Page 1

NASZA GAZOWNIA.PL BIULETYN WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU OBROTU GAZEM

KWIECIEŃ 2011

NOWI KLIENCI W WIELKOPOLSCE WYBRALI GAZ ZIEMNY STR. 4

CSR STR. 6

NOWA KLIMATYZACJA W GAZOWNI SZCZECIŃSKIEJ STR. 17

W POSZUKIWANIU ZAJĄCZKA STR. 23


SPIS TREŚCI

N ASZE SPRAWY 4 5 6 7 8 9 10

Nowi klienci w Wielkopolsce wybrali gaz ziemny Wizualizacja Biur Obsługi Klienta CSR Zmiany w zasadach rozliczania odbiorców gazu Stres w pracy – jak go zmniejszać Nasi pracownicy Wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG

Z ŻYCIA GAZOWNI P oznań 11 12 12 13 14 15 16

Koncert Kayah Bieg Maniacka Dziesiątka World Press Foto Podsumowanie akcji Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka Festiwal Sztuki Naszych Dzieci Wolontariusze są wśród nas „Kamyk” z sercem

Szczecin 17 18 19

Nowa klimatyzacja w Gazowni Szczecińskiej wytwarzana z gazu Targi Bud-Gryf Energia Zawody o Puchar Prezesa PGNiG SA „Alpejczyk” w Rytrze

Kalisz 19

Gazownia Kaliska ma nową siedzibę

Koszalin 20 20 21 22

Biuro przyjazne dzieciom Gazownia Koszalińska na Targach Budownictwa Superliga PGNiG: Koszalinianki w półfinale Mistrzostw Polski IX Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim „Pasje według świętego Włodzimierza”

PO GODZINACH 23 24 24 25 26 27

WYDAWCA: PGNiG SA Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem ADRES REDAKCJI: Biuro Marketingu, ul. Grobla 15 61-859 Poznań, tel. (61) 885-40-80 E-MAIL: Karolina.Szolkowska@pgnig.pl

2

SPIS TREŚCI

W poszukiwaniu zajączka Donos kulturalny Informacje kadrowe Kącik dla dzieci Kolorowanka Witamy maluszki

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Karolina Szołkowska, Katarzyna Weiss NAKŁAD: 600 egzemplarzy PROJEKT GRAFICZNY: FreshStudio, www.freshstudio.pl


Lubimy lato, śpiewamy za Markiem Grechutą „lato, ejże ty!”. Zachwy-

ca nas jesień – zwłaszcza ta polsko-złota, ale przecież także babie lato i mgły... W lutym i marcu mamy już dość zimy, lecz podziwiamy bajecznie ośnieżone drzewa i czarodziejsko zabielony świat... No, ale wiosna! Chyba najbardziej na nią czekamy. A tu jeszcze za pasem święta... Zatem nie tylko z wiosennych powodów życzymy Pracownikom i ich Rodzinom zdrowia – bo ono umożliwia działanie; aktywności, która utrzymuje ciało i ducha w dobrej kondycji; spełnienia w pracy oraz radości i miłości, które czynią życie pięknym. Wesołych Świąt i miłej lektury! Redakcja

BIULETYN WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU OBROTU GAZEM

SŁOWO OD REDAKCJI

3


NOWI KLIENCI W WIELKOPOLSCE WYBRALI GAZ ZIEMNY Miniony rok zakończył się pomyślnie dla wielu firm oczekujących na przyłączenie do dystrybucyjnej sieci gazowej. Obsługiwani przez Doradców klienci kluczowi to w większości inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, a procedury ich pozyskiwania powodują, że okres przyłączania do sieci gazowej, licząc od wniosku klienta do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę gazu, trwa niekiedy nawet trzy lata. Spośród czterdziestu przyłączonych w 2010 r. klientów kluczowych aż 30 przyłączeń przypadło na II półrocze, w tym także cztery obiekty, które przedstawiamy Państwu poniżej.

W dniu 22 października 2010 r. rozpoczęliśmy dostawy gazu ziemnego do firmy Baumit Sp. z o.o. Zakład w Pobiedziskach. Gaz ziemny zasila w tej fabryce urządzenia technologiczno-grzewcze o łącznej mocy 50 440 kW.

57 metrów świadczy o rozpoczętym rozwoju przemysłowym gminy.

 Oddane 11 listopada 2010 r. Centrum Sportowo-Edukacyjne jest niezwykle ważną inwestycją dla mieszkańców gminy Pobiedziska – mówi z-ca burmistrza Ireneusz Antkowiak. Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach jest Obiekt ten jest powodem do dumy nie tylczwartą fabryką w Polsce. Korporacja Baumit ko dla władz samorządowych, ale cieszą się reprezentuje dwie rodzinne marki austriac- z niego także mieszkańcy. Nowoczesna i ładkie. W Polsce działa od 1994 r., zarząd firmy na architektura, dobrej jakości materiały oraz w Polsce ma siedzibę we Wrocławiu, a fabryki wielofunkcyjność Centrum Sportowo-Edukaw Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim oraz cyjnego sprawiają, że uprawianie sportu staje w Bełchatowie. Fabryka w Pobiedziskach się bardzo przyjemne, a miejsce zaczęło odpowstała na przygotowanym przez władze grywać ważną rolę integracyjną. lokalne obszarze przeznaczonym pod aktyw- Inwestycja jest zgodna z ekonomią zrównoność gospodarczą, który to obszar został lau- ważonego rozwoju, uwzględnia potrzeby lureatem ogólnopolskiego konkursu „Grunt na dzi, jest przyjazna dla środowiska naturalnego, Medal”, zorganizowanego przez Ministerstwo pozytywnie wpływa na ład architektonicznoGospodarki oraz PAIiIZ. Budowa fabryki w Po- -przestrzenny. Ogrzewana gazem ziemnym biedziskach była współfinansowana ze środ- i pompami ciepła daje duży efekt ekologiczny ków unijnych w ramach działania Programu i ekonomiczny. Koszt inwestycji: 13 mln zł, doOperacyjnego Innowacyjna Gospodarka. finansowanie z Unii Europejskiej: 5,6 mln zł.

Baumit w Pobiedziskach wyprodukuje docelo- Koniec roku obfitował w nowe przyłączenia, wo rocznie ok. 250 tys. ton suchych miesza- w tym także w Słupskiej Specjalnej Strefie nek tynkarskich, gipsów, zapraw murarskich Ekonomicznej w Wałczu. W dniu 10 grudnia i klejących. Zakład kierowany przez p. Andrze- 2010 r. rozpoczęliśmy dostarczanie gazu ziemja Prymasa przechodzi obecnie testy tech- nego do firmy Albatros Aluminium Sp. z o.o. nologiczne z wykorzystaniem najnowocze- – fabryki kierowanej przez Prezesa Arkadiusza śniejszych linii technologicznych w tej branży. Bruskiego. Gaz ziemny zasila w tej fabryce Docelowo zatrudni około 100 osób. Widoczna urządzenie technologiczne do starzenia aluz daleka wieża technologiczna o wysokości minium o mocy 1100 kW oraz urządzenia

4

NOWI KLIENCI W WIELKOPOLSCE WYBRALI GAZ ZIEMNY

grzewcze w hali przemysłowej o mocy 400 kW. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wałczu to na dziś 25 ha, na których funkcjonują cztery zakłady przemysłowe: VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o., Albatros Aluminium Sp. z o.o., Ozen Plus Sp. z o.o. oraz Ekomech Sp. z o.o. Obszar podstrefy w Wałczu zostanie powiększony o kolejne 35 ha. Albatros Aluminium to producent światowej klasy profili aluminiowych pod indywidualne zamówienia – profile trudne, duże gabarytowo, niedostępne w Polsce. Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w prasie produkcji włoskiej pozwalają na wyprodukowanie profili aluminiowych o grubości poniżej 0,9 mm, z niską wagą 1 metra bieżącego oraz zawężonymi tolerancjami wymiarowymi. Zastosowanie gazu ziemnego jako nośnika energii pozwala na uzyskanie wysokich temperatur zapewniających plastyczność aluminium w toku procesu produkcyjnego. Docelowo planowane jest zużycie gazu na poziomie około 1 mln m3. Fabryka Albatros Aluminium Sp. z o.o. z uwagi na unikalne rozwiązania technologiczne została sfinansowana z unijnych środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

NASZE SPRAWY


Przedmiotem produkcji wybudowanego przez Ozen Plus Sp. z o.o. zakładu w Wałczu jest: „zielona” energia elektryczna, węgiel drzewny i brykiet węgla drzewnego (łącznie ok. 20 000 ton w skali roku), a w przyszłości również i „zielona” energia cieplna. Przedsiębiorstwo powstaje w obszarze Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i będzie miało dla miasta ogromne znaczenie. To około 140 nowych miejsc pracy, aktywizacja regionu, dodatkowe miejsca pracy związane z kooperantami, odbiorcami, dostawcami i inną obsługą zakładu. Moc zainstalowanego w zakładzie turbozespołu to 7,23 MW, co w sposób znaczący

przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego miasta i regionu. Budowany zakład jest jedyny w swoim rodzaju na skalę światową. Innowacyjność polega na synergicznym połączeniu instalacji do produkcji węgla drzewnego z instalacją elektrociepłowni. Instalacja spełnia wszystkie obowiązujące w Polsce i UE normy emisji wynikające z ochrony środowiska. Co więcej, surowce do produkcji stanowiły będą drewno liściaste i słoma – czyli biomasa, która jest odnawialnym źródłem energii, a jej użycie w procesie technologii jest neutralne dla środowiska.

