Page 1


CHIANGMAI HAPPY HOLIDAY

เชียงใหม่....

HOME

บ้านสุดสัปดาห์ที่คุณจะต้องหลงรัก หากไดทอ งเทีย่ วไปตามขุนเขา หรือชานเมือง ในเมืองทีน่ า อยูห ลายๆ แหง จะเห็นวาบนพืน้ ทีท่ าํ เลสวยทามกลางธรรมชาติกม็ กั จะมีบา นดีไซนแปลกตามาสราง อยูอยางสวยงาม บานเหลานี้มักจะเปนบานพักตากอากาศของคนตางถิ่นทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงกระแสการสรางบานหลังที่ 2 ไวสาํ หรับเปนทีพ่ กั ผอน ในวันหยุดยาว ปัจจุบนั บานหลังที่ 2 ไมไดมแี คบา นตากอากาศเทานัน้ แตยงั หมายถึงบาน และคอนโดฯ ทีผ่ ดุ ขึน้ ในตัวเมือง และรอบๆ เมืองทีม่ แี นวโนมวาความเจริญจะขยายตัว มาถึง และจังหวัดเชียงใหมกก็ าํ ลังเปนตลาดอสังหาริมทรัพยทเ่ี นือ้ หอมติดอันดับตนๆ ของ ประเทศ เพราะศักยภาพเมืองทีพ่ รอมเปนศูนยกลางความเจริญอีกแหงหนึง่ สิง่ เหลานี้ จะดึงดูดคนตางถิน่ และทีอ่ ยูอ าศัยก็จะเปนสิง่ ทีต่ อ งการตามมาอยางแนนอน ในขณะทีค่ น กําลังมองหาบานทีใ่ หความรูส กึ แหงการพักผอนสักหลัง เชียงใหมเปนทางเลือกทีด่ ี ทีส่ ดุ เพราะจะมีทไ่ี หนใหคณ ุ ไดเหมือนเชียงใหม เมืองทีผ่ สมผสานชีวติ สังคมเมือง เขากับวิถชี วี ติ ทองถิน่ และแหลงทองเทีย่ วธรรมชาติใกลเมือง ใหคณ ุ ไดเลือก ชีวติ คุณภาพในแบบของคุณ แตไมวา จะเลือกแบบไหน เมืองนาอยู ผูค นนารักอยางเชียงใหม ก็พรอมทีส่ ดุ แลวสําหรับจะใหคณ ุ มา พักพิงเปนบานหลังทีส่ องทีค่ ณ ุ จะตองหลงรัก

3


Chiangmai at a glance

The Simple Life in Chiangmai

เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1839 เป็น ระยะเวลากว่า 700 ปี ที่คนเชียงใหม่ส่งั สมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งรับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากที่อ่นื ๆ แล้วนํามาดัดแปลงให้เหมาะสม กับสภาพสังคมและวิถีชีวิต ทั้งในด้านประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ภาษา และวรรณกรรม การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรมพื้นบ้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏกรรม และดนตรี เป็นต้น

สนหของเชียงใหมไดรับการโหวตจากนักทองเที่ยวหลากหลายประเทศทั่วโลกให เปนเมืองที่นาหลงใหลมากที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชีย ทั้งยังเปนเมืองที่มีความทันสมัย และหลากหลายในเวลาเดียวกัน ในศตวรรษที่ 7 ของเมืองเชียงใหม ทั่วทุกมุมเมือง ลวนเต็มไปดวยที่กิน ที่เที่ยว และยานการคาที่ทันสมัย ใหคุณเลือกใชชีวิตไดแบบ สนุกสนาน มีกิจกรรมใหทําไดหลากหลายตั้งแตตื่นเชาไปจนถึงชีวิตยามกลางคืน ในขณะเดียวกันดวยอายุเมืองที่มากกวา 700 ป ทําใหเชียงใหมยังคงเรืองรองไปดวย ประวัติศาสตรอันยาวนาน เมื่อผสมผสานเขากับวัฒนธรรมสมัยใหมก็ยังคงกลิ่นอาย ดั้งเดิมไว เกิดเปนเสนหเฉพาะที่ไมมีเมืองไหนเปรียบเหมือน เชียงใหมจึงเปนเมืองที่ ครบครัน อยูสบาย การใชชีวิตในเชียงใหมจึงเรียบงายไมตองปรุงแตงอะไรใหมากนัก

4


5


CONTENTS OUR SPECIAL ISSUE

"Chiang Mai Happy Holiday Home"

3

CHIANG MAI AT A GLANCE

"The Simple Life in Chiang Mai"

4

BUYER TIPS "6 สิ่งควรรู้ก่อนเลือกซื้อ บ้านในเชียงใหม่"

12

CONDOMINIUM & HOME LIVING "รวมสุดยอดบ้านและคอนโดฯ หลากสไตล์แห่งเมืองเชียงใหม่" 14 DEVELOPER'S VIEW "เปิดมุมมองนักลงทุนแถวหน้าในแวดวง อสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่" 40 EXPLORE CHIANGMAI CITY "ชม ชิม ชิล @เชียงใหม่"

48

LIVING WITH NATURE "สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดินแดนธรรมชาติหลากสีสัน"

50

ACTIVITY IN CHIANG MAI เปิดประสบการณ์สุดมันส์ ท้าให้ลองกับ "X-Center"

55

EATING OUT "รวมร้านอาหารหลากสไตล์ และสถานที่ Hang Out"

56

COFFEE TIME "หอมกลิ่นกาแฟใน บรรยากาศเมืองล้านนา" 64 SPA TIME "สุดยอดสปาล้านนาระดับพรีเมี่ยม" 66 SHOPPING "เลือกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน คุณภาพระดับสากล"

6

71


เจาของ บริษทั นาวทราเวลเอเชีย จํากัด บรรณาธิการ สุวลี ศิรพิ นั ธ บรรณาธิการบริหาร คณพศ สิทธิวงค เลขานุการบรรณาธิการบริหาร ศิรริ ตั น คําพิชยั กองบรรณาธิการ ธนภรณ เสียงแจม บรรณาธิการฝายศิลป เกศราภร อินทนา ฝายศิลป อัจฉรา ปันไฝ ชางภาพ สุเมธ ดาวขุนทด ปณิธาน ฟักสีมว ง

หัวหนาฝายโฆษณา วินดา กัลยาณมิตร โทรศัพท 081 889 7482 อีเมล vinda@truemail.co.th ฝายขายและการตลาด หฤทัย ปฐมพงศพนั ธุ โทรศัพท 081 832 7045 อีเมล joiceharuthai@gmail.com พัชรพฤกษ อุทรินทร โทรศัพท 088 251 3446 อีเมล nowtravelasia.mkt@gmail.com ศิเรมอร หมูแฮม โทรศัพท 081 993 6098 อีเมล marketing@nowtravelasia.com

บริษทั นาวทราเวลเอเชีย จํากัด สํานักงานกรุงเทพมหานคร 4703 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชัน้ 47 ถนนสาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02 686 3480 โทรสาร 02 686 3433 สํานักงานเชียงใหม 333/13 หมูบ า น Twogether หมู 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 โทรศัพท 053 111 334-5 โทรสาร 053 111 335 สมัครสมาชิก SIRIRAT@NOWTRAVELASIA.COM ติดตอลงโฆษณา MARKETING@NOWTRAVELASIA.COM ขอเขียน รูปภาพ และพื้นที่โฆษณาทั้งหมดในนิตยสารนาวลิฟวิ่ง สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนําไปเผยแพรซํ้า ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด ตองไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท นาวทราเวลเอเชีย จํากัด

8


Editor’s Note

หนาหนาวที่ผานมา เชียงใหม คึกคักมากเมื่อเทียบกับ 2-3 ปกอน นักทองเที่ยวไมวาชาวไทยและตางประเทศ หนาแนน ไปทุกสถานที่ทองเที่ยว นั่นเปนเพราะเสนหของเชียงใหม ที่ทุกคนรูอยูแลว ไมวาจะเปนธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบกับการมีรานอาหาร รานกาแฟนารักๆ แทรก อยูในเชียงใหมมากมาย เหลานี้ ยิ่งเพิ่มเสนหของเชียงใหม ใหมากขึ้นอีกมากมาย ทําใหใครหลายๆ คนอยากมีบานอยูใน เชียงใหมสักหลัง ซึ่งก็ไมใชเรื่องยาก เพราะเชียงใหมมีตัวเลือกมากมาย ในราคาที่ครอบครองได เริ่มตั้งแตคอนโดมิเนียมในทําเลกลาง เมือง ไปจนถึงคอนโดมิเนียมรอบๆ เมือง บานสวยๆ มากมาย ที่คุมคาตอการเปนเจาของ เพราะเรียกไดวาไมแพงเลย เมื่อเทียบ กับหลายๆ เมืองในประเทศไทย ทั้งๆ ที่เชียงใหมเปนเมือง อันดับสองรองจากกรุงเทพฯ NOW Living Chiangmai มีแรงบันดาลใจ จากเมืองอันสวยงามเชนเชียงใหม อันเปนเมืองที่เหมาะสําหรับ การอยูอาศัยและพักผอนในวันหยุด จึงไดนําเสนอโครงการบาน และคอนโดมิเนียมคุณภาพ ที่ควรคาแกการครอบครอง คุมคา มีมาตรฐาน ทั้งจากจุดเดนของตัวโครงการเอง ไปจนถึงผูพัฒนา โครงการที่มีประสบการณและความนาเชื่อถือในเชียงใหม เปน ทางเลือกของทั้งคนเชียงใหม และคนตางถิ่นที่อยากมีบานสัก หลัง หรือคอนโดมิเนียมสักยูนิต (ทั้งการอยูอาศัยและการลงทุน) แนวโนมและศักยภาพของเมืองเชียงใหม ยังเติบโตอีกมากมาย ในขณะที่ความนาอยู ก็ยังคงไมจางหาย นอกจากจากนั้น NOW Living Chiangmai ซึ่งเปนฉบับพิเศษของทีมงาน NOW Travel Asia ก็ยังไดนําเสนอรานอาหาร รานกาแฟ สปา กิจกรรมตางๆ ในเชียงใหม ที่เมื่อมาเยือนแลวไมควรพลาด เพราะเราคัดสรรแตที่เด็ดๆ ดวยความตั้งใจและตองการใหทานเห็นวา เชียงใหม เปน Happy Holiday Home สําหรับทุกคนจริงๆ คณพศ สิทธิวงค บรรณาธิการบริหาร

นิตยสาร NOW Living Chiangmai และนิตยสาร NOW Travel Asia NOW Living Chiangmai Special Edition 2013

10

· พบกับ NOW Living Chiangmai ได้ ทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ตามร้านอาหาร รานกาแฟ อาคารสํานักงานชั้นนํา · พบกับ NOW Travel Asia นิตยสารท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ ชั้นนำาของเอเชีย ได้ใน 5 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต ญี่ปุน และตามโรงแรมชั้นนําทั่วเอเชีย และ ตะวันออกกลาง www.nowliving.net www.nowtravelasia.com www.nowtravelasiajapan.com


Buyer Tips

สิ่งควรรู้ ก่อนเลือกซื้อบ้านในเชียงใหม่ สําหรับหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหรือคอน โดสักหลัง แต่เนื่องจากบ้านและคอนโดในปัจจุบันถือเป็น ทรัพย์สินที่มีราคาสูง ดังนั้น ก่อนที่จะซื้อบ้านหรือ คอนโดฯ ผู้ซ้อื จึงต้องมีการหาข้อมูล และตรวจสอบราย ละเอียด และทําความเข้าใจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจนําไปสู่การเสียเงิน เสียเวลา ในภายหลัง

1

วงเงินการปลอยกูจากสถาบันการเงิน เพื่อจะไดทราบระดับราคาบานที่สามารถ ซื้อได โดยผูซื้อสามารถตรวจสอบไดที่ฝายให บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินตางๆ หรือ ตามเว็บไซตที่ใหบริการขอมูลดานที่อยูอาศัย และของสถาบันการเงิน ซึ่งโดยปกติสถาบัน การเงินจะปลอยกูประมาณ 25-30 เทา ของอัตราเงินเดือนผูกู ในกรณีผูซื้อมีผูกูรวม วงเงินกูก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนของผู กูรวม ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจจะพิจารณา ปลอยกูเกินกวาวงเงินขั้นตํ่าที่กําหนด โดย พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เชน อาชีพ ความมั่นคง ความกาวหนา ความ สามารถในการผอนชําระ อาชีพเสริมที่รู แหลงที่มาของรายได เปนตน

2

ขอมูลโครงการ โดยแบงแยกตามทําเล ระดับราคา และประเภทที่อยูอาศัยที่ สนใจ จากสื่อสิ่งพิมพหรือเว็บไซตที่ใหบริการ ขอมูลดานที่อยูอาศัย ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทางไปดู โครงการจริง

3

ขอมูลทางราชการ เชน แนวเวนคืน โครงขายสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ที่มีอยู และจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอมูลบาง อยางจะมีประโยชนตอการอยูอาศัย เชน การกอสรางทางดวน การตัดถนน เปนตน

4

ผังเมืองรวม ควรหลีกเลี่ยงโครงการที่อยู ในเขตผังเมืองประเภทพื้นที่อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือที่พักอาศัยหนาแนน มาก เพราะพื้นที่เหลานี้จะเปนเขตที่มีผูคน อยูหนาแนน และมีกิจกรรมตางๆ มากมายที่ ทําใหเกิดมลภาวะ ปัญหาการจราจร ฯลฯ

12

5

สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน เชน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โรงเรียน ฯลฯ เพราะหากมีความจําเปนตองใชบริการ จึงควรตรวจสอบระยะเวลาและความสะดวก ในการเดินทาง

6

เสนทางการเดินทาง และโครงขายการ จราจร เชน ขอมูลการเดินรถสาธารณะ เสนทางรถโดยสารสาธารณะ จํานวนสาย เดินรถ ชวงเวลาการใหบริการ โดยเฉพาะ รถโดยสารประจําทางที่จําเปนตองใชประจํา ระหวางบานกับที่ทํางาน และโรงเรียนลูก หรือขอมูลทางดวน ถนนซอยตางๆ ปริมาณ การจราจร จุดที่มีปัญหา และเสนทางลัด เปนตน


การเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม ในเชียงใหม่

1 2 3

Location เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด บางคนซื้อคอนโดฯ มา อาจจะตองการ อาศัยอยูแ ค 10-15 ป ถึงเวลาครอบครัวใหญขน้ึ ก็ตอ งขยับขยาย คอนโดฯ ที่ซื้อไปแลวจะเปนฐานของเงินทุนในอนาคต ถาเลือก Location ผิด แทนทีจ่ ะไดกาํ ไรจะกลายเปนเทาทุน ถาเลือกทําเลทีค่ าดวาจะไมมคี อนโดขึน้ ถีๆ่ คือสิ่งที่ดีที่สุด เพราะจะการันตีคุณแนนอนวาในอนาคตคุณนาจะมี Gain เกิดขึ้นจากราคาที่มันเพิ่มขึ้น Project Property หลังจากที่เลือก Location ไดแลวก็คงตองมาดูวา ตัวโครงการเหมาะไหมกับตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคต ตองดูสิ่งอํานวย ความสะดวก รองรับอะไรตางๆ นานา คงไมตองวากันมาก ตองมี Unit Size ที่เหมาะสมไมไดใหญเกินไป Function Area ที่อยูแลวสบาย

Enterpreneur สุดทายตองดูเรื่องของ Brand Name ของผูประกอบ การ เพราะวาถาเราซื้อคอนโด เราซื้อลวงหนา เพราะฉะนั้นจาก Record ของผูประกอบการก็เปนสวนที่มันจะชี้ใหเห็นถึงคุณภาพใน อนาคตวาจะเปนอยางไร

หนึ่ง เปนผลพลอยไดจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคกลาง และกรุงเทพฯ เมื่อปกลาย ทําใหคน

กรุงเทพฯ จํานวนมากที่มีกําลัง ตัดสินใจซื้อที่เชียงใหมไวเปนบานอีกหลังเผื่อตองใชพักพิงยามหลบ ภัยนํ้าทวมขึ้นมาอีก และใชสําหรับพักผอนในชวงหยุดยาวของตัวเองครอบครัว และเพื่อนฝูง

สอง จะมีโครงการลงทุนขนาดใหญเกิดขึ้นที่เชียงใหมมากมาย ทั้งโครงการภาครัฐ และเอกชน ปัจจัยสําคัญๆ ที่น่าจะเป็นผลให้ธุรกิจ คอนโดฯและบ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ขยาย ตัวชนิดไม่เคยมีมาก่อน ในช่วงปีนี้ พอสรุปออกเป็น ข้อๆ ดังนี้

