Novias strategi, hållbar genomslagskraft ­- Sustainable Impact

Page 1

Novia Hållbar genomslagskraft Sustainable Impact

Yrkeshögskolan Novias strategi

Novia har genom sina styrkeområden genomslagskraft nationellt och internationellt. Genom sina nätverk är Novia den aktivaste finländska högskolan i övriga Norden.

Novia gör skillnad.

Strategin fastställdes av styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 12.2.2024

Culture of Doing

Vision

Novia har genom sina styrkeområden genomslagskraft nationellt och internationellt. Genom sina nätverk är Novia den aktivaste finländska högskolan i övriga Norden. Novia gör skillnad.

Hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan

Strategiska mål

Nordisk samverkan för välfärd och resiliens

Global orientering för en hållbar framtid

Profil och styrkeområden

Novia är en arbetslivsförankrad och internationell högskola som stöder hållbar samhällsutveckling, kompetensförsörjning och service på svenska. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja nordiskt samarbete inom arbets- och näringsliv.

Hållbara lösningar Kreativt uttryck Entreprenörskap Välfärdsdesign

Värderingar

Inkludera Engagera Leverera

Bas

Verksamheten bygger på en professionell, engagerad och reflekterande personal som medvetet utvecklar en öppen verksamhetskultur, substanskunnande och möjligheter till tvärfackligt och interprofessionellt samarbete.

Yrkeshögskolan Novias strategi

Basen för Novias verksamhet och strategi är högklassig utbildning enligt arbetslivets och samhällets nuvarande och kommande behov, samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) som stöder utbildningen, stärker kompetensen och skapar mervärde för våra studerande och samarbetsparter. Hela verksamheten är starkt förankrad i arbetslivet och bygger på en fortlöpande samverkan med långsiktiga samarbetspartners. Vi verkar effektivt, målinriktat och tillväxtorienterat. Våra gemensamt överenskomna värderingar utgör en stabil grund för helheten.

Marknaden för högskoleutbildning blir allt mera global, vilket innebär nya möjligheter. Landets befolkningsstruktur förändras då nativiteten sjunker och andelen äldre ökar. Behovet av internationell rekrytering av arbetskraft växer vilket ökar betydelsen av att stärka högskolans internationella studeranderekrytering. Därtill breddas verksamheten genom tillväxt inom flexibla utbildningstjänster för kontinuerligt lärande, både nationellt och internationellt.

Novia möter förändringarna genom en målmedveten kvalitets- och kompetensutveckling. Vi är föregångare för utveckling, vilket förutsätter fokusering och långsiktighet. I högskolornas dynamiska verksamhetsmiljö, som präglas av knappa statliga resurser, söker Novia internationell tillväxt genom att bredda verksamheten med stöd av globala initiativ samt internationell och företagsfinansierad FUI. En struktur med flera campus och verksamhetsområden möjliggör en god bas för tillväxt. Genom tillväxt säkerställs tillräckliga resurser för att garantera kvalitet i verksamheten.

Koncernstrukturen med Åbo Akademi tryggar livskraftig högskoleverksamhet på svenska i Finland genom att förena vardera högskolans styrkor; arbetslivsförankring och praktisk tillämpning med vetenskaplig excellens.

Institutioner

• Teknik och sjöfart

• Hälsa och välfärd

• Företagsekonomi

• Konst och kultur

• Bioekonomi

Campus

• Campus Vasa

• Campus Åbo

• Aboa Mare, Åbo

• Campus Raseborg

• Campus Allegro Jakobstad

Övriga verksamhetspunkter

• Subic Bay, Filippinerna

Till koncernen hör (ägarandel i procent)

• Aboa Mare Ab, 70 %

• Edunova Ab, 50 %

• Jakobstads konsertsal Ab, 100 %

• GigaMare Inc, 20 %

Ägarstrukturen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/ Yrkeshögskolan Novia (ägarandel i procent)

• Åbo Akademi, 75 %

• Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, 12,5 %

• Utbildningsstiftelsen Sydväst, 12,5 %

4

Vision

Novia har genom sina styrkeområden genomslagskraft nationellt och internationellt. Genom sina nätverk är Novia den aktivaste finländska högskolan i övriga Norden. Novia gör skillnad.

