Page 1

Elevh책ndbog Handelsgymnasiet KUL 2014-2015 HHX p책 Niels Brock


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

Velkommen til Niels brock, Handelsgymnasiet kul Jeg byder dig hermed hjertelig velkommen til Niels Brocks, handelsgymnasiet på Kultorvet. Vi vil gøre vores bedste for, at du får tre gode år. Et eksamensbevis fra Niels Brock signalerer, at du kan og vil noget. Du kommer til at repræsentere ’den brock’ske forskel’, du vil gennemgå en markant per­ sonlig udvikling i løbet af din uddannelse, og du vil møde andre unge, hvoraf nogle måske bliver venner for livet.

Særligt i begyndelsen af uddannelsen har du dog brug for guidelines. En del af dem vil du få i intro­ duktionsforløbet af dine lærere og tutorer. Resten finder du i denne elevhåndbog. Jeg håber, du vil finde god nytte i oplysningerne i Elevhåndbogen. Endnu engang hjertelig velkommen.

Men en gymnasieuddannelse på Niels Brock er også krævende, og vi følger løbende op på, om du lever op til vores forventninger. Vi forventer for eksem­ pel, at du møder op til timerne, at du afleverer dine opgaver, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du samarbejder med dine klassekammerater. Lever du ikke op til vores krav, reagerer vi. Det uddyber vi i elevhåndbogen. Niels Brock er et lærested – ikke et værested Talemåden antyder, at der er særlige forventninger til alle os, som færdes på skolen. Den signalerer hold­ ning og værdi og er en god rettesnor i dagligdagen. Vi har regler og procedurer for mange ting, men vi kan ikke skrive regler for alt. I stedet må vi have tillid til hinanden.

Flemming Hansen Rektor

Jeg tror, det kan lade sig gøre, hvis vi helt naturligt tænker og opfatter Niels Brock som et sted, hvor man lærer noget og ikke bare ”hænger ud”.

2


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

de tre bedste år Viden siden 1888 Skolen blev grundlagt i 1888 som af handelsmanden Niels Brock. Siden er der sendt mange dygtige stu­ derende videre i livet. I dag er Niels Brock ikke kun Københavns største gymnasium. Det er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser i Danmark. I 2014 var Niels Brock også landets mest søgte gymnasium. Niels Brock er også andet og mere end et handelsgym­ nasium. Vi har også mange elever på erhvervsuddannel­ serne og i vores kursuscenter for efteruddannelse.

”Kontrakten” med Niels Brock På vores handelsgymnasier har vi et stort udvalg af studieretninger, der adskiller sig fra andre handels­ gymnasier. Vi ønsker at imødekomme vores elevers interesser og give dem de bedste muligheder. Når en elev melder sig til en profil på Niels Brock, garanterer vi det lovede antal timer og inspirerende undervis­ ning af kompetente lærere. Det, mener vi, skaber de bedste rammer for en god uddannelse. Vi har klare forventninger om, at du vil gøre dit bed­ ste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock. Din uddannelse har højeste prioritet for alle vores ansatte, men du har selv et stort medan­ svar for et godt resultat. Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle ar­ bejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine kammerater og lærere. Vi forven­ ter også, at du er aktiv og interesseret i det sociale liv

på skolen – både i og uden for undervisningstiden. Endelig forventer vi, at du er med til at passe på skolens fysiske rammer og udstyr.

Særligt at være Brock’er Niels Brocks handelsgymnasium stræber efter at være det førende handelsgymnasium i Danmark og elevernes selvfølgelige valg, når det gælder uddan­ nelse. Ligeledes ønsker vi, at dimittender fra Niels Brock er det foretrukne valg, når virksomheder skal rekruttere dygtige medarbejdere. Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk og europæisk kultur og er grundlaget for Niels Brocks ambition om, at det skal være noget særligt at være ’Brock’er’. Handelsgymnasiet har som mission at uddanne selv­ stændige, kompetente og studieegnede elever, som med fokus på handel og samfund vil tage en videregående uddannelse. Vi ønsker at give vores elever de bedste faglige og sociale muligheder. Samtidig skal skolen være et rart sted at være for alle, både når det gælder om at lære og møde nye mennesker. I en globaliseret konkurrenceøkonomi er det natur­ ligt, at handelsgymnasiet Kultorvet giver undervis­ ningen en international toning, og at vi forbereder vores elever til en fremtid præget af globalisering og international konkurrence. Derudover udvikler vi konstant brugen af it i under­ visningen gennem fx internet, virtuel undervisning, Skype, konferencer mv.

3


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

Niels Brocks værdigrundlag RESPEKT På Niels Brock viser vi hinanden respekt og be­ handler hinanden ordentligt i alle situationer. Det er en selvfølge, at alle er lige uanset køn, alder og etnisk/religiøst tilhørsforhold.

FORTRÆFFELIGHED Navnet Niels Brock skal være knyttet til høj kvali­ tet og udvikling på alle områder.

UDVIKLING Vi ønsker en skole med puls; et Niels Brock i konstant udvikling, som er i stand til at opfylde de behov for viden og færdigheder, der er i samfundet.

FAGLIGHED Skolen er et lærested mere end et værested. Det sociale liv på skolen har høj prioritet, men det vigtigste er, at undervisningen er inspirerende, professionelt tilrettelagt og har et højt fagligt niveau. På skolen er vi altid åbne for ny viden og nye måder at gøre tingene på.

