Nõmme Sõnumid nr 16 (648)

Page 1

Nõmme Sõnumid

17. septembril toimunud maailmakoristuspäeva raames toimus üle kogu Nõmme mitmeid talguid. Registreerunud osavõtjate seas oli lisaks tublidele Nõmme kodanikele ka mitmeid koole ja lasteaedu, kes andsid oma panuse Nõmme metsaaluste ja veekogude ümbruste puhastamisse.

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri avaldas siirast tänu kõigile, kes maail makoristuspäevast osa võtsid. «Oma koduümbruse eest hoolitsemine ja märkamine on nõmmekatele oma ne igal ajal. Laupäeval Kalda tänava korvpalliplatsile kogunenud kinni tasid seda tõdemust. Harku rabamet sast koristati üheskoos suitsukonisid ja klaasikilde, kuid leidus ka mooto reid, autorehve ja suurjäätmeid. Sai me küll ühe metsaserva jällegi pisut puhtamaks, kuid kahjuks peab tõde ma, et prügi on looduses liigagi pal ju,» rääkis NõmmelKuri.registreeris ennast erine vatele koristustalgutele 249 inimest. Nõmme linnaosa valitsuse korralda

tud avalik koristus toimus 17. sep tembri hommikul Harku rabametsa ääres Kalda tänaval, millest võttis osa ligi 35 Talgupäevainimest. spondeerisid Valio ja

Kommipomm.Järgminekord on võimalik üks Nõmme piirkond ühiselt korda teha 21. septembril, kui kella 13–17 ajal

koristatakse Pääsküla noortekeskuse ümbrust (Rännaku pst 1).

Esimene maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day toimus 15. septemb ril 2018. Tegu oli maailma ajaloo suuri ma kodanikualgatusega, mis sai alguse ning mida juhiti Eestist. Eesti eestveda misel koristasid üle maailma ühel päe val oma maad inimesed 158 riigis. (NS)

Nõmme saab juurde kümme uut imbkaevu Selle aasta viimases kvartalis rajatakse Nõmmele kümme uut imbkaevu sademeja lumesulavee ärajuhtimiseks.

Eelnevatel aastatel rajatud imbkaevud on leevendanud olukorda mitmetes koh tades, kus sadude või sulailmadega suu red lombid tekkisid, kuid endiselt on piir kondi, mis ootavad lahendust. Sel sügi sel rajatavatel imbkaevudel on enami kul objektidel rõngad juba maha tõste tud ning praeguse kava kohaselt saavad tööd enne talveperioodi valmis.

Uued imbkaevud rajatakse Nõmme linnaosas sademe- ja lumesulavee ära juhtimiseks järgmistesse kohtadesse: Särje tänav 4, Läänekaare ja Kitsaröö pa tänava ristmikule, Harku tänav 2/1, Põllu ja Hõimu ristmikule, Nõmme-Ka se tänav 21, Rohula tänav 29, Lehola tänav 11, J. Mändmetsa tänav 1, Haava tänav 21 ning Prii, Astri ja Kagu täna va Nõmmelristmikule.on

valdavalt maantee tüüpi tänavad ning sademe- ja sulavesi immu tatakse teepervel asuvatele haljasalade le. Sademevee vastuvõtlikkus väheneb olulisel määral, kui haljasalade pinnas on kaetud kõva kattega või teepervel on sõidukite parkimine tihenenud. Liigset sademevee kogunemist võivad põhjus tada ka valed teekalded või kinnistute le rajatud kõvakattega pinnad ning sealt vee juhtimine tänavamaale.

Imbkaevud paigaldab Tallinna kesk konna- ja kommunaalameti tellimusel Tallinna Teede AS. Tööde orienteeriv maksumus on 70 000 eurot. (NS)

23. september 2022 • Nõmme Sõnumid nr 16 (648) Järgmine number ilmub 7. oktoobril 2022
LÜHIDALT 1944septemberNõmme,LK4 Nõmmel noortesariõhkrelvalaskesuusatamisetoimusLK5ideekorjeeelarveKaasavaLK2
Maailmakoristuspäev tõi Nõmme inimesed metsaaluseid puhastama Maailmakoristuspäeva talgud Harku rabametsas. KARUKRISTINFOTO: ERAKOGUFOTO:

Kas Pääsküla rabas võib mootorsõidukiga

Hiljuti tekitasid Facebooki Nõmmekate grupis elavat arutelu Pääsküla rabas krossitsiklitega sõitvad noored. Muu hulgas tekkis küsimus: kas rabateedel üldse to hib ATV, mootorratta või mõne muu mootorsõi dukiga sõita?

Ma ei soovi siinkohal kellelgi sõiduvahendi eelistusi maha tegema või ülistama hakata, va liku teeb igaüks ise, kuid kindlasti rõhutan, et selliseid sõite tuleb ette võtta lubatud kohas. Sellele tasub mõelda, kui endale või oma lap sele krossitsikli või ATV ostate. Pargid ja kaitsealad pole sõitmiseks õiged kohad.

Kaitsealuse Pääsküla raba teed igapäevaseks rallimiseks mõeldud ei ole ning seal sõita ei tohi. See on must valgel ära toodud kaitse eeskirjas. Mootor ja maastikusõidukiga võib Pääsküla ra ba teedel sõita ainult kaitseala valitseja loal. Vas tav luba on väljastatud HKP OÜ le prügikastide tühjendamiseks. Teistel mootorsõidukitel Pääs küla rappa asja ei ole, ka killustikkattega teedele.

Tuletan siinkohal meelde, et registris oleva sõi dukiga võib liigelda üldkasutatavatel teedel. Kui masin pole mõeldud igapäevaseks liiklemiseks ja pole registrisse kantud, siis sellisega võib ralli da ainult oma kinnistul või omaniku loal selleks ette nähtud kohas. Nõmme piires ei ole ühtegi haljas või metsaala, kus mootorsõidukitega lõbu sõidu tegemiseks luba väljastatud oleks. Ka Tal linnas ei ole sõitmiseks vastavaid kohti. Sõitmi seks ei ole luba väljastatud ka Raku järve ümbru ses. Seal kehtib see ka järve ümbritseva killustik kattega tee kohta. Tegemist on karjääri territoo riumiga ning sinna sisse sõitmine ilma omaniku loata on keelatud. Linnaosavalitsusel ei ole and meid, et AS Silikaat vastavaid lubasid väljastanud oleks. Igale poole puude vahele ja kivihunnikute juurde pole ju mõistlik märke panna.

Erand on Tammemäe järve ääres Männiku harjutusväljaku taga asuv ala, mille suhtes on harjutusväljaku valitseja teinud kokkuleppe Gert Krestinoviga, et teatud ajal tohib seda ka sutada. Samas ei laiene see kooskõlastus ilma kokkulepeteta kõikidele harrastajatele.

Saku vallas saavad huvilised enda ja oma masina võimeid proovile panna Saku Männiku krossirajal. Sinna jõudmi seks tuleb registritunnusega sõidukiga aga sõita põhimaanteel või transportida registritunnuse ta sõiduk sinna järelhaagisel või pakiautos. Ka sutamine tuleb loomulikult eelnevalt Saku Mo toklubiga kokku leppida.

Samas ei ole õige ka krossimeeste või ATV juhtide stigmatiseerimine, nagu oleks tegemist looduse vihkajate või hävitajate ga. Nagu autoliikluses, on siingi seaduste tegemisel proovitud ohjata seda seltskon da, kes heidab halba valgust ka normaal setele osapooltele. Näiteks Nõmmel on paljud nendest vihatud ATV juhtidest talvel sahkadega väljas ja aitavad kogu konnas kodutänaval ja ka kaugemal näiteks eakatel lund lükata.

Tallinn ootab kuni 2. oktoobrini kõigi linlaste ettepanekuid sel le kohta, milliseid projekte võiks rahastada linna kaasavast eel arvest 2023. aastal.

Kaasava eelarve ideekorjele saavad kõik Tallinna elanikud alates 12. septemb rist oma ideid esitada Tallinna veebile hel, Tallinna linnavalitsuse või oma lin naosavalitsuste teenindussaalis. Ideid saab esitada eesti, vene ja inglise keeles. Esitatud ideede teostatavust hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel rahvahääletuse le. Ent arvestada tuleb sellega, et kaa sava eelarve raha saab kasutada üks nes avaliku kasutuse ja vaba juurde pääsuga objektide jaoks. Igas linna osas saab järgmisel aastal ellu viia ühe kaasava eelarve tingimustele vastava projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja mis on saanud hääletusel kõige enam hääli.

Nõmme linnaosa vanema asetäit ja Kristin Karu ütles, et Nõmme linna osas esitatud juba kuus ideed. «Praegu esitatud ideed on kõik väga erinevad. Nende hulgast leiab nii jalutusväljaku koertele, avaliku välikäimla Nõmme keskuse/turu juurde kui ka Trummi tänava kõnnitee ehitustööde lõpeta mise,» tõi Karu välja mõned juba esi tatud ideed.

