanton Lochristi) ons min of meer zullen weten te handhaven. Zoals je weet heeft mijn partij reeds florissantere tijden gekend en ligt de hoogconjunctuur achter ons. Maar, ik ben partijsoldaat, in goede en mindere tijden. Als je aan de bak komt, waar zullen je prioriteiten, speerpunten, werkpunten… liggen? Waarom? Prioriteiten? Ik kandideer op federaal niveau en na de zesde staatshervorming zal het daar gaan over justitie, binnen- en buitenlandse zaken (denk aan politie, brandweer, veiligheid), migratie, delen van de sociale zekerheid, … Meer in het algemeen ben ik pro het behoud van ons land, België, maar een verdere opkuis van dat ‘hotel met vele kamers’ zal in lengte van jaren nodig blijken. Nu moet eerst werk gemaakt worden van de implementatie van de zesde staatshervorming maar daar zal het niet bij blijven. Da’s boeiende materie (voor wie het interesseert uiteraard;-); er blijven nog steeds teveel parlementen, regeringen en andere tussenniveaus over om te kunnen spreken van een modelstaat. Waarom moeten we blauw stemmen? Wat zou het verschil zijn op Vlaams niveau als jullie mee kunnen regeren? Waarom blauw stemmen? Enkele goede redenen: pro behoud van België mits verdere modernisering en komaf met het teveel aan beleidsniveaus (werk van lange adem); socio-economisch leunen we zeer dicht aan bij NVA (in feite is ons programma het origineel!); wij pleiten al decennia voor economische groei als hefboom voor welvaart & welzijn (je bouwt geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof); ethisch leunen we dichter aan bij SPA en samen hebben we fundamentele zaken gerealiseerd (homohuwelijk, euthanasie, ...). maar bovenal zijn wij, liberalen, doordrongen van de vrijheidsgedachte: vrijheid van denken, handelen, ondernemen, ... Elk individu is uniek en moet maximale kansen krijgen om zich te ontplooien: doe je dat ten gunste/ten bate van anderen, de maatschappij dan is dat des te meer te waarderen, maar dat mag niet het enige uitgangspunt zijn. Verder is onze filosofie doorspekt van de balans tussen rechten & plichten, kansen krijgen maar ook verantwoordelijkheden opnemen, … Is cumul mogelijk? Een burgervader die zo hoog scoort kan toch maar moeilijk zijn eigen terrein verlaten…? Cumul is theoretisch mogelijk, maar ik ga er niet van uit dat het zover komt: onze partij zit niet echt in de winning mood; er is nog steeds het effect van ‘de pot’ die naar de hoogste kandidaten gaat, ... Bovendien blijf ik sowieso burgervader. Heb je enig stemadvies voor de (blauwe) Lochristinaar of enige sympathie voor andere kandidaten? Stemadvies? Vergeet zeker Patricia VDW niet, beste mensen: zij staat 22 op de Vlaamse lijst. Het is voor mij bijzonder aangenaam om met twee campagne te voeren, niets dan voordelen! Ook de andere kandidaten uit ‘de blauwste vlek van Vlaanderen’ verdienen uw steun (Moerbeke, Destelbergen, Laarne, Lokeren, Zelzate, …) Nog een laatste verzuchting? Ik ben tevreden als Open Vld stand houdt in Oost-Vlaanderen en verder als we ons eigen wereldrecord in het niet hebben van een regering NIET gaan breken na de verkiezingen! En voor jullie magazine: succes met het politieke nummer!

Van mannen à la Guy Verhofstadt of Herman De Croo steek je uiteraard ook wel wat op, dat zijn echte campagnebeesten.

Wat ik heb geleerd uit vroegere campagnes? Vooral dat het collectief geheugen zéér kort is: de dag na de verkiezingen gaat het alweer over het voetbal en een maand later gaat het leven zijn gangetje en weet amper nog iemand wie waar gekandideerd heeft. Los daarvan doe je uiteraard een pak levenservaring op, je leert medekandidaten/tegenstrevers kennen, appreciëren en ja, je maakt aardig wat mee gedurende zo’n campagne. Zo deed ik ooit ‘belletjetrek’ met Johan Van Hecke in Lochristi en die man vroeg steevast aan de deur, niet: ‘stem voor mij aub’, maar ‘mag ik u vragen te willen overwegen om voor mij te stemmen’... een nuance; van mannen à la Guy Verhofstadt of Herman De Croo steek je uiteraard ook wel wat op, dat zijn echte campagnebeesten; zo’n Verhofstadt heeft echt nog het blauwe vuur in zich en kan een zaal of een groep toehoorders echt overtuigen o.b.v. argumenten: die man is zijn tijd ver vooruit, zoals ook nu met zijn pleidooi voor de Verenigde Staten van Europa.

Interview


#samenvooruit Yves

Deswaene Burgemeester Lochristi

Patricia

Van De Weghe Schepen Lochristi

Lijstduwer Kamer

Lijst 7

22e plaats Vlaams

Uitnodiging lentehappening 2014 De voorzitter en het bestuur van Open Vld Lochristi nodigen alle inwoners van Lochristi graag uit op de lentehappening. Plaats

Feestzaal Breughel te Beervelde.

Datum

Vrijdag 16 mei 2014 om 19h30.

Prijs

40 euro pp aperitief en driegangen verrassingsmenu van de chef inbegrepen.

Kaarten te koop bij alle bestuursleden of via frederic.droesbeke@lochristi.be of 0475 82 51 89


De mediawatcher nummer

9080

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. In P-Magazine 11/2014 bleven we steken bij dit prachtige portret van model Lize Feryn, a rising star, die sinds In Vlaamse Velden, nu ook blijk gaf van een straf acteervermogen. Het lijkt wel een stilleven, Filip, vol van symboliek. Middeleeuws bijna. De blik, de hand, de neergeslagen ogen, de pleisters. Schuilt er hier enige betekenis achter? Verpleging, gemis, stilte? En vooral, waarom een roos en geen klaproos, na de serie over WO I?

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Het is de allereerste keer dat ik de bevallige hoofdrolspeelster uit de TV-serie In Vlaamse Velden ontmoet. Tenminste dat vermoed ik. Eens aangekomen op haar Gentse studentenkamer zegt Lize dat ik eerder al eens bij haar thuis op bezoek ben geweest, om haar ouders te portretteren voor ça va?, het magazine van CM. Nu ze het zegt, herinner ik me inderdaad de fotoshoot met het West-Vlaamse paar waarbij ik een spanvijs op het hoofd van de man klemde. De achttienjarige dochter was toen giechelend het schouwspel op de achtergrond aan het meevolgen en bekende me naderhand ambities te hebben als fotomodel. Drie jaar later kan gezegd worden dat haar droom minstens in vervulling is gegaan. Met de souplesse waarmee ze mijn regie opvolgt voor de camera, bewijst ze hoe gerodeerd ze inmiddels wel is. Bij gebrek aan klaprozen beslis ik een andere link te leggen met oorlog, met name door meer naar kwetsbaarheid en verzorging te verwijzen, en een roos met doornen op haar onderarm te kleven met pleisters. Ze leeft zich volledig in en laat haar lichaam spreken.” Meer: www.guardalafotografia.be www.facebook.com/filipnaudts.fanpage

Nieuwsgierig naar meer foto’s van Filip Naudts? Het jubileumboek GUARDA LA FOTOGRAFIA is nog steeds verkrijgbaar in Standaard Boekhandel, of –voor een gesigneerd exemplaar- bij de fotograaf zelf. Een ideaal geschenk, niet alleen om te geven, maar ook om te krijgen.

mei’14

11


www.topsun.be

www.facebook.com/topsunzonnecenters

nieuw filiaal te lochristi (met bediening)

nieuw ergoline gamma 2014

lochristi - antwerpsesteenweg 121 tel 09 349 45 49 - www.topsun.be Openingsuren van Ma tem vrij van 8u tot 22u zaterdag van 8u tot 20u en zondag 10u tot 14u

bon 5â‚Ź gratis

(Ergoline 500, 600, 1000, 1050 en 1400)

bij oplading abonnement 50â‚Ź


Eva Paelinck heeft al enige recente lokale ervaring, en kandideert voor de tweede keer op nationaal niveau.

Eva Paelinck N-VA 7 plaats Kamerlijst.

Interview

de

Gegevens: Eva Paelinck - 8 oktober 1986 - Master in de meertalige communicatie Engels-Duits - Master in het management - Customer service representative - Gemeenteraadslid in Lochristi sinds 2013 - Nationaal bestuurslid bij Jong N-VA Vertel ons eens iets meer over de persoon achter de politica. Ik ben 27 en ben opgegroeid in Lochristi. Mijn kinderjaren zijn voorbijgevlogen terwijl ik op straat speelde in de Steenakkerlaan, waar ik tot mijn twaalfde heb gewoond. Nadien ging het naar de overkant van de Antwerpse Steenweg, naar de Lieskensakker, en sinds een tweetal jaar woon ik alleen in de Stationsstraat. De kleuter- en lagere school heb ik doorlopen op de gemeentelijke basisschool en toen ik een jaar of tien was ben ik aan de muziekschool begonnen. Ik heb ruim zes jaar dwarsfluit gespeeld. Tijdens mijn tienerjaren heb ik een aantal jaren gevolleybald bij het toenmalige Beervoc. Eenmaal de hogere studies aangevat, werd de focus verlegd naar het jeugdhuis. Daar heb ik tijdens mijn studententijd het grootste deel van mijn vrije tijd doorgebracht. Ik heb er ongelooflijk veel geleerd, van pintjes tappen tot vergaderen, en heb er een aantal vrienden voor het leven leren kennen. Mijn sociaal engagement is daar begonnen, tot het moment dat ik de focus naar politiek heb verlegd. En die inzet werd inmiddels beloond: sinds 2013 zit ik in Lochristi samen met 4 collega’s in de gemeenteraad voor de N-VA. Een niet zo voor de hand liggende keuze. Waarom politiek? Politiek heeft me altijd geboeid, al was dat in het begin vooral van op afstand, voor de televisie. Dat er thuis vaak over werd gesproken zal zeker een rol gespeeld hebben. Mijn vader zat reeds in het bestuur van N-VA Lochristi. Ik neem aan dat dit de stap naar de actieve politiek een stuk kleiner heeft gemaakt. Maar de reden dat ik me er uiteindelijk zelf mee ben gaan bemoeien is een gevoel van verontwaardiging. Ik stel vast dat onze huidige maatschappij niet meer werkt en dat men daar niets aan doet, zelfs doet alsof men het niet ziet. Zo zet men een hypotheek op de toekomstige generaties. Ik word daar kwaad van. Met dat gevoel wil ik niet aan de zijlijn blijven staan. Het moet anders en beter. Met de N-VA? Ja. Net als ik is de N-VA ervan overtuigd dat ons huidig economisch model en ons huidig sociale zekerheidsstelsel niet meer werken. De N-VA steekt haar kop niet in het zand. We noemen de problemen bij naam en komen ook met oplossingen. De N-VA wil opnieuw inzetten op een economisch sterk Vlaanderen. Een Vlaanderen dat de mensen die werken, sparen en ondernemen beloont. Uiteindelijk genereren zij de inkomsten die onze samenleving draaiende moeten houden. Uiteraard staat de N-VA ook voor een sociaal Vlaanderen.

Een Vlaanderen met een sociale zekerheid die werkt en die ook op lange termijn kan blijven bestaan. Een hechte gemeenschap, waar elke burger zijn verantwoordelijkheid opneemt en waar de staat degenen helpt die dat echt nodig hebben. We zeggen niet alleen waar we over 5 jaar willen staan, maar ook hoe we dat willen doen. We moeten nu onze samenleving hervormen, zodat we vooruit kunnen kijken naar een beloftevolle toekomst met meer welvaart en dus meer welzijn, voor iedereen. De N-VA is ervan overtuigd dat het confederalisme dit alles mogelijk maakt. We moeten in dit land samenwerken waar dat een meerwaarde biedt maar onze eigen weg gaan op de vlakken waar beide landshelften fundamenteel een andere kant uit willen. We kunnen niet langer stil blijven staan. De N-VA is ervan overtuigd dat iedereen daar beter van wordt en ik ben het daar volmondig mee eens. Op welke zaken focus jij? Als jongere wil ik vooral kansen creëren voor de toekomst. Als we onze welvaart willen behouden, dan hebben we voldoende jobs nodig. We moeten onze economie nu echt alle kansen geven. Ondernemen moet opnieuw aantrekkelijk gemaakt worden. Want hoe meer mensen ondernemen, hoe meer jobs en dus hoe meer welvaart. Zo garanderen we ook de toekomstige generaties een eigen huis, een degelijk pensioen en een sociale zekerheid die werkt. Als ik de kans krijg om mijn werk in de gemeenteraad verder te zetten in het parlement, dan wil ik daar graag aan meewerken. En wie weet kan ik door goed werk in het parlement ook Lochristi wat meer op de kaart zetten.

We moeten in dit land samenwerken waar dat een meerwaarde biedt maar onze eigen weg gaan op de vlakken waar beide landshelften fundamenteel een andere kant uit willen.

mei’14

13


Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Point WinRouge een van de Rouge 15 taarten en zorg voor Point Rouge Point Rougemoederdag een extra smakelijke Point Rouge Stuur Rouge een simpelPoint mailtje voor 8 mei naar wedstrijd@nummer9080.be met uw naam, adresRouge en met vermelding “voor moeder”. Point Point Rouge Mogelijk word je Point uitgelootRouge als winnaar, kan je op moederdag je taart afhalen en thuis Point Rouge komen met een leuke lekkere verrassing. Wie geen e-mail heeft, steekt een kaartje in onze bus Point Rouge Point25 Rouge nummer9080 - Oosteinde - 9080 Zaffelare. Wedstrijd voor inwoners van Lochristi en naburige/aanpalende gemeenten. Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge winkel I patisserie I confituur I BAKWORKSHOPS I ontbijt Point Rouge Point Rouge Dorp-Oost 166 • Lochristi • M 0498 11 71 24 • www.point-rouge.be • info@point-rouge.be Point Rouge Point Rouge Point Rouge Point Rouge Open op vrijdag, zaterdag en zondag Point Rouge Point Rouge Elke dag afhalingen van bestellingen mogelijk. Ook ruimte om gezellig een stukje taart te proeven. En op de openingsdagen maken we een lekker ontbijt voor je klaar. Point Rouge Point Rouge

‘t Is toch zo’n ‘zoetsen’...

WEDSTRIJD WEDSTRIJD Moederdag

LIJST 12 PLAATS

KARIN

1 TEMMERMAN

LIJSTTREKKER

KAMER

LIJST 12 PLAATS

ELLEN

7 WYFFELS

OPVOLGERS

KAMER


Een korte voorstelling, Ellen? Ik ben geboren op 20 februari 1989, woon samen met mijn ouders en jongere broer in de Esdoornlaan en heb sinds 5 jaar een relatie met Tim uit Wondelgem. Na de Gemeentelijke Basisschool te Lochristi, en Latijn-Wetenschappen aan het Atheneum in de Voskenslaan, behaalde ik twee masters aan de RU Gent: in de Politieke Wetenschappen (major Nationale Politiek), en in de Criminologische Wetenschappen. Nu werk ik als justitieassistente in het justitiehuis van Leuven. Sinds 2008 ben ik bestuurslid en penningmeester binnen de lokale sp.aafdeling en bij Curieus Lochristi, een socio-culturele vereniging. Ik ben 18 jaar lid bij de scoutsgroep 191ste FOS De Reiger en ben er al 7 jaar leider. Nu sta ik bij de Seniors. Met maar liefst dertig 17 en 18-jarigen gaan we deze zomer rondtrekken in Roemenië! Ik ben ook bestuurslid van de Raad van Bestuur van het Comité van onze scoutsgroep. Verder speelde ik vroeger basketbal – nu ben ik vooral een fervent supporter. Tegenwoordig ga ik regelmatig lopen, uit met vrienden of lees ik een goed boek. Tevreden met de plaats die je werd toebedeeld? Formidabel toch dat we als afdeling Lochristi een vertegenwoordiger hebben op de kieslijst?! Ik kan niet anders dan dik tevreden zijn met mijn 7de plek bij de opvolgers voor de kamerlijst. Al enige politieke ervaring? In 2012 was ik kandidaat voor de gemeenteraads- en provinicieraadsverkiezingen: dat was een enorme leerschool, met dank aan de lokale afdeling! Persoonlijke interactie vind ik heel belangrijk: mensen uitleggen waarvoor ik sta, wars van sloganeske taal. Zo overtuig je eigenlijk toch meer mensen, hoor! En ik breng ook een positief verhaal, want daar staat de sp.a voor, weg van afbraakpolitiek of bashing! Inhoud en toekomstperspectieven, daar moet het om gaan. Wanneer is een lokale kandidaat tevreden op nationaal niveau? Als ik enkele lokale dossiers zou kunnen introduceren bij de gewestelijke en nationale verkozenen van deze regio. Ik denk bijvoorbeeld aan de heraanleg van de N70, de problemen met het openbaar vervoer,… Als je aan de bak komt, waar zullen je prioriteiten, speerpunten, werkpunten… liggen? Als 25-jarige liggen uiteraard jongerenthema’s mij nauw aan het hart: jongerenwelzijn, onderwijs, opvang, vrije-tijdbeleving,… Maar het thema ‘jongerenwerk(loosheid)’ is toch één van mijn prioriteiten. Velen doen de huidige moeilijke jobmarkt af met de dooddoener: ‘als je werk wilt, is er altijd werk’, maar dit klopt niet. De grootste slachtoffers zijn altijd de laag-opgeleide jongeren. Er moet een gehele, geïntegreerde aanpak komen op alle beleidsniveaus en we moeten inzetten op een startkwalificatie en aangepaste jongerenbanenplannen. Een ander thema is de bestrijding van fiscale en sociale fraude, want fraude schaadt de samenleving, berokkent enorm veel economische schade en ondermijnt het vertrouwen in de gedupeerde organisatie. Nu is het nog vaak vechten tegen een bierkaai, maar het ‘Actieplan ter Bestrijding van de sociale en fiscale fraude’, opgesteld door staatssecretaris Crombez is m.i. een goede start om dit witteboordencriminaliteitfenomeen aan te pakken, niet enkel door middel van repressie maar ook door beeldvorming, preventie en nazorg. Uiteraard is ook ‘justitie’ één van mijn speerpunten. Repressief beleid is nodig, maar mag niet het zwaartepunt zijn van justitieel beleid. Onderzoeken (en buurlanden) hebben aangetoond dat gevangenissen bijbouwen

