Page 1

maluch opieka nad małym dzieckiem żłobek

klub dziecięcy

dzienny opiekun

niania

Przewodnik dla osób i firm zajmujacych się działalnością na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3


Nowelizacja ustawy o opiece żłobkowej

zacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu.

Z dniem 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235) – zwana potocznie „ustawą żłobkową” Pracą żłobka oraz klubu Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziecięcego kieruje: najmłodszymi, minimalne standardy usług placówek i kwalifikacje Ustawa określa szczegółowe wymagania osób sprawujących opiekę oraz reguluje zasady finansowania i dziadotyczące personelu oraz kadry kierowniłalności nadzorczej w zakresie przestrzegania warunków i jakości czej instytucji, a także dopuszcza udział wosprawowanej opieki nad dziećmi do lat 3. lontariuszy w zapewnieniu opieki nad dziećmi „Ustawa żłobkowa” przewiduje, że opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub Pracą żłobka kieruje dyrektor. Dyrektorem żłobka klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dzienmoże być osoba, która posiada: wykształcenie wyższe nego opiekuna oraz nianię. Natomiast w ramach i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, albo; co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat dowychowawcza oraz edukacyjna.

Nowelizacja ustawy Rozszerzenie wachlarza form opieki nad dziećmi do lat 3, większe wsparcie samorządów ze strony państwa oraz nowe kompetencje gmin w zakresie sprawowania opieki to główne zmiany. Żłobków przybędzie, bo uproszczono zasady ich zakładania (przestają być zakładami opieki zdrowotnej). Będzie można zatrudniać osoby po kursach, a nie tylko pielęgniarki, położne i magistrów wychowania przedszkolnego jak było to dotychczas. Powstaną kluby dziecięce, których czas pracy jest tylko do 5 godzin dziennie. Rodzicom, którzy zdecydują się zatrudnić nianie, państwo opłaci za nie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nowe prawo reguluje funkcjonowanie: • Żłobka i klubu dziecięcego • Dziennego opiekuna • Niani Zgodnie z ustawą opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana może być od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia, podczas gdy w klubie dziecięcym dolną granicą wieku jest 1 rok życia. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: Obydwie jednostki mogą być prowadzone przez gminy, przy czym gmina ma obowiązek prowadzić je w formie gminnych jednostek budżetowych, osoby fizyczne jak i osoby prawne i jednostki organi-

2

świadczenia w pracy z dziećmi. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczowychowawczego. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych. Zadania żłobka i klubu dziecięcego: Żłobki i kluby dziecięce mają za zadanie zapewnić podopiecznym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantować właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną (przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji) oraz współpracy między opiekunem dzieci a ich rodzicami w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. W przypadku klubów dziecięcych dopuszczone jest także uczestnictwo rodziców w zajęciach. Wymagania lokalowe i sanitarne: Lokal w którym tworzony i prowadzony jest żłobek – posiada co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci, klub dziecięcy – posiada co najmniej jedno pomieszczenie. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków. Powierzchnia lokalu musi być dostosowana do liczby dzieci. Dla dzieci w liczbie 3-5 minimalna powierzchnia to 16 m2. W przypadku większej ilości dzieci powierzchnia powinna wzrastać o: – 2 m2, jeśli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,


– 2,5 m2, jeśli dzieci przebywają w żłobku lub klubie dłużej niż 5 godzin dziennie Specjalne wymogi dotyczą pomieszczeń higienicznosanitarnych, których ściany do wysokości 2m pokryte maja być materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci, oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum 20 st. C i minimum połowa okien powinna mieć opcję otwarcia. Wymagane jest również: – zaopatrzenie grzejników w osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem z grzejnymi elementami, – obowiązek oznaczenia i przechowywania leżaków i pościeli w taki sposób aby dzieci korzystały z przypisanych sobie przedmiotów na wyłączność by zapobiec przenoszeniu zakażeń, – przechowywaniu środków czystości i sprzętu w miejscu niedostępnym dla dzieci, – wyposażeniu pomieszczeń w oświetlenie, meble, urządzenia sanitarne oraz zabawki, spełniające odpowiednie wymogi. Zgodnie z opinią Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, w związku z działalnością opiekuńczą polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego, oznacza że nie zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

ŻŁOBEK

KLUB DZIECIĘCY

W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia

W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych: Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr. Rejestr zawiera: nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy. Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki: Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. W przypadku utworzenia prywatnego żłobka lub klubu wysokość opłat określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy. Przewidziano również możliwość otrzymywania przez gminy dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. W przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do lat 3 wysokość tej dotacji może wynosić aż do 70% kosztów. Pełna treść ustawy dnia z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na str. www.emaluch.com.pl w zakładce dokumenty

DZIENNY OPIEKUN

NIANIA

Grupy wiekowe: Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia

Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, wyjątkowo do 4 roku życia) i przez okres czasu dostosowany do potrzeb dziecka i rodzica, co jest określone w umowie zawieranej między nianią a rodzicami.

Jak długo dzieci mogą przebywać w/z …? W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do lekarza po pracy). W takiej sytuacji rodzice dziecka muszą złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.

W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie i nie może być on wydłużony na wniosek rodziców

Czas i miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna określa umowa o świadczenie usług, na podstawie której jest on zatrudniany przez gminę.

Określa umowa z rodzicami.

3


ŻŁOBEK

KLUB DZIECIĘCY

DZIENNY OPIEKUN

Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący żłobek. W przypadku żłobków publicznych (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały

Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący klub dziecięcy. W przypadku klubów dziecięcych publicznych (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały,

W żłobku może pracować wykwalifikowany opiekun, pielęgniarka i położna. Dodatkowo, pracownikom żłobka mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

W klubie dziecięcym, tak samo jak w żłobku, może pracować wykwalifikowany opiekun, pielęgniarka i położna. Dodatkowo, pracownikom klubu dziecięcego mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

NIANIA

Ile kosztuje…? Rodzice dziecka ponoszą opłaty za pobyt oraz wyżywienie u dziennego opiekuna. Istnieje jednak możliwość zwolnienia od ponoszenia części lub nawet całości opłat z tytułu korzystania z usług dziennego opiekuna. Warunki takiego zwolnienia może określić rada gminy w drodze uchwały.

Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznacza opłacanie za nianię przez ZUS, składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2012 roku wynosi 1500 zł brutto. Oznacza to, że ZUS będzie opłacał składki za nianię od wynagrodzenia do wysokości 1500 zł, zaś od nadwyżki tej kwoty, składki będzie płacił rodzic dziecka.

Kto opiekuje się dziećmi w…? Dziennym opiekunem jest osoba zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, sprawująca opiekę nad dzieckiem w jej domu lub mieszkaniu spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi (gmina może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna).

O tym, jakie kwalifikacje powinna posiadać niania decydują rodzice dziecka. Jedynym warunkiem, który musi spełnić niania jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno – epidemiologicznym zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę w …? W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. Ponadto w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

W klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci.

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci.

Kto ustala warunki przyjmowania dzieci do …? Warunki przyjmowania dzieci do żłobka szczegółowo określa statut żłobka.

4

Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź czy już taki funkcjonuje. Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jeżeli w Twoje gminie nie ma żadnego klubu dziecięcego, a chciałbyś żeby był – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

Informacje na temat zatrudnionych przez daną gminę dziennych opiekunów można natomiast znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę. Wykaz jest jawny i dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej wykaz.

Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.


maluch Od kwietnia 2011 r. obowiązuje „ustawa żłobkowa”, która reguluje zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi najmłodszymi. Dzięki niej budżet państwa przekaże pieniądze samorządom na tworzenie i prowadzenie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. W 2012 będzie to 41 mln zł. Program ten to element społecznej polityki rządu, która ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych regionów kraju i pomoc dla rodziców w utrzymaniu ich aktywności zawodowej. Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch”, przewidziany na lata 2011–2013, zakłada wsparcie finansowe

jednostek samorządowych w tworzeniu, adaptacji i doposażeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci. Dzięki niemu będzie można w praktyce zrealizować kluczowe zapisy „ustawy żłobkowej”. W okresie realizacji programu przewiduje się: dofinansowanie powstania łącznie 277 żłobków i klubów dziecięcych; dofinansowanie adaptacji 1670 żłobków, klubów dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów; dofinansowanie doposażenia 2540 żłobków, klubów dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów. Program w sumie wart będzie 190 mln zł.

W wyniku 1 edycji konkursu wyłoniono 111 ofert, na łączną kwotę 15.197.273 zł. Oferty te złożyło ogółem 78 gmin, z tego 45 gmin miejskich, 20 gmin wiejskich i 13 gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej ofert pochodzi z województwa śląskiego – 17, kujawsko-pomorskiego – 11 i małopolskiego – 11. Wyłonione oferty zakładają powstanie ogółem 3186 miejsc

w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, z czego 2899 w żłobkach, 262 w klubach dziecięcych i 25 w formie dziennego opiekuna. Największa liczba miejsc powstanie w województwie śląskim (511, w tym 406 w żłobkach), wielkopolskim (331, w tym 331 w żłobkach), świętokrzyskim (266, w tym 228 w żłobkach). Wyniki II edycji konkursu będą znane pod koniec sierpnia.

Różnice między 2 a 1 edycją konkursu Maluch Druga edycja Programu w odróżnieniu od pierwszej, oprócz wydłużenia terminu składania ofert, zawiera następujące, istotne dla składających oferty, modyfikacje:

1.

możliwość tworzenia miejsc dla dzieci (w żłobkach, klubach dziecięcych, lokalach dziennego opiekuna), bez udziału finansowego gminy (w pierwszej edycji wymagany był wkład gminy minimum 20%), gdy pozostałe źródła finansowania pokrywają, wraz z dotacją koszty zadania: a) przy współpracy publiczno-prywatnej, gdzie partner gminy (np. przedsiębiorstwo lub osoba prywatna) pokrywa wszystkie koszty; współpraca taka, w zależności od jej zakresu, może odbywać się w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wykorzystaniem procedur konkursowych z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie); b) przy dofinansowaniu z funduszy celowych, funduszy unijnych itp.:

2.

możliwość realizacji projektów dwuletnich, realizowanych w latach 2011–2012 – poprzez wydłużenie terminu oddania nowych miejsc do użytku: w drugiej edycji ostatecznym terminem uruchomienia nowych miejsc jest 31.12.2012 r.;

ta modyfikacja pozwala na realizację części projektu w roku 2011 i dokończenie projektu w roku 2012; ze względu na tryb finansowania (budżet państwa bieżącego roku), nie można w ramach Programu uzyskać dofinansowania na cały dwuletni projekt przy składaniu oferty ani uzyskać promesy finansowania, jednak przewidziano dla projektów dotowanych w roku 2011 i kontynuowanych w roku następnym preferencje, zwiększające szanse na uzupełnienie dotacji w programie „Maluch – edycja 2012”, oczywiście w ramach obowiązujących limitów:

3.

możliwość zwiększonego dofinansowania (do 70% wartości kosztów realizacji zadania) w przypadku realizacji zadań z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w wieku do lat 3;

4.

w momencie przygotowywania oferty znana jest data od której ponoszone koszty zadań zakwalifikowanych do dofinansowania będą kosztami kwalifkowanymi – to data ogłoszenia wyników konkursu, podana w ogłoszeniu konkursowym, co umożliwia zaplanowanie dokładnego harmonogramu realizacji zadania.

5


?

Program MALUCH w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem nowelizacji z 20 lutego 2012 r.

Coj estp odstawąp rawną Resortowego Programu Maluch? Podstawą prawną programu jest art. 60 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

ba roz woju insty tucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4) ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych w zakresie dostępności miejsc w tego typu instytucjach.

Jakie są cele Resortowego Programu Maluch? Program MALUCH zakłada: • stworzenie warunków dla roz woju zróżnicowanych insty tucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci, • poprawę standardów funkcjonowania insty tucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat), • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia ak tywności zawodowej, • wspomożenie jednostek samorządu tery torialnego w tworzeniu insty tucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci (zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności). • Szkolenie dziennych opiekunów

Program informuje dodatkowo, że preferowane będą te gminy, w których: • występuje znaczące zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem, • w chwili obecnej na terenie gminy nie występuje jakakolwiek instytucja opieki nad dziećmi do lat 3, • liczba nowopowstałych miejsc w insty tucji opieki nad małym dzieckiem będzie znacząca w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat, • projekt zrealizowany będzie w możliwie najkrótszym okresie, • jest znacząca liczba dzieci w wieku do 3 lat, • dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie.

Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem wy znaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze roz woju ekonomicznego. Wzrost ak tywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje m.in. stosowanie różnorodnych roz wiązań ułatwiających osobom ak tywnym na rynku pracy godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0–3 lata opieką insty tucjonalną.

Ktou czestniczyw realizacji Resortowego Programu Maluch? Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie i jednostki samorządu tery torialnego – gminy. W ramach Programu każdy z tych podmiotów zobligowany jest do realizacji określonych zadań.

Skądp ochodząś rodki naf inansowanieP rogramu? Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ich łączna kwota to 190 mln zł, która zostanie podzielona na kolejne lata w następujący sposób: • rok 2011 – 40 mln zł, • rok 2012 – 41 mln zł, • rok 2013 – wysokości środków na kolejne edycje będą podawane wraz z ogłoszeniem konkursowym na realizację Programu. Dok ogos kierowanyj est Resortowy Program Maluch? Adresatami Programu są jednostki samorządu tery torialnego (gminy), w których istnieje potrze-

6

• • • •

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Wojewodowie: Jednostki samorządu tery torialnego – gminy: W konkursie również mogą być zgłaszane oferty dotyczące zadań podejmowanych w ramach współpracy z partnerami publicznymi i niepublicznymi ( dotyczy to min. Organizacji pozarządowych i osób prywatnych). Środki partnera oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są, przy ustaleniu udziału dotacji w kosztach realizacji zadania, na równi ze środkami własnymi gminy.

Jakies ąg łównez ałożenia Resortowego Programu Maluch? Program polega na współ finansowaniu przez budżet państwa tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4). Realizacja Programu planowana jest na lata 2011 – 2013. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku (a także w latach 2012 i 2013) ogłosi konkurs


dotyczący dofinansowania tworzenia, adaptacji i doposażenia przez jednostki samorządu tery torialnego (gminy) różnych insty tucji opieki nad małymi dziećmi. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2012 r., przy czym termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2013 r. Dotacje przyznawane są w dwóch turach konkursu. Terminy składania ofert: tura 1: do dnia 16 marca 2012 r., tura 2: do dnia 15 czerwca 2012 r., Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości: – w następujących terminach: tura 1: do dnia 20 kwietnia 2012 r., tura 2: do dnia 5 sierpnia 2012 r. Na co można przeznaczyć fundusze z Resortowego Programu Maluch? Program Maluch zakłada, ze przedmiotem dofinansowania może być: • wyposażenie albo doposażenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie opieka nad małymi dziećmi, • adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, • budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi. Jakie formy opieki nad dziećmi do lat 3 uwzględnia Resortowy Program Maluch? Wszystkie działania przewidziane przez Program (a więc wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę lub adaptacja budynku znajdującego się w zasobach gminy, a także wyposażanie pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dotyczą następujących form opieki: • żłobki, • kluby dziecięce, • dzienni opiekunowie. Jakie są warunki i standardy składania ofert w ramach Resortowego Programu Maluch? • ofertę składa wyłącznie gmina do właściwego wojewody, zgodnie ze wzorem ofer ty stanowiącym załącznik do Programu oraz z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, • gmina zapewnia odpowiedni własny wkład finansowy wskazany w zasadach finansowania, • gmina w ofercie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej,

• dopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie przez gminę realizacji więcej niż jednego zadania z przedmiotowego zakresu określonego w ramach tworzenia jednej z form (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun), • gmina zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętej dofinansowaniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: 1. w przypadku żłobków i klubów dziecięcych – przez okres nie krótszy niż 5 lat dla planowanej liczby dzieci (od daty zakończenia realizacji Programu), 2. w przypadku opiekunów dziennych – przez okres nie krótszy niż 2 lata dla planowanej liczby dzieci (od daty zakończenia realizacji Programu). Jakie są zasady finansowania w ramach Programu Maluch? Finansowanie Programu różnicowane jest przez rodzaj działania, które planuje się podjąć w odniesieniu do danej instytucji opiekuńczo-edukacyjnej. Procentowy udział budżetu państwa w poszczególnych działaniach prezentuje tabela na dole strony. Udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 50% wartości kosztów realizacji zadania. W przypadku instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 70% wartości kosztów realizacji zadania. W przypadku pozyskania innych, niż środki własne i dotacja, źródeł finansowania zadania, dla potrzeb określenia udziału dotacji w kosztach realizacji zadania środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi gminy. Dopuszcza się oferty zakładające pokrycie wkładu własnego gminy z wkładu partnerów gminy lub z innych źródeł. W jaki sposób nadzorowana jest realizacja Resortowego Programu Maluch? Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, autora Programu: po zakończeniu realizacji Programu gmina przedstawia wojewodzie sprawozdanie z jego realizacji w ujęciu mery torycznym i finansowym, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Programu, w trakcie realizacji Programu, w uzasadnionych przypadkach, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może przeprowadzić jego kontrolę, w trakcie wymaganego okresu funkcjonowania insty tucji opieki gmina na koniec każdego roku składa sprawozdanie mery toryczne z jej funkcjonowania, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Programu.

7


DZIAŁANIE

Żłobki

Kluby dziecięce

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

zakup wyposażenia istniejącego budynku

40% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 25 tys. zł

adaptacja istniejącego budynku

50% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 95 tys. zł

budowa lub zakup nowego budynku

70% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 440 tys. zł

zakup wyposażenia istniejącego budynku

40% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 15 tys. zł

adaptacja istniejącego budynku

50% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 55 tys. zł

budowa lub zakup nowego budynku

70% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 255 tys. zł

zakup wyposażenia istniejącego budynku

40% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 5 tys. zł

adaptacja istniejącego lokalu gminnego

50% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 10 tys. zł

Dzienny opiekun Dla zadań niezapewniających opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce wynosi:

W żłobku

W klubie dziecięcym

U dziennego opiekuna

Wyposażenie oraz prace wykończeniowe

1 800

1 000

1 800

Adaptacja

3 400

2 000

2 200

Budowa lub zakup budynku (lokalu)

11 300

6 600

x

Cel

Dla zadań zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce wynosi:

W żłobku

W klubiedziecięcym

U dziennego opiekuna

Wyposażenie oraz prace wykończeniowe

2 400

1 400

4 000

Adaptacja

4 800

2 800

5 000

Budowa lub zakup budynku (lokalu)

15 800

9 200

x

Cel

Źródło: http://www.mpips.gov.pl

FORMA OPIEKI

Dotacje na prowadzenie żłobka. Program MALUCH w 2012 r. skoordynowany jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, który wspiera (do 85 % kosztów projektu) m.in. funkcjonowanie tych nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH, które związane są z powrotem do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także usługi świadczone przez dziennego opiekuna. Projekty podmiotów, które uzyskały wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w ramach Programu MALUCH, będą premiowane w postępowaniu konkursowym w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet I Działanie 1.5.

Ponadto, wydatki poniesione ze środków budżetowych pochodzących z programu MALUCH, a także środków własnych beneficjenta związane z tworzeniem instytucji opieki nad dziećmi, mogą stanowić wkład własny beneficjenta w konkursie w ramach Działania 1.5, o ile mieszczą się w definicji cross-financing i zostaną poniesione w okresie realizacji projektu współfinansowanego w ramach Działania 1.5 POKL. Program MALUCH wspiera finansowo tworzenie nowych miejsc, natomiast PO KL 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.5 wspomaga przede wszystkim funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc. Źródło: http://www.mpips.gov.pl

Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze

8

Termin składania wniosków:

od 20 lutego 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec/Sierpień 2012 r.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.


Na co i kto może składać wnioski Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs mogą zakładać następujące działania: 1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. 2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia. Kryteria dostępu:

Kryteria wyboru projektów:

Zgodnie z Planem Działania na rok 2012 wniosek spełnia kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej, jeśli: 1. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 24 miesiące jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. – kryterium stosuje się do typu projektu nr 1 (punkt 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2. Jest projektem o zasięgu ogólnopolskim – kryterium stosuje się do typu projektu nr 2 (punkt 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia. Kryteria strategiczne: Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok określono następujące kryteria strategiczne dla przedmiotowego konkursu: 1. Projekty stanowiące wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w Proogramie MALUCH – kryterium stosuje się do typu projektu nr 1 (pkt. 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – premia punktowa wynosi 20 pkt. 2. Projekty obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci – kryterium stosuje się do typu projektu nr 1 (pkt. 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – premia punktowa wynosi 10 pkt.

Finanse Procent dofinansowania projektu:

85 proc. (wymagany wkład własny – 15 proc.)

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

brak

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: ogółem: 150 000 000 zł w tym środki pochodzące z: EFS – 127 500 000 zł budżetu państwa – 22 500 000 zł Powyższa alokacja finansowa obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5 proc. wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji.

Inne ważne informacje Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w „Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” dostępnych na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz w dokumentacji konkursowej na stronie www.kapitalludzki.gov.pl

9


DZIAŁANIE

Żłobki

Kluby dziecięce

Dzienny opiekun

zakup wyposażenia istniejącego budynku adaptacja istniejącego budynku

50% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 95 tys. zł

budowa lub zakup nowego budynku

70% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 440 tys. zł

zakup wyposażenia istniejącego budynku

40% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 15 tys. zł

adaptacja istniejącego budynku

50% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 55 tys. zł

budowa lub zakup nowego budynku

70% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 255 tys. zł

zakup wyposażenia istniejącego budynku

40% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 5 tys. zł

adaptacja istniejącego lokalu gminnego

50% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 10 tys. zł

Dla zadań niezapewniających opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce wynosi:

W żłobku

W klubie dziecięcym

U dziennego opiekuna

Wyposażenie oraz prace wykończeniowe

1 800

1 000

1 800

Adaptacja

3 400

2 000

2 200

Budowa lub zakup budynku (lokalu)

11 300

6 600

x

Cel

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 40% war tości kosz torysu, ale nie więcej niż 25 tys. zł

Dla zadań zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce wynosi:

W żłobku

W klubiedziecięcym

U dziennego opiekuna

Wyposażenie oraz prace wykończeniowe

2 400

1 400

4 000

Adaptacja

4 800

2 800

5 000

Budowa lub zakup budynku (lokalu)

15 800

9 200

x

Cel

Źródło: http://www.mpips.gov.pl

FORMA OPIEKI

Dotacje na prowadzenie żłobka. Program MALUCH w 2012 r. skoordynowany jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, który wspierać będzie (do 85 % kosztów projektu) m.in. funkcjonowanie tych nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH, które związane są z powrotem do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także usługi świadczone przez dziennego opiekuna. Projekty podmiotów, które uzyskały wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w ramach Programu MALUCH, będą premiowane w postępowaniu konkursowym w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet I Działanie 1.5.

Ponadto, wydatki poniesione ze środków budżetowych pochodzących z programu MALUCH, a także środków własnych beneficjenta związane z tworzeniem instytucji opieki nad dziećmi, mogą stanowić wkład własny beneficjenta w konkursie w ramach Działania 1.5, o ile mieszczą się w definicji cross-financing i zostaną poniesione w okresie realizacji projektu współfinansowanego w ramach Działania 1.5 POKL. Program MALUCH wspiera finansowo tworzenie nowych miejsc, natomiast PO KL 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.5 wspomaga przede wszystkim funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc. Źródło: http://www.mpips.gov.pl

Działanie 1.5

Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze

8

Termin składania wniosków:

od 20 lutego 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec/Sierpień 2012 r.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.


Na co i kto może składać wnioski Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs mogą zakładać następujące działania: 1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. 2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia. Kryteria dostępu:

Kryteria wyboru projektów:

Zgodnie z Planem Działania na rok 2012 wniosek spełnia kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej, jeśli: 1. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 24 miesiące jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. – kryterium stosuje się do typu projektu nr 1 (punkt 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2. Jest projektem o zasięgu ogólnopolskim – kryterium stosuje się do typu projektu nr 2 (punkt 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia. Kryteria strategiczne: Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok określono następujące kryteria strategiczne dla przedmiotowego konkursu: 1. Projekty stanowiące wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w Proogramie MALUCH – kryterium stosuje się do typu projektu nr 1 (pkt. 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – premia punktowa wynosi 20 pkt. 2. Projekty obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci – kryterium stosuje się do typu projektu nr 1 (pkt. 2.3 niniejszej dokumentacji), tj. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – premia punktowa wynosi 10 pkt.

Finanse Procent dofinansowania projektu:

85 proc. (wymagany wkład własny – 15 proc.)

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

brak

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: ogółem: 150 000 000 zł w tym środki pochodzące z: EFS – 127 500 000 zł budżetu państwa – 22 500 000 zł Powyższa alokacja finansowa obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5 proc. wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji.

Inne ważne informacje Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w „Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” dostępnych na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz w dokumentacji konkursowej na stronie www.kapitalludzki.gov.pl

9


10 zł = 1 pkt

Drodzy Klienci !!!

Po raz kolejny zapraszamy Was do udziału w Klubie Nowej Szko ły. Bieżąca promocja trwa od 1 kwietnia 2012 r. do chwili wydania następne go katalogu w przyszłym roku.

Jak gromadzimy punkty?

Za każdą kwotę zakupów obliczane będą punk ty premii w wysokości 1%, tzn., że za każde wydane na zakupy 10 zł nasz klient otrzyma 1 punkt. Uzbierane przez Państwa w latach poprzednich punk ty nie tracą ważności i będą sumowane z punk tami z obecnego katalogu. Punk ty przy znawane są w oparciu o ceny katalogowe – ofer ta nie może łączyć się z innymi promocjami lub upustami cenowymi. Promocja nie obejmuje zakupu elementów wyposażenia placów zabaw, zestawów ogrodowych, huśtawek, sprężynowców, karuzeli i piaskownic.

wydane na zakupy w Nowej Szkole

100 pkt

artykuły z katalogu za

20zł

200 pkt

artykuły z katalogu za

44zł

300 pkt

artykuły z katalogu za

72zł

400 pkt

artykuły z katalogu za

104zł

1500 pkt

artykuły z katalogu za

570zł

500 pkt

artykuły z katalogu za

140zł

1800 pkt

artykuły z katalogu za

720zł

600 pkt

artykuły z katalogu za

180zł

2500 pkt

artykuły z katalogu za

1062zł

800 pkt

artykuły z katalogu za

256zł

3000 pkt

artykuły z katalogu za

1350zł

artykuły 1000 pkt z katalogu za

340zł

4000 pkt

artykuły z katalogu za

1900zł

artykuły 1200 pkt z katalogu za

432zł

5000 pkt

artykuły z katalogu za

2500zł

Jak realizujemy premie?

Za uzbierane punk ty klient może zrealizować bezpłatne zakupy z naszego katalogu za określoną w tabeli kwotę. Nagrody można odbierać tylko za transakcje, do których została uregulowana pełna płatność. Czas gromadzenia punk tów nie jest niczym ograniczony. Przykład: Klient, który zakupił w NS ar tykuły za 15 tys. zł, otrzymuje 1500 punk tów premii. Może za nie dokonać bezpłatnych zakupów na kwotę 570 zł

1500 pkt

3300 pkt

2300 pkt 700 pkt

6200 pkt

10


    

               ! "! # $ %" " # " &        "#         $

(  ! $ " " & $    ") * & + &$ ,    $   $   -    . / " 0  & & $ #  $      

(  ! $ 

(   "   & +

  ) %" 1 2

 " $  2) * & +

 &  $ +    

 &$ & " " #  $

   "  

   $ $  "

    

 ! ,  *  

  " & " "

 "

  "

 " &  ! "!

     

(     

 ! ! ) %" 1 2  & + $   #  & $    +     "    "     

3" " 4 567 99:;7< .  ,>?7 @@ 775 5; 79 4A >?7 @@ 7?B C9 ?5

 $   

"  6%"1 " D" 


Precisely right, czyli dokładnie tak jak trzeba Grupa TÜV Rhe in land jest wio dą cym dostawcą usług technicznych i cer ty fikują cych na całym świe cie. Za ło żona w 1872r w Kolonii w Niemczech, w chwili obecnej zatrudnia blisko 14 000 osób w 61 krajach. Misją Grupy TÜV jest kiero-

TÜV Rheinland Polska

to polscy specjaliści i globalne rozwiązania dla jakości i bezpieczeństwa Działalność TÜV Rheinland Polska skupia się na trzech obszarach: certyfikacja systemów, bezpieczeństwo i jakość produktów oraz usługi dla przemysłu. Oznacza to, że charakterystyczny niebieski trójkąt koncernu TÜV Rheinland można znaleźć zarówno na cer ty fikatach poświadczających jakość systemów zarządzania w dużych przedsiębiorstwach lub małych firmach, ale także na wyrobach meblowych, kolejowych, czy spożywczych. Znak ten jest gwarantem najwyższej jakości usług i wyrobów budującym zaufanie ostatecznych odbiorców i jest on uznawany na całym świecie. Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swoje produkty ocenie jakości przez TÜV Rheinland Polska. Proces certyfikacji jest i będzie kontynuowany dla osiągnięcia pełnej satysfakcji o jakości i bezpieczeństwie naszych produktów, co nieodłącznie jest związane z zadowoleniem Państwa jako naszego odbiorcy. O posiadanych przez nas certifikatach możecie się Państwo dowiedzieć ze specjalnie utworzonej przez TUV Rheinland Group platformy informacyjnej TUVdotCOM ID Jest to pomocna baza wiedzy o certyfikowanych klientach, wyrobach i usługach. Każde przedsiębiorstwo lub organizacja po pozytywnym zakończeniu wybranego procesu certyfikacji systemu zarządzania lub wyrobu w TUV Rheinland Group zostaje wpisane do ogólnoświatowej bazy TUVdotCOM otrzymując jednocześnie indywidualny numer ID. Z p r z y j e m n o ś c i ą info r m u j e my że otrzymaliśmy numer ID:

0000033278 Numer ten, zamieszczany jest na okrągłym znaku graficznym. Posługując się tym numerem, możecie Państwo uzyskać rzetelne informacje na temat uzyskanych przez naszą firmę certyfikatów w TUV Rheinland Group.

www.tuvdot.com.pl

wanie się zasadą mająca na celu o siągnięcie trwałego roz woju bezpieczeństwa i jako ści pro duk tów oraz usług tak, by spro stać wy zwaniom wy nika ją cych ze wzajem nych re la cji po mię dzy człowiekiem, technologią i środowiskiem.


spis treści 7-112

meble

113-152

mała motoryka

153-188

189-250 stymulowanie rozwoju

twórczość artystyczna

251-314

zabawki

315-368

duża motoryka


czego używamy laminaty w kolorze

brzoza

buk

legno

płyta laminowana p

niebieski

creme

jasny niebieski

płyta laminowana

żółty

zielony

czerwony

niebieski

płyta laminowana

żółty y

czerwony y

zielony y

niebieski

słoneczny y

tkanina

żółty

pomarańczowy

zielony

niebieski

PCW

żółty

niebieski

zielony

czerwony

antypoślizg


meble


16


Kolekcja mebli składająca się z czterech sympatycznych zwierzątek: hipopotama, słonia, żyrafy i nosorożca oraz półki – chmurki. Jest to najnowsza propozycja dla żłobków, które z pewnością docenią oryginalne wzornictwo, ale też wyjątkową funkcjonalność z nieograniczonymi możliwościami. projektantka Justyna Czołnowska

17


Hipopotam NS 1777 Sympatyczny mebel umili zabawę, rozweseli każdą salę i pomieści wszystkie misie, lalki czy samochody. Skrzynia z siedziskiem zapewni odpoczynek, natomiast ta z podziałem na 3 przegrody, ułatwi uporządkowanie klocków, puz zli czy drobnych zabawek. Trzy szuflady (do wyboru: drewniane bądź kartonowe) zapewniają funkcjonalność i niezliczone możliwości dekoracyjne. Każdy element sprzedawany osobno.

▪ wym. 204 x 125 x 36 cm

590 zł

490 zł

Słoń Sło NS 1775

Ten zielony mebel doskonale sprawdzi się w przechowywaniu eksponatów przyrodniczych, ekologicznych zabawek i gier. Skrzynia na kółkach podzielona na mniejsze przegrody, pozwoli uporządkować np.: szyszki, żołędzie czy kasztany. Trzy szuflady (do wyboru: drewniane bądź kartonowe) zapewniają funkcjonalność i niezliczone możliwości dekoracyjne.

▪ każdy element sprzedawany osobno, wym. 130 x 170 x 36 cm

390 zł Żyrafa NS 1776

Niebieski regał przeznaczony do przechowywania książek, puzzli, gier planszowych, układanek oraz innych pomocy dydaktycznych. Dwie szuflady (do wyboru: drewniane bądź kartonowe) zapewniają funkcjonalność i niezliczone możliwości dekoracyjne. Skrzynia znajdująca się na dole, może stanowić miejsce odpoczynku bądź miejsce przechowywania zabawek. Każdy element sprzedawany osobno.

Me bel prze zna czo o ny jest do prze cho w y wa nia róż ne go ro dzaju instrumentów mu zyy cznych bądź akcesoriów plastycznych. Du ża skrzy krzy nia na dole może stanowićć doskonałe miejsce do odpo czyn ynku- gdyż jest sie dziskiem lub b do wy boru skrzy nię stanowią w iącą miejmiej sce do przechowy waania najpotrzebniejszych przed edmiotów. Dwie szufl a dy ( do o wy bo ru: dre wnia ne bądź kar to t no we ) za pe wniają fun kcjo cjo nalność i niezliczone możliwości dekoracyjne. Każdy element sprzeedawany osobno.

▪ wym. 143 x 130 x 36 cm.

m ▪ wym. 112 x 170 x 36 cm

490 zł

18

Nosorożec NS 1778


Skrzynien ak ółkach Doskonale komponują się z meblami tej serii, spełnią funkcję siedziska, a tak że stanowią miejsce do przechowy wania gier czy książek.

190 zł

150zł

Hipopotam

Pojemne skrzy nie pozwalające prze chowy wać rozmaite przedmioty. Skrzynie posiadają kółka, co ułat wia ich przemieszczanie.

98 zł

139 zł

Żyrafa

Nosorożec

NS 1781

NS 1780

NS 1782

NS 1779

▪ wym. 80 x 40 x 36 cm ▪ pasuje również do słonia

▪ wym. 54 x 40 x 36 cm ▪ pasuje również do nosorożca

▪ wym. 54 x 40 x 36 cm ▪ pasuje również do żyrafy

▪ wym. 80 x 40 x 36 cm ▪ pasuje również do hipopotama

PółeczkiC hmurki

Słoń

Półeczka wisząca ścienna może służyć do eksponowania prac, bądź przechowy wania gier i zabawek.

▪ wym. 90 x 43 x 22 cm

Ciemnon niebieska

Jasnoniebieska

NS 1773

NS 1772

120zł

120 zł

Pojemnikik artonowe

Pojemniki drewniane ▪ wym. 24 x 24 x 35 cm

▪ wym. 24 x 24 x 35 cm

2 szt. Żółte 3 szt. Zielone 2 szt. Niebieskie 3 szt. Niebieskie

NS 1785 NS 1784 NS 1786 NS 1787

34zł 42zł 34zł 42zł

2 szt. Żółty 3 szt. Jasny niebieski 2 szt. Niebieski 3 szt. Zielony

NS 1789 NS 1790 NS 1791 NS 1788

135zł 190zł 135zł 190zł

19


Kolekcja szafek przypominających lokomotywę ciągnącą wagoniki. Zestaw oprócz fantazyjnych kształtów, nadających pomieszczeniu bajkowy charakter, zapewnia funkcjonalność i dużo przestrzeni do eksponowania i przechowywania przedszkolnych akcesoriów. Skrzynia szafek wykonana jest z białej płyty laminowanej, co nadaje zestawowi wrażenie lekkości i przestronności. Elementy i aplikacje w delikatnych, pastelowych kolorowych ożywiają pociąg i podnoszą jego walor estetyczny. Możliwość zakupu poszczególnych elementów zestawu pozwala na dowolne wydłużanie składu pociągu.

20

Lokomoty wa NS 0239 ▪ ▪ ▪ ▪

3 szufladyn a prowadnicach, modułz d rzwiczkamii 2 p ółkami, aplikacje, wym. 111 x 41 x 135 cm

625 zł


SzafkaW agon3

SzafkaW agon1

NS 0242

NS 0240

▪ 3p ółki,ap likacja, ▪ wym. 40,5 x 41 x 153 cm

▪ 8s zufladn ap rowadnicach, ▪ aplikacja, ▪ wym. 80 x 41 x 135 cm

295 zł

565 zł

SzafkaW Wagon4

SzafkaW agon2 NS 0241

NS 0243

▪ modułz d rzwiczkamii 3 p ółkami. ▪ wym. 80 x 41 x 96 cm

ółki, ▪ 2ppół ▪ wym. 80 x 441 x 70,5 cm

395 zł

265zł

Lokomoty waz 4 w agonikami NS 0256 ▪ dł. zestawu 3,90 m

Buforyd ol okomoty wy B LO 0049

1 995

▪ 2 szt.

19 zł

21


22


Seria mebli której głównym założeniem jest rozbudzanie wyobraźni dziecka poprzez łączenie się frontów szafek, które tworzą rozmaite obrazy zwierząt. W projekcie została uwzględniona ergonomia pracy dzieci, które podczas zabawy oraz po niej, chowają, segregują i układają przedmioty na półkach lub w szufladach. Kolekcja mebli w 3 różnych wysokościach. W zależności od zapotrzebowania meble mogą być wyposażone w otwarte półki, szafki z drzwiczkami i skrzynie (w czterech kolorach do wyboru) lub kartonowe, ekologiczne pojemniki – szuflady oraz uszy – element ozdobny. Z każdych trzech modułów–stelaży można skomponować mebel według własnych upodobań lub skorzystać z zaproponowanych przez nas zestawów. Projek tantka Katarzyna Patucha.

23


NS 1806

590

NS 1807

590

NS 1808

590

NS 1815

560

NS 1812

NS 1816

560

NS 1813

NS 1817

560

398

398

398

24

590 zł

NS 1810

NS 1814

Kolekcja ZOOLAND łączy w sobie funkcjonalność z aspektem dekoracyjnym. Otwarte półki sprawdzą się przy ekspozycji zabawek, natomiast szafki z drzwiczkami, pojemne szuflady, będą stanowić doskonałe miejsce do przechowywania gier, układanek i różnego rodzaju pomocy edukacyjnych. Seria rozbudza wyobraźnię użytkowników swym niepowtarzalnym wyglądem.

▪ wym. skrytki 30,5 x 26 x 32 cm

NS 1809

590 zł

NS 1811

590 zł


skomponuj sam własny zestaw zooland

348 zł

299 zł

StelażZ ooland1

StelażZ ooland3

StelażZ ooland 2

NS 1794

NS 1793

NS 1792

▪ wym. 66 x 148 x 36 cm

▪ wym. 66 x 120 x 36 cm

▪ wym. 131 x 93 x 36 cm

430 zł

Dużes krzynie 63 x 26 x 33 cm

NS 1796

96 zł

NS 1797

NS 1795

UszkaZ ooland

96 zł

96 zł

▪ wym. 8 x 8 x 8 cm, 2 szt.

29 zł

NS 1818

Drzwi 30 x 26 cm, 4 szt.

89 zł NS 1800

NS 1801

NS 1799

NS 1805

NS 1803

NS 1804

NS 1802

39 zł 4 szt. Pojemnikik artonowe NS 1798 ▪ wym. 30 x 26 x 33 cm, 4 szt.

25


Funkcjonalne, wygodne szafki, które w łatwy sposób można przyporządkować indy widualnie każdemu dziecku z grupy. Kolorowe drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty w pastelowych kolorach tęczy. W środku każdej skrytki półka. Sprzedawane razem z uchwytami. Drzwiczki szafek można montować według uznania na lewą bądź prawą stronę.

26


529 zł Duży ym mo odułttę ęczowy

342 zł Modułt ęczowy7

NS 0468

NS 0468H

▪ 9 skrytek = 18 półek, ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

▪ 18p ółek, ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

362 zł

292 zł

Modułt ęczowy1

Modułt ęczowy6

NS 0468B

NS 0468G

▪ 6 skrytek = 12 półek, ▪ wym. 99 x 35 x 81 cm

▪ 12p ółek, ▪ wym. 99 x 35 x 81 cm

366 zł

292 zł

Małym odułt ęczowy

Modułt ęczowy8

NS 0469

NS 0468I

▪ 6 skrytek = 12 półek, ▪ wym. 66,5 x 35 x 112 cm

▪ 12p ółek, ▪ wym. 66 x 35 x 112 cm

27


28

246zł

498 zł

Modułt ęczowyA

Modułt ęczowy4

NS 0469/1

NS 0468E

▪ wym. 66,5 x 35 x 112 cm

▪ 3 skrytki = 6 półek, ▪ 3 szuflady, wym. 99 x 35 x 112 cm

346 zł

418 zł

Modułt ęczowyB

Modułt ęczowy2

NS 0469/2

NS 0468C

▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

▪ 6 skrytek = 12 półek, ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

244zł

498zł

Modułt ęczowyC

Modułt ęczowy3

NS 0469/3

NS 0468D

▪ wym. 99 x 35 x 81 cm

▪ 3 skrytki = 6 półek, ▪ 2 szuflady, wym. 99 x 35 x 112 cm


ZestawI .T ęczowy NS 4066 w skład zestawu wchodzą: NS0469 mały moduł 1 szt.,

854 zł

▪ NS0468 duży moduł, 1 szt.

ZestawI IT ęczowy NS 4067 w skład zestawu wchodzą: NS0469 mały moduł 2 szt.,

▪ NS0468 duży moduł, 2 szt.

1 720zł

ZestawI IIT ęczowy NS 4068 w skład zestawu wchodzą: NS0469 mały moduł, 1 szt.,

▪ NS0468B moduł 1, 1 szt., ▪ NS0468F moduł 5, 1 szt., ▪ NS0468D moduł 3, 1 szt.

1 760 zł

ZestawI VT ęczowy NS 4069 w skład zestawu wchodzą: NS0468C moduł 2, 1 szt.,

▪ ▪ ▪ ▪

NS0468F moduł 5, 1 szt., NS0468E moduł 4, 1 szt., NS0468B moduł 1, 1 szt., NS0469 mały moduł, 1 szt.

2 120 zł

29


nieskończone możliwości budowania

30

Meble mo duł PLUS to serie szafek, które można umieszczać w stelażu o dwóch wy so ko ściach. Ste la że umożliwiają tworzenie samo dziel-

nych mo du łów oraz bu do wa nie złożonych aranżacji. Są uniwer salnym elementem łączącym meb le i półki.

Szafki – kolor: brzoza – trwałe obrzeże PCW – uchwyty kupowane osobno

Stelaż – lakierowana sklejka – 2 wysokości: 78,5 i 168,5 cm – do samodzielnego montażu – dodatki dostarczane osobno (półki, aplikacje, pojemniki)


204 zł Szafkaz d rzwiczkami

188zł Szafkaz p ółkąi p rzegrodą

NS 0576

NS 0574

Moduł może być ustawiany z drzwiczkami po lewej lub po prawej stronie. Uchwy ty sprzedawane są osobno.

Czterodziałowa szaf ka z dostępem z obu stron.

▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

160 zł Szafkaz p ółką NS 0573 Dwudziałowa szaf ka z dostępem z obu stron.

▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

220 zł Szafka z parą drzwi NS 0575 Prak tyczna szaf ka z drzwiczkami i półką. Uchwy ty sprzedawane są osobno.

▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

ZestawM odułowyD uży NS 0213 w skład zestawu wchodzą: NS0210 Stelaż wysoki, 4 szt., NS0211 Stelaż niski 10 szt., NS0208 Półka księżyc 2 szt., NS0209 Półka prosta 2 szt., NS0576 Szaf ka z drzwiczkami 2 szt., NS0574 Szaf ka z półką i przegrodą 2 szt., NS0573 Szaf ka z półką 1 szt., Uchwy ty do szafek 2 szt.

1 500 zł

31


Stelaż

lakierowana sklejka, 2 wysokości: 78,5 i 168,5 cm, do samodzielnego montażu, dodatki dostarczane osob no (półki, aplikacje, pojemniki). Listwy umożliwiają montaż szafek, półek i aplikacji.

Stelażw ysoki NS 0210 ▪ wym. 168,5 x 7 cm, 1 szt.

35

52

Pojemnikw iklinowy

60 zł

Makatkazk ieszeniami

NS 0603 Estetycznie wykonany, dostosowany wymiarami do szafek Moduł PLUS. Dno pojemnika wykonane ze sklejki zapewnia stabilność i trwałość.

▪ wym. 20 x 28 x 28 cm

NS 0434 Wykonana z tkaniny i dostosowana wymiarem do stelaża służy do przechowywania drobnych przedmiotów. Zaopatrzona w kółeczka do powieszenia na ścianie.

Stelażn iski NS 0211 ▪ wym. 78,5 x 7 cm, 1szt.

44 zł

▪ wym. 35 x 65 cm

Regał z kieszeniami ▪ w dwóch wysokościach ▪ idealne do przechowywania zabawek

299 zł

299 zł

Niski

Wysoki

NS 0941

NS 0940

▪ wym. 40 x 60,5 x 82 cm

▪ wym. 40 x 40 x 115 cm

Uchwyty do szafek ▪ wym. ok. 7 cm ▪ 1 szt.

32

11 zł

Krówka

Gwiazdka

Ślimak

Księżyc

Kaczuszka

KŁ 6113

KŁ 6114

KŁ 6111

KŁ 6112

KŁ 6106


Półkap rosta

Półkać wiartka

Półkak siężyc

NS 0209

NS 0207 Półka umożliwia ustawienie modułów pod kątem prostym.

▪ dł. boku 36 cm

42

NS 0208

Może stanowić półkę umieszczoną w stelażu lub być elementem łączącym 2 stelaże.

▪ wym. 65 x 35 cm

Półka umożliwia ustawienie modułów pod kątem prostym.

▪ dł. boku 36 cm

42 zł

42 zł

Warto dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie, w którym przebywają nasze dzieci nie było tylko przypadkowym miejscem pełnym rozmaitych przedmiotów, ale bezpieczną, funkcjonalną i twórczą przestrzenią zapewniającą optymalny rozwój. Agresywne barwy, nadmiar faktur i zbyt duża ilość bodźców wizualnych powodują problemy z koncentracją i nie sprzyjają atmosferze pracy. Dostosowywanie otoczenia do potrzeb i możliwości wiekowych dziecka to inwestycja w jego samodzielność. Odpowiednie rozmiary i konstrukcje sprawiają, że przestrzeń jest bardziej osiągalna, przyjazna i zachęca do jej eksplorowania.

radzimy

Sesja zdjęciowa została wykonana w Żłobku Montessori w Łodzi przy ul. Jaracza 68

33


parawany Kolorowe, estetyczne parawany z różnymi motywami lub gładkie Parawany można zamontować pomiedzy modułami szafek z kolekcji Moduł PLUS lub ustawiać w wolnej przestrzeni po umieszczeniu w stelażu ze sklejki. Parawany dostarczane razem ze stelażem.

Aby podzielić większą przestrzeń (np. na kąciki tematyczne) można użyć niskich parawanów, które idealnie się do tego nadają a co za tym idzie pozwalają nauczycielowi widzieć wszystkie dzieci. Niskie parawany sprawdzają się również jako kojec.

radzimy

Parawan niski ▪ 83 x 68.5 cm

NS 0092

NS 0093

NS 0091

NS 0094

129 zł 34


139 zł

139 zł

Słoneczniki

Tulipan

NS 0903

NS 0905

Trzy ot wory we wnętrzach kwiatków zachęcają do zabaw zręcznościowych oraz inspirują do działań teatralnych i ćwiczeń autoprezentacyjnych.

Funkcjonalny parawan z moty wem tulipana oraz dużą kieszenią. Duża kieszeń, to idealne miejsce na pacynki lub małe pluszaki.

▪ wym. 87 x 78,5 cm

▪ wym. 87 x 78 cm

Łącznikid op arawanów

899 zł Zestawp arawanówn iskich NS 9500 W skład zestawu wchodzą:

▪ parawann iski( różnek olory)7 s zt., ▪ NS0956 Łączniki do parawanu 90°, 2 komplety, ▪ NS0957 Łączniki do parawanu 120°, 2 komplety

90°

60°

prosty

NS 0958

NS 0957

NS 0956

Element łączy parawany pod kątem 90°.

Element łączy parawany Element łączący parapod kątem 120°. wany w jednej linii.

▪ 2 szt.

▪ 2 szt.

▪ 2 szt.

19 zł

19 zł

19 zł

35


Parawany wysokie

223 zł Teatrzykz es telażem T NS 0223 N K lorowy teatrzyk na stelażu. Wykonany z trwałej tkaniny Ko z haf towanymi aplikacjami. Wysokość teatrzyka zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za nim małego aktora. Dodatp kkowym walorem em jest ruchoma kurtyna.

▪ wym. 87 x 168 cm

229 zł Teatrzyk NS 1955 Kolorowy, funkcjonalny teatrzyk, idealny do roz wijania dziecięcych umiejętności ak torskich. Posiada ruchomą kur tynę oraz duże kieszenie do przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizy tów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyek sponować ty tuł przedstawienia i imiona ak torów. W dole okienka teatrzyk posiada wy trzymałe, dokręcane do stelaża, wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią szty wność. Wysokość teatrzyka zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za nim małego ak tora.

▪ wym. 87 x 168 cm

36

229 zł

Zc hmurka ami mi NS 1953 Kreatywny parawan z kieszeniami-woreczkami. Idealny do zabaw rzutnych z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych lub piankowych piłeczek. Każda kieszeń-woreczek oznaczona jest inną liczbą kolorowych motylków, dzięki czemu sprzyja tworzeniu własnych gier wykorzystujących proste działania matematyczne.

▪ wym. 87 x 168 cm


Zg ąsienicą NS 1951

229 zł

Gąsienica posiada dwa rodzaje zapięć: guziki oraz suwak. Różnej wielkości kieszonki służą jako schowki.

▪ wym. 87 x 168 cm

229 zł Zż aglówkami NS 1954 Pomysłowy parawan z kieszeniami w kształcie żaglówek. Każda kieszeń ma inną wielkość, inny kolor i inną ilość guzików. Parawan, dzieląc przestrzeń sali, służy jednocześnie jako miejsce do przechowywania drobiazgów oraz element zabaw doskonalących znajomość kolorów, stosunków przestrzennych i tych związanych z przeliczaniem w zakresie pięciu.

229 zł Zb alonikami NS 1952 Każdy balon posiada otwór, przez który można przerzucać piłeczki lub woreczki. Ilość zdobytych punktów oznaczona jest liczbą guzików przyszytych na dole każdego z balonów.

▪ wym. 87 x 168 cm

▪ wym. 87 x 168 cm

37


Regałz p ółkami

Regał ałzzppółkami ółkamiiipprzegrod rzegrodą

NS 1677

NS 1676

NS 1674

▪ wym. 90,5 x 40,5 x 72 cm

▪ wym. 90,5 x 40,5 x 102 cm

▪ wym. 90,5 x 40,5 x 132,5 cm

220 zł

38

290 zł

Regał z szufladami

490 zł


Regałz d rzwiczkami NS 1675 ▪ wym. 90,5 x 40,5 x 132,5 cm

340

Szafa wysoka zd womap arami drzwi NS 1673 ▪ wym. 90,5 x 40,5 x 192 cm

450 zł

Seria + to nasza wyjątkowa propozycja dla wszystkich placówek edukacyjnych. Radosna kolorystyka, duża pojemność i naprawdę wiele miejsca ekspozycyjnego! Kolekcja naszych mebli posiada wszystkie walory idealnego produktu dla szkół i przedszkoli. Dzięki dużej ilości szafek, szuflad i półeczek ekspozycyjnych, które mogą pomieścić wszystkie potrzebne pomoce edukacyjne, Seria + jest wyjątkowo funkcjonalna. Jej ciepła kolorystyka (łącząca pastelowe barwy z kolorem naturalnego drewna) oraz „lekka” forma wizualna sprawiają, że świetnie pasuje do wnętrz, w których uczą się i bawią dzieci. Elementy zestawu dają możliwość tworzenia kolorowych aranżacji i projektowania własnych układów, co pozwala na perfekcyjne zagospodarowanie każdego wnętrza.

Seria+ zestaw NS 1678

1 590 zł

39


kolor: buk ▪ pięć wysokości: 54, 74, 93, 112, 131 cm

dodatki: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

pojemniki i kuwety drewniane pojemniki i kuwety kartonowe skrzynia i pojemnik na kółkach drzwiczki aplikacje: igloo, zamek, domek, słonecznik, tulipan, kot, płotek, zamek i zagroda ▪ prowadnice do pojemników i kuwet

rodzaje szafek:

Sprawdzona, ciesząca się dużym uznaniem klasyczna kolekcja mebli zapewnia funkcjonalność, wygodę i bezpieczeństwo. Główną zaletą szafek jest możliwość tworzenia kolorowych aranżacji z dużą powierzchnią ekspozycyjną, jak również licznymi pojemnikami, które pozwalają na porządkowanie i segregowanie niezbędnych przedmiotów każdego małego dziecka. UWAGA! Zamawiając szafę należy podać kod i kolor wybranych przez siebie drzwi.

40

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

na kuwety i pojemniki z półkami na kuwety, pojemniki i na skrzynię z półkami i na skrzynie na kuwety i pojemniki; z półkami na kuwety, pojemniki i skrzynie; z półkami z półeczkami z półeczkami i na skrzynie narożne rogowe


41


szafki 84cm na kuwety i pojemniki

NK 0701 S

221

NK 0702 M

252

NK 0703 L

295

NK 0704 X

329

NK 0705 XL

360 zł

z półkami w ys o ko ś ć

szer. gł. S M L X XL

84 cm 39 cm 54 cm

74 cm 93 cm 112 cm 131 cm

NK 0711 S

209 42

NK 0712 M

241

NK 0713 L

264

NK 0714 X

317

NK 0715 XL

337 zł


na kuwety, pojemniki i na skrzynie

XL NK 0805

335 zł

X NK 0804

300 zł

L NK 0803

272 zł

M NK 0802

244 zł

S NK 0801

207 zł z pólkami i na skrzynie

kuwety pojemniki, kuwety, poje oje emniki skrzynie i prowadnice sprzedawane osobno (str. ??)

S NK 0811 XL NK 0815

299 zł

X NK 0814

274 zł

L NK 0813

249 zł

M NK 0812

195 zł

227 zł 43


szafki 112cm na kuwety i pojemniki; z półkami

NK 0721 S

NK 0722 M

NK 0723 L

NK 0724 X

NK 0725 XL

251 zł

307 zł

353 zł

378 zł

410 zł

44

szer. gł.

112 cm 39 cm

w ys o ko ś ć

na kuwety, pojemniki i skrzynie; z półkami

74 cm 93 cm 112 cm 131 cm

S M L X XL

54 cm

NK 0821 S

NK 0822 M

NK 0823 L

NK 0824 X

NK 0825 XL

207 zł

256 zł

310 zł

348 zł

380 zł


szafki 84cm z półeczkami

XL NK 0735

462 zł

X NK 0734

410 zł

L NK 0733

366 zł

M NK 0732

329 zł

S NK 0731

281 zł

z półeczkami i na skrzynie

kuwety pojemniki, kuwety, poje je emniki skrzynie i prowadnice sprzedawane osobno (str. ??)

S NK 0831 XL NK 0835

448 zł

X NK 0834

391 zł

L NK 0833

344 zł

M NK 0832

296 zł

240 zł 45


szafki narożne

39 cm 39 cm

wysokość

szer. gł.