Profil och styrkeområden

Novia är en arbetslivsförankrad och internationell högskola som stöder hållbar samhällsutveckling, kompetensförsörjning och service på svenska. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja nordiskt samarbete inom arbets- och näringsliv.

Våra styrkeområden är hållbara lösningar, kreativt uttryck, entreprenörskap och välfärdsdesign.

Värderingar

Inkludera

• Vårt agerande grundar sig på delaktighet, öppenhet, respekt och ansvarstagande

• Vi arbetar för likabehandling och jämställdhet

• Vi arbetar för hållbar utveckling

Mission

Engagera

• Vi betonar fördomsfrihet, dynamik och kreativitet

• Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklas i våra arbetsuppgifter

• Vi månar om en stödande studie- och arbetsgemenskap

Leverera

• Vi håller vad vi lovar och åstadkommer resultat

• Vi står för kvalitet

• Vi är uppdaterade och trovärdiga

Med högklassig examensutbildning och fortbildning på svenska och engelska samt tillämpad forskning, utveckling och innovation svarar Novia till det flerspråkiga Finlands arbetskrafts- utvecklings- och bildningsbehov.

5
Högklassig

utbildning

och

forsknings­, utvecklingsoch innovationsverksamhet

Grunden för vår verksamhet är högklassig utbildning och FUI-verksamhet. Högskolan har en professionell, engagerad och reflekterande personal som medvetet utvecklar öppna tillvägagångssätt, substanskunnande och möjligheter till branschöverskridande samarbete.

Studerandecentrerat lärande

Studerandecentrerat lärande är kärnan i Novias pedagogik. Vi stöder våra studerande i deras lärprocess till ansvarstagande och målmedvetenhet, där studerandes vision och tro på sin egna potential är central.

Novias pedagogik bygger på ett konstruktivistiskt synsätt. Grundpelaren utgör vilja och förmåga att sätta sig in i den andras position och potential. Vi utgår ifrån insikten om allas behov av att bli sedda och bekräftade.

Genom reflektion kring och utvärdering av lärandet handleder vi studeranden i deras utveckling av ett kritiskt förhållningssätt för självständig analys, värdering och ifrågasättande av information Ett kritiskt förhållningssätt och AI-beredskap är viktiga kompetenser som även behövs för att kunna beakta etiska principerna för rättvisa, likvärdighet, jämlikhet och respekt för andra.

Personalen har en viktig roll i att inspirera studerande till ett självstyrt och målmedvetet lärande. För att åstadkomma resultat krävs ansvarstagande och målmedvetenhet, som utgår från studerandes vision och tro på egna potential.

Ambitionen är att studerande och personal kan verka i ett globaliserat, mångkulturellt och digitaliserat samhälle där förståelse och beredskap för befrämjande av en hållbar utveckling utgör grunden. Såväl studerande som personal svarar genom sitt yrkeskunnande mot arbetslivets behov av mångsidiga kompetenser. Våra studerande har en stark framtidstro, en god social kompetens och ser sin personliga potential för fortsatt professionell utveckling.

Resultatet av vårt arbete syns på olika sätt

• Våra alumner är våra ambassadörer och eftertraktade på arbetsmarknaden

• Novia är en eftertraktad samarbetspart

• Vår FUI-verksamhet har genomslagskraft och stöder utbildningen

• Vi har en välmående personal med ett meningsfullt arbete

Arbetslivsförankring och ­relevans

Arbetslivsrelevansen är central i vår verksamhet som genomsyras av en aktiv dialog med arbetslivet och samhället. Såväl utbildningen som FUI-verksamheten sker proaktivt i samverkan med arbetslivet. Novia arbetar regionalt, nationellt och internationellt.

