Page 1


NOBEL

TIP K‹TABEVLER‹

Anatomi

5

Biyokimya

11

Farmakoloji

13

Fizyoloji

17

Histoloji/Embriyoloji

19

Mikrobiyoloji

20

Patoloji

24

KLİNİK BİLİMLER

2012

KATALO⁄U

Anestezi

29

Dermatoloji

34

Enfeksiyon Hastal›klar›

37

Fizik Tedavi

40

Genel Cerrahi

44

Genel Dahiliye

53

Endokrinoloji

62

Gastroenteroloji

65

Hematoloji

68

Nefroloji

69

Onkoloji

70

Romatoloji

74

Gö¤üs Hastal›klar›

78

Göz Hastal›klar›

82

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

84

Kardiyoloji

91

Kulak - Burun - Bo¤az

101

Nöroloji - Nöroflirürji

104

Ortopedi

110

Pediyatri

112

Plastik Cerrahi

120

Psikiyatri

122

Radyoloji

128

Üroloji

137

DİĞER BİLİMLER Difl Hekimli¤i

143

Hemflirelik

147

Veteriner Hekimlik

151

Sözlük ve Di¤erleri

155

K‹TAP ‹NDEKS‹

www.nobeltip.com

163

www.nobeltip.com www.nobeltip.com www.nobeltip.com www.nobeltip.com www.nobeltip.com www.nobeltip.com www.nobeltip.com

TEMEL BİLİMLER


‹lgilendi¤iniz t›p kitaplar›na ve süreli yay›nlara en h›z›, en avantajl› flekilde sahip olmak, yazar veya çevirmen olarak haz›rlad›¤›n›z yay›nlar› bizimle de¤erlendirmek isterseniz afla¤›daki seçkin merkezlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Dünyadaki seçkin t›p yay›nc›lar›n›n ülkemizdeki tek yetkilisi

NOBEL TIP K‹TABEVLER‹ LTD. fiT‹. ÇAPA Millet Cad. No:111 Çapa-‹stanbul Tel: (0212) 632 83 33 Fax: (0212) 587 02 17 CERRAHPAfiA Cerrahpafla T›p Fakültesi Karfl›s› Park içi Cerrahpafla-‹stanbul Tel: (0212) 586 17 58 KADIKÖY R›ht›m Cad. Derya ‹fl Merkezi No: 7 Kad›köy-‹stanbul Tel: (0216) 336 60 08

SAMSUN Ulugazi Mah. 19 May›s Bulvar› 16/6 Tel: (0362) 435 08 03 ELAZI⁄ Yahya Kemal Cad. Üniversite Mah. No: 36/B Tel: (0424) 233 43 43 ANTALYA Meltem Mahallesi, Dumlup›nar Bulvar› Falez Sit. Toros Apt. No:183/2 Tel: 0 (242) 238 15 55 BURSA Alt›parmak Cad. Burç Pasaj›, Bursa Tel: (0224) 224 60 21

Nobel Grafik: Hakk› Çak›r • Nobel Matbac›l›k


Biyokimya

Farmakoloji

Fizyoloji

Histoloji/Embriyoloji

Mikrobiyoloji

Patoloji

TEMEL BİLİMLER

Anatomi


Cil

tli,

YOĞUN BAKIM Sorunları ve Tedavileri 3. BASKI

Re

nk

19 .5 * 2 x 27 li v 076 S .5 cm e K ay uşe fa Ka ğıd a

Editör

Prof. Dr. A. Haydar ŞAHİNOĞLU Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DİLEK Doç. Dr. Akın KAYA Bu kitabın ilk baskısı 1992 yılında, genişletilmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı ise 2003 yılında yapılmıştı. İlk baskının yapıldığı günlerin şartları, bizleri çok kısa bir süre içerisinde pratik, nispeten el kitabı formatında bir yoğun bakım kitabı hazırlamaya zorlamıştı. Aradan yaklaşık 20 yıllık bir süre geçti. Yoğun bakım bilim dalı oldu, uzmanlık vermeye başladı. İletişim teknolojisindeki önemli gelişmeler, her alanda olduğu gibi, yoğun bakım alanında da bilgiye ulaşmayı, bilimsel ve teknik yenilikleri yakından takip etmeyi kolaylaştırdı. Bu arada yoğun bakım eğitimine önemli katkıları olacak gerek telif, gerekse tercüme eserler de verildi. Ancak bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel, yoğun bakım alanındaki bu hızlı gelişmeler, elinizdeki bu kitap kapsamında ve formatında Türkçe yazılmış olan bu eseri, güncelleyerek yeniden basmaya zorladı bizleri ve ilk baskının yaklaşık üç katı büyüklüğündeki bu eser ortaya çıktı. Hayırlı olsun. Yoğun bakım eğitimine önemli katkıları olacağına inanıyorum. Kitabın ilk baskısından beri büyük bir samimiyet ve özveri ile bu kitaba desteğini sürdüren değerli yazar dostlarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bunca eksikliklerimizi görmeyerek bizi hep teşvik eden fedakar, hoşgörülü yoğun bakım camiasının bir ferdi olmanın gururunu taşıdığımı da belirtmek isterim. İki yıllık mesaisinin büyük bir kısmını bu kitabın hazırlanmasına ayıran değerli mesai arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dilek’e titizliği, azmi ve gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir yoğun bakımcı olacağına inancım tamdır. Kitaba ve özellikle indeksin hazırlanmasına verdiği katkılardan ötürü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Kaya’ya da bu yardımlarından dolayı teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bu kitabı Türk Tıbbına kazandıran Nobel Tıp Kitabevleri idareci ve çalışanlarına gösterdikleri fedakarlık ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kitabın Türk Tıbbına hayırlı olmasını diliyorum.

İÇİNDEKİLER Kısım 1: Kısım 2: Kısım 3: Kısım 4: Kısım 5: Kısım 6: Kısım 7: Kısım 8: Kısım 9: Kısım 10: Kısım 11: Kısım 12: Kısım 13: Kısım 14: Kısım 15: Kısım 16: Kısım 17: Kısım 18: Kısım 19:

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MONİTÖRİZASYON ve ÖZEL GİRİŞİMLER KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON SEPSİS, ŞİDDETLİ SEPSİS ve SEPTİK ŞOK ŞOK ZEHİRLENMELER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DERMATOLOJİ YAĞ EMBOLİSİ SENDROMU ANAFİLAKSİ SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ BOZUKLUKLARI ve TEDAVİSİ ASİT BAZ DENGESİ ve KAN GAZLARI ANALİZİ METABOLİZMA ve NÜTRİSYON YOĞUN BAKIM HASTALARINDA SEDASYON ve KAS GEVŞEKLİĞİ YOĞUN BAKIM HASTALARINDA AĞRI PALYASYONU YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MEKANİK VENTİLASYON TRAVMA YOĞUN BAKIMIN CERRAHİ SORUNLARI PEDİYATRİK HASTALARIN YOĞUN BAKIM SORUNLARI KARDİYOVASKÜLER SİSTEM SORUNLARI SOLUNUM SİSTEMİ SORUNLARI

Kısım 20: Kısım 21: Kısım 22: Kısım 23: Kısım 24: Kısım 25: Kısım 26: Kısım 27: Kısım 28: Kısım 29: Kısım 30: Kısım 31: Kısım 32: Kısım 33: Kısım 34: Kısım 35: Kısım 36: Kısım 37:

NÖROLOJİK SİSTEM SORUNLARI ENDOKRİN SİSTEM SORUNLARI HEMATOLOJİK SİSTEM SORUNLARI ÜRİNER SİSTEM SORUNLARI GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SORUNLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI SORUNLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PSİKİYATRİK SORUNLAR YAŞLI HASTALARDA YOĞUN BAKIM İLKELERİ KANSERLİ HASTALARDA YOĞUN BAKIM İLKELERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ETİK SORUNLAR YOĞUN BAKIM ve HUKUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İLETİŞİM YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ROL ve İŞLEVLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE EĞİTİM YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ YOĞUN BAKIM FARMAKOLOJİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KULLANILAN BAZI LABORATUVAR TESTLERİ ve REFERANS DEĞERLERİ

Ba

skı


A N AT O M İ PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 1) GENEL ANATOM‹ Genel Anatomi ve Hareket Sistemi prensipler ve uygulamalar

YEN

CERRAH‹ ANATOM‹(7. VEBASKI) TEKN‹K ‹NSAN ANATOM‹S‹

Normal Eizenberg Christopher Briggs Craig Adams

YEN

Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Çeviri Editörü Prof. Dr. Esat Ad›güzel

Genel Anatomi: Prensipler ve Uygulamalar kitabı, başarılı bir anatomi eğitimi ve öğretimi için dinamik, yeni metodolojinin önde gelen bir örneğidir. Bu kitap insan vücudunu size dört bakış açısıyla gösterecektir: Vücut oluşumunun prensipleri açısından sistemler ve bölgeler, vücudun çözümlenmesi prensipleri açısından diseksiyon ve görüntüler. 336 sayfa, 21 x 28

Sistematik Temel Bilgiler, Klinik Özellikler, TUS-Çalışma Soruları ve Yanıtları, Seçilmiş Öğretici Resimler, Kısa Sözlük 400 sayfa, 17.5 x 23.5

(2 Renk)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 2) KL‹N‹K NÖROANATOM‹ Bafl-Boyun ve ‹ç Organlar

Y

EN‹

Richard S. Snell Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Kitap esas olarak, tıp ve diğer sağlıkla ilgili alanlardaki öğrenciler için, klinik bağlantılı temel nöroanatomi bilgileri sunmaktadır. 564 sayfa, 19.5 x 27.5

NETTER ‹ YEN NETTER ‹NSAN ANATOM‹S‹ ATLASI (5. BASKI) ‹NSAN ANATOM‹S‹ ATLASI Frank H. Netter, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Meserret Cumhur

Bu atlasın anatomi dersleri alan tüm öğrenciler, hekimler ve sağlık alanındaki diğer bölümlerde çalışanların faydalanacağı bir eser. 600 sayfa, 22.5 x 29

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

KISA ANATOM‹ PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 3) SEK‹Z D‹LDE ANATOM‹ SÖZLÜ⁄Ü Bafl ve Nöroanatomi

KL‹N‹⁄E YÖNEL‹K YEN

ANATOM‹

Prof. Dr. Mustafa F. Sargon

Prof. Dr. Recep Mesut

Anatomi öğrenmek isteyen tüm öğrencilere ve anatomiyi hatırlamak isteyen hekimlerin faydalanacağı bir eser. Türkçe, Osmanlıca, Latince, Grekçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça. Bu sözlüğün birincil amacı Türkçe anatomi terimlerini derlemek ve tamamlamaktır. 250 sayfa, 17 x 23.5

204 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

5


OB EL

A N ATO M İ w w w. n o b e l t i p . c o m

6

VLER BE

P K‹TA TI

N

PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 1) PROMETHEUSANATOM‹ ANATOM‹ATLASI ATLASI (Cilt (Cilt1) 1) PROMETHEUS PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 1) Genel Anatomi ve Hareket Sistemi GenelAnatomi Anatomive veHareket HareketSistemi Sistemi Genel Genel Anatomi ve Hareket Sistemi Michael Schünke Erik Schulte Udo Schumacher Markus Voll Karl Wesker Çeviri Editörleri Dr. Mehmet Y›ld›r›m Dr. Tania Marur

Dünyada birçok dile çevrilen bu yeni insan anatomisi atlası, bilgisayar destekli resimleri yanında kısa metinler de içermesiyle benzerlerinden farklılık yaratmaktadır. 542 sayfa, 23.5 x 31

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 2) PROMETHEUSANATOM‹ ANATOM‹ATLASI ATLASI(Cilt (Cilt2) 2) PROMETHEUS PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 2) Bafl-Boyun ve ‹ç Organlar Bafl-Boyunve ve‹ç ‹çOrganlar Organlar Bafl-Boyun Bafl-Boyun ve ‹ç Organlar Michael Schünke Erik Schulte Udo Schumacher Markus Voll Karl Wesker Çeviri Editörü Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Dünyada birçok dile çevrilen bu yeni insan anatomisi atlası, bilgisayar destekli resimleri yanında kısa metinler de içermesiyle benzerlerinden farklılık yaratmaktadır. 372 sayfa, 23.5 x 31

CERRAH‹ ANATOM‹ VE TEKN‹K TEKN‹K ANATOM‹DE BAfiARI CERRAH‹ ANATOM‹ VE CERRAH‹ ANATOM‹ VE TEKN‹K Sistematik Anatomi Çal›flma Kitab›

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

İçindekiler: Genel Anatomi, Kemikler, Eklemler, Kaslar, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Solunum Sistemi, Üriner Sistem, Kadın Üreme Sistemi, Erkek Üreme Sistemi , Endokrin Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik Sinir Sistemi , Duyu Organları, Deneme Sınavları. 112 sayfa, 19.5 x 27.5

( + 32 sayfa A5 Cevap Kitapçığı)

ANATOM‹DE BAfiARI ‹ NETTER YEN NETTER NETTER Topografik AnatomiATLASI Çal›flma Kitab› ‹NSAN ANATOM‹S‹ ‹NSAN ANATOM‹S‹ ANATOM‹S‹ ATLASI ATLASI ‹NSAN Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

İçindekiler: Topografik anatomiye giriş, Membrum superius (üsttaraf), Membrum inferius (alttaraf), Dorsum (sırt), Caput (baş), Collum (boyun), Thorax (göğüs), Abdomen (karın), Pelvis ve perineum , Deneme sınavları. 120 sayfa, 19.5 x 27.5

( + 32 sayfa A5 Cevap Kitapçığı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ANATOM‹DE BAfiARI Nöroanatomi Çal›flma Kitab› PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 3) PROMETHEUSANATOM‹ ANATOM‹ATLASI ATLASI(Cilt (Cilt3) 3) PROMETHEUS PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 3) Bafl ve Nöroanatomi Bafl ve Nöroanatomi Bafl ve ve Nöroanatomi Nöroanatomi Bafl Michael Schünke Erik Schulte Udo Schumacher Markus Voll Karl Wesker Çeviri Editörleri Dr. Mehmet Y›ld›r›m Dr. Tania Marur

Dünyada birçok dile çevrilen bu yeni insan anatomisi atlası, bilgisayar destekli resimleri yanında kısa metinler de içermesiyle benzerlerinden farklılık yaratmaktadır. 418 sayfa, 23.5 x 31

YEN

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹⁄E YÖNEL‹K KL‹N‹⁄E YÖNEL‹K YÖNEL‹K KL‹N‹⁄E

ANATOM‹ ANATOM‹ ANATOM‹

YEN

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

İçindekiler: Nöroanatomiye Giriş, Sinir Sisteminin Embriyolojisi, Sinir Sisteminin Yapısı, Omurilik (Medulla Spinalis), Önbeyin (Prosencephalon) I Hemispherium Cerebri, Önbeyin (Prosencephalon II) Diencephalon ve Limbik Sistem, Truncus Cerebri (Beyin Sapı) ve Cerebellum (Beyincik), Sinir Sisteminin Beslenmesi, Ventriküler ve Sisternal Sistem, Kranial Sinirler (Nervi Craniales), Spinal Sinirler ve Yaptıkları Pleksuslar, Otonom Sinir Sistemi, Sinir Sisteminde İletici Yollar, Deneme Sınavları.

120 sayfa, 19.5 x 27.5

( + 24 sayfa A5 Cevap Kitapçığı)


A N ATO M İ

OB EL

7

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

N

KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSEL Cep Atlas› C‹LT 1: Bafl veANATOM‹ Boyun ‹ Sa¤l›k Yüksek Okullar› ‹çin C‹LT 1: Bafl ve Boyun YEN PROMETHEUS ANATOM‹ ATLASI (Cilt 3) RES‹ML‹ ‹NSAN ANATOM‹S‹ 2. BASKI Bafl ve Nöroanatomi Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

‹NSAN ANATOM‹S‹ 1 - Genel Anatomi • Lokomotor Sistem ‹NSAN ANATOM‹S‹ Anatomi • Lokomotor Sistem ‹NSAN YÖNEL‹K ANATOM‹S‹ 12 -- Genel Dolafl›m Sistemi • ‹ç Organlar • KL‹N‹⁄E Sinir Sistemine • Duyu Organlar› KL‹N‹⁄E ANATOM‹S‹ YÖNEL‹K ‹NSAN 2 Dolafl›m SistemiGirifl • ‹ç Organlar • ANATOM‹ Sinir Sistemine Girifl • Duyu Organlar› ANATOM‹ Keith L. Moore, Arthur F. Dally Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kay›han fiahino¤lu

Hemşirelik, Ebelik, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Sekreterlik, Eczacılık Fakültesi ve Biyoloji Bölümü öğrencileri için tekrar ve başvuru kaynağı olacak bir kitap.

500’den fazla tam renkli şekil, karşılaştırmalı disseksiyon, medikal görüntüleme imajları, renklendirilmiş şemalar, geniş klinik bağlantı açıklamaları ve topoğrafik anatomi bölümleri ile yazılmış kapsamlı bir kaynak

208 sayfa, 19.5 x 27.5

1160 sayfa, 21 x 27.5

MED‹CAL SER‹ES KES‹TSELMNEMON‹C ANATOM‹ Cep Atlas› ANATOM‹ KES‹TSEL ANATOM‹ Atlas› C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n Cep ve Pelvis C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Uz.Pelvis Dr. Ufuk

YEN

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K ANATOM‹ KL‹N‹K ANATOM‹

Baflal Richard S. Snell Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Vize, Final, TUS, YDUS, USMLE ve Doçentlik sınavları için eşsiz bir kitap. Snell’in bu kitabı Anatomi kitapları arasında, sıradışı renklendirilmeleriyle çok iyi vurgu sağlanan, şematik resimleriyle yalın anlatımı ve klinik bilgileriyle önemli bir kitap olarak yerini almıştır.

174 sayfa, 11 x 18

877 sayfa, 19.5 x 27.5 CERRAH‹ ANATOM‹ ANATOM‹ VE VE TEKN‹K TEKN‹K CERRAH‹

YEN

KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› C‹LT 3: Omurga, Ekstremiteler, Eklemler Lee John Skandalakis

C‹LT 3: Omurga, Ekstremiteler, Eklemler

John E. Skandalakis Panajiotis N. Skandalakis Çeviri Editörleri: R›dvan Seven Yeflim Erbil Ünal De¤erli

Skandalakislerin yazdığı “Cerrahi Anatomi ve Teknik” adlı kitap günümüze kadar üç baskı yapmış ve sekiz değişik dile tercüme edilmiş, birçok ülkede cerrahların başucu kitabı niteliğini kazanmış çok yararlanılan bir eser. 700 sayfa, 17 x 23.5

FENE‹S’‹N FENE‹S’‹N FENE‹S’‹N S‹STEMAT‹K S‹STEMAT‹K RES‹ML‹ ANATOM‹ SÖZLÜ⁄Ü

S‹STEMAT‹K RES‹ML‹ ANATOM‹ SÖZLÜ⁄Ü Wolfgang Dauber Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m Doç. Dr. Tania Marur

Bu eser sadece “Terminologia Anatomica’nın bir sözlüğü olmayıp anatomi ve tıp alanında çalışanlar için bir cep kitabı. Şekillerinden dolayıda çok kullanışlı ve bu özelliği ile eşsizdir. 556 sayfa, 13.5 x 19.5

NETTER

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(İki renk baskılı)


OB EL

A N ATO M İ w w w. n o b e l t i p . c o m

8

VLER BE

P K‹TA TI

N

KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› C‹LT 1: Bafl ve Boyun KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› Atlas› KES‹TSEL Cep C‹LT 1: Bafl veANATOM‹ Boyun C‹LT 1: 1: Bafl Bafl ve ve Boyun Boyun C‹LT

‹NSAN ANATOM‹S‹ 1 - Genel Anatomi • Lokomotor Sistem ‹NSAN ANATOM‹S‹ 1 - Genel Anatomi • Lokomotor Sistem ‹NSAN ANATOM‹S‹ ANATOM‹S‹ 1 Dolafl›m Sistemi • ‹ç Organlar • ‹NSAN ANATOM‹S‹ 12 --- Genel Genel Anatomi Lokomotor Sistem ‹NSAN Anatomi •• Lokomotor Sistem ‹NSAN ANATOM‹S‹ 2 - Dolafl›m Sistemi Girifl • ‹ç Organlar • Sinir Sistemine • Duyu Organlar› Sinir Sistemine • Duyu Organlar› ‹NSAN ANATOM‹S‹ ANATOM‹S‹ 2 2 -- Dolafl›m Dolafl›m SistemiGirifl ‹ç Organlar Organlar ‹NSAN Sistemi •• ‹ç •• Sinir Sistemine Sistemine Girifl Girifl •• Duyu Duyu Organlar› Organlar› Sinir

Torsten B. Moeller, Emil Reif Çeviri Editörü: Prof. Dr. Civan Ifllak

Kesitsel anatomi cep atlasının hem radyoloji uzmanları, hem baş boyun hastalıkları ile ilgilenen klinisyenler, hem de tıp fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı bir cep atlası. 260 sayfa, 13.5 x 19.5

KES‹TSEL ANATOM‹ ANATOM‹ Cep CepAtlas› Atlas› KES‹TSEL KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n Cep ve Pelvis KES‹TSEL ANATOM‹ Atlas› C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis

Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Birinci cilt genel anatomi ve lokomotor sistem konularından oluşmaktadır. İkinci cilt ise dolaşım sistemi, iç organlar, sinir sistemine giriş ve duyu organlarını kapsayarak tıp öğrencileri için önemli bir kaynaktır. 540 sayfa, 16 x 23.5

KL‹N‹KCERRAH‹ ANATOM‹ GENEL OPERASYONLARIN ANATOM‹S‹ KL‹N‹KCERRAH‹ ANATOM‹ GENEL OPERASYONLARIN GENEL CERRAH‹ OPERASYONLARIN ANATOM‹S‹ ANATOM‹S‹ KL‹N‹K ANATOM‹

C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis Torsten

B. Moeller, Emil Reif Çeviri Editörü: Prof. Dr. Canan Akman

Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan anatomik detayı anlamayı ve kavramayı sağlayacak bir cep atlası. 250 sayfa, 13.5 x 19.5

Sa¤ Sa¤ RES RES

Glyn G. Jamieson Çeviri Editörleri: Dr. Mehmet Y›ld›r›m Dr. Turgut ‹pek

Birçok genel cerrahi operasyonun anatomik temellerinin ele alındığı, özellikle cerrahi dalların uzman ve asistanlarına yönelik yazılmış, konu anlatımı ve şekilleri ile çok özgün olan değerli bir kitap. 226 sayfa, 19.5 x 27.5

KES‹TSEL KES‹TSEL ANATOM‹ ANATOM‹ Cep CepAtlas› Atlas›

KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› C‹LT C‹LT3: 3:Omurga, Omurga,Ekstremiteler, Ekstremiteler,Eklemler Eklemler KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› C‹LT 3: Omurga, Ekstremiteler, Eklemler Torsten C‹LT 3: Omurga, Ekstremiteler, EklemlerB.

Moeller, Emil Reif Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kaya Kanbero¤lu

Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan anatomik detayı anlamayı ve kavramayı sağlayacak bir cep atlası. 250 sayfa, 13.5 x 19.5

FENE‹S’‹N T›p ve T›p ve Difl Difl Hekimli¤i Hekimli¤i Fakültesi Fakültesi Ö¤rencileri Ö¤rencileri ‹çin ‹çin FENE‹S’‹N T›p ve Difl Hekimli¤i Fakültesi Ö¤rencileri ‹çin S‹STEMAT‹K RES‹ML‹ ANATOM‹ SÖZLÜ⁄Ü ANATOM‹ FENE‹S’‹N ANATOM‹ S‹STEMAT‹K

RES‹ML‹ ANATOM‹ SÖZLÜ⁄Ü ANATOM‹ S‹STEMAT‹K RES‹ML‹ ANATOM‹ SÖZLÜ⁄Ü Gert-Horst Schumacher Editörler: Doç. Dr. Tania Marur Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Kitap esas olarak diş hekimliği öğrencileri için hazırlanmasına karşın “Baş” bölümündeki özel detay dışında tıp fakültesi öğrencileri içinde kullanılabilir niteliktedir. 408 sayfa, 16 x 23.5

Tab Tab Cilt Cilt


w w w. n o b e l t i p . c o m

9

N

Sa¤l›k Yüksek Okullar› ‹çin GÖVDE VE MUAYENES‹NDE GÖVDE VEEKSTREM‹TE EKSTREM‹TE MUAYENES‹NDE RES‹ML‹ ‹NSAN ANATOM‹S‹ PALPASYON ANATOM‹ ATLASI PALPASYON ANATOM‹ ATLASI

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

A N ATO M İ

KL‹N‹K NÖROANATOM‹ S‹STEMAT‹K ANATOM‹ S‹STEMAT‹K ANATOM‹ S‹STEMAT‹K ANATOM‹

Serge Tixa

OLG OLG

Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen

Çeviri: Doç. Dr. Bülent Bayraktar

Anatominin klinik gözle değerlendirilmesi ve yüzeyel anatomi bilgisinin klinik muayene yöntemlerinden palpasyon uygulamalarına aktarılmasını kapsayan, resim ve şekillerle anlatımın desteklendiği kapsamlı bir kaynak.

Uzun bir çalışma sonucunda hazırlanan kitap temel anatomi bilgisini sistematik düzende vermektedir. Klinik bilgi adı altında sunulan bilgiler klinik tanıya ulaşmada temel bilimlerin önemini göstermektedir.

426 sayfa, 16.5 x 23.5

920 sayfa, 19.5 x 27

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KORRELAT‹F NÖROANATOM‹ Tablolarla ‹NSAN ‹NSAN ANATOM‹S‹ Tablolarla ANATOM‹S‹ Cilt.1 Arterler Arterler Cilt.1

Prof. Dr. Yusuf Zeki Y›ld›z Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m Doç. Dr. fi. Turan Pefltemalc› Prof. Dr. Erdem Gümüflburun

Arterlerin tablolarla anlatıldığı kitap öğrencilerin konuları görsel olarak öğrenmelerini sağlamaktadır. 76 sayfa, 19.5 x 27.5

TEMELANATOM‹S‹ NÖROANATOM‹ ‹NSAN ATLASI TEMEL NÖROANATOM‹ TEMEL NÖROANATOM‹

Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Kitap yazarın diğer kitaplarında olduğu gibi ayrıntılardan ziyade klasik nöroanatomi ile nörolojik bilimler arasında bağ kurabilmeyi sağlayan bilgilerle hazırlanmıştır. 272 sayfa, 16.5 x 23.5

KL‹N‹K NÖROANATOM‹ S‹STEMAT‹K ANATOM‹ KORRELAT‹F NÖROANATOM‹ KORRELAT‹F NÖROANATOM‹

Stephen G. Waxman Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

‹NSANDOSYALARI ANATOM‹S‹ ANATOM‹ ATLASI OLGU DOSYALARI ANATOM‹ OLGU

Toy, Ross, Cleary, Papasakelariou Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Korrelatif Nöroanatomi kitabı nöroanatomi eğitiminden daha çok klinik hekimlerine hitap etmektedir. Kitapda kullanılan bol şematik resimler görsel hafızanın daha çok kullanılmasını sağlamaktadır.

Anatomi dersinde tam isabet için 49 klinik olgu, USMLE hazırlık soruları, ödül kazanmış öğretim sistemi ve sınav başarısında kanıtlanmış artış sağlayan bir kaynak kitap.

392 sayfa, 19.5 x 27.5

344 sayfa, 16.5 x 23.5

ANA ANA ‹nsa ‹nsa


OB EL

A N ATO M İ w w w. n o b e l t i p . c o m

10

VLER BE

P K‹TA TI

N

‹NSAN ANATOM‹S‹ ATLASI OTOPS‹ OTOPS‹TEKN‹⁄‹ TEKN‹⁄‹ATLASI ATLASI

BÜYÜK TIP TIP E⁄‹T‹M‹N‹N TEMELLER‹ BÜYÜK TIPSÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü RES‹ML‹ RES‹ML‹

Doç. Dr. Kemalettin Acar

Adli tıp uzmanlık öğrencilerinin ve otopsi yapmakla baş başa kalan tüm hekimlerin yararlanabileceği kısa, renkli, fotoğraflı bir otopsi tekniği atlası. 158 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

Zubair Amin Khoo Hoon Eng Çeviri Editörleri Mehmet Y›ld›r›m Kenan Topal

Kitap, tıp eğitimine ilişkin kolay ama temel bir metin sunmaktadır. 376 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TOPOGRAF‹K ANATOM‹ OLGU DOSYALARI ANATOM‹ TOPOGRAF‹K ANATOM‹

‹ ‹nternet Deste¤inde TIP D‹L‹NDE ‹nternet Deste¤inde YEN YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI) B‹L‹MSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI B‹L‹MSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI

Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Topografik düzende temel bilgiler, disseksiyona yönelik açıklamalar, çalışma soruları ve yanıtları, önemli ipuçları, seçilmiş resimler.

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı 744 sayfa, 8.5 x 14.5

518 sayfa, 16.5 x 23.5

ANATOM‹DE BAfiARI ORGAN NAKL‹NDE ANATOM‹DE BAfiARI ORGAN NAKL‹NDE ‹nsan Anatomisi Çal›flmaKitab› Kitab› AHLAK, ADALET, T‹CARET ‹nsan Anatomisi Çal›flma AHLAK, ADALET, T‹CARET

‹ TIBB‹ TERM‹NOLOJ‹ AS‹STAN HEK‹M AS‹STAN HEK‹MKILAVUZU KILAVUZU YEN

Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Prof. Dr. Recep Mesut

Anatomi ders kitapları okunduktan sonra kullanılacak olan bu kitap soru yanıtlamak ve terimlerin yazılmasında tekrar sağlamak için ideal bir çalışma.

Lisans/önlisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim görenler, öğretim üyeleri ve diğer meslektaşlar için de başvuru kitabı olabilecektir.

98 sayfa, 19.5 x 27.5

340 sayfa, 17 x 23.5


B İ Y O K İ M YA B‹YOK‹MYA (5. BASKI)

YEN

Lippincott’s B‹YOK‹MYA Illustrated Reviews Serisinden: HÜCRE VE MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹

Prof.Dr. Engin M. Gözükara

YEN

Nalini Chandar, PhD Susan Viselli, PhD Çeviren Betül Yan›k

Türk eğitim hayatında Tıp, Eczacılık, Veteriner, Biyoloji ve Kimya öğrencilerinin yararlanacağı Türkçe hazırlanmış bir eser.

‘Hücre’nin mucizevi yapısı, içinde olup bitenler, küçücük bir alana sığan tüm yaşam bu kitapta tüm detayları ile anlatılıyor.

936 sayfa, 19.5 x 27.5

244 sayfa, 19.5 x 27.5

B‹YOK‹MYA (2. BASKI) B‹YOK‹MYA B‹YOK‹MYA

YEN

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K HARPER B‹YOK‹MYA B‹YOK‹MYA LABORATUVARI KL‹N‹K B‹YOK‹MYA LABORATUVARI HARPER B‹YOK‹MYA Lippincott’s Illustrated Reviews: EL K‹TABI EL K‹TABI B‹YOK‹MYA

Editörler: Prof. Dr. Figen Gürdöl Prof. Dr. Evin Ademo¤lu

KL MO RE YÖ

Editör: Prof. Dr. ‹dris Mehmeto¤lu

İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap ders kitabı niteliğinde olup yazarların kendi çalışmalarından topladıkları şema ve resimlerle süslenmiştir.

(HEMATOLOJİ VE SEROLOJİ İLAVELİ) Gerek öğrenci eğitimi, gerekse klinik biyokimya laboratuvarı açısından tüm bilgiler, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında derlenmiş bir eser.

880 sayfa, 19.5 x 27.5

410 sayfa, 16.5 x 23.5

Lippincott’sIllustrated IllustratedReviews: Reviews: Lippincott’s Illustrated Reviews: Lippincott’s B‹YOK‹MYA B‹YOK‹MYA B‹YOK‹MYA

KL‹N‹K MOLEKÜLER B‹YOK‹MYA B‹YOLOJ‹DE KULLANILAN OLGU DOSYALARI B‹YOK‹MYA MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹DE KULLANILAN OLGU DOSYALARI B‹YOK‹MYA YÖNTEMLER YÖNTEMLER

Pamela C. Champe Richard A. Harvey Denise R. Ferrier Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Engin Ulukaya

(Ciltli)

EG TÜ Mik

Toy, Seifert, Strobel, Harms Çeviri Editörü: Prof. Dr. M. Koray Gümüfltafl

Bu kitabın içeriğini oluşturan biyokimya konularının özelliği bakımından bir hekimin kitaplığında mutlaka bulunması gerekir. En çok beğenilerek alınan biyokimyanın kaynak kitabı.

Biyokimya eğitiminizin olağanüstü olmasına yardımcı olacak 46 olgu, sınavlara uygun değerlendirme soruları, ödüllü öğretim sistemi ve sınav başarısında kanıtlanmış artış sağlayan bir kaynak kitap.

536 sayfa, 19.5 x 27.5

414 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

HA

11


OB EL

B İ YO K İ M YA w w w. n o b e l t i p . c o m

12

VLER BE

P K‹TA TI

N

OLGU B‹YOK‹MYA DOSYALARILABORATUVARI B‹YOK‹MYA V‹TAM‹NLER KL‹N‹K ve Vitamin Benzeri Biyomoleküller EL K‹TABI Prof. Dr. Emine KÖKO⁄LU Yrd. Doç. Dr. A. Ata ALTURFAN

TÜKÜRÜKHistolojisi, Fizyolojisi, Histolojisi, TÜKÜRÜK Fizyolojisi, KL‹N‹SYENLER ‹Ç‹N LABORATUVAR TIBBI ve Biyokimyas› Mikrobiyolojisi Mikrobiyolojisi ve Biyokimyas› REHBER‹ Editörler Prof. Dr. Nesrin Emekli Prof. Dr. Ayflen Yarat

Vitamin kitabında mineral ve bitkilerde bulunan diğer bazı biyoaktif maddelere gereken miktarda değinilmiştir. Diğer bir bölümde ise vitamin benzeri maddeler kısaca anlatılmıştır.

Tükürük bezlerinin histolojisi ve embriyolojisi, tükürük fizyolojisi, mikrobiyolojisi ve biyokimyası yazarları tarafından, her konu sonunda kaynakları da verilerek, genel olarak aktarılmaya çalışılmıştır.

120 sayfa, 17 x 23.5

370 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

HARPER B‹YOK‹MYA HARPER B‹YOK‹MYA HARPER B‹YOK‹MYA KL‹N‹K B‹YOK‹MYA

EGZERS‹Z B‹YOK‹MYASI B‹YOK‹MYASI VE VE OBES‹TE OBES‹TE EGZERS‹Z

Robert K. Murray Çeviri Editörleri: Nurten Dikmen, Tuncay Özgünen

Doç. Dr. ‹smail Peker, Dr. Figen Çilo¤lu, fiirin Burak MS Dr. Zafer Bulca

Harper Biyokimya, bu bilim dalındaki güncel değişiklikleri kapsayan klasik bir çeviri kaynak kitap.

Biyokimyasal yönüyle zayıflama konusunda herkesin rahatlıkla faydalanabileceği, birçok soruyu cevaplayan ve çeşitli öneriler getiren bir kaynak kitap.

928 sayfa, 19.5 x 27.5

192 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli)

MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹DE MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹DE KULLANILAN MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹DE KULLANILAN AYAK MUAYENE VE TANI KULLANILAN YÖNTEMLER YÖNTEMLER AYAK YÖNTEMLER BAKIMI B‹YOK‹MYA VE KL‹N‹K B‹YOK‹MYA Editörler: Prof. Dr. Güler Temizkan, Prof. Dr. Nazl› Arda

‹nternet Deste¤inde Deste¤inde ‹nternet B‹L‹MSEL MAKALE B‹L‹MSEL MAKALE B‹YOK‹MYA ÖZET

VE TEZ TEZ YAZIMI YAZIMI VE

Doç. Dr. Erhan Ayflan

DVD ilaveli yeni baskı

Möleküler Biyolojide kullanılan yöntemleri anlatan bu kitapta standart laboratuvar koşullarında yapılabilecek olanların görsel bir malzeme şeklinde DVD ile kitaba eklenmiştir. 346 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli atlas ilaveli)

Türkiye’de bilimle uğraşan herkesin okuması gereken çok yayarlı bir eserdir. 152 sayfa, 17 x 23.5


FA R M A K O L O J İ

OB EL

N

YEN

‹LAÇ ‹NDEKS‹ 2012

Dr. Fatih Kara Dr. ‹nci Kara

Prof. Dr. Kas›m Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kalea¤as›o¤lu Ecz. Hayriye K›ro¤lu

Bugüne kadar Türkiye’de İlaç İndeksi ve İlaç Rehberi olarak hazırlanmış benzeri tüm yayınlardan çok daha kapsamlı olarak sektördeki hekim ve eczacı dostlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2154 sayfa, 12 x 23

YEN

FARMADEX® Güncel ‹laç Rehberi

VLER BE

P K‹TA TI

(Ciltli, iki renk baskı)

Bu yeni şeklinde kitap farmakolojik diziden alfabetik diziye dönüştürülmüştür. Sayısı 10.000’lere varan ilaç eklenmiştir. Yan etki ve kontrendikasyonların aynı terkipteki ilaçlarda aynı olması sebebi ile sahife hacmini kısaltmak için etken maddelerine göre ayrı bölüm içinde verilmiştir. Bu kitabın bir özelliğide Türkiye’de bulunan çoğu USA menşeli bitkisel kaynaklı ilaçların firmalara göre listelenmesidir. Goodman 888 sayfa, & 12Gilman x 25.5 TEDAV‹N‹N FARMAKOLOJ‹K TEMEL‹

TIBB‹ FORMÜLLER/ ‹laç Ansiklopedisi

YEN

OLG

Prof. Dr. Kas›m Cemal Güven

FARMAKOLOJ‹K TOKS‹KOLOJ‹ ‹laçlar›n Güvenlik Bilimleri

YEN

Yazarlar Gerard J. Mulder Lennart Dencker Çeviri Editörü Prof. Dr. Belma Giray

İlaçlara ait özellikler ve Farmakolojik Bilgiler • Zehirlenmeler (İlaç, Gıda, Bitki Pestisid) ve Tedavi • Tıbbi Tablolar • Eczacılık Uygulamasına ait Bilgi ve Tablolar. 770 sayfa, 11.5 x 21.5

Bu kitap ilaç güvenliği bilimlerinin temellerini içerir. Yeni bir ilaç için efikasite/güvenlik dengesinin tayin edilmesi ile ilgili güvenlik konularının genel bir değerlendirmesi ile toksikolojik bilgi temeli ve metodoloji bilgilerini birleştirir. 260 sayfa, 17 x 23.5

TOK Antimikrobik Farmakolojinin Esaslar›

YEN

Pratikte Geçerli Temel Bilgiler için K›lavuz

Paul H. Axelsen, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Özdem An¤

“Antimikrobiklerin farmakolojisi” ile ilgili temel bilgileri veren “kılavuz” niteliğinde böyle bir kitabın tıp, eczacılık ve tüm sağlık bilimleri çalışanları için, özellikle gerektiğinde kısa sürede yeterli, doğru ve güncel bilgi edinilmesine yardımcı olacak bir eser. 150 sayfa, 13.5 x 19.5

Lippincott’s Illustrated Illustrated Reviews: Reviews: Lippincott’s FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹

Richard D. Howland, Ph.D. Mary J. Mycek, Ph.D. Çeviri Editörleri Prof. Dr. Filiz Onat Doç. Dr. Zafer Gören Doç. Dr. Atila Karaalp

Akıcı dili ve akılda kalıcı görselleriyle, aslı oldukça gözde olan bir kitabın çevirisini elinizde tutmaktasınız. Özgün kitabın son baskısının Türkçeye çevrilmesi için çok yoğun emek harcanmış ve bu eser dilimize kazandırılmıştır. 550 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

13 FARMAKOLOJ‹DE fi‹FRE

FAR


OB EL

FA R M A KO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

14

VLER BE

P K‹TA TI

N

TO Sa¤l›k Yüksek Okullar› ‹çin FARMAKOLOJ‹ K›salt›lm›fl Temel Bilgiler

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Sağlık yüksek okulları için hazırlanmış pratik bir kaynak kitap. 308 sayfa, 17 x 23.5

KOZMET‹K B‹L‹M‹ (2. BASKI) Illustrated Reviews: Lippincott’s FARMAKOLOJ‹ Editör Prof. Dr. Yasemin Yazan

Kozmetik çalışanlarına ve konu ile ilgili öğrencilere temel kaynak olacak bir eser. 416 sayfa, 19.5 x 27.5

Hemflireler için Farmakoloji Ders Notlar›

Prof. Dr. Esen Dural

FA FARMAKOLOJ‹DE FARMAKOLOJ‹DE fi‹FRE fi‹FRE

Dr. Servet Yolbafl

Hemşireler için Farmakoloji Ders notları yazarın tecrübe ve birikimiyle hazırlamış olduğu pratik bir kitap. 250 sayfa, 14.5 x 21

Bu kitap tıp fakültesinde okuyan öğrenciler için farmakolojiyi kolaylaştırıcı bir yardımcı kitap ve TUS’a hazırlanan hekim arkadaşlar için vazgeçilmez bir eser. 212 sayfa, 16.5 x 23.5

Goodman & Gilman Goodman & Gilman TEDAV‹N‹N FARMAKOLOJ‹K TEMEL‹ TEDAV‹N‹N FARMAKOLOJ‹K TEMEL‹ Goodman & Gilman Laurence L. Brunton TEDAV‹N‹N FARMAKOLOJ‹K TEMEL‹ John S. Lazo • Keith L. Parker Çeviri Editörü: Prof. Dr. Öner Süzer

OLGU DOSYALARI FARMAKOLOJ‹ OLGU OLGU DOSYALARI DOSYALARI FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹

Toy, Rosenfeld, Loose, Briscoe Çeviri Editörü: Prof. Dr. M. Nejat Gacar

Bu kitap bir farmakoloji kaynak kitabı olarak ünlenmesine karşın aslında tedaviyi merkeze alan ve bu nedenle okuyucu kitlesi sadece farmakologlarla sınırlı olmayan bir kitap. Hastalarını “tedavi” eden herhangi bir klinisyen, uzmanlık alanı ne olursa olsun ya da isterse pratisyen hekim olsun kitabı masa başında bulundurmakla sayısız yarar görecek bir eser.

Farmakoloji eğitiminizin olağanüstü olmasına yardımcı olacak 52 olgu, sınavlara uygun değerlendirme soruları, ödüllü öğretim sistemi ve sınav başarısında kanıtlanmış artış sağlayan bir kaynak kitap.

2020 sayfa, 21 x 26

280 sayfa, 17 x 23.5

(Ciltli, iki renk ve kuşe kağıda baskılı)

TOKS‹DROMDAN TEDAV‹YE


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

TOKS‹DROMDAN TEDAV‹YE TOKS‹DROMDAN TOKS‹DROMDANTEDAV‹YE TEDAV‹YE

Goldfrank’in Goldfrank’in TOKS‹KOLOJ‹K TOKS‹KOLOJ‹KAC‹LLER AC‹LLEREL ELK‹TABI K‹TABI

Dr. Gönenç Kocabay

Bu kitapta, -zehirlenmelerin yönetim sürecini oluşturan- zehirlenmelere ait temel klinik bilgilere ek olarak, güncel tedavi yaklaşımları anlatılmıştır. 168 sayfa, 11.5 x 21.5

Hoffman • Nelson • Howland Levin • Flomenbaum • Goldfrank Çeviri Editörleri Dr. Salim Satar Dr. ‹brahim ‹kizceli

Bu pratik el kitabı çeyrek yüzyıldır toksikolojik acillerde üst düzey çalışanlarca altın standart olarak kabul edilecek Goldfrank’s Toxicologic Emergencies kitabının yoğunlaştırılmış acil başvurular için kullanılacak olan kitabıdır. 1118 sayfa, 17 x 24.5

FARMAKOLOJ‹ TIBB‹ FORMÜLLER FARMAKOLOJ‹ TIBB‹ FORMÜLLER FARMAKOLOJ‹ TIBB‹ FORMÜLLER

15

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

FA R M A KO L O J İ

(Ciltli)

FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹

Anthony J. Trevor Çeviri Editörleri: Prof. Dr. A. Gökhan Akkan, Uzm. Dr. Sibel Özyazgan, Uzm. Dr. Gülay Öner Özgön, Uzm. Dr. Nilüfer Kutluata, Dr. Selim Afflar

Esen A. Özalp Dural

Öğrencilere Farmakoloji’yi gözden geçirmelerinde ve hem okul hem de kurul sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olacak pratik bir kaynak.

Kitabın “Genişletilmiş Üçüncü Baskısı” tükenince, Farmakoloji bilim alanındaki son gelişmeleri de dikkate alarak alanında boşluğu dolduracak 4. baskı.

606 sayfa, 19.5 x 27.5

798 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli)

KOZMET‹K FORMÜLER KOZMET‹K FORMÜLER KOZMET‹K KOZMET‹KFORMÜLER FORMÜLER

FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹ FARMAKOLOJ‹ KISALTILMIfi B‹LG‹LER VE SINAV HAZIRLIK SORULARI KISALTILMIfiB‹LG‹LER B‹LG‹LERVE VESINAV SINAVHAZIRLIK HAZIRLIKSORULARI SORULARI KISALTILMIfi B‹LG‹LER VE SINAV HAZIRLIK SORULARI KISALTILMIfi

Prof. Dr. Kas›m Cemal Güven

Kozmetik ile İlgili Genel Bilgiler, Kozmetik Preparat Formülleri, Kozmetikte kullanılan Parfümler, Kozmetik Firmaları ve Preparatları... 436 sayfa, 12 x 21.5

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Öğrencilerin ve sınavlara hazırlanan hekimlerin farmakolojinin temel konularındaki bilgilerini kısa zaman aralığında yenilemelerini sağlayacak pratik bir kaynak. 544 sayfa, 16.5 x 23.5

Goldfrank’in

KALP-DAMAR HASTALIKLARI

KA FA


OB EL

FA R M A KO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

16

VLER BE

P K‹TA TI

N

NETTER’‹N RES‹ML‹ FARMAKOLOJ‹S‹ KALP-DAMAR HASTALIKLARI FARMAKOLOJ‹S‹

TOKS‹KOLOJ‹ FARMASÖT‹K K‹MYAYA G‹R‹fi ZEH‹RLENMELERDE TANI VE TEDAV‹ FARMASÖT‹K K‹MYAYA G‹R‹fi

Editörler: Prof. Dr. M. Nejat Gacar, Prof. Dr. Baki Komsuo¤lu, Prof. Dr. Tijen Utkan

Dr. H. Nefle Do¤an

Kitabın amacı klinisyene aradığını daha çabuk ve kolay bulabilme olanağı yaratmaktır. Ayrıca Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği araştırma görevlileri ve uzmanlarına özet Farmakoloji bilgisi sunulmuştur.

Temel bilgileri ana hatlarıyla ele alan, Farmasötik kimya lisans öğrencileri yanında, ilacın özelliklerini tanımak için temel bilgiye gereksinim duyan diğer bilim daları için de yararlı bir kitap.

284 sayfa, 16.5 x 23.5

172 sayfa, 16.5 x 23.5

FARMAKOLOJ‹N‹N TEMELLER‹

RES‹ML‹ FARMAKOLOJ‹S‹ NETTER’‹N RES‹ML‹ FARMAKOLOJ‹S‹ FARMAKOLOJ‹S‹ NETTER’‹N NETTER’‹N RES‹ML‹

‹LAÇ TOKS‹KOLOJ‹ TOKS‹KOLOJ‹ ‹LAÇ ALLERJ‹LER‹ ALLERJ‹LER‹

ZEH‹RLENMELERDE ZEH‹RLENMELERDE TANI TANI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹

Robert B. Raffa Scott M. Rawls Elena Portyansky Beyzarov Çeviren: Prof. Dr. Mehmet ‹sbir

Doç. Dr. Suna Büyüköztürk

İlaçların etkilerini, anatomik fizyolojik ve biyokimyasal sonuçlarını, farmakolojik olarak, olağanüstü görsel materyal ile anlatan, gösteren bir başyapıt.

İlaç alerjileri konusundaki güncel bilgileri özetlemeyi ve sık kullanılan bazı ilaçların allerjenik özelliklerini hatırlatmayı amaçlayan pratik bir cep kitabı.

412 sayfa, 19.5 x 27.5

100 sayfa, 10 x 18

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RES‹ML‹ FARMAKOLOJ‹S‹ NETTER’‹N FARMASÖT‹K K‹MYAYA G‹R‹fi FARMAKOLOJ‹N‹N TEMELLER‹ FARMAKOLOJ‹N‹N FARMAKOLOJ‹N‹N TEMELLER‹ TEMELLER‹

(Renkli)

TOKS‹KOLOJ‹ TOKS‹KOLOJ‹ MED‹KAL FORMÜLLER

ZEH‹RLENMELERDE TANI VE ZEH‹RLENMELERDE TANIFORMÜLLER VE TEDAV‹ TEDAV‹ TUS ‹Ç‹N MED‹KAL

‹LAÇ ‹LAÇ ALLERJ‹LER‹ ALLERJ‹LER‹

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Doç. Dr. Öner Süzer

Farmakolojinin temellerini içeren bu kitap, farmakolojinin anlaşılması, bilgilerin yenilenmesi ve birikimlerin hem TUS sınavında hem de hekimlik uygulama sürecinde yararlanacakları bir eser.

Toksikolojinin temel kavram ve konuları 10 bölüm şeklinde derlenmiş ve son kısımda, iş yeri hekimleri için büyük önem taşıyan “iş yeri havasında toksik maddelerin sınır değeri” ve gebe kadınlarda toksik maddelerin risklerini belirleyen “FDA ilaç kategorileri” birer tablo şeklinde verilmiştir.

534 sayfa, 19.5 x 27.5

676 sayfa, 15 x 21

FARMAKOLOJ‹N‹N TEMELLER‹

(Renkli)

ME TU


FA R M A KO L O J İ

OB EL

17

N

MED‹KALFORMÜLLER FORMÜLLER MED‹KAL TUS MED‹KAL ‹Ç‹N FORMÜLLER TUS ‹Ç‹N MED‹KAL FORMÜLLER

ORGAN NAKL‹NDE Sa¤l›kl› Kalmak ‹çin PROB‹YOT‹KLER & AHLAK, ADALET, T‹CARET PREB‹YOT‹KLER Anlat›lmayan Tarihçe

Uz. Dr. Ufuk Baflal

Tüm formüllerin, önemli sayıları ve çıkmış TUS sorularının çözümlerini bulabileceğiniz bir kitap.

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

‹ YEN

V‹R HAS

Editör Doç. Dr. Metehan Özen

Probiyotiklerle ilgili hazırlanmış Türkçe bir eser. 224 sayfa, 17 x 23.5

246 sayfa, 11.5 x 19.5

REÇETE 2012

TÜRK‹YE’DE TÜRK‹YE’DE B‹TK‹LER B‹TK‹LER ‹LE ‹LE TEDAV‹ TEDAV‹ ‹ YEN

Prof. Dr. Turhan Baytop Editör: Doç. Dr. Oktay Sar›

Kitap içeriğinde, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda en çok karşılaşılan hastalıklara ağırlık verilmiştir. İlaç etken maddelerinin yanı sıra ticari isimler de sunularak hedefe daha çok yaklaşılması sağlanmıştır.

Bu kitap bir derleme olmayıp alan çalışmalarına, yöresel gözlemlere ve özgün yayınlara dayanan bir araştırmadır. Yontmataş döneminden (yaklaşık 50.000 yıl önce) beri, Anadolu halkı tarafından tedavi amacıyla kullanılan, tıbbi bitkiler hakkındaki güncel bilgileri özetleyen pratik bir kaynak.

330 sayfa, 12 x 21.5

480 sayfa, 19.5 x 27.5

REÇETE TEDAV‹ EL K‹TABI ‹ YEN TIPTA B‹L‹MSEL YAYIN HAZIRLAMA TEKN‹KLER‹ Prof. Dr. M. Nedim Çiçek

TÜRK‹YE’DE TÜRK‹YE’DE MANTAR MANTAR ZEH‹RLENMELER‹ ZEH‹RLENMELER‹ VE VE ZEH‹RL‹ ZEH‹RL‹ MANTARLAR MANTARLAR

(Renkli ve atlas ilaveli)

Editör: Prof. Dr. Afife Mat

Bu kitap tüm cerrahi ve dahili hastalıkların tedavi protokollerini ve hastalıkla ilgili yazılan reçete örneklerini kapsamaktadır. Bu eser, tüm pratisyen hekimler için kaynak kitaptır.

Mantar zehirlenmelerinin tanısı ve tedavisi konusunda hekimlere ve zehirli mantarların tayini konusunda da mikologlara yardımcı olacak pratik bir kaynak.

400 sayfa, 12 x 21.5

220 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ÇA⁄


FİZYOLOJİ

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

Ganong’un TIBB‹ F‹ZYOLOJ‹S‹

YEN

GUYTON TIBB‹ F‹ZYOLOJ‹ F‹ZYOLOJ‹ GUYTON&&HALL HALL TIBB‹ GUYTON & HALL TIBB‹ F‹ZYOLOJ‹

Kim E. Barrett Susan M. Barman Scott Boitano Heddwen L. Brooks Çeviri Editörü: Hakk› Gökbel

Arthur C. Guyton, John E. Hall Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Hayrünisa Çavuflo¤lu Prof. Dr. Berrak Ça¤layan Ye¤en

Fran Ganong tarafından 46 yıldan daha uzun bir sürede geliştirilen bu kitap sayesinde en yüksek mükemmeliyet, doğruluk ve pedagoji standartlarını korumayı amaçlamış bir başvuru kitabı. 724 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

HEMATOLOJ‹ VE ENDOKR‹N F‹ZYOLOJ‹S‹

YEN

Fizyolojinin temel kitabı olarak kabul gören, onbirinci basımıyla, tüm bölümler ilgi alanlarındaki son gelişmeleri yansıtacak şekilde yenilenmiş ve daha önceki basımlardan farklı olarak tüm renkler kullanılmış. 486 şekil, 100 çizim ve 36 EKG çizimi yer almaktadır 1160 sayfa, 19.5 x 27.5

280 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli)

(Ciltli renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OLGULARLA F‹ZYOLOJ‹ OLGULARLA F‹ZYOLOJ‹ F‹ZYOLOJ‹ OLGULARLA

Prof. Dr. Günnur Yi¤it

Konusunda 43 yıllık deneyimin verdiği tecrübeyle hazırlanmış güncel bilgileri içeren bir eser.

Toy, Weisbrodt, Dubinsky, O’neil, Walters, Harms Çeviri Editörü: Prof. Dr. H. Oktay Seymen

Fizyoloji eğitiminizin olağanüstü olmasına yardımcı olacak 51 olgu, sınavlara uygun değerlendirme soruları, ödüllü öğretim sistemi ve sınav başarısında kanıtlanmış artış sağlayan bir kaynak kitap. 426 sayfa, 16.5 x 23.5

TIBB‹F‹ZYOLOJ‹ F‹ZYOLOJ‹CEP CEPK‹TABI K‹TABI TIBB‹

John E. Hall, Ph.D. Çeviri: Prof. Dr. Zeynep Solako¤lu (Ayd›n)

GENEL GENELF‹ZYOLOJ‹ F‹ZYOLOJ‹

Editör: Prof. Dr. Refik Yi¤it

Bu cep kitabı Guyton Tıbbi Fizyoloji kitabının özeti olarak hazırlanmıştır. Fizyolojide temel ilkelerin hızla kavranmasını kolaylaştırmak ve cepte taşınmasını sağlamaktır.

İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap ders kitabı niteliğinde olup yazarların kendi çalışmalarından topladıkları şema ve resimlerle süslenmiştir.

730 sayfa, 11 x 21.5

176 sayfa, 16.5 x 23.5

18

KO KON BO BOfi

KA KAR


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ F‹ZYOLOJ‹ UYGULAMALARI KONTROLS‹STEMLER‹, S‹STEMLER‹,S‹ND‹R‹M S‹ND‹R‹MVE VE KONTROL KONTROL S‹STEMLER‹, S‹ND‹R‹M VE BOfiALTIMF‹ZYOLOJ‹S‹ F‹ZYOLOJ‹S‹ BOfiALTIM BOfiALTIM F‹ZYOLOJ‹S‹

19

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

F İ Z YO L O J İ

HASTANELERDE LOJ‹ST‹K YÖNET‹M TÜKÜRÜK TÜKÜRÜKHistolojisi, Histolojisi,Fizyolojisi, Fizyolojisi, TÜKÜRÜK Histolojisi, Fizyolojisi, Mikrobiyolojisi Mikrobiyolojisive veBiyokimyas› Biyokimyas› Mikrobiyolojisi ve Biyokimyas›

Editör: Prof. Dr. Refik Yi¤it

Editörler Prof. Dr. Nesrin Emekli Prof. Dr. Ayflen Yarat

İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap ders kitabı niteliğinde olup yazarların kendi çalışmalarından topladıkları şema ve resimlerle süslenmiştir.

Tükürük bezlerinin histolojisi ve embriyolojisi, tükürük fizyolojisi, mikrobiyolojisi ve biyokimyası yazarları tarafından, her konu sonunda kaynakları da verilerek, genel olarak aktarılmaya çalışılmıştır.

448 sayfa, 16.5 x 23.5

370 sayfa, 16.5 x 23.5

TÜKÜRÜK Histolojisi, Fizyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Biyokimyas› KARD‹YOPULMONERVE VEKAN KANF‹ZYOLOJ‹S‹ F‹ZYOLOJ‹S‹ KARD‹YOPULMONER KARD‹YOPULMONER VE KAN F‹ZYOLOJ‹S‹

ORGAN NAKL‹NDE

TIPTA B‹L‹MSELYAYIN YAYINHAZIRLAMA HAZIRLAMA TIPTAB‹L‹MSEL B‹L‹MSEL YAYIN HAZIRLAMA TIPTA AHLAK, ADALET, T‹CARET

TEKN‹KLER‹ TEKN‹KLER‹ TEKN‹KLER‹

Editör: Prof. Dr. Refik Yi¤it

İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap ders kitabı niteliğinde olup yazarların kendi çalışmalarından topladıkları şema ve resimlerle süslenmiştir.

Edward J. Huth Çeviren: Prof. Dr. Hasan Do¤ruyol

Yazarlara karar verme ve yazı yazma süresince yol gösterecek geniş ve ayrıntılı bir rehber kitap. 386 sayfa, 16.5 x 23.5

240 sayfa, 16.5 x 23.5 TIPTA B‹L‹MSEL YAYIN HAZIRLAMA TEKN‹KLER‹ DESTEKL‹ B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ F‹ZYOLOJ‹ F‹ZYOLOJ‹ B‹LG‹SAYAR UYGULAMALARI UYGULAMALARI

Editör: Prof. Dr. Refik Yi¤it

İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap laboratuarların internet bağlantılı bilgisayar sistemi geçmesi ile uyumlu olarak yazılmıştır 162 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli)

OR OR

AH AHL

TIBB‹ LAT‹NCE TIBB‹ YUNANCA YUNANCA VE VE LAT‹NCE HASTANELERDE LOJ‹ST‹K YÖNET‹M (kelime (kelime kökleri, kökleri, temel temel ve ve öncü öncü sözcükler) sözcükler)

Emin Günhan Yayla Murat Yayla

Tıbbi Yunanca ve Latince, kendi çapında “anahtar” türünde, öncü bir sözlüktür ve ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olmaktadır. 200 sayfa, 13.5 x 19.5

TIB TIB (ke (ke


HİSTOLOJİ/EMBRİYOLOJİ

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

TEMEL TEMEL H‹STOLOJ‹ H‹STOLOJ‹ TEMEL H‹STOLOJ‹ text & & atlas atlas text text & atlas

Klinik Yönleriyle Klinik HÜCRE Yönleriyle TIBB‹ B‹YOLOJ‹S‹ ‹NSAN ‹NSAN EMBR‹YOLOJ‹S‹ EMBR‹YOLOJ‹S‹

Luiz Carlos Junqueira, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Seyhun Solako¤lu Prof. Dr. Yener Aytekin

YEN

Steven R. Goodman, PhD Çeviri Uzm. Dr. Rasim Özgür Rosti

Dünyaca önde gelen tıbbi histoloji kitabı olarak bilinen Temel Histoloji insan vücudundaki doku yapısı, işlev ve fizyolojik işlev arasındaki ilişkiye yönelik en kapsamlı yaklaşımı sunmaktadır. Baştan aşağı güncellenen ve tam renkli olarak yeniden tasarlanan bu kitap kendi alanının en saygın örneği olmayı sürdürmektedir.

Bu kitap için hedef okuyucularımız profesyonel sağlık öğrencileri (tıp, osteopatik, diş hekimi, veteriner, hemşire ve ilişkili eğitim alanlar) ve ileride sağlık uzmanı olmayı planlayan üniversite öğrencileridir.

512 sayfa, 19.5 x 27

336 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli, kuşe kağıda baskılı)

RENKL‹ GENET‹K RENKL‹ GENET‹K ATLASI ATLASI Klinik Yönleriyle KlinikYönleriyle Yönleriyle Klinik ‹NSAN EMBR‹YOLOJ‹S‹ ‹NSANEMBR‹YOLOJ‹S‹ EMBR‹YOLOJ‹S‹ ‹NSAN

TEMEL H‹STOLOJ‹ TEMEL H‹STOLOJ‹ TIBB‹ GENET‹K TIBB‹ GENET‹K TIBB‹ GENET‹K text&&atlas atlas text

Prof. Dr. Nurettin Baflaran

Genetik konusunda yazılan kitapların en klasiklerindendir. 450 sayfa, 19.5 x 27.5

PRE‹MPLANTASYON GENET‹K PRE‹MPLANTASYON GENET‹K TANI TANI PRE‹MPLANTASYON GENET‹K TANI TIBB‹GENET‹K GENET‹K TIBB‹

Joyce C. Harper Joy D. A. Delhanty Çeviri Editörü: Prof. Dr. Nurettin Baflaran

Kitap, preimplantasyon tanı ve genetik alanındaki ilerleme ve gelişmeleri sunmaktadır. 294 sayfa, 19.5 x 23.5 20

(Renkli, kuşe kağıda baskılı)

Keith L. Moore T.V.N. Persaud Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Hakk› Dalç›k Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

İnsan vücudunu en iyi şekilde öğrenmeye çalışan öğrenci ve hekimlerin yararlanacağı başarılı bir eser (TÜBA’dan 2009 çeviri eser ödülü aldı). 540 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RENKL‹ GENET‹K ATLASI RENKL‹GENET‹K GENET‹KATLASI ATLASI RENKL‹ GENET‹K GENET‹K HASTALIKLARIN HASTALIKLARIN TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ Eberhard Passarge Çevirenler: Prof. Dr. Güven Lüleci, Prof. Dr. Meral Sak›zl›, Doç. Dr. Özgür Alper

Tamamıyla güncellenmiş ve gözden geçirilmiş Renkli Genetik Atlası, tıp ve biyoloji öğrencileri, hekimler ve bu hızlı gelişen alana ilgi duyan herkes için çok değerli bir rehberdir. 486 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)


MİKROBİYOLOJİ

OB EL

N

YEN

JAWETZ, MELNICK & ADELBERG’S TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹

Roger G. Breeze, BVMS, PhD, MRCVS Bruce Budowle, PhD Steven E. Schutzer, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Özdem An¤

Geo. F. Brooks Karen C. Carroll Janet S. Butel Stephen A. Morse Çeviri Editörü Prof. Dr. Osman fiadi Yenen

Tıp fakültesi öğrencilerinin ve konuyla ilgili uzmanların yararlanacağı bir çeviri kitap.

Adli mikrobiyoloji ile ilgili gerekli bilgileri veren ilk kitaptır. 448 sayfa, 17 x 23.5

820 sayfa, 19.5 x 27.5

Basiswissen Medizinische Mikrobiologie KL‹N‹K BECER‹LER: Sa¤l›¤›n und Infektiologie (TÜRKÇE) De¤erlendirilmesi, Hasta Bak›m ve Takibi Klaus Miksits Helmut Hahn

YEN

YAKINDA

466 sayfa, 13.5 x 19.5

Merakl›s›na KENELER VE KIRIM KONGO KANAMALI ATEfi‹ TEMEL NEONATOLOJ‹ VE HEMfi‹REL‹K Editör ‹LKELER‹ (Yenilenmifl 2. Bask›) Prof. Dr. Önder Ergönül

Bu kitabın hazırlanmasında temel motivasyonumuz toplumsal sorumlulugumuzdur. Uzun bir süre üzerinde çalıştığımız ve bu nedenle bilgi ve deneyim sahibi olduğumuz kenelerle bulaşan hastalıklar hakkında bilimsel doğruları isteyen herkesle paylasmak istedik.

(İki renk baskılı)

Hemflireler için Hemflireler için M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ JAWETZ, MELNICK & ADELBERG’S TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ Editör: Doç. Dr. Mustafa Alt›ndifl

TIB

Eser ders kitabı niteliğinde olup sistematik bilgiler içermesinin yanı sıra bir hemşire el / uygulama kitabi gibi de pratik, güncel, somut bilgi ve önerileri içinde barındırmaktadır. Eser, hemşirelik eğitiminin her aşamasında kullanılabileceği gibi çalışma hayatında da bir çok bilinmesi gereken konu için başucu kaynağı olma niteliğindedir. 510 sayfa, 17 x 23.5 +

72 sayfa, 13.5 x 19.5

ADL‹ M‹KROB‹YOLOJ‹

VLER BE

P K‹TA TI

(Renkli Atlas İlaveli)

Madkour BRUSELLOZ Madkour BRUSELLOZ OMUR‹L‹K YARALANMALARINDA REHAB‹L‹TASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ Dr. M. Monir Madkour Çeviri Editörü Prof. Dr. Özdem An¤

TIB

Bruselloz ve Brusella bakterileri hakkında yazılmış en kapsamlı bir kitap. 300 sayfa, 19.5 x 27.5

(İki renk baskılı)

21


OB EL

M İ K R O B İ YO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

22

VLER BE

P K‹TA TI

N

TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ 111 TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ 1 TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ TIBB‹

Editör: Prof. Dr. Emel Bozkaya

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap ders kitabı niteliğinde olup yazarların kendi çalışmalarından topladıkları şema ve resimlerle süslenmiştir.

Hastanede Hastanede ve ve Muayenehane Muayenehane Hekimli¤inde Hekimli¤inde ANT‹B‹YOT‹K TEDAV‹S‹ ANT‹B‹YOT‹K TEDAV‹S‹ C. Simon W. Stille Çeviri Editörü Prof. Dr. Özdem An¤

TIB

Antibiyotik tedavisine ilişkin tüm temel bilgileri içeren çok kapsamlı bir kitap. 718 sayfa, 16.5 x 23

304 sayfa, 16.5 x 23.5

TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ 222 TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ 2 TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ TIBB‹

OLGU DOSYALARI DOSYALARI M‹KROB‹YOLOJ‹ OLGU OLGU DOSYALARIM‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹

Editör: Prof. Dr. Emel Bozkaya

Toy, DeBord, Wanger, Castro, Kettering, Briscoe Çeviri Editörü: Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap ders kitabı niteliğinde olup yazarların kendi çalışmalarından topladıkları şema ve resimlerle süslenmiştir.

Mikrobiyoloji eğitim düzeyinizi yükseltmenize yardımcı olacak 50 klinik olgu, USMLE-tarzı değerlendirme soruları, ödül kazanmış öğretme sistemi, sınav başarısında artış sağlayan bir kaynak

536 sayfa, 16.5 x 23.5

384 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli atlas ilaveli)

TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ 333 TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ 3 TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ TIBB‹

Editör: Prof. Dr. Bülent Gürler

L‹PP‹NCOTT ILLUSTRATED REVIEWS L‹PP‹NCOTT L‹PP‹NCOTTILLUSTRATED ILLUSTRATEDREVIEWS REVIEWS

M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹

Richard A. Harvy, Pamela C. Champe Çeviri Editörü: Prof. Dr. Özdem An¤

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitap ders kitabı niteliğinde olup yazarların kendi çalışmalarından topladıkları şema ve resimlerle süslenmiştir.

Tıp mikrobiyolojisine ait temel bilgileri içeren, öğrencilerin, bu alanda uzmanlık eğitimi sürdürenler ve ilgilenen herkes için yeni bir kaynak.