Du kan læse mere om Niels Brock på www.brock.dk

4


ELEVHĂ…NDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

5


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

trivsel og traditioner Dimission Årsafslutningen og udlevering af eksamensbeviser finder sædvanligvis sted på Børsen. Alle afgangs­ elever bliver inviteret sammen med forældre til en festlig afslutning af din uddannelse.

Dimittendfest

introtur på programmet for alle 1. årsklasserne med deltagelse af klasselærerne og topmotiverede tutorer fra 2. årsklasserne. Tilsammen sørger de for et spændende og morsomt program, hvor I gennem teambuilding-øvelser lærer hinanden bedre at kende.

Når skolen er vel overstået, og du har bestået din eksamen, holder vi dimittendfest. En begivenhed, som alle afgangseleverne ser frem til. Dimittend­festen finder sted på skolen på den sidste eksamensdag i juni måned som et festligt punktum for din studietid.

Ro-regatta

Elevcafé/fredagscafé

Sociale medier

Vi afholder med jævne mellemrum fredagscafé for eleverne. Som udgangspunkt er der fredagscafé den første fredag i september, november, februar og april. Derudover er der jule-klippe-klistre-dag sidste fredag i november. Her har du mulighed for at hygge dig, høre musik m.m.

Der er også et liv uden for skolen. Det foregår på Instagram og Facebook. Her kan du følge med i elevrådets arbejde, kommende caféer/fester, konkur­ rencer og den klassiske Brock’ers dagligdag.

Hvert år dyster alle klasser mod hinanden og lærerne på vandet i nærheden af Fisketorvet ved Københavns Roklub. Arrangementet foregår første fredag i maj, og efterfølgende er der præmiefest.

Instagram: @NielsBrock Facebook: www.facebook.com/brockbook

Gallafest I løbet af foråret kan du opleve en af skolens ældste traditioner - Gallafesten. Iklædt det stiveste puds spiser 3. årselever og lærere middag, hvorefter alle andre elever, som har købt billet, kommer til festen. Det er en uforglemmelig aften, som det kan betale sig at spare op til.

Idrætsdag I starten af skoleåret er der idrætsdag for de nye førsteårselever. De forskellige klasser på Kultorvet konkurrerer i f.eks. fodbold og basket. Har du ikke selv lyst til at deltage i de fysiske udfoldelser, er der også brug for glade publikummer og gode heppekor.

Introfest og introtur Skoleårets første arrangement er introfest, som vi af­ holder den anden fredag i semesteret for alle elever. Her har du mulighed for at møde en stor del af sko­ lens elever. I september måned står der

6


ELEVHĂ…NDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

7


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

Studie- og ordensregler Advarsler

Piratkopiering

I forbindelse med at skolen giver en skriftlig advarsel, eller når skolen foretager udmeldelse, foreligger der altid vurderinger af den enkelte elev og dennes situa­ tion. Derfor kan der – hvis helt særlige forhold taler for det – afviges fra hovedreglen om, at advarsel nummer to 2 fører til udmeldelse af skolen.

Det er ikke tilladt at foretage piratkopiering af skolens programmer, ændre opsætning, indlægge nye programmer på maskinerne eller at downloade ulovlige filer eller filer, der ikke har relation til under­ visningen. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra skolen.

Alkohol

Rusmidler

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbin­ delse med fester og fredagscaféer, hvor der kun sælges drikkevarer med alkoholprocenter på op til 5 %. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Vi tager løbende stikprøver med drugwipes i det fysiske miljø. Er der tale om begrundet mistanke, foretager vi spyttest af elever.

Almen opførsel Der er mange elever på skolen, og Niels Brock er et lærested – ikke et værested. Derfor forventer vi, at alle opfører sig ordentligt og hensynsfuldt både i ord og handlinger. Vilkårene for et godt studiemiljø er derfor også et tema i introduktionsforløbet, og det vil blive adres­ seret løbende.

Manglende aflevering af skriftlige opgaver Tilfredsstillende studieaktivitet indebærer bl.a., at du skal aflevere alle skriftlige afleveringsopgaver. Dine lærere opdaterer løbende en liste på intranettet over dine afleveringer, så du kan følge med i, om du har levet op til bekendtgørelsens krav om studie­ aktivitet. Lærerne oplyser omfanget af din forven­ tede arbejdsbyrde, når du får udleveret en opgave. Det kalder vi elevtimer. Manglende opgaveafleve­ ringer kan i lighed med fravær føre til, at du får en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde kan det føre til, at du meldes ud af skolen.

Møder du påvirket op til undervisning, skolerelaterede aktiviteter, eller bliver du taget med stoffer på skolen, bliver du permanent bortvist, og om nødvendigt politi­ anmeldt.

Rygning Niels Brock er en røgfri skole. Hverken elever eller an­ satte må ryge på skolens område.

Snyd Snyder du i forbindelse med eksamen, vil din eksa­ men ikke blive anerkendt, og du kan blive bortvist fra skolen. Snyd eller plagiering i forbindelse med opgaveafle­ veringer medfører en skriftlig advarsel. To advarsler medfører udmeldelse. Hvis omfanget af snyd/plagiering er meget begræn­ set, kan der blive tale om at inddrage forholdet negativt i bedømmelsen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer.

