Page 1

책rsredovisning

2012


Älgförvaltningen SIDA 8

Foto: Mia Boman, Emma Boman, Petra Järnbert, Michael Engman Produktion: ADC Media, Sollefteå 2013 Tryck: Selma Solutions, Sollefteå

2


innehåll Ledare Styrelseordförande och koncernchef har ordet 4 Året i korthet

6

NNK Norrskogs näringspolitiska kommitté 8 Skogsavdelningen Fältet 10 12 Föreningen Miljö och kvalitet

14

IT 16 Virkesavdelningen 18 NWP 20 Styrelser 22 Skogsrådgivare 23 Förvaltningsberättelse 24 Resultaträkningar, Balansräkning, Kassaflödesanalys, Noter, Revisionsberättelse 25–44

Årsredovisning NWP

45–59

Norrskogs huvudkontor Postadress: Box 133, 872 23 Kramfors Gatuadress: Kontorsvägen 2, Kramfors Telefon: 0612-71 87 00, Fax: 0612-71 87 18

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

Norrskog Wood Products AB Postadress: Box 213, 831 23 Östersund Gatuadress: Akademigatan 4 - Hus Y, 831 40 Östersund Telefon: 063-12 89 28

3


/LEDARE/ Styrelseordförande och koncernchef har ordet

”Skogsägarfö oslagbar aff Med en egen industri och ett rotstående lager kan vi ha en målinriktad strategi från frö till planka. I slutänden är det skogsägaren som gynnas av en flexibel koncern med snabba beslutsvägar.

4

2012 visade sig bli ett av de tuffaste åren i mannaminne för svensk skogsnäring. Hur har Norrskog klarat att hålla ställningarna? Janne: Norrskogkoncernen redovisar ett negativt rörelseresultat före finansiella poster på 42 miljoner kronor, och koncernen hade under 2012 en omsättning på knappt 2 miljarder kronor. Här måste vi poängtera att årets resultat är starkt präglat av stormen eftersom föreningen tagit en stor del av kostnaderna förenade med denna. Koncernen Norrskog är en betydande aktör på marknaden, vilket visat sig än tydligare under 2012. Gunnar: Stormnotan landar på närmare 30 miljoner kronor, det är kostnader som markägarna inte behövt ta. Med tanke på rådande marknadsläge och i jämförelse med andra aktörer på marknaden gör vi dessutom väldigt bra ifrån oss – så ja – Norrskogskoncernen har gjort ett hyfsat år trots allt. På vilka andra plan – än rent ekonomiskt – skulle ni säga att stormen Dagmar präglat det gångna året? Gunnar: Norrskogskoncernen har svetsats samman av utmaningen att ta hand om en så stor stormfällning. Jag är imponerad av hur vi lyckades ställa om så snabbt och ta vara på råvaran – från entreprenörerna längst ut i kedjan och hela vägen in i industrin – det var en jättekedja som ställdes om akut. Jag känner mig själv stärkt av att se hur väl rustade vi står i den här typen av krävande situationer och det visar återigen på hur viktigt koncerntänket är. Janne: Jag vet att alla medarbetare känner en välförtjänt stolthet för ett väl utfört arbete. Under året har personal på alla nivåer visat ett överväldigande stort eget engagemang när de avbrutit och flyttat semestrar, arbetat extra när det behövts och tillsammans säkerställt de värden som annars hade gått förlorade. Det är i sig en accept på att det vi gör är rätt.

Många aktörer på marknaden dukade under 2012. Vad har Norrskog som de inte hade? Janne: Vi har ett antal unika fördelar. Skogsägarföreningen är kort sagt en oslagbar affärsmodell. Med en egen industri och ett rotstående lager kan vi ha en målinriktad strategi från frö till planka. I slutänden är det skogsägaren som gynnas av en flexibel koncern med snabba beslutsvägar. Gunnar: Ledningen har under 2012 tagit stora steg för att maximera nyttan av att vara en koncern och alla i organisationen får dra sitt strå till stacken. På så sätt har vi sparat stora pengar och förbättrat resultat. Under det gångna året sjösattes en ny organisation, vad skulle ni säga kännetecknar denna? Janne: Med medlemmarnas bästa i sikte har vi renodlat organisationen. Väldigt kortfattat kan man säga att vi har samlat en grupp skogsrådgivare som fokuserar på rådgivning mot medlemskunder, medan en annan grupp skogsrådgivare har som funktion att driva produktionen på bästa och mest effektiva sätt. Vi lever i en tid när det krävs allt högre kunskapsnivå för att nå högt satta effektivitetsmål, och vi ser större möjligheter till kundfokus, utvecklande av nya tjänster och en mer effektiv produktion i en funktionell organisation. Gunnar: Den initiala tanken att frigöra tid från distriktcheferna fick i omorganisationen också den glädjande effekten att skogsbruksområdena nu återigen i första hand vänder sig till sin rådgivare i stället för till distriktschefen.   Norrskog Wood Product fick ny VD i september, har det påverkat verksamheten? Janne: Henrik Jönsson som är ny vd för NWP har redan bidragit till nya tankesätt och bättre produktivitet. NWP är inne i en spännande fas, de nya såglinjerna är på


öreningen är en färsmodell” plats och industrin fokuserar på att förbättra lönsamheten där utbytet och lagernivåer är nyckelområden. Under 2013 bygger vi en ny impregneringsanläggning i Hissmofors för att i egen regi förädla råvaran ytterligare. Under 2012 expanderade NWP kraftigt på den nordafrikanska marknaden och ökade även sina marknadsandelar på den viktiga norska marknaden. Om vi bortser från det rådande marknadsläget, ser ni några ovädersmoln på Norrskogshimlen? Gunnar: Just nu pågår ett intensivt arbete med att argumentera mot det omfattande förslag på ändringar i skogsvårdslagen som Miljömålsberedningen presenterade i slutet av 2012. Om ett felaktigt beslut klubbas i mitten av juni kan ökad detaljreglering fullständigt rycka undan mattan för Sverige som skogsnation. Med 330 000 små skogsägare i ryggen driver Norrskogs näringspolitiska kommitté frågan tillsammans med övriga skogsägarföreningar och LRF skogsägarna. Jag har svårt att föreställa mig den markägare inom familjeskogsbruket som inte har en egen favoritbiotop, eller område på sin egen skog som han eller hon aldrig skulle drömma om att avverka. Om man drar Miljömålsberedningens förslag till sin spets skulle markägaren inte längre få göra bedömningen själv om vilka träd som ska sparas för miljöhänsyn, om förslaget spikas skulle markägaren till och med kunna få vite för att ha huggit ner fel träd utifrån en enskild tjänstemans bedömning.   Vilka ser ni som Norrskogskoncernens tre viktigaste utmaningar in i 2013 och framöver? Gunnar och Janne: Att vända minus till plus! svarar de unisont. Janne: Vi ska tjäna pengar på ökat kundfokus, vi ska göra rätt affärer, följa upp dem på rätt sätt och vi ska se affärsmöjligheter i det

Koncernchef Janne Björck och styrelseordförande Gunnar Heibring stora och i det lilla. Internt jobbar vi mycket målmedvetet med att i enlighet med vår övergripande värdegrund: Långsiktighet – Gemenskap – Kvalitet nå våra affärsmässiga mål. Vi jobbar specifikt med en tillåtande attityd och utrymme för den enskilde medarbetaren att med kunden i centrum, använda verktyg som Mod, Engagemang och Initiativ för att lyckas i detta arbete. I arbetet med att städa upp efter stormen såg vi prov på många okonventionella lösningar för att ta till vara medlemmarnas intressen. Vi ska bli bättre på att synliggöra den här typen av initiativ och bättre på att kommunicera det mycket uppskattade arbete som Norrskogskoncernen utför åt

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

sina tre kunder, medlemskunden, industrikunden och slutkunden. Gunnar: Jag instämmer helt med Janne och kan tillägga att vi fortsätter arbetet med att hitta kostnadseffektiva lösningar som kan tjäna hela koncernen. Många små kostnader blir en stor, det är nödvändigt – och det gäller oss alla – att vi tänker på det. I en rad olika projekt strävar vi också efter ett närmare samarbete mellan skogsbruksområde och operativ verksamhet. Och genom att driva viktiga näringspolitiska frågor skapar vi dessutom förutsättningar för optimism och framtidstro bland våra medlemmar – vi måste ha roligt också.

5


/året i korthet/5 år i sammandrag

5 år i sammandrag 2008

2009

2010

2011

2012

Virkesfångst - därav leveransvirke - därav avv.uppdrag

tusen m³f tusen m³f tusen m³f

1 460 105 1 355

1 189 77 1 112

1 444 63 1 381

1 518 69 1 449

1 577 135 1 442

Medlemmar Förändring Medlemsareal Virkesfångst per medlem

st st tusen ha m³f

13 193 88 1 058 111

13 021 -172 914 91

12 979 -42 920 111

12 890 -89 950 118

12 707 -183 947 124

Anställda - varav dotterbolag Virkesfångst per anställd i Norrskog ek för

st tusen m³f

346 250 15,2

321 224 12,3

307 208 14,6

307 204 14,7

303 204 15,9

Resultaträkning Omsättning Resultat före skatt Redovisat resultat

milj kr milj kr milj kr

1 892 -279,6 -234

1 598 -5,6 -6,6

1874 94,7 101,9

1 824 -28,5 -27,2

1 809 -46,1 -45,3

Balansräkning Balansomslutning Bundet eget kapital - varav insatskapital Fritt eget kapital

milj kr milj kr milj kr milj kr

1 943 183,8 115,2 78,9

1 919 178 115,3 61,5

1914 193 117,6 167,2

1 908 192 120 144

1 913 190 122 102

Nyckeltal Kassalikviditet * Soliditet Avkastning eget kapital**

% % %

131 13,5 -73,1

125,7 12,5 -2,2

124,7 19 31

128,2 18 -

132,0 15 -

* Omsättningstillgångar - varulager + outnyttjad checkkredit x 100

Kortfristiga skulder

** Resultat efter finansiellt netto

6

Eget kapital


norrskog i siffror 2012/året i korthet/

Norrskog i siffror

2012

Sjukfrånvaron var under 2012 4,5 procent och av detta utgjorde långtidsfrånvaron 3,5 procentenheter. Under året utbetalades lagstadgad och avtalsenlig sjuklön med 314 765 kronor. Medeltalet anställda i moderföreningen var under året 99 (103), varav 93 (96) tjänstemän och 6 (7) kollektivanställda. Av de årsanställda var 20 kvinnor, varav 19 tjänstemän och en kollektivanställd. I kon-

cernen var medeltalet anställda under 2012, omräknat till årsanställda, 303 (307) varav 135 tjänstemän och 168 kollektivanställda. Antalet kvinnor var 27 tjänstemän och 16 kollektivanställda vilket utgör 14 procent av samtliga anställda. Under 2012 utbetalades totalt i löner 38 918 (38 513) kkr. De personalanknutna kostnaderna per anställd (löner, skatteplik-

tiga kostnadsersättningar och sociala kostnader) uppgick till i medeltal 542 653 (512 352) kronor. Personalomsättningen, definierad som antalet påverkbara avgångar i förhållande till medeltalet anställda, var 6,1 procent. Den genomsnittliga medelåldern för personalen var 44 år. Kvinnornas medelålder var 44 år och männens 43 år.

