Page 1

1


Broj učenika i razrednih odjela Školska 2013./2014. godina Razredna nastava Razred 1. razred 2. razred

3. razred

4. razred Ukupno 1.- 4.

Broj odjela 4

Broj učenika 87

4

79

4

4

16

87

81

334

PŠ Budrovac: Trostruka kombinacija (1., 2., 3. razred) 10 učenika PŠ Čepelovac: Trostruka kombinacija (1., 2., 3. razred) 10 učenika PŠ Mičetinac: Trostruka kombinacija (2., 3., 4. razred) 4 učenika PŠ Sirova Katalena: Dvostruka kombinacija (1. i 3. razred) 5 učenika PŠ za učenike s teškoćama u razvoju: 38 učenika + nastava u kući 2 učenika 2


Broj učenika i razrednih odjela Školska 2013./2014. godina Predmetna nastava Razred 5. razred

Broj odjela 4

Broj učenika 78

7. razred

4

75

6. razred

8. razred Ukupno 5. - 8. Ukupno 1. - 4. Ukupno 1. - 8. UKUPNO

5

98

4

84

17

335

16

334

33

669

738

PŠ (10) (69 učenika)

3


DEFINICIJA KURIKULUMA Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente te kontrolu (vrjednovanje) postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

4


GLAVNA ZADAĆA ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Izgradnja jedinstvenog profila škole

Izgradnja individualnog koncepta škole

Vidljivost konkretne povezanosti zajednice učitelja i zajednice učenika

5


NAČIN REALIZACIJE ŠKOLSKOG KURIKULUMA Aktivnostima,

programima i projektima težiti kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, samostalnost i odgovornost.

Posvetiti

pažnju užoj i široj društvenoj zajednici te doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava. 6


7


aktivnost, program i/ili projekt

INFORMATIKA – 6.b, 6.d, 6.e Davorka Hrženjak

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznavanje učenika s računalnom izradom plakata -Upoznavanje glogstera (alata za izradu plakata) -Razvijanje kreativnosti, maštovitosti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-Učenicima 6.b, 6.d, 6.e - polaznicima nastave informatike -Svim ostalim učenicima, učiteljima, roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-Davorka Hrženjak, učiteljica informatike, učenici 6.b, 6.d, 6.e

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-predavanja -radionica -razgovor -izrada i objava plakata

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-ocjenjivanje izrađenih plakata

-veljača 2014. 8


aktivnost, program i/ili projekt

INFORMATIKA: 5. – 8. razred Davorka Hrženjak

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Edukacija i informiranje učenika o komunikaciji na internetu -Isticanje pravila prihvatljivog korištenja interneta -Upoznavanje učenika s potencijalnim opasnostima na internetu -Ukazivanje na oblike nasilja koji se mogu dogoditi na internetu -Prevencija zlostavljanja nasilja na internetu

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima - polaznicima nastave informatike kod učiteljice Davorke Hrženjak

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-Davorka Hrženjak, učiteljica informatike - Učenici od 5. do 8. razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-obilježavanje Dana sigurnijeg interneta - gledanje kratkih filmova - razgovor, radionica -igranje interaktivnih igara (radoznalci u akciji) -izrada plakata

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-traženje povratne informacije od učenika (jesu li promijenili svoja razmišljanja o komunikaciji na internetu, s naglaskom na facebook) -siječanj / veljača 2014. 9


aktivnost, program i/ili projekt

IZBORNA NASTAVA – INFORMATIKA (UČITELJ NIKOLA MIHOČKA)

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- obučiti učenike petih, sedmih i osmih razreda, sukladno nastavnom planu i programu iz područja ICT-a, temeljnim znanjima i sposobnostima za djelotvornu uporabu računala i primjenskih programa, usvojiti osnove strojne i programske opreme i razvijati sposobnosti za primjenu ICT-a u drugim predmetima.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- usvojiti osnovne pojmove iz područja strojne i programske opreme, ovladati osnovama rada u programima za izradu dokumenata, prezentacija, proračunskih tablica i baza podataka, ovladati osnovama programiranja, naučiti izraditi osobnu Web stranicu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

• ravnatelj škole Marijan Vinković • učitelj Nikola Mihočka • učenici 5.a, 6.a, 6.c, 8.d razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- izborna nastava prema smjernicama HNOS-a, praktični rad na računalima kroz individualni i grupni rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike

način vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-kontinuirano opisno i brojčano vrednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta) -poseban je naglasak na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu

tijekom nastavne godine 2013./2014. 10


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA ZA 4., 5., 6., 7. i 8. RAZREDE - razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja - usvajanje novog i proširivanje starog vokabulara i učenje gramatike - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, već i preko suvremenih medija; televizije, interneta i novina - nadogradnja na prošlogodišnje gradivo - povezivanje nastavnog gradiva s osobnim iskustvom učenika - naučiti učenike da se služe raznim izvorima znanja - razvijanje vještina slušanja i čitanja te govorenja i pisanja - razvijanje vještine pravilnog rada - usvajanje znanja potrebnog u svakodnevnoj komunikaciji - upoznavanje s razlikama dvaju kultura (njemačke i hrvatske kulture)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, učenici 4., 5., 6., 7. i 8. razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tijekom školske godine prema godišnjem planu i programu, 2 sata tjedno, 70 sati godišnje - udžbenici i radne bilježnice potrebne za izvođenje nastave = 110kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenici se ocjenjuju brojčanom ocjenom (od najmanje do najveće razine usvojenosti)

- tijekom nastavne godine 2013. /2014., 2 sata tjedno 11


aktivnost, program i/ili projekt

IZBORNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (DARIJA CAR)

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- usavršiti znanje stranog jezika - koristiti se literaturom stranog podrijetla - komunicirati s vršnjacima iz cijelog svijeta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznati razlike dvaju kultura u svakodnevnom životu ( engleske i hrvatske)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Učenici 7. b i 7.c razreda, učiteljica engleskog jezika Darija Car

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- predavanja, prezentacije, radionice - udžbenici potrebni za izvođenje nastave (cca 100kn) - troškovi umnažanja materijala za nastavu

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- brojčano i opisno vrednovanje usvojenosti znanja, učenička izlaganja kroz prezentacije i usmena izlaganja -tijekom nastavne godine 2013./2014. - ponedjeljak i utorak, 7. školski sat, 70 sati godišnje 12


13


aktivnost, program i/ili projekt

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – PRVA POMOĆ

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznati učenike s radom i osnovnim načelima hrvatskog Crvenog križa - Stjecanje znanja o najosnovnijim pravilima i načinima pružanja prve pomoći i njihova primjena u praktičnim slučajevima - Upoznati ljudska prava, prava djece te razvijati humane osjećaje i socijalnu svijest kod učenika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Aktivnost je namijenjena učenicima osmih razreda u svrhu usvajanja načina pružanja prve pomoći pri različitim nezgodama i nesrećama u školi i izvan nje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- voditeljica aktivnosti – Vesna Šijak - učenici osmih razreda - vanjski suradnik -

predavanje praktične vježbe priprema ekipnog nastupa za natjecanje

- opisno praćenje - sudjelovanje u gradskom natjecanju u pružanju prve pomoći

- tijekom nastavne 2013./2014. godine 14


aktivnost, program i/ili projekt

RITMIČKA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Cjelovito doživljavanje glazbe i spontano izražavanje osjećaja kroz pokrete - Poticanje na kreativno stvaranje - Razvijanje vedrog raspoloženja u aktivnom odmoru i razonodi

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Nastupima pridonijeti obilježavanju Božića, početka proljeća te Dana škole - Sudjelovanje na gradskim manifestacijama u cilju što boljeg povezivanja škole i lokalne zajednice

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učiteljica Sanja Sabolić, ravnatelj škole, učenici članovi ritmičke grupe

- Prezentacija učenicima i zaposlenicima škole te građanima Đurđevca

- Anketa radi unaprjeđivanja rada grupe, pohvale

- Tijekom nastavne godine 2013./2014., jedan školski sat tjedno 15


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

LUTKARSKA GRUPA -poticati kreativnost, entuzijazam i stvaralačku maštu učenika -pobuđivati moralne, estetske i humane osjećaje -obogaćivati govorni izričaj, intelektualne sposobnosti, likovno i glazbeno izražavanje učenika -oživjeti scenske lutke dječjim rukama i glasom -stvarati male lutkarske predstave za djecu mlađeg uzrasta -učenicima od 1. do 4. razreda u svrhu umjetničkog stvaralaštva koje njeguje dječje samopouzdanje, opušta i oslobađa u svijetu fantazije i potiče suradničke odnose unutar grupe -obogatiti kulturnu i javnu djelatnost škole

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-voditeljica Lutkarske grupe Marijana Kralj, učenici i roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-druženje jednom tjedno, sudjelovanje na Lidranu, nastupi u dječjim vrtićima i knjižnicama, na školskim priredbama

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-pohvale i priznanje od strane roditelja i učitelja, povjerenstvo za procjenu dramsko-scenskog stvaralaštva, poticajne ocjene iz medijske kulture

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 16


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

MALI ZBOR - Cjelovito doživljavanje glazbe i spontano izražavanje osjećaja kroz pjesmu i ples - Poticanje na kreativno stvaranje - Razvijanje vedrog raspoloženja u aktivnom odmoru i razonodi - Razvijati osjećaj za ritam i ples - Ovladavanje tehnikom pjevanja - Razvijanje scenskog nastupa, odgovornosti, sigurnosti, samopouzdanja te snalažljivosti - Nastupima pridonijeti obilježavanju Božića, početka proljeća te Dana škole - Sudjelovanje na gradskim manifestacijama u cilju što boljeg povezivanja škole i lokalne zajednice

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Učiteljice Senka Zobunđija I Barbara Šignjar Mihočka, ravnatelj škole, učenici članovi malog zbora

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Prezentacija učenicima i zaposlenicima škole te građanima Đurđevca

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Pisano praćenje napredovanja učenika, sudjelovanje na susretima i smotrama učeničkog stvaralaštva, nastupi za roditelje i učenike - Tijekom nastavne 2013./2014. godine, 1 sat tjedno 17


aktivnost, program i/ili projekt

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – EKO GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Utvrditi osnovna znanja iz ekologije i proširiti znanja dodatnim sadržajima vezanim uz aktualne teme onečišćenja i zaštite okoliša, zaštite biljaka i životinja -Uočiti uzročno posljedične veze čovjekovog djelovanja na okoliš -Poticati kod učenika spoznaju da i oni mogu pridonijeti zaštiti prirode -Poticati i razvijati ljubav prema prirodi i očuvanju okoliša -Poticati razvoj kreativnih sposobnosti učenika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Aktivnost je namijenjena učenicima razredne nastave

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-voditeljica aktivnosti – Ana Mlinjarić -učenici 1. razreda -ravnatelj škole

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-svi oblici odgojno – obrazovnog rada, prezentacije, izrada plakata, letaka i edukativnih poruka -potrošni materijal za rad učenika

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- kontinuirano praćenje i bilježenje učenikovih interesa, motivacije i kreativnosti, samovrjednovanje, isticanje plakata

- Tijekom nastavne 2013./2014.godine, jedan sat tjedno 18


aktivnost, program i/ili projekt

DRAMSKA DRUŽINA – UČENICI RAZREDNE NASTAVE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-naučiti učenike glumiti -razvijati sposobnosti izražajnog čitanja, govorenja, glume -poticanje mašte, kreativnosti i volje za učenjem -razvoj dramskog senzibiliteta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-prikazati roditeljima, užoj i široj zajednici ovaj oblik učeničkog stvaralaštva -promidžba škole

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Iva Beljan i Marijana Bušić -učenici razredne nastave, roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-jedan školski sat tjedno -oprema i potrošni materijal za nastupe

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-pisano praćenje napredovanja učenika, sudjelovanje na susretima i smotrama učeničkog stvaralaštva, nastupi za roditelje i učenike

-tijekom nastavne 2013./2014. godine 19


aktivnost, program i/ili projekt

SPRETNE RUKE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-ovladavanje postupcima i sredstvima likovnog i radnog izričaja -usvojiti samostalno korištenje tehničkih sredstava i načina rada u zadanim aktivnostima -uočavati i zapažati uporabnu vrijednost otpadnog materijala -maštom i kreativnošću izraditi uporabne predmete -utjecati na razvijanje ekološke svijesti i očuvanje okoliša -spoznati vrijednost vlastitog rada i rada drugih -razvijati samopouzdanje, odgovornost i organiziranost u radu, suradničke odnose, disciplinu -razvijati finu motoriku, estetski senzibilitet ( životni prostor, sklad i uređenje okoliša )

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima nižih razreda koji pokazuju interes za navedene aktivnosti s ciljem razvijanja životnih vrijednosti

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Ljubica Vuković -učenici, roditelji, suradnici

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-na satovima izvannastavnih aktivnosti, 1 sat tjedno, sudjelovanje na manifestacijama izložbenog, izložbeno – prodajnog karaktera, humanitarnim akcijama

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-usmene pohvale i priznanja, anketiranje, razgovor, izlaganje radova, prodaja uradaka, poticajne pohvale -tijekom nastavne godine 2013. / 2014.

20


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

ETNO GRUPA

-upoznati tradicijsku baštinu Podravine vezane uz život i rad ljudi na selu -sačuvati od zaborava narodne navade i običaje

-učenicima 1.-4.razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Željka Mihočka -učenici – članovi grupe

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-radionice, posjeti muzeju i galeriji, posjet knjižnici, razgledavanje kulturnopovijesnih spomenika, sudjelovanje na društvenim manifestacijama

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-promatranje, razgovor, pohvale, izrada uporabnih predmeta, plakata i slikovnica

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 21


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

NJEMAČKA GRUPA - razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja - upoznavanje s razlikama dviju kultura (njemačke i hrvatske kulture) - vježbanje izgovora - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, preko suvremenih medija; televizije, interneta, novina i knjiga - razvijanje prijateljstva

- projekt je namijenjen svim zainteresiranim učenicima, učiteljima i roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, zainteresirani učenici

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tijekom školske godine na različitim školskim priredbama ili susretima

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- sposobnost scenskog nastupa, vlastito zadovoljstvo nastupom, objavljivanje radova u školskom listu

- tijekom nastavne godine 2013. /2014., 2 sata tjedno 22


aktivnost, program i/ili projekt

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: DRAMSKO RECITATORSKA GRUPA DAN KRUHA U BUDROVCU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Svetom misom obilježiti Dan kruha i zahvale za plodove zemlje -isticati i razvijati sigurnost, samostalnost, samopouzdanje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima Područnih škola Budrovac, Čepelovac i Sirova Katalena -starijim učenicima Područnih škola, djeci -roditeljima i mještanima župe Budrovac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Olga Lazar, Marina Patačko i Martina Krajcar Baltić -voditeljica Caritasa župe, Marina Barberic -roditelji učenika -župnik Mladen Gorupić -orguljašica Magdalena Bavrka

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Sveta misa, blagovanje kruha i krušnih proizvoda

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-priredbom i prezentacijom radova

-listopad 2013. 23


aktivnost, program i/ili projekt

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: DRAMSKO RECITATORSKA GRUPA DAN KRUHA U MIČETINCU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Svetom misom obilježiti Dan kruha i zahvale za plodove zemlje -isticati i razvijati sigurnost, samostalnost, samopouzdanje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima Područne škole MIčetinac -starijim učenicima naše škole, djeci -roditeljima i mještanima Mičetinca

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Nada Petrović -roditelji učenika -župnik Marko Rac - Vjeroučitelj Branko Maznik

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Sveta misa, blagovanje kruha i krušnih proizvoda

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-priredbom i prezentacijom radova

-listopad 2013. 24


aktivnost, program i/ili projekt

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: DRAMSKO RECITATORSKA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-pripremiti priredbu za djecu, roditelje i mještane sela Budrovac povodom Božića i Majčinog dana te uz Dan kruha -pripremiti maskiranu povorku selom uz maškare -Uskrsna radionica u suradnji s Caritasom župe Budrovac -poticati kreativnost, entuzijazam i stvaralačku maštu učenika -obogaćivati govorni izričaj i intelektualne sposobnosti, likovno i glazbeno izražavanje učenika te poticati izražavanje plesom i pokretom -pobuđivati moralne, estetske i humane osjećaje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima Područne škole Budrovac, starijim učenicima naše škole, djeci, roditeljima i mještanima sela Budrovac, Caritasu župe Budrovac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Olga Lazar -voditeljica Caritasa župe, Marina Barberic -roditelji učenika -župnik Mladen Gorupić -orguljašica Magdalena Bavrka

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-na satovima izvannastavnih aktivnosti - probe i radionice -priredbe -darivanje poklona izrađenih na radionici Caritasu župe Budrovac

način vrednovanja

-priredbom i prezentacijom radova

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-tijekom nastavne godine 2013./14. 25


aktivnost, program i/ili projekt

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: DRAMSKO RECITATORSKA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-pripremiti priredbu za djecu, roditelje i mještane sela Mičetinac povodom Božića i uz Dan kruha -pripremiti maskiranu povorku selom uz maškare -Božićna radionica u suradnji s roditeljima učenika -poticati kreativnost, entuzijazam i stvaralačku maštu učenika -obogaćivati govorni izričaj i intelektualne sposobnosti, likovno i glazbeno izražavanje učenika te poticati izražavanje plesom i pokretom -pobuđivati moralne, estetske i humane osjećaje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima Područne škole Mičetinac, starijim učenicima naše škole, djeci, roditeljima i mještanima sela Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Nada Petrović -roditelji učenika

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-na satovima izvannastavnih aktivnosti - probe i radionice -priredbe

način vrednovanja

-priredbom i prezentacijom radova

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-tijekom nastavne godine 2013./14. 26


aktivnost, program i/ili projekt

LIKOVNA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijanje sposobnosti, vještina i interesa u likovnom izražavanju -razvijanje senzornih i psihomotornih sposobnosti, mašte i kreativnosti, vizualnog senzibiliteta, ustrajnosti u radu i suradnje -razvijanje ekološke svijesti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijanje, njegovanje i poticanje interesa i pozitivnog stajališta prema likovnom stvaralaštvu kod učenika od 1. do 4. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Marija Dautanec, učenici, ravnateljica Centra za kulturu, voditelj likovnih radionica, likovni umjetnici Podravine

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-individualni rad, rad u parovima, rad u skupinama -50 kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-izlaganje radova na školskim panoima, školskim izložbama, galeriji, objava radova u školskom listu, lokalnim listovima i tematskim natječajima -tijekom nastavne 2013./14. godine 27


aktivnost, program i/ili projekt

MALA MULTIMEDIJSKA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati različite vrste medija i njihov utjecaj na svakodnevni život učenika -Proširiti znanje medijske kulture -Razvijati pravilan odnos prema modernim medijima i upozoriti na moguće opasnosti -Usvojiti osnove informacijske pismenosti -Služeći se različitim medijskim sredstvima, izraditi kreativne radove -Poticati i razvijati kreativne sposobnosti učenika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Aktivnost je namijenjena učenicima četvrtih razreda koji su zainteresirani za proširivanje znanja iz medijske kulture

