Page 1

Milica \or|evi}, Vlada Lenac, Vesna Belimarkovi}, Gojko Cvjetan; kle~e, Nada Notaro{ i ppor. B. [koro, 1945.

Dobrovoqci II puka u Sloveniji. Bo{ko Kosti}, sek. D. Qoti}a.

241


242

Dva druga, Qubqana.

\akon @ika i o. Steva u Bistrici.

U sredini Mi}a Radoti}. Levo vodnik Mi{a Stojkovi}, II puk, aprila 1945.

Prole}e, Slovenija 1945.


Kap. M. Bardak, por. M. Popovi}, ppor. V. Mandi}, kap. R. Obradovi} i kap. Mirkovi}, Slovenija, 1945.

Pred kasarnom, Ilirska Bistrica.

Grupa dobrovoqaca, 1945.

Srba Milojevi}(?), Milivoje ]orda{ i Dragoqub Teki}.

243


Mi}a Todorovi}

Qubi{a Paji}

Na `elezni~koj stanici u Prestraneku, Slovenija 1945.

244

Nar. Miodrag @ivi}

Vojvoda Jev|evi} dr`i govor domobrancima i dobrovoqcima.


M. Nenadovi}, [ime Lovri} i drug.

Grupa dobrovoqaca. Kraj rata.

P. Bogi}evi}, H. Otokar i M. Radoti}.

Dobrovoqci sa ~lanicama Belih Orlova. 245


Rade Radovi}

P. Nikitovi}, S. Konti}, dobrovoqac, V. Cvjetkovi} i D. Nikoli}, 1945.

246

(Stoje) \uro Ivani{evi}, Qubo Lali}-T Tarzan, dobrovoqac, Bobi Lazarevi}, Miro Juki}, Vlada Lenac, Nik{a Fabrio, Mladen Bili} (poginuo di`u}i most na So~i, 2. maja 1945. godine, kao posledwa dobrovoqa~ka `rtva); (sredwi red) Kre{a Samodol; (sede) dva dobrovoqca.


^as razonode - na skijama u Sloveniji.

Kap. R. Proti} i ppor. N. Mandi}.

Nar. Mi}a Saramandi}

Svadba Nebesne Jojki} i kap. Race Proti}a, 20.01.1945. Klana. 247


Bra}a Stojan i Petar Vuksi}, 1945.

Dobrovoqci II puka. Krajwi Milan Nenadovi}.

248

Ppor. Rad. Jovanovi} sa svojim vojnicima, V puk.


Por. Mi}a Radoti}

Maj. V. Dimitrijevi}, k-d dt. IV puka.

V. Pandurovi}, B. Marjanovi} i D. Nikoli}.

Heroj sa So~e Mladen Bili} i Miro Juki}.

249


D. Qoti} u razgovoru sa gen. M. Damjanovi}em i gen. K. Mu{ickim.

D. Qoti}, vojv. \uji}, maj. Kapetanovi} i ppuk. ]osi}.

250

D. Qoti}, vojv. \uji} i maj. Kapetanovi}.


Gen. Mu{icki, D. Qoti}, B. Kosti} i ing S. Lazarevi}.

D. Qoti} sa Bo{kom Kosti}em po povratku Bo{ka iz Bosne, gde je bio na sastanku sa gen. Mihailovi}em, marta 1945. godine.

D. Qoti} u poseti II puku.

251


D. Qoti} sa komandantima bataqona, Slovenija.

Qoti} sa nastavnicima i slu{aocima Kursa za Komandante bataqona. 252

Por. D. Gli{i}, por. M. Radoti}, kap. M. Najdanovi}, kap. M. Stojanovi}, por. M. Popovi}, kap. V. Jeli~i} i kap. R. Obradovi}.

D. Qoti} i Jovan Sara~evi}.


D. Qoti} i kap. M. Stojanovi}.

Por. Sima Kere~ki i D. Qoti}.

Ppuk. Qoti}, levo kap. Jawanin, desno ppuk. ]osi} i kap. M. Todorovi}, stoji levo kap. M. \or|evi}, sa slu{aocima I Komandirskog kursa u Centru za obuku, Il. Bistrica, 1945. godina.

253


Dobrovoqci na Coli, aprila 1945.

Ppuk. Qoti} sa kapetanima M. Markovi}em i V. Jawaninom.

