Page 1


р╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕р╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕б р╕Др╕гр╕▒р╕Зр╕Чр╕╡ 2 ....р╕зр╕▒р╕Щр╕нр╕▒р╕Зр╕Др╕▓р╕гр╕Чр╕╡ 16 р╕Бр╕гр╕Бр╕Ор╕▓р╕Др╕б 2556 р╣Вр╕Фр╕вр╕бр╕╡ р╕Ьр╕Кр╕а.р╕зр╕╡р╕Щр╕▓ р╣Др╕Чр╕вр╕Щр╕┤р╕вр╕б р╕Ьр╕╣р╕Кр╣Й р╣Ир╕зр╕вр╕Ьр╕╣р╕зр╣Й р╣Ир╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕ар╕▓р╕Д 3330 р╕Юр╕╖ р╕Щр╕Чр╕╡ 22 р╕бр╕▓р╕гр╣Ир╕зр╕бр╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕р╕бр╣Гр╕Щр╕Др╕гр╕▒р╕Зр╕Щр╕╡ р╕Фр╣Йр╕зр╕в


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 4/2556-2557 วันอั งคารที 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสร แจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.สถาปนาคณะกรรมการบริ หารสโมสรโรทา แรคท์และอินเทอร์แรคท์ในความอุปถัมภ์ 11 สโมสร 2.อวยพรวันคล้ายวันเกิด -รทร.นพ.ชัชวาล ว่องวิวฒั น์ไวทยะ (30 ก.ค.) -รทร.ประกิจ ร่ มโพธิ2ธารทอง (1 ส.ค.) -รทร.เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์ (2 ส.ค.) -อน.สันต์ จินตนะโรจน์ (5 ส.ค.) 3.การบรรยายพิเศษเรื: อง “โรทาแรคท์” โดย...อน.วัลลภ สุ ทธิพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค 3330 เรืองอืน ๆ

สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2556-2557 เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค 3330 โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล 16285 นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ เลขานุการ รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที: 31 กรกฏาคม 2556 – 09.00 น. ขอเชิญ ร่ วมพิธีทาํ บุญอายุวฒั นมงคล ครบ 6 รอบ 72 ปี พระธรรมปริ ยตั ิเวที เจ้าคณะ ภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ์ ณ ศาลากอง อํานวยการ องค์พระปฐมเจดีย ์ วันที: 3 สิ งหาคม 2556 – 08.00 น. การสัมมนาอบรมมูลนิธิโรตารี ภาค TRF-Seminar /การสัมมนาสมาชิกภาพภาค/ผู้ ฝึ กอบรมภาค ณ โรงแรมริ เวอร์ นครปฐม วันที: 4 สิ งหาคม 2556 – 14.00 น. ขอเชิญร่ วมประชุมเพลิง รทร.เติม กออําพน ณ เมรุ วดั พระปฐมเจดีย ์ นครปฐม วันที: 6 สิ งหาคม 2556 – 12.15 น. สโมสรย้ายสถานที:ประชุมปกติประจํา สัปดาห์จากห้องทับทิม โรงแรมเวล เป็ นห้ อง สายนที โรงแรมริเวอร์ (สโมสรจัดสถาปนาคณะกรรมการ บริ หารสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ ในความอุปถัมภ์ 11 สโมสร)

วันที: 13 สิ งหาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื: อง “แอนน์ดีเด่น” โดย...โรตารี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ: มนวลภูพานิช (สร.นครปฐม) และโรตารี แอนน์รัศมี ซึMงสกุล โรจน์ (สร.บางเลน) ณ ห้องทับทิม โรงแรม เวล วันที: 20 สิ งหาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย... คุณปรี ดา ยมพุก ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที: 27 สิ งหาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื: อง “โครงการ บําเพ็ญประโยชน์” โดย... อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง สโมสรโรตารี สุพรรณบุรี ณ ห้อง ทับทิม โรงแรมเวล วันที: 17 กันยายน 2556 – 12.15 น. ผูว้ า่ การภาคมาเยีย: มสโมสรอย่างเป็ น ทางการ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

สั ปดาห์ หน้า

บริจาค รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื: อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี - ไม่มี

วันอังคารที: 6 สิ งหาคม 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -นยก.ร.ต.วิชยั โพธิ2 สุ พรรณพงศ์ (7 ส.ค.) -อน.เกษม เขมวราภรณ์ (11 ส.ค.)