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-Učiteljica Maja Matić -Učenici članovi grupe

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- čitanje dječjih stripova i časopisa za djecu, gledanje i interpretacija dječjih filmova i tv emisija, rad na računalu - Izrada stripa, snimanje fotografija, zvuka i video – zapisa uz pomoć učiteljice

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-izlaganje na panou, izložba uradaka - Praćenje učeničke aktivnosti, motivacije i kreativnosti

- tijekom nastavne godine 2013./2014., jedan školski sat tjedno 28


aktivnost, program i/ili projekt

DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA ČEPELOVAC

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijati govorne i izražajne sposobnosti učenika, komunikacijske vještine, maštu, kreativnost, formiranje stavova, stjecanje sigurnosti i samopouzdanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1., 2., i 3. razreda PŠ Čepelovac te zainteresiranim učenicima viših razreda iz Čepelovca

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Marina Patačko, učenici 1., 2., 3. razreda te zainteresirani učenici viših razreda iz Čepelovca

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- rad u skupinama, individualni rad, rad u paru - jedan sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- praćenje učenika, javni nastupi za roditelje i mještane

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 29


aktivnost, program i/ili projekt

DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA, PŠ SIROVA KATALENA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijati govorne sposobnosti učenika, poticati izražavanje pokretom, razvijati kreativnost

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1. i 3. razreda PŠ Sirova Katalena i zainteresiranim učenicima viših razreda iz Sirove Katalene

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Martina Krajcar Baltić, učenici 1. i 3. razreda te zainteresirani učenici viših razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-1 sat tjedno, 35 sati godišnje - individualni rad, rad u paru, rad u skupinama

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- priredbe, praćenje učeničke aktivnosti i motivacije

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 30


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

INFORMATIČKA GRUPA • • • • •

upoznati učenike s radom na školskim Web stranicama naučiti raditi sa softverom za uređivanje Web stranica – CMS-om pripremiti učenike za natjecanja iz Osnova informatike i Algoritama snimiti igrani film snimiti radio emisiju

- Naučiti učenike osnovama Web dizajna, razvijati sposobnost obavljanja novinarskih i uredničkih poslova, priprema učenika za natjecanja na svim razinama. • ravnatelj škole • učitelj Nikola Mihočka • učenici šestih i osmih razreda • • • •

edukacija učenika rad u CMS-u rad u Movie Makeru rad u Sound Recorderu

- ankete, pohvale, priznanja - analiza i sinteza rada i postignutih dostignuća. - tijekom nastavne godine 2013./2014. 31


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

KNJIŽNIČARSKA DRUŽINA - razvijati pozitivni stav prema knjižnici i knjižničnoj građi - motivirati učenike za izvanškolsko čitanje - razvijati komunikacijske sposobnosti - razvijati pozitivni stav prema umjetničkom stvaralaštvu i izražavanju - stjecati osnovna znanja o poslovanju školske knjižnice - usvajati osnove informacijske pismenosti -

svim zainteresiranim učenicima za grupu (5-15 učenika 5.-8. raz.)

-

knjižničarka Nataša Švaco polaznici grupe

-

- rad na posudbi i vraćanju knjiga - pomoć pri tehničkoj obradi novih knjiga - sudjelovanje u kulturnim i javnim priredbama vezanih uz knjigu i čitanje (INTERLIBER-odlazak na sajam knjiga- troškovi putovanja, poklon knjige – 500,00 kn) - aktivno sudjelovanje u realizaciji programa kulturne i javne djelatnosti školske knjižnice (postavljanje izložbi, priprema za književne susrete, sudjelovanje u kvizu za poticanje čitanja, radionice) - prikaz novonabavljenih knjiga za djecu, pričaonica - samovrednovanje razgovorom - kvizovi u knjižnici - pisanje za školski list o aktivnostima u svezi događaja u knjižnici - 2 sata tjedno, tijekom nastavne 2013./14. godine 32


aktivnost, program i/ili projekt

LITERARNO-RECITATORSKA DRUŽINA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje literarnog stvaralaštva - usvajanje govornih vrednota jezika i njihova primjena u scenskim nastupima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- objavljivanje literarnih ostvarenja na zidnim novinama i u školskom listu - sudjelovanje na školskim svečanostima i nastupima recitatora na Lidranu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici, članovi literarno-recitatorske skupine - učitelj hrvatskog jezika Josip Kosnica

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-literarni sastavci

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovorom s učenicima – kritički osvrt na učeničke radove

- tijekom nastavne 2013./14. godine 33


aktivnost, program i/ili projekt

„MLADI TEHNIČAR“ 5.- 8. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-izgraditi izvedbeni, poduzetnički i stvaralački tehničko-tehnološki način mišljenja te osposobiti učenike za prepoznavanje i korištenje tehničkih tvorevina životnog okružja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-proširivanje znanja i vještina iz tehničke kulture

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učitelj TK Milan Kos

- predavanja, prezentacije i izrada praktičnih radova - 4.000,00 kuna

-vježbe, testovi i praktični radovi -tijekom nastavne godine – 1 sat tjedno 34


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja

„SIGURNO U PROMETU“ 5-6. RAZRED

-osposobljavanje i snalaženje učenika u složenim prometnim situacijama na samostalan i siguran način

-učenicima 5. i 6. razreda u svrhu proširivanja znanja, stjecanja vještina upravljanja biciklom i razvijanje prometne kulture mladih

-učitelj TK Milan Kos

- predavanja, prezentacije, razgovor, vožnja poligonom, vožnja spretnosti -700 kuna

-testiranje i vožnja spretnosti na prometnom poligonu -tijekom nastavne godine 2013./14., jedan školski sat tjedno

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

35


aktivnost, program i/ili projekt

MLADI FIZIČARI

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati učenike s fizikalnim eksperimentom kao osnovnom metodom za konstrukciju i verifikaciju fizikalnih modela, odnosno fizikalnih zakona - Razvijati sposobnost samostalnog razmišljanja i logičkog zaključivanja - Razvijati sposobnost povezivanja i primjene već stečenog gradiva - Razvijati sposobnost verbalnog izražavanja i crtanja skica

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Aktivnost je namijenjena učenicima sedmih i osmih razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelj fizike Hrvoje Janči -učenici sedmih i osmih razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- 2 sata tjedno, 70 sati godišnje - izvođenje pokusa/mjerenja  individualni rad, rad u paru, rad u skupinama - izrada postava eksperimenata

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- pohvale, natjecanja - praćenje učeničke aktivnosti i kreativnosti

-tijekom nastavne 2013./2014. godine 36


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

MALI MODNI KREATIVCI -upoznavanje učenika s poviješću nastanka i upotrebe odjevnih predmeta -razvijanje modnog stvaralaštva -usvajanje bontona odijevanja -usvajanje vrednota odijevanja i njihova primjena u svakodnevnom životu

- učenicima četvrtih razreda

-učiteljica Monika Rupčić -učenici članovi grupe -1 školski sat tjedno -radionice izrade pletenica (PLETENICA 1, PLETENICA 2, PLETENICA 3 i PLETENICA 4) -radionica izrade ukrasa za kosu od tekstila i krep papira -radionica izrade haljine od PVC vreće

-promatranje, razgovor, pohvale, izrada uporabnih predmeta, nastupi na priredbama -tijekom nastavne godine 2013./14. 37


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

NOVINARSKA GRUPA - razvijati interes za novinarstvo - izrada školskog lista - uređenje zidnih novina

- učenicima od 5. do 8. razreda

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta - ravnatelj škole Marijan Vinković, učiteljica hrvatskoga jezika Ivana Jakopčević, nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i učenici koji pohađaju novinarsku grupu njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja

- prikupljanje i obrada podataka - intervjuiranje - rad na terenu - pripreme za LiDraNo - troškovi tiskanja

-izrada školskog lista i zidnih novina, provođenje anketa, nastup na LiDraNu

vremenik aktivnosti, - tijekom nastavne godine 2013./2014. programa i/ili projekta

38


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

MALE VEZILJE -Očuvanje kulturne baštine Podravine -Razvijanje i poticanje smisla za lijepo -Upoznavanje načina vezenja i izrade lutaka, čestitaka od prirodnog materijala (suho cvijeće, tikvice)

-Učenici koji se žele baviti ručnim radom

-ravnatelj -učiteljica Mira Budaj -učenici od 1. do 4. razreda -sudjelovanje na izložbama povodom Dana voća, Dana škole, Picokijade, Dana grada Đurđevca -prodaja izložaka u humanitarne svrhe

- vođenje bilježaka o individualnom napredovanju pojedinog učenika

-tijekom nastavne godine 2013./14. 39


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

LIKOVNA GRUPA - upoznati i osposobiti učenike za rad u različitim likovnim tehnikama i različitim vrstama (likovnih) materijala - poticati učenike na stvaralački i istraživački rad u grupi ili samostalno na zadane teme - istraživanje likovnih umjetničkih djela - pratiti, izraditi i poslati radove na smotre i natjecanja - stjecanje razumijevanja i osobne odgovornosti za stvaralački proces te mogućnost kritičkog procjenjivanja vlastitog izraza i iskaza drugih

- za učenike koji pokazuju interes za likovnu kulturu - učenici izvannastavne aktivnosti Likovna grupa od 5. – 8. r. - učitelji likovne kulture Tomislav Franjić i Zoran Vidaković

- tjedni rad, 1 sat tjedno, 35 godišnje

- sustavno praćenje učenikovih postignuća tijekom cijele školske godine - rezultati na natjecanjima - tijekom nastavne godine 2013./2014. - jedan školski sat tjedno 40


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

EKOLOŠKA DRUŽINA - Promicati ekološke spoznaje, posebno odgoja djece i mladeži, o potrebi i načinu čuvanja okoliša na lokalnoj razini - Organizirati praktične akcije zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša - Upoznavanje prirodne ljepote, kulturnih i drugih vrednota hrvatske zemlje - Upoznati i obilježiti nekoliko značajnijih i važnijih “eko datuma” tijekom godine - Usvojiti znanja i sposobnosti potrebne za očuvanje zdravlja i prirode. - Izraditi prirodne proizvode – svijeća, sapun ... - Odgovorno se odnositi prema uporabi prirodnih bogatstava uz održivi razvoj, čuvajući prirodnu ravnotežu i biološku raznolikost - Surađivati u timskom radu, tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme - Analizirati, tumačiti i vrjednovati prikupljene podatke - Projekt je namijenjen učenicima od 5. do 7. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- ravnatelj Marijan Vinković - učiteljica prirodoslovlja Martina Lovrak Ivanov

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- izrada macerata, krema, sapuna -kategorizacija kockavice, prebrojavanje roda, lastavica -izrada školske zbirke školjaka -uređenje učionice, oslikavanje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-članak o ostvarivanju plana u Školskom listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije, pohvala - Tijekom nastavne godine 2013. /2014., ponedjeljkom sedmi sat 41


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

BOOK CLUB - Poticati učenike na čitanje raznih tekstova, pjesama, priča i knjiga na engleskom jeziku - Osposobiti ih za istraživački rad - Razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku - Razvijati pismeno i usmeno izražavanje na engleskom jeziku

- Učenicima od 5. do 8. razreda - članovima književnog kluba

- Učiteljica engleskoga jezika Maja Mlinarić Horvat, 10 – 15 učenika

-Tjedne aktivnosti, rad u skupinama, rad u paru, individualni rad - Nabava literature na engleskom jeziku ( cca 100,00 kn) - Fotokopiranje i tiskanje materijala ( cca 100,00 kn)

- opisno praćenje učenika i samoprocjenjivanje - objavljivanje radova učenika u školskom listu - tijekom nastavne godine 2013./14. 42


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠKOLSKI LIST ĐUREK -

prikupljanje i objavljivanje novinarskih, literarnih i likovnih radova učenika poticanje novinarskog, literarnog i likovnog stvaralaštva učenika praćenje događanja i aktivnosti vezanih uz rad škole razvijanje navike čitanja časopisa

- učenicima OŠ Grgura Karlovčana, njihovim roditeljima i cjelokupnom građanstvu

- glavni urednik: učitelj Vjekoslav Čordašev - tehnički urednik:učiteljica Davorka Hrženjak - likovni urednik: učitelj Tomislav Franjić - novinarska grupa škole s voditeljicom, učiteljicom Ivanom Jakopčević - priprema lista i prikupljanje materijala tijekom nastavne godine - promocija lista za Dan škole - objava lista na web-stranicama škole (u svibnju 2014.)

- anketa među učenicima - tijekom nastavne godine 2013./2014. 43


aktivnost, program i/ili projekt

VJERONAUČNA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Različitim aktivnostima popratiti vjerske događaje i blagdane, te neke društvene događaje i ljude koji su zadužili cijelo čovječanstvo. - Razvijati u učenicima interes za općeljudskim vrednotama. - Aktivno uključivati učenike Rome u aktivnosti škole kako bi stekli osjećaj veće važnosti i pripadnosti školi koju pohađaju.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima razredne nastave od 2. do 4. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Vjeroučitelj Branko Maznik i učenici razredne nastave od 2. do 4. razreda.

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- školski pano, prezentacije, izrada plakata o važnim datumima ili povijesnim ličnostima, izrada stripova o svecima

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- objavljivanje u školskim novinama, prezentacije

- tijekom nastavne 2013/2014. godine 44


45


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZREDE

-

Produbiti matematičko znanje vezano uz gradivo 3. razreda i primijeniti stečeno znanje na različitim problemskim zadacima Osposobljavanje učenika za samostalno razmišljanje i logičko zaključivanje te priprema za školsko natjecanje

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- nadarenim učenicima trećih razreda koji pokazuju interes za produbljivanjem nastavnih sadržaja

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Učitelji trećih razreda: M. Budaj, M. Dautanec, V. Šijak i Z. Vidaković - Učenici trećih razreda uključeni na dodatnu nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Intenzivan rad na složenijim zadacima vezanim uz gradivo trećeg razreda

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- putem kvizova znanja i samovrednovanja učenika

- jedan školski sat tjedno, tijekom nastavne 2013./2014. godine 46


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE ZA 1. RAZREDE

- Unaprijediti matematičko znanje i primijeniti stečeno znanje na različitim problemskim zadatcima - Poticati čitanje, vježbati tehniku čitanja s razumijevanjem, razvijati ljubav prema čitanju

- nadarenim učenicima prvih razreda koji pokazuju interes za produbljivanjem nastavnih sadržaja

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice prvih razreda: Senka Zobunđija, Barbara Šignjar Mihočka, Ana Mlinjarić i Kamile Bućan - učenici prvih razreda uključeni na dodatnu nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- intenzivan rad na složenijim zadacima vezanim uz gradivo prvog razreda

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- putem kvizova znanja i samovrednovanja učenika

- Tijekom nastavne 2013./2014. godine, jedan školski sat tjedno 47


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE -

razvijati interes i ljubav prema prirodnim znanostima učenike poticati na promatranje i proučavanje promjena u prirodi i životu konceptualno razumijevati kemijska načela i njihovu primjenu stjecati praktična znanja i vještine razvijati samopouzdanje, suradnički odnos, rad u timu

- učenicima sedmih i osmih razreda s ciljem proširivanja znanja iz kemije

- učenici sedmih i osmih razreda - Nada Kožar – predmetni učitelj - rješavanje problemskih zadataka samostalnim i skupnim radom - učenici će samostalno provoditi istraživanje koristeći stručnu literaturu i internet te će svoje spoznaje izložiti drugim učenicima - sve potrebno za realizaciju planiranih sadržaja osigurat će škola (kemikalije i ostali potrošni materijal) - praćenje postignuća i napredovanja učenika tijekom dodatnog rada - vrednovat će se točnost, preciznost i urednost pri izvođenju pokusa, usvojenost sadržaja kao nadopuna rezultata vrednovanja redovne nastave - tijekom nastavne godine 2013. / 2014. 48


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE, 4. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 4.a, b, c i d razreda koji pokazuju interes za više sadržaja iz matematike, koji žele i mogu više

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice 4. razreda: Željka Mihočka, Sanja Sabolić, Maja Matić, Monika Rupčić - učenici 4. razreda uključeni u dodatnu nastavu matematike

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tjedni rad, 2 školska sata, 70 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje i produbljivanje znanja i interesa za nastavu matematike razvijanje matematičkih vještina razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja priprema za školsko natjecanje

- razgovor, pohvale, kvizovi znanja

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 49


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA UČENIKE DRUGIH RAZREDA - unaprijediti matematičko znanje i primijeniti stečeno znanje - poticati istraživački duh, timski rad i samostalno stvaranje zabavnih matematičkih zadataka - osposobiti učenike za samostalno razmišljanje i logičko zaključivanje

- priprema za školsko natjecanje - namijenjeno učenicima koji žele i mogu više

- učiteljice Marijana Bušić, Iva Beljan, Ljubica Vuković, Marijana Kralj - učenici drugih razreda

- Jedan školski sat tjedno

-kviz znanja, natjecanje među paralelnim razredima, samovrjednovanje učenika, pohvale i diplome

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 50


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE, 3. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje i produbljivanje znanja i interesa za nastavu matematike - razvijanje matematičkih vještina - razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 3. razreda koji pokazuju interes za više sadržaja iz matematike, koji žele i mogu više

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Olga Lazar -učenici 3. razreda uključeni u dodatnu nastavu matematike

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-tjedni rad, 1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, pohvale

-tijekom nastavne 2013./14. godine 51


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ PRIRODE I DRUŠTVA, 4. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje i produbljivanje znanja i interesa za nastavu prirode i društva - razvijanje vještina uočavanja, istraživanja, povezivanja, prezentiranja, logičkog mišljenja i zaključivanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 4. razreda koji pokazuju interes za dodatne sadržaje prirode i društva

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Nada Petrović - učenici 4. razreda uključeni u dodatnu nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tjedni rad, 1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, pohvale

- tijekom nastavne 2013./14. godine 52


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE - 8. RAZRED

- Proširiti znanje stečeno na satu redovne nastave

- Učenici 8. a, c, d razreda uključeni u dodatnu nastavu

- voditeljica dodatne nastave, učiteljica biologije Bernarda Žibreg

-

prigodna predavanja izrada prezentacija uređenje učionice uređenje panoa u hodniku škole

način vrednovanja

- školsko i međurazredno natjecanje

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom nastavne 2013./14. godine 53


