Page 1

"... @ao mi je va{e mladosti, jer }e mnogi od vas poginuti... Ali vi{e od toga mi je `ao {to }ete i vi morati da ubijate, jer u borbu idete... Vi ste dobili oru`je, ali morate znati da je ono mo}no i blagosloveno jedino u dostojnim rukama Junaka i ^oveka... Da se ne razme}ete wime, i da ga nikad ne upotrebite kao silexije, nasilnici ili, ne daj Bo`e, ubice... Vi se borite da se uspostavi red i mir u va{oj zemqi i da narod ne strada vi{e, da prestane da daje besciqne `rtve. Ali vi morate znati svoj polo`aj - svako jutro kada se probudite, vi sebi da ka`ete da ste robovi."

Dimitrije Qoti} u svome govoru Prvom Dobrovoqa~kom Odredu (docnije III \a~kom Odredu), prilikom wihovog polaska na teren, 15. septembara 1941. godine u Beogradu.

73


Po objavqivawu Prvog izdawa albuma, pojedini su se javili zbog fotografija koje poseduju i koje bi stavili na raspolagawe da su znali da se priprema kwiga. Od svih tih fotografija, naknadno prikupqenih, odabrano je 210 koje su 1994. godine objavqene kao dodatak Albuma. Izvestan broj tih fotografija izabran je i prikqu~en ovom izdawu (od 319 do 342. strane).

74


Bla`enopo~iv{i Kraq Petar II

75


76


Dobrovoqa~ki Krst, no{en na bluzi.

Armijski General Milan Nedi}, Pretsednik Srpske Vlade.

Dimitrije Qoti}, Pretsednik JNP Zbor kao Komandant Centra za obuku SDK u Sloveniji, od oktobra 1944. do aprila 1945. godine.

77


Brigadni General Kosta Mu{icki, Komandant Srpskih dobrovoqaca.

78


General Nedi} se pozdravqa sa Komandantom Srpskih dobrovoqaca Kostom Mu{ickim. U pozadini potpukovnik Radoslav Tatalovi}.

79


Dinarska ^etni~ka Divizija, sa vojvodom Mom~ilom \uji}em na ~elu, kre}e u akciju.

Vojvoda Pavle \uri{i}

80

Vojvoda Kosta Pe}anac


Prvi odred Srpskih dobrovoqaca u mar{u kroz Beograd, pred odlazak na teren septembra 1941. godine.

81


Dobrovoqa~ko juri{no odeqewe na terenu. Zima 1941/42.

82


Ratkove juri{lije: D. Jawatovi}, D. Coki}, A. Ta{i}, A. Mandi}. Sede: Q. Milo{evi}, M. Milo{evi} i K. Kosti}.

Dobrovoqci 1. ~ete 6. odreda pred napad na Ku~evo, novembra 1942.

VI dobrovoqa~ki odred, Petrovac na Mlavi, nov. 1941.

Dobrovoqci u Vu~ju, planina Kukavica, decembar 1941.

83


Juri{ni odred Ratka Obradovi}a, Leskovac, 1941. godine.

VI odred u Po`arevcu, novembra 1941. godine.

84


Dobrovoqci na kursu u Beogradu, decembra 1941: M. ]osovi}, ]ata Stankovi}, A. Mili}, B. Praqak, J. Jovi}, L. Mihajlovi}, J. Vujakovi}, V. \or|evi} i ^. Drqa~a.

Na Kara|or|evom domu u Ra~i Kragujeva~koj, 1941.

M. ]osovi} i A. Bralovi}, Um~ari, 1941. godina.

85


Major Jovan Dobrosavqevi}, komandant III puka SDK, kao mlad oficir.

Kap. Buda Niki}, kao potporu~nik.

B. Steki}-S Steka

A. Nik{i}

Rezervni major Du{an Markovi}, komandant odreda, docnije komandant III bataqona SDK, poginuo avgusta 1943. kod s. Stopawa (Kru{evac). M. Predi}, VI odred.

