Page 1

Malevasuvi Nissi vallas Nissi valla noortel on võimalus ka tänavu veeta kümme suvist päeva õpilasmalevas töötades ja puhates. Lk 3.

Tagasivaade valla kultuurisündmustele

Turba noored võrkpallurid tulid Harjumaa meistriteks Lk 6.

Lk 5.

Teataja

2 2010

Nissi valla ajaleht

Alanud on Nissi valla sotsiaalkampaania "Ära löö last" Tegemist on esimese sotsiaalpreventiivse kampaaniaga Nissi vallas. Laste kehalise väärkohtlemise vastane kampaania on projektimeeskonnal meeles mõlkunud juba eelmisest aastast saadik. Projekti vajalikkus tuleneb eelkõige asjaolust, et kohalike spetsialistide hinnangul on Nissi vallas laste kehaline väärkohtlemine sagenenud ja lastevastased vägivalla­ juhtumid raskenenud. Ühendades jõud ning küsides nõu Lastekaitse Liidult ongi nüüd kampaania laste kehalise väärkohtlemise vastu hoo sisse saanud. Osa eeltöödki on juba tehtud. Kampaaniale logo leidmiseks toimus meie valla kahe kooli õpilaste hulgas logokonkurss (pildid ja tulemused kodulehel!) ning meie valla lastega kokku puutuvatele töötajatele koostööseminar „Laste kehalise väärkohtlemise ennetamiseks“. Kampaania käigus on plaanis erinevad üritused, rändnäitus, infomaterjalide jagamine ning palju muud huvitavat ja kasulikku. Kindlasti leiavad meie koduleheküljelt huvitavat lugemist ja vaatamist nii lapsevanemad, lapsed kui õpetajad. Kõigest täpsemalt www.nissikool.ee/vitsata

Kas Sina oled Kõik Nissi valla kodanik? talgutele! Kes aga on rahvastikuregistri andmetel mõne teise omavalitsuse elanik, kuigi tegelikult elab Nissi vallas, nende tulumaksusummadest tõusvaid hüvesid tarbivad nende teiste omavalitsuste elanikud.

Peedo Kessel vallavanem

Iga vald saab olla vald ainult tänu inimestele, kes vallas elavad. Kui poleks inimesi, poleks ka valda. Vallal poleks lihtsalt otstarvet, sest vald on kohalike inimeste jaoks, kohaliku elu korraldamiseks. Muud mõtet tal pole. Vald ja valla kodanik on nõndamoodi nabanööri pidi seotud. Vald on olemas üksnes valla elanike tõttu ja üksnes nende tarbeks. Ideede tasandilt reaalsesse ellu laskudes tuleb tõdeda, et valda ja valla elanikke ühendab ka väga maine materiaalne side. Nimelt on iga vald on just nii jõukas, milliseks tema teevad valla elanikud. Ja teiselt poolt, avalike teenuste ning hüvede maht ja kvaliteet, mida vald suudab inimestele pakkuda, ripub suuresti ära valla jõukusest. Poole valleelarve tuludest moodustab üksikisiku tulumaks. Vallaeelarvesse laekub 54,3% iga elaniku poolt makstavast tulumaksust. Kuid siiski ainult nende inimeste tulumaks jõuab valla eelarvesse, kes on enda elukohana registreerinud Nissi valla.

Samade summade võrra on Nissi vald vaesem ja me peame selle võrra vähemaga läbi ajama koolide, lasteaedade, kultuurimajade jt valla asutuste majandamisel, teede hooldamisel ja remontimisel, heakorratöödel jne. Mida väiksemad

tab selle all kogu vallarahvas. Kutsun üles kõiki vallaelanikke, kes millegipärast ei ole enda elukohana registreerinud Nissi valda, tehke seda. Ei ole midagi loomulikumat, et kui olete valinud Nissi valla oma elukohaks, siis annate oma materiaalse panuse makstava tulumaksu näol just koduvalla elu korraldamisse. Ma ei saa mainimata jätta ka fakti, et ka rahvastikuregistri seadus kohustab iga inimest hoolitsema selle eest, et tema

Elukoha registreerimine ei ole raske. Selleks on neli võimalust: • Kasutage rahvastikuregistri e-teenust (https:// www.eesti.ee/est/kodanik) • Saatke elukohateade e-postiga: selleks täitke elukohateate vorm (http://www.andmevara.ee/public/ RR_lisa1_100806.pdf ), digiallkirjastage (kui täisealisi esitajaid on mitu, siis digiallkirja peavad andma kõik) ja saatke digiallkirjastatud elukohateade e-posti aadressile nissi@nissi.ee. • Saatke elukohateade postiga: täitke elukohateate vorm ning saatke postiga Nissi Vallavalitsusele aadressil Nissi tee 53c, Riisipere, 76202 Harju maakond. Elukohateate esitamisel posti teel tuleb lisada koopia elukohateate esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja koopia esindusõigust tõendavast dokumendist, kui elukohateade esitatakse oma alaealise lapse või eestkostetava eest ning rahvastikuregistris puuduvad alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta. • Täitke elukohateade vallakantseleis. Teid teenindab vallasekretär Mare Rabi, telefon 6087231.

on valla tulud, seda vähemaks kahanevad võimalused laste huvitegevuseks, aga ka mittetulundusühingute ja seltsingute tegevuse toetamiseks. Vallaeelarve koostamisel püütakse küll olemasolevat ratsionaalselt ja õiglaselt jagada, aga kui valla seaduspärased tulud elanike tahtmatu või tahtliku tegevus(etus)e tõttu vallaeelarvest mööda lähevad, kanna-

elukoha andmed rahvastikuregistris vastaksid tegelikule elukohale. Kutsun üles kõiki vallaelanikke, kellel on Nissi valla rahva seas tuttavaid, kellest on teada, et nende elukoht Nissis on registreerimata, võtke oma tuttavatel nööbist kinni ja selgitage neile, millest me kõik koos ilma jääme. •

Kaido Katalsepp

Eesti külatalguid, mõttetalguid ja ka muid ühistegevusi.

1.mail toimub järjekordne ühisüritus kampaania „Teeme Ära“ raames.

Nissi Vallas on hetkel registreeritud kahed talgud: Ellamaa vana koolimaja korrastamine ning Turba Külatalgud, mille käigus on kavas puhastada prahist aleviku tänavad ja kaupluse esine plats ning korrastada Turba park. See, millised tööd võivad veel nimekirja lisanduda, selgub lõplikult vast nädal enne üritust.

2008. aastal kogunes suur hulk inimesi, et üheskoos likvideerida illegaalseid prügimägesid, mis reostasid meie loodust. 2009 aastal toimusid sama nimetuse all „Teeme Ära“ mõttetalgud, kus kokkutulnud püüdsid leida lahendusi nii kohalikele kui ka üleriiklikele kitsaskohtadele. 2010 a. "Teeme Ära" projekt on aga oluliselt laiapõhjalisem. Piiratud ei ole ei talgute, talguliste, ega ka erinevate tegevuste arv. Nii korraldatakse üheaegselt üle

Talgulistele pakutakse sooja teed ja talgusuppi, ning õhtu püüame veeta üheskoos tehtud tööst rõõmu tundes. Olete kõik oodatud suurele talgupäevale, et üheskoos anda panus kodukoha arenguks.

Kuidas Talgupäeval kaasa lüüa? Tule talgujuhiks! Talgud võivad olla pargi või kiigeplatsi korda tegemine, rahvamaja remontimine, kohaliku muinsusmälestise korrastamine, prügi korjamine, puude lõhkumine või hoopis külaseltsi asutamine ja edasise tegevusplaani ühiselt kokku panek. Vahel võib mõni nõu varuks olla ka Teeme Ära maakondlikul koordinaatoril (tema kontaktid leiad www. teemeara.ee), samuti leiad samalt veebilehelt rohkem infot ja kontaktandmed. Oma mõtte saab www.teemeara.ee lehel talguna ära registreerida ning asuda teisi kaasa kutsuma ja talgupäeva ette valmistama.

Tule talguliseks! www.teemeara.ee lehel saab jälgida, milliseid talguid tegusad inimesed erinevates Eestimaa nurkades korraldavad. Sealsamas on avatud ka talgutele registreerimine, kus igaüks saab valida endale südamelähedased talgud ning ennast ja peret-sõpru kirja panna.

Tule mängi talgulistele pilli või korralda pidu! Kõik, kes on valmis omalt poolt talgulistele pidu korraldama või talgulistele esinema, saavad ennast www.teemeara. ee lehel lahkelt kirja panna. Samasse kohta jõuab üles ka kogu info kohalike talgupidude kohta.

Toeta talguid! Talgute korraldajaid saab toetada materiaalselt - töövahendite, kinnaste, kottide, toidu või joogipoolisega. Ehk on Sul hoopis saun, mille oleksid valmis talguliste jaoks kuumaks kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust meelepärase talgu juhiga või talgupäeva korraldusmeeskonnaga. Iga talgu heaks saab ka raha annetada läbi Minu Eesti fondi. Selleks tuleb kanda raha arveldusarvele 10220081526014 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, lisades selgitusse märksõna „Talgupäev” ja talgukoha viitenumbri (selle leiab iga talgukoha nime juurest www. teemeara.ee lehel). •


2 VALLA JUHTIMINE

Teataja 2/2010

Heakord vallas Nissi valla heakorrakomisjon

Tänavune talv kostitas meid erakordse lumerohkusega, kuid isegi nii lumine ja karge talv peab kevadele teed andma. Lumi on juba suuresti sulanud ning palju, mis selle all peidus, on nähtavale tulnud. Seetõttu on just õige aeg pöörata tähelepanu heakorrale. Heakorra parandamine Nissi vallas on ka praeguse volikogu ja vallavalitsuse üks põhieesmärke. Sellest tingituna moodustati volikogu juurde heakorrakomisjon. Heakorrakomisjon arutas 10. märtsil praegust valla heakorra olukorda ja selle parandamise võimalusi. Tõdeti, et on nii häid kui ka halbu näiteid. Alevikes hoiavad korteriühis-

tud tavaliselt majaümbrused korras ja niidetuna. Paljud ühistud niidavad lisaks oma maa-alale ka riigile kuuluvaid maid, mille eest tuleb neid tänada. Eravaldused on valdavalt korras ja hoolitsetud, kuid on ka murettekitavaid kinnistuid.

