Page 1


สุขสันต์วนั เกิด... นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ มอบ ของขวัญวันคล้ ายวันเกิดแก่ รทร.ทวีศักดิ" จองกาญจนา เมื%อ วันที% 29 ต.ค. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สโมสรขอให้ มีสขุ ภาพ แข็งแรง มั%งมีศรีสขุ

ผูส้ ูงอายุดูแลตัวเองอย่างไรให้สุขภาพดี... นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ มอบเกียรติบตั รและของที%ระลึกให้ แก่ รทร.นพ.ทรงชัย ศรีโรจนกุล ที%ให้ เกียรติสโมสรมาเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้ อเรื%อง “ผู้สงู อายุดูแลตัวเองอย่างไรให้ มีสขุ ภาพ ดี” เมื%อวันที% 29 ต.ค. 56 ที%ผ่านมา


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 16/2556-2557 วันอั งคารที 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสร แจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.สนเทศโรตารี โดย...อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล 2.อวยพรวันคล้ายวันเกิด -อน.พิชิต พาวิทยลาภ (5 พ.ย.) -รทร.ประทิน โธนบุตร (9 พ.ย.) -รทร.เปรม วังถนอมศักดิ3 (11 พ.ย.) 3.เยาวชนแลกเปลี5ยน Inbound เรืองอืน ๆ

สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2556-2557 เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค 3330 โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล 16285 นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ เลขานุการ รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที5 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องทับทิม เวล เวลา 13.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย.. รทร.ศิริชยั ศิริชื5นวิจิตร ผูพ้ ิพากษาหัวหน้า คณะในศาลอุทธรณ์/สมาชิกกิตติมศักดิ3 เวลา 13.30 น. –การประชุมคณะกรรมการ บริ หาร (บอร์ด) ครัAงที5 5 วันที5 14 พฤศจิกายน 2556 – 13.00 น. พิธีเปิ ดงานเทศกาลนมัสการองค์พระ ปฐมเจดีย ์ ปี 2556 ณ ศาลากองอํานวยการ องค์พระปฐมเจดีย ์ วันที5 17 พฤศจิกายน 2556 – 18.30 น. ขอเชิญร่ วมงานประเพณี ลอยกระทง ประจําปี 2556 ณ กองอํานวยการ หน้า โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดพระงาม ริ มคลอง เจดียบ์ ูชา นครปฐม

บริจาค รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื5 อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี -รทร.ทวีศกั ดิ3 จองกาญจนา 1,000.-

วันที5 19 พฤศจิกายน 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย..อผภ.วิชยั มณี วชั รเกียติ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที5 26 พฤศจิกายน 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย..โรตารี แอนน์ รัชนี ว่องวิวฒั น์ไวทยะ ณ ห้องทับทิม โรง แรมเวล

สั ปดาห์ หน้า วันอังคารที5 12 พฤศจิกายน 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -รทร.สมชาย รุ ้งทองโอฬาร (15 พ.ย.)


รายงานการประชุม ครังที 14 วันอังคารที 29 ต.ค.56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 60 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2.รทร.ทิพยชยพล ปรีชาบริสุทธิ/กลุ ปฏิคม แนะนําแขกสโมสรดังนีA อน.ปรี ชา จิตนภากุล ปธ.โครงการบําเพ็ญ ประโยชน์ภาค 3330 คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน คุณกัญณัฎฐ์ วชิรโชติพนั ธ์ นครปฐมเคเบิAลทีวี แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์มาลินี ไพโรจน์สถาพร แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล แอนน์นิภา จารุ ศิริพจน์ แอนน์พรรณี พวงสําลี แอนน์สุจิตรา จึงสําราญพงศ์ แอนน์สุภาพร รุ ้งทองโอฬาร แอนน์หรรษา หิ รัญวัฒน์วนิ ช 3. นายกสโมสรแจ้ งให้ ทราบ -เมื5อวันที5 23 ต.ค.56 ร่ วมวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เนื5 องในวัน ปิ ย มหาราช -เมื5อวันที5 26 ต.ค. 56 สโมสรโรตารี นครปฐมได้จดั งานโบว์ล5ิงการกุศลเพื5อหา รายได้มาทํากิจกรรมในสโมสร ณ บ้านโป่ ง โบว์ จ.ราชบุรี ขอขอบคุณสมาชิกและโรตารี แอนน์ที5สนับสนุนกิจกรรมในครัAงนีA -เมื5อวันที5 27 ต.ค. 56 ร่ วมกิจกรรมหา รายได้ของสโมสรโรตารี เทพารักษ์

