__MAIN_TEXT__

Page 1

Hela denna bilaga är annons FRÅN FRAMTIDSVECKAN I norrbotten

Framtidsveckan framtidsveckan.nu I NORRBOTTEN 18-24 MAJ 2015

n!

SPpara tidninge

Hela veckans program finns på följande sidor: Arvidsjaur 10 Boden 12, 14 Gällivare 18 Haparanda 20 Jokkmokk 22 Kalix 23 Kiruna 24 Luleå 26, 28 Pajala 29 Piteå 32 Älvsbyn 35 Överkalix 37 Övertorneå 39

FÖR ETT EKOLOGISKT HÅLLBART NORRBOTTEN


2

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

n e m m o k l ä V till Framtidsveckan i Norrbotten E

– för en hållbar omställning!

fter en av de snörikaste vintrarna på länge så känns det skönt nu när det går mot sommar och grönt här i vårt vackra Norrbotten. I detta sommarljus vill jag ännu en gång hälsa hela Norrbottens befolkning välkommen att delta i ”Framtidsveckan i Norrbotten” som Naturskyddsföreningen genomför den 18-24 maj i Norrbottens kommuner i samarbete med Norrbottens läns landsting, många kommuner, församlingar, studieförbund, företag m.fl. Till detta samarbetsprojekt är alla som strävar mot ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle inbjuden att delta. Bakgrunden till projektet är alla

kriser vi har i samhället t.ex. den biologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska krisen. Vi ser att dessa olika kriser hänger ihop och att lösningen ligger i ett ökat lokalt fokus som minskar sårbarheten och stärker den lokala ekonomin. Hela projektet syftar till att visa på de stora möjligheter som finns i Norrbottens alla kommuner och hur mycket vi kan bidra med när det gäller en omställning till ett

ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Vi är i Norrbotten särskilt gynnade i förhållande till många andra delar av Europa. Vi har rent vatten, mycket förnyelsebar energi och många andra naturtillgångar. Projektet Framtidsveckan startade 2009 i Söderhamn och har sedan spridits över landet. I år är det andra gången det genomförs i Norrbotten, men avsikten är att det skall bli ett årligt återkommande arrangemang. Under Framtidsveckan kommer vi

att erbjuda många olika föreläsningar som ger en bakgrund till varför vi måste ställa om dagens samhälle till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill framför allt visa på många av de möjligheter som ligger i omställningen. Samtidigt som vi gör detta så måste vi också klargöra att alternativet ”fortsätta som vanligt” inte är möjligt om vi vill att de kommande generationerna, våra barn och barnbarn, skall få vettiga förutsättningar att leva ett bra liv och kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda. Som ni kommer att se när ni tittar igenom

denna temabilaga för ”Framtidsveckan i Norrbotten” så kommer ni se att det finns ett mycket stort antal organisationer och myndigheter som bidrar genom att bjuda in till alla arrangemang i Norrbottens kommuner. Jag vill passa på tillfället att tacka alla dessa för att Ni ställer upp och gör detta för Norrbottens befolkning. Ett så här stort arrangemang

går givetvis inte att genomföra utan ett stort stöd från många olika håll. Jag vill här bara nämna att vi fått stöd från Norrbottens läns landsting och många av Norrbottens kommuner. Vi har även fått stöd från många fler och ni finner dem som arrangörer av olika aktiviteter och som annonsörer. Ett STORT TACK till alla som stödjer projektet: Ta nu del av allt som erbjuds Er i form av föreläsningar, utflykter och allt annat. Passa också på att sätta Er in i problematiken som leder fram till behovet av omställning. Omställningen i Norrbotten fortsätter! Gösta Eriksson

Projektledare

Samarbetspartners

Gällivare kommun

En tidning uttagen för Framtidsveckan i Norrbotten 2015 Projektledare Gösta Eriksson 0921-175 07, 070-230 00 39 092117507@telia.com Naturskyddsföreningens koordinator Urpo Taskinen 0927-210 02, 070-629 58 02 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Grafisk formgivning Erja Persson, Norrbottens Media AB erja.persson@norrbottensmedia.se Tryck Tryck i Norrbotten, Luleå Upplaga ca 75 000 ex. Maj 2015

Gösta Eriksson


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

REMIBAR

ANNONS

3

Vi ger dig råd om hur du sparar på både pengar och miljö – helt gratis!

Är du intresserad av att göra klimatsmarta val och samtidigt minimera dina energikostnader? I din kommun finns en kommunal energi- och klimatrådgivare som har till uppgift att hjälpa dig med stöttning och kloka råd! Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri, oberoende och opartisk tjänst som riktar sig till privatpersoner, företag och föreningar. Den finansieras av Energimyndigheten. Tjänsten finns i alla Norrbottens kommuner. Rådgivningen sker per telefon eller via besök på rådgivarens arbetsplats. Hembesök sker endast i undantagsfall. Företagsrådgivning ges dock oftast på plats i företaget och gärna tillsammans med verksamhets- och driftansvariga. Kontaktuppgifterna till din kommunala energi och klimatrådgivare hittar du på www.ekr.nu Energi- och klimatrådgivningen samordnas av Nenet, Norrbottens energikontor. www.nenet.se

Norrbottens energikontor AB, Kungsgatan 46, 972 41 Luleå Tel 0920-20 02 60 • www.nenet.se

Seminarium om

VINDKRAFT 20 maj

Spara energi och pengar Energirådgivningen - kostnadsfria och opartiska råd i energifrågor

Lyssna till Sven Ruin från Svensk Vindkraftsförening 20 maj kl 15.00 - 17.00 på Stadshuset i Luleå, lokalen Havet, vån 2 Sven föreläser om vindkraft inom följande områden: • Andelsägande i vindkraftspark • Egen mikroproduktion av vindel • Vindkraft där elnät saknas t ex i stuga eller båt Föreläsningen är kostnadsfri och kommunens energi- och klimatrådgivare är också på plats och svarar på frågor om energieffektivisering och förnybar energi mm. Vi bjuder på Fairtrade-choklad! Välkommen! Fakta om Sven Ruin Sven Ruin är civilingenjör och expert på småskalig vindkraft. Han är aktiv i Svensk Vindkraftsförening, en förening som arbetar med bland annat att förmedla kunskap, främja teknisk utveckling, skapa rimliga ekonomiska villkor samt samverka med myndigheter och organisationer när det gäller vindkraftens utveckling. Mer information: Energi- och klimatrådgivare Lena Hedberg, tel 0920-45 40 47 eller e-post lena.hedberg@lulea.se Arrangör: Energirådgivningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen på Luleå kommun

Kontakta energirådgivaren på Luleå kommun och få tips och råd kring hur du/ni kan spara energi och pengar i: • villan • bostadsrätten eller lägenheten • företaget • föreningen/organisationen • eller vid nybyggnation! Kontaktuppgifter: Energi- och klimatrådgivare Lena Hedberg, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun tel 0920-45 40 47 eller e-post lena.hedberg@lulea.se www.lulea.se/energiradgivning


4

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

Hållbar metallhushållning går före gruvor

ANNONS

Mertainen, örtrik naturskog som ska begravas under gruvavfall.

I dagens ohållbara överflödssamhälle konsumeras ofantliga mängder metall. Antalet bilar per person fortsätter att öka. Många uppfattar det som något normalt att använda ett ton stål för att förflytta sig för mindre ärenden. Även i storstaden.

K

De många bilarna kräver allt fler p-hus, förbifarter och planskilda korsningar med stålarmeringar för att släppa fram trafiken, inte minst när långtradarna blir allt fler.

onsumtionen av datorer och mobiltelefoner tillväxer. De innehåller koppar, nickel, mangan och kobolt. Ständigt nya modeller och undermålig återvinning orsakar slöseri. Sist men inte minst har metaller alltid gått till vapensmedjorna. Även idag. Och vapnen kommer till användning när nya territorier med malm- och oljefyndigheter ska införlivas för brytning. De mineralfyndigheter som först bröts var främst de med renast malm. Nutida fyndigheter har allt lägre metallkoncentrationer, och kräver oftare stora dagbrott. Det innebär att större områden med levande natur förloras, och större mängder gruvavfall uppkommer.

En stor del av aktuella undersökningstill-

stånd berör även naturreservat. Mineralindustrin sprider ofta farliga kemikalier till miljön. Krossningen kan sprida mineralrikt damm som är skadligt vid inandning. Mineralets sammansättning och vilka lakningsoch anrikningsprocesser som tillämpas, avgör också vilka typer av kemikalier som kan spridas till miljön. Gruvavfall från sulfidmalmer bildar syra, som löser ut bly, kadmium, krom, koppar, zink och arsenik från gruvavfallet. Förgiftningseffekter på fisk och andra vattenorganismer har observerats. Järnmalmer är renare, men kan innehålla fosfor som bidrar till övergödning i vattendrag. I anslutning till gruvor finns klarningsmagasin, där föroreningar i lakvattnet ska sedimentera innan vattnet släpps vidare, och gruvdammar för att deponera avfall, anrikningssand. När gruvdammar brister och förorenat vatten rinner ut kan katastrofer drabba miljön, inte minst livet i vattnen nedströms.

Rennäringen kan påverkas negativt om

gruvor bryts i betesområden eller i flyttleder, och störning i vitala områden riskerar lokal utslagning av rennäringen.

material och med lång livslängd och låg resursförbrukning är rätt väg.

Mineralindustrin är i särklass den mest klimatpåverkande industrin i Sverige. Om man räknar med både gruvverksamheten och stål- och metallverken, inklusive utsläpp från metallåtervinning står branschen för drygt tio procent av samtliga svenska utsläpp av koldioxid. Branschens höga energiförbrukning innebär att varje ny större gruva kommer att öka Sveriges klimatpåverkan märkbart.

material och saker. Second hand-marknader kan stimuleras med rätt politik. Sänkning av moms och skatter på reparation och underhåll bidrar.

Men dagens samhälle kommer att gå under, så det gäller att vi hinner före och istället bygger ett hållbart samhälle. Även i en ekologiskt hållbar framtid kommer metall att behöva utvinnas. I synnerhet under den inledande fasen när vi ställer om. Då behövs räls till Norrbotniabanan, torn och rotorblad till vindkraftverk, metallkomponenter till solceller, cyklar och kollektivtrafikfordon. Att satsa på en hållbar framtid för Norrbotten är inte att satsa på maximal expansion av gruvnäringen. Tvärtom. Det blir ändå inte så många arbetstillfällen i framtiden efter att ”fly in - fly out”-arbetare från låglöneländer avlösts av automatisering och robotisering. Hållbar mineralhushållning – trappsteg för trappsteg

Vi kan tänka oss en trappa som inte förrän på sista steget når ner till gruvan  Första trappsteget är att minska använd-

ningen av metaller. Konsumtionen kan bromsas genom avgifter, skatter, regler och andra styrmedel för att värna miljön. Design av saker av hållbara förnybara

 Andra trappsteget innebär att återanvända

 Tredje trappsteget är att återvinna redan

brutna mineral när sakerna inte längre fungerar, vanligen genom att smälta ner metallen och nyframställa användbara saker. Detta omfattar effektivare återvinningsanläggningar och ”urban mining” för att försörja produktion av metallföremål.

 På sista trappsteget är man nere i gruvan för nybrytning av mineral. Även med minskad konsumtion och ökad återvinning kommer det att behövas ny råvara. Nybrytning är tänkbart först efter klartecken från en ordentlig miljöprövning har skett. En hållbar gruva läcker inte gifter till vattendrag och mark. Den orsakar inte utsläpp av kol från fossila bränslen till atmosfären, Den har miljöbästa tillgängliga teknik. Varken gruvbrytningen eller avfallet tillåts förstöra myr eller skog med höga naturvärden. Den orsakar inte en allvarlig sänkning av grundvattennivån. Vi är inte där än i Norrbotten. Men miljöstyrd utveckling av gruvor är nödvändig.

Politiker, som verkligen vill nå miljömålen och ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle, har utmaningen att ändra lagen så att grundliga miljöprövningar krävs, att varken prospektering eller brytning får ske i naturskyddade områden och att varje gruvbolag ska deponera ett tillräckligt stort belopp för att täcka kostnaderna för en efterbehandling som eliminerar miljöriskerna. Lars Andersson


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

– Det enda hållbara i livet är hur vi behandlar varandra År 2007 drabbades den lilla staden Greensburg i Kansas, USA, av en förödande tornado. Nästan alla hus totalförstördes och befolkningen sattes på svåra prov. Bara några dagar efter katastrofen började folk samlas i tält som satts upp bland spillrorna av deras tidigare liv. Hur skulle de bygga upp staden igen? Ganska snabbt kom de fram till att satsa på att bli ett miljöföredöme och i dag beskrivs Greensburg som den grönaste staden i USA.

Att se möjligheterna

Historien om Greensburg berättas i Naomi Kleins nya bok om klimatkrisen, This Changes Everything. Naomi Klein anser att klimatkrisen överskuggar allt – men också att den innebär möjligheter till positiva sociala och ekonomiska förändringar. En sådan möjlighet är lokala lösningar och omfördelning av makt. Kjell-Arne Johansson

Offentliga byggnader har byggts för att klara den högsta miljöklassningen. Greensburg lockar nu politiker och experter som vill studera stadens energiförsörjning med vindkraft, den gröna arkitekturen, återvinningssystemet etc. Ganska häpnadsväckande med tanke på att trakten är konservativ och många förnekar (eller förnekade) klimatförändringarna. Vad gav de kraften och hur tänkte de? Tillit till andra människor är en av de viktigaste faktorerna för att ett samhälle ska må bra. Vedstapeln med skylten finns längs Fäbodleden i Antnäs.

– Det vanligaste ämnet vid de där tältmötena var att prata om vilka vi är, berättar stadens borgmästare. Vad har vi för värderingar? – Vi lärde oss att det enda verkligt miljövänliga och hållbara i livet är hur vi behandlar varandra.

Framtid Boden

• Biogas Kommunens fordon, sopbilar och lokalbussar kör på biogas tillverkad lokalt i Boden.

• 100-kort Busskortet för dig upp till 19 år För 100 kr/år reser du inom Bodens kommun med både Lokaloch Länstrafiken.

Centrum • Nya Ett vänligare, mer levande centrum tillgängligt för alla.

• Gatubelysning Vi byter ut äldre armaturer till moderna och energieffektiva ledlampor.

• Solpaneler Vi undersöker möjligheten att producera egen el via solpaneler på våra egna fastigheter.

• Elfordon Vi utreder om elfordon är ett bra komplement till biogas. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Robert Näslund

5


6

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

Katarina Delsing, VD PÅ NENET:

Katarina Delsing, VD, Nenet

Jag vill att fler ska få känna det hopp och den glädje jag känner.

Precis som många av oss andra har Katarina Delsing frågat sig vad hon – en ganska vanlig människa med ett ganska vanligt liv – kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. – Det handlar om stora frågor som det är lätt att känna sig liten och obetydlig inför, säger hon. Det är ett av skälen till varför hon är så glad åt att ha fått chansen att arbeta med energi- och klimatfrågor på heltid i sitt arbete som VD på Nenet.

K

atarina Delsing arbetar sedan februari i år som VD på Nenet, Norrbottens energikontor AB – ett bolag ägt av landstinget och de fjorton kommunerna i Norrbotten. Och hon har precis börjat känna sig varm i kläderna. – Det är inte helt lätt att förstå vad ett regionalt energikontor är och hur EU, staten och de regionala ägarna vill att vi ska jobba för att göra så stor regional nytta som möjligt. Katarina, som har en bakgrund som civilingenjör med teknisk licentiat-examen inom energiområdet från Lunds tekniska högskola och därefter har en lång och bred erfarenhet av arbete inom och med näringslivet, skulle själv vilja likna regionala energikontor vid små, oberoende katalysatorer vilka bidrar till att sätta igång och hjälpa fram stora och nödvändiga förändringar. Men aldrig på egen hand utan alltid i samverkan med andra som vill åt samma håll. Det kan handla om företag, kommuner, organisationer eller enskilda personer.

Energikontor arbetar inom hela energifäl-

tet, från typiska energifrågor kopplade till produktion och användning av el, värme och kyla till hur vi transporterar oss och de varor vi behöver samt vilken mat vi väljer att äta och hur den produceras och distribueras. Allt kopplat till hur hållbart vi lever och agerar. Precis som alla andra regionala energikontor inom EU (det finns över 400 stycken, varav 14 finns

i Sverige) arbetar Nenet för ökad andel förnybar energi och ökad energieffektivisering. Allt sedan Katarina flyttade upp med sin familj till Piteå och Norrbotten för 15 år sedan har hon förundrats och imponerats över vad regionen kan erbjuda i form av naturtillgångar, kompetens, nytänkande med mera. – Tittar vi bara på de ännu outnyttjade tillgångarna av förnybar energi och restenergi i Norrbotten, samt även i Västerbotten, handlar det om tillgångar i en omfattning som andra regioner runt om i världen bara kan drömma om. För Katarina är det självklart att detta kan användas för att skapa något stort och hållbart som kan ge eko i världen samtidigt som det bidrar till nya, gröna jobb, affärer och företag här uppe. I en värld med växande miljöproblem och konflikthot kan trygga, säkra och hållbara energilösningar, enligt Katarina, bli rena attraktionsmagneten och locka nya människor, kompetenser, innovatörer och investerare till vår region.

– Men vi ska använda det vi har på ett klokt sätt, så att den regionala och lokala nyttan blir så stor som möjligt. Något år innan Katarina fick jobbet som VD på Nenet hade Nenets ägare tagit initiativ till att utöka energikontorets uppdrag. Det handlar främst om att stärka Nenets roll som ägarnas kompetensresurs i energi- och klimatfrågor. Såväl Nenets styrelse som den tidigare VD:n Fred Nordström har jobbat aktivt för och med detta. Och nu ska Katarina leda det fortsatta utvecklingsarbetet. Det handlar dels om att vara ett stöd och

en resurs för kommuner vilka vill gå längre i sitt klimatarbete än EU:s så kallade 20-20-20-mål och ansluta sig till Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors). Borgmästaravtalet administreras av EUkommissionen och är öppet för alla kommuner, stora som små. I Norrbotten och Västerbotten har

hittills följande kommuner gått med; Piteå, Umeå, Jokkmokk, Övertorneå, Arjeplog, Kiruna, Älvsbyn och Skellefteå. Men det handlar också om att utreda och bilda ett regionalt energi- och klimatbranschråd som engagerar och involverar näringslivet i den fortsatta utvecklingen av regionens energiresurser i form av råvaror och kompetens. – Det här är tillägg till Nenets traditionella uppdrag där jag särskilt vill lyfta fram projektverksamheten och den samordning och fortbildning av kommunala energi- och klimatrådgivare som många förknippar oss med. Det märks att Katarina tycker att hon har

ett spännande jobb.

– Jag får ju chans att göra något bra och framåtsyftande av den oro för klimatförändringar, miljöförstöring och sårbarhet jag delar med många andra människor. Hon önskar att fler ska få känna det hopp och den glädje hon känner. – Att få vara med och bidra till det som är både bra och hållbart är nog något som alla människor mår gott av. Och vi som bor och verkar här uppe har just nu en fantastisk möjlighet att verkligen göra skillnad.


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

7


8

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

Minskad klimatpåverkan

ANNONS

Våren 2016 kan Norrbottens genom tiderna största bantningsprojekt dra igång. 100 Luleåbor ska banta tillsammans. Totalt ska deltagarna banta 600 ton på ett år. Det blir sex ton per skalle. Ja, du läste rätt. Ton! Inte kg! Vi pratar koldioxid – CO2. Medelsvensken släpper ut tolv ton koldioxid per år – två ton är hållbart.

med CO2-bantning och klimatterapi

Roll i projektet: Projektmedarbetare och Mental rådgivning Kontaktuppgifter: ann@earth.eu.com

S

tina Sundqvist och Ann Murugan är innovatörerna som står bakom idén. Men först ska de nu i en förstudie i sommar utveckla sin metod för att utmana människor att ställa om en klimatsmart livsstil och ändra sättet att tänka kring förändringar. – Klimatarbetet ska ses som en upplyftande möjlighet att skapa något mycket bättre än man någonsin haft. Vi vill fokusera på målet och vägen framåt, säger Ann. Deltagarna får både mental coachning för att precis som elitidrottare nå sina mål med positiva målbilder och även rent praktiska råd för att minska sin klimatpåverkan. Rådgivningen kommer att fokusera på de mest koldioxidslukande områdena; transporter, mat och boende och utgå från personliga förutsättningar och möjligheter.

Ska snabba på omställningen till ett hållbart samhälle

Omställningen har visat sig svårare än väntat och bristen på stöd gör att många känner sig överväldigade och ger upp. Ann berättar om studier som visar att ju mer hopp-

fakta om...

fakta om...

På CV:t Har forskat inom hållbar utveckling. Genom sitt eget företag, Earth, arbetar hon som miljökonsult och mental coach. Hon har även utvecklat en metod för mental träning inom hållbar utveckling.

Foto: Nathan Higgins

Foto: Nathan Higgins

Ann Murugan, hållbarhetskonsult

Stina Sundqvist, ekolog På CV:t Har tidigare arbetat både med folkbildning och som miljökonsult inom klimat- och omställningsprojekt. Speciellt har hon intresserat sig för att hjälpa människor att leva mer hållbart. Roll i projektet: Projektledare och praktisk klimatrådgivning Kontaktuppgifter: stina.sundqvist@gmail.com

fulla människor är ju fler och större förändringar är de villiga att göra. Stina inflikar att metoden ska visa och uppmuntra till livsstilsval som har störst klimateffekt inom transport, matvanor och boende och samtidigt ta personer från klimatångest till en känsla av hopp och framtidstro. De som är med och bantar kommer att få göra en invägning och utvägning av ton koldioxid och en uppskattning av klimatångest och hoppfullhet. Under förstudien ska de hitta sätt att mäta koldioxidförbrukning och klimatångest. – Vi tror att metoden kommer att göra stor skillnad i omställningsarbetet eftersom den knyter ihop den inre och den yttre omställningen, enligt Stina. – Men vi ska inte bara inrikta oss på privatpersoner. Projektet ska även visa hur det är att leva i Luleå som klimatsmart invånare och ge kommunledningen värdefull information om vad de bör satsa på för att förbättra sin kommunala service till övriga invånare så att de kan leva mer klimatsmart.

