Page 1

MÃ¥l&Budget 2017-2019

1


2


Tillsammans bygger vi framtidens kommun Norrtälje kommun fortsätter att växa och det ger oss både möjligheter och spännande utmaningar. Grunden i vår budget är att alla invånare ska ha goda möjligheter till utbildning, arbete, bostad och rekreation. För att skapa en bra framtid för våra barn och unga krävs en hållbar tillväxt och utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tar ansvar för att skapa ett hållbart samhälle för alla att leva i. Vi prioriterar tillväxt och utveckling, barn och ungas framtid och en trygg välfärd i framkant. Våra beslut ska leda till att kommunen utvecklas socialt, ekologiskt, demokratiskt och ekonomiskt hållbart.

Det är många människor som har kommit till oss genom den stora flyktinginvandringen och de ska nu etablera sig genom arbete och utbildning och bli en del av vårt gemensamma samhälle. På kort sikt är det en utmaning för Norrtälje, men på längre sikt är det en viktig tillgång för hela samhället.

Samhället blir allt mer kunskapsintensivt och det kräver en god utbildning för att möta de högre kraven från arbetsmarknaden. Därför behöver vi lyfta skolan och lusten till lärande hos våra barn och unga. Med det nya skolutvecklingsprogrammet ska vi se till att alla elever ska kunna nå eller helst överträffa sina mål i skolan. Lärarna ska ha en god arbetsmiljö och ha höga förväntningar på sina elever och på sig själva. Vi främjar bildningen och det livslånga lärandet genom en sammanhållen utbildningskedja från förskola till högskola.

Vi har ett stort ansvar att förvalta invånarnas skattepengar. Genom att fördela dem på ett klokt sätt tar vi det ansvaret och ser till att varje skattekrona gör nytta för invånaren. Några stora investeringar vi står inför nu är en helt ny skola som ska byggas i Rimbo, gång- och cykelfrämjande åtgärder och infrastruktur för fler bostäder.

Vi har en stor andel äldre människor i vår kommun, de som en gång lade grunden till det goda samhälle vi har idag. Genom att ha en god förståelse för att hälsan och orken kan svika ska vi vara där och hjälpa till på ett tryggt och värdigt sätt. Den möjligheten är stor i vår kommun tack vare Tiohundra och Norrtäljemodellen.

Vi lägger vår budget med en oförändrad skattesats och ser att vi kan effektivisera inom våra olika verksamheter genom att samarbeta över nämndsoch förvaltningsgränser. Den här budgeten ska leda till att förverkliga Norrtälje kommuns vision. Tillsammans skapar vi vår framtid i attraktiv miljö med en hållbar tillväxt och utveckling.

Ulrika Falk (S)

Berit Jansson (C)

Ingrid Landin (Mp)

Kommunstyrelsens ordförande Kommunalråd

Kommunalråd

Kommunalråd

3


Innehåll

4

1 INLEDNING______________________________________________________________________________ 5 2 VISION__________________________________________________________________________________ 9 3 VÄRDEGRUND___________________________________________________________________________ 9 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING_____ 12 4.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2017-2019___________________________________________ 12 4.2 God ekonomisk hushållning_______________________________________________________________ 13 5 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING___________________________________________________ 14 6 BARN OCH UNGAS FRAMTID____________________________________________________________ 19 7 TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT___________________________________________________________ 21 8 HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM______________________ 23 8.1 Arbetssätt och strukturer i styr- och ledningssystemet________________________________________ 23 8.2 Kvalitet_________________________________________________________________________________ 25 8.3 Processen i Styr- och ledningssystemet____________________________________________________ 26 9 NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE_____________________________________________ 28 9.1 Norrtälje kommuns övergripande personalmål och mått_______________________________________ 31 10 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRDOKUMENT – POLICYS, PROGRAM, PLANER_______________ 32 11 INTERNKONTROLLPLAN________________________________________________________________ 32 12 ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN__________________________________ 34 12.1 Omvärldsanalys_________________________________________________________________________ 34 12.2 Regeringens budgetproposition 2016_______________________________________________________ 36 12.3 Regeringens budgetproposition 2017 med ändringar för 2016_________________________________ 36 12.4 Norrtälje kommun________________________________________________________________________ 38 12.4.1 Norrtälje kommun____________________________________________________________________ 38 12.4.2 Befolkning___________________________________________________________________________ 39 12.4.3 Lokaler och internhyra________________________________________________________________ 40 12.4.4 Avgifter och taxor_____________________________________________________________________ 40 12.4.5 Finansiering__________________________________________________________________________ 40 12.4.6 Investeringar – avskrivningar___________________________________________________________ 43 12.4.7 Övrigt_______________________________________________________________________________ 45 12.4.8 Kommunkoncernen___________________________________________________________________ 46 13 NÄMNDER______________________________________________________________________________ 47 13.1 Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige_________________________________________________ 48 13.2 Överförmyndare_________________________________________________________________________ 51 13.3 Val- och förtroendemannanämnd__________________________________________________________ 53 13.4 Kommunal revision_______________________________________________________________________ 53 13.5 Barn- och skolnämnd____________________________________________________________________ 55 13.5.1 Taxor och avgifter____________________________________________________________________ 57 13.5.2 Ersättning till utförare - pengbelopp och prestationsersättningar____________________________ 58 13.5.3 Övriga ersättningar___________________________________________________________________ 59 13.6 Utbildningsnämnd_______________________________________________________________________ 61 13.6.1 Programpeng________________________________________________________________________ 64 13.7 Bygg- och miljönämnd___________________________________________________________________ 67 13.7.1 Taxor och avgifter____________________________________________________________________ 68 13.8 Kultur- och fritidsnämnd__________________________________________________________________ 70 13.8.1 Taxor och avgifter____________________________________________________________________ 71 13.9 Socialnämnd____________________________________________________________________________ 73 13.9.1 Taxor och avgifter____________________________________________________________________ 75 13.10 Teknik- och klimatnämnd_________________________________________________________________ 77 13.10.1 Taxor och avgifter____________________________________________________________________ 79 14 KOMMUNALFÖRBUND__________________________________________________________________ 80 14.1 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB________________________ 81 14.1.1 Taxor och avgifter____________________________________________________________________ 87 14.1.2 Ersättning till utförare - pengbelopp och prestationsersättningar____________________________ 88 15 NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN____________________________________________________ 90 15.1 Roslagsbostäder AB_____________________________________________________________________ 90 15.2 Norrtälje Energi AB_______________________________________________________________________ 91 15.3 Campus Roslagen AB____________________________________________________________________ 91 15.4 Norrtälje Sportcentrum AB________________________________________________________________ 91 16 RÄKENSKAPER_________________________________________________________________________ 95


1. INLEDNING

1. Inledning Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Därför är följande målområden prioriterade: •

Hållbar tillväxt och utveckling.

Barn och ungas framtid.

Trygg välfärd i framkant.

Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi, Campus Roslagen och Sportcentrum, samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar med det gemensamma samhällsuppdraget i samverkan för ökad samhällsnytta. Kommunens mål och budget 2017-2019 tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan som sträcker sig fram till 2040. Prioriteringarna för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatbudgeten för åren 2017-2019 uppgår till ca 30 mnkr per år. Verksamheterna tillförs 100 mnkr år 2017, 95 mnkr år 2018 och 77 mnkr år 2019. Mål och Budget för planeringsperioden 2017-2019 innehåller satsningar som: •

Sommarjobb för ungdomar.

En sommar för alla.

Ung fritid.

Läxläsning.

Trygghets- och upplevelsebelysning.

Nya skolor.

Skatepark i Hallstavik.

E-hemtjänst.

Restaurering av Gevärsfaktoriet.

Utveckling av Norrtälje hamn: en ny stadsdel med bostäder, affärer, restauranger och service där alla kan trivas.

Lommarstranden: som är Norrtäljes nya, barnvänliga och naturnära stadsdel med fantastiskt läge vid sjön Lommaren.

Gång- och cykelfrämjande åtgärder.

Integration genom arbete och utbildning.

För att bevara en bra kvalitet i verksamheterna i ett läge med ansträngd ekonomi redovisas en rad effektiviseringar som behöver genomföras för att minska kostnadsutvecklingen. Norrtälje kommun står liksom övriga kommuner, landsting och regioner inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver.

EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Norrtälje kommun är en bra kommun att leva, bo och verka i. Samtidigt står vi inför stora framtidsutmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, skolresultaten förbättras och välfärden stärkas. För att hantera utmaningarna ska Norrtälje skapa nya möjligheter genom att vara en öppen kommun i utveckling, lika människovänlig och tillväxtvänlig som miljövänlig. Här välkomnas nytänkande och medskapande. Framtidens Norrtälje är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter i en sammanhållen kommun. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Norrtälje attraktivt. Här erbjuds livskvalitet med många trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Här finns en plats för alla. Det ska vara enkelt för företagare och civilsamhälle att förverkliga sina idéer i Norrtälje. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett växande näringsliv. Hela kommunen ska växa och utvecklas. Kunskap, utbildning och stärkt innovationskraft står i centrum för en mer diversifierad arbetsmarknad.

5


6


1. INLEDNING

I Norrtälje ska alla invånare ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv med frihet och makt över sin tillvaro. Här ges människor möjlighet att växa och bidra till kommunens utveckling. Den hållbara samhällsutvecklingen skapar livskvalitet. Invånarna ska kunna känna sig trygga och stolta över sin kommun där frågor som öppenhet, utveckling, jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Den kommunala verksamheten: •

Ska lägga grunden för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Ska arbeta för invånarna genom att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

Ska vara tillgänglig, transparent och bemöta våra invånare professionellt och respektfullt.

HÅLLBAR FRAMTID Norrtälje kommun har höga ambitioner för utvecklingen av ett hållbart samhälle, vilket ska ligga till grund för de beslut, strategier och planer som beslutas om i nämnder och styrelser. Ett hållbart förhållningssätt innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens invånares behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. När social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet samspelar och stödjer varandra, leder det till en hållbar utveckling av Norrtälje kommun. Den kommunala verksamheten utgår från vår värdegrund: invånaren först, allas lika värde, höga förväntningar. Att skapa en resurseffektiv service som håller hög kvalitet är ett ständigt och medvetet förbättringsarbete. •

Allas lika värde är en självklar värdegrund i Norrtälje kommun och är vår utgångpunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande.

Folkhälsoarbetet är de insatser som sker i samverkan mellan olika aktörer, till exempel mellan kommunens olika organ som skola, socialtjänst och Trygg i Norrtälje, landstingets hälso- och sjukvård och statens verksamheter i Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De skapar förutsättningar för att främja, förebygga och bevara folkhälsan.

Barnrättsperspektivet: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

7


8


2. VISION

2. Vision Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra i utvecklingen.

NORRTÄLJE KOMMUN - GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV.

Frihet – Ditt sätt att leva

Förtroende – Trygghet på dina villkor

Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

3. Värdegrund Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på. Var och en i organisationen ska vara väl förtrogen med vision och värdegrund och kan agera utifrån de värderingar som styr verksamheten. Bilden av Norrtälje kommun skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och service samt hur de bemöts av kommunens medarbetare. Vår gemensamma värdegrund beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Medarbetarnas fulla potential ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete med utgångspunkt från vår värdegrund. Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt.

9


3. VÄRDEGRUND

INVÅNAREN FÖRST Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. Det innebär att… •

vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.

vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.

vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.

vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

ALLAS LIKA VÄRDE Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att… •

vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.

vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.

vi ser olikheter som en tillgång och styrka.

vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. Det innebär att…

10

vi utgår ifrån att alla kan och att alla vill.

vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.

vi ställer krav och erbjuder utmaningar.

vi har en tillåtande attityd.


11


4. KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

4. Kommunfullmäktiges övergripande mål och god ekonomisk hushållning 4.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2017-2019 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen verkar för att nyproduktionen av bostäder möter efterfrågan genom en mångfald av bostäder och boendemiljöer. Samhällsbyggnadsplaneringen ska ske med ett välgrundat barnperspektiv för en hållbar utveckling. Norrtälje ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Kunskap, utbildning och stärkt innovationskraft står i centrum - tillsammans med den starka entreprenörsandan som finns i kommunen skapas fler jobb och växande företag. Antalet arbetstillfällen ska öka och fler företag ska etablera sig. Norrtälje ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. För att uppnå målet om en stärkt tillväxt och utveckling behöver vi arbeta för att: • Sysselsättningen ska öka. • Folkhälsan ska förbättras. • Utbildningsnivån ska höjas. • Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med kommunen. • Det ska vara enkelt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.

BARN OCH UNGAS FRAMTID I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser, och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan olika skolor minska. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat, med höga förväntningar på alla elever och utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras av skickliga och uppskattade lärare. Barn och unga i Norrtälje kommun ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Norrtälje kommun ska vara en kommun som anstränger sig och samverkar för att alla barn ska få möjligheter till goda uppväxtvillkor. För att uppnå målet för barn och ungas framtid behöver vi arbeta för att: • Alla barn ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål. • Barn och ungas hälsa ska stärkas. • Alla barn och unga ska ha möjligheten att utvecklas med hjälp av en meningsfull fritid.

TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT Invånarna i Norrtälje kommun ska erbjudas samhällsservice och bemötande av hög klass. Kommunens välfärdsinsatser ger ökad livskvalitet för enskilda människor. De skapar även ett tryggt samhälle, och stärker därmed hela kommunen. Norrtälje ska vara en kommun där människor vill växa upp, utbilda sig, arbeta och stanna kvar. Då krävs en trygg välfärd så att invånarnas upplevda trygghet ökar. Alla invånare ska ha goda och likvärdiga förutsättningar att känna trygghet, påverka och utveckla sina liv. Därför är Norrtälje en kommun som arbetar för ökad jämställdhet, tar tillvara olikheter och mångfald och bemöter alla invånare med professionalitet och respekt. Våra äldre har rätt till ett bra och stimulerande liv, även när vård- och omsorgsbehovet ökar. Norrtälje kommun anstränger sig för att skapa sammanhållna vård- och omsorgskedjor för att möta individens behov på bästa sätt.

12


4. KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att uppnå målet om en trygg välfärd i framkant behöver vi arbeta för att: • Äldre och invånare i behov av stöd ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag, vård och omsorg. • Ny teknik implementeras i vård och omsorg. • Invånarna ska känna sig trygga och säkra såväl i hemmet som i det offentliga rummet.

4.2 God ekonomisk hushållning Norrtälje kommun bedömer god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av: • särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning. • finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att målen ska anses delvis uppnåtts krävs att 50 % är uppnådda eller delvis uppnådda. För att målen ska anses uppnåtts krävs att 75 % är uppnådda eller delvis uppnådda.

VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅTT FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål EN HÅLLBAR UTVECKLING TABELL 1, MÅTT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅTT PERSONAL Återkopplingstid 1 (inom 2 arbetsdagar) Befolkningsökning 2

2015 VÄRDE

2016 MÅLVÄRDE

2017 MÅLVÄRDE

2018 MÅLVÄRDE

2019 MÅLVÄRDE

100%

100%

100%

100%

100%

58 508

59 344

60 358

61 693

63 039

189

Nytt

177

171

165

5,8%

Nytt

5,0%

4,5%

4,0%

Handläggningstid median arbetsdagar - PBL 4 Handläggningstid median arbetsdagar - MB 5

25

24

24

24

32

31

30

29

Andel rätt överprövning, inte strandskydd (%) 6 Kostnad kulturverksamhet, kr/inv. 7

65

70

70

70

730

730

715

1620

1620

1600

12

16

20

Kostnad per mottagen röst 3 Energieffektivisering - minska kommunens energiförbrukning kWh/kvm Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/totalyta

56 kr (2014)

56 kr

Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv. 8 Antal tillfälliga boenden i egen regi för vuxna inom missbruksvården.

10

Kostnad för tillfälliga boenden inom verksamheten försörjningsstöd (mkr).

3,2

2,8

2,4

2,0

Skolans effektivitetstal i SKL:s öppna jämförelser ska förbättras .

199

146

96

40

62%

65%

68%

71%

Andel elever som gått ut med gymnasieexamen.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning En viktig faktor för fortsatt god ekonomisk hushållning är god budgethållning och måluppfyllelse. Detta kräver att ekonomistyrningen är fokuserad på prognossäkerhet och följsamhet till budget samt ett sunt ekonomiskt tänkande. Det ställer också stora krav på kommunens flexibilitet och anpassningsförmåga. •

Överskottet i kommunen ska över tiden uppgå till 1 % av verksamhetens nettokostnad. Kommunkoncernens överskott ska vara minst lika stort som kommunens respektive år. • Enbart infrastruktur för samhällsbyggnad får lånefinansieras. •

1. Återkoppling till invånaren på dess fråga inom två arbetsdagar från det att verksamheterna fått meddelande från KC. Finns inget svar inom två dagar ska även detta återkopplas till invånaren och nytt återkopplingsdatum ska bestämmas. 2. Norrtälje kommuns befolkningsprognos 3. Kostnad per mottagen röst ska inte vara högre än motsvarande kostnad vid de Allmänna valen 2014. 4. Lägre är bättre (till en viss nivå). Under perioden mäts medianen av varje ärendes handläggningstid från inkommit till beslutat). Det ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet. Tillståndsärenden på delegation mäts för Plan- och bygglagen (PBL). 5. Lägre värde är bättre (till en viss nivå)). Under perioden mäts medianen av varje ärendes handläggningstid från inkommit till beslutat). Det ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet. Tillståndsärenden på delegation mäts för Miljöbalken (MB). 6. Högre värde är bättre (till en viss nivå) I det fall ett ärende överklagas är det viktigt att verksamhetens bedömning och beslutets motivering håller i högre instanser. Detta är ett kvalitetsmått som mäts samlat för alla överprövade ärenden. 7. Bruttokostnad dividerat med antal invånare vid mättillfället, avdelningar Kultur- och fritidskontoret, Bibliotek och Kultur 8. Bruttokostnad dividerat med antal invånare vid mättillfället, avdelningarna Bad, Idrott och Ung fritid 9. Effektivitetstalet utgörs av kommunens sammanvägda elevresultat i relation till kommunens avvikelse från standard kostnaden per elev. Standardkostnaden, till skillnad från faktiska kostnaden, tar hänsyn till graden av glesbygd, andel barn i skolåldern och andelen utlandsfödda. 10.Målet omfattar samtliga elever i Norrtälje, såväl i kommunal som fristående skola.

13


5. HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

5. Hållbar tillväxt och utveckling I Sverige koncentreras tillväxten alltmer till de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Att fler människor väljer att bo och verka i dessa växande regioner medför efterfrågan på såväl offentlig som kommersiella tjänster ökar i dessa miljöer. Där skapas en marknad för fler företag inom olika branscher, ett bredare utbud av handel, restauranger och kultur samt en ökad efterfrågan på bostäder. Kommuner som integreras i större regioner tar del av tillväxten och ökade möjligheter till attraktiva och hållbara livsmiljöer med bra förskolor och skolor, vård och omsorg och en väl fungerande kollektivtrafik. Norrtälje kommun ingår i Stockholmsregionen med dess växande arbetsmarknad vilket i grunden ger förutsättningar för tillväxt. Ju mer integrerad kommunen blir i Stockholmsregionen desto starkare blir de lokala förutsättningarna för tillväxt i Norrtälje kommun. Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter. Norrtälje kommun ska växa eftersom tillväxt bidrar till att göra kommunen attraktiv. Investeringar och satsningar görs där det finns framtidstro, utveckling och förnyelse. Norrtälje kommun ska ha förmågan att göra rätt val utifrån rådande och växlande förutsättningar. Det kommunala näringslivsarbetet ska fokusera på nyföretagande, tillväxt i befintliga företag och företagsetableringar. Nyckeln till att skapa fler arbetstillfällen är att erbjuda ett gott företagsklimat. Norrtälje kommun ska förbättra service och effektivitet, erbjuda fler nätverk, ge mer information och föra öppen dialog med det lokala näringslivet. Genom att skapa ett ömsesidigt förtroende uppstår större engagemang för samverkan som bidrar till att näringslivsutvecklingen till viss del drivs av företagen och stöttas av kommunen.

NÄRA TILL ALLT - ENDAST EN TIMME FRÅN STOCKHOLM, UPPSALA OCH ARLANDA

MARIEHAMN

UPPSALA Rimbo

NORRTÄLJE

Kapellskär

ARLANDA

Täby

STOCKHOLM

PROCENTUELL TILLGÅNG TILL BREDBAND I NORRTÄLJE KOMMUN

14

10 MBIT/S ELLER MER

30 MBIT/S ELLER MER

100 MBIT/S ELLER MER


5. HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

BOSTADSSITUATION Norrtälje kommuns mål är att det ska byggas 450 bostäder per år under perioden 2016-2018.

Pågående bostadsprojekt Norrtälje hamn Norrtälje Hamn är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Här byggs en levande stadsdel för barn, båtar och bad. I Norrtäljes bästa läge skapas nu en ny stadsdel där det kommer att finnas bostäder för fler än 4000 personer. Norrtälje Hamn omfattar även torg, parker, affärer, restauranger och service, och blir en förlängning av den befintliga stadskärnan. Geografiskt medför Norrtälje Hamn att stadskärnan fördubblas och totalt ökar Norrtälje stads befolkning med ca 20-25 % genom tillskottet av bostäder i hamnen, jämfört med idag. Den totala utbyggnadstiden beräknas till 10-15 år. Norrtälje hamn ska bli en hållbar stadsdel. I utvecklingen av den nya stadsdelen är omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljön grundläggande. Hållbarhetsarbetet är integrerat med planeringen och byggandet av Norrtälje Hamn. Hållbarhetstänket ska finnas med i samtliga processer i projektet. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen.

Lommarstranden Lommarstranden är Norrtäljes nya, barnvänliga och naturnära stadsdel med fantastiskt läge vid sjön Lommaren. I Lommarstranden byggs bostäder för närmare 2000 nya Norrtäljebor. Här kommer hyresrätter och villor blandas med radhus och lägenheter - bostäder med stor variation och möjlighet att skapa ett eget hem på en helt ny plats. Husen kommer vara av högsta kvalitet i allt från material till utformning och erbjuda allt från god energihantering till enkla sopsorteringsmöjligheter. Tillsammans kommer samtliga bostäder utgöra en blandad och hållbar stad där det blir lätt att leva.

Bålbroskogen I barnvänliga Rimbo byggs 350 nya bostäder, i direkt anslutning till en ny skola. Planerna innefattar såväl lägenheter, villor som radhus, och en tredjedel av bostäderna planeras att bli hyresrätter.

Fler bostäder i tätorterna I enlighet med översiktsplanens mål om att hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter finns goda förutsättningar för fler bostäder i kommunens tätorter. Under planperioden ska ytterligare förtätningsprojekt stimuleras.

LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSUTVECKLING För att tydliggöra översiktsplanens mål och intentioner gällande att Norrtälje kommun ska ha Sveriges mest populära landsbygd med attraktiva och hållbara livsmiljöer har arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram påbörjats som en del av styrningen i kommunens långsiktiga tillväxt- och utvecklingsarbete.

INDUSTRIMARK I Norrtälje stad pågår detaljplanering för nya industritomter i Mellingeholm och Nytorp. Det pågår även detaljplanering för nya industritomter i anslutning till västra infarten till Hallstavik, Uppsalavägen. I Älmsta pågår en utveckling av befintligt verksamhetsområde. Det finns ett flertal kommunala tomter till försäljning för industri och verkstäder, lager eller dylikt i Sika, strax söder om Norrtälje stad. I Rimbo finns för närvarande två lediga industritomter i området Vallby och i Hallstavik finns fyra lediga industritomter i Skärsta. Under planperioden ska verksamhetsmark planeras i Rimbo.

BREDBAND Digitaliseringen skapar enorma möjligheter och har gjort vår värld mer tillgänglig. Vikten av en god uppkoppling är central för att vara konkurrenskraftig och följa med i samhällets utveckling. Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del av kommunens långsiktiga strävan att utveckla Norrtälje till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Bredband via fiber skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster har flera möjligheten att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånare i staden. Kommunfullmäktige antog 2012 ett IT-infrastrukturprogram som gäller för perioden 20122020. Norrtälje Kommun ska verka för en marknadsdriven utbyggnad genom nära samarbeten och samverkan med

15


16


5. HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

marknadsaktörer, byalag/föreningar och offentliga och privata organisationer för att kunna erbjuda hela kommunen tillgång till bredband. Inom såväl tätort som landsbygd. Kommunens målsättning för utbyggnaden av IT-infrastruktur utgör en nedbrytning av Regeringens mål och är följande: • år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.

NYFÖRETAGANDE Fler och växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi. Att det startas många företag är också en viktig faktor för en god sysselsättningsutveckling. En viktig del i kommunens näringslivsarbete är därför att uppmuntra och bidra till entreprenörskap. Entreprenörskap behöver inte endast handla om att starta egna företag, det kan handla om att tillföra sin arbetsplats nya idéer och engagemang. Ung företagsamhet (UF) ska erbjudas samtliga elever i gymnasieskolan.

SOCIALA FÖRETAG Norrtälje kommun ska, i samverkan med övriga aktörer i samhället, skapa goda förutsättningar för att arbetsskapande sociala företag etableras. För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden krävs insatser från ett flertal samhällsaktörer.

KULTUR I NORRTÄLJE Ett levande och aktivt kulturliv är ett kännetecknen för Norrtälje kommun; en attraktivitetsfaktor som lockar företag, turister och boende. Kultur främjar och utvecklar människors välbefinnande och kreativitet vilket är av betydelse för förnyelse och innovationsförmåga. Norrtälje kommun är den kommun i landet med störst procentuell andel av sin areal som anses vara av riksintresse för kulturmiljövården. Det är ett landskap som är mycket rikt på fysiska fornlämningar. Cirka en femtedel (8 872 stycken) av hela Stockholms läns 47 000 registrerade fornlämningar finns i Norrtälje kommun. Berättartraditionen och kulturlivet är mycket aktivt i kommunen och de ideella kulturföreningarna är många. I kommunen finns många lokala museer och flest aktiva hembygdsföreningar i Stockholms län. I Norrtälje finns en ny konsthall och museum som invigdes år 2015. Konsthallen erbjuder flera visningar till fri entré. Med föreläsningar, debatter och konserter möts publiken och genom samtal ges tid för reflektion, diskussion, ifrågasättande, skratt och förundran. För att kommunen ska kunna nyttja stiftelserna i utvecklingen av Norrtälje kommun kommer en förstärkt samverkan mellan kommunen och stiftelserna att ske. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ansvara för att utveckla denna samverkan. Nämnden kommer även att ansvara för de resurser som är kopplade till stiftelserna.

17


18


6. BARN OCH UNGAS FRAMTID

6. Barn och ungas framtid EN SOMMAR FÖR ALLA Alla barn har rätt till en meningsfull sommar. Därför anordnar Norrtälje kommun ”en sommar för alla”: avgiftsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteterna ska stimulera att alla barn, kostnadsfritt, ska kunna delta i aktiviteter under sommaren. Det ska främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund. Under 2016 erbjöds barnen flera olika sorters aktiviteter, till exempel friidrott, fotboll, hinderbana, crossfit, thaiboxning, bad och utflykter. Kommunen har erhållit bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget ska vara ett tillskott utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter.

SOMMARJOBBSSATSNING Norrtälje kommun erbjuder sommarjobb till ungdomar från 16 år till 18 år. Sommarjobben är uppdelade på tre perioder under sommarlovet. De flesta jobben pågår i tre veckor totalt. Exempel på sommarjobb är webcoach (internetkurser för äldre), idrottsledare (på idrottsläger för barn 6-12 år), arbete inom barnomsorg, administrativt arbete och praktiskt arbete. Antalet gymnasieungdomar som erbjuds sommarjobb ska öka varje år, med en sommarjobbsgaranti som långsiktigt mål. Cirka 200 ungdomar jobbade sommaren 2016. Budgeten för år 2017 utökas med 2 mnkr för att kunna erbjuda ytterligare 250 ungdomar jobb till sommaren 2017. Arbetsmarknadsenheten kommer att inom sitt nuvarande uppdrag även hantera sommarjobben.

SKOLUTVECKLING Utbildning är en prioriterad fokusfråga för barnens och kommunens framtid. Varje barn och elev i kommunen har rätt att varje dag få möjlighet att lära nytt, känna växandets glädje och göra framsteg. Det öppnar dörrar till ett självständigt liv, stärker förutsättningarna för genomtänkta livs- och yrkesval och ger ökade möjligheter att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt. Vägen att nå dit är att löpande utveckla våra verksamheter och stärka undervisningens kvalitet, med fokus på barns och elevers kunskaper och utveckling. För att tydliggöra översiktsplanens mål om att skolan ska utvecklas och utbildningsnivån höjas beslutade Kommunfullmäktige 2016 om ett skolutvecklingsprogram som ska implementeras fullt ut 2017.

NATURSKOLA Norrtälje kommuns natur är en resurs och en möjlighet i det pedagogiska arbetet med barn och unga. Alla barn i årskurs 1-9 i kommunen ska ges möjlighet att få undervisning genom Naturvårdsstiftelsen i samverkan med 4H. Naturvårdstiftelsen har bl a. pedagogisk verksamhet inom Färsna Naturcentrum.

19


20


7. TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT

7. Trygg välfärd i framkant TRYGG I NORRTÄLJE KOMMUN Trygg i Norrtälje kommun (TiNk) samverkar med alla förvaltningar i kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. Syftet är att samordna och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete. Hela kommunen ska vara med och arbeta mot samma mål men utifrån sina olika roller. Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i genom att minska användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten hos invånarna. Det är viktigt att invånarna upplever att de är trygga. TiNK ska vara en mottagare som invånarna kan vända sig direkt till. En viktig service till invånarna är de invånardialoger som TiNK samordnar där invånarna kan möta politiska företrädare och representanter från kommunens verksamheter.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN NORRTÄLJE KOMMUN Räddningstjänsten ansvarar för samordning och delar av utförandet av kommunens arbete med skydd mot olyckor, systematisk riskhantering, säkerhet, försäkringsarbete och krisberedskap. Arbetet syftar både till att stärka invånarnas trygghet och säkerhet samt till att säkerställa kommunens förmåga till leverans, såväl i vardag som vid kris eller andra störningar. Målet är en trygg och säker kommun. I räddningstjänstens uppdrag ingår även att utbilda och informera kommunens medarbetare och invånare i skydd mot olyckor och krisberedskap, rycker ut på såväl räddnings- som vissa sjukvårdsinsatser vid inträffade olyckor samt bistår med krisstöd för drabbade.   Räddningstjänsten ska upprätthålla dygnet runt beredskap på fem orter i kommunen, det till vill säga Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Älmsta och Blidö och samverkar gränslöst med övriga räddningstjänster i Stockholm, Uppsala, Västmanland och Gotland.

ETT ARBETE MED RESULTAT Nominerad till Security Awards 2015 Årets trygghets- och säkerhetsarbete i kommun av Skydd och Säkerhet

Norrtälje blev årets förebyggande kommun år 2014 Ett pris som för fjärde året i rad delas ut av Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, CAN.

Tryggast i hela Stockholms län Mätning gjord av stiftelsen Tryggare Sverige 2013

Från få insatser till stor bredd Mer än 500 aktiviteter 2015

NORRTÄLJEMODELLEN – SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG I Norrtälje har landstingsfinansierad sjukvård och kommunal omsorg sedan tio år tillbaka samlats under samma tak. Det ger goda möjligheter till samverkan, till nytta för både patienter, brukare, närstående och personal, samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt. Vården och omsorgen är två av en trygg kommuns viktigaste nyckelfunktioner och behöver möta invånarnas behov på bästa sätt. Satsningen på trygg och säker hemgång ska vidareutvecklas, och ny teknik implementeras för att öka invånarens valmöjligheter.

21


22


8. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

8. Hållbar styrning – Norrtäljes styr- och ledningssystem 8.1 Arbetssätt och strukturer i styr- och ledningssystemet STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMETS BESTÅNDSDELAR Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas. Styr- och ledningssystemet syftar till att åstadkomma resultat för invånarna med sikte på kommunen vision. Systemet stöttar ständiga förbättringar och säkrar en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna. Visionen är den gemensamma framtidsbilden. Visionen ska skapa energi och stolthet. Värdegrunden talar om förhållningssätt till varandra och till invånarna. Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt. Allt arbete gentemot kommunens vision görs utifrån de värderingar som finns i kommunens värdegrund. Med resultat avses vad som åstadkommits för invånarna. Goda resultat kräver en god kvalitet i verksamheten och de produkter och tjänster vi tillhandhåller till invånarna. För att styra mot resultat behövs mål. Få mål i en tydlig målstruktur styr bättre än många mål för allt. Det ska vara tydligt vad som är prioriterat.

Vision Värdegrund Mål Kvalitet Arbetssätt Resultat

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMETS SAMVERKANDE BESTÅNDSDELAR:

Kommunfullmäktige MÅL OCH BUDGET KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Åt vilket håll ska Norrtälje kommun röra sig?

23


8. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

MÅLKEDJAN Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget 2017-2019 fastställs övergripande mål för kommunen och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Kommunfullmäktige MÅL OCH BUDGET KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Nämnder

Åt vilket håll ska Norrtälje kommun röra sig?

Vad ska uppnås för invånarna?

VERKSAMHETSPLAN NÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Enhet och arbetsplats ARBETSPLAN MÅL

Medarbetare

Vilka resultat ska skapas för enhetens målgrupp?

Vad ska jag bli bättre på för att bidra till att målen uppnås?

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN INDIVIDUELLA MÅL

VERKSAMHETSMÅL •

Nämnderna ska formulera (minst) ett nämndmål för varje övergripande mål. De politiska prioriteringarna och inriktningarna som nämnden har ska speglas i målen.

Målen ska vara tydliga och enkla.

Målen formuleras inom ramen för nämndens uppdrag, alltså det nämnden har möjlighet att påverka.

1

ARBETSPLANER Syftet med arbetsplanen är att stärka och tydliggöra kopplingen mellan arbetsplatserna mål och de politiska målen. I arbetsplanerna förtydligas på vilket sätt enskilda verksamheter bidrar till att uppfylla de övergripande politiska målen. Att ha tydliga mål är viktigt utifrån flera perspektiv. Dels utifrån ett demokratiskt perspektiv - Norrtälje kommun är en politiskt styrd organisation och vi ska vara transparenta med vilka mål och resultat vi uppnår och ämnar uppnå. Dels utifrån ett medarbetarperspektiv – för att ha rätt förutsättningar att utföra och utveckla sitt arbete bör varje medarbetare veta vilka resultat enheten jobbar för att nå.

24


8. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER De individuella planerna syftar till att beskriva hur respektive medarbetare ska kunna arbeta för att stödja kommunens vision och mål.