รายงานการประชุม ครังที 3 วันอังคารที 16 ก.ค. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 76 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

-เมื:อวันที: 14 ก.ค. 56 งานสถาปนา คณะกรรมการของสโมสรโรตารี ดุสิตที: โรงแรมตะวันนา มีสมาชิกและโรตารี แอนน์ ไปร่ วมงาน 10 ท่าน ขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ที:นM ี ดว้ ย นอกจากนีM แล้ว ขอขอบคุณสมาชิก และโรตารี แอนน์ ที:ไปร่ วมงานสถาปนาฯของ สโมสรโรตารี ปทุมวันด้วย

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2.รทร.ทิพยชยพล ปรีชาบริสุทธิ.กลุ ปฏิคม แนะนําแขกสโมสรดังนีM ผชภ.วีนา ไทยนิ ยม ผชภ.พืMนที: 22 อน.ณิ ชาภา วัฒโน สร.พุทธมณฑล คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน คุณกัญณัฎฐ์ วชิรโชติพนั ธ์ นครปฐมเคเบิMลทีวี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ: มนวลภูพานิ ช แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนน์มาลินี ไพโรจน์สถาพร แอนน์สุกญั ญา จันทร์วาววาม แอนน์ชูศรี พวงงาม แอนน์นอ้ ย งามจารุ กิจ แอนน์พรรณี พวงสําลี แอนน์สุภาพร รุ ้งทองโอฬาร ปฏิคม กล่าวขอบคุณผูท้ ี:นาํ ของมาเลีMยง รับรองวันนีM *ผชภ.วีนา ไทยนิ ยม -มะม่วงดอง 3. นายกสโมสรแจ้ งให้ ทราบ -เมื:อสัปดาห์ที:แล้ว ติดภารกิจต้องเดินทาง ไปต่างประเทศ ได้มอบหมายให้ รทร.วิเชียร จึงสําราญพงศ์ ทําหน้าที:แทน ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนีMดว้ ย -เมื:อวันที: 9 ก.ค. 56 สโมสรเป็ นเจ้าภาพ งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ซ:ิ วหลัน คุณ แม่ของ รทร.มนตรี อมรสิ ริพานิช ณ ศาลา 4 วัดพระปฐมเจดีย ์

4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนีM -ได้รับหนังสื อจากวัดพระปฐมเจดีย ์ เรื: อง ขอเชิญร่ วมเป็ นเกียรติในงานพิธีทาํ บุญ อายุวฒั นมงคล 72 ปี พระธรรมปริ ยตั ิเวที เจ้า คณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ์ ใน วันที: 31 ก.ค. 56 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากอง อํานวยการองค์พระปฐมเจดีย ์ -ได้รับหนังสื อจากศูนย์โรตารี แห่ ง ประเทศไทย เรื: อง ขอแจ้งอัตราแลกเปลี:ยน โดยโรตารี สากลกําหนดใช้อตั ราแลกเปลี:ยน 1 เหรี ยญสหรัฐ = 30 บาท ตัMงแต่วนั ที: 1 ก.ค. 56 จนกว่าจะมีการเปลี:ยนแปลง

กิจกรรมและโครงการ

1.การสั มมนามูลนิธิโรตารี และการเพิม สมาชิกภาพ -ขณะนีMทางภาคได้กาํ หนดวันสัมมนา มูลนิ ธิโรตารี และการเพิ:มสมาชิกภาพ ในวัน เสาร์ที: 3 ส.ค. 56 ณ โรงแรมริ เวอร์ นครปฐม โดยมีสโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย ์ เป็ นเจ้าภาพ จัดการสัมมนา ในการสัมมนาครัMงนีM ฝ่ ายมูลนิธิ และ ฝ่ ายสมาชิกภาพ จะต้องเข้าร่ วมสัมมนาใน ครัMงนีM ดว้ ย และหากสมาชิกที:มีความสนใจ