NÕMME LINNAOSAKOGU

«Kutsun üles kõiki Nõmme inimesi oma olulisi ideid kirja panema ja esi tama. Ideede esitamise tähtaeg on 2. oktoober,» lisas ta.

Kaasava eelarve planeeritav ko gusumma 2023. aastal on üks miljon eurot, täpse summa kinnitab Tallin na linnavolikogu Tallinna linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmisel. Linlased saavad omale meelepäraseid projek te toetada 21. novembrist kuni 4. det sembrini toimuval avalikul hääletusel.

Tallinna linn algatas kaasava eelar ve esimest korda 2020. aastal ja selle investeeringute kogumaht 2021. aas tal oli 800 000 eurot.

Toona laekus ideekorjele 420 ideed, millest 99 läksid edasi avalikule hää letamisele. 2021. aastal laekus 2022. aasta kaasava eelarve ideekorjele 389 ideed ja avalikule hääletamisele läks neist

Lähemalt132. saab Tallinna 2023. aasta kaasava eelarve kohta www.tallinn.ee/kaasaveelarve.lugeda (NS)

Suunaviidad on osa heast linnaruumist

KÜLLI URB Nõmme linnaosakogu liige

Liigun igapäevaselt jalgsi Nõmme jaama piirkonnas ning sealkandis pöördutakse minu poole aeg ajalt ikka kü simusega, kuhu poole jääb Nõm me turg, raamatukogu või Rahu kirik. Imestusega märkasingi, et meil ei ole nii käidavas kohas nagu Nõmme jaam ühtegi suunaviita, sama torkas silma Nõmme teistes piirkondades.

Probleem tundus lihtsalt lahenda tavana, sest kuulusin neli aastat taga si linnaosakogu elukeskkonna komis joni. Toona saigi viitade paigaldamise teema esimest korda komisjoni päeva korda pandud. Koostasime koos Leho Lõhmuse, Indrek Lubergi ja teiste ko misjoni liikmetega viidatavate objekti de ja potentsiaalsete asukohtade nime kirja ning edastasime linnaosavalitsu sele, aga kaugemale sellega ei jõutud.

Me ei osanud siis aimatagi, et meie tegevusega umbes samal ajal töötasid Eesti kunstiakadeemias Tallinna vii dasüsteemi loomisega professionaa lid – disainerid, urbanistid, arhitek tid ja muud targad asjatundjad. Tallin

na strateegiakeskus oli tellinud EKA lt viidasüsteemi kont septsiooni, võttes eesku juks 2016–2020 Tartus lä bi viidud viidaprojekti, mis oli Eesti kontekstis teedra jav, tartlased olid teinud vä ga tõsise eeltöö ja uue vaatena lähtuti rohkem jalakäija, ratturi ning erivajadusetega inimeste vaatest ja va jadustest.Heatöötav viidandus aitab inimes tel jõuda eksimata sinna, kuhu on soov minna, ning pakub palju teavet lisa võimaluste kohta – linnas liikujatel te kib mõte külastada näiteks muuseumi või kunstigaleriid, ajaloolisi vaatamis väärsusi, põigata mõnda parki, kohvi kusse või kauplusse jms. Viidad ava vad meie kodukoha väärtused.

Nüüd on Tallinna viidasüsteemi kontseptsioon valmis. Leitakse, et vii dad olgu võrgustik, mis ühendab, olgu arusaadav ja teenindagu mugavalt nii iseseisvat koolilast kui ka eakat või eri vajadusega inimest. Süsteem tuleb ka vandada jätkusuutlikuna, s.t vastupi davana ja kergesti hooldatavana, hästi nähtavana, sobima ka miljööväärtus likele aladele ja loodusse jne.

Mõni aeg tagasi kuulutas Tallinna keskkonna ja kommunaalamet välja ideekonkursi, mille eesmärk on leida ühtne lahendus kõigile linnaruumis kasutatavatele viitadele.

Sealt on veel pikk tee minna, et vii dad süsteemina ka linnaruumi jõuaks.

Öeldakse, et head linnaruumi ise loomustab jalgsi läbitavus ja loetavus. Leian, et hea viidasüsteem oleks üks vahend, kuidas muuta Nõmme pare maks

Võiksimeelukohaks.arutada, milline viidasüs teem ikkagi Nõmmele sobiks. Milli sed on need kohad ja objektid, mil lele viidata? Kuhu paigutada viidad ja kaardid? Millised on Nõmme maa märgid? See vajab asjatundjate ja ka nõmmekate panustamist ning kok kuleppeid.Eesmärgiks tuleb võtta, et vähe malt Nõmme raudteejaamadesse ja suurematesse sõlmpunktidesse vii dad üles pandaks! Nagunii kulub ter viku kujundamiseks aega, aga viita sid kasutada tahaksime juba homme.

Viitame sellele, mis on meile täh tis ja kuhu minna tahaks! Hea, et leia me tee nii turule, kelgutama kui ka raamatukokku.

2 Nõmme Sõnumid | 23. september 2022
Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Andra Roosa telefon: 645 7344 e-post: andra.roosa@tallinnlv.ee kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Valdeku 13, 11621 Tallinn. Levi: Express Toimetuselfacebook.com/nommelinnaosaPostonõiguskaastöidnende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.
sõita?KaitsealusePääskülarabateedigapäevaseksrallimiseksmõeldudeioleningsealsõitaeitohi.Seeonmustvalgeläratoodudrabakaitse-eeskirjas. JUHTKIRI
Esita oma idee kaasava eelarve ideekorjeleIDEEKORJE Esita oma idee siit: KARMO KURI Nõmme linnaosa vanem

Tallinn ei hakka joodikute parke looma

Viljandi linna eksperimen did teatud linnaruumi joo dikutele eraldamisega on kindlasti huvitav katse. Tal linna pargid on avatud kõikide le inimestele ning eeldame, et enamik neist avalikku korda ei riku.

Linnamööbli ümber paigutamine ja laiemalt linnaruumi planeerimine ja kujundamine kindlasti mõjutab ini meste liikumist ja käitumist, k.a nen de inimeste käitumist, kes eelistavad liikuda ringi napsusena. Siiski ei pruu

gi sellised lahendused pikemas plaanis olla jätkusuutlikud.

Hiljuti ilmus Eesti Päevale hes (28.08) lugu joodikute ga kaasnevatest murekoh tadest Tallinna linnaosades, mis tõestab, et võti problee mi lahendamiseks peitub mujal.

Praegu tegeleme probleemi tagajär gedega ehk tagame avalikku korda. Selleks on Tallinna linnaosavalitsus tele eraldatud raha turvafirmade pal kamiseks, et nad tegeleks eriti prob leemsete piirkondade pideva seirega ja saaksid vajadusel sekkuda. Avaliku korra rikkumistele aitab vastu seista

ka munitsipaalpolitsei. Pidev suurtes kogustes alkoholi tarbimine on sot siaalne probleem, kuigi selle ilmin gud ulatuvad ka linnaruumi ja mõju tavad kaaskodanike turvatunnet. Ko halikud omavalitsused peaks lahenda ma joodikutega kaasnevaid muresid koostöös riigiga läbi ennetustöö, toi mivate raviskeemide ja rehabilitatsioo ni, mis praegu – arvestades probleemi ulatust – on ilmselgelt ebapiisavad või puuduvad sootuks. Sotsiaaltöötaja või raviarst peaks inimest edasi suunama vastavasse kohta abi saamiseks, mit te parki, kus võib rahuliku südame ga napsutada, kahjustades nii iseen

da tervist kui ka ühiskonna turvatun net. Omaette probleem on toidu ja al koholipoodide vilistamine seadusele: tihtipeale müüakse alkoholi ka neile, kes on juba silmanähtavalt purjus. Pa raku napib politseil võimalusi, et selle üle piisavas mahus järelevalvet teha.

Park olgu jätkuvalt mõeldud kõiki dele: koeraga jalutavale keskealisele, sõpradega mängivale lapsele või pingi le puhkama istunud vanaprouale. Joo diku koht pole pargis, vaid seal, kus te da päriselt aidatakse. Eraldi reservat siooni tüüpi joodikute pargi loomine seda eesmärki ei teeni ning Tallinnas me neid looma ei hakka.

Elanike kasutusse antakse biojäätmete kogumismahuteid

Biojäätmete liigiti kogumise edendamiseks annab Tallinna linn üksikelamute, paarismaja de, ridaelamubokside ja kahe korteriga majade elanike kasu tusse soodustingimustel kogu mismahuteid. Vastavaid taotlu si võetakse vastu alates 15. sep tembrist seni, kuni mahuteid jät kub.