DECEMBER - FEBRUARI Framtagande av planeringsförutsättningar

APRIL/MAJ Budgetdagar med kommunledning och nämndsledning

NOVEMBER/DECEMBER Fastställande av nämndens verksamhetsplaner och årsbudget

MARS/APRIL Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om planeringsförutsättningar

MARS/APRIL Omvärldsdag med politiker och chefer

MARS-JUNI Arbete med underlag till nämndens Verksamhetsplan (som också är underlag till Mål och Budget)

JULI-SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Beredning av Mål och Budget

Beslut om Mål och Budget i kommunstyrelsen

Beslut om Mål och Budget i kommunfullmäktige

Framtagande av arbetsplaner kan påbörjas när planeringsförutsättningarna är beslutade

8.2 Kvalitet KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING I NORRTÄLJE KOMMUN En viktig del i styrmodellen är kommunens kvalitetsarbete. Invånarnas krav och förväntningar på kommunens kommunikation, information och delaktighet i offentligt finansierad verksamhet ökar allt mer. Denna utveckling ställer nya krav på kommunen som innebär en bättre och utökad medborgardialog och ett effektiviserings- och kvalitetsarbete utifrån ständiga förbättringar. Norrtälje kommun har valt att utveckla verksamheten utifrån Leanfilosofin. Kvalitetsarbete är en viktig del av och ska integreras i styrmodellen. Kvalitetsarbetet utgör en grund för verksamheterna att arbeta vidare med sitt eget kvalitetsarbete. Utifrån ovanstående är det nödvändigt att kommunen definierar vad kvalitet är för oss i vårt möte med våra invånare. Allt kvalitetsarbete ska utgå ifrån vår värdegrund: Invånaren först – Allas lika värde – Höga förväntningar. En central del i kvalitetsarbetet handlar om, förutom den gemensamma definitionen av kvalitet, att synliggöra för våra invånare de resultat som vi uppnår i våra verksamheter. Detta ska ske genom att öppen redovisning av resultat av jämförelser såväl inom kommunens verksamheter som jämförelser med andra kommuner. Utvärderingar och uppföljningar ska systematiskt användas i utvecklingen av verksamheten. Till grund för kvalitetsarbetet ska en kvalitetsdeklaration utarbetas. Till grund för mätning och uppföljning i förhållande till de uppställda målen ska följande områden utgöra en grund: Kvalitet – Effektivitet – Medarbetare som medskapare.

KVALITET OCH EFFEKTIVITET Syftet med kvalitets- och effektivitetsarbetet handlar om att utifrån invånarnas perspektiv utveckla kvaliteten på våra välfärdstjänster till lägsta möjliga kostnad (SKL: definition av kvalitetsarbete). Vidare handlar tjänstekvalitet om att kunna leverera tjänster som tillfredsställer och helst överträffar invånarnas behov och förväntningar. Detta bygger på att kommunen har god kännedom om invånarnas behov och förväntningar. Detta förutsätter dialog, information, kommunikation och delaktighet med våra invånare. Utifrån detta är förutsättningarna goda för att rätt och god kvalitet uppnås, förväntningar infrias, behov tillgodoses och krav uppfylls. Effektivitet uppstår när man får ut största möjliga kvalitet för insatta resurser.

25


8. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

8.3 Processen i styr- och ledningssystemet Från och med år 2016 avser planeringsperioden tre år med budget ett år och plan två år. Både kommunens verksamhet, kommunalförbund och de kommunala bolagen omfattas av kommunens styrprocess och av planeringsdirektiven, så länge det är ändamålsenligt och i linje med ägardirektiven. Kommunfullmäktige (KF) kommer att besluta om övergripande mål och tilldelning av ramar för alla verksamheter i ”Mål och Budget”. KF beslutar även om kommunens taxor och avgifter samt ersättningar till utförare. De underlag till verksamhetsplaner som nämnderna lämnar som svar på planeringsförutsättningarna, ska efter KF:s beslut om Mål och Budet fastställas i respektive nämnd. I verksamhetsplanerna finns mål och resultatmått, värdegrund, verksamhetsidé och ekonomi. Därigenom får varje nämnd en egen verksamhetsplan. Utifrån nämndens verksamhetsplan ska arbetsplaner utarbetas för respektive enhet/arbetsplats (avdelning, skola etc). Varje arbetsplats ska upprätta individuella planer för varje medarbetare. En viktig del i arbetet med verksamhetsplaner och Mål & Budget är den omvärldsdag där politiker och tjänstemän får en omvärldsspaning på både global och lokal nivå. Norrtälje kommuns vision och värdegrund ligger till grund för alla de beslut som tas och den verksamhet som utförs i Norrtälje kommun: från de övergripande målsättningarna och budgetbesluten, till de dagliga mötena med invånarna, brukarna och företagarna. Grunden i kommunens styrning är en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som skapar en balanserad ekonomisk tillväxt, och samtidigt värnar om naturresurser och människor. I allt kommunen gör ligger fokus på det som skapar värde för kommuninvånarna. Vi driver en hållbar samhällsutveckling med uthållig markanvändning och sätter invånaren först. Det innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi bevarar och utvecklar Norrtälje kommun med utgångspunkt i alla invånares delaktighet och livskvalitet. En gemensam styrmodell säkerställer och möjliggör uppföljningen av politikeruppdraget genom att resultaten av förvaltningens arbete kan följas och utvärderas. En modell är dock inte statisk utan behöver anpassas utefter utveckling och behov. Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och utvärderas. Norrtälje kommuns styroch ledningssystem syftar till att åstadkomma resultat för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar ständig förbättring och säkrar en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna.

HÅLLBARHETSTANKEN SKA GENOMSYRA ALLT Hållbarhet är långsiktigt god hushållning med sociala, ekonomiska och ekologiska resurser. Hållbarhet ska ligga till grund för de beslut, strategier och planer som beslutas om i nämnder och styrelser. Ett hållbart Norrtälje kommun utvecklas på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Norrtälje har en kommun hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhet.

HÅLLBAR UTVECKLING MED LEAN I dag står den offentliga sektorn, och så även Norrtälje kommun, inför stora framtidsutmaningar i form av ökade behov samt högre krav. Invånarnas och omvärldens förväntningar på service och kvalitet ökar. En allt äldre befolkning med stora pensionsavgångar utgör en demografisk utmaning de kommande åren. Kommunen kommer behöva rekrytera många nya medarbetare med rätt kompetens för att möta behoven. Högre krav på kvalitet och service förväntas med i stort sett samma insatta resurser. För att möta Norrtäljes utmaningar krävs att kommunen fullt ut använder sina möjligheter. Leanfilosofin är en god grund för att göra detta möjligt. Det handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla medarbetares fulla potential tas tillvara. Det handlar om att hitta sätt att arbeta som är smartare och mer effektiva – inte snabbare. Arbetssättet ska öka arbetsglädjen och delaktigheten hos medarbetare och ge invånarna mer valuta för insatta skatter och avgifter. Alla är medskapande medarbetare. Alla ledare har höga förväntningar på sig själva och sina medarbetare, det skapar regi för att ett utvecklingsarbete integreras i det dagliga arbetet. En kultur eftersträvas där avvikelser synliggörs samt förbättringsarbete uppmuntras utifrån identifierade förbättringsområden. Fokus ligger på att följa resultat, det viktiga är vad som åstadkoms – inte vad som görs. Med ständiga förbättringar som arbetssätt och innovativa miljöer i organisationen skapas förutsättningar för hållbar utveckling för invånare.

26


27


9. NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

9. Norrtälje kommun som arbetsgivare Medskapande medarbetare Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen för att kunna ge verksamhet av bra kvalitet. Ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap spelar en avgörande roll för hur organisationen når de mål som finns och lyckas bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med god kvalitet. Ledarskapet ska främja ett öppet arbetsklimat, skapa förutsättningar för medarbetare att vara medskapande och delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete. Goda idéer ska tas tillvara. Ett gott ledarskap innebär att ta ansvar för återkoppling, ge stöd och möjligheter till utveckling hos medarbetarna. Synen på medarbetare och invånare är därför avgörande för ett lyckosamt arbete med att nå hög effektivitet och hög kvalitet i verksamheten. Utgångspunkten ska vara en positiv människosyn som bygger på att alla vill och kan bidra till utveckling. Detta förhållningssätt leder till ökad arbetsglädje och delaktighet hos medarbetarna. Medarbetarnas fulla potential ska tas tillvara utifrån att alla medarbetare förväntas vara medskapande. Alla chefer och ledare har höga förväntningar på sig själva och på sina medarbetare. Den kultur som ska eftersträvas i organisationen utgår från att avvikelser synliggörs samt att ett systematiskt utvecklingsarbete uppmuntras. Innovation och innovativa miljöer ska främjas och arbetas med systematiskt där medarbetarna är medskapande på riktigt. Genom att ta tillvara medarbetarnas vilja och intresse för utveckling och skapa förutsättningar för medarbetarna att känna delaktighet uppnår vi de viktigaste delarna när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbart ledarskap Ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap spelar en avgörande roll för hur organisationen når de mål som finns och lyckas bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med god kvalitet. Ledarskapet ska främja ett öppet arbetsklimat, skapa förutsättningar för medarbetare att vara medskapande och delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete. Goda idéer ska tas tillvara. Ett gott ledarskap innebär att ta ansvar för återkoppling, ge stöd och möjligheter till utveckling hos medarbetarna. Synen på medarbetare och invånare är därför avgörande för ett lyckosamt arbete med att nå hög effektivitet och hög kvalitet i verksamheten. Utgångspunkten ska vara en positiv människosyn som bygger på att alla vill och kan bidra till utveckling. Detta förhållningssätt leder till ökad arbetsglädje och delaktighet hos medarbetarna. Chefer och ledare i Norrtälje kommun har ett samhällsuppdrag. Det innebär ett ansvar att bidra till samhällsutvecklingen, en vilja att göra skillnad och en förmåga att bidra till ett gott samhälle för invånarna.

Attraktiv arbetsgivare Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag. Det innebär att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke där medarbetarna är ambassadörer. Arbetet med attraktiv arbetsgivare ska vara långsiktigt och gå hand i hand med övrigt strategiarbete. En plan för attraktiv arbetsgivare ska tas fram och omfatta lön, förmåner, karriärmöjligheter, möjlighet att påverka och utveckla arbetet, skapa delaktighet och arbetsglädje. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv då utbudet av kvalificerad arbetskraft inte matchar nuvarande och framtida behov. För nya generationer på arbetsmarknaden är det också viktigt att veta vad arbetsgivaren står för och vad som erbjuds dem. Det handlar dels om att attrahera och rekrytera nya medarbetare och chefer/ledare och dels att behålla och utveckla nuvarande medarbetare.

28


29


9. NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

För att säkra personalförsörjning långsiktigt är det viktigt att behålla och utveckla nuvarande kompetenser genom olika kompetensutvecklingsinsatser samt att utöva ett ledarskap som främjar och uppmuntrar medarbetarnas förslag till förbättringar, nya idéer och innovationer. Kommunens chefer och ledare ska ha förmågan att ta tillvara och frigöra medarbetarnas idéer och innovationskraft med ett tydligt fokus på värdeskapande resultat för kommunens invånare. Ett gott ledarskap är en grundläggande del och därför måste förutsättningar för att kunna utöva ett närvarande ledarskap finnas. Detta är också en förutsättning för att kunna arbeta med ökad frisknärvaro. Kommunens medarbetare, i en demokratiskt styrd organisation, ska vara stolta över sitt samhällsuppdrag. Som stöd i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kommer en ny kompetensförsörjningsplan och en plan för attraktiv arbetsgivare för 2017-2019 att tas fram. Norrtälje kommun ska vara en aktiv aktör inom employer branding, vilket innebär att kommunen ska erbjuda en spännande arbetsplats med attraktiva värderingar och goda karriärmöjligheter. Ett program för detta ska tas fram inom ramen för attraktiv arbetsgivare.

Jämställdhet Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär att alla beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Otrygga anställningsvillkor och ofrivillig deltidsanställning är en ohälsofaktor och ska ses över i kommunens verksamheter. En plan för möjlighet att erbjudas heltid ska tas fram, där utgångspunkten är rätt till heltid och möjlighet till deltid. Friskhetstalen är lägre bland kvinnor än bland män och en viktig jämställdhetsfråga.

Plan för mångfald och jämställdhet Planen för mångfald och jämställdhet är ett stöd i arbetet att motverka diskriminering i alla kommunens verksamheter. Norrtälje kommun ska kännetecknas av alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetsplatsen gynnas av att människor har olika bakgrund med skilda erfarenheter och synsätt. En arbetsplats som tar tillvara varje individs kompetens och erfarenheter och som speglar samhällets sammansättning är en attraktiv, kreativ och produktiv arbetsplats. Mångfald och jämställdhet bland medarbetarna ska ses som en tillgång.

Frisknärvaro En frisk och sund arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska finnas ett tydligt fokus på att öka frisknärvaron i hela organisationen med uppföljningar av den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. Ett särskilt fokus under nästkommande år är att skapa en hållbar arbetsmiljö som syftar till att sänka sjuktalen i kommunen. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras med syfte att öka frisknärvaron. En ökad frisknärvaro där fler medarbetare är friska och arbetsföra med mindre återkommande sjukfrånvarotillfällen. För att kunna följa upp korttidsfrånvaron inom kommunen kommer de totala sjuktalen mätas regelbundet likväl som hur många sjukfrånvarotillfällen medarbetarna har. För att lyckas sänka sjuktalen är ett aktivt och strukturerat rehabiliteringsarbete en framgångsfaktor. Norrtälje kommun kommer även följa andra arbetsgivares försök till förkortad arbetstid för att se om detta resulterar i sänkta ohälsotal. En plan för sänkta sjuktal är under framtagande och syftar till att bedriva ett långsiktigt hälsoarbete som är främjande, förebyggande och efterhjälpande.

30


9. NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

9 .1 Norrtälje kommuns övergripande personalmål och mått MÅL NORRTÄLJE KOMMUN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE DÄR MEDARBETARNA ÄR STOLTA ÖVER SITT SAMHÄLLSUPPDRAG TABELL 2, MÅTT Följande resultatmått visar målvärden för prioriterade områden för medarbetare i Norrtälje kommun. MÅTT PERSONAL

2015 VÄRDE

2016 MÅLVÄRDE

2017 MÅLVÄRDE

2018 MÅLVÄRDE

2019 MÅLVÄRDE

Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska

6,6

6,1

5,6

5,1

4,5

Antal sjukfrånvarotillfällen* ska minska

9,5

6,9

6,9

5,9

4,9

Ledarskapsindex i medarbetarenkäten, HME **

75%

76%

77%

78%

80%

”jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen”

60%

64%

66%

68%

70%

Värde i medarbetarenkäten, HME **, hållbart medarbetarskap

82%

85%

87%

90%

90%

88%

89%

90%

91%

Attraktiv arbetsgivare, andel tillsvidareanställningar *** (i relation till antalet anställda) Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda (kr) ****

2 289

* Antalet sjukfrånvarotillfällen som understiger sex tillfällen på en rullande 12-månadersperiod per medarbetare. ** Hållbart medarbetarengagemang *** Undantagna är visstidsanställningar för medarbetare som har en tillsvidareanställning i grunden samt provanställningar som syftar till en tillsvidareanställning. ****Lönerna är uppräknade till heltidslön för anställda 18-66 år som är månads- eller timanställda. Värdet visar skillnaden mellan män och kvinnors lön.

31


10.KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRDOKUMENT – POLICYS, PROGRAM, PLANER. 11. INTERNKONTROLLPLAN

10. Kommunfullmäktiges styrdokument – policys, program, planer Kommunens beslutsdokument är en viktig del i styrningen. En översyn pågår som ska resultera i att tydliggöra beslutsdokumentets benämning och i vilken instans beslut dokumentet hör hemma. Översynen ska också tydliggöra vikten av att beslutsdokumenten efterlevs i den dagliga styrningen. •

Drogpolicy

Handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering

Policy för representation

Policy mot mutor

Rekryteringspolicy

Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling

Resepolicy

Policy för utmanarrätt och konkurrensutsättning

Krisledningsplan

Arbetsmiljöpolicy

Reglementen

Delegationsordningar

Personalpolitiskt program

Lönepolitiskt program

Kommunikationspolicy

Finanspolicy

Policy för representation, gåvor och personalförmåner

Kompetensförsörjningsplan

Plan för mångfald och jämställdhet

Plan för attraktiv arbetsgivare

Kostpolicy

11. Internkontrollplan Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet som en del i styrprocessen. I detta ansvar ingår att organisera en effektiv internkontroll inom kommunen. Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i delårsrapporter och i årsredovisningen om inte annat anges. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde. I nämndernas internkontrollplan ska (minst) en internkontrollpunkt finnas till respektive mål:

32

Mål som rör förtroendeskadlig verksamhet.

Mål som rör stora transaktionsområden som till exempel uppföljning av leverans i förhållande till beslut om insatser.

Mål som rör säkerställande att kommunen får de bidrag till verksamhet kommunen har rätt till.


33


12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

12. Analys av omvärld och den egna verksamheten 12.1 Omvärldsanalys Konjunkturell balans Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans enligt Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s, beräkning och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0 % av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn. Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008.

Stark inhemsk efterfrågan Stark inhemsk efterfrågan har drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 % 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt till följd av det stora antalet asylsökande, trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av befolkningen har kommuner och landsting även i denna rapport (SKL cirkulär 16:51) uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag.

Prognos 2018-2020 För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts av SKL. Bedömningen för dessa år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har utvecklats historiskt.

Nyckeltal för den svenska ekonomin TABELL 3, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE ANNAT ANGES 2015

2016

2017

2018

2019

BNP*

3,9

3,2

2,6

2,1

1,8

2020 1,8

Sysselsättning, timmar*

1,0

2,0

1,4

0,7

0,4

0,5

Relativ arbetslöshet, nivå

7,4

6,8

6,7

6,6

6,6

6,4

Timlön, nationalräkenskaperna

3,3

2,3

2,9

3,1

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,8

3,1

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

0,6

1,2

1,6

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

0,0

1,0

1,8

3,0

2,6

2,7

Realt skatteunderlag

1,8

2,3

1,9

1,1

0,8

0,8

*Kalenderkorrigerad utveckling.

34

TABELL 4, PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SAMT SKATTER OCH BIDRAG 2015 BUDGET

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

Verksamhetens nettokostnad

3,5%

3,5%

3,9%

3,2%

3,3%

Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter

3,6%

3,6%

4,8%

3,6%

3,6%


35


12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

Reporänta Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Vid Riksbankens penningpolitiska möte i början av september konstaterade Riksbankens direktion att utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i det penningpolitiska mötet i juli. Direktionen gör bedömningen att det behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att bibehålla den stigande trenden i inflationen och beslutade därför att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 %. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.

12.2 Regeringens budgetproposition 2016 I Budgetpropositionen för 2016 presenterades regeringens förslag till reformer för kommande år. Några av de större satsningarna för kommunerna sammanfattas nedan Generellt innebär regeringens budgetproposition att det tillförs statsbidrag till kommunsektorn på ca 18 miljarder kronor. Detta sker genom riktade statsbidrag, vilket innebär en detaljstyrning som riskerar att öka administrationen i kommunerna. Det generella statsbidraget minskar med 850 miljoner för förändring i utjämningssystemet. Barndelen i riksnormen föreslås öka med 181 miljoner från 2016 och fritidspengen avskaffas. Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder årligen från 2017. För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 2016 och 500 miljoner 2017–2019. Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 miljoner. Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 miljoner dras från det generella statsbidraget. 2 miljarder avsätts för ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen årligen t o m 2018. Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen föreslås införas 1 juli 2016 och finansieras genom en minskning av det generella statsbidraget med 74 miljoner 2016 och 148 miljoner 2017. Socialtjänsten får ett riktat statsbidrag om 250 miljoner årligen för förstärkning i barnärenden. Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt som den prestationsbaserade ersättningen avskaffas och höjd ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 %. Inom bostadsförsörjning och byggande sker ett flertal satsningar, bland annat stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, 1 miljard per år för perioden 2016–2019, stöd till upprustning av skollokaler, 330 miljoner per år, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1,9 miljarder år 2016, 1,8 miljarder år 2017 och 1,3 miljarder 2018–2019 samt investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 2,2 miljarder år 2016, 2,7 miljarder 2017 och 3,2 miljarder 2018–2019 Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att en satsning om 10 miljarder kommer till kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer dels utifrån kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

12.3 Regeringens budgetproposition 2017 med ändringar för 2016

36

Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder till kommunerna år 2017.

Lovskola införs från år 2017 och kommunerna tillförs 30 miljoner, år 2018 tillförs 60 miljoner.

En ”läsa skriva räkna-garanti” genomförs från år 2018 och kommunerna tillförs 130 miljoner per år.

Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cirka 530 miljoner per år.

Avdrag för resor till arbetet ger ett avdrag på 205 miljoner per år.

Satsning på transportinfrastruktur med 3,7 miljarder 2019 och 5 miljarder 2020.

900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nivån för klimatklivet är för perioden 2017–2020 årligen 700 miljoner.

Kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, 50 miljoner 2017 och därefter 200 miljoner åren 2018–2019.


37


12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

12.4 Norrtälje kommun En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kräver strukturella förändringar för att sänka kostnaderna och minska kostnadsutvecklingen i kommunens verksamheter.

12.4.1 Norrtälje kommun En grundförutsättning för att bedriva en bra verksamhet är en kommunal ekonomi i balans. Det innebär stora utmaningar för kommande planeringsperiod. I det långsiktiga arbetet är det väsentligt att iaktta de stora kostnadsdrivarna i kommunen. Dessa avser: •

En åldrande befolkning och befolkningsökning.

• Barn och unga i behov av stöd. TABELL 3, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE ANNAT ANGES • Skolan och behoven att förbättra resultaten. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • Investeringar i infrastruktur. BNP* 3, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE 3,9 ANNAT ANGES 3,2 2,6 2,1 1,8 1,8 TABELL • Fastigheter och lokalkostnader. Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 1,4 0,7 0,4 0,5 • Migration/integration. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4 BNP*• Rekrytering. 3,9 3,2 2,6 2,1 1,8 1,8 Timlön, nationalräkenskaperna 3,3 2,3 2,9 3,1 3,4 3,4 Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 1,4 0,7 0,4 0,5 En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kräver effektiviseringar i2,8 verksamheten3,1under planperioden. De beräknade Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 3,4 3,4 Relativ arbetslöshet, nivåför verksamheten, skatteintäkter 7,4 6,8 bidrag samt 6,7effekter av investeringar 6,6 6,4 ekonomiska ramarna och är6,6 i balans och uppfyller Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,2 1,6 1,9 2,0 2,0 det finansiella måttet att överskottet i kommunen över tiden ska uppgå Timlön, nationalräkenskaperna 3,3 2,3 2,9 till 1 % av verksamhetens 3,1 3,4nettokostnad. 3,4 Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,8 3,0 2,6 2,7 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 För attskatteunderlag ha en positiv utveckling av kommunens ekonomi och fastighetsavgift öka mer Realt 1,8 2,3 ska skatter, 1,9utjämning, bidrag 1,1 0,8 0,8 Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,2 1,6 1,9 2,0 2,0

än verksamhetens nettokostnad. Tabell 4 visar den procentuella utvecklingen av verksamhetens nettokostnader 0,0 1,0200 mnkr under 1,8 3,0 2,7 effektiviseringar görs med planperioden och 1 %2,6målet uppfylls.

*Kalenderkorrigerad Konsumentpris, KPIutveckling. samt skatter och bidrag om Realt skatteunderlag

1,8

2,3

1,9

1,1

0,8

0,8

TABELL 4, PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SAMT SKATTER OCH BIDRAG *Kalenderkorrigerad utveckling. 2015 2016 2017 2018 BUDGET BUDGET BUDGET PLAN TABELL 4, PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SAMT SKATTER OCH BIDRAG Verksamhetens nettokostnad 3,5% 3,5% 3,9% 3,2% 2015 2016 2017 2018 Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter 3,6% 3,6% 4,8% 3,6% BUDGET BUDGET BUDGET PLAN Verksamhetens nettokostnad

3,5%

3,5%

3,9%

3,2%

2019 PLAN 3,3% 2019 3,6% PLAN 3,3%

Resultatbudgeten för fastighetsavgifter åren 2017-2019 är i balans och uppgår till ca4,8% 30 mnkr per3,6% år under planeringsSkatter, utjämning, bidrag, 3,6%resultatet 3,6% 3,6% perioden. TABELL 5 Verksamheterna tillförs 100 mnkr år 2017, 95 mnkr år 2018 och 77 mnkr år 2019. 2015 BUDGET

2016 BUDGET

2017 PLAN

2018 PLAN

2019 PLAN

-2 846,7 2015 BUDGET -29,5 -2 846,7 -2 876,2 197,1 -29,5

-2 953,5 2016-8,9 BUDGET -29,9 -2 953,5 -2 992,3 -8,9 205,0 -29,9

-3 054,1 2017 -25,2 PLAN -21,7 -3 054,1 -3 101,0 -25,2 222,0 -21,7

-3 149,1 2018 -30,7 PLAN -26,2 -3 149,1 -3 206,0 -30,7 255,0 -26,2

-3 225,7 2019 -19,6 PLAN -30,7 -3 225,7 -3 276,0 -19,6 228,0 -30,7

Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag Avskrivningar Centrala verksamhetskostnader och intäkter

-2 679,1 -2 876,2 -160,0 197,1

-2 787,3 -2 992,3 -150,0 205,0

-2 879,0 -3 101,0 -173,0 222,0

-2 951,0 -3 206,0 -198,0 255,0

-3 048,0 -3 276,0 -204,0 228,0

Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar Skatteintäkter, statsbidrag mm Avskrivningar Finansnetto Verksamhetens nettokostnad Årets resultat Skatteintäkter, statsbidrag mm Medel från resultatutjämningsreserv Finansnetto

-2 839,1 -2 679,1 2 833,0 -160,0 21,0 -2 839,1 14,9 2 833,0 0,0 21,0

-2 937,3 -2 787,3 2 933,7 -150,0 17,7 -2 937,3 14,1 2 933,7 15,0 17,7

-3 052,0 -2 879,0 3 075,0 -173,0 7,0 -3 052,0 30,0 3 075,0 0,0 7,0

-3 149,0 -2 951,0 3 185,0 -198,0 -6,0 -3 149,0 30,0 3 185,0 0,0 -6,0

-3 252,0 -3 048,0 3 299,0 -204,0 -16,0 -3 252,0 31,0 3 299,0 0,0 -16,0

14,9 14,9

29,1 14,1

30,0 30,0

30,0 30,0

31,0 31,0

0,0 0,5%

15,0 1,0%

0,0 1,0%

0,0 1,0%

0,0 1,0%

14,9

29,1

30,0

30,0

31,0

0,5%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN TABELL 5 Summa nämnder Reserv för ny befolkningsprognos 2015 RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN KS ofördelade anslag Summa nämnder Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag Reserv för ny befolkningsprognos 2015 Centrala verksamhetskostnader och intäkter KS ofördelade anslag

Årets Årets resultat resultat enligt balanskrav Medelresultat från resultatutjämningsreserv Årets enligt balanskrav, % Årets resultat enligt balanskrav Årets resultat enligt balanskrav, %

38


12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

I resultatbudgeten ingår bl a. följande parametrar: •

Oförändrad kommunal skattesats på 19,72 %. SKL:s skatteprognos per 20160815. • Välfärdsmiljoner, 29 mnkr per år. • Fastighetsavgiften beräknas öka med 5 mnkr per år. • Satsning på barn och unga, anläggningsbidrag, fritidsgårdar, socialtjänst utöver prisuppräkning och volymjustering, 46 mnkr. • Generell prisuppräkning för nämnderna med i genomsnitt 3,3 % och effekter av investeringar t ex. hamnen, VA och Brandstation, 289 mnkr över planperioden. • Volymjustering, berörda nämnder, enligt befolkningsprognos, 146 mnkr över planperioden. • Central reserv för volymjusteringar på 20 mnkr vid planperiodens slut. • Kommunens befolkningsprognos per 2016-04. • Destinerade effektiviseringar/kostnadsminskningar på 200 mnkr över perioden. • Årlig utdelning på 5 mnkr från kommunens bolag. • Årlig budgetering av exploateringsintäkter på 17 mnkr. • Årlig upplösning av pensionsavsättning för att begränsa effekt av ”pensionspuckeln”. •

TABELL 6, DRIFTRAMAR PER NÄMND TABELL 6, DRIFTRAMAR PER NÄMND SUMMA NÄMNDER (MNKR) SUMMA NÄMNDER (MNKR) Kommunstyrelse

2015 BUDGET 2015 BUDGET -183,3

2016 BUDGET 2016 BUDGET -183,3

2017 BUDGET 2017 BUDGET -193,9

2018 PLAN 2018 PLAN -196,3

2019 PLAN 2019 PLAN -196,6 -196,6 -7,5

Kommunstyrelse Överförmyndare

-183,3 -5,2

-183,3 -6,7

-193,9 -7,4

-196,3 -7,5

Överförmyndare Valoch förtroendemannanämnd

-5,2 -0,6

-6,7 -0,4

-7,4 -0,4

-7,5 -1,5

-7,5 -1,5

Val- och förtroendemannanämnd Revision

-0,6 0,0

-0,4 -1,5

-0,4 -1,6

-1,5 -1,6

-1,5 -1,7 -1,7 -129,5

Revisionoch klimatnämnd Teknik-

0,0 -104,0

-1,5 -118,2

-1,6 -126,1

-1,6 -124,2

Teknik-och ochmiljönämnd klimatnämnd Bygg-

-104,0 -15,0

-118,2 -15,8

-126,1 -16,2

-124,2 -16,3

-129,5 -16,4

Bygg- och Kulturochmiljönämnd fritidsnämnd

-15,0 -119,6

-15,8 -121,8

-16,2 -129,2

-16,3 -130,8

-16,4 -130,8

Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd

-119,6 -173,4

-121,8 -198,7

-129,2 -213,8

-130,8 -221,5

-130,8 -222,0

Socialnämnd Barnoch skolnämnd

-173,4 -970,0

-198,7 -994,4

-1-213,8 018,1

-1-221,5 048,8

-1-222,0 075,6

-970,0 -254,4

-994,4 -256,3

-1-272,4 018,1

-1-288,4 048,8

-1-300,9 075,6

Utbildningsnämnd sjukvård och omsorg Kommunalförbundet

Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd

-1-254,4 021,3

-1-256,3 056,4

-1-272,4 074,9

-1-288,4 112,2

-1-300,9 143,2

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg Summa nämnder

-1 846,7 021,3 -2

-1 953,5 056,4 -2

-1 054,1 074,9 -3

-1 149,1 112,2 -3

-1 225,7 143,2 -3

Summa nämnder Förändring i kronor

-2 846,7

-2 953,5

-3-100,5 054,1

-3 149,1 -95,1

-3 225,7 -76,5

kronor Förändring i %

-100,5 -3,4%

-95,1 -3,1%

-76,5 -2,4%

Förändring i %

-3,4%

-3,1%

-2,4%

12.4.2 Befolkning Befolkningstillväxten11 i Norrtälje kommun beräknas utfalla enligt tabellen nedan under perioden 2015-2026 på totalnivå i kommunen. TABELL 7

TABELL 7 BEFOLKNING TOTALT BEFOLKNING

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTALT 0-1

2015 1 136

2016 1 110

2017 1 171

2018 1 250

2019 1 314

2020 1 352

2021 1 379

2022 1 403

2023 1 416

2024 1 419

2025 1419

2026 1 411

0-1 2-5

1 284 136 2

1 351 110 2

1 371 171 2

1 417 250 2

1 523 314 2

1 589 352 2

1 706 379 2

1 821 403 2

1 910 416 2

1 971 419 2

31419 011

1 032 411 3

2-5 6-9

2 323 284 2

2 367 351 2

2 438 371 2

2 524 417 2

2 492 523 2

2 558 589 2

2 582 706 2

2 631 821 2

2 730 910 2

2 799 971 2

3 917 011 2

3 025 032 3

6-9 10-12

2 745 323 1

2 786 367 1

2 797 438 1

2 796 524 1

2 888 492 1

2 950 558 1

2 027 582 2

2 011 631 2

2 007 730 2

2 062 799 2

2 085 917 2

3 144 025 2

10-12 13-15

1 815 745 1

1 848 786 1

1 852 797 1

1 852 796 1

1 905 888 1

1 921 950 1

2 924 027 1

2 012 011 2

2 079 007 2

2 153 062 2

2 137 085 2

2 130 144 2

13-15 16-18

1 721 815 1

1 719 848 1

1 811 852 1

1 906 852 1

1 952 905 1

1 966 921 1

1 972 924 1

2 025 012 2

2 049 079 2

2 060 153 2

2 146 137 2

2 209 130 2

16-18 19-24

1 288 721 4

1 124 719 4

1 966 811 3

1 825 906 3

1 744 952 3

1 728 966 3

1 760 972 3

2 822 025 3

2 921 049 3

2 015 060 4

2 114 146 4

2 181 209 4

19-24 25-44

4 174 288 12

4 575 124 12

3 025 966 13

3 539 825 13

3 037 744 14

3 418 728 14

3 754 760 14

3 096 822 15

3 374 921 15

4 589 015 15

4 766 114 15

4 946 181 15

25-44 45-64

12 727 174 15

12 952 575 15

13 177 025 16

13 370 539 16

14 642 037 16

14 820 418 16

14 907 754 16

15 041 096 17

15 196 374 17

15 335 589 17

15 506 766 17

15 617 946 17

45-64 65-79

15 824 727 11

15 037 952 12

16 257 177 12

16 476 370 12

16 652 642 12

16 868 820 12

16 071 907 13

17 183 041 13

17 214 196 13

17 234 335 13

17 308 506 13

17 343 617 13

65-79 80-84

11 824 1 771

12 037 1 818

12 257 1 898

12 476 1 995

12 652 2 111

12 868 2 209

13 071 2 327

13 183 2 478

13 214 2 695

13 234 2 956

13 308 3 168

13 343 3 398

80-84 85-89

1 177 771 1

1 175 818 1

1 188 898 1

1 195 995 1

2 185 111 1

2 194 209 1

2 233 327 1

2 298 478 1

2 375 695 1

2 460 956 1

3 529 168 1

3 616 398 1

85-89 90<

1 684 177

1 686 175

1 694 188

1 711 195

1 717 185

1 723 194

1 723 233

1 738 298

1 753 375

1 751 460

1 762 529

1 786 616

90< Totalsumma

684 58 669

686 59 546

694 60 647

711 61 858

717 63 166

723 64 296

723 65 366

738 66 559

753 67 721

751 68 804

762 69 869

786 70 839

Totalsumma

58 669

59 546

60 647

61 858

63 166

64 296

65 366

66 559

67 721

68 804

69 869

70 839

11.Norrtälje kommuns befolkningsprognos 2016-09

39


12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

Prognosen redovisar en ökning av befolkningen mellan år 2017 till år 2019 med 2 541 personer som ska tas hänsyn till i kommunens planering. Barn i förskoleåldern ökar med 152 och barn i grundskoleålder med 198. Ungdomar i gymnasieåldern ökar med 141. Totalt ökar barn- och ungdomar i skolåldern med ca 500 personer. Personer i åldern 65 år och äldre ökar med 627 medan personer i åldern 25-64 ökar med 1 477.

