Tytuł Ujednolicony 7/2012

Page 1

20 kartotek za jednym kliknięciem, czyli VIAF str. 4 KINDLE i SPÓŁKA, na czym czytać e-literaturę? str. 32 Wywiad z autorką „Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów” str. 26 Stereotyp bibliotekarza – felieton str. 38

wokół katalogu centralnego nukat

temat numeru: TO był tydzień! Fotorelacja z Tygodnia Otwartego NUKAT-u str. 8

kwartalnik [nr 7/2012]


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.