Page 1

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (Service Plan)

นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต 3


วัตถุประสงค์ 1. กาหนดทิศทางการพัฒนา และออกแบบระบบบริการสุขภาพ ในส่วนภูมิภาคทัง้ ระบบ ให้มีขีดความสามารถที่ จะรองรับ ความท้ าทายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 2. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการเป็ นเครือข่ายให้ สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว โดยสอดประสานทัง้ ด้าน โครงสร้าง บุคลากร และคุณภาพบริการ


เครือข่ายบริการสาธารณสุข ตติยภูมิ

-รพศ.+Excellent (33 แห่ง) -รพท.ขนาดใหญ่ (48 แห่ง) -รพท.ขนาดเล็ก (35 แห่ง)

ทุตยิ ภูมิ

-รพช.แม่ข่าย (91 แห่ง) -รพช.ขนาดใหญ่ (73 แห่ง) -รพช.ขนาดกลาง (518 แห่ง) -รพช.ขนาดเล็ก (35 แห่ง) -รพช.สร้างใหม่ (57 แห่ง)

ปฐมภูมิ

-ศสม. (228 แห่ง) -รพ.สต.ขนาดใหญ่ (1,000แห่ง) -รพ.สต.ทัวไป ่ (8,750 แห่ง)


การพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง ศูนย์ความเชี่ยวชาญ ระดับสูง 1.ศูนย์โรคหัวใจ 2.ศูนย์โรคมะเร็ง 3.ศูนย์อบุ ตั ิเหตุ 4.ศูนย์ทารกแรกเกิด

เดิม

ปี งบประมาณ 2555 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 0 7 10 11 0 10 9 13 0 18 12 11 0 0 9 18

***ทุกจังหวัดจัดให้มีโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถอย่างน้อย ระดับ 3 ทัง้ 4 สาขา


เป้าหมายการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ สังกัด

สป.สธ. กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัย กลาโหม/ ตารวจ กรุงเทพฯ เอกชน

จานวน รพ. เป้ าหมาย ทัง้ หมด (190 แห่ง) 171 3 10 4 1 1

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ปัจจุบนั เป้ าหมาย ปัจจุบนั เป้ าหมาย ปัจจุบนั เป้ าหมาย

0 2 2 0

10 3 7 3

7 1 5 3

11 0 3 1

55 0 3 1

150 0 0 0

0 0

0 0

1 0

1 1

0 1

0 0


เครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย เครือข่ายบริการที่ 1 เครือข่ายบริการที่ 2 เครือข่ายบริการที่ 3 เครือข่ายบริการที่ 4 เครือข่ายบริการที่ 5 เครือข่ายบริการที่ 6 เครือข่ายบริการที่ 7 เครือข่ายบริการที่ 8 เครือข่ายบริการที่ 9 เครือข่ายบริการที่ 10 เครือข่ายบริการที่ 11 เครือข่ายบริการที่ 12

เชียงราย เชียงใหม่ น่ าน พะเยา แพร่ แม่ฮอ่ งสอน ลาปาง ลาพูน (8 จังหวัด) ตาก พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ (5 จังหวัด) กาแพงเพชร ชัยนาท พิจติ ร นครสวรรค์ อุทยั ธานี (5 จังหวัด) นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี อ่างทอง (8 จังหวัด) กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรขี นั ธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี (8 จังหวัด) จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ (8 จังหวัด) กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (4 จังหวัด) พนมสารคาม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู อุดธานี (4 จังหวัด) ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรรี มั ย์ (4 จังหวัด) มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริญ (4 จังหวัด) กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี (7 จังหวัด) ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล (7 จังหวัด)


โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่ายบริการ สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับเครือข่าย (สานักงานเลขานุ การ)

คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด


ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย บริการสุขภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ สานักงานเลขาฯ อนุ กรรมการด้านโครงสร้าง ระบบบริการและการส่งต่อ

อนุ กรรมการด้านบุคลากร

อนุ กรรมการด้านการเงิน การคลัง

อนุ กรรมการด้านพัฒนา คุณภาพ


ข้อเสนอ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ผูต้ รวจราชการกระทรวง อาวุโส ผูต้ รวจราชการกระทรวง/สธน./ผช.ผูต้ รวจฯ นพ.สสจ. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทัว่ ไป ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ผูแ้ ทนหน่ วยบริการภาครัฐนอกสังกัด สธ. ทุกระดับ ผูแ้ ทนหน่ วยบริการภาคเอกชน ทุกระดับ

ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


ข้อเสนอ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ผูแ้ ทน สปสช. เขตพื้นที่ ผูแ้ ทนงานการเงิน ผูแ้ ทนงานประกันสุขภาพ ผูแ้ ทนงานการเจ้าหน้าที่ ผูแ้ ทนงานยุทธศาสตร์ ผูแ้ ทน สสอ. ผูแ้ ทน ผอ.รพ.สต. นพ. สสจ. ที่ตง้ั สานักงานเลขาฯ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขา


หน้าที่คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับเครือข่าย • • • • • •

