__MAIN_TEXT__

Page 1

wydanie specjalne / special edition

valuable, priceless, lost

{

ISSN 1428-6467

bezcenne utracone

K A TA LO G H C Y N O C A R T U DZIEĹ SZTUKI Catalogue of Losses


KATALOG UTRACONYCH DZIEŁ SZTUKI 2014–2016


[ spis treści/summary ] Katalogi/Catalogues OD REDAKCJI  3 FROM THE EDITORS

Monika Barwik KATALOG ZABYTKÓW ODZYSKANYCH  4 CATALOGUE OF RECOVERED COLTURAL PROPERTY

Monika Barwik KATALOG STRAT  20 CATALOGUE OF LOSSES

NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW ul. Goraszewska 7 02-910 Warszawa tel. (+48 22) 25 69 600 fax: (+48 22) 25 69 650 cbu@nimoz.pl, biuro@nimoz.pl

rada redakcyjna: Anna Czajka dr Izabella Galicka Dorota Janiszewska-Jakubiak Agnieszka Kasprzak dr Monika Kuhnke Hanna Łaskarzewska ks. Wincenty Pytlik

redakcja: Robert Pasieczny–redaktor naczelny Monika Barwik–redaktor Krystyna Ogrodzka–redaktor Aleksandra Idzikowska, Marzenna Rączkowska–tłumaczenia Paweł Pasternak–opracowanie graficzne druk: AKCYDENS s.j. (www.akcydens-druk.pl) wydano na zlecenie: Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Warszawa 2016


OD REDAKCJI cenne, bezcenne, utracone

wydanie specjalne / special edition

{

ISSN 1428-6467

wydanie specjalne

Szanowni Państwo, bezcenne valuable, priceless, lost utracone niemal w przeddzień jubileuszu dwudziestolecia czasopisma Cenne, Bezcenne, Utracone, przypadającego w 2017 roku, oddajemy w Państwa ręce kolejny zeszyt Katalogu Utraconych Dzieł Sztuki. Wydawnictwo obejmuje lata 2014-2016. Część z prezentowanych w nim obiektów była już wcześniej publikowana w czasopiśmie, część – obiekty skradzione bądź zaginione w 2016 roku – odnaleźć można na stronie internetowej https://skradzionezabytki.pl. Choć co roku z kościołów, prywatnych kolekcji i muzeów ginie kilkadziesiąt cennych obiektów zabytkowych, publikację otwierają nie „straty”, ale katalog dzieł odzyskanych. Nie jest ich może wiele, lecz są wśród nich obiekty tak cenne, jak obraz Wojciecha Kossaka Piłsudski na Kasztance (kradzież 1997), fragmenty gotyckiego tryptyku Catalogue of Losses z ok. 1520 roku z kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Pólku w Bralinie (kradzież 1994) czy też barokowy kielich datowany na 1608 rok z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opactwie koło Sieciechowa (kradzież 1994). Wśród odzyskanych obrazów znajdą Państwo również dwa będące stratami wojennymi. Są to płótna pędzla Francesco Guardiego i Leopolda Löfflera, figurujące również w internetowej bazie https://skradzionezabytki.pl. Te odzyskane dzieła napawają wiarą nie tylko w powrót zaginionych zabytków – tych, które opisujemy jako współczesne kradzieże czy zaginięcia, i tych zaliczanych do „strat wojennych”. To również wiara i głębokie przekonanie, że nasza praca i publikacje tychże start w czasopiśmie Cenne, Bezcenne, Utracone oraz publikacje na stronach https://skradzionezabytki.pl i http://dzielautracone.gov.pl (strona Wydziału Strat Wojennych w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) mają sens i przyczyniają się do odzyskania utraconych dóbr kultury. Redakcja KATALOG UTRACONYCH DZIEŁ SZTUKI 2014–2016

K A TA LO G YC H UTRACON DZ IEŁ SZ TU KI

Ladies and Gentlemen, Looking ahead to the twentieth anniversary of the quarterly Valuable, Priceless, Lost in 2017, we proudly present you another issue of the Catalogue of Lost Works of Art. This publication covers the years 2014-2016. Some of the works presented has already been published in the magazine, some, i.e. objects stolen or lost in 2016, may be found on the website https://skradzionezabytki.pl. Although several dozen of valuable objects disappear from churches, private collections and museums each year, the publication does not start with ‘losses’ but the catalogue of the works recovered. Despite not being numerous, they include such valuable works as the Piłsudski on Kasztanka painting by Wojciech Kossak (stolen in 1997), fragments of a Gothic triptych dating back to c. 1520 from the Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Bralin (stolen in 1994) and a Baroque chalice dating back to 1608 from the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in the Abbey near Sieciechów (stolen in 1994). Recovered paintings also include two war losses, i.e. paintings by Francesco Guardi and Leopold Löffler appearing also in the online database at https://skradzionezabytki.pl. The recovered works fill with faith that foreign historic objects, those that are currently considered as stolen or lost but also those referred to as ‘war losses’ will also be found, and with the faith in our own work. It is proven by published losses in the periodical Valuable, Priceless, Lost but also on the websites https://skradzionezabytki.pl and http://dzielautracone.gov.pl (website of the Section of Wartime Losses in the Department of Cultural Heritage Abroad and Wartime Losses) which contribute to retrieving cultural goods lost. Editorial board

3


[ malarstwo ] odzyskane

4


odzyskane [

malarstwo ]

1

1. KOSSAK Wojciech Piłsudski na Kasztance, lata trzydzieste XX w. Olej, płótno, 90 x 55 cm Kat. 10738 Kradzież 1997 Odzyskanie 2016 1. KOSSAK Wojciech Piłsudski on Kasztanka, the 1930s Oil on canvas, 90 x 55 cm Cat. 10738 Stolen in 1997 Recovered in 2016

5


[ malarstwo ] odzyskane

2

3

4 2. KOSSAK Wojciech Autoportret,1924 Olej, deska, 50 x 39 cm Kat. 337 (PA00337) Kradzież z włamaniem 1993 Odzyskanie 2015

3. LÖFFLER Leopold Dziewczynka z kanarkiem, ok.1878 Olej, płótno, 45 x 36 cm Kat. 959 (PA00959) Strata wojenna Odzyskanie 2015

4. GUARDI Francesco Schody pałacu Dożów w Wenecji. Olej, płótno, 32.8 x 25.8 cm Kat. 1016 ( PA01016) Strata wojenna Odzyskanie 2015

2. KOSSAK Wojciech Self-portrait, 1924 Oil, board, 50 x 39 cm Cat. 337 (PA00337) Burgled in 1993 Recovered in 2015

3. LÖFFLER Leopold Girl with a Canary, c. 1878 Oil on canvas, 45 x 36 cm Cat. 959 (PA00959) Wartime loss Recovered in 2015

4. GUARDI Francesco Palace Steps, Oil on canvas, 32.80 x 25.80 cm Cat. 1016 ( PA01016) Wartime loss Recovered in 2015

6


odzyskane [

malarstwo ]

5

6

5. BARBACKI Bolesław Portret Włodzimierza Barbackiego, 1923 Olej, płótno, 68 x 50 cm (z ramą: 87 x 68 cm) Kat. 10554 Kradzież z włamaniem 2015 Odzyskanie 2015

6. BARBACKI Bolesław Portret Celiny Barbackiej, 1923 Olej, płótno, 68 x 50 cm (z ramą: 87 x 68 cm) Kat. 10555 Kradzież z włamaniem 2015 Odzyskanie 2015

5. BARBACKI Bolesław Portrait of Włodzimierz Barbacki, 1923 Oil on canvas, 68 x 50 cm (with a frame: 87 x 68 cm) Cat. 10554 Burgled in 2015 Recovered in 2015

6. BARBACKI Bolesław Portrait of Celina Barbacka, 1923 Oil on canvas, 68 x 50 cm (with a frame: 87 x 68 cm) Cat. 10555 Burgled in 2015 Recovered in 2015

7


[ malarstwo ] odzyskane

7

8

8

7. AUTOR NIEZNANY Wniebowzięcie NMP, pocz. XVII w. Tempera, deska, 60 x 52 cm Kat. 10083 (PA03304) Zaginięcie 2009–2012 Odzyskanie 2016

8. AUTOR NIEZNANY Koronacja Matki Boskiej, pocz. XVII w. Tempera, deska, 60 x 52 cm Kat. 10084 (PA03305) Zaginięcie 2009–2012 Odzyskanie 2016

7. AUTHOR UNKNOWN Assumption of Mary, the beginning of the 17th c. Tempera, panel, 60 x 52 cm Cat. 10083 (PA03304) Lost in 2009–2012 Recovered in 2016

8. AUTHOR UNKNOWN Coronation of Mary, the beginning of the 17th c. Tempera, panel, 60 x 52 cm Cat. 10084 (PA03305) Lost in 2009–2012 Recovered in 2016


odzyskane [

malarstwo ]

9

10

9. SZKOŁA WILLMANA Wniebowstąpienie Chrystusa, 1. poł. XVIII w. Olej, deska, 31 x 23 cm Kat. 10055 (PA03290) Kradzież 1987–1996 Odzyskanie 2014

