Page 1

MICRON 2.0 78


MICRON 2.0 GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE

Â&#x201E;*22 %&!W :&"2# <#2= Â&#x192;= "Y :2# == *"?$>Q%<= Â&#x201E;#=<#[*$ = ~&"22Â&#x2026;#"& <&! =

' 6.0 ~&"*2=J&Â&#x2020;J :2&Â&#x2021;#" Űšá&#x2021;&#x153;ŢŻŘ&#x17D;ÖŹŮŚŕľ?Ő&#x201C;á&#x2C6;?

ABITAZIONI

dometisc purpose / habitation / wohnbereich / habitaciĂłn / K 6D L<&E á&#x2C6;&#x2026;á&#x2026;&#x201D;

ESTERNI

&*<!&& F&& Â?<Y#* *==%#"? Â?<#&

G,H. I=J# :&=<&# ß&#x192;ŕş&#x161;

COMMERCIALE LEGGERO

<#2= >& 2#$?< "&"#2 <@" :==$ 2Y$ ${%2#"? %#"? :A*B =*:C"# "&"#2 5 6D  (0 ,(0 12 <$&E# ÖľŕŠ&#x2021;ŕ¨?ŕ´&#x152;á &#x192;

COMMERCIALE PESANTE

<#2= >& ?EW <@" :==$ #<= ${%2#"? %#"? #< ?&? %=:*"?*$

$! =*:C"# "&"#2 5 6D  .(0 ,(0

9$&E# = E2#J# :&<& ŰĄŕŠ&#x2021;ŕ¨?ŕ´&#x152;á &#x192;

PAVIMENTO

F&& <#2= =&2 %&! :#=& ~&!&E# â&#x20AC;Ť×&#x20AC;â&#x20AC;ŹĎˇ

RIVESTIMENTO

wall tiles / revêtement / wand / revestimiento / O ( }#!&E# ౠ૲

NATURALE

natural / naturel / natur / matt / .0 ~#&! á&#x2C6;¸ŕ˛?ŕľ&#x203A;

LEVIGATO LUCIDO

gloss polished / poli brillant / poliert glänzend / pulido con brillo / .0 7.0 2<J = ŰĄÝ&#x201A;á&#x201E;˝ŕŽ&#x;Ý&#x201A;ŕľ&#x203A;

BOCCIARDATO

Â&#x20AC;*=?Â&#x2020;?! ?Q< Â&#x20AC;&*"?!Y V%*!!&

5(, .0 )&EN ࿡Ý&#x201A;ŕľ&#x203A;

RETTIFICATO MONOCALIBRO

&&"2#%X "<#C! "<#CY &&"2#% <<#C[#< &&J2#% "<#C"!& &&"2#% ( \ .0 ( )<#C"# &&J2#%=J Ö?Ô&#x2039;Őąá&#x20AC;&#x20AC;ŕŹ?ŕľ&#x203A;

V2

79


80

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Micron 2.0 GH

Micron 2.0 G

MICRON 2.0

Micron 2.0 W

30x60 12”x24”

30x60 12”x24”

30x60 12”x24”

M2.0 36W

10,5

M2.0 36GH

10,5

M2.0 36G

10,5

M2.0 RB36W

10,5

M2.0 RB36GH

10,5

M2.0 RB36G

10,5

60x60 24”x24”

60x60 24”x24”

M2.0 60W M2.0 60WL

10,5

M2.0 RB60W

60x60 24”x24” 10,5 10,5

M2.0 60G M2.0 60GL

10,5

10,5

M2.0 60GH M2.0 60GHL

10,5

M2.0 RB60GH

10,5

M2.0 RB60G

10,5

60x120 24”x48”

60x120 24”x48”

10,5

60x120 24”x48”

M2.0 12W

10,5

M2.0 12GH

10,5

M2.0 12G

10,5

M2.0 12WL

10,5

M2.0 12GHL

10,5

M2.0 12GL

10,5

120x120 48”x48”

120x120 48”x48”

120x120 48”x48”

M2.0 120W

10,5

M2.0 120GH

10,5

M2.0 120G

10,5

M2.0 120WL

10,5

M2.0 120GHL

10,5

M2.0 120GL

10,5


„2&& <#2= ! —22 <#2= L&2 < )E|<< €&!F#= *! —!F#= ~E#<& W )E=<##<&

G6-7  7 6 ( ~&!&E# # [#!&E# ‫૲׀‬თు૲

Micron 2.0 N

MICRON 2.0

Micron 2.0 DG

81

30x60 12”x24”

30x60 12”x24”

M2.0 36DG

10,5

M2.0 36N

10,5

M2.0 RB36DG

10,5

M2.0 RB36N

10,5

60x60 24”x24”

60x60 24”x24”

M2.0 60DG M2.0 60DGL

10,5

M2.0 60N M2.0 60NL

10,5

10,5

M2.0 RB60DG

10,5

M2.0 RB60N

10,5

60x120 24”x48”

10,5

60x120 24”x48”

M2.0 12DG

10,5

M2.0 12N

10,5

M2.0 12DGL

10,5

M2.0 12NL

10,5

120x120 48”x48”

120x120 48”x48”

M2.0 120DG

10,5

M2.0 120N

10,5

M2.0 120DGL

10,5

M2.0 120NL

10,5


82

„2&& <#2= ! —22 <#2= L&2 < )E|<< €&!F#= *! —!F#= ~E#<& W )E=<##<&

G6-7  7 6 ( ~&!&E# # [#!&E# ‫૲׀‬თు૲

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Micron 2.0 B

Micron 2.0 T

MICRON 2.0

Micron 2.0 A

30x60 12”x24”

