Page 1

•Êÿ¸äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄UÊŸÊ◊ œÊ⁄UáÊË ˙ Ÿ◊— üÊË‚fl¸’Èh’ÙÁœ‚ûflèÿ—– Ÿ◊Ù ÷ªflÃ ‚fl¸◊Ê⁄U’‹¬˝◊ÕŸÊÿ ÃÕʪÃÊÿÊ„¸UÃ ‚êÿÄ‚¢’ÈhÊÿ– Ÿ◊Ù ÷ªflàÿÒ •Êÿ¸äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄UÊÿÒ– ∞fl¢ ◊ÿÊ üÊÈÃ◊∑§ÁS◊Ÿ˜ ‚◊ÿ ÷ªflÊŸ˜ Œfl·È òÊÊÿÁSòÊ¢‡Ê·È Áfl„U⁄UÁà S◊ ¬Êá«ÈU∑¢§’‹Á‡Ê‹ÊÿÊ◊˜– •Õ π‹È ‡Ê∑˝§Ù ŒflÊŸÊÁ◊ãº˝Ù fl◊ÁøòÊáÊÊ‚È⁄Uãº˝áÊ Á¡Ã— ‚àfl⁄¢U ø⁄U◊ÊáÊÙ ÿŸ ÷ªflÊ¢SÃŸÙ¬‚¢∑˝§êÿ ÷ªflãÃÁ◊Œ◊flÙøØ– ß„UÊ„¢U ÷ªflŸ˜ fl◊ÁøòÊáÊÊ‚È⁄Uãº˝áÊ Á¡Ã— ¬⁄UÊÁ¡ÃÙ ŒflÊSòÊÊÿÁSòÊ¢‡ÊÊp Á¡ÃÊ— ¬⁄UÊÁ¡ÃÊSÃòÊÊS◊ÊÁ÷÷¸ªflŸ˜ ∑§Õ¢ ¬˝ÁìûÊ√ÿ◊˜– ÷ªflÊŸÊ„Uó©UŒ˜ªÎ„UÊáÊ Œflãº˝ äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄UÊ¢ ŸÊ◊ œÊ⁄UáÊË◊¬⁄UÊÁ¡Ã◊˜– ◊ÿÊ ¬ÍflZ ’ÙÁœ‚ûfl÷ÍÃŸÊ¬⁄UÊÁ¡ÃÊ äfl¡Sÿ ÃÕʪÃSÿÊ¢ÁÃ∑§ÊŒÈhÎàÿ ¬⁄UèÿÙ˘ÁflSÃ⁄UáÊ ‚¢¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃÊ– ÃÃÙ ŸÊÁ÷¡ÊŸÊÁ◊ flÊÇ÷ÿ¢ flÊÄ‚¢÷fl¢ flÊ ⁄UÙ◊„U·¸áÊÁŸÁ◊ûÊ¢ flÊ– •¢Ã‡Ê— ˇÊÁáÊ∑§Ê◊ÁSà ∑§Êÿ¬Ë«UÊ flÊ– Ãà∑§Ã◊Ê ‚Ê ÷ªflŸ˜– ÷ªflÊŸ˜ äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄UÊŸÊ◊ œÊ⁄UáÊË◊¬⁄UÊÁ¡ÃÊ NUŒÿ¢ ÷Ê·Ã S◊– ÃlÕÊó1˙ ¡ÿ-¡ÿ Áfl¡ÿ-Áfl¡ÿ ¡ÿflÊÁ„ÁŸ ‡Ê¢∑§Á⁄U 2‡Ê¢∑§Á⁄U ¬˝÷¢∑§Á⁄U 3◊Ê¢ ‚fl¸‚ûflÊ¢p ‚fl¸‡ÊòÊÍ¢ 4¡¢÷ÿ-¡¢÷ÿ SÃê÷ÿ SÃê÷ÿ ◊Ù„Uÿ ◊Ù„Uÿ ÷ªflÁà ¡ÿflÊÁ„ÁŸU 5◊Õ ◊Õ ¬˝◊Õ ¬˝◊Õ ª˝‚ ª˝‚ „U‚ „U‚ „Í°U „Í°U 6‹„Í¢ ‹„Í¢U ‹ê’ÙŒÁ⁄U ÁòÊŸòÊ øÃÈfl¸ÄòÊ øÃÈŒZCÔ˛U 7øÃÈ÷ȸ¡ •Á‚◊È‚‹ø∑˝§ÁòʇÊÍ‹flÖÊ˝∑§flø8œÊ⁄UÁáÊ ⁄UˇÊ ⁄UˇÊ ◊Ê¢ 9‚flÙ¸¬º˝flèÿ—– ˙ ÷ªflÁà „UŸ „UŸ Œ„U Œ„U ¬ø ¬ø ◊Õ ◊Õ ¬˝◊Õ ¬˝◊Õ œÈŸ œÈŸ ÁflœÈŸ ÁflœÈŸ „Í°U „Í°U »§≈˜U »§≈˜U 10÷T ÷T ¬⁄U‚Òãÿ Áfläfl¢‚ÿ ‚fl¸‡ÊòÊÍŸ˜ ŸÊ‡Êÿ äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄U11 12ÁòÊ≈U ÁòÊ≈U ÁòÊ≈U Á÷˝≈U Á÷˝≈U ©UÀ∑§Ê◊ÈÁπ ©UÀ∑§ÊœÊÁ⁄UÁáÊ òÊÒ‹ÙÄÿ◊13ÕÁŸ Áfläfl¢‚ÿ14 ¬⁄U15‚ÒãÿÊŸ˜ ⁄UˇÊ ⁄UˇÊ ◊Ê¢16 ‚flÙ¸¬º˝flèÿ—– ø‹ ø‹ ÁøÁ‹ ÁøÁ‹ øÈ‹È øÈ‹È 17∑§ê¬ ∑§ê¬ ∑§‹ ∑§‹ Á∑§Á‹ Á∑§Á‹ ∑ȧ‹È ∑ȧ‹È ◊È@ ◊È@ •^ÔU„UÊ‚¢ Áfläfl¢‚ÿ ¬⁄U18‚ÒãÿÊ¢ 19◊Ê¢ ⁄UˇÊ ⁄UˇÊ ‚flÙ¸¬‚ª¸èÿ— òÊÊ‚ÿ òÊÊ‚ÿ 20÷˝Ê◊ÿ ÷˝Ê◊ÿ ’Èh‚àÿŸ œ◊¸‚àÿŸ ‚¢ÉÊ‚àÿŸ ‚àÿflÊÁŒŸÊ¢21‚àÿŸ 22’Èh‚àÿ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