10. MAŁACHOWSKI Soter Jaxa Pejzaż morski, 1920 ? Olej, płótno, ok. 60 x 65 cm Kat. 10741 Kradzież 2016 Odzyskanie 2016

9. WILLMAN’S SCHOOL Ascension of Jesus Christ, the 1st half of the 18th c. Oil, panel, 31 x 23 cm Cat. 10055 (PA03290) Stolen in 1987–1996 Recovered in 2014

10. MAŁACHOWSKI Soter Jaxa Maritime landscape, 1920 ? Oil on canvas, ca. 60 x 65 cm Cat. 10741 Stolen in 2016 Recovered in 2016

9


[ rzeĹşba ] odzyskane

10


odzyskane [

11

rzeźba ]

12

11. AUTOR NIEZNANY Adoracja Dzieciątka,1520 Drewno polichromowane, 60 x 30 cm Kat. 2473 (PC00143) Kradzież z włamaniem 1994 Odzyskanie 2016

12. AUTOR NIEZNANY Pokłon Trzech Króli,1520 Drewno polichromowane, 60 x 30 cm Kat. 2471 (PC00141) Kradzież z włamaniem 1994 Odzyskanie 2016

11. AUTHOR UNKNOWN Adoration of the Jesus, 1520 Polychrome wood, 60 x 30 cm Cat. 2473 (PC00143) Burgled in 1994 Recovered in 2016

12. AUTHOR UNKNOWN Adoration of the Magi, 1520 Polychrome wood, 60 x 30 cm Cat. 2471 (PC00141) Burgled in 1994 Recovered in 2016

11


[ rzeźba ] odzyskane

13

13. AUTOR NIEZNANY Św. Anna Samotrzeć, poł. XVI w. drewno polichromowane, wys. ok. 50 cm Kat. 10085 (PC01569) Zaginięcie 2009–2012 Odzyskanie 2016 13. AUTHOR UNKNOWN The Virgin and Child with Saint Anne, the mid-16th c. Polychrome wood, height c. 50 cm Cat. 10085 (PC01569) Lost in 2009-2012 Recovered in 2016

12

14

15

14. WARSZTAT POMORSKI Św. Marek Ewangelista, XVIII w. Drewno polichromowane, wys. 54 cm Kat. 9864 (PC01531) Zaginięcie przed 2010 Odzyskanie 2014

15. WARSZTAT POMORSKI Św. Łukasz Ewangelista, XVIII w. Drewno polichromowane, wys. 53 cm Kat. 9865 (PC01532) Zaginięcie przed 2010 Odzyskanie 2014

14. POMERANIAN WORKSHOP Mark the Evangelist, the 18th c. Polychrome wood, height 54 cm Cat. 9864 (PC01531) Lost before 2010 Recovered in 2014

15. POMERANIAN WORKSHOP Luke the Evangelist, the 18th c. Polychrome wood, height 53 cm Cat. 9865 (PC01532) Lost before 2010 Recovered in 2014


odzyskane [

rzeźba ]

16

17a

17b

18

16. AUTOR NIEZNANY Anioł Chrzcielny, 1. poł. XVIII w. Drewno polichromowane, wys. 130 cm Kat. 10484 Zaginięcie do 2003 Odzyskanie 2015

17 a, b. DAUN Alfred Popiersie Józefa Szalaya, 1885 Brąz, wys. ok. 70 cm Kat. 2872 (PC00542) Kradzież 1999 Odzyskanie 2016

18. PŁYTA NAGROBNA CHRISTIANA KRENTZINA, 1753 Wapień, 190 x 120 cm Kat. 10849 Kradzież 1964 Odzyskanie 2016

16. AUTHOR UNKNOWN Baptismal angel, the 1st half of the 18th c. Polychrome wood, height 130 cm Cat. 10484 Lost before 2003 Recovered in 2015

17 a, b. DAUN Alfred Bust of Józef Szalay, 1885 Bronze, height c. 70 cm Cat. 2872 (PC00542) Stolen in 1999 Recovered in 2016

18. TOMBSTONE OF CHRISTIAN KRENTZIN, 1753 Limestone, 190 x 120 cm Cat. 10849 Stolen in 1964 Recovered in 2016

13


[ rzemiosło ] odzyskane

14


odzyskane [

rzemiosło ]

20

19 19. KIELICH MSZALNY, 1608 Srebro złocone, trybowany, wys. 24 cm. Na odwrocie stopy: MONASTERII SIECIECHOVIENSIS A.D.1608. Punca J.K. i dwie inne nieczytelne Kat. 6352 (RH00083) Kradzież 1994 Odzyskanie 2015 19. CHALICE, 1608 gilt-gold, embossed, height 24 cm On the verso of the base: MONASTERII SIECIECHOVIENSIS A.D.1608. Punca J.K. and two other illegible ones Cat. 6352 (RH00083) Stolen in 1994 Recovered in 2015

20. KIELICH MSZALNY warsztat toruński (?), poł. XVII w. Srebro pozłacane, wys. 23 cm Kat. 10079 (RH00649) Zaginięcie 2009–2012 Odzyskanie 2016 20. CHALICE Workshop in Toruń (?), the mid-17th c. gilded silver, height 23 cm Cat. 10079 (RH00649) Lost in 2009–2012 Recovered in 2016

15


[ rzemiosło ] odzyskane

21

22

16

21. KRUCYFIKS, XIX w. Drewno, metal, wys. 100 cm Kat. 10386 (PC01600) Zaginięcie 2007–2013 Odzyskanie 2014

22. KRZYŻ OŁTARZOWY, XIX/XX w. Metal posrebrzany, wys. 35 cm Kat. 10474 Zaginięcie do 2014 Odzyskanie 2015

21. CRUCIFIX, the 19th c. Wood, metal, height 100 cm Cat. 10386 (PC01600) Lost in 2007–2013 Recovered in 2014

22. ALTAR CROSS, the 19th/20th c. Silver-plated metal, height 35 cm Cat. 10474 Lost before 2014 Recovered in 2015


odzyskane [

rzemiosło ]

23

24

23. TABLICZKA WOTYWNA ZE ŚW. BARBARĄ, 2. poł XVII w. Srebro, grawerowane, trybowane, 19,5 x 19 cm Kat. 7840 (RH00539) Kradzież 2005 Odzyskanie 2014

24. TABLICZKA WOTYWNA Z WYOBRAŻENIEM NOGI, XVIII w. Srebro Kat. 8391 (RH00551) Kradzież 2005 Odzyskanie 2014

23. TAMATA WITH ST BARBARA, the 2nd half of the 17th c. Silver, engraved, embossed, 19.5 x 19 cm Cat. 7840 (RH00539) Stolen in 2005 Recovered in 2014

24. TAMATA WITH A LEG, the 18th c. Silver Cat. 8391 (RH00551) Stolen in 2005 Recovered in 2014

17


[ rzemiosło ] odzyskane

25

27

26

25. MISA CHRZCIELNA, pogranicze śląsko-wielkopolsko-branderburskie (?), 1691 Cyna, Ø ok. 40 cm Kat. 10742 Zaginięcie do 2005 Odzyskanie 2016

26. PODSTAWA POD KWIATY, Niemcy, 2. poł. XVIII w. Drewno, fajans malowany, wys. 109 cm Kat. 10466 Zaginięcie do 2002 Odzyskanie 2015

25. BAPTISMAL BOWL, the borderland of Silesia, Greater Poland and Brandenburg (?), 1691 tin, Ø c. 40 cm Cat. 10742 Stolen before 2005 Recovered in 2016

26. PEDESTAL FOR FLOWERS Germany, the 2nd half of the 18th c. wood, pained faience, height 109 cm Cat. 10466 Lost before 2002 Recovered in 2015

18

27. ŻARDINIERA Francja, 1820–1840 Brąz złocony, szkło Kat. 10500 Kradzież z włamaniem 2014 Odzyskanie 2014 27. JARDINIÈRE France, 1820–1840 gilded bronze, glass Cat. 10500 Burgled in 2014 Recovered in 2014


odzyskane [

rzemiosło ]

28

29

28. FOTEL, Pomorze Zachodnie, 1. poł. XX w. Drewno, snycerka, 105 x 61 x 56 cm Kat. 10465 Zaginięcie do 2002 Odzyskanie 2015 28. ARMCHAIR, Western Pomerania the 1st half of the 20th c. wood, woodcarving, 105 x 61 x 56 cm Cat. 10465 Lost before 2002 Recovered in 2015

29. DZWON, Kökeritz Lorentz, Szczecin, 1672 Spiż, odlew, wys. 79 cm, Ø 74 cm Na płaszczu napis: LORENTZ KÖKERITZ GOSS/MICH IN STETTIN ANNO 1672. HANS SPARRING/PAUL SAMELSTREDER. Kat. 10467 Zaginięcie do 2003 Odzyskanie 2015 29. BELL, Kökeritz Lorentz, Szczecin, 1672 Gunmetal, cast, height 79 cm, Ø 74 cm Inscription on the waist of the bell: LORENTZ KÖKERITZ GOSS/MICH IN STETTIN ANNO 1672. HANS SPARRING/ PAUL SAMELSTREDER. Cat. 10467 Lost before 2003 Recovered in 2015