Söker deltagare och sponsorer

– Projektidén har mottagits med stor positivitet. Studiefrämjandet ska vara projektägare och Luleå kommun, Norrbottens energikontor och Luleå tekniska universitet är medfinansiärer till projektet och har bidragit med olika insatser till utvecklingen av metoden i det första steget, förklarar Stina och fortsätter: – Efter förstudien ska 100 personer få använda metoden i huvudprojektet vi ska ansöka om tillsammans med bland annat LTU, som vill forska på metodens effekter och dess framgångsfaktorer. – Nu väntar vi på besked om pengar till förstudien från Vinnova, en statlig myndighet som fördelar projektmedel. Under tiden söker vi fler sponsorer till projektet och åtta personer i Luleå som vill ingå i vår testgrupp i förstudien. – Vi kommer att hålla en föreläsning om projektet under framtidsveckan. Alla som är intresserade av att sponsra projektet eller delta i testgruppen får gärna höra av sig! Lena kandelin


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

9

ANNONS

Framtiden började igår Rubriken kan ju tyckas absurd och tänker vi bara i termer av ren tid så ter den sig för de allra flesta som märklig, ja kanske rent av tokig. Tänker vi oss i stället på framtid som något som också har att göra med våra handlingar – ja då blir det helt plötsligt både rimligt och utmanande. Det vi gjort och gör påverkar hur framtiden kommer att gestalta sig. Framtidsveckan står för dörren.

Hur vi vill att framtiden ska te sig handlar väldigt mycket om hur vi agerar. Ur ett miljöoch klimatperspektiv ser framtidsscenariorna inte helt ljusa ut. Vi vet att vi påverkar klimatet negativt genom att vi framför allt använder fossila bränslen vilket leder till stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Vi gör mycket för att ställa om till alternativ som inte är växthusgasproducerande i samma utsträckning. Det är bra! Framtiden handlar samtidigt om så mycket mer än miljö- och klimatfrågorna. Vi vill alla verka för att skapa en framtid som gör det möjligt att få goda livsvillkor och hållbara livsförutsättningar både i tätorter men också i bygden utanför stadsmiljöerna. Vägen dit handlar om vad vi gör här och nu. Långsiktighet måste få bli ett nyckelperspektiv i stället för de kortsiktiga perspektiv som tillåts styra allt för mycket idag.

Svenska kyrkan i Luleå stift arbetar med hållbarhetsfrågorna på många plan och utifrån olika perspektiv. Från de sociala och sociologiska perspektiven till klimatfrågan. Vårt fokus är att skapa diskussion kring vad vi, du och jag, kan göra för att bidra till en långsiktig och hållbar framtid.

Vi har skapat ett samtalsmaterial som heter ”Hållbart Liv”, och det är en liten skrift som handlar om teologi, kristet liv och hållbar utveckling. Läs och använd den gärna enskilt och tillsammans. Du kan läsa mer, och beställa den gratis på stiftets hemsida: svenskakyrkan.se/luleastift/ miljo-och-hallbar-utveckling. Framtiden började igår men den slutar inte i morgon. Dag Hedin Projektledare för hållbar utveckling, Svenska kyrkan i Luleå stift

Dag Hedin, Projektledare för hållbar utveckling, Svenska kyrkan i Luleå stift.

Kulturskolans Kulturvecka

Måndag den 18/5 2015 startar vår Kulturvecka Hela programmet hittar du i här i tidningen tillsammans med programmet för Framtidsveckan. Programmet finns även på vår hemsida. www.boden.se/kulturskolan

OÄNDLIGA M

2

OMTANKE* * Lulebo har cirka 80 medarbetare som brinner för att utveckla Luleå och se till att hyresgästerna trivs i sitt boende.


10

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i arvidsjaur Måndag 18 maj

Tisdag 19 maj

Onsdag 20 maj

Torsdag 21 maj

 Återbruk Utställning i skyltfönstren. Tid 12-17 Plats Mötesplats Kupan Kostnad Gratis Kontakt Erika Andersson, Stationsgatan 30 A, Arvidsjaur, 0960-12094, arvidsjaur@redcross.se Organisation Arvidsjaurs Rödakorskrets

 Utställning: Kulturskolans bildelever med tema återbruk Tid 12-14 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Camilla Freedman, Arvidsjaur, 0960-15500, camilla.freedman@arvidsjaur.se Organisation Kulturskolan

 Utställning: Kulturskolans bildelever med tema återbruk Tid 12-14 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Camilla Freedman, Arvidsjaur, 0960-15500, camilla.freedman@arvidsjaur.se Organisation Kulturskolan

 Utställning kring bären och bärplockning förr och nu samt information om bären som framtidsbransch Tid 12-14 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Anja Lindgren, Storgatan 94, Glommersträsk, 070-2362892, anja@glommersmiljoenergi.se Organisation Glommersbär, en del av Glommers Miljöenergi AB

 Utställning kring bären och bärplockning förr och nu samt information om bären som framtidsbransch Tid 12-14 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Anja Lindgren, Storgatan 94, Glommersträsk, 070-2362892, anja@glommersmiljoenergi.se Organisation Glommersbär, en del av Glommers Miljöenergi AB

 Återbruk Utställning i skyltfönstren. Tid 12-17 Plats Mötesplats Kupan Kostnad Gratis Kontakt Erika Andersson, Stationsgatan 30 A, Arvidsjaur, 0960-12094, arvidsjaur@redcross.se Organisation Arvidsjaurs Rödakorskrets

 Hatt- & leksaksvisning ur Glommers hatt- och leksaksmuseums samlingar. Tid 12-19 Plats Medborgarhusets entré Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, Storgatan 103, Glommersträsk, 070-3135206, gabriel_ljung53@hotmail.com Organisation Glommers Hattoch leksaksmuseum  Utställning: Kulturskolans bildelever med tema återbruk Tid 12-19 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Camilla Freedman, Arvidsjaur, 0960-15500, camilla.freedman@arvidsjaur.se Organisation Kulturskolan  Utställning kring bären och bärplockning förr och nu samt information om bären som framtidsbransch Provsmakning av bärprodukter, endast måndag. Tid 12-19 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Anja Lindgren, Storgatan 94, Glommersträsk, 070-2362892, anja@glommersmiljoenergi.se Organisation Glommersbär, en del av Glommers Miljöenergi AB  Föreläsningar om framtida klimatförändringar och anpassning till förändrad klimat Erik Kjellström, klimatforskare från SMHI om Framtida klimatförändringar med fokus på Norrlands inland och av Mikael Bredefeldt från länsstyrelsen om anpassning till förändrad klimat. Tid 14-15:30 Plats Biografen Medborgarhuset Kostnad Gratis. Gratis fika Kontakt Ruschadaporn Lindmark, Arvidsjaur, 070-3341260, 34lindmark@telia.com Organisation Naturskyddsföreningen Arvidsjaur/Arjeplog  Hur kan vi minska vår klimatpåverkan? Föreläsning av Ylva Sardén från länsstyrelsen Tid 18:30-19:30 Plats Glommérummet Medborgarhuset Kostnad Gratis. Gratis fika Kontakt Ruschadaporn Lindmark, Arvidsjaur, 070-3341260, 34lindmark@telia.com Organisation Naturskyddsföreningen Arvidsjaur/Arjeplog

 Visning och försäljning av fågelholkar Lokalt tillverkade i kommunen Tid 12-15 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis visning Kontakt Margot Edström, Arvidsjaur, 0960-15711, PMEM88@arvidsjaur.se Organisation Arvidsjaur kommun, IDEUM  Återbruk Utställning i skyltfönstren. Tid 12-17 Plats Mötesplats Kupan Kostnad Gratis Kontakt Erika Andersson, Stationsgatan 30 A, Arvidsjaur, 0960-12094, arvidsjaur@redcross.se Organisation Arvidsjaurs Rödakorskrets  Fågelskådning med Stefan Holmberg Ornitologiska föreningen. Tid 18-21 Plats Fågellokalen Arvet. Från Kläppen, följ Bastuselsvägen ca 1 km. Kostnad Gratis Övrigt Stövlar och oömma kläder. Kikare. Kontakt Stefan Holmberg, Arvidsjaur, 070-672 87 98, sholmberg10@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen Arvidsjaur/Arjeplog

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Återbruk Utställning i skyltfönstren. Tid 12-17 Plats Mötesplats Kupan Kostnad Gratis Kontakt Erika Andersson, Stationsgatan 30 A, Arvidsjaur, 0960-12094, arvidsjaur@redcross.se Organisation Arvidsjaurs Rödakorskrets  Mer frukt & grönt åt folket! Kom och smaka och låt oss inspirera er att våga vegetariskt. Vi bjuder på massor av goda alternativ till tomaten och salladen. Recepthäfte finns att köpa för en billig slant. Tid 13-17 Plats Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Maria Isaksson, Auktsjaur 205, Arvidsjaur, 070-2728337, maria_isaksson@arvidsjaurnet.se Organisation Sofie & Marias mat

 Öppet hus i vävstugan Tid 12-18 Plats Hälsocentralens källare Kostnad Gratis Kontakt Solbritt Dalhberg Karlsson, Arvidsjaur, 070-3168031, solbrittka@gmail.com Organisation Vävföreningen Kulturarvet  Utställning: Kulturskolans bildelever med tema återbruk Tid 12-19 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Camilla Freedman, Arvidsjaur, 0960-15500, camilla.freedman@arvidsjaur.se Organisation Kulturskolan  Utställning kring bären och bärplockning förr och nu samt information om bären som framtidsbransch Tid 12-19 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Anja Lindgren, Storgatan 94, Glommersträsk, 070-2362892, anja@glommersmiljoenergi.se Organisation Glommersbär, en del av Glommers Miljöenergi AB  Filmvisning: EN OBEKVÄM SANNING Tid 18:30-20 Plats Biografen Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Ruschadaporn Lindmark, Arvidsjaur, 070-3341260, 34lindmark@telia.com Organisation Naturskyddsföreningen Arvidsjaur/Arjeplog

 Utställning kring bären och bärplockning förr och nu samt information om bären som framtidsbransch Tid 12-16 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Anja Lindgren, Storgatan 94 Glommersträsk, 070-2362892, anja@glommersmiljoenergi.se Organisation Glommersbär, en del av Glommers Miljöenergi AB

 Återbruk Utställning i skyltfönstren. Tid 12-17 Plats Mötesplats Kupan Kostnad Gratis Kontakt Erika Andersson, Stationsgatan 30 A Arvidsjaur, 0960-12094, arvidsjaur@redcross.se Organisation Arvidsjaurs Rödakorskrets

Lördag 23 maj  Utställning kring bären och bärplockning förr och nu samt information om bären som framtidsbransch Tid 11-13 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Anja Lindgren, Storgatan 94, Glommersträsk, 070-2362892, anja@glommersmiljoenergi.se Organisation Glommersbär, en del av Glommers Miljöenergi AB

Fredag 22 maj  Hatt- & leksaksvisning ur Glommers hatt- och leksaksmuseums samlingar. Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, Storgatan 103, Glommersträsk, 070-3135206, gabriel_ljung53@hotmail.com Organisation Glommers Hattoch leksaksmuseum  Utställning: Kulturskolans bildelever med tema återbruk Tid 12-16 Plats Medborgarhusets foajé Kostnad Gratis Kontakt Camilla Freedman, Arvidsjaur, 0960-15500, camilla.freedman@arvidsjaur.se Organisation Kulturskolan

 Information om biodling Tid 11-14 Plats Coop Konsum Arvidsjaur Kostnad Gratis Övrigt Med reservation för ändring, se kommande affischering på Coop Konsum Arvidsjaur Kontakt Mats Furtenback, Arvidsjaur, 073-0843032, maria_isaksson@arvidsjaurnet.se Organisation Biodlarna i Arvidsjaur

n: e bb .nu e w an på eck fo v in ids r t e M ram f


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

11

PERNILLA GRANBERG Yrke: Trädgårdsmästare och företagare. Bor: Pjesker, Arvidsjaur. Ålder: 45. Familj: Jonas och sonen Hampus. Läser: Självhushållning av John Seymor. Tittar på: Netflix, just nu Spooks. Nyheter och samhällsprogram. Godaste grönsak: Rädisbalja och kålrabbi. Fritid: Umgås med familj och vänner. Tränar på lokala gymet.

Växthuset i Pjesker är hjärtat i Pernilla Granbergs företagande. Där driver hon upp grönsakerna från fröer innan de sätts ut i det fria.

”Finns inga mördarsniglar” PJESKER Det finns inga mördarsniglar i Norrbotten. Och under sommaren går det två odlingsdagar på varje dygn. -Jag tror på framtiden. Det är många fördelar med att driva grönsaksföretag i Norrbotten, skrattar Pernilla Granberg. Pernilla är tjejen som först blev trädgårdsmästare, sedan politiker och nu är grönsaksodlare i Pjesker utanför Arvidsjaur. -Egentligen är jag nog allt det där idag. Det svåra är att få tiden att räcka till, säger hon. Våren kommer tidigt till Sanfridsgården i Pjesker, även om snön ligger kvar och isen på sjön fortfarande är tjock nog att köra bil på. Men ska det bli några grönsaker framöver sommaren så måste fröerna sättas i jorden.

BÄSTA TIPSET Täckodla! Täck jorden i land och rabatter med din gamla dagstidning, vattna rikligt så att den blir genomblöt och fastnar på jorden. Täck med flis, bark eller gräsklipp. Du slipper rensa ogräs och jordförbättrar samtidigt. dessutom slipper du använda plast.

- Vi har ett uppvärmt växthus. Annars skulle det bli svårt att driva upp allt här på gården. Det är klart att det ställs särskilda krav när man ska odla grönsaker så här pass långt

norrut. Samtidigt är det en del av tjusningen och utmaningen, säger Pernilla. ÖKAD EFTERFRÅGAN Det finns direkta fördelar också. - Mördarsniglarna har inte hittat hit. Det är helt enkelt för kallt för dem och en del andra skadeinsekter, och det är skönt att slippa, säger Pernilla. En annan fördel är att konkurrensen på marknaden inte hunnit bli bitande hård. Detta samtidigt som medvetenheten och efterfrågan på produkter från mindre producenter och närodlade livsmedel ökar. - Vi är inte så många som odlar till försäljning här uppe än, så det finns utrymme för fler odlare. Sedan är det också ett större tryck från restauranger när det gäller närproducerat.

Det är väl Internet som kunde vara bättre. När det kommer till näthandeln skruvar hon lite på sig. - Vi behöver verkligen ett ordentligt bredband. Utan det är det besvärligt att driva företag över huvud taget. Det är en jätteviktig fråga för oss som bor på landsbygden, säger Pernilla. EN EXPLOSION AV SOCKER Många tror att klimatet i norr ska sätta stopp för möjligheterna att få fart på grödorna. Det vänder Pernilla uppochner på. - Det är faktiskt bättre på många sätt, som midnattssolen. Den ger oss två odlingsdagar på ett dygn, och det ger oss mer smakrika och nyttigare grönsaker. För så länge solen skiner och klorofyllfabriken går på högvarv är vi svårslagna, säger Pernilla Granberg.

Anna-Stina Nordmark Nilsson (C)

Hallå där! FOTO: FÄLDT.

Centerpartiet pratar om närodlad politik. Vad betyder det? - Att besluten ska tas så nära människors vardag som möjligt. Det beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela landet är varandras förutsättning.

Du som är landstingspolitiker. Hur ska sjukvården bli bättre? - Ofta kommer systemet först och patienten sen. I själva verket ska det ju vara tvärtom. Sjukvården som bedrivs i Sverige betalas med skattepengar, oavsett om vården ges av ett privat företag eller ett landsting. Eftersom det är skattepengar som betalar är det viktigt att vården ges efter

behov. Det betyder att du ska få den vård du behöver oavsett var du bor, varifrån du kommer eller hur mycket pengar du har. I dag är det oacceptabla skillnader i vårdkvalitet och tillgång till vård beroende på var i landet du bor. Det kan jag inte acceptera. Jag tror att styrningen av hälso- och sjukvård måste förändras radikalt.

Så var kommer jobben ifrån? - Jo 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag som växer. Närodlade riktiga jobb, spridda över hela landet. Det vill vi se mer av.


12

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i BODEN Måndag 18 maj  Gemensam promenad Tid 8:50-9:10. Plats Älvskolan Kostnad Gratis Kontakt Maria Blomqvist, Gunnarsbyn, 0924-21013, maria.blomqvist01@edu.boden.se Organisation Älvskolan  Radiosändning kring miljö- och långsiktighet Tid 8-9 Plats Radio Bodens frekvens 98.2 MHz Kostnad Gratis Kontakt Bengt Sveder, Boden, 070-556 89 85, bengt.sveder@svenskakyrkan.se Organisation Svenska kyrkan i Boden  Återvinningsmarknad Försäljning av second hand kläder, möbler och husgeråd. Tid 9-19 Plats Industrihuset RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Jenny Engström, Gunnarsbyn, 070-6966079, jenny@raek.nu Organisation RÅEK  Återvinningscentralen håller extra öppet v. 21 och bjuder på rättvisemärkt kaffe och tårta. Tid 9-19 Plats Återvinningencentralen vid RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Kenneth Strand, Gunnarsbyn, 0924-21359, jenny@raek.nu Organisation RÅEK

 Invigning av Framtidsveckan! av kommunfullmäktiges ordförande Eivy Blomdahl samt musikunderhållning av kulturskolans blåsorkester BBO. Tid 11:30-12 Plats Medborgarplatsen Kostnad Gratis Kontakt Gösta Eriksson, Boden, 070-2300039, 092117507@telia.com Organisation Naturskyddsföreningen  Invigning av Framtidsveckan Kulturskolans Blåsorkester BBO medverkar vid invigningen. Tid 11:30-12 Plats Gågatan Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden  Blås på stan Kulturskolans blåsorkestrar blåser igång Kulturskolans Kulturvecka med musik. Tid 12-13 Plats Gågatan Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden

 Musikteater om yrken Kulturskolan i samarbete med Särskolan. Begränsat antal platser. Tid 12:15-13 Plats Björknässkolan C-sam salen Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden  Rock o pop på Enter Kulturskolans elever spelar lunchmusik. Tid 12-13 Plats Enter Galleria Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden

Tisdag 19 maj  Gemensam promenad Tid 8:50-9:10 Plats Älvskolan Kostnad Gratis Kontakt Maria Blomqvist, Gunnarsbyn, 0924-21013, maria. blomqvist01@edu.boden.se Organisation Älvskolan  Radiosändning kring miljö- och långsiktighet Tid 8-9 Plats Radio Bodens frekvens 98.2 MHz Kostnad Gratis Kontakt Bengt Sveder, Boden, 070-556 89 85, bengt.sveder@ svenskakyrkan.se Organisation Svenska kyrkan i Boden  Sopresa till Boden Vi åker på studiebesök till soptippen, värme- och vattenreningsverket. Tid 9-14:45 Plats Bussen avgår från Älvskolan kl 9.00 och är åter kl 14.45. Kostnad Gratis Kontakt Jenny Engström, Gunnarsbyn, 070-6966079, jenny@raek.nu Organisation RÅEK  Återvinningsmarknad Försäljning av second hand kläder, möbler och husgeråd. Tid 9-15 Plats Industrihuset RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Jenny Engström, Gunnarsbyn, 070-6966079, jenny@raek.nu Organisation RÅEK  Vårprimörsoppa Närodlad soppa i rofylld miljö. Tid 11-13 Plats Matteuskyrkan, Spikv. 16 Kostnad 50 kr Anmälan 0921-77532 senast 17 maj Kontakt Elsa Sveder, Boden, 0921-77584, elsa.sveder@svenskakyrkan.se Organisation Svenska kyrkan i Boden  Rättvisemärkt café Tid 12-15 Plats Församlingshemmet Kostnad 20 kr Kontakt Svante Öberg, Gunnarsbyn, 0924-52770, svante. oberg@svenskakyrkan.se Organisation Gunnarsbyns församling

Onsdag 20 maj

 Visning av velomobil Tid 12-13 Plats Utanför

Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, Juoksengi, 070-6295803, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen  För kommunens personal och politiker: Föreläsning av TV-meteorologen Pär Holmgren För allmänheten hålls en föreläsning i SAGA-biografen kl 18.30 samma dag. Tid 13-15 Plats Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset Kostnad Gratis Kontakt Lars Andersson, Boden, 0921-62000 092117507@telia.com Organisation Bodens kommun  Visning av velomobil Tid 17-18:30 Plats Utanför SAGA-biografen Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, Juoksengi, 070-6295804, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen  Föreläsning av TVmeteorologen Pär Holmgren om klimatfrågorna För alla! Tid 18:30-20:30 Plats SAGA-biografen Kostnad Gratis Kontakt Lars Andersson Boden 0921-62000 092117507@telia.com Organisation Bodens kommun  Studiebesök på Bodens biogasanläggning Tid 19-20 Plats Biogasanläggningen Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist Nilsson, Boden, 070-6939479, jessicalmqvist@hotmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Boden

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Pianoafton Kulturskolans elever bjuder in till en pianoafton. Tid 19-20 Plats Björksalen Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden

 Återvinningscentralen håller extra öppet v. 21 och bjuder på rättvisemärkt kaffe och tårta. Tid 7-16 Plats Återvinningencentralen vid RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Kenneth Strand, Gunnarsbyn, 0924-21359 jenny@ raek.nu Organisation RÅEK  Fruktsallad Skolföreställning (anmälan via mail), Kulturskolan i samarbete med Fagernäs skola, Mimers brunn och Svartbjörnsbyns skola framför musikalen Fruktsallad. Tid 9:30-10:30 Plats Björksalen Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden

 Återvinningsmarknad Försäljning av second hand kläder, möbler och husgeråd. Tid 9-15 Plats Industrihuset RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Jenny Engström, Gunnarsbyn 070-6966079, jenny@raek.nu Organisation RÅEK  Rättvisemärkt café Tid 12-15 Plats Församlingshemmet Kostnad 20 kr Kontakt Svante Öberg, Gunnarsbyn, 0924-52770, svante. oberg@svenskakyrkan.se Organisation Gunnarsbyns församling  Öppet hus hos Tempelriddarorden Tid 13-15 Plats Tempelriddarlokalen Kungsgatan 29 Kostnad Gratis Kontakt Bengt Davidsson 0705117511, bengt.davidsson@bredband.net Organisation Tempelriddarorden i Boden  Fruktsallad Kulturskolan i samarbete med Fagernäs skola, Mimers brunn och Svartbjörnsbyns skola framför musikalen Fruktsallad. Föreställning för allmänheten. Tid 18:30-19:30 Plats Björksalen Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden

 Nordanskog Naturfilmaren Karl-Gustaf Hedberg visar film och berättar. Fika finns att köpa. Tid 18:30-21 Plats Friluftsfrämjandets stuga på Gruvberget Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson, Boden, 073-8412030, maria.j. johansson@studieframjandet.se Organisation Friluftsfrämjandet

Torsdag 21 maj  Återvinningscentralen håller extra öppet v. 21 och bjuder på rättvisemärkt kaffe och tårta. Tid 7-16 Plats Återvinningencentralen vid RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Kenneth Strand, Gunnarsbyn, 0924-21359, jenny@raek.nu Organisation RÅEK  Gemensam promenad Tid 8:50-9:10 Plats Älvskolan Kostnad Gratis Kontakt Maria Blomqvist, Gunnarsbyn, 0924-21013, maria.blomqvist01@edu.boden.se Organisation Älvskolan  Radiosändning kring miljö- och långsiktighet Tid 8-9 Plats Radio Bodens frekvens 98.2 MHz Kostnad Gratis Kontakt Bengt Sveder, Boden, 070-556 89 85 bengt.sveder@ svenskakyrkan.se Organisation Svenska kyrkan i Boden  Återvinningsmarknad Försäljning av second hand kläder, möbler och husgeråd. Tid 9-15 Plats Industrihuset RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Jenny Engström, Gunnarsbyn, 070-6966079, jenny@raek.nu Organisation RÅEK  Flugturen Kulturskolan i samarbete med Mårängskolan framför musikalen Flugturen. Skolföreställning, anmälan via mail. Tid 12:15-13 Plats Björksalen Kostnad Gratis KONTAKT L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden  Rättvisemärkt café Tid 12-15 Plats Församlingshemmet Kostnad 20 kr Kontakt Svante Öberg, Gunnarsbyn, 0924-52770, svante. oberg@svenskakyrkan.se Organisation Gunnarsbyns församling

å r p .. e t . ät 14 s rt an o F sid


Hållbar tillväxt. På riktigt.

