Humans of flower market booklet

Page 1

Humans of Flower Market


Humans of Flower Market


โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิตเเละดุษฎีบัณฑิต รายวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล คณะผู้จัดทำ� เดชพล จิตรพงษ์ ป่านธันวา พัฒนกุลชัย ศศมน รัตนาลังการ จันทะนอม สุขขะเสริม ปริญญา มรรคสิริสุข สันติ กมลนรากิจ ถ่ายภาพโดย ศศมน รัตนาลังการ พิมพ์ที่ บริษัท โอเชี่ยนฟิล์ม จำ�กัด 29/40-44 ถ.พระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร.02-215-4760 แฟกซ์ 02-214-0377


Humans of Flower Market


บทนำ� หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักศึกษาระดับป.โท-เอก รายวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและ การพัฒนาชุมชน หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร จุดมุ่งหมายเพื่อสังเกต สำ�รวจ บันทึก และนำ�เสนอลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้คนที่แตกต่างหลากหลายในพื้นที่โดยรอบของย่าน “ปากคลองตลาด” รวมถึงความคิดเห็นทีพ่ วกเขามีตอ่ “ความเป็นย่านของปากคลองตลาด” ทีย่ อ่ มมีการเปลีย่ นแปลง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเจริญเติบโตของเมืองและนโยบายจากภาครัฐ จากการสังเกตในเบื้องต้นพบรูปแบบความสัมพันธ์และกลุ่มคนหลากหลาย เช่น มนุษย์ดอกไม้ (ทั้งประเภท formal ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในตึกแถว และประเภท informal ที่เป็นร้านค้าแผงลอยบนฟุตบาทและถนน) รวมถึง มนุษย์รถเข็น มนุษย์โยนของ มนุษย์ส่งน้ำ�แข็ง มนุษย์อาหารตามสั่ง มนุษย์นวด มนุษย์เทศกิจ มนุษย์ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ เหล่าล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นระบบนิเวศเชิงมนุษย์ที่น่าสนใจ หากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งในเบื้องต้นเป็น 4 ลักษณะ* ได้แก่ ความสัมพันธ์ ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ (+/+) ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ (+/0) ความ สัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายเสียประโยชน์ (+/-) และความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ (-/-) โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์ทั้ง 1.) แบบพึ่งพาอาศัยกัน เช่น ภาวะพึ่งพา ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะอิงอาศัย หรือภาวะเกื้อกูล 2.) แบบปฏิปักษ์ต่อกัน เช่น ภาวะปรสิต ภาวะล่าเหยื่อ ภาวะแข่งขัน ภาวะหลั่งสารยับยั้งการ เจริญ และ 3.) แบบเป็นกลางต่อกัน ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมนุษย์ในปากคลองตลาดก็มีความหลาก หลายเช่นกัน การมีอยู่หรือหายไปของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งย่อมส่งผลทั้งบวก ศูนย์ และลบต่อกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมนุษย์มีความซับซ้อนเชิงความคิดและเชิงอารมณ์มากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมากนัก ความหมายของคำ�ว่า “ได้ประโยชน์” หรือ “เสียประโยชน์” นัน้ คณะทำ�งานเชือ่ ว่าน่าจะถูกนิยามโดยสิง่ มีชวี ติ นัน้ ๆ เอง ไม่ใช่เป็นการคาดเดาด้วยทฤษฎีของผูเ้ ชีย่ วชาญหรือความปรารถนาดีของบุคคลภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว ท้ายที่สุดความท้าทายของการพัฒนาพื้นที่ปากคลองตลาดคงขึ้นอยู่กับการสร้างสมดุลระหว่างการจัดการ การใช้สอยพื้นที่สาธารณะเพื่อความเป็นสาธารณะหรือประโยชน์ส่วนตัว ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ เป็นย่าน การมอง informal economy เป็นอุปสรรคหรือโอกาสในการพัฒนาเมือง ความเข้าใจในความสัมพันธ์ ระหว่างกันและการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มมนุษย์ปากคลองที่มีต่อกันเป็นเพียงกระบวนการในขั้นต้นที่อาจจะ พอมีประโยชน์บ้างต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาย่านปากคลองตลาดต่อไปในอนาคต *ข้อมูลจาก https://wiki.stjohn.ac.th/groups/thabom_science_m6s2/revisions/f7bc9/11/ เข้าถึงวันที่ 3 เมษายน 2559สารบัญ ปากคลองตลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร ดอกไม้มาจากไหน? ดอกไม้ชนิดต่างๆในพื้นที่ปากคลอง เเละการเดินทางของดอกไม้ มนุษย์ปากคลองตลาด HUMANS OF FLOWER MARKET • มนุษย์เเรงงาน • มนุษย์เเม่ค้า • มนุษย์บริการ • มนุษย์หาบเร่ • มนุษย์ต่างด้าว บทส่งท้าย The making off แหล่งที่มาของข้อมูล