Ellen Wyffels komt voor de tweede keer op voor sp.a (eerder al in 2012) en u vindt haar terug op de lijst voor de nationale Kamer

Ellen Wyffels 7 plaats Opvolgers Kamer sp.a de

geen oplossing is voor het overbevolkingsprobleem. We moeten meer inzetten op reïntegratie en preventie. Ook de beeldvorming naar de bevolking toe van wat er momenteel allemaal voorhanden is voor zowel slachtoffers als daders moet beter. Waarom moeten we voor sp.a stemmen? Sp.a zet in op een sociale welvaart en een positieve toekomst: welvaart creëren door en voor iedereen. We willen dat iedereen mee kan in de maatschappij, ongeacht waar je wieg stond, je gezinsinkomen of -samenstelling is. De economie dient er te zijn voor de mensen, niet omgekeerd. Het is een verhaal van rechten én plichten, dat maakt ons programma voldoende duidelijk. Onze breekpunten liggen bij het behoud van ons sociaal stelsel en sociale zekerheid: behoud van de loonindex is prioritair! Sympathie voor andere kandidaten? Ik heb enorm veel respect voor Karin Temmerman, de lijsttrekster van de kamerlijst, en momenteel fractieleidster van de sp.a-fractie in de kamer. Deze Gentse is een fijne dame met enorm veel ‘poer’. Als zij iets zegt, wordt er geluisterd want ze spreekt vol passie, intensiteit en mét dossierkennis. Een echte straffe socialiste. Ook hoop ik om Bart Van Malderen

Het thema jongerenwerk(loosheid) is één van mijn prioriteiten. (3de plek Vlaams) en Jan Roegiers (5de plek Vlaams) terug te mogen zien in het parlementaire halfrond. Last but not least ben ik enorm enthousiast over de gedrevenheid van de jongerenkandidaten van sp.a Oost-Vlaanderen. We hebben uit eigen initiatief een ‘jongerencampagne’ opgestart onder de naam ‘yoUNgITED we stand’ met specifieke aandacht voor ‘jongerenissues’. Elke week op woensdag lanceren we een nieuw onderwerp, met daarbij een beeld en onze voorstellen. Je kan ons volgen via youngitedwestand.wordpress.com. Ik ben tevreden als… … ik als jonge kandidaat mensen kan overtuigen van ons verhaal en zo kan bijdragen tot een goed resultaat.

mei’14

15Te gek: wat Watou kan, kan Lochristi ook!

door Luc Van de Vijver

© Steve Van der Vennet

O

pdat de titel van Lootse Cultuurlaureaat 2013 geen holle frase zou blijken, heeft de redactie besloten maandelijks een culturele bijdrage te leveren in de vorm van een voorstel of vraag.

Voorstel 9

Lochristi boekengemeente?

Ongetwijfeld spreekt de titel zelf al… boekdelen? Wie grasduint er niet graag op markten en garageverkopen? Wie verdwaalt er niet graag in eerste- en tweedehandse boekenwinkels, magazine- en krantenwinkels, lokale bibliotheken? Van Het Laatste Nieuws tot de Standaard, van stationsromannetjes tot nobelprijswinnaarsliteratuur, van Humo tot… Nummer9080 :-) … er wordt heus nog veel gelezen, vergis je niet. Eén keer per jaar zou Lochristi zich tot boekengemeente moeten dopen. Als de lokale krantenwinkels, de lokale bibs, de boekenwinkels zoals de Standaard eens de handen in elkaar slaan en een jaarlijkse centrale boekenmarkt zouden organiseren, dat zou toch een gigantisch succes zijn? Laat daar de vele particulieren bij aansluiten die boeken willen slijten en kopen, en je kan geheid spreken van een overdonderend succes. Heel moeilijk te realiseren is dat niet, want veel accommodatie en infrastructuur is daartoe niet nodig. Gewoon het dorp eens autoluw of -vrij maken, en voldoende standplaatsen voorzien. Als er wekelijks een markt kan, dan moet een jaarlijkse boekenmarkt toch ook kunnen?

Als er wekelijks een markt kan, dan moet een jaarlijkse boekenmarkt toch ook kunnen?

De elf culturele voorstellen van de redactie September Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten van Lochristi Oktober Cultureel Centrum van Lochristi November De Gemeentelijke Prijs voor Woord, Beeld, Dans en Muziek December Poëzie- en proza-avonden in het LOS Januari Het Lootse Landjuweel Februari Lootse Dag van de Geschiedenis Maart De Jeugdbewegingen Baas April Jeugd en Cultuur – een visie Mei Wat Watou kan, kan Lochristi ook Juni De Studentenverwenmaand Juli Het Lootse Festival

mei’14

17


Uw Vlaams Belang-kandidaat voor Lochristi Nancy Haes

40 jaar Gehuwd met Ronny en samen een zoon Jonas van 16 jaar. Arbeidster in een autofabriek Sinds jaren ben ik actief in het Vlaams Belang. Daarnaast ben ik een fervent supporter van Sporting Lokeren. Als arbeidster in de autobranche ondervind ik dagelijks de realiteit van de PS-regeringen. Na Renault, Ford en Opel zou het duidelijk moeten zijn dat het doorschuiven van de problemen ons banen kost. Ook Volvo heeft al duidelijke signalen gegeven. Wat zal er nog overblijven voor onze kinderen?

S E A H y c n Na 4

de

ent ams Parlem opvolger Vla

De EU is nefast voor onze mensen. Alle partijen, behalve het Vlaams Belang, steunen de open grenzen-politiek. Zowel binnen de EU als er buiten. Jaarlijks komen er ongeveer 900.000 vreemdelingen illegaal de EU binnen. Niet dat de EU er om treurt: daar rekent men uit dat er zowaar 60 miljoen nodig zijn…

Dat openzetten van de grenzen zorgde overigens al voor een merkwaardig fenomeen in Roemenië en Bulgarije: de criminaliteitscijfers zijn gedaald. Misschien geen toeval als u weet dat de rondtrekkende roversbendes, die goed zijn voor de helft van de woninginbraken, voor 70% uit personen met een andere nationaliteit bestaan. En dat in onze gevangenissen ondertussen 130 nationaliteiten zitten waar de Roemenen met stip genoteerd staan in de rangschikking? Dat belet niet dat de EU verder gaat en nu zelfs de grenzen wil openzetten voor Turkije. Een land waar You Tube en Twitter verboden werden door de islampartij AK. Is het voor zoiets dat wij onze grenzen moeten openzetten? Het is ofwel onze vrijheid ofwel hun islam. Voor een echt onafhankelijk Vlaanderen, voor een eurokritisch geluid, voor meer veiligheid en voor een einde aan de toestroom van vreemdelingen, dat is het Vlaams Belang.

Adv_Nancy Haes.indd 1

15/04/14 08:59

Vlaams Belang-kandidaat voor Lochristi

Nancy Haes

4de opvolger Vlaams Belang Vlaams Parlement

Nancy Haes 40 jaar Gehuwd met Ronny en samen een zoon Jonas van 16 jaar. Arbeidster in een autofabriek Korte voorstelling naar gezin, werk, hobby’s, engagement… Zie artikel. Welke plaats werd je toebedeeld? Ben je daar tevreden mee? 4 de opvolgersplaats Vlaams Parlement. Ja tevreden. Heb je van vroegere gewestelijke/gemeentelijke campagnes iets geleerd? Waarom besliste je om mee te doen? Ja ik draai al lang mee in de politiek en mijn man is al sinds 1991 propagandaverantwoordelijke van Vlaams belang Lochristi. We komen op voor de enige echte Vlaamse partij: Vlaams Belang. Wanneer is een lokale kandidaat tevreden op gewestelijk/nationaal niveau? Als ik een mooi resultaat haal voor onze partij.

Als je aan de bak komt, waar zullen je prioriteiten, speerpunten, werkpunten… liggen? Waarom? Voor een veilig en vrij Vlaanderen. Waarom moeten we voor Vlaams Belang stemmen? Wat zijn de breekpunten denk je opdat jullie partij mee wil regeren? Of blijven jullie bij voorbaat een ‘zweeppartij’? Zie artikel. Ik ben tevreden als… Het Vlaams Belang een mooi resultaat neerzet na enkele mindere verkiezingen.


Omdat Groen hier geen lokale kandidaat werft, maar we vanuit de redactie toch graag het hele politieke spectrum aan bod laten komen, hierbij een artikel van Didier Van den Meersschaut uit Lochristi.

Didier Van den Meersschaut Groen: geen lokale kandidaat maar natuurlijk wel een visie Ook al is er geen Groene kandidaat uit Lochristi tijdens deze verkiezing, toch vliegt Groen Lochristi deze campagne in. De campagnetijd is een drukke periode waarin politici de straat op trekken om mensen te overtuigen tijdens gesprekken en debatten, actie te voeren, maar ook te luisteren naar de bekommernissen van mensen. Want politiek draait immers om de bekommernissen van mensen. Groen is heel duidelijk in de prioriteiten voor deze verkiezingen en kiest voor oplossingen die het dagdagelijkse leven van mensen verbeteren. Oplossingen die sociaal zijn én goed voor ons milieu. Daarom hebben we vier speerpunten voor erg concrete thema’s:

• werk | we gaan voor meer en meer kwaliteitsvolle jobs, zeker voor jongeren, en voor betere lonen; • wachtlijsten | we pakken de veel te lange wachtlijsten in de zorgsector, voor crèches en rusthuizen aan; • fiscaliteit | arbeid minder belasten, vervuiling en de winst uit vermogens meer; • energie | Uw energiefactuur maken we betaalbaar en groener. Op energievlak, één van mijn dada’s, is het duidelijk dat enkel Groen kritisch is ten opzichte van nucleaire energie en meer bepaald de stokoude kerncentrales. Als je deze via een uitgewerkt en gepland energiepact wil zien vervangen worden door hernieuwbare energie dan heb je maar één partner op politiek vlak, en dat is Groen. Maar dat is niet de enige reden om voor Groen te stemmen. Belastingen moeten immers minder op wat we meer willen (werk) en meer op wat we minder willen (vervuiling en risicovolle speculaties). Ze moeten ook rechtvaardiger worden. De voorbije regeringen hebben wachtrijen en files doen groeien, de grote vissen worden ontzien en de kleine aangepakt: fiscale fraudeurs kunnen hun proces afkopen, maar jongeren vanaf 14 jaar kunnen een GAS-boete krijgen; het fiscaal voordeel voor energiebesparende maatregelen wordt afgeschaft, terwijl Electrabel nucleaire winsten blijft opstrijken; het ge-

zinsbudget daalde, terwijl euromiljonairs amper belastingen betalen. Het is tijd voor meer rechtvaardigheid. Als de traditionele partijen CD&V, Open VLD en Sp.a kunnen, doen ze na de verkiezingen opnieuw verder onder elkaar op federaal niveau. N-VA en CD&V lijken mekaar ook meer en meer te vinden op Vlaams niveau. Deze regeringen zullen opnieuw een belegen, onduurzaam en asociaal beleid voeren. Het beleid heeft een groene shot adrenaline nodig. Zonder Groen in regering is er van groen én sociaal beleid geen sprake. Een echt stemadvies op personen kan ik niet geven, daarvoor staan er te veel sterke kandidaten op onze lijsten. Meer dan 100 jongeren, die een kans verdienen en onze politiek kunnen verjongen. Bovendien staan er een pak sterke, ervaren kandidaten op de lijst die steeds excellente rapporten kunnen voorleggen over hun geleverde werk. Samen Beter Doen is drie keer Groen. Samen kunnen we beter doen en gaan voor een duurzaam Vlaanderen, België én Europa. Dus kan ik enkel oproepen om drie keer Groen te stemmen: voor het Vlaams, federaal én Europees parlement. Die drie niveaus zijn sterk afhankelijk van elkaar. Als je het beleid écht groener en socialer wil maken, moet Groen overal sterk staan. Dit is ook van belang voor Lochristi. De gemeenteraadsverkiezingen zijn intussen reeds meer dan een jaar achter de rug en opnieuw zien we amper iets bewegen op vlak van mobiliteit. We hebben wel de dreiging tot afschaffen van een voor ons toch belangrijke treinverbinding. En bij de heraanleg van één van de straten in de gemeente is men gewoon de fiets vergeten in rekening te brengen. Door nu Groen te stemmen kunnen we samen werken aan een betere mobiliteit en de lokale blokkeringen doorbreken. Stem toekomstgericht, stem Groen.

mei’14

19


Eric kijkt

naar de wereld door Eric

De Wilde

Bij de “goelekes”

W

at ga je daar nu weeral mee doen?” vroeg mijn teergeliefde echtgenote nieuwsgierig, toen ik na een marktbezoek dit bronzen eendje – een oosters bronzen opiumgewicht van zes centimeter groot en een kleine tweehonderd jaar oud – op de salontafel zette. “Een plaatsje geven in de vitrinekast, schat, en er nu en dan even naar kijken en bij wegdromen…”

“Kom baaske, we gaan samen naar de goelekes kijken….” Zalig!

De eerste mooie dagen van het vroege voorjaar zijn gearriveerd. Plots uit het niets – alsof ze er net zijn gedropt door een vroege lentefee – stuiven de eendenkuikentjes over het water; muggen en andere kleine insecten achterna. Zodra moeder eend onraad speurt, kwettert ze alarm; waarop de kleine ukjes als een pijl uit een boog onder haar vleugels bescherming zoeken. Al eens goed bekeken? Weinig dingen in de natuur zijn zo fascinerend als deze kleine zwart-geel gestreepte acrobaatjes, net uit het ei. Niet te verwonderen dat de allerkleinsten onder ons, bij het zien van deze kleine kwakertjes op een-twee-drie in vervoering staan. “Kom baaske, we gaan samen naar de goelekes kijken….” Zalig! Eendjes liggen mij van kleinsaf nauw aan het hart. Toen ik een jaar of vijf was, bracht ons pa er eens een voor mij mee. Het beestje was in onze garage in een lege wijnkist gehuisvest die afgedekt was met een oude rooster uit ma’s elektrische oven. Ik was niet weg te slaan van dit wonderlijke ding. Een paar dagen later echter lag het beestje van mijn dromen met uitgestrekte pootjes, levenloos in het grote blikken deksel gevuld met kuikentjesmeel. Verdriet alom… Alsof het gisteren was. Vanaf dat moment was ik in de ban van die hyperkinetische schepseltjes. Toen ik

20 mei’14

tien jaar later van ons ma een nieuwe ‘anorak’ kreeg, wou ik – om hem in te wijden zeker – er per se eens mee de fiets op. Aan de oever van een sloot, zag ik een moedereend met haar kroost. “Die neem ik mee”, dacht ik meteen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar hoe? Mijn probleemoplossend denkvermogen zorgde ervoor dat mijn dichtgeritste spiksplinternieuwe ‘anorak’ een paar ogenblikken later als draagtas fungeerde. Toen ik achteraf – de koning te rijk – thuis met de vangst arriveerde, en ik fier als een pauw de eendenfamilie uit mijn jas toverde, kon ons ma er hoegenaamd niet mee lachen. Bij nader toezien bleek dat de binnenkant van de jas was ‘besch….’, dat het een lust was. Het was me toen niet zo meteen duidelijk waarom precies ons ma daar zo’n spel van maakte. Een mens kan toch niet alles hebben in het leven!? Soms is het kiezen of delen... toch? Een paar jaar later, toen ik aan het vissen was in de buurt van het Damvalleimeer, kwam Jerome in mijn leven. Het verloren gelopen eendenkuiken zat aan het topje van mijn dobber te pulken, in het gedacht dat het een of het ander insect was. Toen ik de dobber voorzichtig uit het water hief, en het eendje de regenworm aan mijn haak zag kronkelen, was het in een-twee-drie geklonken en bengelde het nieuwsgierig wezentje net boven het wateroppervlak. Het eendenkuiken ging mee naar huis en werd ‘Jerome’ gedoopt. Kleine Jerome liep thuis achter mij aan als een jong hondje en telkens ik met de ‘riek’ naar ons gazon stapte om regenwormen te ‘lutsen’, schoot hij in actie. Wie weet schieten jullie, bij het zien van dit bronzen eendje, een paar ‘goelekes-verhalen’ uit jullie eigen kindertijd te binnen en doen ze jullie even zalig wegdromen… Geniet ervan!