Studieaktivitet Skolen forventer, at du er studieaktiv. Det vil sige, at du møder til tiden til al undervisning, og at du har

8


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

forberedt dig, så du kan bidrage aktivt i timerne. Det er en forudsætning for, at det faglige miljø og studiemiljøet i din klasse kan udvikle sig positivt. Vi forventer, at du afleverer de stillede opgaver til tiden. Kommer bagud med dine afleveringer kan din lærer eller din studievejleder bede dig om, at du møder i studiecaféen for at indhente det forsømte. Vi forventer også, at du deltager i andre aktiviteter på skolen. Det kan være studierejser, ekskursioner og ved besøg af gæste­lærere og foredragsholdere på skolen. Du bør derfor tjekke din mail dagligt, holde øje med informationsskærmene og se om lærerne har lagt beskeder i Fronter, så du hele tiden er opdateret. Hvis du har over 10% i fravær, ligger du i farezonen for at få en advarsel. Derfor er det vigtigt, at du sør­ ger for at melde ud, hvis der sker noget i dit liv, som gør, du ikke kan passe din skole. Fx i form af lægeer­ klæringer, hvis du bliver ramt af en længerevarende sygdom. Det er også vigtigt, at du reagerer på de breve, vi sender til dig. De kan omhandle alt fra studieaktivitet og fremmøde til valg af valgfag. Skolen registrerer, om du deltager i undervisnin­ gen, og om du afleverer dine opgaver. Hvis skolen skønner, at din studieaktivitet og dit fremmøde er utilstrækkeligt, kan det føre til, at du får en advarsel. Du vil typisk blive indkaldt til en samtale med studie­ vejlederen for at drøfte, hvordan du kan komme til at passe din skole godt igen. I den forbindelse vil du blive bedt om at begrunde dit fravær, og du kan blive bedt om en mulighedserklæ­ ring, som du normalt selv skal betale. Hvis du ikke opfylder pligten til at deltage aktivt i undervisningen, vil du modtage en skriftlig advarsel, og skolen kan beslutte: • at du skal aflægge prøve i alle fag på det pågæl­ dende klassetrin i det pågældende år

2014-2015

• at du ikke kan blive indstillet til eksamen i et eller flere fag det pågældende år. Du har krav på én skriftlig advarsel, inden sank­ tionerne træder i kraft. Hvis dit standpunkt ved afslutningen af første og andet år ikke er bestået (2,0), og hvis vi på baggrund af den løbende evaluering vurderer, at dit udbytte af undervisningen ikke er tilstrækkeligt, kan du ikke rykke op i næste klasse. Hvis du bliver nægtet oprykning, kan du søge om at gå om.

Sådan vurderer Niels Brock snyd • Det er snyd, hvis du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af en anden.

• Det er snyd, hvis du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din.

• Det er snyd, hvis du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget.

• Det er også snyderi, hvis du har skrevet store dele af opgaven ordret eller næsten ordret af efter en kilde, der ikke opgives. Er der tale om kortere afsnit, kan det diskuteres, i hvilken grad der er tale om overtrædelse af eksamens­ reglementet, men det vil normalt – som mini­ mum – påvirke din kartakter i negativ retning.

• I sjældne tilfælde, hvis der er begrundet mistanke om omfattende snyd, kan skolen indkalde dig til en afklarende samtale. Det kan enten være med henblik på afklaring inden karakterfastsættelse, eller det kan være med henblik på at give dig en skriftlig advarsel. Hvis der er tale om overtrædelse af skolens eksa­ mensreglement, bliver ministeriet underrettet om skolens behandling og afgørelse af sagen.

9


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

Sådan reagerer skolen, hvis du overtræder reglerne

SAG

Snyd i forbindelse med afleveringsopgaver

SANKTION

Skriftlig advarsel. Det er rektor, der har den endelige afgørelse mht., hvad der er snyd.

Snyd i forbindelse med eksamen

Eleven får en skriftlig advarsel. Elever kan tidligst igen

(herunder erhvervscase, studieretnings­

indstille sig til eksamen i det pågældende fag til næste

projekt,internationalt område)

ordinære eksamenstermin (altså ikke sygeeksamen)

Manglende aflevering af obligatoriske

Skriftlig besked om, at opgaven skal afleveres inden for

opgaver, der er en forudsætning for, at

en bestemt frist. Hvis fristen ikke overholdes, kan du ikke

du kan blive indstillet til eksamen

blive indstillet til eksamen.

Manglende afleveringer af skriftlige opgaver i henhold til bekendtgørelsen

Fravær

Skriftlig advarsel.

Du kan blive udmeldt af skolen, hvis fraværet fortsætter efter én skriftlig advarsel. Du kan få en skriftlig advarsel. I særlige tilfælde kan du blive suspenderet fra undervisningen og sendt hjem

Disciplinære problemer

én eller flere dage. I gentagelsestilfælde medfører den anden advarsel, at du bliver udmeldt af skolen. I særligt graverende tilfælde kan du blive bortvist straks uden forudgående skriftlig advarsel.

10


ELEVHĂ…NDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

11


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

Praktiske oplysninger

A Adresseændring Hvis du i løbet af skoleåret ændrer adresse, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Så modtager skolen automatisk din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil vi meget gerne have besked om det i elevcentret.

Aflyste timer Hvis en lærer er fraværende i en kortere periode, vil din klasse normalt ikke få vikar. Oplysninger om aflyste timer bliver slået op på infoskærme, som er placeret centralt i bygningen. Bliver morgentimer aflyst, vil du så vidt muligt få be­ sked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontakt­ info på Fronter, hvis du skifter mobilnummer: http://bon.brock.dk Skolen vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så vi undgår mellem­ moduler.

Ansøgningsskemaer Du kan hente ansøgningsskemaer i elevcenteret i januar. Hvis du har fået en ansøgning, kan du ikke komme i betragtning til et legat. Ansøgningsfrist meddeles ved opslag primo februar. Legatportionerne meddeles pr. brev til ansøgerne cirka 2 måneder senere.

