Page 1


Ponovimo {ta smo nau~ili........................................................................................ 2 Tempo i na~in obele`avawa.......................................................................................4 Dinamika i oznake za dinamiku..................................................................................5 Tro~etvrtinski takt.................................................................................................... 6 Polovina sa ta~kom.................................................................................................... 8 Zeleni se, jagodo.........................................................................................................9 ^etvrtina sa ta~kom.................................................................................................. 10 Ritmi~ke i melodijske ve`be...................................................................................11 Repeticija - znaci za ponavqawe..............................................................................12 Prima i sekunda volta..............................................................................................13 Ton LA....................................................................................................................... 14 Pevamo u okviru DO - LA.........................................................................................15 Proveravam svoje znawe........................................................................................... 16 Notni luk...................................................................................................................18 Korona....................................................................................................................... 19 Ton SI....................................................................................................................... 20 Ton DO2...................................................................................................................... 21 Ritmi~ke i melodijske ve`be...................................................................................22 ^etvoro~etvrtinski takt...........................................................................................24 Pevamo i sviramo..................................................................................................... 26 Duo.............................................................................................................................27 Cela nota i pauza......................................................................................................28 Pravo prijateqstvo................................................................................................... 29 C - dur lestvica........................................................................................................ 30 Tonovi C - dur lestvice........................................................................................... 31 Stupaw, stepen, polustepen........................................................................................32 Polustepen.................................................................................................................33 Intervali.................................................................................................................. 34 Proveravam svoje znawe........................................................................................... 36 Izgubqeno pile......................................................................................................... 38 Prvi sneg................................................................................................................... 39 Sre}na Nova godina.................................................................................................. 40 Ptice se vra}aju........................................................................................................ 41 Gde je onaj cvetak `uti..............................................................................................42 Jesenska pesma.......................................................................................................... 43 Vetar..........................................................................................................................44 Jesen.......................................................................................................................... 45 Veverica.................................................................................................................... 46 Deca su ukras sveta.................................................................................................. 47 Magarac i kukavica................................................................................................... 48 Na livadi...................................................................................................................49 U livadi.................................................................................................................... 50 Ima jedna Marija.......................................................................................................51 Poranila devoj~ica...................................................................................................52 Moj stari u~iteq.......................................................................................................53 Kwiga......................................................................................................................... 54 Bli`i se, bli`i leto............................................................................................... 55 Svetosavska himna....................................................................................................56 Bo`e pravde.............................................................................................................. 57 Komponovawe melodije na dati tekst...................................................................... 58 Slu{awe muzike........................................................................................................ 59 Kompozitori..............................................................................................................60 Muzi~ki re~nik.........................................................................................................64


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

04 muzicko jun 2011 print  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11