19


[ malarstwo ] katalog strat

20


katalog strat [

malarstwo ]

21


[ malarstwo ] katalog strat

22


katalog strat [

malarstwo ]

1

2 3

1. KOSSAK Jerzy Wesele krakowskie, ok. 1950 Olej, płótno, 79 x 128 cm Kat. PA-3372

2. KOSSAK Jerzy Wesele góralskie, ok. 1950 Olej, płótno, 65 x 97 cm Kat. PA-3371

3. KOSSAK Jerzy Głowa konia, ok. 1950 Olej, dykta, 35 x 26 cm Kat. PA-3374

1. KOSSAK Jerzy Kraków Wedding, c. 1950. Oil on canvas, 79 x 128 cm Cat. PA-3372

2. KOSSAK Jerzy Mountain-Dwellers’ Wedding, c. 1950. Oil on canvas, 65 x 97 cm Cat. PA-3371

3. KOSSAK Jerzy Head of a Horse, c. 1950. Oil, cardboard, 35 x 26 cm Cat. PA-3374

23


[ malarstwo ] katalog strat

4

5

6

4. KOSSAK, WYWIÓRSKI, LENTZ Trzy sceny rodzajowe Wachlarz, wym. oprawy ok. 6-7 x 70 x 40 cm Kat. 10546

5. STRYJEŃSKA Zofia Młodzieniec z fujarką, XX w. Gwasz, papier, 57 x 45 cm (wymiary w świetle oprawy) Kat. 10495

6. STRYJEŃSKA Zofia Dziewczyna z lutnią, XX w. Gwasz, papier, 58 x 45 cm (wymiary w świetle oprawy) Kat. 10496

4. KOSSAK, WYWIÓRSKI, LENTZ Three genre scenes Fan, frame measurements c. 6-7 x 70 x 40 cm Cat. 10546

5. STRYJEŃSKA Zofia Young Man with a Pipe, 20th cent. Guache, paper, 57 x 45 cm (measurements within frame) Cat. 10495

6. STRYJEŃSKA Zofia Girl with a lute, 20th cent. Guache, paper, 58 x 45 cm (measurements within frame) Cat. 10496

24


katalog strat [

malarstwo ]

7

7. GERSON Wojciech Pielgrzym, 1861 Olej, pล‚รณtno, 74,5 x 56,5 Kat. PA-3380 7. GERSON Wojciech Pilgrim, 1861. Oil on canvas, 74.5 x 56.5 cm Cat. PA-3380

25


[ malarstwo ] katalog strat

8

9

26

8. BARBACKI Bolesław Portret kobiety – Kaja Piwońska, 1940 Olej, płótno, 55 x 45 cm Kat. 10556

9. BARBACKI Bolesław Portret kobiety – Kaja IV, 1940 Olej, płótno, 103,5 x 72 cm Kat. 10558

8. BARBACKI Bolesław Portrait of a woman – Kaja Piwońska, 1940 Oil on canvas, 55 x 45 cm Cat. 10556

9. BARBACKI Bolesław Portrait of a woman – Kaja IV, 1940 Oil on canvas, 103.5 x 72 cm Cat. 10558


katalog strat [

malarstwo ]

10

11

10. MALCZEWSKI Jacek Portret Marii Malczewskiej z córką Julią,1888 olej, deska, 41 x 22 cm Kat. 10441 (PA03403)

11. TRUSZ Iwan Via Appia Antica Olej, płyta, 33 x 23 cm Kat. 10440 (PA03402)

10. MALCZEWSKI Jacek Portrait of Maria Malczewska and daughter Julia, 1888 Oil, board, 41 x 22 cm Cat. 10441 (PA03403)

11. TRUSZ Iwan Via Appia Antica Oil, pane, 33 x 23 cm Cat. 10440 (PA03402)

27


[ malarstwo ] katalog strat

12

13

28

12. BARBACKI Bolesław Portret kobiety – Emilia Piwońska, 1940 Olej, płótno, 55 x 45 cm Kat. 10557

13. BARBACKI Bolesław Portret mężczyzny – Henryk Wałachiewicz, 1908 Olej, płótno, 22,5 x 20,5 cm Kat. 10559

12. BARBACKI Bolesław Portrait of a woman – Emilia Piwońska, 1940 Oil on canvas, 55 x 45 cm Cat. 10557

13. BARBACKI Bolesław Portrait of a man – Henryk Wałachiewicz, 1908 Oil on canvas, 22.5 x 20.5 cm Cat. 10559


katalog strat [

malarstwo ]

14

15

14. AXENTOWICZ Teodor Autoportret z żoną, 100 x 94 cm Kat. 10552 14. AXENTOWICZ Teodor Self-portrait with wife, 100 x 94 cm Cat. 10552

15. AUTOR NIEZNANY Scena mitologiczna, Olej, płótno, 97 x 65 cm Kat. PA-3376 15. AUTHOR UNKNOWN Mythical Scene, Oil on canvas, 97 x 65 cm Cat. PA-3376

29


[ malarstwo ] katalog strat

16

16. MALCZEWSKI Jacek Szkice malarskie – trzy postacie męskie, 90 x 175 cm Kat. 10750 16. MALCZEWSKI Jacek Painting sketches – three male figures, 90 x 175 cm Cat. 10750

30


katalog strat [

malarstwo ]

17

18

19

17. KOSSAK Jerzy Przy ognisku. Olej Kat. 10337 (PA03385) 17. KOSSAK Jerzy By the fire. Oil Cat. 10337 (PA03385)

18. AUTOR NIEZNANY Rybak z fajką, 40 x 53 cm Kat. 10553 18. AUTHOR UNKNOWN Fisherman with a pipe, 40 x 53 cm Cat. 10553

19. AUTOR NIEZNANY Krajobraz morski, Olej, płótno, 75 x 120 cm Kat. PA-3375 19. AUTHOR UNKNOWN Seascape, Oil on canvas, 75 x 120 cm Cat. PA-3375

31


[ malarstwo ] katalog strat

20

21

32

20. AUTOR NIEZNANY Pejzaż górzysty, XVIII w. (?) Olej, 28 x 20 cm Kat. 10773

21. AUTOR NIEZNANY Krajobraz z wodospadem, XVIII w. (?) Olej, 17,5 x 25 cm Kat. 10774

20. AUTHOR UNKNOWN Mountainous landscape, the 18th c, (?) Oil, 28 x 20 cm Cat. 10773

21. AUTHOR UNKNOWN Landscape with a waterfall, the 18th c. (?) Oil, 17.5 x 25 cm Cat. 10774


katalog strat [

malarstwo ]

22

22. AUTOR NIEZNANY Panorama miasta, XVIII w. (?) Olej, 17 x 24 cm Kat. 10772 22. AUTHOR UNKNOWN Panorama of a city, the 18th c. (?) Oil, 17 x 24 cm Cat. 10772

33


[ malarstwo ] katalog strat

23

24

25

23. ALLARD L’OLIVIER Wesele wiejskie, ok. 1925–1935 Olej, płótno, 180 x 355 cm Kat. 10726

24. ALLARD L’OLIVIER Odjazd Panny młodej, ok. 1925–1935 Olej, płótno, 180 x 187 cm Kat. 10727

25. ALLARD L’OLIVIER Toaleta Panny Młodej, ok. 1925–1935 Olej, płótno, 180 x 180 cm Kat. 10728

23. ALLARD L’OLIVIER Country wedding, c. 1925–1935 Oil on canvas, 180 x 355 cm Cat. 10726

24. ALLARD L’OLIVIER Departure of the bride, c. 1925–1935 Oil on canvas, 180 x 187 cm Cat. 10727

25. ALLARD L’OLIVIER The Bride in front of a mirror, c. 1925–1935 Oil on canvas, 180 x 180 cm Cat. 10728

34


katalog strat [

malarstwo ]

26

27

26. AUTOR NIEZNANY Ukrzyżowanie, XVII/XVIII w. Olej, płótno, 210 x 130 cm Kat. 10538

27. AUTOR NIEZNANY Ukrzyżowanie, pocz. XVIII w. Olej, deska, ok. 80 x 65 cm Kat. 10712

26. AUTHOR UNKNOWN Crucifixion, 17th/18th cent. Oil on canvas, 210 x 130 cm Cat. 10538

27. AUTHOR UNKNOWN Crucifixion, the beginning of the 18th c. Oil, panel, ca. 80 x 65 cm Cat. 10712

35


[ malarstwo ] katalog strat

28

29

36

28. AUTOR NIEZNANY Modlitwa w Ogrójcu, koniec XVII w. Olej, płótno, 72 x 100 cm Kat. 10652

29. LEONTOWICZ M. Modlący się Jezus. 1930 Olej, płótno, 68 x 85 cm Kat. 10654

28. AUTHOR UNKNOWN Prayer in the Garden, the end of the 17th c. Oil on canvas, 72 x 100 cm Cat. 10652

29. LEONTOWICZ M. Jesus praying, 1930 Oil on canvas, 68 x 85 cm Cat. 10654


katalog strat [

malarstwo ]

