Page 1


Voorwoord Wat u in uw handen heeft is de neerslag van een jaar zwoegen, zweten en inzet. We nodigen u graag uit om met een kritische kijk een blik te werpen binnenin. Zo eerlijk mogelijk presenteren wij onze bezigheden van dit jaar. Uiteraard met een vlaagje subjectiviteit, het jaarverslag is immers ons verhaal. Omdat wij bomen willen sparen en onderweg ook al wat details vergeten zijn, is de inhoud beperkt tot de grove lijnen, de hoogste hindernissen en de grootste verwezenlijkingen. Als rechter en partij kijken wij trots terug op het jaar dat ons werd gegeven. LOKO is een levende gemeenschap van studenten voor wie het allemaal iets meer mag zijn. Hoeveel dat ‘meer’ of wat dat ‘iets’ net is, verschilt voor iedereen, maar de link is duidelijk. Vertegenwoordigen, organiseren en dienstbaarheid: allemaal voor en vooral ook door de student. Het gevolg van een levende gemeenschap is ook dat zij verandert met de tijd. Een beschouwing die vooral dit jaar tot uiting kwam. U zal lezen over de nieuwe studentenraden die dit jaar zijn ontstaan en over de oefeningen die we hebben gevoerd om LOKO opnieuw uit te vinden. De hoop bestaat dan ook dat het volgende jaar nog beter zal zijn dan het huidige. Maar dat lezen we dan wel in 2014. Nele Apers, Ruben Bruynooghe, Niels Decoster, Jelle Mampaey, Sam Pless, Katinka Vandevelde, Maarten Vandeweyer, Heleen Yu


Inhoud Studentenvertegenwoordiging Algemeen Onderwijs Sociaal Universiteit, stad en extern Cultuur Sport Internationaal

6 8 18 40 52 61 65 67

Activiteiten Cultuur Sport International Centraal

70 72 78 83 84

Diensten Subsidies Huurwaarborgen Uitleendiensten en vergaderzalen SOS Blok

86 88 89 90 91

Werking Intern Veto THE VOICE LOKO Alumni Fuifzaal Albatros

92 94 98 102 105 106

Colofon

109


STUDENTEN VERTEGENWOORDIGING Als overkoepelende studentenraad van de Leuvense universiteit en hogescholen, heeft LOKO zich dit jaar met een aantal grote en kleinere dossiers bezig gehouden. Van de rectorverkiezingen tot de prijsstijging in de Alma: we hebben het allemaal zien passeren.

___ 6


Algemeen Algemeen Bureau & Algemene Vegadering Integratie Rectorverkiezingen

Onderwijs Deelbureau Onderwijs Academische Raad Onderwijsraad Stuurgroep Lerarenopleiding ICTS ACCO Groep Wetenschap en Technologie Groep Biomedische Wetenschappen Groep Humane Wetenschappen

Sociaal Deelbureau Sociaal Diversiteit Raad voor Studentenvoorzieningen Mobiliteit Voeding Sociale dienstverlening Studentenwerking

Universiteit, Stad & Extern Cultuur Sport Internationaal ___ 7


A L G E Algemene Vergadering Zoals altijd steunde LOKO dit jaar op de tweewekelijkse Algemene Vergadering. AV voor vrienden. We vatten het jaar aan met het afschaffing van de A-B-C-puntjes, die niemand eigenlijk begreep en maken vanaf nu een indeling tussen strategisch en operationeel. Over het algemeen waren de vergaderingen het afgelopen academiejaar zeer kort en waren er weinig grote problemen binnen de AV. De afterparty’s waren alleszins geslaagd, met dank aan enkele fakbars.

13 september 2012

De midweek-AV vond plaats in het verre Ieper. Drie verkiezingen (extern, OWR en cultuurplatform) en twee brainstorms (studentenspeech, memorandum gemeenteraadsverkiezingen) later was die AV alweer afgelopen. Tussendoor werd herinnerd aan de LOKO statuten en het HR, het belang van een functie sociaal in elke kring, ’s-Meiers als tussenstop voor eerstejaarsrondleidingen, de begroting, Albatros en vzw-werking voor kringen en fakbars.

5 oktober 2012

We bekrachtigen de leden voor de subsidiecommissie vanuit de vrije verenigingen en de kringen. In één vlotte beweging wordt het reglement van die commissie, wat samenstelling betreft, aangepast aan de realiteit. Daarnaast zijn er verkiezingen voor diversiteit en academische raad. Verder wordt de stand van zaken in verband met millenniumonderwijs voorgesteld. Eén en ander vraagt om implementatie, iets waar we bij de KU Leuven op aandringen. Vervolgens wordt gevraagd onthaalweekends (ook voor niet-eerstejaars) op te lijsten, of er reacties zijn op het geplande lijsttrekkersdebat, op het VVS-beleidsplan en op de oktobercampagne. Tot slot wordt de werkgroep Campusraad opgericht en overlopen we plakregels en het doopcharter.

2 november 2012

We keuren nog een beleidsplan goed, dat van het algemeen bureau, richten de Assembly of International Students op en amuseren ons met de nieuwste ontwikkelingen in het dossier tweejarige master. Verder bediscussiëren we de mogelijkheid van een centraal overlastmeldpunt, een ontwerpstandpunt over kringgangen en geven we het overzicht van de reeds erkende vrije verenigingen. ___ 8

21 september 2012

Nog voor de officiële start van het academiejaar wordt aula Lacroix officieel ingewijd middels een AV’tje, zij het met een bedroevend lage opkomst. Enige en belangrijkste inhoudelijke agendapunt: het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt voorgesteld en deftig bediscussieerd.

19 oktober 2012

De AV voor de 24 urenloop bracht een verkiezingsmarathon met zich mee met kandidaten voor coördinator Internationaal, stuurgroep Onderwijs SLO, hoofdredacteur The Voice, diversiteit, onderwijsraad en commissie cultuur. Daarnaast worden de beleidsplannen van deelbureaus en afdelingen geëvalueerd en goedgekeurd. We leggen de nadruk op het belang van Engelstalige communicatie voor internationale studenten en evalueren het eerste kringsymposium.


M E E N 16 november 2012

30 november 2012

Ook het beleidsplan ACCO passeert de AV, terwijl meningen gevraagd worden over de nieuwe voorstellen voor studiegelden, het OER en de harde dan wel zachte knip tussen bachelors en masters. Het overleg tussen stad en studenten behandelen we uitgebreid. Tot slot wordt er verslag gebracht door de werkgroep Campusraad, over het mobiliteitsonderzoek en de financiering van het masterplan Huisvesting.

Ludo Clonen en Jan De Vriendt stellen de financiering van het masterplan Huisvesting ook zelf voor op de AV. Er wordt gediscussieerd over cijfers en principes. Verder komt Alma aan bod, met een nota over de heropgestarte stuurgroep, wordt de nota OER vernieuwd en het standpunt Taaldecreet geüpdatet. We besluiten ook de enquête van Sagio mee te helpen verspreiden. Tot slot wordt er nogmaals gewezen op de plakregels en het doopcharter.

14 december 2012

Net voor de kerstvakantie passeert er nog een verkiezing (extern), een brief aan de Leuvense artsen over het capaciteitsprobleem van het MPTC en nota’s over het ruimtegebruik in ALMA 3, technische discussies bij Agora, Toledo Communities voor de kringen, de herindeling van het academiejaar en Peer-Assisted Learning. Sagio komt toelichting geven bij hun karakter als vereniging en het verhaal rond de financiering van het masterplan Huisvesting wordt afgerond met de afschaffing van de gratis huurmaand in tweede zit. We evalueren de International Party, LOKOmotion en het Groot Dictee der Leuvense studenten. Tot slot stelt LOKO Internationaal een brand new concept voor: de Think Abroad Month. Vanaf nu een jaarljiks terugkerend fenomeen?

15 februari 2013

Het begin van het nieuwe jaar verleidt ons ertoe op lange termijn te denken. Hoe mag de nieuwe studentenraad gaan heten? KOALA en Studentenraad KU Leuven waren de grote favorieten. Waar zal die studentenraad zich vestigen? We updaten over het Koetshuis. Hoe zullen de statuten en het huishoudelijk reglement van LOKO als campusraad eruitzien? We hervormen grondig. Wat met StAL? Wordt dat een studentenraad voor professionele opleidingen van de associatie of blijft het een ontmoetingsplaats voor academische en professionele studenten? Er wordt geopteerd voor dat laatste, inclusief vastkoppeling aan de nieuwe studentenraad. Tot slot, in het kader van de rectorverkiezingen: welke belangwekkende thema’s willen we naar voor schuiven? Er wordt een memorandum gepresenteerd. Naast de langetermijnplannen reageren we op korte termijn op de intentieverklaring van de stad Leuven, die studenten wat negeert, proberen we onze communicatiestrategie te verstevigen en stellen we de thematische plannen voor de koten die LOKO verhuurt voor.

1 maart 2013

Zo druk als de eerste AV van het nieuwe jaar was, zo rustig is de tweede. Reactie op de intentieverklaring van de stad werd uitgeschreven, net als het memorandum voor de rectorverkiezingen. Er komt een overleg over Fakbar 2.0. Het voorzittersduo evalueerde zichzelf, meer bepaald op basis van de visietekst die ze voor hun verkiezing schreven, en we verzamelen verwoed volmachten voor de algemene vergadering van ACCO. ___ 9


AULA LACROIX Locatie van de meeste LOKO-AV’s.

___ 10


15 maart 2013

We nemen standpunt over de zogenaamde Motie voor kwaliteit (eigen bezorgdheden oplijsten), herbevestigen de nultolerantie, maar afwijking voor geneeskunde moet mogelijk zijn). Daarnaast pleiten we voor de inzage van opleidingsgegevens door studentenvertegenwoordigers (zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn) en bespreken we nogmaals de tweejarige master (met name: het geschreven opiniestuk is te scherp). Daarnaast wordt nagedacht over de toekomst van LOKOmotion en Alma. De werk-groepen Kopierecht en Diversiteit daten up. Plan Achterban, het voorstel van focusgroepen e-learning en de outline van het onderwijscongres worden tot slot voorgesteld.

29 maart 2013

De gloednieuwe Think Abroad Month is aan zijn evaluatie toe, net als de buspas: wat als die er het loodje bij legt? Ook Partycipation wordt geëvalueerd. De werkgroep Campusraad stelt enkele tentatieve vragen, LOKOmotion legt actuals voor, de wervingscampagne wordt uit de doeken gedaan. Extern vraagt input over SLO, kwaliteitszorg, sociaal, niet EER-studenten en het aanmoedigingsfonds – we willen goed voorbereid naar het congres van VVS kunnen trekken. Afsluitend vindt er een verkiezing voor Raad voor Studentenvoorzieningen plaats, verzinnen we vragen voor de rectorkandidaten, bekrachtigen we de kiespersonen en doet de adviesraad enkele mededelingen.

19 april 2013

Het congres van VVS leverde een tekst op, die uitgebreid besproken zal worden op AV en deelbureaus. Verder wordt gebrainstormd over de toekomst van LOKOmotion en geüpdatet over het studentenoverleg (buspas, bestuursnota, fuifzaal, geluidsmeters), rectorverkiezingen (wie-sprak-met-wie?) en kringverkiezingen (checklist en administratie). Verder stellen we de vraag of we moeten intekenen op petitie “naar een evenwicht tussen produceren en experimenteren” die kadert in de rectorverkiezingen. Tot slot worden er bijzitters gezocht voor de kieskantoren en geven we een in te vullen standaardformulier mee dat helpt vrijwilligers bij kringen op hun rechten en plichten te wijzen.

3 mei 2013

17 mei 2013

Een legendarisch momentje. Zowel de nieuwe statuten, stemverdeling als huishoudelijk reglement worden in sneltempo en unaniem goedgekeurd. LOKO Internationaal stelt aansluitend zijn nieuwe structuur voor. Verder passeert er een nota over het uitwisselen van knowhow. We stellen enkele investeringen voor, updaten over buspas en rectorverkiezingen. Tot slot bekrachtigen we iemand om het dossier rond fuifzalen/polyvalente ruimtes op te volgen.

De eerste kies-AV wordt voorafgegaan door de cijfers van LOKO Cultuur en de evaluatie van Ithaka, de presentatie van nota’s over zijinstromers en fysieke toegankelijkheid, de voorstelling van Internationale activiteiten in 2013-2014 en een discussie over het statuut student-ondernemer. Worden bekrachtigd: Janne Reynders als kringencoördinator Internationaal en Sjifra Deleeuw voor de subsidiecommissie. Worden verkozen voor de CoCo: Joris Van Houtven als coördinator Sport, Karel Van den Bossche als coördinator Sociaal, Sander Beelaert als coördinator Internationaal, Toon Huls als coördinator Activiteiten, Simon Mestdagh als coördinator Communicatie, Jens Cardinaels als hoofdredacteur van Veto. Worden verkozen voor het Bureau: Haroun Boujemaa (Alma), Hanne Sterkens (Commissie Sport & Sportraad), Niels Decoster, Claudia Löwik en Michaël Hillen (RvS)

24 mei 2013

Alsof het allemaal niks kost, improviseren we een tweede kies-AV na de allereerste AV ooit van de Studentraad KU Leuven. We verkiezen Maarten Vandercruysen als Algemeen Beheerder en Thomas Cliquet voor het Leuvens Overleg Diversiteit. Hoera! Hoera! Kusjes geven, koude pintjes drinken!

28 juni 2013

De laatste AV van een mooi LOKO-jaar. We hopen verwachtingsvol op een voorzitterskandidaat en een goede barbecue. Hoera! Hoera! Kusjes geven, warme vleesjes eten! ___ 11


Integratie Integratie?

In oktober 2013 integreren de geacademiseerde hogeschoolopleidingen in de universiteit. De studenten van de bewuste opleidingen zullen voortaan een KU Leuven-diploma krijgen. Verder blijven zij op dezelfde locatie studeren, met dezelfde proffen en studentenvoorzieningen. Alleen zullen zij nu dus tot de KU Leuven behoren. Je zal daardoor in negen nieuwe “externe campussen” doorheen het Vlaamse land aan de KU Leuven kunnen studeren. De KU Leuven krijgt er hierdoor een kwart studenten bij. ________________________________________

________________________________________ Studentenparticipatie na integratie Hoewel er voor de student in de praktijk niet al te veel verandert, vormt de integratie wel een grote uitdaging voor de studentenvertegenwoordiging. Studenten van over heel Vlaanderen zullen voortaan samen moeten vergaderen. Daarom besloot men reeds vorig academiejaar om een nieuwe studentenraad op te richten voor de KU Leuven na integratie. Deze baby werd, hoogst origineel, “Studentenraad KU Leuven” gedoopt en dit jaar boven de doopvont gehouden. Zij zal zich bezighouden met alle universitaire materie (in de praktijk komt dit vaak neer op onderwijsdossiers). LOKO zelf zal blijven bestaan, maar zal zich dus niet langer met onderwijs bezighouden, enkel nog met studentenvoorzieningen, de stad, activiteiten en diensten. ________________________________________

________________________________________ LOKO maakte dit jaar actief werk van de participatie na integratie. Met projectgeld van de universiteit werd een halftijdse stafmedewerker integratie aangenomen die tezamen met de voorzitter de hervormingen opvolgde. Dit gebeurde steeds in nauw overleg met de voorzitter van StAL (de studentenraad van de Associatie KU Leuven). ___ 12


Extern

Ronde van Vlaanderen LOKO deed dit jaar, in samenwerking met StAL maar liefst twee keer een heuse “Ronde van Vlaanderen”. Ze ging op bezoek bij alle externe campussen, een eerste maal bij de voorzitters van de lokale studentenraden, een tweede maal bij de studentenvertegenwoordigers van de integrerende opleidingen. Op deze manier wilden we de studentenvertegenwoordigers “te velde” en hun werking leren kennen, tekst en uitleg verschaffen bij de Studentenraad KU Leuven en zien welke problemen er zich voordeden in verband met de integratie. Wat dat laatste betreft, merkten we vooral dat er vaak nog veel onduidelijkheden waren over de structuren van de universiteit na integratie. Ook aardig om te vermelden is dat deze gesprekken er mee de aanleiding toe waren dat LUCA School of Arts (de voormalige W&K) voor het eerst in haar geschiedenis een studentenraad oprichtte die de studenten van haar verschillende campussen verenigde (al zit de belofte van een niet nader genoemd persoon een vat te zullen geven als deze studentenraad er zou komen er ook wel voor iets tussen). Studentenraad KU Leuven De krijtlijnen voor deze studentenraad werden reeds vorig jaar uitgetekend. Dit gebeurde op StAL, tezamen met de studentenraden van de betrokken hogescholen. Afgelopen jaar moesten vooral nog praktische zaken geregeld worden (financiering, huisvesting, naam, vergadermoment...). Op zondag 2 december zat StAL hiervoor een hele dag samen. We besloten op dit zogeheten “forum” onder meer om het volgende jaar onze AV’s op vrijdag te houden en om tijdelijk een vergaderzaal van LOKO te gebruiken als provisoir kantoor. Op langere termijn is het de bedoeling dat het zogeheten koetshuis in de tuin van ’s Meiersstraat 5 herbouwd wordt en plaats zal bieden voor de studentenraad en een aantal vergaderzalen. Voorts stelden we een taskforce aan die alles in concreto moest regelen. Op vrijdag 24 mei vond dan de officiële oprichtingsvergadering van de Studentenraad KU Leuven plaats. Op deze vergadering werden meteen ook de mandaten voor het komende jaar verkozen. Facultaire overlegorganen In de Algemene Vergadering van de Studentenraad zullen de studenten vertegenwoordigd worden per faculteit. De vertegenwoordigers van de faculteiten met integrerende opleidingen moesten daarom dit jaar facultaire overlegorganen oprichten. Deze overlegorganen zullen ook dienen voor de vertegenwoordiging binnen de faculteit zelf. De StII (Studentenoverleg Industrieel Ingenieurs) bestond al enkele jaren en bleef ook dit jaar verder bollen als was het de zonnewagen van Groep T. StRaaL (StudentenRaad Letteren) Het Laatste Nieuws, 01/03/2013

___ 13


bestond ook al langer dan vandaag, maar kreeg er twee nieuwe leden bij: de Letterenstudenten van de HUBrussel en van Thomas More Antwerpen. Zij overlegden collegiaal over de modaliteiten van deze uitbreiding. De Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen kon niet achter blijven. De studenten van Antwerpen (Thomas More), Brussel (HUB) en Leuven (Ekonomika), richtten dan ook dit jaar de StEB op (Studentenraad Economie & Bedrijfswetenschappen). Ook de Faculteit Geneeskunde mocht een babyborrel houden. Zij kent weliswaar geen integrerende opleidingen, maar telt wel verschillende kringen. Ook deze kringen zullen in de Studentenraad gezamenlijk vertegenwoordigd worden. Hiertoe richtten de betrokken kringen de SFGOL op (Studenten Faculteit Geneeskunde Overleg). Aan de Faculteit Wetenschappen bestond een dergelijke studentenraad al: OOR overkoepelt de onderwijsvertegenwoordigers van de verschillende wetenschapskringen. StAL na integratie Op de StAL-AV van 19 februari beslisten we over de toekomst van StAL. Heeft StAL nog zin na integratie? Er gaat immers niet zoveel meer gebeuren op associatievlak. Wie gaat er zich nog met StAL willen bezighouden? Hoe gaan we om met het grote machtsoverwicht dat de KU Leuven zal krijgen na de integratie?

betrekken, beslisten we om vanaf volgend jaar de hogeschoolkringen afzonderlijk in de AV van LOKO te laten zetelen. We maakten verder van deze gelegenheid gebruikt om de volledige werking van LOKO door te lichten en een facelift te geven. De Werkgroep Campusraad hield zich hier doorheen het jaar mee bezig. Het belangrijkste wapenfeit van deze werkgroep was de hertekening van de structuur van LOKO. We creëerden een Raad van Bestuur voor LOKO. Deze zal bestaan uit oudgedienden en zal zich bezig houden met de langetermijndossiers. Verder probeerden we de structuur van de verschillende afdelingen gelijk te trekken. Sociaal staat zo volgend jaar ook onder leiding van een specifieke coördinator. De voor- en ondervoorzitter zullen niet langer rechtstreeks gelinkt zijn aan een bepaalde afdeling. Zij zullen als een soort preses en vicepreses boven alles zweven en de boel intern bij elkaar houden. Extern zullen zij het gezicht zijn van de organisatie. Tot slot probeerden we onze structuur zo aan te passen dat het gemakkelijker werd voor vrijwilligers zonder vertegenwoordigingsmandaat om bij LOKO te komen.

En alsof dat nog niet genoeg was, pasten we ook nog eens de stemverdeling binnen de AV aan. Van één stem per beginnende schijf van 800 studenten met een maximum van 4 stemmen, gingen we naar één stem per schijf van 600 met een maximum van 6. Op deze manier worden de grote kringen minder We kozen ervoor om StAL te laten bestaan als ondervertegenwoordigd. overkoepeling van de studentenraden van alle instellingen van de associatie. Drie bestuurders van Kortom, we hadden ons werk dit jaar met integratie. de Studentenraad KU Leuven zullen automatisch We zijn al lang de tel kwijt hoeveel nieuwe organen in het bestuur van StAL zitten. Voor praktische we in dat afgelopen jaar hebben opgericht. Echter, zaken zal StAL nauw samenwerken met de het werk is verre van af. Het echte werk moet Studentenraad. Zij zullen voortaan hetzelfde volgend jaar nog beginnen, wanneer al deze kantoor delen in de ‘s Meiersstraat. Zo wordt de hervormingen in de praktijk worden omgezet. continuïteit gegarandeerd. Ondersteuning van de studentenraden van de hogescholen wordt tot slot een belangrijke doelstelling van StAL.

Intern

Zoals gezegd verliest LOKO volgend jaar haar onderwijsbevoegdheid. Zij is niet langer de Studentenraad van de KU Leuven, maar uitsluitend nog de Studentenraad van de Leuvense student en de overkoepeling van de Leuvense studentenkringen. Om dit laatste sterker in de verf te zetten, en om de hogescholen nauwer te ___ 14


STEMGERECHTIGDE FACULTEITEN EN CAMPUSSEN van de

STUDENTENR AAD KU LEUVEN

___ 15


Rectorverkiezingen Professoren Bart De Moor, Tine Baelmans, Rik Torfs en Karen Maex stelden zich officieel kandidaat voor het ambt van rector. Wat worden de uitdagingen waar de rector-elect de volgende vier jaar mee zal worden geconfronteerd? Welke kandidaat heeft het beste programma? ________________________________________

________________________________________ Bij de rectorverkiezingen hebben de studenten een belangrijke stem, hun stem telt namelijk voor 10% van het totale stemmenaantal. De studenten kiezen op een getrapte wijze. 182 kiespersonen vertegenwoordigen elk één stem vanwege de achterban bij de rectorverkiezingen.

Memorandum

In de aanloop naar de verkiezingen stelde LOKO een memorandum op voor de rectorskandidaten. Dit document bevat een oplijsting van de belangrijkste dossiers die op dit moment ter tafel liggen. Het memorandum werd opgedeeld in vier domeinen: universiteit, integratie, studenten en internationaal. Uit elk domein werd één prioriteit aangeduid. Deze prioriteiten zijn de digitale omgeving van de universiteit, het handhaven van het verschil in profiel tussen de integrerende opleidingen en campussen, de stijgende studentenaantallen en de kwaliteit van de Erasmuspartners.

Studentenactiviteiten

LOKO organiseerde een aantal activiteiten om alle studenten te informeren en een kans op inspraak te geven. Er zijn open bureaus (OB), bijzondere algemene vergaderingen (BAV) en het onderwijscongres geweest. Tijdens het open bureau stelde elke rectorkandidaat apart zijn programma voor en kreeg kritische vragen. Bijzondere algemene vergaderingen dienden om de studentenvertegenwoordigers te laten te discussiëren over de programma’s van de rectorkandidaten. Indien nodig en mogelijk kwamen we daar tot een algemeen stemadvies. ___ 16


Onderwijscongres

Het onderwijscongres zette dit jaar vanzelfsprekend in op de rectorverkiezingen, in de hoop meer studenten dan normaal te kunnen mobiliseren. De eerste zomerse dag van het jaar en een waterballonnenfestijn op het Ladeuzeplein gooiden gelukkig niet te veel roet in het eten. Doorheen de dag kwamen thematische topics aan bod – oriëntering, flexibilisering, jaarindeling, integratie – om af te sluiten met een volledige focus op de verkiezingen. Tijdens het praatcafé kreeg elke student die wilde de kans om kennis te maken met de verschillende rectorkandidaten. Dat alles bij een gratis hapje en drankje! ’s Avonds sloten we af met een receptie, voorafgegaan door het rectorendebat. De kandidaten voor de rectorsverkiezingen namen het tegen elkaar op. Voor de studenten is het belangrijk dat de toekomstige rector rekening houdt met hun bekommernissen. De kandidaten kregen vragen voor over onderwijs(kwaliteit), studentenvoorzieningen, integratie en internationalisering, die ze naar best vermogen beantwoorden, onder goedkeurend oog van moderator Maarten Goethals.

Eerste stemronde

Het aantal uitgebrachte stemmen was 4562, wat tot een weging van 1506 stemmen leidt. Het vereiste stemmenaantal om verkozen te worden was 1302 (vijf zevende van het aantal kiesgerechtigden). Prof. Tine Baelmans behaalde 191 stemmen; Prof. Bart De Moor behaalde 197 stemmen; Prof. Karen Maex behaalde 540 stemmen; Prof. Rik Torfs behaalde 567 stemmen; Er waren 11 blanco stemmen. Professoren Karen Maex en Rik Torfs gingen bijgevolg door naar de tweede stemronde.

Tweede stemronde

Professor Karen Maex behaalde deze keer 736 gewogen stemmen, professor Rik Torfs 772. Er waren 19 blanco stemmen. Professor Rik Torfs behaalde de vereiste meerderheid. De Verkiezingscommissie heeft over het verloop van de verkiezing rapport uitgebracht aan de Raad van Bestuur. De verkozen kandidaat werd door deze Raad aan de Inrichtende Overheid voorgedragen voor benoeming en die heeft daarop beslist professor Rik Torfs te benoemen tot rector van de KU Leuven met ingang van 1 augustus 2013.

“Hem wordt alle succes toegewenst in deze belangrijke opdracht. Daarbij wordt op uw aller steun gerekend.” We kijken nu vooral uit naar het team van vicerectoren dat professor Torfs zal samenstellen in de nabije toekomst en wie natuurlijk in het bijzonder zal worden aangesteld voor Studentenbeleid. Torfs volgt Marc Waer op die rector was sinds 2009. We bedanken rector Waer en zijn ploeg voor het geleverde werk en het overleg de voorbije vier jaren. ___ 17


O N D E R Deelbureau Onderwijs Oriëntering | Millenniumonderwijs | Tweejarige master | OER | POC-infosessie Informatieverstrekking: internationale studenten | Toledo Communities Student-ondernemerschap

Jaarthema: oriëntering Het oriënteringsbeleid aan de universiteit is reeds geruime tijd een heikel punt. Met steeds meer instromende studenten, steeds meer richtingen (denk maar aan de integratie), steeds vollere aula’s en een heleboel studenten die snel moeten afhaken, wordt het tijd dat er werk gemaakt wordt van een degelijk oriënteringsbeleid. LOKO wou zich dit jaar inzetten om de bewustwording van het oriëntatieprobleem bij leerlingen uit het secundair onderwijs te verhogen. Bovendien wou ze een systematisch keuzetraject voor deze leerlingen helpen uitwerken en een plan voor de KU Leuven helpen ontwikkelen waardoor studenten sneller een goede keuze maken. Ten slotte wou LOKO ook de oriëntering van zijinstromers niet uit het oog verliezen. Het meest concrete initiatief dat in de problematiek kaderde, was de focusgroep voor studenten uit schakelprogramma’s. Ideeën als een website rond oriëntering of open brieven aan verschillende actoren in het oriënteringsproces werden uitgewerkt, maar om verschillende redenen niet uitgevoerd. De focusgroep voor schakel- en andere studenten lijst bevindingen op en op basis daarvan zochten we naar mogelijke initiatieven om concrete problemen aan te pakken. Haar conclusies nemen we hier over:

“Door bottom-up te werken en studenten als ervaringsexperten aan het woord te laten, kan ___ 18


WIJS ISP/IER | Draaiboek PAL | Docentenevaluatie | Herindeling academiejaar ECTS-fiches | Nultolerantie | Financiering hoger onderwijs Flexibilisering en rationalisering

men nieuwe inzichten verwerven, zoals blijkt uit dit focusgesprek. We kunnen besluiten dat er drie werkpunten zijn tot hiertoe: het informeren van (toekomstige) studenten, de sociale integratie van studenten uit verkorte programma’s en een mentaliteitsverandering, zowel bij reguliere studenten als bij studenten die zich inschrijven voor de verkorte programma’s. En drie partners die deze initiatieven verder kunnen uitwerken: KU Leuven, LOKO en de kringen.

sensibiliseren, enthousiasmeren en het structureren van die leerstof. Iets dat een meerwaarde biedt bovenop de geschreven cursus of de reader dus.” Met het project e-learning beoogt men tot slot aan KU Leuven een trend- en behoeftenanalyse op te zetten op vlak van e-leren met het oog op het achterhalen welke vormen van e-leren plaatsvinden in het leer- en ondersteuningsproces van studenten. We willen in gesprek met studenten nagaan:

• welke zaken van ICT in onderwijs en leren vandaag reeds als succesvol worden Door het organiseren van dit focusgesprek zijn gepercipieerd door studenten (bijvoorbeeld enkele kringen zich reeds bewust geworden Toledo, weblectures, games, simulaties, van de afstand die er bestaat tussen hen en videoconferentie, ed.) deze doelgroep, en zijn al enkele positieve veranderingen bewerkstelligd (bijvoorbeeld • welke zaken volgens hen al dan niet optimaal worden ingezet studenten opnemen in de mailinglijsten via de Toledo communities). Hopelijk kan deze • in welke zaken studenten toekomst zien nota een aanleiding vormen voor het verder De input van studenten is in dit bevragingsproces uitwerken van constructieve initiatieven.” zeer belangrijk. KU Leuven wil op middellange en lange termijn beleidsmatig een visie vormen op Millenniumonderwijs Op de Algemene Vergadering van LOKO werd e-leren, maar vindt gedragenheid belangrijk. De begin oktober een nota over millenniumonderwijs stem van studenten krijgt in dit project aldus een gepresenteerd. Hierin stelde deelbureauvoorzitter centrale plaats. Het opvolgen waard! Dries Mahieu de huidige stand van zaken rond nieuwe, activerende lesvormen voor: Tweejarige master In juni 2012 vond de laatste echte demarche “De nadruk bij millenniumonderwijs ligt voor LOKO plaats. Alle aanvraagdossiers voor een op een actieve participatie van de student aan de studieduurverlenging werden afgekeurd: ze colleges, het inzetten van nieuwe technologieën bij ontbraken een “algemeen kader”. Tientallen het leren en een nieuwe inhoudelijke benadering opleidingen hadden een voorstel ingediend, van de contactmomenten. De contactmomenten zonder rekening te houden met elkaar. De sociale zouden niet om pure kennisoverdracht mogen en onderwijskundige gevolgen op macroniveau draaien, want dat doet een student best op zichzelf, mogen weliswaar niet buiten beschouwing gelaten maar zou eerder moeten draaien rond oriënteren, worden, massale studieduurverlenging zou wel ___ 19


eens veel centjes kunnen kosten. Nood aan een algemeen kader dus. Het startsignaal voor het kabinet Onderwijs om in actie te schieten. Als studenten kunnen we daar niet rouwig om zijn. De bezorgdheden waarom de aanvraagdossiers afgekeurd werden, waren namelijk die van de studenten. Eind oktober 2012 werd echter een nieuwe vage conceptnota afgeleverd, waar zowel universiteiten als studenten niet tevreden mee konden zijn. De universiteiten zaten nochtans in de werkgroep die de nota voortbracht. De studenten werden pas na protest in het (laatste) overleg van de werkgroep rechtstreeks betrokken. De eeuwige studentenzorg, helaas: financiering, was doorgesijpeld naar het kabinet. Opleidingen en universiteiten zetten die financiële realiteit jammer genoeg tussen haakjes. Als ze vertrekken vanuit de absolute onderwijskundige noodzaak een studieduurverlenging door te voeren, is dat hun volste recht. Dat argument valt evenwel niet voor elke opleiding te maken. In het algemeen blijven die zich blindstaren op hun tweejarige verlangen. Het kabinet maakt graag gebruik van die blindheid. To be continued…

de zesde maal een infosessie voor studentenvertegenwoordigers. Deze infosessie is zinvol voor vertegenwoordiging op elk niveau van de faculteit, of je nu in de POC, curriculumcommissie, faculteitsraad of het faculteitsbestuur zit. De sessie zit vol met achtergrondinformatie en praktische tips voor studentenvertegenwoordigers, alsook actuele onderwerpen en was dus niet te missen. De infosessie werd goed onthaald. Het programma zag er als volgt uit: Verwelkoming door vicerector Vicerector Onderwijs Plenaire sessie: oriënteringsbeleid Allerhande sessies:

Melis,

• POC voor beginners • Millenniumonderwijs: Naar een implementatie aan de KULeuven • Peer Assisted Learning (PAL): Theorie en praktijk • Instrumenten voor de evaluatie van opleidingskwaliteit • Analyse van de tweejarige master • Gevarieerd toetsen en examenvormen • Millenniumonderwijs: theoretische en didactische achtergrond

OER

Ben je de weg kwijt in je studievoortgang? Wil je als studentenvertegenwoordiger je studenten beter helpen? Onregelmatigheden tijdens een examen? We schreven een gids “Zin en onzin van het OER: Rechten voor Studenten”. Deze handige gids kan je mogelijk verder helpen. Hierin worden de belangrijkste regels uit het Onderwijs- en Examenreglement (OER) eens opgesomd, met een woordje uitleg erbij.

