Page 1


Radosna Szkoła Ak­tyw­ne, po­my­słowe, cie­ka­we świa­ta – takie są nasze dzie­ci. In­ten­syw­nie wy­ko­ rzystu­ją każdą se­kun­dę swo­je­go dnia, aby po­zna­wać, do­świad­czać i od­kry­wać, to co nowe i fa­scy­nu­ją­ce. Pełne spon­ta­nicz­nej ra­do­ści i eks­presji, cią­gle w ruchu, pra­gną spraw­dzać swoje moż­li­wo­ści i roz­wi­jać za­ in­te­reso­wania. Warto więc do­łożyć wszel­ kich sta­rań, aby szko­ły, w któ­rych spę­dza­ją i­stot­ną część swo­je­go dnia, były miej­scami moż­li­wie naj­le­piej wspie­ra­ją­cy­mi ich pełny, wie­lo­wy­mia­rowy roz­wój. Takie wła­śnie wy­zwa­nie, zwią­za­ne z a­ran­ żo­waniem szkol­nych prze­strzeni w miej­sca za­pew­niające każ­de­mu dziec­ku opty­mal­ny roz­wój psy­cho­fi­zycz­ny i dobre, ra­do­sne sa­ mo­poczu­cie, po­dej­mu­je rzą­do­wy pro­gram Ra­do­sna Szko­ła – kra­ina spraw­no­ści i zdro­wia. Szkolna świetlica Dziec­ko prze­by­wa­ją­ce w szko­le dzie­li swój czas mię­dzy obowiąz­kowe za­ję­cia e­du­ ka­cyj­ne oraz za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne, które sta­no­wią jego fak­tycz­ny czas wolny. Po ty­ po­wych za­ję­ciach w kla­sie, mały czło­wiek może wresz­cie sa­mo­dziel­nie pla­no­wać swój czas i po­dej­mować formy ak­tyw­no­ ści najbar­dziej odpowiada­ją­ce jego po­ trze­bom, pre­feren­cjom i za­in­te­reso­waniom. Jako miej­sce re­ali­zacji tych ak­tyw­no­ści pro­ gram ra­do­sna szko­ła wska­zu­je szkol­ne świe­tlice, które – zgod­nie z na­tu­ral­ny­mi ten­den­cja­mi roz­wojowy­mi dziec­ka – po­ win­ny do­star­czać o­ka­zji do swo­bod­nych, spon­ta­nicz­nych zabaw ru­cho­wych oraz do­ skona­le­nia u­mie­jęt­no­ści ko­or­dy­na­cyj­nych, ma­nu­al­nych i tych zwią­za­nych z wy­obraź­ nią prze­strzen­ną. Pla­nu­jąc więc prze­strzeń świe­tlicy, warto u­względ­nić w niej za­rów­no ty­po­we miej­sce do zabaw ru­cho­wych, jak i róż­no­rod­ne ką­ci­ki te­ma­tycz­ne, w któ­rych dziec­ko bę­dzie mogło w więk­szym sku­pie­ niu zająć się wy­bra­ną przez sie­bie ak­tyw­ no­ścią. Takie świa­do­me a­ran­żo­wanie ma dwie głów­ne za­le­ty. Z jed­nej stro­ny po­zwa­ la za­pew­nić dziec­ku opty­mal­ne wa­run­ki do re­ali­zacji jego dzia­łań, a dru­giej stro­ny na­daje świe­tlicy szcze­gól­ną funk­cjo­nal­ność i czyni z niej miej­sce, w któ­rym można spę­ dzać czas po lek­cjach lub w cza­sie prze­ rwy, a także or­ga­ni­zować wy­bra­ne za­ję­cia e­du­ka­cyj­ne.

Strefa I Ruch i za­bawa, to na­tu­ral­ne, roz­wojowe po­trze­by każ­de­go dziec­ka w młod­szym wieku szkol­nym. Po­kony­wa­nie róż­nych wy­so­ko­ści, wspi­na­nie się, ba­lan­so­wanie całym cia­łem, rzu­ca­nie do celu, do­świad­ czanie sen­so­rycz­ne, to nie tylko świet­na za­ bawa i mo­ment na roz­ła­dowanie e­ner­gii, ale przede wszyst­kim cały sze­reg dzia­łań u­spraw­niają­cych dzie­cięca mo­tory­kę i ko­ or­dy­na­cję wzro­kowo-ru­cho­wą. Aby taka ak­tyw­ność fi­zycz­na prze­biega­ła w spo­ sób moż­li­wie wie­lo­kierun­kowy i przy­no­si­ła jak naj­wię­cej ko­rzy­ści, warto za­dbać, aby i strefa zabaw była wy­po­sa­żona w: ▪ duże, mięk­kie kloc­ki, wałki, ze­sta­wy du­ żych figur geo­metrycz­nych, ▪ mięk­kie piłki o róż­nych ko­lorach i wiel­ ko­ściach i fak­tu­rach, ▪ ma­te­race do zabaw ru­cho­wych, ▪ tory prze­szkód da­ją­ce moż­li­wość czoł­ ga­nia, prze­ska­ki­wania, zjeż­dża­nia, ▪ e­lemen­ty lub ze­sta­wy e­lemen­tów u­moż­ li­wia­ją­ce po­kony­wa­nie wy­so­ko­ści i da­ją­ce moż­li­wość wspi­nacz­ki, ▪ inne ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej sty­mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej. Tak do­bra­ne po­moce dy­dak­tycz­ne, w toku za­bawy, czyli najbar­dziej na­tu­ral­nej dla tego wieku ak­tyw­no­ści, po­zwa­lają roz­ wi­jać sze­ro­ką grupę kom­pe­ten­cji o­gól­ norozwojowych, nie­zbęd­nych każ­de­mu dziec­ku w pra­wi­dło­wym funk­cjo­nowa­niu w struk­turach szkol­nych i ży­cio­wych. Pro­ ste za­bawy zwią­za­ne np. Z bu­do­wa­niem z du­żych, mięk­kich kloc­ków, wpły­wa­ją na roz­wój in­te­ligen­cji wi­zu­al­no-prze­strzen­ nej, a za­bawa z róż­no­rod­ny­mi pił­ka­mi ak­ty­wi­zu­je dzie­cięcą sen­so­ry­kę, ksz­tał­tu­je pro­priore­cep­cję (u­mie­jęt­ność od­czu­wa­nia wła­sne­go ciała w prze­strzeni) oraz wzmac­ nia mię­śnie po­stu­ral­ne, od­powie­dzial­ne za u­trzy­ma­nie pra­wi­dło­wej po­sta­wy ciała. Sze­ro­kie spek­trum po­zy­tyw­nego od­dzia­ ły­wania na­szych po­mocy dy­dak­tycz­nych, w po­łą­cze­niu z ich wy­so­ki­mi stan­dar­dami ja­ko­ściowy­mi i es­tetycz­nymi, które nie­ zmien­nie po­zosta­ją prio­ry­te­tem nowej sz­ ko­ły, to gwa­ran­cja stwo­rze­nia każ­de­mu dziec­ku opty­mal­nych i ra­do­snych wa­run­ ków do pra­wi­dło­we­go roz­woju psy­cho­fi­ zycz­ne­go.

Strefa II Na­tu­ral­na cie­ka­wość po­znaw­cza dziec­ka w młod­szym wieku szkol­nym, w po­łą­cze­ niu z o­tocze­niem na­sy­co­nym in­spiru­ją­cy­mi po­moca­mi e­du­ka­cyj­nymi, to ko­lej­na nie­ by­wa­ła o­ka­zja do roz­wi­ja­nia dzie­cięcych kom­pe­ten­cji i u­zdol­nień. Wła­ści­wie wy­po­ sa­żone ką­ci­ki te­ma­tycz­ne, któ­rych rów­nież nie po­win­no za­brak­nąć w od­powied­nio za­aran­żo­wanej świe­tlicy, sta­no­wią do­ skona­łe do­peł­nienie dla ty­po­wych zajęć e­du­ka­cyj­nych. Udo­stęp­nie­nie w ich ra­mach róż­no­rod­nych i in­no­wa­cyj­nych po­mocy e­du­ka­cyj­nych z całą pew­no­ścią wzmoc­ni po­zy­tyw­ne za­an­gażo­wanie w pracę, a tym samym za­pew­ni e­fek­tyw­niej­sze roz­wi­ja­ nie ko­lej­nych ob­sza­rów kom­pe­ten­cyj­nych dziec­ka. Warto więc ze szcze­gól­ną tro­ską za­dbać o ich od­powied­ni dobór i zwró­cić uwagę, by zna­lazły się wśród nich m. in.: ▪ u­kła­dan­ki, ▪ ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej i sty­ mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej, ▪ kloc­ki, ▪ gry plan­szo­we, ▪ za­baw­ki dy­dak­tycz­ne. Praca z ta­ki­mi po­moca­mi, to za­bawa, która jest nauką i nauka, która jed­no­cześnie po­ sia­da wszel­kie wa­lo­ry za­bawy. Ukła­dając, od­wzorowu­jąc czy kon­stru­ując dziec­ko, w toku ra­do­snej, swo­bod­nej za­bawy, an­ gażu­je i kon­cen­tru­je uwagę, ćwi­czy ko­ or­dy­na­cję wzro­kowo-ru­cho­wą i do­skona­li u­mie­jęt­no­ści ma­nu­al­ne, bez po­czu­cia znu­ że­nie, jakie czę­sto to­wa­rzy­szy tra­dy­cyj­nym ćwi­cze­niom. Na­tu­ral­na, swo­bod­na ak­tyw­ność dziec­ka, to rów­nież war­to­ściowy czas dla u­waż­ne­go pe­da­go­ga. Spon­ta­nicz­na za­bawa dziec­ka jest i­de­al­ną sy­tu­acją dia­gno­stycz­ną i te­ ra­peu­tycz­ną, która po­zwa­la na wcze­sne wy­krycie e­wen­tu­al­nych nie­pra­widło­wo­ści i sku­tecz­niej­szą re­ha­bi­litację, ko­ja­rzą­cą się bar­dziej z dzia­łaniami za­bawo­wy­mi niż u­ciąż­liwy­mi po­wtó­rze­nia­mi. Wła­ści­wy roz­wój, to roz­wój zrów­no­wa­ żony. Po ak­tyw­nej za­bawie czy pracy wła­ snej warto rów­nież za­dbać o e­fek­tyw­ny od­poczy­nek. Ide­al­nie na­dają się do tego ką­ci­ki re­lak­sacyj­ne. Od­dzie­lo­ne od stref ak­tyw­nej za­bawy pa­rawanami w przy­ ja­znej, cie­płej ko­lory­styce, wy­po­sa­żone w wy­god­ne sie­dziska i mięk­kie po­du­chy,


stanowią doskonałą przestrzeń, w której mały odkrywca może chwilę odpocząć przed dalszym, radosnym eksplorowaniem otoczenia i rozwijaniem własnego potencjału, którego odpowiednia stymulacja, z pewnością będzie znajdowała pełne przełożenie na twórcze działania, pozytywne nastawienie do edukacji oraz szkolne sukcesy. Tak dobrane pomoce dydaktyczne, w toku zabawy, czyli najbardziej naturalnej dla tego wieku aktywności, pozwalają rozwijać szeroką grupę kompetencji ogólnorozwojowych, niezbędnych każdemu dziecku w prawidłowym funkcjonowaniu w strukturach szkolnych i życiowych. Proste zabawy związane np. Z budowaniem z dużych, miękkich klocków, wpływają na rozwój inteligencji wizualno-przestrzennej, a zabawa z różnorodnymi piłkami aktywizuje dziecięcą sensorykę, kształtuje propriorecepcję (umiejętność odczuwania własnego ciała w przestrzeni) oraz wzmacnia mięśnie posturalne, odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Szerokie spektrum pozytywnego oddziaływania naszych pomocy dydaktycznych, w połączeniu z ich wysokimi standardami jakościowymi i estetycznymi, które niezmiennie pozostają priorytetem nowej szkoły, to gwarancja stworzenia każdemu dziecku optymalnych i radosnych warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Strefa III Naturalna ciekawość poznawcza dziecka w młodszym wieku szkolnym, w połączeniu z otoczeniem nasyconym inspirującymi pomocami edukacyjnymi, to kolejna niebywała okazja do rozwijania dziecięcych kompetencji i uzdolnień. Właściwie wyposażone kąciki tematyczne, których również nie powinno zabraknąć w odpowiednio zaaranżowanej świetlicy, stanowią doskonałe dopełnienie dla typowych zajęć edukacyjnych. Udostępnienie w ich ramach różnorodnych i innowacyjnych pomocy edukacyjnych z całą pewnością wzmocni pozytywne zaangażowanie w pracę, a tym samym zapewni efektywniejsze rozwijanie kolejnych obszarów kompetencyjnych dziecka. Warto więc ze szczególną troską zadbać o ich odpowiedni dobór i zwrócić uwagę, by znalazły się wśród nich m. in.: ▪ układanki, ▪ materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej, ▪ klocki, ▪ gry planszowe, ▪ zabawki dydaktyczne.

Praca z takimi pomocami, to zabawa, która jest nauką i nauka, która jednocześnie posiada wszelkie walory zabawy. Układając, odwzorowując czy konstruując dziecko, w toku radosnej, swobodnej zabawy, angażuje i koncentruje uwagę, ćwiczy koordynację wzrokoworuchową i doskonali umiejętności manualne, bez poczucia znużenie, jakie często towarzyszy tradycyjnym ćwiczeniom. Naturalna, swobodna aktywność dziecka, to również wartościowy czas dla uważnego pedagoga. Spontaniczna zabawa dziecka jest idealną sytuacją diagnostyczną i terapeutyczną, która pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i skuteczniejszą rehabilitację, kojarzącą się bardziej z działaniami zabawowymi niż uciążliwymi powtórzeniami. Właściwy rozwój, to rozwój zrównoważony. Po aktywnej zabawie czy pracy własnej warto również zadbać o efektywny odpoczynek. Idealnie nadają się do tego kąciki relaksacyjne. Oddzielone od stref aktywnej zabawy parawanami w przyjaznej, ciepłej kolorystyce, wyposażone w wygodne siedziska i miękkie poduchy, stanowią doskonałą przestrzeń, w której mały odkrywca może chwilę odpocząć przed dalszym, radosnym eksplorowaniem otoczenia i rozwijaniem własnego potencjału, którego odpowiednia stymulacja, z pewnością będzie znajdowała pełne przełożenie na twórcze działania, pozytywne nastawienie do edukacji oraz szkolne sukcesy.


spis treści duże, miękkie klocki

3 – 11

miękkie piłki

12 – 19

materace do zabaw ruchowych

20 – 23

tory przeszkód

24 – 38

drabinki, liny, siatki

39 – 43

inne materiały do integracji zmysłowej

44 – 50

układanki

51 – 58

materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

59 – 71

klocki

72 – 83

gry planszowe

84 – 98

zabawki dydaktyczne

99 – 121

wyposażenie kącików zabaw

122 – 133

place zabaw

134 – 144

www.radosna-szkola.org


duże miękkie klocki

... wa³ki i zestawy du¿ych figur geometrycznych, pokryte skadenem w kolorystyce przyjaznej dzieciom. Prezentowane pianki s³u¿¹ aktywnoœci ruchowej i zabawom konstrukcyjnym, umo¿liwiaj¹ poznawanie ró¿nych kszta³tów oraz integruj¹ grupê w czasie wspólnych, twórczych zabaw.


Duży Nowamus NS 0128

2 899

19-elementowy zestaw pianek wyzwala radosną, spontaniczną aktywność ruchową i zachę ca do swo bodnych zabaw. Sześć pochylni umożliwia zjeżdżanie (klin, fala), wspinanie (schodki, pochylnia z wałkami, pagórek) i zabawy z piłką (pochylnia z rynną). Pochyl-

4

nie wraz z pozostałymi elementami (sześciobok, dwa mosty, duży wałek i sześć trójkątów) można dowolnie zestawiać tworząc nowe, kreatywne tory przeszkód. Spód pianek pokryty jest tkaniną antypoślizgowa.

▪ wysokość plat form: 60cm; powierzchnia całkowita: 280 x 280 cm

www.radosna-szkola.org


Pełna konstrukcja za wie rająca 11 róż norod nych e lementów. Można je z sobą łączyć w różnych kom bina cjach, two rząc np. cie ka we i bez piecz ne tory prze szkód. Elementy wy ko na ne z pianki po kry tej anty poślizgową, nie prze makalną, całkowicie zmywalną tka niną. Je dena ście podstawowych e lementów można łą czyć w tory prze szkód o róż nym stop niu trud ności, jak rów nież usta wić w jedną ca łość (cen trycz nie), co pozwa la na wyko rzysta nie ze stawu nawet w nie wielkim po mieszczeniu. Wy ma gana powierzch nia – min. 6,3 m2

NS 0125

1 595

Nowamus – zestaw 1

815 zł

NS 0122 Pochylnie umożliwiające tworzenie rozmaitych torów przeszkód.

▪ klin o wym. 100 x 50 x 50 cm fala o wym. 100 x 50 x 50 cm schody o wym. 100 x 50 x 50 cm zjeżdżalnia o wym. 100 x 50 x 50 cm

Nowamus – zestaw 2 NS 0123

duże miękkie klocki

Nowamus – komplet

589 zł Nowamus – zestaw 3 207 zł NS 0124

Do podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Dołączony do proponowanych zestawów, Może być uzupełnieniem zestawu nr 1 (NS zwiększa gamę możliwości wykonywanych ćwiczeń. Jako samodzielny 2elementowy ze0122). staw umożliwia czołganie się, przeskakiwanie ▪ 4 materace tworzące koło o promieniu 100 cm, gr. przez przeszkody itp.

10 cm 1 sześcian o boku 50 cm

▪ sześcian o boku 50 cm, z wyjmowanym walcem o śr. podstawy 40 cm

5


Piankowe klocki Kolorowe 8-, 10-, 11-, elementowe zestawy piankowych klocków to idealna pomoc do kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Zabawa piankowymi klockami rozwija wyobraźnię przestrzenną i sprzyja współpracy w grupie.

629 zł Zestaw 1 NS1994

▪ wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm ▪ wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

▪ 120 x 75 x 30 cm

697 zł

Zestaw 2 NS1995

▪ 150 x 90 x 30 cm

650 zł Zestaw 4 Z NS1997 N ▪ 120 x 90 x 30 cm

Zestaw 3 NS1996

679 zł ▪ 120 x 90 x 30 cm

6

www.radosna-szkola.org


duże miękkie klocki

Piankowe moduły NS 1998

1 200

6-elementowa kostka z pianki pokry tej kolorowa, łatwozmy walną tkaniną, to prawdziwa kopalnia roz wiązań dla jej pomysłowych użytkowników. Kompatybilne elementy pozwalają tworzyć ciekawe układy przestrzenne i płaskie, a duże, stabilne kształtki zapewniają bezpieczną zabawę. Zestaw doskonale roz wija wyobraźnię przestrzenną, zachęca do działań konstrukcyjnych oraz spontanicznych zabaw ruchowych.

▪ wym. kostki 90 x 90 x 90 cm ▪ wym. najmniejszego elementu: 30 x 30 x 30 cm

7


Hiperbloki NS 0435 30 elementów:

▪ Moduł A: most o wym. 120x40x40 cm oraz półwalec o wym. 40x40x10 cm, ▪ Moduł B: blok o wym. 40x40x80 cm podzielony na pół, ▪ Moduł C: blok o wym. 40x40x60 cm podzielony na dwie części, ▪ Moduł D: osiem kostek o wym. 20x20x20 cm ▪ Moduł E: dwie belki o wym. 20x20x120 cm, ▪ Moduł F: kostka o wym. 40x40x40 cm podzielona na trzy części stanowiące dwa mosty i jeden walec w środku, ▪ Moduł G: kostka o wym. 40x40x40 cm, ▪ Moduł H: kostka o wym. 40x40x40 cm podzielona na trzy części stanowiące dwa mosty i jedną belkę w środku, ▪ Moduł K: kostka o wym. 40x40x40 cm podzielona na dwie części stanowiące most i jedną belkę.

Megabloki PS 2105 19 elementów:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

pół walec 15x30x30 cm (2szt.) pół walec 15x30x90 cm (2szt.) pół walec 30x30x60 cm (1szt.) walec średni 30x30x90 cm (2szt.) walec krótki 30x30x30 cm (2szt.) kostka 30x30x30 cm (4szt.) belka 15x30x90 cm (2szt.) trójkąt 30x30x30 cm (2szt.) belka średnia 30x30x90cm (2szt.).

1 145 zł

8

www.radosna-szkola.org

1 595 zł


Pokrowiec na kostkę PS 2163

165

PS 2162

▪ 16 elementów; dł. boku sześcianu 1 m

duże miękkie klocki

Pokrowiec do przechowywania elementów kostki PS2162.

Kostka z pianek

1 399 zł

Zestaw figur geometrycznych NS 0567 ▪ 4 figury w 4 kolorach wykonane z pianki pokry tej trwa łą tkaniną. Mogą służyć do zabaw ruchowych, jak również jako pufy do siedzenia. Grubość pianek 4 cm. ▪ śr. koła 30 cm; trójkąt 36 x 36 x 31 cm; kwadrat o boku 30 cm; prostokąt 42 x 30 cm

Kształtki geometryczne PS 2106 Talerz, który obraca się we wszystkie strony. Wyposażony w solidne poręcze pokryte miękkim tworzywem. Dostosowany dla dzieci od 3 do 5 roku życia. Do ćwiczeń dla 1 lub 2 osób jednocześnie.

109 zł

399 zł

▪ maks. obciążenie 60 kg ▪ śr. 76 cm ▪ wys. 60 cm

9


Piankowe klocki – morskie fale NS 1967 Cztery duże, piankowe klocki, które po zestawieniu tworzą powierzchnię przypominającą delikatne, morskie fale, to idealne miejsce zabaw i relaksu. Bryły, w dwóch odcieniach błękitu i w dwóch odcieniach żółci, można dowolnie zestawiać i piętrować, tworząc coraz to

690

nowsze przestrzenie zabawowe. Proste, prawie geometryczne kształty, pobudzają wyobraźnię i zachęcają do swobodnych zabaw konstrukcyjnych. Wszystkie elementy zestawu posiadają antypoślizgowy spód, a odpowiednia gęstość wykorzystanej tu pianki czyni z nich również wygodne siedziska.

▪ wym. 50 x 60 x 50/40 cm nowość

Kreatywne fasolki NS 1970

nowość

10

www.radosna-szkola.org

Zestaw pięciu kreatywnych fasolek to idealne rozwiązanie dla maluchów, które lubią t worz yć, konstruować i przekształcać. Fasolki można dowolnie zestawiać kreując wciąż nową, zróżnicowaną przestrzeń zabawową. Różna wysokość poszczególnych elementów sprawia, że można z nich budować za-

równo ciekawe miejsce wspinaczkowe, jak i z powodzeniem wykorzyst y wać w ramach ćwiczeń rozwijających inteligencję logiczno – matematyczną i wizualno – przestrzenną (analizowanie, porównywanie, segregowanie). Odpowiednia gęstość zastosowanej pianki sprawia, że fasolki sprawdzają się również jako wygodne siedziska.

▪ wym. 36,5 x 48 cm, wys. 14 - 42 cm

495 zł


duże miękkie klocki Walec mały NS 0456 ▪ dł. 30 cm, śr. 30 cm

Walec duży

69 zł

NS 0105 ▪ dł. 60 cm, śr. 60 cm

205 zł

Wałek 10

Wałek 15

NS 0228

NS 0229

▪ dł. 60 cm śr.10 cm

▪ dł. 60 cm śr. 15 cm

Wałek mały NS 0145 Z pianki o podwyższonej gęstości, przystosowany do rehabilitacji dzieci młodszych.

▪ dł. 60 cm, śr. 15 cm

46 zł

59 zł

55 zł

Wałek 20

Wałek średni

Wałek duży

NS 0230

NS 0455

NS 0101

▪ dł. 60 cm śr. 20 cm

▪ dł. 90 cm; śr. 30 cm

▪ dł. 120 cm, śr. 30 cm

65 zł

99 zł

142 zł

11


miękkie piłki

... w ró¿nych kolorach i wielkoœciach, w tym m. in. pi³ki skacz¹ce oraz pi³ki sensoryczne. Zabawa z pi³kami doskonali koordynacjê wzrokowo-ruchow¹, zrêcznoœci i precyzjê ruchów oraz stymuluje dzieciêc¹ sensorykê.


w przestrzeni. Prawidłowa integracja w obrębie tego obszaru jest niezbędna do właściwego rozwoju odruchów planowania i prowadzenia ruchu, regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji pracy mięśni, a także znajduje przełożenie na orientację z schemacie własnego ciała. Dzieci z właściwą propriorecepcją nie wykazują więc zbytniego napięcia mięśniowego np. w czasie pisania, a ich ruchy cechuje lepsza celowość, precyzja i płynność. Ćwiczenia z piłkami nie pozwalają się nudzić. Kulisty kształt i duża elastyczność piłek aktywizuje ciało do wielopłaszczyznowego ruchu, którego forma – pozbawiona nużących powtórzeń – przynosi dużo radości i sprawia, że zwykłe ćwiczenia ogólnorozwojowe stają się świetną zabawą dla każdego dziecka.

Duże piłki

Piłka gimnastyczna z kolcami

Piłka z kolcami 65

LG 0266

LG 0265

▪ śr. 65 cm

57 zł

▪ śr. 65 cm

LG 0188 ▪ śr. 90 cm

Piłka z kolcami 85

80

LG 0165 ▪ śr. 65 cm

LG 0285

65 zł

Piłka gimnastyczna 65

Piłka gimnastyczna 90

miękkie piłki

Zajęcia ruchowe z kolorowymi, elastycznymi i bardzo wytrzymałymi piłkami o różnych rozmiarach i powierzchniach, to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność ruchową z efektywnością oraz świetną zabawą. Ćwiczenia z piłkami, to ogromne spektrum możliwości. Na miękkich, wyjątkowo sprężystych kulach można siedzieć, leżeć przodem lub tyłem czy też opierać się bokiem. Świetnie się również na nich skacze oraz wykonuje inne ruchy z podparciem przy pomocy rąk lub nóg. Istotą zabaw z piłkami, jest to, że wszystkie te formy aktywności wymagają poszukiwania właściwej równowagi, co jednocześnie wiąże się z nieświadomym, ale wyjątkowo skutecznym angażowaniem mięśni stabilizujących ciała. Szukanie odpowiedniego balansu aktywizuje bowiem i wzmacnia mięśnie posturalne, odpowiadające za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Konieczność nieustannego dbania o utrzymanie równowagi w czasie zabaw z piłkami, bardzo pozytywnie wpływa również na propriorecepcję, czyli umiejętność odczuwania własnego ciała

49

▪ śr. 85 cm

85 zł

Piłka gimnastyczna 50 LG 0150 ▪ śr. 50 cm

36 zł 13


Aktywna piłka–wałek LC 8805 ▪ wym. 55 x 90 cm

Wałek sensoryczny LG 0450 ▪ wym. 55 x 90 cm

14

79

www.radosna-szkola.org

165

Piłka 50 x 100 cm LG 0350 ▪ wym. 50 x 100 cm

Aktywna piłka LC 9602

99zł

▪ śr. 50 cm

75 zł

Piłka 45 x 90 cm LG 0345 ▪ wym. 45 x 90 cm

67 zł


miękkie piłki Piłka Hop 66 cm LG 0566 ▪ śr. 66 cm

45 zł

Piłka Hop 60 cm LG 0560 ▪ śr. 60 cm

39 zł

Piłka Hop 55 cm LG 0555

33 zł

▪ śr. 55 cm

Piłka Hop 50 cm LG 0550

30 zł

▪ śr. 50 cm

Piłka Hop 45 cm LG 0545

26 zł

▪ śr. 45 cm

15


Wałek do masażu LG 1202 ▪ śr. 6 cm, dł. 15 cm

13 zł

Ring kolczasty Huberta LC 9749 Krążek z miękkiego tworzywa sztucznego, doskonały do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ma na celu pobudzanie zmysłu dotyku.