Palume kõigil kinnistu- ja maaomanikel teostada vajalikud kevadised korrastus- ning haljastustööd. Muret teevad ka riigiomandis olevad maatükid, millel justkui peremees puuduks. Need maa-alad asuvad peamiselt alevikes eramaade vahel. Neil aladel võiks kohati olla näiteks kõrghaljastus, kuid vallal puudub info riigi plaanide kohta nende valduste osas. Riik ei

ole siin peremehelikku suhtumist ilmutanud. Heakorrakomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku saata riigile nende kinnistute kohta järelepärimine, eesmärgiga leida võimalus nende korrastamiseks. Heakorrakomisjon palub kõiki maaomanikke oma valdused kriitilise pilguga üle vaadata ja vajalikud korrastus- ning haljastustööd teha. Kevad on aeg, millal põletatakse lehti, oksi ja muud prahti. Palume tuletegemisel kindlasti tuleohutusnõuetest kinni pidada. Vallal on olemas ka heakorraja kaevetööde eeskiri, mille leiate valla kodulehelt (www. nissi.ee/?id=551). Meie vallas on juba aastaid kevaditi ka koristustalguid korraldatud. Sel aastal toimub see 1. mail toimuva üleriigilise talgupäeva „Teeme Ära“ 2010 raames. Heakorrakomisjon kutsub ka Nissi valla elanikke talgutel osalema. Muudame oma ümbruse ilusaks, siis on meil endal siin hea elada ning ka külalistel meeldiv vaadata.•

Vallavara müük 30. aprillil Nissi Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel:

Vara

Alghind

elamumaa Ellamaa küla, Side, 51801:001:0457

alghind 100 000 kr

ärimaa Turba alevik, Lehetu tee 10, 51801:001:0435

alghind 100 000 kr

ärimaa Vilumäe küla, Vilumäe söökla, 51802:002:0368

alghind 70 000 kr

elamumaa Munalaskme küla, Väikenurga, 51802:001:0217

alghind 70 000 kr

korteriomandi Lehetu küla, Papli-10, 4 tuba, 80,3 m2

alghind 160 000 kr

korteriomandi Riisipere, Nissi tee 53b-5, 3 tuba, 53,2 m2

alghind 140 000 kr

korteriomandi Riisipere, Nissi tee 53-24, 1 tuba, 24,8 m2

alghind 60 000 kr

korteriomandi Riisipere, Metsa 6-11, 2 tuba, 42,2 m2

alghind 100 000 kr

korteriomandi Riisipere, Metsa 8-17, 3 tuba, 49,6 m2

alghind 120 000 kr

korteriomandi Turba, Metsa 3-28, 2 tuba, 52,8 m2

alghind 120 000 kr

korteriomandi Lehetu küla, Tamme-6, 4 tuba, 80,3 m2

alghind 160 000 kr

Enampakkumine toimub 30. aprillil 2010 algusega kl 11:00 Nissi vallamajas Riisipere alevikus. Tagatisraha suurus on 10% alghinnast, osavõtutasu 500 kr. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Nissi Vallavalitsuse arvelduskontole 10002018909000 SEB Pangas

või vallavalitsuse kassasse hiljemalt üks tund enne enampakkumise algust. Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda 14 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisele järgnevast päevast. Müügilepingu sõlmimise kulud jäävad ostja kanda. Müügileping tuleb sõl-

mida kahe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, vastasel korral tulemused tühistatakse ja tagatisraha ei tagastata. Täiendav info: 608 7209 või 55 48 657, majandusnõunik Kalju Kallaste.

Harju Maavalitsus teatab Planeerimisseaduse § 2 lõike 2 ja § 25 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestas Harju maavanem 01.04.2010 korraldusega nr 556-k Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015" Teemaplaneeringu kiitis eelnevalt heaks regionaalminister oma 17.02.2010 kirjaga nr

13-2/9751. Teemaplaneeringu eesmärk on sotsiaalse infrastruktuuri teenuste kättesaadavuse tagamise otstarbekaimate lahenduste leidmine Harjumaa eri maapiirkondadele. Planeering annab alused maakonna sotsiaalse infrastruktuuri optimeerimiseks ja arendamiseks ning loob eeldused haldussüsteemi

korrastamiseks. Planeeringu oluliseks väljundiks on ettepanekud ühistranspordi korraldamiseks nii maakonna kui omavalitsuse tasandil. Kehtestatud planeering loob eelduse tõukefondide vahendite argumenteeritumaks kasutamiseks. Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat maakonnaplaneeringut. •

Nissi valla ajaleht "Teataja"

Ajaleht "Teataja" ilmub 6 korda aastas. Järgmine number ilmub juunis 2010.

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus

Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee

Toimetus: vallavolikogu teabekomisjon

Nissi Vallavolikogu istungitel otsustatust 11. märts 2010 Nissi valla 2010. aasta eelarve võeti vastu. Nissi valla põhimääruse muutmine oli I lugemisel. Nissi valla ehitusmääruse muutmine oli I lugemisel. Arutlusel oli nõusoleku andmine vee erikasutuseks. Vee erikasutust tingib Larvi turbatootmisala turba kaevandamine (kaevandab AS Tootsi Turvas), mille käigus toimub kuivendusvee ärajuhtimine Pennu oja kaudu Vihterpalu jõkke. Volikogu otsustas anda eelnõu uuesti arutlusele vallavalitsusele. Eelnõu lugemine katkestati ja võetakse aprilli istungi päevakorda. Otsustati pikendada aktsiaseltsile Kiirkandur (Ellamaa külas Kalda II uuringuruumis) antud geoloogilise uuringu luba HARM-091 kuni 14.juulini 2011.a. Otsustati pikendada Nissi Vallavalitsuse ja MTÜ Lehetu Külaseltsi vahel 1. novembril 2000.a

Lehetu lasteaia hoone kasutamiseks sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut 31. detsembrini 2020.a.

Otsustati mitte nõustuda AS Tootsi Turvas poolt taotletud vee erikasutusega Larvi turbatootmisalal.

Otsustati panna enampakkumisele vallavarana arvel olevad neli kinnistut ja seitse korteriomandit.

Arutleti maa munitsipaalomandisse taotlemise küsimust. Riik hakkab teede hoolduseks raha jagama vastavalt omandile, seega on vajalik taotleda eelnõus loetletud teed Nissi valla munitsipaalomandisse. Eraomanikega sõlmitakse tee avaliku kasutuse lepingud.

Seisukoha andmine Keila Taastusravikeskuse ettepanekule ühise tegevuse kokkuleppe sõlmimiseks. Volikogu toetab Keila Taastusravikeskuse ettevõtmist kuid ei sõlmi siduvaid lepinguid. Otsustati toetatada järjepidevalt tegutsenud kultuurikollektiive ja mittetulundusühinguid 2010. aastal 2000 krooniga nende juubelitähtpäevadel.

8. aprill 2010

Kinnitati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekiri. Nissi valla kohalike maanteede nimekirja lisati 7 teelõiku. Nissi valla 2009. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks määrati FIE Ellen Pärm

Nissi valla põhimääruse muutmine oli II lugemisel.

Riisipere kaugküttepiirkonna määramine oli I lugemisel.

Nissi valla ehitusmääruse muutmine võeti vastu. Muudatused olid tingitud 01.07.2009 jõustunud planeerimisseaduse muudatustest.

Vaadati üle Nissi valla üldplaneering ja teised kehtestatud planeeringud. •

Nissi Vallavalitsuse istungitel otsustatust 10. veebruar 2010

likul enampakkumisel.

Väljastati ehitusluba MTÜ-le Nissi Perekeskus mänguväljaku püstitamiseks Ürjaste külas Kastani katastriüksusele.

Anti luba MTÜ-le Life Build Centre vastlapeo korraldamiseks Turbas 21. veebruaril 2010. a.

Otsustati maksta erakorralist toetust ühele taotlejale 3000 krooni.

Tunnistati edukaks Alkranel OÜ pakkumine Nissi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks (69 000 kr käibemaksuta).

Kiideti heaks kahe eestkostetava vara valitsemise aruanded;. Seoses 15. tegutsemisaasta täitumisega 17. veebruaril 2010. a otsustati maksta Turba pensionäride seltsingule Turbasammal rahalist toetust 2000 krooni.

19. veebruar 2010 Väljastati ehitusload Turbas Puiestee 10 elamu rekonstrueerimiseks ja Lehetu tee 8 elamu rekonstrueerimiseks ning Ellamaa külas Lepaste elektriliini ehitamiseks. Väljastati kasutusluba elamule Riisiperes Nissi tee 50. Anti kirjalik nõusolek sauna ehitamiseks Munalaskme külas Seljamäe kinnistule. Loeti kolm jäätmevaldajat üheks aastaks erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Jagati Rehemäe külas asuv Sinilille katastriüksus kaheks katastriüksuseks. Otsustati maksta sotsiaaltoetusi kogusummas 4074 krooni. Algatati järgmised volikogu õigusaktid: AS Kiirkandur geoloogilise uuringu loa pikendamine, Nissi valla põhimääruse muutmine, Nissi valla ehitusmääruse muutmine, MTÜ-ga Lehetu Külaselts sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingu pikendamine, vallavara võõrandamine ava-

Tunnistati edukaks Finestum OÜ pakkumine Riisipere lasteaia hoone energiaarvutuse teostamiseks (6900 kr käibemaksuta).

ke puudega isikule ning hooldajatele hooldajatoetus. Otsustati maksta sotsiaaltoetusi kogusummas 5316 krooni, ühele taotlejale keelduti toetuse maksmisest. Tehti ettepanek Põhja Pensioniametile riiklike peretoetuste maksmise peatamiseks ühele lapsevanemale, kes ei täida perekonnaseadusest tulenevat kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda.