สามารถเข้าไปหาความรู้เกี:ยวกับมูลนิ ธิ และ สมาชิกภาพ ในการสัมมนานีMได้ดว้ ย 2.การประชุมกิจกรรมสโมสรครัMงที: 2 นย.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ เชิญ ผชภ.วีนา ไทยนิ ยม ผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาค 3330 พืMนที: 22 ขึMนนัง: ที:โต๊ะเกียรติยศ และเชิญประธานฝ่ าย ต่างๆแถลงนโยบายของปี บริ หาร 2556-2557 ได้แก่ 1.ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ รทร.ประกิจ ร่ มโพธิ2 ธารทอง ติดภารกิจ เลขานุการสโมสร เป็ นผูแ้ จ้งแทน 2.ประธานฝ่ ายบริ หารจัดการสโมสร รทร.วิวฒั น์ รุ จิวิพฒั น์ 3.ประธานฝ่ ายโครงการบําเพ็ญ ประโยชน์ อน.วัลลภ สุทธิ พิเชษฐ์ 4.ประธานฝ่ ายมูลนิ ธิโรตารี รทร.นพ. ฮาร์เจริ ญ คุรุวาณิ ชย์ 5.ประธานประชาสัมพันธ์ รทร.ปถวี สุ สณ ั ฐิตพงษ์ หลังจากจบการแถลงนโยบายแล้ว นายก สโมสรได้เชิญ ผชภ.วีนา ไทยนิ ยม ให้คาํ ชีMแนะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการในปี บริ หารนีM ดว้ ย

เรืองอืน ๆ -อน.วิชัย โกสมนึก กล่าวเชิ ญสมาชิ ก และโรตารี แอนน์ ร่ วมงานทําบุญบริ ษทั วีซีซตั เตอร์ ในวันที: 21 ก.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ บริ ษทั วี.ซี ซัตเตอร์ จํากัด -อน.ยงยุทธ ฐิตเิ บญจพล กล่าวเชิญ สมาชิกและโรตารี แอนน์ ร่ วมงานทําบุญอายุ วัฒนมงคลแด่ พระธรรมปริ ยตั ิเวทีฯ ในวันที: 31 ก.ค. 56 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากอง อํานวยการองค์พระปฐมเจดีย ์ และในเวลา 10.00 น. เลีMยงอาหารกลางที:กฏุ ิเจ้าอาวาสวัด พระปฐมเจดีย ์ -รทร.มนตรี อมรสิ ริพานิช กล่าว ขอบคุณสมาชิกและโรตารี แอนน์ ที:ไป ร่ วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ และขอ มอบเงินให้กบั สโมสร เพื:อเป็ นการบําเพ็ญกุศล ให้กบั คุณแม่ โดย นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ เป็ นผูร้ ับมอบ ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.

กิจกรรมและโครงการ รายชื อผู้ไปร่ วมสถาปนาฯของสโมสรโรตารีดุสิต (14 ก.ค.56) 1. นยล.ประสาธน์ มกรกิจวิบูลย์ 2. รทร.วิเชียร จึงสําราญพงศ์ 3. รทร.อนุพงษ์ เชีCยวชาญวลิชกิจ 4. รทร.สุ ริยะ พันธุ์จินดาวรรณ 5. รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ 6. แอนน์อุไร ตุงคเศรวงศ์ 7. แอนน์ประไพพรรณ ลีฬหรัตนรักษ์ 8. แอนน์มาลินี ไพโรจน์สถาพร