Det är verkligen inget unikt att prata om hållbar tillväxt. Men i Boden gör vi mer än att bara prata. Vår biogasanläggning har under många år gett klimatsmart bränsle till bussar och bilar. Dessutom eldar vi våra och andras avfall som blir till energieffektiv fjärrvärme. I Boden finns kunskap och nytänkande inom miljöteknik. Och människor som kan skapa affärer av det. Vi är fast beslutna om att fortsätta leda denna utveckling i norra Sverige. Allt för att kommande generationer ska kunna växa upp i ett hållbart Boden.

Boden_248x372mm_Miljöannons.indd 1

2015-04-29 15:26


14

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i BODEN Fortsättning från sid 12.

Torsdag 21 maj  Kristet liv och hållbar utveckling Kyrkofullmäktige och allmänhet orienteras kring Dag Hedins bok Hållbart liv. Tid 18:30-19:30 Plats Församlingshemmet Gunnarsbyn Kostnad Gratis Kontakt Bengt Sveder, Boden, 070-5568985, bengt.sveder@ svenskakyrkan.se Organisation Svenska kyrkan i Boden  Flugturen Kulturskolan i samarbete med Mårängskolan framför musikalen Flugturen. För allmänheten. Tid 19-19:45 Plats Björksalen Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari Boden, 070-3486254 lars-goran.pekkari@edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden

Fredag 22 maj  Företagarfrukost Hållbart och ekologiskt. Tid 7:30-9 Plats Restaurang Kallkällan i Sörbyn

Kostnad Gratis Kontakt Jenny Engström,

nystrom@abf.se

Organisation Klondyke

Gunnarsbyn, 070-6966079, jenny@raek.nu Organisation RÅEK  Radiosändning kring miljö- och långsiktighet Tid 8-9 Plats Radio Bodens frekvens 98.2 MHz Kostnad Gratis Kontakt Bengt Sveder, Boden, 070-556 89 85, bengt.sveder@ svenskakyrkan.se Organisation Svenska kyrkan i Boden  Återvinningsmarknad Försäljning av second hand kläder, möbler och husgeråd. Tid 9-12 Plats Industrihuset RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Jenny Engström, Gunnarsbyn, 070-6966079, jenny@ raek.nu Organisation RÅEK  Kulturöverskridande odlingscafé Visning av odlingar och försäljning av mat/fika från bl a Somalien och Eritrea. Tid 9-12 Plats Klondykes lokal på Jacobsgatan 15 Kostnad för ev. mat/fika Kontakt Anders Nyström, Boden, 070-3215281, anders.

Föreläsning

TV-meteorologen Pär Holmgren föreläser i Boden vid två tillfällen under Tisdagen den 19 maj Kommunens personal och politiker Plats: Kommunfullmäktigesalen Tid: kl. 13.00-15.00 Föreläsning för allmänheten Plats: Saga-biografen Tid: kl. 18.30-20.30 GRATIS ENTRÉ

ABF

 Stråklunch Kulturskolans stråkorkester spelar lunchmusik på Bodensia. Tid 11-12 Plats Bodensia Kostnad Gratis Kontakt L-G Pekkari, Boden, 070-3486254, lars-goran.pekkari @edu.boden.se Organisation Kulturskolan Boden  Rättvisemärkt café Tid 12-15 Plats Församlingshemmet Kostnad 20 kr Kontakt Svante Öberg, Klockstapelvägen 4, Gunnarsbyn, 0924-52770, svante.oberg@ svenskakyrkan.se Organisation Gunnarsbyns församling

Lördag 23 maj  Återvinningscentralen håller extra öppet v 21 och bjuder på rättvisemärkt kaffe och tårta. Tid 8-12 Plats Återvinningencentralen vid RÅEK Kostnad Gratis Kontakt Kenneth Strand, Hallonvägen 15, Gunnarsbyn, 092421359, jenny@raek.nu Organisation RÅEK

 Barnens Dag. Vi firar alla barn, små som stora Hopptält, karusell, sång- och musikunderhållning, fiskdamm, ansiktsmålning, tipspromenad och lite annat skojs. John Trix och Pelle Kanin kommer. Liten knallemarknad, försäljning av fika och hamburgare. Tid 10-16 Plats Gågatan i Bodens centrum Kostnad Gratis Övrigt Vissa aktiviteter kostar, andra är gratis. Kontakt Erica Kitti, Boden 070-2284955 ericakitti@hotmail.com Organisation Barnensdagsföreningen Boden, Studiefrämjandet  Miljöpartiet pratar Miljö och Omställning med allmänheten Tid 12-15 Plats Gågatan Kostnad Gratis Övrigt Nyfikenhet. Öppenhet. Ansvarskänsla. Kontakt Mats Nordström, Norra Skogsgatan 4, Boden 0702520006, 092117507@telia.com Organisation Miljöpartiet Boden  Modevisning av second hand kläder Tid 13-14 Plats Centrumtorget (utanför

Barnens Dag lördag 23 maj kl 10-16 på Gågatan i Boden.

: en b b .nu we an på eck o nf idsv i er t M ram f

Framtidsveckan i Boden

a Holmgren

I Boden kommer årets Framtidsveckan att invigas måndagen den 18 maj kl 1130 på Medborgarplatsen.

foto Michael der Gaag

Boden, 070-6588207, krets.boden@ redcross.se Organisation Röda Korset Kupan / Pingstkyrkan Returidé

v a g n i n g Invi

Invigningen kommer att genomföras av kommunfullmäktiges ordförande Eivy Blomdahl. Dessutom kommer Kulturskolans blåsorkester BBO att medverka. Efter invigningsceremonin kommer Kulturskolans blåsorkester att blåsa igång Kulturskolans Kulturvecka, Detta sker alltså på gågatan kl 1200. I anslutning till invigningen avser kommunens energirådgivare Göran Hedberg att visa upp Elcykel.

foto Bart van

Kupan). Vid regn inne på Kupan.

Kostnad Gratis Kontakt Astrid Sjöberg,

Sammantaget blir detta en fin inledning av Framtidsveckan i Boden. Gösta Eriksson Projektledare för Framtidsveckan

Evy Blomdahl, kommunfullmäktiges ordförande inviger i Boden.


framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

15

Aitikgruvan. CAT 994 hjullastare – en översnöad lastmaskin som gjort sitt. Gruvindustrin går upp och ner. Copyright 2012© Foto: Erland Segerstedt, Skellefteå. www.fotograferland.nu

NORRLANDS

n e x o d para

Kan stora vindkraft- och gruvprojekt leda till en ny blomstringsperiod i Norrland? I boken Norrlandsparadoxen försöker SVT-journalisten Arne Müller reda ut begreppen. Här skriver han om några av sina slutsatser och om hur det kom sig att han skrev boken.

D

et började i Jokkmokk. När jag på ett välbesökt möte berättade om min bok ”Smutsiga miljarder – den svenska gruvboomens baksida” fick jag en hel del frågor om hur många jobb de stora gruvprojekten egentligen ger. Sedan fortsatte frågorna på detta tema att komma på möte efter möte, oavsett var i landet jag befann mig. Att frågan om jobben väckte ett sådant intresse är inte konstigt. Särskilt i glesbygden har bristen på jobb varit ett problem under årtionden. Samtidigt hade förhoppningarna på gruvorna trissats upp av rapporter och prognoser med stora utfästelser om vad nya gruvor skulle betyda för utvecklingen på de platser där de öppnades.

Jag började samla på mig material, läsa

och räkna för att kunna ge bättre svar på frågorna. Tidigt upptäckte jag att det inte bara var inom gruvbranschen som det gjordes jätteinvesteringar i Norrland. Minst lika många miljarder har de senaste åren satsats på nya vindkraftparker. Även där har satsningarna följts av löften om jobb och utveckling i de områden som berörs. Tillsammans är investeringarna som gjorts på vindkraftparker och gruvor enorma. Man får gå tillbaka till den stora vattenkraftsutbyggnaden under efterkrigstiden för att hitta något motsvarande. Arbetet vid skrivbordet gav en blandad bild och ledde till nya frågor. Det var nödvändigt att ge sig ut till de platser där de stora gruv- och vindkraftprojekten är aktuella. Tillsammans med fotografen Erland Segerstedt åkte jag till Pajala, Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog, Storuman, Strömsund och Markbygden utanför Piteå. Efterhand blev bilden klarare. Mångmiljardsatsningarna i gruvor och vindkraftparker ger inte alls så många jobb som det har utmålats i prognoser och konsultrapporter. Det finns en norrlandspara-

dox, som innebär att det går att investera enorma belopp i norra Sveriges glesbygder, samtidigt som jobb och vinster till stor del hamnar någon annanstans. Förklaringarna till att det ser ut så här är många. Den snabba tekniska utvecklingen inom både vindkraft- och gruvbranschen gör att 100 jobb idag inte kommer att vara lika många jobb om tio år. Både inom gruv- och elbranschen är prissvängningarna jättestora. Det leder till stora risker och höga kostnader för samhället, vilket bland annat visat sig i Pajala.

En stor del av alla de jobb som skapas runt omkring både vind- och gruvprojekt hamnar idag långt bort från vindkraftparker och gruvor. Detta är några av de förklaringar till norrlandsparadoxen som jag kommit fram till under det dryga år jag arbetat med boken. Det här är en bild som kan verka lite dyster.

Men den som läser de många intervjuer jag gjort kommer att märka att det finns ett stort engagemang och många idéer om hur det går att få en bättre utveckling. Det är inte fysik eller matematik det handlar om, där det bara finns en lösning på ekvationen. Jag hoppas att boken Norrlandsparadoxen ska kunna vara en utgångspunkt för livliga diskussioner om hur de miljarder som satsats, och som kommer att satsas, i Norrland ska kunna ge mer tillbaka till regionen.

ARNE MÜLLER

Northland Resources gruva, Kaunisvaaraprojektet är gruvbolagets främsta gruvprojekt. Med 69 procent järn i koncentratet kan de från gruvan leverera en produkt med hög kvalité. Kaunisvaara har en dokumenterad malmsreserv som räcker i minst 19 år. Enda orosmolnet på himlen är konkursen. En stor hjullastare CAT 980K lastar om berg malm nere i dagbrottet, skopan från en grävmaskin CAT 6060 som jämförelse. Copyright 2014© Foto: Erland Segerstedt, Skellefteå. www.fotograferland.nu


16

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

– en förutsättning för en hållbar framtid

R

Planeringen av byggandet av ett ryskt kärnkraftverk på Hanhikiviudden i Pyhäjoki pågår för fullt. Avverkningar och vägbyggen har påbörjats trots att bygglov m fl tillstånd saknas och trots att Fennovoima inte har ekonomin för att bygga det.

yska Rosatom är största delägaren i Fennovoima och ska samtidigt bygga kärnkraftverket och leverera specialbränslet. Detta är djupt oroande då Rosatom är en statlig jättekoncern inom kärnkraft, kärnvapen, kärnbränsle, uranbrytning, anrikning och strålsäkerhet. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett ändrat säkerhetsläge. Från att ha varit en kärnkraftsfri zon i norra Europa skulle vår livsmiljö komma att präglas av kärnkraftens påverkan på miljön och livskvaliteten skulle påverkas negativt. Vid alla kärnkraftverk kan mänskliga fel, naturkatastrofer, terror eller krig orsaka en katastrof som den i Fukushima för fyra år sedan.

Många människor i Sverige är mycket oroliga för planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Hittills har beslutande församlingar i sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten sagt nej till kärnkraft i Bottenviksområdet. Tiotusentals människor har skrivit under de namninsamlingar som pågår genom nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Bottenvikens hav, kust och skärgård är en världsunik, känslig miljö med sitt bräckta vatten och sin landhöjning. Området är oersättligt och dess unika natur- och kulturmiljöer är vårt gemensamma ansvar att vårda och

varsamt bruka så att framtida människor kan leva ett gott liv här. Det är oklart vilken påverkan som de stora mängder uppvärmt kylvatten från ett kärnkraftverk skulle få på vattnet i Bottenviken och vad som händer vid den svenska kusten. Huvudströmmarna går norrut vid finska kusten och söderut vid den svenska. Hur detta påverkar den marina miljön är oklart.

som är skyddade. Nationalparken Haparanda Sandskär ligger endast ca 10 mil från Hanhikivi. Dessa områden är en ovärderlig skatt för regionen och utgör en viktig tillväxtfaktor. Ett kärnkraftverk i närområdet, med tillhörande dammar med högradioaktivt avfall, uranbrytning, transporter av farligt gods mm skulle på ett dramatiskt sätt undergräva förutsättningarna för denna verksamhet.

Etablering av ett kärnkraftverk vid Botten-

• Ett kärnkraftsfritt Bottenviken är en förutsättning för en hållbar framtid.

viken skulle påverka möjligheterna till giftfritt jordbruk, rennäring, natur- och kulturturism, yrkesfiske, fritidsfiske mm negativt. Vid en olycka med radioaktivt utsläpp är förstörelsen tydlig och direkt, men även indirekt kan tillväxtpotentialen urgröpas, då framtidstron hos många rubbas och därmed viljan till nyetableringar och investeringar minskar.

Den snabbt växande natur- och kulturturismen grundar sin verksamhet på att området har ren och oförstörd natur. I Norrbotten och Västerbotten har vi Sveriges fyra nationalälvar, nio nationalparker och ca 600 naturreservat

• Vi måste satsa på 100 % förnybar energi – framtiden är förnybar. Kärnkraften löser inte klimathotet det gör istället energisparande, energieffektivisering, smart teknik och olika förnybara energilösningar. • En kärnvapenfri värld kräver att kärnkraften avvecklas då kärnkraften är en förutsättning för kärnvapen. Vi måste samla våra röster och tala om för vårt grannlands myndigheter och politiker att vi vill kunna leva här utan kärnkraftens alla risker och hot mot miljö och säkerhet.

Vi ger aldrig upp kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken – kom med du också! Lena Lagerstam, kontaktperson för Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken i Kalix


framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

Ett hållbart val

ANNONS

17

Hans Oja i Jonastorpet äger Norrbottens största privata solfångaranläggning.

som Hans Oja redan gjort

Ett intressant samtal med en sann miljöprofil och radiopratare i Pajala kommun är med Hans Oja i Jonastorpet utanför Pajala. Han är en av de första i Norrbotten som valt att ta vara på den energi som produceras av solen och därmed installerat solfångare. Hans ville på ett smart och samtidigt

enkelt sätt minska familjens påverkan på miljön och kunde i samma veva reparera taket på huset, vilket var smidigt. Nu äger han sedan två år

tillbaka Norrbottens största privata solfångaranläggning. Den täcker sydsidan av hustaket på hans norrbottensgård med 64 solpaneler och belägger en yta på sammanlagt 105 kvadratmeter. Hans anläggning producerar cirka 14 000 kWh per år och ger till och med under molnliga dagar energitillskott, och är dessutom helt underhållsfri. Det energiöverskottet solfångarna producerar kan han sälja under dagtid till Vattenfall och när det uppstår behov av el kan han köpa tillbaka elkraften till ett lägre pris. Idag ger solfångarna en vinst på 15-20 000 kr per år åt Hans och hans familj.

Framtidens sätt att resa är här – ta bussen!

Han visar oss att det finns möjlig-

het att byta energikällor, ta vara på det renaste man kan tänka sig och att om bara viljan finns kan man förverkliga sin miljösatsning mot ett hållbart samhälle. Han framför också att det är viktigt att vara medveten om sin energiförbrukning och att det framförallt är roligt att kunna följa sin elanvändning, samt att själv kunna styra sin energiplanering. Det är värt att satsa på solenergin, för både du själv som konsument och vår miljö tjänar på det.

EBBA WETTAINEN

Miljöprofilen och radioprataren Hans Oja från Jonastorpet utanför Pajala.

”Om du har naturen som ditt största fritidsintresse, så varför inte prova att kombinera det med en utbildning som låter dig praktisera ditt intresse som ett yrke…”

NATURGUIDEUTBILDNINGEN TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA

Ansök senast: 31 maj

Imorgon är framtiden. Och då går våra bussar precis som vanligt. Och dagen efter det också. Inte nog med att bussen är ett pålitligt transportmedel, varje gång du väljer att ta bussen är du snäll mot miljön och du åker säkert. Dessutom är det enkelt och prisvärt.

Ett 35 veckor långt äventyr för dig som vill jobba med turism, upplevelser och natur. Under utbildningen kommer du att uppleva utsikter, äventyr, upplevelser och möten du aldrig kunnat drömma om. Busstider och kundservice 0771-100 110 www.ltnbd.se

www.tornedalen.se/naturguideutbildningen


18

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i gällivare Alla dagar  Våga Vego – ICA visar upp sitt nya sortiment av vegitariska produkter till special priser Tid 7-23 Plats ICA Kvantum Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Stefan Ovrell Sommarvägen 2, Gällivare, 073-6440040 stefan.ovrell@kvantum.ica.se Organisation ICA Kvantum Gällivare

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Måndag 18 maj

Cora Karlssson, Gällivare, 070-3590169 cora@miljomakarna.se Organisation Naturskyddsföreningen i Gällivare, Dundrets förskola (I ur och skur), Miljömakarna, Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet Kontakt

Tisdag 19 maj  Städkampanj vecka 21 i hela kommunen. Tid 8-24 Plats Gällivare kommun. Anmälan via www.hsr.se Kostnad Gratis Övrigt Säckar och engångshandskar kan hämtas i kommunhuset eller badhuset i Malmberget tidigast v 20. Kontakt Ulla Vikman, Gällivare, 0970-18198 ulla.vikman@gallivare.se Organistaion Gällivare kommun

 Städkampanj vecka 21 i hela kommunen Tid 8-24 Plats Gällivare kommun. Anmälan via www.hsr.se Kostnad Gratis Övrigt Säckar och engångshandskar kan hämtas i kommunhuset eller badhuset i Malmberget tidigast v 20 efter att anmälan är gjord senast 3 maj. Kontakt Ulla Vikman, Gällivare 0970-18198 ulla.vikman@gallivare.se Organisation Gällivare kommun

 ITV seminarium: Vindkraft för eget bruk Sven Ruin, ordförande för sektionen småskalig vindkraft inom Svensk Vindkraftförening. Tid 18-20 Plats ITV studio, Kunskapsgruvan Malmberget Kostnad Gratis Kontakt Peter Palo, Bergmästareg 6, Kiruna, 070-5190556 peter.palo@skola.kiruna.se Organisation Lapplands Kommunalförbund

 Giftfri förskola – inventering av gifter på Dundrets förskola. Föräldrar, personal och andra intresserade är välkomna att vara med på inventeringen. Tid 16:30-18 Plats Dundrets förskola, I ur och skur, Rallarrosen Kostnad Gratis

 Städkampanj vecka 21 i hela kommunen. Tid 8-24 Plats Gällivare kommun. Anmälan via www.hsr.se Kostnad Gratis Övrigt Säckar och engångshandskar kan hämtas i kommunhuset eller badhuset i Malmberget

Onsdag 20 maj

tidigast v 20. Kontakt Ulla Vikman, Gällivare, 0970-18198 ulla.vikman@gallivare.se Organisation Gällivare kommun

0970-18198 ulla.vikman@gallivare.se Organisation Gällivare kommun

 En föreläsning ”Välj Mat” som handlar om dagens matprodukter, vad de innehåller och vad du som konsument kan göra för att välja en riktig mat! Tid 18-19 Plats Folkets Hus Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Anna Pugacova, Gällivare, 072-5125165 info@annasnaturliga.se Organisation Annas Naturliga, Naturskyddsföreningen i Gällivare och Studiefrämjandet

 Städkampanj vecka 21 i hela kommunen. Tid 8-24 Plats Gällivare kommun. Anmälan via www.hsr.se Kostnad Gratis Övrigt Säckar och engångshandskar kan hämtas i kommunhuset eller badhuset i Malmberget tidigast v 20. Kontakt Ulla Vikman, Gällivare 0970-18198 ulla.vikman@gallivare.se Organisation Gällivare kommun

 Föredrag om giftfri förskola och resultatet från inventeringen av gifter på Dundrets förskola Tid 19:15-20:15 Plats Folkets Hus Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Cora Karlsson, Gällivare, 070-3590169 cora@miljomakarna.se Organisation Naturskyddsföreningen i Gällivare, Dundrets förskola (I ur och skur), Miljömakarna, Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet

Lördag 23 maj

Fredag 22 maj

Torsdag 21 maj

 Fågelexkursion till Ahvenjärvi Tid 7-10 Plats Samling vid bussplan vid Hakkas skola. Därifrån samåkning till Ahvenjärvi fågeltorn. Kostnad Gratis Övrigt Medtag varma kläder, gummistövlar, fika, kikare och gärna en fågelbok. Kontakt Bo Carlsson, Föreningsgatan 9, Gällivare 0975-100 95 gellivare@studieframjandet.se Organisation Arthur Leidgren Natur Center, Studiefrämjandet

 Städkampanj vecka 21 i hela kommunen. Tid 8-24 Plats Gällivare kommun. Anmälan via www.hsr.se Kostnad Gratis Övrigt Säckar och engångshandskar kan hämtas i kommunhuset eller badhuset i Malmberget tidigast v 20. Kontakt Ulla Vikman, Gällivare

 Klädbytardag Tid 10-15 Plats Studiefrämjandet Föreningsgatan 9 Kostnad Gratis Övrigt Max 5 fina och fräscha plagg, accessoarer eller skor i nyskick. Även 5 barnplagg kan tas med. För varje plagg fås en biljett som kan bytas mot ett nytt plagg, det som ingen väljer

skänks till lokal välgörenhet. Inlämning kl. 10-12, klädbyte kl. 12-15. Inlämning av kläder kan även ske dagtid tis-tors hos Studiefrämjandet. Kontakt Sofia Lindmark Burck Gällivare, 073-0237281 sofia.lindmarkburck@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen Gällivare, Studiefrämjandet  Naturens Dag på Hembygdsområdet i Gällivare Tillsammans med våra medlemsoch samarbetsorganisationer kommer vi att bjuda på aktiviteter av olika slag för besökare i alla åldrar. Fika finns till försäljning. Tid 11-14 Plats Hembygdsområdet i Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson Föreningsgatan 9, Gällivare 072-2186360, christina.oscarsson @studieframjandet.se Organisation Studiefrämjandet Norrbotten  Klädvisning på mötesplatsen Kupan Denna dag har vi dessutom ett erbjudande, fyll en kasse till ett pris av 40 kr. Tid 12-13 Plats Mötesplatsen Kupan, Blå skolan Kostnad Gratis Övrigt Kupan är öppen från 11-14 Kontakt Marika Hennix, Parkgatan 28 B, Gällivare 070-5424142, marikahennix@hotmail.com n: Organisation Gällie vare-Malmbergets bb .nu e Rödakors krets w n

a på eck fo v in ids r t e M ram f

Ser Du möjligheterna med omställningen? Att vi måste ställa om samhället till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle är ofrånkomligt, detta för att inte förstöra framtiden för kommande generationer alltså våra barn och barnbarn.

terligare en viktig tillgång är tillgång till stora områden med skog. Vi har alltså tillgång till en stor biologisk mångfald. Till sist så har vi en stor fördel genom att vi har kyla, för många verksamheter är det en viktig faktor. Dessa förutsättningar kommer att vara oerhört viktiga för framtiden.