-เมื5อวันที5 29 ต.ค.56 ร่ วมงานอุปสมบท บุตรชาย รทร.สมเกียรติ-แอนน์กมลทิพย์ พงษ์ประพันธ์ ณ วัดพระปฐมเจดีย ์ 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร เนืองจาก รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ เลขานุการสโมสร ติดภารกิจ นายกสโมสรเป็ น ผูแ้ จ้งข่าวสารแทนมีดงั นีA -ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ จ า ก เ ท ศ บ า ล น ค ร นครปฐม เรืA อง 1.ขออนุ ญาตใช้นาม-นามสุ กล สลักบน ถ้ว ยรางวัล เกี ย รติ ย ศในการประกวดกระทง และการประกวดโคมแขวนในงานประเพณี ลอยกระทง ประจําปี 2556 2.ขอเชิ ญร่ วมงานประเพณี ลอยกระทง ประจําปี 2556 ในวันอาทิตย์ทีA 17 พ.ย. 56 เวลา 18.30 น. ณ บริ เวณคลองเจดี ยบ์ ูชา ด้านหน้า โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดพระงาม

กิจกรรมและโครงการ

1.อวยพรวันคล้ายวันเกิด -อน.พูนศักดิ/ ตุงคเศรวงศ์ มิตรภาพ ดําเนิ นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ สมาชิก 1 ท่าน และเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุก ท่านร่ วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิก ที5ครบรอบคล้ายวันเกิดในวันนีA และเชิญ รทร.ทวีศกั ดิ3 จองกาญจนา กล่าวขอบคุณ สมาชิก และเชิญ นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ มอบ ของที5ระลึกให้แก่สมาชิกพร้อมทัAงรับมอบเงิน จากสมาชิกเข้ากองทุนสโมสรฯ มิตรภาพ กล่าวขอบคุณผูท้ ี5นาํ ของมาเลีAยง รับรองดังนีA *รทร.ทวีศกั ดิ3 จองกาญจนา -สัปปะรด


2.การบรรยายพิเศษเรื5 อง “คนสูงวัยดูแล ตัวเองอย่างไรให้สุขภาพดี” โดย...รทร.นพ. ทรงชัย ศรี โรจนกุล หลังจากเสร็ จสิAนรายการแล้ว ปฏิคมได้ กล่าวขอบคุณ พร้อมทัAงเชิญ นย.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ มอบเกียรติบตั รและของที5ระลึกให้แก่ วิทยากร เรืองอืน ๆ ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.

กิจกรรมและโครงการ รายชื5อผูไ้ ปร่ วมพิธีเปิ ดโครงการอบรมอาชีพ ช่างเคาะพ่นสี ณ อู่ประณี ตยนต์ (29 ต.ค.56) 1. นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ 2. อน.อนันต์ ทรงวิทยา 3. อน.สันต์ จินตนะโรจน์ 4. แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ 5. นยก.ร.ต.วิชยั โพธิ3 สุ พรรณพงศ์ 6. อน.อนุศกั ดิ3 วัฒนสกลพันธุ์ 7. อน.พิชิต พาวิทยลาภ 8. อน.วิชยั โกสมนึ ก 9. แอนน์ณิชนันท์ โกสมนึ ก 10. อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล 11. แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล 12. อน.วัลลภ สุ ทธิ พิเชษฐ์ 13. นยล.ประสาธน์ มกรกิจวิบูลย์ 14. แอนน์สุภาภรณ์ มกรกิจวิบูลย์\ 15. นยล.วิเชียร จึงสําราญพงศ์ 16. แอนน์สุจิตรา จึงสําราญพงศ์