Loeti üks jäätmevaldaja üheks aastaks erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

Algatati järgmised volikogu õigusaktid: vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine, maa taotlemine munitsipaalomandisse, vee erikasutuseks nõusoleku andmisest keeldumine.

Otsustati maksta sotsiaaltoetusi kogusummas 11882 krooni, ühele taotlejale keelduti toetuse maksmisest.

Määrati projekteerimistingimused Siimika külas Väike-Peasoo maaüksusele tiigi ehitusprojekti koostamiseks.

Anti raieluba 11 okaspuu raiumiseks Riisipere alevikus Haiba tee 2 kinnistul.

Väljastati kasutusluba elamule Riisiperes Nissi tee 38a.

3. märts 2010

Anti üürile munitsipaaleluruum Turbas Lille 13-11. Otsustati osaliselt hüvitada ühele munitsipaaleluruumi üürnikule eluruumi parendamiseks tehtud kulutused, vabastades ta viieks aastaks üüri tasumisest.

22. märts 2010 Arutati Nissi katlamaja tahkekütusele üleviimisega seotud küsimusi. Loeti kolm jäätmevaldajat üheks aastaks erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Nõustuti AS Ecometalile jäätmeloa andmisega. Määrati hooldajad kolmele ras-

Seoses 15. tegutsemisaasta täitumisega 27. märtsil 2010. a otsustati maksta Turba Kultuurimaja rahvatantsurühmale Haspel rahalist toetust 2000 krooni. Tagastati Rehemäe külas Loigu maaüksus. Arutati kriisikomisjoni moodustamise küsimusi seoses 24.07.2009 jõustunud hädaolukorra seadusega, otsustati kaaluda ühise komisjoni loomist mitme valla, nt Lääne-Harju Koostöökogus osalevate valdade baasil. Otsustati korraldada avalik enampakkumine vallale kuuluvate kinnistute võõrandamiseks 30. aprillil 2010. a algusega kell 11:00. •


NOORED 3

Teataja 2/2010

Malevasuvi vallas Signe Traks Nissi Valla Noortekeskuse juhataja kt.

Nissi valla noortel on võimalus ka tänavu, vaatamata üldisele majanduslangusele, veeta kümme suvist päeva õpilasmalevas töötades ja puhates.

ühiseid tööpäevakuid, kus osalevad kõik malevasse registreeritud noored. Ühistööpäevad on noorte seas kujunenud ühtlasi ka oodatuimateks. Tööaja lõppedes noored toitlustatakse ning seejärel on kavas loengud, mängud, töötoad jm arendav meelelahutus. Õpilasmaleva üheks tipphetkeks on kindlasti osavõtt üle-eestilisest malevakokkutulekust, mis toimub augustikuus.

juures alates 5.aprillist kuni 30.aprillini või kuni kohti jagub. Registreerumine toimub alljärgnevalt: noor saab avalduse blanketi, mis tuleb lapsevanemal täita ning huvijuhile tagastada. Nimetatud lapsevanema avaldus on maleva nimekirja pääsemise aluseks. Kehtib põhimõte - kes ees see sees! Töölepingute sõlmimine toimub mai alguses Turba- ja Riisipere noortetubades.

2001. aastal korraldas Nissi Vallavalitsus esimest korda noortele töö- ja puhkelaagrit. Tänavu alustab õpilasmalev oma üheksandat töösuve Nissi Valla Noortekeskuse eestvedamisel. Koostööpartneriteks on Nissi Vallavalitsus, Eesti Noorsootöö Keskus, Muinsuskaitseamet, EELK Nissi Maarja kirik, Ellamaa Loodusselts ja valla allasutused. Käesoleval aastal toimub malev 7.- 20. juunil nii Riisipere kui ka Turba piirkonnas. Oodatud on noored, kes on vanuses 13 – 18 eluaastat. Noorte tööaeg on piiratud seadusega, mistõttu töötatakse neli tundi päevas. Malevlasi tasustatakse miinimumpalga tunnitasu alusel. Õpilasmalevas teostavad noored lihtsamaid heakorratöid (riisumine, prahi ja okste koristamine, rohimine, kalmistul ajalooliste objektide hooldamine jne) erinevates Nissi valla piirkondades. Suuremate tööde puhul korraldatakse

Keila karjäärikohvik Raigo Katalsepp

Alles mõni aeg tagasi, kooliaasta alguses oli aeg, mil pidime mõtlema hakkama, mida edasi teha, mida õppida ning milliseid eksameid teha. Pea oli pulki täis ja keegi ei osanud midagi ette võtta. Mingeid kutsesobivuse teste ega loenguid me saanud ei olnud ja Turba Gümnaasiumi abituurium tõstatas küsimuse, et mis me siis ette võtame? Enne, kui arugi saime, oli meile organiseeritud väljasõit

Keilasse karjääriloengule. Kohale jõudes saime omale töövahendid ning kiirustasime loenguid kuulama. Meile tutvustati õppimist ja töötamist välismaal, seda nii vabatahtliku kui ka palgatöölisena läbi mõningaste organisatsioonide (EstYes, YFU jms.). Tauri Tallermaa pidas loengut mälust ning mälutreeningust, turvafirma G4S näitel tutvustati karjääriredeli põhimõtet ning selgitati karjääri üleüldiselt. Pärast loenguid olid kõik oodatud töötubadesse, kus samuti arutleti eelpool mainitud

Raigo Katalsepp

Eelmise aasta lõpu poole tekkis mul mure seoses oma oskustega dj- ja helitehnika vallas. Nimelt olin ma muusika „miximist“ varem proovinud, kuid tundsin, et asi käpas mul siiski veel pole. Kuna ma ma-

gasin maha koolitused, mille korraldas Nissi valla noortekas, siis pidin ma kuskilt abi saama, sest teadmiste ja oskuste janu oli suur. Oma murega pöördusin ma noorteka juhataja Natalia Sereda poole, kes ütles mulle: „Kirjuta projekt ja tee ise koolitus.“ Alguses ei

Turba noored TPLis 2009. aasta suvel.

Kahjuks on üleüldine majanduslangus mõjutanud ka Nissi valla õpilasmaleva eelarvet, mistõttu saab malevas sel aastal osaleda vaid 25 noort (eelmisel aastal oli osalejaid 50) - Turba rühm 15 ja Riisipere rühm 10. Õpilasmalevasse saab registreeruda Turba Gümnaasiumis ja Nissi Põhikoolis huvijuhi

Lisainformatsiooni õpilasmaleva korraldamise kohta on võimalik saada Nissi Valla Noortekeskusest, mis asub aadressil Metsa tn 7 Riisipere alevik. Küsimuste korral võib ühendust võtta ka telefoni teel (tel nr 523791) või saata e-kirja (vikero@hot.ee). •

Sügisel otsustasime oma tegemisi pikemalt planeerida ning kirjutasime taotluse LEADER-isse. „Keskkonnateemalised üritused Nissi valla koolides“ said alguse juba novembris, mil Natalia Sereda eestvedamisel külastasime Ragn-Sellsi jäätmejaama ja sorteerimiskeskust.

Koolitusel võeti luubi alla kõik konkursile saadetud fotod. Urmas Tartes tõi välja nende tugevused ja nõrkused. Täiesti hämmastav oli vaadata, kuidas ilusad looduspildid muutusid meie silme all imeilusateks. Kasulikke näpunäiteid sai kõrva taha pandud küllaga. Lõpuks valisime välja kolm kõige ilusamat fotot. Nende autoriteks osutusid Jaana Kivila ja Stiina Prees Turba Gümnaasiumist ning Kaisa Ehrpais Nissi Põhikoolist. Kõigi Loodusfotograaf Urmas Tartes kooliõpilaste ilusamad pildid tust läbi viimas. avaldame ka koolide kodulehekülgedel ning mõlemas koolis korraldataKoole ja lasteaedu külastas Rohelise punkti Poiss, kes õpetas val näitusel. lapsi prügi sorteerima.

Kevadel loodusseltsi ürituste sari jätkus ning välja kuulutasime fotokonkursi. Teemadeks „Liikumine looduses“ ning „Nissi valla loodus“. Kõik konkursil kaasalöönud õpilased said võimaluse osaleda fotokoolitusel, mida viis läbi

Selle koolitusega üritused veel ei lõpe. Juunis läheme kõik koos Tartusse, kus proovime ära lodjasõidu ning tutvume botaanikaaiaga. Kuna Urmas Tartes osaleb ka sellel väljasõidul, siis on kõigil võimalus professionaali juhendamisel fotografeerida. ■

saanud ma aru, mis projekt, kuid kui asjaga tegelema hakkasin, sain teada, et Euroopa liidust saab küsida raha ka selliste koolituste jaoks. Mõeldud-tehtud. Kirjutasin projekti, Natalia aitas koostada eelarve ning leida sobivad inimesed selle töö jaoks. Edasi oli juba lihtne osa: sättisin paika kuupäevad, kellaajad ning mida koolitustel tutvustatakse, ja nüüdseks on meil möödas juba neli koolitust (kokku 5). Koolitused on möödunud sujuvalt, noored on saanud harjutada ning on ka märgata mõnesid eriti pädevaid noori dj-sid. Nendeks on Aleksandar Kuzmin, Anu Jõulu, Anette Kaerpõld, Vadim Ošnats, Ken Miido, Mario Põldma, Reigo Katalsepp, Aleksei Konstantinov ning loomulikult ka mina ise. Viimane koolitus toimub Turba noortetoas 22.aprillil kell 18.00.

tunnustatud loodusfotograaf Urmas Tartes. Üritus toimus 5. aprillil Nissi Põhikoolis.

