Page 1

Grupa Hrvata pripadnika SDK u Srbiji, potom Hrvatske Armije KJV u Istri, Eboli, 1946.

Pod toplim suncem ju`ne Italije, 1946. godina.

Dobrovoqci pod maslinama.

R. Popadi}, B. Samarxi}, sud. Mi{a Ivani}, prota Aleksa Todorovi}, V. Kecan; (~u~e) M. Mateji} i D. Nikoli}.

289


Poru~nik Milenko Popovi} i Gara Todorovi}, u Napuqu.

290

Drugovi iz III puka.

Marisav Petrovi}, Eboli, 1946.


Vidovdan 1946. \aci sa stare{inama {kole ppuk. \. ]osi}em i por. D. Radi{i}em.

Srbi Vojvo|ani, Eboli, 1946.

Nastavnici bogoslovije Manasija. Prota stevan Prostran (sedi 4-tti l.). 291


292

Grupa u Eboliju.

Dobrovoqci u logoru Eboli, februar 1946.

Por. Jova Kraguqac sa svojim mali{anima.

Sve zvezda do zvezde. Tim oficira radne grupe, Napuq.


Mladenci, Vera i Du{ko Terzi}, Eboli, 1946.

Ven~awe Neboj{e i Vuke Mandi}, Eboli, 1946.

Mladenci, Nada i Mijat Bardak, Eboli, 1946.

293


Sahrana preminulog dobrovoqca.

Ing Dragutin Jak{i}, tvorac Dobrovoqa~kog Krsta.

294

Jugoslovensko grobqe u Batipaqi (Eboli, Italija). Preba~eno docnije od Italijana u Bari.

Prota Rada Paunovi} Du{ko Radivojevi}

Miodrag Lazovi}-" "Xule"


U te{kim danima zna~aj pozori{ta u Eboliu bio je neprocewiv. Repertoar je bio raznovrsan, a preovla|ivale su Nu{i}eve komedije. Nije ni ~udo da su najpopularniji glumci bili komi~ari Duja Gajevi} i Du{ko Miki}-""Xigibau".

Glumci dobrovoqa~kog pozori{ta.

M. Tomi}, V. Lazarevi} i @. Stojkovi} -] ]ata; ~u~i, Rajko Brn~i}.

295


Stoje: Dore Cergol, Marko Pivac, Milenko Milo{evi}, Vlada Qoti}, Ratko Obradovi}, Roko Kaleb, Milorad Masalovi}, Sveta Todorovi}, Mi}a Martenovi}. Kle~e: Dobrovoqac Mika, Du{an Eri}, Gara Todorovi}, Nikola Qoti}, Du{ko Nikoli}, Ra{ko Ojdrovi}.

296


Grupa pred {atorom u Eboliju.

Deo folklorne grupe u Eboliju: Verka Marinkovi}, Cile Dostani}, Vera Bogi}, ~u~e: Lujza Coti} i Olivera Dostani}.

Grupa u Napuqu. 297


Slavar sa svojim gostima.

Ppor. D. Terzi} sa sestrama pred barakom tifusara, u Logatecu, februara 1945. 298

Ja{a Qoti} i dr Steva Ivani}, Eboli, 1946.

Invalidi - dobrovoqci.


Bolesnici sanatoriuma u Eboliu sa dobrovoqa~kim sestrama, Oliverom Dostani}, An|om i Radom Dragutinovi}.

Bolesnici sanatoriuma.

Sestre: Ru`a Markovi}, Rada Dragutinovi}, Slavka Notaro{, Lela Despotovi} i Vida Krsti}.

299


Dr Zaga Lazarevi} i dr Dragojla Popovi} sa sestrama ^etni~ke bolnice u Eboliu. Pored Srpkiwa, bilo je na slu`bi i nekoliko Slovena~kih sestara.

Dr Q. Bara}, {ef logorske ambulante, sa osobqem.

300

Sestre bolnice u Eboliu.


Glavna sestra u Logatecu, Mira Paunovi}.

Predrag Radovi}

Steva i Vera Piro}anac sa ing \or|em Marjanovi}em, koji je zajedno sa ing D. Jak{i}em napravio Dobrovoqa~ki Krst. Merkatelo, 1947. godine.

Lekar sa medicinarima, l/d: Rade Risti}, Miro Popovi}, Qubi{a Mir~i}, dr Milan Gruji}, Bora Eri}, Du{an Milo{evi}, Milan Pe~enkovi}; kle~e: Stanko Milovi}, Ozren @ivkovi} i Du{ko Milojevi}.