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 2. I 3. RAZRED, PŠ ČEPELOVAC

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijati matematičke vještine, unaprijediti matematičko znanje te primijeniti stečeno znanje na različitim problemskim zadacima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 2. i 3. razreda koji pokazuju interes za dodatne matematičke sadržaje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica Marina Patačko - učenici 2. i 3. razreda

- 1 sat tjedno, 35 sati godišnje - individualni rad

- razgovor, pohvale, kvizovi znanja

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 54


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 1. RAZRED, PŠ SIROVA KATALENA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijati interes za matematičke sadržaje, unaprijediti znanje učenika te razvijati logičko mišljenje i zaključivanje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1. razreda PŠ Sirova Katalena koji pokazuju interes za matematičke sadržaje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica Martina Krajcar Baltić - učenici 1. razreda

- 35 sati godišnje, 1 školski sat tjedno

- kviz znanja, pohvale, diplome

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 55


aktivnost, program i/ili projekt

DOD – HRVATSKI JEZIK, 8. C I 8. D RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Proširiti znanje o hrvatskom jeziku stečeno na satima hrvatskoga jezika - Usvojiti i pravilno primjenjivati pravopisna pravila u usmenom i pismenom izražavanju - Proširiti poznavanje hrvatskoga jezika dodatnim sadržajima iz gramatike, sintakse, pravopisa i povijesti hrvatskoga jezika -razvijati svijest o vrijednosti njegovanja materinjega jezika i važnosti njegova poznavanja -razvijati jezičnu kulturu

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima 8. c i 8. d razreda koji pohađaju dodatnu nastavu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- 1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, školsko natjecanje, županijsko natjecanje

- tijekom nastavne 2013./14. godine 56


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DOD – HRVATSKI JEZIK, 8. B I 6. E RAZRED

-Proširiti znanje o hrvatskom jeziku stečeno na satima hrvatskoga jezika -Usvojiti i pravilno primjenjivati pravopisna pravila u usmenom i pismenom izražavanju ponoviti i utvrditi gradivo 5.- 7.r. -proširiti poznavanje hrvatskoga jezika dodatnim sadržajima iz gramatike, sintakse, pravopisa i povijesti hrvatskoga jezika na težim i rjeđim primjerima -razvijati svijest o vrijednosti njegovanja materinjega jezika i važnosti njegova poznavanja -razvijati jezičnu kulturu -razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost i preciznost u rješavanju zadataka -pridonijeti afirmaciji znanja i ugledu škole - Učenicima 8. b i 6. e razreda koji pohađaju dodatnu nastavu -učiteljica Ivana Cvetković, prof. -1 školski sat tjedno, tijekom cijele školske godine Aktivnosti: formiranje skupine, rješavanje zadataka s natjecanja, vježbanje i ponavljanje dodatnih sadržaja, priprema za natjecanje, sudjelovanje u projektu Mala glagoljska akademija „Juri Žakan“, sudjelovanje u terenskim nastavi: posjet zagrebačkoj Sveučilišnoj nacionalnoj bibiloteci, Hrvatskom školskom muzeju i kazališnoj predstavi - Potrebni materijali: papir za kopiranje - oko 200 kn po učeniku - natjecanje iz hrvatskoga jezika, natjecanje iz debate - tijekom nastavne godine 2013./14.

57


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE, 7. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- proširiti znanje nastavnih sadržaja matematike u 7. razredu - razvijanje matematičkih vještina - razvijanje sposobnosti samostalnog rada - unaprijediti znanje učenika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 7.a,b,c,d razreda koji pokazuju dodatni interes za matematikom

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelj Davor Šokec -učenici 7. razreda uključeni u dodatnu nastavu matematike

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-natjecanje, pohvale

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 58


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE, 8. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Proširiti znanje iz fizike stečeno na satima fizike - Razvijati sposobnost povezivanja i primjene već stečenog znanja na rješavanje novih problemskih situacija

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima osmih razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelj fizike Hrvoje Janči -učenici osmog razreda koji polaze dodatnu nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-2 školska sata tjedno, 70 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-praćenje napredovanja, natjecanje

-tijekom nastavne 2013./2014. godine 59


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZREDE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- usvojena matematička znanja znati primjenjivati u svakodnevnom životu rješavanjem matematičkih, praktičnih problema

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- daroviti učenici 5. razreda koji iskazuju interes za dodatni rad iz matematike

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica matematike Danijela Halusek

- jedan školski sat tjedno, 35 sati godišnje

- razgovor, natjecanje, pismeno vrednovanje

- tijekom nastavne godine 2013./2014.

60


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA- GEOGRAFIJA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Rad s darovitim učenicima, razvijanje interesa za predmet, samostalnost u radu, osmišljavanje projekata, provođenje terenske nastave.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Svim onim učenicima koji žele znati više, baviti se istraživačkim radom, razvijati svoju kreativnost, sudjelovati u timskom radu, sudjelovati na natjecanjima.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učiteljica geografije Marica Vinković - učenici Dodatne nastave ( V.,VII.,VIII. r.) - terenska nastava - projekti - izvannastavne aktivnosti

-praktični radovi -plakati -prezentacije -natjecanja -tijekom nastavne 2013./2014. godine 61


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA MATEMATIKE ZA 6. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Usvajanje matematičkih pojmova potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje šire obrazovne osnove za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu znanja u svakodnevnom životu, svladavanje matematičkog jezika, razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim jezikom, razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja te logičkog zaključivanja.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Marko Đurišević, učitelj matematike, učenici šestih razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- rad u manjim grupama i individualni rad - papir za pripremu zadataka – 50 kn - Troškovi putovanja na natjecanja (ovisno o rezultatima)

način vrednovanja

-Rezultati će se koristiti za popularizaciju matematike u školi. -Izravno vrednovanje u sklopu školskih, županijskih i regionalnih natjecanja.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom nastavne godine 2013./2014., 1 školski sat tjedno, ukupno 35 sati 62


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA SEDMI RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Proširiti leksičke i gramatičke jedinice vezane uz gradivo 7. razreda - Primijeniti stečeno znanje na različitim zadatcima čitanja, slušanja, pisanja - Osposobiti učenike za samostalno razmišljanje i logičko povezivanje gradiva

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima sedmog razreda koji pokazuju interes za proširivanjem nastavnog gradiva

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica engleskog jezika Arijana Lenardić -učenici 7.d razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-jedan školski sat tjedno, 35 sati godišnje -predavanja, prezentacije, radionice

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, kvizovi znanja, pohvale, samovrjednovanje učenika

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 63


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

- razvijanje usmene i pisane komunikacije - proširivanje leksičkih, fonetskih i gramatičkih znanja - razvijati kod učenika natjecateljskog duh i kreativnost

- učenicima 8. a razreda

- Vjekoslav Čordašev, učitelj hrvatskog jezika

- rješavanje zadataka sa školskih, županijskih i državnih natjecanja iz hrvatskog jezika

- natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 64


65


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE, 4. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- svladavanje nastavnog gradiva 4. razreda - HJ – nastavni sadržaji jezika, jezičnog izražavanja i književnosti - MAT – pisano zbrajanje i oduzimanje te množenje i dijeljenje brojeva do milijun, geometrija

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 4.a, b, c i d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice 4. razreda: Željka Mihočka, Sanja Sabolić, Maja Matić, Monika Rupčić - učenici 4. razreda uključeni u dopunsku nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tjedni rad, 1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 66


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA

- svladavanje nastavnog gradiva 7. razreda - stvoriti kontinuitet u učenju gradiva njemačkog jezika - ponoviti i utvrditi gramatička pravila

- nastava je namijenjena učenicima 7.b i 7.c razreda

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet - učenici 7.b i 7.c razreda uključeni u dopunsku nastavu

- tijekom nastavne godine prema godišnjem planu i programu, 1 školskisat tjedno, 35 sati godišnje

- provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 67


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE -1. RAZRED

- svladavanje nastavnog gradiva 1. razreda ( HJ – početno čitanje i pisanje tiskanih i pisanih slova, MAT – zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 ), razvijanje radnih navika

- učenicima 1. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice 1. razreda Senka Zobunđija, Barbara Šignjar Mihočka, Ana Mlinjarić, Kamile Bućan - učenici 1. razreda uključeni u dopunsku nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tijekom nastavne godine prema godišnjem planu i programu, 1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 68


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE ZA UČENIKE DRUGIH RAZREDA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- za učenike koji imaju poteškoće u svladavanju nastavnog gradiva - osposobiti učenike za samostalno rješavanje zadataka iz matematike, hrvatskog jezika, književnosti, usmenog i pismenog izražavanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima koji teže savladavaju nastavne sadržaje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice Marijana Bušić, Iva Beljan, Ljubica Vuković, Marijana Kralj - učenici drugih razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-jedan školski sat jedno, tijekom nastavne godine -individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- usmeno i pismeno provjeravanje u redovnoj nastavi

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 69


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- svladavanje nastavnog gradiva 1. 2. i 3. razreda iz hrvatskog jezika i matematike - razvijanje radnih navika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1. 2. i 3. razreda PŠ Budrovac i Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice Olga Lazar i Nada Petrović - učenici uključeni u dopunsku nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka u redovnoj nastavi

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 70


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- osposobiti učenike, koji pokazuju teškoće u svladavanju nastavnih sadržaja, za samostalan rad - potaknuti interes za nastavne sadržaje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1., 2. i 3. razreda PŠ Čepelovac i PŠ Sirova Katalena

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice Marina Patačko i Martina Krajcar Baltić - učenici 1., 2. i 3. razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje - individualizirani pristup u skladu s potrebama učenika

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- usmene i pismene provjere

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 71


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA - MATEMATIKA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenike koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog gradiva osposobiti za samostalno rješavanje zadataka i matematičkih problema

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 5.b i 8.a,b,c,d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica matematike Jasmina Filipović Konjarek -učenici koji pohađaju dopunsku nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- usmena i pismena provjera učenikova znanja

-jedan školski sat tjedno, tijekom nastavne godine 2013./2014. 72


aktivnost, program i/ili projekt

DOP – HRVATSKI JEZIK, 6. A I 6. B RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Usvajanje gradiva hrvatskog jezika - Uvježbavanje osnovnih pravopisnih pravila --poticanje interesa za nastavne sadržaje hrvatskog jezika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 6. a i 6. b razreda koji pohađaju dopunsku nastavu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- 1 školski sat tjedno, tijekom nastavne godine

način vrednovanja

- usmene i pismene provjere usvojenosti znanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom nastavne 2013./14. godine 73


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE

-Učenike koji imaju poteškoća s nastavnim sadržajima dodatno uputiti na ono što trebaju svladati - Uputiti učenike na pravilno rješavanje zadataka

- učenicima 5.d i 7.a,b,c,d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelji Davor Šokec -učenici koji pohađaju dopunsku nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- prilagoditi sadržaj svakom učeniku - Individualizirani rad

način vrednovanja

- usmena i pismena provjera znanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-jedan školski sat tjedno, tijekom nastavne 2013./2014. godine 74


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (V. A, V. B , VII. A I VII. B) -pomoć slabijim učenicima u svladavanju osnovnih nastavnih sadržaja gradiva iz hrvatskog jezika

-uspješno svladavanje gradiva

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici V. a, b i VII. a, b razreda - učitelj hrvatskog jezika Josip Kosnica -individualizirani rad s učenicima

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja

-usmeno i pismeno provjeravanje znanja -jedan školski sat tjedno, tijekom nastavne 2013./14. godine

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 75


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA – FIZIKA 7. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenike koji imaju poteškoća s usvajanjem i razumijevanjem nastavnih sadržaja osposobiti za uspješno svladavanje istih

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima sedmih razreda (a,b,c,d)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelj fizike Hrvoje Janči -učenici uključeni u dopunsku nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-praćenje napredovanja, usmene i pisane provjere

-tijekom nastavne 2013./2014. godine 76


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA – FIZIKA 8. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenike koji imaju poteškoća s usvajanjem i razumijevanjem nastavnih sadržaja osposobiti za uspješno svladavanje istih

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima osmih razreda (a,b,c,d)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelj fizike Hrvoje Janči -učenici uključeni u dopunsku nastavu

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-praćenje napredovanja, usmene i pisane provjere

-tijekom nastavne 2013./2014. godine 77


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA U 5. C I 5.D RAZREDU - utvrditi znanje iz promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 5.c i 5.d razreda

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta - učiteljica hrvatskoga jezika Ivana Jakopčević, učenici koji pohađaju dopunsku nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i nastavu njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja

- jedan školski sat tjedno u grupi od 4 – 8 učenika po rasporedu sati prema nastavnom planu i programu

- vrednovanje kod ispitivanja na satu hrvatskog jezika - tijekom nastavne godine 2013./2014. u trajanju od 35 školskih sati

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

78


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 5 A. I 5. C RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- svladavanje minimuma redovnog programa iz matematike - vježbanje i utvrđivanje gradiva

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- nastava je namijenjena učenicima 5.a i 5.c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica matematike Danijela Halusek

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- jedan školski sat tjedno, 35 sati godišnje, individualni rad

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- provjera usvojenosti sadržaja u redovnoj nastavi, usmene i pismene provjere

- tijekom nastavne 2013./2014. godine 79


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE ZA 6. RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Svladavanje gradiva redovnog programa za učenike kojima je potrebna pomoć pri savladavanju osnovnih matematičkih zakonitosti i sadržaja.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Pomoć u savladavanju gradiva.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Marko Đurišević, učitelj matematike, učenici 6. razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Rad u manjim grupama i individualni rad - Papir za pripremu zadataka – 50 kn

način vrednovanja

- Uspjeh u redovnoj nastavi, smanjene broja učenika s problemima u nastavi matematike, nagrađivanje učenika.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom nastavne godine 2013./2014. , 1 školski sat tjedno, ukupno 35 sati 80


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA U 6. C I D RAZREDU I 8. A RAZREDU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- pomoć slabijim učenicima u svladavanju nastavnog gradiva hrvatskog jezika ( gramatike) - uvježbavanje osnovnih pravopisnih i pravogovornih pravila

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 6. c, d i 8. a

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Vjekoslav Čordašev, učitelj hrvatskog jezika

- individualni pristup svakome učeniku na satu dopunske nastave

- usmene i pismene provjere znanja

- tijekom nastavne godine 2013./2014., jedan školski sat tjedno 81


82


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA – METEOROLOŠKA STANICA PITOMAČA -

upoznati način praćenja vremenskih prilika razumjeti način na koji se vodi i dokumentira prćenje vremenskih prilika spoznati da su znanstvena dostignuća u službi kvalitete života stvoriti ozračje istraživačkog interesa

- učenicima 3. a, b, c, d razreda

učitelji 3. a, b, c i d razreda – M. Budaj, M. Dautanec, V. Šijak, Z. Vidaković, učenici, roditelji, vanjski suradnici, putnička agencija - predavanje, izvještaj, foto dokumentacija, izrada plakata - trošak prijevoza autobusom cca 20,00 kn po učeniku

-Vrednovanje- nastavak aktivnosti u razredu na satovima prirode i društva, likovne kulture, hrvatskog jezika - listopad 2013. godine 83


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA – OTOK KRK

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati otok Krk i njegovu prirodnu, geološku te kulturno – povijesnu baštinu. - Posjet otoku Krku – Krk, Košljun, Baška , Jurandvor (Bašćanska ploča). - rekreacija, kupanje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Kod učenika razvijati svijest o očuvanju prirodnih i kulturnih znamenitosti domovine te poticati učenike na druženje i interaktivno usavršavanje znanja

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- razrednik 6.B razreda Danijel Domišljanović, učenici 6.B, roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Terenska nastava će se realizirati s navedenim ciljevima prema planu putovanja najpovoljnije turističke agencije

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Prezentacija, fotografije

- Svibanj/lipanj 2014.


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA UČENIKA TREĆIH RAZREDA ĐAKOVO-OSIJEK - upoznati prirodno-geografska i gospodarska obilježja istočne Hrvatske - upoznati kulturno-povijesne znamenitosti gradova Đakova i Osijeka -uočiti, povezati i razumjeti vezu djelatnosti ljudi sa izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima - Terenska nastava namijenjena je učenicima trećih razreda u svrhu razgledavanja i upoznavanja nizinske Hrvatske, njene kulturne baštine i prirodnih ljepota te povezivanje viđenog s nastavnim sadržajima

- ravnatelj, učitelji 3.a, b, c i d razreda – M. Budaj, M. Dautanec, V. Šijak, Z. Vidaković, učenici, roditelji, putnička agencija -putovanje autobusom i razgledavanje prema dogovorenom programu s izabranom putničkom agencijom, cijena po učeniku oko 150 kuna.

-prezentacija terenske nastave putem fotografija, izvješća, zadataka za vrednovanje učeničkih postignuća, kvizova znanja - kraj svibnja ili početak lipnja 2014. godine

85


aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA, 1. RAZREDI - ZAGREB

- upoznati učenike s izgledom i kulturom ponašanja u kazalištu - poticati učenike na stjecanje navike odlaska u kazalište

- učenicima 1. a, b, c i d razreda

- učiteljice Senka Zobunđija, Barbara Šignjar Mihočka, Kamile Bućan i Ana Mlinjarić - učenici 1. a, b, c i d razreda - ravnatelj - roditelji učenika, putnička agencija - gledanje kazališne predstave primjerene uzrastu učenika - iznošenje dojmova o gledanome putem literarnih i likovnih radova - 150 kuna po učeniku

-odabir najuspješnijih uradaka, izrada tematskih plakata - svibanj 2014. godine 86


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA- TRAVNJACI I VODE NA KOPNU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Prepoznati, imenovati i opisati životinje i biljke uz vodu, u vodi i izvan vode. - Prepoznati, imenovati i opisati životinje i biljke na travnjacima. - Prepoznati njihove prilagodbe uvjetima života. - Oblikovati ispravno stajalište o očuvanju voda i travnjaka te njezine biološke raznolikosti.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Za učenike 6. razreda

- Ravnatelj Marijan Vinković - učiteljica prirode Martina Lovrak Ivanov -

Zadaci učenika po skupinama prema nastavnom listiću i smjernicama za rad. Sakupljanje, promatranje i prepoznavanje jedinki. Izrada pokusa, izrada lumbrikardija Prijevoz učenika do Drave.