464 sayfa, 16.5 x 23.5

516 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli atlas ilaveli)

TEM TE

(Kuşe kağıda baskılı)

‹MM ‹M


w w w. n o b e l t i p . c o m

23

N

BAfiLICA BAfiLICA BAKTER‹YEL, BAKTER‹YEL, PARAZ‹TER PARAZ‹TER VE VE ‹MMÜNOLOJ‹ M‹KOT‹K ENFEKS‹YON HASTALIKLARI M‹KOT‹K ENFEKS‹YON HASTALIKLARI

MED‹KAL Ç‹⁄DEM Ç‹⁄DEM V‹ROLOJ‹ Ç‹⁄DEM

BÖ BÖ

(VE COLCHICUM DISPERT) DO⁄ANIN GÖRKEML‹ ‹LACI (ANT‹GUT) (VECOLCHICUM COLCHICUMDISPERT) DISPERT)DO⁄ANIN DO⁄ANINGÖRKEML‹ GÖRKEML‹‹LACI ‹LACI(ANT‹GUT) (ANT‹GUT) (VE

Editörler: Prof. Dr. Demir Serter, Prof. Dr. Ekin Ertem, Doç. Dr. Deniz Gökengin

Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji konusunda çalışan öğrenci, asistan ve uzmanlar için başvuru ve çalışma kitabı niteliğinde bir kaynak.

Çiğdemi bütün yönleriyle inceleyen bu kitap tıp mensupları ve herkes için yararlı bir pratik kaynak.

512 sayfa, 19.5 x 27.5

96 sayfa, 16.5 x 23.5

MED‹KAL MED‹KAL V‹ROLOJ‹ V‹ROLOJ‹

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI VE KL‹N‹K ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI HASTALIKLARI VE VE KL‹N‹K KL‹N‹K ‹NFEKS‹YON M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹

David O. White Çeviri: Doç. Dr. Mehmet Ziya Doymaz

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

M İ K R O B İ YO L O J İ

Prof. Dr. Haluk Eraksoy Prof. Dr. O. fiadi Yenen

Temel prensipler, mekanizmalar ve kanıtlanmış kavramlar üzerinde durmaktadır. Konular, okuyucuya yüzlerce şekil, resim ve tablo yardımıyla basitleştirilerek aktarılmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları konusunda ülke çapında ulusal kongrelerin yanı sıra bölgesel toplantıların büyük bir bölümünün konuşma metinlerini içeren sürekli tıp eğitimine katkıda bulunacak bir kaynak.

606 sayfa, 16.5 x 23.5

408 sayfa, 16.5 x 23.5

TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ TIBB‹ TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹

TIBB‹ PARAZ‹TOLOJ‹ TIBB‹ TIBB‹ PARAZ‹TOLOJ‹ PARAZ‹TOLOJ‹

Fritz H. Kayser Çevirenler: Prof. Dr. Mine An¤ Küçüker, Prof. Dr. Emel Tümbay, Prof. Dr. Özdem An¤, Doç. Dr. Zayre Erturan

Tıbbi Mikrobiyoloji’nin bütününe ilişkin anlaşılır ve özlü bir genel bakışı içermektedir. Tıp ve Dişhekimliği öğrencilerinin yanı sıra laborantlar için kullanışlı bir yardımcı, klinisyen hekimler içinse bir başvuru kitabıdır.

742 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Prof. Dr. Kürflat Alt›ntafl

Helmintoloji ve artropodoloji konularını da kapsayan Tıbbi Parazitoloji kitabı öğrenci ve hekimlerin yararlanacağı bir kaynak. 422 sayfa, 16.5 x 23.5

TIB TIB


OB EL

M İ K R O B İ YO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

24

VLER BE

P K‹TA TI

N

BÖCEK ALLERJ‹S‹ KL‹N‹KM‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹VE VE‹NFEKS‹YON ‹NFEKS‹YON BÖCEK ALLERJ‹S‹ KL‹N‹K HASTALIKLARI HASTALIKLARI Dr. Asl› Akkor Gelincik

HIV VE KARfiIN M‹KROB‹YOLOJ‹ SORULARI TUS ÖNCES‹ HIVÖNCES‹ VEAIDS’E AIDS’E KARfiINYAfiAMAK YAfiAMAK M‹KROB‹YOLOJ‹ SORULARI TUS

Başta değişik arı türleri olmak üzere önemli böcek allerjilerinin incelenmesi ve özellikle mevcut literatür bilgilerinin ışığı altında korunma, tanı, semptomatik tedavi ve immunoterapi yöntemlerinin değerlendirilmesini içeren bir kaynak.

HIV / AIDS’liler, yakınları ve sağlık görevlileri için pratik bir kaynak kitap

88 sayfa, 16.5 x 23.5

V‹R HA

Dr. Ar›n Namal

256 sayfa, 11.5 x 17.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TIBB‹ KL‹N‹K PARAZ‹TOLOJ‹ HIVVE VE AIDS’E KARfiINYAfiAMAK YAfiAMAK HIV TIBB‹ AIDS’E KARfiIN KL‹N‹K PARAZ‹TOLOJ‹

Prof. Dr. Kürflat Alt›ntafl

V‹RÜS R‹KETS‹YA VEKLAM‹DYA KLAM‹DYA V‹RÜS R‹KETS‹YA VE KLAM‹DYA M‹KROB‹YOLOJ‹ TUS ÖNCES‹ V‹RÜS R‹KETS‹YA VE HASTALIKLARI HASTALIKLARI HASTALIKLARI Prof. Dr. Demir Serter

Parazitozları belli başlı sistemler içinde klinik ağırlıkları olarak sunan kaynak bir kitap.

Virüs, riketsiya ve klamidya hastalıklarının tanı ve sağıltımları ile klinik özelliklerini kapsamlı bir şekilde içeren Türkçe bir yapıt.

126 sayfa, 16.5 x 23.5

404 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE M‹KROB‹YOLOJ‹ TUS ÖNCES‹ KL‹N‹K VE‹NFEKS‹YON ‹NFEKS‹YON M‹KROB‹YOLOJ‹ TUS ÖNCES‹M‹KROB‹YOLOJ‹ HASTALIKLARI HASTALIKLARI

Doç. Dr. Güler Yayl›

Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıklarını ana hatları kapsayan özellikle nöbete kalan bir hekimin yararlanacağı cep kitabı. 228 sayfa, 13.5 x 19.5

Prof. Dr.Özdem Özdem An¤ Prof. Dr. Özdem An¤ M‹KROB‹YOLOJ‹ SORULARI TUS ÖNCES‹ Prof. Dr. An¤ Türk T›p Mikrobiyolojisine Adanm›fl50 50Y›l Y›l Türk T›p Mikrobiyolojisine Adanm›fl 50 Y›l Türk T›p Mikrobiyolojisine Adanm›fl Editörler Prof. Dr. Emel Tümbay Prof. Dr. Ali A¤açfidan

Türk Tıp Mikrobiyolojisine Adanmış 50 yıl... 204 sayfa, 13.5 x 19.5

Pr Tü


PAT O L O J İ NEFROPATOLOJ‹ Böbrek Hastal›klar› ve Böbrek Transplantasyon Patolojisi

YEN

ROBBINS TEMEL PATOLOJ‹ Netter’in Resimli PATOLOJ‹S‹

Editör Prof. Dr. Sülen Sar›o¤lu

Nefroloji kitabının Türkçe olması, sunulan olguların, çizimlerin özgün olması önemli özellikleridir. Patolog ve nefrologlara, bunun yanı sıra konuya ilgi duyan tüm doktorlara yararlı olacak bir eser. 288 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

TED “FF

L. Maximilian Buja Gerhard R. F. Krueger Çeviri Editörleri: Prof. Dr. fiennur ‹lvan Doç. Dr. Hilal Ak›

YAKINDA

528 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

BOZDO⁄AN PATOLOJ‹ BOZDO⁄AN PATOLOJ‹ BOZDO⁄AN PATOLOJ‹

PATOLOJ‹ HATIRLATMALAR PATHOLOGIC BASIS PATHOLOGIC BASIS OF OF PATOLOJ‹ HATIRLATMALAR DISEASE DISEASE (TÜRKÇE) (TÜRKÇE) (ÇALIfiMA (ÇALIfiMA K‹TABI) K‹TABI)

Doç. Dr. Önder Bozdo¤an

PAT

Anikar Chhabra Çeviri: Prof. Dr. fierefettin Canda

Genel patoloji ve infeksiyon hastalıklarının patolojisini ele alan anlatımın renkli resim ve şekillerle desteklendiği bir kaynak.

Dizi formatı içinde yazılmış olup, patoloji bilgilerinin hızla gözden geçirilmesi ve tekrarlanmasını sağlayan popüler hatırlatmalar serisinin patoloji kitabı.

260 sayfa, 19.5 x 27.5

624 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ROBBINS TEMEL PATOLOJ‹ ROBBINS TEMEL PATOLOJ‹ PATOLOJ‹ ROBBINS TEMEL

Kumar • Abbas • Fausto • Mitchell Çeviri Editörü: Prof. Dr. U¤ur Çevikbafl

TEDAV‹DE KULLANILAN B‹TK‹LER TEDAV‹DE KULLANILAN KULLANILAN B‹TK‹LER B‹TK‹LER TEDAV‹DE “ FFD MONOGRAFLARI” “ FFD MONOGRAFLARI” “FFD MONOGRAFLARI”

Editör: Prof. Dr. L. Ömür Demirezer

Patoloji tıbbın birçok bilim dallarına hitap etmektedir. Temel Patoloji kitabının 8. baskısı yakın dallarda ki hekimlere, öğrencilere gerekli olan temel ve güncel bilimsel konuları sunan kapsamlı bir kaynak.

Gerek eczacının gerek hekimin bir bitkinin etkisi, yan etkisi, ilaç etkileşmeleri, kullanım süresi, kullanılmaması gereken durumlar, uyarılar, önlemler ile ilgili başvuracakları Türkçe bir kaynak.

944 sayfa, 19.5 x 27.5

320 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

25 PATOLOJ‹ PATOLOJ‹ HATIRLATMALAR HATIRLATMALAR

PATOLOJ‹ SORULARI PATOLOJ‹ SORULARI


Cil

tli,

KANSER HASTASINA YAKLAŞIM TANI, TEDAVİ, TAKİPTE SORUNLAR YENİLENMİŞ 2. BASKI

19

Re

nk

.5 x 59 27. li v 2 Sa 5 cm e K yf uş a eK ağ ıda

Ba

skı

Editörler

Dr. NİL MOLİNAS MANDEL

Dr. HALUK ONAT

Dokuz yıl önce basılan kitabın meslektaşlarımız tarafından beğenilmesi ve yeni bilgiler ile yenilenmesi arzu edilmesi karşısında kitabın tekrar yazılmasına karar verdik. Bu süre içinde yeni bilgilerin eklenmesi, bazı konuların eksikliğinin farkedilmesi ve değişik konuların gündeme gelmesi ile kitabin içeriğinin genişletilmesi gerekti. Okuyucuların günlük gereksimlerinini en üst düzeyde karşılayabilmek, devamlı artan bilginin güncelleştirilebilmesi için yazarlarla uzun süreli sıkı bir işbirliği yapılmıştır. Bu nedenlerle de kitabın hazırlanması ve basılması uzun bir süre almış bulunmaktadır Konuların seçilmesi ve yeni konuların eklenmesi ile daha güncel ve daha fazla hasta merkezli bir yaklaşıma çalışılmıştır. Günümüzde kanser hastalarının tedavi programlarının yapılmasında ön planda olan bireysel tedavi seçimleri ve hastaların ön plana çıkan gereksinimlerine karşılık verecek bilgileri yansıtma konusunda hassasiyet verilmiştir. Hasta hekim iletişimi, farmogenomik, gebelik ve yaşlılıkta tedavi, fertilitenin korunması gibi konular bu kitapta ön plana çıkmışlardır. Ayrıca, dil birliği Türkçe terminoloji özel ilgi gösterilen bir konu olmuştur. Bu kitabın yazılmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, dizgi ve baskı işlerini sağlayan Nobel Tıp Kitabevi’ne teşekkürü borç biliriz. Kanser ile ilgilinen her hekimin günlük uygulamalarında başvurabileceği bir kaynak olabilmesi en önemli dileğimizdir.

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8 BÖLÜM 9 BÖLÜM 10 BÖLÜM 11 BÖLÜM 12 BÖLÜM 13 BÖLÜM 14

Kanserli Hastalarda Anamnez Kanser Hastalarında Fizik Muayene Onkolojide Biyokimya ve Tümör Belirteçleri Kanserde Görüntülemenin Yeri Onkoloji Hastalarında Girişimsel Radyoloji Onkolojide Nükleer Tıp Uygulamaları - I PET/BT Görüntüleme Onkolojide Nükleer Tıp Uygulamaları - II Sintigrafi ve Tedavi Kanserde Patoloji Kanserde Sitopatoloji Farmakogenomik Paraneoplastik Sendromlar Kanser Tanısından Tedaviye Geçiş Süreci Kanserli Hastada Hematolojik Sorunlar Kanserli Hastalarda Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

BÖLÜM 15 Hematopoietik Büyüme Faktörlerinin Kullanımı ve Yüksek Doz Kemoterapi BÖLÜM 16 Kanserli Hastada Tromboz BÖLÜM 17 Kanser ve İnfeksiyonlar Febril Nötropeni BÖLÜM 18 Kanserli Hastalarda Gastrointestinal Sorunlar BÖLÜM 19 Kanserli Hastalarda Karaciğer Sorunları BÖLÜM 20 Kanserli Hastada Nefrolojik Sorunları BÖLÜM 21 Kanserli Hastada Ürolojik Sorunlar BÖLÜM 22 Kanserli Hastada Sıvı ve Elektrolit Sorunları BÖLÜM 23 Kanserli Hastada Kardiyolojik Sorunlar BÖLÜM 24 Kanserli Hastalarda Pulmoner Sorunlar BÖLÜM 25 Kanserli Hastada Kemik Sorunları BÖLÜM 26 Kanserli Hastada Ortopedik Sorunlar BÖLÜM 27 Kanserli Hastada Nörolojik Sorunlar BÖLÜM 28 Kanserli Hastada Dermatolojik Sorunlar BÖLÜM 29 Kanserli Hastada Okuler Sorunlar BÖLÜM 30 Kanserli Hastada Fertilite Koruyucu Cerrahi Yaklaşımlar

BÖLÜM 31 BÖLÜM 32 BÖLÜM 33 BÖLÜM 34 BÖLÜM 35

Gebelik ve Kanser Kanserli Hastalarda Fertilite Sorunları Kanserli Hastada Fertilitenin Korunması Kanserli Hastada Oral ve Dental Problemler Primeri Bilinmeyen Kanserlere Yaklaşım

BÖLÜM 36 BÖLÜM 37 BÖLÜM 38 BÖLÜM 39 BÖLÜM 40 BÖLÜM 41

Yaşlılık ve Kanser Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Akciğer Metastazlarına Yaklaşım Beyin Metastazlarına Yaklaşım Kanserli Hastada Rekonstrüksiyon Kanserli Hastalarda Kullanılan Kateterler ve Bakımı Kanserli Hastada Acil Radyoterapi Radyoterapiye Bağlı Geç Yan Etkiler Kemoterapiye Bağlı Geç Yan Etkiler Kemoterapiye Bağlı Sekonder Lösemiler Cerrahiye Bağlı Geç Yan Etkiler

BÖLÜM 42 BÖLÜM 43 BÖLÜM 44 BÖLÜM 45 BÖLÜM 46

BÖLÜM 47 Lenfödem ve Tedavisi BÖLÜM 48 Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Biyolojik Ajanlar BÖLÜM 49 Kanserli Hastada Beslenme – I BÖLÜM 50 Kanserli Hastada Beslenme - II Kanser Kaşeksisi, Enteral ve Parenteral Beslenme BÖLÜM 51 Kanserli Hastada Yorgunluk BÖLÜM 52 Kanser Ağrıları ve Tedavisi BÖLÜM 53 Kanserli Hastada Psikiyatrik ve Psikososyal Destek BÖLÜM 54 Kanserli Hastada Palyatif Bakım BÖLÜM 55 Kanser Tedavisi Sonrası Takip ve Gözetim İlkeleri BÖLÜM 56 Kanser Hastası ve Yakını ile İletişim BÖLÜM 57 Kanser Hastaları ve Etik


Dermatoloji Enfeksiyon Hastal›klar› Fizik Tedavi Genel Cerrahi Genel Dahiliye Endokrinoloji Gastroenteroloji Hematoloji Nefroloji Onkoloji Romatoloji Gö¤üs Hastal›klar›

Göz Hastal›klar› Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Kardiyoloji Kulak - Burun - Bo¤az Nöroloji - Nöroflirürji Ortopedi

Pediyatri

Plastik Cerrahi

Psikiyatri

Radyoloji

Üroloji

KLİNİK BİLİMLER

Anestezi


Cil

tli,

EriĹ&#x;kin GĂśÄ&#x;Ăźs Cerrahisi David J. Sugarbaker, MD • Raphael Bueno, MD Mark J. Krasna, MD • Steven J. Mentzer, MD Lambros Zellos, M

19 .5 x nk 126 27.5 li v 4 S e K ayf cm a uĹ&#x; eK aÄ&#x; Äąda B

Re

ask

Çeviri EditÜrleri

Dr. Mustafa Yßksel Çeviri EditÜr YardĹmcĹsĹ

Dr. Salih Topçu *HoWLĂšLPL]\Ă&#x2014;O7RUDNV'HUQHĂšL¡QLQ.Ă&#x2014;Ăź2NXOXGHUVOHULVĂ&#x2014;UDVĂ&#x2014;QGDX]PDQOĂ&#x2014;N|ĂšUHQFLOHULQ GHQJHOHQ\RĂšXQLVWHNOHUJ QFHOELU7 UNoHJ|Ú VFHUUDKLVLNLWDEĂ&#x2014;QĂ&#x2014;QJHUHNOLOLĂšLQLEL]H J|VWHUGL'DKD|QFHUDKPHWOL3URI'U*|NVHO.DOD\FĂ&#x2014;LOHELUOLNWHKD]Ă&#x2014;UOD\Ă&#x2014;S\D\Ă&#x2014;PODGĂ&#x2014; ĂšĂ&#x2014;PĂ&#x2014;]*|Ú V&HUUUDKLVLNLWDEĂ&#x2014;KHPW NHQPLĂźKHPGH\D\Ă&#x2014;QWDULKLQLQ ]HULQGHQWDP \Ă&#x2014;OJHoWLĂšLLoLQ\DĂźODQPĂ&#x2014;ĂźWĂ&#x2014; <HQLELUNLWDEĂ&#x2014;QKD]Ă&#x2014;UODQĂ&#x2014;SEDVĂ&#x2014;OPDVĂ&#x2014;ROGXNoD]DKPHWOLELULĂźWLU+HOHVRQ]DPDQODUGD KDFLPOLYHRULMLQDOUHVLPOHUOHELUE|O P \D]Ă&#x2014;SEDVNĂ&#x2014;\DKD]Ă&#x2014;UODPDNELUoRNDNDGHPLV\H QLQJ|]HDODPD\DFDĂšĂ&#x2014;ELULĂźWLU %L]WDPEXQODUĂ&#x2014;WDUWĂ&#x2014;ĂźĂ&#x2014;UNHQ$PHULND¡GD QO FHUUDK'DYLG-6XJDUEDNHU¡Ă&#x2014;Q´$GXOW &KHVW 6XUJHU\Âľ (ULĂźNLQ *|Ú V &HUUDKLVL  NLWDEĂ&#x2014; oĂ&#x2014;NWĂ&#x2014; %X HVHU WDP EL]LP DUD\Ă&#x2014;S GD EXODPDGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;PĂ&#x2014;]ELUND\QDNNLWDSWĂ&#x2014;+HPHQNROODUVĂ&#x2014;YDQGĂ&#x2014;\D]DUODJ|U ßPHOHUEDĂźODWĂ&#x2014;OGĂ&#x2014; 'LĂšHUWDUDIWDQ\D\Ă&#x2014;QHYOHULLOHWHPDVDJHoLOGL*|U ßPHOHUQLKD\HWWDPDPODQGĂ&#x2014;YHNLWDEĂ&#x2014;Q WHUF PHKDNNĂ&#x2014;1REHO7Ă&#x2014;S.LWDEHYOHULWDUDIĂ&#x2014;QGDQVDWĂ&#x2014;QDOĂ&#x2014;QGĂ&#x2014; %XQGDQ VRQUDVĂ&#x2014; X]XQ YH \RUXFX ELU V UHo ROGXĂšX NDGDU NH\LIOL ELU HNLS oDOĂ&#x2014;ĂźPDVĂ&#x2014; RODUDNKDIĂ&#x2014;]DODUĂ&#x2014;PĂ&#x2014;]D\D]Ă&#x2014;OGĂ&#x2014;dHYLUL\HNDWĂ&#x2014;ODQDUNDGDĂźODUĂ&#x2014;QKHUELULJHOHFHN\Ă&#x2014;OĂ&#x2014;Q NLWDEĂ&#x2014;QĂ&#x2014;KD]Ă&#x2014;UODPDQĂ&#x2014;QELOLQFL\OHKDUHNHWHWWLOHU .LWDSLoHUGLĂšLUHVLPOHUOHDWODVWDQIDUNVĂ&#x2014;]ELUHVHU(ĂšLWLPH\HQLEDĂźODPĂ&#x2014;ĂźELUX]PDQOĂ&#x2014;N |ĂšUHQFLVLQGHQ WXWXQ DNDGHPLN KD\DWD DWĂ&#x2014;ODFDN W P X]PDQODUD NDGDU JHQLĂź ELU NLWOH\H KLWDSHGHQEXNLWDSoRNNĂ&#x2014;\PHWOLELUUHKEHUQLWHOLĂšLQGH 7HUF PHGH HPHĂšL JHoHQ W P DUNDGDĂźODUD WHUF PH ILNULQLQ ILWLOLQL DWHĂźOH\HQ 3URI 'U 6DOLK 7RSoX¡\D NLWDEĂ&#x2014;Q KD]Ă&#x2014;UODQPDVĂ&#x2014;QGD JHFHVLQL J QG ] QH NDWDQ VD\Ă&#x2014;Q +DNNĂ&#x2014; dDNĂ&#x2014;U¡D YH EX HVHULQ 7 UNoH¡\H ND]DQGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;OPDVĂ&#x2014;QGDNL JD\UHWOHULQGHQ GROD\Ă&#x2014; 1REHO 7Ă&#x2014;S .LWDEHYOHUL¡QHVRQVX]WHĂźHNN UOHU %XPXKWHĂźHPoDOĂ&#x2014;ĂźPD\Ă&#x2014;SD\ODĂźPDQĂ&#x2014;QJXUXUYHPXWOXOXĂšXLOHGRSGROXRODUDNEL]OHUH ELOLPGH |]J U G ß QPHQLQ XIXNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014; DoDQ GHĂšHUOL KRFDP VHYJLOL DĂšDEH\LP 2S 'U * YHQdHWLQ¡HVD\JĂ&#x2014;ODUĂ&#x2014;PĂ&#x2014;VXQX\RUXP

Ä°Ă&#x2021;Ä°NDEKÄ°LER KÄąsÄąm 1:

GĂśÄ&#x;Ăźs Cerrahisi HastasÄąnÄąn BakÄąm ve Ä°zlemi Ă&#x2013;zofajiyal ve Proksimal Mide Malignitesi KÄąsÄąm 3: Ă&#x2013;zofajiyal Motilite BozukluklarÄą KÄąsÄąm 4: Ă&#x2013;zofajiyal ReflĂź BozukluklarÄą KÄąsÄąm 5: Ă&#x2013;zofagusun Benign Konjenital ve Travmatik HastalÄąklarÄą KÄąsÄąm 6: Ă&#x153;st HavayollarÄąnÄąn Benign HastalÄąklarÄą KÄąsÄąm 7: Ă&#x153;st HavayollarÄąnÄąn TĂźmĂśrleri KÄąsÄąm 8: AkciÄ&#x;er Kanseri KÄąsÄąm 9: AkciÄ&#x;erin Benign TĂźmĂśr ve HastalÄąklarÄą KÄąsÄąm 10: Kronik ObstrĂźktif AkciÄ&#x;er HastalÄąÄ&#x;Äą KÄąsÄąm 2:

KÄąsÄąm 11: AkciÄ&#x;er EnfeksiyonlarÄą ve Ä°nterstisyel AkciÄ&#x;er HastalÄąÄ&#x;Äą KÄąsÄąm 12: AkciÄ&#x;er Transplantasyonu KÄąsÄąm 13: DiffĂźz Plevral Maligniteler ve EfĂźzyonlar KÄąsÄąm 14: Benign Plevral Durumlar KÄąsÄąm 15: GĂśÄ&#x;Ăźs DuvarÄą ve Sternum TĂźmĂśrleri KÄąsÄąm 16: GĂśÄ&#x;Ăźs DuvarÄąnÄąn Benign BozukluklarÄą KÄąsÄąm 17: DiyaframÄąn Benign veya Malign HastalÄąklarÄą KÄąsÄąm 18: Mediyastinal HastalÄąklar, Benign veya Malign KÄąsÄąm 19: Robotik

Äą


ANESTEZİ YEN

KL‹N‹K ANESTEZ‹

Paul G. Barash Bruce F. Cullen Robert K. Stoelting Michael K. Cahalan M. Christine Stock Çeviri Editörleri Prof. Dr. Berrin Günayd›n Prof. Dr. Oktay Demirk›ran

YO⁄ ‹NFE

Editör Prof. Dr. A. Haydar fiAH‹NO⁄LU Editör Yard›mc›lar› Yrd. Doç. Dr. Ahmet D‹LEK Doç. Dr. Ak›n KAYA

Klinik anestezi konusunda hazırlandış temel bir kaynak kitap. 1616 sayfa, 21 x 29.5

YEN

REJYONAL ANESTEZ‹ YO⁄UN BAKIM Sorunlar› ve Tedavileri (3. Bask›)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Yoğun bakım alanında kapsamlı ve Türkçe hazırlanmış, yoğun bakım eğitimine önemli katkı sağlayacak bir başvuru kitabı. 2076 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ALGOLOJ‹DE G‹R‹fi‹MSEL YÖNTEMLER

YEN

Prof. Dr. Serdar Erdine

KL‹N‹K KAN GAZLARI De¤erlendirme ve Giriflim

YEN

William J. Malley, MS, RRT, CPFT Çeviri: Prof. Dr. Yal›m Dikmen

Girişimsel yöntemlere ilgi duyan, bu konuda eğitilmeyi dileyen okuyucu kitabı yararlı ve aydınlatıcı bulacaktır. Sadece sık kullanılan teknikleri değil, yeni gelişen teknikleri de kapsamakta ve bu da bu kitabı diğerlerinden ayrı tutmaktadır. Bu kitabın girişimsel ağrı tedavisiyle uğraşan ağrı uzmanlarının elinde bulunması gereken bir başvuru kitabı.

Klinik Kan Gazları tıbbi bir başvuru kitabı olarak kendi alanında tektir. Yalnızca bir referans kitabı olmakla kalmamakta aynı zamanda açık birşekilde düzenlenmiş, tüm alanları kapsayan ve etkileşimli bir öğrenme aracı oluşturmaktadır.

556 sayfa, 22.5 x 28.5

524 sayfa, 17 x 23.5

(Ciltli, Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

REJYONAL REJYONAL ANESTEZ‹ ANESTEZ‹

Anesteziyoloji kapsamında uygulanan rejyonal anestezi tekniklerini esas alan, renkli olarak rejyonal anestezide kullanılan en son yöntemleri içeren pratikte önemli bir başvuru kitabı. 324 sayfa, 19.5 x 27.5

(İki renk baskı)

YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹NDE AS‹T-BAZ DENGES‹ (‹kinci Bask›) ‹NFEKS‹YONLAR YO⁄UN BAKIMIN SIRLARI

Prof. Dr. Serdar Erdine

YEN

A⁄R

Prof. Dr. Lütfi TELC‹

Konusunda güncel bilgileri içeren pratik bir kitap. 48 sayfa, 14.5 x 21

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

29 KL‹N‹K KAN GAZLARI

YO⁄ SOR

YO⁄UN BAKIMDA YAfiLI HASTA


OB EL

ANESTEZİ w w w. n o b e l t i p . c o m

30

VLER BE

P K‹TA TI

N

KL‹N‹K KAN KAN GAZLARI GAZLARI KL‹N‹K A⁄RI De¤erlendirme ve Giriflim Giriflim A⁄RI De¤erlendirme ve

Prof. Dr. Serdar Erdine

Kitap tümüyle multidisipliner bir yaklaşımın ürünüdür. Kronik ağrı sendromlarının yanısıra kronik ağrı tedavisindeki multidisipliner yaklaşımları da içeren kapsamlı bir eser. 898 sayfa, 19.5 x 27.5

YO⁄UN BAKIMDA BAKIMDA YAfiLI YAfiLI HASTA HASTA YO⁄UN SORUNLARI SORUNLARI

Editörler Doç. Dr. Yaflar Küçükardal› Yrd. Doç. Dr. Hakan Terekeci

Kritik yaşlı hastada, yoğun bakımda sık karşılaşılan sorunlar güncel literatür bilgilerin ışığında, yazarların deneyimleriyle tartışılmıştır. 280 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YO⁄UN BAKIMIN BAKIMIN SIRLARI SIRLARI YO⁄UN

Polly E. Parsons, M.D. Jea›ne P. Wiener-Kronish, M.D. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Ülkü Aypar Prof. Dr. Bilge Çelebio¤lu Doç. Dr. Seda Banu Ak›nc› Uzm. Dr. ‹smail Ayd›n Erden

A⁄RI TOKS‹DROMDAN TEDAV‹YE A⁄RI TOKS‹DROMDAN TOKS‹DROMDAN TEDAV‹YE TEDAV‹YE

Dr. Gönenç Kocabay

Yoğun bakımın başlıca tüm konularının değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak.

Bu kitapta, -zehirlenmelerin yönetim sürecini oluşturan- zehirlenmelere ait temel klinik bilgilere ek olarak, güncel tedavi yaklaşımları anlatılmıştır.

580 sayfa, 16.5 x 23.5

168 sayfa, 11.5 x 21.5

YO⁄UN YO⁄UN BAKIM BAKIM ÜN‹TES‹NDE ÜN‹TES‹NDE ‹NFEKS‹YONLAR ‹NFEKS‹YONLAR

Editörler Prof. Dr. Ata Nevzat Yalç›n Doç. Dr. R›za Hakan Erbay

YEN YEN ME ME

YO⁄UN YO⁄UN BAKIM BAKIM KOMPL‹KASYONLARI KOMPL‹KASYONLARI YO⁄UN BAKIM KOMPL‹KASYONLARI

Editör Prof. Dr. A. Haydar fiahino¤lu

Tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık eğitimi yapan araştırma görevlileri ve yoğun bakım tıbbı ile ilgilenen hekimlerin yararlanacağı bir kaynak.

Yoğun bakımın önemli ve güncel konularını konusunda deneyimli bilim adamlarının destekleriyle hazırlanmış bir eser.

296 sayfa, 19.5 x 27.5

255 sayfa, 16.5 x 23.5

A⁄ A⁄ BA BA


w w w. n o b e l t i p . c o m

31

N

A⁄RISIZ DO⁄UM DO⁄UM ve SEZARYENDE SEZARYENDE ANESTEZ‹ A⁄RISIZ A⁄RISIZ DO⁄UMve ve SEZARYENDEANESTEZ‹ ANESTEZ‹

fiükran fiahin Medge D Owen

Doğum ağrısının giderilmesi teknik olarak oldukça kolay olsada, uygulamanın yaygınlaşamaması en önemli güçlüktür. Ülkemizde en az gelişmiş konulardan birisi obstetrik analjezi/anestezidir. Kitapta bu konular işlenmiştir. 222 sayfa, 18.5 x 25.5

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

ANESTEZİ

A⁄RININ SIRLARI SIRLARI A⁄RININ A⁄RININ SIRLARI

Ronald Kanner Çeviri Editörü: Prof. Dr. N. Süleyman Özyalç›n

Ağrının başlıca tüm konularının değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak. 312 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli)

YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹NDE KONVANS‹YONEL YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹NDE YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹NDE KONVANS‹YONEL KONVANS‹YONEL MEKAN‹K VENT‹LASYON MEKAN‹K MEKAN‹K VENT‹LASYON VENT‹LASYON

Prof. Dr. Eren Özek

Konvansiyonel mekanik ventilasyon yöntemine pratik bir yaklaşım verilmekte, ünitemizdeki protokollere değinilmekte ve ventilatördeki bir yenidoğan bebeğin genel bakım ilkeleri üzerinde durulmaktadır.

AKUPUNKTURLA A⁄RILI HASTALIKLARIN AKUPUNKTURLA A⁄RILI A⁄RILI HASTALIKLARIN HASTALIKLARIN AKUPUNKTURLA TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹

DÜfi DÜfi

Editörler: Op. Dr. Hayati Ferdi Kocal

Hastalarda ağrının akupunkturla tedavisini anlatan el kitabı. 110 sayfa, 13.5 x 19.5

240 sayfa, 16 x 23

A⁄RI A⁄RI BAfi-BOYUN A⁄RI BAfi-BOYUN VE VE OROFAS‹YAL OROFAS‹YAL A⁄RILAR A⁄RILAR BAfi-BOYUN VE OROFAS‹YAL A⁄RILAR Editör: Prof. Dr. ‹lknur Özcan

OLGULARLA OLGULARLA OBSTETR‹K OBSTETR‹K ANESTEZ‹ ANESTEZ‹ OLGULARLA OBSTETR‹K ANESTEZ‹

Ağrının mekanizmasından başlayarak, orofasyal ağrılar, başağrıları, viseral kökenli ağrılar, temporomandibular eklem ağrıları ve kanser ağrıları gibi bir çok ağrı sendromunu multidispliner bir yaklaşımla ele alan bir kaynak kitap.

Obstetrik hastalarda sık görülen sorunlara kilink yaklaşımlardan bahseden, anestezi eğitimi alan bütün doktorlar için temel bir kaynaktır

ÇOC ÇOC

Michael Harmer Çeviri Editörü: Prof. Dr. fiükran fiahin

178 sayfa, 15.5 x 23.5

512 sayfa, 16.5 x 23.5

A⁄RININ SIRLARI

TERM‹NAL DÖNEMDE ÇOCUK:

ANE


OB EL

ANESTEZİ w w w. n o b e l t i p . c o m

32

VLER BE

P K‹TA TI

N

TERM‹NAL DÖNEMDE ÇOCUK: ÇOCUK: TERM‹NAL DÖNEMDE ET‹K ET‹K SORUNLAR SORUNLAR

KULAK BURUN BOYUN CERRAH‹S‹NDE ANESTEZ‹ ELBO⁄AZ K‹TABI ANESTEZ‹DE TEMEL-BAfi KONULAR ANESTEZ‹DE TEMEL KONULAR HEMOSTAZ VE ANESTEZ‹

Yay›nlayanlar: Doç. Dr. Ar›n Namal, Prof. Dr. Öztan Öncel

“Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar” konulu simpozyumda tıp etikçileri ve ölümcül hastalık tanısı alan çocukların hekimleri, psikiyatr, pisikolog ve hemşirelerin, çocuk ve yakınlarına verilecek desteğin geliştirilmesi hakkında.

TO AL

ZEH

Editör: Prof. Dr. Gülsen Korfal›

Anesteziyoloji ve Reanimasyon konularını ve anestezi eğitiminin başlangıcında gerekli olacak bilgileri içeren pratik bir kitap. 306 sayfa, 16.5 x 23.5

196 sayfa, 16 x 23

DÜfiÜK AKIMLI ANESTEZ‹ DÜfiÜK DÜfiÜK AKIMLI AKIMLI ANESTEZ‹ ANESTEZ‹

ANESTEZ‹, ASEPS‹ VE ANESTEZ‹, ASEPS‹ VE ANT‹SEPS‹ ANT‹SEPS‹ KULAK BURUN BO⁄AZ -BAfi BOYUN CERRAH‹S‹NDE (GEÇM‹fiTEN GÜNÜMÜZE) HEMOSTAZ VE ANESTEZ‹ (GEÇM‹fiTEN GÜNÜMÜZE)

Jan A. Baum Çeviri Editörü: Doç. Dr. Erkan Tomat›r

Doç. Dr. Öztan Öncel Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir

Düşük akımlı, minimal akımlı ve kapalı sistemle anestezide kuram ve uygulamaları anlatan pratik bir kitap.

Anestezi, asepsi ve antisepsinin geçmişten günümüze gelişimlerini ve günümüzdeki durumlarını her yönüyle inceleyen pratik bir kaynak.

302 sayfa, 16.5 x 23.5

372 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

ÇOCUKLUK A⁄RI ÇOCUKLUKÇA⁄INDA ÇA⁄INDA A⁄RI ANESTEZ‹DE TEMEL KONULAR ÇOCUKLUK ÇA⁄INDA A⁄RI

ANESTEZ‹, ALGOLOJ‹ ALGOLOJ‹ ASEPS‹ VE ANT‹SEPS‹ (GEÇM‹fiTEN GÜNÜMÜZE)

Editörler: Dr. Ayflen Yücel, Dr. Süleyman Özyalç›n

Prof. Dr. Atefl Önal

Ağrının çocuklarda tedavisini anlatan pratik bir eser.

Ağrı konusunda hekimlerin faydalanacağı bir pratik kitap.

380 sayfa, 16.5 x 23.5

328 sayfa, 16.5 x 23.5

KULAK BURUN BO⁄AZ -BAfi BOYUN CERRAH‹S‹NDE ANESTEZ‹ EL K‹TABI

TO ZO ZEH

TOKS‹KOLOJ‹ ZEH‹RLENMELERDE TANI VE TEDAV‹

ZO


w w w. n o b e l t i p . c o m

33

N

TOKS‹KOLOJ‹ TOKS‹KOLOJ‹ TOKS‹KOLOJ‹

ZEH‹RLENMELERDE TANI VEVE TEDAV‹ ZEH‹RLENMELERDE TANI VE TEDAV‹ ZEH‹RLENMELERDE TANI TEDAV‹

YO⁄UN BAKIM ESASLARI ESASLARI YO⁄UN YO⁄UN BAKIM BAKIM ESASLARI

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Toksikolojinin temel kavram ve konuları 10 bölüm şeklinde derlenmiş ve son kısımda, iş yeri hekimleri için büyük önem taşıyan “iş yeri havasında toksik maddelerin sınır değeri” ve gebe kadınlarda toksik maddelerin risklerini belirleyen “FDA ilaç kategorileri” birer tablo şeklinde verilmiştir.

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

ANESTEZİ

Darryl Y. Sue Çeviri Editörü: Prof. Dr. Yeflim Erbil

‹nte ‹nte B‹L‹ B‹L‹

Erişkinler için geliştirilmiş yoğun bakım ünitelerinde sık rastlanan hastalıklarda tanı ve ayırıcı tanının sağlanması, insiyal tedavi stratejilerinin belirlenmisini içeren pratik bir çeviri kitap. 304 sayfa, 11.5 x 21.5

676 sayfa, 15 x 21

ZOR HAVAYOLU YÖNET‹M‹ ELEL K‹TABI ZOR HAVAYOLU YÖNET‹M‹ EL K‹TABI ZOR HAVAYOLU YÖNET‹M‹ K‹TABI

YAfiLILIK YAfiLILIK ÇA⁄INDA ÇA⁄INDA A⁄RI A⁄RI YAfiLILIK ÇA⁄INDA A⁄RI

Doç. Dr. N.Süleyman Özyalç›n Carin A. Hagberg Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gürayten Özyurt

Yaşlılık ve ağrı yakınmalarının incelendiği pratik bir kaynak kitap. Anesteziyolojistler, yoğun bakım doktorları ve acil tıp doktorlarının yararlanacağı pratik bir çeviri kitap.

240 sayfa, 13.5 x 19.5

412 sayfa, 11.5 x 21.5

AKUPUNKTUR TEOR‹K VE PRAT‹K AKUPUNKTUR TEOR‹K VE PRAT‹K

Dr. Kas›m Sezen

BÜYÜK BÜYÜK TIP SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü BÜYÜK RES‹ML‹ RES‹ML‹TIP SÖZLÜ⁄Ü RES‹ML‹ Prof. Dr. ‹smet Dökmeci Dr. A. Handan Dökmeci

Akupunktur konusunda teorik ve pratik bilgileri kapsayan yararlı bir kaynak.

Tıbbı ve biyolojik resim ve şekillerle destekli güncel tıp terimlerini içeren, 3 baskı.

312 sayfa, 16.5 x 23.5

1276 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YO⁄UN BAKIM ESASLARI

‹nternet Deste¤inde

AS‹ AS‹S


D E R M AT O L O J İ DERMATOLOJ‹DE TEDAV‹

YEN

Editörler Yalç›n TÜZÜN Server SERDARO⁄LU Cengizhan ERDEM Metin ÖZPOYRAZ Meltem ÖNDER Serap ÖZTÜRKCAN Dermatolojideki ilerlemeleri güncel olarak yansıtan Türkçe bir dermatoloji kitabı. Dermatologların yanı sıra, zorunlu hizmet yükümlüsü olan veya olmayan pratisyen hekimlere, aile hekimlerine, dermatolojide uzmanlık öğrencisi hekimlere ve ilgili tüm tıp dallarındaki uzmanların yararlanacağı bir eser. 1070 sayfa, 21 x 30

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN DERMATOLOJ‹ 1-2 C‹LT DERMATOLOJ‹DE AYIRICI TANI Editörler Jean L Bolognia MD Joseph L Jorizzo MD Ronald P Rapini MD Çeviri Editörleri Prof.Dr. Hayriye SARICAO⁄LU Doç.Dr. Emel BÜLBÜL BAKAN

Dermatoloji’nin amacı haftalık hatta günlük kullanılabilen bir kitap olmaktır ve asla bir raf kitabı olma yolunda geliştirilmemiştir. Umarız bu kitap konuşmayan ancak uzman, son bilgileri pratik, kısa ve öz veren kolay ulaşılan bir iş arkadaşı olur. Bu amaç için zaman ve enerji harcayarak fedakarca dünyanın her yerinden binlerce hasta ile bilgilerini ve deneyimlerini paylaşan yazarlara teşekkürler. 2488 sayfa, 22 x 30

Yalç›n TÜZÜN Mehmet Ali GÜRER Server SERDARO⁄LU Oya O⁄UZ Varol L. AKSUNGUR

Dermatoloji alanında kapsamlı bir şekilde hazırlanmış 2 Ciltten oluşan Türkçe bir eser. 2500 sayfa, 21 x 30

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

MELANOM DERMATOLOJ‹K TEDAV‹ EL EL K‹TABI K‹TABI MELANOM Tan› - Tedavi - Takip DERMATOLOJ‹K TEDAV‹ Tan› - Tedavi - Takip

DERMATOLOJ‹ DERMATOLOJ‹ 1-2 C‹LT 1-2 C‹LT

Francisco A. Kerdel Paolo Romanelli Jennifer T. Trent Türkçe Editörler Prof. Dr. Tayyar Cantürk Dr. Esra Pancar Yüksel Bu kullanımı kolay ilaç rehberi cilt hastalıkları ve bunları tedavi etmek için kullanılan ilaçlara hızlı ulaşımı sağlar. Önde gelen doktorlar tarafından düzenlenen ve derlenen kitap, sadece ilaçların bir listesi değildir. Cilt hastalıklarını hemen tedavi etmenize yardımcı geçerli bir cep referansıdır.

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

418 sayfa, 12.5 x 21

DERMATOLOJ‹ DERMATOLOJ‹DE AYIRICI TANI DERMATOLOJ‹DE AYIRICI TANI 1-2 C‹LT DERMATOLOJ‹DE AYIRICI TANI

MELANOM TEMEL DERMOSKOP‹ Tan› - Tedavi - Takip TEMEL DERMOSKOP‹

Editör: Gökhan Demir

Prof. Dr. Binnur Tüzün

Bu kitapta ayırıcı tanılar elemanter lezyon, yerleşim yeri ve renklere göre yapılmıştır. Dermatologların yararlanacağı pratik bir kaynak.

Ülkemizde melanom ile uğraşan tüm hekimlerin yararlanacağı bir eser.

114 sayfa, 10 x 18

152 sayfa, 21 x 28

34

TEM

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PED


D E R M ATO L O J İ

OB EL

35

N

DERMATOLOJ‹N‹NSIRLARI SIRLARI DERMATOLOJ‹N‹N

TEMEL DERMOSKOP‹ DERMOSKOP‹ TEMEL

Robert Johr Çeviri Editörleri: Dr. Müge Çelebi, Dr. Ulviye At›lgano¤lu, Dr. Yasemin Balsever Kural

Kapsamlı içeriği ve basit öğretim tekniği ile Dermoskopi alanında boşluğu dolduracak bir kaynak. 232 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ROXBURGH PED‹YATR‹K DERMATOLOJ‹ ROXBURGH SIK GÖRÜLEN DER‹ ROXBURGHSIK SIKGÖRÜLEN GÖRÜLENDER‹ DER‹ PED‹YATR‹K DERMATOLOJ‹ HASTALIKLARI HASTALIKLARI HASTALIKLARI

James E. Fitzpatrick Çeviri Editörü: Dr. Gürkan Kazanc›

Dermatolojinin başlıca tüm konularına değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle. Ayrıca renkli resimlerle desteklenmiş, pratik bir kaynak. 496 sayfa, 16.5 x 23.5 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

AC‹L DERMATOLOJ‹ HIZLI TEDAV‹ REHBER‹ AC‹L TEDAV‹ REHBER‹ AC‹L DERMATOLOJ‹ HIZLI TEDAV‹ REHBER‹ AC‹LDERMATOLOJ‹ DERMATOLOJ‹HIZLI HIZLI TEDAV‹ REHBER‹

Yalç›n Tüzün, Agob Katogyan, Server Serdaro¤lu, Haluk Çoku¤rafl, Binnur Tüzün, M. Cem Mat

Farklı branşlarda elliyedi hekimin titiz çalışması ve katkılarıyla oluşmuştur. Yalnız dermatologlara ve pediyatristlere değil, diğer branş hekimlerininde yararlanacağı bir kitap. 746 sayfa, 19.5 x 27.5

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

Alan B. Fleischer Editör: Dr. Bekir Aybey

Pratik, doğru ve hızlı karar verebilme yetisini geliştirmek amacıyla hazırlanmış, her bir konu renkli hasta resimleriyle desteklenmiş pratik bir kaynak kitap. 448 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

DER‹ VE YUMUfiAK DOKU DER‹ DER‹ VE YUMUfiAK DOKU DER‹VE VEYUMUfiAK YUMUfiAKDOKU DOKU

ENFEKS‹YONLARINDA TANI VE TEDAV‹ YAKLAfiIMLARI ENFEKS‹YONLARINDA TANI VE TEDAV‹ YAKLAfiIMLARI ENFEKS‹YONLARINDA TANI VE TEDAV‹ YAKLAfiIMLARI ENFEKS‹YONLARINDA TANI VE TEDAV‹ YAKLAfiIMLARI

YANIKLAR VE TEDAV‹LER‹ YANIKLAR YANIKLAR VE TEDAV‹LER‹ YANIKLARVE VETEDAV‹LER‹ TEDAV‹LER‹

Dr. Sibel Gergin Gündefl

Editör: Doç. Dr. Atilla Ar›nc›

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tanı ve tedavi yaklaşımları, anlatımın renkli resim ve tablolarla desteklendiği pratik bir kitap.

Temel yanık bilgilerini; klasik kitapların, konu ile ilgili yayınların ve edinilen klinik tecrübelerin ışığında toparlayan pratik bir kaynak.

100 sayfa, 11.5 x 21.5

88 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PSO


OB EL

D E R M ATO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

36

VLER BE

P K‹TA TI

N

PSOR‹AS‹S PSOR‹AS‹SD‹PNOTLARI D‹PNOTLARI DERMATOLOJ‹ ATLASI

Dr. Binnur Tüzün, Dr. Yalç›n Tüzün

DERMATOLOJ‹DE ALGOR‹TM‹K ALGOR‹TM‹K TANI TANI DERMATOLOJ‹DE TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü Editör: Doç. Dr. Atilla Ar›nc›

Psoriasis eğitimi için hazırlanmış, dermatoloji dalında yetişme aşamasındaki hekimlere yardımcı olacak pratik bir kitap.

Hekimlere, sık karşılaşılan dermatolojik problemlerde en kısa yoldan tanıya götürebilecek yaklaşık 1000 tane orjinal fotoğrafın kullanıldığı bir rehber kitap.

212 sayfa, 16.5 x 23.5

570 sayfa, 20 x 28

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

DERMATOLOJ‹ DERMATOLOJ‹ ATLASI ATLASI DERMATOLOJ‹ ATLASI KOZMETOLOJ‹YE G‹R‹fi

(Ciltli, Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TÜRKÇE TÜRKÇE VE VE YABANCI YABANCI TIP TIP TER‹MLER‹ TER‹MLER‹ TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü (3. Bask›) REÇETE SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü

Prof. Dr. Can Baykal

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Dermatolojinin ana konularının tümü, 1809 resimli bir atlas ile anlatılan kapsamlı bir kaynak kitap.

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları

680 sayfa, 21 x 29.5

1126 sayfa, 8.5 x 19.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KOZMETOLOJ‹YE KOZMETOLOJ‹YE G‹R‹fi G‹R‹fi KOZMETOLOJ‹YE G‹R‹fi DERMATOLOJ‹DE ALGOR‹TM‹K TANI

ADL‹ TIP REÇETE REÇETE ADL‹ TIP

Prof. Dr. Murat Türko¤lu Uzm. Dr. Erkin Pekmezci

Kozmetik formüllerin tasarımı, imalatı ve deri ile etkileşimi 150 sayfa, 15 x 21

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Prof. Dr. Yaflar Bilge

Adli tıp konusunda hazırlanmış bir eser. 216 sayfa, 20.5 x 28

ADL


E N F E K S İ Y O N H A S TA L I K L A R I ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI Renkli Atlas

YEN

ZOONOZLAR Hayvandan ‹nsana Bulaflabilen ‹nfeksiyon Hastal›klar›

Ronald T D Emond Philip D Welsby H A K Rowland Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

YEN

H. Krauss / A. Weber / M. Appel / B. Enders / A. v. Graevenitz / H. D. Isenberg / H. G. Schiefer / W. Slenczka / H. Zahner Çeviri Editörü Prof. Dr. Özdem An¤

Bu atlasla, en sık rastlanan ekzantemlerin tanısı için öğrencilere ve genç hekimlere ve az rastlanan ama önem taşıyan hastalıklara ait klinik fotoğraflarla deneyimli klinisyenlere kılavuz olacak bir kitap.

Hayvanlardan insanlara bulaşan infeksiyon hastalıkları olan zoonozlar, dünyadaki az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş tüm ülkelerde en önemli insan ve toplum sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

484 sayfa, 17 x 23.5

608 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TOPLUMDA ‹NFEKS‹YON KONTROLU

YEN

(Renkli)

GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI El Kitab›

Jean Lawrence Dee May Jennie Wilson Çeviri Editörü Prof. Dr. Özdem Ang

YEN

Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Bu kitap, infeksiyonların önlenmesinde ve kontrolunda yüksek bir standarda ulaşmak için günlük uygulamalardaki infeksiyon kontroluna ilişkin pratik bilgiler sağlayan bir kaynak.

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap. 640 sayfa, 10 x 18

390 sayfa, 17 x 23.5

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden: ‹MMÜNOLOJ‹

YEN

Thao Doan Roger Melvold Susan Viselli Carl Waltenbaugh

BASKIDA

336 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ENFEKS‹YON HASTALIKLARI VE ENFEKS‹YON HASTALIKLARI VE M‹KROB‹YOLOJ‹S‹ (Cilt 1-2) M‹KROB‹YOLOJ‹S‹ (Cilt 1-2) Editörler: Prof. Dr. Ayfle Willke Topçu, Prof. Dr. Güner Söyletir, Prof. Dr. Mehmet Do¤anay

5 DA DE⁄

Bu üçüncü baskısının sayfa sayısı 2700. Toplam 30 bölümün kapsamında yer alan 204 alt bölüm 225 yazar tarafından güncel bilgiler ışığında kaleme olınmıştır. Tüm hekimler tarafından da sahiplenilmiş bir başvuru kitabı niteliğinde. 2700 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli atlas baskılı)

37


OB EL

E N F E K S İ YO N H A S TA L I K L A R I w w w. n o b e l t i p . c o m

38

VLER BE

P K‹TA TI

N

ENFEKS‹YON HEPAT‹T-B veHASTALIKLARI HEPAT‹T-C ‹LE ‹LG‹L‹ ENFEKS‹YON HASTALIKLARI ENFEKS‹YON HASTALIKLARI B‹L‹NMES‹ GEREKEN ÖNEML‹ NOKTALAR

PED‹ATR‹K ENFEKS‹YON SIRLARI PED‹ATR‹K ENFEKS‹YON SIRLARI PED‹ATR‹K ENFEKS‹YON SIRLARI PED‹ATR‹K ENFEKS‹YON SIRLARI

Yazarlar Dr. Necmi Kurt Dr. Cemile Kurt

Joel D. Klein Çevirenler: Dr. Ahmet Soysal, Dr. Teoman Akçay

Hepatit-B ve Hepatit-C ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktaları vurgulayan bir eser.

Her hastalığın ayrıntılı özetlenmesi yapılmış. Soru ve cevap şeklinde ilerde sınavlarda ve pratik hayatta karşılaşılabilecek sorulardan kitap oluşturulmuştur.

154 sayfa, 17 x 23.5

344 sayfa, 16.5 x 23.5

ENFEKS‹YON HASTALIKLARI CURRENT ENFEKS‹YON HASTALIKLARI CURRENT ENFEKS‹YON HASTALIKLARI CURRENT

HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI HASTANE HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI ‹NFEKS‹YONLARI

TANI VE TEDAV‹ TANI VE TEDAV‹ TANI VE TEDAV‹

Walter R. Wilson Çeviri Editörü: Prof. Dr. ‹smail Hakk› Dündar

Editörler Prof. Dr. Ayfle Yüce Prof. Dr. Nedim Çak›r

Enfeksiyon hastalıkları konusunda geniş kapsamlı hazırlanmış çeviri bir kaynak kitap.

Hastane infeksiyonları hakkında güncel birgileri içeren Türkçe hazırlanmış bir kitap. (2. Baskı)

906 sayfa, 19.5 x 27.5

516 sayfa, 17 x 24

5 DAK‹KADA ENFEKS‹YON HASTALIKLARI 5DE⁄ERLEND‹RMES‹ DAK‹KADA ENFEKS‹YON HASTALIKLARI DE⁄ERLEND‹RMES‹ Sherwood L. Gorbach Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tuncay Hasip Sözen, Uz. Dr. Salih Cesur

(Kuşe kağıda baskılı)

HASTANEDE HASTANEDE‹NFEKS‹YON ‹NFEKS‹YONKONTROLÜ KONTROLÜ

KILAVUZU KILAVUZU

Wenzel, Edmond, Pittet, Devaster, Brewer, Geddes, Butzler

Çeviri Editörü: Prof. Dr. Özdem An¤

Anahtar bilgiler verilmekle birlikte enfeksiyon tedavisinde anında uygulanabilecek hayati bilgilerin kolay anlaşılır bir kaynağı olarak hazırlanmış pratik bir kaynak.

Hastane infeksiyonlarına ilişkin temel bilgileri ve hastane infeksiyonlarını en aza indirebilmek için bilirlenmiş olan mücadele yöntemlerini, bu yöntemlerin uygulanış biçimlerini içeren pratik bir kitap.

528 sayfa, 19.5 x 27.5

178 sayfa, 10 x 18

Y ‹N


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

PROKARYOT‹K PROKARYOT‹KÇEfi‹TL‹L‹K ÇEfi‹TL‹L‹K PROKARYOT‹K ÇEfi‹TL‹L‹K PROKARYOT‹K ÇEfi‹TL‹L‹K

Prof. Dr. Füsun Uçar Prof. Dr. Abdurrahman Ü. Tamer Yrd. Doç. Dr. ‹hsan Yafla Arfl. Grv. Ali Koçyi¤it

Konu ile ilgilenen lisans, lisans üstü öğrencilerine ve akademisyenlere yararlı olacak bir kaynak. 378 sayfa, 17 x 23.5

‹NFEKS‹YON GÜNCEL ‹NFEKS‹YONHASTALIKLARINDA HASTALIKLARINDAGÜNCEL GÜNCEL ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA GÜNCEL DURUM 2009-1 DURUM 2009-1 DURUM 2009-1 DURUM 2009-1 Editörler Prof. Dr. Halis Akal›n Prof. Dr. Bilgehan Aygen Prof. Dr. Ata Nevzat Yalç›n

Hekim, hasta ve mikroorganizmalar arasındaki etkileşimleri kapsayan uzmanlık alanımızda bilgilerin yarılanma ömrü oldukça kısadır. Buradan yola çıkarak yılda iki sayı ve her bir sayıda 10 güncel konuyu içeren “İnfeksiyon Hastalıklarında Güncel Durum” başlıklı periyodiği sizlere sunuyoruz.

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

154 sayfa, 15 x 21.5

‹NFEKS‹YON ‹NFEKS‹YONHASTALIKLARI HASTALIKLARISIRLARI SIRLARI ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI SIRLARI ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI SIRLARI

Robert H. Gates Çevirenler: Prof. Dr. O. fiadi Yenen, Uz. Dr. Fatma Yüksel

İnfeksiyon hastalıklarının başlıca tüm konularının değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak.

‹ A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ HUKUKU YEN ‹nternet Deste¤inde ‹nternet Deste¤inde ‹nternet Deste¤inde B‹L‹MSEL MAKALEVE VETEZ TEZYAZIMI YAZIMI B‹L‹MSEL MAKALE B‹L‹MSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI Tayfun fiahin

Mali ve İdari Yönleriyle (Mevzuatlı) 168 sayfa, 14.5 x 21

400 sayfa, 16.5 x 23.5

YO⁄UN BAKIM BAKIM ÜN‹TES‹NDE ÜN‹TES‹NDE YO⁄UN ‹NFEKS‹YONLAR ‹NFEKS‹YONLAR

TIP D‹L‹NDE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI)

Editörler Prof. Dr. Ata Nevzat Yalç›n Doç. Dr. R›za Hakan Erbay

Tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık eğitimi yapan araştırma görevlileri ve yoğun bakım tıbbı ile ilgilenen hekimlerin yararlanacağı bir kaynak. 296 sayfa, 19.5 x 27.5

39

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

E N F E K S İ YO N H A S TA L I K L A R I

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı 744 sayfa, 8.5 x 14.5


F İ Z İ K T E D AV İ

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

F‹Z‹KSEL REHAB‹L‹TASYON Kan›ta Dayal› Muayene, De¤erlendirme ve Giriflim

YEN

A’DAN Z’YE

MASAJ

Michelle H. Cameron, MD, PT, OGS Linda G. Monroe, MPT, OGS Çeviri Editörü Prof. Dr. Cihan AKSOY Doç. Dr. Demirhan DIRAÇO⁄LU

Bu kitap fiziksel rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların tedavisinde kanıta dayalı rehberlik sağlamaktadır. APTA’da tanımlanan tüm kategorilerde rehabilitasyon pratiğine ait dengeli bir bilgi dağılımı mevcuttur. 970 sayfa, 22 x 28

YEN

6. Bask›

Dr. Necdet Tuna

Masaj konususunda A’dan Z’ye herşeyi bulabileceğiniz pratik bir kaynak kitap. 142 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OMUZ OMUZ -- D‹RSEK D‹RSEK -- D‹Z D‹Z -- AYAK AYAK B‹LE⁄‹ B‹LE⁄‹ REHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ PROTOKOLLER‹

Editörler Dr. Nadire Berker Dr. Nazan Canbulat Dr. Mehmet Demirhan

Kas iskelet sistemimizin en sık yaralanan ve travmaya en duyarlı bölgeleri olan omuz, dirsek, diz ve ayakbileği eklemlerinin cerrahisi ve rehabilitasyon protokollerini ayrıntılarıyla içermektedir. Tüm hekim ve fizyoterapistler için yararlı bir eser. 264 sayfa, 19.5 x 27.5

NÖRALTERAP‹ OSTEOPOROZ VE ROMAT‹ZMAL HASTALIKLARDA OSTEOPOROZ Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL

Nörofizyoloji, Temel Sistem, Bozucu Alan, Vejetatif Sinir Sistemi, Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Önerileri 416 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

SPAST‹S‹TE TÜRK‹YE TERMAL SPA ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI SA⁄LIK REHBER‹

YEN

Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE Doç. Dr. Mine KARAGÜLLE PhD. Dr. Mahmut B. DO⁄AN

TANIDAN TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T Editörler Prof. Dr. Murat Hanc› Doç. Dr. Belgin Erhan

Klinik pratiğinize yararlı olabilecek Türkçe hazırlanmış bir eser. Başta kaplıca küristleri olmak üzere halkımıza ve hem kaplıca işletmeci ve yatırımcıları hem de doktor ve sağlık çalışanlarına ”rehber” olacak bir kitap. 232 sayfa, 17 x 23.5 40

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

224 sayfa, 17 x 23.5


F İ Z İ K T E D AV İ

OB EL

41

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

N

OMUZ -- D‹RSEK D‹RSEK -- D‹Z D‹Z -- AYAK AYAK B‹LE⁄‹ B‹LE⁄‹ OMUZ OMUZ - D‹RSEK - D‹Z - AYAK B‹LE⁄‹ BAfiA(¤)RISIZ Bel Cerrahisi REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ OMUZ - D‹RSEK - D‹Z - AYAK B‹LE⁄‹ REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ Editör Prof. Dr. Murat Hanc›

OSTEOPOROZ VE VE ROMAT‹ZMAL ROMAT‹ZMAL OSTEOPOROZ OSTEOPOROZ VE ROMAT‹ZMAL OSTEOPOROZ VE ROMAT‹ZMAL HASTALIKLARDA OSTEOPOROZ HASTALIKLARDA OSTEOPOROZ OSTEOPOROZ VE OSTEOPOROZ ROMAT‹ZMAL HASTALIKLARDA HASTALIKLARDA OSTEOPOROZ OSTEOPOROZ HASTALIKLARDA

Başarısız bel cerrahisi konusunda bilgiler içeren Türkçe hazırlanmış bir eser.

Bu kitapta, hem erkeklerde hem de kadınlarda postmenopozal kemik kaybı ve inflamasyona bağlı kemik kaybı biyolojisi; hastalığın tanısı, önlenmesi ve gelişen hastalığın tedavisi ile ilgili bilimsel gelişmeler önemle vurgulanmaktadır.

168 sayfa, 17 x 23.5

Nancy E. Lane Philip N. Sambrook Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ayflen Ak›nc› Tan

286 sayfa, 19.5 x 26

Daniels ve Worthingham’›n ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI K‹TABI ROMATOLOJ‹ EL ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI KAS TEST‹ Manuel De¤erlendirme Teknikleri ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI Helen J. Hislop Jacqueline Montgomery Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler Dr. Fzt. ‹pek Yeldan Uzm. Fzt. Feyza fiule Bad›ll› Demirbafl

(Kuşe kağıda baskılı)

TANIDAN TEDAV‹YE TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T OSTEOARTR‹T TANIDAN TANIDAN TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T TANIDAN TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T TANIDAN TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T

Editör: Prof. Dr. Merih Sar›do¤an

Kas testi konusunda güncel bilgilerle yeni bakış açıları geliştirilebilecek bir kaynaktır.

İlgili uzmanlık dallarındaki hekimlere başvuru kitabı olacak Türkçe hazırlanmış bir eser.

472 sayfa, 19.5 x 27

368 sayfa, 19.5 x 27.5

(İki renk)

NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON NÖROLOJ‹K NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON Editör: Prof. Dr. Turgut Göksoy

HARR‹SON ROMATOLOJ‹ ROMATOLOJ‹ HARR‹SON HARR‹SON ROMATOLOJ‹ HARR‹SON ROMATOLOJ‹ HARR‹SON ROMATOLOJ‹

Anthony S. Fauci Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mehmet Soy

Nörolojik Rehabilitasyon: Sinir Sistemi Hastalıklarında Tanı-Tedavi ve Rehabilitasyon adıyla, Türkçe hazırlanmış, konusunda kapsamlı bir eser.

Romatolojik hastalık ve bozukluklarındaki gelişmeleri, 100’den fazla çizim, klinik ve laboratuar görüntüleriyle anlatan bir kaynak.

500 sayfa, 19.5 x 27.5

358 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)


OB EL

F İ Z İ K T E D AV İ w w w. n o b e l t i p . c o m

42

VLER BE

P K‹TA TI

N

GÖVDE VE EKSTREM‹TE MUAYENES‹NDE GÖVDE VE VE EKSTREM‹TE EKSTREM‹TE MUAYENES‹NDE MUAYENES‹NDE GÖVDE VE EKSTREM‹TE MUAYENES‹NDE GÖVDE GÖVDE VE VE EKSTREM‹TE EKSTREM‹TE MUAYENES‹NDE GÖVDE MUAYENES‹NDE PALPASYON ANATOM‹ ATLASI PALPASYON ANATOM‹ ATLASI PALPASYON ANATOM‹ ATLASI PALPASYON PALPASYONANATOM‹ ANATOM‹ATLASI ATLASI PALPASYON ANATOM‹ ATLASI Serge Tixa Çeviri: Doç. Dr. Bülent Bayraktar

ROMATOLOJ‹N‹N SIRLARI ROMATOLOJ‹N‹N SIRLARI SIRLARI ROMATOLOJ‹N‹N SIRLARI ROMATOLOJ‹N‹N ROMATOLOJ‹N‹N SIRLARI SIRLARI ROMATOLOJ‹N‹N

Anatominin klinik gözle değerlendirilmesi ve yüzeyel anatomi bilgisinin klinik muayene yöntemlerinden palpasyon uygulamalarına aktarılmasını kapsayan, resim ve şekillerle anlatımın desteklendiği kapsamlı bir kaynak.

Romatolojinin başlıca tüm konularının değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak.

426 sayfa, 16.5 x 23.5

Sterling West Çeviri Editörü: Dr. It›r fiirino¤lu

670 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TIBB‹ REHAB‹L‹TASYON TIBB‹ REHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON TIBB‹ REHAB‹L‹TASYON TIBB‹ TIBB‹ REHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON TIBB‹

Editörler: Prof. Dr. Hasan O¤uz Prof. Dr. Erbil Dursun Prof. Dr. Nigar Dursun

ROMATOLOJ‹ VE KL‹N‹K ORTOPED‹ ROMATOLOJ‹ VE VE KL‹N‹K KL‹N‹K ORTOPED‹ ORTOPED‹ ROMATOLOJ‹ VE KL‹N‹K ORTOPED‹ ROMATOLOJ‹ ROMATOLOJ‹ VE KL‹N‹K KL‹N‹K ORTOPED‹ ORTOPED‹ ROMATOLOJ‹ VE EL K‹TABI EL K‹TABI EL K‹TABI EL ELK‹TABI K‹TABI EL K‹TABI Stephen A. Paget Çeviri Editörleri: Dr. Yusuf Yaz›c› Dr. Doruk Erkan Dr. Akgün ‹nce

Fiziksel tıp ve rehabilitasyondaki gelişmeleri, okuyuculara tüm konuları tek bir kitapta toparlayan detaylı bir eser.

Romatoloji alanında en son gelişmeleri aktaran ve kolayca erişebileceğiniz bir romatoloji konsültanı olarak düşünülmüş pratik bir kaynak.

1368 sayfa, 19.5 x 27.5

502 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli)

F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON F‹Z‹KSEL F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON F‹Z‹KSELTIP TIPVE VEREHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON

Editör: Prof. Dr. Fuat Diniz

BALNEOLOJ‹ VE VE KAPLICA KAPLICA TIBBI TIBBI BALNEOLOJ‹ BALNEOLOJ‹ VE KAPLICA TIBBI BALNEOLOJ‹ BALNEOLOJ‹VE VEKAPLICA KAPLICATIBBI TIBBI BALNEOLOJ‹ VE KAPLICA TIBBI

Editör: Prof. Dr. M.Zeki Karagülle

Bu kitap öğrencilerimizin ders notu gereksinimini karşılamak üzere İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tıp ve Rehabilitasyon ABD öğretim üyeleri tarafından en son kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Balneoloji ve kaplıca tıbbı konusunda temel ve pratik bilgileri içeren, öğrenci, pratisyen ve ilgili uzman hekimlerin faydalanacağı bir kaynak kitap.