NK 0765

XL

191

NK 0764

184

X

szafki rogowe

NK 0755

XL

355 46

NK 0754

309

NK 0763

L

156

szer. gł.

X

NK 0762

M

138

NK 0761

54 cm S 74 cm M 93 cm L X 112 cm XL 131 cm

S

124 zł

67 cm 67 cm

NK 0753

L

271

NK 0752

M

254

NK 0751

S

217 zł


szafy wysokie szerokość głębokość wysokość

84 cm 40 cm 202 cm

dostępne w kolo rach czerwony

niebieski

zielony

żółty

UWAGA! Zamawiając szafe należy podac kod i kolor wybranych przez siebie drzwi.

589 zł Szafau braniowa NK 0718U/kolor

▪ wym. 84 x 40 x 202 cm

NK 8002/kolor

538

NK 8001/kolor

NK 0718 .

424

470

NK 8004/kolor

600 zł 47


drzwi

L

X

XL

M

S

70 zł S

90 zł

M

80 zł

L

120 zł 110 zł XL

X

48

czerwony

niebieski

zielony

żółty

buk

36 cm

NK 0411

NK 0412

NK 0413

NK 0414

NK 0521

M

55 cm

NK 0421

NK 0422

NK 0423

NK 0424

NK 0522

L

75 cm

NK 0431

NK 0432

NK 0433

NK 0434

NK 0523

X

94 cm

NK 0441

NK 0442

NK 0443

NK 0444

NK 0524

XL

113 cm

NK 0451

NK 0452

NK 0453

NK 0454

NK 0525

szer. wys.:

40 cm

S


aplikacje szer. 84 cm

55 zł

55 zł

Kot

Słonecznik

czerwony niebieski zielony żółty

49 zł

Płotek NS 8104 NK 0311 NK 0312 NK 0313 NK 0314

czerwony niebieski

55 zł

zielony żółty

Tulipan NS 8102

49 zł Domek

NK 0321 NK 0322 NK 0323 NK 0324

NS 8100

55 zł Zamek

Igloo

NS 8103

NK 0331 NK 0332 NK 0333 NK 0334

czerwony niebieski zielony żółty

49 zł 49


bardzo wytrzymałe

pojemniki i kuwety

42 kg czerwony

niebieski

zielony

żółty

dostępne w kolorach

8szt. 59 zł

44 zł 33

12szt. 49 zł

NS 0444/kolor

NS 0790/kolor

NS 0715

NS 0714

Drewniany mały

Drewniany duży

Kartonowe duże 8

Kartonowe małe 12

▪ 35 x 25 x 8 cm

▪ 35 x 25 x 17 cm

▪ 35 x 25 x 17 cm ▪ 8 szt. w 4 kolorach

▪ 35 x 25 x 8 cm ▪ 12 szt. w 4 kolorach

pojemniki EKO

Ekologiczne tekturowe pojemniki w naturalnym kolorze. Lekkie i wytrzymałe. Posiadają białe miejsce na podpisanie zawartości lub przynależności dla danego dziecka.

12szt.

Prowadnice 12 szt. NS 0716 Prowadnice do pojemników i szuflad

▪ dł. 29 cm

Anna

20 zł

NS 0717 32 złKartonowe m ałe

156

Duża skrzynia ▪ 77 x 35 x 30 cm

50

8szt.

Kartonowed uże

136 zł

skrzynie

NS 0718

Średnia skrzynia do szafek 112cm

53 x 35 x 30 cm

39 zł

101 zł

Mała skrzynia ▪ 35 x 35 x 30 cm

żółty

NK 0614

NK 0624

NK 0634

zielony

NK 0613

NK 0623

NK 0633

niebieski

NK 0612

NK 0622

NK 0632

czerwony

NK 0611

NK 0621

NK 0631


ZestawI K lasyczny zk artonowymip ojemnikami ik uwetami

ZestawV K lasycznyz k artonowymip ojemnikamii k uwetami

NK 1001

NK 1005

W skład zestawu wchodzą: NK8002 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi 1 szt.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

NK0714 Szafka z półkami (X) 1 szt. NK0441 Drzwi do szafek (X) czerwone 1 szt. NK0805 Szafka na szuflady i na skrzynię (XL) 1 szt. NK0714 Szafka z półkami (X) 1 szt. NK0704 Szafka na szuflady (X) 1 szt. NK0703 Szafka na szuflady (L) 1 szt. NK0331 Aplikacja – Domek czerwony 1 szt. NK0333 Aplikacja – Domek zielony 1 szt. NK0614 Skrzynia duża – żółta 1 szt. NS0714S zufladyk artonowe 20s zt. NS0715P ojemnikik artonowe32s zt.

2 590

W skład zestawu wchodzą:

▪ ▪ ▪ ▪

NK8002 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi 1 szt. NK0713 Szafka z półkami (L) 2 szt. NK0703 Szafka na szuflady (L) 2 szt. NS0715P ojemnikik artonowe24s zt.

1 650 zł Zestaw V Klasyczny z drewnianymi pojemnikami i kuwetami

NK 1005A

2 530 zł

Zestaw I Klasyczny z drewnianymi pojemnikami i kuwetami

NK 1001A

4 240 zł 51


Półka Wisząca NS 0556 ▪ 60 x 32 x 50 cm

98

Aplikacje do półek ▪ 60 x 30 cm

dostępne w kolorach czerwony

niebieski

zielony

żółty

Zameczek NS 0793

Doskonałe miejsce zabawyy do tworzenia ciekawych historyjek. Dostęp p do różnych zakamarków jest możliwy z wszystkich stron. Wymiary i odpowiednie otwory pozwalają na umocowanie konstrukkcji na szaf kach naszej kolekcji. Aplikacje sprze przedawane są bez figurek. wym. podstawy 83 x 38 cm m

▪ do wyczerpania zapasów

99 zł 52

Półkole

Trójkąt

NS 0557/kolor

NS 0558/kolor

40 zł

40 zł


biblioteczki

NS 0719

NS 1721

NS 0720

NS 0877 NS 0878

195

252

Wisząca

Skośna – duża

NS 1721

NS 0878

Bezpieczna dzięki zaokrąglonej linii bocznych ścianek. Może być miejscem ekspozycji książek, pomocy dydak tycznych i prac plastycznych. Nie zajmuje cennej powierzchni na podłodze.

195

Skośna – mała NS 0877

Z jednej strony cztery poziomy ekspozycyjne, z drugiej cztery półki.

Z jednej strony trzy poziomy ekspozycyjne, z drugiej trzy półki.

▪ wym. 90 x 40 x 115 cm

▪ wym. 90 x 40 x 102 cm

▪ wym. 94 x 20 x 130 cm

274

138

89

Pojemnikn ak siążki

Pojemnikn ak ółkach

NS 0719

NS 0720

Przydatny do prze chowy wania książek i gier.

Funkcjonalny dzięki kółkom, łatwy do przestawiania pojemnik na drobne zabawki, klocki itp.

▪ wym. 84 x 38 x 53 cm

▪ wym. 34 x 34 x 26 cm

Pojemnikn ak siążki +2p ojemnikin ak ółkach NS 0721 ▪ pojemnik na książki: 84 x 38 x 53 cm; ▪ pojemnikn ak ółkach: 34 x 34 x 26 cm

53


radzimy

Estetyka wykonania, odpowiednia kolorystyka oraz szczegółowo dobrany rodzaj materiałów nie tylko sprawiają, że wnętrza są przyjemniejsze, ale i znacząco wpływają na samopoczucie przebywających w nich dzieci. Otoczenie może bardzo skutecznie rozbudzać aktywność poznawczą.

54

Dostosowane do wzrostu dzieci przestrzenie ekspozycyjne (otwarte półki) oraz liczne schowki (szuflady, pojemniki na kółkach, zamykane szafki) zachęcają do sięgnięcia do tego, co dobrze widoczne lub poszukiwania tego, co może się kryć w środku…


ZestawV II Klasyczny zk artonowymip ojemnikami ik uwetami

ZestawV IIK lasyczny zd rewnianymip ojemnikami ik uwetami

NK 1009

NK 1009A

W skład zestawu wchodzą:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

3 160 zł

NK0714 Szafka z półkami (X) 3 szt. NK0704 Szafka na szuflady (X) 2 szt. NK0754 Szafka rogowa (X) 1 szt. NS0714S zufladyk artonowe2 0s zt. NS0715 Pojemniki kartonowe 20 szt.

1 930 zł

55


Słonie

Ciekawa dekoracja, a zarazem funkcjonalna szaf ka z półeczkami do przechowy wania książek, gier i zabawek. Występuje w dwóch wersjach: regału wolnostojącego do którego dziecko ma dostęp z każdej strony oraz szafki przyściennej. Dwie wysokości pozwalają na dostosowanie do potrzeb użytkownika. Wykonane z płyty MDF oraz pły ty laminowanej.

Szafkaś ciennaS łoń

Regał na książki Słoń NS 1769 Biblioteczka o wyglądzie słonia, zapewniająca łat wy dostęp do książek. Posiada 10 zewnętrznych półeczek oraz głęboką półkę środkową.

▪ wym. 78 x 56 x 60 cm

RegałS łoń

NS 1766

NS 1764

▪ wym. 80 x 40 x 80 cm

▪ wym. 80 x 80 x 80 cm

159 zł 220 zł

Maxi szafkaś ciennaSSłoń łoń

Maxir egałS łoń ń

NS 1767

NS 1765

▪ wym. 80 x 40 x 100 cm

▪ wym. 80 x 80 x 100 cm

179 zł 250 zł

56

320 zł


Kącikm anipulacyjnyS łoń NS 1768 Mebel manipulacyjny w kształcie słonia, posiadający elementy ruchome usprawniające motorykę rąk: labirynt, sor tery, lusterka, przewlekanki. lusterka

przewlekanki

sorter

labirynt

▪ wym. 80 x 80 x 80 cm

290 zł

57


465 zł

335 zł

Choinka

Drzewo

SK 0001

SK 0003

SK 0004

▪ wym. 132 x 65 x 133 cm

▪ wym. 132 x 65 x 150 cm

▪ wym. 65 x 65 x 150 cm

Szafki ekologiczne

Ciekawe w formie i konstrukcji szaf ki nadają kolorytu w aranżacji każdego wnętrza. Idealne jako regał na pomoce dydak tyczne. Doskonałe półki na bibeloty, kącik ekologiczny i miejsce ekspozycji prac plastycznych.

Choinkan arożna SK 0002 ▪ wym. 65 x 65 x 133 cm

315 zł

58

495 zł

Drzewon arożne


Szafkio woce

Szaf ki, swoim ksz tałtem i kolorem oży wią każde przedszkol ne po miesz czenie. Posiadają duże półki do ekspozycji gier, zabawek, pomocy e dukacyjnych i prac wykonanych przez dzieci.

Słoneczko NS 0473

420 zł

y 180 x 61 x 140 cm ▪ wym.

Truskawka NS 0472

420 złł

▪ wym. 129 x 63 x 157 cm

270 zł

GruszkaJ unior NS 1826

Jabłko NS 0433

299 złł

▪ wym. 116 x 55 x 118 cm

▪ wym. 140 x 45 x 90 cm

Szafki zwierzęta Szafki zwierzęta

Kolorowe zwierzątka nadają pomieszczeniom przedszkolnym bajkowy klimat. Ich duże brzuszki eksponują zabawki, gry i prace plastyczne dzieci. Łatwe w utrzymaniu czystości. Duża dolna półka może stanowić miejsce zabaw, układania klocków i puz zli.

Kaczuszka NS 0960

320 zł

▪ wym. 115 x 55 x 155 cm

Żabka NS 0959

320 zł

▪ wym. 112 x 42 x 132 cm

59


dostępne w kolorach czerwony

niebieski

zielony

żółty

Biurkop aniK asi NS 0798/kolor Funkcjonalne estetyczne biurko stwarza przyjazne warunki do pracy. Sprawdza się w sali i w pokoju nauczycielskim. Naturalny kolor jasnego buku wzbogacony okleiną w kolorze stołów i krzeseł dla dzieci stwarza niepow tarzalny klimat współpracy.

▪ wym. 120 x 75 x 76 cm

450 zł

Szafau braniowa

Krzesłoo brotowe

NS 0222

SZ 0072

Funkcjonalna, duża szafa do przechowy wania ubrań. Wewnątrz drążek na wieszaki.

▪ wym. 90 x 60 x 202 cm

60

199 zł

KrzesłoI SO

NS 1500

SZ 0113

230 zł

Zaopatrzona w 2 pary drzwiczek. W dolnej części szaf ki zamontowana półka. W ściance tylnej ot wory na kable.

▪ wym. wewnętrzne górnej części: 70,5 x 52 x 51,5cm, wym. 84 x 57 x 114 cm

395 zł

BiurkoA li

▪ wym. 80 x 47,5 x 76 cm

NS 0566

▪ wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. siedziska 46 cm, gł. siedziska 45 cm, masa 16 kg

490 zł

Lekkie, wygodne biurko posiada dużą szufladę.

Szafka RTV na kółkach

Biurkom enadżera NS 0560/1

▪ wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, szer. 54 cm, gł. siedziska 42 cm

99 zł

Proste i funkcjonalne biurko z dużym blatem. Płyta o grubości 25 mm zwiększa jego stabilność i podnosi walory estetyczne.

▪ wym. biurka 140 x 80 x 75 cm

299 zł


stoły i krzesła

Zasady doboru stanowiska pracy dziecka w zależności od wzrostu użytkownika zgodne z Polską Normą PN-EN 1729–1:2007 Rozmiar krzesła/stolika Wzrost dziecka w cm Wysokość siedziska krzesła +/– 1 cm Wysokość blatu stołu +/– 1 cm Kolory odpowiadające rozmiarom

Stółz p ojemnikiem

nr 0 80–95 21 40

nr 1 93–116 26 46

nr 2 108–121 31 53

nr 3 119–142 35 59

nr 4 133–159 38 64

nr 5 146–176,5 43 71

nr 6 159–188 46 76

nr 7 174–207 51 82

328 zł

NS 0565 Stół z dużym blatem. W środkowej części blatu mieści się pojemnik, w którym można przechowy wać różne materiały niezbędne do prac plastycznych lub zabaw. Gdy pojemnik nie jest uży wany, można go zasłonić przykrywką z wygodnym uchwy tem.

▪ wym. blatu 120 x 80 cm; wysokości: 46, 52, 58 cm

Stoliko krągły NS 0160 Stoliczek do biblioteczek, kącików zabaw itp. Okrągły blat pozwala na łat wy dostęp z wszystkich stron. Doskonale komponuje się z siedziskami z pianki.

▪ śr. 60 cm; wys. 31 cm

85 zł 61


Szeroka gama stołów 4 lub 6 osobowych, w różnych kolorach i kształtach, pozwala stworzyć naprawdę funkcjonalne miejsce pracy i zabawy. Stabilne stoły idealnie nadają się do wszelkich zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi. Ich łagodnie zaokrąglnone brzegi wykończone są estetyczną taśmą z tworzywa PCW. Każdy z mebli posiada regulację wysokości (system KOMBISTÓŁ), co pozwala na dostosowanie ich do wzrostu dzieci i zapewnia komfortowe użytkowanie Stoły NS 0842, NS 0723, NS 0740, NS 0741, NS 0724, NS 0725, NS 0742 można dowolnie łączyć w konfiguracje najbardziej odpowiadające potrzebom danego wnętrza i stylowi pracy grupy.

NS 0725/kolor

Okrągły ø 90 cm

286 zł

NS 0724/kolor

Kwadratowy 75 cm

278 zł

Stoły posiadają Cer ty fikat Biura Badań i Cer ty fikacji COBRABID-BBC.

NS 0739/kolor

Trapezowy ▪ top 60 x 60 x 70 x 110 cm

289 zł Wysokości stołów zgodne z normą PN-EN 1729–1 oraz PN-EN 1729–2 Dla wszyst kich sto łów zastosowano sys tem KOMBISTÓŁ, który pozwa la na re gu la cję ich wyso ko ści. Dzie ki funk cjo nal nym, ła twym w mon ta żu do kręt kom, można u zyskać czte ry wyso kości sto łów. Pozwala to na dostosowanie wyso kości sto łów do wzrostu ich u żytkow ników, a tym samym stwo rze nie opty malnych warunków do pracy i zabawy.

Regulowana wysokość stołu

NS 0723/kolor

Prostokątny 75 x 120 cm

297 zł

NS 0796/kolor

Sześciokątny ø 143 cm 40 cm 46 cm

439 zł

52 cm 58 cm

z kolorowym obrzeżem

62


żółty NS 0742/kolor

Okrągły ø 90 cm

NS 0741/kolor

niebieski

299 zł

Kwadratowy 75 cm

286 zł NS 0738/kolor

Trapezowy

308 zł

czerwony

▪ top 60 x 60 x 70 x 110 cm

NS 0740/kolor

Prostokątny 75 x 120 cm

NS 0795/kolor

Sześciokątny ø 143 cm

zielony

306 zł

458 zł z kolorowym blatem

63

63


Stabilnośći e leganckid esign

Te dwie cechy charak tery zują nasze stoły. Nogi do sto łów o przekroju trapezowym. Odejście od tradycyjnej okrągłej nogi spowodowało, że wygląd stołu stał się bardziej atrakcyjny, kompak towy i elegancki. Zaokrąglone krawędzie nóg zapewniają pełne bezpieczeństwo. Zalety trapezowej nogi to także lepsze technologicznie mocowanie jej do blatu oraz zwięk szenie powierzchni przylegania do podłoża, co wydatnie zwięk szyło stabilność stołu, poprawiając komfort pracy użytkownika.

profil ergo 7cm

64

4cm

Wysokości sto łów zgodne z normą PN-EN 1729"1 oraz PNEN 1729"2

od

273


blaty

dostępne w kolorach

czerwony

niebieski

buk z kolorowym obrzeżem

zielony

żółty

w kolorze

okrągły 90 cm

174 zł NS 2725/kolor

186 zł NS 2742/kolor

kwadratowy 75 x 75 cm

154 zł NS 2724/kolor

160 zł NS 2741/kolor

prostokątny 75 x 120 cm m

186 zł NS 2723/kolor

206 zł NS 2740/kolor

nogi do stołów

zł 119 4 nogi 0 NS 0040

4 nogi do stołu 40 cm

1 NS 0046

4 nogi do stołu 46 cm

65


rama dostępna w kolorach

czerwony

zielony

żółty

niebieski

czarny

Krzesło Karolek Ciesząca się wielkim uznaniem propozycja krzesełek w tradycyjnym stylu. Metalowy stelaż gwarantuje wy trzymałość, a 5 kolorów (czer wony, niebieski, zielony, żół ty i czarny) pozwala na dobór krzesełek do koloru stołu i wystroju wnętrza. Wygodne i łatwe w przechowywaniu – konstrukcja krzesełek umożliwia nakładanie ich na siebie. ▪ Wy so kość krze seł ka mie rzy się od naj wyż sze go pun ktu przed niej powie rzchni sie dziska w li nii środ kowej. ▪ Wysokości stołów i krzeseł zgodne z normą PN-EN 1729-1, 2007 oraz PN-EN 1729-2, 2007

radzimy

66

Odpowiednie urządzenie sali umożliwia wykonywanie wielu działań równocześnie: aktywności dzieci młodszych i starszych, możliwość działania wspólnego i indywidualnego, jak również aktywnej zabawy i odpoczynku.

59 złzł

46 zł

0

60 złz

48 zł

1

66 złz

53 zł

2

NS 0746/kolor

NS 1774/kolor

NS 2775/kolor

wysokość szerokość

21 cm 25 cm

26 cm 25 cm

31 cm 28 cm

prawidłowa wysokość pulpitu

40 cm

46 cm

53 cm


Emmi

Krzesła wykonane ze sklejki brzozowej 18 mm, w pełni lakierowanej. Ergonomiczne siedzisko i oparcie osadzone na ramie z masywnego drewna bukowego. Wszystkie kanty i brzegi są zaokrąglone. No-

gi wyposażone w plastikowe ślizgacze. Wykonanie zgodne z normą EN1729. Krzesła z podłokietnikami szczególnie polecane są dla dzieci młodszych. Specjalna boczna konstrukcja podłokietników zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem

z podłokietnikami

2

0

1

0

CH0008

140 zł

▪ wys. siedziska 21 cm

1 CH0005 ▪ wys. siedziska 26 cm

2 CH0006 ▪ wys. siedziska 31 cm

140 zł 148 zł bez podłokietników

2 1

0

0 CH0004 ▪ wys. siedziska 21 cm

1 CH0001 ▪ wys. siedziska 26 cm

130 zł 130 zł

2 CH0002 ▪ wys. siedziska 31 cm

136 zł

67


Lilli

Eleganckie krzesła z litego drewna. Naturalny kolor jasnego buku świetnie komponuje się z proponowany-

mi stołami i szafkami. Krzesełka posiadają wymagane certyfikaty Biura Badań i Certyfikacji COBRABID-BBC. Solidna i wytrzymała konstrukcja. Wyprofilowane siedzisko.

Rozmiar1 NS9001 ▪ wys. siedziska 26 cm

120 zł

Rozmiar2 NS9002 ▪ wys. siedziska 30 cm

Mimi

Kolorowe krzesełka „Mimi” wykonane z w pełni lakierowanej sklejki bukowej. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dostępne jest w trzech kolorach, zależnie od wysokości. Rama krzeseł ma kolor naturalnego

130 zł

buku. Kanty i brzegi są zaokrąglone, nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. Krzesełka są łatwe do przenoszenia i przechowywania. Można je nakładać na siebie (do 5 krzeseł), co pozwala ekonomicznie gospodarować wolną przestrzenią.

Rozmiar1 NS9004 ▪ wys. siedziska 26 cm

130 zł

Rozmiar2 NS9005 ▪ wys. siedziska 30 cm

68

140 zł


Motylki Lekkie, kolorowe krzesełka z tworzywa sztuczne go. Kształt krzese łek (lekko sprężyste oparcie, otwór między oparciem a wy profilowanym siedziskiem) oraz właściwości tworzy wa, z któ re go są wy ko na ne po ma ga ją ko ry go wać po sta wę dziecka oraz utrzymać kręgosłup we właściwym ułożeniu. Kolorysty ka krzesełek, sprawia, że każde wnętrze zamienia się w bajkowy świat. Krzeseł ka są łat we do prze no sze nia i przechowy wania, można nakładać je na siebie, co daje oszczędność miejsca.

1

od

38

2

siedziska całkowita

wysokość wysokość 26 cm siedziska 30 cm 51 cm całkowita 55 cm zł zł

38

43

YC 1001

YC 2001

YC 1002

YC 2002

YC 1003

YC 2003

YC 1004

YC 2004

69


siedziska piankowe dostępne w kolorach

Kanapa NS1522/kolor ▪ wym. 60 x 28 x 32 cm, ▪ wys. siedziska 17 cm

żółty niebieski

165 zł

czerwony Serię mebelków piankowych poszerzyliśmy o wersję w poszyciu ze skadenu. Dzięki zastosowaniu tego, łatwego do utrzymania w czystości materiału, stworzyliśmy wariant siedzisk o jeszcze większej trwałości. Wysokość siedzisk 17 cm. Odpowiednia dla maluchów

Stół NS0563

150

▪ wym. 70 x 46 x 35 cm

70

Fotelik NS1521/kolor ▪ wym. 30 x 28 x 32 cm, ▪ wys. siedziska 17 cm

Kostka NS1506/kolor ▪ wym. 40 x 40 x 25 cm

115

99

Kanapan arożna NS1523/kolor wym 40 x 40 x 32 cm, ▪ wym. wys.. siedzi wy dzisska k 17 cm ▪ wys

Puf

79 zł

NS1509/kolor ▪ śr. 30 cm

198 zł


Zestaww ypoczynkowyD elfinek

375 zł

NS 0598 Radosne, lubiane przez dzieci kolory oży wią kącik zabaw. Fotele i stoliki mogą być ze sobą składane tworząc foremną bryłę.2 fotele o

▪ wym. 48 x 55,2 (wys. siedziska 24 cm), stolik o wym. 67,2 x 36 x 24 cm

Kreaty wnef asolki NS 1970

Maxik anapaRRó óżyczka NS 0597

Zestaw pięciu kreaty wnych fasolek to idealne roz wiązanie dla maluchów, które lubią tworzyć, konstruować i przekształcać. Fasolki można dowolnie zestawiać kreując wciąż nową, zróżnicowaną przestrzeń zabawową. Różna wysokość poszczególnych elementów sprawia, że można z nich budować zarówno ciekawe miejsce wspinaczkowe, jak i z powodzeniem wykorzysty wać w ramach ćwiczeń rozwijających inteligencję logiczno–matematyczną i wizualno–przestrzenną (analizowanie, porówny wanie, segregowanie). Odpowiednia gęstość zastosowanej pianki sprawia, że fasolki sprawdzają się również jako wygodne siedziska.

269 zł

Wygodne siedzisko dla 2 osób. Trwała tkanina pozwala na długi okres użytkowania.

▪ wym. 90 x 45 x 55 cm

▪ wym. 36,5 x 48 cm, wys. 14–42 cm

Maxif otelO laf NS 0596

210 zł

495 zł

Trwała i łat wa do utrzymana w czystości tkanina pozwala na długi okres użytkowania.

▪ wym. 55 x 45 x 55 cm

Kącikt wórczycha kty wności NS 1969 19

698 zł

Pięcioele l mentowy zestaw kolorowych brył to idealne rozwiązanie do każdego kącika zabaw dziecięcych. Geometryczne kształ kszta ty, symetryczny układ elementów i ich zróżnicowana kkolorystyka zachęcają do twórczego manipulowania klockami oraz tworzenia własnych układów. Kącik twórczych ak ty wności to nie tylko doskonałe miejsce tw radosnej zabawy, ale i okazja do twórczego roz wijania wyobraźni przestrzennej.

▪ wym. 110 x 110 x 47 cm

71


Fala.S iedziskop iankowe NS 1984

1 050

Wygodne siedziska z gęstej pianki pokry tej wy trzymałą tkaniną PCW. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów tworzą fale bądź inne siedzisko o dowolnej długości i kształcie. Całość została tak zaprojek towana, aby duże, kolorowe i wygodne siedzisko można było ustawiać w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

▪ wym. jednego elementu 100 x 40 x 35 cm

Tęcza. Siedziskop iankowe NS 1991 Wygodne siedziska z gęstej pianki pokry tej wy trzymałą tkaniną PCW. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów tworzą ko ło bądź sie dzis ko o do wol nej dłu go ści i kształcie wyciętym z ko ła. Pojedyncze elementy ko ła pełnią funkcję bujaczków.

▪ śr. zewn. 170 cm; śr. wew. 86 cm; wys. 30 cm

72

820 zł


Kolorowyo gród. Zestawp iankowy NS 1999 Wyjątkowo dekoracyjny zestaw piankowych kształ tek w formie kolorowych kwiatków. Słonecznik, tulipan, krokus i bławatek tworzą zestaw, który będzie ozdobą każdego miejsca zabaw. Elementy zestawu można dowolnie łączyć tworząc nowe, ciekawe układy inspirujące do zabaw tematycznych.

▪ wymiar układu w kwadracie: 140 x 140 cm

1 299 zł

Siedziska.M ozaika NS 1972 Kolorowy zestaw pianek, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wielofunkcyjność i kreaty wność. Pianki mogą, bowiem służyć jako wygodne siedziska dla więk szej grupy lub jako zestaw elementów konstrukcyjnych, które można układać jak klocki czy mozaikę.

▪ wym.p ouło żeniue lementówwk wadracie: 140 x 140 cm, wym. najmniejszego elementu: 35 x 35 cm

639 zł Tęczowag ąsienica NS 1992 7-elementowe siedzisko w formie uśmiechniętej gąsienicy roz weseli każde wnętrze i będzie jego oryginalna ozdobą. Kolorystyka tęczy oraz oznaczenie kolejnych elementów białymi kropeczkami to inspiracja do zabaw matematycznych oraz własnych, twórczych roz wiązań.

▪ wym. jednego elementu:śr. 35 cm, wys. 30 cm

599 zł

73


mebelki wypoczynkowe

jagoda i laguna

Pufo krągły

Wszyscy wiemy jak wymagające są dzieci. Dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty wygodne mebelki wypoczynkowe dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Estetycznym wyglądem zachęcają do odpoczynku, ale też zabawy. Miła w dotyku, nie brudząca tkanina oraz możliwość dokupienia pokrowców jest dodatkowym atutem serii Jagoda i Laguna.

69 zł

▪ wys. 25cm, śr. 30cm

NS 1324 Jagoda NS 1324P Pokrowiec – 38zł

NS 1304 Laguna

telik 98 zł▪ wym. 35Fo x 40 x 45 cm

NS 1304P Pokrowiec – 38 zł

Kostka ▪ wym. 40 x 40 x 25 cm

92 zł NS 1301 Laguna NS 1301P Pokrowiec – 54 zł

NS 1321 Jagoda NS 1321P Pokrowiec – 54 zł

NS 1323 Jagoda NS 1303 Laguna

NS 1323P Pokrowiec – 46 zł

NS 1303P Pokrowiec – 46 zł

Kanapka ▪ wym. 110 x 40 x 45 cm

198

NS 1322 Jagoda NS 1322P Pokrowiec – 82 zł

74

NS 1302 Laguna NS 1302P Pokrowiec – 82 zł


Kanapar ozkładana

Maxi Fotel

Wygodny mebelek do siedzenia lub leżenia. Prosta konstrukcja ułatwia składanie i rozkładanie.

▪ wym. 84 x 36 x 50,5 cm ▪ dł. po rozłożeniu 120 cm

▪ wym. 55 x 45 x 55 cm

198 zł

260 zł

NS 1327 Jagoda NS 1327P Pokrowiec – 88 zł

NS 1307 Laguna NS 1307P Pokrowiec – 88 zł

NS 1306 Laguna NS 1306P Pokrowiec – 120 zł

249 zł

NS 1326 Jagoda

MaxiK anapa

NS 1326P Pokrowiec – 120 zł

▪ wym. 90 x 45 x 55 cm

Materac ▪ wym. 120 x 60 x 10 cm

129 zł

NS 1300 Laguna NS 1300P Pokrowiec – 68 zł

NS 1320 Jagoda NS 1320P Pokrowiec – 68 zł

NS 1328 Jagoda NS 1328P Pokrowiec – 112 zł

NS 1308 Laguna NS 1308P Pokrowiec – 112 zł

Kanapkan arożna

299

▪ kątp rosty ▪ wym. 110 x 40 x 45 cm

NS 1325 Jagoda NS 1325P Pokrowiec – 130 zł

NS 1305 Laguna NS 1305P Pokrowiec – 130 zł

75


Mebelki wypoczynkowe tapicerowane Wygodne siedziska wypoczynkowe wymiarami dostosowane do wzrostu dzieci. Charakteryzują się stabilną i wytrzymałą konstrukcją. Trwała tkanina zapewnia długie lata użytkowania. Intensywne barwy siedzisk rozweselą każde wnętrze.

Pufp omarańczowy

NS1014

▪ wym. 40 x 40 x 30 cm

▪ wym. 40 x 40 x 30 cm

122 zł

122 zł

Fotelik pomarańczowy

Fotelikn iebieski

NS1016

NS1013

▪ wym. 50 x 60 x 55 cm

▪ wym. 50 x 60 x 55 cm

425 zł

425 zł

595 zł

595 zł

Kanapap omarańczowa

76

Pufn iebieski

NS1017

Kanapan iebieska

NS1015

NS1012

▪ wym. 120 x 60 x 55 cm

▪ wym. 120 x 60 x 55 cm


89 zł Kot.P oducha NS 1973 ▪ wym. 55 x 30 cm ▪ zdejmowany pokrowiec z bawełny

Wieloryb.P oducha a NS 1971 ▪ wym. 55 x 30 cm ełny ▪ zdejmowany pokrowiec z bawełny

72 zł

Poduchy

Poducha NS 0600

329

Hipopotam

▪ śr. 120cm, wypełniona kawałkami pianki

Żaba.P oducha

NS 0220 ▪ wym. 100 cm

Miękkie, kolorowe poduchy w formie sympatycznych zwierzątek. Kot i Wieloryb doskonale sprawdzają się jako wygodne siedziska oraz wyjątkowo miłe, duże przytulanki. Wnętrze poduch wypełnione jest miękką pianką. Dzięki zabawnym kształtom, pomieszczenia nabierają bajkowego charakteru.

395

NS0219 ▪ wym. 55 x 30 cm, śr. 100 cm

310 zł

77


Kaczuszka

Pingwin

Foka1

NS1986

NS1985

NS1988

CzarnyP ingwin

Foka2

Tygrys

NS1987

NS1990

NS1989

Siedziska zwierzątka

169

zł za szt.

Siedziska w formie sympatycznych zwierzątek swoją kolorystyką i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują się do kształtu ciała dziecka zapewniając tym samym pełną wygodę i podparcie wszystkich krzywizn kręgosłupa. Trwały i łatwy w czyszczeniu materiał gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk. ▪ wym. 60 x 52 x 28 cm

78


Biedronka NS1981 ▪ wym. 78 x 50 cm

299 zł

Motyl

450 zł

NS1980 ▪ wym. 85 x 63 cm

piankowe zwierzątka Wielofunkcyjne pianki, które świetnie sprawdzają się zarówno jako wygodne siedziska, jak i oryginalne stoliki. Dodatkowo ich fun kcjo nalność podnoszą ru cho me, mo bil ne ele menty, któ re zachęcają do działań manipulacyjnych oraz pozwalają na samodzielne projektowanie kolorystyki zwierzątek.

Słoń NS1979 ▪ wym. 77 x 58 cm

269 zł

79


Żabka

Świnka

NS1975

NS1974

Kurka

Kotek

NS1978

NS1976

Krówka NS1977

110 za szt. pufy piankowe Pufki zwierzątka to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw. Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka, kotek, krówka, świnka, żabka) rozweselą każdą salę i nadadzą jej wyjątkowo przyjazny wygląd. Siedziska pokryte są przyjemna, wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną. ▪ śr. 35 cm, wys. 30 cm

80


poduszki-siedziska Kolorowe, wygodne siedziska z miękkiej pianki. Można na nich wygodnie siedzieć w czasie zajęć w kręgu lub podczas słuchania bajek. Nadruki w formie dużych cyfr

i sympatycznych zwierzaków inspirują natomiast do zabaw tematycznych i matematycznych. Siedziska pokryte są wytrzymałą tkaniną PCW.

Zestaw1 -9 NS0690 ▪ 9 szt., śr. 30 cm, gr. 8 cm, 3k olory

246 zł Morze

Zwierzęta

NS0691

NS0692

▪ 3 szt., śr. 30 cm, wys. 8 cm

▪ 3 szt., śr. 30 cm, wys. 8 cm

90 zł

90 zł

81


Stabilne łóżeczka, które swoją różnorodną kolorystyką wpasują się do każdego wętrza. System sieteczkowego splotu niepalnego i nietoksycznego materiału zapewnia idealną przewiewność, ła-

twość w utrzymaniu czystości i w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę napiętą, pomimo wieloletniego użytkowania.

zł ,83

79

ZA JEDNO ŁÓŻECZKO

PRZY ZAKUPIE ZESTAWU 6 ŁÓŻECZEKA

▪ wym. 133 x 57 x 15 cm

ŁóżeczkoŚ pioszek6 s zt. dostępne w kolorach

479

NS 0754/kolor/6

▪ wym. 133 x 57 x 15 cm

ŁóżeczkoŚ pioszek zł NS 0754/kolor

120 dostępne w kolorach

82

▪ wym. 133 x 57 x 15 cm


90 zł

Pokrowiec na leżaki

Wózekn ał óżeczkaŚ pioszek

NS 1825

NS 0244

220 zł

To idealne rozwiązanie na przechowywanie łóżeczek dziecięcych. Można go nałożyć na łóżeczka bądź rozłożyć na ziemi i wstawiać w niego łóżeczka (jedno na drugim). Dzięki ekspresom w każdym rogu i rzepom można w łatwy sposób dostosować go do ilości przechowywanych łóżeczek. Pomieści 20 łóżek. Wykonany w całości z trwałej tkaniny PCW, łatwy w przechowywaniu i czyszczeniu.

Wygodny wózek do składania i przemieszczania łóżeczek. Wymiarami dostosowany do łóżeczka Śpioszek.sztaplowanie do 15 łóżeczek.

399 zł

Szafa na pościel ell NS 1821 Pozwala na przechowywanie danej pościeli na półeczce. Każde dziecko w żłobku ma swoją półeczkę na swoją pościel. Dzięki niej unikniemy pomyłki w przyporządkowaniu pościeli do danego dziecka jak również ułatwi nam ona przechowywanie jej. Szafa posiada 15 półeczek (na 15 kompletów pościeli)

▪ Wym. Pojedynczej półeczki 31 x 21 x 36,5 cm ▪ Wym. 123 x 38 x 98 cm

Drzwi do nadstawki NS 1824 ▪ wym. 48,5 x 66 cm

Drzwi do szafy NS 1823 ▪ wym. 48,5 x 111 cm

59 zł 79

229 zł

Nadstawka NS 1822

Nadstawka posiada 9 półeczek (na 9 kompletów pościeli)

▪ Wym. Jednej półeczki 31 x 21 x 36,5 cm ▪ Wym. 67,5 x 38 x 98 cm

83


NS 1820 NS 1819

ateracykiem Przewijakzzmmateracykiem NS 1819

439 zł

Funkcjonalny, wygodny i praktyczny przewijak. Wyposażony w miękki materacyk, cztery ekologiczne kartonowe, wytrzymałe szuflady, oraz półeczki na trzymanie niezbędnych akcesoriów. Możliwość dokupienia szafki „pomocnika” NS 1820

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

wykonany z płyty wiórowej oraz płyty MDF 3 szuflady 25,5 x 35 x 17,5 cm oraz 1 szuflada 25,5 x 35 x 8 cm wym. materaca 50 x 70 x 6 cm wym. 68 x 72 x 97 cm; wys. 81 cm mebel należy przymocować do ściany

Szafka do przewijaka NS 1820

299 zł

Szafka pomocnik – Szafka idealnie komponuje się z przewijakiem NS 1819. Wyposażona w szufladę z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem. Można go przeznaczyć na zużyte pieluszki albo wykorzystać go w inny sposób.

▪ wym. pojemnika 31 x 43 x 31 ▪ wym. szafki 37 x 59 x 81 cm

86

Przewijakz m otylkami NS 0010

620 zł

Funkcjonalny, estetyczny przewijak ułatwi każdej mamie pielęgnację jej dziecka. Wygodne, miękkie miejsce do przewijania pokry te jest nieprzemakalną, łat wą do czyszczenia tkaniną. Podręczna, wierzchnia półka, cztery szuflady i głęboka, zamykana szaf ka pomieszczą wszystkie akcesoria niezbędne do opieki nad maluchem.

▪ wym. 110 x 75 x 70 cm


Kojecd lam aluchów GP 0002 ▪ 8 elementów o wym. 91 x 73 cm, wys. 73 cm

429 zł

Drabinkip roste– k ojec BY 6020

689 zł

Zestaw w formie prostych i zaokrąglonych drabinek wykonanych z tworzy wa. Doskonały do zabaw w sali oraz na podwórku. Umożliwia budowanie torów przeszkód oraz konstrukcji wspinaczkowych służących pokony waniu wysokości. Idealnie sprawdza się jako kojec dla maluchów

▪ 4d rabinki ▪ wym. po złożeniu w kwadrat: 136 x 136 cm, wys. 45 cm

85


NS 1819 NS 1820

Przewijakzm ateracykiem NS 1819

439 zł

Funkcjonalny, wygodny i praktyczny przewijak. Wyposażony w miękki materacyk, trzy ekologiczne kartonowe, wytrzymałe szuflady, oraz półeczki na trzymanie niezbędnych akcesoriów. Możliwość dokupienia szafki „pomocnika” NS 1820

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

wykonany z płyty wiórowej oraz płyty MDF wym. szuflad 25,5 x 35 x 17,5 cm wym. materaca 50 x 70 x 6 cm wym. 68 x 72 x 106 cm; wys blatu roboczego 90 cm mebel należy przymocować do ściany

Szafka do przewijaka NS 1820

299

86

NS 0010

620 zł

Funkcjonalny, estetyczny przewijak ułatwi każdej mamie pielęgnację jej dziecka. Wygodne, miękkie miejsce do przewijania pokry te jest nieprzemakalną, łat wą do czyszczenia tkaniną. Podręczna, wierzchnia półka, cztery szuflady i głęboka, zamykana szaf ka pomieszczą wszystkie akcesoria niezbędne do opieki nad maluchem.

Szafka pomocnik – Szafka idealnie komponuje się z przewijakiem NS 1819. Wyposażona w szufladę z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem. Można go przeznaczyć na zużyte pieluszki albo wykorzystać go w inny sposób.

▪ wym. pojemnika 31 x 43 x 31 ▪ wym. szafki 37 x 59 x 90 cm

Przewijakz m otylkami

▪ wym. 110 x 75 x 70 cm


MateracM iluś NS 0599 Przeznaczony do leżakowania, do ćwiczeń lub do zabawy. Pokry ty miłą w dotyku tkaniną, którą można czyścić wodą z mydłem. Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej.

▪ wym. 120 x 60 x 10 cm

139 zł Materacd od rewnianychł óżeczek NS 0651 Materac wymiarami dostosowany do łóżeczek GP 4001 i GP 4024.

▪ wym. 60 x 120 cm

108 zł 1

Łóżeczko Łóż k ddrewnia i ne NS 0245

199 zł

Łóżeczko z lakierowanego drewna litego wyposażone w materac z pianki z bawełnianym pokrowcem. Konstrukcja pozwala na nakładanie ich jedno na drugie. W celu łat wiejszego przesuwania łóżeczek, do pier wszego z nich należy zamontować kó łeczka NS 0255.

▪ wym. 128 x 67 x 21 cm, dołączony materac

Kółeczkad od rewnianych łóżeczek4s zt.

9 zł

NS 0255

199 zł Łóżeczkod ziecięce GP 4001 Wykonane z drewna sosnowego, z listewkowym dnem.

▪ wym. 60 x 120 cm

87


Komplet bawełnianej pościeli w dwóch pastelowych kolorach przystosowany wymiarmi do łóżeczka śpioszek. W skład kompletu wchodzą: prześcieradło mocowane gumkami w 4 rogach, poduszka z poszewką oraz kołderka z poszewką

Kompletp ościelr óżowej

85 zł

NS 1644 ▪ kołderka,p oduszka,p owłoczkii b iałep rześcieradło

Powłoczkir óżowe NS 1646 ▪ powłoczkin a poduszkęi k ołdrę

49 zł

7 zł

Poduszka NS 1650 m ▪ wym. 38 x 27 cm

Kołderka NS 1648

18 zł

▪ wym. 110 x 94 cm

Prześcieradło o białe NS 1649 mi ▪ mocowaneg umkami wc zterechr ogachłóóż óżżeeczka, wym. 67 x 136 cm cm

15 zł 85 zł

Komplet pościel niebieskiej NS 1645 ▪ kołderka,p oduszka,p owłoczkii b iałep rześcieradło

Powłoczkin iebieskie NS 1647 ▪ powłoczkin a poduszkęi k ołdrę

88

49 zł


Szatnie

Bezpieczeństwo i wygoda, funkcjonalność i estetyka. Subtelna tonacja jasnego buku, praktyczne haczyki, wygodna ławeczka do zmiany obuwia, ażurowa przegródka na buty, która sprawia, że piasek czy woda spada bezpośrednio na podłogę, skąd łatwo

je uprzątnąć. Dodatkowa listwa służąca do umieszczania identyfikatora każdego dziecka. Najważniejszym atutem proponowanych szatni są moduły 6i 3- segmentowe. Szatnie Harmonia posiadają certyfikat Biura Badań i Certyfikacji COBRABID–BBC.

wygodne wieszaki

funkcjonalna kratka na obuwie

299 zł

SzatniaH armonia3 NS 0752

▪ wym. 78 x 50 x 140.5 cm, wys. ławki 26 cm

499 zł

SzatniaH armonia 6 NS 0751 ▪ wym. 154 x 50 x 140.5 cm, wys. ławki 26 cm

89


SzatniaB łękitna NS 0471 Elegancka i nowoczesna szatnia w jasnej tonacji brzozy z dodatkiem błękitu. Funkcjonalna z przegródkami, wieszakami i prętami na buty. Uzupełnieniem wyposażenia szatni może być ławeczka NS 0467.

▪ wym. 157 x 53 x 140 cm

490 zł

158 zł ŁaweczkaB łękitna NS 0467 Elegancka i wygodna ławeczka w tonacji brzozy i błękitu. Przeznaczona dla 3 dzieci. Doskonale komponuje się z szatnią błękitną NS 0471.

▪ wym. 93,5 x 51 x 50 cm

SzatniaG ruszka

498 zł

NS 0470 Szatnia dla 6 dzieci z półeczką i wieszczkami na ubrania oraz metalowymi prętami w dolnej części do przechowywania obuwia. Meble mogą być również zestawione ze sobą tyłem Tworząc dwustronną, kształ tną szatnię.

▪ wym. 154 x 51 x 130 cm

90


Szatnia „ Żyrafa” to ciekawe wzornictwo i ciepła kolorystyka. Zapewni najmłodszym użytkownikom komfort ubierania się i przechowywania odzieży. Doskonale sprawdzi się do zabudowy małych szatni, aby optymalnie wykorzystać pomieszczenie. Do wyboru 3 i 6 segmentowa wersja. Szatnia posiada małą szafkę z drzwiczkami. W każdym segmencie znajduje się podwójny wieszaki. Funkcjonalna kratka na obuwie.

697 zł

SzatniaŻ yrafa6 NS 1700 ▪ wym. 161 x 154 x 50 cm, wys. ławki 24 cm

399 zł

SzatniaŻ yrafa3 NS 1699 ▪ wym. 81 x 154 x 50 cm, wys. ławki 24 cm

91


wygodne wieszaki

299 zł SzatniaA rabeska NS 0582 Przeznaczona dla 5 dzieci.

▪ wym. 105 x 36 x 131 cm

399 zł

SzatniaA rabeskad wustronna NS 0582A

Posiada wszystkie zalety szatni Arabeska. Dodatkowym atutem proponowanej szatni jest możliwość korzystania z niej z obydwu stron. Przeznaczona dla 10 dzieci.

▪ wym. 105 x 75 x 131 cm

Woreczekn ao buwie NS 0118 Wygodne worki na obuwie bądź strój gimnastyczny.

15 zł

▪ wym. 44 x 29 cm, 1 szt.

Ławeczkad os zatni NS 0584A Stabilna i funkcjonalna ławeczka wykonana z pły ty laminowanej w kolorze jasnego buku z czer woną aplikacją. Ażurowa, metalowa konstrukcja na buty pozwala zachować czystość w szatni.

▪ wym. 120 x 50 x 30 cm

Półkad os zatni

189 zł

NS 0583A Prak tyczna półka z przegródkami i wieszaczkami dla 5 dzieci. Ciekawy wygląd zapewnia jej kolorowa aplikacja z otworami. Półka do zamocowania bezpośrednio na ścianie.

▪ wym. 120 x 21 x 28 cm

168 zł

Półkai ł aweczkad os zatni NS 1584 ▪ Komplet: Półka do szatni NS0583A plus Ławeczka do szatni NS0584A

92

357

320


Funkcjonalne, wygodne szaf ki na ubranka i buciki dzieci. W każdej szafce znajduje się wieszaczek i półeczka. Specjalnie zaprojek towane uchwy ty do otwierania oraz sympatyczne, ażurowe otwory w kształcie misiów i motylków zapewniają niezbędną cyrkulację powietrza.

Tęczowas zatnia NS 0468A ▪ wym. 130 x 35,4 x 172 cm

Modułt ęczowy55 NS 0468F ▪ wym. 130 x 35,4 x 172 cm

599 zł

599 5 99 zł

93


ZestawD NS 0934

Znaczki samoprzylepne ZestawA

,6 cm ▪ 25 szt., wym. 4,7 x 5,6

8 zł

NS 0935 ▪ 25 szt.; wym. 4,7 x 5,6 cm

8 zł ZestawE NS 3028 zt., wym. 5 x 5,5 5,5 cm ▪ 35 szt.,

8 zł Zestaw wBB NS 0936 36 ▪ 25 szt., wym. 4,7 x 5,6 cm

8 zł Zestaw taw ta wFF NS 3027 y 5 x 5,5 cm ▪ 35 szt., wym.

8 zł

ZestawC NS 0933 , cm ▪ 25 szt., wym. 4,7 x 5,6

ZestawG NS 3029

8

94

m. 5 x 5,5 5,5 cm c ▪ 35 szt., wym.

8 zł


Identy fikatory samo moprzy przyllep epn ne e NS 3049

25 2 5

złł

sz szt.,., wym wym. y . 6 x 2 cm, cm możliwość wsunięcia ▪ 30 szt karteczki kar teczkizziimie imieni mieni nniem emddzi dziec iiecka ecka ec kka

Wizy tówki PP 9514 Duże, składane wi wizy zyytów tówki w formie karkartonika, który moż ożna na po p stawić na ławce. Każ ażde d dz dziec ieccko wp wpi pisu suje je j swo swoje imię. wykonane n z tek tury, 36 3 szt. szz t. w opa p kowaniu, skłaskła kła-dane na pół,

tów wki ki 24,5 24, x 8,33 cm m ▪ wym. złożonej wizytó

15 5 zł

SPIS D £O JA

49 9 złz MenuK otaP yssia ia NS 1604

JadłospisK otaP ysia NS 1362 Znany wszystkim bohater Kot Pysio zaprasza do wspólnego posiłku… Nowa wygodna forma przedszkolnego jadłospisu. Duża magnetyczna tablica, do której w łatwy sposób, za pomocą magnesów, można przyczepić kar tkę z menu na dany dzień. w zestawie do łączone 2 magnesy,

▪ wym. 35 x 25 cm

45 zł

Menu w formie miękiękkkkiej, kolorowej maakatki z kotem Pysiem m to idealna dekoracja każdej przedszkolnej i szkolnej ej sto łów ki. Do zie lo nej planszy można w łatwy sposób przypiąć arkusz w formacie A4, a dzięki umieszczonemu pod nią rzepowi można w dowolny sposób decydować o jej pionowym lub poziomym kierunku ułożenia. Radosna kolorystyka makatki i obecność uśmiechniętego kota – kucharza z pewnością oży wią każde wnętrze i wprowadzą w nie wiele radości.

▪ wym. 80 x 30 cm

95


Krzesełko ze stolikiem jabłko

Krzesełkod ok armieniaP anda

FB 0003

FB 0002

Zapewnia bezpieczeństwo i komfort dla dziecka. Rozkładane jest na samodzielny zestaw: stolik i krzesełko. Stolik posiada rozkładany blat do zabawy klockami, a krzesełko regulację położenia oparcia, regulowany stolik z dwiema tackami oraz 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Staranne wykonanie, dobrej jakości materiały i niepowtarzalne wzornictwo uzupełniają walory użytkowe krzesełka.

Krzesełko posiada: regulację wysokości siedziska w 6 pozycjach; Regulację pochylenia oparcia w 3 pozycjach; Demontowalny podnóżek; Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa; 2 koła pozwalajace na szybkie przesuwanie całej konstrukcji (+ hamulce) oraz 2 podpórki; Regulowana głębokość zamocowania blatu (płynna); Dodatkowa plastikowa taca zakładana na blat (na zatrzaski), pozwalająca na szybkie podanie jedzenia; Miękie, kolorowe oraz zdejmowalne obicie ceratowe (każde zabrudzenie można bardzo łatwo zmyć); Mechanizm szybkiego składania krzesełka (ponadto możliwość bardzo szybkiego demontażu konstrukcji na kilka części – praktyczny przy transporcie)

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Krzesełko jest zalecane dla dzieci od 6 do 48 miesiąca życia Wymiary rozłożone 60 x 75 x 108 cm Wymiary siedziska 30 x 26 x 49 cm Waga 9,20 kg

255 zł

Podest

269 zł

Śliniak

TP 2091

TP 2089

▪ 39 x 26 x 12,5 cm

▪ 21 x 26,5 x 12,5 cm

19 zł

Nocnikr óżowy

4 zł

Nocnikn iebieski

TP 2350

TP 2355

▪ 28,5 x 23 x 15 cm ▪ dla dziewczynek

▪ 28,5 x 23 x 15 cm ▪ dla chłopców

11 zł 96

3 pozycje regulacji oparcia Podwójna tacka z regulacji odległości od siedziska 5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa Wykonana z PCV, łatwa do utrzymania w czystości tapicerka Stolik z uchwytami na naczynia i otwieranym blatem do zabawy klockami wym. rozłożone 55 x 58 x 99 cm wym. siedzisko 30 x 27 x 43 cm waga: 8,5 kg

11 zł


Pojemnikw p aski 2l KI 0007

14 zł

▪ wym. 20 x 17 x 10 cm, 2L

Pojemnikw p aski 6l KI 0008

19 zł

▪ wym. 34 x 19 x 12 cm, 6L

Pojemnikw p aski 11l KI 0009

25 zł

▪ wym. 37 x 26 x 15 cm, 11L

Pojemnikw p aski 18l KI 0010

30 zł

▪ wym. 40 x 34 x 17 cm, 18L

Pojemnikw p aski 27l KI 0011

58 zł

▪ wym. 54 x 38 x 16 cm, 27 L

Pojemnikw p aski 48l KI 0012

73 zł

▪ wym. 54 x 38 x 30 cm, 48 L

Pojemniks zkolny 2l KI 0001

14 zł

▪ wym. 20 x 17 x 10 cm, 2L

Pojemniks zkolny 6l KI 0002

19 zł

▪ wym. 34 x 19 x 12 cm, 6L

Pojemniks zkolny 11l KI 0003

26 zł

▪ wym. 37 x 26 x 15 cm, 11L

Pojemniks zkolny 18l KI 0004

30 zł

▪ wym. 40 x 34 x 17 cm, 18L

Pojemniks zkolny 27l KI 0005

58 zł

▪ wym. 54 x 38 x 16 cm, 27 L

Pojemniks zkolny 48l KI 0006

73 zł

▪ wym. 54 x 38 x 30 cm, 48 L

97


Koszykn astawnyd uży Limonka TP 1413

Koszykn astawnyś redni Limonka

5

▪ wym. 38 x 26,5 x 15 cm

TP 1116 ▪ wym. 27 x 17 x 10 cm

3

Koszyk nastawnym ały Limonka TP 1017 ▪ wym. 21 x 11 x 6,5 cm

2 zł

Kosze na śmieci: Żabka

Tygrysek

CU 0003

CU 0001

CU 0005

▪ śr. 26, wys. 39 cm, wykonany z tworzywas ztucznego

▪ śr. 26, wys. 39 cm, wykonany z tworzywa sztucznego

▪ wym. 32,5 x 26,5 x 50,5 cm, do wyczerpaniaz apasów

40 zł

21 zł

40 zł

Kosz na śmieci 25 l

Koszn az abawki

TP 0007

TP 1611

CU 0040

▪ 3k olory,w ybieranel osowo:n iebieski,z ielony, ecrú, wym. 31 x 23 x 45 cm

▪ wym. 40 x 39 x 39 cm, limonkowo-niebieski

▪ największa śr. 39 cm, wys. 38 cm, do wyczerpaniaz apasów

27

98

Click 25 l

Okrągłyk oszn az abawki

28 zł

75 zł


Pojemnik na kółkach zn iebieskąp okry wą

zp omarańczowąp okry wą

KI 0014

KI 0015

KI 0016

▪ wym. 58 x 39 x 32 cm, 46 l

▪ wym. 58 x 39 x 32 cm, 46 l

▪ wym. 58 x 39 x 32 cm, 46 l

66 zł

SkrzyniaP iratn ak ółkach limonkowo-niebieska TP 2013 zł ▪ wym. 59 x 40 x 47 cm, 55 l

43

66 zł

zz ielonąp okry wą

66 zł

SkrzyniaP irat niebiesko-czerwona

Skrzyniad użan ak ółkach

CU 0013

▪ zielono-pomarańczowalub c zerwono-niebieska, wybierane losowo, wym. 79 x 53 x 44 cm, 125l zł

▪ wym. 46 x 38,5 x 33,9 cm, 29 l

33 zł

TP 2228

92

Pojemniki z tabliczką Pojemnik z tabliczką 5l TP 9206 ▪ wym. 37 x 26 x 10 cm

19 zł Pojemnikz t abliczką2 1l TP 9503 ▪ wym. 42 x 34 x 22 cm

30 zł Pojemnikz t abliczką5 0l nak ółkach TP 9701 ▪ wym. 55 x 39 x 33 cm

54 zł 99


22 zł

Wieszaki WD 9021

▪ wym. 12 x 29 cm, różne wzoryw ybieranelo sowo,1s zt.