Biojäätmete tekkekohal liigiti kogu mine tuleb kõikjal Eestis korraldada hiljemalt 2023. aasta lõpuks, kuid Tal linn plaanib seda teha juba kevadel. «Kui biojäätmed on korralikult eral di kogutud, on kõiki jäätmeid tõhu sam käidelda. Biojäätmed ise on vaja lik ressurss ning nende eraldi kogumi ne hoiab ära ka teiste jäätmete rikne mise või kasutusefektiivsuse langemi se,» selgitas abilinnapea Joosep Vimm. Üksikelamu, paarismaja, ridaelamu boksi või kahe korteriga elamu elani kud saavad valida biojäätmete nõue tekohase kompostimise või mahuti ga üleandmise vahel. Üle kahe kor teriga maja elanikud võivad samuti kompostida, aga mahuti olemasolu on vajalik ka siis.

Teated detailplaneeringutest

Taotlusi kogumismahuti soetami seks saab esitada e teeninduse por taalis www.taotlen.tallinn.ee alates 15. septembrist 2022 seni, kuni neid jätkub.Mahutite lõppemisel taotluste vas tuvõtt peatatakse ning pärast nende lõppemist esitatud taotluseid läbi ei vaadata. Mahutiga saab soovi korral tasuta kaasa ka biojäätmete kogumis nõu kodukööki.

Projekt «Biojäätmete liigiti kogumi se ja kohtkompostimise edendamine Tallinna linnas» raames eraldas Kesk konnainvesteeringute Keskus Tallinna Strateegiakeskusele toetust 140 liitris te biojäätmete kogumismahutite (1000 tk) ja 250 liitriste kodukompostrite (700 tk) soetamiseks ning komposti mise koolituste läbiviimiseks. Projek ti kogumaksumus on ligi 250 900 eu rot, millest Tallinna linna omaosalus

on üle 65 200 euro. Lisaks sellele han kis linn veel ka 80 liitriseid kogumis mahuteid (4000 tk). Tallinna Startee giakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialisti Liina Kanarbiku sõnul on 80 ja 140 liitrine kogumismahuti kodumajapidamises täiesti piisav la hendus. «Projekti esimese kolme päe vaga tuli 250 liitristele kodukompost ritele nii palju taotlusi, et need on het ke seisuga otsas. Küll aga soovitan jul gelt esitada taotlus kogumismahuti soetamiseks,» rääkis Kanarbik.

Rohkem infot kogumismahuti te parameetrite ning nende koduka sutusse taotlemise tingimuste kohta leiab aadressilt www.tallinn.ee/et/bio jaatmete kogumisvahendid. (NS)

Esita taotlus siit:

Selle aasta kauneim Nõmme koduaed asub Lemmiku tänaval

Tänavune Nõmme kauni koduaia kon kurss on lõppenud. 2022. aasta Nõmme linnaosa kauneima koduaia tiitli pälvis aadressil Lemmiku 83 asuv Helen ja Kai do Kaljumäe aed.

Nõmme linnaosas on palju kauneid ja eriilmelisi aedu. Sel aastal tunnustu se saanud perekond Kaljumäe aia puhul paelus žüriid, et selle loomisel on oma panuse andnud terve pere. Seal saavad lisaks taimede ilu nautimisele mõnusalt aega veeta nii lapsed kui ka vanemad. Konkursi märksõnadeks olid mitmeke sisus, mida väljendab lisaks liigirikku sele ka aia funktsionaalsus, originaal sus ning sobivus ümbritsevasse ruumi.

Helen Kaljumäe kinnitas žürii välja toodut, öeldes, et aia loomisel on nad suurt rõhku pannud sellele, et seal ei kasvaks ainult lilled, vaid et aias oleks ka lastel hea mängida ja sporti teha. «Meie jaoks on väga oluline, et elame perega sellises kodus, mille oleme ise loonud. Aja jooksul on aed arenenud, kuna on tulnud uusi mõtteid ja ideid,» rääkis ta. Konkursi «Nõmme kauneim aed 2022» võitja saab auhinnaks aianduskesku se Hortes 100-eurose kinkekaardi. (NS)

inimestestillustratsioonemuuseumisKirjanduskeskusenäebNõmmejamajadest

Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Laane tn 12a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiis projekti

Laane tn 12a kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna linnavalitsuse 29.10.2008 korralduse ga nr 1794-k kehtestatud Laane tn 12a kinnistu detail planeeringus.Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovitakse välja ehitada olemasoleva üksikelamu katusealune, muuta kehtivas detailplaneeringus määratud 0–15-kraadist katusekallet vastavalt 35 kraadi ja suurenda da hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detail planeeringu tingimuste nüüdisajastamine ja selle tingimuste täpsustamine. Kavandatud muudatused ei oma olulist lin naruumilist mõju, samuti ei kaasne soovitud muudatustega negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele.

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingi mustega võib:

1. täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoonestus ala (alus EhS § 27 lg 4 p 2). Detailplaneeringu kohast ela mu hoonestusala on lubatud täpsustada kuni 10% vas tavalt lisatud eskiisi asendiplaanile.

2. täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujundus likke tingimusi (alus EhS § 27 lg 4 p 4). Detailplaneeringus määratud 0–15-kraadist katusekallet on lubatud täpsus tada, katusekalle võib olla 35 kraadi vastavalt eskiisile.

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehituspro jekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjali de avalik väljapanek toimub 4. oktoobrist kuni 18. oktoob rini 2022 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterja lidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://ehr.ee ja PT taotluse nr 2211002/02144 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planee ringute registris aadressil netluseajakslinetamisekssesistungildusorgansulpanekukutetaotluseesitadamenetlusepeabning/Details/DP023780#tab35https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan(dokumentidenägemiseksID-kaardigasisselogima).1.Huvitatudisikuljaisikul,kelleõigusivõibavatudkorrasantavõigusaktpuudutada,onõigusmenetlustläbiviivalehaldusorganileeelnõuvõikohtaettepanekuidjavastuväiteid.Ettepanejavastuväideteesitamisetähtaegonavalikuväljalõppemisekuupäev.2.Juhul,kuieelnevaspunktisnimetatudtähtajajookettepanekuidvõivastuväiteideiesitata,soovibhalasjaarutadailmaavalikkuistungitläbiviimata.Menetlusosalineloetakseasjaarutamisestavalikulloobunuks,kuihaldusorganonväljapanekualguvõimenetlusestteatamiselteinudettepanekuasjaaruilmaavalikkuistungitläbiviimatajamenetlusosaeioleettepanekutejavastuväideteesitamisetähtesitanudsellesuhtesvastuväiteid(alushaldusmeseaduse§50lõige3).Infotelefonil6457300.

Teated detailplaneeringutest Nõmme linnaosa valitsus ja Mustamäe linnaosa valitsus avalikustavad Mäepealse tn 9 ja 2a kin nistute ning lähiala detailplaneeringu. Detailpla neering algatati Tallinna linnavalitsuse 19.03.2008 korraldusega nr 472 k ja võeti vastu Tallinna lin navalitsuse 30.06.2017 korraldusega nr 1076-k.

Detailplaneeringu ala hõlmab kahte linnaosa: Nõmme ja Mustamäe Detailplaneeringlinnaosa.võeti vastu eesmärgiga kavandada planeeritud alale kolm kuni 8-korruselist korterelamut, üks 2-korruseline korterelamu, üks 2-korruseline laste aiahoone, alajaam ja pargiala ning parkla. Detailplanee ringu vastuvõtmisel kavandati planeeritud ala krundile positsioon 3 munitsipaallasteaed ja krundi sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Detailplaneering on Mustamäe linnaosa üldplaneeringut muutev lasteaia krundi osas.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 3. oktoobrist 2022 kuni 6. novembrini 2022: Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroos, Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis; Mustamäe linnaosa valitsuse ruumides, E. Vilde tee 118, I korruse fuajees; Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse elektrooniliseltfuajees; Tallinna planeeringute planeeringuAvalikuhttps://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP028150registrisväljapanekujooksulonõigusavaldadadetailkohtaarvamust.Lisainfotelefonil6404272.6457300ja6457528.

Kuni jaanuari alguseni on Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse muuseumis avatud Kadri Roosi tööde näitus «Minu Nõmme inimesed ja majad». Kadri Roo si on illustraator, raamatukujundaja ja kunstnik, kelle akvarellide ja tušiga val minud joonistused kaunistavad 2022. aasta Nõmme linnaosa kalendrit. Näi tusel saab vaadata kalendri originaal illustratsioone.Näituselolevatel töödel on kujutatud kõike seda, mis teeb Nõmmest Nõmme ning miks see linnaosa on elupaigana kõrgelt hinnatud. Ka Underi ja Adsoni ning hiljem Tuglaste koduks olnud maja pole näitusepaigana juhuslik. Joonistuste hulgas on üks töö, kus on püütud kirjani ke maja kujutada sellisena, nagu see val mimise järel oli. Suvelõpu hõngulises aias võib ilmselgelt näha tegutsemas Friede bert ja Elo Tuglast.