301


Selidba za Nema~ku. Ja{a Qoti} sa vojnicima.

@elezni~ka Stanica Munster Lager.

302

Dolazak u Munster Lager, maja 1947.


Ovde su Kraqevski vojnici bili zatvoreni - Munster Lager.

303


Scene iz Munster Lagera.

304


Pripadnici ~etnika, Srpske Dr`avne Stra`e i Srpskih Dobrovoqaca, wih 146, koje su Britanci zadr`ali, posle pu{tawa svih ostalih iz Munster Lagera, na tra`wu jugoslovenskih komunista, da su ratni zlo~inci. Bili su sme{teni u ~uveni logor "Y" - Ipsilon, iz koga su svi, posle temeqne istrage od strane Engleza, na slobodu pu{teni. Jedini je oti{ao, po svojoj voqi, natrag, kapetan Milisav Gruji}, za ~iju se sudbinu posle ni{ta nije ~ulo.

305


U sanatoriumu Huntlozenu, prota D. Milanovi} sahrawuje jednog umrlog ~etnika D^D.

Sahrana dr S. Ivani}a, Lingen, Nema~ka. Slu`i prota Danilo.

Grobovi dobrovoqaca na grobqu u Lingenu, Nema~ka.

306


Dalmatinci, Srbi i Hrvati, pripadnici Srpskih dobrovoqaca i Hrvatske Armije, na sastanku pred emigraciju. Lingen. Oto Hajncl, Stevan Soka~i}, Stanko Milovi}, Miro Popovi}, Marko Pivac, Mirko Boji}, Marko Sunara, Roko Kaleb, Marin Vetma, Mladen Bjelanovi}, Jago Radovinovi}, Ivo Matkovi}; sede: Vinko Danilo, Branko Svir~i}-K Krka i Ernest Fi{ter.

U~a \or|evi}, Branko Samarxi} i Vukadin Kecan, 1948. godina, Lingen, Nema~ka

S. Piro}anac, D. Nikoli} i Abduselam Islamovi}, Lingen, 1948.

307


A. Petrovi}, Aca Mici}, Bata Dini}, Branko Begovi}, R. Obradovi}, Ja{a Qoti}, Vlajko Vlahovi}, Darko Petrovi} i Marko Pivac. Lingen, 1948.

Ratko Pare`anin, urednik Iskre, 1950.

Maj. Ika Mi}a{evi}, Ratko Pare`anin, Bo{ko Kosti}, Ratko Obradovi}, @elezni~ka stanica u Lingenu, 1949.

308


Ing Bo`idar Petrovi}

Dr \oka Slijep~evi}

Qiqana @ivanovi}, Seka \uji}, Milena Milanovi} i Vera Dilberovi}. Folklorna grupa, Lingen, 1948.

Prota Aleksa Todorovi}

Prota Radovan Miqkovi}

309


310

@ivota Markovi}

@ika Markovi}-S Skobaqac

Branko Svir~i}-K Krka

Mateja Mateji}

Petar Vuksi}

Aleksandar Petrovi}

Aleksandar Strizovi}

Aleksandar @ugi}


Veroqub-B Bata Dini}

Rade Stojanovi}-X Xo

Miroslav Tomi}

Milenko Milo{evi}

Vlajko Vlahovi}

Dragan Stojadinovi}

Zdenko Anti}

Bora Draga{evi}

311


Ikonostas crkve u Deselu, Nema~ka.

Grob dobrovoqca Panovi}a, Desel, Nema~ka.

Crkva u Deselu, podigao je prota Aleksa Todorovi}. 312


Ministar izbegli~ke vlade, dr Miho Krek na komemoraciji Ko~evskim `rtvama, u razgovoru sa Darkom Petrovi}em, Milvoki, Vis. 1965.

Dr Miha Krek govori na komemoraciji.

Oni su uspeli da se spasu: Neboj{a Mandi}, Stevan ]uruvija, Miodrag Glavi~i}, Vladimir Lazarevi}, Radovan Ojdrovi} i Miodrag Radoti}.

313


Prota Aleksa sa Du{kom Igra~evim, Minhen, 1980.

314


G-| |a Ivka Qoti}, udova Dimitrija Qoti}a.

Dr Dragojla Popovi} sa dr @ivkom We`i}em, I ppreds. Zbora.

Ing Marko Pivac

315


Raca Proti}, {ef paketne slu`be, Nema~ka, 1950.

Vera Mandi}, Dragiwa Mandi} i Qiqana Nikoli}.