38% 947 163 nittio Antal medlemmar 2012-12-31

Närvaron på årsmötena ökade med trettioåtta procent under 2012 jämfört med 2011.

12 707 varav 26% kvinnor

Medlemmarnas skogsareal i hektar 2012:

Under 2012 anordnades

sbo-aktiviteter

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

7


/Norrskogs näringspolitiska kommitté

frågor

3

Björn Skogh är utvecklingschef på Norrskog och har förtroendeuppdrag i Skogforsk och flera andra forskningsstiftelser. Han är ordförande i svenska PEFC och har lång erfarenhet av skogsbruket från Domänverket, AssiDomän, Sveaskog och Norrskog.

”Alla frågor vi driver handlar i grunden om samma sak: Äganderätten” Vilka frågor har Norrskogs näringspolitiska kommitté fokuserat på under året? – Först vill jag bara säga att alla frågor vi driver handlar i grunden om samma sak: Att bevaka och utveckla äganderätt, näringsfrihet och ett lönsamt familjeskogsbruk. Norrskogs näringspolitiska kommitté* stämmer av med de förtroendevalda i råden vilka frågor de anser att vi ska driva – med fokus på att påverka lagar, regler och förordningar – så att det i slutändan ska bli så bra som möjligt för den enskilde markägaren. Under 2012 är det framförallt fyra frågor som varit tongivande: Dialogprojektet med Skogsstyrelsen, Miljömålsberedningen, Älgförvaltningen och lokal infrastruktur i Norrskogs område. Kan vi få en lägesrapport, vilka näringspolitiska utmaningar står svenskt skogsbruk inför idag? – De förändringar i skogsvårdslagens förordningar och föreskrifter som Miljömålsberedningens expertgrupp föreslår i sitt utkast kan komma att få allvarliga konsekvenser för den enskilde markägaren. Vi argumenterar just nu högljutt mot ökad detaljreglering av skogsbruket. Familjeskogsbruket har tagit fram många förslag till förbättringsåtgärder och lagt ner ett omfattande arbete i Skogsstyrelsens dialogprocess, nu återstår att få Miljömålsberedningens styrgrupp att beakta våra förslag innan det klubbas i mitten av juni 2013.

Infrastrukturfrågor Av flera skäl prioriterar Norrskogs näringspolitiska kommitté infrastrukturfrågor: • Bra vägar är en förutsättning för att Norrskog ska kunna erbjuda sina skogsbrukstjänster till markägarna i området. • Norrskogs industri behöver bra transportmöjligheter för att få ut sågade och hyvlade trävaror på marknaden på ett effektivt, miljövänligt och billigt sätt. • God infrastruktur är en förutsättning för att service ska upprätthållas för de människor som bor och verkar i området.

8

I övrigt har vi kommit en god bit på väg vad det gäller den nya älgförvaltningen, i Norrskogs område har vi idag åtta älgförvaltningsområden som är klara, och ett stort antal älgskötselområden som är bildade och under bildande. Det viktigaste i den här frågan är att markägaren gör sin röst hörd utifrån ett markägarperspektiv, då tror jag att vi på sikt har goda möjligheter att få ordning på betesskadorna. Sist men inte minst har vi den fråga som aldrig lämnar dagordningen: lokal infrastruktur. Utan en tillräckligt bra infrastruktur förlorar människor i området förutsättningarna att bo här och vi får dyrare och miljömässigt sämre transporter, det är med andra ord en högt prioriterad fråga. Många väljer att vara medlem i Norrskog för att göra sin röst hörd på den politiska arenan, vad kan du säga om Norrskogs inflytande lokalt, regionalt och nationellt? – Sverige har en stark skogsägarrörelse som varit med och påverkat i stort sett alla de lagar, förordningar och föreskrifter som rör skogsbruket idag. Med uppdraget att föra våra 13 000 medlemmars talan är Norrskog en maktfaktor när vi driver näringspolitiska frågor i vårt område. När vi driver frågor tillsammans med skogsägarrörelsen och LRF skogsägarna är vi med våra samlade 330 000 röster en viktig remissinstans för nya förslag om lagar och föreskrifter.

Älgförvaltningen Norrskog har tagit aktiv del i bildandet av älgförvaltningsområden lokalt, samtliga åtta älgförvaltningsområden har idag en representant från Norrskog/LRF. Under 2012/2013 har skogsägarföreningen erbjudit en rad utbildningstillfällen för markägare som vill ingå i något av de cirka 100 älgskötselområden som är bildade eller under bildande. Markägarens röst är viktig i den nya älgförvaltningen. I samråd med jägare gör markägare bedömningen av hur stor älgstammen ska vara i förhållande till acceptabla betesskador.


!

Norrskogs näringspolitiska kommitté verkar för: • En stark ägande och förfoganderätt. • Näringsfrihet inom lagens regelverk. • Fri marknadsekonomi med socialt och långsiktigt ägaransvar. • Lönsamt familjeskogsbruk med god miljöhänsyn som bas för en stark norrländsk skogsnäring. • God miljöhänsyn.

Norrskogs Näringspolitiska Kommitté I Norrskogs styrelse finns arbetsgruppen NNK som håller regelbunden kontakt med riksdagspolitiker från Norrskogs område och med lokala politiska företrädare. NNK består idag av styrelseledamöterna: • Marie Simonsson • Bertil Magnusson • Petter Olsson • Torsten Medalen

Din röst är viktig – vi gör den hörd! Kontakta Björn Skogh som är ansvarig tjänsteman för näringspolitiska frågor. bjorn.skogh@norrskog.se Tel: 063-14 58 88

Dialogprojektet Sedan 2011 deltar Norrskog i ett väldigt lyckat projekt tillsammans med Skogsstyrelsen som kallas Dialogprojektet om miljöhänsyn. Det syftar till ökad samsyn kring vad som är god miljöhänsyn. Dialogen har präglats av öppenhet och engagemang och ett omfattande arbete har lagts ner för att skapa en bättre samsyn om sektorsansvaret, hitta utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn, belysa lagkrav för miljöhänsyn och ta fram uppföljningssystem som kan utgöra grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess.

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

Miljömålsberedningen Miljömålsberedningens tilläggsuppdrag för skogsnäringen publicerades i december 2012. Förslaget präglas av detaljreglering och Norrskogs näringspolitiska kommitté bedömer att förslaget i sin nuvarande form kommer att göra det svårare för den enskilde markägaren att driva sitt skogsbruk. Den 15 juni 2013 ska förslaget klubbas. De närmaste månaderna driver Norrskog ett aktivt påverkansarbete inom flera områden för att nå fram till beslutsfattande politiker.

9


/skogsavdelningen/fältet

Norrskogskoncernen visar sin styrka 2012 går till historien som ett av de mer hektiska åren för Norrskogs skogsavdelning. Föreställ dig gärna den första januari som en startlinje, och sen hela fältorganisationen uppradad bakom den. När startskottet går ser vi hela organisationen målmedvetet ta sig an utmaningen att städa upp efter stormen.

2011

1000

Röjt

3000

0

10

2012

Planterat

30% Vindfällen

5000

Markberett

10% Gallring

Skogsvård Under 2012 har Norrskog markberett 4684 hektar. Under året har Norrskog planterat 5049 hektar och röjt 2127 hektar.

Röjt

Slutavverkning och gallring All Norrskogs slutavverkning görs av fristående och kompetenta entreprenörer som utför våra avverkningar enligt PEFC standard. Under 2012 avverkades cirka 1,5 Milj m3fub. Av den totala volymen var ca 10 % gallringar. 30 % av avverkad årsvolym bestod av vindfällen.

Planterat

Olof Falkeström

– Jag ser bara fördelar. Som skogtjänsteman i Norrskog arbetar du antingen med skogsägarekontakter, eller i produktionsorganisationen. På så sätt blir vi mer specialiserade. Med en bättre åtgärdsplanering skapar vi bättre förutsättningar för entreprenörerna som i en förlängning kommer att kunna erbjuda effektivare tjänster av samma höga kvalitet. Idag tillhör våra mäklare skogsavdelningen, vilket ger bättre förutsättningar för vårt utbud av sammansatta tjänster skog/ekonomi som till exempel generationsskiftespaketet, liksom för att kunna tillgodose medlemmarnas behov av ekonomisk rådgivning. På samma sätt är medlemsansvarig nu knuten till skogsavdelningen och kan hjälpa våra förtroendevalda med allt som rör aktiviteter riktade mot våra medlemskunder, säger Olof. – För att vara tydlig, anser jag att 2012 belyser skogsägarföreningens grundläggande ideologi med stor skärpa. I takt med att aktörerna på marknaden blir allt färre – blir föreningens uppdrag att solidariskt ta tillvara det enskilda skogsbrukets intressen allt viktigare. För oss på skogsavdelningen innebär det att ge bra rådgivning och tjänster. Norrskogs uppgift är också att

Markberett

Stormen visade med all önskvärd tydlighet vilken nytta vi har av den egna industrin

– Redan dagarna efter stormen Dagmar kallade VD Janne Björck ihop en stormgrupp, vi gjorde en riktad inventering av stormområdet och sammanfattningsvis visade sig den bild vi fick då, stämma ganska väl överens med verkligheten. De första veckorna i januari var vi redan i full färd med att ta rätt på vindfällen, säger Olof Falkeström.   Kontrakteringen av stormvolymer skedde löpande fram till midsommar. Efter att avverkningarna i Medelpads illa drabbade kustremsa i stort sett var avröjd, flyttades maskiner upp till främst Ånge och Bräcke kommuner när snön försvunnit. – Tack vare NWPs extraordinära insatser behövde vi aldrig införa kontrakteringsstopp, som andra aktörer på marknaden gjorde. Stormen visade med all önskvärd tydlighet vilken nytta vi har av den egna industrin. Inom Norrskogskoncernen utnyttjade vi fullt ut de möjligheter vi har att anpassa produktionstakt och sågverkens förmåga att såga både tall och gran, säger Olof Falkeström. Under senare delen av året genomfördes också den planerade organisationsförändringen som idag samlar hela medlemsnyttan under skogsavdelningen. 


trygga skogsägarnas framtid både genom att driva näringspolitiska frågor och genom att säkra en virkesmarknad med trygg avsättning till skäliga priser. Det är virkesvärdet som ska betala nästan allting, både köp av skogsfastighet och investeringar i skogsvård/naturvård. Samtidigt ska den som äger skogen få en skälig avkastning. Därför fortsätter vi att vara ett tryggt val för skogsägare, nu och i framtiden, säger Olof Falkeström.