▪ śr. 17 cm, różne kolory 1 szt.

19 zł Piłki do masażu zestaw LG 1201 ▪ 4 szt., 2 twarde o śr. 8cm i 10 cm, 2 miękkie o śr. 8cm i 10 cm, 2 miękkie

22 zł

Piłeczki do masażu

8 cm

10 cm

LG 1208

LG 1210

▪ śr. 8 cm, miękka

▪ śr. 10 cm, miękka

5

12 cm

18 cm

LG 1212

LG 1218

▪ śr. 12 cm, miękka

▪ śr. 18 cm, miękka

7 zł

16

6 zł

www.radosna-szkola.org

18 zł

Piłka 28cm LC 9752

39 zł


Piłka na sznurku

▪ śr. 20 cm

45 zł

Piłka lekarska 1000g

Piłka do rugby

LG 0610

Poręczna piłka z pianki, bezpieczna do zabawy nawet w pomieszczeniach.

▪ śr. 12 cm,

15 zł

FI 2340

miękkie piłki

LC 8091 Dzięki sznurkowi istnieje możliwość kontrolowania odległości, w jakiej piłka znajduje się od ćwiczącego. Praktyczna dla osób mających trudności w poruszaniu się. Dostarczana z igłą do pompki.

18 zł

▪ wym. 21,5 x 12,7 cm

Piłka lekarska 500g LG 0605 ▪ śr. 12 cm,

10 zł Piłeczka pajączek 5cm VO 3256

Piłeczki z kauczuku AN 5853

21

Piłeczka pajączek 11cm VO 3274

9 zł

25 zł

Piłeczki z pianki kauczukowej, które doskonale nadają się np. do rzucania do celu.

▪ 3 szt. śr. 7 cm

Pojemni nik na piłki MT 5459 Lekki, metalowy, o solidnej konstru strukcji pojemnik na kółkach, prze p znaczony do przechow wy wania piłek.

▪ wym. 100 10 x 50 x 50 cm

299 zł 17


Piłka kolorowa mała LG 0612

Piłka kolorowa duża LG 0614

▪ śr. 15 cm

▪ śr. 23 cm

5 zł

6 zł

profesjonalne piłki sportowe Piłka do siatkówki 1 VO 0002

16 zł

Piłka do koszykówki 3 VO 0004

42 zł

Piłka do siatkówki 5 VO 0003

29 zł

Piłka do koszykówki 5 VO 0005

45 zł

Piłka nożna VO 0001 001

28 zł

18

www.radosna-szkola.org


miękkie piłki Piłka z orbitą LG 0680 Jajowata piłka dmuchana z nałożoną na środku tarczą. Do ćwiczeń na równowagę, skakania. Dla 1 lub 2 dzieci.

39 zł

▪ śr. 40 cm

Piłki do rytmiki 17 cm LG 1117 ▪ 4 szt., śr. 17 cm, 280 g

50 zł

9 zł Bibal Biba ball

Pompka LG 1002

AC 3120 Bibal dzięki swojej konstrukcji i unikalnemu kształtowi doskonale pobudza dziecięcą fantazję, stymuluje wyobraźnię dziecka oraz jego rozwój motoryczny. Bibal tworzą dwie kolorowe piłki wykonane z wysokiej jakości poliuretanowej pianki. Są wy trzymałe, nie rozry wają się i nie rysują. Bibal utrzymuje się na wodzie. Po wyjęciu małej piłeczki Bibal można nosić na głowie z utrzymaniem równowagi – ćwiczenia balansowania. Struktura piłek ułatwia dziecku chwytanie oraz utrzymanie ich w ręce. A z kilku Bibal można budować wieże.

▪ śr. 16,5 cm ▪ do wyczerpania zapasów

78 zł 19


materace

... do zabaw ruchowych, które mog¹ byæ ³¹czone i ustawiane w ró¿nych konfiguracjach. Prezentowane materace s³u¿¹ zapewnieniu bezpiecznych warunków do zabaw ruchowych oraz stanowi¹ element stymulacji zmys³owej.


Materac gruby PS 2127 ▪ wym. 200 x 80 x 20 cm

319 zł zł 199 ▪ wym. 200 x 80 x 10 cm PS 2128

Materac rehabilitacyjny NS 0144

materace

Materac cienki

Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 180 x 80 x 10 cm

279 zł Bieżnia 10 cm NS 0107 ▪ wym. 180 x 60 x 10 cm

194 zł Materaz z nadrukiem

Bieżnia 7 cm NS 0170 ▪ wym. 180 x 60 x 7 cm

99

NS 0601 Ma te rac do ćwiczeń, z kolorowym, trwałym na adrukiem.

▪ wym. 200 x 80 x 10 cm

229 zł

21


Materace Pory roku

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace pokryte są trwałą, łatwa do zmy wania tkaniną. Dla zapewnienia bezpieczeństwa spód materaców pokry ty jest dodatkowo tkanina antypoślizgowa.

▪ wymiar pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

Wiosna

Jesień

Lato

NS 0111

105 zł

Zima

NS 0113

NS 0112

105 zł

NS 0114

105 zł

105 zł

Materac składany PS 2160 Składany z 3 części materac do ćwiczeń gimnastycznych.

▪ wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm

Materace łączone NS 0554 2 materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone w szlufki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace ze sobą. Rurki i haki dostarczane w komplecie umożliwiają przytwierdzanie materaca do ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji pionowej i chroni ćwiczącego przed uderzeniami o ścianę.

▪ wym. jednego materaca 150 x 100 x 5 cm po złączeniu powstaje materac 150 x 200 x 5 cm

399 zł

22

www.radosna-szkola.org

189 zł


tory przeszkód

... sk³adaj¹ce siê z kompatybilnych elementów o ró¿nej fakturze i ciekawej kolorystyce. Zbudowane tory maj¹ na celu kszta³towanie sprawnoœci motorycznej, równowagi oraz orientacji przestrzennej. Mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych uk³adów torów przeszkód, wykorzystuj¹cych m.in. czo³ganie, przeskakiwanie, œlizganie siê, zapewnia w³aœciw¹ dynamikê i ró¿norodnoœæ zajêæ z najm³odszymi dzieæmi.


Baza – duża

Baza z prostokątem

NS 0100

NS 0142

Pod sta wowy e lement do tworzenia torów przeszkód z wyko rzy sta niem belki o długości boku 30 cm

Element, który stanowi podstawę do budowania konstrukcji z walcem i belką.

▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

140 zł

142 zł

Baza z trójkątem NS 0143 Element, który stanowi podstawę do budowania konstrukcji z walcem i belką.

▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

142 zł

24

www.radosna-szkola.org

Baza – mała NS 0970 ▪ wym. 60 x 30 x 30 cm

89 zł


Sześcian NS 0458

Belka 120

65 zł

▪ wym. 120 x 30 x 30 cm

137 zł Belka mała NS 0231 ▪ wym. 60 x 20 x 20 cm

tory przeszkód

▪ wym. 30 x 30 x 30 cm

NS 0102

59 zł Belka 60 NS 0971 ▪ wym. 60 x 30 x 30 cm

84 zł Belka 90 NS 0457 ▪ wym. 90 x 30 x 30 cm

105 zł

Skrzynia gimnastyczna mała NS 0168 ▪ wys. 85 cm; wym. podstawy dolnej 75 x 60 cm; górnej 75 x 30 cm

759 zł

Skrzynia gimnastyczna duża NS 0169 ▪ wys. 130 cm; wym. podstawy dolnej 100 x 80 cm; górnej 100 x 30 cm

1 385 zł

Skrzynia gimnastyczna 3-częściowa, zbudowana z pianki o podwyższonej gęstości, obszyta skadenem. Elementy łączone na rzepy ułatwiają bezpieczną zmianę wysokości przyrządu.

25


Klin NS 0969 ▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

99 zł

26

www.radosna-szkola.org

Schody NS 0110 ▪ wym. 90 x 60 x 60 cm

279 zł

Rampa NS 0108 ▪ wym. 90 x 60 x 60 cm

269 zł


tory przeszkód

194 zł Bieżnia

NS 0107 ▪ wym. 180 x 60 x 10 cm

395 zł

Opona duża NS 0968 ▪ śr. 120 cm, śr. otworu 60 cm, gr. 30 cm

219 zł

Półkoło

NS 0109 ▪ 1/2 koła o śr. 120 cm, gr. 30 cm

245 zł Łuk

135 zł

Opona

NS 0106 ▪ śr. 60 cm, śr. otworu 30 cm, gr. 30 cm

245 zł

Most

NS 0104

NS 0103

▪ wym. 120 x 30 x 60 cm

▪ wym. 120 x 30 x 60 cm

27


Propozycje zestawów

2 217 zł w skład zestawu wchodzą

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

1 688 zł

w skład zestawu wchodzą

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

NS 0142 – Baza z prostokątem 4szt. NS 0110 – Schody 1szt. NS 0108 – Rampa 1szt. NS 0101 – Wałek duży 1szt. NS 0170 – Bieżnia 7cm 2szt. NS 0102 – Belka 120 1szt.

w skład zestawu wchodzą

▪ NS 0105 – Walec 1szt. ▪ NS 0107 – Bieżnia 10 1szt. ▪ NS 0145 – Mały wałek 1szt.

28

www.radosna-szkola.org

454 zł

NS 0143 – Baza z trójkątem 2szt. NS 0142 – Baza z prostokątem 2szt. NS 0102 – Belka 120 1szt. NS 0101 – Wałek duży 1szt. NS 0170 – Bieżnia 7cm 3szt. NS 0100 – Baza duża 2szt. NS 0110 – Schody 1szt. NS 0108 – Rampa 1szt. NS 0103 – Most 1szt.


w skład zestawu wchodzą

▪ ▪ ▪ ▪

NS 0110 – Schody 1szt. NS 0108 – Rampa 1szt. NS 0107 – Bieżnia 10 1szt. NS 0105 – Walec 1szt.

tory przeszkód

972 zł

1 144 zł

w skład zestawu wchodzą

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

NS 0142 – Baza z prostokątem 2szt. NS 0143 – Baza z trójkątem 2szt. NS 0102 – Belka 120 1szt. NS 0101 – Wałek duży 1szt. NS 0170 – Bieżnia 7cm 3szt.

719 zł

w skład zestawu wchodzą

▪ NS 0100 – Baza duża 2szt. ▪ NS 0107 – Bieznia 10 1szt. ▪ NS 0103 – Most 1szt.

29


26 zł

Chusty NS 0119

Trójkątne, do oznaczania drużyn, pomocne w czasie gier zespołowych.

NS 0119

▪ 4 szt. w 4 kolorach wym. 43 x 63 cm

10 zł

Opaski NS 0120

NS 0127

Kolorowe, z tkaniny bawełnianej, ułatwiają organizację gier zespołowych.

▪ 4 szt. w 4 kolorach wym. 11 x 5 cm

10 zł

Szarfy NS 0127

NS 0120

Z kolorowego, bawełnianego płótna, ułatwiające oznaczenie drużyn podczas gier zespołowych.

▪ 4 szt. w 4 kolorach wym. 100 x 6 cm

10 zł

Woreczki sportowe NS 0126

Woreczki wykonane z mocnej tkaniny, przydatne do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych.

NS 0126

▪ 4 sztuki w 4 kolorach wym. 10 x 13 cm

Woreczki – Figury NS 0132 4 kształty (koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt) i 4 kolory (żółty, czerwony, zielony i niebieski). Bardzo dobrze spełniają swoją funkcję w ćwiczeniach ruchowozręcznościowych w sali i na otwartej przestrzeni.

45 zł Woreczki z cyferka ami NS 1982 2 Kolorowe woreczki nie i zbęd b dne d do zajęć j ć gim i nastycznych h i reh habili bilitacyjj nych. Dodatkowy element, wyszywane cyferki od 1 do 12, pozwala na tworzenie wielu wariantów gier.

▪ 4 woreczki o wym. 10 cm

18 zł

▪ wym. 8 x 12 cm, 12szt.

Kamizelki z cyframi TY 0217 Praktyczne kamizelki z cyframi do oznaczania zawodników.

▪ 12 szt., w rozmiarze dla dzieci w wieku szkolnym

99 zł Woreczki kolory NS 0135

29 zł

Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowe oznaczenie kolorami pozwala na tworzenie własnych wariantów ćwiczeń.

▪ wym. 10 x 13 cm, 8 szt.

30

www.radosna-szkola.org


Zestaw sportowy TY 0200

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

tory przeszkód

Nowy zestaw sportowy, który daje wiele możliwości tworzenia własnych torów przeszkód. Podczas ćwiczeń dzieci kolejno pokonują ustawione przed nimi przeszkody, z uwzględnieniem napotkanych wskazówek (np. idź na czworaka, wykonaj trzy skoki). Zestaw daje możliwości czołgania, przeskakiwania, rzutu do celu, omijania, równoważenia. Takie konstrukcje są zawsze dla dzieci atrakcyjną formą aktywności fizycznej. W zależności od układu elementów zabawa może być ukierunkowana na rozwinięcie konkretnej zdolności motorycznej bądź na ogólny rozwój dziecka. Pokonywanie takiej ścieżki aktywności rozwija spostrzegawczość, myślenie sekwencyjne oraz pobudza zmysły. W zależności od przyjętych zasad gra uczy współpracy i uczciwej rywalizacji. Zestaw składa się ze 152 elementów.

4 pachołki (wys. 50 cm) 4 pachołki (wys. 30 cm) 8 pojemników (śr. podstawy 21,5 cm, wys. 20 cm) 4 obręcze (śr. 38,5 cm) 4 obręcze (śr. 59 cm) 4 obręcze (śr. 77,5 cm)

Piankowy tor przeszkód NS 0743 ▪ ▪ ▪ ▪

kwadrat (wym. wewn. 50 x 50 cm) trójkąt (wym. wewn. 65 x 65 x 65 cm) prostokąt (wym. wewn. 50 x 65 cm) koło (śr. wewn. 62 cm)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

4 mostki (15 x 81,5 cm) 8 cegieł (15 x 15 cm, wys. 9,5 cm) 8 cegieł (15 x 36 cm, wys. 9,5 cm) 8 drążków 40,5 cm 8 drążków 70,5 cm 8 drążków 98,5 cm

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

12 gumowych śladów dłoni 12 gumowych śladów stóp 12 niebieskich zaczepów 20 podłużnych kolorowych łączników 24 czarne łączniki

1 329 zł

279 zł

Płotki TY 0631

20 zł

Płotek TY 0633

▪ wym. 30 x 45 cm; losowy wybór koloru; 1 szt.

159 zł

Zestaw kolorowych płotków do zabaw ruchowych, tworzenia torów z przeszkodami. Płotki nie przewracają się, gdy zostaną poruszone w trakcie skoku.

▪ wym. najniższego szer. 66 cm, wys. 19 cm wym. najwyższego szer. 66 cm, wys. 35 cm 4 szt.

31


280 zł

Zestaw gimnastyczny FI 2222 6 obręczy o śr. 50 cm, zaciski 3 x 8 szt. 6 podstawstojaków, 10 drążków gimnastycznych o dł. 70 cm

Obręcze wielokąty TY 0020

79 zł

Nowa wersja znanych wszystkim obręczy, ale w formie kolorowych wielokątów. Obręcze mogą stanowić element torów przeszkód, bądź jako samodzielny zestaw mogą być używane do różnego rodzaju zabaw ruchowych. Zestaw może być uzupełnieniem innych zestawów gimnastycznych z naszej oferty. Wszystkie elementy zestawów z naszej oferty są kompatybilne z wielokątami (np. zaciski FI 8567).

Cegły łączniki

▪ 20 szt. (po 4 szt. z każdego wymiaru: śr. 35cm, 45cm, 55cm, 65cm, 75cm)

FI 1611 ▪ wym. 36 x 15 x 9,5 cm 4 szt.

100cm

80cm FI 2080 ▪ 10 szt. śr. 2,5 cm

84

179 zł

FI 2100 zł

▪ 10 szt. śr. 2,5 cm

120cm

89

FI 2120

52 zł

▪ 5 szt. śr. 2,5 cm

Groty do drążków TY 9125

70cm

Groty umożliwiają wkłuwanie drążków w miękkie podłoże typu ziemia, trawa. Zamontowana w środku sprężyna zapewnia utrzymanie drążka w pozycji pionowej nawet po uderzeniu go przez zawodnika w trakcie wykonywania ćwiczenia.

▪ 6 szt. dł. 32 cm

▪ 2szt.

75 zł

60cm

24 zł Zaciski – Klipi FI 8567 Wszystkie koła i drążki gimnastyczne łączą się z sobą dzięki szybko i pewnie działającemu systemowi zacisków.

▪ 24 szt.

59 32

www.radosna-szkola.org

FI 2160 ▪ 4 sztuki

49 zł

Pachołki AN 7120 Pomocne we wszelkiego rodzaju zabawach wymagających wyznaczenia punktu odniesienia w przestrzeni. Do oznaczania toru slalomu, granic, mety, nauki zasad ruchu drogowego, itd.

▪ 4 szt. wym. 14 x 23,5 cm zł

39 zł

FI 2180

50cm FI 2150 ▪ 4 sztuki

40cm FI 2140 ▪ 4 sztuki

37 zł

29 zł


Stolik sportowy NS 0944A Stolik wraz ze sprzętem sportowymi. Skład zestawu:

1 piłka do rugby (FI 2340) 3 pi łeczki piankowe (z zestawu AN 5953) 2 ringo (2 x LC 8093) 16 woreczków z grochem (4 x zestaw NS 0126) 16 szarf (4 x zestaw NS 0127) 12 opasek (3 x zestaw NS 0120) zestaw gimnastyczny (FI 2222) kręgle (WW 0020) piłeczka sześcian (VO 3548) 3 talerze cyrkowe (3 x DT 4001) 3 pi łeczki cyrkowe (3 x DT 3124) 3 pary miniszczudeł (3 x AS 0027) plat forma na kółkach (NS 2902). wym. 90 x 60 x 80 cm

Ślady dłoni TY 0073 ▪ 6 par, wym. 22,5 cm

tory przeszkód

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

960 zł

35 zł Strzałki kierunkowe TY 0086

29 zł

▪ 6 szt. szer. 9 cm

Ślady stóp TY 0072

Strzałki proste TY 0080 ▪ 6 szt. dł. 38 cm szer. 9 cm

30 zł

▪ 6 par, wym. 22,5 cm

Kreski TY 0082 ▪ 6 szt. dł. 34,5 cm szer. 7,2 cm

Worki do skakania TY 0117 Worki do zabaw w sali i na świeżym powietrzu, na zajęciach z wychowania fizycznego, konkursach i zabawach ruchowych. Przyjemna zabawa równocześnie rozwija zdolność do utrzymywania równowagi i ćwiczy mięśnie całego ciała.

▪ 6 szt., wym. 52 x 62 cm

169 zł

35 zł

25 zł

Mata podłogowa z numerami TR 1114 Zestaw mat do gier i zabaw, również na świeżym powietrzu. Gumowe tworzywo chroni przed poślizgiem.

▪ do łączone sugestie zastosowania 10 szt. numery od 0 do 10 wymiar jednej maty 30 x 20,8 cm

129 zł 33


Letnie narty dla trzech osób

Letnie narty dla dwóch osób JG 2148

JG 2108

▪ 2 szt., dł. 88 cm

▪ 2 szt., dł. 104 cm

99 zł 129 zł Letnie narty

Zestawy letnich nart do ćwiczeń dla dwójki bądź trójki dzieci. Zabawa uczy współpracy i roz wija koordynację. Wykonane z plastiku.

nowość

Hula hop 60cm

6 zł

IK 0002 ▪ 1 szt.

Duże stopy 1 para TY 0209 ▪ 1 para, dł. stopy 50 cm wykonane z pianki

49 zł nowość

Czapka równoważna JG 2127 nowość

Bezpieczna lekka czapka złożona z kilku części. Czapka zawiera miękką gumową podstawkę, która dostosowuje się do ksz tałtu głowy dziecka. Służy do ćwiczeń równowagi i postawy ciała.

▪ śr. 14,5 cm, wys. 18 cm, od 3 lat

65 zł 34


Półkule kamienne JG 2128

tory przeszkód

Plastikowe półkule wewnątrz wypełnione piaskiem. Półkulekamienie można układać na obie strony. Doskonałe do ćwiczeń korekcyjnych stóp, wyrabiają zmysł równowagi i poczucie ciężaru.

▪ śr. 15 cm 6 sztuk

129 zł

Półkule sensoryczne LC 8089 Wykonane z tworzywa sztucznego półkule mogą być napełniane powietrzem do odpowiedniej twardości. Doskonałe do ćwiczeń równowagi, koordynacji. Dodatkowym atutem są wypustki sensoryczne pobudzające dotyk i wspomagające ćwiczenia korekcji stóp.

▪ śr. 16 cm, wys. 8 cm 6 szt. w różnych kolorach

169 zł

Wyspy kolorowe JG 2120 Dzieci przeskakując „z kamienia na kamień” nie mogą dotknąć ziemi. Ćwiczą w ten sposób koordynację ruchowomięśniową, równowagę, umiejętność określania odległości itp. Wyspy, wykonane z tworzywa, wyposażone są w antypoślizgowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem elementów podczas zabawy i chroniące podłoże.

▪ 6 wysepek 3 małe (25 x 25 x 25 cm), wys. 4,5 cm 3 duże (36 x 36 x 36 cm), wys. 8 cm

179 zł

Rzeka

Dwie wyspy

JG 2123

JG 2124

159 zł

169 zł 35


Baza centralna

Schodki

NO 0176

NO 0172

▪ 65 x 65 x 50 cm

390

Belka S

▪ 60 x 50 x 50 cm

Baza H

390

NO 0168

Belka z oponą

Belka z falą

NO 0180 ▪ 120 x 28 x 50 cm

290 zł

NO 0187

NO 0192

▪ 120 x 28 x 14 cm

▪ 120 x 72 x 28 cm

290 zł

390 zł

Mostek NO 0196 ▪ 72 x 36 x 28 cm

ws zy stk op

36

www.radosna-szkola.org

390 zł

▪ 56 x 30 x 50 cm

as uje

230 zł


tory przeszkód

1 990

Nomino NO 1000 Zestaw różnorodnych, kolorowych elementów z wyraźną fakturą służący do układania własnych torów przeszkód o różnym stopniu trudności. Wszystkie elementy wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, co ułatwia utrzymanie ich w czystości, a także pozwala na użytkowanie zestawu nie tylko w pomieszczeniu zamkniętym, ale również na świeżym powietrzu. Radosna zabawa podczas pokony wania przeszkód doskonale roz wija sprawność motoryczną małych użytkowników. Kolorowe mostki, zjeżdżalnia, schody, opony dają możliwości tworzenia wielu układów, w zależności od wieku dzieci oraz dostępnej powierzchni w sali. Niektóre elementy można użytkować również samodzielnie.

▪ 6 elementów

37


Kolorowe góry JG 2121 ▪ 5szt., bok 36 cm, wys. 8,5cm; bok 40,5 cm, wys. 17 cm; bok 42 cm, wys. 25,5 cm;

279 zł

Wysokie góry do zestawu równoważni

Pagórki do zestawu równoważni

JG 2221

JG 2220

▪ wys. 24cm, śr. 40cm, 3 szt.

▪ wys. 10cm, śr. 27cm, 3szt.

299zł

109 zł

Mosty do zestawu równoważni JG 2222 ▪ dł. 72cm, szer. 13cm, grubość 3 cm, 3szt.

249 zł

nowość

Zestaw różnoważni JG 2229 ▪ 2 pagórki, 3 wysokie góry, 5 mostów

769 zł Trójkąty do zestawu równoważni JG 2223 ▪ szer, 59cm, grubość 2cm, 1szt.

299 zł

38

www.radosna-szkola.org

nowość

nowość


drabinki, liny, siatki

... umo¿liwiaj¹ pokony wanie wysokoœci oraz daj¹ mo¿liwoœæ wspinania siê, podci¹gania, zwisania. Prezentowane drabinki, liny, siatki o du¿ych oczkach s³u¿¹ rozwijaniu równowagi oraz anga¿uj¹c wszystkie partie miêœni, zapewniaj¹ ogólny rozwój fizyczny dziecka.