˙¢ Ÿ◊Ù ⁄UàŸòÊÿÊÿ– ˙ Ÿ◊Ù äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄UÊÿ- ∑§. ŸÊÁSÃ- ∑§. ◊Ê¢....‡ÊòÊÍ¢- ŸÊÁSÃ- ∑§. ¬˝÷¢¡ÁŸ ÷¢¡ÿ ÷¢¡ÿ-∑§, ªÎ„UËÃSÃÈ ÷Ù≈UÊŸÈ‚Ê⁄UË– ¡ÿÙûÊÁ⁄U- ∑§, ŸÊÁSà ÷Ù0. „U „U ‹ÉÊÈ ‹ÉÊÈ- ∑§. ŸÊÁSÃ- ∑§, ªÎ„UËÃSÃÈ ÷Ù0. ◊Ⱥ˝Ê-ßàÿÁœ∑§◊˜- ∑§. ‚fl¸‚ûflÊ¢p ÷ªflÁà ‚flÙ¸¬º˝flÙ¬‚ª¸èÿ—- ∑§. S»§Ù≈Uÿ S»§Ù≈Uÿ ÷Tÿ ÷Tÿ Áfläfl¢‚ÿ Áfläfl¢‚ÿ ◊◊ - ßàÿÁœ∑§◊˜- ∑§U. ŸÊ‡Êÿ....∑§ÿÍ⁄U- ŸÊÁSÃ- ∑§, ªÎ„UËÃSÃÈ ÷Ù0. ∑˝È§≈U ∑˝È§≈U ÷Îà ÷ÎÃ- ∑§. ‚flʸÕÁŸ- ∑§. Áfläfl¢‚ÿ- ßàÿÁœ∑§◊˜- ∑§U. ◊◊ ‡ÊòÊÍáÊÊ¢- ∑§U. ‚fl¸ ‚ûflÊ¢p- ßàÿÁœ∑§◊˜- ∑§. ∑§ê¬ ∑§ê¬- ŸÊÁSÃ- ∑§U, ªÎ„UËÃSÃÈ ÷Ù0. ◊◊ ‡ÊòÊÈ- ∑§U. ŸÊÁSÃ-∑§ . ÷˝Ê◊ÿ ÷˝Ê◊ÿ- ßàÿÁœ∑§◊˜- ÷Ù0. ŸÊ¸- ŸÊÁSÃ-∑§.