Kadri Roosi märkis, et ta soovis oma piltidega rõhutada, et Nõmme on eelkõi ge jalakäijate ja rataste linn. «Inspirat siooni sain Nõmme arhitektuurist, ini mestest, igapäevastest tegevustest ja loodusest. Katsusin kujutada võimali kult laia spektrit linnaosa miljööst, ala tes hoonetest ja aastaaegadega seotud tegevustest, lõpetades loomade, lindude ja taimedega. Ainuke, mida ma katsusin piltidesse vähe sisse tuua, on autod,» selgitasNäituskunstnik.«MinuNõmme inimesed ja majad» on korraldatud muuseumi ja Nõmme linnaosa valitsuse koostöös.

Underi ja Tuglase kirjandusekskuse muuseum asub Nõmmel aadressil Väi kese Illimari 12. Näitust saab vaadata esmaspäevast reedeni kell 10-17, või malusel palutakse külastusest teada anda telefonil 672 2847 või e-kirja teel muuseum@utkk.ee. (NS)

CANVAFOTO:
23. september 2022 | Nõmme Sõnumid 3
LÜHIDALT
ERAKOGUKALJUMÄEPEREKONDFOTO:

Kütteperioodi alguses kontrollige üle oma gaasiseadmed

Tarbijakaitse ja tehnilise järeleval ve amet (TTJA) tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et gaasisead meid ja nendega seotud lõõre ning ven tilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida.Hoolduseõigeaegne tegemata jät mine või vale seadistamine põhjusta vad seadme efektiivsuse langemise. Hooldamata gaasiseade ja ummistu nud korsten või mittetoimiv ventilat sioon võivad põhjustada ka vingugaa si tekke. Gaasiseadmega ruumides ei tohi ventilatsiooniavasid sulgeda, sest gaas vajab põlemiseks õhus sisalduvat hapnikku. Kui hapniku juurdevool on pii ratud, toimub hapniku puudusest tin gituna mittetäielik põlemine, mille käi gus tekib vingugaas. Gaasitorustike ja -seadmete remonti ning hooldust võib teha ainult vastavat eripädevust (A-ka tegooria gaasitööde vastutav isik) omav isik, kellel on majandustegevuse regist ris vastav Gaasiseadmeteleregistreering.kehtestatud nõue te ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik või kasutaja. Korterisises te seadmete puhul on selleks korteri omanik, ühiskasutuses olevate torus tike ja seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Gaasipaigaldise kasutamisel tuleb lasta seda kontrollida iga nelja aasta tagant. Gaasikatla korst nat tuleb lasta kutsetunnistusega korst napühkijal puhastada samuti iga nelja aastaEluruumidetagant. gaasipaigaldiste kontrol li tegijate nimekirja leiab TTJA kodule helt: www.ttja.ee. Eluruumi gaasipai galdiste kontrolli tegemist ja kehtivust saab kontrollida TTJA e-teenuste avali kustLisaksvaatest.tuletab TTJA meelde, et alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasikütte seadmega või gaasiveesoojendiga hoo netes vingugaasiandur kohustuslik. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab vingugaasi. Vaata lähemalt: www.vingugaas.ee. (NS)

Pärnamäe jäätmejaamast saab osta kvali teetset kompostmulda

Kõigil tallinlastel on hea võimalus soeta da Pärnamäe jäätmejaamast kvaliteet set kompostmulda. Sertifitseeritud kom post on valmistatud kohapeal sinna too dud aia- ja haljastusjäätmetest. Pärna mäe jäätmejaamas toodetud kompost on sobilik ka

Pärnamäemahetootmiseks.jäätmejaamon avatud tööpäevadel kell 12–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–18. Komposti saab laadida käsitsi või vajadusel ka ekska vaatoriga kella 17-ni.

Soovitav on koormale järele tul la oma transpordiga, kuid suuremate koguste puhul saab Tallinna jäätme keskuselt tellida ka transpordi (hinna ga 1.20/km). Transpordisooviga telli mused tuleb saata kirjalikult aadressi le info@jaatmejaam.ee.KuigiPärnamäekalmistul toode tud kompost on sõelutud, võib see siis ki sisaldada ka väikeseid klaasi- või plastitükke. Põhjuseks on see, et kal mistul kiputakse pargijäätmetesse vis kama küünlaümbriseid, kastmispudeleid või joogitaarat. Seetõttu on komposti ga toimetades soovitav kanda kindaid.

Leheprahti ja muid haljastusjäät meid võtavad linlastelt vastu kõik Tal linnaÜhekordseljäätmejaamad.toomisel saab Tallinna elanik tasuta ära anda 0,6 kuupmeet rit haljastusjäätmeid ehk kuus 100-liit rist

Omakotti.aia

haljastusjäätmete metsa alla või mujale loodusesse viimine ei ole luba tud. (NS)

Nõmme, september 1944

LEHOSaabunudLÕHMUSon

aeg, kus mõningad ringkonnad tähistavad taas Tal linna «vabastamise» aastapäe va, valdav osa inimesi teab seda uue okupatsiooni algusena. Ent mis toimus sel ajal Nõmmel?

1944. aasta 20. septembri õhtul levisid kuuldused, et Pika Hermanni tornis lehvib sinimustvalge lipp. See paistis kätte isegi Mustamäe nõlvale kogune nud nõmmelastele. Järgmisel päeval asutasid sakslased end lahkuma. Val veta jäid ka Nõmme ja Hiiu raudteeha rudel seisvad moonavagunid ning tüh jenesid saksa sõjaväehaiglad siinsetes koolides. Algul püüdsid küll omakaitse mehed mingit korda hoida, kuid peagi läks üldiseks rüüstamiseks. Kohal oldi kärude, vankrite, kottide ja kastidega. Vagunid murti lahti ja võeti, mis võt ta andis: lihakonserve, jahu, suhkrut ning muid toiduaineid, igat marki al koholi, saapaid, rõivaid jms. Mahajäe tud haiglatest saadi linu ja tekke. Pal jud nõmmelased käisid veel aastaid pä rast sõda saksa sõdurisaabastega ja ka sutasid muudki kraami, mis neil sügis päevil «sõjasaagina» saadud.

22. septembri keskpäeval saabus Nõmmele punaarmee eelsalk tanki del. Turuplatsil toimus neil väike kok kupõrge taganevate Pitka meestega. Viimased avasid kutsumata külaliste pihta püssitule ning põgenesid seejä rel kiiresti Harku suunas. Pärnu mnt 328 oli asunud saksa komandantuur ja seetõttu aknad laskeavadeks kinni ehi tatud. Tankid avasid tule laskeavade pihta, millest jäi seina haigutav auk, purunes veetorustik ning süttis pöö ning. Majas elanud inimesed varjusid vannituppa. Edasi liikudes tulistas üks tankidest ka Pärnu mnt 332 kohal asu

nud puumaja, mis süttis ning hävis. Kuulipildujast täksiti igaks juhuks lä bi ka mitmed ümbruskaudsed majad, inimesed päästsid end põrandale pi kali heites. Samal eelsalgal oli hiljem kokkupõrge Hiiu jaama juures. Taba muse sai jaamahoone ning raudtee ülesõidu lähedalt leiti järgmisel hom mikul kahe rahvusvärvides käelindiga sõduri laibad. Nad leidsid oma viimse puhkepaiga Hiiu Rahu kalmistul. Pih tasaajaid oli ka punaväelaste poolel: kaks haavatut leiti hiljem ühest kuu rist. Nad olid omadest maha jäänud ning sinna peitu pugenud, sest kartsid sakslasi ja… oma politrukke.

Kuid pöördugem tagasi Nõmme keskusesse. Pärnu mnt 328 elanikud tassisid terve õhtu ja öö ämbritega vett, et maja päästa. Tuletõrje esial gu välja ei tulnud (venelased sees ja kõik niikuinii läbi!), kuid viimaks asusid siiski kaks meest käsipritsiga tööle ning tulekahju kustutati. Mõle mad mehed said pererahva käest pree miaks

Järgmiselülikonnariide.päevalilmusid tänavate le Nõukogude sõjaväe patrullid. Selle ga seoses väärib märkimist üks üpris huvitav vahejuhtum. Kasutades üldist segadust, otsustasid paar omakaitse meest minna oma mahajäetud staa pi ning «evakueerida» sealt kõik, mis võimalik – dokumendid, pitsatid ja va rustus. Neile sattus peale patrull ja… lasi minna koos kogu kraamiga. Juh tusid olema korpuse poisid.

Nii oli Nõmmel taas vahetunud oku patsioon. Paljud nõmmelased, kartes põhjendatult 1941. aasta kannatuste kordumist, lahkusid jäädavalt oma ko dulinnast ja Eestist. Nende hulgas olid niisugused tuntud nimed nagu kirjani kud Marie Under ja Artur Adson.

