Page 1


Högre yrkeshögskoleexamen är en examensform som uppkommit på basen av arbetslivets växande behov av expertis. I undersökningar gjorda av ARENE (Rådet för yrkeshögskolornas rektorer) framkommer det att näringslivet upplever yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleexamina som nödvändiga och positiva. De studerande och utdimitterade upplever den erhållna examen som både kompetenshöjande och karriärfrämjande (Opettaja 2008, nr 48, www.arene.fi 2014, 2015 och EK 2015). Yrkeshögskolan Novia har utfört två totalutvärderingar bland utdimitterade 2012 och 2015. Utvärderingsresultaten sammanfaller med de nationella resultaten.

Målsättningen är att de studerande efter avlagda studier ska ha utvecklat och förbättrat sin självkännedom samt tagit till sig fördjupade insikter i ledarskap. Utbildningen fokuserar på ledarskap 30 sp, samt ett examensarbete omfattande 30 sp. Det centrala innehållet är ledarskap inom industriell verksamhet med följande tyngdpunktsområden:

Ansökningstid 14–28.3.2018 kl. 15.00. Ansökan görs genom att fylla i: A) den elektroniska ansökningsblanketten på studieinfo.fi och B) skicka in förhandsuppgiften senast 13.4.2018 kl. 15.00 (se anvisning för förhandsuppgiften på sista sidan).


Alumner berättar Utbildningen omfattar 60 studiepoäng (1 sp = 27 h arbetsinsats i medeltal) och genomförs som flerformsstudier parallellt med det dagliga arbetet under en period på två år. Det innebär att man har möjlighet att direkt tillämpa det man lär sig under studiernas gång. I studierna betonas självständigt arbete samt distansstudier. Närundervisning ordnas två dagar per månad, torsdag och fredag, i Vasa. Tiden disponeras mellan närstudier, enskilt arbete och arbete i grupp. Utvecklingsprojekt är en del av studierna och i studiernas slutskede görs ett examensarbete som kan vara ett utvecklingsarbete för det egna företaget. De utexaminerade ges förutsättningar att verka i krävande ledarskaps-, specialist- och chefsuppgifter utvecklar sinne för ansvarstagande och engagemang samt entreprenörskap har förmåga att vidareutveckla den kunskapsintensiva organisationen förmår ge bidrag till affärs- och strategiutveckling uppmuntrar och stöder personalen förstår produktionsstyrning och marknadens betydelse för konkurrenskraften kan leda krävande utvecklingsprojekt får förstärkta insikter i teknologins möjligheter.

Novia har årligen antagit 20 studerande under åren 2007–2017 till denna examensutbildning. På nationell nivå har examensformen etablerat sig och över 12 000 studerande (Källa: Tilastokeskus-Vipunen-Opetushallinnon tilastopalvelu 2016) har utexaminerats från olika utbildningar inom högre YH i Finland. Här följer kommentarer från utdimitterade och företagsledare: Nyttan med utbildningen finns hela tiden i mitt arbete. Jag känner till termer och begrepp samt har en större inblick i hur organisationer fungerar. Jag har växt i min yrkesroll och ser bredare helheter. (P.B. 2017) Jag valde att studera teknologibaserat ledarskap för att jag ville utvecklas som ledare. Det bästa med utbildningen var att få ta del av andras erfarenheter från andra företag och verksamhetsbranscher. Samtliga deltagare i utbildningen befann sig i en liknande situation som en själv men hade fått med sig andra erfarenheter och insikter på vägen. Att samtidigt tas ur sina vardagliga rutiner och på deltid återgå till ”studielivet” var lärorikt och gav nya perspektiv. Nyttan med utbildningen utöver nya erfarenheter och vidgade vyer är en bättre självkännedom och ökad förståelse för andras reaktioner i olika situationer, främst i samband med förändringar. En ökad kunskap i företagets ekonomi och nyckeltal har även varit användbart för en med teknisk bakgrund. (J.H. 2018) Detta är en utbildning som vi behöver för att utveckla och utvecklas. (Företagsledare 2015).


Behörig att söka Till utbildningen är man behörig att söka då man avlagt en yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (YH) eller diplomingenjörsexamen eller någon annan därmed jämförbar examen. Efter examen förutsätts den sökande ha minst tre års arbetserfarenhet inom lämplig bransch. Arbetserfarenhet införskaffad till och med 31.7.2018 kan medräknas. Som arbetserfarenhet kan enligt yrkeshögskolans prövning även godkännas arbetserfarenhet som införskaffats efter en examen på institutnivå eller efter yrkesutbildning på högre nivå men före högskoleexamen. Även i detta fall krävs tre års arbetserfarenhet som införskaffats inom ifrågavarande bransch.

Blanketten som ska ifyllas och uppgifter om behövliga bilagor finns på studieinfo.fi vid beskrivningen av utbildningen i Teknologibaserat ledarskap under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov. Fyll i blanketten och sänd per post eller e-post. Blanketten ska vara inlämnad senast 13.4.2018 kl. 15.00 till Yrkeshögskolan Novia, Antagningsservice, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller antagningsservice@novia.fi. Urvalsprovet hålls under perioden 16.5– 8.6.2018. Individuell intervju enligt tiden på kallelsebrevet. Alla behöriga sökanden får en kallelse till urvalsprov ca en vecka före urvalsprovstillfället. Urvalsprovet består av intervjuer som hålls av två lärare. Preliminär idé till examensarbetet presenteras i samband med urvalsprovet.

Ansökningstid

14–28.3

/noviaUAS @yrkeshogskolannovia

VAL AT K ITETSS IER

TEM YS

Studiesekreterare Irene Dahlin Mobil 044 780 5508 E-post: irene.dahlin@novia.fi

www.novia.fi www.studieinfo.fi

CER TIF

Antagningsservice Tfn (06) 328 5555 E-post: antagningsservice@novia.fi

4041

Trycksak

0797

Profile for Yrkeshögskolan Novia - Novia UAS

Ingenjör (högre YH) Master of Engineering  

Ingenjör (högre YH) Master of Engineering  

Profile for noviauas
Advertisement