Ludo

ISP/IER

Er werd een enquête georganiseerd, die door 450 studenten ingevuld werd en aangaf dat 66% van hen problemen met ISP en IER. Benadeelde studenten vullen mogelijks sneller een enquête in, maar het geeft alleszins duidelijk aan dat er problemen zijn. Een opsomming van veelvoorkomende klachten: slechte communicatie, overlappende Zoals elk jaar werd het OER weer aangepast. examenroosters (zelfs voor plichtvakken), een vak We formuleerden zelf enkele voorstellen met dat niet in het IER verschijnt… betrekking tot het verzekeren van faciliteiten voor studentenvertegenwoordigers, het redelijk houden Vervolgens werd een nota opgesteld, die oplossingen van de financiële vergoeding voor examenkopijen, op korte en lange termijn formuleert. Deze werd de mogelijkheid de resultaten van tussentijdse meegenomen op de Onderwijsraad. Op het einde toetsen in een eindresultaat te verrekenen en een van het academiejaar werd onze input nogmaals minimum van twee examenmomenten voor elk gevraagd door de rechtstreekse verantwoordelijke schriftelijk examen. Behalve het laatste werden voor de ICT-procesverantwoordelijke van de KU alle voorstellen goedgekeurd. Rond het kopierecht Leuven. Samenwerking en (hopelijk) oplossingen werd een heuse werkgroep opgezet, waar de zijn zo hopelijk op lange termijn gegarandeerd. discussie even dreigde te ontsporen. Uiteindelijk werd een standaardprocedure voor inzage- en Draaiboek PAL kopierecht én het afschaffen van een kostprijs voor Peer Assisted Learning, het systeem waarin oudere kopieën afgesproken. studenten eerstejaars helpen met studeren, begint meer en meer aan populariteit te winnen. Door de win-win situatie, waarbij zowel de jonge studenten Op woensdag 17 oktober organiseerde LOKO voor bijleren, maar ook de oudere (hoe leer je iets beter

POC-infosessie

___ 20


dan door het anderen bij te brengen?) is het een heel doeltreffend middel. Het is echter allemaal niet zo vanzelfsprekend. Daarom heeft LOKO een draaiboek geschreven, met daarin beschreven wat PAL inhoudt, wat de mogelijke struikelblokken zijn, hoe je tutoren vindt, waarin je kan samenwerken met de faculteit, hoe vorige projecten gelopen zijn en een bijlage om specifiek nieuwe PAL-begeleiders op te leiden en te ondersteunen. Zowel nuttig voor kringen als voor individuele studenten, dus.

Door een meer open en uitgekiende communicatie te voeren, zullen studenten meer beseffen dat door het invullen van de evaluatie er iets kan veranderen en zij dus effectief nuttig werk doen. Deze communicatie is vooral gericht op positieve commentaren en op de effectieve aanpak van de aangegeven problemen, zonder de docent publiek te slachten.

LOKO pleit voor bovenstaande zaken. Zelf trachtten we de responsgraad te verhogen door op Facebook meermaals de tussenstand per faculteit mee te geven in de vorm van een reeks handgetekende Docentenevaluatie Om de twee jaar vindt er een universiteitsbrede staafdiagrammen. evaluatie plaats van het gegeven onderwijs. Zulke evaluaties zijn cruciaal voor de kwaliteit van het Herindeling academiejaar onderwijs aan onze universiteit. Elke stem weegt Doorheen het hele academiejaar werd de discussie door maar om relevant te zijn moeten genoeg stu- over de herindeling van datzelfde academiejaar denten hem invullen. gevoerd. Die concentreerde zich in feite rond drie vragen: (1) willen we nog steeds een academiejaar De onderwijsevaluatie kampt al ettelijke jaren met twee semesters, een jaarsysteem of modules? met een aantal problemen in verband met (1) (2) Zijn er argumenten om de eerste examenperiode de communicatie naar de studenten omtrent voor kerstmis te plaatsen, en het academiejaar dus de resultaten en de opvolging ervan, (2) de vroeger te beginnen, of is het huidige systeem responsgraden die ondanks de grote inspanningen beter? (3) Zien we in het eerste geval brood in relatief laag blijven gezien het belang van een extra herexamenperiode na de kerstvakantie? de evaluatie, (3) de evaluatiewijze die relatief Vanwege de verschillende invalshoeken viel een eenvoudig is, maar een slechte resolutie heeft. definitief antwoord op die vragen niet te geven. Ook binnen de KU Leuven blijft de discussie volop lopende – afhankelijk van de herindeling nog minstens een academiejaartje lang. Informatieverstrekking: internationale studenten Een moeilijk bereikbare doelgroep zijn de internationale studenten. Gevolg daarvan is dat ze weinig geïnformeerd en met mogelijk verkeerde verwachtingen over het Leuvense examensysteem aan hun blokwerk starten. Daarom stelde LOKO Internationaal een nota voor waarin ze enkele initiatieven uit de doeken doet. In de eerste plaats werkten ze zelf mee aan ___ 21


een informatiesessie door International Office over “examination regulations”, “the role of the ombudsperson before, during and after exams” en “cultural differences in evaluation, style and expectations”. In de tweede plaats, mede door de late heropstart van The Voice dit academiejaar, werkte men een speciale exameneditie van het internationale magazine uit. Min of meer dezelfde onderwerpen werden daarin behandeld. Tot slot werden de kringen aangemaand deze initiatieven te steunen en zelf suggesties te doen.

de impact redelijk klein is. Slechts 2,64% werden enkel en alleen omwille van nultolerantie gebuisd. Uiteindelijk wordt er algemene consensus bereikt vóór nultolerantie in de master. We staan achter de huidige facultaire autonomie maar pleiten wel voor een oplossing voor de vierjarige master van Medica.

Financiering hoger onderwijs

Het goed-nieuwsverhaal over de financiering van ons onderwijs gaat niet meer op. Daarom voeren studenten in tal van studentensteden op 28 maart 2013 actie om tot in Brussel gehoord te worden. Toledo Communities LOKO deed dat door middel van een open brief, Informatiedoorstroom is een potentiële zwakte die via Rector Mark Waer tot bij minister Smet moet van universitaire en facultaire studenten- geraken. Die kan je lezen op de website. vertegenwoordiging. Zowel interne als externe communicatie stuiten op problemen. Intern is Student-ondernemerschap het vooral over de jaren heen lastig continuïteit Naar aanleiding van het Gentse statuut en te voorzien vanwege het grote verloop aan vragen van sommige studenten wordt hierover studentenvertegenwoordigers. Het geheugen van nagedacht. De Gentse situatie wordt onderzocht de vertegenwoordiging is vaak beperkt in de tijd. en bediscussieerd. In het algemeen lijkt dit een Extern ligt het probleem bij het bereiken van de positieve zaak. Die zal dan ook behartigd worden achterban. Met het oog op de professionalisering aan de KU Leuven. van studentenvertegenwoordiging vragen we een Toledo onderwijs-Community voor elke kring. Het Flexibilisering en doel daarvan is informatiedoorstroom naar zowel vertegenwoordigers als achterban structureel en rationalisering Er werden gedurende het academiejaar meerdere op lange termijn te verzekeren. ballonnetjes opgelaten om te rationaliseren. Zowel de ballonnetjes werden bediscussieerd als ECTS-fiches het omringende concept “flexibilisering”. De finale Op de Onderwijsraad werd ingezet op de evaluatie status van die laatste discussie is onduidelijk, to van ECTS-fiches. Dankzij de goede voorbereiding be continued dus, maar rond bijvoorbeeld de van de studentenfractie kon men daar sneller aan zogenaamde “harde knip” nam LOKO een duidelijk beginnen dan verwacht. Vandaar dat ook aan de (negatief ) standpunt in. Die harde knip zou kringen veelvuldig gevraagd werd input te leveren. betekenen dat studenten slechts op voorwaarde van een behaald bachelordiploma aan een Nultolerantie masteropleiding zouden kunnen beginnen. De Door de jaren heen is nultolerantie in de master zachte knip, die we willen laten onderzoeken, een hevige discussie geweest. Dit academiejaar bestaat erin te werken met volgtijdelijkheden en beperkten we ons ertoe de conclusie van vorig jaar voortgangsvereisten. Beperkende doch redelijke te bevestigen en op papier te zetten, bij wijze van maatregelen, die enkel genomen moeten worden signaal. om onnodig leed te vermijden. In 2007-2008 vonden de Bolognahervormingen omtrent praktische implicaties plaats. In 20102012 is de huidige conclusie van de evaluatie dat

___ 22


De Morgen, 06/11/2012

___ 23


Academische Raad

Over het algemeen was het een zeer rustig jaar. Dat zou al langer de trend zijn, en dit jaar kwam daar bovenop dat er een nieuwe rector verkozen moest worden. Enerzijds loopt het beleid van de huidige ploeg dan ten einde, anderzijds valt alles stil omwille van de verkiezingen. We kozen er een aantal onderwerpen uit. Een aantal thema’s van Academische Raad en Raad van Bestuur overlappen: de organisatie van de nieuwe Faculteit Architectuur kwam al in september op de AR, maar Chinabeleid en Internationale School verschenen op beide vergaderingen. We beginnen met goed nieuws: er komen extra middelen om proffen aan te werven, die daarenboven door de KU Leuven vervroegd ingezet worden. In totaal zouden er op korte termijn tweehonderd ZAP’ers bijkomen. Op het vlak van internationaal beleid werd op 17 september 2012 een mooie cijfernota gepresenteerd, maar wij stelden ons vragen bij die louter kwantitatieve benadering. Op de volgende AR, die van 30 oktober, kregen we zicht op de uitgaande Erasmusmobiliteit. Conclusie: sommige faculteiten doen het zeer goed, hebben zelfs een heuse inhaalbeweging gemaakt, anderen moeten nog een tandje bijsteken. Op 26 november vond een geanimeerde discussie plaats over de veiligheid van stemmen over het internet – is dat wel veilig genoeg? De laatste AR van het jaar, die van 17 december, behandelde de toepassingen van de ijkingstoets binnen de groep W&T, updatete over de tweejarige master en gaf een overzicht van (het beperkte doch terechte aantal) beroepsprocedures van het afgelopen academiejaar. Op 29 januari 2013 ging het over de taalbepalingen van het integratiedecreet; op de drie volgende AR’s werd het ontwerp van de Raden voor Academische Opleidingen van Thomas More, HUB-KAHO, Kulab en GROEP T voorgelegd. Op 26 februari bekeek men de implementatie van het Alumni 2.0-plan en samenwerkingsmogelijkheden met Brazilië en de University of Illinois at Urbana-Champaign. Met de AR van 26 maart kwam men tot een toepassing van het taaldecreet, en meer bepaald een concrete invulling van de taaltests voor proffen. Zij zouden een Engelse voordracht mogen houden in een filmpje, om op basis daarvan geëvalueerd te worden. Een relatief ludieke oplossing, als reactie op een door de overheid opgelegde maatregel. Helaas sloeg de KU Leuven een wat mal figuur doordat andere universiteiten het tegenbericht de wereld instuurden dat zij “wel geven om kwaliteit” en bijgevolg een “volwaardige” test afnemen van hun proffen. Ook oriënteringsbeleid, profilering naar leerresultaat en vormingsdoelstellingen, en de rol van POC en opleidingen kwamen aan bod. Tot slot kondigde de AR van 30 april de hervorming van campuskrant aan en werd een helaas weinig belangwekkende stand van zaken gegeven van onderwijsdecreet XIII. ___ 24


Onderwijsraad De verslaggeving van dit jaar is opgebouwd uit enerzijds een kort overzicht van de vergaderingen en anderzijds de bespreking van de verschillende werkgroepen waar de Onderwijsraad ook op draait. De belangrijkste thema’s dit jaar waren de herstructurering van DOeL en de Onderwijsraad met het oog op de nabije integratie, de problematiek rond het kopierecht en openbaarheid van bestuur, en een kritische reflectie op flexibilisering, diplomaruimte en studievoortgang. Dat uitte zich onder andere in een groot aantal voorstellen tot aanpassingen in het Onderwijs- en Examenreglement en de bespreking van een mogelijk strengere Ba-Ma-knip.

13 september 2012

De startnamiddag van de Onderwijsraad op 13 september 2012 werd georganiseerd rond het thema ‘universitair onderwijs in 2025’. In 2025 viert de KU Leuven immers haar 600ste verjaardag. Tijdens de startnamiddag werden enkele te verwachten ontwikkelingen binnen diverse domeinen (demografie, arbeidsmarkt, ICT) geschetst en werd er gereflecteerd over mogelijke toekomstscenario’s voor het hoger onderwijs en het academisch onderwijs in het bijzonder. De resultaten van de verschillende werkgroepen werden gebundeld in een rapport die enkele beleidsthema’s formuleerde om de komende jaren verder uit te diepen.

25 oktober 2012

Op de Onderwijsraad van 25 oktober 2012 werden de resultaten van de sterkte-zwakte analyse van de stages binnen de KU Leuven voorgesteld en werd de verdere aanpak besproken. Omdat er heel veel verschillende praktijken zijn in het organiseren van stages leek het de onderwijsraad zinvol alle informatie te bundelen om faculteiten die nieuwe stages willen oprichten te inspireren. Er wordt voorgesteld om een lijst op te stellen van zaken waarrond een beslissing moet genomen worden bij de opstart van een stage. De nota in verband met ‘taalbepalingen integratiedecreet’ werd voorgesteld. De nota bevat een samenvatting van de belangrijkste bepalingen uit het decreet en concrete implementatievoorstellen. Er zijn vier grote aspecten: (1) anderstalige opleidingsonderdelen in een Nederlandstalige opleiding, (2) anderstalige opleidingen, (3) ondersteuning van de studenten, (4) kwaliteit van de onderwijstaal bij docenten. De Onderwijsraad formuleert adviezen hieromtrent voor de Academische Raad. Ook de nota ‘IT-ondersteund examineren’ werd voorgesteld. Deze vat eerdere discussies uit de Onderwijsraad samen. De Onderwijsraad gaat akkoord met de krijtlijnen van dit project. Met het oog op de nabije integratie werd er ook een voorstel voor de herstructurering van DOeL en haar verschillende overlegorganen voorgesteld. Vanuit de studentenvertegenwoordigers werd ervoor geijverd om bij zoveel mogelijk overleggroepen aanwezig te mogen zijn.

29 november 2012

Op de onderwijsraad van 29 november 2012 werd de nota‘Naar een doelgericht gebruik van inspirerende en stimulerende werkvormen: opportuniteiten en randvoorwaarden voor interactiecolleges en projectonderwijs’ voorgesteld (de nota vanuit de werkgroep Millenniumonderwijs). De Onderwijsraad is voorstander van een brede implementatie van de betreffende werkvormen, maar een stappenplan met bijhorende timing vindt men niet wenselijk. De faculteiten zullen echter wel kenbaar moeten maken op welke manier ze met de vraag naar implementatie zullen omgaan. Als volgend punt werd de evaluatie van de diplomaruimte besproken, met extra aandacht voor opvolging van de doorstroom en uitstroom. In de bespreking werd voornamelijk stilgestaan bij de nultolerantie in de masteropleidingen. Hier werd gewezen op de maatschappelijke impact van studenten die op basis van één opleidingsonderdeel vertraging oplopen bij het doorstromen naar de arbeidsmarkt. Anderzijds is vanuit visitatiecommissies de vraag gekomen om nultolerantie ook in de bacheloropleiding in te voeren. Belangrijk is dat de leden van de Onderwijsraad beseffen dat men de ‘struikelopleidingsonderdelen’ waar studenten in hun master mee worstelen, moet identificeren om het probleem duidelijk te stellen. Naar aanleiding van een variapunt op de vorige vergadering werden de bestaande bepalingen in verband met een mogelijke bachelor-master knip opgelijst. Er wordt voorgesteld om enerzijds de gevolgen op te lijsten van het werken met strengere voorwaarden wat betreft de aanvang van de masteropleiding, en anderzijds te bekijken of het mogelijk is om een verwittiging in te bouwen in het ISP wanneer studenten voor een derde keer een examen moeten afleggen. ___ 25


20 december 2012

De Onderwijsraad van 20 december 2012 draaide voornamelijk rond een eerste discussie over de nieuwe voorstellen tot wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Gemeenschappelijke deler van de meeste voorstellen was een verstrenging van de studievoortgang en volgtijdelijkheid. LOKO agendeerde een aparte nota met de voorstellen van de studenten. Vanuit de discussie wordt een synthesenota geschreven die wordt gepresenteerd aan de faculteiten. Ook de aanvaarde voorstellen van LOKO zullen worden doorgegeven. Naast de OER-discussie werd ook de nota ‘Instrumenten voor kwaliteitscontrole van examenresultaten’ gepresenteerd waarvan het voorstel over rapporten over OPO’s en opleidingen wordt geaccepteerd. De vicerector onderwijsbeleid stelt een nota over de POC-structuur na de integratie voor, maar een verdere bespreking wordt, net zoals alle andere agendapunten naar een volgende Onderwijsraad verschoven.

28 Februari 2013

Op de Onderwijsraad van 28 februari 2013 worden de nota’s van enerzijds de werkgroep ‘ondersteuning eerstejaars’ en anderzijds de werkgroep ‘oriënteringsbeleid’ gepresenteerd. De fiches die de verschillende facultaire initiatieven met betrekking tot ondersteuning eerstejaars inventariseert, wordt gewaardeerd. Tegelijk ontstaat een kleine discussie over de vrijblijvendheid van een uitgebreide ondersteuning. Er wordt de vraag gesteld in welke mate we de studenten wel moeten en willen bepamperen. De tekst vanuit de werkgroep oriënteringsbeleid wordt vooral te vaag en te ambitieus bevonden. Er wordt beloofd de tekst helderder en scherper te formuleren, maar tevens wordt gesuggereerd dat de diversiteit van fracties binnen de werkgroep het discours moeilijker maakt en dat de verantwoordelijkheid van studieoriëntering zich breed genoeg verspreidt om de ambities van het project te dragen. De vicerector onderwijsbeleid stelt een paar nota’s voor die een nieuwe manier presenteert om een opleiding in kaart te brengen, die de profilering binnen een opleiding op niveau leerresultaten en vormingsdoelen in banen leidt en die de structuur van POC en opleidingen na de integratie bespreekt. Alle nota’s worden goedgekeurd. Na een paar keer uitstellen wordt de denkpiste rond een alternatieve indeling van het academiejaar geopend door enerzijds een voorstelling van de alternatieve semesterindeling in de faculteit Wetenschappen en anderzijds de presentatie van een vragenlijst die de verschillende principes in de discussienota van de VLIR uiteen haalt. Er wordt gevraagd aan de leden om deze vragenlijst tegen de volgende vergadering in te vullen.

Prijs van de onderwijsraad

Dit jaar wordt er zoals de voorgaande jaren weer een prijs van de Onderwijsraad uitgereikt. Het thema is dit jaar ‘toetsen en evalueren’. Er zijn acht ingediende dossiers, verspreid over de drie groepen. In de selectiecommissie zitten de voorzitter van de Onderwijsraad, de secretaris van de Onderwijsraad, drie vertegenwoordigers van de faculteiten, een A(B)AP –vertegenwoordiger en een studentenvertegenwoordiger. De basiscriteria waaraan de verschillende onderwijsprojecten moeten voldoen zijn de volgende: • Het project past binnen de visie op onderwijs en leren van de KUL en moet in het bijzonder aansluiten bij het toetsbeleid van de KUL. • Het project is innovatief in zijn context. De onderwijsrealisatie draagt bij tot een vernieuwing van toetsen en evalueren binnen de opleiding of het opleidingsonderdeel. • Het draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van het toetsen en evalueren en/of heeft een uitzonderlijk kwaliteitsniveau. • Het project heeft een transferwaarde naar andere contexten en kan een voorbeeldfunctie vervullen. Op basis van het schriftelijke dossiers werden volgende drie onderwijsrealisaties genomineerd: • Geïntegreerd examineren: de stationsproef • Toetsbeleid bij practica en oefeningen van de bachelors bio-ingenieurswetenschappen • Lezen, zoeken, schrijven, spreken: een geïntegreerde evaluatie van vaardigheden van filosofiestudenten ___ 26


Werkgroep studie- en studentenondersteuning

de manier waarop zij relevante punten kunnen voorstellen voor de agenda.

Deze werkgroep vervangt de voormalige werkgroep studie- en studentenbegeleiding en vertegenwoordigt alle campussen waarop academisch onderwijs wordt aangeboden, niet enkel campus Leuven. Verschillen met de vorige werkgroep zijn onder andere dat men nu meer uitdrukkelijk de actoren die leren en onderwijs ondersteunen, wil samenbrengen. Ook de faculteiten werken hieraan mee en de werkzaamheden van de werkgroep worden meer afgestemd op de onderwijsraad. Input voor de agenda van de vergadering komt dus niet enkel vanuit de onderwijsraad of academische diensten, maar ook uit de noden en goede ideeën van de verschillende opleidingen. Informatie moet dan ook niet enkel naar de faculteiten doorstromen, maar ook andersom. In deze eerste vergadering wordt aangehaald dat bekeken moet worden hoever de ondersteuning van studenten kan en moet gaan. Ook vanuit de onderwijsraad werd reeds gesuggereerd om een discussie te wijden aan de ondersteuning van eerstejaarsstudenten. Dit zal later uitgebreid worden naar de ondersteuning van de millenniumstudent. Bij het begin van volgend academiejaar zullen een viertal overlegmomenten worden vastgelegd en zullen de leden geïnformeerd worden over

Werkgroep onderwijsprojecten

De werkgroep buigt zich vanaf dit jaar ook over een bijkomende impulsfinanciering, waarbij kleinere, concretere projecten ingediend mochten worden. Onder andere een toestel waarbij een perfecte replica van tanden gemaakt kan worden (waardoor meer gestandaardiseerde examens afgenomen kunnen worden bij de faculteit geneeskunde), maar ook een writing lab (waarbij steun geboden wordt aan de schrijfopdrachten van de faculteit wijsbegeerte), betere feedbackmogelijkheden voor de zwemexamens (bij faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen), een Nederlandstalige versie van het interactief pakket Mastering Physics (voor de faculteit wetenschappen) en ontwikkeling van een webapplicatie om te leren reanimeren, werden gefinancieerd met het budget.

Werkgroep ondersteuning eerstejaars

De opdracht van deze werkgroep werd omschreven als het inventariseren van initiatieven rond studiebegeleiding voor bachelorstudenten in de eerste fase en behandelen van heroriënteringmogelijkheden. Via een bevraging van de faculteiten stelde de werkgroep een overzicht op van goede praktijken en knelpunten in

Nadien heeft de commissie nog een gesprek gehad met de indieners van de genomineerde dossiers. Op basis van dit gesprek doet de commissie een voorstel tot laureaat aan de Onderwijsraad (en dit werd bekrachtigd). De laureaat is ‘geïntegreerd examineren: de stationsproef’ van de faculteit geneeskunde. Voor dit onderwijsproject is er is er bijzondere waardering voor: • De innovatieve benadering van toetsing: geïntegreerd toetsen van competenties in een authentieke situatie op een gestandaardiseerde manier voor dezelfde groep studenten • De sterk onderbouwde visie en coherente implementatie met systematische aandacht voor kwaliteitsbewaking • Het is een inspirerende realisatie, want er is aandacht voor de verschillende kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de principenota toetsbeleid en de studenten worden geconfronteerd met authentieke taken die een veelheid aan competenties aanspreken. • De collectieve inspanning geleverd door het docentenkorps en het OPO-overschrijdende aspect van het project. • De voortdurende aandacht voor optimalisatie.

___ 27


verband met ondersteuning van eerstejaars. Het belangrijkste resultaat van de activiteiten van de werkgroep zijn begeleidingsfiches die bedoeld zijn als inspiratie voor de faculteiten. Ze bevatten voorbeelden en aanbevelingen rond onthaalactiviteiten, studiebegeleiding tijdens het eerste semester, tussentijdse toetsen, feedback na de januari-examens, studiebegeleiding tijdens het tweede semester, begeleiding na de juni- en septemberexamens en een specifieke fiche met betrekking tot heroriëntering. De werkgroep Onderwijs- en studentenondersteuning zal zich verder richten op enkele prioritaire uitdagingen waartoe in de werkgroep Ondersteuning Eerstejaars reeds enkele suggesties gedaan werden.

Werkgroep oriënteringsbeleid

In deze verkennende vergadering werden indicatoren van kwantatieve aard vooropgesteld, zo zou het percentage studenten dat na het eerste jaar 0% cumulatieve studie-efficiëntie haalt, van 10% naar 2% moeten teruggebracht worden. Ook de financiering van oriënteringsinitiatieven kwam aan bod, deze zal in komende vergaderingen nog aan bod komen. Zo is positiebepaling gratis, maar hoeft een zomercursus dat niet noodzakelijk te zijn. Er wordt ook opgemerkt dat nagegaan moet worden tot hoe ver deze initiatieven de taak zijn van de universiteit. Er moet een positie ingenomen worden in verband met oriënteringstesten die peilen naar brede academische vaardigheden, welke krijgen nu prioriteit? Er wordt ook gesteld dat er best een overzicht opgesteld wordt van wat voor initiatieven er al bestaan en welke onderdelen de verantwoordelijkheid van de faculteiten zijn. Het voorlopige actieplan zal eerst afgestemd worden met derden.

Werkgroep oriëntering

Ook binnen LOKO werd nagedacht over oriëntering. Naast brainstormen over een mogelijke oriënteringstool, werd ook een focusgesprek gehouden met studenten die een verkort programma volgen aan de KU Leuven (schakelprogramma’s, verkorte bachelors, voorbereidingsprogramma’s). De output van het focusgesprek vormt de basis van een nota die de problematiek van oriëntering situeert en aanzet geeft tot mogelijke initiatieven.

Werkgroep kopierecht

De werkgroep werd eigenlijk door de Onderwijsraad opgericht om te bekijken hoe het best kan worden omgesprongen met het kopierecht in het kader van examens. In de Onderwijsraad bleek er ongerustheid te zijn over het effect van kopierecht op de kwaliteit van evaluaties. De werkgroep kwam drie maal samen en formuleerde ook een advies tot wijziging van het Onderwijs- en Examenreglement m.b.t. de wet van openbaarheid van bestuur (over kopies van examens). Vanuit de Onderwijsraad was er vooral vraag om een transparanter beleid m.b.t. de prijs van een examenkopie, de procedure om een kopie te verkrijgen en de termijn. De problematiek zullen we nu even kort toelichten. Tot en met het academiejaar 2012-2013 is het zo dat je op elk document waarin je zelf vernoemd wordt (wet van openbaarheid van bestuur) recht hebt op inzage en een kopie. Dit geldt zowel voor alle schriftelijke examenvormen (multiple choice en open vragen). Voor mondelinge examens geldt dit niet. Bij meerkeuze examens is het zo dat je recht hebt op inzage en kopie van de vragen, jouw antwoordenblad en de verbetersleutel. Er wordt echter aangekaart op de Onderwijsraad en binnen de werkgroep dat dit de validiteit van de examenvragen en de kwaliteit van het evalueren grondig in gevaar brengt. Ook stellen er zich problemen m.b.t. de kostprijs van een kopie en de termijn waarbinnen je een kopie en inzage kunt krijgen. De kostprijs varieert zeer sterk tussen de verschillende faculteiten (van nul euro tot vijftig euro voor een examen). Men wil de kostprijs voor een kopie gelijkstellen voor alle faculteiten. De termijn voor het inzage- en kopierecht loopt vanaf het moment dat je examenresultaten bekend gemaakt worden tot en met een maand na het einde van het academiejaar (voor alle examens van eerste - en tweede zitperiode). Binnen de werkgroep wordt naar een oplossing gezocht. Binnen de werkgroep wordt er heftig gediscussieerd, vooral tussen de studentenvertegenwoordiger en de anderen die rond de tafel zitten. Ze blijken fundamenteel van mening te verschillen. Eerst en vooral m.b.t. de termijn blijkt er geen eensgezindheid. De werkgroep wil de termijn voor inzage- en kopierecht inkorten tot een maand na

___ 28


vrijgave van de resultaten (dus per examenperiode een termijn). De studentenvertegenwoordiger ziet de termijn liever behouden blijven, omdat hij het nut niet inziet van de inkorting gezien het lage aantal dat gebruikt maakt van kopie- en inzagerecht (buiten de periode van een maand na vrijgave van examenresultaten). Ten tweede bespreken ze de problematiek m.b.t. meerkeuze examens. De validiteit van de examenvragen en de kwaliteit van het evaluatieproces komen zeer sterk in gevaar volgens de werkgroep. Ook de studentenvertegenwoordiger erkent dit probleem, maar vindt dat de afschaffing van het kopierecht hier geen oplossing tegen biedt. De werkgroep pleit voor een afschaffing van het kopierecht voor multiple choice examens en denkt ook na over een afschaffing van kopierecht voor schriftelijke examens (ook vanwege validiteit). Het voornaamste

argument van de studentenvertegenwoordiger is dat het feedbackbeleid van de KU Leuven eerst geoptimaliseerd moet worden vooraleer men het kopierecht afschaft. Ten derde wordt er ook gediscussieerd over de kostprijs. De studentenvertegenwoordiger vindt dat de prijs van een examenkopie geen manier mag zijn om studenten ervan te weerhouden een kopie aan te vragen. Daarom pleit hij voor een examenkopie aan kostprijs of om er gewoon geen geld voor te vragen. De werkgroep is het ook hier niet over eens, zij vinden tien euro het minimum. Tot slot verschijnt er in het OER nog een nieuwe regel m.b.t. kopierecht, namelijk dat een kopie enkel voor persoonlijk gebruik mag dienen. Deze voorstellen worden gedaan op de Onderwijsraad en zullen daar dus besproken worden.

___ 29


Stuurgroep Lerarenopleiding Dit academiejaar kende de Stuurgroep Onderwijs duidelijke motivering voor de onvoldoende van de een vernieuwde structuur, in die zin dat veel SLO Lichamelijke Opvoeding, en in het schrappen bevoegdheden op het niveau van de faculteit van de onvoldoende voor de SLO Wiskunde. behandeld werden. Elke faculteit had met ingang van dit jaar een aparte POC voor de SLO, Curriculumhervorming DIVERSITEITSSTAGE waar de kwesties van op de Stuurgroep concreet Het invoeren van een verplichte diversiteitsstage toegespitst konden worden op de specifieke was dit jaar een cruciaal agendapunt. Binnen de opleiding. De inspraak van de studenten was bij Stuurgroep was er consensus dat de invoering van elke POC een vereiste, om hen zo te laten bijdragen een diversiteitsstage in het volgende academiejaar aan de concrete uitwerking van kwesties binnen verplicht moest worden voor alle studenten. hun faculteit aangaande hun eigen opleiding. Daarbij werden er vooral praktische pijnpunten in De Stuurgroep vormde de overkoepelende het achterhoofd gehouden: de begeleiding van de studenten moest optimaal gebeuren, en er moest instantie die kwesties over alle faculteiten heen rekening gehouden worden met de praktische bundelde. De voornaamste aspecten die tijdens organisatie van diversiteitsstages op plaatsen dit academiejaar op de Stuurgroep behandeld buiten Leuven. De uitwerking van diversiteitsstages werd op het niveau van de faculteiten voorgelegd werden, worden opgelijst in wat volgt. Visitatie

Tijdens het academiejaar 2011-2012 werden de SLO’s gevisiteerd. Het visitatierapport in juni werd niet verspreid vanwege een aantal materiële fouten in de teksten. In oktober 2012 ontving de Stuurgroep de definitieve versie van het visitatierapport. Het rapport bevatte een aantal negatieve oordelen. • Bij de SLO Lichamelijke Opvoeding waren de doelstellingen ontoereikend. De vakspecifieke doelstellingen moesten duidelijker gekoppeld worden aan de decretale baco’s. De studenten bleken zich amper bewust van de bestaande opgelegde baco’s. • In de SLO Wiskunde was er onvoldoende afstemming tussen vorm en inhoud. Er werd te veel ex cathedra gedoceerd en er werden te weinig verschillende werkvormen gehanteerd. • De reflectie van de studenten is te weinig gerelateerd aan de theoretische achtergronden. Er moet losgekomen worden van het pure schrijfwerk: reflecties moeten de student tot meer verdieping brengen. • De studenten moeten meer zicht krijgen op de hele context van de school: werken met klassenraden, leerplannen, eindtermen, VOET’en. Sommige baco’s worden in dat opzicht onvoldoende gerealiseerd. In oktober van dit academiejaar werd er door de Stuurgroep, in overleg met vicerector Ludo Melis, beroep aangetekend tegen het visitatierapport. De visitatie onderzocht de aangeduide tekortkomingen opnieuw, wat resulteerde in een

op elke POC. De diversiteitsstage neemt 4 studiepunten in van het praktijkgedeelte en blijft voor het academiejaar 2013-2014 optioneel voor de studenten, maar ze zullen wel gestimuleerd worden om deel te nemen aan de diversiteitsprojecten. Het is erg waarschijnlijk dat de verdere invoering van de diversiteit op het niveau van elke faculteit afzonderlijk zal besproken en uitgewerkt worden.

Indaling en vermastering

Tweejarige master We stellen ons grote vragen bij het weglaten van de lerarenopleiding uit de conceptie van een meerjarige master. Er zijn geen principiële bezwaren tegen de keuzemogelijkheid vakken van de lerarenopleiding te volgen binnen een meerjarige master. Anders betekent studieduurverlenging een te grote barrière voor studenten die ook de lerarenopleiding willen volgen. Het moet voor studenten steeds mogelijk blijven in vijf jaar tijd hun master en lerarenopleiding te halen. Wil men de aantrekkelijkheid van een studieduurverlenging verlagen door de lerarenopleiding eruit te halen, ook dat mag men dan zonder omwegen vertellen. Indaling in de bachelor Het feit dat de ‘bachelor met het oog op een master’ niet simultaan kan worden gevolgd met de lerarenopleiding, heeft in praktijk voor zeer veel studenten een studieduurverlenging tot gevolg. Vele studenten wensen reeds tijdens de bachelor een deel van de lerarenopleiding te volgen. Is het beter voor de kwaliteit van de opleiding om een

___ 30


jaar extra te studeren, en zich volledig toe te leggen op de vorming als leerkracht? Het indalen in de bachelor moet zorgvuldig gebeuren, zodat het doel van het leraar-zijn niet uit het oog verloren wordt. Bovendien is ook de nodige kennis nodig om aan leerkracht te starten: kijk naar het probleem van de professionele bachelor (veel praktijk, relatief minder inhoudelijke sterkte). Het lijkt aanvaardbaar om vanaf het derde bachelorjaar enige didactische vakken als inleiding aan te bieden; maar de kwaliteit en de samenhang van de lerarenopleiding mag absoluut niet verloren gaan. Vermastering van alle lerarenopleidingen in Vlaanderen Pascal Smet, Vlaams minister van onderwijs, stelt voor om alle lerarenopleidingen van Vlaanderen te vermasteren met als voornaamste doelstelling een kwalitatieve opleiding te bieden en zorgen voor vakbekwaamheid (dus inclusief de professionele). Wij zijn geen voorstander van een vermastering. Ten eerste is het onnodig om zich te ‘vermasteren’ voor een lager secundair onderwijs: dat gaat de doelstellingen van de eerste jaren in het secundair onderwijs voorbij. Ten tweede is er aan de ene kant een tekort aan leerkrachten, wat de reden is voor de beoogde indaling, om zo de studieduur te verkorten en de opleiding aantrekkelijker te maken; maar aan de andere kant zullen de profesionele bachelors wel verlengd worden (contradictio in terminis). De SLO moet dan maar inboeten in kwaliteit? Of gaan we de kwaliteit van de professionele bachelors opdrijven? Dat lijkt organisatorisch onmogelijk te zijn. Bovendien lijkt het weinig waarschijnlijk dat op die manier het lerarentekort opgelost zou geraken. Het probleem bevindt zich vooral in het latere beroepsleven: jonge leraren haken af omdat het onderwijs anders blijkt te zijn dan hun verwachten. Een degelijke ondersteuning van het beroepsleven lijkt eerder aangewezen.