- Izvješća učenika, prezentacije, plakati, herbariji, lumbrikardij svibanj 2014. 87


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

TERENSKA NASTAVA KOPRIVNICA -Igre i aktivnosti u vodi -Uočiti karakteristike filmske projekcije i sa razumijevanjem pratiti film - poštivati pravila ponašanja u bazenu i u kinu - putovanje autobusom

- Učenici 6.a. i 6.b

- razrednici Jelica Mrak, Danijel Domišljanović i učiteljica prirode Martina Lovrak Ivanov, ravnatelj Marijan Vinković, roditelji - Plivanje, igre na vodi, kino- praćenje filma

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- 30,00 kn

Web stranica škole, novine, osvrt na terensku nastavu

-listopad 2013. 88


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA UČENIKA 2. A, B, C I D RAZREDA - SVETA ANA -upoznati uži zavičaj i njegove prirodne i kulturne vrijednosti -čuvati prirodu i njene vrijednosti -steći nova znanja o šumi, livadi, vodi i Bilogori -upoznati proces od zrna do kruha u vodenici -igre i aktivnosti u prirodi -razgledati mjesto, vodenicu, izvor i jezero -penjati se na uzvisinu -upoznati izgled šume i livade u proljeće

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice 2.a,b,c i d razreda- Marijana Bušić, Iva Beljan, Ljubica Vuković i Marijana Kralj -ravnatelj Marijan Vinković -učenici, roditelji, vanjski suradnici

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-izvanučionična nastava -putovanje autobusom -cijena oko 30 kuna

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-vrednovati zapažanja i usvojenost novih znanja na satovima hrvatskog jezika, likovne kulture i prirode i društva

-ožujak 2014. 89


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA UČENIKA 2. A, B, C I D RAZREDA - VIROVITICA - razgledavanje grada Virovitice i njegovih kulturno-povijesnih i prirodnih ljepota - putovanje vlakom - poticati odlazak u kulturne ustanove i kulturno ophođenje u njima - snalaziti se u prometu u gradu

-terenska nastava namjenjena je učenicima drugih razreda u svrhu razgledanja i upoznavanja zavičaja, njegove kulturne baštine i prirodnih ljepota - učiteljice 2.a, b, c i d razreda- Marijana Bušić, Iva Beljan, Ljubica Vuković i Marijana Kralj - Ravnatelj Marijan Vinković - učenici, roditelji, vanjski suradnici

-putovanje autobusom ili vlakom -cijena oko 100 kuna

- razgovor, kviz znanja, didaktičke igre - vrednovati zapažanja i usvojenost novih znanja na satovima hrvatskog jezika, prirode i društva i likovne kulture -svibanj 2014. 90


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA-KAZALIŠNA PREDSTAVA JADNICI- MJUZIKL

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-upoznati grad Varaždin, njegove povijesne i kulturne znamenitosti - uočiti karakteristike mjuzikla te ga s razumijevanjem pratiti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenici od 5. do 8. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-na roditeljskom sastanku upoznati roditelje s predstavom, cijenom, vremenom polaska

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici razrednici učiteljica glazbene kulture B.Zdelar roditelji

-učenici za svaku aktivnost dobivaju ocjenu u rubriku aktivnost

- studeni-prosinac 2013. godine 91


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 4. RAZREDA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- upoznati gorske i primorske krajeve RH i njihova zavičajna područja - uočiti njihova obilježja (reljef), prirodna, kulturna i povijesna bogatstva - upoznati Rijeku kao ekonomsko, kulturno i gospodarsko središte

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 4. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice 4.a, b, c i d razreda: Sanja Sabolić, Monika Rupčić, Željka Mihočka, Maja Matić - učenici 4.a, b, c i d razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- cjelodnevna terenska nastava (Fužine, Opatija, Rijeka) - Cijena oko 200 kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pisanih provjera

- svibanj 2014. godine 92


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - VUKOVAR

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-približiti učenicima Domovinski rat putem posjeta gradu stradalniku i simbolu Domovinskog rata – gradu Vukovaru -posjetiti Gradsku bolnicu, memorijalno groblje, Ovčaru, vodotoranj i druge znamenitosti grada Vukovara

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 8. c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- razrednica 8. c razreda učiteljica Antonela Carek

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-cjelodnevna terenska nastava -cijena oko 250 kuna (ovisi o najpovoljnijoj ponudi turističke agencije)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor na satu razrednika

- studeni 2013. 93


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA: KUTJEVO – POŽEGA - SLAVONSKI BROD DARUVAR

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Posjet Kutjevačkim podrumima i vinogorju Krndije, staroj gradskoj jezgri grada Požege, vojnoj tvrđavi i muzeju u Slavonskom Brodu i vodenom parku u Daruvaru.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-Terenska nastava je namijenjena učenicima petog d razreda i učenicima Dodatne nastave iz geografije. - Učenici će upoznati prirodno geografska, gospodarska i kulturna obilježja ovog prostora Republike Hrvatske.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici petog d i Dodatne nastave iz geografije - učiteljica geografije Marica Vinković - roditelji - ravnatelj Marijan Vinković - vanjski suradnici

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- rad na terenu, razgledavanje, sportsko-rekreativne aktivnosti -oko150 kn po učeniku

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-praktični radovi -prezentacije -na redovnoj nastavi osmih razreda

-svibanj 2014. godine

94


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA – PLITVIČKA JEZERA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Posjet najljepšem hrvatskom Nacionalnom parku – Plitvičkim jezerima -Razvijanje ljubavi prema prirodnim i kulturnim bogatstvima Hrvatske

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 8. c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razrednica 8. c razreda učiteljica Antonela Carek

-cjelodnevna terenska nastava -cijena oko 250 kuna (ovisi o najpovoljnijoj ponudi turističke agencije)

- razgovor, ocjenjivanje pismenih sastavaka

- svibanj 2014. 95


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA - “IZLET U SVIJET BAJKI”

-posjet rodnom gradu Ivane Brlić Mažuranić, odlazak na kazališnu predstavu, posjet ljetnikovcu obitelji Brlić, posjet spomen - sobi Dragutina Tadijanovića

- učenicima 6.e razreda i učenicima dodatne nastave (6.e i 8.b)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica hrvatskog jezika Ivana Cvetković

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- prema troškovniku turističke agencije (oko 190 kn)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, ocjenjivanje pismenih sastavaka

-travanj 2014. 96


aktivnost, program i/ili projekt

KRAPINA – KRAPINSKE TOPLICE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- povećanje svijesti o evoluciji čovjeka - upoznavanje prirodnih krajolika - rekreacija učenika na bazenima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 5.a, b, c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- razrednice – Katica Tomrlin (5.a), Jasmina F. Konjarek (5.b), Bernarda Žibreg (5.c)

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-edukacija učenika o osobitosti različitih krajolika RH i promatranje izložbenih primjeraka krapinskog pračovjeka i njegovog života -cijena po dogovoru s prijevoznikom i s kustosom u Krapinskom muzeju

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- prezentacija terenske nastave na roditeljskom sastanku

- listopad 2013. 97


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

ZAGREB – TEHNIČKI MUZEJ, KINO, BOTANIČKI VRT

-

upoznavanje glavnog grada RH upoznavanje različitih biljnih vrsta upoznavanje izložaka u Tehničkom muzeju razvijanje kulturnog ponašanja u javnim ustanovama

- učenicima 5.a, b, c razreda

- razrednice – Katica Tomrlin (5.a), Jasmina F. Konjarek (5.b), Bernarda Žibreg (5.c)

-gledanje filma ili kazališne predstave po dogovoru -razgledavanje postave Tehničkog muzeja, zvjezdarnice i Botaničkog vrta -cijena po dogovoru s prijevoznikom, kustosom Tehničkog muzeja i vodičem Botaničkog vrta

- razgovor o viđenome, utisci o proživljenim događajima

- svibanj 2014. 98


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 8. A, 7. A, 7. B - VUKOVAR, ILOK

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznavanje s poviješću grada Vukovara i istočne Slavonije. - Kroz razgledavanje znamenitih građevina i objekata Vukovara, učenicima približiti događaje iz najnovije povijesti stvaranja suverene Hrvatske. -Upoznati učenike sa srpskom agresijom koju ju proživio i pretrpio grad Vukovar.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Stjecanje novih znanja i iskustava. - Primjena stečenih znanja.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- razrednik 8.a razreda Saša Senjan, razrednica 7.a razreda Darija Car i razrednik 7.b razreda Tomislav Franjić

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- obilazak Memorijalnog centra Domovinskog rata, Vukovarske bolnice, vodotornja, groblja branitelja, franjevačke crkve i Iloka. - cijena oko 250 kuna

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Rješavanje zadataka koje će pripremiti razrednik za sam dan održavanja terenske nastave. - Razgovor na satu razrednika i satu povijesti.

- listopad/studeni 2013.g. 99


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 8. A, 6. C I 6. A – PLITVIČKA JEZERA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznati obilježja reljefa gorske Hrvatske te krških prostora. - Obilazak Plitvičkih jezera, upoznavanje s njihovim nastankom i stalnim promjenama koje se događaju na jezerima i slapovima. - Upoznavanje biljnog i životinjskog svijeta Plitvičkih jezera i okolnih šuma i prašuma.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Stjecanje novih znanja i iskustava. - Primjena stečenih znanja.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Razrednik 8.a razreda Saša Senjan, razrednik 6.c razreda Vjekoslav Čordašev i razrednica 6.a Jelica Mrak

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Obilazak slapova i svih jezera u sklopu Plitvičkih jezera. -Vožnja brodom po jezeru Kozjak. - Cijena terenske nastave oko 250 kuna.

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-rješavanje zadataka koje će pripremiti učitelji za sam dan održavanja terenske nastave

- travanj 2014. godine 100


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA 8.A RAZRED I UČENICI DODATNE NASTAVE IZ POVIJESTI I GEOGRAFIJE - MEDVEDNICA I ZAGREB - Upoznati geografska obilježja Medvednice, istražiti jednu od planinskih staza koja vodi do vrha Medvednice. -Zainteresirati učenike za istraživanje ljepota Hrvatske te potaknuti učenike da slobodno vrijeme provode u prirodi ili u bavljenju nekim sportom. -Posjetiti samostan Misionarke ljubavi - sestre majke Terezije koje brinu o beskućnicima te potaknuti učenike da se odluče na volonterski rad te da pomažu ljudima koje su zadesile nesreće te koji su izgubili posao, kuću, obitelj, prijatelje. - Primjena stečenih znanja iz povijesti i geografije na konkretnim lokacijama Medvednice i Zagreba. - Stjecanje novih znanja i iskustava. - Razvijanje osjećaja za volonterski rad.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Razrednik 8.a razreda Saša Senjan

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Obilazak planinarske staze na Medvednici. -Drugi dan odlazak do samostana Misionarki ljubavi-sestre majke Terezije. -Cijena terenske nastave 200 kuna.

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Razgovor s učenicima, rješavanje zadataka koje će pripremiti učitelj za sam dan održavanja terenske nastave.

- svibanj 2014. 101


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 8.A RAZRED I UČENICI DODATNE NASTAVE IZ POVIJESTI I GEOGRAFIJE – SVETA ANA, PUSTARA, ĐURĐEVAČKI PESKI

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznavanje geografskih obilježja đurđevačkog kraja. - Razvijanje interesa za upoznavanje povijesti Đurđevca i njegove okolice.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-Stjecanje novih znanja i iskustava. -Primjena stečenih znanja iz povijesti i geografije.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Razrednik 8.a razreda Saša Senjan

-Odlazak biciklima do Svete Ane, Pustare i Đurđevačkih peski.

- razgovor s učenicima

- listopad 2013., svibanj 2014. 102


aktivnost, program i/ili projekt

SUSRET S DRUGIM VJEROISPOVJESTIMA-PRAVOSLAVNA CRKVA - upoznati Crkvu koja je najbliža Katoličkoj u nauci i bogoslužju - razumjeti teološke i druge datosti pravoslavne Crkve

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- upoznati se s graditeljskim i slikarskim umjetničkim obilježjima pravoslavnih Crkvi, pravoslavnim liturgijskim slavljima i blagdanima - poštovati svačije uvjerenje i gledati na svakoga pozitivno - Prepoznati zajedničke elemente, poštovati različitosti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenicima 7. razreda

-ravnatelj, pedagog, učenici 7. razreda, vjeroučitelji Jelica Mrak i Branko Maznik - upoznavanje i proučavanje literature

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- cjelodnevni posjet pravoslavnom samostanu u Lepavini - prezentacija fotografija, učeničkih izvješća u razredu i na roditeljskom sastanku -radni listići

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-prezentacije

-tijekom drugog polugodišta nastavne godine 2013. /14. 103


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA - KOPRIVNICA - posjetiti Podravski list - saznati kako se tiskaju novine - upoznati članove redakcije

- učenicima novinarske grupe

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta - ravnatelj škole Marijan Vinković, učiteljica hrvatskoga jezika Ivana Jakopčević, nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i učenici koji pohađaju novinarsku grupu, roditelji njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- izlet će se realizirati u jednom danu s polaznicima novinarske grupe, a do odredišta je planirano putovanje autobusom - cijena po učeniku 30 kn

-pisanjem vijesti za školski list i školske stranice

- ožujak 2014. 104


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

MATURALNO PUTOVANJE - BIOGRAD NA MORU - posjetiti Cerovačke špilje, razgledati Donju špilju i upoznati njene razne arheološke ostatke - upoznati biljni i životinjski svijet Nacionalnog parka Krka - obići gradove Zadar i Šibenik te upoznati njihovu povijesnu i kulturnu baštinu - posjetiti Park prirode Vransko jezero - učenicima 7. a, 7. b, 7. c i 7. d razreda

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta - ravnatelj škole Marijan Vinković nositelji aktivnosti, - razrednici 7. razreda (Darija Car, 7.a, Tomislav Franjić , 7.b, Ivana Jakopčević , programa i/ili projekta i 7.c i Arijana Lenardić, 7.d) - roditelji njihova odgovornost - turistička agencija - Maturalno putovanje će se realizirati u pet dana s učenicima sedmih razreda, a do odredišta je planirano putovanje autobusom način realizacije - cijena po učeniku 1500 - 2000 kn

aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razredni će izlet omogućiti stjecanje znanja koja se mogu primijeniti u svim nastavnim predmetima - lipanj 2014. godine 105


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA - PUTEVIMA GLAGOLJAŠA

-posjet povijesnim lokalitetima hrvatskih glagoljaša u Istri

-učenici 6. e razreda

-učiteljica hrvatskog jezika Ivana Cvetković

-cijena oko 190 kn, prema cjeniku turističke agencije

-pismeni sastavci, plakat

-veljača-lipanj 2014. 106


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA - DOD HRVATSKI JEZIK

-posjet zagrebačkoj Sveučilišnoj nacionalnoj knjižnici, Hrvatskom školskom muzeju, kazališnoj predstavi

-učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz hrvatskoga jezika

-učiteljica hrvatskog jezika Ivana Cvetković

-cijena oko 100 kn

-razgovor, plakat

-listopad 2013. - siječanj 2014. 107


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - DOD HRVATSKI JEZIK

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Zagreb, državno natjecanje iz debate

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz hrvatskoga jezika, a ne mogu sudjelovati na natjecanju

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica hrvatskog jezika Ivana Cvetković

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-cijena oko 60 kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor

-tijekom 2. polugodišta nastavne 2013./14. godine 108


aktivnost, program i/ili projekt

PROJEKT MALA GLAGOLJSKA AKADEMIJA JURI ŽAKAN

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Roč, Istra

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenici svih 6. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica hrvatskog jezika Ivana Cvetković

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOŠ, donatori

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-pojačana aktivnost i interes za predmet

-lipanj- srpanj 2014. 109


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

TERENSKA NASTAVA 8. B I 8. D RAZREDA : PARK PRIRODE JANKOVAC VIROVITICA - Posjetiti Park prirode Jankovac i upoznati biljni i životinjski svijet parka - Pogledati kazališnu predstavu i upoznati kazalište kao kulturnu ustanovu

- Učenicima 8. b i 8. d razreda radi stjecanja novih znanja i iskustava

- razrednici Maja Mlinarić Horvat i Milan Kos, djelatnici turističke agencije, djelatnici kazališta, djelatnici parka - Odlazak na predviđene destinacije i obilazak pod stručnim vodstvom

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- cijena ekskurzije u dogovoru sa odabranom turističkom agencijom (prijevoz, cijena ulaznica)

- kroz nastavne predmete tijekom nastavne godine - listopad – studeni 2013. 110


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

TERENSKA NASTAVA 8. B I 8. D RAZREDA : KRAPINA - KRAPINSKE TOPLICE - Upoznati kulturno – povijesne spomenike grada Krapine - Produbiti saznanja o neandertalskom čovjeku i razdoblju u kojem je živio razgledavanjem izložaka Muzeja krapinskih neandertalaca te spilje Hušnjakovo - Rekreirati se kroz igre na vodi u Krapinskim toplicama

- učenicima 8. b i 8. d razreda u svrhu proširivanja znanja, razvijanja ljubavi prema domovini i uživanja u rekreaciji

- razrednici Maja Mlinarić Horvat i Milan Kos, djelatnici turističke agencije, djelatnici muzeja, djelatnici toplica - odlazak na predviđene destinacije i obilazak pod stručnim vodstvom

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- cijena ekskurzije u dogovoru sa odabranom turističkom agencijom (prijevoz, cijena ulaznica)

- razgovor s učenicima, dojmovi s izleta, prezentacija roditeljima na roditeljskom sastanku - travanj ili svibanj 2014. godine 111


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

IZVANUČIONIČKA NASTAVA UZ EUROPSKI DAN JEZIKA - Razvijanje komunikacije na engleskom jeziku. - Njegovanje osjećaja pripadnosti Europi. - Poticanje suradnje među učenicima.