Marje Suharov Merike Palts

Tublimaid oleme premee­ rinud ekskursioonidega. 2008.a. käisime Osmussaart avastamas, 2009.a. tutvusime Prangli saare põnevate vaatamisväärsustega. Viimasel reisil lõid kaasa ka Kernu valla noored. Meenutusi reisidelt leiate meie kodulehel www. valgejarve.ee

Selle jutu kirjutasin sellepärast, et Nissi valla inimesed, kes sooviksid õppida ja töötada välismaal või Eestis või kes sooviksid üleüldse infot tööning õppimisvõimaluste kohta, saaksid teada, et on olemas kohti, kuhu saab pöörduda mure või huvi korral ning teid aidatakse ja suunatakse. Kõik, kel huvi ja tahtmist on pöörduge Keila Karjäärikohvikusse www.keilanoortekeskus.ee

Noorelt noorele: DJ-koolitus

Ellamaa Loodusselts Metsanädala raames on Ellamaa Loodusselts kevadeti Nissi valla koolide õpilastele korraldanud metsa- ja looduseteemalisi viktoriine.

teemadel ning tutvustati lähemalt erinevaid võimalusi õppida või töötada välismaal, teha karjääri ning töövõimalusi.

Kõik, kellel huvi on, tulge ja osalege! •

Laste huviharidusest Anne Kuusk Nissi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

Laste huviharidus on alus heale haridusele ja hilisemas elus paremale hakkamasaamisele. Uurimustööd on ühed toredad ja vajalikud asjad. Nimelt on pikki aastaid uuritud inimeste edukuse võtit. Tulemused on täiesti ootuspärased. Elus läbilööjad on need, kes kooli kõrvalt tegelesid aktiivselt huvihariduse ja spordiga. Täpsustusena tuli välja, et kõige paremini saavad hakkama need, kes väga erinevate huvialadega kuni 12.eluaastani tegelesid. Alates sellest east hakatakse valikuid tegema nii õppeai-

netes kui huvihariduses. Laps hakkab tunnetama, mis talle eriti meeldib, mis sobib. Ja siis on aeg panustada enamjaolt ühele huviharidusele. Lapsevanemad, las teie lapsed osalevad väga erinevates huviringides vähemalt kuni 12.eluaastani - laulavad, tant-

sivad, mängivad erinevaid pille, näitlevad, spordivad! Ringitegevuses osaledes arendatakse silmaringi, õpitakse eluks vajalikku, mida keegi ei saa temalt ära võtta! Nii lihtne see ongi, et omada hea haridus ja saada elus hakkama! ■


4 KOOL Turba kooli võistkond üle­ maailmsel peastarvuta­ mise võistlusel 3. märtsil 2010 võttis Turba Gümnaasiumi 4. klass osa ülemaailmsest matemaatika peast­ arvutamise võistlusest (World Math Day). Osalejaid oli 1 133 246 õpilast üle terve maailma, 56 082 koolist ja 235 riigist. Kuld­diplomi vääriliseks tunnistati Marta-Marleen Tamm ja Timo Saaliste.

"Videviku õhtu" Turbas 3. veebruaril toimus Turba Gümnaasiumi 4. klassil Turba Rahvaraamatukogus „Videviku õhtu“.Õhtu koosnes kahest teemast, kõigepealt rääkisime oma lemmikraamatutest ja teiseks oli raamat „Videvik“ tutvustus. Carol Väljaots oli koostanud põhjaliku viktoriini, milles teised said oma teadmisi proovile panna. Esimese koha sai Aap Jõeste, teise koha Annabell Carina Katalsepp ja Marta-Marleen Tamm ning kolmanda koha Aita Orav. Üritus oli väga tore ja õpetlik. Loodame, et „Videviku õhtud“ on saamas toredaks traditsiooniks meie Turba Rahvaraamatukogus.

Teataja 2/2010

Emakeelenädal Turba Gümnaasiumis Regina Multram Turba Gümnaasiumi huvijuht

15.-19. märtsini toimus Turbas emakeelenädala raames mitu huvitavat üritust.

“Esimene vasikas“ ja vanemad Doris Kareva luuletust „Sääl, kus inimese käsi“. Tulemused:

Riisipere kultuurimaja kammersaalis on eksponeeritud noore EKA tudengi Kadri Erlenheimi maalid.

Noorem vanuserühm I Marta-Marleen Tamm (4.kl) II Aap Jõeste (4.kl) III Kaur-Rasmus Usberg (2.kl)

Nädal algas esmaspäeval emakeelepäevale pühendatud aktusega. Aula seinu kaunistasid algklasside tehtud plakatid emakeelest. Suur tänu algklasside õpetajatele. Kõik tööd olid huvitavad, kuid esile tõstaks neljanda klassi ühtsust ja teise klassi koostööd. Nädala alguses toimus ka luuletuse õppimise ja esitamise võistlus põhikoolile. Igast klassist oli kaks võistlejat, kes kümne minuti jooksul pidid pähe õppima luuletuse ja selle siis komisjonile esitama.

Oma tegemistest Kadri nii:

Vanem vanuserühm I Kristiine-Eliise Kadakas (5.kl) II Stiina Prees (8b.kl) III Voldemar Loit (8a.kl)

Teisipäeval toimus gümnaasiumi klassidele gooti kirja lugemise võistlus. Iga klass oli välja pannud 2-liikmelise võistkonna. Tekstiga oli võimalik tutvuda üks minut. Osa tekstist oli vaja ette lugeda ja teine osa kirja panna.

Võistlus toimus kahes vanusegrupis: 1.-4. klass ja 5.-9. klass.

Selle võistluse võitis 11. klassi meeskond: Tiina Saun ja Rando Tihane.

Noorem vanuserühm esitas Paul-Eerik Rummo luuletust

Emakeele nädala viimane üritus oli seotud kirjutami-

Maalinäitus Riisipere Kultuurimajas

Luuletuse õppimise võistluse noorema vanuserühma võitja Marta-Marleen Tamm.

kirjutab

Rõõm on midagi luua, tore on, kui sellest saab osa ka keegi teine. Mul on heameel, et Riisipere kultuurimaja on pidanud minu pilte näitamise vääriliseks.

sega. Klassi kolmeliikmeline võistkond luges läbi teksti, iga liige märkis paberile üles talle huvitavad väljendid, kokku sai neid 15. Siis vahetasid 5.-8 klass omavahel väljendeid ja 9.-12. oma väljendid. Nende 15 uue väljendiga tuli kirjutada vähemalt 15-lauseline seotud jutt. Kogu tööks oli aega 45 minutit. Võisteldi kolmes grupis. 5.-6. klassi arvestuses oli parim 5. klass, alustekst Faehlmanni „Maailma loomine“ 7.-8. klassi arvestuses oli parim 7. klass, alustekst Faehlmanni „Maailma loomine“ 9.-12. klassi arvestuses oli parim 10. klass, alustekst Peet Vallak „Rahapada“. •

Nissi koolil oma ajaleht Märtsikuus nägi ilmavalgust Nissi Põhikooli ajalehe Nissi Kooli Teataja esimene number. Endise Nissi Kooli Ekspressi järeltulija sai omale uue nime lehe tegemises osalevate õpilaste otsusest. Lehe koostasid kirjutamis-joonistamishuvilised õpilased õpetajate Eve Pae (eesti keel) ja Day-Lee Holmi (algklassid) juhendamisel. Kuigi kolmas veerand oli pikk ja pingeline, toimus selle sees ka palju üritusi, mida ajalehes kajastati – sõbrapäev, moeshow, Vabariigi aastapäev. Kiitus õpilastele, kes kõigeks selleks veel õppimise kõrvalt mahti leidsid!

Olümpiaadid ja etlus­konkursid

Esialgu on Nissi Kooli Teatajat plaanis välja andma hakata kord veerandis. Lehe hind on 2 krooni ning seda on võimalik osta Nissi kooli sekretäri juurest ja Riisipere Raamatukogust, samuti on leht üleval ka Nissi Põhikooli kodulehel. Head lugemist!

Harjumaa geograafia teemapäevad

Regina Multram Turba Gümnaasiumi huvijuht

21. novembril 2009 osales kolm Turba Gümnaasiumi õpilast Harjumaa geograafia olümpiaadil. Jaan Ojasild (8A. klass) saavutas kuuenda koha. Tublid olid ka 7. klassi Taavo Karja ja 8B. klassi Martin Uiboupin. Õpilaste juhendaja oli Merike Palts.