ปากคลองตลาด ปากคลองตลาดเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เคียงคู่กรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ เพราะตลอดช่วงสมัยที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวได้มีการใช้ที่ดินหลากหลายรูปแบบต่อ เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น เคยเป็นย่านวังที่ประทับของบรรดาเจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เป็นที่ตั้งของ หน่วยงานราชการหลายแห่งเป็นแหล่งการค้าย่าน ตลาด ตลอดจนเป็นแหล่งชุมชน ที่พักอาศัยของประชาชนบุคคลธรรมดาทั่วไป จนกระทั่งปัจจุบันปากคลองตลาดได้ ก้าวผ่านการดำ�รงอยู่และความหมายมาเป็นศูนย์กลางตลาดขายส่งสินค้าทางการ เกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ”(ดำ�รงพลอินทร์จันทร์และคณะ, 2550) เหตุที่ได้ชื่อว่า“ปากคลองตลาด”ก็เพราะว่าบริเวณดังกล่าวคือบริเวณที่ปากคลอง คูเมืองเดิมด้านทิศใต้มาบรรจบกับแม่นา้ํ เจ้าพระยาต่อมาได้เกิดมีตลาดใหญ่ทง้ั ทางบก และทางนา้ํ ตัง้ อยู่ เคยเป็นตลาดปลาแห่งใหญ่มาก่อนเมือ่ เกิดตลาดขึน้ ทีใ่ ดย่อมเกิดมี ชุมชนตามมาคูก่ นั พบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นชุมชนพ่อค้าชาวจีนตัง้ บ้านปลูกแพอยู่ เป็นกลุ่มใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญในบริเวณปากคลองตลาดน่าจะเกิดจาก การตัดถนนจักรเพชรในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 การสร้างสะพานเจริญรัช 31 ในสมัย รัชกาลที่6 และการสร้างสะพานพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างฟาก ตะวันออกและฟากตะวันตกของพระนครเนือ่ งในโอกาสฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี ในสมัยรัชกาลที่ 7


จากโครงการที่มีการพัฒนาขึ้นในบริเวณปากคลองตลาดอาจเป็นปัจจัยส่งเสริม ให้ปากคลองตลาดเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นย่านการค้าที่สำ�คัญ แห่งหนึ่งในเขตพระนครในอดีตผลผลิตเกือบทุกชนิดและเกือบทั่วประเทศถูกส่ง มายังตลาดปากคลองตลาดแล้วจึงกระจายไปยังตลาดค้าปลีกประมาณ 220 แห่งทั่ว กรุงเทพฯ 70% จำ�หน่ายในกรุงเทพฯ 20% จำ�หน่ายไปยังต่างจังหวัด ที่เหลือส่งออก ต่างประเทศบริเวณพื้นที่ ปากคลองตลาดในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยตลาด 4 แห่ง คือ (ดำ�รงพล อินทร์จันทร์และคณะ, 2550) 1. ตลาดองค์การตลาด (ตลาดเก่า) ก่อตั้งปี พ.ศ.2496 เป็นตลาดแห่งแรกในพื้นที่ ปากคลองตลาด มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ดูแล โดยองค์การตลาด 2. ตลาดยอดพิมาน ก่อตั้งในปี พ.ศ.2504 เป็นตลาดที่ดำ�เนินการโดยเอกชน เป็น แหล่งขายดอกไม้ และ อุปกรณ์สำ�หรับร้อยพวงมาลัย ทำ�งานฝีมือ 3. ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2516เป็นตลาดที่ดำ�เนินการโดยเอกชน เป็นแหล่งขายผัก และไม้ดอก ไม้ประดับ 4. ตลาดสะพานพุทธ ไม่ระบุปที ก่ี อ่ ตัง้ เป็นตลาดทีด่ �ำ เนินการโดยเอกชน เป็นตลาด ขายผลไม้


