Page 1

Repræsentantskabets kommentarer til forslagene stillet af Nina Bjerre Andersen, Benjamin Skov Kaas-Hansen, David Alexander Gryesten Jensen, Mads Dam Vildbrad og Steen Kåre Fagerberg og repræsentantskabets forslag til alternative vedtægtsændringer.

Forslag 1) Repræsentantskabet har ingen kommentarer

Forslag 2) Repræsentantskabet finder forslaget uhensigtsmæssig Repræsentantskabet finder det uhensigtsmæssigt, at budgettet skal godkendes af generalforsamlingen. I de nuværende vedtægter skal posten hvor repræsentantskabet tildeler sig selv eller andre foreninger penge (parlamentarikerkompensation og §7-puljen) godkendes af generalforsamlingen. På denne måde forhindres nepotisme og oplagt misbrug. Et budget er desuden kompliceret at sætte sig ind i, det bygger på et helt års erfaringer med det indeværende budget, derfor vurderer vi, at det er bedre at generalforsamlingen tager stilling til, om der er tiltro til politikerne bag budgettet, og hvis generalforsamling ikke har, i stedet benytter muligheden for at vælge andre politikere end dem der har udfærdiget budgettet eller evt. indkalder til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 3) Repræsentantskabet har udfærdiget et alternativt forslag, som løser nogle af de problemer vi finder i det stillede forslag. Ændre nuværende § 6 stk. 2 til at lyde; Medlemmer, der ikke ønsker at tage arbejde eller deltage i kurser formidlet af FADLs Vagtbureau, Århus A/S, at benytte medlemstilbud så som kurser, arrangementer, rabatordninger ect. udbudt af Århus kredsforening, kan få rabat på det ordinære medlemskontingent, og bliver dermed passive medlemmer. Rabattens størrelse fastsættes foreslås af repræsentantskabet og godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling. Passivt medlemskontingent udgør som minimum Århus kredsforeningens kontingent til Hovedforeningen for det passive medlem. Passivt medlemskab skal senest ansøges 31/1 for forårssemestret og senest 31/8 for efterårssemestret.Ønsker medlemmet senere at blive aktiv efterbetales rabatten for hele indeværende semester. Ændre nuv. § 13 stk. 1 til at lyde; På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter: 1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter. 2. Udpegning af stemmeudvalg. 3. Formandens beretning omfattende beretninger for Århus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til godkendelse. 4. Hovedforeningens beretning til orientering. 5. Forelæggelse af Århus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse. 6. Indkomne forslag. 7. Orientering om fremtidigt arbejde. 8. Forelæggelse af Århus Kredsforenings budget til orientering. a) Fastsættelse af kontingent for det kommende års kontingent for aktivt medlemskab og


rabat ved passivt medlemskab. b) Fastsættelse af rammebeløb til almennyttige formål, jf. § 7 stk. 1-2. c) Vedtagelse af underskudsgarantier for medicinske studenterorganisationer, jf. § 7, stk. 3-5. d) Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1. 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer. 10. Valg af revisor. 11. Valg af kritisk revisor for 2 årig periode, samt suppleant for samme. 12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jfr. § 17, stk. 1. 13. Eventuelt. Motivation fra Århus repræsentantskab Passivt medlemskab er en mulighed for medlemmer som i længerevarende perioder ikke er tilstede i Århus og derfor ikke kan benytte sig af lokale kredsforeningstilbud. Medlemskontingentet fastsættes altid på generalforsamling. Det bør dermed også fremgå tydeligt rabattens størrelse ved passivt medlemskab. Det skal også fremgå hvilke ydelser man ikke kan benytte sig af som passivt medlem så derfor er det specificeret. Passive medlemmer bibeholder deres ret til hovedforenings ydelser som Codan forsikringsordning, overenskomstforhandlingsarbejde for SPV, VT, studenterunderviser, lægevikarer, juridiskbistand og bekæmpelse af 4. årsregelen. Det er baggrunden for at passivt medlemskab minimum skal udgøre Århus kredsforenings kontingent til FADLs hovedforeningen. De to kontingentsatser foreslås af repræsentantskabet, funderet i økonomiske overvejelser.