Loopbaandebat

De discussie over de loopbaan en het bijbehorende complexe profiel van de leraar was ook dit jaar een actuele kwestie. Een moeilijke kwestie bleek hoe de lerarenopleiding aantrekkelijk gemaakt kon worden voor studenten. Het aanvankelijke idee om academische bachelors in te zetten in het onderwijs werd verworpen, omdat dat nog minder masterstudenten zou aanzetten om een lerarenopleiding aan te vatten. De indaling van SLOvakken in de bachelor werd geopperd als concreet pad, en in de discussie rond de tweejarige master

gaan er veel stemmen op voor een educatieve master, waarbij de student de optie hebben om de lerarenopleiding tijdens hun tweejarige master op te nemen. Een andere kwestie hangt samen met de loopbaanladder van leerkrachten en de aantrekkelijkheid dan wel nadelen ervan. De Stuurgroep kantte zich tegen afzonderlijke verloningscategorieën, omdat het zou leiden tot meer competitie en werkdruk, maar niet noodzakelijk tot meer intrinsieke motivatie. Een nieuw idee dat er speelt, is de nood aan professionalisering en goede begeleiding van beginnende leerkrachten. Door ervaren leerkrachten als mentor of coach in te zetten kunnen nieuwe leraren in hun beginjaren terugvallen op een sterke begeleiding. Dat idee zal volgend jaar opnieuw op de agenda komen voor concretere uitwerking.

Doel van de lerarenopleiding: stand van zaken

Het decreet van 2006 bracht een aantal veranderingen mee, omdat er wat problemen waren rond samenwerking, stageplaatsen, de Lio’s, CVO’s en in het algemeen de kwaliteitszorg van de SLO. We kijken even of het decreet effectief verandering heeft gebracht, want we zijn ondertussen in het academiejaar 2012-2013 beland. We vertrekken vanuit de problemen rond de lerarenopleiding die er op dat moment (2006) waren. De continuïteit tussen theorie en praktijk De SLO aan de KU Leuven scoort hier wel goed, uitgezonderd een paar opmerkingen van de visitatiecommissie. Daar kan dus nog aan gewerkt kan worden. Ook hier wijzen we op de mogelijke risico’s van de indaling in de master en bachelor. Onderwijsbevoegdheid Bij de reductie van het aantal vakken onderwijsbevoegdheid in de geïntegreerde lerarenopleiding, vroegen velen voor om voor de studenten die dat wensen ook de keuze voor drie vakdidactieken mogelijk te maken. Dat is aan KU Leuven zeker mogelijk. Mentorschap Het mentorschap dreigt wegens gebrek aan middelen een lege doos te worden: dit topic is nog altijd wel ‘hot’. Ook als de SLO volledig gaat geïntegreerd worden in master/bachelor dreigt er een tekort aan mentoren.

___ 31


Stageplaatsen Rond het aantal stageplaatsen voorspellen we heel wat problemen (2006): er is sprake van een absorptieprobleem en er is geen garantie op een eerlijke en correcte toekenning van het beperkt aantal plaatsen. Dit valt nog best mee aan de KU Leuven na rondvraag aan mede-SLO’ers. Men opteert vaak voor een school uit eigen omgeving. Een minpunt is wel dat de kwaliteit tussen de schoolmentoren kan verschillen. Dat is natuurlijk een kwestie van kwaliteitszorg, maar organisatorisch is dat soms moeilijk te regelen. Enkel de stageplaatsen in Leuven/Heverlee zijn snel volzet, maar er moet ook gekeken worden dat schoolmentoren niet overbelast geraken en dat de studenten een goede begeleiding krijgen. Gaan we met de integratie in het bachelor niet te veel studenten hebben maar te weinig stageplaatsen? Hieromtrent wordt een groot probleem verwacht. Lio-baan De Lio-baan is veel te zwaar voor een veel te beperkt loon. Bovendien is het statuut van de Liobanen zeer onduidelijk. Eerlijk gezegd is er nog niet veel veranderd en uit de Stuurgroep wordt hier eigenlijk nog altijd te weinig aandacht aan besteed. De stage bevat nog altijd 500 uren wat enorm veel is en het statuut is nog altijd onduidelijk. Schrappen die handel? Want de OPO’s die ze nog moeten volgen aan de KU Leuven (bijvoorbeeld) verliezen hier eigenlijk hun (praktische) waarde. Velen onderschatten dat en haken jammer genoeg af, terwijl er al een nijpend tekort aan leerkrachten is.

zouden de subsidies om die praktijklectoren aan te werven niet meegroeien. Bovendien bleek de werklast voor de meeste praktijklectoren weinig haalbaar, aangezien alle dringende werkaspecten samenkwamen in de periode april-maart, wanneer de meeste stagebezoeken afgelegd moesten worden. Uiteindelijk werden de subsidies niet teruggeschroefd, maar de vraag blijft hoe de bezetting van praktijklectoren in de toekomst zal voldoen bij een eventuele toename van de studenten in de SLO. Tweede vakdidactiek: aandachtspunt Een punt dat werd aangehaald betrof het aanbieden van een tweede vakdidactiek binnen bepaalde opleidingen, die de studenten dan vrijblijvend konden opnemen, hoewel hen dat niet de vereiste bekwaamheid zou verlenen om die vakken later effectief te doceren. Hoewel het systeem gepercipieerd werd als een meerwaarde voor de studenten omdat het hen in staat stelt om extra ervaring op te doen in de vorm van stage, biedt het de student geen meerwaarde in hun latere tewerkstelling. Dat zou voldoende gecommuniceerd moeten worden naar de studenten, of de optie zou niet meer mogen bestaan om de studenten extra werk en teleurstelling te besparen.

De structurele vernieuwing van de Stuurgroep en de bevoegdheden bij de verschillende faculteiten kende een overgang zonder problemen en werd als een positief aspect ervaren. Bepaalde inhoudelijke kwesties, zoals de diversiteitsstage, zullen volgend academiejaar nauwkeurig opgevolgd moeten worden en bijgestuurd indien nodig. Andere Andere items op de agenda kwesties, zoals de indaling van de lerarenopleiding Bekwaamheidsbewijzen De verschillen tussen een ‘vereist’ en ‘voldoende en de vragen rond de competenties en motivaties geacht’ bekwaamheidsbewijs geven in de praktijk van beginnende leerkrachten, zullen in de toekomst weinig verschillen, maar er heerste ongerustheid nog grondige discussies en overwegingen vereisen. bij de studenten doordat ze soms moeilijkheden ondervinden bij toepassingen om online te Basiscompetenties solliciteren VLIR. Met het oog op de flexibilisering Elke leraar of leraar in opleiding krijgt te maken is het aangewezen om de competenties die in de met basiscompetenties en beroepsprofiel van bachelor behaald werden in rekening te brengen een leerkracht; de vakbekwaamheid is er slechts bij het uiteindelijke diploma. De stuurgroep een van. Een bijkomende verwachting is dat de diende een nota in bij de VLIR om het probleem competenties aangevuld zullen worden met een aan te kaarten, samen met een inventaris van alle ict-compentie (TPACK) en een BaCo van de leraar diploma’s met foutieve informatie over de vereiste als onderzoeker. Er wordt ontzettend veel verwacht van een bekwaamheidsbewijzen. leerkracht/leraar in opleiding, naast het aanleren van kennis op een boeiende manier. De combinaties Praktijklectoren Een heikel punt dit jaar betrof de aanwerving van met andere OPO’s en verplichtingen gerelateerd praktijklectoren. Waar er in zowat alle SLO’s vraag aan de opleiding lijkt moeilijk: het is belangrijk was naar een grotere bezetting van praktijklectoren, dat er gewaakt wordt over de haalbaarheid van de om alle studenten adequaat te begeleiden, doelstellingen. ___ 32


ICTS

De dienst ICTS heeft een jaarlijkse planningscyclus, voor al hun verschillende diensten. Ook dit jaar hebben de studenten hun input mogen leveren. Op vlak van ICT zijn de noden op verschillende domeinen zeer divers en uitgebreid, zodat het niet evident is om al onze wensen op de agenda te krijgen. Hieronder volgt een selectie van de projecten die het interessantst zijn voor studenten. Naar aanleiding van de opening van Agora zijn er op vlak van pc-klassen en dienstverlening een aantal zaken aangepast. Het servicepunt van ICTS in het centrum verhuist van de Dekenstraat naar Agora, daar zijn een plotter, een helpdesk voor computerproblemen en een uitleendienst aanwezig. De pc-klassen in de Dekenstraat zullen minder lang open zijn, en het vrij gebruik wordt beperkt. Deze klassen zullen meer in functie van lessen en examens gebruikt worden. In de plaats daarvan kunnen studenten gebruik maken van desktopvirtualisatie. In Agora zijn er 100 virtuele pc-klasdesktops, die via de browser op de persoonlijk computer kunnen geraadpleegd worden. Dit aanbod wordt nog uitgebreid. Er wordt ook volop aan applicatievirtualisatie gewerkt: leidt tot snellere opstarttijden voor de desktops in de pc-klas, omdat de applicaties waar de gebruiker recht op heeft niet steeds moeten worden ingeladen. Wat betreft Toledo wordt werk gemaakt van het mobiel beschikbaar maken van uurroosters, bij voorkeur zonder verplicht inloggen. Daarbij wordt ook gekeken of google maps kan geĂŻntegreerd worden om lokalen makkelijk terug te vinden. Er wordt onderzocht hoe studenten hun content efficiĂŤnter kunnen beheren. ICTS kijkt vooral naar een persoonlijke drive die vanop Toledo, de pc-klassen en de persoonlijke devices van de student kan gebruikt worden. Er wordt ook onderzocht hoe er makkelijker naar bepaalde informatie kan gezocht worden op Toledo en bij uitbreiding in de hele digitale omgeving van de KU Leuven.

___ 33


ACCO Acco staat voor belangrijke keuzes. Het zal in de volgende jaren moeten evolueren naar een hedendaagse, gezonde en innovatieve studentencoöperatie. De glorieperiode van traditionele handboeken en syllabi is misschien wel voorbij. Nieuwe werkvormen dringen zich op (e-books, videolab…). De rol van de studentenvertegenwoordigers hierin is duidelijk: We moeten Acco ondersteunen in dat innovatieproces en zoveel mogelijk input geven of de voorgestelde initiatieven in onze ogen al dan niet succesvol zullen zijn. Deblaere en Smets schreven twee jaar geleden in de veto L’enfer, c’est les dure cursussen, vandaag is ons gezichtsveld verruimd en zeggen wij Encore pire, c’est les dure cursussen die inefficiënt te hanteren en moeilijk te verkrijgen zijn. Daarom besloot Acco in het najaar van 2011 om een intensieve business analyse te laten uitvoeren. De volledige werking met inbegrip van alle operationele processen van de onderneming werden doorgelicht. De resultaten van deze analyse maakten duidelijk dat Acco nood heeft aan grote vernieuwingen op twee vlakken. Er komt een nieuw ERP-systeem en er zal stevig ingezet worden op productinnovatie.

Succesvolle statutenwijziging

Vorig jaar was er enkele weken voor de jaarlijkse Algemene vergadering van Acco heel wat ophef over een voorstel van het revisorenkantoor om de volmachten van iedere aandeelhouder te beperken tot 10% van het totaal aantal stemmen. Dat zou dramatisch zijn voor de studenten (ter vergelijking: dit jaar verzamelden we met de Acco-Fractie zo’n 500-tal volmachten). Dit jaar hebben we van in het begin benadrukt dat dit voor ons geen optie is en uiteindelijk zijn we in open overleg tot een status quo gekomen: er komt geen volmachtenbeperking (art. 11 Statuten). Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat we verkregen hebben dat de studentenbestuurders in de toekomst steeds kunnen blijven beschikken over meer dan een derde maar minder dan de helft van het aantal mandaten in de Raad van Bestuur (art. 13 Statuten).

Kostprijs studiemateriaal

De Acco-Fractie nam dit jaar het initiatief om een vaak gehoorde klacht, namelijk de hoge kostprijs van het studiemateriaal, te gaan aanklagen ___ 34


bij de vicerector studentenbeleid. Na overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste oplossing zou zijn om binnen elke faculteit interne afspraken te maken over de maximale kostprijs van het studiemateriaal. De Acco-Fractie steunt erg het interne systeem dat gehanteerd wordt binnen de rechtsfaculteit, waar studiemateriaal (afgedrukte slides, handboeken, praktijkboeken) maximaal het aantal credits vermenigvuldigd met €10 mogen kosten. Zo geldt er dat een vak van 3 credits slechts voor €30 kosten met zich mag meebrengen.

nu eenmaal ook naar de toekomst moeten durven kijken. Daarom hebben we plaatsgenomen in een “werkgroep innovatie”, opgericht met interne bestuurders van Acco (de innovatiemanager, de I.T. manager…), externe experten (hoofd van onderwijs en leren, directeur van Agora…) en iemand van de Acco-Fractie. Daarnaast hebben we het thema “digitalisering van studiemateriaal” op verschillende fora ter sprake gebracht (zoals het VVS-congres, verschillen DBO’s en LOKO-AV’s).

Ten tweede promoot de fractie ook dat het laten printen van onveranderlijk lesmateriaal bij voorkeur dient te gebeuren via de facultaire cursusdienst. Op die manier kan er eenvormigheid in de kostprijs van het cursusmateriaal worden bereikt.

Tijdens het eerste semester werd opnieuw duidelijk dat de spanning die al enkele jaren bestaat tussen de Leuvense kringen en de studentencoöperatie ook dit jaar opnieuw de kop op stak. De ontevredenheid culmineerde midden november rond het Veto-artikel ‘Studentenverenigingen ontevreden over Acco’ en op de LOKO-AV, waar een duidelijk signaal gegeven werd aan de Acco-Fractie dat de problemen moesten aangekaart worden. Midden november heeft de Acco-Fractie dan ook met een hele resem personen binnen de boekhandel, uitgeverij en drukkerij overleg gepleegd (algemeen directeur, voorzitter RvB, oudstudenten Rvb en studentmanager). Daarnaast werd er een open dialoog gevoerd met alle aanwezige cursusdienstverantwoordelijken op het cudi-overleg.

Digitalisering studiemateriaal

Verhouding kringen-Acco

Binnen de coöperatieve Acco was een van de hoofdwerkpunten dit jaar ‘innovatie’. De glorieperiode van het traditionele boek en de klassieke Acco-syllabus lijkt (toch wel deels) voorbij te zijn. Het hoger onderwijs is aan het evolueren naar nieuwe werkvormen zoals e-learning, e-books en interactieve lessen in kleinere groepen. Bovendien mogen we binnen tien jaar aan de universiteiten studenten verwachten die momenteel in het lager onderwijs dagelijks met I-pads werken. De betrokken marktspelers als Acco kunnen daar niet langer blind voor blijven en moeten ook mee Uit die gesprekken zijn een aantal werkpunten naar boven gekomen, die ook de volgende jaren zullen evolueren met die vernieuwde tijdsgeest. moeten worden opgevolgd: De Acco-Fractie heeft onder instructie van de algemene vergadering zich steeds kritisch Wat betreft de dienstverlening, is vanuit uitgelaten over dat innovatieproces. De missie verschillende kringen aan de oppervlakte gekomen van Acco is en blijft cursussen aan democratische gekomen dat Acco vaak uitgaat van een te laag prijzen op basis van het solidariteitsprincipe. startaantal cursussen en syllabi. Dat zorgt ervoor Toch hebben we in zekere zin ook constructief dat de cursusdiensten in de eerste weken van het meegewerkt aan het innovatieproject, omdat we semester soms voor bepaalde vakken al uitverkocht

Nog te vermelden waard zijn gelijkheid kregen om elkaar beter de Acco-Fractie ook de kostprijs enkele nevenactiviteiten die we te leren kennen en knowhow uit te van het cursusmateriaal van alle wisselen. Een groot pijnpunt dat in boeken van de eerstejaarstudenten verricht hebben. We hebben in november een cudi-overleg georganiseerd, dat opgebouwd was uit twee grote luiken. Ten eerste hebben we de cursusdienstverantwoordelijken bij elkaar gebracht, zodat ze de mo-

dat overleg naar boven gekomen is, is de toegang tot de cursusdiensten voor werkstudenten. De cursusdienstverantwoordelijken beloofden daar in de toekomst extra aandacht aan te besteden. Op vraag van DBS heeft ___ 35

aan de KU Leuven en Groep T in kaart gebracht. Deze cijfers waren oorspronkelijk bedoeld om die te meten aan de studietoelagen die toegekend worden aan beursstudenten, maar leveren ook interessant materiaal op voor de toekomst.


zijn en dan enige tijd moeten wachten tegen dat de volgende druk toekomt. Aangezien er vanaf de zomer twee nieuwe digitale drukpersen in gebruik zullen worden genomen, zou er in de toekomst toch vlugger geleverd moeten kunnen worden. Daarnaast gaf Acco toe dat er in het eerste semester nu en dan fouten gebeurd zijn in het magazijn, maar verzekerde ons dat er geen sprake is van kwade wil. Wat betreft de communicatie, lijken de meeste kringen qua directe communicatie overwegend positief over de samenwerking met Acco. Er bleek uit de gesprekken met de verantwoordelijken van de cursusdiensten dat de inzet van de mensen uit de backoffice (die instaan voor het leveren van de boeken en syllabi) geapprecieerd wordt, omdat die steeds hun uiterste best doen om in een goede service te voorzien. Daarnaast dient op het vlak van directe communicatie nog eens de rol van de Marjan Mertens in de verf gezet te worden. Zij is studentmanager van Acco en heeft naar aanleiding van de recente gebeurtenissen nog eens benadrukt dat iedere kring haar telkens mag contacteren met problemen van alle aard. Zij is ook degene die instond voor de “grote acco-overlegdag”. Dat was een dag waarop de mogelijkheid geboden werd aan kringen om individueel of in klein collectief overleg te plegen met Acco. Daarnaast organiseerde Marjan ook “evaluatiemomenten” met een aantal kringen, waar ook iemand van de Fractie op aanwezig was. Een van de grootste werkpunten voor te toekomst lijkt de structurele communicatie te zijn. De voorbeelden zijn legio: er wordt niet gecommuniceerd wanneer er een prijsverandering wordt doorgevoerd of wanneer Acco bepaalde nieuwe cursussen of accessoires aanbiedt. Daarenboven bestaat er onvrede over de

boekenlijsten op de Acco website. Die zouden niet up-to-date zijn, waardoor studenten vaak boeken kopen die ze toch niet blijken nodig te hebben. Dat is dus een punt dat de Fractie in de toekomst op iedere RvB moet blijven benadrukken, zodat Acco steeds verder gaat met proffen contacteren tot ze volledig correcte lijsten hebben. Wat betreft de structurele communicatie bestaat er al een medium dat nog eens extra in herinnering moet gebracht worden. Ieder jaar na de afloop van de kiesweken organiseert de Acco een kennismakingsmoment met de cursusdiensten, waarop alle oude en nieuwe cursusdienstverantwoordelijken worden uitgenodigd. Tijdens dat moment worden de basisprincipes van de dienstverlening uiteengezet en krijgen de vertegenwoordigers de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarom is het van uitermate groot belang dat iedere kring daarop aanwezig is, om goed geïnformeerd aan de samenwerking te beginnen. Verschillende kringen zijn ontevreden over het feit dat Acco de professoren al heel vroeg contacteert in verband met de cursussen voor het volgende academiejaar en zo soms de indruk wekt dat ze proffen van hun cursusdiensten proberen af te snoepen. Acco beweert dat ze zo vroeg optreden om hun capaciteit (supra Dienstverlening) tijdens de drukste periode van het jaar in te schatten. Nu houdt er niets de cursusdiensten van de kringen tegen om de proffen ook al in die periode (kort na de kringverkiezing) te contacteren voor de cursussen van het volgende academiejaar. Die stap zou vergemakkelijkt worden, mocht Acco expliciet naar de cursusdiensten het moment communiceren wanneer zij hun faculteit contacteren, zodat ook de cursusdiensten kort op de bal kunnen spelen.

___ 36


Groep Humane Wetenschappen De belangrijkste inhoudelijke thema’s die dit jaar op het groepsbestuur humane wetenschappen aan bod gekomen zijn is de intragroepsallocatie, het ILT, de integratie, de tweejarige masters, de opening van agora en een intensievere samenwerking tussen de bibs.

aan bod op het groepsbestuur. In het begin van het academiejaar werd vooral gefocust op het kader dat minister Pascal Smets zou voorstellen waaraan alle aanvragen moesten voldoen. Hierop was op voorhand al redelijk wat kritiek, de lerarenopleiding werd immers niet binnen dat kader opgenomen, terwijl dat voor onder andere de opleidingen van de faculteit letteren net heel belangrijk bleek. Zaken die wel opgenomen zijn, zijn onder andere 90 studiepunten masters en tweejarige onderzoeksmasters, met een numerus clausus. Er werd ook onderhandeld met andere universiteiten over hoe de aanvragen in de toekomst best ingediend kunnen worden.

Bij de intragroepsallocatie werd vastgelegd volgens welke parameters de budgetten die de groep humane wetenschappen krijgt, worden verdeeld over de faculteiten, gedurende de periode 2013-2016. Hierin wordt ook rekening gehouden met bijzondere inspanningen die sommige faculteiten rond integratie moeten doen. Er wordt ook op toegezien dat faculteiten ook niet plots De samenwerking tussen bibliotheken van de groep met een gestage vermindering van middelen humane wetenschappen wordt uitgediept. Er wordt geconfronteerd worden. hierbij een evenwicht gezocht tussen efficiĂŤntie enerzijds, en de noden van alle, zeer diverse, De discussies over integratie op het groepsbestuur disciplines anderzijds. Concreet gaan Pbib, Sbib en humane wetenschappen focusten zich dit jaar vooral Ebib meer samenwerken op vlak van collectiebeleid op de samenstelling van de benoemingscommissies en gaan ze samenwerken om een optimale inzet van op externe campussen, en hoe de verschillende personeel te verkrijgen. Rbib zal zich hier op termijn faculteiten dit geregeld hebben. wellicht bij aansluiten. De Lbib, Fbib en MSB gaan ook meer samenwerken, hier gaat het vooral om De werking van het instituut voor levende talen samen aankopen van e-bronnen en het vermijden (ILT) werd onder de loep genomen. Zij leveren van structurele overlap, en het ontwikkelen van een taalonderwijs aan verschillende faculteiten van de gemeenschappelijk beleid rond erfgoedcollecties. groep, nl. de faculteit rechten, de faculteit economie Voorts zijn er ook synergieĂŤn binnen humane en bedrijfswetenschappen en de faculteit sociale wetenschappen op vlak van ICT en SAP. wetenschappen. Er werd een streefgrootte voor de klasgroepen vastgesteld, waarvan faculteiten Ten slotte leverde dit jaar ook het leercentrum kunnen afwijken. Er werden ook een aantal Agora op, een project waar vijf jaar intensief maatregelen tot optimalisatie voorgesteld, onder aan gewerkt werd door de technische diensten, andere door groepen over faculteiten te organiseren. vertegenwoordigers van de groep humane Zo kunnen groepen van sociale wetenschappen en wetenschappen en studentenvertegenwoordigers. economie gecombineerd worden, zolang er een Dit was broodnodig, want er is een nijpend tekort aan studeerplaatsen in het centrum van Leuven, voldoende gemeenschappelijke inhoud is. vooral op vlak van groepswerkruimtes en stille Het topic tweejarige masters kwam ook regelmatig studeerruimtes. ___ 37


Groep Biomedische Wetenschappen Het Groepsbestuur Biomedische Wetenschappen verzorgt het dagelijks bestuur van de groep en bepaalt zo mee het gevoerde beleid. Het Groepsbestuur vergaderde in principe tweewekelijks op donderdagochtend met de vicerector, prof. Casteels, als voorzitter. In het Groepsbestuur zetelen verder de decanen van de verschillende faculteiten, de groepsbeheerder, de onderzoekscoĂśrdinator, de algemeen directeur van het UZ Leuven en een vertegenwoordiger van het AAP-BAP. Vaste dossiers zoals begrotingen of beleidsplannen van departementen en faculteiten, naamswijzigingen, aanpassingen van bestaande reglementen en goedkeuren van allerlei mandaten of beursaanvragen stonden ook dit jaar veelvuldig op de agenda. Zoals steeds werd er in overleg beslist, rekening houdend met de evenwichten binnen de groep of globaal binnen de KU Leuven. Ook de mening van de studenten werd steeds geapprecieerd en mee in rekening gebracht.

eventueel als studentensecretariaat in te richten, wat de kringwerking op Gasthuisberg enkel ten goede kan komen. Er is echter nog geen definitieve beslissing genomen over het bouwplan, waardoor een nauwkeurige verdere opvolging essentieel is. Ook de druk op de onderwijsfaciliteiten van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen kwam herhaaldelijk terug. Door de spectaculaire stijging van de studentenaantallen is daar een probleem van ruimte en personeel ontstaan. Gedurende het jaar heeft het groepsbestuur getracht waar mogelijk bij te springen en te zoeken naar een structurele oplossing voor de komende jaren. Er werden maatregelen genomen voor het academiejaar 2013-2014 en ondertussen zal het groepsbestuur verder werken aan een langetermijnoplossing.

De eerste maanden was een terugkerend thema de samenwerking van de universiteit en van de groep met een aantal partners in het Verre Oosten, met name in China.

Halfweg het tweede semester nam prof. Kips plots ontslag als algemeen directeur van UZ Leuven. Hij werd tijdelijk opgevolgd door prof. Tambeur. Volgend jaar zal men op zoek gaan naar een nieuwe algemeen directeur.

Vanaf het tweede semester ging veel aandacht naar de onderzoeksvisitatie, de beoordeling van de 14 departementen door externe panels, die plaatsvond in april 2013. Het groepsbestuur besprak de beleidsplannen en was waar mogelijk aanwezig om uitleg te verschaffen aan de expertenpanels. Daarna werd ook de evaluatie van de visitatie uitvoerig Naast deze vaste dossiers waren er een aantal besproken. Dit was geen evidenten zaak, aangezien topics die veelvuldig terugkwamen en die daarom de huidige departementale structuur nog niet lang bijzondere aandacht en verdere toelichting in voege is, waardoor men binnen een departement verdienen. soms coherentie miste.

Een ander element dat voor studenten zeer relevant is, zijn de bouwplannen op campus Gasthuisberg. De bedoeling is de studenteninfrastructuur uit te bouwen, waarbij er ruimte moet komen voor een nieuwe en ruime Alma en een nieuwe bibliotheek of leercentrum. Er werd herhaaldelijk overleg gepleegd over de toewijzing van de vrijgekomen ruimte en als studenten kunnen we waarschijnlijk aanspraak maken op een deel daarvan om die

Dit jaar stonden een aantal belangrijke thema’s op de agenda. Blijvende controle en input door de studentenvertegenwoordigers is van groot belang om ervoor te zorgen dat ook de komende jaren, met een nieuwe beleidsploeg, een studentvriendelijk en toch realistisch beleid wordt opgestart en uitgevoerd.

___ 38


Groep W&T In het Groepsbestuur van de Groep Wetenschap & Technologie, wat we in de rest van de tekst zullen afkorten als W&T, was het afgelopen academiejaar niet zo druk. Er waren een aantal grote thema’s en dossiers die soms al eens terugkeerden, maar veelal werd er aan opvolging van geïmplementeerde beleidsbeslissingen gedaan.

Een belangrijke verwezenlijking van dit jaar is ook de opstart van de Raad Jong ZAP. Dit is een groep van professoren in de graad docent en hoofddocent die periodiek samenkomen en dan samen notuleren welke problemen zij als professor ervaren in hun onderzoek, onderwijs, op organisatorisch gebied… De verslagen van deze vergaderingen worden steeds aan de vergaderbundel van het Groepsbestuur toegevoegd en wordt geprobeerd om ofwel een antwoord te bieden op hun vragen Een belangrijk thema dat zich vooral in het eerste ofwel hun problemen op te lossen. Dit is een goed semester heeft afgespeeld is de ijkingstoets. De concept dat zeker verder gezet moet worden. ijkingstoets zal dienen om studenten een beeld te schetsen van hun kennis en vaardigheden en om Op de Campus Arenberg is een grote vraag naar die te vergelijken tegenover de andere deelnemers. studieplaatsen en multifunctionele ruimten. Naar Op basis van de resultaten zal er een bepaald niet- aanleiding van een vraag van de studenten is bindend advies gegeven worden aan student in er een oplijsting gemaakt van alle beschikbare verband met starten in bepaalde opleidingen. studentenlokalen in Heverlee. Aangezien het niet Uiteraard zal er voor de studenten die niet geslaagd mogelijk is om op korte termijn een Heverlese zijn op deze toets een bepaald remediëringstraject versie van Agora te bouwen, zal het interessanter uitgewerkt worden zodat zij alsnog hun zijn om in de huidige gebouwen (in de mate van gewenste opleiding kunnen aanvatten zonder het mogelijke) hiervoor plaats te maken. voorkennisproblemen. De studentendelegatie heeft vooral ingezet op dit remediëringstraject, om Naast studieplaatsen is er in Heverlee ook een zo ook de studenten met een minder grote bagage probleem met de capaciteit van Alma 3 en De Moete, dit is de broodjeszaak op Campus Arenberg. wiskunde alle kansen te geven. Wegens de grote groei van W&T-studenten wordt Voor de studenten Ingenieurswetenschappen de maximumcapaciteit van De Moete en Alma die geslaagd zijn op de ijkingstoets zal de 3 geregeld bereikt, met lange wachtrijen tot mogelijkheid geboden worden op een “Eerder gevolg. De studenten hebben hierover een nota Verworven Competentie” (EVC) aan te vragen en geschreven, is langs het Groepsbestuur gepasseerd hiermee een vrijstelling te bekomen op een OLA en heeft tot gevolg gehad dat dit dossier nu ook van een studiepunt, dit ter incentivering van een bij de Technische Diensten terug op de agenda staat. Het zal echter wel wat tijd vergen, maar de gemotiveerde deelname aan de ijkingstoets. plannen die momenteel voorliggen laten zien dat De Groep W&T heeft in samenwerking met de er structurele oplossingen in de maak zijn. faculteitskringen in het eerste semester een “Internationale Week” georganiseerd. Er waren tal Momenteel worden nog een aantal lopende van activiteiten om Vlaamse studenten te laten dossiers opgevolgd en afgerond. Op deze manier kennismaken met hun buitenlandse collegae. Dit zal de nieuwe Groepsvicerector in een bloeiende was een mooi initiatief dat naar de toekomst nog en gezonde Groep terechtkomen, waar nog veel verder uitgebouwd kan worden, met meer aandacht initiatieven mogelijk zijn, maar waar ook al een weg afgelegd is waarop men fier kan en mag zijn. voor het betrekken van de Vlaamse studenten.

___ 39


SOCI Deelbureau Sociaal SamenLeven | Centraal Meldpunt | Partycipation | Music for life | icare Beleidsplan | mandaten

Jaarthema: samenleven (DBS 1) Zoals gewoonlijk kozen we een jaarthema om rond te werken. Dit jaar hebben we er voor gekozen om een thema te kiezen per bureau, aangezien er te veel pertinente zaken op de agenda stonden om te kiezen. Voor sociaal hebben we, met het oog op de gemeentelijke verkiezingen, geopteerd voor het, enigszins wollige, thema: samen-leven. Concreet bedoelden we daarmee dat we de communicatie met de stad en zijn bewoners wat wilden versterken met een groter wederzijds begrip als gevolg. We hebben getracht dat thema altijd in het achterhoofd te houden en hebben concreet volgende punten daaromtrent behandeld.

hebben we getracht ons jaarthema indachtig te zijn. Het thema van de partycipationweek zelf was ‘Kwaliteit in het Onderwijs’. We organiseerden een grote picknick voor studenten én andere bewoners en probeerden daarmee een moment te creëren om de twee samen te brengen. Iedereen kon party-ciperen. In het bijzonder richtten we ons op minder voordehandliggende doelgroepen Centraal meldpunt (DBS 3, 4) zoals middelbare scholieren en zelfs kinderen De problematiek van samen-leven in Leuven komt van de lagere school. We spraken daarnaast ook natuurlijk in de eerste plaats 's avonds naar voren, buurtwerkingen uit het Leuvense aan. wanneer de fakbars en fuifzalen hun deuren openen en de studenten hun kelen... De mogelijkheid van een Wijzelf hadden ook een mooie samenwerking centraal meldpunt voor overlast werd herhaaldelijk met LOKO internationaal en ook LOKO onderwijs beschouwd. Het meldpunt kreeg verschillende ondersteunde de picknickmiddag met informatie gedaanten toegedaan, maar uiteindelijk doken over het PAL-project. KU Leuven ten slotte telkens te veel mogelijke problemen op om een stond ons bij met informatie over studeren met realistische uitwerking te garanderen. Niettemin een functiebeperking en we probeerden de werden natuurlijk andere stappen ondernomen om samenwerking met de Stad Leuven, die het project overlast te beperken en het respect door en voor de dit jaar leidde, vlot te laten verlopen. studenten te hernieuwen. Met allerlei randanimatie brachten we iedereen samen op een ludieke manier om Partycipation (DBS 9, 10, 11, 12) de samenlevingsproblemen te overstijgen. Er Ook in ons aandeel aan de Partycipationweek waren ook allerhande workshops: kapoeira, ___ 40


A A L diversiteit | studentenvoorzieningen | voeding | mobiliteit sociale dienstverlening | studentenwerking

Ten slotte verdeelden we het werk over een vijftal werkgroepen, die regelmatig samen zijn gekomen en rapporteerden aan de rest van het DBS. Op die manier is er veel werk verzet en konden we alle onderstaande punten afwerken met mandatarissen De picknick was gepland door te gaan in Park en de kringverantwoordelijken voor sociaal. Den Bruul maar door het regenweer kregen we onderdak in de universiteitshallen. Het resultaat was een geslaagde picknick met een mooie Mandaten (zie volgende opkomst van ongeveer 300 mensen. circustechnieken, afrikaanse dans en djembe, poetry-slam met Urban Woorden, met een inleidende performance van de Amerikaanse Aja Monet.

pagina’s)

Music For Life (DBS 3, 7) Omdat samen-leven in Leuven ook betekent solidair zijn met anderen, werkte LOKO samen met UP een project uit voor Music For Life. Het thema draaide dit jaar rond dementie, dus verzamelden we inkomsten ten voordele van een aantal rusthuizen in het Leuvense. We deden dat in samenwerking met de kringen door post-its en zakdoeken te verkopen met de slogan 'Ik vergeet dementie niet'. We organiseerden ook een fuifje en de kringen doneerden opbrengsten van wafelverkopen, filmavonden enzovoort.