ปากคลองตลาด ในมุมที่อยากให้รู้ • ติดอันดับ 4 จากการจัดอันดับตลาดดอกไม้ทั่วโลก • ติดอันดับ 3 ของตลาดกล้วยไม้ทม่ี ขี นาดใหญ่ของโลก • ในสมัยอยุธยา เป็นย่านชุมชน • ในสมัยกรุงธนบุรี เป็นจุดนัดพบของผู้คนที่สัญจร ทางนํ้า มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ • ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นตลาดปลาทีม่ ขี นาดใหญ่ ส่งมาจากแมนํ้าท่าจีน (จังหวัดสมุทรสาคร) • ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯที่จะเรียกตลาดนี้ว่า “ตะพานปลา” (ที่มา:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,14 เมษายน 2559)

วังที่เคยสร้างในพื้นที่ปากคลองตลาด • วังกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา • วังวัชรีวงศ์ • วังริมป้อมจักรเพชร • วังถนนจักรเพชร (ที่มา:ดำ�รงพล อินทร์จันทร์และคณะ,2550)

ปากคลองตลาดในวรรณกรรม • เขียนฝันด้วยชีวิต โดยประชาคม ลุนาชัย • เกิดเป็นเด็กตลาด โดยปัทมา กลิ่นทอง • ห้วงรักเทพบุตรมารโดยรัตนาบุค • มงกุฏดาริกา โดยประภัสสร เสวิกุล • ม่านมรสุม โดยประภัสสร เสวิกุล • ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน โดยประภัสสร เสวิกุล • ฯลฯ (ที่มา:https://books.google.co.th, 11 เมษายน 2559)


ชุมชนปากคลองตลาดเป็นย่านค้าขายที่มีความสำ�คัญและมีประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การใช้งานมาหลายครั้งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอย่างทุกวันนี้สิ่งที่เห็นไม่ไช่เพียง ตลาดแต่เป็นพื้นที่ท่ีเกิดจากระบบความสัมพันธ์ในรูปแบบของ“ชุมชน”อันประกอบ ด้วยผู้คนมากมาย แต่มีการทำ�งานสอดประสานสัมพันธ์กันผ่านรูปแบบย่านการค้า ปลีก และค้าส่งผักผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและพวงมาลัยหากมองปากคลองตลาด ในมุมมองของคนนอกที่ผ่านไปมาก็จะเห็นปากคลองตลาดเป็นเพียงตลาดขนาด ใหญ่ทม่ี คี วามวุน่ วาย แต่ถา้ มองจากมุมมองจากคนในหลายคนคิดว่าปากคลองตลาด คือบ้าน สถานทีท่ �ำ มาหากินหล่อเลีย้ งครอบครับมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ และยังคงมีความ ต้องการที่จะสืบสานกิจการของตนเองต่อไปหากเราจะลองเปลี่ยนมุมมองปากคลอง ตลาดในมุมมองของคนในก็คงยากที่จะเข้าใจ


หากใครเคยไปปากคลองตลาดคงพอจะจำ�ได้ว่ามีดอกไม้เรียงรายทั้งสองฝั่งถนน จากการได้พูดคุยกับพ่อค้าและแม่ค้าปากคลองทำ�ให้ได้ทราบว่า บนสองฝั่งนั้นมี เอกลักษณ์ต่างกันในเรื่องชนิดของดอกไม้ที่วางขาย คือฝั่งตลาดยอดพิมานจะขาย ดอกไม้ความเชื่อ และฝั่งตลาดส่งเสริมเกษตรไทยจะขายดอกไม้ประเภทสวยงาม เป็นหลัก โดยแบ่งและแยกประเภทได้ดังนี้


แผนที่ แสดงที่แหล่งปลูกดอกไม้ที่นำ�มาขายที่ปากคลองตลาด

ดอกพุด

ดอกบัว

ที่มา: สัมภาษณ์ผู้ค้าแผงลอยปากคลองตลาด ระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559