86


Por. Boga Pavlovi}, k-ddt. VI odreda i kapetan ing M. Stojanovi}, Petrovac na Mlavi, decembar 1941.

VI odred, novembra 1941. godine.

III \a~ki odred, Grocka, oktobar 1941. U sredini, rezervni kapetan ing Milosav Vasiqevi}.

Na terenu, decembar 1941. godine.

87


Moma Kne`evi}, juri{no odeqewe R. Obradovi}a, 1941.

Stevan Zori} (sedi), Milo{ Tomi} i Milivoje Pavlovi}-P Pajko (stoje). Vladeta Cvetkovi}, Bata Nikolajevi}, Milan Ni~ota (stoje), Vladan Jakovqevi} i Dragan @ivanovi} (~u~e).

88


Grobovi M. Stojakovi}a i D. Krstovi}a, palih na Varovnicama, 17. septembra 1941.

Sahrana Petra [uputa, poginulog na Haxinim Livadama, Kragujevac, 1941.

Sahrana dobrovoqaca palih na Haxinim Livadama, Kragujevac, 1941.

89


Dobrovoqac Stevan ]uruvija, 1941.

Sava Asanovi}, VI odred, 1941.

Juri{lija \or|e Pavi}evi}.

90


^eda Vujnovi} (ubijen od usta{a u Zagrebu, 7. decembra 1944), Hinko Kolari} i \or|e Pavi}evi}.

Braca \ermanovi} R. Obradovi}, S. Milisavqevi} i V. Mandi}.

91


Voja Mandi} i Ratko Obradovi}.

Grupa dobrovoqaca.

92

Por. Ne{a Brankovi}, VI odred.


Ratko Obradovi}

Srpski dobrovoqac

Grupa dobrovoqaca 1941. godina.

S. Nedeqkovi} poginuo prole}a 1945.

Milorad Masalovi}

D. Ne{i}, IX odred.

93


94

Milan Ni{evi}

Du{an Vidakovi}

Srpski dobrovoqac

Sveta Bjelopetrovi}

Ing Milan Stojanovi} k-ddir I ~ete VI odreda.

Rada Pavlovi}, Okr. na~. u Kru{evcu i vo|a diverzantske grupe, prole}a 1945. godine.

Maj. M. Stojanovi}, {ef li~nog odseka SDK, kao mlad oficir.

Kap. Sre}ko Aleksandri} k-ddir ~ete za vezu SDK.


Aleksandar Jerini}

Ppor. Milan Karamarkovi}, I puk, poginuo u Istri.

Vojna Muzika III odreda.

Mihajlo-M Mi}a Rau{. Unapre|en od Dra`e za ppor. 1944. godine.

Dobrovoqac Bogdan

^etovo|a Milenko Popovi}.

Aleksandar Bojovi}, 9. odred.

95


Stari ratnik, gen. Nedi} u razgovoru sa najmla|im dobrovoqcem.

Pok. To{a Stanisavqevi} sa suprugom i sinom.

96

Pok. Mladen Vu~kovi}. Rawen septembra 1944. ju`no od Lebana, umro maja 1945.


Dobrovoqci zajedno sa ~etnicima DM, decembar 1941.

Ppor. B. Stankovi}, [tab SDK.

Tibor Gergeq

Marisav Petrovi} sa svojim V odredom, 1942.

Milovan ]osovi}, ubijen u Zagrebu 07.12.1944. god.

Du{an Krstovi}, prvi poginuli dobrovoqac.

97


98

Na putu za Lebane, zima 1942. godine.

I juri{ni odred, zima 1942. godine.

Odred Ratka Obradovi}a, zima 1942. godine.

Na Mraviwcu, 1942. godina.


Na mostu preko Vuj~a~ke reke, I odred 1942. godine.

Dobrovoqci IX odreda, 1942. godina.