9. แอนน์นิตยา 10. แอนน์นิภา

เขมวราภรณ์ จารุ ศิริพจน์


รอบรู้เรืองโรตารี โอกาสแห่ งมิตรภาพ โรแทเรี ยนส่ วนใหญ่ จะเป็ นผูบ้ ริ หารที:ประสบความสําเร็ จทางธุรกิจและวิชาชีพ เพราะเขา ได้รับโอกาสและได้ฉกฉวยโอกาสนัMนๆให้เป็ นประโยชน์ในแต่ละสัปดาห์ โอกาสสําหรับ มิตรภาพของโรตารี จะเกิดขึMนในการประชุมของสโมสรทุกแห่ง แต่กม็ ิใช่สมาชิกทุกคนจะ ได้รับโอกาสนัMน การประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสรจะเป็ นสิ ทธิพิเศษของการเป็ นสมาชิกโรตารี การ ประชุมนัMนจะให้โอกาสในการเยีย: มเยียนเพื:อนสมาชิก พบปะกับแขกและสมาชิกใหม่ และมี โอกาสแลกเปลี:ยนมิตรภาพส่ วนบุคคลของท่านและสมาชิกอื:นๆด้วย สโมสรโรตารี ซ: ึงได้ชื:อว่าเป็ น “สโมสรมิตรภาพ” มักจะปฏิบตั ิตามขัMนตอนง่ายๆไม่กี: ขัMนตอนด้วยการสนับสนุนให้สมาชิกเปลี:ยนที:นง:ั หรื อเปลี:ยนโต๊ะนัง: ในทุกๆสัปดาห์ หรื อให้ นัง: กับสมาชิกที:ไม่รู้จกั กันดีนกั ให้สมาชิกเชิญชวนสมาชิกใหม่หรื อผูม้ าเยือนร่ วมนัง: โต๊ะ ด้วยกัน โดยสนทนากับทุกๆคนรอบโต๊ะ โดยมิเพียงแต่นง:ั เงียบๆ หรื อคุยกับบางคนที:นง:ั ถัดไป เป็ นการส่ วนตัวเท่านัMน โรแทเรี ยนควรใส่ ใจเป็ นพิเศษในการสร้างความพยายามความคุน้ เคย กับสมาชิกทุกคนของสโมสร เพื:อเป็ นการเสริ มสร้างมิตรภาพในสโมสร เมื:อโรแทเรี ยนปฏิบตั ิตามขัMนตอนง่ายๆเหล่านีMแล้ว ก็ยอ่ มจะได้พบโอกาสแห่งมิตรภาพ ใหม่ๆในทุกสัปดาห์ ในไม่ชา้ โรแทเรี ยนจะตระหนักว่ามิตรภาพอันอบอุ่น คือ หลักสําคัญของ สโมสรโรตารี ที:ยง:ิ ใหญ่ทุกแห่ง การร้ องเพลงในสโมสร แฮร์รี:รักเกลส์ เป็ นสุ ภาพบุรุษคนที: 5 ที:สนทนากับ พอลแฮริ ส ซึ:งนําไปสู่ การก่อตัMงสโมสร โรตารี แห่งแรกขึMนในเมืองชิคาโกในปี ค.ศ. 1905 แฮร์รี: เป็ นบุคคลที:ของร้องเพลงและการร้อง เพลงก็เป็ นกิจกรรมที:ชื:นชอบกัน ในช่วงขึMนศตวรรษที: 20 ช่วงต้นของการปรุ มกลุ่มของสมาชิก แฮรี: ได้กระโดดขึMนไปบนเก้าอีM และกระตุน้ ให้ทุกคนร่ วมกันร้องเพลงไปกับเขาด้วย ในไม่ชา้ การร้องเพลงเป็ นกลุ่ม จึงกลายมาเป็ นส่ วนหนึ:งของประเพณี ในการประชุมโรตารี ในแต่ละครัMง ประเพณี ดงั กล่าวได้แพร่ ขยายไปยังสโมสรต่างๆมากมายในประเทศสหรัฐอเมริ กา และยังคงเป็ นกิจกรรมมิตรภาพที:ชื:นชอบในการประชุมโรตารี ในประเทศต่างๆทัMงในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี:ปุน นิวซีแลนด์ และไนจีเรี ย บางสโมสรจะร้องเพลงชาติในการเปิ ดการ ประชุมอย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม การร้องเพลงเพื:อสังคมยังไม่ค่อยพบกันมากนัก ใน สโมสรโรตารี ในยุโรปหรื ออเมริ กาใต้