“คุณรู้หรือไม่ว่าปากคลองตลาด มีใครทำ�หน้าที่อะไรบ้าง?” ปากคลองตลาดเสมือนระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์ของผู้คนร่วมกันผู้คนใน ตลาดปากคลองต่างมีบทบาทของเเต่ละคน เกิดเป็นความสัมพันธ์ทง้ั การพึง่ พาอาศัย กันมีการได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็คงไม่ใช่ปากคลองตลาด ในเเบบที่เรารู้จักกันดี ระบบนิเวศในปากคลองตลาดมีกลุ่มมนุษย์หลากหลายอาชีพเเละหลายกลุ่ม คนที่เข้ามามีส่วนร่วมจนหลอมรวมเป็น “ย่านปากคลองตลาด” ตลาดที่มีความ เคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นจนกลายเป็นสถานที่ที่มนุษย์จากหลากหลาย ภูมิลำ�เนามุ่งหน้ากันมาหาเลี้ยงชีพ ณ ตลาดแห่งนี้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างมนุษย์ ปากคลองฯ หลากหลายอาชีพดังนี้มนุษย์เเรงาน

มนุษย์โยนของ มนุษย์นํ้าเเข็ง มนุษย์รับจ้างเด็ดพริก มนุษย์รับจ้างปอกกระเทียม

มนุษย์เเม่ค้า

มนุษย์บริการ

มนุษย์ส่งอาหารเคลื่อนที่ มนุษย์บริการนวด มนุษย์เสื้อผ้า มนุษย์ขายสมุดบัญชี มนุษย์ตุ๊กตุ๊ก

มนุษย์ขายมีด มนุษย์ปลาสลิด มนุษย์ขายพวงมาลัย มนุษย์ดาวเรือง มนุษย์ใบตอง มนุษย์ผลไม้ มนุษย์มะลิ มนุษย์บายศรี มนุษย์กล้วยไม้ มนุษย์ไม้ติดช่อ มนุษย์ขนมจันอับ มนุษย์หาบเร่ มนุษย์ปลากริมไข่เต่า มนุษย์ถั่วต้มมนุษย์รถเข็น เหล่ามนุษย์รถเข็นที่เห็นกันประจำ�ในพื้นที่ปากคลองตลาดซึ่งสร้างสีสันให้กับ ปากคลองตลาดกลุ่มมนุษย์เหล่านี้ทำ�หน้าที่เข็นส่งสินค้าภายในตลาดทั้งดอกไม้ ผัก ผลไม้ เเละสินค้าทุกชนิด ที่มีในปากคลองตลาดนอกจากนี้มนุษย์รถเข็นสามารถ แบ่งกลุ่มได้ 4 แบบ (ดำ�รงพล อินทร์จันทร์ เเละคณะ, 2550) คือ 1. กลุ่มสังกัดองค์การตลาด : สังเกตุได้จากการเเต่งกายที่สวมใส่เสื้อเเละกางเกงขาสั้นสีกรมท่าเเละมีป้ายชื่อ 2. กลุ่มสังกัดเอกชน : พบในกลุ่มตลาดปากคลอง เช่น ตลาดส่งเสริมเกษตรไทยจะมีสังกัดที่เรียกว่า “สายตี๋” ส่วนในตลาดยอดพิมานจะมีสังกัดที่เรียกว่า “สายเล็ก” เเละ“สายใหญ่” 3. กลุ่มอิสระหรือเข็นพิเศษ : ไม่มีสังกัดประจำ�ซึ่งกลุ่มนี้สามารถรับจ้างจากลูกค้าขาจรตลอดจนพ่อค้าเเม่ค้า จากเเผงในตลาด ซึ่งค่าจ้างได้เริ่มต้นเที่ยวละ 20 บาท ร้านไหนสนิทกันอาจจะให้ ค่าจ้างมากกว่านี้ 4. กลุ่มกรรมกรร้านประจำ� : กลุ่มนี้จะเป็นลูกจ้างประจำ�ร้านค้าหรือประจำ�เเผงซึ่งงานหลักก็คือขนส่งของ ตามนายจ้างสั่งซึ่งค้าจ้างของมนุษย์รถเข็นกลุ่มนี้จะได้เป็นเดือน