2

◊ÊÁÃ∑˝§◊Õ œ◊¸‚àÿ ◊ÊÁÃ∑˝§◊Õ ‚¢ÉÊ‚àÿ ◊ÊÁÃ∑˝§◊Õ ‚àÿflÊÁŒŸÊ¢ ‚àÿ ◊ÊÁÃ∑˝§◊Õ– ‹ê’ÙŒÁ⁄U ‹ê’ÙŒÁ⁄U23 ∑ȧ≈U ∑ȧ≈U 24∑ȧ≈U∑ȧ≈U∑ȧáÊÊ 25∑ȧáÊʬÿ ∑ȧáÊʬÿ 26L§º˝◊ÊŸÿ 27ÁflcáÊÈ◊ÊŸÿ 28øãº˝‚Íÿ¸’˝rÊÔ◊ÊŸÿ 29òÊÒ‹ÙÄÿÊÁœ¬ÁÃ◊ÊŸÿ 30‚fl¸ŒflÊÁœ¬ÁÃ◊ÊŸÿ ‚fl¸ÿˇÊ⁄UÊˇÊ‚31ªãœfl¸∑È¢§÷Êá«U◊„UÙ⁄UªÊÁœ¬ÁÃ◊ÊŸÿ32 Áfläfl¢‚ÿ33¬⁄U‚Òãÿ ⁄¢Uª ⁄¢Uª ⁄¢UªÊ¬ÿ ⁄¢UªÊ¬ÿ 34Öfl‹ Öfl‹ ¬Èc¬◊ÊÁ‹ÁŸ L¢§œ L¢§œ 35Á⁄UÁà Á⁄UÁà ÁøÁà ÁøÁà œÎÁà œÎÁà ÷Î∑ȧÁ≈U◊Èπ¬⁄U‚Òãÿ-∑ȧ‹Ùà¬ÊŒŸ∑§Á⁄U „U‹ „U‹ Á„UÁ‹ Á„UÁ‹ „ÈU‹È „ÈU‹È36 „U „U37 Á⁄UÁáÊ Á⁄UÁáÊ Á⁄UÁáÊ38◊Áà 39¡¢÷äfl¡ 40‚fl¸’ÈhÊfl‹ÙÁ∑§Ã ⁄UˇÊ ⁄UˇÊ ◊Ê¢ 41‚fl¸÷ÿèÿ— ‚fl¸ÃÕʪÃÊfl‹ÙÁ∑§Ã SflÊ„UÊ– ªÈáÊ⁄UÊ¡¬˝÷Ê‚ÙûÊ◊ SflÊ„UÊ– 42‚Íÿʸ∑¸§Áfl◊‹ SflÊ„UÊ– øãº˝Ê∑¸§Áfl◊‹ SflÊ„UÊ– ‚fl¸ª˝„UŸˇÊòÊ äflÊ◊Ë∑§⁄UáÊ SflÊ„UÊ– ⁄UˇÊ ⁄UˇÊ ◊Ê¢ 43‚fl¸÷ÿÙ¬‚ª¸⁄U٪٬º˝flèÿ— SflÊ„UÊ– ßÿ¢ ‚Ê Œflãº˝äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄UÊŸÊ◊œÊ⁄UáÊË •¬⁄UÊÁ¡ÃÊ– ÿòÊ ÄflÁøŒ˜ ÿÈh flÊ ∑§‹„U flÊ ÁflflÊŒ flÊ Áflª˝„U flÊ ÿŸ ¬Á∆UcÿÃ ‚ ‚fl¸òÊ ¡ÿÙ ÷ÁflcÿÁÖ äfl¡Êª˝ flÊ ∑§á∆U flÊ ’äflÊ œÊ⁄UÁÿÃ√ÿÊ– ◊ŸÈcÿ⁄UÊ¡Ê‚È⁄U¬ÈL§·Ê¢ ⁄UˇÊÊ¢ ∑§⁄UÙÁÖ SòÊËM§¬œÊÁ⁄UáÊË ÷ÍàflÊ ¬È⁄U× ÁSÕàflÊ÷ÿ¢ ŒŒÊÁÖ ‡ÊòÊÈ‚Òãÿ¢ Áflº˝ÊflÿÁà ◊Ê¢ªÀÿ¢ ¬ÁflòÊ¢ ¬Ê¬ŸÊ‡ÊŸ¢ üÊË‹ˇ◊Ë‚¢SÕÊÁ¬ÃÊ ÷ÁflcÿÁÖ ߌ◊flÙøjªflÊŸÊûÊ◊ŸÊSÃ ‡Ê∑˝§ÙŒflãº˝— ‚flʸflÃˬ·¸jªflÃÙ ÷ÊÁ·Ã◊èÿ-Ÿ¢ŒÁÛÊÁÖ§ •Êÿ¸äfl¡Êª˝∑§ÿÍ⁄UÊŸÊ◊ œÊ⁄UáÊË ¬Á⁄U‚◊Ê#Ê–