17. รทร.อนุพงษ์ 18. รทร.ประณต 19. รทร.เทพ 20. รทร.บุญช่วย 21. รทร.วิโรจน์ 22. แอนน์นิภา 23. รทร.ประกิจ 24. รทร.สุ ทิน 25. แอนน์พรรณี 26. รทร.สุ ธีร์ 27. แอนน์หรรษา 28. รทร.ปถวี 29. รทร.ทิพยชยพล 30. รทร.ดร.สุพล 31. รทร.จิระ 32. แอนน์สุภาพร

เชี5ยวชาญวลิชกิจ พิทยาวานิ ชย์ พวงงาม ปฐมสุ ริยะพร จารุ ศิริพจน์ จารุ ศิริพจน์ ร่ มโพธิ3 ธารทอง พวงสําลี พวงสําลี หิ รัญวัฒน์วนิ ช หิ รัญวัฒน์วนิ ช สุ สณ ั ฐิตพงษ์ ปรี ชาบริ สุทธิ3 กุล เลื5องยศลือชากุล ยันตรี สิงห์ รุ ้งทองโอฬาร


คนสูงวัยดูแลตัวเองอย่างไรให้สขุ ภาพดี รทร.นพ.ทรงชัย ศรี โรจนกุล

อายุที5มากขึAนย่อมตามมาด้วยความเสื5 อมถอยของร่ างกาย แต่การดูแลตัวเองอย่างดีจะ ช่วยชะลอความเสื5 อมนัAนได้ ผูส้ ู งอายุหรื อผูท้ ี5กาํ ลังย่างเข้าสู่ วยั สู งอายุ ควรทําความรู ้จกั กับ ร่ างกายตนเอง และเรี ยนรู ้เรื5 องโรคต่างๆ เพื5อให้เตรี ยมพร้อมรับมือและเริ5 มต้นดูแลตัวเองให้ใช้ ชีวติ ในช่วงปลายได้อย่างปราศจากโรคและมีความสุ ข โดยทัว5 ไป “ผู้สูงวัย” หมายถึง ผูท้ ี5มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึAนไป และเป็ นวัยที5มาพร้อมกับ ความเสื5 อมถอยของร่ างกาย โดยการเปลีย นแปลงทีม กั พบในผู้สูงวัย ได้แก่ ตาพร่ ามัว การ ทํางานของระบบทางเดินอาหารช้าลง ย่อยช้า การขับถ่ายช้า ข้อเสื5 อม กระดูกบาง สมองฝ่ อ หลอดเลือดแข็งตัวและตีบตัน ผิวหนังหย่อนยาน สัดส่ วนนํAากับไขมันใต้ผวิ หนังลดลง เมื5อแบ่งกลุ่มโรคที5มกั จะเกิดในผูส้ ู งวัย จะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคทีพ บได้ ตงั แต่ ยังไม่ ถึงวัยสู งอายุ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง โดย โรคเหล่านีAไม่ได้มีสาเหตุมาจากอายุโดยตรง แต่เกิดจากการละเลยการดูแลสุ ขภาพ เช่น สูบ บุหรี5 ความอ้วน และความเครี ยด เมื5ออายุมากขึAนก็จะมีความเสี5 