Zestawy gimnastyczne umożliwiające pokonywanie wysokości, dające możliwość wspinania się, podciągania, zwisania oraz innych ćwiczeń angażujących wszystkie partie ciała. Ćwiczenia wykonywane na zestawach drabinkowych wspomagają ogólny rozwój fizyczny dziecka i sprawiają wiele radości ich użytkownikom. Gwarancją solidności i bezpieczeństwa zestawów jest fakt, iż są one wyprodukowane przy użyciu profesjonalnego oprzyrządowania. Uchwyty każdego zestawu wytrzymują obciążenie powyżej 100 kg ( w czasie testów dokonywano prób przy obciążeniu statycznym 150 i dynamicznym 220 kg). Dzięki zdejmowanym przyrządom (drabinka, liny, drążki) zestaw można dopasować do potrzeb planowanych zajęć. Instrukcje dołączone do zestawów zawierają szczegółowe opisy montażu, instrukcję użytkowania i uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy również zasięgnąć porad specjalistów dotyczących zdrowia i prawidłowości ćwiczeń. Niektóre elementy konstrukcji mogą ulec drobnej zmianie ze względu na nieustający proces udoskonalania sposobu montażu sprzętu oraz dbałość o bezpieczeństwo użytkowników. ”

2 400 zł

Zestaw gimnastyczny 3 DK0203

2 100 zł

Zestaw gimnastyczny DK0603

▪ zestaw dostosowany do pomieszczeń o wys. od 2,4 do 3 m, ▪ wiek użytkowników: od 4 lat

▪ 2zestaw dostosowany do pomieszczeń o wys. od 2,25 do 2,65 m, ▪ wiek użytkowników: od 4 lat

Zalety urządzeń gimnastycznych Wykluczone prawdopodobieństwo skaleczenia - otwory montażowe chronione ozdobną, plastikową zaślepką łączenia zabezpieczone plastikowymi spinkami. Łatwy i szybki montaż - wszystkie elementy są łatwe w montażu. Zestawy nie wymagają montażu do ścian, montowane są pomiędzy podłogą a sufitem za pomocą systemu rozporowego (bez wiercenia otworów). Umożliwia to łatwy demontaż zestawów i przeniesienie urządzeń do innego pomieszczenia. Dodatkowe wyposażenie odpowiednio zabezpieczone - klipsy zaciskowe usztywniają dodatkowe elementy. Szybki i praktyczny sposób regulacji wysokości – Łatwa w montażu dzięki zastosowaniu systemu rozporowego regulowana stopa urządzenia pozwala na dokładną i płynną regulację wysokości. Bezpieczne i stabilne połączenia konstrukcji - nowoczesne węzły zapobiegają deformacjom konstrukcji w miejscach o wzmożonym obciążeniu. Bezpieczeństwo - profil 42x2mm wytrzymuje wyższe obciążenia niż podobne urządzenia u konkurentów. Wszystkie elementy posiadają łagodne krawędzie. Zawsze należy stosować materac gimnastyczny podczas ćwiczeń na wysokości. Estetyka - dekoracyjna, składana pokrywa stóp urządzenia. W celu ulepszenia i standaryzacji produktu producent zastrzega sobie możliwość drobnych zmian technicznych.

Zestaw gimnastyczny 4 DK0801 ▪ zestaw dostosowany do pomieszczeń o wys. od 2,27 do 2,84 m, ▪ wiek użytkowników: od 4 lat

3 100 zł

1 680 zł

Zestaw gimnastyczny 1 DK 0503 ▪ zestaw dostosowany do pomieszczeń o wys. od 2,4 do 3 m, ▪ wiek użytkowników: od 4 lat

40

www.radosna-szkola.org


drabinki, liny, siatki

Drabinka przyścienna pojedyncza CS 3000 ▪ wym. 240 x 86 cm; wykonana z drewna sosnowego

529 zł

Drabinka przyścienna podwójna CS 3001 ▪ wym. 240 x 166 cm; wykonana z drewna sosnowego

879 zł

Ławka gimnastyczna 2 m

Równoważnia 4-zaczepowa

CS 3010

NS 6000

▪ wym. 200 x 22 cm

▪ 5 desek o wym. 100 x 9 x 2 cm 6 cegieł o 4 sworzniach łączących

329

Ławka gimnastyczna 3 m CS 3009

Równoważnia 6-zaczepowa

209 zł 289 zł

NS 6001

▪ 5 desek o wym. 100 x 9 x 2 cm 6 cegieł o 6 sworzniach łączących 3 deski o wym. 28 x 14 x 5 cm

▪ wym. 300 x 22 cm

439 zł

Siatka CS 3012 Wykonana z grubej linki o mocnych połączeniach i dużych oczkach (30 x 30 cm). W łatwy sposób można ją zamocować metalowymi zaczepami np. na drabinkach lub między drzewami. Jest bazą do tworzenia licznych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych. Istnieje możliwość zakupu siatki w dowolnych rozmiarach.

▪ wym. 3 x 1,8 m 6 zaczepów

1 050 zł 41


359 zł Drabinka trójkąt NS 0946 Każdy bok różni się rozstawem zamieszczonych w nim szczebli, co stanowi atrakcyjny element zwiększający możliwość wykonywanych ćwiczeń. Zastosowanie: w rehabilitacji neurologicznej u dzieci z zaburzeniami równowagi, zmianami napięciowymi w obrębie kończyn dolnych, problemami z przenoszeniem środka ciężkości ciała, poczuciem ciała w przestrzeni, koordynacją ruchową.

Drabinka Trapez CS 3008 Element stanowiący podstawę do tworzenia torów przeszkód, jak i samo dzielny przy rząd gimnastycz ny. Wzmocniona konstrukcja (masywne elementy po obu stronach) zapewnia stabilność i trwałość przyrządu. Średnica szczebli dostosowana jest do zaczepów wszystkich elementów służących do budowania torów przeszkód.

▪ dł. boku 90 cm wys. 80 cm

▪ wym. 70 x 62 x 75 x 32 cm

Drabinka duża CS 3003 ▪ wym. 200 x 49 x 7 cm

249 zł

199 zł

Stojak gimnastyczny CS 3002 Solidny, estetycznie wykonany element bazowy tworzonych torów przeszkód, który może być łączony z innymi proponowanymi elementami. Budowa stojaka zapewnia całkowitą stabilność podczas wykonywania ćwiczeń. Konstrukcja stojaka gimnastycznego umożliwia regulowanie wysokości poprzez nakładanie 2 elementów na siebie.

359 zł

▪ wym. płyty 62 x 62 cm wys. 45 cm

Zjeżdżalnia duża CS 3005

259 zł

Poręcze równoległe duże

139 zł

Drabinka żerdziowa

▪ wym. 200 x 49 x 7 cm

Równoważnia duża CS 3007 ▪ dł. belki 200 cm gr. belki 6,5 x 6,5 cm

42

www.radosna-szkola.org

CS 3004

169 zł

▪ wym. 200 x 49 x 7 cm

CS 3006 ▪ dł. belki 200 cm; dł. szczebli 10 cm gr. belki 6,5 x 6,5 cm

189 zł


Drabinki półokrągłe ▪ śr. 126 cm, wys. 50 cm

drabinki, liny, siatki

BY 2209 nowość

579 zł

Zestawy gimnastyczne w formie prostych i zaokrąglonych drabinek wykonanych z tworzy wa. Doskonałe do zabaw w sali oraz na podwórku. Umożliwiają budowanie torów przeszkód oraz konstrukcji wspinaczkowych służących pokony waniu wysokości.

679 zł

Drabinki proste BY 6020 ▪ wym. 136 x 136 cm, wys. 45 cm

nowość

Drabinki półokrągłe NS 0947

Drabinka Myszka NS 0937 W formie łuku z dekoracyjnymi elementami. Służy do ćwiczeń sprawnościowych podczas wspinaczki po drabince i rzutów do specjalnych otworów, do ćwiczeń rozluźniających np. podczas zjazdów z małej zjeżdżalni.

▪ wym. 200 x 50 x 150 cm wys. ślizgu 81 cm

Może stanowić jeden z elementów toru przeszkód. Ma zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej u dzieci z zaburzeniami równowagi, zmianami napięciowymi w obrębie kończyn dolnych, problemami z przenoszeniem środka ciężkości ciała, poczuciem ciała w przestrzeni, koordynacją ruchową.

▪ dł. 98 cm, szer. 44 cm, wys. 50 cm

289 zł

799 zł

43


inne materiały do integracji zmysłowej

... s³u¿¹ poznawaniu rzeczywistoœci przez dostarczenie dziecku ró¿nych doœwiadczeñ zmys³owych, a jednoczeœnie mog¹ stanowiæ element relaksacyjnej strefy miejsca zabaw w szkole.


wys. 125 cm ▪ śr. 105 cm wys

50 zł

Komplet z kryjówkami DW 8201 ▪ ▪ ▪ ▪

3 tunele o wym.: śr. 46 cm, dł. 88 cm koło środkowe o wym. 90 x 47 cm namiot o wym. 105 x 105 x 85 cm domek o wym. 93,5 x 67,5 x 100 cm

Namiot z piłkami DW 8130 ▪ wym. 100 x 100 x 90 cm ▪ 100 piłek

90 zł

inne materiały do integracji zmysłowej

Cyrk DW 8725

Domek DW 8003 ▪ wym. 100 x 98 x 72 cm

43 zł

170 zł

45


Tunel z kryjówką

Kryjówki z tunelem

DW 8903

DW 8206

▪ tunel o wym.: śr. 48 cm, dł. 180 cm, domek o wym. 112 x 112 x 94 cm

▪ tunel o wym.: śr. 46 cm, dł. 140 cm ▪ domek o wym. 90 x 75 x 65 cm ▪ namiot o wym. 75 x 75 x 80 cm

75 zł

115 zł

Tunel ES 2172 ▪ dł. 150 cm ▪ śr. 45 cm

48 zł

Kryjówka niespodzianek ES 2185

119 zł

Dwie ściany zawierają otwory, niektóre z nich są punktowane. Atrakcyjnym dodatkiem jest dy wanik z liczbami (1–10) do gry w klasy.

▪ wys. 110 cm

Tunel zygzak ES 2198 ▪ dł. 280 cm ▪ śr. 45 cm

79 zł

Koordonka JG 2138 Interesująca pro opozycja pojazdu o wyjątkowej ej jakości (chromowane pręty), bez ostrych krawędzi. Doskonale sprawdza się we wczesnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mó ózgowym.

▪ od 4 lat

105 zł

46

www.radosna-szkola.org


Piankowe kostki o różnej twardości NS 1934

inne materiały do integracji zmysłowej

▪ wym. 25 x 25 cm, 5 par kostek o różnej twardości, od spodu antypoślizgowa tkanina

219 zł nowość

Kapelusz z nóżką NS 0150

609 zł

▪ dł.120 cm, śr. 30 cm; śr. kapelusza 120 cm

Wirujący talerz

115

Gruszka rehabilitacyjna NS 0639

Platforma na kółkach

JG 2102

NS 2902

Obraca się w każdą stronę. Jest bezpieczny, gdyż się nie przewraca. Można na nim stać lub siedzieć. Powierzchnia talerza jest antypoślizgowa i wyposażona w 4 uchwyty. Do wykorzystania w pokoju, w sali oraz na podwórku.

Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń roz wijających równowagę, koordynację, zwinność itp. Osoba ćwicząca może wprawić planszę w ruch za pomocą rąk lub nóg, kładąc się na brzuchu. Może być też pchany lub ciągnięty przez innych ćwiczących. Platforma posiada po bokach uchwyty i 4 kółeczka.

▪ śr. 76 cm

359

▪ wym. 41x30,5 cm, grubość płyty 1,8cm

75 zł

Wypełniona granulatem, pokryta wytrzymałą, kolorową tkaniną. Doskonale dopasowuje się do ciała, stanowiąc idealny przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej. Może spełniać rolę siedziska.

▪ wym. 100 x 49 cm

Dysk sensoryczny

Plansza – Chodzik

LG 0684 Dysk, którego objętość może być regulowana ilością powietrza. Do zabaw r u c h o w yc h jak i podkła dania do siedzenia i leżenia. Spe cjalne wypustki pobudzają zmysł dotyku, wspomagają ćwiczenia rehabilitacyjne.

nowość

79

45

▪ 52x12,5x9cm

Plansza – Bujak

▪ śr. 33 cm

JG 2180

JG 2181 nowość

79

▪ 52x12,5x9cm, 3szt.

47


Trampolina składana

Trampolina

BO 9842

BO 9841 Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za pomocą systemu sprężyn, osłoniętego ciemną, wytrzymałą tkaniną. Trampolina wsparta jest na sześciu stabilnych nóżkach.

Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za pomocą systemu sprężyn, osłoniętego wy trzymałą tkaniną. Trampolinę można składać na cztery i wygodnie przechowy wać w płaskiej formie.

▪ śr. 102 cm mata na wysokości 23 cm wy trzyma łość do 100 kg

▪ śr. 102 cmmata na wysokości 23 cmwytrzymałość do 100 kg

129 zł

149 zł

nowość

Trampolina z ochraniaczem BO 1028 ▪ śr. 139 cm, wys. 180 cm, od 3 lat

339 zł

Trampolina z poręczą BO 1056 Trampolina z wygodną poręczą asekuracyjną oraz matą fabrycznie mocowaną za pomocą systemu linkowegvo. Trampolina wsparta jest na czterech stabilnych nóżkach.

▪ wym. 120 x 118 cmmata na wysokości 38 cm; wys. poręczy 88 cmwytrzymałość do 100 kg

179 zł

48

www.radosna-szkola.org


Spadochron 3,5 m JG 2302

Spadochron 6 m JG 2304

79 zł 189 zł

Spadochrony

inne materiały do integracji zmysłowej

Spadochrony sprzyjają aktywnym zabawom w sali oraz na świeżym powietrzu. Szybko i w naturalny sposób przy ich użyciu można zintegrować zespół poprzez wspólne: bieganie, unoszenie, a następnie opuszczanie, przebieganie pod spadochronem, podrzucanie rzeczy będących na wierzchu lub chowanie się pod spadochronem podczas zabawy w rybaka i rybki.

Swoją wielkością, ksz tałtem i konstrukcją spełniają wszelkie zadania chusty animacyjnej. Wykonane z dobrej jakości kolorowych tkanin. Na obwodzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki ułatwiające zaczepienie i przenoszenie spadochronów. Dodatkowe elementy spadochronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw z nimi.

Spadochron tęczowy TY 0121 W każdej z ponumerowanych, kolorowych części znajduje się otwór, którego dno obszyte jest siatką. Wielkość otworów jest dostosowana do małej piłki o śr. 15 cm.

▪ śr. 3,5 m

299 zł

Spadochron edukacyjny TY 0257 Na obwodzie spadochronu umieszczony alfabet podstawowy, złożony z małej i wielkiej litery drukowanej. Poszczególne litery alfabetu nie znajdują się w prawidłowym szyku, urozmaica to zabawę ze spadochronem. Dodatkowym walorem są liczby ukazane w aspekcie kardynalnym, z dodatkowym miejscem na tworzenie własnych, dowolnych zbiorów. Otwory z siatką urozmaicają również zabawy z piłką.

▪ śr. 3,5 m

339 zł 49


Piłeczki zapasowe 6,5 cm NS 2012 ▪ śr. 6 cm ▪ 500 szt

Suchy basen 2 x 2 m

2 999

175 zł

NS 0794 Basen z pianki o podwyższonej gęstości. Pokrowiec wykonany jest ze skadenu – wytrzymałego tworzywa zmywalnego, co pozwala na łatwe utrzymanie go w czystości. Basen wyposażony jest dodatkowo w miękką podłogę o grubości 3 cm.

▪ wym. 2 x 2 m, 4000 pi łeczek o śr. 6,5 cm powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2

Basen kwadrat 1,5 x 1,5 m NS 2001 ▪ wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m pow. wewn. 1,21 m2, 4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

Basen trójkątny NS 0443

2 399 zł

Może być ustawiony w rogu sali. Boki i podłoga basenu wykonane są z trwałej tkaniny, łatwej do utrzymania w czystości. Aby uatrakcyjnić zabawę, do basenu mogą być dołączone inne elementy np. schody, zjeżdżalnia itp.

▪ dł. boku przy kącie prostym 2 m 3000 pi łeczek o śr. 6,5 cm

Basen kwadrat 2 x 2 m

1 999 zł

NS 2000 ▪ wym. 2 x 2 x 0,6 m pow. wewn. 2,6 m2 , 4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

Basen kwadrat 3 x 3 m

2 499 zł

NS 2003 ▪ wym. 3 x 3 x 0,6 m pow. wewn. 6,76 m2, 5000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

3 499 zł

2 699 zł Suchy basen rehabilitacyjny 3 x 2 m NS 2002 ▪ wym. 3 x 2 x 0,6 m pow. wewn. 4,16 m2, 5000 plastikowych pi łeczek o śr. 6,5 cm

50

www.radosna-szkola.org


układanki

mają na celu kształtowanie spostrzegawczości i precyzji ruchu, umożliwiają tworzenie historyjek tematycznych oraz służą kształtowaniu umiejętności tworzenia wypowiedzi zdaniowych


Co się wydarzyło?2

Co się wydarzyło?1

PP 3122

PP 3121

Zestaw kart, z których można ułożyć 8 różnych historyjek, zaś każdą historyjkę tworzy 6 kart. Zgodność dopasowania rysunków na odwrocie kart potwierdza poprawność ułożenia obrazków w odpowiedniej kolejności.

Zestaw kart, z których można ułożyć 12 ciekawych historyjek, zaś każdą historyjkę tworzą 4 karty. Zgodność dopasowania rysunków na odwrocie kart potwierdza poprawność ułożenia obrazków w odpowiedniej kolejności.

▪ 8 historii obrazkowych; 48 dwustronnych kart (wym. 9,4 x 11,3 cm)

▪ 12 historii obrazkowych; 48 dwustronnych kart (wym. 9,4 x 11,3 cm)

60 zł

Jaka jest różnica?

Jaka jest różnica? 1 SH 2045 ▪ 15 sekwencji po 4 – 5 obrazków; 9 x 9 cm; razem 73 karty

102 zł

52

www.radosna-szkola.org

Nowa seria sekwencji obrazkowych, które ćwiczą umiejętność wyodrębniania elementów akcji, wiązania przyczyn i skutków oraz logicznego myślenia. Obrazki posłużą do omawiania różnic, opowiadania historyjek, porówny wania szczegółów.

60 zł

Jaka jest różnica? 2 SH 2047 ▪ 15 sekwencji po 4 – 5 obrazków; 9 x 9 cm; razem 73 karty

102 zł


układanki

kreatywne historie

102 zł

O zwierzętach SH 1211

▪ 4 historie przedstawione na 16 kartach 12,5 x 12,5 cm

Ufo SH 2213

115 zł

▪ 4 historie przedstawione na 16 kartach 12,5 x 12,5 cm

W podróży

1210 125 zł ▪ 4 historie przedstawione na 16 kartach 12,5SHx 12,5 cm

125 zł

W rodzinnym kręgu SH 1212 ▪ 4 historie przedstawione na 16 kartach 12,5 x 12,5 cm

Kodeks klasowy NS 1361 Magnetyczne karty przedstawiające różne sytuacje, które mogą zaistnieć między dziećmi podczas pobytu w przedszkolu lub w szkole. Stanowią zestaw, który może posłużyć do wspólnego ustalania zasad funkcjonowania grupy. Ilustracje są umieszczone w symbolice znaków drogowych, która ukierunkowuje sposób ich odczytywania. Można je umieścić w różnych miejscach sali lub wykorzystywać do gier dyskusyjnych, do tworzenia kodeksu dobrego zachowania.

▪ 35 kart o wym. 12,5 x 13 cm

45 zł 53


235 zł

Bezpieczeństwo na co dzień 337 123 Zestaw dużych magnetycznych tablic demonstracyjnych. Wyraziste i proste w formie ilustracje zaznajamiają dzieci z możliwościami zagrożeń, jakie czekają na nie w najbliższym otoczeniu. Do każdej planszy są przyporządkowane magnetyczne elementy, które można łatwo przesuwać po tablicy i analizować tym samym, w jaki sposób uniknąć zagrożeń.

▪ 4 plansze o wym.62 x 38 cm; 40 żetonów (5 x 5 cm oraz 5 x 3 cm) do plansz demonstracyjnych; 28 kart sytuacyjnych; instrukcja; od 3 lat

59

Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami

Stopniowanie przymiotników

EW 0003

Układanka edukacyjna może służyć w nauczaniu początkowym jako pomoc dydaktyczna. Jest przeznaczona dla starszych przedszkolaków i dzieci z klas początkowych szkół podstawowych.

Układanka magnetyczna – Ulica

AG 4911

Jagoda Cieszyńska. Plansze przeznaczone dla logopedów, neurologopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół powszechnych i specjalnych, lektorów języka polskiego jako obcego, rodziców i opiekunów. Do pięciu serii ilustra- ▪ 24 dwustronne, twarde kar toniki o wymiarach 7,7 x cji dołączone są teksty obrazujące narastanie 7,7 cm, 36 dwustronnych twardych tafelków o wysłownika i zjawisk gramatycznych.

▪ 75 kart (15 kart z ilustracjami + 60 z tekstami)

miarach 7,8 x 2,2 cm oraz sztywna plansza z „zagłębieniami”.

AG 0690 Zabawka magnetyczna Zestaw zawiera:

▪ 2 plansze, ▪ 10 magnetycznych figurek ▪ 2 plansze, 10 magnetycznych figurek

25 zł

nowość

nowość

28 zł Puzzle – Zawody

Puzzle – Jaki to miesiąc?

Puzzle – Narody

MM 3601

MM 3602

MM 3606

Zestaw 3-elementowych puzzli, które po złożeniu tworzą plansze o wym. 12 x 15,5 cm. Gra roz wija umiejętność kojarzenia, zapamiety wania oraz nazywania 12 zawodów.

Zestaw 3-elementowych puzzli, które po złożeniu tworzą 12 plansz o wym. 12 x 15,5 cm. Gra roz wija umiejętność kojarzenia, zapamiety wania oraz nazywania ludzi różnej narodowości.

▪ 36 elementów

▪ 36 elem.

29 zł

nowość

nowość

29 zł

Pierwszy krok do zapoznania dzieci z kalendarzem, uczy rozpoznawania poszczególnych miesięcy na podstawie charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie bądź na podstawie symboli danego miesiaca. Nazwy miesięcy zapisane również w języku angielskim.

▪ 36 elem., wymiar jednej ilustracji po złożeniu: 10 x 15 cm

39 zł

nowość

54

www.radosna-szkola.org


Bezpieczeństwo wokół nas

25

układanki

NS 0996 „Bezpieczeństwo wokół nas” to twórcza pomoc edukacyjna, której głównym celem jest promowanie postaw sprzyjających zachowaniu dobrego zdrowia i samopoczucia. Kot Pyś, sympatyczny bohater wszystkich historyjek, pojawia się tu w sytuacjach bliskich każdemu dziecku. Jeździ na rolkach, gra w gry komputerowe i z niecierpliwością czeka na gorące babeczki czekoladowe. Niestety jego zachowania nie zawsze są bezpieczne i nie zawsze dobrze się kończą. Jak wszystkie maluchy i Pyś cierpi czasami z powodu bólu zęba, miewa poobijane łapki czy łapie paskudne przeziębienie… Historyjki obrazkowe z kotem Pysiem to doskonała pomoc edukacyjna, która dzięki swojej formule opartej o problemową metodę pracy, sprzyja myśleniu refleksyjnemu oraz poszukiwaniu twórczych rozwiązań. Pomoc edukacyjna do pracy indywidualnej lub grupowej.

▪ 35 elementów tworzących 7 historyjek obrazkowych; ▪ 4 elementy pozwalające dokonywać oceny zachowania (2 światła zielone – ocena pozytywna; 2 światła czerwone – ocena negatywna) ▪ 1 element ze znakiem »?» pozwalający na wprowadzenie własnych pomysłów rozwiązań danej sytuacji problemowej

Szanujemy przyrodę

nowość

NS 0997 Historyjki obrazkowe – „Szanujemy przyrodę” to twórcza pomoc edukacyjna, której głównym celem jest promowanie postaw proekologicznych oraz wskazywanie właściwych zachowań podczas pobytu w lesie obcowaniu z przyrodą. Kot Pyś, sympatyczny bohater historyjek obrazkowych, zaprasza wszystkich na wyprawę do lasu. Piknik wśród zieleni, zbieranie jagód czy obserwowanie mieszkańców lasu to prawdziwa przyjemność! Problemy mogą się jednak pojawić, gdy do głowy zaczynają przychodzić dziwne pomysły…Jak należy zachowywać się w lesie? Co jest w nim dozwolone a co absolutnie zabronione? W towarzystwie kota Pysia poznawanie leśnego regulaminu to naprawdę. Historyjki obrazkowe – Szanujmy przyrodę, to pomoc edukacyjna, której wielowariantowa formuła sprzyja stawianiu pytań, przewidywaniu pewnych wydarzeń poszukiwaniu rozwiązań dla pojawiających się problemów.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

25

nowość

25 elementów tworzących 5 historyjek obrazkowych; 10 elementów pozwalających dokony wać oceny zachowania: 5 kartoników z zielonym listkiem –ocena pozytywna 5 kartoników z czer wonym listkiem – ocena negatywna; elementów ze znakiem ”?» pozwalających na wprowadzenie własnych pomysłów rozwiązań danej sytuacji problemowej.

Wiem jak pomóc – plansze edukacyjne NS 0998 Plansze magnetyczne „Wiem jak pomóc” to niezbędna pomoc edukacyjna w czasie zajęć doskonalących wiedzę o zasadach bezpiecznego zachowania oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Sympatyczny bohater kot Pyś spotyka się tu ze zdarzeniami, które mogą być udziałem każdego przedszkola i ucznia. Niespodziewana choroba kolegi, wypadek na drodze, pożar w kuchni, pękający pod łyżwami lód czy agresja wobec młodszego kolegi…w tak stresujących chwilach nie można tracić głowy! Warto więc razem z kotem Pysiem przyjrzeć się niebezpiecznym sytuacjom, racjonalnie je ocenić i przemyśleć sposoby odpowiedniej reakcji. Nie przewidzi się bowiem wszystkich niebezpieczeństw i problemów, które mogą się nam przydarzyć. Zawsze jednak trzeba wiedzieć, jak skutecznie im zaradzić i co robić, gdy już zaistnieją.

▪ 5 plansz magnetycznych z czer woną ramką (sytuacje niebezpieczne), ▪ 3 plansze magnetyczne z niebieską ramką ( sposoby wzy wania pomocy w sytuacjach zagrożenia) ▪ 4 małe plansze magnetyczne ( z numerami telefonów alarmowych)

nowość

49

zzłł 55


puzzle-mapy Kolorowe mapy Polski w formie puzzli do układania. Mapy zawierają najistotniejsze szczegóły takie jak: nazwy największych miast, rzek, województw, herby miast. Wszystkie podpisy na mapie są w języku polskim. Puzzle te wykonane są z grubej tektury, co gwarantuje ich wyjątkową trwałość i ułatwia układanie.

nowość

Puzzle – Polska LN 1985 ▪ 61 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

29 zł

nowość

Puzzle – Polska mapa polityczna LN 1978 ▪ 70 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

29 zł

nowość

Puzzle – Las LN 4045 Plansza puz zlowa prezentująca środowisko leśne: ptaki, zwierzęta oraz rośliny. Estetyka i grafika puzzli zachęca do zabawy i wzudza w użytkownikach zainteresowanie przyrodą. 48 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

29 zł 56

www.radosna-szkola.org


nowość

29 zł

LN 0030 Kolorowe puzzle matematyczne. Układanka roz wija umiejętność przeliczania i rozpoznawania cyfr w zakrecie 10. Puzzle wykonane z grubej tektury, co gwarantuje ich wyjątkową trwałość i ułatwia układanie.

układanki

Puzzle matematyczne 1–10

▪ 10 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

nowość

Puzzle – Nasze ciało LN 7017 Puzzlowa plansza edukacyjna prezentująca ciała dziewczynki oraz chłopca. Na obrzeżach planszy znajdują się wyjmowane puzzle z nazwami części ciała i organów wewnętrznych (w polskiej wersji językowej).