592 sayfa, 16.5 x 23.5

252 sayfa, 16.5 x 23.5


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

BEL A⁄RISI A⁄RISI BEL BEL A⁄RISI F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON

RAD‹KÜLER VE VE PSÖDORAD‹KÜLER PSÖDORAD‹KÜLER SENDROMLAR SENDROMLAR RAD‹KÜLER RAD‹KÜLER VE PSÖDORAD‹KÜLER SENDROMLAR

KAS ‹SKELET S‹STEM‹ A⁄RILARI SPORDA YÜKSEK SPORDA YÜKSEK KAS ‹SKELET S‹STEM‹ A⁄RILARI PERFORMANS PERFORMANS NASIL NASIL KAZANILIR KAZANILIR

Dr. Necdet Tuna

Bel ağrısı konusunda yazılmış, anlatımın resimlerle desteklendiği, hekimlerin ve öğrencilerin yararlanacağı bir kaynak kitap. 126 sayfa, 16.5 x 23.5

43

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

F İ Z İ K T E D AV İ

Editör: Prof. Dr. Muzaffer Üstdal

Sporda yüksek performans nasıl kazanılır kitabı, amatör ve profesyonel sporculara, beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerine, öğretmenlerine, doktorlara ve her daldan sporla uğraşanlara klavuz olacak bir kaynak. 170 sayfa, 16.5 x 23.5

LOKOMOTOR LOKOMOTOR S‹STEM S‹STEM SEM‹YOLOJ‹S‹ SEM‹YOLOJ‹S‹ LOKOMOTOR S‹STEM SEM‹YOLOJ‹S‹

Doç. Dr. Halil Koyuncu Dr. ‹lhan Karacan

Lokomotor sistemi konusunda pratik bilgiler veren bir kaynak kitap. 92 sayfa, 16.5 x 23.5

AYAK MUAYENE VE TANI AYAK MUAYENE AYAKZ’YE MUAYENE VE TANI TANI MASAJ VE A’DAN AYAK BAKIMI MASAJ A’DAN Z’YE AYAK BAKIMI AYAK BAKIMI Ian J. Alexander Çeviri: Dr. Necdet Tuna

‹nte ‹nte B‹L‹ B‹L

Ayak muayene, tanı ve ayak bakımı konusunda pratik bilgileri içeren yararlı bir kaynak. 62 sayfa, 13.5 x 19.5

KAS ‹SKELET ‹SKELET S‹STEM‹ S‹STEM‹ A⁄RILARI A⁄RILARI KAS F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON Dr. Orhan Özcan Dr. Jale ‹rdesel Dr. Koncuy Sivrio¤lu

SPOND‹LOARTROPAT‹LER SPORDA YÜKSEK SPOND‹LOARTROPAT‹LER SPOND‹LOARTROPAT‹LER SPORDA YÜKSEK PERFORMANS NASIL KAZANILIR PERFORMANS NASILMuhammad KAZANILIRAsim Khan

Çeviri: Dr. Nur Polat

Günlük pratikte sık karşılaşılan konular son gelişmeler ışığında anlatılmış pratik bir kaynak kitap.

Spondiloartropatilerin güncel ve kapsamlı bir incelemesi.

350 sayfa, 16.5 x 23.5

436 sayfa, 13.5 x 19.5

AS‹S AS‹


GENEL CERRAHİ GENEL CERRAH‹ TEKN‹KLER‹ CERRAH‹ ANATOM‹ VE TEKN‹K ATLASI

SABISTON TEXTBOOK TEXTBOOK OF OF SURGERY SURGERY SABISTON (TÜRKÇE) (TÜRKÇE)

Courtney M. TOWSEND Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ali Naki ULUSOY Yard›mc› Çeviri Editörü Doç. Dr. Koray TOPGÜL

1936’dan bu yana yayınlanan Cerrahinin en önemli kitabı olan bu eser, cerrah nesillerine hizmet etmiş bu alanda tanımlayıcı bir metindir. 17. Baskı bu seçkin mirası sürdürmektedir. Dünyanın en eksiksiz, kullanışlı, okunabilir ve cerrahi prensipler ve tekniklerin tamamını barındıran anlaşılabilir içerik ile sunuluyor. 2424 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

David J. Sugarbaker, MD Raphael Bueno, MD Mark J. Krasna, MD Steven J. Mentzer, MD Lambros Zellos, MD Çeviri Editörü Dr. Mustafa Yüksel Kitap, içerdiği resimlerle atlastan farksız bir eser. Eğitime yeni başlamış bir uzmanlık öğrencisinden tutun akademik hayata atılacak tüm uzmanlara kadar geniş bir kitleye hitap eden bu kitap, çok kıymetli bir rehber niteliğinde.

Courtney M. Townsed, Jr., MD B. Mark Evers, MD Çeviri Editörleri Doç. Dr. Acar Aren Prof. Dr. Cavit Avc› Prof. Dr. Levent Avtan Prof. Dr. Neflet Köksal Doç. Dr. Yavuz Selim Sar› Birçok yeni cerrahi tekniği bu atlasta bulma imkanı var. Atlastaki çizimler, konusunda uzman çizerler tarafından, gerçeğe oldukça yakın, son derece karmaşık olan yapılar oldukça yalın ve basitçe resmedilmiştir. Bu eserin halen aktif olarak cerrahi yapan meslektaşlarımıza ve cerrahi eğitimi alan asistanlara yardımcı olacağını umuyoruz. 1216 sayfa, 22 x 30

ER‹fiK‹N GÖ⁄ÜS CERRAH‹S‹ AC‹L CERRAH‹

YEN

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

M‹DE KANSER‹N‹N FARKLILI⁄I SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY PATOGENEZ, TANI VE TEDAV‹ EL K‹TABI (TÜRKÇE)

YEN

Courtney M. Towsend R. Daniel Beauchamp B. Mark Evers Kenneth L. Mattox

BASKIDA

1176 sayfa, 11.5 x 21.5

1264 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

BROWSE MAINGOT KL‹N‹K SEMPTOM VE BEL‹RT‹LER ABDOM‹NAL OPERASYONLAR

YEN

Norman L. Browse MD, FRCS John Black MD, FRCS Kevin G. Burnand MS, FRCS William E.G. Thomas MS, FRCS Çeviri Prof. Dr. Ünal De¤erli

YÜZ ‹SKELET‹NE CERRAH‹ YAKLAfiIMLAR KR‹T‹K CERRAH‹ HASTANIN BAKIMI

YEN

Edward Ell›s III, DDS, MS Michael F. Zide, DMD Çeviri Lütfü Ero¤lu

Kitapta eğitimin popüler olmuş bütün elemanları var: mükemmel ayrıntılı pekçok renkli resim, şemalar, tablolar, anahtar hususlar, revizyon kolonları, v.d.

Yüz iskeletine cerrahi yaklaşım’ın ikinci baskısının sadece eğitimdeki cerrahların başucu kutabı değil ayrıca diğerleri için de kaynak kitap niteliğinde bir eser.

496 sayfa, 17 x 23.5

252 sayfa, 19.5 x 27.5

44

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)


GENEL CERRAHİ

OB EL

N

KULAK VE TEMPORAL KEM‹K CERRAH‹S‹

YEN

GENEL CERRAH‹ (9. Bask›)

Editors Joseph B. Nadol, Jr., MD Michael J. McKenna, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Naz›m Korkut

YEN

45

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

Editörler: Prof. Dr. Ünal De¤erli, Prof. Dr. Yeflim Erbil

Bu kitap kulak hastalıkları ve onların nasıl çözümleneceğine kafa yoranlar için çok detaylı hazırlanmış güncel bir başucu eseridir.

Birçok üniversitemizde ders kitabı olarak okutulan güncel bilgileri içeren yenilenmiş baskısıyla kapsamlı bir genel cerrahi kitabı.

628 sayfa, 19.5 x 27.5

380 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

TEK BAKIfiTA CERRAH‹

CERRAH‹ GASTROENTEROLOJ‹ (8. Bask›)

Pierce A. Grace Neil R. Borley Çeviri Ünal De¤erli

Editörler: Prof. Dr. Ünal De¤erli, Prof. Dr. Yeflim Erbil

Önce temel ilkelere, sonra önemli hastalıklara odaklanmıştır. Anestezi ve pediatrik cerrahi konularına da değinilmiştir. Yeni tedaviler ve uygulamalar gözden geçirilmiştir. Serviste sık karşılaşılan güncel konular hakkında temel bilgiler sağlanmıştır.

Ders kitabı olarak kullanılan Cerrahi Gastroenteroloji kitabı güncel bilgileri içeren kapsamlı bir kaynak kitap. 320 sayfa, 19.5 x 27.5

200 sayfa, 19.5 x 27.5

DENTAL ‹MPLANT CERRAH‹S‹ Renkli Atlas›

YEN

Tüm Yönleriyle fiOK

Michael S. Block, DMD Çeviri Editörleri Prof. Dr. Cüneyt Karabuda Prof. Dr. Tayfun Özdemir

Klinik uygulamalarda kaynak eser ihtiyacı hisseden diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerine çok faydalı olacak bir kaynak. 370 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

Editörler Dr. Selman SÖKMEN Dr. Koray TOPGÜL

İçindekiler: Hipovolemik Şok, Septik Şok, Travmatik Şok, Kardiyojenik Şok, Nörojenik Şok, Obstetrik Şok, Anafilaksi ve Anafilaktik Şok, Şokta İzlenen Patolojik Değişiklikler. 136 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)


OB EL

GENEL CERRAHİ

46

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY AC‹L CERRAH‹ (TÜRKÇE) SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY AC‹L CERRAH‹ (TÜRKÇE)

Editörler: Cemalettin Ertekin Recep Gülo¤lu Korhan Tavilo¤lu

CERRAH‹ ANATOM‹ VE TEKN‹K MAINGOT M‹DE KANSER‹N‹N CERRAH‹ ANATOM‹ FARKLILI⁄I VE TEKN‹K MAINGOT ABDOM‹NAL OPERASYONLAR OPERASYONLAR PATOGENEZ, TANI VE TEDAV‹ ABDOM‹NAL

Michael J. Zinner, MD, FACS Stanley W. Ashley, MD, FACS Çeviri Editörü: Prof. Dr. A. Ahat Andican

Acil cerrahi ile uğraşan her uzmanlık dalından hekime bilimsel katkı sağlayacak, 30 ana bölüm, 106 bölüm’den oluşan, konularında gerekli deneyim ve bilgi birikimine sahip 172 yazarın çabalarıyla hazırlanmış bir eser.

Bu 11. baskıda güncelliğini kaybeden bazı bölümler çıkarılarak kitap iki ciltten bir cilde indirilmiş minimal invaziv cerrahi gibi, cerrahi biliminde büyük bir değişime yol açan yeni konuların eklendiği kapsamlı bir kaynak kitap.

1060 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

1300 sayfa, 19.5 x 27.5

AC‹L CERRAH‹ CERRAH‹ ANATOM‹ VE TEKN‹K MAINGOT CERRAH‹ ANATOM‹ VE TEKN‹K AC‹L CERRAH‹ ABDOM‹NAL OPERASYONLAR Lee John Skandalakis John E. Skandalakis Panajiotis N. Skandalakis Çeviri Editörleri: R›dvan Seven Yeflim Erbil Ünal De¤erli

M‹DE M‹DE KANSER‹N‹N KANSER‹N‹N FARKLILI⁄I FARKLILI⁄I KR‹T‹K CERRAH‹ HASTANIN BAKIMI PATOGENEZ, TANI VE PATOGENEZ, TANIFARKLILI⁄I VE TEDAV‹ TEDAV‹ M‹DE KANSER‹N‹N PATOGENEZ, TANI VEM. TEDAV‹ Kaminishi

Skandalakislerin yazdığı “Cerrahi Anatomi ve Teknik” adlı kitap günümüze kadar üç baskı yapmış ve sekiz değişik dile tercüme edilmiş, birçok ülkede cerrahların başucu kitabı niteliğini kazanmış çok yararlanılan bir eser.

Bu kitapta, şu ana başlıklar işlenmiştir: Mide kanserinin klinik ve deneysel araştırma tarihi; mide karsinogenezi üzerine moleküler ve patolojik araştırma yayınları; tanı, tedavi ve kemoterapide multidisipliner yöntemler; ve minimal invaziv cerrahide perspektifler.

700 sayfa, 17 x 23.5

Genel cerrahi ile birlikte hepatopankreatobiliyer cerrahi alanında son dönemde özellikle de tanısal ve girişimsel radyoloji olanaklarının iyileşmesi, pek çok konuda anatomik ve fizyolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir eser. 464 sayfa, 19.5 x 27.5

K. Takubo K. Mafune (Eds.) Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Neflet Köksal Op. Dr. Atilla Çelik

360 sayfa, 16.5 x 23.5

HEPATOPANKREATOB‹L‹YER CERRAH‹ MAINGOT ABDOM‹NAL OPERASYONLAR MAINGOT M‹DE KANSER‹N‹N FARKLILI⁄I ABDOM‹NAL PATOGENEZ,OPERASYONLAR TANI VE TEDAV‹ Editör Doç. Dr. Coflkun Polat

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KR‹T‹K CERRAH‹ HASTANIN BAKIMI KR‹T‹K CERRAH‹ HASTANIN BAKIMI KR‹T‹K CERRAH‹ HASTANIN BAKIMI

Iain D. Anderson Çeviri Prof. Dr. Ünal De¤erli Doç. Dr. Gülflah Tayyareci Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci

Bu pratik rehber niteliğindeki kitap geniş anlamda her şeyi içeren bir metin değil; fakat kıdemli veya kıdemsiz her düzeyde cerrahi eğitimi alan kişilere sağladığı pratik rehberliğin çok yararlı olduğu ispatlanmış bir kitap. 175 sayfa, 19.5 x 27.5

KR‹T


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

GENEL CERRAH‹YE G‹R‹fi

CERRAH‹ HASTALARDA TANI VE F‹Z‹K MUAYENE

LAPAROSKOP‹K LAPAROSKOP‹KCERRAH‹ CERRAH‹ LAPAROSKOP‹K CERRAH‹ GENEL CERRAH‹YE G‹R‹fi

P‹LON‹DAL P‹LON‹DALHASTALI⁄IN HASTALI⁄INCERRAH‹ CERRAH‹ P‹LON‹DAL HASTALI⁄IN CERRAH‹ CERRAH‹ HASTALARDA TANI VE F‹Z‹K TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ MUAYENE Editör Doç. Dr. Ekmel Tezel Editör Yard›mc›s› Doç. Dr. A. Ziya Anadol

Editör Doç. Dr. Coflkun Polat

47

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

GENEL CERRAHİ

Cerrahinin hemen hemen bütün konularındaki güncel laparoskopi ve endoskopi ile ilgili bilgileri içeren seksene yakın yazarın katkılarıyla hazırlanmış bir eser.

Pilonidal sinüs hastalığının patofizyolojisinden başlayarak yapılabilecek ameliyat tekniklerine kadar tedavisine yönelik detaylı bilgiler içeren bir kitap.

420 sayfa, 19.5 x 27.5

100 sayfa, 16 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OLGU DOSYALARI CERRAH‹ OLGU DOSYALARI CERRAH‹ GENEL CERRAH‹YE G‹R‹fi GENEL CERRAH‹YE G‹R‹fi LAPAROSKOP‹K CERRAH‹ OLGU DOSYALARI CERRAH‹

CERRAH‹ HASTALARDA TANIVE VEF‹Z‹K F‹Z‹K CERRAH‹ HASTALARDA TANI GENEL CERRAH‹ AMEL‹YATLARI P‹LON‹DAL HASTALI⁄IN CERRAH‹ GENEL CERRAH‹ AMEL‹YATLARI MUAYENE MUAYENE TEDAV‹S‹

Eugene C. Toy, MD LAPAROSKOP‹K CERRAH‹ Terrence H. Liu, MD Çeviri Editörleri Op. Dr. Emre Bal›k Op. Dr. T. Tunç Eren

R. M. K›rk P‹LON‹DAL HASTALI⁄IN CERRAH‹ GENEL CERRAH‹ AMEL‹YATLARI Çeviri Editörü: TEDAV‹S‹ Tar›k Zafer Nursal

Cerrahi alanlarda standart bilgi aktarımının yanı sıra bilginin günlük klinik çalışma ortamında nasıl uygulamaya geçirileceğinin de öğrenilmesini amaçlamaktadır. Her konu için bir olgu örneği takdim edilmekte, konu ile ilgili teorik bilgiler önemli ana hatları da vurgulanacak şekilde sunulmakta ve her olgu bölümünün sonunda çoktan seçmeli sorular ile bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır

Pratik kullanımda değerli olan bu kitapta birçok küçük ama önemli detay bilgi sunulmuştur. Mesleğine yeni başlayan cerrahlar ya da alanı dışında ameliyat yapacak deneyimli cerrahlara iyi bir yol gösterici. 724 sayfa, 21.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

520 sayfa, 17 x 23.5 OLGUDOSYALARI DOSYALARI CERRAH‹ OLGU GENEL CERRAH‹YECERRAH‹ G‹R‹fi

CERRAH‹ CERRAH‹ HASTALARDA HASTALARDA TANI TANI VE VE F‹Z‹K F‹Z‹K MUAYENE MUAYENE

GENEL CERRAH‹YE G‹R‹fi GENEL CERRAH‹YE G‹R‹fi

Editörler GENELCERRAH‹ CERRAH‹ AMEL‹YATLARI GENEL AMEL‹YATLARI CERRAH‹ HASTALARDA TANI VE F‹Z‹K Prof. Dr. Süha Ayd›n MUAYENE Doç. Dr. Tamer Akça Doç. Dr. Tahsin Çolak

Prof. Dr. Kenan Erzurumlu

Bu kitapta, genel cerrahi disiplinine göre hastaya ilk yaklaşımı ve organ-sistemlere yönelik araştırmaların nasıl yapılacağını özetlenmiş; çalışma alanını oluşturan hastalıklar hakkında temel bilgiler verilmiştir. 320 sayfa, 17 x 23.5 OLGU DOSYALARI CERRAH‹

Bir başvuru kitabı olma hedefi ile çıkılan yolda görselliğe özel bir önem verilmiş ve bol miktarda orijinal fotoğraf kullanılmıştır. Güncel ve evrensel bilgiler, ülkemizin mevcut şartları ile harmanlanarak sunulmaya çalışılmıştır. Kitap oluşturulurken sadece klasik bilgilerle yetinilmemiş, aynı zamanda pratik klinik bilgiler ve yazarların kişisel tecrübeleri de aktarılmıştır. 470 sayfa, 21.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)


OB EL

GENEL CERRAHİ

48

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

CERRAH‹ SEM‹YOLOJ‹ SEM‹YOLOJ‹ CERRAH‹ SEM‹YOLOJ‹ CERRAH‹

Lucien Leger Çeviri: Prof. Dr. As›m Duman

Doktorlar kadar ilgili tıp öğrencilerinin de yararlanacağı ayrıca reçete yazmayı kolaylaştıracak bir kitap. 446 sayfa, 21 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

GENEL CERRAH‹ (Cilt 1-2) GENEL CERRAH‹ CERRAH‹ (Cilt (Cilt 1-2) 1-2) GENEL

MODERN HERN‹ HERN‹ TAM‹R‹ TAM‹R‹ CERRAH‹N‹ CERRAH‹N‹ MODERN EMBR‹YOLOJ‹K VE ANATOM‹K TEMEL‹ EMBR‹YOLOJ‹K VE ANATOM‹K TEMEL‹ Lee John Skandalakis Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ünal De¤erli

Fıtık için yazılmış, fıtık ameliyatlarında karşılaşılan sorunları ve postoperatif komplikasyonların tümü ele alınmış, sorunsuz ve başarılı bir cerrahi uygulama için gerekli anatomik bilgiler, yeri geldiğinde, ayrıntıları ile ve okuyucusunu sıkmayacak biçimde sunulmuş bir kaynak kitap.

528 sayfa, 19.5 x 27.5

T‹RO‹D KANSER‹ T‹RO‹D T‹RO‹D KANSER‹ KANSER‹

Editör: Prof. Dr. Mete Düren

Editör Prof. Dr. Göksel Kalayc›

Genel cerrahi konusunda öğrenci ve hekimlerin yararlanacağı iki cilt olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafındanhazırlanmış kapsamlı bir kaynak kitap.

KO KO

Troid kanseri ile ilgili temel bilgileri, günümüzde bu konu ile uğraşan tüm cerrahların bilmesinde yarar görülen yenilikleri içeren bir kaynak. 152 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

1470 sayfa, 19.5 x 27.5

KARIN KARINDUVARI DUVARIFITIKLARI FITIKLARI KARIN FITIKLARI TEDAV‹ YAKLAfiIMLARI TEDAV‹DUVARI YAKLAfiIMLARI TEDAV‹ YAKLAfiIMLARI Andrew N Kingsnorth, Karla Leblanc Çeviri Editörleri: Zafer Malazgirt, Metin Ertem

LAPAROSKOP‹K LAPAROSKOP‹KFITIK FITIKCERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ LAPAROSKOP‹K FITIK CERRAH‹S‹

Fıtık biliminin temel fikirleri ile yeni bilgi ve uygulamaları dikkatle ve titizlikle harmanlayan, yeni teknik ve malzemeyi dikkatli bir üslupla değerlendiren ve cerrahi yöntemleri en ince ayrıntısına değin açıklayan bir eser.

Laparoskopik girişimlerin tüm detaylarıyla anlatıldığı, renkli olarak hazırlanmış pratik bir kaynak.

TR TR

Karl A. Leblanc Çeviri Editörleri: Metin Ertem, Zafer Malazgirt

286 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

286 sayfa, 19.5 x 27.5

MODERN HERN‹ TAM‹R‹ CERRAH‹N‹

AMEL‹YAT

ÇO


w w w. n o b e l t i p . c o m

49

N

KOLOREKTAL KANSER HASTALIKLARI KOLOREKTAL KOLOREKTALKANSER KANSERHASTALIKLARI HASTALIKLARI

Dr. Öznur Kuflakç›o¤lu

GENEL CERRAH‹ GENEL GENEL CERRAH‹ CERRAH‹

KO KO CE CE

Harold Ellis Çeviri: Dr. Gülflah Tayyareci, Dr. Akil Tayyareci

Kolorektal kanser hastalıklarını 22 bölümde özetleyerek ele almış bir kaynak kitap.

Derslerin ve konferansların, okunmuş cerrahi kitapların ve serviste belirtilen ipuçlarının özetini sunan popüler LECTURE serinin Genel Cerrahi kitabı.

240 sayfa, 19.5 x 27.5

384 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli)

TRAVMA TRAVMA TRAVMA GENEL CERRAH‹ TRAVMA

Editörler: Prof. Dr. R›za Do¤an Doç. Dr. A. ‹rfan Tafltepe Yard. Doç. Dr. fi. Tuba Liman

Travmalı hastalarla ilgilenen intörn, pratisyen ya da uzmanlık eğitimi almakta olan asistan hekimleri bilgilendirici, yol gösterici ve travma konusunda ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye ulaşabilecekleri bir Türkçe kaynak kitap. 960 sayfa, 19.5 x 27.5

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

GENEL CERRAHİ

AKUT AKUTVE VEKRON‹K KRON‹K YARA AKUT VE YARABAKIMI BAKIMI KOLON VEKRON‹K REKTAL YARA BAKIMIEL K‹TABI CERRAH‹N‹N Editör: Dr. Necmi Kurt

Akut ve kronik yara bakımı konusunda tıp öğrencilerine ve asistanlara yararlı olacak bir kaynak kitap. 396 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

ÇOCUK CERRAH‹S‹ VE ÇOCUK ÜROLOJ‹S‹ ÇOCUK CERRAH‹S‹ ÇOCUK CERRAH‹S‹ VE ÇOCUK ÜROLOJ‹S‹ AKUT VE KRON‹K VE ÇOCUK CERRAH‹S‹ VEÇOCUK ÇOCUKÜROLOJ‹S‹ ÜROLOJ‹S‹ YARA BAKIMI Doç. Dr. Abdurrahman Önen

TEMEL VE S‹STEMAT‹K CERRAH‹ CERRAH‹ T‹RO‹DVE PARAT‹RO‹D TEMEL S‹STEMAT‹K (Cilt 1-2) T‹RO‹D PARAT‹RO‹D HASTALIKLARI VE CERRAH‹S‹ (Cilt 1-2) HASTALIKLARI VE CERRAH‹S‹ Editör: Prof. Dr. Hüseyin Gülay

Çocuk cerrahisinin ana konuları yanında branşı direk veya dolaylı olarak ilgilendiren diğer temel konularıda içeren bir kaynak kitap.

Kitapta Genel Cerrahi uzmanlarının en çok ilgilenecekleri konular işlenmiş. Resim ve şekillerin çoğu renkli. Ayrıca çocuk cerrahisi konusunu kapsamlı bir şekilde ele almış. İki cilt halinde yayınlanan kapsamlı bir kaynak.

668 sayfa, 19.5 x 27.5

TE TE (Ci (Ci

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

1978 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PA PA


OB EL

GENEL CERRAHİ

50

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

PANKREAS KANSER‹ CERRAH‹N‹N SIRLARI

KL‹N‹K NUTR‹SYON KL‹N‹K NUTR‹SYON CERRAH‹ ÇALIfiMA KARTLARI

Editör: Dr. Atilla Çökmez

Pankreas kanserinin epidemiyolojisi, tanı ve evrelemesi, multi disipliner tedavi yaklaşımları ve moleküler biyoloji konusunu ele almış bir kaynak. 202 sayfa, 16.5 x 23.5

(Kuşe kağıda baskılı)

Prof. Dr. Ünal De¤erli

Kritik olarak nitelenen hastalara verilecek metabolik destek konusunda klasik bilgileri ve günümüz konseptleri belirtilerek yardımcı olabilecek bir kaynak kitabı. 108 sayfa, 16.5 x 23.5

CERRAH‹N‹N CERRAH‹N‹NSIRLARI SIRLARI CERRAH‹N‹N SIRLARI YET‹fiK‹NLERDE VE ÇOCUKLARDA AMEL‹YAT ÖNCES‹ DE⁄ERLEND‹RME Alden H. Harken Çevirenler: Op. Dr. Osman Krand, Doç. Dr. Tunç Yalt›

Cerrahinin sırları tanıdan iyileşmeye kadar olan bir sorular zincirinden oluşan öğretici ve hekimler için pratik bir kaynak kitap. 338 sayfa, 16.5 x 23.5

YET‹fiK‹NLERDE YET‹fiK‹NLERDEVE VEÇOCUKLARDA ÇOCUKLARDA YET‹fiK‹NLERDE VE ÇOCUKLARDA KL‹N‹K NUTR‹SYON AMEL‹YAT ÖNCES‹ DE⁄ERLEND‹RME AMEL‹YAT ÖNCES‹ DE⁄ERLEND‹RME AMEL‹YAT ÖNCES‹ DE⁄ERLEND‹RME

Editör: Dr. Necmi Kurt

Hem cerrahi, hem dahili ve hem de anestezi branşlardaki asistan ve uzmanlara rehber olacak bir kaynak. 444 sayfa, 16.5 x 23.5

CERRAH‹ ÇALIfiMA ÇALIfiMA KARTLARI KARTLARI CERRAH‹ MEME KANSER‹ MEME KANSER‹

Editörler: Prof. Dr. Erkan Topuz, Prof. Dr. Adnan Ayd›ner, Prof. Dr. Maktav Dinçer

Temel bilimsel araştırmalardan, tanıya, tedaviye ve psikososyal desteğe kadar meme kanserinin bütün yönlerini içeren bir eser. 718 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

MEMEKL‹N‹⁄‹ KANSER‹ MEME KANSER‹ MAYO GASTRO‹NTEST‹NAL MAYO KL‹N‹⁄‹ GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM S‹STEM CERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹

Keith A. Kelly Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Yeflim Erbil, Prof. Dr. Ünal De¤erli

Halen, Mayo Kliniklerinin sayıları çok artmış olan hastaneleri, hastaları ve cerrahları 100 yıldan beri biriktirdikleri deneyim, bilgi ve görgülerini bir kitap haline getirip sunmuşlar. Konusunda kapsamlı bir çeviri eser. 728 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

MAYO KL‹N‹⁄‹ GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM

MAY CER


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

GENEL CERRAH‹ GENEL CERRAH‹ GENEL CERRAH‹ GENEL GENELCERRAH‹ CERRAH‹ (Cilt 1-2) (Cilt 1-2) (Cilt 1-2) (Cilt (Cilt1-2) 1-2)

51

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

GENEL CERRAHİ

TANI VE TEDAV‹ CERRAH‹ TANI VE TEDAV‹ CERRAH‹ TANI VE TEDAV‹ CERRAH‹ TANI TANIVE VETEDAV‹ TEDAV‹CERRAH‹ CERRAH‹

Prof. Dr. Fikri Alican

İki ciltten oluşan Genel Cerrahi konusunda hazırlanmış kapsamlı bir kaynak kitap. 1776 sayfa, 19.5 x 27.5

Gerard M. Doherty Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ünal De¤erli

Belli bir konuda kesin bilgiye ihtiyacınız olduğunda ve bunu birkaç dakika içinde bulmak zorunda kaldığınızda size hızlı ve yeterli bilgi sağlamak amacıyla planlanmış bir kaynak kitap. 768 sayfa, 19.5 x 27.5

S‹ND‹R‹MS‹STEM‹ S‹STEM‹ENDOSKOP‹S‹ ENDOSKOP‹S‹ S‹ND‹R‹M S‹ND‹R‹M S‹STEM‹ ENDOSKOP‹S‹ S‹ND‹R‹M S‹ND‹R‹MS‹STEM‹ S‹STEM‹ENDOSKOP‹S‹ ENDOSKOP‹S‹

Editör Prof. Dr. Ömer Karahan

CERRAH‹ARAfiTIRMA ARAfiTIRMA CERRAH‹ CERRAH‹ ARAfiTIRMA CERRAH‹ CERRAH‹ARAfiTIRMA ARAfiTIRMA

Editörler: Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dr. ‹skender Sayek

Endoskopi konusunda hazırlanmış ilk Türkçe kitap. Genel endoskopi bilgileri, özofagus, mide ve duodenum lezyonlarının endoskopik değerlendirilmesini içeren kapsamlı bir kaynak kitap.

Genel cerrahi ile ilgili deney modelleri yanında Kardiyovasküler Sistem, Pulmoner Sistem, Kas İskelet Sistemi, Çocuk Cerrahisi, Üroloji, Plastik Cerrahi, Nörolojik Bilimler ve Kulak Burun Boğaz konularında yapılabilecek deneysel çalışmalarıda içeren kapsamlı bir kitap.

296 sayfa, 19.5 x 27.5

590 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

POSTOPERAT‹FKOMPL‹KASYONLAR KOMPL‹KASYONLAR POSTOPERAT‹F POSTOPERAT‹F KOMPL‹KASYONLAR POSTOPERAT‹F POSTOPERAT‹FKOMPL‹KASYONLAR KOMPL‹KASYONLAR

D.J. Leaper Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Yeflim Erbil, Prof. Dr. Ünal De¤erli

Postoperatif komplikasyonlar; genel komplikasyonlar ve ameliyatlardan sonra organa bağlı olarak gelişen özel komplikasyonları ele alan pratik bir cep kitabı. 392 sayfa, 14.5 x 19.5

AC‹L VE AYAKTAN TEDAV‹ ‹fiLEMLER‹ AC‹L VE AYAKTAN TEDAV‹ ‹fiLEMLER‹ AC‹L VE AYAKTAN TEDAV‹ ‹fiLEMLER‹ AC‹L AC‹LVE VEAYAKTAN AYAKTANTEDAV‹ TEDAV‹‹fiLEMLER‹ ‹fiLEMLER‹ REHBER‹ REHBER‹ REHBER‹ REHBER‹ REHBER‹ David James Çeviri Editörü: Doç. Dr. Yeflim Erbil

Acil hasta bakımı ve ayaktan tedavi işlemlerini tarif eden pratik bir kitap. 336 sayfa, 11.5 x 21.5


OB EL

GENEL CERRAHİ

52

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

GENEL GENEL SEMPTOMLAR SEMPTOMLAR REHBER‹ REHBER‹

TIBB‹ TERM‹NOLOJ‹ ORGAN NAKL‹NDE AHLAK, ADALET, T‹CARET

John H. Wasson Çeviri: Prof. Dr. Ünal De¤erli

Semptomlar derinlemesine ve yeterli yorum getirmeyi sağlayacak formda incelenmiş, hemşireler, tıp öğrencileri, tıp eğiticileri ve pratisyen hekimlerin hastalarını değerlendirmede çok yararlanacakları bir eser.

YEN

Prof. Dr. Recep Mesut

Lisans/önlisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim görenler, öğretim üyeleri ve diğer meslektaşlar için de başvuru kitabı olabilecektir. 340 sayfa, 17 x 23.5

378 sayfa, 11.5 x 21.5

OMURGA CERRAH‹S‹NDE DAMAR ÇOCUK CERRAH‹S‹ EL K‹TABI YARALANMALARI

‹LAÇ ‹NDEKS‹ 2012 ADL‹ TIP EL K‹TABI

102 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Prof. Dr. Kas›m Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kalea¤as›o¤lu Ecz. Hayriye K›ro¤lu

Editör Prof. Dr. Murat Hanc›

Omurga cerrahisi sırasında karşılaşılan damar yaralanmaları konusunda Türkçe hazırlanmış bir eser

YEN

Bu yeni şeklinde kitap farmakolojik diziden alfabetik diziye dönüştürülmüştür. Sayısı 10.000’lere varan ilaç eklenmiştir. Yan etki ve kontrendikasyonların aynı terkipteki ilaçlarda aynı olması sebebi ile sahife hacmini kısaltmak için etken maddelerine göre ayrı bölüm içinde verilmiştir. Bu kitabın bir özelliğide Türkiye’de bulunan çoğu USA menşeli bitkisel kaynaklı ilaçların (OTC preparatları) firmalara göre listelenmesidir. 888 sayfa, 12 x 25.5

KOCA MEfiE’N‹N MEfiE’N‹N GÖLGES‹ GÖLGES‹ KOCA F‹KR‹ AL‹CAN AL‹CAN F‹KR‹

Fikri Alican

TIP D‹L‹NDE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI)

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Tıp Dünyasının ünlü ismi Prof. Dr. Fikri Alican’ın Adapazarı’ndan ABD’ye uzanan yaşam öyküsünden kesitlerin yer aldığı “Koca Meşe’nin Gölgesi” adlı kitap bir bilim adamının çarpıcı portresini sunuyor.

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı

632 sayfa, 14 x 23

744 sayfa, 8.5 x 14.5


BASKIDA

GENEL DAHİLİYE HARRISON’S HARRISON’S INTERNAL INTERNAL MEDICINE MEDICINE (TÜRKÇE) (TÜRKÇE)

YEN

BÖBREK HASTALIKLARI ‹ HARRISON’S MANUAL OF MEDICINE YEN (TÜRKÇE)

Fauci • Braunwald • Kasper • Hauser • Longo • Jameson • Loscalzo

Arthur Greenberg, MD Çeviri Editörleri Doç. Dr. Alper Soylu Prof. Dr. Salih Kavukçu

Karmaşık nefroloji konularının öğrencilerin bile kolayca anlayabileceği bir BASKIDA anlayışla işlendiği bu kitabın, ülkemizdeki öğrenciler ve çalışan hekimler için de bir başvuru kaynağı olacaktır.

BASKIDA BASKIDA

2940 sayfa, 22.5 x 28

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

604 sayfa, 21.5 x 27.5

HARRISON ‹Ç HASTALIKLARI PRENS‹PLER‹

YEN

KEND‹ KEND‹N‹ DE⁄ERLEND‹RME VE BOARD SINAVI ‹Ç‹N GÖZDEN GEÇ‹RME

MESLEKSEL BECER‹ LABORATUVARI Ders Kitab›

CHARLES WIENER, MD Çeviri Op. Dr. Bar›fl Demiriz Uzm. Dr. It›r fiirino¤lu Demiriz

Bu kitap Harrison İç Hastalıkları Prensipleri 17.baskısına yandaş olarak önerilmektedir. Tıp öğrencileri için ana kitapta mevcut bilgilerin aktif, pasif değil, tarzda tekrar edilmesi için tasarlanmıştır. 465 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

Doç. Dr. Bektafl Murat YALÇIN Yard›mc› Editör Yard. Doç. Dr. Füsun Art›ran ‹⁄DE

İÇİNDEKİLER: Mikroskop Kullanma Becerisi, Erişkinde Temel Yaşam Desteği Becerisi, Travma Tahtası ile Yaralı Taşıma Becerisi, Heimlich Manevrası Becerisi, Sıhhi El Yıkama Becerisi, Steril Eldiven Giyme ve Kullanılmış Eldiveni Çıkartma Becerisi, Koltuk Altından Vücut Sıcaklığı Ölçümü Becerisi, Arteriyel Nabız Ölçümü Becerisi, Arteriyal Kan Basıncı Ölçümü Becerisi, Ampul Kırma ve Flakondan Enjektöre İlaç Çekme Becerisi, Dorso Gluteal Bölgeden Kas İçi Enjeksiyon Yapma Becerisi, İntravenöz Enjeksiyon ve İnfüzyon Yapma Becerisi (Renk ve kuşe kağıda baskılı)

Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo Çeviri Op. Dr. Bar›fl Demiriz Uzm. Dr. It›r fiirino¤lu Demiriz

Harrison’un İç Hastalıkları Prensiplerinden referans alınmıştır, dünyanın iç hastalıkları içinde lider kitabıdır, bu el kitabı her gün karşılaşılan günlük pratiğimizin klinik sorunlarına spot cevaplar sağlar. Her sayfada tüm klinik tıp hakkında bütün majör durumlara rehber olacak bulgular vardır. 1272 sayfa, 11.5 x 21.5

YEN

Editör

152 sayfa, 17 x 23.5 HARRISON IÇ HASTALIKLARI EL K‹TABI

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

CURRENT ESSENTIALS OF MEDICINE (TÜRKÇE)

YEN

Editörler Lawrence M. Tierney, Jr., MD Sanjay Saint, MD, MPH Mary A. Whooley, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Mehmet Akif Kara

BASKIDA

600 sayfa, 11.5 x 21.5

(2 renk baskı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

53


OB EL

G E N E L DA H İ L İ Y E

54

VLER BE

P K‹TA TI

N

REÇETE

w w w. n o b e l t i p . c o m

TEDAV‹ EL K‹TABI

YEN

‹Ç HASTALIKLARI Cilt 1- 2 ‹Ç ‹Ç HASTALIKLARI HASTALIKLARI Cilt Cilt 11- 2 2

Prof. Dr. M. Nedim Çiçek

Bu kitap tüm cerrahi ve dahili hastalıkların tedavi protokollerini ve hastalıkla ilgili yazılan reçete örneklerini kapsamaktadır. Bu eser, tüm pratisyen hekimler için kaynak kitaptır.

THE TAN THE TAN

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk

İç hastalıklarını her yönüyle, detaylı bir şekilde ele alan ve güncel bilgileri içeren değerli bir eser. 3000 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, iki renk ve kuşe kağıda baskılı)

400 sayfa, 12 x 21.5

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ Tan› ve Tedavi

YEN

Editörler Dr. Oktay Sar› Dr. Fatih Kara

Siegenthaler Semptomdan Tan›ya ‹Ç HASTALIKLARINDA AYIRICI TANI Siegenthaler Semptomdan Tan›ya ‹Ç HASTALIKLARINDA AYIRICI TANI Walter Siegenthaler

Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Ekrem Müftüo¤lu Doç. Dr. Hakan Yaman

Aile hekiminin ilgi alanına giren tüm tıp disiplinlerin toplandığı Türkçe hazırlanmış bir eser.

Semptomdan tanıya eşsiz yaklaşımı ile İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı, klinik uygulamada yetkili bir referansa gereksinim duyan tıp öğrencileri, asistanlar ve hekimler için ideal bir kaynak.

786 sayfa, 14.5 x 24

1104 sayfa, 20 x 28

(Ciltli)

THE JOHNS HOPKINS INTERNAL MEDICINE THE JOHNS HOPKINS INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW (TÜRKÇE) BOARD REVIEW (TÜRKÇE)

Redonda G. Miller, MD, MBA Bimal H. Ashar, MD, MBA Stephen D. Sisson, MD

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ANDREOLI and CARPENTER’S ANDREOLI and CARPENTER’S CECIL Essentials of MEDICINE (TÜRKÇE) CECIL Essentials of MEDICINE (TÜRKÇE) Thomas E. Andreoli Çeviri Editörü: Doç. Dr. Selçuk M›st›k

Kitapta kullanılan format, karşılaştırma tabloları ve karar algoritmaları içermesi açısından ve bu yönüyle özgündür ve bu tablolar ve algoritmalar ilgili konuların incelenmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve konuların hızla gözden geçirilmesine yaramakta ve olanak sağlamaktadırlar.

Hasta bakımında uygulanan esasların “Klinik Tıp” açısından çekirdek anlatımları yer almaktadır. Renkli tasarımlar ve çizimler, kavramları açıklamaya yardımcı olurken, klinik fotoğraflar, hastalıkların özellikleri ile görünümleri gözler önüne sermektedir.

730 sayfa, 21.5 x 27.5

1248 sayfa, 20 x 28

‹Ç HASTALIKLARI ‹Ç CiltHASTALIKLARI 1- 2

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

THE MERCK MANUAL THE MERCK MANUAL

EN M‹K ENF M‹K


G E N E L DA H İ L İ Y E

OB EL

55

N

THE MERCK MANUAL THE TANI/TEDAV‹ EL K‹TABI THE MERCK MERCK MANUAL MANUAL TANI/TEDAV‹ EL TANI/TEDAV‹ EL K‹TABI K‹TABI

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

OLGU OLGUDOSYALARI DOSYALARI‹Ç ‹ÇHASTALIKLARI HASTALIKLARI OLGU DOSYALARI ‹Ç HASTALIKLARI

Mark H. Beers, M.D. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Zeynep Solako¤lu

Eugene C. Toy, MD John T. Patlan, Jr., MD S. Elizabeth Cruse, MD Fabrizia Faustinella, MD, PHD Çeviri Editörü Prof. Dr. Volkan Yumuk

Dünyada en çok satan tıp kitabı The Merck Manual’de bir iç hastalıkları ders kitabından beklenen bütün konular yer almakta, ayrıca pediyatri, psikiyatri, obstetrik, jinekoloji, dermatoloji, farmakoloji, oftalmoloji, otolaringoloji ve bir dizi özel konuya ayrıntılı olarak ele alan bir kaynak kitap.

Eksiksiz tartışma bölümüyle 60 olgu; Anahtar noktaları vurgulayan klinik inciler; Her olguyla USMLE tarzında değerlendirme soruları; Hastaya nasıl yaklaşılacağı öğretisi, Kanıtlanmış öğrenme sistemleriyle...

3024 sayfa, 15 x 21.5

506 sayfa, 17 x 23.5

(Ciltli)

ENFEKS‹YON HASTALIKLARI VE Goodman & Gilman M‹KROB‹YOLOJ‹S‹ (Cilt 1-2) TEDAV‹N‹N FARMAKOLOJ‹K TEMEL‹ ENFEKS‹YON HASTALIKLARI VE M‹KROB‹YOLOJ‹S‹

(Cilt 1-2) Editörler:

Prof. Dr. Ayfle Willke Topçu, Prof. Dr. Güner Söyletir, Prof. Dr. Mehmet Do¤anay

Bu üçüncü baskısının sayfa sayısı 2700. Toplam 30 bölümün kapsamında yer alan 204 alt bölüm 225 yazar tarafından güncel bilgiler ışığında kaleme olınmıştır. Tüm hekimler tarafından da sahiplenilmiş bir başvuru kitabı niteliğinde. 2700 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli atlas baskılı)

Goodman & Gilman TEDAV‹N‹N FARMAKOLOJ‹K TEMEL‹ OLGU DOSYALARI ‹Ç HASTALIKLARI

Laurence L. Brunton John S. Lazo • Keith L. Parker Çeviri Editörü: Prof. Dr. Öner Süzer

Bu kitap bir farmakoloji kaynak kitabı olarak ünlenmesine karşın aslında tedaviyi merkeze alan ve bu nedenle okuyucu kitlesi sadece farmakologlarla sınırlı olmayan bir kitap. Hastalarını “tedavi” eden herhangi bir klinisyen, uzmanlık alanı ne olursa olsun ya da isterse pratisyen hekim olsun kitabı masa başında bulundurmakla sayısız yarar görecek bir eser. 2020 sayfa, 21 x 26

(Ciltli, iki renk ve kuşe kağıda baskılı)

GE GEN

HARRISONENDOKR‹NOLOJ‹ ‹Ç HASTALIKLARI PRENS‹PLER‹ HARR‹SON HARR‹SON ENDOKR‹NOLOJ‹ HARR‹SON ENDOKR‹NOLOJ‹ (Cilt 1-2)

J. Larry Jameson, MD, PhD Çeviri Editörü Prof. Dr. Abdullah Bereket

Bu kitap Harrison’s Principes of Internal Medicine kitabının en son baskısından endokrinoloji bölümünün bir derlemesidir. 560 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

HARRISON ‹Ç HASTALIKLARI PRENS‹PLER‹ GENEL (Cilt 1-2)SEMPTOMLAR GENEL SEMPTOMLARREHBER‹ REHBER‹

John H. Wasson Çeviri: Prof. Dr. Ünal De¤erli

Erişkinde ve çocuklarda sık görülen 100’den fazla genel semptom hakkında referans rehberi formunda hazırlanmış olan bu kitap hastaların hızlı ve doğru değerlendirilmesinde çok yardımcı olmaktadır. 378 sayfa, 11.5 x 21.5

GENEL SEMPTOMLAR REHBER‹

TA TAN

7.BA B 7.


OB EL

G E N E L DA H İ L İ Y E

56

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

TANI VE TEDAV‹ TANI VE TEDAV‹ DAH‹L‹YE TANIVE VETEDAV‹ TEDAV‹DAH‹L‹YE DAH‹L‹YE TANI TANI VE TEDAV‹ DAH‹L‹YE 7.7.BASKI BASKI

Prof. Dr. Murat Dilmener Prof. Dr. Yavuz Bozfak›o¤lu Prof. Dr. Ünal De¤erli

YO⁄UN BAKIMDA YAfiLI HASTA YO⁄UN BAKIMDA YAfiLI HASTA YO⁄UNBAKIMDA BAKIMDAYAfiLI YAfiLIHASTA HASTA YO⁄UN YO⁄UN BAKIMDA YAfiLI HASTA SORUNLARI SORUNLARI SORUNLARI SORUNLARI SORUNLARI Editörler Doç. Dr. Yaflar Küçükardal› Yrd. Doç. Dr. Hakan Terekeci

Tıptaki yenilikleri, tanı ve tedavi alanındaki son gelişmeliri kapsayan pratik bir tanı ve tedavi kitabı.

Kritik yaşlı hastada, yoğun bakımda sık karşılaşılan sorunlar güncel literatür bilgilerin ışığında, yazarların deneyimleriyle tartışılmıştır.

616 sayfa, 11.5 x 21.5

280 sayfa, 16.5 x 23.5

TANI VE DAH‹L‹YE GÜNCEL AC‹L TANI VE TEDAV‹ TEDAV‹ DAH‹L‹YE TANI VE TEDAV‹ GÜNCEL AC‹LTANI TANI VE TEDAV‹ GÜNCEL AC‹L VE TEDAV‹ GÜNCEL AC‹L TANI VE TEDAV‹

HARRISON HARRISON HARRISON YO⁄UN BAKIMDA YAfiLI HASTA HARRISON HARRISON ONKOLOJ‹ EL K‹TABI ONKOLOJ‹ EL K‹TABI ONKOLOJ‹EL ELK‹TABI K‹TABI SORUNLARI ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹ EL K‹TABI Bruce A. Chabner Thomas J. Lynch, Jr. Dan L. Longo Çeviri Editörü Uz. Dr. Binnur Dönmez

Maxine A. Papadakis Çeviri Editörü: Prof. Dr. Yeflim Erbil

Belli bir konuda kesin bilgiye ihtiyacınız olduğunda ve bunu birkaç dakika içinde bulmak zorunda kaldığınızda size hızlı ve yeterli bilgi sağlamak amacıyla planlanmış bir kaynak kitap. 1045 sayfa, 19.5 x 27.5

Kanser bakımında günümüzün lider klinisyenlerinden kemoterapödikler ve destek bakımla ilgili taşınabilir ve kapsamlı bir rehber. Daha önce yayınlanmamış içeriği ile klinikde eşsiz bir yardımcı, çok sayıda şema ve ana hatlarıyla anlatılmış kısa metinlerle başvurulabilecek bir kaynak. 624 sayfa, 11.5 x 21.5

ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI GÜNCEL AC‹LEL TANI VE TEDAV‹ ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI ROMATOLOJ‹ ELK‹TABI K‹TABI ROMATOLOJ‹ ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI

Alan Hakim Gavin Clunie Inam Haq Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Hüseyin T.E. Özer Doç. Dr. Rengin Güzel

Tanı ve yönetim için esas bilgilerin altını çizmekte, en son NICE kılavuzunu ve biolojik tedavileri vurgulamakta, romatolojik acilleri içermekte, çocukluk ve adolesan hastalıklarını kapsamaktadır. 620 sayfa, 11.5 x 21.5

(2 renk baskı)

ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI

HARRISON BATES F‹Z‹K MUAYENE REHBER‹ ONKOLOJ‹ ELMUAYENE K‹TABI REHBER‹ BATES F‹Z‹K MUAYENE REHBER‹ BATESF‹Z‹K F‹Z‹K MUAYENE REHBER‹ BATES BATES F‹Z‹K MUAYENE REHBER‹

Lynn S. Bickley Çeviri Editörleri: Dr. Halit Özsüt, Dr. Cüneyt Tetikkurt, Dr. Sezai Vatansever

Genç öğrenci ve hekimlere semiyolojinin önemini tekrar hatırlatabilecek ve yapısı itibarıyla hem tabloları hem de görsel dökmanlarıyla semiyoloji konularını kısa sürede gözden geçirmeye olanak sağlayacak bir çeviri kitap. 750 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)


G E N E L DA H İ L İ Y E

OB EL

57

N

PRAT‹K UYGULAMALAR PRAT‹K UYGULAMALAR PRAT‹K PRAT‹K UYGULAMALAR PRAT‹KUYGULAMALAR UYGULAMALAR

John Murtag Çeviri: Prof. Dr. Ünal De¤erli

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

AC‹L TIP ATLASI AC‹L TIP ATLASI AC‹L AC‹L TIP ATLASI AC‹LTIP TIPATLASI ATLASI

Kevin J. Knoop, MD, MS Editörler: Doç. Dr. Diler Coflkun, Prof. Dr. Ünal De¤erli

“Pratik Uygulamalar” adlı kitabımız tanı ve tedavide gerekli maharetlerin toplamı olup bütün dünyada pratisyen hekimler tarafından her an ve her yerde uygulanmaktadır.

Acil tıp konusunda yazılmış temel kitaplarını tamamlar nitelikte, tıp talebeleri, hemşirelik öğrencileri, acil bölümde rotasyon yapan asistanlar ve öğretim üyelerinin rutin olarak kullanacakları bir kaynak.

288 sayfa, 16.5 x 23.5

696 sayfa, 19.5 x 27.5

5 DAK‹KADA ENFEKS‹YON HASTALIKLARI 5 DAK‹KADA ENFEKS‹YON HASTALIKLARI 5DE⁄ERLEND‹RMES‹ 55DAK‹KADA DAK‹KADA ENFEKS‹YON HASTALIKLARI DAK‹KADAENFEKS‹YON ENFEKS‹YONHASTALIKLARI HASTALIKLARI DE⁄ERLEND‹RMES‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹ Sherwood L. Gorbach Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tuncay Hasip Sözen, Uz. Dr. Salih Cesur

Anahtar bilgiler verilmekle birlikte enfeksiyon tedavisinde anında uygulanabilecek hayati bilgilerin kolay anlaşılır bir kaynağı olarak hazırlanmış pratik bir kaynak.

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

DAH‹L‹YEN‹N SIRLARI SIRLARI DAH‹L‹YEN‹N DAH‹L‹YEN‹N DAH‹L‹YEN‹N SIRLARI DAH‹L‹YEN‹NSIRLARI SIRLARI

Anthony J. Zollo Çeviri Editörü: Dr. Fatih Mehmet Velibeyo¤lu

Popüler sırlar serisinin soru ve cevap anlatımıyla sunulmuş “Dahiliyenin Sırları” pratik bir kaynak kitap. 512 sayfa, 16.5 x 23.5

528 sayfa, 16.5 x 23.5

‹Ç HASTALIKLARI ‹Ç HASTALIKLARI ‹Ç ‹Ç HASTALIKLARI ‹ÇHASTALIKLARI HASTALIKLARI

F‹Z‹K TEfiH‹S‹N TEfiH‹S‹N SIRLARI SIRLARI F‹Z‹K AC‹L TIBBIN SIRLARI AC‹L TIBBIN SIRLARI AC‹L TIBBIN SIRLARI AC‹L TIBBIN SIRLARI

Editör: Prof. Dr. Enver Dolar

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas-iskelet ve kollajen doku hastalıkları, sinhdirim sistemi hastalıkları, karaciğer ve safra hastalıkları, kan hastalıkları, temel onkoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarını içeren bir eser. 914 sayfa, 19.5 x 27.5

Salvatore Mangione Çeviri: Doç. Dr. Zafer Bafllar

Popüler sırlar serisinin soru ve cevap anlatımıyla sunulmuş “Fizik Teşhisin Sırları” pratik bir kaynak kitap. 518 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ALERJ‹ VE ‹MMÜNOLOJ‹N‹N SIRLARI

SEM


OB EL

G E N E L DA H İ L İ Y E

58

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

KL‹N‹SYEN‹N REFERANS ELK‹TABI ALERJ‹ VE ALERJ‹ VE ‹MMÜNOLOJ‹N‹N ‹MMÜNOLOJ‹N‹N SIRLARI SIRLARI ALERJ‹ VE ‹MMÜNOLOJ‹N‹N SIRLARI

TEDAV‹ ELK‹TABI TEDAV‹ ELK‹TABI ENFEKS‹YON HASTALIKLARI ENFEKS‹YON HASTALIKLARI

Stanley M. Naguwa Çeviri Editörü: Dr. Hüseyin Aldemir

Popüler sırlar serisinin soru ve cevap anlatımıyla sunulmuş “Allerji ve İmmünolojinin Sırları” pratik bir kaynak kitap.

Shubhada N. Ahya Çeviri Editörü: Dr. Tevfik P›nar

Güncel bilgilere göre hazırlanmış pratik tedavi elkitabı. 630 sayfa, 14.5 x 22.5

272 sayfa, 16.5 x 23.5

KL‹N‹SYEN‹N REFERANS ELK‹TABI KL‹N‹SYEN‹N KL‹N‹SYEN‹N REFERANS REFERANS ELK‹TABI ELK‹TABI

KL‹N‹K ÖNB‹LG‹S‹ (PROPEDÖT‹K) TEDAV‹ÖNB‹LG‹S‹ ELK‹TABI KL‹N‹K TEDAV‹ ELK‹TABI (PROPEDÖT‹K)

Leonard G. Gomella Çeviri Editörü: Dr. Tevfik P›nar

Klinikte çok sık karşılaşılan bir çok soruya cevap verebilecek güncel pratik bir kaynak. 672 sayfa, 15 x 22.5

Editör: Prof. Dr. Ak›n Y›ld›z

Tıp öğrencisinin kliniğe girişinin ilk adımı sayılan öykü alma ve fizik muayene ile ilgili temel bilgileri içeren pratik bir kitap. 312 sayfa, 16.5 x 23.5

SEMPTOMA YÖNEL‹K TANI ELK‹TABI KL‹N‹K ÖNB‹LG‹S‹ (PROPEDÖT‹K) SEMPTOMA YÖNEL‹K TANI ELK‹TABI

KANITA KANITA DAYALI DAYALI TIP: TIP: TANI TANI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹ ‹Ç‹N ‹Ç‹N DAH‹L‹YE HATIRLATMALAR 500 500 ‹PUCU ‹PUCU

H. Harold Friedman Çeviri: Dr. Tevfik P›nar

Hekimlikte hergün karşılaşılabilecek tanı güçlüklerine özlü, anlaşılır, mantıksal, kademeli yaklaşım sunan pratik bir kitap. 472 sayfa, 15 x 22.5

KAN 500

KOL

Todd B. Ellerin Çeviri: Prof. Dr. Ünal De¤erli

Hastaya yönelik tanısal ikilemlere, ayırıcı tanıya, patognomonik belirti ve semptom komplekslerine problemi çözen kestirme yöntemlere odaklanmış pratik bir kitap. 160 sayfa, 10 x 18

KOLOREKTAL KANSER HASTALIKLARI

‹NS


w w w. n o b e l t i p . c o m

59

N

‹Ç HASTALIKLARI ATLASI KOLOREKTAL KANSER HASTALIKLARI KOLOREKTAL KOLOREKTALKANSER KANSERHASTALIKLARI HASTALIKLARI AC‹L HEK‹ML‹⁄‹

Dr. Öznur Kuflakç›o¤lu

Kolorektal kanser hastalıklarını 22 bölümde özetleyerek ele almış bir kaynak kitap. 240 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli)

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

G E N E L DA H İ L İ Y E

YÜKSEK TEKNOLOJ‹ TIBBI VE DAH‹L‹ CEP HEK‹M-HASTA ‹L‹fiK‹S‹ DAH‹L‹B‹L‹MLER B‹L‹MLER CEPSÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü REÇETE TEDAV‹ EL K‹TABI

Gol TOK

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Dahili Tıp Bilimlerinde sıklıkla kullanılan yaklaşık 16 bin kadar Türkçe ve yabancı kökenli tıbbi terim, 3. baskı “Büyük Tıp Sözlüğü”nden seçilerek, özellikle sağlık alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini sürdüren genç hekimlerin “Dahili Tıp Bilim Dallarında”ki eğitimlerinde pratik olarak yararlanacakları kısa açıklamalı cep sözlüğü 508 sayfa, 11.5 x 15.5

‹NSPEKS‹YONDAN TANIYA ‹NSPEKS‹YONDAN TANIYA ‹NSPEKS‹YONDAN TANIYA HASTA ÖRNEKLER‹YLE DAH‹L‹ B‹L‹MLER

Prof. Dr. Y›lmaz Ergün

Tanıya gitmede inpeksiyonun önemini anlatan kitapta, inpeksiyon bulguları,semptomlar, fizik muayene bulguları, biyokimyasal, hematolojik, serolojik değerler, görüntüleme tanı yöntemleri de anlatılmıştır.

YÜKSEK TIBBI YÜKSEKTEKNOLOJ‹ TEKNOLOJ‹ TIBBIVE VEK‹TABI ‹Ç HASTALIKLARI HARRISON EL HEK‹M-HASTA HEK‹M-HASTA‹L‹fiK‹S‹ ‹L‹fiK‹S‹ AC‹L TIP ESASLARI Editörler: Prof. Dr. Öztan Öncel

ADI Go SA⁄ TO

Doç. Dr. Ar›n Namal Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir Dr. Hakan Ertin, Uz. Dr. Elif At›c›

Uluslararası katılımlı 2. tıp etiği ve tıp hukuku sempozyumu bildiri kitabı. 456 sayfa, 16.5 x 23.5

630 sayfa, 16 x 23 (Renkli Atlas ilaveli ve kuşe kağıda baskılı)

‹Ç ‹Ç HASTALIKLARI HASTALIKLARI ATLASI ATLASI

Prof. Dr. ‹smet Aydo¤du

Hastasını muayene eden hekime yardımcı olacak, hastalıklara ait klinik bulguların fotoğrafı yanında, kısa ve öz klinik bilgiler içeren, muayene olan hastalara ait 800 fotoğrafın kullanıldığı bir kaynak. 300 sayfa, 16.5 x 23.5

AC‹L TIPTA TIPTA BEL‹RT‹ BEL‹RT‹ VE VE BULGULAR BULGULAR AC‹L HARRISON ‹Ç HASTALIKLARI EL K‹TABI DAH‹L‹ B‹L‹MLER CEP SÖZLÜ⁄Ü Scott R. Votey Mark A. Davis Çeviri Editörü: Doç. Dr. Erol Arma¤an

KL‹ AD SA

Bu cep kitabı en son literatüre dayalı AS hasta bakımına, semptoma dayalı yaklaşım sağlar. Acil serviste kullanım için oluşturulan ve uygulayıcı acil doktorlarınca yazılan kitabın yaklaşımı, acil bakımın gerekli olduğu her yer için uygundur 656 sayfa, 11.5 x 18.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

AC‹L TIPTA BEL‹RT‹ VE BULGULAR

KL


OB EL

G E N E L DA H İ L İ Y E

60

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

ADI EYLÜL ADI ADIEYLÜL EYLÜL SA⁄LIK B‹L‹MLER‹NDE YAfiLILIK SA⁄LIK SA⁄LIKB‹L‹MLER‹NDE B‹L‹MLER‹NDEYAfiLILIK YAfiLILIK

Editör Prof. Dr. M. Nejat Gacar

‹NF ‹NFE DU DUR

EGE EGE EGE ‹Ç HASTALIKLARI ‹ÇHASTALIKLARI HASTALIKLARI ‹Ç

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ders Notlar›

Konusunda kapsamlı bir şekilde hazırlanmış Türkçe bir eser.

İç hastalıkları konusunda yararlanılacak pratik bir kaynak.

596 sayfa, 17 x 23.5

554 sayfa, 19.5 x 27.5

KL‹N‹K B‹YO‹STAT‹ST‹K KL‹N‹K KL‹N‹KB‹YO‹STAT‹ST‹K B‹YO‹STAT‹ST‹K

GER‹ATR‹ VE GER‹ONTOLOJ‹ GER‹ATR‹VE VEGER‹ONTOLOJ‹ GER‹ONTOLOJ‹ GER‹ATR‹

Prof. Dr. Mustafa fi. fienocak

Editör: Prof. Dr. Servet Ar›o¤ul

Tanı Testleri Göreli Değerlendirme (OR, RR) Sağkalım Çözümlemesi Örnekleme, Temel Kavramlar, Değerlendirme Teknikleri, Güncel Konular

Uzun yıllar gerektiren birikimler bu kitapta en net ve açıklayıcı şekilde okuyucuya sunulmaktadır.

216 sayfa, 17 x 24

1150 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli)

TIBB‹ YUNANCA YUNANCA VE VE LAT‹NCE LAT‹NCE TIBB‹ TIBB‹ YUNANCA VE LAT‹NCE (kelime kökleri, temel ve öncü öncü sözcükler) sözcükler) (kelime kökleri, temel ve (kelime kökleri, temel ve öncü sözcükler) Emin Günhan Yayla Murat Yayla

CURRENT ENFEKS‹YON ENFEKS‹YON HASTALIKLARI HASTALIKLARI CURRENT CURRENT ENFEKS‹YON HASTALIKLARI TANI VE TEDAV‹ TANI VE TEDAV‹ TANI VE TEDAV‹ Walter R. Wilson Çeviri Editörü: Prof. Dr. ‹smail Hakk› Dündar

T bbiYunanca Y L i kendi k diçapında “anahtar” türünde, öncü bir sözlüktür ve Tıbbi ve Latince, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Enfeksiyon hastalıkları konusunda geniş kapsamlı hazırlanmış bir kaynak çeviri kitap.

200 sayfa, 13.5 x 19.5

906 sayfa, 19.5 x 27.5

EGE

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA GÜNCEL

PR PRA


G E N E L DA H İ L İ Y E

OB EL

N

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA GÜNCEL ‹NFEKS‹YON ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA HASTALIKLARINDA GÜNCEL GÜNCEL DURUM 2009-1 DURUM 2009-1 DURUM 2009-1

Sa¤l›kl› Kalmak ‹çin PROB‹YOT‹KLER & PREB‹YOT‹KLER Anlat›lmayan Tarihçe

Editörler Prof. Dr. Halis Akal›n Prof. Dr. Bilgehan Aygen Prof. Dr. Ata Nevzat Yalç›n

Hekim, hasta ve mikroorganizmalar arasındaki etkileşimleri kapsayan uzmanlık alanımızda bilgilerin yarılanma ömrü oldukça kısadır. Buradan yola çıkarak yılda iki sayı ve her bir sayıda 10 güncel konuyu içeren “İnfeksiyon Hastalıklarında Güncel Durum” başlıklı periyodiği sizlere sunuyoruz.

YEN

61

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

Editör Doç. Dr. Metehan Özen

Probiyotiklerle ilgili hazırlanmış Türkçe bir eser. 224 sayfa, 17 x 23.5

154 sayfa, 15 x 21.5

PRAT‹K HEMOD‹YAL‹Z PRAT‹K PRAT‹K HEMOD‹YAL‹Z HEMOD‹YAL‹Z

TIP E⁄‹T‹M‹N‹N TEMELLER‹

Zubair Amin Khoo Hoon Eng Çeviri Editörleri Mehmet Y›ld›r›m Kenan Topal

Dr. M. Zühtü Tarhan

Bu kitap hemodiyalizle uğraşan, diyaliz sertifika sınavına hazırlanan doktor ve hemşirelerin yararlanması için hazırlanmıştır.

YEN

Kitap, tıp eğitimine ilişkin kolay ama temel bir metin sunmaktadır. 376 sayfa, 17 x 23.5

402 sayfa, 11.5 x 21.5

RENKL‹ RENKL‹GENET‹K GENET‹KATLASI ATLASI

Eberhard Passarge Çevirenler: Prof. Dr. Güven Lüleci, Prof. Dr. Meral Sak›zl›, Doç. Dr. Özgür Alper

Tamamıyla güncellenmiş ve gözden geçirilmiş Renkli Genetik Atlası, tıp ve biyoloji öğrencileri, hekimler ve bu hızlı gelişen alana ilgi duyan herkes için çok değerli bir rehberdir. 486 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE ‹ YEN HARRISON’S INTERNAL HASTALIKLARI El Kitab› MEDICINE Self-Assessment & Boart Review (TÜRKÇE) Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap. BASKIDA 640 sayfa, 10 x 18


ENDOKRİNOLOJİ YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹ ENDOKR‹N HASTALIKLARI

YEN

T‹RO‹D S‹TOPATOLOJ‹S‹ RAPORLAMASINDA D‹ABETES MELL‹TUS EL K‹TABI BETHESDA S‹STEM‹

Editör Prof. Dr. Selim KURTO⁄LU

Hazırlanan kitabın bu alanda çalışanlara, tıp öğrencileri, pratisyen, pediatri, neonatoloji, perinatoloji ve çocuk endokrinolji uzmanlarına yararlı bir başvuru kitabı olacaktır. 712 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

Genel dahiliye ve endokrinoloji le ilgili eğitim alanlar kadar diğer bölümlerdeki doktor ve elbette tıp fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı bir başvuru kitabı.

Tiroid hastalıkları ve tiroid sitopatolojisi konularında hazırlanmış rehber niteliğinde bir kitap. 184 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Her Yönüyle ‹ T‹RO‹D EL KARD‹YOVASKÜLER D‹YABET YEN T‹RO‹D EL K‹TABI K‹TABI

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Prof. Dr. Taylan Kabalak

Konusunda güncel bilgileri içeren, anlatımın resimlerle desteklendiği Türkçe bir eser. 744 sayfa, 15 x 21 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı + Resim CD ilaveli)

D‹ABETES D‹ABETESMELL‹TUS MELL‹TUSEL ELK‹TABI K‹TABI ‹ YEN HARR‹SON ENDOKR‹NOLOJ‹ Silvio E. Inzucchi Çeviri Editörleri Uzm. Dr. It›r fiirino¤lu Demiriz Opr. Dr. Bar›fl Demiriz

Özellikle uzmanlaşmamış klinisyenlerin kullanımı için tasarlanmış ve yayınlanmış olan bu el kitabı, ELLENBERG & RIFKIN’S DIABETES MELLITUS kitabının literatürdeki en çok güvenilen kitaplardan birisi, klinik içeriğinin etkin bir arıtımından elde edilmiştir.

62

KOLO

Editörler Syed Z. Ali • Edmund S. Cibas Çeviri Dr. Sevgen Önder

Doç. Dr. Betül U¤ur Altun

500 sayfa, 11.5 x 21.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

HARR‹SON ENDOKR‹NOLOJ‹ ENDOKR‹NOLOJ‹DE TEMEL VE KL‹N‹K B‹LG‹LER

340 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

KOLO⁄LU ENDOKR‹NOLOJ‹ TEMEL VE KL‹N‹K Her HerYönüyle Yönüyle KARD‹YOVASKÜLER KARD‹YOVASKÜLERD‹YABET D‹YABET

Yazar Dr. Mustafa Yenigün

Konusunda kapsamlı şekilde hazırlanmış Türkçe bir eser. 2062 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

T‹RO


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

KOLO⁄LU ENDOKR‹NOLOJ‹ TEMEL TEMEL VE VE KL‹N‹K KL‹N‹K KOLO⁄LU ENDOKR‹NOLOJ‹ ENDOKR‹NOLOJ‹ TEMEL VE KL‹N‹K KOLO⁄LU

63

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

ENDOKRİNOLOJİ

OBEZ‹TE OBEZ‹TE OBEZ‹TE

Editör: Prof. Dr. Gürbüz Erdo¤an

AC AC

AS‹ AS‹

Editör: Prof. Dr. Cande¤er Y›lmaz

16 bölümden oluşmaktadır ve çağımızın hemen bütün Endokrinoloji ve bir kısım metabolizma konularını işleyen Türkiye’nin klasik Endokrinoloji kaynak kitabıdır.