!

Norrskog erbjuder markägaren förstklassiga skogstjänster som avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, rådgivning och upprättande av skogsbruksplaner. Utöver dessa uppdrag kan vi också hjälpa dig med vägbyggen, gödsling, dikning och andra åtgärder som behövs på din skogsfastighet.

Skogbruksplaner Under 2012 har Norrskog planlagt 34 000 hektar, en ökning med 9 000 hektar jämfört med 2011 vilket gör oss marknadsledande inom vårt geografiska område. 2012 Skogbruksplanen är kanske en av de bästa investeringar du kan göra som skogsägare. Med en skogsbruksplan fattar du rätt beslut i rätt tid och du får bästa möjliga ekonomi i ditt skogsbruk. Hos Norrskog ser du även din skogsbruksplan på medlemswebben och kan prata med din skogsrådgivare på telefon samtidigt som ni ser samma sak på skärmen.

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

2011

Norrskogen Norrskog äger 23 500 hektar produktiv skogsmark. I den egna skogen har vi avverkat 48 000 m3f under 2012. Resultatet för Norrskogs egna skogar blev 4,8 mkr.

11


/skogsavdelningen/föreningen

Uppdrag Medlemskontakt Under hösten 2012 inledde Norrskog projektet Medlemskontakt. Fyra helt vanliga medlemmar – i fyra olika geografiska områden – har fått i uppdrag att ringa upp medlemmar som inte haft någon aktiv kontakt med föreningen de senaste fem åren. – Bara genom att verkligen lyssna på våra medlemmar, kan vi bli bättre på att möta unika behov och förväntningar, menar Norrskogs medlemsansvarige Anders Ohlsson. När Stina Ekbäck gick in i projektet var det med en vag föreställning om att hon skulle få ta del av många missnöjda medlemmars berättelser. – Men det har faktiskt varit tvärt om. Jag upplever att de flesta jag kontaktar i Kramfors kommun är mycket positiva till den här typen av förutsättningslöst samtal om den egna skogen. Ett par veckor innan hon ringer upp en medlem skickar hon ut ett brev där hon presenterar sig närmare, berättar att hon kommer att ringa och att samtalet kommer att bygga på ett antal givna enkätfrågor kopplade till Norrskog. – I stort sett alla jag talat med är nöjda med Norrskog. Den största anledningen till att många medlemmar inte kontaktar Norrskog när det är dags att avverka, är att någon annan virkesköpare redan kontaktat dem. En del medlemmar vill diskutera prisbilden, vilket är helt naturligt. Virkespriset är viktigt för mig med, samtidigt är det viktigt för mig att ingå i en skogsägarförening som utgör en motvikt till de stora bolagen och kan balansera priserna på marknaden, en medlemsstyrd demokratisk organisation där jag har makt att påverka genom fötroendevalda. Under samtalets gång försöker jag tydligt klargöra mervärdet av att sälja till föreningen, berättar hon.

Inte en enda av de medlemmar Stina Ekbäck talat med har valt att gå ur föreningen när de får frågan om de vill vara kvar som medlem eller inte. – Däremot har flera bett att få bli uppringda av en skogsrådgivare för att prata om konkreta åtgärder i skogen, menar Stina Runo Figaro har också slussat många medlemmar vidare till Norrskogs skogsrådgivare efter att ställt samma givna frågor till skogsägare i södra Lappland. – Under några år hade vi stor personalomsättning i det här området och jag var förberedd på att jag skulle få höra ett och annat om det när jag började ringa runt. I södra

Antal medlemmar 2012-12-31:

12 707

Lappland är det nog bristen på kontinuitet i rådgivarkontakten som har upplevts som mest negativt. Det är viktigt att lyssna på vad medlemmarna har att säga och att berätta att det ser annorlunda ut idag, säger Runo Figaro. I Vilhelmina har Norrskog ett nytt kontor och på personalfronten har det stabiliserat sig. – Dessutom har många noterat att det blivit bättre skogsdagar på sistone, de är jätteglada över inbjudan till olika aktiviteter och jag upplever att många blir glada över samtalet i sig. Jag är ingen expert på skog, men jag kan guida medlemmar vidare och synliggöra all den kompetens som finns i Norrskog, det är ett viktigt arbete, menar Runo Figaro.

Under 2012 anordnades 90 sbo-aktiviteter: 48 skogsdagar/-kvällar

varav 3 300 kvinnor (26 %) Medlemmarnas skogsareal i hektar:

947 163

Sbo-förtroendevalda 133 varav 33 kvinnor (25%) Sbo-verksamheten kostade 1 570 000 kronor (i sbo-budget)

12 trivselaftnar 30 övriga

(studiecirklar/kurser, mässor/marknader)

12


”Norrskogskvinnorna ger mig kunskap och självförtroende” När Marianne Norberg – för ungefär tio år sedan – hängde med en väninna till Norrskogskvinnornas nätverksträff, var det med inställningen att det nog var det tokigaste hon kunde hitta på. Idag sitter hon med i styrgruppen för samma nätverk.

Jag är en viktig delägare i en skogsfastighet

Under ett antal år var Marianne Norberg fullständigt ointresserad av sin skog. – Det var bara jobbigt, min man var intresserad men eftersom jag var fast besluten att se på skogen som ett nödvändigt ont, blev det i slutänden inte roligt för någon av oss, konstaterar hon. Men sedan hon anslöt till Norrskogskvinnorna har hennes skogsägande genomgått en dramatisk förvandling till det bättre. – Norrskogskvinnorna ger mig kunskap och jag växer som person i takt med ett ökat självförtroende. Jag är ägare och tar konsekvenserna både av de beslut jag fattar, och av de beslut jag inte fattar. Det är så lätt att låta någon annan ta besluten i skogen, men det är jag och kanske mina barn som får ta konsekvenserna, säger hon. Idag är hon och hennes man en stor tillgång för varandra – även i skogsbruket. – Med åren har jag genom nätverket fått viktiga verktyg för att kunna ta ansvar för, och utveckla mitt skogsägande. Det gäller allt ifrån ren skogsskötsel – som planteringspunkter vid plantsättning och hur jag kan tänka vid stamval när jag röjer – till skogsekonomi, skogsbruksplaner och klimatanpassat skogsbruk, berättar Marianne Norberg.

Om man tar av till höger precis norr om Höga-Kusten bron landar man i familjen Norbergs välskötta skog i Svartnoranäset. Marianne och hennes man är utbor och har inte skogen bakom knuten, men tillsammans med sin skogsrådgivare i Norrskog bedriver de ett mycket aktivt skogsbruk. – Just nu är jag mest nöjd med att vi låtit Norrskog röja 6 hektar åt oss. Ett beslut vi inte skulle ha tagit om jag inte blivit stärkt av mina erfarenheter i nätverket. Vi drabbades förvisso av stormen i fjol men jag ska inte beklaga mig, många drabbades värre. Som utbor hade vi ingen möjlighet att själva göra oss en bild av skadorna direkt, men vår skogsrådgivare kontaktade oss på ett tidigt stadium. I nära samråd med henne har vi tagit vara på vindfällda träd utifrån gällande regler, säger Marianne. Den förändring som kvinnonätverket bidragit med i Marianne Norbergs skogsägande, visar sig både i konkreta skogsskötselåtgärder och i ett grundläggande förhållningssätt. – Jag är en viktig delägare i en skogsfastighet. Under träffarna med Norrskogskvinnorna förnimmer jag en känsla av styrka, jag ser min egen potential i de många kunniga förebilder jag möter där, konstaterar hon.

Norrskogskvinnorna är ett nätverk av kvinnliga skogsägare. Alla kvinnor som äger skog – eller som tillhör familj som äger skog – är hjärtligt välkomna! Vårt mål är: • att skapa möjligheter för kvinnor att växa i sin roll som skogsägare. • att synliggöra kvinnor och visa på kvinnliga förebilder inom skogsnäringen. • att öka andelen förtroendevalda kvinnor inom Norrskog. Vill du ha en inbjudan till Norrskogskvinnornas nästa nätverksträff – skicka din e-postadress till tanttl@hotmail.com

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

13


/miljö och kvalitet

God miljöhänsyn – även när det stormar När det stormar – stormar det överallt – även där det inte är den lämpligaste tidpunkten för en avverkning. Som medlem i Norrskog kan du känna dig helt trygg med att Norrskog utför sitt uppdrag med stor hänsyn till miljö och klimat – även i extraordinära situationer som efter en storm – har vi tagit alla hänsyn som varit möjliga.

Den stora uppstädningen efter Dagmar under 2012, har utförts med bibehållen inriktning, helt enligt miljöcertifieringen PEFC

Norrskogs långsiktiga miljöarbete utgör själva ryggraden i allt arbete på fältet, oavsett om det stormar eller inte. Den stora uppstädningen efter Dagmar under 2012 har utförts med bibehållen inriktning helt enligt miljöcertifieringen PEFC*. Att naturvården är djupt rotad i familjeskogsbruket blir extra tydligt, när vi ser att allt fler medlemmar väljer att certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC. Det är glädjande eftersom efterfrågan på certifierade produkter från skogen växer i takt med allmänhetens ökade förståelse för den roll skogen kan spela för att tackla samhälleliga utmaningar, som till exempel klimatförändringar. Norrskog tar alltid ansvar för att du får en god avkastning på din skog – även ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom tar vi social hänsyn i relationer mellan skogsbruk och rennäring, allemansrätt och landsbygdsutveckling. Att motverka körskador är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk. Norrskog har varit med och tagit fram en branschgemensam

miljöpolicy om körskador på skogsmark, som publicerades under 2012. Syftet med denna är att branschen ska uppnå en gemensam målbild kring körskador på skogsmark. Rapporten behandlar körskadornas miljöpåverkan och hur de kan påverka vatten. Vissa typer av körskador bedöms som allvarliga och vissa som mindre allvarliga utifrån detta perspektiv. På samma sätt är skogens vatten fortsatt en prioriterad fråga för Norrskog. Målet med vattendirektivet är att nå en god vattenkvalitet till år 2015 och vatten som riskerar att inte klara kraven ska åtgärdas innan dess. Eftersom vi verkar på en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att vi skapar en stor total nytta för skogsägaren. Det gör vi med en genomtänkt miljöprofil, genom att leverera god tjänstekvalitet och samtidigt vara en professionell leverantör av timmer och massaved gentemot sågverk och industrier. * Programme for the Endorsement of Forest Certification

39%

av Norrskogs medlemmar är certifierade enligt PEFC. Genom att miljöcertifiera din skog gör du inte bara en insats för miljön. Du får dessutom mer betalt för ditt virke. Vill du ha hjälp med certifiering av din skog, kontakta din skogsrådgivare.