▪ 35 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

29 zł

29 zł Puzzle – System słoneczny LN 3019 Puz zlowa plansza edukacyjna zapoznaje dzieci z budową Układu Słonecznego. Na obrzeżasz układanki zamieszczono dodatkowe informacje (w języku polskim), takie jak: odległość planet od Słońca oraz ich obwód.

▪ 70 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

nowość

57


Zagadki Smoka Obiboka 1 GR 0139 Na każdej karcie znajduje się rymowana zagadka, a na odwrocie kolorowa ilustracja – odpowiedź na zagadkę. Jeśli dziecko zgadnie, kładzie na swojej planszy kolorowy żeton z misiaczkiem. Gra uczy logicznego myślenia, przygotowuje do rowiązywania problemów, wzbogaca słownictwo.

▪ 135 kart o wym. 9,2 x 7 cm; 6 plansz (10,5 x 15 cm); 36 żetonów; 1–6 graczy; od 4 lat

42 zł Zagadki Smoka Obiboka 2 GR 0252

49 zł Zdjęcia – Przeciwieństwa PP 8407 Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami przedstawiającymi pary przeciwieństw, np. wysoki – niski, dużo – mało. Doskonała podstawa do ćwiczeń językowych, roz wijających myślenie i spostrzegawczość.

▪ 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

Zasady gry są takie same, jak w Zagadkach Smoka Obiboka. Różni się tylko sposób nagradzania. Dziecko, które zgadnie, otrzymuje jeden puzzel z 6-elementowej układanki.

▪ 6 puzzli 6-elementowych (10,5 x 15 cm); 1–6 graczy; od 4 lat

42 zł Zdjęcia – Co jest źle?

Zdjęcia – Skojarzenia PP 8418

PP 8421

Zestaw 48 zdjęć, które tworzą logiczne pary. Należy dobrać dwie karty kierując się skojarzeniami. Karty posłużyć mogą ćwiczeń językowych, gier memo oraz innych zabaw opartych na zasadach klasyfikowania i sortowania.

Zestaw zdjęć, których wykorzystanie w grach językowych sprzyja roz wijaniu spostrzegawczości. Dzieci budują zdania będące argumentacją, uzasadniając nieprawidłowości zaobser wowane na obrazku. Zdjęcia przedstawiają sytuacje, w których jeden element nie pasuje do całości obrazka np. woda w kolorze zielonym lecąca z kranu, bałwan opalający się na plaży.

▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

49 zł

▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

49 zł Rok pary przyjaciół DJ 7008 Układanka w kształcie koła ukazująca dwójkę przyjaciół w różnych porach roku, ich zabawy i czynności charakterystyczne dla danego miesiąca.

▪ 48 puz zlowych e lementów; śr. koła ze wnętrz nego 65 cm; wewnętrz nego 35 cm; wym. pu dełka 33 x 25,5 x 6 cm

Dzień pary przyjaciół DJ 7007 Koło wewnętrzne puzzli przedstawia dwójkę przyjaciół wraz z przedmiotami codziennego użytku, natomiast zewnętrzne koło przedstawia formy spędzania czasu przez dzieci w różnych porach dnia.

▪ 48 puzzlowych elementów; śr. koła zewnętrznego 65 cm; wewnętrznego 35 cm; wym. pudełka 33 x 25,5 x 6 cm

50 zł 58

www.radosna-szkola.org

50 zł


materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

...służą kształtowaniu wyobraźni oraz wspomaganiu rozwoju spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.


159

Plansza manipulacyjna magnetyczna

zł NS 3058

nowość

Zabawa z magnetycznym labiryntem to prawdziwe łączenie przyjemnego z pożytecznym. Przemieszczenie metalowych kuleczek przy pomocy magnetycznych pisaków sprzyja doskonaleniu koordynacji wzrokowo – ruchowej i stanowi ciekawe ćwiczenie grafomotoryczne usprawniające pracę rąk. Pokony wanie labiryntu roz wija orientację przestrzenną i kształci umiejętność rozróżniania kierunków. Możliwość pracy dwoma pisakami jednocześnie przekłada się natomiast na lepsze utrwalanie świadomości ciała (jego prawej i lewej strony) oraz doskonale stymuluje widzenie peryferyjne. Magnetyczny labirynt, poprzez ciekawą zabawę, w idealnie przygotowuje do rozpoczęcia trudnej sztuki pisania. Obecność plastikowej szybki i stałego mocowania pisaków zapobiega gubieniu się elementów zestawu.

▪ wym. 40 x 40 cm

Szlaczki magnetyczne

nowość

Magnetyczne szlaczki to pomoc edukacyjna dla dzieci doskonalących umiejętności grafomotoryczne lub dzieci o obniżonej sprawności manualnej. Wodzenie metalowej kuleczki po śladzie (przy pomocy magnetycznego pisaka) rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy prawidłowe kreślenie wzorów literopodobnych i utrwala prawidłowy sposób trzymania narzędzia do pisania.

Szlaczki magnetyczne 1 NS 3056

139 39 zł

Szlaczki magnetyczne 2 NS 3057

▪ wym. 35 x 15 cm

▪ wym. 35 x 15 cm

Labirynty magnetyczne

Labirynt z biedronką WD 0668 Drewniany labirynt z biedronką to gra zręcznościowa, która polega na przeprowadzeniu kulki po wyznaczonym śladzie tak aby kulka nie wpadła do dziurki. Zabawa wymaga cierpliwości, koncentracji uwagi oraz prezycji ruchów.

▪ 26x36cm

139 złł

47

złł

Piankowe plansze z labiryntem i magnetycznymi patyczkami, przy pomocy, których należy przeprowadzić kulkę w odpowiednie miejsce.

Labirynty magnetyczne – Mrówki ST 3902 ▪ 45 x 32 cm

nowość

27 zł

nowość

Labirynty magnetyczne – Myszki ST 3900 ▪ 45 x 32 cm

27 zł 60

www.radosna-szkola.org

nowość


BU 2384

107 zł

Gra ćwiczy w szczególności zręczoność oraz umiejętność koncentracji. Celem gry jest jak najszybsze pozbieranie jabłek z drzewka do koszyka za pomocą specjalnych podbieraków. Czas odemierza załączona do gry klepsydra. Można grać samemu, we dwoje przeciwko sobie lub we dwoje współpracując – razem przenosząc jabłuszka. Zawartość:

nowość

▪ 1 drewniane drzewko, 2 owocowe podbieraki, 10 jabłek, 30 żetonów, klepsydra, koszyczek. Wiek graczy: od 4 lat.

Gąsienice RM 8050

250 zł

Pomoc dydaktyczna, która otrzymała pod względem wykonania i wartości edukacyjnych prestiżową nagrodę » CERTYFIKAT KLASY MARZEŃ 2009 » na XIV Targach Edukacyjnych w Kielcach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Gąsienice rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną i precyzję. Dzieci ćwiczą szybkość ruchów ręki, prawidłowe trzymanie łyżki przygotowując się do nauki pisania. Równocześnie utrwalają rozpoznawanie kolorów, cyfr, wykonywanie prostych działań matematycznych (np. zbierają 5 ale również sumę tworzącą 5 czyli 2 i 3 lub 4 i 1 ). Bambusowe łyżki i kulki angażują gracza w w wyy ykonywanie wielu czynności ci równocześnie. Gra daje olbrzymie możliwości zastosowania i tworzenia niezliczonej ilości wariantów gier i zabaw. Grę z gąsienicami można wykorzystać jako zabawę ruchową np. zawod dy w rzędach, czyli która grupa najszybciej zapełni swoja gąsienice.

materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

Gra – Jabłonka

Gotujemy zupę RM 8053 Pomoc dydaktyczna która otrzymała pod względem wykonania i wartości edukacyjnych prestiżową nagrodę „CERTYFIKAT KLASY MARZEŃ 2009” na XIV Targach Edukacyjnych w Kielcach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Gra mobilizuje do myślenia, rozwija pamięć i doskonali umiejętności komunikacyjne podczas gry z rówieśnikami. Gracz uczy się cierpliwości, uczciwości i wykorzystuje umiejętności strategiczne. Różnorodność wariantów gry i możliwość modyfikowania reguł wyzwala w dziecku kreatywność i własną aktywność. Zawartość gry:

▪ plansza wykonana z trudno znisz-zczalnego materiału, 32 bambu-sowe żetony, 8 warzyw powtórzonych czterokrotnie, 4 ludziki, 4 koszyczki.

250 zł 61


Plastikowe mozaiki Uniwersalne zestawy figur geometrycznych w postaci mozaiki wielokątów dobranych pod względem form i wielkości tak by możliwe było przeprowadzenie różnorodnych ćwiczeń z dziedziny geometrii i ułamków. Dzieci uczą się nazw figur geometrycznych, poznają własności figur geometrycznych, doświadczają symetrii, poprzez doświadczenia wyznaczają pole i obwód figur. Zabawa kształci wyobraźnię przestrzenną.

Pl Pla l stiko k wa mozaika k 1 cm TY 7114

TY 7142

▪ 6 kolorów; 250 elem.; wym. od 2,5 cm do 5 cm; grubość 1 cm

▪ 6 kolorów; 250 elem.; wym. od 2,5 cm do 5 cm; grubość 0,5 cm

45 zł

49 zł

Mo ozaika w drewnianym pudełku TL 1022 Rozwija twórcze umiejętności dziecka. Z klocków mozaiki można komponować wiele wzorów. Służy doskonaleniu koncentracji, umiejętności analizowania, tworzenia logicznych struktur i kombinacji. Elementy mogą służyć też do obrysowywania i odwzorowy wania.

▪ 40 drewnianych elem. w kształcie rombów i trójkątów, w 5 kolorach; książeczka z 48 wzorami o wzrastającym stopniu trudności

Patyczaki GR 0092 Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci mogą układać je według wzorów umieszczonych na planszach, lub tworzyć własne kompozycje.

▪ ▪ ▪ ▪

60 patyczków (12 x 4 cm) w czterech kolorach 8 dwustronnych plansz (wym. 17,5 x 25 cm) z wzorami do układania 1–2 graczy od 3 lat

52 zł 49 zł

Mozaika XXL TL 1068 Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci mogą układać je według wzorów umieszczonych na planszach, lub tworzyć własne kompozycje.

▪ 60 patyczków (12 x 4 cm) w czterech kolorach ▪ 8 dwustronnych plansz (wym. 17,5 x 25 cm) z wzorami do układania ▪ 1–2 graczy ▪ od 3 lat nowość

62

www.radosna-szkola.org

Plastikowa mozaika 0,5 cm

118 zł


39 zł

Liczmany - Geometryczny łańcuch TY 7211

Liczmany - Łańcuch TY 6336 Uniwersalny materiał do sortowania, przeliczania, mierzenia oraz tworzenia rytmów. Łączenie ogniwek doskonali zdolności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową

▪ 200 szt. w 4 kolorach; wym. 5x7cm

Zestaw kolorowych ogniwek w kształcie figur geometrycznych. Pozwala na układanie dowolnych ciągów rytmicznych. Łączenie ze sobą ogniwek doskonali zdolności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową. Dzieci poznają kształty figur geometrycznych. Ogniwa mogą służyć jako liczmany, można je sortować według koloru, kształtu bądź rozmiaru.

▪ 4 kolory; 40 szt.; wym. od 3 do 7 cm

nowość

Domino D omiino geometryczne EN 3103 ▪ 28 elem., wym. pudełka 37,5 x 23 x 3,6 cm

75 zł Tangram ram matematyczny SH 3610

119 zł

materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

19 zł

nowość

Zabawa ułatwia opanowanie dodawania w zakresie 20. Gra, uwzględniając zasadę stopniowania trudności, zawiera jedną planszę doskonalącą dodawanie w zakresie 10 i dwie z dodawaniem w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

▪ 3 plansze puzzli o wym. 26 x 18 cm, po 24 elementy; od 5 lat

Pentomino TY 0003

69 zł

Pentomino jest ciekawą, logiczną łamigłówką geometryczną. Zestaw składa się geometrycznych płaskich figur geometrycznych o tej samej powierzchni, ale innym kształcie. Każda figura składa się z 5 identycznych małych kwadratów podstawowych. Układanka polega na łączeniu ze sobą figur, co najmniej jednym bokiem tak, aby powstał prostokąt. Można układać również prostokąty i kwadraty różnej wielkości, ale z luką w środku. Pantomino kształci logiczne myślenie, rozwija spostrzegawczość. Jest ciekawą formą nauki na lekcjach matematyki na różnych poziomach kształcenia.

▪ 72 elementy; wykonane z tworzywa sztucznego

63


46 zł

nowość

Matematyczna przewlekanka VO 0538 Zestaw sympatycznych, kolorowych dłoni wskazujących na palcach liczby od 1 do 5. Każda plastikowa dłoń posiada tyle dziurek, ile wskazują palce. Doskonałe do sortowania, nauki dodawania, odejmowania. Rozwijają zdolności manipulacyjne.

Skrzynka z przewlekankami i z guzikami NS 4037

33 zł

▪ 72 plastikowe dłonie; 6 sznurków

Gwoździe do mozaiki

Zestawy kolorowych gwoździ służących do tworzenia kompozycji na kratce z tworzywa (PG 0220).

Gwożdziki średnie PG 0098 ▪ 600 gwoździ, śr.r. 1,3 cm; wys. 2,8 cm

49 zł

Gwożdziki małe PG 0097

Kratki do mozaiki

▪ 1500 ggwoździków,, śr. 0,9 , cm;; wys. y 2,5 , cm

69 zł

PG 0220 Białe, plastikowe kratki służące do wpinania plastikowych gwoździ i gwoździków (PG 0097 i PG 0098).

▪ 5 szt.; wym. 18 x 24 cm

39 zł 64

www.radosna-szkola.org


Zdjęcia – Wyraz twarzy

▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

49 zł Zdjęcia – Emocje i uczucia PP 8401 Zdjęcia przedstawiają twarze dzieci, u których poprzez mimikę twarzy wyrażane są różne emocje. Zadanie może polegać na rozpoznawaniu i nazy waniu uczuć, na udzielaniu odpowiedzi na pytania typu: Dlaczego dziewczynka tak się czuje? Po czym poznajesz, że chłopiec jest zaskoczony? W jakich sytuacjach tak się czujesz? Dodatkowym ćwiczeniem może być układanie i opowiadanie historii poprzedzających wystąpienie u dziecka określonego stanu emocjonalnego.

49 zł

Karty – Tworzy wa

Karty – Pory roku

EU 0002

EU 0003 Wygodna pomoc edukacyjna w formie lakierowanych kart połączonych sprężynowo w książeczkę. Istnieje możliwość wpisania własnego słownictwa w pustych okienkach pod obrazkiem.

▪ wym. 28,5 x 10,5cm

24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm

42

Wygodna pomoc edukacyjna w formie lakierowanych kart połączonych sprężynowo w książeczkę. Istnieje możliwość wpisania własnego słownictwa w pustych okienkach pod obrazkiem.

▪ wym. 28,5 x 10,5cm

42 zł

materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

PP 8420 Zdjęcia przedstawiają dzieci, u których poprzez mimikę twarzy wyrażane są różne emocje. Zadanie polega na rozpoznawaniu i nazy waniu uczuć. Dodatkowym ćwiczeniem może być układanie i opowiadanie historii poprzedzających wystąpienie u dziecka określonego stanu emocjonalnego.

Karty – 5 zmysłów EU 0001 Wygodna pomoc edukacyjna w formie lakierowanych kart połączonych sprężynowo w książeczkę. Istnieje możliwość wpisania własnego słownictwa w pustych okienkach pod obrazkiem.

▪ wym. 28,5 x 10,5cm

42 zł

Karty –Sortowanie odpadów EU 0004 Wygodna pomoc edukacyjna w formie lakierowanych kart połączonych sprężynowo w książeczkę. Istnieje możliwość wpisania własnego słownictwa w pustych okienkach pod obrazkiem.

▪ wym. 28,5 x 10,5cm

42 zł

65


Piłkarzyki MK 0001

299 zł

Znana i lubiana przez wszystkich gra „w piłkarzyki”. Korpus piłkarzyków wykonany jest z wysokogatunkowego drewna i wysokiej jakości utwardzanej płyty MDF, pokryty warstwą laminatu odpornego na ścieranie. Stół posiada wygodne otwory z tyłu bramek do wyciągania piłeczki po strzeleniu gola. Stół posiada certyfikat CE, a więc może być uży wany w świetlicach, szkołach itp., a stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo podczas intensywnej zabawy dorosłych. Pole gry ma podwyższone narożniki boiska aby piłka nie zatrzymywała się podczas gry. Stół posiada chromowane wsporniki między nogami (dzięki temu stół jest jeszcze bardziej stabilny) oraz uchwyt na napoje.

▪ Wymiary całkowite: długość: 125 cm, szerokość: 101 cm z prowadnicami (bez prowadnic 61 cm), wysokość: 79 cm ▪ Wymiary pola gry: długość: 105 cm, szerokość: 58 cm ▪ Wymiary po spakowaniu: długość: 124,5 cm, szerokość: 60,5 cm, wysokość: 12 cm ▪ Pozostałe dane techniczne: piłeczki o średnicy 30 mm, szerokość ścianki: 15 mm ▪ materiał: laminowana płyta MDF ▪ 2 poprzeczki stabilizujące konstrukcje ▪ kolor: czarny ▪ regulowana wysokość nóg ▪ 2 manualne liczniki na gole ▪ otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska ▪ przeciwpoślizgowe gumowane uchwyty ▪ prowadnice o grubości 13 mm wykonane ze stali chromowanej ▪ waga: ok 24 kg

Chusty duże JG 2307 ▪ 138 x 138 cm; 4 szt.

79 zł

Sportowe dyski EU 0007 Nowe miękkie dyski wykonane z pianki oraz elastycznej siateczki, która umożliwia odbicie piłki na wysokość nawet 20 m. Dyski można wykorzystać w grze indywidualnej lub w parze.

▪ śr. 30 cm 2 szt. pi łeczka typu „pajączek”

Drążki do balan ansowania NS 0401 Utrzymanie i noszenie zenie kulki na drążku wymaga a koordynacji wzrokowo-ruchowej wej oraz koncentracji uwagi. Drążki mogą być elementem m torów przesszkód.

▪ 2szt.

109 zł 11 zł

66

www.radosna-szkola.org

nowość


TL 0116

nowość

Ser szwajcarski skonstruowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb rozwojowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ruchu, koncentracji i logicznego myślenia. Jego forma wzbudza duże zaciekawienie, co sprawia, że nie ma potrzeby zachęcania dzieci do zabawy. Zabawy ruchowe z użyciem Sera Szwajcarskiego – przede wszystkim w przedszkolu i szkole – służą efektywnemu wykorzystaniu aktywności fizycznej dzieci oraz ich naturalnej cechy rozwojowej: przecho-

dzenia od zabawy do nauki, od rzeczy łatwych do trudnych, aktywizują i pobudzają sferę emocjonalno – motywacyjną poprzez samodzielne podporządkowanie się nieświadomie pewnemu planowi, dzięki czemu ruchy stają się coraz bardziej iej kontrolowane w dochodzeniu do celu. Zabawy i ćwiczenia z Serem Szwajcarskim, pomimo pozornej prostoty doskonale stymulują ują i koordynują pracę półkul mózgowych,, a dzięki temu czynności i umiejętności, które óre pomagają w sprawnym funkcjonowa owaniu i likwidowaniu deficytów.

Platformy

Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń rozwijających koordynację, zwinność, refleks i koncentrację. Proponuje dwa stopnie trud-

Platforma I JG 2142

Platforma II JG 2145

319 zł

467 zł

Plansza NS 0942 Kształt planszy zachęca do bujania się w różnych pozycjach ciała, a zabawa wyzwala spontaniczność i radość. Szczególnie zalecany dla dzieci, u których stwierdzono dysfunkcje integracji sensorycznej: nadpobudliwość ruchową, deficy ty uwagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia organizacji zachowania. Wielkość platformy umożliwia korzystanie z niej dwóm osobom, co jest szczególnie przydatne przy rehabilitacji dzieci z porażeniem.

ności. Każda platforma zawiera 3 plansze z różnymi wzorami, łatwe do wymiany. Wytrzymałość: 120 kg.

▪ wym. plat formy 54 x 40 cm 3 plansze od 3 lat

▪ wym. 70 x 100 x 18 cm

219 zł

Pasy bezpieczeństwa JG 2942

materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

Ser Szwajcarski

▪ Pasy z możliwością regulacji długości. Odpowiednie do plat formy JG 2142 i JG 2145.

87 zł

319 zł

67


Szachowy skoczek mały

99 zł Gra z lusterkiem – niebieska JG 2003 ▪ od 6 lat

Gry z lusterkiem Zadaniem gracza jest ułożenie za pomocą 2 kostek i odbicia w lusterku identycznego wzoru, jaki jest na wcześniej odkrytej karcie. Grając w parach wygrywa ten, kto pierwszy odtworzy wzór. Zastosowanie w grze odbicia lustrzanego pozwala łatwo zrozumieć zasady symetrii. ▪ 2 plastikowe, bezpieczne lusterka z podstawkami; 4 kostki ze wzorami; 24 karty ze wzorami; 2–4 graczy

RM 8207 nowość Szachowy skoczek to gra planszowa dla dwóch osób na wzór i podobieństwo szachów, jednakże o dużo prostszych zasadach gry. Plansza wykonana z drewna posiada 64 pola (otwory) oraz 32 skoczki w dwóch kolorach po 16 szt. dla każdego gracza. Do zestawu dołączono 8 szt. dodatkowych skoczków skrzyżnych (2 x 4), które ułatwiają młodszym graczom przeprowadzenie gry (trudniejsze skoczki można wymienić na łatwiejsze skrzyżne). Gra umożliwia wszechstronny roz wój dziecka, roz wija: umiejętność abstrakcyjnego myślenia, wyobraźnię przestrzenną, zmysł obser wacji, umiejętność podejmowania decyzji, uczciwego współzawodnictwa, uczy cierpliwości, planowania, kształci pamięć, rozwija zdolności matematyczne Gra polega na przejściu swoimi pionkami na przeciwległą stronę. Nie zbijamy , nie przeskakujemy, ale przechodzimy skoczkiem po stworzonej przez siebie drodze ( możemy wykorzystać drogę przeciwnika). Wygrywa ten, kto najszybciej przestawi swoje skoczki na przeciwległą stronę. Skoczka można obracać o 90 stopni w prawo lub w lewo , traktując to jako ruch. Podczas gry zawodnik zastanawiając sie nad ruchem, tworzy do godną drogę. Przestawiając w myślach skoczki, roz wija wyobraźnię, strategiczne myślenie, koncentrację umysłu. ▪ wym. planszy: 2 x 30 x 30 cm, ▪ wym. skocz ka: wys. 4 cm, śr. 2 cm, od 3 lat

399 zł

Gra z lusterkiem – czer wona JG 2004 ▪ od 4 lat

85

Szalona wieża AG 7620 owierzchni wieżę, tak Z klocków należy ułożyć na równej po aby powstało 16 poziomów składających h się z 3 drewnianych ian w stosunku do pobloków ułożonych równolegle, na przemian ziomów niższych. Kolorowe klocki należyy wymieszać z białymi i układać je losowo. Gra składa się 48 klocków:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

68

6 czer wonych 12 niebieskich 40 naturalnych Wiek powyżej 5-go roku życia Ilość graczy 1+

www.radosna-szkola.org

nowość

36 zł


nowość

SH 3931

Układanki ćwiczące zdolność analizowania i myślenia obrazowego oparte na zasadzie domina. Należy dobrać do siebie parę obrazków: elementy luźne i złożone w całość. Każdy zestaw zawiera dwa komplety o różnym stopniu trudności.

▪ 2 komplety domina po 24 karty, łącznie 48 kart z grubego kartonu, wym. jednej karty: 10,5 x 5,5 cm

64 zł

59 zł Domino dotykowe faktur i form IV 0520 Dwustronne, duże domino, gdzie na jednej stronie naniesione są różne faktury, a z drugiej strony figury geometryczne. Obie strony domina do rozpoznawania przez dotyk.

▪ wymiar kostki 4,5 x 11 cm; 32 szt.

materiały materia ały do integracji zmysłowej i stymulacji stymulacj wielozmysłowej

Domino – Mozaiki

Domino – Konstrukcje SH 3932 Układanki ćwiczące zdolność analizowania i myślenia obrazowego oparte na zasadzie domina. Należy dobrać do siebie parę obrazków: elementy luźne i złożone w całość. Każdy zestaw zawiera dwa komplety o różnym stopniu trudności.

▪ 2 komplety domina po 24 karty, łącznie 48 kart z grubego kartonu, wym. jednej karty: 10,5 x 5,5 cm

64 zł

62 zł Gra w symbole

nowość

SH 3986 Oryginalne w formie układanki, w których obowiązują reguły podobne do gry w domino. Elementy układanki są jednak trójkątne. Zadaniem dzieci jest takie ułożenie trójkątów, aby wszystkie stykające się boki pasowały do siebie. Powstała figura umożliwia szybką samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań.

▪ 18 dwustronnych kart o boku 8,6 cm

69


Gra – Zwierzęta LL 1071

49 zł

BE 1009

LL 1075

49 zł

Nagrania prezentują odgłosy otoczenia, zwierząt, maszyn, różnych czynności.

▪ 1 płyta CD; 40 żetonów; 4 plansze 20 x 20 cm po 9 zdjęć; 1–4 graczy; od 4 lat

Sześciany akustyczne

Gra – Znajome dźwięki

▪ 1 płyta CD; 40 żetonów; 4 plansze o wym. 20 x 20 cm po 9 zdjęć; 1–4 graczy; od 3 lat

149 zł

8 par pudełek wydających różne tony. Dają różne możliwości zabawy, np. aby rozpocząć grę, należy wszystkie pudełka ułożyć na stole odwrócone szybką do blatu i wymieszać. Każdy gracz wybiera dwa dowolne pudełka i potrząsa nimi. Jeśli dźwięk wyda się taki sam, para jest jego. Aby sprawdzić wybór, uczestnik może zajrzeć przez szybkę. Jeśli jednak dziecko pomyliło się, odkłada pudełko na miejsce. Gra toczy się do momentu odszukania wszystkich par. Dodatkowo istnieje możliwość uzupełniania sześcianów dowolnie wyybranymi y p produktami, np.: p ryżem, y klockami, koralikami itp. p

42 zł

Puszki dźwiękowe NS 0427

4 pary dźwiękowych puszek wykonanych z lakierowanego drewna, co chroni je przed zabrudzeniem. Zadaniem dziecka jest odszukanie i dobranie do siebie odpowiednich par. Przy każdej puszce zamontowany jest wygodny uchwyt w postaci czer wonej kulki. Całość umieszczona została w drewnianej podstawie.