316

Nebesna Jojki}, Vladan Beli} i Galina Kaneli-L Lap~evi}, koja je, zajedno sa suprugom Gojkom Lap~evi}em, ubijena od usta{a, u Zagrebu, 7. decembra 1944. godine.


Vojkan Veqkovi}

Bora Karapanxi}, 1948.

Popularni Milutin "Drmowa".

Dr Stevan Ivani}, biv. ~lan Komesarske Uprave.

317


Puk. Bo{ko Pavlovi}, saradnik gen. Mihailovi}a i gen. Kosta Mu{icki, na komunisti~kom sudu, na kome je presuda unapred bila izre~ena Komandant, |eneral Kosta Mu{icki, posledwu zapovest svojim dobrovoqcima izrekao je dva dana pred predaju komunistima, januara 1946. godine: "Junaci, Ja idem u Nebesku Srbiju, tamo gde se ve} nalaze na{i najboqi drugovi, da se wima stavim na ~elo, jer tamo i pripadam. Vi nastavite zapo~eto delo i budite svima i svakome primer kako se `ivi i umire za Istinu, Kraqa, Narod i Otaxbinu. Drugovi! Istrajte do kraja u svetoj borbi za Istinu i vazda imajte na umu da vas va{i drugovi i va{ komandant posmatraju i u borbi i radu prate i da su stalno sa vama. @iveo Kraq!"

318


Dimitrije Qoti} dr`i govor pripadnicima Radne slu`be.

U Beogradu, jesen 1941, prof. Borko Bor~i} sa prijateqem.

U Beogradu, jesen 1941. l/d Neboj{a Mandi}, Du{ko Markovi}, prof. Dragutin Buli}, Mihajlo Ol}an i Mladen Babi}.

319


Du{an ]elper i Branislav Ginovi}, 5. odred, 1941. Bra}a Vujnovi}i: Nikola, Milan i ^edo. Nikola je jedini pre`iveo. Milan je nastradao prilikom begstva iz Ko~evja, a ^edo je ubijen od usta{a u Zagrebu, decembra 1944. godine.

Pred polazak na teren: Radivoje Qubobratovi}, Vladan Bijeli} i Sveta Ra|enovi}, 3. \a~ki odred, 1941.

320


Petar [uput, rekorder Srbije na 100 m, 3. \a~ki. Poginuo kod Haxinih Livada septembra 1941.

Por. Svetolik Lazarevi}-L Luwa prima raport, 1941.

Milomir Baki}

321


Bawalu~ani: Oqeg, N. Vujnovi}, V. Kesi}, G. Cvjetan, S. Ra|enovi}, Mladen Vu~kovi} i B. Antunovi}. Kle~e: R. Popadi}, M. Bilbija, D. Ivezi}, V. Bijeli}, D. Bilbija i Omiq Popadi}.

Prota Aleksa Todorovi}

322


\or|e Dimitrijevi}, stare{ina Belih Orlova u Vaqevu. Zarobqen i streqan od partizana u Vaqevu, septembra 1944.

Mom~ilo-M Moma Bre{i}, 1941. Du{an ]elper, 5. odred, 1941.

Stevan Moji}

323


Prvi stare{inski kurs u Beogradu, maja 1943. Oficiri l/d: por. Milo{ Prelog, kap. Sre}ko Aleksandri}, puk. Kosta Mu{icki, kap. Miodrag Markovi}, vodnik ing Dragutin Jak{i} i por. Bobi Lazarevi}.

324


Defile 5. bataqona pred zakletvu. Polagawe zakletve Kraqu i otaxbini. Ppor. Mile Vujnovi}.

325


Mladi dobrovoqac, Milan.

Ppor. Du{an ]elper

326

Potporu~nik dobrovoqac


Grobovi dobrovoqaca 4. puka, poginulih oktobra 1944. u selu Petrov~i}, Srem.

Dve seqanke obilaze grobove poginulih dobrovoqaca umesto wihovih majki, Petrov~i}, Srem, oktobar 1944.

Bra}a Mile i Vasa Mihailovi}.

Dobrivoje Cvetkovi}, Centar za obuku, Beograd, 1944.

Cveja Radanovi}, Vladislav Radanovi} (ubijeni u Ko~evju) i @ivan Pekovi} 327


^eta 5. puka, Kru{evac, 1944.

Miloje Ili} (u sredini) sa drugovima

328

Biv{i pitomci zavoda u Sm. Palanci, dobrovoqci prate}e ~ete 1. bat, 4. puka: Popovi}i, Miodrag, Aca i Milivoje i Prvoslav \or|evi}, Bistrica 1944.