Schattenjacht

Huisbezoek Shirley Temple Het Amerikaanse kindsterretje, geboren in 1928, dat destijds op het grote doek ontelbare mensen hun hart beroerde, is niet meer. Ze stierf op 10 april op de leeftijd van 85 jaar. We hebben ze allemaal ooit wel eens gezien: in een tijdschrift, op de televisie of in de cinema. Wellicht hebben een aantal onder jullie, net als ik, hun ouders enthousiast horen vertellen over deze filmdiva uit hun kinderjaren. De grootste gelukzakken echter zijn degenen onder ons die in hun jeugd de opkomst en het succes van dit kleine filmwonder nog in levende lijve als een euforie hebben beleefd. De uitbundige manier waarop deze laatste groep het steeds heeft/had over de guitige Shirley Temple, zal mij bijblijven. Naar aanleiding van het overlijden van dit fenomenaal zang-, dans- en acteerwonder, bracht ik – eerder lukraak – een aantal iets oudere fans uit grootLochristi een bezoek. Met genoegen laat ik jullie delen in een paar van hun reacties bij het zien van Shirley’s foto.

Marie-Louise (93 jaar)

“Ik weet het nog goed… dat klein ding met haar blonde krullen was beroemd nog voor ze groot was. Ze was voorzeker amper een jaar of vier, vijf, toen ze al kon zingen en zo goed kon dansen! Was dat een vrolijk ding! Met haar guitig snoetje bracht ze iedereen aan het lachen. Ik heb ze in de cinema eens zien dansen met Fred Astaire… je weet wel… die graatmagere acteur die kon tapdansen als géén ander. Temple… iedereen wou per se een film van haar zien. De mensen praatten soms over niets anders. We reden speciaal met onze fiets naar Gent. Als ik mij niet vergis heette die cinema in de Veldstraat ‘Eldorado’… of zoiets. Als je in onze tijd ouders had die je voor zo’n uitstap naar de stad vertrouwden, dan had je een mooie jeugd... (glimlacht).”

Gilberte (87 jaar)

“Kijk nu… dat klein ding met haar krullen, Shirley Temple… Ze is onlangs gestorven. Spijtig dat ze er niet meer is… Toen ik klein was, ben ik samen met mijn tante eens naar een film van haar gaan bekijken. Mens wat is dat lang geleden! In die tijd was ‘naar de cinema gaan’ niet evident. De cinema was

vroeger een verboden iets. Onze ouders hielden ons ‘zo dom als een kieken’ waardoor velen van ons in die tijd achteraf blindelings in hun ongeluk liepen. Neen, even naar de film…dat mocht niet. Onze ouders noemden dat ‘vergef’. In die tijd speelde men echter nog echte, mooie films. Als je nu naar een film kijkt, het steekt mij soms serieus tegen, is het altijd over vechten of moorden. Om het even waar je nu naar kijkt… het is altijd over mensen te kort doen, duvelen of kwetsen. Neen, nu spelen ze niets meer dat in vergelijking op iets lijkt. Shirley Temple… wat vliegt de tijd… het is ongelooflijk lang geleden.”

Doortje (79 jaar)

“Dood..? Serieus…is ze overleden? Maar allé… Hoe heet ze ook weer? Ik zou wel duizend keer haar naam zeggen. Als ik kind was, had ik altijd een foto van haar bij mij. Die foto zat steeds in mijn boekje; het was mijn lievelingsfoto. Het was toch zo’n schoon kind hé…met haar “papiotses’. Kijk eens naar die oogjes jong… en dat kopken haar… zo ongegeneerd… Dat boekje, met die foto in, ging overal met me mee. Ook in de klas haalde ik soms stiekem haar foto eens uit mijn boekje om eens naar haar lief ‘tootsen’ te kijken… Neen, serieus… Shirley Temple… ik had wel een ECHTE foto van haar hé! Mens… zingen en dansen dat dat ding kon! Shirley Temple… met haar platte schoentjes en haar dansende krullekes. Ik ben altijd wel een romantische ‘beze’ geweest jong… Ik zag ooit een film waarin ze met haar grootvader, of was het een kolonel, speelde. Mens, wat zou ik die film nog eens graag terug zien. Op een bepaald moment danste ze samen met een zwarte butler een trap op. Met haar lichtblauw kleedje… was dat mooi… Ik zal het nooit vergeten.” Als ik daarop – dank aan de vooruitgang – op mijn smartphone naar “Youtube” spring en daarbij “Le petit Colonel” intik, vult een paar seconden later het vrolijke tapdansgeluid de woonruimte, en zien we het guitige kindsterretje van weleer samen met de zwarte butler de trap opdansen. Het is alsof de tijd stil staat. Doortje zit als in een tijdscapsule en terwijl ze met overvolle teugen van het filmfragment geniet, verdrink ik totaal onverwachts – het was sterker dan mezelf – in Doortjes stralende glimlach van intense vreugde. Suggesties? Eén adres: famdewilde@telenet.be of 09 355 96 39

mei’14

21


TUINMEUBELEN | LOUNGE MEUBELEN | TUINDECORATIE | TERRASVERWARMERS | SCHADUWZEILEN PARASOLS & HANGPARASOLS | BARBECUES & PIZZAOVENS & PLANCHA’S | BIO -ETHANOL SFEERVUREN

LAAT U VERRASSEN DOOR EEN RUIM EN INSPIREREND ASSORTIMENT

www.egoparis.com

STÉPHANE RAMBAUD VOOR FERMOB

Flagshipstore

Experience shop

Corner

Vliegplein 56 - 9990 Maldegem Tel: 050 71 69 86 Openingsuren: www.vandella.be

Outdoor Cooking Shop

Antwerpsesteenweg 91 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 65 01


9080

nummer

Tijdens een praatje onder mensen van-voorden-oorlog zei er iemand: “Dan uime wei oarmoe bei Gods weerekiëern!” Iedereen kende de uitdrukking maar wat dat juist wou zeggen, daarvoor moesten we even de grijze en kalende hoofden bij elkaar brengen. We kwamen tot het besluit dat het zeer veel betekende want er werd ook gezegd dat iemand geld had “bei Gods weerekiëern.” Nu zouden wij spreken over het toppunt van armoede of eindeloos veel geld. Uiteraard heeft het godsdienstige steeds een grote invloed gehad op ons taalgebruik en het wederkeren van God aan het einde der tijden is daarbij het eindpunt, het hoogtepunt.

... als reden, als antwoord, als uitvlucht of als stopwoord...

Uitsmijders

Ik ben al verscheidene keren aangesproken over het woord “eigenrechtswirts”. Ja, ik wist wel dat het neven en nichten betekende, maar als ze mij vroegen van waar dat kwam, heb ik mij altijd “van krommen oaze geboard” … omdat ik dat niet wist. André Naudts uit de Hoekskenstraat begon er onlangs weer over en vooral dat laatste deel van het woord maakte mij nieuwsgierig en zo kwam ik bij het bij ons minder gebruikte “zwager” terecht waarmee men vroeger de aangetrouwde familie bedoelde (in het Middelnederlands “zweer”). Maar volle nichten en neven zegt Margriet Raman (98 jaar!) noemt men “rechtzwirs” en rechtzweers vindt men zowaar in het Oudnederlands terug. En om er de nadruk op te leggen dat zij echte familieleden waren zal men er wel “eigen” aan toegevoegd hebben!

vruint moar oan

Z

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

ij al begost mee te lochtingn?” vroeg mijn buurman. “De mijn ligt al gesput en als ’t past zal ik ui spoa ne kiëer weere noar uis bringn,” zeijt ee, “moar ‘k zalle ui ruike uuek ne kiëer nuuedig èn om beddekes te muikn want mijn schuuenzeune ee de mijne meegedoan.” “‘k Ben er girn vroeg bei,”proatigen ee moar vuuert,“ sertoe mee da goe weer want als ge wa te lange wacht es ’t er ’t beste af, gelijk da gei verleedn joar uitgespeeld zijt! Ik ei teminstn grief gad: een bedde mee spienuize die zuue dikke stond of ’t oar op nen ond. En ons wortels en ons irbeedn kosten we intijds nie opeetn!” “Moar ui koddebuuen geruiktigen toch nie goe omuuege,” vielik em in de reedne, “’t woas zuust gelijk dat er bruine ziëebe oan de kodn gesmird woas!“ Ee diëed gelijk dat ee da nie guuerd ui. “En andzuun damme gad èn,” zeijt ee, “ ’t woarn lijk koatsebaln. Mee onzen sildree en ons piereië van nen oarme dikke, doar uime soebe keun van muikn veur guuel de prochie!” “Jamoar,” ei ‘k er verzichtig tusschen gekreeën, “van ui anduuve ei nog niet te veele moetn eetn en mee ui saloa woas toch uuek giëen vètn!” “Ei vaneine,” zeijt ee, “de slèkn kwamn van ’t snuchtings vroeg mee guuele bendn van bei ui deur d’ uige gekreupn om oan mijn saloa te zitn!” Koste mei toch nie ouen van te zèen: “En ’t sachternoens gingn ze weere noar uis, zeekre, om van mijn irbeezn te eetn. En oan ’t speur te zien woaren d’er zelfs bei mee schoens oan!”

Ze ee ’n goat in eur and - Ze ’n goat in eur and - Ze ee ’n g in eur and - Ze ee ’n goat in and - Ze ee ’n goat eur an Ze eein ’n goat in eurand and - Ze Ze ee ’n goat in eur goat in eur and - Ze ee ’n go eur and - Ze ee ’n goat in eu d.w.z. Ze verkwist al haar geld

mei’14

23


Profiteer van deze uitzonderlijke aanbiedingen

LOODS 3 - Lochristi

Slagmanstraat 2 - tel. 09.232 21 80 (kruispunt Lozen Boer) Open: Maandag 13.30 u - 18 u Di t.e.m. zaterdag 9.30 u - 18 u Zondag 14 u - 18 u

5

geldig tot 11/5 en tot zolang de voorraad strekt

Ariel vloeibaar wasmiddel

Actilift Regular of Color & Style 3,2 L - 44 scoops

-ideeën k n e h c s e g le Ve ag !! voor Moederd

Speciale actie:

Elders 12,99 €

Op zaterdag 10 en zondag 11 mei bij aankoop vanaf 25 € 1 zak geur Tlichten van 35 stuks GRATIS geur vanille of meiklokjes

nu 9,99 €

Gilette Venus

Tuinset 3dlg

Apparaat + 2 mesjes

zwart- antraciet of wit

50 € TOPPER

Fa douche 250 ml

voor hem & haar

diverse soorten

per 2 stuks Elders 2,59 € per stuk

2,99 €

Elders 9,99 €

nu 5,99 €

Schoonmaakset droogkast

3-delig - past op iedere stofzuiger verkort droogtijd houdt afvoerslang stofvrij verlengt de levensduur van uw droogkast

nu 5,00 €


Pasar,

Lo Actua

vleugels voor je vrije tijd Met de GPS op het juiste spoor…

We helpen je op weg!

Pasar, vereniging voor vrije tijd en recreatie, promoot reeds enkele jaren het gebruik van de wandel- en fiets-GPS. Het is een handig instrument bij het vooraf uitstippelen van je trip en het volgen of registreren van je tocht op het moment zelf. Je GPS is – in tegenstelling tot een routekaart – compact en waterbestendig. Je kan je trip naar wens aanpassen, nuttige informatie toevoegen en accuraat registreren welke weg je exact hebt gevolgd. Deze gegevens kan je achteraf bewaren en bewerken op je pc. Bovendien kan je je tochten digitaal uitwisselen met andere liefhebbers. Daarnaast is het een handig instrument voor nieuwe vormen van recreatie zoals geocaching. Dit is een heuse schattenjacht op basis van routes, raadsels en coördinaten.

Nog geen ervaring met de wandel- en fiets-GPS? Kriebelt het om hiermee kennis te maken? Geen nood! Ook aan jou werd gedacht. Pasar voorziet twee cursussen voor beginners: Op donderdag 22 mei voorzien we

het ABC van de GPS:

Wat is een wandel- of fiets-GPS en wat zijn de mogelijkheden? Welke types toestellen bestaan er? Waarop let je bij aankoop? Welke software is noodzakelijk? Wat is geocaching? Je krijgt antwoord op al deze vragen tijdens deze theoretische cursus.   Praktische info: donderdag 22 mei 2014 om 19.00u Bibliotheek Reinaert - polyvalente zaal, Koning-Boudewijnlaan 6, 9080 Lochristi Bijdrage: leden €3 – niet-leden €5

Ook in Lochristi en omstreken willen we enthousiaste gebruikers bijeenbrengen die ervaringen willen uitwisselen, activiteiten willen organiseren en anderen wegwijs maken met de GPS. Beschik je over een GPS-toestel om te wandelen, fietsen of te geocachen en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in je vrije tijd? Wil je bij een groep enthousiaste medewerkers horen? Organiseer je graag een wandeling, fietstocht, zoektocht, schattenjacht met de GPS? En/of kom je graag met GPSgezinde mensen samen om jullie kennis en sprankelende ideeën over het GPS-gebruik uit te wisselen? Dan ben jij onze man/vrouw om mee te helpen om een “GPS-afdeling” uit te bouwen. Op 8 mei is er

een open opstartvergadering in de polyvalente zaal van bibliotheek Reinaert.

Wat mag je verwachten van deze vrijblijvende avond? • Algemene info over Pasar • Meer info over de werking van een GPS-afdeling • Een gezellige babbel • Een hapje en een drankje Praktische info: donderdag 8 mei 2014 om 19.30u - Bibliotheek Reinaert - polyvalente zaal, Koning-Boudewijnlaan 6, 9080 Lochristi

Op zondag 22 juni kan je deelnemen

in de praktijk

aan GPS

: Een eerste gedeelte van deze cursus behandelt de instellingen van het toestel. Nadien trekken we naar buiten voor gerichte oefeningen: het instellen van een waypoint, het volgen van een track, je weg terugvinden, een geocache zoeken,... Een aantal toestellen zijn uit te lenen voor de duur van deze activiteit. Praktische info: zondag 22 juni 2014 om 13.30u Bibliotheek Reinaert - polyvalente zaal, Koning-Boudewijnlaan 6, 9080 Lochristi - Bijdrage: leden €5 – niet-leden €7 Wens je meer informatie? Interesse om een helpende hand toe te steken? Wil je inschrijven voor een cursus of infomoment? Laat het weten! Neem contact op met Jeroen Claeys, coördinator van Pasar in jouw streek. Jeroen.claeys@pasar.be – 0496/27 60 61 Gelieve naam en contactgegevens te vermelden.

mei’14

25


Was 10 jaar voorzitter van de hondenschool in Merelbeke, kreeg van een vriend en baas van hondenpension de Ark, Geert Watteeuw, te horen dat ze voor de Hijftespurters een nieuwe voorzitter zochten, moest iemand zijn die er de nodige tijd kon insteken, doet dit nu anderhalf jaar en mocht een nieuwe frisse wind laten waaien, er zijn nu ook mountainbikers in de club waarvoor aparte ritten uitgestippeld worden, heeft een 87 leden waarvan een 65 echt fietsende (ze hebben ook zuiver werkende leden), is fier op de goede en meer en meer bekende naam van de Gentse Gordel, moet dan met collega’s zo’n 500 pijlen hangen (voor het mountainbiken zo’n 300) en dat wordt de morgen voor de rit nog gecontroleerd of er toch geen verdwenen zijn, weet dat er in de club een vrouw (Michelien De Backer) Parijs-Brest-Parijs gaat rijden in 72 uur, een trip van 1200 km, zij is ook clubkampioen, de vrouw met de meest aantal gereden kilometers (een 16000). Bij de mannen is dat Staf Bracke die 18000 km op de teller heeft op één jaar tijd, komt met zijn club(leden) aan budget door ritten te organiseren en bedankt ook nog eens de hoofdsponsors De Ark en Stempels Landers

ze hadden iemand nodig die wat tijd had

Dirk - woensdagtweeëntwintigjuninegentien honderdvijfenvijftig 26 mei’14

Geleyte


als ‘t niet regent is ‘t altijd succes Weet uit ervaring dat het weer een zeer bepalende factor is bij fietstochten organiseren, helpt als ondervoorzitter van de Hijftespurters 2 belangrijke evenementen organiseren: De Griete, gereden op 19 april naar Griete, een dorpje naast Terneuzen en de Gentse Gordel op 6 en 7 september, hun grootste rit die meer en meer bijval kent, weet dat er op die 2 ritten zelfs een deelnemer is uit Sint-Truiden, vooral omdat hij hier nog familie kent en bezoek en rit telkens combineert, is blij met de gezonde mengeling van jong en oud en dat ieder op zijn tempo zijn gekozen fietstocht kan afwerken, was vroeger een badmintonspeler in de gemeenteschool van Lochristi, maar voor de pint achteraf zaten de cafés in Lochristi-dorp vol en werd er afgezakt naar De Kneut in Hijfte, en via de uitbaatster leerde hij de Hijftespurters kennen, reed tot twee jaar geleden “De Grote Ardennentocht”, 17 jaar na elkaar Lochristi-Durbuy, 195 à 200 km enkel, en 2 dagen nadien terug, benadrukt nog eens de “Gentse Gordel Tombola” met een Belgische Granvillefiets als prijs (met dank aan Martin Dierickx Fietsen Oostakker), iedere fietser die zich voor eender welke rit georganiseerd door De Hijftespurters inschrijft kan kosteloos deelnemen. www.hijftespurters.be

Antoon - donderdagachtentwintigseptember negentienhonderdvijftig Taelman

mei’14

27


30 jaar uw slaapkwaliteit

Sleepy SLAAP-DNA® DAGEN van za 10 t.e.m. za 24 mei 2014

Tot €595 voordeel* op een individueel instelbare

Ergosleep® Boxspring

"30th Anniversary Edition" BS4 Kom nu langs voor een gratis meting van uw SLAAP-DNA® in de Ergosleep® Belevingsstudio.