หลายๆ โครงการจะเปนแหลงจางงานขนาดมหึมาที่ดึงดูดผูคนจากตางอําเภอ และตางจังหวัด เขามาทํางาน ไมวาจะเปนหางเซ็นทรัลเฟสติวัล (วากันวาจะเปนสาขาที่ใหญที่สุดของประเทศ ที่ตั้งอยูนอกเขตเมืองหลวง), พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล, แพลตตินั่มแฟชั่นมอลล โรงภาพยนตร แบบมัลติเพล็กซ เมญา เครือเอสเอฟซีเนมา, ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ กองพลทหารราบที่ 7 (คายทหารเสือสามกษัตริย)

สาม การขยายจํานวนรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงตลอดหลายปมานี้ โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม และมหาวิทยาลัยพายัพ การยายเขามาเพื่อ การศึกษานี้เองที่สงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของขยายตัวไปดวย และมีการลงทุนดานที่พักอาศัยเกิดขึ้นใน ปริมาณมากบริเวณที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู สวนหนึ่งมาในรูปของคอนโดและบาน ซึ่งกอใหเกิดกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ มิใชเพียงผูเชาอาศัย

สี่ วิถีชีวิตของผูคนในเมืองโดยเฉพาะคนชั้นกลาง (ซึ่งก็มีทั้งคนตางจังหวัดและคนเชียงใหมเอง)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ดวยอยากมีความเปนอยูแบบปัจเจกบุคคล เนนความสะดวกสบายงายๆ ไมตองการเดินทางไกลออกจากบานแตเชาเพื่อเขาเมืองไปทํางาน คอนโดจึงตอบสนองพฤติกรรมการ ใชชีวิตของคนทํางานในเมืองไดดีกวา โดยเฉพาะคนรุนหนุมสาวที่กําลังสรางครอบครัวใหม และไมไดมีรายไดสูงนัก 13


Condominium Living

14


Green Valley Condominium Chiangmai

ที่สุดแห่งชีวิตสมบูรณ์แบบและคุ้มค่า ในบ้านหลังที่ 2 ของคุณ

Green Valley Condominium Chiangmai ห้องชุดสุดหรูในทําเลดีท่สี ุดของที่พักอาศัย ใกล้กับสนามกอล์ฟที่ดีสุดของเมืองเชียงใหม่ อาคาร 12 ชั้นดีไซน์ในแบบ Single Corridor ห้องพักทุกห้องจึงถูกออกแบบให้หันหน้าเข้าสู่ วิวขุนเขาอันน่าทึ่ง ในพื้นที่โครงการกว่า 7 ไร่ ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนของห้องพักที่ให้ครอบครอง กว่า 100 ยูนิต อีกกว่าครึ่งที่เหลือโครงการฯ ได้จัดสรรเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่พร้อมด้วยสิ่งอํานวย ความสะดวกแบบครบครัน

15


ไม เ พี ย งเป น บ า นหลั ง ที่ ส องที่ ดี ที่ สุ ด สํ า หรั บ การใชชีวิต แต Green Valley Condominium Chiangmai ยังเปนสินทรัพยที่ให ผลตอบแทนสูงขึ้นในอนาคตจากการลงทุน อันชาญฉลาดของคุณ สําหรับผูรักธรรมชาติ และรักการตีกอลฟคอนโดฯ แหงนี้สามารถ ตอบสนองความตองการในทุกๆ ดานของผูที่ กําลังแสวงหาที่อยูอาศัยที่มอบใหคุณไดทั้ง ความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด ภายใตชื่อของ Green Valley คุณจึงเชื่อมั่น

ไดถึงผลิตภัณฑคุณภาพสูงและคุมคาตอการ ลงทุน ภายในหองพักตกแตงอยางพิถีพิถันไมตาง จากโรงแรมระดับชั้นนํา สําหรับนักลงทุน ยังเพิ่มผลตอบแทนไดดวยหองชุดตั้งแต 45110 ตารางเมตร ที่คุณสามารถเปนเจาของ หองพักและเปดใหนักกอลฟหรือนักทองเที่ยว ที่มาพักผอนในชวงวันหยุดตางๆ เขาพักผอน ไดในรูปแบบของ Condotel ซึง่ มีบริการและ สิ่งอํานวยความสะดวกเพียบพรอมทุกอยาง

เตรียมไวใหเทียบเทาบริการจากโรงแรมทั่วไป เลื อ กใช ชี วิ ต ที่ แ ตกต า งอย า งเหนื อ ระดั บ ใน Green Valley Condominium Chiangmai คุณจะไดพกั อาศัยในสังคมคุณภาพ ทาม กลางบรรยากาศพั ก ผ อ นใกล ชิ ด ธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ครอบครองกอน ใครคุณจะไดรับสิทธิ์พิเศษไมมีคาใชจายใน การโอนและคาดําเนินการตางๆ ใหความ คุมคาตั้งแตครั้งแรกที่คุณเลือก

Green Valley Condominium Chiangmai A: 186 หมู่ 1 ถนนโชตนา ตําบลแม่สา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50180 T: 053 226 222, 084 687 1333, 089 188 8809 E: greenvalleycondo@hotmail.com และsales@greenvalleycondominium.com W: www.greenvalleycondominium.com 16


Condominium Living

Nine Condo

ทุกเหตุผลคุ้มค่า แก่การครอบครอง เมื่อที่อยู่อาศัยสะท้อนถึงการ ผสมผสานดีไซน์เข้ากับฟังก์ชั่น ความคุ้มค่าจึงเป็นผลลัพธ์ ที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่าย อย่างไร้ข้อจํากัด ภายใน Nine Condo คอนโดมีเนียม รวม ความหรูคู่กับความทันสมัยไว้ได้ อย่างลงตัว บนสุดยอดทําเลที่คนยุค ใหม่ใฝ่ฝัน ด้วยที่สุดแห่งความสะดวก สบาย ใกล้สิ่งอํานวย ความสะดวก มากมาย พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์ แบบ วิถีสังคมเมืองที่จะคึกคักมากขึ้นใน อนาคต สู อิ ส ระแห ง การใช ชี วิ ต ในโลกที่ เ ทคโนโลยี ยอทุกอยางใหเล็กลง Nine Condo จึงเปน คอนโดมิเนียมที่ไมจํากัดชีวิตคุณไวในกรอบ สี่เหลี่ยม แตชวนคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคิดให ลํ้าหนาดวยการดีไซนพื้นที่ใหใชประโยชนได อยางคุมคาทุกตารางนิ้ว ออกแบบตกแตง เฟอรนเิ จอรภายในหองพักครบครัน บนเหตุผล ของการใชงานโดยไมทง้ิ ดีไซนโมเดิรน ทีเ่ รียบหรู ตอบสนองไดทั้งความพึงพอใจและประโยชน ใชสอย ภายใตแนวคิด Space Efffiiciency และ Dual Function ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิม่ รูปแบบการใชงานตามความพึงพอใจ ไดตลอดเวลา

ตัวอาคารของ Nine Condo ถูกออกแบบอยาง ชาญฉลาด เปนอาคารแรกที่ใชเหล็กปองกัน แผนดินไหว ใชระบบประตูและหนาตาง เทคโนโลยีจากญีป่ นุ คุณจะไดรบั ความสะดวก สบายสูงสุดในขณะทีร่ ะบบรักษาความปลอดภัย ทํางานแบบเขมงวดดวยระบบ Pass through Key Card ทีส่ ามารถผานเขาออกอาคาร และ พื้นที่สวนกลางดวยระบบ Key Card เทานั้น ใหคุณใชทุกพื้นที่อยางมีความสุขและสบาย

เกินใคร ไมวาจะเปนโซน Swimming Pool สระระบบนํ้าเกลือ และ Fitness Center ที่มี มุมมองเปดกวาง คุมคาไดอีกกับทําเลที่ดีที่สุดแหงหนึ่งบนถนน สมโภชเชียงใหม 700 ป ใกลซุปเปอรมาเก็ต หางสรรพสินคา ตลาดสด ศูนยอาหาร รานหนังสือ รานกาแฟ และรานอาหารชั้นนํา อภิสิทธิ์แหงความสุขเหนือระดับทั้งหมดนี้เริ่ม ตนเปนเจาของไดที่ 1.35 ลานบาท

ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน คุณก็สามารถอยู่อย่างมีความสุข หรือเลือลงทุนได้ อย่างคุ่มค่า ที่ Nine Condo 18


Nine Condo ถนนสันทราย-ดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 T. 053-350-777, 081-595-0111 E. regentcm@hotmail.com W. www.regent-cm.com 19


Condominium Living

THE BENEFITS

คอนโดมิเนียมที่มอบความสมบูรณ์แบบให้ชีวิตหรูหรา ทันสมัย คุ้มค่าและลงตัว

Real Happiness, Real Benefits ใครที่กําลังมองหาคอนโดมิเนียม ที่คุ้มค่า หรูหรา มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด The Benefits Condominium คือคําตอบที่ลงตัวสําหรับคุณ ด้วยคอนเซ็ปท์ที่ว่า Benefits Of Life

20


21


The Benefits เปนคอนโดมิเนียมทีต่ กแตงอยางหรูหรามีสไตล มี ทํ า เลที่ ห ลี ก หนี ค วามวุ น วายแบบในเมื อ ง ออกไปจากตัวเมืองเชียงใหมเล็กนอย คุณจึง สามารถสั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ แ ละอากาศที่ บริสุทธิ์ของเมืองเชียงใหมได แตสามารถเดิน ทางเขาสูใจกลางเมืองในเวลาอันสั้น แตขณะ เดียวกันก็ไมไดหา งไกลความเจริญทานสามารถ เดินทางสูยานการคาเพียงไมกี่นาทีเชน เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม บิก๊ ซี ตลาดรวมโชค ริมปงซุปเปอรมารเก็ต โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยราชการ หรือโรงพยาบาลใหญๆ อยาง โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลลานนา และถาคุณเปนคนที่ชอบตีกอลฟก็ใกลสนาม กอลฟ ถึง 3 แหง คือสนามกอลฟลานนา แมโจกอลฟคลับ และเชียงใหม กรีน วัลเลย และใกล แ หล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ข อง เชียงใหมที่เดินทางไปเที่ยวไดอยางสะดวกไม ตองกลัวรถติด

Benefits From The Benefits ที่นี่มอบความเปนสวนตัวดวยหองพักเพียง 70 ยูนติ พรอมทีจ่ อดรถทีเ่ พียงพอ ใหความรูส กึ อบอุน ปลอดภัยเหมือนอยูบ า นดวยระบบรักษา ความปลอดภัย 24 ชม. ระบบคียการด 4 ชั้น ประตูหอง 2 ชั้น กลองวงจรปด เครื่องตรวจ จับควัน สัญญาณกริ่งปองกันอัคคีภัย และ ถังดับเพลิงทุกชั้น อันนี้เรียกไดเปน Benefits of Security สิ่งอํานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์ความเร็วสูง สระว่ายนํ้า ฟิตเนส และมินมิ าร์ทก็มคี รบครัน ไม่แพ้คอนโดมิเนียมใหญ่ๆ และมี Benefits of Life คือมีราคาเริ่มต้น เพียง 1.49 ล้าน นับว่าคุ้มค่าจริงๆ เหมาะสําหรับผู้ที่ เริ่มสร้างครอบครัว หรือการเริ่มต้นชีวิตที่คุณ สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย

@ CHIANG

22

MAI

4 คอนโดหรู ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

ใกล้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลชั้นนํา 4 สังคมที่อบอุ่นด้วยความเป็นส่วนตัว เงียบสงบไม่วุ่นวาย เพียง 10 ยูนิต ต่อชั้น 4 มอบความปลอดภัยด้วยระบบรักษา ความปลอดภัยที่มี รปภ. ตลอด 24 ชม. มี ระบบคีย์การ์ด 4 ชั้น ประตูเข้าห้อง 2 ชั้น ลิฟต์ความเร็วสูงกว่าปกติ 1.5 เท่า กล้อง วงจรปิด ทั่วทุกมุมทั้งภายในภายนอก Smoke Detector สัญญาณกริ่งป้องกัน อัคคีภัย และมีถังดับเพลิงทุกชั้น 4 การออกแบบที่โดดเด่นและการวางรูป แบบห้องที่ลงตัว พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ ระดับพรีเมี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ในสไตล์การตกแต่ง แบบโมเดิร์นและ คอนเทมโพรารี่

The Banafits Condominium 199/155 หมู่ 9 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง เชียงใหม่ T. 053-345111, 081-2879911 E. Sale@thebenefitscondo.com W. www.thebenefitscondo.com


Condominium Living

24


เดอะ ศิริ คอนโดมีเนียม ใจเวียง เชียงใหม่ Elegance & Comfort for Simple Life Style

25


THE SIRI

มนต์เสน่ห์แห่งลานนา กลางเมืองเชียงใหม่

ด้วย Life Style ของคนเชียงใหม่ท่เี ปลี่ยนไป ทําให้ความต้องการในเรื่องที่พักอาศัยจึงเปลี่ยน ตามไปด้วย The Siri Condominuim เล็งเห็นถึง ความต้องการของคนในยุคนี้ จึงได้รังสรรค์ผลงาน ชิ้นเอกที่ยังคงความเป็นลานนาสไตล์ แต่สะดวกสบาย ใจกลางเมืองอย่าง The Siri Condominium แม้ว่า The Siri Condominium จะเป็นคอนโดมิเนียม ที่ต้งั อยู่ย่านใจกลางเมืองแต่ยังคงความเป็นลานนาเชียงใหม่ ด้วยสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ออกแบบ ให้เป็น Modern Lanna Style ที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เพิ่มความลงตัวด้วยสวนสวยบนดาดฟ้า ทํ า เลของคอนโดมิ เ นี ย มที่ ตั้ ง อยู ใ จกลางเมื อ งในมุ ม ที่ เ งี ย บ สงบและเปนสวนตัว ในขณะเดียวกันก็สงเสริม Life Style ที่ทันสมัย ของคนรุนใหมที่ชอบสังสรรคยามคํ่าคืนดวยทําเลที่ ใกลกับถนนนิมมานเหมินทถนนสายที่โดงดังที่สุดในเชียงใหม ที่เปนทั้งยานธุรกิจและแหลงรวมสถานที่เที่ยวยามคํ่าคืนของ คนเชียงใหม แตถาคุณไมใชนักเที่ยว ที่นี่ก็ใกลกับหางสรรพ สินคาชั้นนําอยาง ศูนยการคากาดสวนแกวศูนยการคาเมญา เดอะฮาเบอร สวนสัตวเชียงใหม สวนสุขภาพ มหาวิทยาลัย เชียงใหม ใหคุณไดพักผอนในวันหยุดไดอยางลงตัว สวนมาตรฐานของหองพักก็เรียกไดวาเปนหองพักระดับ High -End ที่ตกแตงเฟอรนิเจอร Built In ครบชุด รวมทั้ง วอลล เปเปอร และผามาน 2 ชัน้ หรือแมแตสขุ ภัณฑกน็ าํ เขาจากอเมริกา และเยอรมันอยาง Kohler และ Grohe เสริมดวยครือ่ งใชไฟฟา ครบครันไมวาจะเปน เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง LCD TV เครื่องทํานํ้ารอน ฯลฯ นอกจากนีย้ งั อุน ใจดวยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. สามารถเขา-ออกหองดวยประตูไฟฟา Key card อัจฉริยะใช งานได 3 ระบบ เขมงวดดวยระบบ CCTV และสะดวกสบาย ดวย Wireless Internet Lobby พรอมทัง้ Facility สระวายนํา้ ฟตเนส ซาวนนา มี Cable TV จาก True Vision ดูฟรี 43 ชอง ทั้งหมดนี้ในราคาที่เริ่มตนเพียง 1.85 ลานบาท

The Siri Condominium 5/1 ซอย 1 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 T. 053 212 619 ,081 883 2668 E. thesiricondo@hotmail.com W. www.thesiricondo.com 26


Home Living

PLOENCHIT COLLINA เพลินจิต คอลลิน่า บ้านในสังคมสมบูรณ์แบบ ที่แนบชิดธรรมชาติ 28

ด้วยความตั้งใจของเจ้าของโครงการ ที่ต้องการจะสร้างสังคมสมบูรณ์แบบ บนพื้นที่เนินเล่นระดับ ท่ามกลางธรรมชาติ ทําให้โครงการเพลินจิต คอลลิน่า เป็นบ้าน ที่มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจ สําหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการบ้านที่แตกต่าง ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในเชียงใหม่ อยู่ในสังคมคุณภาพ มีความปลอดภัย และใกล้ชิดธรรมชาติ