- učenicima – članovima književnog kluba (Book Club): poticati komunikaciju na stranom jeziku, razvijati svijest o toleranciji i povezanosti građana Europe

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, knjižničarka, članovi književnog kluba

- predavanje - posjet Gradskoj knjižnici i istraživanje literature na stranom jeziku te o Europi - potrošni materijal ( oko 50,00 kn)

- pismeni i usmeni zadaci na sastancima grupe, razgovor, izrada plakata - rujan 2013. godine 112


113


aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA - HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN I EUROPSKI TJEDAN KRETANJA TE MEĐUNARODNI DAN KULTURNE BAŠTINE -međusobno upoznavanje i druženje učenika područnih škola -poticanje kretanja radi zdravlja -održavanje Male olimpijade učenika područnih škola -uvažavanje raznolikosti u postizanju sportskog uspjeha -istaknuti značaj očuvanja kulturne baštine zavičaja -učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Olga Lazar, Nada Petrović, Marina Patačko, Martina Krajcar Baltić, Maja Mlinarić Horvat -književnica Božica Jelušić, roditelji učenika, sportski treneri NK Vinogradar Čepelovac, Slavko Horvat, predsjednik MO Čepelovac, Đuro Tomrlin, Željko Orač

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-edukacija učenika -provođenje sportskih aktivnosti -predavanje -demonstracija

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-vrjednovanje učeničkih uspjeha u sportskim aktivnostima -primjena znanja u nastavi -podjela medalja najuspješnijima -rujan, 2013. 114


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA – JESEN NA BILOGORI, POSJET METEOROLOŠKOJ STANICI ARŠANJ -upoznati način praćenja vremenskih prilika -razumjeti način na koji se vodi i dokumentira praćenje vremenskih prilika -spoznati da su znanstvena dostignuća u službi kvalitete života -stvoriti ozračje istraživačkog interesa -uočiti promjene u prirodi i djelatnosti ljudi u jesen

-učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

-učitelji Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić, djelatnici meteorološke stanice

-predavanje, izvještaj, foto dokumentacija, izrada plakata -trošak prijevoza autobusom 60 kn po učeniku

-vrednovanje - nastavak aktivnosti u razredu na satovima prirode i društva, likovne kulture i hrvatskog jezika

-listopad, 2013. 115


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - VARAŽDIN (ENTOMOLOŠKI MUZEJ, KAZALIŠTE)

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-upoznati kulturne ustanove i njihovu ulogu -pogledati dječju kazališnu predstavu -upoznati biljnu i životinjsku raznolikost u Entomološkom muzeju

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelji Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić -djelatnici kazališta i Entomološkog muzeja

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-edukacija učenika -predavanje -demonstracija -gledanje predstave -troškovnik: 160 kuna po učeniku

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-vrednovanje kroz nastavne predmete tijekom nastavne godine

-studeni, 2013. 116


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - DRUŽENJE S UČENICIMA I UČITELJIMA PŠ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA, ĐURĐEVAC

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijanje tolerancije i prihvaćanje različitosti -poticanje učenika na druženje i igre u prirodi

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena i učenicima Područne škole za djecu s posebnim potrebama

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelji Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić -učitelji Područne škole za djecu s posebnim potrebama -roditelji učenika -kustos muzeja

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-posjet PŠ za djecu s posebnim potrebama u Đurđevac -posjet galeriji Stari grad- Đurđevac, sportske aktivnosti -edukacija učenika

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, likovni i literarni radovi

-svibanj, 2014. 117


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA: ZIMA U ZAVIČAJU (PŠ MIČETINAC I BUDROVAC)

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-uočiti promjene u prirodi i djelatnosti ljudi zimi -druženje učenika područnih škola Budrovac i Mičetinac

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima područnih škola Mičetinac i Budrovac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Olga Lazar i Nada Petrović -roditelji učenika

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-integrirani nastavni dan, radionica, izvanučionička nastava, prezentacija

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-primjena znanja u nastavi, samovrjednovanje, prezentacija

-siječanj, 2014. 118


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - LONJSKO POLJE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-upoznati nastavne sadržaje na neposrednoj stvarnosti (biljni i životinjski svijet Lonjskog polja) -razvijati samostalno promatranje -isticati ljepotu prirode -razvijati pravilan odnos prema okolišu

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena koji će upoznati Park prirode Lonjsko polje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelji Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić -voditelji Parka prirode Lonjsko polje

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Polazište terenske nastave bit će Lonjsko polje uključujući botaničke, zoološke, biološke i ekološke sadržaje. Metodička namjena bit će istraživačka. - troškovnik - najpovoljnija ponuda agencije, trošak snose roditelji (220 kuna po učeniku)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-crtanje -razgovor -samovrjednovanje -lipanj, 2014. 119


aktivnost, program i/ili projekt

I U MOM GRADU VUKOVAR SVIJETLI – OBILJEŽAVANJE TRAGEDIJE VUKOVARA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Obilježavanje Dana sjećanja na tragediju Vukovara - Poticati i razvijati domoljublje - Poučiti učenike o Domovinskom ratu

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-učitelji Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić

- učenje o Domovinskom ratu - odlazak na mjesno groblje - foto zapis, film

-izrada panoa, pisanje, crtanje

-studeni, 2013. 120


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA – PROLJEĆE NA BRODIĆU, ETNOGRAFSKA ZBIRKA JOSIPA CUGOVČANA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-uočiti promjene u prirodi i rad ljudi u proljeće -posjetiti Etnografsku zbirku Josipa Cugovčana

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelji Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić -Josip Cugovčan

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-predavanje, radionica, prezentacija, demonstracija -planirani trošak 60 kuna po učeniku

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-primjena znanja u nastavi, crtanje, pisanje

-travanj 2014. 121


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA – USUSRET LJETU - PROKLJUVANCI

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-uočiti promjene u prirodi i rad ljudi krajem proljeća -druženje učenika u prirodi i sportske igre

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima Područnih škola Budrovac i Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici PŠ Budrovac i Mičetinac, učiteljice Olga Lazar i Nada Petrović, roditelji učenika – obitelj Zebec iz Budrovca

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-integrirani nastavni dan, praktičan i istraživački rad, sportske igre

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-pisanje i crtanje, kviz znanja, prezentacija

-lipanj 2014. 122


123


aktivnost, program i/ili projekt

MALI FAŠENK

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Stvoriti vedro ozračje među učenicima i osjećaj bliskosti s učiteljima i mještanima grada.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Kod učenika razvijati svijest o očuvanju tradicijskih običaja i kulturnih aktivnosti te poticati učenike na druženje.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- razrednik 6B razreda Danijel Domišljanović, učenici 6B, roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Sudjelovanje na tradicionalnom Malom fašenku u organizaciji TZ grada Đurđevca. -Izrada kostima prema dogovorenoj kolektivnoj maski.

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- prezentacija, fotografije, medijski članak - veljača 2014.


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

PRIRODNE ZNAMENITOSTI MOJEG ZAVIČAJA – GOST U RAZREDU - definirati geografski položaj naše županije - upoznati prirodne znamenitosti naše županije - upoznati specifične biljne i životinjske vrste (Đurđevački pijesci) - razvijati osjećaj ljubavi prema zavičaju

- učenicima trećih razreda

- ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KC-KŽ županije Željka Kolar (gost predavač) i učitelji trećih razreda M. Budaj, M. Dautanec, V. Šijak i Z. Vidaković - predavanje, video i foto zapisi, prezentacije, posjet Đurđevačkim pijescima

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, usmena i pismena provjera - travanj ili svibanj 2014.godine 125


aktivnost, program i/ili projekt

PROGRAM:PRAVO NA RAZLIČITOST-OSOBE OŠTEĆENA VIDA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- osvijestiti važnost osjetila vida i opipa - upoznati učenike s poteškoćama slabovidnih i slijepih osoba u svakodnevnom životu - upoznati učenike s načinom pružanja pomoći slijepim i slabovidnim osobama - upoznati učenike s pismom za slijepe

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima svih osmih razreda u svrhu razvijanja osjetljivosti prema osobama oštećena vida

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- logopedinja Božica Sobota - psihologinja Marija Sladoljev - učiteljica biologije Bernarda Žibreg

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- kroz radionice na satovima biologije svih osmih razreda

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- kroz evaluacijske listiće koje ispunjavaju učenici - povratne informacije učenika - program se priprema tijekom prvog polugodišta nastavne godine 2013. /14. - realizacija programa u veljači i ožujku 2014., nakon obrade vida na nastavi biologije 126


aktivnost, program i/ili projekt

PROGRAM: PRAVO NA RAZLIČITOST – OSOBE OŠTEĆENA SLUHA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

osvijestiti važnost osjetila sluha i njegove zaštite upoznati učenike sa znakovnim jezikom i dvoručnom abecedom upoznati učenike sa slušnim pomagalima i umjetnom pužnicom upoznati učenike s poteškoćama slušno oštećenih osoba

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima četvrtih razreda u svrhu razvijanja osjetljivosti prema slušno oštećenim osobama

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- logopedinja Božica Sobota - psihologinja Marija Sladoljev - učitelji četvrtih razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- radionice na satovima razrednika ili prirode i društva u razrednim odjelima četvrtih razreda

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- evaluacijski listići koje ispunjavaju učenici - povratne informacije učenika - priprema programa tijekom prvog polugodišta nastavne godine 2013./14. - realizacija u veljači 2014., nakon obrade osjetila sluha na nastavi prirode i društva 127


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

IZVOĐENJE POKUSA – GOST U RAZREDU NADA KOŽAR

- upoznati promjenu stanja vode - spoznati da promjena temperature izaziva promjenu volumena tekuće vode - izvoditi jednostavne pokuse i zaključke o pojavnim oblicima vode - poticati istraživačke, inovatorske, konstruktorske i druge stvaralačke aktivnosti - pomoću ciljanih aktivnosti otkrivati uzročno – posljedične veze u svijetu oko sebe - učenicima 3. a, b, c i d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica kemije Nada Kožar i učitelji trećih razreda M. Budaj, M. Dautanec, V. Šijak i Z. Vidaković

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

posjet kemijskom kabinetu predavanje izvođenje pokusa prezentacija

- razgovor, nastavni listići za vrednovanje učeničkih postignuća

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- siječanj 2014. godine 128


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

PROGRAM: NEVERBALNA KOMUNIKACIJA -

osvijestiti razliku između verbalne i neverbalne komunikacije prepoznavanje vlastitih osjećaja i osjećaja drugih prepoznavanje facijalne ekspresije i intonacije glasa razvijanje komunikacijskih vještina

- učenicima trećih razreda u svrhu razvijanja vještina uspješne komunikacije

- logopedinja Božica Sobota - psihologinja Danijela Hodalić

- radionice na satovima razrednika u razrednim odjelima trećih razreda

- evaluacijski listići koje ispunjavaju učenici - povratne informacije učenika

- program se priprema tijekom rujna i listopada nastavne 2013./14. - realizacija programa –studeni 2013. 129


aktivnost, program i/ili projekt

“PRIČAJU NAM BAJKE OČEVI I MAJKE”, PROJEKT UČENIKA I RODITELJA 2. D RAZREDA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- otkriti poruke i vrijednosti narodnih mudrosti u bajkama i primijeniti ih u životu - njegovati kulturu slušanja bajki i priča - uočiti važnost roditeljske uloge u čitanu i pričanju bajki - poticati usmeno izražavanje, interpretaciju, stvaralačku maštu i estetske užitke

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- druženje roditelja i učenika 2. d razreda, suradnja s lutkarskom grupom, knjižničarkom, otkriti čaroliju pripovijedanja, stvarati naviku svakodnevnog čitanja i pričanja

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- roditelji i učenici 2. d razreda s učiteljicom Marijanom Kralj

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tijekom nastavne godine 2013./2014. na satovima hrvatskog jezika i satu razrednog odjela, troškovi za izradu kostima i scenografije oko 20 kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, plakat, prezentacija, predstava za roditelje

-1. polugodište nastavne godine 2013./2014. 130


aktivnost, program i/ili projekt

PUT DO ZRELOSTI - PUBERTET

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razumjeti da se s rastom i razvojem mijenja tijelo i ponašanje (pubertet) - razumjeti važnost pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti - prepoznati različite oblike zlostavljanja, znati kome se obratiti - razvijati odgovorno ponašanje prema svojem zdravlju, uvažavanje vršnjaka i međusobno poštivanje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Pripremiti i uputiti učenike 4. razreda na promjene koje se događaju na njihovu tijelu i naučiti ih kako se s njima nositi te kako odrasti u zrele i odgovorne osobe.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice 4. a, b, c i d razreda: Sanja Sabolić, Monika Rupčić, Željka Mihočka, Maja Matić - učenici 4.a, b, c i d razreda - pedagog škole Nikola Vuković i psihologinja Marija Sladoljev - gost u razredu: biolog Ana Marija Bobovčan

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- predavanje, radionica s učenicima, prezentacija, praktični rad

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, anketa, kvizovi znanja, izrada plakata, slikovnice

- Prosinac 2013., siječanj, veljača i ožujak 2014.g. 131


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

ZDRAVLJE - usvojiti znanja o pravilnom načinu prehrane - prepoznati, istražiti, organizirati, stvoriti i vrednovati pravilnu prehranu - poticati prevenciju bolesti zubi i brigu o zubima - stjecanje redovite navike vježbanja - razvijati odgovorno ponašanje prema zdravlju - upoznati se s načinima čuvanja zdravlja

- projekt je namijenjen učenicima 1. a, b, c i d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Senka Zobunđija, Barbara Šignjar Mihočka, Kamile Bućan i Ana Mlinjarić -Učenici 1. a, b, c i d razreda - gost u razredu (zdravstveni djelatnik)

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tijekom nastavne godine prema godišnjem planu i programu

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- poticajne pohvale, priznanja, anketiranje, razgovor, izlaganje radova

- Tijekom nastavne godine 2013./2014. 132


aktivnost, program i/ili projekt

FALSE AND TRUE FRIENDS/ FALSCHE UND WAHRE FREUNDE – GOST U RAZREDU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razviti pozitivan stav prema engleskom i njemačkom jeziku - uočavanje sličnosti i razlika u engleskom i njemačkom jeziku; pravi i lažni prijatelji - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, već i preko suvremenih medija televizije, interneta i novina - povezivanje nastavnog gradiva s osobnim iskustvom učenika - naučiti učenike da se služe raznim izvorima znanja; rječnik, enciklopedija i sl.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- projekt je namijenjen učenicima 8. razreda izborne nastave njemačkog jezika

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učitelj engleskog jezika Ivan Grgec i učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet - učenici 8. razreda izborne nastave njemačkog jezika

- tijekom nastavne godine prema godišnjem planu i programu

- provjera usvojenosti vokabulara na primjerima i zadacima

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 133


aktivnost, program i/ili projekt

IZRADA BOŽIĆNIH JASLICA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Izrada božićnih jaslica radi proslave rođenja Kristova i uljepšavanje školskog interijera. -Vizualizacija događaja Isusova rođenja kako bi učenici u sklopu nastave vjeronauka što bolje doživjeli okolnosti i događaj Isusova rođenja.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Svim učenicima i djelatnicima škole.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- vjeroučitelji Branko Maznik Jelica Mrak, Darko Rajh i sudionici vjeronaučne grupe

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Izrada jaslica u hodniku škole.

način vrednovanja

- školski list i web stranica škole

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- prosinac 2013. godine 134


aktivnost, program i/ili projekt

PROJEKT – DEUTSCHE MUSIK

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područjima te prema glazbi tih zemalja - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, već i preko suvremenih medija televizije, interneta i novina - povezivanje nastavnog gradiva s osobnim iskustvom učenika - naučiti učenike da se služe raznim izvorima znanja; rječnik, enciklopedija i sl. - razvijanje vještina slušanja i čitanja te govorenja i pisanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- projekt je namijenjen učenicima 8. razreda izborne nastave njemačkog jezika

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet - učenici 8. razreda izborne nastave njemačkog jezika

- tijekom nastavne godine prema godišnjem planu i programu

- raznim primjerima i zadacima

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 135


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

PROJEKT – DEUTSCHE KOCHBUCH - razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, već i preko suvremenih medija televizije, interneta i novina - povezivanje nastavnog gradiva s osobnim iskustvom učenika - provjeravanje usvojenosti vokabulara nakon obrađene lekcije vezane uz prehranu

- projekt je namijenjen učenicima 7. razreda izborne nastave njemačkog jezika

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet - učenici 7. razreda izborne nastave njemačkog jezika

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- tijekom nastavne godine prema godišnjem planu i programu - učenički recepti i slike jela bit će fotografirani i uvedeni u kuharicu

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- ocjenjivanje recepata i jela kao i same učeničke prezentacije

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 136


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

PROJEKT - KLASSENBRIEFFREUNDSCHAFTEN - razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja - upoznavanje s razlikama dviju kultura (austrijske i hrvatske kulture) - vježbanje pisanja - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja - razvijanje prijateljstva

- projekt je namijenjen učenicima 7. razreda redovne nastave njemačkog jezika

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, učenici 7. razreda redovne nastave

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- učenici se tijekom školske godine dopisuju s učenicima iz Austrije

način vrednovanja

- razgovor, prepričavanje i izvještavanje

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom nastavne godine 2013. /2014. 137


aktivnost, program i/ili projekt

ŽIVJETI ZDRAVO

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 2. a, b i c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

utjecati na stvaranje pravilnih prehrambenih navika ukazati na važnost prvoga jutarnjeg obroka i međuobroka upoznati značaj tjelovježbenih aktivnosti za život i razvoj tijela upoznati se s pojmom gibanja i osnovnim strukturama gibanja upoznati prirodne oblike kretanja ( puzanje, hodanje, trčanje, skakanje ) razvijati odgovorno ponašanje prema zdravlju upoznati se s načinima čuvanja zdravlja

-učiteljice Marijana Bušić, Iva Beljan i Ljubica Vuković - učenici, roditelji, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, liječnik

- na nastavnim satovima kroz igru, razgovor, raspravu, pisane radove, ilustracije

- poticajne pohvale, priznanja, anketiranje, razgovor, izlaganje radova

-tijekom nastavne godine 2013. / 2014., na satovima sata razrednika, prirode i društva,tjelesne i zdravstvene kulture 138


aktivnost, program i/ili projekt

ŠUME MOJEG ZAVIČAJA – GOST U RAZREDU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razlikovati listopadnu, vazdazelenu i mješovitu šumu -upoznati najpoznatije šumske životinje -uočiti međusobnu ovisnost biljaka i životinja -uočiti razloge ugroženosti i navesti načine zaštite od požara -znati da je nestručno ubiranje gljiva i šumskih plodova opasno za život

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 2., 3. i 4. razreda PŠ Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-učiteljica Nada Petrović -djelatnik Šumarije Đurđevac

-predavanje -prezentacija -demonstracija

-razgovor, listići za vrednovanje učeničkih postignuća

-ožujak 2014. godine 139


aktivnost, program i/ili projekt

ŽIVJETI ZDRAVO – HIGIJENA USNE ŠUPLJINE, VAŽNOST REDOVITOG TJELESNOG VJEŽBANJA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-usvojiti pravilan način održavanja higijene usne šupljine te poticati prevenciju bolesti zubi -stjecanje navike redovitog tjelesnog vježbanja radi zdravlja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima Područnih škola Budrovac i Mičetinac te njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-učiteljice Nada Petrović i Olga Lazar, stomatolog, profesor tjelesne i zdravstvene kulture Lidija Ormanec, učenici Područnih škola Budrovac i Mičetinac te njihovi roditelji

-anketa, razgovor, predavanje, prezentacija, praktičan rad, demonstracija

-evaluacija, izrada slikovnice

-od studenog 2013. do ožujka 2014. 140


aktivnost, program i/ili projekt

“ZABORAVLJENE IGRE ODNOSE BRIGE” – STARIM IGRAMA DO ZDRAVLJA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- spoznati važnost starih igara u svakodnevnom životu kao pozitivan primjer kvalitetnog provođenja slobodnog vremena nasuprot korištenja računalnih igara

