Page 1

LÆS MBA PÅ DANSK I KØBENHAVN

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Til ledere og specialister i private og offentlige organisationer. Kvalitetssikret af QAA


MBA-UDDANNELSEN Master of Business Administration, MBA, udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London og Niels Brock Copenhagen Business College

TIL LEDERE OG SPECIALISTER I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER

Master of Business Administration, MBA, udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) og Niels Brock Copenhagen Business College. MBA-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau målrettet nuværende og kommende ledere samt specialister. Deltagerne får en solid anvendelsesorienteret uddannelse i generel virksomhedsledelse med indsigt i teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne. Endvidere får du en uddannelse, der bidrager til personlig udvikling på internationalt topniveau. Undervisningen på den internationalt anerkendte MBA foregår på dansk i hjertet af København. Alle undervisere er akademisk velfunderede og har solid ledelsesmæssig erfaring fra private eller offentlige virksomheder og organisationer. Du vil derudover møde forskere og gæsteprofessorer i uddannelsesforløbet.

Der arbejdes med deltagernes egne virksomheder. Dette gør uddannelsen særligt anvendelsesorienteret og bidrager med udbytte for såvel den studerende som virksomheden fra start til slut. Hovedfagområder på MBA-uddannelsen MBA-uddannelsen består af 6 fagmoduler og et MBAprojekt, der tager udgangspunkt i en konkret virksomheds problemstilling. MBA-uddannelsens hovedfagområder er • Leadership • Finance & Economics • Management Perspectives • Business Strategy • Marketing Management • Operations Management • MBA Project MBA-uddannelsen udbydes i september og januar som en 2-årig deltidsuddannelse.


Målgruppe MBA-uddannelsen er for nuværende og kommende ledere samt specialister i private og offentlige virksomheder og organisationer, der ønsker at opkvalificere sig som led i en fortsat kar­rieremæssig progression eller faglig ajourføring inden for en række hovedfagområder.

Deltagerne får • en internationalt anerkendt mastergrad, Master of Business Administration, fra Middlesex University, der er akkrediteret af QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) • en solid uddannelse i generel virksomhedsledelse

Deltagerne har en mel­lemlang eller lang videregående uddannelse bag sig og mindst to års professionel erfaring.

• solid erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt • teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne i en international og kompleks verden • kompetencer og færdigheder i udvikling og implementering af strategiske initiativer • evnen til kritisk vurdering og udvikling af virksomhedens eller organisationens mål, planer og resultater • kompetencegrundlag for at kunne varetage komplekse opgaver i en privat eller offentlig organisation • en uddannelse, der bidrager til personlig udvikling på internationalt topniveau

UDDANNELSENS OPBYGNING Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1,5 studenterårsværk svarende til 90 ECTS-point. Hvert af de seks MBA-moduler er 10 ECTS-point, og det afsluttende MBA-projekt er 30 ECTS.

uddannelsen afvikles over 1-2 dage om ugen, typisk en hverdag og lørdag og muliggør derved, at den studerende kan passe sine daglige jobmæssige forpligtigelser. For hvert fagmodul udgives en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende fagmodulets formål, indhold, litteratur, eksamensform, vurdering m.v. Fagbeskrivelserne er en del af studiehåndbogen for MBAuddannelsen og kan downloades på mba.brock.dk.

Semester- og moduloversigt Af nedenstående studieoversigt fremgår indholdet på de enkelte semestre. Fagmodulerne på deltidsSeptember start

År 1

År 2

1. semester

Leadership

10 ECTS

Finance & Economics

2. semester

Business Strategy

10 ECTS

Project Seminar

3. semester

Management Perspectives 10 ECTS

Project Seminar

4. semester

Operations Management

10 ECTS

Marketing Management

MBA-Project

30 ECTS

Alle ovenstående fag er obligatoriske. Ret til ændringer forbeholdes.