Kristel Kadak Turba Gümnaasiumi geograafia õpetaja

Sel õppeaastal korraldatakse Harjumaa koolide 9. klassidele geograafia teemapäevasid. Päeva alguses toimub õpilastele loeng ning peale seda selle teemaline viktoriin. Teemad on võetud arvestades 9. klassi

27. jaanuaril osales Turba Gümnaasiumi 8A. klassi õpilane Jaan Ojasild Jüri Gümnaasiumis toimunud etluskonkursil. Juhendajaks oli õpetaja Viivi Treier. 6. aprillil osalesid Turba Gümnaasiumi õpilased Stiina Prees (8B. klass) ja Anne-May Kaldoja (10. klass) Juhan Liivi etluskonkursil Viimsi Gümnaasiumis. Õpilasi

geograafia õppekava. Esimene teemapäev toimus Saue Gümnaasiumis 3. detsembril ning teemaks oli „Eesti loodus“. Osales 19. võistkonda. Turba Gümnaasiumi võistkond, koossesisus Maret Niitla, Ken Miido ja Antti Suursalu, saavutasid 2. koha. Teine teemapäev korraldati Keila Gümnaasiumis 10.

valmistasid ette Viivi Treier ja Merike Tsupsman. 13. veebruaril toimus Saue Gümnaasiumis bioloogia olümpiaad. Osales 194 õpilast üle Harjumaa. Turba Gümnaasiumist osales 6. klassist Keiti Liivas ja Kaisa Usberg, 7. klassist Merli Kraavi ja Anette-Johanna Kadakas ja 8A. klassist Liisa Rebane. Õpilasi valmistasid ette Kristel Kadak ja Merike Palts. •

märtsil ning teemaks oli Eesti looduskaitse. Antti Suursalu oli samal ajal haige ning teda asendas Kristo Tulp. Võistkond sai 3. koha. Kolmas ja ühtlasi viimane teemapäev toimub 22. aprillil Keila-Joa Sanatoorses Internaatkoolis. Hoiame Turba meeskonnale pöialt! •

Õpin Eesti Kunstiakadeemias kolmandal kursusel vabade kunstide teaduskonnas maali. Näitusel väljas olevad tööd on suures osas ülikooli ajal valminud maalid. Mulle meeldib mõtiskleda elu häirivate nähtuste üle, asjade üle, mis mõjutavad meie elu. Me kõik võtame midagi olulist oma lapsepõlvest tulevikku kaasa. Alati ei ole need head asjad, kuid see on miski, millest me

õpime. Tahan jagada inimestega oma kogemusi ja mõtteid sellistest hetkedest. Mõnikord peitub teatud saladuslik elegants asjades, mis jäetud ütlemata, kuid mis on siiski tunnetatavad. Kunsti kõrval tegelen ka muusikaga. Olen lõpetanud Keilas muusikakooli kandle eriala. Mängin ka kitarri ja klaverit, loon laule asjadest, mis mulle korda lähevad. Mind huvitab erinevate loominguga seotud valdkondade väljendusvahendite omavaheline kombineerimine ja sulandamine. Selleks, et osata seda paremini teha üritan end pidevalt täiendada, uusi kogemusi omandada ja avardada võimalusi enda loodu jagamiseks. Oma elu esimesed kuus kuud elasin Riisiperes, nüüd olen siin tagasi. Oma lapsepõlvest olen väga palju kaasa võtnud Riisiperes vanaema juures oldud ajast, tema lauludest, käsitööst ja ka joonistustest. Oluline ei ole, kust asjad alguse saavad, oluline on ära tunda, mis on see, mis sulle meeldib ja mida sa tahad teha. Selleks, et endale armastatud alal kuhugi jõuda, ei pea olema läbinud pealinna kõrgetasemelist gümnaasiumi, ega isegi mitte huvikooli. Lõpetasin Keila Gümnaasiumis reaalkallakuga klassi, ette on näidata ainult üks aasta kunstiringi kogemust, kuid kunstiakadeemiasse sain sisse esimesel katsel. Peamine on väga tahta ja iseendasse uskuda, siis tuleb ka kõik muu. •

Algab vastuvõtt õhtuõppesse Turba Gümnaasium alustab uut vastuvõttu õhtusse osakonda. Õpilasi 2010/2011 õppeaastaks võtame vastu järgnevalt: põhikooli VIII, IX klassi (vanus peab olema vähemalt 17) ja gümnaasiumi X, XI, XII klassi. Õppetöö toimub kolmel päeval nädalas: teisipäeval, neljapäeval, laupäeval.

Avalduste vastuvõtt toimub kuni 1. septembrini 2010. Infot dokumentide esitamise ja õppimisvõimaluste kohta saab helistades telefonidele 56453390 (Viivi Treier), 56208145 (Viktor Juhanson) või saates e-meili aadressile kool@turba.edu.ee ■

Tule korvpalliklassi! Turba Gümnaasium võtab konkursi korras 1. septembrist 2010a. 10.-12. klassi korvpalli süvaõppele ja treeningutele 1991-1993. aastal sündinud noormehi. Eelduseks korvpallimängu kogemus, hea tervis ja õppeedukus, positiivne ellusuhtumine. Poisse treenivad suurte kogemustega tipptreener Märt Kermon ja Ago Kliimson.

Samas võtame täiendavalt korvpalliklassi 1995/1996 a. sündinud noormehi. Õppe- ja treeningtöö algab 01.09.2010. Lisainfo ja registreerimine sisseastumis­katsetele 15. juunini telefonil 56211200, 56208145 või meiliaadressil laaneharjusk@gmail.com ■


KULTUUR 5

Teataja 2/2010

Kultuurikalender APRILL 16.04

Playbox Nissi koolis

16.04

Turba Gümnaasiumi Tütarlastekoori kevadkontsert Turba Gümnaasiumis

17.04 kl 12:00

Mudilaste piduhommik Turba kultuurimajas

17.04 kl 12:00

Ansambel Cantus esineb Vokaalansamblite festivalil „Veskitammi Lauluratas 2010“ Veskitammi kultuuri keskuses

17.-18.04

Maakondliku lauluvõistluse „Harjumaa Laululaps 2010“ eelvoorud Viimsis

18.04 kl 14:00

Nissi Trollide 15. sünnipäevapidu Riisipere kultuurimajas

23.04 kl 19:00

Jüriöö jooks Riisiperes

24.04 kl 17:00

Naisansambel Cantus tähistab 10. aastapäeva Turba kultuurimajas

24.04

Jürilaat Riisiperes

25.04

Maakondliku lauluvõistluse „Harjumaa Laululaps 2010“ finaal Viimsis

28.04

Naiskoor Nelli osaleb dirigent Vello Loogna juubelikontserdil Mustpeade majas

28.04

Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine Riisipere kultuurimajas

30.04

Nissi valla küladevahelised spordivõistlused Volbriöö jooks Ellamaal

30.04 kl 19:00

Nõidade kantripidu Turba kultuurimajas

MAI

Meie vallas on tantsupisik! Juba pool aastat on Turba kultuurimajas tegutsenud Piret Kuntsi käe all naisrahvatantsurühm. Olgugi, et ülesastumisi juba üksjagu, toimusid ristsed alles 16.märtsil. Nimi ütleb kõik – „Turba Tantsupisik“, kiidavad üksmeelselt Helvika, Kairi, Maria, Külli, Katrin, Eda, Ele, Maire ja Merje. Tantsurühma tähtsaim esinemine toimub tänavu 3.juulil Tallinna Kalevi võimlemispeol.

Riisipere Laululaps 2010 Riisipere kultuurimajas toimus 28.märtsil ülevallaline laste lauluvõistlus “Riisipere Laululaps 2010“. Võistlusel oli esindatud 19 noort lauluharrastajat. Žürii poolt, kuhu kuulusid Pille Saatmäe, Nele Kivinukk ja Ingrid Rabi, tunnistati oma vanusegrupi parimateks Helmi Holm (5-7a.), Märt Maasikas (8-10a.), Christin Pootsmaa (11-13a.), Helery Säär (14-15a.) ja Kristina Turi (16-18a.). Laulukonkursi võitjad esindavad valda “Harjumaa Laululaps 2010“ võistlusel 17. ja 18. aprillil Viimsi Huvikeskuses. Täname kõiki esinejaid ning nende juhendajaid Liivi Arrot (Nissi Põhikool), Ester Pillerit (Riisipere Lasteaed), Tõnu Kangronit (Turba Kultuurimaja), Ivi Küla (muusikaõpetaja Läänemaalt), Jaan Vaidlat (Riisipere Kultuurimaja). Suur tänu ka kõigile toetajatele! Õnnitleme ja soovime edu!

01.05

Heakorratalgud Lehetu külas

01.05

Riisipere kammerkoori kevadkontsert Riisipere kultuurimajas

07.05 kl 19:00

Emadepäeva kontsert Turba kultuurimajas

09.05 kl 13:00

Emadepäeva kontsert Lehetu külakeskuses

09.05

Emadepäeva kontsert ja laste käsitöö näitus Ellamaal

10.05

Emadepäeva kontsert Nissi koolis

12.05

Turba kultuurimaja laste linetantsurühmad esinevad tantsupäeval Taeblas

13.05

Riisipere kultuurimaja korraldab ühiskülastuse Tartu Vanemuise Teatrisse. Priit Pajusaare muusikal „Detektiiv Lotte".

15.05 kl 11:00

Turba lasteaia heategevuslik laadapäev

15.05

TOP 10 ja kevadpidu Riisipere kultuurimajas

16.05

Nissi valla küladevahelised spordivõistlused – maastikumäng

21.05

Turba kultuurimaja laste rahvatantsurühmad osalevad maakondlikul tantsupäeval Ääsmäel

21.05 kl 17.00

Perepidu Riisipere lasteaias

23.05 kl 12.00

I nelipüha jumalateenistus armulauaga Nissi kirikus. Laulab Keila koguduse koor, dirigent Pille Metson.