∑§ - œÊ⁄UáÿÊÁŒ‚¢ª˝„U (‚¢S∑ΧÃ) ÷Ù0 - ÷Ù≈U ‚¢S∑§⁄UáÊ

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

‚àÿflÊÁŒÁŸàÿ¢ ◊ÊÁÃ∑˝§◊Õ ’Èhœ◊¸‚¢ÉÊ‚àÿ¢ ◊ÊÁÃ∑˝§◊Õ ‚àÿflÊÁŒ ∑˝§◊Õ-∑§. ‹ê’ÙŒÁ⁄U-ßàÿÁœ∑§◊˜-÷Ù≈U– ∑ȧ≈U∑ȧ≈U∑ȧáÊÊ- ßàÿÁœ∑§◊˜- ÷Ù≈U– ∑ȧ≈Uʬÿ ∑ȧ≈Uʬÿ- ßàÿÁœ∑§◊˜-÷Ù≈U– L§º˝◊ÊŸÿ L§º˝◊ÊŸÿ- ∑§. ÁflcáÊÈ◊ÊŸÿ ÁflcáÊÈ◊ÊŸÿ- ∑§. øãº˝‚Íÿ¸◊ÊŸÿ øãº˝‚Íÿ¸◊ÊŸÿ- ∑§. òÊÒ‹ÙÄÿÊÁœ¬ÁÃ◊ÊŸÿ òÊÒ‹ÙÄÿÊÁœ¬ÁÃ◊ÊŸÿ- ∑§. ‚fl¸ŒflÊ◊ÊŸÿ ‚fl¸ŒflÊ◊ÊŸÿ – ∑È¢§÷Êá«U◊„UÙ⁄UªÊŒËŸÊ◊- ∑§. ŸÊ‡Êÿ ŸÊ‡Êÿ- ŸÊÁSÃ-÷Ù0. Áfläfl¢‚ÿ Áfläfl¢‚ÿ ◊◊ ‚fl¸‡ÊòÊÈ‚ÒãÿÊŸ˜ ◊Ê¢ ‚fl¸‚ûflÊ¢p ⁄UˇÊ ⁄UˇÊ ⁄UˇÊʬÿ ⁄UˇÊʬÿ- ∑§. ∑ȧ‹È ∑ȧ‹È øÈ‹È øÈ‹È- ∑§. ´§Á≈U ´§Á≈U ÁøÁ≈U ÁøÁ≈U ÁflÁ≈U ÁflÁ≈U- ∑§. „ÈU „ÈU- ßàÿÁœ∑§◊˜- ∑§. Á⁄UáÊ Á⁄UáÊ - ∑§. Á⁄UÁáÊ ŸÊÁSÃ- ∑§. ¡¢’È- ∑§. ’ÈhÊÁfl0- ∑§ ‚fl¸‚àflÊ¢p ‚¢SÕÊŸ@- ∑§. ŸÊÁSÃ- ∑§. ‚fl¸‚ûflÊ¢p ◊Ê¢ SÕÊŸ¢ - ∑§.


