Page 1

ฝ่ายวางแผนและพั ฒนา และ ฝ่ายประกันค ุ ณภาพ

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

1


คํานํา กิจกรรมนักศึกษามีส่วนอย่างสําคั ญในการพัฒนาคุ ณภาพนักศึกษาให้ มีความสมบูรณ์พร้ อมทั ง ความรู ้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสั งคมได้ อย่างมีความสุข การส่งเสริมการเรียนรู ้ ประสบการณ์ให้ กับนักศึกษา เป็ นหน้ าทีของบุคลากรทุกคนทีมีส่วนเกียวข้ อง กับการพัฒนาคุ ณภาพการผลิตบัณฑิตทีพึงประสงค์ เอกสารนีได้ รวบรวมองค์ความรู ้ ในการจัดกิจกรรม นักศึกษาทีจําเป็ นเพือใช้ เป็ นแนวทางการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติงาน ภายใต้ กรอบมาตรฐาน TQF:HEd ให้ คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ใช้เป็ นคู่มือ อีกทั งยังสามารถ เผยแพร่ไปยังผู ้ปฏิบัติงานทีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงเกียวกับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และ เผยแพร่ไปยังผู ้ สนใจทัวไปใช้ ประโยชน์ทั งทางตรงและทางอ้ อม ต่อไป

มีนาคม 2554 ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา ร่วมกับฝ่ ายประกันคุณภาพ

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

2


สารบัญ หน้ า คํานํา ตอนที 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตอนที 2 แนวทางการจัดกิจกรรมและเกณฑ์ การสนับสนุนงบประมาณ -ขั นตอนการเสนอโครงการ

5 10 16

-ขั นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

17

-ขันตอนการสรุปโครงการและเขียนรายงานผลการดําเนินงาน

18

-ขั นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ

19

ตอนที 3 สโมสรนักศึกษา -โครงสร้ างสโมสรนักศึกษา

20 21

-หน้ าทีแต่ละฝ่ าย

21

-การดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา

27

-หน้ าทีความรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษา

28

-การจัดตั งชมรม

29

-แนวทางในการจัดตั งชมรมในสถาบันการศึกษา

32

-ขั นตอนการจัดตั งชมรม

34

ตอนที 4 Road Map นักศึกษา -ด้ านการส่งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา

35 36

-ด้ านการส่งเสริมวิชาการแก่นักศึกษา

37

-ด้ านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิงแวดล้ อม ของนักศึกษา

38

-ด้ านการส่งเสริมบําเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะของนักศึกษา

39

-ด้ านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของนักศึกษา

40

-ปฏิทินการจัดกิจกรรมในรอบปี การศึกษา

41

บรรณานุกรม

43

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

3


ภาคผนวก ก. แบบฟอร์ มต่ างๆ -แบบฟอร์ม (ตัวอย่าง) การเขียนเสนอโครงการ

หน้ า 44

-แบบฟอร์มสรุปโครงการ

49

-แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสาหรับผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรม -แบบฟอร์มขออนุญาตผู ้ ปกครองนํานักศึกษาไปนอกสถานที -แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมนักศึกษา -แบบฟอร์มการจัดตั งชมรม -แบบฟอร์มใบสมัครเข้ าชมรม ภาคผนวก ข. แบบฟอร์ มการเบิกจ่าย ภาคผนวก ค. ขั นตอนการปฏิบัติ ภาคผนวก ง. ตัวบ่ งชี ตามเกณฑ์ สมศ และ สกอ. แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

50 52 53 54 61 62 70 80 81

4


ตอนที 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา พัฒนาคุณลั กษณะของบัณฑิตทีดีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้เปรียบเชิงการเปรียบเทียบ และมีทักษะความสามารถในการกับสังคมทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ วิสัยทัศน์ 1. เป็ นคณะทีสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาให้ มีศั กยภาพ ในสาขาให้ มีความเชียวชาญเป็ นเลิศ 2. สร้ างสรรค์และพัฒนาคุณธรรม วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพือการ เรียนรู ้ อย่างต่อเนืองในรูปแบบทักษะชีวิต และทักษะทางสั งคมอย่างสอดคล้ อง พันธกิจ 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาทีครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลั กษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ เป้าประสงค์ 1. นักศึกษามีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมเพือพัฒนาให้ เกิดทักษะการเรียนรู ้ ในระดับประเทศ และระดับ สากล 2. พัฒนานักศึกษาให้ มีความรู ้ ทักษะการให้ บริการ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักศึกษาทีดํารงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยให้ มุ่งสู่ความเป็ น สากล 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถของบุคลากรในการให้ คําแนะนําการ บริการแก่นักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ทีทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ นเพือให้ นักศึกษาได้ เข้ าไปมี ส่วนร่วมซึงไม่เกียวข้ องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพือ ส่งเสริมพัฒนาการด้ านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือกิจกรรมเสริม หลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

5


กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีนักศึกษาหรืออาจารย์ประจําวิชาร่วมกัน จัดทําขึ นเพือตอบสนองเสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีคณะวิชา / ศูนย์การศึกษา กองพัฒนา นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัด ขึ นโดยเป็ นกิจกรรมทีไม่เกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั นเรียนหรือหลักสูตรโดยตรง เป็ นกิจกรรมที ผู ้ เข้ าร่วมจะมีโอกาสได้ รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุ ณธรรมจริยธรรมสอดคล้ อง กับคุณลั กษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์5 ประการ ได้ แก่ 1) ความรู ้ 1.1 มีความรู ้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพอย่างดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในสังคมได้ 1.2 มีทักษะการใช้ IT ในการแสวงหาความรูเ้ พิมเติม 1.3 มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองได้ และมีความใฝ่ รู ้ อยู่เสมอ 2) ทักษะการคิด 2.1 มีวินัยในตนเองและเครารพกฎระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม 2.2 รู ้ ความหมาย คุณค่า มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ อนุรักษ์ และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและท้ องถิน 3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.1 มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม มีความซือสัตย์สุจริตลดความเห็นแก่ตัว หลีกหนีความชัวและมีความละอายต่อการกระทําผิด สามารถครองตนอยู่ในสังคมได้ อย่างเต็มภาคภูมิ 3.2 รู ้ เข้ าใจ และรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็ นหลัก เพือให้ สังคมและตนเองได้ รับประโยชน์ร่วมกัน 4) ทักษะการวิเคราะห์และการสือสาร 4.1 มีการคิดเชิงวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการคิดแก้ ปัญหาว่าสิงใดสมควรทํา สิงใดไม่ สมควรทํา รู ้ จักฟั งรู ้ จักพูดรู ้ จักกล้ าทีจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง รู ้ จักกาลเทศะ 5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5.1 มีคุณธรรม และจริยธรรม เคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั นในการจัดกิจกรรมของคณะวิชาศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร นักศึกษา และสภานักศึกษาจะต้ องจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบอย่างน้ อย 6 ประเภท ดังต่อไปนี 1) กิจกรรมวิชาการ แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

6


2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิงแวดล้ อม 4) กิจกรรมนันทนาการ 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยอาจพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี เล่ ม ๑๒๓ ตอนที ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ (หน้ า ๕ ) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามที พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาทีสอดคล้ องกับความ ต้ องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดย คํานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ ดาเนินการจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพือใช้ เป็ นกลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และระดับหน่วยงานเพือนาไปสู่การกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการ อุดมศึกษาต่อไปอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ การอุดมศึกษาในคราวประชุมครั งที๗/๒๕๔๙ เมือวันที ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐานการ อุดมศึกษาไว้ ดังต่อไปนี มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้ วย มาตรฐาน ๓ ด้ าน ๑๒ ตัวบ่ งชี ดังนี ๑. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็ นผู ้ มีความรูมี้ คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู ้ และพัฒนา ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ความรู ้ เพือการดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขทั งทางร่างกายและจิตใจมี ความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

7


ตัวบ่ งชี ๑.๑ บัณฑิตมีความรู ้ ความเชียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู ้ สร้ างและประยุกต์ใช้ ความรู ้ เพือพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงานและสร้ างงานเพือพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขันได้ ในระดับ สากล ๑.๒ บัณฑิตมีจิตสานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้ าทีตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุ ณธรรม จริยธรรม ๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั งด้ านร่างกายและจิตใจมีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง อย่างถูกต้ อง เหมาะสม ๒. มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามีการบริหารจัดการการ อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเป็ นอิสระทางวิชาการ ตัวบ่ งชี (๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นสอดคล้ องกับความ ต้ องการทีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทาง วิชาการ (๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่าง เหมาะสมและคุ ้ มค่าคุ ้ มทุน (๓) มีระบบการประกันคุ ณภาพเพือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนือง ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั ง๔ ด้ าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสาน ความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู ้ ตัวบ่ งชี (๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนทีทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้ องกับความต้ องการทีหลากหลาย ของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ ความสําคั ญกับการพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนแบบผู ้ เรียนเป็ นสํคัาญ เน้ น การเรียนรู ้ และการสร้ างงานด้ วยตนเองตามสภาพจริง ใช้ การวิจัยเป็ นฐาน มีการประเมินและใช้ ผลการ ประเมินเพือพัฒนาผู ้เรียนและการบริหารจัดการหลั กสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที เหมาะสม สอดคล้ องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

8


(๒) มีการวิจัยเพือสร้ างและประยุกต์ใช้ องค์ความรู ้ ใหม่ทีเป็ นการขยายพรมแดนความรู ้ และ ทรัพย์สินทางปั ญญาทีเชือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิงแวดล้ อมตามศักยภาพของ ประเภทสถาบัน มีการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั งในและต่างประเทศเพือ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ (๓) มีการให้ บริการวิชาการทีทันสมั ย เหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมตามระดับ ความเชียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมทั งในและต่างประเทศเพือเสริมสร้ างความเข้มแข็งและความยังยืนของสังคมและประเทศชาติ (๔) มีการอนุรักษ์ ฟื นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถินเพือเสริมสร้ าง ความรู ้ ความเข้ าใจและความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีการปรับใช้ ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่าง เหมาะสม เพือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ๓. มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้ และสังคมแห่ งการเรียนรู ้ การแสวงหา การสร้ างและการจัดการความรู ้ ตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสู่สังคมฐานความรู ้และสังคม แห่งการเรียนรู ้ ตัวบ่ งชี ๓.๑ มีการแสวงหา การสร้ าง และการใช้ ประโยชน์ความรู ้ ทั งส่วนทีเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิน และเทศ เพือเสริมสร้ างสังคมฐานความรู ้ ๓.๒ มีการบริหารจัดการความรู ้ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ หลั กการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ แลกเปลียนเรียนรู ้ หลักการสร้ างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันนําไปสู่สังคมแห่ง การเรียนรู ้ ประกาศ ณ วันที ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

9


ตอนที 2 แนวทางการจัดกิจกรรมและเกณฑ์ การสนับสนุ นงบประมาณ

แนวทางการจัดกิจกรรมตามกรอบมาตรฐาน TQF:HEd ประกอบด้ วย 5 แนวทางสําคั ญ ได้ แก่ o กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลั กษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ o กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ o กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิงแวดล้ อม o กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม o กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 1. กิจกรรมวิชาการที ส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์ เป็ นโครงการทีมีวัตถุประสงค์เพือการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละ สถาบันให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทีพึงประสงค์ ค่ าใช้ จ่ายที ให้ การสนับสนุน 1) ค่าเบี ยเลี ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลาค่าทีพักและค่าพาหนะอาจารย์ทีปรึกษาไม่เกินอัตรา ตามทีทางราชการกําหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ 2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู ้ ดําเนินโครงการและ ผู ้ เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน ข. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผูดํ้ าเนินโครงการ และผู ้ เข้ าร่วมโครงการอัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน 3) ค่าทีพัก อัตราไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน 4) ค่าพาหนะ ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั น1 ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั นตําสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทางเป็ น หมู่คณะให้ทําหนังสือขอส่วนลด ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราตําสุดของทุกคนรวมกัน ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื อเพลิงและหล่อลืนเท่าทีจําเป็ นและประหยัด แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

10


5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ ไม่เกิน 3,000 บาท 6) ค่าวัสดุสิ นเปลืองไม่เกิน 1,500 บาท 7) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท 8 ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท 9) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท 10) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท การนํานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จําแนกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) การนํานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน 2) การนํานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและค้ างคืน 3) การนํานักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร ดังนั นในการนําไปนอกสถานศึกษาจะต้ องได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าสถานศึกษาก่อนซึงในการไป นอกสถานศึกษาจะต้ องได้ รับอนุญาตจากผู ้ ปกครองเป็ นหนังสือตามแบบทีกําหนดไว้ (ในภาคผนวก ก.) 2. กิจกรรมเสริมสร้ างและปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที ถูกต้ อง เป็ นโครงการทีมีวัตถุประสงค์เพือปลูกฝั งเสริมสร้ างค่านิยมทีถูกต้ องดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม ความเอื ออาทรมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็ นผูนํ้ าให้ เกิดขึนในตัวนิสิตนักศึกษา เพือสามารถใช้ ชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข ค่ าใช้ จ่ายที ให้ การสนับสนุน 1) ค่าเบี ยเลี ยงหรือค่าอาหารทํการล่ า วงเวลา ค่าทีพักและค่าพาหนะอาจารย์ทีปรึกษาไม่เกินอัตรา ตามทีทางราชการกําหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ 2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผูดํ้ าเนินโครงการและ ผู ้ เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน ข. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู ้ ดาเนินโครงการ และผู ้ เข้ าร่วมโครงการอัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน 3) ค่าทีพัก อัตราไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน 4) ค่าพาหนะ ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั น1 แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

11


ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั นตําสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทางเป็ น หมู่คณะให้ทําหนังสือขอส่วนลด ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราตําสุดของทุกคนรวมกัน ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื อเพลิงและหล่อลืนเท่าทีจําเป็ นและประหยัด 5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ ไม่เกิน 3,000 บาท 6) ค่าวัสดุสิ นเปลืองไม่เกิน 1,500 บาท 7) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท 8) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผลไม่เกิน 1,000 บาท 9) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท 10) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท 3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ งแวดล้ อม เป็ นโครงการทีนักศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะไปอาสาพัฒนาหรือบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เพือเพิมพูนความรู ้ ทักษะ (ด้ านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต) เรียนรู ้ ใฝ่ รู ้ ตลอดชีวิต มีสติปัญญาและ วิจารณญาณ มีวิธีคิดอย่างเป็ นระบบ และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ และได้ รับประสบการณ์จากการ ปฏิบัติงานเพือเสริมเติมเต็มให้ เป็ นคนทีสมบูรณ์พร้ อมในทุกด้ าน ค่ าใช้ จ่ายทีให้ การสนับสนุน 1) ค่าเบี ยเลี ยงหรือค่าอาหารทํการล่ า วงเวลา ค่าทีพักและค่าพาหนะอาจารย์ทีปรึกษาไม่เกินอัตรา ตามทีทางราชการกําหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ 2) ค่าอาหาร ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผูดํ้ าเนินโครงการและ ผู ้ เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน ข. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผูดํ้ าเนินโครงการ และผูเข้้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน 3) ค่าพาหนะ ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั น1 ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั นตําสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทางเป็ น หมู่คณะให้ทําหนังสือขอส่วนลด ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราตําสุดของทุกคนรวมกัน แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