▪ wym. podstawy 29 x 15,5 x 2,3 cm ▪ wym. puszek 6,7 x 6,7 x 4,7 cm

▪ 16 pude łek

Leniwa ósemka NS 0421

35 zł

Tor wykonany z drewna, w kształcie leżącej ósemki. Zamontowane rączki umożliwiają łatwe manipulowanie przyrządem, a głębokie

70

www.radosna-szkola.org

wyżłobienie zapobiega wypadaniu piłki z toru. Zabawa labiryntem ma korzystny wpływ na koordynację wzrokoworuchową, wewnętrzną harmonię organizmu.

▪ wym. 48 x 22 x 2,5 cm śr. kulki 3 cm


Szafka z instrumentami muzycznymi PG 9016 Zawartość szafki: ksylofon

dzwonki na drewnianej rączce (2szt.) pałeczki z dzwonkami (2szt.) talerze (2szt.) trójkąty (3szt.) talerzyki z rączką (1szt.) marakasy (2szt.) marakasy kolorowe (2szt.) shaker marakas z tarką (1szt.) tarka giro (1szt.) tonblok z tarką (1szt.) klawesy (4szt.) tamburyn z membraną 21 cm (1szt.) bębenek ręczny 25 cm (1szt.) tamburyn 21 cm (1szt.) pudełka akustyczna (2szt.) kastaniety drewniane (4szt.) kastaniety z rączką (2szt.) marakasy jajka (2szt.) dzwonki z rączką (8szt.) drewniany ksylofon. wym. 56 x 85 x 38 cm

materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

829 zł

Torba z instrumentami VO 8319 Praktyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na zamek. Po otwarciu może być zawieszana. Zawartość: tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów (10–20 cm), 2 drewniane marakasy, duże guiro z tarką, 2 tonbloki 2 tony, tonblok 1 ton, pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para klawesów, shaker metalowy.

▪ wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm

239 zł

71


klocki

...z których dzieci indywidualnie lub grupowo mogą budować różnorodne formy przestrzenne – służące rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności pracy w grupie

72

www.radosna-szkola.org


Klocki sześciany dwukolorowe

79 zł

nowość

44 zł

Klocki BIO TL 1062

Klocki BIO – Zabawy Twórcze NIKI, zestaw 8 drewnianych prostokątów, które służą do odwzorowywania ćwiczeń z załączonej książeczki. Dzięki stopniowaniu trudności „Klocki BIO” fascynują i przykuwają uwagę wszystkich bez względu na wiek. Przedszkolaki bawią się i uczą; dzieci i młodzież stawiają czoła wielu trudnym wyzwaniom; a dla dorosłych to niekiedy „twardy orzech do zgryzienia”. Książeczka zawiera zestaw ćwiczeń z podziałem na cztery różne stopnie trudności: zestaw A – 2 klocki na dobry początek; zestaw B – zabawy geometryczne; zestaw C – rzuty; zestaw D – konstrukcje złożone. Zabawy twórcze NIKI to rozwijanie ukrytych w dziecku zdolności spostrzegania zmysłowego, rzeczowego działania, a przy tym wzbogacania swego doświadczenia oraz rozwijanie własnych sposobów myślenia. Zabawy służą wspieraniu rozwoju umysłowego, uświadamianiu ukrytych uzdolnień, odkry waniu własnych dróg i rozwiązań, dawaniu zadowolenia z samodzielnej pracy, rozwijaniu fantazji oraz dostarczaniu twórczych pomysłów. Rodzicom i wychowawcom dają pewność, że ich dzieci mają właściwe zajęcie we właściwym czasie oraz, że stawiają specyficzne wymagania w odniesieniu do warunków rozwojowych.

Klocki GEO TL 1063

klocki

NS 4063 Przeźroczyste klocki z dwukolorową karteczką wewnątrz.

76 zł

„Klocki GEO” to siedem różnokształtnych brył geometrycznych w sześciu kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, białym i czarnym, trwale połączone z sześciennych klocków (o krawędzi 3 cm) wykonanych z drewna. Klocki umieszczone są w drewnianym, estetycznym i trwałym pudełku. Klocki GEO to wspaniała i wartościowa zabawa dla dzieci i dorosłych; bawi i uczy. Kształtuje umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwija wyobraźnię, stymuluje i uwrażliwia na odbiór sensoryczny. Służy również jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Do zestawu klocków dołączona jest książeczka zawierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności.

Klocki sześciany y jjednokolorowe NS 4062 Przeźroczyste, kolorowe klocki.

75 zł nowość

Studnia Jakuba TL 9174 Drążki służą do odtwarzania i układania ksz tałtów: liter, cyfr, znaków, figur geo metrycznych. Umożliwiają tworzenie wielu własnych gier poprzez zliczanie, przyporządkowywanie kolorom wartości.

▪ 60 drewnianych drążków o śr. 1 cm i dł. 18 cm; 1 drewniana kostka z kolorowymi ściankami

63 zł

▪ wym. pudełka 13,8 x 13,8 x 8 cm; wymiary jednego klocka 3 x 3 x 3 cm

73


Kulodrom drewniany NS 0376 Zestaw klocków o różnych kształtach (proste bieżnie, pochylnie, łuki, krótkie tunele). Umożliwia konstruowanie różnych torów, po których wędrują kulki. Zabawa elementami uczy prawa o równi pochyłej, roz wija wyobraźnię, logiczne myślenie, ćwiczy precyzję itp.

145 zł

127 zł

Drewniany labirynt z kulką WD 9073 Zestaw drewnianych klocków do budowy kulodromów o różnym przebiegu toru, po którym będzie toczyła się kulka. Układanka roz wija zdolność przewidy wania, wyobraźnię oraz logiczne myślenie.

▪ wym. podstawy 20 x 43 cm

Plastikowy kulodrom wieża GT 0555 nowość ▪ 30 elementów

74

www.radosna-szkola.org

65 zł


Drewniane kształty ET 0010 00 Duży ze z staw drewnianych elementów złożony z różnorodnych figur fig geometrycznych oraz małych krążków i cylindrów. Ilość oraz or różnorodność elementów pozwala na ułożenie ciekaw wej mozaiki, układanek geometrycznych w poziomie oraz wie w życzek i konstrukcji w pionie.

▪ 100 szt. s

klocki

46 zł

Karty do drewnianych kształtów – Wzory płaskie NS 3013 Zestaw kart z przykładami do układania płaskich wzo orów z drewnianych kształtów ET0010. Poprzez rzez komponowanie wielu wzorów dziecko uczy się precyzji, doskonali spostrzegawczość, ść, sortuje i przyporządkowuje figury według g ksz ks tałtu tałt i ko kolor loru.

▪ 12 kart o wzrastającym stopniu trudności; wym. 21 x 29,5 cm

43 zł K rty Karty Kar t do d drew d nia i nych hk ksz szttałtów łtó – Wzory Wz zory prze pr strzenne NS S 3014 Zestaw sttaw zdję zdjęć z przykładami do bu udowania przeestrzenn nych wzorów z drewnianych kształtów t ET0010. ET Poprzez układanie wzo orów dz dziecko roz wija koordynację wzroko kowo-ruchową, spostrzetrzegaw wczość, przyporządkowuje figury we w dług kkształtu i koloru.

▪ 12 kart o wz wzrastającym stopniu trudności; ści; wym. 21 x 15 cm zł

32

75


lekkie klocki nowość

Największe klocki konstrukcyjne na świecie. Klocki wykonane są z polipropylenu spienialnego, często okreslanego jako pianka EPP, materiału niezwykle lekkiego, sprężystego i bardzo trwałego.

999 zł Lekkie klocki – Dom SX 0002 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

305 elem. 20 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm 110 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm 55 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm 12 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm 14 klocków o wym. 36 x 6 x 5 cm 14 klocków - dach o wym. 12 x 12 x 5 cm 52 klocków - dach o wym. 24 x 12 x 5 cm 28 klocków - dach narożny o wym. 12 x 12 x 5 cm

Zestaw duży SX 0004 ▪ ▪ ▪ ▪

74 elem. 30 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm 20 klocków o wym. 36 x 6 x 5 cm 24 klocków o wym. 12 x 6 x 5 cm

159 zł Zestaw mały SX 0001 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

30 elem. 5 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm 5 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm 5 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm 5 klocków o wym. 36 x 6 x 5 cm 5 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm 5 klocków o wym. 12 x 6 x 5 cm

99 zł

76

www.radosna-szkola.org

Zestaw średni SX 0003 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

37 elem. 10 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm 15 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm 12 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm

159 zł


BY 5000 ▪ 12 elementów (dł. boku 37cm)

229

Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kaształcie kwadratowych ścianek umożliwiające budowanie kolorowych sześcianów oraz bardziej złożonych, dużych konstrukcji. Zestawy różnią się i lo ścią i wiel ko ścią elementów, a także kolorystyką.

Kolorowe sześciany BY 5010 ▪ 24 elementy (dł. boku 22 cm)

115

nowość

klocki

Duże sześciany

nowość

Cegły z kartonu NS 1007

125 zł

32 cegły w 4 kolorach do licznych zabaw konstrukcyjnych jak i do demonstrowania matematycznych pojęć. Ich specjalna konstrukcja sprawia, że są trwałe i utrzymują ciężar dorosłej osoby.

Duże klocki

▪ wym. 30 x 15 x 7,5 cm

BY 7010 nowość

199 zł

▪ 32 dużych (dł.23cm) i 16 małych (12cm)

77


Klocki Junior

Zestaw klocków, które dają liczne możliwości konstruowania, a po złączeniu tworzą trwałe obiekty. Łączą się ze sobą w tradycyjny sposób oraz krawędziami. W zestawie elementy w kształcie koła, kwadratu i trójkąta.

▪ dł. krawędzi klocka 3,2 cm

Klocki Junior 1 MP 0001 ▪ 200 elem.

49 zł

Klocki Junior 2 MP 0002 ▪ 400 elem.

98 zł

Klocki Technik MP 0421 Zestaw klocków, które łączą się z sobą w tradycyjny sposób, a także krawędziami, tworząc trwałe konstrukcje. Kolorystyka doskonale dobrana w szczególności do konstrukcji maszyn, robotów i pojazdów.

▪ 201 elem.

78

www.radosna-szkola.org

38 zł

Klocki Junior 3 MP 0003 ▪ 900 elem

197 zł


MP 1001 ▪ 135 elem.

59 zł

68 zł Klocki z małymi polskimi literami

klocki

Klocki z wielkimi literami

MP 1003 ▪ 146 elem.

niebieskie spółgłoski czerwone samogłoski

Domino czarne MP 3070 Tradycyjne czarno-białe domino w nowej wersji klocków, które można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Łączniki zawarte w zestawie umożliwiają tworzenie przestrzennych konstrukcji.

▪ 72 elem.

Literkowe zabawy podłużne NS 3031 Zestaw kart opar tych na zabawie z klockami MP 1001 oraz MP 1003. Celem gry jest ułożenie podpisu do ilustracji z wyszczególnionych na karcie klocków. Karty posiadają element samokontroli.

▪ 18 kart o wym. 29,7 x 10,5 cm

21 zł

26 zł

Potyczki Kota Pysia z literkami NS 3033 Zestaw kart pracy, przeznaczony do pracy indy widualnej w domu, na zajęciach kompensacyjnych i w zespole z podziałem na grupy zadaniowe.Karty prezentują ciekawe zabawy dydaktyczne z klockami: MP 1001 oraz MP 1003. Pomagają w trudnej sztuce nauki czytania. Obejmują: wyszukiwanie i utrwalanie samogłosek, tworzenie nowych wyrazów z daną samogłoską, dobieranie małej i wielkiej litery, utrwalanie kolejności liter w alfabecie w postaci przestrzennych układanek, tworzenie kreatyw nych ukła danek w formie krzyżówek, kodowanie. Każda karta posiada opis dane go ćwiczenia.

▪ for mat A4; 24 str.; 18 zadań

20 zł 79


Klocki diament TY 6509 Na opakowaniu pokazane przykładowe konstrukcje.

▪ wym. elementów: od 2,5x2,5 cm do 12x12 cm; 15 elem.

33 zł

Klocki w sześcianie TY 8210 Klocki dają wiele możliwości konstrukcyjnych. Rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Na opakowaniu pokazane przykłady konstrukcji.

▪ bbo bok ok sz sze ześcianu ścciaanu n po po zło zzłłooże żeeniu n 10 cm

37

Składane bryły

Multiklocki

NS 1011

VO 3583

40 zł

Do zabaw matematycznych ułatwiających zrozumienie podstawowych działań. Łącząc elementy z sobą można otrzymać wielokrotność jednego klocka. Zabawa elementami roz wija wyobraźnię, logiczne myślenie, ćwiczy precyzję.

Oryginalny w koncepcji zestaw konstrukcyjnodydaktyczny złożony z kwadratów i trójkątów. Po złączeniu uzyskuje się formy geometryczne, wielościany foremne oraz, co bardzo istotne, ich płaskie roz winięcia. Doskonały do nauki podstaw geometrii.

▪ 100 szt.; wym. kostki 2 x 2 cm

▪ 50 trójkątów równobocznych; 10 kwadratów o boku 6,7 cm

25

34 zł Klocki przestrzenne RE 1010 Komplet złożony z lekkich elementów w formie: trójkątów, kwadratów, pięcioboków i sześcioboków. Poprzez łatwe łączenie elementów dziecko ćwiczy motorykę rąk, nie zniechęca się. Mechanizm łączenia daje również możliwość ruchu poszczególnych elementów, co zwiększa atrakcyjność otrzymanych modeli.

▪ klocki w 4 kolorach (czer wony, żółty, niebieski i zielony); 180 elem.

80


klocki Akrobaci OI 3030 dziki, ob ręcze) ▪ 50 elem. elem (lu (ludziki obręcze) ▪ wym. ludzików 5 x 10 cm

39 zł

50 zł Klocki zawijane NS 4016 ▪ dł. 10 cm, 120 elem.

85 zł

Klocki złączki – Ludzie

nowość

TY 6333 Kolorowe klocki w kszttałcie ludzików z nowym systemem łączenia. Wykonane z trw trwałego, ale nie sztywneg nego tworzywa.

▪ 100 szt.; 10 cm; 5 kolo lorów

Motokonstruktor AT 0005 Zestaw pomaga dzieciom w prawidłowym zrozumieniu zasad ruchu drogowego i roz wija podstawowe umiejętności potrzebne do poruszania się po ulicy. Dzieci uczą się rozpoznawać znaki drogowe.

Klocki tradycyjne NS 4041

39 zł

▪ dł. klocków: 3 - 6,5 cm, 36 elem.

▪ 122 elem.

70 zł 81


Klocki mały projektant – zestaw duży BA 1501 ▪ 165 szt.

38 zł

Klocki – koła zębate LR 9162 Zestaw klocków w żywych kolorach wykonanych z tworzywa sztucznego. 8 kwadratowych platform umożliwia montaż zębatych konstrukcji, które można wprawić w ruch za pomocą korbki. Tworzenie piętrowych modeli umożliwiają zielone trzpienie. Zabawa klockami rozwija twórcze myślenie oraz uwrażliwia na różne zależności ko strukcyjne pomiędzy zamontowanymi elementami.

▪ instrukcja; 86 klocków; 8 platform 10,7 x 10,7 cm

130 zł

Klocki patyczki

24

NS 4011 ▪ dł. 4 cm, śr. 3,5 cm, 300 elem.

36 zł

Klocki – Moduły NS 4007 ▪ 120 elementów ▪ wys. 4,8 cm

48 zł 82

www.radosna-szkola.org

Klocki Kolanka NS 4003 ▪ 80 elementów ▪ śr. 2,8 cm

59 zł

Klocki okienka NS 4013 ▪ bok sześcianu 2 cm, 100 elem.


Klocki Ażurki NS 4001

59 zł

NS 4002 ▪ 340 elementów; śr. 3,7 cm

59 zł klocki

▪ 200 elementów; śr. okrągłego klocka 5cm; bok kwadratowego klocka 5 cm

Klocki – Mozaika

Klocki – Wesołe ludki NS 4005

59 zł

Klocki Zębatki NS 4004

▪ 144 elementy; śr. okrągłego klocka 3,8 cm; wys. ludzika 9 cm

▪ 80 elementów; śr. 4,3 cm

Klocki – Mechanik

Klocki – Kwiatki

NS 4006 ▪ 64 elementy; śr. okrągłego klocka 7 cm; dł. rurki 7cm

48

NS 4008 ▪ 58 elementów; 6,5 cm

49 zł

48 zł

83


gry planszowe

...służą rozwijaniu umiejętności pracy w grupie i uczą zasad dobrego współzawodnictwa


AG 3952

Gra opar ta jest na zasadach domina. Składa się z 28 elementów (kamieni) i polega na dokładaniu ich jeden do drugiego tak, aby stykały się takimi samymi obrazkami.

Zagadki i wierszyki – Kto to taki? AG 4874

26 zł

Loteryjka z wierszykami – zagadkami, przeznaczona od dwóch do czterech graczy . Gra w atrakcyjny sposób umożliwia poznanie zajęć i zawodów ludzi, nazy wanie ich i skojarzenie zawodu z rekwizytami, które są dla niego charakterystyczne. Gra zawiera zagadki w formie wierszyka wraz z pasjonującą rozrywką na zasadach loteryjki obrazkowej. Zestaw gry zawiera:

gry planszowe

10 zł

Domino

▪ Dwustronna plansza wym., instrukcję gry, 24 karty z zagadkami, 24 tafelki o wymiarach 7,5x7,5 cm, 48 żetonów, 2 kostki do gry. nowość

nowość

Loteryjka – Kim będę? Zawody i atrybuty AG 4416

nowość

Gra wyzwala pozytywne emocje, uczy analizy i refleksu. Oparta jest na zasadach loteryjki dając odpowiedź dzieciom na pytanie czego potrzebują strażak, pielęgniarka, mechanik, fryzjerka itp. w swojej pracy. W grze może uczestniczyć od 1-6 dzieci.

▪ Zestaw gry zawiera: ▪ 6 twardych plansz oraz 35 elementów – 12 sztywnych plakietek.

27 zł

Mój pierwszy quiz GR 6110 Gra edukacyjna z 6 rodzajami zadań oznaczonych różnymi kolorami. Zawiera elementy samokontroli wprowadzające dziecko w świat: kolorów, zawodów, miejsc, zwierząt, jedzenia i rzeczy użytkowych. Proste zasady dają możliwość gry nawet najmłodszym dzieciom.

▪ 96 kart o wym. 9,2 x 7 cm; plansza do gry (26 x 17,5 cm); kostka i pionek; instrukcja

42 zł

85


26 zł

Quiz – Encyklopedia AG 4843

Quiz przyrodniczy AG 4850

nowość Quiz zawiera zagadki o przedmiotach i zjawiskach z codziennego życia człowieka. W grze może uczestniczyć od 2-6 graczy.

nowość

26 zł

Zagadki przyrodnicze w formie wierszyków. Pasjonująca rozgrywka na zasadach quizu. Zestaw gry zawiera:

▪ 100 kart z zagadkami o zwierzętach i roślinach w formie wierszy, planszę do gry, cztery pionki , dwa okrągłe żetony.

▪ 100 dwustronnych kart z zagadkami-wierszykami, plansza do gry (23,8 x 31,7 cm), 6 pionków, kostka do gry, od 6 lat

nowość

Gra edukacyjna – Na straganie AG 4461 Cze góż nie ma na stra ganie w dzień targowy! Ileż owoców i warzyw, a jakie kolory żółty, fioletowy, zielony, czer wony Inteligentna gra z zagadkami w formie prześmiesznych wierszyków.

86

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

27

Gra dla 2-4 dzieci. Zawartość gry: plansze z kołem kolorów, dwie kostki, 24 sztywne kartoniki, 50 żetonów, 24 karty z zagadkami, instrukcje

www.radosna-szkola.org

nowość

Quiz – Bezpieczna podróż AG 5413

10 zł

Popisz się znajomością znaków drogowych i zasad ruchu ulicznego. Pokonaj swoich przeciwników i jako pierwszy przekrocz linię mety. Układanka zapewni doskonała zabawę oraz pomoże roz winąć wiedzę o przepisach ruchu drogowego.

▪ 36 dwustronnych kart (5 x 6,7 cm), ▪ 2 pionki, ▪ plansza (21,5 x 11 cm).


Kwartet LU 1013

gry planszowe

▪ 36 kolorowych kart; 6 x 10 cm ▪ do wyczerpania zapasów

26 zł Domino LU 1015 ▪ 36 kart domino ▪ do wyczerpania zapasów

39 zł

nowość

Sokole oko AG 5475 Wspaniały ze staw gier e duka cyjnych – ćwiczy spostrzegawczość, refleks i pamięć, daje wiele radości. W zestawie aż 8 gier: Bystre oczko, Sokole oko, Skojarzenia, Bingo obrazkowe, Bingo – Skojarzenia, Bingo – oczko, Zgadula, Niby Lotek. 4 dwustronne plansze (23,6 x 16 cm), 140 żetonów (2,8 x 2,8 cm),

26 zł

Oko rysia ED 0382 Gra ćwiczy pamięć, spostrzegawczość i refleks. Na dużej planszy w kształcie koła zostało umieszczone 300 różnych obrazków. Zadaniem uczestników gry jest m.in. odszukanie na dużej planszy, w jak najszybszym czasie, identycznego obrazka z tym, znajdującym się na wylosowanym kartoniku. Kto dokona tego pierwszy, zdobywa kolorowy punkt. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów.

▪ średnica planszy 64 cm; 300 kartoników o wym. 3 x 3 cm; 18 żetonów; 1–6 graczy

75 zł 87


Duży zestaw gier WD 0076 Duży zestaw znanych wszystkim gier: szachy, chyy, nowość warcaby, backgammon, gra w kości, chińczyk, zyk, gra w karty.

85 zł

▪ pudełko drewniane o wym. 27 x 27 cm, od 5 lat

Mikado

Maximikado

Komplet 41 drewnianych patyczków o różnych wartościach punktowych. W grze może brać udział dowolna ilość osób. Patyczki rozsypuje się na stole lub na podłodze, następnie rozpoczyna się ich zbieranie przez poszczególnych graczy tak, by zdobyć jak najwyższą ilość punktów. Gracz traci kolejkę, gdy podczas wyciągania drgnie choćby jeden z pozostałych na stole patyczków. Gra uczy cierpliwości i panowania d ciałem oraz skupienia uwagi na wykonywanej nad ynności. Dostępne w dwóch wersjach. czynności.

20 zł

WD 0849 nowość

▪ dł. 49,5cm; od 4 lat

Na drodze drodze

nowość wość

388 304

Mikado WD 0474

14 zł

nowość

Gra przybliża podstawowe zasady ruchu drogowego. Każde dziecko, w zależności czy jedzie samochodem, czy idzie pieszo, wybiera inną dogę, wykonując polecenia wskazane przez kostkę, karty lub wybrane pola planszy. Gra uczy czujności zachowania się na drodze.

▪ dł. 30cm; od 4 lat

2 kostki; pionki do gry (2 auta i 2 postacie); plansza o wym. 39 x 39 cm; 12 kart – sygnalizatorów

159 zł

Gra Flip l per WD 0272 Gracz za pomocą ruchomych łapek odbija kulkę poruszającą się w kierunku bramki przeciwnika. Wygrywa ten kto więcej razy strzeli gola.

▪ 25 x 42 cm, od 4 lat

85 zł

Gra planszowa z naśladowaniem BU 2393 nowość

Gra wymaga szybkiej percepcji oraz nieco wyobraźni. Polega na opisy waniu oraz imitowaniu zachowań z szerokiej gamy ilustracji. Gra wyzwala kreatywność oraz roz wija zdolności komunikacyjne.

▪ wym. planszy: 37 x 37 cm ▪ od 4 lat

164 zł

88

www.radosna-szkola.org


Warcaby i Chińczyk – Nowa Szkoła NS 3019

Warcaby i Chińczyk – gry cieszące się największą popularnością wśród gier planszowych. Jasne i proste zasady gry pozwalają grać nawet najmłodszym. Warcaby to gra strategiczna, budząca wiele emocji, roz wijająca wyobraźnię, skłaniająca do myślenia. Chińczyk wprowadza do zabawy elementy ry walizacji.

Chińczyk i Barykada GR 0010

32 zł

gry planszowe

32 zł

Obie gry przeznaczone są dla 2 osób w wieku powyżej 6 lat. Barykada zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest to gra trzymająca w napięciu i zaskakująca nieoczekiwanymi zmianami akcji.

▪ dwustronna plansza do gry o wym. 42 x 31,5 cm; 15 bia łych drewnianych kamieni; 15 czarnych drewnianych kamieni; 3 kostki do gry; instrukcja

Super 25 gier – zestaw AL 1570 nowość 25 gier to bogaty i niezwykle atrakcyjny zestaw różnego rodzaju gier planszowych, losowych, zręcznościowych, karcianych. ▪ od 5 lat

Szachy szkolne drewniane BB 0001 ▪ 288 x 28 cm

50 zł

38 zł

nowość

Szachy – Warcaby magnetyczne duże nowość

TF 4856 ▪ 31 x 15,6 x 4,2 cm

35 zł

89


Szachy Chińczyk magnetyczny nowość

Chińczyk Węże i drabiny magnetyczne

TF 2718

nowość TF 2734

▪ 16,5 x 16,5 x 2,5 cm

▪ 16,5 x 16,5 x 2,5 cm

19 zł

16 zł

Węże i drabiny magnetyczne TF 1730 nowość ▪ 13 x 13,5 , x 1,1 , cm

4 zł

Propozycja tradycyjnych gier w nowej formie magnetycznych plansz. Wygodne, składane pudełko jest jednocześnie polem gry. Zestawy przygotowane z myślą o pozalekcyjnych zajęciach świetlicowych. Najm niej sze gr y będą doskonałym upominkiem dla dzieci.

Chińczyk magnetyczny TF 1724 nowość ▪ 13 x 13,5 x 1,1 cm

Szachy Warcaby magnetyczne nowość

TF 3810 ▪ 25 x 25 x 2 cm

16 zł

Bierki AG 1798

nowość

Zestaw gry zawiera:

▪ bierki różnego kształtu i o różnych wartościach punktowych – 2 trójzęby, 3 harpuny, 3 wiosła, 3 bosaki, 24 oszczepy.

6

90

www.radosna-szkola.org

Karty do gry AG 4591 ▪ 24 karty

5 zł

5 zł


Sortowanie śmieci

336 182

336 180

Gra dla dwóch drużyn: wilków i Czerownych Kapturków. Polega na przeprowadzeniu drużyny przez las aż do domku babci. Po drodze należy zebrac jak najwięcej grzybów oraz innych owoców lasu po wykonaniu określonych zadań.

Ochrona srodowiska - niezwykle ważny temat w edukacji przyrodniczej. Gra planszowa uatrakcyjni naukę i wskaże odpowiednie zachowania sprzyjające środowisku.