B Bibliotek Niels Brock har et bibliotek på Julius Thomsens Plads nr. 6, hvor du har adgang til håndbøger, leksika, aviser, CD-rom, faglitteratur og danske og uden­

landske tidsskrifter primært inden for emneområder om merkantil uddannelse. Du har også adgang til bibliotekets mange online-services via Fronter under ”Biblioteket”. http://bon.brock.dk Her finder du også åbningstiderne.

Brandalarm Hvis brandalarmen lyder, skal du følge de opslåede brandinstrukser, som hænger i alle lokaler og angiver flugtvejen. Når du er kommet ud, skal du gå væk fra bygningen, så brandvæsenet kan komme til. Din lærer skal sikre, at alle fra klassen kommer ud af bygningen. • Ved brandalarm må brandskydedørene på etagerne ikke åbnes, og du må heller ikke benytte elevatorerne. Hvis du aktiverer brandalarmen uden grund, bliver du bortvist fra skolen.

C Computer og internet På Niels Brock forventer vi, at du har en bærbar com­ puter, som du kan bruge i undervisningen. Vi forventer, at du bruger den som arbejdsredskab. Surfing på nettet og anden underholdning gemmer du til pauserne. Indimellem planlægger lærerne aktiviteter, som ikke involverer brug af computer. I de situationer forventer vi, at du lukker den. Der er trådløst netvært på hele skolen.

E Einar Wilslevs legat Fonden uddeler hvert år legater til dygtige og flittige elever på handelsgymnasiet. Vurderingskriterierne

12


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

er dit karaktergennemsnit og dit fremmøde. Begge kriterier vægter lige meget.

at samle op på og koordinerer alt kvalitetsarbejde på skolen.

Ekskursioner

Hvis du bliver valgt til kvalitetsudvalget, kommer du til at arbejde systematisk med skolens kvalitets­ udvikling.

Hvis der i undervisningen er indlagt biografture eller besøg på museer og virksomheder, forventer vi, at du deltager. Der er også mødepligt til arrangementer, hvor der er deltagerbetaling til forplejning. Beløbet vil højest være 80 kr.

Eksamen Skolen forventer, at du selv medbringer it-udstyr, dvs. computer, strømforsyning, headset og usb-stik til brug ved de skriftlige eksaminer. Det er dit eget ansvar, at udstyret er i orden, og at du kan udskrive opgaven. Hvis der skulle opstå problemer med din computer under eksamen, vil vi selvfølgelig prøve at hjælpe dig. Du skal bare være klar over, at du kan blive nødt til at fortsætte i hånden, hvis problemet ikke kan løses.

Elektroniske bøger I skoleåret 2014-2015 overgår vi til at bruge elektro­ niske bøger. Det betyder, at du som elev slipper for at skulle hente og aflevere bøger i bogkælderen og slæbe bøgerne til og fra skole. I stedet har du på din computer adgang til alle dine bøger. iBøgerne har samme kvalitet som den fysiske bog, men en række funktioner, som er med til at gøre undervisningen mere levende. Der er også en indbygget notefunktion, så du kan tilføje egne noter.

Elevfoto I starten af skoleåret bliver der taget klassebilleder og billeder til studiekort. Foto til studiekort er på skolens regning, klassebillede og personportræt skal du selv betale. Fotograferingen finder sted i perio­ den 25. - 29. august. (Klasserne 1.q, 2.g og 3. får dog taget billede torsdag d. 14. august).

Elevintra Ved skoleårets start får du introduktion til skolens it-systemer. Her finder du bl.a. skema, tilmeldingsfrister, hjemmeopgaver, studieplaner, temaoplæg og meget mere. Vi forventer, at du tjekker din email mindst én gang om dagen for at se, om der er kommet informatio­ ner til dig. Du logger på med dit bruger-ID og password. Der er en kort introduktion til systemet, når du logger på. Når du skal aflevere opgaver digitalt, skal du afleve­ re dem i et Microsoft Office-program eller en pdf-fil. Så er du sikker på, at alle lærere kan åbne dine filer.

Elevråd Elevrådet er elevernes talerør over for skolens led­ else, og elevrådet er med til at skabe et godt miljø på skolen. I løbet af august vælger hver klasse en repræsentant og en suppleant til elevrådet. Elev­rådet vælger selv formand og næstformand. Elevrådet nedsætter desuden en række underudvalg som fx et socialudvalg, som du kan deltage i og på den måde få medindflydelse på udviklingen af skolemiljøet. Skolen stiller et lokale til rådighed til elevrådets arbejde. Hvis møder i elevrådet foregår i undervis­ ningstiden, skal elevrådsformanden meddele det til Elevcentret.

E-mail Du skal ikke betale for foto til studiekort. Det bil­ lede bliver taget i løbet af de 2 første dage.

Elevindflydelse/kvalitetsudvalget Kvalitetsudvalget er sammensat af både elever, lærere, studiesekretærer og ledere. Udvalgets job er

Når du begynder din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en e-mail adresse. Både lærere, vejledere, elever og elev­ centrets medarbejdere kan nemt slå adresser op i mailsystemet. Du har pligt til at bruge e-mailen i forbindelse med din skolegang. Fx vil skolens

13


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

ledelse, medarbejdere i elevcentret og studievejled­ ningen kontakte dig via e-mail. Du kan logge dig på din e-mail via elevintra under fanebladet ”Post” og direkte på https://post.brock. dk. Du bruger samme bruger-ID og password, som når du logger dig på skolens netværk. Husk at tjekke din e-mail hver dag.