Samverkan med arbetslivet syns konkret i nära kontakter med arbetsgivare och alumner, till exempel som praktik och examensarbeten samt FUI-projekt med arbetslivet. Arbetslivet involveras i utveckling av såväl examensutbildning som utbildningstjänster för kontinuerligt lärande.

Ambitionen är att Novia fortsättningsvis går i täten bland landets högskolor gällande arbetslivsförankring och ­relevans. Därtill har Novia profilerat sig internationellt som föregångare gällande samverkan med arbetslivet och pedagogiska modeller i anslutning till detta. Novia bidrar till nytänkande och förnyelse i arbetslivet med genomslagskraft regionalt, nationellt och internationellt.

6

Grunden för Novias pedagogik

Målsättningen med Novias pedagogik är studerande med stark framtidstro, en god social kompetens och förmåga till fortsatt professionell utveckling.

1. Vår pedagogik bygger på ett studerandecentrerat och konstruktivistiskt synsätt. Nyckeln till en framgångsrik lärprocess är samverkan, viljan och förmågan att sätta sig in i studerandes situation och potential för att stärka studerandes tro på sig själv och sin kompetensutveckling.

2. Genom att uppmuntra till såväl inre som yttre entreprenörskap stöder vi studerande att utvecklas till aktiva, initiativrika och innovativa individer.

3. Digitalt lärande med fokus på flexibla lärmiljöer där digitala lösningar nyttjas för ett mer självstyrt och målmedvetet lärande.

Grunden för Novias forskning, utveckling och innovation

FUl­verksamheten sammanför det teoretiska, abstrakta och generella med de praktiska, konkreta och specifika arbetslivsbehoven.

1. Tillämpad forskning svarar på utvecklingsbehov och genererar ny kunskap.

2. Tvärfackligt samarbete höjer kompetensen såväl inom högskolan som i arbetslivet.

3. Genom att sammanföra det teoretiska, abstrakta och generella med de praktiska, konkreta och specifika arbetslivsbehoven skapas nya lösningar och innovationer.

Grunden för Novia som hållbar och ansvarsfull högskola

Novia är en föregångare som driver omställningen genom utveckling av hållbara lösningar och konkreta åtgärder för ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbarhet.

1. Hållbar utveckling och ansvarsfullhet genomsyrar all vår utbildning och övriga verksamheter.

2. Genom att utveckla och tillämpa hållbara lösningsmodeller med beaktande av ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbarhet möjliggörs en omställning för en hållbar samhälIsutveckling.

3. Cirkulär ekonomi genomsyrar vår verksamhet och vi upphandlar tjänster, energi och varor hållbart och etiskt.

7

Styrkeområden

Målsättningen är att Novia inom sina styrkeområden är föregångare i Finland och en attraktiv samarbetspart även internationellt. Styrkeområdena är gemensamma för hela Novia och utgör basen för vår utbildning och FUI. Våra styrkeområden ger oss även en möjlighet att bidra till hur Finland kan bygga upp en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft. Vi kan anpassa oss till jordens bärkraft genom att satsa på en ekologisk rekonstruktion av samhället och vardagen. Vi kan förnya ekonomin i en mer konkurrenskraftig riktning och iaktta principerna för hållbar och ansvarsfull utveckling. Vi kan stärka demokratin genom att öka delaktighet och möjligheter att påverka. Allt detta förutsätter framtidstänkande och förändringsförmåga.