12.4.3 Lokaler och internhyra Ett sammanhållet långsiktig bostads- och lokalförsörjningsprogram kommer att arbetas fram. Ett sammanhållet lokalförsörjningsprogram ska bidra till att en god hushållning med lokaler uppnås och säkerställa att lokalanvändningen är effektiv och hållbar. Kommunen kommer att inrätta en lokalstyrgrupp som rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott som leds av ekonomichef. I gruppen ska samtliga förvaltningschefer ingå. Ett lokalhanteringssystem ska också arbetas fram där tydlig information till verksamheterna om vilket ramverk som gäller och hur verksamheterna kan påverka sina lokalkostnader ingår.

12.4.4 Avgifter och taxor I Mål & Budget ingår avgifter och taxor. Taxor och avgifter som inte finns med i Mål & Budget antas av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål & Budget.

12.4.5 Finansiering SKATTESATSEN Norrtälje har en kommunalskatt år 2016 på 19,72 %. En sänkning på 20 öre gjordes inför år 2014. Det är åtta kommuner i länet som har högre kommunalskatt än Norrtälje och 17 som har lägre.

TABELL 8 KOMMUNALA SKATTESATSER I LÄNET 2016 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0

Solna

Danderyd

Täby

Stockholm

Sollentuna

Österåker

Nacka

Lidingö

Sundbyberg

Vallentuna

Järfälla

Ekerö

Tyresö

Upplands Väsby

Upplands-Bro

Salem

Haninge

Norrtälje

Vaxholm

Nynäshamn

Huddinge

Värmdö

Nykvarn

Sigtuna

Södertälje

Botkyrka

15,5

SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT TABELL 9, BELOPP I MNKR Prognosen för Norrtäljes

skatteintäkter, bidrag, utjämning och fastighetsavgift visar på en ökning på 4,7 % år 2016 för att därefter avta till att öka med 3,6 % 20182015 och 2019. Norrtälje kommun utgår från2018 de antaganden som 2016 2017 2019 SKL medräknar prognos om statsbidrag. Eftersom SKL inte redovisar prognos för förändringBUDGET av fastigSUMMA NÄMNDERi (MNKR) UTFALL BUDGET någon BUDGET BUDGET hetsavgift har en årlig ökning på 5 mnkr antagits från och med 2017 utifrån år 2016. Skatteintäkter 2 232 2 334 2 430 2 530 2 633 Utjämning och statsbidrag

433

466

463

468

473

Fastighetsavgift

142

139

153

158

163

29

29

30

2 939

3 075

3 185

3 299

4,7%

4,6%

3,6%

3,6%

Välfärd Summa skatter, utjämning, bidrag och fastighetsavgift

40

2 807

Procentuell förändring mellan åren

TABELL 10, BELOPP I TKR 2016

2017

2018

2019

2020


Sol

Dander Dan

Stockhol Stoc

Sollentu Soll

Österåk Öst

Nac

LidinL

Sundbybe Sund

Vallentu Vall

Järfä J

Eke

Tyre

Upplands Upplands Väs

Upplands-B Upplan

Sale

Hanin H

Norrtä N

Vaxhol Va

Nynäsha Nynä

Huddin Hu

Värm V

Nykva N

Sigtu Si

Södertä Söd

Botkyr Bo

12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

TABELL 9, BELOPP I MNKR TABELL 9, BELOPP I MNKR

2015 UTFALL 2015 UTFALL 2 232

2016 BUDGET 2016 BUDGET 2 334

2017 BUDGET 2017 BUDGET 2 430

2018 BUDGET 2018 BUDGET 2 530

2019 BUDGET 2019 BUDGET 2 633

Skatteintäkter Utjämning och statsbidrag

2 433 232

2 466 334

2 463 430

2 468 530

2 473 633

Utjämning och statsbidrag Fastighetsavgift

433 142

466 139

463 153

468 158

473 163

Fastighetsavgift Välfärd

142

139

153 29

158 29

163 30

29 3 185

30 3 299

SUMMA NÄMNDER (MNKR) SUMMA NÄMNDER (MNKR) Skatteintäkter

Välfärd skatter, utjämning, bidrag och fastighetsavgift Summa

2 807

2 939

29 3 075

Summa skatter, utjämning, bidrag Procentuell förändring mellan årenoch fastighetsavgift

2 807

24,7% 939

34,6% 075

33,6% 185

33,6% 299

4,7%

4,6%

3,6%

3,6%

Procentuell förändring mellan åren

STATSBIDRAG Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 616 mnkr i statsbidrag för 2017 (inklusive kommunal fastighetsavgift). TABELL 10, BELOPP I TKR TABELL 10, BELOPP I TKR

2016

2017

2018

2019

2020

2016 2 338

2017 2 430

2018 2 529

2019 2 633

2020 2 741

Skatteintäkter Inkomstutjämningsbidrag/-avgift

2 467 338

2 484 430

2 504 529

2 525 633

2 547 741

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning

467 -8

484 -12

504 -12

525 -13

547 -13

Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift

-8 -2

-12 -11

-12 -25

-13 -41

-13 -59

Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag

Skatteintäkter

-2 0

-11 0

-25 0

-41 0

-59 0

Strukturbidrag Införandebidrag

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Införandebidrag(inkl införanderegler) LSS-utjämning

0 9

0 2

0 2

0 2

0 2

LSS-utjämning Summa intäkter(inkl införanderegler)

9 2 804

2 2 893

2 2 998

2 3 106

2 3 218

Summa intäkter Slutavräkning 2015, korrigering

2 804 -2

2 893 0

2 998 0

3 106 0

3 218 0

Slutavräkning 2016 2015, korrigering Slutavräkning

-2 -17

0 0

0 0

0 0

0 0

Slutavräkning 2017 2016 Slutavräkning

-17 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Slutavräkning 2017 Summa intäkter (inkl. avräkning)

0 -19

0 0

0 0

0 0

0 0

Summa intäkter (inkl. avräkning) Fastighetsavgift

-19 148

0 148

0 148

0 148

0 148

Fastighetsavgift Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)

148 2 933

148 3 041

148 3 146

148 3 254

148 3 366

Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)

2 933

3 041

3 146

3 254

3 366

Siffrorna i tabellen är preliminära, och har prognostiserats av Statistiska Centralbyrån i augusti 2016. 2017-2019 tillkommer 29,8 mnkr i generella stadsbidrag som inte är med i tabellen över stadsbidrag, men däremot med i tabellen över de totala intäkterna. Eftersom SKL inte redovisar någon prognos för förändring av fastighetsavgift har en årlig ökning på 5 mnkr antagits från och med 2017 utifrån år 2016.

3 3

År 2015 får 275 kommuner sammanlagt 64 627 miljoner kronor i inkomstutjämningsbidrag, medan 15 kommuner betalar sammanlagt 4 218 miljoner kronor i inkomstutjämningsavgifter

INKOMSTUTJÄMNING

Utjämningssystemet är utformat så att det finns ett skattefinansierat anslag för kommunalekonomisk utjämning på 65 mrd (år 2015). Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 % av medelskattekraften. Enligt senaste prognos blir kommunens bidrag 463 mnkr för år 2017.

KOSTNADSUTJÄMNING Kostnadsutjämningen är en intern omfördelning av pengar mellan kommunerna utan finansiering av staten. Kostnadsutjämningen baseras bl a på andel unga, äldre och personer i behov av stöd. Den kan ge antingen ett bidrag eller en avgift, men för Norrtälje kommun är det en kostnad.

41


12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

FINANSNETTO TABELL 11, FINANSNETTOT 2017 Finansiella intäkter från dotterbolagen Finansiella kostnader, för kommunens lån

2019

56,0

61,0

-48,0

-64,0

-74,0

5,0

5,0

5,0

Utdelning från dotterbolagen Övrigt

2018

52,0

-2,0

-3,0

-8,0

7,0

-6,0

-16,0

Kommunens finansnetto

Kommunens finansnetto beräknas enligt prognos till plus 15 mnkr år 2016 och beräknas till minus 16 mnkr år 2019, förändring på 31 mnkr. Förändringen beror stort på att kommunen tar egna lån på 1 400 mnkr TABELL 12,en KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACKi SKULD samtidigt som räntan förväntas stiga. Kommunen beräknas öka de finansiella kostnaderna från 43 mnkr år 2016 BERÄKNAD UPPLÅNING FÖR INTERNBANKEN 2018 2019 till 74 mnkr år 2019. Snitträntan beräknas till 2,2 %. För varje 0,102016 % ökning av2017 snitträntan ökar räntekostnaderna Kommunen 400 800 1 125 1 350 med ca två mnkr år 2019. Norrvatten

250

250

250

250

Utdelning från dotterbolagen beräknas till 5 mnkr per år. Posten övrigt borgensavgift NKAB (Moderbolaget) 390 består bland 390 annat av390 390på ca plus 4 mnkr under hela perioden samt finansiella kostnader för pensioner. Det är den sistnämnda som gör Dotterbolagen 1 600 1 700 1 800 1 900 att övrigt går från 6 mnkr till minus 3 mnkr. De finansiella kostnaderna för pensionerna går från minus 2 mnkr till Internbankens totala 2 640 3 140 3 565 3 890 minus 10 mnkr, enlånnegativ förändring på 8 mnkr.

SOLIDITET OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD Soliditeten har kontinuerligt minskat de senaste åren och kommer att fortsätta minska. Det är främst en följd av TABELL 13, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR att investeringstakten i kommunen är fortsatt hög. Det resulterar i att anläggningstillgångarna ökar. T O M 2016

2017

2018

2019

Kommunen egna kapital ökar med kommunens resultat. Kommunen resultat kommer att vara mindre än ökningen Avsättning 50 0 0 av investeringarna eller ökningen av tillgångarna. Soliditeten beräknas genom det egna kapitalet dividerat med 15 Uttag summan av alla tillgångar. Om tillgångarna ökar mer än det egna kapitalet minskar soliditeten. Saldo RuR

35

35

35

35

I takt med att soliditeten försämras i kommunen ökar också skuldsättningsgraden. Det innebär att kommunen lånar till investeringarna i allt högre grad. Självfinansieringen av investeringarna minskar. TABELL 14, TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER

LÅN 11, FINANSNETTOT TABELL

2016

2017

2018

2019

Totala investeringsutgifter 232 700 437 uppgå 722 623 500 2017 2018 2019 Kommunens egna lån för den kommunala infrastrukturen och428 hamnen beräknas till5051.350 mnkr vid periodens slut. NKAB-koncernens bolag bedöms låna 100 mnkr varje år, främst för nyproduktion av hyresbostäder. Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter -104 420 -76 52,0 550 -180 56,0 375 -188 61,0 075 Finansiella intäkter från dotterbolagen Totalt bedöms kommunkoncernens lån öka från ca 2 640 mnkr till ca 3 890 mnkr år 2019, varav ca 2 290 mnkr Finansiella kostnader, för kommunens lån Nettoutgift 323 812 623-48,0 887 542-64,0 130 435-74,0 425 avser de kommunala bolagen. Utdelning från dotterbolagen

5,0

Övrigt Norrtälje

år-2,0 2017.

5,0

5,0

kommun behöver låna strax över 60 % av nettoinvesteringarna under ringarna blir OCH ca 650 mnkr under 2017 blir nyupplåning ca 400 mnkr. Samma kan appliceras TABELL 15,beräknas AVSKRIVNING RÄNTA Kommunens finansnetto 7,0 princip -6,0 -16,0på 2018 och 2019. Det innebär att ca 60 % av nettoinvesteringarna under 2018 och 2019 blir en nyupplåning på 2016 2017 2018 2019 ca 325 mnkr år 2018 och 225 mnkr år 2019. 150 000

Total Avskrivningar

TABELL 12, KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACK SKULD100 000 Total Internränta BERÄKNAD UPPLÅNING FÖR INTERNBANKEN Total kapitalkostnad

2016 250 000

173 000

-3,0 Eftersom

198 000

-8,0 nettoinveste-

204 000

110 000

116 000

122 000

2017 283 000

2018 314 000

2019 326 000 1 350

Kommunen

400

800

1 125

Norrvatten

250

250

250

250

NKAB (Moderbolaget)

390

390

390

390

Dotterbolagen

1 600

1 700

1 800

1 900

Internbankens totala lån

2 640

3 140

3 565

3 890

Under 2015 färdigställdes Norrvattenledningen och Norrtälje kommun har valt att inledningsvis följa huvudavtalet och amortera anslutningsavgiften om ca 260 mnkr över 40 år. Detta omprövas under 2017. TABELL 13, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR T O M 2016

42

Avsättning

50

Uttag

15

Saldo RuR

35

TABELL 14, TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER

4

2017

2018

2019

0

0

35

35

35


Utdelning från dotterbolagen Övrigt

12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

5,0

5,0

5,0

-2,0

-3,0

-8,0

7,0

-6,0

-16,0

Kommunens finansnetto

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

TABELL 12, KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACK SKULD

Kommunfullmäktige om nedan hantering av resultatutjämningsreserven i samband BERÄKNAD UPPLÅNINGbeslutade FÖR INTERNBANKEN 2016 2017 2018 med beslut 2019 om verksamhetsplan 2014-2016 på kommunfullmäktiges möte den 2013-10-28. Kommunen

400

800

1 125

1 350

Norrvatten

250

250

250

250

Hantering av resultatutjämningsreserven:

NKAB (Moderbolaget) 390 390 390 • Avsättning - Avsättning till resultatutjämningsreserv bör göras när resultatet möjliggör detta. Dotterbolagen 1 600 1 700 1 800 • Nyttjande - Resultatutjämningsreserven får nyttjas för att utjämna normala svängningar i skatteInternbankens totala lån 2 640 3 140 3 565

390 1 900

underlaget över konjunkturcykeln så att kommunen kan planera för ett resultat som motsvarar god ekonomisk hushållning, normalt ett resultat mellan 1 och 2 % av verksamhetens nettokostnad.

3 890

TABELL 13, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR T O M 2016

2017

50

Avsättning TABELL Uttag 11, FINANSNETTOT

2018

2019

0

0

2017 35

2018 35

2019 35

52,0

56,0

61,0

-48,0

-64,0

-74,0

5,0

5,0

5,0

-2,0

-3,0

-8,0

-76 550

-180 375

-188 075

15

Saldo RuR

35

Finansiella intäkter från dotterbolagen Finansiella kostnader, för kommunens lån Utdelning dotterbolagen INTERNBANKENS VERKSAMHET TABELL 14,från TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER Övrigt

2016 2017 2018 2019 I Mål & Budget förutsätts internbankens funktion vara oförändrad och samtliga lån i alla koncernbolag hanteras Kommunens finansnetto 7,0 genom internbanken. Totala investeringsutgifter 428 232 700 437 722 -6,0 505 623-16,0 500 Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter

-104 420

Skatteverket har skärpt sina tolkningar av avdragsrätten för interna lån och så kallade räntesnurror. Skatteverket Nettoutgift extra noga kommunens och dotterbolagens upplägg 323för 812deklarationen 623 887 för inkomstår 542 130 435under 425 granskade 2014 TABELL 12, KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACK SKULD år 2015. I december 2015 lämnade Skatteverket inga anmärkningar på deklarationerna. Det kan innebära att BERÄKNAD UPPLÅNING FÖR INTERNBANKEN 2016 med reservation 2017 2018totala låneskulden 2019 Norrtälje kommun fortsättningsvis kan låna för dotterbolagens räkning att den måste överstiga lånen till dotterbolagen. Kommunen 400 800 1 125 1 350 TABELL 15, AVSKRIVNING OCH RÄNTA

Norrvatten 250 250 250 250 2016 2017 2018 2019 NKAB (Moderbolaget) 390 390 390 390 Total Avskrivningar 150 000 173 000 198 000 204 000 Norrtälje kommun har sedan 2009 avsatt medel till pensionsfond. Per 31 december 2015 uppgår pensionsfonden Dotterbolagen 1 600 1 700 1 800 1 900 Total Internränta 100 000 110 000 116 000 122 000 till 300 mnkr. Av dessa behövs ca 240 mnkr för att täcka den så kallade pensionspuckeln. ”Överavsättningen” Internbankens totala lån 2 640 3 140 3 565 3 890 på cakapitalkostnad 60 mnkr kan och har använts som resultatutjämningsreserv. åren föreslås överavsatta Total 250 Under 000 2832017-2019 000 314 000 326 000

PENSIONSFOND

pensionsmedel användas.

12.4.6 Investeringar – avskrivningar

TABELL 13, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR

T O M 2016

2017

2018

2019

2019

Investeringsvolymen kommande år förväntas öka till en nivå på 700 mnkr per år vilket är en ökning med ca 40 % Avsättning 50 0 0 från tidigare år. Investeringarna består till största delen av samhällsbyggnadsprojekt inom Norrtälje hamn, VA15 Uttag verksamhet och Gata/Park investeringar i exploateringsområden. Dessutom startar under 2017 stora projekt inom Fastighets verksamhet med nybyggnad av brandstation i Norrtälje skola i Rimbo. 35 och en ny35 Saldo RuR 35 35 Den sammanlagda investeringsvolymen år 2017 -2019 beräknas uppgå till 2 046 mnkr. TABELL 14, TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER

Totala investeringsutgifter Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter Nettoutgift

4

2016

2017

2018

428 232

700 437

722 505

623 500

-104 420

-76 550

-180 375

-188 075

323 812

623 887

542 130

435 425

Investeringar i VA-verksamhet beräknas till en total investeringsvolym på 550 mnkr under perioden, varav 330 mnkr TABELL 15, AVSKRIVNING OCH RÄNTA är ny kapacitet. 2016

2017

2018

2019

Total Internränta

100 000

110 000

116 000

122 000

Total kapitalkostnad

250 000

283 000

314 000

326 000

Exploatering av Norrtälje hamn är budgeterat till 500 mnkr under perioden För gator och parker i kommunen Total Avskrivningar 150 000 173 000 198 000 204 000 avsätts 344 mnkr varav 175 mnkr är exploatering eller ny kapacitet.

43


50

Avsättning Uttag

0

0

35

35

12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN 15

Saldo RuR

35

35

Investeringar i fastigheter budgeteras till 460 mnkr där en ny brandstation och en ny skola i Rimbo beräknas byggas14, under perioden. TABELL TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER 2017 2018 2019 Satsningar görs även på att utveckla uppställningsplatser för 2016 husbilar vid Norrtälje gästhamn, renovering av Totala investeringsutgifter 428 232 700 437 722 505 623 500 Gevärsfaktoriet, skatepark i Hallstavik och en parklek i Edsbro. Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter

-104 420

-76 550

-180 375

-188 075

2017

2018

2019

Exploateringsintäkter, gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter för VA beräknas bidra med intäkter motNettoutgift 323 812 623 887 542 130 435 425 svarande 445 mnkr under perioden. vilket ger en nettoutgift för investeringar på 1 600 mnkr. Exploateringsprojekt och framförallt Norrtälje hamn är ”framtunga investeringar” där intäkter kommer flera år senare än utgiften. TABELL 15, AVSKRIVNING OCH RÄNTA 2016 Total Avskrivningar

150 000

173 000

198 000

204 000

Total Internränta

100 000

110 000

116 000

122 000

Total kapitalkostnad

250 000

283 000

314 000

326 000

2016

2017

2018

2019 112 200

TABELL 16, TOTAL INVESTERING

Total investering Gata/park

40 496

85 031

146 450

Exploatering (gatukostnadsersättning)

30 250

37 200

88 200

49 200

Skattefinansiering Gator

10 246

47 831

58 250

63 000

– varav ny kapacitet/standardförändring

5 571

28 831

44 250

45 000

– varav återinvestering

4 675

19 000

14 000

18 000

Total investering VA

156 585

147 476

281 960

121 150

Ny kapacitet

156 585

88 933

181 460

62 150

0

58 543

100 500

59 000

-74 170

-33 600

-31 400

-30 700

82 415

113 876

250 560

90 450

166 900

185 650

129 150

183 000

0

-4 200

-23 600

-47 500

34 526

212 950

111 500

136 900

0

0

0

0

34 526

212 950

111 500

136 900

– varav ny kapacitet

8 326

91 700

38 750

67 000

– varav effektiviseing

6 550

6 500

6 000

6 000

Återinvesteringar

Anläggningsavgifter (- intäkt)

Nettoinvestering VA Investering Norrtälje hamn Exploateringsintäkt hamn (inkl. VA) Total Lokalförsörjning Extern finansiering hyresgäst Skattefinansierad

– varav återinvestering

4

19 650

114 750

66 750

63 900

IT investeringar

15 000

18 500

19 300

19 750

Ny funktionalitet

8 100

11 900

12 750

13 250

Återinvestering (motsv. svskrivning)

6 900

6 600

6 550

6 500

12 725

32 030

10 845

15 500

Övriga Nämnder/avdelningar

Total Renhållning Ny kapacitet Återinvestering Summa skattefinansierade investeringar

2 000

18 800

23 300

35 000

0

15 800

20 300

32 000

2 000

3 000

3 000

3 000

72 497

311 311

199 895

235 150

Norrtälje hamn, samt Gator som finansieras via exploatering

197 150

222 850

217 350

232 200

Taxekollektiv brutto (VA, Renhållning)

158 585

166 276

305 260

156 150

Exploatering exkl. omkostnader

-30 250

-38 750

-125 375

-109 875

44 TABELL 17, NÄMND/AVDELNING ÅTERINVESTERINGAR TKR


Total Renhållning Ny kapacitet Återinvestering

2 000

18 800

23 300

35 000

0 15 800 12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN 2 000 3 000

20 300

32 000

3 000

3 000

199 895

235 150

Norrtälje hamn, samt Gator som finansieras via exploatering 197 150 222 850 217 350 • Investeringar som finansieras via taxor motsvarar en bruttoinvestering på 628 mnkr. Taxekollektiv brutto (VA, Renhållning) 158 585 166 276 305 260 • Gator och parker som finansieras av exploateringsintäkter motsvarar 175 mnkr.

Summa skattefinansierade investeringar

232 200

• Återinvesteringar Exploatering exkl. omkostnadersom

72 497

311 311

-30 250 -38 750 -125 375 finansieras inom befintlig budget/taxa alt. befolkningsprognos

156 150

-109 875

motsvarar 650 mnkr. •

Ny kapacitet som finansieras via anslag drift av nyinvesteringar eller taxor motsvarar 670 mnkr.

Utanför detta ligger Norrtälje hamnprojekt med investeringar motsvarande 500 mnkr under perioden.

TABELL 17, NÄMND/AVDELNING ÅTERINVESTERINGAR TKR 2016

2017

2018

2019

BoM

400

400

400

400

BSN

5 000

5 000

5 000

5 000

KoF

1 000

1 380

960

640

KS/TKN inventarier

400

400

400

400

Soc

200

200

200

200

0

0

0

0

UN

SON

1 000

1 000

1 000

1 000

KS/Replipunkter

4 000

7 300

2 000

2 000

345

16 770

1 205

5 500

Räddningstjänsten

Samtliga investeringar beslutas om i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige enligt regelverk för kommunstyrelsens investeringar. Kommunstyrelsen kan besluta om investeringar upp till en investeringsram på 150 mnkr per år.

12.4.7 Övrigt VINDKRAFT

5

De ekonomiska förutsättningarna för Norrtälje kommuns vindkraftverk förändras under 2016. Från och med 1 juli 2016 upphörde energiskattebefrielsen på egenproducerad el från vindkraft. Det innebär en kostnadsökning på ca 4 mnkr årligen för Norrtälje kommun och vindkraftverken blir därmed ekonomiskt olönsamma.

IT-KOSTNADER Kommunens IT-kostnader fördelas i dag enligt en blandmodell mellan centralt anslag hos IT samt utfördelat i datorhyran till nämnder och i slutänden enheter. Modellen medför svårigheter för enheterna att beräkna sina kostnader och för IT att beräkna sin budget. Det största skälet till svårigheterna är att kostnaden per dator är avhängigt av hur många datorer IT hyr ut. En ny modell för fördelning av IT-kostnader i kommunen ska utredas.

INTERNBANKSRÄNTAN Räntepåslaget är 1,3 % till dotterbolagen, med undantag för Roslagsbostäder, där räntepåslaget är 1,1 % samt för nyproduktionsprojekt hos Roslagsbostäder där räntepåslaget är 0,8 %.

SÄKERSTÄLLA TRANSPARENS För att stärka demokratin kommer ärendehanteringen i kommunen utvecklas. För att det ska finnas förutsättningar för insyn och service samt väl underbyggda och väl förberedda beslut om verksamheten måste det finnas fungerande administrativa riktlinjer i kommunen. Det krävs att samtliga enheter och handläggare i kommunen arbetar enligt vissa rutiner för att nämndadministrationen ska fungera. Rutinerna är som länkar i en kedja där varje enskild rutin måste fungera för att den kommunala nämndadministrationen som helhet ska bli effektiv.

SYSTEMATISK AVVIKELSEHANTERING/RISKHANTERING (RM) Norrtälje Kommun har idag inget kommungemensamt system för hantering av avvikelser och observationer i arbetsmiljön, eller för den övergripande systematiska riskhanteringen. Det finns ett internt behov av, och ett krav från flera externa instanser, att införa ett stödsystem till alla verksamheter så att de momentant och systematiskt kan registrera, riskhantera, rapportera och följa upp alla sina avvikelser och observationer. Systemet ska även tillgodose behovet av att ledningsgrupper, kommunstyrelse och kommunens försäkringsbolag momentant kan ta ut aktuell statistik för uppföljning. Systemet KIA tillhandahålls kostnadsfritt av AFA och kan tillgodose hela vårt behov av systematisk avvikelsehantering, AFA utvecklar och anpassar systemet kontinuerligt till att möta kommunernas behov. Systemet implementeras inom befintliga ekonomiska ramar.

45


12. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

12.4.8 Kommunkoncernen Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, koncernen Norrtälje Kommunhus samt koncernen Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. I kommunkoncernen är Norrtälje kommun moder med egna verksamheter, som är organiserade i styrelse och nämnder. Moderbolag i koncernen Norrtälje Kommunhus är Norrtälje Kommunhus AB, som äger samtliga aktier i dotterbolagen. Verksamheter i koncernen Norrtälje Kommunhus bedrivs i Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB och Norrtälje Sportcentrum AB. Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är medlemmar till 50 % vardera, äger vårdbolaget TioHundra AB. De av kommunen ägda bolagen representeras i det finansiella målet om kommunkoncernen. Bolagens verksamhet regleras av kommunfullmäktige genom särskilt beslutade ägardirektiv.

NORRTÄLJE KOMMUN NORRTÄLJE KOMMUN

Kommunalförbundet Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Norrtälje Kommunhus Norrtälje Kommunhus

Norrtälje Norrtälje Energi AB Energi AB

RoslagsRoslagsbostäder AB bostäder AB

Campus CampusAB Roslagen Roslagen AB

Norrtälje Norrtälje AB Sportcentrum Sportcentrum AB

TioHundra AB TioHundra AB

NORRTÄLJE KOMMUNS NÄMNDER NORRTÄLJE KOMMUNS NÄMNDER

Barn- och Barn- och skolnämnd skolnämnd

46

UtbildningsUtbildningsnämnd nämnd

Kultur- och Kultur- och fritidsnämnd fritidsnämnd

SocialSocialnämnden nämnden

ByggByggoch miljöoch miljönämnden nämnden

KommunKommunstyrelsen styrelsen

Val- och Val- och förtroendeförtroendemannamannanämnd nämnd

Teknik- och Teknikoch klimatklimatnämnden nämnden


13. Nämnder

47


13. NÄMNDER

13.1 Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens strategiska utveckling. Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv och dess bolag. Kommunstyrelsen samordnar förvaltningen av kommunen och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunförbund och har det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckling och för hela kommunens ekonomiska ställning samt samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 2017

2018

2019

97 352

100 551

103 705

106 746

-280 2016652 BUDGET -13 553 97 352 -183 300 -280 652

-294 2017451 BUDGET -17 473 100 551 -193 900 -294 451 -10 600 -17 473 5,8% -193 900

-300 2018005 BUDGET -18 925 103 705 -196 300 -300 005 -2 400 -18 925 1,2% -196 300

-303 2019346 PLAN -17 517 106 746 -196 600 -303 346 -300 -17 517 0,2% -196 600

Förändring i tkr

-10 600

-2 400

-300

Förändring i %

5,8%

1,2%

0,2%

2016

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger BUDGET BUDGET PLAN DRIFTBUDGET, TKR BUDGET och äger därvid rätt att, då så bedöms erforderligt, utfärda ägardirektiv för dessa. Intäkter

Kostnader DRIFTBUDGET, TKR Varav kapitalkostnader Intäkter Netto Kostnader Förändring i tkr Varav kapitalkostnader Förändring i % Netto

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Sommarjobb, satsning Trygg i Norrtälje föräldrarsatsning, 200 tkr år 2016 och 600 tkr år 2017 SPECIFIKATION KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Trygg i Norrtälje -AV Integrationssamordnare Sommarjobb, satsning Trygg i Norrtälje - 2 Fältassistenter Trygg i Norrtälje 200 tkr år 2016 och 600 tkr år 2017 Trygg i Norrtälje föräldrarsatsning, - Arbete med brottsförebyggande åtgärder Trygg i Norrtälje - Integrationssamordnare Utvecklingskostnader Lean Trygg i Norrtälje - 2norrtälje Fältassistenter Resurs för hållbart Trygg i Norrtälje - Arbete med brottsförebyggande åtgärder Strategisk styrning Utvecklingskostnader Driftskostnader RodretLean Resurs för hållbart norrtälje KF ramtillskott (arvoden) Strategisk styrning Prisuppräkning Driftskostnader Rodret Tjänsteman i Beredskap KF ramtillskott (arvoden) Samverkansavtal sth archipilago Prisuppräkning Åtgärder för att sänka lönekostnadsutvecklingen Tjänsteman i Beredskap Mer restriktivt nyttjande av konsulter Samverkansavtal av sthutbildning archipilago Nyttobedömning Åtgärder för att sänka lönekostnadsutvecklingen Mer restriktiv representation Mer restriktivt nyttjande av konsulter Flytta IT-avdelningen till Kommunhuset Nyttobedömning av utbildning Minska antal leasingbilar (förutsätter flytt till kommunhuset) Mer restriktiv representation Minska kostnader för ränta/påminneslseavg fakturor Flytta IT-avdelningen till Kommunhuset Återlämnad ram Minska antal leasingbilar (förutsätter flytt till kommunhuset) Effektivisering Minska kostnader för ränta/påminneslseavg fakturor Utjämning Återlämnad ram Summa Effektivisering

-13 553 -183 300

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

2018 PLAN

2019 PLAN

-2000 2017-600 BUDGET -600 -2000 -960 -600 -700 -2-600 000 -960 -700 -700 -700 -2-500 000 -700 -1 000 -4-700 986 -500 -200

-6 267

-6 337

-1-150 000 -4 510 986

150 -6 267 1 400

-6 337 1 450

3-200 150 -150 350

1 450 150 250

510 400 3 150

1 350 400

1 100 200 1 300 450

1 000 450 1 250 100

1 100

400 100

350 100 1-900 000

300

100 -14

100 -33 -900

37

-10 600

-2 400

-300 2 950

350

100

200

2 950

Utjämning -14 -33 37 Kommunstyrelsen kommer att effektivisera totalt ca 10 mnkr under planeringsperioden. I tabellen redovisas framtagna satsningar och effektiviseringsåtgärder för att kunna arbeta på ett mer modernt sätt. Summa -10 600 -2 400 -300

48


13. NÄMNDER

Anledningen till den stora ökningen 2017 avseende kapitalkostnader beror på att avskrivningar påbörjas för flera stora projekt, exempelvis Superservice. Satsning görs på trygghet i Norrtälje genom resurser för fältassistenter, brottförebyggande åtgärder och integration. För att möta kommunens utmaningar krävs att kommunen fullt ut använder sina möjligheter. Ett Lean-inspirerat arbete kommer att införas och tillfälliga resurser tillförs vid införandet. Hållbarhet är långsiktig god hushållning med sociala, ekonomiska och ekologiska resurser. Ett hållbart Norrtälje kommun utvecklas på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Resurser avsätts för att utveckla detta arbete under 2017. För att stödja styrprocessen finns IT systemet Rodret. Rodret syftar till att förenkla arbetet med att ta fram resultatinformation om ekonomi, personal och verksamheter. I Rodret finns även mallar för verksamhetsplaner, månads-, delårs- och årsrapporter. För att fortsätta att utveckla styr- och ledningssystemet tillförs det under året extra medel. Kommunstyrelsen ser möjligheter att under perioden 2017-2018 effektivisera ytterligare än det som aviserats i planeringsförutsättningarna. Genom att göra en översyn av hur kommunstyrelsen nyttjar konsulter samt vara mer restriktiv med representation och göra behovsanalys av utbildningsinsatser finns det möjligheter till kostnadsneddragningar som i sin tur leder till att kommunstyrelsen kan återlämna fördelade medel till kommunen. Ytterligare effektiviseringar kan göras om kommunstyrelsen ser över lönekostnadsutvecklingen genom att effektivisera processflöden och arbetssätt.

49


50


13. NÄMNDER

13.2 Överförmyndare Överförmyndarens uppdrag är att utöva tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda de personer som inte kan ta tillvara sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av någon anledning har god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa denne. Sedan 1 januari 2012 samverkar överförmyndarorganisationen med Täby, Vallentuna och Österåker, med placering i Täby. Överförmyndaren är fortfarande ytterst ansvarig för de ställföreträdarskap som berör personer folkbokförda i Norrtälje kommun. Målet är att alla ärenden från föregående år skall ha granskning klar före 30 juni innevarande år.