Diversiteit Studentenvoorzieningen Voeding mobiliteit sociale dienstverlening studentenwerking

iCare (DBS 10) Tevens in samenwerking met UP nam LOKO deel aan de vrijwilligersactie iCare. We ontvingen een aantal klussers en schonken in ruil voor de gedane taakjes een som aan buurtwerking 't Lampeke en de Koning Boudewijnstichting. We danken de vrijwilligers voor hun inzet!

Beleidsplan (DBS 2, 3, 4)

De eerste stappen voor het beleidsplan werden gezet tijdens de midweek. De weken daarop werd alles op punt gesteld en prioriteerden we een aantal thema's. Het plan is beschikbaar op de website en achteraan dit verslag bij publicaties. ___ 41


Diversiteit

Partycipation (cf. supra)

Diversiteitsraad

De diversiteitsraad van de KUL heeft zich jaar verder gezet aan de nota omtrent Toegankelijkheid KU Leuven dit gender aan de KULeuven, voornamelijk in (ludieke actie) (DBS 10) het personeelsbeleid. Het bleef nog in het De werkgroep diversiteit heeft dit academiejaar stadium van aanbevelingen zonder echte ingezet om na te gaan hoe toegankelijk de KU concrete acties. Leuvenbibliotheken zijn voor personen met een fysieke beperking. Als werkgroep diversiteit Werkgroep allochtone zijn we ervan overtuigd dat de bibliotheken studenten ook voor personen met een fysieke beperking gemakkelijk toegankelijk moeten zijn. Verder werden we bij de werkgroep Opzoekingen in de bibliotheek zijn voor iedere Allochtone studenten geconfronteerd met student een niet onbelangrijke component in het feit dat er heel wat verschillen zijn tussen de studieloop aan de universiteit. Niet alleen is de faculteiten wat betreft het taalbeleid bij de bibliotheek een werkplek, daarnaast maakt examens en indienen van masterscripties. het voor vele studenten ook een belangrijke Al dan niet toleren van dt-fouten en plek uit om andere studenten te ontmoeten en spellingsfouten en dergelijke. Hier zou een van gedachten te wisselen. Daarom hebben we duidelijker beleid moeten. Er zijn ook ideëen dit academiejaar in twee fases, in het eerste en omtrent zomercursussen. het tweede semester, de bibliotheken bezocht Opvallend is gebleken dat de meeste samen met een student met een fysieke allochtone studenten aan de KULeuven beperking. geen beursstudenten zijn en meestal Ten eerste stelden we vast dat de bezochte tenminste één ouder heeft die beschikt bibliotheken altijd wel op een of andere manier over een diploma hoger onderwijs. De allochtone studenten toegankelijk waren. Geen enkele bibliotheek aanname dat was onmogelijk met rolstoel te betreden. Ten meestal financieel minder sterk zijn en de tweede moeten we daarbij opmerken dat er ouders niet de nodige bagage hebben voor elke bibliotheek toch knelpunten zijn vanuit hogeronderwijs-ervaring klopt dus zodat de bibliotheek, hoewel toegankelijk, niet. We blijven denken wat de gepaste niet altijd makkelijk of niet zonder begeleiding ondersteuning is voor zowel allochtone toegankelijk was. Het grootste knelpunt dat studenten als autochtone student. Meer voor elke bibliotheek gold, was de zwaarte van middelen voor studiebegeleiding in eerste jaar is zeker welkom zowel voor allochtone de deuren. als autochtone studenten. Als er geen Een tweede aandachtspunt is de middelen vrij kunnen worden gemaakt, communicatie omtrent de ingang van moet er eventueel gedacht worden aan het het gebouw. Aan de buitenkant van de verder uitdenken van de werking van PAL. gebouwen werd soms aangegeven dat het gebouw toegankelijk zou zijn voor We organiseerden ten slotte samen met Dyma rolstoelgebruikers, waar het niet duidelijk Leuven een halal barbecue in de tuin van LOKO is hoe of langs waar dan. De bevindigen ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van worden overgemaakt aan de bibliotheken het contactpunt Allochtone studenten aan de en vervolgens de technische diensten van de KU Leuven. De samenwerking met Dyma was heel mooi en iets om in de toekomst verder te KULeuven ter opvolging van de nota. zetten.

___ 42


Studentenvoorzieningen Huisvesting

Enquête (DBS 3, 5) We vatten het idee op om een enquête rond huisvesting te organiseren bij de studenten om onze standpunten gerichter te kunnen vormen. Dit zou mooi aansluiten bij het grote Masterplan Huisvesting. We gingen na of onze enquête zeker niet zou overlappen met plannen van de huisvestingsdienst. We stelden dan vast dat hun laatste gegevens al bijna vijftien jaar oud zijn. Daarnaast besloten we een nieuwe enquête aan de huisvestingsdienst over te laten, aangezien men daar over veel meer expertise en bereik beschikt. LOKO zou uiteraard de bevraging actief ondersteunen en de resultaten meenemen naar de toekomst. Op dit moment is er jammer genoeg nog geen sprake van een dergelijke bevraging. Doelgroepenbeleid: kringen themagangen (DBS 4, 8) Al vroeg op het jaar kwam een oude bekende terug op de agenda, namelijk de beruchte kringgangen (of ook wel 'doelgroepenbeleid huisvesting'. De discussie daaromtrent werd voornamelijk op de AV gevoerd en daar werd vooral gepleit voor een principiële uitbreiding van het recht op kringgangen of toch tenminste het status-quo. Het deelbureau sociaal zag hierin echter een gelijkenis met het ruimere concept van themagangen. We verkenden de mogelijkheden om de ontwikkeling van dergelijke gangen of koten te stimuleren. We concludeerden dat er te weinig zicht is op de effectieve vraag ernaar en de nood eraan om zomaar in het wilde weg plannen op te starten. We besloten dan zelf met de koten op LOKO het goeie voorbeeld te geven en onze bewoners volgend jaar samen aan een project te laten werken, meer bepaald de Partycipationweek. (cf. supra)

nu eigenlijk vinden van heel dat circus. Willen wij eigenlijk wel in zo'n toren wonen 'ver' van het centrum. Wel, ja, dat willen wij. Want wij wonen liever daar dan buiten de ring. Verder wordt LOKO in heel dit gebeuren niet echt betrokken, wij wachten gewoon de bouwwerken af en kijken uit naar extra woongelegenheid voor de studentenbevolking in Leuven. Gemeenschapshuizen (DBS 10) Begin maart was er veel commotie rond de (plotse?) beslissing van de stad om studenten in zogenaamde gemeenschapshuizen te gaan beboeten. LOKO kan alvast besluiten dat de regelgeving hieromtrent allesbehalve duidelijk (gecommuniceerd) is. Daarnaast zouden we in het geval van zo'n verbod graag alternatieve oplossingen zien voor studentenhuisvesting. Het blijft in elk geval een complex vraagstuk. Er zou een werkgroep over worden opgericht, maar daar hebben we niet meer echt iets van gehoord. Gezien de problematiek ook in Gent bestaat zou dit dossier best op Vlaams niveau worden aangepakt.

Duurzaamheid (DBS 3, 4) en CORE (DBS 4, 9)

Onze vrienden van de Cel Duurzaamheid kwamen zich voorstellen en deden een uiteenzetting over de lopende acties en projecten aan de KU Leuven op dit moment. LOKO zal nadenken over mogelijke ondersteuning en bekendmaking daarvan. Zelf proberen we ook, naar het goede voorbeeld van het vorige jaar, zo duurzaam mogelijk te handelen op kantoor en de kringen aan te sporen hetzelfde te doen.

Daarnaast presenteerde ook CORE (Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energieverbruik), een studentencoöperatie vanuit een aantal ondernemers uit groep T, zich op het DBS. Zij werken rond duurzaamheid met de grote D en willen graag vanwege de verschillende raakpunten een structurele samenwerking met LOKO aangaan. Engels plein (DBS 9) Naar aanleiding van de politieke discussie omtrent LOKO is echter eerder terughoudend en wil liever de heraanleg van het Engelse plein en de vaartkom ad hoc mogelijke samenwerkingen bekijken, bij uitbreiding, vraagt men zich af wat de studenten afhankelijk van de specifieke thema's en projecten. Gratis huurmaand (DBS 4) + masterplan (cf. AB) Dit debat vond voornamelijk plaats op de AV, maar tijdens het deelbureau leidden we de feiten al in.

___ 43


Voeding & Alma Studentenstuurgroep (DBS 6, 10)

Dit jaar hebben we de stuurgroepsvergaderingen opnieuw maandelijks door laten gaan nadat hij een geruime tijd op non-actief stond. Tijdens deze vergaderingen zijn er nuttige vragen én antwoorden gekomen vanuit ALMA en de studenten welke ook een zichtbaar resultaat gehad hebben. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Daisonhandendroger te ALMA 1 nadat er zeker anderhalf jaar geen droogmogelijkheid was.

Capaciteit alma III en De Moete (DBS 7)

We hebben ook de student duidelijker gepositioneerd in het beleid van ALMA. Voorbeeld hiervan is de nota genaamd “Alma van de toekomst, wat verwachten de studenten”. Hier hebben we de Leuvense Kringen bevraagd over zeer uiteenlopende zaken in verband met ALMA, waarna de mening en de visie van de kringen gebundeld werd in de nota en gepresenteerd werd op de RvB van ALMA.

Kaartlezers (DBS 7, 8)

Dit jaar heeft ALMA tevens het proefproject opgestart waarbij de studenten hun studentenkaart moeten inscannen om aan de goedkopere tarieven te kunnen eten. Dit is er voornamelijk gekomen om het vrijbuitersprobleem aan te pakken waarbij studenten uit het middelbaar onderwijs en studenten van andere universiteiten ook van de studententarieven kwamen genieten ten koste van de Leuvense studenten. Daarnaast zou de kaartlezer ook meer precieze informatie moeten kunnen geven over hoeveel niet KU Leuven studenten komen eten in de Alma. Momenteel staan er enkel kaartlezers in ALMA 3 te Heverlee. Mocht dit proefproject de goedkeuring wegdragen van ALMA en de Leuvense student dan wordt het ingevoerd in alle ALMA-restaurants te Leuven. De privacy wordt ten alle tijde onder het wakende oog van de KU Leuven en LOKO gewaarborgd. Zo wordt informatie niet aan derden doorgegeven.

Ook een belangrijk puntje van dit jaar was het capaciteitsprobleem te ALMA 3 en de Moete. Hier heeft ALMA kort en krachtig op de bal gespeeld door de tafels en stoelen zo optimaal mogelijk te plaatsen zodat er in totaal meer dan 116 extra zitplaatsen bijkwamen.

Prijsstijging en Alma van de toekomst (DBS 10)

De opmerkelijkste gebeurtenis van dit jaar was de prijsstijging in het 2de semester. Deze prijsstijging werd noodzakelijk geacht door ALMA zelf en de KULeuven aangezien de grondstofkosten etc. zelfs met de subsidies niet meer gedekt werden. De prijs is daardoor dus gemiddeld ongeveer 3 procent gestegen. We hebben duidelijk gesteld aan ALMA dat de studenten niet zaten te wachten op een prijsstijging aangezien onder andere het studentenbudget van de studenten niet mee stijgt. We hebben in de nota “De ALMA van de toekomst…” duidelijk gemeld dat de studenten zeker niet te vinden zijn voor een uitzonderlijke prijsstijging in de toekomst. Dit jaar was dus een redelijk spannend jaar voor zowel ALMA als de Leuvense Student, zowel op financieel als organisatorisch vlak. Dat gezegd zijnde hebben wij als studentenvertegenwoordigers er alle vertrouwen in dat de huidige Raad van Bestuur naar een gezonde bedrijfssituatie streeft en deze vanuit de huidige situatie dan binnen aanzienlijke termijn dan ook zal bereiken.

___ 44


Mobiliteit Fietslichtenactie (DBS 3, 11)

De fietslichtenactie werd vorig jaar hervormd en dit jaar werd die hervorming de eerste maal uitgevoerd. We hebben voor het eerst gebruik gemaakt van het communicatiepotentieel van de actie: er werd uitgelegd wat LOKO is en was, er waren flyers, er was een vlag… En onze brave medestudenten maakten dit jaar kans op filmtickets. Op die manier waren de uitgedeelde lichtjes geen 'beloning' voor de overtredende studenten, maar een waarschuwing en tegelijk een duwtje in de rug. Deze werden uitgereikt aan de (helaas weinige) voorbijkomende fietsers die in orde waren.

'Prijsstijging' velo (DBS 3)

De verhoging van de waarborg was nodig omdat die niet meer was aangepast in jaren, wat er voor zorgde dat deze zo laag lag dat mensen gewoon de fiets hielden samen met het slot ipv van het terug te brengen. Veel fietsen van Velo worden dus gestolen en de vzw lijdt hier financieel onder. Deze verhoging is geen straf gezien mensen de waarborg volledig terugkrijgen. Daarbij zou er ook gekeken worden met de universiteit om te zien of er voor mensen met een beurs geen uitzondering kan worden gemaakt om de drempel te verlagen.

Belangrijk te vermelden is dat Velo hier geen extra winst op maakt. Hun bedoeling is dat dit systeem break even draait op lang termijn en nu draaien ze naar eigen zeggen nog steeds verlies.

Fietsdiefstal

Onze mandataris mobiliteit heeft dit jaar het Where’s my bike?-project opgestart. Deze zomer rondt het project haar haalbaarheidsstudie af die zal uitwijzen of het maken van een specifiek soort track & trace systeem voor het bestrijden van fietsdiefstal een haalbare kaart is. Als dat zo blijkt, zal er in de komende maanden een bedrijf opgestart worden dat met die technologie fietsdiefstal definitief uit onze geliefde studentenstad zal proberen halen.

Mobiliteitsenquête (DBS 5, 9) en comodaliteitsonderzoek (DBS 4, 7)

LOKO heeft daarom gepleit voor de opname van een comodaliteitsonderzoek in de studentenmobiliteitsenquête. Met dit pleidooi stapte LOKO af van de gewoonte om blind te pleiten voor het behoud van de gratis buspas. In plaats daarvan wil de studentenraad graag op basis van cijfers rond de tafel zitten en kijken naar De koppeling van het verhuur aan het de effectieve noden van de studenten op vlak van herstelabonnement kwam er nadat er studenten mobiliteit. misbruik maakten van de goedkope waarborg. Dit comodaliteitsonderzoek is er gekomen en werpt, Sommigen vernielden namelijk de fiets en doordat terwijl deze tekst geschreven wordt, zijn vruchten ze geen herstelabonnement hadden bleven ze af. Toch blijven we met een wrange nasmaak zitten. rijden tot de fiets echt kapot was. €50,00 was dan De stad had de buspas uit haar budgettering vaak niet de herstelling waard en zo verminderde geschrapt, waarna KU Leuven met haar begon te het aantal beschikbare fietsen voor de verhuur, wat onderhandelen. LOKO werd pas geïnformeerd over negatief is voor de gehele studentenbevolking. Er deze ontwikkelingen nadat de beslissing reeds in waren ook gevallen van problemen met mensen die kannen en kruiken was. Het gevolg: de buspas zal dachten dat het wel was inbegrepen en dus ineens 20€ gaan kosten en niemand weet op dit moment zware rekeningen gepresenteerd kregen. wat voor gevolgen dat met zich mee zal dragen. De twee prijsformules waren dus een verzwaring van de werking van Velo en veroorzaakte conflicten die we nu willen vermijden. Het is ook voordelig voor de student aangezien hij of zij nu altijd veilig kan rijden i.p.v. met een kapotte fiets dankzij de inbegrepen herstellingen. Het gaat ook om mensen aan te moedigen hun fiets sneller te laten herstellen i.p.v. te wachten tot het te laat is.

Nu kunnen we dat gelukkig deels rechttrekken. 10€ van de kostprijs zal terugvloeien naar de stad en de instellingen. LOKO wordt nu betrokken in de vraag over hoe de invulling van het geld dat “overschiet”. Daarnaast wordt de Leuvense studentenmobiliteitsenquête slechts om de zeven jaar georganiseerd en de informatie die uit het comodaliteitsonderzoek gehaald kan worden is ongezien. We zitten dus binnenkort mee aan

___ 45


tafel, met een zeer zeldzame bron aan actuele Daarom vatten we de belangrijkste dingen, informatie en een, weliswaar gedeeltelijke, carte samen met wat tips rond fietsen, samen. Die blanche, die wacht om gevuld te worden. publicatie zal online worden gezet, uiteraard in zowel Engels als Nederlands. We proberen daarin ook duidelijk te maken wat precies Fietsparking Rector De de consequenties zijn van de zone 30 in de Somerplein binnenstad. Het is volgens LOKO een foute beslissing geweest dat Velo deze parking niet kan uitbaten. Daarvoor hebben we de stad vorig academiejaar Participatie op Vlaams niveau meermaals aangeschreven. Dit jaar hebben (DBS 13) we hierover opnieuw vragen gesteld aan de De afgelopen maanden hebben we de schepenen van onze stallingsbehoevende stad. participatiemogelijkheden op gebied van Zo vroegen we bijvoorbeeld of de parking onder studentenmobiliteit onderzocht. Hiermee het plein open kan blijven ‘s nachts. Hierop kwam wordt komende weken binnen VVS een het antwoord dat er meer dan 30 000 stallingen participatieregeling ontworpen. Die zal op het grondgebied zijn en dat het voortdurend vastleggen hoe we als Vlaamse studenten openhouden van de stalling ertoe zou leiden dat op een goede manier kunnen wegen op het ze dicht zou slippen met weesfietsen. mobiliteitsbeleid. Uiteraard kunnen we dit met de in-werkelijkheidbijna-lege stalling en de volle stallingen errond, niet over ons heen laten gaan. Daarom gaan we volgend academiejaar de nodige stappen zetten. Het zal starten met het schrappen van de misleidende “gratis” op de gevel en daar zal het niet eindigen.

Deze zomer wordt ook de participatiegids voor mobiliteit geschreven, waarmee we hopen dat zowel wij in Leuven, als alle andere studentenraden in Vlaanderen, meer gehoord kunnen worden. Daarnaast zijn er plannen geschreven om deze zomer een Vlaamse studentenmobiliteitsenquête uit te werken om de Vlaamse opportuniteiten op gebied mobiliteit in kaart te brengen. Met dit alles Fietsherstelcursussen (DBS 9) van hopen we een visie op gebied van mobiliteit We gaven dit jaar ons advies over uitwerken te creëren. Tenslotte willen we als kerstcadeau van fietsherstelcursussen bij Velo. Dat idee, in 2014 onze eerste beleidswijzigingen op dat al langer in de pijplijn zat, is tot uitvoering gebied van Vlaamse mobiliteit verwezenlijken. gebracht afgelopen maand. Het was een trage start, met een kleine groep, maar wel een zeer gemotiveerde. Het is een initiatief dat we graag Onze mobiliteitstoekomst We hebben een gedeeltelijke carte blanche zouden zien groeien de komende jaren! met het buspas, Velo ontwikkelt nieuwe fietsen die door studenten geleasde kunnen worden, Slechte wegen binnen enkele jaren zijn mogelijk het merendeel Iedereen weet dat de Leuvense wegen niet tot de van onze fietsen uitgerust met GPS trackers, beste van Vlaanderen behoren. Gelukkig wordt de integratie van externe opleidingen in de daar hard aan gewerkt en ook in LOKO hebben we KU Leuven zal leiden tot meer uitwisselingen daarover nagedacht. We kwamen met een lijst op met andere studentensteden en dus meer de proppen die alle wegen bevat die volgens de opportuniteiten in het mobiliteitsbeleid… En Leuvense studenten beter kunnen. Deze hebben dat alles zal gedragen worden door een nieuwe we voorgelegd aan de stad, hun wegendiensten lading mobiliteitsmandatarissen in Leuven en de wegendiensten van de provincie. en in Vlaanderen. Dit zullen mensen zijn met nieuwe visies en ervaringen, voortbouwend op de stappen die wij dit jaar gezet hebben Verkeersreglement/Zone 30 We stelden vast dat (de wijzigingen in) het en de kennis die voor eeuwig in onze LOKOverkeersreglement jammer genoeg niet voor bibliotheek bewaard zal blijven. Wat zal het alle studenten even duidelijk of bekend was. brengen? Wat is jouw plaats erin? ___ 46


Sociale dienstverlening Capaciteit MPTC (DBS 6, 7)

De capaciteitsproblemen bij het MedischPsychotherapeutisch Centrum voor studenten zijn ons al langer bekend. Dit jaar werd er in de werkgroep stevig over nagedacht. LOKO droeg daaraan bij door een open brief te schrijven aan de huis- en tandartsen in het Leuvense met de vraag om studenten niet al te snel door te verwijzen en naast hun vast klantenbestand ook een kans te geven.

Studiegelden (DBS 5), financiering HO (DBS 11) en studietoelagen (DBS 12)

voorstander van een iets hogere vaste kost en een lagere variabele. De vergadering besluit ook nog dat er een overgangsmaatregel of tussenprijs van bv. €90 moet zijn voor de (bijna)beursstudenten, omdat de stijging anders op één jaar te fors is voor hen. Op het moment dat er klachten opgingen over de algemene financiering van het hoger onderwijs, leverde LOKO een open brief af bij de rector voor de minister. We trachtten daarmee op een constructieve manier mee te werken. (Cf. “VVS”)

Naar goede gewoonte kwam ook dit jaar het thema 'centjes' weer aan bod. Over het algemeen zijn deze dossiers meestal snel hogerop gegaan en hebben onze vrienden van VVS dit doorgaans opgevolgd. Toen er vanuit de VLOR voorstellen kwamen voor een verhoging van het studiegeld, werd de kerndiscussie bij ons herleid naar 'een hoge vaste kost of een hoge variabele kost per studiepunt'. We willen vermijden dat studenten minder gaan studeren (minder studiepunten opnemen) omdat de kost dan te fel stijgt. Hoewel er begrip is voor de minder goede studenten wordt er tevens uitgegaan van de modeltrajectvolgers. Daarom zijn we

Studentenwerking Overlegorgaan studenten (cf. AB) en werkgroep studentenwerking (DBS 10)

Plan Achterban (DBS 10)

Het was onze bedoeling om, eventueel naar voorbeeld van andere studentensteden, onze participatie in het bestuur van stad te vergroten. Daarom probeerden we actief bij te dragen aan een vernieuwd stadsoverleg (cf. ”stadsoverleg”). In de integratiewerkgroep studentenwerking van RvS werd ook nagedacht over ons, na de integratie. Op het DBS werd daarvan kort gesproken in het kader van een mogelijk nieuw subsidiereglement.

Zoals andere jaren ook al werd geopperd is het belangrijk voor LOKO om te werken aan naambekendheid enerzijds en terugkoppeling naar de studenten anderzijds. Samen met de kersverse coördinator communicatie werkte de werkgroep aan een heus plan. Daarin worden suggesties gedaan om bijvoorbeeld de kringblaadjes meer te gaan gebruiken, informatieve zuilen te plaatsen op LOKO activiteiten, de handleiding voor de mandataris verder uit te werken, LOKO naar voren te laten komen in het lessenpakket en de deelbureaus zo laagdrempelig mogelijk te houden en zo toegankelijk te maken voor nieuwkomers. Ten slotte zal ook nog altijd worden ingezet op specifieke campagnes, zoals de wervingscampagne voor nieuwe mandatarissen.

___ 47


Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS) Het jaar begon voor RvS met het afscheid van een aantal vaste leden. Met name professor Jan Engelen, An Francier, Marcelline Theys, Sofie Vandermot, Maura Sisk, Anne-Me Meers, Ann Dewicke en Katrien Devillé. Dat afscheid was het gevolg van de nieuwe samenstelling van de stuvoraad, die sinds september 2012 voor 50 procent uit studenten bestaat. Die nieuwe samenstelling was een gevolg van het nieuwe Stuvodecreet dat opgelegd werd door de Vlaamse regering.

Integratie

De werking voor het academiejaar 2012-2013 bestond uit een beperkt aantal grote dossiers. In de eerste plaats was dat uiteraard de verdere voorbereiding van de integratie. Het principe “gelijkwaardigheid” werd verder verduidelijkt: “Dienstverlening die eenzelfde doel voor ogen heeft maar waarvan de aanpak kan verschillen.” Hierbij streven we op het vlak van studentenvoorzieningen naar een gelijke behandeling van professionele en academische studenten op éénzelfde campus en naar een gelijkwaardige behandeling van studenten over de campussen heen. Sommige onderwijsgerelateerde onderwerpen (bv. studeren met een functiebeperking en de daarvoor aangeboden faciliteiten) dienen op het niveau van de instelling gelijk te zijn. Er kunnen op het niveau van de campus dus wel nog verschillen bestaan. De werkgroepen integratie (voeding, MPTC, studentenwerking, huisvesting, sociale dienstverlening en mobiliteit) hebben onder het voorzitterschap van telkens één directeur van een hogeschoolstuvo en ondersteuning van de projectmedewerker integratie het werk van vorig jaar verder gezet. Binnen elke werkgroep werd een gemeenschappelijke visie uitgewerkt. Op de Raad van 22 februari werd een stand van zaken over de verschillende werkgroepen gegeven. Als algemene conclusie kon er worden meegegeven dat alles stilaan in de plooi valt en er met vol vertrouwen naar de integratie kan worden gekeken. Binnen de werkgroepen is ook meer duidelijkheid ontstaan rond het concept van expertisedeling. Hier moeten

de geesten echter nog wat gelijkgesteld worden vooraleer er echt van start kan worden gegaan met het rationeler inzetten van de aanwezige expertise over de gehele KU Leuven. Ook binnen de werkgroep Studentenwerking moet er nog gesleuteld worden aan een eengemaakt subsidiereglement dat toepasselijk is op alle studenten op de verschillende campussen. De aanzetten zijn echter wel al duidelijk gegeven en de finale afwerking is nog slechts een kwestie van tijd. Het resultaat van het verzette werk zal uiteindelijk zijn dat de verschillende stuvo’s elkaars werking leren begrijpen en verder kijken dan de eigen situatie bij het bepalen van een concrete strategie voor het aanbieden van een studentenvoorziening. In verband met de integratie werden dit jaar ook de standaardprotocollen tussen de universiteit en de hogescholen goedgekeurd. Deze protocollen regelen de samenwerking tussen de stuvo’s van de universiteit en die van de hogescholen. Het is de verdienste van het universitair bestuur en de directies van de verschillende stuvo’s dat dit dossier tijdig werd afgerond. De protocollen zijn immers decretaal verplicht en vormen de hoeksteen voor het verlenen van studentenvoorzieningen op de verschillende campussen. Tot slot werd op de Raad van 24 mei de concrete samenstelling goedgekeurd van de decretale stuvo- raad van de KU Leuven. Deze decretale raad zal de financiële middelen die de universiteit ontvangt voor de studentenvoorzieningen verder verdelen over de verschillende campussen. Op die campussen zal een deelstuvo, ook wel campusraad genaamd, verder werken met dit geld. Behalve een aantal strategische richtlijnen krijgen deze verschillende deelraden een bijzonder grote beleidsruimte. De raad zal bestaan uit tien leden van de instelling en tien studenten. Daarnaast zijn ook een groot aantal plaatsen gereserveerd voor waarnemers vanuit de verschillende campussen.

Masterplan huisvesting en gratis huurmaand

De financiering voor het masterplan huisvesting werd dit jaar afgehandeld. Het masterplan omvatte een groot onderhoudsplan waarin alle renovatiekosten voor de oudere residenties werden

___ 48


opgenomen en een realistisch onderhoudsplan werd voorgesteld tot 2035. De opgenomen kosten zijn noodzakelijk om de residenties te kunnen blijven uitbaten. Het tekort aan financiering voor dit onderhoudsplan zou sowieso bij de studenten gehaald moeten worden aangezien de Raad het erover eens was dat een verhoging van de subsidies voor huisvesting niet wenselijk is. De twee mogelijkheden waarop het plan gefinancierd kon worden was door het afschaffen van de gratis huurmaand of door een verhoging van de huurprijs met 3%. De studenten hadden ook gepolst of een eenmalige injectie uit het AB mogelijk was. Dit bleek niet zo en uiteindelijk is ervoor gekozen om de gratis huurmaand in de zomer af te schaffen.

bijkomende middelen waren noodzakelijk om de begroting weer in evenwicht te brengen. De financiële problemen doen zich enkel voor in Leuven. Alma kon zelf dit begrotingstekort opvangen door een prijsverhoging van 3% door te voeren ofwel door een extra subsidie vanuit RVS te krijgen. Uiteindelijk is er gekozen voor een prijsverhoging van 3% vanaf het nieuwe semester onder de voorwaarde dat er een strikte opvolging van de kosten komt, er een intensieve discussie over het model Alma met de studenten volgt en dat er plannen op lange termijn worden gevormd. De studenten worden inmiddels in de discussie omtrent het model Alma betrokken. Daarnaast wordt ook maandeli0jks een update gegeven op de raad voor studentenvoorzieningen over de financiële situatie van Alma. Als gevolg van De discussie over het al dan niet stopzetten van de de financiële moeilijkheden binnen Alma werd het gratis huurmaand werd dit jaar meermaals gevoerd. vooropgestelde project rond halal-maaltijden voor Er was eerder beslist om voorlopig de gratis onbepaalde tijd uitgesteld. huurmaand te blijven toestaan aan elke student die zijn/haar deelname aan de derde examenzittijd kon bewijzen en dit systeem regelmatig te evalueren. Toegangscriteria Deze regeling was reeds dit jaar niet meer van dienstverlening toepassing bij niet-gesubsidieerde residenties van De criteria voor de dienstverlening van algemeen beheer. Studentenvoorzieningen 1013-2014 werden Het nut van deze maatregel werd opnieuw in vraag vastgelegd. Deze criteria bepalen welke studenten getrokken voor de residenties waarop dit nog wel of welke universitaire geledingen van welke van toepassing was. Door de flexiblisering heeft de diensten gebruik kunnen maken. Voor onthaal student meer controle over het afleggen van zijn en algemene vragen over de voorzieningen herexamens zodat dit ook buiten de voorgeschreven zijn er geen criteria. Voor het gebruiken van de periode kan gebeuren. Buitenlandse studenten verschillende diensten zijn er criteria per dienst die naar Leuven komen zouden door de gratis opgelijst. Specifieke uitsluiting van dienstverlening huurmaand ook langer gebruik moeten maken zelfs indien aan de genoemde criteria voldaan van guesthousing. Deze regeling zorgt ook voor wordt is steeds mogelijk in bijzondere situaties, een grote administratieve last en kost veel, dit geld bijvoorbeeld als de veiligheid van het personeel zou geïnvesteerd kunnen worden op plaatsen waar in het gedrang komt. Studentenvoorzieningen zal het geld harder nodig was. Een groot deel van deze voor de start van elk nieuw academiejaar de criteria op de Raad voor Studentenvoorzieningen in zijn argumenten werd weerlegd door de studenten. geheel bespreken en waar nodig aanpassen. Op een zuiver principiële basis werd er uiteindelijk De criteria voor het toekennen van tussenkomsten gekozen voor een behoud van de gratis vanwege de sociale dienst werden ook besproken. huurmaand, uit pragmatische overwegingen echter Dit document voegde de criteria voor het toekennen werd er zoals reeds gezegd toch voor geopteerd van een voorschot samen met de criteria voor de om de gratis huurmaand af te schaffen en zo het andere tussenkomsten van de sociale dienst die masterplan huisvesting te financieren. werden goedgekeurd op 5 juli 2012. De grootste discussie kwam er echter over de Alma toegangscriteria voor het psychotherapeutisch Alma had dit jaar een groot tekort in haar begroting, centrum (PTC). Het centrum biedt – soms ___ 49


Het Nieuwsblad , 04/12/2012

___ 50


levensnoodzakelijke – steun aan studenten met psychosociale stoornissen. Hoewel een snelle behandeling aangewezen is en de capaciteit van het PTC gevoelig werd uitgebreid, blijven er wachtrijen voor studenten die een behandeling behoeven. Bovendien kan het PTC niet het hele jaar door garanderen dat er maximum een termijn is van twee weken tussen de eerste opvang en de start van de behandeling. De discussie op de Raad draaide vooral over de vraag of doctoraatstudenten en manamastudenten ook opvang moeten krijgen in het PTC. Uiteindelijk werd er besloten om deze groep door te verwijzen en niet zelf op te vangen. Doorheen de discussie bleek ook dat doctoraatstudenten steeds meer een aparte categorie vormen. In de toekomst zal dit dus moeten worden uitgeklaard voor alle studentenvoorzieningen.

Rapporteringen

Zoals elk jaar waren er rapporteringen en updates. De cel duurzaamheid rapporteerde over de raden waarin ze zetelt en de initiatieven die ze vorig jaar genomen had, verder gaf zij ook een lijst met geplande activiteiten voor het huidige jaar. De studenten merkten wel op dat de schaal waarop de cel duurzaamheid kan werken relatief beperkt is. Ook het concept van de groentetas zou meer moeten worden afgestemd op de studenten. Nieuwe cijfers zouden volgend jaar moeten volgen, maar voorlopig bestaan de ca. 200 afnemers voor 40 procent uit personeelsleden en voor 60 procent uit studenten.