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1., 2., i 3. razreda PŠ Čepelovac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Marina Patačko, učenici 1., 2., 3. razreda, roditelji, bake, djedovi

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- rad u skupinama, rad u paru, radionice, igraonice

način vrednovanja

- prikaz projekta, slikovni priručnik starih sportova

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- listopad 2013.- travanj 2014. 141


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

PROJEKT “PUTUJEMO EUROPOM” - -Cilj ovog projekta je da proučavajući Europu kroz školsku godinu upoznamo naše učenike i sve ostale posjetitelje web stranica škole što smo naučili i istražili o našem kontinentu -Kroz nastavni plan i program VII. Razreda - Europa, izdvajat ćemo prirodne, kulturne, povijesne i druge znamenitosti Starog kontinenta i samostalne radove učenika. -Projekt je prije svega namijenjen našim učenicima ,ali i učiteljima, roditeljima i svima onima koji žele bolje upoznati kontinent na kojem živimo i baviti se istraživačkim radom. - učenici dodatne nastave iz geografije i učenici sedmih razreda - učiteljica geografije Marica Vinković - vanjski suradnici - ravnatelj - roditelji -uređivanje i objavljivanje sadržaja na Web stranicama škole -praćenje aktualnosti -organiziranje zabavnih sadržaja (kvizovi, igre) - putem web stranica naše škole -oglasna ploča, pano - razne igre

-rujan- lipanj nastavne 2013./2014. godine 142


aktivnost, program i/ili projekt

UNICEF-OV PROJEKT “ŠKOLE ZA AFRIKU”

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-informiranje učenika i učitelja naše škole o teškom životu i nemogućnosti školovanja djece osnovnoškolske dobi u Africi - razvijanje svijesti o važnosti pomaganja djeci s ciljem omogućavanja boljeg, ispunjenijeg i zdravijeg života

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima od 1. do 8. razreda naše škole

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- razrednici, koordinator projekta – učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-razgovor na satu razrednika -radionice -božićni sajam

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor na satu razrednika, izvješća

- tijekom nastavne godine 2013./14. 143


aktivnost, program i/ili projekt

GOST U RAZREDU – HRVOJE BALTIĆ – PRESLIKAVANJA RAVNINE U LIKOVNOJ UMJETNOSTI

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Učenike osmih razreda upoznati s primjenom preslikavanja ravnine u likovnim djelima i autorima tih likovnih djela -Povezati matematičke sadržaje sa sadržajima likovne kulture

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima osmih razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-Gost predavač – Hrvoje Baltić, prof. likovne kulture -Učiteljica matematike J. F. Konjarek -Učenici osmih razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Predavanje i radionica

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- crteži

- veljača/ožujak 2014. 144


aktivnost, program i/ili projekt

DAROVITI KLINCI I KLINCEZE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Poticanje kreativnog mišljenja - Upoznavanje sa strategijama poboljšanja pamćenja te njihovo korištenje - Poticanje osobnog rasta i razvoja – slike o sebi, emocionalni, moralni, socijalni razvoj

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Daroviti učenici 3. i 4. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- psihologinje D. Hodalić i M. Sladoljev

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- radionice

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- evaluacijski listići

- priprema tijekom prvog polugodišta nastavne 2013./14. - realizacija tijekom drugog polugodišta 145


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

UREĐENJE EKSTERIJERA DVORIŠNE ZGRADE KNJIŽNICE -

poticati kreativnost i maštovitost

-

razvijati osjećaj za lijepo

-

stvarati ugođaj pozitivnog radnog okruženja

-

povećati želju za dolaskom u knjižnicu

- svim učenicima i učiteljima naše škole te građanima grada Đurđevca -

knjižničarka Nataša Švaco

-

učiteljica informatike Davorka Hrženjak

-

učitelji: Zoran Vidaković i Sanja Flajs Vidaković

-

osmisliti ideje

-

izraditi skice projekta

-

crtati i bojati vanjske zidove

blok za crtanje, drveni ugljen, boja za beton, kistovi, papirnati ručnici, posude - 500 kn -

- anketa među učenicima, učiteljima i građanima - tijekom nastavne 2013./14. godine 146


aktivnost, program i/ili projekt

ČITAMO MI, U OBITELJI SVI – VIŠEGODIŠNJI NACIONALNI PROJEKT ŠKOLSKE KNJIŽNICE

stvaranje navike čitanja i razvijati informacijsku pismenost - poučiti učenike da uživaju u čitanju i da stvaraju pozitivan odnos prema čitanju - učenik će svladati tehnike čitanja s razumijevanjem i prepričavanje pročitanog - učenik će razvijati interes za knjigu, kreativnost, maštovitost - roditelji i učenici će steći naviku dolaska u knjižnicu - ukazati roditeljima na važnost svladavanja čitanja kao temelja informacijske pismenosti -

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

učenicima 3. razreda i njihovim roditeljima

- knjižničarka Nataša Švaco - razrednici – učitelji 3. razreda usmeno i pismeno izlaganje, izrada promotivnog materijala, odabir i narudžba knjiga, izrada Powerpoint prezentacije za roditeljske sastanke, informiranje medija i javnosti o projektu, izvješća, odabir najljepših dojmova - čitateljski klubovi i druženja u knjižnici i kod kuće - “putovanje” knjižnične naprtnjače s 8 knjiga među učenicima - knjige u naprtnjači različitih tematika i recentnih ostvarenja hrvatskih autora – oko 2000 kn -

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

provođenje i analiza anketa; izvješće; članci u medijima i na mrežnim stranicama školske knjižnice, bilješke iz knjige dojmova, razgovor - opremanje školske knjižnice novom nelektirnom građom - stvaranje navike, kod cijele obitelji, stalnog korištenja knjižnice i upoznavanje značenja i raznovrsnosti usluga školskih knjižnica -

način vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom nastavne 2013./14. godine


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

BAJKOPRIČALICA – GOST U KNJIŽNICI -

svladavati tehnike slušanja

-

poticati na čitanje i usvajanje informacijske pismenosti

-

senzibilizirati učenike za sklonost školskoj knjižnici

-

razvijati opisno prepričavanje

-

otkrivati estetske užitke pri slušanju bajki

- svim zainteresiranim učenicima naše škole

-

profesionalna kazivačica bajki – Jasna Held knjižničarka Nataša Švaco

- druženja u knjižnici

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

4 predstave u školi po 45 minuta - 20 kn po učeniku

-

prepričavanje, razgovor objava komentara na mrežnim stranicama školske knjižnice

-

- prema dogovoru s kazivačicom, travanj 2014. godine


aktivnost, program i/ili projekt

U SPOMEN GRGURU KARLOVČANU - SUSRET S KAJKAVSKIM KNJIŽEVNICIMA

-

obilježiti sjećanje na Grgura Karlovčana –učitelja i književnika po kome je naša škola dobila ime promicati slobodno čitanje i informacijsku pismenost zagovarati poštovanje, uvažavanje povijesnih činjenica poticati učenike na različite forme izražavanja i komunikacije razvijati natjecateljski duh i kreativnost pisanja i krasnoslova razvijati odgovornost i prisjećanje na život i djelo Grgura Karlovčana družiti se s našim kajkavskim književnicima

-

svim učenicima i djelatnicima škole te zainteresiranim građanima

-

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- knjižničarka Nataša Švaco - učitelji hrvatskog jezika: Antonela Carek, Ivana Jakopčević, Ivana Cvetković, Josip Kosnica, Vjekoslav Čordašev, učenici sudionici natjecanja - učiteljica povijesti Katica Tomrlin -

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

način vrednovanja

-

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska radio emisija o životu Grgura Karlovčana na školskom radiju Natječaj – Pišem pismo Grguru Karlovčanu Natjecanje u literarnom izričaju učenika po njihovom izboru pjesama Grgura Karlovčana izložba pisama – pano u knjižnici i holu škole susret s kajkavskim književnicima povratna informacija od učenika na satovima razrednika - razgovor o radio emisiji izbor najboljeg pisma Grguru - nagrada izbor najizražajnije interpretacije literarnog izričaja pjesama Grgura Karlovčana - nagrada

- travanj - svibanj 2014. godine 149


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ETNOGRAFSKA GRAĐA PODRAVINE -razvijanje ljubavi, poštovanja i uvažavanja prema našim baštinjenim starinama -čuvanje naših starih kajkavskih naziva za alatke, naprave, nošnje i druge starine kojima su se služili naši pradjedovi i prabake

-projekt je namijenjen učenicima članovima literarne družine

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja

-učenici, članovi literarne družine -učitelj Josip Kosnica, voditelj literarne družine -proučavanje naše etnografske građe predstavljene u Malom virovskom etnografskom albumu Miroslava Doleneca Dravskog -priprema za sudjelovanje na Kajkavskom etno kvizu u Virju u okviru Martinjskih dana Virja.

-najuspješniji učenici - najbolji poznavatelji etnografske građe sudjeluju na Etno kvizu u Virju -listopad 2013.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

150


aktivnost, program i/ili projekt

„PROMETNA KULTURA“ 5. RAZRED -osnovno stjecanje znanja o upravljanju biciklom na cesti na siguran način

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 5. razreda u svrhu proširivanja znanja i stjecanja vještina upravljanja biciklom

-voditelj AK Đurđevac, učitelj TK Milan Kos

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-predavanja, prezentacija, testovi i vožnja biciklom

-testiranje i vožnja spretnosti

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-tijekom nastavne 2013./14. godine 151


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

PRIPREMAMO ZDRAV OBROK- PŠ SIROVA KATALENA

- primijeniti znanje o važnosti raznolike prehrane za zdravlje ljudi, imenovati namirnice koje pridonose zdravlju - razvijati ispravno stajalište prema zdravoj prehrani i očuvanju zdravlja

- učenicima 1. i 3. razreda PŠ Sirova Katalena

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Martina Krajcar Baltić, učenici 1. i 3. razreda te njihovi roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- razgovor na satu razrednika, radionica - rad u skupinama, individualni rad, rad u paru

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- izrada plakata, razredne kuharice, prezentacija projekta

- travanj i svibanj 2014. 152


aktivnost, program i/ili projekt

POSJET ŽUPNOJ CRKVI SV. JURJA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznavanje s liturgijskim predmetima i simbolima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima 6.c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-vjeroučitelj Darko Rajh

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-predavanje i demonstracija liturgijskih predmeta i simbola

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-prezentacija, rješavanje radnog listića

-travanj 2014. 153


aktivnost, program i/ili projekt

IZRADA MAKETE DVORCA I UREĐENJE OKOLINE OD MODELA GEOMETRIJSKIH TIJELA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- usavršiti i produbiti znanje o geometrijskim tijelima kroz kreativno stvaralačko izražavanje u izradi makete dvorca - usmjereno likovno promatrati i opažati ritmičnu strukturu na arhitektonskim masama/volumenima - upoznati pojam arhitekture - usvojiti pojmove struktura, nosive strukture, funkcionalnost prostora, prohodnost, tloct - spretno koristiti tehniku papir – plastike

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima osmih razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici osmih razreda - učitelj likovne kulture Zoran Vidaković - učiteljica matematike Jasmina F. Konjarek

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- izrada pojedinih dijelova dvorca od kartonskog papira u obliku nekih geometrijskih tijela (zidine - kocka, kvadar, kula - valjak, krovište – prizme, stošci) - uređenje okoliša (drveće –valjak, kugla, klupice - prizme)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- izložba radova u učionici

-svibanj, lipanj 2014. 154


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

TRAGOM HRVATSKE PISMENOSTI - razvijanje svijesti o očuvanju bogate hrvatske povijesno-kulturne baštine - upoznati povijest hrvatskoga jezika, upoznati se s tradicijom glagoljaštva, usvojiti osnovna znanja o Bašćanskoj ploči, primjena naučenog u nastavi - razvijati svijest o ulozi jezika i pisma u životu naroda - poticanje timskog i istraživačkog rada, učenje otkrivanjem - interdisciplinarno povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta - prepoznati, opisati, stvoriti i vrednovati visoki, plitki i uleknuti reljef - osvijestiti nastajanje otiska u glini - zainteresiranim učenicima 6. a, b, c,d i e razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici 6. razreda -učiteljica povijesti Katica Tomrlin -učitelj Zoran Vidaković

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- učenici će na satu povijesti obraditi povijest hrvatske pismenosti, a potom će u izvannastavnom terminu pod vodstvom učitelja Zorana Vidakovića sudjelovati u zajedničkim aktivnostima izraditi u glini glagoljički inicijal imena, ručno uvezati nekoliko knjiga - troškovi će biti vezani uz nabavu materijala za izradu (100 kuna)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-izložba radova na panou u razredu, zadovoljstvo sudionika

- tijekom nastavne 2013./14. godine 155


aktivnost, program i/ili projekt

PROJEKT – PIRAMIDA EGIPATSKOG DRUŠTVA -

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati povijest jednog od najstarijih naroda Starog istoka usvojiti znanja o društvu starog Egipta te o hijerarhijskoj podjeli društva poticati interes za Stari Egipat razvijati duh tolerancije prema drugim narodima i njihovim tekovinama upoznati povijesno-kulturne vrijednosti egipatske države poticati timski i istraživački rad prepoznati, opisati, stvoriti i vrednovati visoki, plitki i uleknuti reljef Izraziti, stvoriti i vrednovati omjer i razmjer cjelina idijelova različitih oblika masa u prostoru, ponajprije trodimenzionalnog oblika ljudskog tijela – figure - Istražiti oblike, boje i teksture odjeće zadanog stilskog razdoblja - povezivati sadržaje različitih nastavnih predmeta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 5.a, b, c i d

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici 5.a, b, c, d - učitelj Zoran Vidaković, - učiteljica povijesti Katica Tomrlin

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- učenici će na satu povijesti obraditi podjelu egipatskog društva , a potom će u izvannastavnom terminu pod vodstvom učitelja Zorana Vidakovića sudjelovati u zajedničkim aktivnostima izrade piramide egipatskog društva - troškovi ce biti vezani uz nabavu materijala za izradu (100 kuna)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-izložba radova na panou u učionici, zadovoljstvo sudionika -studeni nastavne 2013./14. godine

156


aktivnost, program i/ili projekt

BOOK REPORTS – LEKTIRA NA ENGLESKOM JEZIKU – 6. RAZREDI

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Proširiti leksičke i gramatičke jedinice pomoću priča i bajki na engleskom jeziku -Razvijati interes za književnošću i kulturom zemalja engleskog govornog područja -Poticati toleranciju prema različitim kulturama i narodnostima -Razvijati pozitivan stav prema učenju engleskog jezika kroz dodatne nastavne sadržaje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima šestih razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica engleskog jezika Arijana Lenardić -učenici 6. a, 6. b, 6. c razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-predavanja -prezentacije -čitanje slikovnica, priča, bajki (privatna kolekcija učiteljice) -troškovnik: oko 50 kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-usmeno i pisano ispitivanje, kvizovi znanja, rješavanje radnih listova, izrada plakata

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 157


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

PROJEKT – VRSTE OPASNOG OTPADA -Razvijanje osjećaja za volonterstvo. -Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. -Prepoznati posljedice onečišćenja zraka, tla i vode. -Objasniti štetna djelovanja. -Objasniti važnost recikliranja. - Razvijati ljubav prema svom zavičaju. -Poticati odgoj za održivi razvoj. - Učenici svih 5. – tih razreda te 6. a, b, c, i d razreda

- ravnatelj - učiteljica prirodoslovlja Martina Lovrak Ivanov -Anketiranje mještana, izrada plakata, realizacija akcije, uključivanje medija, odvoz starih baterija dogovaramo sa poduzećem Friš iz Križevaca. -Radionice.- vrste opasnog otpada te postupanje sa istim - Izvješća o radu

- osvrt, članci, plakat, prezentacije, ankete - tijekom nastavne godine 2013./2014. 158


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

MEĐUŠKOLSKO EKOLOŠKO PRIJATELJSTVO - Uočiti prednosti recikliranja kao načina zbrinjavanja otpada, prepoznati prednosti reciklaže, upotrebljavati samo prirodne materijale, promovirati zaštićene prirodne vrijednosti Koprivničko- križevačke županije

- Ekološke družine naše škole i OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac

- Učiteljica prirodoslovlja Martina Lovrak Ivanov, učitelj likovne kulture Zoran Vidaković, ravnatelj - susret za Dan planete Zemlje(22. 04.)- izrada bookmarkera - susret za Dan pješačenja -15.10. – izrada knjiga

- objava u medijima, izvješća, osvrt na rad - tijekom nastavne godine 2013. / 2014. 159


aktivnost, program i/ili projekt

HOLOKAUST- IZ DJEČJE PERSPEKTIVE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznati učenike sa stradanjima ljudi(osobito djece) tijekom drugog svjetskog rata - kroz zabilješke iz dnevnika djece koja su proživjela holokaust, popraćene fotografijama, pokušati prikazati kakva je sudbina pogodila čovječanstvo u 20.st. - Kroz individualne primjere razmišljati o ljudskim pravima - Osuditi antisemitizam, predrasude, mržnju, nacionalizam, rasizam - Razvijati toleranciju, empatiju

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-nadarenim i zainteresiranim učenicima 8.c i d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Katica Tomrlin Učenici 8. c i 8. d razreda -učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek

način realizacije -čitanje i analiza književnih djela, gledanje i analiza dokumentarnog filma, aktivnosti, programa i/ili razgovor, prezentacija, plakati projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-prezentacija, plakati

-tijekom prvog polugodišta nastavne 2013./14. godine 160


aktivnost, program i/ili projekt

OBILJEŽAVANJE TJEDNA HRVATSKOG JEZIKA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- upoznati učenike s povijesnom utemeljenošću obilježavanja tjedna hrvatskog jezika - upoznati učenike s Deklaracijom o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika - upoznati učenike s položajem hrvatskog naroda i jezika u socijalističkoj Jugoslaviji - razvijati svijest o potrebi njegovanja i učenja hrvatskog književnog jezika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 8. a razreda

- učitelj povijesti Saša Senjan, učitelj hrvatskog jezika Vjekoslav Čordašev i učenici 8. a - održati integrirani sat hrvatskog jezika i povijesti - napraviti zidne novine na temu tjedna hrvatskog jezika - učenici će napraviti prezentaciju o Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika i Hrvatskom proljeću

- usmene i pismene provjere znanja na satovima hrvatskog jezika i književnosti - ožujak nastavne 2013./2014. godine 161


aktivnost, program i/ili projekt

MUSIC - Upoznavanje s modernom glazbom zemalja engleskog govornog područja - Njegovanje ljubavi prema glazbi i glazbenom izričaju