Bu kitap; obezite konusundaki bilgileri, uygulanabilir özellikleriyle ayrıntılı biçimde güncel yaşama aktarmak amacıyla, obezite konusunda bir başvuru kitabı niteliğinde yazılmıştır.

820 sayfa, 19.5 x 27.5

458 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OBEZ‹TE OBEZ‹TE VE VE TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ OBEZ‹TE VE TEDAV‹S‹

T‹RO‹D T‹RO‹D KANSER‹ KANSER‹ T‹RO‹D KANSER‹

Editör: Prof. Dr. Mete Düren

Troid kanseri ile ilgili temel bilgileri, günümüzde bu konu ile uğraşan tüm cerrahların bilmesinde yarar görülen yenilikleri içeren bir kaynak. 152 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Dr. Alp Bozbora

Organizmanın şişmanlığa tepkisini, eşlik eden hastalıkların seyri ve tedavi seçenekleri kitapta ele alınmıştır. Bariatrik cerrahi konuları irdelenmiş ve birçok yeni yöntem tanıtılmıştır. 348 sayfa, 16.5 x 23.5

ENDOKR‹N ENDOKR‹NSIRLARI SIRLARI ENDOKR‹N SIRLARI

VAKALARLA VAKALARLAT‹RO‹D T‹RO‹D VAKALARLA T‹RO‹D

Michael T. McDermott, MD Çeviri Editörü: Dr. It›r fiirino¤lu

Prof. Dr. Taylan Kabalak

Endokrin ile ilgili birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Tıp öğrencileri, asistanları ve uzmanlara yol gösterici bir kaynak.

Farklı tiroid patolojileri ele alınmış, çok sık görülenlere yer verildiği gibi, çok nadir görülenlere bile değinilmiş bir kaynak kitap.

472 sayfa, 16.5 x 23.5

246 sayfa, 16 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

fi‹fi fi‹fi

AÇI AÇIK


OB EL

ENDOKRİNOLOJİ w w w. n o b e l t i p . c o m

64

VLER BE

P K‹TA TI

N

fi‹fiMANLIK fi‹fiMANLIK B‹L‹M‹ B‹L‹M‹

AÇIKLAMALI TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü ENDOKR‹NOLOJ‹ K‹TABI AÇIKLAMALI TER‹MLEREL SÖZLÜ⁄Ü

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ HUKUKU ADL‹ TIP

Prof. Dr. Yusuf Orhan Doç. Dr. Nefle Özbey

Şişmanlık ve ilgili konuları kapsayan, sempozyum, kongre, dergi, kitap ve hasta izlenmesinde sık olarak gündeme gelen terimleri açıklamak amacıyla hazırlanmış bir kaynak.

YEN

Tayfun fiahin

Mali ve İdari Yönleriyle (Mevzuatlı) 168 sayfa, 14.5 x 21

172 sayfa, 16.5 x 23.5

D‹ABETES MELL‹TUS D‹ABETES MELL‹TUS

TIP D‹L‹NDE REÇETE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI)

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Nefle Özbey, Yusuf Orhan

Diabetes mellitus güncel tanı, etyo-patogenez ve tedavi konularını kapsayan özet bir kitaptır.

YEN

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı 744 sayfa, 8.5 x 14.5

80 sayfa, 16.5 x 23.5

‹ YEN GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE TIPTA B‹L‹MSEL YAYIN HAZIRLAMA HASTALIKLARI El Kitab› TEKN‹KLER‹ Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap. 640 sayfa, 10 x 18

TÜRKÇE VE YABANCI TER‹MLER‹ HEK‹MLER‹N CEZA‹ VETIP HUKUK‹ SÖZLÜ⁄Ü (3. Bask›) SORUMLULUKLARI

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları 1126 sayfa, 8.5 x 19.5


GASTROENTEROLOJİ

OB EL

N

YEN

NÜTR‹SYON VE GASTRO‹NTEST‹NAL HASTALIK

Martin H. Floch, MD, MACG Neil R. Floch, MD, FACS .... Illustrations by Frank H. Netter, MD Çeviri Editörleri Prof. Dr. Cengiz Pata Yrd. Doç. Dr. Güldal ‹zb›rak

MARK H. DELEGGE, MD, FAGG, AGAF, FASGE Çeviri Editörleri Doç. Dr. Koray TOPGÜL Prof. Dr. Zafer MALAZG‹RT

İÇİNDEKİLER: Özofagus, Mide Ve Duodenum, Batın Duvarı, İnce Bağırsak, Kolon, Rektum ve Anüs, Sindirim Sisteminin Enfeksiyöz ve Parazitik Hastalıkları, Ankreas, Safra Kesesi Ve Safra, Karaciğer, Gastrointestinal Hastalıkta Beslenme 924 sayfa, 18 x 25.5

YEN

Netter GASTROENTEROLOJ‹

VLER BE

P K‹TA TI

“Nütrisyon ve Gastrointestinal Hastalık” başlıklı bu kitap, sindirim hastalıkları konusunda yoğunlaşmış nütrisyon bilgilerini oldukça kolay okunur bir tarzda sunmaktadır. Hekimlerimizin yoğun mesailerinde sık başvurabilecekleri bir danışma kılavuzu olacaktır.

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

344 sayfa, 17 x 23.5

Klinik Gastrointestinal ENDOSKOP‹ ATLASI

YEN

C Mel Wilcox MD Miguel Muñoz-Navas MD PhD Joseph J Y Sung MD PhD Çeviri Doç. Dr. Murat K›y›c›

GAS GAS

M‹DE KANSER‹N‹N FARKLILI⁄I M‹DE FARKLILI⁄I M‹DE KANSER‹N‹N KANSER‹N‹N FARKLILI⁄I PATOGENEZ, TANI VE TEDAV‹ PATOGENEZ, PATOGENEZ, TANI TANI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹

M. Kaminishi K. Takubo K. Mafune (Eds.) Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Neflet Köksal Op. Dr. Atilla Çelik

Bu atlasın bence en önemli özelliği gereksiz ayrıntıya ve fazla laf kalabalığına girmeden konunun özünü net mesajlarla verebilmesidir. Görsellerin yüksek kalitesi, konuların işleniş sırasının mantıklılığı, herşeyi tek bir sayfada toplayan sayfa düzeninin takibi kolaylaştırması gibi diğer güçlü yönleri de bu atlası her endoskopistin sıkça başvuracağı bir kaynak olmaya aday hale getiriyor.

Bu kitapta, şu ana başlıklar işlenmiştir: Mide kanserinin klinik ve deneysel araştırma tarihi; mide karsinogenezi üzerine moleküler ve patolojik araştırma yayınları; tanı, tedavi ve kemoterapide multidisipliner yöntemler; ve minimal invaziv cerrahide perspektifler.

504 sayfa, 22.5 x 27.5

360 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALI⁄I Hastal›k, Tan› ve Tedavi Prensipleri

YEN

Frank A. Granderath Thomas Kamolz Rudolph Pointner Çevirenler Prof. Dr. Erhun EYÜBO⁄LU Prof. Dr. Turgut ‹PEK

Bu kitap GÖRH alanında çalışan sizlere ileri rehberlik sağlayacaktır – genel pratisyen, gastroenterolog, cerrah ya da hemşire olmalarından bağımsız olarak – ve işiniz için yararlı materyali bu kitapta bulacaksınız.

324 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

GASTRO‹NTEST‹NAL GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM S‹STEM KANSERLER‹ KANSERLER‹ GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM KANSERLER‹ (Özofagus, Mide, ve (Özofagus, Mide, Kolon Kolon ve Rektum) Rektum) (Özofagus, Mide, Kolon ve Rektum) Editörler Prof. Dr. N. Faruk Aykan Prof. Dr. Erkan Topuz

HER HER

Multidisipliner toplantıda konu ile ilgili son yayınların bildirildiği kısa konuşmalar sonrasında orutum başkanları ve katılımcıların tartışmaları ile hazırlanan rapor konuşmacı ve oturum başkanlarına gönderilerek ek önerileri sorulmuştur. Gelen öneriler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılarak kitabın son hali oluşturulmuştur.

48 sayfa, 16.5 x 23.5 63


OB EL

GASTROENTEROLOJİ w w w. n o b e l t i p . c o m

64

VLER BE

P K‹TA TI

N

KOLOREKTAL KANSER HASTALIKLARI KOLOREKTAL KANSER HASTALIKLARI

GASTROENTEST‹NAL FARMAKOLOJ‹ GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM/KARAC‹⁄ER GASTROENTEST‹NAL FARMAKOLOJ‹ GASTRO‹NTEST‹NAL GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM/KARAC‹⁄ER S‹STEM/KARAC‹⁄ER SIRLARI SIRLARI SIRLARI

Dr. Öznur Kuflakç›o¤lu

Peter R. McNally Çeviri Editörü: Prof. Dr. Fatih Befl›fl›k

Kolorektal Kanserleri 22 bölümde dünya litaretürü gözden geçirilerek hazırlanan, bol resim ve şekille tamamlanmış bir eserdir.

Karaciğer ve sindirim sistemi ile ilgili birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Tıp öğrencileri, asistanları ve uzmanlara yol gösterici bir kaynak.

240 sayfa, 19.5 x 27.5

700 sayfa, 16.5 x 23.5

GASTROENTEROHEPATOLOJ‹ GASTROENTEROHEPATOLOJ‹ GASTROENTEROHEPATOLOJ‹

600 SORUDA GASTROENTEROLOJ‹ 600 GASTROENTEROLOJ‹ 600 SORUDA SORUDA GASTROENTEROLOJ‹

Editör: Prof. Dr. Atilla Ökten

İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim dalı öğretim üyelerinin hep birlikte hazırladığı ders konuları düşünülerek ele alınmış öğrenciler, tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler, iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanlarının yararlanacağı bir kaynak.

KL KL

KL KL

Dr. Mustafa Öztürk

Endokrinolojinin fizyolojisinden patofizyolojisine, kliniğinden pratik bazı uygulamalara kadar değişik alanlarda sorular yer almaktadır. 136 sayfa, 13.5 x 19.5

528 sayfa, 16.5 x 23.5

HER YÖNÜYLE PEPT‹K ÜLSER PEPT‹K ÜLSER ÜLSER HERYÖNÜYLE YÖNÜYLE PEPT‹K HER

Prof. Dr. Faruk Memik

Peptik ülseri ele alan özet bir kaynak. 240 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K NUTR‹SYON KL‹N‹K KL‹N‹K NUTR‹SYON NUTR‹SYON

Net Net

Prof. Dr. Ünal De¤erli

Kritik olarak nitelenen hastalara verilecek metabolik destek konusunda klasik bilgileri ve günümüz konseptleri belirtilerek yardımcı olabilecek bir kaynak kitabı. 108 sayfa, 16.5 x 23.5

BA BA


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

KL‹N‹K KARAC‹⁄ER HASTALIKLARI KL‹N‹K KARAC‹⁄ER HASTALIKLARI

REÇETE

TEDAV‹ EL K‹TABI

Prof. Dr. M. Enver Dolar

YEN

65

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

GASTROENTEROLOJİ

Prof. Dr. M. Nedim Çiçek

Karaciğer ve safra hastalıkları konusunu içeren, hekimin yararlanabileceği, klinik yönü ağır basan ve pratikte daha sık karşılaşıp tanı ve tedavisinde sıkıntı çekilen hastalıkları içeren bir kaynak kitaptır.

Bu kitap tüm cerrahi ve dahili hastalıkların tedavi protokollerini ve hastalıkla ilgili yazılan reçete örneklerini kapsamaktadır. Bu eser, tüm pratisyen hekimler için kaynak kitaptır.

686 sayfa, 16.5 x 23.5

400 sayfa, 12 x 21.5

KL‹N‹K GASTROENTEROLOJ‹ VE HEPATOLOJ‹ KL‹N‹K GASTROENTEROLOJ‹ VE HEPATOLOJ‹

TIP D‹L‹NDE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI)

1192 sayfa, 20 x 28

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı 744 sayfa, 8.5 x 14.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

‹ Netter’s 2012 GASTROENTEROLOGY REÇETE YEN

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ HUKUKU

Tayfun fiahin

Editör: Doç. Dr. Oktay Sar›

BASKIDA Kitap içeriğinde, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda en çok karşılaşılan hastalıklara ağırlık verilmiştir. İlaç etken maddelerinin yanı sıra ticari isimler de sunularak hedefe daha çok yaklaşılması sağlanmıştır.

330 sayfa, 12 x 21.5

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Editörler: Prof. Dr. Nurdan Tözün Prof. Dr. Halis fiimflek Prof. Dr. Hasan Özkan Prof. Dr. ‹lkay fiimflek Prof. Dr. Ali Gören

Güncel bilgiler ışığında, deneyimli yazarların fonksiyonel hale gelmiş bilgiyi aktardığı, kapsamlı bir eser.

YEN

Mali ve İdari Yönleriyle (Mevzuatlı) 168 sayfa, 14.5 x 21

YEN


H E M AT O L O J İ

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

HEMATOLOJ‹ VE ENDOKR‹N F‹ZYOLOJ‹S‹

YEN

Prof. Dr. Günnur Yi¤it

Konusunda 43 yıllık deneyimin verdiği tecrübeyle hazırlanmış güncel bilgileri içeren bir eser. 280 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli)

PED‹ATR‹K PED‹ATR‹KHEMATOLOJ‹/ HEMATOLOJ‹/ ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹SIRLARI SIRLARI

Michael A. Weiner, MD Çeviri Editörü: Dr. Gönül Aydo¤an

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Sırları, eğitim gören klinisyenleri, pratisyen hekimleri ve kan hastalığı, kanser ve immün yetersizliği olan çocukların teşhisleri ve bakımları ile meşgul olan diğer sağlık çalışanlarının yararlanacağı soru ve cevap anlatımlı bir kaynak. 248 sayfa, 16.5 x 23.5

KL‹N‹K PRAT‹KTE HEMATOLOJ‹ KL‹N‹K KL‹N‹KPRAT‹KTE PRAT‹KTEHEMATOLOJ‹ HEMATOLOJ‹ KL‹N‹K PRAT‹KTE HEMATOLOJ‹ Robert S. Hillman Kenneth A.Ault Henry M. Rinder Çeviri Editörleri Prof. Dr. ‹brahim C. Haznedaro¤lu Doç. Dr. Mehmet Turgut Doç. Dr. Yahya Büyükafl›k Doç. Dr. Hakan Göker

4. baskı özellikle klinisyenler (öğrenciler, asistanlar, intörnler ve aile hekimler, klinik hematolog ve onkologlar) için hazırlanmıştır. Kırmızı küre, beyaz küre ve hemostazla ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisinde pratik bir kılavuzdur. 514 sayfa, 18.5 x 23.5

KL‹N‹K HEMATOLOJ‹ ONKOLOJ‹ ATLASI KL‹N‹K HEMATOLOJ‹ ONKOLOJ‹ ATLASI HEMATOLOJ‹ ONKOLOJ‹ KL‹N‹K (Cilt 1 ve 2) HEMATOLOJ‹ ONKOLOJ‹ ATLASI KL‹N‹K ATLASI (Cilt 1 ve 2) (Cilt 1 ve 2) (Cilt 1 ve 2)

Prof. Dr. ‹smet Aydo¤du

Hekimlerin hastalarına teşhis koyarken ve tedavi ederken yaşadıklarını anlatan, 250 civarındaki hastanın tanı ve tedavilerinin anlatıldığı, öğrenci ve hekimlerin yararlanacağı bir kaynak kitap. 546 sayfa, 19.5 x 27.5

KL‹N‹K HEMATOLOJ‹ KL‹N‹K KL‹N‹KHEMATOLOJ‹ HEMATOLOJ‹ KL‹N‹K HEMATOLOJ‹

Editör: Prof. Dr. Günça¤ Dinçol

İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalı öğretim üyelerinin hep birlikte hazırladığı ders konuları düşünülerek ele alınmış, tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler, iç hastalıkları ve hematoloji uzmanlarının yararlanacağı bir kaynak. 414 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KAN KANHASTALIKLARI HASTALIKLARIATLASI ATLASI KAN KAN HASTALIKLARI HASTALIKLARI ATLASI ATLASI

Prof. Dr. ‹smet Aydo¤du Uzm. Dr. ‹rfan Kuku Uzm. Dr. Emin Kaya Doç. Dr. Ahmet Gödekmerdan

Hastaların kan ve kemik iliği yaymalarından çekilen fotoğraflardan düzenlenen bu ilk Türkçe kan hastalıkları atlası. 162 sayfa, 19.5. x 27.5 (Ciltli, Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

68 PED‹ATR‹K PED‹ATR‹KHEMATOLOJ‹/ HEMATOLOJ‹/ ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹SIRLARI SIRLARI

REÇETE EL K‹TABI REÇETE TEDAV‹ TEDAV‹ EL K‹TABI

RE


NEFROLOJİ BÖBREK HASTALIKLARI

YEN

Arthur Greenberg, MD Çeviri Editörleri Doç. Dr. Alper Soylu Prof. Dr. Salih Kavukçu

NEFROPATOLOJ‹ Böbrek Hastal›klar› ve PRAT‹K HEMOD‹YAL‹Z Böbrek Transplantasyon Patolojisi

YEN

NE

Editör Prof. Dr. Sülen Sar›o¤lu

Karmaşık nefroloji konularının öğrencilerin bile kolayca anlayabileceği bir anlayışla işlendiği bu kitabın, ülkemizdeki öğrenciler ve çalışan hekimler için de bir başvuru kaynağı olacaktır.

Nefroloji kitabının Türkçe olması, sunulan olguların, çizimlerin özgün olması önemli özellikleridir. Patolog ve nefrologlara, bunun yanı sıra konuya ilgi duyan tüm doktorlara yararlı olacak bir eser.

604 sayfa, 21.5 x 27.5

288 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹KD‹YAL‹Z‹N D‹YAL‹Z‹NTEMEL TEMEL‹LKELER‹ ‹LKELER‹ KL‹N‹K KL‹N‹K D‹YAL‹Z‹N TEMEL ‹LKELER‹ KL‹N‹K D‹YAL‹Z‹N TEMEL ‹LKELER‹

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

NE

NEFROLOJ‹ EREK NEFROLOJ‹ EREK PR‹MER H‹PERTANS‹YON PR‹MER H‹PERTANS‹YON

6.6. BASKI BASKI H‹PERTANS‹YON PR‹MER Prof. Dr. Ekrem Erek

David Harris Grahame Elder Lukas Kairaitis Gopala Rangan Çeviri Gürkan Kazanc›

Klinik Diyalizin Temel İlkeleri, diyaliz tedavisi yoluyla kronik böbrek hastalığının klinik bakım ve tedavisine ilişkin kapsamlı, özlü bilgiler sunmaktadır.

Nefroloji konuları fizyopatolojik temelleri, klinik ve laboratuar yönleri ve pratikteki uygulamaları, atlas destekli anlatımıyla güncel bilgileri içeren pratik bir kaynak kitap. 454 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli)

266 sayfa, 10 x 18

PRAT‹K PRAT‹KHEMOD‹YAL‹Z HEMOD‹YAL‹Z PRAT‹K HEMOD‹YAL‹Z PRAT‹K HEMOD‹YAL‹Z

Dr. M. Zühtü Tarhan

Bu kitap hemodiyalizle uğraşan, diyaliz sertifika sınavına hazırlanan doktor ve hemşirelerin yararlanması için hazırlanmıştır. 402 sayfa, 11.5 x 21.5

NEFROLOJ‹ NEFROLOJ‹SIRLARI SIRLARI NEFROLOJ‹ SIRLARI NEFROLOJ‹ SIRLARI

Donald E. Hricik, MD Çeviri Editörü Dr. Gürkan Kazanc›

Özlü soru-yanıt kalıplarını kullanan böbrek hastalıklarıyla ilgilenen nefrolog, ürolog, iç hastalıkları uzmanları, pratisyen hekimlere, TUS’a hazırlanan tıp öğrencilerine yararlı olabilecek bir kaynak. 320 sayfa, 16.5 x 23.5 67


ONKOLOJİ KANSER HASTASINA YAKLAfiIM

YEN

TANI, TEDAV‹, TAK‹PTE SORUNLAR (2. Bask›)

KAN GRUPLARINA G‹R‹fi

580 sayfa 19.5 x 27.5

Alanında temel kaynak niteliğinde bir eser. 128 sayfa, 14.5 x 21 (Renkli)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

AJCC KANSER EVRELEME EL K‹TABI

YEN

ONKOLOJ‹ HEMfi‹REL‹⁄‹NDE KANITA DAYALI BAKIM

American Joint Committe on Cancer Çeviri Editörleri Ö¤r. Gör. Dr. Cem Parlak Doç. Dr. Erkan Topkan

Tıbbi Onkoloji Uzmanları, Radyasyon Onkoloji Uzmanları, Patoloji Uzmanları, Radyoloji Uzmanları ve kanserle ilgilenen tüm uzman hekimlerin yararlanacağı çok değerli bir kaynak. 648 sayfa, 19.5 x 27.5

Editör Doç. Dr. Gülbeyaz Can

Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta dayalı Bakım 2010 İstanbul Konsensusu 400 sayfa, 19 x 27 (Renkli)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KORKULU RÜYAMIZ KANSER YEN

AKC‹⁄ER KANSER‹ Tan› - Tedavi - Takip

Editörler Prof. Dr. Adnan Ayd›ner Prof. Dr. Turhan Ece Prof. Dr. Erkan Topuz

Psiko-Onkolog Seda Bayraktar

Kanser gibi geniş bir konuda genel kabul görmüş bilimsel doğrular içeren, herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış, sayfa olarak küçük fakat içerik olarak doyurucu bilgilerden oluşan pratik bir kitap. 96 sayfa, 14.5 x 21 70

Geoff Daniels Imelda Bromilow Çeviri Editörü Doç. Dr. Yasemin Heper Çeviren Dr. L. Tufan Kumafl

Editörler Dr. Nil Molinas Mandel Dr. Haluk Onat

Kanser ile ilgilinen her hekimin günlük uygulamalarında başvurabileceği bir eser.

YEN

Akciğer Kanseri Tanı - Tedavi - Takip 2010 Antakya Konsensusu. 216 sayfa, 17 x 23.5


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

MEME KANSER‹NDE ADJUVAN TEDAV‹

BETHESDA BETHESDA KL‹N‹K KL‹N‹K ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹ EL EL K‹TABI K‹TABI

Editörler Prof. Dr. Adnan Ayd›ner Prof. Dr. Maktav Dinçer Prof. Dr. Erkan Topuz

Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi 2010 Abant Konsensusu.. 100 sayfa, 17 x 23.5

71

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

O N KO L O J İ

James Abraham Carmen J. Allegra James Gulley Çeviri Editörleri Dr. Alpaslan Mayada¤l› Dr. Cem Parlak

Bethesda Klinik Onkoloji El Kitabı, yoğun hekimlerin günlük hasta ziyaretlerinde kullanabilecekleri net, kısa ve kapsamlı bir referans kitabıdır. 668 sayfa, 17 x 23.5

HARRISON HARRISON HARRISON HARRISON ONKOLOJ‹EL ELK‹TABI K‹TABI ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹ EL K‹TABI ONKOLOJ‹ EL K‹TABI Bruce A. Chabner Thomas J. Lynch, Jr. Dan L. Longo Çeviri Editörü Uz. Dr. Binnur Dönmez

Kanser bakımında günümüzün lider klinisyenlerinden kemoterapödikler ve destek bakımla ilgili taşınabilir ve kapsamlı bir rehber. Daha önce yayınlanmamış içeriği ile klinikde eşsiz bir yardımcı, çok sayıda şema ve ana hatlarıyla anlatılmış kısa metinlerle başvurulabilecek bir kaynak.

GASTRO‹NTEST‹NALS‹STEM S‹STEMKANSERLER‹ KANSERLER‹ GASTRO‹NTEST‹NAL GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM KANSERLER‹ GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM KANSERLER‹ (Özofagus, Mide, Kolon ve Rektum) (Özofagus, Mide, Kolon ve Rektum) (Özofagus, Mide, Kolon ve Rektum) (Özofagus, Mide, Kolon ve Rektum)

Editörler Prof. Dr. N. Faruk Aykan Prof. Dr. Erkan Topuz

Multidisipliner toplantıda konu ile ilgili son yayınların bildirildiği kısa konuşmalar sonrasında orutum başkanları ve katılımcıların tartışmaları ile hazırlanan rapor konuşmacı ve oturum başkanlarına gönderilerek ek önerileri sorulmuştur. Gelen öneriler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılarak kitabın son hali oluşturulmuştur.

48 sayfa, 16.5 x 23.5

624 sayfa, 11.5 x 21.5

KANITADAYALI DAYALIRADYASYON RADYASYON KANITA KANITA DAYALI RADYASYON KANITA DAYALI RADYASYON ONKOLOJ‹S‹ EL K‹TABI ONKOLOJ‹S‹ EL K‹TABI ONKOLOJ‹S‹ EL K‹TABI ONKOLOJ‹S‹ EL K‹TABI

Eric K. Hansen, MD Mack Roach, III, MD Çeviri Editörleri Dr. Merdan Fayda Dr. Görkem Aksu

BAfi-BOYUN BAfi-BOYUNKANSERLER‹ KANSERLER‹ BAfi-BOYUN KANSERLER‹ BAfi-BOYUN KANSERLER‹

Editörler: Prof. Dr. Kay›han Engin, Prof. Dr. Levent Eriflen

Radyasyon onkolojisi pratiği giderek daha fazla kanıta dayalı hale gelmektedir ve bu durum taşınabilir ve pratik kaynakları gerekli kılmaktadır. Kanıta Dayalı Radyasyon Onkolojisi El Kitabı UCSF Radyasyon Onkolojisi Bölümü tıbbi persoleni tarafından bu amaç göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Baş-boyun kanserleri ile ilgili temel bilgiler, belli anatomik yerleşimlerine göre kanserler ve baş-boşun kanserleri ile ilgili diğer tüm konular ele alınmış.

552 sayfa, 13.5 x 19.5

920 sayfa, 19.5 x 27.5

BETHESDA

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

T‹R


OB EL

O N KO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

72

VLER BE

P K‹TA TI

N

PED‹ATR‹K HEMATOLOJ‹/ ONKOLOJ‹ SIRLARI PED‹ATR‹K HEMATOLOJ‹/ PED‹ATR‹K HEMATOLOJ‹/ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹SIRLARI SIRLARI T‹RO‹D KANSER‹ T‹RO‹D KANSER‹

Editör: Prof. Dr. Mete Düren

Troid kanseri ile ilgili temel bilgileri, günümüzde bu konu ile uğraşan tüm cerrahların bilmesinde yarar görülen yenilikleri içeren bir kaynak. 152 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RADYASYON ONKOLOJ‹S‹ TEDAV‹ KARARLARI RADYASYON KARARLARI RADYASYONONKOLOJ‹S‹ ONKOLOJ‹S‹TEDAV‹ TEDAV‹ KARARLARI RADYASYON ONKOLOJ‹S‹ TEDAV‹ KARARLARI

K.S. Clifford Chao Çeviri Editörü: Dr. Cengiz Gemici

Radyasyon onkolojisi tedavi kararları, öncelikle genç radyasyon onkologlarına ve kanserli hastanın tedavisinde görev alan diğer hekim ve personele faydalanacağı bir kaynak. 706 sayfa, 16.5 x 23.5

PED‹ATR‹K HEMATOLOJ‹/ HEMATOLOJ‹/ ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹ SIRLARI SIRLARI PED‹ATR‹K PED‹ATR‹K HEMATOLOJ‹/ ONKOLOJ‹ SIRLARI MEME KANSER‹ MEME MEMEKANSER‹ KANSER‹ Michael A. Weiner, MD Çeviri Editörü: Dr. Gönül Aydo¤an

RADYASYON ONKOLOJ‹S‹ TEDAV‹ KARARLARI RADYASYON ONKOLOJ‹S‹ TEDAV‹ KARARLARI MEME, GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM, MEME, GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM, MEME, MEME,GASTRO‹NTEST‹NAL GASTRO‹NTEST‹NALS‹STEM, S‹STEM, AKC‹⁄ER, KANSERLER‹NDE TANI TEDAV‹ - TAK‹P AKC‹⁄ER, KANSERLER‹NDE TANI -- TEDAV‹ -- TAK‹P AKC‹⁄ER, - TEDAV‹ - TAK‹P AKC‹⁄ER,KANSERLER‹NDE KANSERLER‹NDETANI TANI TEDAV‹ TAK‹P Edidörler: Prof. Dr. Adnan Ayd›ner, Prof. Dr. Erkan Topuz

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Sırları, eğitim gören klinisyenleri, pratisyen hekimleri ve kan hastalığı, kanser ve immün yetersizliği olan çocukların teşhisleri ve bakımları ile meşgul olan diğer sağlık çalışanlarının yararlanacağı soru ve cevap anlatımlı bir kaynak.

Üç yılda bir tekrarlanması planlanan konsensus toplantıları sonucunda alınan kararlar, hastaların tedavi ve takiplerinin ortak bir rehberi. 116 sayfa, 16.5. x 23.5

248 sayfa, 16.5 x 23.5

MEME KANSER‹ MEME KANSER‹ KANSER HASTASINA YAKLAfiIM KANSER HASTASINA KANSER HASTASINAYAKLAfiIM YAKLAfiIM MEME KANSER‹

TANI, TEDAV‹, TAK‹PTE SORUNLAR TANI, TANI,TEDAV‹, TEDAV‹,TAK‹PTE TAK‹PTESORUNLAR SORUNLAR

Editörler: Prof. Dr. Erkan Topuz, Prof. Dr. Adnan Ayd›ner, Prof. Dr. Maktav Dinçer

Temel bilimsel araştırmalardan, tanıya, tedaviye ve psikososyal desteğe kadar meme kanserinin bütün yönlerini içeren bir eser. 718 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

MEME, GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM, MEME KANSERLER‹ MEME KANSERLER‹ MEME MEMEKANSERLER‹ KANSERLER‹ MEME, GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM, AKC‹⁄ER, KANSERLER‹NDE TANI - TEDAV‹ - TAK‹P AKC‹⁄ER, KANSERLER‹NDE TANI - TEDAV‹ - TAK‹P Editör: Prof. Dr. Kay›han Engin

Meme kanseri konusunda güncel bilgileri içeren bir kaynak. 652 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)


O N KO L O J İ

OB EL

73

N

ONKOLOJ‹KGÖRÜNTÜLEME GÖRÜNTÜLEME ONKOLOJ‹K KANSERRADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹EL ELK‹TABI K‹TABI KANSER

w w w. n o b e l t i p . c o m

ORGAN NAKL‹NDE ORGAN NAKL‹NDE MEME KANSER‹ MEME KANSER‹

AS‹

AHLAK, ADALET, T‹CARET AHLAK, ADALET, T‹CARET TANI - -TEDAV‹ - -TAK‹P TANI TEDAV‹ TAK‹P

Prof. Dr. Adnan Ayd›ner, Prof. Dr. Erkan Topuz

Doç. Dr. Atadan Tunac›, Doç. Dr. Nuri Tenekeci, Uzm. Dr. Burak fiakar

Klinik sorun çüzücü yaklaşımla onkolojik görüntüleme kanser radyolojisi el kitabı.

Üç yılda bir tekrarlanması planlanan konsensus toplantıları sonucunda alınan kararlar, hastaların tedavi ve takiplerinin ortak bir rehberi.

436 sayfa, 14.5 x 21

80 sayfa, 16.5. x 23.5

(Renkli)

ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹ EL K‹TABI ONKOLOJ‹EL ELK‹TABI K‹TABI

Prof. Dr. Mustafa Alt›nbafl

Onkolojide bilgi çok hızlı değişmektedir. Güncel bilgileri içeren, alanında yararlı bir kaynak. 776 sayfa, 13.5 x 19.5

YEN

Probiyotiklerle ilgili hazırlanmış Türkçe bir eser. 224 sayfa, 17 x 23.5

TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ AS‹STAN KILAVUZU AS‹STANHEK‹M KILAVUZU HEK‹M SÖZLÜ⁄Ü (3. Bask›)

Editör: Gökhan Demir

Ülkemizde melanom ile uğraşan tüm hekimlerin yararlanacağı bir eser. 152 sayfa, 21 x 28

Sa¤l›kl› ‹çin PROB‹YOT‹KLER & ‹nternet Deste¤inde ‹nternetKalmak Deste¤inde PREB‹YOT‹KLER Anlat›lmayan Tarihçe B‹L‹MSEL B‹L‹MSELMAKALE MAKALEVE VETEZ TEZYAZIMI YAZIMI Editör Doç. Dr. Metehan Özen

(Kuşe kağıda baskılı)

MELANOM MELANOM MEME MEMEKANSER‹ KANSER‹ Tan› Tedavi -- Takip Takip Tan› -- Tedavi TANI TANI- -TEDAV‹ TEDAV‹- -TAK‹P TAK‹P

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları 1126 sayfa, 8.5 x 19.5

VLER BE

P K‹TA TI


R O M AT O L O J İ F‹Z‹KSEL REHAB‹L‹TASYON

YEN

Kan›ta Dayal› Muayene, De¤erlendirme ve Giriflim

ROMATOLOJ‹ EL A’DAN Z’YE MASAJ

K‹TABI

6. Bask›

Michelle H. Cameron, MD, PT, OGS Linda G. Monroe, MPT, OGS Çeviri Editörü Prof. Dr. Cihan AKSOY Doç. Dr. Demirhan DIRAÇO⁄LU

Bu kitap fiziksel rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların tedavisinde kanıta dayalı rehberlik sağlamaktadır. APTA’da tanımlanan tüm kategorilerde rehabilitasyon pratiğine ait dengeli bir bilgi dağılımı mevcuttur. 970 sayfa, 22 x 28

YEN

TAN

Dr. Necdet Tuna

Masaj konususunda A’dan Z’ye herşeyi bulabileceğiniz pratik bir kaynak kitap. 142 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OMUZ - D‹RSEK - D‹Z - AYAK B‹LE⁄‹ REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ OMUZ OMUZ -- D‹RSEK D‹RSEK -- D‹Z D‹Z -- AYAK AYAK B‹LE⁄‹ B‹LE⁄‹ REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹

OSTEOPOROZ VE ROMAT‹ZMAL HASTALIKLARDA OSTEOPOROZ NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON OSTEOPOROZ VE ROMAT‹ZMAL NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON HASTALIKLARDA OSTEOPOROZ

Editör: Prof. Dr. Turgut Göksoy

Editörler Dr. Nadire Berker Dr. Nazan Canbulat Dr. Mehmet Demirhan

Kas iskelet sistemimizin en sık yaralanan ve travmaya en duyarlı bölgeleri olan omuz, dirsek, diz ve ayakbileği eklemlerinin cerrahisi ve rehabilitasyon protokollerini ayrıntılarıyla içermektedir. Tüm hekim ve fizyoterapistler için yararlı bir eser. 264 sayfa, 19.5 x 27.5

Nörolojik Rehabilitasyon: Sinir Sistemi Hastalıklarında Tanı-Tedavi ve Rehabilitasyon adıyla, Türkçe hazırlanmış, konusunda kapsamlı bir eser. 500 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ROMATOLOJ‹ EL OMUZ - D‹RSEK - K‹TABI D‹Z - AYAK B‹LE⁄‹ ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI REHAB‹L‹TASYON PROTOKOLLER‹ ROMATOLOJ‹ EL K‹TABI Alan Hakim Gavin Clunie Inam Haq Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Hüseyin T.E. Özer Doç. Dr. Rengin Güzel

OSTEOPOROZ VE OSTEOPOROZ VE ROMAT‹ZMAL ROMAT‹ZMAL TANIDAN TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T HASTALIKLARDA HASTALIKLARDA OSTEOPOROZ OSTEOPOROZ TANIDAN TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T Nancy E. Lane Philip N. Sambrook Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ayflen Ak›nc› Tan

Tanı ve yönetim için esas bilgilerin altını çizmekte, en son NICE kılavuzunu ve biolojik tedavileri vurgulamakta, romatolojik acilleri içermekte, çocukluk ve adolesan hastalıklarını kapsamaktadır.

Bu kitapta, hem erkeklerde hem de kadınlarda postmenopozal kemik kaybı ve inflamasyona bağlı kemik kaybı biyolojisi; hastalığın tanısı, önlenmesi ve gelişen hastalığın tedavisi ile ilgili bilimsel gelişmeler önemle vurgulanmaktadır.

620 sayfa, 11.5 x 21.5

286 sayfa, 19.5 x 26

(2 renk baskı)

(Kuşe kağıda baskılı)

74 NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON

HARR‹SON ROMATOLOJ‹

HAR


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

TANIDAN TEDAV‹YE TEDAV‹YE OSTEOARTR‹T OSTEOARTR‹T TANIDAN

75

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

R O M ATO L O J İ

TIBB‹ TIBB‹ REHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON TIBB‹ REHAB‹L‹TASYON

Editör: Prof. Dr. Merih Sar›do¤an

Editörler: Prof. Dr. Hasan O¤uz, Prof. Dr. Erbil Dursun, Prof. Dr. Nigar Dursun

İlgili uzmanlık dallarındaki hekimlere başvuru kitabı olacak Türkçe hazırlanmış bir eser.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyondaki gelişmeleri, okuyuculara tüm konuları tek bir kitapta toparlayan detaylı bir eser.

368 sayfa, 19.5 x 27.5

1368 sayfa, 19.5 x 27.5

HARR‹SON ROMATOLOJ‹ ROMATOLOJ‹ HARR‹SON

F‹Z‹KSEL F‹Z‹KSEL TIP TIP VE VE REHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON

Anthony S. Fauci Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mehmet Soy

Romatolojik hastalık ve bozukluklarındaki gelişmeleri, 100’den fazla çizim, klinik ve laboratuar görüntüleriyle anlatan bir kaynak. 358 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli)

Editör: Prof. Dr. Fuat Diniz

Bu kitap öğrencilerimizin ders notu gereksinimini karşılamak üzere İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tıp ve Rehabilitasyon ABD öğretim üyeleri tarafından en son kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır. 592 sayfa, 16.5 x 23.5

GÖVDE GÖVDE VE VE EKSTREM‹TE EKSTREM‹TE MUAYENES‹NDE MUAYENES‹NDE GÖVDE VE EKSTREM‹TE MUAYENES‹NDE PALPASYON PALPASYON ANATOM‹ ANATOM‹ ATLASI ATLASI PALPASYON ANATOM‹ ATLASI Serge Tixa Çeviri: Doç. Dr. Bülent Bayraktar

ROMATOLOJ‹N‹N ROMATOLOJ‹N‹N SIRLARI SIRLARI ROMATOLOJ‹N‹N SIRLARI

Anatominin klinik gözle değerlendirilmesi ve yüzeyel anatomi bilgisinin klinik muayene yöntemlerinden palpasyon uygulamalarına aktarılmasını kapsayan, resim ve şekillerle anlatımın desteklendiği kapsamlı bir kaynak.

Romatolojinin başlıca tüm konularının değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak.

426 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RO RO EL EL

Sterling West Çeviri Editörü: Dr. It›r fiirino¤lu

670 sayfa, 16.5 x 23.5

BA BAL


OB EL

R O M ATO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

76

VLER BE

P K‹TA TI

N

BEL A⁄RISI VE ROMATOLOJ‹ VE KL‹N‹K ORTOPED‹ ROMATOLOJ‹ ROMATOLOJ‹ VEKL‹N‹K KL‹N‹KORTOPED‹ ORTOPED‹ RAD‹KÜLER EL K‹TABI EL K‹TABI EL K‹TABIVE PSÖDORAD‹KÜLER SENDROMLAR

KAS ‹SKELET S‹STEM S‹STEM‹SEM‹YOLOJ‹S‹ A⁄RILARI LOKOMOTOR LOKOMOTOR S‹STEM SEM‹YOLOJ‹S‹

Stephen A. Paget Çeviri Editörleri: Dr. Yusuf Yaz›c›, Dr. Doruk Erkan, Dr. Akgün ‹nce

Romatoloji alanında en son gelişmeleri aktaran ve kolayca erişebileceğiniz bir romatoloji konsültanı olarak düşünülmüş pratik bir kaynak.

A’DA

Doç. Dr. Halil Koyuncu, Dr. ‹lhan Karacan

Lokomotor sistemi konusunda pratik bilgiler veren bir kaynak kitap. 92 sayfa, 16.5 x 23.5

502 sayfa, 16.5 x 23.5

BALNEOLOJ‹ VE KAPLICA TIBBI BALNEOLOJ‹ KAPLICA TIBBI BALNEOLOJ‹ VE KAPLICA TIBBI LOKOMOTOR S‹STEM SEM‹YOLOJ‹S‹ BEL A⁄RISI VE RAD‹KÜLER VE PSÖDORAD‹KÜLER SENDROMLAR

Editör: Prof. Dr. M.Zeki Karagülle

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Balneoloji ve kaplıca tıbbı konusunda temel ve pratik bilgileri içeren, öğrenci, pratisyen ve ilgili uzman hekimlerin faydalanacağı bir kaynak kitap.

KAS ‹SKELET S‹STEM‹ KAS S‹STEM‹ A⁄RILARI A⁄RILARI MASAJ A’DAN‹SKELET Z’YE TIP F‹Z‹KSEL VE REHAB‹L‹TASYON

Dr. Orhan Özcan, Dr. Jale ‹rdesel, Dr. Koncuy Sivrio¤lu

Günlük pratikte sık karşılaşılan konular son gelişmeler ışığında anlatılmış pratik bir kaynak kitap. 350 sayfa, 16.5 x 23.5

252 sayfa, 16.5 x 23.5

F‹Z‹KSEL TIP VE REHAB‹L‹TASYON BEL A⁄RISI LOKOMOTOR S‹STEM SEM‹YOLOJ‹S‹ BEL A⁄RISI

RAD‹KÜLER VE PSÖDORAD‹KÜLER SENDROMLAR RAD‹KÜLER VE PSÖDORAD‹KÜLER SENDROMLAR

Dr. Necdet Tuna

Bel ağrısı konusunda yazılmış, anlatımın resimlerle desteklendiği, hekimlerin ve öğrencilerin yararlanacağı bir kaynak kitap. 126 sayfa, 16.5 x 23.5

SPORDA SPORDA YÜKSEK YÜKSEK A’DAN‹SKELET Z’YE MASAJ KAS S‹STEM‹ A⁄RILARI PERFORMANS NASIL PERFORMANS NASIL KAZANILIR KAZANILIR

Editör: Prof. Dr. Muzaffer Üstdal

Sporda yüksek performans nasıl kazanılır kitabı, amatör ve profesyonel sporculara, beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerine, öğretmenlerine, doktorlara ve her daldan sporla uğraşanlara klavuz olacak bir kaynak. 170 sayfa, 16.5 x 23.5

SPO PER


w w w. n o b e l t i p . c o m

77

N

AYAK MUAYENE VE TANI AYAK MUAYENE VE AYAK VE TANI TANI AYAK MUAYENE BAKIMI AYAK AYAK BAKIMI BAKIMI

‹nternet Deste¤inde ‹nternet Deste¤inde ‹nternet Deste¤inde ‹nternet Deste¤inde B‹L‹MSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI B‹L‹MSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI B‹L‹MSEL MAKALE MAKALE VE TEZ TEZ YAZIMI YAZIMI B‹L‹MSEL VE

Ian J. Alexander Çeviri: Dr. Necdet Tuna

Ayak muayene, tanı ve ayak bakımı konusunda pratik bilgileri içeren yararlı bir kaynak.

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

R O M ATO L O J İ

TIBB

Doç. Dr. Erhan Ayflan

Türkiye’de bilimle uğraşan herkesin okuması gereken çok yayarlı bir eserdir. 152 sayfa, 17 x 23.5

62 sayfa, 13.5 x 19.5

SPOND‹LOARTROPAT‹LER SPOND‹LOARTROPAT‹LER SPOND‹LOARTROPAT‹LER

Muhammad Asim Khan Çeviri: Dr. Nur Polat

TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ ‹ AS‹STAN HEK‹M KILAVUZU YEN SÖZLÜ⁄Ü (3. Bask›) AS‹STAN HEK‹M KILAVUZU AS‹STAN HEK‹M KILAVUZU Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Spondiloartropatilerin güncel ve kapsamlı bir incelemesi.

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları

436 sayfa, 13.5 x 19.5

1126 sayfa, 8.5 x 19.5

SA⁄LIK SEKTÖRÜNE BAKIfi TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü Dr. Hasan Günayd›n SÖZLÜ⁄Ü

GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE ‹ YEN HEK‹MLER‹N CEZA‹ VE HUKUK‹ HASTALIKLARI El Kitab› HEK‹MLER‹N CEZA‹ VE HUKUK‹ SORUMLULUKLARI SORUMLULUKLARI Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Sağlık yönetimiyle ilgilenenler için başucu kitabı olacak nitelikte olan bu çalışma öğrenci ve yöneticilere tavsiye edilmektedir.

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap.

388 sayfa, 13.5 x 19.5

640 sayfa, 10 x 18

TÜR SÖZ


G Ö Ğ Ü S H A S TA L I K L A R I

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

ER‹fiK‹N GÖ⁄ÜS CERRAH‹S‹

YEN

UYKU Fizyolojisi ve Hastal›klar›

David J. Sugarbaker, MD Raphael Bueno, MD Mark J. Krasna, MD Steven J. Mentzer, MD Lambros Zellos, MD Çeviri Editörü Dr. Mustafa Yüksel

YEN

Editörler Prof. Dr. Hakan KAYNAK Doç. Dr. Sad›k ARDIÇ

Kitap, içerdiği resimlerle atlastan farksız bir eser. Eğitime yeni başlamış bir uzmanlık öğrencisinden tutun akademik hayata atılacak tüm uzmanlara kadar geniş bir kitleye hitap eden bu kitap, çok kıymetli bir rehber niteliğinde.

Uyku fizyolojisi ve hastalıkları konusunda kapsamlı olarak hazırlanmış bir eserdir. 480 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

1264 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TEMEL AKC‹⁄ER SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI Ders Kitab›

SOLUNUM HASTALIKLARINDA BAKIM

Caia Francis Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tunçalp Demir

Konuk Editör Prof. Dr. Orhan Arseven Konuk Editör Yard›mc›lar› Prof. Dr. Emel Kurt Prof. Dr. Oya ‹til Prof. Dr. Ak›n Kaya

Tıp fakültesi öğrencilerinin Göğüs Hastalıkları alanında pek çok konuyu güncel bilgilerle kolayca bulabilecekleri değerli bir kaynak kitap. 384 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

‹ YEN

Kitabın solunum yolu hasta bakımı bilgilerini geliştirmek ya da ilerletmek isteyen herkes için temel nitelikte olması beklenmektedir. Eksiksiz, hasta merkezli klinik uygulamalar için kanıta dayalı hizmetler bir dayanak oluşturmaktadır.

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

248 sayfa, 11.5 x 21.5

SOLUNUM HASTALIKLARINDA S‹TOLOJ‹K BULGULARIN TANI DE⁄ER‹

YEN

Prof. Dr. Nail YILMAZ

TORAKS RADYOLOJ‹S‹ (Geniflletilmifl 2. Bask›)

Prof. Dr. Kemal Ödev

Solunum hastalıklarında sitolojik bulgular konusunda Türkçe hazırlanmış bir eser.

Genişletilmiş ikinci baskının tıp öğrencilerine, pratisyen doktorlara, göğüs hastalıkları araştırma görevlisi doktorlarına, radyoloji ihtisası yapan araştırma görevlisi doktorlarına ve radyoloji uzmanlarının yararlanacağı bir eser.

288 sayfa, 17 x 23.5

536 sayfa, 19.5 x 27.5

78

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)


G Ö Ğ Ü S H A S TA L I K L A R I

OB EL

79

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

N

AKC‹⁄ER AKC‹⁄ERKANSER‹ HASTALIKLARI TANI VE TEDAV‹ AKC‹⁄ER HASTALIKLARI TANI VE TEDAV‹ Tan› - Tedavi - Takip SIRLARI SIRLARI Editörler Prof. Dr. Adnan Ayd›ner Prof. Dr. Turhan Ece Prof. Dr. Erkan Topuz

AKC‹⁄ER AKC‹⁄ER HASTALIKLARI HASTALIKLARI AKC‹⁄ER HASTALIKLARI

Akciğer Kanseri Tanı - Tedavi - Takip 2010 Antakya Konsensusu.

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı öğretim üyelerinin hep birlikte hazırladığı tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler ve gereksinim duyanların yararlanacağı bir kaynak.

216 sayfa, 17 x 23.5

Editör: Prof. Dr. Orhan Arseven

440 sayfa, 19.5 x 27.5

AKC‹⁄ERHASTALIKLARI HASTALIKLARITANI TANIVE VETEDAV‹ TEDAV‹ AKC‹⁄ER AKC‹⁄ER HASTALIKLARI TANI VE TEDAV‹ GÖ⁄ÜS SIRLARIHASTALIKLARINDA TANI SIRLARI SIRLARI GÖ⁄ÜS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLER‹ ATLASI YÖNTEMLER‹ ATLASIPolly E. Parsons, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Cüneyt TET‹KKURT

Bu kitabın tıp öğrencileri, asistanlar, uzmanlar ve tecrübeli klinisyenler için doğru soruların sorulması ve uygun cevapların bulunması için değerli bir kaynak olmaya devam edeceği inancını taşımaktayız. 614 sayfa, 16.5 x 23.5

Atlasta solunum fonksiyon testleri, radyolojik tetkikler, mikrobioloji ile diğer laboratuar metodları anlatılmıştır. Tanı yöntemlerindeki son yenilikleri detaylı bir şekilde klinisyene ulaştıran önemli bir kaynaktır. 502 sayfa, 19.5 x 27.5

AKC‹⁄ER HASTALIKLARI HASTALIKLARI AKC‹⁄ER SOLUNUM SOLUNUM S‹STEM‹ S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹ SOLUNUM S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹

Prof. Dr. Emine Osma

Toraks radyolojisine ait tüm temel bilgiler, radyolojik anatomi ve yöntemlere ait teknik bilgilerden çeşitli hastalıkların spesifik radyolojik bulgularına kadar kapsamlı ve sistematik sunulmuş bir kitap. (Genişletilmiş Üçüncü Baskı) 400 sayfa, 19.5 x 27.5

GÖ⁄ÜSHASTALIKLARINDA HASTALIKLARINDATANI TANI GÖ⁄ÜS GÖ⁄ÜS HASTALIKLARINDA TANI TORAKS RADYOLOJ‹S‹ YÖNTEMLER‹ ATLASI YÖNTEMLER‹ ATLASI YÖNTEMLER‹ ATLASI TORAKS RADYOLOJ‹S‹ Warren M. Gold, MD Çevirenler: Prof. Dr. Cüneyt Tetikkurt, Uzm. Dr. Seza Tetikkurt

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

SOLUNUM S‹STEM‹ S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹ SOLUNUM

KL‹N‹SYENLER TÜBERKÜLOZ KILAVUZU KILAVUZU KL‹N‹SYENLER‹Ç‹N ‹Ç‹NTÜBERKÜLOZ KL‹N‹SYENLER ‹Ç‹N TÜBERKÜLOZ KILAVUZU

Michael D. Iseman Çeviren: Dr. fieref Özkara

Tübekülozu bilimsel olarak ele almasının yanı sıra, bilgilerin ortaya çıkışı ve gelişimi, bu süreçte emek verenlerin rolü, bilimsel verilerin yorumlanması ve yaklaşımındaki öğretici yanı kadar, sorgulayıcı ve tartışan yanı bu eseri farklı kılıyor.

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

464 sayfa, 19.5 x 27.5

TORAKS RADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹ TORAKS

TÜBERKÜLOZ KILAVUZU KILAVUZU KL‹N‹SYENLER ‹Ç‹N ‹Ç‹N TÜBERKÜLOZ KL‹N‹SYENLER


OB EL

G Ö Ğ Ü S H A S TA L I K L A R I

80

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI SOLUNUM YOLLARININ VE AKC‹⁄ER‹N GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

FISHMAN’IN GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI EL K‹TABI GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI ELKL‹N‹K K‹TABI FISHMAN’INFONKS‹YON SOLUNUM FONKS‹YON TESTLER‹VE VE KL‹N‹K SOLUNUM TESTLER‹ SOLUNUM FONKS‹YON TESTLER‹ VE KL‹N‹K KULLANIMI KULLANIMI KULLANIMI Alfred P. Fishman Çeviri Editörü: Prof. Dr. Levent Erkan

Göğüs hastalıkları konusunda temel kitap ihtiyacını karşılayabilecek, öncelikle öğrenci, asistan ve tüm hekimlerin yararlanacağı bir kaynak kitap.

Göğüs hastalıkları konusunda güncel ve çok kapsamlı hazırlanmış el kitabı. 1168 sayfa, 11.5 x 21.5

288 sayfa, 19.5 x 27.5

SOLUNUM YOLLARININ VE AKC‹⁄ER‹N SOLUNUM YOLLARININATLASI VEAKC‹⁄ER‹N AKC‹⁄ER‹N SOLUNUM YOLLARININ VE RENKL‹ ‹MMÜNOLOJ‹ ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI SOLUNUM YOLLARININ VE AKC‹⁄ER‹N ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

Solunum yollarının ve akciğerin infeksiyon hastalıkları konusunda kapsamlı bir kaynak. 468 sayfa, 16.5 x 23.5

TORAKS POCKETRADIOLOGIST: ÇOCUKGÖ⁄ÜS GÖ⁄ÜSHASTALIKLARI HASTALIKLARI GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI ELK‹TABI K‹TABI FISHMAN’IN TORAKS POCKETRADIOLOGIST: EL FISHMAN’IN FISHMAN’IN GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI EL K‹TABI

Jud W Gurney Çeviri: Prof. Dr. Cüneyt Tetikkurt

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin Toraks kitabı. 340 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RENKL‹ ‹MMÜNOLOJ‹ ATLASI RENKL‹‹MMÜNOLOJ‹ ‹MMÜNOLOJ‹ATLASI ATLASI RENKL‹ RENKL‹ ‹MMÜNOLOJ‹ ATLASI Gerd-Rüdiger Burmester Çeviri: Prof. Dr. Cüneyt Tetikkurt

KRON‹K OBSTRUKT‹F AKC‹⁄ER HASTALI⁄I TORAKS POCKETRADIOLOGIST: KRON‹K OBSTRUKT‹F AKC‹⁄ER HASTALI⁄I TORAKS POCKETRADIOLOGIST: (KOAH) TORAKS POCKETRADIOLOGIST: (KOAH)

Moleküler biyoloji alanındaki büyük ilerlemelerinde katılımıyla immünoloji konusundaki yeniliklerin daha iyi anlaşılması için çok sayıda şema ve şekillerle anlatan bir kaynak.

Hem primer hem de sekonder bakıma yönelik olup pratik ve kanıta-dayalı bir rehberdir.

322 sayfa, 13.5 x 19.5

David MG Halpin Çeviri: Prof. Dr. Cüneyt Tetikkurt

136 sayfa, 11.5 x 21.5 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

A

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

S

E


G Ö Ğ Ü S H A S TA L I K L A R I

OB EL

N

SOLUNUM SOLUNUMHASTALIKLARI HASTALIKLARI HASTALIKLARI

SOLUNUM EL ELK‹TABI K‹TABI EL K‹TABI

Stephen Chapman, Grace Robinson,

John Stradling, Sophie West

Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Erdo¤an Çetinkaya Doç. Dr. Akif Turna

Fishman’s PULMONARY DISEASES AND DISORDERS (TÜRKÇE) (C‹LT 1-2) Fishman’s PULMONARY DISEAS DISORDERS (TÜRKÇE) (C‹LT

YEN

Rahat ulaşabilecek, güncel bilgileri içeren bir kaynak kitap. 760 sayfa, 11.5 x 21

(İki renk baskılı)

ALLERJ‹K ALLERJ‹KHASTALIKLARIN HASTALIKLARINRENKL‹ RENKL‹ATLASI ATLASI ALLERJ‹K HASTALIKLARIN RENKL‹ ATLASI

BAS

Martin Roecken, Gerhard Grevers, Walter Burgdorf Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Gürkan Keskin Prof. Dr. Emre Üstünda¤

Alerji Cep Atlası alerjik hastalıkların patofizyolojik, klinik özelliklerini ve tedavisini anlaşılır, derli toplu sunan bir kaynaktır. 230 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

AKC‹⁄ER AKC‹⁄ERKANSER‹ KANSER‹TANI TANI- TEDAV‹ - TEDAV‹- TAK‹P - TAK‹P

Prof. Dr. Adnan Ayd›ner Prof. Dr. Erkan Topuz

Alfred P. Fishman Jack A. Elias Jay A. Fishman Michael A. Grippi Robert M. Senior Allan I. Pack ADL‹ TIP

EL K‹TABI

BASKIDA 2860 sayfa, 21.5 x 27.5 Ciltli Renkli Kuşe kağıda baskılı

Kanser tanı ve tedavisindeki gelişmeler doğrultusunda ülkemizdeki tedavi farklılıklarını en aza indirmek amacıyla Ulusal Konsensus Toplantısı kitabı. 80 sayfa, 16.5 x 23.5

81

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI


G Ö Z H A S TA L I K L A R I OFTALMOLOJ‹ ‹LE KES‹fiEN OFTALMOLOJ‹ ‹LE KES‹fiEN B‹L‹M DALLARI‹LE OFTALMOLOJ‹ ‹LE KES‹fiEN OFTALMOLOJ‹ ‹LE KES‹fiEN OFTALMOLOJ‹ ‹LEKES‹fiEN KES‹fiEN OFTALMOLOJ‹ OFTALMOLOJ‹ KES‹fiEN B‹L‹M DALLARI ‹LE B‹L‹M DALLARI B‹L‹M DALLARI B‹L‹M DALLARI B‹L‹M DALLARI B‹L‹M DALLARI

‹ YEN

THE WILLS EYE MANUAL THE WILLS EYE MANUAL TÜRKÇES‹ THE WILLS EYE MANUAL THE WILLS EYE MANUAL THE WILLS EYE MANUAL THE WILLS EYE MANUAL THE WILLS EYE MANUAL TÜRKÇES‹ TÜRKÇES‹ TÜRKÇES‹ TÜRKÇES‹ TÜRKÇES‹ TÜRKÇES‹

Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora

YEN

Justis P. Ehlers ve Chirag P. Shah Çeviri Editörü Atilla Bayer

Tıbbi etik, Tıp Hukuku, Adli Oftalmoloji, Oküler Mikrobiyoloji, Oküler Onkoloji, Oküler Patoloji, Oküler Elektrofizyoloji, Oküler Farmakoloji, Oftalmik Ağrı.

Göz hastalıklarının klinik ve acil polikliniğinde tanı ve tedavisi. Yüzlerce hastalığı 240’dan fazla başlıkta ele alan kapsamlı bir göz hastalıkları el kitabı.

320 sayfa, 17 x 23.5

456 sayfa, 15 x 23

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

GÖZ TANS‹YONU GLOKOM ‹ GÖZ GÖZ TANS‹YONU TANS‹YONU GLOKOM GLOKOM YEN TANISI, T‹PLER‹ VE TEDAV‹S‹ GÖZ TANS‹YONU GLOKOM GÖZ TANS‹YONU GLOKOM GÖZ TANS‹YONU GLOKOM GÖZ TANS‹YONU GLOKOM TANISI, TANISI, T‹PLER‹ T‹PLER‹ VE VE TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ TANISI, T‹PLER‹ VE TEDAV‹S‹ TANISI, T‹PLER‹ VE TEDAV‹S‹ TANISI, T‹PLER‹ VE TEDAV‹S‹ TANISI, T‹PLER‹ VE TEDAV‹S‹ Prof. Dr. Hikmet Özçetin

İçindekiler: Kısım I - Humör aköz ve temel bilgiler, Kısım II - Glokom ve tipleri, Kısım III - Glokomda tedavi. 764 sayfa, 20 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

V‹TREUS V‹TREUS M‹KROCERRAH‹S‹ M‹KROCERRAH‹S‹ V‹TREUS M‹KROCERRAH‹S‹ V‹TREUS M‹KROCERRAH‹S‹ V‹TREUS M‹KROCERRAH‹S‹ V‹TREUS M‹KROCERRAH‹S‹ V‹TREUS M‹KROCERRAH‹S‹

YEN

Steve Charles Jorge Calzada Byron Wood Çeviri: Doç. Dr. Hüseyin Yetik

Vitreoretinal cerrahi uygulamaya niyetlenenlerin, alıp tekrar tekrar okuyabilecekleri, ameliyathanede yanlarında bulundurarak illüstrasyonlar üzerinden ameliyat tekniklerini öğrenebilecekleri bir Türkçe eser. 232 sayfa, 19.5 x 27.5 82

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹

Jack J. Kanski Çeviri: Op. Dr. Kadri Mustafa Ora¤l›

Türk oftalmoloji ailesine yeni girenlere çok yararlı bir bilgi kaynağı ve mezuniyet sonrası eğitiminde de her zaman faydalanılacak bir referans kitap. 672 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RET‹NA DEKOLMANI RET‹NA DEKOLMANI RET‹NA DEKOLMANI RET‹NA DEKOLMANI RET‹NA DEKOLMANI RET‹NA DEKOLMANI RET‹NA DEKOLMANI

Dr. Tunç Oval›

Retina dekolmanı ile ilgili temel bilgileri içeren göz hastalıkları uzmanları ve öğrencileri için şema ve resimler ile desteklenmiş olması açısından ayrıca ingilizce baskısı yapılmış pratik bir kitap.

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

132 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)


G Ö Z H A S TA L I K L A R I

OB EL

N

OFTALMOLOJ‹DE SORULARLA E⁄‹T‹M OFTALMOLOJ‹DE SORULARLA E⁄‹T‹M OFTALMOLOJ‹DE SORULARLA E⁄‹T‹M OFTALMOLOJ‹DE SORULARLA E⁄‹T‹M OFTALMOLOJ‹DE SORULARLA E⁄‹T‹M OFTALMOLOJ‹DE SORULARLA E⁄‹T‹M

M‹YOP‹ VE TEDAV‹S‹ M‹YOP‹ VE TEDAV‹S‹ M‹YOP‹ VE TEDAV‹S‹ M‹YOP‹ VE TEDAV‹S‹ M‹YOP‹ VE TEDAV‹S‹ M‹YOP‹ VE TEDAV‹S‹

Editör: Doç.Dr. H.Kadircan Keskinbora

Oftalmolojide soru ve cevap formatında renkli atlasla desteklenmiş pratik bir kaynak kitap. 318 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Editörler: Prof. Dr. Hikmet Özçetin, Doç. Dr. Bozkurt fiener

Miyopinin derinlemesine aydınlatıldığı, sorunun kalıcı çözümü için yararlanılan, Oftalmoloji ilminde en son gelişmelerin hızla uygulama alanına girdiği yeni bir alt dalın; Refraktif Cerrahi’nin bilimsel seyrinin anlatıldığı, doğu ile batı ilminin sentezi olan bir çalışma. 356 sayfa, 19.5 x 27.5

OFTALMOLOJ‹DE SINAVA DO⁄RU OFTALMOLOJ‹DE SINAVA DO⁄RU OFTALMOLOJ‹DE SINAVA DO⁄RU OFTALMOLOJ‹DE SINAVA DO⁄RU OFTALMOLOJ‹DE SINAVA DO⁄RU OFTALMOLOJ‹DE SINAVA DO⁄RU

83

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ ATLASI KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ ATLASI KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ ATLASI KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ ATLASI KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ ATLASI KL‹N‹K OFTALMOLOJ‹ ATLASI

Editör: Doç. Dr. H. Kadircan Keskinbora

David J Spalton, Roger A Hitchings, Paul A Humter Çeviri Editörü: A Osman Saatçi

8 bölüm, 98 sahife püf noktaları, 157 açıklamalı, 548 çoktan seçmeli soru, tablolar, şekiller, resimleri içeren pratik bir kitap.

Günlük pratikte karşılaşılan durumlarla ilgili özenle seçilmiş, yüksek kalitede resimlerle klinik oftalmolojiye giriş amacıyla yazılmış, güncel bir kaynak.

312 sayfa, 16.5 x 23.5

722 sayfa, 25 x 31

(Renkli atlas)

PRAT‹SYEN HEK‹MLER ‹Ç‹N GÖZ PRAT‹SYEN HEK‹MLER ‹Ç‹N GÖZ PRAT‹SYEN HEK‹MLER ‹Ç‹N GÖZ PRAT‹SYEN HEK‹MLER ‹Ç‹N GÖZ PRAT‹SYEN HEK‹MLER ‹Ç‹N GÖZ PRAT‹SYEN HEK‹MLER ‹Ç‹N GÖZ HASTALIKLARI EL K‹TABI HASTALIKLARI EL K‹TABI HASTALIKLARI ELEL K‹TABI HASTALIKLARI K‹TABI HASTALIKLARI EL K‹TABI HASTALIKLARI EL K‹TABI

Editörler: Prof. Dr. P›nar Ayd›n Prof. Dr. M. Zeki Bayraktar

(Ciltli, Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

GÖZ HASTALIKLARI GÖZ HASTALIKLARI GÖZ HASTALIKLARI GÖZ HASTALIKLARI GÖZ HASTALIKLARI GÖZ HASTALIKLARI

CEP K‹TABI TEMEL Ö⁄RET‹ CEP K‹TABI TEMEL Ö⁄RET‹ CEP K‹TABI TEMEL Ö⁄RET‹ CEP K‹TABI - TEMEL Ö⁄RET‹ CEP K‹TABI -----TEMEL Ö⁄RET‹ CEP K‹TABI TEMEL Ö⁄RET‹

Prof. Dr. fiaban fiimflek

Göz hastalıklarıyla ilgili 13 ana konu, öykü alımı ile göz hastalıklarının epidemiyolojisi konularında pratik bilgi içeren, 154 renkli resim ve 15 tablo ile görselleştirilmiş bir kaynak.

Kolay anlaşılır “tek” cümlelerden oluşan ama aynı zamanda konu bütünlüğü’nü de sağlayan, 224 özgün resim ve çizim’le görsel özellik kazandırılan, pratik bir kitap.

216 sayfa, 16 x 24

190 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)


OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M

N

Williams Williams J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹ TEXTBOOK OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES (TÜRKÇE)

ÜRORADYOLOJ‹ TEXTBOOK OF ASSISTED ‹ REPRODUCTIVE YEN TECHNIQUES (TÜRKÇE)

Schorge, Schaffer, Halvorson, Hoffman, Bradshaw, Cunningham Çeviri Editörleri Dr. Yavuz Ceylan Dr. Gökhan Y›ld›r›m Dr. Halil Aslan Dr. Ahmet Gül Dr. Ali Gedikbafl› Kitabın ilk beş bölümü, jinekolojik sorunların değerlendirilmesi ve tıbbi tedavisini anlatmaktadır. Geri kalan bölümler, bu durumların cerrahi düzeltilmesi için illüstrasyonlu bir atlas içermektedir. Sizlere uzun yıllar bir başvuru ve kaynak kitabı olarak yararlı olacaktır. 1185 sayfa, 22 x 28

N. Reed Dunnick Carl M. Sandler Jeffrey H. Newhouse E. Stephen Amis, JR Çeviri Editörleri Prof. Dr. M. Masum fiimflek Uzm. Dr. Z. Gamze K›l›ço¤lu Geçmişte olduğu gibi okuyucunun bu Üroradyoloji kitabını, eğitim süreci içinde faydalanabileceği bir temel kitap olarak değerlendireceğini ve bu yeni baskının kendinden öncekilerin karşılaştığı düzeyde bir beğeni alacağını ümit ediyoruz. 450 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ÜROJ‹NEKOLOJ‹: KANITA DAYALI KL‹N‹K YAKLAfiIM Williams OBSTETR‹K

OBSTETR‹K VE J‹NEKOLOJ‹N‹N Williams OBSTETR‹K Williams OBSTETR‹K TEMELLER‹

YEN

Kate H. Moore Çeviri Editörü Prof. Dr. Atefl KARATEKE Çeviri Editör Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Hakan Çoksüer Çeviriye Katk›da Bulunanlar Op. Dr. Esra ‹zmit Özbafll› Op. Dr. Burcu Artunç

Cunningham • Leveno • Bloom • Hauth • Rouse • Spong Çeviri Editörleri Dr. Yavuz Ceylan Dr. Gökhan Y›ld›r›m Dr. Ali Gedikbafl› Dr. Halil Aslan Dr. Ahmet Gül Sizlere uzun yıllar bir başvuru ve kaynak kitabı olarak yararlı olacak bir eser.

Ürojinekolojiye ilgi duyan jinekolog ve ürologların yararlanacağı pratik bir kitap.