ทั้ ง นี้ เ ส้ น ทางเดิ น รถเข็ น ของกลุ่ ม มนุ ษ ย์ จะเเบ่งชัดเจน กลุ่มมนุษย์รถเข็นที่มีสังกัดจะประจำ�อยู่ ณ จุดขึ้น ลงสินค้าประจำ�ตลาด ที่มีคนคอยจัดคิวในการขนส่ง ของทำ�การจดนับจำ�นวนสินค้าเป็นเข่งเป็นถุง ส่วนมนุษย์ รถเข็นอิสระ ก็จะคอยเก็บตกจากมนุษย์รถเข็นสังกัดที่ รับงานไม่ทันก็จะให้มนุษย์รถเข็นอิสระมาช่วย


มนุษย์น้ำ�เเข็ง “เคยสงสัยไหมว่า ดอกไม้ทป่ี ากคลองตลาดทำ�ไมถึงสดตลอดเวลา ?” ที่เราเห็นดอกไม้สดที่ละลานตาในตลาดปากคลอง มีสีสันสดใสไม่เหี่ยวเฉาง่ายก็ เป็นเพราะ เเม่ค้ามีวิธีการเก็บรักษาดอกไม้โดยใช้ “นํ้าเเข็ง” ไว้เเช่ดอกไม้ไม่ให้บาน รูปเเบบการค้าอีกเเบบทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื “ร้านนํ้าเเข็ง” ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตลาดดอกไม้ เเหล่งใหญ่เเห่งนี้ บางร้านก็มีร้านปลีกย่อยเก็บ stock นํ้าเเข็งภายในตลาดเพื่อสะดวกในการส่ง นํ้าเเข็ง ซึ่งจะเก็บน้ำ�เเข็งไว้ในจำ�นวนไม่มาก เนื่องจากนํ้าเเข็งอาจจะละลายได้ เหล่า เเรงงานก็จะเข็นรถถ่ายของระหว่างร้านปลีกเเละโรงผลิตนํ้าเเข็งที่อยู่ด้านนอกตลาด แหล่งส่งนํ้าแข็งเจ้าใหญ่ในพื้นที่ปากคลองตลาดมีระบบการจัดส่งนํ้าแข็งไปยัง ร้านดอกไม้ต่างๆ เพื่อแช่ดอกไม้ โดยมีเหล่ามนุษย์ต่างด้าวเป็นแรงงานส่งนํ้าแข็งใส่ รถเข็น น่าสนใจที่ว่าการติดต่อสั่ง order ของแม่ค้าใช้โทรศัพท์ของส่วนกลางตลาดที่ มีทั่วมุมเสาในพื้นที่ ปากคลองตลาด อุปกรณ์สำ�คัญอยู่ที่ บัตรคิว ที่มีชื่อร้านและคิว เลขจำ�นวนถุงนํ้าแข็งที่สั่งในแต่ละวัน
“อยากฟังความเห็นของผู้คนในย่าน ปากคลองฯบ้างไหม ?” ลองเข้ามาทำ�ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันและการรับฟัง ความคิดเห็นของกลุ่มมนุษย์ปากคลองที่มีต่อกันฟังความรู้สึกที่มีต่อสำ�นึก ในสถานที่ (sense of place) ซึ่งจะนำ�มาสู่การเกิดสำ�นึกเเละตระหนักใน ความสำ�คัญของพื้นที่ปากคลองตลาดเเห่งนี้ว่าที่เเห่งนี้ไม่ใช่เเค่ตลาดขาย ดอกไม้เพียงอย่างเดียวเเต่มันคือระบบนิเวศในสังคมหนึ่งที่ล้วนมีความ สำ�คัญทางความรู้สึกของคนจำ�นวนไม่น้อยเลย


ขายตั้งแต่สมัยมีรถราง “ตอนเป็ นเด็กก็วิ่งอยู่แถวนี้ วิ่งขายของนะ ไม่ได้วิ่งเล่น ” ป้าดา ปากคลองฯขอบใจนะจ๊ะ ที่ทำ�ให้ฉันหากินได้ ปากคลองฯมีความสำ�คัญกับชีวิตเรา ถ้าขาดไปจะไปทำ�อะไรหล่ะคะ ยายชูศรี“พี่พบรักกับสามีที่นี่ เค้าขายเทปอยู่หน้าโรงหนังเอ็มไพร์” ทองสาย นวลนุกูล