Gen. M. Parac, k-ddt. Hrvatske Armije KJV, obilazi ~etu Hrvatske Armije, prole}a 1945. u Istri.

254


Ppuk. Qoti}, kdt. Centra za obuku, sa svojim pomo}nikom ppuk. \. ]osi}em i komandantima bataqona. I red, l/d: ppuk. \. ]osi}, ppuk. D. Qoti}, maj. Kuzmanovi}, kap. M. Markovi}, kap. Kuzmi}. II red, l/d: kap. P. Bogi}evi}, kap. V. Lazi}, kap. R. Proti}, kap. M. Bardak, kap. Mirkovi}, kap. B. Lazarevi}, kap. V. Jeli~i}, kap. V. Jawanin. III red, l/d: por. R. Bradi}, kap. V. Ogrizovi}, kap. R. Obradovi}, por. M. Popovi}. IV red, l/d: kap. U. Spasi}, por. M. Radoti}, kap. M. Stojanovi}, kap. M. Najdanovi} i por. D. Gli{i}.

255


II Komandirski kurs, Centar za obuku, Il. Bistrica, januar 1945.

256


Gen. Mu{icki sa grupom oficira SDS, prilikom wihovog stupawa u SDK, januara 1945. u Postojni.

Grupa dobrovoqaca, Slovenija, 1945.

257


Bla`enopo~iv{i Patrijarh Gavrilo

Bla`enopo~iv{i Episkop Nikolaj

258

Vladika Nikolaj sa vojv. \uji}em. Nar. dobrovoqac M. Saramandi}, pozdravqa, april 1945.


Vladika Nikolaj kod Srpskih dobrovoqaca u Il. Bistrici. Pozdravqaju l/d ppor. D. Bogi}evi}, a|utant Qoti}ev i ppuk. \. ]osi}. Levo od vladike je por. Varja{ki, a|utant gen. Damwanovi}a.

259


Patrijarh Gavrilo blagosiqa Srpske dobrovoqce. Vide se gen. Mu{icki, vojv. \uji} i prota Aleksa Todorovi}, aprila 1945.

Patrijarh Gavrilo. U pozadini generali Mu{icki i Damjanovi}, Ja{a Qoti} i prota Aleksa Todorovi}. Patr. Gavrilo obilazi IV puk. U pozadini, l/d gen. Damjanovi}, ppuk. ]osi}, ppor. Peri} i vojvoda \uji}.

260


Patrijarh Gavrilo u obilasku IV puka SDK u Ilirskoj Bistrici.

261


D. Qoti} govori dobrovoqcima III puka u Istri, 1945.

Ppuk. \or|e ]osi}, Centar za obuku, Slovenija, 1945. godina.

Patrijarh Gavrilo, vojvoda Dobrosav Jev|evi}, pozdravqa ppor. Dragan Bogi}evi}. 262


Dr Zaga Lazarevi}, sa sestrama Stanom Dimitrijevi}, Mirom Paunovi} i Slavkom Notaro{. Logatec, 1945.

Por. V. Maslovari}, ppor. D. Mateji}, ppor. D. Terzi} i por. dr Baja Stanojevi}, Logatec, februara 1945.

Dobrovoqa~ke sestre sa dobrovoqcima, Logatec, 1945.

Sestre sa dobrovoqcima. U sredini ~u~i dr Zaga Lazarevi}, Logatec, 1945. 263


Dr Qubomir Bara}, ppuk. D. Qoti}, dr Spasoje Madiraca i ppor. D. Terzi}.

Pogreb dr Baje Stanojevi}a. Prota Danilo Milanovi} slu`i. Desno, ^eda \ori}, @. Todorovi} i D. Dragutinovi}. Vojvoda \uji}, Aca Nik{i}, maj. Kapetanovi} i dr Bara}.

264


Gen. Mu{icki i dobrovoqci.

Zakletva I puka, Prestranek, 1945.

Zakletva Artiqerijskog Diviziona.

Zastavnik M. Jovi~i}, k-ddir. zastavnog odeqewa ppor. Milorad Vuji}.

265


Vodnik @. Lazovi} i dobrovoqci ^ete za vezu u Trstu, januara 1945.

Sava Vuk{a, Sveta Manojlovi}, Milisav Milojevi} i Vukman Dramni~anin, II puk.