108 zł

Półkał azienkowa NS 1698

▪ wym. 86 x 37 x 21 cm, bez kubeczków, 6 podwójnychwi eszaczków ▪ na 12 kubeczków

Kubeczekd op ółki łazienkowej TP 1625

2

▪ wys. 8,7 cm, ▪ czerwony,n iebieski,p omarańczowy,z ielony,ż ółty, ▪ 1 szt, kolor wybierany losowo

Czujnikt lenkuw ęgla

AV 1665 Pre zentowany czujnik to urządze nie, które zawczasu ostrzega o tworzeniu się dymu. Przy właściwym stosowaniu daje dodatkowy, cenny czas na ewakuację. Szczegó łowe informacje w do łączonej instrukcji obsługi. Łat wy w instalacji.

▪ śr.7c m,s iłas ygnalizacjialar mowej:85d ecybeli, ▪ światełkoo strzegawczew p rzypadkuw yładowujących się baterii (30 dni), ▪ żywotnośćb aterii:5la t, ▪ gwarancja:5 lat, ▪ 1 szt.

39 zł 100


Stabilizator

Lustrow a luminiowej ramie

Lustro-kwadrat

BH 0846 ▪ dł.140c m,k olorw ybrany losowo

BH 7551

▪ wym. 50 x 50 cm, aluminiowa rama, kolor wybranylo sowo,1s zt.

329

▪ wym. 100 x 65 cm, aluminiowa rama, kolorw ybranylo sowo

139 zł

429 zł

Bezpiecznep alce

Lustro wd rewnianejr amie

AV 1901 Z dwóch stron ma taśmę samoprzylepną, którą z łatwością zdejmujemy. Montaż trwa około 6 minut. Jest przezroczysty, pasuje do każdego koloru drzwi. Posiada europejskie cer ty fikaty.

BH 7550 ▪ wym. 100 x 65 cm, drewniana rama,k olorw ybranylo sowo

59 zł

▪ dł. 1,2 m

BH 0884

409 zł

Lustrot ryptyk BH 0790

545 zł

Duże lustro potocznie zwane Tryptykiem – pomoc niezbędna i wymagana w każdym gabinecie logopedycznym oraz w kąciku malucha. Lustro składa się z części głównej o

▪ wym. 35 x 100 cm oraz dwóch rozkładanych skrzydeł o tych samych wymiarach.

Bezpiecznag łowa AV 2001 Produkt z mięk kiego plastiku absor bujące go ude rzenia. Zabezpiecza krawędzie będące zagrożeniem dla dzieci: narożniki ścian, parapetów, mebli itp. Produkt nietok syczny, łat wy do czyszczenia, łat wy w monta żu. Posia da europejskie cer ty fikaty.

▪ dł. 100 cm

33 zł 101


Alfabet

Pluszaki

RK 1440 ▪ 107e lementów;w ysokość4 5,7c m, długość 101,6 cm.

RK 1023

84

Dżungla

RK 0010

84

Bezpieczne lusterka z nietłukącej się plexy w kształcie gwiazdek. Ich druga strona pokryta jest klejem, dzięki któremu istnieje możliwość wielkokrotnego ielkokrotnego przyklejania i odklejania dekoracji do ściany.

▪ 4 sztuki m ▪ wym14x14 cm

62 zł Naklejki dekoracyjne dekoracje scienne z elastycznego winylu, wytrzymałego i trwałego. Można je naklejać wiele razy na każdą czystą, suchą i gładką powierzchnię. (ściany, meble, okna, itp.)

102

84 zł

Lusterkas amoprzylepne.G wiazdki

RK 1136 ▪ 29e lementów;w ysokość4 5,7c m, długość 101,6 cm.

▪ 23e lementy;w ysokość45, 7c m, długość 101,6 cm.


Pasy dekoracyjne Ozdobne pasy z kartonu do dekoracji całych sal oraz kącków tematycznych. Dekorację najłatwiej będzie przykleić za pomocą zwykłej dwustronnej taśmy biurowej. W zestawie 12 pasów, każdy z nich o wym. 91x7,6 cm.

Bał wanek PP 1496

Rybki PP 4002

Farby PP 4013

Kwiaty PP 8031

Drzewa PP 8028

12 zł

Kolorowed łonie

12 zł

Zielonak oniczynka

12

PP 4006

PP 4022

Kolorowew iatraki PP 4012

12 zł

12 zł

12 zł

25 zł

21 zł 103


Pasy dekoracyjne 3d Nowe dekoracyjne pasy przyklejane na dwa sposoby. Tak jak pozostałe pasy można przyklejać je na płasko, a specjalne zagięcie umożliwia uzyskanie efektu 3D. w zestawie 8 pasów, każdy z nich o wym. 91 x 7,6 cm

Tęcza PP 8062

Biedronki PP 8060

22 zł 22 zł

Aplikacje na ściane Duże kar tonowe aplikacje umożliwiają ułożenie ciekawej ilustracji tematycznej. Mogą służyć do nauki określania położenia, tworzenia zbiorów i przeliczania. Są równocześnie ozdobą sali zabaw, uzupełnieniem kącików ekologicznych oraz elementem scenografii przedszkolnych teatrzyków. Aplikacje najłat wiej będzie przykleić za pomocą zwykłej dwustronnej taśmy biurowej.

Drzewa na 4 pory roku PP 3214

60 zł

▪ 4 sezonowe drzewa (wys. 63,5 cm) wraz z nazwami pór roku w języku angielskim

Drzewo PP 1107

62 zł

▪ wym. 117 x 175 cm, 69 liści

Drzewoi j egom ieszkańcy PP 1178 ▪ 10 zwierzątek, 79 liści, 24 żołędzie, wym. drzewa: 117 x 178 cm

104

60 zł


Tęcza

64

PP 3200 ▪ wym. 46,5 x 61 cm

Misie PP 6113

60

▪ wykonane z tektury, 2 duże misie, każdy o wym. 38 x 55 cm, 60 dodatkowyche lementów

50 zł

Kwiaty PP 1025

▪ słońce 33 x 33 cm, kwiaty 15 szt., biedronki 8 szt., pszczółki 6 szt., motylki 4s zt.,w ykonanez t ektury

31 zł

Choinka PP 0055

▪ wym.51x81c m,42d odatkowee lementy( gwiazdy,p rezenty,o zdoby)

50 zł

Dzieci PP 6143 10 dzieci o wym. 30 x 41 cm, 27 dodatkowych elementów (kredki,n ożyczki,k leji tp.)

Zestaw zm otylkiem PP 004

46 zł

▪ wym. 56 x 41 cm, 24 małe motylki, ślimak, kwiatki,d omek

105


60 zł

Pociąg PP 0097

▪ wym.lo komotywy41x37 c m,12 w agoników, 12k artonikówz n azwami miesięcy,7 k artoników z nazwami dni tygodni, 12 pustych kartoników,w szystkien azwyw j ęzykua ngielskim

49 zł

Taśmad wustronna

BożeN arodzenie B

NS 0807

PP 6137

▪ dł. 25 m, szer. 5 cm

▪ wym. Mikołaja 51 x 63 cm, 8 reniferów, 33 prezenty,w ykonanez t ektury

Biedronka PP 6139

49 zł

▪ duża biedronka 58 x 41 cm, duży kwiat 51 x 48 cm, 30 małych biedronek,28 k wiatków,w ykonanez t ektury

Liście PP 5552

13 zł

26 zł

▪ wym. 10 –12 cm, 36 szt.

Farby PP 0043 ▪ 22 pędzle o wym. 9 x 13 cm., 22 wiadra o wym. 12 x 13 cm

106

50 zł

49 zł Wesołaż abka PP 6109 ▪ duża żaba 58 x 63 cm, małe żabki 9 szt., robaczki 4 szt., ważki,r oślinyw odne,w ykonanez t ektury


Duże kolorowe dywany, które pomogą stworzyć radosne kąciki zabaw. Ich bogate i ciekawe wizualnie wzornictwo to nie tylko wyjątkowo atrakcyjna dekoracja dziecięcej sali, ale przede wszystkim inspiracja do wielu zabaw językowych, matematycznych jak również tych doskonalących spostrzegawczość i dużą motorykę. Duża powierzchnia oraz wielość wzorów pozwalają całej grupie bawić się w opisywanie elementów, wyszukiwanie przedmiotów na wskazaną literę lub kolor czy na budowanie dłuższych wypowiedzi złożonych. Niektóre z nich są w formie popularnych gier takich jak Twister bądź Klasy.

Węże i drabiny – dy wan HK 0001 ▪ wym. 300 x 200 cm ▪ instrukcja z przykładami gier

Czteryp oryr oku Zestawm atp odłogowych HK 1108

439

399 zł

Piknik.D y wan HK 1216 ▪ Dywanp osiadanas podziew arstwęan typoślizgową. wym. ym.. 100 1 0 x 1150 50 cm ▪ wym

Lottni Lo nissko. ko.DDy yw wan a an HK 1201

135 zł 139 zł

wym.. 1100 wym 00 x 150 00 150 cm ▪ wy

4-czę ścio wa ma ta pod ło go wa, to ideal ne roz wią za-nie dla krea ty wnych ma lu chów. Moż li wość do wol ne go o ze sta wia nia mat oraz cie ka wy wzór z ma pą dro go wąą w czte rech po rach ro ku, to in spi ra cja do wciąż no wych h za baw. Ma ty są pod gu mo wa ne, nie śliz ga ją się. Moż naa je prać w pral ce.

▪ wym. 80 x 120 cm – pojedyncza mata, 160 x 240 cm – prostokąt zestawiony z czterech mat

107


Kolorowyś wiatz wierząt.D y wan HK 2103

Twister.D y wan

▪ wym. 200 x 300 cm

HK 2116

410 zł

▪ wym. 200 x 100 cm

205 zł

Gra w klasy. Dy wan

ABC.D y wan HK 2101 ▪ wym. 200 x 200 cm

269

Polskia lfabet.M atap odłogowa HK 0003 Mata dy wanowa spełnia wiele funkcji: stwarza ciepłą atmosferę w pomieszczeniu, a w przypadku małych dzieci pozwala na bezpieczną zabawę. Literki pomagają w nauce alfabetu, kolorów i kształ tów, a puz zlowy wygląd sprawi dzieciom wiele radości.

▪ wym. 200 x 100 cm, 1 szt.

108

179 zł

HK 2105 ▪ wym. 100 x 200 cm ▪ antypoślizg

149 zł


Wykładziny elastyczne

Podane w katalogu ceny są cenami za m2. Obszycie brzegów wykładzin dywanowych w cenie zakupu. Wykładzina elastyczna o grubości 3 mm i warstwie ścieralnej 0,25 mm.

Torw yścigowy

40

AK 0002

Dostępna szerokość 2 m. Odporna na roz tocza i kurz.

▪ grubość 3 mm, szerokość 4 m

44 zł

zł Puzzle AK 0001

Bogata kolorystyka oży wi każde wnętrze, w którym przebywają dzieci. Wykładzina może być podłożem do zabaw opartych na kolorach.

▪ grubość 3 mm, szerokość 2 m

Wykładziny dywanowe Motyle AK 0004 ▪ grubość 6,5 mm, szerokość 4 m

32 zł

Miasto AK 0003

39 zł

▪ grubość 6 mm, szerokość 4 m

Happy AK 2423

32 zł

▪ grubość 4 mm, szerokość 4 m

109


Matap iankowazc y ferkami ST 3101 ▪ 24 elementy; wym. 16,7 x 16,7 x 1 cm; od 10 mies.

45 zł

119 zł

Matap iankowaza lfabetem MW 0929

▪ 26 sztuk o wym. 30 x 30 cm, grubość pianki 13 mm

Maty piankowe Miękkie kolorowe puzzle tworzące maty. Każdy element wewnątrz pojedynczego puzzla jest wyjmowany i przedstawia cyferki, literki bądź zwierzątka. Faktura mat jest chropowata dzięki czemu zabawa na nich stymuluje receptory dotykowe. Doskonałe do zajęć edukacyjnych i ruchowych na podłodze jak również zajęć rehabilitacyjnych.

Matam atematycznap iankowa MW 0930 ▪ 10 szt. o wym. 30 x 30 cm

Matap iankowaz ez wierzętami MW 0931 ▪ 10 szt. o wym. 30 cm

45 zł

110

62 zł


Grunt do wykładzin elastycznych AK 0005 Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny grunt dyspersyjny, służy do gruntowania podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych pod masy wyrównujące. Grunt ma właściwości aseptyczne (uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni pod wykładzinami naturalnymi). Bardzo krótki czas schnięcia.

▪ 1L

35 zł

Opatentowany materiał zawierający 30-krotnie więcej zapachu od produk tów tradycyjnych. Odświeżacze uwalniają przyjemny zapach przez 30 dni. Niska zawar tość VOC (lotnych substancji organicznych) zgodna z normami europejskimi. 100 % nadaje się do recyklingu. Nie zanieczyszczają. Nie rozpuszczają się w wodzie. Odświeżacze nadają się do stosowania w publicznych sanitariatach. Zmniejszają swoją wielkość w miarę odparowy wania substancji zapachowej. Odświeżacze umieszcza się na zewnętrznej stronie muszli bądź dyskretnie zawieszone w innym miejscu.

Odświeżacz okrągły mięta 1 szt.

Odświeżacz wieszany mango 1 szt.

CT 0002

CT 0001

29 zł

29 zł

Kleju niwersalnyd ow ykładzin dy wanowychi e lastycznych

Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny klej dyspersyjny, służy do klejenia wykładzin elastycznych oraz dy wanowych. Klej ma wysoką początkową i końcową siłę klejenia.

Kleju niwersalny6 k g AK 0008

Kleju niwersalny2 0k g AK 0007

105 zł 261 zł

Zaprawas amopoziomująca AK 0006 Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o niskim naprężeniu, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych również z asfaltu lanego do grubości warstwy 2-10 mm. Możliwość nakładania przy zastosowaniu pompy. Przeznaczona do użycia wewnątrz budynków.

▪ 25 kg

65 zł

Uniwersalnyp łyn dom yciao z apachu konwalii5 l CT 0003 Środek równocześnie odtłuszczający, dezynfekujący i piorący. Doskonały do czyszczenia i dezynfekcji małych przedmiotów, wyposażenia, części maszyn, narzędzi, tablic, urządzeń sanitarnych ze stali nierdzewnej i chromu. Idealny do mycia podłóg z tworzyw sztucznych, terakoty, marmuru, wykładzin dywanowych, sztucznej skóry, skadenu, gumy. Może być stosowany w przemyśle spożywczym (należy spłukać wodą powierzchnie mające kontakt z żywnością). Odpowiada wymaganiom norm EN1040 i EN1276. Dystrybutor uzyskał pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Ministra Zdrowia. Dodatkowe informacje umieszczone w dołączonej do produktu karcie.zapach konwalii, 5 l

Sanipur.Ś rodek czyszczącys anitariaty 750 ml CT 0004 Środek czyszczący urządzenia sanitarne, usuwający kamień i nieprzyjemne zapachy. Usuwa również rdzę i osady z mydła na zlewozmywakach. Środek nie jest szkodliwy dla złączy, gumy i tworzyw sztucznych. Przywraca połysk czyszczonym powierzchniom. Wygodna butelka ze specjalna końcówką umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych miejsc.

▪ 750 ml

32 zł

99 zł

111


Monitorin ring g ed e edududu ka cyj yj ny to ideal ne roz wiązanie dla właścicieli placówek edukacyjnych oraz rodzicó ców w dzie dzieci ci ci.. Z Zas Za asto tosowanie taki takieg kie e go o syste emu podn pod podnos no osii bez bezpie piecz czeń eństw stwo o na na te tere ter ren enie ie ek tu. Obraz z kamer może być zapisy wany na obiek twarrdym dysku, dostęp do niego może mieć każdy zalo ogo g wanyy użyt użyy tkownik z dowolnego g miejjsca sca na świe ecie posiadający dostęp do internetu oraz wymagane has hasło ło za zabe bez bezp zpie iecza czają ją jące ce. ce. Sy SSys ystem tem po pozw zwa zwal alaa na monitoring otoczenia budynku, parkingu oraz wnę ętrza budynku co jest niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa przeby wających na terenie placówki dzieci. Każdy rodzic ma przydzielony indy widualny login oraz hasło, dzięki któremu może w każdej chwili z domu, czy z pracy uzyskać podgląd obrazu do sal oraz placów zabaw gdzie przeby wają ich dzieci. Rodzice dzieci, którzy posyłają swoje pociechy do zaufanej placówki chcą mieć pewność o profesjonalnej opiece nad dziećmi.

Monitoringe dukacyjny. Zestawn r1 p rzewodowy NS 1010 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

112

4K ameryk olorowe, czułość 0.6 lux, zł rozdzielczość500li nii TV, obiektyw 3.6 mm/F2.0, doświetlaniei nfrared, obudowahe rmetyczna, rejestratorc yfrowy4 -kanałowy, detekcjar uchu, podglądp rzezk omputer, obsługamo nitora VGA, sterowaniem yszką, podglądp rzezt elefonk omórkowy,( wyposażonyw i nternet ip rzeglądarkę), dysk wewnętrzny500G B, zasilaczz r ozdzielnikiemz asilania, wyposażenieo pcjonalne:m ikrofonr egulowany,m onitor LCD21. 5”,p rzewódk oncentrycznyz z asilaniem( 1Mb ), listwa 14X14 (2 Mb), listwa 20X14 (2 Mb)

1 799

Przedstawiamy przykłado wą kon konfi figu fi gura gu ra racj cję ę zestawu monitoringu edukacyjnego dla jednej placówki wraz z ceną. Podane dane techniczne mają charak ter poglądowy, jesteśmy w stanie wdrożyć i zainstalować dowolny system monitoringu dostosowanego do konkretnej placówki. Osoby zainteresowane pełną ofer tą proszone są o kontakt pod nr telefonu (042) 630 17 28 lub (042) 630 04 88 Szczegó ły dotyczące montażu ustalamy indy widualnie dla każdego klienta.

Monitoringe dukacyjny. Zestawn r2 b ezprzewodowy NS 1020 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

4K ameryk olorowe+4na dajniki+4z asilacze, czułość 0.6 lux, zł rozdzielczość500li nii TV, obiektyw 3.6 mm/F2.0, doświetlaniei nfrared, obudowahe rmetyczna, rejestratorc yfrowy4 -kanałowy, detekcjar uchu, podglądp rzezk omputer, obsługamo nitora VGA, sterowaniem yszką, podglądp rzezt elefonk omórkowy,( wyposażonyw i nterneti p rzeglądarkę), ▪ dysk wewnętrzny500G B, ▪ odbiornikb ezprzewodowy8 k anałowy, ▪ wyposażenieo pcjonalne:m ikrofonr egulowany,m onitorL CD2 1.5”, przewód koncentryczny z zasilaniem (1 Mb), listwa 14X14 (2 Mb), listwa 20X14 (2 Mb)

2 899


maĹ&#x201A;a motoryka


PiłkaSSh Piłk hapes

PiłkaFFashion Piłk

PiłkaB all

PiłkaR inglet

RU 0242 ƒ śr. 10 cm, od 2 mies.

RU 0228 ƒ śr. 10 cm, od 2 mies.

RU 0278 ƒ śr. 10 cm, od 2 mies.

RU 0233 ƒ śr. 10 cm, od 2 mies.

19 złszt.

PiłkaX

Samolotm ini

Lokomoty wam ini

RU 0251 ƒ śr. 10 cm, od 2 mies.

RU 0046 ƒ dł. 9 cm, wys. 7 cm, od 2 mies.

RU 0042 ƒ dł. 7 cm, wys. 7,5 cm, od 2 mies.

Miękkie zabawki stymulują dziecięce emocje, powodując ogromną n radość i uśmiech na twarzy dziecka. Wy W konane ręcznie przy użyciu najwyższej sz jakości materiałów. Naturalne i ekologi g czne„ciało zabawek z kauczuku, który jest j całkowicie nietoksyczny i ulega biode d gradacji. Kontakt z tymi zabawkami wzbudza uczucie ciepła. ƒ wzory i kolory miękkich zabawek mogą ulec zmianie.

Au uto11 RU U 0279 ƒ dł. 12 cm, wys. 12 cm, od 2 mies.

114

36 zł


Sześcianm anipulacyjny1

185 zł

CI 0740 Kolorowy sześciav manipulacyjny z niespodziankami. Na każdej ścianie sześcianu kolejna atrakcja usprawniająca motorykę rąk i roz wijająca wyobraźnię. Brzegi sześcianów łagodnie wykończone. Sześcian posiada ruchome tarcze z pokrętłem, labirynty manipulacyjne z drewnianymi koralami, ruchome bryły geometryczne). Brzegi sześcianu łagodnie wykończone.

ƒ wym. 29,5 x 29,5 x 58 cm

135 zł

Wagaz l abiryntem NS 0417

Roz kła dane ele menty i dowolność umieszczania ich na podstawie stwarzają możliwość zabawy mającej charak ter doświadcza nia. Ma ni pu la cja sa my mi cy lin dra mi i pod sta wą po zwa la na se gre go wa nie, prze liczanie do 5, wspomaga ko ordy nację wzro kowo - ru chową. Poszcze gólne elementy wagi dostępne również jako osobne ar ty ku ły.

35 zł Kwiat manipulacyjny EN 2103 ƒ śr. podstawy: 12,5 cm, wys. 33 cm

115


Labirynty Zadaniem dziecka jest prawidłowe przemieszczanie koralików po fantazyjnie ukształtowanych przestrzennych ścieżkach. Zabawka rozwija wyobraźnię, logiczne myślenie, koordynacje wzrokowo-ruchowa i ćwiczą sprawność manualną. Bardzo przydatne podczas zajęć rehabilitacyjnych.

Labirynt Kot

89 zł

NS 0534 ƒ wym. podstawy: 30 x 15 cm, wym. labiryntu: 46 x 16 x 3 cm

LabiryntK o orale rale WD 0030 ƒ od 24 mies., szer. 10 cm, wys. 12 cm

Labiryntp odwójnyŁ ąka CI 0094 ƒ wym. 27 x 27 x 25 cm, od 24 mies.

116

19 zł

82 zł

Labiryntdduży ż Ł ąka k WD 0309 ƒ od 24 mies., szer. 29 cm, wys. 30 cm

LabiryntR ajskip tak

79 zł

125 zł

NS 0415 ƒ wym. podstawy: 30 x 15 cm, wym. labiryntu: 40 x 16 x 28 cm


LabiryntŁ ąka WD 0029 ƒ od 24 mies., szer. 19 cm, wys. 17 cm

37 zł

67 zł

LabiryntF ale NS 0501 ƒ wym. 30 x 25 x 35 cm

19 zł LabiryntŻ yrafa WD 0028 ƒ od 24 mies., szer. 10 cm, wys. 12 cm

Labiryntm ini CI 0097 ƒ wym. 9 x 9 x 12 cm, 1 szt., wybór losowy

13 zł

LabiryntL asn as toliku NS 0537 Zestaw kolorowych labiryntów na okrągłym stoliku, przypominających formą i kształ tem las. Na środku stoi choinka w otoczeniu kwiatka, grzyba, sarenki i tęczy. Każdy z kształ tów posiada zestaw koralików, które służą między innymi do manipulacji ćwicząc tym samym koordynację i motorykę dłoni dziecka.

ƒ śr. blatu 70 cm, wys. stolika, 42 cm, wys. całkowita 92 cm

440 zł

117


Labirynty z kulką Wykonane z drewna, posiadają dwa poręczne uchwyty. Zabawa nimi polega na takim balansowaniu podłożem, aby kulka przeszła cały rysunek. Przezroczysta pleksa zapobiega wypadaniu kulki z labiryntu. Ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, cierpliwość oraz sprawność manualną.

KotM ruczek NS 0429 ƒ wym. 44 x 28,5 x 4 cm

59 zł Kwiatek NS 0420 ƒ wym. 32 x 30 x 4 cm

69 zł Zestawy do ćwiczeń graficznych Wykonane z drewna blaty z wyciętymi w nich wzorami przedstawiają szlaczki o różnorodnym stopniu trudności. Mocowany w każdym wcięciu uchwyt ułatwia wodzenie ręki dziecka w odpowiednim kierunku. Doskonała pomoc przy ćwiczeniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, napięcia mięśniowego i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. ƒ óty, zielony, pomaraczowy lub fioletowy, czerwony, granatowy., wym. 35 x 14,8 x 5 cm

72 zł Zestawd oć wiczeńg raficznych 1 NS 3040

Zestawd oć wiczeńg raficznych 2 NS 3041

72 zł

118


Kąciki kreatywne Dwa zestawy trójelementowych manipulacji, wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Każdy z elementów jest w innym kolorze i przezna czo ny do wy ko ny wa nia in ne go za da nia. Eleme nty po sia da ją m.in. labiryny, wiązania, sor tery. Każdy występuje osobno. Można je połączyć dzięki kolorowym sznurowadłom. Po połączeniu i odpowiednim ustawieniu ciuchcia oraz domek stają się stabilne. ƒ dł. ok. 2 m, wys. do 90 cm.

Kreatywny domek NS 1827 ƒ 3 elem.

Kreatywna ciuchcia NS 1828 ƒ 3 elem.

289 zł

315 zł

119


Tablice manipulacyjne z lusterkiem Doskonale usprawniają dziecięce umiejętności motoryczne i przygotowują do działań graficznych. Obecność lusterek dodatkowo oddziałowuje na dziecięcą percepcję i zachęca do korzystania z tablic. ƒ wym. tablicy 70 x 50 cm

Pszczoły NS 0992

134 zł

Kwiaty NS 0995

szt.

Koty NS 0993

Ryby NS 0994

Motyl. Kołom anipulacyjne NS 0961 Wrysowany w kolistą formę labirynt w kształcie motyla. Wewnątrz labiryntu znajdują się przesuwane elementy z różnymi fakturami (filcu, wełny, pianki, tworzywa itp.). Każda z faktur na danej stronie motyla występuje dwa razy. Wielkość ko ła pozwala na zabawę więk szej ilości dzieci. Zabawa labiryntem umożliwia pracę obu rąk jednocześnie, co wspo ma ga koordynację wzroko wo-ru cho wą, usprawnia motorykę rąk, uwrażliwia na odbiór sensoryczny, a tak że uczy współpracy z innymi.

ƒ śr. 55 cm

115 zł


Kreatywne manipulacje W zabawie „manipulacjami” dzieci zdoby wają doświadczenia w zakresie motoryki dłoni nadgarstków, koordynacji oko – ręka oraz percepcji. Maluchy dokonują na przedmiotach zmian i na drodze obser wacji poznają związki przyczynowo-skutkowe. Kolory, wzory oraz jakość wykonania z pewnością zainteresują najmłodszych odbiorców.

80 zł

Marchewka NS 1029 Posiada dwa labirynty o różnym stopniu trudności (w kształcie pętli oraz pionowy).

ƒ wym 88 x 40 cm (nać: 36 x 40 cm, marchewka: 52 x 22 cm)

80 zł

Jeż NS 1030 Posiada dwa labirynty (jeden na długim torze, drugi na krótkim).

ƒ wym. 62 x 50 cm

Kwiatekz l usterkiem

110 zł

NS 1028 Posiada labirynty po przeciwnych stronach co pozwala na pracę obu rąk jednocześnie, urozmaiceniem jest lusterko z przeznaczeniem do ćwiczeń logopedycznych bądź zabaw z zadawaniem py tań: jak wyglądam, co widzę, jakie jest odbicie lustrzane.

ƒ śr. 67 cm

121


Stolika kty wności GU 5231 Kolorowy, wykonany z litego drewna stoliczek z sor terem, labiryntem oraz zębatkami. Tyle zabaw manipulacyjnych w jednym miejscu.

ƒ wym. 36 x 24 x 24 cm; od 12 mies.

179 zł

Tablice manipulacyjne Kolorowe, estetyczne tablice manipulacyjne w kształcie puzzli, mocowane na stałe do ściany. Świetnie funkcjonują pojedynczo, jak i w całych układach, których kształt można dowolnie projektować. Zabawa

122

z tablicami, to okazja do doskonalenia umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. ƒ wym. tablicy 50 x 50 cm

Kot

Kogut

Ślimak

Ryba

NS 0989

NS 0990

NS 0988

NS 0991

zł 99szt.


Bocianf ruwający cydd du uży TW 3044 Dre wnia ny wi szą cy ptak, t ak ak, któ któr kt ó ryy po pociągnięciu za sznu urek rusza skrzydłami.

dł. 50 ccm m ƒ rozpiętość skrzydeł 70 cm,, dł

85 zł

69 zł

Bocian cia o grodowy

TW 3050 30 ƒ wys.bbocianaz patykiem 110 cm

Piasek Bezpośredni kontakt z piaskiem, jaki daje zabawa piaskownicą, wspaniale wpływa na motorykę rąk bawiącego się nią dziecka. Piaskownica umożliwia zabawę z piaskiem również w pomieszczeniu. Użyty do piaskownicy piasek jest biały, miękki i przyjemnie przelatuje przez palce. Dzieci mogą go nabierać, przyklepywać, formować, przyozdabiać. Niektóre dzieci lubią bezpośredni kontakt z piaskiem, inne wolą kreślić wzory. Po takim kreśleniu wzorów palcem na piasku, o wiele łatwiej dziecku przejść do pisania znaków literopodobnych ołówkiem na papierze.

Piaskownica BE 1022

379 zł

Piaskownica ma przezroczyste dno z pleksy, co umożliwia podkładanie różnego, kolorowego tła lub własnych rysunków. Do rysowania fantazyjnych ornamentów dołączone są narzędzia: grabie, grabki i listwa wyrównująca oraz 1 kg białego piasku.

ƒ wym. piaskownicy 65 x 60 x 4 cm

195 zł

Akcesoriad op iaskownicy BE 1023

Do rysowania przeróżnych ornamentów.

ƒ dołączony jest zestaw akcesoriów: 4 podstawki pod piaskownicę (wys. 10 cm), wycieraczka z rączką (dł. pióra 21 cm), piłeczka jeżyk (śr. 6 cm), rurka z pleksy (dł. 21 cm i śr. 2,8 cm) z otworem na piasek , 2 drewniane biedronki magnetyczne (dł. 3,5 cm) z dwoma magnetycznymi rączkami (dł. 7 cm).

123


Drewnianes tuk-stuk CI 2442 ƒ wym. 16 x 16 x 15 cm, od 1. roku życia

32 zł Krokodyl CI 0470

28 zł

Zręcznościowa gra utrwalająca również rozpoznawanie sześciu kolorów, umożliwiająca porównywanie wielkości i ciężaru. Zadaniem graczy jest ułożenie wszystkich kolorowych cylindrów na drewnianym krokodylu w taki sposób, aby z niego nie pospadały.

ƒ drewniane cylindry o trzech różnych średnicach (1,5 cm; 2 cm; 2,5 cm), po jednym w każdym z sześciu kolorów, wym. krokodyla 23 x 8 cm, 18 cylindrów, drewniana kostka z kolorami, od 3 lat

Chatkan iespodzianekz b ryłami NS 0370 Wykonany z drewna, z ruchomymi daszkami. W każdym znajdują się po 3 wycięcia w kształcie różnych figur. Dziecko dopasowuje do każdego ot woru jeden z 6 klocków, które można przechowy wać w domku. Daszki mogą pełnić również funkcję szablonu.

ƒ wymiar: 18 x 14 x 16 cm, wymiar daszków: 19,5 x 9 cm

59 zł

Sorter zk lockami NS 4076 Kwadratowy sor ter wykonany z tworzy wa sztucznego, pozwalający ćwiczyć podstawową orientację geometryczną.

ƒ 16 elementów geometrycznych, wym. 15 x 15 x 15 cm.; od 18 miesięcy.

22 zł

124


Sorterfi gury CI 2440

38 zł

58 zł

SamochódZ OO NS 0369

Drewniany sor ter w kształcie trójkąta pozwalający roz wijać postrzeganie podstawowych form geometrycznych, kształ tów i kolorów. Zabawka ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.

Ciężarówka, złożona z 10 zwierzątek, których grubość (10 mm) umożliwia postawienie ich na płaszczyźnie. Zwierzęta umieszczone są w drewnianym samochodzie. Aby je umieścić w aucie należy dopasować zwierzęta do właściwego otworu. Ruchoma kratka z tyłu samochodu umożliwia łatwe wyjęcie zwierząt i ponowną zabawę.

ƒ od12mi esięcy.

ƒ wym. 26,5 x 12,5 x 11,5 cm

399 zł Megakak M k tusE mocje WP 0002 Mądry kaktus wprowadzi dzieci w świat emocji, kształtów i dobrej zabawy. Zwiększa koordynację ruchów ciała, uczy wyobrażenia przestrzennego oraz ćwiczy logiczne myślenie. Kak tus, dzięki swojej budowie pozwala dzieciom ćwiczyć orientację kierunkową, natomiast dwustronne elementy w dwóch kolorach, pomagają uczyć rozpoznawania emocji oraz kształ tów. Nauka, zabawa i gra w jednej bezpiecznej zabawce.

ƒ wym. kaktus: wys.41, podstawa 31cm, 6 dysków w 2 kolorach; wym. całości: 31 x 31 x 41cm.; od 12 mies.

125


Wąż WD 9091

8 zł

Zabawka manipulacyjna w formie węża, z którego poprzez zmianę po łożenia poszcze gólnych elementów można stworzyć ciekawe kształ ty. Doskonale usprawnia pracę dłoni.

ƒ dł. 20 cm, 1 szt., model dobierany losowo

99 zł

Dużem anipulo 375 067

Zestaw do manipulacji dla najmłodszych. Złożony z trzpieni, kolorowych nakładek o różnych kształ tach i śrub zabezpieczających. Poprzez nakładanie na siebie elementów dziecko może otrzymy wać fantazyjne wzory, co roz wija wyobraźnię i twórcze myślenie.

ƒ 30 elementów: w tym 20 kolorowych elementów do nakładania, 6 trzpieni i 6 nakrętek blokujących, od 2 lat

Farma.K lockis ześciany GU 5203

79 zł

Klocki umożliwiające ułożenie 4 obrazków: farma, ciągnik, zwierzątka, krówka.

ƒ 9 elementów o wym4,3 x 4,3 x 4,3 cm

126


Pociąg. Drewnianyp ojazd NS 0412 ƒ wym. platformy 10 x 5 cm, 5 platform i 19 elementów

67 zł 35 zł

Ciężarówka.D rewnianyp ojazd NS 0411 ƒ wym. platformy 10 x 5 cm, 2 platformy i 7 elementów

Kwadrimemozp ojazdami 375 095 Duży zestaw tworzący memo 3D. Oprócz kratek, tworzących pole memo, i kubeczków, posiada również elementy przestrzenne wykonane z kolorowego tworzy wa. Przedstawiają one różne środki transpor tu: wodnego, lądowego i powietrznego. Poszczególne elementy różnią się między sobą nie tylko kształ tem, ale i kolorem.

ƒ 2 kratki 26 x 26 cm, 24 kubeczki, 16 par pojazdów w 8 kształtach, instrukcja

165 zł

40 zł

Paletag eometryczna4 fi gury NS 0153 Duża układanka z bolcami wykonana z drewna. Każdej z figur przypada różna ilość bolców, która stanowi element samokontroli. Kształci umiejętność rozpoznawania i sor towania figur według kształ tu i koloru.

ƒ wym. drewnianej podstawy: 48 x 9,5 cm, wym. elementów: ok. 7 cm

66 zł

Klocki Mój dom WD 9035

27 kolorowych, drewnianych klocków do nakładania na 3 trzpieniach. Dzieci budują domy według własnego pomysłu. Zabawa ćwiczy spostrzegawczość i uczy logicznego myślenia.

ƒ wys. 23 cm, szer. podstawy 26 cm

127


Śnia niadanie CI 2130

30 zł

Zakręconefi gurki CI 2567

59 zł

Warzy rzywa wa i owo owoce ce (cy (cytryna tryna, gru grusszka, grzybek, marchewka) podzielone na kawałki po łączone rzepem co zachęca dzieci do przygotowania posiłku w zabawie. W zestawie wygodna drewniana deseczka oraz drewniany łagodnie wykończony nożyk. Wszystko wykonane z drewna.

Weso łe figurki: klaun, małpka i lew składające się z 3 elementów drewnianych, które dziecko ma za zadnie skręcić. Zabawka doskonali koordynację wzrokowo- ruchową oraz ćwiczy motorykę rączek. Podstawa figurek jest w kształcie łuku, co pozwala dziecku ko łysać nimi w różne strony.

ƒ wym. deseczki 21 x 12,5 cm

ƒ wym.7,5 x 7,5 x 8 cm; od 2 lat

Drzewkoz eś rubami 375 002 Ciekawe w swojej konstrukcji drzewko z nakręcanymi kuleczkami i śrubami. Zadaniem dziecka jest dobranie kuleczek oraz śrub do odpowiednich średnic trzpieni, tak aby możliwe było ich nakręcenie. Pomoc usprawnia u małego dziecka manipulację. Nieoceniona podczas rehabilitacji.

ƒ wym. 15 x 2 x 24 cm, śr. trzpienia i kulek: 2 cm

119 zł

69 zł

Wesołyk launz eś rubami 375 074

Sy patyczna sylwetka klauna została umieszczona na pionoSym wej ścianie, w której są również nawiercone otwory. Do każdego w z nich pasuje jedna z 6 kolorowych śrub. Zaletą zabawki jest jednoczesna praca obu rąk podczas wkręcania każdej ze śrub. d

ƒ wym. ścianki: 19,5 x 19,5 x 0,6 cm, 6 śrub o wym.: 3,3 x 2,5 cm i 6 nakrętek

128


Rybkim agnetyczne CI 9000 Za pomocą magnetycznej wędki należy złowić jak największą liczbę zwierząt morskich. Bardzo ważna jest precyzja ruchów oraz koncentracja uwagi na wykonywanej czynności. Na koniec zliczamy punktację oznaczoną na odwrocie każdego zwierzątka. Składana konstrukcja imitująca głębinę morską oraz zwierzątka wykonane ze sklejki.

ƒ wym. 28 x 28 x 15 cm, 4 wędki, 12 zwierząt morskich

39 zł

układanki Duże, drewniane klocki w stabilnej podstawie. Po prawidłowym ich ułożeniu powstaje sympatyczne zwierzę

3 figury NS 0152

52 zł

Duża, drewniana nakładanka, w której ukry tych zostało 9 figur, po 3 z każdego kształtu (trójkąta, kwadratu i koła). Zadaniem dziecka jest umieszczenie każdego z elementów układanki w pasujące danej figurze nacięcie. Dziecko może sprawdzić poprawność wykonanego zadania - nakładanka posiada element samokontroli. Kształci logiczne myślenie.

ƒ wym. drewnianej podstawy: 30 x 30 cm, wym. elem. (po złożeniu): ok. 7 cm

Bryływ p odstawie NS 0375

40 zł

Bryły w 5 kolorach (czer wony, żół ty, zielony, niebieski, naturalne drewno), o 5 wysokościach i 4 kształ tach podstawy (prostokąt, ko ło, kwadrat, trójkąt) do se gre gowania we dług 3 cech (ko lor, kształt, wielkość). Całość na drewnianej podstawie. Pozwala na budowanie prostych konstrukcji.

Cylindry NS 0312

40 zł

Cylindry w 4 kolorach i 5 wysokościach do sor towania według 2 cech: koloru i wielkości. Całość w drewnianej lakierowanej podstawie.

ƒ 20 cylindrów, wym. podstawy: 23 x 18 cm

ƒ wym. podstawy 21,5 x 21,5 cm, 20 klocków

129


Piramidki Drewniane różnokolorowe elementy o tym samym, bądź różnym kształcie i różnej wielkości. Nałożone na trzpień tworzą piramidki, np. kot, rakieta, choinka itp. Pomoce te kształtują spostrzegawczość, logiczne myślenie. Doskonałe nadają się do porównywania wielkości, kształtów oraz kolorów.

34 zł

Składanyz egar KotF ilemon NS 0402 ƒ wym. 10 x 18 cm, 9 elementów

NS 0252 ƒ ruchome wskazówki, 5 klocków o wym. od 11,5 x 3 cm do 15 x 3 cm, 2 trzpienie o dł. 13 cm, wym. podstawy: 15 x 5,5 cm, wys. nakładanki: 19 cm

38 zł

39 zł

35 zł

Rakieta CI 2584 wym. 10 x 23,5 cm; ƒ ƒ 8 elem

MagnetycznaŻ aba CI 2439 Nowa forma drewnianej piramidki z magnetycznymi krążkami.

ƒ wym. 10 x 10 x 16 cm, od 24 mies.

36 zł Wieżat ęczowa NS 7446 Po przez do pa so wa nie wszystkich drewnianych elementów powstaje wieża na stabilnej, podstawie. Takie samo ćwiczenie można wykonać na płaszczyźnie z trzema osobnymi kostkami. Klocki kształ tują spostrzegawczość i logiczne myślenie.

130

ƒ 8 elem. , wys. wieży 21 cm, wym. podstawy 10 x 10 cm


Gąsienica

33 zł

Rakieta

ET 0001 ƒ wys. 20 cm, 8 elementów na trzpieniu

KaczkaA ni NS 0532 ƒ wys. 18 cm

Kaktus sensoryczny

52 zł

NS 3042 Drewniana nakładanka w formie kaktusa - jej dodatkową zaletą jest gradacja koloru zielonego oraz skórzane wypustki wykonane z rzemienia pełniące funkcje pobudzania receptorów dotykowych.

46 zł

NS 0405 ƒ wym. 10 x 23,5 cm, 8 elementów

Choinka NS 0316 ƒ o wys. 25,5 cm

42 zł

40 zł

Klaun OI 3020

50 zł

6 elementów do układania wg ksztaltu i koloru. Klaun wykonany z tworzy wa.

ƒ wys. klauna 25 cm, elementy w 7 kolorach

ƒ wys. 19 cm

131


Przewlekanki, nawlekanki Przewlekanie sznurka przez przestrzenne bryły lub płaskie figury to doskonałe ćwiczenie rozwijające precyzję ruchów dłoni, nadgarstka oraz palców. Manipulując sznur kiem za koń czo nym uchwy tem dziecko utrwala prawidłowy chwyt pęsetowy oraz rozwija zdolność koncentracji uwagi, wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Kontakt z naturalnym drewnem pobudza sensorykę palców. Zróżnicowana wiel kość dziu rek oraz uchwy tów umożliwia zastosowanie zasady stopniowania trudności odpowiednio do wieku rozwojowego oraz możliwości dziecka.

Dużyb ut NS 0357 ƒ wym. 28 x 9 x 9 cm

Kamizelka NS 0413 ƒ wym. 21 x 21 cm

132

52 zł

38 zł

Żaglówka NS 0524 ƒ wys. żaglówki 20 cm

Ślimak NS 0529 ƒ wym 29 x 2 cm

38 zł

33 zł


Farandola dodatkowee lementy 375 129

39 zł

W zestawie: 2 sznurki, 8 drewnianych elementów.

Farandola 375 128

119 zł

Dwustronne zwierzatka wykonane z drewna wraz z postaciami i przedmiotami z podwórka przez które można przewlekać sznureczki.

ƒ 20 drewnianych elementów, 2 sznurki 30 kart pracy do odwzorowania,1 u lotka

Zegar Zegar NS 0424 ƒ wym. 18 x 22 x 6 cm

Buciki IV 1780 ƒ wym. ok. 20 cm

Wieloryb NS 0425 ƒ wym. 28 x 18 cm

29 zł

Ser NS 0352 ƒ wym. 15 x 7 x 10 cm

34 zł

Guziki

33 zł

25 zł

16 zł

TW 2013 ƒ dł. 16 cm, szer. 4,5 cm

133


Kostkam anipulacyjna zm otylem NS 0945 Przygotowuje do samodzielnego ubierania się. Duża piankowa kostka pokry ta wy trzymałym, niepalnym materia łem. Na bokach kostki umieszczonych jest 6 różnych owadów i zwierząt, których kształ ty urozmaicają zabawę. Różne rodzaje zapięć (sznurowadła, guziki o różnej średnicy, klamerki) są doskonałe do ćwiczeń manipulacyjnych.

Koraled rewniane NS 0538

65 zł

Zestaw drewnianych ele mentów w 5 kształ tach. Słu żą do roz poz nawa nia kształ tów przestrzennych, kolorów, tworzenia zbiorów, rytmów. Kształcą motorykę, koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzegawczość i cierpliwość.

ƒ dł. boku 30 cm

192 zł

ƒ 24 elementy o wym. 3 cm, 2 sznurki o dł. 1m

52 zł

Drewniane przewlekanki EU 0009 ƒ 4p rzewlekanki, wym.16 x 14 x 5,4 cm

Treningowebbu uciki KA 0461

87 zł

Treningowe buty to wspaniała zabawka służąca do nauki ubierania. Idealne do zabawy w pier wszych miesiącach życia. Każde dziecko z pewnością zainteresuje się: sznurówkami, piszczkiem, zamkiem błyskawicznym, guzikiem, zatrzaskiem, lusterkiem oraz grzechotką. Zabawa korzystnie wpły wa na roz wój umysłowy dziecka (umiejętności językowe, logiczne myślenie), roz wój fizyczny (motoryka duża, motoryka mała, zmysły) oraz spo łeczny (komunikacja, samoocena, emocje).

ƒ wym. 11 x 13 x 18 cm, od 12 mies.

134


Makatki manipulacyjne przedstawiają sylwetki chłopca i dziewczynki. Liczne sprzączki, guziki, suwaki i zatrzaski uatrakcyjniają naukę ubierania oraz usprawniają motorykę rąk małych dzieci. Można je położyć na stole lub przymocować do ściany za pomocą metalowych oczek. Makatki są również elementem dekoracyjnym sali. ƒ wym. 47 x 60 cm

MakatkaJ aś NS 0129

149

Jabłonka. Makatka manipulacyjna NS 1603

MakatkaM ałgosia NS 0130

149 zł

129 zł

Kolorowa makatka Jabłonka to pomoc edukacyjna o naprawdę szerokim zastosowaniu. Poza oczywistym doskonaleniem umiejętności manipulacyjnych i rozwijaniem motoryki dłoni w czasie korzystania z 6 typów różnych zapięć (guziki, napy, rzepy, klamerki, suwak, sznurowadło) z makatką można również doskonalić umiejętności językowe i matematyczne. Forma drzewa z kolorowymi, ruchomymi elementami i ukrytym w jego wnętrzu wesołym mieszkańcem, to idealna zachęta do formułowania krótkich wypowiedzi ustnych. Ruchome listki, jabłuszka, motylki i kwiatki świetnie sprawdzają się natomiast przy przeliczaniu, porównywaniu i określaniu stosunków przestrzennych. Praca z makatką wsparta jest dodatkowo dobrym systemem motywacyjnym. Kłopotliwe dla małych rączek zmagania ze sznurowaniem, zamykaniem i otwieraniem suwaka i klamerek nagrodzone są spotkaniem z uśmiechniętą wiewiórką. Makatka Jabłonka to idealne połączenie funkcji edukacyjnych z kolorową, radosną, bliską dziecku formą wizualną.

ƒ wym. 75 x 70 cm, 6 typów zapięć, 18 elementów ruchomych

Motyl ty ylm anipulacyjny NS 30 3053 053

178 zł

Ko olorowy wykonany z drelichu - dwustronny - uzmysławia etapy przekształ ształceń motyla. Szerokość odwłoku dostosowana do wieku dziecka. Zaawiera suwaki, sznurówki, napy, guziki i rzepy. Zabawa motylem doskonali umiejętność samoobsługi podczas ubierania oraz umiejętności manipulacyjne.

ƒ wym. rozłożonego motyla: 61 x 50 cm

135


Domek NS 0344 ƒ 7 elem., wym. 23,5 x 15,5 cm

39 zł Kwiatek NS 0346 e mentów, wym. 23,5 x 15,5 cm ƒ 7 ele

39 zł

Nakładanki N

Lokomoty wa NS 0345 ƒ 8 elem., wym. 23,5 x 15,5 cm

Motyl NS 0396 ƒ 10 elem., wym. 19,2 x 24,5 cm

136

39 zł

39 zł

Bogaty wybór nakładanek o zróżnicowanym stopniu trudności, dzięki którym dziecny n kko odkrywa pojęcia: wielkości, kształtu i kierunków. W swej tematyce odwołuje się do rzeczy z najbliższego otoczenia. Poszczególne elementy wyposażone są w kołeczek, który prowokuje dziecko do chwytania w 3 palce. Tym samym wywołuje, a potem utrwala nawyk prawidłowego trzymania narzędzi do pisania.

Biedronka NS 0394 ƒ 6 elem., wym. 19,2 x 24,5 cm

39 zł


Rybka

Wiewiórka NS 7461 ƒ 5 elementów, wym. 19,2 x 24,5 cm

39 zł

NS 0347 ƒ 7 elem., wym. 23,5 x 15,5 cm

Żółw NS 0395 ƒ 5 elementów, wym. 19,2 x 24,5 cm

Jeżyk NS 7462 ƒ 5 elem., wym. 19,2 x 24,5 cm

Jakr osnąw arzy wai o woce?

39 zł

39 zł

39 zł

27 zł

CI 2066 Ciekawa wersja edukacyjnej nakładanki dla najmłodszych dzieci. Porusza istotny temat - jak i gdzie rosną warzy wa i owoce oraz jaki mają kształt, jak wyglądają w przekroju. Elementy są wygodne dla rączki dziecka.

ƒ wym. 21,5 x 29,5 cm, od 2 lat

137


Ruchu liczny EK 1106

37 zł

Drewniane puz zle nakładanki z wygodnymi dla dziecka uchwy tami.

ƒ wym. 29 x 24 x 2,1 cm

ArkaN oego LH 2270

19 zł

Wykonana z drewna dwuwarstwowa układanka.

ƒ 8e lementówz k ołeczkami,w ym.d rewnianejp odstawy 29,5 x 20,7 cm

Dżungla DJ 1213

52 zł

Drewniane puz zle w podstawie. Wszystkie ruchome elementy - zwierzęta posiadają wygodny uchwyt.

ƒ wym. podstawy: 29,5 x 20,5 x 1 cm

Szafkan ap alety NS 0430 Prak tyczna szaf ka z półeczkami do porządkowania nakładanek i puz zli, których elementy są narażone na zagubienie. Może być umieszczana na szafkach NS lub stanowić samodzielny mebel. Istnieje możliwość ustawiania 2 szafek w pionie.

ƒ wym. 50 x 40 x 70 cm

190 zł 138


Nakładanki wielowarstwowe 3D Jak w małym teatrze ustawia się całą scenkę. Bajki opowiedziane są różnymi obrazkami na 4 różnych poziomach. Każdy z elementów ma swoje miejsce w podstawie, w której znajdują się również specjalne nacięcia umożliwiające ustawienie scenek w pozycji pionowej. Pomoc znakomicie nadaje się do ćwiczeń językowych. ƒ 10 elementów z lakierowanego drewna, wym. podstawy 32 x 26 x 1,5 cm

99 zł

CzerwonyK apturek 332 914

105 zł

KrólewnaŚ nieżka 332 915

Dotykowau kładankaF utrzaki GU 3011

65 zł

Puz zle przeznaczone dla najmłodszych. Przedstawiają 4 zwierzatka oraz fak turę ich futerek. Układanka poprzez zabawę kształci zmysł dotyku.

ƒ 4e lementyz p odkładką;o d1 2m iesięcy.

139


Puzzle Se ria dre wnia nych 4-ele men towych puzzli. Barwne łamigłówki zachęcają najmłodsze dzieci do zabawy. ƒ wym. 13 x 13 cm, od 12 mies.

Kogut K EK 5172

13 zł

szt.

Świnka

Żyrafa

EK 5174

EK 5178

Lew EK 5175

140

Zebra Z

Słoń

EK 5177

EK 5176

Krowa EK 5173


Zabawnez wierzątka DJ 3118

62 zł

Drewniane magnetyczne puz zle dla najmłodszych do ułożenia aż 12 znanych zwierząt.

ƒ 24 elementy, od 2 lat

62 zł

Zabawnes troje DJ 3112

Drewniane magnetyczne 3-elementowe puz zle dla najmłodszych do ułożenia wesołych postaci dziecięcych w strojach karnawałowych.

ƒ 24 elementy, od 2 lat

Ptakiijje ego g p rzyjaciele. Puzzle DJ 7113 y patyycz cznych sylwetek zwierząƒ 6 sym tek składających się z różnej ilości elementów. 6 kompletów 4-,6-, 9-cio wy puzzli, od 24 mies. elementowych

47 zł

52 zł

Małpkai j ejp rzyjaciele DJ0711 6 sylwetek zwierząt składających się z różnej ilości elementów: 4 (papuga, małpka); 6 (lew, krokodyl); 9 (żyrafa, hipopotam).

ƒ wymiar puzzli po złożeniu: od 19 x 30 cm do 38 x 26 cm, 38 puzzli

Zwierzęta

65 zł

CI 2744 ƒ 4 szt., wym. 15 x 15 cm, kostka do gry, od 2 lat

141


Zwierzętas awanny.P uzzle3 D

30 zł

ED 1320 ƒ dou łożenia 4 zwierzątka które składają się z czterech elementówe każdy - wym. pudełka: 31,5 x 21,5 x 4,5 cm

67 zł PuzzleL ili DJ 7121 Układanka w kształcie dziewczynki z dodatkowymi elementami do wymiany nakrycia głowy, obuwia, torebki, fryzury itp.

ƒ wym. ppo złożeniu: 1,10m, 42 elem.

Świat.P uzzle

65 zł

CI 2569 ƒ 4 szt., wym. 20 x 20 cm, kostka do gry, od 2 lat

Krówkai j ejp rzyjaciele DJ 7111

68 zł

Zestaw puz zli do ułożenia 6 sympatycznych zwierząt domowych z wzrastającej liczby elementów: piesek i kaczka (9 elementów), świnka i owieczka (12elementów), krówka i osio łek (15 elementów).

142

Podwodnyś wiat.P uzzle-układanka GX 0193 ƒ 12 elem.

12 zł


Kolorowe wieże Zabawne i kolorowe sześciany, wykonane z lakierowanego kartonu, różniące się wielkością. Można je układać w poziomie lub pionie, tworząc wysoką wieżę. Każda ze ścian przedstawia inną scenkę, np. liczby 1–10, przedmioty, zwierzęta i inne obrazki. Sześciany sprzyjają ćwiczeniom językowym, kreatywnemu myśleniu oraz cierpliwości.

Kolorowaw ieża

75 zł

CI 0725 ƒ dł. boku największego sześcianu 15,5 cm, dł. boku najmniejszego sześcianu 5 cm, 10 sześcianów

Zwierzętac yrkowe DJ 8500 ƒ 10 sześcianów, dł. boku największego sześcianu: 13,5 cm

67 zł

Zwierzętan ad rabinie

64 zł

DJ 0853 ƒ 10s ześcianów, ƒ wym. od 13,5 x 13,5 cm do 3,5 x 3,5 cm, ƒ wys. po ułożeniu 86 cm

89 zł Kreaty wnes ześciany WD 0875 ƒ 10 sześcianów, wys. 80 cm, bok największego sześcianu 15 cm, od 24 mies.