Ontdek onze andere voordelen bij uw Sleepy winkel of op sleepy.be.

* Bij afgifte van deze bon in uw Sleepy winkel. Info en voorwaarden op www.sleepy.be. Prijzen en promoties geldig voor aankopen van 10 t.e.m. 24 mei 2014. Vermeld voordeel van toepassing op model vlak 180 x 200 cm. Ook andere afmetingen en elektrisch verstelbare variant beschikbaar. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Promoties onder voorbehoud van modelwijziging en/of einde voorraad.

Uw slaapkwaliteit is uw levenskwaliteit Beleef het bij:

Sleepy GENT-OOSTAKKER

Antwerpsesteenweg 1124, T. 09 355 98 01 Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate. Di-Vr: 9.30u - 18.30u | Za: 9.30u - 18u | Zo & Ma: gesloten Open op afspraak.

www.sleepy.be


De wereld volgens

Linosnede

Woefie en ik luistervinken zo graag als oma en mama gezellig van vroeger vertellen.

mei’14

29


Hendrik spo(r)t Elke maand gaat Hendrik Haes op zoek naar de (on)bekende (amateur)sporter en het verhaal achter zijn of haar vereniging.

Flik-Flak

Zaffelare

Op 10 mei etaleren de gymnasten van ‘Flik-flak Zaffelare’ hun kunnen tijdens hun jaarlijkse turn- en dansshow. Lesgeefster Anne-Sophie Matthys vertelt vol enthousiasme over haar tweede thuis.

Anne-Sophie Matthys is een gekend gezicht in deelgemeente Zaffelare. Zo maakt ze al enkele jaren mee het mooie weer bij de lokale KLJ meisjes, waar ze mee actief is in de leiding. Daarnaast geeft Anne-Sophie turn- en dansles bij ‘Flik-flak Zaffelare’, waar ze zich bekommert om de leden vanaf het eerste middelbaar. Ze omschrijft een uur dansles geven als pure ontspanning, en haalt er een enorme voldoening uit om de gymnasten week na week hun grenzen te zien verleggen. De belangrijkste doelstelling voor Anne-Sophie is dan ook bereikt wanneer haar poulains een mooie show kunnen neerzetten, al geeft ze graag toe dat een extra beker in de prijzenkast toch altijd haar persoonlijke ambitie is. Met het grote enthousiasme van een trainster die het elke keer beter wil doen, vertelt ze in superlatieven over hoe trots ze kan zijn op de vooruitgang van haar groep, en hoe de club voor haar een tweede thuis is. Naast lesgeefster is Anne-Sophie ook zelf actief, in het demoteam van de club, en droomt ze ervan om ooit eens te mogen meedansen in een videoclip. Het zou voor de net 20 geworden studente Biologie en Wiskunde de ultieme beleving zijn. ‘Flik-flak Zaffelare’ bouwde gedurende zijn twaalfjarige bestaan stevig uit, en tikt vandaag af op maar liefst 433 leden. Hun lessen voor jong en oud gaan meestal door in de Zaffelaarse sporthal ‘’t Veerleveld’. Ook de turnzalen van de lagere scholen van Zaffelare en Sint-Laurens Wachte-

30 mei’14


Sportrubriek

beke zijn niet veilig voor het turn- en dansgeweld, net als de sporthal van domein Puyenbroeck. De club biedt voor ieder wat wils aan, en geeft zowel recreatieve als competitieve gymnasten de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontplooien. De dansgroep is ingedeeld in twee leeftijdscategorieën voor de wedstrijden: junioren en senioren. Bij het turnen is er de keuze tussen de trampolinegroep en de airtrackgroep. De trampolinegroep springt voor zowel trampoline als dubbele minitrampoline op het niveau derde en vierde leerjaar. Vanaf het vijfde leerjaar moet er een keuze gemaakt tussen drie niveaus: A, B of C. Hierbij zijn ze op dit moment gericht op het B-niveau. Het doel is om, net als dit jaar, volgend jaar te kunnen aantreden op het Vlaams kampioenschap. Bij de airtrackgroep oefenen de gymnasten salto’s, flikflaks en zoveel meer op een soort van plat springkasteel. Het is een veilige manier om spectaculaire dingen aan te leren, ook als niet supergetrainde gymnast. Zij kunnen hun talenten showen op de recreatornooien en behaalden al vaak goede resultaten en medailles. Trots vertelt Anne-Sophie over de sterke vooruitgang binnen alle wedstrijdgroepen op turnniveau, en hoe de club onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ ook op jonge leeftijd er steeds meer in slaagt om grenzen te verleggen. Dankzij goede mond- aan mondreclame draait de club goed, en hoeven ze geen initiaties te geven. Geïnteresseerde kinderen kunnen tijdens de maand september proeflessen komen volgen, en krijgen zo rustig de kans om te ontdekken of ook zij door de ‘Flik-flak Zaffelare’-microbe worden gebeten. Om de ouders kennis te laten maken met de passie van hun kinderen organiseerde de club recent een gymnast-oudertraining. Hierbij konden ouders, broers en zussen zelf aan de slag onder het goedkeurend oog van de lesgevers. Tijdens het voorbije paasweekend vertrokken de flikflakkers op vrijdagmiddag voor hun jaarlijkse sportweekend, dat ze naar traditie samen met de turnclub uit Kieldrecht organiseren. Na wat kennismakingsspelletjes op vrijdagavond mochten de gymnasten zich op zaterdagvoormiddag afwisselend uitleven op de airtrack, met dansen, of bij spelletjes binnen en buiten. Na de middag trok het jonge geweld richting zwembad, om daarna de dag af te sluiten met een spelletje ‘één tegen allen’. Hierbij moesten de gymnasten het tegen de lesgevers opnemen door uitdagingen tot een goed einde te brengen. We zijn benieuwd wie uiteindelijk aan het

langste eind trok. Voor de oudere kinderen was er ook nog een nachtspel voorzien, en bij het ontwaken op zondagochtend bleken de paasklokken te zijn langsgeweest. Eenmaal alle paaseitjes vakkundig binnengespeeld, kregen de kinderen opnieuw een gevarieerd aanbod van sport en spel, met voor ieder wat wils. Na de middag werd de terugtocht aangevat, zodat de kinderen op zondagavond ook thuis konden controleren of de paasklokken op de afspraak waren geweest. Op 10 mei vindt in de sporthal van Puyenbroeck de jaarlijkse turn- en dansshow plaats. Het is een kans voor de gymnasten om hun talent in de kijker zetten, en voor veel van hen een dag waar enorm naar toe geleefd wordt. Al een tweetal maand wordt druk gerepeteerd, want elke groep brengt die dag een eigen act. Zowel in de namiddag als ’s avonds hebt u de kans om een kijkje te komen nemen, want om praktische redenen wordt de show twee keer opgevoerd. De lesgevers zullen dan ook een oude traditie terug in ere brengen en zelf hun kunnen etaleren. Nieuwsgierig? Via de website www.flikflakzaffelare.be en de facebookpagina ‘Flik flak Zaffelare’ kan u met de club kennismaken.

mei’14

31


TUINCENTER - ANDRE DE STERCKE

Feestelijke Opendeur 1 mei tot en met 4 mei 2014

GRATIS SHOW

PROMOTIES KORTINGEN

legende

Tuincenter

4de prijs 3de prijs 2de prijs 1ste prijs

AndrĂŠ De Stercke aanleg tuinen - opritten sterk in fijn werk

KRAS & WIN ALTIJD PRIJS!

Herbert Verhaeghe

Marjan Berger

David Vandyck

Tyana

Elke Taelman

Luc Steeno

TUINCENTER ANDRE DE STERCKE Antwerpsesteenweg 21A - 9080 Lochristi - tel. 09 355 61 34 www.tuincenterdestercke.be - info@tuincenterdestercke.be

WWW.WEBSHOPDESTERCKE.BE


Dendanku

Redactie Sofie Hesters

Rubriek van het warme hart

Een doorgeefluik en ketting van vriendschap. Een hartelijk boeket van dank van de ene Lochristinaar aan de andere. Wie de dankjewel-ruiker ontvangt, kan hem een maand later doorgeven aan iemand die hij of zij zelf weer in zijn of haar hart draagt. Natuurlijk met verse bloemen!

Deze maand: een welgemeende dankjewel van Veronique Vantroys aan

Hilde De Clercq

Leentje, een dikke merci voor het mooie dankjewel-boeket... het kwam totaal onverwachts maar deed véél deugd en je weet... jullie Ewoud blijft altijd in mijn hart! Mijn bloemen gaan naar iemand die ik nooit genoeg kan bedanken voor wat ze deed toen mijn wereld (en die van de ganse familie) héél plots op zijn kop stond. Ik vind het super dat ik haar op zo’n originele manier eens kan bedanken. Hilde, een goeie 3 jaar geleden was je gewoon “een vriendin”. Toen stierf totaal onverwachts “ons lore” in haar slaap (de 15-jarige dochter van mijn zus). In volle examenperiode ontfermde je je toen over onze 3 dochters Emma, Lena en Marthe. Je bracht ze eten, zorgde voor opvang na school van de kleinste,... waardoor Erwin en ik zoveel mogelijk in Kortrijk konden zijn bij mijn zus en de familie die eerste emotionele dagen en weken... Sindsdien is onze vriendschap héél close :). Ik heb je al een paar keer gezegd dat ik zoiets nooit voor jou terug kan doen (of hoop dat het nooit nodig zal zijn) maar bij deze “Je bent er éne met een hart van GOUD!”. Knufff, Vée Hiernaast wil ik toch nog enkele andere Lochristinaren bedanken die doorheen de jaren voor mij – als inwijkende West-Vlaming sinds ‘92 – héél belangrijk waren: mijn gezin en schoonfamilie, mijn jarenlange lieve onthaalmoeder Brigitte en poetsvrouw Jacqueline die ondertussen van hun pensioen genieten, mijn ‘verpleegkunde-vriendinnen’ Sofie en Hilde, al wie een hart (gehad) heeft voor Chiro Beervelde en zovelen meer. Door jullie heb ik me steeds welkom gevoeld in Lochristi!

boeket geschonken door:

mei’14

33


De Lootse

Rubriek voor, door en van iedereen die van kunst houdt

Simonne De Visscher In kunst mag het, even buiten de lijntjes kleuren, en dat doen we hier dan ook: kunstenares Simonne De Visscher woont nu niet meer in Lochristi, maar is er toch geboren en getogen. Zodoende, onder het mom ‘één keer van Lochristi, altijd van Lochristi’, stellen we haar graag aan u voor.

A

lhoewel ik geen inwoner ben van Lochristi voel ik me nog steeds een beetje ‘Loots’. In Nummer 9080, met zijn boeiende reportages, volg ik nog wat er reilt en zeilt in mijn geboortedorp via artikels van en over mensen die ik nog ken. Een artikel lezen in het ‘Loots’ is terugkeren naar mijn roots. Lochristi was toen nog een dorp. Ik werd er thuis (in ‘den bouw’) geboren in een bijzonder strenge winter: 1942. De doop gebeurde bij de stoof in de woonkamer, maar werd in de kerk overgedaan, kwestie van zeker te zijn. Mijn echtgenoot verbaast er zich over dat ik er geen hoge religieuze roeping aan overhield. Mijn kinderjaren en jeugd in Lochristi waren heel belangrijk in verband met de ontwakende liefde voor de natuur en daarmee verbonden het schilderen. Nog steeds is schilderen voor mij een speciale natuurervaring. Een beetje nostalgisch denk ik aan mijn vakanties op de boerderij van mijn grootouders op “’t Hoeksken”. De geur van hooi en bloeiende kamperfoelie, de heerlijke melk recht uit de koeienstal, de smaak van kersen van de reuzegrote boomgaard, woelen in warme aarde tijdens het aardappelen rapen... Lochristi is voor mij ook verbonden met de naam Theo De Cooremeter, een kunstenaar in hart en nieren. Als kind zag ik hem met een groepje schilderen ‘achter de bouw’. Dat gaf die vonk bij mij, een gevoel van: dat wil ik ook doen! Theo kruiste vaak mijn pad. Hij was mijn tekenleraar in de humaniora waar ik natuurlijk lid was van het schilderclubje dat hij leidde. Later werd hij mijn collega in het Lyceum van Wachtebeke. Nog later, toen ik

34 mei’14

Theo woonde toen in Mendonk. Hij trok met ons de natuur in. En dat was het, schilderen in de natuur, wat een uitdaging.

Kgaswani nature reserve


kunstenaar

17oktober 2013 Tsutsombeni plakkerska

mp

11-18 oktober 2013 schilderen Vergelegen Kamferbomen

in Sint-Lucas wat uitgekeken raakte op het afschilderen van foto’s ging ik bij zijn schildergroep. Theo woonde toen in Mendonk. Hij trok met ons de natuur in. En dat was het, schilderen in de natuur, wat een uitdaging. Geleidelijk ging ik mijn eigen weg. Het buiten schilderen, het zogenaamd pleinairisme, had me te pakken. Aanvankelijk trok ik er op uit in de omgeving om mijn schildersezel neer te zetten. Onze tuin was toen nog te jong om me te boeien. Na 40 jaar is die tuin uitgegroeid tot een oase van wilde schoonheid. Mijn echtgenoot Raf Vermeulen is avontuurlijk en heeft een reismicrobe. De verhalen over zijn jaren in Congo spreken vaak boekdelen. Ik zit met een schildervirus, ook ongeneeslijk. Die twee aandoeningen leven samen in een perfecte symbiose. In 1987 startten de zogenaamde schilderreizen. Aanvankelijk de Franse Provence en Cevennen, het binnenland van Spanje, Corsica, Italië, Sicilië, Slovenië, Engeland. Andere continenten brachten nieuwe avonturen en vooral nieuwe inspiratie. In mei is er bij ons thuis een tentoonstelling met onder andere de werken die ik maakte tijdens onze laatste reis naar Zuid-Afrika. Schilderen in de natuur bleek niet altijd zonder risico : schilderen in een ‘plakkerskamp’… op de vlucht voor een neushoorn (een verhaal apart) … Dit zal de dertiende episode worden van een videoreeks op youtube over mijn schilderavonturen. Iets over mijn manier van schilderen. Men heeft allerlei etiketten op mijn werk geplakt, onder andere die van impressionist. Ik schilder gewoon veel buiten zoals de impressionisten. Ik voel me ook geen landschapschilder, dat is me te beperkend. Voor mij zijn heel wat natuurelementen inspirerend. Het begon met bloemen. Hoe kan het anders als je opgegroeid bent in Lochristi, de bloemengemeente van toen met de beroemde begoniafestivals waar wij als kinderen maar al te graag aan meehielpen?

Momenteel boeit me meer de wilde natuur, ongewone oude bomen zoals de baobabs in het noorden van Zuid-Afrika en de kamferbomen in Vergelegen Wine Estate, de arganbomen in Marokko, de olijfbomen langs de Middellandse Zee, de monumentale ficusbomen in Indonesië en Sri Lanka. Rotsen en water zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie, voor mij zijn watervallen dan ook kleine paradijzen. In 2007 schreef Rik Sauwen in de monografie over mijn werk iets over mijn ‘stenen tijdperk’. De ontdekking der mineralen was een nieuwe wereld die voor mij openging, brokjes geschiedenis van onze aarde, voor velen onbekend, daarom noemen sommigen deze schilderijen abstract, voor mij zijn ze een boeiende en mysterieuze realiteit. Dit aspect van mijn werk laat me toe in mijn atelier te experimenteren met nieuwe technieken, zeker waar het mineraal zelf deel uitmaakt van het schilderij.

Rotsen en water zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie, voor mij zijn watervallen dan ook kleine paradijzen.

Op 10, 11, 17 en 18 mei 2014 tussen 14 uur en 19 uur Jagerstraat 5 - 9070 Destelbergen Tentoonstelling van recente schilderijen. Open tuin in samenwerking met de Landelijke Gilden. Tijdens de tentoonstelling worden videomontages getoond over de reisavonturen van Raf en Simonne Info: tel. 093557319 e-mail: simonne_de_visscher@hotmail.com website: simonnedevisscher.be youtube kanaal: http://www.youtube.com/channel/UCCgjCnZCl3E5p1dLu-Ymcg

mei’14

35


Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting

Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be www.mikeinterieur.be

Onze troeven Maatwerk is bij ons echt op maat gewerkt

Hoe wij werken: Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeĂŤn gekoppeld aan onze suggesties op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeĂŤn worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.


29 juni: familiedag

Lo Actua

“Vrienden van Chiro Zaffelare” daagt jullie uit: SPEEL MEE!

V

rienden wie? “Vrienden van Chiro Zaffelare” is een netwerk van ouders van leden en sympathisanten die een achterban vormen voor de Chiro en hun leiding. Ze helpen waar nodig en hebben ook, op vraag van de Chiro, de koppen samen gestoken voor het organiseren van een familiedag. Wat mooi past binnen het jaarthema van de Chiro dit jaar: ‘Wijk uit!’ Dit jaarthema heeft als doel de buurt en de Chiro dichter bij elkaar te brengen. Daarom is niet alleen familie welkom maar ook buren, vrienden, oudchiroleden en leiding, andere jeugdverenigingen uit de buurt, ... Hou alvast 29 juni vrij van 14 u. tot 17 u. voor een rasechte Chironamiddag zoals in de ‘goeien ouwe tijd’ en voor iedereen ongeacht leeftijd en geslacht. Dus ook papa’s, broers, nonkels, buurmannen zijn welkom. Er is voor ieder wat wils!