14


PEFC stöder sig på denna definition av hållbart skogsbruk: Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att, både nu och i framtiden, fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

För att mäta Norrskogs systematiska förbättringsarbete, både vad det gäller miljö och kvalitet, är det viktigt för oss att få veta vad du som medlem tycker om de tjänster vi levererar. För att vi bättre ska kunna fånga upp vad vi kan bli ännu bättre på, får du som anlitar Norrskog en enkät med ett antal nyckelfrågor. Tack vare denna enkät kan vi tydligt se hur Norrskogs tjänster upplevs av dem som anlitar oss och resultatet är stabilt och bra även för år 2012. Men det som redan är bra kan alltid göras ännu bättre därför fortsätter det målinriktade förbättringsarbetet.

15


/IT

Vi vill bli ännu bättre på att tillgodose våra medlemmars behov. Har du funderingar eller förslag på IT-tjänster som skulle göra ditt medlemskap roligare och mer värdefullt?

Hör gärna av dig! info@norrskog.se 16


”Målet är ökad nytta för våra medlemmar” Arbetet fortsätter med att fylla just din sida på medlemswebben med allt som kan tänkas underlätta ditt skogsägande. – Under 2013 tar vi ett strategiskt helhetsgrepp om medlemswebben, säger Janne Björkman, IT-chef på Norrskog. Som medlem i Norrskog har du tillgång till en skyddad del av Norrskogs webbplats, nämligen medlemswebben. – Målet är ökad nytta för våra medlemmar. Här kan du som medlem på olika sätt ta del av föreningens samlade kunskapsbank. Vi lägger stor vikt vid att öka transparensen och ge skogsägaren möjlighet att vara delaktig, med stor insyn i den verksamhet vi bedriver tillsammans, säger Janne Björkman. Medlemswebben kom i sin första tappning under våren 2009. Idag har du som inloggad medlem tillgång till din skogsbruksplan på webben, du kan ladda ner ditt årsbesked direkt på din egen sida. Det är också möjligt att få upplysningar om vart i processen ett uppdrag befinner sig genom att exempelvis beställa en sms-tjänst och få information om när en avverkning börjar och slutar. – Under hösten 2012 infördes även en funktion där vi lägger ut skannade avtal kopplat till medlemskundens webbsida – samma funktion används internt i vårt eget system, berättar Janne Björkman. Under 2013 inleds arbetet med att göra medlemswebben mer intuitivt användarvänlig, med fler tjänster och mer information. Det långsiktiga målet är att exponera ut så

mycket uppgifter som möjligt till medlemskunden. – Layouten fräschas upp, vi utvecklar nya funktioner för navigation och vi gör en personalisering av webben. Vi vill, precis som bankerna, ge våra medlemmar möjligheter att interagera på webben. Därför jobbar vi även på en lösning för att kunna lägga ut alla uppdragsredovisningar och avräkningsnotor på medlemmens egen sida. Innan vi kan göra det ska en rad funktioner anpassas för webben. Det första steget – en förändrad rutin för redovisning – kommer dock att vara klart till sommaren 2013, säger Janne Björkman. Som ett led i det samlade helhetsgreppet har Norrskog också gjort en viktig investering under året. – För att upprätthålla och säkerställa verksamhetens effektivitet har vi under året uppdaterat hela föreningens datorpark. De nya datorerna gav även förutsättning till att införa Microsofts kommunikationsplattform – Lync – som vi driftsätter under 2013 och som syftar till färre fysiska möten internt och externt. Vi nyttjar tid och pengar bättre när vi inte lägger så många timmar på att sitta i bil, konstaterar Janne Björkman.

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

Vi lägger stor vikt vid att öka transparensen och ge skogsägaren möjlighet att vara delaktig, med stor insyn i den verksamhet vi bedriver tillsammans

Janne Björkman

17


/virkesavdelningen

Ett år präglat av stormen 2012 gick över förväntan med tanke på den oreda stormen ställde till med. – Föreningens virkesfångst uppgår under året till 1,58 miljoner m3 fub. Det innebär en ökning för fjärde året i rad, säger Norrskogs virkeschef Olov Söderström.

Vi förutspår hög efterfrågan på sågtimmer under hela året

Olov Söderström

Norrskogs baspris på barrmassaved sjönk under året i tre steg till 260 kronor (från 320 kronor) på grund av obalans på marknaden i hela Östersjöområdet. Priset för lövmassaved sjönk också med 30 kronor, och priset för sågtimmer sjönk med 45 kronor på tall och med 40 kronor på gran. – Stormen bidrog till en ökad timmerandel (2,6 procentenheter) men framförallt till en ökad andel barrmassaved. Sedan tidigare har vi ett överskott på barrmassaved kring Östersjön, det är ett strukturellt problem till följd av lägre förbrukning, många fabriker i området har lagt ner i takt med att behovet av främst tidningspapper minskar. Dessutom har flera av våra kunder haft driftstörningar som gjort att de inte kunnat gå för fullt. Stora lager av massaved på industrierna har gjort att vi tvingats hålla igen, säger Olov Söderström. Men ingen ont som inte har något gott med sig. – Med en svagare efterfrågan från våra befintliga kunder har vi ökat försäljningen till nya kunder. Dessutom har vår egen industri räddat stora värden genom att såga extra under sommaren, värden som annars skulle gått förlorade, menar Olov Söderström.

Stark konkurrens kännetecknar biobränslemarknaden då Nordamerika förser den svenska marknaden med billig pellets. Det har gjort att pelletsindustrin i Sverige gått på sparlåga och avsättningsläget för sågspån har därmed försämrats. – I Sverige har vi eldat med biobränsle i mer än 20 år, Nordamerika har en liten egen marknad och mycket avfall på hyggen som de i princip kan hämta gratis. Idag har de byggt ut sin pelletsindustri och tagit fasta på Europa. Trots det har Anders Lindberg som är marknadsansvarig för biobränsle på Norrskog lyckats hålla Norrskogs lager nere och fått det att gå ihop hyggligt, säger Söderström. Trots fortsatt låg tillväxt i Europa tror han på en ljusning under 2013. – Vi förutspår hög efterfrågan på sågtimmer under hela året, och vi strävar efter att höja denna andel ytterligare bland annat genom att såga klenare stockar än tidigare. Allt tyder dessutom på att överskottet av barrmassaved kommer att plana ut i sinom tid, i de södra delarna av landet har man redan kommit till rätta med problemet. Euron har hämtat sig en smula och vi får på så sätt så sakteliga allt bättre konkurrenskraft. Norrskog går stadigt in i 2013.

1,5% Specialsortiment

18


1500000

0 Virkesfångstens fördelning

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

2012

2011

2010

1,19

500000 1,58

47,6% Sågtimmer

1000000

1,44

9,6% Övrig ved

1,51

41,4% Massaved

2009

Virkesfångst i m3ub

19


/nwp

frågor

3

Henrik Jönsson tillträdde tjänsten som vd för Norrskog Wood Products den 1 september 2012. Han har varit anställd inom Norrskogskoncernen i tio år och tidigare arbetat både som produktionschef och som platschef i Sikås.

”Vi har räddat stora värden åt våra ägare” En storm. En svag marknad. En stark krona. Svensk sågverksindustri i kris och en darrig världsekonomi – hur har NWP lyckats hålla alla dessa bollar i luften under 2012? – Ja, det har varit en utmaning minst sagt. Samtidigt som vi fick in de stora volymerna från stormen under sommaren, dök euron och kronan stärktes. Över en natt påverkade det NWPs resultat negativt med 4 miljoner kronor. Men sammanfattningsvis känner jag mig stolt och nöjd över att vi trots marknadsläget lyckades ställa om för de stora timmerflöden som stormen bidrog till. På så sätt kunde vi rädda stora värden åt våra ägare, skogsägarna. Jag är tacksam över att mina medarbetare självmant flyttade fram sina sommarsemestrar så att vi kunde producera de stora volymerna av stormfällt virke. Jag är på samma sätt tacksam för att många gick ner i tid när vi försiktigt tvingades bromsa industrin under hösten, på grund av det osäkra marknadsläget. Personalens insatser har varit avgörande för ett hyfsat avslut 2012. Vi har sett betydande prissänkningar och totalt sett har marknaden krympt. Ändå ökade NWP under 2012 sina externa leveranser av sågade trävaror med runt 7 procent jämfört med 2011.

50% Så stor är Norrskog Wood Products exportandel

Vilka resultat i bokslutet känner du dig mest nöjd över och varför? NWP har en nettoomsättning på 1 037 miljoner kronor och ett rörelseresultat före finansiella poster på -18,2 miljoner kronor. Det är ingen tillfredsställande siffra, men om vi beaktar att stormnotan för NWPs del uppgår till ca 10 miljoner kronor och att vi i jämförelse med andra aktörer på marknaden presenterar ett resultat i det absoluta toppskiktet, väljer jag att se det som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Särskilt nöjda ska vi vara med byggproduktsidan med hyvlade och vidareförädlade varor, där vi trots det tuffa marknadsläget visar ett positivt rörelseresultat på 1,6 miljoner kronor. Med facit i hand har marknadsavdelningen lyckats leverera 432 000 kubik sågade trävaror, vilket var den budgeterade siffran för 2012 (20 000 kubik mer än 2011). Tack vare försäljningsorganisationens målmedvetna arbete har vi placerat våra varor på marknaden med stärkt konkurrenskraft. Vad kan du säga om Norrskog Wood Products förutsättningar för ökad lönsamhet under 2013? – Trots marknadsläget och trots knappa marginaler finns det en påtaglig framtidstro inom NWP. Vi går alla in i 2013 med inställning-

35% Ökningen i volym till Nordafrika under 2012.

20


en att vi kan bli ännu bättre på det vi gör när vi sätter kundnyttan främst. Vi har en råvara som är eftertraktad på världsmarknaden, speciellt granen från Norrskogs område är välkänt hållbar och estetiskt tilltalande. Under 2012 ökade vi volymen till Nordafrika med nästan 35 procent jämfört med 2011 och vi ser möjligheten att expandera ytterligare på denna marknad samtidigt som vi växer stadigt på den viktiga norska marknaden. Vad det gäller långsiktiga projekt skördar vi frukterna av investeringar i våra industrier på senare år. Helt nya såglinjer både i Östavall och Sikås och den moderniserade såglinjen i Hissmofors ger oss ett bättre sågutbyte eftersom vi kan optimera både volymsutbytet och marknadsvärdet på varje enskild stock. Nu går vi vidare och under 2013 investerar vi i en egen impregneringsanläggning som kommer att ge oss stora marknadsmässiga fördelar både ekonomiskt och logistiskt. För det kommande året har vi högt ställda mål både för produktionsvolym (6 procent högre) och leveransvolym (5,3 procent högre). Kort sagt är det ett spännande år vi har framför oss.