12


ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื อเพลิงและหล่อลืนเท่าทีจําเป็ นและประหยัด 4) ค่าเตรียมค่าย 1,500 บาท 5) ค่าวัสดุก่อสร้ าง (ไม่เกิน 70 % ของงบประมาณทั งโครงการ) 6) ค่าเช่าอุปกรณ์ เท่าทีจ่ายจริงอย่างประหยัด 7) ค่าวัสดุสิ นเปลืองเท่าทีจ่ายจริงอย่างประหยัด 8) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ ไม่เกิน 3,000 บาท 9) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท 10) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท 11) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท 12) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท 4. กิจกรรมกีฬาและส่ งเสริมสุขภาพ เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมทีช่วยเสริ มสร้ างสุ ขภาพ สร้ างความแข็งแกร่งทางสุ ขภาพกายและใจไป

พร้ อมๆ กัน อันจะส่งเสริมสมรรถนะในด้ านต่างๆของนักศึกษา รวมทั งการเชือมสัมพันธ์ทีดีระหว่างกันด้ วย กีฬา ค่ าใช้ จ่ายที ให้ การสนับสนุน 1) ค่าเบี ยเลี ยงหรือค่าอาห ารทําการล่วงเวลา ค่าทีพักและค่าพาหนะอาจารย์ทีปรึกษาไม่เกินอัตรา ตามทีทางราชการกําหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ 2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผูดํ้ าเนินโครงการและ ผู ้ เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน ข. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผูดํ้ าเนินโครงการ และผู ้ เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน 3) ค่าทีพัก อัตราไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน 4) ค่าพาหนะ ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั น1 ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั นตําสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทางเป็ น หมู่คณะให้ทําหนังสือขอส่วนลด ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราตําสุดของทุกคนรวมกัน ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื อเพลิงและหล่อลืนเท่าทีจําเป็ นและประหยัด แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

13


5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ ไม่เกิน 3,000 บาท 6) ค่าวัสดุสิ นเปลืองไม่เกิน 1,500 บาท 7) ให้ การสนับสนุนค่าเช่าชุดการแสดงไม่เกิน 3,000 บาท 8) ค่าวัสดุประกอบการแสดงไม่เกิน 2,000 บาท 9) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท 10) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท 11) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท 12) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท 5. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ น เป็ นโครงการทีมีวตั ถุประสงค์เพือทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถินด้ วยการ อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ปลูกฝั งค่านิยม ความภูมิใจ แลกเปลียนศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย มีจิตสานึกและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สามารถใช้ ภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาประเทศ ตระหนักในคุ ณค่าศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน ลักษณะการดาเนินกิจกรรม เช่น การเรียนรู ้ วิถี ชีวิตและสังคมไทย การพัฒนา การศึกษาระบบคิด ความรู ้ ภูมิปัญญาของแต่ละท้ องถิน เพือนําไปสู่การ อนุรักษ์ และพัฒนา ค่ าใช้ จ่ายที ให้ การสนับสนุน 1) ค่าเบี ยเลี ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลาค่าทีพักและค่าพาหนะอาจารย์ทีปรึกษาไม่เกินอัตรา ตามทีทางราชการกําหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ 2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู ้ ดําเนินโครงการและ ผู ้ เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน ข. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู ้ ดาเนินโครงการ และผู ้ เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน 3) ค่าทีพัก อัตราไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน 4) ค่าพาหนะ ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั น1 ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั นตําสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทางเป็ น หมู่คณะให้ทําหนังสือขอส่วนลด ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราตําสุดของทุกคนรวมกัน แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

14


ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื อเพลิงและหล่อลืนเท่าทีจาเป็ นและประหยัด 5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ ไม่เกิน 3,000 บาท 6) ค่าวัสดุสิ นเปลืองไม่เกิน 1,500 บาท 7) ให้ การสนับสนุนค่าเช่าชุดการแสดงไม่เกิน 3,000 บาท 8) ค่าวัสดุประกอบการแสดงไม่เกิน 2,000 บาท 9) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท 10) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท 11) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท 12) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท อย่างไรก็ตามในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาใดๆ ก็ตามต้ องดําเนินการให้ ถูกต้ องตาม ระเบียบว่าด้ วยการงบประมาณทีถูกต้ อง พร้ อมทั งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF:HEd (ภาคผนวก ข.)

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

15


ขั นตอนการเสนอโครงการ

นักศึกษาจัดทําโครงการ โครงการภายใน

โครงการภายนอกมหาวิทยาลัย เสนออาจารย์ ที ปรึ กษา

เสนอประธานหลักสูตร

เสนอรองฯส่ งเสริ มกิจการ

เสนอรองฯแผนและพัฒนา

งปม.แผ่ นดิน

บํารุ งการศึกษา (บกศ.)

งบ.อื นๆ

งปม.รายได้

กศ.บป.

เสนอคณบดี

บัณฑิตศึกษา

ส่ งคืนเจ้ าของโครงการ เพื อดําเนินการต่ อไป

เสนออธิการบดี

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

16


ขั นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้การกํากับ ดูแล ตรวจสอบ รองฯส่ งเสริมกิจการ

มี 2 ขั นตอน

ยืมเงินสํารองจ่ าย (ก่ อน 1 สัปดาห์ )

การสํารองเงินจ่ ายไปก่ อน

โครงการอนุมัติ จัดกิจกรรมได้

คณบดี อนุมัติโครงการ

ฝ่ ายการเงิน (คณะ)

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ ายทาสรุ ปส่ งเบิก (พร้ อมแนบเอกสารการเงินจ่ าย ตัวจริ ง) หลังเสร็ จสิ นโครงการไม่ เกิน 30 วัน

ดําเนินกิจกรรม

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ ายทาสรุ ปส่ งเบิก (พร้ อมแนบเอกสารการเงินจ่ าย ตัวจริ ง) หลังเสร็ จสิ นโครงการไม่ เกิน 30 วัน

กองคลัง อนุมัติและ รั บเงิน อธิการบดี

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

17


ขั นตอนการสรุ ปโครงการและเขียนรายงานผลการดําเนินงาน

กรอกแบบฟอร์ มปะหน้ าสรุ ปโครงการ

แนบสําเนาโครงการที ได้ รับอนุ มัติแล้ ว

สรุ ปโครงการตามแบบฟอร์ ม

แนบเอกสารการเบิกจ่ ายตัวจริ ง (โดยเรี ยงตามรายการตามแบบฟอร์ มการเบิก-จ่ าย)

กองคลัง

ส่ งหัวหน้ าการเงิน ของคณะ

ส่ งคณบดี

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

18


ขั นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ 1. ชื อหน่ วยงาน องค์กรทีรับผิดชอบโครงการ คือ ชุมนุม ชมรม หรือกลุ่มกิจกรรมใดๆ ซึงเป็ นผู ้ ดูแลรับผิดชอบ โครงการ หากเวลามีปัญหา หรือมีการติดต่อจากบุคคล/องค์กรภายนอก สามารถติดตามและตรวจสอบได้ 2. ชื อโครงการหรือกิจกรรม ชือโครงการ เป็ นสิงสําคัญในการเขียนโครงการ ชือโครงการจะเป็ นตัวบอกให้ เราได้ ทราบว่าจะทํา โครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู ้ทีจะเข้ าร่วมโครงการได้ อย่างมากหรือบางครั งก็ใช้ ชือสถานทีเป็ นชือ โครงการ ซึงจะทําให้ เกิดความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้ วย ดังนันนักศึกษาควรตั งชือ โครงการให้ เหมาะสม 3. หลักการและเหตุผล ต้ องเขียนปั ญหา /อุปสรรค ในการทาโครงการที ผ่ านมา หรือการจัดโครงการที มีลักษณะ คล้ ายกันไว้ ในย่ อหน้ าแรก หลักการและเหตุผล คือการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาพปั ญหา หรือความจําเป็ นในการริเริม จัดทําโครงการดั งกล่าวขึ นมาและสามารถอธิบายรายละเอียดหรือข้ อเท็จจริง เชือมโยงให้ เห็นความสําคัญ ของประโยชน์ต่าง ๆ ทีจะได้ รับจากโครงการนี โดยต้ องให้ เหตุผลอย่างชัดเจนว่าทําไมต้ องทําโครงการนี และโครงการนี ทําแล้ วได้ อะไร และหากไม่ทําจะเกิดผลเสียอย่างไร 4. วัตถุประสงค์ ของโครงการหรือกิจกรรม เขียนแล้ วต้ องวัดได้ วัตถุประสงค์ คือการกําหนดเป้าหมายปลายทางทีต้ องการให้ เกิดจากการดําเนินโครงการ ควร เขียนให้ ชัดเจน เข้ าใจง่าย โดยบอกว่าเมือได้ ดําเนินการตามโครงการเสร็จสิ นไปแล้ วจะเกิดอะไรบ้ างโดยจะ เขียนให้ สอดคล้ องกับชือโครงการ หลักการและเหตุผล สิงทีเกิดขึ นนั นจะต้ องวัดผลและปฏิบัติได้ หากมี วัตถุประสงค์หลายประเด็นให้ ระบุเป็ นข้ อๆ และควรให้ กระชับ 5. วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ลักษณะการปฏิบัติงาน คือวิธีการทีจะช่วยให้ งานบรรลุวัตถุประสงค์อาจเป็ นการกําหนดแผนหรือ กิจกรรมทีต้ องทาให้ ชัดเจนเรียงตามลําดับก่อนหลั ง โดยเริมตั งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั นตอนสุดท้ าย ของโครงการเพือให้ ผู ้ปฏิบัติสามารถดาเนินงานได้ อย่างถูกต้ องและต่อเนือง ดังนี ขั นวางแผน -ขั นดําเนินงาน (ต้ องแนบกําหนดการ) แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

19


กําหนดการ เป็ นสิงทีบ่งบอกว่าแต่ละช่วงเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้ างเป็ นการวางแผนล่วงหน้ า ในการจัดกิจกรรมทั งนี กํหนดการสามารถเปลี า ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กําหนดการจะเป็ นส่วน สําคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณเพราะจะเป็ นตัวบ่งชี ระยะเวลาของกิจกรรมซึงจะต้ องนามาคํนา วณกับ ค่าใช้ จ่าย เช่นค่าวิทยากรจะต้ องดูว่าใช้ เวลาในการบรรยายกีชัวโมง ค่าอาหารจะดูจากจํานวนวันจานวน มื ออาหารค่าล่วงเวลาเจ้ าหน้ าทีต่าง ๆ ฯลฯ -ขั นประเมินผล - แบบฟอร์มการวัดความพึงพอใจของผู ้ เข้ าร่วมโครงการและวัดความสําเร็จของโครงการ (ภาคผนวก ก.) - ขั นปรับปรุง - ให้ ไปดู กิจกรรมในครั งก่อนทีเคยจัดมา 6. ระยะเวลาการดําเนินการ (ระบุวันเดือนปี ) ระยะเวลาปฏิบัติงาน คือการกําหนดช่วงเวลาของการปฏิบัติโครงการตั งแต่เริมต้ นจนสิ นสุด โครงการ บางโครงการอาจจะปฏิบัติงานแค่วั นเดียวหรือบางโครงการอาจจะใช้ เวลาหลายวันก็ได้ แล้ วแต่ เราจะกําหนด ทั งนี ต้ องระวังด้ วยว่าเวลาทีใช้ หลายวันจะมี ก็ ผลกระทบต่องบประมาณทีมีจํากัด 7. สถานที ดําเนินการ สถานทีปฏิบัติงาน คือสถานทีทีใช้ ในการปฏิบัติงานตามโครงการควรระบุให้ ชัดเจนและเจาะจงจะ ได้ ทราบว่ามีการปฏิบัติงาน ณ ทีใดหากไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัดก็ควรระบุ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ให้ ละเอียดชัดเจนเพราะพื นทีในแต่ละท้ องถินนั นกว้ างและอยู่ห่างไกลกันบางครั งการคมนาคมไม่ สะดวก และควรทําแผนทีแนบไว้ ด้วยเพือง่ายต่อการเดินทางสําหรับผู ้ ทีต้ องการเดินทางสมทบ 8. ผู ้ เข้ าร่ วมโครงการ (ต้ องระบุจานวนให้ ชัด) จํานวนผู ้เข้ าร่วมโครงการ คือการกําหนดจํานวนผู ้ เข้ าร่วมโครงการว่ามีกีคน เป็ นใครบ้ าง มาจาก ไหน เพือทีจะได้ แบ่งแยกหน้ าทีว่าใครจะทําส่วนไหนครอบคลุมการปฏิบัติงานทั งหมดครบถ้ วน 9. งบประมาณ ทั ง In cash และIn-kind หน่ วยงานที สนับสนุนงบประมาณ 10. ผลที คาดว่าจะได้ รับ ผลทีคาดว่าจะได้ รับ เป็ นการคาดหวังถึงผลของการดําเนินงานตามโครงการเมือ เราได้ ดําเนินงาน ไปจนเสร็จสิ นโครงการแล้ วดูว่าใครได้ ประโยชน์มากน้ อยตรงตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ หรือไม่

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

20


11. วิธีการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ประเมินผลโครงการ เมือโครงการดําเนินการเสร็จสิ นต้ องมีการประเมินผลเพือหาข้ อสรุปว่าการ ดําเนินการนั นบรรลุวัตถุประสงค์ทีได้ กหํา นดไว้ เพียงใดมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เพือนําข้ อมูลเหล่านั น มาปรับปรุงในการจัดโครงการในครั งต่อๆไป 12. กําหนดตัวบ่ งชี วัดความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรม และเกณฑ์ การประเมิน 13. ชื อและตําแหน่ งผู ้ เสนอโครงการ 14. อาจารย์ ที ปรึกษาโครงการ 15. ชื อและตําแหน่ งผู ้ อนุมัติโครงการ 16. วัน เดือน ปี ที อนุมัติโครงการ (ในภาคผนวก ก.)