Huisvesting rapporteerde over de start van het verhuurseizoen en gaf een korte stand van zaken van enkele evoluties in de residenties van Studentenvoorzieningen, verder werden er ook Ten slotte werd er voor het PTC ook nog besloten enkele voorstellen besproken met betrekking tot om de prijs voor consult licht te verhogen zodat ze het nieuwe huurseizoen. meer zou zijn afgestemd op andere gesubsidieerde De kotcoach rapporteerde over haar preventieve hulpverlening. coachings en de interventies van het voorbije jaar. De preventiecoachings gingen vooral door in de eigen residenties, op de privémarkt lijkt er minder Huisvesting internationale nood te zijn aan preventies. LOKO Internationaal studenten Op de Raad van 24 mei bracht LOKO ook een wou ook inspraak om de kotcoach mee vorm te nota rond huisvesting die opgesteld werd door geven. Concretere afspraken voor 2013 zullen internationale studenten. Deze nota kaartte het de adviseurs samen met LOKO internationaal gebrek aan informatie aan die internationale formaliseren in een nota. Het project kotcoach werd studenten ondervinden bij de zoektocht naar verlengd met 1 jaar. huisvesting. Zowel in de periode vóór de effectieve zoektocht als tijdens de zoektocht en tijdens het wonen zijn er een aantal kleine aanpassingen mogelijk die een wereld van verschil zouden kunnen maken voor de internationale student. De huisvestingsdienst luisterde met veel interesse naar de opmerkingen en zal de opgebrachte punten verder opvolgen tezamen met LOKO International.

De medewerkers van project suïcidepreventie en peer-helping hadden een grondige literatuurstudie over de onderwerpen aangevat en kwamen met een voorstel voor het beleid. Er werden ook acties opgelijst volgens prioriteit die ondernomen zouden moeten worden. Het belang van deze werkzaamheden rond preventie mag niet worden onderschat, gezien de prevalentie onder studenten relatief groot blijkt te zijn.

Exploitatie

De sociale dienst rapporteerde over de financiële tussenkomsten aan de KU Leuven voor het academiejaar 2011-2012, de vertrouwenspersoon gaf een rapport van haar activiteiten in het jaar 2011- 2012 en het coachingproject voor studenten met een multiculturele achtergrond gaf een stand van zaken.

De exploitatie van de studentenvoorzieningen kleurde ook dit jaar weer binnen de vooropgestelde marges. Met een beperkt positief boekhoudkundig resultaat van 339.208 EUR werd het jaar 2012 afgesloten. Het “bedrijfsresultaat” lag net iets lager met een positief saldo van in totaal 205.388 EUR. Deze middelen werden meteen weer gealloceerd of bestemd. Op financieel gebied moesten weinig klappen worden opgevangen binnen de studentenvoorzieningen zelf.

___ 51


U N IV E R ST A D & Raad van Bestuur KU Leuven Gezien de aard van de materie en het feit dat die daar grotendeels ter bevestiging passeert (begrotingen, investeringen, zakelijke beslissingen, personeelsoverdracht van de integrerende opleidingen enz.) waren de dossiers op zijn minst gezegd technisch met de grote T. Op 30 oktober 2012 bracht rector Waer uitgebreid verslag van zijn Chinareis, waar goede contacten gelegd werden voor verdere samenwerking, en verlengde men het mandaat van Johan Kips als bestuurder van UZ Leuven. De vergadering van 13 november stond dan weer in het teken van begrotingen allerhande en ICT-governance, die in het kader van de integratie aandacht besteedde aan universiteitsbreide en lokale ondersteuning. We verwelkomden een 15de faculteit aan de KU Leuven op 18 december, de Faculteit Architectuur met name, en verwezenlijkten dat in het academiejaar 2013-2014 reeds studenten van integrerende opleidingen in bestuursorganen van de KU Leuven kunnen zetelen. Een enge interpretatie van het reglement verhinderde dat. In 2013 startte het Frankrijkjaar van de KU Leuven, vergezeld van wat commotie rond het fertiliteitscentrum (is het ethisch verantwoord studenten aan te moedigen om te “doneren�?) en het dispuut tussen Lieven De Cauter en Bart De Wever. Dat alles geschiedde op de RvB van 29 januari. Daarnaast werden de rectorverkiezingen op gang geschoten. Op 26 februari kwam men tot de oprichting van een Internationale School voor kinderen van internationale onderzoekers, werd het alumnibeleid verder uit de doeken gedaan en presenteerde men de academische cluster West-Vlaanderen. Kulak krijgt er het broertje Kulab bij, met de B van Brugge. De RvB van 26 maart bediscussieerde wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening en vierde de 1000ste levertransplantatie in het UZ en de 100ste spin-off van Leuven Research & Development (LRD). Op 30 april behandelde men de academische besluitvorming in University College Campussen en de samenwerking met de UHasselt. Tot slot nam de RvB op 17 mei akte van de verkiezingsuitslag van de rectorverkiezingen en droeg Rik Torfs voor aan de Inrichtende Overheid.

___ 52


SIT E IT , E XT E R N Universiteitsraad In tegenstelling tot vorig academiejaar had de Universiteitsraad niet al te veel te doen. Toen was er discussie was over de K van de KU Leuven, het incident met Barbara Van Dyck en de invulling van studentenstemrecht. Op 18 december 2012 werden enkele punten van het organiek reglement herzien. De notie ‘dagelijks bestuur’ moet volgens het Hof van Cassatie zeer strikt geïnterpreteerd worden, dus wordt bijvoeglijk naamwoord ‘dagelijks’ op een aantal plaatsen geschrapt. In de tweede plaats wordt de arbitrageclausule, die gebruikt wordt bij conflict tussen de KU Leuven en een of meer partnerhogescholen of de Associatie KU Leuven, in lijn gebracht met het Gerechtelijk Wetboek. In de derde plaats wordt het stemgewicht van de KU Leuven in de inrichtende overheid herbekeken, in geval er hogescholen fuseren, om op dat niveau tot een personele unie te kunnen komen. Ten vierde wordt de evaluatieprocedure van de gedelegeerde bestuurders van het UZ en LRD lichtjes aangepast. Tot slot wordt het aantal opeenvolgende Gebu-mandaten beperkt tot twee, i.c. acht jaar ten opzichte van twaalf jaar voorheen, behalve voor de rector en de algemeen beheerder. De universiteitsraad kwam opnieuw samen op 26 maart 2013. Het enige dat moest gebeuren: het benoemen van een nieuw lid in de Inrichtende Overheid en het promoveren van een waarnemer tot lid in de Raad van Bestuur. Die verwezenlijkingen gebeurden tussen de soep en de patatten, respectievelijk Academische Raad en Raad van Bestuur. We konden dus niet, zoals onze voorgangers 2011-2012 meegeven, de whiskeyvoorraad van de Faculty Club uitgebreid inspecteren. Onze lever is ons dankbaar.

___ 53


Gemeenschappelijk Bureau KU Leuven Het Gemeenschappelijk Bureau of GeBu vormt het kloppende bestuurlijke hart van onze universiteit. De veelheid aan onderwerpen die er besproken worden zouden van een jaarverslag een nauwelijks overzichtelijk kluwen van bestuurlijke beslissingen maken.

Naast een comité voor het algemeen beheer, werd ook een comité voor academische diensten opgericht. Dat comité moet nagaan wat de noden zijn binnen de studentenadministratie en wie hier de eindverantwoordelijkheid zal dragen.

Ten slotte werd ook de samenstelling van de verschillende raden voor academische opleidingen De onderwerpen die op het GeBu worden (RAO) goedgekeurd. Deze RAO’s zullen opereren als geagendeerd komen bovendien bijna allemaal kleine en beperkte vicerectoren per campus. op een andere vergadering terug, zij het de Academische Raad, de Raad van bestuur van de KU Om de hele bestuursconstructie nogmaals uit Leuven of de Raad van bestuur van de Associatie. te klaren schreef de rector ook nog eens zelf Ondanks de verscheidenheid aan onderwerpen valt een verduidelijkend document bij het organiek er toch een trend te ontwaren. Met een trend wordt reglement. Uit dit document straalt duidelijk een een specifiek onderwerp bedoeld en niet zozeer de wil om als universiteit samen te werken met de vaststelling dat GeBuvergaderingen ten tijde van partnerhogescholen en ten alle koste een segregatie de rectorverkiezingen opvallend sneller verliepen tussen het professionele en het academische deel dan in de periode daarvoor. De afwezigheid van een te vermijden. aantal GeBuleden in die periode zou daar misschien Een tweede terugkerend dossier was dat van de een factor in kunnen zijn. international school. Alsof de universiteit niet De eerste trend is uiteraard die van de integratie, voldoende had aan haar universitaire opleidingen, waarvan de voorbereidingen dit hele jaarverslag besloot de KU Leuven om samen met de stad doorkruisen. Ook vanuit het GeBu moesten Leuven, IMEC en het VIB een international school op voor heel wat dossiers de puntjes nog op de te richten. i worden gezet. Voor de dossiers die met de De bedoeling van deze international school is integratie te maken hebben onderscheiden we om een antwoord te bieden aan de vraag van bijvoorbeeld een voorstel voor de lay-out van de internationale onderzoekers om een betaalbare nieuwe studentenkaart, de goedkeuring van de Engelstalige lagere school op te hebben waar zij personeelslijsten, zodat docenten, professoren hun kinderen naartoe kunnen sturen. De bedoeling en administratief personeel definitieve klaarheid is dat de school al in september 2013 operationeel kregen over hun officiële werkgever vanaf het is. academiejaar 2013-2014. Verder werd ook heel wat geld besteed aan de aankoop van gebouwen op Een derde trend was die van de samenwerkingsexterne campussen of eventueel de renovatie van overeenkomsten rond huisvesting in Leuven. Waar vorig jaar de stad Leuven en de universiteit nog dergelijke gebouwen. naar buiten kwamen met het plan om 3500 nieuwe Ook beheersmatig werd werk gemaakt van de kamers te realiseren, kwam het er nu op aan voor integratie door de verdere opvolging van het de KU Leuven om investeerders aan te trekken om comité algemeen beheer, waar de verschillende deze kamers ook uit te baten. Ondertussen zijn beheerders van de hogescholen samenzitten om alle samenwerkingsovereenkomsten gesloten. beheersmatige aspecten van het integreren op Doorheen het hele proces werden ook de elkaar af te stemmen. Zo werd er beslist om vanaf studentenvoorzieningen betrokken om ervoor volgend jaar centralistisch te werk te gaan vanuit het te zorgen dat het sociale huisvestingsbeleid van algemeen beheer, maar wel zogenaamde ‘antennes’ de KU Leuven niet te ver zou afwijken van de in te zetten per campus om de aankopen te regelen. overeenkomsten die gesloten werden met private Verder werd in de comités nog uitgeklaard wie financierders. voor welk onderhoud verantwoordelijk zal zijn. De integratie betekent namelijk dat de universiteit Ten vierde waren de voorbereidingen van de vaak tezamen met een hogeschool op één campus rectorverkiezingen een af en toe gezien dossier aanwezig zal zijn. Die dubbele aanwezigheid mag ter zitting. Een eerste agendapunt kwam er met de er niet toe leiden dat belangrijke taken niet meer regeling rond werken na 65 jaar. Door de toepassing van de nieuwe pensioenwet werd immers de worden uitgevoerd. ___ 54


mogelijkheid gecreëerd voor rectoren zoals Mark Waer om na hun 65ste nog verder te functioneren als rector. Het voorbeeld gegeven was echter puur hypothetisch gezien de rector zelf weinig ambitie toonde om zijn ambt te verlengen.

ulteiten en onderzoeksgroepen biedt, het blijven bieden van een opleidingsplaats voor psychiaters, huisartsen en psychotherapeuten in opleiding en eventueel daarmee samengaande projectmatige samenwerking. De samenwerking is dus goed nieuws voor zowel de studenten van de faculteiten als het MPTC dat eigenlijk gebukt gaat onder de dreiging van te lange wachtlijsten aangezien steeds meer studenten beroep willen doen op de diensten van het MPTC.

Terloops kwam bij de voorbereidingen ook nog de vraag opsteken rond elektronische stemcomputers. Hier werd uiteindelijk besloten om dezelfde stemcomputers te gebruiken als de stad reeds eerder had gedaan voor de gemeenteraadverkiezingen. De democratie mag tevreden zijn met een dergelijke Het GeBu van 16 april 2013 ging akkoord met het vorm van recyclage stopzetten van het schakelprogramma master in Een jaarlijks terugkerend fenomeen is dat van het management en beleid in de gezondheidszorg. de begroting en de jaarrekening. Deze twee Redenen voor die stopzetting waren tegenvallende beleidsinstrumenten werden ook dit jaar weer slaagcijfers, genoeg alternatieven voor studenten bijzonder nauwkeurig opgevolgd door de om te schakelen naar een academische opleiding algemeen beheerder. Afsluiten deed de universiteit en tenslotte teveel diversiteit aan studenten. Als gevolg van die smeltkroes tussen schakelstudenten, dit jaar dan ook met een opvallend positief cijfer. initiële masterstudenten en werkstudenten was het Ten slotte waren er nog een heel aantal losse te moeilijk om het programma op de noden van dossiers waarvan hier enkel de voor studenten de studenten af te stemmen. Op het GeBu werd meest relevante worden toegelicht benadrukt dat de afschaffing geenszins inhoudt dat Op het GeBu van 25 september 2012 werd een er geen aandacht meer wordt besteed aan de nood budget goedgekeurd om extra blokruimte te om te kunnen schakelen. Het schakelprogramma creëren voor studenten die graag collectief blokken. zal in de zomer van 2013 stopgezet worden. Daarnaast werden nog een aantal praktische Studenten die toch nog zijn ingeschreven krijgen voorstellen gedaan om de blokperiodes zo een ruime marge van drie jaar om het programma soepel mogelijk te laten verlopen. Voorstellen zijn af te werken. bijvoorbeeld om het personeel zo flexibel mogelijk Op 7 mei ten slotte werd beslist om een brief van in te zetten of bepaalde bibliotheken zoals de bib de KU Leuven mee te geven aan afstuderende van Arenberg meer te promoten. studenten van academiserende opleidingen. De Het dossier van de buspas werd besproken op 23 bedoeling van die brief is toekomstige potentiële april 2013. Als gevolg van de beslissing van de stad werkgevers erop te wijzen dat de academiserende om de financiering voor de gratis buspas stop te opleidingen exact dezelfde zijn als de opleidingen zetten schoot de universiteit in actie om nog enige die volgend jaar deel uitmaken van de KU Leuven. financiering te vrijwaren. Als oplossing kwam uit de Decretaal gezien is het immers nog niet mogelijk om bus dat studenten 20 EUR zouden moeten betalen dit jaar reeds een KU Leuven diploma aan te bieden voor hun buspas. De KU Leuven besloot het geld dat op de externe campussen. Na afstemming met de zij hierdoor minder moet uitgeven toch integraal in studenten werd duidelijk dat alle studentenraden studentenmobiliteit te investeren. Bij de plannen voorstander waren van een automatische voor de herinvestering werden garanties gegeven verspreiding van de brief. dat de input van studenten zou worden gevraagd. Deze input zal onder andere gegeven worden in de vorm van de studentenmobiliteitsenquête. Op 12 maart 2013 werd op het GeBu een samenwerking tussen de faculteiten PPW en Geneeskunde met het Medisch en Psychotherapeutisch centrum (MPTC) goedgekeurd. Het doel van die samenwerking is het optimaliseren van de onderzoekskansen die een samenwerking tussen het MPTC en de fac___ 55


Studentenoverleg met Stad Leuven Het studentenoverleg is het voornaamste orgaan waar LOKO in discussie treedt met de stad Leuven. Andere organen zijn de stuurgroep leefbaarheid, het Leuvens overleg diversiteit en het fakbaroverleg. Deze zijn echter veel beperkter wat opdracht en vergaderfrequentie betreft. Het studentenoverleg kwam het afgelopen academiejaar vijf keer samen. Kenmerkend voor het jaar was uiteraard de bestuurswissel na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Na de verkiezingen gaf schepen Denise Vandevoort de fakkel door aan haar opvolgster Bieke Verlinden. Zij nam vanaf januari 2013 ook het voorzitterschap van het studentenoverleg op zich. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen besteedde LOKO ook opvallend meer aandacht aan het stadsbestuur. Zo schreef LOKO een memorandum dat zij tijdens het door haar georganiseerde lijsttrekkersdebat aan alle partijen overhandigde. In het memorandum geeft LOKO een heel aantal beleidsadviezen en reikt ze de hand uit om tezamen met de stad aan een aangenamer Leuven te werken.

Op het studentenoverleg zelf kwamen slechts een aantal dossiers op de agenda. Dossiers gingen voornamelijk over overlast, fakbars en de structuur van het studentenoverleg zelf. Fuifzalen en de buspas kwamen op het einde van het jaar wel nog op de agenda.

Overlast

Overlast kwam op de agenda door de evaluatie van de oktobercampagne, die zich dit jaar concentreerde op de fakbars. Als hoogtepunt van de campagne sloten de fakbars voor één donderdagavond collectief de deuren. Naast de campagne werden er ook een aantal nieuwe maatregelen genomen door de fakbars, waardoor de overlast die zij veroorzaakten dit jaar gevoelig daalde. De maatregelen waarvan sprake omvatten onder meer een controle op de studentenkaart en een gezamenlijk sluitingsuur voor de fakbars in de Tiensestraat.

Verder bracht LOKO ook een voorstel naar voren om een centraal meldpunt voor overlast op te richten. Na een aantal bedenkingen vanuit het studentenoverleg werd besloten om af te stappen van het idee. De doelstelling om inwoners en Naast het lijsttrekkersdebat werd ook het studenten dichter bij elkaar te brengen en een studentenpraatcafé georganiseerd in een positiever beeld te schetsen van de studenten werd poging om als studentenvertegenwoordiger wel behouden. op een informele manier met de verschillende beleidsmakers van de stad te kunnen praten. Er Tenslotte werd op de vergadering van 29 mei nog de werd ook alvast nagedacht over een efficiëntere aandacht gevestigd op de toenemende vervuiling manier van werken voor de toekomst om deze kans in de stadsparken. Hierover wil de groendienst deze zomer nog een campagne over opstarten. LOKO zal tot overleg optimaal te benutten. die in de mate van het mogelijke natuurlijk trachten Helaas voelde de studentenraad zich door de te ondersteunen. stad in de steek gelaten na het uitbrengen van de intentieverklaring van de stad Leuven in het begin van het nieuwe jaar. In deze verklaring werd namelijk Fakbars nauwelijks aandacht besteed aan de studenten in Fakbars kwamen meerdere keren ter sprake op het Leuven. Als reactie publiceerde LOKO op 1 maart studentenoverleg door zowel de oktobercampagne 2013 een open brief waarin de intentieverklaring als het idee om een fakbarstatuut in te voeren. Dat op de korrel werd genomen. Ondanks uitgebreide statuut zou een aantal rechten moeten verlenen aan persaandacht kwam er vanuit de stad geen officieel de fakbars. Tegenover die rechten zouden uiteraard antwoord. In de later uitgebrachte bestuursnota ook een aantal plichten komen te staan. De echter schonk de stad Leuven opvallend meer bedoeling van het plan is om een meer eenduidig aandacht aan de studenten. In die bestuursnota statuut te krijgen voor de fakbars in Leuven, zodat werd LOKO zelfs expliciet vernoemd. De stad Leuven de stad ook weet hoe zij met deze rijkdom moet omgaan. Het zogeheten Fakbar 2.0-model is echter neemt zich daar voor om LOKO te ondersteunen. verre van afgewerkt en wordt nog op verschillende Op dinsdag 23 april organiseerde LOKO een niveaus onderhandeld. Niet in het minst omdat fakbartocht met de leden van het studentenoverleg voor het statuut ook gekeken moet worden naar de om ook naast de vergadering elkaar beter te leren juridische mogelijkheden. kennen en de partners tegelijkertijd de fakbars eens Terloops kwamen fakbars ook ter sprake bij de van binnenuit te laten ontmoeten. ___vraag of de stad financieel kon bijspringen in het 56


Het Laatste Nieuws , 05/10/2012

aanschaffen van stewardvesten. Voor deze vraag werd verwezen naar de krapte in het budget van de stad. Ook bij de plannen van de stad om de geluidsnormen toe te passen werd verwezen naar de fakbars. Zij zouden vanaf volgend jaar, net als andere horecazaken een uniform meetsysteem moeten aanschaffen. De kostprijs van dit meetsysteem zou vallen rond de 2000€. Het is aan de exploitant om deze kostprijs te dragen. LOKO tracht in deze penibele discussie een sturende rol aan te nemen.

Fuifzaal

Over de werkgroep fuifzaal valt nog maar weinig te vertellen. Verdergaand op de werkzaamheden van vorig jaar is einde mei nog een plaatsbezoek doorgegaan aan enkele fuifzalen in Geel en Mol. De bedoeling van de plaatsbezoeken is om een beeld te krijgen van de pitfalls en mogelijkheden voor een fuifzaal in Leuven. Het kostenplaatje ligt waarschijnlijk rond de 5 miljoen euro en een goede locatie in Leuven moet nog gevonden worden. Conclusies rond de plaatsbezoeken worden dit jaar nog genomen en een bespreking in de gemeenteraad moet nog volgen. Het verdere Structuur studentenoverleg De structuur van het studentenoverleg kwam verloop van het dossier is echter nog zeer onzeker. al in november aan bod. LOKO stelt namelijk voor om het studentenoverleg om te vormen Buspas tot een adviesorgaan, zoals bedoeld in het Zoals de stad al aanhaalde in haar intentieverklaring gemeentedecreet. Het voordeel van deze wordt de gratis buspas afgebouwd. structuur is dat de studenten zo rechtstreeks Onderhandelingen tijdens de paasvakantie adviesmogelijkheid krijgen bij de beslissingen zorgden ervoor dat pas op het overleg van 17 april van de gemeenteraad. Een voorbeeld van een de boodschap gebracht werd dat de gratis buspas dergelijk adviesorgaan voor studenten is te vinden als dusdanig afgeschaft wordt en vervangen wordt in Antwerpen, waar studenten een adviserende rol door een buskaart die 20€ zal kosten. Hoewel krijgen bij gemeenteraadsvoorstellen die handelen de studenten bijna niet betrokken werden in de over studentenbeleid. In het bijzonder wordt beslissing, werd de garantie gegeven dat voor de daarbij gekeken naar cultuur, sport, huisvesting, verdere mobiliteitsplannen er wel contact zou zijn mobiliteit, events, feesten en informatie op maat met de studenten. van de student. De voorstellen tot hervorming worden echter slechts aarzelend benaderd. Tenminste de meer structurele inbedding van het studentenoverleg, het op voorhand vastleggen van agenda’s en het algemeen beter voorbereiden van de vergaderingen wordt gelukkig steeds meer aanvaard. De weg naar een heus overlegorgaan is echter nog lang. ___ 57


Extern VVS

AV op 2012/10/04 Eerst en vooral kwam een update van de tweejarige master aan bod op deze AV. Op het einde van het jaar heeft de regering de dossiers niet goedgekeurd. De minister zei daarop dat er een kader moest komen. VVS werd hierin niet betrokken, er is een grote weerstand vanuit de overheid. Het Parlement zal midden december een beslissing formuleren. Er wordt op deze AV gediscussieerd over een nieuwe stemverdeling voor VVS. Deze moet er komen, aangezien na de integratie van de academische opleidingen binnen de universiteiten enkele leden een heel groot deel van de stemmen naar zich toe zou trekken. De huidige stemmenverdeling zou dan niet meer voldoen aan het democratische karakter dat VVS onderschrijft. Het komt er op neer dat elk potentieel lid minstens een stem heeft en dat je “extra” stemmen kan verkrijgen per volgende trap. Er wordt veel gediscussieerd, maar de stemming wordt verdaagd naar de volgende AV. Er wordt ook gediscussieerd of de alarmbelprocedure wordt ingevoerd (i.e. een soort maatregel waarmee studentenraden een beslissing kunnen herroepen na een stemming). Er wordt gediscussieerd of dit voor dan wel na de stemming moet gebeuren.

Er wordt weer gediscussieerd over de statutenwijziging m.b.t. de stemmenverdeling binnen VVS. Het concrete voorstel van HGSR is dat elk potentieel lid minstens een stem krijgt. Daarnaast worden stemmen verkregen op basis van officiële cijfers van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige academiejaar. De tweede en derde stem worden verkregen per schijf van 5000 studenten. Vanaf de vierde stem vergroten de schijven telkens met 1000 vertegenwoordigde studenten. Elk lid van de AV kan vlak na elke stemming een beperking op associatiestemmen aanvragen om na te gaan of het voorstel voldoende gedragen wordt door de verschillende associaties. De aanvraag moet gesteund worden door minstens twee andere leden van andere associaties. In dit geval kan na de stemming eenzelfde associatie maximaal 35 procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor zich nemen. Deze procedure kan niet worden gestart bij geheime stemmingen. Er wordt door Stijn De Decker toegelicht dat er een ‘Actie International Students Day’ komt. Deze actie steunt op twee pijlers: internationale solidariteit onder studenten en de vraag aan de overheid om niet te besparen op onderwijs om de begroting te doen kloppen.

Weuts stelt voor om een Op deze AV wordt een beleidsplan unaniem Raphaël studentenmobiliteitsenquête te doen. Het Kabinet goedgekeurd. wil namelijk weten wat onze pijnpunten zijn en een Er wordt voorgesteld om een debat te houden plan van aanpak maken (op Vlaams niveau). De AV over de tweejarige master in november. De AV gaat akkoord. beslist dat invloed op het effectieve beleidsproces uitoefenen belangrijker is dan energie te verspillen De tweejarige master komt ook even aan bod. Er in het organiseren van een debat. Er is wel wordt aangehaald dat de minister van onderwijs consensus over het feit dat VVS betrokken moet doet uitschijnen dat hij overleg pleegt met de worden bij het overleg. LOKO geeft aan dat ze een studenten, maar daar is de AV het niet mee eens, hij gemeenschappelijk standpunt wilt innemen met heeft dit helemaal niet gedaan. Op vraag van de AV VVS en hiermee naar de instellingen wil stappen. zal er een persbericht vanuit VVS worden verstuurd dat we niet voldoende betrokken werden. Dit wordt goedgekeurd. AV op 2012/11/08 Stijn De Decker stelt zich kandidaat voor voorzitter van VVS. Hij haalt het niet. De AV erkent en benadrukt zijn inzet, gedrevenheid en kwaliteiten, maar vindt hem op dit moment niet geschikt als voorzitter. VVS zal zich moeten beraden over hoe het nu verder moet zonder voorzitter en VVS moet ook naar een nieuwe, werkende structuur zoeken. Er moet binnen deze structuur vooral oog zijn voor samenhorigheid, samenwerking en wederzijds respect.

AV van 2012/12/06 Anke Van Den Bergh Van KU Leuven is kandidaatvoorzitter. Ze wordt vlot verkozen, applaus! Vervolgens wordt het thema ‘Nederlanders in het Vlaams HO’ besproken. Het aantal studenten in Vlaanderen stijgt jaar na jaar, maar in Nederland daalt dit. Er zijn jaarlijks meer Nederlandse studenten die in Vlaanderen komen studeren (nu zijn het er 3000 meer die van Nederland naar Vlaanderen komen dan omgekeerd). De Vlaamse Regering stelt de financiering hierrond in vraag, omdat we zo eigenlijk geld pompen in

___ 58


de Nederlandse economie. De AV vindt het vooral een probleem dat het geld begint te kosten aan de Vlaamse overheid en dat de Vlaamse student er na verloop van tijd de dupe van zal zijn. Er wordt besloten om de nota verder uit te werken en op de volgende werkgroep te bespreken.

Over democratisering wordt er meer informatie gegeven. De nota over internationale mobiliteit wordt goedgekeurd mits aanpassingen.

Ook de begroting en de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement en de statuten worden Het gaat weer over de tweejarige master. Er is een goedgekeurd. document opgesteld door het Kabinet rond het kader samen met VVS. Dat gaat naar de regering Het FEF stelt zijn actie over financiering voor en ook ter goedkeuring (december). VVS heeft een GSR doet dit. Concreet willen zij dat de gesloten werkstandpunt geschreven en dit gaat over de enveloppe voor onderwijs geopend wordt. Zij gaan financiering van de tweejarige master en de sociale ervan uit dat de problemen zich overal voordoen en implicaties die het heeft. Ook de onderzoeksmaster vragen dan ook steun vanuit VVS. Die steun komt er, en de 90 studiepunten master komen aan bod maar een aantal studentenraden (waaronder LOKO) in het werkstandpunt van VVS. Dit standpunt willen zelf geen actie ondernemen. VVS wil de motie komt er omdat VVS nooit betrokken is in de ondertekenen, mits aanpassingen, aangezien er onderhandelingen rond de tweejarige master. Het niet echt concrete problemen aangehaald worden. standpunt wordt goedgekeurd. De conclusie is dat Dit wordt meegenomen. VVS inspraak eist van de studenten bij het tot stand komen van die toekomstvisie op alle niveaus. Ook AV van 2013/03/14 moeten er financiële en sociale waarborgen komen Er wordt gediscussieerd over verschillende sociale en moet er oog voor duidelijkheid van het hoger thema’s, maar hier worden geen standpunten over ingenomen, aangezien de vorige werkgroep sociaal onderwijslandschap zijn. niet door is gegaan. Op de volgende AV wordt Het actieplan mobiliteit zal verder besproken hierover een standpunt ingenomen. worden in de werkgroep. Er komt ook een Het aanmoedigingsfonds komt ook aan bod. Dit is gemengde werkgroep duurzaamheid. een pot van ongeveer 6,5 miljoen euro die door de overheid wordt vrijgemaakt om te besteden aan AV van 2013/02/14 een aantal doelgroepen om hen meer kansen te Het standpunt m.b.t. ‘Nederlanders in het Vlaams geven in het hoger onderwijs. Tot nu toe werd dit Hoger Onderwijs’ wordt goedgekeurd op de AV. vooral projectmatig gedaan, maar de overheid wil ___ 59


dat hier meer resultaat uitkomt, want geld moet renderen. Men gaat dus middelen krijgen op basis van resultaat. De AV is hier niet zo positief over. Er is een uitgebreide discussie, maar pas op de volgende AV zal een standpunt ingenomen worden. Het werkstandpunt ‘de inzetbaarheid van afgestudeerden van het hoger onderwijs’ wordt besproken. De aanvullingen en opmerkingen van de studentenraden worden meegenomen. Het standpunt wordt wel goedgekeurd. Congres op 2013/03/23 Het thema van het VVS-congres van dit jaar is ‘Was het nu 2018, 2023 of 2033’? VVS probeert dus in een glazen bol te kijken naar de toekomst. De volgende werkgroepen kwamen aan bod: • Fuseren en integreren, de evolutie van het Vlaams HO • De zin en onzin van de Vlaamse kwalificatiestructuur • Leren in het digitale tijdperk • Massive Open Online Courses • Werken en studeren: hel of zegen? • Student-en-rechten: het sociaal statuut van een student • Duurzaamheid in het HO • Professionalisering van (Vlaamse) studentenparticipatie: illusie of revolutie? De congrestekst wordt normaliter goedgekeurd tijdens de plenaire zitting, maar dit jaar gebeurde dit niet, aangezien er te veel discussie is over de verschillende onderwerpen. AV van 2013/04/25 De congrestekst wordt besproken op deze AV. Er is zeer veel discussie over het stukje over ‘fuseren en integreren’. LOKO en de HUB zijn van mening dat niet vermeld mag worden dat de associatievorming moeilijkheden met zich meebrengt op geografisch gebied. De rest deelt deze mening niet. Er wordt geen twee derde meerderheid behaald doordat LOKO en HUB tegen de congrestekst stemmen. Er zal opnieuw overleg gepleegd worden binnen de werkgroepen onderwijs en sociaal om eventueel tot een consensus te komen. AV van 2013/05/23 De congrestekst is goedgekeurd, ondanks tegenstand van LOKO en de HUB studentenraad. Er zijn nota’s over niet-EER studenten en het aanmoedigingsfonds gestemd en Astrid Van Laere, Henk Ophoff en Sarah Tuytschaever zijn verkozen als leden van de Raad van bestuur voor volgend jaar.

StAL

Charles Vanmarsenille is verkozen tot bestuurslid van StAL voor het academiejaar 2013-2013. Indien u verdere vragen heeft m.b.t. StAL, dan kunt u dit lezen in het stukje ‘integratie’.

___ 60


CU L TUUR Werkvergaderingen In navolging van vorig academiejaar hielden we onze werkvergaderingen opnieuw op locatie. De WV bezocht enkele van de belangrijkste Leuvense cultuurhuizen, waar we naast de vergadering ook meer uitleg over de werking van die cultuurhuizen.

Vervolgens werd een update gegeven over Film@ LOKatiOn, het IFTf, ITHAKA en de uitstappen. Tot slot woonden we de dansvoorstelling ‘Fragments’ van Les Slovaks Dance Collective bij.

Werkvergadering 4: 25 februari 2013 De vierde werkvergadering ging door in het OPEK. Eerst mochten we kennismaken met de verschillende organisaties die in dit gebouw huizen. Daarna werden de verdere voorbereidingen van het IFTf en ITHAKA besproken. Tot slot woonden we de Werkvergadering 1: 17 oktober 2012 De eerste werkvergadering ging door in het voorstelling ‘Kaspar’ van Braakland/ZheBilding bij. Hogenheuvelcollege. Op deze vergadering werd uitgebreid kennisgemaakt en kon elke kring hun Werkvergadering 5: 20 maart 2013 cultuurprogramma voorstellen. Het beleidsplan van De vijfde werkvergadering ging door in Het Depot LOKO Cultuur werd voorgesteld en goedgekeurd. waar we een voorstelling van hun werking en Het kringsymposium werd geëvalueerd en de rondleiding in het gebouw kregen. Daarna werden verschillende activiteiten van LOKO Cultuur werden de mandaten bij LOKO Cultuur voorgesteld. voorgesteld: Groot Dictee der Leuvense Studenten, Vervolgens werd opnieuw een stand van zaken Film@LOKatiOn, IFTf, ITHAKA en enkele culturele gegeven van het IFTf, ITHAKA, de uitstappen en Film@LOKatiOn. uitstappen.

Werkvergadering 2: 21 november 2012 De tweede werkvergadering ging door in de artiestenfoyer van 30CC. De activiteiten die besproken werden, waren het Dictee, Film@ LOKatiOn, ITHAKA en de uitstappen naar theater, opera en dans. Daarnaast werd ook de Facebookpagina van LOKO Cultuur met aparte pagina voor activiteiten van de kringen voorgesteld. Voorafgaand aan deze vergadering kregen we een toelichting bij de werking van 30CC en een historische rondleiding in de schouwburg. Werkvergadering 3: 12 december 2012 De derde werkvergadering ging door in onze eigen vergaderzaal in Kunstencentrum STUK. De vergadering ging van start met de voorstelling van kunstenfestival Artefact door Pieter-Paul Mortier. Daarna werd het Dictee geëvalueerd en het nieuwe systeem voor de Facebookpagina voorgesteld.