Hållbara lösningar

Novia har lång erfarenhet av att utveckla och tillämpa lösningsmodeller för global hållbarhet, speciellt i ekologiskt och teknologiskt hänseende. Hur miljöns resurser används är av avgörande betydelse för såväl individens välmående som för upprätthållandet av välfärdssamhället. Nuvarande globala nyttjande av naturresurser har lett till ett hållbarhetsunderskott och ökat behovet av metoder för ekologisk rekonstruktion. Det internationella samfundets strävan att snabbt uppnå koldioxidneutrala lösningar för att minska klimatpåverkan motiverar fortsatt kraftig satsning på hållbar energiteknik, cirkulärekonomi och hållbar bioekonomi.

Inom bioekonomin jobbar vi för ett integrerat synsätt där olika branscher kan mötas och generera nya förädlade produkter och tjänster i stället för ett direkt nyttjande av råvara. Inom energisektorn stöder Novias aktiviteter övergången till helt förnyelsebara energisystem där även energilagring har en betydande roll. Gällande byggnadsteknik är Novia en föregångare inom hållbart byggande med kompletterande specialkunnande inom intelligenta och energieffektiva systemlösningar för mera miljövänliga och koldioxidneutrala byggnader. Genom att kombinera teknisk expertis och sjöfartskompetens bidrar Novia också aktivt till utvecklingen av offshore-energilösningar. Detta arbete stöds av en kontinuerlig kunskapsutveckling inom området för nya e-bränslen och vätgas samt forskning inom biogassektorn. Inom området hälsa och välfärd stöder vi social hållbarhet även genom interkulturell och interprofessionell kompetens samt kunnande inom den nordiska välfärdsmodellen.

Kreativt uttryck

Novia vill främja en mångfald av kulturella uttryck. Genom att främja kulturell medvetenhet och förståelse bidrar Novia till de studerandes personliga utveckling samt till en vidgad global förståelse. Novia uppmuntrar till reflektion och dialog, vilket leder till en ökad medvetenhet om mångfaldens värde och betydelse.

Kulturell integritet och kreativitet är grundläggande för vår verksamhet, och vi strävar efter att skapa en miljö där kreativa uttryck är en naturlig del av studier och arbete vid Novia. Genom engagemang i kulturella aktiviteter och tvärsektoriella samarbeten vill vi inspirera och främja en kreativ och utforskande attityd till lärande. Genom att integrera kulturella perspektiv i våra läroplaner och erbjuda möjligheter till praktiska kulturella erfarenheter strävar vi efter att förse våra studerande med nödvändiga verktyg för att bli medvetna och engagerade samhällsmedlemmar.

De kreativa branscherna har en betydande ekonomisk och sysselsättningsmässig inverkan. De stöder regional utveckling och vitalitet och diversifierar den ekonomiska strukturen. Eftersom de kreativa branschernas tillväxt också bygger på ett immateriellt mervärde stöder en tillväxt av dessa näringar även Finlands program för hållbar tillväxt och målet för koldioxidneutralitet.

8

Entreprenörskap

Ett entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt är en del av högskolans kultur. Kännetecknande för ett företagsamt förhållningssätt är självtillit, medvetenhet, mod och kreativitet. Utmärkande i sammanhanget är förmågan att kommunicera och samarbeta, att ta initiativ, lösa problem och hantera risker, att planera och arbeta målmedvetet. Det handlar inte bara om att främja företagande utan också att i högre grad stöda utveckling av aktiva, initiativrika och innovativa individer som kan leda utvecklingsprocesser i företag eller andra organisationer. Medlemskapet i Drivhuset Norden stöder både våra metoder och utvidgar vårt kontaktnät i Norden.

Vid Novia stärker vi entreprenörskapet hos våra studerande till exempel genom pedagogiska metoder så som näringslivsuppdrag, team-inlärning, vägledning och sparrning vid start av verkliga företag.

Växande område

Intelligenta system och artificiell intelligens

Målsättningen är att Novia inom tillämpade intelligenta system och AI är föregångare i Finland och en attraktiv samarbetspart även internationellt.