143


165 zł Mozaikazkk lipsami 345 007 Siatki z przezroczystego tworzywa sztucznego umożliwiają umieszczanie kolorowych klipsów na trzpieniach. Plansze ze wzorami umieszczane pod siatką, ułatwiają tworzenie obrazów.

ƒ 2 siatki, wym. 31,5 x 21,5 cm, 18 kart z wzorami, 96 klipsów (śr. 3,3 cm) w 4 kolorach

89 zł PierwszeM axikolore edo 310 057 Gra mozaikowa ze szty wnego plastiku. Pod przezroczyste plansze podkładamy kar ty z wzorami. Kolorowe pionki zaś przyczepiamy jak zatrzaski w odpowiednich ot worach.

ƒ 1 plastikowa przezroczysta podkładka o wym. 31,5 x 21,5 cm, 6 dwustronnych kart-szblonów o wym. 31 x 21 cm, 56 klipsów w 4 kolorach o wym 3,3 cm

Kolorowam ozaikazk lipsami NS 4074

65 zł

144

Mozaika składa się z 48 kolorowych elementów (po 8 z koloru); transparentnej tablicy i walizki spełniającej również funkcję stojaka. Dodatkiem jest kar ta pracy z podpowiedziami różnych wzorów. Mozaika roz wija wyobraźnię i koordynację wzrokowo-ruchową.

ƒ 48 kolorowych elem. w 8 kolorach, karta pracy, od 2 lat.


Klockid rewnianez w zorami CI 8060

62 zł

Drewniane klocki z kolorowym nadrukiem do budowy bajkowych zamków oraz do układania bar wnej mozaiki.

ƒ 40 klocków, od 12 miesiąca życia

Klocki.T worzymyz wierzęta DJ 6311 52 kolorowe, drewniane kształ ty do budowania zabawnych zwierzątek. Powstaje 10 różnych wzorów.wym.

149 zł

ƒ od 4 x 2 x 4 cm do 12 x 3,5 x 2 cm, wym. zwierzątka od 10 x 11 x 4 cm do 25 x 8 x 4 cm, powyżej18mi es.

Klockid rewniane małe NS 0544

30 zł

Klasyczne, kolorowe klocki dające liczne możliwości konstrukcyjne. Do wykorzystania tak że w trakcie nauki segregowania, zbiorów itp.

ƒ wym. od 3 do 9 cm; 54 elem.

Kartyd om ałychk locków NS 0932

32 zł

Zestaw kart ze wzorami przedstawiającymi różne kształ ty ułożone z małych klocków drewnianych NS 0544.

ƒ 10 dwustronnych kart o wym. 10 x 15 cm

145


Kl kiddrewnia Kloc i ne kolorowe1 00s ztuk

66 zł

SI 2868 ƒ 100 elementów, wym. 2,5 do 3 cm

Wózekz k lockami CI 6460

Kl kiddrewnia Kloc i ne kolorowe5 0s ztuk

SI 2864 ƒ 50 elementów, wym. 2,5 do 3 cm

96 zł

Wygodny, kolorowy wózek edukacyjny z drewnianymi klockami w kształcie kostek z alfabetem, cy ferkami oraz znakami matematycznymi.

ƒ wym. wózka 29 x 27 cm, dł. rączki 30 cm, 26 klocków (bok sześcianu 4 cm), od 1. roku życia

146

40 zł

Piankowek lockid rewnopodobne

85 zł

MW 2940 Zestawy lekkich, bezpiecznych piankowych klocków. Geometryczne bryły zachęcają do zabaw.

ƒ 40szt.


Dy waniki5s zt. AK 2422 Prak tyczne małe dy waniki służące nie tylko do siedzenia, ale również jako małe pole gry i zabawy jednego dziecka.

zł 29 szt.

ƒ wym. 60 x 30 cm, 5 szt.

14 6 zł

Klockip iankowezf akturą ST 8499 Piankowe kolorowe klocki z 6 różnymi fak turami, dzięki którym zabawa klockami stymuluje receptory dotykowe.

ƒ wym. klocka kwadratowego 8 x 8 x 2,2 cm, 64 klocki

69 zł

11 zł KlockiB obo5 0 RE 1011 ƒ 50 elem., wym. 1 elementu: od 3 cm do 8,5 cm, dodatkowe elementy: okienka, drzwi, koła itp.

147


Zestawy dużych i lekkich klocków do zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Elementy w łatwy sposób łączą się ze sobą, zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni. Zestawy MA 9002, MA 9003, MA 0970 zawierają dodatkowe akcesoria, m.in. koła, figurki zwierząt, które uatrakcyjniają zabawę.

KlockiS afari

90 zł

MA 9002 ƒ wym. elem. od 10 do 21,5 cm, 100 szt.

zł 190 KlockiS afariw p udełku MA 9003 ƒ wym. elem. od 10 do 21,5 cm, kartonowe pudełko z wieczkiem, 200 szt.

150 zł KlockiW esołem iasteczko MA 1205 ƒ 146 szt., dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm

Klockik onstrukcyjne1 MA 0260 ƒ 48 elem., dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm

Klocki konstrukcyjne 2 MA 0284 ƒ 170 elem., dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm

150 zł

148

39 zł


KlockiG ospodarstwod omowe MA 0970 ƒ 120 szt., dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm

99 zł

KlockiM oduły NS 4007 ƒ 120 elementów; wys. 4,8 cm

49 zł

49 zł KlockiK wiatki NS 4008 ƒ 58 elementów, 6,5 cm

149


Klockit radycyjne NS 4041 ƒ dł. klocków: 3 - 6,5 cm, 36 elem.

40 zł

Kolorowes ześcia any BY 5010 Dwa ze stawy kon strukkcyj ne z elementami w kształcie kwadratowych ścianek umożliwiające budowanie kolorowych sze ześcianów oraz bardziej złożonych, ch, dużych konstrukcji. Zestawy różnią się ilością i wielkością ele ementów, a tak że kolorystyką.

m) ƒ 24 elementy (dł. boku 22 cm)

119 zł

Dużes ześciany

22 c

BY 5000 Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kształcie kwadratowych ścianek umożliwiające budowanie kolorowych sześcianów oraz bardziej złożonych, dużych konstrukcji. Zestawy różnią się ilością i wielkością elementów, a tak że kolorystyką.

ƒ 12 elementów (dł. boku 37 cm)

239 zł

37 c

150

m

m


Dużek locki BY 7010

219 zł

Zestaw dużych klocków w kształcie cegieł. Klocki umożliwiają budowanie wyjątkowo dużych konstrukcji. Klocki łączą się ze sobą w tradycyjny sposób.

ƒ 32 dużych (dł.23 cm) i 16 małych (12 cm)

50 zł

KlockiC iuchcia NS 4023 ƒ dł. klocków: 3 - 12 cm, 18 elem.

Cegłyz k artonu NS 1007 32 cegły w 4 kolorach do licznych zabaw konstrukcyjnych jak i do demonstrowania matematycznych pojęć. Specjalna konstrukcja ich sprawia, że są trwałe i utrzymują ciężar dorosłej osoby.

ƒ wym. 30 x 15 x 7,5 cm

127 zł 151


Klocki konstrukcyjne Największe klocki konstrukcyjne na świecie. Klocki wykonane są z polipropylenu spienialnego, czę sto okres la ne go ja ko pianka EPP, materiału niezwykle lek kiego, sprężystego i bardzo trwałego.

ZestawD om

1099 zł

SX 0002 ƒ 305 elem.; 20 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm, 110 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm, 55 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm, 12 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm, 14 klocków o wym. 36 x 6 x 5 cm, 14 klocków - dach o wym. 12 x 12 x 5 cm, 52 klocków - dach o wym. 24 x 12 x 5 cm, 28 klocków - dach narożny o wym. 12 x 12 x 5 cm

110 zł Zestaw3 0e lementów

169 zł Zestaw6 4e lementów SX 0004 ƒ 64 elem.; 16 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm, 16 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm, 166 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm, 16 klocków o wym. 12 x 6 x 5 cm

169 zł

Zestaw 37 elementów SX 0003 ƒ 37 elem.; 10 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm, 15 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm, 12 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm

152

SX 0001 ƒ 30 elem.; 5 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm, 5 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm, 5 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm, 5 klocków o wym. 36 x 6 x 5 cm, 5 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm, 5 klocków o wym. 12 x 6 x 5 cm


stymulowanie rozwoju


Zestaw kolorowych wiatraków wspo ma ga ją cych żmu dne ćwiczenia oddechowe. Dodatkowym walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewniane ele men ty rą czki, ko lo rowe płatki wiatraka, funkcjonalny system umożliwiający płynność ruchów wiatraka.

34 zł

47 zł

Tęczowek wiaty

Tęczowew iatraki

GS 9500 ƒ 3 szt. (śr. 25 cm)

GS 5100 śr. 11 cm), 2 średniee ((śr. śr. 21 ccm), śr m , 1 duży (śr. 32 cm) m) ƒ zestaw: 3 małe (śr.

19 zł

Balony

Piórka AP 1381

10 zł

Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń logopedycznych. Można przy ich pomocy regulować siłę oddechu, np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy organizując wyścigi piórek na blacie ławki.

KW 1604 Balony wykonane z wy trzymałego naturalnego latek su.

ƒ 100 szt. Mix kolorów

ƒ ok. 150 szt., 20 g

2 zł

Bańkim ydlane SI 0608

105 zł

Bańkimydlanemogąbyćduże,małe,pojedynczeiliczne.Sąatrakcyjną zabawą jak również pomocą do zajęć logopedycznych.

ƒ 1 szt.

Logopedycznyl abirynt BE 2761 Duża tablica magnetyczna z drewnianą ramką przeznaczona do układania na niej drewnianych elementów podklejonych taśmą magnetyczną. Dowolna kompozycja klocków tworzy ścieżkę, przez którą należy przeprowadzić za pomocą strumienia dmuchanego powietrza jedną z 3 proponowanych piłek (metalową, drewnianą i do tenisa stołowego). Zróżnicowanie materiału piłek zmienia opór, jaki stawiają przed powietrzem i różnicuje trudność zadania. Gra ćwiczy umiejętność regulacji strumienia powietrza i urozmaica żmudne ćwiczenia oddechowe.

ƒ wym. planszy 45 x 32 x 20 cm, 20 drewnianych elementów, 100 słomek

154


ZdjęciaZ wierzyniec 388 346

179 zł

6 serii zdjęć przedstawiających zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu: ssaki, ptaki, gady i płazy, ryby, owady i pająki oraz seria zdjęć różnych środowisk życia. Zdjęcia pozwolą na zapoznanie się z mało spotykanymi zwierzętami, mogą też być pomocne w ćwiczeniach językowych, do sor towania i kojarzenia itp.

Zdję djęciaP rzedmioty 337 034

179 zł

3 serie zdjęć dotyczące przedmiotów codziennego użytku, urzą rządzeń kuchennych oraz mebli. Pozwalają na zzapoznanie się z różnego rodzaju przedmiotami i ich nazwami. D Do ćwiczeń logo opedycznych pedycznych, sor sortowania towania, kojarzenia kojarzenia itp. itp

ƒ 105 zdjęć , wym. 14,8 x 12 cm

ƒ 105 zdjęć, wym. 14,8 x 12 cm

Zabawyzb uzią SH 1309

129 zł

Zestaw ćwiczeń ust, twarzy i języka koniecznych podczas żmudnych ćwiczeń logopedycznych zaprezentowanych w postaci gry kar tami. Kolorowe obramowanie kart rozszerza wachlarz wariantów zabawy.

ZdjęciaŚ wiatd ziecka 388 338

179 zł

3 serie zdjęć dotyczące: ubioru, gier i zabawek, przedmiotów szkolnych. Do ćwiczeń logopedycznych, sor towania, kojarzenia itp.

ƒ 105 zdjęć, wym. 14,8 x 12 cm

ƒ 28 kart, wym. 10 x 10 cm, instrukcja

155


ZdjęciaR odzina PP 8416

50 zł

ZdjęciaZ wierzęta PP 8411

50 zł

Seria zdjęć ukazujących różne typy rodzin spędzających czas w różnych miejscach. Ćwiczenia z kar tami mogą stać się okazją do rozmów o rodzinie, o emocjach, o zainteresowaniach różnych ludzi.

Zestaw kart z naturalnymi zdjęciami zwierząt wspomagają naukę nazy wania i klasy fikowania zwierząt ze względu na ich wielkość, kolor sierści, tryb życia i środowisko występowania.

ƒ 24 zdjęcia, wym. 21 x 15 cm

ƒ 48 zdjęć, wym. 10 x 15 cm

ZdjęciaD ziecięceu brania PP 8423

50 zł

Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami różnego rodzaju ubrań. Kar ty są doskonałą pomoc do ćwiczeń językowych, do klasy fikowania i sor towania oraz rozmów na temat odpowiedniego stroju w różnych porach roku.

ƒ 48 zdjęć , wym. 10 x 15 cm

59 zł Makatka naz djęcia NS 0131 Makatka z przezrooczystymi kieszeniaami pozwala na wyygodną prezentację ję zdjęć różnej wielkoości. Metalowe kółeeczka umoż li wiająą zawieszenie jej naa ścianie.

ƒ wym.m akatki: 65 x 93 cm

156

Sześcianz k ieszonkami NS 0555

75 zł

Lekki sześcian z pianki, obszy ty trwałą tkaniną. Na każdej ściance znajduje się kieszonka z przezroczystego tworzy wa. Kostka może służyć do zabaw językowych, matematycznych lub losowych w zależności od rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach.

ƒ dł. boku 25 cm


98 zł Pepii j egop rzygody SH 2055 24 historyjki obrazkowe złożone z różnej ilości kart (1-5). Opowiadają o przygo dach ma łe go chłop ca Pe pi. Doskonała pomoc do wszelkich zabaw językowych.

ƒ 72 karty, wym. 9 x 9 cm

139 zł HistoryjkiM isiaP luma 388 349 Proste w formie i czy telne graficznie rysunki dla dzieci od 3 lat. Znany i lubiany Miś Plum przeży wa liczne przygody. Niezastąpiona pomoc przy ćwiczeniach językowych, przeliczaniu i segregowaniu.

ƒ 52 fotografie na sztywnym kartonie, wym. 14 x 12 cm, instrukcja

Bajkiw i lustracjach. CzerwonyK apturek IW 0003

37 zł Bajka w ilustracji znajdzie zastosowanie w takich obszarach edukacyjnych jak: poszerzanie słownictwa pisanego i mówionego, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Nauczyciel pokazując na ilustracjach bajkę może zacząć opowiadanie, a dzieci mogą dalej tę bajkę kontynuować wg. własnej interpretacji. ƒ komplet rysunków na kartonie B4 o wym. 340 x 240 + miniaturki o wym. 150 x 105 w teczcek artonowe,w szystkie w kartonowejt eczce

Bajkiw i lustracjach. Jaśi M ałgosia IW 0004

37 zł

157


Puz zle emocje

26 zł

Puzzle drewniane. Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie jak: tolerancja, niepełno-

Kapryśny WT 0593

26 zł

Puzzlep omagami nnym nym. m. Karmię ęd ziecko WT 0205

158

26 zł

Smutek Smutek WT 0591

sprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. ƒ wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

26 zł

Puzzlep omagami nnym. K Karmię i p sa WT 0207

26 zł

Zaskoczenie Zaskoczenie WT 0595


26 zł

26 zł

Strach WT 0592

26 zł

Złość WT 0594

Radość WT 0590

45 zł

Piłeczkie mocje LG 0613

Piłeczki sprawdzą się przy wszystkich zabawach ruchowych, oraz uczą wyrażania i odczy ty wania uczuć.

ƒ śr. 15 cm, 6 szt.

159


Gdzie jest żabka? GR 0002 Kolorowe, bogate ilustracje na planszach oraz kar toniki z obrazkami, na których powięk szono przedmioty i zwierzęta z dużych ilustracji. Ćwiczy spostrzegawczość (szczególnie analizę wzrokową), roz wija wyobraźnię, wzbogaca zasób słów.

ƒ 6 plansz (wym. 22 x 15 cm), 36 obrazków (wym. 7,5 x 7,5 cm), 1-6 graczy

34 zł 31 zł

LottoD om GR 0004

4 kolorowe, duże obrazki kuchni, łazienki, pokoju dziecięcego oraz pokoju rodziców, do których gracz dobiera małe obrazki z przedmiotami odpowiednimi do danego pomieszczenia. Uczy spostrzegawczości, rozpoznawania przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka oraz ich nazw.

ƒ wym. dużego obrazka 10,5 x 16 cm, wym. małego obrazka 4,5 x 4,5 cm, od 2 lat

Lotto LottoD om DJ 8121

36 zł 160

Gra edukacyjna dla dzieci. Składa się z planszy i okrągłych żetonów, które należy przyporządkować do odpowiedniego obrazka widniejącego na planszy. Gra roz wija spostrzegawczość i koncentrację. ƒ od 24 mies., 30 elem., 5 plansz

LottoZ wierzęta DJ 8120

36 zł


Graw k oloryT ęcza GR 0078

35 zł

135 zł

Układanka oraz dwie gry z kolorową kostką. Gra ćwiczy pamięć i zdolność koncentracji, uczy rozpoznawać kolory, wzbogaca słownictwo.

Zabawyj ęzyko k we

ƒ 1-6 graczy; plansza o wym. 34 x 34 cm; 36 kartoników

336 991 Gra tworzy sy tuacje, w których uczestnicy muszą konstruować proste zdania, aby opisać i zidenty fikować obrazek.

ƒ 12 plansz (wym. 25 x 10 cm) z obrazkami, 4 plansze dodatkowe, 2 talie kart po 48 szt., podstawki z tworzywa, instrukcja

Zabawaw k olory 388 370

192 zł

Nauka rozpoznawania i nazy wania kolorów oraz części garderoby dziecięcej. Poprzez nakładanie butów i doczepianie akcesoriów można ćwiczyć lateralność i określenie prawy - lewy. Dzięki magnetycznym elementom plansze można ustawiać w pozycji pionowej. Załączona do gry kostka może zamienić grę w formę loteryjki.

ƒ 6 tabliczek magnetycznych (wym. 31 x 19 cm) z postaciami dzieci; 36 części garderoby w 6 kolorach; kostka z kolorami i 1 kostka z piktogramami;i nstrukcja

MaxilottoZ wierzęta 387 016

125 zł

Gra opar ta jest na zasadzie loteryjki. Naturalne zdjęcia zwierząt wspomagają naukę nazy wania i klasy fikowania zwierząt ze względu na ich wielkość, kolor sierści, tryb życia i środowisko występowania.

ƒ 4 duże zdjęcia o wymiarze: 22 x 32 cm, 4 plansze na kartoniki, każda dzielona na 6 pól, 24 kartoniki o wym. 10 x 10 cm, instrukcja

161


PuzzleC zyjet od ziecko? LL 1073

30 zł

Duże puz zle ze zdjęciami zwierząt żyjących w różnych środowiskach: w wiejskiej zagrodzie, w afrykańskim buszu itd. Zadaniem gracza jest dobranie do obrazu dorosłego przedstawiciela fotografii jego dziecka. Element samokontroli potwierdza poprawność wykonanego zadania.

34 zł

Puzzle Gdzie kto mieszka? LL 1077

10 par dużych i solidnie wykonanych puz zli z fotografiami zwierząt, które można spotkać w domu i w zagrodzie. Zadaniem gracza jest dobranie zwierzątka do jego domku.

ƒ wym. elementów 18 x 10 cm

ƒ 15 par puzzli, wym. 14 x 7 cm

30 zł

Puzzle PuzzleZZawody awody MM 3601

PuzzleN arody MM 3606

30 zł

Zestaw 3-elementowych puz zli, które po złożeniu tworzą plansze o wym. 12 x 15,5 cm. Gra roz wija umiejętność kojarzenia, zapamięty wania oraz nazy wania 12 zawodów.

ƒ 36 elwementów

Zestaw 3-elementowych puzzli, które po złożeniu tworzą 12 plansz o wym. 12 x 15,5 cm. Gra rozwija umiejętność kojarzenia, zapamiętywania oraz nazywania ludzi różnej narodowości.

lementów ƒ 36eele

PuzzleM ałei d użez wierzęta GX 0049 ƒ 6 obrazków o śr. 12 cm, 12 elem.

162

12

45 zł

PuzzleSSkojarzenia Puzzle kojarzenia PP 3124

Cenna pomoc w zakresie sortowania i klasyfikacji.

ƒ 14 grup puzzli (po 3 elementy z różnych kategorii) łącznie 42 elementy


30 zł

Memino GR 1396

Bawiąc się kar tami Memino, dziecko porządkuje zdoby tą dotychczas wiedzę. Uczy się szukać przeciwieństw i rozpoznawać w otoczeniu. Znakomicie ćwiczy pamięć. 12 par przeciwieństw, gdzie każdy obrazek ma swoja parę.

ƒ od 2 lat.

Puzlino o GR 1402

30 zł

Puz zle dla najmłodszych, 24 elementy wykonane z twardej tektury - gdzie każdy obrazek ma swoją parę. Zadaniem graczy jest po łączenie tych par. Np.: kura - jajko, piesek - buda. Puzlino rozwija zdolność logicznego myślenia.

ƒ od 2 lat.

87 zł

Coj edząz wierzęta? 388 368

Oryginalne w swojej konstrukcji, drewniane memo, o tematyce karmienia zwierząt. Zadaniem dziecka jest odszukanie i złączenie ze sobą dwóch pasujących do siebie elementów: postaci zwierzęcia i jego ulubionego poży wienia np. pieskość. Dobrane do siebie elementy można złączyć za pomocą nacięć w każdym z żetonów.

ƒ 24 żetony ze sklejki (6 x 6 x 0,4 cm)

75 zł

DominoE kologia TR 1128 ƒ 24d użee lementy

163


gry Graz c ukierkamiX XL BU 5511 Gra, której celem jest zebranie jak najwięk szej ilości cukierków w wy zna czo nym czasie. Każdy kolejny gracz szuka cukierka w kolorach wy znaczonych poprzez rzut trzema kostkami. Gra roz wija spostrzegawczość i ćwiczy refleks.

ƒ plansza z tkaniny, 3 kostki z kolorami, 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 13 cm

239 zł

62 zł Dominoddwu wustronne DJ 8129 Z jednej strony wesoła zabawa ze zwierzętami w dżungli, a z drugiej tradycyjne domino liczbowe.

ƒ 28 elementów (16 x 7,6 cm), od 2 lat

DominoKKolory GR 0006

Zadaniem d dziecka jest zestawienie ze sobą kar toników, o tym samym kolorze. Tafelki domina wykonane z twardej tek tury. Pomoc służy do nauki rozpoznawania kolorów. Rozwija uwagę, spostrzegawczość, pamięć wzrokową.

ƒ 27 tafelków domina, wym. 4,5 x 9 cm, od 2 lat

27 zł GraN ajwiększyp ies DJ 5104 Ciekawa gra w porówny wanie wielkości. Bohaterami są zabawne psy, z których wygry wa najwięk szy.

ƒ 36 kart

164

31 zł


Makro Puzzle GU 3328 Puz zle składające się z 28 elementów układanych na zasadzie domina. Każdy z obrazków składa się z dwóch części, które należy odpowiednio po łączyć.

ƒ wym. pojedynczego elementu 12 x 6 cm, od 12 mies.

95 zł

Dominoc ieni MC 4732

74 zł

Drewniane kostki domina ukazują dzieciom 10 kolorowych moty wów i 10 cieni. Zabawa opar ta na znanej zasadzie domina polegająca na dokładaniu cienia do jego bar wnego odpowiednika. Prosta i jasna forma obrazka jest czy telna dla dzieci od 2 lat.

4

ƒ 20 kostek (wym. 12 x 6 cm) w drewnianym pudełku

Karty do gry Piotruś. ZOO AL 0258 Piotruś ZOO to 24 listkowa talia kart do gry Piotruś z ilustracjami zwierząt. Ta gra jest świetną, pełną emocji zabawą dla najmłodszych.

ƒ ilość graczy: 2-4, wymiary pudełka: 9 x 6 x 1,2 cm

Domiinow esołłez wie i rzątk ka CI 2437 ƒ wym. drewnianych kostek domina: 7,5 x 3,7 cm, 28 kostek, wymiary drewnianej skrzynki: 10 x 5 x 17 cm

19 zł 165


52 zł

41 zł

Skóraz wierząt.U kładankad rewniana

DominoŁ ąka

EU 0008

NS 3022 ƒ wym. kostki: 3,5 x 7 cm, 24 kostki z tworzywa

Zasada gry jak w domino.

y 17 x 4 x 6 cm ƒ wym.

Pierwszem me emo DJ 8101 l menty (11 x 11 cm)) ƒ 32 ele

62 zł

107 zł

Tactiloto 337 133

Zabawna i prosta gra pobudzająca zmysł dotyku. Dziecko wybiera 24 różne formy bawiąc się jak w loteryjkę, rozpoznaje kształ ty i układa na odpowiadających im fiszkach.

ƒ 24 kolorowe, drewniane formy o wym. ok. 6,5 cm, 24 kartonowe fiszki o wym. 8 x 8 cm, woreczek

59 zł

MemoŁ ąka EK 2301 Seria wesołych gier z drewna, które rozwijają pamięć i spostrzegawczość. Każda gra zawiera podstawę, 4 plansze z pięcioma różnymi parami obrazków do zapamiętania oraz 5 papierowych szablonów umożliwiających stworzenie własnych plansz.

ƒ od 2,5 lat, wym. 32,5 x 25,5 x 5,5 cm

166


Puzzle magiczne WD 9032 Drewniane puzzle w podstawie. Bogata kolorystyka i ciekawe moty wy zachęcają do tworzenia abstrakcyjnych wzorów.

ƒ 40 elementów, wym. podstawy 30 x 30 cm

Mozaika magnetycznaz p ianki

32 zł

37 zł

ST 2315 Magnetyczna, piankowa 24-elementowa mozaika z tablicą magnetyczną i suchościeralnym mazakiem.

ƒ wym. 36 x 47 x 2,3 cm

72 zł

Ruletkaz f akturami DJ 8102

Nowa ciekawa forma gry dotykowej dla najmłodszych. Umożliwia tworzenie różnych wariantów gry dla grupy dzieci.

ƒ 18 elementów (6 x 6 cm), ruletka

32 zł

MemoZ abawki GR 0005

Gra zawierająca 24 kartoniki z kolorowymi obrazkami, z których należy ułożyć pary. Wygrywa ten, kto zbierze ich największa ilość. Podczas zabawy dziecko kształci pamięć i rozwija spostrzegawczość.

ƒ wym. 7 x 7 cm, od 2 lat

Dobryk lucz 375 105

189 zł

Gra rozwijająca orientację przestrzenną, bazująca na symbolach: dom i klucz do domu. Polega na dopasowy waniu i umieszczaniu 18 kolorowych kluczy w odpowiednich zamkach.

ƒ 18 kluczy (wys. 12 cm), 18 zamków (13,5 x 8,5 cm), 6 drewnianych ramek w kształcie domku (21,5 x 28 cm), 24 sztywne karty z wzorami ćwiczeń w 4 seriach, instrukcja

167


Muzykalnej ajka VO 4955

17 zł

Mini marakasy w kształcie jajek. Każdy kolor wydaje delikatnie inny dźwięk. Żół te jajko wydaje najwyższy dźwięk, następne niższe dźwięki w kolejności: różowe, zielone, niebieskie.

44 zł

Memod otykowe NS 0486

ƒ 4 szt., wys. 6 cm

Zestaw 10 par drewnianych kostek z fakturami różnych materiałów. Zadaniem graczy jest odnalezienie za pomocą dotyku jak największej ilości par. Zabawa memo stymuluje receptory znajdujące się w palcach. Dodatkowym walorem jest zróżnicowanie poszczególnych par kolorem, co stanowi element samokontroli. Całość umieszczona w drewnianej podstawie.

ƒ wym. 9 x 4,3 x 1 cm, 20 elementów

155 zł

Sześcianya kusty tyczne BE 1009

Osiem par pude łek wydających różne tony. Daje różne możliwości zabawy, np. aby rozpocząć grę należy wszystkie pudełka ułożyć na stole odwrócone szybką do blatu i wymieszać. Poszczególny gracz wybiera dwa do wol ne pu deł ka i potrząsa nimi. Jeśli dźwięk wyda się ta ki sam, para jest jego. Aby

sprawdzić wybór, uczestnik może zajrzeć przez szybkę. Jeśli jednak dziecko pomyliło się, odkłada pudełko na miejsce. Gra toczy się do momentu odszukania wszystkich par. Dodatkowo istnieje możliwość uzupełniania sześcianów dowolnie wybranymi produk tami, np.: ry żem, klockami, koralikami itp. Tego rodzaju działanie umożliwiają łat we w demontażu szybki pudełek. Ciekawym elementem kostek są nawiercone ot wory w pozostałych trzech ścianach. Dziecko może wykorzystać sześciany np. do tworzenia kalejdoskopu.

Farbys ensoryczne RL 3000

76 zł

Do malowania palcami po powierzchni papieru. Farby zawierają w sobie drobne ziarenka, które wpływają na zmysł dotyku u dzieci.

ƒ 6 kolorów, wys. pudełka 6,5 cm; śr. 8 cm 6 x 200 ml

168


79 zł Alfabetr uchomyd rewniany TW 2307 Drewniana zabawka edukacyjna na stojaku, z obracanymi literkami do nauki alfabetu. Utrwala w pamięci uczestników wygląd dużych oraz małych liter. Ćwiczy pamięć i spostrzegawczość.

ƒ 32 litery; wym. 32 x 24 cm

MemoA lfabet NS 3032

26 zł

Gra opar ta na znanej zabawie memo. Znakomicie ćwiczy pamięć wzrokową oraz koncentrację uwagi. Uczy rozpoznawania liter.

ƒ wym. 7 x 7 cm, 40 elementów

Matap iankowaza lfabetem MW 0929

119 zł

Piankowa kolorowa mata z alfabetem. Doskonała do zajęć edukacyjnych w formie ćwiczeń ruchowych na podłodze. Wszystkie literki są wyjmowane.

ƒ 26 sztuk o wym. 30 x 30 cm, grubość pianki 13 mm

169


Kr ty wnak ostka Krea matematyczna m

89

NS 1935 N ƒ 1 szt., bok sześcianu 30 cm

89 zł

Kreaty wnak ostka ka zo czkami NS 1936 ƒ 1 szt., ƒ bok sześcianu 30 cm

45 zł Matap iankowazc y ferkami ST 3101 Miękkie kolorowe puz zle tworzące matę. Każdy element jest kolorowy i przedstawia liczbę oraz rysunek. Mata świetnie się sprawdzi w rękach maluszków, jak również pomoże zrozumieć podstawowe działania matematyczne.

ƒ 24 elementy; wym. jednego el. 16,7 x 16,7 x 1 cm; od 10 mies.

Kostkap iankowa AN 5971

18 zł

Duża kostka z lekkiej, sztywnej pianki. Do gier i zabaw grupowych, w których wszystkie dzieci mogą zobaczyć wyrzuconą ilość oczek.

ƒ 1 szt., dł. boku 16 cm

Nakładankal iczbowa WD 9025

19 zł

Drewniane liczby w podstawie, którym odpowiada zbiór elementów. Nakładanka ćwiczy nie tylko dopasowywanie elementu pod względem kształtu, ale także aspekt porządkowy i kardynalny liczby.

170

ƒ wym. podstawy 30 x 22,5 cm


Puzzle 4 pory roku Puzle drewniane przedstawiające daną porę roku. Ułatwieniem są małe fragmenty podpowiedzi na podkładce. Kolorowe puzzle stymulują koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwój mowy. ƒ 16 elementów; wym. 28 x 28 x 0,7 cm; od 2 lat

42 złszt.

PuzzleW iosna

PuzzleL ato

PuzzleJ esień

PuzzleZ ima

GU 3085

GU 3086

GU 3087

GU 3088

Pasującep ołówki GU 5123

105 zł

Puz zle drewniane z obrazkami podzielonymi w różny sposób. Jest to utrudnienie dla dzieci, które muszą znaleźć właściwy kąt ułożenia danego obrazka.

ƒ tablica z drewna o wym. 32 x 32 x 0,9 cm; 45 elementów; od 2 lat

Obrazkowe rodzinki GU 5124

79 zł

Kolorowa drewniana tablica (32 x 32 x 0,9 cm) której elementy należy dopasować zgodnie z zadaniem przedstawionym na pierwszym obrazku. Dzieci uczą się różnicowania elementów, porządkowania ich w zbiory, a przy okazji wzbogacają zasób słownictwa.

ƒ 30 elementów; od 2 lat.

171


makatki

235 zł Makatkad rzewo na 4 pory roku NS 1660 Duże, kolorowe drzewko to nie tylko o wyjątkowa dekoracja każdego wnętrza, a, ale i ciekawa pomoc edukacyjna kształ tuująca wiedzę przyrodniczą. Drzewko rozwija j się i zmienia wraz z nastaniem kolejnych ch pór roku. W ciągu roku zmienia się kolorystyykaa jego korony, z czasem opadają liście, a widoczne c wiosną kwiatki przeobrażają się w duże, e, smas czne jab łka. Makatka może więc być ideal deaalnym wsparciem zajęć przyrodniczych, jak i cieka k wym materiałem zachęcającym do samodziel elnych nyych wypowiedzi o pier wszych, własnych obser wacjach c przyrody. Drzewko, wykonane z miękkiej piankii po okry tej kolorowym filcem, to również idealne miejsce e do ekspozycji dziecięcych prac plastycznych.

mychh ƒ wym. 130 x 80 cm, 39 elementów ruchomyc

172


MakatkaS afari NS 1601 ƒ wym. 150 x 80 cm, ƒ 4 elementy ruchome

199 zł

Makatkaw s adzie NS 1602 ƒ wym. 150 x 85 cm, ƒ 28 elementów ruchomych

199 zł

129 zł

MakatkaUUbie bieramyKKo ota t P ysia NS 1605 Wesoły kot Pyś zaprasza do zabawy przez cały rok! Kolorowa, miękka makatka stanowi inspirującą pomoc w czasie zajęć tematycznych oraz pomaga zadbać o wyjątkowo ciepły i sympatyczny wystrój każdej sali. Ruchome elementy stroju i akcesoria, które kot trzyma w łapkach

można łatwo wymieniać i dostosowywać do aktualnej pory roku. W skład zestawu wchodzą: makatka – postać kota oraz adekwatne do pory roku nakrycia głowy, stroje, obuwie i akcesoria (23 szt.).

ƒ wym. 70 x 30 cm

173


Makatkal okomoty wao becnościi h umoru NS 1599

49 zł

Dodatkowy wagonik

NS 1597 ƒ 1s zt.,w ym.w agonika 40 x 23 cm, wzór losowy, 15 chmurek

139 zł

Dla każdego malucha ważne jest poczucie przynależności do danej społeczności. Wiadomo przecież, że razem z koleżankami i kolegami z grupy łatwiej wykonać trudne zadanie oraz przyjemniej zbudować domek z klocków... Wizualnym symbolem takiej przynależności może być właśnie Makatka - Lokomotywa. W jej kolorowych wagonikach mogą zasiąść wszyscy uczniowie i wspólne udać się w kolejną, fascynującą podróż! Makatka wykonana jest z miękkiej gąbki pokrytą przyjemną w dotyku

MakatkaK urczątka NS 1595

Piękne, nasycone barwy, proste formy graficzne, drobne elementy manipulacyjne i duża ilość bezpiecznych luster. Makatka z wesołymi kurczątkami to nie tylko element dekoracyjny, ale przede wszystkim ciekawa pomoc edukacyjna, która wielopłaszczyznowo oddziałuje na percepcję dziecka, wzbogaca jego doświadczenia i rozwija aktywność poznawczą.

ƒ 5 lusterek, 100 x 65 cm

174

169 zł

tkaniną. Każdy wagonik zawiera 5 okienek-kieszonek (6 x 7 cm) do umieszczenia zdjęć dzieci. Dostępność w ofercie dodatkowego, pojedynczego wagonika pozwala na dostosowanie ilości okienek do potrzeb danej grupy. Dodatkowym atutem są chmurki (3 rodzaje), które pozwolą określić humor dziecka w danej chwili.

ƒ wym. lokomotywy: 41 x 31 cm, 3 wagoniki o wym. 40 x 23 cm, 45 chmurek-humorków: 15 uśmiechniętych, 15 smutnych i 15 obojętnych


MakatkaS łońce NS 1600

69 zł

Błękitna makatka z uśmiechniętym słoneczkiem doskonale dopełni wystrój każdego wnętrza. Ruchome elementy makatki pogodowej (chmury, śnieżki, deszcz) pozwalają układać ak tualny stan pogody, roz wijają zainteresowania przyrodnicze i zachęcają do pier wszych, samodzielnych obser wacji. 1 szt., wym. 70 x 50 cm

Kieszonki malucha Dwukolorowe makatki do powieszenia na ścianę przydadzą się jako miejsce na przechowywanie różnorodnych dziecięcych drobiazgów. Wesołe wzornictwo z pewnością ożywi każde wnętrze. ƒ wym. 86 x 112 cm, 9 kieszonek o wym. 24 x 22 cm

Benek

Tofik

NS 1912

165

NS 1913

165 zł

175


Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych. Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa.

95 zł

Zwierzętae gzotyczne

MJ 0001 ƒ w zestawie 7 zwierząt: słoń (16 x 10 x 8,7 cm), tygrys (15,5 x 3,8 x 6,5 cm), lew (14 x 4 x 6 cm), zebra (11 x 4 x 9 cm), żyrafa (13,7 x 3,7 x 13,7 cm), leopard (14 x 3 x 5,5 cm), kangur (13 x 4 x 9 cm)

65 zł

Zwierzętag ospodarskie MJ 0003 ƒ w zestawie 7 zwierząt: kura (4,5 x 2 x 4,5 cm), świnia (9,8 x 3 x 4,6 cm), owca (10 x 3 x 7 cm), baran (10 x 3,5 x 8 cm), krowa (14 x 4 x 7,5 cm), koń (12,5 x 4 x 11 cm), kozioł (11 x 3 x 9,5 cm)

176


Zwierzętal eśne MJ 0002 ƒ w zestawie 8 zwierząt: łoś (12 x 7,5 x 10,5 cm), wilk (10 x 2,5 x 6 cm), lis (7 x 2 x 5 cm), wiewiórka (4 x 1,5 x 5 cm), borsuk (7 x 2,5 x 3 cm), sarna (9 x 2,5 x 7,5 cm), jeleń (12 x 6 x 13,5 cm), bóbr (8,5 x 3 x 3 cm).

65 zł

Planszez wierzęta CR 9736

24 zł

Papier zadrukowany jest dwustronnie. Z jednej strony znajduje się obraz zwierzęcia a z drugiej strony charak terystyczne elementy jego umaszczenia (skóra, futro, sierść, pióra). Do wykorzystania jako pomoce dydak tyczne do prezentowania zwierząt żyjących w różnych częściach świata. Przykłady zabaw dydak tycznych z użyciem kart zawar te w dołączonej do produk tu instrukcji.

ƒ wym. 21 x 29,7 cm, 40 arkuszy

177


Dobrew ychowanie, zdrowen awyki HR 0098

Naszec iało HR 0108

Plansze edukacyjne Dwustronne, bardzo wytrzymałe plansze edukacyjne, zalaminowane. Wspomagają zapamiętywanie, są sposobem na utrwalanie wiadomości oraz stanowią ciekawą dekorację sali. ƒ wym. 61 x 86 cm

37 złszt.

178

Zawody

Bezpieczeństwo

HR 0114

HR 0097


Kolory, naszeu rodziny

Owoce HR 0096

HR 0094

Owocet ropikalne HR 0109

37 zĹ&#x201A;szt.

Warzy wa2 HR 0113

Warzy wa1 HR 0095

179


Dużep lanszeŻ yćr azem 337 139 Duże obrazy przedstawiające grupę 26 dzieci, ułatwiają naukę komunikowania się i zachowy wania w różnych sy tuacjach szkolnych i przedszkolnych. Na ilustracjach możemy zaobser wować 20 różnych zachowań i czynności, które zmuszają do dyskusji co znaczy żyć w grupie. Tematyka plansz: w przedszkolu / szkole, w rodzinie, w spo łeczeństwie.

ƒ 13 plansz 52 x 40 cm

229 zł

Zestawy plansz tematycznych, które umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je Świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są dosko-

Zestawp lanszt ematycznych1 RB 0025 ƒ 3 plansze: miasto, sklep i kuchnia

180

46 zł

nałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format: (70 x 50 cm), pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci.

Zestawp lanszt ematycznych2 RB 0026 ƒ 3 plansze: farma, ZOO i łazienka

46 zł


Bezpieczeństwon ac od zień 337 123 Zestaw dużych magnetycznych tablic demonstracyjnych. Wyraziste i proste w formie ilustracje zaznajamiają dzieci z możliwościami zagrożeń, jakie czekają na nie w najbliższym otoczeniu. Do każdej planszy są przyporządkowane magnetyczne elementy, które można łatwo przesuwać po tablicy i analizować tym samym, w jaki sposób uniknąć zagrożeń.

ƒ 4 plansze (wym. 62 x 38 cm), 40 żetonów (5 x 5 cm oraz 5 x 3 cm) do plansz demonstracyjnych, 28 kart sytuacyjnych, instrukcja

239 zł

Język angielski. Tablice laminowane dwustronne ƒ wym. 17 x 22 cm

Planszel iczby1 –10

Planszee mocjea ngielski

PP 4103

19 zł

PP 4106

58

Kostkio brazkowe

19 zł

Planszek olory angielski PP 4105

19 zł

zł LR 7021

Poprzez zabawę roz wijają sprawność mówienia, stanowią inspirację do pisania. 2 niebieskie kostki z postaciami, 2 pomarańczowe, przedstawiające miejsca oraz 2 zielone, z sy tuacjami. Po rzuceniu trzema kostkami dziecko ma wszystkie elementy potrzebne, aby rozpocząć opowiadanie lub pisanie historyjki. Dla uatrakcyjnienia zajęć i zwięk szenia stopnia

trudności mogą być uży te w po łączeniu z innymi kostkami z serii. Ich użytkownikiem może być jedno dziecko, grupa i cała klasa. Kostki wykonane są z trwałej pianki.

ƒ 6 kostek, wym. 4,2 x 4,2 cm, instrukcja z ćwiczeniami

181


Ubieramyk oty NS 0984

19 zł

Zadaniem graczy jest jak najszybsze ubranie kota na swojej planszy. Słownictwo związane z ubraniem i częściami ciała. Zabawie pomaga kod samokontroli w postaci figur geometrycznych oraz ruchomy kołowrotek. Instrukcja zawiera liczne warianty gry. Gruby, lakierowany kar ton. Gra przydatna w nauce języka angielskiego.

ƒ 4 plansze A5, kołowrotek A5, ubrania: 16 elementów ubrania na podstawie prostokąta, 16 żetonów z nazwami ubrań 10 x 5 cm

Liczymyp oa ngielsku.P uzzle

25 zł

GT 1008 10 trzyelementowych puz zli do nauki liczebników. Każdy zestaw puz zli zawiera cyfrę, ilustrację przedmiotów w odpowiedniej ilości oraz zapis liczebnika po angielsku. Dzięki zabawie dziecko uczy się liczyć i utrwala sposób pisowni angielskich liczebników.

ƒ 30 elem., wym. po złożeniu: 8 x 18 cm

182

Alfabeta ngielski.P uzzle GT T 1004

29 zł

Puzz zle do nauki angielskiego alfabetu i ćwiczeń poprawnej wymowy. Zestaw składa się z ilustracji przedmiotu oraz jego nazwy z wyyróżnioną pier wszą literą.

ƒ 266z estawów 2-elementowych puzzli


Naszed omy NS 0986

29 zł

Utrwalanie nazw wy posa że nia do mu. Zadaniem gracza jest jak najszybsze uzupełnienie swojej planszy o brakujące elementy w postaci ilustracji lub nazw. Gra przydatna w nauce języka angielskiego.

ƒ zawiera: instrukcja, gruby, lakierowany karton. 4 plansze domów A4, 7 cm w przekroju z wyświetlonymi elementami, 56 żetonów o wym. 4 x 4 cm, po jednej stronie uzupełnienie obrazka, a po drugiej, nazwa w j. angielskim

50 zł Gdziej estp iesek?P rzyimkim iejsca PP 8422 Duże plansze przedstawiające zabawnego pieska w różnym po łożeniu względem jego domku - budy. Zestaw zawiera dużą budę, 2 psy, kar ty z napisami w języku angielskim, m.in. over, under, inside, next to. Elementy należy wyciąć, dzięki temu dziecko w łat wy sposób może określić położenie psa względem budy.

ƒ 14 plansz A5, 14 kart z napisami (wym. 6,5 x 2 cm), 2 psy o wys. 20 cm, buda o wym. 41 x 28 cm

5 zł Alfabeta ngielski GT 0872 Podpisane ilustracje służą do nauki alfabetu, powtórek materiału oraz tworzenia opowiadań.

ƒ 7 banerów (po 4 ilustracje), wym. 90 x 20 cm

Topoprimo. Położeniep rzedmiotówi o sób

199 zł

342 854 Gra, która poprzez zabawę utrwala poprawne używanie zwrotów związanych z położeniem przedmiotów i osób w przestrzeni, niezastąpiona podczas ćwiczeń na komunikację. Jej użytkownikiem może być zarówno jedno dziecko jak i cały zespół klasowy. Magnetyczne plansze przedstawiają 4 różne środowiska. Do każdej planszy opracowane zostały karty z zadaniami, określającymi, gdzie, jaki element powinien zostać umieszczony. Dużą atrakcją gry są magnetyczne postacie przedmiotów, zwierząt i ludzi.

ƒ 4 plansze magnetyczne o wym. 33 x 23 cm, 16 figur magnetycznych z grubego kartonu (od 4 do 8 cm), 24 kart z zadaniami, instrukcja, od 2 lat

183


Kolorowanki

Leśnez wierzaki TM 2033 ƒ format A4, 16 kart

9 zł

Zwierzętaś wiata TM 2034 ƒ format A4, 16 kart

9 zł

Miks TM 2035 ƒ format A4, 16 kart

184

9 zł


Czytams obie.C zęścim owyI

168 zł

IW 0006 m ƒ ZestawI ( tematy:L udziew okółmni e,or ientuję się w najbliższym otoczeniu,z nams wojec iało)z awiera:64k olorowe,la minowane rysunki o wym. 160 x 240 mm; 85 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm; książka przewodnik okoołosstu j mi m z abaw z zastosowaniemc zytaniag lozok tuppro ropozyycja balnegoC ałośćs pakowanawppuudełku.

Czytams obie.CCzęścim mowy owyIIII

168 zł

IW 0007 ƒ Zestaw II (tematy: bawię się i tworzę, poznaję świat, wiem co jemi c op iję)z awiera:7 2k olorowe,l aminowaner ysunkio w ym. 160 x 240 mm; 80 kartonowychp askówz w yrazamii w yrażeniami o wym. 100 x 500 mm; książka przewodnik z około stu propozycjamiz abawz z astosowaniemc zytaniag lobalnego; całośćs pakowanaw p udełku

Na u kę czy ta nia global ne go tzw. me to dą Glenna Domana można zacząć już w 12 miesiącu życia dziecka. Metoda ta wspiera dzieci w roz woju ich ic potencjału intelektualnego - ma ogrom ny dodatni wpływ na późniejsze og osiągnięcia szkolne. Na podstawie swoich doświad św czeń i obser wacji Doman opracował m metodę nauczania czytania (tzw. globalne czyta t nie) oraz wspomagania roz woju intelek tual ne go dzie ci w for mie tzw. bi tów lektua inteligencji. Celem metody jest jak największe wykorzystanie możliwości wchłaniania wiedzy przez dzieci poprzez dostarczanie im odpowiednich bodźców. Przyczyną, dla której dzieci nie wykorzystują swoich możliwości uczenia się, jest nieodpowiedni sposób przekazu informacji, który jest nie dostosowany do wieku, możliwości i stopnia dojrzałości emocjonalnej dziecka. Glenn Doman traktuje naukę czytania jako element dziecięcej za bawy. Na uczyciel i dziec ko muszą podchodzić do nauki czytania z radością, jak do wspaniałej rozrywki.

185


Kolekcja bajek muzycznych na płytach CD. Chwila przyjemności dla dzieci w każdym wieku. Niezwykła wartość edukacyjna, gdyż słuchacz rozwija swoją wyobraźnię, ćwiczy koncentrację i wzbogaca słownictwo.

Bajki-Grajki

22 złszt. ChatkaP uchatka BG 0017 Znacie misia o małym rozumku? A któż go nie zna! Jego przygód na pewno chętnie posłuchają również rodzice, ponieważ bohaterowie Stumilowego Lasu wcale się nie starzeją. Kontynuacja przygód misia o małym rozumku, czyli Kubusia Puchatka. Bajkę A.A. Milne‘a znakomicie opracował Antoni Marianowicz wg przekładu Ireny Tuwim. Muzykę skomponował Ryszard Sielicki, a w rolach głównych usłyszymy m.in.: Andrzeja Szczepkowskiego, Lecha Ordona.

CzerwonyK apturek BG 0009 Ta sympatyczna dziewczynka jest przez wszystkich nazy wana Czer wonym Kapturkiem, ponieważ nosi czer woną czapeczkę. Zawsze uczynna, chętnie pomaga mamie w gospodarstwie. Jednak tym razem czeka ją nie lada zadanie: musi zanieść jedzenie chorej babci. Po drodze przez las spotyka wilka... Tę opowieść zna każdy z nas! Tym razem wersja autorstwa Jana Brzechwy. Jako narrator Irena Kwiatkowska, a w rolach głównych: Barbara Kraf tówna, Władysław Hańcza, Andrzej Bogucki i inni.

Stoliczkun akryjs ię BG 0013 Bajka wg braci Grimm, którą na nowo opracował Antoni Marianowicz jest zapewne wszystkim znana. Nieuczciwy karczmarz korzysta z każdej okazji, żeby okpić swoich gości. Jego łupem pada cudowny stoliczek. Kto znajdzie sposób na karczmarza?

Alicjaw K rainieC zarów BG 0010 Alicja biegnie za białym królikiem, aż do Krainy Czarów. Po przejściu na drugą stronę lustra, znalazła się w magicznym miejscu, gdzie wszystko jest na opak. Przeży wa całe mnóstwo przedziwnych, trochę absurdalnych przygód. Wspaniała bajka Lewisa Carrolla w adaptacji Antoniego Marianowicza. Obsada również nie wymaga rekomendacji - roli głównej: Magda Zawadzka.

186


Kopciuszek BG 0012 Biedna sierotka ciężko pracowała w domu Macochy. Życia nie ułat wiały jej też dwie złośliwe przyrodnie siostry-brzydule Haneczka i Kasieńka. Pewnego dnia dobra wróżka odmieniła los Kopciuszka. Podczas balu Książe właśnie ją wybrał spośród wielu kandydatek na żonę. Jednak czy ją odnajdzie? Klasyczna bajka muzyczna do tek stu Jana Brzechwy. Przepiękna muzyka Mieczysława Janicza.

Pinokio BG 0016 Stary Geppetto wystrugał pajacyka z drewna. Pinokio, bo tak go nazwał, wyruszył w świat w poszukiwaniu przygód. Jednak, żeby stać się prawdziwym chłopcem, musi być bardzo grzeczny i wrócić do domu. Bajka autorstwa Carla Collodi, w opracowaniu Zofii Jachimeckiej.

22 złszt. PrzygodyP iotrusiaP ana BG 0015 Kto nie zna tej bajkowej krainy - koniecznie musi pofrunąć tam razem z Piotrusiem Panem. Wanda, Janek i Michał przeży wają całe mnóstwo przygód. Stają oko w oko ze straszliwym kapitanem Hakiem. Posłuchajcie!

Kot w butach BG 0011 Biedny Janek dostał w spadku jedynie tego kota. Starszy brat otrzymał młyn i przegnał Janka wraz z kotem ze swego gospodarstwa. Jednak nie było to zwyczajne zwierzę. Czarodziejski kot uknuł sprytny plan, jak swego pana - biednego chłopca, zmienić w następcę tronu. Czy uda mu się ta intryga? Rozśpiewana, pełna piosenek i z poczuciem humoru bajka według tek stu Jana Brzechwy. Wspaniała muzyka Mieczysława Janicza.

ŚpiącaK rólewna BG 0014 Nastrojowa bajka muzyczna Śpiąca królewna w opracowaniu Janiny Gillowej wg braci Grimm. Na pewno znacie Królewnę, która zasnę ła w dniu swoich urodzin. Razem z nią zasnę ło całe królestwo. A dlaczego tak się stało i kto zdo łał ją odczarować dowiecie się słuchając bajki. Dacie się oczarować tą czarującą opowieścią?

187


Książka audio Seria wyróżnia się wspaniałą interpretacją aktorską oraz bogatym udźwiękowieniem. Atutem są także ciekawe i pełne ciepła teksty autorstwa Magdaleny Kuczyńskiej. Liczne dialogi, różnorodność podkładów muzycznych oraz ciekawe efekty dźwiękowe pozwalają dzieciom przenieść się w bajkowy świat. Bajki czytają: Adam Hutyra, Bar tosz Kopeć, Agnieszka Łopacka, Agata Ochota-Hutyra, Teresa Dzielska, Michał Kula, Małgorzata Marciniak, Antoni Rot, Robert Rutkowski.

Kopciuszeki i nneb ajki AG 5505 Na płycie znajdują się następujące bajki: Brzydkie Kaczątko, Kopciuszek, Tomcio Paluszek, Calineczka, Kruk i Lis, Królowa Śniegu, Mała Syrenka, Królewna Śnieżka, Latający dy wan.

ƒ czas nagrania: 78:38

17 złszt.

Kot w butach i inne bajki

CzerwonyK aptureki i nneb ajki

AG 5057 Na płycie znajdują się następujące bajki: 1. Lis i Zając 2. O niesfornym koguciku 3. Dzikie gęsi 4. Zwierzęca chatynka 5. Kot w butach 6. Zaczarowany kufer.

ƒ czasna grania:56: 47

AG 5529 Na płycie znajdują się następujące bajki: Jaś i drzewo fasolowe, Ołowiany żołnierzyk, Czer wony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kot w butach, Alladyn i czarodziejska lampa, Pinokio w krainie zabawek, Piękna i Bestia.

ƒ czas nagrania: 60:38

ŚpiącaK rólewnai i nneb ajki

Złotar ybkai i nneb ajki

AG 5064

188

AG 5512

Na płycie znajdują się następujące bajki: O leniwym Maciusiu, O wilku, Kot wojewoda, Spryka, Śpiąca Królewna, Alibaba i czterdziestu rozbójników.

Na płycie znajdują się następujące bajki: Rubinowy książe, Siedem kruków, Smok Wawelski, Śpiąca królewna, Trzy małe świnki, Złotowłosa i trzy niedźwiedzie, Złota rybka.