“ทำ�สวนกันเอง ทำ�เอง ขายเอง ทำ�มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ เกิดมาก็เห็นดอกไม้เลยครับ” ต่อ (คนปลูกกุหลาบ)


“ทุกวันนี้เราก็ชินที่มันรกอ่ะนะ ถ้ามันโล่งมันก็อาจจะแปลกๆไป แต่ในระยะยาวมันก็อาจจะดีก็ได้” เหน่ง

“ก่อนวันวาเลนไทน์คือคนมาจากทุกสารทิศ คือมาอยู่ปากคลองอยู่ที่เดียว...ขายดีมาก มือเป็นระวิงเลย” โบ๊ท (ลูกชายป้าแท่ง)าจบม.รังสิต “เรียลูนขักชายป้ บเครื่องบิน...

ก็ขายกล้วยไม้ส่งเค้าเนี่ย ป้าติ๊ด


“เค้ฝรัาถือ่งเค้ว่าาเป็ไม่นไเสน่ด้มองว่ห์ ามันรก ” พี่สมบูรณ์ (ไกด์) ไม่ได้อยู่ในภาพ


ทุกเช้าผมจะจัดพานดอกบัว “ไปถวายในหลวงที ่ศิริราช ” พี่มิตร


“มาซื้อดอกไม้ไปงานปัจฉิมฯ ปรกติหนูใช้ชีวิตวนอยู​ู่แต่แถวสยาม ไม่รู้ว่าจะมีของเยอะขนาดนี้” เบนซ์ กุ้บกิ้บ ศิรัตน์


“ใกล้บ้านผม...ผมเป็นคนชอบดอกไม้ พายิ้ม(หมา) เนปาล(กบ) กับไก่(มีสุข) มาเที่ยว” เฮียไก่มีสุข ดู เล่น โชว์


“เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด...เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ” พี่ต่อ

“มาขายดอกไม้ด้วยกันทั้งครอบครัว” ร้านพรีม


“เมื่อก่อนขายมาลัย พอค่าใช้จ่ายมันเยอะ เลยต้องเปลี่ยนมาทำ�พานขันหมาก” พี่ดำ�

“ตู้ไปรษณีย์นี้ ส่วนใหญ่เป็นคนอื่นใช้ พี่ใช้โทรศัพท์​์” พี่ฝน


�กับปากคลองตลาด “คือความทรงจำ ความลำ�บากตอนที่เริ่มจากศูนย์ ก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ ” หนุ่ม ดาวเรือง


ชอบแม่ค้าปากคลองฯ น่ารัก ให้เกียรติเรา พี่เตี้ย


“ดูสิ เเบงค์ที่ปากคลองมีเยอะมาก เพราะเป็นเเหล่ง เศรษฐกิจ มีตั้ง 11 เเบงค์ ถ้าปากคลองตลาดหายไป ไม่มีคนขายไม่มีคนฝากเเบงค์ จบเลยนะ” ป้าต้อย


“มาลัย 1 พวง มีอะไรบ้าง? ดอกรัก ก็กระทบสวนดอกรัก มะลิ กระทบสวนมะลิ สวนดาวเรือง สวนกุหลาบ โบว์ที่ผูก ก็คนที่อยู่อยุธยาที่ยากจน ทำ�นาเสร็จเขาก็เย็บโบว์” ป้าเยาว์


วันแห่งความทรงจำ�ของคุณกับปากคลองตลาดคือวันไหน?

“ผมว่าทุกวันมันพิเศษนะ ชีวิตที่ได้ขายของมันพิเศษทุกวัน เพราะเราได้ทำ�งาน” เอี่ยว ร้านหลี่ชุน

ปากคลองตลาดสำ�หรับคุณคืออะไร?