 Jesteśmy prekursorami tego rozwiązania, a rozwiązania ideowe i technologiczne chronione są zastrzeżeniem patentowym, którego właścicielem jest Spółka – mówią Prezes Spółki Andrzej Kowalczyk oraz Członek Zarządu Marcin Pyka. Właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym jest BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA. Na realizację inwestycji OZEN PLUS została przyznana dotacja z SPO WKP w kwocie ponad 33,3 mln złotych. Stanisława Rybicka-Cyna Biuro Obsługi Klientów Biznesowych Gazownia Poznańska

WIZUALIZACJA BIUR OBSŁUGI KLIENTA Zarząd Spółki PGNiG SA przyjął pod koniec roku 2010 ustawę w sprawie przyjęcia „Księgi Architektury Biur Obsługi Klienta PGNiG” oraz „Koncepcję Implementacji Architektury Biur Obsługi Klienta PGNiG SA”. Oddziały Obrotu są zobligowane do wdrożenia założeń ustawy do końca 2013 r. Zadaniem nowej wizualizacji jest m.in. podniesienie standardów obsługi klienta oraz poprawa organizacji stanowisk pracy w BOK-ach. Wszystkie Biura Obsługi Klienta zostaną ustandaryzowane – szczegółowo opisano to w „Księdze Architektury”. Są w niej dokładnie omówione poszczególne elementy biura – wystrój, wyposażenie, kolorystyka, rozmieszczenie materiałów promocyjnych i reklamy. W tym roku każdy z Oddziałów musi wytypować jedno z Biur, w którym zostanie wdrożony nowy projekt. Realizacja w pozostałych placówkach będzie odbywała się wg planu od lutego 2012 r. do grudnia 2013 r. Katarzyna Weiss Biuro Marketingu Gazownia Poznańska

NASZE SPRAWY

WIZUALIZACJA BIUR OBSŁUGI KLIENTA

5


CSR Mija kolejny rok odkąd WOOG w Poznaniu opracował Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu. Celem strategii było opracowanie konkretnych celów i działań we wszystkich obszarach odpowiedzialnego biznesu, tj. Miejscu Pracy, Środowisku, Rynku oraz Społeczności Lokalnej. Każdy z Oddziałów raz w półroczu przesyła do Centrali raport z realizacji celów strategicznych, które przybliżymy Państwu poniżej wraz z krótkim opisem tego, co udało nam zrealizować w ostatnim półroczu.

ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI OBECNYCH ORAZ POZYSKANIE NOWYCH KLIENTÓW POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA: • Realizacja szkolenia dla pracowników obsługi klienta, temat: „Dostarczenie wiedzy w zakresie technik sprzedaży, obsługi klienta i budowania lojalności klientów”, • Szkolenie z modelu OKI na zasadach e-learningu, • Szkolenie dla trenerów wewnętrznych z zakresu trudnych sytuacji z klientem, • Ankieta dot. satysfakcji klienta z oznakowania biur obsługi i dostępności materiałów informacyjnych, • Szkolenie pracowników Działu Obsługi Klientów Biznesowych dot. doskonalenia wiedzy w zakresie obsługi klienta. EFEKTYWNA, OPARTA O PARTNERSKIE ZASADY I DIALOG WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I BIZNESOWYMI: • Udział w targach III Forum Aglomeracji Miejskiej, • Bieg „Maniacka Dziesiątka”– coroczny bieg zrzeszający biegaczy z całej Polski, • Bieg organizowany przez Gminę Grodzisk Wielkopolski– Półmaraton Słowaka, • Współpraca z Klubem Sportowym Energetyk – regaty na Malcie – zawody sportowe na Torze regatowym Malta, • VI Leszczyński Maraton Rowerowy, • Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Kamyk”, • Współpraca z Fundacją „Dobrze, że jesteś”, • Projekt „Akademia bezpiecznego przedszkolaka”, • Festiwal Flamenco w Poznaniu, • Koncert gitarowy Łukasza Kuropaczewskiego organizowany przez Ponte Art Promotion – Polish Gitar Academy, • Współpraca z Fundacją Tespis Scena na Piętrze,

6

CSR

• • • • • • • • • • • • • • • • •

„Niebiescy dzieciom” – festyn charytatywny, Dzień Dziecka na Placu Wolności akcja edukacyjno-ekologicz na „Rowerem po drzewach”, XI Festiwal Sztuki Naszych Dzieci, Współpraca ze stowarzyszeniem KPR Szczypiorno Kalisz w zakresie organizacji turnieju piłki ręcznej o puchar dyrektora Gazowni Kaliskiej „GAZ CUP 2010”, Współpraca z PCK, Wielkopolskim Zarządem Okręgowym z siedzibą w Poznaniu w zakresie organizacji Gali z okazji Honorowych Dawców Krwi, V Wielka Gala Północnej Izby, Koncert filharmoników szczecińskich „Muzyka na wodzie”, Herbatka Współpraca PGNiG ze Szczecińskim WOPR w sezonie letnim 2010, Udział w festynie ,,Sport i Zdrowie – od Juniora do Seniora” (11.09) zorganizowanym przez Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji ,,Błękitna” Pomorzany oraz Stowarzyszenie ,,Razem Łatwiej”, VIII Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim „Pasje według świętego Włodzimierza”, Spektakl teatralny pt. „Układanka dla Bałwanka” – przedstawienie teatralne w szpitalu dla chorych, Współpraca z Koszalińskim Uniwersytetem Dziecięcym, III Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki „Już od teraz wszyscy wraz oszczędzamy ziemny gaz”, Festyn dla mieszkańców Koszalina i okolic w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, Plebiscyt „Mała Miss i Mały Mister”, V Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin, Spektakl pt. „Hieronim Smoczek”.

NASZE SPRAWY


PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY I Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO: • Zamieszczenie artykułów w lokalnej prasie, promujących gaz ziemny jako paliwo ekologiczne i bezpieczne, • Targi ,,BUD-GRYF Energia” 19-21.03.2010 w Szczecinie odwiedziło ok. 20 000 osób – promowanie gazu ziemnego, ekologicznego źródła enegii, • Udział w Targach Moto Show w Szczecinie w dniach 10-11.04.2010 – promocja CNG jako paliwa ekologicznego, targi odwiedziło blisko 10 000 osób, • Ankieta dotycząca roli ochrony środowiska przeprowadzona wśród chętnych pracowników Gazowni, • Organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego: „Od natury dla natury z gazem ziemnym ku czystemu środowisku”, uczestnicy – dzieci i młodzież kaliskich szkół podstawowych. STWORZENIE BEZPIECZNEGO I PRZYJAZNEGO MIEJSCA PRACY: • Spotkania integracyjne połączone ze szkoleniem, • Wprowadzono kartę oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz ocenę ryzyka związanego z czynnikami fizycznymi dla osób, którym nie został określony normatyw higieniczny.

SPÓJNA, RZETELNA I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I MARKETING: • Informacje przekazywane na portalu www.nasza-gazownia.pl, • Artykuły w biuletynie WOOG „nasza-gazownia.pl”, • Udostępnienie informacji o CSR dla wszystkich pracowników Gazowni Koszalińskiej na dysku – J:\Info\Strategia CSR. POSZUKIWANIE NOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ZGODNYCH Z IDEĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: • Współdziałanie z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w sprawie gazyfikacji miejscowości Ińsko – zasilanie LNG, • Prowadzenie rozmów z klientami oraz korespondencja w sprawie zasilania LNG w miejscowości Ińsko, • Przyjmowanie wniosków przyłączeniowych, udzielanie informacji o LNG klientom, spotkanie dla mieszkańców gazyfikowanej miejscowości. Katarzyna Wiznerowicz Pełnomocnik Oddziału ds. Ochrony Zasobów Koordynator CSR Gazownia Poznańska

ZMIANY W ZASADACH ROZLICZANIA ODBIORCÓW GAZU Z dniem 1 stycznia br. we wszystkich gazowniach WOOG radykalnej zmianie uległa częstotliwość odczytów wykonywanych przez operatora – Wielkopolską Spółkę Gazownictwa. W związku z tym zmianie uległy również zasady rozliczania odbiorców. Wprowadzone zostały dla grup Taryfowych W1-W3 dodatkowe rozliczenia prognozowane: • w grupie W1 – 1 odczyt w roku – wraz z fakturą rozliczeniową klient otrzymuje pięć faktur prognozowanych (w systemie książeczkowym) płatnych co 2 miesiące, • w grupie W2 – odczyt stanu gazomierza następuje co cztery miesiące (3 razy w roku), co druga faktura jest prognozowana, płatności następują w trybie dwumiesięcznym, • w grupie W3 – odczyty są dokonywane co dwa miesiące (6 odczytów w roku), Jak każda wprowadzana zmiana, tak i ta spowodowała mniejsze lub większe niezadowolenie wśród klientów, których bezpośrednio dotyczy. Eskalacja nastrojów zależała od różnych czynników. W związku z tym, że ostateczna decyzja o realizacji nowego systemu rozliczeń zapadła na krótko przed jej wprowadzeniem – mieliśmy mało czasu na przygotowanie klientów do wprowadzanych zmian. Jako dostawca gazu mamy obowiązek poinformowania odbiorców o zmianach w sposobie rozliczania najpóźniej wraz z pierwszą fakturą rozliczaną w nowym systemie. Jak wskazuje

NASZE SPRAWY

doświadczenie, to często okazuje się za mało. • obawy dotyczące zmiany cen gazu By zapobiec niezadowoleniu klientów, dobre w trakcie trwania okresu prognozowanego, wyniki daje wcześniejsze uprzedzenie o wpro- • obawy dotyczące kredytowania się przez wadzanych zmianach, np. za pomocą artykułu PGNiG wpłatami pochodzącymi w prasie lokalnej. Poza tym system informa- z rachunków prognozowanych. tyczny przystosowany do rozliczania odbior- Generalnie jednak większość klientów z przyców na nowych zasadach płatał nieraz figle, chylnością postrzega stosowanie nowego sysktóre skutecznie utrudniały sprawną obsługę temu”. klientów. O zmianach każdy klient został powiadomiony KALISZ listownie. Wraz z pierwszą fakturą prognozoW Gazowni Kaliskiej wprowadzone zmiany zo- waną wystawioną w nowym systemie rozlistały przyjęte przez klientów dosyć spokojnie, czeniowym odbiorca otrzymał szczegółowy obyło się też bez echa w mediach. komunikat zawierający informację o wprowadzonych zmianach (różne pisma w zależności Bogusława Rybka z Działu Marketingu zebrała od grupy taryfowej), opis sposobu rozliczeń informacje na temat reakcji odbiorców: „Od oraz podstawę prawną dla wprowadzonych stycznia br. Biuro Obsługi Klienta w Kaliszu od- zmian. wiedziło więcej niż zwykle klientów. Nie wszyscy są zadowoleni z wprowadzonych zmian. KOSZALIN Do głównych zastrzeżeń wymienianych przez Gazownia Koszalińska poinformowała swoich odbiorców należą: odbiorców o wprowadzanych zmianach za • obawy dotyczące wiarygodności pośrednictwem prasy jeszcze przed dotar i trafności zużycia prognozowanego, ciem do nich pierwszych faktur na podsta• obawy dot. ewentualnych nadpłat wie nowych zasad rozliczania. To zapobiegło wynikających z różnic pomiędzy zużyciem wielu wizytom zdezorientowanych klientów prognozowanym a rzeczywistym, w BOK, jak i wielu telefonom z pytaniami.