Forslag 4) Repræsentantskabet har udfærdiget et alternativt forslag, som løser nogle af de problemer vi finder i det stillede forslag. Vedtægtsændring § 10 Vedr. parlamentarikerkompensation Der er tilføjet ”og godkendes af generalforsamlingen” i §10 stk. 2. Tilføjelsen er understreget. § 10 stk. 1 Repræsentantskabsmedlemmer kan søge kompensation for udført arbejde efter "Retningslinier for parlamentarikerkompensation", der fastlægges efter § 10 stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende de enkelte ansøgninger. Summen af de udbetalte kompensationer må ikke overstige det beløb, som den årlige generalforsamling har fastlagt i Århus Kredsforenings budget. Ansøgninger kan ikke imødekommes, hvis mere end 1/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer imod. § 10 stk. 2 Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Århus Kredsforening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. FADLs Vagtbureau, Århus A/S og Medicinerladen. Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Århus Kredsforening penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med relevans for Århus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinier for ansøgning om parlamentarikerkompensation fastsættes i "Retningslinier for parlamentarikerkompensation", der vedtages af repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen.


§ 10 stk. 3 De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer skal mindst hvert kvartal gennemgå og eventuelt overfor repræsentantskabet påtale bevilgede kompensationer. Uoverensstemmelse mellem revisorerne og repræsentantskabet vedrørende beløbsfastsættelse kan medføre, at de kritiske revisorer i forening kan foranledige, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. § 10 stk. 4 Hver af de kritiske revisorer kan årligt, efter forudgående indstilling fra repræsentantskabet, honoreres med op til 2.000,- fra Århus Kredsforening efter generalforsamlingens vedtagelse. Vedtagelsen kan først ske efter, de pågældende revisorer har fremlagt det reviderede regnskab. De kritiske revisorer må herudover ikke modtage honorar af Århus Kredsforening. § 10 stk. 5 Enhver af repræsentantskabet godkendt parlamentarikerkompensation skal med beløbets størrelse, arbejdets art og omfang samt modtagerens/modtagernes navne fremgå af repræsentantskabets mødereferater. Desuden skal parlamentarikerkompensationerne med ovennævnte specifikationer samt de "Retningslinier for parlamentarikerkompensation", som beløbene er godkendt efter, offentliggøres med indkaldelsen til generalforsamlingen, jævnfør § 12 stk. 2. Motivation Vi ønsker klare og uddybende retningslinier der skal godkendes af generalforsamlingen. At yde en parlamentarikerkompensation til aktive i FADL vil alt andet lige være en økonomisk fordel frem for at købe sig til arbejdskraften udenfor FADL. Samtidig skal en udefrakommende person ikke bruge tid (timeløn) på at sætte dig ind i en eventuel sag. Vi synes det er vigtigt, at ikke kun fagpolitisk arbejde kan honoreres. Dette er et forventeligt arbejde af repræsentantskabsmedlemmer og bør derfor ikke udløse parlamentarikerkompensation medmindre arbejdsbyrden overstiger, hvad der normalt forventes. Kritiske revisorer skal ifølge §10 stk. 3 gennemgå bevilgede kompensationer og dermed sikre at kompensationerne gives på rette måde. Ved valget af kritiske revisorer har generalforsamlingen hermed indflydelse/kontrol med at repræsentantskabet ikke tildeler sig selv penge uberettiget. Samtidig fastsætter generalforsamlingen det beløb der bruges til parlamentarikerkompensation under budgetet. Teknisk opklarende kommentarer til forslag 4: Der foreligger retningslinier for parlamentarikerkompensation (vedtaget 18/2 2010), som konkret beskriver anvendelsen af parlamentarikerkompensation. Disse er tilgængelige på FADLs hjemmeside. Generalforsamlingen fastlægger årligt beløbet til parlamentarikerkompensation i Århus Kredsforenings budget.