24.05 kl 18.00

II nelipüha jumalateenistus Nissi kirikus

26.05

Suur tervisetee jooksupäev

28.05 kl 17.00

Koolisaatmise pidu Riisipere lasteaias

29.05

Nissi valla pesamunade pidu Riisipere kultuurimajas

30.05 kl 12.00

Nissi kooli perepäev

30.05 kl 12.00

Kolmainupüha jumalateenistus Nissi kirikus

JUUNI 04.06

Õppeaasta lõpuaktus Nissi koolis

04.06

Noorte pidu Riisipere kultuurimajas

05.06

Riisipere kammerkoor osaleb Türi laulupäeval

06.06

Naiskoor Nelli osaleb vabariiklikul naiskooride laulupäeval „Päev paistab, pidu kestab“ Rakveres

07.-18.06

Nissi valla töö- ja puhkelaager

12.06

Turba kultuurimaja laste linetantsurühm Mustikas ja naisrühm osalevad Eesti XI linetantsufestivalil Pärnus ja Pärnumaal Audrus Sassi Talus

12.-13.06

Riisipere kultuurimaja isetegevuslased esinevad Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis

18.06 kl 18:00

Turba Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus

19.06 kl 18:00

Turba Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus

19.06

Lõpupidu Nissi Põhikoolis

20.06 kl 20:00

Jaanipäeva tähistamine õuepeoga „Homme algab suvi“ Turbas

22.06

Jaaniõhtu Lehetus

23.06

Jaanipäev Riisiperes

Harjumaa KOV Talispordipäev Kose alevikus toimus 19. märtsil järjekordne, juba kahekümnes Harjumaa kohalike omavalitsuste töötajate ja nende volikogude liikmete talispordipäev. Nissi valla naiskond, millele olid (ilu pärast) lisatud mõned mehed, saavutas kokkuvõttes III koha. Nissikatele kui möödunud aastaga võrreldes kõige rohkem oma kohta parandanud võistkonnale (eelmisel korral 12. koht) anti üle ka Progressi Karikas. Viimati läks Nissil nii hästi 2001. aastal, kui XI talispordipäeval saavutati II koht.

Katrin Mandeli kontsert Riisiperes Riisipere kultuurimajas toimus 27. märtsil kontsert "Peegeldus" - solist Katrin Mandel ja kitarril Peeter Rebane. Mõnus, kammerlik ja intiimne. Tulnud olid need, kes seda laadi muusikat armastavad. Kultuurimaja juhataja Evi Vendla tänab Kultuurikapitali ja Nissi valda rahastuse toetuse eest, aga eelkõige sooja publikut!

Turba Oma Taliolümpia 21.veebruaril toimusid Turba uisuplatsil Turba Oma Taliolümpiamängud. Kohaletulnud rõõmus rahvamass sai - kes tõsimeeli, kes naljaga pooleks - jõudu katsuda mitmel veidral spordialal nagu lumesaharalli, vägikaikavedu jääl, soomekelguralli, uisusprint ja -slaalom ning palju muud. Olümpiamaskotte oli koguni kaks - Karupoeg Puhh ja Tiiger. Jõuvarusid sai taastada maitsva olümpiasuppi ja -tee abil. Erilised tänusõnad soovib Turba Olümpiakomitee (TOK) öelda perekond Sassile Riisiperest, Andres Rüübergile, Andrus Nõlvakule, Argo Reinboomile, Maahärrale, vanadele Tammedele ja paljudele kohalikele inimestele, tänu kellele uisuväljak ja seega Turba Oma Taliolümpia üleüldse võimalikuks sai. Võistluste edukaim tandem - neiud Haljamäed.


6 SPORT

Teataja 2/2010

Küladevahelised spordivõistlused on täies hoos Aprillikuu seisuga on meie võistlustesarjas läbi juba kuus võistlusala ning nende seas ka kahepäevane võrkpalliturniir. Järgmine ala on volbriööjooks, mis toimub, erandkorras reedesel päeval, 30. aprillil Ellamaa külas.

Paremusjärjestuse hetkeseis: I

Ellamaa küla

51 punkti

II

Ürjaste küla

48 punkti

III Turba Džinnid

46 punkti

4.

37 punkti

Lehetu küla

5. Nissi Põhikool

29 punkti

6. Turba Gümnaasium

28 punkti

7. Tabara küla

10 punkti

8. Riisipere alevik

9 punkti

9. Madila küla

6 punkti

KÜSITLUS:

„Miks on küladevahelised spordivõistlused head?“ Anželika Raagmets

Lehetu noorte arvamusest:

Turba Gümnaasiumi poiste meeskond koos treener Jüri Kaerpõlluga (paremal) ja kehalise kasvatuse õpetaja Veigo Juusega.

Turba noored võrkpallurid tulid Harjumaa meistriteks Regina Multram Jüri Kaerpõld

Selle aasta algusest on toimunud Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis.

Väga hästi läks gümnaasiumi poistel, kes tulid Harjumaa meistriks. Meeskonna moodustasid Raigo Katalsepp, Reigo Katalsepp, Risto Kadak, Eerik Gendrikson, Raiko Orumaa, Aleksandar Kuzmin ja Madis Kold. Selles vanuserühmas osales 12 meeskonda.

Võistlused toimusid kolmes vanuserühmas poiste ja tüdrukute võistkondadele, kokku kuus võistluspäeva. Eraldi peeti arvestust keskkoolidegümnaasiumide vahel ja põhikoolide vahel.

Väga tublid olid ka põhikooli tüdrukud, kes tulid oma vanuserühmas kolmandale kohale. Meeskond Anu Jõulu, Maret Niitla, Katrin Šerstnjov, Maria-Helena Aljas, Ege Tamm, Anette Kaerpõld ja Liisa Linnaks. Selles vanuserühmas osales 8 meeskonda.

Kõigis kolmes vanusrühmas olid väljas ka Turba Gümnaasiumi meeskonnad.

Treener Jüri Kaerpõld on tänulik lastele, et nad on aktiivselt osa võtnud võrkpal-

litreeningutest ja tõestanud iseendile, kui häid tulemusi võib saavutada vaid aastase treeninguga. 5.-6. klasside meeskonnad Turbas saavad oma esimesed juhised ja harjutused võrkpallis kehalise kasvatuse tunnis. Neid juhendavad Kristi Liivik ja Veigo Juuse. Kokkuvõttes saavutas Turba Gümnaasium Harjumaa koolidevahelises võrkpallis esimese koha. Ja sellesse andsid panuse kõik kuus meeskonda. Suur tänu võistlejatele ja nende juhendajatele. •

Rahvusvaheline korvpalliturniir Turbas Ago Kliimson Turba Gümnaasiumi korvpalliklassi projektijuht

2.-4. aprill pakkusid noored korvpallurid tipptasemel mänge Turbas ja Keilas. Toimus Euroopa noorte korvpalliliiga (EYBL) raames turniir U-15 vanuseklassile. Teises divisjonis võistles kaheksa meeskonda, sealhulgas Turba Gümnaasiumi meeskond. Neli meeskonda oli Lätist, kaks meeskonda Venemaalt ja kõige kaugemad võistlejad olid Kasahstanist.

EYBL kasvas välja Põhja-Euroopa noorte korvpalliliigast, millest nüüdseks võtab osa võistkondi 12 riigist. Kaasa teevad ka Euroopa absoluutsed korvpallitipud Leedu ja Venemaa. Turba Gümnaasiumi võistkond jäi turniiril seitsmendaks. Kaotati küll kõik viis mängu, kuid treeneri Märt Kermoni sõnul on poiste areng märgatav. Võistkond hakkas koos treenima ju alles 2009. aasta sügisel. Et võistelda nagu võrdne võrdsega, peab

viis korda nädalas trenni tegema. Arvan, et sellise võistluseta pole mõeldav, et noorest mehest saaks tippkorvpallur. Euroopa noorte korvpalliliiga U-15 vanuseklassis osalevad esimese divisjonis ka meeskonnad Viimsist ja Tartust. Võistlused said teoks tänu Nissi vallavalitsusele ja Turba Gümnaasiumile. Suur tänu ka vallarahvale, kes kaasa elamas käisid. •

EDETABEL (koond) I

Turba Gümnaasium

II

Kolga Keskkool

III

Kuusalu Keskkool

4.

Kiili Gümnaasium

5.

Maardu Gümnaasium

6.

Loksa I Keskkool

7.

Jüri Gümnaasium

8.

Keila Kool

9.

Paldiski Gümnaasium

10.

Saku Gümnaasium

11.

Kose Gümnaasium

12

Kallavere Keskkool

13.

Saue Gümnaasium

14.

Paldiski Vene Gümnaasium

Küladevaheliste võistluste korraldamine on meie arust väga tänuväärne ettevõtmine. Igaks võistluseks meeskonna kokku panemine on omamoodi põnev olukord, see ühendab mingil määral meid kui oma küla inimesi. Nimelt tuleb arutada, kes millisel alal tugev on ning kellel on soovi võistlema minna. Selle tegevuse järgselt tunneme oma tuttavaid veel paremini. Samuti on see hea võimalus teiste seast silma paista. On ju täiesti võimalik, et me ei teagi mõne vaikse küla­elaniku hobidest ja oskustest midagi, kuid võistkonda kokku pannes saame tema talendist osa. Peale külaelanike lähendamise, ühendavad mängud ka erinevaid külasid. Kui muidu saadakse naaberküla elanikega ehk harva kokku, rääkimata ühistest ettevõtmistest, siis külade mängudel saadakse kokku, veedetakse koos meeldivalt aega ja lähenetakse teineteisele. Just sellised üritused ja koostegemised on need, mida meil halli argipäeva vaja on.

Merike Palts: Nissi valla külade ja alevike vahelised spordimängud on väga tore moodus, et tekitada valla inimestes ühist kogu­ konnatunnet. Samuti annab see koosvõistlemise võimaluse nii vanadel kui noortel ning suurendab ka külades ühist meie tunnet. Tegelikult niisuguseid üritusi, kus tullakse kokku sportlikult aega veetma, on ju vallas suhteliselt vähe. Kindlasti võiks see tulevikus jätkuda.

Margit Kullo: Ürjaste küla on tänu nendele võistlusele nn. üles ärganud - on hakatud üksteisega aktiivsemalt suhtlema ja on tekkinud kokkuhoidmise ning ühtse oma küla tunne. •


ELU

Teataja 2/2010

Kas ka sinu kass?