Men omställningen innebär sam-

Det är många områden

tidigt stora möjligheter som det känns viktigt att lyfta fram. Vi i Norrbotten har synnerligen bra förutsättningar att ställa om och visa att en omställning inte bara är nödvändig och möjlig utan att det också innebär stora möjligheter till utveckling. När nu de fossila bränslena snabbt måste avvecklas, för att hejda ökningen av koldioxidutsläppen, så är det bra att vi Norrbotten redan har mycket förnyelsebar energi i form av vattenkraft samt att vi har möjligheter att snabbt också bygga ut med mer förnyelsebar energi i form av vindkraft och solenergi. Detta tillsammans med energieffektiviseringar gör att vi i framtiden kan vara självförsörjande vad gäller energi. Till detta kan läggas att vi har stor tillgång till rent vatten, en oerhört viktig tillgång. Yt-

i Europa och andra ställen som inte har samma goda grundförutsättningar. När dessa områden tvingas ta bort fossila bränslen (kol, olja och gas) så kommer de troligen att ha betydligt sämre förutsättningar att tillgodose behovet av energi. Företag med behov av energi kommer då sannolikt att söka sig till områden som kan tillgodose deras energibehov med förnyelsebar energi. Det i sin tur innebär att Norrbotten kan bli en magnet för etableringar som har en långsiktigt hållbar verksamhet och som skapar jobb och utveckling här. Men det förutsätter att vi tar vara på möjligheterna och startar omställningen nu så att vi kan visa vägen till en hållbar framtid. Vi kan redan idag se en sådan utveckling, serverhallarna i Luleå och Boden är etableringar

som sökt sig hit på grund av vår tillgång på energi och kyla. Efterhand som det kommer

att uppstå matbrist i världen på grund av klimatförändringarnas effekter och en ökad folkmängd på jorden kommer det att vara viktigt att vi hos oss ökar vår självförsörjningsgrad av livsmedel. Detta innebär ett stort behov av landsbygdsutveckling – vi måste få till en levande landsbygd. Det är alltså viktigt att hejda avfolkningen på landsbygden och i stället få till en inflyttning.

För att få till en ökad livsmedelsproduktion i länet måste vi som enskilda konsumenter hjälpa till genom att i ökad omfattning köpa närproducerade och ekologiska livsmedel även om de är någon krona dyrare idag – men säkrar tillgång på livsmedel i morgon. Gösta Eriksson


Nya Gällivare håller i längden

En attraktiv och hållbar småstad ska växa från centrum, över Vassara älv och upp mot fjället Dundret där skidanläggningar för längd och alpint tar vid.

Det hållbara boendet på fjället Repisvaara ska växa fram, här planeras för 600900 nya bostäder i området.

Med fokus på hållbarhet och flexibilitet bygger Gällivare kommun en ny is- och evenemangsarena med centralt läge.

www.gellivare.se


20

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i haparanda Tisdag 19 maj

Onsdag 20 maj

Torsdag 21 maj

 Ekologiskt & etiskt sportfiske Tid 12:30-13:15 Plats Sverigefinska folkhögskolan, Filmsal Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo, Järnvägsgatan 21, Haparanda, 0922-61620 jari.salo@studieframjandet.se Organisation Studiefrämjandet Haparanda

 Installation: Ljudlandskap. Tema: Energi Tid 12-14 Plats Svefi Kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda 0922-68800 annika.kronqvist@svefi.net Organisation Sverigefinska folkhögskolan

 Installation: Ljudlandskap. Tema: Energi Tid 12-14 Plats Svefi Kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda 0922-68800 annika.kronqvist@svefi.net Organisation Sverigefinska folkhögskolan

 Integrationscafé Kl 14 öppnas utställningen ”Med nya ögon”. Tid 13:45-14:30 Plats Svefi Torget 3 Kostnad 15 kr för fika Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda 0922-68800 annika.kronqvist@svefi.net Organisation Sverigefinska folkhögskolan

 Ei uraanikaivosta Tornionlaaksoon / Ingen urangruva vid Torneälven Luento SUOMEKSI / Föreläsning på FINSKA. Frågor även på svenska. Tarja Leinonen, Övertorneå Naturskyddsförening. Kanadalais-australialainen yhtiö Mawson Resources Ltd hakee kultaa ja uraania Rompas-alueella, Ylitornion ja Rovaniemen rajalla. Suomen ja Ruotsin luonnonsuojelijat tekevät yhteistyötä suojellakseen aluetta. Alueella on suuret luonnonarvot ja kaivos tulisi vaikuttamaan negatiivisesti Tornionjokeen. / Det kanadensiskt-australiensiska företaget Mawson Resources Ltd letar efter guld och uran i Rompas-området, halvvägs mellan Ylitornio och Rovaniemi. Finska och svenska naturskyddare samarbetar för att skydda området. Området har höga naturvärden och en gruva skulle ha stor negativ inverkan på Torneälven. Tid 18:30-20 Plats Ungdomens Hus Järnvägsgatan 21, Haparanda Kostnad Gratis Övrigt Kahvitarjoilu. Vi bjuder på fika. Kontakt Tarja Leinonen Juoksengi, 070-6924646 tarja.leinonen@gmail.com Organisation Övertorneå Naturskyddsförening, Studiefrämjandet

 Grön Konsert Låtar med ekologiskt tema framförs av Svefis musikelever. Elförbrukningen hålls till det minimala och mäts. Plats Lagrotta, Torget 3 Kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda 0922-68800 annika.kronqvist@svefi.net Organisatin Sverigefinska folkhögskolan

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Tjejkvällen! Tema: • Prova sportfiskeredskap • Lär känna ditt hemmavatten • Mamma, dotter, syster, moster & mormor UT & FISKA! Tid 18-21 Plats Station Ungdomens hus. Vi träffas i fiket. Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo Järnvägsgatan 21, Haparanda 0922-61620 jari.salo@studieframjandet.se Organisation Studiefrämjandet Haparanda

Fredag 22 maj  Visning av velomobil/ Velomobiilin esittely Puhumme myös suomea! Tid 11:30-13:30 Plats Torget, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen Juoksengi, 070-6295802 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

0922-68800 annika.kronqvist@svefi.net Organsiation Sverigefinska folkhögskolan

 Installation: Ljudlandskap. Tema: Energi Tid 12-14 Plats Svefi Kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda 0922-68800 annika.kronqvist@svefi.net Organisation Sverigefinska folkhögskolan

Lördag 23 maj

 Utställning av installationer. Tema: Energi Vernissage Tid 13-13:30 Plats Karamellkaféet I Minervahuset, Torget 3 Kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda 0922-68800 annika.kronqvist@svefi.net Organisation Sverigefinska folkhögskolan  Tjänsteresor runt Norrbotten med muskelkraft – ett år med Norrbottens första velomobil. Föreläsning av Urpo Taskinen. Visning av velomobil. Tid 18:30-20 Plats Ungdomens Hus, Järnvägsgatan 21, Haparanda Kostnad Gratis Övrigt Vi bjuder på fika! Kontakt Urpo Taskinen Juoksengi, 070-6295802 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet  Jättegrön Konsert Låtar med ekologiskt tema framförs av Svefis musikelever. Konserten är helt akustisk och den sparade elförbrukningen (med siffror från gårdagens konsert) visas. Tid 20-21 Plats Lagrotta, Torget 3 Kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda

 Visning av velomobil/ velomobiilin esittely Puhumme myös suomea! Tid 11-14 Plats Peräpohjolan opisto, Joentalo, Kivirannantie 13, Tornio, Finland. Kostnad Gratis Övrigt Svensk tid/Ruotsin aikaa Kontakt Urpo Taskinen Juoksengi, 070-6295802 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet  Bakluckeloppis Tid 12-15 Plats Taavolagården Kostnad Gratis Övrigt Om du vill vara med och sälja dina överblivna saker så kan du anmäla dig till: Tarja: 070 5768934, P-O: 070 6901406 Kontakt Tarja, Haparanda 070-5768934 pettersbergsgard@live.se Organisation Studiefrämjandet Haparanda

Söndag 24 maj  Designseminarium Tid 10-17 plats Svefi, Torget 3 Kostnad 100 kr Kontakt Annika Kronqvist Box 154/Torget 3, Haparanda, 0922-68800, annika.kronqvist@svefi.net n: Organisation Sverie b u gefinska folkhögeb n.n skolan

w a på eck fo v in ids r t e M ram f

Dags att vårpimpa hojen Inget vårtecken är så säkert som när upp-och-ned-vända cyklar trängs med vattenhinkar, skurborstar och cykelpumpar på gator och torg.

med ljummet vatten och såpa. Använd inte avfettning eller starka medel, det riskerar att gå hårt åt miljön, kugghjul, drev och andra detaljer som ska rulla. Var noga med att oljerester inte rinner ned i vattendrag och dagvatten-brunnar.

Nu börjar det bli dags att plocka fram hojen ur förrådet, eller att ge den en välförtjänt vårservice om den har fått slita genom snömodd och salt i vinter. För få saker är ju så SMERGY som att cykla! Gratis motion och frisk luft samtidigt som du slipper trängseln och bacillerna i kollektivtrafiken. Eller sparar massor med energi och utsläpp jämfört med att ta bilen. Så fram med hinken, handskarna, pumpen och

3. Vänd cykeln. Ta helst loss bakhjulet så du kommer åt att rengöra drevet och kedjan ordentligt. Skrubba kedja och drev med borste/pensel och ljummet vatten. Se till att få bort allt grus som sitter i drevet och sliter på kedjan. Ha dock inte rengöringsmedel för då försvinner oljan.

1. Svida om till meckarkläderna,

fixa en kopp kaffe, en skön plats i solen och plocka fram allt du behöver: en hink ljummet vatten, cykelpump, en gammal diskborste och tandborste eller en hård liten pensel, verktyg, trasor, kedjeolja och ett milt rengöringsmedel, till exempel såpa. 2. Börja med att tvätta hela cykeln

4. Skruva ihop igen och olja in kedjan

ordentligt. Torka av kedjan noggrant efteråt. Pumpa cykeln, kolla däck, reflexer, lampor och annat. Provcykla och testa alla växlar. Testa även att bromsar tar ordentligt, annars måste cykeln lämnas in för justering.

5. Ut och cykla! Njut av våren! Har du

fått olja under naglarna som inte går bort? Oroa dig inte – täck över med ett schysst vattenbaserat nagellack. Glöm bara inte att använda miljövänlig nagellacksborttagning

sedan – eller vänta tills det flagar, ta ett långt bad och skrapa sen bort det. SMERGY är Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsprojekt riktat mot målgruppen

18-29 år. SMERGY är ett EU-projekt som finns i 7 länder och namnet betyder Smart EneRGY.


ANNONS

Vi bestämde oss för att bli papperslösa Vi har inte lyckats fullt ut men tycker att vi har varit ganska duktiga ändå.Sedan 2011 har vi sparat minst 110.000 pappersark per år eller 495.000 ark på 4,5 år. Lägg därtill kuvert, porto, färre transporter och inte minst den arbetstid som gick åt till att göra i ordning alla försändelser. Förr krävdes tre sådana förpackningar som du ser på bilden, bara för att göra i ordning handlingarna till ett fullmäktigesammanträde. Varje förpackning innehåller 500 pappersark. Nu har kommunens alla politiker utrustats med varsin I-pad som lätt rymmer allt som de tidigare fick i pappersform.

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

21

ENERG IEFFEK TIVISE RING? Det är ett långt ord som kan låta krångligt. Men det behöver inte vara så! Välkommen att bolla dina tankar och idéer med oss så kanske du kan uppnå en bättre driftekonomi på hemmaplan.

Ring eller skicka e-post till: Haparanda stad, Samhällsbyggnadskontoret Klimat-och energirådgivningen Tfn. 0922-260 00 miljo-bygg@haparanda.se www.haparanda.se


22

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

Det händer i jokkmokk Måndag 18 maj  Hur mår miljön i Norrbotten? – Jörgen Naalisvaara från Länsstyrelsen i Norrbottens län föreläser. Tid 18-19:30 Plats Logen Hembygdsgården i Jokkmokk Kostnad Gratis Övrigt Logklädsel Kontakt BoAnders Arvidsson Sprängargatan 33, Jokkmokk 070-6246578 boanders.arvidsson@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Studiefrämjandet

Tisdag 19 maj  Vårföreställning: Dans och musik av ca 50 skolelver. Kulturskolan. Tid 17-19 Plats Folkets Hus Vuollerim Kostnad Gratis Övrigt Framtidshåg Kontakt BoAnders Arvidsson Sprängargatan 33, Jokkmokk 070-6246578 boanders.arvidsson@gmail.com Organisation Kulturskolan i Jokkmokk

Onsdag 20 maj

 Hur kan vi minska vår klimatpåverkan? Föreläsning och diskussion med Ylva Sardén, Länsstyrelsen Norrbotten Tid 18-19:30 Plats Jokkmokks Hembygdsgård, logen Kostnad Gratis Övrigt Logklädsel Kontakt BoAnders Arvidsson Sprängargatan 33, Jokkmokk 070-6246578 boanders.arvidsson@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Studiefrämjandet

 Vårföreställning: Dans och musik av ca 50 skolelver. Kulturskolan i Jokkmokk. Tid 18-20 Plats Folkets Hus Kostnad Gratis Övrigt Framtidshåg Kontakt BoAnders Arvidsson Sprängargatan 33, Jokkmokk 070-6246578 boanders.arvidsson@gmail.com Organisation Kulturskolan i Jokkmokk

 Seminarium: Vindkraft för eget bruk Sven Ruin, ordförande för sektionen småskalig vindkraft inom Svensk Vindkraftförening. Tid 18-20 Plats Kunskapens Hus Jokkmokk Kostnad Gratis Kontakt Per-Olof Lindroth Kyrkogatan 8A, Jokkmokk 070-5717373 per-olof.lindroth@jokkmokk.se Organisation Lapplands Kommunalförbund

 Visning Jokkmokks värmeverk För skolelever och intresserade. Tid 9-11 Plats Jokkmokks Värmeverk Kostnad Gratis Övrigt Klädsel för verkbesök Kontakt Claes Marcusson Industrivägen 1, Jokkmokk, 0971-17000 claes.marcusson@jokkmokk.se Organisation Jokkmokks Värmeverk

Fredag 22 maj

 Fågelutflykt och social samvaro Tid 18:30-21 Plats Samling vid Västra skolan Kostnad Gratis Övrigt Skogskläder, mums och nyfikenhet. Kontakt BoAnders Arvidsson Sprängargatan 33, Jokkmokk 070-6246578 boanders.arvidsson@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Studiefrämjandet

Söndag 24 maj  Vilken jordmån vill vi ha? Gemensamt modererat samtal om framtiden för unga och gamla i hela Jokkmokk. Tid 13:30-14:30 Plats Logen Hembygdsgården i Jokkmokk Kostnad Gratis Övrigt Logklädsel Kontakt BoAnders Arvidsson Sprängargatan 33, Jokkmokk 070-6246578 boanders.arvidsson@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Studiefrämjandet

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Mångfaldskonsert med Jokkmokks Världsmusikorkester Tid 15-16 Plats Hembygdsgården i Jokkmokk, logen. Kostnad Gratis Övrigt Logklädsel Kontakt BoAnders Arvidsson Sprängargatan 33 96231 Jokkmokk 070-6246578 boanders.arvidsson@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Studiefrämjandet

n: e bb .nu e w an på eck o nf idsv i er t M ram f

LUNCHFÖRELÄSNING OM JAK MEDLEMSBANK VILL DU VARA MED OCH ÄGA EN BANK?

Vi tror på mångfald och solidarisk samverkan! Vi verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner.

TORSDAG 21 MAJ KL. 12.00 – 12.45

NordanSmak, Stationsgatan 25 i Luleå

jak.se/lokalt


framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

23

Det händer i kali Måndag 18 maj  Lokalproducerad lunch Vardagar serveras lokalproducerad, svensk eller miljömärkt mat till lunch. Tid 10:30-14 Plats Restaurang Roady i Töre Kostnad 85 kr Kontakt Anton Wallin, Töre 0923-640410 restaurang-roady@mail.com Organisation Restaurang Roady  Föreläsning: Svamp: ”Från skog till bord” Svampens historia, dess funktion i naturen, användningsområden, giftighet och presentation av våra vanligaste svampar i norr. TId 18:30-19:30 Plats Folkets Hus café Kostnad Gratis Kontakt Göran Lidén, Malmuddsvägen 6, Luleå 070-369 14 80 goran.liden@telia.com Organisation GAL-Konsult HB

Tisdag 19 maj  Lokalproducerad lunch Vardagar serveras lokalproducerad, svensk eller miljömärkt mat till lunch. Tid 10:30-14 Plats Restaurang Roady i Töre Kostnad 85 kr Kontakt Anton Wallin, Töre 0923-640410 restaurang-roady@mail.com Organisatin Restaurang Roady  Föreläsning: ”En nära grönsaksodling i Kalix kommun” Tid 18:30-19:30 Plats Folkets Hus café Kostnad Gratis Kontakt Elisabeth Öberg Börjelsbyn 90, Kalix 070-598 48 49 obergelisabeth1@gmail.com Organisation Elisabeth Öberg Trädgård och Konsult

Onsdag 20 maj  Lokalproducerad lunch Vardagar serveras lokalproducerad, svensk eller miljömärkt mat till lunch. TId 10:30-14

Plats Restaurang Roady i Töre Kostnad 85 kr Kontakt Anton Wallin, Töre

0923-640410 restaurang-roady@mail.com Organisation Restaurang Roady

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Föreläsning: Vatten och fiskevård Om reproduktion, fisketurism och den vilda laxen. Tid 18:30-20 Plats Kalix Folkets hus café Kostnad Gratis Kontakt Erik Söderlund Kalix, 070-674 69 20 erik@forsfoto.com Organisation Kalix älv ekonomiska förening  Geocaching introduktion Skattjakt, äventyr, motion med hjälp av modern teknik. Tid 19-21 Plats Folkets Hus Kalix/Likskär Kostnad Gratis Övrigt Ta med din smartphone, det går även bra att komma utan. Kontakt Petra Forslund, Kalix 070-3707306 Vialpa.pf@gmail.com Organisation Geocaching

Torsdag 21 maj  Lokalproducerad lunch Vardagar serveras lokalproducerad, svensk eller miljömärkt mat till lunch. Tid 10:30-14 Plats Restaurang Roady i Töre Kostnad 85 kr Kontakt Anton Wallin, Töre 0923-640410 restaurang-roady@mail.com Organisation Restaurang Roady  Team Sportia visar skor och kläder för promenad och löpning Erbjudande! Tid 10-17 Plats Galleria torget

Kostnad Gratis Kontakt Henrik

Karlsson Strandgatan 10, Kalix 0923-10165 henrik.kalix@teamsportia.se Organisation Team Sportia, Kalix  Intersport visar cyklar Service-erbjudande! Tid 10-17 Plats Galleria torget Kostnad Gratis Kontakt Tommy Andersson Köpmannagatan 5, Kalix 076-844 78 88 tommy.andersson@intersport.se Organisation Intersport Kalix  Utställning och föreläsning Biodling, humleholkar, bikupor, trädgårdblommor Tid 11-18 Plats Galleria Kalix Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Andersson Strandgatan 20, Kalix 070-6914718 birgitta.e.andersson@abf.se Organisation ABF Norr  Föreläsning: Klimatsmarta lösningar för uppvärmning Även solfångare. Tid 18:30-19:30 Plats Folkets Hus café Kostnad Gratis Kontakt Ingvar Johansson Törefors 227, Töre 0923-64 00 93 info@heatacc.com Organisation HEATACC AB

Fredag 22 maj  Lokalproducerad lunch Vardagar serveras lokalproducerad, svensk eller miljömärkt mat till lunch. Tid 10:30-14 Plats Restaurang Roady i Töre Kostnad 85 kr Kontakt Anton Wallin, Töre 0923-640410 restaurang-roady@mail.com Organisation Restaurang Roady  Leonardo da Vinciateljen Ett bord med material och verktyg. Kom och skapa.

Tid 13-16 Plats Törehamn, bredvid silona. Kostnad Gratis Övrigt Vi skapar stort och smått.