▪ wym. planszy: 39 x 39 cm

169

▪ wym. planszy: 39 x 39 cm

nowość

149 zł

gry planszowe

Spacer po lesie

nowość

Zdrowe odży wianie

Przyjęcie urodzinowe

336 187

EK 1109

Gra planszowa oparta na poznaniu zasadach zdrowego odży wiania. Produkty żywnościowe podzielone są na 6 grup oznaczonych innymi kolorami. Należy spoży wać produkty w odpowiednich proporcjach.

Zabawna gra, w której poja wiają się jedno cześnie ry walizacja i współpraca. Zadanie polega na tym, by wspólnie zrobić urodzinowy tort z owocami, w określonym czasie. Szef kuchni i jego współpracownicy muszą wykonać wyznaczone zadania.

▪ wym. planszy 60 x 32 cm

149 zł

▪ 65 kart; czapka szefa kuchni; ciasto; 8 owoców; świeczka; kostka do gry; wym. 20 x 20 x 5 cm; od 3 lat

nowość

52 zł Karta rowerowa

Miód i pszczoły

GR 0007

GR 0498

Gracze losują miejsca i w trakcie gry zmierzają do nich. W trakcie jazdy natrafiają na pola ze znakami zapytania, jeśli odpowiedzą na pytania quizowe umieszczone na kartach, mogą te miejsca przejechać. Gra posiada dwie wersje, zapoznaje z zasadami ruchu drogowego, przygotowuje do egzaminu na kartę rowerową.

Głównym zadaniem misia jest uzbieranie 10 beczułek miodu. Indywidualna lub grupowa nauka dodawania i odejmowania.

▪ od 6 lat; 2–4 graczy

42 zł

▪ plansza (32 x 22 cm); 4 pionki misie (2,5 x 4,5 cm); 4 domki dla misiów (5 x 15 cm); 5 elem. scenografii; 8 podstawek; 40 bary łek miodu (2 x 2,5 cm); ul, ramka z plastrem miodu (8 x 8 cm) – kostka do gry 2 strzałki; instrukcja; od 4 lat

40 zł

91


Skaczące czapeczki

Wielkie zakupy

AG 0027

AG 0010

Gra zręcznościowa dla 2-4 graczy. Dzieli się na etapy. W trakcie każdego etapu zawodnik może oddać trzy strzały, po czym sumę punktów każdego zapisuje się. Grac, który uzyska w 10 etapach najwyższą liczbę punktów wygrywa. W skład zestawu wchodzą:

Zapraszamy do naszego sklepu na wielkie zakupy! Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy w wieku od 7 do 100 lat. Kto kupi najwięcej? Kto zaoszczędzi najwięcej, uczestnicząc w promocjach? A może ktoś straci wszystkie pieniądze?

▪ plansza, ▪ 4 wyrzutnie, ▪ 12 pionków – „czapeczek czek”..

16 zł

▪ W skład zestawu wchodzą: sztywna, lakierowana plansza, 108 plakietek obrazkami produktów, pieniążki do gry, 4 kosze na zakupy, 4 różnokolorowe pionki, 25 kart niespodzianek, 2 kostki do gry, instrukcja.

29 zł

nowość

nowość

Grzybobranie – gra logopedyczna RB 0551 Wszechstronna gra planszowa, która uczy strategicznego myślenia, doskonali i sprawdza wymowę wszystkich głosek, doskonali liczenie, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, sprawdza słuch fonemowy. Gra zawiera dwie plansze, po jednej dla każdego z graczy oraz wiele zestawów plakietek do ćwiczeń.

100 zł

Pchełki Numeryczne AL 0029 ”Pchełki numeryczne» to wzbogacona wersja o tradycyjnych „pchełek” – popularnej gry zręcznościowej. Uczestnicy gry starają się trafić do tarczy z punk towanymi polami strzelając w jej kierunku małymi krążkami pcheł chełkami Wygrywa ten, kto po wystrzeleniu całego zapasu pche łek zdo był naj więk ększą ilość punktów. Oprócz wspaniałej zanowość bawy. Pchełki to świettny trening zręczności i cierpliwo wości. Ilość graczy: 1-4

▪ Wiek: od 5 lat , cm ,5 ▪ Wymiary pudełka: 26 x 16 x 4,5

18 zł Grzybobranie i Cudowna podróż GR 0283 Zestaw dwóch gier: Grzybobranie i Cudowna podróż. Grzybobranie to wyprawa do lasu pełna niespodzianek. Druga gra jest grą przygodową z zadaniami. Liczba graczy: 2-4. Wiek graczy: od 4 lat.

42 zł nowość

92

www.radosna-szkola.org


Poznajemy zawody 1 AL 0210

▪ Wiek: od 4 lat ▪ Wymiary pudełka: 29 x 19 x 3,7 cm

25 zł

gry planszowe

”Poznajemy Zawody» – to atrakcyjna i emocjonująca gra dla młodszych dzieci. Każdy z graczy wybiera pionek, który reprezentuje w grze jeden z czterech zawodów: policjanta, rolnika, lekarza i kucharza. W czasie ry walizacji na torze gry, gracz musi uzbierać i ułożyć części swojej układanki. Na każdej z tych części jest obrazek przedstawiający narzędzie pracy uży wane w zawodzie wybranym przez gracza. W trakcie zmierzania do celu gry wiele satysfakcji daje dzieciom zdoby wanie i układanie poszczególnych puzzli, a namalowane na nich narzędzia pracy przybliżają informacje o reprezentowanych zawodach. Gra „Poznajemy Zawody” zapewni mnóstwo emocji, radości i satysfakcji nie tylko zwycięzcom. Ilość graczy: 2-4

nowość

nowość

25 zł

Dni tygodnia AL 0190

”Dni tygodnia» to znakomita gra dla najmłodszych i całej rodziny. W trakcie gry wykorzystuje się wiele atrakcyjnych rekwizytów. Gracze poruszają się pionkami po polach oznaczających dni tygodnia. Kto dotrze pierwszy do pola po środku planszy, ten wygrywa. Po drodze trzeba mieć jednak wiele szczęścia na różnych etapach gry. Ważny jest udany rzut kostką, ale również istotne jest losowanie karty z poleceniem decydującym o dalszym ruchu. Przepustką do etapu ostatecznej rozgrywki jest ułożenie puzzli. Dzieci w trakcie gry poddając się emocjonującej atmosferze uczą się nie tylko nazw dni tygodnia, ale również ogólnej orientacji w czasie, przyswajając sobie zwroty podawane na kar tach, np. „poniedziałek poprzedniego tygodnia”, „za dwa dni”, „środek następnego tygodnia”, itp. Ilość graczy: 2-4

▪ Wiek: od 5 lat ▪ Wymiary pudełka: 29 x 19 x 3,7 cm

Poznajemy miesiące i pory roku AL 0192

24 zł

Gra planszowa „Poznajemy miesiące i pory roku” zapewni świetną zabawę i wiele prawdziwych emocji zarówno dzieciom jak i dorosłym, którzy będą im towarzyszyć. Oprócz wspaniałej planszy, pionków i kostki w grze wykorzystuje się wiele innych atrakcyjnych rekwizytów – między innymi puzzle, na których przedstawione są 4 pory roku. Dla dzieci bardzo cenne jest to, że podczas gry i zabawy uczą się nazw i kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku. To samo dotyczy dni tygodnia, których nauka wynika z zasad gry. Ilość graczy: 2-4

▪ Wiek: od 5 lat ▪ Wymiary pudełka: 29 x 19 x 5,5 cm nowość

93


Państwo, miasto, rzeka... GR 0021 Losujemy literę i dziedzinę. Który z graczy wypisze więcej rzeczowników, ten wygra rundę.

42 zł

▪ kasetka o wym. 15 x 10 cm; 3 karty tematyczne; dla 2–6 graczy; od 8 do 99 lat

nowość

Gra – Zgadnij kto to? G IK 5801

nowość

Super Farmer

49 zł

GR 0177 Jesteś farmerem, hodujesz zwierzęta. Twoje stado wciąż rośnie. Ale musisz uważać! W okolicy grasują lis i wilk. Twoje zwierzęta mogą stać się dla nich cennym łupem... Zbierz stado i zostań superfarmerem.

G polega na odgadywaniu jaką postać wybrał przeciwnik. Gra Gra rrozwija spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania i kojarzenia. Jedno przemyślane pytanie może wyeliminować kilka postaci n za z jednym razem. Grać można w dowolnym miejscu dzięki specjalnej c rozkładanej planszy.

▪ 2 plansze, 2 arkusze z postaciami, 4 podpórki, od 6 lat

94 zł

nowość

▪ Wiek graczy: 7-99, Liczba graczy: 2-6 lat, Wymiary: 27 x 19 x 3,6 cm.

Prawda czy fałsz? AL 0284 Dobrą zabawę, wiele emocji i mnóstwo ciekawych informacji – wszystko to znajdą uczestnicy gry „Prawda czy Fałsz”. Zwycięstwo w tej grze zależy głównie od tego, czy gracz prawidłowo określi przeczytaną wcześniej z karty informację jako prawdziwą lub fałszy wą. Czytane podczas gry stwierdzenia dotyczą czterech dziedzin: hitorii, techniki, przyrody i geografii. Szansę na wygraną w rozgrywce wykorzysta jeden z graczy, ale każdy z jej uczestników pozna wiele interesujących wiadomości. Ilość graczy: 2-6

▪ Wiek: od 12 lat ▪ Wymiary pudełka: 38,3 x 25,7 x 5,5 cm

62 zł

Detektyw Szczebrzeszyn yn y n GR 0740 W oku lupy ukryty jest fragment p przedmiotu, rzzzeed rze ed dmi dm mi m mio io otu ttu u,, który trzeba odnaleźć na planszy. zy Sz zy zy. Szuzukamy tylko w czasie, kiedy piasek eekk p pr przezzeze e esypuje się w klepsydrze. Jeżeli śledztwo ed dzztw zttw two wypadło niepomyślnie, wtedy kontynuuje je następny gracz. Kto wytropi przedmiot, ten wygrywa kartę. Tło, na jakim umieszczony jest przedmiot, może być na planszy inne niżż na karcie.

▪ 6 plansz do gry, 90 dwustronnych kart, kar art,t, klepklelepepp-sydra nowość

94

www.radosna-szkola.org

49 zł

nowość


Pamięć – Znaki drogowe

▪ Wiek: od 4 lat ▪ Wymiary pudełka: 26/16/4,5

22 zł

gry planszowe

AL 0174 ”Pamięć – Znaki drogowe» to prosta i łatwa gra. Każdy, kto gra w „Pamięć” ćwiczy swą spostrzegawczość, koncentrację, prawidłowość skojarzeń, a przede wszystkim doskonali swą pamięć. Wyjątkową cechą tej gry jest to, że dorośli grając w nią z dziećmi nie mają przewagi wynikającej z różnicy wieku. Gra w „Pamięć – Znaki drogowe” to dużo wesołej i ekscytującej zabawy, a także dobry trening pamięci i jednocześnie pomoc w nauce nazw znaków drogowych. Ilość graczy: 2-8

nowość

Gra słowna – Scriba AL 0093 ”Scriba» to dwie różne wersje najatrakcyjniejszej i najbardziej emocjonującej gryy słownej. j Zasady gry uczą i zmuszają graczy do uży wania poprawnych form gra ramatycznych. Uczestnicy gry poszerzają swoje słownictwo. Ciekawe zasady ryy walizacji w połączeniu z rekwizytami sprawiają, że „Scriba” jest interesującą grą rą dla każdego kto umie czytać i pisać. To gra, dzięki której ćwiczy się koncentra ację, logiczne myślenie i wyobraźnię. Ilość graczy: 1-4

▪ Wiek: od 9 lat ▪ Wymiary pudełka: 38,3 x 25,7 x 5,5 cm

nowość

79 zł

nowość

Gra HOP – HOP DJ 8408 Wszy scy mamy jeden cel: przepro wadzić owce do owczar ni zanim wi chura ze rwie most. Ilość gra czy: 2-6. Wiek gra czy: od 4 lat. W ze stawie plansza, owcza nia, most, paster ka, 9 owiec, pies, kijek, kost ka.

89 zł

95


Kraby GR 1150

Ciepłe południowe morze. Szmer wiatru w liściach tropikalnych palm, rozgrzany piasek szerokiej plaży... Na lazurowych falach kołyszą się kolorowe żagle. To statki poławiaczy krabów. Załogi rywalizują między sobą. Zwycięży ten, kto umie przewidzieć, które łowiska okażą się najcenniejsze. Gracze układają na planszy żetony z wizerunkami kolorowych krabów tworząc mniejsze i większe ławice. Każda ławica ma inną wartość uzależnioną od ilości skupionych w niej krabów. KRABY to gra pełna zaskakujących interakcji. Mniej sprytni poławiacze mogą podążać śladem najsprytniejszych. Gracze, którzy łowią takie same kraby mogą ze sobą współdziałać, a jednocześnie utrudniać łowy przeciwnikom. Wesołej zabawy! Zawartość pudelka: plansza, 120 żetonów (24 sztuki w 5 kolorach), 4 statki – parawany, 15 figurek krabów (po 3 w 5 kolorach), woreczek na żetony, 4 znaczniki punktacji poławiaczy, 5 znaczników punktacji krabów, instrukcja.

nowość

▪ Liczba graczy: 2 – 4, wiek graczy: od 7 lat. Wymiary: 26 x 26 x 8 cm.

Anty Monopoly

Kalambury

GR 1037

DR 0239 Dwie drużyny podążają do mety, odgadując po drodze pokazane bądź narysowane hasła.

▪ plansza, 100 kart z poleceniami, 4 pionki, bloczek do rysowania, instrukcja gry.

34 zł

79 zł

nowość

ANTY-MONOPOLY to gra polegająca na handlu nieruchomościami. Daje graczom możliwość obracania wielkimi pieniędzmi i wzbogacenia się. Sukces w grze zależy od trafnych inwestycji i mądrze prowadzonych transakcji. Gracze dzielą się na Przedsiębiorców i Monopolistów. Wygrywa gracz, który zostanie najbogatszym Przedsiębiorcą, gdy zbankrutują wszyscy Monopoliści, albo zostanie najbogatszym Monopolistą, gdy zbankrutują wszyscy Przedsiębiorcy. ANTY-MONOPOLY jest uwspółcześnioną wersją gry na temat handlu nieruchomościami, która została wymyślona ponad 100 lat temu przez Elizabeth Magie. Zawarto ść pudełka: 28 kart Tytuł własności, 25 kart Przedsiębiorca, 25 kart Monopolista, plansza, 6 pionków, 50 domków i hoteli, 2 kostki, papierowe pieniądze, instrukcja

▪ Wiek graczy: 8-99 ▪ Liczba graczy: 2-6 ▪ Wymiary: 40 x 27 x 5,5 cm

119 zł nowość

HOOOP! GR 0993

59 zł

Jest to gra logiczna, prawie abstrakcyjna. Żaby skaczą z liścia na liść. Starają się jak najszybciej zająć miejsca na liściach-domkach swoich przeciwników. Po każdym skoku znika kładka łącząca liście, pomiędzy którymi wykonany był skok. To zdecydowanie utrudnia skoki pozostałym żabom. Wygra gracz, który umieści wszystkie swoje żaby na liściach-domkach pozostałych graczy. Hoop żaby! Hoop! Wesołej zabawy! Zawartosc pudełka: dwustronna plansza, 50 kładek, 12 plastikowych żab (po 3 w 4 kolorach), 4 domki – pola startowe, 16 kart specjalnych, instrukcja

▪ Ilość graczy: 2 – 4. Wiek graczy: od 7 lat. nowość

96

www.radosna-szkola.org www. w rad dossn dos na a--sszzk ko ola la..o orrg g


Kocham Cię Polsko

89 zł

GR 1143

gry planszowe

KOCHAM CIĘ, POLSKO! równie dobrze sprawdza się jako gra dla 2, 3 lub 4 graczy jak i jako zabawa zespołowa, w której może brać udział właściwie nieograniczona ilość osób. Reguły gry można traktować dosyć swobodnie. To raczej inspiracja dla własnej pomysłowości niż sztywne zasady. Wzorem mogą być konkurencje prezentowane w programie telewizyjnym. A to co najcenniejsze w tej grze to zestaw pytań dotyczących Polski. Polskiej historii i geografii, polskiej piosenki i polskiej kuchni. Polskiego filmu i polskiego sportu. Pytania dotyczą tego, co wszyscy znamy i lubimy. I tego, czego nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć. A dobraliśmy je tak, że skierowane mogą być do kilku pokoleń graczy – do dziadków, rodziców i wnuków. Namawiamy do sięgnięcia po tę grę rodziny i klasy szkolne, namawiamy mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi, a także emigrantów stęsknionych kontaktu z krajem dzieciństwa. Zawartosc pudełka: plansza do gry, 90 kart, 28 żetonów, 4 kładki, 4 pionki, 4 podstawki do pionków, kostka, instrukcja, klepsydra.

▪ Wiek graczy: 10-99, Liczba graczy: 2-20, Wymiary: 37 x 25 x 6 cm.

65

nowość

Smart Piraci GR 0931

nowość

Wielopoziomowa piracka gra logiczna. Zawiera 48 zadań do roz wiązania. Zadania mają 4 stopnie trudności. Wszystkie ręce na pokład!

Sudoku nowość

DR 0349

50 zł

Sudoku to japońska krzyżówka logiczna. Na planszy do gry znajduje się 9 rzędów, 9 kolumn i 9 bloków. Każdy rząd, każda kolumna i każdy blok składa się z 9 pól, które należy przykryć kartonikami z cyframi od 1 do 9. Wewnątrz 9 pól jednego rzędu, jednej kolumny i jednego bloku jedna cyfra może występować tylko raz. Gracze na zmianę układają kartoniki i w ten sposób razem układają krzyżówkę.

▪ 1 plansza, 81 kartoników (cyfry od 1 do 9), po 81 kartoników w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim, książeczka z zadaniami,1 klepsydra, instrukcja

nowość

42 zł

Unia Europejska DR 0276

Dwustronna gra planszowa, dzięki której dzieci będą miały okazję zaznajomić się z nową, rozszerzoną Wspólnotą Europejską. Odwiedzając stolice różnych krajów, gracze zbierają flagi narodowe i zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat każdego z państw członkowskich.

▪ dwustronna plansza do gry, 4 pionki, kostka, 100 kartonowych flag, 4 podkładki do układania flag, instrukcja, od 6 lat

97


107 zł

Gra z cylindrami BU 2303

Gra może przebiegać według dwóch różnych zasad w zależności od użytej kostki. Gracz rzuca kostką i pobiera odpowiedni cylinder (kolor lub ilość oczek wyznaczone przez kostkę). Zadaniem graczy jest zbudowanie jak najwyższej wieży przez dokładanie kolejnych cylindrów.

▪ 25 drewnianych cylindrów; kostka z kolorami; kostka z oczkami; od 4 lat

33

nowość

Angielski – Bingo obrazkowe GR 1297 Gracze ćwiczą słowa z trzech grup tematycznych: owoce, warzywa i zwierzęta. Gra wzbogaca słownictwo.

▪ 12 plansz, wym. 27 x 18 x 36 cm, 36 kart, 72 żetony, słowniczek

Gra – Kolorowe motyle BU 2392 Gracze losują dla siebie karty i próbują zebrać odpowiednie przezroczyste skrzydła, tak aby po nałożeniu wszystkich warstw uzyskać wzór motyla z karty. Folie ze skrzydłami różnią się wzorem i kolorem. Rzuty kostką skazują, które skrzydła należy pobrać. Gra wprowadza najmłodszych w świat mieszania barw. Ciekawa gra roz wijająca wyobraźnię i spostrzegawczość.

▪ 4 motyle (wym. 6,4 x 7,5 cm); 24 pary skrzydeł motyla; 18 kart z motylami- od 4 lat

Gra – Kształty BU 2414

83 zł

Każdy gracz rzuca trzema kostkami, po czym szuka żetonu, który zawiera wylosowane kształty. Zadanie nie jest łatwe. Gra roz wija spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi.

▪ plansza z tkaniny (śr. 45 cm); od 4 lat; 41 kolorowych, drewnianych żetonów (śr. 3,5 cm); 3 kostki z kształtami;

Gra z cukierkami XXL BU 5511 Gra, której celem jest zebranie jak największej ilości cukierków w wyznaczonym czasie. Każdy kolejny gracz szuka cukierka w kolorach wyznaczonych poprzez rzut trzema kostkami. Gra roz wija spostrzegawczość i ćwiczy refleks.

▪ plansza z tkaniny;3 kostki z kolorami;41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 13 cm;od 4 lat

237 zł 98

www.radosna-szkola.org

kamii 83 zł Gra z cukier BU 2408 8 Gra, której celem jest zebranie jak naj-większej ilości cukierków w wyznaczo-nym czasie. Każdy kolejny gracz szuka a cukierka w kolorach wyznaczonych poprzez rzut trzema kostkami. Gra rozzwija spostrzegawczość i ćwiczy refleks. s.

▪ plansza z tkaniny (śr. 45 cm); 3 kostki z kolorami; 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 7 x 2,5 cm; od 4 lat

83 zł


zabawki dydaktyczne

...umożliwiają zabawy tematyczne i stanowią pomoc w zajęciach relaksacyjnych


Kolorowa łąka NS 0985 Utr walanie słownictwa na bazie skojarzeń z kolorem. Gracze uzupełniają swoją kolorową łąkę odpowiednimi żetonami.

▪ 4 plansze A5 z naniesionymi rysunkami 6 kwiatków z 6 kolorami: czer wonym, zielonym, brązowym, niebieskim, żół tym, pomarańczowym; 24 żetony o śr. 5 cm, po jednej stronie żetonu rysunek, a po drugiej nazwa

39 zł Nasze domy

Ubieramy koty

NS 0986 Utr walanie nazw wyposażenia domu. Zadaniem gracza jest jak najszybsze uzupełnienie swojej planszy o brakujące elementy w postaci ilustracji lub nazw. Warianty gry zawiera instrukcja. Gruby, lakierowany karton.

▪ 4 plansze domów A4 w przekroju z wyświetlonymi elementami; 56 żetonów o wym. 4 x 4 cm, po jednej stronie uzupełnienie obrazka, a po drugiej nazwa w j. angielskim

39 zł

Rybki magnetyczne CI 9000 Za pomocą magnetycznej wędki należy złowić jak największą liczbę zwierząt morskich. Bardzo ważna jest precyzja ruchów oraz koncentracja uwagi na wykonywanej czynności. Na koniec zliczamy punktację oznaczoną na odwrocie każdego zwierzątka. Składana konstrukcja imitująca głębinę morską oraz zwierzątka wykonane ze sklejki.

▪ wym. 28 x 28 x 15 cm; 4 wędki; 12 zwierząt morskich, od 3 lat

38 zł 100

www.radosna-szkola.org

NS 0984

39 zł

Zadaniem graczy jest jak najszybsze ubranie kota na swojej planszy. Słownictwo związane z ubraniem i częściami ciała. Zabawie pomaga kod samokontroli w postaci figur geometrycznych oraz ruchomy kołowrotek. Instrukcja zawiera liczne warianty gry. Gruby, lakierowany karton.

▪ 4 plansze A5; kołowrotek 14,8 x 14,8 cm; ubrania: 16 elementów ubrania na podstawie prostokąta; 16 żetonów z nazwami ubrań 10 x 5 cm

Akwarium ED 1458 Ciekawa gra, która ćwiczy refleks i spostrze gawczość. Na planszy w kształcie akwarium należy odszukać obrazek taki sam jak na wylosowanym żetonie.

▪ 32 żetony o boku 3cm; 5 dwustronnych plansz o śr. 20 cm; od 5 lat

40 zł


Kostki dmuchane PP 1400 ▪ 2 szt.; dł. krawędzi 20 cm

zabawki dydaktyczne

36 zł Małe oko rysia ED 1283

39 zł

69

Kostki dmuchane z cyframi PP 1401 ▪ 2 szt.; dł. krawędzi 20 cm

36 zł

Sześcian z kieszonkami NS 0555 Lekki sześcian z pianki, obszyty trwałą tkaniną. Na każdej ściance znajduje się kieszonka z przezroczystego tworzywa. Kostka może służyć do zabaw językowych, matematycznych lub losowych – w zależności od rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach.

▪ dł. boku 25 cm

Kreatywna kostka z oczkami NS 1936

Kreatywna kostka matematyczna NS 1935

89 zł

nowość

89 zł nowość

101


45

Waga matematyczna LR 0100

Dzieci uzmysławiają sobie znaczenie wartości liczb poprzez umieszczanie ciężarków na ramionach wagi. Za jej pomocą można w prosty sposób zilustrować dodawanie, odejmowanie lub mnożenie.

Waga – Małpka

68 zł

VO 0698

Wesoła małpka, która pomoże dzieciom w nauce dodawania oraz porówny waniu ilości. W łapkach posiada zaczepy do zawieszania bananów. Kiedy ciężar w obu łapkach nie jest równy, małpka ma rozgniewane oczy, a ramiona przechylają się w jedną stronę.

▪ wys. 18 cm

▪ samoprzylepne cyfry; waga o wym. 22 x 66 cm; 20 szt. ciężarków 10 g

Waga Junior z misiami TY 6016

54 zł

Waga posiada dwa wyjmowane pojemniki (poj. 500 ml) z pokrywkami zabezpieczającymi przed wylaniem się odmierzanych płynów. Przezroczyste pojemniki posiadają dodatkowo podziałkę 100 ml. Waga jest niezbędnym przyrządem do porówny wania ciężaru. Rolę ciężarków spełniają kolorowe misie różnej wielkości. W zestawie misie różnej wielkości i wadze (12g, 9g, 6g, 3g).

▪ dł. 37 cm, wys. 14 cm; 12 niebieskich misiów; 12 czer wonych misiów

Waga klasyczna TY 2040 Waga posiada dwa zdejmowane pojemniki. Służy do ważenia drobnych produktów stałych.

▪ dł. 33 cm, wys. 11 cm

102

www.radosna-szkola.org

49 zł


62 zł

TY 0002

Zestaw kolorowych warzywek z elastycznego, przyjemnego w dotyku tworzywa, to idealny materiał do zabaw matematycznych i tematycznych. Kukurydza, ogórek, bakłażan, marchewka, papryka i czosnek świetnie sprawdzają się jako liczmany, które można przeliczać, sortować, układać w zbiory lub tworzyć z nich rytmy. Estetyczny wygląd i żywa kolorystyka zachęcają natomiast do zabaw w kąciku kuchennym.

▪ 144 szt.; od 3, 5 cm do 5,5 cm

29 zł

Koła K Ko oł do sortowania małe TY 0001

▪ śr. 25,5 cm; 15 szt.: 5 kół niebieskich, 5 kół czer wonych, 5 kół żół tych.