29


ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในเชียงใหม่ อยู่ในสังคมคุณภาพ มีความปลอดภัย และใกล้ชิดธรรมชาติ

Ploenchit Collina เนนการออกแบบพืน้ ทีส่ ว นกลางใหมมี ากเกือบ 45 เปอรเซ็นตของพืน้ ทีท่ ง้ั หมดมีการสรางสรรค ใหโครงการโอบลอมดวยธรรมชาติสเี ขียว ดวย สวนสาธารณะขนาดใหญ สไตล Modern Forest ที่มีธารนํ้าไหลผาน และเพิ่มพื้นที่ สีเขียวดวยคอนเซ็ปตสวนหลังบานที่ไมเหมือน ใคร ความคิดสวนหลังบานนัน้ เปนเอกลักษณ เฉพาะตัวของโครงการทีต่ อ งการใหบา นทุกหลัง มีหลังบานที่ไมติดกันผนวกเสนห เอกลักษณ เฉพาะตัวบานแตละหลังออกแบบใหมีเฉลียง และบอนํ้า เพิ่มความรูสึกผอนคลาย เพื่อ บรรยากาศพักผอนสบายๆ เปนสวนตัวรองรับ กิจกรรมของทุกครอบครัว แบบบานจึงออกแบบ ใหกลมกลืนกับสวนหลังบานในสไตล Modern เพราะการวางคอนเซ็ปทัง้ หมดนี้ ทําใหโครงการ สามารถเลือกกลุมเปาหมายของลูกคา ที่มี แนวการใชชวี ติ ลักษณะเดียวกันมาอยูร ว มกัน ในสั ง คมแบบเดียวกันการเลือกใชวัสดุท่ีดีใน การกอสรางก็เปนสวนชวยสงเสริมคุณภาพ ชี วิ ต ของผู อ ยู อาศัยทางโครงการจึงเลือกใช 30

แตแบรนดคณ ุ ภาพในการกอสรางไมวา จะเปน AmericanStandard, Cotto, TOA, SCG รวมถึ ง เฟอร นิเ จอร โ ปรโมชั่น ที่ต กแต ง เป น ของ Index ทั้งชุดสวนที่ตั้งของโครงการก็อยู บนถนนสันกําแพงสายใหม ทีก่ าํ ลังตัดเพิม่ เปน 4 เลน เพื่อมุงตรงสูเสนทางธรรมชาติของ อําเภอสันกําแพงและอําเภอแมออนและถา จากโครงการจะเดินทางเขาเมืองก็สามารถวิ่ง ตรงสูถนนมหิดลเพียง 15 นาทีก็ถึงสนามบิน ระหวางทางก็ผา นสถานทีส่ าํ คัญอยาง โรงเรียน มงฟอรต โรงเรียนวารี เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม แอรพอรต และที่กาํ ลังกอสรางอยูอ ยาง หาง สรรพสินคาพรอมเมนาดา นั่นก็แสดงใหเห็น วาโครงการตั้งอยูเสนทางของความเจริญใน อนาคตดวยลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชัน้ 3 หองนอน 3 หองนํา้ ในจํานวนบานเพียง 191 หลัง ทําใหไมแออัดในการอยูอาศัย บน เนื้อที่ถึง 58 ไร 2 งาน 39 ตารางวา ราคา เริ่มตนเพียง 3.4 ลานบาท เนื้อที่ใชสอยอยูที่ ประมาณ 183-196 ตร.ม.


ถามาดูตวั โครงการจริงๆ ก็จะเห็นถึงความคุม คา และอนาคตของสังคมคุณภาพ ที่เจาของ โครงการมีความตัง้ ใจพัฒนาใหดที ส่ี ดุ เปนทาง เลือกที่คุมคาสําหรับการเปนเจาของบานสัก หลังในเชียงใหม สําหรับสิง่ อํานวยความสะดวก ก็ไมแพโครงการใหญๆ ในกรุงเทพฯ ไดแก สโมสร สระวายนํ้าฟตเนส สวนสาธารณะ ขนาดใหญ ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ระบบกลอง CCTV รอบโครงการ ปุม SOS ในบานทุกหลัง (Emergency Button) และหองเฝาระวังในศูนยรกั ษาความปลอดภัย ของหมูบ า น ประกอบกับประสบการณในการ พัฒนาโครงการหมูบ า นทีม่ ชี อ่ื เสียงในกรุงเทพฯ จึงเปนสิ่งที่รับประกันไดวาโครงการเพลินจิต คอลลินา จะเปนบานแหงสังคมคุณภาพใน เชียงใหมอยางสมบูรณแบบ

บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จํากัด 222 หมู่ 14 ถนนดอนจั่น-สันกําแพงสายใหม่ อําเภอสันกําแพง เชียงใหม่ 50130 T. 053 331133, 086 1813377 E. info@pcpl.co.th W. www.pcpl.co.th 31


Home Living

32


The Success “บ้านคุณ บุคลิกคุณ”

Your Home, Your Style, Your Personality

บ้านเดี่ยวพ่วงบ้านแฝดโครงการใหม่ จากโครงการบ้านพิมุกต์ ที่มีการออกแบบ ภายใต้แนวคิด “บ้านคุณ บุคลิกคุณ” Your Home Your Style Your Personality ผสมผสานแนวความคิดสร้างสรรค์ โดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ให้ได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบบ้านของตัวเอง สามารถปรับ แบบบ้านจากแบบมาตรฐานโครงการ หรือทําการออกแบบบ้านขึ้นใหม่ ตามความต้องการ และเลือกวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับก่อสร้างและตกแต่งได้ ทางโครงการ มีทีมงานสถาปนิกคอยดูแลให้คําปรึกษา เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เป็นความจริง ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง เพื่อลูกค้า ได้รับบ้านที่ตรงกับความต้องการของตนเอง โดยคํานึงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของ แต่ละครอบครัว และประโยชน์ใช้สอย ที่คุ้มค่าสูงสุด 33


The Success ดีไซนบา นออกมาทัง้ หมด 2 แบบใหมลา สุด คือ Single House บานเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 154 180 และ 225 ตารางเมตร ตัวบานมีพื้นที่ หองรับแขกกวางขวาง โปรงโลงดวยชุดหนาตาง ประดับกระจกทรงสูง มีพน้ื ทีเ่ ตรียมอาหารและ หองครัวไทยแยกเปนสัดสวน ชั้นบนมีหองพัก ผอนพรอมระเบียงชมวิว หองนอนขนาดใหญ ทีม่ พี น้ื ทีใ่ ชสอยมากขึน้ พรอมหองแตงตัวและ หองนํา้ แยกสวนหองอาบนํา้ (มีหอ งแมบา นและ หองนํา้ ในตัว) และ Duplex House บานแฝด สไตลบานเดี่ยว 2 ชั้น 3 หองนอน 2 หองนํ้า ขนาด 130 และ 148 ตารางเมตร พื้นที่ใชสอย แยกเปนสัดสวน หองรับแขก หองอาหารโลง

กวางดวยหนาตางทรงสูง พรอมเฉลียงหลังบาน มี ห อ งเตรี ย มอาหารและห อ งครั ว ไทยแยก ตางหาก (โครงสรางติดกันเฉพาะพื้นซักลาง) หองนอนใหญกวางขวางพรอมหองนํ้าในตัว และระเบียงชมวิวภายในหองพัก โครงการนีเ้ นนเรือ่ ง Space ทัง้ สภาพแวดลอม ภายในโครงการดวยสวนสาธารณะเพื่อการ

พักผอน สันทนาการสวนกลาง ดีไซนใหพื้นที่ สีเขียวตอเนื่องไปถึง Space บริเวณภายใน บานและสวน อีกทัง้ ยังมีคลับเฮาสเพือ่ สุขภาพ ดูแลสุขภาพของผูอยูอาศัย เนื้อที่เริ่มตน 100 ตารางเมตรทุกหลัง โครงการนี้เอาใจคนชอบ บานครบทุก Function จัดเปนโครงการบาน เดีย่ วในราคากะทัดรัด คือเริม่ ตนที่ 2.8 ลานบาท

บริษัท เชียงใหม่พิมุกต์ จํากัด เลขที่ 333 หมู่ 3 ต.สันพระเนตรอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 T. 053 350 333, 084 365 5955, 084 949 6639 E. thesuccess@pimuk.co.th W. www.pimuk.co.th/thesuccess 34


Home Living

36


The Exclusive Urban Living

สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองกับบ้านหรูทันสมัย

เพราะโครงการตระหนักดีว่า “บ้าน” ไม่ได้สร้างขึ้นมา แค่เพื่อให้สวย แต่ต้องคํานึงถึงอีกหลายปัจจัยที่มีผลกับ คุณภาพและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัย จึงเป็นที่มาของการริเริ่มคิดค้นโครงการ THE PROMINENCE ที่ต้งั อยู่ในทําเลที่มีศักยภาพ สุดยอดทําเลเพิ่มค่าที่ดีท่สี ุด บนถนนวงแหวนรอบกลาง (ถนน 6 เลนลอดอุโมงค์) ต.ท่าศาลา ในเขตอ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่คนซื้อบ้านต้องการมากที่สุด เชื่อมต่อทุกจุดหมายได้หลายเส้นทางสู่ใจกลางเมืองแสนง่าย เพียง 10 นาที หรือ 800 เมตร จากห้างสรรพสินค้าใหม่ PROMENADA ใกล้โรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า ห้าง BigC Super Center ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งอาเขต ศาลากลางจังหวัดใกล้โรงพยาบาล โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีช่อื เสียง เพื่อวิถีชีวิตสะดวกสบายเหนือใคร 37


The Prominence สุนทรียภาพใหมแหงวิถีชีวิตเหนือระดับดวย บานสไตล Modern Oriental ที่มาพรอม นวัตกรรมสําหรับรูปแบบการใชชีวิตที่เปยม ประสิทธิภาพ ตอบโจทยไลฟสไตลดว ยจํานวน บานทีม่ ใี หเลือกหลากหลายถึง 7 แบบ เริม่ ตน เพียง 2 ลานกวาบาท เริม่ ตนพืน้ ทีใ่ ชสอย ตัง้ แต 130 ตารางเมตร ไปจนถึง 249 ตารางเมตร ใน ราคามิตรภาพที่คุณเอื้อมถึง ในแบบบานมี การใชวสั ดุตกแตงทีห่ ลากหลาย และมีเสนสาย ลายละเอียดที่สวยงามทันสมัย ในสไตล Modern Oriental ดูหรูหราคลาสสิค โดย การออกแบบจะคํานึงถึงฟังกชั่นการใชงานที่ ลงตัวและอํานวยความสะดวกสบายในชีวิต ประจําวันใหมากทีส่ ดุ ถือเปน Quality project โครงการเดียวที่ใชวัสดุกอสราง SCG ทั้งหมด เปนแหงแรกของภาคเหนือ ตาม Concept “บานอัจฉริยะ Intelligent Home” กอสราง

เพื่อวิถีชีวิตสะดวก สบายเหนือใคร ในรูปแบบบานประหยัดพลังงานของกระทรวง พลังงาน วัสดุทั้งหมดมีความแข็งแกรง และ เก็บเสียงไดดีกวา อีกทั้งยังมีระบบบานเย็น ปองกันความรอนเขาสูตัวบานไดดีกวาทั่วไป ถึง 4 เทา ทําใหลดการใชงานจากเครือ่ งปรับอากาศไดสูงสุด 30% ออกแบบตามมาตรฐาน การออกแบบอาคารเพื่ อ ต า นทานการสั่ น สะเทือนของแผนดินไหวของกรมโยธาธิการ และผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องความปลอดภัยในการอยูอาศัยการันตี เลยวาอุนใจได 2 เทากับระบบความปลอดภัย ในระดับพรีเมียม ดวยระบบรักษาความ ปลอดภัยระดับ First Class ตลอด 24 ชั่วโมง

และสัญญาณกันขโมยในตัวบาน เชื่อมตอ กับสวนกลางและโทรศัพทเคลื่อนที่ของเจา ของบาน การเขาออกโครงการดวย ระบบ Access Card Control ผูท เ่ี ปนเจาของบาน สามารถมองเห็นผูม าติดตอไดจากระบบกลอง และติดตอกับฝายรักษาความปลอดภัยหนา โครงการไดทนั ที หวงคุณทุกยางกาวดวยกลอง CCTV ทัว่ ทัง้ โครงการถือไดวา มีความปลอดภัย ในทุกๆ จุดอยางแทจริง ในสวนของสวน สาธารณะรมรืน่ ดวยพืน้ ทีข่ นาดใหญ (340.39 วา) พรอมทั้งสวนสุขภาพ หรือใชเวลากับสนาม เด็กเลน สระวายนํา้ จากุซซี พรอมสระเด็ก และ ฟตเนตไดครบครันในที่เดียว

บริษัท รีเกิล แอสเสท จํากัด ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.ท่าศาลาอ.เมือง จ.เชียงใหม่ T. 080 500 6633, 088 2634 788 E. regalasset@gmail.com, sale_prominence@hotmail.co.th W. www.prominencechiangmai.com 38


Inspire Living / Developer’s View

ประมวล ตรีสุทธามาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จํากัด “บ้านเชียงใหม่ในวิสัยทัศน์ ของคนเมืองที่ต้องการ ใกล้ชิดธรรมชาติ” ด้วยกระแสเชียงใหม่ท่กี ําลังมาแรง ทุกอย่างเอื้ออํานวยให้ เชียงใหม่กําลังเติบโตเรียกร้องให้คนเชียงใหม่ท่อี ยู่ไกลบ้าน อย่าง คุณประมวล ตรีสุทธามาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ต้ี จํากัด อยากพัฒนา โครงการบ้านที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในบ้านเกิด โดยนําเอาประสบการณ์จากการพัฒนา โครงการบ้านที่มีช่อื เสียงในกรุงเทพฯ มาอยู่ในเชียงใหม่ บนถนนสันกําแพงสายใหม่ท่กี ําลังเจริญในอนาคต ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ของคุณประมวล ตรีสุทธามาศ

40


ที่มาที่ไปของการตัดสินใจทําโครงการ ในเชียงใหม่แทนที่อ่นื

การวางคอนเซ็ปท์ของโครงการ มีหลักอะไรบ้าง

หนึ่งคือครอบครัวเปนคนเชียงใหม มีธุรกิจ หลายอยางที่นี่ สองดวยเหตุผลศักยภาพของ เชียงใหมในอนาคตทั้งในเรื่อง n นโยบายของรัฐบาล และงบประมาณใน เรือ่ งสาธารณูปโภค การทองเทีย่ ว ใหเชียงใหม เปนศูนยกลางดานการทองเทีย่ วของภาคเหนือ n เชียงใหมเปนศูนยกลางทางการศึกษา มี มหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค ลากรด า นการศึ ก ษา จํานวนมาก n จากเหตุ ก ารณ ม หาอุ ท กภั ย ทํ า ให เ กิ ด ความตองการบานหลังที่สอง ซึ่งเชียงใหม เปนเปาหมายที่ไดรับความนิยมมากแหงหนึ่ง n เรื ่ อ งสุ ด ท า ยที ่ ส ํ า คั ญ มากคื อ เรื ่ อ งของ AEC ซึ่งเชียงใหมเปนเมืองใหญใกลชายแดน จะเกิดความเจริญหลั่งไหลเขามาทําให เชียงใหมเติบโตขึ้นอีกมาก

มีหลักใหญดว ยกัน 4 อยางในการวางคอนเซ็ปต คือ ระบบ ระเบียบ คุณภาพ และความแตก ตาง 1. ความมีระบบ คือ เรือ่ งของความปลอดภัย ใน โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต ทางเขาหมูบาน ตัวบานแตละหลังจะมีปุมกด SOS (Emergency Button) ติดที่หองนอน เมือ่ รูส กึ ถึงความไมปลอดภัย ลูกบานจะกดปุม เพือ่ สงสัญญาณไปยังหองเฝาระวัง (Surveillance Room) ของโครงการ พนักงานก็จะ เขามาตรวจสอบพรอมกับอุปกรณที่รับกับ สถานการณ สิ่งนี้จะทําใหลูกบานรูสึกหลับ สบายขึน้ 2.. ความมีระเบียบ การที่โครงการจะเพิ่มมูลคา ในอนาคตได ตองเปนโครงการที่มีระเบียบ โครงการมีพน้ื ทีส่ ว นกลางทีค่ อ นขางเยอะ ไมวา