1394 sayfa, 22 x 28

184 sayfa, 13.5 x 19.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TEKRARLAYAN GEBEL‹K KAYIPLARI TEMEL ÜROJ‹NEKOLOJ‹ Berek & Novak’s J‹NEKOLOJ‹

YEN

Editör Prof. Dr. Sedat Kadanal›

YDUS (YAN DAL SINAVI) UZMANLIK B‹T‹RME SINAVI VE TUS ‹Ç‹N

EN‹

Y KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM B‹LG‹S‹ DERS Berek NOTLARI & Novak’s J‹NEKOLOJ‹ Op. Dr. Aytül Çorbac›o¤lu Esmer Opr. Dr. Özgür Akbay›r YDUS (YAN DAL SINAVI)

UZMANLIK B‹T‹RME SINAVI ve TUS ‹Ç‹N KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM B‹LG‹S‹ DERS NOTLARI Yazarlar

Op. Dr. Aytül Çorbac›o¤lu Esmer Op. Dr. Özgür Akbay›r

NOBEL TIP K‹TABEVLER‹

Kitapta konularında tecrübeli ve birikimi olan hocaların katkıları ile tekrarlayan gebelik kayıpları bütün yönleri ile incelenmiştir. Klinisyenin tekrarlayan gebelik kayıpları konusunda merak ettiği her konuyu ayrıntılı olarak bulabileceği bir kaynak kitap.

Bu kitap YDUS sınavına hazırlanmak amacı ile okunabileceği gibi TUS, uzmanlık eğitimini bitirme sınavı veya yurt dışında yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum sınavları için de iyi bir kaynak niteliği taşımaktadır.

288 sayfa, 17 x 23.5

450 sayfa, 19.5 x 27.5

84

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(2 Renk)


K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M

OB EL

N

WilliamsProtocols OBSTETR‹K Clinical in OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (TÜRKÇE)

85

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

Williams J‹NEKOLOJ‹ TEMEL TEMEL ÜROJ‹NEKOLOJ‹ ÜROJ‹NEKOLOJ‹

John E Turrentine MD DMin

TEX TEC Ber

Editör: Prof. Dr. Önay Yalç›n

Temel Ürojinekoloji kitabı Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin konu ile ilgili hekimlere yönelik hazırladığı bir kaynak. Kitap, genel bilgiler tanı ve tedavi yöntemleri ile gelişen teknolojiye bağlı olarak başdöndürücü bir hızla değişen cerrahi ve konservatif tedavi yöntemlerini içermektedir.

YAKINDA

436 sayfa, 19.5 x 27.5

664 sayfa, 19.5 x 27.5

Berek Berek && Novak Novak’s J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OBSTETR‹K VE VE J‹NEKOLOJ‹N‹N J‹NEKOLOJ‹N‹N TEMELLER‹

Neville F. Hacker, MD J. George Moore, MD Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Cazip Üstün Doç. Dr. ‹dris Koçak

Jonathan S. Berek, MD, MMS Çeviri Editörleri Doç. Dr. Ahmet Erk Doç. Dr. Fazl› Demirtürk

Jinekoloji alanında çalısmakta olan hem klinisyen hem de araştırmacılar kadının bakım ve sağlığına kendilerini tamamen adamış durumdadırlar. Berek ve Novak’ın Jinekolojisi’nin bu yeni basımı onlara bu yolculuklarında hem bir öğretici araç hem de referans olarak destekleyerek paha biçilmez bir kitap olacaktır.

Bu çok satan kitap, size Obstetri ve Jinekoloji uzmanlığı adına ihtiyaç duyduğunuz öngörüyü ve basamak-basamak yaklaşımı ile normal-anormal gebelik ve jinekolojik durumlara ait, yaklaşım tanı ve tedavi hakkında gerekli bilgileri sağlayacak ve yol gösterecektir.

1672 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

536 sayfa, 19.5 x 27.5

YARDIMLA ÜREME TEKN‹KLER‹ TEMEL K‹TABI (Laboratuvar ve Klinik Görüfller)

TEMEL ÜROJ‹NEKOLOJ‹ KADINLARDA C‹NSEL ‹L‹fiK‹ ‹L‹fiK‹ ‹LE KADINLARDA C‹NSEL ‹LE BULAfiAB‹LEN BULAfiAB‹LEN HASTALIKLAR HASTALIKLAR

David K Gardner Ariel Weissman Colin M Howles Zeev Shoham Çeviri Editörleri Prof. Dr. Tülay ‹rez Prof. Dr. Oktay Arda Prof. Dr. Semih Kaleli Bu kitap teknik gelişmeleri ve ilerlemeleri takip etmek isteyen araştırma görevlileri ve klinisyenler için anlaşılır ve kullanımı kolay bir şekilde hazırlanmıştır. 1008 sayfa, 21.5 x 28.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Will

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Prof. Dr. Tar›k Alt›nok Dr. Onur Güralp

Tamamı renkli resimlerle anlatılan bulaşıcı hastalıklar klinik özellikleri açısından ele alınmış, etkenler sadece gereği kadar anlatılmıştır. 174 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Bere OB NO


OB EL

K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M

86

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

OBSTETR‹K J‹NEKOLOJ‹N‹N SIRLARI OBSTETR‹K SIRLARI OBSTETR‹K J‹NEKOLOJ‹N‹N OBSTETR‹K J‹NEKOLOJ‹N‹N J‹NEKOLOJ‹N‹N SIRLARI SIRLARI

BOSTON IVF ‹NFERT‹L‹TE EL K‹TABI BOSTON EL K‹TABI BOSTON IVF ‹NFERT‹L‹TE BOSTON IVF IVF ‹NFERT‹L‹TE ‹NFERT‹L‹TE EL EL K‹TABI K‹TABI

Thomas J. Bader, M.D. Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Ahmet Erk Dr. Cihangir Y›lanl›o¤lu Doç. Dr. Fazl› Demirtürk

Obstetri ve jinekoloji alanında gelişmeler ve ilerlemeler, klasik sırlar serisinin soru cevap formatı kullanılarak, konuların tekrarında, sınavlara, klinik vizitlere hazırlanmada yardımcı olacak bir kitap. 420 sayfa, 17 x 23.5

Steven R. Bayer Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Ahmet Zeki Ifl›k Doç. Dr. Kubilay Vicdan

İnfertil çiftlere hizmet veren tüm uygulayıcılar için pratik bir rehber 270 sayfa, 16.5 x 23.5

(2 renkli baskı)

OBSTETR‹K OBSTETR‹K VE VE J‹NEKOLOJ‹K J‹NEKOLOJ‹K OBSTETR‹K OBSTETR‹K VE VE J‹NEKOLOJ‹K J‹NEKOLOJ‹K ‹NFEKS‹YONLAR (Ders ‹NFEKS‹YONLAR (Ders Kitab› Kitab› ve ve Atlas) Atlas) ‹NFEKS‹YONLAR ‹NFEKS‹YONLAR (Ders (Ders Kitab› Kitab› ve ve Atlas) Atlas) Eiko E. Petersen Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Murat Api Op. Dr. Hüsnü Görgen

PLASENTA PLASENTA PLASENTA PLASENTA

Obstetrik ve jinekolojik infeksiyonları çok sayıda fotoğraf, tablo ve histopatolojik görüntü ile ayrıntılarıyla açıklayan eşsiz bir rehber.

Konusunda güncel bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış bir kaynak.

270 sayfa, 19.5 x 27.5

Prof. Dr. R›za Madazl›

390 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OBSTETR‹ OBSTETR‹ NORMAL VE VE SORUNLU SORUNLU GEBEL‹KLER GEBEL‹KLER NORMAL

OBSTETR‹K OBSTETR‹K DOPPLER DOPPLER EL EL K‹TABI K‹TABI

Steven G. Gabbe Çeviri Editörleri: Doç. Dr. H. Mete Tan›r Prof. Dr. Turgay fiener

Christoph Lees Colin Deane Gerard Albaiges Çeviri Editörü: Prof. Dr. Recep Has

Konuların ele alınış tarzları son derece öğreticidir ve en son bilgileri içremektedir. Kitabın bilimsel içeriğinin, en temel bilgi düzeyinden başlayarak en üst düzeyde uzmanlaşmış kişilere kadar yanıt verebilecek, klasik bir başvuru kitabı.

Doppler Ultrasonun Obstetrideki tanısal değeri giderek artmaktadır. Başlangıçta karmaşık gibi görünen bu teknolojiyi kolayca anlaşılabilir hale getiren bir el kitabı.

1400 sayfa, 21.5 x 28

128 sayfa, 13.5 x 19.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POCKET RADIOLOGIST:

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

D‹fi


w w w. n o b e l t i p . c o m

87

N

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST:

OBSTETR‹K VE J‹NEKOLOJ‹ HATIRLATMALAR OBSTETR‹KULTRASONOGRAF‹ ULTRASONOGRAF‹ OBSTETR‹K

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M

OBSTETR‹K(KADIN VE J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹ HASTALIKLARI) J‹NEKOLOJ‹ (KADIN HASTALIKLARI)

Prof. Dr. Turgay Atasü Prof. Dr. Sezai fiahmay

Paula J Woodward MD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Recep Has

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntüler sunulmuştur.

Tartışılması söz konusu olmayan klasik bilgileri içermektedir. Yenilik olarak genetik tedavileri içeren ve lüzumunda bu konuyu takip edilebilmesi yönünde bir bölüm eklenmiştir.

356 sayfa, 11.5 x 21.5

810 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

D‹fi‹ ÜREME ÜREME S‹STEM‹ S‹STEM‹ ATLASI ATLASI D‹fi‹ D‹fi‹ ÜREME S‹STEM‹ ATLASI OBSTETR‹K VE J‹NEKOLOJ‹ HATIRLATMALAR

POCKET RADIOLOGIST: J‹NEKOLOJ‹ POCKET RADIOLOGIST: J‹NEKOLOJ‹ POCKET RADIOLOGIST: J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹ (KADIN HASTALIKLARI)

Prof. Dr. Erdo¤an Gürsoy, Yrd. Doç. Dr. Kemal Ergin

Dişi üreme sisteminin gelişiminden başlayıp erişkin olana kadar görülebilecek safhalarını içeren bir kaynak kitap. 236 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

GE G

Hedvig Hricak MD PhD Çevirenler: Levent Alt›n, Elif Rayegan Koç

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntüler sunulmuştur. 324 sayfa, 11.5 x 21.5

OBSTETR‹K OBSTETR‹K VE VE J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹ OBSTETR‹K VE J‹NEKOLOJ‹

(Ciltli)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

DO⁄UM DO⁄UM B‹LG‹LER‹ B‹LG‹LER‹ DO⁄UM B‹LG‹LER‹

Geoffrey Chamberlain Çeviri: Doç.Dr. Recep Has

CEP CE

Editör: Prof. Dr. Sinan Berkman

Obstetrik ve jinekolojiye ait konuları kadın hayatının kronolojik seyri içinde bütün olarak işlendi.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD öğretim üyeleri tarafından en son kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.

294 sayfa, 16.5 x 23.5

320 sayfa, 16.5 x 23.5


OB EL

K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M

88

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m FETAL VE NEONATAL SIRLAR FETAL VE NEONATAL SIRLAR FETAL VE NEONATAL SIRLAR

N

J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹

Editör: Prof.Dr. Sinan Berkman

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD öğretim üyeleri tarafından en son kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır. 336 sayfa, 19.5 x 27.5

GEBEL‹K GEBEL‹K VE VE S‹STEM‹K S‹STEM‹K HASTALIKLAR HASTALIKLAR

Rchard A. Polin, Alan R. Spitzer Çevirenler: Dr. Teoman Akçay, Dr. Arzu Akçay

Fetus ve yenidoğan hastalıkları ile ilgili çok geniş kapsamlı, sırlar serisinin soru cevap anlatımıyla hazırlanmış yararlı bir kitap. 420 sayfa, 16.5 x 23.5

VAJ‹N‹T AYIRICI TANI VE TEDAV‹ VAJ‹N‹T VAJ‹N‹T AYIRICI AYIRICI TANI TANI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹

Editörler: Kadri Yamaç R›fat Gürsoy, Nuri Çak›r

Sebastian Faro, MD, PhD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Engin Oral

Gebelik ve Sistemik Hastalıklar’ın yayını ile ilgili branş hekimlerinin ya da gebeleri izlemek durumunda olan diğer hekim grubunun gereksinim duyacakları kapsamlı bir kitap.

İÇİNDEKİLER - Sağlıklı vagina ekosistem, Vulvit, Bakteriyel vaginozis, Bakteriyel vaginitis, Vulvovagina kandidiyazis, Trikomoniazis, Atrofik vaginit, Deskuamatif vaginit, Sitolitik vaginosis.

930 sayfa, 19.5 x 27.5

110 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli)

CEP KAYNA⁄I OBSTETR‹K J‹NEKOLOJ‹ CEP KAYNA⁄I OBSTETR‹K J‹NEKOLOJ‹

986 sayfa, 10 x 18

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OBSTETR‹K - FETAL TIP & PER‹NATOLOJ‹ OBSTETR‹K MATERNAL MATERNAL - FETAL TIP & PER‹NATOLOJ‹ OBSTETR‹K MATERNAL - FETAL TIP & PER‹NATOLOJ‹

OBS OBS

Editörler: M. Sinan Beksaç Nam›k Demir Acar Koç At›l Yüksel

Frank W. Ling Çeviri Editörü: Op. Dr. Yavuz Ceylan

Bu cep kitabı kadın doğum alanında hizmet verenler için uygun bir kaynaktır. Kadın doğum uzmanlarını hedeflemekle birlikte jinekolojik tedavi veren dahiliye uzmanları ve aile hekimlerinede hitap etmektedir.

GEB GEB KUL KUL

Fetal görüntüleme tekniklerinin gelişmesi, anne karnındaki fetus’a müdahale edilir olması ve genetik alanındaki yenilikler “Doğum Hekimliğine” MaternalFetal Tıp ve Perinatoloji boyutunu kazandırmıştır. 1602 sayfa, 19.5 x 27.5

PROPEDÖT‹K

(Ciltli)

KADIN - DO⁄UM

GEB


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

PROPEDÖT‹K KADIN KADIN -- DO⁄UM DO⁄UM PROPEDÖT‹K

FETAL TIP Prenatal Tan›

OLGULARLA OBSTETR‹K ANESTEZ‹ OLGULARLA OBSTETR‹K ANESTEZ‹ GEBEL‹KTE FETUSA VE YEN‹ DO⁄ANA ZARARLI ETKENLER

Prof. Dr. Kâz›m Ar›san

Normal üreme konuları, elden geldiğince geniş bir çerçeve iç inde ele alınmış; ayrıca Patalojiye kayan değişmelerin (Normal-Patalojik) sınır çizgisinde teşhisini amaçlayan en yeni erken teşhis yöntemlerine ağırlık verilmiş ve metin öğretici nitelikteki pek çok resim, şema ve çizelgelerle zenginleştirilmiştir.

89

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M

TE L

LAM TÜR VE

Michael Harmer Çeviri Editörü: Prof. Dr. fiükran fiahin

Obstetrik hastalarda sık görülen sorunlara kilink yaklaşımlardan bahseden, anestezi eğitimi alan bütün doktorlar için temel bir kaynaktır 178 sayfa, 15.5 x 23.5

548 sayfa, 16.5 x 23.5

GEBEL‹KTE GEBEL‹KTE ve ve LAKTASYON LAKTASYON DÖNEM‹NDE DÖNEM‹NDE ‹LAÇ ‹LAÇ GEBEL‹KTE ve LAKTASYON DÖNEM‹NDE ‹LAÇ KULLANIMI KULLANIMI KULLANIMI

S‹STEM‹K HASTALIKLAR VE GEBEL‹K FETAL TIP Prenatal Tan›

Catherine Nelson-Piercy Çeviri Editörü: Doç.Dr. ‹dris Koçak

Gerald G. Briggs Çeviri: Dr. Bar›fl Örnek Bügü

A⁄

TE L

TÜR

Önemli konuları pratik ve öğretici bir şekilde toplayan eser. Bu kitapta iki seans durumdan söz edilmektedir: (a) fetus üzerinde gebelik sırasında alınan maternal ilaçlar nedeniyle oluşacak risk ve (b) bebek üzerinde annenin emzirirken aldığı ilaçlar ile oluşacak risk potansiyeli. 1220 sayfa, 16.5 x 23.5

332 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli)

OLGULARLAEL OBSTETR‹K ANESTEZ‹ OBSTETR‹K OBSTETR‹K EL EL K‹TABI K‹TABI OBSTETR‹K K‹TABI

LAMAZE YÖNTEM‹ ‹LE DO⁄UMA HAZIRLIK LAMAZE YÖNTEM‹ ‹LE DO⁄UMA HAZIRLIK VE DO⁄UMHASTALIKLAR VE GEBEL‹K S‹STEM‹K VE DO⁄UM Prof. Dr. Oktay Kaday›fç›

Arthur T. Evans, MD Kenneth R. Niswander, MD Çeviri Editörü Op. Dr. Cihan Öztopcu

Obstetrik El Kitabının yenilenmiş bu 6. basımında, gebeliğin etkin ve güvenilir takibinde en güncel ve klinik olarak faydalı bilgilere yer vermiştir.

Üreme sağlığı kapsamında sağlıklı, kolay ve rahat bir doğum sürecinin yaşanması, annenin komplikasyonsuz bir doğum gerçekleştirmesi, bu olaydan tüm ailenin bilinçli bir şekilde mutluluk duymasını sağlayacak bir kaynak kitap.

548 sayfa, 14 x 21

158 sayfa, 16 x 23.5

A⁄


OB EL

K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M

90

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

KADIN HASTALIKLARI ve DO⁄UM TEMEL B‹LG‹LER‹ A⁄RISIZ DO⁄UM ve ve SEZARYENDE SEZARYENDE ANESTEZ‹ ANESTEZ‹ A⁄RISIZ DO⁄UM

KL‹MAKTER‹UM PREMENOPOZ - MENOPOZ - POSTMENOPOZ- SEN‹UM A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ HUKUKU EN‹ Y

fiükran fiahin, Medge D Owen

Doğum ağrısının giderilmesi teknik olarak oldukça kolay olsada, uygulamanın yaygınlaşamaması en önemli güçlüktür. Ülkemizde en az gelişmiş konulardan birisi obstetrik analjezi/anestezidir. Kitapta bu konular işlenmiştir. 222 sayfa, 18.5 x 15.5

Tayfun fiahin

Mali ve İdari Yönleriyle (Mevzuatlı) 168 sayfa, 14.5 x 21

(Renkli)

MENOPOZ-TEDAV‹S‹ VE KANSER MENOPOZ-TEDAV‹S‹ VE KANSER

Editör: Prof. Dr. Turgay Atasü

REÇETE Sa¤l›kl› Kalmak ‹çin PROB‹YOT‹KLER & PREB‹YOT‹KLER Anlat›lmayan Tarihçe

YEN

Editör Doç. Dr. Metehan Özen

Kitaptaki bilgiler meslektaşlarımızı bilimsel olarak rahatlatmak açısından en son yayınlar ışığında ciddi analizler yapılarak sunulmuştur.

Probiyotiklerle ilgili hazırlanmış Türkçe bir eser.

892 sayfa, 13.5 x 19.5

224 sayfa, 17 x 23.5

EGE EGE KADIN KADIN DO⁄UM DO⁄UM

YEN

TIP E⁄‹T‹M‹N‹N TEMELLER‹

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Do¤um

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum bölümünün ders notları adıyla yayınlanan kapsamlı bir kaynak 388 sayfa, 19.5 x 27.5

KL‹MAKTER‹UM

Zubair Amin Khoo Hoon Eng Çeviri Editörleri Mehmet Y›ld›r›m Kenan Topal

Kitap, tıp eğitimine ilişkin kolay ama temel bir metin sunmaktadır. 376 sayfa, 17 x 23.5


KARDİYOlOJİ TEMEL KARD‹YOLOJ‹ Kalbin Fizik Muayenesi: Tekni¤i ve Klinik ‹puçlar›

YEN

KARD‹YOLOJ‹K SEM‹YOLOJ‹ • EKG

Prof. Dr. Rasim Enar

Kardiyolojik Semiyoloji kitabı klinik uygulamalarda öğrenciler ve yararlanmak isteyen hekimler için kolay ulaşılabilir ve olabildiğince özet olması düşünülerek yazılmış bir eser.

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

190 sayfa, 15 x 21

Hurst The Heart KARD‹YOLOJ‹ EL K‹TABI

YEN

Prof. Dr. Ifl›k BAfiAR Prof. Dr. Lale KOLDAfi Yard. Doç. Dr. Faruk AYAN

Tıp öğrencilerine uzun yıllar yardımcı olacak bir Türkçe eser. 344 sayfa, 16.5 x 23.5

YEN

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

EKOKARD‹YOGRAF‹ GENEL TEKRAR KILAVUZU

Robert A. O’Rourke Richard A. Walsh Valentin Fuster Çeviri Editörü: Uzm. Dr. Emre K. Aslanger Çeviren: Dr. Tuncay fiahuto¤lu

YEN

Catherine M. Otto Rebecca G. Schwaegler Çeviri: Prof. Dr. M. Taner Gören Uzm. Dr. Emre Aslanger

Kardiyovasküler tanı ve tedavi için pratik ve özet kaynak niteliğinde bir kitap. 768 sayfa, 11.5 x 21.5

KLİNİK EKOKARDİYOGRAFİYE YARDIMCI KİTAP Ekokardiyografi ile ilgilenen, bu konudaki temel bilgileri öğrenme isteğinde olan herkes için yararlı olacak bir eser.

(2 renk baskı)

360 sayfa, 18.5 x 26 DRUGS FOR THE HEART (TÜRKÇE BASKI) YEN

Lionel H.Opie, MD, DPhil, DSc, FRCP Bernard J.Gersh, MBChB,DPhil,FACC Çeviri Editörleri Prof. Dr. Ya¤›z Üresin Uzm. Dr. Tolga Özyi¤it

Tüm uzmanlar, pratisyenler, klinisyenler, tüm öğrenciler, öğretmenler ve bilim adamları için paha biçilmez bir kaynak olacak bu kitabı; günümüz kardiyovasküler tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinmek isteyen ve kardiyovasküler hastalığı olanlarda bu bilgiyi en etkin biçimde kullanmak isteyen herkese... 500 sayfa, 12.5 x 26

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Kan›ta Dayal› KALP YETERS‹ZL‹⁄‹ K‹TABI

YEN

Editör Prof. Dr. Rasim ENAR

“Kanıta Dayalı Kalp Yetersizliği Kitabı”, akut ve kronik kalp yetersizliği ile komplikasyonlarının teşhis ve tedavisi ile ilgili, doğru ve kanıtlanmış bilimsel klinik bilgileri kapsamayı hedeflemiştir bir başvuru kitabıdır. 832 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

89


OB EL

K A R D İ YO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

90

VLER BE

P K‹TA TI

KL‹N‹K EKOKARD‹OGRAF‹ KL‹N‹K KL‹N‹K EKOKARD‹OGRAF‹ OTTO EKOKARD‹OGRAF‹ KL‹N‹K EKOKARD‹OGRAF‹ OTTO OTTO OTTO

N

Olgu Sorular›yla AC‹L KARD‹YOLOJ‹

Prof. Dr. Hüseyin Oflaz Uzm Dr. Emre Aslanger

Kardiyolojinin belli başlı acil olgularını kendiniz muayene edecek, tanı ve tedavi için olasılıkları düşünecek, klinikte sık karşılaşılan ancak cevaplarını klasik kitaplarda bulamadığınız sorunlara cevaplar bulacak ve öğrenci düzeyinden uzman düzeyine kadar her aşamaya hitap eden bir klinik öğrenimin tadını çıkartacaksınız. 254 sayfa, 19.5 x 27.5

Catherine M. Otto, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Nurgül Keser

Mesleğe yeni başlayanlar ve bu alandaki bilgilerini tazelemek isteyen uzmanların yoğun iş temposu sırasında çabuk ulaşabilecekleri analışılır bir kaynak. 556 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

FETAL EKOKARD‹YOGRAF‹

PED‹YATR‹K EKG NASIL OKUNUR PED‹YATR‹K PED‹YATR‹K EKG NASIL OKUNUR PED‹YATR‹K EKG EKG NASIL NASIL OKUNUR OKUNUR

Kadın-doğumda yapılan ultrason incelemelerinin hepsinde, fetal kalp taraması için yararlı olacak kapsamlı ve bol resimli bir kılavudur. Yüksek kaliteli ekokardiyografik resimleri gerekli yorumları ile birlikte içirmektedir.

Bu kitap pediyatrik EKG okumak isteyen ancak yeterince basit ve pratik bir kitap bulamayan pediyatristler, aile hekimleri, internler ve tıp öğrencileri için yazılmıştır.

268 sayfa, 19 x 25

270 sayfa, 20.5 x 28.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ (SEK‹Z‹NC‹ BASKI)

Prof. Dr. Dinçer Uçak

Tıp öğrencilerinin, pratisyen hekimlerin, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarının gereksinimleri için yapılan bu kitap, gösterilen yoğun ilgi sonucu sekizinci baskıya ulaşmıştır.

He Her KA Her KAR KA

Myung K. Park, M.D. Warren G. Guntheroth, M.D. Çeviren: Uzm. Dr. Emre K. Aslanger

Lindsey D. Allan Andrew C. Cook Ian C. Huggon Çeviri Editörü Prof. Dr. Bülent Oran

296 sayfa, 17 x 23.5

AR AR‹ Ne AR Ned Ned

BRAUNWALD KALPHASTALIKLARI HASTALIKLARI BRAUNWALD KALP (Cilt BRAUNWALD (Cilt1-2) 1-2) KALP KALP HASTALIKLARI HASTALIKLARI BRAUNWALD

(Cilt (Cilt 1-2) 1-2)

Douglas P. Zipes, Peter Libby, Robert O. Bonow, Eugene Braunwald

Kalp-damar hastalıklarının bakımını üstelen tüm sağlık profesyonellerini eğitmek, teşvik etmek ve bir kaynak görevi görecek kapsamlı bir eser 2184 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KA KAR KA


w w w. n o b e l t i p . c o m

91

N

AR‹TM‹LER AR‹TM‹LER AR‹TM‹LER Nedenleri, Güncel Güncel Tan› Tan› ve ve Tedavi Tedavi Yöntemleri Yöntemleri Nedenleri, Nedenleri, Güncel Tan› ve Tedavi Yöntemleri Editör Prof. Dr. Bülent Görenek

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

K A R D İ YO L O J İ

KL‹N‹K ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ KL‹N‹K KL‹N‹K ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ KL‹N‹K ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ Basitlefltirilmifl Bir Yaklafl›m Yaklafl›m Basitlefltirilmifl Bir Basitlefltirilmifl Bir Yaklafl›m

Ary L. Goldberger Çeviri Editörleri Prof. Dr. Aytaç Öncül Dr. Emre Aslanger

Gerek hasta gerekse takip ve tedaviyi üstlenecek olan hekimlerin zaman zaman sıkıntıya düştükleri, kararsız kaldıkları aritmi konusunda kaleme alınan bu eser büyük bir açığı giderecektir.

Ünlü Dr. Goldberger’in iyi bilinen karmaşık konuları anlaşılması kolay hale getirme yeteneği sayesinde EKG yorumlanması ve analizinin temel noktalarını hızlı kavrayacağınız bir kaynak.

580 sayfa, 19.5 x 27.5

338 sayfa, 19 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(2 renk)

Her Yönüyle Yönüyle Her Her Yönüyle KARD‹YOVASKÜLER D‹YABET D‹YABET KARD‹YOVASKÜLER KARD‹YOVASKÜLER D‹YABET Yazar Dr. Mustafa Yenigün

ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ CEP CEPREHBER‹ REHBER‹ CEP REHBER‹ CEP REHBER‹ Mary B. Conover Çeviri Prof. Dr. Cihat Küçükhüseyin

Konusunda kapsamlı şekilde hazırlanmış Türkçe bir eser.

Acil ve kritik bakım personeline, hızlı EKG tanısı koyma ve hastanın en iyi olası yararını ve şahsın mesleki gururu ve güvenirliğini doğru bir şekilde karşılama bakımından güncel rehberlik sağlayacaktır.

2062 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KA KA KA EN EN EN

KA KA KA

282 sayfa, 10.5 x 18

KARD‹YAK AC‹LLER AC‹LLER KARD‹YAK KARD‹YAK AC‹LLER

W. Frank Peacock IV Brian R. Tiffany Çeviri Editörleri Dr. Emre K. Aslanger Dr. Aleks De¤irmencio¤lu Dr. Ebru Gölcük

‹MPLANTE ‹MPLANTEED‹LEB‹LEN ED‹LEB‹LENKARD‹YOVERTER KARD‹YOVERTER ‹MPLANTE ED‹LEB‹LEN KARD‹YOVERTER ‹MPLANTE ED‹LEB‹LEN KARD‹YOVERTER DEF‹BR‹LATÖRLER DEF‹BR‹LATÖRLER DEF‹BR‹LATÖRLER III DEF‹BR‹LATÖRLER I Prof. Dr. Remzi Karao¤uz

Kısa ve yetkin - acil doktorları için acil doktorları tarafından hazırlanmış bir başvuru kitabı.

İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatörlerle ilgili gelişmeler, endikasyonlara temel olan çalışmalar ve implantasyon tekniklerinin anlatıldığı güncel bir kaynak.

536 sayfa, 17 x 23.5

120 sayfa, 16.5 x 23.5

KA KA KA Ta Ta Tan


OB EL

K A R D İ YO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

92

VLER BE

P K‹TA TI

N

KARD‹YOLOJ‹DE SENDROMLAR SENDROMLAR VE VE KARD‹YOLOJ‹DE ENDER RASTLANILAN RASTLANILAN HASTALIKLAR HASTALIKLAR ENDER

NETTER’‹N NETTER’‹N

KARD‹YOLOJ‹S‹ KARD‹YOLOJ‹S‹

Marschall S. Runge, E. Magnus Ohman, Frank H. Netter Çeviri Editörü: Uzm. Dr. Mehmet Sait Bu¤dac›

Editör Prof. Dr. Baki Komsuo¤lu

Bu kitap, yalnızca kardiyoloji alanında eğitim görenlere değil, tıbbın diğer bilim alanlarındaki asistanlara ve özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavına girecek öğrencilere faydalı olacak bir eser.

Gencinden yaşlısına, öğrencisinden deneyimli klinisyenine kadar kardiyovasküler hastalıkları tedavi eden tüm klinisyenlere kullanışlı yeni bir kaynak. 664 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

216 sayfa, 16.5 x 23.5

THEECHO ECHOMANUAL MANUAL THE ECHO MANUAL THE KARD‹YAK AC‹LLER TÜRKÇE TÜRKÇE THE ECHO TÜRKÇE THE ECHO MANUAL MANUAL TÜRKÇE TÜRKÇE Jae K. OH James B. Seward A. Jamil Taj›k Çeviri Editörü Prof. Dr. Ömer Kozan

GÜNCELEKO EKOKILAVUZU KILAVUZU GÜNCEL GÜNCEL EKO KILAVUZU GÜNCEL EKO GÜNCEL EKO KILAVUZU KILAVUZU

Carlos A. Roldan Çeviri Editörü Prof. Dr. Filiz Özerkan

Echo Manual’ın bu üçüncü basımının kardiyologlara, dahiliye uzmanlarına, anestezi uzmanlarına, yoğun bakım hekimlerine, ekokardiyografi teknikerlerine olduğu kadar eğitimlerini sürdüren asistanlara ve akademisyenlere zevkli bir öğrenme deneyimi getirmektedir.

Bu pratik kılavuz kolay, hızlı ve tam bir ekokardiyografik danışmayı sağlamak için taşarlanmıştır.

434 sayfa, 20 x 28

214 sayfa, 17 x 24.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

HIZLIEKG EKGYORUMU YORUMU HIZLI EKG YORUMU HIZLI KARD‹YAK AR‹TM‹LER HIZLI EKG HIZLI EKG YORUMU YORUMU Tan› ve Tedavi için Pratik Notlar Dale Dubin, MD Çeviri Editörü Dr. Taha Okan

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PRAT‹KKARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ PRAT‹K TEMEL B‹LG‹LER PRAT‹K KARD‹YOLOJ‹ PRAT‹K TEMEL B‹LG‹LER PRAT‹K KARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ TEMEL B‹LG‹LER TEMEL TEMEL B‹LG‹LER B‹LG‹LER

Dr. ‹smail B›y›k

Günümüz EKG kitapları arasında en popüler ve en çok atıfta bulunulan kaynak durumundadır. 46 ayrı dilde baskısı yapılan kitap; otuzbeş yılı aşkın süredir en çok satan EKG kitabı olma özelliğini korumaktadır.

Hekimler ve yardımcı sağlık görevlileri için acil durumlarda gerekli pratik bilgileri içeren bir eser.

360 sayfa, 17 x 23.5

264 sayfa, 11.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KA ‹NF


K A R D İ YO L O J İ

OB EL

N

KANITA DAYALI AKUT M‹YOKARD KANITA DAYALI AKUT M‹YOKARD ‹NFARKTÜSÜ Cilt 1 - 2 ‹NFARKTÜSÜ

93

Cilt 1 - 2

Editör: Prof. Dr. Rasim Enar

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

F‹BR‹NOL‹T‹K F‹BR‹NOL‹T‹KVE VEANT‹TROMBOL‹K ANT‹TROMBOL‹KTEDAV‹ TEDAV‹ F‹BR‹NOL‹T‹K VE ANT‹TROMBOL‹K TEDAV‹

Richard C. Becker Frederick A. Spencer Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Mehmet Dinçtürk Doç. Dr. B. Y›lmaz Cingözbay

Akut Miyokard İnfarktüsü ile ilgili her bilgiyi kapsayan bir kitaptır. 2 cilt olarak hazırlanmıştır.

Trombotik hastalıkların tedavisine uygulamaya yönelik kanıta dayalı ve temel ilkeleri de açıklayan, yararlı bir kaynak.

1508 sayfa, 16.5 x 23.5

412 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TANI KARD‹YOLOJ‹ TANI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹ KARD‹YOLOJ‹

Gerard M. Doherty Çeviri Editörü: Dr. Emre K. Aslanger

Sorulara kısa sürede cevap veren iki bölümden oluşan, kardiyolojideki tüm majör hastalıklar hakkında tanı ve tedaviye ilişkin anahtar noktaların bulunduğu pratik bir kaynak.

KALP KALP CERRAH‹S‹ SIRLARI KALPVE VEDAMAR DAMARSA⁄LI⁄I SA⁄LI⁄IKILAVUZU KILAVUZU KALP VE DAMAR SA⁄LI⁄I KILAVUZU

Yazar: Prof. Dr. Rasim Enar

Kalp ve damar sağlığı ile ilgili doğru bilgileri yalın bir anlatımla sunan pratik bir kitap 504 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

376 sayfa, 19.5 x 27.5

TANI VE TEDAV‹ KARD‹YOLOJ‹ F‹BR‹NOL‹T‹K VE ANT‹TROMBOL‹K TEDAV‹ KALP HASTALIKLARINDA ‹LAÇ TEDAV‹S‹

M. Gabriel Khan Çeviri Editörü: Doç. Dr. ‹brahim Kelefl

KALP CERRAH‹S‹ SIRLARI KALP CERRAH‹S‹ SIRLARI D‹YASTOL‹K FONKS‹YONLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹Paulo R. Soltoski

Çeviri: Dr. Vedat Erentu¤, Dr. Adil Polat

Doktorlar kadar ilgili tıp öğrencilerinin de yararlanacağı ayrıca reçete yazmayı kolaylaştıracak bir kitap.

Kardiyovasküler cerrahinin başlıca tüm konularına değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak.

446 sayfa, 13.5 x 19.5

304 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli)

D‹Y D‹Y DE DE⁄

TE TEM


OB EL

K A R D İ YO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

94

VLER BE

P K‹TA TI

N

D‹YASTOL‹K D‹YASTOL‹K FONKS‹YONLARIN FONKS‹YONLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Editör: Dr. Tuna Tezel

Diyastolik fonksiyonlar, diyastolik kalp yetersizliği ve PW Dopplerin yerini ve bütün bunların klinisyenler için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan, son teknolojik gelişmeleri içeren bir kaynak.

AKUT AKUT M‹YOKARD ‹NFARKTÜSÜ: AKUTM‹YOKARD M‹YOKARD‹NFARKTÜSÜ: ‹NFARKTÜSÜ: Trombokardiyoloji Trombokardiyoloji Trombokardiyoloji

KL KL

Editör: Prof. Dr. Rasim Enar

Öncelikle kardiyoloji uzmanları, asistanları, konu ile ilgilenen İç Hastalıkları uzmanlarının yararlanacağı bir kitap. 828 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

216 sayfa, 19.5 x 27.5

TEMEL KARD‹YOLOJ‹ TEMEL KARD‹YOLOJ‹

KILAVUZLAR KILAVUZLAR IfiI⁄INDA KARD‹YOLOJ‹ KILAVUZLARIfiI⁄INDA IfiI⁄INDAKARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ UYGULAMALARI UYGULAMALARI UYGULAMALARI

Editör: Prof. Dr. Rasim Enar

Uzm. Dr. Cahit A¤çal

6 Kısım 35 bölümden oluşan bu kitap kardiyolojiyi her yönüyle ele alan kapsamlı bir eser.

Birçok dernek ve kuruluş tarafından hazırlanan kılavuzlar ve bazı çalışmalar ışığında kardiyoloji pratiğindeki uygulamalar özetlenmiştir.

1128 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

606 sayfa, 16.5 x 23.5

KALPKAPAK KAPAKHASTALIKLARI HASTALIKLARI KALP KALP KAPAK HASTALIKLARI

KALP-DAMAR KALP-DAMARHASTALIKLARI HASTALIKLARI KALP-DAMAR HASTALIKLARI FARMAKOLOJ‹S‹ FARMAKOLOJ‹S‹ FARMAKOLOJ‹S‹

Editör: Dr. Tuna Tezel

Kalp kapak hastalıkları konusunda her türlü soruya cevap verecek bir kitap. 432 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Editörler: Prof. Dr. M. Nejat Gacar, Prof. Dr. Baki Komsuo¤lu, Prof. Dr. Tijen Utkan

Kitabın amacı klinisyene aradığını daha çabuk ve kolay bulabilme olanağı yaratmaktır. Ayrıca Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği araştırma görevlileri ve uzmanlarına özet Farmakoloji bilgisi sunulmuştur. 284 sayfa, 16.5 x 23.5

EK EK


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

KL‹N‹K KL‹N‹K KARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ KL‹N‹K KARD‹YOLOJ‹

95

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

K A R D İ YO L O J İ

KL‹N‹K KARD‹YOLOJ‹ BAfiVURU K‹TABI KL‹N‹K KARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ BAfiVURU BAfiVURU K‹TABI K‹TABI KL‹N‹K

Prof. Dr. Hasan Gök

Kalp hastalıklarındaki güncel gelişmelerin ayrı ayrı ele alındığı bölümlerde kardiyoloji araştırma görevlileri ve uzman doktorların ihtiyacına cevap verecek, özelliklede girişimsel kardiyolojideki büyük gelişmelerin içinde bulunduğu bir kaynaktır.

HUR HUR

KA KA

Joseph S. Alpert Çeviri Editörü: Doç. Dr. Kani Gemici

Kardiyolojinin her alanında sık karşılaşılan problemleri çözmede pratik bir ilk başvuru kitabı. 312 sayfa, 19.5 x 27.5

954 sayfa, 20.5 x 27.5

MULT‹D‹S‹PL‹NER KARD‹YOLOJ‹ MULT‹D‹S‹PL‹NER KARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ MULT‹D‹S‹PL‹NER

EKG’N‹N TANISI EKG’N‹N EKG’N‹N TANISI TANISI

Editör: Dr. Cem Heper Edward K. Chung, M.D. Çeviri: Prof. Dr. Cüneyt Tetikkurt

Sık görülen ve klinik açıdan uygun 250 EKG’ye yer verilmiştir. Öğrenciler, asistanlar, kardioloji uzmanları ve tüm klinisyenlerin yararlanacağı çeviri eser.

Kardiyolojide karşılaşabileceğiniz her türlü soruna bir yanıt bulabileceğiniz ve temel bilgileri edinebileceğiniz bir kaynaktır. 648 sayfa, 16.5 x 23.5

318 sayfa, 19.5 x 27.5

AKUT AKUTM‹YOKARD M‹YOKARD‹NFARKTÜSÜ ‹NFARKTÜSÜTEfiH‹S TEfiH‹SVE VE AKUT M‹YOKARD ‹NFARKTÜSÜ TEfiH‹S VE TEDAV‹ KILAVUZU TEDAV‹ KILAVUZU TEDAV‹ KILAVUZU

Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

TEMEL TEMELVE VEPRAT‹K PRAT‹KAÇIDAN AÇIDAN TEMEL VE PRAT‹K AÇIDAN

G‹R‹fi‹MSEL G‹R‹fi‹MSELKARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ G‹R‹fi‹MSEL KARD‹YOLOJ‹ Sue Apple

Çeviri: Doç. Dr. V. Gökhan Cin

Akut Miyokard İnfarktüse yaklaşımda yol gösterecek ve yardımcı olacak doğru ve kanıtlanmış bilgileri, pratik ve klinik kullanıma hazır şekilde bu kitapçıkta sunulmuştur. 216 sayfa, 13.5 x 19.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Dört bölümden oluşan bu kitap hastanede girişim uygulanan hastaların bakımında görev alan tüm sağlık çalışanları için klinikte bir referans kitabıdır. 300 sayfa, 16.5 x 23.5

KA KA


OB EL

K A R D İ YO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

96

VLER BE

P K‹TA TI

N

HURST THE HEART HURST THE HEART HURST HEART KALP THE HASTALIKLARI

KALP HASTALIKLARIEL ELK‹TABI K‹TABI KALP HASTALIKLARI EL K‹TABI Robert A. O’Rourke Çeviri: Op. Dr. Murat Alp Konuk

Kardiyoloji alanının en klasik kitaplarından olan “Hurst The Heart”ın özet el kitabı. 784 sayfa, 10 x 18

B‹R BAKIfiTA KARD‹YOLOJ‹ EL K‹TABI B‹R BAKIfiTA KARD‹YOLOJ‹ EL K‹TABI B‹R BAKIfiTA KARD‹YOLOJ‹ EL K‹TABI

KA KA

Johny Lee Çevirenler: Doç. Dr. Kani Gemici, Uzm. Dr. Bülent Özdemir

Kardiyoloji eğitimini sürdüren tıp öğrencilerine, intörnlere, pratisyen hekimlere, kardiyoloji uzmanlık öğrencilerine ve uzmanlarına yararlı olabilecek çeviri bir kitaptır. 320 sayfa, 12 x 22

KARD‹YOLOJ‹N‹N KARD‹YOLOJ‹N‹NSIRLARI SIRLARI KARD‹YOLOJ‹N‹N SIRLARI

Olivia vynn Adair Çeviri Editörü: Doç. Dr. ‹brahim Kelefl

Bu serinin kitabı kardiyoloji alanında vizitlerde, sınavlarda ve klinikte asistanların başvuracağı iyi bir kaynak. 336 sayfa, 16.5 x 23.5

EKSTRAKORPOREAL EKSTRAKORPOREALDOLAfiIM DOLAfiIM EKSTRAKORPOREAL DOLAfiIM

Prof. Dr. Hasan Solak, Yrd. Doç. Dr. Niyazi Görmüfl

Kalp cerrahisiyle uğraşan asistanlara perfüzyonistlere ve hekimlere faydalı olacak güncel bilgileri içeren bir kaynak. 216 sayfa, 14.5 x 19.5

KALP CERRAH‹S‹ SIRLARI KALP CERRAH‹S‹ SIRLARI

KARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹

Huon H. Gray Çeviri: Dr. Hurflit Soyer

KALP CERRAH‹S‹ SIRLARI Paulo R. Soltoski Çeviri: Dr. Vedat Erentu¤, Dr. Adil Polat

Kardiyolojinin temellerini içeren kısa ve okunulabilir özet bir kitap.

Kardiyovasküler cerrahinin başlıca tüm konularına değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak.

272 sayfa, 16.5 x 23.5

304 sayfa, 16.5 x 23.5

PO POC


K A R D İ YO L O J İ

OB EL

N

KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹ KALPVE VEDAMAR DAMARCERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ KALP

Editörler: Prof. Dr. Mustafa Paç, Doç. Dr. At›f Akçevin, Dr. Serap Aykut Aka, Prof. Dr. Suat Büket, Prof. Dr. Tayyar Sar›o¤lu

128 değerli yazarın bilgi ve deneyim birikimleriyle ortaya çıkan bu kitap kalp ve damar cerrahisi konusunda büyük bir boşluğu dolduracaktır. 1660 sayfa, 19.5 x 27.5

Thomas J Brady Çeviri Editörü: Dr. Levent Alt›n

Kardiyoloji dalında en sık görülen 100 tanının grafilerle gösterildiği çeviri bir yayın. (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KARD‹YOLOJ‹DE TANI VE TEDAV‹ ESASLARI KARD‹YOLOJ‹DE TANI TANI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹ ESASLARI ESASLARI KARD‹YOLOJ‹DE

Michael H. Crawford Dr. Yelda Tayyareci

Kardiyolojinin temel konularının tamamını kapsayan, özellikle tanı ve tedaviye yönelik başlıklar ile konuyu özetleyerek bilgilerin akılda kolayca kalmasını sağlayan pratik bir kaynak kitap. 218 sayfa, 11.5 x 21.5

ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ EL EL K‹TABI K‹TABI ELEKTROKARD‹YOGRAF‹ EL K‹TABI

Doç. Dr. Bahar Boydak

KL‹N KL‹ ve D ve D

Pratik elektrokardiyografi el kitabı. 118 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

POCKET RADIOLOGIST: KARD‹YAK KARD‹YAK RADIOLOGIST: POCKET KARD‹YAK RADIOLOGIST: POCKET

310 sayfa, 11.5 x 21.5

97

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

KALP DAMAR DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMA KORUNMA KALP KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN HASTALIKLARINDAN KORUNMA

Prof. Dr. Baki Komsuo¤lu, Dr. Yengi Umut Çelikyurt

Kalp damar hastalıklarından korunmada pratik bilgiler içeren güncel bir kaynak. 360 sayfa, 13.5 x 19.5

Grosman’s Grosman’sKARD‹AK KARD‹AKKATER‹ZASYON, KATER‹ZASYON, Grosman’s KARD‹AK KATER‹ZASYON, ANJ‹YOGRAF‹ ANJ‹YOGRAF‹VE VEG‹R‹fi‹M G‹R‹fi‹M ANJ‹YOGRAF‹ VE G‹R‹fi‹M

Baim, Donald S. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mahmut fiahin

Ülkemize türkçeye çevrilen konusunda en klasik kitap. 850 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

NÜK NÜK


OB EL

K A R D İ YO L O J İ w w w. n o b e l t i p . c o m

98

VLER BE

P K‹TA TI

N

KL‹N‹K EKOKARD‹YOGRAF‹ KL‹N‹K KL‹N‹K EKOKARD‹YOGRAF‹ EKOKARD‹YOGRAF‹ ve Di¤er Görüntüleme Yöntemleri ve ve Di¤er Di¤er Görüntüleme Görüntüleme Yöntemleri Yöntemleri Editörler Prof. Dr. Çetin Erol Doç. Dr. Mehmet Özkan

REÇETE 2012

Uzun yıllar gerektiren birikimlerimiz bu kitapta en net ve açıklayıcı şekilde resimlerle birlikte okuyucuya sunulmaktadır.

Kitap içeriğinde, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda en çok karşılaşılan hastalıklara ağırlık verilmiştir. İlaç etken maddelerinin yanı sıra ticari isimler de sunularak hedefe daha çok yaklaşılması sağlanmıştır.

598 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

Editör: Doç. Dr. Oktay Sar›

330 sayfa, 12 x 21.5

NÜKLEER KARD‹YOLOJ‹ NÜKLEER NÜKLEER KARD‹YOLOJ‹ KARD‹YOLOJ‹

REÇETE

TEDAV‹ EL K‹TABI

Uzm. Dr. Hurflit Soyer Prof. Dr. ‹lhami Uslu

Temel kavramlar ve günlük uygulamalarda sık karşılaşılan soru ve yanıtları bulabileceğiniz pratik bir kitap. 66 sayfa, 13.5 x 19.5

YEN

Prof. Dr. M. Nedim Çiçek

Bu kitap tüm cerrahi ve dahili hastalıkların tedavi protokollerini ve hastalıkla ilgili yazılan reçete örneklerini kapsamaktadır. Bu eser, tüm pratisyen hekimler için kaynak kitaptır. 400 sayfa, 12 x 21.5

TIBB‹ TERM‹NOLOJ‹

YEN

TIP D‹L‹NDE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI)

Prof. Dr. Recep Mesut

Lisans/önlisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim görenler, öğretim üyeleri ve diğer meslektaşlar için de başvuru kitabı olabilecektir. 340 sayfa, 17 x 23.5

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı 744 sayfa, 8.5 x 14.5


KULAK - BURUN - BOĞAZ

OB EL

N

YEN

Comprehensive Review of OTOLARYNGOLOGY (TÜRKÇE)

Prof. Dr. Rudolf Probst Prof. Dr. Gerhard Grevers Prof. Dr. Heinrich Iro Çeviri Editörü Doç. Dr. Nadir Y›ld›r›m

Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi ve ilgili bilim dallarında eğitim gören, eğitim veren ya da bilgilerin tazelemek isteyen herkese hitap edebilecek niteliktedir. Ayrıca, kitabın Avrupa Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi “Board Sınavı” hazırlığı için önerilen kitaplardan biridir. 440 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

TEMEL OTOR‹NOLAR‹NGOLOJ‹ Ad›m Ad›m Ögrenme Rehberi

VLER BE

P K‹TA TI

Michael J. Ruckenstein

YAKINDA

300 sayfa, 19.5 x 27.5

(renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KULAK VE TEMPORAL KEM‹K CERRAH‹S‹

YEN

Editors Joseph B. Nadol, Jr., MD Michael J. McKenna, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Naz›m Korkut

ENDOSKOP‹K S‹NÜS POCKET RADIOLOGIST: EL K‹TABI BAfi VE BOYUN

CERRAH‹S‹ YEN

BA

H Ric Harnsberger MD Patricia A Hudgins MD Richard H Wiggins III MD H Christian Davidson MD Çevirenler Op. Dr. Ayflegül Verim Op. Dr. Gökçe Dereci

Bu kitap kulak hastalıkları ve onların nasıl çözümleneceğine kafa yoranlar için çok detaylı hazırlanmış güncel bir başucu eseridir.

KBB-BBC alanındaki hastalıkları radyolojik açıdan ele alırken kısa ama öz bir şekilde tedavileri konusunda da değerli bilgiler veren bir kitap.

628 sayfa, 19.5 x 27.5

348 sayfa, 11.5 x 21.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ENDOSKOP‹KS‹NÜS S‹NÜSCERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ ENDOSKOP‹K EL K‹TABI EL K‹TABI

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

BAfi VE BOYUNUN CERRAH‹ ANATOM‹S‹ T‹NN‹TUS TEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ Klinik Klinik Protokoller Protokoller T‹NN‹TUS

Daniel Simmen, M.D. Çeviri Editörü Doç. Dr. M.Haluk Özkul

OTO

Richard S. Tyler, Ph.D. Çeviri Doç. Dr. Haluk Özkul Op. Dr. Ayflegül Verim

Kitabın büyük bölümü cerrahi yaklaşımların nasıl geliştirileceği odaklanmaktadır; Kitabın son bölümleri, ileri teknikleri ve endoskopik sinüs cerrahisinin güncel yönlerini yansıtmaktadır.

Kitap psikolojik ve akustik tedavi önerileri ile pratik stratejiler içermektedir. Konusunda çok deneyimli psikolog ve odyologların hazırladığı bu eserin tinnitus hastalarına daha yararlı olmanızı kolaylaştıracak.

312 sayfa, 19.5 x 27.5

240 sayfa, 16.5 x 23.5 101


KULAK - BURUN - BOĞAZ

102

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

TANISAL S‹ALENDOSKOP‹ OTOR‹NOLAR‹NGOLOJ‹ VE BOYUN CERRAH‹S‹ TANISAL VE VE G‹R‹fi‹MSEL G‹R‹fi‹MSELBAfi S‹ALENDOSKOP‹

AÇIK TEKN‹K R‹NOPLAST‹DE OLGUYA GÖRE AÇIK TEKN‹K R‹NOPLAST‹DE BAfi-BOYUN AÇIK TEKN‹KKANSERLER‹ R‹NOPLAST‹DE OLGUYA OLGUYA GÖRE GÖRE YAKLAfiIM YAKLAfiIM YAKLAfiIM

Doç. Dr. Erhun fierbetci Uz. Dr. Atilla G. fiengör

Tükürük bezleri duktal patolojilerine günümüzdeki yaklaşım 186 sayfa, 16 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Calvin M., Jr., M.D. Johnson Çeviri Editörü: Prof. Dr. Halis Ünlü

Teknolojinin açık teknik rinoplastide olguya göre yaklaşım tedavisi konusunda bize sunduğu en son gelişmeler içeren konusunda kapsamlı bir kaynak. 726 sayfa, 19.5 x 27.5

BAfi-BOYUN KANSERLER‹ LAR‹NKS, TRAKEA, ÖZOFAGUS VE BOYUN BAfi-BOYUN KANSERLER‹ CERRAH‹S‹

920 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ORTA YÜZ KIRIKLARI KULAK, BURUN BO⁄AZDA SEMPTOMDAN TANIYA ORTA KIRIKLARI ORTA YÜZ YÜZ KIRIKLARI TANIDAN TEDAV‹YE ALGOR‹TM‹K YAKLAfiIM

Prof. Dr. Kay›han Engin, Prof. Dr. Levent Eriflen

Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Baş-boyun kanserleri ile ilgili temel bilgiler, belli anatomik yerleşimlerine göre kanserler ve baş-boşun kanserleri ile ilgili diğer tüm konular ele alınmış bir eser.

Doç. Dr. ‹smail Ermifl

Konuya ilgi duyanların her an başvurabilecek bir kitap. 96 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

LAR‹NKS, TRAKEA, ÖZOFAGUS VE BOYUN BOYUN LAR‹NKS, TRAKEA, ÖZOFAGUS VE AÇIK TEKN‹K R‹NOPLAST‹DE OLGUYA GÖRE CERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ YAKLAfiIM William W. Montgomery, MD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Çetin Kaleli

KBB HASTALIKLARI HASTALIKLARI VE BAfi BAfi BOYUN BOYUN TANIYA KBB VE KULAK, BURUN BO⁄AZDA SEMPTOMDAN CERRAH‹S‹ EPON‹MLER‹ CERRAH‹S‹ EPON‹MLER‹ TANIDAN TEDAV‹YE ALGOR‹TM‹K YAKLAfiIM

Larinks, trakea, özofagus ve boyun hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili rehber bilgiler içeren, öncelikli asistan ve KBB uzmanlarının faydalanacağı bir kaynak.

KBB hekimini ilgilendiren yaklaşık 700 eponim düzenlenmiş, aynı isimle veya eş anlamlı kullanılan terimler varsa bunlar belirtilmiş, kısa açıklamalar ile sunulmuş pratik bir kaynak.

414 sayfa, 19.5 x 27.5

KBB KB CER CE

Opr. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

144 sayfa, 13.5 x 19.5

KBB KB


KULAK - BURUN - BOĞAZ

OB EL

103

N

KBB’N‹N SIRLARI KULAK BURUN BO⁄AZ HASTALIKLARI VE KBB’N‹N SIRLARI BAfi-BOYUN CERRAH‹S‹

ORTA KULAK KULAK VE MASTO‹T MASTO‹T CERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ Bailey’nin KULAK-BURUN-BO⁄AZ ORTA VE BAfi-BOYUN CERRAH‹S‹ ATLASI

Bruce W. Jafek, MD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Çetin Kaleli

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ile ilgili temel bilgileri soru-cevap şeklinde sunan ENT Secrets kitabı bu formatta çıkmış yayınların en kapsamlı ve yeterli bir kaynak.

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

Rex S., M.D. Haberman Çeviri Editörü: Doç. Dr. As›m Aslan

Orta kulak ve mastoit cerrahisi ve hastalıklarının tanı, tedavisi ile ilgili rehber bilgiler içeren, öncelikli asistan ve KBB uzmanlarının faydalanacağı bir kaynak. 300 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

456 sayfa, 16.5 x 23.5

KULAK BURUN BO⁄AZ HASTALIKLARI VE OBSTRÜKT‹F UYKU APNES‹ SENDROMUVE VE KULAK BURUN BO⁄AZ HASTALIKLARI KULAK BURUN BO⁄AZ HASTALIKLARI VE BAfi-BOYUN CERRAH‹S‹ HORLAMA BAfi-BOYUN BAfi-BOYUN CERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹

Dr. Özgün Enver Dr. Demircan Akan

Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun cerrahisinde pratiklere yönelik hazırlanmıştır. 323 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli)

Bailey’nin KULAK-BURUN-BO⁄AZ TEMPORAL KEM‹K KEM‹K CERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ ATLASI ATLASI TEMPORAL Bailey’nin KULAK-BURUN-BO⁄AZ BAfi-BOYUN CERRAH‹S‹ ATLASI BAfi-BOYUN CERRAH‹S‹ ATLASI Prof. Dr. Tuncay Ulu¤

Temporal Kemik Cerrahisi atlası, kulak ve kafa tabanı cerrahisinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak bir kaynak. 208 sayfa, 23 x 33

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OBSTRÜKT‹F OBSTRÜKT‹FUYKU UYKUAPNES‹ APNES‹SENDROMU SENDROMUVE VE ORTA KULAK VE MASTO‹T CERRAH‹S‹ OBSTRÜKT‹F HORLAMA HORLAMA UYKU APNES‹ SENDROMU VE HORLAMA Dr. Mehmet Ömür, Dr. Feyzi Elez, Dr. Dilaver Özturan, Dr. Sabri Derman

TEMPORAL KEM‹K CERRAH‹S‹ ATLASI KULAK -BAfi BURUN CERRAH‹S‹NDE BO⁄AZ BOYUN TIBB‹ TERM‹NOLOJ‹ EN‹

Obstrüktif uyku apnesi sendromunun günümüze kadar kabul görmüş, tanı ve tedavi seçeneklerinin sunulduğu bir kaynak kitap.

Lisans/önlisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim görenler, öğretim üyeleri ve diğer meslektaşlar için de başvuru kitabı olabilecektir.

274 sayfa, 16.5 x 23.5

340 sayfa, 17 x 23.5

Y

TEMPORAL VE KEM‹K CERRAH‹S‹ ATLASI HEMOSTAZ ANESTEZ‹

Prof. Dr. Recep Mesut

KUL

HEM


NÖROLOJİ - NÖROŞİRÜRJİ NÖROLOJ‹ ‹kinci Bask›

YEN

AÇIKLAMALI EP‹LEPS‹

Editörler A. Emre ÖGE Betül BAYKAN

852 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Markus Reuber, MD Steven C. Schachter, MD Christian E. Elger, MD Ulrich Altrup, MD Çeviren Prof. Dr. O¤uz O. ERD‹NÇ

Yard›mc› Editörler Sara ZARKO BAHAR (Semiyoloji) Baflar B‹LG‹Ç (Web Düzeni)

Tüm Türkiye’deki tıp öğrencilerinin, nöroloji uzmanlık öğrencilerinin ve hatta nöroloji uzmanlarının güvendikleri bir başvuru kaynağıdır.

YEN

Dünyanın dört bir yanından uzmanların birlikte yazdığı Açıklamalı Epilepsi kitabı kolay anlaşılabilir ve okunabilir. Epilepsinin ne olduğunu, nasıl tanı konulduğunu ve tedavi edildiğini açıklayan 300’den fazla resim ve şekilleri var. 368 sayfa, 17 x 23.5

YEN

Netter NÖROLOJ‹

KL‹N‹K NÖROANATOM‹

H. Royden Jones, Jr, MD Resimler: Frank H. Netter, MD Çeviri Doç. Dr. Ülkü Türk Börü

YEN

Richard S. Snell Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Bu kitap nöroloji "öğrencilerine" profesyonel yaşamlarının her döneminde kullanışlı bir kaynak olacaktır.

Kitap esas olarak, tıp ve diğer sağlıkla ilgili alanlardaki öğrenciler için, klinik bağlantılı temel nöroanatomi bilgileri sunmaktadır.

950 sayfa, 19.5 x 27.5

564 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

UYKU Fizyolojisi ve Hastal›klar›

YEN

Editörler Prof. Dr. Hakan KAYNAK Doç. Dr. Sad›k ARDIÇ

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

AC‹L NÖROLOJ‹K ve NÖROfi‹RÜRJ‹KAL SENDROMLAR

YEN

Editörler Prof. Dr. Erhan O⁄UL Prof. Dr. Kaya AKSOY

Uyku fizyolojisi ve hastalıkları konusunda kapsamlı olarak hazırlanmış bir eserdir.

Nöroloji ve Nöroşirürji Uzmanları ile özellikle Acil Tıp uzmanlarına yararlı olacak bir eser.

480 sayfa, 19.5 x 27.5

246 sayfa, 17.5 x 23.5

104

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)


N Ö R O L O J İ - N Ö R O Ş İ R Ü R J İ - P S İ K İ YAT R İ

OB EL

105

N

PARK‹NSON HASTALARI ‹Ç‹N EV EGZERS‹Z PROGRAMI

YEN

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

OMURGA CERRAH‹S‹NDE DAMAR YARALANMALARI

Uzm. Fzt. An›l Tekeo¤lu Prof. Dr. H. Nilgün Gürses Doç. Dr. Fatma K. Mutluay Prof. Dr. Günefl K›z›ltan

Editör Prof. Dr. Murat Hanc›

Bu kitapçıkda gösterilen egzersizler, Parkinsonlu hastalarla ilgili randomize bir çalışmada kullanılan ev programını oluşturan egzersizlerdir.

Omurga cerrahisi sırasında karşılaşılan damar yaralanmaları konusunda Türkçe hazırlanmış bir eser

48 sayfa, 23.5 x 16.5

102 sayfa, 13.5 x 19.5

SPAST‹S‹TE

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

HARR‹SON HARR‹SON NÖROLOJ‹ HARR‹SON NÖROLOJ‹ NÖROLOJ‹

Editörler Prof. Dr. Murat Hanc› Doç. Dr. Belgin Erhan

Klinik pratiğinize yararlı olabilecek Türkçe hazırlanmış bir eser. 224 sayfa, 17 x 23.5

YEN

Klinik nörolojideki en güzel bilgiler için uzman bir kaynak olarak Harrison Nöroloji kitabından faydalanabilirsiniz.

168 sayfa, 17 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

NÖROLOJ‹N‹N NÖROLOJ‹N‹N SIRLARI NÖROLOJ‹N‹N SIRLARI SIRLARI

Editör Prof. Dr. Murat Hanc›

Başarısız bel cerrahisi konusunda bilgiler içeren Türkçe hazırlanmış bir eser.

EP‹L EP‹

Stephen L. Hauser, MD Çevirenler Uzm. Dr. Mustafa Çelik Uzm. Dr. O¤uzhan Kurflun

704 sayfa, 19.5 x 27.5

BAfiA(¤)RISIZ Bel Cerrahisi

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Loren A. Rolak, M.D. Çeviri Editörü: Yrd. Doç. Dr. Hulusi KEÇEC‹

Nörolojideki gelişmeler ve ilerlemeler, klasik sırlar serisinin soru cevap formatı kullanılarak, konuların tekrarında, imtihanlara, klinik vizitlere hazırlanmada yardımcı olacak bir kitap. 450 sayfa, 17 x 23.5

(2 renkli baskı)

VAS VAS ÖNL ÖNL


N Ö R O L O J İ - N Ö R O Ş İ R Ü R J İ - P S İ K İ YAT R İ

106 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

Bilinmesi Gerekenler Gerekenler NÖRORADYOLOJ‹ Bilinmesi Bilinmesi Gerekenler NÖRORADYOLOJ‹ NÖRORADYOLOJ‹

NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON REHAB‹L‹TASYON NÖROLOJ‹K NÖROLOJ‹K REHAB‹L‹TASYON

Robert I. Grossman David M. Yousem Çeviri Editörleri: Faz›l Gelal Nilgün Yünten

Editör: Prof. Dr. Turgut Göksoy

Bugün nöroradyolojide bilinmesi gereken herşeyi bu kullanımı kolay, özlü ve pratik kitapta bulabilirsiniz.

Nörolojik Rehabilitasyon: Sinir Sistemi Hastalıklarında Tanı-Tedavi ve Rehabilitasyon adıyla, Türkçe hazırlanmış, konusunda kapsamlı bir eser.

920 sayfa, 21 x 28.5

500 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

EP‹LEPS‹ EP‹LEPS‹ EP‹LEPS‹

EP‹LEPS‹ EP‹LEPS‹ SÖZLÜ⁄Ü EP‹LEPS‹ SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü

Editörler Prof. Dr. ‹brahim Bora Prof. Dr. S.Naz Yeni Doç. Dr. Candan Gürses

KOR KOR

Prof. Dr. Aytaç Yi¤it

Özellikle epilepsi konusu ile ilgilenen hekimler başta olmak üzere tüm nöroloji hekimleri için geniş kapsamlı, çok merkezli, konularında çok iyi olan birçok yazarın katkılarıyla hazırlanmış bir eser.

Epileptik nöbetler ve epilepsiyle ilgili terimlerin tanımını ve açıklamasını, epileptik nöbetlere ve epilepsiye yol açan veya eşlik eden çeşitli tıbbi durumlar hakkında kısa bilgileri ve oldukça geniş ve güncel bir kaynakçayı içermektedir.

770 sayfa, 19.5 x 27.5

272 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

VASKÜLER KOGN‹T‹F KOGN‹T‹F YETMEZL‹K YETMEZL‹K VASKÜLER KOGN‹T‹F YETMEZL‹K VASKÜLER ÖNLENEB‹L‹R DEMANS DEMANS ÖNLENEB‹L‹R DEMANS ÖNLENEB‹L‹R

NÖROLOJ‹ NÖROLOJ‹ NÖROLOJ‹

John V. Bowler Vladimir Hachinski Çeviri Editörü Prof. Dr. Demet Özbabal›k

Vasküler demansın tarihsel evrimini derlenerek ve güncel vasküler demans kriterleri değerlendirilmiştir... 290 sayfa, 16 x 23 (kuşe kağıda baskılı)

NÖR NÖR

Editör: Prof. Dr. A. Emre Öge

Nöroloji alanında yazılmış, öğrenci ve hekimlerin yararlanacağı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanmış kapsamlı bir eser. 730 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli atlas ilaveli)


w w w. n o b e l t i p . c o m

107

N

A⁄RI A⁄RI A⁄RI

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

N Ö R O L O J İ - N Ö R O Ş İ R Ü R J İ - P S İ K İ YAT R İ

NÖROLOJ‹N‹N PRENS‹PLER‹ EL K‹TABI NÖROLOJ‹N‹N PRENS‹PLER‹ PRENS‹PLER‹ EL ELK‹TABI K‹TABI NÖROLOJ‹N‹N

Prof. Dr. Serdar Erdine

Raymond D. Adams / Maurice Victor / Allan H. Ropper Çeviri Editörü: Dr. Bilgehan Akal›n

Kitap tümüyle multidisipliner bir yaklaşımın ürünüdür. Kronik ağrı sendromlarının yanısıra kronik ağrı tedavisindeki multidisipliner yaklaşımları da içeren kapsamlı bir eser.

Tıp öğrencilerine, pratisyenlere, asistanlar ve hastasının nörolojik problemlerini anlamaya çalışan diğer tıp dalları uzman hekimlerinin yararlanacağı pratik bir kaynak.

898 sayfa, 19.5 x 27.5

514 sayfa, 10 x 18

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KORRELAT‹F NÖROANATOM‹ NÖROANATOM‹ KORRELAT‹F KORRELAT‹F NÖROANATOM‹

S‹STEM‹K HASTALIKLARIN NÖROLOJ‹K S‹STEM‹K S‹STEM‹KHASTALIKLARIN HASTALIKLARINNÖROLOJ‹K NÖROLOJ‹K KOMPL‹KASYONLARI KOMPL‹KASYONLARI KOMPL‹KASYONLARI

Stephen G. Waxman Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Korrelatif Nöroanatomi, temel nöroanatomi eğitiminden ziyade klinik hekimlerine ve tıp faktültesi öğrencilerinin yararlanacağı bir kaynak kitap. 392 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli)

NÖ NÖ

Prof. Dr. Erhan O¤ul

Konsültasyon yapacak olan Nöroloji uzmanının ve konsültasyonu isteyecek olan diğer tıp disiplini mensuplarının yararlanabileceği, sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonlarını içeren pratik bir kaynak. 312 sayfa, 13.5 x 19

NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR HASTALIKLAR NÖROMÜSKÜLER NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR

Editör: Prof. Dr. Türe Tunçbay

Motor nöron, periferik sinir sistemi ve kas hastalıkları konusunda güncel bilgileri içeren kapsamlı bir kaynak. 684 sayfa, 20 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

A⁄RI A⁄RI A⁄RI

BAfi-BOYUN VE OROFAS‹YAL A⁄RILAR BAfi-BOYUN BAfi-BOYUNVE VEOROFAS‹YAL OROFAS‹YALA⁄RILAR A⁄RILAR

Editör: Prof. Dr. ‹lknur Özcan

Ağrının mekanizmasından başlayarak, orofasyal ağrılar, başağrıları, viseral kökenli ağrılar, temporomandibular eklem ağrıları ve kanser ağrıları gibi bir çok ağrı sendromunu multidispliner bir yaklaşımla ele alan bir kaynak kitap. 512 sayfa, 16.5 x 23.5

POC PO


N Ö R O L O J İ - N Ö R O Ş İ R Ü R J İ - P S İ K İ YAT R İ

108 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

KL‹N‹K KL‹N‹K NÖROLOJ‹ NÖROLOJ‹

TEMEL TEMEL NÖROANATOM‹ NÖROANATOM‹

Prof. Dr. Erhan O¤ul

Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Nöroloji alanında öğrenci, asistan, pratisyen ve uzman hekimlerin yararlanacağı bir başvuru kitabı.