Neile, kes jäid, algas peagi uus kat sumuste aeg.Nõmme gümnaasium.

Ees ootab kohaliku teatrikunsti tõe hooaeg

MARGUS PRANGEL

Von Glehni teatri juht

Tervitan nõmmekaid uue kooliaasta alguse puhul ning soovin arukat meelt ja tarku valikuid.

Täna soovin rääkida teatrist seoses hariduse ja kultuuriga laiemalt.

Paljud Eesti teatrid on pidanud vii masel ajal tegevuse peatama või lõpe tama või on äärmiselt rasketes majan duslikes tingimustes. Paide teatrile ei jätku riigieelarvest raha, Vana Baskini teater peab kohtu kaudu oma olemas olu tõestama. Von Glehni teater jäeti möödunud talvel toetusest ilma, kuna etendusasutuste seaduses leiti punkt, et palka tuleb maksta vähemalt kahe le töötajale, aga meie olime võimeli sed maksma vaid ühele ja ülejäänud tegid oma tööd lihtsalt missioonitun dest ja ilma rahata. Seda seetõttu, et nii etenduste andmine kui ka huvitegevus teatriringide näol, mis mingilgi määral kattis rendikulud, keelati koroona tõt tu ära ja uksed olid sunnitult suletud. Oleme kahjuks jõudnud olukor da, kus otsitakse põhjusi, et kultuu riasutusi mitte toetada. See viib oma korda kvaliteetse teatritegemise kiir toidu pealiskaudsele tasemele. Lõpp kokkuvõttes kannatavad meie tuleva se põlvkonna maitse eelistused ja kul

tuuritarbimise harjumus üldse. Kul tuuriministeeriumi kodulehel on kir jas vaid ilusad loosungid, kuidas mi nisteerium koos oma asutustega töö tab eesti rahvusliku identiteedi säili mise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel.

Aga valitsust on kirutud ju iga va litsuse ajal ja see ei muuda midagi. Küsimus on tegudes. Küsimus on sel les, kas rahvas ise ja kogukond suudab oma kultuuri säilitada ja elujõulisena hoida või mitte. Sellest aga omakorda sõltub ju meie püsimajäämine eest lastena ja eestimaalastena üldse. Kui

meil endal pole eesti keelt ja kultuuri või on see väga vilets, siis sõidab teine, tugevam kultuur meile lihtsalt sisse.

Nõmme kogukonnalegi on sügis talvine hooaeg nüüd tõehetkeks. Pea seitse aastat on entusiasmist püütud seda haruldast Nõmme keskuses ole vat maja käigus hoida, aga pärast ko roonast tingitud vahepealset sundsul gemist ja praegusi elektri ning kütte hindu silmas pidades on see väikese le entusiastide grupile selgelt üle jõu käiv

Teaterülesanne.onolemuselt väga elitaarne kunst, mis nõuab näitlejaid, lava, saa

li, dekoratsioone, dekoratsiooniladu, kostüüme, rekvisiite, tundide kaupa harjutamist ja kogu teatrimaja küt mist ning see on kättesaadav vaid ter vele ühiskonnale, kes taipab selle va jalikkust. Lapsed ja noored, kes vaja vad teatrit kõige rohkem, et oma väär tushinnanguid kujundada, ei ole pa raku materiaalselt selliselt kindlusta tud, et teatrit üleval pidada. See vas tutus langeb kogukonnas vanemale põlvkonnale.Mapanennõmmekatele südamele, et igaüks meist vähemalt korra kuus külastaks teatrit. Sellest juba piisab, et majas tuled põlemas hoida. Kes soo vib suuremalt panustada, saab seda te ha igakuise püsiannetusega, mis an nab teatritrupile võimaluse uusi la vastusi

Samasteha.onsee ka üleskutse nii Nõm me kui ka üldse erinevate kogukon dade ettevõtjatele üle Eesti. Igakuine püsiannetus kultuuri toetuseks on panus eestluse säilimiseks ja kultuu ri arenguks meie kogukonnas. Prae guses keerulises majandusolukorras on see ülioluline toetus.

Nõmme ja nõmmekad võiksid oma vaimult olla kõigile eeskujuks. See on meie igaühe enda teha ja otsustada. Ilusat sügist koos teatriga! Tutvu Von Glehni teatris toimuvaga www.vgt.ee.

ERAKOGULÕHMUSELEHOFOTO: Von Glehni teatri loominguline ja teatri juht Margus Prangel.
4 Nõmme Sõnumid | 23. september 2022 AJALUGULÜHIDALT
ERAKOGUTEATRIGLEHNIVONFOTO:

Nõmmele kogunenud noored läbisid vastavalt vanuseklassile 1,5–4 km pik kuse jooksuraja ja kaks või kolm korda ka lasketiiru. Parimatele andsid auhin nad üle võistlussarja patroon Even Tude berg, Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ning Eesti laskesuusatamise föde ratsiooni noortesarjade juht Kauri Kõiv. Kuigi õhkrelva noortesari on eel kõige suunatud kõige noorematele las kesuusatajatele vanuses 8–13 eluaas tat, siis meeste ja naiste arvestuses saa vad startida ka vanemad sportlased. Seega on nii lapsel kui ka lapsevane mal võimalik koos ühist aega nauti

da ja sama võistlusrada läbida. «Ku na õhkrelva noortesarja puhul me ei eelda varasemat kokkupuudet laske suusatamisega, siis saavad kõik huvi lised starti tulla,» ütles laskesuusata mise föderatsiooni noortesarjade juht Kauri

ÕhkrelvadKõiv. on korraldajate poolt võistlustel kõigi jaoks olemas ja en

ne starti saab laskmist juhendajate abigaNõmmeleproovida.jõudis võistlussari teist korda ajaloos. «Üritame igal hooajal õhkrelva noortesarja etappe võimali kult paljudes erinevates kohtades pi dada, et laiendada n ö biatloni geograa fiat ja jõuda seeläbi rohkemate noor te sportlasteni,» ütles Kõiv. Sel hooajal

on etapid juba toimunud Haanjas, El vas ja Nõmmel, oktoobris liigub sari esmakordselt Kuningamäele.

Kui suvisel hooajal läbitakse dis tants joostes, siis talvistel etappidel tu leb muidugi suusad alla panna. «Talvel on plaanis pidada kolm etappi,» lisas ta. Tallinnal ja täpsemalt Nõmmel on Eesti laskesuusatamises mängida oluline roll. Praegustest Eesti koon dislastest ligi pooled on oma sportlas teed alustanud just Nõmme spordi keskuses. Samuti sai Nõmmelt algu se võistlussarja patrooni Even Tude bergi sportlaskarjäär. Nõmme spordi klubi ehitas äsja rahvusvahelise las kesuusatamise liidu (IBU) toel Nõm mele ka statsionaarse kümnekohali se õhkrelvatiiru, mis parandab oluli seltTäpsemattreeningutingimusi.infotvõistluskalendri koh ta saab laskesuusatamise föderatsioo ni kodulehelt www.biathlon.ee. (NS) üle saja laskesuusataja

Nõmme kabepealinnon

9. augustil lõppesid Türgis Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahe lisesNõmmekabes.

noored võitsid välkkabes kolm medalit. Kuni 19 aastaste tüdru kute seas sai pronksmedali Karmen Kuusik. Kolmanda koha ja pronksme dali sai ka kuni 16 aastaste poiste seas Priit Lokotar. Eestlastest parim oli kuni 10 aastaste poiste seas võistelnud Kevin Kurik, kes saavutas teise koha.

8. septembril tunnustas Nõmme lin naosa valitsus andekaid noori ja nen de treenereid tänukirjaga. Kabepealinn Nõmme tänukirjad väga hea tulemu se eest Euroopa noorte meistrivõistlus tel kabes andis Ravila pargis üle Nõm me linnaosa vanem Karmo Kuri. (NS)

Puitu kasutades loome tervet elukeskkonda!

Raitwood toodab okaspuust materja le ehitamiseks ja viimistlemiseks. Val mistame konstruktsioonipuitu ja vii mistlusmaterjale hoonete erinevatele pindadele nagu põrandad, laed, sein te sise ja välispinnad ning terrassid, õued, iluaiad ja piirded.

Puit on samal ajal nii traditsioonili ne kui ka nüüdisaegne materjal, pak kudes lõputult võimalusi. Tänapäeva ne inseneri ja materjaliteadus on avar danud puidu kasutusvõimalusi.

Lisaks sellele, et puit on ehe, loo duslik ja tervislik, on puit ka ainu ke taastuv ehitusmaterjal. Puitma

terjalidega ehitades panustame me maailma jätkusuutlikumaks muut misse, sest puidust ehitamine sääs tab energiat, seob hoonetesse pikaks ajaks süsinikku ning aitab nii vähen dada inimtegevuse mõju kliima soo jenemisele.Raitwood on üle 30 aastase koge musega tootmisettevõte – maailma tipptehnoloogiaga liinid puidu profi leerimiseks ja viimistlemiseks loovad paindlikud võimalused mitmekesise valiku pakkumiseks professionaalse le ehitajale ja asjaarmastajale.