ZMIANY W ZASADACH ROZLICZANIA ODBIORCÓW GAZU

7


Odbiorcy otrzymują informacje o zmianach Wyborczej” udało się nam uniknąć nieprzy- zużycia. Niefortunny termin wprowadzenia na rewersie dostarczanych faktur. Poza tym chylnych artykułów w lokalnych mediach. zmian – 1 stycznia, zbieżny ze zmianą stawki w BOK pracownicy wręczają zainteresowapodatku VAT, a nadto występujący w szczycie nym ulotkę zawierającą opis nowych zasad POZNAŃ sezonu grzewczego, spowodował wiele zarozliczania. Te posunięcia nie wyeliminowały W Gazowni Poznańskiej informacje dotyczące mieszania i niepotrzebnego zdenerwowania całkiem wzmożonego napływu klientów py- przebiegu wprowadzania nowego systemu naszych klientów i pracowników. Bazując na tających o zmiany, często niezadowolonych, rozliczeń przekazał Kierownik Biura Obsługi tych doświadczeniach, z trwogą patrzymy pełnych obaw co do nowych zasad. Spora Klientów Indywidualnych – Jakub Zastawny. na zapowiadane kolejne rewolucyjne zmiany część odbiorców przychodziła z pretensja- – Akcja informowania klientów o zaistniałych planowane do wprowadzenia wraz z Tarymi, że otrzymali faktury niezgodne z rzeczy- zmianach przebiega u nas sukcesywnie. Klient fą nr 4. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wistym zużyciem gazu. Tak było najczęściej z pierwszą fakturą dostaje informację o no- pracowników obsługujących klientów, mimo w przypadku odbiorców z taryfy W-1, którym wym sposobie rozliczania (na ostatniej stronie). wielkiego zamieszania, udało się wprowadzić już teraz trzeba było oszacować zużycie gazu, Jeśli rzeczywisty odczyt u odbiorców z taryfy zmiany i wdrożyć jednolity dla całego WOOG gdyż do wizyty inkasenta, który ma odczytać W-1 jest oddalony w czasie, wówczas szacuje- schemat odczytów i rozliczeń. Analiza opinii ich gazomierz tylko jeden raz w roku, upłynie my bieżące zużycie, by zachować fakturowa- klientów pozwala sądzić, iż system ten ostazbyt wiele czasu. nie w dotychczasowych 2-miesięcznych ter- tecznie zostanie przez większość pozytywnie minach. Dopiero po dokonaniu rzeczywistego przyjęty i zaakceptowany. Żądania rezygnacji Jan Śliwiński, kierownik Działu Obsługi Klien- odczytu odbiorca podlega tzw. książeczkowa- z prognoz, zgłaszane przez niektórych klientów Indywidualnych, mówi: – Praktycznie niu. Akcja potrwa do końca roku, więc klienci tów, bezpośrednio po dokonanej zmianie wszyscy nasi odbiorcy otrzymali w styczniu będą się o tym dowiadywać sukcesywnie. – w dużej mierze były wynikiem medialnych i w lutym faktury z informacją o zmianach. działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów Faktury były wystawione na podstawie od- Tak jak w pozostałych gazowniach nasze- w Szczecinie. Z przykrością stwierdzić można, czytów rzeczywistych, jak i szacowanych. Nie go Oddziału, także w Poznaniu można było iż działania te niestety w dużej części dezinzawsze te szacunki były trafne – stąd preten- zaobserwować wzmożony ruch klientów formowały klientów i nie miały oparcia w obosje klientów. w BOK-ach, jak i liczniejsze telefony w sprawie wiązujących przepisach prawa. nowych zasad rozliczania zużycia gazu. JedWielu naszych odbiorców z taryfy W-3 było nak nie było jakiegoś większego zamieszania, Elżbieta Sapieha niezadowolonych z nowego sposobu rozli- raczej działo się to spokojnie. Dział Marketingu i Rozwoju czeń. Płacą miesięcznie dość duże rachunki, Gazownia Koszalińska więc nie chcieli się zgodzić na prognozowane faktury. Daliśmy im możliwość wyboru: mogą SZCZECIN na pisemny wniosek zrezygnować z prognoz Maciej Dynarski, Kierownik Działu Obsłuz jednoczesnym zaakceptowaniem braku gi Klientów Indywidualnych, powiedział: możliwości rozłożenia na raty należności za – W naszej gazowni zmiana zasad rozliczeń była faktury wystawione na podstawie rzeczywi- zdecydowanie najbardziej widoczna, gdyż stych odczytów zużycia gazu za 2 miesiące. dotychczas, tylko w Gazowni Szczecińskiej, Za sukces uważamy to, iż mimo krytycznych w żadnej z grup taryfowych nie były stosokomentarzy w pomorskim wydaniu „Gazety wane rozliczenia w oparciu o prognozowanie

STRES W PRACY Jak pokazują badania przeprowadzone przez TNS Pentor, polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Dlaczego? Powodów tego niepokojącego stanu rzeczy jest wiele. Przejawiają się przede wszystkim uczuciem przemęczenia i trudnościami z zasypianiem. Później dochodzą bóle głowy, problemy żołądkowe i trudności z opanowaniem emocji. Gdy objawy stresu nadal są ignorowane, dochodzi do poważnych powikłań o podłożu neurologicznym i kardiologicznym. Wszystko to powoduje, że pracownik jest wyczerpany fizycznie i psychicznie. Nie ma na nic sił ani co gorsza – motywacji do dalszej pracy. To syndrom wypalenia zawodowego. CO DALEJ? Obniżenie motywacji i satysfakcji z wykonywanych zadań prowadzi do zmniejszenia wydajności i produktywności całej firmy, pojawiają się kłopoty finansowe i koło się zamyka. Do tego dochodzi absencja chorobowa i pogorszenie atmosfery w pracy.

8

STRES W PRACY

NASZE SPRAWY


CO ROBIĆ? Minimalizować stres. W JAKI SPOSÓB? Poprzez racjonalny podział pracy i stawianie celów realnych do osiągnięcia. Unikanie obarczania pracowników niejasnymi lub niezrozumiałymi zadaniami, dostosowanie wymagań do indywidualnych cech osobowościowych oraz predyspozycji pracownika. To zadania kierownictwa każdej firmy. Dbałość każdego o miejsce pracy. Porządek na stanowisku pracy, posiadanie osobistych rzeczy, jak np. fotografie osób bliskich, z pewnością wpłyną na poprawę atmosfery w miejscu pracy, jak i zminimalizują ryzyko powstawiania konfliktów między pracownikami. No i rzecz najważniejsza – work-lifebalance – czyli dbałość o równowagę

między życiem osobistym a pracą. Regularne urlopy, dostępność do świadczeń zdrowotnych oraz socjalnych, szanowanie czasu wolnego to elementy, które zrównoważą pracę zawodową z życiem prywatnym. I pozytywne myślenie, to co przychodzi nam najtrudniej. Utarło się powiedzenie: i tak się nie uda, to nie ma sensu. Ale jakże inaczej będzie wyglądać nasze życie, kiedy będziemy z optymizmem podchodzić do codziennych spraw i obowiązków… Life style – sport i rekreacja nie tylko polepszają kondycję fizyczną i zdrowie, wpływają również bezpośrednio na nasze samopoczucie. Endorfiny, tzw. hormony szczęścia, które powstają podczas nawet niewielkiego wysiłku fizycznego, bezpośrednio wpływają na nasze samopoczucie. Dlatego pamiętajmy o aktywności fizycznej, a także o prawidłowym odży-

wianiu. Podobnie jeśli chodzi o sposób odżywiania. Komponując posiłki, pamiętajmy o produktach bogatych w witaminy oraz magnez, które hamują wydzielanie hormonów stresu. To wszystko wpłynie na poprawę naszego stanu zdrowia, samopoczucia, poprawi wydajność w realizacji codziennych obowiązków zawodowych. A stres? Może zniknie, a na pewno zmaleje do poziomu, który będzie nas mobilizował, a nie „zatruwał” życie. Tego wszystkim oraz sobie szczerze życzę. Krzysztof Majcherek Pełnomocnik Oddziału ds. BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska Gazownia Poznańska

NASI PRACOWNICY W tym i kolejnych wydaniach gazety chcemy przybliżyć sylwetki naszych pracowników. W numerze kwietniowym o swojej pracy opowiada Katarzyna Wiznerowicz, Pełnomocnik ds. Ochrony Zasobów.

W styczniu 2009 r. objęłam stanowisko w Wielkopolskim Oddziale Obrotu Gazem w Poznaniu jako Pełnomocnik Oddziału ds. Ochrony Zasobów. Było to dla mnie nowe wyzwanie, ponieważ z wykształcenia jestem ekonomistą i tematyka, którą miałam się zająć, była mi obca. Wszystkiego musiałam nauczyć się sama, gdyż było to nowo utworzone stanowisko. Na spotkaniu w 2009 r. w Centrali Spółki Dyrektor Piotr Pawlak powiedział Pełnomocnikom, iż oczekuje od nas opracowania regulaminów, procedur, Polityki SZBI, Polityki

NASZE SPRAWY

Danych Osobowych, ponieważ w następnym roku będziemy się starali o przyznanie nam certyfikatu ISO. Także jak przyjechałam z Warszawy, to musiałam szybko zorganizować zespół, przeszkolić go i zabrać się do pracy. W tym samym roku powołany został zespół opiekunów ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gazowniach oraz Koordynator ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Oddziale. W całym Oddziale dwanaście osób zostało przeszkolonych i zdało egzamin na audytorów wewnętrznych. Opracowaliśmy całą dokumentację, która wymagana była do uzyskania certyfikatu ISO. No i udało się – w kwietniu 2010 r. w WOOG w Poznaniu zespół audytorski TUV NORD CERT GmbH dokonał audytu wdrożonego w 2009 r. w Centrali Spółki systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na jego zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2005. Zdobycie przez nas certyfikatu wiąże się z corocznymi audytami zewnętrznymi przeprowadzanymi przez zespół audytorów z TUV Nord Polska, których celem jest recertyfikacja przyznanego nam Certyfikatu.