30

31

30. AUTOR NIEZNANY Św. Bawon, 1. poł. XVIII w. Tempera, deska, 46 x 24 cm Kat. 10655

31. AUTOR NIEZNANY Pastor, 4. ćw. XVII w. Olej, deska, 50 x 32 cm Kat. 10656

30. AUTHOR UNKNOWN St Bavo, the 1st half of the 18th c. Tempera, panel, 46 x 24 cm Cat. 10655

31. AUTHOR UNKNOWN Pastor, the 4th quarter of the 17th c. Oil, panel, 50 x 32 cm Cat. 10656

37


[ malarstwo ] katalog strat

32

33

38

32. AUTOR NIEZNANY Matka Boska Różańcowa, XIX w. Olej, płótno Kat. 10777

33. AUTOR NIEZNANY Apoteoza św. Barbary, 1757 Olej, płótno, 120 x 100 cm Kat. 10268 (PA03370)

32. AUTHOR UNKNOWN Our Lady of the Rosary, the 19th c. Oil on canvas Cat. 10777

33. AUTHOR UNKNOWN Apotheosis of St Barbara, 1757 Oil on canvas, 120 x 100 cm Cat. 10268 (PA03370)


katalog strat [

malarstwo ]

34

34. AUTOR NIEZNANY Ikona, Św. Michał Archanioł, Rosja, szkoła moskiewska, Palech (?), ok. 1850 Tempera, deska, złoto, 26,5 x 23,5 cm Kat. 10778 34. AUTHOR UNKNOWN Icon, St Michael the Archangel, Russia, Moscow school, Palekh (?), c. 1850 Tempera, panel, gold, 26.5 x 23.5 cm Cat. 10778

39


[ rzeĹşba ] katalog strat

40


katalog strat [

rzeĹşba ]

41


[ rzeĹşba ] katalog strat

42


katalog strat [

rzeźba ]

35

36

35. AUTOR NIEZNANY Figura Chrystusa, XIX/XX w. Odlew, metal, wys. ok. 100 cm Kat. 10251 (PC01589)

36. AUTOR NIEZNANY Chrystus Frasobliwy, pocz. XX w. Drewno, wys. 36 cm Kat. 10457

35. AUTHOR UNKNOWN Figure of Christ, 19th/20th cent. Cast, metal, height c. 100 cm Cat. 10251 (PC01589)

36. AUTHOR UNKNOWN Man of Sorrows, early 20th cent. Wood, height 36 cm Cat. 10457

43


[ rzeźba ] katalog strat

37

38

44

37. AUTOR NIEZNANY Chrystus Ukrzyżowany, 2. poł. XIX w. Drewno, wys. 60 cm Kat. 10709

38. AUTOR NIEZNANY Chrystus, ok. 1850 Drewno polichromowane, wys. 36 cm Kat. 10539

37. AUTHOR UNKNOWN Christ Crucified, 2nd half of the 19th cent. Wood, height 60 cm Cat. 10709

38. AUTHOR UNKNOWN Christ, c. 1850 Polychrome wood, height 36 cm Cat. 10539


katalog strat [

rzeźba ]

39

40 39. AUTOR NIEZNANY Chrystus w grobie, 2. ćw. XVII w. Drewno, wys. 112 cm Kat. 10528

40. WARSZTAT ZACHODNIO-POMORSKI Chrystus, XV w. Drewno polichromowane, wys. 80 cm Kat. 10744

39. AUTHOR UNKNOWN Christ in the tomb, 2nd quarter of the 17th cent. Wood, height 112 cm Cat. 10528

40. WORKSHOP IN WESTERN POMERANIA Jesus Christ, the 15th c. Polychrome wood, height 80 cm Cat. 10744

45


[ rzeźba ] katalog strat

41

42

46

41. AUTOR NIEZNANY Ewangelista, 1673 Drewno polichromowane, wys. ok. 36 cm Kat. 10662

42. WARSZTAT ZACHODNIO-POMORSKI Maria z Dzieciątkiem, XV w. Drewno polichromowane, wys. 88 cm Kat. 10746

41. AUTHOR UNKNOWN Evangelist, 1673. Polychrome wood, height c. 36 cm Cat. 10662

42. WESTERN POMERANIAN WORKSHOP Madonna and Child, the 15th c. Polychrome wood, height 88 cm Cat. 10746


katalog strat [

rzeźba ]

43

45

44

43. AUTOR NIEZNANY Matka Boska Bolesna, pocz. XVII w. Drewno, wys. ok. 100 cm Kat. 10366 (PC01597) 43. AUTHOR UNKNOWN Mater Dolorosa, early 17th cent. Wood, height c. 100 cm Cat. 10366 (PC01597)

44. AUTOR NIEZNANY Niezidentyfikowany święty / zakonnik(?), pocz. XVI w. Drewno, wys. 105 cm Kat. 10770

45. AUTOR NIEZNANY Niezidentyfikowany święty / zakonnik, pocz. XVI w. Drewno, wys. 106 cm Kat. 10771

44. AUTHOR UNKNOWN Unidentified saint/monk (?), the beginning of the 16th c. wood, height 105 cm Cat. 10770

45. AUTHOR UNKNOWN Unidentified saint/monk (?) the beginning of the 16th c. wood, height 106 cm Cat. 10771

47


[ rzeźba ] katalog strat

46 b

46 a

47

48

46 a, b. AUTOR NIEZNANY Rzeźby Apostołów ( 2 szt.) Drewno polichromowane, wys. 48 i 51 cm Kat. 10813

47. AUTOR NIEZNANY Św. zakonnik – Geroncjusz, ok. 1650(?) Drewno, wys. 113 cm Kat. 10521

46 a, b. AUTHOR UNKNOWN Sculptures of Apostles (2 items) Polychrome wood, height 48 and 51 cm Cat. 10813

47. AUTHOR UNKNOWN A holy monk – St Gerontius, c. 1650 (?) Wood, height 113 cm Cat. 10521


katalog strat [

rzeźba ]

48

49

48. AUTOR NIEZNANY Św. Jan Ewangelista, pocz. XVII w. Drewno, wys. ok. 100 cm Kat. 10365 (PC01596)

49. AUTOR NIEZNANY Św. Jan Nepomucen, ok. poł. XVIII w. Drewno polichromowane, wys. 120 cm Kat. 10446

48. AUTHOR UNKNOWN St John the Evangelist, early 17th cent. Wood, height c. 100 cm Cat. 10365 (PC01596)

49. AUTHOR UNKNOWN St John of Nepomuk, c. mid 17th cent. Polychrome wood, height 120 cm Cat. 10446

49


[ rzeźba ] katalog strat

50

51

50

50. AUTOR NIEZNANY Św. Jan Nepomucen, 2. poł. XIX w. Drewno polichromowane, wys. 160 cm Kat. 10455

51. AUTOR NIEZNANY Św. Jan Nepomucen, koniec XIX w. Drewno polichromowane, wys. ok. 75 cm Kat. 10504

50. AUTHOR UNKNOWN St John of Nepomuk, the 2nd half of the 19th c. Polychrome wood, height 160 cm Cat. 10455

51. AUTHOR UNKNOWN St John of Nepomuk, late 19th cent. Polychrome wood, height c. 75 cm Cat. 10504


katalog strat [

rzeźba ]

54

52

53 52. AUTOR NIEZNANY Św. Jan Nepomucen, ok. 1850 Drewno polichromowane, wys. 36 cm Kat. 10540 52. AUTHOR UNKNOWN St John of Nepomuk, c. 1850 Polychrome wood, height 36 cm Cat. 10540

53. AUTOR NIEZNANY Św. Jerzy, 2. poł. XVII w. Drewno polichromowane, wys. 80 cm Kat. 10458

54. AUTOR NIEZNANY Św. Jerzy, 2. poł. XVII w. Drewno polichromowane, wys. 80 cm Kat. 10459

53. AUTHOR UNKNOWN St George, 2nd half of the 17th century Polychrome wood, height 80 cm Cat. 10458

54. AUTHOR UNKNOWN St George, 2nd half of the 17th cent. Polychrome wood, height 80 cm Cat. 10459

51


[ rzeźba ] katalog strat

55

57

56

55. AUTOR NIEZNANY Św. Łukasz, XVIII w. Drewno. Kat. 10462 55. AUTHOR UNKNOWN St Lucas, the 18th c. Wood Cat. 10462

52

56. AUTOR NIEZNANY Św. Łukasz Ewangelista 1. ćw. XVIII w. Drewno polichromowane, 58 cm Kat. 10684 56. AUTHOR UNKNOWN St Luke the Evangelist 1st quarter of the18th cent. Polychrome wood, 58 cm Cat. 10684

57. AUTOR NIEZNANY Św. Marek Ewangelista, 1. ćw. XVIII w. Drewno polichromowane, 58 cm Kat. 10685 57. AUTHOR UNKNOWN St Mark the Evangelist 1st quarter of the18th cent. Polychrome wood, 58 cm Cat. 10685


katalog strat [

rzeźba ]