“มันคือ...บ้าน” เอี่ยว ร้านหลี่ชุน
ไม่รู้ ไม่ผูกพันอ่ะ พูดภาษาไทยไม่คอ่ ยเป็น คนงานพม่า


“ปากคลองสำ�คัญมาก ทำ�ให้ได้มีงานทำ�” พี่เชียร

“ผมทำ�งานกับแม่ ตี 5 ถึง 9 โมงเช้า ทำ�งานไปด้วยเรียนไปด้วย” ดิว


“แม่ค้าในปากคลองใส่เสื้อพี่นี่แหละ พี่เลือกแบบเอง เราก็ต้องรู้ด้วยว่าลายอะไรเค้าชอบ” คนขายเสื้อ

“อยากให้อยู่เหมือนเดิม อยากให้กลับมา เป็นคนคนเดิม” ลุงเสริฐ


�งานฟรีแลนซ์ “แล้เหมืวจัอบนคนทำ ให้ไปทำ�งานประจำ� อยู่ในคอกออฟฟิศ ” ยุทธ

สุนัข ของคุณยุทธ


“คำ�ว่าแม่ค้านะหนู ไม่ได้เหมือนคนมีเงินเดือน ถ้าป้าหยุดก็คือ แง๊ะ! น้ำ�หล่อเลี้ยงขาดไป คำ�ถามคือ หยุดกินได้ไหมอ่ะลูก? เนี่ยหิว มาถึงก็มาม่าก่อนแหละ ” ป้าเยาว์


“เป็นชีวิตประจำ�วันของเรา ทุกวันมันมีความหมาย” พี่เพ็ญ

“การได้ขายดอกกุหลาบ วันวาเลนไทน์ คนเยอะมาก ขายไม่ได้หยุดเลยทั้งคืน” ลุงโหน่ง


“วันที่ต้องจดจำ�คือวันเวียนเทียนไงคะ ขายดีมาก...มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ คอยนับวันว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนี้” พี่ติ๋ม

“ถ้ายุบหมดคงเงียบกริบ... มีชีวิตอยู่ตรงนี้มาตั้ง50-60ปีเนอะ” สองอาม่าร้านก๋วยเตี๋ยว


ลาบจากเชียงใหม่มีหลากหลายสี “กุกุหหลาบปลู กที่แม่สอดจะเป็นสีชมพู สีแดง สีขาว ยืนพื้นแค่ 3 สี ” พี่แอ้เหมือนแกง “ที่ตปากคลองตลาดก็ ้องมีหลายๆอย่างใส่รวมกัน พึ่งพารสชาติซึ่งกันและกัน ขาดอะไรไปอย่างมันก็ไม่ใช่แล้วไง พี่ชาญปากคลองตลาด สำ�หรับคุณคืออะไร?

วันแห่งความทรงจำ� ของคุณ กับปากคลองตลาด คือวันไหน?


ถ้าปากคลองตลาด เป็นคน คุณอยากบอกอะไร กับเค้า?


“เป็นที่ที่ช่วยให้เกษตรกรขายของที่ปลูก ช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรเป็นคนมาส่ง” “ฝรั่งเค้ามาดูตลาด ไม่ได้ มาดูวัด ดูวัง เค้ามาดูตลาด” (ซาร่า, ไกด์)

(พี่จุง) “ถ้าไม่มีฟุตบาทก็ซื้อรถเข็นแล้วไปเข็นขาย” (มาลี)

“ถ้ายุบหมดคงเงียบกริบ ชีวิตอยู่มาตั้ง 50-60 ปีเนอะ”

“ฝรั่งไม่ชอบหรูหรอก บ้านเค้ามีอยู่แล้ว”

(อาม่าร้านก๋วยเตี๋ยว)

“เค้าจะไล่จริงป่ะ? กินมะขามป้อมมั้ย?”

(วรรณี) “เค้าบอกว่าเราทำ�ให้รถติด” (สมศักดิ์)

(พี่ไพร)

“ปากคลองฯคือ ชีวิตเรา” (ลุงเพชรสมัย) “We know this market through Lonely Planet Guide” (Frankie’s Family)

(พี่ทอง)

“ฝรั่งเค้าไม่ได้มองว่ามันรก เค้าถือว่าเป็นเสน่ห์”

“ความทรงจำ�ปากคลองตลาด มันมีดีทั้งนั้นแหละจ้า เพราะเราอยู่กับดอกไม้ เราก็มีความสุข” (ป้าเยาว์)

“เราไม่ได้ทำ�ความเดือดร้อนให้ ปากคลองเลย มีเเต่นำ�คนเข้ามา ทำ�ให้เค้าไม่เหงา”