ดูแลระบบบริการ จัดสรรทรัพยากร บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พัฒนาระบบการส่งต่อภายในเครือข่าย ติดตาม ควบคุม กากับ การดาเนิ นงานและแก้ไขปัญหา สนับสนุ นการดาเนิ นงานของหน่ ายบริการให้บรรลุวตั ถุประสงค์


หน้าที่สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการบริหารจัดการ เครือข่ายบริการสุขภาพ • สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรของเครือข่ายให้เป็ นปัจจุบนั และ นาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง • วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดลาดับความสาคัญ โดยผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการ สุขภาพ


หน้าที่สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการบริหารจัดการ เครือข่ายบริการสุขภาพ • จัดทาแผนพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) – – – –

แผนพัฒนาโครงสร้างระบบบริการ แผนสนับสนุ นทรัพยากร แผนพัฒนาคุณภาพบริการ แผนพัฒนาระบบส่งต่อ

• จัดทาสรุปผลการดาเนิ นงานประจาปี เสนอต่อผูบ้ ริหาร


การกากับ ติดตาม และประเมินผล ปี งบประมาณ 2555


ภารกิจที่ 2

การตรวจติดตามผล ่ นภูมภ การปฏิบ ัติราชการในสว ิ าค

ประเด็น หล ักที่ 2

การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ & ระบบหล ักประก ันสุขภาพ

3 ห ัวข้อ 1.การพ ัฒนาระบบบริการ (Service plan) ่ ต่อ(Referral system) 2.การพ ัฒนาระบบสง ิ ธิภาพการบริการระด ับจ ังหว ัด 4 ด้าน 3.ประสท


หัวข้อที่ 1 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประเด็นที่ 1 : การจัดการทรัพยากร ประเด็นที่ 2 : การพัฒนาจัดการระบบเครือข่าย ประเด็นที่ 3 : คุณภาพบริการ ประเด็นที่ 4 : ผลสัมฤทธิ์การดาเนิ นงาน


ประเด็นที่ 1 : การจ ัดการทร ัพยากร ตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

ผลสาเร็จ

1. สถานบริการสุขภาพได้จ ัดทาแผน ั พ ัฒนาศกยภาพบริ การของตนเอง ทีส ่ อดร ับ ก ับแผนพ ัฒนาฯของจ ังหว ัด และผ่านการ พิจารณาของจ ังหว ัดแล้ว 2. จ ังหว ัดมีการวางแผนจ ัดการทร ัพยากร กรอบ 5 ปี ในภาพรวมของจ ังหว ัด และมีการ จ ัดลาด ับความสาค ัญ

จ ังหว ัดสามารถใช ้ ประโยชน์จากแผน จ ัดการทร ัพยากร เพือ ่ สน ับสนุนการ พ ัฒนาระบบบริการ สุขภาพของจ ังหว ัด ได้จริง


ประเด็นที่ 2 : การพ ัฒนาจ ัดการระบบเครือข่าย ตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

ผลสาเร็จ

จ ังหว ัดมีคณะกรรมการ บริหารเครือข่ายระบบบริการ สุขภาพระด ับจ ังหว ัด และ คณะทางานทีจ ่ าเป็นด้าน ต่างๆ เพือ ่ ร่วมก ันข ับเคลือ ่ น การพ ัฒนาระบบบริการฯ ของ จ ังหว ัดให้เป็นเอกภาพ

คณะกรรมการบริหาร เครือข่ายฯ สามารถ ดาเนินงานในภารกิจ สาค ัญของการ พ ัฒนาระบบบริการ สุขภาพได้อย่างมี ิ ธิภาพ ประสท


ประเด็นที่ 3 : คุณภาพบริการ การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

ผลสาเร็จ

จ ังหว ัดมีกลไกและข ับเคลือ ่ น การพ ัฒนาคุณภาพบริการใน ภาพรวม และคุณภาพเฉพาะ ด้าน ในรูปแบบเครือข่าย ระบบบริการสุขภาพ

การพ ัฒนาคุณภาพของสถาน บริการทงในภาพองค์ ั้ กร และ การพ ัฒนาคุณภาพเฉพาะด้าน ในปี 2555 มีความก้าวหน้า ้ กว่าปี 2554 มากขึน


ั ประเด็นที่ 4 : ผลสมฤทธิ ก ์ ารดาเนินงาน การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

ผลสาเร็จ

1. จ ังหว ัดมีการกาก ับติดตามผลการ ั พ ัฒนาศกยภาพบริ การของสถานบริการ แต่ละแห่ง ตามแผนพ ัฒนาฯของจ ังหว ัด อย่างต่อเนือ ่ ง 2. จ ังหว ัดมีการกาก ับติดตามผลการ ั ่ ต่อ พ ัฒนาศกยภาพบริ การเพือ ่ ลดการสง ผูป ้ ่ วยทีย ่ ังเป็นปัญหาในภาพรวมของ จ ังหว ัด

สถานบริการสุขภาพ และระบบบริการ สุขภาพได้ร ับการ ติดตามประเมินผล เพือ ่ ปร ับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนือ ่ ง


การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (Service Plan)  

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (Service Plan) นพ.ธวัชชัย กมลธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (Service Plan)  

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (Service Plan) นพ.ธวัชชัย กมลธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3

Advertisement