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

21


ตอนที 3 สโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา จึงจัดตั สงโมสรนักศึกษาขึ นให้ มีการเลือกตั งทุ1ก ปี และบริหารงานโดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภายใต้ การกํากับดูแลของรองฯส่งเสริมกิจการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมความสามัคคี ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความร่วมมือ ประกอบกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อ สังคม และการทํางานเป็ นทีม 2.ส่งเสริมให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทีมีอยู่ให้ ปรากฏชัด และเป็ นประโยชน์โดยการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และประสบการณ์วิชาชีพ 3.เสริมสร้ างพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพทีดี 4.ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา 5. ปลูกฝั งให้ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้ าที เพิมทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ รวมทั ง รู ้ จักทีจะตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ นอย่างดี 6. ปลูกฝั งและสืบทอดอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีทีเป็ นเอกลักษณ์ดีงาม 7. ส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยทีธํารงไว้ ซึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 8.เพือเผยแพร่ชือเสียงและเกียรติคุณของคณะและมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

22


โครงสร้ าง สโมสรนักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษา ทีปรึกษา

อุปนายกฝ่ ายบริหาร

- ฝ่ ายเหรัญญิก

- จัดหารายได้

- ฝ่ ายวิชาการ

- ฝ่ ายปฏิคม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

เลขานุการ

อุปนายกฝ่ ายกิจกรรม

ชมรมต่ างๆ ,ชมรมไอที ,ชมรมมัลติมีเดีย, ชมรมจีไอที , ชมรม

- ฝ่ ายกิจกรรมและนันทนาการ - ฝ่ ายสวัสดิการ

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม, ชมรมไอทีธรรมะ

- ฝ่ ายประชาสั มพันธ์

-ฝ่ ายสถานที

ชมรมประกันคุณภาพการศึกษา, เป็ นต้ น

-ฝ่ ายออแกไนเซอร์

-ฝ่ ายมัลติมีเดีย

-ฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์

-ฝ่ ายอํานวยการ

ทั งนี ควรมีณ ค ะกรรมการตัวแทนทุกชั นปี

หน้ าที แต่ ละฝ่ าย (ในภาพรวม ส่ วนรายละเอียดขึ นอยู ่ กับลักษณะการจัดกิจกรรมนั นๆ) มีดังนี ฝ่ ายอํานวยการ คุณสมบัติ o ทนต่อความกดดันได้ ดี o มีความรับผิดชอบ และไม่เกียงงาน o สามารถติดต่อกับผู ้ อืนได้ ดทัี งภายในองค์กร ในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได้ดี o มีความละเอียด รอบคอบ o ช่างคิด มีระเบียบ ใจเย็น o มีมารยาทในการติดต่อสือสารดี o รับฟั งความคิดเห็นผู ้ อืน แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

23


o ทุ่มเทในการทํางานและสามารถกลับบ้ านดึกได้ หน้ าที 1. จัดโต๊ ะกลุ่มน้ องปี 1 (random) 2. ทําระบบลงทะเบียนวันแรกพบ 3. ช่วยงานคณะวันสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่(สกอ.) 4. ช่วยงานคณะวันปฐมนิเทศ 5. หา sponsor งานกีฬาต่างๆ 6. งานไอที RMU 7. งานค่าย (โครงการใหม่) ถ้ ามี 8. ทําเอกสาร 9. ติดต่อสถาบันการศึกษาอืนๆภายนอกเพือสร้ างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน 10. เป็ นตัวแทนคณะ ไปประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย เหรัญญิก: ดูแลจัดสรรเงินทีได้ รับมาจากคณะฯ เพือใช้ ในโครงการ/กิจกรรมทีได้ จัดทําขึ น รวมไปถึงสรุป ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นทั งหมดส่งให้ ทางคณะ หน้ าที 1. เก็บบิลค่าใช้ จ่ายทีเกิดในการจัดทําโครงการขึ นจากทุกๆฝ่ าย 2. ตรวจสอบบิลทีได้ รับว่าถูกต้ องหรือไม่ 3. จัดการจ่ายเงินให้ แต่ละฝ่ ายตามบิลค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นจริง 4. สรุปค่าใช้ จ่ายทั งหมดส่งให้ ทางคณะฯ ฝ่ ายสวัสดิการ : รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ต่อรองเก่งแข็งแรง อดทน บึกบึน อึด ชอบการผจญภั ย กินง่าย อยู่ง่าย กว้ างขวางเรืองแหล่งกิน ตรงต่อเวลา หน้ าที 1. ดูแลปากท้ อง (ซื ออาหาร+นํ าให้ สต๊ าฟ) 2. ซื ออุปกรณ์ต่างๆอํานวยความสะดวกต่าง 3. งานเน้ นหนักในวันงาน

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

24


ฝ่ ายเลขานุการ: มีความละเอียดรอบคอบ มีมารยามงาม รักการทํางานร่วมกับผู ้ อนและสามารถช่ ื วยงาน ฝ่ ายอืนๆได้ ทําเพือประโยชน์ส่วนรวม ไม่จําเป็ นต้ องมีทักษะการทํางานเอกสารมาก่อน หน้ าที 1. ออกจดหมายและงานเอกสารต่างๆ 2. บันทึกการประชุมในการประชุมแต่ละวาระ เพือจัดเก็บเป็ นแฟ้มข้ อมูลในการดําเนินงานครั ง ต่อๆไป 3. ประสานงานการจัดการประชุมของคณะกรรมการนักศึกษา 4. ติดต่อสถานทีเพือการประชุม 5. ดูแลคณาจารย์ ต้ อนรับและอํานวยความสะดวก (ในกรณีทีงานนั นมีคณาจารย์เข้ าร่วม) 6. ติดตามงานจากรองประธานฯ 7. ทําฉลาก เชิญรางวัล และพิมพ์วุฒิบัตร หมายเหตุ : งานฝ่ ายเลขานุการ เป็ นงานเบื องหลังเป็ นส่วนใหญ่ ซึงภายนอกอาจจะไม่เห็นบทบาทหน้ าที ของงานเลขาฯมากขึ น แต่ก็เป็ นฝ่ ายสําคั ญทีจะร่วมสนับสนุนกิจกรมของนักศึกษาให้ ผ่านไปได้ ด้วยดี ฝ่ ายกีฬา คุณสมบัติ 1. มีใจรักในกีฬา รวมถึงมี ”นํ าใจนักกีฬา” 2. สามารถเข้ าใจกฎ และ กติกาของกีฬาได้ ดี 3. มีความเสียสละเพือส่วนรวม 4. ทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู ้ อนได้ ื 5. สามารถช่วยฝ่ ายอืนทํางานนอกเหนือจากฝ่ ายของตนได้ หน้ าที 1. จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆภายในคณะเพือสร้ างความสามัคคี เช่น ฟุตซอล ฟุตบอล 2. จองสถานที และ อํานวยความสะดวกในกิจกรรมแข่งขั นหรือฝึ กซ้ อมกีฬาต่างๆของคนในคณะ 3. ส่งเสริมและปลูกฝั งความมีนํ าใจนักกีฬาให้ แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมนั นๆ 4. ประสานงานกับคณะต่างๆ หรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในและ ภายนอก เช่น งานฟุตบอลสัมพันธ์ 5. ให้ การสนับสนุนฝ่ ายต่างๆในทุกกิจกรรมของคณะ

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

25


ฝ่ าย Organizer (Organizer and Entertainment) คุณสมบัติ 1. กล้ าแสดงออก 2. เป็ นพิธีกรได้ 3. นําสันทนาการได้ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี 5. สามารถทํางานร่วมกับผู ้ อืนได้ดี 6. แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ 7. มี Service-mind หน้ าที 1. จัดงานต่างๆของคณะ ได้ แก่ดูแลบนเวที+Run Flow ดูแล+Script พิธีกร จัดการอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์การแสดง อุปกรณ์ลีดเดอร์ 2. การแสดงต่างๆของคณะ 3. สันทนาการ ฝ่ าย Multimedia (โสตและสาราณียกร) Multimedia สือทีประกอบด้ วย แสง สี เสียง ภาพนิงภาพเคลือนไหว ฯลฯ แต่ฝ่ายนี มีอะไรทีน่าสนใจ และท้ าทายมากกว่าทีคนทัวไปคิด หน้ าที 1. เก็บภาพกิจกรรมทีน่าประทับใจต่างๆ ทั งภาพงานต่างๆ ภาพความประทับใจเหล่านี ล้ วน เกิดขึ นจากการรังสรรค์ของฝ่ ายนี และมีพรสวรรค์ด้านถ่ายภาพ มีใจรักการถ่ายภาพ 2. สําหรับคนทีมีความคิดสร้ างสรรค์ ชอบการออกแบบ หรือชอบวาดรูป รักทีจะทํางานกราฟิ ก ต่างๆ และต้ องการแสดงผลงาน ในการออกแบบสู จิบัตร บัตรเชิญ ออกแบบปก ฯลฯ 3. สําหรับผู ้ ทีชอบการบันทึกภาพเคลือนไหว และทําวีทีอาร์หรือสไลด์ รวมไปถึงควบคุมเสียงและ แสงในงานกิจกรรมต่างๆ ซึงกิจกรรมต่างๆจะสําเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่มีฝ่ายนีทีคอยทํา หน้ าทีสนับสนุนงานต่างๆทั งเบื องหน้ าและเบื องหลั งของกิจกรรมต่างๆ

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

26


การดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปี สําหรับการบริหารงาน ในทุกต้ นปี การศึกษาจะทํา การเลือกตั งคณะกรรมการสโมสรขึ นใหม่ โดยกําหนดให้ มีคณะกรรมการมาจากตัวแทนนักศึกษาทุกชั นปี ลงสมัครเป็ นคณะกรรมการสโมสร จํานวนทั งสิ นไม่เกิน25 คน และจะให้ หมุ นคณะกรรมการออกครึงหนึง ของคณะกรรมการทั งหมด แล้ วเลือกเข้ ามาใหม่อีกครึงหนึงแทนผู ้ ทีออกไป เพือให้ มีการเรียนรู ้ สอนงาน กันเองด้ วย สําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ในสโมสรนักศึกษา เมือได้ คณะกรรมการสโมสรมาแล้ วจะให้ คณะกรรมการทั งหลายเป็ นผู ้ เลือกตําแหน่งผู ้ บริหารต่าง ๆ ของสโมสรกันเอง ได้ แก่ อุปนายก เหรัญญิก และเลขานุการ ส่วนนายกสโมสรได้ จากการสมัครรับการเลือกตั ง ส่วนจํานวนทีเหลือจะเป็ นกรรมการผู ้ ประสานงานกับชมรม ต่าง ๆ ในสโมสรต่อไป ซึงการจัดตั ง ชมรมต่าง ๆ ขึ นนั น จะมีกีชมรม และมีชมรมอะไรบ้ างให้ แล้ วแต่กรรมการบริหารของสโมสรหรือนักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ในปี นั นๆตัดสินใจกันเอง จึงอาจจะมีชมรมทีไม่เหมือนกันแต่ละปี ก็ได้ ทั งสโมสร นักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ในสโมสรนักศึกษาจะมีหน้ าทีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามประเภทของงาน หรือตามทีวิทยาลัยฯ ได้ มอบหมายให้ รับผิดชอบตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารของสโมสร นักศึกษาจะเป็ นผู ้ ร่วมพิจารณาและดําเนินการประสานงานตามโครงการทีจัดขึ นและเสนอต่อรองคณบดี ฝ่ ายส่งเสริมกิจการนักศึกษา และคณบดี แล้ วนําเสนอต่อผู ้ อํานวยการกองกิจการนักศึกษาเพือขออนุมัติจัด กิจกรรมต่อไป

ขั นตอนการจัดตั งสโมสรนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจะเป็ นผู ้ดําเนินการเตรียมเอกสาร ใบสมัครต่าง ๆ กําหนดจํานวนผู ้ทีจะเข้ าเป็ นคณะกรรมการสโมสรต่อไปไว้ โดยจะกระจายจํานวนของผู ้ สมัครไปในทุกชั นปี ให้ มีโอกาสเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการของสโมสร ขั นตอนการดําเนินการต่อไปนี 1. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพร้ อมจํานวนทีต้ องการก่อนวันเลือกตั งประมาณ 1 เดือน 2. ให้ ผู ้ สมัครจะกรอกข้ อมูลในใบสมั ครเกียวกับประวัติและความคิดเห็นเกียวกับงานสโมสรนักศึกษา แนวทางการปฏิบัติเมือได้ รับเลือกตั งพร้ อมติดรูปผู ้ สมัคร 3. ติดใบสมัครของผู ้ สมัครให้ นักศึกษาทุกคนได้ ทราบภายในบริเวณหอพักนักศึกษา และอาคารเรียน

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

27


4. กําหนดวั นลงคะแนนเลือกตั งสถานที พร้ อมทั งแต่งตั งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั ง และนับ คะแนน ดําเนินการเลือกตั งในวั นเวลาทีกําหนด และนับคะแนนให้ เสร็จสิ นภายในวันทีมีการ เลือกตั ง โดยคณะกรรมการจะต้ องรวบรวมผล และใบคะแนนทั งหมดส่งรองฯส่งเสริมกิจการ 5. กลุม่ งานกิจการนักศึกษา ประกาศผลการเลือกตั งตามลําดับคะแนนทีได้ ให้ นักศึกษาทุกคนทราบ 6. กลุ่มงานกิจการนักศึกษานัดประชุมคณะกรรมการสโมสรชุดเก่าและชุดทีได้ รับเลือกตั งใหม่ พร้ อม กัน และให้ กรรมการชุดใหม่ลงคะแนนเลือกตําแหน่งอุปนายก เลขานุการ และเหรัญญิก ของ สโมสรนักศึกษาทีจะปฏิบัติงานต่อไป โดยนายกสโมสรได้มาจากการเลือกตั ง 7. ติดประกาศแต่งตั งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจําปี โดยรองฯ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 8. จัดประชุมแนะนําคณะกรรมการสโมสรให้ นักศึกษาทุกคนรู ้ จักในวันประชุม

หน้ าที รับผิดชอบของสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาถือเป็ นจุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสร ทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลั ยฯ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษา ใน ส่วนทีเกียวข้ องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบ วินัย หรือสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในระหว่าง ศึกษาและทีสําคั ญเป็ นศู นย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ น ให้ ได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการจะ มีหน้ าทีรับผิดชอบ ดังนี 1. ให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลั ยฯ ทุกกิจกรรม เพือส่งเสริมประสบการณ์ และแนวทาง ในการพัฒนาความสามารถในทุก ๆ ด้ าน 2. จัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชมรมทีจัดตั งขึ น ในสโมสรนักศึกษา เพือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทํางานเป็ นทีม 3. กระตุ ้ นให้ สมาชิกทุกคนของสโมสรนักศึกษาได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย 4. เป็ นตัวแทนประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา ในขณะที อยู่ร่วมกันในสถาบันการศึกษา 5. กระตุ ้ นให้ นักศึกษาทุกคนมีจิตสํานึกในการประพฤติตนทีดีเพือรักษาชือเสียงของสถาบัน 6. เข้ าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอืนๆ ทั งในวิชาชีพเดียวกัน และต่างอาชีพ เพือแสดงถึงการมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน 7. ช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชือเสียงของวิทยาลัย แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