ƒ czasna grania:65: 34

ƒ czas nagrania: 59:52


twórczość artystyczna


Instrumenty Pier wszy kontakt z dźwiękami, które można zaliczyć do dźwięków muzyki, dziecko ma tuż po uro dze niu. Są to naj czę ściej odgłosy wydawane przez różnego rodzaju grzechotki, które tym sa mym sta ją się pier wszy mi instrumentami w życiu młodego człowieka. Od tego momentu róż ne in stru men ty mu zyczne towarzyszą mu przez cały okres dzieciństwa. Instrumenty zaliczane są do najbardziej ulubionych zabawek dzieci. Dlatego w pracy pedagogicznej nie powinno ich zabraknąć. Szczególne znaczenie mają tu instrumenty perkusyjne. Użyteczne w dramie, w improwizacjach teatralnych do tekstów, ilustrowaniu postaci czy zjawisk, a także w komunikowaniu się, wydawaniu poleceń, w organizacji ruchu stanowią nieocenioną

pomoc dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Na wszystkich etapach pracy z dziećmi i młodzieżą instrumenty te mogą stać się pomocne w uwalnianiu twórczej aktywności w trakcie zajęć ar ty sty cznych. Zbu do wa nie zespołu i quasi-par tytury rozdającej zadania wykonawcom leży w zasięgu każdego poszukującego nauczyciela. Instrumenty perkusyjne dzielą się na: idiofony – instrumenty perkusyjne, w których dźwięk powstaje przez drga nie ca łe go in stru men tu wy wołane uderzeniem: gongi, dzwony rurowe, talerze, kastaniety, kołatki, marakasy; membranofony – instrumenty perkusyjne,

w których źródłem dźwięku jest uderzona membrana, czyli napięta błona lub skóra, tworząca jedną z części instrumentu: bębny, kotły, werble, tamburyny.

Mały zestawm uzyczny NT 0214 Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w prze zro czystą tor bę z uchwy tem. Zawar tość zestawu widoczna na zdjęciu.

ƒ 12 elementów, wym. torby 24 x 26 x 8 cm

190

79 zł


Torbazi nstrumentami VO 8319 Prak tyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na zamek. Po otwarciu może być zawieszana. Zawar tość:

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

tamburyn, tamburynz me mbraną, 5 trójkątów (10-20 cm), 2d rewnianem arakasy, dużeg uiroz t arką, 2t onbloki2 t ony, tonblok 1 ton, pudełkoa kustyczne, 2k astaniety, kastanietyz r ączką, parak lawesów, shakerme talowy, wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm.

245

191


Pojemnik w paski 48 litrów KI 0012 ƒ wym. 54,5 x 38,5 x 30,5 cm, pudełko sprzedawaneb ezi nstrumentów

Drewnianyb ębenek NT 3301 z wygodnym pasem do wieszania na szyi.

73 zł

29 zł

ƒ wym. 20 x 20 x 10 cm

Talerzykiz r ączką NT 8300 ƒ wym. 23,5 x 5,5 x 4 cm, 1 szt.

192

12 zł

Zestawd or ytmiki

299 zł

NS 0901 ƒ Zestaw do rytmiki zawiera: piłki do rytmiki – 4szt., chusty cyrkowe matowe – 3 szt., chusty cyrkowe neonowe – 3 szt., kolorowe liny – 5 szt., muzykalne jajka – 4 szt., wstęgi gimnastyczne – 6 szt., tamburyn 21 cm, trójkąty – 2 szt., dzwonki na drewnianej rączce – 3 szt., klawesy – 2 pary, bębenek ręczny 25 cm

Dzwonkin a drewnianejr ączce NT 4200 ƒ wym: 10,5 x 8,5 x 2,5 cm, 1 szt.

Jingles tick PG 1718 ƒ dł. 22 cm, śr. chromowanych talerzyków 3,8 cm

12 zł

13 zł


Muzykalnej ajka-marakasy VO 5396 Wykonane z tworzy wa sztucznego.

11 zł

ƒ 2 szt. o wym. 4,5 x 14 cm

Marakasy PG 1725 ƒ wym. śr. 5,8 x 14 cm, plastikowe

13 zł

Shakerm arakasz t arką Marakasyd rewniane kolorowe

22 zł

PG 0735

Wykonane z drewna.

Potrząsany wydaje typowy szeleszcząco-grze choczący odgłos. Całość wykonana z naturalnego, lakierowanego drewna.

ƒ wym. 20,5 x 6 x 6 cm, 2 szt.

ƒ śr. 7 cm, dł. 29 cm

NT 0404

20 zł

Pałeczkazd zwonkami PG 0730 Drewniana pałeczka jest doskonałym instrumentem rytmicznym dzięki przymocowanym do niej metalowym dzwoneczkom.

ƒ dł. 16,5 cm, z dzwonkami o śr. 2 cm

15 zł

193


Dzwonki na rękę lub nogę PG 7550

14 zł

Miły dźwięk dzwoneczków urozmaici wiele zabaw i piosenek. Forma opaski na rękę lub na nogę pozwoli jednocześnie na grę i wykonywanie prostych układów ruchowych.

ƒ dł. po rozłożeniu 26 cm, śr. dzwonka 2 cm

Dzwonkin ap asku NT 3304 ƒ 10 dzwonków, wym: 78 x 2,5 x 3 cm. 1 szt.

Kastaniety

7 zł

NT 9303 ƒ wykonane z tworzywa sztucznego, wym: 5,8 x 5,8 x 1,6 cm, 2 szt.

Tamburyna NT 7081 ƒ wym: 14 x 11,5 x 2,5 cm, 2 szt.

194

11 zł

Tamburynk wiat VO 5762 ƒ wym. 20 x 30 cm

Kastanietyd rewniane VO 4155 ƒ śr. 5,5 cm, 2 szt.

16 zł

39 zł

11 zł


46 zł

Tamburyns trojnyz m embraną

Tamburynzm embraną

PG 7701 ƒ śr. 21 cm

NT 2401 ƒ 5 dzwonków, wym: 21 x 21 x 4,2 cm

Trójkąt PG 1733

Tamburyn2 1c m PG 1771

16 zł

Wykonany z chromowanej stali szlachetnej.

22 zł

11 zł

ƒ dł. boku 10 cm

Umożliwia wy kony wanie rytmów piosenek i prostych tematów rytmicznych.

ƒ śr. 21 cm

Kasta anietyzzrrą ączką PG 1722 ƒ dł. 17 cm, śr. 5,3 cm

Pałeczka filcowa PG 1713

11 zł 15 zł

Drewniana, z filcową końcówką do metalofonu i tamburyna.

ƒ dł. 28,5 cm

Pałeczkag umowa2 PG 6713

8 zł

Z tworzy wa, z końcówką z miękkiej gumy do tamburyna.

ƒ dł. 25 cm

195


36 zł

Dzwonkid iatoniczne8 -tonowe PG 1800 ƒ 8-tonowe, wym. podstawy 29 x 8 cm

zł 70 Dzwonkic hromatyczne PG 1801 ƒ 27-tonowe, wym. podst. 42 x 24 cm

Deszczowyk ij NT 1032

52 zł

Ciekawy instrument w formie drewnianej rury wypełnionej zastawkami i koralikami. Poruszanie i przekręcanie kijem wywo łuje odgłosy podobne do dźwięku, jaki wy wo łują krople deszczu.

ƒ wym. 24 x 4,5 x 4,5 cm

60 zł Ksylofon NT 9701 ƒ zawierap udełkor ezonansowe, wym: 42 x 14,5 x 4,5 cm

Dźwiękowat uba AN 7611 Tuba wydaje dzwieki kiedy jest wpro wa dza na w ruch.

ƒ dł. 95 cm

7 zł

196


Grającet uby VO 6936 Lekkie i kolorowe tuby wykonane z plastiku. Uderzając tubą o różne przedmioty można uzyskać dźwięki gamy C-dur. Do nauki rytmu i wygry wania melodii.

ƒ dł. do 63 cm, 8 szt.

110 zł

radzimy

Dobrze zaplanuj, które kąciki będą ze sobą sąsiadować. Kącik muzyczny nie powinien być blisko czy telniczego. Postaraj się więc aby kąciki głośnie nie sąsiadowały z cichymi.

Kolorowe instrumenty

Dzwonkiz r ączką VO 8535 ƒ 8 dzwonków - diatoniczne oraz fis i b

Gra na instrumentach perkusyjnych nie wymaga od dzieci dużych umiejętności muzycznych. Za ich pomocą można przedstawić w prosty sposób rytmy znanych piosenek dziecięcych. Aby zagrać melodię, trzeba posłużyć się zapisem nutowym. Doskonałym pomys m łem jest wykorzystanie w pierwszym etapie nauki kolorowych wyc instrumentów. W naszej ofercie dzwonki 8535), dzwonki z przyciskiem (VO 8528) oraz grająz rączką (VO 8535 6936) posiadają wspólną kolorystykę. Każdy kolor ce tuby (VO 6936 dźwięk. Prosty zapis nutowy w formie kolorowych oznacza inny dźw o nut, odpowiadający kolorystyce na instrumencie, pozwoli dziecn ku zagrać dowolną melodię. Instrumenty te mogą być z powodzeniem wykorzystane w pracy indywidualnej lub zespołowej. Z jjedneg go komp pletu jjednocześnie może korzyystać 8–10 osób..

105 zł

Dzwonkiz p rzyciskiem

135 zł

VO 8528 ƒ 8 dzwonków – diatoniczne oraz fis i b

197


199 zł

Stojakw ielofunkcyjny NS 0578 Samodzielny stojak służy jako kącik zabaw, a z dodatkowymi akcesoriami tworzy: teatrzyk (NS0580), kącik do malowania na szkle (NS0581) lub stragan (NS0579).

ƒ wym. 82 x 51 x 113,5 cm

Akcesoria do stojaka. Teatrzyk NS 0580 Kur tyny: górna i dolna stanowią uzupełnienie stojaka NS 0578. Wykonane z trwałej tkaniny z haf towanymi aplikacjami. Całość pełni rolę teatrzyka do dziecięcych przedstawień.

52 zł

Parawanw ysoki.T eatrzyk NS 1955

219 zł

Kolorowy, funkcjonalny teatrzyk, idealny do roz wijania dziecięcych umiejętności ak torskich. Posiada ruchoma kur tynę oraz duże kieszenie do przechowy wania pacynek lub mniejszych rekwizy tów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyek sponować ty tuł przedstawienia i imiona ak torów. W dole okienka teatrzyk posiada wy trzymałe, dokręcane do stelaża, wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią szty wność. Wysokość teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za nim małego ak tora.

ƒ wym. 87 x 168,5 cm (szer. x wys.)

Teatrzyk zes telażem NS 0223

Ko lo rowy teatrzyk na ste la żu. Wy ko nany z trwałej tkaniny z haf towanymi aplikacjami. Wysokość teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za nim małego ak tora. Dodatkowym walorem jest ruchoma kur tyna.

ƒ wym. 168,5 x 87 cm

198

219 zł


Op sotnyms krzaciku BM 0003 Bajka podejmuje tematykę dobrego zachowania i właściwych relacji z najbliższym otoczeniem.

ƒ Nap łyciez najdujes ię:11p ioseneki 3ar anżacjei nstrumentalne.

20 zł Przygodyk ierowcówz M uchomorkowa BM 0002 Bajka podejmuje tematykę związaną z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

ƒ Na płycie znajduje się: 12 piosenek i 4 wersje instrumentalne. W nagraniu płyty uczestniczyli aktorzy Teatru Muzycznego w Łodzi.

20 zł Dziecięceggwiazy wiazyffestiwalowe estiwalowe śpiewająp iosenkid lad zieci BM 0004 Zestaw piosenek na różne okazje (w tym piosenki o babci, rodzeństwie, rodzinie, szkole itp.).

Bajki muzyczne i piosenki, oraz płyty CD pełne zupełnie nowych, atrakcyjnych piosenek dla dzieci, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy ze szczególną troską podchodzą do tematu edukacji muzycznej najmłodszych. Dynamiczne, rytmiczne i wyjątkowo melodyjne aranżacje zachęcają do wspólnego śpiewania i tańczenia. Duża różnorodność tematyczna i atrakcyjna warstwa muzyczna pozwalają natomiast wykorzystać poszczególne utwory np. w czasie zajęć lekcyjnych, szkolnych uroczystości, przedstawień czy pokazów tanecznych.

UśmiechE smeraldy BM 0001 Bajka podejmuje tematykę związaną z codzienną higiena jamy ustnej.

ƒ Na płycie znajduje się: 9 piosenek i 4 utwory w wersji karaoke.

20 zł

Piosenkis macznei z drowe BM 0007 Zestaw piosenek o tematyce: zdrowe odży wianie i zdrowy tryb życia.

ƒ Nap łyciez najdujes ię:12p iosenek, 12 aranżacjii nstrumentalnychi z estawp likówt ekstowych do odtworzenianak omputerze i drukowania.

ƒ Na płycie znajduje się 18 utworów (9 piosenek i 9 utworów muzycznych.

20 zł

20 zł

Poryr okuz p iosenkąd ziecięcą BM 0005

20 zł Poryr okuz p iosenkąd ziecięcą. Aranzacje BM 0006

20 zł

199


Pac ynki Zestawy kolorowych i wyjątkowo sympatycznych pacynek zapraszają wszystkie dzieci do wspólnej zabawy! Zabawy teatralne z pacynkami rozbudzają wyobraźnię i aktywność intelektualną, wyzwalają pozytywne emocje, doskonalą umiejętności językowe oraz usprawniają motoryczność dłoni. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora.

ZestawS zewczykD ratewka NS 1915

Pacynki na palec ƒ wym. 7 x 10 cm

200

8 złszt.

49 zł

Zestaw pozwala przygotować przedstawienie pt: Szewczyk Dratewka wykorzystując do tego celu 7 pacynek: Szewczyk Dratewka, Król, Królewna, Królewicz, Smok, Rycerz, Owieczka. Pacynki wykonane z filcu.

ƒ wym. 7 x 10 cm

Owieczka

Rycerz

Król

Kó Kró óllewicz i

Królewna

Smok

Szewczyk Szew S czyk Dratewka D

NS 1928

NS 1927

NS 1922

NS 1924

NS 1923

NS 1925

NS 1926


39 zł

Pacynkin ap alec. ZestawC zerwonyK apturek NS 1914 Zestaw pozwala przygotować przedstawienie pt: Czer wony Kapturek wykorzystując do tego celu 5 pacynek: czer wony kapturek, mama, babcia, wilk, myśliwy.

ƒ wys. 10 cm

Pacynki na palec ƒ wys. 10 cm

Myśliwy

Mama

Babcia

Wilk

NS 1921

NS 1917

NS 1918

NS 1919

8 złszt. Czerwony Kapturek NS 1920

Pacynkin ap alecw d omku.Z estaw NS 1916

125 zł

Zestaw 12 pacynek w poręcznej torbie-domku z rączką do przenoszenia, pozwalający przygotować m.in. przedstawienia: Czer wony Kapturek i Szewczyk Dratewka. Istnieje możliwość powieszenia w dowolnym miejscu. Dzięki niemu można łat wo utrzymać porządek wśród pacynek. Domek-torba i pacynki są wykonane z kolorowego filcu.

ƒ 12 pacynek z filcu o wym. ok. 7 x 10 cm, wym. domku zamkniętego 35 x 30 x 4 cm, domku rozłożonego 60 x 30 cm

201


Pacynki na rękę

20 złszt. CzerwonyK apturek

Wilk

Myśliwy

Babcia

NS 1964

NS 1963

NS 1965

NS 1962

Rycerz NS 1960

Wróżka

Królewna

Smok

NS 1958

NS 1957

NS 1959

58

Pacynkib ajki.Z estaw NS 1956 Zestaw kolorowych i wyjątkowo sympatycznych pacynek zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy!

ƒ 4 szt., 25,4 cm

58 zł

Pacynki CzerwonyK apturek. Zestaw

202

NS 1961 ƒ 4 szt., 25,4 cm


Pacynkiz wierzęta.Z estaw NS 1944 ƒ 6 szt., wym. 17,8 cm

64 zł Krowa

Ża Ż aba NS 1945 N

Słoń

Pies

NS 1948

NS 1946

Pacynki na rękę Kot Ko

ƒ wym. 17,8 cm

Miś M

NS 1947

NS 1949 N

14 złszt.

NS 1950 N

Torbaz p acynkami NS 1966 Zestaw 14 kolorowych, bajkowych pacynek zapakowany w wygodną torbę z uchwytami do przenoszenia. Istnieje możliwość powieszenia torby w dowolnym miejscu. Pacynki są zawsze uporządkowane i gotowe do użytku. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora. W zestawie 14 pacynek: postacie z bajek oraz znane wszystkim dzieciom zwierzątka.

ƒ wymiaryz amkniętejt orby: 64 x 47 cm; wymiary otwartej torby: 64 x 94 cm

269 zł

203


Lalki Samanta i Jaś Zachęcają do twórczej ekspresji językowej oraz ruchowej. Wyrażanie za pomocą różnych środków ekspresji (ruch, gest, mimika, intonacja głosu) treści scenariusza oraz uczuć bohatera ma ogromny wpływ na roz wój inteligencji emocjonalnej. Uświadamianie a następnie rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi, szukanie sposo bów ich prze ka zu to okaz ja do ćwi czeń w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych. Zabawa z lalką roz wija inteligencję językową poprzez kształtowanie umiejętności budowania pięknych wypowiedzi, snucia interesujących opowieści, prowadzenia dyskusji czy przeprowadzania wywiadów. Lalki mogą być wykorzystywana przez nauczyciela do realizacji różnych celów kształcenia (w edukacji matematycznej, przyrodniczej czy polonistycznej). Może stać się ona klasowym przyjacielem, maskotką, która wspólnie z dziećmi uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Ru cho me usta i rę ce sprawiają, że lalka sama zadaje pytania, podpowia da, tłu ma czy sku pia jąc uwa gę dzie ci na podanych poleceniach i angażując emocjonalnie w wykonywane zadanie. Lalki posiadają duże kieszenie, w których przechowują edukacyjne elementy. Samanta – posiada zestaw liter, a Jaś – zestaw cyferek od 0 do 10. Elementy można mocować do dłoni lalki za pomocą rzepów.

169 zł

Jaś AB 0002 ƒ wym. 70 cm, cyfry od 0 do 10

204

Samanta AB 0001 ƒ wym. 70 cm, alfabet

169 zł


wyprawka malucha

dla 25-osobowej grupy dzieci

24

TM 2040

599 z

TYLKO

W doborze elementów kierowała nami idea organizacji zabaw i ćwiczeń manualnych dla najmłodszych dzieci. Wspaniałe kolorowe materiały papiernicze, krepiny, brystole i bibuły stanowią doskonały materiał z których dzieci przy wsparciu nauczycieli lub rodziców mogą tworzyć kolorowe dzieła. Krepiny dzięki dużemu formatowi można wykorzystać do dekoracji sal lub do tworzenia strojów. Wysokiej jakości kredki ołówkowe w szerokiej gamie kolorystycznej o trójkątnym przekroju i grube kredki woskowe w 12 kolorach gwarantują kształtowanie prawidłowego chwytu przez małych rysowników. Pędzle zostały specjalnie dobrane dla ćwiczenia różnych technik malarskich (okrągłe, płaskie, nadające się

z

NA JEDNO DZI ECKO

do tapowania) i doskonalenia ruchów dłoni. Wybrane wałki są bardzo pomocne przy tworzeniu ilustracji lub dekoracji. Do ich użycia są odpowiednie podstawki na farbę, zawarte w zestawie. Buteleczki z dozownikiem ułatwiają dozowanie odpowiedniej ilości farby bądź kleju. Bezpieczne i wygodne nożyczki do cięcia papieru zostały specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci. Druciki kreatywne pozwolą w łatwy sposób „ożywić” twory dziecięcej wyobraźni, a 2,5-kilogramowy zestaw plasteliny w 12 kolorach zadowoli bodaj najbardziej wymagających modelarzy. Teczki w zestawie umożliwiają w wygodny sposób na przechowywanie prac naszych podopiecznych.

SKŁAD WYPRAWKI:

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

TM 0001 TM 2011 DZ 0002 DZ 0078 DZ 0079 NS 0802 NS 0808 RL 3698 TM 0012 WY 2522 NS 1060

Papier rysunkowy biay A4 – 750 ark. Plastelina zestaw klasowy – 2,4 kg. Krepina karbowana – 10 rolek. Krepina Leopard – 1 rolka. Krepina Krowa – 1 rolka. Tempery 1-litrowe – 6 kolorów Klej uniwersalny 1l. Kredki wiecowe – grube (12 kolorów) – 25 op. Papier wycinankowy A4 – 130 ark. Bibua gadka – 30 ark. Kredki zestaw klasowy 60 szt. – 2 zestawy

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

RL 0754 CR 8797 TM 2036 AP 0406 AP 0407 AP 1101 SN 0005 NS1039 NS 1047 NS1056

Buteleczki z dozownikiem – 20 szt. Druciki kreatywne kolorowe – 100 szt. Teczka – 25 szt. Waki dekoracyjne z faktur 2 – 2 op. Waki dekoracyjne z faktur 3 – 2 op. Podstawka na farb – 2 szt. Noyczki przedszkolne plastikowe – 5 x 5 szt. Pdzle standard okrge 13 mm 2 x 8 szt. Pdzle do tapowania 18 mm – 2 x 5 szt. Paskie pdzle z gbki – 2 x 4 szt.

Całość zapakowana w pudło kartonowe.

205


25 zł

Kolorowe tapety ƒ wym. 1,21 x 3,6 m, 1 rolka

5,73 1m2

Gwiazdy

Liście

Chmury

CR 6388

CR 6228

CR 6258

CR 6468

121 cm

Zima

360 cm Papier zadrukowany jest dwustronnie. Do wykorzystania jako pomoce dydaktyczne do prezentowania zwierząt i owoców w różnych częściach świata. Przykłady zabaw dydaktycznych z uzyciem kart zawarte w dołączonej do produktu instrukcji.

PlanszeZ wierzęta CR 9736 Z jednej strony znajduje się obraz zwierzęcia a z drugiej strony charak terystyczne elementy jego umaszczenia ( skóra, futro, sierść, pióra).

24 zł

ƒ wym. A4, 40 arkuszy

PlanszeW arzy wai o woce CR 9732 Z jednej strony przedstawiony jest owoc lub warzy wo, a z drugiej strony kar tka jest jednolicie kolorowa.

ƒ wym. A4, 40 arkuszy

206

24 zł


Kolorowe papiery w rolce Kolorowe papiery o dużych rozmiarach, zainspirują każdego nauczyciela do przygotowania wychowankom ciekawych tematów do wykonania prac plastycznych. Zachęcają swym wyglądem i wymiarami do tworzenia dekoracji okolicznościowych zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Jednocześnie stanowią doskonałe tła do gazetek ściennych czy mat okolicznościowych. Polecany również do pracowni plastycznych i nie tylko.

Czerwony CR 7035

Papier w rolce 15 m ƒ wym. 1,21 x 15 m, 1 rolka

3,58 1 m2

Niebieski CR 7175

65 zł Żół ty CR 7085

Zielony CR 7125

Tablicep rezentacyjne CR 3765

91 cm

Tek turowe tablice w czterech podstawowych kolorach: niebieski,żół ty,czer wony, zielony. Idealne do prezentacji prac i bardzo przydatne jako pomoc w przygotowaniu zajęć.

ƒ wym 122 x 91 cm

85 zł

122 cm

207


Kolorowy papier w rolce 36 m ƒ wym. 1,21 x 3,6 m, 1 rolka

22

Kolorowy papier z dozownikiem zł

5,05

ƒ wym. 0,61 x 18 m, 1 rolka

39

1m2

Czerwony

Czerwony

CR 7038

CR 7037

Zielonyj asny

Zielonyj asny

CR 7128

CR 7127

Pomarańczowy

Niebieski

CR 7108

CR 7177

Żół ty

Żół ty

CR 7088

CR 7087

Niebiekic iemny

Zielonyc iemny

CR 7188

CR 7137

Morski

Brązowy

CR 7168

CR 7027

Zielonyc iemny

Pomarańczowy

CR 7138

CR 7107

75 zł 208

2,68 1m2

3,54

1m2

56 zł

Kolorowek artony.Z estaw

Kolorowea rkusze.Z estaw

CR 6523 ƒ wym. 61 x 91,4 cm, 50 arkuszy (10 kolorów)

CR 7001 ƒ wym. 51 x 76 cm, 50 arkuszy (10 kolorów)

2,90 1m2


Papiery Białe lub kolorowe, o wyższej lub niższej gramaturze, połyskliwe lub matowe, z teksturą lub bez - wszystkie bibuły, papiery rysunkowe, brystole i kartony, niezależnie od swoich właściwości, stanowią doskonały materiał do działań rozwijających dziecięcą twórczość plastyczną oraz funkcje percepcyjno - motoryczne. Cięcie papieru wzdłuż linii prostych, falistych i łamanych, z zastosowaniem ruchów przywodzących i odwodzących nadgarstka, a także wydzieranie, składanie, darcie, gniecenie i modelowanie w dłoniach - wszystkie te czynności stanowią dla dziecięcych dłoni doskonałe ćwiczenia usprawniające oraz kształtujące ich ogólne zdolności manualne.

Papierr ysunkowyb iałyA 3

42

TM 0002 ƒ A3, 250 szt.

Brystolb iałyA 3

42

3 zł Kartonk olorowyd wustronnie

TM 0008 ƒ A3, 100 szt.

Papierr ysunkowyb iałyA 4

23

GI 0029 ƒ 10 szt., wym. 32 x 24 cm

TM 0001 ƒ A4, 250 szt.

BrystolB iałyA 4

22

TM 0015 ƒ A4, 100 szt.

Ryzap apierub iałego BP 0002 ƒ Ryza papieru do ksero A4, ƒ 500 arkuszy, 80 g

Ryzap apieruk olorowa BP 0001 ƒ Ryzap apierud ok sero kolorowa 250a rkuszy, 80 g

39 zł

19 zł

Brystolk olorowyA 3

92

70

TM 0004 ƒ 150 szt., 5 kolorów

Brystolk olorowyA 4 TM 0013 150 szt., 5 kolorów ƒ

209


Blokt echnicznyA 4 TM 2029 ƒ 30 arkuszy białego papieru

6 zł

2 zł Blokr ysunkowyA 4 TM 2018 ƒ 20a rkuszyb iałegop apieru

4 zł

Blokrrysunkowy ysunkowyAA4 4

2 złł

TM 2028 ƒ 50 arkuszy białego papieru

Blokt echnicznyA 4 Blo TM 2020 1 a rkuszyb iałegop apieru ƒ 10

3 zł

9 zł

Blokrry ysunkowykko olorowyA 4

Blokrry ysunkowykko olorowyAA4 4

TM 2019 ƒ 10d wustronniek olorowych arkuszy

TM 2030 ƒ 30 dwustronnie kolorowych arkuszy

Papierr ysunkowyk olorowyA 3 TM 0003 ƒ A3, 150 szt., 10 kolorów

Papierk olorowyr ysunkowyA 3 TM 2041 ƒ 50 ark., 10 kolorów

Kartonk olorowyA 4 GI 0027 ƒ A4, 15 szt.

Kartonk olorowyA 3 GI 0028 ƒ A3, 15 szt.

210

40 zł 18 zł 7 zł 11 zł


Blok karrtonów czarnych A4

Zesszytp apierówkko olorowychAA4 4

TM 2027 7 ƒ 10a rkuszyy

TM 2021 ƒ papier wyciinankowy, 10 arkuszy

3 złł

2 zł

Blokk artonówk olorowychA 4

Blokk artonówkkollorowych hA 4

TM 2025 5 10 d wu stron ronniek olorowych ƒ arkuszy

TM 2032 onnie kolorowych arkuszy ƒ 30 dwustron

3 złł

9 zł

Zestawp apierówk olorowych tęczowych ychAA4 4

Papierys amop przy ylep pne fluo u roscen ncyjned uże

TM 2022 2 ƒ papierw ycinankowy, 10a rkuszyy

TM 2024 ƒ 10 arkuszy, w 24,5 x wym. 33 cm 33,5

4 złł

9 zł

Papierys amoprzyllepne fluorescencyjne

Z szytp apierówk oloroZe wych A4 20 ark.

TM 2023 ƒ 10 arkuszy, wym. 21 x 30 cm

TM 2031 p wycinan ankowy, ƒ papier a kuszy 20 ar

6 zł

6 zł

211


Papier samoprzylepny 25 cm x 35 cm TM 0006 ƒ format A4, 5 kolorów, 40 szt.

39

Pasyp apieruw ycinankowego KD 3604 ƒ 8 kolorów, 300 szt., wym. 70 x 8,5 cm, 0,85 kg

17 zł

32 zł Papierw ycinankowyA 4

17 zł

Tektura falista metalizowana kolorowa A4

TM 0012 ƒ format A4, 10 kolorów, 130 ark.

CR 1595 Tek tura idealna do modelowania i tworzenia prac w matalicznych kolorach.

ƒ 10 arkuszy, format A4

Streczt ektura FO 7804

212

22 zł

Tek kturas zaraffalista5 m KD 0005

12 zł

Niezwykle giętka i łat wa w formowaniu różych konstrukcji. Jest rozciągliwa, dzięki czemu zwięk sza swą długość nawet dwukrotnie.

Tek tura szara falista w rolce. Doskonała jako tło do gazetek ściennych, do prac plastycznych. Pozwala na dobranie ilości tek tury do bieżących potrzeb.

ƒ 5 szt., wym. 24 x 35 cm

ƒ szer. 30 cm, dł. 5 m


Tekturaf alista3 D FO 9404

18 zł

W różnych kolorach. Z jednej strony ma gładką fakturę, z drugiej karbowaną. Możliwość tworzenia ciekawych prac przestrzennych.

ƒ 10 szt., wym. 25 x 35 cm

16 zł

Tekturaf alistak olorowa FO 7404 ƒ wym. 21 x 29,7 cm 10 szt.

Papier naturalny

Tekturaf alistab eżowa TM 2016

32 zł

Oryginalny papier bibułkowy 3-kolorowy. Posiada widoczne włók na. Można wykorzystać go do robienia witraży, kartek, dekoracji. ƒ 1 ark., wym. 50 x 70 cm

Ciekawa fak tura do tworzenia prac przestrzennych oraz tło do tematycznych prac plastycznych.

ƒ A4, 50 szt.

Różowat ęcza Papiert ęczowyt ransparentny FO 7950

12 zł

SD 0802 y letowy ƒ jasnoróżowy-różowy-fio

8 zł

Do witraży, lampionów i innych prac przestrzennych.

ƒ 10 arkuszy, wym. 22 x 32 cm, 100 g

Papiert ęczowyd wustronny FO 7750 Bar wiony, do wycinania i składania.

ƒ 10 szt. o wym.22 x 32 cm

11 zł

Niebieskat ęcza SD 0803 ƒ niebieski-turkusowy-granatowy.

8 zł 213


Leopard DZ 0078

Krowa DZ 0079

Krepina

Tygrys

Dzięki dużemu formatowi można ją wykorzystać do dekoracji sal oraz do tworzenia strojów karnawałowych.

ƒ wym. 50 x 250 cm, ƒ 1 szt.

2,5 m długości!

Kropkim ix DZ 0003 ƒ 5 szt., wym. 200 x 50 cm

Zebra

DZ 0077

DZ 0076

3 złszt.

21 zł

Tęcza Paskim ix DZ 0004 ƒ 5 szt., wym: 200 x 50 cm

214

DZ 0009 ƒ 5 szt., wym: 200 x 50 cm

21 zł

Mix DZ 0002 ƒ 10 szt., wym. 200 x 50 cm

12 zł 12 zł


Krata mix. Krepina DZ 0015 ƒ 5 szt., wym: 200 x 50 cm

12 zł

Krepinam etalizowana GI 0007

18 zł

Giętka i podatna na formowanie. Może służyć do wykonania prac przestrzennych, do wyklejania lub oklejania przedmiotów. Tworzy magiczne dekoracje dzięki bogatej gamie kolorów z metalicznym blaskiem.

ƒ 7 szt., format C3 (34 x 28 cm)

Gwiazdym ix.K repina DZ 0006 ƒ 5 szt., wym: 200 x 50 cm

12 zł

BrystolS afari FO 5789

14 zł

Kar ton imitujący skóry zwierząt. Do wykorzystania m.in. podczas tworzenia masek, sylwetek zwierząt itp.

ƒ 9 ark., wym. 25 x 35 cm

Papierw elurowy FO 5404

25 zł

Miękki papier do oklejania prac płaskich oraz przestrzennych. Dzięki gładkiej stronie papieru można łat wo przykleić wycięte elementy do kar tonu.

Bibułag ładka WY 2522 ƒ 10 kolorów, wym. 50 x 70 cm, 30 arkuszy

10 zł

ƒ 10 szt., wym. 23 x 33 cm

215


Celofan CR 3300

35 zł

CelofanA 4 CR 3391

Przezroczysty, wykorzysty wany do witraży, kwiatów, dekoracji, pakowania prezentów.

Przezroczysty, wykorzysty wany do witraży, kwiatów, dekoracji.

ƒ wym. 0,51 x 4,5 m, 6 rolek (6 kolorów)

ƒ format A4, 48 arkuszy (6 kolorów)

19 zł

Papierb ibułkowy.S kóryz wierząt MC 4840

26 zł

Papier dekoracyjny Boże Narodzenie FO 4849

Papier odwzorowujący skórę 8 zwierząt. Do prac przestrzennych i wyklejania.

10 kar tonów i 10 papierów transparentnych z moty wem gwiazdki, bąbki, Miko łajka, bał wanka.

ƒ 10 szt. o wym. 35 x 50 cm

ƒ 10 arkuszy papierów jednobarwnych (2 złote, 2 srebrne, 2 czerwone, 4 białe), wym. 24 x 34 cm

Folias amoprzylepna FO 4554 ƒ 10 ark., wym. 23 x 33 cm

34 zł

Foliam etalizowana CR 8618

18 zł

Folia metalizowana w 4 kolorach ( 3 x złota, 3 x srebrna, 3 x zielona, 3 x czer wona ).

ƒ wym. jednego arkusza 51 x 76 cm

216

11 zł


Sztaluga przyścienna Raz Dwa Trzy NS 0308 Sztaluga z metalowym stelażem. Przy twierdzana do ściany, umożliwia pracę trojga dzieci jednocześnie.

ƒ wym. 198 x 108 x 17 cm

420 zł

438 zł Sztalugippoczwórne Sztalugi oczwórne

290

NS 1729

Sztalugip odwójne

Stanowiska do malowania dla 4 osób (4 kuwety).

ƒ wys. 121 cm; wym. plansz 130 x 65 cm

NS 1728 Stanowiska do malowania dla 2 osób (2 kuwety).

ƒ wys. 121 cm; wym. plansz 65 x 65 cm

Sztaluga poczwórna zp ojemnikami NS 0307 Dwustronna szt.luga dla najmłodszych dzieci. Na dole wysuwane kar tonowe pojemniki do przechowy wania materiałów plastycznych.

ƒ wym. 110 x 60 x 100 cm

358 zł 217


Sztaluga dwustronna błękitna NS 0309

540 zł

Dwustronna sztaluga umożliwiająca pracę 6 dzieci jednocześnie. Duża tablica pozwala na tworzenie prac ogromnych rozmiarów.

▪ wym. 200 x 70 x 95 cm

239 zł

S jak Sto wielofunkcyjny w NS 1697 U Umoż liwia przechowy wanie pomocy dydak tycznych tj: mapy, m plansze czy papiery w rolkach. p

▪ wym. 72 x 65 x 84 cm

62 zł

Tablica wielofunkcyjna WD 0101 Wygodna, dwustronna tablica - z jednej strony do pisania kredą, z drugiej markerami su chościeralny mi z możliwością przyczepiania magnetycznych elementów.

▪ wym. tablicy 30 x 35 cm, wysokość 65 cm

218


290 zł 299

Stolik plastyczny ruchomy NS 0594

Dzięki kó łeczkom łat wy w przemieszczaniu z miejsca na miejsce. Wysokie krawędzie półki zabezpieczają przed wypadnięciem małych elementów.

Szafka plastyczna na kółkach

▪ wym. 62,5 x 42 x 67 cm

NS 0781 Wygodna, funkcjonalna szaf ka do przechowy wania materiałów plastycznych.

▪ wym. 80 x 75 x 40 cm

Suszarka na kółkach Metalowy stelaż służący do suszenia dużych arkuszy, takich jak: kolaże, ak warele czy zdjęcia. Całość pokry ta jest lakierem epok sydowym. Do samodzielnego montażu wg załączonej instrukcji.

Duża MT 5457 wys. y 9 90 cm, 25 po ziomów do ▪ ułożenia prac, 43 x 33 x 90 cm

174 zł

Mała MT 5455 M wys. 64,5 cm, 17 poziomów do uło▪ w żżenia prac, wym. 43 x 33 x 65 cm

129 zł 219


Tempery1 l itrowe.6 k olorów NS 0802

Tempery Farby wodne na bazie emulsji, kryjące, fakturowe. Wszystkie emulsje posiadają spoiwa tłuszczowe i wodne. To znaczy, że do rozcieńczania używa się wody, ale po wyschnięciu stają się nierozpuszczalne. Jednak zachowują pewną wrażliwość na zamoczenie i mogą ulegać poplamieniu przez wodę lub nawet częściowemu rozpuszczeniu. Zależy to od proporcji zastosowanych spoiw. Odmianą temper są farbki plakatowe. Tempery są farbami w pełni kryjącymi. Używając do pracy odpowiednio gęstych farb, możemy uzyskać fakturę obrazu wyraźnie wyczuwalną dotykiem. Za podobrazie może posłużyć wiele gatunków papieru, płótno malarskie, deska, sklejka, płyty drewnopodobne i inne materiały.

82 zł

Farby w podstawowych kolorach na bazie wody łatwo rozprowadzają się (również palcami) i szybko schną. Doskonale łączą się tworząc szeroką paletę barw. Nietoksyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości małych dzieci. Łatwo zmy wają się z rąk i ubrań (pranie w temp. 30 C). Przeznaczone do malowania na papierze i płótnie, gipsie i drewnie. Zapakowane w wygodne pudełko kartonowe z rączką. Możliwość zakupu pojedynczych kolorów.

ƒ 6 butelek x 1 litr, razem aż 6 litrów!!!

Tempery0 ,5l itrowe.6 k olorów NS 0800 Nietok syczne farby z zastosowaniem i składem takim, jak farby litrowe NS 0802.

ƒ 6 butelek x 0,5 litraa

55 zł

Tempery.K oloryp ochodne RL 1900 Farby o identycznych właściwościach ciach jak tempery NS 0802. Ciekawe ko olory dają duże możliwości ar tystycznejj ekspresji.

ƒ 8 butelek x 500 ml

220

97 zł

1lb łękitna

1lż ół ta

1l niebieska

RL 0752

RL 0748

RL 0746

17 zł za szt.

1lb iała

1lb rązowa

1l pomarańczowa

1lc zarna

RL 0744

RL 0749

RL 0750

RL 1000

1lc zerwona

1lz ielona

1l jasnozielona

1l fioletowa

RL 0745

RL 0747

RL 0751

RL 0753


Farbyd om alowaniap alcami

Akwareled uże

NS 0805

RL 0811

Bezpieczne, nietok syczne farby na bazie wody. Gęste, dobrze pokry wają malowane powierzchnie papieru, płótna, drewna itp. Kolory można mieszać ze sobą otrzymując szeroką paletę barw.

ƒ 6 pudełek po 100 ml

26 zł

Nowe większe pojemniczki z farbą wygodne dla najmłodszych dzieci oraz dla osób o niepełnej sprawności dłoni. W zestawie znajdują się barwy podstawowe oraz kolory, z których uzyskaniem dzieci zazwyczaj mają trudności.

14 zł

ƒ 6k olorów, duże pojemniki o śr. 5,5 cm

Farby. b Zestaw do d malo l wania i pallcami RL 0738 Farby do malowania palcami w dużych pojemnikach z podstawkami do ustawiania butelek w pozycji - dozownikiem w dół. Mogą być również rozprowadzane za pomocą pędzla. Umieszczone w tekturowym prak tycznym pudełku z uchwy tami. Malowanie palcami pozwala na swobodną ekspresję mowy niewerbalnej dzieci. To wspaniała zabawa, która roz wija zdolności manualne.

ƒ 6 pojemników po 1000 ml

119 zł

Akwarele dwukolorowe RL 0810

15 zł

Doskonałe do eksperymentów w uzys ki waniu bar wy na sy co nej lub bar wy o słabszym wa lo rze, w zależ ności od ilości uży tej bia łej farby. Dziecko również zrozumie zasadę mieszania barw podstawowych dla uzyskania barwy pochodnej.

ƒ 6 x 2 kolory, duże pojemniki o śr. 5,5 cm

Buteleczkizd ozownikiem RL 0754 Pozwala dozować odpowiednią ilość farby bądź kleju.

Farbys ensoryczne

ƒ poj. 25 ml., 5 szt.

RL 3000 Do malowania palcami po powierzchni papieru. Farby zawierają w sobie drobne ziarenka, które wpływają na zmysł dotyku u dzieci.

7 zł

ƒ 6 kolorów, wys. pudełka 6,5 cm; śr. 8 cm 6 x 200 ml

76 zł

221


12 zł

Grzebieniem alarskie IV 1850 4 grzebienie z uchwy tem z różnymi zakończeniami, które zostawiają ślady na papierze lub piasku.

ƒ wym. 15 x 7 cm

Podstawkan af arbę AP 1101

20 zł

Wygodny pojemnik do pobierania farb wałkami (np. AP 1481 i AP 2111).

ƒ wym. 38,5 x 23 x 4 cm, bez wałków

Pojemnikin ap ędzlei w odę RL 0953

11 zł

Plastikowe, prak tyczne pojemniki na pędzle i wodę.

ƒ wym. 44 x 33 x 21 cm, 3 szt.

222

Pojemnikin af arby id os ortowania

12 zł

IV 0059 ƒ wym. podstawy 17 x 12 cm, śr. pojemniczka 4,8 cm

Paletyp lastikowe IV 0808

37 zł

6 małych pojemników na farbę. Specjalne ot wory stanowią uchwyt i ułat wiają korzystanie z farb.

ƒ 10 szt., wym. 23 x 15 cm


Kolorowec eratki CR 1207

45 zł

Zestaw ceratek ochronnych na stoliczki w czterech wzorach: literki, cyferki, kształty geometryczne, kolorowe kleksy.

ƒ 4 szt., wym.100 x 150 cm

Fartuszki NS 0801 ƒ 3 szt.

56 zł

Fartuszkiz r ękawkami NS 0133 Zaletą far tuszka jest długi rękaw, chroniący mankiet przed zabrudzeniem.

ƒ 3 szt., wym. 42 x 45 cm

65 zł

223


pędzle Uniwersalne ƒ wys. 18,7 cm ƒ ø 11 mm ƒ włosie – koza

50 zł

24 szt. NS 1051

Standard okrągłe:

płaskie:

ƒ wys. 16,7; 17,2; 17,9; 18,4 cm ƒ ø 4, 8, 11, 13 mm ƒ włosie – szczecina

ƒ wys. 16,7; 17,2; 17,9; 18,4 cm ƒ ø 5, 9, 15, 20 mm ƒ włosie – szczecina

15 zł

224

Twór czość pla styczna, w tym zwłaszcza akty wność malarska, jest dzie dzi ną, któ ra bar dzo glo bal nie od dzia ło wu je na roz wój naszych dzieci. Mali twórcy malując intensy wnie akty wizują psychomotorykę i sferę kinestetyczną organizmu, korzystają z do świad czeń spo łe cznych, angażują swoja wiedzę i wyobrażenia o przedmiotach i zjawiskach, a ca łość ob da rza ją du żą dawką emocjonalności. Specyfika te chni ki ma lar skiej, któ ra wyzwala swobodniejsze, szersze

18 zł Płas Pł a kie as kie e 15 15 mm 8 szt.

Pł ki 20 mm 8 szt. Płaskie

NS 1042

NS 1043

Okrągłe 11 mm 8 szt.

Okrągłe 13 mm 8 szt.

NS 1038

NS 1039

15 zł

18 zł


i bardziej płynne ruchy niż np. rysowanie, sprawia, że malowanie idealnie niweluje napięcia mięśniowe, a tym samym bardzo pozyty wnie wpły wa na techniczny aspekt pisania w jego początkowym okresie nauki. Mali ar tyści malując na dużych arkuszach jednocześnie wykonują bowiem fantastyczne ćwiczenia rozmachowi, które rozluźniają napięcie mięśni ramienia i przedramienia. Aby malowanie było prawdziwa przyjemnością ważne jest korzystanie z odpowiednich narzędzi. Z myślą o komforcie twórczej pracy wszystkich dzieci Nowa Szkoła stworzyła specjalną linię pędzli. Ich podstawowe walory to ergonomiczny kształt, odpowiednia długość, zaokrąglona końcówka trzonka i trzy typy włosia (szty wniejsze i uniwersalne włosie naturalne oraz bardziej mięk kie, profesjonalne włosie syntetyczne). Duża gama rodzajów i szerokości pędzli do malowania farbami ak warelowymi, akrylowymi i temperowymi z pewnością również zostanie doceniona przez ich najmłodszych użytkowników i sprawi, ze dziecięca akty wność malarska będzie wyjątkowo twórczą i przyjemną formą zajęć.

Płaskie ƒ wys. 17,2; 17,7; 18,2 cm ƒ ø 24, 40, 60 mm ƒ włosie – nylon

17 zł 24 mm 6 szt. NS 1052

17 zł 40 mm 4 szt. t. NS 1053

40 zł

17 zł

60 mm 3 szt. NS 1054

Mix 12 szt. NS 1055

Pędzelkin ap alce MC 5069 Zestaw pędzelków, z wypro ofilowanymi nakładkami z twotw rzy wa sztucznego. 3 grubości włosia. Przydatne w zajęciach z elementami terapii.

ƒ 9 szt.

12 zł

225


26 mm 3 szt.

12 mm 8 szt. t.

NS 1048

NS 1046

20 zł

14 zł

Pędzle do tapowania ƒ wys. 17,4; 17,2; 16,7 cm ƒ ø 12, 18, 26 mm ƒ włosie – szczecina

Taktipalec 351 647

Mix 3 szt.

18 mm 5 szt.

NS 1049

NS 1047

13 zł

18 zł

49 zł

Plastikowe kapturki do malowania (zamiast pędzla) nakładane na palec. Trzy różne odciski umożliwiają tworzenie wielu ciekawych kompozycji plastycznych.

ƒ 30 szt.

226

Zestawp łaskichp ędzli-gąbek z drewnianar aczka NS 1056 ƒ 4 sztuki, 25, 50, 75, 100 mm, drewniana rączka

7 zł


Wałkiz f akturą2

Wałkiz f akturą3

AP 0406 ƒ 3 szt., szer. 7 cm

AP 0407 ƒ 3 szt., szer. 2,5 cm

9 zł

9 zł Wałkiz g ąbki AP 2111 Wykonane z miękkiej gąbki osadzonej na plastikowej, łagodnie zaokrąglonej rączce. Ułat wiają malowanie dużych powierzchni.

ƒ 4 szt. w 4 kolorach, szer. 7 cm

Wieś AP 0729 ƒ motywy:d rzewa,c hmurki,p łotek,z wierzątka.

11 zł

30 zł

Wałki dekoracyjne Nowe wygodne wałki z piankową rolką i plastikową rączką. Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy tworzeniu ilustracji, dekoracji itp.

ƒ wym. 15 cm, 5 szt.

30 zł Miasto

AP 0704 ƒ motywy:s amochody,d omy,uli ca,lu dzie,fab ryki.

30 zł Wielkanoc AP 0731 ƒ motywy: pisanki, zajączki, kwiatuszki, kurka, kurczak, owieczki.

30 zł

30 zł

Morze

BożeN arodzenie

AP 0730 ƒ motywy:r yby,w oda,r oślinyż yjąceww odzie,r ak,wi eloryb.

AP 0732 ƒ motywy: choinka, aniołki, gwiazdki, prezenty, śnieżynki.

227


kredki Wysokiej jakości trójkątne kredki ołówkowe, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Trójkątny przekrój kredek gwarantuje od najmłodszych lat kształtowanie prawidłowego chwytu przez małych rysowników.

Kredki. Zestawk lasowy NS 1060 ƒ dł. 88 mm, gr. 10 mm, ƒ 60 szt; ƒ 12k oloróww5z estawach

29 zł

Kredkig rube trójkątned ługie NS 0803 ƒ dł. 175 mm, gr. 10 mm, 12 sztuk

228

9 zł

Kredkig rube trójkątnek rótkie NS 1059 ƒ dł. 88 mm, gr. 10 mm, 12 szt.

5 zł


22 zł

3 zł

Kredkit wistery 12 szt KW 1862 Łat we w użyciu wykręcane kredki nie wymagające temperowania, niebrudzące, bez zapachowe, do stosowania na papierze, tek turze i kar tonie.

Kredkiśświecowe Kredki świe wiecowe RL 3698

Grube kredki woskowe w 12 kolorach, doskonałe dla małej ręki dziecka.

ƒ śr. 6 mm, dł. 10 cm; 1 opak. (12 szt.)

ƒ 12k olorów.

20 zł Kredkiś wiecowe. Dużyz estaw

Kredkiś wiecoweT rójkąty

RL 4239

NS 0810

Duży zestaw kredek woskowych dla całej klasy.

ƒ Aż2 0i ntensywnychk olorów!1op akowanie( 100s zt.)

40 zł

Bardzo trwałe,niełamliwe,kryjące i niebrudzące rąk. Idealne dla małych dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych.

ƒ 10 kolorów

18 zł Mazaki-stempelki FC 2005 Osiem wzorków (serduszka, kwiatki, buziaczki, mrówki, łapki, gwiazdki, usta, słoneczka) w ośmiu różnych kolorach. Nadają się do tworzenia dekoracji, oceniania, pozy ty wnej moty wacji oraz komponowania impresjonistycznych wzorów.

ƒ 8 szt.

Mazakig rube PV 8284

36 zł

Nieodzowne do kolorowania większych powierzchni, rysowania dużych elementów, itd.

ƒ 36 szt. (3 x 12 kolorów)

229


Kreda6 k olorów KD 3601

2 zł

Wyrób wyróżniony Cer ty fikatem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię. Nie wy wo łuje alergii, nie podrażnia skóry oraz górnych dróg oddechowych. Produkt jest nie brudzący. Polecana szczególnie do tablic szkolnych i innych powierzchni szorstkich. Posiada intensy wne kolory.

Kredkid o malowaniat warzy

19 zł

KW 1974 Oryginalne kredki do twarzy testowane dermakologicznie, nie brudzące rąk, bez zapachowe, łat wo zmy walne ze skóry, spieralne z tkanin, w 6 kolorach.

ƒ 12 szt.

Kredap odwójna

10 zł

FC 9520 ƒ gruba kreda podwójna 12 kolorów, 6 szt., dł. 11 cm, do wyczerpania zapasów

Temperówkaz 2 o strzami KW 1312 Podwójna temperówka metalowa z nierdzewnym ostrzem.

ƒ 1 szt.

230

3 zł

Kredaw k ubeczku KD 3605

23 zł

8 pastelowych kolorów, długość: 8,3 cm, średnica: 1,4 cm, 42 sztuki

Temperówki PC 8532

10 zł

2 ostrza odpowiednie dla cienkich i grubych kredek.

ƒ wym. 7 x 6 cm, 4 szt.


Stemple Stemplowanie to technika plastyczna zaliczana do technik graficznych wypukłych. Możliwość uzyskania szybkiego efek tu swojej pracy oraz dobrego rezultatu sprawia, iż jest to technika szczególnie lubiana przez dzieci, również przez te, którym plastyczna wypowiedź sprawia trudność. Odpowiednie manipulowanie m, poprzez prawidłowe ułożenie go w stosunku do podłoża i pozostałych elementów kompozycji, roz wija koordynację wzrokowo -ruchową oraz orientację przestrzenną na płaszczyźnie. Rozmieszczanie, planowanie, tworzenie wzajemnych układów stwarza sy tuacje do przeprowadzenia ciekawych ćwiczeñ językowych.

Kwiaty DN 2626 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

30 zł

Zwierzętaw okółd omu DN 2630 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

Zabawki

30 zł

30 zł

DN 2629 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

Uzyskane odbitki zachęcają do kolorowania. Są szczególnie przydatne do tworzenia prac plastycznych, dekoracji oraz ozdobnych ornamentów na zaproszeniach, kar tach okolicznościowych, laurkach. Stanowią punkt wyjścia do tworzenia oryginalnych kart pracy. Za pomocą stempli można ilustrować wyrazy, zdania, opowiadania, bajki, a tak że wykony wać szlaczki, zbiory, rebusy, rytmy oraz historyjki obrazkowe. To również doskonałe narzędzie do tworzenia gier typu: memo, domino, lot to, dzięki możliwości powielania odbijanego wzoru.

30 zł

Owoce

DN 2628 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

30 zł

ZOO

DN 2631 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

Pojazdy

30 zł

DN 2625 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

Ogród O ód

30 zł

DN 2644 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

Las

30 zł

DN 2645 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm Wszystkie zestawy stempli pakowane są w nowe ekologiczne opakowania. Każde pudełko wypełnione jest dostosowaną do wielkości stempli wkładką, dzięki której łatwiej porządkować i przechowywać spemple po skończonej pracy.

231


Warzy wa DN 2627 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

Liście DN 2621 ƒ 6 szt., wym. 6,5 x 7 cm

30 zł

31 zł

31 zł

Wielkanoc

DN 2648 ƒ wym. 5 x 4 cm i 5 x 8,5 cm, 8 szt.

Bajki

31 zł

NS 3025 ƒ wym. stempla: 6 x 7 cm

232

Zagroda

30 zł

DN 2647 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

BożeN arodzenie

31

Alfabet

65 zł

DN 2638 ƒ duże,d rukowanel itery, 26 szt., wym. 1,5 x 2,4 cm

DN 2649 ƒ 6 szt., wym. 5 x 8,5 cm

30 zł

DN 2643 ƒ 12 szt., wym. 5 x 4 cm

CzerwonyK apturek

DN 2622 ƒ wym. 6,5 x 7 cm

Strojer egionalne

Droga

31 zł

NS 3026 ƒ wym. stempla: 6 x 7 cm

Pogodai c zas

31 zł

31 zł

DN 2646 ƒ 9 stempli o wym. 5 x 4,3 cm, 2 o wym. 2,5 x 12 cm


Stemples zlaczki Owoce

Stemple szlaczki Przyroda

DN 2655

DN 2657

Zestaw stempli z wesołymi szlaczkami - jabłuszka, wisienki, orzechy itp.

Zestaw stempli z wesołymi szlaczkami - motylki, kotki, kwiatuszki itp.

ƒ 7 szt., wym. 12,5 x 2,8 cm

ƒ 7 szt., wym. 12,5 x 2,8 cm

31 zł

31 zł

StempleP ysiaczki

StempleO ceny

DN 2650

NS 3023

Zestaw minek kota Pysia: smutna, wesoła, zła, zdziwiona, zaspana, zmęczona. Stemple mogą być wykorzysty wane przez dzieci i przez nauczycieli jako oceny pracy uczniów.

ƒ 6 szt., wym. 6,5 x 7 cm

27 zł

Nowe stemple na tradycyjnym, wygodnym, drewnianym uchwycie z laserowym nadrukiem. Zestaw doskonały jako system oceniania uczniów: brawo, super, pracuj uważniej, udana praca, dobra robota, pomyśl, jestem z ciebie dumna, robisz postępy, wspaniale, masz talent, praca na medal, dobry pomysł. Do każdego opisu inny rysunek na stemplu.

ƒ 12 szt., wym. stempla: 5 x 4 cm

34 zł

Kartyd os templi Krajobrazy NS 3010 Propozycje pracy ze stemplami. Składa się z różnorodnych pod względem prezentowanego tematu, czarno-białych kart prze zna czo nych są do kserowania. Na każdej karcie naniesiony inny obraz: kosmos, łąka, morze, ulica, pole, góry, ogród itd. Do każdej kar ty przyporządkowane krótkie opowiadanie, które swoją treścią pozwala zwizualizować małemu twórcy to, co może każdy z tych krajobrazów przedstawiać.