จะเปนสวนสาธารณะ สวนหลังบาน เปนการ ดีไซนแบบ Modern Forest ตนไมที่เลือก ปลูกก็เปนตนไมทม่ี ฟี อรม แนวคิดสวนหลังบาน ก็ใชไดจริง การจัดวางตําแหนงบานก็มสี ว น มี เหตุผลวาทําไมแบบบานหลังนี้จึงตองอยูใน ตําแหนงนี้ ถนนในโครงการก็ถูกออกแบบให เหมือนกับการขับรถเขาสวนสาธารณะมากกวา โครงการบาน

การวางคอนเซ็ปท์ของโครงการเพลินจิต คอลลิน่า คือ ระบบ ระเบียบ คุณภาพ และความแตกต่าง การเลือกทําเลก็เป็นเรื่องสําคัญ ที่คุณประมวลใส่ใจ หลักในการเลือกทําเลของผม ผมมองที่ถนน เสนมหิดลซึ่งเปนถนนเสนที่มีศักยภาพมาก ผมคิดวาตื่นเชาผูคนไปไหน พอแมตอนเชา สงบุตรหลานไปโรงเรียน ถนนเสนนีม้ โี รงเรียน ใหญ ทั้งโรงเรียนมงฟอรต โรงเรียนวารี ตอน เย็นกลับบานถนนเสนนีก้ เ็ ปนทีต่ ง้ั ของหางใหญ หรือตลาด อยางเซ็นทรัลแอรพอรต แม็คโคร บิ๊กซี และในอนาคตจะมี หางสรรพสินคา Promenada เหลานี้คือศักยภาพของถนน เสนนี้ที่ยังเชื่อมไปถึงลําพูน ลําปาง ลูกคาที่ ตองการสงลูกหลานเขามาเรียนในเมืองก็จะ มาหาบานทีใ่ กลเคียงเพือ่ สงบุตรหลานมาเรียน ในอนาคตถนนเสนนี้จะขยายเปน 4 เลนมุง ตรงสูนํ้าพุรอนสันกําแพง

3. คุณภาพ อธิบายดวยวัสดุทใ่ี ชในการกอสราง ผลิตภัณฑที่นํามาใชในโครงการ ลวนแตเปน แบรนดชน้ั นํา ไดมาตรฐานทุกผลิตภัณฑ ไมวา จะเปน สุขภัณฑ American Standard, Cotto แมแตสี TOA ที่ใชก็เปนสีเกรดดี มี การรับประกัน ชุดเฟอรนิเจอรที่แถมเปนของ Index ทั้งชุด 4. ความแตกต่าง การวางคอนเซ็ปตเกิดจาก วาผมตองการบานแบบไหน ตองการคนที่คิด คลายๆ กันมาอยูรวมกันในสังคมที่ทุกคนมี Life Style แบบเดียวกันดวยจํานวนบานเพียง 191 หลังทําใหสังคมนาอยูไมแออัด ทีน่ จ่ี งึ เปนคําตอบทีส่ มบูรณแบบทีส่ ดุ ของบาน ทีใ่ กลชดิ ธรรมชาติ แตไมไกลจากความสะดวก สบายใน City Lifestyle ของเชียงใหม

41


Inspire Living / Developer’s View

วสันต์ จาวลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิต้คี อนโดมิเนียม จํากัด “คนที่มองข้ามไปข้างหน้าได้ว่าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่จะเป็นอย่างไรในอนาคต จะเป็นผู้ท่มี ีโอกาสชนะหนึ่งก้าวได้เสมอ” อยูอาศัยที่เหมาะกับการใชชีวิตของคนกลุมนี้ มากทีส่ ดุ นอกจากจะสะดวกสบายแลว ยังเปน การลงทุนทีค่ มุ คา จึงคาดวาตลาดคอนโดมิเนียม จะขยายตัวไดอีกมากในอนาคต ผมมองวา เทรนดคอนโดก็กําลังจะเปลี่ยนเปน “คอนโด มิเนียมจัดสรร” เพราะในอนาคตจะหาทําเล ให ส ร า งคอนโดมิ เ นี ย มติ ด แยกหรื อ ติ ด ถนน ยากขึน้ รูปแบบคอนโดมิเนียมอาจเปนการซือ้ ที่ดินดานหนาทางเขา 30–40 เมตรแลวทําเขา ไปเปนกลุม คอนโดฯ หลายตึกในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน

เมือ่ เสน่หข์ องเมืองเชียงใหม่เปลีย่ นแปลงไป สิ่งที่ต้องทําคือการปรับตัวให้เข้ากับการ เปลีย่ นแปลง จากเดิมทีเ่ ชียงใหม่เป็นเมือง แห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แต่ ปัจจุบนั และอนาคตจะกลายเป็นเมืองทีเ่ ป็น ศูนย์กลางของภาคเหนือในทุกๆ ด้าน เพราะ ฉะนัน้ ทุกธุรกิจก็ตอ้ งก้าวตามให้ทนั โดย เฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทก่ี าํ ลังมาแรง ในเชียงใหม่ยง่ิ ต้องมองให้ออกว่าจะปรับ ตัวยังไง คุณวสันต์ จาวลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนโดมิเนียม จํากัด เปนผูท ม่ี วี สิ ยั ทัศนกวางไกลและเปนผูร เิ ริม่ บุก เบิกการทําคอนโดมิเนียมเนนตอบสนองตลาด พรีเมี่ยมเปนรายแรกๆ ในเชียงใหม หนึ่งใน โครงการทีจ่ ะแลวเสร็จในอนาคตก็คอื เชียงใหม กรีนวัลเลยคอนโดมิเนียม วันนี้ไดมาใหความ เห็นเกีย่ วกับความนิยมคอนโดมิเนียมในเชียงใหม และแนวโนมความนาจะเปนของการลงทุน ทําคอนโดมิเนียมในอนาคต

มุมมองความต้องการที่พักอาศัยในเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

เชียงใหมกําลังเปนเมืองที่นาสนใจในสายตา ของคนตางถิน่ ทัง้ ชาวไทยและตางชาติ เกิดเปน ความตองการมีบานหลังที่ 2 อยูในเชียงใหม ประกอบกับคอนโดมิเนียมเปนรูปแบบการ 42

ทําไมคอนโดมิเนียมจึงเป็นทางเลือกที่มาแรง

คอนโดมิ เ นี ย มมี ก ารจั ด การในเรื่ อ งของสิ่ ง อํานวยความสะดวกอยางครบครัน ผูที่เลือก อยูคอนโดฯ เพราะชอบในความสะดวกสบาย โครงการจะเปนผูอํานวยความสะดวกใหทั้ง เรือ่ งทําเลทีเ่ อือ้ ตอการเดินทาง สาธารณูปโภค พืน้ ทีส่ าํ หรับพักผอน การรักษาความปลอดภัย ในราคาที่จายได ไมสูงเทากับการซื้อบานสัก หนึ่งหลัง สถาบันการเงินมีนโยบายสินเชื่อที่ เอือ้ ตอการกูซ อ้ื คอนโดฯ ปัจจัยเหลานีช้ ว ยเสริม ใหคอนโดฯ ซึง่ เปนทางเลือกอันดับแรกๆ ทีช่ ว ย ใหผูอยูอาศัยดําเนินชีวิตไดอยางคลองตัวและ สะดวกสบายมีความนาสนใจและมาแรง

คน Generation ใดนิยมซื้อคอนโดมากที่สุด

ปัจจุบัน Generation ของคนที่ซื้อคอนโด เปลีย่ นไป คนทีเ่ คยชอบอยูบ า น หรือคนสูงวัย บางคนปัจจุบันหันมาซื้อคอนโดฯ อยูก็มี จึงขึ้นอยูกับ lifestyle ที่ทันสมัยของคนที่คิด วาชีวติ เปลีย่ นแปลงได ไมยดึ ติด ไมเกีย่ วกับอายุ

มองภาพเชียงใหม่ในอนาคตอย่างไร เมื่อความนิยมคอนโดมิเนียมเพิ่มสูงขึ้น

ในอนาคตเชียงใหมจะมีความเปนเมืองมากขึน้ ผูคนจะมี lifestyle ทันสมัยขึ้นเหมือนเมือง ใหญๆ อยางเชนสิงคโปร ฮองกง แตเชียงใหม เปนเมืองทีไ่ ดเปรียบตรงทีม่ พี น้ื ทีม่ าก ยังโตได อีกไมจํากัด จากในอดีตจะเห็นวาการคาสมัย กอนกระจุกตัวอยูก ลางเมือง แตตอ ไปจะขยาย ไปสูร อบนอกมากขึน้ ตอไปเชียงใหมจะกาวเขา สูการเปนศูนยกลางในดานตางๆ อยางเต็ม

ตัวทั้งธุรกิจการคา การศึกษา โรงพยาบาล การคมนาคม คนตางถิน่ จะหลัง่ ไหลเขามาทํา ธุรกิจและทํางานในเชียงใหมมากขึน้ คอนโดมิเนียมอาจกระจายไปเกิดขึ้นรอบๆ เมือง รูป แบบการใชชีวิตอาจเปนการเลือกที่อยูอาศัย อยูชานเมืองแลวเขาไปทํางานในเมือง ซึ่งคน ก็ตองปรับตัวใหทันกับการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง

มีแผนทําการตลาดกับต่างชาติยังไงบ้าง

อยูท ก่ี ารทํา Positioning คือวางตําแหนงของ ผลิตภัณฑใหถกู ตองมากกวา คิดคนผลิตภัณฑ และทําใหกับตรงกับความตองการของกลุม เปาหมาย อยางผมวางกลุมเปาหมายไวใน ระดับกลางถึงสูง เปนกลุม ทีม่ องหาทีอ่ ยูอ าศัย สะดวกและคุมคากับการลงทุนแบบคอนโดมิเนียม แตในขณะเดียวกันก็ใหอารมณเหมือน อยูบาน เราจึงใหความสําคัญกับแนวคิดเปน หลัก ไมไดไปเนนทําเลที่ตองอยูใจกลางเมือง การออกนอกเมื อ งมาอี ก หน อ ยแต ไ ด ค วาม คุมคาในภาพรวมเปนสิ่งที่เรามุงเนนสําหรับ ลูกคามากกวา

พูดถึงโครงการ Green Valley Condominium

Green Valley Condominium เปนโครงการ คอนโดในสนามกอลฟกรีนวัลเลย ที่โดดเดน ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและทําเล ตัวอาคาร 12 ชั้นเปนรูปโคง take view สนามกอลฟ และวิวภูเขาได 180 องศา ตัวอาคารออกแบบ โดยสถาปนิกชาวญี่ปุนรวมกับบริษัท A 49 และปัจจุบันถูกปรับแบบโดยสถาปนิกมีชื่อ ชาวสิงคโปร ตัวอาคารออกแบบเปน Single corridor ไมมหี อ งตรงขามและทุกหอง สามารถ เห็นวิวสนามกอลฟและวิวภูเขาได ในโครงการ เองมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดทั้ง fitness sauna steam และสระวายนํ้า ขนาดใหญ บนทีด่ นิ กวา 7 ไรแตมจี าํ นวนหอง ชุดเพียง 100 กวาหอง มีใหเลือกทั้ง 1 หรือ 2 หองนอนในราคาเพียงไมกี่ลานบาทโดยวัสดุ อุปกรณทุกชนิดใชของระดับ premium จึง เหมาะเปนบานหลังที่สองของทุกคนที่ชอบ เชียงใหมทั้งคนเชียงใหมเอง คนตางถิ่น หรือ ชาวตางชาติ


ทวีเดช อ้อมอารี ประธานกรรมการ บริษัท เดอะทรอปิคอลโฮม จํากัด “ทําทุกอย่างด้วยตัวเอง เพราะอยากให้งาน ของตัวเองออกมาดีทส่ี ดุ ” หากใครกําลังคิดว่าชีวติ ตนเองช่างพลิกผันและกําลังหมดไฟ ต้องบอกเลยว่ามีชาย คนหนึง่ ทีผ่ า่ นจุดพลิกผันของชีวติ มานับครัง้ ไม่ถว้ น แต่เขาไม่เคยหมดไฟ จากลูก เจ้าสัว นักเรียนนอก ต้องมาเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนไม่กพ่ี นั บาท เพราะอะไรเขาถึง ได้กา้ วขึน้ สูน่ กั ธุรกิจแถวหน้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเช่นทุกวันนี้ สัง่ สมกลยุทธ์การค้า ใช้วกิ ฤติเป็นแรงผลักดัน ความมีหัวการคาเกิดขึ้นตั้งแตวัยเด็กที่เติบโต ในครอบครัวคนจีน เก็บเล็กผสมนอยเรื่อง การคาขายมาจากธุรกิจของครอบครัวทีค่ า วัสดุ กอสราง กิจการตึกแถว และโรงแรม ชีวติ พลิก ผันเมือ่ กิจการทีบ่ า นยํา่ แย คุณทวีเดชจึงมุง มัน่ เรียนจนจบดานบริหารธุรกิจตางประเทศ จาก สิงคโปร เริ่มงานแรกเปนพนักงานโรงแรม จากนัน้ ไดเปนไกดนาํ เทีย่ ว จนวันหนึง่ งานเกิด ปัญหาจึงคิดวาจะไมเปนลูกจางอีกตอไป

ใช้ทุนต่อยอดธุรกิจ ผ่านช่วงวิกฤติแบบค่อย เป็นค่อยไป ในยุคเศรษฐกิจเฟองฟู คุณทวีเดชนําความรู ดานการคามาชวยในการสรางทาวนเฮาสขาย เปนโครงการแรกชื่อวา “บานกะรัต” เพียง 6 ยูนิต ขายหมดในระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นก็นํา กําไรมาทําใหงอกเงยดวยการสรางบานเดี่ยว กับทาวนเฮาส ขายไดกข็ ยับขยายซือ้ ทีด่ นิ แหง อื่นๆ ทําโครงการเพิ่ม ไดแก คันทรีปารค สันทรายปารค และ “หมูบานทวีโชค” ชวงนี้ เองทีเ่ จอปัญหาเศรษฐกิจตกตํา่ แตคณ ุ ทวีเดช

ก็ผานชวงนั้นไปไดโดยวางแผนการกอสราง บานใหสงมอบลูกคาไดกอนเวลา สรางบาน แบบสรางไปขายไป เก็บเงินไดเร็ว ก็จะไดจา ย หนี้เร็ว ในขณะที่นักลงทุนหลายรายตองพับ โครงการไวแคนั้น

โครงการขนาดใหญ่หลังจากก้าวย่างได้ อย่างมั่นคง หลังจากประสบความสําเร็จ คุณทวีเดชมองหา ทําเลที่ดีที่สุดของเชียงใหมเพื่อเริ่มโครงการ Regent 1 ถนนเชียงใหม–ดอยสะเก็ด Regent 2 บริเวณสันทรายเกา Regent 3 ยานถนน ดอนจั่น-สันกําแพง Emperor 1 ยานถนน คันคลองชลประทาน Emperor 2 ยานถนน วงแหวนรอบกลางสันทรายเกา และตามมาดวย โครงการคุณภาพดีอีกมากมาย อาทิ The Oriental, The Infinite Height, Mountain View, The Grand Emperor, The Grand Emperor 2, River Valley, King’s Valley และลาสุด Nine Condo คอนโดมิเนียม สไตลโมเดิรน แฝงดวยความเรียบหรูทก่ี าํ ลังจะ เปดใหจองในเดือนเมษายนปนี้

หลักคิดเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ทัศนคติในการทําธุรกิจของคุณทวีเดชคือ ไมใช เงินเกินตัว ไมวาดฝันจนเกินไปจากจุดเริ่มตน ทํ า ทุ ก อย า งด ว ยตั ว เองอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ เพราะอยากใหผลงานของตัวเองออกมาดีทส่ี ดุ เส้นทางสู่ความสําเร็จไม่จําเป็นต้องโรยด้วยกลีบ กุหลาบเสมอไป คุณทวีเดชเป็นผู้หนึ่งที่พิสูจน์ ให้เห็นว่าความสําเร็จสร้างได้ด้วยสมองและสอง มืออย่างแท้จริง เพราะเมื่อโอกาสและจังหวะชีวิต ทีด่ ผี า่ นเข้ามา เขาเอือ้ มมือคว้าและใช้ความพยายาม กล้าคิด กล้าลงมือทํา จนนําไปสู่ความสําเร็จ ในที่สุด

43


Inspire Living / Developer’s View

สมชาย กุละปาลานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่พิมุกต์ จํากัด เปิดวิสัยทัศน์เข้าถึงหัวใจลูกค้าทุกกลุ่ม ในโลกยุคดิจิทัลอันรีบเร่ง คนส่วนใหญ่ต้องการ “บ้าน” ที่มอบ ให้ได้ท้งั ความสุขและความสะดวกสบายอย่างครบครัน คุณสมชาย กุละปาลานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่พิมุกต์ จํากัด และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน ได้คํานึงถึง ความต้องการที่แท้จริงจากใจคนซื้อบ้าน จึงได้สร้างสรรค์ บ้านพิมุกต์ ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้อย่างลงตัว