20 ยามหัศจรรย์ โดยไม่ต้องพึง หมอ อาหารต่างชนิดกัน ก็มีประโยชน์ และคุณค่าที:ต่างกันออกไป.. อาหารที:นาํ มาเสนอนีM มีประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ ได้ ดังนีM 1.ปวดหัว รับประทานปลามากๆ ทัMงปลาทะเล ปลานํMาจืด นํMามันจากปลา ล้วนแล้วแต่มี สรรพคุณในการป้ องกันการปวดหัว ให้รับประทานพร้อมๆ กับขิง จะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวให้ ลดลงได้ 2. แพ้ละออง ทัMงฝุ่ น และเกสรดอกไม้ ให้รับประทานโยเกิร์ต หรื อนมเปรีM ยว 3.โรคหัวใจ ดื:มชาเขียวเป็ นประจํา เพราะสารในชาเขียว จะช่วยป้ องกันไม่ให้ไขมันไปจับตัว ตามผนังหลอดเลือด 4.โรคนอนไม่ หลับ ดื:มนํMาผึMง เป็ นประจํา เพราะสารในนํMาผึMงมีฤทธิ2เป็ นยากล่อมประสาททําให้ นอนหลับฝันดี 5.โรคหืดหอบ รับประทานหอม ต้นหอม หรื อหัวหอม ก็ได้ เพราะมีสารที:ทาํ ให้หลอดลม ปลอดโปร่ ง 6.โรคไขข้ ออักเสบ รับประทานปลาที:สามารถบรรเทาอาการโรคไขข้ออักเสบได้ ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาแมคเคอเรล ปลา ซาดีนส์ (ปลากระป๋ อง) นํMามันปลา 7.ท้ องผูก ท้ องอืด ให้รับประทานกล้วย หรื อขิง เพราะกล้วย จะทําให้ทอ้ งไม่ผกู และขิง จะทํา ให้อาการคลื:นไส้ในตอนเช้าหายไป 8.ติดเชือในถุงกระเพาะปัสสาวะ ให้ดื:มนํMาคัMนจากลูกแคนเบอรี (ไม้เมืองหนาว) เพราะกรด เข้มข้นในลูกไม้ฆ่าแบคทีเรี ยได้ 9.ความจําเสือม รักษาโดย การรับประทานหอยนางรม หอยแครง หรื อหอยชนิดอื:นๆ เพราะ ในเนืMอหอยมีสารสังกะสี ช่วยบํารุ งสมองได้ดี 10.โรคกระดูกพรุน ทัMงกระดูกเปราะ และแตกง่าย รักษาได้โดยการรับประทานสับปะรด เพราะมีสารแมงกานีสอยูม่ าก ซึ:งจะช่วยให้ กระดูกแข็งแรงได้ 11.โรคหงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน โดยเฉพาะเกิดในผูห้ ญิงสู งอายุ ให้รับประทานข้าวโพดช่วยบรรเทา อาการเครี ยด ความวิตกกังวล และความคิดสับสนได้ 12.เป็ นหวัด รับประทานกระเทียม เพราะจะทําให้จมูกโปร่ ง สมองโล่ง และยังช่วยลดไขมัน ในเลือดได้อีกด้วย 13. ไอ จาม รับประทานพริ กแดง เพราะสารที:นาํ มาทํายาแก้ไอนัMนสกัดมาจากพริ กแดง 14.มะเร็งเต้ านม รับประทานข้าวสาลี รําข้าว และกะหลํ:าปลี จะช่วยป้ องกันได้ดี โดยรําข้าว และกะหลํ:าปลี ช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศหญิง เอสโตรเจนได้ในปริ มาณที:เหมาะสม และที: สําคัญ คือ อย่ารับประทานไก่มาก เพราะเนืMอไก่มีการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในการเร่ งการ เจริ ญเติบโต 15.มะเร็งปอด รับประทานส้ม และผักใบเขียว เพราะมีวติ ามินเออยูม่ าก ซึ:งจะช่วยป้ องกันการ ก่อพิษของสารเบต้าแคโรทีน ๘