Kulu põletamine on keelatud!

Eelmisel aastal jõudis Miks peaks kastreeriEesti varjupaikadest ma isase kassi? Väike-Maarja loomIsaste kasside osas on levisete jäätmete käitle- nud arvamus, et kuna nemad poegi koju ei too, siis nemad mise tehasesse veidi võiks lõikamata jätta. Paraku üle 20 tonni lemmik- aga pole kastreerimine vajaloomi. Tegelikult on lik üksnes poegadest hoidumiseks. Isase lõikamata kassi see kogus aga palju elu on pidev võitlus. Kindlasti suurem, sest mitte näeb ta päevast päeva palju kõik varjupaigad ei vaeva, et olla oma tänava kõige saada oma „loomseid suurem ja tugevam kass. Kogu ülejääke“ Väike-Maa- elu vältavate võitluste tulemusena on kõutsi kõrvad pidevalt rjasse. ribadeks ja ta pea piirkond 20 tonni sisse mahuvad loomulikult ka tänavatel hukkunud lemmik- ja metsloomad. Nende osakaal pole aga siiski märkimisväärne. Lõviosa sellest korjustekoormast moodustavad kassid. Arvestades kasside kehakaalu, siis jutt käib tuhandetest ja tuhandetest loomadest, kes lihtsalt inimese hoolimatuse tõttu hukka saavad. Kui siia lisada ka kodudes hukatud hiirekuningate võsukesed, siis saadav kogus paneb juba ka suuremad skeptikud jahmatama. Teisest küljest aga võib iga lõikamata kass saada aastas kuni 20 järglast. Ainuüksi ühe kassi järeltulijad moodustaksid viie aastaga ligi 20000-pealise kassiarmee. Iga kohusetundlik kassiomanik peab tagama, et tema lemmikkiisu järglased ei satuks nende kohutavate numbrite hulka. Kindlasti ei sobi tänapäeva ka aastatetagune komme kassipojad „merekooli“ saata. Tänaste seaduste kohaselt on selline teguviis suisa karistatav kriminaalkorras – teo toimepanijale võib määrata kuni üheaastase vangistuse või rahalise karistuse.

Sirje Piirsoo Põhja-Eesti Päästekeskus

Kuigi on paiku, kus kevadine suurvesi uputab ja metsavilus pole lumigi veel sulanud, tõid aprilli esimeste nädalate kuivad ja soojad kevadilmad endaga kaasa kulupõlengud. Päästjad tuletavad inimestele meelde, et kulu põletamine on tuleohtlikul ajal alates lume sulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni keelatud kogu Eestis ning kevadise oksa- ja leheprahi põletamisel lõkkes kehtivad kindlad tuleohutusnõuded.

ning sabaümbrus kubiseb mädapaisetest. Omaniku jaoks tähendab see sagedasi kulukaid arstivisiite. Kassile aga välditavaid kannatusi.

Teine ja kindlasti mitte vähemoluline tung lõikamata kassidel on jätta oma lõhnamärk igale poole, kus ta käib. Tubase kassi puhul on see eriti häiriv kui kiisu pissiloike on nii välisukse lähistel kui akende ümbruses. Kindlasti ka omanike jalanõudes ja vahel ka jopedel. Õuekassid märgistavad kindlasti aga ka näiteks teie naabrite auto või välisukse esisele. Varem või hiljem lõppeb see suure naabritevahelise tüliga. Ka on lõikamata isaste territoorium oluliselt suurem kui lõigatud samasoolistel. Selle tulemusena satuvad kastreerimata kassid oluliselt tihemini õnnetustesse ja nii on nende keskmine palju eluiga lühem kui opereeritutel.

Emase kiisu steriliseerimine Emaste steriliseerimise peamiseks põhjuseks saavad omaniku jaoks enamasti ikkagi lõputu kräunumine ja soovi-

Pea meeles: • lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 ja metsast 30 meetri kaugusel; • põlevat lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta;

matud pesakonnad. Kasside jooksuaeg ei ole seotud aastaaegadega ja seda võib esineda aastaringselt. Tihti juhtub nii, et kui kassil pole võimalust viljastuda, jääb jooksuaeg kestma pikkadeks kuudeks. Kui läheduses on aga mõni isane kass, siis paari kuu pärast võib oodata pisiperet. Pärast poegimist, võib järgmine jooksuaeg alata aga juba nädala/paari möödudes.

Peale operatsiooni Paraku peab arvestama, et täpselt nagu inimeste, nii ka

loomade operatsioonidega kaasnevad mõningased riskid. Samuti muutub operatsioonijärgselt loomakese ainevahetus aeglasemaks ja pahatihti kipuvad omanikud oma lõigatud kiisu-miisu paksuks söötma. Emase kassi operatsiooni riskid on suures osas samad, mis isaselgi. Emaste loomade puhul on aga kindlasti haavahooldus natuke keerukam, sellega peavad kassiomanikud arvestama. Põhjalikumat lisainfot steriliseerimise/kastreerimise kohta küsige oma loomaarstilt.•

Sõidusoodustustest Tallinna ühistranspordis Alates 1. veebruarist 2010. a ei kehti Nissi Valla­valitsuse poolt 3- ja enamalapseliste perede lastele ja nende vanematele väljastatud tõendid tasuta sõiduks Tallinna ühistranspordis.

Tasuta sõidu õigus: • eelkooliealisel lapsel; • puudega lapsel ja tema saatjal; • sügava puudega 16aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;

• sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal; • 65-aastasel ja vanemal isikul; • hoolekandeasutuses viibival lapsel; • vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel; • alla 3aastase väikelapsega sõitjal; • represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul; • Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;

TURVALISUS 7

• Tallinna munitsipaalpolitsei vormiriietuses ametnikul; • kaitseväe vormiriietuses ajateenijal; • Tšernobõli aatomielektri­ jaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul.

Sõidusoodustused Soodustalongi, soodustunnipileti või soodusühiskaardi elektriraudteel või TallinnHarjumaa sooduspileti kasutamise õigus olenemata eluko-

hast on: • õpilasel; • üliõpilasel; • pensionäril; • raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul; • 3 ja enama lapsega pere vanemal. Õpilaskaardi kasutamise õigus mittetallinlasele on õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas. •

• käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid, nagu tulekustuti, ämber vee või liivaga, kustutusluud, labidas või märjad oksad; • lõket tehakse tuulevaikse ilmaga; • lõkkease ümbritsetakse mittesüttiva pinnasega, nagu muld, liiv või savi; • arvestatakse lõkkest lenduvate sädemetega;

Juubilarid:

veebruaris 2010: Taivo Õepa (Turba) Voldemar Uusen (Turba)

märtsis 2010:

märtsis 2010: Miia Lessing (Turba) Eduard Vaarask (Ellamaa) Kalle Laursoo (Ellamaa) aprillis 2010: Armilde Ojasild (Riisipere)

Salme Muuk 80 Heino Lebert 80 Enno Kabel 80 Saima Aron 75 Urve Kaur 75 Vello Soondla 75 Eha Nöps 70 Helgi Rohula 70 Õie Kuusemäe 70 Ants Tammaru 70

aprillis 2010: Ernst Riisalu 90 Helje Laursoo 80 Rein Tammeoks 80 Helgi Paaliste 75 Milvi Kulli 75 Heino Kruup 75 Nina Utina 70 Alla Raudvere 70 Tatjana Vradi 70

Uued vallakodanikud:

Meie hulgast on lahkunud:

märtsis 2010: Rano Andesalu Laura Liis Lend Jarek Treier Andres Valge Sebastian Ojaste Hendrik Sassi aprillis 2010: Keira Rebecca Prins

• lõkke tegemisel tuleb järgida ka kohaliku omavalitsuse õigusakte; • lõkke tegemisest ei pea informeerima päästet ega hädaabinumbrit 112. Lihtsad põhitõed, mida järgida, kuid nende eiramine toob igal aastal endaga kaasa tuhandeid väljakutseid päästjatele kogu Eestis, ummistab hädaabinumbri 112 liine, seab ohtu majad ja inimelud ning tekitab kahju loodusele ja keskkonnale, hoiab kinni päästemeeskondi, kui neid tõsisemale õnnetusele appi oodatakse. Tuleohutusnõuete rikkujaid ja kulupõletajaid on võimalik karistada. Trahv füüsilisele isikule on kuni 18 000 ja juriidilisele isikule kuni 50 000 krooni. Sellele võib lisanduda tekitatud kahju hüvitamine. Üle viie hektari suuruse kulupõlengu või ühe hektari metsa põlengu korral algatatakse kriminaalmenetlus. Kulupõletamist ja lõkke tuleohutusnõudeid reguleerib keskkonnaministri määrus „Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded“ ning siseministri määrus „Tuletööde tuleohutusnõuded“. •

Filmikonkurss "Tuleohutus kodus" Arvatakse, et tulekahju juhtub alati ootamatult. Sageli on see hoopis mõne pikaajalise probleemi tulemus. Näiteks toas suitsetamise, pühkimata korstna, katkise elektrisüsteemi, hooletu toidu valmistamise või millegi muu. Neid ja paljusid teisi tuleõnnetusi saaks ära hoida, kui õigel ajal ohumärke näha ja tegutseda.

Auhinnad:

Sellega seoses kuulutab Päästeamet välja tuleohutusalaste lühifilmide konkursi. Filmi žanr on vabalt valitav (näiteks dok-, õppe-, multi-, mängufilm, muusikavideo vms). Konkursist võivad osa võtta kõik alates 14. eluaastast. Filme saab üles laadida kuni 12. maini 2010. Laadimise koha ja reeglid leiad www.moff.ee

• Haridus- ja teadusministeerium, fotoaparaat Canon Digital IXUS 95 IS

NB! Ära pane filmimisel midagi põlema! veebruaris 2010: Nora Lee Leet Emily Ševtsova Carolin Isabel Kiin Lisell Värv

• pärast lehe- ja oksaprahi põletamist tuleb lõkkease hoolikalt kustutada;

Konkursi teemad: 1. Tuleohutus kodus Lühifilm sellest, kuidas võivad tulekahjud alguse saada ja mismoodi neid ära hoida.