Ajal, mil inimesed hindavad kesk konnasõbralikkust, kiirust ja kvalitee ti, on majaehitajate parimaks sõbraks tööstuslikult värvitud puit – kvaliteet

selt kaetud lauad on võimalik seina panna kasvõi ühe päevaga.

Piirdeaedade rajamiseks on saada val mitmeid materjale, mis sobivad aialippideks ja põõnadeks: nelikantsed põõna materjalid; spetsiaalse kujuga aiapõõn HT4K; trapetsprofiil HB4K 21x120 mm; nelikantsed profiilid ja ümardatud nurkadega profiilid HR40 (18x95/120; 28x45/70/95 mm) Höö vel ja peensaepinnalised materja lid HE4K ja HS4R.

Materjali värvimise ja õigesse pikku sesse järkamise võimalus.

Meie asjatundlik meeskond mõtleb kaasa ja pakub välja mõistliku lahen duse, võtke ühendust meie müügikon sultantidega: Raitwood Harku Puidu terminal tel 658 0972 või Raitwood Smuuli Puiduterminal tel 609 7260. Lisainfo www.raitwood.ee.

* Artikkel ilmub Nõmme linnaosa valitsu se ja Raitwoodi ühise kampaania raames.

õpilasteleNõmmeMMiJuuniorideLÜHIDALTvabalennuhõbemedalhuvikooli

Pika koroonapausi järel viidi sel aastal 25.–30. juulil Bulgaarias Podrimi lähistel taas läbi juunioride vabalennu maailma meistrivõistlused, kus osalesid ka Nõm me huvikooli Võistlusklassideõpilased.kaupa olid tulemused

järgmised: purimudellennukitega (F1A) saavutati võistkondlikult seitsmes, kum mimootoriga lennukitega (F1B) viies ja sisepõlemismootoriga lennukitega (F1P) teineÜldarvestusetulemus. kohtade kindlaksmää ramisel kasutati sel aastal uut arves tussüsteemi. Lisaks igas võistlusklas sis võistlevale kolmele n-ö tavalisele võistlejale, kelleks on enamasti poisid, võis võistkonnas osaleda lisavõistlejana ka üks tüdruk. Kui mõnel poisil võistlus ebaõnnestus, võeti võistkonna tulemuse arvestamisel aluseks tüdruku välja len natud tulemus. Selle uue arvestussüs teemiga oli ka meil pisut draamat. Pärast kummimootoriga lennukite võistluspäe va olime me väga rõõmsad saavutatud võistkondliku kolmanda koha üle. Para ku selgus järgmisel päeval, et olime hoo piski viiendad. Korraldajad olid esialgse te tulemuste väljakuulutamisel jätnud tähelepanuta Poola ja Saksa tüdruku te panuse.Eelneval kahel tiitlivõistlusel oleme üldarvestuses kahel korral järjest teise koha tulemuse saavutanud. Seda enam tegi rõõmu viimasel võistluspäeval sise põlemismootoriga mudelite võistkondlik teine koht, sest see on Eesti mudellennu ajaloos seni saavutatutest parim tulemus. Rõõmuga saame teatada, et üldarves tuses saavutati kolme ala kokkuvõttes 14 osalenud riigi seas tubli teine koht. Eesti noortest saavutas parima indivi duaalse tulemuse Harri Koonik, kes sai 4. koha klassis F1P.

Kõigil huvilistel on võimalik tulla kuni 12. oktoobrini proovima väikese viskeehk katapultlennuki ehitamist ja lennuta mist. Rohkem infot leiab Nõmme huvikoo li kodulehelt www.nommehuvikool.ee.

Ardo Pärna Nõmme huvikooli mudellennuringi juhendaja

Hea Eeskuju konkurss kutsub silmapaistvaidtunnustamanoori

Kuni 5. oktoobrini saab esitada kandi daate Hea Eeskuju tunnustuskonkursi le, millega tunnustatakse noori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sellist, mis väärib tähelepa nu ja Heatunnustamist. Eeskujukonkurss toimub sel aastal 15. korda. Konkursile saab esita da noori, kes on teistele mingil viisil ees kujuks. Olgu see siis kas kohaliku kogu konna tasandil või üleriigiliselt. Samuti on võimalus esitada kuni kümneliikme lisi gruppe. Oluline ei ole teo suurus, vaid see, missugust mõju see teistele ühis konnaliikmetele avaldab. Hea Eeskuju konkursi eesmärk on näidata, et noored ei ole mitte ainult meie tulevik, vaid nad loovad tulevikku juba praegu.

Möödunud aastal pälvis Hea Eesku ju tiitli Martin Vesberg Saaremaa güm naasiumist.Esitatudtaotluste seast valib žürii väl ja 15 finalisti, kelle hulgast selgub lau reaat. Lisaks antakse välja ka Suurima Julguse tiitel. Hea Eeskuju tiitli pälviv noor saab konkursi peatoetajalt Swed bankilt preemiaks 1700 eurot, Suuri male Julgusele on preemia välja pan nud Telia. Konkursi finaliste tänatakse Laheda Koolipäeva noortekonverentsil toimuval tänugalal 10. novembril.

Oma kandidaadi saab esitada aadres sil www.heaeeskuju.ee. (NS)

11. septembril jõudis Tallinnas se laskesuusatamise õhkrelva noortesari Even Tudebergi au hindadele. Nõmme spordikesku ses toimunud võistlusel ületas finišijoone 123 nooremat ja va nemat laskesuusatajat. Võistluse üks osa – püsti lasketiir. VANASAUNIVOFOTO: Esireas (vasakult) Priit Lokotar, Karmen Kuusik ja Kevin Kurik. Tagareas (vasakult) Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ning treenerid Urmo Ilves ja Heinar Jahu. RAITWOODFOTO:
23. september 2022 | Nõmme Sõnumid 5
POVILAITISDMITRIFOTO:
P i i r d e a Pe i r d e a Pe i i r d e a e - 2 0 -% 2 0 -% 2 0 % Nõmmel võttis mõõtu

Nõmme kultuurikeskus

24.09 kl 19 Jaagup Kreem ja Taavi Langi. Akustiline elamus, Terminaatori laulud. Pilet 22.-, esimestele kii retele 17.- müügil kultuurikeskuses ja Fienta.ee.

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev 2022. Jälgi reklaami!

14.10 kl 21 Nõmme kultuurikeskus 77: Siim Aimla Funk Band feat. Sofia Rubina-Hunter. Pilet 10.- müügil kultuurikeskuses ja Fienta.ee.

16.10 kl 19 Vana Baskini teatri etendus «Aabitsa kukk». Pilet 21.-, sooduspilet 19.- Müügil Piletilevi.ee ja Piletimaailm.ee.

21.10 kl 19 Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja. Pilet 17.-, eelmüügist 12.- müügil kultuurikeskuses ja Fienta.ee.

22.10 kl 19 Horre Zeiger BigBandi tantsuõhtu «Oleme hoos!». Pilet 10.- müügil kultuurikeskuses ja Fienta.ee.

28.10 kl 19 Jazz Nõmmel: See pole see Trio: Jana Kütt, Tobias Tammearu, Robert Rebane. Pilet 10,- sooduspi let 8.- müügil kultuurikeskuses ja Fienta.ee.

Fuajees 23.09–12.10 Kaja Hiiemaa maalide näitus. Tasuta. Kultuurikeskus on avatud E-N 15-21, P 12-16 või vastavalt ürituste ja huvitegevuse toimumisele.

Nõmme muuseum

Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus, vaata Nõmmewww.nommemuuseum.ee.muuseumonavatudvastavalt eelnevale kok kuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kir ja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2.-, õpila sed/üliõpilased/pensionärid 1.-, perepilet 3.- Müügil ka

NõmmeFienta.ee.muuseumi hubaseid ruume saab üürida erine vateks üritusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid või tähtpäevad.

Jaama 18.

Nõmme vaba aja keskus 28.09 juuksur 5.10

Registreeriminepediküür telefonil 672 3125.

Ootame päevakeskuste huviringidesse uusi liikmeid. Info telefonil 672 3125.

Täpsem info www.nomme.ee Valdeku 13

Pääsküla noortekeskus Avatud: E-R 12-18

Skate-park avatud: E-R 12-18 ( etteregistreerimise ga); L 12-18 (17+ noortele, etteregistreerimisega, v.a iga kuu viimane laupäev)

Rännaku pst 1

Valdeku noortekeskus Avatud: E-R 12-18 Valdeku 13

Täpsem info noortekeskuste kohta kodulehel www.nomme.ee või Facebookist.