་གར་ ད་ ། आयर् वजाग्रकेयूरनामधारणी। ཱ ་ ཱ་གྲ་ཀེ་ ་ ཱ་ མ་ ར ི། Arya‐dhvaja‐agrakeyUra‐nAma‐dhAraNI. 

བོད་ ད་ ། འཕགས་པ་ ལ་མཚན་གྱི་ ེ་མོའི་ད ང་ ན་ཅེས་ ་བའི་ག ངས། 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs /    [Tib translation] 

ཨ། ན་མཿ ི་ཱ ས ་ ་བོ་དྷི་ས ེ་ ཿ། ན་མོ། བྷ་ག་བ་ཏེ། ས ་ རཱ ་བལ་ ་མ་ཐ་ ་ཡ། ཏ་ ཱ་ག་ ་ ཱ་ ྷ་ཏེ། ས ཀྶཾ་ ཡ། ན་མོ། བྷ་ག་བ་ ཻ། ཱ ་ ་ ཱ་གྲ་ཀེ་ ་ཱ ཱ་ཡཻ། ཨེ་བཾ། མ་ ཱ། ཏ་མེ་ཀ ི །྄ ས་མ་ཡེ། བྷ་ག་ ཱ ྄། དེ་བེ་ ། ་ཱ ཡ་ ་ཤེ་ ། བི་ཧ་ར་ཏི། ། ཱ ་ཀཾ་བ་ལ་ཤི་ ཱ་ ཱ ྄། །   ཨ་ཐ། ཁ་ ། ཤ་ཀྲོ། དེ་ ཱ་ ་མི ོ། བེམ་ཙི་ ེ་ ་ ་རེ་ ེ་ཎ། ཇི་ཏཿ། ས ་རཾ། ཙ་ར་ ཱ་ ོ། ཡེ་ན། བྷ་ག་ ཱཾ་ ེ་ནོ་པ་སཾ་ཀྲ་ ། བྷ་ག་བ ྟ་མི་དམ་ བོ་ཙ །྄ །   ཨི་ ་ཧཾ། བྷ་ག་བ ྄། བེམ་ཙི་ ེ་ ་ ་རེ་ ེ་ཎ། ཇི་ཏཿ། པ་ ཱ་ཇི་ ོ། དེ་ ་ཱ ་ཡ་ ཱ ་ ་ ། ཇི་ ཿ། པ་ ཱ་ཇི་ ་ ་ ་ཱ ་ཱ བྷི་ ་ག་བ །྄ ཀ་ཐཾ། ་ཏི་ པ ྟ་ ྄། །   བྷ་ག་ ཱ་ ཧ- ྄་གྲྀ་ ་ཎ། དེ་བེ ། ་ ཱ་གྲ་ཀེ་ ་ ཱ།ཾ ་མ། ་ར་ མི ་པ་ ཱ་ཇིཏ །྄ །   མ་ ཱ། ཱ །ཾ བྷོ་དྷི་ས ་ ་ཏེ་ ་པ་ ་ཱ ཇི་ ། ་ཇ་ ། ཏ་ ཱ་ག་ཏ ཾ་ཱ ཏི་ཀཱ་ ་ ྀ་ ། པ་རེ་ ྅ ོ བི་ ་རེ་ཎ། སཾ་ ཀཱ་ཤི་ ། །  ཏ་ཏོ། ་བྷི་ ཱ་ ་མི། ཱ་གཾ། ཱ་ཀྶཾ་བྷ་བཾ། །ཱ ཱོ་མ་ཧ ྵ་ཎ་ནི་མི །ྟཾ །ཱ །  ཨཾ་ཏ་ཤཿ། ཀྵ་ཎི་ཀཱ་མ་ ི། ཀཱ་ཡ་ ཱི་ ། །ཱ །  ཏ ྐཏ་ ཱ། ཱ། བྷ་ག་བ་ ྄། བྷ་ག་ ཱ་ ྄། ་ ཱ་གྲ་ཀེ་ ཱ་ ཱ་ ་མ་ ་ར་ ི་མ་པ་ ཱ་ཇི་ ། དྀ ཡཾ། ་ཥ་ཏེ། ། །