58

59

58. AUTOR NIEZNANY Św. Maria Magdalena, koniec XIX w. Drewno polichromowane, wys. 70 cm Kat. 10456

59. AUTOR NIEZNANY Św. Roch, XIX w. Drewno, wys. 80 cm Kat. 10295 (PC01590)

58. AUTHOR UNKNOWN St Mary Madeleine, the end of the 19th c. Polychrome wood, height 70 cm Cat. 10456

59. AUTHOR UNKNOWN St Roch, 19th cent. Wood, height 80 cm Cat. 10295 (PC01590)

53


[ rzeźba ] katalog strat

62

60

61

60. AUTOR NIEZNANY Św. Wawrzyniec, 1. ćw. XX w. Gips, polichromia, wys. ok. 50–60 cm Kat. 10543 60. AUTHOR UNKNOWN St Lawrence 1st quarter of the 20th cent. Gypsum, polychrome, height c. 50–60 cm Cat. 10543

54

61. AUTOR NIEZNANY Św. Benon, 1. ćw. XX w. Gips, polichromia, wys. ok. 50–60 cm Kat. 10542

62. AUTOR NIEZNANY Święta Rodzina, ok. 1925 Drewno, wys. ok. 50 cm Kat. 10766

61. AUTHOR UNKNOWN St Benno, 1st quarter of the 20th cent. Gypsum, polychrome, height c. 50–60 cm Cat. 10542

62. AUTHOR UNKNOWN The Holy Family, c. 1925 Wood, height c. 50 cm Cat. 10766


katalog strat [

rzeźba ]

63

64 63. MISTRZ PASJI CHOCIWELSKIEJ Św. Henryk Bamberski, XV/XVI w. Drewno polichromowane, wys. 84 cm Kat. 10743

64. MISTRZ PASJI CHOCIWELSKIEJ Św. Anna Samotrzecia, pocz. XVI w. Drewno polichromowane Kat. 10798

63. MASTER OF THE CHOCIWEL PASSION St Henryk Bamberski, the 15th/16th c. Polychrome wood, height 84 cm Cat. 10743

64. MASTER OF THE CHOCIWEL PASSION St Anne, the beginning of the 16th c. Polychrome wood Cat. 10798

55


[ rzeźba ] katalog strat

66

65

65. MISTRZ PASJI CHOCIWELSKIEJ Św. Klara (?)/ Św. Niewiasta, XV/XVI w. Drewno polichromowane, wys. 82 cm Kat. 10792 65. MASTER OF THE CHOCIWEL PASSION St Clare (?)/ St Woman, the 15th/16th c. Polychrome wood, height 82 cm Cat. 10792

56

66. MISTRZ PASJI CHOCIWELSKIEJ Figury: dwóch apostołów i św. Anny Samotrzeć, XV/XVI w. Drewno polichromowane, figury apostołów - ok. 38 cm, figura św. Anny Samotrzeć - ok. 40 cm Kat. 10745 66. MASTER OF THE CHOCIWEL PASSION Figures of two apostles and St Ann, the 15th/16th c. Polychrome wood, Figures of apostles c. 38 cm, figure of St Ann, c. 40 cm Cat. 10745


katalog strat [

rzeźba ]

67

67. MISTRZ PASJI CHOCIWELSKIEJ Figury Apostołów i Chrystusa (9 sztuk), XV w. Drewno polichromowane, wys. 35 cm Kat. 10747 67. MASTER OF THE CHOCIWEL PASSION Figures of Apostles and the Christ (9 items), the 15th c. Polychrome wood, height 35 cm Cat. 10747

57


[ rzeźba ] katalog strat

68 70

71 69

68. AUTOR NIEZNANY Krucyfiks procesyjny, 2. poł. XVIII w. Drewno polichromowane, wys. 37 cm Kat. 10768

69. AUTOR NIEZNANY Krucyfiks procesyjny, 2. poł. XVIII w. Drewno polichromowane, wys. 40 cm Kat. 10769

68. AUTHOR UNKNOWN Processional crucifix, the 2nd half of the 18th c. Polychrome wood, height 37 cm Cat. 10768

69. AUTHOR UNKNOWN Processional crucifix, the 2nd half of the 18th c. Polychrome wood, height 40 cm Cat. 10769

58

70. AUTOR NIEZNANY Chrystus ( z krucyfiksu), XIX/XX w. Odlew, ołów, wys. 34 cm Kat. 10367 (PC01598)

71. AUTOR NIEZNANY Chrystus ( z krucyfiksu), XIX w. Odlew, żeliwo, wys. 29 cm Kat. 10379 (PC01599)

70. AUTHOR UNKNOWN Christ (from a crucifix), 19th/20th cent. Cast, lead, height 34 cm Cat. 10367 (PC01598)

71. AUTHOR UNKNOWN Christ (from a crucifix), 19th cent. Cast, cast iron, height 29 cm Cat. 10379 (PC01599)


katalog strat [

72 a

rzeźba ]

72 b

73

72 a, b. AUTOR NIEZNANY Głowa putta (2 szt.), 1. poł. XVII w. Drewno polichromowane, złocenia, 30 x 40 cm Kat. 10641 72 a, b. AUTHOR UNKNOWN Head of a putto (2 items) 1st half of the 17th cent. Polychrome wood, gilding, 30 x 40 cm Cat. 10641

73. WARSZTAT BRANDENBURSKI Sukiennik – figura siedzącego mężczyzny, 1921–1923 Piaskowiec Kat. 10781 73. WORKSHOP IN BRANDENBURG Clothier – figure of a seated man, 1921–1923 Sandstone Cat. 10781

59


[ rzemiosło ] katalog strat

60


katalog strat [

rzemiosło ]

61


[ rzemiosło ] katalog strat

62


katalog strat [

rzemiosło ]

63


[ rzemiosło ] katalog strat

64


katalog strat [

rzemiosło ]

74

74. KOMPLET DO KAWY I HERBATY Składający się z dzbanka do kawy, dzbanka do herbaty, mlecznika i cukiernicy. Srebro, wys. ok. 30 cm (dzbanki do kawy i herbaty) Kat. 10449 74. COFFEE AND TEA SET consisting of a tea jug, milk jug and sugar bowl. Silver, height c. 30 cm (tea and coffee jugs) Cat. 10449

65


[ rzemiosło ] katalog strat

75

76

66

75. SAMOWAREK Srebro, wys. ok.30 cm Kat. 10447

76. CUKIERNICA Srebro Kat. 10448

75. SAMOVAR Silver, height c.30 cm Cat. 10447

76. SUGAR-BOWL Silver Cat. 10448


katalog strat [

rzemiosło ]

77

78

77. KOMPLET DO KAWY I HERBATY Składający się z samowara, dzbanka do kawy, mlecznika i cukiernicy Srebro Kat. 10450 77. COFFEE AND TEA SET Consisting of a samovar, coffee jug, milk jug and sugar bowl Silver Cat. 10450

78. PATERA Srebro, ok. 50–60 cm Kat. 10453 78. CAKE PLATTER Silver, c. 50-60 cm Cat. 10453

67


[ rzemiosło ] katalog strat

79

80

68

79. MISA CHRZCIELNA, 1676 Cyna, Ø 52 cm Kat. 10808

80. PATERA, ok. 1900 Cyna, złocenia, wys. 20 cm Kat. 10661

79. BAPTISMAL VESSEL, 1676 Tin, Ø 52 cm Cat. 10808

80. PATERA, c. 1900 Tin, gildings, height 20 cm Cat. 10661


katalog strat [

rzemiosło ]

83

81

82

81. DZBAN Wytwórnia Wagnera w Berlinie, 1865 Srebro złocone, wys. 28 cm Kat. 10639

82. KUFEL Niemcy, koniec XIX w. Porcelana, cyna, wys. 22,5 cm Kat. 10646

83. KONEW CHRZCIELNA Pomorze, 1834 Cyna, wys. 25 cm Kat. 10836

81. EWER Wagner manufactory in Berlin, 1865 Gilt silver, height 28 cm Cat. 10639

82. BEER STEIN Germany, the end of the 19th c. Porcelain, tin, height 22.5 cm Cat. 10646

83. BAPTISMAL JUG Pomerania, 1834 Tin, height 25 cm Cat. 10836

69


[ rzemiosło ] katalog strat

86

84 87 85 84. ŚWIECZNIK Mosiądz, wys. 87 cm Kat. 10737 84. CANDLESTICK Brass, height 87 cm Cat. 10737

70

85. LICHTARZ koniec XVIII w. Drewno polichromowane, wys. 84 cm Kat. 10767 85. CANDLESTICK the end of the 18th c. Polychrome wood, height 84 cm Cat. 10767

86. LICHTARZE (6 szt.) XIX w. Drewno polichromowane Kat. 10783 86. CANDLESTICKS (6 items) the 19th c. Polychrome wood, Cat. 10783

87. ŚWIECZNIK koniec XVIII w. Stop miedzi, odlew, wys. 49 cm Kat. 10789 87. CANDLESTICK the end of the 18th c. Copper alloy, cast, height 49 cm Cat. 10789


katalog strat [

rzemiosło ]