2. Ükskord juhtus ... Jaga enda või oma tuttavatelähedaste meenutusi, kuidas tulekahju ära hoiti või kuidas oleks saanud juhtunut vältida.

• Päästeamet, ekstreemspordikaamera GoPro- Helmet HERO Wide • Nokia Eesti OÜ, 2 telefoni Nokia 5230 • Tondi Tulekaitse, kaasaskantav DVD- mängija DVPFX730

• Overall Eesti OÜ, fotoaparaat PowerShot A480 • Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ, 2 6- liitrist vahtkustutit • Kidde Eesti AS, eksklusiivne hõbedane tulekustuti

Ajakava: Filme saab üles laadida kuni 12. maini 2010. Laadimise koha ja reeglid leiad www.moff.ee. 12.05-18.05: Žürii valib välja auhinnalised võistlustööd. 28.05: Konkursi parimate tööde autorite auhindamistseremoonia Tallinnas.

Küsimused: janek.innos@rescue.ee või telefonil 628 20 22. •


8 HUVITAVAT LUGEMIST

REKLAAM

Palu talu Simovardid

Turba sai logo Aasta alguses kuulutas MTĂœ Life Build Centre välja konkursi Turba alevikule oma sĂźmboolika leidmiseks.

Merike Tsupsman piimajooja

Palu talu Simovardid on Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tublid liikmed. EK seltsi Juhatus vþttis vastu 14.mail 2009.a otsuse taastada 1928 aasta rändauhinna hþbekarika andmise parimale maakarja kasvatajale. Selle said pikaajalise maatþu aretustÜÜ ja Luige näitustel esinemise eest Jßri ja Maarja Simovart. Niisugust tunnustust ei jagata iga päev.

Laekus mitmeid logokavandeid ja tunnuslauseid. Konkursile esitasid oma kavandid ka mitmed Turba Gßmnaasiumi þpilased, kelle tÜÜd avaldame lähiajal Turba aleviku kodulehel. Vþitjaks osutus Rändi Pahlbergi logokavand ning Kaie Ehrpaisi tunnuslause.

Jßri ja Maarja Simovart ning Käde Kalamees.

Edasise teksti tarvis kasutan materjali kogumikust �Eesti maakari�, mis annab ßlevaate seltsi tegevusest 1989-2009. Maarja ja Jßri Simovart räägivad, et maakarja juures kÜidab neid see, et loomad on väikese kasvuga ja nudid. Sobivad hästi hobitallu, kus nad oleks laste lemmikud ja muruniitjad. Samas vähese loomade arvuga, nagu on nende talus, erilist aretustÜÜd teha ei saa, sest valikut ei ole. See teeb aretuse palju pikemaajaliseks protsessiks. Kßsimusele, miks nad juba kßmme aastat osalevad veistega Luige näitusel, vastatakse,

Merily Simovart koos Nullega.

Ohtlike jäätmete kogumine Laupäeval, 15. mail 2010 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:20 14:00

Info:

Riisipere kauplus Nissi kauplus Nurme Lehetu Turba, Metsa 3 Turba, Pargi 1 Ellamaa mägi Ellamaa garaaŞid Munalaskme Vallo Sassi, 51 68 792

Vastu vĂľetakse:

- Pliiakud - Patareid - Värvijäätmed - Vedelad þlijäätmed - Õlifiltrid - Päevavalguslambid - Tahmakassetid - Ravimid - Mßrkkemikaalid ja teised kemikaalid - Elavhþbe ehedal kujul, pakitult - Tulekustutid - Tundmatud jäätmed Vanad rehvid, televiisorid, kßlmkapid ja muu elektroonika vþetakse vastu aastaringselt aadressil Nissi tee 87.

et selleks on ikka tþuget vaja. Eesti inimene on nii tagasihoidlik, et ei sÜanda ennast ise pakkuda. Siin said tþukejþuks lapsed ja lapselapsed, kes tahtsid teistele ka oma talu tegemisi näidata. Lapselaps, kes esitles viimasel näitusel vanaema lehma, riputas sellest tehtud pildi isegi Orkuti-lehele ßles. Ju see siis ikka tähtis on.

Ostame metsamaterjali, raieĂľigust ja metsakinnistuid.

www.metsaliitto.ee m Tel: 

e-post: UFFUMFIUNF@metsaliitto.DPN

www.metsaliitto.ee

Piduhommik mudilastele Nipitiri Nukuteater Lþbusad mängud Kommilaud. Kohvilaud.

naisansambli Cantus juubelikontsert

Kaie Ehrpais:

Logol aluseks vþtsin kolm turbaga seotud värvi. need on pruun nagu turba muld, mille pinnal me elame, roheline kui meid ßmbritsev loodus ja sinine kui taevas ja lootusrikas tulevik. Need kolm elementi on meist loonud need kes me oleme.

TURBA-tegijate tugev tuum SĂľnapaar „tugev tegija“ viitab aktiivsele ja kindlalt kokkuhoidvale kogukonnale, oluline ja iseenesestmĂľistetav on kohalik omaalgatus elu arendamisel, edendamisel ja elavdamisel. SĂľna „tuum“ kasutades viitasin eelkĂľige asjalike inimeste kogunemisele Ăźhte kohta, nimelt Turbasse, moodustades sellega sĂźdamiku, tuuma. Samas vĂľib seda mĂľista ka kohalike tegude tuumakusena, millede kuulsus ulatub juba kaugelt väljapoole Turba alevikku. â–

Logo on justkui tßkike meid ßmbritsevast. Aga et me mitte paigal ei seisa vaid pidevas arenemises ja liikumises oleme, on ka logo suunaga ßles kþrgustesse parema tuleviku suunas. Aga ainult koos liikudes jþutakse eesmärkideni.

Pakitud

Pakitud

TURBABRIKETT PUIDUBRIKETT Kohalevedu

Tel. 53 59 27 94

Autoteenindus sĂľidukiremont OĂœ Loitmann Ellamaa kĂźla, Nissi v, Kohalevedu tel. 504 6618 indrek.loit@gmail.com

OST-MĂœĂœK Mßßme aastaringselt lĂľhutud ja sobivas mþþdus KĂœTTEPUID koos kohale toomisega. Tel: 56464334 â– Alanud on puurkaevude rajamise tellimuste uus hooaeg! Balti Puurkaev pakub teile kaevude puurimist, projekteerimist, kaevude pesu, pumpade mßßki ja paigaldust. Kontakt: 52 17 415 ja 50 42 999 www.baltipuurkaev.ee â– 

Turba kultuurimaja kutsub! L 24.aprillil kell 17.00

Rändi Pahlberg:

Lisaks maatþugu 12 lehmale on talus ka 15 holsteini lehma, piimatoodang on väga hea. Seda kinnitavad kindlasti ka need, kes igapäevaselt seda piima joovad. See on ßks maaelu eesþigusi, et maainimene joob lahjendamata piima. Ja seda saab teha ainult selliste karjakasvatajate tþttu, nagu seda on Maarja ja Jßri Simovart. •

TEENUS

L 17.aprillil kell 12.00

Teataja 2/2010

R 30.aprillil kell 19.00 Kostßßmipidu

NĂľidade Kantripidu Avatud baar

d on rituse Ăź k i KĂľ

TA! TASU

puhastusteenistus

• pakume puhastusteenuseid • abistame lumekoristamisel ja jääpurikate eemaldamisel • lihvime, þlitame ja lakime puupþrandaid Tel 55 20 870, 6 565 311 puhastus@bestclean.ee www.bestclean.ee

LUGUPEETUD SELTSINAISED JA - MEHED ENDISEST SAIDA SOVHOOSIST LEHETU KĂœLASELTS KUTSUB TEID 24. JUULIL 2010 LEHETU KĂœLAPĂ„EVALE STIILIS

“SAIDA SOVHOOSâ€? PĂ„EVA KAVA: 12.00 - 13.00 Kogunemine, registreerimine, 13.00 - 17.00 Ekskursioonid Lehetu kĂźla ettevĂľtetes Endiste aegade meenutused (jutustused, näitus) 18.00 - 24.00 PRAASNIK * LIPU SISSETOOMINE * VIIMASE SOVHOOSI DIREKTORI SĂ•NAVĂ•TT * ESINEVAD LEHETU KĂœLASELTSI LAPSED * KĂœLALISTE SĂ•NAVĂ•TT

Ă•HTUST MEELEOLU HOIAB ĂœLEVAL ARDU JĂ•ELAEVANDUSE PUNTPUNT AUDRU JĂ•ELAEVANDUSE KĂ•HTU TĂ„IDAB CATESERV OĂœ OSALUSTASU Ă–Ă–BIMISVĂ•IMALUS

INFO JA EELREGISTREERIMINE KUNI 14. JUULINI TELEFONIDEL 50 38 460 OLVIA JA 56 253 367 RITA

100 EEKI 25 EEKI

"Teataja" 2/2010  

Kas Sina oled Nissi valla kodanik? ● Malevasuvi Nissi vallas ● Tagasivaade valla kultuurisündmustele ● Turba noored võrkpallurid tulid Harju...

"Teataja" 2/2010  

Kas Sina oled Nissi valla kodanik? ● Malevasuvi Nissi vallas ● Tagasivaade valla kultuurisündmustele ● Turba noored võrkpallurid tulid Harju...

Advertisement