16.แผลในกระเพาะอาหาร รับประทานกะหลํ:าปลี ซึ:งมีสารเคมีที:ช่วยทําให้แผลเรืM อรังใน กระเพาะอาหาร และลําไส้เล็กหายขาดได้ 17.โรคท้ องร่ วง รับประทานแอปเปิM ลสดทัMงเปลือก เพราะ จะช่วยให้อาการปั:นป่ วนในท้องเมื:อ เชืMอโรคบิดเล่นงานทุเลาลง 18.เส้ นเลือดตีบ รับประทานผลอโวคาโด เพราะไขมันดี "โมโรอันแซตเทอเรต" ที:มีอยูใ่ น ผลไม้ชนิดนีM ไปทําลายไขมันเลว "คลอเลสเตอรอล" ได้ 19.ความดันโลหิตสู ง รับประทานผลโอลีฟ และผักขึMนฉ่าย เพราะพืชทัMงสองชนิดนีMมีสารเคมีที: ทําให้ระดับความดันเลือดตํ:าลง 20.นําตาลในเลือดไม่ สมดุล รับประทานผักบร็ อกโรลี: และถัว: ลิสง เพราะมีสารอินซูลิน ซึ:งทํา ให้นM าํ ตาลในเลือดสมดุลได้ แถมท้ายนิดนึง ถ้าพูดถึงทุเรี ยนแล้วหลายๆคนคงนึกถึงความหอมหวานอร่ อยที:ชวนให้ หลงไหลในการเลือกซืMอมารับประทาน หรื อบางท่านก็อาจจะไม่ชอบในกลิ:นของทุเรี ยนเพราะ ด้วยกลิ:นที:แรงฉุนอาจะทํา ให้ใครหลายๆคนเวียนหัวเลยก็วา่ ได้ วันนีMเราจะมาดูกนั ถึง ประโยชน์ของทุเรี ยนที:มีมากกว่าความอร่ อยและกลิ:นที: เป็ นเอกลักษณ์กนั ทุเรี ยน เรี ยกได้วา่ เป็ น “ราชาผลไม้” เลยก็วา่ ได้เพราะความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะในตัวของ ทุเรี ยนเอง รู ปร่ างที:มีหนามโดดเด่น เนืMอทุเรี ยนภายในเหลืองอร่ าม กลิ:น และรสชาติที:หลายๆ คนติดใจ เป็ นยาถ่ ายชันดีแต่ โบรําโบราณ จริ งๆ แล้วทุเรี ยนเป็ นผลไม้ที:คนโบราณนิยมกินเพื:อเป็ น ยาถ่ายพยาธิ เพราะแต่ก่อนไม่มียาหมอฝรั:งวางขายทัว: ไปเหมือนในปัจจุบนั เลยใช้ภูมิปัญญา ชาวบ้านจากการคิดค้นของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เอง โดยใช้ช่วง เวลาตื:นนอนเช้าหน่อยประมาณ ตี 5 ซึ:ง เป็ นเวลาที:ธาตุต่างๆของเราเริ: มทํางาน หลังจากที:เราล้างหน้า แปรงฟันเสร็ จแล้ว ให้ทานทุเรี ยน ประมานครึ: งลูก หรื อ 2-3 พู ใหญ่ และดื:มนํMาอุ่นๆตามหลังจากที:ทานเสร็ จ จากนัMนงดอาหารเช้า 2 วัน เส้นใยและความร้อนจากสารกํามะถันในทุเรี ยนจะไปชะล้างพยาธิและสิ: งสกปรกต่างๆ ในลําไส้ออกมาจนหมด ทําให้คุณผอมลง ร่ างกายแข็งแรงสดชื:นด้วย อันนีMเป็ นเคล็ดลับจากคน โบราณ ประโยชน์ ตงแต่ ั ผลทุเรียนจนถึงลําต้ น เนืMอ: เนืMอทุเรี ยนมีกาํ มะถันเป็ นส่ วนประกอบหลัก ทําให้ร้อน แต่ความร้อนนีMล่ะจะช่วยแก้ โรคผิวหนังได้ ทําให้ฝีหนองแห้งเร็ ว และมีฤทธิ2ขบั พยาธิได้ดว้ ย เปลือก: ถ้าเอาเปลือกแหลมๆ ไปสับแช่ในนํMาปูนใส แล้วเอามาล้างแผลพุพอง แผล นํMาเหลืองเสี ย แผลจะหายเร็ ว หรื อถ้าหากมีเด็กในบ้านเป็ นคางทูม คนสมัยก่อนเขาก็จะเอา เปลือกทุเรี ยนไปเผาแล้วบดเป็ นผง เอมาผสมกับนํMามันงาหรื อนํMามันมะพร้าว แล้วเอามาพอกที: คาง คางทูมก็จะยุบ ใบทุเรี ยน: เอาใบทุเรี ยนไปต้มกับนํMาแล้วเอานํMานัMนมาอาบ ความร้อนจะช่วย ให้หายไข้ และโรคดีซ่านได้ ราก:ตัดเป็ นข้อๆ ใส่หม้อต้มให้เดือด นํามาดื:มบรรเทาอาการไข้และรักษาอาการท้องร่ วงได้ดี ๙


บททดสอบสี แนวทางของโรตารีสากล สังคมที:เราอยู่ จะเป็ นสังคมที:ดีได้...ถ้าพวกเรา ก่อนจะคิด จะพูด และจะทํา สิ: งใด ลองถาม ตัวเองว่า...สิ: งที:เราคิด พูดหรื อทํานัMน

• • • •

เป็ นความจริ งหรื อไม่ เป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายหรื อไม่ เป็ นมิตรกับทุกคนหรื อไม่ เป็ นประโยชน์ต่อคนอื:นหรื อไม่

๑๐


๑๑

ฺีbulletin# 04