Werkvergadering 6: 2 mei 2013 De voorlaatste cultuurwerkvergadering ging door in Museum M. Deze vergadering werd gebruikt als evaluatiemoment van de voorbije activiteiten (ITHAKA, uitstap opera, Film@LOKatiOn en het cultuurjaar). Daarna werden de aanwezigen opnieuw op de hoogte gebracht van de beschikbare mandaten bij LOKO Cultuur. Tot slot werd de uitstap naar de dansvoorstelling besproken en een voorstel gedaan voor een nieuwe activiteit naar volgend jaar toe. Aansluitend op de vergadering volgden we een rondleiding, georganiseerd door Mecenas, in Museum M. Werkvergadering 7: 29 mei 2013 Tijdens de laatste werkvergadering, aan het thuisfront in het STUK, werd kandidaat-coördinator Marrit van den Heuvel verkozen en werd het jaar officieel afgesloten. Proficiat!

___ 61


Cultuurplatform

Commissie Cultuur

Het cultuurplatform werd opgericht in 2010 nadat de meerwaarde aan samenwerking en communicatie bij de drie grote culturele spelers in Leuven erkend werd. Deze drie culturele partners zijn de stad Leuven, de universiteit Leuven en de cultuuractoren van Leuven (waaronder ook LOKO). De meerwaarde en doelstellingen van dit forum zijn duidelijk omschreven in het cultuurcharter. Dit charter werd op 25 oktober 2010 door de cultuurpartners ondertekend waarna het cultuurplatform definitief gelanceerd werd.

De Commissie Cultuur is bevoegd voor het cultuurbeleid van de KU Leuven. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers of experts van de verschillende universitaire cultuuractoren, LOKO, het UZ Leuven, de stad, de KHLeuven en het Lemmensinstituut. De dagelijkse werking van de Commissie Cultuur wordt waargenomen door de Dienst Cultuur. De Dienst Cultuur van de KU Leuven organiseert maandelijks het zeer succesvolle UUR KULtUUR. Dit jaar stonden op het programma: Sioen, Tom Struyf met The Tatiana Aarons Experience, Les Slovaks Dance Collective met Fragments, Film BlokUUR KULtUUR met Comedy Shorts, Brussels Jazz Orchestra en Philip Paquet met Graphicology, Ramsey Nasr en Mauro Pawlowski met De vreemde smetten en een concert van Puggy. Daarnaast lopen er regelmatig wedstrijden waarin vrijkaarten voor de voorstellingen van de Leuvense cultuurhuizen zijn te winnen, of meet-and-greets met de artiesten ervan.

16 oktober 2012 Pierre Guillemet, culturele attaché van de Franse ambassade, licht het Frankrijkjaar van de KU Leuven toe en besprak verschillende projecten in dat kader. De evaluatie van de workshop KUnST Leuven werd als zeer positief beschouwd. Vervolgens werd het thema van 2018 behandeld, een voorstel is daar ‘mei ‘68’. Ten slotte was er een stand van zaken van de voorbereiding van het cultuurbeleidsplan. 18 december 2012 Een conceptnota over het vernieuwde ‘Zomer van Leuven’ werd voorgesteld en besproken. Verschillende standen van zaken werden voorgelegd: Vesalius en WOI. Luc Delrue en Geert Robberechts geven vervolgens een toelichting bij de standpunten van de verschillende organen binnen het Kunstendecreet. 26 maart 2013 De herbestemming van het oude stadhuis staat vandaag op de agenda. Het cultuurplatform bespreekt hierbij een eerste conceptnota van Rebecca Gysen. Vervolgens wordt ook de conceptnota van Joke Schauvliege bediscussieerd.

17 oktober 2012 Tijdens deze vergadering worden subsidies toegekend aan het Groot Dictee der Leuvense studenten van LOKO Cultuur, Capella Academica, het reisconcert van het Universitair Harmonieorkest (UHO) en het theaterstuk Antigone. We krijgen ook een voorstelling van de structureel gesubsidieerde universitaire ensembles (Universitair Symfonisch Orkest, Universitair Harmonieorkest en Leuvens Universitair Koor). Patricia Mortelmans licht het nieuwe dansteam van de KU Leuven toe en Geert Vanpaemel bespreekt de jaarwerking van de Commissie Academisch Erfgoed.

14 november 2012 18 juni 2013 De subsidieaanvragen van Babylons Literaire Verslag nog niet beschikbaar op moment van Prijs, kerstconcert van het Arenbergorkest, schrijven. theatervoorstelling The Merchant of Venice van de Cambridge University European Theatre Group worden goedgekeurd. De komende tentoonstellingen in M-Museum Leuven worden toegelicht: Vesalius 2014 door Geert Vanpaemel en Ravage. Kunst in tijden van conflict door Mark Derez. Vervolgens stelt LOKO Cultuur haar beleidsplan voor het komende academiejaar voor. De cijfers van de Cultuurkaart worden besproken: op dat moment zijn er 7.078 cultuurkaarthouders (357 bij Groep ___ 62


Raad van Bestuur STUK

T, 338 bij KHLeuven, 149 bij Lemmensinstituut en 6.234 bij KU Leuven). Opvallend is dat binnen LUCA het aantal cultuurkaarthouders is gestegen met 50% tegenover vorig jaar. De acties van de Dienst Cultuur en het nieuwe recensieproject CLUB 25 september 2012 (Raad van Bestuur) KULtuur worden toegelicht. Er werd een RvB opgedragen aan de belangrijke vraag over de positionering van STUK. De vragen 12 december 2012 gaan onder andere over de focus van STUK Prof. Dr. Mart Buekers bespreekt de LERU paper op mainstream versus experimentele, over de ‘Creative Arts and Research-Intensive Universities: positionering tegenover Cinema Zed en de a crucial partnerships’, we krijgen er allemaal een scheiding tussen dans en theater. exemplaar van mee. De Dienst Cultuur bespreekt in première de verschillende Faculty Stars en de 25 oktober 2012 (Algemene vergadering) Commissie merkt op dat het niveau van de artiesten Op de agenda stond eerst een voorstelling van over het algemeen hoger ligt dan vorig jaar. de nieuwe en oude leden van de Algemene vergadering. Vervolgens werd er een stand van 20 februari 2013 zaken gegeven over de actuals van 2012 en de Peter Verbiest geeft een introductie op het nieuwe begroting van 2013 voorgelegd. Ten slotte werden leercentrum AGORA. De Commissie geeft haar de contracten tussen STUK en FONK bekeken. oordeel over een groot aantal subsidieaanvragen: Feest van de Filosofie, Interfacultair Theaterfestival, 23 januari 2013 (Raad van Bestuur) ITHAKA 21, ExistenzWeek, Musicologicaconcert, STUK geeft een stand van zaken over de aanwerving Aperitiefconcert Medica, The Living Room (Culturele van nieuw personeel, over de nieuwe editie van Studies), Sidewalk Sounds (Culturele Studies) en Artefact en over de vernieuwde rol van de provincie expo Fotoroman (Culturele Studies) krijgen een in STUK. Vervolgens wordt de samenwerkings- en subsidie. de raamovereenkomst met FONK vzw voorgesteld en bediscussieerd. Ten slotte meldt STUK dat ze 20 maart 2013 de mogelijkheid tot zaalverhuur en kantoorruimte Bij gebrek aan agendapunten werd de commissie zullen uitbreiden. geannuleerd, per mail werden de subsidieaanvragen behandeld. De aanvraag voor het Lenteconcert van 20 maart 2013 (Algemene vergadering en het Arenbergorkest werd goedgekeurd. Raad van Bestuur) Het jaarverslag van 2012 wordt kort toegelicht 24 april 2013 en wordt gevolgd door de goedkeuring van de Informele Commissie Cultuur ter ere het pensioen jaarrekening van STUK en Arenberg. Ten slotte van Jos Stroobants. De voorzitter dankt Jos voor zijn wordt Artefact uitgebreid geëvalueerd. jarenlange toewijding en kritische bemerkingen in de Commissie Cultuur. Er worden geen 26 juni 2013 (Raad van Bestuur) agendapunten behandeld. Verslag nog niet beschikbaar op moment van schrijven. 29 mei 2013 De Commissie Cultuur kent een subsidie toe aan Scorpio Labo n.a.v. STUK Eindfeest. Hiernaast wordt het cultuurjaar geëvalueerd: o.a. Faculty Stars, CLUB KULtuur en de activiteiten van LOKO Cultuur komen aan bod. Prof. Dr. Buekers merkt op dat het vierjarig beleidsplan afloopt. Ongeveer 90% van de doelstellingen werd gehaald. Indien hij opnieuw wordt aangesteld als voorzitter wil hij het nieuwe beleidsplan in kleine groep uitschrijven en vervolgens de sneuveltekst voorleggen aan de Commissie Cultuur.

___ 63


Deelraad Kunsten De Deelraad Kunsten is een van de vijf deelraden van de Leuvense Cultuurkoepel. Het brengt een heleboel culturele spelers binnen Leuven en Vlaams-Brabant samen en bekijkt eventuele pijnpunten vanuit het standpunt van een cultuurhuis. Er wordt kennis uitgewisseld en zo worden ook samenwerkingen gefaciliteerd. 22 oktober 2012 De vergadering had plaats in de Romaanse Poort van 30CC. Vooreerst was er een aanvraag en goedkeuring tot toetreding van de Compagnie Tartaren, een theatergezelschap in de Ridderbuurt. Op de agenda staan verder verslaggeving van wat er in de werkgroep communicatie is besproken en voorgesteld. Vervolgens stelt Green Track zich voor aan de verschillende cultuurhuizen. Ten slotte wordt er ook een voorstel gedaan voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. Piet Forgers oog voor een voorzitter is gevallen op Wannes Verhoogen.

Een stand van zaken van de cultuurcommunicatie wordt gegeven en men wil blijven inzetten op het merk ‘UiT in Leuven’, online communicatie is nog een sterk werkpunt. Als toemaatje worden we rondgeleid in het theaterhuis door Wim Oris. 4 februari 2013 Deze vergadering vond plaats in het vernieuwde Depot. We kregen een update over het project Green Track en de cultuureducatieve organisatie Magda. Aansluitend werd ook besproken welke onderwerpen nog geschikt zijn om op de Deelraad te brengen. Voorstellen waren onder andere cultuureducatie, podiumzaal, ecologie, ondersteuning van de kunstenaar in de stad, communicatie, interculturaliteit.

15 april 2013 Opnieuw kon de Deelraad terecht in de Romaanse Poort. Het project Magda wordt opnieuw voorgesteld, nu door recent aangestelde coördinator Ruth Cluysen. Vervolgens wordt de bestuursnota vrije tijd 2013-2018 besproken. Er worden vragen gesteld bij de herbestemming van 10 december 2012 De vergadering werd deze keer gehouden in gebouwen zoals de Molens van Orshoven, de Sintde Ridderstraat, bij de Tartaren. De kersverse Pieterssite en dergelijke. voorzitter Wannes stelt zich voor, Mike Naert blijft ondervoorzitter en ook Danie De Sadeleer blijft 10 juni 2013 aan als secretaris. Vitamine C heeft een aanvraag Verslag nog niet beschikbaar op moment van ingediend tot toetreding, die graag wordt aanvaard. schrijven. ___ 64


SPORT Raad van Bestuur Universitair Sportcentrum

hopelijk nog een externe uitbater).

De hoofdagendapunten dit jaar waren ongetwijfeld de stand van zaken i.v.m. de nieuwe KBC-sporthal en de problematiek rond de Spuye.

Verder zijn er een heleboel nieuwe toestellen aangekocht voor gymnastiek, polsstok- en hoogspringstanden. De toegangscontrole op Univfit is vervangen, alsook de ticketmachine. Weldra wil men het polyvalent terrein (T3) renoveren.

Het rommelt ook bij de Vlaamse Studenten Sport Federatie. Associatie KU Leuven neemt een kritische houding aan binnen de RVB VSSF teneinde het aanbod van VSSF af te stemmen op de huidige De KBC-hal zal vier units krijgen die geschikt zijn noden en behoeften van de (hogeschool-)student. voor topsport (zo zullen er bijvoorbeeld goede Sportraad Associatie KU Leuven scheidingswanden ter beschikking zijn) samen met extra ruimte voor SMAC. Er zal boven de hal ook De Sportraad Associatie KU Leuven bestaat nog huisvesting voorzien worden (hoogstwaarschijnlijk niet zo lang. Dit jaar zijn er werkgroepen geweest voor topsporters) en onder de hal komt een op het sportbeleidsplan te evalueren en vooruit ondergrondse parking, waarmee men meteen te kijken naar de volgende beleidsperiode. Dit het parkeerprobleem oplost. De bouw wordt jaar werd op de Sportraad veel materies rond gefinancierd door het Sportcentrum, de KUL, en financiering behandeld tussen de verschillende zoals de verschillende de overheid (> 1 miljoen euro), voor een totaal van associatiepartners ongeveer 7.5 miljoen euro. De bouw van de hal zal raamakkoorden tussen de Leuvense delegaties. beginnen in 2014-2015 en het is de bedoeling om Reeds enkele jaren zijn deze vergadermomenten niet bekend bij studenten van andere klaar te zijn omstreeks 2016. associatiepartners, en is de coördinator van LOKO Tijdens de bouw wil men op het huidige Sport de enige student. springplateau (dat ondertussen van slechte kwaliteit geworden is) een overkapping maken (1,5à2 miljoen euro) en een sportvloer leggen (drie units), m.a.w. een vervanghal bouwen. Deze constructie mag niet vast zijn, maar men kan ze ook nadat de KBC-hal af is voor onbepaalde duur laten staan (zolang mogelijk is) als remedie tegen het veldjestekort dat nu heerst. Het USC is van mening dat de Spuye absoluut terug open moet, desnoods en waarschijnlijk met een aangepaste formule (aanbod, openingsuren…). Het is een meerwaarde voor de sportende student, topsporters en trainers, en het kan ook niet dat een (top)sportcentrum elke vorm van horeca moet ontberen. Men probeert dit te realiseren tegen begin volgend academiejaar. Het probleem zat hem in het feit dat de Spuye verlieslatend is en het moeilijk is om een externe uitbater te vinden (de Spuye is nu in handen van het Sportcentrum, de KUL, Alma (stapt er uit in juni 2012), en binnenkort ___ 65


Vlaamse Studenten Sportfederatie

Commissie Sport KU Leuven

De Vlaamse Studenten Sportfederatie (VSSF) Hier werd dit jaar (tevens het eerste jaar) was zoals elk jaar niet echt hoogstaand. Er was weinig besproken wat studenten aan gaat. De slechts één algemene vergadering. Nadat VSSF hoofdpunten waren: twee jaar geleden het initiatief heeft aangegaan om studentenverenigingen te helpen bij het • PortaAL, een grootschalig initiatief om het personeel aan het sporten te zetten. organiseren van hun skireis. Het engagement van VSSF werd het voorbije jaar doorgezet, echter • Opstart van het KU Leuven dansteam • Antidopingprotocol KU Leuven waarmee heeft het hiervan nog geen evaluatie gehouden. men vooral personeel wil sensibiliseren en Dit is aangekaart op de Associatie Sportraad beschermen, alsook de hele universiteit op KU Leuven op woensdag 23 mei 2012 door de ethisch vlak indekken in het geval van misbruik. De studenten kunnen o.w.v. juridische redenen coördinator van LOKO Sport. Dit moet zeker niet extra beschermd worden. Zij vallen volledig worden opgevolgd naar volgend jaar toe. Binnen VSSF dit jaar is het ook niet vlot verlopen. Op de bijeenkomst van 9 mei 2012 werd er een standpunt ingenomen dat alle associaties uit Vlaanderen consensus zouden bereiken, en vervolgens eenvormig zouden stemmen in de Algemene Vergadering van de Belgische Universitaire Sport Federatie (BUSF). Vervolgens heeft de voorzitter van de VSSF, Jan Bonnarens, ontslag genomen en is Pieter D’Aubioul, ondervoorzitter van VSSF aangeduid als voorlopig voorzitter om de associatie te vertegenwoordigen op de BUSF.

___ 66

onder het privaatrecht.


I N T E R N A TIO N A L New traditions at LOKO International Assembly of International students (AIS)

This year, we started the Assembly of International students (AIS). The goal for this group is that the international students really have a voice in our organization. We need the input of international students to know what their needs and problems are. Without knowing their problems we cannot represent them properly.

Think Abroad Month could have been a bit more successful, but considering the short period we disposed of to organize it, it was a success. Next year the campaign should be endorsed more by the student organizations and there should be made more publicity among the Flemish students for this month. The international workmeeting believes in the concept and wants to go through with it. There is already a workgroup launched to organize the Think Abroad Month in November 2013 and the website will serve as a permanent tool to inform students about internationalization, abroad or at home.

The members of the AIS are also members of our international workmeetings. With this, we try to Support for student integrate the international students more in the organizations operation of the faculty student unions. We hope The main goal of LOKO International is of course that, in the future, this workgroup can be fully to support the faculty organizations in their internationalization. We offered a few things. integrated within LOKO. Our office was opened up to the associations to promote and sell tickets for their events. Our office Think Abroad Month Think Abroad was initially a replacement for the is close to international students and this lowers the Erasmuscampaign. We believed that students are threshold for students to join their events. This also aware that they can go on Erasmus for their studies has a positive effect on LOKO International: they see but that there is more work to sensitizing students students in their office more often, thanks to this about internationalization@home. We also thought open-door-policy. that the KU Leuven could do a better job regarding that topic. We wanted to start this year with putting internationalization@home initiatives in the picture and increase awareness about a certain phenomenon that is a barrier in the interaction among students in Leuven.

Activities were promoted through a weekly newsletter. The promotion will move to the international calendar on the Think Abroad website. The newsletter will probably not be written anymore next year, as this is too much work for the staff to continue.

The month consisted of the language shouldn’t be a barrier-campaign, the launch of the Exchange Pal Programme and four intercultural activities (international fair, intercultural movie night, dinner@location and international boombal) organized by LOKO International. Unfortunately, due to unforeseen circumstances we had to cancel the international boombal. We also promoted internationalization-events on our brand new website www.thinkabroad.be

There were also integration subsidies, like the previous years, which we lobbied for at the Vice Rector of Student Policy. Unfortunately the regulations made it very hard for the student associations to have an activity that could be eligible for subsidies and not many of the funds were used. A few changes to the regulations are formulated for next year by the international workmeeting, but it will have to try hard to receive the same amount next year, due to the little use this year...

___ 67


Educational Matters Social Matters Translation of the Summary of Exchange Pal The Exchange Pal is the Buddy Programme turned the OER

LOKO International worked this year on a summary of the Regulations on Education and Examinations. The core elements we took over from the Dutch summary provided by the educational bureau of LOKO. We also integrated new elements that are more relevant towards international students. We recommend to update this document the following years.

around. International students at KU Leuven help Flemish students in the preparation of their abroad plans for the next academic year. This was done because students going abroad miss support in their preparation, while the international students ask for more opportunities to meet Flemish students.

In this first attempt we had 100 Flemish students and 60 international students signing up. Mostly for European destinations. There were 54 Flemish Exam preparation for students matched to an international student. international students There are cultural differences in examining. Many Unfortunately there weren’t many matches possible international students experience the exams on university level. The Exchange Pal will be given in Leuven as a culture shock. We helped the another pilot year. International Office to give a student perspective to their info session, where we also searched for Support for international an international student to testify. We tried to give conferences dense and the most important information in THE We noticed that more and more faculties are VOICE, our international student magazine. organizing international conferences to share knowledge with students from all over the world. They attract students and professors in their specific Erasmus for All LOKO International opened in the second semester field of universities abroad. A lot of the organizers of the academic year 2012-2013 a new case relating find their way to us to ask for help. Unfortunately, to outgoing mobility. The case concerns the at this moment, there are no rules about what we, participation of LOKO International in the taskforce LOKO (International), or KU Leuven can do for them. ‘Erasmus for All’. This taskforce aims to guide the Some rules are existing, but very hard to find out. university institutions in coming into line with the Therefore we decided to start making everything Erasmus for All program 2013-2020 of the European more clear for the organizers in the form of a manual Commission. Particularly relevant is the focus on the so the organizers don’t have to start from scratch each time. This manual is now under construction problems in the work field. in a workgroup with students that have experience Internationalization of the in the organization of these conferences. LOKO International also advises the team of next year curriculum to get extra funds to support these events also This a workgroup we started this year, where we financially, as the organizations are now looking for work together with the KU Leuven. The goal of this that, but have a hard time finding it. workgroup is to give all students the opportunity to gain international competences during their academic career at KU Leuven, even without an abroad experience. Nowadays it is very important for every student to be prepared for a globalized world that is waiting for them after their academic career. This is a project in start up phase that will need some years before we see actual results.

___ 68


___ 69


ACTIVITEITEN Van het Groot Dictee tot het grootste feest van het jaar. Bij de activiteiten van LOKO was er ook dit jaar weer voor elk wat wils!

___ 70


CULTUUR Het Groot Dictee der Leuvense Studenten Ithaka IFTf Uitstappen

SPORT 24 urenloop IFB Studentenmarathon Erasmuscup Afsluitend Studententornooi Wednesday Sport Fever

INTERNATIONAL Orientation Days International Party Fakbartour Fakbarweek Secrets in Leuven (Think Abroad: zie hoofdstuk 1)

CENTRAAL Teambuildings Midweek LOKOmotion Rectorcantus Oktobercampagne

___ 71


CU L T Het Groot Dictee der Leuvense Studenten De vijfde editie van Het Groot Dictee der Leuvense Studenten vond plaats op woensdag 28 november 2012 in Aula Pieter De Somer in de Charles Deberiotstraat. Verantwoordelijken waren dit jaar de cultuurcoördinator Katinka Vandevelde en de stafmedewerker van LOKO Cultuur Annelies Roose. Niels Decoster nam zowel het ontwerp van de affiche als de IT-kant voor zijn rekening. De dicteetekst getiteld “Spellingdictators” werd geschreven door professor Paul Claes, erehoofddocent aan KU Leuven en verwoed schrijver met een omvangrijk en gevarieerd oeuvre dat romans, essays, poëzie en vertalingen omvat. Vooral klassieke en twintigste-eeuws literatuur mag hij tot zijn repertoire rekenen. Als presentator werd Martine Tanghe, VRTnieuwsanker en presentatrice van het Groot Dictee der Nederlandse Taal in 2012, gestrikt. Tijdens de pauze verbeterden de medewerkers van het studentenblad Veto de dictees, terwijl de deelnemers getrakteerd werden op een gratis receptie. Daarna konden zij genieten van een preview op het Kortfilmfestival van Cinema Zed (1 tot 8 december 2012). De tekst was van een zeer hoog niveau, waardoor het aantal fouten steeg en de verbetertijd uitliep met een halfuurtje. Deze tijd vulden we nuttig op met de heropening van de receptie. De hoogst culturele prijzen werden na de bekendmaking van de resultaten uitgereikt. Een klassikale verbetering was dit jaar geen onderdeel van het programma. De tekst werd echter wel opnieuw volledig voorgelezen bij de start van de uitreiking, terwijl deze ook geprojecteerd werd. Naar goede gewoonte trok LOKO een budget uit voor deze activiteit. Daarnaast konden we rekenen op subsidie van de Commissie Cultuur van de KU Leuven. Voor de prijzenpot konden we steunen op sponsoring in natura van Acco, Thinkmedia, Genootschap Onze Taal, Van Dale, Plato, Bilbo records, Peeters, Club, Politeia, Paard van Troje, Davidsfonds, Boekcargo, STUK,

Campusshop KU Leuven. De promotiecampagne werd zowel met affiches in het straatbeeld gevoerd, als via de sociale media en andere online publiciteit. Met reclame via Veto, Facebook, de faculteitskringen, LOKO en de nieuwsbrief van de KU Leuven konden we veel taalliefhebbers bereiken. Het dictee lokte 213 deelnemers, een stijging van net geen 20% in vergelijking met de editie van 2011. De cultuurkaarthouders representeerden 44% van het aantal ingeschreven deelnemers. Verschillend met de vorige editie maakten nu enkel studenten en prominenten kans op prijzen. Zo vermeden we dat de hoofdprijzen van het studentendictee werden overgenomen door dicteefans buiten Leuven. Zestien prominenten namen deel waaronder Ruben Bruynooghe en Sam Pless, voor- en ondervoorzitter van LOKO en tien presessen van Leuvense faculteitskringen. Daarnaast namen ook twee professoren deel aan het dictee: professor Luk Draye van de faculteit Letteren en professor Joost Van den Oord van de faculteit Geneeskunde. Student Rechten Willem Possemiers won het dictee met twaalf fouten, Anke Senden werd tweede met veertien fouten en Anneke Salden vervolledigde de top drie met tweeëntwintig fouten. Aangezien het gemiddelde aantal fouten op 67 lag, zijn dit bewonderenswaardige prestaties. Bij de prominenten behaalde Luk Draye, Decaan van de faculteit Letteren, de beste score. Daarnaast slaagde Tine Van Calster erin om als preses van Babylon de eer van haar kring hoog te houden. Tot slot brachten de statistieken enkele interessante feiten aan het licht. Per kring gezien maakte Ekonomika het minste fouten. Per provincie had Oost-Vlaanderen een ruime voorsprong met 56 fouten. Vlaams-Brabant en Limburg volgden met respectievelijk 65 en 67 fouten. Daarnaast maakten de vrouwelijke deelnemers gemiddeld 68 fouten, de mannelijke 64.

___ 72


UUR Het Nieuwsblad , 30/11/2012

___ 73


Film@LOKatiOn

De tweede editie van Film@LOKatiOn vond plaats op 18 april 2013 en dit op twee locaties. Kortfilm The Little Prince en Vlaamse film Little Black Spiders werden getoond in de Damiaankerk. De filmavond werd afgesloten in de Sint-Michielskerk met Italiaanse film Habemus Papam. Deze samenwerking gaf de studenten de kans om een eerste ervaring op te doen met het organiseren van een activiteit binnen de culturele sector.

ITHAKA

In december 2012 verstuurden we oproepen naar verschillende kunstscholen in Vlaanderen, Nederland en Wallonië. Geïnteresseerde kunstenaars konden zich opgeven voor het locatiebezoek in januari. Hierna werden ze gevraagd om voorstellen voor projecten in te sturen, begeleid door een portfolio van hun vorige werken.

In samenwerking met vier studenten Culturele Studies organiseerde LOKO Cultuur Film@ LOKatiOn: gratis filmavonden op een leuke locatie in Leuven. Op 13 december 2012 toonden we Inception in de Grote Leeszaal van de Centrale bibliotheek op het Ladeuzeplein. Na de film was er een bar in de inkomhal van de bib.

In 2013 organiseerde de Leuvense Studentenraad LOKO de eenentwintigste editie van het beeldende kunstenfestival ITHAKA. Van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 maart 2013 werd, naar goede traditie, een leegstaand gebouw nieuw cultureel leven ingeblazen. Dit jaar vond de tentoonstelling onderdak in de gebouwen van Cera in de Muntstraat. De Vlaamse Leergangen, het Helleputtegebouw en Hôtel D’Eynatten zorgden meteen voor inspiratie voor het thema en we kozen voor Monumentaliteit om zowel de tentoonstelling inhoudelijk vorm te geven als de randanimatie op af te stemmen. ITHAKA koos er opnieuw duidelijk voor kansen te geven aan jonge kunstenaars en jonge organisatoren. De organisatoren van ITHAKA hebben heel verschillende studieachtergronden en weinig of geen professionele ervaring, maar worden uitgenodigd een eigen input te leveren. Alle activiteiten voor de randanimatie werden uit handen gegeven aan studenten die ervaring wilden opdoen met het organiseren van culturele studentenactiviteiten. De kunstenaars werden zo goed mogelijk omkaderd door hen van feedback te voorzien en een aantal workshops en infosessies aan te bieden.

Een team van vrijwilligers fungeerde vervolgens als jury en besliste welke voorstellen zouden afvallen in de eerste ronde. De jury bestond uit Katinka Vandevelde (coördinator Cultuur), Annelies Roose (stafmedewerker Cultuur), Jasmin Pylyser (Verantwoordelijke kunstenaars), Jelle Mampaey (Hoofdredacteur Veto) en Annelien De Troij (vrijwilliger). Deze gesprekken waren gespreid over drie dagen. Vervolgens kregen we nietbindend professioneel advies over de inzendingen van Luc Delrue en Lore Van Hees van Museum M en een jury van professoren van Lieven Gevaert Centre. Uiteindelijk besliste de jury voor volgende vijftien kunstenaars te kiezen: Berten Jaekers (houtsculptuur), Bram Lattré en Thomas Goddyn (projectie en film), Dieter Daemen (fotografie), Elien Ronse (schilderkunst), Greet Theunkens (fotografie en mail art), Heleen Peeters (fotografie), Judith Mertens (papieren sculptuur), Karel Verhoeven (videokunst), Laurens Mariën (installatie), Lisa en Clara Spilliaert (videokunst), Lulu Cuyvers (installatie), Maarten Vanermen (projectie- en videokunst) en Myrthe Van der Mark (videokunst).

___ 74


Net als de vorige jaren kon ITHAKA sponsoring krijgen van een aantal trouwe sponsors, zowel in natura als financieel. We kregen steun van brouwerij Moortgat, kringwinkel ’t Spit, Oxfam Wereldwinkels en uitgeverij Peeters. Moortgat sponsorde de bierdranken tijdens de vernissage, bij Oxfam kregen we korting bij de aankoop van fruitsap en wijnen voor de bar, van Kringwinkel ’t Spit mochten we de meubels voor de bar lenen en met uitgeverij Peeters sloten we een sponsordeal waarbij we het promotiemateriaal en de catalogus konden laten drukken. Aan de subsidiekant werden we gesteund door vaste waarden als de Commissie Cultuur van de KU Leuven, Stad Leuven. Ook van de Vlaamse Gemeenschap kregen we voor ITHAKA voor de eerste keer een mooie subsidie. Bij ITHAKA 21 werd er veel nadruk gelegd op promotie door uitgebreid flyers en affiches te verspreiden over Leuven, zowel onder studenten als onder niet-studenten. Die werden ontworpen door Niels Decoster. De catalogus werd op basis van dezelfde lay-out opgemaakt door Maarten Denaeyer en Hanne Beullens. Daarnaast werd er volop ingezet op het gebruik van de sociale media. De website van ITHAKA, www.ithaka21.be, mocht in totaal 16.000 bezoeken ontvangen. De site werd regelmatig van updates voorzien die ook via Facebook en Twitter verspreid werden. Het ging zowel om foto’s

van de voorbereidingen, aankondigingen van het programma als sfeerbeelden tijdens het festival. Op die manier werd het publiek betrokken en op de hoogte gehouden van het verloop van ITHAKA. Via YouTube verspreidden we ook een promotiefilmpje, gecreëerd door LesHivers, dat 627 keer bekeken werd. Na het versturen van verschillende persberichten kon ITHAKA 21 ook rekenen op een mooie portie media-aandacht. Over deze eenentwintigste editie verschenen artikels in Het Nieuwsblad, De Streekkrant, Focus-Knack, Humo en Veto. Een uitgebreide beeldreportage werd uitgezonden in Het Journaal op één en op Cobra.be. Ook Radio Scorpio draaide een reportage over ITHAKA in cultuurprogramma Cult!. Uit in Vlaanderen en Agenda.be namen Ithaka op hun kalender. Het Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst nam ons op in hun nieuwsbrief. Ten slotte verspreidden verschillende kringen, kunstacademies en –scholen ons evenement onder hun studenten en alumni. Op 26 maart werd het festival geopend met een vernissage in het bijzijn van academisch verantwoordelijke voor cultuur van de KU Leuven Mart Buekers en Leuvens schepen van Cultuur Denise Vandevoort, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Kunsten Cera Luc Discry,

___ 75


LOKO-voorzitter Ruben Bruynooghe en Coördinator LOKO Cultuur Katinka Vandevelde. Daarna konden de genodigden genieten van een frisse Duvel, Vedett of wijn en hapjes en kregen ze een rondleiding door de tentoonstelling. Naast de tentoonstelling werd een breed gamma van randanimatie aangebonden. Donderdag 28 maart: Monumental Jazz Deze avond was Radio Scorpio te gast in het kader van hun wekelijks programma Midnight Ease. De dj’s draaiden naast de beste jazz ook moderne invloeden van jazz in hip hop, reggae, wereldmuziek enzovoort. Met een mix van klassiekers en onbekendere pareltjes, creëerden zij een warme en rustige sfeer. Het tweede deel van de avond bestond uit livemuziek gebracht door Jazz Studio Quintet ’12.

Nele Apers, Mattijs Ameye, Vivian Van Laarhoven, Ramon Fouarge, Neil Simons, Heleen Yu, Bram Vaes, Evelyn De Ruyck, Britte Opdekamp, Evelyne Van Hecke, Ben Tanghe, Sam Pless, Mathias Daniels, Els Dehaen, Gert-Jan Sprangers, Mathias Anthonissen, Dries Mahieu, Thomas Gils, Andries Verslyppe, Hannah Fuite, Ruben Bruynooghe, Heleen Yu, Eva Vandepitte, Maarten Vandeweyer, Katelijn Weckx, Elly Suys, Katrijn Lietaer, Evelien Dirix, Evelien Audenaert, Raphael Weuts, Laura Geerts, Hanne Konings, Marie Wauters, Eva Van den Bogaert, Wannes Vandenbussche, Helena Muselaers, Jeroen Luyckx, Brenda Aerts, Hannah De Neve, Eva Vandepitte, Flor Vancluysen, Anne Bambynek en Charlotte De Koninck.