28


การจัดตั งชมรม ความหมายของชมรม1 หมายถึง ทีพัก, ทีประชุม; หมู่พวก, บางทีเรียกว่า โชมโรม หมายถึง ทีพักชัวคราวของกลุ่มบุคคล; ทีประชุมของกลุ่มบุคคลทีมีจุดประสงค์เพือประโยชน์บาง ประการร่วมกัน เช่น ชมรมนักวรรณศิลป์ ชมรมพุทธศาสตร์ ลักษณะของชมรม ชมรม ไม่เป็ นนิติบุคคล ใครคิดจะตั งก็ตั งได้ ทันที การตั งจึงขึ นอยู่กับสมาชิกชมรมว่าจะร่างข้ อบังคับ หรือระเบียบอะไรก็ตกลงกันเอง อยากเลิกเมือไหร่ตกลงกันเองในสมาชิก ชมรมควรมีจุดประสงค์ของชมรม ว่าตั งชมรมขึ นมาเพืออะไร และอยากทําอะไรรวมทังควรประกาศจุดยืนของชมรมให้ เป็ นทีรู ้ กันในหมู่ สมาชิกและสังคมภายนอก จะได้ ทํางานได้ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ถ้ าเขียนเป็ นบันทึกลายลักษณ์อักษรเลย ได้ ก็ยิง ขั นตอนของการจัดตั งชมรมทั วๆ ไปมีดังนี ขั นที 1 การเริ มต้ น เริมต้ นต้ องหากลุ่มคนทีมีความชอบ ความสนใจในเรืองเดียวกันก่อน ซึงเรืองนี มักไม่ใช่ปัญหา เพราะคนทีดําริจะจัดตั งชมรมฯก็มักจะมีกลุ่มคนนี ด้ วยอยู่แล้ ว แต่สิงทีควรต้ องลงลึกคือเรืองของแนวคิด ของกลุ่ม เพราะหากแนวคิดไม่ตรงกันแล้ ว ชมรมฯนั นหากตั งขึ นมาก็จะไม่จีรังโดยสรุปก็คือในขั นเริมต้ น ต้ องมีกลุ่มคนทีทํางานเหมือน ๆ กันมาอยู่ร่วมกัน และมีเจตจํานงเช่นเดียวกัน การตั งชมรมฯจึงจะเกิด ขั นที 2 เรื องของจํานวนคน กลุ่มคนตามข้ อหนึงนั นไม่จําเป็ นต้ องมีมากคือ ถ้ ามีคนใจเดียวกันประมาณเพียง10 คน ก็น่าจะตั ง เป็ นชมรมฯได้

1

อ้ างจาก : ครูวิริยา เตโช. (มปป).การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริ มสร้ างภาวะผู ้ นําตามโครงการคุณธรรม นําความรู ้ สู่

ประชาธิปไตย” http://www.kvc.ac.th/general/Club.doc

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

29


ขั นที 3 เรื องของแกนนํา จากนั นก็ต้องเลือกคนทีจะมาเป็ นแกนนําของกรรมการชมรมฯ บุคคลหลัก ๆ ในช่วงเริมต้นมีเพียง แค่ 2 คน คือตําแหน่งประธานและตําแหน่งเลขาธิการ คนทีจะมาเป็ นประธานควรค่อนข้ างเป็ นผู ้ใหญ่ มี บารมีด้านบริวารและทางสังคมพอสมควร แต่หากหาคนทีมีบุคลิกภาพนี ไม่ได้ ก็ยังตั งชมรมฯได้เพียงแต่ อาจจะโตช้ าหรือไม่ก็แคระแกรมอยู่อย่างนัน ขั นที 4 เรื องกรรมการ กรรมการตําแหน่งอืน ๆ ได้ แก่ - รองประธาน (อาจมีมากกว่าหนึงคน แต่ต้องใช้ กับชมรมทีมีขนาดใหญ่ และทํางานมาได้ ช่วงหนึง แล้ ว และมีงานหรือกิจกรรมมากจนต้ องมีรองประธานมาช่วยงาน) - ผู ้ ช่วยเลขาธิการ(เช่นเดียวกัน ใช้ สําหรับชมรมขนาดใหญ่ตั งมานานแล้ วพอสมควร ถ้ าเป็ นชมรม ขนาดเล็กหรือเพิงเริม ตําแหน่งนี ไม่ควรมีเพราะจะเกิดการเกียงงานกันขึ นได้) - บัญชี (สําหรับจัดระบบบัญชี และทํางบดุลแถลงต่อสมาชิกในการประชุมประจําปี ใช้ เฉพาะ สําหรับชมรมฯทีมีงานมาก และมีงบประมาณสู งเกินทีจะปล่อยไปโดยไม่ตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ ามี โครงการทีขอบริจาคจากประชาชนทัวไป แต่สําหรับชมรมเล็ก ๆ แล้ วไม่ควรมีตําแหน่งนี เลย เพราะจะทําให้ ยุ่งยาก หาคนมาทํางานลําบาก และจะทําให้ การจัดตั งองค์กรเกิดขึ นไม่ได้ เสียด้ วยซํ) า - นายทะเบียน (คนนี ก็มีบทบาทสําคั ญเพราะจะต้ องเป็ นคนทีรวบรวมรายชือของสมาชิกทั งใหม่ และเก่า และต้ องปรับปรุงให้ ทันสมั ยอยู่ตลอดเวลาด้ วย รายชือพวกนี สําคั ญมากหากชมรมอยู่ในเมืองใหญ่ เพราะจะต้ องใช้ สําหรับการประสานงานทั งระหว่างมวลสมาชิกและกับบุคคลภายนอก) - ฝ่ ายนายทุน (หากต้ องการทํางานให้ ใหญ่ มีโครงการสนองตอบต่อสังคมได้ มากตําแหน่งนี ก็อาจ จําเป็ น มิฉะนั นก็ทํางานไม่ได้) - ประชาสัมพันธ์ (ตําแหน่งนี สําคั ญในยุคข่าวสารแบบปั จจุบันต้ องเป็ นคนทีกว้ างขวางในสังคมทั ง ท้ องถินและส่วนกลาง เพือทีจะได้ กระจายข่าวกิจกรรมของชมรมฯให้ สังคมภายนอกรู ้ จักซึงจะเป็ นผลพวง ต่อให้ ฝ่ายหาทุนทํางานให้ง่ายขึ นด้ วย) ขั นที 5 ด้ านกฎหมาย ชมรมต่าง ๆ ทีมีขึ นในประเทศไทยนี ไม่มีฐานะทางกฎหมายทั งสิ นไม่เหมือนกับสมาคมหรือมูลนิธิที ต้ องไปจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การตั ง

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

30


ชมรมจึงง่ายมาก หากหากลุ่มคนทีมีคุ ณสมบัติตามทีเขียนไว้ ข้างต้ นได้ พอสมควร ก็สามารถประกาศจัดตั ง เป็ นชมรมขึ นมาได้เลย ขั นที 6 ชื อและโลโก เมือเสร็จจากการตกลงตั งใจเป็ นชมรมแล้ ว ก็ต้องตั งชือชมรมซึงควรตรวจสอบกับวงการในวงกว้ าง เพือทีจะได้ ไม่มีชือซํ าซ้ อนและเกิดการสับสนกันในภายหลั งจากนั นก็ต้องหาคนทีมีฝีมือมาช่วยออกแบบ สัญลักษณ์หรือโลโกของชมรมฯ แต่หากไม่ต้องการความสวยงามในด้ านนี ตัวโลโกก็ไม่จําเป็ น แต่ชือชมรม นั นจําเป็ นแน่เพราะไม่เช่นนั นคนอืน(รวมทั งเราด้ วย) ก็ไม่รู ้ จะเรียกกลุ่มของเราว่าอะไร ขั นที 7 จุดประสงค์ ชมรมควรมีจุดประสงค์ของชมรมว่าตังชมรมขึ นมาเพืออะไร และอยากทําอะไรรวมทั งควรประกาศ จุดยืนของชมรมให้ เป็ นทีรู ้ กันในหมู่สมาชิกและสังคมภายนอกจะได้ ทํางานได้ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ถ้ า เขียนเป็ นบันทึกลายลักษณ์อักษรเลยได้ก็ ขั นที 8 ด้ านกิจกรรม กิจกรรมของชมรมขึ นอยู่กับจุดประสงค์ทีตั งมาหากตังขึ นมาเพือการท่องเทียวแต่ไปจัดกิจกรรมการ แข่งขันอย่างเอาเป็ นเอาตายก็คงจะผิดจุดประสงค์ และกิจกรรมของชมรมจะเป็ นตัวบ่งชี อนาคตของชมรม หากตั งขึ นมาแล้ วไม่มีกิจกรรมไปสักระยะหนึง ความเป็ นชมรมก็จะสลาย ขั นที 9 ด้ านข้ อบังคับ ถ้ าการทีจะมีข้อบังคับของชมรมทําให้ ยุ่งยากจนจัดตั งชมรมไม่ได้ก็อย่าไปสร้ างเงือนไขนี ขึ นเพราะ เกือบทุกชมรมในประเทศไทยไม่มีข้อบังคับของชมรมแต่ก็ทํางานกันได้ดังนั นข้ อนี จึงไม่ใช่สิงจําเป็ นยิงยวด แต่ถ้าหากสามารถจัดให้ มีขึ นได้ก็ช่วยให้ การทํางานของชมรมรัดกุม รอบคอบ และมีข้อโต้ แย้ งน้ อยลง อย่า ลืมว่าชมรมเป็ นองค์กรหลวม ๆ ไม่มีกฎหมายรองรับ การไว้ เนื อเชือใจกันจึงเป็ นหัวใจหลักของการทํางานใน ลักษณะนี มากกว่าข้ อบังคั บทีตั งขึ นแล้ วไม่มีคนปฏิบัติตาม ขั นที 10 การประชุมประจําปี การประชุมประจําปี จะจัดว่าจําเป็ นหรือไม่ก็ได้ขึ นอยู่กับขนาดและความตั งใ จจริงของชมรม แต่ถ้าเป็ น ชมรมใหญ่แล้ วสิงนี จําเป็ นมากเพราะเป็ นโอกาสทีกรรมการจะแถลงผลงานให้ สมาชิกทราบว่าทําอะไรไป บ้ างในปี ทีผ่านไป มีการแถลงงบดุลให้ โปร่งใสและให้ สมาชิกทราบและซักถาม รวมทั งมีการเลือกตั ง กรรมการชุดใหม่ด้วย (ถ้ าจะมี) ส่วนการประชุมประจําปี ก็เป็ นได้ ทั งอย่างมีรูปแบบ(ประชุมในห้ องประชุม มีประธาน มีการแถลง มีการซักค้ านฯลฯ) และแบบง่าย ๆ (ปรึกษาหารือกัน) ทั งนี ขึ นอยู่กับขนาดของชมรม

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

31


แนวทางในการตั งชมรมในสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็ นสถานทีให้ ความรู ้ ในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัตนัิ กศึกษาทุกคนล้ วนต้ องการ ทีจะใฝ่ หาความรู ้ และนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม แต่ใช่ว่าการศึกษาแต่เฉพาะในตํารา เพียงอย่างเดียว เราต้ องทํากิจกรรมควบคู่กันไปด้ วย เปรียบเสมือนจะต้ องเรียนรู ้ ทั งภาคทฤษฏีและ ภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าเป็ นการเรียนรู ้ ทีสมบูรณ์ ดังนั นการตั "ชมรม" ง จึงเป็ นองค์กรสําคัญทีเกียวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา ชมรม คือ กิจกรรมที เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาทีแนวคิดในการดําเนินการด้ านกิจกรรมทีสอดคล้ องหรือคล้ ายคลึงกัน มี การดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง มีนโยบายและวัตถุประสงค์ทีแน่นอน ซึงไม่ขัดกัน ต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัย ดังนั นชมรมจึงปเ ็ นอีกรูปแบบหนึงของการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ทีเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ ทํากิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี กิจกรรมชมรมยังเป็ นประโยชน์ต่อตัว นักศึกษาในการเสริมสร้ างความรู ้ ทั งทางด้ านวิชาการและวิชาชีพรวมทั งพัฒนาคุณลั กษณะทีพึงประสงค์ จากการได้ ทํากิจกรรมร่วมกับผู ้ อืน หลักเกณฑ์การตั งชมรม เมือนักศึกษาได้ รวมกลุ่มเพือทีจะขอตั งชมรมแล้ วนั การดํ น าเนินการขอจัดตั งชมรมควรปฏิบัติตาม ขั นตอนดังต่อไปนี 1. ชมรมต้ องมีสมาชิกเริมก่อตั งไม่น้อยกว่า30 คน 2. กลุ่มนักศึกษาผู ้ ประสงค์จะขอจัดตั งชมรมให้ ยืนแบบฟอร์มการขอจัดตั งชมรมพร้ อมด้ วย รายละเอียดของชมรมดังต่อไปนี 2.1 ชือ และวัตถุประสงค์ของชมรม 2.2 รายชืออาจารย์ทีปรึกษา 2.3 รายชือสมาชิกทีขอจัดตั ง 2.4 รายชือกรรมการบริหาร ให้ ระบุตําแหน่งดังต่อไปนี 1.ประธานชมรม 2.รองประทานชมรม 3.เลขานุการ 4.เหรัญญิก แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

32


5.นายทะเบียน 6.ประชาสัมพันธ์ 7.ตําแหน่งอืนๆทีจําเป็ น 3. การดําเนินการขอจัดตั งชมรม การรวบรวมกลุ่มของนักศึกษาเพือขอจัดตั งชมรมนักศึกษาต้ องดําเนินการผ่านขั นตอน ดังนี 3.1.การดําเนินการเพือขอจัดตั งชมรม ให้ นําเสนอต่อกองพัฒนานักศึกษาโดยผ่านคณะกรรมการ องค์การบริหารนักศึกษา 3.2.การยืนแบบฟอร์มขอจัดตั งชมรมจะต้ องทําในวั นและเวลาทีคณะกรรมการขององค์การบริหาร นักศึกษากําหนด 3.3.เมือคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาลงมติให้ เห็นสมควรจัดตั งแล้ วให้ นําเสนอ มหาวิทยาลัยเพือทราบและพิจารณาให้ ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็ นการจัดตั งทีสมบูรณ์ 3.4.นโยบายการดําเนินกิจกรรมของชมรม จะต้ องไม่ขดั ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข ขนบธรรมเนียบประเพณีและศีลธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจน กฎระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย 3.5.วัตถุประสงค์ของชมรมทีขอจัดตั งใหม่จะต้ องไม่ซํ าซ้ อนกันกับวั ตถุประสงค์ของงชมรมทีมีอยู่ก่อน แล้ ว 6.ชมรมจะสิ นสุดสภาพได้ โดยเหตุ ใดเหตุ หนึงต่อไปนี 6.1.มีสมาชิกน้ อยกว่าเกณฑ์ทีกําหนด 6.2.ไม่มีผลงานปรากฏในรอบปี ตามทีควรจะเป็ น โดยพิจารณาจากรายงานการ ประเมินผลการดําเนินงาน 6.3.คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควรให้ ยุบ 6.4.มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ ยุบ