Do kolejnych obowiązków mojego Biura należy również:

• realizacja zadań wynikających z dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla całego Oddziału, • coroczne opracowanie planu audytów dla całego Oddziału, • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Oddziale, • raportowanie do Centrali o zgłoszonych incydentach, • coroczne opracowanie Raportu z Analizy Ryzyka Utraty Bezpieczeństwa Informacji oraz Planu Postępowania z Ryzykiem dla całego Oddziału, • realizacja zadań wynikających z dokumentacji Polityki Ochrony Danych osobowych PGNiG SA, • nadzór nad przestrzeganiem w Oddziale oraz Gazowniach tajemnicy przedsiębiorstwa, • współpraca z Biurem Zarządzania Personelem w zakresie szkolenia pracowników w przedmiocie SZBI oraz ochrony informacji, • nadzór nad ochroną fizyczną.

NASI PRACOWNICY

9


WYBORY DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PGNIG WYBIERALIŚMY NASZYCH PRZEDSTAWICIELI DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PGNIG.

Na zdjęciu: członkowie naszej KW na spotkaniu w Poznaniu po II turze wyborów. Stąd urny z głosami zostały przewiezione do Warszawy, gdzie odbyło się liczenie głosów przez Główną Komisję Wyborczą przy PGNiG.

Dwie tury wyborów przedstawicieli Załogi do władz naszej Spółki już za nami. Wszyscy wiemy, kto został wybrany, otrzymaliśmy również informacje z danymi statystycznymi typu: frekwencja, liczba uprawnionych, ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Dotarliśmy do danych Głównej Komisji Wyborczej i uzyskaliśmy informacje, które zapewne nas, pracowników WOOG, interesują najbardziej – jak głosowaliśmy?

Spośród 9031 uprawnionych do głosowania w całej Polsce – 534 osoby mogły oddać swój głos w Wielkopolsce. Z tego prawa w I turze skorzystało 438 osób, co stanowi 82,02% wobec 84,65% na tle Polski. Niestety, ok. 12% głosów w naszym Oddziale okazało się nieważnych.

W I TURZE WYBORÓW WYBRANI ZOSTALI TRZEJ PRZEDSTAWICIELE DO RADY NADZORCZEJ. GŁOSY WYBORCÓW UKŁADAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO: SEKTOR I WOOG Mirosław Ankiewicz

PGNIG suma

39

10,0%

Lech Białecki

78

20,0%

1924

27,9%

Agnieszka Chmielarz

265

67,7%

3895

56,5%

9

2,3%

469

6,8%

391

100,0%

6893

100,0% 31,2%

Jerzy Łaszczuk Suma

605

8,8%

SEKTOR II Maciej Dębiński

121

30,9%

2154

Mieczysław Kawecki

270

30,9%

4739

68,8%

Suma

391

30,9%

6893

100,0%

SEKTOR III Jolanta Siergiej

284

30,9%

4430

64,3%

Sławomir Wieczorek

107

30,9%

2463

35,7%

Suma

391

30,9%

6893

100,0%

W głosowaniu na członka Zarządu PGNiG żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów. Do II tury wyborów zakwalifikowali się Mirosław Szkałuba i Tomasz Ziembicki. A tak głosowaliśmy:

WOOG Rafał Serafinowicz

PGNIG suma

6

1,6%

557

7,5%

Mirosław Szkałuba

209

55,7%

3658

49,1%

Magdalena Zegarska

103

27,5%

839

11,3%

Tomasz Ziembicki

57

15,2%

2391

32,1%

Suma

375

100,0%

7445

100,0%

W II turze wyborów głosowało 429 pracowników naszego Oddziału, co przekłada się na 80,34% frekwencję wobec 81,74% dla całej Polski. Głosy układały się następująco:

WOOG

PGNIG suma

Mirosław Szkałuba

244

58,8%

4383

61,1%

Tomasz Ziembicki

171

41,2%

2788

38,9%

Suma

415

100,0%

7171

100,0%

Komisja Wyborcza przy WOOG pod przewodnictwem kolegi Jacka Sikorskiego składała się z 13 osób i to one czuwały nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Elżbieta Sapieha sekretarz KW przy WOOG

10

WYBORY DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PGING

NASZE SPRAWY


POZNAŃ

KONCERT KAYAH W poniedziałkowy wieczór, 28 marca mieliśmy miłą okazję wysłuchania i obejrzenia świetnego koncertu Kayah w jej nowej odsłonie. Kayah & Royal Quartet to wyjątkowy i nowatorski projekt łączący akustyczne, klasyczne brzmienie kwartetu smyczkowego z popowym repertuarem jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

To zaskakujące połączenie popu z klasyką dało głębszymi. Kayah to niezwykle charyzmatycznam zupełnie nowe wrażenia. Interesujące na osobowość i tradycyjnie pokazała nam się i nowatorskie aranżacje niektórych piosenek z wielu stron – od melancholijnej i zamyślosprawiały, że nawet dobrze znane mi utwory nej do zwariowanej i szalonej. Ku naszemu zmienione były nie do poznania. Ich niezwy- zadowoleniu podczas koncertu nie zabrakło kle nastrojowe i bardzo emocjonalne wykona- znanych i lubianych piosenek „Testosteron”, nia pozwalają, byśmy na nowo odkryli każdy „Kamień”, „Jak liść”, „Wiosna przyjdzie i tak”, z nich, a dzięki kameralnej produkcji w Teatrze „Tabakiera”, rewelacyjne wykonanie piosenWielkim głos artystki ujawnił całą paletę od- ki „Fever”, a także utwory z najnowszej płyty głosów, szeptów, krzyków, które uczyniły „Skała“ – „W bursztynowej wieży” lub „Do diainterpretacje jej osobistych tekstów jeszcze bła z przysłowiami” i wiele innych.

Od lat jestem fanką Kayah i byłam na wielu jej koncertach. Z ciekawością uczestniczyłam w kolejnym – tym razem z Royal Quartet. Nie zawiodłam się. Głównym sponsorem koncertu Kayah była Gazownia Poznańska. Karolina Szołkowska Biuro Marketingu Gazownia Poznańska

foto Kayax

Z ŻYCIA GAZOWNI

KONCERT KAYAH

11


POZNAŃ

BIEG MANIACKA DZIESIĄTKA Maniacka Dziesiątka to nazwa biegu, który od siedmiu lat odbywa się w marcu nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, wpisując się w kalendarz najbardziej popularnych imprez biegowych. W tym roku impreza odbyła się 19 marca. Gazownia Poznańska – Główny Partner Biegu, sponsorowała go już po czwarty. Niesamowita atmosfera Maniackiej Dziesiątki sprawia, że każdego roku zgłasza się coraz więcej biegaczy, tym razem chętnych było więcej niż przewidywany limit. 10 kilometrów pokonało 1433 uczestników, w tym kilku naszych kolegów z Gazowni Poznańskiej – pasjonatów aktywnego ruchu. Dla wielu biegaczy jest to wyzwanie, żeby pokonać ten dystans z jak najlepszym czasem (najszybsi pokonują 10 km w ok. 30 minut) lub poprawić zeszłoroczny wynik; dla innych to pokonanie swoich słabości czy pierwsze sukcesy i radość, że w ogóle się udało.

Tradycją biegu jest również konkurs na najciekawsze przebranie. Spora grupa uczestników pokonuje dystans 10 km w najróżniejszych strojach, co sprawia dużo uśmiechu, zabawy i podziwu osób kibicujących. Biegną między innymi diabły, kominiarze, renifery, tygrysy – pomysły są rozmaite, zabawa przednia. Przy okazji zachęcamy do udziału w przyszłorocznej Maniackiej Dziesiątce koleżanki i kolegów z naszej firmy; zarówno tych, dla których bieg stał się pasją i pokonują każdego roku kilka półmaratonów i maratonów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczęli bieganie ze względu na zdrowszy tryb życia i mają ochotę zmierzyć się „ze sobą”, z własnymi możliwościami w atmosferze świetnej zabawy.

Być może uda nam się zrzeszyć dziesięć osób, Tegoroczna Maniacka zaangażowała się w ak- którzy z ramienia naszej Gazowni przebiegną cję charytatywną. Na całym świecie biegacze „dziesiątkę”, np. jako drużyna „PGNiG – 10 Mazbierają środki dla potrzebujących – ten bieg niacs”. Zapraszam do trenowania – mamy rok wspierał 6-letniego Filipa, cierpiącego na au- na przygotowanie. tyzm. Jego tato również brał udział w biegu. Dzięki akcji udało się zebrać środki, za które Joanna Gągorowska Filip będzie mógł pojechać na obóz rehabiliBiuro Marketingu tacyjny. Gazownia Poznańska

WORLD PRESS FOTO WSPANIAŁA WYSTAWA Od 22 kwietnia do 13 maja 2011 r. po raz kolejny w poznańskim Zamku odbędzie się wystawa World Press Photo. Poznańska publiczność będzie oglądać najlepsze prasowe fotografie świata zaledwie w kilkanaście dni po światowej premierze w Amsterdamie. Zdjęcia nagradzane są w dziesięciu kategoriach a jedna z wyróżnionych prac uzyskuje tytuł, „Zdjęcia roku”. Fotografią roku 2010 został portret 18-letniej Bibi Aishy, Afganki, ukaranej przez męża obcięciem nosa i uszu. Wykonała ją Jodi Biber z RPA. Na konkurs wpłynęła rekordowa ilość zdjęć: 108 059. Nadesłali je autorzy ze 125 krajów. Wśród nagrodzonych jest dwóch Polaków: Filip Ćwik z agencji Napo Images, który otrzymał nagrodę za fotoreportaż o polskiej żałobie

narodowej po katastrofie w Smoleńsku (III nagroda w kategorii ludzie i wydarzenia) oraz Tomasz Gudzowaty za fotoreportaż o amatorskich wyścigach samochodowych w Meksyku (II miejsce w kategorii sport). Sponsorem tegorocznej wystawy w Poznaniu jest PGNiG. Serdecznie zapraszamy! Katarzyna Weiss Biuro Marketingu Gazownia Poznańska

UWAGA: PIERWSZE 5 OSÓB, KTÓRE ZADZWONIĄ 28.04.2011 R. W GODZINACH OD 9:00-10:00 DO BIURA MARKETINGU (TEL. 61 885 40 80) OTRZYMAJĄ ZAPROSZENIA NA WYSTAWĘ.