\ura Varxi}, Jovanovi} i @ivan Gaji}, Artiqerijski Divizion, Slovenija, 1945.

266

Hrvoje Magazinovi}, kap. Moma \or|evi} i nar. Mom~ilo Lazarevi}, Eboli, 1946.


Mesto nesre}e i auto u kome je poginuo D. Qoti} 23.04.1945. godine.

D. Qoti} na odru, Sveti Petar, 24. april 1945.

Sahrana Dimitrija Qoti}a. Prvi venac je od Dra`e Mihailovi}a.

267


Naredba komandanta SDK povodom pogibije Dimitrija Qoti}a, kao i govor vladike Nikolaja Velimirovi}a, odr`an nad Qoti}evim grobom.

268


Sastanak sa Zapadnim Saveznicima u Kormosu, Istra, 2. maja 1945. Vidi se gen. Matija Parac, k-ddt. Hrvatske Armije KJV, vojv. M. \uji}, k-ddt. Dinarske Div. i gen. K. Mu{icki, k-ddt. SDK, tada [umadijske Divizije, kako pozdravqaju svoje odu{evqene borce.

Gen. M. Damjanovi}, k-ddt. Istaknutog dela Vrhovne Komande KJV, gen. K. Mu{icki i ~etni~ki oficir.

269


Srpski dobrovoqci sa Englezima. Uz oklopni auto je D. Pupavac.

270


Veliki broj dobrovoqaca, ~ije su slike ovde objavqene, na mu~eni~ki na~in su izgubili svoje `ivote u zloglasnom Ko~evju. Na slede}e ~etiri strane su slike pripadnika jedne ~ete III puka, koji su mahom svi bili iz Ma~ve.

MRTVI NISTE O DRUZI MILI, JO[ SE ^UJE VA[ GROMKI GLAS, VA[ DUH SILNI U NAMA @IVI, VA[A DU[A LEBDI IZME\' NAS. Stoj{a Milo{evi}

Ilija Mijatovi}

Miodrag Markovi}

Milutin Markovi}

@ivorad Gruji}

Radomir Vasi}

271


VI STE PO[LI U^ITEQU SVOME, A U TE@AK I KRVAVI BOJ, I ZA NA[U LEPU MIS'O ZBORA, VI STE DALI MLA\AN @IVOT SVOJ.

Stojan Vasi}

Miodrag Markovi}

Miodrag Jovanovi}

272

Cvetko Vlajkov

Stani{a Jovanovi}

Makevija Tadi}


A KAD DO\E DO SUDWEGA ^ASA, I POSLEDWU RE^ KAD DADE BOG, SVI ]E ZNATI DA STE HRABRO PALI, ZA SLOBODU I ZA KRAQA SVOG.

Brana Pavlovi}

Vidosav Mati}

Bo`idar Kocobe

Marko Trnini}

Milan Markovi}

Jovan Mati}

273


PO^IVAJTE DRUZI SAD U MIRU, VA[E DELO NASTAVQAMO MI, A SLOBODE KADA DANAK SINE, STEG POBEDE NOSI]ETE VI.

Srpski dobrovoqac

Mom~ilo Savi}

Milivoje Puri}

274

Dragoqub Jeremi}

Du{an Viloti}

Svetomir Maksimovi}


Gen. Mu{icki nare|uje svojim borcima posledwi pozdrav oru`ju.

Predaja oru`ja, Palmanova, Italija, 6. maja 1945.

275


Proslava dobrovoqa~ke slave u Palmanovi. l/d Gen. Mu{icki, gen. Damjanovi}, gen. Parac, gen. Joni}. Slu`i o. Radovan Miqkovi}.

Gen. Mu{icki, vojv. \uji} i Ja{a Qoti} sa grupom ~etnika i dobrovoqaca. Ing R. \ur|evi} (stoji ~etvrti levo) i R. Obradovi} (zadwi, kle~i).

276


40-ddnevni pomen Dimitriju Qoti}u u logoru Forli. l/d Gen. I. Prezeq, gen. M. Parac, vojv. \uji}, gen. Mu{icki i gen. Joni}.

Gen. Kosta Mu{icki. Zadwa slika na slobodi, Forli, Italija, leto 1945. 277


U logoru Forli, leto 1945.