Vrijdag 29 maart: Come to Close Op vrijdagavond hadden we dj’s Jam City, Innershades en Bjeor te gast. Zaterdag 30 maart: Lazy Saturday Op de slotdag van ITHAKA 21, werd de muziekselectie verzorgd door Radio Scorpio. De dj's MB3 en Rue9 van Lazy Sunday stonden heel de namiddag achter de platendraaiers. Scorpio's Lazy Sundays is een wekelijks concept om in een gezellige omgeving kennis te maken met Scorpio deejays die zich van hun zachte kant laten horen. De eenentwintigste editie van ITHAKA mocht lovende woorden ontvangen. De georganiseerde rondleidingen door de tentoonstelling (met dank aan de studenten van faculteitskring Mecenas) en door het gebouw (door het Leuvens Historisch Genootschap) konden op heel wat interesse rekenen. Het globale bezoekersaantal overschreed de 1.400. Ook is wederom het nut gebleken van de nevenactiviteiten om ITHAKA naamsbekendheid te geven. Anderzijds werd de interesse van de nationale pers in het project bevestigd. ITHAKA beschikt nog over een groot groeipotentieel. Belangrijke elementen in het ontginnen daarvan zijn sowieso het onderhouden van perscontacten, het verder uitbouwen van de randactiviteiten, het aantrekken van extra middelen uit sponsoring en/of subsidies. Uiteraard was de eenentwintigste editie geen succes geworden zonder de onvoorwaardelijke inzet van een team van vrijwilligers onder leiding van LOKO Cultuur. Dit jaar waren dit: Katinka Vandevelde (Coördinator LOKO Cultuur), Annelies Roose (stafmedewerker LOKO Cultuur), Stijn Martens en Martijn Snelders (stagiairs ITHAKA) en Jasmin Pylyser (projectmedewerker ITHAKA). De vrijwilligers waren: Liesbeth Schenkels, Jannes Motmans, Geert Janssen, Stijn Jacomen, Niels Decoster, Gijs Van den Broeck, ___ 76

UITSTAPPEN

In academiejaar 2012 – 2013 besloten we cultuuruitstappen te maken naar theater, opera en dans. Op 12 maart kozen we voor een theatervoorstelling die gespeeld werd in Kunstencentrum STUK, namelijk ‘CCC – De vette jaren zijn voorbij’ van SKaGeN. Woensdag 17 april besloten we andere oorden te verkennen en trokken we met een 100-tal geïnteresseerden richting Brussel om de opera ‘Pélléas et Mélisande’ bij te wonen in De Munt. Dit aanbod werd vervolledigd met de dansvoorstelling ‘Moderne Meisjes’ van het gezelschap Introdans, een gastvoorstelling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, op 16 mei in Theater ’t Eilandje in Antwerpen.


IFTf

Tijdens het academiejaar 2012-2013 nam LOKO voor de vijfde maal de coördinatie van het Interfacultair Theaterfestival op zich. Dit festival biedt ruimte aan de faculteitskringen om in het voorjaar een reeks theaterstukken aan te bieden aan de Leuvense student. De omkadering van het festival (openingsen slotavond, drukwerk, website) en de financiële en logistieke ondersteuning (zalenreservaties, technisch materiaal enz.) gebeuren door LOKO Cultuur in samenspraak met de Dienst Cultuur van de KU Leuven, terwijl de kringen elk een eigen stuk uitwerken. Vanuit de idee dat veel toneel kijken een van de sleutels is tot zelf beter toneel maken, zette LOKO Cultuur ook dit jaar een abonnementje op met Braakland/ZheBilding en fABULEUS, waarmee de deelnemende toneelgroepen naar drie voorstellingen in OPEK konden gaan kijken voor een superzacht prijsje. Dit jaar stond het IFTf onder leiding van stagiair Ben Tanghe, die samen met cultuurcoördinator Katinka Vandevelde en de stafmedewerker van LOKO Cultuur Annelies Roose de organisatie voor zijn rekening nam. De financiële en logistieke steun voor het theaterfestival kwamen zowel van LOKO als van de Commissie Cultuur van de KU Leuven. Vanaf oktober werden de eerste kennismakingsvergaderingen tussen de kringen georganiseerd en gebeurde de (tijds)verdeling van deelnemende kringen over de zalen: De Koelisse, de Zwartzusterkapel en de Verbeeckzaal van het STUK. In totaal meldden tien faculteitskringen zich aan om mee te doen aan het IFTf: AKM, Babylon, Chemika, Historia, Katechetika, NFK, Politika, Psychologische Kring en Pedagogische Kring die samenwerkten, VRG en Wina. Vanaf november volgden de studenten workshops acteren, regie en theatertechnieken georganiseerd in samenwerking met 30CC en de cultuureducatieve organisatie WiSPER.

regisseur en schrijver NFK-toneel), Sam Rijnders (voormalig acteur en regisseur bij Politika-toneel, stafmedewerker en redacteur bij Veto), Enid Albers (dramatherapeute, voormalig actrice en regisseur Psychologische en Pedagogische Kring). Nadien was er een receptie waar de leden van de kringen elkaar konden ontmoeten en ook combitickets tegen een voordelige prijs van 6 euro verkocht werden. Gewone kaarten bij de kringen kostten gemiddeld 4 euro voor leden en cultuurkaarthouders en 5 euro voor niet-leden. Op 10 maart beet Historia de spits van de toneelopvoeringen af. Archeologie, Kunstwetenschappen en Musicologie (AKM) mochten de hekken sluiten op 8 mei. Op 16 mei vond de slotavond plaats in het auditorium van het STUK. Hier mochten een aantal sprekers en de jury de prijzen van het festival, de tien Bovenste Planken uitreiken. De prijzen werden als volgt verdeeld: Na speeches en de prijsuitreiking, volgde een receptie waarop de kringen na alle competitie weer vrede sloten, ervaringen uitwisselden, een praatje sloegen met de organisatoren en de juryleden en samen het glas hieven op het IFTf. Op drie juli breien LOKO en de toneelgroepen hier nog een staartje aan met een gezamenlijke barbecue in de tuin van LOKO.

Op 7 maart vond de officiële openingsavond van het IFTf plaats in de Museumzaal van de Universiteitshallen. Het festival werd officieel geopend met presentatie van Ben Tanghe en een speech van professor Mart Buekers. De tien toneelafdelingen van de kringen brachten er een teaser ten tonele als voorsmaakje van hun echte stuk. Ook de vijfkoppige jury werd er voorgesteld. De jury bestond uit Simon Van Rompay (cineast bij De Munt, regisseur en reportagemaker), Wies De Vuyst (regisseur Campustoneel en hoofd programmamaker ROB-tv), Andries Verslyppe (voormalig acteur, ___ 77

Beste teaser Katechetika Beste kostuums Politika Beste omkadering Babylon Beste vormgeving Babylon Beste vrouwelijke bijrol Eline Vandendriessche (Katechetika) Beste mannelijke bijrol Jordy Vanschoonwinkel (Historia) Beste acteur Lieven Peeraer (Psycho&Peda) Beste actrice Ariane Devogelaer (Babylon) Beste regie Lisa Van der Auwera (Babylon) Beste stuk IO (Psycho&Peda)


___ 78


SPORT 24 urenloop LOKO Sport biedt een brede waaier van sportactiviteiten aan, waarbij de 24 urenloop, de Studentenmarathon en de InterFacultaire Beker behoren tot de klassiekers. Naast deze sportmonumenten heeft LOKO Sport dit jaar gekozen om de kaart van vernieuwing te trekken. Om deze uitdagingen aan te gaan bestond het team dit jaar uit twee stafmedewerkers, een coördinator en een geëngageerde vrijwilliger, respectievelijk Jasmien Van Baelen, Anaïs Cosemans, Maarten Vandeweyer en Stijn Jacomen LOKO Sport staat voor een breed en divers sportaanbod, op maat van zoveel mogelijk Leuvense studenten. Sport voor allen is de boodschap, net zoals dit de visie is van de KU Leuven. Om dit te bereiken probeert LOKO Sport via een hechte samenwerking met studentenverenigingen zoveel mogelijk studenten te stimuleren en uit te nodigen tot beweging en actieve sportbeoefening. Het beleven van (spel)plezier voor, tijdens en na het sporten staat hierin centraal.

De 41e editie van de 24 urenloop vond wederom plaats op het Universitair Sportcentrum. Reeds voor het vijfde jaar op rij werd er gelopen aan de buitenzijde van de looppiste. Vanuit de studenten is er wel vraag om alles opnieuw op de piste te organiseren maar onze vraag werd zoals elk jaar met weinig enthousiasme ontvangen. Zowel het kunstgrasveld als de piste zijn onlangs pas vernieuwd, waardoor de universiteit niet geneigd is hier evenementen op te laten doorgaan. Dit jaar was er voor het eerst geopperd om een nieuwe zone met standjes te creeëren op het grasveld naast Gebouw De Nayer. Hierdoor werd tevens het laatste niet gebruikte stukje gras ingenomen en konden lopers de volledige 520m aangemoedigd worden.

Naast het organiseren van activiteiten zetelt de coördinator van LOKO Sport in verschillende raden om de belangen van alle sportende Leuvense studenten te vertegenwoordigen en behartigen. Tot deze raden behoren: de Raad van Bestuur van het Universitair Sportcentrum, de Sportraad Associatie KU Leuven, de Algemene Vergadering van de Vlaamse Studenten Sport Federatie en de nieuw opgerichte Commissie Sport van de KU Leuven, die zal fungeren als denkgroep rond verschillende aspecten van sport.

Ook deze editie werd LOKO Sport ondersteund door enkele stagiairs Sportmanagement van faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. Jannike de Preter en Charlotte Nevejan namen de algemene coördinatie voor hun rekening, terwijl de opbouw en afbraak geleid werd door Rob Jeuris en Gorik Ost. De samenwerking en organisatie verliepen hierdoor zeer vlot. In overleg met de zeer geëngageerde Commissievergadering (CV) van de 24 urenloop, de eigenlijke organisatievergadering, zou dit een fantastische editie worden.

Om activiteiten in goede banen te leiden en de samenwerking met studentenverenigingen maximaal tot zijn recht te brengen, wordt er gebruik gemaakt van de Werkvergadering (WV) als overlegorgaan. Deze Werkvergadering bestond afgelopen jaar uit een ontzettend gemotiveerde (vrienden)groep. Het engagement en het plezier van de steeds aanwezige sportverantwoordelijken en hun achterban kwamen tot uiting in onze activiteiten, maar ook tijdens de verschillende teambuildingsactiviteiten. Ongetwijfeld zijn er zeer mooie herinneringen en blijvende vriendschappen gesmeed.

De opbouw van dit gigantische evenement begon voor het derde jaar op rij reeds in het weekend. Zo kregen de kringen meer tijd om aan de eigen stand te werken op de maandag en dinsdag. Dankzij de gewaardeerde hulp van de kringen ging de opbouw zeer vlot. VTK bouwde het fabriek uit “Charlie and the chocolate factory” na, LBK maakte voor het zoveelste jaar weer een prachtige chillruimte met fietsbanden en VRG liet NASA achter zich met hun eigen spaceshuttle. Alle creaties mochten er zijn, maar het was uiteindelijk Medica die met hun “A Medican Dream” de prijs voor het beste standje in ___ 79


de wacht mocht slepen. Voor de derde keer was er ook ‘het beste prijs-kwaliteitstandje’. Atmosphere mocht zich als de gelukkige winnaar beschouwen in deze categorie. Naast de loopstanden werden ook zo’n 17 eetstandjes rechtgetrokken. 24 uur lang kon men er genieten van diverse gerechten zoals pannenkoeken, wafels, soep, wok bickyburgers en tal van Turkse gerechten. Voor al deze pracht en praal had LOKO Sport opnieuw prijzen voorzien. De onafhankelijke jury ging vanaf woensdagmiddag op pad en kwam na een stevige discussie tot een consensus over de winnaars. VTK presenteerde het lekkerste eten! Maar de 24 urenloop draait toch nog steeds om het sportieve. Dit jaar werd het startschot gegeven door Rutger Beke en onder begeleiding van enkele prominenten snelden de presides gezamenlijk naar het startpunt onder de teltent. Studenten en sympathisanten stroomden van overal toe en er werd hard gelopen en hevig gesupporterd tot in de vroege uurtjes. Dinsdagavond werden de studenten gelokt naar het podium onder leiding van het ritme van Cookies & Cream, zeer bevorderlijk voor de sfeer! Woensdag werden de lopers aangemoedigd door talloze dj’s tot in de late namiddag. Zo hadden we een Snowblend dj contest die werd gewonnen door DJ Thirteen van VTK. Hierna mochten we de coverband “De nuttelozen van de nacht” verwelkomen voor een geniaal live optreden. Zouden de traditionele nummers 1 en 2, Apolloon en VTK, hun plaats kunnen behouden, of zou een outsider met de overwinning gaan lopen? Woensdagmiddag werd snel duidelijk dat dit niet het geval zou zijn. Alle deelnemende ploegen deden hun uiterste best, maar Apolloon zou na 24 uur aan inspanningen de trofee wegkapen met maar liefst 989 rondjes, iets meer dan de voorbije jaren. Tevens een eervolle vermelding voor onze vrienden van Run For Specials, die vanwege hun prestatie een gratis fuif in de Albatros mochten organiseren! Na de overhandiging van de prijzen kon iedereen doodmoe, maar tevreden, in de richting van zijn of haar fakbar trekken. Het was weer een geweldig sportfestijn en een 41e editie om in te kaderen! Meer info via www.24urenloop.be

___ 80

De uitslag

Hieronder vindt u een lijst met het aantal rondjes dat per kring gelopen werd (en het verschil met het vorige jaar).

1. Apolloon 989 (+10) 2. VTK 982(+13) 3. Ekonomika 966 (+21) 3. LBK 960 (+15) 5. Medica 928 (+30) 6. Edustria 895 (+4) 7. Pedal 876 (+39) 8. Wina 871 (+19) 9. VRG 859 (+19) 10. Atmosphere 858 (-2) 11. Lerkeveld 834 (+9) 12. High 5 804 (+2) 13. Politika 800 (+5) 14. Letteren united 790 (+0) 15. Oker 785 16. Sixpack 763 17. Run for Specials 531 (-100)


IFB

De winnaars Zaalvoetbal Dames

De Interfacultaire Beker (IFB) is een jaarlijkse klassieker die LOKO Sport organiseert, waarbij de Leuvense studenten het hele jaar door, tegen en met elkaar kunnen sporten. Alle faculteiten en peda’s doen mee in één of meerdere van onze competities om hun eer hoog te houden. Maar liefst 114 ploegen schreven zich in bij de start van het academiejaar waardoor meer dan 800 mannelijke en/of vrouwelijke studenten aan het sporten konden gaan. 29 volleybal-, 25 veldvoetbal-, 20 basket- en 40 zaalvoetbalteams streden een gans jaar om een plaatsje in de finale.

Apolloon Zaalvoetbal Heren

Pauscollege Veldvoetbal Dames

Apolloon Veldvoetbal Heren

LBK Basketbal Dames

Apolloon

Op woensdag 15 mei 2013 vond de uiteindelijke finaledag plaats. De 16 beste ploegen moesten een laatste keer kampen om de eerste plaats binnen hun competitie te kunnen bemachtigen. Om 17u stroomden talrijke supporters toe om hun ploeg aan te moedigen. Ook de officiële scheidsrechters waren op post om alles in goede banen te leiden. Voor de ploegen was het een strijd op leven of dood. Iedereen wou als winnaar naar huis gaan en het heeft voor velen dan ook bloed, zweet en tranen gekost. Het was het ongetwijfeld meer dan waard, want er kwamen mooie en verrassende resultaten uit de bus. Na een korte prijsuitreiking aan de achterkant van gebouw De Nayer konden alle supporters, deelnemers, winnaars en verliezers verbroederen en nakaarten met een frisse pint aangeboden door LOKO Sport.

Basketbal Heren

Pauscollege Volleybal Dames

LBK Volleybal Heren Apolloon

Studentenmarathon Traditioneel wordt er door LOKO Sport in het voorjaar de Studentenmarathon georganiseerd. Voor de voorbereidingen van deze loopwedstrijd werd zoals gebruikelijk beroep gedaan op twee masterstudenten sportmanagement van de faculteit Bewegings – en RevalidatieWetenschappen. Deze editie konden we rekenen op de gewaardeerde inspanningen van Steven Pauwels en Arne Devliegher. We gingen voor nieuwe spetterende editie van het evenement. Hiervoor hadden we een nieuw aflossingconcept uitgewerkt waarbij een team van 4 man 4*2km zou lopen. Dat het een geslaagd concept werd snel duidelijk met 40 ingeschreven personen.

De organisatie en voorbereidingen verliepen vlot, maar... Helaas zat het weer ons dit jaar niet mee en waren we genoodzaakt om twee dagen voor het evenement het af te lassen. Door een onverwachts late sneeuwval in maart lag heel het parcours onder een laag sneeuw van bijna 10 cm. LOKO Sport zag hierdoor geen andere oplossing dan afgelasting om de veiligheid van zowel deelnemers als vrijwilligers te vrijwaren. We hebben daarop getracht alle betrokken partijen en in het bijzonder de deelnemers tijdig in te lichten en hebben in de mate van het mogelijk aan damage control gedaan om de financiële kater binnen de perken te houden.

___ 81


Erasmuscup Na een ICUC van vorig jaar wou LOKO Sport dit jaar opnieuw de “lokale” Erasmusstudent aan het sporten te krijgen. De formule van de Erasmuscup werd dan ook weer boven gehaald en werd georganiseerd door stagaire Lore Peeters. Erasmussers konden in teamvorm tegen elkaar of tegen Belgische team elkaar bekampen in verschillende sporten. Dit jaar zaalvoetbal, basketbal en tafeltennis. Dat het een succes was, mogen we danken aan de steeds positieve reacties van de 100 deelnemers. We danken hier ook LOKO Internationaal voor de vruchtbare samenwerking.

Afsluitend Studententornooi Op woensdag 8 mei 2013 werd het Afsluitend Studententornooi georganiseerd. Gilles Schouppe, de laatste stagestudent van LOKO Sport dit jaar, was diegene die zijn schouders onder dit project heeft gezet. Samen met tal van vrijwilligers en KHL studenten konden de Leuvense studenten onder een prachtige regenhemel elkaar bekampen in rugby en beachvolleybal. Het werd een succesvolle editie met een heel aantal deelnemers: 4 rugbyploegen en maar liefst 17 beachvolleybalploegen.

Wednesday Sports Fever De Wednesday Sports Fever (WSF) werd reeds voor de zesde maal georganiseerd door LOKO Sport en KHLeuven. Elke woensdag vanaf 3 oktober tot 15 mei werden studenten gratis in contact gebracht met minder bekende en niet voor de hand liggende sporten. Het afgelopen jaar kwamen onder meer duiken, acrobatie, capoeira, schermen en nog vele andere aan bod. Het aantal mogelijke deelnemers was soms beperkt vanwege de beschikbare accommodatie, met als gevolg dat de activiteiten vrij snel vol zitten. Dit wijst er natuurlijk ook op dat de Leuvense studenten de WSF appreciëren. De meerderheid van deze wekelijkse woensdagactiviteiten werden georganiseerd door telkens gemiddeld vier stagestudenten van het tweede jaar Lichamelijke Opvoeding aan de KHLeuven. Hiervoor konden zij LOKO Sport steeds contacteren voor vragen en/of hulp. Elke WV sport werden deze projecten ook voorgesteld naar de sportverantwoordelijken om reclame te maken en duidelijkheid te scheppen over wat het juist inhield.

Tot slot worden er onder de noemer van de Wednesday Sports Fever nog twee evenementen georganiseerd waarbij LOKO Sport zelf de organisatie mee in handen neemt. Het Afsluitend Studententornooi bestaat al even en werd dit jaar voor het eerst volledig door De eerste wedstrijden startten om 14u. Een ganse LOKO Sport gedragen. Daarenaast culmineerde de namiddag werd er buitengewoon goed gespeeld WSF in een namiddag lasershooten. en konden spelers tussendoor genieten van een Op woensdag 15 mei werd er opnieuw, na een jaar verfrissend drankje of “American Burgers”. De regen afwezigheid een heuse lasershoot georganiseerd door was misschien een minder leuk feit van de dag, maar LOKO Sport. Dit was één van de grootste activiteiten het maakte de rugbyteams niet uit! van de Wednesday Sports Fever. LOKO Sport hielp de Randactiviteiten van de dag waren de DJ-booth van stagestudenten om dit tot een goed einde te brengen. Globevents waardoor de muziek van Discobar B&M In totaal namen er bijna 400 studenten deel aan dit verspreid werd tot in de kantoren van Gebouw De evenement, waarbij er sommige zich echt in het leger Nayer. De sfeer was zeker aanwezig! Daarnaast was er waanden. De reacties achteraf waren bijna unaniem een heuse surfsimulator waarop menig surfliefhebber positief, waardoor een nieuwe editie zeker mogelijk is! zich kon amuseren (tenminste tot ze eraf vielen).

___ 82


I N T E R N A TIO N A L Orientation Days As always, we organized social activities during the Orientation Days. One of them is the Pub Evening, where international students can meet representatives of their faculty. The social activities were rated very well in the evaluation survey held by the International Office.

every organization did a part of the work. The tour was organized to improve the integration of the international students in the Belgian student culture by making them familiar with the faculty bars. Another aim was to improve international cooperation between faculty organizations. Hundred international students participated in the event and there were no incidents.

International Party

Fakbarweek

This year LOKO International organized another International Party in Alma 2. For the organization LOKO International could count on the help of ESN. Faculty organizations and other volunteers helped with filling in the shifts. The entrance fee got lowered to 2₏, though this didn’t lead to less profits, on the contrary. We had a record on party visitors. There were no big incidents during the event. At the party there was a good mix of international and Belgian students. The amount of Belgian students could be explained by the reputation that the international party gained over the previous years. In our goals of integration it would be ideal if the International Party would be held again next year.

As a follow up for the fakbartour, we did a fakbarweek with the different faculty student unions. Within the week, we could include more fakbars than in a tour. The concept was that each day a different fakbar would have a promotion. During that week, the participants could buy lottery tickets and stamp cards with which they could win prizes. This was not a success, mainly due to miscommunication, weather and timing.

Secrets in Leuven

Many students don’t really know Leuven. LOKO International therefore had two tours through and around Leuven planned. Only one actually took place, because the second tour was planned in a weekend where Koco International organized something that was similar. It was the Secrets in Leuven: Parks in the Ring. Where we went to parks For the first time LOKO international organized that were a bit hidden. a fakbartour. The faculty organizations that participated in this event were Koco International, The tour was a success, around 70 students Politika, Industria, Ekonomika and Medica and participated and they all loved the tour. They also the international student organization ESN recommended us to do the tour again. Some helped out. There was a good cooperation and suggested to do it as an Orientation Days activity.

Fakbartour

___ 83


C E N TR A A L LOKO investeerde dit jaar met haar eerste ActiviteitenCoördinator eerst en vooral veel in het organiseren van teambuildingsactiviteiten. Elkaar leren kennen, informatieoverdracht en het creëren van een goeie inter-kringen-sfeer kan immers nooit kwaad. Voor de grootste midweek ooit trokken we om te beginnen naar de Bosgeus, nabij het verre Ieper. Later werd deze teambuildingsmeerdaagse wel eens samengevat als: “veel drank, maar ik heb wel iets opgestoken”. Een andere samenvatting kan zijn: pudding, piraten, prachtig weer en iets te norse buren. Het was plezant! Cantussen waren er ook voldoende, vooral de foute vrije versies tijdens de rectorscantus zal ik nooit vergeten. Een Beiaardcantus konden we dit jaar helaas niet verwezenlijken. Daarnaast waren er ook functiegebonden teambuildingsactiviteiten, die natuurlijk kleinschaliger van aard waren. Tweedens stonden natuurlijk een aantal vaste klanten op het programma, met LOKOmotion op kop. LOKOmotion had meer zalen dan ooit en ondanks enkele problemen werd achteraf alles uitgeklaard en konden we met de winst een schandalig goed feestje bouwen: LOKO's Last Sunday genaamd. Ook voorgangers First Sunday en de Kerst Plan Sjarel zijn nu voor velen leuke herinneringen, de rest herinnert zich waarschijnlijk niet al te veel meer. Ook de plannen voor een volgende oktobercampagne zijn al in de maak. In tegenstelling tot dit jaar, waar er nauw en goed werd samengewerkt met de fakbars om in die buurten de overlast te verminderen, zal de focus volgend jaar iets algemener liggen. Het controleren van studentenkaarten, het sluitingsuur en de goede stewards hadden een positief effect en zullen hoogstwaarschijnlijk blijven bestaan. (cf. “stadsoverleg”) ___ 84


___ 85


DIENSTEN Om studenten en studentenvertegenwoordigers nog beter te ondersteunen, biedt LOKO ook een aantal diensten aan.

___ 86


SUBSIDIES HUURWAARBORGEN UITLEENDIENSTEN EN VERGADERZALEN SOS BLOK

___ 87


SUBSIDI E S Met dank aan de leden van de subsidiecommissie, vrijwilligers vanuit de kringen, de vrije verenigingen en de verschillende LOKO-afdelingen, kon LOKO ook dit jaar weer veel organisaties blij maken met subsidies.

Ten slotte poogden we ook het oorspronkelijke reglement met de verschillende addenda te verduidelijk in één document met een overzichtelijke inhoudstabel en verhelderende voorbeelden. Over het algemeen waren er relatief weinig ontevreden klanten. Kortom, Bij de eerste schijf was net niet alles opgebruikt en bij zelfs zonder Financieel Beheerder mogen we best trots de twee volgende schijven moesten we telkens een zijn op het geleverde werk. herschaling doorvoeren om het voorziene bedrag niet te overschrijden. Dat is goed nieuws in die zin dat • Daan Annaert de subsidieaanvragen dit jaar vlot binnenstroomden. • Emma Strubbe Een herschaling is echter natuurlijk niet fijn voor de • Evert Decoster ‘benadeelde’ aanvragen, dus naar volgend jaar toe • Katinka Vandevelde kunnen we het bedrag per schijf eventueel herzien. • Laura Geerts Wat betreft de vierde schijf kunnen we natuurlijk op • Laurens Van Tichelen dit moment nog niet veel vertellen. We deelden ook • Maarten Vandeweyer enkele projectsubsidies uit dit jaar aan ISHA en het • Nele Apers • Robrecht Vandendriessche Wereldcongres van LBK. • Samuel Vandewaeter Niet enkel kringen kunnen bij LOKO subsidies • Sander Beelaert verkrijgen. We erkennen ook een heel aantal vrije • Sander Van Gorp verenigingen. We heetten dit jaar enkele nieuwkomers • Thomas Devenyns welkom, zoals Capitant, Xceed en Couchsurfing Leuven • Wendy Feytons Language Exchange Club. • Evelyne van Hecke • Birte Schorpion

___ 88


H UURW A A RBOR G E N Ook dit jaar werd in samenwerking met de huisvestingsdienst en meester Johan Bruyninckx, oud-gediende en eeuwige student, gewerkt aan een aantal huurwaarborgzaken van gedupeerde studenten. Er kwamen slechts een drietal nieuwe zaken bij, maar we hebben voornamelijk gefocust op de afronding van oudere zaken, die al een tijdje aanslepen. Enkele daarvan werden al afgesloten in het voordeel van de studenten. Een speciale vermelding voor één van hen, die zijn teruggevorderde waarborg wenste te schenken aan een goed doel in Leuven, omdat zijn ‘tijd hier zo onvergetelijk is geweest en de Vlamingen hem een hartelijk welkom hebben gegeven’. Voorlopig is er over de recent ingeleide zaken nog geen nieuws, maar we hebben goede hoop op de afloop!

___ 89


UIT L E E N DI E N ST E N E N V E R G A D E RZ A L E N De vergaderzalen waren het afgelopen jaar bijzonder populair. Bijna dagelijks waren alle zalen volzet en konden allerlei verenigingen en kringen gebruik maken van onze accommodaties. Ook de centrale uitleendienst draaide goed en we hebben die dan ook uitgebreid met een aantal nieuwe beamers en twee nieuwe barbecues. We hopen in de toekomst ons aanbod nog wat te verbreden. Daarnaast werd werk gemaakt van een inventaris van de LOKO-bibliotheek die op de website zal verschijnen. Zo kunnen studenten de tijdschriften en andere naslagwerken raadplegen naar believen.

http://diensten.loko.be/uitleendienst. Vorig jaar werd de stockageplaats op de terreinen van het Universitair Sportcentrum volledig op orde gezet, zodat de uitleen vlotter kan verlopen. Dit was een goede vooruitgang. Het overzicht en de ruimte wordt efficiĂŤnter gebruikt. Daarnaast werd het uitleenprogramma volledig geautomatiseerd en is het de bedoeling om op termijn ook online te reserveren.

Ten slotte heeft LOKO Sport gedurende het afgelopen jaar heel wat investeringen gedaan om op de behoeften van de kringen in te spelen. Zo werden kapotte zaken vervangen en kochten we onder andere spaarzame ledlampen, nieuwe spots, aan. De grootste nieuwe investering was echter Ook de uitleendienst van Sport heeft dit jaar een nieuwe tent. De uitleendienst werd enorm weer goede zaken gedaan. Van sporttruitjes en veel gebruikt, waardoor alles rap verslijt. Zorgzaam sfeerverlichting tot verlengkabels en tenten, je omspringen met het materiaal is dus de boodschap. kan het allemaal vinden in deze uitleendienst. Een volledig overzicht kan geraadpleegd worden op

___ 90


SOS - B L OK ( O ) LOKO trachtte het afgelopen jaar de blokkende studenten actief te ondersteunen tijdens de blokperiode. Zo stelden we onze vergaderzalen en salon open om te blokken, voorzagen we een aantal gezonde warme maaltijden per week voor democratische prijzen en stampten we een heuse huis-aan-huis-actie uit de grond. Voortdrijvend op het initiatief van Radio Scorpio vorig jaar, zetten enkele vrijwilligers zich in voor SOS Blok. Studenten konden verzoekjes posten op de facebookpagina en onze SOS’ers snelden te hulp voor samenvattingen, massages, afwas of fietsherstellingen. De actie kreeg veel mediaaandacht en LOKO hield er erg veel likes en hopelijk zelfs een paar mandatarissen aan over...

___ 91


WERKING Van de interne werking, tot het uitgeven van een krantje. Iedereen draagt bij tot een succesvol jaar!

___ 92


INTERN ‘s-Meiers 5 Financiën Communicatie Stafbeleid

VETO THE VOICE LOKO ALUMNI FUIFZAAL ALBATROS

___ 93


I N T ‘s-Meiers 5 Onze ouwe trouwe ‘s Meiersstraat heeft zoals gewoonlijk het afgelopen jaar een aantal veranderingen moeten ondergaan. Het jaar is begonnen met een volledig vernieuwde en uitgebreide salon, die nu op een iets comfortabelere manier kan dienen voor een gesprek na de vergadering, een brainstorm of gewoon een moment van rust. Verder werd nieuwe verlichting gehangen in de gele en groene vergaderzaal en krijgen de kotbewoners binnenkort een gerenoveerde douche op de hoogste verdieping. Samen met een aantal dringende herstellingswerken in de kelder levert dat hopelijk zo snel mogelijk een goed brandweerrapport op! Daarnaast werd het kleinste kamertje naast de keuken nieuw leven ingeblazen en ten slotte bleven natuurlijk dagelijks onderhoud en klusjes nodig, die zo goed mogelijk werden opgevolgd. Daarvoor bedanken we de technische dienst van de KU Leuven en in het bijzonder Maurice Vanhove, alsook onze vrienden van TSD, die af en toe met raad en daad zijn bijgesprongen. Ook dank aan een aantal schachtjes en de vrijwilligers van iCare die af en toe eens een lokaaltje onder handen hebben genomen et enfin, des applaudissements forts pour notre femme de ménage, toujours motivée et courageuse, Christina!!

communicatie en opvolging gegarandeerd wordt. Ten slotte kreeg ‘s Meiers er dit jaar twee bewonertjes bij, die huisvesting kregen in de tuin, namelijk onze LOKO-nijntjes. Zij lijken hier heel tevreden en worden goed verwend!

Koetshuis Met de integratie in het verschiet zijn echter ook een aantal meer grootschalige veranderingen op til, met natuurlijk de renovatie van het koetshuis op kop. De bouwval in de LOKO-tuin staat er al lang, het dossier waart ook al enkele jaren rond in min of meer actieve staat. Op termijn willen we nog steeds komen tot een permanente en optimale vestigingsplaats voor Leuvense studentenvertegenwoordiging, en de nieuwe Studentenraad KU Leuven in het bijzonder.

Met de kotbewoners werd in regelmatig overleg getracht een goede verstandhouding op te bouwen. Daarbij werd afgesproken volgend jaar te gaan werken aan een gezamenlijk project waarbij wederzijds respect tussen bewoners en bezoekers van de ‘s Meiersstraat hopelijk wordt bevorderd. Concreet zouden de kotbewoners een taskforce vormen rond Partycipation en samen een In het academiejaar 2011-2012 werd er goed werk activiteit uitwerken. Daarbij zal natuurlijk worden geleverd: de architect maakte plannen, er kwam gestuurd vanuit het bureau van LOKO, zodat de een eerste aanzet tot financieringsnota. Die nota ___ 94


E R N trachtten we dit jaar af te werken, onder andere door op zoek te gaan naar extra financieringsbronnen. (Financiële) samenwerking met de KU Leuven is in dit dossier van essentieel belang. Die gesprekken zijn dan ook volop aan de gang. Het betreft een dossier dat zich noodzakelijkerwijs op lange termijn afspeelt, daarom zetten we maximaal in op opvolging ervan in de LOKO Raad van Bestuur volgend academiejaar door experts voor die RvB te werven. Tot aan de afwerking van het koetshuis is het dan de bedoeling dat de gele vergaderzaal wordt omgetoverd tot een kantoor voor de nieuwe Studentenraad (cf. infra). Op de tweede etage zal

dan één van de koten een nieuwe vergaderzaal worden.

Kantoren In onze andere kantoren werd natuurlijk ook lustig gewerkt. Vooral op International werd een goede samenwerking met Pangaea nagestreefd en werd samen met de redactie van The Voice het kantoor weer wat opgefleurd en heringericht. Ook het STUK-kantoor werd door de dames van Cultuur weer wat opgewaardeerd in de aanloop van Ithaka.

Financiën Bij gebrek aan algemeen beheerder viel de CoCo terug op een “oud” gebruik: ieder houdt zijn eigen financiën bij en tijdens bijeenkomsten van de CoCo wordt het geheel in mekaar gepuzzeld. Gelukkig konden we rekenen op de hulp van boekhoudster Ria en stafmedewerker Wendy. Zij verzorgden boekhouding en het bijhouden van begroting versus jaarrekening. Op CoCo’s en andere momenten werd evenwel expertise uitgewisseld, die hopelijk op lange termijn tot lering kan dienen.

na overleg besloten een aantal investeringen uit te voeren met het oog op de volgende jaren.