(พี่สมบูรณ์, ไกด์) “ถ้าผิดก็จับ ไม่ผิดก็ไม่จับ อยู่กันเหมือนพี่น้อง” (เทศกิจ)


“มีความสุขเวลาพวกเทศกิจ “ป้าก็รับมะลิมาจากนครชัยศรี ดาวเรืองจากโคราช เเม่ค้าเเซวกันไปมา ผูกกับสวนเลยแบ่งกับสวน” มองเเล้วก็สดชื่น (ยายสลัก) เห็นดอกไม้เต็มทาง” (ป้าเเจ๋ว)

“ธรรมชาติของดอกไม้ เป็นอาชีพที่ทำ�ให้พจี่ ากจ๊นจน... มันต้องการที่กว้างให้มันได้หายใจ” จากคนไม่มีกิน ทำ�ให้เรามี ส่งลูกเรียนจบมหาลัยได้… ผูกพันกับที่นี่มาก”

(พี่ยุทธ) “ถ้าปากคลองฯเป็นคน ก็อยากให้อยู่ไปนานๆ”

(พี่กั้ง)

(เเสวง)

“เทศกาลสงกรานต์ ขายน้ำ�อบ มะลิ เหมือนเราได้ให้ความสุขกับเค้า” (ป้าหมวย ป้าสาว) “ประทับใจความเป็นเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องกัน เราคิดถึงกัน เคยทำ�งานทุกวัน เห็นหน้ากัน ไม่เครียด” (กมลวรรณ)

“ผู้บริหารมองแค่ว่าจัดระเบียบ ไม่ได้สนวัฒนธรรมตลาด” (เทศกิจ)

“not messy, never get anything like this” (นักท่องเที่ยว) “บางคนได้คืบเอาศอก แค่จัดให้เป็นระเบียบขายให้ อยู่ในกฎเกณฑ์ก็พอ ตัวป้าไม่ได้เดือดร้อนมาก แต่คนที่มีภาระมันก็เดือดร้อน”

(ห้องน้ำ�-ตึกแถว) “ผลัดกันขายกันสามคน เช่าที่เค้าปลูก “ทำ�สวนกันเอง ทำ�ขายกันเอง ทำ�มาตั้งแต่ ปลูกเองขายเอง”

(ตาหม่อง)

รุ่นพ่อรุ่นแม่เกิดมาก็เห็นดอกไม้เลยครับ” (ต่อ)
ภาพทีมงานและเบื้องหลังการทำ�งาน


บทส่งท้าย ภาพถ่ายและเรื่องราวที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตสำ�รวจบันทึก และนำ�เสนอ ในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของความคิดเห็นและมุมมองกลุม่ ผูค้ นทีห่ ลากหลาย ย่านปากคลองตลาดเปรียบเสมือนระบบนิเวศของมนุษย์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กนั ในหลายๆ ด้าน ที่น่าสนใจ โครงการ “Humans of Flower Market : มนุษย์ปากคลองฯ” นี้เป็นเพียงบท เริ่มต้นของการทำ�หน้าที่เป็น Platform ที่รวบรวมความคิดเห็นและมุมมองของผู้คนที่ แตกต่างหลากหลายที่มีต่อย่านปากคลองตลาดเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเพื่อ สร้ า งพื้ น ที่ เ พื่ อ การรั บ ฟั ง และเเลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของผู้ ค นที่ คิ ด ต่ า งเพื่ อ นำ�มาสู่การตั้งคำ�ถามและร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ต่อไป คณะทำ�งานขอ ขอบคุณ“มนุษย์ปากคลองฯ” ทุกท่านที่สละเวลาร่วมพูดคุยและให้ความคิดเห็นต่างๆ เราหวังว่า Platform ที่เราร่วมสร้างขึ้นมาด้วยกันนี้จะช่วยกระจายเสียงและขยาย เครือข่ายของผูค้ นทีม่ คี วามคิดเห็นต่อการพัฒนาย่านปากคลองตลาดต่างๆ ได้พดู คุย ได้รับฟังและได้แลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดกว้างและสร้างสรรค์ต่อไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ManusPakkhlong To be continued...


ขอขอบคุณ ตลาดยอดพิมาน เอื้อเฟื้อสถานที่ จัดนิทรรศการ