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐[Main Mantra] 

ཏ ཱ། ཨ། ཛ་ཡ། ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ། ཛ་ཡ་ ཱ་ཧི་ནི། ཤཾ་ཀ་རི། ཤཾ་ཀ་རི། ་བྷཾ་ཀ་རི། ཱཾ། ས ་ས ཾཱ་ ། ས ་ཤ་ ཱཾ། ཛཾ་བྷ་ཡ། ཛཾ་བྷ་ཡ། ་ཡ། ཱོ་ཧ་ཡ། ཱོ་ཧ་ཡ། བྷ་ག་བ་ཏི། ཛ་ཡ་ ཱ་ཧི་ནི། མ་ཐ། མ་ཐ། ་མ་ཐ། ་མ་ཐ། གྲ་ས། གྲ་ས། ཧ་ས། ཧ་ས། ྃ། ྃ། ལ་ ཾ། ལ་ ཾ། ལ ྦོ་ད་རི། ི་ནེ་ ེ། ཙ་ ་ ་ཀེ། ཙ་ ་ ཾ་ ེ། ཙ་ ་ཛ། ཨ་སི་ ་ས་ལ་ཙཀྲ་ ི་ ་ལ་བ ་ཀ་བ་ཙཿ་ ་ར་ཎི། རཀྵ། རཀྵ། ཱཾ། ས ོ་པ ་བེ ཿ། ། ཨ། བྷ་ག་བ་ཏི། ཧ་ན། ཧ་ན། ད་ཧ། ད་ཧ། པ་ཙ། པ་ཙ། མ་ཐ། མ་ཐ། ་མ་ཐ། ་མ་ཐ། ་ན། ་ན། བི་ ་ན། བི་ ་ན། ཾ། ཾ། ཕ ྄། ཕ ྄། བྷ ། བྷ ། པ་ར་སཻ་ ཱ ྄། བི ཾ་ས་ཡ། ས ་ཤ་ ཱ ྄། ་ཤ་ཡ། ་ ཱ་གྲ་ཀེ་ ཱ་རེ། ི་ཊ། ི་ཊ། ི་ཊ། ི་ཊ། ་ཱ ་ཁི། ་ཱ ་རི་ཎི། ཻ་ལོཀྱ་མ་ཐ་ནི། བི་ ཾ་ས་ཡ། པར་སཻ ནཱ ། རཀྵ། རཀྵ། ཱཾ། ས ཱོ་པ ་བེ ཿ། ། 