DRIFTBUDGET, TKR Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader Netto Förändring i tkr DRIFTBUDGET, TKR Förändring i % Intäkter

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 BUDGET

2019 PLAN

1 509

1 135

1 346

1 456

1 456

-7 553

-7 835

-8 746

-8 956

-8 956

-7

-7

-7

-7

-7

-6 044

-6 700

-7 400

-7 500

-7 500

2016 -1 500 BUDGET 28,80% 1 135

2017-699 BUDGET 10,43% 1 346

2018-100 BUDGET 1,35% 1 456

2019 0 PLAN 0,00% 1 456

2015 BOKSLUT 1 509

Kostnader 553 -7 835 -8 746 -8 956 956 Verksamhetens omfattning ökar. From 1 juli 2015 har -7 samtliga samverkande kommuner lika arvodering för-8gode Varav kapitalkostnader -7 erhåller 5 -7 -7 -7 månad under -7 män–avseende ensamkommande barn. Ställföreträdaren % av prisbasbeloppet per asyltiden. Enhetlig arvodering förenklar för överförmyndarkansliet det medför en enhetlig-7handläggning och Netto -6 044 -6då 700 -7 400 500 -7 500 leder till kostnadseffektivitet, då ställföreträdarna vet att samtliga samverkande kommuner betalar ut samma 2017-699 2018-100 2019 0 -1 500 Förändring i tkr ersättning. SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET BUDGET PLAN Förändring i % Volymuppräkning

28,80%

10,43% -180

1,35% -292

0,00%

Kansliet arbetar för att uppnå rättssäkerhet, ett likartat arbetssätt, minskad sårbarhet och att arbetet ska bli Kostnadsfördelning avidentifierat. Enenl nyavtal modell för kostnadsfördelning håller på att förhandlas mellan-500 samverkanskommunerna. Det -19 är en sannolik -8 ärUtjämning i dagsläget oklart vad detta innebär för Norrtälje kommun, en stor kostnadsökning risk. Besparingskrav

200 2017-699 BUDGET

2018-100 BUDGET

Volymuppräkning

-180

-292

Kostnadsfördelning enl avtal

-500

Summa, tkr SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR

Utjämning

-19

Besparingskrav Summa, tkr

2019 0 PLAN

-8 200

-699

-100

0

51


52


13. NÄMNDER

13.3 Val- och förtroendemannanämnd Nämnden ska möjliggöra för invånarna att göra sin röst hörd i allmänna val och folkomröstningar. Vidare ska nämnden bereda ärenden som rör ersättningsbestämmelserna och de förtroendevaldas pensioner. I rollen som valnämnd ska nämnden också aktivt verka för att sprida kunskap om valsystemet bland kommunmedborgarna samt att öka röstdeltagandet inom kommunen. DRIFTBUDGET, TKR DRIFTBUDGET, TKR Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader – Varav kapitalkostnader – Varav kapitalkostnader Netto Netto Förändring i tkr Förändring i tkr Förändring i % Förändring i %

2015 BOKSLUT 2015 BOKSLUT 0 0 -650 -650 0 0 -650 -650

2016 BUDGET 2016 BUDGET

0 0 -400 -400 0 0 -400 -400 250 250

2017 BUDGET 2017 BUDGET

0 0 -450 -450 0 0 -450 -450 -50 -50

2018 PLAN 2018 PLAN

2019 PLAN 2019 PLAN

2018 PLAN 2018 PLAN -50 -50 -1 000 -1 000 -1050 -1050

2019 PLAN 2019 PLAN

0 0 -1 500 -1 500 0 0 -1 500 -1 500 -1 050 -1 050

0 0 -1 500 -1 500 0 0 -1 500 -1 500 0 0

Kostnadsförändring 2018 beror på valår och administration av Allmänna val. 2017 BUDGET 2017 BUDGET -50 -50

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Prisuppräkning Prisuppräkning Utökning pga val Utökning pga val Summa, tkr Summa, tkr

-50 -50

0 0 0 0

13.4 Kommunal revision Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorernas granskning omfattar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Granskningen omfattar alltså också den verksamhet som bedrivs av nämndutskott, partsammansatta organ och av förtroendevalda eller anställda. Även den verksamhet som bedrivs av externa utförare på nämndens 2015 2016 2017 2018 2019 uppdrag omfattas. DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET BUDGET PLAN Intäkter DRIFTBUDGET, TKR Kostnader Intäkter – Varav kapitalkostnader Kostnader Netto – Varav ikapitalkostnader Förändring tkr Netto Förändring i%

0 2015 BOKSLUT -1 507

0 2016 BUDGET -1 500

0 2017 BUDGET -1 600

0 2018 BUDGET -1 600

0 2019 PLAN -1 700

0-

0-

0-

0-

0-

-1 507

-1 500

-1 600

-1 600

-1 700

-

7-

-100-

0-

-100-

-1 507

-1 500 -0,5%

-16,7% 600

-10,0% 600

-16,3% 700

Förändring i tkr

7

-100

0

-100

Förändring i %

-0,5%

6,7%

0,0%

6,3%

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Prisuppräkningar SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Summa, tkr Prisuppräkningar Summa, tkr

2017 BUDGET

2018 BUDGET

2019 PLAN

-100 2017 BUDGET -100 -100

0 2018 BUDGET 0 0

-100 2019 PLAN -100 -100

-100

0

-100

53


54


13. NÄMNDER

13.5 Barn- och skolnämnd Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda och samordna verksamheter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, kommunala kulturskolan samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet i form, av öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds och andra utbildningsformer enligt skollagen som bedrivs i stället för grundskola eller grundsärskola. Barn- och skolnämnden ska verka för att barn och elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning efter barnens och elevernas förutsättningar och behov, och att alla skolhuvudmän ges transparanta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av skol- och barnomsorg i alternativa driftsformer. Med fokus på lärandet ges Norrtäljes elever och studerande tillgång till en likvärdig utbildning som håller hög kvalitet. Vi arbetar aktivt med attityder till lärande för att alla ska förstå sambandet mellan att lyckas i skolan, nå framgång i arbetslivet och ha en god hälsa. Genom vår tilltro till att alla kan och alla vill kommer vi bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Norrtälje kommun är huvudman för de kommunala förskolorna/skolorna. Som huvudman ska kommunen följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Resurserna ska fördelas på ett sätt som skapar en likvärdig förskola/skola för alla, men också så att det enskilda barnets/elevens behov och förutsättningar tillgodoses. Kommunen fattar beslut om att godkänna huvudmän som vill starta fristående förskola och har även ett tillsynsansvar för fristående förskolor som beviljats godkännande. Motsvarande tillsyn när det gäller kommunens förskolor, skolor och fritidshem utövas av Skolinspektionen. Norrtälje kommuns verksamhet omfattar 31 förskolor och 27 grundskolor i kommunal regi. Vidare finns i juni 2016 36 förskolor, 8 grundskolor och 1 grundsärskola i fristående regi. Vid de flesta grundskolorna finns även fritidshem Andelen barn inskrivna i fristående verksamhet är följande12: •

Förskola 43 %

Fritidshem 22 %

Grundskola 21 %

84 % av alla barn i åldern 1-5 år är inskrivna i förskolan. Personaltätheten i förskolan är 5,0 barn/årsarbetare, och andelen förskollärare 36 %. Den genomsnittliga gruppstorleken är 16,1 barn/avdelning13. I grundskolan är lärartätheten 12,7 elever/årsarbetande lärare, och andelen lärare med legitimation och ämnesbehörighet 72 %14. Inom de kommunala grundskolorna är elevhälsoarbetet och studie- och yrkesvägledningen organiserat i geografiskt uppdelade team för att säkerställa att alla elevers tillgång till de expertkompetenser som behövs för att uppfylla Skollagens krav och elevernas behov. För att säkerställa att alla elever får tillgång till skolbibliotek kommer grundskolan ingå ett samarbetsavtal med folkbiblioteket i Norrtälje. Vid sidan av de obligatoriska verksamheterna ansvarar nämnden även för kommunens kulturskola. Den omfattar 1 150 barn och drivs dels i kommunal regi, dels som upphandlad verksamhet. Vidare finns även öppen förskoleverksamhet.

12.SIRIS, Skolverket 2015 13.SIRIS, Skolverket 2015 14.SIRIS, Skolverket 2015

55


13. NÄMNDER

Driftbudget

Intäkter DRIFTBUDGET, TKR

2015 BOKSLUT 2015 96 106 BOKSLUT

2016 BUDGET 2016 76 893 BUDGET

2017 BUDGET 2017 77 990 BUDGET

2018 BUDGET 2018 80 075 BUDGET

2019 PLAN 2019 81 927 PLAN

Kostnader Intäkter

-1 070 96 849 106

-1 071 76 293 893

-1 096 77 090 990

-1 128 80 875 075

-1 157 81 527 927

– Varav kapitalkostnader Kostnader

-5 873 -1 070 849

-4 966 -1 071 293

-5 105 -1 096 090

-5 248 -1 128 875

-5 395 -1 157 527

Netto – Varav kapitalkostnader

-974 -5 743 873

-994 -4 400 966

-1 018 -5 100 105

-1 048 -5 800 248

-1 075 -5 600 395

Netto Förändring i tkr

-974 743

-994 400 -19 657

-1 018 100 -23 700

-1 048 800 -30 700

-1 075 600 -26 800

-192,0% 657

-232,4% 700

-303,0% 700

-262,6% 800

2,0%

2,4%

3,0%

2,6%

2017 BUDGET 2017 -18 500 BUDGET

2018 BUDGET 2018 -16 500 BUDGET

2019 PLAN 2019 -23 800 PLAN

Pris- och löneökning Volymförändring

-28 500 000 -18

-34 500 400 -16

-35 800 500 -23

Lokalkostnader Frötuna Prisoch löneökning

-2 000 400 -28

-34 400

-35 500

Projektpengar ÖP-VP Lokalkostnader Frötuna

-2 400

200

DRIFTBUDGET, TKR

Förändring i % tkr Förändring i %ersättning inom nämnd - eliminerade. Exklusive intern Exklusive intern ersättning inom nämnd - eliminerade.

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Volymförändring AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR SPECIFIKATION

Omställning ÖP-VP Projektpengar Grundpeng, grundskola Omställning

12 600

förskola och ped.omsorg, taxa 30 tim Grundpeng, grundskola

6 600 000 12

Grundpeng, förskola fritidshem och ped.omsorg, taxa 30 tim

2 000 400 6

Översyn av budgetering Grundpeng, fritidshem av grundsärskolepeng

1 400 000 2

Enhetstaxa förskolan av grundsärskolepeng Översyn av ibudgetering

2 000 1

Höjd taxa/avgift i kulturskolan Enhetstaxa i förskolan

200 2 000

Minskning av anslag till Öppen förskola Höjd taxa/avgift i kulturskolan

500 200

förvaltningskontoret Minskning av anslag till Öppen förskola

500

20 200 000

32 500

20 000

32 500

Minskning av anslagoch till förvaltningskontoret Summa kostnadsintäktsförändringar, tkr

-23 500 700

-30 700

-26 800

Summa kostnads- och intäktsförändringar, tkr

-23 700

-30 700

-26 800

I kostnads- och intäktsberäkningarna har följande arbetats in: •

Ersättningen till förskolan och pedagogisk omsorg har räknats upp enligt planeringsförutsättningarna. 2015 2016 2017 2018 2019

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR som • En ny ersättning föreslås för barn

30 timmar per vecka. NETTO, TKR Nämnd DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET,

BOKSLUT BUDGET PLAN 15 och PLAN vistas i förskolanBUDGET eller pedagogisk omsorg mellan 2015 2016 2017 2018 2019 BOKSLUT

1 376 BUDGET

1 423 BUDGET

1 473 PLAN

• kulturvht Allmän Ersättningen Nämnd

1 526 PLAN

till fritidshemmen föreslås bli oförändrad jämfört med 2016. 1I 167 grund-ersättningen är 1 162 376 423 1 172 473 en minskning av personaltätheten inarbetad. Bakgrunden till av personaltätheten Musikskola 15 minskningen 177 15 489 16 073 Allmän kulturvht 162 167 172 är, att trots att antal barn inskrivna i fritidsverksamhet ökar, ökar inte barnens vistelsetid787 i samma Öppen Förskola 1 261 Musikskola 15 177 15 761 489 16 073 omfattning. Detta möjliggör en personaleffektivisering.

Pedagogisk omsorg Öppen Förskola • Ersättningen Förskola Pedagogisk omsorg

8 1 533 261

8 188 761

8 711 787

1 178 526 16 685 178 16 813 685 9 430 813

till grundskolan föreslås bli oförändrad jämfört med 2016. I grund-ersättningen har 300 315 333 358 8 772 533 8 260 188 8 013 711 9 046 430 några kostnadsslag räknas upp enligt planeringsförutsättningarna, medan anpassningar/effektiviFritids 55 531 57 873 62 343 66 103 Förskolaseringar lagts på bland annat på undervisning, resursassistenter 300 772 och ledning. 315 260 333 013 358 046 Förskoleklass Fritids• Ersättningen till grundskolan Grundskola Förskoleklass och årskurs 7-9. Särskola Grundskola • Höjning

44 45 47 55 783 531 57 040 873 62 029 343 har delats upp i tre olika ersättningar för årskurs 1-3, årskurs 4-6

av taxa/musikskoleavgift.

48 66 128 103

531 44 124 783

538 45 523 040

562 47 679 029

589 48 486 128

24 467 531 124

24 194 538 523

24 959 562 679

25 749 589 486

Gemensamma Verksamheter 11 216 11 11 11 Särskola 467 24 182 194 24 562 959 25 955 749 • Inom grundsärskolan har budget anpassats till det faktiska24 elevtalet inom respektive nivå. Effektiviseringar -20 -32 Gemensamma Verksamheter 11 216 11 182 11 000 562 11 500 955 • Inom förskolan förslås att enhetstaxa införs oberoende av hur länge barnet vistas i verksamheten. 0 -20 Ospecifi cerade effektiviseringar tidigare år Effektiviseringar -20 000 -32 000 500 • Inom öppna förskoleverksamheten som är en frivillig föreslås en minskning av budgetramen mot0 -20 600 000 Ospecificerade Summa nämnd effektiviseringar tidigare år 994 401 1 018 100 1 048 800 1 075

svarande ca en tjänst.

Summa nämnd • Barnoch

994 401 018 100 utbildningskontorets budget minskas med motsvarande en1 tjänst.

1 048 800

1 075 600

För kostnadsneddragningen om 20 mnkr för år 2018 och 32,5 mnkr år 2019, kommer nämnden att ta fram en plan.

56

1 1


Minskning av anslag till förvaltningskontoret Summa kostnads- och intäktsförändringar, tkr

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR

500 13. NÄMNDER

2015 BOKSLUT

-23 700

2016 BUDGET

Nämnd

1 376

Allmän kulturvht Musikskola

1 423

-26 800

2018 PLAN

2019 PLAN

1 473

1 526

162

167

172

178

15 177

15 489

16 073

16 685

1 261

761

787

813

Öppen Förskola Pedagogisk omsorg Förskola

2017 BUDGET

-30 700

8 533

8 188

8 711

9 430

300 772

315 260

333 013

358 046

Fritids

55 531

57 873

62 343

66 103

Förskoleklass

44 783

45 040

47 029

48 128

531 124

538 523

562 679

589 486

Grundskola Särskola

24 467

24 194

24 959

25 749

Gemensamma Verksamheter

11 216

11 182

11 562

11 955

-20 000

-32 500

0

-20 000

1 048 800

1 075 600

Effektiviseringar Ospecificerade effektiviseringar tidigare år Summa nämnd

994 401

1 018 100

Volymer/antal ANTAL BARN OCH ELEVER/VERKSAMHET Antal barn i pedagogisk verksamhet Antal barn i förskola ANTAL BARN OCH ELEVER/VERKSAMHET Antal barn i fritids Antal barn i pedagogisk verksamhet Antal barn i förskoleklass Antal barn i förskola Antal barn i grundskola Antal barn i fritids Antal barn i särskola Antal barn i förskoleklass Summa Antal barn i grundskola Antal barn i särskola Summa

13.5.1 Taxor och avgifter FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR Barn 1 Barn 2 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR Barn 3 Barn 1 Barn 2 Barn 3 FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR Barn 1 Barn 2 FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR Barn 3 Barn 1

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

71 2015 2 511 BOKSLUT 2 513 71 572 2 511 5 100 2 513 46 572

114 2016 2 508 BUDGET 2 472 114 619 2 508 5 269 2 472 55 619

93 2017 2 578 BUDGET 2 664 93 611 2 578 5 427 2 664 55 611

96 2018 2 636 PLAN 2 738 96 618 2 636 5 512 2 738 55 618

99 2019 2 735 PLAN 2 776 99 612 2 735 5 622 2 776 55 612

10 5 812 100

11 5 037 269

11 5 428 427

11 5 653 512

11 5 899 622

1 46

55

55

55

55

10 812

11 037

11 428

11 653

11 899

TIMMAR PER VECKA påverkar inte avg. påverkar inte avg. TIMMAR PER VECKA påverkar inte avg. påverkar inte avg. påverkar inte avg. påverkar inte avg. TIMMAR PER VECKA påverkar inte avg. påverkar inte avg. TIMMAR PER VECKA påverkar inte avg. påverkar inte avg.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 43 760 kr i påverkar 2016 Barn 2 inte avg. Barn 3

påverkar inte avg.

PROCENT AV MÅNADSINKOMST 3% PROCENT AV 2% MÅNADSINKOMST 1% 3% 2% PROCENT AV 1% MÅNADSINKOMST

HÖGSTA AVGIFT 1313 875 HÖGSTA AVGIFT 438 1313 875 438 HÖGSTA AVGIFT

2% PROCENT AV 1% MÅNADSINKOMST 1% 2%

875 438 HÖGSTA AVGIFT 438 875

1%

438

1%

438

AVGIFT FÖR MUSIKSKOLA 2017 Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 43 760 kr i 2016 Instrumental undervisning och sång 750 kr / termin Instrumenthyra AVGIFT FÖR MUSIKSKOLA Endast ensemblespel Instrumental undervisning och sång

300 kr / termin 2017 425 kr / termin 750 kr / termin

(ingår i avgiften för instrumentalelever) Instrumenthyra

300 kr / termin

Fördjupning (40 min lektion) Endast ensemblespel

1400 kr//termin termin 425 kr

Körlek (ingår i avgiften för instrumentalelever) Teater Fördjupning (40 min lektion) Musikal Körlek Musikverkstad Teater Dansrytmik Musikal Körsång vuxen Musikverkstad

425 kr / termin

Dansrytmik GRUNDBELOPP FÖRSKOLA Körsång vuxen

750 kr/ termin 1400 kr / termin 750 kr/ termin 425 kr / termin 425 kr / termin 750 kr/ termin 425 kr / termin 750 kr/ termin 750 kr/ termin 425 kr / termin 425 kr / termin 750 kr/ termin

57


PROCENT 2% AV MÅNADSINKOMST 1% 3% 1% 2%

875 HÖGSTA AVGIFT 438 1313 438 875

1%

438

750 krPER / termin TIMMAR VECKA

PROCENT AV MÅNADSINKOMST

HÖGSTA AVGIFT

Instrumenthyra Barn 1

300 kr /inte termin påverkar avg.

2%

875

Endast Barn 2 ensemblespel

425 kr /inte termin påverkar avg.

1%

438

Barn (ingår3i avgiften för instrumentalelever)

påverkar inte avg.

1%

438

Barn 1 påverkar inte avg. FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR TIMMAR PER VECKA Barn 2 påverkar inte avg. 13. NÄMNDER Barn 1 påverkar inte avg. Barn 3 påverkar inte avg. Barn 2 påverkar inte avg. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 43 760 kr i 2016 Barn 3 påverkar inte avg. AVGIFT FÖR MUSIKSKOLA Instrumental undervisning och sångOMSORG 6-12 ÅR FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK

2017

Fördjupning (hushållets (40 min lektion) 1400 kr / termin Inkomsttaket bruttoinkomst per månad) är 43 760 kr i 2016 Körlek

425 kr / termin

Teater AVGIFT FÖR MUSIKSKOLA

750 kr/ termin 2017

Musikal Instrumental undervisning och sång

750 kr kr// termin 750 termin

Musikverkstad Instrumenthyra

425 300 kr kr // termin termin

Dansrytmik Endast ensemblespel

425 425 kr kr // termin termin

Körsång vuxen (ingår i avgiften för instrumentalelever)

750 kr/ termin

Fördjupning (40 minsenast lektion) den 1 oktober året före lämna 1400 kr / termin till varje kommun om högsta avgiftsgrundande Skolverket ska uppgift GRUNDBELOPP FÖRSKOLA Körlek 425 kr / barnet termin i förskolan respektive fritidshemmet. Avgifterna inkomst per månad för det första, andra respektive tredje

ärBRUTTO därför preliminära. Teater

750 kr/ termin

Över 30 timmar Musikal

750 kr/ termin

Peng 1-2 år Musikverkstad

425 kr / termin

KOMMUNALA UTFÖRARE

163 388 kr

Peng 3-5 år Ersättning till utförare425 kr / termin 122 810 kr 13.5.2 Dansrytmik 15 till 30 timmar 750 kr/ termin Körsång vuxen- pengbelopp och prestationsersättningar Peng 1-2 år

Peng 3-5 år GRUNDBELOPP FÖRSKOLA Under 15 timmar BRUTTO

ENSKILDA UTFÖRARE

173 191 kr 130 179 kr

155 555 kr

164 888 kr

114 978 kr

121 876 kr

KOMMUNALA UTFÖRARE

ENSKILDA UTFÖRARE

Peng 1-2timmar år Över 30

109 072 kr

115 616 kr

Peng 3-5 1-2 år

85 900 163 388 kr

91 054 173 191 kr

Peng 3-5 år

122 810 kr

130 179 kr

Peng 1-2 år

155 555 kr

164 888 kr

Peng 3-5 år

114 978 kr

121 876 kr

109 072 kr

115 616 kr

85 900 kr

91 054 kr

15 till 30 timmar

Under 15 timmar Peng 1-2 år

2

Peng 3-5 år GRUNDBELOPP PEDAGOGISK OMSORG OCH NATT- OCH HELGOMSORG BRUTTO GRUNDBELOPP PEDAGOGISK OMSORG OCH NATT- OCH HELGOMSORG Över 30 timmar BRUTTO Peng 1-2 år Över 30 timmar Peng 3-5 år Peng 1-2 år 15 till 3-5 30 timmar Peng år Peng 1-2 år 15 till 30 timmar Peng 3-5 år Peng 1-2 år Under 15 år timmar Peng 3-5

2

KOMMUNALA UTFÖRARE

ENSKILDA UTFÖRARE

KOMMUNALA UTFÖRARE 120 534 kr

ENSKILDA UTFÖRARE 127 766 kr

84 782 kr 120 534 kr

89 869 kr 127 766 kr

84 782 kr 114 390 kr

89 869 kr 121 253 kr

78 638 kr 114 390 kr

83 356 kr 121 253 kr

78 638 kr 76 305 kr

83 356 kr 80 883 kr

55 493 kr 76 305 kr

58 823 kr 80 883 kr

55 493 kr

58 823 kr

Peng 1-2 år Under 15 timmar Peng 3-5 år Peng 1-2 år Peng 3-5 år

GRUNDBELOPP FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM OCH NATT- OCH HELGOMSORG, KRONOR

58

KOMMUNALA GRUNDBELOPP FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM OCH NATT- OCH HELGOMSORG, KRONORUTFÖRARE Peng f-klass-årsk 3 29 664 kr KOMMUNALA UTFÖRARE Peng årsk 4-årsk 6 17 643 kr Peng f-klass-årsk 3 29 664 kr Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 6-9 år 28 501 kr Peng årsk 4-årsk 6 17 643 kr Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 10-12 år 23 447 kr Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 6-9 år 28 501 kr Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 10-12 år

23 447 kr

ENSKILDA UTFÖRARE 31 444 kr ENSKILDA UTFÖRARE 18 702 kr 31 444 kr 30 212 kr 18 702 kr 24 854 kr 30 212 kr 24 854 kr

GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS Förskoleklass

KOMMUNALA UTFÖRARE

ENSKILDA UTFÖRARE

69 122 KOMMUNALA UTFÖRARE

73 270 ENSKILDA UTFÖRARE


Peng årsk 4-årsk 6 Peng årsk 4-årsk 6 Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 6-9 år Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 6-9 år Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 10-12 år Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 10-12 år

13. NÄMNDER

17 643 kr 17 643 kr 28 501 kr 28 501 kr 23 447 kr 23 447 kr

18 702 kr 18 702 kr 30 212 kr 30 212 kr 24 854 kr 24 854 kr

GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS Förskoleklass Förskoleklass

GRUNDBELOPP ÅRSKURS 1-9, KRONOR GRUNDBELOPP ÅRSKURS 1-9, KRONOR PENG ORDINARIE GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA PENG ORDINARIE GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA Peng år 1-3 Peng år 1-3 Peng år 4-6 Peng år 4-6 Peng år 7-9 Peng år 7-9

KOMMUNALA UTFÖRARE KOMMUNALA UTFÖRARE 69 122 69 122

ENSKILDA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE 73 270 73 270

KOMMUNALA UTFÖRARE KOMMUNALA UTFÖRARE 81 384 81 384 81 384 81 384 89 669 89 669

ENSKILDA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE 86 267 86 267 86 267 86 267 95 049 95 049

KOMMUNALA UTFÖRARE KOMMUNALA UTFÖRARE 139 353 139 353 168 327 168 327 276 968 276 968 379 438 379 438 529 709 529 709

ENSKILDA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE 147 714 147 714 178 427 178 427 293 586 293 586 402 204 402 204 561 492 561 492

KOMMUNALA UTFÖRARE KOMMUNALA UTFÖRARE 75 016 75 016 112 471 112 471 224 088 224 088

ENSKILDA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE 79 517 79 517 119 219 119 219 237 534 237 534

TILLÄGGSBELOPP GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR TILLÄGGSBELOPP GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR Nivå 1 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 5

TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR Nivå 1 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 5

13.5.3 Övriga ersättningar KULTURSKOLA, ÅRSBELOPP

Ämneskurs Ensamblespel

224 088 224 088 224 088 224 088

3

KOMMUNALA UTFÖRARE

237 534 237 534 237 534 237 534

ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 25% MOMS)

13 548

16 935

6 774

8 468

Ersättning för självskjuts med båt 2017 Ersättningen för självskjuts med båt, för 2017 för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola fastställs till 50 kr per påbörjad tur och 50 kr per sjömil.

59


60


13. NÄMNDER

13.6 Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden leder och samordnar verksamheten inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, särvux, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, uppdragsutbildning och svenskundervisning för invandrare. Nämnden ansvarar för bidragsgivning till fristående gymnasieskola, samt fullgör kommunens rätt till insyn i fristående gymnasieskola. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter i övrigt som rör fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden initierar utbildningssamverkan med eftergymnasiala utbildningsformer. Utbildningsnämnden skall verka för en helhetssyn på de frivilliga skolformerna för ungdomar och vuxna i kommunen, och tillsätta de beredningsorgan som krävs för att fullgöra uppgift bland annat som intagningsnämnd. Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och genomför eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvaret). Idag studerar 30 % av Norrtäljes gymnasieungdomar utanför Norrtälje kommun. Av de 70 % av eleverna som studerar inom kommunen går ca 56 % på Rodengymnasiet, och drygt 13 % på fristående gymnasieskola. När elevkullarna ökar i regionen kommer konkurrensen om utbildningsplatserna att öka i hela Stockholms län. Norrtälje kan inte förlita sig på andra kommuner eller fristående aktörer suger upp en ökad efterfrågan på gymnasieutbildning från ungdomar i Norrtälje kommun. Därför behöver Norrtälje se över utbud och dimensionering av sin egen gymnasieskola.

GYMNASIESÄRSKOLAN Andelen elever som skrivs in i gymnasiesärskolan fortsätter att minska. Utbudet av utbildning kommer att ses över och anpassas till att eleverna blir allt färre. Möjligheten att samordna utbudet med gymnasieskolans övriga utbud bör beaktas så långt det går. Utbudet ska möjliggöra för eleverna att efter utbildningen etablera sig på arbetsmarknaden och öppna vägar för fortsatta studier.

NYANLÄNDA Vid sidan om den elevökning som befolkningsprognosen indikerar kommer behovet av utbildning för nyanlända att öka. Språkintroduktionen och på SFI-undervisningen för vuxna förväntas öka ytterligare. Norrtälje kommer att erbjuda ett snabbspår genom utbildningssystemet vidare till arbetsmarknaden via det s k Individuella alternativet. Det görs i samarbete med externa utbildningsanordnare och vuxenutbildningen. Trycket på Individuella alternativet kommer därför öka kraftigt, liksom på den kommunala vuxenutbildningen.

VUXENUTBILDNING Vuxenutbildningens utbud och organisation har setts över. Verksamheten behöver utvecklas med hänsyn till arbetsmarknadens behov och omvärldens krav på nya kunskaper och färdigheter. Studie-och yrkesvägledningen ska utgöra hjärtat i kommunens karriärvägledning och öppna dörrar till vidare studier. Samarbete mellan vuxenutbildningen och arbetslivet är särskilt viktigt, inte minst för att nyanlända ska få en utbildning som ger dem chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

SKOLA OCH ARBETSLIV Ungdomsbarometers undersökning visar att ungdomar i Norrtälje, i högre utsträckning än andra ungdomar, i första hand studerar vidare för att få ett jobb. Kunskapen om framtidens arbetsmarknad och vilka kompetenser som efterfrågas är därför särskild viktig för dem. Huvuddelen av gymnasieverksamheten finansieras med stöd av bidrag per elev. Beloppen är huvudsak de samma oavsett om utföraren är kommunal eller fristående. Antalet ungdomar som är folkbokförda i Norrtälje och som studerar i gymnasieskolan är i maj 2016 1 842. Fördelningen mellan elever på olika programtyper är följande: •

Högskoleförberedande program

41,4 %

Yrkesprogram

42,4 %

Introduktionsprogram

16,2 %

61


DRIFTBUDGET, DRIFTBUDGET, TKR TKR Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader DRIFTBUDGET, TKR Driftbudget Varav kapitalkostnader kapitalkostnader –– Varav Intäkter Netto Netto Kostnader DRIFTBUDGET, TKR Förändring tkr Förändring tkr – Varav iikapitalkostnader Intäkter Förändring i % Förändring i % Netto Kostnader Förändring i tkr – Varav kapitalkostnader Förändring i % Netto

13. NÄMNDER 2016 2015 2015 2016 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT BUDGET

2017 2017 BUDGET BUDGET

2018 2018 BUDGET BUDGET

2019 2019 PLAN PLAN

25 25 453 453 2015 -271 463 -271 463 BOKSLUT -358 25-358 453 -246 010 -246 2015 -271 010 463 BOKSLUT -358 25 453 -246 010 -271 463

29 29 217 217 2017 -301 617 -301 617 BUDGET -523 29-523 217 -272 400 -272 2017 -301 400 617 BUDGET -16 100 -16-523 100 29 217 6,3% 6,3% -272 400 -301 617 -16 100 -523 6,3% -272 400

30 30 210 210 2018 -318 611 -318 611 BUDGET -538 30-538 210 -288 400 -288 2018 -318 400 611 BUDGET -16 000 -16-538 000 30 210 5,9% 5,9% -288 400 -318 611 -16 000 -538 5,9% -288 400

31 31 238 238 2019 -332 137 -332 137 PLAN -553 31-553 238 -300 900 -300 2019 -332 900 137 PLAN -12 500 -12-553 500 31 238 4,3% 4,3% -300 900 -332 137 -12 500 -553 4,3% -300 900

-358 -246 010

Förändring i tkr Förändring i % SPECIFIKATION SPECIFIKATION AV AV KOSTNADSKOSTNADS- OCH OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR TKR

28 28 408 408 2016 -284 708 -284 708 BUDGET -509 28-509 408 -256 300 -256 2016 -284 300 708 BUDGET -10 290 -10-509 290 28 408 -4,2% -4,2% -256 300 -284 708 -10 290 -509 -4,2% -256 300 -10 290

-16 100

-16 000

-12 500

-4,2%

2017 2017 6,3% BUDGET BUDGET

2018 2018 5,9% BUDGET BUDGET

2019 2019 4,3% PLAN PLAN

-11 -11 000 000 2017 -5 100 -5 100 BUDGET

-7 -7 000 000 2018 -9 000 -9 000 BUDGET

-3 -3 200 200 2019 -9 300 -9 300 PLAN

Volymförändring Volymförändring Prisuppräkning Prisuppräkning SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Summa, tkr Volymförändring Summa, tkr Prisuppräkning SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Summa, tkr Volymförändring

-16 -11 100 000 -16 100

-16 -7 000 -16 000

-12 -3 500 200 -12 500

2017 -5 100 BUDGET -16 100 -11 000

2018 -9 000 BUDGET -16 000 -7 000

2019 -9 300 PLAN -12 500 -3 200

Prisuppräkning Summa, tkr DRIFTBUDGET DRIFTBUDGET PER PER VERKSAMHET, VERKSAMHET, NETTO, NETTO, TKR TKR Kommunledning Kommunledning och och nämnder nämnder Övrig politisk Övrig politisk verksamhet verksamhet DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Lokaler kultur och fritid Lokaler kultur ochoch fritid Kommunledning nämnder Gymnasieskola Gymnasieskola Övrig politisk verksamhet DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola Lokaler kultur och fritid KommunledningVuxenutbildning och nämnder Grundläggande Grundläggande Gymnasieskola Vuxenutbildning Övrig politisk verksamhet Gymnasial Vuxenutbildning Gymnasial Vuxenutbildning Gymnasiesärskola Lokaler kultur och fritid Särskild utbildning för Särskild utbildning för vuxna vuxna Grundläggande Vuxenutbildning Gymnasieskola Högskoleutbildningar Högskoleutbildningar Gymnasial Vuxenutbildning Gymnasiesärskola Svenska för Svenska för invandrare invandrare Särskild utbildning för vuxna Grundläggandeverksamheter Vuxenutbildning Gemensamma Gemensamma verksamheter Högskoleutbildningar Gymnasial Vuxenutbildning Summa Summa nämnd Svenskanämnd för invandrare Särskild utbildning för vuxna Gemensamma verksamheter Högskoleutbildningar Summa nämnd Volymer/antal Svenska för invandrare

-5 100

-9 000

-9 300

2015 2015 BOKSLUT BOKSLUT

2016 2016 BUDGET BUDGET

2017 2017 -16 100 BUDGET BUDGET

2018 2018 -16 000 PLAN PLAN

2019 2019 -12 500 PLAN PLAN

-1 -1 091 091 2015 -334 -334 BOKSLUT -1 958 -1 -1 958 091 -199 391 -199 391 2015-334 BOKSLUT -18 029 -18 -1 029 958 -1 003 091 -2 -2 003 -199 391 -334 -12 486 -12 -18 486 029 -1-729 958 -729 -2 003 -199 391 -1 -1 703 703 -12 486 -18 029 -4 869 -4-729 869 -2 417 003 -3 -3 -1 417 703 -12 486 -246 010 -246 010 -4 869 -729 -3 417 -1 703 -246 010 -4 869

-1 -1 011 011 2016 -338 -338 BUDGET -1 958 -1 -1 958 011 -207 862 -207 862 2016-338 BUDGET -18 082 -18 -1 082 958 -1 050 011 -2 -2 050 -207 862 -338 -12 532 -12 -18 532 082 -1-978 958 -978 -2 050 -207 862 -1 -1 993 993 -12 532 -18 082 -4 968 -4-978 968 -2 528 050 -4 -4 -1 528 993 -12 532 -256 300 -256 300 -4 968 -978 -4 528 -1 993 -256 300 -4 968

-1 -1 045 045 2017 -349 -349 BUDGET -2 015 -2 -1 015 045 -223 599 -223 599 2017-349 BUDGET -18 661 -18 -2 661 015 -1 120 045 -2 -2 120 -223 599 -349 -12 958 -12 -18 958 661 -2 015 -1 006 -1 -2 006 120 -223 599 -2 -2 051 051 -12 958 -18 661 -5 137 -5 137 -1 006 -2 659 120 -4 -4 -2 659 051 -12 958 -273 600 -273 600 -5 137 -1 006 -4 659 -2 051 -273 600 -5 137

-1 -1 082 082 2018 -362 -362 PLAN -2 077 -2 -1 077 082 -234 322 -234 322 2018-362 PLAN -19 295 -19 -2 295 077 -1 194 082 -2 -2 194 -234 322 -362 -13 412 -13 -19 412 295 -2 077 -1 042 -1 -2 042 194 -234 322 -2 -2 123 123 -13 412 -19 295 -5 817 -5 817 -1 042 -2 822 194 -4 -4 -2 822 123 -13 412 -286 547 -286 547 -5 817 -1 042 -4 822 -2 123 -286 547 -5 817

-1 -1 121 121 2019 -375 -375 PLAN -2 137 -2 -1 137 121 -244 010 -244 010 2019-375 PLAN -19 951 -19 -2 951 137 -1 273 121 -2 -2 273 -244 010 -375 -13 894 -13 -19 894 951 -2 137 -1 072 -1 -2 072 273 -244 010 -2 -2 184 184 -13 894 -19 951 -5 526 -5 526 -1 072 -2 962 273 -4 -4 -2 962 184 -13 894 -297 506 -297 506 -5 526 -1 072 -4 962 -2 184 -297 506 -5 526

-3 417 -4 528 -4 659 -4 822 -4 962 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN -246 010 -256 300 -273 600 -286 547 -297 506 Gymnasieelever 1845 1704 1810 1879 1910 Gymnasieelever -- totalt totalt 1845 1704 1810 1879 1910 ANTAL ELEVER GYMNASIESKOLA 2015 2016 2017 2018 2019 –– Varav elever på Rodengymnasiet 1027 970 980 1017 1034 Varav elever på Rodengymnasiet 1027 970 980 1017 1034 FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN –– Varav ii annan 202 180 205 213 216 Varav elever elever- totalt annan kommun kommun 202 180 205 213 216 Gymnasieelever 1845 1704 1810 1879 1910 –– Varav elever ii fristående verksamhet 609 570 619 643 653 Varav elever fristående verksamhet 609 570 619 643 653 ANTAL ELEVER GYMNASIESKOLA 2015 2016 2017 2018 2019 – Varav elever på Rodengymnasiet 1027 970 980 1017 1034 FOLKBOKFÖRDA Ilandstinget NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN – Varav elever 7 6 6 6 7 Varav elever elever iii annan landstinget 7 6 6 6 7 –– Varav kommun 202 180 205 213 216 Gymnasieelever - totalt 1845 1704 1810 1879 1910 Summa 1845 1726 1810 1879 1910 Summa 1845 1726 1810 1879 1910 – Varav elever i fristående verksamhet 609 570 619 643 653 – Varav elever på Rodengymnasiet 1027 970 980 1017 1034 – Varav elever i landstinget 7 6 6 6 7 – Varav elever i annan kommun 180 205 213 216 Trenden med vikande antal elever i gymnasieåldern 202 har brutits och befolkningsprognosen visar på en ökning av Summa 1845 1726 1810 1879 1910 elever i fristående verksamhet 570 än budgeterat. 619 643 653 tar antal– Varav gymnasieelever från 2017. Redan under 2016609 är det fler elever Befolkningsprognosen Gemensamma ANTAL GYMNASIESKOLA ANTAL ELEVER ELEVERverksamheter GYMNASIESKOLA FOLKBOKFÖRDA II NORRTÄLJE FOLKBOKFÖRDA NORRTÄLJE KOMMUN KOMMUN Summa nämnd

inte –hänsyn till antalet nyanlända och antalet elever kan Varav elever i landstinget 7 därför öka6 ytterligare. Summa

1845

1726

6

6

7

1810

1879

1910

En förändring kan ses i elevernas sökmönster. Färre elever söker sig till yrkesprogram och fler söker sig till de högskoleförberedande programmen. På Rodengymnasiet fortsätter arbetet med att göra skolan attraktiv så att fler söker sig dit. Med ökat elevunderlag kan utbudet breddas och fler få sina önskemål om utbildning tillgodosedda på hemmaplan.