Deo 13. ~ete, 4. bataqona u Smederevu.


Gen. Kosta Mu{icki i kap. Milisav Gruji} osmatraju ve`be na kursu u [apcu, juna 1944.

Ratko Mladenovi} i bra}a Mile i Vasa Mihailovi} Vidoje Mijatovi}, Zdravko Mik{a i Stojan Prodanovi}, 3. puk, [abac, 1944.

329


Por. Radojko \uri} prati obuku na baca~ima.

Por. Radojko \uri}, k-ddir 13. ~ete, 4. bat. proba jelo. Pozadi je ppor. Jole Tepav~evi}, E. Mihailovi}. Desno, nar. Du{ko Terzi}, vodnik.

330

Prijem regruta u 4. puk: Laza ^oli}, vod. Nenad Gaji} i por. Radojko \uri}.

Vod. Vrga, dva dobrovoqca, por. Radojko \uri}, Laza ^oli} i por. Mileti}.


Nar. Jevta Vukovi}, ~etnik vojvoda Vuka i Pe}anca, dobrovoqac 5 i 4. puka.

Radmilo Bre{i}, Vojislav @ivanovi}, Milan Baji} i Zoran Mateji}.

Ceca Petrovi}-G Glavowa

Stojan Adamovi} Vasa Mihajlovi}

Bogoqub Ivkovi} 331


Dva dobrovoqca, kap. Aca Stojkovi} i vodnik Pera Bogdanovi}-A Asker.

Kap. Aca Stojkovi}, k-d dt. 3. bataqona, 4. puka, 1944.

Vodnik Nikola Vujnovi}, oficir, kap. Bo`a Mati} i ~etnik, planiraju zajedni~ku akciju.

332


Srpski dobrovoqac

Radoslav Todorovi}

Ugqe{a Milanovi}, streqan u Ko~evju.

Dimitrije Jeruc, Slovenac, Srpski dobrovoqac.

Zoran Miqkovi}

Lazar Mati}, 1. puk.

333


Zakletva 5. puka SDK i garnizona SDS, Kru{evac, februar 1944. Zastavnik 5. puka je nar. Mirko Jovi~i}.

334


Du{an Zagorac

Stojan Arsenijevi}, Centar za obuku.

Bora Bre{i}

Aca Marinkovi}

Borislav Baji}, Po`arevac, 1943.

Dragoqub Dragutinovi}, 3. puk.

335


Mom~ilo Isailovi}, Lazar Prokopijevi} i @ivan Pekovi}. Le`i Milan Boki}, Eboli 1946.

Dva Ili}a: ppor. Miloje ([umadijska div.) i Du{ko (Dinarska div.). Du{ko je bio u grupi komandosa, koje je gen. Mita @ivkovi} poslao u Jugoslaviju. Svi su pohvatani i osu|eni, neko na smrt a neko na dugu robiju. 336

Vodnik Mihajlo Kruni} i ppor. Nikola Vujnovi}, 1. puk, Eboli 1946.


Svetosavska proslava u Lingenu: Aca Mici}, prota o. Danilo Milanovi}, u~iteq Dimitrije Bre{i}, prof. J. Maru{i}, B. Dragutinovi} i Stevka ^e{qevi}.

Hor u Logoru Lingen.

Crkva u logoru Lingen, Uskrs 1948. Pred oltarom: prota o. Danilo Milanovi} i Aca Mici}.

Nastavnici gimnazije u logoru Lingen 1949. Stoje: M. Dostani}, V. Vlahovi}, M. Raki}, upravnik logora D. Kraq, (?), D. Bre{i}, (?). Sede: puk. Tkal~evi}, J. Maru{i}, prota S. Prostran (u poseti), prota D. Milanovi}, (?) i (?). 337


Deo folklorne grupe u Eboliu: Dara Petrovi}, Ru`a Bulovan i Stevka ^e{qevi}. Kle~e: Milena Milanovi} i Vera Miqkovi}.

338

Folklorna grupa, koja je uzela u~e{}a na proslavi sv. Save u D.P. logoru u Lingenu, Nema~ka 1949. godine. Kle~e: Brana Dragutinovi}, Stevka ^e{qevi} i Neboj{a Rajnovi}. Sredwi red: Mira Todorovi}, Nikica Arciba{ev, Milena Milanovi}, @ika Lazarevi}, Cana Todorovi}, Mirjan Rajnovi} i Vukica Lazarevi}. Gorwi red: Vera Dilberovi} i Stojan Gali}.