“บ้านพิมกุ ต์” แบรนด์บา้ นที่ เข้าถึงและครบครัน “ถาคนพูดถึง บานพิมุกต เราอยากใหคนนึก ถึงความเปน Local Brand ของโครงการ บานจัดสรรคุณภาพ โดยคนทองถิ่น เพื่อคน ทองถิ่น ซึ่งเราพยายามทําบานคุณภาพใน ราคาที่เหมาะสม มีทําเลใกลเมือง และให บริการลูกคาแบบครบวงจรดวยความเต็มใจ” คุณสมชาย ใหคาํ จํากัดความของบานพิมกุ ตท่ี อยูค กู บั ชาวเชียงใหมมาตัง้ แตป 2536 ซึง่ เพียง โครงการแรกก็ตอบโจทยความพึงพอใจของ ลูกคาไดดวยการใหลูกคามีสวนรวมในการ ปรับแบบหรือออกแบบบานใหมรวมกับทีม สถาปนิก

จัดลําดับความต้องการของลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์ให้มัดใจ สิ่งที่ทําใหประสบความสําเร็จตลอดมาเปน เพราะคุณสมชายตีโจทยความตองการหลัก ของคนซื้อบานที่พุงเปาไปที่ทําเลเปนอันดับ แรก ซึ่งทําเลที่ดีตองอํานวยความสะดวกตอ การใชชีวิตในทุกๆ ดาน บานพิมุกตจึงเลือก ทําเลทีต่ ง้ั ใกลสาธารณูปโภค มีการคมนาคมที่ สะดวกและใกลเมือง ดังนัน้ การศึกษาขาวสาร

44

ความเคลื่อนไหวตางๆ ของบานเมืองจึงเปน สิ่งสําคัญอยางยิ่งในการวางแผนการพัฒนา โครงการ สวนเรื่องดีไซนและวัสดุกอสราง คุณภาพดีและทันสมัย สาธารณูปโภคภายใน หมูบาน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ ทั่วถึงและรัดกุม จะตอบสนองความตองการ ของลูกคาไดเปนอยางดีในเรื่องความเชื่อมั่น และความไววางใจ

แนวคิดปรับกลยุทธ์ให้ทันกับเทรนด์ตลาดที่ อยู่อาศัย คุ ณ สมชายเล็ ง เห็ น ว า การเป ด เสรี ร ะหว า ง กลุมประเทศอาเซียนในอนาคตจะสงผลให ธุรกิจการคาอสังหาริมทรัพยไมใชแคตลาด ของคนไทยเพือ่ คนไทยอีกตอไป ผูป ระกอบการ ภาคอสังหาริมทรัพยจึงควรมีการปรับกลยุทธ ทัง้ การออกแบบ การกอสราง และการขาย ซึง่ โครงการที่ผานมาทั้ง Baan Pimuk1-4, The Succese และลาสุด Baan Pimuk The simple ไดยึดหลักนี้มาตลอด สําหรับ โครงการในอนาคตบานพิมุกต ก็จะยังคงให ความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ อยางตอเนื่อง เพราะมีแผนขยายตลาดไปยัง โครงการอาคารชุด อาคารเพื่อการพาณิชย

และพักอาศัย หรือในรูปแบบอื่นๆ ดวย เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูซื้อ อันหลากหลาย ที่ตางลวนมองหาบานที่มอบ ใหไดทั้งความสุข สะดวกสบาย และคุมคา ความ “Success” ของบานพิมุกต โครงการ ทั้งหมดสรางบานมาแลวมากกวา 2,000 หลัง พิสูจนใหเห็นวา Local Brand ก็ปักธง บนยอดเขาแหงความสําเร็จได สิ่งสําคัญคือ ผูบริหารก็ตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เพราะ ตลาดอสังหาริมทรัพยในจังหวัดเชียงใหมจะ ยังคงเนื้อหอมดึงดูดความสนใจของนักลงทุน ทุกระดับไดอีกมาก


วโรดม ปิฏกานนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของโครงการ The Prominence “คิดอย่างอัจฉริยะ แบบผู้นําเทรนด์บ้าน เหนือระดับของเมืองเชียงใหม่” จากประสบการณ์ที่คร่ําหวอดในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง มานาน คุณวโรดม ปิฏกานนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดตัว The Prominence โครงการบ้านจัดสรรคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ภายใต้แนวคิด บ้านอัจฉริยะ ที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตเหนือระดับ ได้พร้อมสรรพเหมือนจับวาง เป็นโครงการแรกที่เสริมจุดเด่นด้วยการดึง นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตจากเอสซีจี (SCG) มาสร้างสรรค์บ้านในฝันให้คุณครอบครองได้จริง แรงจู ง ใจที่ เ ลื อ กทํ า บ้ า นจั ด สรรในจั ง หวั ด เชียงใหม่ ดวยแนวคิดอยากใหเชียงใหมมีโครงการบาน ที่อยูอาศัยคุณภาพดีอยางแทจริง รวมถึง เชียงใหมไดเปรียบตรงที่มีเนื้อที่กวางขวาง ภูมทิ ศั นสวยงาม อากาศดี คนเชียงใหมกน็ ยิ ม พักอาศัยอยูบานมากกวาคอนโดมิเนียม จึง เห็นวาเหมาะที่จะทําบานคุณภาพดี ที่มี อาณาบริเวณและสวนสําหรับพักผอน

แนวคิด “บ้านอัจฉริยะ” แบบ The Prominence The Prominence เกิดจากแนวคิดอัจฉริยะ เพื่อบานอัจฉริยะ ที่ตอบสนอง Life Style ของคนรุน ใหมไดอยางแทจริง ดวยดีไซนหรูหรา และทันสมัย วัสดุที่ใชเปนเกรด A ทั้งหมด เปนโครงการแรกและโครงการเดียวในเชียงใหม ที่ใชวัสดุกอสรางจาก SCG ทั้งหลัง รวมทั้ง ใชนวัตกรรมบานเย็นตราชางเปนแหงแรกของ ภาคเหนือ ตั้งอยูในทําเลดีเยี่ยม ใกลตัวเมือง เดินทางเขาสูใจกลางเมืองไดสะดวก ภายใน โครงการฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน พรอมระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

The Prominence จึงเปนที่สุดของบาน อัจฉริยะ ที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา และความคุมคาในการตัดสินใจ

มองตลาดบ้านของเชียงใหม่ในอนาคตไว้ อย่างไร ในอนาคตการเปด AEC ของชาติอาเซียนจะ ทําใหความตองการทีอ่ ยูอ าศัยในเชียงใหมเพิม่ มากขึน้ จากทัง้ กลุม นักธุรกิจ นักทองเทีย่ ว และ ผูที่แสวงหาบานตากอากาศเพื่อการพักผอน แบบ Long Stay บานในฝันตองทําเลดี เดิน ทางสะดวก ครบครันความสบาย และความ ปลอดภัยสูงสุด

มีโครงการจะทําคอนโดมิเนียมหรือไม่

เดอะ พรอมิเนนซ เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดอยาง อัจฉริยะ และสรางสรรคที่อยูอาศัยจากความ เชื่อมั่นวา “บาน” คือจุดเริ่มตนของคุณภาพ ชีวติ ทีด่ ี จึงไมใชเรือ่ งยากเกินไปทีจ่ ะเนรมิตฝัน ของคนอยากมี บ า นคุ ณ ภาพเหนื อ ระดั บ ให เปนจริงไดอยางสมบูรณแบบที่สุด

“บ้าน” คือจุดเริ่มต้น ของคุณภาพ ชีวิตที่ดี

ในสวนของตลาดคอนโดมิเนียมในเชียงใหม ก็มองไวหลายทําเล เพราะ AEC จะทําให เชียงใหมเปนเปาหมายสําคัญทีท่ กุ ชาติอาเซียน อยากเขามาลงทุน ในอนาคตก็มีโครงการจะ เปดตัวคอนโดมิเนียมระดับ High-end ที่ หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต คาดวาจะไดรับ การตอบรับเปนอยางดีเชนกัน

45


Inspire Living / Developer’s View

อดิศักดิ์ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาล์มสปริงส์ เพลซ จํากัด “ทําเล ดีไซน์ คุณภาพ และบริการ ตอบโจทย์คนซื้อบ้านได้ทุกยุค” เมือ่ 24 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีบ้านจัดสรรระดับ High-end แห่งหนึ่งเกิดขึ้น แม้ราคาขาย ณ ตอนนั้นอยู่ที่หลักหลายล้านบาทแต่ก็ปิด โครงการบ้านคุณภาพแห่งนี้ได้อย่างสวยงาม ทําให้ช่อื ของ Palm Spring รู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยนั้นและขยายโครงการขึ้นอีกมากมาย น่าสนใจว่า คุณอดิศักดิ์ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาล์มสปริงส์ เพลซ จํากัด ตีโจทย์ตลาดบ้านอย่างไรจึงครองใจกลุ่มผู้ซื้อมาได้อย่างยาวนาน ความต้องการที่แท้จริงจากใจคนซื้อบ้าน

Palm Springs และ The Urbana มีท่มี าที่ไปอย่างไร เมื่อ 24 ที่แลวคุณอา (อิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด) เปนผูบุกเบิก เริ่มจากทําโรงแรม เชียงอินทร ที่ถนนชางคลาน ตอมาเกิดความ คิดอยากทําโครงการบานดีๆ มีคุณภาพใน เชียงใหม จึงไดมาทํา Palm Springs เปน โครงการใหญเจาะตลาดกลุม High-end ที่ ยังไมมีใครทํา

จาก Palm Springs แตกแบรนด์มาเป็น The Urbana ได้อย่างไร ชื่ อ ของปาล ม สปริ ง รู จั ก กั น มานานว า เป น แบรนดบานระดับ High-end ซึ่งตอนนี้กลุม ลูกคาปัจจุบนั จะอยูท ร่ี ะดับกลางๆ ลงมา จึงได คิดสราง Sub-brand อยาง Urbana ขึ้นมา รองรับ กําหนดราคาขายเริ่มที่ 2 ลานกลางๆ ถึง 3 ลานกวาบาท เปนบานที่สะทอนบุคลิก ของคนรุนใหม ที่ชอบ Lifestyle ทันสมัย ใช ชีวิตตามแบบสังคมเมือง

46

แนวโน้มตลาดบ้านในเชียงใหม่

แนวคิดในการทํางานคืออะไร

แนวโนมจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะเชียงใหม มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักลงทุน ภาครัฐ ก็ตอ งใหการสนับสนุนอีกมากโดยเฉพาะระบบ คมนาคม เชน รถไฟความเร็วสูง การพัฒนา ระบบขนสงทัง้ สนามบิน รถไฟ รถโดยสารตางๆ อีกทัง้ ยังเปนศูนยกลางการศึกษา โรงพยาบาล ศูนยการประชุม และศูนยการคาที่สําคัญของ ภาคเหนือ

ถาพูดถึง Key Success ของเราก็คอื Location อันดับแรกที่เราเลือกคือทําเลตองอยูในเมือง เขาเมืองไดงาย ในภาพรวมเราเนนคุณภาพ ชีวิตที่ดีของผูอยูอาศัย เริ่มตั้งแตตอนวางผัง โครงการ ออกแบบบาน การคัดเลือกวัสดุ ไป จนถึงการบริการและบํารุงรักษาโครงการให อยูในสภาพดี สวยงามอยูเสมอ

AEC มีผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไร ทําใหตลาดโตขึ้นแนนอน ดวยสาธารณูปโภค ทีจ่ ะเกิดขึน้ หลายแหง ชาวตางชาติ ตางถิน่ จะ เขามาทําธุรกิจมากขึน้ ผูพ ฒ ั นาโครงการจะตอง ปรับตัวเพื่อสรางผลิตภัณฑใหมขึ้นมารองรับ ลูกคากลุมนี้ ซึ่งเราเองก็มีโครงการคอนโดมิ เ นี ย มใจกลางย า นธุ ร กิ จ บนถนนนิ ม มาน เหมินทดวยเชนกัน

จังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองของคุณ ผมวาเชียงใหมเปนเมืองที่ผสมผสานระหวาง วัฒนธรรม ธรรมชาติ ผูคนเปนมิตร อาหาร อรอย ภาษาเหนือก็ไพเราะ เปนสัดสวนทีล่ งตัว เมือ่ กอนแคมาเทีย่ วก็รสู กึ ชอบแลว ไมคดิ วาจะ ไดมาทําธุรกิจที่นี่แบบระยะยาว บานเปนทรัพยสนิ ทีม่ มี ลู คามากทีส่ ดุ อยางหนึง่ ของชีวติ ผูซ อ้ื ยอมคาดหวังจะไดรบั สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ซึ่งก็หนีไมพนไปจาก “ทําเล ดีไซน คุณภาพ และบริการ” หากตีโจทยการบานเหลานี้ได ความสําเร็จก็อยูไมไกลเกินเอื้อม นั่นก็คือ ความสําเร็จของโครงการ The Urbana ภายใตการดูแลของคุณอดิศักดิ์ นั่นเอง


(Closed: every Wednesday)

www.thesteakhousecm.com


Explore Chiangmai City

ชม ชิม ชิล@เชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวกันอย่างแพร่หลาย เสน่ห์ล้านนามีอยู่ทั่วทุกมุมเมือง พร้อมครบครันไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก และธรรมชาติที่รายล้อมอยู่รอบๆ ตัวเมือง ด้วยเหตุน้หี ลายคนจึงอยากจะ มาแอ่วเจียงใหม่ เมืองที่จะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ กินอาหารอร่อยๆ ท่องเที่ยวและเก็บภาพประทับใจ สูดอากาศเย็นสบายให้เต็มปอด ขอบอกว่ามาเที่ยวจังหวัดเดียวคุ้มเกินคุ้ม เพราะสถานที่ท่องเที่ยว ครบครันทุกสไตล์ท่คี ุณต้องการ

48


49


Living With Nature

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

QUEEN SIRIKIT BOTANIC GARDEN 50


ถ้าได้เดินทางไปท่องเที่ยวเส้นอําเภอแม่ริม แวะนํ้าตกแม่สา ปางช้างแม่สาเรียบร้อยแล้ว ที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่ ศึกษาธรรมชาติ ด้านพืชและภูมิทัศน์ ที่โดดเด่นมากของเมืองไทย

51


ใครมาเที่ยวที่นี่ถาไมไดขับรถมาเอง ทางสวน พฤกษศาสตรกม็ รี ถบริการให แตถา คนทีม่ าขับ รถมาเองก็ไมตองกลัวหลงเพราะเขามีแผนที่ นําทางใหเพื่อเปนไกดใหแวะตามจุดตาง ๆ จุดแรกที่ตองผานตามแผนที่ คือรานขายของ ที่ระลึกที่มีทั้งรานกาแฟและตนไมหายากไว จําหนายถาใครกลัวไมมขี องฝากก็แวะทีน่ ก่ี อ น เลย ตอมาจุดที่สองคืออาคารศูนยสารนิเทศ ซึ่งอาคารนี้เปนที่ในการจัดนิทรรศการทาง วิชาการดานพืช หรือถาใครอยากรูป ระวัติ ความเปนมาของสวนพฤกษศาสตรฯ ก็มี หองวีดีทัศนใหศึกษากอนจะไปที่อื่นตอ จากนั้นขับรถมายังเสนทางเศวตพิมานก็จะ

52

เห็นแปลงดอกบัวดิน บานสะพรั่งในหนาฝน และแปลงรวมพันธุไมดอกขาวอยูระหวาง เสนทางหนาสวนพฤกษ-ศาสตรฯ ไปยังกลุม อาคารเรือนกระจก มีพน้ื ทีป่ ระมาณกวา 40 ไร ปัจจุบันมีการปลูกพันธุไมดอกขาวจํานวน 120 ชนิด และมีแผนที่จะปลูกถึง 300 ชนิด ในอนาคต จุดที่สี่เปนจุดที่คนสวนใหญไม พลาดที่ตองแวะคือสวน ๗๗ พรรษาที่จัด แสดงพันธุไมหายาก เชน ปุยสาย เฉียงพรา นางแอ จันดง และจัดแสดงสวนสมุนไพร ไทยปลูกแยกประเภทและสรรพคุณทางยาไว ใหศึกษาจุดตอไปที่จะแวะถือเปนไฮไลทของ ที่นี่เลย คือกลุมอาคารเรือนกระจก เปนที่ รวบรวมพรรณไมทม่ี คี วามสวยงาม พืชทีม่ ี