Temel anatomik bilgileri, klinik özellikleri, çalışma soruları ve yanıtları, seçilmiş şekilleri içeren pratik bir kaynak kitap.

466 sayfa, 16.5 x 23.5

272 sayfa, 16.5 x 23.5

NÖROLOJ‹ VE GENET‹K NÖROLOJ‹ NÖROLOJ‹VE VEGENET‹K GENET‹K

‹SKEM‹K ‹NME ‹SKEM‹K ‹NME ‹NME ‹SKEM‹K

NÖ NÖR DER

DER

Prof. Dr. Kürflad Kutluk

Dr. Vehbi Necdet

Tıbbi genetik ve genetik geçiş özelliği gösteren nörolojik hastalıkları içeren pratik bir kaynak kitap. 248 sayfa, 16.5 x 23.5

İskemik inme adı altında, aterotrombotik yada embolik tıkanma sonucu oluşan prototip hastalık ele alınmış, ender görülen nedenler ya da özel sendromlar üzerinde ayrıntılı durulmuş, beyin damar hastalıklarıyla ilgilenenlerin yararlanacağı bir kaynak kitap. 260 sayfa, 16.5 x 23.5

POCKET OMURGA POCKET RADIOLOGIST: RADIOLOGIST: OMURGA POCKET RADIOLOGIST: OMURGA

Michael Brant-Zawadzki Çevirenler: Dr. Levent Alt›n, Dr. Elif Rayegan Koç

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin Omurga kitabı. 302 sayfa, 11.5 x 21.5 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TEMEL TEMEL NÖROLOJ‹ NÖROLOJ‹ TEMEL NÖROLOJ‹

fiAN fiAN

Prof. Dr. Erhan O¤ul

Nörolojik ile muayene ve inceleme metodlarını kapsayan, tıp öğrencileri ve nöroloji asistanları için, hem de diğer tıp dallarında uzmanlık çalışması yapan hekimlerin yararlanacağı bir pratik kitap. 206 sayfa, 16.5 x 23.5


N Ö R O L O J İ - N Ö R O Ş İ R Ü R J İ - P S İ K İ YAT R İ

OB EL

109

N

PED‹ATR‹KNÖRO NÖRO POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST:PED‹ATR‹K POCKET POCKET RADIOLOGIST: PED‹ATR‹K NÖRO

YAfiLILIK YAfiLILIKÇA⁄INDA ÇA⁄INDAA⁄RI A⁄RI YAfiLILIK ÇA⁄INDA A⁄RI KL‹N‹K NÖROANATOM‹

Susan I Blaser Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç Dr. Levent Alt›n

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolus-yonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin Pediatrik Nöro kitabı. 332 sayfa, 11.5 x 21.5

Doç. Dr. N.Süleyman Özyalç›n

BÜY RES

Yaşlılık ve ağrı yakınmalarının incelendiği pratik bir kaynak kitap. 240 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

NÖROfi‹RÜRJ‹ BEY‹N-OMUR‹L‹K-S‹N‹R CERRAH‹S‹ NÖROfi‹RÜRJ‹ BEY‹N-OMUR‹L‹K-S‹N‹R BEY‹N-OMUR‹L‹K-S‹N‹R CERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ NÖROfi‹RÜRJ‹

DERSLER‹ DERSLER‹ DERSLER‹

POCKETRADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST:

BEY‹N BEY‹N

Editör: Prof. Dr. Sebahattin Çobano¤lu

Nöroşirürjinin her dalı ayrı ayrı incelenmiş ve yalnız temel bilgiler değil, modern tekniklere ve gelişmelere dair güncel bilgileri içeren bir kaynak kitap. 480 sayfa, 16.5 x 23.5

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin Beyin kitabı. (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TIP D‹L‹NDE ORGAN NAKL‹NDE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI) AHLAK, ADALET, T‹CARET

fiANT K‹TABI K‹TABI fiANT fiANT K‹TABI

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

James M. Drake Çeviri: Op. Dr. Suat Erol Çelik

Beyin cerrahları, asistanlar için mevcut şant sistemleriyle, bunların nasıl çalıştığı ile komplikasyonlarının neler olabileceği ve komplikasyonlardan en iyi nasıl kaçınabileceğini tanıtmak için yazılmış pratik bir kitap.

‹nte B‹L‹

Osborn Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç Dr. Levent Alt›n

302 sayfa, 11.5 x 21.5

228 sayfa, 16.5 x 23.5

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı 744 sayfa, 8.5 x 14.5

AS‹S


OR TOPEDİ F‹Z‹KSEL REHAB‹L‹TASYON

YEN

ORTOPED‹N‹NESASLARI ESASLARI ORTOPED‹N‹N ORTOPED‹N‹N ESASLARI

OR ORT

Kan›ta Dayal› Muayene, De¤erlendirme ve Giriflim

Michelle H. Cameron, MD, PT, OGS Linda G. Monroe, MPT, OGS Çeviri Editörü Prof. Dr. Cihan AKSOY Doç. Dr. Demirhan DIRAÇO⁄LU

Harry B. Skinner, MD, PhD Michael Fitzpatrick, MD Çeviri: Doç. Dr. Ercan Olcay

Bu kitap fiziksel rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların tedavisinde kanıta dayalı rehberlik sağlamaktadır. APTA’da tanımlanan tüm kategorilerde rehabilitasyon pratiğine ait dengeli bir bilgi dağılımı mevcuttur.

Ortopedinin Esasları nöbet esnasında yaygın olarak görülen bir çok kas ve iskelet sistemi problemleri olan hastalara uygulanacak tedavi için yararlı bir rehberdir.

970 sayfa, 22 x 28

287 sayfa, 11.5 x 21.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ORTOPED‹K CERRAH‹DE CERRAH‹DE TEMEL TEMEL TEKN‹KLER TEKN‹KLER ORTOPED‹K

KALÇA KALÇA

Robert L. Barrack, M.D. Aaron G. Rosenberg, M.D. Çeviri Editörleri Prof. Dr. Eyüp S. Karakafl Dr. F›rat Ya¤murlu Dr. Ramadan Öke

TEMELDÜ⁄ÜM DÜ⁄ÜMTEKN‹KLER‹ TEKN‹KLER‹ TEMEL TEMEL DÜ⁄ÜM TEKN‹KLER‹ ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹ EL CERRAH‹S‹ AÇIK-- -ARTROSKOP‹K ARTROSKOP‹K AÇIK AÇIK ARTROSKOP‹K KAVRAMLAR SÖZLÜ⁄Ü Prof. Dr. Mustafa Karahan Uzm. Dr. Umut Akgün

Kalça, yeni teknikleri anlamada ve bunlara adapte olmada ortopedik cerrahlara büyük bir güven ve etkinlik içerisinde yardım edecek bir kılavuz.

Tüm cerrahi branşlara özellikle ortopedik cerrahiye başlayanların yararlanacağı bir kitap.

504 sayfa, 19.5 x 27.5

122 sayfa, 14.5 x 21.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

A’DAN Z’YE MASAJ ORTOPED‹K CERRAH‹DE TEMEL TEKN‹KLER ORTOPED‹N‹N ESASLARI 6.KALÇA Bask› Dr. Necdet Tuna

ORTOPED‹ TRAVMATOLOJ‹ ORTOPED‹VE VE TRAVMATOLOJ‹EL ELCERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ ORTOPED‹K TRAVMATOLOJ‹ KAVRAMLAR KAVRAMLARSÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü

Masaj konususunda A’dan Z’ye herşeyi bulabileceğiniz pratik bir kaynak kitap.

Ortopedi-Travmatoloji ve El Cerrahisi kavramlar sözlüğünü tıp öğrencisi ve alanındaki çalışanlara yararlı olacak pratik bir kitap.

142 sayfa, 16.5 x 23.5

Doç. Dr. Ahmet Ege

326 sayfa, 11.5 x 21.5 110

KIR KIR


O R TO P E D İ

OB EL

111

N

KAS-‹SKELET POCKET KAS-‹SKELET POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST: ORTOPED‹K TRAVMATOLOJ‹ ORTOPED‹K TRAVMATOLOJ‹

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

HAREKET HASTALIKLARI HAREKET S‹STEM‹ S‹STEM‹ HASTALIKLARI ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹ TRAVMATOLOJ‹ ORTOPED‹ VE

Editör: Prof. Dr. Aziz K. Alturfan

Editör: Prof. Dr. Güven Yücetürk

Bu kitap öğrencilerimizin ders notu gereksinimini karşılamak üzere İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD öğretim üyeleri tarafından en son kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.

Tıp öğrencileri ve pratisyen hekimlerin bir başvuru kitabı olarak kullanacağı, ortopedi ve travmatoloji olarak iki ayrı bölümden oluşan güncel bir kaynak kitap.

384 sayfa, 16.5 x 23.5

334 sayfa, 20 x 27

POCKET RADIOLOGIST: KAS-‹SKELET POCKET RADIOLOGIST: KAS-‹SKELET ‹SKELET S‹STEM‹ ‹SKELET S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹ KIRIK TEDAV‹S‹NDE AO KURALLARI David W Stoller Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç Dr. Levent Alt›n

HAREKET S‹STEM‹ HASTALIKLARI ORTOPED‹ ORTOPED‹ ORTOPED‹

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin Kas-İskelet kitabı. 262 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Kuşe kağıda baskılı)

Editör: Prof. Dr. Mehmet Çakmak

Ortopedi alanında bütün konuları içeren, bol şekil ve resimlerle kolay anlaşılacak bir ders kitabı niteliğinde hazırlanmış, tıp öğrenci ve hekimlerinin yararlanacağı pratik bir kitap. 304 sayfa, 16.5 x 23.5

‹SKELET S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹ POCKET RADIOLOGIST: ORTOPED‹ ORTOPED‹ VE VE TRAVMATOLOJ‹ TRAVMATOLOJ‹ TEMPORAL KEM‹K

H Ric Harnsberger MD Richard H Wiggins III MD Joel D Swartz MD Patricia A Hudgins MD Çevirenler Dr. Levent Alt›n Dr. Elif Rayegan Koç Alt›n Dr. U¤ur Toprak

ORTOPED‹ ORTOPED‹ MILLER’IN K‹TABI MILLER’IN ORTOPED‹ K‹TABI MILLER’INORTOPED‹ K‹TABI

Mark D. Miller Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Haluk Yetkin Prof. Dr. Muharrem Yaz›c›

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin kitapları.

Ortopedik bir problemi değerlendirmek için başvurulacak mükemmel bir kaynak.

342 sayfa, 11.5 x 21.5

704 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

MILL


P E D İ YAT R İ HARRIET LANE EL K‹TABI

YEN

SMITH’S Recognizable Patterns of Human Malformation (TÜRKÇE)

Jason W. Custer Rachel E. Rau Çeviri Editörleri Gamze Bereket Teoman Akçay

Harriet Lane El Kitabı pediatri asistanları ve çocukların tedavisi için uğraşanlar için 50 yılı aşkın bir uzman kılavuzluğunu temsil etmektedir. Bu eşsiz kitap hızlı ve doğru hasta başı konsültasyonlarınız için gündelik başvuru kaynağınız olacaktır. 1200 sayfa, 11.5 x 19.5

YEN

Kenneth Lyons Jones, MD

BASKIDA

954 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(2 renk baskı)

YEN‹DO⁄AN ‹LAÇ REHBER‹ 4. Bask›

YEN

YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹ ENDOKR‹N HASTALIKLARI

Prof. Dr. Fahri Oval›

YEN

Editör Prof. Dr. Selim KURTO⁄LU

Bu baskıda, ilk baskılardaki bütün bilgiler gözden geçirilmiş, son kaynaklar ışığı altında gerekli ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılmış ve daha kolay okunabilir ve ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Hazırlanan kitabın bu alanda çalışanlara, tıp öğrencileri, pratisyen, pediatri, neonatoloji, perinatoloji ve çocuk endokrinolji uzmanlarına yararlı bir başvuru kitabı olacaktır.

456 sayfa, 11.5 x 19.5

712 sayfa, 19.5 x 27.5

(2 renk)

FETAL EKOKARD‹YOGRAF‹

YEN

B‹LNOT BATARYASI EL K‹TABI B‹LNOT-Çocuk (Cilt 1-2)

Lindsey D. Allan Andrew C. Cook Ian C. Huggon Çeviri Editörü Prof. Dr. Bülent Oran

Kadın-doğumda yapılan ultrason incelemelerinin hepsinde, fetal kalp taraması için yararlı olacak kapsamlı ve bol resimli bir kılavudur. Yüksek kaliteli ekokardiyografik resimleri gerekli yorumları ile birlikte içirmektedir. 268 sayfa, 19 x 25 112

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Editörler Prof. Dr. Sirel Karakafl Psk. Dr. Elvin Do¤utepe Dinçer

Nöropsikolojik testlerin çocuklar için araştırma ve geliştirme çalışmaları. 712 sayfa, 17 x 23.5


OB EL

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

113

N

Sa¤l›kl› Kalmak ‹çin PROB‹YOT‹KLER & PREB‹YOT‹KLER Anlat›lmayan Tarihçe

YEN

P E D İ YAT R İ

VLER BE

RI

BA BA

PE PE

PED‹ATR‹K ONKOLOJ‹ PED‹ATR‹K PED‹ATR‹KONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹

Editör Doç. Dr. Metehan Özen

Editör: Alp Özkan

KOCA MEfiE’N‹N GÖLGES‹ F‹KR‹ AL‹CAN

Probiyotiklerle ilgili hazırlanmış Türkçe bir eser. 224 sayfa, 17 x 23.5

Pediatrik onkoloji ile ilgilenen tüm disiplinlere hitap etmektedir. İçindekiler 12 ana başlık altında toplam 116 başlıkta sunulmuştur. Kanser biyolojisi ile başlayıp çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavi prensipleri, geç etkilere kadar uzanan bir alanı kapsayan bir eser. 1600 sayfa, 19.5 x 27.5

PED‹ATR‹K F‹Z‹KSEL TANI PED‹ATR‹K F‹Z‹KSEL TANI ATLASI PED‹YATR‹ATLASI (C‹LT 1-2) Basil J. Zitelli, MD Holly W. Davis, MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Ömer Tar›m

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

NELSON NELSON

NELSON THE HARRIET LANE HANDBOOK PED‹ATR‹N‹N TEMELLER‹ PED‹ATR‹N‹N PED‹ATR‹N‹NTEMELLER‹ TEMELLER‹ (TÜRKÇE) Robert M. Kliegman Karen J. Marcdante Hal B. Jenson Richard E. Behrman Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Fahri Oval› Doç. Dr. Mustafa Alt›ndifl

Basil J. Zitelli, MD Holly W. MDansiklopedisidir. Bir atlasta dermatoloji, enfeksiyon Bu kitap, görsel bir Davis, pediatri hastalıklarıProf. ve Dr. çocuk istismarı konularının vurgulanmasını bekleriz, ama bu Ömer Tar›m ayrıntılı çalışmada pediatrinin bütün yan dallarının derinliğine kapsandığını BASKIDA görüyoruz. Çocuk gelişimi bile fotoğraflar ve çizimlerle sunuluyor.

Pediatrinin ana ilkelerinin bol miktarda tablo, şekil ve görsel malzeme ile zenginBASKIDA leştirilerek sunulduğu bu kitabın özellikle tıp fakültesi öğrencileri ile asistanlar ve pediatriye ilgi duyan herkes için hızlı, güvenilir ve temel bir başvuru kaynağı.

984 sayfa, 21 x 28

968 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PED‹YATR‹K EKG NASIL OKUNUR THE HARRIET LANE HANDBOOK PED‹YATR‹K EKG NASIL OKUNUR (TÜRKÇE)

PED‹YATR‹ ONKOLOJ‹ (C‹LT 1-2) 1-2) PED‹YATR‹ (C‹LT PED‹ATR‹K

Editörler: Prof. Dr. Olcay Neyzi Prof. Dr. Türkan Ertu¤rul Yüksel

Myung K. Park, M.D. Warren G. Guntheroth, M.D. Çeviren: Uzm. Dr. Emre K. Aslanger

İki ciltten oluşan “Pediatri” kitabının 4. baskısı geniş ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Günümüzün ve yakın geleceğin pratisyen ve çocuk hekimlerinin yararlanacağı bir kaynak.

Bu kitap pediyatrik EKG okumak isteyen ancak yeterince basit ve pratik bir kiBASKIDA tap bulamayan pediyatristler, aile hekimleri, internler ve tıp öğrencileri için yazılmıştır.

2116 sayfa, 19.5 x 27.5

270 sayfa, 20.5 x 28.5

(Ciltli)

PED‹YATR‹K EKG NASIL OKUNUR

PE PE


P E D İ YAT R İ

114

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

PEDIATRICS Yal›nBilgiler Bilgiler PEDIATRICS Pediatride Pediatride Yal›n Thomas P. Green, MD Çeviri Editörü Uzm. Dr. Kenan Topal

Pediatrik uygulamaların tüm içeriğini kapsayan, bu az ve öz, fakat çok yönlü tekrar kitabı, uzmanlığa hazırlıkta mükemmel bir araç ve kendinizi yenilemeniz için önemli bir kitap.

RES‹MLERLE RES‹MLERLE RES‹MLERLE PED‹ATR‹K MUAYENE ‹PUÇLARI PED‹ATR‹K MUAYENE MUAYENE ‹PUÇLARI ‹PUÇLARI PED‹ATR‹K

NELS NELS

Alp Özkan

Pediatriye yeni başlayan öğrencilerimize ve ilgi duyan tüm hekimlerin yararlanacağı pratik bir kitap. 180 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

636 sayfa, 19.5 x 27.5

NELSON RES‹MLERLE PED‹ATR‹ NELSON PED‹ATR‹

(1-2 (1-2 Cilt) Cilt) PED‹ATR‹K MUAYENE ‹PUÇLARI

Behrman • Kliegman • Jenson Çeviri Editörü: Dr. Teoman Akçay

Yeni ve detaylı güncel bilgileri ve pediatri ve diğer ilişkili bilimlerin sentezini içeren kapsamlı bir eser. 2618 sayfa, 19.5 x 27.5

NELSON PED‹ATR‹ (1-2 Cilt) PED‹ATR‹N‹N PED‹ATR‹N‹N ESASLARI PED‹ATR‹N‹N ESASLARI ESASLARI

PED PED Acil Acil

Judith M. Sondheimer, MD Çeviri Dr. Teoman Akçay

Lange kitaplarının “Current” serisinden yayınlanan Pediatrinin Esasları, son derece titiz bir şekilde hazırlanmış ve ayrıntıya kaçmadan en gerekli ve güncel bilgileri sunan eşsiz bir kitap. 500 sayfa, 11.5 x 21.5

NEONATOLOJ‹ NEONATOLOJ‹ PED‹ATR‹DE BEL‹RT‹ VE BULGULAR PED‹ATR‹N‹N ESASLARI Acil ve ‹lk Yard›m Editörler: Prof. Dr. Türkan Da¤o¤lu, Prof. Dr. Fahri Oval›

PED‹ATR‹DE PED‹ATR‹DE BEL‹RT‹ BEL‹RT‹ VE VE BULGULAR BULGULAR Acil ve ‹lk Yard›m YEN‹DO⁄AN ‹LAÇ REHBER‹ Acil ve ‹lk Yard›m YEN‹DO⁄AN ‹LAÇ REHBER‹ 3. 3. Bask› Bask› Mark A. Davis

Çok yazarlı olarka hazırlanmış ve genişletilmiş 2. baskısıyla Neonatoloji konusunda kapsamlı bir kaynak

Ülkemizde çocukların sağlığı ve dolayısı ile ülkemizin geleceği için çalışan tüm hekimlere, tıp fakültesi öğrencilerine, başta hemşireler olmak üzere tüm yardımcı sağlık personeline faydalı ve en önemlisi gözbebeğimiz çocuklarımızın tedavisinde yararlı bir yardımcı.

1048 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, İki Renk)

Çeviri Editörü Prof. Dr. Esat Y›lgör

642 sayfa, 11.5 x 21.5

TEM TEM ‹LK ‹LK


P E D İ YAT R İ

OB EL

115

N

ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI TEMEL TEMEL NEONATOLOJ‹ NEONATOLOJ‹ VE VE HEMfi‹REL‹K HEMfi‹REL‹K ‹LKELER‹ ‹LKELER‹ (Yenilenmifl (Yenilenmifl 2. 2. bask›) bask›)

A‹LE‹Ç‹ ‹Ç‹‹LET‹fi‹M ‹LET‹fi‹MVE VESOSYAL SOSYALSA⁄LIK SA⁄LIK A‹LE A‹LE A‹LE ‹Ç‹ ‹Ç‹ ‹LET‹fi‹M ‹LET‹fi‹M VE VE SOSYAL SOSYAL SA⁄LIK SA⁄LIK (1-2Cilt) Cilt) (1-2 (1-2 (1-2 Cilt) Cilt)

Türkan Da¤o¤lu Gülay Görak

Yenidoğan bakımında emeği geçen tüm meslek gruplarının özellikle de doktor ve hemşireler arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı yönlendirmelerin önemini vurgulayan, konusunda yazılmış en kapsamlı bir kaynak.

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

NE NE NE

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Çocuklarda ve gençlerde psiko-sosyal özellikleri ve başarılı uyumlarının esasları. 920 sayfa, 17 x 23.5

922 sayfa, 16.5 x 23.5 NEONATOLOJ‹ DAK‹KADA ÇOCUK ÇOCUK HASTALIKLARININ HASTALIKLARININ 55 DAK‹KADA DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

100SORUDA SORUDAÇOCUK, ÇOCUK,ERGEN ERGENVE VEA‹LE A‹LE 100 100 100 SORUDA SORUDA ÇOCUK, ÇOCUK, ERGEN ERGEN VE VE A‹LE A‹LE

M. William Schwartz Çeviri Editörü: Yard. Doç. Dr. Gürkan Kazanc›

Konular özlü ve anlaşılır biçimde anlatılmış, hızlı bir başvuru kaynak kitabı. 888 sayfa, 19.5 x 27.5

ÇO ÇO ÇO

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Geniş kapsamlı sağlık hizmeti, sosyal tıp, sosyal psikiyatri açısından da bir bilim, sanat ve meslek olan sosyal çalışma anabilim dalının, psikiyatrik sosyal çalışma ihtisası, bilgi, görgü ve deneyimlerine göre anneler, babalar, öğretmenler, idareciler, hekimler ve diğer ilgililer için hazırlanmış müracaat kitabı. 350 sayfa, 17 x 23.5

ÇOCUKSA⁄LI⁄I SA⁄LI⁄IVE VEHASTALIKLARI HASTALIKLARI ÇOCUK

Editör: Prof. Dr. Talat Cantez

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nin çocuk sağlığı ve hastalıkları öğretim üyelerinin hazırladığı bu kitapta, teorik ve pratik bilgiler güncelleşmiş şekilde sunmaktadır. 656 sayfa, 19.5 x 27.5

KONUfiMASORUNLARI SORUNLARIOLAN OLANÇOCUKLAR ÇOCUKLAR KONUfiMA KONUfiMA KONUfiMA SORUNLARI SORUNLARI OLAN OLAN ÇOCUKLAR ÇOCUKLAR

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Çocuklarda görülen konuşma bozukluklarında ailelerin, bireylerin halk sağlığıeğitimi açısından sosyal çalışma bilim, sanat ve yöntemlerinden yararlanmaları. 350 sayfa, 16.5 x 23.5

5 DAK‹KADA ÇOCUK HASTALIKLARININ

D 55 5D D DE DE DE


P E D İ YAT R İ

116

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

PED‹YATR‹K DERMATOLOJ‹ PED‹YATR‹K DERMATOLOJ‹ PED‹YATR‹K DERMATOLOJ‹ RADYOLOJ‹K ÇOCUKHASTALIKLARINDA HASTALIKLARINDA ÇOCUK RADYOLOJ‹K BULGULAR BULGULAR Yalç›n Tüzün, Agob Katogyan, Server Serdaro¤lu, Haluk Çoku¤rafl, Binnur Tüzün, M. Cem Mat

ÇOCUKLUK ÇA⁄INDA A⁄RI ÇOCUKLUK A⁄RI YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹NDE KONVANS‹YONEL YEN‹DO⁄ANÇA⁄INDA DÖNEM‹NDE KONVANS‹YONEL YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹NDE KONVANS‹YONEL MEKAN‹K VENT‹LASYON MEKAN‹K VENT‹LASYON MEKAN‹K VENT‹LASYON

Editör: Prof. Dr. Eren Özek

Farklı branşlarda elliyedi hekimin titiz çalışması ve katkılarıyla oluşmuştur. Yalnız dermatologlara ve pediyatristlere değil, diğer branş hekimlerininde yararlanacağı bir kitap.

Konvansiyonel mekanik ventilasyon yöntemine pratik bir yaklaşım verilmekte, ünitemizdeki protokollere değinilmekte ve ventilatördeki bir yenidoğan bebeğin genel bakım ilkeleri üzerinde durulmaktadır.

746 sayfa, 19.5 x 27.5

240 sayfa, 16 x 23

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OLGUSUNUMLARI SUNUMLARI ‹LEÇOCUK ÇOCUK ÇOCUK HASTALIKLARINDA RADYOLOJ‹K ÇOCUK HASTALIKLARINDA RADYOLOJ‹K OLGU ‹LE ÇOCUK HASTALIKLARINDA RADYOLOJ‹K HASTALIKLARI BULGULAR BULGULAR HASTALIKLARI BULGULAR

Dr. Ercan Tuncel, Dr. Zeynep Yaz›c›

Radyolojik tanı yöntemlerinden sistematik olarak bahsedilmemekle birlikte, yöntemlerin tanıda önem taşıyan noktaları vurgulanmış, voiding sistoüretrografi ve invajinasyon redüksiyonu gibi pediyatriye özel yöntemler ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 368 sayfa, 19.5 x 27.5

ÇOCUK ÇOCUKENFEKS‹YON ENFEKS‹YON ÇOCUK ENFEKS‹YON YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹NDE KONVANS‹YONEL YEN‹DO⁄AN DÖNEM‹NDE KONVANS‹YONEL HASTALIKLARI KL‹N‹K REHBER‹ HASTALIKLARI KL‹N‹KREHBER‹ REHBER‹ HASTALIKLARI KL‹N‹K MEKAN‹K MEKAN‹K VENT‹LASYON VENT‹LASYON Donald Janner Çeviri: Dr. Atefl Kara

Sık karşılaşılan klasik çocukluk çağı enfeksiyonları için klinik yol gösterici pratik bir kaynak. 224 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

ÇOCUKLUK ÇA⁄INDA ÇOCUKLUK ÇA⁄INDA A⁄RI OLGU SUNUMLARI ‹LE ÇOCUK OLGU SUNUMLARI ‹LEA⁄RI ÇOCUK HASTALIKLARI HASTALIKLARI

Editörler: Dr. Ayflen Yücel, Dr. Süleyman Özyalç›n

OLGU DOSYALARI PED‹ATR‹K OLGU DOSYALARI PED‹ATR‹K ÇOCUK ÇOCUK ENFEKS‹YON ENFEKS‹YON HASTALIKLARI REHBER‹ HASTALIKLARI KL‹N‹K KL‹N‹K Toy REHBER‹ Çeviri Editörü: Doç. Dr. Özgür Kasapçopur

Özellikle çocuk hekimleri için algoloji konusunda yararlı bir kaynak.

Eksiksiz tartışmalarla 60 pediatrik vaka, Her vakada USMLE stilinde kavrama soruları, Pediatrik hastaya yaklaşım için başlangıç kitabı, kanıtlanmış öğrenme sistemiyle yarralı bir kaynak

380 sayfa, 16.5 x 23.5

632 sayfa, 16.5 x 23.5

POC


w w w. n o b e l t i p . c o m

117

N

ÇOCUK CERRAH‹S‹ EL EL K‹TABI K‹TABI ÇOCUK CERRAH‹S‹ ÇOCUK K‹TABI ÇOCUK CERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹ EL EL K‹TABI

Terry Lynn Buchmiller, Sam Alaish Çeviri: Doç. Dr. Hayrettin Öztürk

İnfantlar ve çocuklardaki bazı özel problemleri ele almış pratik bir kitap. 72 sayfa, 13.5 x 19.5

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

P E D İ YAT R İ

PED‹ATR‹K AC‹L‹NSIRLARI SIRLARI PED‹ATR‹K AC‹L‹N TERM‹NAL DÖNEMDE ÇOCUK: TERM‹NAL DÖNEMDE ÇOCUK: TERM‹NAL DÖNEMDE TERM‹NAL DÖNEMDE ÇOCUK: ÇOCUK: ET‹K SORUNLAR ET‹K SORUNLAR ET‹K ET‹K SORUNLAR SORUNLAR Yay›nlayanlar: Doç. Dr. Ar›n Namal, Prof. Dr. Öztan Öncel

PE PED

“Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar” konulu simpozyumda tıp etikçileri ve ölümcül hastalık tanısı alan çocukların hekimleri, psikiyatr, pisikolog ve hemşirelerin, çocuk ve yakınlarına verilecek desteğin geliştirilmesi hakkında. 196 sayfa, 16 x 23

H‹PERAKT‹F ÇOCUKLAR TANI TANI VE VE TEDAV‹ H‹PERAKT‹F ÇOCUKLAR H‹PERAKT‹F VETEDAV‹ TEDAV‹ H‹PERAKT‹F ÇOCUKLAR ÇOCUKLAR TANI TANI VE TEDAV‹

PED‹ATR‹K HEMATOLOJ‹ ONKOLOJ‹ SIRLARI PED‹ATR‹KHEMATOLOJ‹ HEMATOLOJ‹ONKOLOJ‹ ONKOLOJ‹SIRLARI SIRLARI PED‹ATR‹K BEBEK MASAJI BEBEK MASAJI BEBEK MASAJI

Michael A. Weiner, M.D. Çeviri Editörü: Dr. Gönül Aydo¤an

Doç. Dr. Lale Vanl›

Aile ve profesyonelleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) konusunda bilgilendirme, tanı koymayı kolaylaştırma, çeşitli tedavi yöntemlerini sunma konusunda yararlı bir kaynak.

FET FET

Hemoglobinopatiler, hemolitik anemiler, koagülasyon bozuklukları, kemik iliği yetersizliği sendromları ve immün disregülasyonlar gibi çocukluk çağı hastalıklarına ait çok çeşitli soruları ve yanıtlarını içermektedir 248 sayfa, 16.5 x 23.5

104 sayfa, 16 x 23

POCKET RADIOLOGIST: PED‹ATR‹K NÖRO POCKET RADIOLOGIST: PED‹ATR‹K NÖRO

ÇOCUK HEK‹ML‹⁄‹N‹N SIRLARI ÇOCUKHEK‹ML‹⁄‹N‹N HEK‹ML‹⁄‹N‹NSIRLARI SIRLARI ÇOCUK

Susan I Blaser Çevirenler: Dr. Levent Alt›n, Dr. Elif Rayegan Koç

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin Pediatrik Nöro kitabı. 332 sayfa, 11.5 x 21.5

Richard A. Polin, MD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Esat Y›lgör

Çocuk hekimliğinin can alıcı noktaları ustaca ve kolaylıkla akılda kalabilecek şekilde ele alınmış, pediatri eğitimine önemli bir katkı sağlayacak bir kitap 572 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POC POC


P E D İ YAT R İ

118

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

PED‹ATR‹K ENFEKS‹YON SIRLARI PED‹ATR‹K ENFEKS‹YON SIRLARI PED‹ATR‹K PED‹ATR‹K ENFEKS‹YON ENFEKS‹YON SIRLARI SIRLARI

PED‹ATR‹ PED‹ATR‹ HATIRLATMALAR PED‹ATR‹HATIRLATMALAR HATIRLATMALAR PED‹ATR‹ HATIRLATMALAR

PED PE PED

PRA PRA PRA

Joel D. Klein Çevirenler: Dr. Ahmet Soysal, Dr. Teoman Akçay

Her hastalığın ayrıntılı özetlenmesi yapılmış. Soru ve cevap şeklinde ilerde sınavlarda ve pratik hayatta karşılaşılabilecek sorulardan kitap oluşturulmuştur. 344 sayfa, 16.5 x 23.5

Eugene D. McGahren Çeviri: Uzm. Dr. Zuhal Aydan Sa¤lam

Yenidoğan ve pediatride sıvı takibi, kan ürünleri, beslenme, aciller, büyüme ve yoğun bakımın temel konularını kapsamaktadır. Kısa soru ve cevap şeklinde pratik bir el kitabıdır. 462 sayfa, 13 x 19.5

FETAL VE NEONATAL SIRLAR FETAL VE NEONATAL SIRLAR FETAL FETAL VE VE NEONATAL NEONATAL SIRLAR SIRLAR

PED‹ATR‹ PED‹ATR‹ PED‹ATR‹ PED‹ATR‹

Richard A. Polin, MD Çeviri Editörü: Dr. Teoman Akçay

OKU OK OK ÇOC ÇO ÇO

Roy Meadow Çeviri Editörü: Dr. Erdal Adal

Fetus ve yenidoğan hastalıkları ile ilgili soru ve cevap şeklinde kapsamlı bir kaynak.

Pratik ve temel bilgileri içeren, düz metinlerin yerine bilgi kutucukları ve spot bilgiler içeren notlar şeklinde hazırlanmış bir kaynak.

420 sayfa, 16.5 x 23.5

264 sayfa, 16.5 x 23.5

PED‹ATR‹ POCKET RADIOLOGIST: PED‹ATR‹ POCKET RADIOLOGIST: PED‹ATR‹ POCKET POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST: PED‹ATR‹

PED‹ATR‹ PED‹ATR‹ PED‹ATR‹TUS TUS VE STAJLARA HAZIRLIK TUSVE VESTAJLARA STAJLARAHAZIRLIK HAZIRLIK PED‹ATR‹ TUS VE STAJLARA HAZIRLIK

Lane F Donnelly MD Çevirenler: Dr. Levent Alt›n, Dr. Elif Rayegan Koç

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin Pediatri kitabı. 302 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Doç. Dr. Enver fiimflek

Pediatri konusu her yönüyle ele alınmış, gerek üniversitede staj öğrencileri, gerek tıpta uzmanlık sınavına yönelik hazırlanmış kapsamlı bir kitap. 920 sayfa, 19.5 x 27.5

ÇOC ÇO ÇO


P E D İ YAT R İ

OB EL

119

N

PED‹ATR‹ CEP NELSON OKULA ‹STEKS‹Z OKULA ‹STEKS‹Z OKULA ‹STEKS‹Z PED‹ATR‹ CEPK‹TABI K‹TABI NELSON

ÇOCUKLAR ÇOCUKLAR VE OKUL FOB‹S‹ ÇOCUKLARVE VEOKUL OKULFOB‹S‹ FOB‹S‹

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

ÇOCUK ÇOCUK CERRAH‹S‹ VE ÇOCUK ÜROLOJ‹S‹ ÇOCUKCERRAH‹S‹ CERRAH‹S‹VE VEÇOCUK ÇOCUKÜROLOJ‹S‹ ÜROLOJ‹S‹

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Doç. Dr. Abdurrahman Önen

Anneler, babalar, öğretmenler, idareciler, hekimler ve diğer ilgililer için halk sağlık eğitimi ve psikiyatrik sosyal çalışma bilim sanat ve mesleği açısından hazırlanmış müracaat kitabı

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi konuları sistematik olarak ele alınmış, özellikle doçentlik sınavi, Avrupa Board sınavı ulusal yeterlilik sınavı ve/veya uzmanlık sınavına hazırlananların yararlanacağı bir kaynak.

166 sayfa, 16.5 x 23.5

668 sayfa, 19.5 x 27.5

B‹R ÇOCUK ÇOCUKLAR VE ÇOCUKLAR VE KAZALAR ÇOCUKLAR VEKAZALAR KAZALAR B‹R ÇOCUKYET‹fi‹YOR YET‹fi‹YOR

ÇOCUK ÇOCUK OLGU SUNUMLARI CD ÇOCUKOLGU OLGUSUNUMLARI SUNUMLARI+++CD CD

Doç. Dr. Tiraje Celkan Uzm. Dr. Mahmut Çivilibal

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Halk sağlık eğitimi açısından anneler, babalar, öğretmenler ve herkes için hazırlanmış önemli bir konuya dikkat çeken el kitabı. 166 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Görsel uyarının birlikte kullanılmasının çok daha başarılı bir strateji olacağına inanıyoruz. Bu nedenle sunduğumuz olguların radyolojik (direkt grafi, ultrason, tomografi, manyetik rezonans, ekokardiyografi…) ve laboratuvar (periferik yayma, kemik iliği incelemesi, patolojik inceleme….) ile ilgili resimler ve hastalığın genel bilgileri pdf formatında sunu olarak kitabın ekindeki CD’de sunulmuştur. 400 sayfa, 16.5 x 23.5

ÇOCUK PED‹ATR‹ CEP NELSON PED‹ATR‹ CEPK‹TABI K‹TABI NELSONGÖ⁄ÜS ÇOCUK GÖ⁄ÜSHASTALIKLARI HASTALIKLARI

Richard E. Behrman, MD

ÇOCUK CERRAH‹S‹ VE ÇOCUK ÜROLOJ‹S‹ ‹ TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ YEN ÇOCUK TEDAV‹ ÇOCUKHASTALIKLARINDA HASTALIKLARINDA TEDAV‹EL EL SÖZLÜ⁄Ü (3. Bask›) K‹TABI K‹TABI Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Yardımcı cep kitabı büyüme ve gelişmenin ana özelliklerini, çocuklarla ilgilenen öğrenci ve stajyerlerin karşılaşma olasılığı olan belli başlı hastalıkları kısaca özetlemiştir.

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları

688 sayfa, 11.5 x 21.5

1126 sayfa, 8.5 x 19.5


PLASTİK CERRAHİ GENEL CERRAH‹ TEKN‹KLER‹ ATLASI

Y

MEME REKONSTRÜKS‹YONUNDA SEÇENEKLER MEME MEMEREKONSTRÜKS‹YONUNDA REKONSTRÜKS‹YONUNDA SEÇENEKLER SEÇENEKLER

EN‹

Courtney M. Townsed, Jr., MD B. Mark Evers, MD Çeviri Editörleri Doç. Dr. Acar Aren Prof. Dr. Cavit Avc› Prof. Dr. Levent Avtan Prof. Dr. Neflet Köksal Doç. Dr. Yavuz Selim Sar›

PL

Prof. Dr. Hülya Ayd›n, Dr. Burcu Celet Özden

Birçok yeni cerrahi tekniği bu atlasta bulma imkanı var. Atlastaki çizimler, konusunda uzman çizerler tarafından, gerçeğe oldukça yakın, son derece karmaşık olan yapılar oldukça yalın ve basitçe resmedilmiştir. Bu eserin halen aktif olarak cerrahi yapan meslektaşlarımıza ve cerrahi eğitimi alan asistanlara yardımcı olacağını umuyoruz. 1216 sayfa, 22 x 30

PL

Rekonstrüksiyon yapılan hastalardan örnekler vererek tedavi sonuçlarını içeren bir kaynak kitap. 112 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

L‹POSCULPTURE L‹POSCULPTURE L‹POSCULPTURE YÜZ ‹SKELET‹NE CERRAH‹ YAKLAfiIMLAR

YEN

PL

Op. Dr. Osman Oymak

Edward Ell›s III, DDS, MS Michael F. Zide, DMD Çeviri Lütfü Ero¤lu

Liposculpture ameliyatları ile ilgili yazılmış bu kitap, özel durumlar, cerrahi teknikler ve endikasyonlarla ilgili resimler kullanılarak anlatımı desteklenmiştir. Yüz iskeletine cerrahi yaklaşım’ın ikinci baskısının sadece eğitimdeki cerrahların başucu kutabı değil ayrıca diğerleri için de kaynak kitap niteliğinde bir eser. 252 sayfa, 19.5 x 27.5

166 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ORTAYÜZ KIRIKLARI

PLAST‹K PLAST‹K CERRAH‹ CERRAH‹

ORTAYÜZ KIRIKLARI

PLAST‹K CERRAH‹

Doç. Dr. ‹smail Ermifl

Editör: Prof. Dr. Metin Erer

Konuya ilgi duyanların her an başvurabileceği bir el kitabı.

İ.Ü. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış, Plastik ve El Cerrahisinde en çok görülen sorunları hakkında yol göstermek, tanı ve tedavi hakkında pratik ve yönlendirici bilgiler veren pratik bir kaynak.

96 sayfa, 19.5 x 27.5

320 sayfa, 16.5 x 23.5

120 MEME REKONSTRÜKS‹YONUNDA

PLAST‹K CERRAH‹DE TEMEL ‹LKELER

PL


w w w. n o b e l t i p . c o m

121

N

AÇIK TEKN‹K R‹NOPLAST‹DE OLGUYA GÖRE PLAST‹K CERRAH‹DE CERRAH‹DE TEMEL TEMEL ‹LKELER ‹LKELER YAKLAfiIM PLAST‹K AÇIK TEKN‹K R‹NOPLAST‹DE OLGUYA GÖRE PLAST‹K CERRAH‹DE TEMEL ‹LKELER YAKLAfiIM

MAND‹BULA KIRIKLARI VE TEDAV‹ PRENS‹PLER‹ MAND‹BULA MAND‹BULA KIRIKLARI KIRIKLARI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹ PRENS‹PLER‹ PRENS‹PLER‹

Adrian M. Richards Çeviri Editörü: Doç. Dr. Zekeriya Tosun

Dr. M. Orhan Çizmeci

Plastik cerrahideki boşluğu dolduracak, açık ve öz anlatımıyla çok şey anlatan, ameliyat öncesi, muayene ve hatta ameliyatlarda kullanılacak pratik bir kaynak.

Bu konuda özellikle öğrenci ve asistanlara rehberlik yapacak temel bilgileri içermektedir.

314 sayfa, 16.5 x 23.5

110 sayfa, 16.5 x 23.5

MEME PROTEZLER‹ VE S‹L‹KON PLAST‹K CERRAH‹N‹N SIRLARI PLAST‹K CERRAH‹N‹N SIRLARI MEME PROTEZLER‹ VESIRLARI S‹L‹KON PLAST‹K CERRAH‹N‹N

Jeffrey Weinzweig Çeviri Editörü: Prof. Dr. Atilla Ar›nc›

Sırlar dizisinin başarısı kanıtlanmış soru-cevap formatında hazırlanan bu kitap, kolay ve rahat okunan yapısıyla, başarılı bir plastik cerrahi pratiğinin gerektirdiği geniş bilgiye zahmetsizce ulaşacağınız bir kaynak.

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

PLASTİK CERRAHİ

(Kuşe kağıda baskılı)

YANIKLAR VE VE TEDAV‹LER‹ TEDAV‹LER‹ YANIKLAR AÇIK TEKN‹K R‹NOPLAST‹DE OLGUYA GÖRE YANIKLAR VE TEDAV‹LER‹ YAKLAfiIM Doç. Dr. Atilla Ar›nc›

MA PR

Temel yanık bilgilerini; klasik kitapların, konu ile ilgili yayınların ve edinilen klinik tecrübelerin ışığında toparlayan pratik bir kaynak. 88 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

646 sayfa, 16.5 x 23.5

AÇIK AÇIK TEKN‹K TEKN‹K R‹NOPLAST‹DE R‹NOPLAST‹DE OLGUYA OLGUYA GÖRE GÖRE YAKLAfiIM YAKLAfiIM

Calvin M., Jr., M.D. Johnson Çeviri Editörü: Prof. Dr. Halis Ünlü

Teknolojinin açık teknik rinoplastide olguya göre yaklaşım tedavisi konusunda bize sunduğu en son gelişmeler içeren konusunda kapsamlı bir kaynak. 726 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

MEME PROTEZLER‹ VE MEME PROTEZLER‹ VE S‹L‹KON S‹L‹KON MAND‹BULA KIRIKLARI VE TEDAV‹ PRENS‹PLER‹ Op. Dr. Osman Oymak

Meme protezlerinde kullanılan maddeler, bu maddelerin kökenleri, protezlerin imalat şekillerini, şekillerine ve maddelerine göre üstünlüklerini, oluşabilecek komplikasyonları ve vücudun bu protezlere gösterebileceği reaksiyonları içermektedir. 96 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

YA


P S İ K İ YAT R İ BEN HASTA DE⁄‹L‹M (Güncellenmifl 2. Bask›) Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›n›n Psikososyal Yönü

YEN

KL‹N‹K PS‹KOLOJ‹DE GÖRÜfiME BECER‹LER‹

Editör Prof. Dr. Aysel Ekfli

Ben Hasta Değilim kitabının özellikle çocuk doktorları ile psikiyatrist, psikolog ve eğitimcilere, anne babalara, çocuğu ve genci anlamak isteyen tüm çocuk severlere yardımcı olacak bir eser.

YEN

Yrd. Doç. Dr. ‹rem Anl›

Bu kitap klinik bir ön görüşmenin nasıl yapılacağını ve klinik görüşme tekniklerinin temel kavramlarını açıklamak amacıyla yazılmıştır. 68 sayfa, 19.5 x 13.5

792 sayfa, 17 x 23.5

B‹LNOT BATARYASI EL K‹TABI B‹LNOT-Çocuk (Cilt 1-2)

YEN

BEYN‹N ‹Y‹LEfiT‹RME GÜCÜ

Dr. Tanju Sürmeli

Editörler Prof. Dr. Sirel Karakafl Psk. Dr. Elvin Do¤utepe Dinçer

Nöropsikolojik testlerin çocuklar için araştırma ve geliştirme çalışmaları. 712 sayfa, 17 x 23.5

Akademisyen, psikiyatrist, nörolog ve psikologların yararlanacağı anlatımın resimlerle desteklendiği Türkçe bir eser. 560 sayfa, 21.5 x 28

SA⁄LIK PS‹KOLOJ‹S‹NDE SEÇME KONULAR

YEN

PS‹K‹YATR‹ GENET‹⁄‹ VE GENOM‹⁄‹

Yrd. Doç. Dr. T. Alper Karsl› Yrd. Doç. Dr. ‹rem Anl›

Bu kitabın amacı hem okuyucuya sağlık psikolojisi alanı kapsamındaki bazı temel konuları işaret etmek hem de teorik noktaları bağlamında son yıllarda farklı düzlemlerde sıkça tekrar edilen “biyopsikososyal” kavramının okuyucunun zihninde biraz daha somutlaşmasını sağlamaktır. 84 sayfa, 14.5 x 21 122

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Peter McGuffin Çeviri Editörleri Prof. Dr. Ercan Abay Uzm. Dr. Yasemin Görgülü

Kitap, uzun zaman değişmeyecek temel genetik bilgiler yanında psikiyatri genetiğinde gelecek olası gelişmeleri de içermektedir 594 sayfa, 17 x 23.5


P S İ K İ YAT R İ

OB EL

123

N

PS‹KANAL‹ZE G‹R‹fi

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

RUH SA⁄LI⁄I VE BOZUKLUKLARI (1-2 C‹LT)

Yrd. Doç. Dr. ‹rem Anl›

Psikanaliz konusunda Türkçe hazırlanmış bir eser. 152 sayfa, 13.5 x 19.5

Prof. Dr. M. Orhan Öztürk Prof. Dr. Aylin Uluflahin

Ruh sağlığı ve bozuklukları konusunda 2 cilt olarak hazırlanmış, kapsamlı bir şekilde konuların işlendiği kaynak kitap. 1010 sayfa, 16 x 23.5

PS‹KANAL‹T‹K KURAMLAR

PS‹KANAL‹Z VE PS‹KOTERAP‹

Yrd. Doç. Dr. ‹rem Anl›

Prof. Dr. M. Orhan Öztürk

Bu kitapta belli başlı psikanalitik kuramlar ele alınmıştır

Psikanaliz ve Psikoterapi konusunda önemli olan bu eserin 4. baskısı.

152 sayfa, 13.5 x 19.5

294 sayfa, 13.5 x 19.5

PS‹KANAL‹ZDE NARS‹S‹ZM

KOGN‹T‹F NÖROB‹L‹MLER

Yrd. Doç. Dr. ‹rem Anl›

Bu kitapta analitik kuramcılar tarafından terimin ilk kullanımından günümüze kadar olan değişimi ele alınmıştır. 92 sayfa, 13.5 x 19.5

Editör S. Karakafl Editörler Kurulu C. ‹rkeç, E. ‹fleri, H.M. Karakafl, N. Yüksel, O. Ar›kan, ‹.T. Uzbay, M. Özgören

Kognitif Nörobilimler kitabında, beyin ve onun kognitif fonksiyonlarının anlaşılmasını ve temel bilim çalışmaları sonucunda elde edilmiş olan bilgilerin uygulamaya geçirilmesini sağlayacak bilgiler sunulmaktadır. 1232 sayfa, 19 x 25

(Kuşe kağıda baskılı)


P S İ K İ YAT R İ

124 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

fi‹ZOFREN‹

A‹LE ‹Ç‹ ‹LET‹fi‹M VE SOSYAL SA⁄LIK (1-2 Cilt)

Sophia Frangou Robin M Murray Çeviren Gürkan Kazanc›

İçindekiler: Klinik özellikler ve tanısal sorunlar, Epidemiyolojik yönleri, Predispozan ve ağırlaştırıcı risk faktörleri, Şizofrenide beyin patolojileri, Şizofreninin nöropsikolojisi, İlaç tedavisi, Farmakolojik tedavi stratejileri, Psikososyal girişimler, Tedaviye ilişkin özel sorunlar, Şizofreninin maliyeti... 104 sayfa, 13 x 19

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Çocuklarda ve gençlerde psiko-sosyal özellikleri ve başarılı uyumlarının esasları. 920 sayfa, 17 x 23.5

(Kuşe kağıda baskılı)

DAVRANIfiSAL NÖROF‹ZYOLOJ‹YE G‹R‹fi

100 SORUDA ÇOCUK, ERGEN VE A‹LE

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Prof. Dr. Öget Öktem

Psikologlar için hazırlanmasına karşın, tıp öğrencileri ve konuya ilgi duyan hekimlerin yararlanacağı pratik bir kaynak 57 sayfa, 16.5 x 23.5

Geniş kapsamlı sağlık hizmeti, sosyal tıp, sosyal psikiyatri açısından da bir bilim, sanat ve meslek olan sosyal çalışma anabilim dalının, psikiyatrik sosyal çalışma ihtisası, bilgi, görgü ve deneyimlerine göre anneler, babalar, öğretmenler, idareciler, hekimler ve diğer ilgililer için hazırlanmış müracaat kitabı. 350 sayfa, 17 x 23.5

RUHSAL HASTALIKLAR

KONUfiMA SORUNLARI OLAN ÇOCUKLAR

Editör: Prof. Dr. Nevzat Yüksel

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Ruhsal hastalıklar konusunda güncel ve kapsamlı bilgiler içeren bir kaynak kitap.

Çocuklarda görülen konuşma bozukluklarında ailelerin, bireylerin halk sağlığıeğitimi açısından sosyal çalışma bilim, sanat ve yöntemlerinden yararlanmaları.

678 sayfa, 19.5 x 27.5

350 sayfa, 17 x 23.5


P S İ K İ YAT R İ

OB EL

125

N

KL‹N‹K PS‹K‹YATR‹

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

SIKINTILARIMIZI YENEB‹LME SANATI

Harold I. Kaplan Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ercan Abay

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Temel davranış bilimleri ve klinik psikiyatrik bozuklukların tümünü kapsayan konusunda kapsamlı hazırlanmış bir kaynak kitap.

Stresle mücadele teknikleri ve psikiyatrik sosyal çalışma teknikleri konusunda kapsamlı bilgiler içeren bir kaynak.

672 sayfa, 16.5 x 23.5

480 sayfa, 16.5 x 23.5

DAVRANIfi B‹L‹MLER‹

TIPSAL PS‹KOLOJ‹

AFFEKT‹F SPEKTRUM BOZUKLUKLARI

Prof. Dr. Günsel Koptagel - ‹lal

Tıp ve psikoloji öğrencileri yanısıra, hekimlere, insanbilimleri ile uğraşan bütün dallara ve insan davranışıyla ilgilenen başka meslek alanlarından kişilere de yararlı olacak kaynak bir kitap.

Editör: Doç. Dr. Arif Verimli

Yeme bozuklukları, alkol-madde, OKB, panik, ADHD, fibromiyalji, migren ve kronik ağrıyı içeren pratik bir kaynak. 154 sayfa, 16.5 x 23.5

344 sayfa, 16.5 x 23.5

ÇOCUK VE ERGEN PS‹K‹YATR‹S‹

Editör: Prof. Dr. Özgür Polvan

OT‹Z‹M NED‹R? TANI ÖLÇÜTLER‹ AYIRICI TANI VE TEDAV‹

Doç. Dr. Lale Vanl›

Bu kitap öğrencilerimizin ders notu gereksinimini karşılamak üzere İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD öğretim üyeleri tarafından en son kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.

Otistik çocuğu olan ana-babalar için otizimdeki erken belirtileri, gelişim basamaklarını, eğitim, terapi ve başka müdahale programlarını sıralamakta; psikolog, çocuk nöroloğu, çocuk psikiatristleri, çocuk gelişim uzmanları için tanı ölçütlerini ve ayırıcı tanı yöntemlerini sunan bir kaynak.

279 sayfa, 16.5 x 23.5

120 sayfa, 16.5 x 23.5


P S İ K İ YAT R İ

126 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

ÇOCUKLAR VE KAZALAR

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Halk sağlık eğitimi açısından anneler, babalar, öğretmenler ve herkes için hazırlanmış önemli bir konuya dikkat çeken el kitabı. 166 sayfa, 16.5 x 23.5

AÇIKLAMALI PS‹K‹YATR‹ SÖZLÜ⁄Ü ‹NG‹L‹ZCE - TÜRKÇE (LAT‹NCE)

Doç. Dr. O¤uz Arkonaç

Temel yapısını psikiyatrik kavram ve terimler oluşturmakla beraber, klinik nöroloji, psikoloji, moleküler soydan alım, psikofarmakoloji gibi psikiyatrinin artık içine girmiş alanlarda dikkate alınarak hazırlanmış bir sözlük 600 sayfa, 16.5 x 23.5

OKULA ‹STEKS‹Z ÇOCUKLAR VE OKUL FOB‹S‹

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Anneler, babalar, öğretmenler, idareciler, hekimler ve diğer ilgililer için halk sağlık eğitimi ve psikiyatrik sosyal çalışma bilim sanat ve mesleği açısından hazırlanmış müracaat kitabı

PS‹K‹YATR‹N‹N SIRLARI

James L. Jacobson Çeviri Editörleri: Dr. Levent Kayaalp, Dr. Burak Do¤angün

Psikiyatrinin başlıca tüm konularının değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak. 540 sayfa, 16.5 x 23.5

166 sayfa, 16.5 x 23.5

ÇOCUK PS‹K‹YATR‹S‹NDE A‹LE ‹LE ÇALIfiMAK

Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

Çocuk psikiyatrisinde aile ve çevre, çocuğun sosyal hakları ve korunması konularında bilgiler veren bir kaynak. 58 sayfa, 13.5 x 19.5

OLGU DOSYALARI PS‹K‹YATR‹

C. Toy Çeviri Editörü: Prof. Dr. ‹brahim Balc›o¤lu

Eksiksiz tartışmalarla 60 psikiyatrik olgu, her vakada USML stilinde kavrama soruları, Pisiyikatrik hastaya yaklaşım için başlangıç kitabı, kanıtlanmış öğrenme sistemiyle yarralı bir kaynak 456 sayfa, 16.5 x 23.5


P S İ K İ YAT R İ

OB EL

127

N

H‹PERAKT‹F ÇOCUKLAR

TANI VE TEDAV‹

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

PS‹KOFARMAKOLOJ‹

Doç. Dr. Lale Vanl›

Editör: Prof. Dr. Nevzat Yüksel

Aile ve profesyonelleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) konusunda bilgilendirme, tanı koymayı kolaylaştırma, çeşitli tedavi yöntemlerini sunma konusunda yararlı bir kaynak.

İkinci baskısının beklenenden erken bitmesi ve tıpta en hızlı değişen ve gelişen alanlardan birisinin psikotrop ilaçlar konusu olması nedeniyle, güncel bilgileri içeren üçüncü baskı hazırlanmıştır.

104 sayfa, 16 x 23

628 sayfa, 19.5 x 27.5

KRON‹K YORGUNLU⁄U FETHETMEK

TEMEL PS‹KOFARMAKOLOJ‹ ‹LAÇ REHBER‹

Jonathan Forester Çeviri: Kayra Tanyar

Stephen M. Stahl

Aldatıcı yorgunluk, Acı dolu yorgunluk, Toksik yorgunluk, Sıvı yorgunluk hastalıklarının durumu, teşhisi, semptomları ve tedavisi hakkında tıbbi bir el kitabı.

Bu ustalıkla hazırlanmış ürün asistanlardan, bilgili ve deneyimli psikofarmakologlara kadar geniş bir okur yelpazesi için faydalı olacaktır.

214 sayfa, 13.5 x 21

570 sayfa, 16.5 x 23.5

PS‹K‹YATR‹

GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI El Kitab›

TEMEL K‹TABI

Editörler: Prof. Dr. Ertu¤rul Köro¤lu Prof. Dr. Cengiz Güleç

110 yazar ve 1000 sayfalık özgün anlatımıyla, Türk Psikiyatrisine yararlı olacak güncel bir kaynak kitap. 956 sayfa, 20 x 28 (Ciltli)

(Renkli baskı)

YEN

Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap. 640 sayfa, 10 x 18


RADYOLOJİ KL‹N‹K RADYOLOJ‹ Geniflletilmifl 2. Bask›

YEN

ULTRASONDA AYIRICI TANI Ö¤retim Atlas›

Prof. Dr. Ercan Tuncel

Klinik Radyoloji, bir ders kitabı olarak hazırlanmıştı; genişletilmiş ikinci baskıda da bu nitelik korunmaya çalışılmış. Amaç, radyoloji uzmanlık eğitimine bir çerçeve çizmek. Başta radyoloji uzmanları ve diğer uzmanlık dalları tıp ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencileri içinde yararlı bir kaynak. 1064 sayfa, 21 x 27.5

YEN

Guenter Schmidt, M.D. Çeviri Editörleri Uzm. Dr. Alper Özel Doç. Dr. Muzaffer Baflak

2500’den fazla ilüstrasyon içeren bu eşsiz kitap, ultrasonografi ile doğru tanıya çabuk ve güvenli ulaşılabilmesi için tamamen yeni bir sistem sunmaktadır. 512 sayfa, 21 x 29.7

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ÜRORADYOLOJ‹

YEN

BONTRAGER’‹N RADYOGRAF‹K KONUMLANDIRMA VE TEKN‹K EL K‹TABI

N. Reed Dunnick Carl M. Sandler Jeffrey H. Newhouse E. Stephen Amis, JR Çeviri Editörleri Prof. Dr. M. Masum fiimflek Uzm. Dr. Z. Gamze K›l›ço¤lu Geçmişte olduğu gibi okuyucunun bu Üroradyoloji kitabını, eğitim süreci içinde faydalanabileceği bir temel kitap olarak değerlendireceğini ve bu yeni baskının kendinden öncekilerin karşılaştığı düzeyde bir beğeni alacağını ümit ediyoruz. 450 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

Bu el kitabının yedinci baskısı her bir pozisyonun tanımlanması ile standart bir iyi konumlandırılmış radyofragi içermektedir. Aynı zamanda bu standart radyografik imajlarla birlikte kritik kılavuz olarak kullanılacak kritik noktaların kısa bir özeti de eklenmiştir. (2 renk)

Jamshid Tehranzadeh Çeviri Editörü Prof. Dr. fiefik GÜNEY Çeviri Editörü Yard›mc›lar› Yrd. Doç. Dr. Nuri TASALI Yrd. Doç. Dr. Rahmi ÇUBUK

Bu kitabın amacı, üst düzey görüntüleme araçları olan MRI, CT, US ve sintigrafi gibi araçları kullanarak ilginç ve ilintili vakaları sunmaktır. Bu kitabı eşsiz kılan ise, gerek ABD’den, gerekse başka ülkelerden 70’den fazla kişinin bu havuzda gösterilen vakaların sunumunda katkıda bulunmuş olmasıdır. 904 sayfa, 21.5 x 27.5 128

Kenneth L, Bontrager, MA • John P. Lampignano, MEd, RT (R) (CT) Çeviren Aynuran Demir Orhan

332 sayfa, 11.5 x 21.5 KAS ISKELET GÖRÜNTÜLEME OLGULARI

YEN

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

VÜCUT BT SIRLARI

YEN

John G. Strang. MD Vikram Dogra. MD Çeviri Editörü Prof. Dr. Çetin Çelenk

Bu kitabın özellikle, radyoloji alanında çalışan meslektaşlarımız, asistanlar ve öğrencilerin yanında, özellikle toraks ve batın radyolojisi ile ilgilenen herkese yardımcı bir kaynak. 432 sayfa, 16.5 x 23.5 (2 renk)


w w w. n o b e l t i p . c o m

129

N

RADYOLOJ‹DE TAR‹H‹ GEL‹fiMELER VE TIP ET‹⁄‹ SORUNLARI (OLGU ÖRNEKLER‹YLE)

Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir Prof. Dr. ‹brahim Bafla¤ao¤lu

Türkiye’de ilk kez yazılan böyle kapsamlı bir kitabın tüm radyologlara, radyoloji teknisyenlerine, tıp mensuplarına ve tüm okuyuculara yararlı olması dileği ile. 268 sayfa, 17 x 23.5

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

R A DYO L O J İ

KL‹N‹K KANITA DAYALI KL‹N‹KEKOKARD‹OGRAF‹ EKOKARD‹OGRAF‹ KANITA DAYALI RADYASYON RADYASYON ONKOLOJ‹S‹ ONKOLOJ‹S‹ EL EL K‹TABI K‹TABI

TEX TE BA (TÜ (TÜ

Eric K. Hansen, MD Mack Roach, III, MD Çeviri Editörleri Dr. Merdan Fayda Dr. Görkem Aksu

Radyasyon onkolojisi pratiği giderek daha fazla kanıta dayalı hale gelmektedir ve bu durum taşınabilir ve pratik kaynakları gerekli kılmaktadır. Kanıta Dayalı Radyasyon Onkolojisi El Kitabı UCSF Radyasyon Onkolojisi Bölümü tıbbi persoleni tarafından bu amaç göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

(BA (BA

552 sayfa, 13.5 x 19.5

TORAKS RADYOLOJ‹S‹ (Geniflletilmifl 2. Bask›)

BETHESDA OBSTETR‹K DOPPLER EL OBSTETR‹K DOPPLER EL K‹TABI OBSTETR‹K DOPPLER ELK‹TABI K‹TABI KL‹N‹K ONKOLOJ‹ EL K‹TABI

Prof. Dr. Kemal Ödev

Christoph Lees Colin Deane Gerard Albaiges Çeviri Editörü: Prof. Dr. Recep Has

Genişletilmiş ikinci baskının tıp öğrencilerine, pratisyen doktorlara, göğüs hastalıkları araştırma görevlisi doktorlarına, radyoloji ihtisası yapan araştırma görevlisi doktorlarına ve radyoloji uzmanlarının yararlanacağı bir eser.

Doppler Ultrasonun Obstetrideki tanısal değeri giderek artmaktadır. Başlangıçta karmaşık gibi görünen bu teknolojiyi kolayca anlaşılabilir hale getiren bir el kitabı.

536 sayfa, 19.5 x 27.5

128 sayfa, 13.5 x 19.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K KL‹N‹KEKOKARD‹OGRAF‹ EKOKARD‹OGRAF‹

556 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Vikram Dogra, MD Deborah J. Rubens, MD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Atadan Tunac›

Çok sayıda resim içeren bu kitap ultrasonografi hakkında, kolay anlaşılabilir bir (BASKIDA) dille, özlü ve kapsamlı miktarda bilgi sunmaktadır. Sırlar serisinin popüler sorucevap formatı kullanılarak, organlara göre, önemli sonografik tanısal yaklaşımlara dikkat çekilmektedir 460 sayfa, 16.5 x 23.5

(BA (BA

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TEXTBOOKSIRLARI OF URORADIOLOGY ULTRASON ULTRASON SIRLARI ULTRASON SIRLARI (TÜRKÇE)

Catherine M. Otto, MD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Nurgül Keser

Konusunda, hafif ölçekli teknik bilgi ve ağır ölçekli klinik bilgi sunması ve her bölümün sonuna eklenen ekokardiografi inceleme örnekleri, her referansın altına eklenen referans hakkındaki özet bilgi eseri farklı kılıyor.

MU MU T‹R (TÜ (TÜ

(Kuşe kağıda baskılı)

MR MR

MÜK MÜK


(BASKIDA) R A DYO L O J İ

130 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

KL‹N‹K KL‹N‹K PET/CT PET/CT MR EL EL K‹TABI K‹TABI KL‹N‹K PET/CT MR

NÖRORADYOLOJ‹ NÖRORADYOLOJ‹ NÖRORADYOLOJ‹

MÜKEMMEL B‹R MR GÖRÜNTÜLEME ‹Ç‹N GEREKEN HERfiEY MÜKEMMEL B‹R MR GÖRÜNTÜLEME ‹Ç‹N GEREKEN HERfiEY

Muhammed Elmao¤lu Azim Çelik

Kullanıcıların MR ile ilgili bilmesi gereken temel bilgileri özet bir şekilde, bunun yanısıra MR’da hasta pozisyonları ve kesit planlamalarının nasıl yapılması gerektiğini resimli bir şekilde adım adım gösteren bir eser.

Robert I. Grossman David M. Yousem Çeviri Editörleri: Faz›l Gelal Nilgün Yünten

Nöroradyolojinin temel kitabı bugün nöroradyolojide bilinmesi gereken herşeyi kullanımı kolay, özlü ve pratik kitapta bulabilirsiniz. 920 sayfa, 21 x 28.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)

260 sayfa, 14.5 x 21 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K RADYOLOJ‹ KL‹N‹K PET/CT RADYOLOJ‹ KL‹N‹K KL‹N‹K RADYOLOJ‹ KL‹N‹K PET/CT

ULTRASON ULTRASON ULTRASON NÖRORADYOLOJ‹ ULTRASON

William D. Middleton Alfred B. Kurtz Barbara S. Hertzberg Çeviri Editörü: Cengiz Y›lmaz

H. Jadvar, MD, PhD, FACNM J.A. Parker Çeviri: Prof. Dr. Atadan Tunac›

FDG PET/PET-CT uygulamalarının Radyologlar ve Nükleer Tıp Doktorlarının kullanımları için bir özet niteliğindedir. Bu amaçla, FDG’nin onkolojiyi de içeren birçok alanda pratik kullanımıyla klinik görüntülemede önemli bir boşluğu doldurmaktadır 288 sayfa, 11.5 x 21.5

Bu özet, pratik kaynak obstetrik ve jinekolojik ultrasonun olduğu kadar genel ve vasküler ultrasonun güncel olarak bilinmesi gerekenlerini yeterli şekilde içeriyor. 620 sayfa, 19.5 x 28

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Kuşe kağıda baskılı)

KL‹N‹K RADYOLOJ‹ ULTRASONDA ÖLÇÜMLER ULTRASONDA ULTRASONDA ÖLÇÜMLER ÖLÇÜMLER ULTRASONDA ÖLÇÜMLER PRAT‹K EL K‹TABI PRAT‹K EL K‹TABI PRAT‹K EL K‹TABI PRAT‹K EL K‹TABI Paul S. S›dhu Wui K. Chong Çeviri Editörleri: Uzm. Dr. Alper Özel Uzm. Dr. fi. Mehmet Ertürk

KAS ‹SKELET YUMUfiAK DOKU KAS ‹SKELET KAS ‹SKELET YUMUfiAK YUMUfiAK DOKU DOKU ULTRASON RADYOLOJ‹S‹ KAS ‹SKELET YUMUfiAK DOKU RADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹ Tamer Kaya

Kullanıcı-dostu bu kitap günlük rutinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 150’nin üstünde yüksek kaliteli ultrason görüntüsü tüm anahtar ölçümler ve açıklayıcı bir metin eşliğinde sunulmaktadır.

