Page 1

Hans Christian Andersen Iliustravo Vladyslav Yerko

u t l v i as k S


Sk iltuvas


UDK 821.113.4-93                     An22

ISBN 978-609-441-157-1

Versta iš: Hans Christian Andersen EVENTYR OG HISTORIER, I: EVENTYR Chr. Erichsens Forlag, Kopenhaga, 1975

© Iliustracijos, Vladyslav Yerko, 2011 Pirmą kartą 2011 metais išleido A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publishers, 1/2 Baseyna St., Kijevas, 01004, Ukraina. Išleista susitarus su A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publishers, Kijevas, Ukraina. © Vertimas į lietuvių kalbą, Ieva Toleikytė, 2013 © Leidykla „Nieko rimto“, 2013


Hans Christian Andersen

u t l vas i k S

Iliustravo Vladyslav Yerko Iš danų kalbos vertė Ieva Toleikytė

Vilnius 2013


z

trys šunys

ygiavo vieškeliu kareivis: „Viens du, viens du!“ Ant kupros nešėsi veršenikę, prie šono kabėjo kardas, mat jis buvo kare, o dabar traukė namo. Kelyje sutiko seną raganą, baisiai bjaurią – jos apatinė lūpa buvo nukarusi iki pat krūtinės. Ragana jam ir sako: – Labas vakaras, kareivi! Koks gražus tavo kardas, o kokia didelė veršenikė – esi tikras kareivis! Tai dabar gausi tiek pinigų, kiek tik panorėsi! – Dėkui, sene ragana! – tarė kareivis. – Žiūrėk, didelis medis! – ragana dūrė pirštu į šalia augantį medį. – Jis visas tuščiaviduris! Įsiropštęs į viršūnę pamatysi drevę, pro ją įlįsi ir nusileisi į medžio gilumą. Aprišiu tave per liemenį virve, kad galėčiau ištraukti, kai pašauksi! – O ką man ten daryti? – paklausė kareivis. – Paimti pinigus! – pasakė ragana. – Klausyk toliau. Nusileidęs atsidursi plačiame koridoriuje, šviesut šviesutėliame, nes ten dega šimtai lempų. Tada išvysi trejas duris. Galėsi jas atsirakinti – raktai duryse. Jeigu įžengsi į pirmą kambarį, vidury pamatysi didžiulę skrynią, ant jos tupės šuo. Jo akys didumo kaip arbatos puodeliai, bet tu nebijok! Duosiu savo mėlyną languotą prikyštę, galėsi ją patiesti ant grindų. Drąsiai prieik artyn ir patupdyk šunį ant prikyštės, tada atverk skrynią ir semk tiek šilingų, kiek tik norėsi. Ten bus vien varis. Tačiau jeigu įsigeisi sidabro, turėsi eiti į kitą kambarį, o ten rasi šunį, kurio akys didumo kaip malūno ratai, bet tu nebijok, patupdyk jį ant mano prikyštės ir semk šilingus! Na, o jeigu užsigeisi aukso, galėsi ir jo gauti, ir tiek daug, kiek paneši, bet turėsi užeiti į trečią kambarį. Tik šuns, kuris ten ant pinigų skrynios tupi, akys... didumo sulig Apvaliuoju bokštu. Tai bent šuo!


Bet tu nebijok! Patupdyk jį ant mano prikyštės, tada jis tau nieko nedarys, ir semk tiek aukso, kiek panorėsi! – Mat kaip! – nusistebėjo kareivis. – Bet ką turėsiu duoti tau, sene ragana? Tu tikrai pageidausi ko nors mainais. – Ne, – tarė ragana, – nenoriu nė skatiko! Tik atnešk man seną skiltuvą, kurį mano senelė pamiršo, kai paskutinį kartą ten buvo. – Gerai. Tai aprišk mane per liemenį, – pasakė kareivis. – Štai virvė, – mostelėjo ja ragana. – O štai mano mėlyna languota prikyštė. Kareivis įsiropštė į medį, įlindo į drevę, tada nusliuogė žemyn ir atsistojo, kaip ragana sakė, plačiame koridoriuje, kuriame degė šimtai lempų. Jis atidarė pirmas duris. Ū! Ten tupėjo šuo, o jo akys buvo didumo kaip arbatos puodeliai. Jis spoksojo į kareivį. – Koks tu dailus šunelis! – tarė kareivis ir patupdė jį ant raganos prikyštės, tada prisisėmė tiek varinių šilingų, kiek tilpo kišenėse. Paskui užvėrė skrynią, grąžino šunį atgalios ir nuėjo į kitą kambarį. Oho! Ten rado šunį, kurio akys buvo didumo kaip malūno ratai. – Nedėbsok į mane šitaip, – pasakė kareivis, – nes akis paskaus, – ir patupdė šunį ant raganos prikyštės. Tačiau pamatęs, kiek skrynioje yra sidabrinių, metė visus varinius ir susižėrė pilnas kišenes bei veršenikę gryno sidabro. Tada įžengė į trečią kambarį!.. Kokia bjaurastis! Šito šuns akys tikrai buvo didumo sulig Apvaliuoju bokštu ir sukaliojosi tarsi ratai.