432 000 kubik sågade trävaror Så mycket levererade NWP under 2012, vilket innebär en ökning med 20 000 kubik.

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

21


/styrelsen

Gunnar Heibring Ordförande

Janne Björck Verkställande direktör

Torsten Medalen

Anna-Karin Salinas Nilsson

Nils Ingemar Gohde

Marie Simonsson

Bertil Magnusson

Petter Olsson

Bengt Berglund

Anders Jonsson

Anders Lundgren Arbetstagarrepresentant

Torsten Lundborg Arbetstagarrepresentant

/sbo ordföranden sbo Berg Gunnel Hennebo Borgsjö-Haverö Mats Fhanér Gimån Göran Eriksson Härnösand Jörgen Byström Indalen Erik Öhlén Kramfors Åsa Rydgren Krokom Magnus Magnusson Medelpad östra Per Dahlin Ragunda Per-Erik Eriksson Sollefteå Per-Olof Hedström Strömsund Göran Espmark Sundsvall Inga Öström Södra Lappland Jörgen Karlsson Torp-Stöde Göran Mattsson Åre Lars-Gunnar Nilsson Östersund Erik Gudmundson

22

070 - 368 11 46 070 - 625 22 20 070 - 335 43 24 070 - 290 96 48 070 - 589 80 02 070 - 658 46 89 070 - 660 45 25 070 - 662 99 93 070 - 595 20 25 070 - 697 26 18 070 - 662 17 12 070 - 679 28 11 070 - 359 54 05 070 - 697 54 30 070 - 293 98 07 070 - 375 36 10

gunnel.hennebo@bredband.net mats.fhaner@gmail.com 069360097@telia.com hamre.bystrom@telia.com gun.erik.ohlen@hotmail.com asa.rydgren@telia.com magnus.n.magnusson@bredband.net per_dahlin_@telia.com per-erik.eriksson59@live.se po.hedstrom@telia.com goran.espmark@norrskog.se inga.ostrom@glesband.nu jorgen.karlsson@vilhelmina.ac goranmattsson1944@hotmail.com n.lg@telia.com erik.gudmundson@telia.com


/skogsrådgivare SÖDRA LAPPLAND/JÄMTLAND Skogsrådgivare Åsele/Dorotea Torsten Lundborg 0941-102 44 torsten.lundborg@norrskog.se Skogsrådgivare Vilhelmina Öst Pär-Anders Bergqvist 0940–120 13 par-anders.bergqvist@norrskog.se Skogsrådgivare Vilhelmina Väst Daniel Andersson 0940–121 64 daniel.andersson@norrskog.se Vik Skogsrådgivare Tåsjö/Fjällsjö Jonas Strömstedt 0670-107 45 jonas.stromstedt@norrskog.se Skogsrådgivare Ströms vattudal Johan Hansson 0670-61 18 43 johan.hansson@norrskog.se Skogsrådgivare Gåxsjö/Hammerdal Laxsjö/ Hotagen Gunnar Pamuk 0644-106 63 gunnar.pamuk@norrskog.se Skogsrådgivare Lit med omnejd Ulrik Hansson 0642-512 30 ulrik.hansson@norrskog.se Skogsrådgivare Östersund med omnejd Hans Jonsson 063-10 26 88 hans.jonsson@norrskog.se Skogsrådgivare Ås, Aspås, Rödön, Näskott och Föllinge Maria Lundgren 0640-615 08 maria.lundgren@norrskog.se Skogsrådgivare Åre exkl Hallen Per-Anders Östberg 0647-66 01 12 p-a.ostberg@norrskog.se

Skogsrådgivare Alsen/Offerdal Tomas Mattsson 0640-627 00 tomas.mattsson@norrskog.se

Skogsrådgivare Ådalen Mats Andersson 0612-153 86 mats.andersson@norrskog.se

Skogsrådgivare Ragunda exkl Stugun Harald Josephsson 0696-102 35 harald.josephsson@norrskog.se

Skogsrådgivare Höga Kusten Anette Thelberg 0612-153 85 anette.thelberg@norrskog.se

Skogsrådgivare Stugun/Kälarne Patrik Hansson 0696-407 39 patrik.hansson@norrskog.se

Skogsrådgivare Härnösand Andreas Edholm 060-16 72 75 andreas.edholm@norrskog.se

Skogsrådgivare Gimån Thomas Larsson 0693-203 00 thomas.larsson@norrskog.se

Skogsrådgivare Härnösand David Sörman 060-16 72 76 david.sorman@norrskog.se

Skogsrådgivare Gimån Mattias Olofsson 0693-201 52 mattias.olofsson@norrskog.se

Skogsrådgivare Medelpad Östra Sverker Henckel 060-16 72 80 sverker.henckel@norrskog.se

Skogsrådgivare Hallen/Oviken Magnus Eriksson 063-77 84 81 magnus.eriksson@norrskog.se

Skogsrådgivare Indalen Johan Dammström 060-16 72 82 johan.dammstrom@norrskog.se

Vik. Skogsrådgivare Berg exkl Oviken Mikael Eklund 063-77 84 86 mikael.eklund@norrskog.se

Skogsrådgivare Attmar/Tuna Fredrik Alenius 060-16 72 80 fredrik.alenius@norrskog.se

ÅNGERMANLAND/MEDELPAD Skogsrådgivare Sollefteå Lars Boström 0620-121 15 lars.bostrom@norrskog.se

Skogsrådgivare Njurunda/Selånger/ Gustaf Adolf Magnus Edin 060-16 72 77 magnus.edin@norrskog.se

Skogsrådgivare Junsele Nils-Anders Forssén 0621-100 14 nils-anders.forssen@norrskog.se

Skogsrådgivare Torp-Stöde Anders Öberg 0691-307 38 anders.oberg@norrskog.se

Skogsrådgivare Ramsele Anton Sjödin 0623-102 91 anton.sjodin@norrskog.se

Skogsrådgivare Borgsjö-Haverö Gert Bergström 0690-102 98 gert.bergstrom@norrskog.se

/valberedning representerar sbo Berg/Gimån Bengt Svensson Gällö 070 - 375 36 35 Borgsjö-Haverö/Torp-Stöde Lotta Lind Alby 0730 - 61 63 00 Härnösand/Kramfors Jan Bylund Härnösand 070 - 342 74 10 Indalen/Medelpad ö/Sundsvall Åsa Eriksson Ljustorp 070 - 214 13 45 Krokom Gunnar Olofsson Offerdal 070 - 607 71 38 Ragunda Nicke Amren Kälarne 070 - 208 05 02 Sollefteå Per-Olof Hedström Helgum 070 - 697 26 18 Strömsund Esbjörn Olofsson Hammerdal 070 - 566 35 63 Södra Lappland Rune Åkerlund Lycksele 070 - 312 08 19 Åre Lars-Gunnar Nilsson Undersåker 070 - 293 98 07 Östersund Sören Björklund Tandsbyn 070 - 397 34 08

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

bengt@fanbyn.se lotta@lindskan.se janp.bylund@gmail.com asa.jallvik@hotmail.com osterulf@telia.com nicke.amren@zonline.se po.hedstrom@telia.com kuruska@live.se rune.akerlund@brinet.nu n.lg@telia.com soren.063.754352@telia.com

23


/förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Koncernen Koncernen utgörs av moderföreningen Skogsägarna Norrskog ek för samt de helägda dotterbolagen Norrskog Wood Products AB, Camfore AB, Stöde Ångsågs AB, Skog Sjuttio AB. Camfore AB äger Camfore HissmoforsOcke AB till 100 procent. Skog Sjuttio äger dotterbolagen Äggfors AB samt Norrskogen Öst AB och Norrskogen Väst AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. I koncernen ingår kapitalandel av intressebolag. Moderföreningen I moderföreningen bedrivs föreningsverksamhet, virkesförmedling, skogsbruksservice, handel med biobränslen, skogsbruk i egna skogar samt kapitalförvaltning. Egna skogar förvaltas även i dotterföretagen Äggfors AB, Norrskogen Öst AB, Norrskogen Väst AB, Stöde Ångsågs AB samt Camfore AB. Industriverksamhet i form av sågverksrörelse, hyvleri, målning och limträtillverkning bedrivs i Norrskog Wood Products AB. Camfore Hissmofors-Ocke AB bedriver uthyrning av fastigheter jämte maskiner och inventarier. I Skog Sjuttio AB bedrivs ej någon verksamhet. Verksamhet och resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -46,1 (-28,5) Mkr. Resultatet för den ekonomiska föreningen blev -10 (-6,9) Mkr. Förmedlad virkesvolym ökade under 2012 med 58 000 m³f till 1 577 000 m³f, varav uppdragsverksamheten i föreningens regi svarade för 1442 000 m3f. Resultatet efter finansiella poster för Norrskog Wood Products AB blev -33,0 (-18,9) och för Camfore AB 0,0 (0,1) Mkr. Medlemmarnas innestående medel förutom insatskapital ökade under året och var vid årsskiftet 946 (932) Mkr varav 564 (574) Mkr på betalningsplaner. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ökade under året och uppgick till 782 (756) Mkr. Under året har föreningen återfört tidigare gjorda nedskrivningar, 18 Mkr, på värdepapper till sin helhet. Koncernens finansiella resultat uppgick till -4,4 (-47,8) Mkr. Räntor till medlemmar har legat på en högre nivå Stibor 3 mån.

24

Avverkningarna i egna skogar uppgick till 45 952 (65 820) m³fub. Egna skogar redovisar ett nettoresultat på 4,8 (+11,8) Mkr. Förväntningar inför år 2013 Under året har fokus på kundnyttan ur ett koncernperspektiv intensifierats. Detta, i kombination med att en ny funktionell organisation infördes under året, kommer att påverka resultatet i positiv riktning. Virkesläget med råvaruförsörjning ser god ut med en väl avvägd lagersituation. Världsmarknadsläget och Eurons utveckling under 2012 kommer att fortsätta påverka försäljningspris och volymer på sågade varor och byggprodukter. Denna utveckling med följande kurs- och prisförändringar kommer att följas noggrant. Kapitalförvaltningen kommer att påverkas av samma omvärldsfaktorer. Sammantaget står koncernen med sitt totala utbud ”från skog till planka” väl rustad att möta det kommande året med de utmaningar och möjligheter som kommer att uppstå. Miljö I koncernens produktionsenheter bedrivs verksamhet utifrån gällande miljötillstånd och är certifierade enligt PEFC spårbarhet i tillverkning och försäljning av trävaror. Forskning och utveckling Norrskogs Forskningsstiftelse, som bildades 1995, ska med sin verksamhet främja lönsamheten i familjeskogsbruket. Stiftelsen anslår pengar till FoU och kunskapskommunikation, företrädesvis rörande skogsskötsel, skogliga driftssystem, trämekanisk förädling i sågverk och hyvlerier samt tillvaratagande och förädling av skogsråvara till fasta bränslen. Under 2012 har stiftelsens styrelse beviljat anslag om 1 535 kkr. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår stämman att till förfogande stående vinstmedel, 315 726 774 kronor balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.