Ta gärna med eget materiel och idé. Kontakt Maria Landi Norra strandgatan 8B, Luleå 076-7732922 marialendi@gmail.com Organisation Föreningen Mänsklig Vision

Lördag 23 maj  Gårdsvisning, getter Tid 10-14 Plats Kalix ost lokaler i Brattland 114 Kostnad Gratis Övrigt Oömma kläder och stövlar Kontakt Jaana Alamäki-Enström, Brattland 114, Kalix 070-2878342, info@kalixost.se Organisation KalixOst  Loppis, fika och barnaktiviteter Tid 10-15 Plats Pålänge skolas gympasal Kostnad 100 kr för loppisbord Kontakt Lovisa Sundqvist Holmbacken 6, Pålänge 076-8396701 lovisasundqvist@hotmail.com Organisation Pålänge byaförening  Gårdsvisning och försäljning av gårdens produkter Tid 12-15 Plats Svartvikens lantbruk i Östra Granträsk. 8 km från Morjärv mot Karungi Kostnad Gratis Övrigt Ta gärna oömma kläder och stövlar på dig. Kontakt Lotta Lindbäck Östra Granträsk 89, Kalix 070-3376597 svartviken@telia.com Organisation Svartvikens Lantbruk  Öppet hus: Metträsket, familjedag Info om föreningen. Vi bjuder på fika. Tid 12-15 Plats Metträsket, Kalix

kostnad Gratis Kontakt Göran

Östlund Fågelsångsvägen 35, Kalix 070-6319461 gk.ostlund@gmail.com Organisation Kalix Sportfiskeklubb  Middagserbjudande! Specialerbjudande av lokalproducerade råvaror: Lågtempererad ryggbiff och sidfläsk från Nyhléns Hugosons (från Luleå), potatiskaka av Lindkvists potatis (från Sangis), ramslökssmör och rödvinssås. Tid 12-20:30 Plats Restaurang Roady i Töre Kostnad 159 kr Kontakt Adam Wallin, Töre 0923-640410 restaurang-roady@mail.com Organisation Restaurang Roady

Söndag 24 maj  Vandring Sockenträskrundan och upp på berget Totalt ca 8 km. Tid 10-15 Plats Samling parkeringen, Kalix kyrka, för samåkning. Kostnad Gratis Övrigt Stövlar/kängor, kläder för utevistelse och matsäck. Kontakt Anna Häggström, Kalix, 073-0423106 annak.haggstrom@telia.com Organisation STF Östra Norrbotten  Middagserbjudande! Specialerbjudande av lokalproducerade råvaror: Lågtempererad ryggbiff och sidfläsk från Nyhléns Hugosons (från Luleå), potatiskaka av Lindkvists potatis (från Sangis), ramslökssmör och rödvinssås. Tid 12-20:30 Plats Restaurang Roady i Töre Kostnad 159 kr Kontakt Adam Wallin, Töre 0923-640410 restaurang-roady@mail.com Organisation Restau: rang Roady en

bb .nu e w an på eck o nf idsv i er t M ram f

Varför så förfärad av minusränta? När det är ekonomisk expansion och vi vet att det kommer sötebrödsdagar längre fram intecknar man gärna framtidens vinster. Man kan leva gott på vinsterna, innan man har fått dem, för att man är så säker på att de kommer. Detta är egentligen resonemanget bakom motivet till att kräva ränta. Vi har länge varit vana vid att få ränta på vårt sparande. Så fort vi lånat ut till någon har vi tagit för givet att låntagaren ska betala oss tillbaka med ränta. Underförstått att det är möjligt för låntagaren att hens ekonomi ska växa och få mer resurser framöver. Så tänker man om man hela tiden tror att det blir bättre och bättre; att sötebrödsdagar kommer i all evighet.

Vi har blivit så vana vid att tänka så, att det har blivit standard. Man ska få ränta. Räntan är plus. Och så kommer riksbanken och sätter en minusränta. Vaddå minusränta? Rubrikerna blir Ann-Marie Svensson. plötsligt svarta. Men om vi nu inser att planetens gränser är överskridna. Att människan inte längre kan fortsätta att ta ut mer resurser varje år än vad planeten producerar. Att sötebrödsdagarna faktiskt tog slut för att bra tag sedan. Att de som får det bättre idag får det på någon annans bekostnad, antingen någon annan människas eller planetens bekostnad. Och sker det

på planetens bekostnad, drabbar det oftast de mest utsatta människorna först. Om vi då vänder på hela räntetänket och faktiskt inser att vi måsta uppoffra oss idag om de som lever i morgon ska ha någon överlevnadsmöjlighet, så kan man ju inte tänka att man hela tiden ska få en ständig plusränta. Varför inte då inse att minusränta gäller, tills dess att vi har fått ordning på jordens resurser igen, det vill säga, planetens förmåga att producera de nyttigheter vi behöver för att överleva? Det beror förstås på hur man tycker om vem som ska uppoffra sig mest för framtida generationers överlevnad. Om det är så att de som hittills har tjänat in mest räntor, vinstutdelningar och andra avkastningar på kapital också ska var dem som bidrar mest

när vi står inför en uppoffringsperiod, kanske minusränta är en bra och önskvärd grej? Liksom följaktligen minusvinstutdelning och minusavkastning. Den stora frågan är alltså; vem ska stå för uppoffringarna? De som har pengar eller de som inte har pengar. Eftersom sötebrödsdagarna helt enkelt är slut och att det krävs enorma krafttag för att ställa om till en hållbar utveckling, krävs ett annat tänk. Nu drabbar inte minusräntan låntagarna, men jag leker ändå med tanken att de som lånar för investeringar i en hållbar utveckling faktiskt får betalt för det; en minusränta på lånet och att de som presterar inlåningen är de som betalar. Sug på den! Ann-Marie Svensson Medlemschef i JAK Medlemsbank


24

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i KIRUNA Måndag 18 maj

Tisdag 19 maj

 Exponering av miljömärkta/hållbara varor samt 10% rabatt vid ett köptillfälle per kund under veckan! Samtidigt delas destruktionspåsar för läkemedel och kanylburkar/ safeclip ut. Tid 9-16 Plats Apotek Hjärtat Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Ann-Sofi Lundström Vittangi, 0771-405405, ann-sofi. lundstrom@apotekhjartat.se Organisation Apotek Hjärtat

 Exponering av miljömärkta/hållbara varor samt 10% rabatt vid ett köptillfälle per kund under veckan! Samtidigt delas destruktionspåsar för läkemedel och kanylburkar/ safeclip ut. Tid 9-16 Plats Apotek Hjärtat Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Ann-Sofi Lundström, Vittangi, 0771-405405, ann-sofi. lundstrom@apotekhjartat.se Organisation Apotek Hjärtat

 Extra öppet hos ReDo Återbruksbutik: Mån 16-20. Övriga öppettider: ons 11-18, tors 11-15, fre 11-16. Detta för att så många som möjligt skall ha möjligt att kunna komma och handla kläder, skor eller inredning = göra vår miljö mer hållbar! Och inse att SecondHand är mysigt, bra & billigt! Tid 16-20 Plats ReDo Återbruksbutik Steinholtzgatan 8, Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Linda Sydstrand, Kiruna, 070-2408020 linda.sydstrand@gmail.com Organisation ReDo Återbruk

 Hållbar livsstil Föredrag av Elin Lundström Belleza. Få tips om hur du kan minska mängden farliga ämnen i ditt hem och i miljön. Tid 18-19 Plats Folkets Hus Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Elin Lundström Belleza Kiruna, 073-977871, elin. lundstrom-belleza@tvab.kiruna.se Organisation Tekniska Verken i Kiruna AB

 Tipspromenad med frågor kopplade till ett ekologiskt hållbart Norrbotten Tid 18-19 Plats Start från VSK:s kansli (Bastugatan 2). Promenaden går runt sjön och det är frågor för både vuxna och barn. Vi lottar ut ett pris bland alla vuxna som deltar. Detsamma gäller för de barn som deltar. Kostnad Gratis Övrigt Promenadvänliga kläder och skor Kontakt Harriet Linghall, Bastugatan 2, Vittangi, 0981-10026 vittangisportklubb@hotmail.com Organisation Vittangi Sportklubb  Fågelskådning i Kaalasluspa Tid 18:30-21 Plats Samling Stadshusets parkering. Samåkning Kostnad Gratis Övrigt Utekläder, om möjligt kikare. Ta med kvällsfika. Möjlighet att grilla Kontakt Urban Jacobs, Kiruna 0980-80356 urban.jacobs@kommun.kiruna.se Organisation NOF Kiruna

 Föreläsning om ”Giftfri vardag” Vi guidar dig genom vår värld av kemikalier och visar hur du med enkla och kloka val kan minska gifterna i vardagen. Tid 19-20:30 Plats Aulan på Malmfältens folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Sara Sand, Kiruna 070-3461633, sarasand@telia.com Organisation Naturskyddsföreningen i Kiruna

Onsdag 20 maj  Exponering av miljömärkta/hållbara varor samt 10% rabatt vid ett köptillfälle per kund under veckan! Samtidigt delas destruktionspåsar för läkemedel och kanylburkar/ safeclip ut. Tid 9-16 Plats Apotek Hjärtat Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Ann-Sofi Lundström Vittangi, 0771-405405, ann-sofi. lundstrom@apotekhjartat.se Organisation Apotek Hjärtat  Hållbar livsstil Föredrag av Elin Lundström Belleza. Få tips om hur du kan minska mängden farliga ämnen i ditt hem och i miljön. Tid 18-19 Plats Folkets Hus Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Elin Lundström Belleza,, Kiruna, 073-977871 elin.lundstrom-belleza@tvab. kiruna.se Organisation Tekniska Verken i Kiruna AB

 ITV seminarium: Vindkraft för eget bruk Sven Ruin, ordförande för sektionen småskalig vindkraft inom Svensk Vindkraftförening. Tid 18-20 Plats ITV studio Kunskapsparken, Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Peter Palo, Bergmästaregatan 6, Kiruna, 070-5190556 peter.palo@skola.kiruna.se Organisation Lapplands Kommunalförbund

 Fågelskådning för barn Tid 18-19 Plats Sjön Yli Lombolo vid E 10:an Kostnad Gratis Övrigt Utekläder, om möjligt kikare Kontakt Birgitta R Emanuelsson, Kiruna, 070-3532353 birgittaremanuelsson@gmail.com Organisation NOF Kiruna

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Fågelskådning i Yli Lompolo Tid 19-20:30 Plats Samling vid sjön Yli Lombolo vid E10:an Kostnad Gratis Övrigt Utekläder, om möjligt kikare Kontakt Birgitta R Emanuelsson, Kiruna, 070-3532353 birgittaremanuelsson@gmail.com Organisation NOF Kiruna

Torsdag 21 maj  Exponering av miljömärkta/hållbara varor samt 10% rabatt vid ett köptillfälle per kund under veckan! Samtidigt delas destruktionspåsar för läkemedel och kanylburkar/ safeclip ut Tid 9-16 Plats Apotek Hjärtat Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Ann-Sofi Lundström Vittangi, 0771-405405, ann-sofi. lundstrom@apotekhjartat.se Organisation Apotek Hjärtat  Ät mer eko! Naturskyddsföreningen berättar om ekologisk mat. Tid 16-18 Plats ICA Östlunds Kostnad Gratis Kontakt Ann-Charlotte Lund Edeblom, Kiruna, 070-555 63 03 ac.lundedeblom@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Kiruna, Studiefrämjandet

Fredag 22 maj  Exponering av miljömärkta/hållbara varor samt 10% rabatt vid ett köptillfälle per kund under veckan! Samtidigt delas destruktionspåsar för läkemedel och kanylburkar/ safeclip ut. Tid 9-16 Plats Apotek Hjärtat Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Ann-Sofi Lundström Vittangi, 0771-405405, ann-sofi. lundstrom@apotekhjartat.se Organisation Apotek Hjärtat

 Lördagsöppet på Återvinningscentralen i Vittangi Tid 9-15 Plats Återvinningscentralen Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Elin Lundström Belleza, Kiruna, 073-977871, elin. lundstrom-belleza@tvab.kiruna.se Organisation Tekniska Verken i Kiruna AB  Besök i gammelskogen Tid 10-16 Plats Samling på Finngatan 4 för samåkning ut till skogen. Kostnad Gratis Övrigt Medtag fika Kontakt Per-Erik Mukka, Kiruna, 070-3316123, per-erik. mukka@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen i Kiruna, Studiefrämjandet

Söndag 24 maj  Fågelskådning i Sakkivuoma Tid 8-12 Plats Samling Stadshusets parkering. Samåkning. Kostnad Gratis Övrigt Kläder för utevistelse, om möjligt kikare. Matsäck Kontakt Lotta Nygård, Kiruna, 073-0919252, masklotta@hotmail.com Organisation NOF Kiruna

Lördag 23 maj  Lördagsöppet på Återvinningscentralen i Kiruna Bumerangen är på plats och samlar in saker till sin secondhandbutik Tid 9-15 Plats Återvinningscentralen Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Elin Lundström Belleza, Kiruna, 073-977871, elin. lundstrom-belleza@tvab.kiruna.se Organisation Tekniska Verken i Kiruna AB

: en b b .nu we an på eck o nf idsv i er t M ram f


KIRUNA KOMMUN

Kiruna kommun är i stark tillväxt. Men samhällsutvecklingen får inte ske på bekostnad av vår natur. Bara vildmark lockar inte heller till boende. Därför måste naturen och utvecklingen i samhället vara i symbios.

Kiruna är vildmark och stad i harmoni.


26

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i LULEÅ Måndag 18 maj  Natur och kultur – konsthantverk Tråd, lera, silver och spets. Eva, Matti och Tori inspirerar till återbruk och djurvänlighet. Tid 9-16 Plats Studieförbundet Vuxenskolan. Bangårdsgatan 12 B (ingång baksida AF-huset) Kostnad Gratis Kontakt Tori Rubenzon KBT-mottagningen. Storgatan 9, Luleå, 070-360 77 80 info@kbt-mottagningen.se Organisation Studieförbundet Vuxenskolan

 Invigning Framtidsveckan Kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz invigningstalar. Musik m.m. Se annons för detaljer! Tid 11-11:30 Plats Gula Paviljongen, Storgatan Kostnad Gratis Övrigt Ett glatt humör Kontakt Kjell-Arne Johansson, Luleå, , 070-5913501 kjella.johansson@telia.com Organisation Framtidsveckan i Luleå  Möt en aktiv förening och ett aktiv nätverk verksamma inom natur och miljö Naturskyddsföreningen i Luleå berättar om sin verksamhet. Gör din röst hörd mot kärnkraft i Bottenviken tillsammans med Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Tid 11-14 Plats Gågatan mellan Åhlens och Smedjan. Kostnad Gratis Övrigt Kom gärna med cykel! Isabella Katsimenis, Luleå 0700-558888 isabella.katsimenis@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Studiefrämjandet  Utställning. Tema Hantverk och hållbart mode Vi jobbar med återbruk och ekologiska material. Allt tillverkas lokalt i ateljen. Johanna Avergren/ Anna Heikki Tid 12-17:30 Plats Köpmangatan 25, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, Köpmangatan 25, Luleå, 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form  Demonstration av elcyklar Tid 15-18 Plats Cykelstället, Sandviksgatan 76, Kostnad Gratis Kontakt Roger Blomqvist, Sandviksgatan 76, Luleå 070-5188013 roger@cykelstallet.com Organisation Cykelstället i Luleå  Moder Jord ceremoni runt elden bland urskogen på Bälingeberget Meditation, naturkraft och medicinhjul. Denna ceremoni hjälper oss att bli ett med oss själva och

Jorden vi bor på samt fyller batterierna till max! Tid 18-20:30 Plats Bälingebergets naturreservat. Samling vid parkeringen kl 18.00. Övrigt Vi bjuder på fika. Kostnad 300 kr. Övrigt Föranmälan krävs till ann@earth.eu.com Oömma och varma kläder. Ca 20 min skogsvandring upp till elden. Kontakt Ann Murugan Bergnäsvägen 15, Luleå 0738-707816, ann@earth.eu.com Organisation earth & livskraft i Luleå

Tisdag 19 maj  Graffitiworkshop Tid 8-17 Plats Planket Kostnad Självkostnadspris Övrigt Anmälan krävs. 20 platser, eventuellt fler i mån av tillgång till ledare. Oömma kläder och skor som tål färgstänk. Kontakt Nicklas Sandström Luleå, 070-2054290 nicklas.sandstrom@mp.se Organisation Miljöpartiet de gröna i Luleå

Tid 12-13 Plats Nordansmak,

tan 25 b

Stationsga-

Kostnad Gratis Kontakt Kjell-Arne

Johansson Luleå, 070-5913501 kjella.johansson@telia.com Organisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Studiefrämjandet, Länsstyrelsen  Kvällsöppet i ateljè och butik Vi vill framhäva och fira hantverket. Medverkande/by Florin, design, retro, återbruk och ekologiska material Luleå. Tid 12-17 Plats Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, Köpmangatan 25, Luleå, 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form  Utställning. Tema Hantverk och hållbart mode Vi jobbar med återbruk och ekologiska material. Allt tillverkas lokalt i ateljen. Johanna Avergren /Anna Heikki Tid 12-17:30 Plats Köpmangatan 25, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, Köpmangatan 25, Luleå, 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form

 Natur och kultur – konsthantverk Tråd, lera, silver och spets. Eva, Matti och Tori inspirerar till återbruk och djurvänlighet. Tid 9-16 Plats Studieförbundet Vuxenskolan. Bangårdsgatan 12 B (ingång baksida AF-huset) Kostnad Gratis Kontakt Tori Rubenzon KBT-mottagningen, Storgatan 9, Luleå, 070-360 77 80 info@kbt-mottagningen.se Organisation Studieförbundet Vuxenskolan

 Demonstration av elcyklar Tid 15-18 Plats Cykelstället, Sandviksgatan 76, Kostnad Gratis Kontakt Roger Blomqvist Sandviksgatan 76, Luleå 070-5188013 roger@cykelstallet.com Organisation Cykelstället i Luleå

 Klädloppis. Vegetarisk och lokalproducerad lunch Tid 10-14 Plats Loppis i Västergård. Lunch i restaurang Akvarellen (11.00-13.00) Kostnad Lunch 78 kr Kontakt Pia Ångström Södra Sunderbyn, 0920-266683 pia@sunderby.fhsk.se Organisation Sunderby folkhögskola

 Kvällsöppet i ateljè och butik Vi vill framhäva och fira hantverket. Medverkande/by Florin, design, retro, återbruk och ekologiska material Luleå. Tid 18-20 Plats Köpmangatan 25, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, Köpmangatan 25, Luleå, 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form

 Möt en aktiv förening och ett aktiv nätverk verksamma inom natur och miljö Naturskyddsföreningen i Luleå berättar om sin verksamhet. Gör din röst hörd mot kärnkraft i Bottenviken tillsammans med Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Tid 11-14 Plats Gågatan mellan Åhlens och Smedjan. Kostnad Gratis Övrigt Kom gärna med cykel! Isabella Katsimenis, Luleå 0700-558888 isabella.katsimenis@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Studiefrämjandet

 Cykeltur Broarna Runt via Gäddvik och Karlsvik Vi stannar och fikar på lämplig plats. Medtag eget fika. Tid 18-20 Plats Start 18.00 vid Kulturens Hus Kostnad Gratis Övrigt OBS! Vi vill att ni använder hjälm. Kontakt Rolf Modigh, Björkgatan 5, Boden, 070-6455372 rolf.a.modigh@telia.com Organisation Cykelfrämjandet Norrbotten

 Miljötrender Föredrag av Jörgen Naalisvaara om miljöutvecklingen i Norrbotten.

Onsdag 20 maj  Visning av velomobil Tid 9-10 Plats Utanför Sessionssalen Luleå kommun Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, Juoksengi, 070-6295803, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen

 Natur och kultur – konsthantverk Tråd, lera, silver och spets. Eva, Matti och Tori inspirerar till återbruk och djurvänlighet. Tid 9-16 Plats Studieförbundet Vuxenskolan. Bangårdsgatan 12 B (ingång baksida AF-huset) Kostnad Gratis Kontakt Tori Rubenzon KBT-mottagningen, Storgatan 9, Luleå, 070-360 77 80 info@kbt-mottagningen.se Organisation Studieförbundet Vuxenskolan  Föreläsning av TV meteorologen Pär Holmgren om miljöfrågorna TId 10-12 Plats Sessionssalen Luleå kommun Kostnad Gratis Övrigt För kommunens personal och politiker. Kontakt Anna Lind-Wikblad Luleå, 0920-453815 anna.lindh.wikblad@lulea.se Organisation Luleå kommun  Möt en aktiv förening och ett aktiv nätverk verksamma inom natur och miljö Naturskyddsföreningen i Luleå berättar om sin verksamhet. Gör din röst hörd mot kärnkraft i Bottenviken tillsammans med Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Tid 11-14 Plats Gågatan mellan Åhlens och Smedjan. Kostnad Gratis Övrigt Kom gärna med cykel! Isabella Katsimenis, Luleå 0700-558888 isabella.katsimenis@gmail.comOrganisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Studiefrämjandet  Visning av velomobil Tid 11-14 Plats Gågatan mellan Åhlens och Smedjan. Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, Juoksengi, 070-6295803, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen  Utställning. Tema Hantverk och hållbart mode Vi jobbar med återbruk och ekologiska material. Allt tillverkas lokalt i ateljen på Köpmangatan 25 Johanna Avergren/Anna Heikki Tid 12-17:30 Plats Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki Köpmangatan 25, Luleå 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form  Visning av velomobil Tid 14-15 Plats Utanför Landstingshuset Kostnad Gratis övrigt Starttiden kan förskjutas något framåt beroende på trafikmängd Kontakt Urpo Taskinen, Juoksengi, 070-6295803, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen

 Seminarium om vindkraft med Sven Ruin från Svensk Vindkraftsförening Sven berättar om andelsägande i vindkraft, egen mikroproduktion av el samt vindkraft där elnät saknas t ex i stuga eller båt. Kommunens energi- och klimatrådgivare är också på plats och svarar på frågor om energieffektivisering och förnybar energi mm. Vi bjuder på kaffe och Fairtradechoklad. Läs mer på lulea.se/ energiradgivning Tid 15-17 Plats Lokalen Havet, vån 2 i Stadshuset, Luleå, Rådstug. 11 Kostnad Gratis Kontakt Lena Hedberg Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå, 070-3562778 lena.hedberg@lulea.se Organisation Luleå kommun  Föreläsning av TVmeteorologen Pär Holmgren för allmänheten om miljöfrågorna Tid 15-17 Plats Landstingshuset Kostnad Gratis Övrigt För alla! Kontakt Anna Lind-Wikblad Luleå, 0920-453815 anna.lindh.wikblad@lulea.se Organisation Luleå kommun  Demonstration av elcyklar Tid 15-18 Plats Cykelstället, Sandviksgatan 76 Kostnad Gratis Kontakt Roger Blomqvist Sandviksgatan 76, Luleå 070-5188013 roger@cykelstallet.com Organisation Cykelstället i Luleå  Koldioxidbanta med klimatterapi Stina Sundqvist och Ann Murugan berättar om ett Klimatprojekt – Koldioxidbanta med klimatterapi. Hur vi ska minska vår klimatpåverkan och se omställningsarbetet som en möjlighet att skapa ett bättre samhälle. Tid 17-17:20 Plats Landstingshuset kostnad Gratis Kontakt Stina Sundqvist, Luleå 070-2839710 stina.sundqvist@gmail.com Organisation Studiefrämjandet  Café där vi har möjlighet att dricka kaffe och ha fika som anknyter till Tornedalen Kaffeost mm samt har möjlighet att prata meänkieli. Alla hjärtligt välkomna. Tid 17-19 Plats Hjärtepunkten Hertsötorget 28 Kostnad Gratis Kontakt Birgit Kajava, Lingonstigen 123, Luleå, 070-6021728 tornedalsgillet@outlook.com Organisation Tornedalsgillet

på r e tt 8... ä s 2 rt an o F d si


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

27

Ju fler Luleåbor -så mycket bättre Luleå växer. Pulsen ökar och stadsbilden förändras. Utbudet blir allt större, kultur- och nöjeslivet allt rikare. Jobben blir fler och fler. Nya stadsdelar byggs och planeras. Alltfler väljer att bli Luleåbor. Det gör Luleå till en bättre stad och kommun. Några är hemvändare, men de flesta kommer från andra delar av Sverige och världen.