คุณคาทางเศรษฐกิจพืชสมุนไพร และไมดอก ไมประดับประกอบดวยโรงเรือนใหญจดั แสดง พรรณพืชถาวร 4 โรงเรือนและโรงเรือนเล็ก แสดงพรรณพืชทัว่ ไป 8 โรงเรือนสภาพแวดลอม ภายในโรงเรือนไดรับการควบคุมที่เหมาะสม และทันสมัย ซึ่งสามารถปรับความชื้นการ หมุนเวียนอากาศและปริมาณแสงแดดได ตามที่ตอ งการ เสร็จจากกลุม เรือนกระจก เดินทางตออีกนิดถึงพิพิธภัณฑธรรมชาติ เปนแหลงรวบรวมสะสมวัตถุมีคา และจัด นิทรรศการใหการศึกษาตางๆ แกเยาวชน และบุคคลทั่วไป กอนจะถึงที่สุดทายระหวาง ทางเปน เสนทางวัลยชาติระยะทาง 800 เมตร ไดจัดปลูกพันธุไมเลื้อยชนิดตางๆ


'

DON T MISS

ไม่ควรพลาดเยี่ยมชม

เรือนจัดแสดงพืชทนแล้ง

แสดงพืชกลุมกระบองเพชร ที่มีถิ่นกําเนิดจากหลายสวนของ โลก ทัง้ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เปรู และบราซิล อาทิเชน ถังทอง กุหลาบหินแพนดา ศรนารายณ ใบกวาง เฒาหัวหงอก ปศาจ ทะเลทราย กุหลาบพุกาม เกลียวสมุทร ปรงเม็กซิกัน

เรือนจัดแสดงพรรณไม้น้าํ

แสดงพรรณไมนํ้ากวา 100 ชนิด โดยเนนเปนพันธุบัวของไทย และเสริมดวยพรรณไมนํ้า พืชสกุลขิง ขา คลา กลวย กก และพืชชุมนํ้าตางๆ เชน กลวย บัวสีชมพู มังคลอุบล สรอยกัทลี จงกลนี กกอียิปต

ของไทยไวกวา 250 ชนิดและวนเขาเสนทาง สวนรุกขชาตเพื่อชมแปลงรวมพันธุกลวย บอน ปาลม เฟรน แปลงขิง ขา ปรง และสน มีระยะทางอยูท่ี 600 เมตร สิน้ สุดการเดินทาง ที่เสนทางศึกษาธรรมชาตินํ้าตกแมสานอยสวนหิน เปนเสนทางเทาเดินเลียบไปตาม หวยแมสานอย ผานไปทางสวนหินซี่ง เปนเรือนรวมพรรณกลวยไมไทย ซึ่งมีพันธุ กลวยไมไทยแทจดั แสดงไวกวา 350 ชนิด ระยะทางประมาณ 300 เมตรเปนอันจบการ เดิน ซึ่งถาเปนคนที่ชอบเกี่ยวกับพรรณพืช ก็อาจใชเวลาถึงคอนวันในการเที่ยวที่นี่ แต ถาเปนคนทีช่ อบถายรูปก็คงจะไดรปู ดอกไม สวยๆ ไวโชวเพื่อนๆ อีกเพียบ

เรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้น

เปนโรงเรือนที่ขนาดใหญที่สุด มีพื้นที่ กวาง 1,000 ตร.ม. เรือนจัดแสดงกล้วยไม้และเฟิรน์ ความสูงที่ 35 เมตร จัดแสดง แสดงกลวยไมและเฟน และพืชอิง พืชวงศปาลม เฟรน พืชพื้นบาน อาศัยตางๆ โดยเนนกลวยไมไทย หายากและ พรรณไมเขตรอน เปนหลัก มีการตกแตงภายในเปน ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก อาทิ นํ้าตก และลําหวยที่มีนํ้าไหล เชน ดาหลาขาว ใบไมสีทอง ตลอดเวลา พืชที่แสดงเชน กระทือพิลาส ปาลมเจาเมือง วานเพชรหึง ฟามุย วานิลา ถลาง ปาลมบังสูรย ละอองดาว เฟรนแมลูกออน ดาหลาแดง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ Queen Sirikit Botanic Garden A: อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 T: 053-841-234 E: pr_qsbg@hotmail.com W: www.qsbg.org Open&Close: เวลาเปิดทําการ 08.30–17.00 น.ทุกวัน

53


Activity

X-CENTRE

กิจกรรมมันส์ๆ ของคนกล้าลอง

คนจํานวนไม่น้อยที่คิดว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ คือ การได้ไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติท่สี วยงาม และ สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวเท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่ายังมีที่เที่ยวที่สามารถเพิ่ม อะดรีนาลีนในเลือดได้ด้วย อย่าง X- Centre x-centre เปนสนามกีฬาในรมและกลางแจง แนวผจญภัยแหงแรกของจังหวัดเชียงใหม ที่รวมเอากีฬาเอ็กซตรีมโหดๆ มันสๆ ไว มากมาย ทั้งบันจี้จั๊มพ ออฟโรด บักกี้ เพนท บอล มอเตอรไซควบิ าก ดริฟทคารท โกคารท ชอรบบอล บันจี้จั๊มพ ถือไดวาเปนกิจกรรม แบบเอ็กซตรีมสปอรต กิจกรรมแรกที่เขามา ในไทยสําหรับคนที่ชื่นชอบความสูง รักอิสระ แบบสุดเหวี่ยงและกลาที่จะเลนกับความ กลัว ซึ่งที่นี่เปนที่แรกที่นําเขากีฬาประเภท

นี้ดวยความสูง ถึง 50 เมตร สูงเทากับตึก 25 ชั้น เจาแรกในประเทศไทย หลังจากนั้น X-Centre ไดพัฒนาเพิ่มกิจกรรม เอ็กซตรีมอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมจากหมู วัยรุน ไมวาจะเปน Go-Kart กิจกรรมของ คนที่ชอบกีฬาความเร็ว ชอบการประลอง ที่ยอมกันไมได หรือจะเปน Off Road Buggy ที่ทั้งเปยกและเลอะเหมาะ สําหรับผูที่ชอบความสมบุกสมบัน และ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหมๆอีกหลายอยาง ที่ X-centre เพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาซึ่งรับรอง วาใครที่มาที่นี่ตองมันสแนนอน หลังจากเลน กันจนเหนื่อยก็เกิดอาการหิวกันขึ้น มาที่นี่ก็ มี Sports Bar ที่มีเมนูอาหารที่หลากหลาย ไวใหเลือกตามใจชอบในบรรยากาศสบายๆ เพื่อนั่งพักผอนใหหายเหนื่อยกันอีกดวย

A: 816 หมู่ 1 ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 T: 053-297-700, 087-833-6655 E: sales@chiangmai-xcentre.com W: www.chiangmai-xcentre.com

55


Eating Out

เฮือนโบราณ บ้านฮิมปิง บรรยากาศอบอุ่น.. ใกล้ชิดธรรมชาติยามเช้า กับสายนํ้าปิงที่ไหลริน

เฮือนโบราณ บ้านฮิมปิง เชิญคุณมาผ่อนคลายอารมณ์ ไปกับบรรยากาศริมน้ําปิง ย้อนยุคไปสู่บรรยากาศล้านนา แบบคลาสสิก

ายในบานไมสักทองแบบเรือนไทยโบราณ อายุรวมรอยป ภัตตาคารหรูติดสายนํ้าปง แหงนี้ตั้งอยูเยื้องคายกาวิละ เหมาะอยาง ยิ่งที่จะนั่งดื่มด่ําบรรยากาศริมนํ้าพรอมลิ้ม รสชาติอาหารไทยและอาหารพื้นเมืองแบบ ลานนาที่มีใหเลือกมากกวา 200 เมนู รังสรรคจากพอครัว มากประสบการณ ระหวางมื้ออาหารเพลิดเพลินใจไปกับวง ดนตรีบรรเลงสดเพลงพื้นเมือง โฟลคซองคําเมือง เพลงไทยสากลยอนยุค และรวมสมัย บรรยากาศดีๆ บวกกับแสงไฟ สลัวภายในรานเสริมใหบรรยากาศดูโรแมนติกยิ่งนัก รานเปดตอนรับคุณดวยอาหารเชา พรอมกลิ่นหอมกรุนของ กาแฟสด ชา นํ้าผลไม และมุมเบเกอรี่ สวนมื้ออาหารคํ่าก็ กลายเปนมื้อแสนพิเศษไดดวยบรรยากาศยามเย็นและแสง อาทิตยแดงเรื่อๆ สองกระทบสายนํ้าปง ขับกลอมดวยจังหวะ ดนตรีแหงเมืองเหนือ ที่จะทําใหคุณประทับใจไมรูลืม เฮือนโบราณ บ้านฮิมปิง A: 71 ถนนเจริญประเทศ ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 T: 053 240 270, 053 260 239 F: 053 240 270 E: huanboran.himping@gmail.com W: www.antiquehousechiangmai.com Open&Close: เปิดบริการทุกวัน 08:00-24.00 น.

56


บรรยากาศละไมในมื้อพิเศษ ที่ W by Wanlamun

W by Wanlamun ร้านอาหารไทย และขนมสไตล์ฝรัง่ เศส อันดับต้นๆ ของเชียงใหม่ ร้านนี้ไม่ได้ขึ้นชือ่ เฉพาะขนมหวาน ที่สืบทอดความอร่อยมาจากร้านขนมเก่าแก่ของเชียงใหม่ ชื่อ “หวานละมุน” ซึ่งนักวิจารณ์เอ่ยปากชมเปาะเท่านั้น แต่อาหารไทยที่จัดเสิร์ฟมาในรูปแบบทันสมัย ก็ยังมีรสชาติ กลมกล่อมแบบเสน่ห์ปลายจวักแท้ๆ ไม่แพ้กัน

รียกนํา้ ยอยดวยปอเปย ะเวียดนามกุง สด ที่พิถีพิถันทั้งตัวปอเปยะและนํ้าจิ้ม เปรี้ยวหวานกําลังดี จานหลักที่ตอง แนะนําเปนขาวผัดมันกุงกระเทียม พริกไทย และโรตีมัสมั่นไก ที่หอม แตะจมูกตั้งแตตอนยกออกมาเสิรฟ และอยา ลืมเผื่อทองไวใหของหวาน เพราะคุณจะ เสียดายหากไมไดลิ้มลองเคกสไตลฝรั่งเศส ปดทายอาหารมื้อนี้

W by Wanlamun รีโนเวทจากบาน โบราณสไตลโคโลเนียล ตกแตงใหมดวยโทน สีขาว ใหความรูสึกอบอุน หวานละมุนสมชี่อ ใครอยากมีมื้อพิเศษกับคนรูใจในเมืองนารักๆ อยางเชียงใหมสักมื้อ รสมือที่ไมเปนรองใคร ของเชฟรานนี้ผสมผสานดวยบรรยากาศดีๆ จะทําใหคุณไมผิดหวัง

W by Wanlamun

A: 1 ถ.ช้างม่อย ซ.2 ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 T: 053 232 328 W: www.wanlamun .com FB: www.facebook.com/wbywanlamun Open&Close: เปิดบริการทุกวัน 11:30-22:00 น.

57


MIX RESTAURANT & BAR ส่วนผสมที่ลงตัว กับ concept อาหาร Stylish Fusion

มีคนลือกันว่าร้านมิกซ์ ที่ตั้งอยู่นิมมาน ซอย 1 เป็นร้านทีไ่ ม่ควรพลาดเป็นอันดับต้นๆ ของเชียงใหม่ ร้านอาหารบรรยากาศดี ตกแต่งสไตล์ Asian Contemporary โดยนําศิลปวัฒนธรรมจีน อินเดีย มาตกแต่งร้าน บริการอาหารไทย จีน ยุโรป รสชาติดั้งเดิมพร้อมเสิร์ฟในสไตล์ Modern Oriental Food ที่ทางร้าน คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด ใหม่ รวมถึงใส่ใจในขั้นตอนการปรุง โดยเจ้าของร้าน คุณจ้ํา ณริสสร สมสวัสดิ์ ซึ่งนอกจากจะเป็น food stylist ยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากนี้แล้วทางร้านยังมีทั้งโซน Outdoor และ Indoor ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกนั่งได้ตามความชอบ 58


5 คุณจํ้า ณริสสร สมสวัสดิ์ 5 ปลาไหลย่างกับอโวคาโดและเต้าหู้ญ่ปี ่นุ ราดซอสเทอริยากิ

อไดนั่งคุยกับเจาของราน มิกซ เชียงใหม เราถึงไดรู วาเจาของรานเปนนักคิด และครีเอทีฟตัวยงในเรื่อง ของอาหารแนวนี้ คุณจํ้า บอกวารานมีอาหารดีไซนนานาชาติราว 300 ชนิดในจํานวนนี้ครึ่งหนึ่งเปนอาหารไทย มี ค็อกเทลประมาณ 100 ชนิด เบียรจาก เยอรมัน เบลเยียม ไทย ลาวกวา 20 ชนิด ไวนและแชมเปญกวา 500 ขวด ราคาเริ่มตน ที่ 500 กวาบาทขึ้นไป นอกจากนี้มิกซ เชียงใหมยังเปนตนกําเนิดของรานมิกซทุก สาขา คุณจํ้าเปนคนคิดเมนูอาหารทั้งหมด ถึงมิกซจะเปนรานอาหารแนวฟวชั่นแต ทุกเมนูก็ไมทิ้งรสชาติเดิม ไมไดพัฒนาจน ลืมตนกําเนิดของรสชาติเกา อยางเมนูที่ คุณจํ้าทําใหเราดูวันนี้ แซลมอนยางซอส มะมวง เปนอาหารที่ยังคงรสชาติจัดจาน แบบนํ้าจิ้มซีฟูดของไทย แตทําใหกลมกลืน ดวยซอสมะมวงซึ่งความหวานกําลังดี ตาม

3 เนื้อสันใน ออสเตรเลียกับฟัวกราส์ ย่างราดซอสเห็ด พอร์ทาเบลโล

ดวยค็อกเทลสูตรพิเศษของรานที่ชื่อวา mix heaven ที่ดื่มแลวเหมือนขึ้นสวรรค พูดถึงกลุมลูกคาของรานก็หลากหลาย ดวย ราคาสบายกระเปาแตถานํามาเฉลี่ยก็คงไม เกินคนละ 200 บาท สวนทําเลที่ตั้งก็หางาย อยูในยานสุดฮิปอยางนิมมานเหมินทร แต ก็ไมพลุกพลานเพราะอยูสุดซอย 1 เลย ถา ใครจะมาชวงเทศกาลคงตองจองลวงหนากัน โตะเต็ม

Mix Restaurant & Bar

A: 36 ซ. นิมานเหมินท์ 1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 T: 081 472 9664, 089 433 2332 F: 053 216 878 FB: www.facebook.com/Mixcnx Open&Close: เปิดทุกวัน 11.00-14.00 น. และ 17.15-24.00 น.