12

BIEG MANIACKA DZIESIĄTKA

Z ŻYCIA GAZOWNI


POZNAŃ

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA Z powodzeniem urzeczywistniany jest projekt prowadzony przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu - Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka. Jego celem jest propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach: na ulicy, podwórku, placu zabaw, w domu, w przedszkolu.

W ramach tego projektu Gazownia Poznańska wraz z policją prowadzi cykl spotkań w poznańskich przedszkolach oraz wydaje dwie publikacje: kolorowankę dla dzieci i poradnik dla rodziców. Książeczki informują między innymi o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z gazem ziemnym oraz o właściwej obsłudze domowych urządzeń gazowych. Informatory takie otrzymają wszystkie dzieci i każdy z rodziców 5- i 6-latka z przedszkoli, które przystąpią do Akademii Bezpiecznego Przedszkolaka. Dzieci w Wielkopolsce chętnie uczestniczą w tych spotkaniach. Wiadomo, że najszybciej uczą się podczas zabawy. Dlatego właśnie w atrakcyjnej dla nich formie mogą usłyszeć wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz utrwalić i wykorzystać zdobyte wiadomości. Oglądają minimiasteczko – z pojazdami, przejściem dla

Z ŻYCIA GAZOWNI

pieszych, znakami drogowymi, co pomaga ugruntować dotychczasową wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, przechodzenie tylko w miejscach do tego przeznaczonych), w czasie jazdy samochodem (zapinanie pasów bezpieczeństwa, korzystanie ze specjalnych fotelików dla dzieci), poruszania się po drogach (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych, posiadanie odblasków, by być dobrze widocznym). Dzieci ćwiczą też zachowanie się podczas spotkania z osobą nieznajomą, z obcym psem (bezpieczna pozycja „żółwika”). Zajęcia dotyczą również zachowania podczas pobytu dziecka samego w domu (nieotwieranie drzwi nieznajomym, właściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych i gazowych). Dzieci przypomniały sobie numery telefonów alarmowych i dowiedziały

się, dlaczego nie wolno zawiadamiać służb ratunkowych bez potrzeby – dla żartu. Część zajęć dotyczyła zasad bezpiecznego korzystania w domach z gazu ziemnego oraz urządzeń gazowych. Program zakończy się „Olimpiadą bezpiecznego przedszkolaka”, podczas festynu charytatywnego „Niebiescy dzieciom”, któremu od lat partneruje Gazownia Poznańska. Impreza odbędzie się 4 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 na terenie poznańskiej Areny. Serdecznie zapraszamy. Karolina Szołkowska Biuro Marketingu Gazownia Poznańska

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA

13


POZNAŃ

FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI „Przysłowie i prawda” XII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci odbył się 18 marca 2011 r. w Auli Nova im. I. J.Paderewskiego w Poznaniu.

Prezentacje sceniczne i wystawa prac stycznego efektu ciężkiej pracy niepeł- dent Miasta Poznania, zaś medialny – TVP plastycznych skupione były wokół hasła nosprawnych artystów i ich opiekunów. Poznań. Wśród sponsorów kolejny raz „Przysłowie prawdę Ci powie”. Na to do- W przeglądzie wzięło udział 16 zespołów. znalazła się Gazownia Poznańska. roczne artystyczne wydarzenie czekali Nad bezpieczeństwem uczestników czuuczniowie, pedagodzy i wierna młoda pu- wała Straż Miejska oraz liczna grupa woKarolina Szołkowska bliczność. Festiwal Sztuki Naszych Dzieci, lontariuszy. Wszyscy uczestnicy otrzymali Biuro Marketingu będący przeglądem twórczości artystycz- dyplomy i wspaniałe nagrody, które ufunGazownia Poznańska nej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dowane zostały dzięki wielkiemu zaangajest wydarzeniem, które chwyta za serca żowaniu i wsparciu sponsorów. i budzi niezwykłe uczucia. Festiwal jest Tak jak w poprzednich latach, patronat dobrą okazją do zaprezentowania arty- honorowy nad Festiwalem objął Prezy-

14

FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI

Z ŻYCIA GAZOWNI


POZNAŃ

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NAS FUNDACJA FIONA FIONA – Fundacja na rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych – została założona przez Annę i Przemysława Janiaków, moich sąsiadów, a przede wszystkim przyjaciół.

Mój pierwszy kontakt z osobami autystycznymi miał miejsce podczas pikniku w Porażynie, zorganizowanego przez Fundację. Bardzo bałam się tego spotkania, gdyż wtedy niewiele wiedziałam o autyzmie i zespole Aspergera. Moje obawy okazały się jednak bezpodstawne, gdyż wszyscy okazali się bardzo mili, uśmiechnięci i kontaktowi, a zabawa była przednia. Tym sposobem nawiązałam nowe przyjaźnie i rozpoczęła się przygoda z FIONĄ – moja i mojej rodziny. Od tamtej pory staram się uczestniczyć w każdym spotkaniu i być pomocną. Dzięki FIONIE po raz pierwszy zetknęłam się ze wspinaczką skałkową i parkami linowymi, gdyż jest to jedna z form

terapii prowadzonych przez Fundację. Myślę, że dzięki temu, iż podczas tych form aktywności sama musiałam pokonać swoje lęki i obawy, lepiej mogłam zrozumieć, ile to znaczy dla autysty i osoby z zespołem Aspergera. A wierzcie mi, nie jest łatwo przejść po linie od drzewa do drzewa czy skoczyć ze skały w przepaść, aby zjechać tyrolką. Wraz z podopiecznymi Fundacji pokonaliśmy jednak nasze słabości i bawiliśmy się wyśmienicie, a ich radość i uśmiechy były po prostu bezcenne. Wspinaczka skałkowa jest motywem przewodnim letnich obozów organizowanych przez FIONĘ: pierwszy, rehabilitacyjno-wspinaczkowy ma miejsce w Mniszkowie, a drugi to „ESKAPADA”

w Podlesicach. Mniszków jest mi szczególnie bliski, gdyż to tam po raz pierwszy miałam okazję poznać tajniki wspinaczki i chociaż przez jeden dzień uczestniczyć w życiu obozowym. Oprócz tego w czasie ferii zimowych organizowany jest obóz „TATERNISKO” w Białym Dunajcu, w którym czynny udział wzięła moja córka Daria – wolontariuszka Fundacji. Tam oprócz wędrówek po Tatrach, spacerów po okolicy i zabaw na śniegu, mają miejsce również zajęcia artystyczne w grupach. Inną formą terapii prowadzoną przez Fundację jest bowling. Podopieczni pod czujnym okiem instruktora trenują przez cały rok, aby w maju rozegrać turniej drużynowy – w którym również mam okazję brać udział. Oprócz tego Fundacja ma sekcję maratońską, która biega w maratonie i półmaratonie poznańskim, a my dzielnie kibicujemy im na trasie. Dwa razy do roku spotykamy się również w lasach porażyńskich, na wspomnianym już przeze mnie pikniku: na poszukiwaniu wiosny oraz skarbów jesieni. Jestem pełna podziwu dla Ani i Przemka za całą pracę, jaką wkładają w prowadzenie Fundacji, za pasję, za ich oddanie, serce i czas, który poświęcają podopiecznym. Jest to dla nich całe życie: gdy kończą jeden projekt – już myślą o następnym. A trzeba pamiętać o tym, że starają się dotrzeć do osób, które nie tylko mieszkają w Poznaniu i okolicy, ale w całej Polsce. Warto rozejrzeć się dookoła, bo może i Wy macie tak blisko osoby, z którymi chętnie spędza się czas – dobrze zorganizowany i jednocześnie wykorzystany, aby innym łatwiej szło się przez życie i pokonywało trudności. Każdy ma swój Everest do zdobycia. Ja na swój już się wspięłam. Danuta Świergiel BOK Poznań Gazownia Poznańska

Z ŻYCIA GAZOWNI

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NAS

15


POZNAŃ

„KAMYK” Z SERCEM PRZY „STOWARZYSZENIU NA TAK” DZIAŁA NADZWYCZAJNA, SPOŁECZNA PLACÓWKA. TO ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „KAMYK”. Opiekuje się dwudziestoma głęboko niepełnosprawnymi osobami. Cierpią one na porażenie mózgowe, schorzenia genetyczne i neurologiczne, autyzm. Nie potrafią dostosować się do otoczenia. Nie mówią, mają trudności z poruszaniem się i ubieraniem. Wymagają karmienia i przewijania. Stopień ich upośledzenia sprawia, że żadna inna placówka w Poznaniu nie zgadza się ich przyjąć. Od kilku lat Stowarzyszenie współpracuje z Gazownią Poznańską. Aby realnie pomagać osobom tak bardzo chorym, nie wystarcza doraźne wsparcie. Potrzebna jest wieloletnia współpraca. A to nie jest proste, bo sama placówka nie zgromadzi bowiem odpowiednich środków finansowych. Dotacja z Urzędu Miasta wystarcza zaledwie na pokrycie połowy kosztów – nisko skalkulowanych. Chcąc racjonalnie, systematycznie pomagać niepełnosprawnym, opiekunowie muszą zorganizować i zaplanować pracę z nimi na dłuższy czas. Aby zapewnić choćby niewielki, ale pewny stopień stabilizacji finansowej, pracownicy „Kamyka” zaproponowali program odpisów od pensji. W tym celu przeprowadzili w naszej firmie kilka spotkań, bezpośrednio docierali do pracowników i zachęcali ich do udziału w programie pay roll. Polega on na dobrowolnym zobowiązaniu się poszczególnych pracowników do regularnego przekazywania określonej kwoty z pensji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej. W tym przypadku na rzecz Domu Samopomocy „Kamyk”.