Rahumäe mängujaam Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanema Avatud:tega. E-N kl 11-19 ja R kl 10-17 Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Von Glehni teater 24.09 kl 19 krimikomöödia «Õhtust, Léon» (osades Margus Prangel ja Eduard Salmistu) + Bonzo kontsert 2.10 kl 11 teater Sõber: «Hiirte pidu»

22.10 kl 19 draama «Tähed hommikutaevas». Esi etendus. Lavastaja Margus Prangel. Laval VGT näitle jad.

30.10 kl 11 lasteteater Trumm «Kauge külaline»

VGT IMPROTEATRI KURSUSED (veel on vabu kohti):

improteatri kursused täiskasvanutele esmaspäeviti kl 18.30-20.00 (juhendaja Kairi Vilu) või neljapäe viti kl 18.30-20.00 (juhendaja Rednar Annus).

Registreerimine kairi@vgt.ee.

Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675, VGTkairi@vgt.ee.kassaavatud esmaspäeviti kl 12-18.

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis. Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee.

Nõmme Rahu kogudus

Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Juma lateenistustest on võimalik osa saada ka Pereraadio vahendusel pühapäeviti kl 17 sagedusel 89,6 MHz. Koguduse kantselei Võsu 5 avatud E kl 9.30-14, K kl 14-18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust. Võsu 5, tel 5621 0737; www.nommerahu.ee.nomme.rahu@eelk.ee;

Nõmme baptisti kogudus 25.09 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vaher mägi 2.10 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Veikko Võsu 9.10 kl 11 koguduse 129. aastapäeva jumalateenis tus, jutlustab Vaido Palmik 22.09-8.12 kl 18.30-20.30 kristlikke põhitõdesid tutvustav Alfa kursus

Püsiteated: P kl 11 laste pühapäevakool; T kl 6.30 meeste hommik; K kl 11 väärikate hommik; N kl 7 naiste Teenistustehommik.otseülekanded ja järelvaatamine

Palvesoovidwww.nbk.eesaada palvesoov@nbk.ee

Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee.

Teenused Õunamahla pressimine tel lija materjalist, 0,4 senti/1 liiter mahla. Asume Laag ris. Tel 508 0077, helistada peale kella

Nõmmehaldjad18.

tulevad ap pi: puude langetamine, leh tede ja okste vedu, mu ru niitmine, hekkide püga mine, aedade koristus, vih maveerennide puhastus, piirdeaiad. Tel 5569

Andre.Kurdadaminevõimine.tuseEHITUSPUUSEPP5897ne,vedu,mine,Muru5561kidehendite,mondiga.guleerimise-hoolduseTegelen529memõistlikud.Hinnadsetrimmerdamise,Olen8713.tega.mekatustemistusteriteVannitubade501värvimineElektrik,15.-/tund.puudemisegaKonsultatsioonpinaKujundantus.niit).värvimineKatustegmail.com.ehitusmehedharjumaal@Võtmeddidtusnaderaažide,värvimine,jamisiEhitusmehedäravedu.jaHekkidehot.ee.5022,deTänavakividetööd.renoveerimine,Plaatimistööd,4883.töidTeenTeldamine.jagaraažid,Koristanrilt.tudenaat-ritöö,Soodnetööd.SBS-rullmaterjaliga.Bituumenkatustehaldjad@nommehaldjad.ee.8908,remontPlekiTel58197445.jakvaliteetnemaaltapetseerimine,lamijapuitparketiningliispaigaldusvilunudmeistTel56241861,Martin.jatühjendanteiekuurid,pööningudkeldrid!KorteritetühjenKuulutuseiaegu!56957913.ehitus-jaremondiotseomanikule.Tel502vannitubadekrohvimisTel54210528.jaäärekivipaigaldamine.Tel5458e-postvaleri987@pügaminesoodsalthoolsalt,vajaduseloksteTel53028158.teevadjärgtöid:katuste,aedadefassaadidesurvepesujapuukuuride,gaaedadeehitus,sauehitus,katustevahejamontaaž,vundamenjapuitkarkassistmajad.kätte.Tel5236803,kõrgsurvepesuja(plekk,kivi,eterTänavakividepuhasTel56241509,Andres.aedu!OmanRäaianduskoolidiplomit.kohaletuleNõmmel50.-ViljahoolduslõikusjmtöödTel5544644.santehnik,katustejakruntimine.Tel1413.remont.Boilepistikutepaigaldus.Umkõrvaldamine.LaremontSBS-katSoodsalt.Tel5850sulleabiksniitmise,haljastujamajapidamistöödel.onkokkuleppeljaHelistajaleiasumurelelahenduse.Tel4010,Rando.akendejausterejareMehhanismide,tiklaaspakettide,linjasilikoonivahetus.Tel3632,erki@aknad.net.niitmine,trimmerdahekilõikus,oksteäraheinapurustamikruntidekorrastus.Tel7133./üldehijaremondilahendaTerrassid,grillmajadkoguelamisevärskenniiseestkuiväljast.murettel55949781,

Kutselise korstnapühki ja teenused, küttekehade parandus. Tel 5198 0980, Tasutawww.tulituli.ee.puupakkude ärave du. Tel 5347 6867.

Hoonete

ee,513konsultatsioondepuudegajadVäljaõppinudne.jundaminetamine,tidele,eramuteleArboristhelistalimirullidTeenro.15-aastanesurvegasioonitöid.-väliseidTeostan5646väiksemaidmonditöölinePensionäristNõmmel,eelmisestväikeveokiga.keehitus,valmistaminedus.Aedade5551dus-Kevadine5017.ridautoosad.lad,did,torud,teVanaraua0601,TelOlemasjaErihot.ee.5022videTänavakivide8926.santehnilisiTeemegmail.com.e-posthetustel.mont.telikvideerimine,tekohaneKorstnapühkiminejaühinguteduaedades,trimmerdamisePakun527sumasinad,del,Abistan5390veerennideViljapuude1395.seadmeteKorstnapühkimine.info@viimistlusehitus.ee.mine.soojustaminede,suskaitsetööd,tejuurdeehitused,renoveerimine,pööninguväljaehitamine,muinfassaadikatuste,vundamentidejarenoveeriTel53072076,e-postKütteremont.Tel5692lõikusjavihmapuhastus.Tel3811.majapidamistööviinäralehekotid,peboileridjne.Tel1445.muruniitmisejateenustkoühistutejaäriümbruses.Helistaküsilisa.Tel53993595.(nõueakt),ummistusteküttekolle(shkorstnad)ehitusjareTöötankanädalavaTel53724993võikorstnapyhkija1@ehitus-remondi-jatöid.Tel5561jaäärekipaigaldus.Tel5458võie-postvaleri987@tüüpikorstnateehitusremont.Pottsepatööd.kutsetunnistus.54568987,Ainja5374Toomas.jakodumasinatasutaäravedu:plekk,pesumasinad,pliivannid,boilerid,katakud,mootorid,kaablid,Külmkapid,telealates10–15.-Tel5550viljapuudehooljanoorenduslõikus.Tel8638.javäravatepaigalAia-javäravatarvikutejamüük,väitransportteenusKogemustsajandist.Asuntel5014165.ehitaja-reteeberinevaidremonditöid.Tel5843.hoonesiseseidjavee-jakanalisatProbleemidvee–helista!Olemaskogemus,AndTel51965962.vanad slaidid jafilfailideks.Ühefaihind10senti.Huvikorral53985111.II:mootorsaetöödjateisteleobjekohtlikepuudelangesamutipuudekujaokstelõikamiTel55614664,Ivo.puulangetalõikavadparimahinnaohtlikkepuidjateevadhoolduslõikust.Puuüldseisundihindaminejatasuta.Tel3458,www.ohtlikpuu.info@ohtlikpuu.ee.

Kogenud

töö!misel,Aitanmekemnekulmude/ripsmeteküüri/geellakigari/geellakigapakub303,NõmmetalliViimegmail.com.TelsaadidÜldehitus,tööd.ladumine.Korstnapitsidevi-,sisetööd,Teen5710,lundeselkiirenaraamide-usteSooviterantii.Harjumaasinaid.Parandantutametus.katminetöid:Pakumekorsten.korda@gmail.com.sideteametiAktiehitus,midesed.pühkijaLitsentseeritud5690musmont.kehadePottsepatööd.teetHinnadningdavadKogenudTeldus.seadmeteKorstnapühkimine.518Kivikorstnatesol.eu.5698tamineFassaadideTelLikvideerindegaElektritöödarbormen.ee.hinnad.vislikkukust.raietteostavadpuuhooldajadohtlikepuudejapuudehoolduslõiHindamepuudeterseisundit.SoodsadTel5220321,www.soodsatehindakogenudelektrikult.kapisirikkeid.56609403.jakatusepuhasningvärvimine.Tel3903,www.paintehitamine.Tel8889.KütteremontjahoolTöödelegarantiijaakt.56921396.mehedpaigaltänava-jaäärekiveteevadlammutustöid.mõistlikud,kvalihea.Tel56164364.Uutekütteehitusjavanadere13-aastanetöökogejakutsetunnistus.Tel3327.korstnajapottsepateenuVentilatsioonisüsteepuhastus.Küttekolletepaigaldusjaremont.väljastaminePääsjakindlustusseltjaoks.Tel56900686,haudadehooldusliivavahetus,liivagajaääristepuhasTeemekujundustjaislilli.Tel5068325.kõikiõmblusmaTulenTallinnajapiireskohale.GaTel5168180,Hillar.värskendadaakvärvi?Tööjakorrektne.VajadujuhatanvärvitudakennäidisteniNõmmel.Pavõtkeühendust.Tel551nõmmekasTiit.ehitustöid(üldehitus):katusetööd(kiplekk-jalamekatused).parandusjaLisakskaplekiTel51998917.katused,fasjaviimistlustööd.53529476,mehitus@tasutaäravanamejapuidu.Tel56621344.juuksur,PärnumntVõsubussipeatusestavalistmaniküü20/28.-,pedi28/35.-,värvimi10.-Tel6555327.RohinfotFacebookisNõmJuuksurjaIlustuudio.kalmuplatsidehooldasoodnehindjahoolasTel53322399.