Resultaträkning - koncernen KSEK

Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete, färdiga varor samt pågående arbeten för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

Not 2

1 3 4

2012 1 808 908

2011 1 823 751

-30 389 73 17 952

-27 105 11 16 164

1 796 544

1 812 821

-1 307 585 -330 657 -162 235

-1 295 351 -305 388 -157 150

-32 137 -5 841 -41 911

-31 674 -3 957 19 301

32 720 -36 958 -46 149

-14 955 -32 820 -28 474

-46 149

-28 474

827

1 298

-45 322

-27 176

Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

5 6

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

8

25


Balansräkning - koncernen KSEK

Not

2012-12-31

2011-12-31

8 260 8 260

3 662 3 662

10 11 12

159 932 141 393 34 239

162 246 153 985 27 831

13

20 778 356 342

25 298 369 360

15 15 8

3 315 38 659 791 42 765

3 315 47 353 50 668

407 367

423 690

113 600 39 693 121 418 108 769 383 480

147 538 43 335 132 412 87 931 411 216

196 449 127 717 12 192 336 358

192 124 110 668 10 051 312 843

595 262

483 813

190 870

276 102

Summa omsättningstillgångar

1 505 970

1 483 974

Summa tillgångar

1 913 337

1 907 664

Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter utvecklingsarbeten för IT Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran

9

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Pågående arbete för annans räkning

16

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar Kassa och bank

26

17


Balansräkning - koncernen KSEK

Not

2012-12-31

2011-12-31

121 695 68 741 190 436

120 032 71 970 192 002

146 920 -45 322 101 598

170 867 -27 176 143 691

292 034

335 693

14 649 14 649

1 278 36 6 501 7 815

5 577 467 922 281 270 754 769

5 259 466 547 255 770 727 576

312 553 472 788 18 559 47 985 851 885

25 500 274 065 459 944 18 768 58 303 836 580

1 913 337

1 907 664

Eget kapitial och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Bundna reserver

18

Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat

Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar

8 20

Långfristiga skulder Medlemslån Betalningsplaner Övriga skulder till kreditinstitut

21 22, 23

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Virkeslikvidkonton Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen KSEK

Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser Villkorlig del av erhållna tillgångar Ej inbetalda insatser LRF

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

2012-12-31

2011-12-31

125 950 271 300 397 250

125 950 271 300 397 250

912 2 925 3 837

1 707 2 925 4 632

27


Kassaflödesanalys - koncernen KSEK

Indirektmetod

2012

2011

-46 149 39 798 -6 351

-28 474 23 610 -4 864

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

- 6 351

-4 864

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

27 736 -23 515 15 306 13 176

24 137 21 557 15 537 56 367

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-23 717 7 903 -15 814

-23 816 12 959 -10 857

Finansieringsverksamheten Ökning av insatt-/aktiekapital Upptagna lån (+) / amortering lån(-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 663 27 192 28 855

2 401 11 984 14 385

26 217 759 915 786 132

59 895 700 020 759 915

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen KSEK

2012

2011

– 32 137 7 661 39 798

– 31 674 -8 064 23 610

Kassa och bank

190 870

276 102

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

595 262

483 813

786 132

759 915

Erhållna räntor

16 029

3 694

Erlagda räntor

-36 958

-23 594

-20 929

-19 900

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avgår resultatandel i intresseföretag Av- och nedskrivningar av tillgångar Övriga avsättningar

Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Räntor Följande räntor har erhållits och erlagts och ingår i resultat efter finansiella poster:

28


Resultaträkning - moderföreningen KSEK

Not Nettoomsättning Förändring av pågående arbeten för annans räkning Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt Årets resultat

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

2

1 3 4

5 6

7

8

2012

2011

1 466 025 20 838 5 662 1 492 525

1 477 066 5 963 5 035 1 488 064

-1 416 148 -39 701 -60 378 -2 322 -26 024

-1 369 868 -34 851 -58 843 -2 251 22 251

40 949 -24 931 -10 006

-5 565 -23 594 -6 908

1 247 -1 574 1 605 -8 728

4 577 -9 990 2 576 -9 745

-8 728

-9 745

29


Balansräkning - moderföreningen KSEK

Not

2012-12-31

2011-12-31

Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter utvecklingsarbeten för IT

9

8 260 8 260

3 662 3 662

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

10 11 12

23 701 530 2 687 26 918

23 664 606 1 981 26 251

14

114 921 456 888 127 25 987 597 923

114 044 482 560 127 32 504 629 235

633 101

659 148

63 322 108 769 172 091

88 777 87 931 176 708

106 555 114 350 2 435 223 340

114 760 454 73 354 1 260 189 828

595 262

483 813

186 525

265 580

Summa omsättningstillgångar

1 177 218

1 115 929

Summa tillgångar

1 810 319

1 775 077

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

15 15

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning

16

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar Kassa och bank

30

17


Balansräkning - moderföreningen KSEK

Not

2012-12-31

2011-12-31

121 695 68 942 190 637

120 032 68 942 188 974

324 455 -8 728 315 727

334 200 -9 745 324 455

506 364

513 429

-

1 605 1 605

13 022 13 022

1 278 5 353 6 631

5 577 467 922 531 474 030

5 260 466 547 530 472 337

– 286 783 375 881 22 743 101 508 29 988 816 903

– 263 053 352 355 23 647 102 541 39 479 781 075

1 810 319

1 775 077

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalt insatskapital Reservfond

18

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Långfristiga skulder Medlemskonto Betalningsplaner Övriga skulder

19

20

21

Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörskulder Virkeslikvidkonton Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen KSEK

Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Ej betalda insatser LRF

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

2012-12-31

2011-12-31

5 500 26 200 31 700

5 500 26 200 31 700

2 925 2 925

2 925 2 925

31


Kassaflödesanalys - moderföreningen KSEK

Indirektmetod Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändringar avräkning dotterbolag Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från förändring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av medlemsinsatser Upptagna lån/ Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

2012

2011

-10 006 7 836 -2 170 –

-6 907 -4 989 -11 896 –

-2 170

-11 896

4 617 -33 512 30 167 -898

-28 541 40 514 25 682 25 759

-7 586 37 522 29 936

-1 281 24 668 11 116 34 503

1 663 1 694 3 357

2 399 18 126 20 525

32 395 749 393 781 788

80 787 668 606 749 393

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföreningen KSEK

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Återföring tidigare nedskrivning Övriga avsättningar

Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Räntor Följande räntor har erhållits och erlagts och ingår i resultat efter finansiella poster: Erhållna räntor Erlagda räntor

32

2012

2011

2 322 -877 6 391 7 836

2 251 -7 240 -4 989

186 525 595 263 781 788

265 580 483 813 749 393

24 380 -24 931 -551

23 031 -23 594 -563


Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningen följer inte Akutgruppens uttalande om aktieägartillskott och koncernbidrag, då föreningen valt att i enlighet med tidigare praxis redovisa koncernbidrag i resultaträkningen med tillhörande skatteeffekt. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga.

Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Skatt Föreningen och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I föreningen redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Inkomsten från föreningens försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, föreningen behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som föreningen ska få av transaktionen kommer att tillfalla föreningen, och att de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager och är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan

Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Pågående arbeten Pågående arbeten har värderats till nedlagda direkta kostnader.

Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda

2012

varav män

2011

varav män

99 99

80% 80%

103 103

78% 78%

Dotterföretag Sverige Totalt i dotterföretag

204 204

88% 88%

204 204

88% 89%

Koncernen totalt

303

85%

307

85%

Moderföreningen Sverige Totalt i moderföreningen

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med tillhörande skatteeffekt. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar • Byggnader 20-50 år • Markanläggningar 10 år • Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 år • Inventarier, verktyg och installationer 4-10 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Koncernmellanhavanden På kortfristiga mellanhavanden mellan koncernbolag utgår ingen ränta. Orsaken till detta är att koncernbidragsrätt föreligger. På långfristiga mellanhavanden utgår ränta med genomsnittlig 3 mån stibor över året. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50 procent av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Koncernuppgifter Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 11 procent av inköpen och 35 procent av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som föreningen tillhör. Avsättningar Avsättning redovisas enligt RR16. Förpliktelser som är hänförliga till räkneskapsåret eller tidigare räkneskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt de ska redovisas.

33


2012

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderföreningen

Löner och ersättningar 38 918

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

2011 Sociala kostnader 17 419

1)

(4 306)

70 731

25 829

109 649

43 248

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

Löner och ersättningar 38 513

Sociala kostnader 17 299 1)

(4 590)

69 170

24 991

107 683

42 290

(5 521)

(varav pensionskostnad)

2)

(5 329)

(9 932)

2)

(9 919)

1) Av moderföreningens pensionskostnader avser 583 kkr (f.å.843 kkr) gruppen styrelse och VD. Inga utestående pensionsförpliktelser finns till dessa. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 720 kkr (f.å. 1065 kkr) gruppen styrelse och VD. Inga utestående pensionsförpliktelser finns till dessa. I två av koncernens bolag har respektive bolags VD ett avtal som ger ett avgångsvederlag på 6 månaders lön.