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima 8. a, b, c i d razreda u svrhu razvijanja kreativnih glazbenih i plesnih sposobnosti i vještina

- Učenici 8. a, b, c i d razreda, učiteljica engleskoga jezika Maja Mlinarić Horvat - Slušanje glazbe koju učenici vole, analiziranje glazbenih djela, radionice, prezentacije, istraživanje interneta, izrada plakata, ples - potrošni materijal (oko100 kn)

- razgovor, scensko – glazbena prezentacija na školskim priredbama (Dan škole ili Priredba učenika 8. razreda) -tijekom nastavne 2013./14. godine 162


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

GOST U RAZREDU – POLAZAK U SREDNJU ŠKOLU

-

Pomoći učenicima pri odabiru odgovarajuće srednje škole

-

Učenicima učiniti što lakšim prelazak u srednju školu

- učenicima 8. b razreda u svrhu profesionalne orijentacije

- razrednica Maja Mlinarić Horvat, gost predavač srednjoškolski profesor/ica - Edukacija učenika: - kroz predavanje (Power Point prezentacija) - istraživanjem - Potrošni materijal (oko 50 kn)

- razgovor, prezentacija na roditeljskom sastanku - travanj 2014. godine 163


aktivnost, program i/ili projekt

„SIGURNO I VJEŠTO U PROMETU“ ZA VRIJEME ODRŽAVANJA „PICOKIJADE“ -provjera znanja i snalaženje učenika, roditelja i građana u zadanim složenim prometnim situacijama na siguran način

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 5. i 6. razreda, roditeljima i građanima, a u svrhu proširivanja znanja, stjecanja vještina upravljanja biciklom i razvijanje prometne kulture mladih i odraslih -ravnatelj, učitelj TK Milan Kos, TZ Đurđevac, PP Đurđevac, AK Đurđevac

- rješavanje testova znanja, vožnja bicikla na prometnom poligonu - 200 kuna

-provjera znanja i vožnja spretnosti na prometnom poligonu -za vrijeme održavanja „Picokijade“


aktivnost, program i/ili projekt

ZDRAVA HRANA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati učenike sa zdravom hranom te pripremom jednostavnijih jela

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-Učenicima 5.c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Predavač – nutricionista Antonija Grgec Roditelji 5. c razreda Učenici 5. c razreda Razrednik 5. c razreda – Bernarda Žibreg Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – Đuro Tomrlin

- Predavanje gosta nutricionista – Antonije Grgec - izrada piramide zdrave hrane – od donesenog materijala – učenici 5. c razreda - objašnjenje recepata jednostavnih jela od zdravih namirnica – roditelji 5. c razreda

- degustacija jela koja su pripremili roditelji 5. c razreda

- listopad 2013. - travanj 2014. 165


166


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

ZAJEDNO NA POZORNICI -

zajedničko provođenje slobodnog vremena učenika sa i bez teškoća poticanje učenike na kreativnost u govorno jezičnom izražavanju zajedničkim nastupom doprinijeti suradničkim odnosima uključivanje učenika s teškoćama u kulturni i javni život škole

- učenicima Područne škole za djecu s teškoćama i učenicima 2. c razreda u svrhu prezentacije zajedničkog rada javnosti

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici posebnog programa i učenici 2. c razreda - učiteljice: Ljubica Vuković i Sanja Flajs Vidaković - logopedinja Božica Sobota

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- oblici odgojno obrazovnog rada izvannastavnih aktivnosti - uvježbavanje igrokaza - sredstva potrebna za kulise i kostime -200 kuna

način vrednovanja

-bilježenje osobnog zadovoljstva učenika, reakcije javnosti

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-tijekom drugog polugodišta nastavne godine 2013. / 2014. -prezentacija na školskoj priredbi 167


aktivnost, program i/ili projekt

DAN OTVORENIH VRATA – MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- prezentirati život i rad u školi - razvijati prijateljski i suradnički odnos učenika, roditelja, učitelja i vanjskih suradnika - usvajati nastavne sadržaje i zadatke u suradničkom učenju i aktivnostima - poštivati pravo na različitost - prihvaćati i uvažavati različitost u znanju, sposobnostima, kumunikaciji i realizaciji postavljenih zadataka - upoznati i senzibilizirati širu zajednicu za različitosti i specifičnosti u školskoj zajednici

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena učenicima, njihovim roditeljima i vanjskim suradnicima sa svrhom upoznavanja posebnosti i načina rada u školi

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Učitelji Područne škole za djecu s teškoćama i logoped – osmišljavanje i vođenje radionica za roditelje i učenike - učenici, roditelji i vanjski suradnici – sudjelovanje u predviđenim aktivnostima

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- aktivnosti će biti realizirane u obliku radionica za učenike, roditelje i vanjske suradnike - troškovi materijala i sredstava za rad – 500 kuna

način vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izlaganje uradaka analiza uspjeha nakon održanog rada analiza postignuća i rezultata rada sa sudionicima – na temelju razgovora Prezentacija u javnim glasilima

- prosinac 2013. 168


aktivnost, program i/ili projekt

BOŽIĆNA RADIONICA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izraditi prigodne božićne čestitke njegovati i održavati božićne običaje uključiti roditelje u rad i život škole međusobno druženje djece, roditelja i učitelja motivirati učenike i roditelje za kreativnost te im omogućiti slobodu izražavanja - produbljivati suradnju između škole i roditelja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namjenjena učenicima 1. – 4. razreda i njihovim roditeljima u svrhu unaprijeđivanja zajedničke suradnje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Maja Huzjak i Irena Kovačić – osmišljavanje, organizacija i provedba radionice, nabava potrebnih sredstava i materijala

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učiteljica - troškovi će biti vezani uz nabavku materijala potrebnih za izradu čestitki, oko 100 kuna

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- uspješnost radionice će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti i zainteresiranosti učenika i roditelja

- prosinac 2013. 169


aktivnost, program i/ili projekt

“IZRADIMO SVOJA NASTAVNA SREDSTVA” - RADIONICA ZA RODITELJE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

uključiti roditelje u rad škole izraditi didaktička sredstva za nastavu roditeljima prezentirati način rada u školi razvijati prijateljski i suradnički odnos učenika, roditelja i učitelja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena roditeljima učenika i učenicima 1. – 4. razreda sa svrhom upoznavanja posebnosti i načina rada u školi

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Irena Kovačić, Maja Huzjak – osmišljavanje aktivnosti, vođenje radionice, priprema sredstava za rad

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- aktivnosti će biti realizirane u obliku radionice za roditelje na kojoj će izrađivati didaktička pomagala - troškovi materijala i sredstava za rad – 100 kuna

način vrednovanja

- uspješnost radionice će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti i zainteresiranosti učenika i roditelja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- veljača 2014. 170


aktivnost, program i/ili projekt

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN u PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima Pš za djecu s teškoćama u razvoju s ciljem populariziranja sposrtskih aktivnosti

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

usvojiti znanja o značenju Olimpijskog dana u Hrvatskoj usvojiti motorička znanja poticati i razvijati motoričke sposobnosti, izdržljivost i upornost usvojiti zdrave životne navike poštivati rad grupe poticati kulturu ponašanja

- učenici i učitelji PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

- provođenje sportskih aktivnosti za učenike

- aktivnost će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti, spremnosti za uključivanjem i zainteresiranosti učenika

- rujan, 2013. 171


aktivnost, program i/ili projekt

“RUKOTVORINE” - IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

poticati i razvijati kreativnost izrađivati uporabne predmete od različitih materijala usvajati nove tehnike rada i kreativnog izražavanja razvijati ekološku svijest i estetske vrijednosti razvijati pozitivnu sliku o sebi, motoričke i perceptivne sposobnosti osigurati učenicima mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1.-4. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju s ciljem stjecanja novih znanja, razvijanja kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena te estetskog uređivanja prostora škole

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Irena Kovačić – osmišljavanje i planiranje sadržaja rada, provođenje radionica, nabava potrebnih materijala i sredstava - učenici 1.- 4. razreda koji će se uključiti u rad - roditelji i suradnici prema potrebi

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- aktivnosti će se realizirati tijekom školske godine na satovima izvannastavne aktivnosti, jednom tjedno (ukupno 35 sati godišnje) - troškovi materijala i sredstava za rad – 200 kuna

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- uspješnost aktivnosti će se vrednovati usmenim putem te promatranjem i praćenjem aktivnosti i zainteresiranosti učenika

- tijekom nastavne godine 2013./2014. 172


aktivnost, program i/ili projekt

INA – “EKO KREATIVCI” -oblikovanje ukrasa i raznih predmeta od prirodnih materijala

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje kreativnosti, vizualnog i stvaralačkog mišljenja - njegovanje pozitivne slike o sebi i vlastitim sposobnostima, iskorištavanje vlastitih potencijala - razvijanje samostalnog i suradničkog rada

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- namijenjeno učenicima 7. i 8. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

-učiteljica Maja Huzjak - učenici 7. i 8. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju - tjedne kreativne radionice - troškovi materijala i sredstava za rad – 200 kuna

- samovrednovanje - usmena i pismena pohvala - tijekom nastavne godine 2013./2014. 173


aktivnost, program i/ili projekt

POSJET SVETOG NIKOLE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijanje prijateljskih i suradničkih odnosa učenika, učitelja i vanjskih suradnika - poticanje i razvijanje prijateljskih odnosa učenika PŠ za djecu s teškoćama u razvoju i učenika Gimnazije - razvijanje tolerantnog ponašanja, prihvaćanje različitosti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- namijenjeno učenicima PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac - pedagoginja Jasna Horvat Vlahović - učiteljice PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-kratak glazbeno – recitatorski program

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- podjela darova sv. Nikole učenicima

- likovni radovi, usmena pohvala

- prosinac 2013. 174


aktivnost, program i/ili projekt

Terenska nastava – Druženje učenika i učitelja PŠ Budrovac, PŠ Čepelovac, PŠ Mičetinac, PŠ Sirova Katalena u PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje tolerancije i prihvaćanje različitosti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- namijenjeno učenicima PŠ Budrovac, PŠ Čepelovac, PŠ Mičetinac, PŠ Sirova Katalena i PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

- poticanje učenika na druženje i igre u prirodi

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice: Martina Krajcar Baltić, Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

- učiteljice PŠ za djecu s teškoćama u razvoju posjet PŠ za djecu s teškoćama u razvoju i Starom gradu edukacija učenika kreativne radionice sportske aktivnosti

-razgovor, likovni radovi

način vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- usmena pohvala

- svibanj 2014. 175


aktivnost, program i/ili projekt

GLAZBA KAO DAR- GOST U RAZREDU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati različita vrsta glazbala -Upoznati zanimanje glazbenik -Naučiti slušati i doživjeti glazbu -Naučiti zašto je važno i dobro plesati i kretati se

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-aktivnost je namijenjena učenicima 1. i 2. odgojno- obrazovne skupine u svrhu poticanja slušne i taktilne percepcije, kao i jačanja ljubavi prema glazbi i plesu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici odgojno- obrazovnih skupina -učiteljica Petra Sobota -učiteljica Iva Ključec -gost- glazbenik

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Aktivnost će se realizirati u obliku radionice u kojoj će gost u nastavi, glazbenik, upoznati učenike s različitim vrstama glazbala, različitom vrstom glazbe i načinima slušanja. Prezentirat će učenicima svoje glazbalo. Učenici će moći postavljati pitanja, kao i pokušati svirati na glazbalo. Aktivnost ćemo završiti pjesmom i plesom.

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- usmeno postavljanjem pitanja - uključenost učenika u aktivnost

- travanj 2014. 176


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŽIĆNA RADIONICA ZA RODITELJE I UČENIKE - izraditi prigodne božićne čestitke - njegovati i održavati božićne običaje - uključiti roditelje u rad i život škole - međusobno druženje djece, roditelja i učitelja - motivirati djecu i roditelje za kreativnost te im omogućiti slobodu izražavanja - produbljivati suradnju između škole i roditelja - aktivnost je namijenjena učenicima 1. i 2. odgojno-obrazovne skupine PŠ za djecu s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima u svrhu unaprijeđivanja zajedničke suradnje - Petra Sobota i Iva Ključec – osmišljavanje, organizacija i provedba radionice, nabava potrebnih sredstava i materijala -aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učiteljica -troškovi će biti vezani uz nabavku materijala potrebnih za izradu čestitki, oko 100 kuna

- uspješnost radionice će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti i zainteresiranosti učenika i roditelja

- prosinac 2013. 177


aktivnost, program i/ili projekt

“OD NAS ZA VAS” - RADIONICA ZA RODITELJE (POVODOM DANA OTVORENIH VRATA)

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Aktivnost je namijenjena roditeljima učenika 1. i 2. odgojno-obrazovne skupine sa svrhom upoznavanja posebnosti i načina rada u školi

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Iva Ključec i Petra Sobota – osmišljavanje aktivnosti, vođenje radionice, priprema sredstava za rad

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Uključiti roditelje u rad škole Roditeljima prezentirati način rada u školi Razvijati prijateljski i suradnički odnos učenika, roditelja i učitelja Izraditi didaktička sredstva za nastavu

- Aktivnosti će biti realizirane u obliku radionice za roditelje na kojoj će izrađivati didaktička pomagala za rad u nastavi - Troškovi materijala i sredstava za rad – 100 kuna

- Uspješnost radionice će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti i zainteresiranosti učenika

- prosinac 2013. 178


aktivnost, program i/ili projekt

PLETENJE ŠIBOM

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati učenike sa jednostavnim načinom pletenja šibe -Poticati učenike na stvaralački i istraživački rad -Razvijati perceptivne i motoričke sposobnosti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-Sistematizirati znanja prirode i društva i tehničke kulture -Očuvati stare zanate

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-Učenici od 5. do 8. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju -Gđa Marija Plantek -Učiteljice Sanja Flajs Vidaković i Katica Bratanović

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- izbor jednostavnog motiva - upoznavanje s tehnikom pletenja - pletenje šibom - dekoracija prostora škole - troškovnik 100 kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- osobno zadovoljstvo, kreativnost, javno predstavljanje uradaka

-prosinac 2013. 179


aktivnost, program i/ili projekt

DOMAĆINSTVO

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Poticati i razvijati zdravstveno-higijenske navike higijene tijela, odijevanja -Upoznati učenike s osnovnim kuharskim tehnikama -Upoznavanje s aktivnostima svakodnevnog života (glačanje, pranje rublja, pranje suđa, čišćenje prostorija)

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Razvoj kompetencija učenika za obavljanje aktivnosti svakodnevnog života

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici 7. i 8. razreda i učiteljica Sanja Flajs Vidaković

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-praktični rad u kuharskoj i školskoj radionici prema planiranim sadržajima

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-osobno zadovoljstvo, kooperativnost u radu

-tijekom nastavne godine 2013./2014. 180


aktivnost, program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA VIROVITICA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Povezati promjene u prirodi sa promjenom godišnjih doba, opisati promjene na biljkama i životinjama -Upoznati učenike sa procesom nastajanja kazališne predstave -Osvijestiti važnost kretanja -Razvijati naviku kulturnog ponašanja u javnom prijevozu -Upoznati kulturne ustanove grada Virovitice

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-Utvrditi i sistematizirati sadržaje dramskog odgoja i prirode i društva -Usvajati kulturne navike -Upoznati grad Viroviticu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-Učenici i učiteljice defektolozi, logopedinja PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-šetnja, razgledavanje, kazališna predstava -100kn

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- likovni i literarni radovi, foto album

- travanj 2014. 181


aktivnost, program i/ili projekt

UPOZNAJMO SVOJ ZAVIČAJ-TERENSKA NASTAVA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije -Uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji -Upoznati značajne gospodarske djelatnosti zavičaja -Uočiti vezu djelatnosti ljudi sa izgledom zavičaja -Razlikovati i imenovati vode u zavičaju

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-Utvrditi i sistematizirati sadržaje usvojene na nastavi prirode i društva -Razvijati istraživački interes -Upoznati Molve i Čambinu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-Učenici i učiteljice defektolozi i logopedinja i učenici PŠ za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac te OŠ Molve

- terenska nastava Molve i Čambina - troškove od 100 kuna financiraju roditelji

-osobno zadovoljstvo učenika, kooperativnost

-listopad 2013. 182


aktivnost, program i/ili projekt

MALI FAŠENK

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Stvoriti vedro ozračje među učenicima i osjećaj bliskosti s učiteljima i mještanima grada

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Kod učenika razvijati svijest o njegovanju narodnih običaja i kulturnih aktivnosti te poticanje učenika na druženje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici PŠ za djecu s teškoćama u razvoju - učitelji defektolozi PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Sudjelovanje na tradicionalnom Malom fašenku u organizaciji TZ grada Đurđevca - Izrada kostima prema dogovorenoj kolektivnoj maski

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-prezentacije, fotografije, medijski članak

- veljača 2014. 183


aktivnost, program i/ili projekt

ŽIVIM ZDRAVO

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Aktivnim vježbanjem doprinositi zdravlju, raspoloženju, načinu ponašanja u školi i izvan nje - Razumjeti važnost zdravog načina života - Promicanje brige za osobno zdravlje - Uočiti značenje fizičkih aktivnosti za svoje zdravlje - Primijeniti naučeno o vježbanju i zdravoj prehrani u svakodnevnom životu - Sadržaje uključiti u nastavu prirode, tehničke kulture, prirode i društva - Proširivanje i praktična primjena naučenih nastavnih sadržaja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učenicima od 5. – 8. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-učiteljice Sanja Flajs Vidaković i Katica Bratanović

- Provođenje kraćih i jednostavnih vježbi na početku radnog dana - Navika vođenja brige o sebi i svojem zdravlju (zdrav život, zdrava prehrana, štetnost pušenja) - troškovi pripremanja obroka na satovima tehničke kultura (20- 30 kn po pripremljenom obroku – za sve učenike) - Kratkoročno: kako se osjećamo nakon vježbanja - Dugoročno: stjecane i usvajanje navike da naučene sadržaje primjenjujemo u svakodnevnom životu - foto dokumentacija - Vrednovanje svakodnevnih aktivnosti po komponentama: znanje, zalaganje, kultura ophođenja - tijekom nastavne godine 2013./14. na početku nastavnog radnog dana, povremeno na satovima tehničke kulture i na satovima INA – domaćinstvo184 -


185


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

SVJETSKI DAN SPORTA - ORIJENTACIJSKO TRČANJE

- Razvijati naviku tjelesnog vježbanja te kod učenika pobuditi interes za nastavno područje. - Stvoriti poveznice s geografijom te potaknuti na razumijevanje pojmova iz orijentacije. - Snalaženje učenika u prostornim i vremenskim uvjetima pri emocionalnom i energetskom opterećenju.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učitelj TZK Danijel Domišljanović, učenici V.-VIII. razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Učenici sudjeluju u realizaciji aktivnosti. Priprema za aktivnost uključena je u nastavu TZK. -Učenici se kreću u bližoj okolici škole – urbana orijentacija

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- anketiranje učenika

- svibanj 2014.