Concrete informatie volgt later met mogelijkheid tot inschrijven voor deze FAMILIEDAG!!

megaformidabelespectaculairegenialefantastischesupercoole HOPELIJK BEN JIJ ER BIJ!!! Vragen? Contacteer Marjolein Verheedt (marjolein_verheedt@hotmail.com)

waarheen in

Lochristi Muziekschool Lochristi VZW schouwburg NTGent op 23, 24 en 25 mei met Musical Footloose Muziekschool Lochristi VZW mag ondertussen 25 kaarsjes uitblazen! Reden genoeg om te feesten, en daarmee weten ze in Lochristi ondertussen al eventjes wat dat betekent. Ondertussen is het de 3e keer dat Muziekschool Lochristi vzw een grootste musical uitvoert, waarvan 5 jaar geleden met “The Wiz” het de eerste keer was in het mooie kader van het NTGent. Ditmaal wordt het dus Footloose, een dans- en swingmusical waar het dynamische en eigentijdse karakter van deze muziekschool helemaal naar voor komt. Met deelnemers die volledig uit het eigen leerlingenbestand zijn gegrepen, ondersteund door een professioneel live-orkest en een extern koor Malaika uit Lokeren die de muzikale omlijsting verzorgen. In totaal zullen er meer dan 100 deelnemers op het podium staan! Persoonlijke headsetversterking, pro-

fessionele technische omkadering en een leuk eigentijds decor en verzorgde kostumering maken het plaatje af! Ze zien het groots in Lochristi. Zo hebben ze bijvoorbeeld celebritypeter Bert Verbeke achter zich, die zijn roots diep heeft gegraven in deze muziekschool. De huidige musicalrichting is namelijk door hem destijds – 7 jaar geleden – samen met Debbie Crommelinck, opgericht. De affiche is het resultaat van een wedstrijd waar deelnemers de kans kregen om een ontwerp op te stellen, met als hoofdprijs een iPad mini en combiticket voor een festival naar keuze. Met meer dan 40 deelnemers is deze een groot succes gebleken. Creativiteit troef dus in Lochristi en omstreken, en dat kan je eigenhandig komen bewonderen op 23, 24 en 25 mei 2014 in NTGent! Tickets kan je bestellen via www.musicalfootloose.be

Met KWB Lochristi op bezoek bij melkveebedrijf De Cuyper- Vandenbroucke in Lokeren op 23 mei

Reeds 5 generaties werken ze op een duurzame en diervriendelijke manier met louter Holsteinkoeien. Een deel van de melk wordt er sinds 1995 verwerkt tot hoevezuivel, met als specialiteit ambachtelijk ijs. Dit wordt precies het volgende gedeelte van het bedrijfsbezoek: de productie van 25 ijssmaken en 12 sorbet soorten, met nadruk op afgewerkte ijs desserten … van schepijs tot diverse ijstaarten, geschikt voor iedere gelegenheid. Daarnaast worden er andere artisanale zuivelproducten vervaardigd, zoals kazen, yoghurt, boter en verse karnemelk. Tenslotte worden we in de bedrijfswinkel verwend op een degustatie van vanilleijs. Info/Inschrijven: Marc Van Hoorde , tel.09/355.91.52 of mail marc.van_hoorde@skynet.be Deelname prijs voor KWB leden: 3 € / niet leden 4 € p.p. U bent ingeschreven na overschrijving op het rekeningnummer: BE24 8903 9403 4138. We verplaatsen ons met eigen wagen (carpooling mits afspraak) naar het bedrijfsadres: Eksaardebaan 7 Lokeren (aan het kruispunt „rust van Leopold” LINKS afslaan). Het bezoek vangt aan om 14.00 u. en duurt ongeveer anderhalf uur.

mei’14

37


het

klaverke vier of ‘t klein batonneken... Laura Buysse Dank je wel Lucas! Hallo, mijn naam is Laura Buysse. Op 18 januari ben ik 3 jaar geworden. Ik woon in de Hoekskensstraat te Lochristi samen met mijn mama, papa en oudere zus Helena. Samen met mijn zus ga ik naar de Sint-Elooischool te Zeveneken. Ik zit samen met mijn vriendjes in de eerste kleuterklas bij juf Nathalie. Een toffe juf!

1

Als huisdieren heb ik 3 kippen. In het weekend knutsel ik graag en speel ik graag buiten met mijn fiets of speel ik in mijn zandbak. Nu zou ik graag het klavertje vier doorgeven aan Chanouk Bracke uit Beervelde. Groetjes, Laura

Chanouk Bracke Bedankt Laura voor het klavertje vier.

2

Dag iedereen, ik ben Chanouk Bracke en woon in Beervelde samen met mijn zussen Lotte en Tess, en mijn broer Wout. Ik zit in het 2de leerjaar op basisschool De Sprankel in Beervelde. Daar kijk ik alle dagen uit naar wat meester Kristof en juf Kim voor ons in petto heeft. Als ik niet naar school moet ben ik meestal buiten te vinden tussen de koetjes en de kalfjes bij ons thuis en bij meme en pepe. Mijn hobby’s zijn gaan basketten bij BBC Sparta Laarne onder leiding van mijn superleuke coach Nathalie. Op zondag ben ik op het chiroplein te vinden in Beervelde en om de 14 dagen ga ik op zondag bij oma en opa, want zij zorgen dan voor lekker eten en veel speelplezier met mijn twee neefjes en nichtje. En omdat dit altijd pret verzekerd is geef ik nu graag het klavertje vier door aan mijn neefje Senne uit Zaffelare.

38 mei’14


‘t klaverke vier

Amber Verlee Hoi, Ik ben Amber Verlee en woon met mijn papa, mama en grote zus in Zeveneken.

4

Binnen een paar weken doe ik mijn communie en is het afgelopen voor mij in de Sint-Elooischool. In September start ik in St-Teresia. Ik ga mijn vrienden en vriendinnen toch wel missen! Gelukkig zitten de meesten ook in de jeugdbeweging KSJ waar we nog met elkaar gaan kunnen ravotten. Ik kijk er al weer naar uit om begin juli samen op kamp te gaan. Mijn grootste hobby is echter voetbal: ben supporter van Sporting Lokeren, maar het liefst van al voetbal ik zelf, momenteel bij de U11 van VKN Beervelde. Mijn papa is mijn trainer en mijn pepe mijn trouwste supporter. Bij deze geef ik de baton door aan mijn neefje Jari.

3 Senne Van Weymeersch

Hallo iedereen, dankjewel Chanouk voor het klavertje vier. Ik ben Senne Van Weymeersch, ik ben bijna 3 jaar en woon samen met mijn mama, papa, grote broer Thibaut en kleine zus Nena in Zaffelare. Mijn grote broer is 12 jaar en samen met hem verken ik de wondere buitenwereld. We gaan op zoek naar beestjes in de wei, rijden met onze fiets doorheen de veldwegel en zijn zelfs bij regenweer niet binnen te houden. Mijn kleine zus van 10 maand is momenteel verzot op ‘kiekeboe’ spelletjes. Hiervan krijgen we allebei de slappe lach. Als Thibaut huiswerk maakt en Nena haar middagdutje doet, speel ik graag met plasticine. Ik geef het klavertje door aan Amber Verlee.

mei’14

39


Vernieuwd design, minder uitstoot, minder verbruik ...

kom de vernieuwde Polo gewoon bij ons in de showroom ontdekken!

AUTOCENTER STEVENS BVBA Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi

Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

cv De Leefboom Vastgoedmakelaars

Dekenijstraat 18 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be info@deleefboom.be BIV 205.909 & 503.564

maatwerk in vastgoed

ver k oop - verhuur - pro j ec t o n t wi k k e l i n g - gr a t i s a d vie s & w a a r d ebep a l i n g

Panden te koop:

Lochristi - Bosstraat: zeer rustig gelegen bungalow op 1.000m² - 3 slpk - badk - kkn - ruime garage - aparte garage - cv op mazout - centraal gelegen - EPC: 406 (UC 1449087) - Wg - Gvkr - Gdv - Vv -Vg Prijs: 319.900€ Nieuwe prijs!

Lochristi - Hortensialaan:

Ruime HOB - mooie living met toegang tot ruime veranda - woning met groot potentieel - ingerichte kkn 2 badkamers - dubb. garage - EPC: 223 (UC 1451282) - Wg - Gvkr - Gdv - Vv - Vg Prijs: 365.320 €

Wachtebeke - Dorp: recent duplexappartement met 2 slpk. Ingerichte kkn en badk., terras voor en achter - EPC: 273 (UC 49899) - WG - Gvkr - Gdv - Vv - VG Prijs: 161.250€

Oostakker - L. Derachestraat: stijlvolle nieuwbouwwoning op 355m² met 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers, lichtrijke living, inpandige garage en zuidgerichte tuin EPB: 67- WG – Gvkr – Gdv – Vv – VG Prijs: vanaf 384.500 €

Ideale investering:

EN BOUWGROND Lochristi - Pauwstraat

2 loten bouwgrond zonder bouwverplichting van 746m² en 749m² 195.000 € per lot

Evergem, Oostakker, Wachtebeke

verschillende bouwgronden zonder bouwverplichting te koop!

Wondelgem

Evergem

moderne lage energiewoningen – nieuwbouw – 3 slpk – ingerichte keuken en badkamer – achterliggende garage – opp. vanaf 271m² Prijs vanaf: 249.063 € (excl. kosten)

stijlvolle lage energiewoningen – nieuwbouw – 3 slpk – ingerichte keuken en badkamer – garage – opp. vanaf 273m Prijs vanaf: 240.394 € (excl. kosten)

Riete Dries:

Sassevaart:

Panden te huur: Lochristi - Dorp Oost 89: Mooie appartementen met 1 of 2 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer Prijs vanaf: 590 €/maand + 40 € algemene kosten/maand

Zaffelare - Rechtstraat: bungalow met 2 slaapkamers, ruime living, bureau, ingerichte keuken en badkamer - EPC: 916 Prijs: 720 €/maand

Lochristi - Dorp West: gelijkvloersappartement met 1 slaapkamer, ingerichte keuken en badkamer, ruim terras en autostaanplaats - EPC: 225 Prijs: 615 €/maand

Zwijnaarde - Eedstraat: prachtig ruim appartement met 1 slaapkamer, ingerichte keuken en badkamer, ruim terras, gelegen nabij UZ en bedrijvenpark Zwijnaarde - EPB: 200 Prijs: 710 €/maand

Lochristi - Dorp Oost 64: Prachtig duplexappartement met 3 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer, ruime terras Prijs: 725 €/maand


Mei

kalender Wekelijkse Sportreeksen Looptraining Lo Runners - Gezinsbond Lochristi - donderdag 19.30 u tot 20.30 u sportterreinen Bosdreef - zondag 10 u tot 11u prov. Domein Wachtebeke - info: alexdewart@yahoo.com, 0498/80 85 24 Volley - Gezinsbond Lochristi - dinsdag 20 u tot 22 u sportzaal GBS K. Boudewijnlaan - info: www. gezinsbondlochristi.be of alexdewart@yahoo.com 0498/80 85 24 Dans & Ballet Arabesk - dinsdag 16 tot 21 u & donderdag 17 tot 20 u - Witte Zaal VBS Sint-Jozef Tineke Boel 0486 29 32 32 Yoga kvlv Lochristi - donderdag, Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid.boone@ skynet.be, 09/355 90 00 Turnen kvlv Lochristi - maandag, turnzaal Edugo van 20 tot 21 u - nadinevk@gmail.com, 0497/12 69 45 Zelfverdediging Ju -Taï Jitsu Ju -Taï Jitsu School Damoi Kwaï - zaterdag van 9 tot 11 u & dinsdag van 19.30 tot 21.30 u in sporthal Zaffelare - 09/355 85 38, 0475/34 48 56 - 0475/34 48 57, www.damoikwai.be Wekelijkse Fietstochten kvlv Zaffelare i.s.m. Landelijke Gilde - vertrek kerk Zaffelare 13.30 u info Rosette 0485/36 55 73

Start-to-Run in Zaffelare

kvlv Zaffelare - 20 u aan sporthal ’T Veerleveld Sabien 0485/97 10 95 - maandag en woensdag

Vroegochtendwandeling aan de Etbos

Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Voer uw activiteiten in op www.nummer9080.be onder kalender.

ticketinfo: arabeskticket@gmail.com

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - om 5 u ter hoogte van de Etboshoeve aan de Zuidlede - info: a.m.philips@gmail.com, 09/355 03 57

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi

Maandag 5 mei 2014

Zondag 18 mei 2014

- 13.30 u start Lochristi Dekenijstraat - info: www. gezinsbondlochristi.be, Frans Clierinck: 09 355 63 77 of Maria Van Acker: 09 355 29 54

van 8 tot 10 u - volwassenen 12 euro, vanaf 6 jaar 7 euro en jonger gratis - info: www.ocmwlochristi.be

Fietsende grootouders - Gezinsbond Lochristi

Lijndansen oefenles

kvlv Beervelde - 19.30 u De Kring, Kloosterstraat info: b.e.a@skynet.be, 0474 30 10 68

Woensdag 7 mei 2014

Fiets je fit met kvlv Beervelde

woensdagen in mei & juni - start om 19 u De Kring, Beervelde info: Ingrid 09 355 96 37 na 18u

Donderdag 8 mei 2014

Crea - kookles: Eetbare cadeautjes

femma Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat Zaffelare - info: 093568333, 093552987, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

Open opstartvergadering - Pasar

voor enthousiaste GPS-gebruikers met als doel het oprichten van een Pasar GPS-afdeling - zie Lo Actua

Zaterdag 10 mei 2014

Opendeur: kleuterschool Persijzer Zaffelare

van 13.30 tot 18 u - spelenmarkt, schminkstand springkasteel, tombola - Gratis inkom - van 14 tot 15 u: Afrikaanse Djémbe voor klein en groot.

± 90 km richting Huise-Lozer - 9 u parking Gemeenteschool - Louis Dhaese, 09/355 80 77

Ontbijtbuffet O.C.M.W.-Lochristi

WIK concerteert tussen oldtimer tractors OTL Lozen Boer, Pauwstraat 166

Waterkriebels - Prov. domein Puyenbroeck

14-16 u start bezoekerscentrum parking 1- puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be of 09/342 42 17

Gezinsfietstocht - kvlv Lochristi

vertrek Dekenijstraat - info: http://www.kvlvlochristi.be

Dinsdag 20 mei 2014

Naaisalon: start reeks van 5 naailessen

femma Lochristi - oude gemeenteschool Zeveneken, Hoekstraat om 19.30 u - info: katelijn@skynet.be, 09/355 20 77 - inschrijven ten laatste 12 mei - volgende lessen: 27/05, 03/06, 10/06, 17/06

Fietstocht Lourdes- kvlv Lochristi

vertrek Braamstraat - info: http://www.kvlvlochristi.be

Shownamiddag - Prov. dom. Puyenbroeck

met David Vandyck, Wendy Van Wanten en Christoff info: www.puyenbroeck.be/evenementen

Woensdag 21 mei 2014

Kookles ‘picknick’ - kvlv Lochristi

atletiekclub STAX Destelbergen - 19 u sportterreinen Sint Lievens en Stax, Admiraaldreef Destelbergen - maandag en woensdag - www.stax-ac.be, kristof. de.clercq@oost-vlaanderen.be of 0496/59 76 30

Zondag 11 mei 2014

keukens edugo - info: http://www.kvlvlochristi.be Donderdag 22 mei 2014

Ontbijtbuffet O.C.M.W.-Lochristi

Bedevaart naar Oostakker - Lourdes

van 8 tot 10 u - volwassenen 12 euro, vanaf 6 jaar 7 euro en jonger gratis - info: www.ocmwlochristi.be

kvlv Hijfte - de H. Mis begint om 20 u - info: Jacqueline 09/355 70 19

Woensdag 30 april t/m zondag 4 mei 2014

Dinsdag 13 mei 2014

Info-avond - Pasar

goes jukebox - 3 mei: Comedy night met Bas Birker en Henk Rycaert - 4 mei: Lodejopolis: spel, manillentornooi en upcyle café

19.30 u Reinaertbibliotheek Lochristi - info: desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68 - www.markantvzw. be/lochristi

Vrijdag 2 mei t/m maandag 9 juni 2014

Donderdag 15 mei 2014

Ten huize van Hans Kitslaar, Hoekskensstraat 126 vrijdagen & zaterdagen van 14 tot 19 u - zondagen van 10 tot 19 u - www.kitslaar.be

om 20 u - kaarten: Skoebidoe, UDW-slaapcomfort 0486 07 49 18

Zaterdag 3 mei 2014

Femma’s Cultuuruitstap te Zaffelare

Start-to-Run in Destelbergen

Meer dan wijn alleen, Suidafrikaanse 30 april: Antz Trax - 1 mei: Lodejo Quiz - 2 mei: Lodejo wynproevery - markant Lochristi Lodejofeesten 2014 - Jeugdhuis Lodejo