D. Karavidi}, M. Mateji}, S. Dimitrijevi}, V. @ivanovi} i D. @ivanovi}. Velika Gospojina, 28.08.1945, Forli. 278

U~iteqi kursa za nepismene: prota R. Paunovi}, Q. Dostani} i D. Bre{i}, Forli, avgust 1945.

Prota Aleksa sa sve~arima. \ur|ic, 16.11.1945, Eboli.


Qubomir Dostani}, {kolski nadzornik, u I Svetskom ratu bio je jedan od 1300 kaplara, Forli, 1945.

Dobrovoqci ispod Jugoslovenskog Kraqevskog Grba, Forli.

Gen. Mu{icki govori dobrovoqcima, Forli 1945.

279


Parada. Gen. Mu{icki sa invalidima. Levo, maj. V. Dimitrijevi}, desno, ppuk. R. Medenica. Forli.

Parada na ro|endan Kraqa Petra II, 06.09.1945, Forli. 280

Parada dobrovoqaca u ~ast ro|ewa Prestolonaslednika Aleksandra, 17.07.1945.

Ni magare nije glasalo za povratak u Jugoslaviju. Du{an Gajevi}Xigibau (d.). Jesen 1945. Eboli, Italija. Duja (l.) i Du{an Miki}-X


Potpukovnik Luka Luki} na slu`bi u [tabu SDK.

General{tabni pukovnik Andra Bo`anovi}, k-ddt. [umadijske Divizije u Eboliju 1946. god.

Div. gen. Dragutin @ivanovi}. Do{ao 1946. g. iz Nema~ke u Eboli. Veliki prijateq dobrovoqaca.

281


Pogled s brda na varo{ {atora - logor Eboli. Kraqevski grb u logoru dobrovoqaca.

282


Na ~elu povorke, l/d gen. Sveta \uki}, gen. M. Damjanovi}, vojv. M. \uji}, iza vojvode ppuk. Luka Luki}, vr{ilac du`nosti komandanta [umadijske Divizije.

283


Vrbica 1947. godine. Na ~elu, prota R. Paunovi}, pozadi, l/d: gen. D. @ivanovi}, gen. M. Damjanovi}, Ja{a Qoti}, vojv. M. \uji} i gen. V. Kuzmanovi}.

Marisav Petrovi} i Pavle Bogi}evi}.

284

Sredina: Andrija Qoqa, Krasoje Notaro{ i Dragutin Jak{i}.


Kapela [umadijske Divizije. Slu`e o. Dobrivoje Stanojevi}, o. Radovan Miqkovi}, prota Aleksa Todorovi} i |akon Miodrag \uri}.

285


Bo{ko i dr Zaga Kosti}, @ika Markovi}, Desa \ori}, Gara Todorovi} i Divna Perhavec. Du{ko Nikoli}, Bo{ko Kosti} i Mateja Mateji}.

286

Aca Spasojevi}, Bata Vasi} i Sveta Gospi}.


Spa{eni iz Ko~evja. Sem nekolicine, koji nedostaju na slici, to je sve {to je spa{eno od tri puka qudi pobijenih u Ko~evju. Stoje, l/d: Miodrag Glavi~i}, Milan Ni~ota, Du{an Gli{i}, Milivoj Stankovi}, Borko Bor~i}, Miodrag Markovi}, Radoslav Proti}, "[tuka" Vu~i}evi}, Milun Spasojevi}, \or|e Stojanovi}, Slavko Konti}, Milivoje Pavlovi}-P Pajko, Milo{ Ni{evi} i Milan \or|evi}-""Kapetan~e". ^u~e, l/d: Milorad Vu~kovi}-K Kolega, @ika Prvulovi}, Neboj{a Mandi}, Vlada Qoti}, Sveta Todorovi}"Otrov", Jovica Mileti}, Radovan Ojdrovi}, Sava Jankovi} i Du{an Male{evi}.

287


Dobrovoqci-i invalidi. Na dowoj slici invalidi-~ ~etnici i dobrovoqci.

288

Албум Српски добровољци - V део  

http://novo-videlo.com/images/biblioteka/pirocanac/album-5.pdf

Албум Српски добровољци - V део  

http://novo-videlo.com/images/biblioteka/pirocanac/album-5.pdf

Advertisement