ยงที5จะเกิดโรคเพิ5มขึAน อีกกลุ่ม คือ กลุ่มโรคของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื5 อม อัลไซเมอร์ กระดูกพรุ น ข้อเสื5 อม โรคในระบบ ทางเดินปัสสาวะ (ต่อมลูกหมากโตในผูช้ าย และปัสสาวะเล็ดในผูห้ ญิง) โรคของผูส้ ู งอายุที5มกั จะเป็ นโรคแอบแฝง คือมักจะไม่ค่อยมีอาการแสดงและผูส้ ู งอายุ มักไม่ค่อยรู ้ตวั ว่าเป็ นโรคนีAอยู่ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุ น และภาวะสมองเสื5 อม โรคเบาหวาน คือถือเป็ นปัญหาสุ ขภาพยอดฮิตที5เรามักจะได้ยนิ กันอยูบ่ ่อยๆ ลักษณะ โดยทัว5 ไปของผูป้ ่ วย โรคเบาหวาน จะมีอาการปัสสาวะบ่อยและมาก เนื5องจากนํAาตาลที5ออกมา ทางไตจะดึงเอานํAาจากเลือดออกมาด้วย จึงทําให้มีปัสสาวะมากกว่าปกติ เมื5อถ่ายปัสสาวะมาก ก็ทาํ ให้รู้สึกกระหายนํAา ต้องคอยดื5มนํAาบ่อยๆ และด้วยความที5ผปู ้ ่ วยไม่สามารถนํานํAาตาลมาเผา ผลาญเป็ นพลังงาน จึงหันมาเผาผลาญกล้ามเนืAอและไขมันแทน ทําให้ร่างกายผ่ายผอม ไม่มี ไขมัน กล้ามเนืAอฝ่ อลีบ อ่อนเปลีAย เพลียแรง นอกจากนีA การมีนA าํ ตาลคัง5 อยูใ่ นอวัยวะต่างๆ จึงทํา ให้อวัยวะต่างๆ เกิดความผิดปกติ และนํามาซึ5งภาวะแทรกซ้อนมากมาย โรคกระดูกพรุน คือ การเปราะบางลงของกระดูกทําให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าปกติ โรคนีA ไม่มีอาการ ทําให้ไม่ทราบว่ากระดูกได้บางลงไปมากแล้ว จนกระทัง5 หกล้มหรื อเกิดการ กระแทกแม้เพียงเล็กน้อยก็ทาํ ให้กระดูกหักได้ โดยทัว5 ไปผูห้ ญิงโดยเฉพาะวัยหลังหมด ประจําเดือนจะมีความเสี5 ยงของการเกิดโรคนีAมากกว่าผูช้ าย เนื5องจากตามธรรมชาติแล้วผูห้ ญิง จะมีโครงสร้างกระดูกที5บางกว่าผูช้ าย และเมื5อหมดประจําเดือน ฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน ที5เป็ นตัวช่วยให้กระดูกแข็งแรงก็หมดไปด้วย กระดูกจึงเสื5 อมเร็ วขึAน ส่ วนปัจจัยเสี5 ยงอื5นๆ


