Page 1


SADR@AJ KWI@EVNOST Ja to znam (ponovimo)............................................................................................... 4 [kola (Dragan Luki}).............................................................................................. 6 Jednoga dana (Qubivoje R{umovi})......................................................................... 7 Tajna (Miroslav Anti})............................................................................................ 8 Pesma za mamine o~i (Mira Ale~kovi})................................................................. 9 Kad po~ne ki{a da pada (Stevan Rai~kovi})........................................................... 10 Daj mi krila jedan krug (Vladimir Andri})........................................................... 11 Izbor iz poezije Dobrice Eri}a............................................................................ 12 Sveti Sava, otac i sin (Narodna pri~a).................................................................. 14 Sedam prutova (Narodna pri~a)............................................................................... 15 Lisica i gavran (Narodna basna)............................................................................ 16 Slikarka zima (Desanka Maksimovi})..................................................................... 17 Bajka o ribaru i ribici (Aleksandar S. Pu{kin)................................................. 18 Tri brata (Jakob i Vilhelm Grim)........................................................................... 20 Devoj~ica sa {ibicama (Hans Kristijan Andersen)............................................... 22 [arenorepa (Grozdana Oluji})................................................................................ 24 Vrabac i laste (Lav Tolstoj).................................................................................... 26 Do`ivqaji ma~ka To{e (Branko ]opi}).................................................................. 27 Dramski tekstovi...................................................................................................... 28 Narodne umotvorine................................................................................................. 30 Izbor iz narodnog stvarala{tva............................................................................ 32 GRAMATIKA Re~enice i znaci interpunkcije.............................................................................. 34 Subjekat i predikat.................................................................................................. 36 Potvrdne i odri~ne re~enice................................................................................. 37 Imenice.................................................................................................................... 38 Rod i broj imenica.................................................................................................. 39 Glagoli...................................................................................................................... 40 Vreme vr{ewa radwe.............................................................................................. 41 Samoglasnici, suglasnici i slog............................................................................. 42 Glasovi ^, ], X, \ .................................................................................................. 44 PRAVOPIS Pisawe li~nih imena, prezimena i nadimaka.........................................................46 Pisawe imena `ivotiwa.......................................................................................... 47 Pisawe imena naseqa i ulica................................................................................. 48 Pisawe imena reka i planina.................................................................................. 49 Pisawe re~ce li и re~ce ne.................................................................................. 50 Dve ta~ke i zapete u nabrajawu................................................................................ 51 Читам и пи{ем латиницом..................................................................................... 52 Pisawe adrese.......................................................................................................... 54 KULTURA IZRA@AVAWA Pri~a u slikama....................................................................................................... 56 Prepri~avawe........................................................................................................... 58 Opisivawe................................................................................................................. 59 Rebusi i ukr{tene re~i........................................................................................... 61 Pisawe pisma............................................................................................................62 SLOVOIGRAONICA Slovoigraonica........................................................................................................ 64


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

02 radna sveska srpski maj tender 2011 print  

1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02 radna sveska srpski maj tender 2011 print  

1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Advertisement