21 zł

ƒ 18 kart, format kart A4

233


StempleT ropy AP 0663 Piankowe stemple z tro pami różnych zwie rząt, dla ma łych tro pi cie li przygód.

13

ƒ 6 szt.

StempleB uźki AP 0664 Okrągłe stemple piankowe doskonałe m.in. jako system oceniania postępów uczniów.

15 zł

ƒ 6 szt.

Stemple ezzggąb ąbki.ŁŁą ąka

Stemplezg ąbki.Z wierzęta

PW 5004 04 6 szt. ƒ

PW 5003 ƒ 6 szt.

14 zł

14 zł 30 zł

Stemplez f akturą AP 0434 Stemple służą do wy pełniania więkększych płaszczyzn kompozycji. Dzięki zastosowanym materiałom odciski imitu ują różne fak tury, zarówno uporządkowane geometrycznie, jak i swobodne - dająące przypadkowe efek ty.

ƒ 6 szt.

Poduszki do tuszu Poduszki nasączone kolorowym tuszem. Umieszczone w obudowie z przezroczystą pokry wą, ułat wiającą bezpieczne przechowy wanie.

ƒ śr. 15 cm

234

13 złszt.

Niebieska

Czerwona

Żół ta

Zielona

AP 0488

AP 0494

AP 0495

AP 0493


Rzeźbienie i modelowanie

Spośród wszystkich dziedzin sztuk plastycznych (podstawowe to: rysunek, malarstwo, grafika i rzeźba) najłatwiej jest określić techniki wykonania dzieł rzeźbiarskich. Zasada jest prosta: inny materiał rzeźbiarski –?inna technika. Tak więc rzeźby z kamienia są wykuwane, rzeźby z drewna – ciosane, rzeźby z metalu –?odlewane lub spawane z elementów, natomiast rzeźby z gliny – lepione. Tę ostatnią technikę nazywa się też modelowaniem. Wszystkie materiały o podobnych do gliny właściwościach też mogą być surowcem rzeźbiarskim, służącym do wykonania dzieła. Najczęściej używane są plaste-

lina i modelina, które są doskonałym tworzywem dla modelowania, a więc tworzenia rzeźb –?przeważnie niewielkich rozmiarów. Rzeźby z nich wykonuje się w ten sam lub bardzo podobny sposób. Dokleja się kolejne warstwy i elementy, nadając ostateczną formę przyszłemu dziełu. Jest to jedna z nielicznych technik, polegająca na dodawaniu surowca do rzeźby. W takich technikach jak kucie w kamieniu czy ciosanie w drewnie postępuje się odwrotnie, odejmuje się to, co w bloku kamiennym lub w klocku drewna niepotrzebne. Dlatego istnieje ryzyko popsucia surowca. W modelowaniu nie ma tego problemu.

49 zł

Ciasto-plasto KW 0008

Miękka i elastyczna masa do modelowania produkowana na bazie wody. Nie brudzi rąk i jest nietok syczna. Po wykonaniu prac ciasto-plasto twardnieje w temperaturze pokojowej i staje się bardzo trwałe. Właściwości sprężyste sprawiają, że ulepiona piłeczka z ciastoplasto odbija się od podłoża. Kolory łat wo można ze sobą łączyć uzyskując ich pochodne.

ƒ 5 kolorów po 30 gramów bez akcesoriów

3 zł Plastelina TM 2015 ƒ 6 kolorów po 1 pałeczce zk oloru

Modelina Modelina AR 0004

54 zł

Materiał o szerokim zastosowaniu. Posiada właściwości umożliwiające łatwe modelowanie w dłoniach i tworzenie dowolnych kształtów o żywych i trwałych kolorach. Wykonane z niej dzieła można zachować na długo poprzez termiczne utwardzanie.

ƒ 5 opakowań po 6 kolorów, łącznie 1 kg

235


39 zł

Plastelina.Z estawk lasowy TM 2011

Bardzo plastyczna, nietwardniejąca, w niezwykle ży wych kolorach.

ƒ 12 kolorów po 15 laseczek, 2,4 kg

Kółkad oc ięciap lasteliny wzorki AP 0357 ƒ 3 szt.

36 zł

Narzędziad rewnianed om odelowania AP 0736 Zestaw wygodnych, bezpiecznych narzędzi do wykrawania i wy tłaczania wzorów w plastelinie, modelinie itp.

ƒ 12e lementów

9 zł

Kółkad oc ięciap lasteliny gładkie zł

9

AP 0356 ƒ 3s zt., do wyczerpania zapasów

Foremki do wykrawania Plastikowe foremki do wykrawania kształtów z plasteliny. Przydatne również jako szablony do odrysowywania. zł ƒ 6 szt., wym. 8,6 x 6,7 cm

10

236

szt.

Egzotycznez wierzęta

Tematykaś wiąteczna

Zwierzęta

AP 0750

AP 0031

AP 0251


żół ty OD 1301

Piasek modelowy księżycowy

pomarańczowy OD 1302

czerwony OD 1303

70 złszt.

Księżycowy piasek łączy w sobie zalety piasku oraz plasteliny. Jest ziarnisty jak prawdziwy piasek prosto z plaży, ale dostępny dla dzieci przez cały rok. Jest łatwy do modelowania i nie klei się do rąk. Babki z księżycowego piasku nie rozsypują się. Piasek nigdy nie wysycha, nadaje się do wielokrotnego użytku. Jest łatwy do sprzątnięcia (odkurzaczem), ponieważ nie przywiera do powierzchni. Zabawa kolorowym piaskiem pobudza zmysł dotyku oraz wyobraźnię, rozwija kreatywność i sprawność manualną dziecka. ƒ pakowany po 2 kg

niebieski OD 1306

Akcesoriad ob udowyz amku OD 2101

36 zł

Zestaw akcesoriów, które pomogą wyczarować stabilny, duży magiczny zamek. Teraz łat wiej będzie zbudować wieżę, schodki oraz wyrzeźbić kamienną ścianę. Są odpowiednimi narzędziami do pracy z księżycowym piaskiem lub z pianką modelową.

ƒ 8 elementów

237


Pianka do modelowania Kolorowa pianka niezwykle lekka i puszysta jak chmurka. Jest łatwa do modelowania i nie klei się do rąk. Zabawa pianką pobudza zmysł dotyku, rozwija wyobraźnię i kreatywność. Niesie ogromną przyjemność i wiele radości. ƒ opakowanie 0,2 kg

50 złszt.

żół ta OD 1401

niebieska Stemplep iaskowe. Matematyka

OD 1406

OD 2104 ƒ 15s zt.,d ow yczerpania zapasów

19 zł

S Stem ple l p iiasko k we. Literki zł

25

OD 2103 ƒ 34s zt.,d ow yczerpania zapasów

czerwona OD 1403

zielona OD 1407

purpurowa OD 1405

238


Dziurkacze Dziurkacze o różnorodnejj tematyce i wielkości wyciętego wzoru. Wygodne, proste i bezpieczne w użyciu. Wycięte elementy to do oskonałyy materiał do tworzenia zbio orów, liczmanów i rytmów oraz deekoracji na zaproszeniach, dyplomach, h, kartach okolicznościowych. To równieżż możliwość stworzenia własnego systemu oce ceniania dla najmłodszych dzieci. Po nadaniu znaczenia poszczególnym wzorom, wycięte elementy możemy wklejać bezpośrednio do zeszytu, na arkusz oceny lub do dzienniczka ucznia. Stwo-

rzony system oceniania może dotyczyć zachowania i osiągnię nięć edukacyjnych dzieci w poszczególnych sferach rozwoju w przedszkolu, ro szkole czy w świetlicy. W teraszk pii pedagogicznej oraz logopediii dziurka di k cze to atrakcyjne narzędzie do przygotowania kart pracy dla ucznia. Tworzenie wieloelementowych obrazków urozmaici proces edukacyjny oraz zwiększy koncentrację uwagi na wykonywanym zadaniu.

Dziurkacze 2,5 cm

8 złszt. Choinka

Śnieżynka

Cukierek

KE 2501

KE 2502

KE 2533

Aniołek

Klon

Motyl

Serce

KE 2529

KE 2512

KE 2521

KE 2516

Kwiatek

Kwiatuszek

Słońce

KE 2511

KE 2528

KE 2503

Dziurkacze narożnikowe 2,5 cm D S żą do robienia ozdobnych nacięć narożników kartek. Słu Wyposażone w ogranicznik, który ułatwia równe wkłaW danie papieru. d

10 złszt.

3s erca KE 1725

Gwiazda

Kwiat

Fala

KE 0525

KE 1125

KE 1225

239


Dziurkacze 3,2 cm

13 złszt.

Choinka

Gwiazdka

KE 3216

KE 3201

Słońce

Tulipan

Koniczynka

Kwiatek

KE 3213

KE 3217

KE 3214

KE 3221

Dziur Dzi kacze brzegowe Sł ży do wycinania wzorów na krawędziach kar tki. Słu Mo ożemy w ten sposób ozdobić małe jak i duże płaszczyzny. Solidny uchwyt pozwala na łatwą i bezpieszczy czną pra cę. Kra towni ca na dziur ka czu pozwa la na umieszczenie kar tki we właściwym miejscu. ƒ dł.wwyciętego motywu: 4,5 cm

8 zł 8 zł

240

8 zł

Domki KE 0012

Kokardka KE 0015

Fala KE 0018


Wymienne wkła Wymienne wkłady dy z ra raczką czką zestaw zestaw 4 szt KE 8601 ƒ 1r ączka,4 w ymiennem otywy:ś nieżynka,s erce, miś,j abłko

9 zł Karbownice do papieru Ka bownice do zdobienia pasów papieru oraz Kar m mn mniej ie szych elementów papierowych wyciętych za pomocą dziurkaczy ozdobnych. Z papieru rysunpo ko kowego bądź brystolu wyczarują papier o nowej cie ci kawej fakturze. Bezpieczne w użyciu dla dzieci. ƒ 1 szt.; do papieru o maksymalnej szer. 11 cm

Serca KE 8011

Gwiazdy KE 8012

Fala KE 8013

Kwiatek KE 8211

8 zł 8 zł 8 zł

3 zł

Wytłaczarki Doskonałe do wszelkie k go rodzaju prac artystycznych, do dekorowa w nia kartek okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, zakładek do książek. zapakowane w pudełeczku (7 x 3,7 x 2,7 cm) z tworzywa sztucznego . ƒ wielkośćw ytłaczanegomo tywu 1,5–2 cm.

Serce KE 8202

3 zł

241


Bezpieczne dla małych rączek

Nożyczki 3w zorki

12

SN 7500 ƒ 3 szt. dł. 16 cm, szer. otworu 3 cm

No oży yczkip lastikowe zew wzzorkami SN N 00 0006 Lekkie, k plastikowe i bardzo precyzy zyj yjnie tnące nozyczki z trzema różn nym mi wzorami.

11 zł

ƒ 3 szt., dł. 13 cm

8 zł

Nożyczki4 w zorki SN 7200 ƒ 4 szt. dł. 14 cm

9 zł Nożyczki plastikowe SN 0005 05 Bezpieczne i wygodne nożyczki do cię ęcia papieru dla najmłodszych dzieci.

ƒ 5 szt.

242


Pomoce plastyczne dla nauczyciela

p kowe pian ozdoby o

Folia piankowa Folia piankowa Owoce Owoce MC 4327

7 zł

Doskonale nadają się do wykony wania biżuterii, laurek i itp.

15 zł

Samoprzylepnea rkusze e foliip iankowej CR 0150

ƒ 40 szt.

10 podstawowych kolorów w folii piankowyc wych samoprzylepnych.

30,5 cm ƒ rozm. 22,8 x 30,5

Folia l p iankowaK wiatki MC 4322

7 zł

Zesta st wy kolorowych kształ tów z folii piankowej.

ƒ 40 szt.

Serduszka Serd

9 zł

FO 2356 zt.rróż óżnekkoolory, wym: od 2 do 3 cm ƒ 200sszt.

Twarze

18 zł

CR 8762 ƒ 60 elem., ƒ śr. największego elem. 4,7 cm

243


33 zł Samoprzylepnew zorkim ix IA 6041 Zestaw piankowych, samoprzylepnych wzorków dla chłopców i dla dziewczynek: statek, auto, samolot, helikopter, rakieta, żaglówka, lokomoty wa, zwierzątka, motylki, kwiatuszki, rybki.

11 zł

ƒ różnek olory

Piankowel iścies amoprzylepne CR 8761 Kolorowe samoprzylepne kształ ty listków.

ƒ 60 szt w dwóch rozmiarach, wym. 3,5-6 mm i 5-10 mm

Kolorowe ruchome oczka CR 4601 ƒ 100 szt.

10 zł Oczka CR 2890 ƒ 560 elem., średnica 0,5-2 cm

30 zł Płatkik wiatów ów

Piórkad ługie

AP 0001

FO 5310 ƒ 10 g, dł. 10–20 cm

Płat ki kwia tów z tka ni ny w pięk nych bar wach. Doskonała pomoc do o ćwiczeń logopedycznych oraz zajęć plastycznych.

ƒ dow yczerpania zapasów

15 zł 244

10 zł


Dru ci ki krea ty wne Wykonane z łatwo wyginającego się drutu, obciągniętego miękkim tworzy wem. Przydatne w pracach manualnych i plastycznych. Doskonałe do ozdabiania kostiumów, tworzenia biżuterii itp. ƒ 100 szt., śr. 6 mm, dł. 30 cm

10 zł

Kolorowe CR 8797

Naturallne CR 1221

11 zł

Pompony

17 zł

Kolorowe

CR 2568 ƒ 100 szt., śr. 2,5 - 5,1 cm

Trawka dekoracyjna

14 zł

Zwierzęce CR 9560 ƒ 100 sztuk

Rafia błyszcząca

Rafian iebieska FO 9235 ƒ dł. 30 m

7 zł

Rafiaż ół ta FO 9214 ƒ dł. 30 m

zielona FO 6035

żół ta FO 6034

biała FO 6030

3 zł 3 zł 3 zł

Ścinki papieru łatwo poddające się układaniu. Świetne do wyściełania, wypełniania itp. ƒ 30 g

7 zł

Rafiaz ielona FO 9251 ƒ dł. 30 m

7 zł

245


Filc błękitny PW 4217

Filc niebieski PW 4213

Filc czerwony PW 4212

Filc zielony PW 4211

filce

Filcp omarańczowy PW 4210

Filc różowy PW 4215

Filc fioletowy PW 4214

Filc czarny PW 4216

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

ƒ 1 szt.; format A4; grubość 3 mm

Filcez estaw CR 0600 ƒ wym. 22 x 25 cm, 10 szt.

246

14 zł


39 zł

Filcs amoprzylepny FO 5303

Miękka tkanina do wycinania i komponowania różnych moty wów. Po zdjęciu folii, elementy można sklejać ze sobą lub przyklejać do papieru, ścian, okien, materiału, kubków itp.

ƒ 7 szt. w różnych kolorach, wym. 30 x 40 cm, szablon misiaz u brankami,r amkad o odrysowania, dow yczerpania zapasów

Ozdobyfi lcowem ix.K omplet PW 1004 ƒ wym.: 3 cm i 4 cm, 28 szt.

32 zł 39 zł

Kwiatkifi lcowe.K omplet PW 1006 ƒ wym.: 2 cm, 3,5 cm oraz 4,5 cm, 39 szt.

19 zł Filcowew wzor zorki FO 5252 ƒ różne wzory i kolory, 170 szt.

247


Ozdoby drewniane

Ślimaczki PW 3284 3 ƒ 8 szt., wym. 3,2 x 2,8 cm

9 złszt.

Bratki

Kolorowekkwiatki Kolorowe wiatki

Bi Bied droneczki ki

PW 3228 ƒ 12 szt., śr. 3 cm

PW 3239 ƒ 12 szt.

PW 3231 ƒ 12 szt., wym. 1,4 x 2 cm

Rumiankizzbbiedronką Rumianki iedronką

Owieczki

Zają j czki ki

PW 3233 ƒ 12 szt., śr. 3 cm

PW 3246 ƒ 12 szt., wym. 3,2 x 2,5 cm

PW 3280 ƒ 8 szt., wym. 2,5 x 3,1 cm

naklejki

Zwierzęta

8 zł

IA 6050

248

Zestawś wiąteczny

9 zł

GI 0033

Wykorzysty wane do dekoracji oraz jako jedna z form oceniania uczniów.

Zestaw naklejek na trzech arkuszach: choinki (12 szt.) oraz czer wone (54 szt.) i złote (54 szt.) gwiazdki.

ƒ 76 szt., wym. 1,5 x 1,6 cm

ƒ wym. arkusza 17,5 x 12,5 cm


Misiei s erca

8 zł

IA 6027

Serca

8 zł

IA 6049

Wykorzysty wane do dekoracji oraz jako jedna z form oceniania uczniów.

Samoprzylepne Sa moprzylepne ser serduszka duszka mie mien niące się jak tęcza. Różne rozmiary i wzory.

ƒ 53 szt., wym. od 0,9 x 0,8 cm do 4,5 x 3,5 cm

ƒ 64 szt.

10 zł Serca.N aklejki brokatowe FO 3791 Samoprzylepne, błyszczące serca z pianki w czer wonym i srebrnym kolorze.

ƒ 40 szt., wym. od 1,6 x 1,6 do 4,3 x 4,3 cm

Biedronk ki IA 6028

8 zł

Motyle IA 6030

8 zł

Samoprzylepne biedronki w trzech rozmiarach.

Samoprzylepne motyle, mieniące się tęczą kolorów.

ƒ 1a rkusz( 78n aklejek)

ƒ 1a rkusz( 59n aklejek)

10 zł

Gwiazdki. Naklejki brokatowe FO 3792 Samoprzylepne, błyszczące gwiazdki z pianki w złotym i srebrnym kolorze.

Mikołaje IA 6029

8

Pojjazd P dy IA 6091

8

Wesołe Mikołaje w 41 różnych wzorach. Mienią się tęczowo.

Pojazdy i znaki drogowe samoprzylepne z mieniącymi się drobinkami.

ƒ 1a rkusz( 41n aklejek)

ƒ 1a rkusz( 27n aklejek

ƒ 40 szt., wym. od 1,5 x 1,5 do 4,5 x 4,5 cm

249


Taśmam agnetyczna samoprzylepna PW 0315

7 zł

Łatwa do cięcia na małe elementy. Wykorzystywana do mocowania zdjęć, elementów drewnianych i innych prac.

ƒ 1 szt., wym. 30 x 2 cm

Klej w sztyfcie KW 1070

8 zł

Wysokiej jakości klej w szt.wcie, bezbarwny i bez wonny oraz zmy walny i niebrudzący. Przeznaczony do pa papi pier pie eru ru, u, fotografii, tek tury i tkanin. Nie zawiera substancji szkodliwych.

2 zł

Klej w sztyfcie FO 2410 ƒ 8 g.

14 zł

Taśmad ekoracyjna błyszcząca FO 3060 ƒ 6 rolek, 12 mm x 2 m

ƒ 35 g

13 zł Taśma d dwustronna NS 0807 ƒ dł. 25 m, szer. 5 cm

Zna ko mi ty klej do papieru, tektury, bibuły, drewna itp. Świeży zmywa się z pędzelków wodą. Bezpieczny dla dzieci!!!

Tecczka Te czk zka appr prac rac acpprz rzed edssszko zko zk ola lak k ka a TM 2036 ƒ A4, grzbiet 2 cm

250

2 zł

Kleju niwersalny0 ,5l . NS 0809 ƒ 1b utelka( 0,5l itra)

12 zł

Kleju niwersalny1 l . NS 0808 ƒ 1 butelka (1 litr)

20 zł


zabawki


Ogródek zabaw 5 w 1 LT 1621

199 zł

Pozwala na ustawienie blatu w 5 układach 1 – tradycyjny ogródek z zawieszanymi zabawkami, 2 – siedzące miejsce do zabawy, 3 – samodzielne wsparcie podczas zabaw, 4 – blat, na którym można rysować, 5 – sztaluga – blat może być ustawiony pod kątem. 2 tonacje muzyki do wyboru. Baterie załączono.

ƒ wym. 54 x 54 x 39 cm

Stojakz z abawkami FT 5216

49 zł

Kolorowy, wykonany z tworzy wa stojak dla najmłodszych, posiada grzechotki i zabawki, które umilą czas dziecku.

ƒ wys. 57 cm, szer. 62 cm, wbudowana pozytywka, od 3 mies.

252


Hamakd lam aluszka HA 0007

245 zł

Doskonała pomoc do usypiania niemowlęcia do 18 miesiąca. Zaletą hamaku jest instalacja oszczędzająca przestrzeń, integralne pasy bezpieczeństwa, tkanina łatwa do czyszczenia oraz łatwa regulacja pozycji hamaku. Rodzaj tkaniny – poliester. Hamaki wykonane z wytrzymałych włókien, zawieszane za pomocą mocnych lin, umożliwiają swobodne wypoczy wanie. Można je umieszczać w dowolnym miejscu dobierając odpowiedni rodzaj uchwy tu. Dostępny w dwóch wersjach: hamak do leżenia i hamak-siedzisko. Akcesoria do zamocowania hamaków sprzedawane są osobno.

ƒ wym. 75 x 110 cm, dł. drewnianej belki 80 cm

115 zł

Bujaczek Małpiszon piszon FB 0001

Wykonany jest z delikatnych materiałów w ciekawej kolorystyce. Bujak ma możliwość zablokowania i regulacji oparcia oraz siedziska do pozycji leżącej, co pozwala dziecku spokojnie wypoczy wać. Posiada 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Ma prosty mechanizm składania oraz dwa uchwy ty do przenoszenia, a tak że odpinany pałąk z zabawkami. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, gdyż składa się na płasko.

ƒ wym. rozłożone 54–38 x 47 x 70 cm, siedzisko 33 x 42 x 49 cm, złożone 13 x 50 x 80 cm, waga: 3,1 kg

Mocowanieh amaków wj ednymp unkcie HA 0002 Zestawy akcesoriów niezbędnych do zamontowania hamaka. Pozwalają zamo cować hamak mię dzy drzewem a budynkiem, dwoma drzewami lub do sufitu.

60 zł

Stelażd oh amaków HA 0009 Stabilny stelaż do mocowania hamaków. Istnieje możliwość regulowania wysokości hamaka.

ƒ maks. obciążenie 160 kg, waga stelaża 31 kg, wys. max. 225 cm, podstawa 160 cm

860 zł

253


Kąciki zabaw i relaksu

Maty edukacyjne są doskonałym miejscem do dynamicznego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wykonane z najwyższej jakości materiałów o ciekawej kolorystyce i wzornictwie zachęcają do zabaw, a przy tym wspomagają rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Maty zapewniają bezpieczne i przytulne miejsce zabaw, do pa so wa ne do potrzeb małego dziecka.

Ma łe dzie ci bezpie czniej czują się w mniejszych przestrzeniach. Dlate go tworząc kąciki zabaw i re lak su należy pamiętać, aby miejsce by ło przy tulne i zaciszne, peł ne elementów związa nych z do mem, np. po du szek, przy tulanek, maskotek...

radzimy

Pszczółka NS 1908

259 zł

Wy konana z drelichu z wy peł nieniem piankowym. Spód antypoślizgowy. Skrzydełka przezroczyste wypełniona styropianowymi kuleczkami.

ƒ wym: dł. 135 cm; szer. 115 cm (bez skrzydeł); wys. 10 cm

Kwiatek NS 1907

560 zł

W środku kwiatka znajdują się 3 wyjmowane materacyki. Całość wykonana z wy trzymałej tkaniny PCW.

ƒ śr. 140 cm + 25 cm płatki; wys. 15 cm

254

140 cm


250 zł Biedronka. M ataw ielofunkcyjnaz p oduszkami NS 1594 Miękka, przyjemna w dotyku mata to idealna propozycja dla najmłodszych dzieci. Mata zapewnia bezpieczną przestrzeń do zabawy, a ukryte w niej dźwiękowe niespodzianki sprawiają, że ak ty wność maluch staje się naprawdę ciekawa. Uzupełnianiem maty jest zestaw sześciu kolorowych y i mięk ę kich wałków,, które można dowolnie łączyć, tworząc wygodne podparcie lub wykorzysty wać w osobno, jako miękkie i bezpieczne elementy zabaw ruchowych. D Duża, miękka poducha – biedronka, o nasyconych i odpowiednio sko skontrastowanych bar wach, to dodatkowa atrakcja, która sprawia, że prze prz strzeń maty zyskuje kolejne, ciekawe i war te poznania obszary.

ƒ wym. 78 x 81 cm, wałek dł. 45 cm, śr. 15 cm

MataPPsszczo Mata c oła ła UR 0001 ƒ śr. 109 cm, wys. 47 cm

135 zł

MataPPajac Mata ajac

135 zł

UR 0003 ƒ śr. 109 cm, wys. 47 cm

255


225 zł

Kwadratowa poducha PS 2126 ƒ wym. 120 x 120 x 30 cm

Kącik poduchowy Lula Lula to propozycja funkcjonalnych siedzisk do każdego pomieszczenia, dająca nieograniczone możliwości aranżacji. Komfortowe poduchy łączą w sobie 2 najważniejsze ce chy: prak ty czność i wy go dę. Wspaniałe miejsce do odpoczynku oraz zabaw.Wykonane z trwałej tkaniny PCW, łatwej w utrzymywaniu czystości.

170 zł

170 zł 256

Wałek NS 1910 ƒ dł. 120 śr. 20 cm.

Mała poduszka NS 1909 ƒ wym. 50 x 50 cm


210 zł

Okrągła poducha NS 1911 ƒ śr.120 cm, wys. 30 cm

257


499 zł Hipopotam zp iłeczkami NS 1929 Za ba wny Hip cio umi li czas wszy stkim dzie ciom. Moż na się zanurzyć w jego brzuszku wypełnionym kolorowymi piłeczkami. 18 ot worów manipulacyjnych, kieszeń na grzbiecie oraz dwa zamki ekspresowe, dają nieograniczone możliwości zabawy i nauki.

ƒ wym. szer. 125, dł. 165, w zestawie 100 szt. kolorowych piłeczek z tworzywa.

zł 20 Poduszkam Poduszka mała ała SA 1778 ƒ 1 szt., wym. 26 x 26 cm, wzór wybierany losowo

258

35 zł PoduszkaK ot UR 0044 ƒ wym. 38 x 34 x 7 cm

zł 35 PoduszkaP ajac UR 0033 ƒ wym. 34 x 34 x 7 cm


37 zł

37 zł

Kwiat

Gwiazdam ała

UR 0018 ƒ wym. 17 x 14 x 6 cm

UR 0020 ƒ wym. 15 x 15 x 7 cm

pozytywki Wyjątkowo urocze pozytywki, wykonane z najwyższej jakości materiałów, odpowiednio dobranych kolorystycznie dla dzieci najmłodszych. Pozytywka z muzyką klasyczną korzystnie wpły wa na wszechstronny roz wój dziecka, co jest niezwyk le ważne w okresie niemowlęcym.

42 zł

Księży życ yc

UR 0010 00 010 1 x 19 x 7 cm ƒ wym. 16

42 zł

Gwiazda

Ryba

UR 0006 ƒ wym. 20 x 20 x 8 cm

UR 0015 ƒ wym. 23 x 13 x 9 cm

42 zł 37 zł

42 zł

Gruszka UR 0009 ƒ wym. 15 x 20 x 9 cm

42 zł

Żaba

Jabłko

UR 0019 ƒ wym. 15 x 20 x 6 cm

UR 0012 ƒ wym. 16 x 18 x 8 cm

259


Motylki. Karuzela zp ozytywką.

107 zł

UR 0042 ƒ wym. 33 x 33 cm, wys. 67 cm, ramię dł. 54 cm

Gwiazdki. Karuzelazp ozy tywką

107 zł

UR 0043 ƒ wym. 33 x 33 cm, wys. 67 cm, ramię dł. 54 cm

260


grzechotki i gryzaki Grze chot ki sta no wią podstawowe i niezastą pio ne za baw ki dla dziecka. Cechują je żywe kolory i wzory, są łatwe do trzymania w małych rączkach oraz pobudzają słuch dziecka działając jednocześnie uspakajająco. Grzechotki dostarczają ra dos nej za bawy oraz peł nią funkcje edukacyjne.

27 zł

25 zł

19 zł

BI 6504 ƒ drewniana, śr. 8 cm

BI 6512 ƒ drewniana, śr. 7 cm

BI 6507 ƒ drewniana, śr. 8,5 cm

GrzechotkaP ajacyk

20 zł

Grzechotka 4 kolory

Ze esta staw awggrze rzecho c tek k

Grzechotkaz k ulkami

FT 5057 F

FT 5327

Zestaw 4 kolorowych grzechotek, z różnymi fakturami i efektami dźwiękowymi, zapewnią maleństwu niesamowitą zabawę i radość. Grzechotki pobudzają słuch dziecka, działając jednocześnie uspakajająco.

ƒ odur odzenia.

GrzechotkaK oraliki

16 zł

Grzechotka z kolorowymi kuleczkami ukry tymi we wnętrzu przeźroczystej „szyjki” na długo przyciągnie uwagę dziecka.

ƒ od 6 mies., 1 szt., wzór wybierany losowo

261


Pluszaki Sympatycznei miękkie w dotyku. Doskonała zabawka dla najmłodszych oraz przytulanka, która zapewni dzieciom spokojny sen.

19 zł MaskotkaP iesek SA 2371 ƒ wym. 33 cm

Duży Miś Poducha SA 2428 ƒ wym. 80 cm ƒ kolorw ybieranylo sowo

199 zł

Miś SA 2387 ƒ 1 szt., kolor wybrany losowo, dł. 18 cm

11 zł

262

MiśB enio

MiśS tefek

SA 2515 ƒ wym. 28 cm

SA 2430 ƒ wym. 40 cm

24 zł

47 zł

Stonogag rzechotka

SA 0810 ƒ 60 cm

MiśD yzio

39 zł

SA 2312 ƒ wym. 30 cm

32 zł


Gąsienicas pacerowa NS 1598 Sympatyczna gąsienica w tęczowej kolorystyce to niezastąpiona towarzyszka każdego wspólnego spaceru czy wyjścia do teatru. Dzięki parom symetrycznych uchwy tów pomaga maluchom zachować porządek marszu i ułat wia opiekunom szybkie sprawdzenie liczebności grupy. Dzięki wypełnieniu z mięk kiej gąbki, gąsienica świetnie sprawdza się przy chodzeniu „po śladzie, a po zwinięciu nie zajmuje dużo miejsca. To idealny produkt dla ak ty wnych klas, które często zdoby wają wiedzę i umiejętności poza klasą szkolną oraz dla grup młodszych, które na wspólnym spacerze potrzebują dodatkowej „opiekunki.

82 zł

ƒ dł. 3,5 m, szer. 12 cm, 16 uchwytów

GrzechotkaK ostka

11 zł

SA 0743 Kolorowa, miękka kostka z cyferkami. Posiada wbudowaną w środek piłeczkę wydającą dźwięki.

25 zł

Mask kotka k ŻŻyrafa f

SA 2105 ƒ wys. 30 cm, kolor wybrany losowo

ƒ 1 szt., kolor wybrany losowo, wym. 10 x 10 cm

10 zł

GrzechotkaK ot SA 0803 Ko lo ro wy, mięk ki ko tek z wbudowaną w środek piłeczkę wydającą dźwięki.

ƒ kolorw ybranylo sowo,w ys. 14 cm

263


55 zł

Pojjazd dzw irują j cymiie le l menttamii

Gitarka

LT 6532

LT 0622

Pojazd z namalowaną buzią pobudza do twórczej zabawy, rozmowy i opowiadania historyjek. Posiada transparentną naczepę, dzięki czemu podczas zabawy maluch może obserwować podskakujące i wirujące elementy. Dodatkową atrakcją jest wkomponowany w obudowę auta uchwyt, który pozwoli dziecku na wygodne przenoszenie zabawki.

ƒ od 12 mies.

Kolorowyt elefon

20 zł

FT 5048 ƒ wym. 18 x 15 x 9 cm, posiada ruchome eleementywwyydające dźwięki oraz lusterko, od 6 mies.

Wózekz k lockami FT 5061 Pozwala dziecku regulować tempo cho odzenia.

ƒ wys. 50 cm, w zestawie 9 klocków z alfabeetem, ƒ od 12 mies.

264

79 zł

52 zł

Gitarka miga światełkiem w rytm muzyki. Odtwarza 6 melodii i dodatkowo wydaje 4 zabawne dźwięki. Tempo melodii regulowane tempem trącania strun.

y 12 x 6 x 24 cm,, dostarczana z bateriami,, od 6 mies. ƒ wym.


Samochódw y wrotka FT 5330 ƒ wym. 26 x 12 x 20 cm, w zestawie 8 klocków z alfabetem, od 18 mies.

32 zł

Zestawp iramidek

39 zł

FT 5204 ƒ piramidkaż yrafa:w ys.3 0c m, posiada elementy o zróżnicowanejf akturze,p iramidka miś:2 7c m, posiada elementyma tematyczne,od 12mi es.

17 zł Edukacyj c naw ieża FT 5003 500 ƒ śr. od 4,5 cm do 7,8 cm, y wieży: 33 cm, wym. wys. 26 x 8,5 x 8,26 cm, od 12 mies.

22 zł

Młoteczek LT 1520

Bezpieczny, z trzonkiem dostosowanym wielkością do ręki małego dziecka. Uderzając jedną lub drugą strona młotka lub podczas potrząsania wydoby wa się z niego 8 różnych dźwięków i zapala się lampka. Dostarczany z 2 bateriami „AA.

ƒ wym. 5 x 10 x 15 cm

265


Stolikz n arzędziami FT 5098 ƒ wym. 26,5 x 16 x 8 cm, w zestawie 18 elem. ( narzędzi), od 2 lat

20 zł

Sorterz k lockami

22 zł

NS 4076 Kwadratowy sorter wykonany z tworzy wa sztucznego, pozwalający ćwiczyć podstawową orientację geometryczną. 16 elementów geometrycznych.

27 zł

Misioz bryłami FT 5094 ƒ wys. 21 cm, śr. kuli 13 cm, w zestawie 6 brył, od 12 mies.

ƒ wym. 15 x 15 x 15 cm., od 18 miesięcy.

Żółwzzllabiryntem abiryntem FT 1064 ƒ wym. 25 x 19 x 16 cm, od 12 mies.

266

35 zł

Ślimak akz bbrryłami łami

37 zł

FT 5025 ƒ śr. kuli 15,5 cm, wym. ślimaka: 25 x 21 cm, w zestawie 6 brył, od 12 mies.


32 zł Malip rzyja aci a cie c ele DJ 9116 Osiem zabawnych zwierzątek z tworzy wa sztucznego.

ƒ od 18 mies.

Obrotowyb ączek

49 zł

FT 5004 Bączek z kolorowymi kuleczkami. Zabawkę bardzo łat wo wprawić w ruch, gdy dziecko naciśnie z niewielką siłą górny przycisk. Pod przeźroczystą kopułą zaczną wirować kolorowe kuleczki, które będą wydawały grzechoczący dźwięk. Zabawka pomaga w roz woju niezbędnych zmysłów dziecka w początkowej fazie jego roz woju. Bączek jest lekki, stabilny, bezpieczny nie ma żadnych drobnych elementów na zewnątrz i starannie wykończone krawędzie.

Muzyczny ślimak 2 w 1

48 zł

LT 6396 Dwustronny, muzyczny ślimaczek wyposażony w cymbałki i bębenek. Posiada sznurek i małe kó łeczka, co umożliwia łat we ciągnięcie zabawki przez małe dziecko. Rogi ślimaka są jednocześnie pałeczkami do gry.

ƒ wym. 26 x 11 x 20 cm, od 12 mies.

ƒ od 6 mies.

267


Magicznak ostka SI 1126

88 zł

Bajecznie kolorowa kostka ze ściankami pełnymi niespodzianek (m.in. zegar z ruchomymi wskazówkami, telefon, małe pianino). Zabawka dostarcza wielu doznań wzrokowych, dotykowych, słuchowych oraz ćwiczy sprawność małych rączek. Dziecko posługuje się funkcjami, które wy wo łują dźwięki, melodie oraz głosy zwierząt. Zabawka wspomaga zrozumienie powiązanych ze sobą zjawisk. Posiada wysuwany uchwyt.

Fortepiann ac zteryk lawisze LT 1546

45

ƒ dł. boku 18 cm, od 12 mies., baterie: 2 x 1,5 V

For tepian z 4 dźwiękami dla maluchów, z wygodnymi przyciskami i zaokrąglonymi brzegami.

ƒ wym. 20 x 21 x 11 cm

Radyjjk ko LT 0639

70 zł

Przenośne radyjko z uchwy tem. Odtwarza 6 melodyjek, a przycisk z nutką uruchamia 4 dodatkowe efek ty dźwiękowe i migające światełka. Gdy pokręcimy czer wonym kółeczkiem, kuleczki poruszają się w rytm melodii, a klikając w walec można zaobser wować kolorowe błyszczące kształ ty.

ƒ wym. 22 x 22 x 8 cm, dostarczane z bateriami, od 6 mies.

268

Zegare dukacyjny

30 zł

FT 1110 ƒ śr. 27 cm, ruchome cyferki, ruchome wskazówki, w zestawie 8 kart aktywności misia


Kaczkan ak iju ET 0009 Wykonana z litego drewna. Łat we prowadzenie zabawki umożliwiają duże kółka oraz solidny kijek zakończony kulką. Dodatkowym elementem sprawiającym ym jego użytkownikowi wiele radości są długie łapy wykonane z kolorowe-go tworzy wa, które podczas obrotu uderzają o podłoże, powodując tym samym efekt kaczego stąpania. Pomaga w nauce chodzenia, roz wijając koordynację ruchową, trenuje zmysł równowagi.

ƒ wym. 16 x 10 x 21 cm, wys. całkowitao k.7 1c m

30 zł

39 zł Kuran ak iju CI 2215 5 Drewniana kura na kiju.. Wprawio na w ruch ku ra ma cha skrzydłami i wydaje chaarak terystyczny dźwięk. Pomaga w nauce chodzenia, roz wijając ąc koordynację ruchową, trenuje zmysłł równowagi.

ƒ wym. 15 x 8,5 x 48 cm, od 12 mies.

Miś na kiju FT 5207 Po ma ga w nau ce cho dzeze enia, roz wijając koordynacj cję ję ruchową, trenuje zmysł róó ównowagi.

ƒ dł. 51 cm, od 12 mies.

35 zł

Bębend op chania B TW 2038 T Wprawio ny w ruch dreW wnia ny bę be nek i udew rzające drewniane kulki rz wydają delikatny dźwięk. Pomaga w nauce chodzenia, rozwijając koordynację nia ruchową, trenuje zmysł równowagi. w

ƒ dł. zabawki razem z rączką: 66 cm, śr. bębenka 11 cm

50 zł

269


Dużyp ojazdz b ryłami CI 2242

169 zł

Wielofunkcyjny pojazd do zabaw manipulacyjnych. Można na nim usiąść lub pchać jak wózek. Pomaga w nauce chodzenia, rozwijając koordynację ruchową, trenuje zmysł równowagi.

ƒ wym. 56 x 23 x 42 cm, od 12 mies.

Pojazd d zbbryłłamii DJ 6502

179 zł

Wykonany z drewna z ruchomymi kołami. W samochodziku znajdują się wycięcia w kształcie różnych figur. Dziecko dopasowuje do każdego otworu jeden z klocków, które można przewozić w samochodzie. Pomaga w nauce chodzenia, roz wijając koordynację ruchową, trenuje zmysł równowagi.

ƒ wym. 35,5 x 23 x 21,5 cm; od 24 mies.

Pojazdd op chania EO 1655 Kolorowy, drewniany pojazd z elementami manipulacyjnymi. Stabilna konstrukcja pomaga dziecku utrzymy wać się w pozycji pionowej, ćwiczyć równowagę i stawiać pier wsze kroki. Z przodu pojazdu jest wystarczająco dużo miejsca, na gromadzenia ulubionych zabawek.

ƒ wym. 55 x 44 x 35 cm, od 12 mies.

270

330 zł


Zajączekd użyn as znurku TW 2065

42 zł

Wesołyp ociągn as znurku WD 3014

39 zł

Drewniany zajączek na specjalnych kółkach, dzięki którym skacze on jak prawdziwy. Pomaga w nauce chodzenia, rozwijając koordynację ruchową, trenuje zmysł równowagi.

Drewniany kolorowy pociąg na dużych ruchomych kółkach. Dzięki temu, że jest na sznurku można go zabrać na każda piesza wycieczkę.

ƒ dł. 12 cm, wys. 13 cm

y 12 cm, od 24 mies. ƒ dł. 13 cm, wys.

Kolorowyp ociąg DJ 6314

115 zł

Drewniany pociąg z obracającymi się kołami to ciekawa i zarazem rozwijająca wiele umiejętności u dzieci zabawka. Pociąg składa się z klocków o różnych kształtach, które można układać w różnej konfiguracji a kołeczki na platformach umożliwiają jego przewóz. Zabawa rozwija spostrzegawczość, logiczne myślenie jak również koordynację wzrokowo-ruchową.

ƒ wym. 41,5 x 10,5 x 12,5 cm, od 18 mies.

Koń.U kładankan as znurku TW 2060 2

55 zł

Drewn wniana zabawka na kółkach. Pomaga w nauce chodzenia, rozwijając koordynację ruchową, trenuje zmysł równowagi.

ƒ dł. 16 cm, wys. 15 cm

Krok kodyln as znurku CI 2560 25

42 zł

Weso ły, ły drewniany krokodyl na kółkach. Pomaga w nauce chodzenia, roz wijając koordynację ruchową, trenuje zmysł rrównowagi.

wym. 24 x 7,5 x 10 cm, od 12 mies. ƒ wym

271


Samolotzk locków TW 2124

90 zł

He elikopter likopterzzkklocków locków TW 2127

86 zł

Zestaw kolorowych drewnianych klocków, które po złożeniu tworzą samolot.

Zestaw kolorowych drewnianych klocków, które po złożeniu tworzą helikopter z ruchomymi ko łami i śmigłami.

ƒ zestaw stanowią: drewniane podwozie oraz 12 drewnianych klocków z ręcznie malowanymi okienkami, skrzydła i śmigło. dł. 27 cm, wys. 15 cm

ƒ zestaw stanowią: drewniane podwozie, 11 drewnianych klocków z ręcznie malowanymi okienkami oraz śmigła. dł. 29 cm, wys. 12 cm

62 zł

39 zł Kolorowa piramidka WD 0003 Różnokolorowe elementy o tym samym kształcie, ale różnej wielkości, nałożone na trzpień tworzą postać piramidki. Rozwijają motorykę małego dziecka, jak również idealne do nauki kolorów.

ƒ śr. 13–17 cm, 8 elementów, od 24 mies.

Drewniany bębenek EO 1359 ƒ wym. 40 x 38 x 39 cm, od 12 mies.

Autkog arbus Puzzlez l usterkiem EO 1272 ƒ wym. 38 x 26 x 50 cm, od 18 mies.

56 zł

TW 2104

19 zł

Małe, drewniane autko z ruchomymi ko łami. Idealne dla najmłodszych dzieci.

ƒ wym. pojazdu: dł. 10 cm, szer. 7 cm, wys. 6 cm

Kolorowag ąsiennica WD 0135

45 zł

Drewniana tęczowa gąsienica na sznurku i ruchomych kółeczkach. Wszędzie można ją zabrać. Doskonała do nauki kolorów.

ƒ dł. 30 cm, wys. 5,5 cm, od 24 mies.

272


Pociągz k lockami WD 0840

79 zł

Drewniany pociąg z obracającymi się kołami to ciekawa i zarazem rozwijająca wiele umiejętności u dzieci zabawka. Pociąg składa się z klocków o różnych kształtach, które można układać w różnej konfiguracji a kołeczki na platformach umożliwiają jego przewóz. W lokomotywie jest przycisk, który po naciśnięciu wydaje dźwięk a jej świata zaczynają świecić. Zabawa rozwija spostrzegawczość, logiczne myślenie jak również koordynację wzrokowo-ruchową.

ƒ dł. 43 cm, wys. 13,5 cm, od 24 mies.

Domek.U kładanka TW 2029

62 zł

Komplet drewnianych klocków, które po nałożeniu na trzpienie tworzą śliczny, kolorowy domek z ręcznie malowanymi okienkami.

77 zł

ƒ wym. podstawy: 11,5 x 11,5 cm, wys. domku 24 cm

189

Auto betoniarka. Układanka TW 2201 Drewniany pojazd z ruchomymi kołami i krążkami w kolorach tęczy.

ƒ wym. pojazdu: dł. 26 cm, szer. 9 cm, wys. 15 cm

Autoc iężarówkazk locków TW 2090 Zestaw kolorowych drewnianych klocków, które po złożeniu tworzą zabawkę ciężarówkę z ruchomymi ko łami. Zestaw stanowią: drewniane podwozie oraz 41 drewnianych klocków z ręcznie malowanymi okienkami.

ƒ wym. pojazdu: dł. 45 cm, szer. 22 cm, wys. 18 cm

273


Pies WD 3037

Wesołyp ociąg WD 3036

33

33 zł

Drewniane kolorowe zabawki z dużymi ruchomymi kółeczkami. Posiadają uchwyt dzięki czemu dziecko bez problemu może je przenieść z miejsca na miejsce albo wykorzystać ich kółeczka i jeździć nimi po różnych powierzchniach. ƒ dł. 17 cm, wys. 14 cm, od 24 mies.

Ślimakz k ulą TW 2043

Żółw z kulą TW 2044

63 zł

EO 1295 ƒ wym. 30 x 27 x 38 cm, od 10 mies.

274

31 zł

WD 3033

63 zł

Drewniane zabawki na kółkach w kształcie zabawnych zwierzątek. Po wprawieniu ich w ruch kula obraca się wokół własnej osi. ƒ śr. kuli 10 cm

Małyp ojazdn iebieski

Kot

33 zł

Małyp ojazdc zerwony EO 1282 ƒ wym. 30 x 27 x 38 cm, od 10 mies.

Biedronkazk ulą TW 2041

63 zł

31 zł


Ever earth to przyjaciel Matki Natury, który za wszelką cenę stara się chronić naszą planetę. Te przyjazne, drewniane zabawki, zostały stworzone nie tylko z myślą o bezpieczeństwie naszych dzieci, ale również z myślą o bezpieczeństwie naszej planety. Materiały odnawialne, farby wodne, tusz sojowy, recyklingowane kartony, oraz fabryka posiadająca certyfikat ICTI to tylko kilka ze sposobów, w jaki Firma zapewnia naszym dzieciom i planecie zdrowie i szczęście. Zabawki EverEarth nie tylko bawią ale i uczą. Pomagają zrozumieć, jak ważna jest otaczająca nas natura. Zwierzęta egzotyczne, Amazonia, czy Arktyka, recykling i sortowanie to niektóre z tematów, jakie można poruszać bawiąc się zabawkami EverEarth. Używany surowiec pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie ze standardami certyfikatu FSC; za każde wycięte drzewo jest sadzone nowe.

59 zł

Kwiaty EV 0895 ƒ wym. 28,5 x 18,5 x 19 cm, od 18 mies.

Zwierzętae gzotyczne

56 zł

EV 2672 ƒ wym. 23,5 x 16,5 x 18 cm, od 18 mies.

ZwierzętaA rktyki EV 2676 ƒ wym. 23 x 19 x 20 cm, od 18 mies.

79 zł

Labirynty rozwijają wyobraźnię, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą sprawność manualną. Atrakcyjne kształty, gładkie powierzchnie i przyjazne kolorowe elementy zaprojektowane są z wielką dbałością o małe dłonie dzieci.

Łąka

Gwiazda

EV 0894 ƒ od 18 mies.

EV 0889 ƒ wym. 14 x 12,5 x 14 cm, od 12 mies. do wyczerpania zapasów

36 zł

35 zł

275


Sześciany to wielofunkcyjne, drewniane kostki manipulacyjne, gdzie każda ściana ma swoje zadanie. Zabawka świetnie rozwija zdolności manualne dziecka, pełni funkcje edukacyjną oraz jest doskonałą rozrywką.

Sześcian z bryłami EV 2582 ƒ wym. 13 x 13 x 13 cm, od 18 mies.

50 zł

152 zł

Sześcianz ez wierzętami

109 zł

SześcianŁ ąka

EV 2695 ƒ wym. 25 x 25 x 25 cm, od 18 mies

Sześcian manipulacyjny EV 0948 ƒ wym. 30 x 30 x 30 cm, od 18 mies.

228 zł

276

EV 0968 ƒ wym. 20 x 20 x 20 cm, od 18 mies.


Piram midkakklaun laun22

Piramidkak laun n11

EV 32 3268 8 y 6 x 6 x 14,5 cm, od 12 ƒ wym. mies. , do wczerpania zapasów

23

EV 3267 67 ƒ wym. 6 x 6 x 13,5 cm, od 12 mies.

25 zł

Piramidam anipulacyjna EV 0934 ƒ wym. 18 x 16,5 x 20,5 cm, od 18 mies.

52 zł

Trasa a z małymi pojazdamii EV 0942 2 ƒ wym. 25 x 10 x 28 cm, od 18 mies.s.

65 zł

Jeździkm anipulacyjny EV 0949 Jeździk ten jest 100 % gwarantem radości i dobrej zabawy dla najmłodszych. Swymi kolorami zachęca dzieci do ak ty wności poprzez stawianie pier wszych kroków – kończąc na zabawie weso łymi elementami, usprawniającymi motorykę małych rączek. Pomaga w nauce chodzenia, roz wijaniu koordynacji ruchów i trenuje zmysł równowagi.

ƒ wym. 32,5 x 32,5 x 51,5 cm, od 18 mies.

164 zł 277


DinozaurT riceratops EV 3686 ƒ od18mi es.,d ow yczerpania zapasów

39 zł

Drewniane zabawki do ciągnięcia za sznurek to doskonały towarzysz pier wszych kroków maluchów. Podczas spacerów lekko kołyszą się na boki – regulując tym samym tempo chodzenia i równowagę dziecka. Niepowtarzalny wygląd i bezpieczeństwo to pozostałe atuty zabawek na sznurku.

Kaczkan as znurku EV 2587 ƒ od 18 mies.

22 zł

39 zł

35 zł

DinozaurT -Rex

Kaczka na sznurku z jajkiem

EV 2689 ƒ od 18 mies.

EV 0937 ƒ wym. 20 x 7 x 9 cm, od 18 mies.

Pies na sznurku

278

25

EV 2588 ƒ wym. 18 x 8,5 x 8,5 cm, od 18 mies.


Rozwójm mo otyla. Klocki EV 2674 y 15,5 x 7,5 x 14,5 ƒ wym. cm, od 24 mies.

39 zł

Klockiz ez wierzętami EV 2675 ƒ od 18 mies.

42 zł

29 zł ZwierzętaA mazonii. Układanka

35 zł

Kształ K ztałty. ty.NNa akładanka EV 3301 ƒ od 18 mies., wym. 30 x 22,5 x 2 cm

EV 2671 ƒ wym. 29,5 x 22,5 x 2 cm, od 24 mies.

Pociągz k lockami EV 2578 ƒ wym. 41 x 7,5 x 8,5 cm, od 18 mies.

49 zł 279


Drewnianaf arma EV 2684 Ekologiczne gospodarstwo jest miejscem do nau ki. Sto do ła, zwie rzę ta, warzy wa, kaczka w stawie, oraz rolnik pomogą zrozumieć warunki życia na farmie.

ƒ od 24 mies., wym. 38,5 x 8,5 x 32 cm

120 zł

Szopka Szopka

64 zł

49 zł

Trójkątm uzyczny

EV 2694

EV 2687 ƒ od 24 mies.

Pięknie wykonana bożonarodzeniowa szopka. W zestawie: Jezus, Maria, Józef, trzech króli, anioł, zwierzęta.

ƒ od 18 mies., wym. 26 x 18 x 17 cm

ArkaN oego EV 2686

69 zł

Zabawa z arką stanowi idealne ćwiczenie do rozpoznawania kształ tów i nauki o królestwie zwierząt. Zestaw zawiera: Noe i jego ona, 8 par zwierząt, arka.

ƒ wym. 23,5 x 17 x 20 cm, od 24 mies.

280


35 zł Ruch uliczny EK 1407 ƒ wym. 21 x 21 cm, od 24 mies.

Zwierzęta EO 3750 y 47 x 21 x 24 cm,, od 12 mies. ƒ wym.

Kształł ty ED 4297

Nakładanki Nakładanki dla najmłodszych dzieci. Wygodne, dostosowane do małej rączki uchwyty ułatwiają dzieciom chwytanie. Zadanie polega na dopasowaniu odpowiedniego kształtu do otworu.

31 zł

35 zł

Puzzle uczą rozróżniać i identy fikować różne kształty geometryczne: kwadraty trójkąty, koła... Dzieci mogą porówny wać je do siebie, zobaczyć różnice w kształ tach i wielkościach.

35 zł

Zwierzęta Afryki EK 1405 ƒ wym. 21 x 21 cm, od 24 mies.

Wiejskie zwierzęta EK 1406 ƒ wym. 21 x 21 cm, od 24 mies.

Zabawki EO 3760 ƒ wym. 47 x 21 x 24 cm, od 12 mies.

35 zł

31 zł

ƒ 16 elem., od 24 mies.

281


Futrzaki.U kładankad otykowa GU 3011

65 zł

Puz zle przeznaczone dla najmłodszych. Przedstawiają 4 zwierzątka oraz fak turę ich futerek. Układanka poprzez zabawę kształci zmysł dotyku.

ƒ 4e lementyz p odkładką;o d1 2m iesięcy.

Farma Farma

52 zł

DJ 1017 ƒ wym. 25 x 25 x 2,8 cm, od 12 mies.

42 zł Misiowar odzinka a WD 0810 ƒ 54 elementy o wym. 28 x 14 cm

282

Dżungla DJ 1018 ƒ wym. 25 x 25 x 2,8 cm, od 12 mies.

52 zł


Puzzle

32 zł

Gdzież yjąz wierzęta ED 4776

Zestaw 2-elementowych drewnianych puz zli tworzących 8 zwierzątek z ich środowiskiem życia.

ƒ 16 elem., wym. jednego elementu: 7,5 x 6 cm

Pojazdy ED 4866

29 zł

Puz zle dla najmłodszych. Składają się z 3 do 5 części, któ re są więk sze, grubsze i łat wiejsze do trzy mania. Ich ko lo ry zachę cają do działa nia. Po bu dza ją zmysł do ty ku, cie kawość i wyobraźnię.

ƒ 5 kompletów 3-, 4-, 5-cio elementowych puzzli – od 24 mies.

64 zł

Zwierzęta. Puzzled rewniane BU 0132

Drewniane 3-elementowe puzzle z zabawnymi zwierzątkami.

ƒ 18 elementów, 6 zwierzątek o wym. 11 cm, od 2 lat

35 zł

Przeciwieństwa ED 4900 Ot war te/zamknięte, ciep łe/zimne. Z tymi puz zlami dzieci będą nie tylko dobrze się bawić ale również uczyć i roz wijać. Pomogą dostrzec różnice pomiędzy przeciwnościami, wzbogacą ich zasób słów. Gra rozwija zdolności motoryczne, ciekawość i wyobraźnię.

ƒ 12 elem., od 24 mies.

283


Zwierzęta.P uzzled lam alucha ED 4864

30 zł

Zestaw 2- ,3- ,4- i 5-cio elementowych puzzli z motywem zwierząt.

ƒ 14 elementów, wymiar kaczki po złożeniu: 17 x 13 cm, od 12 mies.

35 zł

Kolory ED 4296

4-elementowe puz zle, należy ułożyć według odpowiedniego koloru. Zabawa uczy rozpoznawania i nazy wania kolorów.

ƒ 24 elementy, wym. jednego elementu 8 x 8 cm, od 2 lat

Puz zle Kostki Seria drewnianych puzzli w postaci sześcianów. Barwne klocki zachęcają najmłodsze dzieci do zabawy.