ได้แก่ การสู บบุหรี5 ดื5มเหล้า ซึ5งส่ งผลต่อการดูดซึมแคลเซียม การมีประวัติคนในครอบครัวเป็ น โรคกระดูกพรุ น รวมถึงการรับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอ ผูส้ ู งวัยหรื อผูย้ า่ งเข้าสู่ วยั สู งอายุควรเข้ารับการตรวจวัดมวลกระดูก เพื5อดูระดับความ เปราะบางและความพรุ นของกระดูก จะได้ทราบว่ามีความเสี5 ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุ น มากน้อยเพียงใด และปฏิบตั ิตวั เพื5อป้ องกันการเกิดโรคกระดูกพรุ น โดยวิธีการป้ องกันโรค กระดูกพรุ นที5สาํ คัญที5สุดคือการรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละวัน โดยผูส้ ู งอายุควร ได้รับแคลเซียมประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันขึAนไป แต่โดยทัว5 ไปแล้วคนส่ วนใหญ่มกั ได้รับ แคลเซียมไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว ซึ5งแพทย์จะแนะนําให้ รับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มแคลเซียมเพิ5มเติม นอกจากนีAการออกกําลังกาย เช่น เดิน หรื อวิง5 ก็มี ส่ วนช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงขึAน แต่ผสู ้ ู งอายุควรหลีกเลี5ยงการออกกําลังกายด้วยการกระโดด เพราะอาจส่ งผลกับหัวเข่าได้ ภาวะสมองเสือม เป็ นกลุ่มอาการผิดปกติที5ส่งผลต่อการทํางานของสมอง มีลกั ษณะเด่น คือความจําที5แย่ลง หลงๆ ลืมๆ โดยอาการเตือนภัยของสมองเสื5 อม ได้แก่ ลืมจนกระทบ ชีวติ ประจําวัน มีปัญหาในการวางแผนหรื อการแก้ปัญหา มีปัญหาในการทํากิจกรรมที5คุน้ เคย มี ความสับสนกับสถานที5และเวลา มีปัญหาในการใช้ภาษา นึกคําไม่ออก มีปัญหาในการมองรู ป หรื อภาพหลายมิติ ทําของหายและไม่สามารถจําได้ ความสามารถในการเข้าสังคมลดลง เก็บตัว มากขึAน อารมณ์และนิสัยเปลี5ยนแปลงไป อย่างไรก็ดีภาวะสมองเสื5 อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ มีทA งั รักษาให้หายได้และไม่สามารถ รักษาให้หาย แม้วา่ ภาวะสมองเสื5 อมบางชนิดอาจไม่สามารถป้ องกันได้ แต่การใส่ ใจดูแลตัวเอง จะมีส่วนช่วยในการดูแลสมองให้มีสุขภาพดีในระยะยาวได้ เช่น การหมัน5 มีปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัว เพื5อนฝูง และคนรอบข้าง ทํางานหรื อกิจกรรมที5ตอ้ งใช้สมองและไม่เครี ยด พักผ่อน ให้เพียงพอ ออกกําลังกายสมํ5าเสมอ รับประทานอาหารที5มีประโยชน์ นอกเหนือจากเรื5 องของกระดูกและสมองแล้ว ผูส้ ู งอายุควรดูแลร่ างกายตนเองทัAงหมด ไม่วา่ จะเป็ นเรื5 องของหัวใจ ระบบหลอดเลือด ระดับนํAาตาลและไขมันในเลือด หากพบความ ผิดปกติ ควรรี บปรึ กษาแพทย์เพื5อหาทางรักษาและแก้ไขความผิดปกตินA นั โดยเร็ วที5สุด และสุ ดท้าย ผูส้ ู งอายุควรดูแลเรื5 องของจิตใจให้มีสุขภาพจิตที5ดีอยูเ่ สมอ เพราะสุ ขภาพของ จิตใจย่อมมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของร่ างกายด้วย