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

33


ขั นตอนการตั งชมรม

เสนอโครงการจัดตั งชมรมเพื อ ขออนุ มัติจัดตั ง

มีคณะกรรมการดําเนินงานและ สมาชิกอย่ างน้ อย 30 คนขึ นไป

มีอาจารย์ ที ปรึ กษาชมรม

ส่ งฝายเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษา

เสนอต่ อ ผู ้ อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

เสนอต่ อ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการอนุมัติและรั บคําสั งการ จัดตั งชมรม

กรอกข้ อมูลในระบบ E-Activity

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

34


ตอนที 5 Road Map นักศึกษา กรอบทิศทางในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา กรอบทิศทางสําหรับเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มีดังนี 1. แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ในเรืองเศรษฐกิจพอเพียง เพือลดความ ฟุ ้ งเฟ้อฟุ ่ มเฟื อย 2. จัดให้ มีการสอดแทรกคุ ณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการเรียนการสอน การฝึ กอบรม ต่างๆ อย่างจริงจัง 3. กิจกรรมของนักศึกษา เกิดจากนักศึกษา และเพือนักศึกษา 4. ส่งเสริมให้ นักศึกษามีโลกทัศน์ทีกว้ างไกล รู ้ เท่าทันการเปลียนแปลงและแสดงออกได้ อย่าง เหมาะสม 5. สร้ างเครือข่ายกับศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก 6. การแต่งกายของนักศึกษาทีสุภาพเรียบร้ อย และเหมาะสม 7. การลด ละเลิก อบายมุข โดยเฉพาะการพนันและการดืมแอลกอฮอล์ 8. รูปแบบการรับน้ องและประชุมเชียร์ ทีเป็ นประโยชน์และสร้ างชือเสียงให้ นักศึกษาและ มหาวิทยาลัย 9. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมดนตรี กีฬา ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม 10. การพัฒนาวินัย (เน้ นด้ านกิจกรรม 5 ส , ระเบียบวินัยจราจร , การเข้ าชั นเรียน) 11. รณรงค์การป้องปรามนักศึกษาเรืองการเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัย และการใช้ ชีวิตในรั ว มหาวิทยาลัย 12.ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม ประกอบไปด้ วย 1.กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็ นกิจกรรมทีหน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ได้ ดําเนินการจัดขึ นซึงในปี การศึกษาหนึงๆ มีทั งหมด…………. โครงการ 2.กิจกรรมตามอัธยาศัย เป็ นกิจกรรมทีสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ ร่วมกันคิด ร่วมกันทําโดยมีอาจารย์ทีปรึกษาคอย ดูแลแนะนํา มีทั งหมดประมาณ………… โครงการ แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

35


Roadmap ด้ านการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํ าหรับนักศึกษา อบรม/สัมมนาโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมในสถานศึกษา KPI = นักศึกษาทุกคนมีความรู ้และเครื องมือในการประเมินโครงการ ดํ าเนินการตามกิจกรรมประเมินคุณลั กษณะทุกรายวิชา/กิจกรรมในทุกภาคเรี ยน KPI = นักศึกษาร้อยละ 90 ได้ รับการประเมินตามกิจกรรมทีกํ าหนด ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรม ครั งที 1 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 20 ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรมครั งที2 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80 ติดตามการดํ าเนินงานกิจกรรมครั งที3 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 100 อาจารย์ทีปรึ กษารวบรวมเอกสารประเมินโครงการเข้ าแฟ้ มสะสมงานของ นักศึกษาทุกภาคเรี ยน KPI = แฟ้ มสะสมงานของนักศึกษาครบถ้ วน ร้อยละ 90 อาจารย์ ติดตามกิจกรรมประเมินฯ ในทุกภาคเรี ยนทุก กิจกรรมและซ่ อมเสริ ม กิจกรรมทีไม่ผ่าน KPI = นักศึกษาผ่านการประเมินกิจกรรมร้อยละ 70 ส่ งแบบประเมินนักศึกษาทุกคนทีรองฯฝ่ ายส่ งเสริ มฯ KPI = ได้ รับแบบประเมินร้อยละ 90 สรุปรายงาน มิย. กค. สค. กย.

ตค.

พย. ธค. มค.

กพ

มีค.

เม.ย.

พ.ค.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

36


Roadmap ด้ านการส่ งเสริมวิชาการ สํ าหรับนักศึกษา อบรม/สัมมนาโครงการวิชาการในสถานศึกษา KPI = นักศึกษาทุกคนมีความรู ้และทั กษะทางวิชาการ ดํ าเนินการตามกิจกรรม/โครงการในรายวิชาทีมุ่งเน้นทั กษะทางวิชาการในทุกภาคเรี ยน KPI = นักศึกษาร้อยละ 90 ได้ รับการอบรมตามกิจกรรมทีกํ าหนด ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรม ครั งที 1 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 20 ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรมครั งที2 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80 ติดตามการดํ าเนินงานกิจกรรมครั งที3 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 100 อาจารย์ทีปรึ กษารวบรวมเอกสารประเมินโครงการเข้ าแฟ้ มสะสมงานของ นักศึกษาทุกภาคเรี ยน KPI = แฟ้ มสะสมงานของนักศึกษาครบถ้ วน ร้อยละ 90 อาจารย์ ติดตามกิจกรรมประเมินฯ ในทุกภาคเรี ยนทุก กิจกรรมและซ่ อมเสริ ม ในทั กษะทางวิชาการทีไม่ผ่าน KPI = นักศึกษาผ่านการประเมินกิจกรรมร้อยละ 70 ส่ งแบบประเมินนักศึกษาทุกคนทีรองฯวิชาการ KPI = ได้ รับแบบประเมินร้อยละ 90 สรุปรายงาน มิย. กค. สค. กย.

ตค.

พย. ธค. มค.

กพ

มีค.

เม.ย.

พ.ค.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

37


Roadmap ด้ านการส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ งแวดล้ อมของนักศึกษา อบรม/สัมมนาโครงการส่ งเสริ มศิลปวั ฒนธรรมและสิ งแวดล้ อมในสถานศึกษา KPI = นักศึกษาทุกคนมีความรู ้และตระหนักในศิลปวั ฒนธรรมและสิ งแวดล้ อม ดํ าเนินการตามกิจกรรมประเมินคุณลั กษณะในรายวิชา/กิจกรรมของทุกภาคเรี ยน KPI = นักศึกษาร้อยละ 90 ได้ รับการประเมินตามกิจกรรมทีกํ าหนด ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรม ครั งที 1 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 20 ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรมครั งที2 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80 ติดตามการดํ าเนินงานกิจกรรมครั งที3 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 100 อาจารย์ทีปรึ กษารวบรวมเอกสารประเมินโครงการเข้ าแฟ้ มสะสมงานของ นักศึกษาทุกภาคเรี ยน KPI = แฟ้ มสะสมงานของนักศึกษาครบถ้ วน ร้อยละ 90 อาจารย์ ติดตามกิจกรรมประเมินฯ ในทุกภาคเรี ยนทุก กิจกรรมและเสริ มในกิจกรรมทีไม่ผ่าน KPI = นักศึกษาผ่านการประเมินกิจกรรมร้อยละ 70 ส่ งแบบประเมินนักศึกษาทุกคนทีรองฯฝ่ ายส่ งเสริ มฯ KPI = ได้ รับแบบประเมินร้อยละ 90 สรุปรายงาน มิย. กค. สค. กย.

ตค.

พย. ธค. มค.

กพ

มีค.

เม.ย.

พ.ค.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

38


Roadmap ด้ านการส่ งเสริมบําเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะของนักศึกษา อบรม/สัมมนาด้ านการส่ งเสริ มบํ าเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะในสถานศึกษา KPI = นักศึกษาทุกคนมีความรู ้และเข้ าใจในการเป็ นอาสาสมั ครพร้อมช่วยเหลือสังคม ดํ าเนินการตามกิจกรรมประเมินคุณลั กษณะในทุกภาคเรี ยน KPI = นักศึกษาร้อยละ 90 ได้ รับการประเมินตามกิจกรรมทีกํ าหนด ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรม ครั งที 1 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 20 ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรมครั งที2 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80 ติดตามการดํ าเนินงานกิจกรรมครั งที 3 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 100 อาจารย์ทีปรึ กษารวบรวมเอกสารประเมินโครงการเข้ าแฟ้ มสะสมงานของ นักศึกษาทุกภาคเรี ยน KPI = แฟ้ มสะสมงานของนักศึกษาครบถ้ วน ร้อยละ 90 อาจารย์ ติดตามกิจกรรมประเมินฯ ในทุกภาคเรี ยนทุก กิจกรรมและซ่ อมเสริ ม กิจกรรมทีไม่ผ่าน KPI = นักศึกษาผ่านการประเมินกิจกรรมร้อยละ 70 ส่ งแบบประเมินนักศึกษาทุกคนทีรองฯฝ่ ายส่ งเสริ มฯ KPI = ได้ รับแบบประเมินร้อยละ 90 สรุปรายงาน มิย. กค. สค. กย.

ตค.

พย. ธค. มค.

กพ

มีค.

เม.ย.

พ.ค.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

39


Roadmap ด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพและสุ ขภาวะของนักศึกษา อบรม/สัมมนาโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมในสถานศึกษา KPI = นักศึกษาทุกคนมีความรู ้และเครื องมือในการประเมินโครงการ ดํ าเนินการตามกิจกรรมประเมินคุณลั กษณะทุกรายวิชา/กิจกรรมในทุกภาคเรี ยน KPI = นักศึกษาร้อยละ 90 ได้ รับการประเมินตามกิจกรรมทีกํ าหนด ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรม ครั งที 1 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 20 ติดตามผลการดํ าเนินกิจกรรมครั งที2 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80 ติดตามการดํ าเนินงานกิจกรรมครั งที3 KPI = กิจกรรม/รายวิชามีการดํ าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 100 อาจารย์ทีปรึ กษารวบรวมเอกสารประเมินโครงการเข้ าแฟ้ มสะสมงานของ นักศึกษาทุกภาคเรี ยน KPI = แฟ้ มสะสมงานของนักศึกษาครบถ้ วน ร้อยละ 90 อาจารย์ ติดตามกิจกรรมประเมินฯ ในทุกภาคเรี ยนทุก กิจกรรมและซ่ อมเสริ ม กิจกรรมทีไม่ผ่าน KPI = นักศึกษาผ่านการประเมินกิจกรรมร้อยละ 70 ส่ งแบบประเมินนักศึกษาทุกคนทีรองฯฝ่ ายส่ งเสริ มฯ KPI = ได้ รับแบบประเมินร้อยละ 90 สรุปรายงาน มิย. กค. สค. กย.

ตค.

พย. ธค. มค.

กพ

มีค.

เม.ย.

พ.ค.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

40


ปฏิทินการจัดกิจกรรมในรอบปี การศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับที ว/ด/ป

ชือกิจกรรม

ระดับ ม. คณะ สาขา

ผู ้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

41


ลําดับที ว/ด/ป

ชือกิจกรรม

ระดับ ม. คณะ สาขา

ผู ้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด*

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

42


ลําดับที ว/ด/ป

ชือกิจกรรม

ระดับ ม. คณะ สาขา

ผู ้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด*

24. 25. *หมายเหตุ: ระบุ 1. 2. 3. 4.

กิ จกรรมวิ ชาการที ส่งเสริ มคุณลั กษณะบัณฑิ ตที พึงประสงค์ กิ จกรรมกี ฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ กิ จกรรมบํ าเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ งแวดล้อม กิ จกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม 5. กิ จกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม

...............................................

บรรณานุกรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (มปป.). คู ่ มือกิจกรรมนักศึกษา. กรุงเทพ: กองพัฒนานักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี. (มปป). คู ่ มือมาตรฐานการให้ บริการ กระบวนการการ พัฒนา กิจกรรมนักศึกษา. กรุงเทพ: กองพัฒนานักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

43


ภาคผนวก ก. (ตัวอย่าง) โครงการ: ส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ งแวดล้ อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ************************************** 1. ชื อโครงการ จัดทําเว็บไซต์ด้านศิลปวัฒนธรรม 2. ผู ้ รับผิดชอบ หัวหน้ าโปรแกรม IT, MTA และ GIT 3. งบประมาณ 50,000 บาท (ห้ าหมืนบาทถ้ วน) ประเภท งบประมาณเงินรายได้ คือ [ ] บกศ. [ ] กศ.บป. [ ] บกศ. โครงการพิเศษ [  ] งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน [  ] ค่าตอบแทน [ ] ค่าใช้ สอย [] ค่าวัสดุ [ ] อืนๆระบุ ............................. 4. ระยะเวลา มีนาคม-พฤษภาคม 2554 ไตรมาส [ ] ต.ค.-พ.ย. [ ] ม.ค.-มี.ค. [  ] เม.ย.-มิ.ย. [ ] ก.ค.-ต.ค. 5. สถานที คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ความสอดคล้ องของยุทธศาสตร์ 6.1 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ : ด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิงแวดล้ อม 6.2 เป้าหมายการประกันคุณภาพ ของ สกอ., สมศ. 6.3 เป้าหมายการประกันคุณภาพ สาขา SAR คณะ

องค์ประกอบที 3 ด้ านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี ที3.2) องค์ประกอบที 6 ด้ านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี ที6.1) SAR องค์ประกอบที 3 และ 6 ตัวชี วัดเป้าหมายทุกตัวชี วั ดของแต่ละองค์ะกอบ ปร 3 และ 6

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

44


7. หลักการเหตุผล สถาบันอุดมศึกษาได้ กําหนดกลไกด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในหลายรูปแบบขึ นอยู่ กับลักษณะของหน่วยงานนั นๆทีจะนําบุคลากรในองค์กรไปสู่แนวทางปฏิบัติและมีผลลั พธ์ออกมาได้ อย่าง ชัดเจนในด้ านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซึงเป็นส่วนหนึงของวิถีชีวิตของทุกคนอยู่แล้ ว ได้ แก่การ เข้ าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เทศกาลสําคัญๆ ของแต่ละหน่วยงานทีจัดขึ น และมีความแตกต่างกันไปตาม พื นที บางครั งการเข้ าร่วมกิจกรรมหรือการดําเนินกิจกรรมนั นมักจะไม่แพร่หลาย หรือไม่เป็ นทีรับทราบ ทัวไป หรือการทํากิจกรรมนั นเกิดขึ นในบางพื นทีเท่านั น ซึงอาจจะเป็ นข้ อจํากัดในการเผยแพร่สิงทีดีงาม ออกไปสู่สาธารณชนอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนั นทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงมีส่วนเกียวข้ องกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีศั กยภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ ซึงพร้ อมทีจะเผยแพร่ข้ อมูล สารสนเทศทางโดยเฉาพะทางด้ านศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณชนให้ ได้ รับทราบกันอย่างทัวถึง จึงได้ จัดทําโครงการนี ขึ นมา 8. วัตถุประสงค์ เพือเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางด้ านศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์และทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 9. เป้าหมาย 9.1 ตัวบ่ งชี แผนปฏิบัติราชการ 1. 2.