Novia fokuserar strategiskt på nya praktiska tillämpningar av de senaste allmänt applicerbara AI-teknikerna inklusive språkmodeller och hur dessa kan kombineras med existerande kunskap för modellering och optimering av processer samt för utveckling av AI-agenter och andra autonoma system. Det breda och tillämpade angreppssättet stöder samhälls- och näringslivsutvecklingen för de förändringar som AI-revolutionen medför. Novia främjar ansvarsfull och effektiv användning av den nyaste tekniken för att förbättra människors liv och samhällets funktion i form av AI-beredskap.

Novias institut för intelligenta system är en högklassig aktör inom utvecklingen av arbetslivsinriktade tillämpningar av intelligenta system. Institutet utvecklar och erbjuder kompetens inom användning av data för att skapa mervärdesgivande lösningar med AI. Med ett brett utbud av utbildnings-, fortbildnings- och FUI-tjänster inom områden som till

Välfärdsdesign

Välfärdsdesign syftar till ett gott liv för alla. Det innebär att utveckla nya metoder, verktyg och arbetssätt för ett hållbart, etiskt, ekonomiskt, effektivt samt hälsofrämjande arbetsliv och samhälle.

Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden. Välfärd omfattar privatekonomi, hälsa, utbildning, arbetsliv, bostadsförhållanden, kultur och mycket annat. Ur ett nordiskt perspektiv betonas medborgerliga rättigheter, jämlikhet och solidaritet. Design främjar funktionalitet, trivsel, jämlikhet och hållbara livsstilar. Design skapar, utvecklar och förbättrar hållbara lösningar och optimala upplevelser för både producenter och användare. Designområden kan vara till exempel social- och hälsovård, utbildning, industri, produktion, handel och kultur.

exempel maskininlärning, beslutsstödsystem, strategisk datahantering och -analytik, ökar Novia både förståelsen för och nyttan av dessa möjliggörande teknologier för intelligenta system. Utbudet utvecklas och breddas kontinuerligt för att möta framtidens behov i ett samhälle där digital teknologi och intelligenta system blir alltmer integrerade i våra dagliga liv. VR- och XR-lösningar stöder visualiseringen av och förståelsen för de modeller som skapas.

9

Forskningsområden

I tillägg till hela högskolans styrkeområden har Novia stort kunnande inom flera forskningsområden. Inom dessa är målsättningen att höra till de främsta högskolorna i landet. Forskningsområdena byggs upp via forskningsteman som kan variera över tid beroende

Hållbar teknik

Hållbar energiteknik

Miljöteknik och hållbarhet

Intelligenta system

Mätteknik

Välbefinnande i samhället

Barns bästa

Äldres välbefinnande

Integration

Hållbart arbetsliv

Kultur som förändringskraft

Konstens relevans

Kultur som förändringskraft i samhället

Arteprenörskap

Kultur och digitalisering

på utvecklingsbehov och strategiska satsningar. Våra forskningsområden samverkar med och stöder utvecklingen av utbildningen samt hjälper oss att prioritera satsningar.

Hållbar sjöfart

Säker sjöfart

Säkra och hållbara metoder

Maritima datalösningar

Fjärr­ och autonom verksamhet

Hållbara samhällen och företag

Förändringsledarskap

Cirkulära affärsmodeller

Triple helix

Entreprenörskap

Systemomställning för att bygga resiliens

Ekosystemtjänster

Spatiella system

Lokala system

Energiomställning

10

Kompetens och välmående

Novia kan erbjuda utbildning, utvecklingsverksamhet och tillämpad forskning av hög kvalitet tack vare sin kunniga personal. Vi arbetar för att vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarsfull arbetsplats som ger studerande en god grund för personlig utveckling, välfärd och anpassningsförmåga i en föränderlig värld. Vi satsar på en god arbetsgemenskap, där vi värdesätter varandras kunskap och välmående. Genom framgångsrik rekrytering stärker Novia expertisen inom organisationen.