30x60 12”x24”

30x60 12”x24”

M2.0 36A

10,5

M2.0 36B

10,5

M2.0 36T

10,5

M2.0 RB36A

10,5

M2.0 RB36B

10,5

M2.0 RB36T

10,5

60x60 24”x24”

60x60 24”x24”

M2.0 60A M2.0 60AL

10,5

M2.0 RB60A

60x60 24”x24” 10,5 10,5

M2.0 60T M2.0 60TL

10,5

10,5

M2.0 60B M2.0 60BL

10,5

M2.0 RB60B

10,5

M2.0 RB60T

10,5

60x120 24”x48”

60x120 24”x48”

10,5

60x120 24”x48”

M2.0 12A

10,5

M2.0 12B

10,5

M2.0 12T

10,5

M2.0 12AL

10,5

M2.0 12BL

10,5

M2.0 12TL

10,5

120x120 48”x48”

120x120 48”x48”

120x120 48”x48”

M2.0 120A

10,5

M2.0 120B

10,5

M2.0 120T

10,5

M2.0 120AL

10,5

M2.0 120BL

10,5

M2.0 120TL

10,5


DECORI

83

MICRON 2.0

"&<#&= † Y"&= † 1*=< † "&"#&= † ¨(. † J&"# † ሔ൬

MK.M2.0 30W 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30GH 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30G 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30A 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30B 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30T 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30WL 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30GHL 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30GL 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30AL 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30BL 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30TL 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30DG 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30N 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30DGL 30x30 - 12”x12”

MK.M2.0 30NL 30x30 - 12”x12”

MUD.M2.0 36W 30x60 - 12”x24”

MUD.M2.0 36GH 30x60 - 12”x24”

MUD.M2.0 36G 30x60 - 12”x24”

MUD.M2.0 36DG 30x60 - 12”x24”

MUD.M2.0 36N 30x60 - 12”x24”

MUD.M2.0 36A 30x60 - 12”x24”

MUD.M2.0 36B 30x60 - 12”x24”

MUD.M2.0 36T 30x60 - 12”x24”

Muretto in 3D - Wall in 3D


MICRON 2.0

84

PEZZI SPECIALI

Formato Size

L:"#2 :#"= † ~#ƒ"= =:Y"#2= † L&!:#= † ~#[= =:"#2= † 6 -. 8. † Ÿ&‡#<# !#2&E# † าᇌࡸ

9,5x60

60x120

3.7”x24”

M2.0 BT 60W M2.0 BT RB60W M2.0 BT 60WL M2.0 BT 60GH M2.0 BT RB60GH M2.0 BT 60GHL M2.0 BT 60G M2.0 BT RB60G M2.0 BT 60GL M2.0 BT 60DG M2.0 BT RB60DG M2.0 BT 60DGL M2.0 BT 60N M2.0 BT RB60N M2.0 BT 60NL M2.0 BT 60A M2.0 BT RB60A M2.0 BT 60AL M2.0 BT 60B M2.0 BT RB60B M2.0 BT 60BL M2.0 BT 60T M2.0 BT RB60T M2.0 BT 60TL

Formato Size

30x60

24”x48”

30x60

12”x24”

6”x12”x1.2”

120x32,5 48”x13.1”

120x32,5 48”x13.1”

M2.0 KIT 120WL

M2.0 S RB60W

M2.0 E RB30W

M2.0 G120W

M2.0 A120W DX M2.0 A120W SX

M2.0 KIT 120GHL

M2.0 S RB60GH

M2.0 E RB30GH

M2.0 G120GH

M2.0 A120GH DX M2.0 A120GH SX

M2.0 KIT 120GL

M2.0 S RB60G

M2.0 E RB30G

M2.0 G120G

M2.0 A120G DX M2.0 A120G SX

M2.0 KIT 120DGL

M2.0 S RB60DG

M2.0 E RB30DG

M2.0 G120DG

M2.0 A120DG DX M2.0 A120DG SX

M2.0 KIT 120NL

M2.0 S RB60N

M2.0 E RB30N

M2.0 G120N

M2.0 A120N DX M2.0 A120N SX

M2.0 KIT 120AL

M2.0 S RB60A

M2.0 E RB30A

M2.0 G120A

M2.0 A120A DX M2.0 A120A SX

M2.0 KIT 120BL

M2.0 S RB60B

M2.0 E RB30B

M2.0 G120B

M2.0 A120B DX M2.0 A120B SX

M2.0 KIT 120TL

M2.0 S RB60T

M2.0 E RB30T

M2.0 G120T

M2.0 A120T DX M2.0 A120T SX

30x30

12”x24”

15x30x3

12”x12”

MUD.M2.0 36W

MK.M2.0 30W MK.M2.0 30WL

MUD.M2.0 36GH

MK.M2.0 30GH MK.M2.0 30GHL

MUD.M2.0 36G

MK.M2.0 30G MK.M2.0 30GL

MUD.M2.0 36DG

MK.M2.0 30DG MK.M2.0 30DGL

MUD.M2.0 36N

MK.M2.0 30N MK.M2.0 30NL

MUD.M2.0 36A

MK.M2.0 30A MK.M2.0 30AL

MUD.M2.0 36B

MK.M2.0 30B MK.M2.0 30BL

MUD.M2.0 36T

MK.M2.0 30T MK.M2.0 30TL


MICRON 2.0

85

308  
308  
Advertisement