10 ECTS

10 ECTS

Master of Business Administration MBA

Januar start

År 1

År 2

1. semester

Business Strategy

10 ECTS

Marketing Management

2. semester

Leadership

10 ECTS

Project Seminar

3. semester

Finance & Economics

10 ECTS

Management Perspectives 10 ECTS

4. semester

Operations Management

10 ECTS

Project seminar

MBA-Project

30 ECTS Master of Business Administration MBA

Alle ovenstående fag er obligatoriske. Ret til ændringer forbeholdes.

10 ECTS


FAGBESKRIVELSER Leadership Formålet med modulet Leadership er at udfordre de studerendes ledelsesfaglige og personlige kompetencer og styrke deres viden om strategisk personaleledelse, forandringsprocesser og organisationsstrukturer. Efter forløbet vil de studerende være i stand til at foretage kritiske analyser og anvende hensigtsmæssige værktøjer til at gennemføre effektiv ledelse af organisatoriske forandringer. Herunder at vurdere ledelsesstile og motivere og coache virksomhedens medarbejdere. Business Strategy Formålet med modulet Business Strategy er at forstå organisationens strategiproces, og hvordan organisationen kan opnå og udvikle konkurrencemæssige fordele. Den studerende vil på modulet få overblik og bred forståelse for virksomhedens eksterne miljø og interne ressourcer og kompetencer, bl.a. ved inddragelse af de andre MBA-moduler og virksomhedens tværgående funktionsområder. Efter modulet vil den studerende kunne danne kobling mellem teori og praksis og anvende strategiske værktøjer til at løse komplekse strategiske udfordringer.

Operations Management Formålet med dette modul er at gennemgå virksomhedens driftsfunktion på et detaljeret niveau med særligt fokus på de elementer, der bidrager til virksomhedens præstation. Derudover skabes der kobling mellem virksomhedsteori og praksis, bl.a. ved at inddrage deltagernes egne faglige erfaringer. Ved modulets afslutning vil den studerende være i stand til at foretage kritiske vurderinger af forretningsgange og driftsresultater med det formål at præsentere løsningsforslag på de givne driftsproblemer og anbefale hensigtsmæssige implementeringsmetoder. Finance & Economics Modulet Finance & Economics har til formål at styrke den studerendes viden, færdigheder og teoretiske og praktiske forståelse for en række tekniske og strategiske aspekter af økonomi og økonomistyring i kommercielle organisationer. Vi vil især arbejde med de centrale faktorer i det økonomiske miljø og diskutere, hvordan de forskellige faktorer påvirker hinanden og har indflydelse på virksomhedens beslutninger og præstationer. Fokus er især at udvikle de studerendes analytiske færdigheder.

Management Perspectives Modulet sammenholder viden og færdigheder fra de andre moduler og sætter dem i perspektiv i forhold til den aktuelle udvikling inden for ledelsesdisciplinen. Formålet er at klæde de studerende på til at kunne agere effektivt i det moderne virksomhedsmiljø. Forløbet fokuserer især på værdier og emner såsom etik, socialt ansvar, diversitet og tværkulturel ledelse, og indholdet opdateres løbende, så de studerende til enhver tid lever op til de aktuelle ledelsesmæssige krav. Marketing Management På Marketing Management-modulet gennemgås marketingdisciplinen og de tilhørende nøglebegreber og fænomener. De studerende vil efter modulet være i stand til at udføre økonomiske beregninger og foretage analyser af forbrugerbehov, virksomhedskapabilitet og konkurrencemæssig positionering. På modulet får de studerende mulighed for at arbejde med teorier og metoder i praksis.

MBA Project På projektmodulet skal den studerende udarbejde et omfattende praksisorienteret projekt i form af en business plan eller konsulentrapport med udgangspunkt i en konkret problemstilling. Den studerende skal demonstrere teoretiske, metodiske og analytiske færdigheder til at kunne forestå og bidrage til løsningen. Her inddrages viden fra andre MBAmoduler. Selve opgaven ligger i at udvælge og afgrænse en problemstilling, finde relevant litteratur, indsamle og analysere data og overveje økonomiske aspekter, herunder lave en cost/benefit-analyse m.v. Projektet skal have et klart anvendelsessigte, og derfor skal den studerende præsentere og begrunde sine løsnings- og implementeringsforslag.