Eftersom erfarna medarbetare fungerar som mentorer för nyanställda garanteras att kunnandet både bevaras och utvecklas inom Novia. Utveckling av arbetsgemenskapen ger kunniga och välmående

medarbetare som upplever sitt arbete meningsfullt, är motiverade och vill jobba tillsammans för att studerande skall utvecklas till experter inom sina områden. Vi fokuserar på utveckling av medarbetarnas personliga kompetenser, välmående och karriärer. Målsättningen är att kunskap och kompetens motsvarar Novias ambitioner samt att medarbetarna upplever delaktighet och engagemang i arbetet.

Ambitionen är att Novia är en välmående och dynamisk högskola, där medarbetarna har likvärdiga möjligheter att utveckla den egna kompetensen. Novia fungerar som en plattform för ny kunskap och utbildning och tillsammans med arbetslivet driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

11

Tre strategiska mål

1. Hållbara lösningar

för minskad klimatpåverkan

Strategiskt mål 2028

Novia ligger i framkant för att stöda innovativa och hållbara lösningar för den gröna omställningen samt förutsättningarna för välfärd och ett gott liv. Novia utvecklar metoder för hållbarhet.

Vad vi gör

Hur miljöns resurser används är av avgörande betydelse för klimatet och i förlängningen individens välmående och välfärdssamhället. Vi utbildar experter som kan främja en hållbar utveckling i arbetslivet och samhället. Våra utexaminerade har förutom kompetens inom det egna specialområdet grundläggande kunskaper om hållbar utveckling och ansvarsfullhet, inklusive klimatfrågor. Vi säkerställer att hållbar utveckling och ansvarsfullhet genomsyrar all vår utbildning.

För att minska klimatpåverkan behövs satsning på hållbar energiteknik, cirkulär ekonomi och hållbar bioekonomi. Inom energisektorn stöder vi övergången till förnyelsebara energisystem där energilagring har en betydande roll. Genom att kombinera teknisk expertis och sjöfartskompetens bidrar vi till utvecklingen av offshore-energilösningar. Detta arbete stöds av kunskapsutveckling inom nya e-bränslen, vätgasteknologi och biogassektorn. Byggnader och byggbranschen står för omkring en tredjedel av koldioxidutsläppen. Vi arbetar för intelligenta och energieffektiva lösningar för mer miljövänliga och koldioxidneutrala byggnader. Inom bioekonomin främjar vi ett integrerat synsätt där olika branscher möts och tar fram nya förädlade produkter och främjar ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Vi stöder social hållbarhet genom interkulturell och interprofessionell kompetens. Med hjälp av välfärdsdesign utvecklar vi nya metoder, verktyg och arbetssätt för ett hållbart, etiskt, ekonomiskt, effektivt samt hälsofrämjande arbetsliv och samhälle. Inom den kreativa branschen skapar, utvecklar och förbättrar vi lösningar och optimala upplevelser för både producenter och användare. Eftersom de kreativa branschernas tillväxt också bygger på ett immateriellt mervärde, stöder en tillväxt av dessa näringar även Finlands program för hållbar tillväxt och målet för koldioxidneutralitet.

2. Nordisk samverkan

för välfärd och resiliens

Strategiskt mål 2028

Genom aktivt engagemang i nordiska nätverk, speciellt inom arbetsliv och kultur, ökar Novias och hela Finlands synlighet i övriga Norden. På detta sätt stärks kunskapen om Finland och den nordiska samhörigheten. Novia är en etablerad utvecklare av välfärd och en attraktiv samarbetspart.

Vad vi gör

Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden, ett mått på hur människor lever. Välfärd omfattar våra materiella och immateriella tillgångar. Vi samarbetar aktivt i Norden genom etablerade kontakter och nätverk för studerande- och personalmobilitet (NordPlus) och forsknings- och utvecklingsarbete. Novia är också en viktig aktör i nordiska nätverk så som Drivhuset Norden för främjande av entreprenörskap bland studerande samt A Sustainable Tomorrow ett företagsnätverk för hållbarhet.