Farma EK 2602 ƒ 4 elem., wym. 8 x 8 x 4 cm

25 zł

Kostki zez wierzętami WD 0040

22 zł

Drewniane kostki z namalowanymi obrazkami i kar tami z wzorem do układania. Całość w drewnianym, solidnym pudełku

ƒ pudełko 13 x 13 cm, bok kostki 4 cm

284


Zestawy składają się z 6 kostek. Każda ze ścianek oklejona jest barwną grafiką. Gdy 6 elementów zostanie odpowiednio ułożonych po wsta nie ko lo ro wy ob ra zek. Doskonałe do ćwiczeń manualnych, roz wija pamięć i spostrzegawczość.

Kostki K tkiDDżżungla l ED 4576 ƒ 6 elem., od 24 mies.

38 zł

KostkiP ojazdy ED 4577 ƒ 6 elem., od 24 mies.

KostkiFFarma Kostki arma ED 4575 ƒ 6 elem., od 24 mies.

38 zł

38 zł

Safari

Pojazdy

37 zł

32 zł

EK 2604 ƒ 9 elem., wym. 16 x 16 x 4 cm, od 12 mies.

EK 2603 ƒ 12 elem., wym. 12 x 12 x 4 cm, od 12 mies

285


57 zł

DominoN imo DJ 1638

Drewniane domino dwustronne. Z jednej strony klasyczne domino, a z drugiej motyw zwierzęcy.

ƒ 28 elem., 8 x 4,5 x 0,6 cm, od 2 lat

Kolorower ybki DJ 1653

57 zł

Każde z przedmiotów posiada magnesiki, co umożliwia dziecku wyławiać rybki za pomocą wędek. Gra wymaga skupienia i koncentracji. Rozwija koordynacje wzrokowo-ruchowa i sprawność manualną.

ƒ 12 elem. + 2 wędki, od 24 mies.

167 zł Zabawnip rzyjaciele.G ra BU 2241 Zabawna gra ucząca dzieci rozpoznawanie podstawowych zwierząt. Gra przeznaczona dla 2 lub 4 graczy.

ƒ zawiera planszę o wym. (400 x 400 x 10 mm), 4 figurki, od 2 lat.

MemoZ wierzęta DJ 1637

Domino z moty wem zabawnych zwierząt. Doskonałe dla najmłodszych dzieci.

Kolorowy drewniany zestaw klocków w kształcie kwadracików. Gracze odkry wają kolejno po dwa obrazki. Jeśli znajdą parę to zbierają klocki. Jeśli nie, to odkładają je na miejsce. Wygry wa ta osoba, która nazbiera najwięcej par zwierzątek. Doskonale wpły wa na pamięć wzrokową i koncentrację.

ƒ 28 elementów, wym. jednego elementu: 8,5 x 4 cm

ƒ od 24 mies., 32 elem.

DominoF arma ED 4777

286

57 zł

26


Miękkie lalki

19 zł

Lalka 35 cm CB 0001 ƒ 35 cm, kolor wybrany losowo

Lalka5 0cm

24 zł

CB 0002 ƒ 50 cm, kolor wybrany losowo

Chłopiec4 0cm

20

CB 0003 ƒ 40c m,k olorw ybranylo sowo

Laleczkam ałaM aja CB 0005 ƒ 20 cm

12 zł

24 zł

Chłopiec50 cm C CB 0004 C ƒ 50 cm, kolor wybrany losowo

Laleczkam ałaG ucio CB 0006 ƒ 20 cm

12 zł

287


Lalki Bobasy wykonane są z przyjemnego w dotyku, bardzo wytrzymałego tworzywa. Korpus lalek jest miękki, pokryty bawełną. Oczka lalek są ruchome, kiedy lalka śpi – oczka zamykają się. Lalki dostarczane bez ubranek. Bobas duży może być ubierany w prawdziwe dziecięce ubranka. Ciężar i wielkość dużej lalki odpowiadają naturalnym rozmiarom niemowlaka.

115 zł

Bobas duży 60 cm FV 6010

Bobass mały 40 cm FV 4010

Ubranko Pa jacyk dla Bobasa ƒ pajacykp lusp aras karpetek ƒ wzórm ateriałuub ranekmo żeule cz mianie

40 cm 4 DO 0001 D

60 cm 6 DO 0002 D

288

34 zł 42 zł

65 zł


Lalka dziewczynka i chłopiec Najwyższej jakości lalki wykonane z przyjemnego w dotyku, bardzo wytrzymałego tworzywa. Kończyny lalek są ruchome, a forma lalki bardzo sugestywnie oddaje charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki rączek i stópek naturalnie zgięte). Lalki reprezentują dwie płcie. ƒ dostarczaneb ezub ranek

Chłopiec 42 cm

Dziewczynka4 2c m

FV 4230

FV 4250

80 zł

62 zł

Chłopieco z apachu wanilii3 0c m FV 3050

80 zł

62 zł

Dziewczynka oz apachuw anilii 30 cm FV 3030

Uniwersalne ubranko ƒ dwuczęściowap iżamkap lus paras karpetek ƒ wzórma teriałuub ranekmo że ulec zmianie

30 cm

42 cm

DO 0003

DO 0004

29 zł

34 zł 289


LalkaM aład ama MI 2350

105 zł

PrzytulankaM ałgosia

Sympatyczna lala w sukience z ładnymi długimi włosami do czesania. Ruchome rączki i nóżki pozwalają jej stać i siadać.

SI 4011 ƒ wym. 36 cm

ƒ 1 szt., wys. 44 cm

13 zł

22 zł

Torbam otylek

Plecakm otylek

SA 0750 ƒ kolorw ybranylo sowo, ƒ wym. 19 x 19 cm, ep zamykanan as uwak i rzep

SA 0751 ƒ kolor wybrany losowo, wym. 20 x 23 cm, zamykany na suwak

10 zł Przybornik SA 0765 ƒ kolorw ybranylo sowo, ƒ wys. 11 cm, śr. 7,5 cm

290

45 zł

PlecakA uta

17 zł

SA 1680 ƒ kolor wybrany losowo, wym. 20 x 23 cm, zamykany na suwak


Wózekg łęboki MI 7570

119 zł

Posiada wszystkie cechy prawdziwego wózka. Posiada zdejmowaną gondolę

ƒ wym. 56 x 36,5 x 64 cm

35 zł

Wózeks pacerowy IK 2332 ƒ wym. 52 x 27 x 55 cm

29 zł Deska dop rasowania MI 0207 ƒ wym. 46 x 21 x 45,5 cm

29 zł

Krzesełko dlanniemowlaka iemowlaka MI 7580 Składane krzesełko do karmienia ulubionej lalki.

ƒ wym. 33 x 26 x 60 cm

291


Łóżeczkod lal alek WD 9003 ƒ pościel w zestawie, wym. 60 x 35 x 27 cm

115 zł

199 zł

Domekd lal alek NS 0155

Duży, stabilny, dwupoziomowy domek dla lalek. Ażurowa konstrukcja i układ plat form umożliwia zabawę kilkorga dzieci jednoczeźnie. Dodatkową atrakcją jest ruchomy dach, którego skrzydła mogą być ustawiane po obu stronach domku. Dostarczany bez akcesoriów.

ƒ wym. 55 x 54 cm, wys. 53 cm

Wózek spa pacerowy AN 2742 Wózek ze szty wnym siedziskiem,, wyposażony w zabezpieczenie dla lalki i koszy zyczek na niezbędne w czasie spaceru drobiazzgi.

ƒ wym. 50 x 27 x 25,5 cm

32 zł 125 zł Kącikp ielęgnacjil alek FR 6900 Atrakcyjny, trzypoziomowy zestaw na kółkach, wyposażony w niezbędne akcesoria do pielęgnacji lalek. Lalka nie wchodzi w skład zestawu.

ys. 48 cm, 7 elem. ƒ wys.

58 zł

Wózek spacerowy prawdziwy AN 2750

292

Wykonany tak, że przypomi na praw dzi wy wó zek dziecięcy. Siedzisko z tkaniny, podpórki pod rączki i nóż ki. Dol na pół e czka z pojemnikiem na zakupy lub dro biaz gi potrzeb ne małej mamie na spacerze.

Laleczka

ƒ wym. 55 x 41 x 28 cm

ƒ wym. 12,5 cm, 6 wzorów, 1 szt.

16 zł

SI 6667 Nowe sympatyczne laleczki do domków dla lalek.


44 zł

Wesołar odzina WD 9077

Zestaw lalek, które wielkością doskonale pasują do drewnianego domku WD 9001.

ƒ 6 szt., wym. 10–12 cm

260 zł

Domekd lal alek WD 9001

Duży, dwupoziomowy domek dla lalek wykonany z drewna.

ƒ dostarczany bez akcesoriów, wym. 63 x 36 cm, wys. 57 cm

MebelkiŁ azienka NS 0410

57 zł

MebelkiS ypialnia NS 0408

57 zł

Doskonałe wyposażenie domków: NS 0764 i NS 0155.

Doskonałe wyposażenie domków: NS 0764 i NS 0155.

ƒ wym. do 13 cm, 5 elementów: wanna, pralka, zlew, bidet, sedes zes płuczką

ƒ wym. do 13 cm, 6 elementów: szafa, łóżko, toaletka, stolik nocny, pufa i lampa

MebelkiK uchnia NS 0407

57

Doskonałe wyposażenie domków: NS 0764 i NS 0155.

ƒ wym. do 13 cm, 10 elementów: stół, 4 krzesła, kwiatek w doniczce,l odówka,z lewozmywak, szafka,k uchenka

MebelkiS alon NS 0409

57 zł

Doskonałe wyposażenie domków: NS 0764 i NS 0155.

ƒ wym. do 13 cm, 11 elementów: fortepian, pufa, sofa, 2 fotele, stolik, szafka, telewizor, lampa, 2 kwiatki w doniczce

293


BasicŚ mieciarka

28 zł

Wy wrotka2

WW 6111 ƒ wym. 23,5 x 13 x 12 cm, od 12 mies.

Basic Ładowarka

28 zł

WW 6114 ƒ wym. 23,5 x 13 x 12 cm, od 12 mies.

Basic B i P Pomoc dro d gowa

Pojazdy Posiadają ruchome elementy podwozia co zwiększa ich atrakcyjność, mają też bardzo realistyczny wygląd. Kolorystyka zachęca do zabaw, tym bardziej, że można nimi się bawić i w domu i w piaskownicy. Zbudowane z bezpiecznych i trwałych elementów.

28 zł

49 zł

WW 5401 ƒ wym. 58 x 24 x 22 cm, od 12 mies.

Wy wrotka11

49 zł

WW 5400 ƒ wym. 51 x 25 x 19,5 cm, od 12 mies.

28 zł

WW 6110 ƒ wym. 23,5 x 13 x 12 cm, od 12 mies.

294

WW 5300 ƒ wym. 26 x 12 x 20 cm, od 12 mies.

Koparka11 Koparka

WW 6113 ƒ wym. 23,5 x 13 x 12 cm, od 12 mies.

BasicW y wrotka

19 zł

Betoniarka

19 zł

WW 5302 ƒ wym. 25,5 x 15 x 11,5 cm, od 12 mies.


BasicT raktor

28 zł

WW 6112 ƒ wym. 23,5 x 13 x 12 cm, od 12 mies.

Małyd źwig WW 3236

50 zł

Koparka K k 22 WW 5301 ƒ wym. 26,5 x 15 x 12 cm, od 12 mies.

Śmieciarka WW 3238

19 zł

50 zł

Obrotowa naczepa z podnoszonym ramieniem dźwigu, regulacja sznurka zakończonego hakiem.

Podnoszona naczepa, schowki i klapy doskonale imitują prawdziwy pojazd.

ƒ wym. 37 x 27 x 16 cm

ƒ wym. 42 x 22 x 16 cm

Betoniarka WW 3239

50 zł

Obrotowa gruszka na korbę, zwijany wąż, drabinka, lej oraz szufla.

ƒ wym. 38 x 26 x 16 cm

Strażp ożarna WW 3237

50 zł

Podnoszona i wysuwana drabina.

ƒ wym. 47 x 27 x 16 cm

295


Seria ciągników siodłowych, które są szczytem marzeń przyszłych kierowców. Zestawy składają się z trójosiowego ciągZ nika oraz dwuosiowej naczepy, przy czym każda o innym zastosowaniu. Do ciągnika można dołączyć naczepę wywrotkę, platfformę do przewozu kontenerów, wysięgnik z koszem i drabiną, czy też lawety do przewozu ładowarek, sprzętu budowlanego albo bolidów Formuły 1. Dodatkowym atutem wszystkich pojazdów są ruchome elementy wyposażenia, takie jak drzwi, drabina, trapy do załadunku, kontenery na śmieci czy skrzynia wywrotki.

64 zł NaczepaW y wrotka WW 3640 ƒ wym. 75 cm

NaczepaKKonttener N WW 3651 ƒ wym. 77,5 cm

NaczepaŚ mieciarka

82 zł

82 zł

WW 3653 ƒ wym. 77,5 cm

NaczepaS trażp ożarna WW 3657 ƒ wym. 77,5 cm

296

90 zł


82 zł

Naczepa platformaz ł adowarką WW 3652 ƒ wym. 77,5 cm

Gigant Truck

Wy wrotka WW 6001

Auta o dużych gabary tach i ogrom nej wytrzymałości. Posiadają wiele ruchomych elementów uatrakcyjnia ją cych za ba wę. Doskonałe do zabaw w plenerze. ƒ wym. 55 x 36,5 x 32 cm, od 12 mies.

99 zł

Spychacz WW 6600

120 zł 297


69 zł

Miasto. Mata piankowa MW 0011

Zestaw piankowych puz zli, które po po łączeniu tworzą matę z wzorem kolorowego miast sta. Doskonałe uzupełnienie zabaw tematycznych oraz edukacyjnych np. nauka zasad ruchu drogowego. Uniwersalne, nieograni n czone wzorem brzegi umożliwiają łłączenie i kilku mat w jeden na zasadzie puz zli. Mata piankowa posłużyć może jako ozdoba pokoju dziecięcego, sali zabaw bez względu na ich wystrój.

ƒ 9 sztuk o wym. 30 x 30 cm, grubość pianki 13 mm

Garażs amochodowy3 b oksy WW 5095 Mały garaż z dwoma podjazdami, do zabawy i przechowy wania samochodów. Dodatkowym atutem jest możliwość wycinania wzorów z pudełka. Zamontowana, wygodna rączka umożliwia łat we przenoszenie zestawu.

39 zł

ƒ wym. 38 x 22 x 20 cm, garaż + 1 autko

Parking3 p oziomy WW 3040 ƒ 3 poziomy, 4,6 m trasy, 2 autka

84 zł

60 zł

Posterunekp olicji

FR 0706 ƒ wz estawiej ednoau to, ƒ wym. 47 x 35 x 24 cm

298


76 zł

Garażz d rogą

Zestawddróg róg i szyn LT 0425

199 zł

WW 0400 3 m tra sy, wym. po zło że niu: 80 x 90 cm ƒ

Zestaw pomaga zapoznać się z zasadami ruchu różnych środków transpor tu. Wykonany z kolorowego tworzy wa, łat wy w montażu. 44 elementy: wielka góra, szyny, semafory, mostek, droga, pojazdy, weso łe postacie.

ƒ wym. 71 x 21 x 42 cm

Toryk olejowe CI 2141 Zestaw drewnianych elementów, które łączą się na zasadzie puz zli tworząc ogromną pętlę torów kolejowych. Wszystkie widoczne na zdjęciu elementy są do łączone do zestawu (pojazdy, ludziki, drzewa, znaki drogowe).

ƒ 100 elementów, wym. 120 x 90 x 8 cm

210

90 zł Kaskada5 p oziomów WW 3120 5 po zio mów, 3,7 m trasy, 2 autka ƒ

299


Zestaw małych pojazdów WW 6000

95 zł

Różne modele środków transpor tu m.in.: ciuchcia, bagażówka, wyścigówka, przyczepa, beczkowóz, dźwig i inne. Auta można ze sobą łączyć za pomocą zaczepów.

ƒ 18 szt., różne modele

105 zł

Minipojazd LP 0002

Plastikowy pojazd wysokiej jakości wy trzymuje intensy wną zabawę w grupie. Wielkością przystosowany do wzrostu małego dziecka. Budowa zapewnia wygodę i stabilność, dzięki czemu dziecko czuje się bezpiecznie. Obrotowe kółeczka oraz uchwy ty do łączenia ze sobą pojazdów umożliwiają tworzenie kolorowego pociągu.

Trasa dla najmłodszych 4,3 m

58

ƒ wym. 48 x 28 x 18 cm

WW 4010

zł wym.z łożonejz abawki: ƒ 80 x 100 cm, od 12 mies.

Trasad lan ajmłodszych 2,7 m zł

49

WW 4000 ƒ wym. złożonej zabawki 80 x 85 cm, od 12 mies.

Garaż NS 0157

195 zł

4-poziomowy garaż (parking) z liczny mi zjazdami oraz obszernymi plat formami umożliwiającymi swobodny ruch pojazdów. Doskonałe miejsce do przechowy wania zabawek.

ƒ dostarczany bez pojazdów, wym. 60 x 40 x 50 cm

300


Koń na biegunach Komfort korzystania z bujaka zapewniają: szeroka i stabilna podstawa oraz wysokie i miękkie siedzisko podpierające małego użytkownika. Zabawka nie wymaga montażu – łatwa do utrzymania w czystości. ƒ wym. 86 x 29 x 43 cm

92 zł

niebieski LT 1672

czerwony LT 1670

92 zł

119 zł

Pojazds trażp ożarna LT 1013

Pojazd z podstawką może być uży wany na dwa sposoby: dla małego dziecka – bujak, dla starszego dziecka – jeździk. Stabilna podstawa i mały promień bujania, zaokrąglone krawędzie, zapewniają dziecku miłe i spokojne bujanie.

ƒ 50 cm x 22 cm x 30 cm, dla dzieci w wieku 1–3 lat, max. waga dziecka 23 kg

Łazik LT 4861

139 zł

Wy trzymały pojazd o realistycznych kształtach w sportowym stylu. Duże koła i szerokie siedzisko zapewniają stabilność.

ƒ wym. 60 x 29 x 36 cm

Minirrowerek Mini owerek LT 0072

142 zł

Szerokie rączki kierownicy oraz dwa tylne ko ła utrzymują malucha w równowadze, a nisko osadzone siedzisko umożliwia wygodną jazdę.

ƒ wym. 51 x 43 x 44 cm, przeznaczony dla dzieci wieku 1,5–3 lat

301


142 zł Pojazdkkonik Pojazd onikzzppodstawką odstawką LT 5013 Czteroko łowiec wykonany z trwałego tworzy wa, łat wo utrzymać go w czystości. Pojazd z podstawką może być uży wany na dwa sposoby: dla małego dziecka – bujak, dla starszego dziecka – jeździk.

ƒ wym. 62 cm x 15 cm x 30 cm, dla dzieci w wieku 1–3 lat, max. waga dziecka 23 kg

135 zł Pojazd Żaba TI 6013 ƒ wym. 54 x 23 x 32,5 cm

Trójkołowiec LT 4783

272 zł

Stabilny pojazd na wy trzymałych ko łach nadaje się do jazdy po różnej nawierzchni. Za siedzeniem łat wo dostępny schowek.

ƒ wym. 102 x 76 x 48 cm

SamochódG randC oupe LT 4458 Poruszany za pomocą siły mięśni nóg. Odpowiednią zwrotność zapewniają przednie ko ła oraz kierownica. Z tyłu auta znajduje się mały bagażnik.

ƒ wym. 83 x 49 x 86 cm

302

345 zł


kąciki zabaw

Kombidomek ON 1100

820 zł

Spe cjalnie przystosowana konstrukcja do zabawy w dom. Estetyczne zasłonki pełnią rolę teatrzyku kuukiełkowego. Po rozstawieniu jest doskonałym parawaanem, a ścianę boczną można wykorzystać jako sztalugę do tworzenia prac plastycznych. Wykonany z lakieroowanej, trwałej sklejki. Wysokość przystosowana do wzrostu dzieci. Zawiasy sznurowe pozwalają na szybki montaż lub demontaż.

ƒ wym. 95 x 60 x 145 cm

399 zł

Kolorowyd omekp iankowy ST 2005 5 Piankowe konstrukcje. Lekkie i bezpieczne piankowe konstrukcje składające się z kolorowych elementów o różóżnej fakturze. Doskonałe do dziecięcych kącików zabaw w w pomieszczeniu i w ogrodzie. Kontakt z kolorowymi, miękkim tworzywem aktywizuje i inspiruje wszystkie kie dzieci. Żywa kolorystyka pobudza zmysł wzroku, a zróżóżnicowana faktura zmysł dotyku.

ƒ wym. 79 x 79 x 100 cm

Tunelp iankowy ST 2006

269 zł

Piankowe konstrukcje. Lekkie i bezpieczne piankowe konstrukcje składające się z kolorowych elementów o różnej fak turze. Doskonałe do dziecięcych kącików zabaw w pomieszczeniu i w ogrodzie. Kontakt z kolorowymi, miękkim tworzy wem ak ty wizuje i inspiruje wszystkie dzieci. Ży wa kolorystyka pobudza zmysł wzroku, a zróżnicowana fak tura zmysł dotyku.

ƒ wym. 58,5 x 177 x 46 cm

303


Drewnianyw arsztat CI 0980 Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych wyposażony w śrubki, młotek, piłę oraz inne niezbędne narzędzia potrzebne małemu majsterkowiczowi.

ƒ 37 elem., wym. 40 x 29 x 56 cm

129 zł

WarsztatW ojtka

225

122 zł

Warsztatn ak ółkach FR 6450

FR 4260

W formie wózka z 25 elementami (piła z ruchomym ostrzem, wier tar ka z ob ra cającym się wier tłem, młotek, śrubo kręt, zestaw śrub i inne akcesoria).

Warsztat wyposażony w narzędzia, śruby i elementy konstrukcyjne, które można łączyć. Kolory warsztatu mogą ulec zmianie.

ƒ wym. 44 x 30 x 48 cm

ƒ 35 elementów, wys. 87 cm

Sklep FR 1460 Zestaw do zabawy w sklep kom plek so wo wy po sa żony w produk ty ży wnościowe oraz akceso ria skle powe (waga, monety, etykiety z cenami).

ƒ wys. 72 cm

99 zł

KuchenkaM agdy AN 2000

149 zł

Mała, przenośna kuchnia. Pod ot wieraną pokry wą palniki kuchni, zlewozmy wak, piekarnik z przezroczystymi drzwiczkami. Pod palnikami szuflada ze sztućcami. W komplecie garnuszki oraz małe filiżanki i talerzyki.

ƒ wym. 45 x 42 cm, 34 akcesoria

304


Kącikk uchennyzg rillem LT 4500

872 zł

Zestaw do zabawy 2 w 1: gotowanie w kuchni i w grillowanie w ogrodzie. Zawiera „magiczny dzbanek do kawy, magnetyczne drzwi do lodówki, pły tę grzejną z elek tronicznymi dźwiękami, okno, duży zlew z nowoczesnym kranem, piec, zmy warkę i pojemniki do przechowy wania drobiazgów. Część zewnętrzna obejmuje kamienne patio, stylowy baldachim z tkaniny, stół piknikowy, ławkę oraz kwiaty. Grill wydaje charakterystyczne dźwięki i tworzy realistyczne „płomienie”. W zestawie 29 dodatkowych akcesoriów.

ƒ wym. 94 x 66 x 114 cm, baterii nie załączono

StraganikJ ustynki NS 0465

Estetycznie wykonany straganik z lakierowanego drewna. Zaokrąglone brzegi blatu i półeczek zapewniają bezpieczeństwo małym użytkownikom. Półeczki pozwalają na ekspozycję produk tów, a lada na obsługiwanie klientów.

ƒ dostarczany bez akcesoriów, wym. 80 x 80 x 120 cm

Kącikg ospodyni

115 zł

Kącikl ekarski FR 6500 Wózek na kółkach wyposażony w 16 przedmiotów, niezbędnych w pracy lekarza.

435 zł

LT 4431

399 zł

Kącik wyposażony w mikrofalówkę, ekspres do kawy, lodówkę, podwójny piekarnik, kuchnię do gotowania, zlewozmy wak, telefon, pralnię z miejscem do prasowania i żelazkiem.

ƒ wym. 114 x 43 x 114 cm, od 2 lat

ƒ wys. 48 cm

305


Kuchenka NS 0260 ƒ wym. 68 x 38 x 48 cm (za plikacją9 0 cm)

294 zł Pralka NS 0261 ƒ wym. 48 x 38 x 48 cm (z aplikacją 68 cm)

196 zł

Pomocnik NS 0262 ƒ wym. 38 x 38 x 48 cm (z aplikacją 58 cm)

156 zł

306


kuchenka Kuchenka malucha. Wszystkie dzieci uwielbiają bawić się w gotowanie i przyrządzanie posiłków dla najbliższych. Ten kolorowy zestaw na to pozwala. Pralka mająca otwierane drzwiczki i pokrętła, kuchnia wyposażona w palniki, piekarnik oraz zlewozmy wak z kranem, do tego szafka pomocnik na przechowywanie akcesoriów kuchennych, okażą się wspaniałym miejscem do zabaw grupowych. Wzornictwo i tematyka pozytywnie wpływa na rozwój dzieci.

307


2 szt.

20 zł

Wagi AN 9140

Nakładane szalki. Przydatne do wprowadzenia pojęcia ciężaru i nauki ważenia.

ƒ 2 szt., wym. 8,5 x 26 x 9 cm

WózekS upermarket AN 2748

60 zł

Wyposażony w dwie półeczki: jedna na drobne zakupy lub do posadzenia lalki oraz druga na warzy wa lub pozostałe zakupy. Po zdjęciu z podwozia i zamontowaniu uchwy tu zamienia się w koszyk.

ƒ wys. 56 cm

12 zł

Kasa AN 9141

Szufladka na pieniądze i okienko wskazujące różne kwoty.

ƒ wym. 10 x 11 cm

Kosiarka AN 6510 ƒ wys. 56 cm

30 zł

30 zł

Mop

FR 1205 Wygodny mop ze składanym kijem. Wykonany z takich tworzyw, by dziecko mogło myć nim podłogę wodą i płynem.

ƒ wym. wiaderka 20 x 16 x 15 cm, dł. kija 59 cm

21 zł Żelazko zp odstawką FR 5502

308

Odkurzacz IK 2549

49 zł

Że laz ko z pod stawką i spryskiwaczem na wodę.

Światło, realistyczny dźwięk pracy odkurzacza, torebka kulek ze styropianu. baterie 4 x 1,5V R14 (niedo łączone),

ƒ wym. 21,5 x 14,5 x 15 cm

ƒ wym. 22 x 17 cm


Garnki Zestawd ok ącikaf ryzjerskiego FR 6211

27 zł

FR 6262 ƒ 4 garnki z uchwytami + 4 pokrywki, śr. 11 cm

26 zł

Każda mała „dama chce ładnie wyglądać. Eleganckie muszą być też lalki. Zestaw najpotrzebniejszych przedmiotów powinien stanowić wyposażenie każdego kącika fryzjerskiego.

Serwisd oh erbaty AN 2062

26 zł

Ser wis do herbaty dla 4 osób.

ƒ 4f iliżanki,4 t alerzyki,4 ł yżeczki, 1 czajniczek,1 d zbanekd o śmietanki, 1 cukiernica, 1 taca (wym. 34 x 22 cm)

Kompleto biadowy FR 6263 Dla 12 osób w 4 kolorach.

72 szt.

55 zł

Zestawz n aczyniami WW 2304

40 zł

ƒ 72 szt.,12 talerzy głębokich o śr. 11,5 cm, 12 talerzy, płytkich o śr. 12 cm, 12 kubeczków o śr. 5 cm, 12 kpl. sztućców o dł. 13 cm

309


Czajnik FR 5508 Wygodny czajnik z ot wieraną pokrywką do nalewania wody.

Ekspresd ok awy FR 2734

ƒ śr. 15 cm, wys.13 cm

Ekspres do kawy z otwieraną pokrywką.

17 zł

ƒ wys. 12 cm

7 zł Rondle AN 2101 ƒ 3 rondelki + 1 pokrywka, śr. 13 cm

14 zł

13 zł Suszarkad on aczyń

Zestawd op ieczeniac iasta

FR 3000

FR 4885

Trzeba pamiętać, by po posiłku pozmy wać naczynia i wysuszyć je przed ułożeniem na półeczkach. Suszarka stanowi niezbędne uzupełnienie wyposażenia każdej kuchni.

46 zł

Zestaw przyborów kuchennych do pieczenia ciast, ciasteczek i tor tów.

ƒ wym. 30 x 24 x 5 cm, dostarczana bez naczyń

Serwisd ok awy FR 7300 Ser wis kawowy dla 4 osób.

27 zł

ƒ 4 filiżanki o śr. 6 cm, wys. 4 cm; 4 talerzyki o śr. 9,5 cm; 4 łyżeczki o dł. 10 cm; 1 dzbanek o śr. 8 cm, wys. 13 cm; 1 dzbanuszek do śmietanki o śr. 5,5 cm; 1 cukiernica o śr. 7 cm, wys. 5,5 cm; 1 taca 32 x 32 cm

310

Koszyk K kp ełłenw arzyw LP 3832

71 zł

Pomidor, papryki, cukinie, kabaczek, ogórek, ziemniaki, por, cebula, czosnek, kalarepa umieszczone w koszyku z rączką.

ƒ wielkość naturalna, wym. koszyka 29 x 23 x 11 cm, 15 szt. warzyw


48 szt.

60 zł

43 zł

Warzy wa

Sery

LP 0084

LP 0600 00

Po 6: pomidorów, cebul, czer wonych i zielonych papryk, porów, ziemniaków, marchewek, kabaczków.

Imitacja najpopularniejszych najpopularniejszych se serów rów. W ze zestawie stawie por porcje: cje: gou goudy dy, ementalera, moz zarelli, camember ta, sera holenderskiego.

ƒ 48s zt.,40% wi elkościna turalnej

ƒ wielkość naturalna, 7 szt.

66 zł

31 zł

Pieczy ywo wo

Ciasteczka

LP 0078

LP 0190

Różne gatunki pieczy wa w całości oraz kromki: bagietka, chleb tostowy, chleb żytni, bułki.

Bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, bezy, eklerki czekoladowe, ciastka tor towe z truskawkami i inne specjały cukiernicze.

ƒ wielkośćn aturalna,7 s zt.( bez koszyka)

ƒ wielkość pomniejszona, 21 szt.

Jajka LP 0076 ƒ wielkość naturalna, 12 jajek w całoości, 6 połówek, 4 jajka saadzone

Ryby LP 6099 Pstrąg, so la, różżanka, zębatka, 3 ssardynki.

42 zł

ƒ wielkość naturalna, 7 szt.

49 zł Wędliny im ięso

Owoce

LP 0079 ƒ Pieczeń,p arówka,k urzeu dka, 3 rodzajek iełbas, kotlets chabu zk ością.wi elkość naturalna, 9 szt.

Po 6: po ma rańczy, cy tryn, zielonych i czer wonych jab łek, bananów, gru szek, mo reli, mandarynek – klementynek.

69

LP 0049

ƒ 40 % wielkości naturalnej, 48 szt.

75 zł 48 szt.

311


Piasek i woda Zabawy z piaskiem to ulubione zajęcie maluchów. Instynktownie wybierają zabawy, które wspomagają ich rozwój. Przesiewanie piasku przez palce, wsypywanie go do pojemników rozwija zmysł dotyku i koordynację wzrokowo-ruchową, co będzie miało znaczenie przy pisaniu liter. Napełnianie piaskiem różnych pojemników pomoże dziecku w przyszłości zrozumieć takie pojęcia jak liczba, objętość czy przestrzeń. Proste zabawki takie jak: wiaderko, łopatka czy grabki, uczą dziecko badawczego podejścia do rzeczywistości, a tworząc budowle z piasku, rozwija fantazję, zdolność planowania i przewidywania.

Łopatkii g rabki

14 zł

MA 9004 ƒ 5 łopatek o dł. 26 cm, 5 grabek o dł. 19 cm

Konewkam ała BA 2001 ƒ 15,5 x 13,5 cm

312

4 zł

Taczkam ała

27 zł

BA 2000 ƒ kolorowa taczka z wytrzymałego tworzywa.

Maxił opatkai grabki AN 4402 ƒ komplet: grabki i łopatka, dł. 55 cm

ZestawP iaseki w oda

14 zł

19 zł

AN 1405 ƒ akcesoria do piasku. wiaderko jest foremką – zamek, konewka, grabki, łopatka, 2 foremki


Foremkiddo Forem op iasku

Zabawnew agoniki

29 zł

MA 9005 005 ƒ rybka, babka, kaczka, ƒ wym. 7–8 cm, 15 szt.

9 zł

AN 6610 ƒ dł.5 0c m,l okomotywkai d waw agoniki

19 zł Wiaderko AN 0401 ƒ 1 szt., śr. 17 cm

5 zł Dużym łynek AN 1244 ƒ wys. 43 cm, 1 szt.

6 zł WiaderkoZ amek AN 0405 ƒ 1 szt., śr. 17 cm

Wesołappiramidka Wesoła iramidkazzw wiaderkami iaderkami AN 3100 ƒ wys. 41 cm

25 zł

313


815 zł

Pojemnikn aw odę nas telażuzp okrywką NS 2005 Bez po śre dni kon takt dziec ka z wodą i piaskiem jest naturalnym bo dźcem sty mulującym zmysł doty ku. Zabawa z takim materiałem wpły wa na motorykę rąk dziecka, a dodatkowo ma kojące i uspokajające działanie. Dzie ci uczą się współdziałać w grupie, a taka wspólna kreaty wna zabawa daje wiele radości. Uniwersalny pojemnik na wodę i piasek, który można wykorzystać wewnątrz budynku oraz na zewnątrz, na boisku, w ogródku czy na plaży. Jest lekki i ma zamontowane kółeczka, dzięki którym dzieci same mogą go swobodnie przesuwać. Wielofunkcyjna przykrywka może być uży wana jako piaskownica lub dodatkowa półka pod zbiornikiem. Istnieje możliwość regulacji wysokości nóżek stelaża w zależności od wzrostu dzieci.

ƒ wym. 89 x 63 x 58 cm, regulowana wysokość: 44, 51, 58 cm

Wodnys tół ip iaskownica LT 0060 Zestaw 2 w 1 przeznaczony do zabawy na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniu. Część zestawu przeznaczona do zabawy z wodą wyposażona w drogę, most oraz bramę. Dwie ręczne korby umożliwiają dziecku wy twarzanie prądów wodnych, dzięki którym po wodzie mogą pływać łódki. Parasol chroni piasek przed deszczem.

314

399 zł

ƒ piaskownica mieści 23 kg piasku, waga 12,2 kg, wym. 79 x 31 x 76 cm, dla dzieci od 2 lat


duĹźa motoryka


999 zł Piankowyk ącikz abaw NS 1931

Kojec piankowy „9” NS 1905

Miękki i bezpieczny kącik to prawdziwa zachęta do spontanicznej zabawy i ak ty wności. Duża przestrzeń, wykonana z miękkiej pianki pokry tej łat wą do czyszczenia i wodoodporną tkaniną, zapewnia mak symalny komfort użytkowania i pozwala na wspólna zabawę nawet kilkorga dzieci. Radosna kolorystyka i ciekawe zestawienie barw wprowadzają wyjątkowo przyjazny klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym miejscem zabaw wszystkich maluchów.

1529 zł

ƒ wym. 156 x 156 x 32 cm

Kojec piankowy składa się z 9 elementów, które tworzą bezpieczne miejsce do zabawy i doświadczania świadomości swojego ciała. Zestaw jest niezwykle innowacyjny, gdyż po rozłożeniu mamy 4 kanapy, 4 fotele oraz wygodny materacyk, a złożone elementy stanowią integralną całość. Kojec można wypełniać piłeczkami, które uatrakcyjnią zabawę, jest też bardzo pojemny co sprawia iż pomieści kilkoro dzieci jednocześnie. Całość wykonana z trwałej i łat wej w pielęgnacji tkaniany z PCW.

35 cm

ƒ wym: 1 kwadrat: 100 x 100, 4 narożniki:100 x 150, 4 kanapy 50 x 150

316


Ścieżki z pianek

Kostka NS 0699

169 zł

Kostka umożliwia łączenie wszystkich rodzajów ścieżek.

ƒ wym. 48 x 48 x 36 cm

Wspinanie się, czołganie i pokonywanie zróżnicowanych wysokości… Proste aktywności przynoszą naprawdę dużo radości, gdy ma się dopiero kilka lat! A gdy ruchowi towarzyszą jeszcze radosne kolory, wesołe aplikacje ze zwierzątkami, to wspaniała zabawa jest po prostu gwarantowana. Ścieżki – zwierzątka, wykonane z miękkiej pianki o odpowiedniej sztywności, doskonalą sprawność motoryczną, orientację przestrzenną oraz wyczucie własnego ciała. Prawidłowa integracja tych obszarów jest niezbędna dla właściwego rozwoju odruchów planowania i prowadzenia ruchu, a także znajduje przełożenia na właściwą regulację napięcia mięśniowego i koordynację pracy mięśni. Wszystkie kształtki posiadają antypoślizgowy spód i rzepy, które zapewniają ich stabilne łączenie.

Ł ąc z e n

ie z

ap

o m

oc ą rz

e p ów

Pies NS 0688 ƒ wym. 190 x 48 x 36 cm

490 zł

Żaba NS 0687 ƒ wym. 190 x 48 x 36 cm

Kot NS 0689 ƒ wym. 190 x 48 x 36 cm

490 zł

490 zł

317


Bujaczki

480 zł

Smok

NS 0236 ƒ wym. 152 x 111 x 30 cm

Auto NS 0234 ƒ wym. 150 x 110 x 30 cm

165 zł Piesek NS 0235 ƒ 62 x 51 x 30 mm

420 zł Kabriolet NS 0237 ƒ wym. 120 x 60 x 30 cm

318

490 zł


Odpowiednio zaprojek towana przestrzeń to idealny sposób pracy nad niechcianymi i często chaotycznymi nawykami naszych dzieci. Zorganizowanie i opisanie miejsc poszczególnych ak ty wności sprzyja skupieniu uwagi nad danym zadaniem i ułat wia dziecku planowanie własnych działań. Wyodrębniony kącik ak ty wności nie tylko zachęca do działania, ale i sprzyja lepszej organizacji dziecięcych działań.

radzimy

690 zł

Piankowe klocki. Morskie fale NS 1967 Cztery duże, piankowe klocki, które po zestawieniu tworzą powierzchnię przy pominającą de likatne, mor skie fale, to idealne miejsce zabaw i re lak su. Bry ły, w dwóch odcieniach błękitu i w dwóch odcie niach żół ci, można dowolnie zestawiać i piętrować, tworząc coraz to nowsze przestrzenie zabawowe. Proste, prawie geo me tryczne kształ ty, pobudzają wyobraźnię i zachęcają do swobodnych zabaw konstrukcyjnych. Wszystkie elementy zestawu posia dają anty poślizgowy spód, a odpowiednia gęstość wy korzystanej tu pianki czy ni z nich również wygo dne sie dziska.

ƒ wym. 50 x 60 x 50/40 cm

319


Błękitny Statek NS 1940 Ciekawa i inspirująca dla dzieci forma. Świetna jakość i perfekcyjne wykonanie. Błękitny statek to wyjątkowo atrakcyjna ozdoba każde go kącika zabaw, która bez wątpienia spodoba się wszystkim maluchom. Zabawa w takim towarzystwie z pewnością będzie wyjątkowo kreaty wna, rozwinie dziecięcą wyobraźnię, a nawet zainspiruje do tworzenia własnych małych form teatralnych.

ƒ wym. 130 x 70 x 70 cm

660 zł

320


Kolorowy pociąg NS 1937 Kolorowy, bardzo estetyczny i per fekcyjnie wykonany. Jego obecność w kąciku zabaw to gwarancja atrakcyjnej i wielokierunkowej stymulacji roz woju każdego malucha. Wspólna zabawa z jego wykorzystaniem stwarza znakomitą okazję do integrowania się z grupą i rozwijania umiejętności współpracy. To również możliwość ciekawych zabaw tematycznych i zabaw w role, które znakomicie wzbogacają dziecięce doświadczenia. Natomiast zabawa wspar ta umiejętnym komentarzem opiekuna może się przydać przy wprowadzaniu i utrwalaniu stosowania liczby w jej aspekcie porządkowym. Dodatkowa możliwość swobodnego łączenia poszczególnych elementów przy pomocy rzepów pozwala dzieciom na roz wijanie umiejętności konstruk torskich.

ƒ 8 elementów, łączna długość: 3,42 m

1060 zł

321


Piankowa tratwa NS 1968 Piankowa trat wa to prawdziwa inspiracja dla wszystkich ak ty wnych maluchów. chów Stwa rza moż li wość wie lu ra dos nyc nych i twórczych zabaw tematycznych, sprzysprzy ja integracji rówieśników oraz zachęca d do współpracy. Zabawa w towarzystwie tak ta

nietypowego produk tu z pewnością rozwinie dziecięcą wyobraźnię oraz umiejętności językowe. Piankowa tratwa, która może być również fantastyczną scenografią do przedstawień.

ƒ wym. 100 x 60 x 70 cm

490 zł

322


Domek z pianek NS 1983

Elementy domku wykonane są z pianki obszytej trwałą tkaniną PCW, łatwą do utrzymania w czystości, co zapewnia im lekkość i gwarantuje łatwość montowania. Sztywność i stabilność konstrukcji zapewniają rzepowe taśmy, stanowiące element spoinowy poszczególnych części. Łatwość przenoszenia i duża, antypoślizgowa mata sprawia ją, że do mek świet nie sprawdza się zarówno w sali, jak i na szkolnym dziedzińcu u czyy w ogro g dzie. ƒ wym. domku 120 x 120 x 130 cm, ƒ wym. maty 140 x 150 cm

1800 zł

323


620 zł

Klocki z pianki NS 1993

Wychodząc naprzeciw wszystkim tym, którzy odkryli już fantastyczne możliwości klocków Morphun, prezentujemy ich nowe, piankowe odpowiedniki. Duże, miękkie klocki z pianki, to zupełnie nowy wymiar konstruowania. Tworzenie układów z dużych elementów rozwija wyobraźnię przestrzenną i doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, a konieczność wyczucia odpowiednich proporcji i równowagi sprzyja rozwojowi inteligencji przestrzenno-wizualnej. Zestaw zawierający cztery klocki kwadratowe i cztery klocki trójkątne, utrzymane w wesołej kolorystyce, to gwarancja świetnej zabawy i wielu radosnych chwil. ƒ dł. boku klocków 35 cm, wys. 26 cm, 8 elementów

324


99 zł Zestawfi gurg eometrycznych NS 0567 4 figury w 4 kolorach wykonane z pianki pokry tej trwałą tkaniną. Mogą służyć do zabaw ruchowych, jak również jako pufy do siedzenia.

ƒ grubość pianek 4 cm. śr. koła 30 cm., trójkąt 36 x 36 x 31 cm, kwadrat o boku 30 cm, prostokąt 42 x 30 cm

399 zł

Kształ tkig eometryczne PS 2106 4 kwadraty z pianki obszytej trwałą tkaniną z PCW o wym. 50 x 50 cm: jeden w całości, a trzy składające się z drobniejszych elementów (kwadratów, kół, mostków i trójkątów).

ƒ gr. 10 cm

325


1230 zł

Zestaw pianek Kajtek NS 0224 W skład zestawu wchodzą:

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

zjeżdżalnia, wym. 60 x 70 x 40 cm, bazaz b elkami, 2 belki o wym. 20 x 20 x 60 cm, baza o wym. 60 x 70 x 40 cm, bazaz w ałkami, 3 wałki o śr. 10, 15, 20 cm, baza o wym. 60 x 70 x 40 cm, baza z atrakcjami, wyposażona w figury z tkanin o różnych fakturach. Dwie z figur kryją w sobie piszczałki, wym. 60 x 60 x 40 cm, ƒ pagórek, wym. 60 x 70 x 43 cm. ƒ wymaganap owierzchnia: min. 4 m2

zł 290 Bazaz w ałkami NS 0226 ƒ 3 wałki o śr. 10, 15, 20 cm, baza o wym. 60 x 70 x 40 cm

zł 240 Bazaz a trakcjami NS 0225 Wyposażona w figury z tkanin o różnych fak turach. Dwie z figur kryją w sobie piszczałki.

ƒ wym. 60 x 60 x 40 cm

Zjeżdżalnia

250

NS 0232 ƒ wym. 60 x 70 x 40 cm

326

Pagórek

zł Bazaz b elkami

290 zł

NS 0227 ƒ 2 belki o wym. 20 x 20 x 60 cm, baza o wym. 60 x 70 x 40 cm

NS 0233 ƒ wym. 60 x 70 x 43 cm

250 zł


Nowamus komplet NS 0125 Pełna konstrukcja zawierająca 11 różnorodnych elementów. Można je ze sobą łączyć w różnych kombinacjach tworząc np. ciekawe i bezpieczne tory przeszkód. Elementy wykonane z pianki pokrytej antypoślizgową, nieprzemakalną, całkowicie zmywalną tkaniną. Jedenaście podstawowych elementów można łączyć w tory przeszkód o różnym stopniu trudności jak również ustawić w jedną całość (centrycznie), co pozwala na wykorzystanie zestawu nawet w niewielkim pomieszczeniu.

1660 zł

ƒ wymagana2p owierzchnia: min. 6,3 m

840 zł

Nowamus.Z estaw1 NS 0122

Pochylnie umożliwiające tworzenie rozmaitych torów przeszkód.

ƒ klin o wym. 100 x 50 x 50 cm, fala o wym. 100 x 50 x 50 cm, schody o wym. 100 x 50 x 50 cm, zjeżdżalnia o wym. 100 x 50 x 50 cm

Nowamus.Z estaw3 NS 0124

220 zł

Dołączony do proponowanych zestawów zwiększa gamę możliwości wykonywanych ćwiczeń. Jako samodzielny zestaw umożliwia czołganie się, przeskakiwanie przez przeszkody itp.

ƒ 1 tunel o wym. 50 x 50 x 50 cm, śr. 40 cm, 1 mini walec o wym. 50 cm, śr. 40 cm

Nowamus.Z estaw2 NS 0123

640 zł

Do podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Może być uzupełnieniem zestawu nr 1 (NS 0122).

ƒ 4 materace o promieniu 100 cm. wym. 100 100 x 10 cm, 1 sześcian o boku 50 cm

x

327


Zestaw1 NS 1994 ƒ 10 elem., wym. zestawu 120 x 75 x 30 cm

640 zł

Zestaw2 NS 1995 ƒ 11 elem., wym. zestawu 150 x 90 x 30 cm

720 zł

Zestaw3

697 zł

NS 1996 ƒ 10 elem., wym. zestawu 120 x 90 x 30 cm

Piankowe klocki Kolorowe 8-, 10-, 11-elementowe zestawy piankowych klocków to idealna pomoc do kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Zabawa piankowymi klockami rozwija wyobraźnię przestrzenną i sprzyja współpracy w grupie. ƒ wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm, wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm,

Zestaw4

670 zł

NS 1997 ƒ 8 elem., wym. zestawu 120 x 90 x 30 cm

328


Belki piankowe

139 zł Belka1 20 NS 0102 ƒ wym. 120 x 30 x 30 cm

Wałek2 0 NS 0230 ƒ dł. 60 cm, śr. 20 cm

Maływ ałek NS 0145

68 zł 59 zł

Z pianki o podwyższonej gęstości, przystosowany do rehabilitacji dzieci młodszych.

ƒ dł. 60 cm, śr. 15 cm

Sześcian NS 0458 ƒ wym. 30 x 30 x 30 cm

69 zł Wałek1 5 NS 0229 ƒ dł. 60 cm, śr. 15 cm

Wałek1 0

Belka6 0

89 zł

NS 0228 ƒ dł. 60 cm, śr. 10 cm

52 zł

48 zł

NS 0971 ƒ wym. 60 x 30 x 30 cm

329


Wałki z pianek Walecd uży NS 0105 ƒ dł. 60 cm, śr. 60 cm

209 zł

74 zł

Walecm ały NS 0456 ƒ dł. 30 cm, śr. 30 cm

149 zł Belkam ała NS 0231 ƒ wym. 20 x 20 x 60 cm

Belka9 0 NS 0457

115 zł

wym. 90 x 30 x 30 cm

330

59 zł

Wałek W ł kdduży ż NS 0101 ƒ dł. 120 cm, śr. 30 cm

124 zł Wałekś redni NS 0455 ƒ dł. 90 cm, śr. 30 cm


Materace Pory roku Piankowe materace z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace pokryte są trwałą, łatwą do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkaniną antypoślizgową. ƒ wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm, gr. 5 cm

Wiosna Wi

Lato L t

Jesień JJesień i ń

NS 0111

NS 0112

NS 0113

zł 109szt.

Zima NS 0114

259 zł Materacz n adrukiem NS 0601

Materac do relaksu i zabaw z kolorowym, trwałym nadrukiem.

ƒ wym. 200 x 80 x 10 cm

331


Materaceł ączone NS 0554 2 materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone w szlufki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace ze sobą. Rurki i haki dostarczane w komplecie umożliwiają przytwierdzanie materaca do ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji pionowej i chroni ćwiczącego przed uderzeniami o ścianę.

ƒ wym. 150 x 105 x 5 cm

399 zł

320 zł

Fotel rehabilitacyjny NS 0595 Fotel przeznaczony zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki różnicy wysokości fotela dziecko znajduje się w pozycji pozwalającej mu na manipulację przedmiotami trzymanymi przed sobą. Wałek z rzepem przytrzymuje dziecko na odpowiedniej wysokości.

ƒ wym. 110 x 70 x 36 cm

189 zł

Materacs kładany PS 2160 Składany z 3 części materac, do ćwiczeń gimnastycznych.

ƒ wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm

199 zł

Materacc ienki

PS 2128 ƒ wym. 200 x 80 x 10 cm

Materacr ehabilitacyjny NS 0144 Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości.

ƒ wym. 180 x 80 x 10 cm

332

299 zł


125 zł

229 zł

Gruszkar ehabilitacyjna

Gruszkar ehabilitacyjnad uża

NS 0639

NS 0585

Wy peł nio na gra nu la tem, po kry ta wy trzy ma łą, kolo ro wą tka ni ną. Do sko na le do pa so wu je się do ciała, sta no wiąc ideal ny przy rząd do ćwi czeń ko ordy na cji ru cho wej. Mo że speł niać ro lę sie dzis ka.

Gruszka o powięk szonych wymiarach pokry ta trwałą tkaniną, łat wą do utrzymania w czystości. Granulat, który wypełnia gruszkę dopasowuje się do ciała siedzącego, stanowi wygodne siedzisko i przyrząd do ćwiczenia koordynacji ruchowej.

wym. 100 x 49 cm

ƒ wym. 150 x 60 cm, waga 6 kg

MataN oppex TB 0041 Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoruchowych. Wypustki pokrywające powierzchnię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają receptory dotyku.

ƒ wym. 60 x 120 cm, waga 4 kg

359 zł

110 zł

Matar ehabilitacyjna NS 0553 Składana, cienka mata do różnych ćwiczeń wymagających twardego podłoża.

ƒ wym. 150 x 60 x 2 cm

Matap odłogowa MW 5003 Mata podłogowa o ciekawej fakturze. Idealna do pokrywania dużych powierzchni podłogi nie tylko w pokoju zabaw, ale wszędzie tam gdzie dbamy o porządek i estetyczny wygląd. Zawsze, gdy chcemy zapewnić dzieciom ciepłe i przyjemne podłoże do ćwiczeń i zajęć rehabilitacyjnych.

ƒ 4 szt. o wym. 60 cm

79 zł

333


Domek manipulacyjny NS 0310 Wykonany z drewna o stabilnej konstrukcji. Duże płaszczyzny umożliwiają swobodne dojście do ścian kilkorgu dzieciom jednocześnie lub dojazd wózkiem inwalidzkim. Dwustronna mozaika z drewnianymi krążkami w 4 kolorach zachęca do tworzenia różnych wariantów zabaw w grupie. Drewniane tory, z możliwością montażu wewnątrz lub na zewnątrz, tworzą drogę dla umieszczonych w nich drewnianych kul. Dwustronny labirynt, liczydło i zegar ćwiczą dostrzeganie rytmów, kolorów i kształ tów, przeliczanie oraz określanie czasu. Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie tworzą bajkową atmosferę. Konstrukcja ścian umożliwia montowanie ich dowolną stroną.

ƒ szer. ścian 120 cm, wys. 120 cm, śr. nakładanych krążków 4,7 cm, ilość krążków 468, 3 drewniane kule o śr. 7 cm, śr. zegara i tarcz przewlekanek 30 cm, wym. liczydła 40 x 40 cm (zawiera 100 korali w zestawie)

1999 zł

334


Grzybek manipulacyjny NS 0436

1380 zł

Kącik zabaw w kształcie grzybka. Ściany, wykonane ze sklejki, wyposażone w różnego rodzaju akcesoria: labirynty, kolorowe okienka, lusterko, sznurowane makatki, figury geometryczne, suwaki. Wielkość grzybka umożliwia schowanie się pod kapeluszem, co sprzyja atmosferze intymności zabawy i podziałowi miejsca pracy. Kapelusz grzybka wykonany z trwałej tkaniny, zdejmowany z podstawy, może służyć jako siedzisko, a dla mniejszych dzieci jako kształtka rehabilitacyjna. Liczne elementy manipulacyjne zachęcają do zabaw usprawniających motorykę palców.

ƒ wym. 1,2 x 1,2 x 1,3 m

Kącikm anipulacyjnySSłoń łoń NS 1768

290 zł

Mebel manipulacyjny w kształcie słonia, posiadający elementy ruchome, usprawniające motorykę rąk: labirynt, sor tery, lusterka, przewlekanka.

ƒ wym. 80 x 80 x 80 cm

335


Parawan manipulacyjny malucha Aranżacja przestrzeni, w której przebywają dzieci w wieku żłobkowym to prawdziwe wyzwanie. Dbałość o jej bezpieczeństwo, funkcjonalność, atrakcyjność i estetykę – powinna być podstawowym priorytetem w projektowaniu miejsca, w którym przebywają dzieci najmłodsze. Takie standardy spełnia właśnie seria parawanów manipulacyjnych. Ich konstrukcja pozwala na swobodne i bardzo plasty-

336

czne aranżowanie kącików zabaw, a strona wizualna zmienia każde miejsce w radosną krainę, w której świetnie czują się wszystkie maluchy. Parawany, zaprojektowane specjalnie z myślą o najmłodszych odbiorcach, pozwalają doskonalić umiejętności z zakresu małej motoryki, angażują percepcję wzrokową i doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Całość wykonana jest z lakierowanej sklejki.


Okienko

Lustra

Zygzak

Labirynt

NS 0090 ƒ wym. 81 x 92 x 22 cm

NS 0086 ƒ wym. 81 x 63 x 22 cm

NS 0087 ƒ wym. 81 x 63 x 22 cm

NS 0089 ƒ wym. 81 x 63 x 22 cm

240 zł

240 zł

200 zł

240 zł

Konik NS 0088 ƒ wym. 81 x 63 x 22 cm

240 zł

337


Topek JG 2101

199 zł

Świetny przyrząd do zabaw koordynacyjnych wszystkich par tii mięśni. Artykuł pier wszej potrzeby w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Dzięki swojej prostej budowie jest całkowicie bezpieczny i przyjazny dla dziecka. Występy na brzegu topka zapobiegają przygnieceniu ręki dziecka. Zapewniają również dopływ powietrza, jeżeli dziecko chowa się wewnątrz. Podniesiony i zaokrąglony brzeg topka chroni głowy i ręce dzieci przed urazami. Podczas obracania się w topku o 360 stopni dzieci mają wrażenie stania na głowie.