Küttepuud Müüa küttepuud 30 cm, 40 l, võrk lepp, kask kohaleveo ga. Tel 527 0884.

Müüa toored ja kuivad lõhu tud küttepuud kohaletoo misega, kütteklotsid 40l võrkkottides. Info ja tellimine halupuu@gmail.com.telwww.pakhalupuu.eekoduleheltvõi5099598,e-postpak

KUIVAD HALUPUUD 30; 40; 50 cm võrkkotis. PUIT BRIKETT 10 kg/pakk. KÕ DUSÕNNIK 30 kg/kott. Kvii tung. Ladu Nõmmel. Tam maru Farm. Tel 523 8852.

Kvaliteetsed küttepuud koos transpordiga. Pakku da erinevat mõõtu ja sorti menti. Puud koormasse lao tud, täpne kogus! Helista tel 504 9838 või 525 9433, Võ tikmetsa OÜ.

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tellimu si võtame vastu iga päev. Tel 522 7345, marek406@ gmail.com.

Ost OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, fotosid, maa le, graafikat, münte, paber raha, mööblit, nõusid, me revaigust ehteid, märke jne. Tel 5829

Huvitavad9810.vanad autod. Ford, Bmw, Opel, Mercedes, Volkswagen, Lada. Võib olla kaua seisnud ja remonti va jav. Helista ja lepime hinnas kokku. Tel 5345 8662.

Ostan erinevat kunsti, õli maali, akvarelli, graafikat ja Eesti keraamikat. Raha ko he kätte. Tel 5353 8982.

Ostan vanu raamatuid, vi nüülplaate, märke, mängu asju. Pakkuda võib ka muid vanemaid tarbeesemeid (nõud, mööbel, tööriistad). Tel 504 0999, Urmas.

Ostan kasutult seisma jää nud või meid.nuse,Ostan5665raid.seidOstanlähiümbrus.istsusOstame5553klaasi.te,viise,nõusid,tabLottakapi.Ostan200OstameLindWiiralt.EestilusjutteOstan5893grammofone,vanuOstan0618,sutatudOstanto.ee.taarveltsunJärelegmail.comkumisimistamineseisvaid.vanuriilisi,sõidukeid.kiirmüügihinnagaToimivaid,avariketega,arveltmaas,jalihtsaltkasutultKohapealkiirevorjatehing.Pakootanseisevauto@või56188671.tulenpuksiirigajatasularahas.Vormistanjamahavõtanise.Vaalisakswww.seisevautänapäevaseidkaraamatuid.Tel514Andres.puukastigaraadioid,kirjutusmasinaid,heliplaate.Tel8528.Tarbeklaasi,«Seikmaaltjamerelt»,kunsti(Peil,Ohakas,Soans,Kangilaski,jne).Tel55525584.vanaraudaalateskg.Tel53476867.Eesti-aegseraamatuTel58938528.taaskasutuspoodosvanujanõukaaegseidkujusid,vaase,sersuveniire,fotoaparaaraadioidjaEestiTarbeRahakohekätte.Tel1511.absoluutseltigasseiautosid.KustutameARK-litsentsialusel.TallinnjaTel58238310.valikuliseltvanaaegfotoaparaatejakaameKuulutuseiaegu.Tel6400,Elina.Tarbeklaasi,serviilinoollõikeid,maale,vamünte,hõbe-jakuldeseTel58350104.

6 Nõmme Sõnumid | 23. september 2022
ERAKUULUTUSEDVABA AEG Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest. Kivimäe 25, Tallinn | www.pjk.ee HUVIHARIDUSKOOL pakub nõmmekatele uusi võimalusi huvitegevustekserinevateks Meie huvihariduskooli on oodatud kõik, kes huvitegevustest rõõmu tunnevad. Ootame nii alustajaid kui ka edasijõudnud õpilasi, väikelastest täiskasvanuteni. Tule nagu oled!

Koguja ostab: vanavara, kunsti, raamatuid, post kaarte, autasusid, münte, paberraha. Küsige nõu! Ra ha kohe. Kuulutus ei aegu. Helistage tel 5595 5996, iga päev kell 11–21.

Ostan vanaaegseid jalgrat taid, sääreväristajaid, nen de raame ja muid osi. Ostan Vene autode, tsiklite osi. Tel 510

Ostan2349.vanaaegseid taid, võrre, tsikleid, nende raame, varuosi ja seondu vat, Saksa militaari, Vene autode uusi varuosi ja muud vanavara. Tel 529 3445.

Müük Müüa hobusesõnnikut 5.-/ kott. Tel 5347 6867.

Müüa loomasõnnikut, mul da, killustikku, liiva ja täi tepinnast. Tel 5697 1079, e-post Mesi Raplamaa metsast niidult. Hind alates 7.-/kg. 520 9709.

Muu Perekond Ukrainast vajab

piirdeidtellidatused,vadekstekspe,onleppel.E-RRahumäemuhooldusKimbud,Teldeku-Rahumäe-Mustamäe.nas,ette?!)ajaksnärHei!morrisan777@gmail.com.CV:Värskemeespensiosoovibüüridapikemakssoodsa/väikese(omaelamispinnaTallinrajoonisPääsküla-Val56245247.pärjad,seaded,kal–SuziLilledOÜ,tee23.Avatudkell10-15,L-PkokkuTel55530531.Meiltvõimaliktellidalillekim-seadeid,pärgierinevasündmusteks,tähtpäe(pulmad,jõulud,majne).Kaonvõimalikpesubetoonisthauaja-vaase.

23. september 2022 | Nõmme Sõnumid 7 KUULUTUSED JA REKLAAM AJALEHES NÕMME SÕNUMID reklaamimoodulite hinnad ja suurused leiate www.tallinn.ee/nommesonumid-reklaam erakuulutuste avaldamise tingimused www.tallinn.ee/reakuulutuste-avaldamine
jalgrat
melMesiniktaluaed@hot.ee.müübmettNõmkojutoomisegaalates 5 kg.
ja
Tel
kiiresti üüripinda. Nõus paari toa ja köögiga. Nõus abista ma igasuguste töödega. Pa ku ja küsi üürihinda ise. Tel 554 4644, vabatahtlik Liivi. Võtame tööle uude õmb lustehasesse õmblejaid: overlok, naiste kerged rõi vad. Asukoht Keila. Helis ta 5331 0767 või saada
☞ Eramu ehitus ja remont ☞ Siseviimistlustööd ☞ Fassaaditööd ☞ Katuste ehitus ☞ Santehnilised tööd ☞ Elektritööd ☞ Aedade ja piirete ehitustööd ☞ Tänavakivide paigaldus Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE Teisipäeviti kl.18.00, alates 23.08. Nõmme Gümnaasiumi spordihoones. Tel. Falun51-31-440GongAlgõpe ja harjutamine. Igas vanuses inimestele. TASUTA Hiina terviseliikumine ja budistliku koolkonna meditatiivsed harjutused (chi gong). 52 98 909 PILLE SILD pille sild@uusmaa ee MINU TÖÖ ON TAGADA SINULE PARIM TEHING! SOOVID TEADA OMA KINNISVARA VÄÄRTUST VÕTA MINUGA ÜHENDUST: KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER
8 Nõmme Sõnumid | 23. september 2022 FCNOMMU.EE FC NÕMME UNITED / MART POOMI JALGPALLIKOOL avab esimese tüdrukute grupi (sünniaasta 2014-2015) ja otsib juurde uusi jalkapoisse (sünniaasta 2016-2017) Treeningud toimuvad sügisel Rahumäe Põhikooli väljakul või Männiku staadionil. Huvilistele pakume 2 nädalat tasuta prooviaega. Registreerimine: lissel@fcnommu.ee

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.