Nasza Gazownia, pierwszy w Poznaniu zakład pracy, postanowiła uczestniczyć w programie. Przekazujemy indywidualnie różne kwoty. Zwykle jest to końcówka wynagrodzenia – od kilku do kilkudziesięciu złotych. Dodatkową zachętą do udziału w programie może być deklaracja, że do każdej przekazanej przez Państwa złotówki firma dołoży drugą. W kolejnym roku kalendarzowym każdy z darczyńców otrzyma zaświadczenie o sumie przekazanych darowizn, co uprawni go do odliczenia tych kwot od podatku. Dotyczy to również pracowników rozliczających się z urzędami skarbowymi przez zakład pracy. Przekazane przez nas środki przeznaczane są na prowadzenie indywidualnych zajęć z komunikacji alternatywnej, hipoterapię, obozy rehabilitacyjne, dowożenie najbardziej upośledzonych do ośrodka.

w pojedynkę. Nawet niewielka kwota przekazana przez wiele osób składa się na sporą darowiznę, dzięki której „Kamyk” będzie mógł prowadzić tak trudną i potrzebą działalność z poczuciem stabilności i bezpieczeństwa. Karolina Szołkowska Biuro Marketingu Gazownia Poznańska

Wszystkie osoby, które zechcą dołączyć do nas i przekazać część swojego dochodu na rzecz „Kamyka”, mogą skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny – w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Pay roll jest dobrą formą wspierania działań społecznych. Przynosi korzyści organizacji i darczyńcom. Pracownicy deklarując przystąpienie do programu, zyskują wpływ na urzeczywistnianie celów społecznych, które trudniej osiągnąć

Jeśli chcesz pomóc, wypełnij deklarację, która znajduje się na Sigmie w Informacjach Kadrowych, folder Kadry –„Kamyk” Skan wypełnionej deklaracji wyślij na adres Magdalena.MichalczykLebiedz@pgnig.pl lub faxem na nr wew. 4055.

16

„KAMYK” Z SERCEM

Z ŻYCIA GAZOWNI


SZCZECIN

NOWA KLIMATYZACJA W GAZOWNI SZCZECIŃSKIEJ WYTWARZANA Z GAZU Klimatolodzy i ekolodzy ostrzegają, że postępujące ocieplanie się klimatu dopiero zaczyna dawać o sobie znać i miesiące z temperaturą powietrza w cieniu powyżej 35oC będą zdarzać się w naszej strefie klimatycznej coraz częściej. Rozwiązaniem większości problemów, szczególnie w aglomeracji miejskiej, staje się klimatyzacja, która w miejscach pracy jest w Polsce niezbędna.

Wiosną 2009 r. Dyrektor Gazowni Szczecińskiej Kazimierz Hermanowski podjął decyzję o budowie systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej dla 2 głównych budynków w Szczecinie o łącznej kubaturze ponad 7500 m3. Już w tym czasie na rynku było dostępnych wiele rozwiązań technologicznych. Przy wyborze technologii należało wziąć pod uwagę wiele czynników: technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i logistycznych. Gazownia Szczecińska zdecydowała się zastosować klimatyzację z użyciem systemu Gazowej Pompy Ciepła (GHP) z silnikiem napędzanym gazem ziemnym w technologii zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF). Za tym rozwiązaniem przemawiało kilka czynników: •gaz dostarczany jest praktycznie tym samym strumieniem latem i zimą, a jego zużycie w okresie letnim jest stosunkowo niewielkie. Nie grozi więc brak tego paliwa w okresie używania klimatyzacji, •agregaty klimatyzacyjne mogą latem chłodzić, a zimą grzać, •są wprawdzie bardziej skomplikowane i droższe od tych wykorzystujących energię elektryczną, ale niższa – w stosunku do prądu cena gazu, wysoka sprawność urządzeń gazowych (COP = 1,5) i niskie koszty serwisowania dają efekt w postaci największej wartości NPV w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami ,

Z ŻYCIA GAZOWNI

•w polskich warunkach – przy zdecydowanej dominacji energetyki węglowej – ograniczenie zużycia energii elektrycznej oznacza ograniczenie emisji szkodliwych związków siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla, •bardzo duże możliwości wydłużania instalacji chłodniczych, prostota montażu, możliwość niezależnych ustawień parametrów klimatycznych w każdym pomieszczeniu, małe średnice rurociągów chłodniczych. Ze względu na maksymalne dostosowanie projektów do rzeczywistego stanu technicznego budynków z uwzględnieniem optymalnego zapotrzebowania na moc chłodniczą jeszcze w fazie projektowej, realizacja budowy klimatyzacji została podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie po spełnieniu długotrwałych formalności (uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Projektów Inwestycyjnych, przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu dostawcy oraz spełnieniu urzędniczego „koncertu życzeń”) opracowano projekty techniczne w branży chłodniczej, wentylacyjnej, gazowniczej, sanitarnej, elektrycznej wraz ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich, w efekcie czego w dniu 13.01.2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Niestety, ze względu na wyznaczenie limitu inwestycyjnego w 2010 r. zadanie nie mogło być realizowane do czasu ponownego przyznania środków, co nastąpiło w sierpniu

2010 r. W drugim etapie po uaktualnieniu projektów i kosztorysów na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca klimatyzacji w oparciu o wcześniej sporządzoną dokumentację. Dzięki znakomitej pracy wykonawcy – firmie Euroklimat Sp. z o.o. z Poznania, mimo wielu przeszkód technicznych i organizacyjnych, po 2,5 miesiącach od podpisania umowy, w dniu 04.02.2011 r. nastąpiło oficjalne uruchomienie systemu składającego się z agregatu zewnętrznego firmy AISIN wykorzystującego gaz ziemny oraz 32 sterowanych niezależnie jednostek wewnętrznych. Wybudowane urządzenia są nowością na rynku północno-zachodnim. Mało kto zdaje sobie sprawę, że do wytwarzania chłodu latem może być z powodzeniem wykorzystany gaz ziemny. Budowa klimatyzacji gazowej w Szczecinie może skłonić inne podmioty do budowy podobnych rozwiązań, co zwiększy sprzedaż gazu latem, a pod względem marketingowym spowoduje odbiór PGNiG jako przedsiębiorstwa dbającego o ekologię, oszczędnego i innowacyjnego. Piotr Leszczyński Dział Inwestycji Gazownia Szczecińska

NOWA KLIMATYZACJA W GAZOWNI SZCZECIŃSKIEJ

17


SZCZECIN

TARGI BUD-GRYF ENERGIA W dniach 18-20 marca 2011 r. odbyły się w Szczecinie jubileuszowe XX Międzynarodowe Targi Budowlane BUD-GRYF i XV Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej ENERGIA. Ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy przedstawiło swoje oferty w halach MTS.

Stoiska targowe odwiedziło około 10 tysięcy osób. W otwarciu targów brali udział prezydent Szczecina Piotr Krzystek, Olgierd Geblewicz marszałek województwa zachodniopomorskiego, przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jerzy Stroński oraz przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zygmunt Meyer. Podobnie jak w poprzednich latach, dużym zainteresowaniem cieszyła się Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna. Łącznie odbyło się ponad 200 spotkań biznesowych, w których przedsiębiorcy poszukiwali nowych kontrahentów z Polski i innych krajów Europy. Po raz czwarty odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”.

18

TARGI BUD-GRYF ENERGIA

Organizatorami sympozjum były Międzynarodowe Targi Szczecińskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele samorządów, pracownicy administracji, rolnicy i przedsiębiorcy. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym targom była prezentacja „Domu niskoenergetycznego” i zbudowany w hali MTS przekrój domu energooszczędnego. Prezentacja, wsparta seminariami, miała na celu przybliżenie budownictwa ekologicznego i odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców naszego regionu.

Targi, podobnie jak zeszłoroczne, zostały zdominowane przez firmy prezentujące ekologiczne, nowatorskie rozwiązania we współczesnym budownictwie i energetyce. Gazownia Szczecińska postanowiła zaistnieć wśród tych wystawców i przedstawić swoją ofertę, propagując ekologiczne rozwiązania w technikach grzewczych. Kolejną okazją promocji naszej firmy będą Targi MOTOSHOW 2011 (9-10 kwietnia br.). PGNiG jako sprzedawca nowoczesnego paliwa zaprezentuje ekonomiczną i ekologiczną alternatywę zasilania pojazdów, jaką jest gaz CNG. Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne targi. Patryk Batin Dział Marketingu i Rozwoju Gazownia Szczecińska

Z ŻYCIA GAZOWNI


SZCZECIN

ZAWODY O PUCHAR PREZESA PGNIG SA „ALPEJCZYK” W RYTRZE W dniach 13-16 stycznia 2011 r. Stacja Narciarska „Ryterski Raj” w Rytrze gościła uczestników XI Mistrzostw Branży Gazowniczej i Naftowej w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezesa PGNIG SA. 250 uczestników, podzielonych na 6 kategorii, zmagało się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Padający deszcz, mgła i mimo po-

łowy stycznia, dodatnia temperatura sprawiły dużo problemów startującym narciarzom. Nie obyło się bez upadków – sklasyfikowano 160 alpejczyków. Poważniejszych urazów na szczęście nie stwierdzono. Fantastyczna atmosfera panująca podczas zawodów rekompensowała uczestnikom wszystkie trudy. Narciarze, którzy przyjechali ze wszystkich zakątków kraju, chwalili wzorową organizację zawodów. Wolne chwile wykorzystali na szusowanie na stokach Jaworzyny Krynickiej oraz w Wierchomli. Wspaniałą przygodą

był rozegrany na lodowisku w Krynicy MECZ HOKEJOWY. Dodatkową atrakcją był koncert legendarnej grupy LOMBARD. Pracownicy Gazowni Szczecińskiej – Jolanta Budzisz i Maciej Bałuczyński, debiutujący w tej imprezie, pokazali się z bardzo dobrej strony i w roku przyszłym chcą włączyć się do walki o najwyższe lokaty. Maciej Bałuczyński Sekcja Infolinii Gazownia Szczecińska

KALISZ

GAZOWNIA KALISKA MA NOWĄ SIEDZIBĘ 25 lutego dyrekcja i pracownicy Gazowni Kaliskiej w obecności gości z Warszawy, Poznania i przedstawicieli z zaprzyjaźnionych gazowni wielkopolskiego oddziału: koszalińskiej i szczecińskiej, uroczyście zainaugurowali działalność gazowni w nowej siedzibie.