Konvansiyonel yöntemler olduğu kadar ileri radyolojik yöntemleri de içeren özgün olgu ve çizimlerle zenginleştirilmiş bir kaynak kitap.

350 sayfa, 13.5 x 19.5 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

904 sayfa, 21 x 27.5

(Ciltli ve kuşe kağıda baskılı)


w w w. n o b e l t i p . c o m

131

N

KAS-‹SKELET KL‹N‹K KL‹N‹K MR F‹Z‹⁄‹ GÖRÜNTÜLERLE KL‹N‹KMR MRF‹Z‹⁄‹ F‹Z‹⁄‹GÖRÜNTÜLERLE GÖRÜNTÜLERLE KL‹N‹K MR F‹Z‹⁄‹ GÖRÜNTÜLERLE KL‹N‹K MR F‹Z‹⁄‹ GÖRÜNTÜLERLE Manyetik Rezonans Uygulamalar› Ö⁄RENME Ö⁄RENME Ö⁄RENME Ö⁄RENME Ö⁄RENME

Val M. Runge Çeviri Editörü Doç. Dr. Meltem Çetin

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

R A DYO L O J İ

KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSEL Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSELANATOM‹ ANATOM‹Cep Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› C‹LT Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis C‹LT 1:2: Bafl veveBoyun C‹LT 1: Bafl Boyun C‹LT 1: Bafl ve Boyun C‹LT Bafl Boyun C‹LT 1:1: Bafl veve Boyun

Torsten B. Moeller, Emil Reif Çeviri Editörü: Prof. Dr. Civan Ifllak

Karmaşık MR fiziğini doğru terimler ve berrak görüntülerle sunan bu eşsiz kaynak MR ile ilgili yeteneğini ve çalışma bilgisini arttırmak isteyen uygulayıcılarla değerlenecektir.

Kesitsel anatomi cep atlasının hem radyoloji uzmanları, hem baş boyun hastalıkları ile ilgilenen klinisyenler, hem de tıp fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı bir cep atlası.

230 sayfa, 15 x 23

260 sayfa, 13.5 x 19.5

MR TEKN‹KERLER‹NE YÖNEL‹K MR TEKN‹KERLER‹NE KAS-‹SKELET TORAKS RADYOLOJ‹S‹YÖNEL‹K KAS-‹SKELET KAS-‹SKELET KAS-‹SKELET MR F‹Z‹K KURSU-2 MR F‹Z‹K KURSU-2 Manyetik Rezonans Uygulamalar› ManyetikRezonans RezonansUygulamalar› Uygulamalar› Manyetik Rezonans Uygulamalar› Manyetik

KES‹TSEL ANATOM‹ Atlas› Cep KES‹TSEL ANATOM‹ Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› TEMEL RADYOLOJ‹ KES‹TSEL ANATOM‹Cep Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› Omurga, 3:2:Toraks, C‹LT Ekstremiteler, C‹LT 2: Kalp, Bat›n veveEklemler Pelvis C‹LT Toraks, Kalp, Bat›n Pelvis C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis C‹LT 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis

Türk Manyetik Rezonans Derne¤i

Torsten B. Moeller, Emil Reif Çeviri Editörü: Prof. Dr. Canan Akman

Bu kitapçık yalnız kursa katılanlara değil, MR ile ilgilenen herkese yararlı olacak bir kaynak.

Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan anatomik detayı anlamayı ve kavramayı sağlayacak bir cep atlası.

128 sayfa, 14.5 x 21

250 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

SOLUNUM S‹STEM‹ MR TEKN‹KERLER‹NE YÖNEL‹K SOLUNUM S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹ RADYOLOJ‹S‹ MRTEKN‹KERLER‹NE TEKN‹KERLER‹NE YÖNEL‹K MR TEKN‹KERLER‹NE YÖNEL‹K MR YÖNEL‹K MR F‹Z‹K KURSU-2 MR F‹Z‹K KURSU-2 MRF‹Z‹K F‹Z‹KKURSU-2 KURSU-2 MR Prof. Dr. Emine Osma

Toraks radyolojisine ait tüm temel bilgiler, radyolojik anatomi ve yöntemlere ait teknik bilgilerden çeşitli hastalıkların spesifik radyolojik bulgularına kadar kapsamlı ve sistematik sunulmuş bir kitap. (Genişletilmiş Üçüncü Baskı) 400 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KES‹TSEL ANATOM‹ Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Atlas› Cep ‹DRAR YOLLARI IfiINB‹L‹M‹ (ÜRORADYOLOJ‹) ANATOM‹ KES‹TSEL Cep Atlas› KES‹TSEL ANATOM‹ Atlas› Cep KES‹TSEL ANATOM‹ Atlas› Cep

C‹LT 3:3:Omurga, Ekstremiteler, Eklemler Eklemler Omurga, Ekstremiteler, C‹LT Eklemler Omurga, 3: Ekstremiteler, C‹LT Eklemler Omurga, Ekstremiteler, C‹LT Eklemler Omurga, 3:3: Ekstremiteler, C‹LT

Torsten B. Moeller, Emil Reif Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kaya Kanbero¤lu

Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan anatomik detayı anlamayı ve kavramayı sağlayacak bir cep atlası. 250 sayfa, 13.5 x 19.5


R A DYO L O J İ

132 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

ULTRASON RENKL‹ ATLASI ULTRASON ANATOM‹S‹ ANATOM‹S‹ ATLASI ABDOMENDE DOPPLER RENKL‹ ULTRASONOGRAF‹

BOYUN ULTRASONOGRAF‹S‹ MAMMOGRAF‹ ATLASI ULTRASONOGRAF‹ BOYUN ULTRASONOGRAF‹S‹ ABDOMENDE DOPPLER

B.Block Çeviri Editörleri: C. Do¤an ‹zb›rak, Güldal ‹zb›rak

Ultrasonografi eğitiminde ve incelemede çıkabilecek zorlukların aşılabilmesi için bir başvuru kitabı. 282 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Editör: Doç. Dr. Orhan Oyar

Ultrasonografinin boyunda kullanımı, boyun yumuşak dokularının embriyolojik gelişimi ve boynun sonografik anatomisi verildikten sonra bu anatomiyi oluşturan major organ ve doku sistemleri ayrı bölümler halinde hazırlanmış bir kaynak. 306 sayfa, 16.5 x 23.5

TEMEL RADYOLOJ‹ RADYOLOJ‹ TEMEL SIRLARI TEMEL RADYOLOJ‹ RADYOLOJ‹

Çeviri Editörü: Prof. Dr. Atadan Tunac›

Radyoloji alanında günümüz radyolojik görüntülemeleri hakkında kısa ve özlü bilgiler sunan bir kaynak. 386 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RADYOLOJ‹ SIRLARI RADIOLOGIST: POCKET RADYOLOJ‹ SIRLARI OBSTETR‹K ULTRASONOGRAF‹ Michael Y. M. Chen,

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Douglas S. Katz Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mahmut O¤uz

Diagnostik ve klinik radyoloji alanında çok geniş bilgiler 84 bölümde özetlenmektedir. Sırlar serisi kitaplarının kendini kanıtlamış olan soru ve cevap formatıyla sunulmuş bir kaynak kitap. 568 sayfa, 13.5 x 19.5

‹DRAR YOLLARI IfiINB‹L‹M‹ (ÜRORADYOLOJ‹) ULTRASONOGRAF‹ ‹DRAR YOLLARI ‹DRAR YOLLARI IfiINB‹L‹M‹ IfiINB‹L‹M‹ (ÜRORADYOLOJ‹) (ÜRORADYOLOJ‹)

BOY

TEMEL TEMEL RADYOLOJ‹ RADYOLOJ‹ TEKN‹⁄‹ TEKN‹⁄‹

Editör: Prof. Dr. Tamer Kaya

Prof. Dr. Muzaffer Alt›nkök

İdrar yolları Işınbilim (Üroradyoloji) konusunda kapsamlı hazırlanmış bir kaynak kitap.

Radyoloji eğitimi verilen tüm eğitim kurumlarında kullanılabilecek temel bilgileri içeren bir Türkçe kaynak.

366 sayfa, 19.5 x 27.5

490 sayfa, 16.5 x 23.5

POCK

OBS


R A DYO L O J İ

OB EL

YEN

BAfi VE BOYUN

N

POCKET RADIOLOGIST:

133 ‹

w w w. n o b e l t i p . c o m TEMEL RADYOLOJ‹ TEKN‹⁄‹

VLER BE

P K‹TA TI

POCKET POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST:

POC

PED‹ATR‹ PED‹ATR‹

H Ric Harnsberger MD Patricia A Hudgins MD Richard H Wiggins III MD H Christian Davidson MD Çevirenler Op. Dr. Ayflegül Verim Op. Dr. Gökçe Dereci 348 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POCKET RADIOLOGIST:

PED‹ATR‹

POCKET RADIOLOGIST:

PED‹ATR‹

KA

Lane F Donnelly MD Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç, Dr. Levent Alt›n

302 sayfa, 11.5 x 21.5

POCKET RADIOLOGIST:

YEN

TEMPORAL KEM‹K

H Ric Harnsberger MD Richard H Wiggins III MD Joel D Swartz MD Patricia A Hudgins MD Çevirenler Dr. Levent Alt›n Dr. Elif Rayegan Koç Alt›n Dr. U¤ur Toprak 342 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POC

TORAKS TORAKS

DA

Jud W Gurney Facr Çeviri: Prof. Dr. Cüneyt Tetikkurt

340 sayfa, 11.5 x 21.5

BA

POCKET RADIOLOGIST:

POC

J‹NEKOLOJ‹

Paula J Woodward MD Anne Kennedy MD Roya Sohaey MD Çeviri Editörü: Prof. Dr. Recep Has

356 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

DA

POC

J‹NEKOLOJ‹

ULTRASONOGRAF‹ OBSTETR‹K OBSTETR‹K ULTRASONOGRAF‹

POC

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POCKET RADIOLOGIST:

RADIOLOGIST: POCKET POCKET RADIOLOGIST:

KA

DA

POCKETRADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST:

TORAKS

POC

POC

TORAKS

POCKETRADIOLOGIST:

KA

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POCKETRADIOLOGIST:

BOYUN ULTRASONOGRAF‹S‹

POC

BA

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST:

POC

J‹NEKOLOJ‹ J‹NEKOLOJ‹

BA

Hedvig Hricak MD PhD Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç Dr. Levent Alt›n

324 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin kitapları.


R A DYO L O J İ

134 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST: POCKET

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST: POCKET POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST:

KARD‹YAK KARD‹YAK KARD‹YAK KARD‹YAK

POC POC PO

OMURGA OMURGA OMURGA

Thomas J Brady Çevirenler: Dr. Levent Alt›n, Dr. Elif Rayegan Koç, Dr. Alper Canbay

310 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ME MEM ME

Michael Brant-Zawadzki Çevirenler: Dr. Levent Alt›n, Dr. Elif Rayegan Koç

302 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POC POC PO

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST: POCKET POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST:

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST: POCKET

BEY BE

KAS-‹SKELET KAS-‹SKELET KAS-‹SKELET

DAMAR DAMAR DAMAR DAMAR

David W Stoller Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç, Dr. Levent Alt›n

William G Bradley Çeviri: Dr. Selgin Biber

322 sayfa, 11.5 x 21.5

262 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POC POC PO

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST: POCKET POCKETRADIOLOGIST: RADIOLOGIST:

POCKET RADIOLOGIST: RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST: POCKET

PED PE

G‹R‹fi‹MSEL G‹R‹fi‹MSEL G‹R‹fi‹MSEL

BATIN BATIN BATIN BATIN

Alden H. Harken Çevirenler: Op. Dr. Osman Krand, Doç. Dr. Tunç Yalt›

322 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Peter Rogers Çevirenler: Prof. Dr. Okan Akhan Dr. Ender Uysal

326 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin kitapları.


R A DYO L O J İ

OB EL

N

POCKETRADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST: AC‹L RADYOLOJ‹ TRAVMA

POCKETRADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST:

MEME MEME

POCKETRADIOLOGIST:

135 ‹

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

AC‹L RADYOLOJ‹ RADYOLOJ‹ TRAVMA TRAVMA AC‹L

Robyn L Birdwell Çeviri: Prof. Dr. Ünal De¤erli

BAfi BAfi

Robert A Novelline Çeviri Editörü: Dr. Erhan Akp›nar

MEME

POCKETRADIOLOGIST:

MEME

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin kitapları.

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin ACİL RADYOLOJİ Travma kitabı.

326 sayfa, 11.5 x 21.5

326 sayfa, 11.5 x 21.5

POCKETRADIOLOGIST:

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

BEY‹N

POCKETRADIOLOGIST: POCKETRADIOLOGIST:

BEY‹N BEY‹N

POCKETRADIOLOGIST:

BEY‹N

Osborn Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç Dr. Levent Alt›n

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçekPOCKET lere parmakRADIOLOGIST: basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görünPED‹ATR‹K NÖRO tülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin kitapları. 302 sayfa, 11.5 x 21.5

AC‹L RADYOD‹AGNOST‹K AC‹L RADYOD‹AGNOST‹K AC‹L RADYOD‹AGNOST‹K Dr. Muzaffer Baflak, Dr. Mehmet Ertürk

‹SK ‹SKE ‹SKE

Gece nöbeti tutan bir radyoloğun acil tablolar ile karşılaştığında hafızasına yardımcı olacak, ilgili klinisyenler ve tıp öğrencilerininde faydalanacağı bir cep kitabı. 96 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

POCKET RADIOLOGIST:

PED‹ATR‹K NÖRO

POCKET RADIOLOGIST: POCKET RADIOLOGIST:

PED‹ATR‹K NÖRO PED‹ATR‹K NÖRO

Susan I Blaser Çevirenler: Dr. Elif Rayegan Koç Dr. Levent Alt›n

RADYOLOJ‹ TER‹MLER‹ B‹LG‹S‹ RADYOLOJ‹ TER‹MLER‹ B‹LG‹S‹ RADYOLOJ‹ TER‹MLER‹ B‹LG‹S‹ Prof. Dr. Hüseyin Akan

Her majör vücut bölgesi için öncelikli 100 tanıyı belirlemiş, en temel gerçeklere parmak basmış ve her konuyu anlatmak için yüksek rezolusyonlu görüntülerle oluşmuş popüler POCKET RADIOLOGIST serisinin kitapları.

Yabancı terimlerin Türkçeleştirilmesinde uygulanabilecek bazı kurallar ve sözlük bölümünde ise radyolojik terimlerin Türkçeleri, İngilizceleri ve açıklamaları bulunan pratik bir kitap.

332 sayfa, 11.5 x 21.5

102 sayfa, 14 x 20

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

NÜK NÜK


R A DYO L O J İ

136 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

BAfi VE BOYUN RADYOLOJ‹S‹ ‹SKELET S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹ BAfi VE BOYUN RADYOLOJ‹S‹

‹LAÇ ‹NDEKS‹ 2012

Editör Prof. Dr. Hüseyin Akan

Alanında ilk olan bu kitabın, hepsi özgün zengin görüntü ve geniş metinleriyle çok ciddi bir ihtiyaca cevap verecep bir eser. 536 sayfa, 11.5 x 21.5

(Ciltli renkli ve kuşe kağıda baskılı)

YEN

Prof. Dr. Kas›m Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kalea¤as›o¤lu Ecz. Hayriye K›ro¤lu

Bu yeni şeklinde kitap farmakolojik diziden alfabetik diziye dönüştürülmüştür. Sayısı 10.000’lere varan ilaç eklenmiştir. Yan etki ve kontrendikasyonların aynı terkipteki ilaçlarda aynı olması sebebi ile sahife hacmini kısaltmak için etken maddelerine göre ayrı bölüm içinde verilmiştir. Bu kitabın bir özelliğide Türkiye’de bulunan çoğu USA menşeli bitkisel kaynaklı ilaçların (OTC preparatları) firmalara göre listelenmesidir. 888 sayfa, 12 x 25.5

NÜKLEER KARD‹YOLOJ‹ NÜKLEER KARD‹YOLOJ‹ ‹SKELET S‹STEM‹ RADYOLOJ‹S‹

Uzm. Dr. Hurflit Soyer Prof. Dr. ‹lhami Uslu

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ HUKUKU

YEN

Tayfun fiahin

Temel kavramlar ve günlük uygulamalarda sık karşılaşılan sorular ve yanıtlar. 66 sayfa, 13.5 x 19.5

Mali ve İdari Yönleriyle (Mevzuatlı) 168 sayfa, 14.5 x 21

KL‹N‹K KL‹N‹KRADYOLOJ‹ RADYOLOJ‹

CEP CEPK‹TABI K‹TABI NE? NE? NE NEZAMAN? ZAMAN? ‹STENMEL‹? ‹STENMEL‹?

Ronald L. Eisenberg NÜKLEER KARD‹YOLOJ‹ Çeviri: Doç. Dr. Atadan Tunac›

ADL‹ TIP

EL K‹TABI

TIP D‹L‹NDE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI)

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Ülkemizde sık görülen hastalıklar özel bölüm biçiminde eklenmiş olup, gerekli yerlerde tanı için altın standart veya en duyarlı yöntemlere özel vurgu yapılmıştır. Bunun dışında radyolojide değişen eğilimler ve modern görüntüleme yöntemleri eklenmiş bir kaynak.

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı

510 sayfa, 11.5 x 21.5

744 sayfa, 8.5 x 14.5

TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹

ADL‹ TIP


ÜROLOJİ ÜRORADYOLOJ‹

EXTBOOK OF URORADIOLOGY EXTBOOK OF URORADIOLOGY ÜROLOJ‹-ANDROLOJ‹ ANS‹KLOPED‹K (TÜRKÇE) (TÜRKÇE) SÖZLÜ⁄Ü TER‹MLER

‹ YEN

N. Reed Dunnick Carl M. Sandler Jeffrey H. Newhouse E. Stephen Amis, JR Çeviri Editörleri Prof. Dr. M. Masum fiimflek Uzm. Dr. Z. Gamze K›l›ço¤lu

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Kazanc› ÜROLOJ‹-ANDROLOJ‹ ANS‹KLOPED‹K TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü

Yrd. Doç. Dr. Gürkan KAZANCI

NOBEL TIP K‹TABEVLER‹

Geçmişte olduğu gibi okuyucunun bu Üroradyoloji kitabını, eğitim süreci içinde faydalanabileceği bir temel kitap olarak değerlendireceğini ve bu yeni baskının kendinden öncekilerin karşılaştığı düzeyde bir beğeni alacağını ümit ediyoruz. 450 sayfa, 19.5 x 27.5

PRA PRA

‹ YEN

(BASKIDA) (BASKIDA) Üroloji ve androloji alanında bir Türkçe ansiklopedik sözlüğün eksikliğini giderme amacıyla hazırlanmış bir eser.

204 sayfa, 11.5 x 21.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ÜROJ‹NEKOLOJ‹: KANITA DAYALI KL‹N‹K YAKLAfiIM

YEN

Kate H. Moore Çeviri Editörü Prof. Dr. Atefl KARATEKE Çeviri Editör Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Hakan Çoksüer Çeviriye Katk›da Bulunanlar Op. Dr. Esra ‹zmit Özbafll› Op. Dr. Burcu Artunç Ürojinekolojiye ilgi duyan jinekolog ve ürologların yararlanacağı pratik bir kitap. 184 sayfa, 13.5 x 19.5

SMITH GENEL ÜROLOJ‹ SMITH GENEL ÜROLOJ‹ ÜROLOJ‹ SMITH GENEL

YAfi YAfi BEN BEN

Emil A. Tanagho Jack W. McAninch Çeviri Editörü: Dr. Gürkan Kazanc›

17. baskısı üroloji cerrahları tarafından tedavi edilen hastalıkların anlaşılması, tanı ve tedavisi için gerekli bilgileri özlü bir formatta sunmaktadır. Kitap güncel, maksada uygun ve okunabilir bir biçimde tasarlanmıştır. 756 sayfa, 17.5 x 25.5

YARDIMLA ÜREME TEKN‹KLER‹ TEMEL K‹TABI (Laboratuvar ve Klinik Görüfller)

ÜR‹NER ÜR‹NERS‹STEM S‹STEMTAfi TAfiHASTALI⁄I HASTALI⁄I ÜR‹NER S‹STEM TAfi HASTALI⁄I

ÜR ÜRO

Dr. Tar›k Esen Dr. Ahmet Y. Müslümano¤lu Dr. Ahmet Tefekli

David K Gardner Ariel Weissman Colin M Howles Zeev Shoham Çeviri Editörleri Prof. Dr. Tülay ‹rez Prof. Dr. Oktay Arda Prof. Dr. Semih Kaleli Bu kitap teknik gelişmeleri ve ilerlemeleri takip etmek isteyen araştırma görevlileri ve klinisyenler için anlaşılır ve kullanımı kolay bir şekilde hazırlanmıştır.

“Üriner Sistem Taş Hastalığı” kitabı da bu konuda Türkçe Yazılmış ilk kapsamlı başvuru eseridir.

1008 sayfa, 21.5 x 28.5

560 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

137


ÜROLOJİ

138

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

ANDROLOJ‹ LABORATUVARI EL K‹TABI ANDROLOJ‹ LABORATUVARI EL K‹TABI ANDROLOJ‹ ANDROLOJ‹LABORATUVARI LABORATUVARIEL ELK‹TABI K‹TABI

N

PRAT‹K ÜROLOJ‹ PRAT‹K PRAT‹K ÜROLOJ‹ ÜROLOJ‹ PRAT‹K ÜROLOJ‹

Leonard G. Gomella Çeviri Editörü: Dr. Gürkan Kazanc›

Editörler: Prof. Dr. Tülay ‹rez, Uzm. Dr. Mine Kucur Uzm. Dr. Ferruh K. ‹flman

Ürolojik sorunları olan hastaların gündelik tedavisine yardımcı olacak hızlı bir referans formatı içinde yararlı bilgiler sunan pratik bir kaynak.

Androloji laboratuvarı, erkek infertilitesi ve Androloji bilim dalına ilgi duyan emek veren herkesin yararlanacağı bir kitap.

792 sayfa, 19.5 x 27.5

122 sayfa, 11 x 21.5

YAfiLANAN ERKE⁄‹N YAfiLANAN ERKE⁄‹N YAfiLANAN ERKE⁄‹N ERKE⁄‹N ---YAfiLANAN BEN‹GN PROSTAT SENDROMU BEN‹GN BEN‹GN PROSTAT PROSTAT SENDROMU SENDROMU BEN‹GN PROSTAT SENDROMU

ERKEK SEKSÜEL D‹SFONKS‹YONU ERKEK SEKSÜEL D‹SFONKS‹YONU ERKEK ERKEKSEKSÜEL SEKSÜELD‹SFONKS‹YONU D‹SFONKS‹YONU

Ürologlar, pratisyen hekimler, endokrinologlar ve geriatri uzmanları için değerli bir pratik klavuz cep kitabı.

Erektil disfonksiyon konusunda geniş kapsamlı bilgi veren, androloji ile ilgilenen ürologların yararlanacağı pratik bir kaynak kitap.

108 sayfa, 13.5 x 19.5

272 sayfa, 16.5 x 23.5

ÜROLOJ‹ EL K‹TABI ÜROLOJ‹ EL K‹TABI ÜROLOJ‹ ÜROLOJ‹EL ELK‹TABI K‹TABI

ÜROLOJ‹ SIRLARI ÜROLOJ‹ ÜROLOJ‹ SIRLARI SIRLARI ÜROLOJ‹ SIRLARI

Martin I. Resnick Çeviri Editörü: Op. Dr. Gürkan Kazanc›

Ürolojinin başlıca tüm konularının değinildiği, popüler Sırlar serisinin kendi üslubu, soru ve cevap şekliyle konuların işlendiği pratik bir kaynak. 304 sayfa, 16.5 x 23.5

PR PRO PR

KAR KAR KAR

Editörler: Prof. Dr. Sedat Tellalo¤lu, Doç. Dr. Atefl Kad›o¤lu

Udo Jonas Çeviri: Dr. Murat Diren

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

PR PRO PR

‹DR ‹DR ‹DR

Mike B. Siroky ÇÇeviri Editörü: Dr. Gürkan Kazanc›

Üroloji konusunda temel ve güncel bilgileri içeren, tablo, şema ve çizimlerle anlatımın desteklendiği pratik bir el kitabı. 364 sayfa, 16.5 x 23.5


w w w. n o b e l t i p . c o m

139

N

PROSTAT PROSTATHASTALIKLARI HASTALIKLARITEDAV‹S‹ TEDAV‹S‹ PROSTAT HASTALIKLARI TEDAV‹S‹ PROSTAT HASTALIKLARI TEDAV‹S‹

Sa¤l›kl› Kalmak ‹çin PROB‹YOT‹KLER & PREB‹YOT‹KLER Anlat›lmayan Tarihçe

Robert E. Weiss Çeviri: Yrd. Doç. Dr. Gürkan Kazanc›

Prostat enfeksiyonu, hipertrofik değişiklikleri ve kanserinin etyoloji, tanı ve tedavisi hakkında özet bilgiler veren pratik bir cep kitabı.

YEN

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

ÜROLOJİ

Editör Doç. Dr. Metehan Özen

Probiyotiklerle ilgili hazırlanmış Türkçe bir eser. 224 sayfa, 17 x 23.5

144 sayfa, 11 x 21

PROSTAT PROSTATSEL‹M SEL‹MPROSTAT PROSTATH‹PERPLAZ‹S‹ H‹PERPLAZ‹S‹VE VE PROSTAT SEL‹M PROSTAT H‹PERPLAZ‹S‹ VE PROSTAT SEL‹M PROSTAT H‹PERPLAZ‹S‹ VE

TIP E⁄‹T‹M‹N‹N TEMELLER‹

KARS‹NOMU KARS‹NOMU KARS‹NOMU KARS‹NOMU

Zubair Amin Khoo Hoon Eng Çeviri Editörleri Mehmet Y›ld›r›m Kenan Topal

Burkhard Helpap Çeviri: Yard. Doç. Dr. Gürkan Kazanc›

Selim prostat hiperplazisi, preneoplaziler ve prostat karsinomunun gerçek konumu ve geleceğe ilişkin perspektifleri aydınlatmayı amaçlayan pratik bir çeviri kitap.

YEN

Kitap, tıp eğitimine ilişkin kolay ama temel bir metin sunmaktadır. 376 sayfa, 17 x 23.5

82 sayfa, 16.5 x 23.5 (Renkli)

‹DRAR ‹DRARYOLLARI YOLLARIIfiINB‹L‹M‹ IfiINB‹L‹M‹(ÜRORADYOLOJ‹) (ÜRORADYOLOJ‹) ‹DRAR YOLLARI IfiINB‹L‹M‹ (ÜRORADYOLOJ‹) ‹DRAR YOLLARI IfiINB‹L‹M‹ (ÜRORADYOLOJ‹)

GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI El Kitab›

Prof. Dr. Muzaffer Alt›nkök

İdrar yolları Işınbilim (Üroradyoloji) konusunda kapsamlı hazırlanmış bir kaynak kitap. 366 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap. 640 sayfa, 10 x 18


Re

HARRISON İÇ HASTALIKLARI EL KİTABI

nk

11 .5 x li v 127 21.5 eK 2S c uş ayf m eK a ağ ıda Ba sk

Anthony S. Fauci, MD • Eugene Braunwald, MD • Dennis L. Kasper, MD • Stephen L. Hauser, MD • Dan L. Longo, MD • J. Larry Jameson, MD, PhD • Joseph Loscalzo, MD, PhD Çevirenler

Opr. Dr. Barış Demiriz Uzm. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz

+DUULVRQ úo +DVWDO×NODU× 3UHQVLSOHUL +3,0  JHQLü NDSVDPO× ELOJL VDùODU KDVWD EDN×P×Q×Q NDOLWHVLQH \|QHOLN EL\RORMLN YH NOLQLN \|QOHUL DQODPDN LoLQ |QHPOLGLU +DOHQ |ùUHQFLOHU YH KHNLPOHU LoLQ DQD PHGLNDOWH[WERRNRODUDNNXOODQ×OPDNWDG×U0HGLNDODODQGDNLK×]O×JHOLüPHOHUYHPRGHUQVDùO×NVLVWH PLQGHNLDù×UKDVWDEDN×P×VRUXPOXOXNODU×ELUELULLOHEDùODQW×O×G×U+HU]DPDQELUKDVWDLOHNDUü×NDUü×\D NDO×QG×ù×QGDPHYFXWKDVWDO×NYHWDEORODU×NOLQLN|]HOOLNOHULYHWHGDYLOHULKHPHQVRQXoODQG×U×ODPD\DELOLU %X VHEHSWHQ ·GH HGLW|UOHU LON RODUDN +3,0·QLQ NOLQLN N×VP×Q× ELU FHS NLWDE× RODUDN SL\DVD\D o×NDUWP×üODUG×U+DUULVRQ7×S(O.LWDE×gQFHNLEDV×PDEHQ]HURODUDNEX\HQLHONLWDE× +3,0·QLQ %DV×P×QGDQN|NHQDOP×üW×UWDQ×NOLQLNEXOJXODUYHPDM|UKDVWDO×NODU×QWHGDYLOHULNRQXVXQGDDQDKWDU QRNWDODU×VXQDU (GLW|UOHUH J|UH HO NLWDE× NOLQLN VRUXQXQ KDNN×QGD GHULQOHPHVLQH DQDOL] \DSPDVD GD L\L G]HQOHQPLü KD]×U ELU ND\QDN YH ELOJL VDùOD\DQ |]HW üHNOLQGH ID\GDO× RODFDNW×U YH RNX\XFX\X GDKD VRQUD ELOJL DODFDù× JHQLü NDSVDPO× \D]×ODUD KD]×UOD\DFDNW×U (O NLWDE× \×OODU LoLQGH JLGHUHN DUWDQ ELU LOJL\H NDYXüPXüWXU EXQXQ VHEHEL IRUPDW×G×U oQN LON WDQ× LoLQ SDWRJHQH]LQ N×VDFD WDULÀ YH N×V×WO× VUHGH \|QHWLP KDNN×QGD ROGXNoD ID\GDO×G×U (O NLWDE×Q×Q EX \HQL EDV×P×QGDNL HQ EHOLUJLQ GHùLüLNOLN J|UQPGU WP UHQNOHUL LoHUHQ EX IRUPDW× LOH RNX\XFX E|OPOHUL GDKD K×]O× WHVSLW HGHUHN ELOJL\H GDKD oDEXN XODüDELOHFHNWLU (O NLWDE× +3,0·QLQ  EDV×P×Q×Q ×ü×ù×QGD ROXüWXUGXùX LoLQ HGLW|UOHU PPNQ RODQ HQ N×VD VUHGH WH[WERRN \D GD ²+DUULVRQ 2Q /LQH² VLWHVLQGHQ ELOJLOHUL WHNUDU HWPHPL]L |QHULU 'DKD |QFHNL EDV×PODU JLEL EX VRQ EDVN× GD Lo KDVWDO×NODU× SUDWLùLQGH GHYDPO× YH ED]HQ K×]O× GHùHUOHQGLUPH\H\DUG×PF×ROXU+HUE|OPELU|]HWLoHULUYH|QFHNLEDVN×ODU×Q\HQLOHQPLüKDOLGLUX\JXQ E|OPOHUH \HQLOHUL GH HNOHQPLüWLU %|OP ·GH +DVWDQHGH \DWDQ KDVWDODU×Q EDN×P× \HQL ELU N×V×P ´+D\DW×Q 6RQ '|QHPLQGH %DN×Pµ LODYH HGLOPLüWLU %|OP  0HGLNDO $FLOOHUGH DUW×N ´6SLQDO .RUG %DV×V×µ N×VP× PHYFXWWXU ´7UHPRU YH +DUHNHW %R]XNOXNODU×µ YH ´*HQHUDOL]H <RUJXQOXNµ E|OPOHUL %|OP·WH+DVWDODU×QV×NEDüYXUXODU×Q×QLoLQGHGLU%|OP·GH(QIHNVL\|]+DVWDO×NODU ´+,9(QIHNVL \RQX YH $,'6µ NRQXVX WHGDYLGHNL |QHPOL LOHUOHPHOHUL YXUJXODPDN LoLQ JHQLüOHWLOPLüWLU %|OP  .DUGL\RORMLGH ´.DOELQ1RQLQYD]LYúQFHOHPHVLµ´<HWLüNLQOHUGH.RQMHQLWDO.DOS+DVWDO×ù×µYH´0HWDER OLN6HQGURPµEDüO×NODU×HNOHQPLüWLU%|OP·GD3XOPRQRORMLGH ´8\NX$SQHµNRQXVX\HQLHNOHQGLYH %|OP ·GD +DVWDO×N gQOHQPHVL YH 6DùO×ù×Q úGDPHVL ´.DUGL\RYDVNOHU +DVWDO×N gQOHQPHVLµ YH ´6LJDUDQ×Q.HVLOPHVLµEDüO×NODU×\HQLHNOHQPLüWLU

İÇİNDEKİLER KISIM 1 YATAN HASTANIN BAKIMI KISIM 2 TIBBİ ACİLLER KISIM 3 SIK KARŞILAŞILAN HASTA BULGULARI KISIM 4 OFTALMOLOJİ VE OTOLARİNGOLOJİ KISIM 5 DERMATOLOJİ KISIM 6 HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ KISIM 7 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KISIM 8 KARDİYOLOJİ KISIM 9 PULMONOLOJİ – AKCİĞER HASTALIKLARI KISIM 10 NEFROLOJİ

KISIM 11 GASTROENTEROLOJİ KISIM 12 ALERJİ, KLİNİK İMMÜNOLOJİ VE ROMATOLOJİ KISIM 13 ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA KISIM 14 NÖROLOJİ KISIM 15 PSİKİYATRİ VE MADDE BAĞIMLILIĞI KISIM 16 HASTALIK ÖNLENMESİ VE SAĞLIĞIN İDAMESİ KISIM 17 İLAÇ YAN ETKİLERİ KISIM 18 LABORATUAR DEĞERLERİ

ı


Hemflirelik

Veteriner Hekimlik

Sözlük ve Di¤erleri

DİĞER BİLİMLER

Difl Hekimli¤i


YEN

Sa¤l›k Uygulamalar›nda

TEMEL KAVRAMLAR VE BECER‹LER Geniflletilmifl ve Güncellenmifl 4. BASKI

SAĞLIK UYGULAMALARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BECERİLER kitabı, güncellenmiş ve geliştirilmiş olarak hem hemşirelik, hem ebelik, hem de diğer sağlık meslekleri için kullanılabilir bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Mesleki temel bilgi ve beceri kazandırılmasında kaynak niteliği taşıyan bu kitap, kendi özel alanları ile ilgili bölümlerin oluşturulmasında özveriyle titiz bir çalışma ortaya koyan, eğitimci yazar kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Sayın hocalarımızın ve öğrencilerimizin yararlanabilmesi ümidi ile...

Editör: Yrd. Doç. Dr. Fatma Akçay AY 744 sayfa, 18 x 26 (2 renk ve kufle ka¤›da bask›l›)


DİŞ HEKİMLİĞİ A⁄IZ, D‹fi ve ÇENE HASTALIKLARI ATLASI

YEN

Prof. Dr. Hakk› Tanyeri

971 renkli resimden meydana gelen bu arşiv hekimlerin hastalıkları teşhisinde ve tedavisinde pratik bir yol izlemelerini sağlayacaktır. Tüm öğrenci ve diş hekimlerinin yararlanacağı bir eser. 552 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

Carl Drago Çeviri Editörleri: Prof. Dr. ‹.Bülent fiermet Dr. Esma Kürklü

Bu kitap, implant diş hekimliği ile ilgili olarak sizin pratiğinizi geliştirecektir. Uygulayacağınız yöntemleri açıklayan en iyi metinleri içermektedir. 244 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ENDODONT‹ Temel ‹lkeler ve Uygulamalar

‹ YEN

Mahmoud Torabinejad, DMD, MSD, PhD Richard E. Walton, DMD, MS Çeviri Editörü Prof. Dr. Raif Eriflen

Yazarların klinik deneyimini, dinamik, görsel ve detaylı bir sunumla birleştiren Endodonti Temel İlkeler ve Uygulamalar kitabının 4. baskısı modern endodontinin temellerini kurmanızda sizin anahtarınız olacak. Tamamen güncellenmiş bu kaynak pulpa ve periapikal doku hastalıklarıyla ilgili en yeni ve en bağıntılı bilgileri içermektedir. 490 sayfa, 19.5 x 27.5

‹MPLANT ÜSTÜ RESTORASYONLAR Ad›m Ad›m Uygulama Aflamalar›

DENTAL ‹MPLANT PROTEZLER DENTAL DENTAL ‹MPLANT ‹MPLANT PROTEZLER PROTEZLER

Soru Soru ÇEN ÇEN

Carl E. Misch Çeviri Editörü Prof. Dr. Ömer Kutay

Dr. Misch’in yazdığı bu kitap implant dişhekimliğinde protetik alanda ve hatta cerrahi alanda da yararlı olacak kapsamlı bilgileri bizlere sunmaktadır. 624 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

END END

ENDODONT‹ ENDODONT‹ CEP CEP ATLASI ATLASI ENDODONT‹ CEP ATLASI DENTAL ‹MPLANT CERRAH‹S‹ Renkli Atlas›

Michael S. Block, DMD Çeviri Editörleri Prof. Dr. Cüneyt Karabuda Prof. Dr. Tayfun Özdemir

Klinik uygulamalarda kaynak eser ihtiyacı hisseden diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerine çok faydalı olacak bir kaynak. 370 sayfa, 19.5 x 27.5

Rudolf Beer Michael A. Baumann Andrej M. Kielbassa Çeviren Dr. M. Emir Dinçol

Bu yeni kitap güncel olan bilimsel verilerin kaynağına hızlı bir şekilde erişmeyi sağlamakta ve bu verilerin, klinik pratik sırasındaki kullanımını açıklamaktadır. 230 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

143 TEfiH‹STEN TEDAV‹YE A⁄IZ KOKUSU TEfiH‹STEN TEDAV‹YE A⁄IZ KOKUSU


DİŞ HEKİMLİĞİ

144

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

TEfiH‹STEN TEDAV‹YE A⁄IZ KOKUSU TEfiH‹STEN TEfiH‹STENTEDAV‹YE TEDAV‹YEA⁄IZ A⁄IZKOKUSU KOKUSU

Dr. Murat Ayd›n

D‹fi HEK‹ML‹⁄‹NDE KORKU VE ET‹K D‹fi HEK‹ML‹⁄‹NDE KORKU VE ET‹K D‹fi HEK‹ML‹⁄‹NDE KORKU VE ET‹K Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir Uz. Dr. Elif At›c› Prof. Dr. Öztan Öncel Dr. Sezer Erer

Bu eserde; ağız kokusu çeşitleri, sebepleri, teşhis ve tedavisi, kullanılabilecek ilaçlar, pratiğe dönük klinik uygulamalar, alternatif tedavi yöntemleri ve nefes kokusu anlatılmıştır.

Türkiye’de ilk kez diş hekimliği etiği ve korkuyu bir arada işleyen bu küçük kitap, diş hekimliğinde etik ilkelerin önemini ve korkunun yerini belirtmesi açısından önemlidir.

260 sayfa, 16.5 x 23.5

120 sayfa, 16.5 x 23.5

Sorular ve Cevaplarla A⁄IZ, D‹fi, Sorular ve D‹fi, Sorular ve Cevaplarla Cevaplarla A⁄IZ, A⁄IZ, D‹fi, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAH‹S‹ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAH‹S‹ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAH‹S‹

A⁄IZ HASTALIKLARININ TEDAV‹S‹ A⁄IZ HASTALIKLARININ TEDAV‹LER‹ A⁄IZ HASTALIKLARININ TEDAV‹S‹

Doç. Dr. Nurgül Kömerik

Bu kitabın, eğitimleri süresince öğrencilere ve mezuniyet sonrasında meslektaşlarıma bilgilerini yeniden gözden geçirmeleri amacıyla yararlı olacağını umuyorum.

S‹S S‹S

George Laskaris Çeviri: Dr. Esma Kürklü

Ağız Hastalıklarının tedavisinde kısa, öz, pratik ve güvenilir bir rehberdir. 212 sayfa, 16.5 x 23.5

260 sayfa, 16.5 x 23.5

ENDODONT‹DE ENDODONT‹DE TANI TANI VE VE TEDAV‹LER‹ TEDAV‹LER‹ ENDODONT‹DE TANI VE TEDAV‹LER‹

Prof. Dr. Kemal Çal›flkan

28 bölümden oluşan kitapta yazarın 25 yıllık birikimiyle elde edilen endodontik tedavilere ait olgular görsel olarak sunulmuştur. Endodontiyi ilgilendiren pulpa ve periapikal hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi, histopotolojisi, mikrobiyolojisi, klinik tanı ve tedavi yöntemleri ve de prognozunu etkileyen faktörler yeralmıştır. (2. BASKI) 832 sayfa, 19.5 x 27.5

A⁄IZ A⁄IZHASTALIKLARI HASTALIKLARIATLASI ATLASI A⁄IZ HASTALIKLARI ATLASI

George Laskaris Çeviri: Prof. Dr. Hakk› Tanyeri

D‹fi KL D‹fi

KL

Ağız hastalıklarının teşhis ve tedavisinde başvurulabilecek tam bir bilgi kaynağıdır. Kitap 350’den fazla renkli fotoğraftan oluşmaktadır ve diş hekimleri, dermatologlar, kulak-burun-boğaz uzmanları, diş hekimliği ve tıp öğrencileri için pratik bir cep rehberidir. 368 sayfa, 13.5 x 19.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

ORAL MUKOZANIN ‹MMÜNOLOJ‹K

MA


DİŞ HEKİMLİĞİ

OB EL

145

N

ORAL MUKOZANIN ‹MMÜNOLOJ‹K ORAL MUKOZANIN MUKOZANIN ‹MMÜNOLOJ‹K ‹MMÜNOLOJ‹K ORAL HASTALIKLARI VE TEDAV‹LER‹ HASTALIKLARI VE TEDAV‹LER‹ HASTALIKLARI VE TEDAV‹LER‹ Doç. Dr. Hakk› Tanyeri

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

MAND‹BULA KIRIKLARI ONARIMI MAND‹BULA KIRIKLARI KIRIKLARI ONARIMI ONARIMI MAND‹BULA

ORTOPANTOMOGRAF‹K ORTOPANTOMOGRAF‹K VE VE SEFALOMETR‹K SEFALOMETR‹K DE⁄ERLER‹N DE⁄ERLER‹N B‹RL‹KTE B‹RL‹KTE KULLANIMI KULLANIMI ORTOPANTOMOGRAF‹K VE SEFALOMETR‹K DE⁄ERLER‹N B‹RL‹KTE KULLANIMI

Dr. M. Orhan Çizmeci

Dişhekimliğinde teşhisin dişhekimleri tarafından konulduğu birçok immünolojik hastalıkların erken tanımlanmasına yardımcı olacak bir kaynak.

Maksillofasiyal yaralanmaların tedavisiyle ilgilenen hekimlere ışık tutacak bir kaynak.

120 sayfa, 16.5 x 23.5

52 sayfa, 19.5 x 27.5

S‹STEM‹K D‹AGNOZ S‹STEM‹K YAKLAfiIMLARLA YAKLAfiIMLARLA ORAL ORAL D‹AGNOZ D‹AGNOZ S‹STEM‹K YAKLAfiIMLARLA ORAL

TIP TIP VE D‹fi HEK‹ML‹⁄‹ FAKÜLTES‹ TIPVE VED‹fi D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ HEK‹ML‹⁄‹FAKÜLTES‹ FAKÜLTES‹ Ö⁄RENC‹LER‹ Ö⁄RENC‹LER‹ ‹Ç‹N ANATOM‹ Ö⁄RENC‹LER‹‹Ç‹N ‹Ç‹NANATOM‹ ANATOM‹

Editör: Prof. Dr. ‹lknur Özcan

Gert-Horst Schumacher Editörler: Doç. Dr. Tania Marur, Prof. Dr. Mehmet Y›ld›r›m

Ağız hastalıkları ile ilgili yeni gelişmeleri ve sistemik hastalıkların ağızda görülebilecek belirti ve bulgularını dikkate alan bir eser.

Bu kitap tıp ve diş hekimleri için sitoloji ve histoloji hariç tüm anatomi için kısa bir tekrar oluşturan, geniş detayların bir kenara bırakılıp en önemli noktaların belirtildiği 500’den fazla resimle anlatımın desteklendiği bir çeviri kitap.

566 sayfa, 19.5 x 27.5

408 sayfa, 16.5 x 23.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

D‹fi D‹fi HEK‹ML‹⁄‹NDE HEK‹ML‹⁄‹NDE ANAMNEZ ANAMNEZ D‹fi HEK‹ML‹⁄‹NDE ANAMNEZ

KL‹N‹K, KL‹N‹K, ET‹K ET‹K VE VE HUKUK‹ HUKUK‹ SORUNLAR SORUNLAR PROPEDÖT‹K PROPEDÖT‹K KL‹N‹K, ET‹K VE HUKUK‹ SORUNLAR PROPEDÖT‹K

Editör: Dr. Hüseyin Afflin

Diş hekimliğinde anamnezin ele alındığı, konusunda kapsamlı hazırlanmış, diş hekimliği öğrencilerinin ve diş hekimlerinin yararlanacağı bir kaynak. 400 sayfa, 19.5 x 27.5

MA MA PRE PR

D‹fi D‹fi HEK‹ML‹⁄‹ VE ANESTEZ‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ HEK‹ML‹⁄‹VE VEANESTEZ‹ ANESTEZ‹

MU MU ORA OR

Editör: Prof. Dr. Ülkü Aypar

Diş hekimliği ve anestezi, gerek hastanede gerekse serbest çalışan diş hekimlerine rehber olacak bir kitap. 296 sayfa, 16.5 x 23.5

ORAL ORAL M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ & & ‹MMÜNOLOJ‹ ‹MMÜNOLOJ‹

A⁄R


DİŞ HEKİMLİĞİ

146

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

ORAL M‹KROB‹YOLOJ‹ & ‹MMÜNOLOJ‹ ORAL M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ & & ‹MMÜNOLOJ‹ ‹MMÜNOLOJ‹ ORAL

Prof. Dr. Osman Erganifl, Prof. Dr. Adnan Öztürk

Oral mikrobiyoloji ve immünoloji konusunda diş hekimi ve adaylarının yararlanacağı pratik bilgileri içeren bir kaynak. 184 sayfa, 16.5 x 23.5

A⁄RI A⁄RI BAfi-BOYUN A⁄RI BAfi-BOYUNVE VEOROFAS‹YAL OROFAS‹YALA⁄RILAR A⁄RILAR BAfi-BOYUN VE OROFAS‹YAL A⁄RILAR Editör: Prof. Dr. ‹lknur Özcan

Ağrının mekanizmasından başlayarak, orofasyal ağrılar, başağrıları, viseral kökenli ağrılar, temporomandibular eklem ağrıları ve kanser ağrıları gibi bir çok ağrı sendromunu multidispliner bir yaklaşımla ele alan bir kaynak kitap. 512 sayfa, 16.5 x 23.5

MAND‹BULA MAND‹BULA KIRIKLARI KIRIKLARI VE VE TEDAV‹ TEDAV‹ PRENS‹PLER‹ PRENS‹PLER‹

TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü (3. Bask›)

110 sayfa, 16.5 x 23.5

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları 1126 sayfa, 8.5 x 19.5

(Kuşe kağıda baskılı)

MULT‹-D‹S‹PL‹NER MULT‹-D‹S‹PL‹NER B‹R B‹R YAKLAfiIMLA YAKLAfiIMLA ORAL ORAL ‹MPLANTOLOJ‹ ‹MPLANTOLOJ‹

GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI El Kitab›

YEN

Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Yard. Doç. Dr. Bar›fl Tunal›

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap. Multi-disipliner bir yaklaşımla oral implantoloji hem araştırma hem de uygulama alanlarına daha geniş bir bakış açısı getirecek bir pratik bir kaynak. 168 sayfa, 16.5 x 23.5

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Dr. M.Orhan Çizmeci

Bu konuda özellikle öğrenci ve asistanlara rehberlik yapacak temel bilgileri içermektedir.

YEN

640 sayfa, 10 x 18


HEMŞİRELİK CERRAH‹ HEMfi‹REL‹⁄‹ - I

YEN

‹Ç HASTALIKLARI HEMfi‹REL‹⁄‹ UYGULAMA REHBER‹ (2. Bask›)

Prof. Dr. Güler Aksoy Prof. Dr. Nevin Kanan Prof. Dr. Neriman Akyolcu

YEN

Editör Prof. Dr. Zehra DURNA

Lisans öğrencileri kadar lisans üstü öğrencileri ile tüm cerrahi birimlerde görev alan meslek üyelerinin yararlanacağı, sınırlı sayıda olan Türkçe hemşirelik literatürüne kazandırılmış yeni bir eser.

İç hastalıkları hemşireliği uygulamalarında rehber olması amacıyla oluşturulmuş bu kitap, akademik kadroya, hemşirelere ve öğrenci hemşirelere yararlı olacak bir eser.

392 sayfa, 17 x 23.5 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

318 sayfa, 17 x 23.5

KRON‹K HASTALIKLAR VE BAKIM

YEN

Editör Prof. Dr. Zehra DURNA

‹Ç HASTALIKLARI HEMfi‹REL‹⁄‹ UYGULAMA Ö⁄RENC‹ E⁄‹T‹M MODÜLÜ

YEN

Editörler Prof. Dr. Nuray ENÇ Doç. Dr. Gülbeyaz CAN

Editör Yard›mc›s› Yard. Doç. Dr. Semiha AKIN

BASKIDA

580 sayfa, 19.5 x 27.5

(2 renk ve kuşe kağıda baskılı)

Bu eğitim modülünün, eğitimcilerin, hemşirelik tanıları ve girişimlerini öğrenen öğrencilerle ve hemşirelerle çalıştıklarında bekledikleri düşünme becerilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak bir eser. 148 sayfa, 21 x 29.5 (Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

HEMfi‹REL‹K TANILARI EL K‹TABI HEMfi‹REL‹KTE Ö⁄RET‹M Ö⁄RENME VE E⁄‹T‹M

YEN

Yrd. Doç. Dr. Nazl› Hanc›alio¤lu

Bu kitap eğitimle ilgili pek çok kaynaktan yararlanılarak, sınıf içinde ders kitabı, sağlık kuruluşlarında uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

YEN

Lynda Juall Carpenito-Moyet Çeviren Prof. Dr. Firdevs Erdemir

Bu el kitabı hemşirelik tanıları kavramlarını öğretmek amacıyla değil, tanıların kullanımını kolaylaştırmak üzere bir başvuru kaynağı oluşturmak niyetiyle yazılmış bir eser. 800 sayfa, 11.5 x 21.5

(2 renk baskı)

140 sayfa, 17 x 23.5 147


HEMŞİRELİK

148

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

SA⁄LIK UYGULAMALARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BECER‹LER

YEN

Hemflireler için Farmakoloji Ders Notlar›

Geniflletilmifl ve Güncellenmifl 4. BASKI

Prof. Dr. Esen Dural

Editör: Yrd. Doç. Dr. Fatma Akçay AY

Güncellenmiş ve geliştirilmiş olarak hem hemşirelik, hem ebelik, hem de diğer sağlık meslekleri için kullanılabilir bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Mesleki temel bilgi ve beceri kazandırılmasında kaynak niteliği taşıyan bu kitap, kendi özel alanları ile ilgili bölümlerin oluşturulmasında özveriyle titiz bir çalışma ortaya koyan, eğitimci yazar kadrosu tarafından hazırlanmıştır. 744 sayfa, 18 x 26

Hemşireler için Farmakoloji Ders notları yazarın tecrübe ve birikimiyle hazırlamış olduğu pratik bir kitap. 250 sayfa, 14.5 x 21

(2 renk ve kuşe kağıda baskılı)

SOLUNUM HASTALIKLARINDA BAKIM

Sa¤l›k Yüksek Okullar› ‹çin FARMAKOLOJ‹ K›salt›lm›fl Temel Bilgiler YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Caia Francis Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tunçalp Demir

Sağlık yüksek okulları için hazırlanmış pratik bir kaynak kitap. Bu kitap özellikle hemşirelere yönelik olarak hazırlanmış ve solunum sistemi hastalıklarına teorik ve pratik yaklaşım konusunda bilgilendirme amacındadır.

308 sayfa, 17 x 23.5

248 sayfa, 11.5 x 21.5

HEMfi‹REL‹K H‹ZMETLER‹ IfiI⁄INDA HASTANE SÜREÇLER‹ (ISO, JCI VE MAGNET Standartlar› ile Uyumlu) HEMfi‹REL‹K TAR‹H‹

YEN

Yrd.Doç.Dr. Selva Erhan fientürk

Geçmişten günümüzü bilgiler veren bir eser. 180 sayfa, 17 x 23.5

Zehra ALCAN Ayflen AKSOY, Birsen C‹V‹L, Devrim Eren TEK‹N, Ruziye EK‹M, Serpil Özbucak C‹V‹L, Türkan DO⁄AR, Vildan ÇAKAR

Bu kitapta yer alan uygulamalar, deneyimli hemşireler tarafından yazılmış ve sağlık bakım ekibinin tüm üyeleri tarafından kabul görmüş ve özellikle akredite edilmiş hastanelerde uygulanmaktadır. Bu kitap ayrıca hemşirelik öğrencileri ve yeni mezun hemşireler için de bir referans oluşturacaktır. 584 sayfa, 19.5 x 27.5

(Kuşe kağıda baskılı)


w w w. n o b e l t i p . c o m

149

N

KL‹N‹K KL‹N‹K BECER‹LER: BECER‹LER: Sa¤l›¤›n Sa¤l›¤›n De¤erlendirilmesi, De¤erlendirilmesi, Hasta Hasta Bak›m Bak›m ve ve Takibi Takibi

AS‹T-BAZ (‹kinci Bask›) HemflirelerDENGES‹ için M‹KROB‹YOLOJ‹

Editörler Prof. Dr. Necmiye Sabuncu Yrd. Doç. Dr. Fatma Akça Ay

“Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi” isimli bu kitap temel bilgi ve becerileri içeren, güncel bilgilerle oluşturulmuş, multidisipliner yaklaşımla yazılmış, kaynak niteliği taşıyan bir kitaptır. 908 sayfa, 19.5 x 27.5

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

HEMŞİRELİK

Prof. Dr. Lütfi TELC‹

Konusunda güncel bilgileri içeren pratik bir kitap. 48 sayfa, 14.5 x 21

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

Hemflireler için Hemflireler için M‹KROB‹YOLOJ‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ TEMEL NEONATOLOJ‹ VE HEMfi‹REL‹K ‹LKELER‹ (Yenilenmifl 2. Bask›) Editör: Doç. Dr. Mustafa Alt›ndifl

BEN HASTA DE⁄‹L‹M (Güncellenmifl 2. Bask›) OMUR‹L‹K YARALANMALARINDA Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›n›n Psikososyal Yönü REHAB‹L‹TASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ Editör Prof. Dr. Aysel Ekfli

Eser ders kitabı niteliğinde olup sistematik bilgiler içermesinin yanı sıra bir hemşire el / uygulama kitabi gibi de pratik, güncel, somut bilgi ve önerileri içinde barındırmaktadır. Eser, hemşirelik eğitiminin her aşamasında kullanılabileceği gibi çalışma hayatında da bir çok bilinmesi gereken konu için başucu kaynağı olma niteliğindedir.

Ben Hasta Değilim kitabının özellikle çocuk doktorları ile psikiyatrist, psikolog ve eğitimcilere, anne babalara, çocuğu ve genci anlamak isteyen tüm çocuk severlere yardımcı olacak bir eser.

510 sayfa, 17 x 23.5 +

792 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli Atlas İlaveli)

HEMfi‹REL‹K TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü YAfiAM SONU BAKIM OMUR‹L‹K YARALANMALARINDA REHAB‹L‹TASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ Yard. Doç. Dr. A. Handan Dökmeci

HASTA TUTMA VE TAfiIMA TEKN‹KLER‹ TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü Doç. Dr. Bilsen Sirmen

Hemşirelik uygulamalarında sıkça karşılaşılan terimler seçilerek sağlık alanında eğitimlerini sürdüren ve çalışan tüm hemşireler için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

Bu kitapta örneklerini bulacağınız kaldırma ve taşıma tekniklerinin adının sadece ilk kelimesi, zamana karşı çalışılan ortamlarda sağlık ekibinin anlaşması için yeterli olmaktadır.

520 sayfa, 8.5 x 14.5

114 sayfa, 13.5 x 19.5


HEMŞİRELİK

150

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

KL‹N‹K Sa¤l›¤›n TEMELBECER‹LER: NEONATOLOJ‹ VE HEMfi‹REL‹K ONKOLOJ‹ HEMfi‹REL‹⁄‹NDE HARRISON ‹Ç HASTALIKLARI EL K‹TABI De¤erlendirilmesi, Hasta TIBB‹ YUNANCA VE LAT‹NCE ‹LKELER‹ (Yenilenmifl 2. Bak›m Bask›) ve Takibi KANITA DAYALI BAKIM (kelime kökleri, temel ve öncü sözcükler) Editör Doç. Dr. Gülbeyaz Can

Hemflireler için M‹KROB‹YOLOJ‹ ADI EYLÜL OMUR‹L‹K YARALANMALARINDA OMUR‹L‹K YARALANMALARINDA CURRENT ENFEKS‹YON HASTALIKLARI SA⁄LIK B‹L‹MLER‹NDE YAfiLILIK REHAB‹L‹TASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ REHAB‹L‹TASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ TANI VE TEDAV‹ Mediha Gürgöze

Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta dayalı Bakım 2010 İstanbul Konsensusu

Yabancı veya yerli büyük kitaplarda bulamayacağımız pratik bilgiler, birebir hasta takibinde karşılaşacağımız sorunlar ve çözümleri bu kitapta fazlasıyla yer almaktadır; dolayısıyla kitap bu konuda ülkemizdeki büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

400 sayfa, 19 x 27 (Renkli)

350 sayfa, 16.5 x 23.5

YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹NDE TEMEL NEONATOLOJ‹ VE HEMfi‹REL‹K TEMEL NEONATOLOJ‹ VEBULGULAR HEMfi‹REL‹K ‹NFEKS‹YONLAR YAfiAM SONU BAKIM VE AC‹L TIPTA BEL‹RT‹ ‹LKELER‹ (Yenilenmifl 2. Bask›) ‹LKELER‹ (Yenilenmifl 2. Bask›) EGE ‹Ç HASTALIKLARI Türkan Da¤o¤lu Gülay Görak

KL‹N‹K KL‹N‹KB‹YO‹STAT‹ST‹K B‹YO‹STAT‹ST‹K OMUR‹L‹K YARALANMALARINDA TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA GÜNCEL SÖZLÜ⁄Ü REHAB‹L‹TASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ DURUM 2009-1 Prof. Dr. Mustafa fi. fienocak

Yenidoğan bakımında emeği geçen tüm meslek gruplarının özellikle de doktor ve hemşireler arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı yönlendirmelerin önemini vurgulayan, konusunda yazılmış en kapsamlı bir kaynak.

Tanı Testleri Göreli Değerlendirme (OR, RR) Sağkalım Çözümlemesi Örnekleme, Temel Kavramlar, Değerlendirme Teknikleri, Güncel Konular

922 sayfa, 16.5 x 23.5

YO⁄UN BAKIMDA YAfiLI HASTA YAfiAM SONU BAKIM SORUNLARI GER‹ATR‹ VE GER‹ONTOLOJ‹ Editörler Doç. Dr. Yaflar Küçükardal› Yrd. Doç. Dr. Hakan Terekeci

Kritik yaşlı hastada, yoğun bakımda sık karşılaşılan sorunlar güncel literatür bilgilerin ışığında, yazarların deneyimleriyle tartışılmıştır. 280 sayfa, 16.5 x 23.5

A⁄RI

216 sayfa, 17 x 24

PRAT‹K HEMOD‹YAL‹Z TÜRKÇE YABANCI TIP TER‹MLER‹ PRAT‹K VE HEMOD‹YAL‹Z SÖZLÜ⁄Ü

Dr. M. Zühtü Tarhan

Bu kitap hemodiyalizle uğraşan, diyaliz sertifika sınavına hazırlanan doktor ve hemşirelerin yararlanması için hazırlanmıştır. 402 sayfa, 11.5 x 21.5


VETERİNER HEKİMLİK PAPA⁄ANG‹L VE ÖTÜCÜ KAFES KUfiU HASTALIKLARI

YEN

AT (Yetifltiricilik, Tedavi, Anestezi, Viral Afl›lar, Klinik Besleme)

Editör Prof. Dr. Serhat Özsoy

Kitapda papağangil ve bazı ötücü kuşların hastalıklarına yer verilmiştir. Ancak burada anlatılan konular, sağaltımda kullanılan yöntem ve ilaç uygulamaları, diğer kanatlı türleri içinde kullanılabilecek niteliktedir. 356 sayfa, 17 x 23.5

Prof. Dr. Enver Yazar

At hekimliği ile ilgili yeni baskıya hazırlanan bu kitapta yetiştiricilik, ilaç kullanımı, anestezi, aşılama ve klinik at besleme hakkında bilgiler verilmiştir. 160 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

VETER‹NER HEK‹ML‹KTE MUAYENE YÖNTEMLER‹

YEN

VETER‹NER OFTALMOLOJ‹

Prof. Dr. Tar›k Bilal

Veteriner hekimlerin ve veteriner fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı Türçe hazırlanmış bir eser. 508 sayfa, 17 x 23.5

YEN

YEN

Prof. Dr. Murat Saro¤lu

300 sayfa, 19.5 x 27.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Renkli)

VETER‹NER HEK‹ML‹K M‹KROB‹YOLOJ‹S‹ VETER‹NER ANESTEZ‹

YEN

YEN

Hayvan Hastal›¤› Etkeni Olan Bakteriler ve Mantarlar

J. Gleen Songer Karen W. Post Çeviri Editörleri Prof. Dr. Özdem An¤ Prof. Dr. N. Yakut Özgür

Yrd. Doç. Dr. Sami ÜNSALDI

Lisans ve yüksek lisans öğrencileri, pratisyen veteriner hekimler ile klinisyenlere yararlı olacak bir eser.

Çok sayıda öğretici resim ve şekil içeren kitap, Veteriner Hekimlik Mikrobiyolojisinin Temelleri, Veteriner Hekimlik Bakteriyolojisi ve Veteriner Hekimlik Mikolojisi başlıklı üç kısım ve 49 bölüm içeren bir eser.

164 sayfa, 17 x 23.5

448 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli)

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

151


VETERİNER HEKİMLİK

152 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

ZOONOZLAR Hayvandan ‹nsana Bulaflabilen ‹nfeksiyon Hastal›klar›

YEN

VETER‹NER LABORATUVAR HEK‹ML‹⁄‹ Yorumlama ve Tan›

H. Krauss / A. Weber / M. Appel / B. Enders / A. v. Graevenitz / H. D. Isenberg / H. G. Schiefer / W. Slenczka / H. Zahner Çeviri Editörü Prof. Dr. Özdem An¤

Denny J. Meyer - John W. Harvey Çeviri Editörleri Tahsin Yeflildere - Oktay Deprem

Hayvanlardan insanlara bulaşan infeksiyon hastalıkları olan zoonozlar, dünyadaki az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş tüm ülkelerde en önemli insan ve toplum sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Elinizdeki bu eser, pet hekimliği ile birlikte çiftlik hayvanlarını da kapsayan oldukça geniş ve ayrıntılı bir kitaptır. İçinde hematoloji, biyokimya, immünohematoloji ve patolojiye ilişkin olarak oldukça ayrıntılı bilgiler, referans değerler, uygulamalar, vaka sunumları bulacaksınız.

608 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli)

KÖPEK VE KED‹LERDE KARD‹YOLOJ‹

352 sayfa, 19.5 x 27.5

YEN

KÖPEK VE KED‹LERDE AC‹L VE KÖPEK VE AC‹L KÖPEKBAKIM VEKED‹LERDE KED‹LERDE AC‹LVE VE KR‹T‹K HEK‹ML‹⁄‹ KR‹T‹K KR‹T‹KBAKIM BAKIMHEK‹ML‹⁄‹ HEK‹ML‹⁄‹

Prof. Dr. Tar›k Bilal

Veteriner hekimliğin pet alanındaki hızlı değişimlerin irdelendiği bu kitapta acil klinik uygulamada karşılaşılan bir çok zorluğa oldukça pratik çözümler bulacaksınız.

396 sayfa, 17 x 23.5

304 sayfa, 15.5 x 23.5

VETER‹NER GENEL RADYOLOJ‹ VE KED‹, KÖPEK ‹Ç‹N TANISAL RADYOGRAF‹ ATLASI

280 sayfa, 21 x 29

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

KOYUN KOYUN HASTALIKLARI HASTALIKLARI KOYUN HASTALIKLARI

KE KE

Philip R Scott Çeviri Editörleri Tahsin Yeflildere • Oktay Deprem

Prof. Dr. Mustafa ARICAN

CİLT 1: Genel radyoloji ve temel prensipleri, baş ve boyun bölgesinin radyolojik değerlendirmesi, toraks ve kardiyovasküler sistem ve abdomen’in radyolojik değerlendirilmesi olarak bölümlendirilmiştir.

TO

Elizabeth A Rozanski John E Rush Çeviri Editörleri Oktay Deprem • Tahsin Yeflildere

Öğrenciler, pratik veteriner hekimler, poliklinik ve hayvan hastanelerinde bu konuda çalışanlar ile akademik personele kaynak teşkil etmesi ve eksikliklerin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla kitap hazırlanmıştır. (Renkli)

PET PE TO

Kitapta genel uygulamada karşılaşılan önemli koyun hastalıkları, bunların tanısı, tedavisi, prognozu ve kontrolü tanımlanıyor ve örneklerle açıklanıyor. 336 sayfa, 19.5 x 27

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

RENKL‹ EL K‹TABI KED‹ VE KÖPEKLERDE

VE VE KO


w w w. n o b e l t i p . c o m

N

EVC‹L HAYVANLARIN HAYVANLARIN PETERPOPESKO POPESKO EVC‹L PETER EVC‹L HAYVANLARIN HAYVANLARIN PETER POPESKO POPESKO EVC‹L PETER TOPOGRAF‹K ANATOM‹ ANATOM‹ ATLASI ATLASI TOPOGRAF‹K TOPOGRAF‹K ANATOM‹ ANATOM‹ ATLASI ATLASI TOPOGRAF‹K

KED‹ VE KÖPEK HASTALIKLARINDA PRAT‹K TANI VE TEDAV‹ KLAVUZU KED‹ KED‹VE VEKÖPEK KÖPEKHASTALIKLARINDA HASTALIKLARINDA PRAT‹K PRAT‹KTANI TANIVE VETEDAV‹ TEDAV‹KLAVUZU KLAVUZU

Peter Popesko Çeviren: Dr. Ali Ayy›ld›z

Cilt I – BAŞ VE BOYUN, Cilt II – GÖVDE, Cilt III – PELVİS VE EKSTREMİTELER 610 sayfa, 24 x 27

153

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

VETERİNER HEKİMLİK

VE

VE

R. Moraillon, Y. Legeay, P. Fourrier, C. Lapeire Çeviren Oktay Deprem

Küçük hayvanlarda rastlanan tüm hastalıkları birarada toplayan bir eser. Tanı, ayırıcı tanı ve tedavide veteriner hekimleri yönlendirmede anahtar kaynak kitap. 600 sayfa, 16.5 x 23.5

KED‹ VE VE KÖPEKLER‹N KÖPEKLER‹N KL‹N‹K KL‹N‹K HEK‹ML‹⁄‹ HEK‹ML‹⁄‹ KED‹ VE KÖPEKLER‹N KL‹N‹K HEK‹ML‹⁄‹ KED‹ KED‹ VE KÖPEKLER‹N KL‹N‹K HEK‹ML‹⁄‹ Michael Schaer Çeviri Editörleri Oktay Deprem • Tahsin Yeflildere

Pratikte, kitaba bakıldığında çok zengin bir şekilde 1,050 klinik fotoğraflardan diyaframlara, görüntülere ve tablolara kadar kusursuzca seçilmiş, düzenlenmiş. Pratisyen veteriner hekimlerin ve öğrencilerin ciddiyetle başvuracağı bir kaynak. 576 sayfa, 19.5 x 27.5

(Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

VETER‹NER HEK‹ML‹KTE HEK‹ML‹KTE 555 DAK‹KADA DAK‹KADA VETER‹NER HEK‹ML‹KTE DAK‹KADA VETER‹NER KED‹ VE KÖPEK HASTALIKLARINDA VETER‹NER HEK‹ML‹KTE 5Köpek DAK‹KADA KONSÜLTASYON Kedi ve ve Köpek KONSÜLTASYON Kedi ve Köpek KONSÜLTASYON Kedi PRAT‹K TANI VE TEDAV‹ KONSÜLTASYON Kedi veKLAVUZU Köpek

‹NEKLERDE ‹NEKLERDE‹NFERT‹L‹TE ‹NFERT‹L‹TE ‹NEKLERDE ‹NFERT‹L‹TE Prof. Dr. Haz›m Gökçen

Bu yapıtta infertilite’ye bireysel bir sorun olarak değil suni tohumlamanın başarısını engelleyen bir sürü sorunu olarak yaklaşılmış ve infertilite’nin klinik olgular dışındaki nedenleri üzerinde daha çok durulmuştur. 100 sayfa, 17 x 23.5

VETER‹NER ANESTEZ‹ ANESTEZ‹ VETER‹NER

Larry P. Tilley Çeviri Editörleri Oktay Deprem • Tahsin Yeflildere

Doç. Dr. Ayfle Topal

Bir çabuk başvuru kitabı olarak benzersizliği ve değeri, sunumunun tutarlılığı, kapsamın genişliği, çok sayıda uzmanın katılımındandır. Her klinik sorunun, laboratuvar anormalliği ve hastalığın biçimi özdeştir, böylece bilgiye kolay ulaşılır. Konu başlıklarından oluşan geniş bir liste ve her konunun geniş kapsamlı anlatımını içerir.