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, universitetets kraft och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Luleå växer och vi blir alltfler Luleåbor • luleå.nu LULEÅ KOMMUN I SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET OCH LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET.

NIKLAS NORDSTRÖM flyttade tillbaka från Stockholm för att bli kommunalråd i sin gamla hemstad. JULIA NILSSON flyttade hit från Ystad för att studera till civilingenjör på Luleå tekniska universitet.

LULEÅ_260x375mm.indd 1

INGER EDLUND PEDERSEN flyttade från Skellefteå hem till Luleå för jobbet som vd på Norrbottens Handelskammare.

2015-04-02 09:32


28

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Det händer i LULEÅ Fortsättning från sid 26.

Onsdag 20 maj  Hantverkskväll och återbruk Vi lär oss virka mattor, det finns även möjlighet att prova på att virka sticka eller brodera om så önskas Tid 18-21 Plats Köpmangatan 25 Kostnad 75 kr Anmälan till info@kladerochform.nu. Viss material krävs beroende på vilken teknik du vill prova på. Kontakt Anna Heikki Köpmangatan 25, Luleå 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form

Torsdag 21 maj  Natur och kultur – konsthantverk Tråd, lera, silver och spets. Eva, Matti och Tori inspirerar till återbruk och djurvänlighet. Tid 9-16 Plats Studieförbundet Vuxenskolan. Bangårdsgatan 12 B (ingång baksida AF-huset) Kostnad Gratis Kontakt Tori Rubenzon KBT-mottagningen, Storgatan 9, Luleå, 070-360 77 80 info@kbt-mottagningen.se Organisation Studieförbundet Vuxenskolan  Möt en aktiv förening och ett aktiv nätverk verksamma inom natur och miljö Naturskyddsföreningen i Luleå berättar om sin verksamhet. Gör din röst hörd mot kärnkraft i Bottenviken tillsammans med Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Tid 11-14 Plats Gågatan mellan Åhlens och Smedjan. Kostnad Gratis Övrigt Kom gärna med cykel! Isabella Katsimenis, Luleå 0700-558888 isabella.katsimenis@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Studiefrämjandet  Utställning. Tema Hantverk och hållbart mode Vi jobbar med återbruk och ekologiska material. Allt tillverkas lokalt i ateljen. Johanna Avergren/Anna Heikki Tid 12-17:30 Plats Köpmangatan 25, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki Köpmangatan 25, Luleå 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form  Föreläsning. Utflyttning och tillväxt, Luleå ur ett stadsbyggnadsperspektiv Tid 14-17 Plats Vetenskapens Hus Kostnad Gratis Kontakt Nicklas Sandström Luleå, 070-2054290 nicklas.sandstrom@mp.se Organisation Miljöpartiet de gröna i Luleå

 Demonstration av elcyklar Tid 15-18 Plats Cykelstället, Sandviksgatan 76 Kostnad Gratis Kontakt Roger Blomqvist Sandviksgatan 76, Luleå 070-5188013 roger@cykelstallet.com Organisation Cykelstället i Luleå  Bilderberggruppen för ett hållbart Norrbotten! Redan 1954 bildades den hemliga Bilderberggruppen i Nederländerna. Nu drar vi igång den öppna Bilderberggruppen för ett hållbart Norrbotten! Första Bilderbergmötet i Norrbotten ska kretsa kring: • Vad finns det för jobb och hur ser en arbetsplats ut om 15 år? •”Skapar vi fortfarande arbetstillfällen" och jobbar på tills vi går i väggen? • Är arbetsplatserna förvandlade till mötesplatser när robotar gör 70% av arbetsuppgifterna. • Hur får vi självkänsla, gemenskap och identitet om vi inte kan få det genom våra jobb? • Har basinkomst blivit genomfört? • Hur gör vi för att skapa framtidens arbetsplats på NordanSmak med början redan den 22 maj? I panelen Johan Sandström, ekonom LTU, Roine Karlsson Coompanion, Ann Murugan, Earth, Bernt Granbacke m.fl. Tid 18:30-21 Plats NordanSmak, Stationsgatan 25, Luleå Kostnad Gratis Övrigt Ett glatt humör och ett öppet sinne Kontakt Per Holmqvist Stationsgatan 25 b, Luleå 070-3623018, per@nordansmak.se Organisation SOL-gruppen / NordanSmak

Fredag 22 maj  Natur och kultur – konsthantverk Tråd, lera, silver och spets. Eva, Matti och Tori inspirerar till återbruk och djurvänlighet. Tid 9-16 Plats Studieförbundet Vuxenskolan. Bangårdsgatan 12 B (ingång baksida AF-huset) Kostnad Gratis Kontakt Tori Rubenzon KBT-mottagningen, Storgatan 9, Luleå, 070-360 77 80 info@kbt-mottagningen.se Organisation Studieförbundet Vuxenskolan  Möt en aktiv förening och ett aktiv nätverk verksamma inom natur och miljö Naturskyddsföreningen i Luleå berättar om sin verksamhet. Gör din röst hörd mot kärnkraft i Bottenviken tillsammans med Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Tid 11-14 Plats Gågatan mellan Åhlens och Smedjan. Kostnad Gratis Övrigt Kom gärna med cykel! Isabella Katsimenis, Luleå 0700-558888

isabella.katsimenis@gmail.com Organisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Studiefrämjandet  Utställning. Tema Hantverk och hållbart mode Vi jobbar med återbruk och ekologiska material. Allt tillverkas lokalt i ateljen. Johanna Avergren/Anna Heikki Tid 12-17:30 Plats Köpmangatan 25, Luleå Kostnad Gratis kontakt Anna Heikki Köpmangatan 25, Luleå 0920-226633 info@kladerochform.nu Organisation Kläder & Form  Strömmar av plast – aktion mot marin nedskräpning Filmvisning och diskussion om skräp i havet. Tid 15-15:45 Plats Hjärtpunkten, Hertsön Kostnad Gratis Kontakt Petra Blomkvist Kronan A6, Luleå 072-5431242, petra.blomkvist@ studieframjandet.se organisation Studiefrämjandet Norrbotten  Demonstration av elcyklar Tid 15-18 Plats Cykelstället, Sandviksgatan 76 Kostnad Gratis Kontakt Roger Blomqvist Sandviksgatan 76, Luleå 070-5188013 roger@cykelstallet.com Organisation Cykelstället i Luleå

Lördag 23 maj  Fågelutflykt ingår i Projekt Guldkant Tid 8-11 Plats Gammelstadsviken Kostnad Gratis Anmälan till Mats Williamson senast 21/5 Kontakt Mats Williamson Rektorsgatan 12, Luleå 070-2728469, mats.williamson@ naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Studiefrämjandet, Norrbottens ornitologiska förening  Cykelverkstad. Kom med din trasiga cykel så lagar vi den! Tid 8-17 Plats Storgatan, nära korsningen Storgatan och Skomakargatan. kostnad Gratis Övrigt Valfritt: trasig cykel och/ eller ett brinnande cykelintresse. kontakt Nicklas Sandström Luleå, 070-2054290 nicklas.sandstrom@mp.se Organisation Miljöpartiet de gröna i Luleå  Naturvandring med Olle Andersson Besök vid flodpärlmusslans bäck. Hur ser den ut och var trivs den? Tid 10-13 Plats Ta väg 356 från Niemisel mot Morjärv. Efter ca 15 mil är du framme vid Avaforskorsningen där det är samling kl 10:00. Kostnad Gratis

Övrigt Lämpliga kläder för vandring i naturen Kontakt Tommy Sjölund, Niemisel, 070-2156543 tommy.karin@telia.com Organisation Studiefrämjandet

 Försäljning av grönsaks- och blomplantor mm Rådgivning om ekologisk grönsaksodling. Tid 10-14 Plats Ekoringen Gäddvik Kostnad Gratis, köp kostar Kontakt Katarina Larsson Smedsbyvägen 800, Luleå 070-5726761 larsson.clausen@telia.com Organisation Smedsbyns Blommor och Grönt  Gårdsfest på Gården i Gäddvik med flera gäster Kom och se årets lamm och hör mer om gårdens odlingar. Träffa Smedsbyns blommor och Biodlaren Erik Heedman som berättar om sina verksamheter. Dagen invigs av Michael Öhman. Inger Andersson Elenius och Lars Andersson berättar om kompostering. Det finns fika och produkter att köpa, t ex lammskinn, ta gärna med kontanter. Varmt välkommen! Tid 10-15 Plats Ekoringen Gården i Gäddvik, Älvbrovägen 60. Skylt vid Älvbrovägen som visar när du ska svänga in. kostnad Gratis, köp kostar Övrigt Ta gärna stövlar på fötterna, det kan vara lerigt på Gården! Kontakt Isabella Katsimenis 070-0558888 isabella.katsimenis@gmail.com Organisation Ekoringen  Tunadagen med loppis Underhållning och annat kul för liten som gammal. Tid 10-16 Plats Utomhus på Tunastigen Kostnad Gratis Övrigt Loppisbord finns att hyra för 50 kr Kontakt Nickolina Burvall Storgatan 30B, Luleå 010-4591807, nickolina.burvall@hyresgastforeningen.se Organisation Hyresgästföreningen, Tunas fritidsgård  Bildvisning. Tips och råd om odling ”i mull och lera” För ett grönare, attraktivare Luleå. Vi vill väcka intresse för odling med ekologisk inriktning samt jobba för Luleåbors möjlighet att odla i sin närmiljö. Främja ”gör det själv anda” och egenhushållning. Skapa mötesplatser som på ett naturligt sätt bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I samarbete med Nordansmak. Tid 13-15 Plats Nordansmak, vid Statoil Sandviksgatan. Kostnad Gratis Kontakt Anneli Näsvall Varvsgatan 61B, Luleå 070-6655881 ekourban1@gmail.com Organisation URBAN Luleås EKOstadsodling

 Leonardo da Vinciateljen – ett bord med material och verktyg. Kom och skapa. Tid 13-16 Plats Stadsparken, Luleå Kostnad Gratis Övrigt Vi skapar stort och smått. Ta gärna med eget materiel och idé. Kontakt Maria Landi Norra strandgatan 8B, Luleå 076-7732922 marialendi@gmail.com Organisation Föreningen Mänsklig Vision.  Matsuveränitet – Jord och Makt Julia Qwist m.fl. från Latinamerikagrupperna berättar om begreppet matsuveränitet i ett internationellt perspektiv. Tid 15-17 Plats IOGT-lokalen Köpmantorget Luleå kostnad Gratis Kontakt Rolf Viklund, Luleå 070-3039815 latinamerika@telia.com Organisation Latinamerikakommitten

Söndag 24 maj  Utflykt till Storforsen. Projekt Reimbar Trafikverket och länsstyrelsen har ett gemensamt projekt kallat Remibar som syftar att skapa fria vattenvägar i vattendrag, som de ska visa oss idag. Ta med matsäck och stövlar. Utflykten lämpar sig för alla åldrar. Samåkning från länsstyrelsens entré i Luleå kl 09.00 alternativt om du tar dig själv till Storforsens hotellparkering där vi möts kl 10.00. Tid 8-16 Plats Storforsen Kostnad Gratis Övrigt Föranmälan krävs senast 20/5 till 070-8645388, cina. morin@telia.com Kontakt Christina Morin, Vinbärsstigen 7, Luleå 070-8645388 cina.morin@telia.com Organisation Naturskyddsföreningen i Luleå, Studiefrämjandet, Trafikverket, Länsstyrelsen  Bagageloppis Tid 12-15 Plats Lingonstigen 111-127, Kallkällan Kostnad Gratis Kontakt Birgit Kajava, Luleå 070-3582224 birgitkajava@hotmail.com Organisation Hyresgästföreningen  Leonardo da Vinciateljen – ett bord med material och verktyg. Kom och skapa. Tid 13-16 Plats Stadsparken, Luleå Kostnad Gratis Övrigt Vi skapar stort och smått. Ta gärna med eget materiel. Kontakt Maria Landi Norra strandgatan 8B, Luleå, : 076-7732922 en b marialendi@gmail.com b nu

. we an å k p c o sve f in d er mti M ra f

Organisation

Föreningen Mänsklig Vision


framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

Det händer i PAJALA Tisdag 19 maj  ITV seminarium: Vindkraft för eget bruk Sven Ruin, ordförande för sektionen småskalig vindkraft inom Svensk Vindkraftförening. Tid 18-20 Plats ITV studio, Kunskapssmedjan, Pajala Kostnad Gratis Kontakt Peter Palo, Bergmästaregatan 6, Kiruna, 070-5190556 peter.palo@skola.kiruna.se Organisation Lapplands kommunalförbund

Söndag 24 maj  Föreläsning med Torbjörn Lahti: ”Med ekokommunerna i en föränderlig värld” En resa i tid och rum och in i en ny hållbar värld. Tid 15-17 Plats Centralskolan Tärendö, Aulan/matsalen Kostnad Gratis Övrigt Böcker finns till försäljning. Kontakt Torbjörn Lahti, Tjärbrännarvägen 6, Umeå, 070-3366963 torbjorn@sustainablesweden.org Organisation Naturskyddsföreningen i Pajala, Studiefrämjandet

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

n: e bb .nu e w an å p eck o f v in ids r t e M ram f

Foto: Bart van der Gaag

Föreläsning

TV-meteorologen

Pär Holmgren Föreläser i Luleå Tisdag 20 maj För Kommunen personal och politiker Sessionssalen • Kl 10-12 För Allmänheten: Landstingshuset Kl 15-17 • Fri entré

ANNONS

29


30

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

Ett nytt ord i natten:

RÅDIGHET! Grannen spanade misstänksamt mot mig när jag klev ut ur stugan. Medan jag packade väskorna på cykeln tänkte jag att jag måste stanna och prata med honom när jag cyklade förbi honom. Förklara utan att nämna de kritiska ordet ”inbrottstjuv”; ”Jag har lånat stugan av Maarit, hon berättade var nyckeln var…”

D

et var en lång cykeltur, från Juoksengi ner till Skåne och nu var jag på väg hem norrut genom Östergötland. Natten innan hade varit en märklig upplevelse, upprinnelsen till den här artikeln och ett nytt sätt att tänka.

• ”Det är Kina som måste sluta släppa ut”, säger chefen för den stora byggfirman.

Min vän Cecilia från Norrköping planerade att följa med mig en bit på cyklingen. Vi skulle mötas på vägen och ta färjan över Bråviken.

Samtalet mal vidare

Då ringer Cecilia, färjan hade gått sönder! Bara att vända om och cykla till Norrköping. Väl framme hos Cecilia så var det bara att fråga om nattlogi, för sent att fortsätta den kvällen. Te och kvällsmackor

och prat om det som för oss bägge känns viktigt, hur ska vi bidra till att påverka klimatfrågan? Samtalet gick fram och tillbaka, men klockan den tickade vidare. Någonstans där mellan två och tre på natten använder hon ett för mig helt nytt ord – rådighet. Jag ber henne förklara. Ja, det man råder över, det man har makt över. Det man kan påverka. Det man har inflytande över. För att göra ett skutt framåt någon vecka på cykelturen, till Uleåborg, så berättar jag om det fantastiska ordet för Suzy. Hon som är engelsktalande hittar direkt en mening på engelska; ”Sphere of influence”. Något som låter så fint på engelska, det är ju direkt lättare att förstå även på svenska! Det nattliga samtalet med Cecilia gjorde ett starkt intryck. Ordet rådighet hade fastnat. Ett dygn senare pratar

jag med den misstänksamme grannen där i Sörmland. Får reda på att han är byggnadsingenjör och chef på en större byggfirma i Stockholm. Jag berättade om min klimatångest, om vägen till att minska den genom att arbeta med klimatfrågorna och att genom cyklingen bidra till att visa att en omställning är möjlig – jag hade ju i det läget cyklat ett par tusen kilometer, sett Sverige från insidan och träffat massor av trevliga människor.

• ”Kan vi inte själva göra något?” Han tycker att Kinas utsläpp är så stora så om inte Kina gör något så kommer inget att hända. i bakhuvudet medan jag cyklar vidare. Den där mannen flyttade hotet mot mänskligheten långt bort från sig själv. Han såg inte sin egen rådighet, sin egen möjlighet att påverka. Det här sättet att tänka är ytterst vanligt, det är någon annan någon annanstans. Rådighet är det man råder över, det man kan påverka. Det fantastiska är att ju mer kunskap och erfarenheter man skaffar sig, desto mer rådighet får man. Det kommer dessutom glädje på köpet! Själv kan jag ju säga att om jag inte skulle ha börjat cykla så skulle jag aldrig kommit på idén att skaffa en velomobil – det roligaste man kan göra på tre hjul! För den som vill påverka

framtiden genom att ta tag i klimatkrisen kan göra det här och nu. Har man inte rådighet över någon del så kan man bestämma sig för att antingen skaffa sig den nödvändiga kunskapen eller också släppa just det området och påverka något annat. Tänk vilken rådighet vi alla människor i Norrbotten har sammantaget! Vi kan bidra till att lösa mänsklighetens största kris – klimatkrisen – samtidigt som vi kan göra våra liv rikare och betyda något för alla generationer som kommer efter oss. Det gäller bara att börja just där man själv kan påverka! Johansson i Kiruna

är chef. Stuga i Tornedalen och en pimpelark i en fjällsjö, två snöskotrar. Semester vart annat år i Thailand. Råden kring rådigheten:

Unika rådigheter på gång! Foto Urpo Taskinen

• Sälj minst ena snöskotern, åka skidor till fjällsjön några gånger under bästa rödingssäsong! Lundström i Piteå

jobbar i vården. Bilen krånglar och går den genom i besiktningen är mer tur än skicklighet. Taket på huset måste fixas. Råd om rådigheten: • Kan bilen säljas, går det att vara utan bil? • Kanske vore en solcellsanläggning ett alternativ, två flugor på smällen! Det fantastiska med Johansson och Lundström är att de båda har sin egen unika rådighet. Vi kan fantisera vad de borde göra, men det är faktiskt bara de själva som kan göra det de själva kan göra! Ni greppar poängen!

• Strunta i semestrarna utomlands, de har en kraftig klimatpåverkan.

Om du kan någorlunda engelska ska du titta på den här videon http://youtu.be/ ANBHZfH4l6M

• Odla egen mat i stugan, det växer bra i Tornedalen.

Det är forskaren Eric Rignot som forskar om glaciärer i Antarktis. I maj 2014 kom

han och andra forskare ut med en rapport som visar att avsmältningen av Antarktis inte längre går att stoppa. Varmt havsvatten smälter glaciärerna vilka ökar sin hastighet och glider snabbare ner i havet. Havsytans nivå kommer att stiga åtskilliga meter. Räkna bort kuststäderna från kartan så förstår du allvaret. Eric Rignot säger att han inte vet hur det här livsviktiga budskapet ska berättas för allmänheten. Situationen är inte bara allvarlig vad gäller Antarktis, den är allvarlig för dig och alla. Eftersom jag kan engelska, cyklat runt Sverige och dessutom bestämt mig för att vara en del av klimatkrisens lösning så har jag nu berättat allt detta för DIG. Jag har nyttjat min rådighet. Hur kommer du att nyttja din unika rådighet? Urpo Taskinen, Juoksengi


ANNONS

Skolelever provcyklar. Foto Urpo Taskinen

framtidsveckan 18-24 maj 2015

Semestertur i Estland. Foto Urpo Taskinen

Nyfiken kille i Vaasa. Foto Urpo Taskinen

Norrbottens två första velomobiler

ETT ÅR!

Ägare Urpo Taskinen (Strada) och Tarja Leinonen (Mango Sport), Juoksengi

Incyklade in i Norrbotten 1 maj 2014 Strada – totalsträcka kört under året 7252 km, varav 2943 km betalda tjänsteresor och 3017 km semesterresa via Finland till Estland. Resten har varit bl.a. rastning av hunden och övningar med manskören Klossit. Mango Sport – totalsträcka ca 500 km, en del reparationer, men nu är den försedd med hjälpmotor vilket gör den till en elcykel. Toppnotering hastighet – 96,7 km/h Massmedia – mer än 20 i bl.a. finsk TV, radio, tidningar Erfarenheter i korthet – roligt, mycket roligt, vilsamt, lättcyklat, uppseendeväckande läs mer http://overtornea.snf.se/velomobil.pdf

Hundpromenad. Foto Urpo Taskinen

Norrbottens miljöpris Det långsiktigt hållbara samhället är en stor utmaning som skapar möjligheter till nya lösningar, nya företag och samhällsutveckling. Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten ges möjlighet till god hälsa, livskvalitet, bibehållen välfärd och konkurrenskraft. Landstinget i Norrbotten och ALMI Företagspartner Nord har ett särskilt regionalt ansvar att verka för en sådan hållbar utveckling.

För att stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten har landstinget och ALMI ett gemensamt miljöpris. Priset, som totalt är på 50 000 kr, kan ges till företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande i samverkan med andra arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågan i fokus. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Ansökan Skicka ansökan eller förslag till pristagare med motivering till: Norrbottens läns landsting, 971 89 Luleå, senast den 15 juni 2015. Märk kuvertet med ”Norrbottens miljöpris”. Du kan även skicka in ansökan via e-post till bertil.frankkila@nll.se

Vill du veta mer om miljöpriset? Gå in på www.nll.se/miljopris eller kontakta landstingets miljöledare Bertil Frankkila, tel 0920-28 42 34

Velomobilträff i Jakobstad.