2014-2015

(elevtrivselsundersøgelsen). Det gør vi for at lære af hinanden og forbedre kvaliteten på uddannelserne. Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil din klasselærer diskutere resultaterne fra din klasse med jer. Formålet er at udvikle forslag til indsatsområder for jeres klasse, som kan medvirke til at forbedre trivslen.

Evaluering På Niels Brock lægger vi vægt på hele tiden at udvik­ le skolemiljøet og undervisningen. Derfor foretager vi løbende målinger på en række vigtige forhold, så vi får input til, hvad der fungerer, og hvilke forhold vi skal arbejde på at forbedre. De fleste lærere vil jævnligt, efter behov, snakke med jer om, hvordan det går i klassen.

Det lærerteam, som din klasse hører til, udarbejder tilsvarende forslag til indsatsområder på teamni­ veau. Også skolens øvrige medarbejdere giver bud på indsatsområder, som kan medvirke til at udvikle trivslen. Alle disse forslag opsummeres i skolens strategiske planlægning som publiceres i rapporten ”På Vej”, som du kan finde på skolens hjemmeside.

I løbet af skoleåret vil du også modtage en SMSevaluering omkring din trivsel og forventninger til skolen.

Evaluering af fag/undervisere

Dig og dine klassekameraters input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig. Det er en afgørende måde at få indflydelse på, og vi forventer, at alle elever bidrager sagligt med input. Brug derfor god tid på at læse og forstå spørgsmålene i de forskellige evalueringer.

Evaluering af introforløb Når introturen for førsteårseleverne er overstået i september, evaluerer vi altid forløbet. Det gør vi for at finde ud af, hvordan vi bedst udvikler klassekultu­ rerne, og hvad vi skal forbedre til næste skoleår.

Evaluering af elevtrivsel Umiddelbart efter efterårsferien gennemfører vi en stor trivselsundersøgelse på skolen. I skal alle udfyl­ de et digitalt spørgeskema om skolemiljøet, forhold i undervisningen, studievejledningen, elevcenteret, ledelsen og meget mere. Vi sammenligner vores resultater med andre gymnasier – et samarbejde, som vi ofte refererer til som ”Benchmark ”eller ETU

To gange årligt skal du evaluere dine fag og lærere. I efteråret foregår det digitalt via et spørgeskema og i foråret mundtligt med dine lærere. Lærerne drøfter resultaterne med jer i klasserne med henblik på at foretage mulige justeringer for at forbedre udbyttet. Endelig benyttes resultaterne i forbindelse med lærernes medarbejderudviklingssamtaler, hvor vi blandt meget andet taler om behov for faglig udvik­ ling og sparring.

F Facebook Niels Brock er aktiv på facebook. Her kan du se gallerier fra diverse arrangementer og opslag om fx konkurren­ cer og skolens liv. Niels Brocks facebook-side: www.facebook.com/brock­ book

Ferieplan I skolens ferieplan kan du se, hvornår du har ferie i det kommende skoleår. For at opretholde et godt

14


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

studiemiljø i din klasse, er det vigtig, at du kun afhol­ der ferie inden for følgende perioder: Efterårsferie Mandag den 13. oktober til fredag den 17. oktober Juleferie Mandag den 22. december til fredag den 2. januar

2014-2015

hvor du repræsenterer skolen, skal det meddeles til Elevcentret af din lærer.

Fronter Fronter er skolens læringsplatform. Du finder den på: www.fronter.com/brock

G Gæld til skolen

Vinterferie Mandag den 9. februar til fredag den 13. februar Påskeferie Mandag den 30. marts til mandag den 6. april Store bededag Fredag den 1. maj Kristi Himmelfartsdag

Har du gæld til skolen i form af manglende betaling for studierejser eller lignende, kan vi ikke udlevere dit eksamensbevis. Sørg derfor for at betale alle dine udeståender løbende.

Gæster Skolen er et lærested for de elever, som går her. Det er derfor ikke tilladt at have gæster på skolens om­ råde. Gæster, der har et ærinde, skal altid henvende sig i Elevcentret.

Torsdag den 14. maj

I

2. Pinsedag

Indeklima

Torsdag den 25. maj

Et godt studiemiljø med gode læringsmuligheder omfatter også et godt indeklima. Tag derfor ansvar for at lufte ud i pauserne. Nyd dine madvarer i kanti­ nen, og efterlad altid klasselokalet rydtet, så rengø­ ringen kan gøre deres arbejde.

Grundlovsdag Mandag den 5. juni Sommerferie Mandag den 29. juni til fredag den 7. august (Alle dage er inkl.)

Fremmøde og fravær Vi forventer, at du er til stede til alle planlagte aktiviteter. Lærerne registrerer dit fremmøde digitalt ved begyndelsen af alle lektioner. Det er ikke op til den enkelte lærer at vurdere, om fravær er mere eller mindre berettiget. Vores grundlæg­ gende holdning er, at fravær er fravær. Hvis du deltager i f.eks. elevrådsmøder eller aktiviteter,

Infoskærme På skolens infoskærme finder du aktuelle oplysninger fra skolen om skemaændringer, aflysninger, fester og meget andet. Du finder bl.a. en infoskærm ved indgangen.

