Hardangerfjordmagasinet nr. 1 2017

Page 16

BRØDRENE KRÅKEVIK AS

Brødrene Kråkevik AS Eit lokalt entreprenørfirma som i dag har dei flest av oppdraga sine i nærmiljøet. Brødrene Kråkevik har ikkje minst eit stort og viktig oppdrag hos NVE, som går på elveforebygging i Opo. Plastringa av elve-sidene og tilrettelegging av eit nytt fint område langs elva, er eit særs viktig arbeid for framtida til heile Odda-samfunnet. Å leggja til rette for at elva betre kan ta seg av store vassmengder vil gjera tryggleiken langs elva betre. TEKST/FOTO: SIGURD VIKØREN

Einar Kråkevik starta for seg sjølv med grave-

Arbeidet omfattar og miljøet ute i elva for

maskin på tidleg 1980-tal. Fyrste oppdrags-

fisken sin trivnad i framtida. Fylkesmannen

givaren var Thor Furuholmen AS. Seinare vart

er sterkt inne i biletet som rådgivar i høve til

det mest å vera på reis og jobba andre stader.

utlegging av steinar og etablering av område

Mykje på store anlegg.

som skal sikra fisken eit godt miljø i dei ulike parsellane av elva.

Broren, Jan Audun Kråkevik, er litt yngre og var litt seinare ute i ”løypa”, men på midten av

Brødrene Kråkevik driv elles ein god del med

80-talen kjøpte han seg lastebil, og var i gang

entrepriser på småkraftverk. Her har dei har

med si entreprenørverksemd.

BRØDRENE KRÅKEVIK

spesialisert seg på legging av røyrgater. I desse dagar jobbar dei med Bråberg-Kraft på Nå.

Begge brørne var på store anlegg som

Kraftverkseigar er Obos, som no ser på kraft-

Mongstad, Stureterminalen og Kolsnes, fram-

utbygging som eit satsingsområde.

over på 80-talet og tidleg 90-tal.

Kråkevik driv både som hovudentreprenør og som underentreprenør i samarbeid med andre

Elles driv Brødrene Kråkevik med tilretteleg-

I 1995 gjekk brødrene saman og starta sel-

entreprenørfirma. I den lokale marknaden er

ging av bustadtomter, sal av singel, sand, grus

skapet Brødrene Kråkevik ANS, som seinare

det særleg Boliden, Røynstrand Entreprenør

og jord. Brødrene Kråkevik har og eige stein-

vart AS. Eit aksjeselskap der dei to brørne eig

og Odda Energi som har vore dei aller største

brot, med Aga-kvartsitt. Det er stein herifrå

50 % kvar.

oppdragsgiverane.

som vert brukt til plastrings-jobben i Opo.

Brødrene Kråkevik hadde i denne tida gode

NVE er likevel kanskje den største kunden i eit

Entreprenørfirmaet har kontrakt med Boliden

oppdrag for Vassbakk & Stol, Eit selskap som

einskild oppdrag, gjennom det store arbeidet

om interntransport. I tillegg har dei som-

begge rosar som ein god samarbeidspartnar,

B. Kråkevik er tildelt gjennom elve-sikringa av

mar- og vinter-vedlikehaldet av uteområdet

og eit bra firma og samarbeida med.

Opo. Plastring av elve-sidene heilt frå Hjøllo til

på Boliden. Noko som inneber brøyting på

utløpet i fjorden. Dette er eit arbeid som blir

vinteren og vedlikehald av grøntanlegg på

nøye kontrollert og stilt store krav til.

sommar-tid.

Likevel valde brødrene etter kvart å konsentrera seg om den lokale marknaden. Brødrene

16