62

1 1 1


13. NÄMNDER

ANTAL ELEVER GYMNASIESÄRSKOLA FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN Gymnasieelever - totalt

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

37

34

34

34

34

– Varav elever på Rodengymnasiet

24

20

20

20

20

– Varav elever i annan kommun

3

2

2

2

2

– Varav elever i fristående verksamhet

10

12

12

12

12

0 2015 37 BOKSLUT

0 2016 34 BUDGET

0 2017 34 BUDGET

0 2018 34 PLAN

0 2019 34 PLAN

37

34

34

34

34

2 34 12 20

2 34 12 20

2 34 12 20

– Varav elever i landstinget ANTAL ELEVER GYMNASIESÄRSKOLA Summa FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN Gymnasieelever - totalt

Antalet elever GYMNASIESÄRSKOLA inom gymnasiesärskolan har minskat2015 successivt. 2016 Trenden med2017 få elever ser2018 ut att fortsätta ANTAL ELEVER 2019även – Varav elever på Rodengymnasiet 24 20 20 20 20 FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN under år 2017-2019. – Varav elever i annan kommun PROGRAM Gymnasieelever - totalt –– Varav fristående verksamhet RODENGYMNASIETS ENHETER HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Varav elever elever ipå Rodengymnasiet

3 37 10 24

2 ANTAL ELEVER 34 12 20

–– Varav elever 0 0 0 0 Ekonomi 85 Varav elever ii landstinget annan kommun 3 2 2 2 Norrtälje kommun är huvudman för kommunens gymnasieskola. I maj 2016 är 102022 gymnasieelever inskrivna på Rodengymnasiets nationella program och introduktionsprogram. huvudman ska Naturvetenskap 99Som Summa 37 34 34 34 34 – Varav elever i fristående verksamhet 10 12 12 för Rodengymnasiet 12 12 kommunen följa upp verksamheten och fatta beslut om utbud och gymnasieorganisation samt om hur resurserna ska Samhällsvetenskap 214 0 – Varav elever i landstinget 0 0 0 0 fördelas. Följande program anordnas läsåret 2015/16: Teknik 87 Summa 37 34 34 Summa högskoleförberedande program 485 PROGRAM ANTAL ELEVER YRKESPROGRAM HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Bygg- och anläggning 47 Ekonomi 85 PROGRAM ANTAL75ELEVER El- och energi Naturvetenskap 99 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Fordon och transport 99 Samhällsvetenskap 214 Ekonomi 85 Handel och administration 81 Teknik 87 Naturvetenskap 99 Vård och omsorg 40 Summa högskoleförberedande program 485 Samhällsvetenskap 214 Restaurang och livsmedel (lärlingsutbildning från 2016/17) 0 YRKESPROGRAM Teknik 87 Summa yrkesprogram 342 Bygg- och anläggning 47 Summa högskoleförberedande program 485 INTRODUKTIONSPROGRAM El- och energi 75 YRKESPROGRAM Preparandutbildning 2 Fordon och transport 99 Byggoch anläggning 47 Programinriktat individuellt val 58 Handel och administration 81 Eloch energi 75 Yrkesintroduktion 28 Vård och omsorg 40 Fordon och transport 99 Språkintroduktion 89 Restaurang och livsmedel (lärlingsutbildning från 2016/17) 0 Handel och administration 81 Individuellt alternativ 18 Summa yrkesprogram 342 Vård och omsorg 40 S:a Introduktionsprogram 195 INTRODUKTIONSPROGRAM Restaurang och livsmedel (lärlingsutbildning från 2016/17) 0 SUMMA RODEN GYMNASIESKOLA 1022 Preparandutbildning 2 Summa yrkesprogram 342 Programinriktat individuellt val 58 INTRODUKTIONSPROGRAM Yrkesintroduktion 28 Preparandutbildning 2 Språkintroduktion 89 Programinriktat individuellt val 58 Individuellt alternativ 18 ANTAL28ELEVER Yrkesintroduktion PROGRAM S:a Introduktionsprogram 1952015 MAJ Språkintroduktion 89 SUMMA RODEN GYMNASIESKOLA 1022 Naturbruk 8 Individuellt alternativ 18 Administration, handel och varuhantering 2 S:a Introduktionsprogram 195 Från och med läsåret 2016/17 erbjuds en musikprofil och en idrottsprofil inom ramen Hotell och restaurang (utfasning pågår) 3 SUMMA RODEN GYMNASIESKOLA 1022 Erbjudandet står öppet för alla elever på Rodengymnasiet, oavsett program. Medieprogrammet (utfasning pågår) 2

34

34

för det individuella valet.

Individuella programmet 7 Rodengymnasiet erbjuder även utbildning inom gymnasiesärskolan. I maj 2016 finns det 22 elever inskrivna. ANTAL22ELEVER SUMMA RODEN GYMNASIESÄRSKOLA PROGRAMprogram anordnas läsåret 2015/16: Följande MAJ 2015 Naturbruk PROGRAM Administration, handel och varuhantering Hotell och restaurang (utfasning pågår) Naturbruk Medieprogrammet (utfasning pågår) Administration, handel och varuhantering Individuella programmet Hotell och restaurang (utfasning pågår) SUMMA RODEN GYMNASIESÄRSKOLA Medieprogrammet (utfasning pågår)

8 ANTAL ELEVER 2 MAJ 2015 3 8 2 2 7 3 22 2

Individuella programmet

7

SUMMA RODEN GYMNASIESÄRSKOLA

22

2

63


13. NÄMNDER

Rodengymnasiet har framgångsrikt deltagit i Ung Företagsamhet (UF). Alla elever vid Rodengymnasiet ska ges möjlighet att delta i UF oavsett val av program. Från och med läsåret 2016/17 ingår Norrtälje kommun fullt ut i Stockholm läns gemensamma gymnasieregion. Antagningen till gymnasierna i Norrtälje kommer därmed att omorganiseras och en del av antagningen kommer att administreras av det centrala antagningskansliet i Stockholm. Norrtälje kommuns Aktivitetsansvar ingår som en del i utbildningsnämndens ansvarsområde. Aktivitetsansvaret följer upp ungdomar som av olika skäl inte är inskrivna i gymnasieskolan och verksamheten arbetar med coaching och motivationsinsatser för att få ungdomarna att börja studera.

VUXENUTBILDNINGEN Utbildningsnämnden är även huvudman för den kommunala vuxenutbildningen. Norrtälje kommunala vuxenutbildning, NKV, erbjuder teoretiska kurser på både grundskole- och gymnasial nivå. Det finns även möjlighet att läsa in en vård- och omsorgsutbildning. Genom ett samarbete med andra kommuner sker upphandling av ytterligare utbildningar. För närvarande läser 375 elever en eller flera kurser inom vuxenutbildningen. Särskild utbildning för vuxna erbjuds. SFI-undervisningen i Norrtälje är upphandlad från fristående utbildningsanordnare men rektor för NKV har ett särskilt uppföljningsansvar när det gäller SFI-undervisningen. För närvarande finns 287 elever inskrivna vid SFI. Vid sidan av den reguljära vuxenutbildningen står NKV som ansvarig för ett lokalt Lärcentrum med möjlighet för kommuninvånarna att bedriva högskolestudier på distans.

13.6.1 Programpeng Programpengen för de nationella programmen fastställs av Kommuner i Stockholms län, KSL, och är den prislista utbildningsnämnden följer, enligt tidigare fattat beslut. KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå föreslagen prislista för gymnasieskolan 2017 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 %.

PROGRAMPENG Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK)

KOMMUNALA UTFÖRARE 2017

ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2017

79 300

84 058

110 839

117 489

75 422

79 947

El- och energiprogrammet (EE)

105 851

112 202

Estetiska programmet (ES)

102 934

109 110

Fordons- och transportprogrammet (FT)

130 344

138 165

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

83 155

88 144

103 557

109 770

Hotell- och turismprogrammet (HT)

83 421

88 426

Humanistiska programmet (HU)

75 715

80 258

Industritekniska programmet (IN)

136 766

144 972

Naturbruksprogrammet (NB)

159 826

169 416

Hantverksprogrammet (HV)

Naturvetenskapliga programmet (NA)

83 394

88 398

122 687

130 048

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)

75 249

79 764

Teknikprogrammet (TE)

87 586

92 841

107 223

113 656

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

83 488

88 497

Språkintroduktion (IMSPR)

120 463

127 691

Individuellt alternativ (IMIND)

117 182

124 213

Tilläggsersättning Lagidrott

16 822

17 831

Tilläggsersättning Individuell idrott

20 187

21 398

8 322

8 821

Profiltillägg per elev

Tilläggsersättning Modersmål

64


PROGRAMPENG

13. NÄMNDER

KOMMUNALA UTFÖRARE 2017

ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2017

Yrkesprogram och inriktning (IMPRO) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) PROGRAMPENG Eloch energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Yrkesprogram och inriktning (IMPRO) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Barnoch fritidsprogrammet Hantverksprogrammet (HV) (BF) ByggHotell-och ochanläggningsprogrammet turismprogrammet (HT) (BA) Eloch energiprogrammet (EE) Industritekniska programmet (IN) Fordonsoch transportprogrammet (FT)(RL) Restaurang och livsmedelsprogrammet Handelsoch administrationsprogrammet (HA) Naturbruksprogrammet (NB) Hantverksprogrammet (HV) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Hotellochomsorgsprogrammet turismprogrammet (HT) Vård- och (VO)

82 472

87 420

114 434 KOMMUNALA UTFÖRARE 108 873 2017 134 013

121 300 ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 115 405 2017 142 054

86 597 82 472 106 520 114 86 434 597

91 793 87 420 112 911 121 91 300 793

108 139 873 391 134 125 013 683

115 147 405 754 142 133 054 224

86 597 162 098 106 665 520 110

91 793 171 824 112 117 911 305 91 91 793 793

86 86 597 597 139 391

Industritekniska programmet Yrkesintroduktion IMYRK (IN) Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Naturbruksprogrammet (NB) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) VVSoch fastighetsprogrammet El- och energiprogrammet (EE) (VF) Vårdochoch omsorgsprogrammet (VO)(FT) Fordonstransportprogrammet Yrkesintroduktion IMYRK Handels- och administrationsprogrammet (HA) Barnoch fritidsprogrammet Hantverksprogrammet (HV) (BF) Byggoch anläggningsprogrammet Hotell- och turismprogrammet (HT) (BA) El- och energiprogrammet (EE) Industritekniska programmet (IN) Fordons- och transportprogrammet (FT)(RL) Restaurang och livsmedelsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet (HA) Naturbruksprogrammet (NB) Hantverksprogrammet (HV) VVSoch fastighetsprogrammet (VF) Hotellochomsorgsprogrammet turismprogrammet (HT) Vård- och (VO) Industritekniska (IN) Preparand (År 1)programmet IMPRE

147 754

125 99 683 125 162 138 098 549

133 105 224 073 171 146 824 862

110 132 665 314 86 597 162 930

117 140 305 253 91 793 172 706

103 944 99 446 125 129

110 180 105 137 073 213

138 104 549 276 132 958 314 170

146 110 862 533 140 215 253 181

162 359 930 153 103 783 944 199

172 560 706 162 110 769 180 211

129 029 446 134 104 104 276 360

137 070 213 142 110 110 533 622

170 958

181 215

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) Ekonomiprogrammet (EK) Naturbruksprogrammet (NB) Naturvetenskapliga programmet (NA)

153 84 359 122 199 92 783 094

162 89 560 169 211 97 769 620

VVSoch fastighetsprogrammet (VF)(SA) Samhällsvetenskapliga programmet Vårdoch omsorgsprogrammet (VO) Teknikprogrammet (TE)

134 83 029 949 104 96 360 286

142 88 070 986 110 102 622 063

Ekonomiprogrammet (EK)

84 122

89 169

Naturvetenskapliga programmet (NA)

92 094

97 620

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)

83 949

88 986

Teknikprogrammet (TE)

96 286

102 063

Preparand (År 1) IMPRE

TILLÄGGSBELOPP GYMNASIESÄRSKOLA, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE 2017 Nivå 1

139 353

TILLÄGGSBELOPP GYMNASIESÄRSKOLA, KRONOR Nivå 2

ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2017 147 714

168 327

178 427

Nivå 5 Nivå 1

276 968 KOMMUNALA UTFÖRARE 379 438 2017 529 709 139 353

293 586 ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 402 204 2017 561 492 147 714

Nivå 2

168 327

178 427

Nivå 5

529 709

561 492

Nivå 3 Nivå 4

Programpengen inom individuella alternativet, språkintroduktion, yrkesintroduktion (IMYRK), preparandutbildNivå 3(IMPRE) och tilläggsbelopp för gymnasiesärskoleelever ligger utanför KSL:s 276 968prislista och beslutas 293 586av ning Nivå 4 438 204 kommunfullmäktige. Till utförare i enskild regi utgår momskompensation med sex379 procent på beslutade 402 priser. Priserna för yrkesintroduktion och preparandutbildning utgår från KSL:s prislista med ett enhetligt tillägg som är lika oavsett program. Yrkesintroduktionens programpeng har räknats fram enligt principen att yrkesintroduktion ska ha 25 % högre undervisningskostnad än de nationella programmet. Preparand utbildningen, det nationella programmets elevpeng höjs med 8 700 kr. Beloppet är det som skolverket beslutat att kommuner är skyldiga att betala om en elev har underkänt i de tre ämnena matematik, svenska och engelska.

4

Tilläggsbelopp gymnasiesärskolan. Grundbelopp betalas utifrån gymnasieskolans programpeng. Tilläggsbeloppen är uppräknade enligt planeringsförutsättningarna och är de samma för grundskolan som för gymnasieskolan.

4

65


66


13. NÄMNDER

13.7 Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet (dock inte den översiktliga planeringen, detaljplaneringen mm) och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt Planoch bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör också de övriga uppgifterna som enligt annan lag ska fullgöras av nämnden inom byggnadsväsendet, bland annat lag om lägenhetsregister och förordning om fastighetsregister. Bygg och miljönämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (exklusive naturvård), exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, foderlagen, strålskyddslagen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Bostadsbyggandet förväntas öka i Stockholmsregionen under 2017-2018. Även i Norrtälje kommun finns ett stort behov av nya bostäder. Under förutsättning att byggbar mark finns tillgänglig förväntas en stabil utveckling i antal bygglov för en- och flerbostadsprojekt i kommunen. Reformering av ROT-avdraget och andra ekonomiska reformer skulle kunna dämpa ambitionen vad gäller omoch tillbyggnadsprojekt. Mot det ska vägas att det historiskt i djup lågkonjunktur endast sett små minskningar inom det segmentet. Bedömningen är således att omfattningen av ärenden enligt PBL i stort kommer att bibehållas alternativt öka t o m 2018.

DRIFTBUDGET, TKR Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader Netto Förändring i tkr TKR DRIFTBUDGET, Förändring i% Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

47 898

34 514

43 440

44 743

44 743

-54 586

-50 314

-59 640

-61 043

-61 143

-479

-615

-579

-659

-659

-6 688 2015 BOKSLUT

-15 800 2016 BUDGET

-16 200 2017 -400 BUDGET

-16 300 2018 -100 PLAN

-16 400 2019 -100 PLAN

47 898

34 514

2,50% 43 440

0,60% 44 743

0,60% 44 743

-54 586

-50 314

-59 640

-61 043

-61 143

-479

-615

-579

-659

-659

-3 921

-1 483

-1 579

Ökad kostnad kommer att finansieras genom intäkter. Höga förväntningar från våra invånare kommer att ställa -16 200 -16 300 -16 400 688 -15dessa 800 Nettopå helt nya förhållningssätt och metoder för att-6kunna krav möta förväntningar kring direktinformation, informationsflöden och relationer med kommunen. Det nuvarande stödet för detta är i behov av kraftig utveckling -400 -100 -100 Förändring i tkr 2017 2018 vikt att läggas 2019 på såväl på human- som tekniknivå. Inom området verksamhetsutveckling kommer därför särskild 2,50% 0,60% 0,60% Förändring i % SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN utveckling av kontorets kvalitetssystem och av smarta e-tjänster/automation. Prisutveckling kostnader, inkl. tillsättning av tjänster

Kostnader som uppstår i dessa sammanhang kommer framöver att belasta Bygg- 3521 och miljönämndens verksamhet Prisutveckling intäkter 1383 1479 vilket måste tas med i framtida budget. Summa, tkr

-400

2017 BUDGET

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Prisutveckling kostnader, inkl. tillsättning av tjänster Prisutveckling intäkter DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Summa, tkr Nämnd

2015 BOKSLUT -1 214

2016 BUDGET -1 300

-100

2018 PLAN

-100

2019 PLAN

-3 921

-1 483

-1 579

3521 2017 BUDGET -400

1383 2018 PLAN -100

1479 2019 PLAN -100

-1 300

-1 339

-1 339

Personalkostnaderna innehåller viss utökning kopplat-371 till utökat antal GIS (Geografisk Sekreterare -632 ärenden.-646 -665 informations -685 system) är ett viktigt och attraktivt verktyg inom ett antal olika verksamheter inom kommunen, och en oerhört Bygglov 6 086 4 984 9 662 9 850 9 850 viktig förutsättning för ärendehanteringen. Mät o kart

-4 791 2015 -5 513för kostnader BOKSLUT

-2 550 -4 794 -4 938 -5 050 2016 2017 2018 2019 -3 897 -4 -4 655 -4 700av blBUDGET a vektorisering av443 detaljplaner, digitalisering BUDGET PLAN PLAN

Miljöhälsoskydd En delo projekt planeras för 2017 somTKR medför DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, lantmäteriarkivet vilket kontoret ansvarar för samt -2 extern kartproduktion, flygfoton och 3D-bilder. Detta för Livsmedel -1 -2 -2 -2 Nämnd -1 089 214 -1 639 300 -1 035 300 -1 095 339 -1 143 339 att förenkla arbetet samt att ge underlag med högre kvalité i kartframställningen. Kontoret satsar också på Ledning/stab 1-371 317 -10-632 641 -12-646 519 -12-665 329 -12-685 200 Sekreterare programutveckling i olika verksamhetsstöd. Resultatet av projekten blir en enklare handläggning samt ökad Miljövård Bygglov 6-113 086 4-125 984 9-125 662 9-129 850 9-133 850 tillgänglighet för invånarna. Summa nämnd Mät o kart

-6 -4 688 791

-15 -2 800 550

-16 -4 200 794

-16300 -4 938

Miljö- o hälsoskydd

-5 513

-3 897

-4 443

-4 655

-4 700

Livsmedel

-2 089

-1 639

-2 035

-2 095

-2 143

1 317

-10 641

-12 519

-12 329

-12 200

-113

-125

-125

-129

-133

-6 688

-15 800

-16 200

-16300

-16 400

Ledning/stab Miljövård Summa nämnd

-16 -5 400 050

67


Summa, tkr

-400

-100

-100

13. NÄMNDER

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Nämnd Sekreterare Bygglov

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

-1 214

-1 300

-1 300

-1 339

-371

-632

-646

-665

-685

6 086

4 984

9 662

9 850

9 850

-1 339

Mät o kart

-4 791

-2 550

-4 794

-4 938

-5 050

Miljö- o hälsoskydd

-5 513

-3 897

-4 443

-4 655

-4 700

Livsmedel

-2 089

-1 639

-2 035

-2 095

-2 143

1 317

-10 641

-12 519

-12 329

-12 200

-113

-125

-125

-129

-133

-6 688

-15 800

-16 200

-16300

-16 400

Ledning/stab Miljövård Summa nämnd

13.7.1 Taxor och avgifter Förslag på taxor och avgifter återfinns i bifogade filer (Bilaga 2A- 2E). Förslag på förändringar i taxorna 2A t o m 2C hanteras som separata ärenden. Alla taxor och avgifter ska hanteras i samband med beslut om Mål och Budget den 24 oktober 2016.

1

68


69


13. NÄMNDER

13.8 Kultur- och fritidsnämnd Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Kultur- och fritidsnämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. Detta skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i Norrtälje kommun. Biblioteksverksamheten står inför utmaningen att både upprätthålla en god kvalitet på det traditionella arbetet, det vill säga köpa in, förädla, tillhandahålla och presentera traditionellt material, såsom media i fysisk form. Samtidigt ska vi utveckla kompetens och kunskap inom den digitala sektorn för att bättre kunna tillmötesgå nuvarande men i synnerhet morgondagens användare. En stark och rik kultur ger kunskaper, kraft och energi till kommunens invånare och besökare, till gagn för utveckling och tillväxt. Det ska finnas kultur med hög kvalitet, stor mångfald och tillgänglighet på gränsöverskridande mötesplatser. Ett vårdat kulturarv och en medveten estetisk gestaltning av det offentliga rummet skapar en god livsmiljö och ger ökad attraktionskraft. Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomars uppväxt och vara grunden för tron på ett framtida gott samhälle. Det spontana idrottandet/lekandet bland barn och ungdomar på fritiden sjunker till förmån för mer stillasittande aktiviteter. Möjligheterna till spontant idrottande/lekande ska därför förbättras. Att behålla och utveckla miljöer som uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar är en viktig komponent i kommunens folkhälsoarbete. Skolgårdar, lekplatser, parker och grönområden bör därför vara tillgängliga, trygga och attraktiva. För bildkonsten gäller att bedriva konsthallsverksamhet med en professionell hantering av utställningsverksamhet med konst av hög konstnärlig kvalitet. I konsthallsverksamheten ingår programverksamhet och pedagogiska insatser riktade mot såväl vuxna som barn och ungdomar. När det gäller verksamheten på kommunens badhus är de viktiga områdena att ge bra service och bemötande till våra besökare, att hålla anläggningarna rena och fräscha och att anläggningarna ska vara trygga för våra besökare. När det gäller tryggheten så är ett viktigt uppdrag att lära invånarna att simma, där vi dels samarbetar med skolan som kommer till med sina elever och där det även erbjuds simskolor kvällstid på badhusen.

DRIFTBUDGET, TKR

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

17 017

14 700

15 900

16 500

17 000

-133 618

-136 500

-145 100

-147 300

-147 800

-116 601

-121 800

-129 200

-130 800

-130 800

Förändring i tkr

-5 199

-7 400

-1 600

0

Förändring i %

4,50%

Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader Netto

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR

2017 BUDGET

Kostnadsuppräkningar

-3 700

Anläggningsbidrag

-2800

Ung fritid Behålla nuvarande öppettider

-4 000

-300

Ung fritid integrationsarbete

-800

Simskola integration m.m.

-550

Bibliotek, integration inköp litteratur

-150

Projekt ÖP-VP

200

Justering hyror kfn/tkn

-200

Justering hyror kfn/campus

-400

Justering hyror skyddsrum grind

-200

Justering av intäkter för badet

-4 000

2019 PLAN

-700

Ung fritid utökning verksamhet

70

2018 BUDGET

1 000

Övriga kostnadsneddragningar

500

Ospecificerad effektivisering

600

2500

4000


Förändring i tkr

-5 199

Förändring i %

4,50% 2015 2016 13. NÄMNDER BUDGET BOKSLUT

DRIFTBUDGET, TKR

-7 400 2017 BUDGET

-1 600 2018 PLAN

0 2019 PLAN

17 017

14 700

15 900

16 500

17 000

-133 618

-136 500

-145 100

-147 300

-147 800

-116 601 Netto SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Förändring i tkr Kostnadsuppräkningar

-121 800 -5 199

2017 -129 200 BUDGET -7 700 400 -3

2018 -130 800 BUDGET -1 000 600 -4

2019 -130 800 PLAN 0 -4 000

4,50%

-2800

Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader

Förändring i% Anläggningsbidrag Ung fritid Behålla nuvarande öppettider

-700

Ung fritid utökning verksamhet

-300

Ung fritid integrationsarbete

-800

Simskola integration m.m.

-550 2017 -150 BUDGET

Bibliotek, integration inköp litteratur SPECIFIKATION AV KOSTNADSOCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Projekt ÖP-VP Kostnadsuppräkningar

-3 700

Justering hyror kfn/tkn Anläggningsbidrag

-200 -2800

Justering hyror kfn/campus Ung fritid Behålla nuvarande öppettider

-400 -700

Justering hyror skyddsrum grind Ung fritid utökning verksamhet

-200

2018 BUDGET 200 -4 000

2019 PLAN -4 000

-300

Justering av intäkter för badet Ung fritid integrationsarbete

1-800 000

Övriga kostnadsneddragningar Simskola integration m.m.

500 -550

Ospecificerad effektivisering Bibliotek, integration inköp litteratur

600 -150

2500

4000

-7 400

-1 200 600

0

Projekt Summa,ÖP-VP tkr Justering hyror kfn/tkn

-200

Justering hyror kfn/campus -400 Verksamhetsförändringarna blir totalt för år 2017 5,2 mnkr. Summan består utav 2,8 mnkr mer till anläggningsbidragen, Justering hyror skyddsrum grind -200 0,55 mnkr för simskolor i 1,5 mnkr till ung fritid för behålla nuvarande öppettider samt integrationsarbete, integrationsarbetet, Justering av intäkter för0,15 badetmnkr för inköp av litteratur i integrationsarbetet samt en justering 1 000 av budgetram på 0,2 mnkr. Övriga kostnadsneddragningar

2015

2016

2017500

2018

2019

Verksamhetsförändringarna ökar medTKR 100 tkr för BOKSLUT 2018. Ökningen består utav 300 tkr för utökning av Ung fritids DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, BUDGET BUDGET PLAN PLAN Ospecifi cerad effektivisering 600 2500 4000 verksamhet samt dra tillbaka tidigare tilldelade projektpengar på 200 tkr. Projektpengarna kommer att dras från Kultur- och friditskontoret -6 879 -7 830 -8 070 -7 980 -8 010 ansvar Summa,310 tkr kultur- och fritidskontoret. -7 400 -1 600 0 Bad

-24 711

-27 527

-27 750

-27 740

-27 380

Idrott och fritidsnämnden har fått i uppdrag att genomföra -40 714 -40 457 -430,6 630 mnkr. Utöver -44 290 dessa -44 450 Kultureffektiviseringar på behövs kostnadsneddragning göras med ytterligare 1,5 mnkr budget i balans. 2017 är att Bibliotek -23för 774att få en-24 454 -25 280Planen för -25 670 -25idrott, 760 bad och bibliotek får ta en större andel av effektiviseringen. De övriga avdelningarna bidrar med en mindre del. Kultur

Ung fritid Kulturoch friditsnämnd DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Kultur- och friditskontoret Summa nämnd Bad

-9 629

-10 046

-11 090

-11 240

-11 280

-9 861 2015 -1 033 BOKSLUT

-10 481 2016 -1 005 BUDGET

-12 330 2017 -1 050 BUDGET

-12 810 2018 -1 070 PLAN

-12 850 2019 -1 070 PLAN

-6 601 879 -116

-7 800 830 -121

-8 200 070 -129

-7 800 980 -130

-8 800 010 -130

-24 711

-27 527

-27 750

-27 740

-27 380

Idrott

-40 714

-40 457

-43 630

-44 290

-44 450

Bibliotek

-23 774

-24 454

-25 280

-25 670

-25 760

-9 629

-10 046

-11 090

-11 240

-11 280

Ung fritid

-9 861

-10 481

-12 330

-12 810

-12 850

Kultur- och friditsnämnd

-1 033

-1 005

-1 050

-1 070

-1 070

-116 601

-121 800

-129 200

-130 800

-130 800

Kultur

Summa nämnd

13.8.1 Taxor och avgifter

1

Kultur- och fritidsnämndens avgifter för 2017, se bilaga 1.

1 71


72


13. NÄMNDER

13.9 Socialnämnd Socialnämndens verksamhet finns till för invånarna i Norrtälje kommun och ska arbeta uppsökande, utreda behov av och erbjuda individuellt anpassade socialtjänstinsatser av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande och ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Insatserna stimulerar till ett självständigt, värdigt och tryggt liv där grunden är alla människors lika värde. Höga förväntningar på organisation, medarbetare och invånare genererar en flexibel och ändamålsenlig socialtjänst av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i enlighet med socialtjänstens principer om individens rätt till delaktighet och inflytande och insatserna syftar till att stimulera till ett självständigt, värdigt och tryggt liv där grunden är alla människors lika rätt och värde. Socialnämnden i Norrtälje ansvarar för kommunens IFO-verksamhet (individ- och familjeomsorg). Därutöver har nämnden ett huvudansvar för kommunens arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Socialnämnden är även ansvarig för ärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom Socialnämnden finns avdelningarna Barn och unga, Försörjning, arbetsmarknad och integration, Missbruk och beroende samt administrativ service. Socialnämnden fullgör kommunens åtaganden i huvudsak enligt socialtjänstlagen (2001:453)- SoL, lagen (L990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare - LVM. Socialnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Genom ett Arbetsmarknadsforum ges ökade förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer för att skapa ett gynnsamt arbetsmarknadsklimat. I förlängningen skapar detta bättre möjligheter för invånarna till sysselsättning av olika slag. Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar, boende till särskilt utsatta grupper, missbruks- och beroendevård till vuxna över 20 år, stöd till våldsutsatta i nära relationer och barn som bevittnat våld, insatser för barn och unga upp till 20 år, flyktingmottagning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt samt serveringstillstånd. Socialkontoret har, i likhet med övriga socialtjänster i landet, stora svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt utbildning och kompetens. I samarbete med medarbetare, personalavdelningen och fackliga organisationer kommer en personalförsörjningsstrategi att arbetas fram. Socialkontoret strävar efter att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare och arbetar med utredningsmetoder som lyfter fram jämställdhets- och barnrättsperspektiv som bl a. Signs of safety. För att säkerställa att invånare som är i behov av insatser från både socialnämnden och kommunalförbundet för sjukvård och omsorg får rätt insatser har kartläggning av en samverkansprocess påbörjats och beräknas vara klar i oktober.