Instagram Niels Brock er også aktiv på Instagram. Vi holder også løbende billedekonkurrencer med seje præmier på højkant. Følg os og hold dig opdateret på skolens liv. Instagram: @NielsBrock

15


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

K Kalender På Elevintra finder du en opdateret skolekalender, hvor vi fx oplyser om første og sidste skoledag, ferier, eksamensterminer o. lign.

Kantine I kantinen kan du spise din mad, uanset om du har medbragt den hjemmefra, købt den ude i byen eller i skolens kantine i stueetagen. Her kan du både købe morgenmad, frokost, lun ret, drikkevarer, slik m.m.

Klager Er du utilfreds med forholdene på skolen, har du mulighed for at klage over dem. Vi anbefaler, at du prøver at løse problemet med de involverede i sagen. Du kan også tage sagen op i et relevant udvalg. Fx kvalitetsudvalget. Hvis i heller ikke får løst problemet, kan du tale med din klasselærer eller studievejleder. Er der stadig ikke kommet en konkret løsning, kan du klage til skolens ledelse ved at indgive en skriftlig velbegrundet klage til rektor. Hvis der er tale om opgaver, standpunktskarakterer, eksamener eller prøver, er fristen for at indgive klage 2 uger efter datoen for offentliggørelsen af karakte­ ren.

2014-2015

Klassesammenlægninger Der er elever, som må forlade uddannelsen af den ene eller den anden grund. Hvis klasser bliver meget små, kan der være grundlag for at slå dem sammen. En klassesammenlægning kan skabe ny dynamik, men det kan også være lidt udfordrende. Skulle det ske, bestræber vi os på at orientere de involverede elever så tidligt og så godt som muligt.

L Legat- og fondsvejviser På internettet kan du søge efter andre legater og fonde. Vi kan anbefale følgende website: www. ui.dk.

Lektioner/moduler På Kultorvet er lektionerne - også kaldet modulerne på 100 minutter.

Modul

Start

Slut

1

08.10

09.50

2

10.10

11.50

3

12.30

14.10

4

14.30

16.10

Lærerværelse Når rektor har modtaget den skriftlige klage, kan der godt gå lidt tid, inden du modtager svar. For at give det mest kvalificerede svar, er der flere forskellige, som bliver hørt.

Klasselærer Alle klasser har en klasselærer. Det er klasselærerens rolle at fungere som bindeled mellem klassens øvrige lærere, studievejledning, elevcentret og ledelse. Des­ uden at arbejde for faglig og social trivsel i klassen samt at deltage i forskellige arrangementer. Klasse­ læreren gennem­fører også mentorsamtaler med dig i løbet af det første skoleår, hvor i sættes fokus på din studieaktivitet, og hvordan du fortsætter med at udvikle dig.

Hvis du har behov for at få fat i en lærer, som du ikke møder til undervisning, kan du altid skrive en mail til vedkommende. Haster det, kan du henvende dig på lærerværelset. Vær dog opmærksom på, at lærerværelset er en arbejdsplads for mange lærere, der gerne skal kunne sidde nogenlunde uforstyrret og forberede sig, rette opgaver og planlægge under­ visning.

M Masterclass I løbet af uddannelsen udbyder vi et antal ”Master­ classes”. Masterclasses er tilbud ud over den almin­ delige undervisning. De henvender sig til særligt interesserede, motiverede og dygtige elever.

16


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

Masterclasses involverer typisk samarbejde med virksomheder eller videregående uddannelsesinstitu­ tioner. Temaerne kan spænde vidt, men det kan for eksempel være ”aktieanalyse”, ”revision”, ”CSR” og lignende. Hold øje med opslag om de udbudte Masterclass-forløb. Du skal søge om deltagelse i Masterclass. Kommer du med i et forløb, og gen­ nemfører du med tilfredsstillende resultat, får du et Masterclass-diplom ved en lille sammenkomst.

Mentorsamtaler På første år skal du både i efteråret og foråret have en mentorsamtale á cirka 15 minutters varighed med din klasselærer. Samtalens fokus er din trivsel, studieaktivitet og dine kompetencer. Der kan være lidt forberedelse til disse samtaler i form af bl.a. et skema, du skal udfylde.

Mobile enheder Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefoner i under­ visningstiden. Heller ikke som lommeregner eller andet. Det går ud over din – men også dine kam­ meraters – koncentration. Mobiltelefoner bør være gemt væk og slukket, når du befinder dig i undervis­ ningslokaler og andre undervisningsområder.

N Niels Brocks Fond

2014-2015

P Printere og kopimaskiner På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe ud. Vi registrerer, hvor meget du kopierer eller skriver ud. Overstiger dit forbrug grænsen for gratis kopiering eller print, skal du selv betale for yderligere forbrug.

R Religiøst tilhørsforhold Vi respekterer, at elever og lærere har forskellige religiøse tilhørsforhold, men da Niels Brock er en verdslig skole, er vores holdning, at religiøs aktivitet er noget, der hører privatlivet til. Du kan derfor ikke forvente, at skolen giver plads til religiøs aktivitet, eller at skolen accepterer andre fridage end dem, der fremgår af ferieplanen.

Rengøring Der bliver gjort rent på skolen hver aften og nat. Det betyder rigtigt meget for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen. For at rengøringen kan gøre det så godt som muligt, er det vigtigt, at alle rydder op efter sig. Det er rengøringen ikke forpligtet til.

Fonden, der er stiftet i 1944, har blandt andet til formål at yde økonomisk støtte til elever fra Handelsgymnasiet Kultorvet til videregående studier i udlandet. Desuden yder fonden i mindre omfang tilskud til studierejser/ture i udlandet.