Moma Isailovi}, Dimitrije [uki} i @. Pekovi}. Le`e: Svetozar Strini} i Stevan \eri}. Sanatorium u Huntlosenu, Nema~ka

Grupa dobrovoqaca u Lingenu 1948. godine. Stoje: dobrovoqac, Bora Vasiqevi}, Vlada Qoti}, To{a Jeramaz, Neboj{a Mandi}, Vid Blagojevi}, |akon o. Mija \uri}, Milan Vu~i}, Dobrivoje ^ilerxi}, Voja Kuki}, Milan Baji}, Jovica Mileti}, Nikola Qoti}, Mi}a Vlahovi}, Vlada Lazarevi}, M. Jovi~i}, @ika Lazovi}, Pera @ivanovi}, Gojko Deli}, Dobrovoqac i Du{ko Mi}i}. Kle~e: dobrovoqac, Desimir Bogdanovi}, Nune Stefanovi}, Mile Manojlovi}, Sveta Todorovi}-O Otrov, Milenko Jak{i}, Bora Bre{i} i Predrag Mili}evi}-B Be{tija.

Aca Marinkovi}, B. Vasiqevi}, Krsta Todorovi}, kap. R. Radovanovi}, Mika Dostani} i M. Baji}. Kle~e: S. Geri}, bolesnik, @. Pekovi}, M. Isailovi} i bolesnik.

339


Po rasturawu logora Eboli, Italijani su preneli posmrtne ostatke iz grobqa u Batipaqi u kapelu u gradu Bari. Na prvoj slici se vide limene kutije sa posmrtnim ostacima pokojnika, a na drugoj deo spiska pomrlih.

340


"Li~ki" Vukobratovi}, M. Masalovi} i Mi}a Rau{, Milvoki, 1981.

Na vodopadima Nijagare ^eda Boqevi} i Du{an ]elper, 1952.

Porodica gen. D. @ivanovi}a: Qubica (Stojadinovi}), deda General, Ne{a, Nada (Bardak) i supruga Ema, Melburn 1958. 341


Dobrovoqci na sastanku u Nema~koj 1989. g. Prvi red: Dragan @ivanovi}, Sveta Paunovi}, Veca Gaji}, ing Milan \or|evi}. Sredwi red: Du{ko Pej~i}, Branko Mi}i}, Gojko Cvjetan, Predrag Radovi}, Stojan Vuksi}, Vlada Qoti}, Milenko Popovi}, @ikica Milenkovi}, @ika Nikoli}, Stani{a Vlahovi}, Marko Sunara, ing Marko Pivac, Marjan Bereta, Milivoje ]orda{, Milutin Ostoji}, Andra Mandi}, Raca Proti}, Zoran Miqkovi}, @ika Markovi} i @ivan Pekovi}. Sede: Mile [mitran, Branko Svir~i}, Bogdan Steki}, Boda Male{evi}, Dragan Najdanovi}, Vlajko Vlahovi}, ing Dragutin Jak{i}, dr Dragojla Pivac, dr \oko Slijep~evi}, ing Svetolik Pajko. Lazarevi}, ing Nikola @ivanovi} i Milivoje Pavlovi}-P 342


Stevan Piro}anac SRPSKI DOBROVOQCI 1941-1945 (U RE^I I SLICI) DRUGO IZDAWE

Izdava~ UDRU@EWE SRPSKIH DOBROVOQACA

Za izdava~a Aleksandar Pavlovi} Pripremio i uredio za {tampu Aleksandar Pavlovi}

TIRA@ 500 primeraka [tampa VAQEVO PRINT

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 94(497.1)"1941/1945"(084.12) 940.53(497.1)(084.12) PIRO]ANAC, Stevan Srpski dobrovoqci 1941-1945 : u re~i i slici / Stevan Piro}anac. - 2. izd. - Vaqevo : Udru`ewe srpskih dobrovoqaca, 2010 (Vaqevo : Vaqevo print). - 344 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm Tira` 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 978-86-911395-2-0 a) Narodnooslobodila~ka borba 1941-1945 Albumi b) Drugi svetski rat 1939-1945 Dobrovoqci - Albumi COBISS.SR-ID 178242828


Албум Српски добровољци - VI део  

http://novo-videlo.com/images/biblioteka/pirocanac/album-6.pdf

Албум Српски добровољци - VI део  

http://novo-videlo.com/images/biblioteka/pirocanac/album-6.pdf

Advertisement