59


LE CRYSTAL RESTAURANT ความคิดสร้างสรรค์สู่งานศิลป์เลิศรส Le Crystal ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสสวยหรูริมน้ําปิง มอบความประทับใจ แด่ลูกค้าด้วยฝีมือการปรุงโดยเชฟมากประสบการณ์ด้านอาหารจาก ประเทศอังกฤษ และทักษะที่ฝึกฝนมายาวนาน ในการสร้างสรรค์อาหารรส เลิศให้แก่ร้านอาหารและโรงแรมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจานหลัก เบเกอรี่ และของหวานนานาชนิด

L

e Crystal มอบความพิเศษแด ลูกคา โดยในทุกๆ 3เดือนทาง รานจะจัดเซทเมนูพิเศษตาม ฤดูกาลตางๆ เพื่อใหมีเมนูที่ หลากหลายสําหรับลูกคา ทุกเพศ ทุกวัย และสําหรับฤดูกาลนี้ เชฟของ Le Crystal ไดนําเสนอ Winter Set Dinner ที่มี Appetizer สุดพิเศษ อยาง Prosciutto-Wrapped Mozzarella, Tomato with Radish Salad and Pesto Drop ที่นํา Mozzarella สด พันดวย Parma Ham เสิรฟพรอม สลัด หัวผักกาดแดงและซอสใบโหระพา หรือจะ เปน Avocado and Goat Cheese Salad with Seared Prawn and Lime Dressing สลัด Avocado กับ Goat Cheese เสิรฟพรอมกุงยางราดดวยซอส มะนาว เพื่อเตรียมกระเพาะใหพรอมเขาสู เมนูหลัก

เชฟวัชระพงศ์ ล้อเลิศสกุล หรือ เชฟโก เชฟมือหนึ่งมากประสบการณ์จากต่างประเทศ ผู้สร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษของ Le Crystal

60

Main Course มื้อคํ่าเซทนี้ เอาใจคนรัก เนื้อยางโดยเฉพาะ กับเมนู Gratin Australian Beef Tenderloin with Tomato, Mozzarella, Fondant Potato and Martini Butter Sauce ที่ใชเนื้อสันในนํา เขาจาก Australian ชิ้นสวย หนากําลังดี โดยนํา Mozzarella และมะเขือเทศยาง ตามดวยชีสวางดานบนตัวเนื้อ แลวนําไป อบเพื่อใหชีสละลายเยิ้ม เสิรฟกับหนอไม

และมันฝรั่ง Fondant เคียงคูมากับ Martini Butter Sauce ไดสัมผัสรสเนื้อแบบ เต็มๆ เนื้อดีๆแบบนี้แนะนําใหทานคูกับไวน แดง รับรองถูกใจคนรักเนื้อแนนอน ของหวานตบทาย ทางรานแนะนํา Apple and Apricot Crumble ขนมที่รวมความ หอมหวานของแอปเปลและแอปริคอทกับ ความกรุบกรอบของแปงครัมเบิลไวดวยกัน ความกรอบของแปงครัมเบิลกับเนื้อนุมหอม หวานของผลไมแคฟังก็นาทานแลว

Le Crystal Restaurant

A: 74/2 ถ.สายป่าตัน เลียบแม่น้าปิ ํ ง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 T: 0 5387 2890-1 E: info@lecrystalrestaurant.com W: www.lecrystalrestaurant.com FB: www.facebook.com/ Le Crystal Restaurant


EL PATIO

WINE&PINTXOS

A night๋ of pleasure

เมื่ออาทิตย์ลาลับขอบฟ้าก็คว้ากระเป๋าก้าวเท้าสู่สีสันยามค่ําคืน ที่ต่างออกไปยังซอยนิมมานเหมินทร์ 11 ซอยนี้ไม่ได้มีแค่ ร้านอาหารร้านกาแฟ และผับเท่านั้นเพราะถ้าคุณอยากสัมผัส บรรยากาศ hang out แบบใหม่ๆ กลิ่นอันน่ารื่นรมย์ของไวน์ และพินโชห่ อมๆ จะพาคุณไปพบกับ El Patio สแปนิชไวน์บาร์ เปิดใหม่สุดชิค ที่รอให้คุณเข้าไปผสานเสียงหัวเราะเฮฮาในบรรยากาศ ที่เป็นกันเองของบรรดาคนรักไวน์แบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตอง

าคารสองชั้ น บรรยากาศไม ต า งจากบ า นของชาวสเปน ต อ นรั บ คุ ณ ด ว ยบรรยากาศ สบายๆ เปนกันเอง เสียงเพลง และเสี ย งพู ด คุ ย ของกลุ ม คน หลากหลายที่ นั่ ง สั ง สรรค กั น ทั้ ง ภายในร า น และบริเวณสวนเปดโลงที่อยูดานใน จุดเดน ของร า นนี้ คื อ ความเชี่ ย วชาญเรื่ อ งไวน ข อง คุณ Christian Wuzel เจาของราน ที่มี โรงงานผลิตไวนชั้นเยี่ยมในสเปนและนําเขา มายังเมืองสําคัญๆ ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ไ วน ที่ นํ า เข า มาเสิ ร ฟ ในร า นก็ คั ด เลื อ กอย า งพิ ถี พิ ถั น จากแหล ง ผลิ ต ไวน คุณภาพยอดเยี่ยมทั่วโลกกวา 200 ชนิด ให คุณจิบคูกับศิลปะแหงอาหารขนาดจิ๋วอยาง พินโช (Pintxos) ฟงเกอรฟูดแบบสเปน รั ง สรรค โ ดยฝ มื อ เชฟหนุ ม นั ก เดิ น ทางที่ สรางสรรคอาหารทุกคําดวยใจรัก ซึง่ El Patio เปนไวนบารในเชียงใหมที่เสิรฟพินโชเปน แหงแรก หรือจะเลือกสัมผัสรสชาติหลากหลาย ของไวนที่เสิรฟแบบไวน บาย เดอะ กลาส (wine by the glass) ทีม่ ใี หเลือกกวา 15 ชนิด และทุกคืนวันพฤหัสบดียงั มาสนุกกับบรรยากาศ Paella&Dj Party ที่มี Paella หรือขาวผัด ทะเลแบบสเปนใหสั่งเปนเมนูพิเศษไดดวย

บรรยากาศเยี่ยม อาหารเยี่ยม และไวน คุณภาพเยี่ยม เปน 3 คําจํากัดความสําหรับ El Patio สแปนิชไวนบารหนึ่งเดียวในยาน แหงความบันเทิงกลางเมืองเชียงใหม จุดนัด พบยามราตรีบรรยากาศใหมทไี่ มมใี ครเหมือน

El Patio Wine & Pintxos

A: ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 11 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ T: 052 089 377 W: www.elpatiochiangmai.com

61


CUISINE

DE GARDEN

เสิร์ฟความอร่อยผสาน สไตล์ Asian fusion food

อิ่มอร่อยแบบไม่ซ้าํ ใครที่ร้าน Cuisine de Garden ร้านอาหารเทรนด์ใหม่ ที่เสิร์ฟอาหารสไตล์ Asia Fusion ผสมผสานศิลปะและอาหารจากหลากหลาย วัฒนธรรม สร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ๆ มานําเสนอในรูปแบบ Modernist Cuisine ที่แปลกใหม่และลงตัว

ชั

กชวนคนรูใจไปเปลี่ยนมื้อคํ่า ที่ธรรมดาใหเปนมื้อพิเศษไดที่ Cuisine de Garden ที่เชฟ และทีมงานใสใจและความสนุก ลงไปในการรังสรรคเมนูแปลกใหม คัดสรร วัตถุดิบคุณภาพโดยเฉพาะผักพื้นเมือง ตามฤดูกาล ที่นาสนใจคือเชฟนําเทคนิค Sous Vide cooking ที่กําลังไดรับความ นิยมมาใช ชวยใหรสสัมผัสของอาหารนุม ละมุนลิ้น ลูกเลนที่เชฟใสลงไปในแตละเมนูได แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ (Nature Inspired Cuisine) อยางเชน Coast to Coast ที่เสิรฟหอยเชลลฮอกไกโดราด ดวยซอสมะเขือเทศและโฟมมะนาวมาใน เปลือกหอยทําจากแปงทานไดจริง และ The Nest ที่แปลกตากับการนําดอกผัก กาดมารองรับไขไกที่ทําใหสุกดวยเทคนิค Sous Vide ดานลางสุดของจานเปนไกฉีก และหมี่กรอบ มาถึง Vermillion ที่ไมควร พลาดกับรสชาติแทๆ ของเนื้อเปดที่ปรุง สุกพอดีดวยเทคนิค Sous Vide เชนกัน นอกจากอาหารเลิศรส ที่นี่มีไวนหลาก หลายใหคุณเลือก หรืออยากจิบม็อคเทล แบบไรแอลกอฮอลก็มี Orange Martini ที่แนะนําใหลอง ปดทายดวยของหวาน

62

เบา เบา อยางครีมบูเลใบเตย (Pandanus Crème brûlée) ก็ปดทายมื้อ อาหารของคุณไดอยางสมบูรณแบบ Cuisine de Garden ตกแตงภายในราน อยางสบายๆ เปนกันเอง คุณสามารถพูด คุยแลกเปลี่ยนความรูดานอาหารกับเชฟ และทีมงานฝมือได นอกจากนี้ระหวาง รับประทานอาหารคุณอาจไมสามารถ ละสายตาจากครัวแบบเปดที่เผยใหเห็น กระบวนการทําอาหารและเทคนิคตกแตง จานก็เปนได Cuisine de Garden

A: 99 หมู่ 11 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 T: 081 774 1479 E: cuisinedegarden@gmail.com W: www.cuisinedegarden.in.th FB: www.facebook.com/cuisinedegarden Open&Close: เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ 17:30-22:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)


SHIRAYURI RESTAURANT

อร่อยอย่างต้นตํารับที่ Shirayuri

Shirayuri อีกระดับของร้านอาหารญี่ป่นุ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 โดดเด่นด้วยรสชาติแบบฉบับเดียวกับต้นตํารับ แดนอาทิตย์อุทัย ด้วยวัตถุดิบที่ส่งตรงจากญี่ป่นุ ทุกเมนู ทุกคํา จึงสดใหม่ เต็มปากเต็มคํา ทั้งซูชิ ซาซิมิ เนื้อมิยาซากิ และตื่นตากับลีลาเชฟที่ โชว์การทําเทปันยากิเต็มรูปแบบ หากนึกถึงอาหารญี่ป่นุ รสชาติแท้ๆ Shirayuri จะไม่ทําให้คุณผิดหวัง

S

hirayuri เรียกไดวาเปนรานที่ เสิรฟเมนูอาหารญี่ปุนไดอยาง หลากหลายมากที่สุดรานหนึ่งใน เชียงใหม ไมวาจะเปนครัวรอน ที่มีใหเลือกทั้งอุดง ราเม็ง และ โซบะ ครัวเย็นที่อุดมไปดวยซูชิ และซาซิมิ สดใหม ใครชอบกลิน่ หอมๆ ของอาหารปง ยาง ครัวเทปันยากิของที่นี่ไมเปนรองใคร เรียกวา นั่งเกาะติดหนาเตาดูลีลาการปรุงเพลินๆ ไม นานก็ไดชิมเทปันยากิรอนๆ จากฝมือการ ปรุงของเชฟมือฉมัง หัวใจความอรอยอยูที่วัตถุดิบ อาหารทะเลมี ใหเลือกทั้ง ปลาโทโร ปลามากุโร ปลามาได ปลาฮามาจิ ปลาซาบะ ปลาแซลมอน ปลาทูนา กุงหวาน และปลาหมึก ในบางชวงจะมีปลา ตาตามิ และหอยอาวาบิ เปนเมนูพิเศษอีก ดวย พูดถึงเมนูพิเศษพลาดไมไดกับ TEPPAN MIYAZAKI SET เนื้อวัวคุณภาพเยี่ยม จากญี่ปุนที่นุมละมุนลิ้นเหมือนละลายไดใน ปาก สวนเมนูอื่นอยาง SASHIMI SPECIAL, TEMPURA MORI, STRAWBERRY ROLL และเมนูอื่นๆ อีกหลากหลายก็การันตีไดวา ปรุงจากวัตถุดิบที่สดใหมเพื่อใหไดรสชาติ ยอดเยี่ยมที่สุด

มองหารานนี้ใหสังเกตปาย “แยกก็อตซิลลา” และหุนก็อตซิลลาที่อยูหนาราน เปนเรื่องเลา สนุกๆ ที่เจาของรานบอกมาวาเพราะวัตถุดิบ ในรานสดเหมือนก็อตซิลลาซึ่งอาศัยอยูในนํ้า นําขึ้นมาฝากจากใตทะเลลึก อยากรูวาสด มากแคไหนตองลองไปดวยตัวเอง Shirayuri

A: 13 นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 T: 053 222 443, 089 852 7899 E: info@shirayurirestaurant.com W: www.shirayurirestaurant.com Open&Close: เปิดบริการทุก วันอังคาร-วันอาทิตย์ 11:00-14:00 น. และ 17:00-23:00 น. (ปิดวันจันทร์)

63


Coffee Time

DOI CHAANG COFFEE HOUSE กาแฟระดับ World Class Speciality Coffee

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีร้านกาแฟมากที่สุดเมืองหนึ่ง ด้วย บรรยากาศสุดชิล ชีวิตที่ไม่เร่งร้อน การได้น่งั ละเลียด กาแฟรสเข้มข้นกลมกล่อม หอมกลิ่นกาแฟแท้จึงเป็น ช่วงเวลาที่ช่างเป็นสุข กาแฟคุณภาพคับแก้วตามที่ว่านี้ ลิม้ ลองได้จากแบรนด์ “ดอยช้าง” คุณภาพจากยอดดอย สูค่ นเมือง ซึง่ ในเมืองเชียงใหม่กม็ ี ดอยช้าง คอฟฟีเ่ ฮาส์ คอยให้บริการคุณอย่างสะดวกสบายเช่นกัน

าแฟดอยชางเปนที่ยอมรับกัน ไปไกลถึงระดับโลก สาเหตุที่ กาแฟดอยชางกาวขึ้นสู World Class Speciality Coffee เริ่มตั้งแตการปลูก บนที่สูงถึง 1,200 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ไรกาแฟจึงไดไปตั้งอยูบนดอยชาง อําเภอ แมสรวย จังหวัดเชียงราย กาแฟดอยชาง เปนเมล็ดกาแฟพันธุอราบิกาจากแหลงเพาะ ปลูกเดียวกันทั้งหมด (100% Arabica Single Origin) เก็บดวยมือทุกเมล็ด ผลิตดวย กรรมวิธีพิถีพิถันปราศจากสารเคมีใดๆ คัดเฉพาะเมล็ดกาแฟที่ไดมาตรฐานนํามา คั่วดวยเครื่องกาแฟคุณภาพระดับโลก

64

“BRAMBATI” โดยผูช าํ นาญการคัว่ เอกลักษณ เฉพาะตัวของกาแฟดอยชางที่คุณจะได สัมผัสในจิบแรกก็คือความหอมตามธรรมชาติ และรสชาติเขมขน กลมกลอมลงตัวแบบ กาแฟชั้นดี ที่สําคัญกระบวนการปลูกบน พื้นที่สูงชวยใหปริมาณคาเฟอีนของกาแฟ ดอยชางมีเพียงแค 1.02% สามารถดื่มได หลายถวยตอวันโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ Doi Chaang Coffee House ยังมี ผลิตภัณฑจากดอยชางใหเลือกซื้ออีกดวย Doi Chaang Coffee House

เชน กาแฟบรรจุถุงสูตรตางๆ อยาง Doi Chaang Wild Thai Civet, Coffee Doi Chaang Peaberry, Doi Chaang Organic Whole Bean Premium, Doi Chaang Whole Bean Premium และ พิเศษกับ Doi Chaang Decaf Coffee กาแฟไรคาเฟอีนทีเ่ อาใจคนรักกาแฟ แตไมรกั สารคาเฟอีน วางเมื่อไหรก็แวะมาเปนคอ กาแฟขาประจําของ Doi Chaang Coffee House ไดเสมอ

T: 053 271 342 (สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า ชัน้ 1 ทางเข้าฝั่ง Northern Village) 053 215 698 (สาขาโครงการ ROOMS ถ.นิมมานเหมินท์) 053 850 496-8 (สาขาอาคารทวีพรรณ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่–ลําปาง) E: doichaangcoffeehouse@gmail.com W: www.doichaangcoffeehouse.com FB: www.facebook.com/doichaangcoffeehouse


เฮือนทอง คอฟฟี่เฮ้าส์

RAWEE WAREE LUXURY HOTEL

จิบกาแฟริมโค้งนํ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งริมนํ้าปิง สําหรับช่วงเวลาที่ต้องการความสุขสงบอย่างแท้จริง เฮือนทอง คอฟฟีเ่ ฮ้าส์ ชวนคุณหลีกเร้นจากโลกภายนอก มาดื่มด่ํากับรสชาติกาแฟที่กรุ่นกลิ่นหอม ตรงโค้งน้ําที่สวยที่ีสุดแห่งหนึ่งริมแม่น้ําปิง ที่ซึ่งสามารถปล่อยอารมณ์ ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติริมสายน้ําเหนือเนินหญ้าเขียวขจี ท่ามกลาง บรรยากาศล้านนาอันหรูหราของ โรงแรม รวี วารี ลักชูร่ี

ฮือนทอง คอฟฟเ ฮาส ใหคณ ุ รูส กึ พิเศษ กวาใครดวยเอกลักษณการเสิรฟ กาแฟ มาในชุดถวยกาแฟหรูหรา คอลเลคชัน่ ใหมลาสุดจาก Hermes ที่เขากันได ดีกับกาแฟรสเลิศที่ชงดวยเมล็ดกาแฟ ชั้นดีของกาแฟดอยตุง ยามบายเหมาะเปน สถานที่นัดจิบนํ้าชา เพลิดเพลินกับชุด Afternoon Tea Set ปกติชุดละ 600 บาท ตอ 2 ทาน ที่เบเกอรี่ชิ้นกะทัดรัดอยาง แซนดวิช ทารตผลไม และเคกจัดวางมา ในชั้นวางอยางนารัก ยิ่งไดจิบ Rose Bud Tea คูกันดวยแลว กลิ่นกุหลาบแรกแยม ออนๆ ที่หอมติดปลายจมูกก็ทําใหชื่นใจ เปนที่สุด นอกจากนี้มีเมนูของหวานที่ไม ควรพลาดดวยเชนกัน อาทิ Ice nougat ice cream with rasberry sauce และ Warm Chocolate ช็อกโกเลตขนอุนๆ ที่

เสิรฟพรอมไอศกรีมวนิลากลมกลอมลงตัว เฮือนทอง คอฟฟเฮาส เปดบริการตั้งแตชวง สายไปจนถึงคํ่า Highly recommend เลย วาการไดนั่งบนเนินหญาริมสายนํ้า อาบแสง ระเรื่ อ ของอาทิ ต ย ย ามเย็ น ที่ ย อแสงจนลั บ ขอบฟา จะเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ เลยทีเดียว เฮือนทอง คอฟฟี่เฮ้าส์ โรงแรม รวี วารี ลักซูรี เชียงใหม่ A: 211 หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 T: 053 110 555, 053 110 833-34 F: 053 110 898 E: info@raweewareehotel.com W: www.raweewareehotel.com Open&Close: เปิดบริการทุกวัน 09:30-21:00 น.