187


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

USKRSNA RADIONICA

- izraditi pisanice i uskrsne ukrase - njegovati i održavati uskrsne običaje - uključiti roditelje u rad i život škole - međusobno druženje djece, roditelja i učitelja

- aktivnost je namijenjena učenicima 3. c razreda i njihovim roditeljima

- razrednica 3.c razreda Vesna Šijak i roditelji učenika - aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učiteljice - troškovi će biti vezani uz nabavku materijala potrebnih za izradu pisanica (100 kuna)

- razgovor o izvršenoj radionici - ožujak 2014. godine 188


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŽIĆNA RADIONICA -

izraditi božićne ukrase njegovati i održavati božićne običaje uključiti roditelje u rad i život škole međusobno druženje djece, roditelja i učitelja

- aktivnost je namijenjena učenicima 3. d razreda i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici 3.d razreda - roditelji učenika 3.d razreda - učitelj 3.d razreda Zoran Vidaković

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učitelja - troškovi će biti vezani uz nabavu materijala za izradu božićnih ukrasa (100 kuna)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor o održanoj radionici

- tijekom mjeseca prosinca 2013. 189


aktivnost, program i/ili projekt

USKRSNA RADIONICA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izraditi uskrsne čestitke i ukrase te pisanice njegovati i održavati uskrsne običaje uključiti roditelje u rad i život škole međusobno druženje djece, roditelja i učitelja sudjelovati u humanitarnoj akciji “Vuzmena košarica”

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena učenicima 4.a, b i c razreda i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice Sanja Sabolić, Monika Rupčić i Željka Mihočka

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učiteljice - troškovi će biti vezani uz nabavu materijala potrebnih za izradu pisanica i čestitki (100 kn)

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor o radionici

- tijekom mjeseca ožujka 2014. godine 190


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

LIKOVNA RADIONICA S UMJETNICOM ANDREJOM ŽIVKO - upoznati učenike s umjetničkim radom slikarice Andreje Živko - poticati stvaralačku maštu i kreativnost kod učenika - razvijati estetske opažaje detalja i uočiti estetske vrijednosti na umjetničkim djelima - oslikavati predmete iz svakodnevne upotrebe - poticati odlazak na likovne izložbe u gradu

- poticati suradnju s umjetnicima iz grada, razumijevanje i poštivanje tuđeg mišljenja i rada

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- roditelji i učenici 2. d razreda s učiteljicom Marijanom Kralj

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- na satu likovne kulture, troškovi za likovni pribor

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor na satu razrednika i roditeljskom sastanku, izložba, plakat, prezentacija, video

- 2. polugodište nastavne godine 2013./2014. 191


aktivnost, program i/ili projekt

VUZMENA KOŠARICA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-očuvati narodne običaje vezane za Uskrs -naučiti i sačuvati od zaborava tradicijsku izradu pisanica

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 1.- 4. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Vesna Šijak i Željka Mihočka -učitelji RN 1.- 4. razreda -učenici 1.- 4. razreda -roditelji, bake

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-radionice za učenike i roditelje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, analiza, pohvale, nagrade

-ožujak 2014. 192


aktivnost, program i/ili projekt

DANI VOĆA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- osmisliti prodajni prostor sa učeničkim uradcima na gradskoj manifestaciji

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 2. c i 4. c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Ljubica Vuković i Željka Mihočka -učenici2. c i 4. c -roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Zajednička radionica učenika i roditelja pod vodstvom učiteljica

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, demonstracija, pohvale

-listopad 2013. 193


aktivnost, program i/ili projekt

BOŽIĆNA RADIONICA ČETVRTIH RAZREDA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izraditi različite božićne ukrase i nakit (božićne i adventske aranžmane) njegovati božićne običaje uključiti roditelje u rad razreda i škole međusobno druženje učenika, roditelja i učiteljice upoznavanje roditelja s radom učenika u školi

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena učenicima 4. a, 4. b, 4. c i 4. d razreda i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice: Sanja Sabolić, Monika Rupčić, Željka Mihočka, Maja Matić, učenici, roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- radionica – učenici i roditelji će radom u skupinama izrađivati različite božićne ukrase -prodaja ukrasa u humanitarne svrhe

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor o radionici - usmene pohvale

- prosinac 2013. 194


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŽIĆNA RADIONICA -

izraditi božićne ukrase njegovati i odrzavati božićne običaje uključiti roditelje u rad i život škole međusobno druženje djece, roditelja i učitelja

- aktivnost je namijenjena učenicima prvih razreda i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici prvih razreda - roditelji učenika prvih razreda - učiteljice prvih razreda Senka Zobunđija, Barbara Šignjar Mihočka, Kamile Bućan i Ana Mlinjarić

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učitelja - troškovi će biti vezani uz nabavu materijala za izradu božićnih ukrasa

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor o radionici - usmene pohvale

- tijekom mjeseca prosinca 2013. godine

195


aktivnost, program i/ili projekt

DAN NARCISA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- osvijestiti važnost humanitarnog djelovanja u društvu - poticati djecu na humanost i pomaganje onima kojima je pomoć potrebna

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima 2. c i 4. c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljice Ljubica Vuković i Željka Mihočka -učenici 2. c i 4. c razreda -roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- radionice za roditelje i učenike - prodaja uradaka u humanitarne svrhe

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, demonstracija, pohvale

-ožujak 2014. 196


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

USKRSNA RADIONICA – PŠ BUDROVAC - izraditi pisanice i uskrsne ukrase - njegovati i održavati uskrsne običaje - uključiti roditelje u rad i život škole - međusobno druženje djece, roditelja i učitelja - poticati humanitarno djelovanje prema bližnjima

- aktivnost je namijenjena učenicima PŠ Budrovac i njihovim roditeljima te članicama Caritasa župe Budrovac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici PŠ Budrovac, njihovi roditelji, učiteljica Olga Lazar, članice Caritasa župe Budrovac

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- radionica, darivanje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor o izvršenoj radionici, pohvala

-travanj 2014. 197


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŽIĆNA RADIONICA – PŠ MIČETINAC - izraditi božićne ukrase - njegovati i održavati božićne običaje - uključiti roditelje u rad i život škole -međusobno druženje djece, roditelja i učitelja -poticati humanitarno djelovanje prema bližnjima

- aktivnost je namijenjena učenicima PŠ Mičetinac i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici PŠ Mičetinac, njihovi roditelji, učiteljica Nada Petrović

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- radionica, darivanje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor o radionici, pohvale

-prosinac 2013. 198


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŽIĆNA RADIONICA - 2. RAZREDI - izraditi raznovrsne božićne ukrase - njegovati i održavati božićne običaje - uključiti roditelje u rad i život škole - međusobno druženje djece, roditelja i učitelja - upoznati roditelje sa školskim aktivnostima učenika -aktivnost je namijenjena učenicima 2. a, b, c i d razreda i njihovim roditeljima -razvoj kreativnosti, njegovanje pozitivne slike o sebi i vlastitim sposobnostima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici 2.a, b, c i d razreda, njihovi roditelji, učiteljice Marijana Bušić, Iva Beljan, Ljubica Vuković i Marijana Kralj

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- radionica – učenici i roditelji će u skupinama izrađivati i oblikovati božićne ukrase -darivanje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor o radionici -usmene pohvale

-prosinac 2013. 199


aktivnost, program i/ili projekt

BOŽIĆNA I USKRSNA RADIONICA – PŠ ČEPELOVAC I PŠ SIROVA KATALENA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- izraditi božićne i uskrsne ukrase, njegovati i održavati božićne i uskrsne običaje, uključiti roditelje u rad i život škole

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1., 2. i 3. razreda PŠ Čepelovac i Sirova Katalena te njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice Marina Patačko i Martina Krajcar Baltić - učenici područnih škola i njihovi roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- zajednička radionica učenika i roditelja

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor o radionici

- prosinac 2013., ožujak 2014. 200


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŽIĆNA RADIONICA -

izraditi raznovrsne božićne ukrase od školjaka uključiti roditelje u rad i život škole međusobno druženje djece, roditelja i učitelja upoznati roditelje sa školskim aktivnostima učenika upoznati roditelje s UNICEF-ovim projektom Škole za Afriku

- roditelji i učenici 8. c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- roditelji učenika 8. c razreda, učenici 8. c razreda, razrednica 8. c razreda Antonela Carek

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- zajednička radionica učenika i roditelja

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, prodaja uradaka na božićnom sajmu

- prosinac 2013. 201


aktivnost, program i/ili projekt

DANI VOĆA, 8. A RAZRED

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Pripremiti izložbeni prostor na gradskoj manifestaciji.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Potaknuti učenike da budu kreativni u prezentaciji svojeg izložbenog prostora javnosti grada Đurđevca.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Razrednik 8.a razreda Saša Senjan, učenici i roditelji učenika.

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Dogovor s učenicima i roditeljima te realizacija na Danima voća.

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Razgovor s učenicima na satu razrednika.

-listopad 2013. 202


aktivnost, program i/ili projekt

RADIONICA S RODITELJIMA – 5. C

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- izrada uporabnih predmeta od otpada

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 5. c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici 5. c razreda, roditelji 5. c razreda, razrednica Bernarda Žibreg, gost Marija Dolenec

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- predavanje i demonstracija gotovih uporabnih predmeta izrađenih od otpada - radionice – praktičan rad učenika i roditelja – izrada predmeta od otpada

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- prodaja izrađenih predmeta – novac će se upotrijebiti za pomoć školama u Africi

- prosinac 2013. 203


204


aktivnost, program i/ili projekt

GOSPODARENJE OTPADOM – GOST PREDAVAČ

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- upoznati gospodarenje otpadom kao djelatnost koja obuhvaća sve grane gospodarstva - upoznati postupke obrade, odlaganja i uporabe otpada - upoznati postupke reciklaže, mehaničku, biološku, termičku i kemijsko fizikalnu obradu - usmjeriti pozornost učenika na potrebu razvrstavanja i odvojenog sakupljanja različitih vrsta otpada

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- omogućiti učenicima da na jedan drukčiji način upoznaju i razumiju sadržaje vezane uz izbornu temu Gospodarenje otpadom

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici osmih razreda - gost predavač – Antonija Kolar, prvostupnik (zaštita prirode i okoliša) - Nada Kožar – predmetni učitelj

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- edukacija učenika - predavanje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- evaluacija – upitnik - analiza usvojenih sadržaja kroz dijalog i polemiku - parlaonica

- svibanj 2014. 205


aktivnost, program i/ili projekt

UVJETI ŽIVOTA – ISTRAŽIVAČKA NASTAVA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- Upoznati i razlikovati živu od nežive prirode, upoznati životne uvjete (voda, zrak, tlo) i njihova osnovna svojstva.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 4. a, b, c i d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice 4. a, b, c i d razreda: Sanja Sabolić, Monika Rupčić, Željka Mihočka, Maja Matić - učiteljica kemije Nada Kožar - učenici 4. a, b, c i d razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- izvođenje pokusa

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, dolaženje do novih logičkih spoznaja, ankete, kviz znanja, samostalno izvođenje pokusa

- rujan i listopad 2013. g. 206


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

MALE MAŠKARE U ČEPELOVCU, BUDROVCU, MIČETINCU I SIROVOJ KATALENI

- održavanje narodnih običaja i čuvanje od zaborava

- učenicima 1. 2. 3. i 4. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić, roditelji učenika, mještani

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- fašnička povorka selom (Budrovac, Čepelovac, Mičetinac, Sirova Katalena) uz pjevanje i ples

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-razgovor, pohvala, pisanje, crtanje

-ožujak 2014. 207


aktivnost, program i/ili projekt

OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje navika čuvanja i zaštite okoliša od zagađenja - očistiti zelene površine u mjestu od smeća

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima PŠ Budrovac i Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici PŠ Budrovac i Mičetinac i učiteljice Olga Lazar i Nada Petrović

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- razgovor i praktični rad

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, pohvala, pisanje

-travanj 2014. 208


aktivnost, program i/ili projekt

SURADNJA S RODITELJIMA – RODITELJSKI SASTANCI

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- educirati roditelje i učenike u skladu s planiranim temama predavanja: Prevencijom do zdravih zubiju - važnost kretanja za zdravlje djeteta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- školski zubar, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, Lidija Ormanec - učitelji Olga Lazar, Marina Patačko, Nada Petrović, Martina Krajcar Baltić

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- predavanje - demonstracija - prezentacija - radionica

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-primjena znanja u nastavi i životu učenika

-prosinac 2013. -veljača 2014.

209


aktivnost, program i/ili projekt

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- urediti dječje igralište u školskom dvorištu - druženje učenika i učiteljice PŠ Budrovac i njihovih roditelja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima Područne škole Budrovac i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Olga Lazar, učenici PŠ Budrovac i njihovi roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- praktičan rad, sportske igre

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- pisanje, crtanje

-listopad 2013. ili ožujak 2014. godine 210


aktivnost, program i/ili projekt

UREĐENJE UNUTARNJEG PROSTORA U PŠ MIČETINAC

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- urediti prostorije škole s ciljem poboljšanja uvjeta rada - druženje učenika, roditelja i mještana u radu uređivanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- mještanima Mičetinca, učenicima i učiteljici PŠ Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Nada Petrović, Mjesni odbor Mičetinac, učenici i njihovi roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- praktičan rad - uređenje - druženje

način vrednovanja

- razgovor, pisanje, pohvala

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-rujan 2013. i travanj 2014. 211


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA - razumjeti utjecaj čovjeka na okoliš - navesti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju okoliša - razlikovati vatru od požara - objasniti kako nastaje požar i kako se gasi - zapamtiti telefonski broj vatrogasaca - učenicima 2., 3. i 4. razreda PŠ Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica PŠ Mičetinac, Nada Petrović - članovi DVD-a Mičetinac - članovi MO Mičetinac

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- predavanje - praktični rad - prezentacija - demonstracija

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-usmena i pismena provjera, primjena znanja u životu učenika, pohvala

-svibanj 2014. 212


aktivnost, program i/ili projekt

POSJET ŽUPANIJSKOM SREDIŠTU - KOPRIVNICA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- upoznati županijsko središte – Koprivnicu te važne ustanove grada

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima PŠ Budrovac i roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Olga Lazar, djelatnici u Županiji - učenici PŠ Budrovac i njihovi roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- razgovor - druženje - promatranje - pjevanje

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-pisanje izvješća, razgovor, pohvala

-rujan 2013. 213


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

BERBA JESENSKIH PLODOVA U ŠKOLSKOM VOĆNJAKU I VRTU

- ubrati jesenske plodove u školskom voćnjaku i vrtu te ih redovito koristiti u svakodnevnoj prehrani u školi

- učenicima Područne škole Mičetinac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Nada Petrović, spremačica škole Ljiljana Zvonar, učenici škole

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- praktičan rad branja i spremanja plodova - svakodnevno konzumiranje uz školski obrok

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, pohvala, pisanje

-rujan i listopad 2013. godine 214


aktivnost, program i/ili projekt

NACIONALNI KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA – PROČITAJ TRI DNEVNIKA I POBIJEDI

-

razvijati informacijsku i čitateljsku pismenost razvijati navike čitanja razvijati ciljano čitanje

-

ispitivati čitateljske interese

-

promicati čitalačke vještine učenika i ljubav prema knjizi

-

svim zainteresiranim učenicima

-

knjižničarka Nataša Švaco Knjižnice grada Zagreba

-

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

organiziranje kviza o pročitanim zadanim djelima posjet Interliberu i izlučno izvlačenje nagrađenih učenika obilježavanje Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica nabava knjiga - 400,00 kn

- razgovor, anketiranje učenika - rujan i listopad 2013. godine 215


aktivnost, program i/ili projekt

PISANJE DNEVNIKA SA SANJOM POLAK

-

proširiti interes za čitanjem i pisanjem kod učenika promicati čitanje knjiga moderne tematike

-

prepoznati dnevnik kao posebnu vrstu i oblik u književnosti

-

ostvariti pisanje dnevnika

-

svim zainteresiranim korisnicima knjižnice

-

knjižničarka Nataša Švaco književnica Ivana Šesto Stipaničić

-

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

-

književno – literarno sijelo povodom Međunarodnog mjeseca hrvatske knjige (22. travnja)

-

nabavka knjiga za knjižnicu 600 kn

- evaluacijski listići, pisanje osobnih dojmova učenika - travanj 2014. godine 216


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

OBILJEŽAVANJE DANA MOČVARA 2. II. 2014. - Razvijati ljubav i ponos prema zavičaju. - Očuvanje biološke raznolikosti, boraviti što više u prirodi i promatrati prirodne pojave. -Uočiti djelovanje čovjeka.

- učenici 6. a i 6. b

- učiteljica prirodoslovlja Martina Lovrak Ivanov, ravnatelj

- Kategorizirati močvare u Općini Đurđevac

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- izvješća, osvrt na rad - do veljače 2014. godine 217


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

PROJEKT ŠAFRAN

- usvajanje znanja, stavova, vrijednosti o ljudskim pravima, građanskom i demokratskom društvu i odgovornosti

- učenicima od šestog do osmog razreda ( oko 270 učenika) - 12 učenika koordinatora u razrednim odjelima - ostvarivanje programa Odgoja i obrazovanja za ljudska prava, tolerancija

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Nikola Vuković, koordinator - Tomislav Franjić, Zoran Vidaković, Saša Senjan i Katica Tomrlin – učitelji - provođenje projekta, pripremanje i ostvarivanje programa

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

predavanja za učenike, 10 predavanja radionice za učenike, 10 radionica terenska nastava – 8 sati; Zagreb materijal za rad: oko 300 kuna trošak terenske nastave – autobus: oko 1500 kuna

- anketni upitnik za učenike i učitelje - radovi učenika

-tijekom nastavne 2013./14. godine s pojačanim radom u studenom, siječnju, ožujku, travnju 218


SAVJETNICI U OŠ GRGURA KARLOVČANA ĐURĐEVAC  Nikola

Vuković  Katica Bratanović

MENTORI U OŠ GRGURA KARLOVČANA ĐURĐEVAC     

Sanja Flajs Vidaković Božica Sobota Željka Mihočka Danijel Domišljanović Zoran Vidaković 219


Školski kurikulum 2013 OŠ GK Đurđevac  

Školski kurikulum Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac u školskoj godini 2013./2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you