S

O

På Niels Brock gør vi meget for at forebygge ulyk­ ker og krisesituationer. Vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår for et godt og sikkert skolemiljø. I det daglige skal vi alle bidrage til et godt miljø med ordentlig og positiv adfærd.

Open Learning Center/OLC/åbne hjørner På alle etager er der ’hjørner’, hvor du kan opholde dig, når du har gruppe- og projektopgaver eller lignende. Du må også benytte hjørnerne til smalltalk med kammeraterne, så længe du viser respekt for de andre elever.

Sikkerhed

Skulle uheld eller kriser alligevel opstå, har vi be­ redskabsplaner for at styrke sikkerheden. I alle klasse­lokaler hænger der en oversigt, som fortæller, hvordan I skal handle i krisesituationer.

17


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

Sikkerhed til festerne Niels Brocks fester bliver altid afviklet i faste rammer. Din sikkerhed til festerne ligger os meget på sinde. Hvis du som elev eller forældre er i tvivl, om hvorvidt en fest er arrangeret af Niels Brock, kan du se en oversigt over vores fester her: www.brock.dk/gymnasie-uddannelser Fakta om fester på Niels Brock: • Festerne er kun for skolens elever • Kun elever, der har købt billet på forhånd, har ad gang mod forevisning af billet og studiekort • Festerne slutter aldrig senere end kl. 02.00 • Der serveres kun øl, breezers og lignende med alkoholprocenter på cirka 4,5 %, dvs. ikke shots og anden spiritus • Der er altid professionelle, uddannede vagter og lærere tilstede

Skema Skemaerne ligger i rimeligt faste rammer, men dog ikke mere, end at de af og til bliver ændret for at give plads til flerfaglige forløb, projekter, fælles­ arrangementer mv. En skoledag ligger som regel i tids­rummet 8-17. Du finder dit skema her: http:\\skema.brock.dk. Gør det til en vane at tjekke det jævnligt.

Sms-service Vi opfordrer dig til at tilmelde dig skolens sms-ser­ vice, så du kan få besked om eventuelle aflysninger og lignende.

2014-2015

Lektiehjælperne vil typisk være andre unge, med­ arbejdere fra matematikcenteret eller lærere.

Studiekort I introforløbet bliver du fotograferet til dit studiekort, som du skal have på dig, når du er på skolen. Studie­ kortet fungerer som legitimation til fester og andre aktiviteter på skolen. Dørene til skolens etager er af­ låst, og du skal bruge studiekortet til at låse dørene op. Husk også, at det SKAL medbringes til eksamen. Studiekortet giver også mulighed for, at du kan opnå rabatter i særlige forretninger. Læs mere på www. so.dk.

Studierejser Studierejser er fantastisk gode læringsaktiviteter, som vi forventer, du deltager i. Da du selv betaler, er studie­ rejsen teknisk set frivillig. Men der er stadig tale om forlagt undervisning. Vilkår og regler i forbindelse med studierejser ligner derfor dem, som gælder på skolen. Det betyder også, at det er skolen, der beslutter, hvilke destinationer der bliver udbudt. Studierejserne varierer mellem studieretninger, og der er både kortere studieture og længerevarende studieop­ hold. På skolens hjemmeside kan du finde rejsekoncep­ ter for begge typer studierejser, hvor de overordnede regler og retningslinjer er beskrevet. Det kan ske, at skolen i særlige tilfælde må meddele en elev, at vedkommende ikke kan komme med på en studierejse. Fx efter en individuel faglig vurdering, eller hvis eleven har udvist adfærd, som bliver vurderet til at være uhensigtsmæssig i forhold til en studierejse.

Du tilmelder dig på http://Bon.brock.dk

Studiecafé Har du lyst til at ave dine lektier sammen med andre, og har du sommetider brug for lidt hjælp, er du velkommen i skolens studiecafé. Tid og sted bliver annonceret på informationsskærmene. Du er velkommen til at komme med forslag til aktiviteter i studiecaféen, og du kan evt. være med til at hjælpe andre.

Studievalg København Studievalg vejleder om valg af videregående uddan­ nelse efter hhx. Studievalg kommer rundt i klasserne til en række arrangementer og taler med dig om dit uddannelsesvalg. Det er også muligt at tale individu­ elt med studievalgsvejlederen i hendes træffetid på skolen. Samtalerne finder sted på skolen. Hanne Nielsen er din studievalgsvejleder på skolen.

18


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

Har du spørgsmål om videregående uddannelse og erhverv, kan du kontakte hende på hni@studievalg. dk. Du er også altid velkommen i Studievalgs vej­ ledningscenter på Nørrebro, også efter du er blevet student.

2014-2015

kan du få SU fra den 1. juli. Du kan tidligst søge SU en måned før, du er berettiget. Du søger om SU under ’minSU’ på www.su.dk. Her finder du også betingelserne for at få SU, som det er dit eget ansvar at overholde. De vigtigste kommer her:

Se mere på www.studievalg.dk/kbh

Studievejledning Der er en studievejleder tilknyttet alle klasser. Studie­ vejlederens opgave er at støtte den enkelte elev med at gennemføre uddannelsen så godt som muligt. Du kan drøfte mange forhold med din studievejleder; uddannelse generelt, studieretningen, din studieak­ tivitet (fravær, skriftlige opgaver og karakterer) eller hvad, du nu har behov for i relation til din uddan­ nelse. Du er altid velkommen til at kontakte din studievej­ leder for en individuel aftale. Den letteste måde at komme i kontakt med studievejlederen er at skrive en mail for at aftale en tid. Studievejlederne kommer også på besøg i alle klasser.