2012

Löner, andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Moderföreningen Sverige Dotterföretag i Sverige Koncernen totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Moderföreningen Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

2011

Styrelse och VD 3 828

Övriga anställda 35 090

Styrelse och VD 2 796

Övriga anställda 35 716

1 884 5 712

68 847 103 937

1 310 4 106

67 860 103 576

2012

2 011

Antal på balansdagen 12

Varav män

Varav män

83%

Antal på balansdagen 12

6

50%

6

50%

19

79%

19

79%

16

81%

16

81%

83%

Koncernen totalt Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Sjukfrånvaro Moderföreningen

2012-01-01–2012-12-31

Tjänstemän

Total sjukfrånvaro

4,49%

långtidssjukfrånvaro

77,74%

Ord. Arbetstid (162 707)

34

sjukfrånvaro för män

2,83%

sjukfrånvaro för kvinnor

11,61%

anställda - 29 år

0,00%

anställda - 30-49 år

5,66%

anställda - 50 år-

3,43%


Not 1 Anställda och personalkostnader Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern

Moderförening

Av Deloitte AB utsedda revisorer Revisionsuppdrag

530

300

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

-

-

Skatterådgivning

-

-

Övriga tjänster eller andra uppdrag

-

-

530

300

48

48

-

-

578

348

Förtroendevalda revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad KSEK

2012

2011

623 977

651 694

1 037 629

1 023 826

147 302

148 231

1 808 908

1 823 751

1 179 562

1 249 745

Övriga Norden

194 881

165 932

Övriga Europa

271 345

279 159

Asien

26 175

49 340

Afrika

136 945

79 575

1 808 908

1 823 751

1 076 336

1 095 711

Skogsbruksverksamhet

242 387

233 124

Energibränsle

147 302

148 231

1 466 025

1 477 066

Koncernen Nettoomsättning per rörelsegren Virkesförsäljning och skogsbruk Sågade trävaror Energibränsle Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige

Moderföreningen Nettoomsättning per rörelsegren Virkesförsäljning

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

35


Not 3 Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar KSEK

Koncernen Utvecklingskostnader IT Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

Moderföreningen Utvecklingskostnader IT Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

2012

2011

-853 -6 227

-170 -6 248

-20 584 -4 473 -32 137

-21 170 -4 086 -31 674

-853 -688

-170 -597

-76 -705 -2 322

-560 -924 -2 251

Not 4 Rörelseresultat per rörelsegren KSEK

Koncernen Rörelseresultat per rörelsegren Virkesförsäljning och skogsbruksverksamhet Försäljning trävaror inkl. andel av intressebolagens verksamhet Energibränsle

Moderföreningen Rörelseresultat per rörelsegren Virkesförsäljning och skogsbruksverksamhet Energibränsle

36

2012

2011

-33 464

8 761

-18 635 10 188 -41 911

-6 242 16 782 19 301

-36 212 10 188 -26 024

5 469 16 782 22 251


Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter KSEK

Koncernen Mottagna utdelningar Resultat från andelar i intressebolag Avkastning kortfristiga placeringar Nedskrivning orealiserade förluster Återföring nedskrivning orealiserade förluster kortfristiga placeringar Övrigt Moderföreningen Mottagna utdelningar Ränteintäkter, koncernföretag Avkastning kortfristiga placeringar Nedskrivning orealiserade förluster Återföring nedskrivning orealiserade förluster kortfristiga placeringar Övrigt

2012

2011

153 – 10 911 18 328 2 878 32 720

590 -8 739 -9 910 3 104 -14 955

128 9 068 10 911

590 10 349 -8 887 -9 910

18 328 – 2 513 40 949

2 293 -5 565

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter KSEK

Koncernen Räntekostnader, leverantörkonton Räntekostnader, virkeslikvidkonton Räntekostnader, betalningsplaner Resultat från andelar i intressebolag Övrigt

Moderföreningen Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, virkeslikvidkonton och betalningsplaner Räntekostnader, leverantörskonton Övrigt

2012

2011

-2 340 -9 331 -13 260 – -12 027 -36 958

-2 040 -8 574 -12 880 -9 326 -32 820

-22 591 -2 340 -24 931

-21 554 -2 140 -100 -23 594

Not 7 Bokslutsdispositioner, övriga KSEK

2012

2011

1 605 1 605

2 576 2 576

Återföring av avskrivning utöver plan

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

37


Not 8 Skatt KSEK

2012

2011

827 827

1 298 1 298

Underskottsavdrag i dotterbolag Obeskattade reserver

2012 9 417 -1 683

2011 9 417 -2 671

Koncernövervärden

-6 782

-6 782

-161 791

-36

Koncernen Uppskjuten skatteintäkt, temporära skillnader Redovisat i koncernens balansräkningen Uppskjuten skatteskuld. Den i balansräkningen angivna skulden avser skatteeffekt på

Omvärdering av uppskjutenskatt fr 26,3% till 22%

Not 9 Balanserade utgifter för FOU m m Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets aktiveringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut

Koncern

Moderbolag

3 832 5 490 9 322

3 832 5 490 9 322

-205 -857 -1 062

-205 -857 -1 062

8 260

8 260

Not 10 Byggnader och mark Koncern Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

38

283 137 1 447 3 859 288 443

39 993 841

-122 284 -6 227 -128 511

-16 444 -689 -17 133

159 932

23 701

40 834


Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncern Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificering Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

465 228 3 210 9 382 477 820

825 825

-307 581 -20 584 -328 165

-219 -76 -295

141 393

530

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncern Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

76 268 8 588 3 559 -11 874 76 541

24 795 1 768 -11 742 14 821

-48 437 11 462 -5 327 -42 302

-22 779 11 346 -701 -12 134

34 239

2 687

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar Vid årets början Omklassificeringar Investeringar

Not 14 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade uppskrivningar Vid årets början och slut Bokfört värde vid årets slut

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

Koncern Moderförening 25 298 -15 524 11 004 20 778

KSEK

2012-12-31

2011-12-31

114 044 114 044

114 920 114 920

877 114 921

-876 114 044

39


Spec av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte Innehav i moderföreningen NWP AB, 556133-4870, Östersund Eget kapital: 62 298 kkr Årets Resultat: -33 026 kkr Stöde Ångsågs AB, 556020-1872, Kramfors Eget kapital: 3 635 kkr Årets Resultat: -0,2 kkr Skog Sjuttio AB, 556077-5933, Kramfors Eget kapital: 2 005 kkr Årets Resultat: -0,6 kkr Camfore AB, 556206-7081, Kramfors Eget kapital: 55 517 kkr Årets Resultat: -3,2 kkr

Antal andelar

Andel i%

Bokfört värde

400 000

100

1 500

100

1 000

100

39 900 – 1 809 – 101

1 625 000

100

73 111 114 921

Innehav i Camfore AB Camfore Hissmofors-Ocke AB, 556094-7193, Kramfors Eget kapital: 17 888 kkr Årets Resultat: 244 kkr Innehav i Skog Sjuttio AB Äggfors AB, 556002-8028, Kramfors Eget kapital: 19 141 kkr Årets Resultat: 0 kkr Norrskogen Öst AB, 556760-6362, Kramfors Eget kapital: 100 kkr Årets Resultat: 0,9 kkr Norrskogen Väst AB, 556760-6370, Kramfors Eget kapital: 100 kkr Årets Resultat: 0,9 kkr

108 660

100

17 053

54 000

100

270 000

10

100

100

10

100

100 270 200

Not 15 Andra långfristiga fordringar Koncern

Moderförening

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande tillgångar Omklassificeringar Reglerade fordringar

47 353 8 259 -2 177 -14 776

32 504 8 259 -14 776

Bokfört värde vid årets slut

38 659

25 987

Not 16 Pågående arbete för annans räkning

Nedlagda kostnader på ej slutredovisade uppdrag

40

Koncern

Moderförening

108 769

108 769


Not 17 Kortfristiga placeringar Specifikation av värdepapper Ränterelaterade plac. Aktierelaterade plac. Alternativa plac.

Koncern Börsvärde eller motsv 366 553 185 796 48 081 600 430

Moderförening Börsvärde eller motsv

Bokfört värde 361 753 185 712 47 797 595 262

366 553 185 793 48 081 600 427

Bokfört värde 361 753 185 712 47 797 595 262

Not 18 Eget kapital Insatskapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

120 032 1 663

71 970

143 691

- 3 229

3 229

121 695

68 741

-45 322 101 598

Insatskapital 120 032 1 663

Reserv fond 68 942

Fritt eget kapital 324 455

68 942

-8 728 315 727

Koncernen Vid årets början Ökning av insatskapital Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Justering avrundning Årets resultat Vid årets slut Moderförening Vid årets början Ökning av insatskapital Avsättning till reservfond Årets resultat Vid årets slut

121 695

Not 19 Obeskattade reserver KSEK

2012-12-31

2011-12-31

-

1 605 1 605

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier

Av obeskattade reserver utgör 0 kkr ( f.å. 421) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföreningens balansräkning men däremot i koncernens.

Not 20 Övriga avsättningar Avsättning för framtida skogsvård Avsättning för förlustrisk i rotpost kontrakt Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

Koncern Moderförening 2 962 1 535 11 487 11 487 14 449 13 022 Inga Inga

41


Not 21 Betalningsplaner Långfristig del av betalningsplaner. Kortfristig del ingår i leverantörsskulder och uppgår till 96 907 ( f.å 107 589 ) kkr. Föreningens totala skuld för betalningsplaner uppgår till 564 829 ( f.å 574 136) kkr.

Not 22 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

Koncern Moderförening – 281 270 – 281 270 –

Not 23 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

Koncern 125 950 271 300 397 250

Moderförening 5 500 26 200 31 700

Not 24 Förändring pågående arbeten för annans räkning Här i ingår förändring avsättning av bedömda förlustrisker på underliggande rotpost kontrakt med 7 375 kkr.

42


Kramfors 2013-02-23

Gunnar Heibring Janne Björck Nils Ingemar Gohde Ordförande Verkställande direktör

Anna-Karin Salinas Nilsson

Torsten Medalen

Bengt Berglund

Marie Simonsson Bertil Magnusson Anders Jonsson

Petter Olsson

Anders Lundgren Torsten Lundborg Arbetstagarerepresentant Arbetstagarerepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 februari 2013 Lars Helgesson Deloitte AB Auktoriserad revisor

Per-Erik Eriksson

Nils-Uno Granqvist

skogsägarna norrskogs Årsredovisning 2012

43


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i SKOGSÄGARNA NORRSKOG EK FÖR Organisationsnummer 788400-1335

Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för SKOGSÄGARNA NORRSKOG EK FÖR för räkenskapsåret 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

44

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SKOGSÄGARNA NORRSKOG EK FÖRs och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SKOGSÄGARNA NORRSKOG EK FÖR för räkenskapsåret 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Östersund den 23 februari 2013 Lars Helgesson Auktoriserad revisor

Per-Erik Eriksson Nils-Uno Granqvist


Norrskog Wood Products AB Org.nr. 556133-4870 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01–2012-12-31.

NWP

45


Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Verksamhet

Norrskog Wood Products AB är ett träförädlingsföretag i södra Norrland. Bolagets verksamhet bedrivs i tre sågverk (NWP Östavall, NWP Hissmofors och NWP Sikås) samt genom vidareförädling i två hyvlerier (NWP Hissmofors och NWP Hammerdal) tillsammans benämnt NWP Byggprodukter. Företaget tillverkar och marknadsför trävaror och förädlade träprodukter för den svenska marknaden och till olika exportmarknader i Europa, Asien och Afrika. Resultatet för 2012 är svagt och beror i huvudsak på ett tufft världsekonomiskt läge och en stark krona som gett ett prisfall på företagets produkter. Rörelseresultatet uppgår till -19 mkr (-6 mkr). Efter ett finansnetto om -14 mkr (-13 mkr), har vi ett resultat före bokslutsdispositioner på -33 mkr (-19 mkr). Flerårsjämförelse* KSEK

Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Kassalikviditet (%)

2012 1 037 629 -33 026 606 505 10,3% -41,9% -2,9% 154,9%

2011 1 023 826 -18 901 630 916 15,2% -18,4% -0,8% 107,8%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Finansiering, likviditet och soliditet

Företagets finansiering består av långfristig upplåning i bank, långfristigt lån från ägaren om 187 mkr. Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 10 procent (15 procent). Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skogsägarna Norrskog Ekonomisk Förening (org nr 788400-1335). Väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess slut

Under första halvåret har vi drabbats av extrakostnader för att ta om hand om de stora volymer stormfälld skog som våra ägare drabbats av. Det ekonomiska världsläget har satt press på prisbilden för trävaror. Trots det dåliga marknadsläget lyckas företaget dock öka sin försäljning och ta marknadsandelar. Vi levererade ut 6 procent mer trävaror jämfört med föregående år. Under slutet av året genomfördes stora produktionsneddragningar i branschen. I jämförelse med branschen som helhet har vårt resultat varit bra, detta som en följd av en hög specialisering och servicegrad. I september tillträdde Henrik Jönsson som VD efter Jonas Bengtsson. Bolagets förväntade framtida utveckling

2013 kommer att inledas med svaga marginaler. Dock finns förhoppningar om att en mer balanserad lagersituation på marknaden kommer leda till försiktiga prisuppgångar under våren. Vi kommer också kunna dra nytta av att timmertillgången i vår region ser bra ut.