จํานวนอาจารย์ และบุคลากร นักศึกษา

เป้าหมาย ดําเนินการแล้ ว 19 คน

คงเหลือ

50,000

-

40 คน 59 คน

รวม

-

งปม.ดําเนินการครั งนี

50,000

9.2 ตัวบ่ งชี โครงการ

เป้าหมาย

1) เชิงปริมาณ: จํานวนผู ้ เข้ ารับบริการ 2)เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู ้เข้ าร่วมสัมมนา

59 คน ร้ อยละ 80

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

45


10. วิธีดําเนินการ

เป้าหมาย

10.1 กําหนดแผนการดําเนินการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ในด้ านการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และกําหนดผู ้ รับผิดชอบ 10.2 ออกแบบเว็บไซต์ -สาขา IT ออกแบบเว็บไซต์ -สาขา GIT เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมด้ าน ศิลปวัฒนธรรมของคณะด้ วยแผนทีดิจิทัล 10.3 พัฒนาเว็บไซต์ -สาขา MTA พัฒนาสือและภาพเคลือนไหว 10.4 เผยแพร่เว็บไซต์ รวม

เม.ย 54

หัวหน้ า โปรแกรม

-

เม.ย 54

-

20,000 15,000

พ.ค.-มิ.ย. 54

-

ก.ค. 54

-

15,000 50,000

บัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา

แผ่ นดิน

ขั นตอน/วิธีดําเนินการ

บกศ.

งบประมาณ หมายเหตุ

11. ผลที คาดว่ าจะได้ รับ ส่งผลต่อการดําเนินงานของคณะไปในทิศทางทีถูกต้ องและทําให้ คณะมีความเจริญรุดหน้ าไป อย่างรวดเร็ว สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประกันคุ ณภาพ ด้ วยหลั กธรรมาภิบาล ด้ านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรม

ลงชือ ..................................................... ผู ้ เสนอโครงการ วันที.........../............../........ (นาย วีระพน ภานุรักษ์)

ลงชือ ..................................................... ผู ้ อนุมัติโครงการ (ผศ. ดร. พิสุทธา อารีราษฎร์) วันที.........../............../.............. แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

46


12. ผลการดําเนินโครงการตามเป้าหมาย 12.1 ตัวบ่ งชี โครงการ

เชิงปริ มาณ เป้า ผล 80% 90%

1) เชิงปริมาณ ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค์ กร 2) เชิงคุณภาพ มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรภายในและมีการเผยแพร่สู่ระบบ เครือข่ายของคณะ 3) เชิงเวลา ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด

เป้า ระดับ 4

ผล ระดับ 5

เป้า

ผล

เป้า

ผล

-

-

4) เชิงงบประมาณ สอดคล้ องกับงบประมาณทีตั งไว้ งบประมาณทีประหยัด/ใช้ เกินวงเงินงบประมาณ (บาท)

ประเมินผล [ ] เท่ากับเป้า [ / ] สู งกว่าเป้า [ ] ตํากว่าเป้า [ ] เท่ากับเป้า [ / ] สู งกว่าเป้า [ ] ตํากว่าเป้า [ / ] ในเวลา [ ] ก่อนกําหนด [ ] หลั งกําหนด [ / ] เท่ากับเป้า [ ] สู งกว่าเป้า [ ] ตํากว่าเป้า

12.2 ภาพกิจกรรม/โครงการ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 12.3 เครืองมือการประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจในด้ านการบริหารจัดการคณะ 12.4 สรุปผลในภาพรวม .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

47


12.5 วิเคราะห์กิจกรรม/โครงการ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

ลงชือ ............................................ ผู ้ รายงานผลโครงการ (นาย วีระพน ภานุรักษ์)

.........../......../..............

ลงชือ ............................................. คณบดี (...............................................) วันที.........../......../..............

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

48


แบบฟอร์ มสรุปโครงการ 1. ชือโครงการ................................................................................................................... 2. ผู ้ รับผิดชอบ................................................................................................................... 3. วัน / เวลา / สถานที................................................................................................................... 4. จํานวนผู ้ เข้ าร่วมโครงการ 4.1 เป้าหมาย 4.1.1 นักศึกษา...............................................................คน 4.1.2 อาจารย์และเจ้ าหน้ าที.............................................คน รวม...........................................คน 4.2 ร่วมจริง ………………………………………………………….คน 4.2.1 นักศึกษา................................................................คน 4.2.2 อาจารย์และเจ้ าหน้ าที.............................................คน รวม...........................................คน (หมายเหตุ : สแกนรายชือนักศึกษาทีเข้ าร่วมโครงการพร้ อมลายเซ็นแนบด้ วย) 5. งบประมาณการดําเนินงาน 5.1 ทีขออนุมัติ..........................................บาท 5.2 ใช้ จริง.................................................บาท 6. แหล่งงบประมาณ ......................................................................................................................................................... 7. ลักษณะของกิจกรรมการดําเนินงาน …………………………………………………………………………………………………...………….. 8. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม

input

process

output

ตัวชี วัด ความสําเร็ จ

สรุ ปผลการดาเนิน งานตามตัวชี วัด

9. ข้ อเสนอแนะในการดําเนินงานครั งต่อไป.......................................................................................... 10. ประมวลภาพกิจกรรม (อย่างน้ อย 7-10 ภาพ)………………………………………………………………..

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

49


แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสาหรับผู ้เข้ าร่ วมกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม..................................................................................................ปี การศึกษา............................ *************************** คาชีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื องหมาย ในช่องว่างตามระดั บความคิดเห็นของท่านต่อการเข้ าร่ วม

โครงการ หรื อเติมข้ อความเพือประโยชน์ในการปรับปรุ ง ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป 1) เพศ  ชาย  หญิง 2) คณะ................................................................หลั กสู ตร.................................................................... 3) ชั นปี ที  ชั นปี ที1  ชั นปี ที 2 ชั นปี ที3  ชั นปี ที 4 ตอนที 2 ความคิดเห็นต่ อการเข้ าร่ วมโครงการของท่ าน น้ อยทีสุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

หัวข้ อ

มากทีสุด

ระดับ

1. ความคิดเห็นเกี ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ 1.1 1.2 1.3 1.4 2. ความคิดเห็นเกี ยวกับการบริ หารจัดการโครงการ 2.1 ความเหมาะสมในการประชาสั มพันธ์ โครงการ 2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 2.3 ความเหมาะสมของเนื อหา/กิจกรรม 2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินงาน 2.5 ความเหมาะสมของสถานทีจัดกิจกรรม/โครงการ 2.6 ความเหมาะสมของวัสดุทีใช้ ในการจัดกิจกรรม 2.7 ความเหมาะสมของการประสานงานโครงการ 2.8 ความเหมาะสมของการอานวยความสะดวกในการเข้ าร่วมกิจกรรม / โครงการ 3. ผลที ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ 3.1 พัฒนาความรู ้ 3.2 พัฒนาทัศนคติ 3.3 พัฒนาทักษะและความสามารถ 3.4 พัฒนาการมีส่วนร่วมและการทํางานเป็ นทีม แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

50


น้ อยทีสุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

หัวข้ อ

มากทีสุด

ระดับ

3.5 การนําไปประยุกต์ใช้ 3.6 อืนๆ ระบุ ......................................................... 4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้ าร่วมโครงการ/กิจกรรมนี ตอนที 3 ปั ญหา/อุปสรรค ข้ อเสนอแนะ 3.1 ปั ญหา อุปสรรค

ข้ อเสนอแนะ

3.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั งต่ อไป ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

51


แบบขออนุญาตผู ้ ปกครองนํานักศึกษาไปนอกสถานที

สถานที.................................................................... วันที.....................เดือน......................พ.ศ............. เรื อง การนํานักศึกษาไปนอกสถานที เรี ยน ....................................................................................... ด้ วย (ชือสถานศึกษา) ..........................................................................มีความประสงค์ จะขออนุญาตนา (นาย , นางสาว)..................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั งนี มีนักศึกษา จานวน..................................คน มีอาจารย์ควบคุม................................คน โดยมี.................................... ..................................................................................................เป็ นผู ้ ควบคุมไปเพือ ............................................. .................................................ณ...............................จังหวัด..................................... เริมออกเดินทางวันที............ ...................เดือน.......................พ.ศ..........................เวลา..............................น. และจะไปตามเส้ นทางผ่าน ...................................โดยเฉพาะ...........................................................................................จะพักค้ างที......... .....................และกลั บถึงสถานศึกษา วันที..............เดือน.......................พ.ศ.............เวลา.........................น. จึงเรียนมาเพือขออนุญาตนา (นาย , นางสาว)................................................................................................ ศึกษานอกสถานศึกษาในครั งนี พร้ อมกันนี ได้ แนบรายละเอียดการเดินทางมาด้ วยแล้ ว ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

.......................................................................................................................................................... โปรดกรอกแบบข้ างล่ างนี แล้ วส่ งกลับคืนสถานศึกษา ข้ าพเจ้ า...........................................................................................................................ผู ้ ปกครอง ของ……………………………………………………………..(..........) อนุญาต (..........) ไม่อนุญาต ให้ (นาย , นางสาว)..............................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั งนี ลงชือ..................................................................................ผู ้ ปกครอง หมายเหตุ โปรดขีดเครืองหมาย  ในช่องทีต้ องการ

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

52


(แบบฟอร์ มการจัดกิจกรรมนักศึกษา)

บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ ............................................................................................. โทร. .................................................... ที……….. / ................................................... วันที ............................................................................................... เรื อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ .................................…………...………………………………………………………………………………...………… เรี ยน คณบดี ตามที (หน่วยงาน / ชุมนุม / ชมรม ) จะจัดโครงการ..................................................................................เพือ ...............................................................ในวันที......................... ณ ...................... นั น ดังนั นเพือให้ การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยทาง(หน่วยงาน / ชุมนุม / ชมรม ) จึงขออนุมัติ โครงการและงบประมาณในการดาเนินงาน จํานวน ................... บาท (.....................................................................) จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา

(………………………………..) ตําแหน่ง…………………….

(ชือ/ สกุล ผู ้ เสนอโครงการ) …………………………………………………………….. (ตําแหน่ง ทีปรึกษาโครงการ/ชุมนุม / ชมรม)…………………………………………………………

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

53


LOGO ชมรม

แบบฟอร์ มการจัดตั งชมรม 1. ชือชมรม 2. ตราชมรม

ประจําปี การศึกษา............................ ..........................................................................................................

3. อาจารย์ทีปรึกษา 1. ................................................................................................................... 2..................................................................................................................... 4. ตําแหน่งและรายชือคณะกรรมการบริหารชมรม 1. ประธานชมรม ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์......................................E-mail address ...................................... 2. รองประธาน ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ..................................... 3. รองประธาน ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ..................................... แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

54


4. เลขานุการ ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ................................... 5.เหรั ญญิก ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชันปี ..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address .................................... 6. กรรมการ ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ................................... 7. กรรมการ ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address .................................... 8. กรรมการ ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ........................................ 9. กรรมการ ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ..................................... แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

55


10. กรรมการ ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ...................................... 11. ผู ้ ประสานงาน ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address .................................... 12. ผู ้ ประสานงาน ชือ..............................................สกุล..........................................................เลขทะเบียน.......................... คณะ...........................................สาขา.........................................................ชั นปี..................................... บ้ านเลขที...................................ซอย...........................................................ถนน.................................... แขวง/ตําบล................................เขต............................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................. E-mail address ..................................... 5. หลั กการและเหตุผลของการจัดตั งชมรม .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 6. วัตถุประสงค์ 1. ............................................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................................... 3. ............................................................................................................................................... 7. โครงการ/กิจกรรมทีคาดว่าจะดําเนินการในปี การศึกษา..............................(พร้ อมปฏิทินดําเนินงาน/แผนงาน) 1. ............................................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................................ 8. ความคิดเห็นของอาจารย์ทีปรึกษาชมรม ........................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ (..............................................) อาจารย์ทีปรึกษา แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

56


หมายเหตุ แนบรายชือสมาชิกจํานวน 30 คน

รายชื อสมาชิกชมรม ที

ชื อ – สกุล

คณะ

สาขาวิชา

ชั นปี ที ที อยู ่ ที สามารถติดต่ อได้

โทรศัพท์

1 2 3 4 5 . . . 30

เอกสารเพิ มเตืม (ส่ งถึงรองอธิการบดี) -แนบประวัติอาจารย์ทีปรึกษาชมรม -แนบระเบียบข้ อบังคับชมรม -แนบแผนปฏิบัติงานชมรม -แนบสําเนาสมุดธนาคารชมรม (เปิ ดบัญชี 3 คน และเบิกได้ 2 ใน 3 คน)

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

57


ประวัติอาจารย์ ที ปรึกษาชมรม ชมรม............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้ วยนักศึกษาได้ รวมกลุ่ม เพือทํากิจกรรมร่วมกันภายใต้ วัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของกลุ่มด้ วยรูปแบบชมรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพือฝึ กการทํางานเป็ นหมู่คณะใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ในศาสตร์ ทีสนใจ และ สร้ างสรรค์กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์แก่นักศึกษาซึงมีความสนใจในกิจกรรมของชมรมในเรืองเดียวกัน เพือให้ การดําเนินการเกิดความเรี ยบร้ อยและเป็ นไปตามข้ อบังคับ ว่าด้ วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2550 ชมรมจึง ขอเสนอชืออาจารย์ทีปรึกษาชมรมพร้ อมประวัติ คือ 1. .....................................................................สั งกัด.................................................. 2. ......................................................................สั งกัด.................................................

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา

ลงชือ ( ....................................................... ) ประธานชมรม.................................................

สําหรั บอาจารย์ ที ปรึ กษาผู ้ ถูกเสนอชื อ ข้ าพเจ้ า ...................................................................................... ยินยอมรับการเป็ นอาจารย์ทีปรึกษาของชมรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม ทั งนี ตั งแต่วัน....... ที เดือน ................... พ.ศ. …………… ลงชือ (.....................................) ........../........./.........