Driftbudget DRIFTBUDGET, TKR

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 BUDGET

2019 PLAN

74 074

38 918

198 448

203 409

207 477

-260 816

-237 618

-412 248

-424 909

-429 477

-186 742

-198 700

-213 800

-221 500

-222 000

Förändring i tkr

-11 958

-15 100

-7 700

-500

Förändring i %

6,4%

7,6%

3,6%

0,2%

Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader Netto

Under 2017 har nämnden fått en sammantagen uppräkning av ram med 7,6 %. Såväl kostnader som intäkter har utökats utifrån en bedömning kring statsbidrag och kostnader för flyktingverksamheten, främst verksamheten för ensamkommande barn. 2016 2017 2018 2019 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR

BUDGET

BUDGET

PLAN

PLAN

Pris- och löneökning

-6 700

-6 900

Utökat antal tjänster

-6 600

0

0

Ökade kostnader försörjningsstöd

-3 600

-5 000

0

Projektmedel ÖP-VP

-7 400

0

200

0

Effektivisering barn och unga LSS

900

0

0

Effektivisering placering barn och unga

900

3 400

0

Effektivisering vuxna missbrukare

0

500

0

Effektivisering försörjningsstöd

0

500

0

Övrigt

-400

73


Förändring i tkr Netto – Varav kapitalkostnader Förändring i % Förändring i tkr Netto Förändring i % Förändring i tkr

-186 742 13. NÄMNDER -186 742

Förändring i %

-11 958 -198 700

-15 100 -213 800

-7 700 -221 500

-222-500 000

6,4% -11 958 -198 700 6,4% -11 958

7,6% -15 100 -213 800 7,6% -15 100

3,6% -7 700 -221 500 3,6% -7 700

0,2% -500 -222 000 0,2% -500

6,4%

För 2018 planeras ytterligareOCH uppräkning, dock inte likaTKR hög SPECIFIKATION AV KOSTNADSINTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, sättningar att effektivisera socialtjänsten ytterligare. Prisoch löneökning SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Utökat antal tjänster Pris- och löneökning SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Ökade försörjningsstöd Utökat kostnader antal tjänster Pris- och löneökning Projektmedel ÖP-VP Ökade kostnader försörjningsstöd Utökat antal tjänster Effektivisering barn och unga LSS Projektmedel ÖP-VP Ökade kostnader försörjningsstöd Effektivisering barn och Effektivisering placering barn och unga LSS unga Projektmedel ÖP-VP Effektivisering vuxna missbrukare Effektivisering placering barn och unga Effektivisering barn och unga LSS Effektivisering Effektivisering försörjningsstöd vuxna missbrukare Effektivisering placering barn och unga Övrigt Effektivisering försörjningsstöd Effektivisering vuxna missbrukare Justerad Övrigt effektivisering Effektivisering försörjningsstöd Summa, Justerad tkr effektivisering Övrigt Summa, tkr Justerad effektivisering Summa, tkr

7,6%

0,2%

-198 700

-15 100 0

-198 700

-15 100

-7 700

-500

2016 BUDGET

-198 700

2017 dåBUDGET arbetet för 2017 -6 700 BUDGET -6 2017 -6 600 700 BUDGET -3 -6 600 600 -6 700 0 -3 600 -6 600 900 0 -3 600 900 900 0 0 900 900 0 0 900 0 0 0 0 -15 100 0

3,6% 2018 2017 förväntas PLAN 2018 -6 900 PLAN 0 2018 -6 900 PLAN -5 000 0 -6 900 200 -5 000 0 0 200 -5 000 3 400 0 200 500 3 400 0 500 500 3 400 -400 500 500 0 -400 500 -7 700 0 -400 -7 700 0

2016 som för 2017 BUDGET 2016 BUDGET

2019 ge förutPLAN 2019 -7 400 PLAN 0 2019 -7 400 PLAN 0 0 -7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 900 0 6-500 900 6-500 900

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) UTBETALNINGAR, KR

2015 BOKSLUT 2015 42 232 BOKSLUT

2016 BUDGET 2016 38 716 BUDGET

2017 BUDGET 2017 41 774 BUDGET

2018 BUDGET 2018 46 774 BUDGET

2019 PLAN 2019 48 130 PLAN

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) UTBETALNINGAR, KR

2015 42 232 BOKSLUT

2016 38 716 BUDGET

2017 41 774 BUDGET

2018 46 774 BUDGET

2019 48 130 PLAN

UTBETALNINGAR, KR

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Övrig politisk verksamhet DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Nämndsekretariat Övrig politisk verksamhet DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Serveringstillstånd Nämndsekretariat Övrig politisk verksamhet Institution vuxna missbrukare Serveringstillstånd Nämndsekretariat Institution barn och unga Institution vuxna missbrukare Serveringstillstånd Familjehembarn vuxna Institution ochmissbrukare unga Institution vuxna missbrukare Familjehem barn och unga Familjehem vuxna missbrukare Institution barn och unga Öppna insatser vuxna missbrukare Familjehem barn och unga Familjehem vuxna missbrukare Öppna insatser insatser vuxna barn och unga Öppna missbrukare Familjehem barn och unga Övrig vuxenvård Öppna insatser barn och unga Öppna insatser vuxna missbrukare Ekonomiskt bistånd Övrig vuxenvård Öppna insatser barn och unga Familjerätt Ekonomiskt bistånd Övrig vuxenvård Flyktingmottagning Familjerätt Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagning Familjerätt Bostäder Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagning Gemensamma verksamheter Bostäder Arbetsmarknadsåtgärder Summa nämndverksamheter Gemensamma Bostäder Summa nämnd Gemensamma verksamheter

42 232

38 716

41 774

46 774

48 130

2015 BOKSLUT 2015 -1 355 BOKSLUT 2015 -1-397 355 BOKSLUT -53 -397 -1 355 -7 625 -53 -397 -30 809 -7 625 -53 -30-460 809 -7 625 -27-460 227 -30 809 -6 577 -27 227 -460 -13 558 -6 577 -27 227 -1 936 -13 558 -6 577 -48 419 -1 936 -13 558 -2 904 -48 419 -1 936 10 526 -2 904 -48 419 -6 526 691 10 -2 904 -3 058 -6 691 10 526 -46 200 -3 058 -6 691 -186 743 -46 200 -3 058 -186 743 -46 200

2016 BUDGET 2016 -1 270 BUDGET 2016 -1-674 270 BUDGET 0 -674 -1 270 -9 234 0 -674 -34 816 -9 234 0 -1 816 599 -34 -9 234 -25 232 -1 599 -34 816 -6 164 -25 232 -1 599 -13 779 -6 164 -25 232 -2 319 -13 779 -6 164 -45 090 -2 319 -13 779 -3 164 -45 090 -2 319 2 164 842 -3 -45 090 -6 989 2 842 -3 164 -1 174 -6 989 2 842 -50 038 -1 174 -6 989 -198 700 -50 038 -1 174 -198 700 -50 038

2017 BUDGET 2017 -1 307 BUDGET 2017 -1-697 307 BUDGET 0 -697 -1 307 -9 454 0 -697 -34 965 -9 454 0 -1 965 654 -34 -9 454 -25 323 -1 654 -34 965 -6 363 -25 323 -1 654 -14 245 -6 363 -25 323 -2 398 -14 245 -6 363 -52 003 -2 398 -14 245 -4 160 -52 003 -2 398 4 160 308 -4 -52 003 -8 931 4 308 -4 160 -1 215 -8 931 4 308 -55 394 -1 215 -8 931 -213 800 -55 394 -1 215 -213 800 -55 394

2018 PLAN 2018 -1 350 PLAN 2018 -1-719 350 PLAN 0 -719 -1 350 -9 761 0 -719 -34 102 -9 761 0 -1 102 708 -34 -9 761 -24 746 -1 708 -34 102 -6 069 -24 746 -1 708 -14 708 -6 069 -24 746 -2 476 -14 708 -6 069 -58 693 -2 476 -14 708 -4 295 -58 693 -2 476 4 295 448 -4 -58 693 -9 221 4 448 -4 295 -1 254 -9 221 4 448 -56 945 -1 254 -9 221 -221 500 -56 945 -1 254 -221 500 -56 945

2019 PLAN 2019 -1 395 PLAN 2019 -1-744 395 PLAN 0 -744 -1 395 -10 088 0 -744 -35 244 -10 088 0 -1 244 765 -35 -10 088 -25 575 -1 765 -35 244 -6 273 -25 575 -1 765 -15 201 -6 273 -25 575 -2 559 -15 201 -6 273 -60 659 -2 559 -15 201 -4 439 -60 659 -2 559 4 439 597 -4 -60 659 -9 530 4 597 -4 439 -1 296 -9 530 4 597 -51 930 -1 296 -9 530 -222 000 -51 930 -1 296 -222 000 -51 930

Förutom ordinarie pris- och löneökningsuppräkning för verksamhetsår 2017 har nämndens organisation utökats Summa nämnd -186 743 -198 700 -213 800 -221 500 -222 000 med ett antal tjänster, såväl socialsekreterare som administrativ personal. Detta beror främst på ökat behov av utredningar av ensakommande barn och handläggning av ärenden rörande nyanlända samt kvalitetssäkring för återsökning av statsbidrag från migrationsverket. Under 2016 kan konstateras att kostnader avseende försörjningsstöd har ökat mer än vad som tidigare prognostiserats varvid även ramen för denna verksamhet har utökats.

1 1 1

Den effektivisering som planeras för 2017 avser en nettokostnadsminskning avseende barn som tillhör personkretsen inom verksamheten för LSS. Samverkan med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje förväntas bidra med såväl rätt vård för dessa barn som minskade kostnader inom institutionsvård motsvarande 0,9 mnkr. Vidare kommer tid för nämndens personal att frigöras till att fokusera på rätt saker.

74


13. NÄMNDER

Vidare kommer arbetet med att ta hem barn som placerats i konsulentstödda familjehem till familjehem i egen regi fortsätta, vilket förväntas leda till lägre kostnader med ytterligare 0,9 mnkr inom familjehemsvården. Effekter av detta arbete kommer också innebära att barn och unga får bo kvar i sitt närområde, vilket bedöms som positivt för barnens vidareutveckling. Det innebär vidare att personalens tid används på ett bättre sätt då effekten även blir färre långa resor vid uppföljning kring hur det går för barnen. För 2018 förväntas ytterligare ökade kostnader för försörjningsstöd. Effektiviseringar planeras inom ramen för såväl familjehemsplaceringar som institutionsplaceringar för barn och unga. Därutöver förväntas utökade möjligheter till boenden generera minskade kostnader avseende stödboenden för vuxna missbrukare samt minska kostnaderna för de tillfälliga/akuta boenden inom försörjningsstöd. Förändringstakten i omvärlden accelererar. En effektivisering om 6,9 mnkr förväntas av socialtjänsten för år 2019. Effektiviseringen ligger i sin helhet budgeterad som en enskild post under gemensamma verksamheter eftersom det i dagsläget är svårt att göra en bedömning så långt fram i tiden. Under 2016 och 2017 kommer ett antal omställningar innebära en effektivisering av socialtjänstens uppgifter. Bedömningen är att detta arbete ska kunna bidra till kostnadsminskningar även för 2019 men det är i dagsläget svårt att peka ut vilka verksamheter som specifikt kan komma att beröras. Socialnämnden kommer att presentera en plan för kostnadsminskningar senast delår 1 2017.

Volymer/antal 2015 BOKSLUT 2015 5 418 BOKSLUT 237 5 418 778 237 2 990 778 6 290 2 990 23 880 6 290

2016 BUDGET 2016 5 606 BUDGET 237 5 606 1 011 237 2 990 1 011 9 314 2 990 23 880 9 314

2017 BUDGET 2017 5 606 BUDGET 237 5 606 1 011 237 2 990 1 011 9 314 2 990 23 880 9 314

2018 BUDGET 2018 5 606 BUDGET 237 5 606 1 011 237 2 568 1 011 8 846 2 568 23 880 8 846

2019 PLAN 2019 5 606 PLAN 237 5 606 1 011 237 2 568 1 011 8 846 2 568 23 880 8 846

Konsulentstödda familjehem, barn o unga Arvoderade familjehem barn o unga

5 460 23 880

5 460 23 880

5 081 23 880

4 511 23 880

4 511 23 880

Konsulentstödda familjehem, barn o unga

5 460

5 460

5 081

4 511

4 511

ANTAL VÅRDDYGN, ST Institutionsplaceringar, ANTAL VÅRDDYGN, STvuxna Arvoderade familjehem vuxna Institutionsplaceringar, vuxna Konsulentstödda familjehem, vuxna Arvoderade familjehem vuxna Externt stödboende vuxna Konsulentstödda familjehem, vuxna Institutionsplaceringar, barn o unga Externt stödboende vuxna Arvoderade familjehembarn barnoounga unga Institutionsplaceringar,

Mått/á-priser 2015 BOKSLUT 2015 1 800 BOKSLUT 3 600 1 800 0 3 600 1 400 0 4 400 1 400 4 780 400

2016 BUDGET 2016 1 900 BUDGET 2 000 1 900 1 500 2 000 1 100 1 500 4 000 1 100 4 560 000

2017 BUDGET 2017 1 900 BUDGET 2 100 1 900 1 500 2 100 1 100 1 500 4 100 1 100 4 580 100

2018 BUDGET 2018 2 000 BUDGET 2 100 2 000 1 500 2 100 1 200 1 500 4 300 1 200 4 600 300

2019 PLAN 2019 2 000 PLAN 2 200 2 000 1 500 2 200 1 200 1 500 4 400 1 200 4 620 400

Konsulentstödda familjehem, barn o unga Arvoderade familjehem barn o unga

1 700 780

2 300 560

2 400 580

2 500 600

2 500 620

Konsulentstödda familjehem, barn o unga

1 700

2 300

2 400

2 500

2 500

GENOMSNITTLIG VÅRDDYGNSKOSTNAD, KR Institutionsplaceringar, vuxna GENOMSNITTLIG VÅRDDYGNSKOSTNAD, KR Arvoderade familjehem vuxna Institutionsplaceringar, vuxna Konsulentstödda familjehem, vuxna Arvoderade familjehem vuxna Externt stödboende vuxna Konsulentstödda familjehem, vuxna Institutionsplaceringar, barn o unga Externt stödboende vuxna Arvoderade familjehembarn barnoounga unga Institutionsplaceringar,

13.9.1 Taxor och avgifter Socialnämndens avgifter för 2017, se bilaga 2.

75


76


13. NÄMNDER

13.10 Teknik- och klimatnämnd Teknik- och klimatnämnden ska med ett kommunövergripande perspektiv bevaka och följa upp utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna. Nämnden ska även arbeta med energi-planering och energihushållningen. Inom nämndens ansvar ingår uppgifter som avser VA, renhållning, gator och parker, fastigheter och lokaler.

Driftbudget DRIFTBUDGET, TKR

2015 BOKSLUT

2017 BUDGET

2016 BUDGET

2018 BUDGET

2019 PLAN

617 945

621 026

651 302

682 138

728 614

-720 352

-739 226

-777 402

-806 338

-858 114

-206 698

-215 984

-215 829

-229 112

-273 108

-102 407

-118 200

-126 100

-124 200

-129 500

Förändring i tkr

-15 793

-7 900

1 900

-5 300

Förändring i %

-15,4%

6,7%

-1,5%

4,3%

Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader Netto

Teknik- och klimatnämndens verksamheter påverkas stort när Norrtälje kommun växer. Nya stadsdelar växer fram och befolkningen ökar. Det kräver en ny infrastruktur som gator och VA, en ny skola och en ny brandstation. 2017 2018 2019 Kostnaderna att öka med 20 % från år 2015 TKR till 2019, där en stor del är kapitalkostnaderna som SPECIFIKATIONkommer AV KOSTNADSOCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, BUDGET PLAN PLANökar med 30 %. För att tillgodose de ökade behoven behövs processer.2017 2015 effektivare 2016 2018 2019 Pris- och löneökningar -11 054 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET Prisuppräkning taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och För att öka möjlighet att påverka kostnaderna, utformas de nya upphandlingarna 27 på 566ett Intäkter 617 945 621 026 651 302 anläggningsavgifter

-15 785 BUDGET annorlunda 25 138 870 682

-14 905 PLAN sätt. 728 Genom 44 614 118

att äga styrningen av driftsförvaltningen har verksamheten rådighet över uppdraget samt närhet till statistik och Kostnader -720 352 -739 226 -7772 402 -8067 338 -858 114 Snabbare anslutningstakt av nyakostnadskontroll. kunder till VA-nätet Omfattningen 500 700 uppföljning för effektivare av administrationen på driftentreprenaden flyttas1 800 från Varav kapitalkostnader -206 698 -215 984 -215 -229 -273 Drift –och kapitaltjänstkostnader av nya investeringar -17 829 783 -30 112 702 -40 108 101 entreprenören till nämndens verksamheter. Netto Effektivare driftsförvaltning, Gata Park

-102 407

-118 200

-126 -1 100 000

-1241 200 541

-129 5000

De ökadei tkr kostnaderna medför även behov av kraftigt intäktshöjning. Under perioden1 900 2015-2019-52 300 ökar Reducerad planerat underhåll, Gata/Park 671 131 798 -7 900 Förändring -15 793 intäkterna med 20 %. Förutom nya kunder ökar även taxorna och internhyror. VA-verksamheten planerar Ingen avsättning 1 500 6,7% -1,5%0 4,3%0 Förändring i % deponiåterställning fr o m 2017 -15,4% höja taxorna med 12 % årligen samtidigt som det krävs en skattefinansiering. Även ett nytt insamlingssystem Effektivisering utsortering ÅVC på 3-4 %. 1 000 500 0 medför taxehöjningarna KF § 158 20150928 Hallsta förskola rivning Ändrad avskrivningstid vindkraft Justering hyror mellan KFN/TKN SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Avsättning till resultatutjämning för Renhållningskollektivet Pris- och löneökningar Ianspråktagande av avsättning till resultatutjämningen för Renhållningskollektivet Prisuppräkning taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och anläggningsavgifter Kostnad sluttäckning Björkholmens deponi Snabbare av nya kunder till VA-nätet deponi från avsättning KS § 183 fianslutningstakt nansiering av sluttäckning av Björkholmens Drift och kapitaltjänstkostnader av nya investeringar Lägre intäkter vindkraft Effektivare driftsförvaltning, Gata Park Summa, tkr Reducerad planerat underhåll, Gata/Park Ingen avsättning deponiåterställning fr o m 2017 Effektivisering utsortering ÅVC 2015 2016 KF § 158 20150928 Hallsta förskola rivning DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET Ändrad avskrivningstid vindkraft Teknik- och klimatnämnd -1 014 -1 072 Justering hyror mellan KFN/TKN Gata/Park -102 254 -99 884 Avsättning till resultatutjämning för Renhållningskollektivet Renhållning 1 258 0 Ianspråktagande av avsättning till resultatutjämningen för Renhållningskollektivet VA -1 893 -16 450 Kostnad sluttäckning Björkholmens deponi Fastighet 1 517 -792 KS § 183 finansiering av sluttäckning av Björkholmens deponi från avsättning Energirådgivning -21 0 Lägre intäkter vindkraft Summa nämnd -102 407 -118 198 Summa, tkr

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Teknik- och klimatnämnd Gata/Park Renhållning

2015 BOKSLUT

-2 700

2 700

0

-2 200 2017 200 BUDGET -4 800 -11 054 0 27 566 -2000

0

2018 0 PLAN 0 -15 785 5 145 25 870 -2500

0 2019 0 PLAN 0 -14 905 6 135 44 118 -2500

22000 500

72500 700

12500 800

-17 783 -1800

-30 702

-40 101

-1 000 -7 900 671

1 541 1 900 131

0 -5 300 2 798

1 500

0

0

1 000 2017 -2 700 BUDGET -2 200 -1 108 200 -105 250 -4 800 0 0 -12 450 -2000 -7 292 2000 0 -1800 -126 100

500

0

2018 2 700 PLAN 0 -1 147 0 -113 711 0 0 5 145 -4 750 -2500 -4 592 2500 0

2019 PLAN

-124 200

-129 500

-7 900

1 900

-5 300

2017 BUDGET

2016 BUDGET

2018 PLAN

0

0 -1 188 0 -120 770 0 0 6 135 -2 950 -2500 -4 592 2500 0

77

2019 PLAN

-1 014

-1 072

-1 108

-1 147

-1 188

-102 254

-99 884

-105 250

-113 711

-120 770

1 258

0

0

0

0


– Varav kapitalkostnader

-206 698

-215 984

-215 829

-229 112

-273 108

-118 200

-126 100

-124 200

-129 500

Förändring i tkr

-15 793

-7 900

1 900

-5 300

Förändring i %

-15,4%

6,7%

-1,5%

4,3%

Netto

-102 407 13. NÄMNDER

Pris- och löneökningar är beräknade utifrån planeringsförutsättningar med undantag för Renhållningsavdelningens kostnader. Prisuppräkning taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och anläggningsavgifter: 2017 BUDGET

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR

Drift och kapitaltjänstkostnader av nya investeringar: Pris- och löneökningar

2018 PLAN

-11 054

• Driftkostnader, Prisuppräkning taxor och avgifter, volymökning samt nyaoch periodiserade exploaterings och kapitaltjänstkostnader internhyror ökar 2019 anläggningsavgifter en ny skola i Rimbo tas i bruk.

2019 PLAN

-15 785

för när en ny brandstation och 27 566 25 870

Snabbare anslutningstakt av nya kunder till VA-nätet • Norrtälje hamn. En ny stadsdel byggs

2 500 7 700 där permanent drifts- och underhållsansvar övergår suc783 -30 702 från 2018. (För utbyggnaden av-17 Norrtälje Hamn installeras stationär sopsug och Effektivare driftsförvaltning, Gata Parkför insamling av säck och kärlavfall från bostäder -1 000verksamheter 1 541 med liknande avfall. Under planeringsperioden ökar kostnaderna för VA i samband med aktivering av Reducerad planerat underhåll, Gata/Park 671 131 nyinvesteringar som Norrtälje hamn, Grisslehamn, Köpmanaholm, Bergshamra by, Skebobruk, Ingen avsättning deponiåterställning fr o m 2017 1 500 0 Skärsta Granlund, Kapellskär ARV. Drift ochcessivt kapitaltjänstkostnader av nyautbyggnadsplan investeringar enligt hamnens

Effektivisering utsortering ÅVC • Utbyggnaden av Görla återvinningscentral KF § 158 20150928 ökade Hallsta förskola rivning generera driftkostnader. Ändrad avskrivningstid vindkraft • Effektivare driftsförvaltning Justering hyror mellan KFN/TKN

-14 905 44 118 1 800 -40 101 0 2 798 0

1 000

500

0

-2 700

2 700

0

-2 200

0

0 0

till en kretsloppspark med stort återbruk kommer

Gata/Park. Effektivare gatubelysningsförvaltning.

Reducerad underhåll, Gata/Park. Avsättning till planerat resultatutjämning för Renhållningskollektivet

200

0

-4 800

0

0

0

5 145

6 135

-7 900

1 900

-5 300

Ianspråktagande av avsättning till resultatutjämningen för Renhållningskollektivet

Ingen avsättning deponiåterställning fr o m 2017. Effektivisering utsortering ÅVC. Det pågår ett kontinuerligt Kostnad sluttäckning Björkholmens deponi -2000 -2500 -2500 arbete med att minska kostnaderna för behandling av Norrtälje kommuns avfall. Dagvattenutredningen och KS § 183 fi nansiering av sluttäckning av Björkholmens deponi från avsättning 2000 2500 2500 reviderad dagvattentaxa kan framöver påverka kostnaderna för Gata/Park och intäkterna och kostnaderna för Lägre intäkter vindkraft VA-verksamhet. En reviderad dagvattentaxa kan preliminärt börja gälla från och -1800 med 2018. Summa, tkr

Tidigare års avsättningar till deponiåterställning kommer att användas under planeringsperioden för sluttäckning av Björkholmens deponi.

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR

2015 BOKSLUT

Teknik- och klimatnämnd Gata/Park

2019 PLAN

-1 014

-1 072

-1 108

-1 147

-1 188

-99 884

-105 250

-113 711

-120 770

1 258

0

0

0

0

-1 893

-16 450

-12 450

-4 750

-2 950

1 517

-792

-7 292

-4 592

-4 592

Fastighet

-21

0

0

0

0

-102 407

-118 198

-126 100

-124 200

-129 500

Energirådgivning Summa nämnd

2018 PLAN

-102 254

Renhållning VA

2017 BUDGET

2016 BUDGET

Volymer/antal 2013 BOKSLUT

2014 BOKSLUT

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

Antal kundreklamationer inom renhållningen ska minska

i.u.

i.u.

1717

minska

1683

1666

1649

Utsläpp från ARV – antal kvartalsvärden som överskrider gränsvärden

i.u.

i.u.

8,96%

<10%

<7,5%

<6%

<5%

Hushållsavfall kg/inv.

283

287

284

minska

minska

minska

minska

2013 BOKSLUT

2014 BOKSLUT

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

2018 PLAN

2019 PLAN

73,36

89,76

90,41

90,00

88,00

VOLYMER/VERKSAMHET

MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET Kostnader för felavhjälpande underhåll av lokaler kr/kvm Beläggningskostnad kr/invånare Vinterväghållningskostnad kr/invånare

78

1

86,00

84,00

82

114

82

90

108

110

111

200

153

170

213

196

199

201

Belysningskostnad kr/invånare

74

77

74

77

74

74

73

Totalkostnad per kg utsorterat avfall till materialåtervinning kr/kg

i.u.

i.u.

14,5

13,8

14,5

14,0

13,5

Antal hushåll som fått förbindelsepunkt upprättad

224*

389*

907

400

480

480

480

* 2013-2014 mättes endast de fastigheter som faktiskt anslutit sig till VA, vilket inte är samma mätetal som resultatmåttet ”Förbindelsepunkt upprättat”.


Utsläpp från ARV – antal kvartalsvärden som överskrider gränsvärden

i.u.

i.u.

Hushållsavfall kg/inv.

283

13. NÄMNDER 287 284

8,96%

<10%

<7,5%

<6%

<5%

minska

minska

minska

minska

2018 PLAN

2019 PLAN

Mått/á-priser MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET Kostnader för felavhjälpande underhåll av lokaler kr/kvm Beläggningskostnad kr/invånare Vinterväghållningskostnad kr/invånare

2013 BOKSLUT

2014 BOKSLUT

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 BUDGET

73,36

89,76

90,41

90,00

88,00

86,00

84,00

82

114

82

90

108

110

111

200

153

170

213

196

199

201

Belysningskostnad kr/invånare

74

77

74

77

74

74

73

Totalkostnad per kg utsorterat avfall till materialåtervinning kr/kg

i.u.

i.u.

14,5

13,8

14,5

14,0

13,5

Antal hushåll som fått förbindelsepunkt upprättad

224*

389*

907

400

480

480

480

* 2013-2014 mättes endast de fastigheter som faktiskt anslutit sig till VA, vilket inte är samma mätetal som resultatmåttet ”Förbindelsepunkt upprättat”.

13.10.1 Taxor och avgifter •

Hamntaxa och hamnordning antagen KF§62 2012-04-02.

Upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar antagen KF§126 2015-06-15. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex.

Taxa parkeringsgarage antagen KF§136 2009-05-25.

Felparkeringsavgifter enligt beslut i KF§240, 2005-11-28.

VA-taxa, i bilaga.

Renhållningstaxa i bilaga VA-planen innehåller förslag på finansiering av VA-verksamhet. Brukningsavgifter föreslås höjas med 12 % årligen i snitt och anläggningsavgifter med 5 % årligen fram till 2023. Följande förändringar i taxan kommer att ske under hösten 2016 för Gata/Park verksamheten: upplåtelse av allmän plats bland annat för ny detaljplan/funktion i Norrtälje hamn, upphävande/revidering av hamnordningen samt hamntaxan, på grund av ändrad detaljplan/funktion i Norrtälje hamn.

2 79


14. Kommunalfรถrbund

80


14. KOMMUNALFÖRBUND

14.1 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för hälso- och sjukvård och omsorg, folkhälsoarbete och förebyggande insatser till invånarna i Norrtälje kommun. Vården och omsorgen är av god kvalitet och har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete vilket ger samordningsvinster. Jämställdhet, inflytande och allas lika värde utgör centrala och styrande värden inom samtliga arbetsprocesser som Kommunalförbundet ansvarar för eller har inflytande över. Samtliga verksamheter kännetecknas av långsiktig hållbarhet där evidensbaserade arbetsmetoder och ständiga förbättringar ingår som naturliga delar i det dagliga arbetet. Från och med 2016 bedrivs kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade genom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Förbundet äger även bolaget Tiohundra AB. Den gemensamma nämnden med Stockholms läns landsting, Sjukvårds- och omsorgsnämnden, upphörde vid årsskiftet 2015-2016. I beslutet om organisationsförändringen beslutades även att förbundet ska anta sjukvårds- och omsorgsnämndens budget som sin egen och att bidragen till förbundet från huvudmännen därmed är desamma som till nämnden. Dock finns möjlighet att göra kostnadsneutrala tekniska justeringar. Kommunstyrelsekontoret, samt sjukvård- och omsorgskontoret, har i uppdrag att se över eventuella justeringar. TioHundra AB är ensam aktör i Norrtälje inom vissa områden, t ex Norrtälje sjukhus och psykiatri, men är konkurrensutsatt inom andra områden, som exempelvis husläkarmottagningar och kundvalet (hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering). Kommunalförbundet måste i detta balansera sin roll som ägare och konkurrensneutral beställare. Grunden i Kommunalförbundets verksamhet är att verka för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg där den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare. Utöver behoven av bostäder utifrån volym- och befolkningsutvecklingen, tillkommer behoven att ersätta bostäder och lokaler som inte är ändamålsenliga enligt Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg och Räddningstjänsten. Flera boenden har fått krav på åtgärder som innebär att fyra boenden inom socialpsykiatrin behöver ersättas och boenden inom LSS behöver byggas om. Verksamheten stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) drivs till största delen formellt i Kommunalförbundets egen regi. TioHundra AB är den huvudsakliga leverantören, genom ett tjänsteavtal, som dåvarande sjukvårds- och omsorgsnämnd fattade beslut om i december 2015. Tjänsteavtalet innebär att TioHundra AB åtar sig att under avtalstiden tillhandahålla personal för verksamheten. Denna lösning, som var tänkt som en kortsiktig lösning började gälla den 1 januari 2016. Lösningen tillkom bland annat för att ge nämnden/direktionen en möjlighet att överväga alternativa lösningar av mer permanent karaktär. Lösningar som också ska innehålla förslag på hur påtalade brister ska kunna åtgärdas. Beräkningar som gjordes för att uppskatta kostnaderna för att åtgärda dessa brister visade att det skulle kosta upp till 40 mnkr att genomföra åtgärderna. Det är av stor vikt för verksamheternas kvalitet att förslag tas fram till hur LSS-verksamheten i framtiden ska organiseras samt hur påtalade brister ska åtgärdas. Kommunalförbundet ansvarar för en rad angelägna frågor gällande kommuninvånarnas hälsa och omsorg. Att inom samma organisation hantera såväl kommunal- som landstingsverksamhet medför ett ansvar för arbetsprocesser som är komplexa och svåröverskådliga och höga krav ställs på sjukvårds- och omsorgskontoret vad gäller förmågan till strategisk planering, uppföljning, kvalitetssäkring, tillgänglighet och säkerhetsarbete. För att förbundet ska klara av att leva upp till framtidens utmaningar och de höga förväntningar som finns behöver kontoret ges möjlighet att stärka sin organisation vad avser såväl kompetens som resurser. Beställaravdelningen och biståndsavdelningen behöver ytterligare resurser för att uppföljning och internkontroll ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Den administrativa avdelningen bör förstärkas för att kunna vara ett effektivt stöd till övriga kontoret och samtidigt leva upp till kraven i gällande lagstiftning. Till detta kan läggas höga krav på att utveckla nya alternativa komplement inom området e-hälsa, vilket i ett utvecklingsskede ställer särskilda krav på såväl kompetens som resurser.

81


82


14. KOMMUNALFÖRBUND

Samverkan mellan sjukvårds- och omsorgskontoret och socialkontoret har under flera år haft brister framför allt vad gäller områdena LSS och socialpsykiatri. Samarbetet fungerar nu bra vilket bland annat kommer att innebära förstärkta möjligheter att tillämpa en helhetssyn inom verksamhetsområdena. Detta kommer även att innebära en överflyttning av ärenden från socialkontoret till Kommunalförbundet, vilket kommer att medföra vissa ökade kostnader för Kommunalförbundet.