Przecięcia wstęgi dokonała dyrektor Małgorzata Majda przy współudziale dyrektora Artura Bielińskiego i dyrektora WOOG Tomasza Bukowskiego. Następnie był toast za „pomyślność gazowni” i wysokie wyniki sprzedażowe jej pracowników, po czym gospodarze zaprosili wszystkich gości na firmowy tort. W drugiej części uroczystości wszyscy goście spotkali się w pobliskim Gołuchowie, gdzie była okazja, by zwiedzić XVI-wieczną rezydencję Leszczyńskich, późniejszą własność Izabelli

Z ŻYCIA GAZOWNI

z Czartoryskich Działyńskiej, a obecnie obiekt Muzeum Narodowego w Poznaniu, ogrzewany sporymi ilościami gazu ziemnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział w uroczystości, tak ważnej dla pracowników Gazowni Kaliskiej. Zmiana miejsca pracy ma bowiem wymiar nie tylko fizyczny, ale również emocjonalny. Wielu z nas było związanych z dawnym miejscem pracy przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Przeprowadzka do innego budynku jest dla nas również

symbolem ostatecznie zakończonego procesu oddzielenia obrotu i dystrybucji. Nowa siedziba to nowy etap życia zawodowego dla pracowników gazowni w Kaliszu, do którego wchodzimy z nowymi planami i celami, mając nadzieje na ich spełnienie, na pozytywną realizację. Monika Mielcarek Dział Marketingu i Rozwoju Gazownia Kaliska

GAZOWNIA KALISKA MA NOWĄ SIEDZIBĘ

19


KOSZALIN

BIURO PRZYJAZNE DZIECIOM W Gazowni Koszalińskiej utworzono miejsce przyjazne dzieciom, w którym rodzice z dziećmi są zawsze mile widziani. Każdy, nawet „najmłodszy klient” może znaleźć dla siebie miejsce w naszym Biurze Obsługi Klienta w Koszalinie. Dlatego przygotowano stolik z krzesełkami dla dzieci, gdzie można pomalować kolorowanki, pobawić się. Kiedy rodzice wypełniają dokumenty, ich pociecha bawiąc się, umożliwia szybsze i skuteczniejsze załatwienie wszelkich formalności. Klient bez problemu może wówczas porozmawiać z pracownikiem, który spokojnie i bez pośpiechu może udzielić wszelkich informacji. Miejsce dla najmłodszych jest bardzo przydatne, zwłaszcza gdy jest kolejka i trzeba chwilę poczekać. Wówczas maluchy stają się niezbyt grzeczne i rodzicom trudno je uspokoić. Teraz można pokazać maluchom, jak mogą zorganizować sobie czas aż mama lub tata skończą załatwiać wszystkie sprawy w gazowni. Wychodząc z biura, dzieci są zadowolone, a rodzice spokojniejsi, bo bez przeszkód mogą zapłacić rachunki lub wypełnić dokumenty. Ewelina Błachuta Dział Marketingu i Rozwoju Gazownia Koszalińska

GAZOWNIA KOSZALIŃSKA NA TARGACH BUDOWNICTWA W dniach 26-27 marca br. Gazownia Koszalińska wystawiała się na XVII Koszalińskich Targach Budownictwa i Energii Odnawialnej.

Jak co roku, udzielaliśmy porad dla klientów, odpowiadaliśmy na pytania osób zainteresowanych podłączeniem gazu ziemnego. Najczęściej poruszanym tematem przez klientów na tegorocznych targach była oszczędność gazu ziemnego i zmiany w ilościach odczytów, które obowiązują od stycznia 2011 r. Od wielu lat nagradzamy odbiorców, którzy terminowo opłacają rachunki za gaz. Także podczas tych targów zorganizowaliśmy dla nich konkurs. Nagrodami głównymi w tegorocznej edycji

20

konkursu były trzy czujniki tlenku węgla, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki firmowe. Jedna z nagród została wręczona klientowi w niedzielę na targach bezpośrednio podczas konkursu, drugą zaś wręczył Pan Dyrektor Józef Woźny we wtorek, klientowi który nie odebrał nagrody podczas niedzielnego rozstrzygnięcia. Trzecia nagroda czeka na zwycięzcę, zostanie wręczona klientowi w najbliższych dniach.

GAZOWNIA KOSZALIŃSKA NA TARGACH BUDOWNICTWA

Ewelina Błachuta Dział Marketingu i Rozwoju Gazownia Koszalińska

Z ŻYCIA GAZOWNI


KOSZALIN

SUPERLIGA PGNIG: KOSZALINIANKI W PÓŁFINALE MISTRZOSTW POLSKI Szansa na półfinał rozpoczęła się od meczu Piłki Ręcznej Kobiet 5 marca br. Była to wielka szansa AZS Politechniki Koszalińskiej na zajęcie czwartego miejsca w rundzie zasadniczej Superligi PGNiG Kobiet w sezonie 2010-2011. Zawodniczki po zaciętym meczu i obfitującym w dość liczne błędy zwyciężyły z KSS Kielce 28:25.

MIEJSCE

ZESPÓŁ

Liczba meczy rozegranych

Liczba zwycięstw

Liczba remisów

Liczba porażek

Strzelone bramki

Stracone bramki

Punkty zdobyte

Punkty stracone

1.

KGHM Metraco Zagłębie Lublin

22

21

1

0

675

22

43

1

2.

Vistal Łączpol Gdynia

22

17

2

3

687

513

36

8

3.

SPR Lublin S.S.A.

22

17

1

4

713

561

35

9

4.

KU AZS Politechnika Koszlińska

22

13

1

8

605

572

27

17

5.

EKS Start Elbląg

22

12

3

7

621

584

27

17

6.

MKS Piotrovica Piotrków Tryb.

22

12

2

8

624

584

27

17

7.

KPR Ruch Chorzów

22

7

3

12

578

615

17

17

8.

KSS Kielce

22

7

2

13

593

659

16

28

9.

AZS AWF Sportconcept Wrocław

22

6

2

14

501

567

14

30

10.

KPR Jelenia Góra

22

7

0

15

624

709

14

30

11.

MKS Latocha Sambor Tczew

22

1

0

21

500

765

2

42

Koszalinianki przygotowywały się do tego pojedynku, ale wszyscy byli przekonani, iż Kielczanki będą dla Akademiczek łatwiejszym rywalem. Początek meczu obfitował już w dwie bramki dla przeciwniczek, odpowiedź Akademiczek była dość szybka, lecz niebyt skuteczna, gdyż uzyskały prowadzenie dopiero w 23. minucie meczu, do przerwy Koszalinianki prowadziły 13:9. Mecz był bardziej zacięty niż wszyscy przewidywali, 9 minut przez zakończeniem zespoły dzieliły tylko dwa punkty, jednakże dzięki dobrej postawie zawodniczek AZS-u Bileni, Dworaczki i Suchockiej, nie pozwolono rywalkom na odrobienie strat. Dzięki zwycięstwom ligowej czołówki koszalińskie szczypior-

Z ŻYCIA GAZOWNI

nistki awansowały w tabeli wyników na czwartą pozycję.

Pamiętny dzień 28 marca 2011 r. – poniedziałkowe popołudnie – piłkarki ręczne AZS W ćwierćfinale Mistrzostw Polski tydzień Politechniki Koszalińskiej stoczyły ostatni później Koszalinianki zmierzyły się z mecz, decydujący o awansie do półfinału drużyną EKS Startu Elbląga. Nasze za- Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej. Ciężkim wodniczki były lepsze od szczypiornistek rywalem znowu był zespół z Elbląga, po z Elbląga, choć zwycięzcę wyłoniła dopie- 60 minutach meczu był remis i dopiero ro dogrywka. Kolejne spotkanie odbyło 10-minutowa dogrywka zdecydowała się w Elblągu 20 marca br. i niestety tym o zwycięstwie Akademiczek. W tej jedną razem Akademiczki przegrały. W rewan- bramkę więcej zdobyły Akademiczki, któżowym meczu Start Elbląg wygrał tylko re wygrały 34:33. Kolejny mecz i może jednym punktem ze szczypiornistkami będzie FINAŁ. z Politechniki Koszalińskiej, dlatego też z niecierpliwością czekaliśmy na kolejny Ewelina Błachuta mecz. Dział Marketingu i Rozwoju Gazownia Koszalińska

SUPERLIGA PGNIG

21


KOSZALIN

IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DOKUMENTALNYCH O WŁODZIMIERZU WYSOCKIM „PASJE WEDŁUG ŚWIĘTEGO WŁODZIMIERZA” Jak co roku, w ostatnich trzech dniach stycznia do Koszalina zjechali wielbiciele twórczości legendarnego poety, pieśniarza, aktora i kompozytora – Włodzimierza Wysockiego. Miasto stało się na trzy dni nieformalną stolicą „wysockologów”. W tegorocznej edycji reprezentowane były 33 państwa, m.in. Bułgaria, Czechy, Chiny, Izrael, Litwa, Rosja, Słowacji, USA i Włochy.