โรตารี ก เอ่ ย ก.ไก่ การสั มมนาอบรมนายกรับเลือก โดยทัว5 ไปมักจัดขึAนในเดือนกุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม การประชุมอบรมความเป็ นผูน้ าํ และให้ แรงจูงใจในช่วง2-3 วันนีA จะช่วยเตรี ยมนายกสโมสรรับเลือกในการปฏิบตั ิหน้าที5ในตําแหน่ง ณ วันที5 1 กรกฏาคม หัวข้อในการสัมมนาอบรมคือ การนําเสนอคติพจน์ของโรตารี สากลในปี ต่อไป โครงการ บําเพ็ญประโยชน์ที5มีประสิ ทธิ3ภาพ และมูลนิ ธิโรตารี นายกรับเลือกจะได้เรี ยนรู้เกี5ยวกับบทบาทและ ความรับผิดชอบ การกําหนดเป้ าหมาย การเลือกและการเตรี ยตัวของเจ้าหน้าสโมสร การบริ หาร สโมสร การหาและการรักษาสมาชิกภาพ การประชาสัมพันธ์ รวมทัAงทรัพยากรของโรตารี สากล และภาค ในภาคพืAนที5ของโลก ภาคที5อยูใ่ กล้ๆกัน 2 ภาค หรื อมากกว่านัAน จะจัดการสัมมนาอบรมนายก รับเลือกร่ วมภาค (Multidistrict PETS) กลุ่มที5จดั อบรมเช่นนีA พบว่าจํานวนคนที5มากขึAนช่วยดึงดูด วิทยากรโรตารี ที5มีชื5อเสี ยงได้ ทําให้นายกรับเลือกมีแนวความคิดกว้างไกลเหนือระดับภาค และ ก่อให้เกิดกลยุทธ์ที5มีความหลากหลาย สําหรับความเป็ นผูน้ าํ สโมสรที5มีประสิ ทธิ3ภาพ ไม่ มีสิทธิพเิ ศษส่ วนตัว บ่อยครัAงที5เดียวที5มิตรสหายจะถามว่าโรแทเรี ยนได้รับประโยชน์ทางธุรกิจพิเศษจากการเป็ น สมาชิกโรตารี หรื อไม่? โรแทเรี ยนควรจะคาดหวังว่าจะได้รับการลดหย่อนหรื อได้รับการบริ การด้วย เสน่หา เพราะเขาเกี5ยวข้องเป็ นมิตรโรแทเรี ยนด้วยหรื อไม่ คําตอบที5ชดั เจนคือไม่ คู่มือปฏิบตั ิการ ของโรตารี สากลจะระบุไว้อย่างชัดเจนเกี5ยวกับสถานะ ของโรตารี ในเรื5 องนีA นโยบายที5ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารในปี ค.ศ. 1933 ได้กล่าว ไว้วา่ ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจและวิชาชีพนัAน “โรแทเรี ยนไม่ควรคาดหมายและแม้แต่จะขอร้องที5 จะได้รับการพิจารณาหรื อได้ประโยชน์จากมิตรโรแทเรี ยนมากกว่าผูร้ ่ วมธุรกิจหรื อวิชาชีพอื5นๆ.. การใช้มิตรภาพของโรตารี เป็ นเจตนาในการเอาเปรี ยบหรื อรับผลประโยชน์นA นั ขัดแย้งกับจิต วิญญาณของโรตารี ในทางตรงกันข้าม หากธุรกิจที5เพิ5มขึAนหรื อธุรกิจใหม่ๆ ซึ5 งเป็ นผลประโยชน์โดยธรรมชาติจาก มิตรภาพที5สร้างสรรค์ขA ึนในโรตารี นัน5 ย่อมเป็ นพัฒนาการโดยปกติซ5 ึ งอาจเกิดขึAนได้ทงั นอกและใน วงการโรตารี ดังนัAนจึงไม่ใช่การละเมิดจรรยาบรรณของการเป็ นสมาชิกโรตารี เป็ นเรื5 องสําคัญยิง5 ที5ตอ้ งจําไว้วา่ วัตถุประสงค์แรกของการเป็ นสมาชิกโรตารี นA นั คือ การให้ โอกาสเป็ นพิเศษแก่สมาชิกทุกคนในการบําเพ็ญประโยชน์แก่ผอู้ ื5นและการเป็ นสมาชิกมิได้เป็ น เจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อสิ ทธิ พิเศษต่างๆ


บททดสอบสี แนวทางของโรตารีสากล สังคมที5เราอยู่ จะเป็ นสังคมที5ดีได้...ถ้าพวกเรา ก่อนจะคิด จะพูด และจะทํา สิ5 งใด ลองถาม ตัวเองว่า...สิ5 งที5เราคิด พูดหรื อทํานัAน

• • • •

เป็ นความจริ งหรื อไม่ เป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายหรื อไม่ เป็ นมิตรกับทุกคนหรื อไม่ เป็ นประโยชน์ต่อคนอื5นหรื อไม่


Bulltien# 16  
Bulltien# 16  
Advertisement