Forslag 5) Repræsentantskabet har nogle kommentarer til det stillede forslag: Vi har for ca. et år siden for første gang, lavet retningslinjer for bespisning og julegaver, de blev udvidet på et af de første møder jf. referat vedrørende definition af mødernes længde. De ligger nu på hjemmesiden for GF2012 og er blevet overholdt minimum det sidste år. Vi synes det er vigtigt at møder på over 3 timer kompenseres med et måltid mad, da det som oftest er møder på op imod 5 timer med tungt indhold. Bespisningen fungerer også som et ”break” i mødet hvor der er lidt anden snak og hygge internt. Møder under 3 timer kompenseres med kaffe og kage. Disse møder vil som oftest være møder i de lokale undergrupper. Vi har en regel om at udgifter til mad ikke må overstige 130 kr. i gennemsnit pr. pers pr. møde. Vi synes det er vigtigt at beløbet bliver pr. møde og ikke en samlet pulje. Det skal påpeges at vi som oftest selv står for madlavningen og der til langt de fleste møder bruges mellem 30 og 50 kr. pr. mand. Grunden til at vi gerne vil bibeholde de nuværende beløb er, at det ikke skal være tvunget at lave maden selv og dermed at bruge 2-3 timer på at lave mad til 18 mennesker før et 5 timers møde. Vi vil til sidst påpege at disse retningslinjer er lavet til os selv. Det er de kritiske revisorer der på nuværende tidspunkt skal stille kritiske spørgsmål til vores forbrug og dermed underrette generalforsamlingen om dette, altså bliver der holdt et skarpt øje med forbruget. Vedrørende julegaver 2011, blev der brugt 630 kr./mand, som eneste godtgørelse for hele foreningsåret, for de fleste repræsentantskabsmedlemmer.

Forslag 6) Repræsentantskabet indstilling vedr. genindmeldelse: Vi mener, at denne vedtægt skal bevares, da vi også forhandler overenskomst i den mellemliggende periode, hvor folk melder sig ud. Vi ønsker også en stabil forening, hvor folk ikke bare kan melde sig ud og ind, som det lige passer ind på de enkelte semestre. Ligesom en forsikring kan man heller ikke bare melde sig ind når ens cykel bliver stjålet. Det er dog en af de vedtægter, vi har debatteret gennem årene og vi er modtagelige overfor input fra medlemmerne, men sæt det på dagsordenen til et møde, så kan vi diskutere det inden vi træffer nogle beslutninger. Vi mener dog, at konsekvenserne af at fjerne vedtægten skal overvejes kraftigt og diskuteres til bunds inden man vælger at fjerne den.

Forslag 7 + 8) Repræsentantskabet har ingen samlet holdning til vedtægtsændringsforslagene. Vi har nedenstående overvejelser og generalforsamlingen må beslutte hvad de finder mest hensigtsmæssigt. Vi synes de nuværende kritiske revisorers holdning til punktet er vigtigt. Overvejelser over ændringsforslagene: Vi synes ikke tilliden til de kritiske revisorer svækkes ved, at de honoreres med max. 2000 kr. for de arbejdstimer de ligger i opgaven. Praksis gennem mange år har været at kritiske revisorer bliver først honoreret efter opgave er udført og fremlagt på generalforsamlingen. Desuden vil vi lægge vægt på at generalforsamlingen vælger de kritiske revisorer og forhåbentlig vælger personer generalforsamlingen har tillid til. For nuværende er det svært at få personer til at påtage sig det tillidserhverv, og repræsentantskabet frygter det bliver sværere, hvis man ikke får en kompensation for sit arbejde.

Repræsentantskabets kommentarer/alternative forslag til de stille vedtægtsændringsforslag  
Repræsentantskabets kommentarer/alternative forslag til de stille vedtægtsændringsforslag  

Repræsentantskabet har skrevet kommentarer til de stille forslag til vedtægtsændringer samt stillet alternative forslag

Advertisement