Kunsttentoonstelling

8ste orgelconcert in Kerk Zaffelare Vrijdag 16 mei 2014

femma Lochristi - Bert Vervaet gidst ons doorheen de ± 40 km richting Zele - 14 u parking Gemeenteschool Zaffelaarse geschiedenis - om 18.45 u kerk Zaffelare - info: katelijn@skynet.be, 09/355 20 77 - Maurice De Bruyne 09/355 60 27

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi WIK concerteert en herdenkt 14-18

De Draaiende Spoelekens

Orphanimo, Koning Boudewijnlaan - 15.30 u concert, kvlv Beervelde - De Kring, Kloosterstraat 16 u de Last Post Glasjuweel maken kvlv Beervelde - De Kring, Kloosterstraat - info: wilZondag 4 mei 2014 lems.katr@skynet.be of 0492 27 29 42 Kwb garageverkoop kwb Lochristi - verkoop in ‘open-garages’ van 9 tot 17 Zaterdag 17 mei 2014 u - info: eddy.verhofste@skynet.be of www.kwb.be/ Dancing in Time afdeling/lochristi Dans en Ballet Arabesk Lochristi - Zaal: Aula Br. Ebergiste, Stropkaai 38 b, Gent om 15 u & 19.30 u -

over dit type toestellen voor beginners - zie Lo Actua

Shownamiddag - Prov. dom. Puyenbroeck

met Lindsay, Nicole & Hugo en Luc Steeno - info: www. puyenbroeck.be/evenementen

Vrijdag 23 mei 2014

KWB Lochristi bezoekt MILI-hoevezuivel 14 u Eksaardebaan 7, Lokeren - Info/info: marc. van_hoorde@skynet.be, 09/355 94 52

Lochristi quizt

vtbKultuur Oost-Vlaanderen - 20 u Jeugdlokalen Orphanimo - info www.vtbkultuur.be/oost-vlaanderen

Vrijdag 23 & zaterdag 24 mei 2014

Tweedaagse aan zee te Oostende

femma Zaffelare - in Oostende ‘hotel Princess - info: 093568333, 093552987, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

Vrijdag 23 t/m zondag 25 mei 2014

Musical Footloose

Muziekschool Lochristi VZW - vrijdag 20 u, zaterdag 15 u & 20 u, zondag 15 u - in Schouwburg NTGent Sint-Baafsplein 17 - www.musicalfootloose.be

mei’14

41


Lo Actua

YOUR LIFE ondernemers inspeelden op de tijd rijzen de POP-UP’s als paddenstoelen uit de grond. Vandaar dat vele Het is het nieuwste begrip in onze sociale samenleving . De laatste maanden nog veel zullen volgen. etc. in het verhaal van “ POP-UP”. We mogen zeker zijn dat de komende hype, en hierdoor wijzigden de klassieke winkels, restaurants, bars, uitstraalt”. karakter en visie eigen een id, geheimzinnighe die locatie een van chemie is de De juiste definitie van POP-UP is een hele grote uitdaging . “ POP-UP Het draait om lef p. Het is veel meer dan enkel goed koken of de mensen in de watten leggen. Het moet conceptueel en visionair zijn met een doordacht ondernemerscha de jonge ondernemer van 25 jaar, Leys Ladislas Dixit . originaliteit” en passie rmogen, doorzettingsve en eigen signatuur voor het leven die enkel kan bereikt worden door de een horecaondernemer voor totaal beleving. Story telling is hierbij zeer belangrijk. Waarom koos die nu zijn 3 de zaak opende. POP-UP gaat nog meer dan de horeca om een d van een onderneming – de kaart, met welke exclusieve producten word er gewerkt? De persoonlijkhei die bepaalde kleur, wat is de betekenis, van de naam, wat staat er op willen authenticiteit, gezien gasten en Klanten de keuze van de klant, en dat niet enkel in de horeca. louw identiteit – word trouwens meer en meer de belangrijkste factor van gerealiseerd worden dan op vaste lo gemakkelijker zijntijdelijk steeds principe in die – pop-up via kan Die producten en diensten immers steeds meer op elkaar gaan lijken.

POP-UP... de nieuwe trend?

Ladislas Leys uitLocaties. steeds in dit type horeca. Maar dan heb je wel heel creatieve geesten nodig. En dat zien we niet

chis de jonge ondernemer van het jaar Na een korte uitleg Pop-Up

vele ondernemers inspeelden op de tijd rijzen de POP-UP’s als paddenstoelen uit de grond. Vandaar dat Het is het nieuwste begrip in onze sociale samenleving . De laatste hype, nog veel zullen volgen. maanden komende de dat zijn zeker mogen We in het verhaal van “ POP-UP”. en hierdoor wijzigden de klassieke winkels, restaurants, bars, etc. karakter uitstraalt”. Het moet conis de chemie van een locatie die geheimzinnigheid, een eigen visie en De juiste definitie van POP-UP is een hele grote uitdaging . “ POP-UP ceptueel lef en eigen signatuur voor het leven dan enkel goed koken of de mensen in de watten leggen. Het draait om en visionair zijn met een doordacht ondernemerschap. Het is veel meer die nu zijn 3 de zaak opende. POP-UP originaliteit”. Dixit Ladislas Leys de jonge ondernemer van 25 jaar, die enkel kan bereikt worden door de doorzettingsvermogen, passie en

Zijn derde concept >> zijn eerste pop-up

POP-UP?

Fleur de lys, je eerste POP-UP was ‘Fleur de lys’?

gaat wat is de betekenis, van de zeer belangrijk. Waarom koos een horecaondernemer voor die bepaalde kleur, nog meer dan de horeca om een totaal beleving. Story telling is hierbij naam, en meer de belangrijkste meer trouwens word – identiteit uw – onderneming een van d De persoonlijkhei wat staat er op de kaart, met welke exclusieve producten word er gewerkt? steeds meer op elkaar gaan lijken. en gasten willen authenticiteit, gezien producten en diensten immers factor van de keuze van de klant, en dat niet enkel in de horeca. Klanten creatieve geesten nodig. En dat héél wel je heb dan Maar locaties. vaste op dan worden gerealiseerd Die kan via pop-up – die in principe steeds tijdelijk zijn- gemakkelijker zien we niet steeds in dit type horeca. eerste POP-UP “Fleur de lys”. leven in. Ladislas Leys de jonge ondernemer uit Lochristi. Opende zijn Na een korte uitleg over wat POP-UP juist omvat, gaan we even het echte Hier volgt zijn korte levensomvatting en zijn uitspraak over zijn POP-UP

Ladislas Leys: “POP-UP is het nieuwste begrip in onze sociale Ladislas Leys: “In 1980 begonnen mijn ouders met restaurant Leys in Lochristi wat samenleving. De laatste tijd rijzen de POP-UP’s als paddenstoelen een begrip werd in de horecawereld. Na 30 jaar werd het tijd dat de kinderen de uit de grond. Vandaar dat vele ondernemers inspeelden op de touwtjes overnamen en ‘het zeil terug opspanden’. In 2009 startte ik samen met mijn broer Xavier Leys, Les 2 freres op als home cooking hype, en hierdoor kwamen ook de klasconcept. Dit gaat stijgende lijn doordat de mensen sieke winkels, restaurants, bars, etc. in kinderen de touwtjes overnamen en heel begrip werd in de horeca wereld. Na 30 jaar werd het tijd dat de In 1980 begonnen mijn ouders met restaurant Leys in lochristi wat een meer en meer gaan feesten. Voor elke gelegenheid het verhaal van “POP-UP”. We mogen Startte 2009 In opspanden. terug het zeil gaan feesten. Voor elke gelegenheid concept. Dit is echter in stijgende lijn doordat de mensen meer en meer ik samen met mijn broer Xavier Leys, Les 2 freres op als home cooking makenom een onze klanten gebruik van onze diensten om zeker zijn dat er de komende maanden maken onze klantengebruik van bistro te starten in Waregem het texas van vlaanderen. Parijse typische idee het op ik kwam 2012 In budget. hun onze diensten om een gepersonaliseerd feest te geven naar een gepersonaliseerd feest te geven naar hun budnog veel zullen volgen. Vooral uit eer voor mijn grootouders werd dit totaal concept verkocht Paris. De bistro in Waregem werd een groot succes, en in februari 2014 die in de jaren 30’ die en typische bistro hadden in Saint Germain – get. In 2012 kwam ik op het idee om een typische De juiste definitie van POP-UP is een hele aan investeerders. In afwachting van mijn toegewezen POP-UP als bar a manger. Fleur de lys” De feestzaal van het restaurant kreeg een herbestemming nieuw concept in gent, had ik plots het idee een POP-UP te openen. “ Parijse bistro te startenworden in Waregem het ‘Texas van grote uitdaging. ‘POP-UP is de chemie POP-UP is in mijn ogen een zeer geeft voor iedereen inspiratie. Een bron van sociaal contact, de leuke creaties die kunnen gecreëerd belangrijk aspect in onze samenleving het brengt mensen terug meer in Vlaanderen’. Vooral uit eer product voor inmijn grootouders van een locatie die geheimzinnigheid, energie noem ik het die je overspoelt de kijker te plaatsen. Pop-up overkwam van Amerika met als bedoeling reclame stunt of om een met ongeziene uitdagingen en mogelijkheden. Het is echter een hype die die in de jaren 30’ een typische inbistro hadden in een eigen visie en karakter uitstraalt’. stores zijn niet meer weg te denken de tijdelijkheid. Pop-up stores zit standaard aanbod, zijn dé verrassing van de winkelstraten. De kracht uit het straatbeeld vind ik persoonlijk. Ze zetten zich af tegen het Saint Germain – Paris. De bistro in Waregem werd Het moet conceptueel en visionair zijn kenmerken zich door een exclusief en tijdelijk is echter een aangename belefenis betekenen ze de ideale stap naar offline ondernemen. De POP-UP formule karakter en maken van shoppen weer een beleving. Voor online retailers een groot succes, en in februari 2014 werd dit met een doordacht ondernemerschap. voor iedereen. Het is veel meer dan enkel goed koken of de mensen in de wat- totaal concept verkocht aan investeerders. In afwachting van mijn nieuw concept in onze POP-UP. gauw in het ten leggen. Het draait om lef en eigen signatuurTotvoor leven Gent, had ik plots het idee een POP-UP te openen: “Fleur de lys”. De feestzaal van het die enkel kan bereikt worden door een doorzettingsvermogen, restaurant kreeg een herbestemming toegewezen als POP-UP als bar à manger. POPpassie en originaliteit’. POP-UP gaat nog meer dan de horeca om UP is in mijn ogen een zeer belangrijk aspect in onze samenleving: het brengt mensen een totaalbeleving. Story telling is hierbij zeer belangrijk. Waarom terug meer in sociaal contact, de leuke creaties die kunnen gecreëerd worden geven koos een horecaondernemer voor die bepaalde kleur, wat is de voor iedereen inspiratie. Een bron van energie noem ik het, een die je overspoelt met betekenis, van de naam, wat staat er op de kaart, met welke ongeziene uitdagingen en mogelijkheden. Het is een hype die overkwam van Amerika exclusieve producten wordt er gewerkt? De persoonlijkheid van met als bedoeling een reclamestunt te zijn of om een product in de kijker te plaatsen. een onderneming – uw identiteit – wordt trouwens steeds vaker Pop-up stores zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, vind ik persoonlijk. de belangrijkste factor van de keuze van de klant, en dat niet Ze zetten zich af tegen het standaardaanbod, zijn dé verrassing van de winkelstraten. enkel in de horeca. Klanten en gasten willen authenticiteit, gezien De kracht zit in de tijdelijkheid. Pop-up stores kenmerken zich door een exclusief en tijdelijk karakter en maken van producten en diensten immers steeds meer op elkaar gaan shoppen weer een beleving. Voor lijken. Die kan online retailers betekenen ze de via pop-up ideale stap naar offline onder– die in prinnemen. De POP-UP formule is cipe steeds echter een aangename belevenis tijdelijk zijn voor iedereen. – gemakkelijker gerealiseerd worden dan op vaste locaties. Maar dan heb je wel heel creatieve geesten nodig. En dat zien we niet steeds in dit type horeca.

Pop-up stores kenmerken zich door een exclusief en tijdelijk karakter en maken van shoppen weer een beleving.

www.fleurdeleys.be donderdag tot zondag van 12 tot 24 u

42 mei’14


Zondag 25 mei 2014

Vrijdag 30 mei t/m zondag 1 juni 2014

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 14u30 aan Terwestbrug te Moerbeke-Waas - info: marcmartens1953@hotmail.com, 09/345 78 63

Kunsthappening met Lootse kunstenaars: Katrien Hesters, Hilde Van Puyenbroeck, Katrijn Schatteman, Fred Schatteman, Trees De Brabander, Hans Van Hilst, Christine Ostyn en Rita Bracke - vrijdag vanaf 20 u- zaterdag vanaf 11 u - zondag vanaf 11 u - in Brasserie Bavo Mendonk

De Turfmeersen op zijn Zondags

Ecogolfwandeling - Prov. dom. Puyenbroeck 14-16 u ingang golf Puyenbroeck - info: www. puyenbroeck.be, 09/342 42 17

Maandag 26 mei 2014

Avonduitstap naar Gent met gids kvlv Hijfte - info: Diana 0478/38 49 73

Kunst in brasserie bavo

Zaterdag 31 mei 2014

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi

± 40 km richting Waarschoot - 14 u parking Gemeenteschool - Alex Buysse 0473/61 17 17

Mei-activiteiten t.e.m. 30 september:

2 educatieve projecten in Provinciaal domein Puyenbroeck - start aan bezoekerscentrum parking 1 - info: puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen. be of 09/342 42 17: Fotozoektocht (parcours van ongeveer 6 km) & Wie past er niet in het rijtje? (voor kinderen jonger dan 10 jaar)

Dinsdag 27 mei 2014

Leesgroep - kvlv Beervelde 20 u De Kring, Kloosterstraat

Vrijdag 16 mei t/m maandag 19 mei:

Wijkfeesten Hoeksken Meivelling - Locatie: weide aan rond punt in Hoekskensstraat - Vrijdag 16 mei: 18 u After Work-Party met

Badmode en lingerieshow gebracht door ’t Sensueeltje met SPECIAl-ACT door de LADIES VAN S.V. ZAFFELARE - 20 u Koppelbiljart - Zaterdag 17 mei: 19 u FEESTMAALTIJD - 21.30 u: optreden BRAZILIAANSE SAMBASHOW - 23 u: Dans met DISCOBAR - Zondag 18 mei: 18 tot 20 u Vip-avond voor de sponsors met optredens van Dr. Fred & The Medicine Men, gratis inkom voor iedereen - dans met DISCOBAR - Maandag 19 mei: 12 u DINER - DANSANT VOOR SENIOREN - Zang en dans verzorgd door JOHAN COCKAERT - 14 u Gratis koffie met taart voor de inwoners van de wijk en gratis tombola, buiten de wijk - € 4/persoon- 20 u Meivelling met optreden van de vendelzwaaiers van Hyfte - 21 u Receptie: iedereen welkom - 21.30 u Optreden van RUDY JONES - dans met DISCOBAR.

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 70 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Advocatenkantoor Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be Deconinck & Deblauwe Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be Gert Coolsaet Zavel 30 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 - Gsm: 0497.436 166 Gert.coolsaet@telenet.be Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be Linda De Coninck Beelbroekstraat 105a - 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Artsen

Kinderarts Dr. Tom Vercruysse Dorp-West 37 - 9080 Lochristi Tel: 09.2799997 (raadpleging na afspraak)

Boekhouders - Accountants Fiscalisten

e g i t t Nudressen

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be

e staan? eld te mmer9080.b m e v k fo@nu o o r ie uh t in Wenst contact me Neem

CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89

Studiebegeleiding & Personal Coach

CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09.355 24 63 E-mail: info@crvb.info

a

Podologie

Ann Bieseman Langenakkerlaan 61 9080 Lochristi Gsm: 0477.75 18 69

Xanthippe Strikt individuele studie- en personenbegeleiding. Middenjury, naschools, bijlessen. Dorp-West 138 - 9080 Lochristi www.xanthippe.be - Tel. 0476.27 28 70

DPO Accountants en Belastingconsulenten Jeroen Vandewalle Weerstandshof 17 - 9080 Lochristi Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker E-mail: jeroen.vandewalle@dpo.be www.dpo.be

Art Of Life Coaching Persoonlijke begeleiding, ADHD & Life Coach Smalle Heerweg 225 9080 Lochristi 0494.85 85 47 - enkel op afspraak www.artoflifecoaching.be

Dierenartsen

Wit-Gele Kruis Lochristi Dorp West 88 - 9080 Lochristi 09.356 60 60 - lochristi@wgkovl.be 24u/7d - alle mutualiteiten

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse Steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139 Dierenarts De Cubber Tim Hoekskensstraat 39 - 9080 Lochristi gsm: 0478.37.87.98 www.dierenartsdecubber.be

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478.47 00 67

Logopedie

Jill De Smet Logopraxis - Logopedische praktijk Bevrijdingslaan 21- 9080 Lochristi Gsm: 0486.61 31 97 - www.logopraxis.be

Thuisverpleging

Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Antwerpsesteenweg 6/0002 - 9080 Lochristi jeroen.cottenier@gmail.com - Gsm: 0495.65 76 89 Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7 Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

mei’14

43


Villa

Johanna

Dirk Van Kerkvoorde afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Lentekeuzemenu aan 40 euro

Menu geldig tot 25 mei 2014 volgens marktaanbod steeds mogelijk ingen wijzig e klein

Roomsoepje van asperges **** Sashimi van makreel groene appel, wasabi OF Pladijsfilet, karnemelkpuree, grijze garnalen OF Vlaamse asperges met breydelham, eitje en geklaarde kruidenboter **** Lamskroon vergezeld van een lamsstoofpotje, gratin OF Kalfsribeye rosado, onze klassieker garnituur van het moment OF Op vel gegaarde zalmfilet tjes enkele asperges, puree van erwtjes, nieuwe pata **** Nagerechtentorentje **** Formule aperitief, wijn, water en koffie aan 16 euro pp. Supplement zon-en feestdagen 2 euro pp.