ཙལ། ཙལ ཙི་ལི། ཙི་ལི། ་ ། ་ ། ཀ ྤ། ཀ ྤ། ཀལ། ཀལ། ཀི་ལི། ཀི་ལི། ཀུ་ ། ཀུ་ ། ། ། ཨ ྚ་ སཾ། བི ཾ་ས་ཡ། པར་ སཻ ཾ།ཱ ཱཾ། རཀྵ། རཀྵ། ས ོ་པ་ས ེ ཿ། ་ཱ ས་ཡ། ་ཱ ས་ཡ། ་མ་ཡ། ་མ་ཡ། ་ས ེན། དྷ ་ས ེན། སཾ་གྷ་ས ེན། ས ་ ཱ་ ི་ ཾ་ ཱ ཱ ས ེན། ་ས ེ། ཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། དྷ ་ས ེ། ཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། སཾ་གྷ་ས ེ། ཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། ས ་ ཱ་དི་ །ཾ ས ེ། ཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། ། ལ ྦོ་ད་རི། ལ ྦོ་ད་རི། ཀུཊ། ཀུཊ། ཀུཊ་ཀུཊ་ཀུ་ ། ཀུཊ་ཀུཊ་ཀུ་ ། ཀུ་ ་པ་ཡ། ཀུ་ ་པ་ཡ། ་ ཱ་ན་ཡ། བི ་ ཱ་ན་ཡ། ཙ ་ ཱ ་ ་ྨ ཱ་ན་ཡ། ཻ་ ཱོ ་ཱ དྷི་པ་ཏི་ ཱ་ན་ཡ། ས ་དེ་ ཱ་དྷི་པ་ཏི་ ཱ་ན་ཡ། ས ་ཡ་ཀྵ་ ཱ་ཀྵས། ག ་ཀུཾ་ ྜ་མ་ཧོ་ར་གཱ་དྷི་པ་ཏི་ ཱ་ན་ཡ། བི ཾ་ས་ཡ་པར་སཻ ། རཾག རཾག རཾགཱ་པ་ཡ། རཾགཱ་པ་ཡ། ྦ་ལ། ྦ་ལ། ྤ་ ཱ་ལི་ནི། ཾདྷ། ཾདྷ། རི་ཏི། རི་ཏི། ཙི་ཏི། ཙི་ཏི། ྀ་ཏི། ྀ་ཏི། ྀ་ཀུ་ཊི་ ་ཁ་པ་ར་སཻ ་ཀུལོ་ དཱ ན་ཀ་རི། ཧལ། ཧལ། ཧི་ལི། ཧི་ལི། ་ ། ་ ། ཧེ། ཧེ། རི་ཎི། རི་ཎི། རི་ཎི། མ་ཏི། ཇཾབྷ་ ་ཇེ། ས ་ བ་ལོ ཱ ་ཀི་ཏེ། ར་ཀྵ། ར་ཀྵ། ཱཾ། ས ་བྷ་ཡེ་ ཿ། ས ་ཏ་ ཱ་ག་ ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ། ་ཱ །།  གུཎ་ ཱཇ་ ་སོ ྟམེ། ་ཱ ། ཱ ་ཱ ་བི་མ་ལེ། ་ཱ ། ཙ བི་མ་ལེ། ་ཱ ། ས ་གྲ་ཧ་ན་ཀྵ་ ེ། ་ཱ ཱི་ཀ་ར་ཎེ། ་ཱ ། རཀྵ། རཀྵ། ཱཾ། ས ་བྷ་ ཱོ་པ་ས ་ ཱོ་གཱོ་པ ་བེ ཿ། ་ཱ །།    [Tib translation] 

ཨིཡཾ། །ཱ དེབེ ཱགྲཀེ ཱ ཱ མ ར ི། ཨཔ ཱཇི ། ཡ ། ཀྦཙི །྄ །ེ ཱ། ཀལཧེ། །ཱ བི ་ཱ དེ། ཱ། བིགྲཧེ། །ཱ ཡེན། པཋི ཏེ། ས། ས ། ཇཡོ། བྷབི ཏི། ཱགྲ།ེ ཱ། ཀ །ྛེ ཱ། བ ། རཡིཏ །ཱ མ ཱ་ ཱ་ ར་ །ཾ ར ཾ། ཀརོཏི། ཱི པ ་རི་ །ི །ཱ རཏཿ། ྠི ་ཱ བྷ་ཡཾ། ད ཏི། ཤ སཻ །ཾ བི བཱ ཡ་ཏི། གཱཾ ཾ། པབི ཾ། པཱ ཤནཾ། ིལཱ ིསཾ པཱ ི ། བྷབི ཏི། ཨི་དམ་བོ་ཙ ག ཱ མྟ །ེ ཤ ོདཱ ེ་བེ ཿ། ས བཱ ི་པ ྵ ་ག་བཏོ། ཥིཏམ ་ནཾད ཏྣི ི།།

ཱགྲཀེ ཱ མ། ར ི། པརིས ཱ །ཱ

आर्यध्वजाग्रकेयूरनामधारणी। dharani  

Great Mantra of Victory Arya dhwaja grekeyura nama Dharani

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you