VI odred juna 1942. u Ariqu. Kle~i (u ko{uqi) Ante Jeli~i}.

Sredwo{kolski te~aj |aka Nedi}evih oru`anih odreda, 1942. godina. 99


Sahrana prof. Dragutina Buli}a u ^a~ku.

Na ~elu povorke M. Ol}an, D. Qoti} i S. Kere~ki.

100


Sahrana vodnika 3. ~ete III \a~kog odreda, ^edomira Drqa~e. Levo od krsta B. Borojevi}, desno Mi}a Rau{. Rudnica, Ibarska Dolina, 1942. god.

Parastos poginulim dobrovoqcima. Qoti} izlazi iz Saborne crkve u Beogradu, 1942. godine.

101


Obred u [tabu SDK. Prota Aleksa pali sve}u.

Juri{lija Bora [kora.

102


Jova Kraguqac na ~elu odreda ulazi u Kraqevo, 1942. godine.

\or|e Pavi}evi}, R. Obradovi} i @ika Pavlovi}-""[tikla".

Kraguqac prima zastavu za odred, Kraqevo, 1942. godine.

103


Du{an Pa{i} Aleksandar Pa{i} Bra}a su dala `ivote u odbrani Srbije.

Milorad Masalovi} 104

^edomir Drqa~a, poginuo 13.03.1942. Rudnica, Ibar.

Ivan Matkovi} Hrvat dobrovoqac.


Srpske izbeglice iz NDH sa Srpskim dobrovoqcima na Drini 1942. godine.

105


Izbeglica iz Bosne i dobrovoqci.

Kap. Buda Niki} kao invalid. Sreski na~. u Ra~i Kragujeva~koj.

Dobrovoqac Sveta Marjanovi}.

Dobrovoqci sa Belim Orlovima, Po`arevac 1942.

106


Veroqub-B Bata Dini}, Milenko Popovi}, Dragoqub Coki} i \ura Vrga.

V. \or|evi} i Stipe Grabovac, Kru{evac, 1942.

Dobrovoqac, narednik Mijatovi} i Nikola Qoti}.

Bra}a Kosti}i, Bora i Aleksandar, Vaqevo, 1942. godine. 107


Nar. Borivoje Trifunovi}

IX odred.

Juri{lije 1942. godine.

Ppor. Milenko Popovi} 108


M. Masalovi}, B. Baveqa i N. Qoti}, Vaqevo, 1942. godine. S. Trnini}-" "Glumac", poginuo marta 1945. Grupa Rade Pavlovi}a.

Du{an Markovi} i Bora Grujin

109


Dobrovoqac Sr|a \ukanovi}.

Dobrovoqac, M. Glavi~i} i S. Grabovac.

Kap. Anton Mohor sa sinovima. Poginuo u [tabu SDK sa sinom Milivojem (u sredini), prilikom bombardovawa Beograda na pravoslavni Uskrs 1944. Kao Slovenci, katolici, javili se dobrovoqno za slu`bu da bi zamenili svoje pravoslavne drugove. 110

Dobrovoqac IX odreda, poginuo 1943. godine.


Sredwo{kolski te~aj 1942, Beograd.

Hor dobrovoqaca |aka.

Grupa dobrovoqaca, Le{ak (Ra{ka), leto 1942. godine.

111


Por. Predrag Mladenovi}, poginuo u Ibarskoj akciji.

Kap. I kl. Moma \or|evi}, k-ddt. Artiqerijskog Diviziona, kao komandant odreda, 1941.

Jovan Kraguqac i @ika Stanisavqevi}, decembra 1941.

Bogosav Pavlovi}, k-d dt. VI dobr. odreda.

112

Dobrovoqac To{a i Vlada Lazarevi}.


Puk. Mu{icki se pozdravqa sa por. Budom Niki}em. Pozadi: Pavle Bogi}evi}, Marisav Petrovi} i Janez Milo{i~.

Mirko Jovi~i}, ppor. M. Vuji} i V. Golubovi}. Bratislav Stevanovi}, V puk.