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

58


ประวัติอาจารย์ ที ปรึกษาชมรม ชมรม............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชือ....................................................สกุล.............................ตําแหน่ง.......................สาขา........................... คณะ........................................................................ เกิดเมือวันที...........เดือน....................พ.ศ. ...................สั ญชาติ...........เชื อชาติ.................ศาสนา.............. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -    -    - - สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้ าง ทีอยู่บ้านเลขที...........หมู/่ ถนน...........................ตําบล.............................อําเภอ........................................................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................โทรศัพท์มือถือ.............................โทรศัพท์สํานักงาน ...........................................................E-mail............................................................................................................................ ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากสถาบัน....................................................พ.ศ. ............... สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากสถาบัน....................................................พ.ศ. ............... สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก สถาบัน....................................................พ.ศ. ............... สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบัน....................................................พ.ศ. ............... สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสถาบัน....................................................พ.ศ. ............... ประวัติการทํางาน/ประสบการณ์/ความเชียวชาญ 1. ด้ าน…....................................................................สถานที.............................................พ.ศ. .................. ภารกิจหน้ าที..........................................................ตําแหน่ง ............................................... 2. ด้ าน…....................................................................สถานที.............................................พ.ศ. .................. ภารกิจหน้ าที..........................................................ตําแหน่ง ............................................... 3. ด้ าน…....................................................................สถานที.............................................พ.ศ. .................. ภารกิจหน้ าที..........................................................ตําแหน่ง ............................................... 4. ด้ าน…....................................................................สถานที.............................................พ.ศ. .................. ภารกิจหน้ าที..........................................................ตําแหน่ง ............................................... 5. ด้ าน…....................................................................สถานที.............................................พ.ศ. .................. ภารกิจหน้ าที..........................................................ตําแหน่ง ............................................... ความเห็นของการเป็ นทีปรึกษาชมรม ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

59


ข้ าพเจ้ ายินยอมเป็ นอาจารย์ทีปรึกษาให้ กับชมรม..................................................โดยจะกํากับดูแลรวมถึงให้ คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมในชมรมให้ เป็ นไปตามระเบียบของชมรมและข้ อบังคับของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม ลงชือ (............................................................) อาจารย์ทีปรึกษาชมรม ความคิดเห็นของนายกองค์ การนักศึกษา ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................... ลงชือ……………………………….. (…………………………….) นายกองค์การนักศึกษา ความคิดเห็นของหัวหน้ าฝ่ ายกิจกรรม ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ลงชือ……………………………….. (…………………………….) หัวหน้ ากิจกรรมนักศึกษา  อนุมัติให้ จัดตั งชมรม  ไม่อนุมัติให้ จัดตั งชมรม เพราะ...................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ลงชือ…………………………………………… (ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รทิน นาราภิรมย์) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

60


(แบบฟอร์ มใบสมัครเข้ าชมรม)

รูป 1 นิ ว

ใบสมัคร สมาชิกชมรม............................................................... -----------------------------------------------------ลําดับที........... วันที..............เดือน.................................พ.ศ............  สมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ ชือ –นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................รหัส............................................. ชันปี ที................สาขาวิชา……………………………………………คณะ................................................................... มีความสนใจในตําแหน่ง  เป็ นสมาชิกชมรม  เป็ นกรรมการ ระบุ…………………………………………. ทีอยู่ปัจจุบันเลขที...............หมู่บ้าน...............................................ถนน................................................................... ตําบล.............................อําเภอ.........................................จังหวัด.................................รหัส.................... โทรศัพท์ (ภายใน) .................................................โทรศัพท์ (มือถือ).......................................................................... Email:......................................................................................................................................................... ข้ อเสนอแนะอืน ๆ ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................... *** หมายเหตุ - โปรดส่งใบสมัคร ที เลขานุการชมรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ สโมสรนักศึกษาคณะ โทร............................................ - ผู ้ ทีจะสมัครเป็ นสมาชิกชมรม ให้ ยืนใบสมัครตามแบบฟอร์ มของชมรมที เลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั นพร้ อมชําระค่าบํารุงชมรม ดังนี 1. สมาชิกสามัญ ได้ แก่ นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน คนละ 30 บาท ต่อปี 2. สมาชิกสมทบ ได้ แก่ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก คนละ 50 บาท ต่อปี

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

61


ภาคผนวก ข.

หนังสือขออนุญาตซื อจ้าง วั นที …….….. เดื อน …………..………… พ.ศ. ………. เรี ยน

……………………...........................................

ด้ วยข้ าพเจ้า นาย, นาง, นางสาว ………… …. ………………………..…………………………………….……………...………… หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. มี ความประสงค์จะขอ ..………………………………………………………………………...………..……..…………………………..…….…… เพือใช้ ในโครงการ / งาน …………………………………………………………………………………………....….………………………..….…... เนื องจาก ………………………………………………………………………………………..……………………...……………………..……………... โดยใช้ เงิ น …..……………. หมวด…………….…………..…… แผนงาน ..……… ……….…………..………………………………… ผลผลิต / โครงการ ........................................................... กิ จกรรม ........................................................................ ตามหลั กฐานรายละเอียดทีแนบมาพร้ อมนี โดยดําเนินการตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพั สดุ .พศ. 2535 และฉบั บแก้ ไขเพิมเติม โดยวิ ธี ( ) ตกลงราคา ( ) สอบราคา ( ) วิ ธีพิเศษ ( ) วิ ธีกรณีพิเศษ และเสนอให้บุคคลต่อไปนี เป็น กรรมการตรวจรับพั สดุ-ตรวจการจ้าง 1. …………..………….………..……………… ประธานกรรมการ 2. ……………….….………..…..…………… กรรมการ 3. ……………………………… ……………… กรรมการ …………………….……

เจ้าหน้าทีพั สดุ / ผู้ ขออนุญาต ……. / …………./……….. หั วหน้าเจ้าหน้าทีพั สดุ ……….. / …….……. / …………

…………………...…….. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เห็นควรอนุม ั ติตามเสนอและได้ก ั นเงิ น ………….……………….……. หมวด …………………………………………………

แผนงาน ……………………..………..…………..…… ผลผลิต /โครงการ .......................................................................... คงเหลือยกมา ……………….............……… บาท จ่ายครั งนี..............................................บาท คงเหลือยกไป …………..…...….…………. บาท ……….……..……….. เจ้าหน้าทีงบประมาณหน่วยงาน…..….. / ………….. / ……….. ………………..……...…หั วหน้างานงบประมาณ …..… / ……….…/ ….….... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )

เห็นควรอนุม ั ติตามเสนอ …………………………….

รองคณบดี/รองผู้ อํานวยการวางแผนงบประมาณ ผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

……… / …………/……… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) อนุม ั ติตามเสนอ ……………………………. อธิการบดี / ผู้ ได้ ร ั บมอบหมาย (ใส่ตําแหน่งผู้ อนุม ั ต)ิ ………… / ………………/………

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

62


หนังสือขออนุม ั ติเบิ กจ่าย วั นที …….... เดื อน ……………………… พ.ศ. …….……. เรี ยน

อธิการบดี

ด้ วยข้ าพเจ้า นาย, นาง, นางสาว ……..………….………นามสกุล .............……………….………….……………… ตําแหน่ง .................................................... สั งกั ดหน่วยงาน ………………………………………………………………….. ได้ ดําเนินการจั ดซือ / จั ดจ้าง ตามระเบี ยบของหน่วยงานราชการ ตามรายการและหลั กฐานทีแนบมาด้ วยนี และได้ ให้ กรรมการตรวจรั บพั สดุ / ตรวจการจ้าง ตรวจรั บถูกต้องเรี ยบร้ อยแล้ว ตัแต่ ง ว ั นที …….... เดื อน ……………….…… พ.ศ. ……………จึงเห็นสมควรเบิ กจ่ายเงิ นค่า …………………….. เป็นเงิ น …………………………. บาท ตั วอั กษร (………………………………………………………………………...) เพือนําจ่ายให้ก ั บ (ห้าง, ร้ าน , บริ ษ ั ท) ดั งนี …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา ผู้ เบิ กเงิ น ………. / …………. / ………. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานเรี ยบร้ อยแล้ว ถูกต้องแล้วเห็นสมควรอนุม ั ติให้เบิกจ่ายได้ จํานวนเงิ น ………….………….. บาท ...........สตางค์ (……………………………………………………………………..) ………...……………….. เจ้าหน้าทีการเงิ น….. / ………….. / …………... ……..………………….. หั วหน้างานการเงิ น ……. / ……… / ………… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ ตรวจสอบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ว ใช้ เงิ น.................................... หมวดรายจ่าย ........................................................... แผนงาน ......................................................... ผลผลิต ......................................................................................... ยอดยกมา .........................………… บาท จ่ายครั งนี.................................... บาท คงเหลือ ........................... บาท ………………………

....................................... เจ้าหน้าทีงบประมาณกองคลั ง ……/……../…….. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เห็นควรอนุม ั ติจ่ายเป็นเงิ น ………………… บาท (……………………………………………………………….) …………….…………… ผู้ อํานวยการกองคลัง ………/ ……….... / ……..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) อนุม ั ติตามเสนอ ………….……………………. อธิการบดี / ผู้ ได้ ร ั บมอบหมาย ………… / ………………/………

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

63


รายละเอียดของวั สดุ / ครุภ ั ณฑ์ ทีจะขอ ( ) ซือ ( ) จ้าง ตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพั สดุ พ.ศ. 2535

ที

รายการ ชื อ ลั กษณะ ขนาด ยีห้อ

จํานวนคงเหลือ ก่อนดําเนินการ จํานวน หน่วยละ

ขอดําเนินการครั งนี จํานวน

หน่วยละ

รวมเงิ น

เหตุผลที จะต้อง ดําเนินการ

รวมจํานวนเงิ น (…………………………………………………………….………………………………) ผู้ ตรวจ …………………………………… .…….…………………… ผู้ ขออนุญาต เจ้าหน้าทีพั สดุ ….. / ……… / ……. .…... / ………… / ……. บั นทึกถึง…………………………… ( ) อนุม ั ติให้ดําเนินการและทําให้ถกต้ ู องตามระเบี ยบฯ ……………………………… ( ) ไม่อนุม ั ติ อธิการบดี / ผู้ ได้ ร ั บมอบหมาย ……… / ………………….. / …………..

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

64


ใบเสนอราคา เขี ยนที

……………..……………………………………..

วั นที ……….. เดือน ………………………. พ.ศ. ………… ข้ าพเจ้า …..………………………………………………………….. ผู้ จ ั ดการหรื อตั วแทนผู้ ร ั บมอบบริ ษ ั ท ห้างหุ้นส่วน , ร้ าน ………………………………………………………. ทะเบี ยนการค้ าที ……………….………………………………..…… เชื อชาติ ……….. สั ญชาติ …………. อายุ …. .… ปี ตั งบ้ านเรื อนอยู่บน้ า เลขที….. …..… ถนน …………..…..….…..……………….. ตําบล …………………..………….. อําเภอ ………….……………………… จั งหวั ด ….……..………….………………………………………. ขอเสนอราคา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลําดั บที

รายการ

จํานวน

ราคาหน่วยละ บาท สต.

รวมเงิ น บาท สต.

หมายเหตุ

รวมเป็นเงิ นทั งสิ น(………………………………………………………………………) การเสนอราคาตามรายการข้างต้นนี ข้ าพเจ้ากําหนดส่งของหรื อส่งมอบงานให้แล้วเสร็ จภายใน……….. วั น นับตั งแต่ วั นทีทําสั ญญาหรื อตกลงกั นและราคาทีเสนอจะยืนอยู่ได้………… วั น นับตั งแต่ว ั นทีเสนอราคา (ลงชื อ) ……….. …… …………………… …... ผู้ เสนอราคา (………………..……………………… )

ผูจ้ ั ดการ / เจ้าของ แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

65


ใบสั งซือ เขี ยนที

.......................................................................…...

วั นที … …….. เดื อน ………………………. พ.ศ. ………… ใบสั งซือเลขที………/…… …..………. เรี ยน ……….………………………………………………… ตามทีท่านได้ เสนอราคาทีจะจั ดส่งวั สดุ/ ครุภ ั ณฑ์ …………… …………………………………………… ตามใบเสนอราคา จํานวน ……… ….… รายการ รวมเป็นเงิ น …… …….…….… บาท ………… สตางค์ (…………………………………… ………………………………….……)

ดั งรายการต่อไปนี ส่งไปยั ง………………………..………………………………………………………………………………………… นั น โดยท่านได้ ทราบเงื อนไขทีอยู่ท้ายใบสั งและพร้ อมทีจะปฏิ บ ั ติตามเงื อนไขทุกประการ ลําดั บ ราคาหน่วยละ รวมเงิ น รายการ จํานวน หมายเหตุ ที บาท สต. บาท สต.

จํานวนเงิ น ( …………………… …………………………………………………) 1. 2. 3.

สิ งของตามใบสั งนีทางการจะยอมรั บเมื อกรรมการตรวจรั บพั สดุได้ ตรวจรั บเป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ ขายต้องนําใบสั งมาพร้ อมกั บหลั กฐานการส่งพั สดุให้กรรมการตรวจรั บด้ วย ผู้ ขายยอมรั บจะส่งมอบสิ งของภายในวั นที……. ….เดือน ………………….. พ.ศ. ……,,,,,,,…. เมื อพ้นกําหนดแล้ว ผู้ ขายยอมให้ปรั บเป็นรายวั นวั นละ 100 บาท ตามข้ อ 61 ทวิ แห่งระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการพั สดุ พ.ศ. 2535 และฉบั บแก้ ไขเพิมเติม นับถั ดจากวั นครบกําหนด จนถึงวั นทีผู้ ขายได้ ส่งมอบพั สดุให้ผู้ ซือจนถูกอง ต้ ครบถ้วน (ลงชื อ) …………..……………………………… ผู้ ซือ ( …………..…………………………… )

ตําแหน่ง หั วหน้าเจ้าหน้าทีพั สดุ แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

66


ใบสําคั ญรั บเงิ น ที มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม วันที .......... เดือน ...................พ.ศ …...… ข้ าพเจ้ า ........................................................ทีอยู่ ................................................................................ แขวง .................... เขต …............จังหวัด....................................... ได้ รับเงินจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม

ลํ าดั บที

รายการ

จํ านวนเงิ น บาท

สต.

รวมเป็ นเงิ น

จํานวนเงิน ..........................................................................................................................(ตัวอักษร) (ลงชือ) ..................................................... ผู ้ รับเงิน (ลงชือ) ..................................................... ผู ้ จ่ายเงิน

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

67


ปิ ดอากรแสตมป์

ใบสั งจ้าง เขี ยนที

.......................................................................…...

วั นที ……….. เดื อน ……………………. พ.ศ. …………… ใบสั งจ้างเลขที ……… / …………. เรี ยน

………………………………………………..

ตามทีท่านได้ เสนอราคาและยอมรั บจะ …………..……………………………………….………………. ดั งรายการต่อไปนี ส่งไปยั ง …………………………………………………….………………. โดยท่านจะต้องปฏิ บ ั ติตาม เงื อนไขซึงแจ้งอยู่ท้ายใบสั งทุกประการ ลําดั บที ราคาหน่วยละ รวมเงิ น รายการ จํานวน หมายเหตุ บาท สต. บาท สต.

จํานวนเงิ น ( ………………………………………….…………………………………………..……………) 1. 2. 3.