46

2010 997 176 18 461 719 363 15,3% 20,5% 4,4% 99,7%

2009 879 050 -32 310 663 034 10,6% -37,4% -3,0% 89,8%

2008 942 348 -152 883 727 670 14,1% -94,5% -18,6% 50,2%


Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Miljö

Företagets produktionsenheter bedriver verksamhet utifrån gällande miljötillstånd, och är certifierade enligt PEFC; spårbarhet i tillverkning och försäljning av trävaror. Stämma och styrelse

Ordinarie bolagsstämma hölls i Härnösand 2012-05-09. Därmed fick styrelsen följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Janne Björck, Ordförande, Lidingö Gunnar Heibring, Valsjöbyn Petter Olsson, Näsåker Anders Jonsson, Matfors Marie Simonsson, Hammerdal Torsten Medalen, Svenstavik Anna-Karin Salinas Nilsson, Stockholm Bertil Magnusson, Sundsvall Bengt Berglund, Älandsbro Nils-Ingemar Gohde, Stöde Till representanter för de anställda har utsetts: Ordinarie ledamöter: Patrik Jonsson, Bräcke Stig-Olof Sundvisson, Alby Suppleanter: Gun-Britt Hjortling, Alby Thomas Östman, Östavall Resultatdisposition KSEK

Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

53 723 875 -33 026 124 20 697 751 20 697 751 20 697 751

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

NWP

47


Resultaträkning KSEK

Not

2012-01-01 2012-12-31

2011-01-01 2011-12-31

1, 3

1 037 629

1 023 826

-13 807 73 13 122 1 037 017

-36 063 74 10 661 998 498

-631 929 -289 817 -101 857

-610 150 -266 923 -98 307

-26 774 -5 275 -1 055 652

-26 182 -3 178 -1 004 740

-18 635

-6 242

140 252 559 -11 042 -4 300 -14 391

0 252 889 -9 321 -4 477 -12 657

-33 026

-18 899

0 0

4 878 4 878

Resultat före skatt

-33 026

-14 021

Årets resultat

-33 026

-14 021

Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter från koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader till koncernföretag

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag

48

2

4, 5 6


Balansräkning KSEK

Not

2012-12-31

2011-12-31

7 8 9

78 750 142 725 23 283

80 366 148 484 22 178

10

20 778 265 536

25 298 276 326

11 12

98 12 969 13 067

98 14 850 14 948

278 603

291 274

50 054 39 693 121 418 211 165

58 538 43 335 132 412 234 285

89 894 55 13 004 9 757 112 710

77 364 0 8 974 8 791 95 129

4 028

10 228

Summa omsättningstillgångar

327 903

339 642

Summa tillgångar

606 506

630 916

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

NWP

13

49


Balansräkning KSEK

Not

2012-12-31

2011-12-31

40 000 2 000 42 000

40 000 2 000 42 000

53 724 -33 026 20 698

67 746 -14 022 53 724

62 698

95 724

281 270 187 184 468 454

255 770 181 695 437 465

0 31 325 18 206 0 1 523 24 300 75 354

25 500 29 983 16 144 80 2 322 23 698 97 727

606 506

630 916

67 900 197 000 264 900

67 900 197 000 264 900

912 912

1 707 1 707

Eget kaptial och skulder Eget kapital

14

Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

15

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

16

17

Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser Villkorlig del av erhållna bidrag Summa ansvarsförbindelser

50


Kassaflödesanalys KSEK

2012-01-01 2012-12-31

2011-01-01 2011-12-31

-18 635 26 779 951 -15 342 -134

-6 242 26 792 1 141 -13 799 -223

-6 381

7 669

23 120 -12 530 -3 196 1 342 1 945

52 901 -11 528 17 853 -8 322 -57 838

4 300

735

-2 246 0 -5 591 0 -8 168 16

-3 694 59 -10 131 4 368 -13 251 121

-15 989

-22 528

Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån

0 5 489 0

4 878 22 000 -30 042

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 489

-3 164

-6 200 10 228

-24 957 35 185

4 028

10 228

Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m m Erlagd ränta Betald inkomstskatt

1 18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar inkl omklassificering lång fordran Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfr. skulder inkl långa skulder koncern Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Försäljning av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Försäljning av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

NWP

7 8 9

51


Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager m m

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminsäkrats har de omräknats till terminskurs. Överstigande belopp har omräknats till balansdagens kurs. Totalt uppgår saldot till 47 626 tkr. Leasing

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2000:4 om redovisning av leasingavtal til�lämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Intäktsredovisning

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolager redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets

52

försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de uppgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening, Org. nr. 788400-1335. Koncernmellanhavanden

På kortfristiga mellanhavanden mellan koncernbolag utgår ingen ränta. Orsaken till detta är att koncernbidragsrätt föreligger. På långfrsistiga mellanhavanden utgår ränta med genomsnittlig 3 mån stibor över året. Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.


Upplysningar till enskilda poster KSEK

Not 1

Nettoomsättning

2012

2011

408 283 194 881 271 345 26 175 136 945 1 037 629

449 819 165 933 279 159 49 340 79 575 1 023 826

2012

2011

4 9 493 2 527 922 176 13 122

1 235 8 615 291 276 244 10 661

Inköp och försäljning inom koncernen

2012

2011

Andel av försäljningen som avser koncernföretag Andel av inköpen som avser koncernföretag

15% 59%

15% 59%

Leasingavtal

2012

2011

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Hyra av anläggningstillgångar av koncernföretaget Camfore Hissmofors-Ocke AB

8 506 3 013

8 119 3 246

Ersättning till revisorer

2012

2011

3

0

10

0

125 0 138

73 23 96

Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område Sverige Övriga Norden Övriga Europa Asien Afrika

Not 2

Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Vinst vid avyttring av anläggningstillgång Bidrag av rörelsekaraktär Valutakursvinster Försäkringsersättning Övrigt

Not 3

Not 4

Not 5

KPMG Övriga tjänster Lindebergs Grant Thornton AB Övriga tjänster Deloitte AB Revisionsuppdrag Övriga tjänster

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

NWP

53


Upplysningar till enskilda poster Not 6

Personal

2012

2011

204 23

204 24

Löner och ersättningar Pensionskostnader

1 884 137 2 021

1 310 222 1 532

Löner och ersättningar Pensionskostnader

68 847 5 274 74 121

66 677 5 107 71 784

25 719

24 991

101 861

98 307

Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor Löner, ersättningar m m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD:

Övriga anställda:

Sociala kostnader Summa styrelse och övriga

54


Upplysningar till enskilda poster Not 7

Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde I Utgående redovisat värde ingår Byggnad på ofri grund till följande belopp

2012-12-31

2011-12-31

154 710 456 0 2 583 157 749 -74 344 0 -4 655 -78 999 0 0 0 78 750

157 700 1 314 -6 638 2 333 154 710 -75 542 5 927 -4 729 -74 344 -16 16 0 80 366

13 132

11 918

19 843 13 909

23 516 16 214

2012-12-31

2011-12-31

380 282 3 215 0 9 377 392 874 -231 797 0 -18 352 -250 149 0 0 0 142 725

413 382 841 -34 089 148 380 282 -223 735 10 231 -18 293 -231 797 -19 544 19 544 0 148 485

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 20-25 år Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: varav byggnader: Not 8

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 15 år

NWP

55


Upplysningar till enskilda poster Not 9

Inventarier, verktyg och installationer

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

47 520 1 330 -132 3 560 52 279 -25 342 113 -3 767 -28 996 0 0 0 23 283

47 195 2 527 -3 341 1 140 47 520 -24 861 2 679 -3 160 -25 342 -513 513 0 22 178

2012-12-31

2011-12-31

25 298 11 004 -15 524 20 778 20 778

6 524 22 394 -3 620 25 298 25 298

2012-12-31

2011-12-31

98 98 98

98 98 98

2012-12-31

2011-12-31

14 850 -1 881 12 969 12 969

16 784 -1 604 14 850 14 850

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-15 år

Not 10

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

Not 11

Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

Not 12

Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

56


Upplysningar till enskilda poster Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31

2011-12-31

1 041 1 881 4 326 2 509 9 757

1 178 1 934 4 550 1 129 8 791

Försäkringspremier Leasing Fraktbidrag Övrigt

Not 14

Eget kapital

Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman: Årets förlust Belopp vid årets utgång Not 15

Aktiekapital

Reservfond

40 000

2 000

Fritt eget kapital 53 724

40 000

2 000

-33 026 20 698

Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång

Not 16

Långfristiga skulder Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år

Not 17

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löne- och semesterlöneskulder Skuld sociala avgifter Övrigt

Not 18

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Förlust vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

NWP

400 000 400 000

Kvotvärde per aktie 100 100

2012-12-31

2011-12-31

0 468 454 468 454

102 000 340 344 442 344

2012-12-31

2011-12-31

11 011 5 044 8 245 24 300

10 161 4 970 8 567 23 698

2012-12-31

2011-12-31

26 774 5

26 182 610

26 779

26 792

57


Östersund 2013-02-23

Janne Björck Ordförande

Bengt Berglund

Petter Olsson

Nils-Ingemar Gohde

Gunnar Heibring

Anders Jonsson

Bertil Margnusson

Torsten Medalen

Anna-Karin Salinas Nilsson

Marie Simonsson

Patrik Jonsson Arbetstagarrepresentant

Stig Olof Sundvisson Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 februari 2013. Lars Helgesson Auktoriserad revisor Deloitte AB

58


Revisionsberättelse

Till årsstämman i Norrskog Wood Products AB Organisationsnummer 556133-4870 Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Norrskog Wood Products AB för räkenskapsåret 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

NWP

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrskog Wood Products ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Östersund den 23 februari 2013 Lars Helgesson Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Norrskog Wood Products AB för räkenskapsåret 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

59


www.norrskog.se www.norrskogwoodproducts.se

Årsredovisning Norrskog 2012  

Årsredovisning Norrskog 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you