90

88

89 91

88. LICHTARZ poł. XVIII w. Cyna, wys. 35 cm Kat. 10793

89. LICHTARZ Lidke J.J., 1796 Cyna, wys. 38 cm Kat. 10794

90. LICHTARZE (3 szt.) 1743 Cyna, wys. 40 cm. Kat. 10799

91. ŚWIECZNIK Berlin (?), 1. poł. XIX w. Odlew żeliwny, wys. 52 cm Kat. 10805

88. CANDLESTICK the mid-18th c. Tin, height 35 cm Cat. 10793

89. CANDLESTICK Lidke J.J., 1796 Tin, height 38 cm Cat. 10794

90. CANDLESTICKS (3 items) 1743 Tin, height 40 cm Cat. 10799

91. CANDLESTICK Berlin (?), the first half of the 19th c. Cast iron, height 52 cm Cat. 10805

71


[ rzemiosło ] katalog strat

94

92

95

93

92. ŚWIECZNIK 2. poł. XIX w. Mosiądz, malowany srebrem, wys. 60 cm Kat. 10806 92. CANDLESTICK the 2nd half of the 19th c. Brass, silver painted, height 60 cm Cat. 10806

72

93. LICHTARZ Listcko G., 1743 Cyna, wys. 37 Kat. 10815 93. CANDLESTICK Listcko G., 1743 Tin, height 37 Cat. 10815

94. LICHTARZE ( 2 szt.) poł. XVII w. Mosiądz odlewany, toczenie. wys. 24,5 cm Kat. 10818

95. LICHTARZE ( 2 szt.) 1. poł. XVII w. Mosiądz wys. 27,5 cm Kat. 10819

94. CANDLESTICKS (2 items), the mid-17th c. Cast brass, turning, height 24.5 cm Cat. 10818

95. CANDLESTICKS (2 items) the 1st half of the 17th c. Brass, height 27.5 cm Cat. 10819


katalog strat [

rzemiosło ]

96 98

99

97

96. LICHTARZE ( 4 szt.) pocz. XIX w. Żeliwo. wys. 60 cm Kat. 10821

97. LICHTARZ XVIII/XIX w. Cyna, odlew, wys. 57 cm Kat. 10833

98. LICHTARZ 2. poł. XIX w. Cyna, odlew, wys. 60 cm Kat. 10834

99. LICHTARZ pocz. XX w. Plater, wys. 55 cm Kat. 10847

96. CANDLESTICS (4 items) the beginning of the 19th c. Cast iron, height 60 cm Cat. 10821

97. CANDLESTICK the 18th/19th c. Tin, cast, height 57 cm Cat. 10833

98. CANDLESTICK the 2nd half of the 19th c. Tin, cast, height 60 cm Cat. 10834

99. CANDLESTICK the beginning of the 20th c. Plating, height 55 cm Cat. 10847

73


[ rzemiosło ] katalog strat

100

101 100. LICHTARZE ( 2 szt.) złotnik Pogorzelski, XIX w. Srebro, wys. ok. 35 cm Kat. 10452 100. CANDLESTICKS (2 items) Goldsmith: Pogorzelski, 19th cent. Silver, height c. 35 cm Cat. 10452

74

101. KANDELABR Bracia Łopieńscy, (replika klasycystycznego świecznika) XIX/XX w. Brąz, złocenia, wys. 65,50, Ø cokołu 12 cm Kat. 10242 (RL00372) 101. CANDELABRUM Łopieński brothers (replica of an ancient candelabrum) 19th/20th cent. Bronze, gilding, height 65.5 cm, Ø foot (at base) 12 cm Cat. 10242 (RL00372)


katalog strat [

rzemiosło ]

102

103

102. KANDELABRY (2 szt.), XIX–XX w. Srebro, wys. ok. 40 cm Kat. 10451 102. CANDELABRA (2 items) 19th–20th cent. Silver, height c. 40 cm Cat. 10451

103. KINKIET Niemcy, koniec XIX w. Odlew, żelazo. wys. 37 cm, szer. 41 cm Kat. 10845 103. SCONCE Germany, the end of the 19th c. Cast, iron Height 37 cm, width 41 cm Cat. 10845

75


[ rzemiosło ] katalog strat

104

105 106

104. DENAR ALBRECHTA FRYDERYKA, 1571 Srebro, Ø 0,80 cm Kat. 10438 (RN00659)

105. SZELĄG JANA KAZIMIERZA 1660–1668 Miedź, Ø 1,20 cm Kat. 10439 (RN00660)

104. DENARIUS OF ALBERT FREDERICK, 1571 Silver, Ø 0.80 cm Cat. 10438 (RN00659)

105. SHILLING OF JAN CASIMIR 1660–1668 Copper, Ø 1.20 cm Cat. 10439 (RN00660)

76

106. TŁOK PIECZĘTNY SZCZECIŃSKIEGO CECHU ROLNIKÓW, 1624 wys. 9,40 cm Na otoku napis: SIGEL.D.BAVLEVTE. IN.ALTEN.STETTIN Kat. 10243 (RN00621) 106. SEAL MATRIX OF THE FARMERS’ GUILD IN SZCZECIN, 1624 Height 9.40 cm Inscription on the matrix: SIGEL.D.BAVLEVTE. IN.ALTEN.STETTIN Cat. 10243 (RN00621)


katalog strat [

rzemiosło ]

107

107. KIELICH MSZALNY, 1627 Srebro złocone, wys. 30 cm Kat. 10564 107. CHALICE, 1627 Gilt silver, height 30 cm Cat. 10564

77


[ rzemiosło ] katalog strat

109

110 108 108. KIELICH MSZALNY, 1633 Srebro złocone, wys. 21 cm Kat. 10563 108. CHALICE, 1633 Gilt silver, height 21 cm Cat. 10563

78

109. KIELICH MSZALNY, 1850 Miedź srebrzona, złocona, wys. 22 cm Kat. 10644 109. CHALICE, 1850 Silver-plated copper, gilded, height 22 cm Cat. 10644

110. KIELICH MSZALNY, 1883 Srebro, wys. 19,2 cm Kat. 10643 110. CHALICE, 1883 Silver, height 19.2 cm Cat. 10643


katalog strat [

rzemiosło ]

113

111

112

111. KIELICH MSZALNY, 2. ćw. XVII w. Stop metali. Na dolnej części stopy rozmieszczone symetryczne tarcze z herbami fundatorów: Nowina, Lubicz, Bończa oraz zatarta punca. Kat. 10825 111. CHALICE, the 2nd half of 17th c. Metal alloys On the bottom part of the foot coats of arms of founders: Nowin, Lubicz, Bończa and a blurred hallmark. Cat. 10825

112. KIELICH MSZALNY Warsztat pomorski, 2. poł. XIX w. Srebro pozłacane, wys. 22 cm Kat. 10837 112. CHALICE Pomeranian workshop the 2nd half of the 19th c. Gilt silver, height 22 cm Cat. 10837

113. KIELICH MSZALNY Pomorze, 1711 Na stopie inskrypcja: “ANNO 1711 JANUARY MARTINUS HEUSKE... JULIANA SOPHIN HUCKEN...” Kat. 10846 113. CHALICE Pomerania, 1711 Inscription on the foot: “ANNO 1711 JANUARY MARTINUS HEUSKE... JULIANA SOPHIN HUCKEN...” Cat. 10846

79


[ rzemiosło ] katalog strat

114

115 116

114. KRZYŻ OŁTARZOWY Fraget, Warszawa, 1. ćw. XX w. Stop miedzi, srebrzony, wys. 51 cm Kat. 10565

115. KRZYŻ OŁTARZOWY ok. 1650 Srebro, wys. 62 cm Kat. 10566

114. ALTAR CROSS Fraget manufactory, Warsaw, the 1st quarter of the 20th century Copper alloy, silver-plated, height 51 cm Cat. 10565

115. ALTAR CROSS c. 1650 Silver, height 62 cm Cat. 10566

80

116. KRZYŻ OŁTARZOWY koniec XIX w. stop miedzi, wys. 27cm Kat. 10795 116. ALTAR CROSS the end of the 19th c. Copper alloy, height 27 cm Cat. 10795


katalog strat [

rzemiosło ]

117

119

120

118

117. KRZYŻ OŁTARZOWY 1. poł. XIX w. Żeliwo. wys. 65 cm Kat. 10814

118. KRZYŻ OŁTARZOWY 1. poł. XIX w. Żeliwo. wys. 65 cm Kat. 10816

117. ALTAR CROSS the 1st half of the 19th c. Cast iron, height 65 cm Cat. 10814

118. ALTAR CROSS the 1st half of the 19th c. Cast iron, height 65 cm Cat. 10816

119. KRZYŻ OŁTARZOWY 1. poł. XIX w. Żeliwo, wys. 60 cm Kat. 10820 119. ALTAR CROSS the 1st half of the 19th c. Cast iron, height 60 cm Cat. 10820

120. KRZYŻ STOJĄCY Warsztat śląski, ok. 1885 Drewno, figura Chrystusa – odlew z metalu (?), wys. ok 50 cm Kat. 10824 120. STANDING CROSS Silesian workshop, c. 1885 Wood, figure of Christ – Metal cast (?), height 50 cm Cat. 10824