Ppor. Bora [kora

113


General Milan Nedi} vr{i smotru Srpskih Dobrovoqaca i ~estita im Slavu Svetog Velikomu~enika i Pobedonosca Georgija, 6. maja 1943. godine u Beogradu. (Levo od generala Nedi}a je kapetan I klase Vuk Vlahovi}, komandant og bataqona 5-o og Dobrovoqa~kog I-o puka, koga su komunisti streqali.)

Podizawe zastave.

114


General Nedi} obilazi dobrovoqce.

Zakletva 3. bataqona, l/d Slobodan Beli}, Bo{ko Borojevi}, \or|e Jawatovi} i Miodrag Juri{i}-K Krcun.

115


Zakletva IV bataqona, 28. februar 1943. godine u Beogradu.

Komandant IV bataqona Milo{ Vojnovi} i poru~nik Vladimir Lenac.

Sudski kap. Predrag Zekavica, [tab Korpusa.

116


Kap. Miodrag Markovi}, Komandant IV puka.

Dobrovoqci IV bataqona vr{e pozdrav zastavom generalu Kosti Mu{ickom, na savskom pristani{tu, prole}a 1943. godine. Ppor. Dragan Coki}, V puk.

117


Gen. Mu{icki u pratwi k-ddta III bataqona, majora Du{ka Markovi}a, prole}e 1943. god.

Gen. Mu{icki predaje zastavu dobrovoqcima. Vidi se i major M. Stojanovi}, {ef li~nog odseka [taba SDK. Kap. Miodrag Najdanovi}, k-ddt. bataqona III puka.

118


Gen. Mu{icki govori dobrovoqcima III bataqona pred odlazak u borbu protiv partizana.

Kap. Vasa Jeli~i}, D. Qoti} i major Milorad Moji} u s. Radovawe (kod V. Plane) na seoskoj slavi, 1943. god.

Komandirski te~aj, Centar za obuku, avgust 1943. godine.

119


Dobrovoqci III bataqona.

N. Qoti} i N. Vujnovi}.

I Stare{inski te~aj, prole}e 1943. godine. Centar za obuku.

120


Sahrana kap. Milo{a Vojnovi}a u U`icu, leta 1943. godine.

Ppor. D. Coki} i nar. Milan Bilbija.

121


Nar. Dragi Uro{evi}, I puk.

I Stare{inski te~aj, maja 1943. Ru~ak.

Srpski dobrovoqac

122

Mi}a Filipovi}

@ivorad Arsenijevi}


Ppor. Du{an Doj~inovi}, 5. ~eta II bat. IV puka.

Milan Ni~ota

Jovan Majstorovi}

@ivadin-""Giba" Bogdanovi}, IV puk.

Vule ]iri}, I puk.

123


Du{an Zagorac, vodnik u III puku.

Miroslav @ivi}, V puk. Narednik Milan Terzi}, poginuo u Istri aprila 1945.

124


Zakletva III bataqona SDK 1943. godine.

Bra}a Mohor

^eda Vujnovi} i Vlada Sunari}.

125


Kada su mogli, srpski dobrovoqci su pomagali seqacima na razne na~ine. Ovde ih vidimo kako poma`u prilikom `etve. Poru~nik Milovan~evi} sa vojnicima 18. ~ete V bataqona u s. Klenoviku, kod Po`arevca, leta 1943. godine.

126


Srpski dobrovoqci poma`u onima ~iji su doma}ini u zarobqeni{tvu

127


Rad na poqu.

Pavle Markovi}

128

Ppor. Nikola Buq

^itaonica 18. ~ete V bataqona, Klenovik, 1943.

Албум Српски добровољци - II део  

http://novo-videlo.com/images/biblioteka/pirocanac/album-2.pdf

Албум Српски добровољци - II део  

http://novo-videlo.com/images/biblioteka/pirocanac/album-2.pdf

Advertisement