Vi bidrar till nordiskt samarbete för främjande av en hållbar välfärd för alla. Vi deltar också i arbetet för att förebygga social ojämlikhet, främja innovation och forskning för att skapa bättre välfärdslösningar. Vi arbetar för ett resilient och demokratiskt samhälle. Genom kompetens inom och integrering av social- och hälsovård, kultur, design, teknologi, entreprenörskap och miljö, utbildas och inspireras våra studerande att vara förmedlare och främjare av en god välfärd. Med välfärdsdesign kan vi utveckla nya metoder och arbetssätt som främjar omställning och stärker såväl den individuella som samhälleliga resiliensen.

12

3. Global orientering för en hållbar framtid

Strategiskt mål 2028

Novia har ett omfattande globalt samarbete och långsiktiga strategiska partnerskap. Internationella referenser ger möjlighet och trovärdighet att arbeta för ett globalt, öppet och hållbart samhälle. Novia är en samarbetspart som ger mervärde.

Vad vi gör

Genom globala utvecklingsinitiativ och utbildningskoncept binder vi samman det lokala med det globala. Vårt globala engagemang stärker kompetensen inom högskolan. Inom arbets- och näringslivet är beroendeförhållandena globala och nytt kunnande och nya kompetenser behövs. Vi utvecklar vår verksamhet för att svara på detta genom samarbete med nationella och internationella aktörer.

Vi stöder en mångfald av kulturella uttryck. Genom att främja kulturell medvetenhet och global kompetens bidrar vi till studerandes personliga utveckling och en vidgad global förståelse. Vårt engagemang för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv stärks genom Novia Global Initiatives. Vi förverkligar dessa initiativ med utgångspunkt i våra utbildnings-, fortbildnings- och forskningsområden. Genom internationellt samarbete och samskapande (co-creation) stärker vi vår expertis och genomslagskraft.

13

Kritiska framgångsfaktorer

Attraktiv utbildning och lyckad studeranderekrytering

Det avgörande elementet för framgång är en lyckad studeranderekrytering, vilken beror av kvalitet, image, utbud och rekryteringsåtgärder. Det handlar om att ha ett tillräckligt stort antal studerande som inleder sina studier. Det är också viktigt att dessa är motiverade och upplever att de har gjort rätt val av utbildning, det stärker deras motivation och förebygger studieavbrott. Det här ställer krav på kvalitet och tydlig profilering.

Studeranderekryteringen stärks

• Antalet engelskspråkiga utbildningar utökas så att Novia senast 2030 är bland de fem yrkeshögskolorna som har det största antalet examina avlagda av icke-finländska medborgare.

• Rekryteringskanalerna görs mångsidigare genom att utveckla samarbetet med skolor på andra stadiet samt stärka kopplingen mellan kontinuerligt lärande och examensstudier.

Internationell och företagsfinansierad FUI

Det nationella målet är att öka finansieringen för Finlands forskning och utveckling till 4 % i förhållande till BNP år 2030. I enlighet med det nationella målet ska statens andel uppgå till 1,2 % under förutsättning att den privata sektorns bidrag ökar till 2,7 %. För att nå detta mål har Undervisnings- och kulturministeriet bland annat ändrat finansieringsmodellen så att internationell FUI-finansiering och finansiering från företag får en större vikt än övrig FUI-finansiering.

Internationell och företagsfinansierad FUI stärks

• Åtgärder vidtas för att Novias FUI-verksamhet i ökande grad finansieras av företag och internationella källor.

• Samarbetet med internationella samarbetsparter ökar och vi deltar aktivt i strategiskt valda nätverk som möjliggör konkurrenskraftiga ansökningar.