– Labas vakaras! – pasisveikino kareivis ir susiėmė už galvos, mat šitokio šuns dar nebuvo regėjęs. Tačiau mažumėlę paspoksojęs nusprendė, kad laikas imtis darbo. Tada nukėlė šunį ant grindų ir atvėrė skrynią. Viešpatie! Kiek ten buvo aukso! Už jį galėjai nusipirkti visą Kopenhagą, visų gatvės prekeivių cukrinius gaidelius, alavinius kareivėlius, botagus ir medinius arkliukus, kiek tik yra pasaulyje! Tai bent lobis!.. Kareivis iškratė sidabrinius, kurių buvo pilnos kišenės ir veršenikė, ir ėmė semti auksą. O! Dabar jo kišenės, veršenikė, kepurė ir batai buvo pilnut pilnutėliai aukso – jis vos galėjo paeiti. Kareivis tapo turtuoliu! Jis patupdė šunį ant skrynios, užtrenkė duris ir sušuko iš medžio: – Kelk viršun, sene ragana! – O skiltuvas? – paklausė ji. – Tai tau! – pasikasė pakaušį kareivis. – Visai išgaravo. Jis grįžo ir paėmė, ką buvo pamiršęs. Ragana iškėlė kareivį į viršų, ir jis vėl atsistojo ant vieškelio, bet dabar jo kišenės, batai, veršenikė ir kepurė buvo pilni pinigų. – O kam tau tas skiltuvas? – paklausė raganos. – O kas tau darbo! – atšovė ta. – Juk jau gavai pinigų! Duokš skiltuvą! – Nedumk man akių! – nenusileido kareivis. – Tuoj pat pasakyk, kam tau jo reikia, arba išsitrauksiu kardą ir nukirsiu tau galvą! – Nesakysiu! – užsispyrė ragana. Kareivis ir nukirto jai galvą. Ta tik žnekt ant žemės! O jis susivyniojo pinigus į prikyštę, užsimetė ryšulį ant peties, įsidėjo skiltuvą į kišenę ir patraukė į miestą.


Andersen, Hans Christian An22 Skiltuvas / Andersen, Hans Christian; iš danų kalbos vertė Ieva Toleikytė; iliustravo Vladyslav Yerko. – Vilnius: Nieko rimto, 2013. – 24 p.: iliustr.

Vladislavas Jerko (Vladyslav Yerko, g. 1962) – šiuolaikinis Ukrainos dailininkas, visame pasaulyje žinomas dėl išskirtinių iliustracijų. Aukščiausio meistriškumo darbai, pasižymintys įdomių detalių gausa, yra pelnę ne vieną tarptautinį apdovanojimą: 2006 metais šio dailininko iliustruota pasaka „Sniego karalienė“ pripažinta geriausia knyga vaikams. Šįsyk Vladislavo Jerko rankos nuostabiais piešiniais atgaivina žymiąją H. K. Anderseno pasaką „Skiltuvas“.

Redaktorė Justina Skunčikaitė Korektorė Irena Plaušinaitytė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė Tiražas 1500 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


Kas gi ten tviska ir žėri? Ei, tai paslaptinga ola, pilna vario, sidabro ir aukso pinigų! Juos saugo trys grėsmingi šunys, kurių pabūgtų net didžiausias drąsuolis. Tačiau, jei turi stebuklingą skiltuvą, šunys visai nebaisūs. Jie mielai išpildys kiekvieną tavo norą, pagelbės bėdoje ar net... padės pamatyti princesę. Kaip sekėsi šauniam kareiviui įveikti pavojus, ir ar sutiko jis savo mylimąją, sužinosite perskaitę H. Ch. Anderseno pasaką su nuostabiomis Vladyslavo Yerko iliustracijomis.

ISBN 978-609-441-157-1

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

Skiltuvas  

Dabar kareivis suprato, koks nuostabus daiktas yra šis skiltuvas. Suduodavo kartą – atsirasdavo šuo, tupintis ant skrynios su variniais pini...