UNDERVISNING Alle undervisere er akademisk velfunderede og har solid ledelsesmæssig erfaring fra private eller offen­tlige virksomheder og organisationer. Du vil endvidere møde engelsksprogede forskere og gæsteprofessorer i forløbet.

Der anvendes et bredt spektrum af undervisningsformer på MBA-ud­dannelsen fra dialogbaserede forelæsninger til cases, gruppearbejde og projekter, der tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Der arbejdes med deltagernes egne virksomheder. Dette gør uddannelsen særligt anvendelsesorienteret og bidrager med udbytte for såvel den studerende som virksomheden fra start til slut.

AKKREDITERING MBA-uddannelsen udbydes i samarbejde med Middlesex University, der er akademisk ansvarlig for MBAuddannelsen på Niels Brock. Du bliver dimittend fra Middlesex University. Middlesex University er akkrediteret af engelske QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education), der er en søsterorganisation til ACE Danmark.

QAA har opnået fuldt medlemskab af ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) og dermed anerkendelse af sine metoder og procedurer.


PRAKTISKE OPLYSNINGER Titel MBA Master of Business Administration. Når hele MBA-uddannelsen er gennemført og bestået (90 ECTS), dimitterer du med en anerkendt mastergrad fra Middlesex University, der er akkrediteret af QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education). Studiestart September og januar. Ansøgning Ansøg via mba.brock.dk Sprog Der undervises på dansk, og opgaver skrives på dansk. Hovedparten af litteraturen er på engelsk. Engelsksprogede gæsteprofessorer indgår i mindre grad. Studieadministration Niels Brock Executive varetager studieadministration af MBA-uddannelsen. Alle henvendelser skal derfor rettes hertil.

Tid og sted Undervisningen afvikles over undervisningsperioder af 10 uger. I de 10 uger er der 1 eller 2 fremmøde-dage om ugen i tidsrummene kl. 13-20 og kl. 9-16, typisk en hverdag samt lørdag. Adgangskrav Ansøgere til MBA med en af følgende uddannelser samt erfaring har direkte adgang til MBA: • En bacheloruddannelse • En professionsbacheloruddannelse • En diplomuddannelse • En kandidat- eller masteruddannelse • 2 års erfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse Krav om dansk Ansøgere med udenlandsk eksamen skal kunne følge et dansksproget undervisningsforløb. Informationsmøder Du kan finde information om næste informationsmøde på mba.brock.dk.

Sted Undervisningen afvikles centralt i København på Niels Brock Executive, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Om Niels Brock Executive På Niels Brock Executive forpligter vi os til at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at udvikle og udbyde MBA-uddannelser og intensive executive uddannelsesprogrammer til virksomhedens ledere og specialister.

Ansøgningsfrist Ansøgninger behandles løbende. Ansøgningsfrist i september og januar. Se mere på mba.brock.dk

Tætte relationer til erhvervslivet sikrer, at uddannelserne har et indhold, som svarer til virksomhedernes og samfundets behov.

Omfang 2 år på deltid. 90 ECTS.

Niels Brock Executives ambition er at være en af erhvervslivets foretrukne uddannelsespartnere inden for executive uddannelse - anerkendt for kvalitet og anvendelsesorienterede undervisningsmetoder.


KONTAKT Niels Brock Executive · Master of Business Administration Fiolstræde 44 · 1171 København K · Tlf.: 33 41 91 00 nb-mba@brock.dk · mba.brock.dk

MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  

Master of Business Administration MBA udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinsti...

MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  

Master of Business Administration MBA udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinsti...

Advertisement