SU, Statens Uddannelsesstøtte SU - Statens Uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig på handels­ gymnasiet. SU ydes til alle danskere over 18 år der er studieaktiv på en fuldtidsuddannelse. Er du uden­ landsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du opfylder nogle særlige betingelser. Du kan søge om SU på www.su.dk, hvor du også kan få flere oplysninger. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig i skolens SU-medarbejder i elevcentret på Kultorvet eller på mail su@brock.dk. Du er berettiget til SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Kvartalerne er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis du for eksempel fylder 18 år i april,

• Opret et Nem-ID, så du får adgang til minSU. • Sørg for at have en Nem-konto i banken. • Overhold tidsfristen for at søge SU. Du kan tidligst få SU fra den måned, du har søgt om at få SU ikke med tilbagevirkende kraft. • Oplys, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold du har oplysningspligt. • Oplys din korrekte bopælsstatus (i minSU). Du har pligt til at melde bopælsændring fra ude­ boende til hjemmeboende og omvendt – og til at melde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytning. • Søger du den udeboende SU på dispensation, skal du selv registrere det i minSU og straks give besked til en SU-medarbejder. • Hvis du er studieinaktiv, vil din SU blive stoppet.

SU når du er på studieophold i udlandet i mindst en måned Følgende regler gælder for at kunne modtage SU under studieophold i udlandet (information fra SU-styrelsen): §10. Stk. 5. Den uddannelsessøgendes bopælsstatus den 1. i hver måned er afgørende for, om den uddannelses­ søgende er hjemmeboende eller udeboende i den pågældende måned. § 11. En uddannelsessøgende, der er udeboende, får grundstipendium og eventuelt tillæg til grundstipendi­ um efter udeboendesatsen, hvis den normale transport­

19


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

vej er 20 km eller derover mellem uddannelsesinstitu­ tionen og forældrenes bopæl eller bopælen for den af forældrene, der bor nærmest uddannelsesinstitutionen. § 53. Under studieophold i udlandet kan den uddannel­ sessøgende tage sin uddannelsesstøtte med fra Danmark, hvis opholdet af den danske uddannelses­ institution er godkendt som et led i en uddannelse i Danmark, den uddannelsessøgende er i gang med, og uddannelsen giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 3. Den uddannelsessøgende betragtes som udeboende, uanset folkeregisteradresse, hvis den ud­dannelsessøgende ikke bor hos forældrene, eller den ene af forældrene er i udlandet.

T Tyverier Desværre kan der forekomme tyverier. Efterlad derfor aldrig penge og værdigenstande i klasselokalet. Sko­ len erstatter ikke mistede værdier. Det gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garde­ robe ved fester og lign. Det sker på eget ansvar.

V Virtuel undervisning På handelsgymnasiet er dele af undervisningen virtuel. Det betyder, at undervisningen er webbase­ ret og for eksempel foregår visa skolens it baserede læringsplatform. Undervisningen kan foregå asyn­ kront eller synkront. Ved asynkron virtuel undervis­ ning er lærer og elever ikke nødvendigvis online på samme tid. Læreren aftaler med klassen, hvornår arbejdet udføres og hvornår læreren er online. Ved synkron virtuel undervisning er lærer og elev online på samme tid, og der kan være forskellige aftaler om, hvorfra man kan arbejde. Læreren evaluerer dit arbejde ud fra kvantitative krav om antal og længde af dine indlæg samt af deres kvalitet. Undervisningen kan være både enkelt- og flerfaglig og med en eller flere lærere involveret.

20


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet KUL

2014-2015

Kontakt – hvem er hvem? Handelsgymnasiet Kultorvet

Kultorvet 2 1175 København K Telefon 3341 9100 Rektor Flemming Hansen Lokale 301 Tlf. 3341 9245 flh@brock.dk

Vicerektor

Kontorleder

Jørgen Haar­ der Lokale 101 Tlf. 3341 9230 joh@brock.dk

Marianne Kjærgaard Elevcenteret, stuen Tlf. 3341 9356, mkj@brock.dk

Elevcentret

Kultorvet 2, stuen Mandag-torsdag 08.00-15.00 Fredag 08.00-14.00 Studievejledning

Se træffetider på elevintra. Kontor 2. sal, lokale 201 Ledelse

Kultorvet 2 Træffetider efter nærmere aftale. Studievejleder

Ane Blaaberg Lokale 201 Tlf. 3341 9301 anb@brock.dk

Studiesekretær

Nini Refsbøl Elevcenteret, stuen Tlf. 3341 9638 nij@brock.dk

Studievejleder

SU-medarbejder

Maj Britt Kristensen Lokale 201 Tlf. 3341 9348 mbk@brock.dk

Claus Krüger Lokale 201 Tlf. 3341 9366 ckr@brock.dk

Linda Green Lauridsen Elevcentret, stuen lgl@brock.dk

Studiesekretær

Studiesekretær, SU

Ditte Kirstein Elevcenteret, stuen Tlf. 3341 9299 dki@brock.dk

Pernille Rohde Kokholm Søren­ sen Elevcenteret, stuen Tlf. 3341 9263 pek@brock.dk

Studiesekretær (På barsel)

Studievejleder

Camilla Jørgensen Elevcenteret, stuen Tlf. 3341 9318 cam@brock.dk

21

Elevhåndbog Handelsgymnasiet Kultorvet  
Elevhåndbog Handelsgymnasiet Kultorvet  
Advertisement