DRIFTBUDGET KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG DRIFTBUDGET, TKR DRIFTBUDGET, TKR Intäkter

2015 BOKSLUT 2015 BOKSLUT 146 269

2016 BUDGET 2016 BUDGET 147 657

2017 BUDGET 2017 BUDGET 146 332

2018 BUDGET 2018 BUDGET 152 926

2019 PLAN 2019 PLAN 159 490

Intäkter Kostnader

146 982 269 -1 143

147 757 657 -1 206

146 232 332 -1 221

152 126 926 -1 265

159 690 490 -1 302

Kostnader – Varav kapitalkostnader

-1 143-259 982

-1 206-272 757

-1 221-300 232

-1 265-300 126

-1 302-300 690

-997-259 713

-1 059-272 100

-1 074-300 900

-1 112-300 200

-1 143-300 200

-997 713 2015 BOKSLUT

-1 059 100 -61 387 2016 BUDGET -616,2% 387

-1 074 900 -15 800 2017 BUDGET -151,5% 800

-1 112 200 -37 300 2018 BUDGET -373,5% 300

-1 143 200 -31 000 2019 PLAN -312,8% 000

146 269

1476,2% 657

1461,5% 332

1523,5% 926

1592,8% 490

– Varav kapitalkostnader Netto KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG Netto Förändring i tkr DRIFTBUDGET, TKR Förändring ii % tkr Förändring Intäkter Förändring i%

I Kostnader uppräkning av driftsbidraget i kommunens planeringsförutsättningar prisuppräkningar -1 143 982 -1 206 757 ingår-1volym221 232 och -1 265 126 -1 302 samt 690 krav –på effektiviseringar för respektive år. Varav kapitalkostnader -259 -272 -300 -300 -300

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG Netto KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

-1 074 900 2017 -15 800 BUDGET 2017 BUDGET -11,5% 527

-1 112 200 2018 -37 300 PLAN 2018 PLAN -13,5% 606

-1 143 200 2019 -31 000 PLAN 2019 PLAN -12,8% 710

Löneökningar Uppräkning lokalhyror

-1 527 1 834

-1 207 606 -2

-1 129 710 -2

lokalhyror Uppräkning av volymer

1 373 834 -25

-2 619 207 -29

-2 928 129 -29

-25 373 3 301

-29 619 3 983

-29 928 3 834

3 687 301 -19 2017 -19 687 2 192 BUDGET 2 300 192 -16 -1 527 -16 300 5 814 1 834 5 200 814 11 -25 373 11 200 -5 400 3 301 -5 024 400 -2 -19 687 -2 024 3 000 2 192 3 440 000 -2 -16 300 -2 440 5 076 5 814 5 300 076 1 11 200 1 234 300 23 -5 400 23 800 234 -15 -2 024 -15 800 3 000

3 085 983 -24 2018 -24 085 2 718 PLAN 2 718 -1 606

3 150 834 -25 2019 -25 150 2 838 PLAN 2 838 -1 710

-997 713

-1 059 100

Förändring i tkr AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR SPECIFIKATION

-61 387

SPECIFIKATION Förändring i % AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Löneökningar

6,2%

Uppräkning av volymer Ökade intäkter momskompensation, volymer KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG Ökade intäkter momskompensation, volymer Uppräkning av priser Uppräkning av priser Ökade intäkter momskompensation, priser SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Ökade intäktertillmomskompensation, priser 2016 Omfördelning hemtjänst utifrån prognos Löneökningar Omfördelning till hemtjänst utifrån prognos 2016 Effektivisering inom hemtjänst Uppräkning lokalhyror Effektivisering från inomLSS hemtjänst Omfördelning utifrån prognos 2016 Uppräkning av volymer frånsärskilt LSS utifrån prognos 2016 Omfördelning till boende för äldre utifrån prognos 2016 Ökade intäkter momskompensation, volymer Omfördelning till särskilt boende för äldre utifrån prognos 2016 Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016 Uppräkning av priser Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016 Lokalhyra Grind servicehus, 3 våningsplan Ökade intäkter momskompensation, priser Lokalhyra servicehus, 3 våningsplan LarmochGrind nattorganisation Omfördelning till hemtjänst utifrån prognos 2016 Larm- och antal nattorganisation Minskning korttidsplatser, 15 st Effektivisering inom hemtjänst Minskning antal korttidsplatser, 15 st Anhörigstöd, neddragning av verksamhet Omfördelning från LSS utifrån prognos 2016 Anhörigstöd, neddragning av verksamhet Ospecifi cerade effektiviseringar, per år Omfördelning till särskilt boende för äldre utifrån prognos 2016 Ospecificerade effektiviseringar, per år Summa Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016 Summa Lokalhyra Grind servicehus, 3 våningsplan Larm- och nattorganisation

-2 440

Ospecificerade effektiviseringar, per år

23 234

-2 207

-2 129

-29 619

-29 928

3 983

3 834

-24 085

-25 150

2 718

2 838

1 692

1 692

1 692

1 692

11 824

19 553

11 300 824 -37

19 000 553 -31

-37 300

-31 000

Löner är uppräknade enligt med 3,4 % för år 2017, 53,5 för Minskning antal korttidsplatser, 15 planeringsförutsättningarna st 076% för år 2018 1 692 och 3,6 1% 692 årAnhörigstöd, 2019. neddragning av verksamhet 1 300 11 824

19 553

Lokalhyror är uppräknade enligt hyresunderlag Norrtälje BEFOLKNINGSÖKNING 2017 från 2018 2019kommuns fastighetsavdelning med hyreskostnader -15 800 -37 300 -31 000 årSumma 2017, 3,1 % för år 2018 och 2,9 % för år 2019. BEFOLKNINGSÖKNING 2017 2018 2019 Befolkningsökning, alla åldrar

1,8 %

2,0 %

2,1 %

Befolkningsökning, alla åldrar utifrån befolkningsprognos 1,8 % % 2,0 % %för respektive 2,1 % % 65 år och äldre 2,0 2,1 1,8 Volymerna är uppräknade år utifrån åldersstruktur för respektive insats. Hemtjänst och särskilt boende är uppräknade utifrån befolkningsökning för personer 80 år och äldre. Volymerna 65 år och äldre 2,0 % 2,1 % 1,8 % 80 år och äldre 2,8 % 3,2 % 2,8 % för målgruppen LSS och Socialpsykiatri är uppräknade utifrån befolkningsökning för åldersgrupp 19-64 år. 80 år och 2,8 % % 3,2 % % 2,8 % % 19-64 år äldre 1,6 1,7 2,0 19-64 år

1,6 %

1,7 %

2,0 %

BEFOLKNINGSÖKNING

2017

2018

2019

2,0 %

2,1 %

Befolkningsökning, alla åldrar 1,8 % LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 65 år och äldre 2,0 % LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DRIFTBUDGET, 80 år och äldre TKR 2,8 % DRIFTBUDGET, TKR 19-64 år Intäkter

1,6 %

2,1 % 1,8 % 2015 2016 3,2 % 2,8 % BOKSLUT BUDGET 2015 2016 1,7 % 2,0 % BUDGET BOKSLUT 104 373 99 744

2017 BUDGET 2017 BUDGET 133 129

2018 BUDGET 2018 BUDGET 113 467

2019 PLAN 2019 PLAN 104 264

Intäkter Kostnader

-1 104 447 373 989

99 744 -1 500 844

-1 133 580 129 429

-1 113 608 467 567

-1 104 648 264 664

Kostnader – Varav kapitalkostnader

-1 447 989 0

-1 500 844 0

-1 580 429 0

-1 608 567 0

-1 648 664 0

0 -1 343 616

0 -1 401 100

0 -1 447 300

0 -1 495 100

0 -1 544 400

-1 343 616 2015 BOKSLUT

-1 401 -57 100 484 2016 BUDGET -574,3% 484

-1 447 -46 300 200 2017 BUDGET -463,3% 200

-1 495 -47 100 800 2018 BUDGET -473,3% 800

-1 544 -49 400 300 2019 PLAN -493,3% 300

104 373

99 744

133 129

113 467

104 264

– Varav kapitalkostnaderHÄLSO- OCH SJUKVÅRD Netto LANDSTINGSFINANSIERAD Netto Förändring i tkr DRIFTBUDGET, TKR Förändring Förändring ii tkr % Intäkter

83


Uppräkning av volymer Ökade intäkter momskompensation, volymer

14. KOMMUNALFÖRBUND

Uppräkning av priser Ökade intäkter momskompensation, priser Omfördelning till hemtjänst utifrån prognos 2016

-25 373

-29 619

3 301

3 983

-29 928 3 834

-19 687

-24 085

-25 150

2 192

2 718

2 838

-16 300

Effektivisering inom hemtjänst

5 814 Ersättningarna till utförarna har räknats upp med i snitt 1,5 % för år 2017, 1,8 % för år 2018 och 1,8 % för år 2019 Omfördelning från LSS utifrån prognos 2016 av OPI-index som bedöms ligga på 2,5 % för 11 år 2002017 samt 2,8 % för år 2018 förutom de uppräkningar som styrs Omfördelning -5 400 och 2019. till särskilt boende för äldre utifrån prognos 2016 Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016

-2 024

En omfördelning av budgeten för hemtjänst är nödvändig inför 2017 då volymerna har ökat betydligt under 2016. Lokalhyra Grind servicehus, 3 våningsplan 3 000 Däremot pågår en granskning om kundvalsutförarna följer tillämpningsanvisningarna för IntraPhone och en Larm- och nattorganisation -2 440 arbetsgrupp är också tillsatt för att göra en översyn av tillämpningsanvisningarna. Bedömningen är att detta ska Minskning antal korttidsplatser, 15 st 5 076 1 692 1 692 kunna bidra till minskade kostnader inom hemtjänst varför en effektivisering om ca 5,8 mnkr är inlagd i budget. Anhörigstöd, neddragning av verksamhet

1 300

Ospecificerade effektiviseringar, per år

23 234

11 824

19 553

-15 800

-37 300

-31 000

Volymerna inom LSS bedöms minska varför en omfördelning av budgeten görs inför 2017. Summa

Grind servicehus är nu tomställt som särskilt boende för äldre. Byggnaden består av fem våningar varav tre våningar kan sägas upp och de återstående två våningarna ska användas som boende inom socialpsykiatri samt inom LSS-verksamhet. Utökning av larm- och nattorganisation avser driftmedel för permanentning av projekt e-hemtjänst. BEFOLKNINGSÖKNING

2017

2018

2019

65 år och äldre

2,0 %

2,1 %

1,8 %

19-64 år

1,6 %

1,7 %

2,0 %

I nuläget bedöms antalet korttidsplatser att kunna minskas med 15 platser då behovet har minskat under 2016. Under hösten 2016 kommer en närmare 1,8 analys Befolkningsökning, alla åldrar % av 2,0behovet % 2,1 av % korttidsplatser att göras. Anhörigstöd är en lagstadgad verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), däremot kan omfattningen av verksamheten 80 år och äldre 2,8 % 3,2 % 2,8 % minskas något. En organisationsöversyn av verksamheten pågår. Utifrån de volym- och prisuppräkningar som beskrivs ovan samt övriga verksamhetsförändringar, finns det ospecificerade effektiviseringar för respektive år som ännu inte är hanterade. LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2015 BOKSLUT

DRIFTBUDGET, TKR

2017 BUDGET

2016 BUDGET

2018 BUDGET

2019 PLAN

104 373

99 744

133 129

113 467

104 264

-1 447 989

-1 500 844

-1 580 429

-1 608 567

-1 648 664

0

0

0

0

0

-1 343 616

-1 401 100

-1 447 300

-1 495 100

-1 544 400

Förändring i tkr

-57 484

-46 200

-47 800

-49 300

Förändring i %

4,3%

3,3%

3,3%

3,3%

Intäkter Kostnader – Varav kapitalkostnader Netto

I landstingsdirektörens planeringsunderlag har uppräkning av driftsbidraget gjorts med 3,3 % för respektive år för volym- och prisuppräkningar.

1

LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR Uppräkning lokalhyror Uppräkning av volymer Ökade intäkter momskompensation, volymer Uppräkning av priser Ökade intäkter momskompensation, priser

2018 PLAN

2019 PLAN

49

-47

-46

-9 151

-10 655

-12 979

584

671

781

-27 399

-17 436

-27 071

1 449

1 408

1 446

30 499

-21 741

-11 431

-46 200

-47 800

-49 300

Omfördelning till övrig specialistvård utifrån prognos 2016

-13 245

Omfördelning till ASiH utifrån prognos 2016

-10 498

Omfördelning till läkemedel utifrån prognos 2016

-13 258

Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016

-3 430

Utökad hyreskostnad avseende Bergshamra vårdcentral

-600

Filial ungdomsmottagning i Hallstavik

-400

Controllertjänst

-800

Resultatutjämning mellan åren Summa

84

2017 BUDGET

BEFOLKNING TOTALT

2017

2018

2019

Befolkningsökning, alla åldrar

1,8 %

2,0 %

2,1 %

65 år och äldre

2,0 %

2,1 %

1,8 %


Omfördelning till ASiH utifrån prognos 2016

-10 498

Omfördelning till läkemedel utifrån prognos 2016

-13 258 14. KOMMUNALFÖRBUND

Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016

-3 430

Utökad hyreskostnad avseende Bergshamra vårdcentral

-600

Filial ungdomsmottagning i Hallstavik

-400

Controllertjänst BESKRIVNING

-800 AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR 2017-2019

Resultatutjämning mellan åren

30 499

-21 741

-11 431

Lokalhyror är uppräknade enligt hyresunderlag från fastighetsavdelningen med hyreskostnader år 2017, 3,1 % för år 2018 och 2,9 % för år 2019. Summa -46 200 -47 800 -49 300 Volymerna är uppräknade utifrån befolkningsprognos LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSOOCH SJUKVÅRD

för respektive år utifrån åldersstruktur för respektive insats. I huvudsak har ”befolkningsökning, alla åldrar” använts för uppräkning av volymer gällande landstingsverksamheterna. 2017 BUDGET

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BEFOLKNING TOTALT 2017 2018 2019 Uppräkning lokalhyror

2018 PLAN

2019 PLAN

49

-47

-46

-9 151

-10 655

-12 979

Befolkningsökning, alla åldrar Uppräkning av volymer

1,8 %

2,0 %

2,1 %

65 år och äldre momskompensation, volymer Ökade intäkter

2,0 %

2,1 %

1,8 %

584

671

781

80 år och äldre Uppräkning av priser

2,8 %

3,2 %

2,8 %

-27 399

-17 436

-27 071

1 449

1 408

1 446

Ökade intäkter momskompensation, priser

Omfördelning till övrig utifrån prognos upp 2016 med i snitt 1,5 % för år 2017, -13 Ersättningarna till specialistvård utförarna har räknats 1,3245 % för år 2018 och 1,2 % för år 2019. FINANSIERAD Omfördelning till ASiH utifrån OMSORG prognos 2016 -10 498 KOMMUNALT Omfördelning till läkemedel utifrån prognos 2016

2015

-13 258 2017

2016

2018

2019

-256 379

-265 192

DRIFTBUDGET PER av VERKSAMHET, TKR En omfördelning budgetenNETTO, till övrig specialistvård är nödvändig inför 2017 då volymerna har ökat betydligt BUDGET BUDGET PLAN BOKSLUT BUDGET Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016 -3 430 under 2016. Insatserhyreskostnad i ordinärt boende Utökad avseende Bergshamra vårdcentral

Särskilt boende av för äldre Filial ungdomsmottagning i Hallstavik En utökning budgeten för

-192 923

-435 580 i hemmet

-233 131

-454 045 (ASiH) har

-247-600 439

-475 703 -400 gjorts inför

avancerad sjukvård Övriga 2015 insatseroch äldreomsorg 574 0 10,5 mnkr. 0 under har fortsatt att ligga kvar på en hög -14 nivå under 2016, ca Controllertjänst -800 Insatser till personer med åren funktionshinder (SoL) Resultatutjämning mellan

-525 730 2017-500 då 982 volymerna ökade 0

0

-50 990

-69 895

-73 132 30 499

-76 741 270 -21

-79 431 470 -11

-255 795

-288 228

-285 721 -46 200 -4 793

-296 527 -47 800 -4 896

-309 295 -49 300 -5 008

1 074 900

1 112 200

1 143 200

23 234

35 058

54 611

En omfördelning av budgeten till läkemedel är nödvändig inför 2017 då kostnaderna har ökat betydligt under 2016. Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Summa Övriga verksamheter

-4 223 Tidigare har Stockholms läns landsting betalat för-18 en799 subventionering av hyran för Bergshamra vårdcentral. Direktion, råd och kansli avser mellanskillnad av den faktiska -1 136 hyran och -1 445marknadshyra. -1 931 Från och -2 023med 2016 -2 121 Subventioneringen ska Kommunalförbundet finansiera denna kostnad inom befintlig ram. Förvaltning -27 916 -8 133 -9 415 -10 181 -10 995 Driftbidrag

1 021 300

1 059 100

I BEFOLKNING budget för 2017 har medel lagts in för utökning av en filial avseende ungdomsmottagning i Hallstavik. TOTALT 2017 2018 2019 Ospecificerade effektiviseringar *

Befolkningsökning, alla åldrar för respektive år 1,8 % 2,0 % 2,1 % Ospecificerade effektiviseringar Controllertjänst för landstingsfinansierad verksamhet betalades

23 234 824 19 553 tidigare av Stockholms läns11landsting. Från och 65 år och äldre 2,0 % 2,1 % 1,8 % med 2016 ska Kommunalförbundet finansiera denna kostnad. En omfördelning i budgeten görs inför 2017. Summa direktion 23 587 0 0 0 0 80 år och äldre 2,8 % 3,2 % 2,8 % * beloppen är ackumulerade, dvs om inte effektivisering som är definierad för år 2017 hanteras under 2017 blir effektiviseringen för år 2018 Den landstingsfinansierade verksamheten beräknas gå med underskott 2017. Underskottet täcks av överskott ca 20 mnkr osv.

2018 och 2019. Detta visas på rad resultatutjämning mellan åren.

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR

2015 BOKSLUT

2017 BUDGET

2016 BUDGET

2018 BUDGET

2019 PLAN

Insatser i ordinärt boende

-192 923

-233 131

-247 439

-256 379

-265 192

Särskilt boende för äldre

-435 580

-454 045

-475 703

-500 982

-525 730

Övriga insatser äldreomsorg

-14 574

0

0

0

0

Insatser till personer med funktionshinder (SoL)

-50 990

-69 895

-73 132

-76 270

-79 470

-255 795

-288 228

-285 721

-296 527

-309 295

-18 799

-4 223

-4 793

-4 896

-5 008

-1 136

-1 445

-1 931

-2 023

-2 121

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Övriga verksamheter Direktion, råd och kansli

2

Förvaltning

-27 916

-8 133

-9 415

-10 181

-10 995

Driftbidrag

1 021 300

1 059 100

1 074 900

1 112 200

1 143 200

23 234

35 058

54 611

23 234

11 824

19 553

0

0

0

Ospecificerade effektiviseringar * Ospecificerade effektiviseringar för respektive år Summa direktion

23 587

0

* beloppen är ackumulerade, dvs om inte effektivisering som är definierad för år 2017 hanteras under 2017 blir effektiviseringen för år 2018 ca 20 mnkr osv.

85


14. KOMMUNALFÖRBUND

LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2017 2018 2015 2016 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR 2017 2018 2015 2016 LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BUDGET BUDGET BOKSLUT BUDGET DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BUDGET BUDGET BOKSLUT BUDGET Primärvård -260 -284 -295 -304 2017095 2018846 2015456 2016000 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR Primärvård -260 456 -284 000 -295 095 -304 846 BUDGET BUDGET BOKSLUT BUDGET Somatisk specialistvård -696 597 -724 000 -752 358 -757 216 Somatisk -696 -724 -752 -757 Primärvårdspecialistvård -260 597 456 -284 000 000 -295 358 095 -304 216 846 Geriatrik -95 137 -94 000 -102 845 -105 215 Geriatrik -95 137 -94 000 -102 845 -105 Somatisk specialistvård -696 597 -724 000 -752 358 -757 215 216 Psykiatri -109 565 -113 900 -119 874 -122 118 Psykiatri -109 -113 -119 -122 Geriatrik -95 565 137 -94 900 000 -102 874 845 -105 118 215 Övriga verksamheter -166 597 -168 800 -190 017 -196 360 Övriga verksamheter -166 597 -168 800 -190 017 -196 360 Psykiatri -109 565 -113 900 -119 874 -122 118 Förvaltning -15 264 -16 400 -17 610 -18 103 Förvaltning -15 264 -16 400 -17 610 -18 103 Övriga verksamheter -166 597 -168 800 -190 017 -196 360 Driftbidrag 1 356 300 1 401 100 1 447 300 1 495 100 Driftbidrag 1 356 300 1 401 100 1 447 300 1 495 100 Förvaltning -15 264 -16 400 -17 610 -18 103 Resultatutjämning mellan åren* 30 499 8 758 Resultatutjämning mellan åren* 30 499 8 758 Driftbidrag 1 356 300 1 401 100 1 447 300 1 495 100 Resultatutjämning mellan åren 30 499 -21 741 Resultatutjämning mellan 30 499 499 -21 741 Resultatutjämning mellan åren åren* 30 8 758 Summa nämnd 12 684 0 0 0 Summa nämnd mellan åren 12 684 0 0 0 Resultatutjämning 30 499 -21 741 * beloppen är ackumulerade, det underskott som finns för 2017 kommer att finansieras med överskott 2018 och 2019 Summa nämnd 12 684 0 0 0 * beloppen är ackumulerade, det underskott som finns för 2017 kommer att finansieras med överskott 2018 och 2019

2019 2019 PLAN PLAN -307 2019237 -307 237 PLAN -792 999 -792 -307 999 237 -110 333 -110 -792 333 999 -129 930 -129 -110 930 333 -186 136 -186 136 -129 930 -17 765 -17 765 -186 136 1 544 400 1 544 400 -17 765 -2 673 -2 400 673 1 544 -11 431 -11 431 -2 673 0 0 -11 431 0

* beloppen är ackumulerade, det underskott som finns för 2017 kommer att finansieras med överskott 2018 och 2019

Volymer/antal VOLYMER/VERKSAMHET VOLYMER/VERKSAMHET Insatser inom ordinärt boende Insatser inom ordinärt boende VOLYMER/VERKSAMHET Hemtjänst, timmar (exkl.schablon) Hemtjänst, timmar (exkl.schablon) Insatser inom ordinärt boende Särskilt boende för äldre Särskilt boende för(exkl.schablon) äldre Hemtjänst, timmar Särskilt boende för äldre, platser Särskilt boende Särskilt boende för föräldre, äldre platser Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Insatser till personer medplatser funktionsnedsättning enligt Särskilt boende för äldre, Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen Bostad med särskild service, platser Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Bostad med särskild service, platser Socialtjänstlagen Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Bostad med särskild service, platser Boende vuxna, platser Boende vuxna, platser Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Boende barn och ungdom, platser Boende vuxna, barn och ungdom, platser Boende platser Daglig verksamhet, platser Daglig verksamhet, platser platser Boende barn och ungdom, Daglig verksamhet, platser

Mått/á-priser

MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET Insatser inom ordinärt boende Insatser inom ordinärt boende MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET Hemtjänst, nettokostnad/timma (exkl.schablon) Hemtjänst, nettokostnad/timma Insatser inom ordinärt boende (exkl.schablon) Särskilt boende för äldre Särskilt boende för äldre Hemtjänst, nettokostnad/timma (exkl.schablon) Särskilt boende för äldre, nettokostnad/plats/år Särskilt boende för äldre, nettokostnad/plats/år Särskilt boende för äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Insatser till personer mednettokostnad/plats/år funktionsnedsättning enligt Särskilt boende för äldre, Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen Bostad särskild service, nettokostnad/plats/år Insatsermed till personer med funktionsnedsättning enligt Bostad med särskild service, nettokostnad/plats/år Socialtjänstlagen Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Bostad med särskild service, nettokostnad/plats/år Boende vuxna, nettokostnad/plats/år Boende vuxna, nettokostnad/plats/år Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Boende barn och ungdom, nettokostnad/plats/år Boende och ungdom, nettokostnad/plats/år Boende barn vuxna, nettokostnad/plats/år Daglig verksamhet, nettokostnad/plats/år Daglig nettokostnad/plats/år Boendeverksamhet, barn och ungdom, nettokostnad/plats/år Daglig verksamhet, nettokostnad/plats/år

86

2015 2015 BOKSLUT BOKSLUT 2015 BOKSLUT 439 359 439 359

2016 2016 BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 439 277 439 277

2017 2017 BUDGET BUDGET 2017 BUDGET 482 238 482 238

2018 2018 PLAN PLAN 2018 PLAN 497 670 497 670

2019 2019 PLAN PLAN 2019 PLAN 511 827 511 827

439 359 723 723

439 277 728 728

482 238 749 749

497 670 773 773

511 827 795 795

723

728

749

773

795

56 56

58 58

58 58

59 59

60 60

56 172 172 17 17 172 223 223 17

58 184 184 19 19 184 240 240 19

58 185 185 14 14 185 238 238 14

59 188 188 14 14 188 242 242 14

60 192 192 14 14 192 247 247 14

223

240

238

242

247

2015 2015 BOKSLUT BOKSLUT 2015 BOKSLUT 361 361

2016 2016 BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 365 365

2017 2017 BUDGET BUDGET 2017 BUDGET 371 371

2018 2018 PLAN PLAN 2018 PLAN 377 377

2019 2019 PLAN PLAN 2019 PLAN 384 384

361 589 144 589 144

365 604 943 604 943

371 618 903 618 903

377 631 782 631 782

384 644 785 644 785

589 144

604 943

618 903

631 782

644 785

634 161 634 161

627 517 627 517

638 466 638 466

653 036 653 036

667 893 667 893

634 161 711 331 711 331 1 142 471 1 142 711 471 331 258 179 1 258 142 179 471

627 517 739 500 739 500 1 176 421 1 176 739 421 500 254 117 1 254 176 117 421

638 466 721 641 721 641 1 386 881 1 386 721 881 641 263 115 1 263 386 115 881

653 036 737 229 737 229 1 442 548 1 442 737 548 229 269 404 1 269 442 404 548

667 893 753 057 753 057 1 476 682 1 476 753 682 057 275 778 1 275 476 778 682

258 179

254 117

263 115

269 404

275 778

3 3


14. KOMMUNALFÖRBUND

14.1.1 Taxor och avgifter Avgifter som Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje debiterar kunderna.

OMSORGSAVGIFT I socialtjänstlagen (8 kap. 5§) stadgas en högsta avgift, ”maxtaxan”. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp per månad. För år 2017 innebär detta en maxtaxa om 2 013 kronor per månad, utifrån 2017 års prisbasbelopp (källa: SCB). Förbundets omsorgsavgifter utgår från maxtaxan, med en uppdelning i fem nivåer (se tabell A). TABELL A, OMSORGSAVGIFTER FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE, UTIFRÅN SOCIALTJÄNSTLAGEN. OMSORGSAVGIFT, SOCIALTJÄNSTLAGEN

2016

2017

2018 *

2019 *

Kronor A, per månad TABELL OMSORGSAVGIFTER FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE, UTIFRÅN SOCIALTJÄNSTLAGEN. Nivå 1, Trygghetslarm i hemmet och GNSS-larm15 för utomhusvistelse 77 201 201 * 201 * OMSORGSAVGIFT, SOCIALTJÄNSTLAGEN 2016 2017 2018 2019 (10 procent av maxtaxan). Kronor per månad omsorg och service i hemmet någon eller Nivå 2, Hemtjänst, några gånger i månaden, inklusive trygghetslarm15 och GNSS-larm Nivå 1, Trygghetslarm i hemmet och GNSS-larm för utomhusvistelse för utomhusvistelse (25 procent av maxtaxan). (10 procent av maxtaxan). Nivå 3, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet, någon eller Nivå 2, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller några gånger i veckan, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm några gånger i månaden, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse (50 procent av maxtaxan). för utomhusvistelse (25 procent av maxtaxan). Nivå 4, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet dagligen, Nivå 3, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet, någon eller inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse några gånger i veckan, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm (75 procent av maxtaxan). för utomhusvistelse (50 procent av maxtaxan). Nivå 5, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller Nivå 4, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet dagligen, några gånger per dygn, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse för utomhusvistelse (100 procent av maxtaxan). (75 procent av maxtaxan). Särskilt boende eller bostad med särskild service samt korttidsNivå 5, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller och avlastningsplats (100 procent av maxtaxan). några gånger per dygn, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse (100 procent av maxtaxan). Ledsagning

443 77

503 201

503 201

503 201

886 443

1 006 503

1 006 503

1 006 503

1 329 886

1 510 1 006

1 510 1 006

1 510 1 006

1 772 1 329

2 013 1 510

2 013 1 510

2 013 1 510

1 772 1 772 0

2 013 2 013 0

2 013 2 013 0

2 013 2 013 0

0 1 772

0 2 013

0 2 013

0 2 013

0 50 0

0 56 0

0 56 0

0 56 0

Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor. Kronor per dag * Avgifter baserad på 2017 års prisbasbelopp, vilket justeras efter regeringens beslut om prisbasbelopp. Dagverksamhet (2,8 procent av maxtaxan fr.o.m. 2016) 50 56

56

56

Särskilt boende eller bostad med särskild service samt korttidsAvlösning och avlastningsplats (100 procent av maxtaxan). Kronor per dag Ledsagning Dagverksamhet (2,8 procent av maxtaxan fr.o.m. 2016) Avlösning

Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor.

AVGIFTER *ÖVRIGA Avgifter baserad på 2017 års prisbasbelopp, vilket justeras efter regeringens beslut om prisbasbelopp. TABELL C, KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJES ÖVRIGA AVGIFTER – TRANSPORT AV AVLIDEN.

Övriga avgifter inom Kommunalförbundets kommunalt finansierade verksamhet avser transport av avliden från särskilt och korttidsplats (se tabell C). ÖVRIGAboende AVGIFTER 2016 2017 * 2018 * 2019 *

Transport avliden från särskilt boende och korttidsplats TABELL C, av KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJES1ÖVRIGA AVGIFTER AV AVLIDEN. 1 750 750 1 750– TRANSPORT 1 750 (kronor per transport) ÖVRIGA AVGIFTER * Självkostnaden följer Färdtjänstindex. Transport av avliden från särskilt boende och korttidsplats (kronor per transport)

2016

2017 *

2018 *

2019 *

1 750

1 750

1 750

1 750

TABELL D, ERSÄTTNINGAR TILL UTFÖRARE AV SÄRSKILT BOENDE. FÖR ÄLDRE OCH HEMTJÄNST (KUNDVAL, EXKLUSIVE * Självkostnaden följer Färdtjänstindex. HEMREHABILITERING OCH BASAL HEMSJUKVÅRD) MED AVTAL ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV). ERSÄTTNINGAR (LOV) 2016 2017 2018 2019 TABELL D, ERSÄTTNINGAR TILLavliden UTFÖRARE AVsärskilt SÄRSKILTboende BOENDE.och FÖR korttidsplats ÄLDRE OCH HEMTJÄNST (KUNDVAL, EXKLUSIVE Avgiften för transport av från motsvarar den normala ersättning som Kundval, hemtjänst (kronor BASAL per timme) HEMREHABILITERING HEMSJUKVÅRD) MED AVTAL ENLIGT LAGEN OMuppräknas VALFRIHETSSYSTEM (LOV). direktionen betalarOCH till upphandlad entreprenör. Denna ersättning i enlighet med Färdtjänstindex. Tätort 383 389 396 403 Då avgifter utgör självkostnaden uppräknas även avgiften enligt detta index. Under 2016 sker en förnyad upphandling ERSÄTTNINGAR (LOV) 2016 2017 2018 2019 Landsbygd 475 484 492 av transport av avlidna, vilket kan komma att ändra ovan föreslagna468 avgift.

Kundval, hemtjänst (kronor per timme) Skärgård 535 543 553 Tätort 383 389 396 Indirekt tid 360 365 372 Landsbygd 468 475 484 Särskilt boende för äldre (kronor per dygn) Skärgård 535 543 553 Reducerad ersättning 1 270 1 285 1 305 Indirekt tid 360 365 372 Ersättning för parbogaranti * 1 369 1 385 1 406 Särskilt boende för äldre (kronor per dygn) Vård- och omsorgsersättning * 1 806 1 828 1 855 Reducerad ersättning 1 270 1 285 och Galileo 1 305 15.GPS är USA:s system, men positioneringen sker även med hjälp av GLONASS (Ryssland) Demensersättning * 2 029 2 053 2 084(EU). Ersättning Ett samlingsnamn för dessa är Global Navigation Satellite System (GNSS). för parbogaranti * 1 369 1 385 1 406

563 403 379 492 563 1 324 379 1 427 1 883 1 324 2 115 1 427

Vård- och omsorgsersättning *

1 806

1 828

1 855

1 883

Demensersättning *

2 029

2 053

2 084

2 115

87


Avlösning Kronor per dag Dagverksamhet (2,8 procent av maxtaxan fr.o.m. 2016)

0

0

0

0

14. KOMMUNALFÖRBUND 50

56

56

56

Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor. * Avgifter baserad på 2017 års prisbasbelopp, vilket justeras efter regeringens beslut om prisbasbelopp.

14.1.2 Ersättning till utförare - pengbelopp och prestationsersättningar

TABELL C, KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJES ÖVRIGA AVGIFTER – TRANSPORT AV AVLIDEN.

Uppräkning av ersättningar enligt LOV avseende hemtjänst har budgeterats till 1,5* % inför 2018 år 2017. Utrymmet ÖVRIGA AVGIFTER 2016 2017 * 2019 * för uppräkning för år 2018 och år 2019 har uppskattats till 1,8 % för respektive år. Transport av avliden från särskilt boende och korttidsplats (kronor per transport)

1 750

1 750

1 750

1 750

Uppräkning av ersättningar enligt LOV avseende särskilt boende för äldre har budgeterats till 1,2 % inför år 2017. förföljer uppräkning för år 2018 och år 2019 har uppskattats till 1,5 % för respektive år. *Utrymmet Självkostnaden Färdtjänstindex. TABELL D, ERSÄTTNINGAR TILL UTFÖRARE AV SÄRSKILT BOENDE. FÖR ÄLDRE OCH HEMTJÄNST (KUNDVAL, EXKLUSIVE HEMREHABILITERING OCH BASAL HEMSJUKVÅRD) MED AVTAL ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV). ERSÄTTNINGAR (LOV)

2016

2017

2018

2019

Kundval, hemtjänst (kronor per timme) Tätort

383

389

396

403

Landsbygd

468

475

484

492

Skärgård

535

543

553

563

Indirekt tid

360

365

372

379

1 270

1 285

1 305

1 324

Särskilt boende för äldre (kronor per dygn) Reducerad ersättning Ersättning för parbogaranti *

1 369

1 385

1 406

1 427

Vård- och omsorgsersättning *

1 806

1 828

1 855

1 883

Demensersättning *

2 029

2 053

2 084

2 115

4

88


89


15. NORRTÄLJE KOMMUNKONCERN

15 Norrtälje Kommunhuskoncern De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Bolagen bedriver verksamheten i ägarens ställe. Norrtälje kommun kan beskrivas som moderorganisation i kommunkoncernen. I koncernen bedrivs en rad olika verksamheter i olika organisationsform. Vissa har bedömts passa bäst i aktiebolagsform. Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Driften av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform medför att vissa beslut måste fattas av bolagsstämman. Styrningen av ett kommunalt aktiebolag skiljer sig även från styrningen av privatägda aktiebolag. Vad som är bolagsrättsligt möjligt kan för kommunala aktiebolag begränsas av kommunalrättens kompetensregler och/eller andra kommunalrättsliga principer. Det ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om är övergripande styrdokument som gäller för samtliga bolag ingående i NKAB-koncernen, samt specifika direktiv till respektive dotterbolag i koncernen. Bolagen ska främja en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Bolagen har ett samhällsnyttigt uppdrag. Med samhällsnytta menas det kommunala uppdraget enligt kommunallagen, de särlagstiftningar som bolaget omfattas av samt de uppgifter och uppdrag som stipuleras i gällande bolagsordning och ägardirektiv. Bolagen ska samverka tillsammans med ägarens övriga bolag och förvaltningar. Bolagen ska genom aktiv samverkan med övriga kommunala verksamheter och bolag bistå med kunskap inom de egna verksamhetsområdena. Bolagen ska medverka i forum med Norrtälje kommun och övriga koncernbolag och verka som en naturlig del i kommunens samhällsbyggnad och möjliggöra och främja informations- och kunskapsutbyte med övriga delar av koncernen. I samarbetet ska även tekniska metoder för samhällsbyggnad och utbyggnad avhandlas och kommunstyrelsekontoret ska beredas tillträde till all den information som kommunen/ägaren behöver. Norrtälje Kommunhuskoncernen förväntas lämna utdelning om 5 mnkr respektive år till Norrtälje kommun. Med dagens resultatnivåer i Norrtälje Energi samt eget kapital i övriga dotterbolag bedöms det vara fullt möjligt.