Op weekdagen ook korte LUNCH aan 20 euro

Op zaterdagavond en zondagmiddag wordt enkel het menu geserveerd

Openingsuren

• maandag gesloten • dinsdag- tem zondagmiddag open vanaf 11u45 (zondag enkel keuzemenu) keuzemenu aan 40 € of seizoensgebonden lunch aan 20 € • ‘s avonds enkel open op vrijdag en zaterdag vanaf 18u15 enkel keuzemenu aan 40 €

Om onze klanten in de bloemetjes te zetten, bieden wij de jarigen graag ons menu aan aan halve prijs (€ 20 ipv € 40) en dit elke middag tot 14 dagen na uw verjaardag. (ook op vrijdagavond, jarige vergezeld van minstens één volbetalende, niet geldig op zaterdag, zondag en feestdagen)

Antwerpsesteenweg 43 - Lochristi tel 09 342 85 02 villajohanna@skynet.be - www.villajohanna.be

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


Lo Actua

Start van

Lochristi

Sterk Damiaanactie-dorp op 15 mei 2014

Z

oals reeds gemeld in het januarinummer krijgt Lochristi in 2014 de eretitel Sterk Damiaanactiedorp na Stabroek (provincie Antwerpen) in 2012 en Herne (Vlaams-Brabant) in 2013. De Damiaanactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de melaatsen. Zij werken aan duurzame opvang van leprapatiënten in 14 landen onder meer in samenwerking met Artsen zonder Grenzen. Al lang mag de actie op steun en sympathie rekenen in Lochristi en dit in toenemende mate. Je verwacht het niet direct in onze gemeente, maar inderdaad, wij behoren tot de besten. Daarom deze eretitel, die ook een aansporing wil zijn en een hart onder de riem om verder te werken. De Damiaanactie mocht hierbij rekenen op de volle medewerking van het Lootse gemeentebestuur.

J. Rheinberger en H. Stamm. De orgelwerkgroep biedt aan de aanwezigen een kleine receptie aan om samen na te praten. Kaarten zijn in voorverkoop te bekomen bij Pasquali (Moleneinde) en UDW (ZaffelareDorp). Dit keer valt er nog meer te beleven.

Na het orgelconcert volgt nog een ludiek aspect: de voorstelling van een nieuw bier, gebrouwen door de plaatselijke specialisten van de Proefbrouwerij van Lochristi-Hijfte.

Bij de uitwerking van deze actie wil men zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande, lokale evenementen. Toen de Orgelwerkgroep Zaffelare voorstelde om de Damiaanactie te steunen groeide het idee om het eerstvolgende orgelconcert als start te gebruiken. Naar jaarlijkse gewoonte gaat dit orgelconcert door in de kerk van Zaffelare, dit jaar op donderdag 15 mei om 20 u. Het gerestaureerde, romantische orgel wordt bespeeld door Sandra Van der Gucht (iemand met Zaffelaarse roots), begeleid door violiste An Pareyn. Zij brengen werk van onder meer F. Mendelsohn,

De burgemeester van Herne zal tijdens dit muzikaal gebeuren officieel de fakkel doorgeven aan de burgemeester van Lochristi. Er wordt ter ere van Damiaan een muzikaal nummer gebracht. Bij deze gelegenheid wordt ook het prachtige beeld ingehuldigd dat Markus Bundervoet beitelde voor de kerk van Zaffelare. Hij maakte in blauwe hardsteen en in zeer sobere lijnen een sprekend beeld van Damiaan De Veusder, de man die met zijn persoonlijke engagement een keerpunt betekende in de benadering van lepra en andere armoedeziekten.

Na het orgelconcert volgt nog een ludiek aspect: de voorstelling van een nieuw bier, gebrouwen door de plaatselijke specialisten van de Proefbrouwerij van LochristiHijfte. Het is een “Sterke Damiaan” van 9° in flessen van 75 cl die verkocht zullen worden aan 6 euro. Iedere aanwezige zal dit bier voor de eerste keer ter plaatse mogen proeven. Ivan Lybaert zorgt voor aangepaste glazen. Maar kopen kun je alleen buiten de kerk, want ook al is het voor de goede zaak, bier verkopen past er niet en daarmee kunnen we leven met een “Sterke Damiaan” uit Hijfte ten voordele van mensen die het meer nodig hebben dan wij. Bert Vervaet

U i tn odigin g

Orgelwerkgroep Zaffelare

&

organiseren

8 Orgelconcert ste

donderdag 15 mei 2014 om 20 uur. mei’14

45


Feestlocatie

Vergader- en ontmoetingsruimte Familie- & communiefeestjes Verjaardagsfeestjes

Verhuur feestlocatie Locatie - info: Nerenhoek 70a - 9080 Zaffelare - T: 0473 67 17 15 of 0474 82 48 08 - info@janaplants.be -

janaplants

– 40% – 60% – 50%

Moleneinde 43 - Zaffelare - tel: 09.355 19 45 Open: dinsdag tot zaterdag: 9.30 tot 12 en 14 tot 18.30 uur - Vrijdag open tot 20 uur - Zondag: 10 tot 13 uur - Maandag gesloten

1 jaar GRATIS batterijen

HOORCENTRUM

NORMAN

bij aankoop van een hoorapparaat*

Rijschool Gratis nazicht & onderhoud Zeveneken

Openingsuren: Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30 Zaterdag: Enkel op afspraak

Openingsuren: Maandag: 14.00-17.30 Dinsdag: 9.30-12.00 14.00-17.30 Dorp-West 5 Woensdag: 9.30-12.00 14.00-16.00 9080 Lochristi Donderdag: 14.00-17.30 Vrijdag: 09 355 969.30-12.00 14.00-17.30 16

Theoriecursussen op aanvraag Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27 Anti-lawaai www.rijschool-zeveneken.be oordoppen op maat

1 jaar GRATIS batterijen

OORTEST GRA(zoTIndSer H medisch doel) Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be www.hcnorman.be

Gratis nazicht & onderhoud * met een maximum van 36 batterijen

Onze gemeenteraadsleden

Eva Paelinck

Anti-lawaai oordoppen op maat

bij aankoop van een hoorapparaat*

info@hcnorman.be Zaterdag en buiten openingsuren: op afspraak

Tom De Sutter

– 70%

Marc Bollaert

Onze OCMW-raadsleden

Els Van Caelenberg

Ivan Lybaert

Contactgegevens vindt u op de webstek: lochristi.n-va.be

Koen Bieseman

Rik Van Leemputten


De middenstand regeert het land minder dan ooit tevoren

De kleinhandelaar wordt steeds vaker door de grote spelers van onder de kerktoren verjaagd. Of anders trekken ze zelf wel de deur dicht, zoals Martine, omdat net geen vijftig jaar andermans goed verstellen, meer dan lang genoeg is. door

Carmen De Vos

Martine’s Naaiboetiek, Dorp Oost 3 te Lochristi. Sinds 1965 Toen van Bloembinderij Naudts nog lang geen sprake was, hielden de juffrouwen Vandenberghe daar naast de deur hun mercerie, winkel in garen en band, en voorzagen zo in hun eigen onderhoud. Julietta was de baas, Maria volgde en Martha deed de keuken. Martine Van Sompel (nu 72) volgde naaischool op EDUGO en kocht bij hen haar gerief. Zelfstandig worden was toen nog niet zo ingewikkeld, ze nam de winkel over en mocht afkorten zo snel ze kon. Stock die niet verkocht geraakte, moest ze niet eens betalen. Een winkeltje van een kleine vier meter diep, meer was het niet, stoffen werden uitsluitend op staal verkocht. Zaken doen was eenvoudig en stress was nog niet uitgevonden. Werk en huishouden waren licht te combineren, kinderen trokken toen nog hun plan. Haar zoontje zat meer dan eens een uur lang te verweken in zijn badtobbe omdat er volk in de winkel stond. Anderzijds, pannenkoeken bakken tussendoor ging prima. In 1987 verhuisde Martine haar boetiek naar de overkant van de straat. Honderd meter diep ineens mevrouw, plaats genoeg om het aanbod van knopen, ritsen, broekelastieken, stikzijde, pressiontjes, garen, breiwol aan te vullen met veelkleurige rollen stof; met slaapmode volgens tijdloze trend en lingerie die vlees verhult waar het niet vrij mag zijn. Een gedachte die de wereldverbeteraar in me er toe aanzet te noteren dat sommige mannen ook beter aan de afspanningslingerie zouden gaan. Aan stock vernieuwen deed ze niet, wat niet verkoopbaar meer was, ging mee naar Joegoslavië. Vroeger raakte alle voorraad trouwens gemakkelijk uitverkocht, de mensen naaiden meer dan nu. Nu is haar clientèle met haar mee verouderd, er komt minder jong volk, er blijft gemakkelijker overschot over. Martine ging prat op dienstbaarheid en op “reparaties die ge niet ziet”. Of zoals haar Roger het zegt: “Vreemden kan ze niks weigeren, met mij heeft ze daar minder moeite mee.” Martine lacht eens en denkt er het hare van. En of hij de vuilbakken wel niet vergeten buiten zetten heeft vanmorgen. Op 15 mei is het ermee gedaan, dan trekt Martine de deur, beige geverfd en sinds enige tijd wat losjes in de hengsels, voor de laatste keer achter zich dicht. Maar voor die tijd kan u nog even bij haar terecht.

Hoort dat aan, alles moet weg: Stoffen aan 5 à 10 euro / meter Ondergoed aan 5, 10 of 15 euro /stuk Kom dat zien en wuif haar uit, zoals het een instituut bekomt. Vaar wel, Martine. (Of zeg ik beter ‘scooter wel’, weg uit het plaatselijk decor, op naar zeeën van vrije tijd en haar dat zonder oordeel in de war van onder de helm uitkomt.) www.facebook.com/carmendevos.photography

mei’14

47


de

Lootsche baton

4 1

3 2

We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

1

Katleen De Stobbeleir verlaat even haar naaiclubje, Lo-Stitchy, om een bezoekje te brengen bij Jochen om daar zijn kookpotten uit te schrapen. Jochen, maak er maar iets lekkers van!

Waauw thx Katleen, nooit gedacht dat ik de eer zou krijgen, ik neem de baton met veel plezier aan. De wereld is klein. Katleen en ik kennen elkaar van in onze middelbare schooltijd, verloren elkaar uit het oog maar toevallig wonen we nu beiden in Lochristi en hebben we elkaar terug ontmoet. LEUK! Ik ben Jochen Audenaert, uitgeweken Laarnenaar, die sinds een 6-tal jaar samen met mijn vriendin Charlotte en onze kids Jade (5 jaar) en Milo (3 jaar) een stulpje hebben in de Cijnsakkerweg. Waarschijnlijk één van de kleinste straten van Lochristi maar wel vol ambiance!

Ons gezinnetje is ongelofelijk hectisch maar met veel fun. Net zoals Katleen zijn we professioneel druk bezig. Ik als District manager bij Telenet en Charlotte als Account specialist douane & BTW bij Volvo Car Belgium. Daarbuiten hebben we geen “zittend gat”. Ik hou ervan om alles eens te kunnen doen en merk dat 24 uren in een dag vaak tekort zijn. Tennis, hockey, fietsen, joggen zijn hobby’s die ik graag doe maar te weinig toe kom. Ik heb ook de kookmicrobe te pakken en volg nu mijn 6de en laatste jaar koksschool te Spermalie in Brugge. Heerlijk om gezellig te kunnen koken voor vrienden en hier lekker creatief in te zijn. Onlangs heb ik met enkele kookvrienden een kookclubje opgericht om onze uitspattingen ook na onze koksschoolavontuur te onderhouden. Charlotte haar hobby’s zijn het naaiclubje dat ze samen met Katleen heeft opgericht en waarin de beide madammen al knap wat kleertjes in elkaar geflanst hebben. Als mijn vriendin de kleertjes niet zelf creëert dan koopt ze deze, en ja nu kom ik naadloos tot haar 2de hobby: shoppen. Tussendoor zoeken we af en toe nog eens de zon op en dat is dan natuurlijk het ideale moment om te relaxen. De baton wil ik doorgeven aan Danny Coppens uit Beervelde, zaakvoerder van de drukkerij Coppens waarboven we een tijdje gewoond hebben. Een mooie tijd! Ik wil Danny en ook de rest van de familie dan ook danken voor de leuke herinneringen en vriendschap! Danny it’s all yours!

48 mei’14

Jochen en Charlotte, bedankt voor de baton, jullie waren toffe buren. Ik ben Danny Coppens en woon al sinds mijn geboorte in Beervelde. Een echte Beerveldenaar dus. Eerst in het Dorp, nu in de Hospitaalstraat. Ik ben ongehuwd.

2

Samen met een broer Koen ben ik aan de slag in onze drukkerij, dit samen met nog 2 medewerkers Hans en Tineke waar we steeds kunnen op rekenen. We hebben de drukkerij overgenomen van ons pa, Oscar, die ze in 1958 heeft opgericht. Ondertussen bestaat die dus reeds 56 jaar. Ik sta in voor het voorbereidend werk, de prepress zoals het technisch noemt. Het is een job waar ik voldoening en uitdaging in vind en die garant staat voor vernieuwing. Ook het contact met de klanten valt enorm mee. Veel vrije tijd heb ik niet, ik probeer deze dan ook zo nuttig mogelijk in te vullen. Ik hou van een goed, spannend boek. Muziek kan me enorm ontroeren en ik sta open voor alle stijlen, klassiek en modern. Ik heb vroeger zelf veel gemusiceerd en nog in orkestjes meegespeeld maar door tijdsgebrek is dit nogal in het verval geraakt. Ik probeer het de laatste tijd soms nog eens op te rakelen maar zal er toch meer energie moeten insteken en terug wat lessen volgen aangezien de finesse er uit is. Ook kan ik enorm genieten van een wandelreis met vrienden of een citytrip. Ik ga het liefst naar Barcelona, een erg verjongende stad met heel veel cultuur, mooie klassieke en moderne architectuur (oa Gaudi) voortreffelijk eten. Ik raad iedereen aan die daar verblijft eens tapas te proeven in de Mercart de la Boqueria, of in één of andere tapasbar in de kleine, smalle straatje zoals Barcelona er 100-den heeft. Sinds enkele jaren volg ik zeillessen en een zeildagje op onze Noordzee of de Nederlandse Oosterschelde en/of het Grevelingenmeer laat ik in het weekend nooit links liggen. Eens voldoende ervaring droom ik ervan om ooit eens al zeilend de oceaan over te steken. Ik geef de baton graag door aan Filip Mallems, directeur van het RVT in Zeveneken. Ik heb enorm veel bewondering voor wat hij en zijn team verwezenlijken bij hulpbehoevende ouderen.


Dank Danny voor het doorgegeven stokje.

3

Ik ga reeds 57 jaar door het leven met de naam die mij in St.-Amandsberg werd gegeven, Filip Mallems. Negen maanden oud en ik verhuisde reeds naar Lochristi. Met een ommetje over Gent en Desteldonk, de eerste jaren van mijn huwelijk met Gerda De Cock (hiep hiep hoera dit jaar 35 jaar geleden), belandde ik in Zeveneken. Dicht bij het werk wonen is een zegen. Slechts 5’ op de fiets en ik zit aan mijn bureau, als directeur van WZC St.-Eligius. Met een 120 medewerkers zijn we wellicht één van de grotere werkgevers van Lochristi. Dit vertel ik toch met een zekere fierheid. Na 32 jaar met een hele groep enthousiaste medewerkers voor het woonzorgcentrum van de Zusters Kindheid Jesu te werken kunnen we een heel vooruitstrevende en verscheiden dienstverlening aanbieden. Wat de lezer misschien kan interesseren is dat ik als jonge gast 7 jaar lang de Speelclub van Chiro Reinaert heb geleid. Ook ben ik een tweetal jaar hoofdleider geweest. Ik vermeld dit graag omdat voor mij de jeugdbeweging een heel goede leerschool is geweest om later ook leidinggevende capaciteiten verder te ontwikkelen. Nu ontmoet ik ook in de zorgvoorziening af en toe een ‘speelclubber’ van toen die zorg opneemt voor een bejaard familielid. Dit is steeds een leuke knipoog naar begin van de jaren 70. Ook in de beginjaren van SC Begonia Lochristi, voor de fusie met SK Beervelde natuurlijk, speelde ik met mijn broers Alex, Geert en Henk bij de jeugdploegen. Ons vader zaliger Jean Mallems is er nadien actief gebleven, uiteindelijk als voorzitter van de club. Wat ik toch even wil vertellen is dat ons mama minstens één (twee, drie!) wasmachine(s) versleten heeft aan al de ‘modderwas’ van de jeugdvoetbal. Nu is ons gezin 4 kinderen en 8 kleinkinderen rijk. Voor ‘moeke en vake’ een drukke tijd, maar het was nooit anders. Toch vinden we tijd om te wandelen en te fietsen en met de mobilhome er op uit te trekken, of naar de Hoge Venen waar we een bijzonder plekje hebben gevonden. Nog zo’n liefhebber van de Ardennen is Erika. En op die manier is er een brugje geslaan om het batonneke aan haar door te geven.