Öğrenci ve mezuniyet sonrası klinisyen olarak çalışan Veteriner Hekimlerin klinik uygulamalarında yararlanması amacı ile orjinal çalışmalardan ve kaynaklar listesinde belirtilen çeşitli eserlerden yararlanılarak özlü bilgiler şeklinde hazırlanmış bir kaynak kitap.

1436 sayfa, 19.5 x 27.5

348 sayfa, 19 x 26

(Ciltli)

(Ciltli, renkli baskılı)

VE Int VE Int

BA

BA


VETERİNER HEKİMLİK

154 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

w w w. n o b e l t i p . c o m

N

Merakl›s›na KENELER REÇETE VE KIRIM KONGO KANAMALI ATEfi‹

Editör Prof. Dr. Önder Ergönül

Bu kitabın hazırlanmasında temel motivasyonumuz toplumsal sorumlulugumuzdur. Uzun bir süre üzerinde çalıştığımız ve bu nedenle bilgi ve deneyim sahibi olduğumuz kenelerle bulaşan hastalıklar hakkında bilimsel doğruları isteyen herkesle paylasmak istedik. 72 sayfa, 13.5 x 19.5

TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ BÜYÜK TIP SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü ADL‹ TIP (3. Bask›) RES‹ML‹ Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

TIB (kel

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları 1126 sayfa, 8.5 x 19.5

(İki renk baskılı)

HEK‹MLER‹N HEK‹MLER‹N CEZA‹ CEZA‹ VE VE HUKUK‹ HUKUK‹ SORUMLULUKLARI SORUMLULUKLARI

‹nternet Deste¤inde Deste¤inde ‹nternet B‹L‹MSEL MAKALE VE VE TEZ TEZ YAZIMI YAZIMI ADI EYLÜL B‹L‹MSEL MAKALE SA⁄LIK B‹L‹MLER‹NDE YAfiLILIK Doç. Dr. Erhan Ayflan

TIB

Turan Atefl Hakim

Türkiye’de bilimle uğraşan herkesin okuması gereken çok yayarlı bir eserdir. Her hekimin, bu alanla ilgilenen hukuk insanın ve hastaların da kullanacağı son derece yararlı bir eser.

152 sayfa, 17 x 23.5

338 sayfa, 16.5 x 23.5

TIPTA B‹L‹MSEL YAYIN YAYIN HAZIRLAMA HAZIRLAMA TIPTA B‹L‹MSEL

TEKN‹KLER‹ TEKN‹KLER‹

TÜRK‹YE’DE MANTAR ZEH‹RLENMELER‹ VE AS‹STAN HEK‹M KILAVUZU AS‹STAN HEK‹M KILAVUZU ZEH‹RL‹ MANTARLAR

Edward J. Huth Çeviren: Prof. Dr. Hasan Do¤ruyol

Doç. Dr. Erhan Ayflan

Yazarlara karar verme ve yazı yazma süresince yol gösterecek geniş ve ayrıntılı bir rehber kitap.

Bu kitap bir asistan hekim olarak size başarılı olmanız için “nasıl” çalışmanız gerektiği konusunda yol gösterir.

386 sayfa, 16.5 x 23.5

118 sayfa, 17 x 23.5

TÜR SÖZ


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ RES‹ML‹ TIP SÖZLÜ⁄Ü

RES‹ML‹ TIP

YEN

‹LAÇ ‹NDEKS‹ 2012

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci Yrd. Doç. Dr. Handan Dökmeci

YEN

Prof. Dr. Kas›m Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kalea¤as›o¤lu Ecz. Hayriye K›ro¤lu

SÖZLÜ⁄Ü Prof. Dr. ‹smet Dökmeci Yrd. Doç. Dr. Handan Dökmeci

NOBEL TIP K‹TABEVLER‹

Tıbbı ve biyolojik resim ve şekillerle destekli güncel tıp terimlerini içeren kapsamlı bir eser. 1360 sayfa, 13 x 19.5

(Renkli)

Bu yeni şeklinde kitap farmakolojik diziden alfabetik diziye dönüştürülmüştür. Sayısı 10.000’lere varan ilaç eklenmiştir. Yan etki ve kontrendikasyonların aynı terkipteki ilaçlarda aynı olması sebebi ile sahife hacmini kısaltmak için etken maddelerine göre ayrı bölüm içinde verilmiştir. Bu kitabın bir özelliğide Türkiye’de bulunan çoğu USA menşeli bitkisel kaynaklı ilaçların (OTC preparatları) firmalara göre listelenmesidir. 888 sayfa, 12 x 25.5

YEN

REÇETE 2012

Editör: Doç. Dr. Oktay Sar›

SA⁄LIK B‹L‹MLER‹NDE ARAfiTIRMA VE ‹STAT‹ST‹K YÖNTEMLER

YEN

Prof. Dr. Osman Hayran

Kitap içeriğinde, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda en çok karşılaşılan hastalıklara ağırlık verilmiştir. İlaç etken maddelerinin yanı sıra ticari isimler de sunularak hedefe daha çok yaklaşılması sağlanmıştır. 330 sayfa, 12 x 21.5

Kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı sağlık hizmetlerine inanan, bilimsel araştırmaya meraklı tüm sağlık çalışanlarına, sağlık bilimleri öğrenimi gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yararlanacağı güncel bir eser. 160 sayfa, 17 x 23.5

REÇETE

TEDAV‹ EL K‹TABI

YEN

Prof. Dr. M. Nedim Çiçek

TIP D‹L‹NDE YEN‹ CEP SÖZLÜ⁄Ü (2. BASKI)

YEN

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

Bu kitap tüm cerrahi ve dahili hastalıkların tedavi protokollerini ve hastalıkla ilgili yazılan reçete örneklerini kapsamaktadır. Bu eser, tüm pratisyen hekimler için kaynak kitaptır.

Tıp dilinde yeni cep sözlüğü 2. baskı

400 sayfa, 12 x 21.5

744 sayfa, 8.5 x 14.5 155


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ

156

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ HUKUKU

YEN

ÜROLOJ‹-ANDROLOJ‹ ANS‹KLOPED‹K TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü

Tayfun fiahin

YEN

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Kazanc› ÜROLOJ‹-ANDROLOJ‹ ANS‹KLOPED‹K TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü

Yrd. Doç. Dr. Gürkan KAZANCI

NOBEL TIP K‹TABEVLER‹

Mali ve İdari Yönleriyle (Mevzuatlı)

Üroloji ve androloji alanında bir Türkçe ansiklopedik sözlüğün eksikliğini giderme amacıyla hazırlanmış bir eser.

168 sayfa, 14.5 x 21

204 sayfa, 11.5 x 21.5

TÜRKÇE VE YABANCI TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü (3. Bask›)

YEN

Sa¤l›kl› Kalmak ‹çin PROB‹YOT‹KLER & PREB‹YOT‹KLER Anlat›lmayan Tarihçe

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci

20.000 Tıbbi Terim Tanımlaması, İngilizce Okunuşları, Latince ve Yunanca Kökenleri, Eşanlamları

Editör Doç. Dr. Metehan Özen

Probiyotiklerle ilgili hazırlanmış Türkçe bir eser.

YEN

TIP E⁄‹T‹M‹N‹N TEMELLER‹

Prof. Dr. Recep Mesut

Türkçe, Osmanlıca, Latince, Grekçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça. Bu sözlüğün birincil amacı Türkçe anatomi terimlerini derlemek ve tamamlamaktır. 250 sayfa, 17 x 23.5

YEN

224 sayfa, 17 x 23.5

1126 sayfa, 8.5 x 19.5

SEK‹Z D‹LDE ANATOM‹ SÖZLÜ⁄Ü

YEN

Zubair Amin Khoo Hoon Eng Çeviri Editörleri Mehmet Y›ld›r›m Kenan Topal

Kitap, tıp eğitimine ilişkin kolay ama temel bir metin sunmaktadır. 376 sayfa, 17 x 23.5


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ

OB EL

157

N

GEZ‹ TIBBI GEZG‹N SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI El Kitab›

YEN

MALPRAKT‹S Hekimler için Hukuksal Yaklafl›m ve Sigorta Rehberi

Steffen • DuPont • Wilder-Smith Çevirenler Dr. Cengiz Uzun Doç. Dr. Zeki Yumuk Prof. Dr. Özdem An¤

Gezi Tıbbı hakkında kısa, fakat doyurucu bilgileri içeren bir kitap. 640 sayfa, 10 x 18

Avukat Ayfle Gül Hanyalo¤lu

Kitabın ilk bölümünde malpraktis kavramının genel tanımı ile hukuksal şartları konusunda yüksek yargı kararlarından da örnekler verilerek açıklamalar yapılmış, ikinci bölümünde “malpraktis davalarında hukuksal süreç”, son bölümde ise “zorunlu mali sorumluluk sigortası” hakkında bilgiler veren bir kitap. 112 sayfa, 17 x 23.5

TIBB‹ TERM‹NOLOJ‹

YEN

Prof. Dr. Recep Mesut

TIPTA ET‹K VE DEONTOLOJ‹ (Y‹RM‹B‹R‹NC‹ YÜZYILDA)

Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir

Lisans/önlisans öğrencileri dışında, lisansüstü öğrenim görenler, öğretim üyeleri ve diğer meslektaşlar için de başvuru kitabı olabilecektir. 340 sayfa, 17 x 23.5

Tıpta Etik ve Deontoloji kitabı, titiz ve dikkatli bir emek sonucunda hazırlanmış olan ve uzun yılların araştırma ve verilerini kapsayan bir araştırma ve etüd eseridir. 712 sayfa, 17 x 23.5

BÜYÜK BÜYÜK TIP TIP SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü RES‹ML‹ RES‹ML‹

TUSUNAM‹ TIBB‹ YUNANCA VE LAT‹NCE T›pta Uzmanl›k Haz›rl›k Rehberi (kelime kökleri,S›nav›na temel ve (TUS) öncü sözcükler)

Ahmet Gökmen

Prof. Dr. ‹smet Dökmeci Dr. A. Handan Dökmeci

Tıbbı ve biyolojik resim ve şekillerle destekli güncel tıp terimlerini içeren, 3 baskı. 1276 sayfa, 19.5 x 27.5 (Ciltli, renkli ve kuşe kağıda baskılı)

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

TUS sınavının amacı, sınavın yapısı, soruları, cevapların analizi, kısaca TUS’la ilgili bilinmesi gereken gerçekler derinlemesine irdelenmiş. Kitapta sınavın incelikleri, girecek hekimlerin davranışları ile bütünleştirilmiştir. 178 sayfa, 13.5 x 21


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ

158

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

V‹TAM‹NLER ve Vitamin Benzeri Biyomoleküller

AS‹STAN HEK‹M HEK‹M KILAVUZU KILAVUZU AS‹STAN

Prof. Dr. Emine KÖKO⁄LU Yrd. Doç. Dr. A. Ata ALTURFAN

Vitamin kitabında mineral ve bitkilerde bulunan diğer bazı biyoaktif maddelere gereken miktarda değinilmiştir. Diğer bir bölümde ise vitamin benzeri maddeler kısaca anlatılmıştır. 120 sayfa, 17 x 23.5

Doç. Dr. Erhan Ayflan

Bu kitap bir asistan hekim olarak size başarılı olmanız için “nasıl” çalışmanız gerektiği konusunda yol gösterir. 118 sayfa, 17 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

BÜYÜK TIP SÖZLÜ⁄ÜBAKIfi SA⁄LIK SEKTÖRÜNE BÜYÜK BÜYÜK TIP TIP SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü RES‹ML‹ RES‹ML‹ RES‹ML‹ Dr. Hasan Günayd›n

TIBB‹ YUNANCA YUNANCA VE VE LAT‹NCE LAT‹NCE TIBB‹ TIBB‹ TIBB‹ YUNANCA YUNANCA VE VE LAT‹NCE LAT‹NCE (kelime kökleri, kökleri, temel temel ve ve öncü öncü sözcükler) sözcükler) (kelime (kelime (kelime kökleri, kökleri, temel temel ve ve öncü öncü sözcükler) sözcükler) Emin Günhan Yayla Murat Yayla

Sağlık yönetimiyle ilgilenenler için başucu kitabı olacak nitelikte olan bu çalışma öğrenci ve yöneticilere tavsiye edilmektedir.

Tıbbi Yunanca ve Latince, kendi çapında “anahtar” türünde, öncü bir sözlüktür ve ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olmaktadır.

388 sayfa, 13.5 x 19.5

200 sayfa, 13.5 x 19.5

‹nternet Deste¤inde Deste¤inde ‹nternet ‹nternet ‹nternet Deste¤inde Deste¤inde B‹L‹MSEL MAKALE VE VE TEZ TEZ YAZIMI YAZIMI B‹L‹MSEL MAKALE B‹L‹MSEL B‹L‹MSEL MAKALE MAKALE VE VE TEZ TEZ YAZIMI YAZIMI Doç. Dr. Erhan Ayflan

TIBB‹ LAT‹NCE LAT‹NCE GRAMER GRAMER VE VE SÖZLÜK SÖZLÜK TIBB‹ TIBB‹ TIBB‹ LAT‹NCE LAT‹NCE GRAMER GRAMER VE VE SÖZLÜK SÖZLÜK

Türkiye’de bilimle uğraşan herkesin okuması gereken çok yayarlı bir eserdir.

Türk hekimlerine ve tıp öğrencilerine özet gramer bilgilerinin verildiği pratik bir eser.

152 sayfa, 17 x 23.5

Prof. Dr. Recep Mesut

210 sayfa, 16.5 x 23.5

TÜR SÖZ


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ

OB EL

159

N

ORGAN NAKL‹NDE B‹L‹MSEL YAYIN TIPTA B‹L‹MSEL YAYIN HAZIRLAMA HAZIRLAMA TIPTA ORGAN NAKL‹NDE AHLAK, ADALET, T‹CARET TEKN‹KLER‹ TEKN‹KLER‹ AHLAK, ADALET, T‹CARET

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

V‹RÜS R‹KETS‹YA R‹KETS‹YA VE KLAM‹DYA KLAM‹DYA V‹RÜS VE TÜRK‹YE’DE MANTAR ZEH‹RLENMELER‹ VE V‹RÜS R‹KETS‹YA VE KLAM‹DYA HASTALIKLARI HASTALIKLARI ZEH‹RL‹ MANTARLAR HASTALIKLARI

Edward J. Huth Çeviren: Prof. Dr. Hasan Do¤ruyol

Prof. Dr. Demir Serter

Yazarlara karar verme ve yazı yazma süresince yol gösterecek geniş ve ayrıntılı bir rehber kitap.

Virüs, riketsiya ve klamidya hastalıklarının tanı ve sağıltımları ile klinik özelliklerini kapsamlı bir şekilde içeren Türkçe bir yapıt.

386 sayfa, 16.5 x 23.5

404 sayfa, 19.5 x 27.5

TÜRK‹YE’DE B‹TK‹LER ‹LE ‹LE TEDAV‹ TEDAV‹ TÜRK‹YE’DE B‹TK‹LER ORGAN NAKL‹NDE TÜRK‹YE’DE B‹TK‹LER ‹LE TEDAV‹

ÇA⁄DAfi TIP ET‹⁄‹ ET‹⁄‹VE KLAM‹DYA ÇA⁄DAfi TIP V‹RÜS R‹KETS‹YA ÇA⁄DAfi TIP ET‹⁄‹ HASTALIKLARI

AHLAK, ADALET, T‹CARET

Prof. Dr. Turhan Baytop

Bu kitap bir derleme olmayıp alan çalışmalarına, yöresel gözlemlere ve özgün yayınlara dayanan bir araştırmadır. Yontmataş döneminden (yaklaşık 50.000 yıl önce) beri, Anadolu halkı tarafından tedavi amacıyla kullanılan, tıbbi bitkiler hakkındaki güncel bilgileri özetleyen pratik bir kaynak. 480 sayfa, 19.5 x 27.5

Editörler: Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir, Prof. Dr. Öztan Öncel, Doç. Dr. fiahin Aksoy

Tıp alanının çok önemli manevi ve ahlaki bir branşı olan Tıp Etiğini detaylarıyla gözler önüne seren kaynak bir kitap. 604 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve atlas ilaveli)

TÜRK‹YE’DE B‹TK‹LER ‹LE TEDAV‹ TÜRK‹YE’DE TÜRK‹YE’DE MANTAR MANTAR ZEH‹RLENMELER‹ ZEH‹RLENMELER‹ VE VE ZEH‹RL‹ ZEH‹RL‹ MANTARLAR MANTARLAR

KL‹N‹KET‹K ET‹K KL‹N‹K ÇA⁄DAfi TIP ET‹⁄‹

Editörler: Prof. Dr. Ayflegül Erdemir Demirhan, Doç. Dr. Yasemin O¤uz, Yrd. Doç. Dr. Ömür Elçio¤lu, Uzm. Dr. Hanzade Do¤an

Editör: Prof. Dr. Afife Mat

Mantar zehirlenmelerinin tanısı ve tedavisi konusunda hekimlere ve zehirli mantarların tayini konusunda da mikologlara yardımcı olacak pratik bir kaynak. 220 sayfa, 16.5 x 23.5

AC‹ SOR

Tüm branşlarda otoriter 46 yazarn hazırladığı klinik uygulamalarda etik sorunlarını ele alan kapsamlı bir kaynak. 668 sayfa, 16.5 x 23.5

(Renkli ve kuşe kağıda baskılı)

TIBBIN GÜNDEL‹K

TER


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ

160

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

TIBBIN GÜNDEL‹K GÜNDEL‹K TIBBIN YAfiAMINDA ET‹K ET‹K YAfiAMINDA

TERM‹NAL DÖNEMDE DÖNEMDE ÇOCUK: ÇOCUK: TERM‹NAL ET‹K SORUNLAR SORUNLAR ET‹K

Dietrich v. Engelhardt Çeviren: Dr. Ar›n Namal

Hekimlerin günlük yaşamlarında karşılaşacakları etik sorulara yanıt vermeyi hedefleyen bir çeviri kaynak. 382 sayfa, 16.5 x 23.5

Yay›nlayanlar: Doç. Dr. Ar›n Namal, Prof. Dr. Öztan Öncel

“Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar” konulu simpozyumda tıp etikçileri ve ölümcül hastalık tanısı alan çocukların hekimleri, psikiyatr, pisikolog ve hemşirelerin, çocuk ve yakınlarına verilecek desteğin geliştirilmesi hakkında. 196 sayfa, 16 x 23

ANA-ÇOCUK SA⁄LI⁄I SA⁄LI⁄I H‹ZMETLER‹N‹N H‹ZMETLER‹N‹N ANA-ÇOCUK KÖYLER‹M‹ZE ‹ND‹R‹L‹fi‹NDE ‹ND‹R‹L‹fi‹NDE B‹R B‹R ÖNCÜ ÖNCÜ KÖYLER‹M‹ZE

Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir, Dr. Ar›n Namal

B‹YO‹STAT‹ST‹K TER‹MLER‹ TER‹MLER‹ AÇIKLAMALI AÇIKLAMALI AÇIKLAMALI B‹YO‹STAT‹ST‹K SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü SÖZLÜ⁄Ü

Dr. Nural Bekiro¤lu

Cumhuriyetimizin kökleşmesi sürecinde ulusun kalkınmasına hizmeti ödev bilmiş hekimlerin özverili emekleri ile varolmuş bir hak sağlığı çabasını belgeleme ve tanıtma amacıyla hazırlanmış bir kitap.

450 Kelimeyi içeren bu sözlük dilimize yerleşmiş olan bazı yabancı terimler için daha önceden önerilmiş olan türçe karşılıkları dikkate alınmış, bazılarıda yerleştiği şekilde bırakılmıştır.

240 sayfa, 16.5 x 23.5

145 sayfa, 16.5 x 23.5

AC‹L TEDAV‹ TEDAV‹ VE VE BAKIMDA BAKIMDA TIP TIP ET‹⁄‹ ET‹⁄‹ AC‹L SORUNLARI SORUNLARI

GENET‹K SORUNLAR SORUNLAR VE VE TIBB‹ TIBB‹ ET‹K ET‹K GENET‹K

Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir

Olgu örnekleriyle acil tıp etiği sorunlarını bir ölçüde verebilen bu kitap, bunları tıp dünyasına yansıtabilecek bir özellik taşımaktadır. 128 sayfa, 13.5 x 19.5

Doç. Dr. Zehra Genç, Prof. Dr. Ayflegül Demirhan Erdemir

Genetik Danışmanlık ve bir çok genetik sorunlar teknik yönleriyle anlatılırken bunların etik yönleri de verilmektedir. Olabildiğince konuyu kısaltarak, pratikte önemli olan, sıklıkla karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel olan sorunları irdeleyen bir kaynak. 142 sayfa, 16.5 x 23.5

HA


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ

OB EL

161

N

YEN‹ YASALAR ÇERÇEVES‹NDE HEK‹MLER‹N HUKUK‹ VE CEZA‹ YEN‹ YEN‹ YASALAR ÇERÇEVES‹NDE HEK‹MLER‹N HUKUK‹ VE CEZA‹ YEN‹YASALAR YASALARÇERÇEVES‹NDE ÇERÇEVES‹NDEHEK‹MLER‹N HEK‹MLER‹NHUKUK‹ HUKUK‹VE VECEZA‹ CEZA‹ SORUMLULU⁄U, TIBB‹ MALPRAKT‹S VE ADL‹ RAPORLARIN SORUMLULU⁄U, SORUMLULU⁄U, TIBB‹ MALPRAKT‹S VE ADL‹ RAPORLARIN SORUMLULU⁄U,TIBB‹ TIBB‹MALPRAKT‹S MALPRAKT‹SVE VEADL‹ ADL‹RAPORLARIN RAPORLARIN DÜZENLENMES‹ DÜZENLEN N MES‹ DÜZENLENMES‹ DÜZENLENMES‹

KL‹N‹K B‹YO‹STAT‹ST‹K TIP VE FELSEFE KL‹N‹K B‹YO‹STAT‹ST‹K KL‹N‹K B‹YO‹STAT‹ST‹K

Editörler: Prof. Dr. Gürsel Çetin Doç. Dr. Coflkun Yorulmaz

Tanı Testleri Göreli Değerlendirme (OR, RR) Sağkalım Çözümlemesi Örnekleme, Temel Kavramlar, Değerlendirme Teknikleri, Güncel Konular

224 sayfa, 15.5 x 23

216 sayfa, 17 x 24

İşçinin-çalışanın psikososyal özellikleri ve başarılı uyumlarının esaslarını içeren bir kitap.

ADL

Prof. Dr. Mustafa fi. fienocak

Yeni yasalar çerçevesinde hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, tıbbi malpraktis ve adli raporların düzenlenmesi hakkında bilgiler içeren bir kaynak.

ENDÜSTR‹DE ‹fi VER‹M‹N‹N ARTIRILMASI ENDÜSTR‹DE VER‹M‹N‹N ARTIRILMASI ENDÜSTR‹DE‹fi ‹fi‹Ç‹N VER‹M‹N‹N ARTIRILMASI KL‹N‹SYENLER LABORATUVAR TIBBI REHBER‹ Prof. Dr. Kemal Çakmakl›

w w w. n o b e l t i p . c o m

VLER BE

P K‹TA TI

REÇETE TEDAV‹ TEDAV‹ EL K‹TABI REÇETE TEDAV‹EL ELK‹TABI K‹TABI GÖZ NURUNUN ANAHTARI ve NEfiE REÇETE HAZ‹NELER‹

ADL

Editörler H.Kadircan Keskinbora ‹brahim Bafla¤ao¤lu

Orijinal Metin - Transkripsiyon (Çeviri yazı) ve Sadeleştirilmiş Metin 19.5 x 27.5

184 sayfa, 16.5 x 23.5

EGZERS‹Z B‹YOK‹MYASI B‹YOK‹MYASI VE VE OBES‹TE OBES‹TE EGZERS‹Z

Doç. Dr. ‹smail Peker, Dr. Figen Çilo¤lu, fiirin Burak MS Dr. Zafer Bulca

HEK‹MLER‹N HEK‹MLER‹N CEZA‹ CEZA‹ VE VE HUKUK‹ HUKUK‹ SORUMLULUKLARI SORUMLULUKLARI

Turan Atefl Hakim

Biyokimyasal yönüyle zayıflama konusunda herkesin rahatlıkla faydalanabileceği, birçok soruyu cevaplayan ve çeşitli öneriler getiren bir kaynak kitap.

Her hekimin, bu alanla ilgilenen hukuk insanın ve hastaların da kullanacağı son derece yararlı bir eser.

192 sayfa, 16.5 x 23.5

338 sayfa, 16.5 x 23.5

ADI SA⁄


SÖZLÜK VE DİĞERLERİ

162

w w w. n o b e l t i p . c o m

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

ADL‹ TIP

Prof. Dr. Dr. Özdem Özdem An¤ An¤ Prof. Türk T›p T›p Mikrobiyolojisine Mikrobiyolojisine Adanm›fl Adanm›fl 50 50 Y›l Y›l Türk

Prof. Dr. Yaflar Bilge

Editörler Prof. Dr. Emel Tümbay Prof. Dr. Ali A¤açfidan

Adli tıp konusunda hazırlanmış bir eser.

Türk Tıp Mikrobiyolojisine Adanmış 50 yıl...

216 sayfa, 20.5 x 28

204 sayfa, 13.5 x 19.5

Prof. Dr. Özdem An¤ ADI EYLÜL Türk T›p Mikrobiyolojisine Adanm›fl 50 Y›l SA⁄LIK B‹L‹MLER‹NDE YAfiLILIK

F‹KR‹ F‹KR‹ AL‹CAN AL‹CAN

Editör Prof. Dr. M. Nejat Gacar

Yaşlılık konusunda hazırlanmış Türkçe bir eser. 580 sayfa, 17 x 23.5

KOCA KOCA MEfiE’N‹N MEfiE’N‹N GÖLGES‹ GÖLGES‹

GÖZ NURUNUN ANAHTARI Fikri Alican ve NEfiE HAZ‹NELER‹

Tıp Dünyasının ünlü ismi Prof. Dr. Fikri Alican’ın Adapazarı’ndan ABD’ye uzanan yaşam öyküsünden kesitlerin yer aldığı “Koca Meşe’nin Gölgesi” adlı kitap bir bilim adamının çarpıcı portresini sunuyor. 632 sayfa, 14 x 23

GÖZ NURUNUN ANAHTARI ve NEfiE HAZ‹NELER‹

PED‹ATR‹K F‹Z‹KSEL TANI H.Kadircan Keskinbora ATLASI ‹brahim Bafla¤ao¤lu

BASKIDA

KO

F‹K


İNDEKS 100 Soruda Çocuk, Ergen ve Aile 115, 124 5 Dakikada Çocuk Hastal›klar›n›n De¤erlendirilmesi 115 5 Dakikada Enfeksiyon Hastal›klar› De¤erlendirmesi 38, 55 600 Soruda Gastroenteroloji 64 A'dan Z'ye Masaj 40 A'dan Z'ye Masaj 6. Bask› 110 A’dan Z’ye Masaj 6. Bask› 74 Acil Dermatoloji H›zl› Tedavi Rehberi 35 Acil Nörolojik ve Nöroflirürjikal Sendromlar 104 Acil Radyodiagnostik 135 Acil Tedavi ve Bak›mda T›p Eti¤i Sorunlar› 160 Acil T›p Atlas› 55 Acil T›pta Belirti ve Bulgular 57 Acil ve Ayaktan Tedavi ‹fllemleri Rehberi 51 Aç›k Teknik Rinoplastide Olguya Göre Yaklafl›m 102, 121 Aç›klamal› Biyoistatistik Terimleri Sözlü¤ü 160 Aç›klamal› Psikiyatri Sözlü¤ü ‹ngilizce - Türkçe (Latince) 126 Adli Mikrobiyoloji 21 Adli T›p 36, 162 Ad› Eylül Sa¤l›k Bilimlerinde Yafll›l›k 58, 162 Affektif Spektrum Bozukluklar› 125 Aile Hekimli¤i Tan› ve Tedavi 52 Aile ‹çi ‹letiflim ve Sosyal Sa¤l›k (1-2 Cilt) 115, 124 AJCC Kanser Evreleme El Kitab› 70 Akci¤er Hastal›klar› 79 Akci¤er Hastal›klar› Tan› ve Tedavi S›rlar› 79 Akci¤er Kanseri Tan› - Tedavi - Takip 70, 79, 81 Akupunktur Teorik ve Pratik 33 Akupunkturla A¤r›l› Hastal›klar›n Tedavisi 31 Akut Miyokard ‹nfarktüsü Teflhis ve Tedavi K›lavuzu 95 Akut Miyokard ‹nfarktüsü: Trombokardiyoloji 94 Akut ve Kronik Yara Bak›m› 49 Alerji ve ‹mmünolojinin S›rlar› 56 Algoloji 32 Algolojide Giriflimsel Yöntemler 29 Allerjik Hastal›klar›n Renkli Atlas› 81 Ana-Çocuk Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Köylerimize ‹ndiriliflinde Bir Öncü 160 Anatomide Baflar› Nöroanatomi Çal›flma Kitab› 6 Anatomide Baflar› Sistematik Anatomi Çal›flma Kitab› 6 Anatomide Baflar› Topografik Anatomi Çal›flma Kitab› 6 Anatomide Baflar› ‹nsan Anatomisi Çal›flma Kitab› 10 Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine (Türkçe) 52 Androloji Laboratuvar› El Kitab› 138 Anestezi, Asepsi ve Antisepsi (Geçmiflten Günümüze) 32 Anestezide Temel Konular 32 Antimikrobik Farmakolojinin Esaslar› Pratikte Geçerli Temel Bilgiler için K›lavuz 13 Aritmiler Nedenleri, Güncel Tan› ve Tedavi Yöntemleri 91 Asistan Hekim K›lavuzu 158 Asit-Baz Dengesi (‹kinci Bask›) 29 At (Yetifltiricilik, Tedavi, Anestezi, Viral Afl›lar, Klinik Besleme) 151 Ayak Muayene ve Tan› Ayak Bak›m› 43, 77 A¤r› 30 A¤r› Bafl-Boyun ve Orofasiyal A¤r›lar 31, 107, 146 A¤r› Serdar Erdine 107 A¤r›n›n S›rlar› 31 A¤r›s›z Do¤um ve Sezaryende Anestezi 31, 90 A¤›z Hastal›klar› Atlas› 144 A¤›z Hastal›klar›n›n Tedavisi 144

A¤›z, Difl ve Çene Hastal›klar› Atlas› 143 Bafl ve Boyun Radyolojisi 136 Bafl-Boyun Kanserleri 71, 102 Bafla(¤)r›s›z Bel Cerrahisi 41, 105 Bafll›ca Bakteriyel, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastal›klar› 23 Balneoloji ve Kapl›ca T›bb› 42, 76 Bates Fizik Muayene Rehberi 54 Bel A¤r›s› Radiküler ve Psödoradiküler Sendromlar 43, 76 Ben Hasta De¤ilim (Güncellenmifl 2. Bask›) Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›n›n Psikososyal Yönü 122 Berek & Novak’s Jinekoloji 85 Bethesda Klinik Onkoloji El Kitab› 71 Beynin ‹yilefltirme Gücü 122 Bilgisayar Destekli Fizyoloji Uygulamalar› 19 Bilinmesi Gerekenler Nöroradyoloji 106 Bilnot Bataryas› El Kitab› Bilnot-Çocuk (Cilt 1-2) 112, 122 Bir Bak›flta Kardiyoloji El Kitab› 96 Böbrek Hastal›klar› 51, 67 Böcek Allerjisi 24 Bontrager'in Radyografik Konumland›rma ve Teknik El kitab› 128 Boston IVF ‹nfertilite El Kitab› 86 Boyun Ultrasonografisi 132 Bozdo¤an Patoloji 25 Braunwald Kalp Hastal›klar› (Cilt 1-2) 90 Browse Klinik Semptom ve Belirtiler 44 Büyük T›p Sözlü¤ü 33 Büyük T›p Sözlü¤ü Resimli 157 Ça¤dafl T›p Eti¤i 159 Cerrahi Anatomi ve Teknik 7, 46 Cerrahi Araflt›rma 51 Cerrahi Gastroenteroloji 45 Cerrahi Hastalarda Tan› ve Fizik Muayene 47 Cerrahi Hemflireli¤i I 147 Cerrahi Semiyoloji 48 Cerrahinin S›rlar› 50 Çi¤dem (ve Colchicum Dispert) Do¤an›n Görkemli ‹lac› (Antigut) 23 Çocuk Cerrahisi El Kitab› 117 Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi 49, 119 Çocuk Enfeksiyon Hastal›klar› Klinik Rehberi 116 Çocuk Hastal›klar›nda Radyolojik Bulgular 116 Çocuk Hekimli¤inin S›rlar› 117 Çocuk OLgu Sunumlar› + CD 119 Çocuk Psikiyatrisinde Aile ‹le Çal›flmak 126 Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› 115 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 125 Çocuklar ve Kazalar 119, 126 Çocukluk Ça¤›nda A¤r› 32, 116 Current Enfeksiyon Hastal›klar› Tan› ve Tedavi 38, 58 Dahili Bilimler Cep Sözlü¤ü 57 Dahiliyenin S›rlar› 55 Daniels ve Worthingham’›n Kas Testi Manuel De¤erlendirme Teknikleri 41 Davran›fl Bilimleri T›psal Psikoloji 125 Davran›flsal Nörofizyolojiye Girifl 124 Dental ‹mplant Cerrahisi Renkli Atlas› 45, 143 Dental ‹mplant Protezler 143 Deri ve Yumuflak Doku Enfeksiyonlar›nda Tan› ve Tedavi Yaklafl›mlar› 35 Dermatoloji Atlas› 36 Dermatoloji Bolognia Cilt 1-2 34

163


İNDEKS

164 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

Dermatolojide Algoritmik Tan› 36 Dermatolojide Ay›r›c› Tan› 34 Dermatolojide Tedavi 34 Dermatolojik Tedavi El Kitab› 34 Dermatolojinin S›rlar› 35 Diabetes Mellitus 64 Diabetes Mellitus El Kitab› 62 Difl Hekimli¤i ve Anestezi 145 Difl Hekimli¤inde Anamnez Klinik, Etik ve Hukuki Sorunlar Propedötik 145 Difl Hekimli¤inde Korku ve Etik 144 Difli Üreme Sistemi Atlas› 87 Diyastolik Fonksiyonlar›n De¤erlendirilmesi 94 Do¤um Bilgileri 87 Drugs For The Heart (Türkçe Bask›) 89 Düflük Ak›ml› Anestezi 32 Ege Kad›n Do¤um 90 Ege ‹ç Hastal›klar› 58 Egzersiz Biyokimyas› ve Obesite 12 EKG'nin Tan›s› 95 Ekokardiyografi Genel Tekrar K›lavuzu 89 Ekstrakorporeal Dolafl›m 96 Elektrokardiyografi (Sekizinci Bask›) 90 Elektrokardiyografi Cep Rehberi 91 Elektrokardiyografi El Kitab› 97 Endodonti Cep Atlas› 143 Endodonti Temel ‹lkeler ve Uygulamalar 143 Endodontide Tan› ve Tedavileri 144 Endokrin S›rlar› 63 Endokrinolojide Temel ve Klinik Bilgiler 62 Endoskopik Sinüs Cerrahisi El Kitab› 101 Endüstride ‹fl Veriminin Art›r›lmas› 161 Enfeksiyon Hastal›klar› ve Mikrobiyolojisi (Cilt 1-2) 37, 53 Epilepsi 104, 106 Epilepsi Sözlü¤ü 106 EREK Nefroloji‹ 67 Eriflkin Gö¤üs Cerrahisi 44, 78 Erkek Seksüel Disfonksiyonu 138 FARMADEX® Güncel ‹laç Rehberi 13 Farmakoloji 15 Farmakoloji K›salt›lm›fl Bilgiler ve S›nav Haz›rl›k Sorular› 15 Farmakolojide fiifre 14 Farmakolojik Toksikoloji ‹laçlar›n Güvenlik Bilimleri 13 Farmakolojinin Temelleri 16 Farmasötik Kimyaya Girifl 16 Feneis'in Sistematik Resimli Anatomi Sözlü¤ü 7 Fetal Ekokardiyografi 90, 112 Fetal ve Neonatal S›rlar 88, 118 fiant Kitab› 109 Fibrinolitik ve Antitrombolik Tedavi 93 fiiflmanl›k Bilimi Aç›klamal› Terimler Sözlü¤ü 64 fiizofreni 124 Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders (Türkçe) (Cilt 1-2) 81 Fishman'›n Gö¤üs Hastal›klar› El Kitab› 80 Fizik Teflhisin S›rlar› 55 Fiziksel Rehabilitasyon Kan›ta Dayal› Muayene, De¤erlendirme ve Giriflim 40, 74, 110 Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon 42, 75 Ganong’un T›bbi Fizyolojisi 18 Gastroenterohepatoloji 64

w w w. n o b e l t i p . c o m

Gastrointestinal Sistem Kanserleri (Özofagus, Mide, Kolon ve Rektum) 63, 71 Gastrointestinal Sistem/Karaci¤er S›rlar› 64 Gastroözefageal Reflü Hastal›¤› Hastal›k, Tan› ve Tedavi Prensipleri 63 Gebelik ve Sistemik Hastal›klar 88 Gebelikte ve Laktasyon Döneminde ‹laç Kullan›m› 89 Genel Anatomi Prensipler ve Uygulamalar 5 Genel Cerrahi 45, 49 Genel Cerrahi (Cilt 1-2) 48, 51 Genel Cerrahi Ameliyatlar› 47 Genel Cerrahi Operasyonlar›n Anatomisi 8 Genel Cerrahi Teknikleri Atlas› 44, 120 Genel Cerrahiye Girifl 47 Genel Fizyoloji 18 Genel Semptomlar Rehberi 52, 53 Genetik Sorunlar ve T›bbi Etik 160 Geriatri ve Geriontoloji 58 Gezi T›bb› Gezgin Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› El Kitab› 37, 157 Goldfrank’in Toksikolojik Aciller El Kitab› 15 Goodman & Gilman Tedavinin Farmakolojik Temeli 14, 53 Gövde ve Ekstremite Muayenesinde Palpasyon Anatomi Atlas› 9, 42, 75 Göz Hastal›klar› Cep Kitab› - Temel Ö¤reti 83 Göz Tansiyonu Glokom Tan›s›, Tipleri ve Tedavisi 82 Gö¤üs Hastal›klar› 80 Gö¤üs Hastal›klar›nda Tan› Yöntemleri Atlas› 79 Grosman's Kardiak Katerizasyon, Anjiyografi ve Giriflim 97 Güncel Eko K›lavuzu 92 Guyton & Hall T›bbi Fizyoloji 18 Harper Biyokimya 12 Harriet Lane El Kitab› 112 Harrison Endokrinoloji 53 Harrison Nöroloji 105 Harrison Onkoloji El Kitab› 54, 71 Harrison Romatoloji 41, 75 Harrison ‹ç Hastal›klar› El Kitab› 51 Harrison's Internal Medicine (Türkçe) 51 Harrison's Internal Medicine Self-Assessment & Boart Review (Türkçe) 51 Hasta Tutma ve Tafl›ma Teknikleri 149 Hastane ‹nfeksiyonlar› 38 Hastanede ve Muayenehane Hekimli¤inde Antibiyotik Tedavisi 22 Hastanede ‹nfeksiyon Kontrolü K›lavuzu 38 Hekimlerin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar› 161 Hematoloji ve Endokrin Fizyolojisi 18, 68 Hemflireler için Farmakoloji Ders Notlar› 14, 148 Hemflireler için Mikrobiyoloji 21, 149 Hemflirelik Hizmetleri Ifl›¤›nda Hastane Süreçleri (ISO, JCI VE MAGNET Standartlar› ile Uyumlu) 148 Hemflirelik Tan›lar› El Kitab› 147 Hemflirelik Tarihi 148 Hemflirelikte Ö¤retim Ö¤renme ve E¤itim 147 Hepatit-B ve Hepatit-C ile ‹lgili Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar 38 Hepatopankreatobiliyer Cerrahi 46 Her Yönüyle Kardiyovasküler Diyabet 62, 91 Her Yönüyle Peptik Ülser 64 Hiperaktif Çocuklar Tan› ve Tedavi 117, 127 HIV ve AIDS'e Karfl›n Yaflamak 24 Hurst The Heart Kalp Hastal›klar› El Kitab› 96


Hurst The Heart Kardiyoloji El Kitab› 89 H›zl› EKG Yorumu 92 ‹ç Hastal›klar› 55 ‹ç Hastal›klar› Atlas› 57 ‹ç Hastal›klar› Cilt 1-2 52 ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Uygulama Ö¤renci E¤itim Modülü 147 ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Uygulama Rehberi (2. Bask›) 147 ‹drar Yollar› Ifl›nbilimi (Üroradyoloji) 132, 139 ‹laç Allerjileri 16 ‹laç ‹ndeksi 2012 13, 155 ‹mplant Üstü Restorasyonlar Ad›m Ad›m Uygulama Aflamalar› 143 ‹mplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörler 1 91 ‹neklerde ‹nfertilite 153 ‹nfeksiyon Hastal›klar› Renkli Atlas 37 ‹nfeksiyon Hastal›klar› S›rlar› 39 ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji 23 ‹nfeksiyon Hastal›klar›nda Güncel Durum 2009-1 39, 59 ‹nsan Anatomisi 8 ‹nsan Anatomisi (7. Bask›) 5 ‹nspeksiyondan Tan›ya 57 ‹nternet Deste¤inde Bilimsel Makale ve Tez Yaz›m› 158 ‹skemik ‹nme 108 Jawetz, Melnick & Adelberg's T›bbi Mikrobiyoloji 21 Jinekoloji 88 Jinekoloji (kad›n hastal›klar›) 87 Kad›nlarda Cinsel ‹liflki ile Bulaflabilen Hastal›klar 85 Kalp Cerrahisi S›rlar› 93, 96 Kalp Damar Hastal›klar›ndan Korunma 97 Kalp Hastal›klar›nda ‹laç Tedavisi 93 Kalp Kapak Hastal›klar› 94 Kalp ve Damar Cerrahisi 97 Kalp ve Damar Sa¤l›¤› K›lavuzu 93 Kalp-Damar Hastal›klar› Farmakolojisi 16, 94 Kan Gruplar›na Girifl 70 Kan Hastal›klar› Atlas› 68 Kanser Hastas›na Yaklafl›m Tan›, Tedavi, Takipte Sorunlar 70 Kan›ta Dayal› Akut Miyokard ‹nfarktüsü Cilt 1-2 93 Kan›ta Dayal› Kalp Yetersizli¤i Kitab› 89 Kan›ta Dayal› Radyasyon Onkolojisi El Kitab› 71, 129 Kan›ta Dayal› T›p: Tan› ve Tedavi için 500 ‹pucu 56 Kardiyak Aciller 91 Kardiyoloji 96 Kardiyolojide Sendromlar ve Ender Rastlan›lan Hastal›klar 92 Kardiyolojide Tan› ve Tedavi Esaslar› 97 Kardiyolojik Semiyoloji • EKG 89 Kardiyolojinin S›rlar› 96 Kardiyopulmoner ve Kan Fizyolojisi 19 Kar›n Duvar› F›t›klar› Tedavi Yaklafl›mlar› 48 Kas ‹skelet Görüntüleme Olgular› 128 Kas ‹skelet Sistemi A¤r›lar› 43, 76 Kas ‹skelet Yumuflak Doku Radyolojisi 130 KBB Hastal›klar› ve Bafl Boyun Cerrahisi Eponimleri 102 KBB'nin S›rlar› 103 Kedi ve Köpek Hastal›klar›nda Pratik Tan› ve Tedavi Klavuzu 153 Kedi ve Köpeklerin Klinik Hekimli¤i 153 Kesitsel Anatomi Cep Atlas› 8 Kesitsel Anatomi Cep Atlas› Cilt 1: Bafl ve Boyun 131 Kesitsel Anatomi Cep Atlas› Cilt 2: Toraks, Kalp, Bat›n ve Pelvis 131 Kesitsel Anatomi Cep Atlas› Cilt 3 Omurga, Ekstremiteler, Eklemler 131

165

N

w w w. n o b e l t i p . c o m

Klinik Anatomi 7 Klinik Anestezi 29 Klinik Beceriler Sa¤l›¤›n De¤erlendirilmesi, Hasta Bak›m ve Takibi 149 Klinik Biyoistatistik 58, 161 Klinik Biyokimya Laboratuvar› El Kitab› 11 Klinik Diyalizin Temel ‹lkeleri 67 Klinik Ekokardiografi 129 Klinik Ekokardiografi Otto 90 Klinik Ekokardiyografi ve Di¤er Görüntüleme Yöntemleri 98 Klinik Elektrokardiyografi Basitlefltirilmifl Bir Yaklafl›m 91 Klinik Etik 159 Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji 65 Klinik Gastrointestinal Endoskopi Atlas› 63 Klinik Hematoloji 68 Klinik Hematoloji Onkoloji Atlas› (Cilt 1 ve 2) 68 Klinik Kan Gazlar› De¤erlendirme ve Giriflim 29 Klinik Karaci¤er Hastal›klar› 65 Klinik Kardiyoloji 95 Klinik Kardiyoloji Baflvuru Kitab› 95 Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› 24 Klinik MR Fizi¤i Görüntülerle Ö¤renme 131 Klinik Nöroanatomi 5, 104 Klinik Nöroloji 108 Klinik Nutrisyon 50, 64 Klinik Oftalmoloji 82 Klinik Oftalmoloji Atlas› 83 Klinik Önbilgisi (Propedötik) 56 Klinik PET/CT 130 Klinik Pratikte Hematoloji 68 Klinik Psikiyatri 125 Klinik Psikolojide Görüflme Becerileri 122 Klinik Radyoloji 128 Klinik Radyoloji Cep Kitab› Ne? Ne Zaman? ‹stenmeli? 136 Klinik Yönleriyle ‹nsan Embriyolojisi 20 Klinisyenin Referans El kitab› 56 Klinisyenler için Tüberküloz K›lavuzu 79 Klini¤e Yönelik Anatomi 7 Koca Mefle'nin Gölgesi Fikri Alican 52, 162 Kognitif Nörobilimler 123 Kolorektal Kanser Hastal›klar› 49, 57 Koloretal Kanser Hastal›klar› 64 Kolo¤lu Endokrinoloji Temel ve Klinik 63 Kontrol Sistemleri, Sindirim ve Boflalt›m Fizyolojisi 19 Konuflma Sorunlar› Olan Çocuklar 124 Konuflma Sorunlar› Olan Çocuklar› 115 Köpek ve Kedilerde Acil ve Kritik Bak›m Hekimli¤i 152 Köpek ve Kedilerde Kardiyoloji 152 Korkulu Rüyam›z Kanser 70 Korrelatif Nöroanatomi 9, 107 Koyun Hastal›klar› 152 Kozmetik Bilimi (2. Bask›) 14 Kozmetik Formüller 15 Kozmetolojiye Girifl 36 Kritik Cerrahi Hastan›n Bak›m› 46 Kronik Hastal›klar ve Bak›m 147 Kronik Obstruktif Akci¤er Hastal›¤› (KOAH) 80 Kronik Yorgunlu¤u Fethetmek 127 Kulak Burun Bo¤az Hastal›klar› ve Bafl-Boyun Cerrahisi 103 Kulak ve Temporal Kemik Cerrahisi 45, 101

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

İNDEKS


İNDEKS

166 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

K›lavuzlar Ifl›¤›nda Kardiyoloji Uygulamalar› 94 K›sa Anatomi 5 Lamaze Yöntemi ile Do¤uma Haz›rl›k ve Do¤um 89 Laparoskopik Cerrahi 47 Laparoskopik F›t›k Cerrahisi 48 Larinks, Trakea, Özofagus ve Boyun Cerrahisi 102 Liposculpture 120 Lippincott Illustrated Reviews Mikrobiyoloji 22 Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden: Hücre ve Moleküler Biyoloji 11 Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden: ‹mmünoloji 37 Lippincott’s Illustrated Reviews: Biyokimya 11 Lippincott’s Illustrated Reviews: Farmakoloji 13 Lokomotor Sistem Semiyolojisi 43, 76 Madkour Bruselloz 21 Maingot Abdominal Operasyonlar 46 Malpraktis Hekimler için Hukuksal Yaklafl›m ve Sigorta Rehberi 157 Mandibula K›r›klar› Onar›m› 145 Mandibula K›r›klar› ve Tedavi Prensipleri 121, 146 Mayo Klini¤i Gastrointestinal Sistem Cerrahisi 50 Medical Mnemonic Series anatomi 7 Medikal Formüller TUS için Medikal Formüller 17 Medikal Viroloji 23 Melanom Tan› - Tedavi - Takip 34 Meme Kanseri 50, 72 Meme Kanseri Tan› - Tedavi - Takip 73 Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi 71 Meme Kanserleri 72 Meme Protezleri ve Silikon 121 Meme Rekonstrüksiyonunda Seçenekler 120 Meme, Gastrointestinal Sistem, Akci¤er, Kanserlerinde Tan› - Tedavi Takip 72 Menopoz-Tedavisi ve Kanser 90 Merakl›s›na Keneler ve K›r›m Kongo Kanamal› Atefli 21 Merakl›s›na Keneler ve K›r›m Kongo Kanamal› Atefli 154 Mesleksel Beceri Laboratuvar› Ders Kitab› 51 Mide Kanserinin Farkl›l›¤› Patogenez, Tan› ve Tedavi 46, 63 Millet'in Ortopedi Kitab› 111 Miyopi ve Tedavisi 83 Modern Herni Tamiri Cerrahini Embriyolojik ve Anatomik Temeli 48 Moleküler Biyolojide Kullan›lan Yöntemler 12 MR El Kitab› Mükemmel Bir MR Görüntüleme için Gereken Herfley 130 MR Teknikerlerine Yönelik MR Fizik Kursu-2 131 Multi-Disipliner Bir Yaklafl›mla Oral ‹mplantoloji 146 Multidisipliner Kardiyoloji 95 Nefroloji S›rlar› 67 Nefropatoloji Böbrek Hastal›klar› ve Böbrek Transplantasyon Patolojisi 25, 67 Nelson Pediatri (1-2 Cilt) 114 Nelson Pediatri Cep Kitab› 119 Nelson Pediatrinin Temelleri 113 Neonatoloji 114 Netter Gastroenteroloji 63 Netter Nöroloji 104 Netter ‹nsan Anatomisi Atlas› (5. Bask›) 5 Netter'in Kardiyolojisi 92 Netter'in Resimli Farmakolojisi 16 Nöralterapi‹ 40 Nöroflirürji Beyin-Omurilik-Sinir Cerrahisi Dersleri 109

w w w. n o b e l t i p . c o m

Nöroloji 104, 106 Nöroloji ve Genetik 108 Nörolojik Rehabilitasyon 41, 74, 106 Nörolojinin Prensipleri El Kitab› 107 Nörolojinin S›rlar› 105 Nöromüsküler Hastal›klar 107 Nöroradyoloji‹ 130 Nükleer Kardiyoloji 98, 136 Nütrisyon ve Gastrointestinal Hastal›k 63 Obezite 63 Obezite ve Tedavisi 63 Obstetri Normal ve Sorunlu Gebelikler 86 Obstetrik Doppler El Kitab› 86, 129 Obstetrik El Kitab› 89 Obstetrik Jinekoloji Cep Kayna¤› 88 Obstetrik Jinekolojinin S›rlar› 86 Obstetrik Maternal - Fetal T›p & Perinatoloji 88 Obstetrik ve Jinekoloji 87 Obstetrik ve Jinekolojik ‹nfeksiyonlar (Ders Kitab› ve Atlas) 86 Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri 85 Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ve Horlama 103 Oftalmoloji ile Kesiflen Bilim Dallar› 82 Oftalmolojide Sorularla E¤itim 83 Oftalmolojide S›nava Do¤ru 83 Okula ‹steksiz Çocuklar ve Okul Fobisi 119, 126 Olgu Dosyalar› Anatomi 9 Olgu Dosyalar› Biyokimya 11 Olgu Dosyalar› Cerrahi 47 Olgu Dosyalar› Farmakoloji 14 Olgu Dosyalar› Mikrobiyoloji 22 Olgu Dosyalar› Pediatrik 116 Olgu Dosyalar› Psikiyatri 126 Olgu Dosyalar› ‹ç Hastal›klar› 53 Olgu Sorular›yla Acil Kardiyoloji 90 Olgularla Fizyoloji 18 Olgularla Obstetrik Anestezi 31, 89 Omurga Cerrahisinde Damar Yaralanmalar› 105 Omurilik Yaralanmalar›nda Rehabilitasyon Hemflireli¤i 150 Omuz - Dirsek - Diz - Ayak Bile¤i Rehabilitasyon Protokolleri 40, 74 Onkoloji El Kitab› 73 Onkoloji Hemflireli¤inde Kan›ta Dayal› Bak›m 70, 150 Onkolojik Görüntüleme Kanser Radyolojisi El Kitab› 73 Oral Mikrobiyoloji & ‹mmünoloji 146 Oral Mukozan›n ‹mmünolojik Hastal›klar› ve Tedavileri 145 Orta Kulak ve Mastoit Cerrahisi 103 Orta Yüz K›r›klar› 102 Ortayüz K›r›klar› 120 Ortopedi ve Travmatoloji 111 Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi Kavramlar Sözlü¤ü 110 Ortopedik Cerrahide Temel Teknikler Kalça 110 Ortopedik Travmatoloji 111 Ortopedinin Esaslar› 110 Ortopedi 111 Osteoporoz ve Romatizmal Hastal›klarda Osteoporoz 41, 74 Otizim Nedir? Tan› Ölçütleri Ay›r›c› Tan› ve Tedavi 125 Otopsi Tekni¤i Atlas› 10 Pankreas Kanseri 50 Papa¤angil ve Ötücü Kafes Kuflu Hastal›klar› 151 Parkinson Hastalar› için Ev Egzersiz Program› 105 Patoloji Hat›rlatmalar 25


Pediatri 118 Pediatri Fiziksel Tan› Atlas› 113 Pediatri Hat›rlatmalar 118 Pediatri TUS ve Stajlara Haz›rl›k 118 Pediatrics Pediatride Yal›n Bilgiler 114 Pediatride Belirti ve Bulgular Acil ve ‹lk Yard›m 114 Pediatrik Enfeksiyon S›rlar› 38, 118 Pediatrik Hematoloji/Onkoloji S›rlar› 68, 72 Pediatrik Hematolojik Onkoloji S›rlar› 117 Pediatrik Onkoloji 113 Pediatrinin Esaslar› 114 Pediyatri (Cilt 1-2) 113 Pediyatrik Dermatoloji 35, 116 Pediyatrik EKG Nas›l Okunur 90, 113 Peter Popesko Evcil Hayvanlar›n Topografik Anatomi Atlas› 153 Pilonidal Hastal›¤›n Cerrahi Tedavisi 47 Plasenta 86 Plastik Cerrahi 120 Plastik Cerrahide Temel ‹lkeler 121 Plastik Cerrahinin S›rlar› 121 Pocket Radiologist Acil Radyoloji Travma 135 Pocket Radiologist Bat›n 134 Pocket Radiologist Beyin 109, 135 Pocket Radiologist Damar 134 Pocket Radiologist Giriflimsel 134 Pocket Radiologist Jinekoloji 87, 133 Pocket Radiologist Kardiyak 97, 134 Pocket Radiologist Kas-‹skelet 111, 134 Pocket Radiologist Meme 135 Pocket Radiologist Obstetrik Ultrasonografi 87, 133 Pocket Radiologist Omurga 108, 134 Pocket Radiologist Pediatri 118, 133 Pocket Radiologist Pediatrik Nöro 109, 117, 135 Pocket Radiologist Toraks 80, 133 Pocket Radiologist: Bafl ve Boyun 101 Postoperatif Komplikasyonlar 51 Pratik Hemodiyaliz 59, 67, 150 Pratik Kardiyoloji Temel Bilgiler 92 Pratik Üroloji 138 Pratik Uygulamalar 55 Pratisyen Hekimler için Göz Hastal›klar› El Kitab› 83 Preimplantasyon Genetik Tan› 20 Prof. Dr. Özdem An¤ Türk T›p Mikrobiyolojisine Adanm›fl 50 Y›l 24, 162 Prokaryotik Çeflitlilik 39 Prometheus Anatomi Atlas› 6 Propedötik Kad›n - Do¤um 89 Prostat Hastal›klar› Tedavisi 139 Prostat Selim Prostat Hiperplazisi ve Karsinomu 139 Psikanalitik Kuramlar 123 Psikanaliz ve Psikoterapi 123 Psikanalizde Narsisizm 123 Psikanalize Girifl 123 Psikiyatri Geneti¤i ve Genomi¤i 122 Psikiyatri Temel Kitab› 127 Psikiyatrinin S›rlar› 126 Psikofarmakoloji 127 Psoriasis Dipnotlar› 36 Radyasyon ONkolojisi Tedavi Kararlar› 72 Radyoloji S›rlar› 132

167

N

w w w. n o b e l t i p . c o m

Radyoloji Terimleri Bilgisi 135 Radyolojide Tarihi Geliflmeler ve T›p Eti¤i Sorunlar› (Olgu Örnekleriyle) 129 Reçete 2012 155 Reçete Tedavi El Kitab› 52, 155 Rejyonel Anestezi 29 Renkli Genetik Atlas› 20, 59 Renkli ‹mmünoloji Atlas› 80 Resimlerle Pediatrik Muayene ‹puçlar› 114 Resimli T›p Sözlü¤ü 155 Retina Dekolman 82 Robbins Temel Patoloji 25 Romatoloji El Kitab› 54, 74 Romatoloji ve Klinik Ortopedi El Kitab› 42, 76 Romatolojinin S›rlar› 42, 75 Ruh Sa¤l›¤› ve Bozukluklar› (1-2 Cilt) 123 Ruhsal Hastal›klar 124 Sabiston Textbook of Surgery (Türkçe) 44 Sabiston Textbook of Surgery El Kitab› (Türkçe) 44 Sa¤l›k Bilimlerinde Araflt›rma ve ‹statistik Yöntemler 155 Sa¤l›k Psikolojisinde Seçme Konular 122 Sa¤l›k Sektörüne Bak›fl 158 Sa¤l›k Yüksek Okullar› ‹çin Farmakoloji K›salt›lm›fl Temel Bilgiler 148 Sa¤l›k Yüksek Okullar› ‹çin FARMAKOLOJ‹ K›salt›lm›fl Temel Bilgiler 14 Sa¤l›k Yüksek Okullar› ‹çin Resimli ‹nsan Anatomisi (2. Bask›) 7 Sa¤l›kl› Kalmak ‹çin Probiyotikler & Prebiyotikler Anlat›lmayan Tarihçe 113, 156 Sekiz Dilde Anatomi Sözlü¤ü 5, 156 Semptoma Yönelik Tan› Elkitab› 56 Siegenthaler Semptomdan Tan›ya ‹ç Hastal›klar›nda Ay›r›c› Tan› 52 Sindirim Sistemi Endoskopisi 51 Sistematik Anatomi 9 Sistemik Hastal›klar ve Gebelik 89 Sistemik Hastal›klar›n Nörolojik Komplikasyonlar› 107 Sistemik Yaklafl›mlarla Oral Diagnoz 145 Smith Genel Üroloji 137 Solunum Hastal›klar› El Kitab› 81 Solunum Hastal›klar›na Sitolojik Bulgular›n Tan› De¤eri 78 Solunum Hastal›klar›nda Bak›m 78, 148 Solunum Sistemi Radyolojisi 79, 131 Solunum Yollar›n›n ve Akci¤erin ‹nfeksiyon Hastal›klar› 80 Spastisite 40, 105 Spondiloartropatiler 43, 77 Sporda Yüksek Performans Nas›l Kazan›l›r 43, 76 S›k›nt›lar›m›z› Yenebilme Sanat› 125 Tablolarla ‹nsan Anatomisi 9 Tan› ve Tedavi 7. Bask› 54 Tan› ve Tedavi Cerrahi 51 Tan› ve Tedavi Dahiliye 54 Tan› ve Tedavi Kardiyoloji 93 Tan›dan Tedaviye Osteoartrit 41, 75 Tan›sal ve Giriflimsel Sialendoskopi 102 Tedavi Elkitab› 56 Tedavide Kullan›lan Bitkiler "FFD Monograflar›" 25 Teflhisten Tedaviye A¤›z Kokusu 144 Tek Bak›flta Cerrahi 45 Tekrarlayan Gebelik Kay›plar› 84 Temel Akci¤er Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ders Kitab› 78

OB EL

P K‹TA TI

VLER BE

İNDEKS


İNDEKS

168 ‹

OB EL

VLER BE

P K‹TA TI

N

Temel Dermoskopi 35 Temel Dü¤üm Teknikleri Aç›k-Artroskopik 110 Temel Histoloji text & atlas 20 Temel Kardiyoloji 94 Temel Kardiyoloji Kalbin Fizik Muayenesi: Tekni¤i ve Klinik ‹puçlar› 89 Temel Neonatoloji ve Hemflirelik ‹lkeleri (Yenilenmifl 2. Bask›) 115, 150 Temel Nöroanatomi 9, 108 Temel Nöroloji 108 Temel Otorinolaringoloji Ad›m Ad›m Ögrenme Rehberi 101 Temel Psikofarmakoloji ‹laç Rehberi 127 Temel Radyoloji 132 Temel Radyoloji Tekni¤i 132 Temel Ürojinekoloji 85 Temel ve Pratik Aç›dan Giriflimsel Kardiyoloji 95 Temel ve Sistematik Cerrahi (Cilt 1-2) 49 Temporal Kemik Cerrahisi Atlas› 103 Terminal Dönemde Çocuk Etik Sorunlar 160 Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar 32, 117 The Echo Manual Türkçe 92 The Johns Hopkins ‹nternal Medicine Board Review (Türkçe) 52 The Merck Manual Tan›/Tedavi El Kitab› 53 The Wills eye Manual (Türkçesi) 82 Tinnitus Tedavisi Klinik Protokoller 101 Tiroid El Kitab› 62 Tiroid Kanseri 48, 63, 72 Tiroid Sitopatolojisi Raporlamas›nda Bethesda Sistemi 62 Toksidromdan Tedaviye 15, 30 Toksikoloji Zehirlenmelerde Tan› ve Tedavi 16, 33 Toplumda ‹nfeksiyon Kontrolu 37 Topografik Anatomi 10 Toraks Radyolojisi 78 Toraks Radyolojisi (Geniflletilmifl 2. Bask›) 129 Travma 49 Tükürük Histolojisi, Fizyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Biyokimyas› 12, 19 Tüm Yönleriyle fiOK 45 Türkçe ve Yabanc› T›p Terimleri Sözlü¤ü (3. Bask›) 156 Türkiye Termal SPA Sa¤l›k Rehberi 40 Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi 159 Türkiye'de Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli Mantarlar 159 Tusunami T›pta Uzmanl›k S›nav›na (TUS) Haz›rl›kRehberi 157 T›bbi Fizyoloji Cep Kitab› 18 T›bbi Formüller 13 T›bbi Genetik 20 T›bbi Hücre Biyolojisi 20 T›bbi Klinik Parazitoloji 24 T›bbi Latince Gramer ve Sözlük 158 T›bbi Mikrobiyoloji 23 T›bbi Mikrobiyoloji 1 22 T›bbi Mikrobiyoloji 2 22 T›bbi Mikrobiyoloji 3 22 T›bbi Parazitoloji 23 T›bbi Rehabilitasyon 42, 75 T›bbi Terminoloji 157 T›bbi Yunanca ve Latince (kelime kökleri, temel ve öncü sözcükler) 19, 58, 158 T›bb›n Gündelik Yaflam›nda Etik 160 T›p Dilinde Yeni Cep Sözlü¤ü (2. Bask›) 155

w w w. n o b e l t i p . c o m

T›p E¤itiminin Temelleri 156 T›p ve Difl Hekimli¤i Fakültesi Ö¤rencileri için Anatomi 145 T›p ve Difl Hekimli¤i Fakültesi Ö¤rencileri ‹çin Anatomi 8 T›pta Bilimsel Yay›n Haz›rlama Teknikleri 19, 159 Ultrason 130 Ultrason Anatomisi Renkli Atlas› 132 Ultrason S›rlar› 129 Ultrasonda Ay›r›c› Tan› Ö¤retim Atlas› 128 Ultrasonda Ölçümler Pratik El Kitab› 130 Üriner Sistem Tafl Hastal›¤› 137 Ürojinekoloji: Kan›ta Dayal› Klinik Yaklafl›m 84, 137 Üroloji El Kitab› 138 Üroloji S›rlar› 138 Üroloji-Androloji Ansiklopedik Terimler Sözlü¤ü 137, 156 Üroradyoloji 84, 128 Üroradyoloji‹ 137 Uyku Fizyolojisi ve Hastal›klar› 78, 104 Vajinit Ay›r›c› Tan› ve Tedavi 88 Vakalarla Tiroid 63 Vasküler Kognitif Yetmezlik Önlenebilir Demans 106 Veteriner Anestezi 151, 153 Veteriner Genel Radyoloji ve Kedi, Köpek için Tan›sal Radyografi Atlas› 152 Veteriner Hekimlik Mikrobiyolojisi Hayvan Hastal›¤› Etkeni Olan Bakteriler ve Mantarlar 151 Veteriner Hekimlikte 5 Dakikada Konsültasyon Kedi ve Köpek 153 Veteriner Hekimlikte Muayene Yöntemleri 151 Veteriner Laboratuvar Hekimli¤i Yorumlama ve Tan› 152 Veteriner Oftalmoloji 151 Virüs Riketsiya ve Klamidya Hastal›klar› 24, 159 Vitaminler ve Vitamin Benzeri Biyomoleküller 12, 158 Vitreus Mikrocerrahisi 82 Vücut BT S›rlar› 128 Williams Jinekoloji 84 Williams Obstetrik 84 Yafllanan Erke¤in - Benign Prostat Sendromu 138 Yafll›l›k Ça¤›nda A¤r› 33, 109 Yan›klar ve Tedavileri 35, 121 Yard›mla Üreme Teknikleri Temel Kitab› (Laboratuvar ve Klinik Görüfller) 85, 137 YDUS (Yan Dal S›nav›) Uzmanl›k Bitirme S›nav› ve TUS için Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bilgisi Ders Notlar› 84 Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu¤u, T›bbi Malpraktis ve Adli Raporlar›n Düzenlenmesi 161 Yenido¤an Dönemi Endokrin Hastal›klar› 62, 112 Yenido¤an Döneminde Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon 31, 116 Yenido¤an ‹laç Rehberi 3. Bask› 112 Yetiflkinlerde ve Çocuklarda Ameliyat Öncesi De¤erlendirme 50 Yo¤un Bak›m Esaslar› 33 Yo¤un Bak›m Komplikasyonlar› 30 Yo¤un Bak›m Sorunlar› ve Tedavileri (3. Bask›) 29 Yo¤un Bak›m S›rlar› 30 Yo¤un Bak›m Ünitesinde ‹nfeksiyonlar 30, 39 Yo¤un Bak›mda Yafll› Hasta Sorunlar› 30, 54 Yüksek Teknoloji T›bb› ve Hekim-Hasta ‹liflkisi 57 Yüz ‹skeletine Cerrahi Yaklafl›mlar 44, 120 ZOONOZLAR Hayvandan ‹nsana Bulaflabilen ‹nfeksiyon Hastal›klar› 152 Zoonozlar Hayvandan ‹nsana Bulaflabilen ‹nfeksiyon Hastal›klar› 37 Zor Havayolu Yönetimi El Kitab› 33


2012 Nobel Katalog  

2012 Nobel Katalog

2012 Nobel Katalog  

2012 Nobel Katalog

Advertisement