27 zł

Koła do sortowania TY 9260

▪ śr. 52 cm; 6 szt.: 2 koła niebieskie, 2 koła czer wone oraz 2 koła żółte.

Liczmany Zwierzęta

49 zł

LR 0180

Zabawne i ciekawe w wykonaniu liczmany z kolorowego i elastycznego tworzywa przedstawiają sympatyczne sylwetki zwierząt. Każde ze zwierząt występuje w 6 kolorach (zielonym, żółtym, fioletowym, czerwonym, niebieskim i pomarańczowym), dzięki temu liczmany bardzo dobrze nadają się do przeliczania i sortowania.

zabawki dydaktyczne

Liczmany warzywa

▪ 72 szt.; od 2,5 cm do 4 cm

Liczmany Zwierzęta

Zabawne i ciekawe w wykonaniu liczmany z kolorowego i elastycznego tworzywa przedstawiają sympatyczne sylwetki zwierząt. Każde ze zwierząt występuje we wszystkich kolorach, dzięki temu liczmany bardzo dobrze nadają się do przeliczania i sortowania.

Liczmany Zwierzęta różne różnej wielkości TY 0009

78 zł

108 szt., od 2,5 cm do 4 cm

Domino zegarowe – Do południa SH 3929

74 zł 74

Domino zegarowe zł – Po południu SH 3928

Zadanie polega na ułożeniu wszystkich kartoników zgodnie z zasadami domina. Należy znaleźć dwa kartoniki, na których jest ta sama godzina oznaczona dwoma sposobami: zapis czasu i tarcza zegarowa.

Zadanie polega na ułożeniu wszystkich kartoników zgodnie z zasadami domina. Należy znaleźć dwa kartoniki, na których jest ta sama godzina oznaczona dwoma sposobami: zapis czasu i tarcza zegarowa.

▪ 16 kartoników, wym. kartonika 7,2 x 3,1 cm

▪ 16 kartoników, wym. kartonika 7,2 x 3,1 cm

10 zł

Zegar TY 5070

Wygodny mały zegar do pracy indy widualnej dziecka. Zaznaczone godziny i minuty.

▪ wys. 11 cm; 1 szt.

46 zł nowość

11 zł

nowość

Zegar śr. 30 cm Zega

Zegar śr. 10 cm

TY 5 5073

TY 5072

▪ śr. 330 cm

▪ śr. 10 cm

103


245 zł Ruchomy kalendarz NS 2006 Kolorowy, estetyczny i bardzo funkcjonalny ruchomy kalendarz. W zestawie magnetyczna tablica i komplet tematycznych magnesów pozwalających oznaczać kolejne pory roku, aktualne stany pogody oraz zaznaczać właściwe daty w kalendarzu miesięcznym i aktualną fazę księżyca. Duży termometr

pozwala natomiast na zaznaczanie wysokości temperatury. Kalendarz ma również bezpośrednie odniesienie do życia danego zespołu klasowego, poprzez możliwość umieszczania na tablicy magnesów z rodzajami zajęć, którymi zajmuje się danego dnia grupa. Ruchomy kalendarz doskonali umiejętności związane z obliczeniami kalendarzowymi, posługiwaniem się

słownictwem tematycznym z zakresu przemian pogody i przyrody oraz odczytywaniem wskazań termometru. Obecność bohatera bliskiego dziecku (kot Pyś) zachęca natomiast do dłuższych i pełniejszych wypowiedzi oraz poszerza spektrum możliwych form pracy o tzw. pytania tematyczne (również te otwarte, sprzyjające myśleniu twórczemu).

Zestaw zawiera: tablicę magnetyczną (70 x 50cm), magnesy: kompatybilne elementy pogodowe (19), rodzaje zajęć/aktywności (18), kolejne dni miesiąca (31), liczby do układania bieżącego roku (10), fazy księżyca (8); strzałki do oznaczania (2); ramki do oznaczania dni świątecznych w kalendarzu (2).

145 złł

Zegar magnetyczny NS 2007 Kolorowy i przejrzysty zegar magnetyczny pomoże każdemu uczniowi przyswoić umiejętność dokony wania odczytów zegarowych. Zestaw zawiera: tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną na minuty, kwadranse i godziny (50 x 50 cm), 2 wskazówki ruchome; 40 elementów do zapisu wskazań zegara.

104

www.radosna-szkola.org


Poczta

VO 2832

GR 0672

Zestaw monet i banknotów umożliwiający dzieciom, poprzez zabawę poznanie wzoru waluty Euro, nabycie umiejętności odliczania określonych kwot oraz dokony wanie podstawowych działań arytmetycznych.

Co mamy na poczcie? Telefon, co mówi, stempelek, co stuka, koperty, naklejki i znaczki. Okienko z tabliczką, pieniądze i druczki, i kartki pocztowe, i paczki. Wiek graczy: 4-10. Liczba graczy: 1-4. Wyymiary: y 34 x 23 x 3,7 , cm.

49 zł

▪ 65 banknotów; 100 monet

39 zł

zabawki dydaktyczne

Zestaw Euro

nowość

Miarki szkolne

Stopy miarki

IV 0945

NS 3016

Elastyczne taśmy, ułatwiają w praktyczny sposób zrozumienie pojęcia długości oraz nabranie umiejętności dokony wania samodzielnych pomiarów.

Dzięki nim w obrazowy sposób można wytłumaczyć dziecku pojęcie miary oraz wzajemnej relacje wartości miar. Mniejsze wartości zawierają się w większych, zabawa jak w przypadku działań z kolorowymi liczbami. Dodatkowym walorem miarek jest materiał, z jakiego zostały wykonane: lekki, łatwy w utrzymaniu w czystości oraz estetyczny w kolorystyce.

▪ 10 szt., dł. 1 m

49 zł

▪ 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm.

33 zł

Miarki elastyczne

Dystansomierz

NS 3024 Miarki wykonane z przeźroczystego, elastycznego tworzywa. Każda z nich odmierza długość 1 metra inną jednostką miary w postaci zwierząt: mrówek, ślimaka, wiewiórki, lisa, sarenki, tzn.: 1 mrówka = 1 cm, 1 ślimak = 2 cm, 1 wiewiórka = 3 cm, 1 lis = 4 cm, 1 sarenka = 5 cm. Równolegle na taśmie znajduje się miara odległości i linijka. Zabawa miarkami w czynnościowy sposób pozwala zrozumieć i opanować umiejętność mierzenia.

▪ 5 szt.

27

TY 1070 Łatwy w obsłudze przyrząd do odmierzania dużych odległości. Dziecko prowadzi przed sobą koło po mierzonym odcinku drogi. Po przejechaniu odległości 1 metra pojawia się charakterystyczne kliknięcie. Odczytu dokonujemy na liczniku zamontowanym na odwrocie tarczy. Dystansomierz posiada wygodny uchwyt z regulacją długości.

▪ śr. tarczy 32 cm; max. długość uchwytu 78 cm

68 zł

105


Globus klasyczny

RI 0353

Globus polityczny, który zmienia się w fizyczny po zapaleniu umieszczonej w nim żarówki.

Globus edukacyjny z mapą zoologiczną wyróżnia się dużą dokładnością narysowanych zwierząt oraz żywą kolorystyką. Dodatkowa książeczka zawiera opisy 275 zwierząt z informacjami np. gdzie żyją, czym się żywią. . łysowanych zwierząt oraz żywą kolorystyką. się dużą

▪ śr. 32 cm, wys. 48 cm; globus w wersji polskiej

105 zł

Globus – Trasami odkrywców RI 1017 Globus polityczny Trasami odkrywców zawiera podstawowe informacje o wyprawach i o samych odkrywcach, takich jak: Marco Polo, Ferdynand Magellan, Sir Francis Drake, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama , Bartolomeo Diaz, Amerigo Vespucci, Polinejczycy i inni.

▪ śr. 25 cm, wys. 38 cm; globus w wersji polskiej

69 zł

106

Globus ZOO

RI 3584

www.radosna-szkola.org

▪ śr. 22 cm, wys. 30 cm; globus w wersji polskiej

39 zł


Model Ziemi dmuchany LR 2438

zabawki dydaktyczne

Duża, lekka dmuchana piłka – model Ziemi, na którym zaznaczone są kolorowe kontynenty. Za pomocą zmy walnych flamastrów można po niej pisać i rysować, a po skończonej zabawie wyczyścić.

▪ śr. 68 cm

95 zł

Model Ziemi LR 2436

47 zł

Wykonany z elastycznej masy model Ziemi, na którym widoczne są kontynenty (faktura jest wypukła) oraz duże łańcuchy górskie. Wypukła faktura piłki daje możliwosć wielozmysłowego poznawania mórz i kontynentów na Ziemi. Każdy z kontynentów oraz masy wodne oznaczone są symbolami, których odnośniki można odnaleźć w instrukcji. Dodatkową atrakcją modelu jest możliwość jego otwarcia, co pozwala na wyjaśnienie budowy ziemi.

▪ śr. 15 cm

107


Mikroskop z zestawem akcesoriów

Megalupa

MX 0900

NV 8027

Wyjątkowo ciekawa budowa i wygląd mikroskopu zachęcą każdego małego badacza do obser wacji najmniejszych obiektów przyrodniczych. Estetyczny i solidnie wykonany dający powiększenie do 900 razy. Do zestawu dołączone podstawowe akcesoria (pęseta, pojemniczki, plastikowe szkiełka) umożliwiające stworzenie własnych preparatów mikroskopowych.

Nowy, większy przyrząd do obser wacji nie tylko małych, ży wych owadów, ale także rybek oraz roślin i drobnych przedmiotów. Pojemnik może być również małym wiwarium do hodowli roślin. W pokry wie umieszczona jest lupa, a wokół niej malutkie otwory umożliwiające dopływ powietrza.

▪ wys. 30 cm, powiększenie 300x, 600x, 900x

89

▪ powiększenie 2x; wym. pudełka: śr. 10 cm, wys. 11,5 cm; 1 szt.

16 zł

nowość

Podręczny mikroskop NV 8050 Odkryj tajemnice wszystkich małych rzeczy za jednym dotknięciem palca. Lekka i opły wowa w kształtach konstrukcja. Powiększenie od 20x do 40x. Oświetlenie soczewki. Zasilany baterią 1,5 V (nie wchodzi w skład zestawu).

▪ wym. 17 x 8,3 x 4,3 cm

108

www.radosna-szkola.org

49 zł


Podwójna lupa NV 8020 Przyrząd umożliwia obser wację małych, i co ważne, ży wych owadów oraz niewielkich przedmiotów.

39 zł zabawki dydaktyczne

▪ powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; 3 szt.

Lupy NV 7020 Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obserwacji pomogą pęsety umieszczone w specjalnym schowku lupy.

42 zł

▪ 3 szt.; dł. 19 cm

35 zł

40

Lupa – peryskop

Lupki małe

NV 8030

NV 7010 Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2x. Pozwala dostrzec szczegóły małych przedmiotów. Przydatna również w poznaniu zjawiska załamy wania światła.

4 szt.; dł. 13,5 cm

Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem, umożliwiającym obser wowanie ży wych owadów i innych pre paratów. Po jem nik może być umieszczony w podstawie, a odpowiedni zestaw lusterek i szkieł daje możliwość obser wacji obiektu od góry i od dołu.

▪ wym. 7 x 13,5 cm; 1 szt.

109


Rozwój człowieka – Kobieta EN 1148 ▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

49 zł

nowość

Rozwój człowieka – Mężczyzna EN 1140 ▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

nowość

Rozwój kury EN 1145 ▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

nowość

110

www.radosna-szkola.org

49 zł

49 zł


EN 1141 ▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

49 zł zabawki dydaktyczne

Rozwój motyla

nowość

Rozwój drzewa EN 1142 ▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

49 zł

nowość

65 zł

Warsztat mieszania kolorów – zestaw VO 1412 Zestaw umożliwia przeprowadzanie eksperymentów mieszania barw podstawowych. Dzieci same tworzą barwy pochodne. Zużyte barwniki można dokupić oddzielnie.

▪ 4 probówki, 3 barwniki, 1 stojak, 3 miarki 100 ml, 1 miarka 200 ml, 1 pipeta, 1 łyżka, 1 koło barw

nowość

3 zł

Barwniki uzupełniajace VO 1413 ▪ Barwniki uzupełniające do warsztatu mieszania kolorów VO1412. 3 barwniki: 25 g żół tego, 25 g czer wonego, 25 g niebieskiego

111


Stemple – Warzy wa

29 zł

DN 2627 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

Stemple – Ogród DN 2644 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

Stemple – Droga DN 2643 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

112

29

29 zł

www.radosna-szkola.org

Stemple – Owoce DN 2628 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

29

Stemple – Pogoda i czas DN 2646 ▪ 9 stempli o wym. 5 x 4,3 cm; ▪ 2 stemple o wym. 2,5 x 12 cm

30 zł

Stemple – Liście DN 2621 ▪ 6 szt.; wym. 6,5 x 7 cm

Stemple – Kwiaty DN 2626 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

Stemple – Cyfry DN 2635 ▪ 10 szt.; wym. 5 x 4,5 cm

30 zł

29 zł

30 zł


Szablony – Twarze rodziny NS 0911

25 zł

Szablony – Liście drzew NS 0913

Szablony – Ogród NS 0916

13 zł

▪ motylek, tulipan, konewka, ślimak, dynia, słonecznik; wym. 15 x 15 cm

Szablony – Ptaki NS 0921 ▪ gołąb, indyk, kaczka, gęś, kura, kogut; wym. 15 x 15 cm

Szablony – Zagroda NS 0925 ▪ koń, krowa, świnia, baran, kot, pies; wym. 15 x 15 cm

Wykonane z trwałego tworzywa szablony przedstawiają 6 liści drzew: klon, kasztanowiec, buk, dąb, lipa, miłorząb. Przy zastosowaniu dowolnych tech-

nik plastycznych, np. malując po szablonie farbami, odrysowując szablon kredkami uzyskujemy kształt wybranego liścia.

zabawki dydaktyczne

▪ format A4; 6 szt.

▪ 6 szt.; wym. 15 x 15 cm

13 zł

13 zł

13 zł

Szablony – Warzy wa

13 zł

13 zł

Szablony – Sawanna

NS 0922

▪ marchew, pomidor, sałata, papryka, burak, groszek; wym. 15 x 15 cm

NS 0924

▪ zebra, słoń, lew, hipopotam, nosorożec, żyrafa; wym. 15 x 15 cm

113


Mata matematyczna LR 0383 Matematyczna gra ruchowa w formie maty podłogowej do nauki doda awania i odejmowania w zakresie 12. Należy rzucić jednocześnie dwiema kostkami liczbowymi oraz jedną kostką ze zna nakami plus i minus. Następnie należyy rozwią zać powstałe w ten sposób równanie. Wynik należy zaznaczyć kładąc na odpowiednim polu matyy duży krążek. Na dole maty ty znajduję się do dat kowa oś liczbowa.

▪ mata winylowa o wym. 122 x 152 52 cm; 2 kostki piankowe z liczbami (dł. dł. boku 12,7 cm); 1 kostka piankowa ze znakami plus i minus (dł. boku 12,7 cm); 28 kartonowych żetonów

149 zł

114

www.radosna-szkola.org


Mata z zegarem

zabawki dydaktyczne

LR 2981 Duża mata z dwoma ruchomymi wskazówkami: godzinową i minutową, dzięki którym dziecko poprzez ruch utrwala sobie sposób odczytywania i zapisywania czasu oraz obserwuje jego upływ.

▪ mata winylowa o boku 137 cm; 2 nadmuchiwane kostki o boku 12 cm

149 zł Mata z alfabetem LR 0394 Duża mata winylowa z alfabetem. Dziecko poprzez zabawy ruchowe utrwala sobie kształt kolejnych liter alfabetu. Gra daje wiele możliwości prowadzenia ćwiczeń.

▪ mata winylowa o boku 137 cm; 5 nadmuchiwanych kostek

149 zł

115


Mata – Gra z alfabetem TY 0287 ▪ mata winylowa, 122 x 244 cm

185 zł ść nowość

Mata – Gry w trójkącie M TY 0363

nowość

▪ 2 maty winylowe, 75 x 94 cm, 6 krążków do rzucania, 6 woreczków

185 zł

Mata – Tarcza z punktami Ma TY 0312

▪ mata winylowa, 148 x 150cm

116

www.radosna-szkola.org

nowość

125 zł


TT 6001 ▪ 110 elem. z cy frami od 1 do 110; 20 kolorowych elem. Maskujących; 1 dwustronna karta pracy; instrukcja

Elementy magnetyczne – Mnożenie TT 6003 ▪ 100 magnetycznych elementów z cy frami od 1 do 100; 11 elem. z cy frami 0 – 10; 10 elem. ze znakiem matematycznym: x; 10 elem. ze znakiem matematycznym: =; 1 dwustronna karta pracy; instrukcja

72 zł

Plansza Plans a ma magnet gnetycz c na

94 zł

Elementy magnetyczne – Dodawanie

TT 6000 ▪ wym. planszy: 38 x 47,5 cm

138 zł

TT 6002 ▪ 100 elem. z cy frami od 2 do 20; 11 elem. z cy frami 0 – 10; 10 elem. ze znakiem matematycznym: +; 10 elem. ze znakiem matematycznym: =; 1 dwustronna karta pracy; instrukcja

zabawki dydaktyczne

Elementy magnetyczne – Liczby

72 zł

Nowa seria pomocy dydaktycznej w formie dużej magnetycznej planszy (TT 6000) oraz zestawów magnetycznych elementów (TT 6001, TT 6002 i TT 6003) do ćwiczeń z zakresu podstawowych operacji matematycznych. Magnetyczne zestawy sprzedawane osobno. Plansza wyposażona w otwory do wieszania na ścianie.

▪ wym. planszy: 38 x 47,5 cm

117


Gra zręcznościowa

Paletki z rzepem

VO 3535

TY 0005

Gra zręcznościowa do zabaw indy widualnych bądź w parach. Odbijanie piłeczki i łapanie w siatkę wymaga umiejętności szybkiego reagowania.

▪ 2 paletki o śr. 18 cm, piłka

▪ 2 siatki z plastikowymi uchwytami ▪ piłeczka.

Różdżka z piłeczką 25 cm VO 6198 ▪ dł. 25 cm, 1 szt.

nowość

52 zł

14 zł

Różdżka z piłeczką 38 cm

29 zł

VO 3513 ▪ dł. 33 cm, 1szt.

nowość

nowość

25 zł Zręcznościowe łyżki 3 szt TY 0004 ▪ 3 drewnianych łyżek z jajkami

118

www.radosna-szkola.org

16 zł

nowość


Gra – Rozpoznawanie kształtów

Miękkie walce VO 6220

BU 2396 Gra wizualno-dotykowa z możliwością tworzenia wielu wariantów w zależności od grupy wiekowej. Gra dodatkowo rozwija pamięć.

▪ 10 walców wys. 10 cm, śr. 8 cm ▪ 6 piłeczek o śr. 6 cm

▪ 8 drewnianych kształtów; 32 drewniane żetony (4,5 x 4,5 cm); 3 baweł niane woreczki; od 4 lat

142 zł

107 zł

zabawki dydaktyczne

Zestaw 10 ponumerowanych walców wykonanych z miękkiego materiału do zabaw ruchowych w sali bądź na boisku.

Gra – Podaj kulę BU 2311

41 zł Gra – Komunikacja BU 3613 Gra przebiega według zasady: posłuchaj polecenia kolegi, zrozum, wykonaj i baw się jednocześnie. Gra doskonale kształci u dzieci umiejętność wyrażania własnych myśli, formułowania zdań zrozumiałych dla innych oraz roz wija koordynację wzrokowo ruchową. Wszystkie drewniane klocki występują podwójnie.

▪ drewniana skrzynka (wym. 25,5 x 40,5 x 7 cm); 52 drewniane klocki; od 5 lat

165 zł 119


Bajkowe pacynki Dwa zestawy kolorowych i wyjątkowo sympatycznych pacynek zapraszają wszystkie dzieci do wspólnej zabawy! Czer wony Kapturek, Babcia, Gajowy i Wilk zabiorą

wszystkich do zaczarowanego lasu, a piękna Królewna, Rycerz, Smok i Dobra Wróżka pomogą stworzyć własną, niezwykłą baśń… Zabawy teatralne z pacynkami rozbudzają wyobraźnię i aktywność intelektualną, wyzwalają pozy tywne e mocje, doskonalą

umiejętności językowe oraz usprawniają motoryczność dłoni. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora.

▪ wym. pacynek 25 cm

Pacynki Czer wony Kapturek – zestaw

62

NS 1961

▪ 4szt.

Myśliwy

19 zł

NS 1965

19 zł

NS 1962

Babcia

Czer wony Kapturek

19 zł

NS 1964

19 Pacynki bajki – zestaw NS 1956

62 zł

▪ 4szt.

Rycerz NS 1960

Smok NS 1959

Królewna NS 1957

Wróżka NS 1958

19 zł 19 zł 19 zł 19 zł

Torba z pacynkami

Kolorowy teatrzyk NS 1955

NS 1966 Zestaw 14 kolorowych, bajkowych pacynek zapakowany w wygodną torbę z uchwytami do przenoszenia. Istnieje możliwość powieszenia torby w dowolnym miejscu. Pacynki są zawsze uporządkowane i gotowe do użytku. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja do bre mu trzymaniu się na dłoni małego aktora.

▪ w zestawie 14 pacynek; wymiary zamknietej torby: 64 x 47 cm; wymiary otwar tej torby: 64 x 94 cm

269 zł 120

www.radosna-szkola.org

219 zł

Wilk

zł NS 1963


Książka audio – Czer wony Kapturek i inne bajki

książki audio nowość

Seria wyróżnia się wspaniałą interpretacją aktorską oraz bogatym udźwiękowieniem. Każda bajka znajdująca się na płycie jest czytana przez innego aktora. Liczne dialogi, różnorodność podkładów muzycznych oraz ciekawe efekty dźwiękowe pozwalają dzieciom przenieść się w bajkowy świat. Wymiary: 135 x 190 mm

Książka audio – Kot w butach i inne bajki AG 5057 Łączny czas nagrania g to 56 minut 47 sek. Bajki czytają: Teresa Dzielska, Michał Kula, Mał ałgorzata Marciniak, Adam m Hutyra, Antoni Rot, Robert Rutkowski. Na płycie „Kot w butach i inne...” nne...” znajdują się nastęępujące bajki: 1. Lis i Zając ając 2. O niesfornym koguciku 3. Dzikie gęsi 4. Zwiee rzęca chatynka 5.. Kot Kott w butach 6. Zaczarocz zaroowany kufer

15 zł Książka audio – Kopciuszek i inne bajki AG 5505 Łączny czas nagrania to 78 minut 38 sek. Bajki czytają: Adam Hutyra, Bartosz Kopeć, Agniesz Agnieszka Łopacka, Agata gata Ochota-Hutyra. Na płycie „Kopciuszek i inne...” znajdują się następujące bajki: 1. Brzydkie Kacząt zątko 2. Kopciuszek 3. Tomcio Paluszek 4. Ca alineczka 5. Kruk i Liss 6. Królowa Śniegu 7. Mała Syrenka 8. Kró rólewna Śnieżka 9. La atają ącyy dywan

15 zł

zabawki dydaktyczne

AG 5529 Łączny czas nagrania to 60 minut 38 sek. Adam Hutyra, Bartosz Kopeć, Agnieszka Łopacka, Agata Ochota-Hutyra. Na płycie „C „Czer e wonyy Kap aptu urek e i inne...” znajdu ują się następujące bajki: 1. Jaś aś i drzewo fasolowe 2. Oło owiany żołnie rzyk 3. Czerwony Kapturek 4. Jaś i Małgosia 5. Kot ot w butach 6. Alladyn i czarodziejska lampa 7. Pinokio w krainie za abawek 8. Piękna i Bestia ia

15 zł Książka audio – Złota rybka i inne bajki AG 5512 Łączny czas nagrania to 59 minut 52 sek. Adam Hutyra, Bartosz Kopeć, peć, Agnieszka Łopacka, Agata Ochota-Hutyra ra. Na płycie „Złota rybka i inne...” znajryb dują j się nastęę pujące bajki: 1. Ru ubinowy książe 2. Siedem kruków 3. Smokk Wawelski 4. Śpiąca królew na 5. Trzy małe świnki 6. Złoto świ owłosa włos osa a i trz trzy niedź wiedzie dzzie 7. 7. Zło Złota rybka

15 zł Książka audio – Śpiąca Królewna i inne bajki AG 5064 Łączny czas nagrania to 65 minut 34 sek. Bajki czytają: Teresa Dzielska, ka, Michał Kula, MałMał gorzata Marciniak, iak, Adam Hutyrra, Antoni Rot, ot, Robert Rut kowski. Na p Ru płyy cie „Śpiąca kró ólewna i inne...” znaj ajdują się następujące bajki: 1. O leniwym Maciusiu 2. O wilku 3. Kot wojewoda 4. Spry pryyka p 5. Śpiąca Królew wna 6. Alibaba i czterdziestu rozbójników

15 zł 121


wyposażenie kącików zabaw

122

www.radosna-szkola.org


Szafka narożna – Choinka

Szafka – Choinka

Szafka – Drzewo

Szafka narożna – Drzewo

SK 0002

SK 0001

SK 0003

SK 0004

▪ wym. 150 x 64 cm

▪ wym. 150 x 132 x 64 cm

▪ wym. 132 x 65 x 131 cm

▪ wym. 65 x 132 cm

315 zł

465 zł

495 zł

wyposażenie kącików zabaw

Mając na u wa dze duże zna cze nie e duka cji środowiskowej, prezentujemy serię czte rech sza fek te ma tycz nych. Eko logicz ne drzew ka (dwie choinki i dwa drzew ka liściaste) pozwa lają w estetyczny i funkcjo nalny sposób prezentować naturalne zbio ry i okazy. Otwo ry znajdujące się w ściankach sza fek na dają drzew kom lek kości i pozwa lają na wkom ponowa nie się w każdą prze strzeń.

335 zł

123


Dywan – Owieczki

Dywan – Żyrafa

KZ 0001

KZ 0008

▪ 115 x 170 cm

▪ 120 x 180 cm

389 zł

719 zł

Dywan – Słonik i żyrafa KZ 0002 ▪ 140 x 200 cm

569 zł

dywany Propozycja najlepszej jakości dy wanów o różnych wymiarach. Akrylowe dy wany są łatwe w konser wacji. Bogaty wybór dziecięcych kolorów i wzorów pomoże zaaranżować wnętrze każdej sali, by stało się ciepłym i przyjemnym kącikiem zabaw. Doskonałe jako podłoże w przyjaznej dzieciom strefie odpoczynku. Dy wany posiadają certyfikaty GUT 15300 (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.) oraz Oko-tex Standard 100.