65


Spa Time

“THE OASIS SPA”

มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ล้านนาสปา มาตรฐานระดับสากล

DISCOVER THE ULTIMATE THAI LANNA SPA EXPERIENCE 66


มอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้ตัว คุณเอง ด้วยประสบการณ์สุดพิเศษ ที่ THE OASIS SPA เดย์สปาชั้นนํา มาตรฐานสากลที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ แห่งล้านนาสปา ได้รับการยอมรับใน ฐานะหนึ่งในสปาที่ดีท่สี ุดของประเทศ เพียงแรกสัมผัสก็รู้สึกถึงความแตกต่าง ของการผสมผสานศาสตร์แห่งสปา ตะวันออกและตกวันตกเข้าไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว เป็นสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพ และผิวพรรณอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น สัมผัสได้เฉพาะที่ THE OASIS SPA เท่านั้น

การนวดแตละแบบจะใหความรูสึกผอนคลาย ที่มีจุดเดนตางกันไป สําหรับ Signature ของ THE OASIS SPA เชน King of Oasis Spa Signature Massage ชวยบรรเทา อาการลาและปวดตึงกลามเนื้อ Queen of Oasis Signature Massage ผสมผสาน การบําบัดแบบสวีดชิ กับอโรมาเทอราป Oasis Four Hand Massage และหินรอน (Hot Stone) หรื อ การนวดสี่ม ือ ต้น ตํา รับของ โอเอซิสสปา ชวยคืนความสมดุลและมีชีวิต ชีวา จุดเดนของการนวดสี่มือคือการบําบัด รางกายไดอยางรวดเร็ว ทําใหรูสึกสบาย ปลดปล อ ยเป น อิ ส ระจากความเครี ย ดและ ออนลาทั้งปวง The Voyage of Golden Lanna การนวดที่ผสมผสานสุนทรียศาสตร ดานดนตรีบําบัด ระหวางการนวดจะคลอดวยเสียงเพลงที่โอเอ ซิสสปาไดประพันธขึ้นเพื่อความผอนคลาย อยางลึกซึ้งไปกับความงามของธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ดวยสปาลานนาแบบองครวม เทอราปสสองคนจะคอยๆ นวดดวยนํ้ามันลง ทองคําบริสทุ ธิ์ นวดเปนจังหวะดวยนํา้ หนักเทาๆ กัน ทานวดออนชอยพรอมเสียงของดนตรี ลานนาประยุกต ชวยใหจิตใจมั่นคง สงบ ผอนคลาย และเพิ่มพลังชีวิต ที่ THE OASIS SPA พนักงานผูใหบริการ ทุกคนจะตองผานการอบรมจากโรงเรียนไทย โอเอซิสสปาอันมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวทุก สาขาทั่วประเทศไมวาจะเปน กรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเก็ต และพัทยา จึงวางใจไดวา เมื่อใดก็ตามที่คุณถวิลหาการกลับคืนสูความ สมดุลตามธรรมชาติ ที่ THE OASIS SPA ก็ พรอมปรนนิบัติคุณเสมออยางมืออาชีพ THE OASIS SPA A: 4 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 T: เชียงใหม่ 053 920 111 กรุงเทพฯ 02 262 2122 ภูเก็ต 076 337 777, พัทยา 038 364 070 W: www.oasisspa.net เวลาเปิดจอง ทุกวัน 8:30-20:00 น.

THE OASIS SPA 3 BRANCHES AT CHIANGMAI Oasis Spa ChiangMai Oasis Spa Lanna Oasis Spa Baan Saen Doi

67


NAKARA SPA

WELLNESS FROM WITHIN

นคราสปา ตั้งอยู่ในโรงแรม ปิง นครา บูติค โฮเทล แอนด์ สปา เป็นศูนย์กลางสปาอายุรเวทสําหรับสุขภาพและการผ่อนคลายสุขภาพแบบองค์ รวมแบบอินเดียดั้งเดิม โดดเด่นในการตกแต่งที่เรียบแต่หรู สะท้อนกลิ่นอายสปา แห่งเอเชีย โดยคุมโทนสีน้ําตาลขรึม บริเวณทางเดินด้วยกลีบสีเหลืองของดอก ดาวเรืองที่ประดิดประดอยโรยเป็นรูปศิลปะที่อ่อนช้อยน่าประทับใจ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ําใคร

ที่น่ีมีทรีตเมนทหลากหลายรูปแบบใหคุณได เลือกสรร ซึง่ ลวนเปนการบําบัดทีม่ พี น้ื ฐานมา จากธาตุ 3 อยาง เนนการสรางและรักษาความ สมดุลของพลังงานชีวิตภายในตัวเรามากกวา มุง เนนทีอ่ าการของแตละบุคคล ปรับสมดุลพลัง ทีต่ า นกันคือ ไฟ (ปตตะ) ลม (วาตะ) และนํา้ (กผะ) มีการบําบัดดวยนํา้ มันสมุนไพร ทัง้ การ เทนํ้ามันอุนๆ บนศีรษะ และการนวดดวย เครื่องหอมไปตามเสนตางๆ ของรางกาย เพื่อคลายความตึงเครียดของกลามเนื้อ 68

เป ด ประสบการณ ส ปาเพื่ อ สุ ข ภาพอย า งมี เอกลักษณ ในบรรยากาศที่อบอวลดวยกลิ่น ดอกไมและเครื่องหอมนานาชนิด ทั้งจากพืช พรรณตามธรรมชาติ และนํ้ามันหอมซึ่งปรุง แตงดวยตนตํารับเฉพาะของ “นคราสปา” คลอเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆ สบายสไตล ลานนา เพื่อใหผูใชบริการไดพักผอนอยาง ผอนคลายเปยมสุข

Nakara Spa A: 135/9 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 T: 053 252 101 F: 053 252 111 E: info@nakaraspa.com W: www.nakaraspa.com Open&Close: เปิดบริการทุกวัน 10.00- 22.00 น. (รับนัดลูกค้าคิวสุดท้ายเวลา 20.00 น.)


THE SPA RESORT CHIANG MAI LOOK BETTER, FEEL STRONGER AND LIVE LONGER

24 ชั่วโมงในหนึ่งวันมีภารกิจให้ทําตั้งมากมาย จนการดูแลสุขภาพกายและใจเป็นเรื่องที่หลายๆ คนอาจมองข้าม ดังนั้นเราขอเวลาแค่ไม่ก่นี าที ให้คุณถอยออกมาจากภารกิจเหล่านี้ แล้วลอง ถามตัวเองดูสิว่า “ถึงเวลามอบรางวัลแด่ชีวิตแล้ว หรือยัง” ถ้ามีเสียงตอบกลับมาว่า “ใช่” แล้วล่ะก็ รีบทิ้งสีสันฉูดฉาดของสังคมเมืองมาเยือนดินแดน ท่ามกลางหุบเขาอันแสนสงบ ที่ The Spa Resort เตรียมของขวัญอันแสนบริสุทธิ์ไว้รอต้อนรับคุณ ทั้งกายและใจ จากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 27 กิโลเมตร ตามเสนทางสายเชียงใหม-ฝาง The Spa Resort เรนกายอยูอยางเงียบสงบบนหุบ เขาเขียวขจี ถนนสายเล็กๆ จะพาคุณคอยๆ หางไกลจากสังคมเมืองทีเ่ ต็มไปดวยมลพิษคืน สูธรรมชาติอันสงบงามของหมูบานแสนนารัก ในอําเภอแมริม The Spa Resort ที่พักซึ่ง เรียกไดวาเปน First Health Destination in Thailand

The Spa Resort เกิดขึ้นจากความสนใจใน ดานสุขภาพของ Mr. Guy Hopkins ผูเปน เจาของ สาขาแรกเปดใหบริการที่เกาะสมุย (The Spa Resort Samui) เนนโปรแกรม เพื่อสุขภาพแบบ Health Resort ตาม แนวคิด Look better, Feel Stronger and Live longer โดยแขกที่มาพักจะไดความรู เกี่ยวกับเรื่องวิธีการดูแลตัวเองอยางไรใหที่มี ชีวิต ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พื้นที่มากกวา 80 ไรของ The Spa Resort แบงเปน 3 สวนหลัก โซน Residence มี บานและที่ดินใหครอบครอง (Villa owner) และเชาอยูในระยะยาว (Long rental) ใน สังคมแบบ Healthy community ในโซน Resort มีบริการบานพัก รานอาหาร และ สปา นอกเหนือจากนัน้ เปนโซนออรแกนิกฟารม ปลูกพืชผักผลไมไวเปนวัตถุดิบในหองอาหาร

The Spa Resort ที่เชียงใหมโดดเดนในดาน โปรแกรมลางพิษ เพื่อดูแลสุขภาพตามหลัก The five habits to longevity ที่ชวยลาง พิ ษ ให ร า งกายและจิ ต ใจด ว ยการใช อ าหาร Raw food จากหองอาหาร Radiance และกิจกรรมที่ควบคุมดูแลโดยผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีคอรสฝกหายใจพรอมทั้งออก กําลังกายดวยโยคะทามกลางวิวพาโนรามา

ในบรรยากาศเปดโลงที่ Cloud 9 Sala ฝก ใจใหสงบดวยการทําสมาธิ นวดผอนคลายที่ Bamboo Spa และอบซาวนาลางพิษพรอม คืนความกระปรี้กระเปรา จะดีแคไหนหากวันพักรอนตอไป คุณเลือกให The Spa Resort เติมความสดชื่นดวย สุนทรียแ หงการพักผอนเพือ่ สุขภาพ ทามกลาง กลิ่นอายธรรมชาติอันบริสุทธิ์แหงเมืองเหนือ หากที่ผานมาชีวิตคุณถูกใชไปอยางคุมคา ก็ถึงเวลาคืนกําไรใหกับชีวิต The Spa Resort Chiang Mai A: 165 หมู่ 4 ต.ห้วยไทร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 T: 053 920 888 F: 053 920 800 E: info@thespachiangmai.com W: www.thesparesorts.net FB: www.facebook.com/TheSpaResorts

69


HUERN KEAW SPA RAWEE WAREE LUXURY HOTEL

THE ULTIMATE EXPERIENCE OF PEACE AND TRANQUILITY เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับวันพักผ่อน ณ “เฮือนแก้วสปา” บริการสปาและทรีทเม้นท์สุดหรู เหนือระดับ ของโรงแรม รวี วารี ลักชูรี โรงแรมหรู 5 ดาวแบบล้านนาบูติค พร้อม บริการคุณด้วยสปาและทรีทเม้นท์อันเป็น เอกลักษณ์ในแบบล้านนาแท้ เพื่อประสบการณ์ ที่สุดแห่งการบํารุง บําบัด และผ่อนคลาย โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผสานความ เชี่ยวชาญของเทอราพิสที่ปรนนิบัติคุณด้วย ความนุ่มนวลและเอาใจใส่อย่างเป็นเลิศ

เลือกผอนคลายไปกับโปรแกรมหลากหลาย ทัง้ นวดแผนไทยโบราณ ประคบสมุนไพร นวด อโรมา ขัดผิวดวยเกลืออโรมา ขัดผิวดวยกาแฟ ทีค่ นรักกาแฟจะชืน่ ชอบเปนพิเศษ นวดแบบ สวีดชิ เพือ่ ผอนคลายความตึงเครียด หรือนวด หนาโดยใชผลิตภัณฑของ Jurlique จาก ธรรมชาติทเ่ี หมาะสําหรับผิวแพงา ย และวารี บําบัดที่นอกจากผอนคลายยังเติมพลังความ 70

สดชื่นใหจิตใจจากกลิ่นดอกไมหอมเมืองรอน ไดเปนอยางดี ในออมโอบของกลิ่นอายสถาปัตยกรรมลาน นาหรูหราทีผ่ สานเขากับศิลปะลานนาไทลือ้ ได อยางลงตัวของเฮือนแกวสปา คุณจะรูสึกราว กั บ ว า ได ผอ นอารมณ ไ ปในท า มกลางสรวง สวรรคของดินแดนลานนาอยางแทจริง

เฮือนแก้วสปา โรงแรม รวี วารี ลักซูรี เชียงใหม่ A: 211 หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 T: 053 110 555, 053 110 833-34 F: 053 110 898 E: info@raweewareehotel.com W: www.raweewareehotel.com


Shopping

By

PARISARA แต่งบ้านสวยได้ง่ายๆ พร้อมจัดส่งถึงมือคุณ

ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม ก็เลือกของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์โดนใจได้ที่ By PARISARA ตั้งอยู่ใน บ้านถวาย ย่านค้าขายงานหัตถกรรมตกแต่งบ้านอันลือชื่อ ของจังหวัดเชียงใหม่ Showroom ที่บ้านถวายมีตัวอย่าง ของแต่งบ้านทําจากไม้อย่างเช่น โคมไฟ แจกัน ที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้และหวายเทียม

สิ

นคาของ By PARISARA ที่ไดรับความนิยมมากเปน พิเศษคือเฟอรนิเจอรจากหวายเทียม เปนงาน Handmade ที่มีคุณภาพ คงทน เหมาะสําหรับใช ทัง้ แบบ Indoor และ Outdoor ทางรานมีโรงงานรับ ผลิตตามตองการ ไดมาตรฐานสงออกไปยังลูกคาทัง้ ใน ประเทศและตางประเทศ โดยมีเจาของรานเปนผูค วบคุมทุกกระบวน การผลิตอยางใกลชิด มั่นใจไดวาสินคาทุกชิ้นที่สงถึงมือลูกคาจะมี คุณภาพสูงสุด ลูกคาหลักจึงเปนกลุมโรงแรม รีสอรต ภัตตาคาร รานอาหาร รานกาแฟ และบานจัดสรรชั้นนําหลายแหง ที่เลือก ให By PARISARA ผลิตแบบ Made by order และจัดสงไปยัง สถานที่ชั้นนําตางๆ ทั่วประเทศและทั่วโลก ทั้งในเชียงใหม ภูเก็ต กรุงเทพฯ ตางประเทศ อาทิ สวิสเซอรแลนด สวีเดน ฮอลแลนด เยอรมนี แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา เปนตนดีไซนใหมในชวงนี้ By PARISARA นําเสนอโซฟาแบบ Half moon set จากหวายเทียม ที่กําลังไดรับความนิยมมาก และสินคาทีไ่ ดรบั ความนิยมตลอดกาล คือ เกาอีส้ านจากวัสดุธรรมชาติรูปไข เกๆ นั่งสบาย เฟอรนิเจอร อื่นอยางเชน โตะรับประทานอาหาร ตู เตียง รวมถึง Sun bed ก็ มีใหเลือกไมซํ้าใคร เพราะเสนหวายเทียมสามารถออกแบบใหเปน สีตางๆ และนํามามาสานไดตามตองการ ใครมีดีไซนสวนตัว หรือ อยากใหออกแบบใหม By PARISARA ก็พรอมสรางสรรคใหโดน ใจคุณไดเสมอ By PARISARA A: Showroom โซน 3 บ้านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ที่อยู่โรงงาน บ้านสันทรายพัฒนา ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230) T: 053 434 471, 08 9851 6207, 08 17165878 F: 053 434 471 E: info@byparisara.com, simpleris@gmail.com W: www.byparisara.com

71


Now Living Chiang Mai  
Now Living Chiang Mai  

Happy Holiday Home

Advertisement