14

Övriga framgångsfaktorer

Kvalitet och öppenhet

En kunnig och motiverad personal är grunden för hög kvalitet i verksamheten. Tydliga mål och förväntningar på prestationer, personalens och studerandes välbefinnande, samt en kontinuerlig utveckling av personalens kunnande, säkerställer kvalitativ utbildning och FUI-verksamhet. Detta resulterar i att våra utexaminerade är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och att vi bidrar till samhällsutvecklingen. Novia är föregångare bland högskolorna när det gäller kvalitetssäkring och ledningssystem.

Vi vill bidra till en jämlik tillgång till kunskap för att öka vår genomslagskraft i samhället genom öppen vetenskap och utbildning och en öppen verksamhetskultur. Öppenhet är att vi gör våra publikationer, undervisningsmaterial, forskningsdata och -metoder mer tillgängliga samt användbara för studerande, lärare, forskare och samhället. Öppen vetenskap och öppen utbildning innebär att verksamhetskulturen utvecklas i samverkan med det omgivande samhället.

Resultat

Grunden för framgång ligger i en resultatinriktad verksamhet som skapar ekonomisk stabilitet och trygghet. Detta förutsätter en effektiv studeranderekrytering, ett tillräckligt antal studerande, en tillräcklig extern

FUI-finansiering och goda prestationer enligt Undervisnings- och kulturministeriets resultatindikatorer samt kostnadsmedvetenhet och effektivitet.

Kommunikation

Det övergripande kommunikationsmålet är att stärka högskolans varumärkesidentitet och att målgrupperna skall känna igen Novia. Ett varumärke byggs inifrån, via personal, studerande och alumner, som alla är ambassadörer för Novia, skapas varumärket Yrkeshögskolan Novia.

Samarbete

Genom kontinuerlig dialog och nära samarbete med arbets- och näringslivet säkerställs utbildningens och FUI-verksamhetens relevans. Genom samarbete med andra högskolor, speciellt Åbo Akademi, uppnås kvalitetsmässig och ekonomisk synergi.

Även samarbetet med andra högskolor och andra stadiets utbildningar är viktigt. Systematiskt och långsiktigt samarbete med utländska högskolor bidrar till en internationell studiemiljö. Samarbetet omfattar bland annat studerande- och personalmobilitet, gemensamma projekt, avtal om dubbelexamen (Double Degree) samt globala utbildningstjänster.

Campus och säkerhet

Novia erbjuder trivsamma, trygga och välfungerande studie- och arbetsmiljöer. Vi eftersträvar inkluderande miljöer med internationell prägel. Den tekniska infrastrukturen bidrar till en modern inlärningsmiljö som möjliggör flexibla studier genom en kombination av när- och online studier. Informationssäkerheten är, förutom kostnadseffektiv, användarvänlig och driftssäker, prioriterad i de system som används. Informationssäkerhetskonceptet är implementerat både hos personal och studerande vid högskolan.

Förverkligande, uppföljning och utvärdering

Förverkligandet av strategin konkretiseras i interna målavtal och handlingsplaner. Utvecklingen följs upp och utvärderas i enlighet med högskolans kvalitetssystem i samband med årliga målavtal samt ledningens genomgångar, i vilka även studeranderepresentanter medverkar. De viktigaste mätarna är de resultatindikatorer som ingår i yrkeshögskolornas finansieringsmodell.

Centrala kvantitativa indikatorer följs upp via mätartavlan på högskolans intranät.

15

FÖLJ OSS!

yrkeshogskolannovia linkedin.com/school/novia-uas youtube.com/noviauas facebook.com/noviauas issuu.com/noviauas NoviaUAS

novia.fi

Yrkeshögskolan Novia är första högskolan i Finland som beviljats kvalitetsstämpel av NCU (Nationella centret för utbildningsutvärdering) enligt auditeringsmodellen 2018-2024. I auditeringen fick Yrkeshögskolan Novia det bästa möjliga omdömet.

Yrkeshögskolan Novia är certifierad enligt den högsta internationella standarden ISO 9001 för kvalitetssäkring.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.