De Lootsche baton

4

Bedankt Filip voor de baton. Hallo iedereen, ik ben Erika Gentils, geboren in 1982 in Halle Zoersel (provincie Antwerpen, in de kempen). Het is een heel mooie streek en ik kom er nog heel graag. Toch woon ik heel graag in Zaffelare (al 10 jaar), ik hou van de mooie begoniavelden en de weiden omrand met populieren. Ondertussen ben ik 9 jaar getrouwd met Henk Mallems. We hebben een groot gezin, Henk had voor we trouwden al vier kinderen Ellen, Pieterjan, Sara en Jasper. Jasper is de enige die nog bij ons woont samen met zijn vriendin Emmelie, de anderen wonen zelfstandig. Henk en ik hebben samen ook drie kindjes. Drie prachtige meiden waarvan Jasmijn de oudste van de drie is. Op 6 april is ze zeven geworden en mag in mei haar eerste communie doen... spannend! Rozie is de middelste, ze wordt zes op 23 juli. Ze kijkt er erg naar uit om in september te mogen starten in het eerste leerjaar, leren lezen, schrijven en rekenen net zoals grote zus. Op 21 februari is er nog een klein meisje bij gekomen. Ze wordt helemaal vertroeteld door Jasmijn en Rozie, ze denken dat het een levend popje is. Maar Madelief geniet met volle teugen van alle aandacht die ze krijgt! Elke vakantie gaan we naar Herbeumont, een prachtig dorpje in provincie Luxemburg dicht bij Bertrix. Daar heb ik werkelijk mijn hart verloren. De rust, de stilte en de natuur zijn hier overweldigend. Hier kom ik echt tot rust. Het is er ook heel fijn voor de kinderen, ze kunnen spelen in de bossen, kampen bouwen, in bomen klimmen of bij warm weer een duik nemen in de Semois. Er lopen hier nog veel wilde dieren rond. Een grote groep edelherten, vossen en een everzwijn kwamen we al tegen op een van onze wandelingen. Graag geef ik de baton door aan mijn collega op microflor, Eline van Streydonck.

mei’14

49


Dranken

U hoeft niet ver te lopen om uw drank

De Wispelaere en wijnen aan te kopen.

Open: Woensdag 13.30 - 18 u I Donderdag en vrijdag 9 - 12 u en 13.30 - 18 u I Zaterdag 9 - 12 en 13.30 - 17 u

Lindestraat 108 Gent-Desteldonk tel: 09.355 65 27

UITZONDERLIJKE STOCKVERKOOP POTTEN & TERRASPOTTEN 3 en 4 mei met of zonder aangepaste kamerplant (hydrocultuur)

3 mei: 9u-17u doorlopend 4 mei: 9u-13u exclusieve, éénmalige particuliere verkoop

KIES/BETAAL/NEEM MEE!(grote potten worden thuis geleverd) Nature at Work, Haenhoutstraat 147, 9070 Destelbergen Adv 9080 190_135_mei2014:Layout 2

413114

17:38

Pagina 1

Inkom: €10 - Kinderen tot en met 14j. gratis

www.parkvanbeervelde.be Het Park ligt op 2 km van afrit 11, richting Lochristi, op de E17 (Gent-Antwerpen).

9 - 10 - 11

mei 2014 10 - 18u.

XENO DESIGN

De Tuindagen


EEN VLIEGENDE BLOEM “In de schemering van ruige terreinen… Op de netels vindt men de rups van de ‘kleine vos’ (vanessa urticae) zwart met gele lengtestrepen, witte stippen en doornen.”

door Markus

Als de rups volwassen is verpopt ze zich en in deze pop voltrekt zich de verandering tot vlinder: oranjerood vossenkleurig met grote zwarte vlekken; op de voorvleugels gescheiden door lichtgele ruimten met een witte vlek op de vleugelpunt en blauwe sikkels aan de vleugelrand, een meesterwerk, EEN VLIEGENDE BLOEM...

Het fijne kleurpoeder op de vlindervleugels in gele, blauwe, rode, witte en zwarte vlekken, meegedragen op de vlucht, zit schubsgewijze vast aan de vliesvleugels, via kleine haarborsteltjes, die kleurglanzen vormen, zoals typisch in de Franse schilderkunst van de impressionisten, glanzend als een zeepbel.

Aangetrokken door bloemen begint de ‘kleine vos’ aan zijn eerste vlucht: DE VLIEGENDE BLOEM SPIEGELT ZICH IN DE BLOEMEN DER AARDE...

mei’14

51


Marc Everaert

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708

bvba

IMMO

www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP

Lochristi - Antwerpse Steenweg 8 02 03

Lochristi - Begonialaan 7

Residentie Van Gogh LAATSTE APPARTEMENT - Nieuwbouw

Lochristi - Kapelleken 16

WOONHUIS (OB)

ruim WOONHUIS (OB)

met inkom, living, keuken, kelder, badkamer, berging, 3 slaapkamers, garage, tuin en oprit. Tot. opp. 433 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 807 kWh/m². Rustig gelegen, vlakbij Lochristi centrum.

met inkom, 2 burelen,ruime living, berging, toilet, badkamer, kelder,4 slaapkamers, zolder, aangelegde tuin met terras,dubbele garage, oprit. Tot. opp. 989 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. EPC 538 kWh/m².

Lochristi - Oosteinde 35

Lochristi - Oosteinde 37

Lochristi - Vaarlaars 1

WOONHUIS (HOB)

WOONHUIS (gesl. beb.)

ruim WOONHUIS (OB)

Tweede Verdieping - met inkom, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., zuidgericht terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Autostaanplaats mogelijk (te koop of te huur). Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvk-Gvv. Vlakbij Lochristi centrum. EPC 146 kWh/m².

met living, eetkamer, keuken, badkamer, toilet, kelder, berging, 3 slaapkamers, terras, tuin, berging, garage, oprit. Tot. opp. 309 m². Vlakbij Zaffelare-dorp. EPC 875 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

met living, eetkamer, keuken, berging, badkamer, 3 slaapkamers, terras, tuin, berging en garage. Tot. opp. 310 m². Vlakbij Zaffelare-dorp. EPC 529 kWh/m². Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

Lochristi - Antwerpse Steenweg 139

Sint-Kruis-Winkel - Marcel Herpelinckstraat 18

WOONHUIS (OB)

WOONHUIS (OB)

met hall, living, keuken, berging, badkamer, 2 burelen (of slpk.), 4 slpk.,, zolder, tuin, terras, garage (± 50 m²), oprit. Tot. opp. ± 1.144 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 564 kWh/m². Commercieel gelegen, langsheen N70, nabij R4.

met hall, living, eetkamer, keuken, badkamer, toilet, 3 slaapkamers, berging en garage, terras, oprit, tuin met zicht op de velden. Tot .opp. 1.119 m². EPC 596 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv.. Aan de achterzijde van het perceel klein gedeelte gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Mendonk - Mendonkdorp 92 WOONHUIS (OB) – te renoveren

Aanbod te huur: WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

Met inkom, toilet, living, eetkamer, keuken, badkamer, kelder, 3 slaapkamers, zolder, oprit, tuin, grote garage en berging. Vlot bereikbaar. Landelijk gelegen. Nabij Moervaart. Tot. opp. 610 m². Inl. RO: in aanvraag. EPC NVT (geen verwarming).

met hall, toilet, grote living , ing. kkn., berging, wasplaats, 4 slpk., badk., 2 zuidgerichte terrassen, garage, tuinhuis, tuin en oprit. Tot. opp. 630 m². EPC 256 kWh/m². Inl. RO: in aanvraag.

Lochristi - Burgemeester Vermeulenlaan 50 WOONHUIS (HOB)

met inkom, living, ing. kkn., achterinkom, toilet, wasplaats, kelder, overloop, 3 slpk., badk., oprit, tuin, terras en garage. Tot. opp. 484 m². Rustige woonbuurt. Vlot bereikbaar. Inl. RO: Vg-Wg-GdvGvkr-Vv. EPC 575 kWh/m².

Sint-Kruis-Winkel Marcel Herpelinckstraat

Lochristi - Rivierstraat 20

WOONHUIS (OB) perceel BOUWGROND voor Open met inkom, living, ing. keuken, wasplaats, Bebouwing + perceel achtergrond badkamer, kelder, overloop, 2 slaapkamers,

met zicht op de velden. Tot .opp. 785 m². zolder (via vaste trap), terras, tuin, garageberging, oprit. Tot. opp. 707 m². Inl. RO: Inl. RO: Gvg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv. Goedgekeurde wijziging van de verkavelings- Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 731 kWh/m². Vlot bereikbaar. vergunning dd. 10 oktober 2013 dossiernr. 201356/DDC-KDZ. Aan de achterzijde van het perceel klein gedeelte gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.


waarheen in

Lochristi Dans en Ballet 40

Arabesk

r

jaa

Lochristi

Presenteert danscreatie

‘Dancing in time’ Zaterdag 17 mei ‘14 om 15u Zaterdag 17 mei om 19u30

Aula Br. Ebergiste

nt, Stropkaai 38b, 9000 Ge .com mail t@g icke Info tickets arabeskt enhoek 20, 9080 Lochris

V.U. Tineke Boel, Soldat

ti

O.C.M.W.-Lochristi jaarlijks ontbijtbuffet op Moederdag (11 mei) en de zondag erna (18 mei)

Van 8 tot 10 uur kan je genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijt met ontbijtkoeken, verschillende soorten brood, keuze uit heel wat zoet en hartig beleg, ontbijtgranen, verschillende ontbijtdranken en spek met eieren! Volwassenen betalen 12 euro, kinderen vanaf 6 jaar betalen 7 euro en kinderen jonger dan zes mogen gratis komen mee-eten. De opbrengst van deze ontbijtbuffetten gaat volledig naar het Surplusfonds van de sociale dienst van O.C.M.W.-Lochristi. Hiermee wordt een extraatje gefinancierd voor de cliënten van de sociale dienst tijdens de eindejaarsperiode. Zo krijgen kinderen van cliënten een Sinterklaascadeau en kunnen de cliënten met een bon extra boodschappen doen om van Kerst en eindejaar een mooi feest te maken. Inschrijven kan aan de balie van het Sociaal Huis met contact geld. Meer info: www.ocmwlochristi.be. fris thee e koffi pils kriek duvel

nken Dra

lijst

ur ultu EREN K b t v ND LAA t V T quizG OOS E

PLO

QUIZ

NR

1

vtb Kult

2

uur

oost -vl

2014 mei s 3 2 catie g rijda hillende lo v p o rsc 0 ve op 1 3 4

aan der en

5 6 7 8 9

seert laanderen organi vtbKultuur Oost-V quiz op tien een 4 201 i me op vrijdag 23 e moment. aties, op hetzelfd verschillende loc nemen. en?

Gent Kruishoutem Lochristi

Evergem Dendermonde

Ninove Sint-Niklaas Zottegem

Antwerpen

-

www.ivan-hoe.be

plaatsen. ploeg één van deze Je kiest zelf met je n om 20.00 u. om 19.30 u. We starte finale. De deuren gaan open plaats in de grote mooie prijs en een de grote finale Eeuwige roem, een tegen elkaar op in Wat kan je winnen? locatie nemen het elke van en ploeg De twee winnende ! outem in Kruish op 20 december 2014

Praktisch Prijs:

Osystraat 35, 2060

Katrien Hesters (kalligrafie), Hilde Van Puyenbroeck (keramiek), Katrijn Schatteman ofte Zuz (sculpturen), Fred Schatteman ote Stielman (glas & metaal), Trees De Brabander (tekenkunst), Hans Van Hilst (schilderijen), Christine Ostyn (juweelontwerp) en Rita Bracke (batik & schilderijen). Data: vrijdag 30 mei vanaf 20.00, zaterdag 31 mei vanaf 11.00, zondag 1 juni vanaf 11.00 u.

kan je deelnem

Aalst Eeklo

ltuur of VAB. • 10 euro/ploeg lid lid is van vtbKu aarde dat 1 ploeg • Gratis (op voorw Neem je lidkaart mee.)

per locatie loeg, 20 ploegen de 3 tot 5 personen/p deren of bij één van Ploegen: . .vtbkultuur/oost-vlaan is de boodschap 1 april 2014 via www . Snel inschrijven ngen Inschrijven: vanaf afdeli ltuur10 deelnemende vtbKu

Meer weten?

uitgever: Willy Lenaers,

Kunsthappening met Lootse kunstenaars

Op welke plaats

te

Verantwoordelijke

Kunstbeurs Brasserie Bavo Mendonk 30, 31 mei en 1 juni

te zijn om deel gewinterd quizbeest Je hoeft geen door ur n & Vlaamse cultu Thema: Vlaandere

anderen

st-vla www.vtbkultuur.be/oo

mei’14

53


Opinie

DRUK DRUK DRUK Goed dat pa zoveel tijd heeft.

P

‘Pa, kunt ge eens mijn fiets oppompen? En als hij leegloopt, de banden herstellen? Ik heb geen tijd, want moet met vriendinnen voor een paar dagen naar Maastricht. Maar als ik thuiskom, zou hij best gemaakt zijn, want ik moet nog vaak weg in Gent deze week: er is een instuif op donderdag, vrijdag is ’t een kotfuif en zaterdag is er te veel om op te sommen.’ ‘Ja, Julie.’ ‘En pa, kunt ge mij eens auto leren rijden? In ’t Domein op de parking. Laat ons zeggen: iedere avond een halfuurtje? Maar dan wel tussen zes

Moesten wij zoveel tijd hebben dat we dat ook allemaal voor een ander zouden kunnen doen, zouden we het toch aan u niet vragen, zeker? en zeven, want daarvoor ben ik op de KSA en daarna moet ik draaien of in de Beeste zitten. ’t Zijn mooie avonden, die mag ik niet rateren. En ’t is vakantie. School, zeg je? Doe ik wel, tussendoor. Ge moet uw prioriteiten kennen.’ ‘Ja, Lucas.’ ‘Pa, gij zijt leraar Nederlands, hé? Kunt ge dan mijn scriptie eens op spelfouten controleren? ’t Is maar een blad of vijftig. En ge zijt dat toch gewoon, hé,

van op school. Bovendien is ’t vakantie voor u. Tijd genoeg, toch? Zelf moet ik nadenken en veel inspiratie op doen voor mijn tekeningen. En ’t is gek, maar die inspiratie vind ik het best op Facebook ? Gek, hé? Ge doet het wel, hé, pa?’ ‘Ja, Astrid.’ ‘En oh ja, mama heeft daar een to do-lijstje gelegd. ’t Is niet veel, maar een A 4’tje. Ja, dàt. Neen, neen, pa, de keerzijde ook. Ze is een paar dagen naar Brody in Brugge, ge weet wel, die straffe kalligraaf. Maakt gij dan gelijk ook eten voor ons?’

‘Ja, Julie.’ ‘Voor mij iets anders dan voor de zussen, want ik ben veggie, hé, pa. En Julie eet juist liever vlees dan groenten.’ ‘Ja, Lucas.’ ‘Trimt ge dan de honden ook nog eens? En Pa, wilt ge eens fluostiften meebrengen van Skoebie? En als ge er dan toch zijt, speelt ge eens op de lotto, en betaal ge hem voor mij? Ik zou graag eens winnen en nog wat meubels kopen voor Brecht en mij. Steekt gij die dan in elkaar.’ ‘Ja, Astrid.’ ‘Maar pa, ge moet zo geen gezicht trekken, hoor. Moesten wij zoveel tijd hebben dat we dat ook allemaal voor een ander zouden kunnen doen, zouden we het toch aan u niet vragen, zeker? Maar wij hebben zelf een leven, hé, pa. Neen, neen, voor ons is ’t druk, druk, druk. Oké?’ ‘Ja, ja, ja, ja. De Hollanders zeggen dan: nou, breekt m’n klomp. Maar ik denk dat ik gewoon nog veel onnozeler ben dan ik eruitzie.’ ‘Dat zou wel eens kunnen, papa. Saluut.’ ‘Saluut Julie’ ‘Saluut. Babbeluut.’ ‘Saluut Lucas.’ ‘Saluut Papsie Cola.’ ‘Saluut Astrid.’ ‘En ja, pa, zet ge ook de vuilbakken nog eens buiten?’

Luc Van de Vijver

54 mei’14


9080 lezen én genieten van uw tuin? ©cayman.be

Zonder aprilse grillen.

e in i t n e r e Dé ref r living! outdoo

Weer of geen weer, de hoogwaardige veranda’s van Decoranda brengen het beste van buiten naar binnen. Maar ook als u echt buiten wilt genieten van de zon beschikt Decoranda over de expertise om uw outdoordroom op maat te realiseren. Van vouwwanden en zonwering tot terrasoverkappingen en garden houses… Neem alvast een kijkje op www.decoranda.be

Showroom Gent (Oostakker) Antwerpsesteenweg 945, 9041 Oostakker (R4 afrit 3) - 09 334 67 68


VDBS-BEVEILIGING ALARM

K

IT E IT L A W

EN

CAMERA

IC V R E S

BRAND

TOEGANG

E D

IC

H T

B

IJ

H U

IS

Showroom Orchideestraat 13 9041 Gent Oostakker (oprit R4) 09/328.32.32 Erk.nr.m.b.z. 20 1242 18 Incert B-1638

BEVEILIGING VERTROUWEN

INSTALLATIE

SERVICE

WWW.INGEBROKEN.BE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.