สิ งของตามใบสั งนี ทางการจะยอมรั บเมื อกรรมการตรวจการจ้างได้ ตรวจรั บเป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ ร ั บจ้างต้องนําใบสั งมาพร้ อมกั บหลั กฐานการส่งงานให้กรรมการตรวจรั บด้ วย ผู้ ร ั บจ้างยอมรั บจะส่งงานภายในวั นที…….….เดื อน …………………….. พ.ศ. …………. เมื อพ้นกําหนดแล้ว ผู้ ร ั บจ้างยอมให้ปรั บเป็นรายวั น วั นละ 100 บาท ตามข้ อ 61ทวิ แห่งระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพั สดุ พ.ศ. 2535 และฉบั บแก้ ไขเพิมเติม นับถั ดจากวั นครบกําหนด จนถึงวั นทีผู้ ร ั บจ้างได้ ส่งงานให้ผู้ ว่าจ้างจนถูก ต้องครบถ้วน

(ลงชือ) …………………… …………………

ผู้ ส ั งจ้าง

( ……………………………………… )

ตําแหน่ง หั วหน้าเจ้าหน้าทีพั สดุ

(ลงชื อ) …………….……………………… …... ผู้ ร ั บจ้าง (…………… ………………………… )

ผู้ จ ั ดการ / เจ้าของ หรื อ ผู้ รบจ้ ั าง …….. / …………………. / ……….

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

68


ใบตรวจรั บพั สดุ ตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพั สดุพ.ศ. 2535 ข้ อ 71 (4) เขี ยนที … ……………………………..….………………….. วั นที … …….. เดื อน …………………….. พ.ศ. …………. ชื อ ห้าง ร้ าน บริ ษ ั ท … …………………….…….………………………………………….. ได้ จ ั ดทําและส่งมอบวั สดุ/ ครุภ ั ณฑ์ ลําดั บ ที

รายการ

จํานวน

ราคาหน่วยละ บาท สต.

รวมเงิ น หมายเหตุ บาท สต.

จํานวนเงิ น (……………………………… ………………………………………………..……………….) วั สดุ / ครุภ ั ณฑ์ รายการข้างต้น 1. ได้ ตรวจรั บ ณ ……… ………………………………………………….. 2. ได้ ตรวจรั บหรื อทดลองสิ งของถูกต้องตามหลั กทีตกลงกั นไว้ แล้ว 3. ได้ มอบให้แก่ ………… ………………………………………….. เป็นเจ้าหน้าทีพั สดุ 4. ได้ เชิ ญผู้ ชํานาญงานมาปรึ กษาด้ วยคื อ…………… ……………………………………… 5. กรรมการได้ ตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงรายงานต่อ อธิการบดี หรื อ ผู้ ได้ ร ั บมอบหมาย(ระบุ ตําแหน่ง) ทราบตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพั สดุพ.ศ. 2535 ข้ อ 71 (4) (ลงชื อ) ……………………………………..

ทราบ

ประธานกรรมการตรวจรั บพัสดุ (ลงชื อ) ……………………………………. . กรรมการ (ลงชื อ) …………………………………….. กรรมการ (ลงชื อ) …………………………………….. ผู้ ร ั บพั สดุ

……………………..

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

69


ภาคผนวก ค. ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดกิจกรรม (ขั นตอนการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) ขั นตอน

พิจารณา นําเสนอ

ผอ.กองพัฒนา นักศึกษา

ธุ รการ

อนุมัติ รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ/รอง ผู้อํานวยการฝ่ ายกิจการฯ กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย ดัชนีวัดคุณภาพ กิจการนักศึกษา

ขั นตอนที 1

เริมต้ น เสนอร่ างแผนการ จัดกิจกรรม

ขั นตอนที 2

แก้ ไข

แก้ ไข

พิจารณา

ขั นตอนที 3

พิจารณา

ประชุม

แก้ ไข

แก้ ไข

ขั นตอนที 5

ขั นตอนที 4

หนังสื อเชิญ

ขั นตอนที 6

ตรวจสอบ / แก้ ไข

พิจารณา

ขั นตอนที 8

ขั นตอนที 7

แก้ ไข

ขั นตอนที 11

ขั นตอนที 10

ขั นตอนที 9

ออกเลขหนังสือส่ ง

ประชุม / พิจารณา

สิ นสุ ด/ ประชาสั มพันธ์

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

70


ขั นตอน

ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา ผู้รับบริการ

หน่ วยปฏิบัติงานหลัก : กองพัฒนานักศึกษา ธุ รการ

ผู้บริหาร 1

ดัชนีวัดคุณภาพ

ผู้บริหาร 2

จัดทําโครงการ

ส่ งขออนุมัติ โครงการ

ขั นตอนที 3

ขั นตอนที 2

ขั นตอนที 1

เริมต้ น

ตรวจสอบเอกสาร

ขั นตอนที 4

แก้ไข พิจารณา

ขั นตอนที 5 ขั นตอนที 6

แก้ไข

พิจารณา

สิ นสุ ด

ส่ งคืน/สําเนา

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

71


ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการดําเนินการจัดกิจกรรม

ขั นตอนที 5

ขั นตอนที 4

ขั นตอนที 3

ขั นตอนที 2

ขั นตอนที 1

ขั นตอน

พิจารณา นําเสนอ

ธุ รการ

ผอ. กองพัฒนา นักศึกษา

สโมสรนักศึกษา 6 คณะ 3 วิทยาลัย องค์การนักศึกษา

ฝ่ ายกิจกรรม ดัชนีวัดคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา

หนังสือเชิญ ประชุ ม แก้ไข แก้ไข ตรวจสอบ /แก้ไข

พิจารณา

ประชุ ม / แบ่ งหน้ าที

จัดเตรียมอุปกรณ์

ดําเนินกิจกรรม /สินสุ ด

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

72


ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการติดตามในขั นตอนเตรี ยมการจัดกิจกรรม

นําเสนอ

สโมสรนักศึกษา 6 คณะ 3 วิทยาลัย องค์การนักศึกษา

ฝ่ ายกิจกรรม ดัชนีวัดคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา

ประชุ ม แก้ไข แก้ไข ตรวจสอบ /แก้ไข

ขั นตอนที 3 ขั นตอนที 4 ขั นตอนที 5

ธุ รการ

ผอ. กองพัฒนา นักศึกษา

หนังสือเชิญ

ขั นตอนที 2

ขั นตอนที 1

ขั นตอน

พิจารณา

พิจารณา

ส่ งเรือง

ประชุ มติดตาม การจัดกิจกรรม

ดําเนินกิจกรรม /สินสุ ด

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

73


รวบรวมข้อมูลแบบประเมิน

นําเข้ าข้ อมูลทีได้ จากแบบประเมิน

ขั นตอนที 7

ขั นตอนที 6

ขั นตอนที 5

ขั นตอนที 4

ขั นตอนที 3

ขั นตอนที 1

ฝ่ ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

ขั นตอนที 2

ขั นตอน

ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการติดตามการเข้ าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและวัฒนธรรม

ดัชนีวัดคุณภาพ

กิจกรรม

โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ SPSS

ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมทาง สถิติ SPSS

นําผลทีได้ จัดทําสรุปประเมินผล การจัดกิจกรรม เสนอเพือรับทราบประเมินผลการ จัดกิจกรรม

รับทราบประเมินผลการจัด กิจกรรม

สิ นสุ ด

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

74


ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการทบทวนการดําเนินงานและประชุมปรั บแผนการจัดกิจกรรม ขั นตอน

พิจารณา นําเสนอ

ธุ รการ

ผอ. กองพัฒนา นักศึกษา

สโมสรนักศึกษา 6 คณะ 3 วิทยาลัย องค์การนักศึกษา

ฝ่ ายกิจกรรม กอง พัฒนานักศึกษ.

ดัชนีวัดคุณภาพ

การจัด กิจกรรม

หนังสือเชิญ ประชุ ม แก้ไข ตรวจสอบ /แก้ไข

แก้ไข

พิจารณา

ขั นตอนที 5

ดําเนินงานและปรับแผน

ขั นตอนที 6

ประชุ มทบทวนการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมใน

ขั นตอนที 7

ขั นตอนที 4

ขั นตอนที 3

ขั นตอนที 2

ขั นตอนที 1

รายงานผล

ดําเนินกิจกรรม /สิ นสุ ด

นําผลสรุปการประชุมไป ครั งต่ อไป

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

75


ขั นตอน ขั นตอนที 1

รวบรวมข้อมูลการ

จัดทํารูปเล่มสรุปผล

ขั นตอนที 7

ขั นตอนที 6

ขั นตอนที 5

ขั นตอนที 4

ขั นตอนที 3

ฝ่ ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

ขั นตอนที 2

ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการสรุ ปผลการจัดกิจกรรมเพื อรายงานประกอบตัวชี วัด ผอ. กองพัฒนา นักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัย

ดัชนีวัดคุณภาพ

จัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม เสนอเพือรับทราบ ผลการดําเนิน กิจกรรม

เสนอเพือรับทราบ ผลการจัดกิจกรรม

รวบรวมกิจกรรม เพือทํารายงาน ประเมินตนเอง รับการตรวจ ประเมิน

สิ นสุ ด

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

76


ขั นตอน

ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดกิจกรรมขององค์ การนักศึกษา

นําเสนอ

พิจารณา ธุ รการ กองพัฒนา ผอ.กองพัฒนา นักศึกษา นักศึกษา

อนุมัติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา

ดัชนีวัดคุณภาพ

ขั นตอนที 1

เริมต้ น

เขียนโครงการ

ขั นตอนที 2

แก้ไข

ขั นตอนที 3

ออกเลขลงรับ หนังสือ

ขั นตอนที 4

ตรวจเอกสาร

ขั นตอนที 6

ขั นตอนที 5

แก้ไข

พิจารณา

แก้ไข

สินสุ ด/ ดําเนินการจัด

พิจารณา

แจ้ งนักศึกษา

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

77


ขั นตอน

ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการขอจัดกิจกรรมของนักศึกษาและชมรมส่ วนคณะ พิจารณา นําเสนอ

อาจารย์ ทีปรึกษา

รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา

ธุ รการ กองพัฒนา นักศึกษา

อนุมัติ ผู้อํานวยการกองพัฒนา นักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา

ดัชนีวัด คุณภาพ

ขอแบบฟอร์ ม

กรอก แบบฟอร์ ม

ลงนาม

ลงนาม

แก้ไข ส่ งเรือง

ขั นตอนที 4

ขั นตอนที 3

ขั นตอนที 2

ขั นตอนที 1

เริมต้ น

ออกเลขลงรับหนังสื อ

ขั นตอนที 5

ตรวจเอกสาร

ขั นตอนที 6

แก้ไข

แก้ไข

ขั นตอนที 7 ขั นตอนที 8

พิจารณา

พิจารณา

แจ้งนักศึกษาทราบ

สินสุ ด

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

78


ขั นตอนที 1

ขั นตอน

ชื อกระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการขออนุญาตจัดกิจกรรมนอกสถานที พิจารณา นําเสนอ

ธุ รการ กองพัฒนา นักศึกษา

ผอ.กองพัฒนา นักศึกษา

อนุมัติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและวัฒนธรรม

อธิการบดี

ดัชนีวัด คุณภาพ

เริมต้ น

ขั นตอนที 2

หนังสื อขออนุญาต ให้ น.ศ. จัด กิจกรรมนอก สถานที/หนังสื อขอ

ขั นตอนที 3

อนุมัติโครงการ

แก้ไข

ตรวจเอกสาร

ขั นตอนที 4

แก้ไข พิจารณา

ขั นตอนที 5

แก้ไข พิจารณา

ขั นตอนที 5

แก้ไข

ขั นตอนที 6

ขั นตอนที 6

พิจารณา แจ้งนักศึกษา/ผู้ ปกครอง ทราบ

สินสุ ด

แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

79


ภาคผนวก ง. ตัวบ่ งชี มาตรฐานประกันคุณภาพ เกณฑ์ ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC) องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา หลักการ การดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมทีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพือให้ นักศึกษาเป็ นบัณฑิตทีมีคุณสมบัติพร้ อมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนทีจัดขึ นตามหลั กสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้ เป็ นสองส่วนคือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึง สถาบันจัดขึ นให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าและ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาทีดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึงได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบันทั งนี เพือให้ นักศึกษาได้ พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึง ประสงค์ได้ แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ รวมทั งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่ งชี จํานวน 2 ตัวบ่งชี คือ 3.1 ระบบและกลไกการให้ คําปรึกษาและบริการด้ านข้ อมู ลข่าวสาร 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้ านนี ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้ นเฉพาะทีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการ บูรณาการเข้ ากับพันธกิจอืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั งมีการจัดกิจกรรมทีฟื นฟูอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้ างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถินให้ เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ ความรู ้ ทีดีขึ น ตัวบ่ งชี จํานวน 1 ตัวบ่งชี คือ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

80


แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) =>ปรัชญา พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทีดีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ได้ เปรียบเชิงการเปรียบเทียบ และมีทักษะความสามารถในการกับสังคมที มีการเปลี ยนแปลงอยู ่ ตลอดเวลาได้ =>วิสัยทัศน์

1.เป็ นคณะที สนับสนุนและส่ งเสริ มนักศึกษาให้ มีศักยภาพ ในสาขาให้ มีความเชี ยวชาญเป็ นเลิศ 2.สร้ างสรรค์ และพัฒนาคุณธรรม วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื อการเรี ยนรู ้ อย่ างต่ อเนื องในรู ปแบบทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมอย่ างสอดคล้ อง

=>พันธกิจ

=>เป้าประสงค์

=>กลยุทธ์

=>ตัวบ่ งชี

ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมนักศึกษาที ครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์

นักศึกษามีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมเพือพัฒนาให้ เกิดทักษะการเรียนรู ้ ในระดับประเทศ และระดับสากล

พัฒนานักศึกษาให้ มีความรู ้ ทักษะการให้ บริ การ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักศึกษาทีดํารง เอกลั กษณ์ ความเป็ นไทยให้ มุ่งสู่ความเป็ นสากล

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถของ บุคลากรในการให้ คําแนะนําการบริการแก่นักศึกษา

สนับสนุนวิชาการที ส่งเสริมคุณลั กษณะ บัณฑิตทีพึงประสงค์

สร้ างเครือข่ายนักศึกษา ส่งเสริมประชาธิปไตย ทั งภายในและภายนอก

ส่งเสริมศิลปะและ

บําเพ็ญประโยชน์หรือ

วัฒนธรรม

รักษาสิงแวดล้ อม

โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนากิจกรรมนั กศึกษา ปี 2553 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ภ.มหาสารคาม

เสริมสร้ างคุณธรรม กีฬาหรือการส่งเสริม และจริ ยธรรม สุ ขภาพ

Student Activity Manual 2010, IT Faculty, RMU  

Strategy plan for Student activiy of IT Faculty , RMU. Process stages are useful to manage the activities correctly

Student Activity Manual 2010, IT Faculty, RMU  

Strategy plan for Student activiy of IT Faculty , RMU. Process stages are useful to manage the activities correctly

Advertisement