81


[ rzemiosło ] katalog strat

121

124

123

122

121. PLAKIETA WOTYWNA Z PRZEDSTAWIENIEM PARY OCZU XVIII–XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, 4,4 x 5,8 cm Kat. 10760 121. TAMA WITH A PAIR OF EYES the 18th–19th c. (?) Silver, gilding techniques, 4.4 x 5.8 cm Cat. 10760

82

125

122. PLAKIETA WOTYWNA RYNGRAF Z MATKĄ BOSKĄ XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, Kat. 10762

123. PLAKIETA WOTYWNA Z PARĄ KLĘCZĄCYCH FUNDATORÓW pocz. XVIII w. Srebro, techniki złotnicze, ok. 48 x 35 cm Kat. 10748

122. TAMA WITH A GORGET WITH THE MARY the 19th c. (?) Silver, gilding techniques Cat. 10762

123. TAMA WITH A COUPLE OF KNEELING FOUNDERS the beginning of the 19th c. Silver, gilding techniques, ca. 48 x 35 cm Cat. 10748

124. PLAKIETA WOTYWNA W FORMIE SERCA Z PŁOMIENIEM XIX w.(?) Srebro, techniki złotnicze, wys. ok. 20 cm Kat. 10763

125. PLAKIETA WOTYWNA W FORMIE SERCA Z PŁOMIENIEM XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, wys. ok. 20 cm Kat. 10764

124. HEART-SHAPED TAMA WITH A FLAME the 19th c. (?) Silver, gilding techniques, height c. 20 cm Cat. 10763

125. HEART-SHAPED TAMA WITH A FLAME the 19th c. (?) Silver, gilding techniques, height c. 20 cm Cat. 10764


katalog strat [

rzemiosło ]

126

127

128

126. PLAKIETA WOTYWNA Z PRZEDSTAWIENIEM KONIA XVIII–XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, ok. 7,7 x 8,3 cm Kat. 10749 126. TAMA WITH A HORSE the 18th–19th c. (?) Silver, gilding techniques, c. 7.7 x 8.3 cm Cat. 10749

127. PLAKIETA WOTYWNA Z PRZEDSTAWIENIEM PARY GALOPUJĄCYCH KONI XVIII–XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, 11 x 16,5 cm Kat. 10757 127. TAMA WITH TWO GALLOPING HORSES the 18th–19th c. (?) Silver, gilding techniques, 11 x 16.5 cm Cat. 10757

128. PLAKIETA WOTYWNA Z PRZEDSTAWIENIEM KONIA XVIII–XIX w. Srebro, techniki złotnicze, 8,7 x 6,7 cm Kat. 10756 128. TAMA WITH A HORSE the 18th–19th c. Silver, gilding techniques, 8.7 x 6.7 cm Cat. 10756

83


[ rzemiosło ] katalog strat

129

131

130

129. PLAKIETA WOTYWNA Z PRZEDSTAWIENIAMI: OKA OPATRZNOŚCI - W GÓRNEJ STREFIE I TRZECH KRÓW W DOLNEJ, XVIII–XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, 14,3 x 11,8 cm (?) lub ok. 25 x 18 cm (?) Kat. 10761 129. TAMA WITH AN EYE OF PROVIDENCE IN THE UPPER PART AND THREE KINGS IN THE LOWER ONE, the 18th–19th c. (?) Silver, gilding techniques, 14.3 x 11.8 cm (?) or c. 25 x 18 cm Cat. 10761

84

130. PLAKIETA WOTYWNA W KSZTAŁCIE NIEMOWLĘCIA OWINIĘTEGO W BECIK XVIII–XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, wys. ok. 18,4 cm Kat. 10758 130. TAMA IN A FORM OF A TODDLER WRAPPED IN A SLEEPING BAG the 18th–19th c. Silver, gilding techniques, height c. 18.4 cm Cat. 10758

131. PLAKIETA WOTYWNA Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO Z DZIECIĄTKIEM XVIII–XIX w. (?) Srebro, techniki złotnicze, 9,7 x 6 cm Kat. 10759 131. TAMA WITH ST ANTHONY OF PADUA WITH A CHILD the 18th–19th c. Silver, gilding techniques, 9.7 x 6 cm Cat. 10759


katalog strat [

rzemiosło ]

133 132 a

132 b

132 a, b. KAPA ŻAŁOBNA, 2. poł. XIX w. Jedwab, haft, nić jedwabna, 135 x 60 cm Kat. 10790 132. FUNERAL COPE the 2nd half of the 19th c. Silk, embroidery, silk thread, 135 x 60 cm Cat. 10790

133. ORNAT CZERWONY, lata 20. XX w. (?) Aksamit malowany olejno, jedwab, satyna, 100 x 62 cm Kat. 10791 bez stuły 133. RED CHASUBLE, the 1920s (?) Oil-painted velvet, silk, satin, 100 x 62 cm Cat. 10791 without a stole

85


[ rzemiosło ] katalog strat

134 a

135 a

134 b

86

135 b

134 a, b. ORNAT, 2. poł. XVIII w. Brokat, wys. 94 cm. Kat. 10811

135 a, b. ORNAT, pocz. XX w. Adamaszek, wys. 97 cm Kat. 10812

134. CHASUBLE the 2nd half of the 18th c. Brocade, height 94 cm Cat. 10811

135. CHASUBLE the beginning of the 20th c. Damask, height 97 cm Cat. 10812


katalog strat [

rzemiosło ]

136

137

136. KADZIELNICA, pocz. XX w. Stop metali, wys. 20, Ø 10 cm Kat. 10809 136. THURIBLE the beginning of the 20th c. Metal alloys, height 20, Ø 10 cm Cat. 10809

137. DZWONEK MSZALNY pocz. XX w. Stop metali, wys. 12 cm Kat. 10810 137. ALTAR BELL the beginning of the 20th c. Metal alloys, height 12 cm Cat. 10810

87


[ rzemiosło ] katalog strat

138 a

138 b

138 a, b. FIGURKI: MĘŻCZYZNA TRZYMAJĄCY ZA LEJCE KONIA Miśnia, Saksonia, Niemcy, XIX w Porcelana. Kat. 10775 138 a, b. FIGURINES: MAN HOLDING REINS OF A HORSE Meissen, Saxony, Germany, the 19th c. Porcelain Cat. 10775

88


katalog strat [

rzemiosło ]

139

140

139. KUFER Pomorze, 1788 Drewno, żelazo. Kat. 10821

140. STOPA AMBONY Reinhard Böck, 1712–1713 Drewno, snycerka, wys. 110 cm Kat. 10835

139. TRUNK Pomerania, 1788 Wood, iron Cat. 10821

140. FOOT OF AN AMBO Reinhard Böck, 1712–1713 Wood, woodcarving, height 110 cm Cat. 10835 cm

89


[ rzemiosło ] katalog strat

141

142 a

142 b

141. FISHARMONIA OBUDOWA Niemcy, 1900 Drewno okleina, wys. 119, szer. 116 cm Kat. 10831 141. PUMP ORGAN CASING Germany, 1900 Wood veneer, height 119, width 116 cm Cat. 10831

90

142 a, b. STÓŁ Z PLAKIETAMI PORCELANOWYMI Francja, ok. 1789–1850 Drewno, porcelana, mosiądz lub brąz złocony, wys. 80 cm, Ø 80 cm Kat. RJ-296 142 a, b. TABLE WITH PORCELAIN PLAQUES France, c. 1789–1850 Wood, porcelain, brass or gilded bronze, height 80 cm, Ø 80 cm Cat. RJ-296


katalog strat [

rzemiosło ]

143

144

143. PŁYTA NAGROBNA MARTINA LAMPRECHTA, 1789 Wapień, relief, 190 x 120 cm Kat. 10842

144. PŁYTA NAGROBNA JOHANA DAVIDA ENGEL, 1748 Wapień, relief, 177 x 120 cm Kat. 10842

143. TOMBSTONE OF MARTIN LAMPRECHT, 1789 Limestone, relief, 190 x 120 cm Cat. 10842

144. TOMBSTONE OF JOHAN DAVID ENGEL, 1748 Limestone, relief, 177 x 120 cm Cat. 10842

91


[ rzemiosło ] katalog strat

145

146

92

145. BUDDA Z KWIATEM LOTOSU, Tybet, ok. 1750 Brąz złocony (?), wys. ok. 19,5 cm Kat. PC-1593

146. BUDDA ZE STUPĄ Tybet, ok. 1750 Brąz złocony (?), wys. ok. 19,5 cm Kat. PC-1594

145. THE BUDDHA WITH A LOTUS FLOWER Tibet, c. 1750 Gilded bronze (?), height c. 19.5 cm Cat. PC-1593

146. THE BUDDHA WITH A STUPA Tibet, c. 1750 Gilded bronze (?), height c. 19.5 cm Cat. PC-1594


katalog strat [

rzemiosło ]