▪ 100 % akryl; sposób wykonania: ręczny tufting

124 124 12

www.radosna-szkola.org w ww w ww. w..ra w rado rado dossn naa-sz szko szko kola kola l .o org rg


HK 1108 4-częściowa mata podłogowa, to idealne roz wią za nie dla kre atyw nych maluchów. Możliwość dowolnego zestawiania mat oraz cie ka wy wzór z mapą drogową w czterech porach roku, to inspiracja do wciąż nowych zabaw. Maty są podgumowane, nie ślizgają się. Można je prać w pralce.

▪ wym. 80 x 120 cm – pojedyncza mata; wym. 160 x 240 cm prostokąt zestawiony z czterech mat

365 zł

Dywan – Auto KZ 0010 ▪ wym. 120 x 180 cm

689

Dywan – Pirat KZ 0009 ▪ wym. 120 x 180 cm

wyposażenie kącików zabaw

4 pory roku zestaw mat podłogowych

689 zł

125


Dywan ABC HK 2101 Dywan z al fabetem po może utrwalić znajomość liter każdemu dziecku. Duże, kolorowe wzory liter zachęcają do poznawania ich kształtów oraz kolejności występowania w alfabecie. Duża powierzchnia dy wanu sprawia, że z powodzeniem można go używać do zabaw językowych z całą grupą. Dodatkowe zalety dy wanu ABC, to praktyczna, niebrudząca się kolorystyka i antypoślizgowa tworzywo na jego spodzie.

▪ wym. 200 x 200 cm

257 zł

Dywan – gra w klasy HK 2105 Duży dywan – chodnik ze wzorem do gry w klasy uszczęśliwi wszystkie dzieci lubiące ruch i wesołą zabawę. Dywan doskonali skoczność oraz zmysł równowagi, a przy odrobinie kreatywności pozwala również na ciekawe zabawy tematyczne. Dywan posiada na spodzie warstwę antypoślizgową.

▪ wym. 100 x 200 cm

145 zł

Dywan – kolorowy świat zwierząt HK 2103 Duży, kolorowy dywan z sympatycznymi zwierzątkami roz weseli każde wnętrze i pomoże stworzyć naprawdę radosny kącik zabaw. Charakterystyczne wzory na dy wanie (żabki, rybki, ptaszki itp.) inspirują do ciekawych zabaw tematycznych i matematycznych.

▪ wym. 200 x 300 cm

126

www.radosna-szkola.org

399 zł


Dywan – piknik HK 1216

wyposażenie kącików zabaw

Dywan Piknik o wyjątkowo bogatym, ciekawym wizualnie wzorze, to nie tylko wyjątkowo atrakcyjna dekoracja dziecięcej sali, ale przede wszystkim inspiracja do wielu zabaw językowych i tych doskonalących spostrzegawczość. Duża powierzchnia oraz wielość wzorów pozwalają całej grupie bawić się w opisy wanie elementów, wyszukiwanie przedmiotów na wskazaną literę lub kolor czy na budowanie dłuższych wypowiedzi złożonych. Dywan posiada na spodzie warstwę antypoślizgową.

▪ wym. 100 x 150 cm

129 zł Dywan – twister HK 2116

195 zł

Popularna gra Twister w formie dużego, praktycznego dywanu o antypoślizgowym spodzie. Zabawa na dywanie Twister wzmacnia mięśnie nóg i obręczy barkowej, rozwija zmysł równowagi, stymuluje koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową oraz doskonali wiedzę o schemacie własnego ciała.

▪ wym. 200 x 100cm, w zestawie dwie kostki

Dywan – Gra edukacyjna HK 0001 Duży, ko lorowy dywan w for mie u niwer sal nej gry plan szo wej u roz ma ici każde zaję cia i stworzy wyjątkowo ciepły klimat w każdym wnętrzu! Za war te w jego instrukcji przy kła dy gier językowych, ma te matycz nych, ru chowych i so cjalizacyjnych z pew nością będą nie tylko ciekawą propozycją dla nauczycieli i o pie kunów, ale i ide alną inspira cją dla własnych, twórczych roz wiązań. Otwarta formuła tej niety powej, ale wyjątkowo atrakcyjnej po mocy e duka cyjnej, sprawia, że przy jej udziale można w bardzo prak tycz ny spo sób zin dy widu alizo wać za ję cia dla każ dej grupy wie kowej lub zro bić cie ka we powtó rze nie z dowolnej par tii mate riału. Wy star czy przy pisać ak tyw nym polom (z ko lorowymi kwa dratami) dowolne, przydat ne danej grupie typy zadań – np. jeśli grupa ćwi-

czy mnoże nie w za kre sie 100, to kolorowym kwa dratom przy pisa ne są konkretne przykła dy do samo dzielnego roz wiązania w pamię ci. Poziom atrakcyjności gry podnosi do dat kowo o becność pól z dra binkami lub węży ka mi, które ade kwat nie po ma gają lub przeszka dzają w dro dze do mety. Odpowiedni rozmiar dy wanu i jego pól oraz anty poślizgowa warstwa spodnia spra wiają, że ko rzy sta nie z dy wa ny planszy jest za rów no bardzo wygodne, jak i bezpieczne dla wszystkich jego użytkow ników.

▪ wym. 3 x 2 m

439 zł nowość

127


poduszki siedziska 239 zł

Zestaw 1-9 NS 0690 ▪ 9 szt.; śr. 30 cm; grubość 8 cm

Zwierzęta NS 0692 ▪ 3 szt.; śr. 30 cm; grubość 8 cm

85 zł Morze NS 0691

85 zł

▪ 3 szt.; śr. 30 cm; grubość 8 cm

Kącik twórczych aktywności NS 1969 Pięcioelementowy zestaw kolorowych brył to idealne roz wiązanie do każdego kącika zabaw dziecięcych. Błękitne i czer wone elementy znakomicie sprawdzają się jako miękkie siedziska, a przy zielonym stoliku można wygodnie układać klocki. Geometryczne kształty, symetryczny układ elementów i ich zróżnicowana kolorystyka zachęcają natomiast do twórczego manipulowania klockami oraz tworzenia własnych układów. Kącik twórczych aktywności to nie tylko doskonałe miejsce radosnej zabawy, ale i okazja do twórczego roz wijania wyobraźni przestrzennej.

▪ wym. 110 x 110 x 47 cm

nowość

128

www.radosna-szkola.org

715 zł


Siedziska w formie sympatycznych zwierzątek, swoją kolorystyką i kształtem oży wią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do ksz tałtu ciała dziecka za pew niając tym samym pełną wygodę i podparcie wszystkich krzy wizn kręgosłupa. Tr wały i łatwy w czyszczeniu materiał gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.

Siedzisko – Pingwin NS 1985

▪ wym. 60 x 52 x 28 cm

149 zł

Siedzisko Czarny Pingwin NS 1987

Siedzisko Foka 1

Siedzisko – Kaczuszka

Siedzisko Foka 2

NS 1988

NS 1986

NS 1990

149 zł

149 zł

149 zł

wyposażenie kącików zabaw

siedziska

149 zł

Siedzisko Tygrys NS 1989

149 zł

129


219

Parawan wysoki – z balonikami NS 1952 Każdy balon posiada otwór, przez który można przerzucać piłeczki lub woreczki. Ilość zdobytych punktów oznaczona jest liczbą guzików przyszytych na dole każdego z balonów.

▪ wym. 87 x 168 cm (szer. x wys.)

219 zł

Parawan wysoki – Chmurki NS 1953 Kreatywny parawan z kieszeniami-woreczkami. Idealny do zabaw rzutnych z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych lub piankowych piłeczek. Każda kieszeń-woreczek oznaczona jest inną liczbą kolorowych motylków, dzięki czemu sprzyja tworzeniu własnych gier wykorzystujących proste działania matematyczne.

▪ wym. 87 x 168 cm (szer. x wys.)

Siedziska – Mozaika NS 1972 Kolorowy zestaw pianek, to idealne roz wiązanie dla tych, którzy cenią sobie wielofunkcyjność i kreatywność. Pianki mogą, bowiem służyć jako wygodne siedziska dla większej grupy lub jako zestaw elementów konstrukcyjnych, które można układać jak klocki czy mozaikę.

▪ wym. po u łożeniu elementów w kwadracie: 140 x 140 cm; wym. najmniejszego elementu: 35 x 35 cm; wys. 15 cm

639

130

www.radosna-szkola.org

219 zł

Parawan wysoki – Żaglówki NS 1954 Pomysłowy parawan z kieszeniami w kształcie żaglówek. Każda kieszeń ma inną wielkość, inny kolor i inną ilość guzików. Parawan, dzieląc przestrzeń sali, służy jednocześnie jako miejsce do przechowywania drobiazgów oraz element zabaw doskonalących znajomość kolorów, stosunków przestrzennych i tych związanych z przeliczaniem w zakresie pięciu.

▪ wym. 87 x 168 cm (szer. x wys.)


Wygodne poduchy, na których można się zrelaksować. Wnętrze wypełnione pianką. Dzięki kolorowym siedziskom w zabawnych kształtach, pomieszczenia nabierają bajkowego charakteru. Zdejmowane pokrowce z suwakiem.

295 zł

Poducha – Żaba NS 0219 ▪ śr. 100 cm

Poducha – Hipopotam NS 0220

345 zł Poducha NS 0600

▪ wym. 100 cm

wyposażenie kącików zabaw

miękkie poduchy

319 zł

Wykonana z trwałej a jednocześnie miękkiej tkaniny. Wypełniona kawałkami pianki.

▪ śr. 120 cm

Tęczowa gąsienica NS 1992

599 zł

7-elementowe siedzisko w formie uśmiechniętej gąsienicy roz weseli każde wnętrze i będzie jego oryginalną ozdoba. Kolorystyka teczy oraz oznaczenie kolejnych elementów białymi kropeczkami to inspiracja do zabwa matematycznych oraz własnych, twórczych roz wiązań.

▪ wym. jednego elementu: śr. 35 cm, wys. 30 cm

131


Siedzisko piankowe – Fala NS 1984 Wygodne siedziska z gęstej pianki pokrytej skadenem. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów tworzą fale bądź inne siedzisko o dowolnej długości i kształcie. Całość została tak zaprojektowana, aby duże, kolorowe i wygodne siedzisko można było ustawiać w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

▪ wym. jednego elementu 100 x 40 x 35 cm

999 zł

Siedzisko piankowe – Tęcza NS 1991 Wygodne siedziska z gęstej pianki pokrytej skadenem. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów tworzą koło bądź siedzisko o dowolnej długości i kształcie wyciętym z koła. Pojedyncze elementy koła pełnią funkcję bujaczków.

▪ śr. zewn. 170 cm; śr. wew. 86 cm; wys. 30 cm

1 050 zł

132

www.radosna-szkola.org


Stojak wielofunkcyjny

Teatrzyk – Akcesoria do stojaka

NS 0578 Może służyć samodzielnie jako kącik zabaw, z dodatkowymi akcesoriami tworzy te atrzyk, kącik do malowania na szkle lub stragan. Akcesoria sprzedawane są osobno.

▪ wym. 84 x 47 x 135 cm

199 zł

49 zł Teatrzyk ze stelażem NS 0223 Kolorowy teatrzyk na stelażu. Wykonany z trwałej tkaniny z haftowanymi aplikacjami. Wysokość teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za nim małego aktora. Dodatkowym walorem jest ruchoma kurtyna.

▪ wym. 87 x 168 cm (szer. x wys.)

219 zł

wyposażenie kącików zabaw

NS 0580 Kurtyny górna i dolna stanowią uzupełnienie stojaka NS 0578. Wy ko na ne z trwałej tka niny z haftowanymi aplikacjami. Całość pełni rolę teatrzyku do dziecięcych przedstawień.

Kolorowy teatrzyk NS 1955 Kolorowy, funkcjonalny teatrzyk, idealny do roz wijania dziecięcych umiejętności aktorskich. Posiada ruchoma kur tynę oraz duże kieszenie do prze chowy wania pacynek lub mniejszych rekwizytów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyeksponować tytuł przedstawienia i imiona aktorów. W dole okienka teatrzyk posiada wytrzymałe, dokręcane do stelaża, wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią sztywność. Wysokość teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za nim małego aktora.

▪ wym. 87 x 168 cm (szer. x wys.)

219 zł Domek z pianek NS 1983 Elementy domku wykonane są z pianki obszy tej skadenem, co zapewnia im lekkość i gwarantuje łatwość montowania. Sztywność i stabilność konstrukcji zapewniają rzepowe taśmy, stanowiące e lement spoinowy poszczególnych części. Łatwość przenoszenia i duża, antypoślizgowa mata sprawiają, że domek świetnie sprawdza się zarówno w sali, jak i na szkolnym dziedzińcu czy w ogrodzie.

▪ wym. domku 120 x 120 x 130 cm; wym. maty 140 x 150 cm

1 649 zł

133


place zabaw

Stalowo – plastikowe konstrukcje naszych produktów cechuj¹ najwy¿sze standardy jakoœciowe oraz zgodnoœæ z wymaganymi standardami bezpieczeñstwa. Atrakcyjne formy, ciekawa kolorystyka i wysoka odpornoœæ na czynniki atmosferyczne, to dodatkowe atuty naszych propozycji. Wybór naszej oferty, to postawienie na kreatywne rozwi¹zania i wysok¹ funkcjonalnoœæ. Zró¿nicowane kszta³ty, wielkoœci i mo¿liwoœci, jakie daj¹ poszczególne konstrukcje i sprzêty, z pewnoœci¹ uatrakcyjni¹ przestrzeñ ka¿dego placu zabaw oraz jednoczeœnie pozwol¹ zagospodarowaæ j¹ w najbardziej efektywny sposób. Sprzêt rekreacyjny posiada 3-letni¹ gwarancjê wymagan¹ przez program Radosna szko³a. Ze wzglêdu na koniecznoœæ wczeœniejszego przygotowania nawierzchni pod poszczególne sprzêty i konstrukcje, termin i realizacja monta¿u placów zabaw ustalana jest indywidualnie z Biurem Obs³ugi Klienta. Rz¹dowy program Radosna szko³a zak³ada, ¿e dope³nieniem dzia³añ skupionych na dba³oœci o pe³ny i harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci jest umo¿liwienie im swobodnego korzystania ze szkolnych placów zabaw. Stworzenie lub modernizacja przyszkolnych miejsc zabaw na œwie¿ym powietrzu ma umo¿liwiæ realizowanie podstawy programowej kszta³cenia zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego, a tak¿e poszerzyæ spektrum okazji do podejmowania aktywnoœci ruchowej i doskonalenia umiejêtnoœci motorycznych oraz promowania nawyku czynnego spêdzania czasu wolnego na powietrzu. Swobodna, radosna i spontaniczna aktywnoœæ fizyczna ma tu przede wszystkim na celu roz³adowywanie zbêdnego napiêcia emocjonalnego i fizycznego, jakie wynika z ograniczonej aktywnoœci ruchowej w czasie obowi¹zkowych zajêæ szkolnych.

Dziecko ak ty wne ruchowo, to dziecko le piej adaptuj¹ce siê do nowych lub zmieniaj¹cych siê warunków. Zdrowie, radoœæ, odpornoœæ, sprawnoœæ fizyczna, zaufanie do w³asnych si³, wy trwa³oœæ i umiejêtnoœæ wspó³pracowania z zespole, to tylko niektóre z cech malucha, któremu zapewnia siê odpowiednia iloœæ ruchu. Program Radosna szko³a podkreœla, ¿e ruch ten powinien mieæ zró¿nicowane formy i umo¿liwiaæ m.in. pokony wanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty i zwisy. Idealnie jest wiêc jeœli place zabaw wyposa¿one s¹ zarówno w pojedyncze elementy, jak i ca³e zestawy sprzêtu rekreacyjnego, które pozwalaj¹ na prowadzenie z dzieæmi zró¿nicowanych form zajêæ ruchowych. War to te¿ dodaæ, ¿e wszelkiego typu drabinki, dr¹¿ki do æwiczeñ, œcianki wspinaczkowe, pomosty, równowa¿nie, pochylnie, przelotnie oraz kolorowe huœtawki powinny byæ zró¿nicowane ze wzglêdu na stopieñ komplikacji i stwarzaæ mo¿liwoœæ ak ty wne go u¿ytkowania dzieciom w ka¿dym wieku. Zdrowie i bezpieczeñstwo ma³ych u¿ytkowników placów zabaw, to kwestia objêta szczególn¹ trosk¹. Program Radosna szko³a bardzo intensywnie podkreœla, ¿e place zabaw organizowane przez szko³y powinny posiadaæ dok³adne tablice informacyjne, bezpieczne nawierzchnie oraz powinny zachowywaæ odpowiednie strefy bezpieczeñstwa miêdzy poszczególnymi sprzêtami rekreacyjnymi. Pragn¹c kreowaæ przestrzeñ ruchow¹ przyjazn¹ wszystkim dzieciom, prezentujemy specjaln¹ ofertê sprzêtu rekreacyjnego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jesteœmy pewni, ¿e aktywnoœæ ruchowa przy ich udziale urozmaici ka¿de zajêcia sportowe, wyzwoli spontanicznoœæ i bêdzie prawdziwym Ÿród³em radoœci i œwietnej zabawy.


place zabaw Huśtawka SW 0005

3 840 zł

9 980 zł

▪ wys. huśtawki: 220 cm, szer. 145 cm, gł. 103 cm, wys. siedziska od podłoża: 45 cm, wym. siedziska 65,5 x 15 cm

7,4 m 3,5 m

7,6 m

5,3 m

Zestaw – Nowa 1B 1,2 m

PZ 0001B ▪ 560x300x360cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

wykonujemy projekty placów zabaw dostosowane do warunków terenu

135


Zestaw – Nowa 2 PZ 0002 ▪ 420x300x360cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

1,2 m

6,8 m

8,5 m

strefa bezpieczeństwa: 2m

11 700 zł Zestaw – Nowa 3B PZ 0003B ▪ 500x560x370cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

4m

8,8 m

14 910 zł 0,9 m 1,2 m

strefa bezpieczeństwa: 2m

wykonujemy projekty placów zabaw dostosowane do warunków terenu

136

www.radosna-szkola.org


Zestaw – Nowa 4

8,8 m

PZ 0004

zł 1,2 m

0,9 m

7,6 m

15 990

strefa bezpieczeństwa: 2m

place zabaw

▪ 500x360x370cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

wykonujemy projekty placów zabaw dostosowane do warunków terenu

137


Zestaw – Nowa 5 PZ 0005 ▪ 1000x450x380cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

33 800 zł

wykonujemy projekty placów zabaw dostosowane do warunków terenu

138

www.radosna-szkola.org


14,2 m

0,9 m

1,2 m 0,9 m

place zabaw

0,9 m 1,2 m

8,5 m

strefa bezpieczeństwa: 2m

139


Zestaw – Nowa 6A – sprężynka PZ 0006A ▪ 600x300x380cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

17 800 zł

Zestaw – Nowa 6B – drabinka PZ 0006B ▪ 600x300x380cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

17 800 zł

wykonujemy projekty placów zabaw dostosowane do warunków terenu

140

www.radosna-szkola.org


0,9 m

6,6 m

place zabaw

10 m

1,2 m

strefa bezpieczeństwa: 2m dotyczy placów: PZ 0006 A,B i C

Zestaw – Nowa 6C – schodki PZ 0006C ▪ 600x300x380cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

19 600 zł

141


Ścianka wspinaczkowa 4 RC 0020

▪ 460 x 100 x 250 cm, ▪ grupa wiekowa: 3–15 lat

4 990 z³

ø3m

strefa bezpieczeństwa: 1,2m

Ścianka wspinaczkowa 1 RC 0001

▪ 560 x 50 x 250 cm, ▪ grupa wiekowa: 3–15 lat

5,2 m

8 600 z³

6,9 m

strefa bezpieczeństwa: 1,5m

Ścianka wspinaczkowa 5 RC 0026

5,3 m

5 300 z³

▪ 500 x 60 x 230 cm, ▪ grupa wiekowa: 3–15 lat

8,3 m

strefa bezpieczeństwa: 1,8m

Ścianka wspinaczkowa 2 RC 0009

▪ 550 x 550 x 230 cm, ▪ grupa wiekowa: 3–15 lat

12 400 z³ strefa bezpieczeństwa: 1,5m wykonujemy projekty placów zabaw dostosowane do warunków terenu

142

www.radosna-szkola.org

ø 5,

5m


Ścianka wspinaczkowa 3

8,6 m

RC 0024

strefa bezpieczeństwa: 1,5m

place zabaw

3,3 m

▪ 500x25x190cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

9 990 zł

143


sprężynowce

wykonujemy projekty placów zabaw dostosowane do warunków terenu

990 z³

990 z³ Wieloryb niebieski

Słoń

SK 0013

SK 0017

▪ 84x45x77cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

▪ 67x47x64cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

1 800 z³

Krokodyl

Auto

SK 0023

SK 0015

▪ 141x43x78cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

▪ 86x41x49cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

990 z³

Kwiat

144

990 z³

990 z³

Konik

SK 0005

SK 0018

▪ 55x51,5x73cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

▪ 82,4x47,6x76cm, grupa wiekowa: 3-15 lat

www.radosna-szkola.org


reprezentanci handlowi Dol­noślą­skie 605 672 461

Ma­zo­wiec­kie 605 101 940

Po­dla­skie 601 212 103

Za­chod­niopo­mor­skie 695 989 100

Ku­jaw­sko po­mor­skie 661 280 017

603 226 323

Po­mor­skie 605 989 831 607 533 211

Wiel­ko­pol­skie 605 896 443

Łódz­kie 601 321 797 Łódź Pa­bianic­ki Łaski Zduń­sko­wol­ski Sie­radz­ki

607 347 672 Zgier­ski Raw­ski Skier­niewic­ki Skier­niewice To­ma­szow­ski Kut­now­ski Ło­wic­ki Łę­czyc­ki Opo­czyń­ski Brze­ziń­ski Pod­dę­bic­ki Łódz­ki Wschod­ni Piotr­kow­ski Piotr­ków Try­bu­nal­ski Beł­cha­tow­ski Ra­domsz­czań­ski Wie­luń­ski Pa­ję­czań­ski Wie­ru­szow­ski

Lu­bel­skie 607 770 869 Lu­buskie 691 533 233 Ma­ło­pol­skie 607 347 652 Kra­ków Kra­kow­ski Bo­cheń­ski Ch­rza­now­ski Mie­chow­ski My­śle­nic­ki Ol­ku­ski Oświę­cim­ski Pro­szowic­ki Suski Wa­do­wic­ki Wie­lic­ki

661 221 545 Brze­ski Dą­brow­ski Gor­lic­ki Li­ma­now­ski Nowy Sącz No­wosą­dec­ki No­wotar­ski Tar­nów Tar­now­ski Ta­trzań­ski

War­szawa Śród­mie­ście Wo­łomiń­ski Gar­wo­liń­ski Ko­zie­nic­ki Otwoc­ki Pia­se­czyń­ski Prusz­kow­ski War­szawa Miń­ski Sie­dlec­ki Ło­sic­ki Praga Po­łud­nie Rem­ber­tów Wawer Wi­la­nów Ur­sy­nów Mo­kotów Ursus Wło­chy We­so­ła

607 432 769 War­szaw­ski Za­chod­ni Gro­dzi­ski Ży­rar­dow­ski Gró­jec­ki Bia­ło­brze­ski Ra­dom­ski Przy­su­ski Szy­dło­wiec­ki Zwo­leń­ski Lip­ski So­cha­czew­ski Be­mo­wo Bia­ło­łę­ka Bie­la­ny Praga Pół­noc Tar­gó­wek Żo­li­borz Wola Ocho­ta

601 630 028 Płoc­ki Płoń­ski No­wodwor­ski Le­gio­now­ski Puł­tuski Cie­cha­now­ski Sier­pec­ki Żu­ro­miń­ski Mław­ski Prza­sny­ski Ma­kow­ski Ostro­łęc­ki Ostrow­ski Wysz­kow­ski Wę­grow­ski So­kołow­ski Go­styń­ski

Opol­skie 695 040 074 Pod­kar­pac­kie 607 770 482

DE1331.01.11

Po­znań­ski Gro­dzi­ski Wą­gro­wiec­ki Gnieź­nień­ski Wrze­siń­ski Słu­pec­ki Sza­mo­tul­ski Obor­nic­ki Tu­rec­ki Kol­ski Ko­niń­ski Konin Czarn­kow­sko-Trz­cia­nec­ki Zło­tow­ski Cho­dzie­ski Wą­gro­wiec­ki Pil­ski

Ślą­skie 607 068 675 Bę­dziń­ski By­tom­ski Cho­rzów Czę­sto­chowa Czę­sto­chow­ski Gli­wice Gli­wic­ki Ka­to­wic­kie Kło­buc­ki Lu­bli­niec­ki Mysz­kow­ski Pie­ka­r y Ślą­skie Ruda Ślą­ska Sie­mia­no­wice Ślą­skie Świę­to­chłowice Tar­no­gór­ski Za­brze Za­wier­ciań­ski

609 350 038 Ra­wic­ki Lesz­no Lesz­czyń­ski Wolsz­tyń­ski No­wotomy­ski Mię­dzy­chodz­ki Go­styń­ski Ko­ściań­ski Ja­ro­ciń­ski Ple­szew­ski Kro­toszyń­ski Ka­lisz Ka­li­ski Ostrow­ski Ostrze­szow­ski Kę­piń­ski Średz­ki Śrem­ski

781 990 246 Biel­ski Biel­sko-Biała Bie­ruń­sko-Lę­dziń­ski Cie­szyń­ski Dą­bro­wa Gór­ni­cza Ja­strzę­bie Zdrój Ja­worz­no Mi­ko­łow­ski My­sło­wi­ce Psz­czyń­ski Ra­ci­bor­ski Ryb­nic­ki Ryb­nik So­snowiec Tychy Wo­dzi­sław­ski Żory Ży­wiec­ki

Świę­to­krzy­skie 693 600 677 War­miń­sko­mazur­skie 601 212 103 Bar­to­szyc­ki Ełcki Gi­ż yc­ki Goł­dap­ski Kę­trzyń­ski Lidz­bar­ski Mrą­gow­ski Olec­ki Olsz­tyn Olsz­tyń­ski Piski Sz­czy­cień­ski Wę­go­rzew­ski

605 989 831 Bra­niew­ski Dział­dow­ski El­bląg El­blą­ski Iław­ski Ni­dzic­ki No­womiej­ski Ostródz­ki

Adres

90-248 Łódź ul. POW 25

Telefon

(042) 630 17 28 (042) 630 04 88

Fax

(042) 632 73 28

Infolinia 801 5555 08 @

poczta@nowaszkola.com

www

www.nowaszkola.com

www.radosna-szkola.org indywidualizacja.nowaszkola.com

Katalog Radosna Szkoła  

Radosna Szkoła 2012

Katalog Radosna Szkoła  

Radosna Szkoła 2012

Advertisement