31

ANNONS


32

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

Det händer i PITEÅ Alla dagar

Tisdag 19 maj

 Exponerande av vårt ekologiska och rättvisemärkta sortiment Fokusering på återlämning av överblivna läkemedel. Tid 10-19 Plats Gallerian, Piteå Kostnad Gratis Kontakt Maria Holmqvist Hamngatan 42, Piteå, 0771-612 612 maria.holmqvist@kdapotek.se Organisation Kronans Apotek Piteå

 Promenera Hälsans stig i Piteå! Tid 11-12 Plats Vi utgår från Byxtorget kl 11 och promenerar Hälsans Stig (3 km) tillsammans. Kostnad Gratis Övrigt Alla kan vara med! Kontakt Terese Edmark Lingonstigen 12, Piteå, 0911-69 68 26 terese.edmark@pitea.se Organisation Kultur, park och fritid

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Måndag 18 maj  Delar av Rönnskolan besöker Biolabbet på Porsnässkolan Tid 9:15-12 Plats Biolabbet, Porsnässkolan Kostnad Gratis Övrigt Gäller inbjuden grupp från Rönnskolan. Se mer om vår verksamhet på www.pitea.se/naturskolan Kontakt Stefan Bergmark, Piteå, 070-3901096, naturskolan@pitea.se Organisation Piteå Naturskola, Piteå kommun

Onsdag 20 maj  Tipsrunda Förstapris Ekolåda fylld med ekoprodukter  Provsmakningar av ekoprodukter Tid 8-21 Plats Willys Piteå Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren Fabriksgatan 6, Piteå, 072-5115661 daniel.lovgren@willys.se Organisation Willys Piteå  Föreläsning av SVTjournalisten Arne Müller – författare till den nya boken Norrlandsparadoxen. Vindkraftparker – hur ska de ge mer tillbaka till glesbygden? Bygget av vindkraftparken i Markbygden har för tillfället stoppats. På flera håll i Norrland har det uppstått konkurrens mellan vindkraftparker å ena sidan och rennäring och andra näringar å den andra. Går det att bygga vindkraftparker på ett sätt

som ger mer tillbaka till lokalsamhället? Tid 15-17 Plats Norrskensgården Storlångträsk 47, Långträsk Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson Boden, 073-8412030, maria.j.johansson@studieframjandet.se Organisation Studiefrämjandet Norrbotten och Naturskyddsföreningen  Våra råd är gratis Konsument Piteå. Information om pengarna och livet. Tid 19-20 Plats Kaleido Kostnad Gratis Kontakt Siv Öhlund, Svartuddsvägen 1, Piteå, 070-5576200, konsument@ pitea.se Organisation Konsument Piteå, Piteå Kommun  Föreläsning av SVT-journalisten och författaren Arne Müller Håller vindkraften vad den lovat? Vindkraften har bidragit till en snabb ökning av den förnyelsebara elproduktionen. I många kommuner har vindkraftparker också väckt ett hopp om att de stora investeringarna ska ge jobb och utveckling i glesbygden. I den nya boken ”Norrlandsparadoxen” har Arne Müller synat de stora investeringarna i norra Sverige, såsom Markbygdenprojektet utanför Piteå. Han berättar om möjligheter och begränsningar med stora vindkraftprojekt. Fotografen Erland Segerstedt medverkar och visar bilder. Tid 19-21:30 Plats Sessionssalen, kommunhuset Piteå Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson Boden, 073-8412030, maria.j.johansson@studieframjandet.se Organisation Studiefrämjandet Norrbotten och Naturskyddsföreningen

Torsdag 21 maj

Söker du ett fördjupat livsinnehåll, en nykter gemenskap och vill utvecklas som människa för att bidraga till en bättre värld? Då tror vi att Tempel Riddare Orden är något för dig!

Vi arbetar med vackra ceremonier med ett djupt innehåll för att utveckla dig som människa. Genom personlig utveckling tar du också ansvar för en bättre värld! Kontakta oss! E-post norrbotten@tempelriddareorden.se Boden:070-5117511 (Bengt) Piteå:073-8430216 (Ola) Kiruna:070-2681175 (Arne)

www.tempelriddareorden.se

 Tipsrunda Förstapris Ekolåda fylld med ekoprodukter  Provsmakningar av ekoprodukter Tid 8-21 Plats Willys Piteå Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren Fabriksgatan 6, Piteå, 072-5115661 daniel.lovgren@willys.se Organisation Willys Piteå  Föreläsning: ”Hur mår miljön i Norrbotten?” av Jörgen Naalisvaara, Länsstyrelsen Tid 18:30-20 Plats Ekocafét, Gästgivarvägen Öjebyn Piteå. Kostnad Gratis Övrigt Ekologiskt fika till försäljning. Kontakt Siv Wiklund, Piteå 0730-433737, siv.wiklund@bfkab.se Organisation Naturskyddsföreningen i Piteå

Fredag 22 maj  Tipsrunda Förstapris Ekolåda fylld med ekoprodukter  Provsmakningar av ekoprodukter Tid 8-21 Plats Willys Piteå Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren Fabriksgatan 6, Piteå, 072-5115661 daniel.lovgren@willys.se Organisation Willys Piteå

 Elever marknadsför egenproducerade ekologiska produkter Elever från Handelsprogrammet åk 1 ska marknadsföra och sälja egenproducerade produkter gjorda av återvunnet, ekologiskt och/eller närproducerat material. Tid 12-14 Plats Gatuförsäljning efter Storgatan Piteå. Borden kommer att placeras från hörnet Uddmansgatan-Storgatan och i riktning mot Rådhustorget Kostnad Gratis. Bord som skolan tillhandahåller Kontakt Lena Lundberg Lasarettsvägen 2, Piteå, 0911-696537 Lena.L.Lundberg@pitea.se Organisation Strömbackaskolan

Lördag 23 maj  Långloppis i öppna byagårdar Tid 10-14 Plats Bölebyn, Pålberget, Stridholm, Arnemark och Sikfors Övrigt Byagårdarna i respektive by kontakta Gerdh för vidare info Kontakt Gerdh Nilsson, Bölebyn, Piteå, 073-8178991, gerdh.nilsson@ pitea.se Organisation Böle Hembygdsförening  Bakluckeloppis och fikaförsäljning Tid 10-14 Plats Hembygdsgården i Blåsmark Kostnad Gratis Kontakt Marie Lundin, Blåsmark, 073-053 03 14 marie.v.lundin@gmail.com Organisation Blåsmarks Hembygdsförening

Söndag 24 maj  Familjedag ute vid Karlberg Öjebyn Alla bjuds på korv att grilla över öppen eld. Möjlighet att köpa fika mm. Guidade turer runt vandringsleder. Tipspromenad. Prova på fågelskådning. Prova att håva fisk från dammen. Tid 11-14 Plats Karlberg Öjebyn. Skyltat från gamla E4an mot Luleå Kostnad Gratis Övrigt Kläder för utomhusaktivitet, tag gärna med egen picknickkorg. Kontakt Assar Pettersson Stålgatan 12, Öjebyn, 070-639 2505 assar.pettersson@telia.com Organisation Föreningen Karlberg Öjebyn och Naturskyddsföreningen i Piteå  Öppet Hus med gratis prova-på-pass olika yogaformer & Qigong Sittande och gående meditation. Möjlighet att ta en liten alternativ behandling av terapeuter som finns i huset till en billig penning. Ekologiskt fika & rawfoodfika finns till försäljning under dagen, Gästgivargården NaturligtVis i Öjebyn. Tid 12-16 Plats Gamla prostgården vid Öjeby kyrka, Gästgivaregatan 5 Övrigt Viss prova-på behandling kan kosta en symbolisk summa. För yogan kan det vara skönt med bekväma sköna kläder. Schema för tider ang yogapassen och Qigong finns på Gästgivargårdens FB-sida. Kontakt Vivi-Ann Sundberg Gästgivaregatan 5, Öjebyn, 0725113005 : vivianamcara@gmail.com en b Organisation Gästgivarb .nu gården Öjebyn we an

på eck o f v in ids r t e M ram f


Piteå - attraktiv och uthållig Piteå kommun har, tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället, arbetat i grupper under några år. Ett arbete som nu fortsätter genom att vi har förnyat vår gemensamma avsiktsförklaring 2014-2018. Syftet med arbetet är att skapa ett Piteå för alla, där det råder tillväxt med framtidstro. Prioriterade Mål • Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. • Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. • Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Fokusområden En plats där människor vill bo, verka och leva. Med gemensamt ansvar och ett gott värdskap kan vi tillsammans utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd. Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande.Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. I Piteå finns ett förhållningsätt som möter ungas entreprenörskap, ett plats där unga kan förverkliga sina drömmar. Visste du att? I december 2010 beslutade Piteå kommun om ett ambitiöst klimat- och energimål; att till år 2020 minska fossila koldioxidutsläpp med 50 % och att Piteå ska vara nettoexportör av förnybar energi. Dessa mål är redan uppnådda!

Piteå kommun 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se

En god miljö och hälsa för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi.Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar. För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer. Ett Piteå för alla – med ökad mångfald Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förbild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer företagande, andra olikheter, eller helt enkelt öppenhet för mångfald. Visste du att? Piteå kommunkoncerns mål att minska sina utsläpp med 90 % är nära mållinjen. Visste du att? Avsiktsförklaringen utgör även Piteås hållbarhetskriterier. Är du in intresserad att delta? Sök mer information på hemsidan www.pitea.se


34

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Mer mat från länet ger stora välfärdsvinster Norrbottningen riskerar sin hälsa. Det är kontentan av rapporten ”Hälsa på lika villkor”, en nationell undersökning baserad på hälsoenkäter. Rapporten visar att norrbottningar kan förbättra sin hälsa och leva friska längre genom att äta mer frukt och grönt. Norrbotten toppar nu listan över hjärtsjukdomar. Men så behöver det inte förbli. Patientkostnaderna är stora för Norrbottens Läns Landsting. Som enskilda uppskattar vi att dessa kostnader täcks av sjukförsäkringen. Som motprestation borde vi köpa mer frukt och grönsaker – vi borde äta oss friskare – men här finns både en hake och en möjlighet!

N

ya siffror om konsumtionens inverkan på klimatet presenterades av Naturvårdsverket den 20:e april i år. De visar att maten ger upphov till allt större utsläpp av växthusgaser. De svenska hushållens konsumtion av mat ger upphov till utsläpp av ca 2,6 ton koldioxid per person år varav 73 % uppstår utomlands. För att klara en temperaturökning på max två grader, krävs att de totala utsläppen av växthusgaser skall ned till 2 ton per världsmedborgare, utsläpp som för Sveriges del idag är över 10 ton per person och år. Vad kostar dagens långväga mat? Inte så mycket vid kassan, men bakom den

Grönkål är lättodlad med stor hälsopotential

finns hälsokostnaderna, klimatutsläppen, bekämpningsmedlen och många dåliga arbetsplatser. Kostnaderna för hälsa och sjukvård i Sverige är nu större än vad konsumenterna lägger ner på mat. Insikten ökar om att mat som förbättrar hälsan lönar sig för samhället. Ledningen för NLL inser det och ändrar sin policy vad gäller de egna inköpen. Hoppfullt. NORRBOTTEN LÄGST

Norrbotten har lägst självförsörjning i Sverige och koldioxidutsläpp för mat producerad utanför Sverige på minst 500 ooo ton per år. Norrbotten har samtidig gott om odlingsjord. Nedläggning av mjölk-

gårdar är en stadig trend sedan 1950-talet. Framtiden måste vara att börja odla det som norrbottningarna verkligen behöver – frukt och grönt – odlingar som för övrigt på olika sätt kan kombineras med djurgårdar i win-win lösningar. FOKUS PÅ MÖJLIGHETERNA

För att ett friskare och mer hållbart Norrbotten med nya jobb skall växa fram behövs ett fokus på möjligheterna och en samling för att förverkliga dem. Genom en samverkan mellan myndigheter, företag, forskning och allmänheten, kan stora vinster uppnås. Ett program kan skapas med en ekonomisk potential på många tiotals miljoner kronor per år, bara genom

minskade utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. I programmet där landsting, länsstyrelse, hushållningssällskap, kommuner, forskare och naturskyddsföreningen m fl samverkar ingår en kartläggning både av vilka odlings-möjligheter och vilka organisationsformer som passar bäst. En annan del handlar om utbildning för de nya jobben som ”miljö- och hälsoguider”. Det kommer inte bara att krävas praktiska kunskaper utan också kompetens att kommunicera budskap som leder till ändrade beteenden. En lärlingsutbildning behövs som kombinerar teori och praktik och leder till betalda jobb. Naturvårdsverket ger stöd med utsläppsberäkningar. STEG FÖR STEG

Vem skall betala jobben? Hur räknar man hem tiotals miljoner kronor per år i välfärdsvinster? Det måste gå i steg, där det första är ett rejält projekt. Landstinget tjänar mycket på bättre hälsa, Af och kommunerna på att fler kommer i arbete och EU har antagit målet att den globala uppvärmningen inte skall öka med mer än två grader.

En fjärde välfärdsvinst utöver hälsan, klimatet och jobben får vi genom ett öppet landskap med stor biologisk mångfald, som gräsätare i systemet, skapar.

Nästa steg kommer vi alla att betala genom våra prioriteringar. Idag betalar vi en koldioxidskatt på över en krona per kg CO2 från fossila bränslen. Tillämpa det på 500 000 ton CO2 så förstår vi att den framtida finansieringen kan lösas. På köpet kommer norrbottningarnas förväntade friska livstid förlängas till riksgenomsnittet för att sedan överstiga den. NILS TIBERg


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

Det händer i Älvsb Onsdag 20 maj

 Om gruvan kommer En utställning om gruvdrift och svensk minerallagstiftning. Tid 9-16 Plats ABF Norr Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman Storgatan 25, Älvsbyn 0771-96 50 22 info.alvsbyn@abf.se Organisation ABF Norr Älvsbyn, Nätverket Gruvfritt Jokkmokk, Urbergsgruppen Jokkmokk

 Om gruvan kommer En utställning om gruvdrift och svensk minerallagstiftning. Tid 9-16 Plats ABF Norr Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman Storgatan 25, Älvsbyn 0771-96 50 22 info.alvsbyn@abf.se Organisation ABF Norr Älvsbyn, Nätverket Gruvfritt Jokkmokk, Urbergsgruppen Jokkmokk,

 Om gruvan kommer En utställning om gruvdrift och svensk minerallagstiftning. Tid 9-16 Plats ABF Norr Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman Storgatan 25, Älvsbyn 0771-96 50 22 info.alvsbyn@abf.se Organisation ABF Norr Älvsbyn, Nätverket Gruvfritt Jokkmokk, Urbergsgruppen Jokkmokk

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Torsdag 21 maj  Om gruvan kommer En utställning om gruvdrift och svensk minerallagstiftning. Tid 9-16 Plats ABF Norr Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman Storgatan 25, Älvsbyn, 0771-96 50 22 info.alvsbyn@abf.se Organisation ABF Norr Älvsbyn, Nätverket Gruvfritt Jokkmokk, Urbergsgruppen Jokkmokk

 Gruva i Laver – ett lyft för Älvsbyn eller bara ett stort hål i marken? SVT-journalisten Arne Müller har under många år följt gruvbranschen i norra Sverige. I nya boken ”Norrlandsparadoxen” synar han vad de stora gruv- och vindkraftsprojekten ger när det gäller jobb och utveckling av samhällen. Utifrån slutsatserna berättar han om vad gruvprojektet kan betyda för jobben och miljön. Tid 18:30-21 Plats Forsen, kommunhuset i Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson, Boden, 0738412030 maria.j.johansson@studieframjandet.se Organisation Studiefrämjandet Norrbotten, Naturskyddsföreningen, Älvsby kommun, ABF Norr Älvsbyn

Fredag 22 maj  Om gruvan kommer En utställning om gruvdrift och svensk minerallagstiftning. Tid 9-16 Plats ABF Norr Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman Storgatan 25, Älvsbyn, 0771-96 50 22 info.alvsbyn@abf.se Organisation ABF Norr Älvsbyn, Nätverket Gruvfritt Jokkmokk, Urbergsgruppen Jokkmokk

Söndag 24 maj  Utflykt till Storforsen. Projekt Reimbar Trafikverket och länsstyrelsen har ett gemensamt projekt kallat Remibar som syftar att skapa fria vattenvägar i vattendrag, som de ska visa oss idag. Ta med matsäck och stövlar. Utflykten lämpar sig för alla åldrar. Samåkning från länsstyrelsens entré i Luleå kl 09.00 alternativt om du tar dig själv till Storforsens hotellparkering där vi möts kl 10.00. Tid 8-16 Plats Storforsen Kostnad Gratis Övrigt Föranmälan krävs senast 20/5 till 070-8645388, cina.morin@telia.com Christina Morin, Vinbärsstigen 7, Luleå, 070-8645388 cina.morin@telia.com n: Organisation Naturskyddse föreningen i Luleå, Studiebb .nu e främjandet, Trafikverket, w an Länsstyrelsen på ck

o e nf idsv i er t M ram f

Våra öppettider: Måndag-tisdag stängt Onsdag-fredag 13-21 Lördag12-17 Söndag 12-18

Välkommen till Piteås nya mötesplats - Kaleido Kaleido är en plats där vi möts, inspireras,varieras och lär. Får intryck, ger intryck. En plats där mångfalden är stor och där man bara får lov att vara. Lördag 23 maj Vivi-Ann Sundberg från Gästgivargården besöker oss. Prova på gratis Yin yoga mellan kl 14-14.45.Vivianne bjuder på smakprover av Rawfood, gott och nyttigt. Missa inte konsthallens utställningar.

Soltoppad tillvaro

Snart är sommaren här med många härliga soltimmar att ta till vara - på stranden, vid grillen eller genom egenproduktion av solenergi*. Det, plus att vi levererar 100% förnybar el är två av flera hållbara argument att välja PiteEnergi. * Vi erbjuder färdiga solcellspaket för privata och offentliga byggnader. Enligt forskningsinstutet Norut har Piteå med sitt klimat och många soltimmar särskilt gynnsamma förutsättningar för solenergiproduktion. Läs mer på www.piteenergi.se/solcell

Du är välkommen precis som du är! Du följer väl oss på: Kultur, park och fritid 0911-69 60 00 www.pitea.se/kaleido www.facebook.com/pitea.se @kaleidopitea

35

n

Måndag 18 maj

Tisdag 19 maj

ANNONS

facebook.se/piteenergi 0911-648 00 • www.piteenergi.se


36

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

IL X

A K

Ö

R E V

Tillsammans arbetar elever och personal för att minska matsvinnet.

Hos oss ska eleverna känna sig delaktiga i lunchen. Det sker via matråd där elever i samråd med kostchef, måltidspersonal och skolpersonal diskuterar förändringar och förbättringar av matsedeln och måltidsmiljön.

ANNONS


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

37

Det händer i överkali Måndag 18 maj

Tisdag 19 maj

Torsdag 21 maj

Lördag 23 maj

Söndag 24 maj

 Städning på och runtomkring skolområdet Tid 8-16 Plats Skolgårdenä Kostnad Gratis Kontakt Åsa Jakobsson Skolgatan 2, Överkalix 0926-74111 asa.jakobsson@skola.overkalix.se Organisation Överkalix Grundskola

 Städning på och runt omkring skolområdet Tid 8-16 Plats Skolgården Kostnad Gratis Kontakt Åsa Jakobsson Skolgatan 2, Överkalix 0926-74111 asa.jakobsson@skola.overkalix.se Organisation Överkalix Grundskola

 Städning på och runt omkring skolområdet Tid 8-16 Plats Skolgården Kostnad Gratis Kontakt Åsa Jakobsson Skolgatan 2, Överkalix 0926-74111 asa.jakobsson@skola.overkalix.se Organisation Överkalix Grundskola

 Öppet hus på Holgers Traktormuseum Tid 10-13 Plats Svartbyn, Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Holger Larsson Svartbyvägen 29, Överkalix 070-5400009 birgitsnell@hotmail.se Organisation Holgers Traktormuseum

 Öppet hus. Återbruk Tid 10-16 Plats Röda Korsets lokaler, Storgatan 37 Kostnad Gratis Kontakt Anita Hagström Storgatan 37, Överkalix 0926-10700 rodakorsetoverkalix@gmail.com Organisation Röda Korset Överkalix

 Öppet hus. Återbruk Tid 10-16 Plats Röda Korsets lokaler Storgatan 37 Kostnad Gratis Kontakt Anita Hagström Storgatan 37, Överkalix 0926-10700 rodakorsetoverkalix@gmail.com Organisation Röda Korset Överkalix

 Skräpplockardag Tid 9-13 Plats I närområdet runt friskolan Kostnad Gratis Kontakt Ann Bergdahl Yrkesvägen 2, Överkalix 0926-77979, info@okms.se Organisation Överkalix Friskola

 Öppet hus. Återbruk Bildutställning ReDesign. Tid 11-14 Plats Röda Korsets lokaler Storgatan 37 Kostnad Gratis Kontakt Anita Hagström Storgatan 38, Överkalix 0926-10700 rodakorsetoverkalix@gmail.com Organisation Röda Korset Överkalix

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Öppningstal Framtidsveckan: Christina Hjelm kommunfullmäktiges ordförande Tid 11-11:30 Plats Strandskolan Kostnad Gratis Kontakt Kennerth Moberg Kvarnvägen 12, Överkalix 070-8421713 kennerth.moberg@overkalix.se Organisation Naturskyddsföreningen i Överkalix, Studiefrämjandet

 Visning av velomobil Tid 11-13 Plats Skolgården Överkalix gymnasium Kostnad Gratis Övrigt Några bilder norrbotten. snf.se/velomobil Kontakt Urpo Taskinen, Juoksengi, 070-6295802 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Organisation Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Överkalix gymnasium  Leonardo da Vinciateljen Kom och skapa. Tid 13-16 Plats Landigården Överkalix 18-20/5 Kostnad Gratis Övrigt På Landigården skapar vi stort och smått. Ta gärna med eget materiel och ide. Handskar och oömma kläder för de som vill ta i. Kontakt Maria Landi Norra strandgatan 8B, Luleå 076-7732922 marialendi@gmail.com Organisation Föreningen Mänsklig Vision

 Leonardo da Vinciateljen Kom och skapa. Tid 13-16 Plats Landigården Överkalix 18-20/5 Kostnad Gratis Övrigt På Landigården skapar vi stort och smått. Ta gärna med eget materiel och ide. Handskar och oömma kläder för de som vill ta i. Kontakt Maria Landi Norra strandgatan 8B, Luleå 076-7732922 marialendi@gmail.com Organisation Föreningen Mänsklig Vision