15.1 Roslagsbostäder AB Roslagsbostäder äger och förvaltar 2165 lägenheter och cirka 150 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan uppgår till cirka 155 000 kvm, varav 13 000 kvm är lokaler. Roslagsbostäder ska utifrån ett långsiktigt perspektiv bidra till kommunens utveckling, genom att bygga, äga, sälja, köpa och förvalta fastigheter på ett sådant sätt att det är en finansiellt trygg placering för ägaren. Roslagsbostäder har vuxit fram på tre hörnstenar från kommunens olika delar. År 1945 bildades Fastighets AB Rimbohus. Under åren expanderade Rimbohus kraftigt. I Norrtälje bildades 1953 Stiftelsen Norrtäljebostäder. Hallstavik var den tredje hörnstenen där stiftelsen Häveröhus bildades 1963. Fastighets AB Rimbohus, Norrtäljebostäder och Häveröhus fungerade parallellt fram till kommunsammanslagningen 1971, då de tre bolagen tillsammans bildade Norrtälje Kommuns Bostads AB med säte i Rimbo. 1988 ändrades namnet till Roslagsbostäder. Numera finns huvudkontoret i Norrtälje. Roslagsbostäder erbjuder bostäder på sju orter runt om i kommunen. Norrtälje kommun har ett mål att det ska byggas 450 bostäder per år under perioden 2016-2018. Nyproduktion av hyresrätter är ett medel för att nå målet. Roslagsbostäder ska i sin verksamhetsplan visa på konkreta förslag till nyproduktion över minst en treårsperiod. Antalet hyresrätter som Roslagsbostäder förväntas bygga fastställs i verksamhetsplan. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.

90


15. NORRTÄLJE KOMMUNKONCERN

Samverkan ska ske med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer som kommunen har ett särskilt bostadsansvar. I skälig omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare, oavsett inkomst och för dem som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Förenkla för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden

Trygg boendemiljö – Skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster och Trygg I Norrtälje Kommun för trygghet och brottsförebyggande åtgärder

15.2 Norrtälje Energi AB Norrtälje Energi AB är ett lokalt energibolag som levererar el, fjärrvärme och fiber. Bolaget har funnits sedan 1899 och ägs av Norrtälje kommun och därför går vinsten tillbaka till kommuninvånarna. Norrtälje Energi är också direkt engagerade i och stödjer många föreningar med tydlig ungdomsinriktning. Den egenproducerade elen är kopplad till specifika ungdomsprojekt för att bidra till en stark utveckling för unga i kommunen. •

Klimatsmarta val – genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun.

Bredbandverksamhet en kommunal angelägenhet - Norrtälje energi ska medverka i forum med Norrtälje kommun och övriga koncernbolag och verka som en naturlig del i kommunens samhällsbyggnad.

15.3 Campus Roslagen AB Campus Roslagen är en mötesplats för utbildning och utveckling. Här möts näringsliv, utbildningsanordnare, offentliga verksamheter och studenter. Här utvecklas tankar och idéer och här läggs grunden till nya samarbeten. På Campus finns en unik mix av eftergymnasiala utbildningar, företag och studentbostäder. De flesta utbildningarna tas fram och genomförs i nära samverkan med företag och arbetsplatser i Mellansverige, främst i Stockholms- och Uppsalaregionen. Campus Roslagen AB bidrar till att företag och offentlig verksamhet kan trygga sina behov av kompetens och att studenter får tillgång till utbildning och möjlighet till inblick i sitt blivande yrke redan under studietiden. De utbildningsanordnare som verkar på Campus Roslagen bidrar på olika sätt till utvecklingen av arbetsplatserna i Roslagen. På Campus Roslagen finns därför en blandning av studenter, utbildare, utvecklingsinriktade företag och studenterna erbjuds moderna studentboenden med promenadavstånd till utbildningslokaler, studierum, studenthus, restauranger, gym och sporthall. •

Bolaget ska samarbeta med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning.

15.4 Norrtälje Sportcentrum AB Norrtälje Sportcentrum är Norrtälje kommuns representationsanläggning för idrott och evenemang. Anläggningen har ett mycket gott rykte både nationellt och internationellt. Förutom större nationella och regionala evenemang som regelbundet hålls på Norrtälje Sportcentrum används anläggningen av en rad lokalt aktiva idrottsföreningar, inom exempelvis fotboll, ishockey, friidrott, brottning, handboll, innebandy, och racketsporter. I Norrtälje Sportcentrum finns kansli, klubblokal och är samlingspunkt för flera av föreningarna. Utöver detta jobbar Norrtälje Sportcentrum nära det lokala näringslivet, vad gäller produktion av mässor, olika typer av evenemang och konserter. Norrtälje Sportcentrum invigdes 1988 och drevs fram till och med 2009 i stiftelseform. 2010 till och med maj 2011 ansvarade Norrtälje kommun genom kultur och fritid för drift och administration. Från 2011 drivs Norrtälje Sportcentrum i bolagsform. Norrtälje Sportcentrum AB är ett av Norrtälje kommun helägt bolag. •

Sportcentrum är i första hand till för kommunmedborgare och kommunens föreningar och därav i första hand utföra det uppdrag som anges av Norrtälje kommun.

Bolaget tillhandahåller en arena för folkhälsa, idrott och även evenemang. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Norrtälje som bostadsort, turistmål och som en attraktiv ort för lokalisering av företag.

91


15. NORRTÄLJE KOMMUNKONCERN

KONCERNENS EKONOMI Norrtälje Energi ska ha ett långsiktigt resultatmål om 25 mnkr årligen. NKAB ställer dock inget avkastningskrav på bredbandssatsningen för Norrtälje Energi. Roslagsbostäder ska uppvisa ett plusresultat efter finansnetto på 6 mnkr samt en direktavkastning på 5 till 7 % på fastigheternas redovisade värde. Campus Roslagen ska ha ett nollresultat efter finansnetto. Under gällande planeringsperiod kvarstår finansiering genom avtalet så noll resultat nås. Norrtälje Sportcentrum behöver fortsatt koncernbidrag för att finansiera årliga underskott. Norrtälje Kommunhus AB har inga intäkter av betydelse utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen. RESULTAT RESULTAT EFTER EFTER FINANSNETTO FINANSNETTO [MNKR] [MNKR] Norrtälje Energi Energi Norrtälje

2015 2015 BOKSLUT BOKSLUT

Summa Summa koncernbolagen koncernbolagen

22,0 22,0

22,0 22,0

22,0 22,0

0,8 0,8

6,3 6,3

2,7 2,7

-4,5 -4,5

9,0 9,0

0,0 0,0

0,5 0,5

0,0 0,0

1,1 1,1

-3,1 -3,1

-3,2 -3,2

-3,5 -3,5

-3,5 -3,5

-3,5 -3,5

-17,8 -17,8

-18,0 -18,0

-16,0 -16,0

-16,5 -16,5

-17,0 -17,0

20,4 20,4

10,6 10,6

8,3 8,3

3,7 3,7

-2,9 -2,9

5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,0

2015

2016

BOKSLUT BUDGET Norrtälje kommunhuskoncernen omsätter närmare 600 mnkr årligen. Norrtälje Energi OMSÄTTNING Roslagsbostäder OMSÄTTNING [MNKR] [MNKR] Campus Roslagen Norrtälje Norrtälje Energi Energi Norrtälje Sportcentrum Roslagsbostäder Roslagsbostäder NKAB Roslagen Campus Campus Roslagen Summa koncernbolagen Norrtälje Norrtälje Sportcentrum Sportcentrum Planerad Kommunhus utdelning från NKAB till Norrtälje kommun Norrtälje Norrtälje Kommunhus AB AB

2019 2019 PLAN PLAN

31,0 31,0

Planerad Planerad utdelning utdelning från från NKAB NKAB till till Norrtälje Norrtälje kommun kommun

RESULTAT EFTER FINANSNETTO [MNKR]

2018 2018 PLAN PLAN

0,3 0,3

Campus Roslagen Roslagen Campus NKAB NKAB

2017 2017 PLAN PLAN

32,0 32,0

Roslagsbostäder Roslagsbostäder Norrtälje Norrtälje Sportcentrum Sportcentrum

2016 2016 BUDGET BUDGET

32,0 2014 2014 0,3 BOKSLUT BOKSLUT 9,0 355,7 355,7 -3,1 178,9 178,9 -17,8 52,6 52,6 20,4 9,0 9,0 1,0 1,0

31,0 2015 2015 0,8 BUDGET BUDGET 0,0 350 350 -3,2 179 179 -18,0 61,7 61,7 10,6 8,5 8,5 5,0 1,0 1,0

597,2 597,2

600,2 600,2

2017 PLAN

2018 PLAN

22,0

2019 PLAN

22,0

22,0 -4,5

6,3

2,7

0,5

0,0

1,1

-3,5

-3,5

-3,5

-16,0

-16,5

-17,0

8,3

3,7

-2,9

5,0

5,0

5,0

Borgensavgift till NKAB är 1 % vilket innebär en intäkt för Norrtälje kommun om 3,9 mnkr. 2014 2015 BOKSLUT BUDGET 2016 2017 2018 Internbanksräntan uppgår till internbankens genomsnittliga ränta med tillägg2018 för 2016 2017 INVESTERINGSPLAN [MNKR] [MNKR] INVESTERINGSPLAN VP355,7 PLAN350 PLAN Norrtälje Energi PLAN PLAN bostäders räntepåslag uppgår till 1,1% generellt ochVP 0,8 % för nyproduktion. OMSÄTTNING [MNKR]

Norrtälje Energi Energi Roslagsbostäder Norrtälje

2019 1,3 procentenheter. Roslags2019 PLAN PLAN

26,2 178,9 26,2

47,5 179 47,5

53,5 53,5

54 54

Campus Roslagen Roslagen Norrtälje Sportcentrum Campus

33 9,0 33

25 8,5 25

12,0 12,0

8,0 8,0

SportcentrumAB Norrtälje Sportcentrum Kommunhus Norrtälje

1,9 1,0 1,9

2 1,02

--

--

157,8 597,2 157,8

182,3 600,2 182,3

178,8 178,8

195,3 195,3

Kommunens verksamhetsplan förutsätter årliga utdelningar under 2017-2019. Roslagsbostäder 96,7 om 5 mnkr 107,8 113,3 133,3 Campus Roslagen 52,6 61,7 från NKAB-koncernen Roslagsbostäder 96,7 107,8 113,3 133,3

KONCERNENS INVESTERINGSPLAN OCH LÅNEBEHOV Totalt koncernen koncernen Totalt

I nedanstående tabell presenteras det investeringsbehov som dotterbolagen redovisat i sina verksamhetsplaner. Tabellen utgör inte ett godkännande av investeringar utan ett underlag för planering av kommande behov av nyupplåning. NYUPPLÅNING [MNKR] INVESTERINGSPLAN [MNKR] NYUPPLÅNING [MNKR]

2016 2016 VP VP

2018 2018 PLAN PLAN

2019 2019 PLAN PLAN

Norrtälje Energi Energi Norrtälje

26,2--

47,5--

53,5--

54--

Roslagsbostäder Roslagsbostäder

64,9 96,7 64,9

76 107,8 76

82 113,3 82

102 133,3 102

Campus Roslagen Roslagen Campus

20,0 33 20,0

25,0 25 25,0

12 12,0 12

8 8,0 8

Norrtälje Sportcentrum Sportcentrum Norrtälje Totalt koncernen koncernen Totalt

92

2017 2017 PLAN PLAN

NYUPPLÅNING [MNKR] LÅNERAMAR LÅNERAMAR NKAB NKAB [MNKR] [MNKR] Norrtälje Energi NKAB-koncernen NKAB-koncernen Roslagsbostäder varav varav Roslagsbostäder Roslagsbostäder

2,0 1,9 2,0

2,0 2 2,0

--

--

86,9 157,8 86,9

103 182,3 103

94 178,8 94

110 195,3 110

2016 VP 64,9

2017 2015 2015 PLAN LÅNERAM LÅNERAM

2 2 150 150 76 925 925

2018 2016 2016 PLAN LÅNERAM LÅNERAM 2 2 100 100 82 935 935

2019 2017 2017 PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG 2 2 150 150 102 1 1 015 015


Norrtälje Energi Roslagsbostäder Roslagsbostäder Campus Roslagen Campus Roslagen Norrtälje Sportcentrum Norrtälje Sportcentrum Totalt koncernen Totalt koncernen

26,2 47,5 96,7 107,8 96,7 107,8 33 25 15. NORRTÄLJE KOMMUNKONCERN 33 25 1,9 1,9 157,8 157,8

2 2 182,3 182,3

53,5 113,3 113,3 12,0 12,0 178,8 178,8

54 133,3 133,3 8,0 8,0 195,3 195,3

Behov av nyupplåning baseras på det totala investeringsbehov som dotterbolagen presenterat. Låneramar fastställs årligen av NKAB:s styrelse och dotterbolagens låneramar sätts utifrån godkända investeringar. NYUPPLÅNING [MNKR] NYUPPLÅNING [MNKR] Norrtälje Energi Norrtälje Energi Roslagsbostäder Roslagsbostäder Campus Roslagen Campus Roslagen Norrtälje Sportcentrum Norrtälje Sportcentrum Totalt koncernen Totalt koncernen

2016 2016 VP VP

64,9 64,9 20,0 20,0 2,0 2,0 86,9 86,9

2017 2017 PLAN PLAN

76 76 25,0 25,0 2,0 2,0 103 103

2018 2018 PLAN PLAN

82 82 12 12 94 94

2019 2019 PLAN PLAN

102 102 8 8 110 110

Nedanstående tabell är ett exempel på hur låneramarna kan se ut om alla investeringar blir godkända. 2015 2015 LÅNERAM LÅNERAM 2 150 2 150 925 925 250 250 525 525 5 5 390 390 55 55

LÅNERAMAR NKAB [MNKR] LÅNERAMAR NKAB [MNKR] NKAB-koncernen NKAB-koncernen varav Roslagsbostäder varav Roslagsbostäder varav Campus Roslagen varav Campus Roslagen varav Norrtälje Energi varav Norrtälje Energi varav Norrtälje Sportcentrum varav Norrtälje Sportcentrum varav NKAB varav NKAB varav ej beslutade investeringar varav ej beslutade investeringar

2016 2016 LÅNERAM LÅNERAM 2 100 2 100 935 935 250 250 440 440 5 5 390 390 80 80

2017 2017 FÖRSLAG FÖRSLAG 2 150 2 150 1 015 1 015 275 275 460 460 10 10 390 390

Ett särskilt beslut om låneram till NKAB-koncernen fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens och kommunkoncernens låneram fastställs. Det kommer att ske på hösten 2016. Nedan presenteras en indikation på vilken låneram NKAB skulle behöva om alla investeringar blir godkända. LÅNERAMAR NKAB [MNKR] LÅNERAMAR NKAB [MNKR]

1

NKAB-koncernen NKAB-koncernen

2016 2016 BESLUTAD BESLUTAD 2 100 2 100

2017 2017 FÖRSLAG FÖRSLAG 2 150 2 150

2018 2018 FÖRSLAG FÖRSLAG 2 250 2 250

2019 2019 FÖRSLAG FÖRSLAG 2 350 2 350

Dotterbolagens eget kapital i årsbokslutet 2014 och 2015 redovisas nedan. EGET KAPITAL [MNKR] EGET KAPITAL [MNKR] Norrtälje Energi Norrtälje Energi Roslagsbostäder Roslagsbostäder Campus Roslagen Campus Roslagen Norrtälje Sportcentrum Norrtälje Sportcentrum Norrtälje Kommunhus AB Norrtälje Kommunhus AB

2014 2014 BOKSLUT BOKSLUT 83,0 83,0 101,9 101,9 80,9 80,9 1,0 1,0 25,6 25,6

2015 2015 BUDGET BUDGET 98,8 98,8 109,8 109,8 89,9 89,9 1,0 1,0 34,2 34,2

93


94


16. RÄKENSKAPER

16. Räkenskaper RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING (MNKR) (MNKR) FÖR FÖR KOMMUNEN KOMMUNEN Summa nämnder Summa Summa nämnder nämnder Reserv för ny befolkningsprognos 2015 Reserv för Reserv för ny ny befolkningsprognos befolkningsprognos 2015 2015 KS ofördelade anslag KS ofördelade KS ofördelade anslag anslag Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag Summa Summa nämnder nämnder inkl inkl KS KS ofördelade ofördelade anslag anslag Centrala verksamhetskostnader och intäkter Centrala Centrala verksamhetskostnader verksamhetskostnader och och intäkter intäkter Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar Verksamhetens Verksamhetens nettokostnad nettokostnad före före avskrivningar avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens Verksamhetens nettokostnad nettokostnad Skatteintäkter, statsbidrag mm Skatteintäkter, statsbidrag Skatteintäkter, statsbidrag mm mm Finansnetto Finansnetto Finansnetto Årets resultat Årets Årets resultat resultat Medel från resultatutjämningsreserv Medel Medel från från resultatutjämningsreserv resultatutjämningsreserv Årets resultat enligt balanskrav Årets resultat Årets resultat enligt enligt balanskrav balanskrav Årets resultat enligt balanskrav, % Årets Årets resultat resultat enligt enligt balanskrav, balanskrav, % %

2015 2015 2015 BUDGET BUDGET BUDGET -2 846,7 -2 -2 846,7 846,7 -29,5 -29,5 -29,5 -2 876,2 -2 876,2 -2 876,2 197,1 197,1 197,1 -2 679,1 -2 679,1 -2 679,1 -160,0 -160,0 -160,0 -2 839,1 -2 -2 839,1 839,1 2 833,0 2 833,0 2 833,0 21,0 21,0 21,0 14,9 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9 14,9 14,9 0,5% 0,5% 0,5%

2016 2016 2016 BUDGET BUDGET BUDGET -2 953,5 -2 -2 953,5 953,5 -8,9 -8,9 -8,9 -29,9 -29,9 -29,9 -2 992,3 -2 -2 992,3 992,3 205,0 205,0 205,0 -2 787,3 -2 -2 787,3 787,3 -150,0 -150,0 -150,0 -2 937,3 -2 -2 937,3 937,3 2 933,7 2 933,7 2 933,7 17,7 17,7 17,7 14,1 14,1 14,1 15,0 15,0 15,0 29,1 29,1 29,1 1,0% 1,0% 1,0%

2017 2017 2017 PLAN PLAN PLAN -3 054,1 -3 -3 054,1 054,1 -25,2 -25,2 -25,2 -21,7 -21,7 -21,7 -3 101,0 -3 -3 101,0 101,0 222,0 222,0 222,0 -2 879,0 -2 -2 879,0 879,0 -173,0 -173,0 -173,0 -3 052,0 -3 -3 052,0 052,0 3 075,0 3 075,0 3 075,0 7,0 7,0 7,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 1,0% 1,0% 1,0%

2018 2018 2018 PLAN PLAN PLAN -3 149,1 -3 -3 149,1 149,1 -30,7 -30,7 -30,7 -26,2 -26,2 -26,2 -3 206,0 -3 -3 206,0 206,0 255,0 255,0 255,0 -2 951,0 -2 -2 951,0 951,0 -198,0 -198,0 -198,0 -3 149,0 -3 -3 149,0 149,0 3 185,0 3 185,0 3 185,0 -6,0 -6,0 -6,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 1,0% 1,0% 1,0%

2019 2019 2019 PLAN PLAN PLAN -3 225,7 -3 -3 225,7 225,7 -19,6 -19,6 -19,6 -30,7 -30,7 -30,7 -3 276,0 -3 -3 276,0 276,0 228,0 228,0 228,0 -3 048,0 -3 -3 048,0 048,0 -204,0 -204,0 -204,0 -3 252,0 -3 -3 252,0 252,0 3 299,0 3 299,0 3 299,0 -16,0 -16,0 -16,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 31,0 31,0 31,0 1,0% 1,0% 1,0%

2015 2015 2015 BUDGET BUDGET BUDGET -183,3 -183,3 -183,3 -5,2 -5,2 -5,2 -0,6 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 -104,0 -104,0 -104,0 -15,0 -15,0 -15,0 -119,6 -119,6 -119,6 -173,4 -173,4 -173,4 -970,0 -970,0 -970,0 -254,4 -254,4 -254,4 -1 021,3 -1 021,3 021,3 -1 -2 846,7 -2 846,7 846,7 -2

2016 2016 2016 BUDGET BUDGET BUDGET -183,3 -183,3 -183,3 -6,7 -6,7 -6,7 -0,4 -0,4 -0,4 -1,5 -1,5 -1,5 -118,2 -118,2 -118,2 -15,8 -15,8 -15,8 -121,8 -121,8 -121,8 -198,7 -198,7 -198,7 -994,4 -994,4 -994,4 -256,3 -256,3 -256,3 -1 056,4 -1 056,4 056,4 -1 -2 953,5 -2 953,5 953,5 -2

2017 2017 2017 PLAN PLAN PLAN -193,9 -193,9 -193,9 -7,4 -7,4 -7,4 -0,4 -0,4 -0,4 -1,6 -1,6 -1,6 -126,1 -126,1 -126,1 -16,2 -16,2 -16,2 -129,2 -129,2 -129,2 -213,8 -213,8 -213,8 -1 018,1 -1 018,1 -1 018,1 -272,4 -272,4 -272,4 -1 074,9 -1 074,9 -1 074,9 -3 054,1 -3 054,1 054,1 -3 -100,5 -100,5 -100,5 -3,4% -3,4% -3,4%

2018 2018 2018 PLAN PLAN PLAN -196,3 -196,3 -196,3 -7,5 -7,5 -7,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -124,2 -124,2 -124,2 -16,3 -16,3 -16,3 -130,8 -130,8 -130,8 -221,5 -221,5 -221,5 -1 048,8 -1 048,8 -1 048,8 -288,4 -288,4 -288,4 -1 112,2 -1 112,2 -1 112,2 -3 149,1 -3 149,1 149,1 -3 -95,1 -95,1 -95,1 -3,1% -3,1% -3,1%

2019 2019 2019 PLAN PLAN PLAN -196,6 -196,6 -196,6 -7,5 -7,5 -7,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,7 -1,7 -1,7 -129,5 -129,5 -129,5 -16,4 -16,4 -16,4 -130,8 -130,8 -130,8 -222,0 -222,0 -222,0 -1 075,6 -1 075,6 -1 075,6 -300,9 -300,9 -300,9 -1 143,2 -1 143,2 -1 143,2 -3 225,7 -3 225,7 225,7 -3 -76,5 -76,5 -76,5 -2,4% -2,4% -2,4%

2015 2015 2015 BUDGET BUDGET BUDGET -2 846,7 -2 -2 846,7 846,7

2016 2016 2016 BUDGET BUDGET BUDGET -2 953,5 -2 -2 953,5 953,5

2017 2017 2017 PLAN PLAN PLAN -3 054,1 -3 -3 054,1 054,1

2018 2018 2018 PLAN PLAN PLAN -3 149,1 -3 -3 149,1 149,1

2019 2019 2019 PLAN PLAN PLAN -3 225,7 -3 -3 225,7 225,7

2015 2015 2015 BUDGET BUDGET BUDGET -5,0 -5,0 -5,0 -14,0 -14,0 -14,0 -1,8 -1,8 -1,8 -8,7 -8,7 -8,7 -29,5 -29,5 -29,5

2016 2016 2016 BUDGET BUDGET BUDGET -5,0 -5,0 -5,0 -8,2 -8,2 -8,2 -5,0 -5,0 -5,0 -11,7 -11,7 -11,7 -29,9 -29,9 -29,9

2017 2017 2017 PLAN PLAN PLAN -4,6 -4,6 -4,6 -7,8 -7,8 -7,8 -4,0 -4,0 -4,0 -5,3 -5,3 -5,3 -21,7 -21,7 -21,7

2018 2018 2018 PLAN PLAN PLAN -4,6 -4,6 -4,6 -7,8 -7,8 -7,8 -9,0 -9,0 -9,0 -4,8 -4,8 -4,8 -26,2 -26,2 -26,2

2019 2019 2019 PLAN PLAN PLAN -4,6 -4,6 -4,6 -7,8 -7,8 -7,8 -14,0 -14,0 -14,0 -4,3 -4,3 -4,3 -30,7 -30,7 -30,7

PLANERINGSRAMAR PER NÄMND PLANERINGSRAMAR PER PER NÄMND NÄMND PLANERINGSRAMAR SUMMA NÄMNDER (MNKR) SUMMA NÄMNDER NÄMNDER (MNKR) (MNKR) SUMMA Kommunstyrelse Kommunstyrelse Kommunstyrelse Överförmyndare Överförmyndare Överförmyndare Val- och förtroendemannanämnd Val- och och förtroendemannanämnd förtroendemannanämnd ValRevision Revision Revision Teknik- och klimatnämnd Teknik- och och klimatnämnd klimatnämnd TeknikBygg- och miljönämnd Byggoch miljönämnd Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och och fritidsnämnd fritidsnämnd KulturSocialnämnd Socialnämnd Socialnämnd Barn- och skolnämnd Barnoch skolnämnd skolnämnd Barn- och Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Kommunalförbundet sjukvård och omsorg Kommunalförbundet sjukvård sjukvård och och omsorg omsorg Kommunalförbundet Summa nämnder Summa nämnder nämnder Summa Förändring i kronor Förändring kronor Förändring ii kronor Förändring i % Förändring i % Förändring i %

RESERV FÖR BEFOLKNINGSPROGNOS (MNKR) RESERV RESERV FÖR FÖR BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS (MNKR) (MNKR) Reserv för befolkningsprognos (mnkr) Reserv Reserv för för befolkningsprognos befolkningsprognos (mnkr) (mnkr)

SUMMA KS OFÖRDELADE ANSLAG (MNKR) SUMMA SUMMA KS KS OFÖRDELADE OFÖRDELADE ANSLAG ANSLAG (MNKR) (MNKR) Utveckling campus Utveckling Utveckling campus campus Lokalbank Lokalbank Lokalbank Drift nyinvesteringar Drift Drift nyinvesteringar nyinvesteringar KS förfogande KS KS förfogande förfogande Summa KS ofördelade anslag Summa Summa KS KS ofördelade ofördelade anslag anslag

95


Revision Förändring i kronor Teknikoch iklimatnämnd Förändring % Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd RESERV BEFOLKNINGSPROGNOS (MNKR) Barn- ochFÖR skolnämnd Utbildningsnämnd Reserv för befolkningsprognos (mnkr)

0,0

-1,5

-104,0

-118,2

-1,6 -100,5 -126,1 -3,4%

-1,6 -95,1 -124,2 -3,1% -16,3

-1,7 -76,5 -129,5 -2,4% -16,4

16. RÄKENSKAPER -15,0

-15,8

-16,2

-119,6

-121,8

-129,2

-130,8

-130,8

-173,4 2015 -970,0 BUDGET

-198,7 2016 -994,4 BUDGET

-213,8 2017 -1 018,1 PLAN

-221,5 2018 -1 048,8 PLAN

-222,0 2019 -1 075,6 PLAN

-2-254,4 846,7

-2-256,3 953,5

-3-272,4 054,1

-3-288,4 149,1

-3-300,9 225,7

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg

-1 021,3

-1 056,4

-1 074,9

-1 112,2

-1 143,2

Summa nämnder

-2 846,7

-2 953,5

-3 054,1

-3 149,1

-3 225,7

2017 -100,5 PLAN -3,4% -4,6

2018 -95,1 PLAN -3,1% -4,6

2019 -76,5 PLAN -2,4% -4,6

Förändring i kronor SUMMA KS OFÖRDELADE ANSLAG (MNKR) Förändring i % Utveckling campus Lokalbank Drift nyinvesteringar RESERV FÖR BEFOLKNINGSPROGNOS (MNKR) KS förfogande Summaför KSbefolkningsprognos ofördelade anslag (mnkr) Reserv

SUMMA KS OFÖRDELADE ANSLAG (MNKR) Utveckling campus Lokalbank

2015 BUDGET

2016 BUDGET

-5,0

-5,0

-14,0

-8,2

-7,8

-7,8

-7,8

-1,8 2015 -8,7 BUDGET

-5,0 2016 -11,7 BUDGET

-4,0 2017 -5,3 PLAN

-9,0 2018 -4,8 PLAN

-14,0 2019 -4,3 PLAN

-29,5 -2 846,7

-29,9 -2 953,5

-21,7 -3 054,1

-26,2 -3 149,1

-30,7 -3 225,7

2015 BUDGET

2016 BUDGET

-5,0

1

2017 PLAN

-5,0

2018 PLAN

-4,6

2019 PLAN

-4,6

-4,6

-14,0

-8,2

-7,8

-7,8

-7,8

Drift nyinvesteringar

-1,8

-5,0

-4,0

-9,0

-14,0

KS förfogande

-8,7

-11,7

-5,3

-4,8

-4,3

-29,5

-29,9

-21,7

-26,2

-30,7

Summa KS ofördelade anslag

CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER, MNKR Pensioner Upplösning pensionsfond Upplösning underhållsfond Semesterskuldsändring Koncessionsavgifter Exploateringsintäkter

2015 BUDGET

2016 BUDGET

2017 PLAN

2018 PLAN

2019 PLAN

-75,0

-80,0

-103,0

-106,0

-123,0

22,0

27,0

25,0

30,0

25,0

8

0,0

0,0

0,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1 0,0

0,0

17,0

17,0

0,0

90,0

100,0

110,0

116,0

122,0

Internt debiterade avskrivningar

160,0

150,0

173,0

198,0

204,0

Summa centrala verksamhetskostnader

197,1

205,0

222,0

255,0

228,0

17,0

33,0

-27,0

Internt debiterad internränta

BALANSRÄKNING (MKR)

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 PLAN

2018 PLAN

2019 PLAN

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella& Imateriella anläggningstillgångar mark/byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier

3 216

3 494

4 022

4 546

4 966

Finansiella anläggningstillgångar

1 652

1 707

1 810

1 913

2 016

Summa anläggningstillgångar

4 868

5 202

5 832

6 460

6 982

93

93

93

93

93

409

409

409

409

409

7

53

25

22

49

509

555

527

524

551

SUMMA TILLGÅNGAR

5 377

5 757

6 359

6 984

7 533

EGET KAPITAL

1 540

1 554

1 584

1 614

1 645

29

30

30

31

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd och lager, inkl exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar

96

– därav årets resultat

7

– I anspråktagande av RUR – Effekt av rättelse av fel

-15 -27

AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner

220

230

250

270

300

Övriga avsättningar

385

358

333

303

278


Koncessionsavgifter Exploateringsintäkter

1,1

1,0

1,0

1,0

0,0

17,0

17,0

0,0

90,0

100,0

110,0

116,0

122,0

Internt debiterade avskrivningar

160,0

150,0

173,0

198,0

204,0

Summa centrala verksamhetskostnader

197,1

205,0

222,0

255,0

228,0

17,0

33,0

-27,0

Internt debiterad internränta

BALANSRÄKNING (MKR)

0,0 16. RÄKENSKAPER

1,0

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 PLAN

2018 PLAN

2019 PLAN

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella& Imateriella anläggningstillgångar mark/byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier

3 216

3 494

4 022

4 546

4 966

Finansiella anläggningstillgångar

1 652

1 707

1 810

1 913

2 016

Summa anläggningstillgångar

4 868

5 202

5 832

6 460

6 982

93

93

93

93

93

409

409

409

409

409

7

53

25

22

49

509

555

527

524

551

SUMMA TILLGÅNGAR

5 377

5 757

6 359

6 984

7 533

EGET KAPITAL

1 540

1 554

1 584

1 614

1 645

29

30

30

31

250

270

300

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd och lager, inkl exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar

– därav årets resultat

7

– I anspråktagande av RUR – Effekt av rättelse av fel

-15 -27

AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner

220

230

Övriga avsättningar

385

358

333

303

278

Summa avsättningar

605

588

583

573

578

Långfristiga skulder

2 059

1 790

2 617

3 222

3 735

Kortfristiga skulder

1 173

1 825

1 575

1 575

1 575

Summa skulder

3 232

3 615

4 192

4 797

5 310

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 377

5 757

6 359

6 984

7 533

Pensioner i ansvarsförbindelse 2016-08-31

1 199

1 155

1 132

1 114

1 109

-300

-273

-248

-218

-193

1 547

1 600

1 700

1 800

1 900

med avdrag för pensionsreserv i balansräkning Finansiering dotterbolag SOLIDITET

28,6%

27,0%

24,9%

23,1%

21,8%

Soliditet exkl finansiering av dotterbolag

40,2%

37,4%

34,0%

31,1%

29,2%

Soliditet exkl dotterbolag och inkl pensioner

16,7%

16,2%

15,0%

13,9%

12,9%

35,5%

25,3%

27,5%

27,4%

29,1%

i ansvarsförbindelse KASSALIKVIDITET

2

97


16. RÄKENSKAPER

KASSAFLÖDESANLAYS (MKR)

2015 BOKSLUT

2016 BUDGET

2017 PLAN

2018 PLAN

2019 PLAN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar Justeringar för ej likviditetspåverkande poster

7

29

30

30

31

165

150

173

198

204

-8

-32

-5

-9

6

Förändring kortfristiga fordringar

-43

0

0

0

0

Förändring förråd och varulager samt exploateringsfastigheter

-31

0

0

0

0

Förändring korfristiga skulder

157

652

-250

0

0

247

799

-52

219

241

-673

-428

-700

-723

-624

47

-56

-103

-103

-103

-626

-484

-803

-826

-727

Förändring av lån (långfristiga skulder)

379

-269

827

605

513

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Avsättning VA-fond direkt mot eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Anläggningstillgångar Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

98

379

-269

827

605

513

Kassaflöde för perioden

0

46

-28

-2

28

Likvida medel vid årets början

7

7

53

25

23

Likvida medel vid årets slut

7

53

25

23

51

Förändring

0

46

-28

-2

28


99


KONTAKTUPPGIFTER Norrtälje kommun Box: 800, 761 28 Norrtälje Telefon: 0176-710 00 E-post: norrtalje.kommun@norrtalje.se norrtalje.se

100

Mål & budget 2017 2019 Norrtälje kommun  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you