ƒ śr. 80 cm, głębokość 45 cm

DużeB ibo AC 3012

110 zł

Przyrząd do zabaw roz wijających motorykę, do ćwiczeń koordynacyjnych wszystkich par tii mięśni, do ćwiczeń rozwijających równowagę oraz kontrolę nad własnym ciałem. Doskonale stymuluje percepcję. Rozmiar Bibo jest dostosowany do potrzeb najmłodszych dzieci, które siadając w środku czują się bezpiecznie i pewnie. Kształt Bibo zachęca do bujania się w różne strony, bez przewracania, a zabawa wyzwala spontaniczność i radość dziecka. Duże Bibo to mały kolorowy fotelik dla dziecka, ko łyska dla lalki, pojemnik na zabawki.

ƒ wym. 39 x 22 cm, 1 szt.

338


159 zł

Dwiew yspy JG 2124

169 zł

Rzeka JG 2123

Wyspy, które można ze sobą łączyć, a przez dodanie elementów rzeki (JG 2123), dają nieskończone możliwości tworzenia torów i ścieżek. Wykonane z tworzy wa, posiadają antypoślizgowe nóżki. Wyspy stanowią w ścieżkach miejsce odpoczynku lub kryjówki.

Łatwe w łączeniu elementy do tworzenia ścieżek do ćwiczeń na równowagę. W połączeniu z wyspami (JG 2124), tworzą ciekawe tory. Wymiar małych elementów rzeki pozwala układać je nawet najmłodszym dzieciom. Elementy w czasie przechowy wania można nakładać na siebie.

ƒ śr. 43 cm, wys. 7 cm, 2 kolory: czerwony i zielony

ƒ 6 elementów w 6 kolorach, wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm

179 zł

Kolorowaś cieżkaw ałków

269 zł

Dotykowek rążki

WP 0006 Plastikowe szczebelki masują dotykające je części ciała, a oprócz tego pomocne są w rozwoju zmysły dotyku. Po zabawie szczebelkową ścieżkę można łatwo zwinąć w rolkę, co ułatwia przechowywanie.

ƒ 1 szt., wym. 148 x 36 x 3 cm; kolor wybierany losowo, od 2 lat

JG 2117 5 par krążków (dużych i małych) wykonanych z kauczuku, o różnych fak turach i kolorach. Są miłe w dotyku i pobudzają dzieci do rozpoznawania fak tur ręką i nogą oraz do opisy wania odczuwanych wrażeń. Warianty gry są różne od rozpoznawania fak tur poprzez ich porówny wanie do ich zapamięty wania z zamkniętymi oczami.

ƒ 5 małych krążków, śr. 11 cm, 5 dużych krążków, śr. 27 cm

339


399 zł

Kolorowek amyki. Miekkiet ęczowew yspy WP 0008

Zestaw kolorowych „kamyków”. Trzy różne rozmiary pozwalają na swobodne dostosowywanie wielkości „kamyków” do potrzeb i poziomu rozwoju dziecka. Zabawa pozwala na wyczuwanie dolną częścią stopy faktury podłoża, co stymuluje rozwój zmysłu dotyku. Zestaw zawiera 6 szt. „kamyków”, po 2 szt. małego-żółtego, średniego-zielonego i dużego-czerwonego.

ƒ Wymiary„kamyków”: żółty: 27,8 dł. x 27,3 szer. x 8,7 wys (cm), zielony: 35,5 dł. x 35 szer. x 14,4 wys. (cm), czerwony: 40 dł. x 39 szer. x 13 wys. (cm). „Kamyki” mają obrotową konstrukcję, można obracać górną część niezależnie od dolnej. Można je łączyć z zestawem WP 0009. Zestaw wyposażony w elegancką i wygodną torbę do przechowywania i transportu; od 3 lat.

Minirzeczkaffala Minirzeczka ala WP 0009

699 zł

Osiem kolorowych elementów w żywych barwach, o różnych fakturach powierzchni, do rozwijania czułości dotyku. Poszczególne części mogą być łączone ze sobą w tory proste i zakrzywione, co umożwia rozszerzanie zastosowań zestawu. Oprócz tego zestaw jest pomocny w ćwiczeniu zmysłu równowagi, zarówno przód-tył, jak też na boki, z uwagi na specjalne ukształtowanie powierzchni przyrządu. „Minirzeczkę” można łączyć z zestawem WP 0008. Elementy można złożyć jeden na drugi i wygodnie przechowywać lub transportować w załączonej praktycznej torbie.

ƒ od 3 lat, kolor losowy

50 zł Łączniki WP 0010 Umożliwiają po łączenie ze sobą elementów WP 0009 by nie rozsuwały się.

ƒ wym. 18 x 7 x 4 cm; 6 szt.

340


Podążamys zlakiem WP 1102

250 zł

Piankowa dróżka do ćwiczeń składa się z elementów, które można dowolnie ze sobą łączyć, ustalając bieg i kierunek trasy. Każdy element składa się z dwóch warstw: jedna strona jest niebieska z żół tymi fi gurami, druga odwrotnie. Dwuwarstwowa pianka po łączona jest bez użycia kleju. Zabawa w podążanie szlakiem roz wija koordynację wzrokowo-ruchową, uczy równowagi, określania odległości oraz kierunków.

ƒ wym. 50 x 50 x 1,55 cm; od 2 lat

189 zł

Wyspyk olorowe JG 2120

Różne wielkości i kolory zachęcają dziecko do odbycia podróży po archipelagu wysepek. Wyprawa nie jest łat wa, bo zmusza do wysiłku fizycznego i koncentracji uwagi. Dzieci przeskakując z kamienia na kamień nie mogą dotknąć ziemi. Ćwiczą w ten sposób koordynację ruchowo-mięśniową, równowagę, umiejętność określania odległości itp. Wyspy wykonane z tworzy wa wyposażone są w antypoślizgowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem elementów podczas zabawy i chroniące podłoże.

ƒ 6 wysepek (żółta, niebieska, czerwona, zielona, pomarańczowa, fioletowa), 3 małe (25 x 25 x 25 cm), wys. 4,5 cm, 3 duże (36 x 36 x 36 cm), wys. 8 cm

Piłeczka pa jączek Forma piłeczki daje dziecku no we ro dza je do znań. Doskonała forma gimnastyki palców i stymulacja percepcji dotykowej.

26 zł

10 zł

11 cm

5 cm

VO 3274 ƒ 11 cm

VO 3256 ƒ 5 cm

341


suche baseny Wszystkim znane są ich walory rehabilitacyjne. Napełnione kolorowymi piłeczkami z tworzywa, są gotowe do „pływania na sucho”. Piankowe, prostokątne elementy pokryte są mocną tkaniną. Pokrowiec wykonany jest z wytrzymałego tworzywa zmywalnego, co pozwala na łatwe utrzymanie go w czystości. Niezawodna konstrukcja, pokrowiec zdejmowany.

179 zł Piłeczkiz apasowed os uchychb asenów Kwadrat 2 x 2 m

2499 zł

NS 2012 ƒ 500 szt., śr. 6,5 cm

NS 2000 ƒ trwała,w ytrzymałat kanina,w ysoce odporna na przetarcia. wym. 2 x 2 x 0,6 m, pow. wew. 2,6 m2,4000p lastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

Kwadrat 1,5 x 1,5

1999 zł

NS 2001 ƒ trwała,w ytrzymałat kanina,w ysoce odporna na przetarcia. wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m, pow. wewn. 1,21 m2, 4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

Kwadrat 3 x 3 m

3499 zł

NS 2003 ƒ trwała,w ytrzymałat kanina,w ysoce odporna na przetarcia, wym. 3 x 3 x 0,6 m, pow. wewn. 6,76 m2, 5000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

2699 zł Prostokąt 3 x 2 m NS 2002 ƒ trwała, wy trzy ma ła tka ni na, wysoce odporna na przetarcia. wym. 3 x 2 x 0,6 m, pow. wewn. 4,16 m2, 4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

342


2999 zł Suchyb asen NS 0794 Basen z pianki o podwyższonej gęstości. Pokrowiec wykonany jest z wy trzymałego tworzy wa zmy walnego PCW, co pozwala na łat we utrzymanie go w czystości. Basen wyposażony jest dodatkowo w miękką podłogę o grubości 3 cm.

ƒ wym. 2 x 2 m, 4000 piłeczek o śr. 6,5 cm, powierzchnia wewnętrzna2, 6m 2

899 zł Schodyz ez jeżdżalnią NS 0146 Rozmiarem dostosowane do suchych basenów. Ułat wiają wchodzenie do basenu zapewniając jednocześnie doskonałą zabawę. Wykonane z pianki o podwyż szonej gęstości, pokry tej wy trzymałym tworzy wem zmy walnym PCW.

ƒ dł. zjazdu 125 cm, wys. elementu 87,5 cm

2399 zł

Basent rójkątny NS 0443 Basen, który może być ustawiony w rogu sali. Boki i podłoga basenu wykonane są z pianki pokrytej trwałą tkaniną z PCW, łatwą do utrzymania w czystości. Aby uatrakcyjnić zabawę do basenu mogą być do łączone inne elementy np. schody, zjeżdżalnia itp.

ƒ wym. dł. boku przy kącie prostym 2 m, 3000 piłeczek o śr. 6,5 cm

343


Zestawy gimnastyczne w formie prostych i zaokrąglonych drabinek wykonanych z tworzywa. Doskonałe do zabaw w sali oraz na podwórku. Umożliwiają budowanie torów przeszkód oraz konstrukcji wspinaczkowych służących pokonywaniu wysokości.

Drabinkip roste

689 zł

BY 6020 ƒ 4 drabinki, wym. po złożeniu w kwadrat: 136 x 136 cm, wys. 45 cm

Drabi D binkip ó ółłokrąg k łe ł

599 zł

BY 2209 ƒ 4 drabinki, po złożeniu w koło śr. 132 cm, wys. 40 cm

Kolorowyp łotek BY 9010 Wykonane z wysokiej jakości plastiku kolorowe elementy, które po po łączeniu tworzą płotek. Przenośny, można go postawić np. w ogrodzie czy w pokoju. Zestaw zapewnia bezpieczeństwo najmłodszym dzieciom. Również dla starszych dzieci do zabaw tematycznych oraz dekoracji podczas przedstawienia.

ƒ 6 elementów o wym. 80 x 6 x 55 cm- od 1 roku życia

315 zł Drabinkap odłogowa TY 4080 Drabinka podłogowa, do różnego rodzaju ćwiczeń spor towych. Składana w poręczna torbę.

ƒ wym. 400 cm

59 zł 344


Torp rzeszkód TY 0008 Zestaw gimnastyczny w formie prostych elementów wykonanych z tworzy wa. Doskonałe do zabaw w sali oraz na podwórku. Umożliwiają budowanie torów przeszkód oraz konstrukcji wspinaczkowych służących pokonywaniu wysokości.

ƒ 6 kształtów, 12 podstawek, trwały plastik

209 zł

Piankowyt orp rzeszkód NS 0743

285 zł

Figury wy tworzone są z lekkich, grubych piankowych rur. W skład kompletu wchodzi 5 podstawowych kształ tów i 5 par podstawek. Zestaw służy do zabaw ruchowych w sali lub na boisku. Umożliwia tworzenia nowych torów z przeszkodami.

ƒ kwadrat (wym. wewn. 50 x 50 cm), trójkąt (wym. wewn. 65 x 65 x 65 cm), prostokąt (wym. wewn. 50 x 65 cm), sześciokąt (wym. wewn. 50 x 50 cm), koło (śr. wewn. 62 cm)

345


Stolikza kcesoriamis portowymi NS 0944A

Wygodna, funkcjonalna szafka pozwawala utrzymać porządek wśród mniejiejszych akcesoriów sportowych. Specjalnie zaprojektowane półki zapewniaają h swobodny dostęp do potrzebnych przyborów. Kolorowe ścianki boczne i panele frontowe zapewniają jej estetyczny wygląd. ƒ wym. 90 x 60 x 80 cm. Skład zestawu:

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

346

1 piłka do rugby (FI 2340); 3 piłeczki piankowe (z zestawu AN 5953); 2 ringo (2 x LC 8093); 16 woreczków z grochem (4 x zestaw NS 0126); 16 szarf (4 x zestaw NS 0127); 12 opasek (3 x zestaw NS 0120); zestawg imnastyczny( FI2222 ); kręgle (WW 0020); piłeczkas ześcian( VO3 548); 3 talerze cyrkowe (3 x DT 4001); 3 piłeczki cyrkowe (3 x DT 3124); 3 pary miniszczudeł (3 x AS 0027); platforma na kółkach (NS 2902).

960

zł Stolikn aa kcesorias portowe NS 0943A ƒ wym. 90 x 60 x 80 cm, bez wyposażenia

220 zł


Zestawg imnastyczny FI 2222 Zbudowane tory mają na celu kształ towanie sprawności moto rycznej, równowa gi oraz orientacji przestrzennej. Przewidziano możliwość tworzenia własnych uk ładów, wykorzystujących m.in. czołganie, przeskakiwanie, ślizganie się. Zapewnia właściwą dynamikę i różnorodność zajęć z dziećmi.

ƒ 6 obręczy o śr. 50 cm, zaciski 24 szt., 6 podstawstojaków, 10 drążków gimnastycznych o dł. 70 cm

285 zł

347


Strzałki, ślady, kreski Seria kolorowych gumowych elementów do wykorzystania w sali zabaw, ale również wszędzie tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku, na boisku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane z elastycznego, ale trwałego tworzywa. Ułożone na podłodze strzałki wyznaczają kierunki, a linie proste zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są kolorowe ślady stóp i dłoni, które poszerzają możliwości tworzenia nowych wariantów gier.

Śladyd łoni TY 0073 ƒ 6 par, wym. 22,5 cm

36

25 zł

Strzałki kierunkowe

TY 0086 ƒ 6 szt., 6 kolorów, szer. 9 cm

36 zł

Śladys tóp TY 0072 m. 22,5 cm ƒ 6 par, wym.

Strzałkip roste

TY 0080 ƒ 6 szt., 6 kolorów, dł. 38 cm, szer. 9 cm

22 zł

Kreski

TY 0082 ƒ 6 szt., dł. 34,5 cm, szer. 7,2 cm

Opaski 4 szt. Opa O t NS 0120

Szarfy NS 0127

11 zł

26 zł

11 zł

Kolo Kolorowe z tkaniny bawełnianej ułatwiają organizację gier zespo łowych.

s w 4 kolorach, wym. 11 x 5 cm ƒ 4 szt.

Z kolorowego, bawełnianego płótna ułat wiające oznaczenie drużyn podczas gier zespo łowych.

ƒ 4 szt. w 4 kolorach, wym. 100 x 6 cm

Chu usty 4 szt. NS 0119

27 zł

Trójkkątne, do oznaczania drużyn, pomoccne w czasie gier zespo łowych.

s w 4 kolorach, wym. 43 x 63 cm ƒ 4 szt.

348


48 zł

Woreczkizc y ferkami NS 1982

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. Niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowy element - wyszy wane cy ferki od 1 do 12 pozwala na tworzenie wielu wariantów gier.

11 zł

ƒ wym. 8 x 12 cm, 12 szt.

Woreczkis portowe e NS 0126 Woreczki wykonane z mocnej tkaniny, przydatne do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych.

ƒ 4 sztuki w 4 kolorach, wym. 10 x 13 cm

19 zł

89 zł

Woreczkifi gury y NS 0132 4 kształ ty (ko ło, trójkąt, kwadrat i prostokąt) i 4 kolory (żół tym, czer wonym, zielonym i niebieskim). Bardzo dobrze spełniają swoją funkcję w ćwiczeniach ruchowo - zręcznościowych w sali i na ot war tej przestrzeni.

Woreczkiza lfabetem NS 1930

Woreczki do wykorzystania na zajęciach gimnastycznych i nie tylko. W 8 kolorach, z wyszy wanymi literami małymi i dużymi.

ƒ 26 szt.

ƒ 4 woreczki o wym. 10 cm

Woreczkik olory8s zt NS 0135

35 zł

Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowe oznaczenie kolorami pozwala na tworzenie własnych wariantów ćwiczeń.

ƒ wym. 10 x 13 cm, 8 szt.

109 zł

Kamizelkiz c yframi TY 0217

Praktyczne kamizelki z cyframi do oznaczania zawodników.

ƒ 12 szt.

349


Pachołki 4 szt.

Pomocne we wszelkiego rodzaju zabawach wymagających wyznaczenia punktu odniesienia w przestrzeni. Do oznaczania toru slalomu, granic, mety, nauki zasad ruchu drogowego, itd.

25 zł

AN 7120 ƒ 4 szt. wym. 14 x 23,5 cm

79 zł

Obręczeg imnastyczne4 0c m ZaciskiK lipi FI 8567

49

Wszystkie ko ła i drążki gimnastyczne łączą się z sobą dzięki szybko i pewnie działającemu systemowi zacisków.

ƒ 24 szt.

85 zł

Cegły-łączniki FI 1611 ƒ wym. 36 x 15 x 9,5 cm, 4 szt.

Drążki gimnastyczne ƒ śr. 2,5 cm

350

85 zł

dł. 80 cm, 10 szt.

90 zł 53 zł 95 zł

dł. 100 cm, 10 szt..

FI 2080

FI 2100

dł. 120 cm, 5 szt. FI 2120

dł. 180 cm, 5 szt. FI 0180

6szt.

FI 2200 6 szt., wys. 30 cm, ƒ pachołek posiada 8 otworów

FI 2140 ƒ 4 sztuki

30 zł


Matyp odłogowe zn umerami TR 1114

Magicznap iłka VO 3321

Zestaw gumowych mat do układania w sali na podłodze lub na świeżym powietrzu na płaskiej powierzchni. Doskonałe do tworzenia gier ruchowych z elementami edukacji matematycznej.

18 zł

ƒ 11 szt. (numerowane od 0 do 10), wym. 20,8 x 30 cm

Dzięki wełnianemu pokrowcowi balon włożony do środka i napompowany staje się wy trzymałą piłką utrzymującą ciężar dorosłej osoby.

129 zł

ƒ dostarczanyz 3b alonamio ś r. 25cm

Miękkiek oła VO 3330 ƒ 3 szt., śr. 24 cm

45 zł Ringo LC 8093

16 zł

Krążki z miękkiego tworzy wa sztucznego do ćwiczeń rehabilitacyjnych, nauki chwy tania.

ƒ 1 szt., śr. 18 cm

Ringoa kty wne JG 2190 Zestaw kolorowych, elastycznych krążków do wykorzystania we wszelkiego rodzaju zabawach i grach ruchowych. Do wykorzystania w sali, ale również na świeżym powietrzu. Propozycje zastosowania: budowanie kolorowych ścieżek z wyspami, zabawa w twistera, zabawy na utrzymanie równowagi, małe hula-hoop na rękę lub nogę, rzut do celu i inne. Wykonane z gumy, łat we do utrzymania w czystości.

ƒ 10 szt., śr. 16 cm

43 zł 351


Spadochrony Swoją wielkością, kształtem i konstrukcją spełniają wszelkie zadania chusty animacyjnej. Wykonane z dobrej jakości kolorowych tkanin. Na obwodzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki ułatwiające zaczepienie i przenoszenie spadochronów. Dodatkowe elementy spadochronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw z nimi.

Spadochron 6m

Spadochron 3,5 m

Spadochron 1,75 m

JG 2304 ƒ średnica około6 m zwmon towanymi 12 uchwytami

JG 2302 ƒ średnica około 3,5 m z wmontowanymi 8 uchwytami

JG 2301 ƒ średnica około 1,75 m z wmontowanymi 8 uchwytami

192 zł

60 zł

39 zł

Spadochront ęczowy TY 0121

299 zł

W każdej z ponumerowanych, kolorowych części znajduje się otwór, którego dno obszyte jest siatką. Wielkość otworów jest dostosowana do małej piłki o śr. 15 cm.

ƒ śr. 3,5 m

352


Chusty cyrkowe Do zabaw przy muzyce i do żonglowania. Specjalny materiał poddaje się oporowi powietrza i ma właściwości samoistnego rozprężania się po jego złożeniu. Dzięki temu można pokazać np. efekt rozkwitania kwiatów.

31 zł

31 zł

82 zł

Chusty neonowe

Chustym atowe

Chustyd uże

DT 8000 ƒ wym. 65 x 65cm, 3 szt. (w 3k olorach)

DT 8003 ƒ wym. 65 x 65 cm, 3 szt. (w3k olorach)

JG 2307 ƒ wym. 138 x 138 cm, 4 szt.

16 zł Zabawyzc hustą KL 0014 Anny Wasilak (red.) Zbiór różnorodnych pomysłów zabaw z kolorową chustą i tunelem. Chustę można tak że wykorzystać w różnych sy tuacjach wychowawczych. Przykłady tego widać w scenariuszach fabulary zowanych zabaw na różne tematy. Uczy dobrej i mądrej zabawy.

ƒ format B5, 30 str.

Kręgle

18 zł

WW 0020 ƒ 9 kręgli i 2 piłeczki z tworzywa sztucznego. - wys. kręgli 24 cm

Piłeczkac yrkowa DT 3124

9 zł

Piłeczka z trwałej tkaniny czterokolorowa, wypełniona gorczycą dostosowana do ręki ćwiczącego. Przeznaczona do zabaw zręcznościowych i ćwiczeń żonglerskich, jej dużą zaletą jest pozostawanie na miejscu upadku.

ƒ śr. 6,6 cm, 130 g, 1 szt.

353


295

Schod Scho Sc h d hod dk ki

395 zł

NO 0172 ƒ wym. 60 x 50 x 50 cm

354

Belkaz f alą

BelkaS

NO 0187 ƒ wym. 120 x 28 x 14 cm

NO 0180 ƒ wym. 120 x 28 x 50 cm

BazaHH Baza

395 zł

NO 0168 ƒ wym. 56 x 30 x 50 cm

295 zł

zł 395 Bazac entralna NO 0176 ƒ wym. 65 x 65 x 50 cm


395 zł Belkaz o poną NO 0192 ƒ wym. 120 x 72 x 28 cm

235 zł Mostek NO 0196 ƒ wym. 72 x 36 x 28 cm

Z staw róż no ro dnych, ko lo rowych ele men tów Ze z wyraźną fakturą służący do układania własnych ttorów przeszkód o różnym stopniu trudności. Wszystkie elementy wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, co ułatwia utrzymanie ich w czystości, a także pozwala na użytkowanie zestawu nie tylko w pomieszczeniu zamkniętym, ale również na świeżym powietrzu. Radosna zabawa podczas pokonywania przeszkód doskonale roz wija sprawność motoryczną małych użytkowników. Kolorowe mostki, zjeżdżalnia, schody, opony dają możliwości tworzenia wielu układów, w zależności od wieku dzieci oraz dostępnej powierzchni w sali. Niektóre elementy można użytkować również samodzielnie.

Nominos tarter NO 1000 ƒ zestaw 6 elementów:

2000 zł 2170 złz

355


Namioty, kryjówki, tunele Kolorowe namioty, kryjówki i tunele wykonane z miękkiego, or talionowego materiału. Lekkie, a po złożeniu łatwe do przechowywania. Łatwe w montażu. Zachęcają do spontanicznego ruchu. Doskonałe do sali zabaw, ale także do ogrodu czy na plażę.

Kompletz k ryjówkami

165 zł

DW 8201 ƒ 3 tunele o wym.: śr. 46 cm, dł. 88 cm; koło środkowe o wym. 90 x 47 cm; namiot o wym. 105 x 105 x 85 cm; domek o wym. 93,5 x 67,5 x 100 cm

Namiotz p iłkami DW 8130 ƒ wym. 100 x 100 x 90 cm, 100 piłek

85 zł Domek

45 zł

DW 8003 ƒ wym. 100 x 98 x 72 cm

Kryjówki zt unelem

117 zł

DW 8206 ƒ tunel o wym.: śr. 46 cm, dł. 140 cm; domek o wym. 90 x 75 x 65 cm; namiot o wym. 75 x 75 x 80 cm

356


Tunelz k ryjówką

78 zł

DW 8903 ƒ tunel o wym.: śr. 48 cm, dł. 180 cm; namiot o wym. 112 x 112 x 94 cm

Tunelz ygzak ES 2198 ƒ dł. 280 cm, śr. 45 cm

Kryjówka niespodzianek ES 2185

89 zł

80 zł Doskonałym pomysłem na ruchowe zajęcia nie tylko w przedszkolu, ale również w domu jest zabawa z kryjówką pełną niespodzianek. Jeden zestaw zawiera kilka gier i jak żaden inny nie jest w stanie sprawić dzieciom tak wiele radości. Podstawowa część zestawu – siatkowy namiot zawiera m.in. planszę do gry opartej na zasadzie gry w kółko i krzyżyk. Należy tak rzucać piłeczkami, aby 3 piłeczki w tym samym kolorze znalazły się w jednej linii. Na kolejnej ściance namiotu znajdują się specjalne otwory oznaczone punktacją co sprzyja tworzeniu własnych gier wykorzystujących proste działania matematyczne. Kolejna atrakcją jest gra – rzut to kosza. Konstrukcja zestawu jest tak dopracowa-

Cyrk DW 8725 ƒ śr. 105 cm, wys. 125 cm

Tunel ES 2172 ƒ dł. 150 cm, śr. 45 cm

40 zł

49 zł

na, że po celnym rzucie do kosza piłeczka wraca specjalnym tunelem do gracza. Kryjówka stanowi głównie zestaw gier zręcznościowych. Dołączona do zestawu duża mata winylowa służy jako gra w klasy. Lekka, a po złożeniu łatwa do przechowywania konstrukcja może być wykorzystana w sali zabaw, w ogrodzie, na plaży i wszędzie tam gdzie bawią się dzieci. Z zestawu może korzystać jednocześnie kilkoro dzieci.

ƒ wys. 110 cm, ƒ wym. maty 84 x 210 cm

357


Hop 55 cm LG 0555 ƒ śr. 55 cm

35 zł

Hop 50 cm LG 0550 ƒ śr. 50 cm

32 zł

Hop 45 cm LG 0545 ƒ śr. 45 cm

28 zł

Piłkag imnastyczna 50 cm LG 0150 ƒ śr. 50 cm

37 zł

Miękkie piłki Duże miękkie piłki. Zajęcia ruchowe z kolorowymi, elastycznymi i bardzo wytrzymałymi piłkami o różnych rozmiarach i powierzchniach, to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność ru chową z efek ty wnością oraz świet ną zabawą. Ćwiczenia z piłkami, to ogromne spektrum możliwości. Na miękkich, wyjątkowo sprężystych kulach można siedzieć, leżeć przodem lub tyłem czy też opierać się bokiem. Świetnie się również na nich skacze oraz wykonuje inne ruchy z podparciem przy pomocy rąk lub nóg. Kulisty kształt i duża elastyczność piłek aktywizuje ciało do wielopłaszczyznowego ruchu, którego forma – pozbawiona nużących powtórzeń – przynosi dużo radości i sprawia, że zwykłe ćwiczenia ogólnorozwojowe stają się świetną zabawą dla każdego dziecka

358

69 zł

Pił Pi iłka kasskacząca kacząca Renifer LG 0001 L ƒ wym. szer. 30 cm dł. 60 cm, wys. 55 cm, wys. siedziska 30 cm


Akty wnap iłka-wałek LC 8805

185 zł

105 zł

Akty wnap iłka LC 9602

Owalna piłka z wklęśnięciem Odpowiednia do ćwiczeń rehabilitacyjnych i zabaw ruchowych. W środku piłki są kolorowe kuleczki, które w trakcie zabawy wydają dźwięk.

Przezroczysta piłka z małymi piłeczkami wewnątrz. Piłeczki poruszają się w trakcie zabawy przyciągając uwagę i zachęcają do ćwiczeń.

ƒ wym. 55 x 90 cm

ƒ śr. 50 cm

76 zł Piłka 50 x 100 cm LG 0350 ƒ wym. 50 x 100 cm

Piłka 45 x 90 cm

68

Wałeks ensoryczny LG 0450

LG 0345 ƒ wym. 45 x 90 cm

80 zł

Walory wałka rehabilitacyjnego zostały podniesione przez dodanie małych wypustów na powierzchni piłki. Dzięki temu w czasie ćwiczeń pobudzany jest zmysł dotyku.

ƒ dł. 90 cm, śr. 55 cm

359


66 zł

58 zł

Piłka z kolcami 65 cm

Piłkag imnastycznaz k olcami6 5c m

LG 0265 ƒ śr. 65 cm

LG 0266 ƒ śr. 65 cm

Piłka 15 cm LG 0612 ƒ śr. 15 cm

6 zł

22 zł Piłeczkizzkkau auczuku AN 5853 Piłeczki z pianki kauczukowej, które doskonale nadają się np. do rzucania do celu.

ƒ 3 szt., śr. 7 cm

Piłka 23 cm LG 0614 ƒ śr. 23 cm

7 zł

Piłkid or ytmiki 17 cm LG 1117 ƒ śr. 17 cm, 280 g, 4 szt.

360

52 zł


Seria lek kich i bardzo bezpiecznych (dla dzieci i dla otoczenia) piłek z pian ki polie strowej. Nadają się również do ćwiczeń dłoni (zaciskanie i otwieranie).

Piłeczkip iankowe1 2c m AN 5976 ƒ 4 szt., 12 cm

Pi łeczka piankowa 20 cm AN 5961 ƒ 1 szt., 20 cm

30 zł

11 zł

34 zł

Piłeczkip iankowe7c m AN 5953 ƒ 6 szt., 7 cm

9 zł

47 zł

Piłeczkas ześcian

Piłkan as znurk Piłk ku

VO 3548 Solidna gu mo wa pi łe czka z sześcioma wypuk łościami, które powodują, że odbija się od podłoża w różnych kierunkach. Przydatna do zabaw na orientację i koordynację wzrokowo-ruchową.

LC 8091 Dzięki sznurkowi istnieje możliwość kontrolowania odległości, w jakiej piłka znajduje się od ćwiczącego. Prak tyczna dla osób mających trudności w poruszaniu się. Dostarczana z igłą do pompki.

ƒ śr. 20 cm

ƒ wym. 7 cm, 70 g

Pompka

Worek nap iłki

32 zł

TY 0011 ƒ 1 szt., wym. 93 x 67 cm

Pojem P j nik ikn ap ił iłki ki MT 5453

324 zł

10 zł

LG 1002 ƒ do każdego rodzaju piłek, w zestawie dwie igły: metalowa i plastikowa

Lekki, metalowy o solidnej konstrukcji pojemnik na kółkach, przeznaczony do przechowy wania piłek.

ƒ wym. 100 x 50 x 50 cm

361


Kolor i kształt LR 1047

199 zł

Gra w klasy z pianki MW 0827

70 zł

Zadanie polega na wrzucaniu kolorowych woreczków z grochem do odpowiedniego ot woru w planszy. Planszę ustawia się na 4 sposoby do wyboru: rozpoznawanie kolorów, odróżnianie kształ tów, liczenie do 10, plansza dowolnej gry z własnymi regułami. Grę można uży wać w pomieszczeniu, a przy ładnej pogodzie na podwórku.

Po złożeniu wszystkich elementów otrzymamy chodniczek w formie znanej i lubianej gry w klasy. Nieograniczone brzegi elementów pozwalają na dowolne łączenie ich ze sobą, po to by stworzyć własne gry. Zestaw pozwala na ułożenie maty do zabaw i ćwiczeń. Wielkość i forma gry umożliwiają wykorzystanie jej w pokoju, sali zabaw i w ogrodzie.

ƒ wys. 56,5 cm, 12 woreczków, wym. planszy 48 x 60 cm

ƒ 12 szt. o wym. 30 cm, 4 krążki

Kółko-krzyżyk MW 0818

27 zł

Znana gra w wersji podłogowej. Wykonana z lekkiej pianki.

ƒ 12 szt. o wym. 15cm

Sportowe dyski EU 0007

112 zł

Miękkie dyski wykonane z pianki oraz elastycznej siateczki, która umożliwia odbicie piłki na wysokość nawet 20 m. Dyski można wykorzystać w grze indy widualnej lub w parze.

ƒ śr. 30 cm, 2 szt., piłeczka typu pajączek

362


Gry zręcznościowe dla grupy dzieci. Ćwiczą zwinność i precyzję. Podobne w budowie, ale oparte na dwóch zasadach: rzut piłeczką do celu oraz rzut obręczą tak, by trafić na trzpień. Wykonane z plastiku.

19 zł

Graz ręcznościowa1 AN 7511 ƒ wym. 56 cm

18 zł Graz ręcznościowa2 AN 7510 ƒ wym. 47 cm

Bramka BO 2102 ƒ wym. 180 x 60 x 120 cm

45 zł

Wielorybn ab iegunachn iebieski LT 4879

159 zł

Żół wiowap iaskownica LT 4274

199 zł

Masywny i stabilny, z siedziskiem przeznaczonym dla 1–3 osób (w zależności od wieku dzieci). Idealny do zabawy w domu lub na zewnątrz.

Piaskownica z pokry wą, która zabezpiecza piasek przed zwierzętami i deszczem. Tworzy wo odporne na promieniowanie słoneczne.

ƒ wym. 105 x 43 x 36 cm

ƒ na 70 kg piasku, wym. 109 x 119 x 38 cm

363


Placz abaw LT 4370

2 899 zł

Wykonany z kolorowego tworzy wa odpornego na czynniki atmosferyczne. Zawiera dużą przeplotnię ze zjeżdżalnią o dł. 180 cm, zapewniającą niekończącą się wspinaczkę, zabawę w chowanego i zjeżdżanie po ślizgawce. Górne okno zabezpieczone zostało przezroczystym tworzy wem, umożliwiającym obserwację okolicznego terenu. Zabawa może odby wać się na 4 poziomach, w zależności od wieku dziecka.

Małpig ajd lam aluchów LT 4139

499 zł

Dostosowany wielkością do wzrostu ma łe go dziecka. Mała zjeżdżalnia, schow ki i nacię cia ułat wiające wspinaczkę. Wszy stko za mknię te w łat wej do mon ta żu, ko lo ro wej ko stce. Nie wiel ki roz miar pozwa la na za bawę w do mu i na po dwó rzu.

ƒ wym. 76 x 128 x 76 cm

ƒ wym. 178 x 330 x 211 cm

Dżungla LT 4404

1125 zł

Wykonana ze stabilnych, sty lizowanych (na ska ły, drzewa, rzekę, jaskinię i sza łas) elementów z kolorowe go tworzy wa, odpornych na warunki atmosferyczne, tworzących pe łen fantazji świat dżungli. Zestaw został wy posażony w siatkę z lin, falistą zjeżdżalnię, tajemne przejście oraz tubę do przeka zywania sekretów.

ƒ wym. 160 x 160 x 137 cm

Małpig aj z podwójnąz jeżdżalnią LT 4261

Z kolorowego i solidnego tworzy wa odpornego na warunki atmosferyczne. Tworzy wielopoziomowy zestaw do zabawy, zaopatrzony w szerokie stopnie, podwójną zjeżdżalnię z wysokimi brzegami oraz tunelem wraz z bocznymi powierzchniami do zabaw w chowanego. Wszystkie elementy zapewniają komfort i bezpieczeństwo małemu użytkownikowi.

ƒ wym. 152 x 160 x 142 cm

364

1115 zł


499 zł Wielkaz jeżdżalnia LT 4241 ƒ wym. 213 x 122 x 134 cm, ƒ dł. zjeżdżalni 180 cm

372 zł

Dużaz jeżdżalnia LT 4263 ƒ wym. 168 x 97 x 97 cm, ƒ dł. zjeżdżalni 150 cm

369 zł

Wykonane z kolorowego tworzywa. Wyposażone w szerokie uchwyty i brzegi podnoszące komfort i bezpieczeństwo małego użytkownika. Dzięki prostemu systemowi składania, łatwe w przechowywaniu i przenoszeniu z miejsca na miejsce.

Dużys tółp iknikowy.Z ieleń1 LT 4660 ƒ wym. 93 x 100 x 55 cm, wys. siedziska od podłoża 20,5 cm, wys. stołu 47 cm

269 zł

Małys tółp iknikowy. Zieleń2 LT 4790 ƒ wym. 72 x 84 x 47 cm, wys. siedziska 19,5 cm, wys. stołu 41 cmw

269 zł

Stółp iknikowyc zerwony LT 4795 wym. 72 x 84 x 47 cm, ƒ wys. siedziska 19,5 cm, wys. stołu 41 cm

365


1820 zł

Sprężynowce

Krokodyl

SK 0023 ƒ wym. 141 x 43 x 78 cm

Słoń

995 zł

Konik

SK 0017 ƒ wym. 67 x 47 x 64 cm

SK 0018 ƒ wym. 82,4 x 47,6 x 76 cm

390 zł

790 zł

Piaskownica a SB 0001 001

Piaskownica z drewna sosnowego pokry ta impregnatem zapewniającym trwałość w każdych h warunkach pogodowych.

ƒ wym 2,4 x 2,4 m, pojemność 1,2 m3

366

995 zł Pokry wad op iaskownicy SB 0002 ƒ pokrywad o piaskownicy SB 0001.

Auto

995 zł

SK 0015 ƒ wym. 86 x 41 x 49 cm


Regulamin i warunki współpracy 4. Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres Wa¿noœæ ofer ty zamawiającego, prosimy o jego dokładne Propozycje przedstawione w niniejszym katalogu podanie na zamówieniu. stanowią część aktualnej oferty ważnej do czasu wydania nowego katalogu 2012/2013. Poprze- 5. Przy wszystkich zamówieniach mają Państwo możliwość osobistego odbioru towaru dnia oferta straciła ważność w dniu wydania w siedzibie firmy. katalogu 2011/2012. Formy i warunki p³atnoœci Ceny Ceny artykułów podane w niniejszym katalogu 1. Jedną z form płatności dla placówek publicznych jest przelew bankowy na konto lub są proponowanymi cenami brutto, zawierającyprzekaz pocztowy na adres firmy. Termin mi należny podatek VAT. Firma Nowa Szkoła płatności umieszczony jest zawsze na dokuzastrzega sobie możliwość modyfikacji cen promencie dostawy (faktura VAT). Przekroczenie duktów w przypadku zmiany stawki VAT, cła lub terminu płatności spowoduje automatyczne skokowej zmiany kursu walut. naliczenie ustawowych odsetek i rozpoczęTransport i terminy dostaw cie procedury windykacyjnej. Za każde 1. Oferujemy bezpłatny transport artykułów do upomnienie lub wezwanie do zapłaty firma Zamawiającego na terenie całej Polski przy Nowa Szkoła naliczać będzie i obciążać każdym zamówieniu powyżej 450 zł brutto. klienta dodatkowo kwotą (100 zł) kosztów Przy zamówieniu o niższej wartości koszty manipulacyjnych. transportu, ponoszone przez Zamawiające2. Do chwili pełnego uregulowania należności go, wynoszą: za przesłany towar, pozostaje on własnoa. przesyłki do 30 kg – 25 zł (traktowane ścią firmy Nowa Szkoła. są jako przesyłki jednopaczkowe); b. przesyłki powyżej 30 kg – 25 zł za 3. Faktura znajduje się zawsze na zewnątrz prze sył ki, w spe cjal nie oz na ko wa nej każdą kolejną paczkę w zakresie kopercie doklejonej do paczki (Uwa ga! od 1 do 30 kg Faktura jest doklejona do opakowania Koszt przesyłki umieszczany jest na faktuzewnętrznego). rze jako odrębna pozycja. 2. W chwili otrzymania towaru prosimy o sprawdzenie ilości i stanu zewnętrznego dostarczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, mogących wpłynąć na jakość zawartości przesyłki lub niezgodność w ilości dostarczonych paczek ze specyfikacją, wymagane jest wpisanie tych uwag na liście przewozowym w obecności przedstawiciela przewoźnika, jako powód rezygnacji z przyjęcia dostawy. Również w przypadku uszkodzenia taśm z logo firmy Nowa Szkoła zabezpieczających paczkę, należy bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej. Adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Prosimy również o potwierdzenie odbioru przesyłki na dokumentach dostawy i odesłanie potwierdzonych kopii na adres: Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 3. Dostawy większości zamówionych artykułów realizowane są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia (z wyjątkiem zamówień meblowych i placów zabaw). Termin ten dotyczy towarów dostępnych w magazynie firmy Nowa Szkoła w chwili złożenia zamówienia. Informacje o dostępności i aktualnych cenach oferowanych towarów mogą Państwo otrzymać pod numerami telefonów: (0 prefix 42) 630 04 88, (0 prefix 42) 633 88 25, Biura Obsługi Klienta lub Przedstawicieli Handlowych. Dla ułatwienia kontaktu niezbędne jest podanie przez Państwa adresu e-mail i numeru telefonu lub faxu. W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, Państwa zamówienie dostarczane będzie partiami, a dodatkowa dostawa realizowana na nasz koszt. Każdą przesyłkę cząstkową dostarczamy wraz z odrębnymi dokumentami handlowymi (faktura VAT).

Formy p³atnoœci 1. Klienci indywidualni płacą na podstawie faktury proforma przelewem przed dostawą. Po dokonaniu przelewu na konto Nowej Szkoły i przesłaniu dowodu wpłaty, następuje wysyłka towaru. Dopuszczalny jest również odbiór towaru za pobraniem, jednak po uprzednim ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta. 2. Placówki Publiczne: a. przelewem po dostawie 14 dni; b. lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane). 3. Placówki niepubliczne, które są naszym klientem: a. przelewem po dostawie 7 dni (forma dla klientów współpracujących z Nową Szkołą, tzn. klientów, którzy dokonali co najmniej dwukrotnie zakupów na kwotę nie mniejszą niż wartość kolejnego zamówienia); b. lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane). 4. Nowe placówki niepubliczne, składające zamówienie pier wszy raz, płacą: a. przelewem przed dostawą; b. lub przedpłatę 50 % + przelew po dostawie towaru 50 %; aby skorzystać z tej formy płatności, zamawiający musi przesłać dokumenty świadczące o prowadzonej działalności, czyli: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wysyłka towaru, następuje po przesłaniu dowodu wpłaty 50% wartości zamówienia brutto.

Reklamacje i zwroty 1. Reklamacje zakupionego produktu przyjmowane są listownie, faksem bądź e-mailem oraz w przypadku mebli na podstawie odesłanej do nas, poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej lub jej kopii (nr dokumentu dostawy lub faktury, tel. kontaktowy, osoba zgłaszająca, nr katalogowy, nazwa, seria) zawierającej krótki opis wady, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wykrycia wady, nie później jednak niż 2 lata od daty sprzedaży. Reklamacje ilościowe oraz jakościowe wynikające z uszkodzeń w transporcie przyjmowane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. Inną opcją zgłoszenia reklamacji jest wypełnienie krótkiego formularza na naszej stronie internetowej: www.nowaszkola.com/ser wis. 2. Pozostałe reklamacje (poza meblowe) ilościowe i jakościowe otrzymanych artykułów przyjmujemy wyłącznie pisemnie, listownie, faksem, e-mailem, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. 3. Zwrot zamówionego towaru, który nie spełnia Państwa oczekiwań lub został zamówiony pomyłkowo, przyjmiemy w ciągu 10 dni od daty dostawy, pod warunkiem jednakże, że towar jest nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Zwrotom nie podlegają programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez odbiorcę, oraz towary wyprodukowane na specjalne zamówienie klienta. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa strona rezygnująca z zakupu. Każdy zwrot prosimy awizować w Biurze Obsługi Klienta. Zwroty bez awizacji nie będą przyjmowane. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty transportu pokrywa Nowa Szkoła, po wszcześniejszym uzgodnieniu z Działem Reklamacji. W przypadku odesłania towaru, prosimy o pisemne uzasadnienie na przygotowanym formularzu. Prawo odst¹pienia od umowy Informujemy, iż, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z 2. 03. 2000 r. (Dz. U. nr 22/2000 poz. 271) konsumentom, którzy zawierają z nami umowy sprzedaży artykułów proponowanych w katalogu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. W takim przypadku wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na piśmie na adres sprzedawcy. Uwaga Ze względu na ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań artykułów umieszczonych w katalogu, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian modyfikacyjnych. Modyfikacje te mogą dotyczyć ulepszonych rozwiązań technicznych lub kolorystycznych. Zdjęcia, sposób prezentacji i krótki opis nie zawsze są w stanie oddać jakość przedstawionego artykułu. Ceny mogą nieznacznie ulec zmianie. W przypadku szerszego zainteresowania danym artykułem prosimy o kontakt. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyboru artykułów oraz rejestracji i realizacji zamówień udzieli nasze Biuro Obsługi Klienta oraz Przedstawiciele Handlowi. tel. (0 prefix 42) 630 04 88, (0 prefix 42) 633 88 25, fax (0 prefix 42) 632 73 28, e-mail: poczta@nowaszkola.com

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego Art. 66 par. 1. Szczegóły dotyczące oferty handlowej zostaną przekazane po kontakcie z naszą firmą. Za błędy powstałe w druku firma Nowa Szkoła nie ponosi odpowiedzialności Jak zamawiaæ? W celu zawarcia umowy sprzedaży artykułów oferowanych w niniejszym katalogu należy złożyć zamówienie w jeden z podanych sposobów: 1. przez Internet: sklep internetowy: www. nowaszkola. com e-mail: poczta@nowaszkola.com 2. listownie: Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 3. lub faksem: (0 prefix 42) 632 73 28. Zamówienie musi być zredagowane zgodnie z formularzem zamówienia w katalogu lub na stronie internetowej. Musi zawierać pieczątkę placówki, numer NIP (lub REGON), numer telefonu i nazwisko osoby zamawiającej i/lub kontaktowej oraz adres e-mail. Ze względu na możliwość zdublowania realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, prosimy nie potwierdzać go osobnym listem. 4. telefonicznie (numery telefonów do Biura Obsługi Klienta): tel. (0 prefix 42) 630 04 88, (0 prefix 42) 633 88 25, infolinia: 0 801 5555 08. Dla zachowania bezpieczeństwa i poprawności transakcji, wszystkie zamówienia składane telefonicznie będą potwierdzane przez pracowników Biura Obsługi Klienta lub Przedstawicieli Handlowych, poprzez zwrotne wysłanie do Państwa, wpisanego zamówienia, faxem lub pocztą e-mail, na wskazany adres lub nr telefonu. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: od poniedziałku do piątku 8.00–16.00 Forma telefoniczna nie dotyczy klienta indywidualnego. Klienci indywidualni mogą składać zamówienia wyłącznie w formie pisemnej (fax, e-mail, Internet, list) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. 5. za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego numery telefonów i adresy e-mail Przedstawicieli Handlowych obsługujących dany region, dostępne są na ostatniej stronie niniejszego katalogu lub na stronie internetowej: www. nowaszkola. com 6. Korekty faktur VAT i noty korygujące

W przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub danych kontrahenta na otrzymanych przez Państwa fakturach VAT, prosimy o bezzwłoczne wystawienie noty korygującej i przesłanie jej na adres: Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obs³ugi Klienta. Prosimy również o niezwłoczne odsyłanie podpisanych, z wpisana datą odbioru i opatrzonych pieczęcią, faktur korygujących na adres: Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obs³ugi Klienta.


podpis JEÂ&#x203A;ELIJESTRĂ?Â&#x203A;NYODADRESUODBIORCY

piecz

podpis

POLAOBOWIÂ&#x2022;ZKOWE

piecz

data

UL0OLSKIEJ/RGANIZACJI7OJSKOWEJ Ă?D{

nowa szkoÂła

podpis

piecz

TEL  FAX E MAILPOCZTA NOWASZKOLACOM WWWNOWASZKOLACOM

 

Zobowišzuje siê po otrzymaniu dostawy i faktury VAT do potwierdzenia na kopii faktury faktu odbioru towaru, oraz odes³ania potwierdzonej kopii faktury na adres dostawcy.

+UPUJÂ&#x2022;CYPRZYJMUJEDOWIADOMOxCIIAKCEPTUJETERMINREALIZACJIZAMĂ?WIENIA

data

 

.)0 

4EL E MAIL

+OD -IEJSCOWOxĂ&#x201A; 

5LICA 

.AZWAPLACĂ?WKI 

.AZWISKOIIMIĂ&#x2020; 

Adres zamawiajšcego â&#x20AC;&#x201C; pÂłatnika

data

 

.)0 

4EL E MAIL 

Kod

Nazwa artykuÂłu

Cena

/FERUJEMYBEZPÂ?ATNYTRANSPORTNATERENIE0OLSKIPRZYKAÂ&#x203A;DYMZAMĂ?WIENIUPOWYÂ&#x203A;EJ 450 z. PRZESYÂ?KIDO 30 kg r25 z TRAKTOWANESÂ&#x2022;JAKOPRZESYÂ?KIJEDNOPACZKOWE PRZESYÂ?KIPOWYÂ&#x203A;EJ 30 kg r25 z ZAKAÂ&#x203A;DÂ&#x2022;KOLEJNÂ&#x2022;PACZKĂ&#x2020;WZAKRESIEODDOKG

+OD -IEJSCOWOxĂ&#x201A; 

5LICA 

.AZWAPLACĂ?WKI 

.AZWISKOIIMIĂ&#x2020; 

Adres odbiorcy

ZamĂłwienie

Razem

IloĹ&#x201C;ĂŚ

WartoĹ&#x201C;ĂŚ


reprezentanci handlowi dol no œl¹s kie dolnoœl¹skie

lubelskie

mazowieckie

& 695 040 074

& 607 770 869

& 661 484 801

Bolesławiecki Głogowski Górowski Jaworski Jelenia Góra Kamiennogórski Legnica Lubański Lubiński Lwówecki Polkowicki Średzki Świdnicki Wałbrzych Wałbrzyski Wołowski Zgorzelecki Złotoryjski

& 605 672 461 Dzierżoniowski Kłodzki Milicki Oleśnicki Oławski Strzeliński Trzebnicki Wrocław Ząbkowicki

kujawsko-pomorskie

& 661 280 017 ³ódzkie

& 601 321 797 Łódź Łódzki Wschodni Pabianicki

& 697 290 079 Bełchatowski Łaski Pajęczański Piotrkowski Piotrków Trybunalski Radomszczański Sieradzki Wieluński Wieruszowski Zduńskowolski

& 607 347 672 Brzeziński Kutnowski Łęczycki Łowicki Opoczyński Poddębicki Rawski Skierniewicki Tomaszowski Zgierski

lubuskie

& 691 533 233 lubelskie TY DE1600.05.12

& 607 770 869 Bialski Biała Podlaska Krasnostawski Lubartowski Lubelski Lublin

Łęczyński Łukowski Parczewski Radzyński Rycki Świdnicki

& 603 690 441 Biłgorajski Chełm Chełmski Hrubieszowski Janowski Kraśnicki Opolski Puławski Tomaszowski Włodawski Zamojski Zamość

ma³opolskie

& 607 347 652 Chrzanowski Krakowski Kraków Miechowski Myślenicki Olkuski Oświęcimski Proszowicki Suski Wadowicki Wielicki

& 661 221 545 Bocheński Brzeski Dąbrowski Gorlicki Limanowski Nowosądecki Nowotarski Nowy Sącz Tarnowski Tarnów Tatrzański

mazowieckie

& 603 226 323 Garwoliński Łosicki Miński Otwocki Piaseczyński Siedlecki Warszawa - Mokotów Warszawa - Praga Południe Warszawa - Rembertów Warszawa - Ursynów Warszawa - Wawer Warszawa - Wesoła Warszawa - Wilanów

& 607 432 769 Grodziski Grójecki Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa

-

Bemowo Białołęka Bielany Praga Północ Warszawa - Śródmieście Warszawa - Targówek Warszawa - Wola Warszawa - Żoliborz Wołomiński Żyrardowski

& 661 484 801 Białobrzeski Kozieniecki Lipski

Pruszkowski Przysuski Radomski Szydłowiecki Warszawa - Ochota Warszawa - Ursus Warszawa - Włochy Zwoleński

Gdańsk

Olsztyn Bydgoszcz

Szczecin

opolskie

& 605 672 461 Brzeski Kluczborski Namysłowski Opole

& 781 990 246 Głubczyński Nyski Prudnicki

& 607 068 675 Kedzieżyńsko-Kozielski Krapkowicki Oleski Strzelce Opolskie Strzelecki

podkarpackie

& 607 770 482 podlaskie

& 601 212 103 pomorskie

&

607 533 211

Malborski Nowodworski Sztumski

& 605 989 831 Bytowski Chojnicki Człuchowski Gdańsk Gdański Gdynia Kościerski Kwidzyński Lęborski Pucki Słupsk Słupski Sopot Starogardzki Tczewski Wejherowski

Białystok

kujawsko-pomorskie

podlaskie mazowieckie

Poznań

Gorzów Wielkopolski

Warszawa

wielkopolskie

lubuskie

dolnoœl¹skie Wrocław

³ódzkie

Opole

Łódź

lubelskie Lublin

Kielce

opolskie

& 601 630 028 Ciechanowski Gostyński Legionowski Makowski Mławski Nowodworski Ostrołecki Ostrowski Płocki Płoński Przesnyski Pułtuski Sierpecki Sochaczewski Sokołowski Warszawski Zachodni Węgrowski Wyszkowski Żuromiński

warmińsko-mazurskie

pomorskie

zachodniopomorskie

œl¹skie

œwiêtokrzyskie podkarpackie

Katowice

Kraków

Nasze biura:

Rzeszów

ma³opolskie

& (42) 630 17 28, (42) 630 04 88 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

& (22) 691 44 65 01-107 Warszawa, ul. Antka Rozpylacza 2

& (12) 634 10 82 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 8 (Ip.)

œl¹skie

warmiñsko-mazurskie

& 607 068 675

& 607 533 211

Będziński Bytomski Chorzów Czestochowa Częstochowski Gliwice Gliwicki Katowice Kłobucki Lubliniecki Myszkowski Piekary Śląskie Ruda Sląska Siemianowice Śląskie Świętochłowice Tarnogórski Zabrze Zawierciański

& 781 990 246 Bielski Bielsko-Biała Bieruńsko-Lędziński Cieszyński Dąbrowa Górnicza Jastrzębie Zdrój Jaworzno Mikołowski Mysłowice Pszczyński Raciborski Rybnicki Rybnik Sosnowiec Tychy Wodzisławski Żory Żywiecki

œwiêtokrzyskie

& 693 600 677 warmiñsko-mazurskie

& 607 533 211 Bartoszycki Braniewski Działdowski Elbląg Elbląski Iławski Kętrzyński Lidzbarski Mrągowski Nidzicki Nowomiejski Olsztyn

Olsztyński Ostródzki Szczycieński

& 601 212 103 Ełcki Giżycki Gołdapski Olecki Piski Wegorzewski

wielkopolskie

& 605 896 443 Chodzieski CzarnkowskoTrzcianecki Gnieźnieński Grodziski Kolski Konin Koniński Obornicki Pilski Poznań Poznański Słupecki Szamotulski Turecki Wągrowiecki Wrzesiński Złotowski

& 609 350 038 Gostyński Jarociński Kaliski Kalisz Kępiński Kościański Krotoszyński Leszczyński Leszno Międzychodzki Nowotomyski Ostrowski Ostrzeszowski Pleszewski Rawicki Średzki Śremski Wolsztyński

zachodniopomorskie

& 695 989 100


Nowelizacja ustawy w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH

Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Adres 90-248 Łódź ul. POW 25

Infolinia 801 5555 08

Telefon (042) 630 17 28 (042) 630 04 88

@ poczta@nowaszkola.com

Fax (042) 632 73 28

www www.emaluch.com.pl www.nowaszkola.com.pl

Maluch2012/2013  

maluch 2012/2013

Maluch2012/2013  

maluch 2012/2013

Advertisement