147

147. BOGINI KURUKULLA, Tybet, ok. 1780 Brąz złocony, wys. ok. 33 cm Kat. PC-1592 147. THE GODDESS KURUKULLA Tibet, c. 1780 Gilded bronze, height c. 33 cm Cat. PC-1592

93


[ rzemiosło ] katalog strat

148

149

148. KOLEKCJA 12 FIGUR CHIŃSKIEGO ZODIAKU Chiny, ok. 500 Terakota, wys. ok. 18 cm Kat. PC-1591 148. COLLECTION OF 12 FIGURES OF THE CHINESE ZODIAC China, c. 500 Terracotta, height c. 18 cm Cat. PC-1591

94

149. BYK WEI, Chiny, ok. 500 Terakota, ok. 15 x 18 cm Kat. PC-1595 149. WEI BULL China, c. 500 Terracotta, c. 15 x 18 cm Cat. PC-1595


katalog strat [

rzemiosło ]

150

152 a, b

151

150. SPINKI DO MANKIETÓW Srebrne monety, Rzym, ok. III w. 18- karatowe złoto (oprawa współczesna), Ø ok. 2,5 cm Kat. RI-209 150. CUFFLINKS Silver coins, Rome, c. 3rd cent. 18-carate gold (modern setting), Ø c. 2.5 cm Cat. RI-209

151. OJNOCHOE Wielka Grecja, ok. III w. p.n.e. Glina, wys. 27,5 cm Kat. RE–516

152 a, b. MIECZ Chiny, ok. 500 p.n.e. Brąz, dł. 47,4 cm Kat. RO-385

151. OINOCHOE Magna Graecia, c. 3rd cent. B.C. Clay, height 27.5 cm Cat. RE-516

152 a, b. SWORD China, c. 500 B.C. Bronze, length 47.4 cm Cat. RO-385

95


[ zabytki techniki ] katalog strat

96


katalog strat [

zabytki techniki ]

153 a

153 b

153 a, b. SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES 300S, Niemcy, 1953, nr VIN:18801100204/53; nr rej. UJX 547. Kolor czarny. Kat. 10488 153 a, b. PASSENGER CAR MERCEDES 300S, Germany, 1953, nr VIN: 18801100204/53; Reg. No. UJX 547. Black Cat. 10488

97


[ zabytki techniki ] katalog strat

154 a, b

154 a, b. MECHANIZM ZEGARA WIEŻOWEGO Gebr. Momma vorm. C. Weiss, Głogów, 1920 Odlewy żeliwne, mosiądz, stelaż stalowy, wys. stelażu 100 cm, pozostałe wymiary: 24 x 62 cm, wys. 32 cm, dł. wahadła 110 cm (robocza 97 cm) Numer tabliczki znamionowej – 2101, napis na tabliczce: GEBR. MOMMA vorm. C. WEISS Machinen Fabrik GLOGAU Kat. 9979 (RP00197) 154 a, b. CLOCKTOWER CLOCKWORK Gebr. Momma vorm. C. Weiss, Głogów, 1920 Cast iron, brass, steel frame, Frame height 100 cm, other measurements: 24 x 62 cm, height 32 cm, pendulum length 110 cm (working length 97 cm) Number of nameplate – 2101, inscription on nameplate: GEBR. MOMMA vorm. C. WEISS Machinen Fabrik GLOGAU Cat. 9979 (RP00197)

98


katalog strat [

zabytki techniki ]

155

155. MLEWNIKI WALCOWE ( 5 szt.) Zakłady Przemysłowe St Weigt Sp. Akc., Łódź, ok. 1936 Stal, korpus żeliwny, wys. 135 cm, Kat. 9223 (RT00144) 155. ROLLER MILLS ( 5 items) St Weigt Sp. Akc. Industrial Works, Łódź, c. 1936 Steel, cast iron body, height 135 cm Cat. 9223 (RT00144)

99


[ zabytki techniki ] katalog strat

156 a

156 b

156 a, b. MLEWNIKI WALCOWE ( 24 szt.) „MIAG”, Braunschweig; „MIAG” Muhlenbau und Industrie A.- G., Werke Dresden, ok. 1926–1935 Stal, żeliwo, szkło, wymiary: dł. ok. 120 cm, szer., ok. 80 i 160 cm, wys. ok. 170 cm Kat. 10431 (RT00170) 156 a, b. ROLLER MILLS (24 items) “MIAG”, Braunschweig; “MIAG” Muhlenbau und Industrie A.- G., Werke Dresden, c. 1926–1935 Steel, cast iron, glass, measurements: length. 120 cm, width, c. 80 i 160 cm, height c. 170 cm cat. 10431 (RT00170)

100


katalog strat [

zabytki techniki ]

157 b

157 a

157 c 157 a, b,c. MLEWNIKI WALCOWE ( 2 szt.) Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrick vorm. Gebrüder Seck-Dresden, ok. 1920 Stal, żeliwo, szkło, wymiary: dł. ok. 120 cm, szer. ok. 80 cm, wys. ok. 170 cm Kat. 10432 (RT00171) 157 a, b,c. ROLLER MILLS (2 items) Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrick vorm. Gebrüder Seck-Dresden, ok. 1920 Steel, cast iron, glass, measurements: length c. 120 cm, width c. 80 cm, height c. 170 cm Cat. 10432 (RT00171)

101


[ zabytki techniki ] katalog strat

158

158. WAŁ TRANSMISYJNY-PASOWY Polska, Zakłady H. Cegielskiego w Poznaniu (?), ok. 1927 Stal, żeliwo, wymiary: dł. ok. 2000 cm, szer. ok. 100 cm, wys. ok. 100 cm Kat. 10433 (RT00172) 158. TRANSMISSION SHAFT-BELT Poland, H. Cegielski Works in Poznań (?), c. 1927 Steel, cast iron, measurements: length c. 2000 cm, width c. 100 cm, height c. 100 cm cat. 10433 (RT00172)

102


katalog strat [

zabytki techniki ]

159

159. MOTOCYKL SHL U48 S.H.L. Suchedniowska Huta Ludwikรณw, Kielce, 1949 Stal, stop aluminium, tworzywo sztuczne, wys. 90 cm, szer. 69 cm, dล‚. 202,5 cm Kat. 10779 159. MOTORCYCLE SHL U48 S.H.L. Suchedniowska Huta Ludwikรณw, Kielce, 1949 Steel, aluminium alloy, plastic, height 90 cm, width 69 cm, length 202.5 cm Cat. 10779

103


[ broń ] katalog strat

W sierpniu 2013 Muzeum Warmii i Mazur utraciło, w wyniku przywłaszczenia, 61 zabytków archeologicznych. Były to groty wczesnośredniowiecznej broni drzewcowej, które zostały zarejestrowane w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Poniżej publikujemy wybór z otrzymanej dokumentacji fotograficznej, utraconych zabytków. Każdy grot został sfotografowany z odniesieniem do skali centymetrowej. Kat. RO-366 do RO-382 WEAPONS–SPEARHEADS In August 2013 the Museum of Warmia and Mazury lost, due to appropriation, 61 archeological objects. These were spearheads of pole weapons which had been registered in the National Register of Historic Objects that Were Stolen or Illegally Taken Abroad. The reproductions published below are a selection of the photographic documentation of the lost objects. Each spearhead was photographed with reference to the centimeter scale. Cat. RO-366 to RO-382

104


katalog strat [

broń ]

105


[ broń ] katalog strat

106


Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem - jedyna oficjalna baza danych o utraconych i poszukiwanych zabytkach. Dostępna jest dla każdego zainteresowanego sprawdzeniem legalności zabytku. Pomaga Policji, Służbie Celnej i Straży Granicznej w prowadzeniu poszukiwań i identyfikacji utraconych dóbr kultury, jest również niezwykle użytecznym narzędziem dla antykwariuszy, domów aukcyjnych i ich klientów - wszystkich uczestników rynku antykwarycznego. W bazie danych znajduje się ponad 10 800 utraconych zabytków i dzieł sztuki. Dzięki zgromadzonym informacjom udało się odzyskać już wiele skradzionych zabytków. W przypadku kradzieży zadbaj, by informacje o utraconych zabytkach zostały umieszczone w Krajowym wykazie zabytków skradzionych. Korzystasz z Internetu - odwiedź: https://skradzionezabytki.pl The National Register of Historic Objects That Were Stolen or Illegally Taken Abroad - the only official database comprising missing cultural property that is being sought. Accessible to anyone interested in checking if a given historic work of art is legal. Used by the Police, Customs Services, and Border Guards to search for and identify lost cultural property. It is also a very useful tool for antiquarians, auction houses and their clients - invaluable for all those participating in the antiques market. The database lists information on over 10 800 lost historic objects and works of art. Many stolen artworks of historic value have been recovered thanks to the data collected in this base. In case you fall victim to theft, make sure that the information on the historic works that went missing are included in the National Register of Historic Objects that Were Stolen. If you use the Internet, find the https://skradzionezabytki.pl website

Profile for Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Cenne Bezcenne Utracone. Katalog utraconych dzieł sztuki 2014-2016  

Cenne Bezcenne Utracone. Katalog utraconych dzieł sztuki 2014-2016  

Profile for nimoz
Advertisement