Onsdag 20 maj Städning på och runt omkring skolområdet Tid 8-16 Plats Skolgården Kostnad Gratis Kontakt Åsa Jakobsson Skolgatan 2, Överkalix 0926-74111 asa.jakobsson@skola.overkalix.se Organisation Överkalix Grundskola  Öppet hus. Återbruk Tid 10-16 Plats Röda Korsets lokaler Storgatan 37 Kostnad Gratis Kontakt Anita Hagström Storgatan 37, Överkalix 0926-10700 rodakorsetoverkalix@gmail.com Organisation Röda Korset Överkalix  Leonardo da Vinciateljen Kom och skapa. Tid 13-16 Plats Landigården Överkalix 18-20/5 Kostnad Gratis Övrigt På Landigården skapar vi stort och smått. Ta gärna med eget materiel och ide. Handskar och oömma kläder för de som vill ta i. Kontakt Maria Landi Norra strandgatan 8B, Luleå 076-7732922 marialendi@gmail.com Organisation Föreningen Mänsklig Vision

 Öppet hus. Återbruk Bildutställning ReDesign. Tid 10-16 Plats Röda Korsets lokaler Storgatan 37 Kostnad Gratis Kontakt Anita Hagström Storgatan 37, Överkalix 0926-10700 rodakorsetoverkalix@gmail.com Organisation Röda Korset Överkalix  Öppen lantgård/ mjölkgård Tid 11-16 Plats Saravallsvägen 16, Svartbyn, Överkalix Kostnad Gratis Övrigt Ingen särskild utrustning eller klädsel behövs Kontakt Bert Persson Saravallsvägen 16, Svartbyn, Överkalix, 070-374 02 87 perssonbert@telia.com Organisation StoraMu AB

 Öppet Hus i Folkets Hus - Utställning biodling - Utställning Barnens teckningar - Föreläsning Svamp och andra aktiviteter. Tid 11-17 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Kennerth Moberg Kvarnvägen 12, Överkalix 070-8421713 kennerth.moberg@overkalix.se Organisation Naturskyddsföreningen i Överkalix, Studiefrämjandet  Utställning: Brunte infovagn Fiskedamm. Tid 11-17 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Kennerth Moberg Kvarnvägen 12, Överkalix 070-8421713 kennerth.moberg@overkalix.se Organisation Naturskyddsföreningen i Överkalix, Studiefrämjandet

Fredag 22 maj  Städning på och runt omkring skolområdet Tid 8-16 Plats Skolgården Kostnad Gratis Kontakt Åsa Jakobsson Skolgatan 2, Överkalix 0926-74111 asa.jakobsson@skola.overkalix.se Organisation Överkalix Grundskola  Öppet hus. Återbruk Tid 10-16 Plats Röda Korsets lokaler, Storgatan 37 Kostnad Gratis Kontakt Anita Hagström Storgatan 37, Överkalix 0926-10700 rodakorsetoverkalix@gmail.com Organisation Röda Korset Överkalix

 Utställning: Sune Isaksson berättar om biodling Tid 12-17 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Curt Gyllemalm Grelsbyvägen 17, Överkalix 070-6358958 curt.gyllemalm@overkalix.se Organisation Naturskyddsföreningen i Överkalix, Studiefrämjandet  Föreläsning med Torbjörn Lahti: "Med ekokommunerna i en föränderlig värld" ”Med ekokommunerna i en föränderlig värld” En resa i tid och rum och in i en ny hållbar värld. Tid 14-16 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Övrigt Böcker finns till försäljning. Kontakt Torbjörn Lahti Tjärbrännarvägen 6, Umeå 070- 33 66 963 torbjorn@sustainablesweden.org Organisation Naturskyddsföreningen i Överkalix, Studiefrämjandet

 Städning av vägar och allmänna platser i byn/området Tid 10-16 Plats Startplats: Folkets Hus Lansjärv Kostnad Gratis Övrigt Glatt humör. Rätt kläder för utebruk och väder. Vi bjuder på fika kl 13:00 i Folkets Hus. Efter städningen gör vi en utvärdering och planering för nästkommande år. Kontakt Tord Henriksson Storvägen 77, Lansjärv 070-551 53 49 tord_henriksson@telia.com Organisation Lansjärv Folkets Hus förening  Öppet hus på Jakobgården Visning av fårhus, djuren, beten och fårprodukter. Pingstfika säljes. Tid 12-15 Plats Jakobgården, Boheden 34, Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Katarina Karlsson Boheden 34, Överkalix 070-2728247 jakobgarden@gmail.com Organisation Jakobgården  Öppet Hus i Folkets Hus - Föredrag om el-bilars möjlighet i Norrbotten (Teslan) - Förevisning av velomobil av Urpo Taskinen - Utställning av barnens teckningar för ett fossilfritt Överkalix - Information om vindkraftsolpaneler-el och värme och andra aktiviteter. Tid 12-15 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Kennerth Moberg Kvarnvägen 12, Överkalix 070-8421713 kennerth.moberg@overkalix.se Organisation Naturskyddsföreningen i Överkalix, Studiefrämjandet

: en b b .nu we an på eck o f v in ids r t e M ram f


38

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

Å E N

R O T

R E

ÖV

D

ANNONS

Giftfri skola och FÖRskola i Övertorneå

Övertorneå kommun har gjort en omfattande insats för att kommunens förskolor ska bli giftfria – något som allt fler kommuner i Norrbotten arbetar med.

et är välkänt att miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, golv och kläder. Framför allt är småbarn extra utsatta för farliga kemikalier eftersom de får i sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt, än vad en vuxen får i sig. Barnen genomgår känsliga och viktiga utvecklingsstadier och kan då påverkas allvarligt av kemikalierna.

Stort ansvar

Birgitta Nilsson, förskolechef i Övertorneå kommun framhåller vikten av att ha koll på kemikailer och gifter i barnens närmiljö. – Det här är ett mycket viktigt arbete. Barnen vistas i förskolan under lång tid och vi har ett stort ansvar att ge dem en så giftfri miljö som möjligt, säger hon. I Övertorneå kommun har en inventering av olika material, leksaker och annat som kan innehålla farliga kemikalier genomförts. Konkret har man bland annat bytt ut samtli-

ga vilomadrasser i förskolorna samt sett över de leksaker som barnen använder. Dessutom har alla plasttallrikar byts ut, även i grundskolans och Gränsälvsgymnasiets matsal har porslinet bytts ut till giftfria varianter. Kontinuerligt arbete

Särskolan och Lyckebo förskola i Övertorneå kommun har certifierats med Grön Flagg och de andra förskolorna i kommunen arbetar också med att få certifieringen. Även om Övertorneå kommun kommit långt i miljöarbetet så fortsätter arbetet framöver. Maarit Enbuske, barn- och utbildningschef i Övertorneå kommun: – Det här är ett arbete som pågår ständigt, och det kommer även fortsatt att vara högt prioriterat. Vi har inte fått någon extra finansiering för detta utan har gjort omprioriteringar i den befintliga budgeten, säger hon.

skyddsföreningens projekt Operation Giftfri Förskola.

Initiativtagare i Övertorneå var kommunens miljöinspektör Per Lundbäck som upplyste förskolechef Birgitta Nilsson om Natur-

– Vi är tacksamma för att det finns stor kunskap internt så att vi kan lära oss mer, säger Maarit Enbuske.

Barnen i Lyckebo förskola i Juoksengi, visar stolt upp sin välförtjänta Gröna flagga. Foto: Göran Lahti, Övertorneå kommun

Här är en länk till Naturskyddsföreningens hemsida om projektet: www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/ miljogifter/giftfri-forskola

Socialt företagande i Övertorneå – ett hållbart arbete Familjecentralen och Babypaketet i Övertorneå har blivit en riktig succé. Foto: Göran Lahti, Övertorneå kommun

Övertorneå satsar på familjerna De flesta glesbygdskommuner har en åldersfördelning där de äldre dominerar i antal, så även Övertorneå. Men det senaste året ökade barnafödandet rejält, från 26 barn till 41.

Övertorneå kommun och Norrbottens läns landsting och kan därför erbjuda stöd av utbildad personal inom olika yrkeskategorier. Föräldrarna får en dörr in till förskollärare, barnmorska och socionom och har även möjlighet att boka in enskilda samtal med dessa personer.

Sedan många år arbetar hårt för att vara en kommun där barnfamiljer ska välja att bo och arbeta i. Under våren 2014 har Familjecentralen i Övertorneå startat upp sin verksamhet och det har blivit en mycket populär mötesplats.

Det riksbekanta Baypaketet är ett annat sätt att uppmärksamma familjerna. Alla som får barn eller adopterar ett barn, får ett startpaket värt 5 000 kronor.

– Vi har haft ett 20-tal personer per dag som kommer till oss och det känns som att vi skulle behöva större lokaler, säger Sofi Wiippa Lahti, samordnare på Familjecentralen i Övertorneå. Alla barn är välkomna med sina föräldrar för att umgås, leka, pyssla, få stöd och råd i frågor som rör barnens hälsa och utveckling men även föräldraskap, relationer och annat. – Exempelvis har vi haft information av NTF om trafiksäkerhet för de minsta, och vi har haft dietister, banker som talat om försäkringar och familjeekonomi och mycket mer, säger Sofi Wiippa Lahti. Babypaketet populärt

Familjecentralen är ett samarbete mellan

– Det är härligt att se glädjen hos föräldrarna när de hämtar ut sitt Babypaket, unga familjer har ofta lite skral ekonomi så där kan man verkligen tala om hållbart tankesätt, säger Sofi Wiippa Lahti. Faktum är att befolkningskurvan för Övertorneå kommun vände år 2014. Största orsaken är det ökade barnafödandet, 2014 föddes 41 barn – nästan en fördubbling från 2013 då 26 barn föddes i kommunen. Babypaket innehåller följande:

• Barnkläder för cirka 2 000 kronor • "Komma hem paket" från Apoteket (salvor, oljor, tvål, tvättlappar med mera). Värde 500 kronor • Barnböcker på svenska, meänkieli och finska, en av varje. Värde 500 kronor • Presentkort på blöjor för 2 000 kronor

Nu startar ett spännande arbete i Övertorneå som handlar om att skapa förutsättningar för socialt företagande. Projektet är i startgroparna och förhoppningarna är stora. I korthet kan man säga att sociala företag är företag vars verksamhet och mål handlar om att skapa samhällsnytta. Kerstin Sipola har under många år arbetat med nyföretagande och att stötta befintliga företag. – Alla är rörande överens om att Övertorneå skulle må bra av att det skapas förutsättningar för socialt företagande. Det kan innebära att personer som har varit arbetslösa länge känner att de vill lära sig entreprenörskap och under en längre tid prova ifall

det går att skapa sig ett eget arbete. Det kan även handla om att fler företag tar ett socialt ansvar och anställer fler som har svårt att få ett jobb, säger Kerstin Sipola. Hon ska leda projektet och en första träff har genomförts med 14 personer ur olika sektioner i Övertorneå; kommuntjänstemän, politiker, företagare, föreningspersoner och rektorerna från Tornedalens folkhögskola. – Vi ska bilda en arbetsgrupp som tillsammans med mig arbetar fram en modell för hur kommunen kan stötta socialt företagande. Den 28 maj får vi besök av Håkan Björk från Umeå som själv har startat hela sex sociala företag. Jag tror att han kan inspirera både företag och privatpersoner att tänka större, säger Kerstin Sipola.

Fakta: Sociala företag Sociala företag är företag vars verksamhet och mål handlar om att skapa samhällsnytta. Det finns olika former av socialt företagande men det vi ofta talar om är företag som har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv, så kallade arbetsintegrerande sociala företag. Det är företag som ofta har dubbla affärsidéer, dels sälja varor och tjänster men även mot betalning erbjuda arbetsträning och praktik för människor som varit borta länge från arbetsmarknaden. • Arbetsintegrerande sociala företag

• Driver näringsverksamhet • Är fristående från offentlig verksamhet • Återinvesterar vinsten i företaget • Skapar jobb till den som inte har • Skapar delaktighet genom bland annat delat ägande • Precis som i vilket företag som helst är det viktigt att affärsidén är tillräckligt bra och att det finns kunder. Oftast är det de som jobbar i företaget som är ägare men de kan även ha andra ägare under en längre tid, till exempel en folkhögskola eller förening. Målet är dock att de som arbetar ska äga sin verksamhet så fort företaget blir lönsamt.


ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ANNONS

39

Det händer i övertorneå Måndag 18 maj

Onsdag 20 maj

Fredag 22 maj

 Växthusprojekt Vi bygger tillsammans ett växthus på Tornedalens folkhögskola som ska finnas till för dem som är intresserade av att odla och skörda. Tanken är också att det ska vara en mötesplats för alla invånare, både nyanlända och bofasta. Tid 10-15 Plats Tornedalens folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Tomas Mörtberg Övertorneå, 070-6280572 tomas.mortberg@overtornea.se Organisation Tornedalens folkhögskola

 Skräpplockning Tid 9:30-10:30 Plats Förskolans närmiljö Kostnad Gratis Kontakt Ann-Britt Aasa Juoksengi, 070-331 95 92 annbritt.aasa@gmail.com Organisation Förskolor i Övertorneå kommun

 Kupan – en mötesplats där du kan skänka, köpa, mötas, fika och ideellt arbeta och hjälpa andra nära och långt bort • Skänk och köp kläder och varor – vintage & återbruk • Kom in på en kopp kaffe och en pratstund • Röda Korsets verksamhet globalt och lokalt, bli medlem • Välkommen att engagera dig i aktiviteter lokalt! Tid 12-18 Plats Röda Korset Kupan Matarengiv 19 Kostnad Gratis förutom inköp Kontakt Pia Huuva Liehittäjä 28, Övertorneå 070-6711105 piahuuva@me.com Organisation Kupan / Röda Korset Övertorneå

 Hans Winsa från Sveaskog informerar om skogens klimatnytta Tid 17-19 Plats Tillväxtenheten Kostnad Gratis Kontakt Hanna Öhman Tingshusvägen 2, Övertorneå 070-6280354 hanna.ohman@overtornea.se Organisation Övertorneå kommun / Tillväxtenheten

Tisdag 19 maj  Upprustning av rastplatsen på Särkivaara Städning och reparationer. Tid 13-20 Plats Rastplatsen i skogen bakom hälsocentralen Kostnad Gratis Övrigt Tag gärna med egna verktyg, fika och något att grilla! Kontakt Eirin Hannedahl Övertorneå, 0927-77552 info@tornedalia.se Organisation Asylboendet

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

 Odling i Polcirkelland En diskussion om förutsättningar för odling vid Polcirkeln. Tid 18-19 Plats Hietalas handelsträdgård Kostnad Gratis Kontakt Patrik Wilhelmson Tingshusvägen 2, Övertorneå 0927-72038 patrik.wilhelmson@overtornea.se Organisation Övertorneå kommun

 Kupan – en mötesplats där du kan skänka, köpa, mötas, fika och ideellt arbeta och hjälpa andra nära och långt bort • Skänk och köp kläder och varor – vintage & återbruk • Kom in på en kopp kaffe och en pratstund • Röda Korsets verksamhet globalt och lokalt, bli medlem • Välkommen att engagera dig i aktiviteter lokalt! Tid 10-15:30 Plats Röda Korset Kupan Matarengiv 19 Kostnad Gratis förutom inköp. Kontakt Pia Huuva Liehittäjä 28, Övertorneå 070-6711105 piahuuva@me.com Organisation Kupan / Röda Korset Övertorneå

Torsdag 21 maj  Kupan – en mötesplats där du kan skänka, köpa, mötas, fika och ideellt arbeta och hjälpa andra nära och långt bort • Skänk och köp kläder och varor – vintage & återbruk • Kom in på en kopp kaffe och en pratstund • Röda Korsets verksamhet globalt och lokalt, bli medlem • Välkommen att engagera dig i aktiviteter lokalt! Tid 10-15:30 Plats Röda Korset Kupan Matarengiv 19 Kostnad Gratis förutom inköp Kontakt Pia Huuva Liehittäjä 28, Övertorneå 070-6711105 piahuuva@me.com Organisation Kupan / Röda Korset Övertorneå  Växthusprojekt Projektet där vi bygger ett växthus fortsätter. Tid 10-15 Plats Tornedalens folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Tomas Mörtberg Övertorneå, 070-6280572 tomas.mortberg@overtornea.se Organisation Tornedalens folkhögskola  Bytardag av leksaker ”Lyckebo-affären” Tid 12-13 Plats Förskolan Juoksengi Kostnad Gratis Kontakt Ann-Britt Aasa Juoksengi, 070-331 95 92 annbritt.aasa@gmail.com Organisation Lyckebo förskola

 Invigning av växthuset med namntävling – vad ska huset heta? Efter projektet med byggnationen av växthuset är det nu dags för invigning. Vi bjuder på fika! Tid 15-18 Plats Tornedalens folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Tomas Mörtberg Övertorneå, 070-6280572 tomas.mortberg@overtornea.se Organisation Tornedalens folkhögskola

Lördag 23 maj  Fågelexkursion Tid 5-9 Plats Samling på NKFC:s parkering, mitt emot kyrkan i Övertorneå. Kostnad Gratis Övrigt Ta med fika, egen kikare och utekläder. Kontakt Leif Nybom Hedenäset, 076-8131508 leif.nybom@naturskyddsforeningen.se Organisation Övertorneå Naturskyddsförening  Grillkorvning samt information om fäbodens verksamhet Tid 10-14 Plats Hanhivittikko fäbod Kostnad Gratis Övrigt Kläder efter väder då vi är ute. Kontakt Cecilia Johansson Mukkajärvi 29, Övertorneå 073 8414 183 cissij61@gmail.com Organisation Hanhivittikko Vänner

 Folkhögskolans dag 10-15:30 Folkhögskolans elever grillar något gott, försäljning av mat och dryck, Loppis kl. 10-14, Träffa kommunalråden Tomas &Tomas kl. 13. Vi diskuterar Övertorneå kommuns framtid. Hela Övertorneå sjunger kl. 14, flera körer uppträder och publiken får också sjunga med. Plats Tornedalens folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Tomas Mörtberg Övertorneå, 070-6280572 tomas.mortberg@overtornea.se Organisation Tornedalens folkhögskola Tid

 Återvinningsverkstad med utställning och prova på Ledare Marja-Liisa Risto Tid 12-15 Plats ABF NORR Övertorneå Kostnad Gratis Kontakt Hannele Flygare Matarengivägen 21, Övertorneå 070-561 08 15 hannele.flygare@abf.se Organisation ABF Norr Övertorneå  Dansläger med Until the end crew Tid 12-16:30 Plats B-hallen, Övertorneå sporthall Kostnad Gratis Övrigt Föranmälan sker till Gemenskap är målet, endast 20 platser. Träningskläder och skor behövs. Endast för dig som går på högstadiet eller gymnasiet. Kontakt Jessica Norberg Övertorneå, 076-1342746 gemenskaparmalet@live.se Organisation Gemenskap är målet

Söndag 24 maj  Grillkorvning samt information om fäbodens verksamhet Tid 10-14 Plats Hanhivittikko fäbod Kostnad Gratis Övrigt Kläder efter väder då vi är ute. Kontakt Cecilia Johansson Mukkajärvi 29, Övertorneå 073 8414 183 cissij61@gmail.com Organistion Hanhivittikko Vänner  Dansläger med Until the end crew Tid 12-16:30 Plats B-hallen, Övertorneå sporthall Kostnad Gratis Föranmälan till Gemenskap är målet, endast 20 platser. Övrigt Träningskläder och skor behövs. Endast för dig som går på högstadiet eller gymnasiet. Kontakt Jessica Norberg Övertorneå 076-1342746 gemenskaparmalet@live.se Organisation Gemenskap är målet  Ingen urangruva vid Torneälven Föreläsning på svenska, frågor även på finska. Tarja Leinonen, Övertorneå Naturskyddsförening. Det kanadensiskt-australiensiska företaget Mawson Resources Ltd letar efter guld och uran i Rompas-området, halvvägs mellan Ylitornio och Rovaniemi. Finska och svenska naturskyddare samarbetar för att skydda området. Området har höga naturvärden och en gruva skulle ha stor negativ inverkan på Torneälven. Tid 19-2030 Plats Tornedalens folkhögskola sal Ripan Kostnad Gratis Övrigt Vi bjuder på fika! Kontakt Tarja Leinonen Juoksengi, 070-6924646 tarja.leinonen@gmail.com Organisation Övertorneå Naturskyddsförening, Tornedalens folkhögskola

 Körkonsert med allsång, Världens kör, MÅBRAkören, Klossit Tid 14-15:30 Plats Folkhögskolans aula Kostnad Gratis Kontakt Ann-Britt Aasa Juoksengi, 070-331 9592 annbritt.aasa@gmail.com Organisation Tornedalens folkhögskola

n: e bb .nu e w an å p eck o f v in ids r t e M ram f


40

ANNONS

framtidsveckan 18-24 maj 2015

ETT GRATIS LÄROMEDEL FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN

ANNONS

TILL SKOLÅR F-3, 4-6, OC H 7-9 R FRÅN MÅLEN I LGR 11 ÅR UTGÅ M UTG SOM SO

ENERGIFALLET.SE

Varning för biverkningar: Eleverna kan utveckla ett starkt engagemang och börja ställa krav på en energismartare skola. I allvarliga fall kan eleverna även ställa krav på energismartare föräldrar!

Det finns mycket kvar att kämpa för. Tillsammans kan vi se till så att det fortfarande går att bada i en fin insjö. Att du kan ta en promenad i skogen. Eller kanske bara plocka några goda blåbär. Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av farliga bekämpningsmedel. Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan se till att flera hundra år gamla

naturskogar inte huggs ned på bara några dagar. Och ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det är dags för en förändring. Vi kan säga ifrån och visa på konkreta lösningar. Vi kan sätta press på företag. Och vi kan göra det lättare för dig att välja varor i butiken som är bra både för dig och naturen.

Bilden är tagen i Padjelanta som hotades av vattenkraftsutbyggnad men som blev nationalpark 1962, ett förslag som Naturskyddsföreningen la fram 1957.

Vill du vara med? Sms:a medlem till 72 900 eller gå in på naturskyddsföreningen.se/medlem Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.

Profile for Norrbottens Media

Framtidsveckan i Norrbotten 2015  

Framtidsveckan i Norrbotten 18-24 maj 2015. För ett ekologiskt hållbart Norrbotten. Innehåller bl a veckans program för kommuner i Norrbott...

Framtidsveckan i Norrbotten 2015  

Framtidsveckan i Norrbotten 18-24 maj 2015. För ett ekologiskt hållbart Norrbotten. Innehåller bl a veckans program för kommuner i Norrbott...

Advertisement