Widzowie uczestniczyli w dwudniowym Nagroda Specjalna za całokształt osią- kiego w Rydze oraz działalność Stowarzymaratonie filmowym, obejrzeli wiele gnięć artystycznych. Nominowano do niej szenia Twórczego „Planeta Wysockiego” projekcji pozakonkursowych i unikatowe czterech znakomitych reżyserów: Luce w Rydze, pokazy materiałów filmowych odkrycia archiwalne, wzięli czynny udział Danielle (Paryż, Francja), Witalija Dobrusi- na temat „Wysocki oczami mieszkańców w panelach dyskusyjnych i spotkaniach na (Samara, Rosja), Aleksandra Kowanow- Rygi”. Gościem specjalnym festiwalu z reżyserami, piosenkarzami, pisarzami skiego (Moskwa, Rosja), Eldara Riazanowa był Siergiej Koczerga (Ryga, Łotwa). To i naukowcami z wielu krajów. W ramach (Moskwa, Rosja). Decyzją jury nagrodę jego rodzice byli uczestnikami legendarfestiwalu odbyły się również wystawy, przyznano Witalijowi Dobrusinowi (zdo- nych rejsów Włodzimierza Wysockiego koncerty, promocje książek i płyt. Trady- bywcy Grand Prix piątej edycji festiwalu). i Mariny Vlady na pokładzie statku cyjnie też widzowie zajrzeli do filmowe„Szota Rustaweli”. To oni uwiecznieni go laboratorium; zagraniczni reżyserzy Niezwykle ważnym punktem programu zostali na słynnej serii fotografii Wyprzybliżyli im bowiem tajniki warsztatu. dziewiątej edycji festiwalu była – realizo- sockiego, Mariny Vlady oraz ich przyTym razem można było obejrzeć udźwię- wana we współpracy ze stroną łotewską jaciół w porcie i na pokładzie statku. kowiony i pokolorowany zapis filmowy – prezentacja projektu „Planeta Wysockie- Mama Siergieja Koczergi, Olga Noginowa z koncertu Włodzimierza Wysockiego go w Rydze”. Ta niezwykła organizacja powołała do życia „Planetę Wysockiego” na Ukrainie, w Charkowie, w roku 1978. powstała w Rydze sześć lat temu. Na spe- w Rydze. Synchronizacja dźwięku i obrazu wyma- cjalne zaproszenie Muzeum Włodzimierza gała od specjalistów wielkiego nakładu Wysockiego w Koszalinie projekt zapreEwelina Błachuta pracy, bowiem osobliwością koncertu zentowany został w ramach IX MiędzyDział Marketingu i Rozwoju w Charkowie było to, iż Włodzimierzowi narodowego Festiwalu Filmów DokumenGazownia Koszalińska Wysockiemu towarzyszył zespół instru- talnych o Włodzimierzu Wysockim „Pasje mentalny. według świętego Włodzimierza” Koszalin Nagrodę Grand Prix festiwalu tradycyjnie 2011. Na prezentację złożyły się pozakonprzyznała publiczność. Po raz pierwszy kursowe pokazy filmów prezentujących w ramach festiwalu przyznana została działalność Muzeum Włodzimierza Wysoc-

22

IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DOKUMENTALNYCH

Z ŻYCIA GAZOWNI


W POSZUKIWANIU ZAJĄCZKA Zając i jajko kojarzą się nam ze Świętami Wielkanocnymi, ale nie zawsze tak było. Najstarsze źródła przedstawiające zająca z wielkanocnymi jajkami pochodzą z końca XVII wieku. Wyjaśnień tego niezwykłego związku jest wiele. Gdy jedni widzą tu nawiązanie do zwyczajów podatkowych, które dopuszczały składanie daniny w naturze, co sprawiało, że często wraz z jajkami składano zwierzęta i to nie koniecznie domowe, inni próbują spojrzeć na problem oczyma dzieci. One to mogły w czasie Wielkanocy zauważyć na polach biegające zające, zapowiadające nadejście wiosny. Ponieważ zawsze obdarowywane były w te święta pisankami, łatwo było przypisać właśnie zającom rolę roznosicieli tych prezentów. Nie zawsze jednak zając był uważany za miłą, miękką przytulankę. Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” pisze, iż w średniowieczu, gdy zając przebiegł drogę, oznaczało to mniej więcej tyle, co gdy nam dziś przemknie pod nogami czarny kot – pecha. Jeszcze w XIX wieku rybacy ze Skandynawii rezygnowali z wypłynięcia w morze, jeśli po drodze do łodzi natknęli się na szaraka (ale także kobietę albo pastora). Zawracały na widok przebiegającego zająca także kobiety w ciąży, bojąc się, że dzieci urodzą się oszpecone tzw. zajęczą wargą. Niepochlebnych dla zajączka opinii nie szczędzi Kopaliński także w „Słowniku symboli”. Okazuje się, że uważano nawet, iż postać szaraka lubią szczególnie przybierać czarownice i wiedźmy. To dlatego, że zając zwykle śpi w dzień, a buszuje nocą, a wiadomo, że to pora w sam raz dla przedstawicieli różnych diabelskich sił. Czarownice rządziły – jak powszechnie wiadomo – także burzami. Dlatego na

PO GODZINACH

statkach zakazane było używanie słowa „zając”, by pośrednio w ten sposób nie przywołać czarnych mocy. Zając to także symbol tchórzostwa. Ezop w bajce pokazał szaraki, które mając dość życia w ciągłym strachu, poszły nad staw, by się potopić. Kilka żab usłyszało je i wskoczyło do wody, a wtedy strach zajączków stał się tak wielki, że uciekły i nie zdążyły popełnić samobójstwa. Na średniowiecznych obrazach tchórzliwy rycerz to taki, za którym przysiadł właśnie szarak. Ze strachu można dostać także zajęczej skórki, zajęczych potów. Niezbyt wskazane było również spożywanie zajączka. Uważano, że to najbardziej melancholijne ze wszystkich zwierząt i może się ta ułomność przenieść, poprzez zjedzone mięso, na ludzi. Dowartościowuje zajączka „Biblia”. W Księdze Przypowieści czytamy, że jest on wśród czterech maluczkich na ziemi, mędrszych nad mędrce. Także Cervantes w „Don Kichocie” uważa, że zając to spryciarz, cwany wyjadacz, który wszystkich wykiwa. Zajęcza łapka bywała przez aktorów uważana za talizman. Z kolei noszona w kieszeni miała chronić przed bólami reumatycznymi i kurczami. Stąd też wkładano ją niemowlakom do kołyski. Żeby wytropić wielkanocne pochodzenie zajączka, trzeba się cofnąć do starożytności. Chrześcijaństwo powstało na terenach byłego Imperium Rzymskiego, do którego należał również Egipt. I w taki sposób wiele z symboli egipskich przeniknęło do chrześcijańskiej wiary – między innymi zając, jako symbol zmartwychwstania i płodności.

Otóż jak podają egipskie mity, Izyda – bogini miłości i ogniska domowego – przyczyniła się do zmartwychwstania swojego męża Ozyrysa, który wcielił się w postać zająca. Od tej chwili długouchy symbolizował zmartwychwstanie. Ponadto Grecy podziwiali szaraka za jego płodność, gdyż wiadomo jest, iż to jedyne zwierzę, którego samica będąc w ciąży, jest w stanie zostać ponownie zapłodniona. Wśród starożytnych Greków zając symbolizował również szczęście i miłość, był atrybutem Afrodyty i Erosa. A ze względu na swój krótki żywot, nasz długouchy przyjaciel często był umieszczany na pomnikach grobów jako symbol przemijania. Kościół nieraz przejmował zastaną już pogańską symbolikę i tak stało się w przypadku szaraka. Wielkanocny Zajączek jest więc przyjętym ze starożytności symbolem przemijania oraz zmartwychwstania. A symbolika jego płodności oznacza triumf życia nad śmiercią. Dziś dla nas „zajączek” to miły prezent, otrzymywany w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Dzieci szykują gniazdka, gdzie szarak mógłby złożyć swoje słodycze, nieraz szukają go w lesie albo za drzewkami w ogrodzie. Niech ten symbol nowego życia i płodności ukierunkuje nasze myśli na prawdę o Wielkiej Nocy, która jest świętem nadziei i obietnicą wieczności. Informacje zebrał i opracował: Maciej Maćkowiak BOK Poznań Gazownia Poznańska

W POSZUKIWANIU ZAJĄCZKA

23


INFORMACJE KADROWE NOWI PRACOWNICY: DUDA MARCIN KIEROWNIK BOK POZNAŃ GRANOPS ANNA BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW BIZNESOWYCH MAJCHEREK KRZYSZTOF PEŁNOMOCNIK DS. BHP, PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA

24

DONOS KULTURALNY

ZAKOŃCZYLI WSPÓŁPRACĘ: NIEMIER ALBERT BOK POZNAŃ WRÓBEL KRZYSZTOF BIURO BILANSOWANIA HANDLOWEGO MAKOWSKA DOROTA BOK GNIEZNO

MANTYK KATARZYNA BIURO KONTROLINGU MAKOWSKA URSZULA BOK GNIEZNO WOŹNIAK ELŻBIETA BOK GNIEZNO

PO GODZINACH


KĄCIK DLA DZIECI UWAGA, KONKURS RYSUNKOWY DLA DZIECI! Za kilka dni Wielkanoc, czeka Was trochę przygotowań, a potem oczekiwanie na Zająca i rodzinne świętowanie. Mamy dla Was propozycję – pokolorujcie najpiękniej jak potraficie tę wielkanocną pisankę, a swoją pracę wyślijcie do 15 maja na adres Biuro Marketingu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań. Starsze dzieci zachęcamy do stworzenia własnej, niepowtarzalnej pisanki.

Twórcy najbardziej kolorowych pisanek zostaną nagrodzeni miłą niespodzianką.

PO GODZINACH

KĄCIK DLA DZIECI

25


KOLOROWANKA

26

KOLOROWANKA

PO GODZINACH


WITAMY MALUSZKI

Piotrek Chwaliński I 5.12.2009 I Poznań, na zdjęciu z braćmi

Pasi Gabriela

k I 24.02

.2011 I D

arł owo

Lena Ko zł owicz

I 10.02.2

011 I Szc ze

cin

Amelia Niemier I 15.01.2009 I Poznań

Micha ł S

PO GODZINACH

tanisław

Mic

24.02.2 halski I

rg 011 I Sta

ard Szcze

ciński

WITAMY MALUSZKI

27


W W W. P G N I G . P L

PGNiG  

gazetka firmowa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you