Zo werd de uitleendienst wat uitgebreid, werd er werk gemaakt van een vernieuwde doucheruimte voor de koten en een nieuwe frigo, een grasmaaier enz. Daarnaast werd er wat budget vrijgemaakt om de stafmedewerker internationaal een extra tijdje aan te nemen, om op die manier het werk wat beter te spreiden naar de Orientation Days en International Party toe. Ten slotte werd er gepraat over de aankoop van een busje (nu al “lokomotief” voor de vrienden!), dat zou kunnen uitgeleend worden aan kringen en vrije verenigingen. Er werd Het was misschien wat lastiger om continu overzicht ook nog gesproken over de aankoop van banken en te bewaren, maar dankzij een stringente begroting, stoelen, maar er werd beslist dat niet te doen om de geoliede werking van de organisatie en het zeer verschillende redenen. goede boeren van de verschillende afdelingen Onze dank gaat uit naar Ria Levecke en Wendy vormde dat geen probleem. Ook het sponsorbeleid Feytons voor hun werk, en naar de sponsors. verliep relatief decentraal. Om die redenen werd er ___ 95


Communicatie

Facebook likes

Dit jaar heeft LOKO gestreefd naar uniformiteit binnen haar communicatie. Nieuwe templates, consistent gebruik van de logo’s, een nieuwe, functionele website en herkenbare posters, flyers en folders hebben ervoor gezorgd dat LOKO op een duidelijke, positieve manier in het straatbeeld verscheen.

Het begon met vernieuwde flyers voor de eerstejaarsstudenten en met een succesvol standje op de Studentenwelkom. Ook de nieuwe website kon in het begin van het academiejaar op heel wat bijval rekenen. Informatie was makkelijker terug te vinden, de site zag er beter uit en was gebruiksvriendelijker, en de informatie was eindelijk Op IT-gebied zijn we gestart aan een grote aangepast aan de huidige situatie. opkuisactie. De interne server is vernieuwd, en Doorheen het jaar is er dan verder gewerkt wordt verder geoptimaliseerd door ULYSSIS. Er aan het beschikbaar stellen van informatie aan is nieuwe hardware aangekocht, om oude en studenten, het up-to-date houden van de website, versleten computers te vervangen, en we beginnen Facebookpagina en Twitter-account, het verder langzaam over te stappen naar Windows, om de uitbouwen van de website en alles stroomlijnen compatibiliteit, de leercurve en het gebruiksgemak zodat we weer een paar jaar voort kunnen. te verbeteren. Dat dit langzaam maar zeker vruchten begint af te werpen, zien we aan het feit dat de Facebookpagina van LOKO bijna 1.500 nieuwe likes heeft verzameld, mede dankzij succesvolle, organisch gegroeide acties zoals SOS BLOK (zie diensten). Ook de verschillende afdelingen hebben zwaar ingezet op communicatie. Bij LOKO Cultuur hebben ze de communicatie van Ithaka laten verzorgen door een stagiair, bij LOKO Sport is er een nieuwe vrijwilligersfunctie gecreĂŤerd voor hun social media en communicatie-beleid, en bij LOKO International hebben ze een hele hoop informatie naar het Engels vertaald en beschikbaar gesteld aan internationale studenten.

Ook op mediavlak hebben we een goed jaar gehad. LOKO is verscheidene keren positief in het nieuws geraakt en heeft duidelijk van zich laten horen! Ook hebben we, samen met Veto, het nieuwe studentenradioplatform STRAK FM van de grond gekregen. Deze pop-upradio heeft een aantal succesvolle live-momenten gekend (24 urenloop en rectorverkiezingen/onderwijscongres) en een heleboel interessante reportages gemaakt. Er is echter duidelijk nog veel werk aan de winken. Met de jaarlijkse toe- en uitstroom van studenten blijft het vechten om bekendheid en visibiliteit. We hopen echter dat dit jaar de fundamenten zijn gelegd om er de komende jaren nog beter werk van te kunnen maken.

___ 96


Stafbeleid De werking van LOKO wordt ondersteund We mogen besluiten dat de stafmedewerkers en door betaalde werkkrachten, de het bestuur dit jaar zonder veel botsingen het jaar stafmedewerkers. Zij werken tussen en met hebben volbracht. Op het kantoor heerste een de studenten, waarbij de soevereiniteit van gemoedelijke sfeer en de collega’s kwamen zeer de studenten prioritair is. goed overeen. Anderzijds kunnen we de feiten niet negeren en moeten we erkennen dat de financiële Art. 29, statuten werklast het afgelopen jaar soms niet houdbaar was. Met steeds meer verschuivingen naar DIDO De stafmedewerkers verzorgen de vzw, een periode zonder stafmedewerker financiën administratie. Ze zorgen tevens voor en alfaset en gewoon over het algemeen veel inhoudelijke ondersteuning. (extra) werk, heeft onze boekhoudster regelmatig late avonden moeten doorwerken. Daarom wordt Art. 48, HR er tegen volgend jaar nagedacht over een nieuwe structuur voor de financiën. LOKO heeft het geluk op een aantal ondersteunende Ten slotte hebben we natuurlijk een aantal keer een stafmedewerkers terug te kunnen vallen. Zij teambuildingske gedaan om de werkrelaties wat te werken vol- (centraal) of halftijds (alle anderen) vervlotten! Er is niets dat de sfeer meer bevordert en worden betaald voor hun werk. Dat betekent dan samen een EHBO-cursus volgen... dat ze een andere benadering nodig hebben dan vrijwilligers. Met het oog daarop herschreven we Het academiejaar 2012-2013 werd gekleurd door: de nota stafbeleid tot twee documenten “stafbeleid Laura Geerts (staf Centraal), Els Dehaen (staf principes” en “stafbeleid praktijk”. Daarmee zetten Onderwijs & Vorming), Annelies Roose (staf Cultuur), we de lijn van vorig jaar door, maar we proberen te Magit Beckers (staf cultuur tot oktober) Gijs Van komen tot een meer systematische evaluatie en een den Broeck (staf Integratie), Anaïs Cosemans & Jasmien Van Baelen (staf Sport), Wendy Feytons open stafoverleg. (staf Financieel), Thierry Debels (staf Financieel tot november), Pieter Rombouts (staf Alfaset), Pieter • Centraal overleg (wekelijks) Van der Schoot (Staf Alfaset tot december), Simon • Algemeen stafoverleg (1x per semester) Bekaert & Heleen Goubert (staf Albatros), Sam • Individuele evaluatie (voor het aflopen Rijnders (staf Veto – Integratie) en Margot Hollevoet proefperiode en voor het aflopen van het (redactiesecretaris Veto). Last but allerminst contract) least, een bloemetje en eeuwige dank voor onze Verder werden er duidelijke afspraken bevestigd/ boekhoudster en encyclopedisch geheugen: Ria gemaakt rond het doorgeven van werkuren, gebruik Levecke! van bureaumateriaal, ziekte, verlof, problemen bij aansturing, verlenging van contract enzovoort. We danken iedereen voor de vele verslagen en het geleverde werk!

___ 97


V E Een heel jaar Veto, dat is een hele boterham. Om u ten dienste te zijn, vatten we het academiejaar even samen, in woord en in beeld. September Het academiejaar begon met een stevige uithaal van de studenten naar de stad. Ze kloegen het gebrek aan inspraak bij de stad aan: “Politici hebben veel ideeën maar uitnodigingen om die met ons te bespreken hebben we nog niet gekregen.”

“Het Leuvense model waarbij iedereen door elkaar woont, is altijd leefbaar geweest,” klonk het bij de N-VA. Kritische stemmen weerklonken eveneens bij de officiële opening van het Rector De Somerplein, of Het Foch zoals wij nog steeds proclameren. De handelaars waren ontevreden en voelden zich in de steek gelaten tijdens de werken. Vooral rond de uitbating van de fietsenstalling was er heisa omdat parkeerbedrijf APCOA daar de voorkeur kreeg op Velo. Rector Mark Waer: “Ik weet niet hoe lang het uitbatingscontract geldt, maar ik hoop dat het kort is.”

De Britse studenten kloegen dan weer over het verhoogde inschrijvingsgeld. Engelse studenten Voor de verkiezingen gingen bijna alle kopstukken betalen zich blauw aan hun opleiding met in debat. Een debat dat gedomineerd werd door oplopende prijzen tot 11.200 euro. burgemeester Tobback himself die van zich afbeet: Geen nieuw academiejaar zonder enkele “Ik ben zeker geen sluitingsuuromaan.” Om in het veranderingen, zo ook bij de fakbars. Strengere thema van de verkiezingen te blijven, vulde de controles op bezoekers zijn daar een deel van. Zo immer charmante Greet De Keyser de achterpagina moet je beschikken over een studentenkaart van over de presidentiële strijd in Amerika. de Associatie KU Leuven om de fakbars binnen te mogen. De studenteninspecteur, Nick De Flik voor de vrienden, was een tevreden man: “Fakbars doen hun best om overlast zo veel mogelijk in te perken.”

In de reeks Preses and Prejudice gingen we dit jaar de vooroordelen rond een aantal kringen na. Zo was in oktober onder meer Rien Hoeyberghs van VTK aan de beurt. “Ik moet zeggen dat ik al elke dag Hoera, de fietsenstalling onder het De Somerplein van het academiejaar ben uitgegaan,” vertelde Rien. raakte gevuld! Helaas niet door fietsen. Een Dat heet in ons jargon een patser. gigantische rode bal zat geplet aan de ingang. Het Natuurlijk mochten ook de belangrijkste bleek om een kunstwerk te gaan van kunstenaar onderwijsthema’s niet ontbreken. De hogescholen Kurt Perschke en heette RedBall. Met 125 kilogram zaten propvol, professoren Engels moesten een en vijf meter doorsnede trok de bal heel wat taalexamen afleggen en de studenten hadden kijklustigen. Of toch meer dan het gemiddeld geen flauw benul wat die hele integratie eigenlijk aantal bezoekers van de fietsenstalling. is. “Studenten zitten met veel vragen waar ze geen antwoorden op krijgen,” klonk het bij de Studentenraad Associatie Leuven.

Oktober

In oktober sloeg de verkiezingskoorts toe in November Leuven. Veto onderzocht of het betaalbaar wonen is in Leuven. Rik Daems lanceerde het idee om Het debat over de tweejarige master werd weer studentendorpen te bouwen buiten de ring. Alle opgerakeld in november. Wie uiteindelijk die andere partijen keerden zich meteen tegen Daems. grote discussie zal winnen, blijft nog onbekend. ___ 98


TO Ondertussen werd ook volop nagedacht over associaties tussen universiteiten en hogescholen. “We groeien naar één organisatie”, zei Mark Waer. Het onderscheid tussen universiteiten en hogescholen is nog niet helemaal vervaagd, maar een duidelijke omwenteling komt er wel. Academische opleidingen aan de hogescholen zullen volgend jaar bij de KU Leuven horen.

klachten over illegale downloads van tv-series via het KU Leuvennetwerk. De Leuvense politie voert al een heel jaar strijd tegen fout gestalde fietsen. In december kondigde de stad een nieuwe bewaarplaats aan in Kessel-Lo, waar weggehaalde fietsen weer opgehaald kunnen worden. Voorlopig moeten fietsloze studenten nog steeds de bus op naar Holsbeek.

We keken ook buiten de grenzen van het kleine België. Een hot topic in november was de presidentsverkiezing in Amerika. Twee Amerikaanse December studenten gaven hun mening over de kandidaten In december stond de blok weer voor de deur en de Barack Obama en Mitt Romney. Of Obama faalt universiteit hielp waar ze kon. En hoe kon dat beter of een compleet pakket is, mag hij momenteel dan extra studieplaatsen beschikbaar stellen? bewijzen. Meer en meer studenten tekenden beroep aan In november riep burgemeester Tobback de omdat ze niet mogen verder studeren. En voor Leuvense studenten via internet op om massaal beginnende studenten kondigde de KU Leuven aan te supporteren voor OHL. Wij vroegen ons af of dat ze een ijkingstoets wiskunde wil invoeren voor adverteren via internet de enige manier is om anno opleidingen met veel wiskunde. Maar geen paniek, 2012 studenten te bereiken. Het was in elk geval de test is niet bindend. een succes. Een ander succes in november was de Een andere test die eind november plaats vond heropening van de concertzaal Het Depot. was Het Groot Dictee der Leuvense Studenten. VRTVan 10 tot 18 november vond de Leuvense nieuwsanker Martine Tanghe kwam als experte het klimaatweek plaats. Veto verscheen enkel digitaal dictee voorlezen. en spaarde op die manier een aantal bomen. Nederland bespaarde ondertussen wat geld. Ze Andere experts kwamen in december een lezing zullen hun studenten in de toekomst immers geen over dementie geven. De KU Leuven wilde, in beurzen meer geven om hun hogere studies te lijn van Music for Life, het taboe rond dementie bekostigen. De studenten zullen zelf dus meer geld doorbreken. Dat is positief. Maar de universiteit moeten neertellen. De Leuvense studenten werden stond ook even in slecht daglicht omdat het niet opgeroepen om geld te geven, wel bloed. blijkbaar samenwerkte met het wapenbedrijf Israel Dat naar aanleiding van de Bloedserieusweek in Aerospace Industries (IAI). Maar zo’n vaart liep het niet en de KU Leuven zei dat de kans klein was dat november. IAI toestemming zou krijgen om toegang te krijgen In december werd er beslist wel geld te vragen aan tot de kennis van KU Leuven. de studenten. De renovatie van gesubsidieerde residenties viel duurder uit dan verwacht en daarom wilden ze de gratis huurmaand afschaffen. Ook aan plannen voor de bouw van nieuwe koten ontbrak Februari het niet, tot ongenoegen van vele buurtbewoners. Na een deugddoende rustperiode en een minder En misschien niet onterecht, want klachten over deugddoende examenreeks barst een debat los kotfeestjes namen toe in december. Evenals de over de academisering van de kunstopleidingen. De ___ 99


Riskiaanse uitbreidingsdrang van de Associatie KU Leuven, onder leiding van oud-rector en godfather André Oosterlinck, doet stof opwaaien: “De KU Leuven voert een machtsgreep uit,” zo klinkt het bij kunstendocent Jeroen Laureyns. In februari begint de rectorverkiezingskoorts stilaan te stijgen. Veto trekt gewapend met een foto van huidig rector Mark Waer de straten op om zijn bekendheid bij het studentenpubliek te testen. Vooral de jongere studenten slaan de bal mis: de aimabele grijsaard op de foto wordt geïdentificeerd als Julian Assange, een pauskandidaat en cafébaas op de Oude Markt. Pijnlijke maand voor de liefhebbers van het betere koninginnehapje: Studentenrestaurant Alma verhoogt in februari de prijzen om de inkomsten aan de uitgaven te matchen. Viriele studenten die deze prijsverhoging willen counteren met een bijverdienste als spermadonor worden geconfronteerd met enkele bedenkingen bij de wervingscampagne van het UZ: “Spermadonor zijn en biologische vader worden, het is iets heel anders dan bloedgever zijn,” waarschuwt professor Martin Hiele. Ook leven in Leuven zou wel eens duur kunnen uitvallen: op 25 februari brengt Veto onder de aandacht dat het stadsbestuur van Leuven de jacht geopend heeft op studenten die illegaal samenwonen in een gezinswoning. Vooral de verhuurders lopen een stevig risico op een fikse boete. Het artikel werd iets minder gesmaakt door stadsbulldog Louis Tobback, die Veto betichtte van “sensatiejournalistiek”. Love you too, Louis.

Maart Na enkele maanden werd duidelijk dat de fietsenparking onder het De Somerplein geen succes is. Er stonden gemiddeld slechts achttien fietsen op stal, terwijl uitbater APCOA maandelijks de centen telt. Er ontstond een discussie over de fiets in het Leuvense straatbeeld. Het Leuvense straatbeeld werd midden maart overigens gedomineerd door een indrukwekkende politiemacht, ter gelegenheid van de jaarlijkse NSV!betoging en tegenbetoging. Rechts marcheerde een toertje, links danste een parcourtje en iedereen keerde achteraf tevreden en ongeschonden weer naar huis.

planken schitterden: Historia en Wina maakten De Koelisse onveilig met hun opvoering van respectievelijk Lady Windermere en Elegie voor een Panter. De laatste pagina van Veto kleurde muzikaal in maart: An Pièrle deed het solo achter de piano, muzikale duizendpoot Stijn Meuris verklaarde zijn liefde aan Joy Division, terwijl Helmut Lotti opbiechtte dat hij het liefst van al gewoon in het Gents schrijft.

April In april kwamen de rectorverkiezingen stilaan op gang: de vier kandidaat-rectoren Bart De Moor, Tine Baelmans, Karen Maex en Rik Torfs maakten hun programma bekend. De programma’s liepen vaak gelijk, maar in de debatten in de loop van de maand speelde Rik Torfs handig in op het feit dat zijn drie tegenkandidaten uit de bestuursploeg van Mark Waer kwamen. Ook kwam aan het licht dat de Alma met zware financiële problemen kampt. Er werd in vorig kalenderjaar maar liefst 250.000 euro verlies gemaakt, waardoor even gevreesd werd dat er restaurants zouden moeten sluiten. Crisismanager Daniel Lips moet Alma nu weer op het rechte pad brengen. Verdere besparingen gebeurden er ook met de buspas, die vanaf volgend academiejaar 20 euro per jaar zal kosten. Toch gingen er ook stemmen op om het mobiliteitsplan van de stad te veranderen: gedaan met de muur van bussen die door het centrum rijdt? De kiesploegen veroverden Leuven eind april, waarbij we vooral het fantastische waterballonnengevecht op het Ladeuzeplein herinneren. 150.000 ballonnen gingen op in een strijd georganiseerd door Ekonomika. In ons dossier over drugs begaven we ons in de Leuvense onderwereld, en ontdekten we dat coke vinden op de Oude Markt toch iets moeilijker was dan gedacht.

Mei

In mei bereikten de rectorverkiezingen hun hoogtepunt: Torfs en Maex werden verkozen in de eerste ronde op 13 mei, en uiteindelijk werd Rik Torfs verkozen tot rector op 17 mei. De studenten besloten om in blok op Karen Maex Maart was ook de maand waarin de eerste te stemmen tijdens de eerste ronde, maar in de Interfacultair Theaterfestivalproducties op de beslissende ronde viel het blok uiteen en was de ___ 100


studentenstem verdeeld. De rectorverkiezingen van Leuven verliepen zonder problemen, maar aan de Universiteit Gent liepen ze uit op een fiasco door de ingewikkelde kiesprocedure.

Jan Goffin, de decaan van de faculteit Geneeskunde, trok van leer tegen homeopathie: geen zaken aan de universiteit die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Leuven krijgt er vanaf volgend jaar ook een Controverse in Leuven was er dan weer toen bleek studentenvereniging bij. De Kring Internationale dat proffen hun kennis van het Engels moesten Betrekkingen zou na een korte afwezigheid heropgericht worden. aantonen door video-opnamen. Vooral de inmenging van de Vlaamse overheid lag veel proffen Graffitiartiest Bisser hoopte dan weer dat de stad zwaar op de maag. Ook godsdienstsociologe Sarah Leuven hem en zijn medespuiters meer ruimte zou Bracke kwam in het oog van een storm terecht. Ze geven, want nu wordt hij vaak verplicht tot illegale verkaste naar Harvard nadat ze niet vast benoemd kunstwerken. Tot slot gingen we op zoek naar de werd aan de KU Leuven. Volgens haar omdat ze centjes van de KU Leuven en evalueerden we LOKO te veel rond gender werkte en niet genoeg rond voor het voorbije jaar. het christendom, de universiteit hield het op een incompatibel profiel. ___ 101


T H E THE VOICE went through some major changes The Style. again in its 16th year. One might think “nothing The goal of our style in terms of content was to new”, but the aim of this year’s Editor-in-Chief have readers take the magazine home because was to professionalize the magazine and get they considered it something valuable. Since this a clear mission that could be passed on to magazine is a monthly publication, we aimed for future years. The aim was to create an excellent timeless and classic articles. The magazine was blueprint so that THE VOICE could start to build its designed with 3 sections: News, Features and Culture own tradition, like our Flemish big sister Veto. In September, LOKO was questioning the survival of Only in the News section did time-sensitive topics up; even so, insightful issues and debates THE VOICE, and by the end of the year, students show were highlighted rather than the occurrence of have confirmed that this magazine is valuable to events. THE VOICE aims as much as possible to get the community, and its survival will no longer be a student perspective in News (e.g. Greek students an issue. THE VOICE can now only hope that the in Leuven talking about life changes in Greece). The next Editor-In-Chief will maintain the blueprint topic can range from Leuven to international news. and improve the problems this year’s team has In News, there was also one Veto article translated to English every month. With this, the hope exists to identified. The Mission.

create a better connection with the Flemish student community. Hopefully, in time there is room for more cooperation with the Veto editorial team.

In the Culture section, there is room for The mission of THE VOICE is to be the voice cultural investigation, theoretical perspectives, of international students. As there is no other entertainment & art and lifestyle. The section aims publication in Belgium meant for international to break stereotypes and enhance intercultural students, this is a crucial role we can play in Leuven. debate. We identified stories starting with the concerns The Features section consists of several cohesive and ideas of the international student community articles that take the reader through a journey to of Leuven. This could start from the questions and answer the Features question that is reflected on problems where Belgians/experienced international the cover. The question starts from topics that are students give others more information, the insight very relevant to the international community. of international students on news from their home country, or the view of international students on THE VOICE went from a B5 magazine to an A4 things happening in Belgium. THE VOICE aims magazine. The page count stayed the same. The to break stereotypes and prejudices by crafting issue stayed a full color print, though THE VOICE this stories from a student perspective. THE VOICE year made full use of color in its layout. The cover became an international student magazine instead image extended from the front to the back. We of a magazine for international students. With took The Economist as one of the most important this we hope that THE VOICE becomes an extra examples for the cover style of THE VOICE. The cover instrument in Leuven to bridge the gap between needed to be simple yet slightly provocative. The the international and Flemish communities. team aimed for a strong photo and a short question International students include Belgian students by that would grab the reader’s attention. THE VOICE’s definition, so we created a magazine that is relevant to them too. ___ 102


VOIC E The Editorial Team. Until year 16, THE VOICE was produced by one Editor-in-Chief and the Editorial Secretary (LOKO International’s staff member), who had to hope for the cooperation of some volunteers. This made the style of the magazine differ from publication to publication. Furthermore, this created a huge workload and uncertainty for the Editor-In-Chief. Therefore, we created a formal Editorial Team this year, complete with job descriptions and responsibilities. This team process that we designed has to be kept and improved upon. If changes are to be made to this process, the Editor-in-Chief will have to present the plans at LOKO International’s workmeeting for approval.

international student). Students often have already written great stories that with slight adjustments could be published in the magazine. The Editor-inChief and the Editorial Secretary interviewed all the editorial candidates in person and elected a team from these candidates. The application form for freelancers stays online throughout the year. Also the editors actively kept recruiting contributors for the magazine to bring diversity to the magazine and complement the consistency of the Editorial Team and the original base of freelance contributors. This recruitment process proved to be very effective, as THE VOICE always had more than enough content this year.

The Editorial Team is led by the Editor-In-Chief with the assistance of the Editorial Secretary. Each section has an editor and an assistant (News Editor, Features Editor and Culture Editor, each with an assistant). We also have a Photo Editor, a Layout Editor and a Web Designer. All positions were filled this year, except for the Layout Editor. The Editor-inChief took on the responsibility for layout.

Manual: How to run THE VOICE

the interests of students and to later assign the articles to the right person. Also, we knew who had blogs, which was useful for certain issues (e.g. Issue 3: “what’s next?” used a blog on PhD-career by an

Articles: Cultural Differences: an interview with Vice Rector Bart De Moor - Exam regulations: navigating the maze – Professor-Student Relationships – The Ombudsman – Testing, Testing: exam types, tips

THE VOICE created a manual with all the procedures on how to run THE VOICE. The new Editor-inChief will have to present adjustments to these procedures to the LOKO International workmeeting for approval. This way the successors will not have to think about the processes, and they will have a good starting point, which they can develop further. This was a measurement to create a tradition at THE VOICE, to ensure the survival of the magazine. The Recruitment of Editorial Team problem with THE VOICE is that the team changes and freelance contributors drastically every year, so a good manual is necessary In October/November, we had a recruitment to keep it consistent and to minimize the need to campaign. The reason for this late campaign was reinvent the wheel. the late election of the Editor-In-Chief. Flyers were printed and distributed in places around Leuven Year 16 Issues. (e.g. international bars, art centers, libraries). The Issue 1: Special Exam Edition. flyer was distributed online too. On the LOKO International website, there was an International students often experience a culture application form for people who wanted to apply shock with exams when coming to Leuven. This for positions or contribute to the magazine in some issue was meant to prepare international students way. During this campaign we had 15 candidates for this and inform students about the most for the Editorial Team and 40 contributors in total. important rules from the Education and Exam The profile questions allowed us to get to know Regulations.

___ 103


and grading – Aim for 20/20 English: common mistakes – Keeping A Cool Head: managing stress – Study Spots Around Town – Time for A Beer Exam: get to know beer – A Strange Balance: studying and celebrating Issue 2: Internationalization? This issue was written in the spirit of Think Abroad Month and raised some questions on internationalization. What is internationalization? How can we achieve it? Do we need it? Articles: (NEWS)China: New Year, New Regime, New Hope? Chinese New Year Celebrations in Leuven, across Belgium - Our Contribution: Pakistani Student Association (PSA) – Conversations Dutch Ambassador to Belgium – Students from PIIGS Struggle to Make Ends Meet – Erasmus Students Can Breathe a Sigh of Relief for Now – Belgian Scholarships for Non-EEA Students Tighten – (FEATURES) Internationalization? – From the desk of Our Director of the International Office – Crossing Borders: Necessity or Luxury? – Why Think Abroad Month? – Erasmus in Leuven: Man to Programme – Recent Developments (CULTURE) Carnival & Acculturation – Flemish Nationalism on The Rise – Art Exposes undercurrent of Internationalization – Commentary Zwarte Piet – Commentary Cosmopolitanism Issue 3: Reduce, Reinvent, Recycle. How can students have a more sustainable lifestyle in Leuven? Articles: (NEWS) Arab Spring & Dark Ages – Doha: Keeping the Earth from Overheating – Cities Need to Smarten Up – Best Cities for Quality of Living – France Year at KU Leuven – 2030: Climate Neutral Leuven (FEATURES) Eco-Friendly Living – Do-it-yourself: Origami Flower – Used vintage Is The New Black – Bike Theft: What You Don’t Know – Commentary How Green Is Green? – A Breath of Fresh Spring Air – Conversations Nikkie Melis – Never Thought You Could Be an Eco-Warrior? (CULTURE) The Rural African Marketplace – UMOJA Fashion Show – White Elephants & Gift Horses: Regifting – ‘Vintage’ Wine & Cardbordeaux – How I fell in Love with… A Combat Sport – Through the drinking glass: Zythos Beer Festival – Blog Space The Perfect Mate

Future Under Pressure? – Elections Threaten Stability in Togo – Youth Unemployment in Southern Europe – Job Opportunities on the Horizon – FyraFail, Chronicle of a Disaster Foretold? – KU Leuven Rectoral Elections in May – From Veto Young and Entrepreneurial in Belgium (FEATURES) Thinking About Work – Getting a Job – The Academic Path – Stay Free – What Do You Have to Lose? (CULTURE) International Students of History Association ISHA – How I Fell in Love with… Tango Marathons – The Stigma of Moving Back Home – Bilingual Cultura Iberoamericana en Bélgica – All These Diplomas and Still No Job – Summer Music Festivals in Belgium – blog space How to Fail a PhD in a Grand Way Issue 5: (R)evolving Traditions. What happens to (traditional) values when they meet new contexts? Leuven is a place where many nationalities and cultures come together. This has an influence on the values of students. This issue includes some international stories on how values revolve and evolve. Articles: (NEWS) The New Rector – Goodbye Rector Waer - Opening of AGORA- Dobro DosliMy Temple Is Everywhere: the Buddhist monk student - Idiom of the Month: Nigerian – The Higher Institute of Philosophy: a Laboratory for Internationalization(FEATURES) Who Put The K In KU Leuven? - Islamic banking - So what exactly are American values? - Alternative Currency Systems The Belgian Burqa Ban - Nationalism: Catalonia vs. Flanders (CULTURE) The Sharing Economy - Music in Belgium - Becoming a stereotype when you’re abroad - Culture Shock! Living with the Maasai Taking Clues from Religion: Hinduism - Cultural Training? - Bilingual article: Italian Obviously Fashion police: Angela Merkel - How I fell in love with...comics! (SUMMER) EU Travel Blog: Island Hopping in Greece - Walking in the street of food - Responsible tourism - Travel: transportation How Not to Travel as a Westerner - Screw It All, I’m Backpacking – Belgium’s Summer Eutopia – Summer in Belgium Year 17 Issue 1. Issue 1: Welcome issue “Leuven for Locals”.

As it will be hard to get a whole new team together by the first week of September, a special team consisting of 3 freelance writers worked on a Issue 4: What’s Next? welcome issue that can be distributed in September What can you do after you have finished your to the new incoming students. This issue could be studies at KU Leuven? How’s the job market? What used as a blueprint for future issues. The theme is are tips for getting a job? “Leuven for Locals”, to help international students Articles: (NEWS) Hugo Chávez – Iceland’s European get a grasp on the “Flemish student scene”. ___ 104


L OKO

A LU M N I

LOKO Alumni is de alumnivereniging van LOKO. Ze heeft als doel de band tussen huidige en voormalige studentenvertegenwoordigers te versterken en op die manier kennis- en informatieoverdracht te bevorderen. LOKO Alumni zag in 2007 het levenslicht en is sinds 2009 een vzw verbonden aan LOKO. De Raad van Bestuur bestaat uit Patrick Van den Bosch (voorzitter), Cédric Suttels (secretaris), Bert Willems (penningmeester), Maarten Gerard, Inge Geerardyn, Jannes Motmans en Jelle Mampaey. De jaarlijkse traditie: de ‘LOKO Alumni Plan Sjarel’ werd na een jaar onderbreking omwille van de viering van 25 jaar LOKO terug opgepikt. Nieuw dit jaar was de eerste editie van de LOKO Alumni Quiz. Deze quiz verving de cantus met als doel ook een iets ouder en meer divers alumnipubliek te kunnen aanspreken. Deze insteek heeft haar vruchten afgeworpen waardoor kan gesproken worden van een geslaagde eerste editie. In het voorjaar 2013 zag ook Veto Alumni het levenslicht. Enkele gemotiveerde ex-Vetomedewerkers zijn aan de slag gegaan om van de veertigste verjaardag van Veto in het komend academiejaar een feestelijke gebeurtenis te maken. Het is de bedoeling om hierop verder bouwend op regelmatige tijdstippen activiteiten te organiseren die in de eerste plaats op de alumni van Veto gericht zijn. Dit academiejaar werd hiertoe reeds het startschot gegeven met de Veto Alumni BBQ.

___ 105


FUIFZ A A L A L B A TROS Sinds 2000 baat LOKO haar eigen fuifzaal uit: de welgekende Albatros. Dat dit af en toe met vallen en opstaan gepaard gaat, is onvermijdelijk. We kunnen echter met trots zeggen dat de laatste jaren erg mooi geweest zijn voor de zaal. En ook dit jaar was weer grotendeels een succesverhaal. Met meer fuiven dan voordien, is het duidelijk dat de slechte reputatie van weleer gekeerd is, en dat studenten en verenigingen weer graag de gezellige, licht industriële sfeer van de Albatros opzoeken. Dankzij de twee gemotiveerde en getalenteerde beheerders, Simon Bekaert en Heleen Goubert, en met de hulp van LOKO’s Staf Centraal Laura Geerts, die onder meer de reservaties op zich nam, hebben we dit jaar de zaal goed draaiende kunnen houden, met enkele positieve vernieuwingen. Zo zorgt het nieuwe Albatros-boek er voor dat de zaal properder achterblijft — altijd fijn voor zij die na je komen — en is het vestiairesysteem handiger dan ooit. Ook vele andere kleine frustraties uit het verleden zijn vanaf nu verleden tijd. Maar we blijven niet stilstaan. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, en om de buurtbewoners te sparen, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe manieren om de zaal te isoleren en optimaal te gebruiken. Van die evoluties kunnen we hopelijk vanaf volgend academiejaar de vruchten plukken. Ook op vlak van PR zijn we aan een opmars bezig. Met een nieuw logo, een werkende Facebook-pagina, en een nieuwe website die eraan komt, straalt de zaal een nieuw, positief imago uit, zodat we er weer kunnen staan voor de Leuvense student.

___ 106


___ 107


___ 108


CO L OFO N Hebben meegewerkt: De LOKO-ploeg

COÖRDINATOREN Voorzitter Ruben Bruynooghe Ondervoorzitter Sam Pless Activiteitencoördinator Nele Apers Communicatiecoördinator Niels Decoster Coördinator Sport Maarten Vandeweyer Coördinator Cultuur Katinka Vandevelde Coördinator Internationaal Heleen Yu Hoofdredacteur Veto Jelle Mampaey STAFMEDEWERKERS Centraal/Sociaal Laura Geerts Onderwijs en vorming Els Dehaen Integratie (LOKO) Gijs Van den Broeck Financiën Wendy Feytons Sport Anaïs Cosemans Sport Jasmien Van Baelen Cultuur Annelies Roose Internationaal Evelyne Van Hecke Redactiesecretaris (Veto) Margot Hollevoet Integratie (Veto) Sam Rijnders Beheerder Albatros Simon Beckaert Beheerder Albatros Heleen Goubert Alfaset Pieter Rombouts Boekhouding Ria Levecke BUREAU Academische Raad Dries Mahieu Academische Raad Mathias Anthonissen Academische Raad Oliver Van Oekelen Onderwijsraad Andries Verslyppe Onderwijsraad Roxanne Daem Onderwijsraad en Extern Gert-Jan Sprangers SLO Anneke Salden SLO Kim Swennen Extern Bryan Vandenkerckhof Acco Elnaz Ghavanlou Acco Wannes Vandenbussche Acco David-Jan Bosschaert

Acco Anneleen Verlinden RvS Delfine Dexters RvS Karel Reynders RvS Mathias Daniels RvS Michaël Hillen RvS Claudia Löwik Alma Haroun Boujemaa Alma Thomas Gils Mobiliteit Raphaël Weuts Velo Jonas Codron Cultuurplatform Liesbeth Schenkels RvB STUK Jeroen De Corte Cultuurcommissie Jeroen Luyckx RvB Universitair Sportcentrum en Commissie Sport Joris Van Houtven Internationaal Onderwijs Neil Simons Internationaal KriCo Dominiek Henckaerts Hoofdredacteur The Voice ToTran Nguyen

Met de hulp van

LOKO Alumni Veto

Redactie & Lay-Out

Laura Geerts Margot Hollevoet Niels Decoster

FOTO’S

P.16 Andrew Snowball P.64 Christoph Meeussen P.66 Vincent Peeters P.69 LOKO International P.75 LOKO Cultuur P.78 Vincent Peeters P.91 LOKO/SOS Blok P.101 Veto

___ 109


LOKO Jaarverslag  

Het jaarverslag van LOKO, de Leuvense studentenraad.

Advertisement